شاخص بورس ۳۰ واحد رشد کرد جستجو
پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 شاخص بورس ۳۰ واحد رشد کرد
رشد شاخص بورس و فرا بورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات روز گذشته ۸۷ واحد رشد کرد و به ۷۶ هزارو ۷۶۶ واحد رسید، شاخص فرابورس هم با ۰.۴۲ درصد رشد در محدوده ۸۳۵ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد شاخص بورس و فرا بورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۴۵ واحد رشد کرد و به ۷۹ هزارو ۲۶۳ واحد رسید، شاخص فرابورس هم با ۱.۵ پله صعود در محدوده ۸۴۰ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد شاخص بورس و فرا بورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۱۶ واحد رشد کرد و به ۷۷ هزارو ۵۹۰ واحد رسید، شاخص فرابورس هم با ۳ پله صعود در محدوده ۸۶۹ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد شاخص بورس و فرا بورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۱۶ واحد رشد کرد و به ۷۷ هزارو ۵۹۰ واحد رسید، شاخص فرابورس هم با ۳ پله صعود در محدوده ۸۶۹ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد ۵۹ واحد شاخص بورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۵۹ واحد افزایش یافته و به ۷۷ هزارو ۶۵۸ واحد رسید اما شاخص فرابورس ۲.۷ واحد کاهش یافت و در محدوده ۸۵۰ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد شاخص بورس و فرا بورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران ۳ واحد رشد کرد و به ۷۶ هزارو ۳۳۲ واحد رسید، شاخص فرابورس هم با ۷ پله صعود در محدوده ۸۵۳ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
شاخص بورس در مرز ۸۰ هزار واحد
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۱۹۷ واحد رشد کرد و به مرز ۸۰هزار واحد رسید، شاخص کل فرابورس هم با ۲.۵ واحد کاهش در محدوده ۸۲۶ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد شاخص بورس نزول فرابورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۱۶ واحد رشد کرد و به ۷۷ هزارو ۸۶۳ واحد رسید اما شاخص فر ابورس با ۱.۹ واحد کاهش در محدوده ۸۶۵ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد شاخص بورس نزول فرابورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۱۶ واحد رشد کرد و به ۷۷ هزارو ۸۶۳ واحد رسید اما شاخص فر ابورس با ۱.۹ واحد کاهش در محدوده ۸۶۵ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد ۱۳ واحدی شاخص بورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۱۳ واحد رشد کرد و به ۷۶ هزارو ۳۲۹ واحد رسید اما شاخص فرابورس ۴ واحد کاهش یافت و در محدوده ۸۴۶ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد ۲۲ واحدی شاخص بورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۲۲ واحد رشد کرد و به ۷۶ هزارو ۷۸۹ واحد رسید اما شاخص فرابورس با ۴ واحد کاهش در محدوده ۸۶۵ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد ۲۲ واحدی شاخص بورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۲۲ واحد رشد کرد و به ۷۶ هزارو ۷۸۹ واحد رسید اما شاخص فرابورس با ۴ واحد کاهش در محدوده ۸۶۵ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد ۱۱ واحدی شاخص بورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات روز گذشته ۱۱ واحد افزایش یافت و به ۷۹ هزار و ۸۴ واحد رسید، شاخص کل فرابورس هم با ۵پله صعود در محدوده ۸۳۱ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد ۱۱ واحدی شاخص بورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات روز گذشته ۱۱ واحد افزایش یافت و به ۷۹ هزار و ۸۴ واحد رسید، شاخص کل فرابورس هم با ۵پله صعود در محدوده ۸۳۱ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
کاهش ۳۴۰ واحدی شاخص بورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۳۴۰ واحد کاهش یافت و به ۷۷ هزار و ۱۳۵ واحد رسید اما شاخص فرابورس ۱.۴ واحد رشد کرد و در محدوده ۸۷۱ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
کاهش ۳۴۰ واحدی شاخص بورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۳۴۰ واحد کاهش یافت و به ۷۷ هزار و ۱۳۵ واحد رسید اما شاخص فرابورس ۱.۴ واحد رشد کرد و در محدوده ۸۷۱ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد شاخص بورس و فرابورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۳۹ واحد رشد کرد و به ۷۷ هزارو ۶۹۸ واحد رسید، شاخص فرابورس هم با ۱۵ واحد افزایش در محدوده ۸۶۴ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد شاخص بورس و فرابورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۳۹ واحد رشد کرد و به ۷۷ هزارو ۶۹۸ واحد رسید، شاخص فرابورس هم با ۱۵ واحد افزایش در محدوده ۸۶۴ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد شاخص بورس و فرابورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۲۳ بهمن ۲۴ واحد رشد کرد و به ۷۶ هزارو ۸۱۶ واحد رسید، شاخص فرابورس هم با ۰.۲۳ واحد رشد در محدوده ۸۳۵ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد ۳۲ واحدی شاخص بورس تهران
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۳۲ واحد رشد کرد و به ۷۷ هزارو ۶۱۶ واحد رسید اما شاخص فرابورس ۰.۰۷ درصد کاهش یافت و در محدوده ۸۸۶ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد شاخص بورس و فرابورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۴۰۹ واحد رشد کرد و به ۷۷ هزارو ۵۹۹ واحد رسید، شاخص فرابورس هم با ۳.۵ واحد رشد در محدوده ۸۵۲ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
نزول شاخص بورس و فرابورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۳۳۴ واحد کاهش یافت و به ۷۷ هزارو ۷۱۴ واحد رسید، شاخص فرابورس هم با ۰.۱۰ واحد کاهش در محدوده ۸۳۷ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
سکه صعود کرد، بورس سقوط
درخواست حذف اطلاعات
شاخص بورس در ادامه مسیر نزولی خود، دیروز 210 واحد کاهش یافت و بدین ترتیب از ابتدای هفته میزان سقوط شاخص بورس به 800 واحد رسید .

مشاهده متن کامل ...
رشد شاخص بورس تهران
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران ۶۲ واحد افزایش یافت. اما شاخص فرابورس با ۱.۶ واحد کاهش در محدوده ۸۳۵ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد شاخص بورس تهران
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران ۶۲ واحد افزایش یافت. اما شاخص فرابورس با ۱.۶ واحد کاهش در محدوده ۸۳۵ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد شاخص بورس و فرابورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران ۱۴۷ واحد رشد کرد و به ۷۶ هزارو ۹۷۵ واحد رسید، شاخص فرابورس هم با ۴.۶ پله صعود در محدوده ۸۳۹ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
نزول شاخص فرابورس؛صعود اندک بورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۱۲ واحد افزایش یافت و به ۷۹ هزارو ۲۱۸ واحد رسید اما شاخص فرابورس با ۴ پله نزول در محدوده ۸۳۸ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
رشد شاخص بورس و فرابورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات روز ۱۰۲واحد رشد کرد و به ۷۷ هزار و ۸۰۰ واحد رسید، شاخص فرابورس هم با ۱/۵واحد افزایش در محدوده ۸۶۶ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
تفاوت های رفتاری بورس در پایان سال
درخواست حذف اطلاعات
شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته، به مدد نمادهای شاخص ساز با رشد ناچیز 23 واحدی مواجه شد و در عدد 76 هزار و 790 واحد ایستاد. این در حالی بود که شاخص کل هم وزن در روز گذشته بیش از 50 واحد (معادل 33/ 0 درصد) از ارتفاع خود را از دست داد.

مشاهده متن کامل ...
نزول شاخص بورس و فرابورس
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل بورس تهران در مبادلات ۳۶۸ واحد کاهش یافت و به ۷۶ هزارو ۷۶۶ واحد رسید، شاخص فرابورس هم با یک پله نزول در محدوده ۸۷۰ واحد قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.