شرکت خدماتی و نظافتی تلاشگران خاطره ساز جستجو
پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 شرکت خدماتی و نظافتی تلاشگران خاطره ساز
اطلاعات مناقصه تامین نیروی انسانی تاریخ 96.1.27 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. فراخوان کلیه عملیات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز ... / آگهی فراخوان پیمانکار,فراخوان کلیه عملیات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز ...

 2. فراخوان مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین - نوبت دوم

 3. مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهبانی ، حفاظت فیزیکی و انتظامات حوزه ستادی / مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهبانی ، حفاظت فیزیکی و انتظامات حوزه ستادی

 4. مناقصه امور راهبری و نگهداری ساختمانها و تاسیسات / آگهی مناقصه , مناقصه امور راهبری و نگهداری ساختمانها و تاسیسات

 5. مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و نظافت مجتمع بیمارستانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و نظافت مجتمع بیمارستانی

 6. مناقصه خدمات تخلیه و بارگیری ، خدمات شمارش و کنترل کالا - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تخلیه و بارگیری ، خدمات شمارش و کنترل کالا ...نوبت دوم

 7. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی

 8. مناقصه تامین نیروی انسانی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی تجدید نوبت دوم

 9. تجدید فراخوان انجام خدمات درآمدی ، فنی و اجرایی امور مشترکین باغستان / تجدید آگهی فراخوان ارزی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان انجام خدمات درآمدی ، فنی و اجرایی امور مشترکین

 10. مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز تجدید نوبت دوم

 11. مناقصه واگذاری و نگهداری امور خدماتی پایانه مرزی بازرگان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری و نگهداری امور خدماتی پایانه مرزی بازرگان - نوبت دوم

 12. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی مراکز رفاهی و درمانگاه فرهنگیان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی مراکز رفاهی و درمانگاه فرهنگیان

 13. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی

 14. فراخوان واگذاری امور حمل و راهبری ایستگاههای خدمات شهری در سطح شهر تهران / فراخوان واگذاری امور حمل و راهبری ایستگاههای خدمات شهری در سطح شهر تهران

 15. مناقصه واگذاری کارهای حجمی شامل فضای سبز، خدمات شهر و ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه واگذاری کارهای حجمی شامل فضای سبز، خدمات شهر و ... تجدید

 16. مناقصه تامین نیروی خدماتی موردنیاز واحدهای شهرداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی خدماتی موردنیاز واحدهای شهرداری - نوبت دوم

 17. مناقصه واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز نوبت دوم

 18. مناقصه حجمی فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حجمی فضای سبز نوبت دوم

 19. مناقصه امور پشتیبانی و خدماتی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه امور پشتیبانی و خدماتی نوبت دوم

 20. مناقصه عملیات حفاظت فیزیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حفاظت فیزیکی نوبت دوم

 21. مناقصه حجمی/زمانی اداره امور انبارهای نفت منطقه و نواحی تابعه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه حجمی/زمانی اداره امور انبارهای نفت منطقه و نواحی تابعه

 22. فراخوان بهبود خدمات پشتیبانی از پرورش ماهی تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای , فراخوان بهبود خدمات پشتیبانی از پرورش ماهی تجدید نوبت دوم

 23. مناقصه اجرای عملیات مربوط به پسماند اعم از تنظیف و .... / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه اجرای عملیات مربوط به پسماند اعم از تنظیف و ....

 24. مناقصه نگهداری سیستم تاسیسات مکانیکال و الکتریکال و نظارت بر پیمانکاران فرعی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری سیستم تاسیسات مکانیکال و الکتریکال و نظارت بر پیمانکاران فرعی

 25. مناقصه پیمانکاری نیروی انسانی 96.01.27 / مناقصه ، مناقصه پیمانکاری نیروی انسانی 96.01.27

 26. آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهرداری نوبت دوم 96.01.27 / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهرداری نوبت دوم 96.01.27

 27. مناقصه فروش شارژ یلیت الکترونیکی / آگهی مناقصه , مناقصه فروش شارژ یلیت الکترونیکی

 28. مناقصه تامین نیروی انسانی موردنیاز / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی موردنیاز

 29. مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و نگهداری فضای سبز

 30. مناقصه کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری

 31. مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به بوستان گفتگو و مجموعه نمایشگاهی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به بوستان گفتگو و مجموعه نمایشگاهی

 32. مناقصه مدیریت و انجام خدمات حفاظتی، / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت و انجام خدمات حفاظتی،

 33. مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی خود نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی خود نوبت دوم

 34. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ، رفت و روب و جمع آوری زباله ها ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ، رفت و روب و جمع آوری زباله ها ... - نوبت دوم

 35. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی

 36. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 3 و امور مرتبط .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 3 و امور مرتبط ....

 37. مناقصه فعالیتهای مورد نیاز خود از جمله اداری ، دفتری .... 96.01.27 / مناقصه, مناقصه فعالیتهای مورد نیاز خود از جمله اداری ، دفتری .... 96.01.27 نوبت اول

 38. مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز آرامستان های بهشت رضا (علیه السلام) / مناقصه, مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز آرامستان های بهشت رضا (علیه السلام)

 39. مناقصه پروژه انجام خدمات تنظیفات امدادگر و امور دفتری / مناقصه , مناقصه پروژه انجام خدمات تنظیفات امدادگر و امور دفتری

 40. مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی 96.01.27 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی 96.01.27

 41. مناقصه خدمات عمومی شامل تنظیفات جهت دوائر مختلف سازمان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات عمومی شامل تنظیفات جهت دوائر مختلف سازمان نوبت دوم

 42. مناقصه انجام عملیات شیردوشی های دوشا ... / آگهی مناقصه محدود , مناقصه انجام عملیات شیردوشی های دوشا ...

 43. مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم

 44. مناقصه انجام عملیات شیردوشی های دوشا ...نوبت دوم / آگهی مناقصه محدود , مناقصه انجام عملیات شیردوشی های دوشا ...نوبت دوم

 45. مناقصه امور خدماتی سازمان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی سازمان

 46. مناقصه واگذاری حجمی خدمات شهری / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حجمی خدمات شهری

 47. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده g نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده g نوبت دوم

 48. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده h نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده h نوبت دوم

 49. فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکار عملیات سرویس و نگهداری سه دستگاه آسانسور / فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکار عملیات سرویس و نگهداری سه دستگاه آسانسور

 50. مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی

 51. مناقصه کلیه خدمات فضای سبز - رفتگری ، جمع آوری زباله تجدید / تجدید مناقصه , مناقصه کلیه خدمات فضای سبز - رفتگری ، جمع آوری زباله تجدید

 52. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی تجدید نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی تجدید نوبت دوم

 53. مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی

 54. مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی - تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی - تجدید نوبت دوم

 55. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای مرکز آموزش / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای مرکز آموزش

 56. آگهی مناقصه خدماتی انتظامی - حفاظتی ومراقبتی امور اراضی / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خدماتی انتظامی - حفاظتی ومراقبتی امور اراضی

 57. مناقصه عملیات نظارت بر ید گندم داخلی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نظارت بر ید گندم داخلی نوبت دوم

 58. مناقصه احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه سه ... / مناقصه احداث و حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه سه ...

 59. مناقصه انتخاب پیمانکار در خصوص برون سپاری خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار در خصوص برون سپاری خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم

 60. مناقصه انجام خدمات امور اداری و بایگانی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امور اداری و بایگانی - نوبت دوم

 61. فراخوان آگهی ارزی کیفی قرائت کنتور , توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین شهر بابک / فراخوان آگهی ارزی کیفی،فراخوان آگهی ارزی کیفی قرائت کنتور , توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین شهر بابک

 62. فراخوان انجام خدمات تنظیفات و کنترل دربهای ورودی است / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات تنظیفات و کنترل دربهای ورودی است

 63. مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم

 64. مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز 2 و... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز 2 و...

 65. مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات سردخانه کارون و مجتمع سردخانه ای نوبت دوم / آگهی فرایند ارجاع کار عمومی, مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات سردخانه کارون و مجتمع سردخانه ای نوبت دوم

 66. مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز یک... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز یک...

 67. اصلاحیه مناقصه تامین نیروی انسانی / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی

 68. مناقصه انجام خدمات تنظیفات اماکن و میادین ورزشی، کنترل است و ...96.01.27 / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تنظیفات اماکن و میادین ورزشی، کنترل است و ...96.01.27

 69. مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز یک... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز یک... نوبت دوم

 70. مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز 2 و... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز 2 و... نوبت دوم

 71. مناقصه واگذاری امور لنژری مرکز آموزشی درمانی شفا / مناقصه واگذاری امور لنژری مرکز آموزشی درمانی شفا

 72. مناقصه امور نظافتی و نگهبانی و خدمات اداری و خودرویی / آگهی مناقصه, مناقصه امور نظافتی و نگهبانی و خدمات اداری و خودرویی

 73. تمدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برق و مکانیک پایانه مرزی مهران / تمدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برق و مکانیک پایانه مرزی مهران

 74. استعلام تبدیل اسناد به فایل دیجیتال و تبدیل فایل دیجیتال به میکرو / استعلام , استعلام تبدیل اسناد به فایل دیجیتال و تبدیل فایل دیجیتال به میکرو

 75. استعلام واگذاری امور خدمات / استعلام, استعلام واگذاری امور خدمات

 76. مناقصه انجام خدمات نظافتی وبهداشتی ساختمانهای اداری / مناقصه انجام خدمات نظافتی وبهداشتی ساختمانهای اداری

 77. مناقصه مدیریت و نظارت بر عملکرد نیروهای خدماتی / آگهی مناقصه, مناقصه مدیریت و نظارت بر عملکرد نیروهای خدماتی

 78. مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی / گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی

 79. فراخوان مناقصه آموزش تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری زباله خشک / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه آموزش تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری زباله خشک

 80. مناقصه امور تکثیر(فتوکپی) ... / مناقصه امور تکثیر(فتوکپی) ...مشاهده متن کامل ...
استیکر ساز
درخواست حذف اطلاعات

تمامی امکانات لازم برای ساخت استیکر در این برنامه وجود دارد و شما یک کارگاه ساخت استیکر را در اختیار خواهید داشت جهت آپدیت نسخه قدیمی را حذف کنید عزیزانی هم که نظر منفی ثبت د حتی حاضر به تماس با پشتیبانی ما نشدند اگر پشتیبانی ما مشکلات شما را طبق آنچه در خصوصیات برنامه نوشته شده رفع نکرد وجه شما بلافاصله برگشت داده خواهد شد لطفا درست قضاوت کنید نمونه های ساخته شده با انواع فونت و استیکر های آماده: http://telegram.me/addstic ...
,استیکر ساز تلگرام ,استیکر ساز تلگرام - ,استیکرساز +دل نوشته بادکنک ,استیکرساز +دل نوشته بادکنک - ,ربات تگرام استیکرساز,ربات استیکر ساز در تلگرام, بهترین برنامه استیکر ساز فارسی به صورت رایگان ,کندو , برنامه ساخت استیکر 1.0.6 imoji for messenger اندروید , برنامه ساخت استیکر 1.0.6 imoji for messenger ,برنامه ساخت استیکر اندروید bobble با امکانات ویژه و منحصر به فرد, bobble app , imoji 3.0.7 برنامه ساخت استیکر تلگرام اندروید,ربات های استیکر ساز تلگرام , برنامه ی فتو استیکر استیکر ساز اندروید نوین, sticker build برنامه استیکر ساز موبوگرام اندورید , برنامه استیکر ساز تلگرام بایگانی ,آموزش ساختن استیکر تلگرام , رایگان نرم افزار استیکر ساز اسم تلگرام , رایگان نرم افزار استیکر ساز اسم تلگرام - سایت آموزش,بازدیدفا ,ربات استیکر ساز ,اپلیکیشن تلبات ربات های تلگرام +ربات ساز+استیکر ساز ,استیکر ساز زن ,emoji era sticker maker ,مای چن ,آموزش کامل ساخت استیکر تلگرام telegram + تصاویر, برنامه استیکرگرام استیکرساز برای تلگرام نسخه 3.4.5 اندروید ,استیکر ساز ,telegram ساخت استیکر تلگرام ,استیکر ساز تلگرام ,برنامه استیکر ساز تلگرام ,– اپوایس استیکر ساز,کاملترین استیکر های فشن +استیکر ساز اندروید ,آموزش ساخت پک استیکر تلگرام ,استیکر ساز تلگرام ,ربات استیکر ساز تلگرام ,استیکر ساز توسکا ,استیکر ساز توسکا - ,استیکر ساز توسکا ,استیکر ساز توسکا - ,کلیپی»، ربات استیکرساز تلگرام از کار افتاد! , برنامه استیکرساز سریعبرای تمام مسنجرها ,استیکر ساز تلگرام sticker نسخه v.gold ,جشنواره وب و موبایل ,ساخت استـیـکر تلگرام در چند ثانیه ,نرم افزار و غیره استیکر ساز تلگرام,اپلیکیشن استیکرساز میموجی – دیجیاتو,ربات استیکر ساز و تبدیل استیکر ,ساخت استیکر تلگرام ,نرم افزار ساخت استیکر با چهره خودتان ! ,ربات تبدیل استیکر به ع ,استیکر ساز و.. ,سرزمین گیم ,چی جوری استیکر تلگرام بسازیم؟! — چی جوری؟!,بایگانی ها استیکر ساز اندروید ,تلپدیا بایگانی ها استیکر ساز ,ساخت استیکر های شخصی در ios 10 , رایگان برنامه پولی طراح نام تلگرام+استیکرساز+اسم قلبی ,کانال تلگرام استیکر ساز ,ربات تگرام استیکرساز ,mobitek.ir برنامه stickit p o sticker maker v1.4.0 اندروید ,mobitek.ir ,ربات استیکر ساز بایگانی ,sticker_chaman ,نرم افزار استیکر ساز تلگرام ,کانال استیکر ساز رایگان,ربات [email protected] استیکرساز تلگرام ,آموزش ساخت استیکر تلگرام در 3 گام ,طراح نام تلگرام +استیکر ساز ,استیکر ساز اینستاگرام کرمان دی ال,ربات تلگرام استیکر ساز ,آ ین اخبار اپلیکیشن استیکرساز میموجی , رایگان برنامه استیکر های کلش+استیکر ساز,ربات های استیکر ساز ,استیکر ساز تلگرام ,کانال استیکر ساز ,پک استیکر پلنر ساز – فروشگاه اختصاصی آدم های رنگی,آموزش و ساخت استیکر رایگان تلگرام ,استیکر ساز ,کانال تلگرام استیکرساز پیشرفته,نرم افزار استیکر ساز,اپلیکیشن تلبات ربات های تلگرام +ربات ساز+استیکر ساز در های کل,استیکر ساز ,این اپلیکیشن کلی ترفند تلگرامی به شما می آموزد ,استیکر ساز حرفه ایسال نووطنز apk , نرم افزار برای ساخت استیکر های فارسی برای اندروید sticker for ,آموزش ساخت استیکر در تلگرام + آموزش تصویری و ویدیویی , نرم افزار استیکر ساز تلگرام با ,استیکر ساز تلگرام حرفه ای و ساده و روان ,آموزش ساخت استیکر برای تلگرام ,استیکر ساز غیر اخلاقی شبکه های اجتماعی دستگیر شد ,کانال تلگرامی استیکر ساز ,کانال تلگرامی استیکر ساز - گروه تلگرامی ,استیکر ساز تلگرام ,استیکر ساز تلگرام - سورس کد - انجمن برنامه نویس ایرانی ,استیکر ساز رایگان تلگرام, استیکر ساز تلگرام apk نسخه اول by علی خادمی ,اندروید ,ربات استیکر ساز ,دنج آی تی ,استیکر ساز,برنامه ساخت استیکر ios » اپراتک ,بات استیکر ساز , اپلیکیشن پولی استیکر ساز تلگرام در کافه بازار به صورت,کلیپی»، ربات استیکرساز تلگرام از کار افتاد! , استیکر ساز پیشرفتهمبدل متن و ع ,جدا ع از پشت زمینه stickit! , برنامه پولی استیکر ساز پیشرفتهمبدل متن و ع , رایگان برنامه استیکر سازه 3 سوته

استیکر ساز تلگرام - | نصب برنامه اندروید | کافه بازار
https://cafebazaar.ir/app/ir.alikhademi.maketelesticker1/?l=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ????? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
ساخت استیکر واقعی با استفاده از ع و متن موردنظرتان. کاملا تست شده و واقعی.
بیش از صد ها ع اماده برای افزودن متن و تبدیل به استیکر و با اپدیت اتوماتیک ...
تصاویر برای استیکر سازاستیکر ساز تلگرام | خودتون بسازید - | نصب برنامه اندروید ...
https://cafebazaar.ir/app/com.alzahraapk.stickermaker/?l=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ????? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانی که اندروید 6 دارن حتما حتما این تنظیمات رو انجام بدن
(مگرنه استیکر ذخیره نمیشه) روی لینک زیر کلیک کنید و تنظیماتی رو که گفته ...
برنامه ساخت استیکر 1.0.6 imoji for messenger | اندروید
androidiha.net/imoji-for-messenger/‏ - ذخیره شده
برنامه ساخت استیکر imoji for messenger برای اندروید | با استفاده از برنامه
imoji for messenger می توانید استیکرهای خود را بسازید و آثار خود را.
ربات های استیکر ساز تلگرام - پرشین هاب
www.persianhab.ir/wp/528/ربات-های-استیکر-ساز-تلگرام.html‏ - ذخیره شده
روش استفاده از ربات ها در نرم افزار ساخت استیکر ذکر شده است روش اد ربات:
برای اد ربات…,ربات های استیکر ساز تلگرام, پرشین هاب|persianhab, تلگرام
...
imoji 3.0.7 برنامه ساخت استیکر تلگرام اندروید
getandroid.ir/ /apps/.../7360-imoji-create-stickers.html‏ - ذخیره شده
5 دسامبر 2016 ... رایگان آ ین نسخه imoji برنامه ساخت استیکر تلگرام برای گوشی و ... اندروید
اینستامگ instamag - collage maker 4.5.1 - برنامه ساخت ...
ربات استیکر ساز در تلگرام
demy.ir/‏ - ذخیره شده - مشابه
ربات استیکر ساز در تلگرام. ساخت استیکر و ع نوشته به صورت کاملا خ ر و
آسان — دوستان خود را در تلگرام ایز کنید! ورود به ربات ...
برنامه ساخت استیکر اندروید bobble با امکانات ویژه و منحصر به فرد
www.wooda.ir/bobble/‏ - ذخیره شده
برنامه ساخت استیکر اندروید bobble – chat stickers stories ... با سلام این برنامه
استیکر ساز خوبه لطفا برنامه ی دیگه ای رو جهت ساخت استیکر درون سایت قرار بدید
...
بهترین برنامه استیکر ساز فارسی به صورت رایگان - گنجه
iranganje.ir/56250-2/‏ - ذخیره شده
25 نوامبر 2015 ... بهترین برنامه استیکر ساز فارسی به صورت رایگان? لینک . .
آموزش فایل از سای? آپلود بوی ?.بعد از اینکه وارد صفحه ...
bobble app - stickers & comics_v3.3 نرم افزار استیکر ساز ...
androidstar.ir/bobble-app-stickers-comics/‏ - ذخیره شده - مشابه
10 سپتامبر 2015 ... نرم افزار استیکر ساز برای اندروید. به راحتی استیکر مورد علاقه خود را
بسازید و با دوستانتان به اشتراک بذارید. نرم افزار bobble app ...
کندو | استیکر ساز تلگرام برای اندروید
asr24.com/app.jsp?id=8279727‏ - ذخیره شده
6 آگوست 2015 ... توضیحات. یک بانک استیکر رایگان و یک استیکر ساز را به رایگان نصب کنید.
نصب مستقیم و بدون واسطه استیکر ها ی تلگرام تنها با یک تپ ...
sticker build برنامه استیکر ساز موبوگرام اندورید | ماه نو
mahno.ir/sticker-build-mobogram/‏ - ذخیره شده
sticker build. برنامه استیکر ساز موبوگرام اندورید. sticker build یک برنامه بسیار
عالی برای ساخت استیکر می باشد. که شما می توانید استیکر های مورد علاقه خودتون ...
برنامه استیکر ساز تلگرام بایگانی | ماه نو
mahno.ir/tag/ -برنامه-استیکر-ساز-تلگرام/‏ - ذخیره شده
sticker build. برنامه استیکر ساز موبوگرام اندورید. sticker build یک برنامه بسیار
عالی برای ساخت استیکر می باشد. که شما می توانید استیکر های مورد علاقه خودتون ...
استیکر ساز حرفه ای تلگرام انلاین - | نصب برنامه اندروید | کافه ...
https://cafebazaar.ir/app/ir.future.p og.stickersaz/?l=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ?? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
نرم افزار استیکر ساز اسمی برای ساخت پک های استیکری تلگرام استفاده می شود
این نرم افزار به راحتی و بدون هیچ مهارت خاصی بدون نیاز به اینترنت پر سرعت می ...
استیکرساز +دل نوشته بادکنک - | نصب برنامه اندروید | کافه بازار
https://cafebazaar.ir/app/ir.javan.stickers/?l=fa‏ - ذخیره شده - مشابه
رتبه: ??? - ?????? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
دل نوشته ساز رایگان . استیکر های رایگان مخصوص تلگرام . استیکرهای وایبر
درتلگرام . برای تلگرام و وایبر استیکرهای زیبا بساز. استیکر نام خود را بساز.
استیکر ساز تلگرام ( استیکر نام ها) - | نصب برنامه اندروید ...
https://cafebazaar.ir/app/sticker.naskh.akharr/?l=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ????? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
در این برنامه با دنیایی از استیکرهای رایگان برای نام خود مواجه خواهید شد به راحتی
استیکر بسازید و در تلگرام منشتر کنید استیکرهای عاشقانه دو نفره را دریافت ...
برنامه ی فتو استیکر (استیکر ساز) :: اندروید نوین
new-android1.blog.ir/1394/03/26/p osticker‏ - ذخیره شده - مشابه
16 ژوئن 2015 ... این برنامه میتونه ع هاتونو به استیکر تبدیل کنه و به تمام شبکه های اجتماعی
میشه به اشتراک گذاشت مثل لاین و وایبر و واتس اپ و تلگرام و.
برنامه استیکر ساز تلگرام نسخه - بازار اندرویدی مایکت
https://www.myket.ir/app/ir.alikhademi.maketelesticker1/?lang=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ??? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
برای اولین بار ساخت استیکر واقعی با استفاده از ع و متن موردنظرتان کاملا
تست شده و واقعی بیش از صد ها ع اماده برای افزودن متن و تبدیل به استیکر و ب ...
برنامه استیکر ساز تلگرام نسخه - بازار اندرویدی مایکت
https://www.myket.ir/app/ir.alikhademi.maketelesticker1/‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ??? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
برای اولین بار ساخت استیکر واقعی با استفاده از ع و متن موردنظرتان کاملا
تست شده و واقعی بیش از صد ها ع اماده برای افزودن متن و تبدیل به استیکر و ب ...
برنامه استیکر ساز فارسی + بانک استیکر ?.? - بازار اندرویدی ...
https://www.myket.ir/app/com.ekbatanapp.stickermaker/?lang=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ? رأی
اولین و بهترین نرم افزار استیکر ساز فارسی شامل 33 دسته بندی مختلف از استیکر
های فوق العاده با کیفیت و جذاب با امکان ویرایش و سفارشی سازی توسط شما * ت ...
برنامه استیکر ساز تلگرام نسخه - بازار اندرویدی مایکت
https://myket.ir/app/ir.alikhademi.maketelesticker1/‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ??? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
برای اولین بار ساخت استیکر واقعی با استفاده از ع و متن موردنظرتان کاملا
تست شده و واقعی بیش از صد ها ع اماده برای افزودن متن و تبدیل به استیکر و ب ...
آموزش ساختن استیکر تلگرام - انزل وب
anzalweb.ir/1394/03/13/آموزش-ساختن-استیکر-تلگرام/‏ - ذخیره شده - مشابه
3 ژوئن 2015 ... پس از تایپ عبارت و نمایش نتیجه stickers bot (این آی دی متعلق به ربات استیکر
ساز تلگرام میباشد) را انتخاب کنید.سپس کلمه ای را تایپ کرده و ...
ع نوشته ساز + استیکر ساز تلگرام - | نصب برنامه اندروید ...
https://cafebazaar.ir/.../com.smartstickerr.apps.hojat.smartsticker/?l...‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ??? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
ـوجه : روی اندروید 6 درحال کار هستیم و ممکن است باز نشود . شاید برای شما خیلی پیش
اومده که خواستید تو تلگرام استیکر بسازید. یا بخاهید یه ع نوشته برای پیج ...
استیکر ساز تلگرام - | نصب برنامه اندروید | کافه بازار
https://cafebazaar.ir/app/app.soft.sticker/?l=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ? - ? رأی
تمامی امکانات لازم برای ساخت استیکر در این برنامه وجود دارد. *نرم افزار آموزشی
نیست*. بهترین استیکر ساز. استیکر بسازید و به دوستاتون هدیه بدید و یا حتی ...
برنامه استیکر ساز تلگرام v? - بازار اندرویدی مایکت
https://www.myket.ir/app/mohsen.sticker.create.bazaar/?lang=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ? - ? رأی
10 ژانویه 2016 ... با گوشیت استیکر بساز انواع شکلک ها-انواع فونت ها-انواع رنگ ها .... سپس تو
تلگرام با روشی که گفته شده تبدیل به استیکرشون کن -استیکر ...
برنامه استیکر ساز تلگرام نسخه - بازار اندرویدی مایکت - myket
https://www.myket.ir/app/ir...maketelesticker1/ /?lang=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ??? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
برای اولین بار ساخت استیکر واقعی با استفاده از ع و متن موردنظرتان کاملا
تست شده و واقعی بیش از صد ها ع اماده برای افزودن متن و تبدیل به استیکر و ب ...
برنامه استیکر ساز حرفه ای ?.? - بازار اندرویدی مایکت
https://www.myket.ir/app/ir.mak.stickersmaker/ /?lang...‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ??? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
دوست داری یه استیکر حرفه ای بسازی؟ اونم تو خود موبایلت؟ بدون نیاز به کامپیوتر؟
اونم با چند برنامه که حجم همشون به 10 مگابایت هم نمی رسه؟ پس این برن ...
رایگان نرم افزار استیکر ساز اسم تلگرام - سایت آموزش| به روز ...
amoze6.ir/2016/06/ -رایگان-نرم-افزار-استیکر-ساز-اسم/‏ - ذخیره شده
2 ژوئن 2016 ... رایگان نرم افزار استیکر سازتلگرام. p o_2016-06-02_13-35-03.
رایگان نرم افزار پرطرفدار استیکر ساز اسم شما. با این نرم افزار ...
نرم افزار برای ساخت استیکر های فارسی برای اندروید sticker for ...
www.grandroid.ir/sticker/‏ - ذخیره شده
17 فوریه 2017 ... اولین و بهترین نرم افزار استیکر ساز فارسی برای ساختن استیکر توسط شما، این
نرم افزار شامل ?? دسته بندی مختلف از استیکر های فوق العاده با ...
برنامه استیکر ساز نام ها(ژون) ?.? - بازار اندرویدی مایکت
https://myket.ir/app/sticker.naskh.akharrrmayket/ /?...‏ - ذخیره شده
این یک استیکر ساز واقعی است نام خود راوارد کنید استیکر های خود را ذخیره کنید
داخل تلگرام استفاده کنید در سه مرحله کوتاه برای نام خود و عشقتان صدها استی ...
نرم افزار ساخت استیکر با چهره خودتان ! | لیو آن
liveon.ir/نرم-افزار-ساخت-استیکر-با-چهره-خودتان/‏ - ذخیره شده
26 دسامبر 2016 ... نرم افزاری برای ساختن استیکر های تلگرامی به صورت حرفه ای و بسیار جذاب ...
برچسباستیکر ساز رایگان میموجی نرم افزار ساخت استیکر ...
رایگان برنامه استیکر ساز پیشرفته(مبدل متن و ع ...
mobogram.blog.ir/.../ -رایگان-برنامه-استیکر-ساز-پیشرفته-مبدل-متن-و-ع ‏ - ذخیره شده
17 مارس 2016 ... بهترین استیکر ساز بازار. استیکر بسازید و به دوستاتون هدیه بدید و یا حتی
ب درآمد کنید. شده تا حالا خواسته باشین متن یا ع ها یا حتی ...
استیکر ساز شو!+استیکر های آماده - | نصب برنامه اندروید | کافه ...
https://cafebazaar.ir/app/sk.stickers.saeed.k/?l=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ? رأی
*آموزش تصویری و گام به گام ساخت پک پکیج استیکر در تلگرام. آموزش تصویری و
گام به گام ساخت پکیج استیکر توسط خودتان و ذخیره پکیج استیکری که ...
استیکر ساز تلگرام - | نصب برنامه اندروید | کافه بازار
https://cafebazaar.ir/app/mohsen.sticker.create.bazaar/?l=fa‏ - ذخیره شده - مشابه
رتبه: ??? - ?? رأی
با گوشیت استیکر(فوق حرفه ای) برای تلگرام بساز _نمونه استیکر ساخته شده با
این برنامه: https://telegram.me/addstickers/khande_ghonche.
استیکر ساز تلگرام - | نصب برنامه اندروید | کافه بازار
https://cafebazaar.ir/app/ir.yahoo98.stiicker/?l=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ??? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
استیکر ساز تلگرام ... با این برنامه شما میتوانید بدون محدودیت برای خودتون
استیکر بسازید با نام های دلخواه خودتون و به اشتراک بگذارید و با یک دسترسی
خیلی ...
استیکر ساز تلگرام - | نصب برنامه اندروید | کافه بازار
https://cafebazaar.ir/app/ir.alikhademi.maketelesticker/?l=fa‏ - ذخیره شده
برای اولین بار ساخت استیکر واقعی با استفاده از ع و متن موردنظرتان. کاملا
تست شده و واقعی. بیش از صد ها ع اماده برای افزودن متن و تبدیل به استیکر و با
...
استیکر ساز فارسی - | install android apps | cafe bazaar
https://cafebazaar.ir/app/stikersazz.learn.com.stikersaz/?l=en‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ? رأی
استیکر ساز فارسی. dev3. category social. active installs less than 100. size 4.6
... آموزش کامل ساخت انواع استیکر. منابع: تمامی منابع استفاده شده در این برنامه.
استیکر ساز فارسی - | نصب برنامه اندروید | کافه بازار
https://cafebazaar.ir/app/stikersazz.learn.com.stikersaz/?l=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ? رأی
استیکر ساز فارسی. dev?. دسته شبکه های اجتماعی. نصب های فعال کمتر از ??? ...
توضیح. آموزش کامل ساخت انواع استیکر. منابع: تمامی منابع استفاده شده در این
برنامه.
کیبوردشکلکی+استیکر ساز متنی - | نصب برنامه اندروید ...
https://cafebazaar.ir/app/ir.androidsoftware.ascii/?l=fa‏ - ذخیره شده - مشابه
رتبه: ??? - ??? رأی
سلام میخوای?از این?شکلها?داشته?باشی? و دوستانت رو تو وایبر،تلگرام،لاین،
واتس آپ و حتی پیامک شگفت زده کنی! خیلی وقتا تو شبکه های اجتماعی یه سری ...
ربات استیکر ساز | bot 4 telegram | بوت 4 تلگرام
https://bot4telegram.com/313/ربات-ساخت-استیکر-تلگرام/‏ - ذخیره شده
این ربات شما را قادر میسازد ع های دلخواهتان را به استیکر تبدیل کنید و با
دوستانتان به اشتراک بگذارید.
اپلیکیشن تلبات (ربات های تلگرام +ربات ساز+استیکر ساز) - آپارات? 1:16www.aparat.com/v/st4we/اپلیکیشن_تلبات_%28ربات_های_تلگرام_%2bربات_ساز%2bاستیکر_ساز%29
5 آگوست 2015 - 1 دقیقه
گروه فناوری و رسانه جاذبه http://cafebazaar.ir/app/com.jaazebeh.telebot *بیش از 1200 ربات تلگرام*مجموعه ربات های تلگرام ...
استیکر ساز تلگرام - | install android apps | cafe bazaar
https://cafebazaar.ir/app/stiicker.creater.m.p/?l=en‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ????? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
بنام خدا. با این برنامه میتوانید در تلگرام استیکر بسازید. همچنین میتوانید از
قسمت جستجوی نام ها، نام خوتان را انتخاب کرده و استیکرهای ساخته شده را در برنامه ...
استیکر ساز حرفه ای - | نصب برنامه اندروید | کافه بازار
https://cafebazaar.ir/app/ir.toofan.stickercreatorver1/?l=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ????? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
بیش از صد ها ع اماده برای افزودن متن و تبدیل به استیکر و با اپدیت اتوماتیک
هفتگی و اضافه شدن ع های بیشتر. ذخیره تصاویر لود شده بدون لود دوباره ...
mobitek.ir | برنامه stickit p o sticker maker v1.4.0 اندروید ...
mobitek.ir/.../برنامه-stickit-p o-sticker-maker-v1-4-0-اندروید/‏ - ذخیره شده - مشابه
30 سپتامبر 2015 ... stickit p o sticker maker v1.4.0 شما می توانید در سریع ترین ساده ترین و خلاقانه
ترین راه پس زمینه را از تصویر جدا کنید. می توان افکت های ...
برنامه استیکر ساز اولترا ?.? - بازار اندرویدی مایکت
https://www.myket.ir/app/ir.golchinak.ultrastickermaker/?lang=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ?? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
با برنامه استیکر ساز اولترا، به راحتی می توانید استیکرهای حرفه ای و جذاب
بسازید. این برنامه شامل دسته بندی های متنوعی از استیکرهای آماده (شکلک، حیوانات ...
برنامه استیکر ساز نام ها(ژون) ?.? - بازار اندرویدی مایکت
https://www.myket.ir/app/sticker.naskh.akharrrmayket/?lang=fa‏ - ذخیره شده
این یک استیکر ساز واقعی است نام خود راوارد کنید استیکر های خود را ذخیره کنید
داخل تلگرام استفاده کنید در سه مرحله کوتاه برای نام خود و عشقتان صدها استی ...
آموزش کامل ساخت استیکر تلگرام telegram + تصاویر
blog.android30t.com/telegram-sticker/‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ?? رأی
4 دسامبر 2015 ... ربات استیکر سازی رسمی تلگرام با آیدی [email protected] را add کنید یا بر روی لینک
زیر ... آشنایی با سایر دستورات هنگام کار با ربات استیکر ساز:.
emoji era sticker maker - android apps on google play
https://play.google.com/store/apps/details?id...sticker.maker‏ - ذخیره شده - مشابه
رتبه: ??? - ?????? رأی - رایگان
ultimate smiley emoji era sticker image maker app for free! create great
funny emoji face and smillies p os and you can share instantly to other app or ...
کندو | ع نوشته ساز + استیکر ساز تلگرام برای اندروید
www.asr24.com/app.jsp?...ع %20نوشته%20ساز%20+%20استیکر%20ساز%20تلگرام...smartstickerr...smartsticker‏ - ذخیره شده
15 مه 2016 ... توضیحات. شاید برای شما خیلی پیش اومده که خواستید تو تلگرام استیکر بسازید
یا بخاهید یه ع نوشته برای پیج اینستاتون بزارید
اکشن فتوشاپ استیکر ساز تلگرام - آپارات? 3:52www.aparat.com/v/rfo0f/اکشن_فتوشاپ_استیکر_ساز_تلگرام
25 آگوست 2015 - 4 دقیقه
در این پست، یک اکشن فتوشاپ برای شما دوستان عزیز تهیه کردیم تا بدون دانش فتوشاپ و در کمتر از 30 ثانیه و فقط با چند کلیک ساده استیکر ...
پرطرفداراترین استیکر ساز حرفه ای موبایل - آپارات? 1:36www.aparat.com/v/xlznz/پرطرفداراترین_استیکر_ساز_حرفه_ای_موبایل
15 آوریل 2017 - 2 دقیقه
مورتال کمبت به نام خالق هستیبه زودی امکانات و پک های جدید افزوده خواهند شد نرم افزار دارای بخش اعتبار رایگان نیز می باشد پرطرفداراترین ...
استیکرساز اولترا: استیکر ساز تلگرام - | نصب برنامه اندروید ...
https://cafebazaar.ir/app/ir.golchinak.ultrastickermaker/?l=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ? - ?? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
با برنامه استیکر ساز اولترا، به راحتی می توانید استیکرهای حرفه ای و جذاب
بسازید. این برنامه شامل دسته بندی های متنوعی از استیکرهای آماده (شکلک، حیوانات،
ترول، ...
استیکر ساز اسم تو - | نصب برنامه اندروید | کافه بازار
https://cafebazaar.ir/app/ir.mr_apps.sticker/?l=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ??? رأی
سلام رفیق... ،. استیکر ساز اسم تو... فقط کافیه اسمتو به نرم افزار بدی و استیکر
مورد نظرتو انتخاب کنی تا برنامه برات استیکر اختصاصی تورو بسازه،جالبه نه؟
استیکر ساز(آموزش حرفه ای...) - | نصب برنامه اندروید | کافه ...
https://cafebazaar.ir/app/com.ostadestickersaz1.book/?l=fa‏ - ذخیره شده
اگه دلت می خواد توی تلگرام یه استیکر ساز حرفه ای بشی. اگه دلت می خواد با
استیکرایی که می سازی مخاطبین ات رو توی تلگرام و گروها شگفت زده کنی. یا حتی
اگه می ...
استیکر ساز پلاس - | نصب برنامه اندروید | کافه بازار
https://cafebazaar.ir/app/ir.randroid.stickersaz/?l=fa‏ - ذخیره شده - مشابه
رتبه: ??? - ? رأی
طرح های ویژه اضافه شد! رایگان تست نیمکره مغز http://cafebazaar.ir/app/ir.
randroid.brain_test/?l=fa با این برنامه همچنین می توانید ع نوشته های بسیار ...
استیکر ساز شو!+استیکر های آماده - | install android apps ...
https://cafebazaar.ir/app/sk.stickers.saeed.k/?l=en‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ? رأی
*آموزش تصویری و گام به گام ساخت پک پکیج استیکر در تلگرام. آموزش تصویری و
گام به گام ساخت پکیج استیکر توسط خودتان و ذخیره پکیج استیکری که ...
استیکر ساز زن - آپارات? 0:15www.aparat.com/v/zogm3/استیکر_ساز_زن
5 سپتامبر 2015 - 15 ثانیه
سجاد استیکر ساز زن ساز , عاشیق , استیکر , , سجاد. ... طراحی نام پیشرفته + استیکر ساز + طراح نام قلبی · hmdmail20. 5,469 بازدید. 4 ...
مای چن | کانال تلگرام استیکر ساز رایگان
mychannels.ir/entertainment/stickerco‏ - ذخیره شده
کانال استیکر ساز رایگان · سرگرمی 6 ماه پیش. بزرگترین آرشیو استیکر ایرانی و
خارجی. افزودن به تلگرام. بازدید : 531 نفر. سایت مای چن هیچ مسئولیتی در قبال ...
برنامه استیکر ساز تلگرام | تیم آموزشی مبتکران
www.mobtakeran-team.ir/2017/04/.../برنامه-استیکر-ساز-تلگرام/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... در این پست از مبتکران تیم یاد میگیرید چطوری استیکر بسازید. و. یک بانک
استیکر رایگان و یک استیکر ساز را به رایگان و ساخته خودتون ...
رایگان برنامه استیکر ساز فارسی+بانک استیکر :: موبوگرام
mobogram.blog.ir/.../ -رایگان-برنامه-استیکر-ساز-فارسی-بانک-استیکر‏ - ذخیره شده
17 مارس 2016 ... اولین و بهترین نرم افزار استیکر ساز فارسی برای ساختن استیکر توسط شما، این
نرم افزار شامل 20 دسته بندی مختلف از استیکر های فوق العاده با ...
آموزش طراحی و ساخت استیکر تلگرام create sticker telegram
androidiran.com/create-sticker-telegram/‏ - ذخیره شده
آموزش ساخت و طراحی پکیج استیکر تلگرام pack stickers to telegram ... ربات
استیکر ساز از شما می خواهد تا با توجه به حال و احوال استیکر خود (ناراحت، خوشحال، ...
استیکر ساز فارسی + بانک استیکر - | نصب برنامه اندروید ...
https://cafebazaar.ir/app/com.ekbatanapp.stickermaker/?l=fa‏ - ذخیره شده - مشابه
رتبه: ??? - ?? رأی
اولین و بهترین نرم افزار استیکر ساز فارسی برای ساختن استیکر توسط شما، این
نرم افزار شامل 20 دسته بندی مختلف از استیکر های فوق العاده با کیفیت و جذاب ...
استیکر ساز و ع نوشته حرفه ای - | نصب برنامه ... - کافه بازار
https://cafebazaar.ir/app/ir.paleezapps.viberstickers/?l=fa‏ - ذخیره شده - مشابه
رتبه: ??? - ????? رأی
***لطفا امکانات و ویژگی های برنامه رو حتما مطالعه کنید***. بهترین برنامه ع
نوشته با طراحی پس زمینه و ساخت استیکر. با استفاده از این برنامه میتونید
استیکر ...
برنامه استیکر ساز شو!+استیکر های آماده ?.? - بازار اندرویدی مایکت
https://myket.ir/app/sk.stickers.saeed.k/?lang=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ?? رأی
آموزش تصویری و گام به گام ساخت پک پکیج استیکر در تلگرام آموزش تصویری و
گام به گام ساخت پکیج استیکر توسط خودتان و ذخیره پکیج استیکری که ...
ربات استیکر ساز تلگرام - دیجی رو
digiro.ir/tag/ربات-استیکر-ساز-تلگرام/‏ - ذخیره شده
10 دسامبر 2015 ... استیکرها نوعی تصویر می باشند که هر فرد براساس سلیقه خود می تواند از انواع
مختلف آنها استفاده کند. با افزایش روز افزون کاربران اپلیکیشن های ...
برنامه بانک استیکر ??.?.???? - بازار اندرویدی مایکت
myket.ir/app/com.simorgh.stikermaker/?lang=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ?? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
یک بانک استیکر رایگان و یک استیکر ساز را به رایگان نصب کنید. نصب
مستقیم و بدون واسطه استیکر ها ی تلگرام تنها با یک تپ ، امکان اشتراک گذاری آنها
با هر .
استیکر ساز - شیپور
https://www.sheypoor.com/استیکر-ساز-14254561.html‏ - ذخیره شده
1 ژوئن 2017 ... دوستانی ک علاقه مندن برای شخصی یا شرکتشون یا برای تبلیغات استیکر سفارش
دهند با بنده تماس بگیرن.
telegram: ساخت استیکر تلگرام | my gate
mygate.ir/telegram-ساخت-استیکر-تلگرام‏ - ذخیره شده - مشابه
27 مه 2015 ... همانطور که قبلا گفته شد ویژگی ساخت و ثبت استیکر در تلگرام، جدیداً و ..... شکلک
داشته باشه برنامه ای که استفاده میکنم استیکر ساز تلگرام سه ...
رایگان نرم افزار استیکر نام ها-استیکر ساز تو و عشقت | apkdoni
apkdoni.com/استیکر-نام-ها-استیکر-ساز-تو-و-عشقت/‏ - ذخیره شده - مشابه
14 دسامبر 2015 ... استیکر تمام نام ها و حتی تغییر متن در 9 گروه و زیبا ترین استیکر ها دقت داشته
باشید این برنامه استیکر ساز است و اینکه ع نیست .
چی جوری استیکر تلگرام بسازیم؟! — چی جوری؟!
chijoori.ir/how-to-creat-telegram-sticker/‏ - ذخیره شده
اگر با برنامه تلگرام کار کرده باشید مطمئنن استیکر های زیبای آن را دیده اید و ... حال
بات استیکر ساز از شما می خواهد که ع ی را که می خواهید روی این شکلک قرار ...
اپلیکیشن پولی استیکر ساز تلگرام در کافه بازار به صورت
best-of-android. /post/9‏ - ذخیره شده - مشابه
بهترین اپلیکیشن های اندروید - اپلیکیشن پولی استیکر ساز تلگرام
در کافه بازار به صورت رایگان - بهترین اپلیکیشن های اندروید.
برنامه استیکر ساز تلگرام | جستجو | ایرونی 95
iruni95.ir/list/برنامه+استیکر+ساز+تلگرام.html‏ - ذخیره شده
?-برای این کار ابتدا باید به وسیله ی ربات استیکر ساز تلگرام پیام بدهید برای
این کار بر روی لینکی که در نوشته قرار شده کلیک کنید و یا با نوشتن عبارت ...
استیکر ساز اسم تو - | install android apps | cafe bazaar
https://cafebazaar.ir/app/ir.mr_apps.sticker/?l=en‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ??? رأی
سلام رفیق... استیکر ساز اسم تو... فقط کافیه اسمتو به نرم افزار بدی و استیکر
مورد نظرتو انتخاب کنی تا برنامه برات استیکر اختصاصی تورو بسازه،جالبه نه؟
استیکر ساز توسکا - | install android apps | cafe bazaar
https://cafebazaar.ir/app/ir.tooskagroup.tooskasticker/?l=en‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ?? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
با " استیکر ساز توسکا " شما میتوانید بدون محدودیت برای خودتون استیکر بسازید
با نام های دلخواه خودتون و به اشتراک بگذارید و همچنین کل استیکر های ساخته شده ...
عکاس استیکر ساز - | نصب برنامه اندروید | کافه بازار
https://cafebazaar.ir/app/ir.appjet.stiker/?l=fa‏ - ذخیره شده
رتبه: ? - ? رأی
با سلام. عکاس استیکر باز در واقع یه برنامه بامزس که داخلش تعداد زیادی استیکر
داره و می تونید با اونها تصاویر جالب و بامزه ای خلق کنید. من برای نمونه 3 تصویر بچه
...
استیکر ساز و ع نوشته حرفه ای - | نصب برنامه ... - کافه بازار
https://cafebazaar.ir/app/com.example.ptp_p o_sticker/?l=fa‏ - ذخیره شده
به سادگی در محیط برنامه ع نوشته حرفه ای بسازید و در شبکه های اجتماعی به
اشتراک بگذارید. انتخاب تصویر مورد نظر از میان تصاویر زیبای برنامه و یا انتخاب
...
مای چن | ربات تلگرام استیکر ساز تلگرام - معرفی کانال های تلگرام
mychannels.ir/bot/stickersaz_telegram_bot‏ - ذخیره شده
ساخت و طراحی استیکر با قیمت های مناسب و دلخواه... افزودن به تلگرام. بازدید : 2,683
. سایت مای چن هیچ مسئولیتی در قبال محتوای این ربات ندارد. اشتراک گذاری.
آپارات - استیکر ساز اپ اندروید
www.aparat.com/result/استیکر_ساز_اپ_اندروید‏ - ذخیره شده
آپارات - استیکر ساز اپ اندروید. ... آموزش راه اندازی وبسایت رایگان در سامانه سایت
ساز کاج · سایت ساز کاج ... آشنایی با وردپرس 2 اپ اپلیکیشن ساز وردپرس فارسی.
استیکر ساز تلگرام - ترفندستان
https://www.tarfandestan.com/forum/thread165271.html‏ - ذخیره شده
سلام دوستان هر کی میخواد ع بده براش استیکر تلگرام درست کنم رایگان هم هست
هر چی دو.
ساخت استیکر های شخصی در ios 10 - سخت افزار
www.sakhtafzarmag.com/.../ساخت-استیکر-های-شخصی-ios-10‏ - ذخیره شده
رتبه: ? - ? رأی
20 سپتامبر 2016 ... یکی از ویژگی های جدید و سرگرم کننده ios 10 ساخت استیکر برای نرم افزار های پیام
رسان می باشد که رنگی جدید به مکالمات شما با دوستان و اعضای ...
استیکر ساز توسکا - | نصب برنامه اندروید | کافه بازار
https://www.getbazaar.com/app/ir.tooskagroup.tooskasticker/?l=fa‏
با " استیکر ساز توسکا " شما میتوانید بدون محدودیت برای خودتون استیکر بسازید
با نام های دلخواه خودتون و به اشتراک بگذارید و همچنین کل استیکر های ساخته شده ...
ساخت استـیـکر تلگرام در چند ثانیه - پار
www.parsine.com/fa/news/.../ساخت-استـیـکر-تلگرام-در-چند-ثانیه‏ - ذخیره شده - مشابه
یکی از قابلیت های منحصر بفرد تلگرام امکان ساخت استیکر برای کاربران آن است..
.در این صورت شما می توانید ع های خود را پنج برابر سریع تر برای دوستانتان ...
نرم افزار و غیره استیکر ساز تلگرام
shaper.sellfile.ir/prod-973278-استیکر+ساز+تلگرام.html‏ - ذخیره شده
سخنگوی شماره تلفن قیمت: 5,000 تومان. گیر حرفه ای موبایل قیمت: 5,000 تومان.
آموزش حرفه ای زبان انگلیسی قیمت: 5,000 تومان. صدای جادویی قیمت: 5,000 تومان ...
آپارات - اکشن استیکر ساز
www.aparat.com/result/اکشن_استیکر_ساز‏ - ذخیره شده
آپارات - اکشن استیکر ساز. ... طراحی نام پیشرفته + استیکر ساز + طراح نام قلبی ·
hmdmail20 ... اپلیکیشن تلبات (ربات های تلگرام +ربات ساز+استیکر ساز).
برنامه استیکر ساز تلگرام
www. yha.com/tag/ -برنامه-استیکر-ساز-تلگرام/‏ - ذخیره شده
جدیدترین نسخه telegram – نرم افزار تلگرام اندروید + تلگرام فارسی |. |
ب امتیاز 4.2 از 5 در گوگل پلی |. telegram 3.13.1 - جدیدترین نسخه مسنجر
...
ربات تبدیل استیکر به ع ,استیکر ساز و.. - انجمن برا تو
forum.barato.ir/thread-ربات-تبدیل-استیکر-به-ع -استیکر-ساز-و‏ - ذخیره شده
استیکر رو بر روی تصویر پروفایلشون بزارن که نتونسنو با مشکل روبرو شدن هر
چن با تلگرام سیستم راحت میشه ولی با گوشی نمیشد امروز یه ...
اکشن فتوشاپ استیکر ساز تلگرام (اختصاصی کلک آموز ...
kalakamuz.ir/ -اکشن-فتوشاپ-استیکر-ساز-تلگرام-ا/‏ - ذخیره شده - مشابه
در این پست، یک اکشن فتوشاپ برای شما دوستان عزیز تهیه کردیم تا بدون دانش
فتوشاپ و در کمتر از ?? ثانیه و فقط با چند کلیک ساده استیکر خودتون رو بسازید

جشنواره وب و موبایل - استیکر ساز فارسی + بانک استیکر - پروفایل ...
www.iwmf.ir/app/15762/ekbatanapp.stickermaker‏ - ذخیره شده
جشنوراه وب و موبایل ایران,اولین و بهترین نرم افزار استیکر ساز فارسی برای
ساختن استیکر توسط شما، این نرم افزار شامل 20 دسته بن...
جدا ع از پشت زمینه stickit! - p o sticker maker اندروید
https://www.androidha.com/49342- -stickit-p o-sticker-maker/‏ - ذخیره شده
7 ژوئن 2013 ... پیش نیاز : اندروید 2.2 و بالاتر با استفاده از نرم افزار فوق العاده جذاب stickit! -
p o sticker maker می توانید پشت زمینه تصاویرتان را به سادگی و ...
برنامه ع نوشته ساز + استیکر ساز تلگرام | ایران اپس
iranapps.ir/app/com.smartstickerr.apps.hojat.smartsticker‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ?? رأی
شاید برای شما خیلی پیش اومده که خواستید تو تلگرام استیکر بسازید یا بخاهید یه
ع نوشته برای پیج اینستاتون بزارید و صد البته بخاهید ع هاتون رو ویرا.
ربات استیکر ساز تلگرام parjak rozblog com - resultfa
resultfa.ir/key/ربات-استیکر-ساز-تلگرام-parjak-rozblog-com/‏
آموزش ساخت پک استیکر تلگرام این آی دی متعلق به ربات استیکر ساز تلگرام
rozblog com . آموزش ساخت ربات تلگرام ooz rozblog com آموزش ساخت ربات ...
استیکر ساز تلگرام ( sticker ) نسخه v.gold | بیاتوگوشی
www.bia2goshi.com/news/android-app-sticker/‏ - ذخیره شده
31 ژانویه 2017 ... تمامی امکانات لازم برای ساخت استیکر در این برنامه وجود دارد *نرم افزار آموزشی
نیست*. بهترین استیکر ساز. استیکر بسازید و به دوستاتون هدیه ...
کانال استیکر ساز رایگان
kanalgram.ir/showdetailchannels.aspx?id=18447‏ - ذخیره شده
... سایر (379) · زبان های خارجی (149). ربات های تلگرام. ربات های تلگرام (326).
استیکر ساز رایگان. ساخت استیکر با ع خود شما و استیکر های دیگر... مشاهده
کانال.
کانال تلگرام استیکر ساز - بیا تو کانال
www.bia2kanal.com/kanalinfo.aspx?id=2548‏ - ذخیره شده
نام کانال, استیکر ساز. آدرس کانال, sticker_chaman. توضیحات, ساخت استیکر فقط
هر پکیج 10000 تومان. گروه, کانال های خاص. تعداد اعضاء ...
رایگان استیکر ساز تلگرام :: iro
iro .blog.ir/post/ -رایگان-استیکر-ساز-تلگرام‏ - ذخیره شده
26 نوامبر 2015 ... رایگان استیکر ساز تلگرام. در ادامه مطلب... این برنامه رابط کاربری
منحصر به فردی داره و روش کار باهاش بسیار ساده ست و البته در عین ...
نرم افزار استیکر ساز موبوگرام بایگانی | ماه نو
mahno.ir/tag/نرم-افزار-استیکر-ساز-موبوگرام/‏ - ذخیره شده
sticker build. برنامه استیکر ساز موبوگرام اندورید. sticker build یک برنامه بسیار
عالی برای ساخت استیکر می باشد. که شما می توانید استیکر های مورد علاقه خودتون ...
آپارات - نرم افزار استیکر ساز
www.aparat.com/result/نرم_افزار_استیکر_ساز‏ - ذخیره شده
آپارات - نرم افزار استیکر ساز. ... آموزش راه اندازی وبسایت رایگان در سامانه سایت ساز
کاج · سایت ساز کاج ... نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی+آموزش تصویری.
آپارات - استیکر ساز
www.aparat.com/result/استیکر_ساز‏ - ذخیره شده
آپارات - استیکر ساز. ... پرطرفداراترین استیکر ساز حرفه ای موبایل · مورتال کمبت
. بازدید. 0:37 ... اپلیکیشن تلبات (ربات های تلگرام +ربات ساز+استیکر ساز).
ساخت استیکر تلگرام - آپارات
www.aparat.com/v/yszsb/ساخت_استیکر_تلگرام‏ - ذخیره شده
13 مارس 2017 ... حسن افضلی گروه با اپ اندروید راحت استیکر درست کنین اسم برنامه استیکر ساز
هست «استیکرساز فوری+دو تلگرام همزمان» را در بازار اندروید بب.
ربات استیکر ساز و تبدیل استیکر | telegram bot store
https://storebot.me/bot/sticker33bot‏ - ذخیره شده
5 آوریل 2016 ... ربات استیکر ساز و تبدیل استیکر – ربات استیکر ساز و تبدیل استیکر به
ع و ع به استیکر خیلی راحت شما به راحتی میتونید استیکر ...
مشاهده متن کامل ...
خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزادمشاهده متن کامل ...
ساخت خودم
درخواست حذف اطلاعات

فونت زیبا سازفونت زیبا ساز فونت زیبا ساز فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


فونت زیبا سازفونت زیبا ساز

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


به نظرت کدوم خوشگل تر


شد؟خودم ساختمشون!


فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


فونت زیبا سازفونت زیبا ساز فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

فونت زیبا سازفونت زیبا ساز فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


فونت زیبا سازفونت زیبا ساز فونت زیبا ساز فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز فونت زیبا ساز


فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


فونت زیبا سازفونت زیبا ساز:فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
مشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.1.19 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. شناسایی پیمانکاران حمل ریلی مواد اولیه و ...96.1.19 / آگهی شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران حمل ریلی مواد اولیه و ...96.1.19

 2. مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت نه سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت نه سال

 3. مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی تحصیلات تکمیلی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی تحصیلات تکمیلی - تجدید

 4. فراخوان ارزی کیفی ید 2 دستگاه پمپ گلایگول / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی ید 2 دستگاه پمپ گلایگول

 5. مزایده 338 تار زمین مزروعی که 100 تار آبی مکانیزه و 228 تار به صورت دیمی / آگهی مزایده , مزایده 338 تار زمین مزروعی که 100 تار آبی مکانیزه و 228 تار به صورت دیمی

 6. مزایده عمومی کلید برق ، پنل ابزار دقیق و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی کلید برق ، پنل ابزار دقیق و ...

 7. مناقصه ید tube bundle buller / مناقصه , مناقصه ید tube bundle buller

 8. مناقصه ید دیزل پمپ خود مکش / آگهی مناقصه, مناقصه ید دیزل پمپ خود مکش

 9. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها - احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها - احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن

 10. تجدید مناقصه انتزاع پست برق و ساخت mcc / تجدید ارزی کیفی عمومی , مناقصه انتزاع پست برق و ساخت mcc

 11. ارزی کیفی سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس / ارزی کیفی سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس

 12. تجدید ارزی کیفی زی ایی آلومینیومی / تجدید ارزی , ارزی کیفی زی ایی آلومینیومی

 13. تجدید مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات تجهیزات رادیویی برج مراقبت فرودگاه / تجدید مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات تجهیزات رادیویی برج مراقبت فرودگاه

 14. تجدید فراخوان 2 قلم پایه روشنایی 21 متری / تجدید ,فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران 2 قلم پایه روشنایی 21 متری

 15. فراخوان ید تعداد سه قلم لوله لاستیکی / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,فراخوان ید تعداد سه قلم لوله لاستیکی

 16. فراخوان تعمیر بدنه مخزن c / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تعمیر بدنه مخزن c

 17. فراخوان ید هفت قلم قطعات مربوط به تجهیزات کمک ناوبری / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,فراخوان ید هفت قلم قطعات مربوط به تجهیزات کمک ناوبری

 18. فراخوان عمومی 2 دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی / فراخوان عمومی ,فراخوان عمومی 2 دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی

 19. فراخوان تعداد سه قلم لوله فولادی / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,فراخوان تعداد سه قلم لوله فولادی

 20. ارزی کیفی mokveld anti surge control valve / ارزی کیفی mokveld anti surge control valve

 21. ارزی کیفی خدمات احداث دیوار شهرک مس ی / آگهی عمومی ارزی کیفی مناقصه گران, ارزی کیفی خدمات احداث دیوار شهرک مس ی

 22. مناقصه بازرسی بر عملرد قرائت کنتور و توزیع صورتحساب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بازرسی بر عملرد قرائت کنتور و توزیع صورتحساب

 23. مناقصه تهیه کالا و نصب سیستم های مخابراتی / آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) , مناقصه تهیه کالا و نصب سیستم های مخابراتی

 24. مناقصه تعویض سیستم های رادیوئی باندهای / آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) , مناقصه تعویض سیستم های رادیوئی باندهای

 25. ارزی کیفی خدمات احداث خطوط لوله جریانی / آگهی عمومی ارزی کیفی مناقصه گران, ارزی کیفی خدمات احداث خطوط لوله جریانی

 26. فراخوان ارزی کیفی دستگاه خم نبشی و ناودانی ... / فراخوان ارزی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزی کیفی دستگاه خم نبشی و ناودانی ...

 27. فراخوان مناقصه خدمات هدایت و نگهداری خودروها- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات هدایت و نگهداری خودروها- نوبت دوم

 28. مزایده عوارض ورودی پارک جنگلی آبیدر / مزایده , مزایده عوارض ورودی پارک جنگلی آبیدر

 29. فراخوان طراحی المان شهری با موضوع بسیج / فراخوان , فراخوان طراحی المان شهری با موضوع بسیج

 30. فراخوان طرح مطالعات جامع سامان‌دهی صنایع و مشاغل / فراخوان, فراخوان طرح مطالعات جامع سامان‌دهی صنایع و مشاغل

 31. مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مراکز دفن پسماندهای شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مراکز دفن پسماندهای شهری

 32. آگهی ارزی کیفی مغناطیس سنجی هوابرد جنوب شرق زاگرس / آگهی ارزی کیفی ،آگهی ارزی کیفی مغناطیس سنجی هوابرد جنوب شرق زاگرس

 33. تجدید مناقصه انجام عملیات ساخت و نصب المان / مناقصه انجام عملیات ساخت و نصب المان

 34. مناقصه تامین نیروی های خدماتی - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروهای خدماتی - نوبت دوم

 35. مناقصه انتظامات ساختمانی های / آگهی مناقصه , مناقصه انتظامات ساختمانی

 36. فراخوان محوطه سازی مجتمع انبارها / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,مناقصه محوطه سازی مجتمع انبارها

 37. شناسایی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2 نوبت دوم / آگهی بین المللی شناسایی سرمایه گذار ، شناسایی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2 نوبت دوم

 38. فراخوان شناسایی تامین کنندگان بسته بندی سیم کارت / فراخوان شناسایی تامین کنندگان بسته بندی سیم کارت

 39. مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 30.644 اعیان 200متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 30.644 اعیان 200متر

 40. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و ... نوبت دوم

 41. مناقصه ولگانایز 13.000 عدد گیت های چدنی / آگهی مناقصه , مناقصه ولگانایز 13.000 عدد گیت های چدنی

 42. تجدید مناقصه ید کاغذ تحریر و گلاسه 96.1.19 / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ید کاغذ تحریر و گلاسه 96.1.19

 43. مناقصه انجام عملیات آبپاشی و گریدر زنی / آگهی مناقصه,مناقصه انجام عملیات آبپاشی و گریدر زنی

 44. مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کارتن، انواع مواد پلیمری و ... / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کارتن، انواع مواد پلیمری و ...

 45. مناقصه بیمه درمان تکمیلی کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه درمان تکمیلی کارکنان

 46. مناقصه یداری 10 دستگاه راک شارژر 9 ماژوله کمپکت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یداری 10 دستگاه راک شارژر 9 ماژوله کمپکت و ...

 47. مناقصه انجام عملیات طراحی ، است اج و فروش سالیانه 150.000 تن سنگ چینی و ... نوبت دوم 96.01.19 / آگهی مزایده عمومی, مناقصه انجام عملیات طراحی ، است اج و فروش سالیانه 150.000 تن سنگ چینی و ... نوبت دوم 96.01.19

 48. مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی شامل امور خدمات نظافتی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی شامل امور خدمات نظافتی و ...

 49. مزایده پلاک با صد و ده متر اعیان در یک طبقه / مزایده,مزایده پلاک با صد و ده متر اعیان در یک طبقه

 50. مزایده عرضه سهام و دارائی - نوبت سوم / مزایده, مزایده عرضه سهام و دارائی - نوبت سوم

 51. مناقصه ید ماده شیمیایی topanol a و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید ماده شیمیایی topanol a و ...

 52. مناقصه تجهیزات کامل سالن آمفی تئاتر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزات کامل سالن آمفی تئاتر

 53. فراخوان مناقصه دیزل ژنراتور پرتابل به قدرت 750kva- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه دیزل ژنراتور پرتابل به قدرت 750kva- نوبت دوم

 54. فراخوان طراحی تکمیلی و اجرای عملیات باقیمانده موزه- اصلاحیه / اصلاحیه فراخوان نخست مناقصه,فراخوان طراحی تکمیلی و اجرای عملیات باقیمانده موزه- اصلاحیه

 55. مناقصه انجام خدمات اداری و عمومی - نوبت دوم / مناقصه انجام خدمات اداری و عمومی - نوبت دوم

 56. مناقصه احداث جاده / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده

 57. مناقصه واگذاری امور خدماتی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدماتی - نوبت دوم

 58. مناقصه واگذاری ارائه خدمات حمل و نقل دارو از انبار مرکزی / فراخوان شناسایی پیمانکاران, مناقصه واگذاری ارائه خدمات حمل و نقل دارو از انبار مرکزی

 59. مزایده فروش ماشین آلات ساخت درب و پنجره upvc / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات ساخت درب و پنجره upvc

 60. مزایده تعداد 11 عدد دستگاه ترزیق پلاستیک ...- نوبت سوم / مزایده تعداد 11 عدد دستگاه ترزیق پلاستیک ...- نوبت سوم

 61. مناقصه ید، تحویل، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور دریایی لایروب ارس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید، تحویل، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور دریایی لایروب ارس

 62. مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مزروعی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مزروعی

 63. مزایده فروش 2 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 2 قطعه زمین

 64. مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع

 65. مناقصه ید آسف مرحله اول چاپ اول / مناقصه , مناقصه ید آسف مرحله اول چاپ اول

 66. مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه و طبقه فوقانی 216 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه و طبقه فوقانی 216 متر

 67. مزایده یک قطعه زمین با عرصه 587متر نوبت سوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با عرصه 587متر نوبت سوم

 68. مزایده دو قطعه زمین متراژ 198 و 180 مترمربع / مزایده,مزایده دو قطعه زمین متراژ 198 و 180 مترمربع

 69. مزایده پارکینگ عمومی شهر نوبت اول مرحله دوم / مزایده ، مزایده پارکینگ عمومی شهر نوبت اول مرحله دوم

 70. مزایده 6 دستگاه آپارتمان اداری / مزایده,مزایده 6 دستگاه آپارتمان اداری

 71. مناقصه واگذاری نگهداری و توسعه فضای سبز شهری / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری نگهداری و توسعه فضای سبز شهری

 72. مزایده فروش یک دست مبل قهوه ای رنگ / مزایده , مزایده فروش یک دست مبل قهوه ای رنگ

 73. آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره مکان استقرار ساختمان پیش ساخته - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره مکان استقرار ساختمان پیش ساخته - نوبت دوم

 74. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم

 75. مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه 10.000 تن بو یت / مناقصه , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه 10.000 تن بو یت

 76. مزایده یک درب باغ محصور و نیمه مشجر / مزایده,مزایده یک درب باغ محصور و نیمه مشجر

 77. مزایده اموال منقول یک دستگاه سواری پژو 206 / مزایده , مزایده اموال منقول یک دستگاه سواری پژو 206

 78. مزایده 23 حبه از 72 جبه زمین محصور / مزایده,مزایده 23 حبه از 72 جبه زمین محصور

 79. مزایده سه دانگ از کل ششدانگ منزل مس ی 52.5متر / مزایده,مزایده سه دانگ از کل ششدانگ منزل مس ی 52.5متر

 80. مزایده ششدانگ زمین زراعی و باغی 25439متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی و باغی 25439متر

 81. آگهی مناقصه انجام امور خدماتی / آگهی مناقصه انجام امور خدماتی

 82. آگهی مناقصه تاسیسات / آگهی مناقصه تاسیسات

 83. آگهی مناقصه یداری پهنای باند اینترنت / آگهی مناقصه یداری پهنای باند اینترنت

 84. مناقصه ید ماده معدنی (خاک) ا یده طلادار - مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید ماده معدنی (خاک) ا یده طلادار - مرحله سوم نوبت دوم

 85. مزایده یکباب مغازه تجاری - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده یکباب مغازه تجاری - نوبت دوم

 86. مناقصه auction of condemned items machinery , equipment , furniture and fixture / مناقصه , مناقصه auction of condemned items machinery , equipment , furniture and fixture

 87. مناقصهmachinery , equipment and furniture items at the consulate of pakistan / مناقصه machinery , equipment and furniture items at the consulate of pakistan

 88. مناقصه carrying out renovation work / مناقصهcarrying out renovation work

 89. مناقصه تامین ماسه سیلیسی / آگهی مناقصه عام ,مناقصه تامین ماسه سیلیسی

 90. آگهی مناقصه عمومی یداری یک دستگاه دیزل ژنراتور stand by 450 kva نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی یداری یک دستگاه دیزل ژنراتور stand by 450 kva نوبت دوم

 91. آگهی مناقصه سمپاشulv پاش پشت وانتی / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه سمپاشulv پاش پشت وانتی...

 92. مزایده منزل مس ی با عرصه 118.64مترمربع / مزایده,مزایده منزل مس ی با عرصه 118.64مترمربع

 93. مزایده سرقفلی هر دو باب مغازه فرش فروشی نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی هر دو باب مغازه فرش فروشی نوبت اول

 94. مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی .... / مناقصه ، مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ...

 95. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 264متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 264متر

 96. مزایده ششدانگ ملک به مساحت 2850مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 2850مترمربع نوبت اول

 97. مناقصه بهسازی علایم ایمنی راهها / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه بهسازی علایم ایمنی راهها

 98. مناقصه تکمیل مصلی دو گنبدان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مصلی دو گنبدان نوبت دوم

 99. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 361.57مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 361.57مترمربع

 100. مناقصه ید 6 کیلومتر لوله فولادی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزی کیفی , مناقصه ید 6 کیلومتر لوله فولادی ... نوبت دوم

 101. مناقصه رفع نواقص و استانداردسازی جایگاه های cng شماره یک صنعت...96.01.19 / مناقصه , مناقصه رفع نواقص و استانداردسازی جایگاه های cng شماره یک صنعت...96.01.19

 102. مناقصه خدمات امداد و نجات / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات امداد و نجات

 103. مناقصه اجرای فاز اول سنگفرش / مناقصه , مناقصه اجرای فاز اول سنگفرش

 104. مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت 2150متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت 2150متر

 105. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 287.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 287.63متر

 106. مزایده 40 سیر از 240 سیر ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 40 سیر از 240 سیر ششدانگ پلاک ثبتی

 107. مزایده رنگ مو و .... / مزایده,مزایده رنگ مو و ....

 108. مناقصه ید سامانه مدار بسته ساختمان مرکزی ستاد شامل انواع دوربین و تجهیزات آن نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ید سامانه مدار بسته ساختمان مرکزی ستاد شامل انواع دوربین و تجهیزات آن نوبت دوممشاهده متن کامل ...
شرکت نظافتی تهران
درخواست حذف اطلاعات

در سایت نیازمندی های نظافتی لیست کاملی از شرکت های رسمی و غیر رسمی خدمات نظافتی در کل ایران منتشر می شود 

 

در صورتی که نیازمند به ارتباط با یک شرکت خدمات نظافتی هستید می توانید از لینک زیر لیست کاملی از خمات نظافتی ها را مشاهده نمایید 

http://cleaning-services.behtarinabzar.ir/category/tehran-cleaning-services/

 

شرکت های خدمات نظافتی با ارتباط با مدیران سایت نظافتی میتوانند درخواست نمایند تا آگهی شان در سایت منتشر شود

http://cleaning-services.behtarinabzar.ir

 

خدمات نظافتی تهران

 

شرکت نظافتی تهران

دفتر نظافتی تهران

خدمات نظافتی تهران

نظافت منزل تهران
نظافت راه پله تهران

 

شرکت نظافتی تهران ، دفتر نظافتی تهران ، خدمات نظافتی تهران ، نظافت منزل تهران ، نظافت راه پله تهران ، cleaning company tehran, tehran cleaning office cleaning services tehran, tehran home cleaning, cleaning stairwells tehran

  مشاهده متن کامل ...
لیست شرکت های خدمات نظافتی تهران
درخواست حذف اطلاعات

در سایت نیازمندی های نظافتی لیست کاملی از شرکت های رسمی و غیر رسمی خدمات نظافتی در کل ایران منتشر می شود 

 

در صورتی که نیازمند به ارتباط با یک شرکت خدمات نظافتی هستید می توانید از لینک زیر لیست کاملی از خمات نظافتی ها را مشاهده نمایید 

http://cleaning-services.behtarinabzar.ir/category/tehran-cleaning-services/

 

شرکت های خدمات نظافتی با ارتباط با مدیران سایت نظافتی میتوانند درخواست نمایند تا آگهی شان در سایت منتشر شود

http://cleaning-services.behtarinabzar.ir

 

خدمات نظافتی تهران

 

شرکت نظافتی تهران

دفتر نظافتی تهران

خدمات نظافتی تهران

نظافت منزل تهران
نظافت راه پله تهران

 

شرکت نظافتی تهران ، دفتر نظافتی تهران ، خدمات نظافتی تهران ، نظافت منزل تهران ، نظافت راه پله تهران ، cleaning company tehran, tehran cleaning office cleaning services tehran, tehran home cleaning, cleaning stairwells tehranمشاهده متن کامل ...
خدمات نظافتی تهران
درخواست حذف اطلاعات

 

در سایت نیازمندی های نظافتی لیست کاملی از شرکت های رسمی و غیر رسمی خدمات نظافتی در کل ایران منتشر می شود 

 

در صورتی که نیازمند به ارتباط با یک شرکت خدمات نظافتی هستید می توانید از لینک زیر لیست کاملی از خمات نظافتی ها را مشاهده نمایید 

http://cleaning-services.behtarinabzar.ir/category/tehran-cleaning-services/

 

شرکت های خدمات نظافتی با ارتباط با مدیران سایت نظافتی میتوانند درخواست نمایند تا آگهی شان در سایت منتشر شود

http://cleaning-services.behtarinabzar.ir

 

خدمات نظافتی تهران

 

شرکت نظافتی تهران

دفتر نظافتی تهران

خدمات نظافتی تهران

نظافت منزل تهران
نظافت راه پله تهران

 

شرکت نظافتی تهران ، دفتر نظافتی تهران ، خدمات نظافتی تهران ، نظافت منزل تهران ، نظافت راه پله تهران ، cleaning company tehran, tehran cleaning office cleaning services tehran, tehran home cleaning, cleaning stairwells tehran

 مشاهده متن کامل ...
دفتر نظافتی تهران
درخواست حذف اطلاعات

در سایت نیازمندی های نظافتی لیست کاملی از شرکت های رسمی و غیر رسمی خدمات نظافتی در کل ایران منتشر می شود 

 

در صورتی که نیازمند به ارتباط با یک شرکت خدمات نظافتی هستید می توانید از لینک زیر لیست کاملی از خمات نظافتی ها را مشاهده نمایید 

http://cleaning-services.behtarinabzar.ir/category/tehran-cleaning-services/

 

شرکت های خدمات نظافتی با ارتباط با مدیران سایت نظافتی میتوانند درخواست نمایند تا آگهی شان در سایت منتشر شود

http://cleaning-services.behtarinabzar.ir

 

خدمات نظافتی تهران

 

شرکت نظافتی تهران

دفتر نظافتی تهران

خدمات نظافتی تهران

نظافت منزل تهران
نظافت راه پله تهران

 

شرکت نظافتی تهران ، دفتر نظافتی تهران ، خدمات نظافتی تهران ، نظافت منزل تهران ، نظافت راه پله تهران ، cleaning company tehran, tehran cleaning office cleaning services tehran, tehran home cleaning, cleaning stairwells tehranمشاهده متن کامل ...
نظافت راه پله تهران
درخواست حذف اطلاعات

در سایت نیازمندی های نظافتی لیست کاملی از شرکت های رسمی و غیر رسمی خدمات نظافتی در کل ایران منتشر می شود 

در صورتی که نیازمند به ارتباط با یک شرکت خدمات نظافتی هستید می توانید از لینک زیر لیست کاملی از خمات نظافتی ها را مشاهده نمایید 

http://cleaning-services.behtarinabzar.ir/category/tehran-cleaning-services/

 

 

شرکت های خدمات نظافتی با ارتباط با مدیران سایت نظافتی میتوانند درخواست نمایند تا آگهی شان در سایت منتشر شود

http://cleaning-services.behtarinabzar.i

 

خدمات نظافتی تهران

 

شرکت نظافتی تهران

دفتر نظافتی تهران

خدمات نظافتی تهران

نظافت منزل تهران
نظافت راه پله تهران

 

شرکت نظافتی تهران ، دفتر نظافتی تهران ، خدمات نظافتی تهران ، نظافت منزل تهران ، نظافت راه پله تهران ، cleaning company tehran, tehran cleaning office cleaning services tehran, tehran home cleaning, cleaning stairwells tehranمشاهده متن کامل ...
نظافت منزل تهران
درخواست حذف اطلاعات

در سایت نیازمندی های نظافتی لیست کاملی از شرکت های رسمی و غیر رسمی خدمات نظافتی در کل ایران منتشر می شود 

 

در صورتی که نیازمند به ارتباط با یک شرکت خدمات نظافتی هستید می توانید از لینک زیر لیست کاملی از خمات نظافتی ها را مشاهده نمایید 

http://cleaning-services.behtarinabzar.ir/category/tehran-cleaning-services/

 

شرکت های خدمات نظافتی با ارتباط با مدیران سایت نظافتی میتوانند درخواست نمایند تا آگهی شان در سایت منتشر شود

http://cleaning-services.behtarinabzar.ir

 

خدمات نظافتی تهران

 

شرکت نظافتی تهران

دفتر نظافتی تهران

خدمات نظافتی تهران

نظافت منزل تهران
نظافت راه پله تهران

 

شرکت نظافتی تهران ، دفتر نظافتی تهران ، خدمات نظافتی تهران ، نظافت منزل تهران ، نظافت راه پله تهران ، cleaning company tehran, tehran cleaning office cleaning services tehran, tehran home cleaning, cleaning stairwells tehranمشاهده متن کامل ...
ترولی نظافتی چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

ترولی نظافتی:
ترولی نظافتی یا ترالی نظافتی جهت حمل کلیه وسایل نظافتی اعم از تی ، تی شور ، سطل زباله ، خاک انداز ، جارو و ... می باشد که در مراکزی مانند بیمارستان ، پاساژ ، فرودگاه ، ترمینال ، هتل ، فروشگاه زنجیره ای ، مراکز ید ،ادارات ، برج های مس ی و رستوران های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.


ترولی نظافتی جهت نظافت هتل انتخابات ریاست جمهوری مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات :
1. بدنه و طبقات از جنس pvc یا پلی اتیلن تقویت شده و بسیار محکم و مقاوم
2. ابعاد: طول 98 * عرض 50 * ارتفاع 113
3. دارای چرخ های بی صدا و روان 
4. دارای کیسه برزنتی در عقب ( نصب و اتصال راحت )
5. دارای فضای برای حمل جارو یا تی شو در جلو ترولی
6. دارای طبقات جهت قراردادن مواد شوینده و وسایل نظافتی
7. دارای محفظه برای حمل تی در کنار ترولی


ترولی نظافتی


قیمت ترولی نظافتی یا قیمت ترولی هتلی را از کارشناسان شرکت سوال بفرمایید.


جهت استعلام قیمت ترولی نظافتی ک دهای ریاست جمهوری با ما تماس بگیرید.


                              شماره تلفن دفتر: 02155327684


                                 شماره موبایل : 09128299793


                                     آیدی تلگرام : tgmمشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.11 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. مناقصه خدمات نیروی انسانی / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات نیروی انسانی

 2. مناقصه عملیات نگهداری , تعمیرات و بهره برداری از شبکه و انشعاب فاضلاب ناحیه 3 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات نگهداری , تعمیرات و بهره برداری از شبکه و انشعاب فاضلاب ناحیه 3

 3. مناقصه تامین نیروهای حفاظت فیزیکی / مناقصه , مناقصه تامین نیروهای حفاظت فیزیکی

 4. مناقصه ید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) مقاوم با ز له / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) مقاوم با ز له

 5. استعلام ید تجهیزات اکومولاتور / استعلام,استعلام ید تجهیزات اکومولاتور

 6. استعلام ید سیم و کابل / استعلام,استعلام ید سیم و کابل

 7. مناقصه ید قطعات شستشوی صنعتی / مناقصه , مناقصه ید قطعات شستشوی صنعتی

 8. مناقصه تامین نیروهای خدماتی - پشتیبانی / مناقصه , مناقصه تامین نیروهای خدماتی - پشتیبانی

 9. فراخوان ساخت و اجرای ساختمان آزمایشگاه و ... تجدید / آگهی تجدید فراخوان ارزی کیفی,فراخوان ساخت و اجرای ساختمان آزمایشگاه- تجدید

 10. مناقصه ید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل)

 11. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه فنی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه فنی

 12. مناقصه انجام عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ )- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ )- نوبت دوم

 13. مناقصه انجام عملیات لوله رانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات لوله رانی

 14. مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 333متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 333متر

 15. مناقصه عملیات برداشت محصول غله مزارع / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات برداشت محصول غله مزارع

 16. مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی ....نوبت دوم / مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی ....نوبت دوم

 17. آگهی ارزی کیفی ید لوله یو پی وی سی (upvc) - نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی تولیدکنندگان , ارزی ید لوله یو پی وی سی (upvc) -نوبت دوم

 18. مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی - نوبت دوم

 19. مناقصه قرائت و توزیع قبوض مشترکین شهر قم .... - نوبت دوم / مناقصه قرائت و توزیع قبوض مشترکین شهر قم .... - نوبت دوم

 20. مزایده واگذاری اخذ عوارض ورودی انواع خودرو - نوبت دوم / مزایده ،مزایده واگذاری اخذ عوارض ورودی انواع خودرو - نوبت دوم

 21. مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه عمومی ....- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه عمومی ....نوبت دوم

 22. مناقصه ید، تهیه و تحویل 6 دستگاه برج خنک کن / آگهی مناقصه , مناقصه ید، تهیه و تحویل 6 دستگاه برج خنک کن

 23. مناقصه ید، تهیه و تحویل 119 دستگاه فن کویل سقفی / آگهی مناقصه , مناقصه ید، تهیه و تحویل 119 دستگاه فن کویل سقفی

 24. مزایده اجاره یک باب بوفه مواد خوراکی / مزایده، مزایده اجاره یک باب بوفه مواد خوراکی

 25. مناقصه انجام خدمات کارگاه مرکزی و .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انجام خدمات کارگاه مرکزی و ....

 26. مناقصه عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات میدان میوه و تره بار جلال آل احمد و / مناقصه عمومی,مناقصه عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات میدان میوه و تره بار جلال آل احمد و

 27. آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از پارکینگ های عمومی، تا ی سرویس... / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از پارکینگ های عمومی، تا ی سرویس...

 28. آگهی شناسایی پیمانکار اکتشاف معدن عمومی و تفصیلی / آگهی شناسایی پیمانکار , آگهی شناسایی پیمانکار اکتشاف معدن عمومی و تفصیلی

 29. فراخوان مناقصه عمومی ساخت لایه های خاکریزی / فراخوان ، فراخوان مناقصه عمومی ساخت لایه های خاکریزی

 30. مزایده ششدانگ زمین زراعی و 2 باب واحد مس ی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی و 2 باب واحد مس ی

 31. مناقصه عملیات آسف خیابان های سطح شهر - نوبت سوم / مناقصه ، مناقصه عملیات آسف خیابان های سطح شهر - نوبت سوم

 32. مناقصه واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی - نوبت دوم

 33. تجدید مناقصه عمومی آسف و لکه گیری در منطقه یک و ... / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی آسف و لکه گیری در منطقه یک و ...

 34. مزایده نصب و فعالیت موقت وسایل بازی / آگهی مزایده عمومی,مزایده نصب و فعالیت موقت وسایل بازی

 35. مزایده تعداد 800 عدد چراغ سقفی توکار / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 800 عدد چراغ سقفی توکار

 36. مزایده بهره برداری از منافع 6 باب از غرف تجاری و خدماتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از منافع 6 باب از غرف تجاری و خدماتی

 37. مزایده پارچه / مزایده,مزایده پارچه

 38. مزایده یک قطعه باغ سیب 20 من محلی / مزایده,مزایده یک قطعه باغ سیب 20 من محلی

 39. مزایده ششدانگ زمین محصور بخش دو تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور بخش دو تبریز

 40. مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه نه تفکیکی

 41. مزایده یکباب خانه به مساحت 299.23متر / مزایده,مزایده یکباب خانه به مساحت 299.23متر

 42. مناقصه انجام خدمات برشکاری ، جوشکاری و آهنگری از نوع ورق های nkk / مناقصه, مناقصه انجام خدمات برشکاری ، جوشکاری و آهنگری از نوع ورق های nkk

 43. مزایده ششدانگ زمین عرصه 183متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 183متر

 44. فراخوان انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمانهای / فراخوان , فراخوان انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمانهای

 45. مزایده واگذاری به اجاره تالار لاله مراغه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره تالار لاله مراغه

 46. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری عملیات اجرایی خدمات شهری

 47. مزایده سه قطعه زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین مزروعی نوبت اول

 48. مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک بخش 15 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک بخش 15 تبریز نوبت دوم

 49. مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 321 فرعی / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 321 فرعی

 50. مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه عرصه 79.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه عرصه 79.20متر

 51. مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده و فرسوده / مزایده, مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده و فرسوده

 52. مزایده واگذاری عواید حاصل از میادین شهرداری مرحله اول نوبت دوم / اگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری عواید حاصل از میادین شهرداری مرحله اول نوبت دوم

 53. مزایده واگذاری 4 قطعه از املاک / مزایده,مزایده واگذاری 4 قطعه از املاک

 54. مزایده اجاره کمپ قلعه دره سی... مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده اجاره کمپ قلعه دره سی... مرحله دوم نوبت اول

 55. مزایده پلاکهای 1368 فرعی از 1033 فرعی از 38 اصلی / مزایده,مزایده پلاکهای 1368 فرعی از 1033 فرعی از 38 اصلی

 56. مزایده ششدانگ یک واحد مس ی اعیان 86 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مس ی اعیان 86 متر

 57. مزایده فروش ضایعات مخلوط... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات مخلوط...

 58. مناقصه تهیه و پخت و پز غذای بیماران و کارکنان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و پخت و پز غذای بیماران و کارکنان

 59. مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری نوبت دوم

 60. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه تبریز

 61. مناقصه عملیات آسف / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آسف

 62. مزایده ششدانگ یکباب خانه باغ 2500متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه باغ 2500متر

 63. مزایده خانه مس ی عرصه 368 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده خانه مس ی عرصه 368 متر نوبت دوم

 64. مزایده ششدانگ یک قطعه کارخانه پتوبافی بخش4 مراغه / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه کارخانه پتوبافی بخش4 مراغه

 65. مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان هفتصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان هفتصد متر

 66. مناقصه واگذاری خدمات فنی، اداری و عمومی نیروگاههای تبریز و صوفیان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات فنی، اداری و عمومی نیروگاههای تبریز و صوفیان - نوبت دوم

 67. مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری نوبت اول / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری نوبت اول

 68. مناقصه ید کابل جلی فیلد خاکی 96.2.07 / مناقصه، مناقصه ید کابل جلی فیلد خاکی 96.2.07

 69. مزایده اموال اسقاطی طبقه یک ، دو ، سه و چهار و پنج موجود در محوطه شبکه - نوبت سوم / مزایده , مزایده اموال اسقاطی طبقه یک ، دو ، سه و چهار و پنج موجود در محوطه شبکه - نوبت سوم

 70. فراخوان mercoid pressure & diff pressure switches- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه mercoid pressure & diff pressure switches- نوبت دوم

 71. مزایده املاک مزروعی و غیر مزروعی با اسناد عادی و حقابه / مزایده,مزایده املاک مزروعی و غیر مزروعی با اسناد عادی و حقابه

 72. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 162.1متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 162.1متر نوبت دوم

 73. مزایده باغچه مشجر به مساحت 1275متر / مزایده,مزایده باغچه مشجر به مساحت 1275متر

 74. مزایده اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی / آگهی مزایده, مزایده اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی

 75. مزایده یکباب مغازه از موقوفه شاه خلیل ا... / مزایده,مزایده یکباب مغازه از موقوفه شاه خلیل ا...

 76. مزایده واگذاری همگی و تمامی ششدانگ ساختمان مس ی / مزایده,مزایده واگذاری همگی و تمامی ششدانگ ساختمان مس ی

 77. مزایده اجاره واحدهای مس ی با موقعیت اداری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحدهای مس ی با موقعیت اداری نوبت دوم

 78. مزایده اجاره یک واحد اداری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک واحد اداری نوبت دوم

 79. مناقصه طراحی، ساخت و نصب پایپ رک مورد نیاز کارخانه خود / مناقصه, مناقصه طراحی، ساخت و نصب پایپ رک مورد نیاز کارخانه خود

 80. مناقصه یداری تجهیزات و اجرای شبکه فیبرنوری و سیستم مخابراتی جدید - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه یداری تجهیزات و اجرای شبکه فیبرنوری و سیستم مخابراتی جدید - نوبت دوم

 81. مناقصه کلیه امور حسابداری و مالیاتی سال 96 اعضاء تحت پوشش خود / مناقصه, مناقصه کلیه امور حسابداری و مالیاتی سال 96 اعضاء تحت پوشش خود

 82. مزایده قسمتی از ساختمان مدرسه تهذیب و هنرستان / مزایده, مزایده قسمتی از ساختمان مدرسه تهذیب و هنرستان

 83. مزایده ملک به متراژ 173.86مترمربع / مزایده,مزایده ملک به متراژ 173.86مترمربع

 84. مزایده فروش حدود 30 تن ضایعات آهن غیر قابل استفاده خود / مزایده , مزایده فروش حدود 30 تن ضایعات آهن غیر قابل استفاده خود

 85. مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار تحت وب / مناقصه, مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار تحت وب

 86. مناقصه لوله کشی گاز خانگی پروژه خود / مناقصه, مناقصه لوله کشی گاز خانگی پروژه خود

 87. مناقصه اجرای سقف کناف پروژه خود / مناقصه , مناقصه اجرای سقف کناف پروژه خود

 88. مناقصه اجرای سیمان پاشی و گچ پاشی پروژه خود / مناقصه, مناقصه اجرای سیمان پاشی و گچ پاشی پروژه خود

 89. مزایده فروش سرقفلی دو باب مغازه هر یک سی متر / مزایده,مزایده فروش سرقفلی دو باب مغازه هر یک سی متر

 90. مناقصه جهت ترمیم ستون ها و دال های معیوب / مناقصه,مناقصه جهت ترمیم ستون ها و دال های معیوب

 91. مزایده فروش کامیون 6 تن ایسوزو / مزایده, مزایده فروش کامیون 6 تن ایسوزو

 92. مزایده فروش تعدادی خودرو سواری 96.02.11 / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی خودرو سواری 96.02.11

 93. مزایده خودرو / مزایده خودرو

 94. مناقصه عملیات سالیانه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع حدود 300 پرس غذای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات سالیانه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع حدود 300 پرس غذای

 95. فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکار نصب تاسیسات / فراخوان ، فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکار نصب تاسیسات

 96. مناقصه نگهداری فضای سبز شهری و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز شهری و ... نوبت دوم

 97. مزایده ششدانگ زمین مساحت خالص 4900متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت خالص 4900متر

 98. فراخوان انتخاب مشاور تولید ، استقرار ، آموزش و پشتیبانی سامانه مدیریت مشارکت و سرمایه گذاری ای جدید نوبت دوم / فراخوان انتخاب مشاور تولید ، استقرار ، آموزش و پشتیبانی سامانه مدیریت مشارکت و سرمایه گذاری ای جدید نوبت دوم

 99. مناقصه عملیات عایق بندی سلول شماره 4 ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات عایق بندی سلول شماره 4 ... نوبت دوم

 100. مناقصه ید، بارگیری و حمل لوازم انشعاب و متعلقات مربوطه و تحویل در انبار کارفرما- تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید، بارگیری و حمل لوازم انشعاب و متعلقات مربوطه و تحویل در انبار کارفرما- تجدیدمشاهده متن کامل ...
اطلاعات ثبت شده مناقصات ومزایدات تاریخ 96.2.12 د رسایت
درخواست حذف اطلاعات
 1. مزایده دستگاه قفس شور تمام اتوماتیک... / مزایده، مزایده دستگاه قفس شور تمام اتوماتیک...
 2. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 40000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 40000متر
 3. تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی / تجدید مناقصه ، خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی
 4. مناقصه توسعه و اصلاح شبکه و گازرسانی به صنایع و .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و اصلاح شبکه و گازرسانی به صنایع و ....
 5. مناقصه خدمات فنی عملیات / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات فنی عملیات
 6. فراخوان تعداد 600 شاخه لوله / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان تعداد 600 شاخه لوله
 7. فراخوان ید صبحانه , نهار و شام پرسنل سازمان / فراخوان ارزی و مناقصه,فراخوان ید صبحانه , نهار و شام پرسنل سازمان
 8. مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و ...
 9. مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی / مناقصه , مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی
 10. فراخوان مزایده اجاره ماهیانه یک دستگاه آپارتمان / فراخوان مزایده ، مزایده اجاره ماهیانه یک دستگاه آپارتمان
 11. مناقصهp/f farr 5-1/2 tang& cilncher / آگهی مناقصه همراه با ارزی کیفی,مناقصهp/f farr 5-1/2 tang& cilncher
 12. تجدید مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی / تجدید مناقصه,تجدید ارزی کیفی خدمات تامین نیروی انسانی
 13. مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری مس ی ویلایی آپارتمانی / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری مس ی ویلایی آپارتمانی
 14. اولین کنفرانس حسابداری - مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی / اولین کنفرانس حسابداری - مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
 15. دومین کنفرانس بین المللی ی عمران / دومین کنفرانس بین المللی ی عمران
 16. کنفرانس بین المللی ز له / کنفرانس بین المللی ز له
 17. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری / دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
 18. استعلام فرآیند مرمت و بازسازی مراکز ادارات ترویج کشاورزی شهرستان ها / استعلام , استعلام فرآیند مرمت و بازسازی مراکز ادارات ترویج کشاورزی شهرستان ها
 19. استعلام احیاء و مرمت قنوات کبیر پیمان و عمومی آق کهریز / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنوات کبیر پیمان و عمومی آق کهریز
 20. استعلام سرویس و نگهداری یازده دستگاه آسانسور / استعلام سرویس و نگهداری یازده دستگاه آسانسور
 21. فراخوان مناقصه ید انواع فیوز تیغه ای / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ید انواع فیوز تیغه ای
 22. مزایده دو و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی 200متر / مزایده,مزایده دو و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی 200متر
 23. مزایده یک قطعه زمین مساحت 5600متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5600متر
 24. مناقصه عملیات اجرایی احداث کانال انتقال آب / آگهی ارزی کیفی جهت برگزاری مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی احداث کانال انتقال آب
 25. مناقصه تهیه , نصب , راه اندازی و آموزش 4 عدد پکیچ ... - نوبت دوم / مناقصه تهیه , نصب , راه اندازی و آموزش 4 عدد پکیچ ...نوبت دوم
 26. مزایده یک باب خانه پلاک 1376 فرعی کلاسه 105.63 / مزایده,مزایده یک باب خانه پلاک 1376 فرعی کلاسه 105.63
 27. فراخوان ید لوازم انشعاب آب / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی, فراخوان ید لوازم انشعاب آب
 28. مناقصه ید قطعات یدکی مورد نیاز توربین های گازی v94.2 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید قطعات یدکی مورد نیاز توربین های گازی v94.2 ... نوبت دوم
 29. تجدید مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی نوبت دوم
 30. فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور تجهیز بیمارستان / فراخوان ، فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور تجهیز بیمارستان
 31. مزایده یک واحد اپارتمان مساحت شصت و شش متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مساحت شصت و شش متر
 32. مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان طبقه سه 93متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان طبقه سه 93متر
 33. مزایـده عمومی بهره برداری از یکباب سالن ورزشی چند منظوره واقع در شمالغرب ... / مزایـده عمومی , مزایـده عمومی بهره برداری از یکباب سالن ورزشی چند منظوره واقع در شمالغرب ...
 34. مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و هشت متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و هشت متر نوبت اول
 35. مزایده غرفه شماره 183 بازار مساحت نه متر / مزایده,مزایده غرفه شماره 183 بازار مساحت نه متر
 36. مزایده دستگاه گریدر کوماتسو / مزایده,مزایده دستگاه گریدر کوماتسو
 37. مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید مدل 82 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید مدل 82
 38. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 182.7متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 182.7متر
 39. مناقصه ید , حمل و بارگیری , تخلیه لوله های شبکه آبیاری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید , حمل و بارگیری , تخلیه لوله های شبکه آبیاری ... نوبت دوم
 40. تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان نگهبانی و جداره سازی ساختمان ... نوبت دوم مرحله سوم / تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان نگهبانی و جداره سازی ساختمان ...نوبت دوم مرحله سوم
 41. مزایده فروش شلوار دو روی بچه گانه و ...نوبت دوم 96.02.12 / آگهی مزایده, مزایده فروش شلوار دو روی بچه گانه و ...نوبت دوم 96.02.12
 42. مزایده فروش یک دستگاه قالی بافی نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه قالی بافی نوبت دوم
 43. مزایده ششدانگ منزل مس ی بخش سی و شش کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مس ی بخش سی و شش کرمان
 44. فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور تجهیز مراکز تیپ 1 سرطان کشور / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار, فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور تجهیز مراکز تیپ 1 سرطان کشور
 45. ابطال مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی، تجاری و فرهنگی- نوبت دوم / ابطال ,مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی، تجاری و فرهنگی- نوبت دوم
 46. مزایده فرش کناره نقشه کف ساده چله ابریشم ... / مزایده, مزایده فرش کناره نقشه کف ساده چله ابریشم ...
 47. فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تامین نیرو -نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تامین نیرو - نوبت دوم
 48. آگهی فراخوان مناقصات عمومی بهره برداری و نگهداری از اداره مرکزی و مشترکین و امور مالی ... / آگهی فراخوان مناقصات، فراخوان مناقصات عمومی بهره برداری و نگهداری از اداره مرکزی و مشترکین و امور مالی ...
 49. مناقصه تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان -نوبت دوم
 50. مناقصه بهسازی گ ار ی گمنام / دعوتنامه آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی گ ار ی گمنام
 51. مناقصه انجام خدمات کارشناس و آزمایشگر زمین شناسی بر روی دکل های حفاری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات کارشناس و آزمایشگر زمین شناسی بر روی دکل های حفاری نوبت دوم
 52. مزایده ماشین آلات سبک و سنگین- نوبت دوم چاپ دوم / مزایده و مزایده ماشین آلات سبک و سنگین نوبت دوم چاپ دوم
 53. مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی (گروه 7) نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی (گروه 7) نوبت دوم
 54. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمانهای دو و چهار طبقه - نوبت دوم / فراخوان, فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمانهای دو و چهار طبقه - نوبت دوم
 55. فراخوان ارزی کیفی جهت واگذاری ید 500 م ار بانک خازنی و ملحقات / آگهی فراخوان ارزی , فراخوان ارزی کیفی جهت واگذاری ید 500 م ار بانک خازنی و ملحقات
 56. مزایده فروش تعداد چهار دستگاه خودرو سواری کارکرده / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد چهار دستگاه خودرو سواری کارکرده
 57. فراخوان مناقصه ابتیاع بیمه نامه خطرات اصلی آتش سوزی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ابتیاع بیمه نامه خطرات اصلی آتش سوزی
 58. مناقصه ید اسکلت ف ی و پوشش سقف سوله / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ید اسکلت ف ی و پوشش سقف سوله
 59. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز
 60. مناقصه واگذاری اجرای عملیات جمع آوری و دفع زباله مکانیزه محدوده جنوب حوزه خدماتی منطقه دو / مناقصه واگذاری اجرای عملیات جمع آوری و دفع زباله مکانیزه محدوده جنوب حوزه خدماتی منطقه دو
 61. مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی (گروه 6) نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی (گروه 6) نوبت دوم
 62. مناقصه عمومی اجرای خط انتقال / آگهی مناقصه ، مناقصه عمومی اجرای خط انتقال
 63. مزایده فروش یک دستگاه سواری دوو اسپیرا / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری دوو اسپیرا
 64. مزایده 42 سهم از 100 سهم ساختمان 5033.08متر / مزایده,مزایده 42 سهم از 100 سهم ساختمان 5033.08متر
 65. اصلاحیه مزایده یک دستگاه کانتینر و یک دستگاه کان / اصلاحیه مزایده , مزایده یک دستگاه کانتینر و یک دستگاه کان
 66. مزایده 5 دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده 5 دستگاه خودرو
 67. مناقصه احداث و تکمیل سالن های ورزشی و ... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزی فراخوان مناقصه, مناقصه احداث و تکمیل سالن های ورزشی و ...نوبت دوم
 68. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی
 69. فراخوان مناقصه اصلاح سیستم گرمایشی مدارس گالیکش و ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اصلاح سیستم گرمایشی مدارس گالیکش و ...
 70. مزایده فروش زمین کشاورزی / مزایده,مزایده فروش زمین کشاورزی
 71. مناقصه خدمات عمومی و تخصصی واحد آزمایشگاه ... / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی و تخصصی واحد آزمایشگاه ...
 72. مناقصه انجام کارهای خدماتی ... / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کارهای خدماتی ...
 73. آگهی فراخوان تعمیر و نگهداری ابنیه، اماکن، محوطه و اسکله های بندر آباد / آگهی فراخوان ارزی کیفی مناقصه گران,فراخوان تعمیر و نگهداری ابنیه، اماکن، محوطه و اسکله های بندر آباد
 74. مزایده قطعه زمینی به مساحت 146.52متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 146.52متر
 75. مزایده یک قطعه زمین مساحت 721.67متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 721.67متر نوبت دوم
 76. مزایده میز صبحانه خوری - نوبت دوم / مزایده,مزایده میز صبحانه خوری - نوبت دوم
 77. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 سلماس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 سلماس
 78. مناقصه پشتیبانی دستگاه های خودپرداز / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه پشتیبانی دستگاه های خودپرداز
 79. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 49 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 49 تفکیکی
 80. مزایده سه دانگ مشاع مغازه قولنامه ای 156.5متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع مغازه قولنامه ای 156.5متر
 81. مناقصه عملیات توسعه و احداث و روشنایی معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات توسعه و احداث و روشنایی معابر نوبت دوم
 82. مناقصه انجام خدمات تامین متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تامین متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی نوبت دوم
 83. مزایده ملک مشاع از پلاک ثبتی 1458 فرعی از 162 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاع از پلاک ثبتی 1458 فرعی از 162 اصلی
 84. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین 1787.50متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین 1787.50متر
 85. مناقصه گازرسانی به باقیمانده دهستان حیدریه / آگهی مناقصه, مناقصه گازرسانی به باقیمانده دهستان حیدریه
 86. مزایده فروش املاک مس ی شهر ک / مزایده,مزایده فروش املاک مس ی شهر ک
 87. مناقصه واگذاری کار نیروهای خدماتی ستاد شرکت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری کار نیروهای خدماتی ستاد شرکت
 88. مزایده عرشه پل های عابر سمنان / آگهی مزایده,مزایده عرشه پل های عابر سمنان
 89. مناقصه عمومی نگهداری شبکه سایتهای ارتباطات سیار در سطح استان / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نگهداری شبکه سایتهای ارتباطات سیار در سطح استان
 90. مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات ناظرین ، بازبین ، پیشخدمتی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات ناظرین ، بازبین ، پیشخدمتی و ...
 91. مناقصه احداث کمپ اسکان و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث کمپ اسکان و ...
 92. مناقصه انجام امور بیمه تکمیلی درمان کارکنان / مناقصه , مناقصه انجام امور بیمه تکمیلی درمان کارکنان
 93. مزایده یخچال شش درب تمام استیل و ... / مزایده , مزایده یخچال شش درب تمام استیل و ...
 94. مزایده یکباب اپارتمان با اعیان 125.24متر / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان با اعیان 125.24متر
 95. مزایده سه دانگ و 350 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مس ی / مزایده,مزایده سه دانگ و 350 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مس ی
 96. مزایده 92.3 هزارم یک دانگ مشاع از یکباب منزل / مزایده,مزایده 92.3 هزارم یک دانگ مشاع از یکباب منزل
 97. مزایده یک دانگ و 556.9 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 556.9 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان
 98. مزایده تمامت منزل مس ی عرصه نود متر / مزایده,مزایده تمامت منزل مس ی عرصه نود متر
 99. فراخوان تعمیرات خط لوله 56 اینچ دوم سراسری با روش اسیلوگذاری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تعمیرات خط لوله 56 اینچ دوم سراسری با روش اسیلوگذاری
 100. مزایده ملک با عرصه 161مترمربع / مزایده,مزایده ملک با عرصه 161مترمربع
 101. مزایده 44.9 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مس ی / مزایده,مزایده 44.9 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مس ی
 102. مزایده 960.5 هزارم یک دانگ مشاع از ملک تجاری / مزایده,مزایده 960.5 هزارم یک دانگ مشاع از ملک تجاری
 103. مناقصه نصب و انشعاب- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب و انشعاب- نوبت دوم
 104. مزایده شلوار گلکی مردانه ... / مزایده , مزایده شلوار گلکی مردانه ...
 105. مزایده ششدانگ واحد تجاری مغازه مساحت 11.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مغازه مساحت 11.60متر
 106. مزایده واگذاری مکان ورزشی سالن ثامن الائمه و ... -نوبت دوم / آگهی مزایده دو مرحله ای , مزایده واگذاری مکان ورزشی سالن ثامن الائمه و ...نوبت دوم
 107. مزایده خط تلفن همراه / مزایده مزایده خط تلفن همراه
 108. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دهم تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دهم تفکیکی نوبت اول
 109. تجدید مناقصه اصلاح سیستم حفاظت مربوط به باسبار 230 کیلوولت- تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی ارزی کیفی مناقصه گران, مناقصه اصلاح سیستم حفاظت مربوط به باسبار 230 کیلوولت- تجدید نوبت دوم
 110. مزایده پلاک ثبتی عرصه 1096مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 1096مترمربع
 111. مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا a رنگ سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا a رنگ سفید
 112. مزایده خودرو سواری پژو روآ مدل 86 / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو روآ مدل 86
 113. فراخوان ارزی کیفی احداث قطعه 3 باند دوم محور اشتهارد .... / فراخوان،فراخوان ارزی کیفی احداث قطعه 3 باند دوم محور اشتهارد ....
 114. مزایده یک دستگاه تیلر 12 اسب / مزایده,مزایده یک دستگاه تیلر 12 اسب
 115. مزایده پلاک شماره 42 فرعی از سی و دو اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک شماره 42 فرعی از سی و دو اصلی نوبت اول
 116. مزایده یک دستگاه سواری پیکان به رنگ سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پیکان به رنگ سفید
 117. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 317.37مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 317.37مترمربع
 118. مزایده اراضی موروثی دیمی آبی چمنزار باغ / مزایده,مزایده اراضی موروثی دیمی آبی چمنزار باغ
 119. آگهی مناقصه عمومی ید پل و دریچه ف ی سطح منطقه ده... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ید پل و دریچه ف ی سطح منطقه ده...
 120. آگهی تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته بزرگراه علی (ع)- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته بزرگراه علی (ع) - نوبت دوم
 121. مزایده یک قطعه زمین شماره 758 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شماره 758
 122. آگهی مناقصه اداره امور رستوران و تهیه مواد اولیه و پخت غذای پرسنل / آگهی مناقصه، مناقصه اداره امور رستوران و تهیه مواد اولیه و پخت غذای پرسنل
 123. واگذاری اجاره اغذیه فروشی / آگهی مزایده ، آمزایده اجاره اغذیه فروشی
 124. فروش پودر میکرونیزه روی / مزایده، مزایده فروش پودر میکرونیزه روی
 125. مناقصه پارچه تنظیف 100، 70، 40 و 30 گرم / مناقصه، مناقصه پارچه تنظیف 100، 70، 40 و 30 گرم
 126. مناقصه نایلون رولی عرض 1.5 و... / مناقصه، مناقصه نایلون رولی عرض 1.5 و...
 127. مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار ماشین آلات سبک و سنگین / آگهی مناقصه، مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار ماشین آلات سبک و سنگین
 128. آگهی حراج حضوری تعدادی از وسائط نقلیه سبک و سنگین و ... / آگهی حراج حضوری, حراج حضوری فروش تعدادی از وسائط نقلیه سبک و سنگین و ...
 129. مناقصه تعمیر ، بازسازی، نگهداری ، سرویس و راهبری تجهیزات انتقال مسافر / مناقصه ,مناقصه تعمیر ، بازسازی، نگهداری ، سرویس و راهبری تجهیزات انتقال مسافر
 130. مزایده فروش 2 دستگاه چاپ رولند / آگهی مزایده, مزایده فروش 2 دستگاه چاپ رولند
 131. مزایده فروش یکباب واحد تجاری کاربری نانوایی / مزایده,مزایده فروش یکباب واحد تجاری کاربری نانوایی
 132. مزایده فروش پایانه های مستهلک (دستگاه های pos) / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش پایانه های مستهلک (دستگاه های pos)
 133. مناقصه نصب و نگهداری تابلو و ایستگاه اتوبوس و تجهیزات ترافیکی / آگهی مناقصه, مناقصه نصب و نگهداری تابلو و ایستگاه اتوبوس و تجهیزات ترافیکی
 134. فراخوان همکاری شرکت های دانش بنیان ... / فراخوان همکاری شرکت های دانش بنیان ...
 135. مناقصه کلیه امور مربوط به بیمه مربیان درصدی و.... / آگهی مناقصه , مناقصه کلیه امور مربوط به بیمه مربیان درصدی و....
 136. مزایده پیست اسکیت قیطریه / مزایده، مزایده پیست اسکیت قیطریه
 137. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سی و یک گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سی و یک گیلان
 138. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 294.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 294.20متر
 139. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه و محوطه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه و محوطه نوبت دوم
 140. مناقصه انجام عملیات نگهداری و دپوی پسماندهای ریجکت / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات نگهداری و دپوی پسماندهای ریجکت
 141. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز شرایط نقد / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز شرایط نقد
 142. مناقصه دو مرحله ای پاسخگویی خدمات اطلاعات تلفنی 118 استان - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه دو مرحله ای پاسخگویی خدمات اطلاعات تلفنی 118 استان - نوبت دوم
 143. مناقصه ید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) نوبت دوم
 144. مناقصه تعمیر لوله های شبکه توزیع / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تعمیر لوله های شبکه توزیع
 145. مناقصه ید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن نوبت دوم
 146. تجدید مناقصه تامین تجهیزات تکمیلی شبکه ایران کالا - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان, مناقصه تامین تجهیزات تکمیلی شبکه ایران کالا - نوبت دوم
 147. مزایده تعداد 72 دستگاه خودرو و تعداد 14 دستگاه موتور سیکلت .. / آگهی مزایده , مزایده تعداد 72 دستگاه خودرو و تعداد 14 دستگاه موتور سیکلت ..
 148. فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مشاور جهت کنترل مکانی از بیلت های تهیه شده ... / آگهی فراخوان ارزی کیفی,فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مشاور جهت کنترل مکانی از بیلت های تهیه شده ...
 149. فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مطالعات محیط زیستی - اجتماعی سرریزهای اضطراری .. / آگهی فراخوان ارزی کیفی,فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مطالعات محیط زیستی - اجتماعی سرریزهای اضطراری ..
 150. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی باقی مانده خط اصلی شرقی شبکه فاضلاب ملارد .... / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی باقی مانده خط اصلی شرقی شبکه فاضلاب ملارد ....
 151. مزایده یک دستگاه پیتزا چهار کاره... / مزایده, مزایده یک دستگاه پیتزا چهار کاره...
 152. فراخوان ساخت و اجرای ساختمان آزمایشگاه و ... تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزی کیفی,فراخوان ساخت و اجرای ساختمان آزمایشگاه- تجدید - نوبت دوم
 153. مناقصه امور چاپ و تکثیر اوراق / مناقصه امور چاپ و تکثیر اوراق
 154. مزایده واگذاری امور داروخانه بیمارستان نقوی / مزایده ، مزایده واگذاری امور داروخانه بیمارستان نقوی
 155. مناقصه امور نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان نقده نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امور نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان نقده نوبت دوم
 156. فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مشاور سیستم اطلاعات مکانی gis - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی,فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مشاور سیستم اطلاعات مکانی gis -نوبت دوم
 157. استعلام الکتروپمپ کف کش 7/5 کیلووات / استعلام الکتروپمپ کف کش 7/5 کیلووات
 158. استعلام تلویزیون led / استعلام , استعلم تلویزیون led
 159. استعلام کپسول گاز فریون 12 / استعلام کپسول گاز فریون 12
 160. مناقصه انجام عملیات لوله رانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات لوله رانی -نوبت دوم
 161. استعلام سیم مفتول- نبشی و ... / استعلام, استعلام سیم مفتول- نبشی و ...
 162. استعلام دستگاه کپی پیشرفته کیوسرا مدل 2050 / استعلام دستگاه کپی پیشرفته کیوسرا مدل 2050
 163. استعلام اتانول 96 درصد ایرانی / استعلام اتانول 96 درصد ایرانی
 164. استعلام اتانول 96 درصد آزمایشگاهی / استعلام اتانول 96 درصد آزمایشگاهی
 165. فرم استعلام بها انواع سیم لاکی / فرم استعلام بها , فرم استعلام بها انواع سیم لاکی
 166. استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200 / استعلام بهاء, استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200
 167. استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 1200×24 / فرم استعلام بها, استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 1200×24
 168. استعلام آهن ورق ضد سایش 96.02.12 / استعلام آهن ورق ضد سایش 96.02.12
 169. استعلام پروژکتور 94 اوت led 96.02.12 / استعلام , استعلام پروژکتور 94 اوت led 96.02.12
 170. استعلام بلبرینگ 96.02.12 / استعلام , استعلام بلبرینگ 96.02.12
 171. استعلام دستکش کار ضد برش / فرم استعلام بها, استعلام دستکش کار ضد برش
 172. استعلام انلو در ولو تجهیز کامل کمپرسور ga75 / فرم استعلام بها, استعلام انلو در ولو تجهیز کامل کمپرسور ga75
 173. استعلام توری سرند ... 96.02.12 / فرم استعلام بهاء, استعلام توری سرند ... 96.02.12
 174. استعلام مش کور وجی سرند ثانویه... / فرم استعلام بها, استعلام مش کور وجی سرند ثانویه...
 175. استعلام ترمز هیدرولیکی الکتروموتور 113 / استعلام ، استعلام ترمز هیدرولیکی الکتروموتور 113
 176. استعلام ساولون / استعلام, استعلام ساولون
 177. استعلام پلیت 8 سانت استریل یکبار مصرف / استعلام, استعلام پلیت 8 سانت استریل یکبار مصرف
 178. استعلام برنج 1121 هندی در کیسه های 10 کیلوگرمی / استعلام, استعلام برنج 1121 هندی در کیسه های 10 کیلوگرمی
 179. مناقصه خودروهای استیجاری / مناقصه خودروهای استیجاری
 180. مناقصه محدود یک مرحله ای طراحی ساخت و تجهیز لانه / مناقصه محدود یک مرحله ای طراحی ساخت و تجهیز لانه
 181. مناقصه واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای / مناقصه واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای
 182. مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدماتی / مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدماتی
 183. مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدماتی مراکز درمانی / مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدماتی مراکز درمانی
 184. فراخوان مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدماتی واحدهای اداری و درمانی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدماتی واحدهای اداری و درمانی
 185. فراخوان مناقصه واگذاری

  مشاهده متن کامل ...
خاطره حاتمی تصاویر خاطره حاتمی
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دنیای بازیگران


خاطره حاتمی ، بازیگر زن ایرانی ، متولد ۱۳۶۲ می باشد. وی فعالیت بازیگری را از سال ۱۳۸۱ آغاز کرده و در حوزه سینما و تلویزیون مشغول به فعالیت می باشد.

 

 خاطره حاتمی
تولد : ۱۳۶۲ تهران
ملیت : ایرانی
پیشه : بازیگر

زمینه فعالیت : سینما و تلویزیون


زندگینامه خاطره حاتمی,تصاویر جدید خاطره حاتمی

خاطره حاتمی بازیگر جوان ایرانی

 

خاطره حاتمی ، بازیگر زن ایرانی ، متولد ۱۳۶۲ می باشد. وی فعالیت بازیگری را از سال ۱۳۸۱

آغاز کرده و در حوزه سینما و تلویزیون مشغول به فعالیت می باشد. خاطره حاتمی تاکنون نقش های متفاوتی بازی کرده است؛ از جمله در قرنطینه به کارگردانی منوچهر هادی، وی با توجه به نقشی که داشت، به طور کامل موهای سر و ابروی خود را تراشید. یکی از تجربیات عجیب و شاید ترسناک خاطره حاتمی نیز بازی در صندلی خالی به کارگردانی سامان استرکی می باشد؛ او در یکی از سکانس های این در یخچال سردخانه بیمارستان و در کنار دو جنازه برای دقایقی خو د. در ادامه ضمن نگاهی به کارنامه هنری این بازیگر، جدیدترین ع های خاطره حاتمی را مشاهده فرمایید.

 

گفتگوی خواندنی با خاطره حاتمی و مادرش

دختران جوان در سال های اخیر تمایلی به ازدواج در سنین پایین ندارند و ازدواج های دیر هنگام در سنین بالا کم و بیش مد شده و متعاقبا سن بچه دار شدن هم به بالای سی و چند سال رسیده اما مادر خاطره حاتمی معتقد است یکی از دلایل رابطه موفقیت با دخترش اختلاف سنی کم و شناخت کاملی است که از روحیه و خواسته ها و انتظارات نوجوانان و جوانان دارد. خاطره هم معتقد است مادرش، عفت زنجانی با مادرهای دوستانش فرق دارد. همیشه درک بالایی نسبت به آرزوها و خواسته های او داشته و همواره رفتاری کاملا منطقی و دوستانه را سرلوحه ارتباط خود و خاطره قرار داده است. در یکی از روزها میزبان این مادر و دختر دوست داشتنی شدیم که بیشتر شبیه به خواهر بودند و درباره ارتباط، آرزوها و خاطرات شان با آنها گپ زدیم.

ارتباط دوستانه
خاطره حاتمی : ارتباطم با مادرم بسیارخوب و دوستانه است. ما مثل دو دوست هستیم؛ به شکلی که واقعا با مادرم احساس راحتی می کنم. من و مامان درباره همه چیز با هم حرف می زنیم و مسائل و دغدغه هایم را با او درمیان می گذارم. این موضوع مربوط به دوره جوانی ام نیست و از زمانی که به یاد دارم رابطه مان کاملا دوستانه بوده است.

خاطره سازی با مادر
مادر خاطره حاتمی: من در 18 سالگی خاطره را به دنیا آوردم و اختلاف سنی کمی که با دخترم داشتم باعث شد روحیات او را به خوبی درک کرده و او را در زندگی آزاد بگذارم و محدودیت های عجیب و غریب برایش قائل نشوم. البته این تحت نظارت خودم بود و به خاطره هم اعتماد کامل داشته و دارم. دوست داشتم رفتارم طوری باشد که خاطره مسائلش را ابتدا با من در میان بگذارد. در واقع کلید ارتباط خوب مان همین اعتمادی است که من به خاطره دارم.

 

خاطره حاتمی: خوب به خاطر دارم در دوره دبیرستان مادرم و نوع ارتباطش با خودم را با مادران دوستانم مقایسه می و می دیدم مادران آنها چقدر سختگیرانه برخورد می کنند اما مادر من همیشه منعطف و منطقی رفتار می کرد. مثلا می گفتم مامان من امروز تمرین تئاتر دارم و ساعت 9 شب برمی گردم و مادرم می پذیرفت و به علایقم احترام می گذاشت. بخشی از هایم در دوره نوجوانی به خاطر این بود که من هرگز از اعتماد مادرم سوءاستفاده ن و بخش مهم تر مربوط به مادرم می شد که فهم و درک بسیار بالایی دارد و روحیات نوجوانانه و ماجراجوی مرا درک می کرد. من چنین درکی را در مادران دوستانم نمی دیدم.

زندگینامه خاطره حاتمی,تصاویر جدید خاطره حاتمی  خاطره حاتمی


کودک پر دردسر
مادر خاطره حاتمی: خاطره در کودکی بسیار و پرسرصدا و پر جنب وجوش بود و هرکاری پسر بچه های شروشیطون انجام می دهند، او هم در رفتارش داشت به شکلی که هر او را می دید فکر می کرد پسر بچه است. همه حرکات و شلوغ کاری هایش پسرانه بود و کلا بچه فرز و زبل و کنجکاوی بود.

خاطره حاتمی: خوب یادم است مامان را گول می زدم (می خندد). مامان دوست داشت بعدازظهرها استراحت کنم و کمی بخوابم اما من همیشه در فکر بازی بودم. مامان گاهی کنار من می خو د و برایم قصه تعریف می کرد تا به خواب بروم اما من آنقدر نمی خو دم که خودش از خستگی خوابش می برد و من هم آرام بلند می شدم و می رفتم سراغ بازی با بچه های کوچه.

دوست داشتم خاطره وارد دنیای هنر شود
مادر خاطره حاتمی: جذب شدن خاطره به سمت تئاتر و سینما کاملا به روحیات خودش بستگی داشت ولی من هم از ابتدا دوست داشتم دخترم وارد دنیای هنر شود. همیشه دوست داشتم خاطره راهش را خودش پیدا کند و شغلی داشته باشد که آن را دوست داشته و برایش جذاب باشد. البته خانواده ام مخالف ورود او به دنیای سینما بودند اما درنهایت من آنها را نیز متقاعد که خاطره اگر به سمت علایقش برود آینده بهتری خواهد داشت.

دلخوری های کوچک
خاطره حاتمی: معمولا از هم دلخور نمی شویم اگر هم این اتفاق بیفتد از طرف مادرم است نه من.

مادر خاطره حاتمی: خیلی کم پیش میاد از دست دخترم دلخور شوم چون رفتارش به گونه ای نیست که این زمینه را ایجاد کند اما وقتی تلفنش را جواب نمی دهد و نگرانم می کند واقعا از دستش عصبانی می شوم. مثلا بعد از چند ساعت که با او تماس گرفته ام زنگ می زند و می گوید «بله مامان جان کاری داشتی؟! (می خندد).

خاطره حاتمی: این را بگذارید به حساب فراموش کاری ام. وقتی در حال انجام کاری باشم به موبایلم جواب نمی دهم و بعد هم فراموش می کنم که تماس هایم را چک کنم. می دانم مادرم روی این قضیه حساس است و باید از این به بعد بیشتر دقت کنم (می خندد).

 

خاطره حاتمی,تصاویر خاطره حاتمی

تصاویر خاطره حاتمی

 

سینما رفتن هم جزء تفریحات مشترک مان است
خاطره حاتمی: با مامان تلویزیون و زیاد تماشا می کنیم و سینما رفتن هم جزء تفریحات مشترک مان است. هر ی از من اکران شود حتما دو نفری برای تماشایش می رویم. اهل سفر هم هستیم.

مامان خیلی خوش سفر است ولی من از هر چیزی که نظم سفر را به هم بریزد ناراحت می شوم و دوست دارم همه چیز طبق برنامه هایی که ریخته شده انجام شود.

مادر خاطره حاتمی: خاطره هم خوش سفر است اما در سفرها زیادی مقرراتی می شود (می خندد).

آرزو دارم نوه دار شوم
مادر خاطره حاتمی: دوست دارم خاطره ازدواجی موفق داشته باشد. قطعا اگر دخترم که تک فرزندم است از خانه برود به شدت دلتنگ او خواهم شد اماخوشبختی او یکی از بزرگترین آرزو های من است ضمن اینکه خیلی دوست دارم نوه داشته باشم.

خاطره حاتمی: فکر می کنم مامان این موضوع را هر چند روز یکبار به من می گوید. مثلا حین دیدن یک یا سریال هستیم و یک بچه کوچک یا نوزاد می بیند و فورا به این مسئله اشاره می کند. مامان حتی با دیدن بچه های کوچک در تبلیغات پوشک مای بیبی و شنیدن صدای آنها هم به یاد آرزوی نوه دار شدنش می افتد و می گوید: «وای خاطره کی من صدای بچه تو را می شنوم؟» (می خندد).

زندگینامه خاطره حاتمی,تصاویر جدید خاطره حاتمی

ع های خاطره حاتمی

 
مادر خاطره حاتمی: دختر خیلی دوست دارم. وقتی خدا خاطره را به من داد و فهمیدم بچه دختر است خیلی خوشحال شدم. حالا هم دوست دارم نوه ام دختر باشد. من برای خاطره هم در حد توانم کم نگذاشتم اما دوران کودکی خاطره با حالا فرق داشت و این همه وسایل و لباس و اسباب بازی های خوب و متنوع موجود نبود اما دوست دارم هر کاری نتوانستم برای دخترم انجام دهم برای نوه ام انجام دهم و همه چیز برایش فراهم کنم.

مادر خاطره حاتمی: بهترین هدیه ای که خاطره تابه حال برایم یده یک تابلوی نقاشی بسیار زیبا با تصویر یک مادر و دختر است که وقتی 14ساله بود به مناسبت روز مادر برایم ید. 16سال است آن تابلو را داریم و برایم بسیار عزیز است.

خاطره حاتمی: روز مادر برایم مهم است اما معمولا بهترین هدیه را روز تولد مادرم به او می دهم. معمولا برای روز تولدش حس برنامه ریزی می کنم و از قبل خودم کلی ذوق و شوق دارم. برایش کیک و گل و هدیه می م و سعی می کنم به بهترین نحو آن روز را جشن بگیریم.

  
کدبانوگری ِخاطره
مادر خاطره حاتمی: خاطره سالی یکبار در کارهای خانه مشارکت می کند(می خندد). راستش خیلی کم پیش می آید کارهای خانه را انجام دهد اما اگر شروع کند به شدت با وسواس و دقت به کارها می رسد و یک کدبانوی کامل می شود. حیف که کم پیش میاید (می خندد).

خاطره حاتمی: حوصله کارهای خانه را ندارم اما همان طور که مامان گفت وقتی دست به کار شوم عالی هستم.

مادر خاطره حاتمی: آشپزی اش هم عالی است البته اگر انجام دهد اما آن هم سالی یکبار است (می خندد).

خاطره حاتمی: آشپزی ام حرف ندارد اما خیلی آشپزی نمی کنم تا عادی نشود (می خندد) ولی دستپخت مامانم بهتر از من است و خیلی از غذاهایش را دوست دارم. مخصوصا بادنجان شکم پرش و غذایی که مخصوص خودش است و با مرغ پخته و ریش ریش شده و زرشک فراوان درست می کند که بی نظیر است. معمولا ها که مامان سر کار نیست یکی از این دو غذا را برایم می پزد.

 

زندگینامه خاطره حاتمی,تصاویر جدید خاطره حاتمی

تصاویر جدید خاطره حاتمی

  

بازی خاطره در نقش دختر مبتلا به سرطان
مادر خاطره حاتمی: همه کارها و بازی های خاطره را دوست دارم اما بازی اش در تئاتر «متولد سال 61 » و سریال «از نفس افتاده» را بیشتر از سایر کارهایش دوست دارم. در های سینمایی هم «قرنطینه» را خیلی دوست دارم. دخترم در آن نقش یک دختر سرطانی را داشت و موهایش را به خاطر بازی در ان نقش از ته تراشیده بود.

یادم است اولین بار که خاطره را با موهای تراشیده دیدم واقعا ناراحت شدم و فورا به یاد مادرانی افتادم که فرزندانی با بیماری های سختی مانند سرطان دارند و بسیار متاثر شدم. در اولین اکران هم موقع تماشا مدام گریه می و در فکر مادرانی بودم که باید شاهد رنج فرزندان دلبند و عزیزشان باشند که با این بیماری وحشتناک دست و پنجه نرم می کنند.

خاطره حاتمی: من مشکلی با تراشیدن موی سرم نداشتم و راحت پذیرفتم. به هرحال این بخشی از نقش بود و باید انجام می شد. برخلاف مامانم که وقتی مرا دید شوکه و نارحت شد مادربزرگم خیلی راحت و جالب برخورد کرد. او وقتی اولین بار مرا با سر تراشیده دید کلی خندید و بعد هم کلی سربه سرم گذاشت و گفت: «چه پسر خوشگلی شدی خاطره. باید برایت زن بگیرم.» (می خندد). 

زندگینامه خاطره حاتمی,تصاویر جدید خاطره حاتمی

 ع های جدید خاطره حاتمی

 
مادر بسیار خوشبختی هستم
مادر خاطره حاتمی: من فکر می کنم داشتن فرزندی که سالم و پاک باشد و در زندگی اش مسیر درستی را انتخاب کند از هر چیزی برای پدر و مادرها مهم تر است. خداراشکر می کنم این اتفاق در مورد دخترم افتاد. خاطره بسیار باگذشت و مهربان است و شخصیتی بسیار دوست داشتنی و نازنین دارد. من از داشتن خاطره بسیار خوشحال و مغرورم و از بودن در کنارش احساس لذت و آرامش می کنم. من در سن کمی بچه دار شدم و شاید درک خیلی وسیعی از مادر شدن نداشتم اما حالا و در این سن خوب می دانم مادر بسیار خوشبختی هستم که خاطره را دارم. دوست دارم از همین جا و حالا که فرصتی فراهم شده است بگویم دست تک تک مادران عاشق را که عاشقانه فرزندان شان را به ثمر می رسانند، می بوسم.  

زندگینامه خاطره حاتمی,تصاویر جدید خاطره حاتمی

خاطره حاتمی

 

 کارنامه ی  خاطره حاتمی

 

های سینمایی خاطره حاتمی

سینمایی سال

    دنیای پرامید
۱۳۹۱
در امتداد شهر  ۱۳۸۹
همبازی ۱۳۸۸
قرنطینه  ۱۳۸۶
گرگ و میش ۱۳۸۵
ناف ۱۳۸۱
دختران -

  

 مجموعه های تلویزیونی خاطره حاتمی
 مجموعه های تلویزیونی سال
کیمیا ۱۳۹۴ 
خواب بلند ۱۳۹۲
 بیدارباش ۱۳۹۱
راه طولانی در نقش سمانه ۱۳۹۱
باغ شیشه ای ۱۳۸۹
صندوق ۱۳۸۸
فقط به خاطر تو ۱۳۸۲
پول کثیف ۱۳۸۲
از نفس افتاده -
کلانتر ۳ -
ماه عسل -

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

 

منبع:

ویکی پدیا

مجله زندگی ایده آل

از بازیگران بیشتر بدانید

 • زن های معتاد سینمای ایران !
 • ازدواج مشروط و جالب خاطره حاتمی + ع
 • بازی در دو نقش متفاوت فرصتی لذت بخش در سریال «کیمیا» بود
 • شخصیت های اصلی درباغ شیشه ای رها شدند
 • گفتگوی خواندنی با خاطره حاتمی و مادرش
مشاهده متن کامل ...
خاطره حاتمی تصاویر خاطره حاتمی
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دنیای بازیگران


خاطره حاتمی ، بازیگر زن ایرانی ، متولد ۱۳۶۲ می باشد. وی فعالیت بازیگری را از سال ۱۳۸۱ آغاز کرده و در حوزه سینما و تلویزیون مشغول به فعالیت می باشد.

 

 خاطره حاتمی
تولد : ۱۳۶۲ تهران
ملیت : ایرانی
پیشه : بازیگر

زمینه فعالیت : سینما و تلویزیون


زندگینامه خاطره حاتمی,تصاویر جدید خاطره حاتمی

خاطره حاتمی بازیگر جوان ایرانی

 

خاطره حاتمی ، بازیگر زن ایرانی ، متولد ۱۳۶۲ می باشد. وی فعالیت بازیگری را از سال ۱۳۸۱

آغاز کرده و در حوزه سینما و تلویزیون مشغول به فعالیت می باشد. خاطره حاتمی تاکنون نقش های متفاوتی بازی کرده است؛ از جمله در قرنطینه به کارگردانی منوچهر هادی، وی با توجه به نقشی که داشت، به طور کامل موهای سر و ابروی خود را تراشید. یکی از تجربیات عجیب و شاید ترسناک خاطره حاتمی نیز بازی در صندلی خالی به کارگردانی سامان استرکی می باشد؛ او در یکی از سکانس های این در یخچال سردخانه بیمارستان و در کنار دو جنازه برای دقایقی خو د. در ادامه ضمن نگاهی به کارنامه هنری این بازیگر، جدیدترین ع های خاطره حاتمی را مشاهده فرمایید.

 

گفتگوی خواندنی با خاطره حاتمی و مادرش

دختران جوان در سال های اخیر تمایلی به ازدواج در سنین پایین ندارند و ازدواج های دیر هنگام در سنین بالا کم و بیش مد شده و متعاقبا سن بچه دار شدن هم به بالای سی و چند سال رسیده اما مادر خاطره حاتمی معتقد است یکی از دلایل رابطه موفقیت با دخترش اختلاف سنی کم و شناخت کاملی است که از روحیه و خواسته ها و انتظارات نوجوانان و جوانان دارد. خاطره هم معتقد است مادرش، عفت زنجانی با مادرهای دوستانش فرق دارد. همیشه درک بالایی نسبت به آرزوها و خواسته های او داشته و همواره رفتاری کاملا منطقی و دوستانه را سرلوحه ارتباط خود و خاطره قرار داده است. در یکی از روزها میزبان این مادر و دختر دوست داشتنی شدیم که بیشتر شبیه به خواهر بودند و درباره ارتباط، آرزوها و خاطرات شان با آنها گپ زدیم.

ارتباط دوستانه
خاطره حاتمی : ارتباطم با مادرم بسیارخوب و دوستانه است. ما مثل دو دوست هستیم؛ به شکلی که واقعا با مادرم احساس راحتی می کنم. من و مامان درباره همه چیز با هم حرف می زنیم و مسائل و دغدغه هایم را با او درمیان می گذارم. این موضوع مربوط به دوره جوانی ام نیست و از زمانی که به یاد دارم رابطه مان کاملا دوستانه بوده است.

خاطره سازی با مادر
مادر خاطره حاتمی: من در 18 سالگی خاطره را به دنیا آوردم و اختلاف سنی کمی که با دخترم داشتم باعث شد روحیات او را به خوبی درک کرده و او را در زندگی آزاد بگذارم و محدودیت های عجیب و غریب برایش قائل نشوم. البته این تحت نظارت خودم بود و به خاطره هم اعتماد کامل داشته و دارم. دوست داشتم رفتارم طوری باشد که خاطره مسائلش را ابتدا با من در میان بگذارد. در واقع کلید ارتباط خوب مان همین اعتمادی است که من به خاطره دارم.

 

خاطره حاتمی: خوب به خاطر دارم در دوره دبیرستان مادرم و نوع ارتباطش با خودم را با مادران دوستانم مقایسه می و می دیدم مادران آنها چقدر سختگیرانه برخورد می کنند اما مادر من همیشه منعطف و منطقی رفتار می کرد. مثلا می گفتم مامان من امروز تمرین تئاتر دارم و ساعت 9 شب برمی گردم و مادرم می پذیرفت و به علایقم احترام می گذاشت. بخشی از هایم در دوره نوجوانی به خاطر این بود که من هرگز از اعتماد مادرم سوءاستفاده ن و بخش مهم تر مربوط به مادرم می شد که فهم و درک بسیار بالایی دارد و روحیات نوجوانانه و ماجراجوی مرا درک می کرد. من چنین درکی را در مادران دوستانم نمی دیدم.

زندگینامه خاطره حاتمی,تصاویر جدید خاطره حاتمی  خاطره حاتمی


کودک پر دردسر
مادر خاطره حاتمی: خاطره در کودکی بسیار و پرسرصدا و پر جنب وجوش بود و هرکاری پسر بچه های شروشیطون انجام می دهند، او هم در رفتارش داشت به شکلی که هر او را می دید فکر می کرد پسر بچه است. همه حرکات و شلوغ کاری هایش پسرانه بود و کلا بچه فرز و زبل و کنجکاوی بود.

خاطره حاتمی: خوب یادم است مامان را گول می زدم (می خندد). مامان دوست داشت بعدازظهرها استراحت کنم و کمی بخوابم اما من همیشه در فکر بازی بودم. مامان گاهی کنار من می خو د و برایم قصه تعریف می کرد تا به خواب بروم اما من آنقدر نمی خو دم که خودش از خستگی خوابش می برد و من هم آرام بلند می شدم و می رفتم سراغ بازی با بچه های کوچه.

دوست داشتم خاطره وارد دنیای هنر شود
مادر خاطره حاتمی: جذب شدن خاطره به سمت تئاتر و سینما کاملا به روحیات خودش بستگی داشت ولی من هم از ابتدا دوست داشتم دخترم وارد دنیای هنر شود. همیشه دوست داشتم خاطره راهش را خودش پیدا کند و شغلی داشته باشد که آن را دوست داشته و برایش جذاب باشد. البته خانواده ام مخالف ورود او به دنیای سینما بودند اما درنهایت من آنها را نیز متقاعد که خاطره اگر به سمت علایقش برود آینده بهتری خواهد داشت.

دلخوری های کوچک
خاطره حاتمی: معمولا از هم دلخور نمی شویم اگر هم این اتفاق بیفتد از طرف مادرم است نه من.

مادر خاطره حاتمی: خیلی کم پیش میاد از دست دخترم دلخور شوم چون رفتارش به گونه ای نیست که این زمینه را ایجاد کند اما وقتی تلفنش را جواب نمی دهد و نگرانم می کند واقعا از دستش عصبانی می شوم. مثلا بعد از چند ساعت که با او تماس گرفته ام زنگ می زند و می گوید «بله مامان جان کاری داشتی؟! (می خندد).

خاطره حاتمی: این را بگذارید به حساب فراموش کاری ام. وقتی در حال انجام کاری باشم به موبایلم جواب نمی دهم و بعد هم فراموش می کنم که تماس هایم را چک کنم. می دانم مادرم روی این قضیه حساس است و باید از این به بعد بیشتر دقت کنم (می خندد).

 

خاطره حاتمی,تصاویر خاطره حاتمی

تصاویر خاطره حاتمی

 

سینما رفتن هم جزء تفریحات مشترک مان است
خاطره حاتمی: با مامان تلویزیون و زیاد تماشا می کنیم و سینما رفتن هم جزء تفریحات مشترک مان است. هر ی از من اکران شود حتما دو نفری برای تماشایش می رویم. اهل سفر هم هستیم.

مامان خیلی خوش سفر است ولی من از هر چیزی که نظم سفر را به هم بریزد ناراحت می شوم و دوست دارم همه چیز طبق برنامه هایی که ریخته شده انجام شود.

مادر خاطره حاتمی: خاطره هم خوش سفر است اما در سفرها زیادی مقرراتی می شود (می خندد).

آرزو دارم نوه دار شوم
مادر خاطره حاتمی: دوست دارم خاطره ازدواجی موفق داشته باشد. قطعا اگر دخترم که تک فرزندم است از خانه برود به شدت دلتنگ او خواهم شد اماخوشبختی او یکی از بزرگترین آرزو های من است ضمن اینکه خیلی دوست دارم نوه داشته باشم.

خاطره حاتمی: فکر می کنم مامان این موضوع را هر چند روز یکبار به من می گوید. مثلا حین دیدن یک یا سریال هستیم و یک بچه کوچک یا نوزاد می بیند و فورا به این مسئله اشاره می کند. مامان حتی با دیدن بچه های کوچک در تبلیغات پوشک مای بیبی و شنیدن صدای آنها هم به یاد آرزوی نوه دار شدنش می افتد و می گوید: «وای خاطره کی من صدای بچه تو را می شنوم؟» (می خندد).

زندگینامه خاطره حاتمی,تصاویر جدید خاطره حاتمی

ع های خاطره حاتمی

 
مادر خاطره حاتمی: دختر خیلی دوست دارم. وقتی خدا خاطره را به من داد و فهمیدم بچه دختر است خیلی خوشحال شدم. حالا هم دوست دارم نوه ام دختر باشد. من برای خاطره هم در حد توانم کم نگذاشتم اما دوران کودکی خاطره با حالا فرق داشت و این همه وسایل و لباس و اسباب بازی های خوب و متنوع موجود نبود اما دوست دارم هر کاری نتوانستم برای دخترم انجام دهم برای نوه ام انجام دهم و همه چیز برایش فراهم کنم.

مادر خاطره حاتمی: بهترین هدیه ای که خاطره تابه حال برایم یده یک تابلوی نقاشی بسیار زیبا با تصویر یک مادر و دختر است که وقتی 14ساله بود به مناسبت روز مادر برایم ید. 16سال است آن تابلو را داریم و برایم بسیار عزیز است.

خاطره حاتمی: روز مادر برایم مهم است اما معمولا بهترین هدیه را روز تولد مادرم به او می دهم. معمولا برای روز تولدش حس برنامه ریزی می کنم و از قبل خودم کلی ذوق و شوق دارم. برایش کیک و گل و هدیه می م و سعی می کنم به بهترین نحو آن روز را جشن بگیریم.

  
کدبانوگری ِخاطره
مادر خاطره حاتمی: خاطره سالی یکبار در کارهای خانه مشارکت می کند(می خندد). راستش خیلی کم پیش می آید کارهای خانه را انجام دهد اما اگر شروع کند به شدت با وسواس و دقت به کارها می رسد و یک کدبانوی کامل می شود. حیف که کم پیش میاید (می خندد).

خاطره حاتمی: حوصله کارهای خانه را ندارم اما همان طور که مامان گفت وقتی دست به کار شوم عالی هستم.

مادر خاطره حاتمی: آشپزی اش هم عالی است البته اگر انجام دهد اما آن هم سالی یکبار است (می خندد).

خاطره حاتمی: آشپزی ام حرف ندارد اما خیلی آشپزی نمی کنم تا عادی نشود (می خندد) ولی دستپخت مامانم بهتر از من است و خیلی از غذاهایش را دوست دارم. مخصوصا بادنجان شکم پرش و غذایی که مخصوص خودش است و با مرغ پخته و ریش ریش شده و زرشک فراوان درست می کند که بی نظیر است. معمولا ها که مامان سر کار نیست یکی از این دو غذا را برایم می پزد.

 

زندگینامه خاطره حاتمی,تصاویر جدید خاطره حاتمی

تصاویر جدید خاطره حاتمی

  

بازی خاطره در نقش دختر مبتلا به سرطان
مادر خاطره حاتمی: همه کارها و بازی های خاطره را دوست دارم اما بازی اش در تئاتر «متولد سال 61 » و سریال «از نفس افتاده» را بیشتر از سایر کارهایش دوست دارم. در های سینمایی هم «قرنطینه» را خیلی دوست دارم. دخترم در آن نقش یک دختر سرطانی را داشت و موهایش را به خاطر بازی در ان نقش از ته تراشیده بود.

یادم است اولین بار که خاطره را با موهای تراشیده دیدم واقعا ناراحت شدم و فورا به یاد مادرانی افتادم که فرزندانی با بیماری های سختی مانند سرطان دارند و بسیار متاثر شدم. در اولین اکران هم موقع تماشا مدام گریه می و در فکر مادرانی بودم که باید شاهد رنج فرزندان دلبند و عزیزشان باشند که با این بیماری وحشتناک دست و پنجه نرم می کنند.

خاطره حاتمی: من مشکلی با تراشیدن موی سرم نداشتم و راحت پذیرفتم. به هرحال این بخشی از نقش بود و باید انجام می شد. برخلاف مامانم که وقتی مرا دید شوکه و نارحت شد مادربزرگم خیلی راحت و جالب برخورد کرد. او وقتی اولین بار مرا با سر تراشیده دید کلی خندید و بعد هم کلی سربه سرم گذاشت و گفت: «چه پسر خوشگلی شدی خاطره. باید برایت زن بگیرم.» (می خندد). 

زندگینامه خاطره حاتمی,تصاویر جدید خاطره حاتمی

 ع های جدید خاطره حاتمی

 
مادر بسیار خوشبختی هستم
مادر خاطره حاتمی: من فکر می کنم داشتن فرزندی که سالم و پاک باشد و در زندگی اش مسیر درستی را انتخاب کند از هر چیزی برای پدر و مادرها مهم تر است. خداراشکر می کنم این اتفاق در مورد دخترم افتاد. خاطره بسیار باگذشت و مهربان است و شخصیتی بسیار دوست داشتنی و نازنین دارد. من از داشتن خاطره بسیار خوشحال و مغرورم و از بودن در کنارش احساس لذت و آرامش می کنم. من در سن کمی بچه دار شدم و شاید درک خیلی وسیعی از مادر شدن نداشتم اما حالا و در این سن خوب می دانم مادر بسیار خوشبختی هستم که خاطره را دارم. دوست دارم از همین جا و حالا که فرصتی فراهم شده است بگویم دست تک تک مادران عاشق را که عاشقانه فرزندان شان را به ثمر می رسانند، می بوسم.  

زندگینامه خاطره حاتمی,تصاویر جدید خاطره حاتمی

خاطره حاتمی

 

 کارنامه ی  خاطره حاتمی

 

های سینمایی خاطره حاتمی

سینمایی سال

    دنیای پرامید
۱۳۹۱
در امتداد شهر  ۱۳۸۹
همبازی ۱۳۸۸
قرنطینه  ۱۳۸۶
گرگ و میش ۱۳۸۵
ناف ۱۳۸۱
دختران -

  

 مجموعه های تلویزیونی خاطره حاتمی
 مجموعه های تلویزیونی سال
کیمیا ۱۳۹۴ 
خواب بلند ۱۳۹۲
 بیدارباش ۱۳۹۱
راه طولانی در نقش سمانه ۱۳۹۱
باغ شیشه ای ۱۳۸۹
صندوق ۱۳۸۸
فقط به خاطر تو ۱۳۸۲
پول کثیف ۱۳۸۲
از نفس افتاده -
کلانتر ۳ -
ماه عسل -

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

 

منبع:

ویکی پدیا

مجله زندگی ایده آل

از بازیگران بیشتر بدانید

 • زن های معتاد سینمای ایران !
 • ازدواج مشروط و جالب خاطره حاتمی + ع
 • بازی در دو نقش متفاوت فرصتی لذت بخش در سریال «کیمیا» بود
 • شخصیت های اصلی درباغ شیشه ای رها شدند
 • گفتگوی خواندنی با خاطره حاتمی و مادرش[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
تبدیل خط تبلیغاتی به خط خدماتی و مدارک آن
درخواست حذف اطلاعات

همانطور که مطلع هستید، اوا سال گذشته بود که در خبرها آمد سامانه های ارائه دهنده خدمات پیام کوتاه تا اطلاع ثانوی امکان ارائه خطوط خدماتی به مشتریان را نخواهند داشت. اکنون پس از گذشت بیش از ۶۶ ماه از این موضوع، با رسیدن ماه مهر، کاربران سامانه های پیامک می توانند خطوط خدماتی دریافت کنند یا خطوط تبلیغاتی خود را به خطوط خدماتی تغییر کاربری دهند.

به این ترتیب، کاربران عزیز ملی پیامک نیز می توانند خطوط تبلیغاتی خود را به خطوط خدماتی تبدیل نمایند و از امکانات آن بهرمند شوند. همچنین، کاربران جدید نیز می توانند برای دریافت خطوط خدماتی در ملی پیامک ثبت نام کنند. پیش از آنکه شرایط ثبت نام خطوط خدمات پیامکی را برایتان بیان کنیم، برای آن دسته از افرادی که با این نوع خطوط آشنایی ندارند توضیحاتی را ارائه کنیم.

خطوط خدماتی ارسال پیام کوتاه

خطوط خدماتی، کارکردی شبیه به همان خطوط تبلیغاتی دارند با این تفاوت که شما باید از آنها تنها به عنوان خط اطلاع رسانی های خاص و مهم استفاده نمایید. توجه داشته باشید که متن پیامک های ارسالی شما از خطوط خدماتی نباید جنبه تبلیغاتی داشته باشند، در غیر این صورت شما جریمه خواهید شد.

همچنین، برای ارسال از خطوط خدماتی نمی توانید از بانک های شماره منطقه ای و کد پستی استفاده کنید و تنها باید برای بانک اختصاصی خوتان ارسال انجام دهید. در صورتی که حتی به یک شماره غیر از بانک شماره مشترکین خودتان پیامک ارسال کنید، این پیامک تبلیغاتی محسوب شده و شامل جریمه می گردد (که با مسدود شدن خط خدماتی تان همراه خواهد بود). نمونه ی خوب استفاده از خطوط خدماتی، اس ام اس های ارسالی بانک ها هستند.

توجهبانک شماره موبایل خطوط خدماتی قابلیت به روز رسانی دارد، به این معنی که با دریافت خط خدماتی، شما می توانید در هر ماه شماره های جدیدی را به بانک شماره خود اضافه نمایید.

برای تبدیل خط تبلیغاتی خود به خط پیامکی خدماتی باید تعهدنامه ای را امضا کنید و آن را به دست کارشناسان ملی پیامک برسانید. پس از ارسال تعهدنامه توسط کارشناسان ما به اپراتور، معمولاً پس از یک هفته الی یک ماه خط پیامکی تبلیغاتی شما به خط خدماتی تبدیل خواهد شد و شما قادر خواهید بود برای همه اشخاص پیامک ارسال کنید.

شرایط خدماتی خطوط تبلیغاتی

همانطور که گفتیم جهت خدماتی خط تبلیغاتی خود باید تعهد نامه ای را امضا و برای کارشناسان ملی پیامک ارسال نمایید. البته این تعهدنامه پیوست هایی نیز دارد. در ادامه نحوه پر تعهدنامه خطوط خدماتی را مشاهده می نمایید:

تغییر خط تبلیغاتی به خط خدماتی - ارسال پیامک به شماره بلک لیست

توجه: سازمان ها و ارگان های تی نیاز به ارسال سفته و گواهی امضا ندارند.

برای اینکه بتوانید خط خدماتی خود را دریافت نمایید باید نکات زیر را رعایت نمایید:

 • دسته بندی پیامک های ارسالی باید کامل و واضح باشد (برای مثال اعلام کد پیگیری، ارسال جزئیات ید بلیط، …).
 • نمونه پیامک ارسالی باید ذکر شود (برای مثال کاربر گرامی، ید شما انجام شد یا کد پیگیری ….. می باشد).
 • شماره های مربوط به تراکنش های بانکی نیازی به ارسال بانک شماره های مشترکین ندارند.
 • صندوق های قرض الحسنه، شرکت های بورس و ….. جهت درخواست شماره خدماتی نیازمند ارائه مجوز از بانک مرکزی هستند.

مسدود شدن یا جریمه شدن خط خدماتی

خط خدماتی شما به یکی از دلایل زیر از دسترس خارج شده و مسدود می شود:

 • در صورتی که پیامک ارسالی با پیامک های نمونه ارائه شده، مغایر باشد.
 • در صورتی که به شماره هایی غیر از شماره های اعلام شده ارسال صورت گیرد.
 • مشترک از دریافت هرگونه پیامک شکایت نماید و چنانچه تمهیداتی در خصوص انصراف مشترک از دریافت پیامک دیده نشده باشد.
 • کاربر به تعهدات خود در زمینه شماره های خدماتی عمل نکند.

در صورتی که یکی از موارد بالا رخ دهد، خط خدماتی شما از دسترس خارج خواهد شد.

توجهبا توجه به اینکه روال جدید درخواست شماره خدماتی تاکنون انجام نشده است، لذا ملی پیامک در قبال نحوۀ بررسی درخواست ها یا زمان اعلام نتیجه بررسی اطلاعاتی ندارد. با اینحال، در مورد شماره هایی که درخواست آنها مورد موافقت همراه اول قرار گرفته باشد، به محض اعلام به ملی پیامک به شما اطلاع داده خواهد شد، بنابراین خواهشمند است از پیگیری وضعیت روند خدماتی شدن خطوط تبلیغاتی خود اکیداً خودداری نمایید.

فرم درخواست خطوط خدماتی

جهت ارسال درخواست خود از بخش خط خدماتی موجود در پنل ملی پیامک اقدام به ارسال درخواست  کنید. لطفاً از ارسال درخواست از طریق تیکت، جداً خودداری نمایید. همچنین، پیش از ارسال درخواست و تایید مدارک ار ارسال اصل مدارک خود خودداری نمایید.

توجه داشته باشید، تنها خطوط حقوقی خدماتی خواهند شد.

خدماتی خطوط حقوقی

در صورتی که شرکت حقوقی هستید و تمایل دارید خط خود را خدماتی کنید، نیاز است در ابتدا خط خود را حقوقی کنید. برای انجام این کار از طریق واحد حقوقی پیگیری نمایید. همچنین، ارائه مدارک زیر جهت خدماتی خط ضروری می باشد:

 • نام شرکت
 • شناسه ملی
 • کد اقتصادی
 • آدرس شرکت
 • کد پستی شرکت
 • تلفن شرکت
 • نام مدیرعامل
 • کد ملی مدیرعامل
 • شماره همراه مدیرعامل (همراه اول)
 • آپلود آگهی تاسیس و یا رو مه رسمی
 • تعهد نامه ارسال شده در سربرگ به همراه مهر و امضا صاحبان امضا که در آن قید شده باشد.
 • فرم درخواست خدماتی خط که به پیوست ارسال می گردد، تکمیل شود.

پس از تکمیل مدارک از طریق همین تیکت پیگیری فرمایید.

فرم درخواست خطوط خدماتی

در صورتی که تمایل دارید خط تبلیغاتی خود را به خط خدماتی تبدیل کنید. فرم مربوط به شماره خود را از طریق لینک های زیر کنید و پس از تکمیل به همراه مدارک لازم برای ما ارسال نمایید.

 1. فرم درخواست خدماتی خط ۰۲۱
 2. فرم درخواست خدماتی خط ۱۰۰۰
 3. فرم درخواست خدماتی خط ۲۰۰۰
 4. فرم درخواست خدماتی خط  ۳۰۰۰ –  درحال حاضر این خطوط خدماتی نخواهند شد.
 5. فرم درخواست خدماتی خط ۵۰۰۰۱
 6. فرم درخواست خدماتی خط ۵۰۰۰۲ – ۵۰۰۰۵
 7. فرم درخواست خدماتی خط ۵۰۰۰۴
 8. نمونه سفته تکمیل شده


مشاهده متن کامل ...
خاطره نویسی
درخواست حذف اطلاعات

سایت http://www.rahianenoor.ir مطلبی را با عنوان آموزش خاطره نویسی منتشر کرده که می تواند کارگشای مربیان در این زمینه باشد.

خاطره چیست؟
آیا تاکنون خاطره ای را برای ی نقل کرده اید؟

آیا تا به حال احساس کرده اید که دوستتان خیلی بهتر از شما خاطراتش را نقل می کند؟

آیا آرزو کرده اید که بتوانید مثل او خاطره ای را که دوست دارید، برای دیگران بگویید یا بنویسید؟

آیا می دانید که او چطور به این خوبی خاطراتش را نقل می کند؟

پاسخ این سؤال ها بسیار ساده است. او به این دلیل خوب خاطره می گوید که اولاً مفهوم خاطره را به عنوان یک نوشتة مستقل و با هویت که ویژگی های مخصوصی دارد، فهمیده است؛ ثانیاً به اصول و قواعد خاطره گویی و خاطره نویسی، آگاهی و تسلط پیدا کرده است. لذا اولین قدم در یادگیری شیوة خاطره نویسی، شناختن مفهوم «خاطره» است.

شماکه قصد یادگیری خاطره نویسی را به صورت تخصصی و حرفه ای دارید، خاطره را چگونه تعریف می کنید؟ تعریف خود را در کادر زیر بنویسید و سپس آن را با تعریفی که در صفحة بعد می خوانید، مقایسه کنید.

کارگاه 1

تعریف شما از خاطره چیست؟

خاطره در فرهنگ های لغت مختلف کم ش به این صورت تعریف شده است: خاطره، یکی از انواع ادبی و شکلی از نوشتار است که نویسنده در آن، خاطرات خود؛ یعنی، صحنه ها یا وقایعی را که در زندگی اش روی داده و در آنها نقش داشته یا شاهدشان بوده است، شرح می دهد.

خاطره نویسی یکی از عام ترین و صمیمانه ترین راه ها برای انتقال حس به وسیلة نوشتن است و هر می تواند با رعایت اصولی ساده و قواعدی محدود، به ساده ترین شکل، اتفاقات مهم زندگی خود را ثبت کند و خاطرات تلخ و شیرین زندگی همچون پیروزی ها و ش ت ها، تجربیات تکرار ناشدنی، حوادث مهم و عواطف و حساسات را ماندگار کند.

فواید خاطره

به نظر شما آیا خاطره نویسی صرفاً به قصد تفنن و سرگرمی است؟ آیا ارزش خاطره فقط در یادآوری گذشته و لذت بردن یا ناراحت شدن از آن محدود می شود؟

کارگاه 2

به نظر شما نوشتن خاطره چه فایده هایی دارد؟

نوشتن خاطره فایده های زیادی دارد که شما احتمالاً به چند مورد آن اشاره کرده اید. ما نیز تعدادی از این فواید را بر می شماریم.

1. ثبت بهترین لحظه های زندگی

احتمالاً برای شما پیش آمده است که به علت بی حوصلگی، فراموشی یا علل دیگر، برخی از حوادث مهم زندگی تان را ثبت نکرده اید و آنها را فقط به ذهن خود س اید؛ بی خبر از این که ذهن ما به سبب اطلاعات تازه ای که هر روز به آن می دهیم، به طور خ ر برخی از اطلاعات قبلی را پاک می کند. به همین دلیل بسیاری از این حوادث تلخ و شیرین را که می تواند منشأ آثار زیادی در زندگیمان باشد، از یاد می بریم. با نوشتن خاطره ها می توان لحظه های تلخ و شیرین زندگی را ثبت کرد.

2. ثبت مسائل مهم اجتماعی برای آیندگان

خاطراتی که در هر دوره و زمان نوشته می شوند، می توانند وضعیت فرهنگی، اجتماعی و … آن دوره را تا حدی برای آیندگان روشن سازند؛ چنانکه امروزه بسیاری از مسائل و وقایع سال های گذشته، مانند انقلاب، جنگ و وضعیت اسرا، از روی خاطرات رزمندگان و آزادگان شناخته می شود.

3. بهره گیری از تجربه

به وسیله خواندن هر خاطره می توان از تجربیات نهفته در بطن آن استفاده کرد و آنها را در زندگی روزمره به کار گرفت. مثلاً اگر در خاطره ای خو م که رزمنده ای ناآشنا با مین، به شیئی که در خاک بوده، دست زده و آن شیء منفجر شده است، دیگر هنگام بازدید از مناطق جنگی، به اشیای ناآشنا دست نمی زنیم.

4. افزایش قدرت دیدن و شنیدن

شخصی که تلاش می کند خاطره بنویسد، باید این توانایی را داشته باشد که بیشتر و دقیقتر از بقیه ببیند و بشنود تا بتواند خاطره را به گونه ای بنویسد که مخاطب آن احساس کند که خود، در آن فضا قرار گرفته است.

5. افزایش مهارت در نوشتن

خاطره نویسی علاوه بر ویژگی های گفته شده، دارای این خاصیت فرعی نیز هست که به رشد، پیشرفت و افزایش توانایی انسان در نوشتن کمک می کند و از این نظر، نویسندة خاطره گامی به سوی نویسنده شدن برمی دارد.

ویژگی های ساختاری خاطره

1. صمیمت زبان: یک خاطره باید طوری نوشته شده باشد که خواننده احساس کند نویسنده به آنچه می نویسد معتقد است و دروغ نمی گوید: همان طور که شما اتفاق مهمی را برای دوستتان تعریف می کنید و از هیچ محدودیتی در این تعریف رنج نمی برید، بهتر است خاطره خود را نیز بی هیچ تکلفی و به گونه ای صمیمانه، بر کاغذ بیاورید. اما این نکته را نیز در نظر داشته باشید که:

بیان صمیمی و نبود محدودیت، به معنی بی توجهی به قواعد نگارش، عفت کلام و حرمت قلم نیست.

• دربارة زبان و طریقة استفاده از آن در هر نوشته ای، در پایان مبحث ویژگی های ساختاری بیشتر توضیح خواهیم داد.

2. نثر خودمانی: خاطره نویس، اجباری در رعایت کامل ارکان جمله ندارد و می تواند آنها را به صورت دلخواه و متناسب با نوع بیان به کار ببرد.

این نکته را نیز مورد توجه قرار دهید که خاطره نویس با توجه به تعریف زبان گفتاری و نوشتاری، بهتر است که از نوشتن کلمات به صورت ش ته پرهیز کند. برای مثال، به جای «خانه» ننویسد «خونه»، یا به جای «برویم» ننویسد «بریم».

3. برجستگی حوادث: مهم ترین ویژگی ساختاری خاطره، برجسته بودن و برجسته ساختن حوادث در خلق و نگارش خاطره است. به عبارت دیگر، معمولاً واقعه ای را می توانیم به عنوان خاطره مطرح سازیم که اولاً برایمان اتفاق افتاده باشد؛ ثانیاً در آن، حادثه ای وجود داشته باشد و به قولی زیر بنای خاطره، تغییر در ح تعادل و روزمرگی باشد، مثلاً اتفاقی نادر وجود داشته باشد که ممکن است فقط یک بار روی دهد.

کارگاه 3

از دو نوشتة زیر، کدام یک می تواند دستمایه نوشتن یک خاطره باشد؟

الف: من امروز صبح بیدار شدم، صبحانه ام را خوردم، به مدرسه رفتم و بعد به خانه برگشتم.

ب: من امروز صبح بیدار شدم، صبحانه خوردم و خواستم به مدرسه بروم که دیدم کیفم گم شده است…

4. واقع گرایی: خاطره نویسی صورتی از نوشتن است که در آن، خیال پردازی و ذهنیت گرایی نقش اساسی ندارد و نویسنده فقط حادثه ای واقعی را که برای او پیش آمده و در او اثر گذاشته است، بدون کم و کاست بیان می کند.

این ویژگی بدان معنا نیست که خاطره نویس نمی تواند ذهنیات خود را در خلال خاطره مطرح کند، بلکه مقصود این است که بهتر است خاطره ای خیالی و غیر واقعی ننویسد چرا که بدین ترتیب نوشته اش بیشتر شبیه داستان خواهد بود تا خاطره.

کارگاه 4

دو مثال زیر را بخوانید و به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید.

1- همدردی، همراهی

با سردی زوزه کشان خودش را به پنجره کلاس می زد که به جای شیشه با مقوا بسته شده بود و صدای تق تق مقوا، آرامش کلاس درس را درهم می ریخت.

چراغ نفت سوز کلاس را که مدام بوی نفت می داد، کنار میز و نیمکت دانش آموزان بردم و از آنها خواستم تا هر کدامشان احساس سرما می کند، کنار چراغ بیاید و خودش را گرم کند. زهرا یکی از دانش آموزان کلاس که همیشه چهرة غمگین و گرفته ای داشت، در خود فرو رفته بود. با خود فکر : شاید سردش شده باشد.

گفتم: «زهرا بیا کنار چراغ گرم شو.» زهرا آهسته از پشت میز بیرون آمد و کنار چراغ ایستاد.

از کتاب «لیلای من»، انتشارات مدرسه

2 - خیلی دوست داشتم که مقدار زیادی طلا داشته باشم. دوست داشتم که همه چیزم از طلا باشد و به این خاطر همیشه در فکر و خیالم طلا وجود داشت.

آن روز توی کوچه قدم می زدم که پیرمرد کوچک اندامی را دیدم. پیرمرد نزدیک من آمد و گفت: «من یک جادوگرم و می خواهم تو را به بزرگترین آرزویت یعنی طلا برسانم. در ازای آن نیز تو از چیزهایی می خواهم که بعداً خواهم گفت. او این را گفت و در یک چشم به هم زدن غیبش زد.

قلبم بد جوری می زد. نفس عمیقی کشیدم. باورم نمی شد که این اتفاقات رویا و خیال نباشد….

برداشتی آزاد، ازکتاب «ماجراهای شاه میداس»، نوشتة لارین ریدبن

1. کدام یک از این دو مثال می تواند قسمتی از یک خاطره باشد؟

2. با توجه به این که در مثال یک ذهن گرایی وجود دارد (با خودم فکر شاید سردش شده باشد) و در مثال دوم، هم ذهن گرایی و هم خیال پردازی، آیا می توان گفت که هیچ کدام از این دو مثال، خاطره نیست؟

5. مشخص بودن زمان و مکان: در یک خاطره، به خصوص خاطرة تاریخی، بهتر است مکان و زمان مشخص باشد تا به این نحو، وضعیت اجتماعی آن دوره نیز تا حدی برای آیندگان روشن شود.

6. روانی و روشنی: نویسندة خاطره از آن جا که قصد ندارد فنون نگارشی و صنایع ادبی را در خاطره اش نمایش دهد، بهتر است خاطره را به گونه ای بنویسد که مخاطب به سادگی آن را بفهمد و در این مورد به زحمت نیفتد. او می تواند با ساده نوشتن و پرهیز از پیچاندن موضوع، خاطره را قابل فهم تر و اثر گذارتر نماید؛ حال آن که یک داستان نویس به سادگی می تواند داستانش را گنگ، مبهم و پیچیده بنویسد و حتی همین پیچیده نویسی سبب اعتبار یا زیبایی کار او شود.

7. داشتن ابتدا و انتها: نویسندة خاطره بهتر است که خاطراتش را از جایی مشخص که معمولاً شروع حادثة خاطره است، آغاز کند و هیچ یک از موضوعات مربوط به آن خاطره را از قلم نیندازد تا از به وجود آمدن سؤال های متعدد در ذهن خواننده جلوگیری نماید یا پاسخ آنها را بدهد.

نویسنده همچنین نباید خاطره را بدون رسیدن به نقطة پایانی و انتهای عقلانی رها سازد، مگر آن که از این کار مقصود خاصی داشته باشد. همچنین ادامه ندادن بی مورد خاطره پس از پایان یافتن حادثة اصلی، به زیبایی آن خاطره کمک می کند.

8. خلاصه بودن: در مدت زمانی که حادثة اصلی یک خاطره اتفاق می افتد، ممکن است چندین حادثه فرعی دیگر نیز روی دهد.

فرآیند خاطره نویسی

حال که با ویژگی ها و اصول و قواعد خاطره نویسی آشنا شده اید، ممکن است این سؤال برایتان پیش بیاید که «بیان اصول و قواعد خاطره نویسی» با موضوعی که در ابتدا گفته شد؛ یعنی، دست و پا گیر نبودن و راحت بودن شیوة نگارش خاطره، تناقض دارد. در حالی که اساساً این تناقض وجود ندارد. برای روشن شدن بحث، ذکر این موارد کافی به نظر می رسد:

1. واقعیت این است که همان تعریف ابتدای جزوه در مورد خاطره، صحیح و منطقی است. این تعریف مبنای علمی دارد و در فرهنگ های مختلف جهان نیز تعریف هایی شبیه همین برای خاطره ذکر شده است. خاطره، همان طور که ذکر گردید، یکی از بی تکلف ترین، عام ترین و صمیمانه ترین انواع نوشته است و به یک خاطره، به این دلیل که اصول و قواعد خاطره نویسی در آن رعایت نشده، نمی توان ده گرفت زیرا این ویژگی ها و قوانین همگی نسبی و در حد ایده هایی است که بر اساس تجربه توسط ان فن ارائه شده است و می تواند به جذاب تر شدن، شیواتر شدن و اثر گذارتر بودن خاطره کمک کند.

2. یک اتفاق یا حادثه مهم می تواند طی یک فرآیند سه مرحله ای تبدیل به گونه ای مؤثر و جذاب از خاطره شود که هدف این جزوه است. این سه فرآیند را می توان بدین گونه تعریف کرد:

الف ـ خاطره گفتاری: فرآیندی که طی آن، شخصی از یک اتفاق یا رویداد مهم در قالب کلمه ها و جمله ها، خاطره ای می سازد. در واقع این نوع خاطره، شکلی کاملاً ساده، بی تکلف و بی قاعده از بیان یک اتفاق است و هدف آن فقط ذکر آن رویداد یا اتفاق است. در این نوع خاطره، کلمات، جمله ها، فضاسازی ها و هر چیز دیگر دارای نقش اساسی و پایه ای نیستند و نقشی طبیعی و در حد سایر عناصر هر نوشتة بر عهده دارند و معمولاً دارای این ویژگی هاست:

صمیمیت، زبان، به کار بردن کلمات ش ته، جابه جا شدن ارکان جمله، تکیه ن بر حواشی و حوادث فرعی.

ب ـ خاطره نوشتاری خام: فرآیندی که در آن نویسنده، یک خاطره گفتاری را روی کاغذ می آورد.

این گونه از خاطره اگر چه اصول و قواعد دست و پا گیری ندارد و صرفاً نگارش یک خاطره گفتاری است، ارزش ادبی آن، بیش از خاطره گفتاری است چرا که نویسنده باید حداقل قواعد نگارش را در آن رعایت کند، از جمله:

1. حذف حشو و زواید: حشو عبارت است از کلمه ها یا عبارت های زاید و بی نقشی که معمولاً در صحبت های عادی و روزمره به کار می رود. این عبارت ها صورت های مختلفی دارد، از جمله تکیه کلام، مانند «عرض شود که … بله، خلاصه…» یا حشو تکرار•، مانند «چیز میزا، کتاب متابا، توپ موپا».

2. آوردن فعل و فاعل های متناسب، مثلاً من رفتم، تو رفتی و … به طور کلی رعایت نسبی ترتیب و توالی ارکان جمله.

3. دادن اطلاعات کافی به خواننده: در خاطرة گفتاری، ممکن است گوینده برخی مطالب را فراموش کند و آنها را جای خود بیان نکند و بعد در انتهای گفتارش، آن موضوع را به یاد آورد و بیان کند یا در اثر تذکر مخاطبان، قسمت های جا مانده را تکمیل نماید. اما در خاطرة نوشتاری خام چون نویسنده وقت کافی برای نوشتن دارد، می تواند اطلاعاتی را که دربارة حادثه یا اتفاق خاص، کافی و لازم می داند، مرتب کند و همگی را به خواننده منتقل نماید.

ج ـ خاطره نوشتاری ادبی: شکلی از بیان خاطره که بر طبق اصول و قواعد تدوین شده و جذ ت، زیبایی و اثر گذاری آن بیشتر از دو گونة قبل است. این نوع از خاطره معمولاً در اثر ویرایش و بازنویسی خاطره نوشتاری خام به دست می آید. امروزه عده ای که آگاه به این فن هستند، خاطرات نوشتاری خام را با نثر روان و رعایت اصول خاطره نویسی و نیز استفاده از علائم نگارشی، به خاطرة نوشتاری ادبی تبدیل می کنند. از میان کتاب هایی که به این صورت چاپ شده اند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پا به پای آفتاب / خاطرات زندگی (ره) از زبان دوستان و آشنایان / گردآوری و تدوین: رضا ستوده / ویراستاران: فهیمه حسین زاده، شهرام رجب زاده/

به رسم یادبود / خاطرات معلمان / به کوشش علی فرخ مهر / بازنویسی خاطره: کبری نیک خواه، علی آقاغفار، مهدی کاموس، و حسن یونسی.

ستاره ای که درخشید / خاطرات زندگی (ره) / به کوشش مرتضی نظری

خاطرات جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی / به کوشش مرتضی سرهنگی.

زبان خاطره

در مبحث ویژگی های ساختاری خاطره، این موضوع را مطرح ساختیم که زبان خاطره باید صمیمانه باشد و از سوی دیگر، نویسندة خاطره، اجباری در رعایت کامل ارکان جمله ندارد و می تواند آنها را متناسب با نوع بیان جابه جا نماید؛ در عین حال که نباید کلمات را بشکند.

کارگاه 6

با توجه به ویژگی های گفته شده درمورد خاطره، چرا نمی توانیم از کلمات ش ته استفاده کنیم؟

کارگاه 7:

زبان متناسب با خاطره چه نوع زبانی است؟

برای آنکه بتوانیم به سؤالات فوق پاسخ دهیم، ابتدا باید کلیاتی را جع به زبان بدانیم. همان طور که نقاش برای خلق نقاشی خود نیاز به شناسایی وسایل کارش دارد تا بتواند با آگاهی از چگونگی و نوع کاربرد هر یک، از آنها به خوبی استفاده کند، یک نویسنده نیز باید انواع زبان را بشناسد و زبانی متناسب برای نوشتة خود بیابد.

زبان به طور کلی به دو بخش زبان گفتاری و زبان نوشتاری تقسیم می شود.

زبان گفتاری همان زبانی است که بوسیلة آن با یکدیگر سخن می گوییم. زبان شناسان سه صورت برای این زبان قائل می شوند که عبارت است از: گونه، گویش و لهجه.

نحوه سخن گفتن یک مرد مسن و جا افتاده و یک کودک، دوگونه مختلف از زبان گفتاری است.

ترکی، کردی، گیلکی نیز سه گویش ایرانی است.

از میان لهجه های مختلف نیز می توان لهجه های یزدی، اصفهانی، جنوبی و مشهدی را مثال زد.

ویژگی های زبان گفتاری

1. استفاده از کلمات ش ته. مثال: خونه، لونه، نون و …

2. جابه جایی ارکان جمله. مثال: اومدم خونه و نشستم روی صندلی.

3. داشتن لحن. مثال کتاب ها رو بردارم؟

4. داشتن حشو و زواید. مثال: کتاب متاباکو؟ بچه مچه ها کجان؟

زبان نوشتاری:

زبان نوشتاری به دو گونة علمی و ادبی تقسیم می شود.

زبان علمی، زبانی است که در آن هر کلمه بر معنای علمی خود دل می کند، ترتیب و توالی ارکان جمله ها حفظ می شود و تنها هدف این نوشته، انتقال یک حقیقت است، مانند بیان چگونگی فعالیت قلب.

زبان ادبی نیز گونه ای از زبان نوشتاری است که در آن از آرایه های ادبی استفاده می شود و کلمات بر معنای اصلی خود دل ندارند. مثلاً «سرو» در این زبان به معنی درخت سرو به کار نمی رود، بلکه مفهوم بلند قامتی و استواری را می رساند و «لاله» بر شهید و شهادت دل می کند.

زبان معیارll

زبان معیار زبان رسمی هر کشوری است که شامل زبان گفتاری و زبان نوشتاری نیز دیده می شود و همان زبانی است که در نوشتن خاطره یا داستان از آن استفاده می شود.

ویژگی های زبان معیار

1. وضوح: در این زبان، هر کلمه بر معنای حقیقی خودش دل می کند. مثلاً «کوه» مفهوم کوه را می رساند و «سرو» بر مفهوم درخت سرو دل دارد. جمله ها نیز همین ویژگی را دارند. مثلاً جملة «نگاهی به بیرون انداختم»، جملة چندان زیبایی برای یک خاطره یا داستان نیست زیرا بر معنایی غیر از مفهوم حقیقی خود دل می کند و به معنی «به بیرون انداختن نگاه» می باشد؛ در حالی که به جای آن می توان از این جمله استفاده کرد: «بیرون را نگاه .»

2. نداشتن حشو و زواید

3. سادگی: یکی دیگر از ویژگی های زبان معیار، سادگی است. به عبارت دیگر، کلمه ای را در زبان معیار به کار می بریم که در زبان عامه به معنی نیاز نداشته باشد؛ یعنی، همان گونه می نویسیم که عموم مردم می گویند (با رعایت ویژگی های زبان معیار). پس زبان معیار از نظر سادگی باید به زبان گفتار نزدیک باشد. به مثال زیر توجه کنید.

نبودی خیروک، خان تیغ زبانش را کشیده بود و حرفهایی بلغور می کرد که پشیزی پیش ارزش نداشت. خیلی زود نگاهم رنگ باخت و قامت ستبر و فربه اش پیش نگاهم به گل نشست و شد همانی که باید باشد.

ریشه در اعماق / ابراهیم حسن بیگی

4. جابه جایی ارکان جمله براساس نوع راوی و نحوة بیان: گفتیم که در زبان معیار م م و مقید به رعایت قواعد دستور زبان و ترتیب ارکان جمله نیستیم، اما این بدان معنی نیست که بتوانیم بدون سبب ارکان جمله را به هم بزنیم. برای مثال، اگر نویسنده بخواهد بر کلمه خاصی تأکید کند، آن را در ابتدای جمله می آورد. همچنین اگر اه زیر را داشته باشد، می تواند ارکان جمله را جابه جا کند:

1- ایجاد لحن 2 ـ تأکید 3 ـ داشتن نوعی زبان مخصوص خود (با دلیل و منطق)

حشو و زواید درمبحث فرآیندهای تولید یک خاطره به طور کامل توضیح داده شده است.

زبان معیار، زبان فرهنگی و ادبی مشترکی است که درس خوانندگان، ان، سیاستمداران، دانشمندان، رو مه نویسان و نویسندگان کتاب های درسی و علمی و فنی و تخصصی آن را به کار می برند و با آن می نویسند و ادای مقصود می کنند.

منبع: صالحین خیبریمشاهده متن کامل ...
سیر تاریخی شبیه ساز پرواز
درخواست حذف اطلاعات

شبیه ساز پرواز مایکروسافت ی ری مجموعه مقالات گرافیکی است که توسط آقای بروس آرتویک در سال 1355 نوشته شد . انگیزه اقای آرتویک از این عمل ، گسترش بحث پرواز و هواپیما در آ ن دهه بود . آقای آرتویک شرکت تجاری سابلوجیک رو برای گسترش فعالیت های خود تأسیس نمود .

بعد از 4 سال تحقیق و پژوهش یعنی در سال 1359 بالا ه اولین نمونه آزمایشی شبیه ساز پرواز رو با نام (اف اس ) تولید نمود . از آن زمان تا به امروز شبیه ساز پرواز سیر طولانی را برای تکامل طی کرده است .


در زیر در مورد انواع شبیه سازها از دهه 70 میلادی تا به امروز توضیحات لازم داده شده است :


شبیه ساز پرواز fs1 سال 1359 :


این شبیه ساز که در سال 1359 به نمایش گذاشته شد دارای انیمیشین های کوتاهی بود که پرواز را غیر واقعی می کرد . در واقع پس از هر دستور سیستم به طور اتوماتیک انیمیشنی را اجرا می کرد که مورد طبع مشتری و خلبان نبود . گرافیک این بازی شامل یک منظره محدود که شامل 36 کاشی بود که طول هر ضلع این کاشی ها فقط به چند صد کیلومتر می رسید . این شبیه ساز معرفهای رنگی نداشت و سیاه و سفید بود و تنها دارای یک هواپیما بود .

اما با این حال یکی از محبوبترین نرم افزارهای کامیپیوتری در آن زمان بود . برای راه اندازی این شبیه ساز پرواز نیاز به 80 کارت حافظه از نوع آپل بود . شرکت سابلوجیک بعدها نسخه ای ارتقا دهنده را روانه بازار کرد که زمین ، منوها و شعاع دید بهبود یافت.


شبیه ساز پرواز fs2 سال 1363 :


این شبیه ساز در سال 1363 در شهر شیکاگوی ایالات متحده به نمایش گذاشته شد . این پیشرفت در سطح تکنولوژی الکتریکی و دیجیتالی ، باعث شد خیلی از مشتریان بر شرکت سابلوجیک فشار بیاورند تا نسخه های بهتری از شبیه ساز پرواز ارائه دهد . که همین کاتالی بود برای تولید نسخه شماره 2 این شبیه ساز .

این سیمولاتور بسیار گران بود و نیاز به یک سیستم اصلی و مرکزی در هر شهر داشت که مشتریان ماهانه مبلغ زیادی را برای اجاره آن باید پرداخت می د و در سالهای اولیه منحصرا در اختیار شهر شیکاگو بود .

اولین معرف های رنگی در این شبیه ساز به چشم خورد . این رنگ ها اصطلاحا جامد( یکدست ) بودند . اولین بار مناظر بصورت برجسته و واقعی در شبیه سازها به چشم خوردند . این مناظر شامل قسمت های محدودی از ایالات متحده بود . در واقع این شرکت واقع گرایی را در دستور کار خود قرار داد .

این شبیه ساز پرواز پدر شبیه سازهای امروزی بود . زیرا مفهوم کاملی رو از شبیه سازها برای مشتریان تعریف کرد . همچنین در این نسخه قابلیت ع برداری از محیط تعبیه شده بود . همچنین مکان پرواز هم به دلخواه انتخاب می شد .

این شبیه ساز پرواز برای سیستم های مختلف کامپیوتری تعریف شده بود و فقط بدلیل سخت افزارهای مختلف ، در هر کامپیوتر اختلافات اندکی وجود داشت . برای مثال در بعضی کامپیوترها مناظر طبیعی تر به نظر می رسید .


شبیه ساز fs2 نسل سوم سال 1365 :


این شبیه ساز هنوز هم به عنوان شبیه ساز پرواز شماره ی 2 معرفی میشود . اما بدلیل اینکه بخش شبیه ساز شرکت سابلجیک به شرکت مایکروسافت س شد ، در واقع نسخه ای جدید به شمار می رود . در این شبیه ساز خیابان ها برای اولین بار حضور پیدا د . البته نسخه ارتقا یافته این شبیه ساز با عنوان ام اس اف اس 1 توسط مایکروسافت انتشار یافت .


شبیه ساز پرواز مایکروسافت fs1 سال 1361 :


این شبیه ساز پرواز که در واقع همان نسخه آ شرکت سابلجیک می باشد ، در سال 1360 طراحی و در سال 1361 به بازار آمد . بعدا ، یعنی در سال 1365 مایکروسافت تمایز رنگ ها رو در شبیه ساز ابداع نمود و سیستم یکپارچه سازی رنگی رو به فراموشی سپرد . البته این شبیه ساز مشکلاتی هم داشت . برای مثال تمایز بین آسمان و دریا بدلیل همرنگ بودن بسیار دشوار بود .

اما شرکت آر جی بی با تولید مانیتورهای جدید این مشکل را رفع نمود .

این شبیه ساز بر روی رایانه های شخصی نیز قابل نصب بود . در این شبیه ساز امکاناتی تعبیه شد که شرح آن در زیر نوشته شده است :

الف) افزودن ساعت به شبیه ساز

ب) بهبود شرایط و آیرودینامیک پرواز و صدای موتورها

ج) شرایط متغیر آب و هوایی

د) دستگاه نشان دهنده ی مختصات جغرافیایی

این شبیه ساز در زمان خودش بسیار نادر بود و کل بازی در نسخه های اولیه در 5 دیسک و در نسخه های بعدی در 3 دیسک جای می گرفت .

این شبیه ساز بارها مورد بحث قرار گرفت . از اینکه چقدر با واقعیت مطابقت دارد و درصد همخوانی آن با کامپیوترهای مختلف چگونه است ؟

تمامی نکات و شرایط پروازی در این بازی ، در کامپیوترهای آی بی ام قابل رویت بود .


شبیه ساز پرواز مایکروسافت fs2 سال 1363 :


شبیه ساز پرواز اف اس 2 محصول انحصاری شرکت مایکروسافت بود و برای کامپیوترهای آی بی ام طراحی شده بود . گرافیک بازی تا حدودی ارتقا یافته بود اما در بعضی کامپیوترها عمل نمی کرد . این شبیه ساز در مسائل مختلف بسیار دقیق تر از شبیه سازهای قبلی بود .

این شبیه ساز پوششی کامل از ایالات متحده داشت اما هنوز فرودگاههای مناطق ام اس اف اس 1 در این شبیه ساز به چشم می خورد .


شبیه ساز پرواز مایکروسافت fs3 سال 1367 :


در این شبیه ساز پرواز تعدادی هواپیمای جدید و فرودگاه اضافه شد . گرافیک بهبود پیدا کرد و خیابان ها در شبیه ساز وضع بهتری پیدا کرد . این خیابان ها محصول شرکت ای جی آ امریکا بود که در زمینه گرافیک فعالیت زیادی می کرد .

هواپیماهای اضافه شده شامل سسنا و لیر جت می شد . در این شبیه ساز به کاربر اجازه داده می شد که صفحه نمایش را به دلخواه تنظیم کند . پنجره های متعدد بسازد و موقعیت های مکانی متعدد را انتخاب کند .

یکی دیگر از امکانات این شبیه ساز نشان دهنده نقشه و امکان تغییر دوربین به زوایای مختلف بود .


----------------------------------------


شبیه ساز پرواز مایکروسافت fs4 سال 1368 :


شبیه ساز پرواز 4 در اوا سال 1368 به بازار عرضه شد و دارای ی ری محاسن نسبت به نسخه های قبلی بود :

الف ) مدل های هواپیماها بهبود یافتند .

ب) مناظر پویاتر و واقعی تر شدند .

ج) برای اولین بار بحث ترافیک در شبیه ساز در این بازی مطرح شد . این ترافیک شامل زمین و هوا می شد .

د) این نسخه بر روی همه ی کامپیوتر ها اجرا می شد .

ه) اولین اضافه کننده های شبیه ساز مربوط به این نسخه می باشد .


هواپیماهای این نسخه را آقای بروس آرتویک طراحی می کرد . همچنین قسمتی دراین شبیه ساز تعبیه شد که به کاربر اجازه می داد خودش خواپیما طراحی کند و با آن پرواز نماید . این شبیه ساز قابلیت پروازهای دسته جمعی را هم داشت و تالار گفتگویی داشت تا کاربران با هم در ارتباط باشند . البته برای پرواز های دسته جمعی ، می بایست کامپیوتر ها متصل به یک شبکه مادر شوند .

اولین مدل هواپیمای جت با صدای موتور در این شبیه ساز عرضه شد . این هواپیما بویینگ 747 بود . پنل این هواپیما توسط شرکت آ اس دی طراحی گردید و جزئیات زیادی نداشت .

در این نسخه به جنبه های بصری ، بیشتر پرداخته شد . بطوریکه مایکروسافت کارت صدای مربوط به این شبیه ساز را روانه بازار کرد . سیستم انعکاس نور و سایه هم توسط شرکت اس جی آ طراحی گردیده و وارد شبیه ساز نسخه 4 شد .

در این نسخه شرکت مایکروسافت اقدام به ساختن هواپیماهای سفارشی نمود .برای مثال شرکت لوفتهانزا خواهان تولید شبیه ساز ایرباس 300 بود .

از جمله افزودنیهای این شبیه ساز ، ارتقا دهنده محیط شبیه ساز ، تقویت طراحی گرافیکی هواپیما و تولید اجسام ثابت مثل ساختمانها و پدیده های انسانی بود . برای مثال جزایر هاوایی توسط شرکت سابلجیک طراحی و به مایکروسافت داده شد . مناظر متعدد از ایالات متحده وارد این شبیه ساز شد .

از ویژگی های این شبیه ساز سهولت کار با آن بود . در کل این شبیه ساز در بین شبیه سازهای قبلی ، طرفداران بیشتری پیدا کرد . این طرفداران بیشتر شرکت های بزرگ مسافربری یا هواپیماسازی بودند .


شبیه ساز پرواز مایکروسافت fs5 سال 1372 :


در این شبیه ساز پرواز سعی شد واقع گرایی به حد بالایی برسد . اولین نسخه ، دارای گرافیک بافتی بود . یعنی از بافت های مختلف حجمی در ساختن هواپیماها استفاده شد . هواپیماهای بیشتری وارد این شبیه ساز شد و مناظر تغیبر زیادی کرد .

هواپیما بهبود پیدا د و آیرودینامیک و شرایط پروازی به واقعیت نزدیک تر شد . هوش این شبیه ساز بسیار بالا بود و دستگاه مختلف و بیشتری برای کاکپیت هواپیماها در نظر گرفته شد و این دستگاه ها و اطاقک خلبان از لحظ گرافیکی اندکی تغییر کرد .

شرکت مایکروسافت برای تولید اضافه کننده های شبیه ساز یک سال صرف نمود . البته این یک دیر کرد بود . اما موفقیت های زیادی برای مایکروسافت محسوب میشد .

در همین سال ، مایکروسافت مرکزی را با نام فلایت شاپ تاسیس نمود و اقدام به فروش مناظر متعدد می نمود . این مجموعه ها شامل بهبود وضع آب و هوایی و ایجاد ابر و مه و طوفان بود و سرعت عملکرد دستورات را زیاد می نمود .


شبیه ساز پرواز مایکروسافت fs 5.1 سال 1374 :


این شبیه ساز پرواز انقل بود در زمینه گرافیک های سه بعدی پیشرفته . برای اولین بار ابر و مه بصورت سه بعدی ظاهر شدند و نقشه زمین با ع های تطبیق یافت .

عملکرد تغییر آب و هوا ، گسترش یافت و اولین نسخه ای بود که بر روی سی دی منتشر می شد . این نرم افزار بر روی سیتم داس نیز فعال می گشت .

در این شبیه ساز تقریبا تمام هواپیماهای مدرن وجود داشت و فرودگاه بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی نیز در آن دیده شد . بطوریکه 250 فرودگاه جدید به این شبیه ساز اضافه شد . از قابلیت های دیگر این شبیه ساز امکان ساخت فرودگاه در هر نقطه از اروپا یا بود .

همچنین شرکت مایکروسافت بنا به درخواست مشتریان ، خود اقدام به تولید فرودگاه ها و هواپیماهای جدید می نمود .

نسخه بهبود یافته این شبیه ساز در سال 1375 منتشر شد . این نسخه بهبود یافته ، مناظر جدیدی نداشت . فقط به بالا آمدن آن در سیستم عامل داس کمک می کرد .

سایت های اینترنتی flightsim.com و avsim.com منبعی شدند برای گرفتن مدل های هواپیمایی که مشتریان و علاقمندان می ساختند و اولین فروم هوانوردی نیز در همین شبیه ساز جای گرفت و مکانی شد برای مجادله و بحث در مورد ویژگی های شبیه ساز .


شبیه ساز پرواز مایکروسافت 95 سال 1375 :


با انتشار ویندور 95 توسط مایکروسافت ، شبیه ساز جدیدی نیز تولید شد . این نسخه که در واقع ، نسخه ی شماره ی 6 هست ، بیشتر با نام 95 شناخته می شود .

این شبیه ساز بر خلاف نامش بر روی ویندوز 95 ، قابل اجرا نبود. البته بعدا ارتقا دهنده ای آمد که این نسخه را بر روی ویندوز 95 نیز می توانست اجرا کند . البته مشکلاتی نیز داشت . از جمله اینکه در اجرای این شبیه ساز دارای لکنت بود .

این نسخه بیشتر در زمینه تعداد هواپیما با نسخه قبلی فرق داشت . برای مثال هواپیمای ا ترا 300 به این مجموعه اضافه شد .برای اولین بار بحث واقعی نشان دادن مکان ها مطرح شد و از این رو منطقه منهتن نیویورک به این شبیه ساز اضافه شد . آثار هنری معماری نیز در این شبیه ساز به چشم می خورد . از جمله مجسمه و کاح سفید و کرملین .


----------------------------------------

شبیه ساز پرواز مایکروسافت 98 سال 1376 :


عرضه این شبیه ساز پرواز با پیشرفت های کوچکی همراه بود . از این نسخه با نام اف اس 6.1 نیز یاد می شود . گرافیک هواپیماها بهبود قابل توجهی بود .

برای اولین بار پرواز با هلیکوپتر در شبیه ساز قرار داده شد . این هلیکوپتر مدل بل 206 بود . همچنین سسنا 182 نیز به این مجموعه اضافه گردید .

محیط شبیه ساز بهبود زیادی داشت . سایت های اینترنتی متعددی برای دریافت فایلهای اضافه پدید آمد . 45 شهر بزرگ جدید من جمله تهران به این مجموعه اضافه شد .

تعداد فرودگاه ها به بیش از 3000 رسید در مقایسه با تعداد 300 در نسخه های قبلی . قالب شهر کالیفرنیا به این مجموعه اضافه شد .

در همین سال مایکروسافت اولین جوی استیک خودش رو تولید کرد که فروش زیادی کرد .

طلوع و غروب آفتاب کیفیت بهتری پیدا د و شرایط پروازی واقعی تر شد .


شبیه ساز پرواز مایکروسافت 2000 سال 1378 :


این شبیه ساز پرواز دارای تغییرات بسیاری نسبت به نسخه های قبلی بود و بهبود کلی یافت و در دو نسخه نیز ارائه شد . یک نسخه برای کاربران عادی و دیگری برای کاربران مشتاق که شامل هواپیماهای بیشتری می شد که دو سال بعد این دو با هم ادغام شدند .

در ابتدای عرضه این شبیه ساز اعلام شد برای راه اندازی شبیه ساز به پنتیوم های 500 الی 400 مگاهرتزی احتیاج هست . که باعث خیلی از مشتاقان اقدام به ید این پنتیوم ند ، اما بعد از دریافت نسخه متوجه شدند پنتیوم 166 مگاهرتزی برای اجرای این شبیه ساز کافی بوده و باعث انتقاداتی بسیاری به شرکت مایکروسافت شد .

پرواز در این شبیه ساز واقعی تر شد و بسیاری از مناظر قبلی بهبود یافتند . در این شبیه ساز هواپیماهای جدیدی قرار گرفت از جمله هواپیمای مسافربری مافوق صوت کنکورد و همچنین هواپیمای بوئینگ 777 که به تازگی وارد سرویس حمل و نقل شده بود .

نقطه عطف در این شبیه ساز افزایش تعداد فرودگاه ها به بیش از 20000 بود و همچنین 17000 شهر جدید به این شبیه ساز اضافه شد .

ابزارهای ناوبری ارتقا یافتند و سیستم جی پی اس به این شبیه ساز اضافه شد .

فرودگاه ها شکل واقعی به خود گرفتند و ترمینال ها و آپرون ها شکل واقعی به خود گرفتند . صداهای فرودگاه ها مثل صدای آژیر ، صدای ماشین ها به این شبیه ساز اضافه شد . هوش این شبیه ساز هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد.

این شبیه ساز آ ین شبیه سازی بود که بر روی ویندوز 95 اجرا می شد .شبیه ساز پرواز مایکروسافت 2002 سال 1380 :

هوش منصوعی آ تی سی در این شبیه ساز بخوبی اجرا شد و بهبود فوق العاده ای یافت . علاوه بر گرافیک خوب و بهتر ، شبیه ساز 2002 قابلیت پرواز دسته جمعی بهتری نسبت به نسخه های قبل داشت .

برای جلوگیری از لکنتی که در اجرای برنامه پدید می آمد ، مایکروسافت برنامه فر یت رو بصورت مجانی در اختیار کاربران قرار داد . ک ن مجازی خلبان سه بعدی شد و ترافیک هوایی بهتر شد .

یکی از مشکلات این شبیه ساز این بود که آیا ویرانی برج های دو قلو در 11 سپتامبر را در شبیه ساز قرار دهد یا خیر که همین عاملی شد برای به تعویق افتادن ارائه شبیه ساز . نهایتا این برجها در نسخه حذف شدند .


شبیه ساز پرواز مایکروسافت 2004 یک قرن پرواز سال 1382 :


این شبیه ساز پرواز به مناسبت یک قرن پرواز هواپیماهای تاریخی در این شبیه ساز قرار داد . من جمله هواپیمای برادران رایت ، داگلاس دی سی 3 و هواپیمای فورد . آب و هوا بهبود چشمگیری یافت و طرح سه بعدی ابرها و بارش با کیفیت تر شدند .

این شبیه ساز همچنین امکان نشان دادن آب و هوای واقعی در هر نقطه از جهان را در خود جای داد و موفقیت زیادی هم داشت . چراغهای خیابانی و سیلوها پدید آمدند و تنوع بیشتری در مناظر بوجود آمد و کاکپیت دقیق تر شد .


شبیه ساز پرواز مایکروسافت ای سال 1385 :


از ویژگی های این شبیه ساز پرواز اضافه شدن هواپیماهای جدید بود و همچنین افزایش کیفیت گرافیک هواپیماها و مناظر .

این شبیه ساز در واقع با نام نسخه ده نیز یاد می شود . همچنین توانایی کنترل هوایی و مراقبت پرواز برای اولین بار در دسترس کاربر قرار داده شد .

همچنین قابلیت مرحله ای بودن شبیه ساز در این نسخه به چشم خورد . بطوریکه بعد از طی مراحل مختلف این شبیه ساز به کاربر، گواهینامه مجازی خلبانی اعطا می کرد .

خیلی از کاربران این نسخه را لو می نامند به سبب گرافیک بالایی که دارد . همچنین چند ماه بعد نسخه ای ارتقا دهند به نام شتاب به فروش رفت . این ارتقا دهنده یت های زیادی را اضافه کرد .

از جمله هواپیماهای جدید این شبیه ساز ارباس 321 ، بمباردیه و سی آر جی 700 بود . این نسخه اولین نسخه ای بود که بر روی دی وی دی ارائه می شد .


آینده شبیه ساز پرواز :


اخیرا شرکت مایکروسافت ، تعطیلی بخش شبیه ساز پرواز را اعلام نمود . مسئول بخش شبیه ساز علت را استراتژی شرکت مایکروسافت اعلام کرده است .


----------------------------------------

منبع : سایت ویکیپدیای انگلیسی http://www.en.wikipedia.comمشاهده متن کامل ...
ترالی نظافتی | قیمت ترالی نظافتی
درخواست حذف اطلاعات

ترالی نظافتی:
ترولی نظافتی یا ترالی نظافتی جهت حمل کلیه وسایل نظافتی اعم از تی ، تی شور ، سطل زباله ، خاک انداز ، جارو و ... می باشد که در مراکزی مانند بیمارستان ، پاساژ ، فرودگاه ، ترمینال ، هتل ، فروشگاه زنجیره ای ، مراکز ید ،ادارات ، برج های مس ی و رستوران های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.

جهت اینکه ترولی نظافتی ب ید باید مسافت زیادی را طی کنید ولی اکنون ید اینترنتی ترولی نظافتی کار را بسیار راحت کرده است.
مشخصات :
1. بدنه و طبقات از جنس pvc یا پلی اتیلن تقویت شده و بسیار محکم و مقاوم
2. ابعاد: طول 98 * عرض 50 * ارتفاع 113
3. دارای چرخ های بی صدا و روان
4. دارای کیسه برزنتی در عقب ( نصب و اتصال راحت )
5. دارای فضای برای حمل جارو یا تی شو در جلو ترولی
6. دارای طبقات جهت قراردادن مواد شوینده و وسایل نظافتی
7. دارای محفظه برای حمل تی در کنار ترولی

ترولی نظافتی

قیمت ترولی نظافتی یا قیمت ترولی هتلی را از کارشناسان شرکت سوال بفرمایید.

کارشناسان شرکت شما را هنگام ید ترولی نظافتی یا ترالی نظافتی کمک می کنند و با توجه به قیمت ترولی نظافتی شما می توانید کمترین قیمت ترولی نظافتی را بپردازید.

شماره تلفن دفتر: 02155327684

شماره موبایل : 09128299793

آیدی تلگرام : tgm
مشاهده متن کامل ...
شرکت داری و انواع شرکت ها
درخواست حذف اطلاعات

شرکت داری و انواع  شرکت ها

تعریف شرکت و انواع آن

شرکت جمع آن شرکت ها می باشد به معنای انباز گشتن، انبازی. مرحوم دهخدا شرکت را شریک شدن،  انباز گشتن، مشارکت اتحادیه چند برای غرض یا نفعی خاص معنا کرد. و در اصطلاح اجتماع حقوق چند مالک یا مالکان متعدد در شیء یا اشیاء معین بنحو اشاعه. خواه به حکم قانون باشد شرکت قانونی یا قهر ی مانند شرکت وارث در ترکه یا به تراضی باشد شرکت عقدی یا شرکت قراردادی خواه بصورت شرکت تجاری باشد خواه بصورت شرکت مدنی.

کلیه شرکتها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، و تصمیمات شخص حقوقی(شرکتها) به و سیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته می شود.

شرکتها از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص که در سازمان ثبت و اسناد و املاک معین شده، دارای شخصیت حقوقی می شوند و می توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی باشند که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و تکالیفی که  بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و تکالیف ابوت و نبوت و مانند آن. شرکت را می توان اینگونه تعریف نمود که :

شرکت عبارت است از مجموع اداره و موسسه و سازمانی که به صورت شخصیت حقوقی فعالیت خاصی را اعم از تجاری ،فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند.


شرکتهای تجاری:

نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت ایجاد میگردد و یا تاسیس حقوقی که در آن چند شخص حقیقی یا حقوقی سرمایه خود را در میان می گذارند تا پس از انجام عملیاتی از منافع آن متمتع گردند.
شرکتهای مدنی: اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه را گویند. قانونگذار در ماده 20 قانون تجارت انواع شرکتهای تجارتی بر هفت قسم تقسیم کرده است:

1- شرکت سهامی

2-شرکت با مسئولیت محدود

 3-شرکت تضامنی

 4- شرکت مختلط غیر سهامی

 5-شرکت مختلط سهامی

 6- شرکت نسبی

 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف.


شرکت سهامی:

شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست.


شرکت با مسئولیت محدود:

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسی شده باشد فقط با میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

 


شرکت تضامنی:

شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا جند نفر با مسئولیت تضامنی بشکیل می شود:

اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد. هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است...


شرکت مختلط غیر سهامی:

شرکت است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین ی یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود...

 

شرکت مختلط سهامی :

شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک است ضامن تشکیل می شود...


شرکت نسبی:

شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.

 

 


شرکت تعاونی:

شرکتی که با هدف های هفتگانه مندرج در قانون بخش تعاونی با قید کلمه تعاونی و تابعیت ایرانی از حداقل هفت عضو تشکیل گردد. (مواد1 به بعد قانون بخش تعاونی)


شرکت تعاونی تولید:

شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند.


شرکت تعاونی مصرف:

شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود:

1-فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از این که اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده و یا یده باشند.
2- تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت ید هر یک از آنها.


عده ای شرکتهای تجارتی را به شرکتهای سرمایه و شرکتهای اشخاص تقسیم نموده اند. در شرکتهای سرمایه، فقط سرمایه مورد توجه است، شخص وسرمایه گذار آنچنان نقشی در شرکت ندارند، و تنها تا میزان سرمایه ای که در شرکت سرمایه گزاری کرده اند، مسئول تعهدات شرکت هستند، در چنین شکرتهایی سرمایه حرف اصلی را می زند، از خصوصیات شرکتهای سرمایه قابل انتقال بودن سهام، و بعد از فوت شرکاء انتقال اوراق به ورثه آن است.
شرکتهای اشخاص ، شرکتهایی هستند که شخصیت شرکاء مورد توجه است و اعتبار شرکت به اعتبار شرکاء بستگی دارد، و سرمایه شرکت نقش عمده ای در اعتبار شرکت نخواهد داشت. مسئولیت شرکاء شرکت در مقابل اشخاص ثالث، تضامنی و نا محدود است و اشخاص ثالث جهت استیفاء طلب خود می توانند به هر یک از شرکاء شرکت مراجه کنند. از خصوصیات شرکتهای اشخاص، سهام بدون رضایت سایر شرکاء قابل انتقال نیست، و بدون رضایت سایر شرکاء بعد از فوت به وارث شری هم قابل انتقال نمی باشد. در برخی موارد هم وج یک شریک باعث انحلال شرکت می شود. شرکت تضامنی و نسبی و همچنین شرکتهای مختلط غیر سهامی و با مسئولیت محدود جزء شرکتهای اشخاص می باشند.

 

انواع مختلف شرکت

زمانی که شرکت تاسیس می کنید، شما باید نوع شرکت، نام آن و همچنین حرفه ای را که میخواهید در زمینه آن فعالیت داشته باشید را مشخص کنید. از جمله مسایلی که بر تاسیس شرکت اثر میگذارند عبارتند از: تعداد افراد بنیانگذار شرکت، سرمایه مورد نیاز، تقسیم اختیارات و مسئولیتها، هزینه ها و مالیات.

انواع مختلف شرکت ها عبارتند از:

 • شرکت خصوصی (toiminimi)
 • شرکت شراکتی (avoin yhtiö)
 • شرکت با مسئولیت محدود (kommandiittiyhtiö)
 • شرکت سهامی (osakeyhtiö)  
 • شرکت تعاونی (osuuskunta)

 

شرکت خصوصی

آسانترین و پر طرفدارترین شیوه برای آغاز فعالیت صنفی و تجاری این است که از طریق داشتن شرکت خصوصی فعالیت کاری خود را انجام دهید. تصمیم گیری و مسئولیت درباره موضوعات شرکت خصوصی مربوط به خود شما میباشند و این شرکت می تواند مانند سایر شرکتها به پرسنل کاری خود حقوق پرداخت کند. معمولا در مواردی که فعالیت صنفی و تجاری را بصورت کار جانبی انجام میدهید، بهتر است که با شرکت خصوصی کار خود را آغاز کنید. آغاز فعالیت صنفی در این صورت سریع و آسان می باشد.

 

 

شرکت شراکتی

شرکت شراکتی زمانی ب ا می شود که دو یا چند نفر درباره تاسیس آن قرارداد شرکت را م ن خود امضاء می کنند. اعضای شرکت یعنی افراد سهیم، در مورد تمام فعالیت های شرکت برابر و مساوی می باشند و با هم به تصمیمات، تعهدات و وامهای و بدهی های شرکت رسیدگی می کنند.

 

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود یک نوع شرکت شخصی است که وجه تفاوت آن با شرکت شراکتی در این است که در آن علاوه بر یک یا چند نفر سهامدار دارای مسئولیت، حداقل یک سهمامدار فاقد مسئولیت نیز در شرکت سرمایه گذاری کرده است.

 

شرکت سهامی

برای تاسیس شرکت سهامی حداقل به یک نفر و یا یک جمع نیاز می باشد. حداقل سرمایه سهام یعنی ارزش سهام ها روی هم نیز باید 2500 یورو باشد. سرمایه کلی به سهامهایی تقسیم می شود. اختیارات، مقدار سود حاصله و مسئولیتهای شخص سهامدار در شرکت بستگی به این امر دارد که مقدار سهام او در شرکت چقدر می باشد.

 

شرکت تعاونی

برای تاسیس شرکت تعاونی احتیاج به حداقل سه نفر میباشد. شرکت تعاونی شرکتی است که اعضای آن مالک شرکت هستند. در جلسات شرکت تعاونی هر عضو دارای یک حق رای می باشد. اعضای شرکت تعاونی فقط با استفاده از مبلغهای سرمایه گذاری شده در شرکت به تعهدات خود در امور شرکت (از قبیل وامها و بدهی ها) عمل می کنند.

 

انواع شرکت‌ و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت

 

‌ابتدا به معرفی مختصری از شرکت‌های تجاری هشت‌ گانه (سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی) پرداخته، سپس مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر شرکت را نام برده و بعد از آن رویه‌ی عملی مراحل ثبت شرکت را به طورکلی توضیح خواهیم داد.

 

1- تعریف شرکت سهامی عام‌

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام:

الف ) ‌مدارک لازم جهت ب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها:

1-    دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

2-    دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

3-    دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی

4-    گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین

5-    فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین

 

ب ) مدارک لازم جهت تأسیس شرکت:

1-    دو نسخه اظهارنامه

2-    دو نسخه اساسنامه

3-    دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین

4-    دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.

5-    آگهی دعوت مجمع مؤسسین در رو مه‌ی تعیین شده

6-     فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، ا امی است.

7-    گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت

8-    ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

2- تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

1-    دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران

2-    دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران

3-    دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد.

4-    دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد.

5-    فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین (برابر اصل در دادگستری‌)

6-     ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است.

تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد (اموال منقول و غیرمنقول) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، ا امی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است

7-    ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها.

  

 

3- تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 • دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود
 • دوبرگ شرکت نامه
 • دو نسخه از اساسنامه
 • دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
 • فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

 

4- تعریف شرکت تضامنی

شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:

 • دو برگ تقاضانامه
 • دو برگ شرکت‌نامه
 • دو نسخه اساسنامه
 • فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا
 • مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

 

5- تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، ی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.

 

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی :

 • یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
 • اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

 

 

6- تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.شرکای سهامی انی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن ی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

 

مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت:

1-    یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

2-    یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه

3-    اسامی مدیر یا مدیران شرکت

4-    نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه

5-    سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 ،41 و 44

6-     نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی

 

7- تعریف شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی :

 • یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

 

8- تعریف شرکت تعاونی

به موجب ماده‌ی17 قانون تجارت ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های تی و وابسته به ت و تحت پوشش ت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای ی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند.

 

تبصره: در مواردی که دستگاه‌های تی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری ت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ی 26 همان قانون: «تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند» و به موجب ماده‌ی 27: «‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند». تبصره‌ی ماده‌ی 28: ‌«‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

 

مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت: (هر کدام در 4 نسخه)

 

1-    صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت

2-    اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی

3-    درخواست کتبی ثبت

4-    طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون

5-    رسید پرداخت مقدار لازم أدیه‌ی سرمایه

6-     مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند 2 ماده‌ی 32)

7-    موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره‌ی ماده‌ی 51)

8-    مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند 28 ماده‌ی 66 و بند 4 ماده‌ی 51)

 

- اولین هیأت مدیره‌ی منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.

 

- لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ی تأسیس شرکت، نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. (ماده‌ی 21)

 

رویه‌ی عملی مراحل ثبت

در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، فرم نمونه‌ی اسناد فوق‌الذکر، موجود است. می‌توان این فرم‌های نمونه را از اداره‌ی مذکور تهیه و تکمیل‌کرده و ذیل تمام اوراق باید توسط همه‌ی شرکا (مؤسسین) امضا شود. سپس هزینه‌ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام،‌ که واژه‌ی بیگانه نبوده، فاقد سابقه‌ی ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ ی باشد؛ انتخاب کرده و به «واحد تعیین نام» ‌اداره‌ی مذکور، معرفی و موافقت آن واحد را درباره‌ی نام تعیین شده اخذ کرده،سپس همه‌ی مدارک به «‌قسمت پذیرش مدارک»‌ اداره‌ی مزبور، تحویل و رسید دریافت می‌شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می‌شود.

 

لازم به تذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می‌شود و شرکت‌هایی که در سایر ا ثبت می‌شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند. در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اقدام به تهیه‌ی پیش‌نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا رسمی شرکت تحویل می‌شود.

 

جهت تعیین حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» ‌مراجعه کرد. لازم به ذکر است درصورتی‌که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند ب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام می‌نماید. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی، معین می شود؛ ‌به بانک و حساب تعیین‌شده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهی را به «‌واحد حسابداری» ‌اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه‌ی تقاضانامه، درج می‌کند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحویل و شرکت، ثبت‌می‌شود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا رسمی شرکت، اخذ می‌گردد. سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده‌ی شرکت، ضبط و نسخه‌ی دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت» ‌است.

 

در نهایت، متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه‌ی دیگر را به دفتر یک رو مه‌ی رسمی ایران واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به ماده‌ی 6 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده‌ی 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه‌ی شرکت‌نامه و منضمات آن، توسط اداره‌ی ثبت در رو مه‌ی رسمی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به ج خود شرکت، منتشر شود.

 

تذکر1: اظهارنامه‌ی ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامه‌ی مزبور باید تقاضانامه‌ای دایر بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود.

 

تذکر2: مرجع ثبت شرکت‌ها در تهران «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی»‌ که از دوایر اداره‌ی ثبت اسناد و املاک است؛ می‌باشد و در خارج از تهران‌ «‌اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره‌ی ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانه‌ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور، وجود نداشته‌باشد؛ دفتر دادگاهِ محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبه‌ی اسناد در محل مذکور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. (تبصره و ماده‌ی 2 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه)

 

تذکر3: شرکت‌نامه‌ی مذکور باید به صورت رسمی باشد. شرکت‌نامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است. به موجب ماده‌ی 5 قانون طرح اصلاحی آیین‌نامه‌ی ثبت شرکت‌ها مصوب شهریور ماه 1340، اداره‌ی ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند و از این¬رو برای تنظیم شرکت‌نامه‌ی رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه‌ی اسناد رسمی نیست.

 

تذکر4: در صورت‌جلسه‌ی مذکور، نکات ذیل درج می‌گردد: ‌زمان تشکیل جلسه، ‌تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت‌نامه به تصویب و امضای کلیه‌ی شرکای شرکت رسیده است؛ تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها، تعیینِ دارندگانِ حق امضای اسناد تعهدآور شرکت، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسه‌ی مذکور، ‌قبول سِمت می‌نمایند؛ تصریح به مبلغ سرمایه‌ی شرکت و پرداخت آن از طرف کلیه‌ی شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایه‌ی شرکت، تعیین شخصی برای انجام کارهای لازم برای ثبت شرکت.

 

 

 

صفر تا صد ثبت شرکت

 

 

راهنمای قدم به قدم ثبت شرکت

 

 


 

اقدام اول

شریک خوب پیدا کنید

حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکتی با مسئولیت محدود، ۲ نفر و در شرکت های سهامی خاص ۳ نفر است. در گام اول باید شریک مناسبی برای خود پیدا کنید. مسئولیت هر سرمایه گذار در شرکتی با مسئولیت محدود، به اندازه میزان سرمایه اوست. ی که سرمایه بیشتری در شرکت دارد حق رأی بالاتری هم دارد و به همین نسبت مسئولیت بالاتری در پرداخت دیون و بدهی های شرکت.

اقدام دوم

ورود به سامانه ثبت شرکت ها

یک راست سراغ پایگاه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat. ssaa. ir بروید. در این سامانه به قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت مراجعه کنید. فرمی پیش روی شما ظاهر می شود که باید مرحله به مرحله آن را تکمیل کنید. اطلاعات مربوط به متقاضی نخستین موضوعی است که در این فرم ها باید بنویسید. مشخصات اولیه خودتان را در فرم تکمیل کنید. گزینه «گام بعدی» شما را به مرحله بعد می رساند.

اقدام سوم

انتخاب نام شرکت

حالا باید نام شرکت را در فرم «نام و نوع شخص حقوقی» وارد کنید. در این قسمت باید به ترتیب اولویت ۵ نام برای شرکت انتخاب کنید تا از بین آنها یکی تأیید شود. انتخاب اسم برای شرکت باید و نباید های خاص خود را دارد؛ اول اینکه این اسم نباید تکراری باشد. استفاده از اسامی مخفف شده که مربوط به اداره های تی و... است تنها با ب مجوز از آنها امکان پذیر است. در این مرحله یک کد رهگیری به شما داده می شود.

اقدام چهارم

موضوع فعالیت تان را بگویید

مدت و موضوع فعالیت، اطلاعات مورد نیاز در مرحله بعدی است. در مورد این اطلاعات قبلا با شرکای خود م کنید. برای مشخص مدت فعالیت شرکت یکی از ۲گزینه «محدود»یا «نامحدود» را باید انتخاب کنید. اما برای راحتی در انتخاب موضوع فعالیت، سامانه فهرستی را در اختیار شما قرار می دهد. برای مثال فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی و... در این فهرست گنجانده شده اند. یادتان باشد که برخی از فعالیت ها نیاز به مجوز دارد که برای ثبت شرکت آن را هم باید تهیه کنید.

 

اقدام پنجم

نشانی شرکت را مشخص کنید

این قسمت با «مشخصات مرکز اصلی» در سایت معرفی شده است. در اینجا لازم است نشانی ای برای محل دفتر شرکت ارائه بدهید، همچنین شماره تماس و کدپستی. اگر هنوز مکانی برای شرکت انتخاب نکرده اید، می توانید نشانی منزل خود یا یکی از شرکا را در این بخش ثبت کنید. به یاد داشته باشید تمام مدارکی که از طرف اداره ثبت شرکت ها برای شما ارسال می شود در نهایت به همین نشانی خواهد آمد.

اقدام ششم

سرمایه شرکت را تامین کنید

در بخش «سرمایه شخص حقوقی» سایت اداره ثبت شرکت ها باید تکلیف میزان سرمایه شرکت را مشخص کنید. در شرکت های سهامی، تعداد سهم و ارزش اسمی آن هم در این فرم وارد می شود. برای ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه مورد نیاز ۱۰۰ هزار تومان است. با این حال مبلغ سرمایه اولیه تا حدودی نشانه ای از اعتبار شرکت است. بنابراین عده ای برای آغاز به کار شرکت سرمایه ۱۰میلیون تومانی درنظرمی گیرند.

اقدام هفتم

شرکای خود را معرفی کنید

حالا باید در فرمی که در مرحله بعد پیش رویتان قرار می گیرد مشخصات سهامداران و اعضای اصلی شرکت را وارد کنید. اگر تعداد این افراد بیش از ۱۵۰نفر باشد باید فرمی را که از پیش در سایت بارگذاری شده دریافت و اسامی و مشخصات افراد را در آن وارد کنید. در این بخش اطلاعات شناسنامه ای و همچنین آدرس پستی و شماره تماس این افراد ثبت و ذخیره می شود.

 

اقدام هشتم

مشخص سهام شرکا

گام بعدی پر اطلاعات مربوط به سهام و سرمایه شرکاست. با انتخاب نام هر یک از اعضا مشخص می کنید که این فرد چه تعداد سهام دارد. «نوع سهام» در حقیقت گزینه ای است که در آن نقدی یا غیرنقدی بودن سرمایه مشخص می شود. سمت اشخاص و ارتباط آ نها با یکدیگر در فرم های مراحل بعد ثبت می شود. منظور از ارتباط اشخاص با یکدیگر، مشخص بودن و موکل و قیم قانونی و... در ارتباط با شرکا و اعضای شرکت است.

اقدام نهم

معرفی شعبه های شرکت

اگر قرار است شرکت شما شعبه هایی هم اینجا و آنجا داشته باشد لازم است در فرم مربوط به این قسمت مشخصات این شعب وارد شود؛ البته درصورتی که هنوز تکلیفی برای این موضوع از طرف سهامداران روشن نشده باشد می توان معرفی شعب را به زمانی دیگر موکول کرد و در فرم قسمت شعب، گزینه مربوط به نداشتن شعب را انتخاب کنید. بعد از روشن تکلیف شعب شرکت و سمت اشخاص در آن، باید به سراغ تعیین سال مالی شرکت بروید و در مرحله بعد فرم مربوط به صورتجلسه را تکمیل کنید.

اقدام دهم

اساسنامه را ارائه دهید

پس از تأیید اطلاعات، از شما خواسته می شود که اساسنامه و شرکت نامه را در سایت بارگذاری کنید. اساسنامه و شرکت نامه شرکت ها، فرم های پیش فرض دارند که فقط باید آنها را پر کنید و در نهایت اگر خواستید می توانید قوانین مخصوص شرکت خودتان را به آن اضافه کنید. حالا باید تصویری برابر اصل شده از اساسنامه خود را در سایت اداره ثبت شرکت ها بارگذاری کنید. از اینجا به بعد کار اصلی تان تمام است و فقط باید منتظر باشید تا اداره ثبت شرکت ها از شما بخواهد مدارک را برای آنها ارسال کنید.

اقدام آ

چاپ آگهی در رو مه رسمی

بعد از تأیید تمام مدارک، شماره ثبت شرکت به شما داده می شود. با دریافت این شماره، فقط یک قدم تا آغاز فعالیت شرکت تان باقی می ماند؛ باید آگهی ثبت شرکت را در رو مه رسمی چاپ کنید. شما درآینده برای هرکاری که بخواهید انجام دهید اصل یا کپی برابراصل این آگهی را لازم دارید. در آگهی ای که چاپ می کنید اطلاعاتی در مورد نام شرکت، نوع فعالیت و اطلاعاتی از این دست را مطرح می کنید.حدود ۲ هفته بعد از مراجعه شما به دفتر رو مه رسمی، آگهی ثبت شرکت در آن درج می شود. تبریک می گوییم؛ کار ثبت شرکت شما در یک دوره ۲۰ روزه به پایان رسیده است.

این مدارک را به همراه داشته باشید

اساسنامه تکمیل شده شرکت یکی از مهم ترین مدارکی است که باید برای ثبت شرکت آماده کنید. کپی شناسنامه همه اعضای شرکت که برابر اصل شده باشد هم برای ثبت شرکت لازم است. این افراد همچنین باید گواهی عدم سوء پیشینه هم به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهند. اگر فعالیت شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد این مجوز را هم باید ضمیمه مدارک مورد نیاز کنید.بسته به نوع و فعالیت شرکت، فرم های مورد نیاز دیگر در سامانه و همچنین اداره ثبت شرکت ها انتظار شما را می کشند.

برای ثبت شرکت کجا برویم؟

اداره ثبت شرکت ها در خیابان میرداماد، تقاطع خیابان مدرس، پلاک ۲۷۵ قرار دارد. البته در ابتدای راه ثبت شرکت نیازی به مراجعه شما به این اداره نیست و ثبت شرکت اینترنتی است ولی در نهایت باید مدارکتان را به این نشانی ارسال کنید. جای دیگری که باید حضوری مراجعه کنید رو مه رسمی است. دفتر رو مه رسمی کشور در خیابان بهشت و درست روبه روی پارک شهر و کنار شورای ی شهر تهران قرار دارد.مشاهده متن کامل ...
اسباب بازی لگو مگامایند کودک ست ساخت و ساز بانچمز فقط 30000تومان
درخواست حذف اطلاعات

اسباب بازی  لگو مگامایند کودک ست ساخت و ساز بانچمز  فقط 30000تومان


ید اسباب بازی مگامایند, اسباب بازی لگومگامایند تبلیغ شده در , قیمت اسباب بازی مگامایند, ید مگامایند, قیمت مگامایند, فروشگاه مگامایند, نمایندگی مگامایند در تهران ,   ست ساخت و ساز بانچمز 30000 تومان ,, ید اسباب بازی megamind بانچمز,بازی با نگامایند,فروش اسباب بازی مگامایند,جدیدترین اسباب بازی تبلیغ شده در ,ست ساخت و ساز megamind ,قیمت اسباب بازی مگا مایند,فروشگاه بازی مگامیند, ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems, بازی فکری مگا مایند , بازی مهیج مگامایند,

ست ساخت و ساز بانچمز

ست ساخت و ساز بانچمز مناسب برای افزایش قدرت تفکر، مهارت انگشتان کودک

ید ست ساخت و ساز بانچمز از فروشگاه لاین مارکت


وقتی ک ن شما وسیله بازی مهیج و جدید را تجربه میکنند آنها تمام تلاش خود را می کنند تا آن بازی را به بهترین نحو به انجام برسانند همین مرحله و همین قسمت از بازی به آنها رشد در مسیر درست را نشان می دهد
 
همیشه وسایل بازی مهیج و فکری برای ک ن خود تهیه کنید تا تمرکز آنها بیشتر و بیشتر شود
 
ست ساخت و ساز بانچمز اسباب بازی نو و کاملا مهیج و فکری است که همه بچه ها آن را دوست دارند
 
برای ید پس از کلیک روی دکمه ید کالا و تکمیل فرم سفارش ، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید ، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به پست بپردازید. جهت مشاهده فرم ید، روی دکمه زیر کلیک کنید.
قیمت : 30,000  تومان

io3k_ ید_پستی_سبز.png

ست ساخت و ساز بانچمز

 

 • ید اسباب بازی مگامایند, اسباب بازی لگومگامایند تبلیغ شده در , قیمت اسباب بازی مگامایند, ید مگامایند, قیمت مگامایند, فروشگاه مگامایند, نمایندگی مگامایند در تهران , ست ساخت و ساز بانچمز 38000 تومان ,, ید اسباب بازی megamind بانچمز,بازی با نگامایند,فروش اسباب بازی مگامایند,جدیدترین اسباب بازی تبلیغ شده در ,ست ساخت و ساز megamind ,قیمت اسباب بازی مگا مایند,فروشگاه بازی مگامیند, ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems, بازی فکری مگا مایند , بازی مهیج مگامایند,

بسیار کاربردی و خلاقانه
مناسب ک ن بالای ۴ سال
افزایش قدرت تفکر، خلاقیت و مهارت انگشتان کودک
افزایش هوش منطقی،درونی و هوش مربوط به امور فضایی و احجام
ایجاد فضایی خلاقانه برای کودک
سرگرم شدن کودک به همراه اموزش و افزایش مهارت
بیش از ۴۰۰ مگنت رنگی در هر پک
مگنتها در رنگ بندی ،سبز،بنفش،زرد،نارنجی،قرمز،سیاه،سفید
۳۶ وسیله جانبی ( چشم،دست،ابرو،کلاه و ... )
و یک کتابچه راهنما

 • ید اسباب بازی مگامایند, اسباب بازی لگومگامایند تبلیغ شده در , قیمت اسباب بازی مگامایند, ید مگامایند, قیمت مگامایند, فروشگاه مگامایند, نمایندگی مگامایند در تهران , ست ساخت و ساز بانچمز 38000 تومان ,, ید اسباب بازی megamind بانچمز,بازی با نگامایند,فروش اسباب بازی مگامایند,جدیدترین اسباب بازی تبلیغ شده در ,ست ساخت و ساز megamind ,قیمت اسباب بازی مگا مایند,فروشگاه بازی مگامیند, ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems, بازی فکری مگا مایند , بازی مهیج مگامایند,


 • ید ست ساخت و ساز بانچمز , قیمت ست ساخت و ساز بانچمز , ست ساخت و ساز بانچمز 30000 تومان , ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems • ید اسباب بازی مگامایند, اسباب بازی لگومگامایند تبلیغ شده در , قیمت اسباب بازی مگامایند, ید مگامایند, قیمت مگامایند, فروشگاه مگامایند, نمایندگی مگامایند در تهران , ست ساخت و ساز بانچمز 38000 تومان ,, ید اسباب بازی megamind بانچمز,بازی با نگامایند,فروش اسباب بازی مگامایند,جدیدترین اسباب بازی تبلیغ شده در ,ست ساخت و ساز megamind ,قیمت اسباب بازی مگا مایند,فروشگاه بازی مگامیند, ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems, بازی فکری مگا مایند , بازی مهیج مگامایند, ید ست ساخت و ساز بانچمز , قیمت ید اسباب بازی مگامایند, اسباب بازی لگومگامایند تبلیغ شده در , قیمت اسباب بازی مگامایند, ید مگامایند, قیمت مگامایند, فروشگاه مگامایند, نمایندگی مگامایند در تهران , ست ساخت و ساز بانچمز 38000 تومان ,, ید اسباب بازی megamind بانچمز,بازی با نگامایند,فروش اسباب بازی مگامایند,جدیدترین اسباب بازی تبلیغ شده در ,ست ساخت و ساز megamind ,قیمت اسباب بازی مگا مایند,فروشگاه بازی مگامیند, ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems, بازی فکری مگا مایند , بازی مهیج مگامایند, ساخت و ساز بانچمز , ست ساخت و ساز بانچمز 30000 تومان , ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems ید اسباب بازی مگامایند, اسباب بازی لگومگامایند تبلیغ شده در , قیمت اسباب بازی مگامایند, ید مگامایند, قیمت مگامایند, فروشگاه مگامایند, نمایندگی مگامایند در تهران , ست ساخت و ساز بانچمز 38000 تومان ,, ید اسباب بازی megamind بانچمز,بازی با نگامایند,فروش اسباب بازی مگامایند,جدیدترین اسباب بازی تبلیغ شده در ,ست ساخت و ساز megamind ,قیمت اسباب بازی مگا مایند,فروشگاه بازی مگامیند, ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems, بازی فکری مگا مایند , بازی مهیج مگامایند, ید اسباب بازی مگامایند, اسباب بازی لگومگامایند تبلیغ شده در , قیمت اسباب بازی مگامایند, ید مگامایند, قیمت مگامایند, فروشگاه مگامایند, نمایندگی مگامایند در تهران , ست ساخت و ساز بانچمز 38000 تومان ,, ید اسباب بازی megamind بانچمز,بازی با نگامایند,فروش اسباب بازی مگامایند,جدیدترین اسباب بازی تبلیغ شده در ,ست ساخت و ساز megamind ,قیمت اسباب بازی مگا مایند,فروشگاه بازی مگامیند, ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems, بازی فکری مگا مایند , بازی مهیج مگامایند,
 •  ست ساخت و ساز بانچمز 30000 تومان , ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems

 ید اسباب بازی مگامایند, اسباب بازی لگومگامایند تبلیغ شده در , قیمت اسباب بازی مگامایند, ید مگامایند, قیمت مگامایند, فروشگاه مگامایند, نمایندگی مگامایند در تهران , ست ساخت و ساز بانچمز 38000 تومان ,, ید اسباب بازی megamind بانچمز,بازی با نگامایند,فروش اسباب بازی مگامایند,جدیدترین اسباب بازی تبلیغ شده در ,ست ساخت و ساز megamind ,قیمت اسباب بازی مگا مایند,فروشگاه بازی مگامیند, ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems, بازی فکری مگا مایند , بازی مهیج مگامایند, ید ست ساخت و ساز بانچمز , قیمت ست ساخت و ساز بانچمز , ست ساخت و ساز بانچمز 30000 تومان , ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems ید اسباب بازی مگامایند, اسباب بازی لگومگامایند تبلیغ شده در , قیمت اسباب بازی مگامایند, ید مگامایند, قیمت مگامایند, فروشگاه مگامایند, نمایندگی مگامایند در تهران , ست ساخت و ساز بانچمز 38000 تومان ,, ید اسباب بازی megamind بانچمز,بازی با نگامایند,فروش اسباب بازی مگامایند,جدیدترین اسباب بازی تبلیغ شده در ,ست ساخت و ساز megamind ,قیمت اسباب بازی مگا مایند,فروشگاه بازی مگامیند, ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems, بازی فکری مگا مایند , بازی مهیج مگامایند, ید اسباب بازی مگامایند, اسباب بازی لگومگامایند تبلیغ شده در , قیمت اسباب بازی مگامایند, ید مگامایند, قیمت مگامایند, فروشگاه مگامایند, نمایندگی مگامایند در تهران , ست ساخت و ساز بانچمز 38000 تومان ,, ید اسباب بازی megamind بانچمز,بازی با نگامایند,فروش اسباب بازی مگامایند,جدیدترین اسباب بازی تبلیغ شده در ,ست ساخت و ساز megamind ,قیمت اسباب بازی مگا مایند,فروشگاه بازی مگامیند, ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems, بازی فکری مگا مایند , بازی مهیج مگامایند, ید اسباب بازی مگامایند, اسباب بازی لگومگامایند تبلیغ شده در , قیمت اسباب بازی مگامایند, ید مگامایند, قیمت مگامایند, فروشگاه مگامایند, نمایندگی مگامایند در تهران , ست ساخت و ساز بانچمز 38000 تومان ,, ید اسباب بازی megamind بانچمز,بازی با نگامایند,فروش اسباب بازی مگامایند,جدیدترین اسباب بازی تبلیغ شده در ,ست ساخت و ساز megamind ,قیمت اسباب بازی مگا مایند,فروشگاه بازی مگامیند, ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems, بازی فکری مگا مایند , بازی مهیج مگامایند, ید ست ساخت و ساز بانچمز , قیمت ست ساخت و ساز بانچمز , ست ساخت و ساز بانچمز 30000 تومان , ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems ید اسباب بازی مگامایند, اسباب بازی لگومگامایند تبلیغ شده در , قیمت اسباب بازی مگامایند, ید مگامایند, قیمت مگامایند, فروشگاه مگامایند, نمایندگی مگامایند در تهران , ست ساخت و ساز بانچمز 38000 تومان ,, ید اسباب بازی megamind بانچمز,بازی با نگامایند,فروش اسباب بازی مگامایند,جدیدترین اسباب بازی تبلیغ شده در ,ست ساخت و ساز megamind ,قیمت اسباب بازی مگا مایند,فروشگاه بازی مگامیند, ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems, بازی فکری مگا مایند , بازی مهیج مگامایند, ید اسباب بازی مگامایند, اسباب بازی لگومگامایند تبلیغ شده در , قیمت اسباب بازی مگامایند, ید مگامایند, قیمت مگامایند, فروشگاه مگامایند, نمایندگی مگامایند در تهران , ست ساخت و ساز بانچمز 38000 تومان ,, ید اسباب بازی megamind بانچمز,بازی با نگامایند,فروش اسباب بازی مگامایند,جدیدترین اسباب بازی تبلیغ شده در ,ست ساخت و ساز megamind ,قیمت اسباب بازی مگا مایند,فروشگاه بازی مگامیند, ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems, بازی فکری مگا مایند , بازی مهیج مگامایند,

قیمت این محصول 38000تومان

 ست ساخت و ساز بانچمز اسباب بازی نو و کاملا مهیج و فکری است که همه بچه ها آن را دوست دارند

قیمت : 30,000  تومان

برای ید پس از کلیک روی دکمه ید پستی و تکمیل فرم سفارش ، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید ، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به پست بپردازید. جهت مشاهده فرم ید، روی دکمه زیر کلیک کنید.
 

io3k_ ید_پستی_سبز.png

هم چنین برای ید این محصول میتوانید نام محصول+اسم و آدرس کامل خودتون رو به شماره 09367469608 پیامک کنید.

a6vq_لاین_مارکت_2.gif

فروشگاه اینترنتی لاین مارکت همیشه در تلاش است که محصولی را به مشتری خود عرضه کند که علاوه بر کیفیت از قیمت مناسبی نیز برخوردار باشد.

فروشگاه اینترنتی لاین مارکت ضامن اص و کیفیت کالا بوده و در همه حال به این امر مهم پایبند بوده و هست.

http://linemarket.ir/wp-content/uploads/2016/10/33tp_tumblr_mavga48c891r823ut.png

v4wm_لاین_مارکت_33.gif
فروشگاه لاین مارکت,لاین مارکت,سایت لاین مارکت,فروش عمده در لاین مارکت,لاین مارکت ید سریع و آسان

منبع:لاین مارکت

آیا میدانید مزایای ید از فروشگاه اینترنتی لاین مارکت چیست؟
 • کاهش ترافیک و در نتیجه کاهش آلودگی
 • کاهش آلودگی صوتی
 • حذف مراجعه به فروشگاهها
 • دسترسی توضیحات جامعه و کامل محصولات +ع
 • ثبت سفارش فقط در چند دقیقه
 • عدم نیاز به حمل کالای یداری شده(خود فروشگاه برای شما ارسال میکند)
 • تحویل کالا درب منزل یا محل کار
 • پرداخت هزینه محصول در محل پس از تحویل کالا

{فروشگاه اینترنتی لاین مارکت، بهترین فروشگاه برای ید اینترنتی شما هموطنان عزیز میباشد. تمامی ایرانیان می توانند کالاهای متنوع را به صورت آنلاین یداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند. لاین مارکت با پیاده سازی روش های پرداخت متنوع امکان ید آنلاین را در هر زمان و مکانی با شرایط ساده فراهم کرده است.}

http://linemarket.ir/wp-content/uploads/2016/12/bfs2_daa9d8a7d986d8a7d984_2-4.png

  ید اسباب بازی مگامایند, اسباب بازی لگومگامایند تبلیغ شده در , قیمت اسباب بازی مگامایند, ید مگامایند, قیمت مگامایند, فروشگاه مگامایند, نمایندگی مگامایند در تهران ,   ست ساخت و ساز بانچمز 30000 تومان ,, ید اسباب بازی megamind بانچمز,بازی با نگامایند,فروش اسباب بازی مگامایند,جدیدترین اسباب بازی تبلیغ شده در ,ست ساخت و ساز megamind ,قیمت اسباب بازی مگا مایند,فروشگاه بازی مگامیند, ید پستی ست ساخت و ساز بانچمز , فروش ست ساخت و ساز بانچمز , اسباب بازی ک ن , ست ساخت و ساز , bunchems, بازی فکری مگا مایند , بازی مهیج مگامایند,مشاهده متن کامل ...
ترجمه/انتخاب مناسب ترین مکان برای واحد های تجاری
درخواست حذف اطلاعات

در جاهایی که از علامت (...) استفاده شده است یک عبارت جبری یا معادله مطابق متن قرار دارد.

فصل 8
مدل های ترتیب مکانی
حسن یونس و ه.آ. ایسلت

8.1 مقدمه
از زمان انتشار مقاله ی اصلی هوتلینگ (1929) مدل های رقابتی مکانی در منابع مرتبط با مکان ی بسیار مورد بحث قرار گرفته اند. همانند سایر عوامل متأثر از مکان، مدل او مشتری ها را هم در بر می گیرد که در فواصل قابل سنجش قرار دارند و برای بعضی کالاها تقاضا دارند. با در نظر گرفتن بعضی سیاست های قیمت گذاری، این نیاز ممکن است به کمک شرکت هایی که محصول را عرضه می کنند برآورده شود. فرق بین مسائل مکانی استاندارد و مدل های مکانی رقابتی این است که در شرایط رقابتی حداقل دو شرکت رقیب وجود دارند که محصول ی انی عرضه می نمایند.  بسته به پیچیدگی مدلی که درنظر گرفته شده تفاوت بین شرکت ها ممکن است در تفاوت مکان، قیمت ها، سیاست های قیمت گذاری یا جذ ت تسهیلات مربوط به آنها باشد.
در ساده ترین ح ، مدل های رقابت مکانی براساس این فرض بنا نهاده می شوند که مشتریان به سراغ شرکتی خواهند رفت که بهترین ارزش را از نظر قیمت، هزینه های حمل و نقل و جذ ت کلی به آنها ارائه می کند. بنابراین با در نظر گرفتن کارکردهای عینی اینچنینی، هر شرکت سعی می کند متغیرهایی مثل مکان، قیمت و احتمالا سایر ویژگی هایی که میزان این ارزش بهینه مربوطه را تعیین می کند در حد توان خود مشخص نماید. مدل هایی که بعضی از این ویژگی ها را در خود جای داده اند را می توان در منابع پیدا کرد؛ رجوع شود به ای.ج.ایسلت و لاپورته (1996) و پلاستریا (2001).
این ها دو نمونه از تحلیل هایی هستند که روی مدل های رقابت مکانی انجام گرفته است. اولین مورد به این پرسش می پردازد که آیا می توان وجود موقعیت پایداری را برای مدل در نظر گرفت یا نه؛ به عنوان مثال ح تعادل. بستگی به اینکه چه ابزارهایی در دسترس تصمیم سازان شرکت باشد ممکن است موازنه و تعادل مکانی، قیمتی و ... داشته باشیم. در زمین ی مکان ی ، پرسش ها درباره ی این نقطه ی تعادل اولین بار توسط هوتلینگ (1929) مطرح شد و خلاصه ی عوامل موثر در این مقوله از دیدگاه او را می توانید در فصل هفتم همین جلد بی د. در تحلیل او فرض بر این است که رقبا به طور موازی با هم رقابت می کنند، یعنی استراتژی های خود را همزمان انتخاب می کنند. در نوع دیگری از تحلیل، ترتیب اقدامات و جابجایی ها نیز دخیل است، به عنوان مثال رقبا یکی پس از دیگری با ترتیبی که پیشنهاد می شود انتخاب هایی می کنند. برای ساده سازی، در این فصل با فرض اینکه قیمت های شرکت ها ثابت است و در سطح مساوی قرار دارد، بر انتخاب های مکانی آنها تمرکز خواهیم کرد.
یکی از انواع تحلیل ها به این صورت آغاز می شود که اول در بازار شرکت ها مکان خود را به صورت دلخواه تنظیم می کنند. سپس از طریق اجازه ی تغییر محل کوتاه مدت، یکی پس از دیگری به مکان بهینه منتقل می شوند تا سود و منافع آنها به حداکثر میزان خود برسد. سوال اساسی این است که در نتیجه ی چنین پروسه ای در نهایت چه الگوی مکانی می توانیم تهیه نماییم و اینکه آیا این الگو پایدار هست یا نه. ظاهرا اولین ی که چنین پروسه ای را مورد مطالعه قرار داده است تایز(1968) می باشد که اولین مقاله ای است که در این فصل مورد بازبینی قرار گرفت.
یک نوع دیگر از تحلیل، روشی است که از پروسه ی ترتیبی مکان ی استفاده می کند و اولین بار توسط یک اقتصاد دان به نام فریهر ون استاکلبرگ (1943) پیشنهاد شده است. در تحلیل او چنین در نظر گرفته شده که در هر صنعتی بعضی شرکت ها پیشرو و هستند (در زمینه ی ابداعات، توسعه ی محصول، یا به هر نحو دیگری) در حالی که سایرین از این شرکت ها پیروی می کنند. از این مفهوم بعدها در بازاری نیز به طور گسترده استفاده شد. در بازاری به شرکت های پیشرو و پیرو، حرکت کنندگان اولیه و حرکت کنندگان ثانویه می گویند. در تحلیل ما، زمانی یک شرکت را پیشرو در نظر می گیریم که اقدامات آن (به طور عمده، مکان آن) اول از همه مشخص می شود، در حالی که پیرو شرکتی است که اقدامات خود را پس از آنکه پیشرو استراتژی های خود را انتخاب کند انجام می دهد.
به تقارنی که در فرایند تصمیم سازی پیشرو ها و پیرو ها وجود دارد توجه کنید: پیرو با موقعیتی روبروست که در آن ارزش متغیر تصمیم رقیب به منظور مقابله احتمالی با تعدادی از موانع برایش شناخته شده است ولی حداقل از نظر تصمیمات کلیدی رقیب خود قطعیت کامل دارد. از طرف دیگر، با احتساب تصمیمات رقیب، پیشرو با ح عدم قطعیت روبروست چون پیشرو معمولا نمی داند رقیب او چه اه ی را دنبال می کند. حتی اگر از این مورد اطلاعی نیز داشته باشد قبل از هرچیز باید چیزی تحت عنوان تابع ع العمل را بدست آورد، به عنوان مثال شرکت پیشرو برای هر یک از تصمیمات احتمالی خود باید بتواند تابع ع العمل رقیب خود را بدست آورده و نتایج را بر اساس این تصمیمات دو به دو مشخص نماید. پیشرو می تواند با داشتن یک تابع ع العمل کامل، مثلا با اطلاع داشتن از ع العمل رقیبش به هریک از اقدامات احتمالی خود، روند عملکردی را انتخاب نماید که بیش از همه برای او سودآور خواهد بود. زمینه چینی هایی که اینجا از آن سخن به میان آمد به یک عملکرد سرراست منجر می شود که می توان با آن برای مشکلات دوجانبه در دو سطح برنامه ریزی نمود (رجوع شود به دیمپ 2002). در این برنامه ریزی، راه حل شرکت پیرو به عنوان ورودی تابع مسأله شرکت پیشرو استفاده می شود. اگر تنظیمات و زمینه چینی های مدل ساده باشد ممکن است بتوان تابع ع العمل را تشریح نمود. با این حال، در اکثر موارد، تابع ع العمل از راه حل هایی تشکیل شده است که بسیار پیچیده تر از اینها هستند مثلا مشکلاتی در زمینه ی برنامه نویسی با اعداد صحیح و حقایق اثبات شده ای که باعث می شوند حل مساله برای شرکت پیشرو در نهایت بسیار دشوار باشد.
جنبه ی دیگر راه حل های ون استاکلبرگ این است که شرکت ها ضرورتاً برای پیشرو یا پیرو بودن طراحی نشده اند. قطعا این انتخاب، به عنوان بخشی از فرایند تصمیم سازی به عهده ی خود شرکت است. برای پیشرو شدن اساساً دو ضرورت و پیش نیاز لازم است: اول اینکه شرکت باید «قابلیت» پیشرو بودن را داشته باشد و ثانیاً باید از «انگیزه» و مشوق های لازم برای پیشرو بودن نیز برخوردار باشد. به عنوان مثال در مورد قابلیت، ممکن است که لازم باشد شرکت دارای آزمایشگاه تحقیق و توسعه ی بزرگی باشد تا بتواند جاپای خود را در کشوری که می خواهد در آن رقابت کند محکم کرده یا فایده ها و مطلوبیت های مشابهی در صنعت خود بدست آورد. معمولا فقط شرکت هایی که سرمایه ی قابل توجهی داشته باشند می توانند پیشرو های احتمالی باشند. پیش نیاز دوم به خود شرکت هیچ ارتباطی ندارد ولی به ساختار فرایند بستگی دارد. مثلا اگر سیستم از پیشرو ها حمایت نکند ممکن است پیشرو شدن فایده و سودی نداشته باشد. به عنوان مثال صنعت داروسازی را در نظر بگیرید. پیشرو شرکتی است که داروهای جدید را برای یک سری بیماری های مشخص ابداع و ایجاد می کند. قابلیت های لازم برای این کار معلوم است. حالا درنظر بگیرید چنین شرکتی چه نیازهایی برای محافظت شدن در مواقع وم خواهد داشت؟ در این مثال، محافظت شدن برای این شرکت به شکل قوانینی برای پتنت و حقوق معنوی می باشد. درصورتی که یک پتنت برای مدتی طولانی دوام داشته باشد یک انگیزه و مشوق قوی برای شرکت های معتبر ایجاد می شود تا همه نوع داروهای جدید را ابداع کنند چون می توانند به مدت طولانی از مزایا و سود ناشی از کار تحقیقاتی خود بهره مند شوند. از طرف دیگر اگر فقط پس از طی شدن چند سال به سرعت حق پتنت منقضی شود شرکت وقت کمی برای معرفی، تبلیغ و جبران هزینه های داروی خود در بازار پیش از منقضی شدن پتنت خود در اختیار خواهد داشت. این شرایط منجر می شود شرکت های دیگر بخواهند همان دارو را با نام های تجاری دیگر تولید کنند در نتیجه سهم شرکت پیشرو از بازار را کم می کنند. اگر شرکت پیشرو از این موضوع آگاهی قبلی داشته باشد قطعا وقتی که در اختیار دارد را برای جبران هزینه ها و سودآوری از داروی جدید خود کافی نمی داند پس احتمال دارد کار تحقیقاتی را رها کرده و در نتیجه آن محصول را تولید نکند. به بیانی دیگر در چنین شرایطی شرکت ها بازی پیشرو- پیرو را د یش نخواهند گرفت. جنبه ی دیگر موضوع معطوف به وجود بیش از دو شرکت در بازار است. پیشنهاد شده که در چنین مواردی شرکت ها یک صف انتظار تشکیل می دهند، اولین شرکت پیشرو می شود، دومین شرکت پیرو شرکت اول است و همین طور شرکت سوم و چهارم از شرکت قبل از خود پیروی می کنند. به هر حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا یک شرکت بخواهد در این صف به جای انتخاب چیزی که بیشتر برایش نفع بیشتری داشته و سودآور است، یک موقعیت خاص را در صف توالی شرکتها قبول کند. (البته به غیر از اولین شرکت در صف که مست م قابلیت های خاص می باشد). بسته به اینکه هر شرکتی چه توانایی هایی داشته باشد و سیستم چه مشوق هایی در اختیار شرکت ها قرار داده باشد بیشتر احتمال دارد که شرکت ها به صورت پیشرو و پیرو به دو گروه تقسیم شوند.
فرض های عمده ی مدل ترتیب مکانی عبارتند از:
1- تصمیم گیری برای انتخاب مکان هزینه در پی دارد و اغلب یک بار برای همیشه انجام می گیرد. تغییر مکان به نحو بازدارنده ای گران به نظر می رسد و اغلب مجاز نیست.
2- ورود شرکت ها به ترتیب یکی پس از دیگری انجام می گیرد.
3- شرکت های پیشرو و پیرو درباره ی سیستم، دانش کامل و جامع دارند و درصورتی که پیشرو درباره ی موردی تصمیم گیری کند، شرکت پیرو از تصمیمات پیشرو آگاهی کامل خواهد داشت.
افرادی چون تایز(1968)، رچیلد(1976) و پریسکات و ویسچر(1977) اولین انی هستند که درباره ورود پشت سرهم شرکت ها به بازار پیشنهاداتی ارائه کرده اند. در مقاله ی پریسکات و ویسچر(1977) مسائل مربوط به ورود پشت سرهم شرکت ها به یک مدل رقابت مکانی، از دیدگاه تحقیقات عملیاتی معرفی شده است. نظریات آنها در تعدادی مثال که در این فصل آورده شده اند نشان داده شده است.
قبل از کار ون استاکلبرگ، نظریه های دیگری درباره ی رقابت بازار شناخته شده بود که مهمترین آنها تئوری کورنات است. در تحلیل او، دو شرکت a و b برسر تأمین بازار یک محصول همگن و هم قیمت رقابت می کنند. درواقع رقابت دو شرکت برسر میزان محصولی است که در بازار عرضه می کنند. هدف هرکدام از شرکت ها تعیین میزانی از تولید و فروش محصول است که سودش را حداکثر کند. برای انجام این کار هر شرکت میزان عرضه ی خود را در به صورت واکنشی نسبت به عرضه ی شرکت دیگر معین می کند. در نظریه ثبات کورنات اقدامات و حرکات شرکت ها در طول منحنی ع العملشان است. کورنات تأکید می کند که اگر هر عرضه کننده میزان عرضه ی رقیب خود را به عنوان پارامتری برای عملکرد خود درنظر بگیرد دو شرکت در نقطه ی تقاطع و فصل مشترک منحنی های ع العمل هر شرکت بر عرضه ی رقیب خود، به نوعی نقطه ی تعادل خواهند رسید. با وجود اینکه به کمک این عوامل می توانیم درک کلی نسبت به مسائل ترتیب مکانی بدست آوریم، در چنین مسائلی تمرکز عمده بر علم اقتصاد است، به همین دلیل از مرور و اشاره به جزئیات آن در این متن خودداری کرده ایم.
سایر عوامل تعیین کننده را در ادامه به صورت منسجم آورده ایم. در بخش 8.2 به مرور دو عامل کلاسیک که در آن از فرایند های ترتیب مکانی استفاده می شود می پردازیم: یکی نظریه ی تایز (1968) و دیگری نظریه ی پریسکات و ویسچر(1977). سپس در بخش 8.3 پیامد های عمده ی این عوامل را ارزی می کنیم و به طور کلی به جهت گیری تحقیقات آینده اشاره می نماییم.


8.2 عوامل کلاسیک
در این مقاله میخواهیم دو عامل عمده را در تحقیقات میدانی بررسی می کنیم. اولی، مقاله ای است که تایز(1968) تألیف کرده است و در آن به بحث درباره ی مسائل ترتیب مکانی دو شرکت می پردازد به این صورت که یکی از آنها در یک مکان و تأسیسات واحد مستقر است و دیگری در چندین محل تأسیسات خود را مستقر نموده است. ثبات در تعیین مکان شرکت در این مقاله بررسی شده است. مقاله ی دوم تألیف پریسکات و ویسچر است (1977). مسأله ای که به طور عمده در مقاله ی او آمده است تشریح وضعیت و آینده نگری درباره ی ترتیب مکانی تأسیسات شرکت در سه مکان مختلف است. در این مقاله برای اولین بار از راه حل های ون استاکلبرگ در زمینه ی مدل های مکان ی رقابتی استفاده شده است. بسیاری از انی که در این تحقیقات مشارکت کرده اند از مطالبی که در این نظریه ارائه شده استفاده کرده و آن را گسترش داده اند.


8.2.1 تایز(1968):
رقابت دو شرکت در یک بازار خطی
در حالی که پریسکات و ویسچر(1977) معمولا به عنوان پیشروان نظریه پردازی در زمینه ترتیب مکان ی واحد های تجاری در نظر گرفته می شوند، مشارکت تایز (1968) در تحقیقات این زمینه از نظر زمانی بیش از یک دهه قدیمی تر است. مقاله ی تایز سیستم رقابتی معمولی در بازار خطی را در نظر می گیرد اما با قیمت های مساوی. بر خلاف سایر محققان این مؤلف بین شرکت هایی که در یک شعبه یا تأسیسات واحد قرار دارند قائل به رقابت نیست، بلکه از نظر او در شرایطی رقابت برقرار است که هر شرکت در تعدادی شعبه تأسیسات خود را پراکنده کرده باشد. در بخش اصلی مقاله درباره ی تغییرات مکرر و بهینه سازی کوتاه مدت مکان های تأسیسات صحبت می شود. برای سادگی فاصله ی مشتری ها و شرکت های واقع در بازار خطی به طول 1 واحد در نظر گرفته شده اند، به عنوان مثال پراکندگی مشتریان با فاصله ی ی ان در یک صف در نظر گرفته میشود.
مقاله با شرایط ساده ای که در آن هر شرکت دارای فقط یک شعبه بوده و هر کدام از این شعبه ها در محل های تصادفی آغاز به کار کرده اند سپس به صورت کوتاه مدت جابجا می شوند، شروع می شود. با مشخص بودن قیمت های ثابت و تقاضای ثابت که منجر به کاهش حداکثر سهم هر شرکت از بازار خواهد شد، این جابجایی ها نیز برای حداکثر پیک سود شرکت انجام می گیرد. مؤلف به صورت فرضی برای دو شرکت جابجایی های مکرر و پشت سرهم را صورت داده است. در هر قدم با تغییر مکان شرکت، محل قرار گیری رقبایش تثبیت و بهینه خواهد شد. با درنظر گرفتن حداکثر سازی سهم بازار، در قانون تغییر مکان باید شرکت در مجاورت رقیب خود در طرف دراز تر بازار قرار بگیرد. پس از حصول اطمینان از انجام این مورد شرکت بعدی هم باید به همین روش تغییر مکان دهد. با این روش شرکت ها در هر گام به صورت خوشه ای قرار گرفته و به تدریج به سمت مرکز بازار یعنی جایی که هیچ کدام از آنها دیگر انگیزه ای برای جابجایی بیشتر نداشته باشد، حرکت می کنند. این راه حل تراکم مرکزی، با گذشت زمان، دوباره مدل تراکم مرکزی هوتلینگ را ایجاد خواهد نمود.
مقاله سپس به بررسی موردی می پردازد که در آن، شرکت a تأسیسات خود را در دو محل a1 و a2 مستقر نماید و شرکت b فقط یک محل تأسیسات به نام b داشته باشد. هر یک از این شرکت ها دو حق انتخاب دارند: یا از طرف خارج بازار مستقیما مجاور یکی از دو شعبه قرار بگیرند و در نتیجه منطقه تحت پوشش آن شعبه را تصاحب نمایند، یا اینکه بین دو شعبه قرار گرفته و نیمی از منطقه ی موسوم به حوزه ی رقابتی را تصاحب کنند. واضح است که اگر یک شعبه به سمت خارجی بازار تغییر مکان داده شود قطعا انتخاب بهینه ای که پیش رو دارد برگزیدن شعبه ای خواهد بود که منطقه تحت پوشش بزرگتری دارد و در کمترین فاصله در کنار آن قرار گرفته است.
در مثالی که ما به کمک تصویر 8.1 نشان داده ایم تغییر مکان شعبه ها با ترتیب b a1 a2 انجام شده و بقیه هم به همین ترتیب. ابتدا دو شعبه ی شرکت a به طور دلخواه در بازار قرار گرفته اند. سپس شرکت b محل شرکت خود را مشخص می کند. بنابراین شرکت b مستقیما سمت چپ تأسیسات a2 قرار خواهد گرفت چون منطقه تحت پوشش آن بزرگتر از شعبه ی a1 یا نصف حوزه ی رقابتی می باشد.
*تصویر 8.1 ؛ تغییر مکان های مکرر دو شرکت


در گام بعدی، علیرغم اینکه a1 منطقه ی تحت پوشش بزرگتری دارد اما باز هم شعبه ی a1 تغییر مکان داده و مستقیما سمت چپ شرکت b قرار می گیرد. علت این است که هر دو شعبه به یک شرکت واحد تعلق دارند و با قرار گرفتن در دو طرف b و محاصره ی آن از طرف بیرونی، شرکت a قادر خواهد بود با دو شعبه ی خود تقریبا همه ی بازار را برای خود تصاحب کند. از این رو، وقتی نوبت به تغییر مکان شعبه ی a2 برسد، این شعبه جابجا نخواهد شد چون از قبل در مکان بهینه ی خودش مستقر شده است.
دور بعدی جابجایی ها مجددا با b آغاز می شود. b به سمت چپ a1 نقل مکان می کند چون در بین حوزه نفوذ دو شعبه ای که محاصره اش کرده اند این محل در طرف دراز تر بازار قرار گرفته است. سپس شعبه ی a1 با نقل مکان کنار b به این اقدام ع العمل نشان می دهد و این عمل باعث می شود که دوباره سهم اندکی از بازار داشته باشد. پس از آن شعبه a2 کمی به سمت راست و به سوی  bجابجا می شود که دوباره منجر به تقریبا صفر شدن سهم آن از بازار می گردد. فرایند تغییر مکان تا زمانی که سه شعبه به صورتی خوشه ای نزدیک مرکز بازار تمرکز یابند به همین ترتیب ادامه خواهد یافت.
در مرکز هم شعبه ای که در ناحیه مرکزی قرار دارد به سمت بیرون حرکت خواهد کرد. اگر شعبه ی واقع در مرکز b باشد به سمتی از حاشیه ها حرکت خواهد نمود که حوزه نفوذ درازتری داشته باشد و اگر یکی از شعبه های a باشد مکان خود را کنار b به سمت حاشیه ای بازار انتخاب خواهد کرد. تایز برای توصیف این فرایند تغییر مکان عبارت «تعادل ان» را استفاده کرده است. سهم دو شرکت از بازار احتمالا اینچنین تعیین می شود. شرکت a پس از تغییر مکان دادن یکی از شعبه های خود تمامی بازار را تصاحب می کند در حالی که پس از تغییر مکان b ، سهم a از بازار به نصف کاهش خواهد یافت. با ی ان در نظر گرفتن سرعت جابجایی ها، شرکت a به طور متوسط سه چهارم از بازار را تصاحب می کند، در صورتی که شرکت b به طور متوسط یک چهارم از بازار را به خود اختصاص می دهد.
به دلیل عدم قطعیت این راه حل ها مؤلف چنین جمع بندی می کند که احتمالا بهینه سازی های کوتاه مدت به هیچ وجه بهترین راه حل نیست. وی در عوض پیشنهاد می کند که از حداکثر سازی های محافظه کارانه و طولانی مدت استفاده شود. شرح این راه حل در ادامه خواهد آمد: فرض کنید شرکت a هر دو شعبه ی تأسیسات خود را در یک چهارم های اول و سوم بازار قرار دهد. بر این اساس شرکت b یا باید به مکانی مجاور یکی از شعبه های شرکت a نقل مکان کند و رو به طرف بیرونی بازار مستقر شود و در نتیجه تمامی حوزه نفوذ آن مکان را تحت کنترل خود در آورد؛ یا اینکه محلی را انتخاب کند که بین دو شعبه ی شرکت a باشد و از این طریق بتواند نصف ناحیه مرکزی را تحت نفوذ خود بگیرد. با انتخاب هریک از این دو روش، شرکت b یک چهارم بازار را بدست خواهد آورد. مؤلف پیشنهاد میدهد که پس از طی این مراحل شرکت a بهتر است دیگر دست از جابجا شعبه های خود بردارد هرچند چنین جابجایی به ظاهر در کوتاه مدت به نفع شرکت a به نظر برسد. با ثابت ماندن شرکت a فرایند جابجایی ها به پایان میرسد. از این طریق شرکت a سه چهارم بازار را بدست می آورد درحالی که شرکت b سهمی معادل یک چهارم بازار را به خود اختصاص خواهد داد. با فرض اینکه دو شرکت انگیزه های لازم برای عملکرد اینگونه را داشته باشند می توان مشاهده کرد که اتفاقا این سهم بندی همان سهمی از بازار است که حتی اگر دو شرکت خود را درگیر جابجایی های کوتاه مدت می د در نهایت به نتیجه ای مشابه دست می یافتند (این قضیه خصوصا وقتی بیشتر مشخص می شود که هزینه ی جابجایی هم در نظر گرفته شده باشد؛ البته در این بحث از پرداختن به آن خودداری کرده ایم). با وجود اینکه مؤلف اشاره می کند که شرکت a برای کم خطاها هدف مینیمم مجموعه ای از ما یمم ها را دنبال کرده است، هیچ اشاره ای به تحقیقات ون استاکلبرگ و مدل پیشرو- پیرو او نمی کند. ضمنا هیچ اشاره ای به اینکه چه خواهد شد اگر شرکت b اولین شرکتی درنظر گرفته شود که در محل مستقر بوده نشده است. نوع بررسی او همیشه منجر به این میشود که شرکت a تمامی بازار را تصاحب کند چون صرف نظر از محل قرار گیری شعبه ها، همیشه شعبه های شرکت a به صورت ساندویچی شرکت b را محاصره می کنند.
سپس در ادامه تحلیل ها به نحوی پیش می رود که یک واحد تأسیساتی شرکت b با سه شعبه ی شرکت a به رقابت واداشته میشود. اگر شرکت a بداند که رقیبش فقط یک شعبه دارد، منطقی است که ترتیب قرارگیری آنها در بازار تابع یکی از الگو های baaa یا abaa باشد و هر ح دیگری که بتوان متصور بود بر اساس ساده سازی و قرینه سازی در نهایت در همین دو ح خلاصه می شود. اگر شرکت a شعبه هایش را در یک ششم اول، سوم و پنجم بازار قرار دهد، باز هم شرکت b یا مجاور هر یک از شعبه های a که در سمت حاشیه بازار هستند مستقر می شود (در این ح b یک ششم بازار را تحت پوشش قرار می دهد) و یا خود را در جایی بین شعبه های a جای خواهد داد و بازهم یک ششم بازار را تصاحب می کند.
به صورت گسترده تر می توان این نتایج را در مورد شرایطی که b یک شعبه و a به تعداد n_a شعبه داشته باشد نیز بسط و عمومیت داد. در این مورد شرکت a بازار را به بخش های کوچک فرعی تقسیم می کند به این صورت که هر یک از مناطق تحت پوشش در بازار به اندازه ی نصف فاصله ی بین شعبه ها در نظر گرفته می شوند. به صورتی که در مکان های (...) قرار دارند در حالی که شرکت b تک شعبه ی خودش را همانطور که گفتیم یا از سمت حاشیه ی خارجی بازار مجاور شعبه های a قرار می دهد یا در مکانی بین شعب شرکت a قرار می گیرد. با این ترتیب مکانی شرکت b به میزان (...) از بازار را تصاحب می کند درحالی که شرکت a سهم (...) باقیمانده در بازار را به خود اختصاص می دهد.
قدم بعدی در تحلیل این است که در نظر بگیریم شرکت b بتواند تأسیساتش را در بیش از یک محل قرار دهد. به طور کلی در این بررسی به شرکت b اجازه می دهیم به تعداد n_b شعبه داشته باشد و همواره (...) برقرار است. بر اساس منطق و استدلالی که پیش از این از آن سخن به میان آمده بود در می ی م که شرکت a در نقطه ای با ترتیب فرد و موزاییکی 2na قرار دارد، در حالی که شرکت b شعبه های خود را به همین صورت که در بالا پیشنهاد شد مکان ی می نماید. در نتیجه سهم هر یک از دو شرکت از بازار به ترتیب برای شرکت b (...) و برای شرکت a (...) خواهد بود. در شکل 8.2 سهم شرکت a از بازار با تعداد شعبه ها و تأسیساتش و مکان آنها بررسی شده است. باوجود اینکه پارامتر na قطعا باید عدد صحیح باشد اما جهت سادگی مشاهده، در طرحی که رسم شده است آن را معادل تمامی مقادیر در نظر گرفته ایم. انواع خط های ساده، نقطه چین، خط چین و ... در نمودار، مقادیری است که a برای پارامتر nb=1,2,3,…,10 اتخاذ کرده است.
در این زمینه به کمک دانش جبر مقدماتی می توان به نتایج جالبی دست یافت. می توانیم تابع سهم تصاحب شده توسط شرکت a در بازار را به صورت (...) نشان دهیم که بنابر این فورمول می توانیم تعداد شعبه هایی که شرکت a به منظور رسیدن به سهم دلخواهش از بازار باید جابجا کند را هم تعیین کنیم. به عنوان مثال به ازای (...) به na=nb می رسیم (نتیجه واضح و منطقی)، به ازای (...) خواهیم داشت na=2nb، به ازای (...) به na=50nb می رسیم و الی آ . یکی از جمع بندی هایی که مؤلف به کمک این فرایند به آن میرسد این است که نتایج هیچ گونه تراکم از خود نشان نمی دهند ولی کاملا مشابه میزان بهینه اجتماعی هستند که هزینه های کلی نقل و انتقال را به حداقل میرساند. تایز اشاره می کند که هر ی قادر است عوامل تعیین کننده عمده را دقیق نگه دارد. سایر تحقیقات که در این مبحث مشارکت داشته اند به بررسی مدل های موازنه شرکت ها در مکان ثابت و قیمت متغیر می پردازند که به زمینه ای که در این نوشته به آن پرداخته شده مربوط نمی شود.
تصویر 8.2
سهم شرکت a از بازار در مقایسه با تعداد شعبه ها


8.2.2 پریسکات و ویسچر (1977):
بسط دادن این مدل در یک بازار خطی
مقاله ی پریسکات و ویسچر با کمک پنج مثال به بررسی تعدادی سناریوی گوناگون می پردازد. هر یک از این مثال ها درباره ی یک مدل مکان رقابتی مطرح شده است. مثال اول به طور خاص به مبحث مدل های ترتیب مکان می پردازد. این مثال نشان دهنده ی پیچیدگی های فرایند بررسی سه شعبه است که پشت سر هم یکی پس از دیگری وارد بازار می شوند.
نکته ی بدیع و تازه ای که در روش پریسکات و ویسچر به چشم می آید استفاده از پیش بینی است. به عبارت دیگر، شرکت پیشرو در بازی تعیین مکان، با آگاهی از اینکه رقبای پیرو احتمالا کجا مستقر خواهند شد، اول از همه جای خود را در بازار مشخص می کند و با این روش سود خود را به حد بهینه می رساند. این گونه مسأله های ترتیب مکان ی را می توان با الگوی برگشتی به راحتی حل و فصل نمود. به عنوان مثال اگر n تعداد فرد یا شرکت تصمیم ساز بخواهند n عدد شعبه را مکان ی کنند، اول از هرچیز در نظر می گیریم که محل n-1 شعبه از قبل مشخص شده است و میخواهیم جای آ ین شعبه را مشخص کنیم. در نتیجه یک سری قوانین عمومی برای مکان ی پیش رو خواهیم داشت. سپس از این قوانین که به قوانین «تابع ع العمل» معروفند به عنوان ورودی برای (n-2)اُمین شعبه استفاده می کنیم. مشخصاً فردی که مسئول تصمیم گیری برای شعبه ها ست با در نظر گرفتن تابع ع العمل n اُمین شعبه، همه ی ترکیب های مکانی احتمالی (n-3) شعبه ی اول را مشخص می کند و مکان شعبه ها را طرح ریزی می نماید. واضح است که با افزایش تعداد شعبه ها، این فرایند هرچه بیشتر خسته کننده و زمان بر خواهد شد.
اکنون فرض کنید دو شرکت جایی در یک بازار قرار دارند. بدون اینکه کلیت بازار را از یاد ببرید در نظر بگیرید که شرکت a سمت چپ شرکت b قرار گرفته است. همانطور که در بررسی مقاله ی تایز بحث شد، محوطه ی سمت چپ a منطقه تحت کنترل a نامیده می شود و محوطه ی سمت راست b را منطقه تحت کنترل b می نامیم. ناحیه ی بین a و b هم منطقه ی رقابتی خوانده می شوند. نهایتاَ آن بخشی از بازار که به یک شعبه نزدیک تر باشد را ناحیه ی تصاحب شده توسط آن شعبه در نظر می گیریم. (دقت کنید که این اصطلاحات بعدها در سال 1986 توسط ریویل ابداع شده اند).
اول دو شرکت را در نظر می گیریم که هر کدام فقط یک شعبه داشته باشند. فرض کنید شرکت a شرکت پیشرو است و مکان خود را در ناحیه ای مثلا xa تعیین کرده است، اما شرکت b شرکتی پیرو می باشد که در مکان xb مستقر است. استدلال برگشتی ما فعلا این است که xa ثابت باشد و شرکت b بخواهد مکان بهینه برای شعبه و تأسیسات خود را مشخص نماید. بنابراین دو ح پیش می آید: یا شرکت b (شرکت پیرو) به سمت چپ شرکت a نقل مکان می کند (...)، یا اینکه سمت راست شرکت a قرار خواهد گرفت (...). در ح قبل شرکت b ناحیه تحت کنترل سمت چپ خود را کاملا تصاحب می کند و نیمی از ناحیه رقابتی بین خودش و رقیبش را نیز تحت نفوذ خود در خواهد آورد (...). از آنجا که میزان نفوذ آن به طور مؤثر تحت تأثیر xb است، شرکت b بیشترین مقداری که پارامتر xb ممکن است به خود اختصاص دهد را اختیار خواهد کرد. و به این علت که مکانش فقط در xb محدود شده است مقداری معادل (...) را با مقدار دلخواه و اندک (...) بر می گزیند. به عبارت دیگر شرکت b مستقیما در سمت چپ رقیب پیشرو خود a، قرار خواهد گرفت. با انجام این کار شرکت b، xa را تصاحب می کند در صورتی که شرکت a میزان (...) باقیمانده از بازار را از آن خود کرده است. استدلالی مشابه آنچه گفته شد در باره ی وضعیتی که شرکت b مستقیما سمت راست رقیبش a، قرار گیرد هم صدق می کند. در این صورت شرکت b در مکان (...) قرار خواهد گرفت و میزان (...) از بازار را تصاحب می کند، در صورتی که شرکت a، xa باقیمانده را از آن خود خواهد کرد.
به طور خلاصه، شرکت b اکنون مستقیما در سمت چپ a قرار خواهد داشت اگر (...) یا مشابه آن (...)؛ در صورتی که شرکت b مستقیما در سمت راست a قرار خواهد گرفت اگر (...) یا مشابه آن (...).
یا حتی اگر بخواهیم کوتاهتر بگوییم، اگر (...)، آنگاه b در (...) قرار خواهد گرفت و a سهم xa را دریافت می کند. در صورتی که اگر (...)، آنگاه b در (...) قرار خواهد گرفت و a سهم (...) از بازار را دریافت می کند. با دانستن تابع ع العمل شرکت b ، به تصمیمات شرکت a در ادامه اشاره خواهد شد. در موقعیت قبلی، سهم تصاحب شده ی بازار توسط شرکت a کاملا متأثر از مکان آن می باشد تا بتواند در محل (...) مستقر شود؛ درحالی که سهم تصاحب شده توسط a در موقعیت اول با مکان شرکت a رابطه ی ع دارد در نتیجه شرکت در محل (...) مستقر خواهد شد. یعنی بهترین محل انتخاب شده برای پیشرو مرکز بازار است و سپس پیرو یا در سمت چپ پیشرو مستقر می شود و یا در سمت راست آن. در این شرایط هر دو شرکت تقریبا نیمی از بازار را تحت کنترل خود در خواهند آورد.
در تحقیقات پریسکات و ویسچر از این روش استدلالی استفاده شده است. در ادامه به بحث درباره دو مثال می پردازیم که از مباحث موجود در مقاله تحقیقاتی آنها پیرامون نظریه ی ترتیب مکانی تشکیل شده است.


مثال 1: ترتیب مکانی سه شرکت
این مثال ل کننده اما ساده، بسط داده شده ی همان استدلالی است که قبلا درباره ی دو شرکت مطرح کردیم. در اینجا سه واحد تأسیسات داریم که به صورت پشت سر هم قرار گرفته اند. این تأسیسات عبارتند از a، b، و c و مکان آنها به ترتیب عبارتست از xa، xb و xc . قرار است این تأسیسات با ترتیب abc در محل مستقر شوند. نکاتی که می توانیم به تمام طول بازار تعمیم دهیم عبارتست از: 1. برای اینکه بتوانیم فقط اثر رقابت مکانی را ارزی کنیم، هزینه های هر یک از این تأسیسات ثابت و برابر با بقیه در نظر گرفته شده است. بدون اینکه کلیت بازار را فراموش کنیم فرض را بر این گذاشته ایم که (...). با شرکت c شروع می کنیم. دقت کنید که مکان c باید یا در یکی از دو حوزه ی نفوذ واقع شود و یا اینکه در ناحیه ی رقابتی باشد که شرکت های a و b از قبل تشکیل داده اند.
حالا چهار ح زیر را در نظر می گیریم:
ح اول:
تأسیسات b در نیمه ی چپ بازار قرار گرفته اند، به عنوان مثال (...). این ح شامل دو زیر مجموعه است، 1a و 1b. : بسته به اینکه b در سمت چپ a واقع باشد یا در سمت راستش.
ح فرعی اول 1a:
اگر b در نقطه ای سمت چپ a (مثلا ...) واقع شده باشد، آنگاه c مستقیما سمت چپ b قرار می گیرد (و xb را تصاحب می کند که مطابق فرض بازار ناحیه ... را اشباع خواهد کرد)؛ یا اینکه c بین a و b قرار دارد (بنابراین ... را تصاحب می کند که مطابق با فرض اولیه xa و xb، کمتر از یک چهارم است)؛ و یا مستقیما در سمت راست a قرار گرفته است و در نتیجه (...) به وسیله c تحت کنترل در آمده است. واضح است که این حق انتخاب ارجحیت دارد چون c مستقیما در سمت راست a در موقعیت (...) به ازای مقادیر اندک دلخواه (...) قرار خواهد گرفت.
ح فرعی دوم 1b:
حالا فرض کنید که b سمت راست aقرار دارد، مثلا در (...)؛ در این صورت (...) هنوز صدق می کند. این بار هم بهترین گزینه برای مکان c، مستقیما سمت راست b در نقطه (...) است که روی منطقه ی (...) کنترل دارد.
اگر بخواهیم ح 1 را به طور خلاصه توضیح دهیم؛ در خواهیم یافت که شرکت c همیشه در محل (...) قرار خواهد گرفت و سهمی معادل (...) از بازار را به خود اختصاص خواهد داد. اتفاقا با در نظر گرفتن رفتار شرکت c، شرکت های a و b در ح فرعی 1a به اندازه (...) و (...) و در ح فرعی 1b به اندازه ی (...) و (...) از بازار را تصاحب می کنند.
در سه مورد باقیمانده در نظر می گیریم که شرکت b در نیمه ی سمت راست مرکزی بازار در محل (...) واقع شده است. ح 2 شرایط متفاوتی دارد؛ شرکت c در بهترین ح در منطقه ی تحت کنترل a و سمت چپ شرکت a قرار خواهد گرفت. در ح 3 بهترین جا برای شرکت c منطقه ی تحت نفوذ b و سمت راست شرکت b خواهد بود؛ و در ح 4 بهترین جا برای شرکت c قرار گرفتن بین دو شرکت a و b می باشد. این سه ح وضعیتی را به وجود می آورند که راه حل انتخاب شده منجر به تصاحب سهم بیشتری از بازار برای شرکت c در مقایسه با دو رقیبش خواهد شد.
ح 2:
شرکت b در مکان (...) واقع شده است و (...).
در این ح شرکت c باید در محل (...)  واقع شود تا اندکی کمتر از مقدار xa را تحت کنترل خود در آورد.
سپس به ترتیب سه شرکت این محل ها را در بازار تحت نفوذ خود در خواهند آورد:
شرکت a در محدوده (...)
شرکت b در محدوده (...)
و شرکت c محدوده ی (...) را تصاحب می کند.
ح 3:
شرکت b در مکان (...) واقع شده است و (...).
در اینجا شرکت c در محل (...) واقع خواهد شد و سهمش از بازار اندکی کمتر از (...) خواهد بود.
در این ح سهم تصاحب شده توسط شرکت از بازار به قرار زیر است:
شرکت a، محدوده ی (...)،
شرکت b، محدوده ی (...)،
و شرکت c بر محدوده ی (...) اعمال نفوذ خواهند نمود.
ح 4:
شرکت b در محل (...) واقع شده است و (...). در این ح شرکت c می تواند هر مکانی بین دو رقیب خود a و b کرده و تقریبا نیمی از منطقه ی رقابتی را تحت کنترل در آورد. پریسکات و ویسچر چنین در نظر می گیرند که شرکت c در میانه ی منطقه رقابتی و در محل (...) قرار خواهد گرفت و به میزان (...) از بازار را تصاحب خواهد نمود.
سهمی از بازار که هر یک از سه شرکت به خود اختصاص می دهند عبارتند از:
شرکت a در محدوده (...)،
شرکت b در محدوده ی (...)،
و شرکت c در محدوده ی (...).
پیش بینی ع العمل شرکت c در اینجا خاتمه می یابد. حالا واکنش شرکت b را در نظر بگیرید. واکنش شرکت b به اقدام شرکت a (اقدامات قابل مشاهده توسط شرکت b) و پیش بینی ع العمل شرکت c که در بالا به طور مفصل توضیح داده شد بستگی خواهد داشت. به بررسی عمل شرکت b در ح 1 دقت کنید که در آن ح فرعی 1a بر ح فرعی 2b ارجحیت دارد. ج 8.1 انتخاب های پیش روی شرکت b را نشان می دهد که در آن lb و ub محدودیت های ناشی از شرایط تحمیل شده بر چهار ح را نشان می دهند.
ج 8.1 خلاصه ی ح های مثال 1
ستون های ج از چپ به راست:
ح /شرایط علاوه بر .../سهم تصاحب شده از بازار توسط شرکت b / قوی ترین و مناسب ترین شرایط برای xb.

در ح 1 سهم شرکت b از بازار با مکان آن ارتباط متقابل و مستقیم دارد. بنابراین b بزرگترین مقدار xb را انتخاب خواهد کرد که در (...) به دست می آید. از این رو سهم شرکت b حدود xa است در حالی که شرکت a در بین دو شرکت b و c قرار می گیرد و هیچ سهمی نخواهد داشت.
دقت کنید که در ح 2، سهم شرکت b از بازار با مکان آن رابطه ع دارد بنابراین شرکت b سعی می کند تا حد امکان xb را کاهش دهد. همین استدلال در ح 4 هم صدق می کند در حالی که شرکت b در ح 3 تا حد امکان پارامتر xb را افزایش می دهد.
حالا فرض کنید (...). در این موقعیت انتخ که پیش روی شرکت b قرار دارد این است که یا در محل(...) سهم(...) را از بازار داشته باشد(ح 1) یا اینکه در محل (...) و سهم (...)(ح 3)، یا مکان(...) و سهم (...) از بازار(ح 4). دقت داشته باشید که از ح 2 در اینجا استفاده نشده است و صدق نخواهد کرد. واضح است که ح 4 ارجحیت دارد زیرا:
- اگر (...)، آنگاه شرکت b در (...) مستقر خواهد شد و سهم (...) از بازار را تصاحب خواهد نمود.
در ح (...)، شرکت b می تواند یا در محل (...) قرار بگیرد و سهم (...) از بازار را به خود اختصاص دهد (ح 1)؛ در محل (...) مستقر شود و (...) از بازار را تصاحب کند (ح 2)؛ در (...) قرار بگیرد و (...) از بازار را کنترل کند (ح 3) یا اینکه در (...) واقع شود و (...) از بازار را تحت کنترل بگیرد (ح 4). با برقراری شرط (...) در ح 4، سهم شرکت b در این ح از (...) بیشتر نخواهد شد چون ح 2 ارجحیت دارد. این امر منجر به است اج این قانون مکان ی برای شرکت b خواهد شد:
- اگر (...)، شرکت b در مکان (...) قرار خواهد گرفت و سهم (...) از بازار را تصاحب می کند.
حالا تابع ع العمل شرکت b به شکل کاملا واضح توضیح داده شده است.
در آ ین و بالاترین سطح، حالا برنامه ریزی شرکت a را در نظر بگیرید. دقت کنید که شرکت a اطلاع دارد که هر یک از دو رقیبش چگونه به هریک از اقدامات او واکنش نشان می دهند. به خصوص بررسی هایی که ما فراتر از این بحث انجام داده ایم فاش می کند که اگر شرکت a جایی در محدوده ی (...) واقع شود، شرکت b پس از آن در محدوده ی (...) قرار خواهد گرفت و شرکت c در (...) یا (...) جای می گیرد. ضمنا برای شرکت 3، ح 3 و 4 ارجحیت دارد. در هر دو ح شرکت a با انتخاب بیشترین میزان ممکن برای پارامتر xa سهم خود از بازار را به حداکثر می رساند، در نتیجه (...) که منجر به (...) و (...) خواهد شد.
همانطور که ح قبل مست م ایجاد فاصله بین شرکت های b و c بود، سهم شرکت c از بازار تاحدودی کمتر از مورد قبل خواهد بود به این علت فرض می کنیم که شرکت c در مرکز بازار قرار دارد. با فرض اینکه به ترتیب شرکتهای a، b و c در یک چهارم، سه چهارم و یک دوم بازار قرار گرفته باشند، سهمشان از بازار به ترتیب سه هشتم، سه هشتم و یک چهارم خواهد بود.
اکنون فرض کنید شرکت a در نقطه ای حول و حوش (...) مستقر باشد. در نتیجه چنان که در بالا استدلال شد، شرکت b در محدوده (...) قرار خواهد گرفت در حالی که شرکت c یا از ح 2 پیروی کرده و در (...) مستقر می شود، یا اینکه از ح 3 استفاده کرده و در (...) قرار می گیرد. هر یک از این دو ح منجر می شود که شرکت c محدوده xa را تحت کنترل در آورد. با مفرض داشتن این شرایط شرکت a سهم (...) از بازار را تصاحب می نماید. در ح قبل بهترین گزینه پیش روی شرکت a تا حد امکان کوچک انتخاب کرده xa می باشد، تا (...) بشود و در نتیجه ی همی استدلال که در بالا گفته شد، محل b و c (...) و (...) خواهد بود. در حالی که در ح اول، شرکت های a و b به شکل یک خوشه در محدوده ی مرکزی قرار خواهد گرفت و شرکت c مکان خود را کنار یکی از آن دو انتخاب خواهد نمود و دست یکی از این دو شرکت را از بازار کوتاه می کند. البته احتمال وقوع چنین نتیجه ای کم است و باز هم شرکت ها، مکان های قرینه ی به ترتیب در ربع اول و سوم و مرکز بازار را که به خود اختصاص داده اند ترک خواهد کرد. همان طور که در بالا نمایش داده ایم، سهم های شده توسط سه شرکت a، b و c به ترتیب سه هشتم، سه هشتم و یک چارم می گردد. البته سوالی که در تحقیقات پریسکات و ویسچر بی پاسخ رها می شود این است که با در نظر گرفتن اینکه شرکت c حدود یک چهارم کمتر از شرکت دوم از بازار سهم می برد چرا این شرکت پذیرفته است سومین شرکتی باشد که مکان خود را در بازار معین می کند.

مثال 2: ترتیب مکانی تعداد نامحدودی از شرکت ها
دومین مثال پریسکات و ویسچر ح ی را مفروض می دارد که در آن تعداد نامحدودی شرکت با هزینه ی ثابت جابجایی و مکان ی وجود دارند و هر کدام از آنها به طور بالقوه می توانند وارد بازار شوند. فرض کنید α سهم مورد نیازی از بازار باشد که که برای پوشش دادن هزینه های ثابت مورد نیاز باشد. بنابراین دوباره با در نظر گرفتن طول بازار معادل یک واحد، بیشترین تعداد شرکت هایی که می توانند وارد بازار شوند و سود مثبت دریافت کنند (...) خواهد بود. فرض مؤلفان سه قانون برای مکان ی است: اولین قانون بیانگر ح ی است که دو شرکت به ترتیب در مکان های xa و xb قرار دارند و بدون از یاد بردن کلیت بازار، xa در محلی واقع در سمت چپ xb واقع شده است. فرض بر این است که این دو شعبه مستقیما در همسایگی یکدیگر هستند بر فرض مثال هیچ تأسیسات دیگری بین آن دو قرار ندارد.
در این شرایط اگر فاصله ی این دو شعبه از 2α بیشتر نباشد هیچ شعبه جدیدی بین آنها قرار نخواهد گرفت چون فضای کافی برای بدست آوردن سود مثبت بین آن دو وجود ندارد. اگر این فاصله از 2α بیشتر اما از 4α کمتر باشد در این صورت یک شعبه می تواند بین xa و xb به سودآوری برسد و در آنجا قرار بگیرد. همانطور که در مثال قبل هم اشاره شد مؤلفین ادعا می کنند در این ح شعبه ی جدید دقیقا در وسط دو شعبه ی موجود قرار خواهد گرفت. و در آ اگر بیش از 4α بین دو شعبه ی موجود فاصله وجود داشته باشد مؤلفان تأکید می کنند شعبه ی تأسیساتی جدید با احتمال ی ان یا در فاصله ی 2α سمت راست a قرار خواهد داشت یا سمت چپ b .
قانون دوم (و با در نظر گرفتن تقارن قانون سوم) درباره ی موقعیتی است که یک شعبه در مکان x وجود دارد و هیچ شعبه ی دیگری در سمت چپ آن قرار ندارد. واضح است که اگر فضای سمت چپ x کمتر از α باشد هیچ شعبه ی سودآوری نمی تواند سمت چپ x مستقر شود. از طرف دیگر اگر فضای سمت چپ x از α بزرگتر باشد شعبه ی جدیدی می تواند آنجا مستقر شود و همانطور که مؤلفان تأکید می کنند مکان این شعبه ی جدید در نقطه α خواهد بود. این نقطه ی α تضمین می کند هرگز هیچ شعبه ای سمت چپ یک تأسیسات تازه تأسیس افتتاح نخواهد شد.
پس از یک سری عملیات های جبری و محاسبات مؤلفین توانستند مدل مکان ی شعبه ها را تعیین کنند. به نحوی که شعبه های حاشیه ای بازار به اندازه ی α واحد از دو طرف انتهای بازار فاصله دارند و هر شرکتی در فاصله ی 2α از همسایه ی خود قرار دارد. تنها چیزی که این یکنواختی را به هم می زند فاصله ی بین دو شرکت آ است که برای تأسیس یک شعبه ی اضافی یا خیلی کوتاه است یا در صورت طولانی تر بودن فاصله، شعبه ی جدید مجبور است دقیقا در وسط دو شعبه ی مجاور خود قرار بگیرد.


مثال 3: مدل رقابت مکانی با کیفیت محصول برای "مکان ی "
در این مثال در مسأله ی هوتلینگ تجدید نظر و تغییراتی ایجاد می کنیم به این صورت که شرکت ها علاوه بر قیمت یک سطح خاص از کیفیت محصول را هم انتخاب کنند. در این مثال ویژگی کیفیت محصول، زمان انتظار برای تهیه آن محصول می باشد. معرفی محصولی با ویژگی های این چنینی به مؤلفان امکان می دهد مسأله ی کلاسیک هوتلینگ را بدون ناپیوستگی در تابع ع العمل فرمول نویسی کنند و از این طریق از مشکل عدم موازنه ای که به طور ذاتی در مدل کلاسیک هوتلینگ وجود دارد اجتناب نمایند. راه حل مدل انحصار دو جانبه، مدل های عددی است. در مدل های عددی موازنه یکتا است و بر خلاف تأکید هوتلینگ بر "تفکیک حداقلی" ، مکان ها به طور گسترده ای نسبت به یکدیگر پراکنده هستند. درصورت ورود بیش از دو رقیب، تضمینی برای برقراری موازنه وجود ندارد.


مثال 4: الحاق یک مدل رقابت مکانی با کیفیت محصول برای "مکان ی "
این مثال در حقیقت بسط دادن مدلی است که در مثال 3 به آن اشاره شد. به خصوص فرض را بر این گذاشته ایم که جا به جایی محل پس از انتخاب مکان شعبه ها غیر ممکن باشد. اولین چیزی که مؤلفین مشاهده کرده اند این است که اگر ایجاد کنندگان انحصار دو جانبه مجبور باشند مکان و قیمت را همزمان و به صورت برگشت ناپذیری انتخاب نماید، شرکت های پیرو همیشه نسبت به آنها مزیت خواهند داشت چون می توانند در همان مکانی که پیشرو ها تأسیسات خود را قرار داده اند مستقر شوند اما به صورت جزئی قیمت خود را کمتر از شرکت پیشرو مشخص کنند. با این کار دست ی به سود بالاتر برای شرکت های پیرو تضمین خواهد شد. سؤالی که مطرح می شوند این است که آیا به طور کلی فرایند مکان ی صورت خواهد گرفت یا نه چون در این شرایط هر دو گروه شرکت ها منتظر گروه دیگر هستند تا پیشرو باشد و بتوانند مزیت پیرو بودن را برای خود ایجاد کنند.
به هر حال قیمت ها به اندازه ی مکان مستقر شدن شرکت ها انعطاف ناپذیر نیستند. به همین دلیل وقتی یک بار برای همیشه مکان (زمان های انتظار) انتخاب می شود، می توان در پی آن به تعیین قیمت نیز پرداخت در نتیجه یک موازنه ی نَش ایجاد خواهد شد. مؤلفین به تشریح یک فرایند برگشتی پرداخته اند که احتمال اینکه شرکت پیشرو تصمیم بگیرد اصلا وارد بازار نشود هم در آن گنجانده شده است. سپس مؤلفین با در نظر گرفتن برخی پارامتر های خاص راه حل های موازنه ای را محاسبه کرده اند. این مؤلفین به چند نتیجه ی جالب توجه دست یافته اند:
- هزینه های ثابت برای ورود شعبه های اضافه ح بازدارندگی ایجاد می کنند
- هزینه های ثابت فزاینده به شرکت های دارای انحصار دوجانبه امکان می دهند تا جایی که ممکن است مکان هایی دورتر از یکدیگر انتخاب نمایند از این رو با آگاهی از انحصار های محلی سود شرکت ها در حقیقت افزایش خواهد یافت
- شرکت هایی که زودتر وارد بازار شوند سود بیشتری خواهند اندوخت
- اگر شرکتی که اول از همه وارد بازار می شود مجوز و منابع لازم برای قرار دادن چندین شعبه ی خود در بازار را داشته باشد، در تمام محل هایی که سودآور است اقد?

مشاهده متن کامل ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات در تاریخ 96.2.3 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. مناقصه اجرای ساختمان اداری آتش نشانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای ساختمان اداری آتش نشانی نوبت دوم

 2. مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند

 3. مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 5615 مساحت 1008متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 5615 مساحت 1008متر

 4. مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان نوبت دوم

 5. مزایده فروش یکدستگاه کامیون باری ایسوز / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون باری ایسوز

 6. مزایده زمین و اپارتمان مساحت 224.29 و 74.20متر / مزایده,مزایده زمین و اپارتمان مساحت 224.29 و 74.20متر

 7. مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 724.58متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 724.58متر

 8. مناقصه انجام امور حمل و نقل ، امور خدماتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام امور حمل و نقل ، امور خدماتی نوبت دوم

 9. مزایده ششدانگ یکباب منزل اعیان 384متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل اعیان 384متر

 10. مزایده خودرو / مزایده , مزایده خودرو

 11. مزایده مقدار 32/269 مترمکعب از گرده بینه های راش 96.02.3 / مزایده عمومی , مزایده مقدار 32/269 مترمکعب از گرده بینه های راش 96.02.3

 12. فراخوان مناقصه عمومی تعمیرات جزئی و ضروری مکانیک لوله و فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری مکانیک لوله و فاضلاب

 13. مناقصه اجری آسف معابر شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجری آسف معابر شهری - نوبت دوم

 14. مزایده رستوران مرکز رفاهی فرهنگیان شوشتر- نوبت دوم / مزایده , مزایده رستوران مرکز رفاهی فرهنگیان شوشتر - نوبت دوم

 15. مزایده پلاکهای 60 و 59 فرعی از سی و یک اصلی / مزایده,مزایده پلاکهای 60 و 59 فرعی از سی و یک اصلی

 16. مناقصه زیرسازی و آسف سطح شهر - نوبت اول چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسف سطح شهر - نوبت اول چاپ دوم

 17. مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی کادر .... / مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی کادر ....

 18. ارزی کیفی تعمیرات جزئی و ضروری مکانیکی (آب و گاز) منازل، ادارات و اماکن - نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی, ارزی کیفی تعمیرات جزئی و ضروری مکانیکی (آب و گاز) منازل، ادارات و اماکن - نوبت دوم

 19. مناقصه واگذاری کارهای خدماتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری کارهای خدماتی

 20. مناقصه نظافت ، نگهداری از فضای سبز ، نگهبانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نظافت ، نگهداری از فضای سبز ، نگهبانی

 21. مزایده تفکیک در مبداء پسماندهای شهری مناطق چهار گانه شهرداری - نوبتدوم / آگهی مزایده ,مزایده تفکیک در مبداء پسماندهای شهری مناطق چهار گانه شهرداری - نوبت دوم

 22. فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار حهت احداث مجتمع های خدماتی رفاهی نوبت چهارم / مناقصه عمومی , فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار حهت احداث مجتمع های خدماتی رفاهی نوبت چهارم

 23. آگهی فراخوان عمومی تامین بخشی از خدمات مورد نیاز دستگاههای حفاری نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی تامین بخشی از خدمات مورد نیاز دستگاههای حفاری نوبت دوم

 24. مناقصه واگذاری تولید و تخلیه محصولات سمنت پلاست / مناقصه , مناقصه واگذاری تولید و تخلیه محصولات سمنت پلاست

 25. مناقصه واگذاری کلیه امور مرتبط با نگهداری ماشین آلات سنگین / مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مرتبط با نگهداری ماشین آلات سنگین

 26. آگهی مناقصه عمومی ید غذای پرسنل نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه ید غذای پرسنل نوبت دوم

 27. فراخوان فروش 110000 کیلوگرم کنتور و رکولاتور اسقاطی / آگهی فراخوان مزایده عمومی,فراخوان فروش 110000 کیلوگرم کنتور و رکولاتور اسقاطی

 28. مناقصه ید و تهیه مصالح جهت عملیات عمرانی خدمات سامانه 137 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید و تهیه مصالح جهت عملیات عمرانی خدمات سامانه 137

 29. مناقصه احداث فاز اول جاده ورودی مجموعه تفریحی توریستی... - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی , مناقصه احداث فاز اول جاده ورودی مجموعه تفریحی توریستی.... - نوبت دوم

 30. مزایده واگذاری ایستگاههای اتوبوسرانی - نوبت چهارم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری ایستگاههای اتوبوسرانی - نوبت چهارم

 31. فراخوان سرمایه گذار برای نصب تلویزیون شهری / آگهی فراخوان , فراخوان سرمایه گذار برای نصب تلویزیون شهری

 32. فراخوان مناقصه ده دستگاه خودروی استیجاری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه ده دستگاه خودروی استیجاری

 33. مزایده 110 سهم مشاع از 260 سهم پلاک 128 فرعی / مزایده,مزایده 110 سهم مشاع از 260 سهم پلاک 128 فرعی

 34. مزایده سرویس چینی / مزایده,مزایده سرویس چینی

 35. مزایده کابل افشان ، کابل مفتولی ، کابل آلومینیومی / مزایده, مزایده کابل افشان ، کابل مفتولی ، کابل آلومینیومی

 36. مزایده 60 سهم مشاع از 260 سهم پلاک صد و بیست و هشت فرعی / مزایده,مزایده 60 سهم مشاع از 260 سهم پلاک صد و بیست و هشت فرعی

 37. مزایده پلاک ثبتی 134 فرعی از سی اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 134 فرعی از سی اصلی

 38. مناقصه انجام بیمه تکمیلی پرسنل 96.2.2 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام بیمه تکمیلی پرسنل 96.2.2

 39. مزایده ششدانگ پلاک شماره 5836 فرعی از شش اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 5836 فرعی از شش اصلی

 40. مزایده ششدانگ زمین عرصه 252متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 252متر

 41. مناقصه ید میز و نیمکت و صندلی دانش آموزی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ید میز و نیمکت و صندلی دانش آموزی

 42. مزایده اجاره یکباب مغازه نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب مغازه نوبت دوم

 43. مناقصه انجام قسمتی از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام قسمتی از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم

 44. ارزی کیفی مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مهمانسرای بی بی حکمیه نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزی کیفی مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مهمانسرای بی بی حکمیه نوبت دوم

 45. مزایده فروش 8 شاخه آهن زنبوری... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 8 شاخه آهن زنبوری...

 46. مزایده دو باب منزل و یکباب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده دو باب منزل و یکباب مغازه نوبت اول

 47. مزایده مغازه لوستر فروشی و یکباب اپارتمان / مزایده,مزایده مغازه لوستر فروشی و یکباب اپارتمان

 48. مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان مساحت 510متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب اپارتمان مساحت 510متر

 49. مزایده یکباب منزل مس ی متراژ 350متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مس ی متراژ 350متر

 50. مزایده یک دستگاه وانت پیکان سفید روغنی / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده یک دستگاه وانت پیکان سفید روغنی

 51. مزایده ده من باغ انگوری تجدید / مزایده,مزایده ده من باغ انگوری تجدید

 52. مزایده 2.5 سهم مشاع از 11 سهم باقیمانده پلاک 1259 اصلی / مزایده,مزایده 2.5 سهم مشاع از 11 سهم باقیمانده پلاک 1259 اصلی

 53. مزایده منزل مس ی عرصه مجموعا سیصد متر / مزایده,مزایده منزل مس ی عرصه مجموعا سیصد متر

 54. مزایده شامل 81 قلم انواع لوله و اتصالات / مزایده,مزایده شامل 81 قلم انواع لوله و اتصالات

 55. مزایده ششدانگ منزل مس ی 150 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مس ی 150 متر

 56. مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 455.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 455.86متر

 57. مناقصه خدمات کامپکت ضایعات (پرس ورق های ضایعاتی) و ... / آگهی مناقصه,مناقصه خدمات کامپکت ضایعات (پرس ورق های ضایعاتی) و ...

 58. مزایده واگذاری ضایعات حاصل از برش ورق آلیاژی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری ضایعات حاصل از برش ورق آلیاژی

 59. مناقصه تهیه و مصالح و ساخت و نصب یک دستگاه جرثقیل سقفی / مناقصه , مناقصه تهیه و مصالح و ساخت و نصب یک دستگاه جرثقیل سقفی

 60. مناقصه انجام عملیات تهیه مواد اولیه غذایی ، طبخ و سرویس دهی خدماتی رستوران ها / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات تهیه مواد اولیه غذایی ، طبخ و سرویس دهی خدماتی رستوران ها

 61. مناقصه تهیه و سرو غذای پرسنل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و سرو غذای پرسنل

 62. مزایده واگذاری به اجاره 2 سوله در پارکینگ خلیج فارس / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره 2 سوله در پارکینگ خلیج فارس

 63. مزایده پلاک ثبتی متراژ 4020مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی متراژ 4020مترمربع

 64. مناقصه عملیات احداث بازار میوه و تره بار قلمستان / مناقصه عمومی,مناقصه عملیات احداث بازار میوه و تره بار قلمستان

 65. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 22 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 22 تفکیکی

 66. مزایده ساختمان هشت طبقه / مزایده, مزایده ساختمان هشت طبقه

 67. مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه / مناقصه , مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه

 68. مناقصه احداث شبکه حدفصل دوراهی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای شبکه حدفاصل دوراهی

 69. مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری واقع در بوستان / آگهی مزایده عمومی کتبی , آگهی مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری واقع در بوستان

 70. مناقصه ج گذاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه ج گذاری نوبت دوم

 71. مزایده 14 سهم از 18 سهم یک دانگ از ششدانگ واحد مس ی / مزایده,مزایده 14 سهم از 18 سهم یک دانگ از ششدانگ واحد مس ی

 72. مزایده یک قطعه زمین مساحت 610.22متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 610.22متر

 73. مناقصه پروژه احداث پارک واقع در باغ فرحبخش آمل نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه احداث پارک واقع در باغ فرحبخش آمل - نوبت دوم

 74. مزایده ششدانگ زمین بصورت کارخانه قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت کارخانه قطعه دوم تفکیکی

 75. مناقصه کلیه امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای,مناقصه کلیه امور خدماتی

 76. مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز

 77. مزایده ملک پلاک ثبتی بخش یک گرگان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی بخش یک گرگان نوبت دوم

 78. مزایده یکباب مغازه نوساز بخش دو اهواز نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه نوساز بخش دو اهواز نوبت دوم

 79. مزایده سه دانگ مشاع از یک واحد پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یک واحد پلاک ثبتی نوبت دوم

 80. مزایده ششدانگ اپارتمان 142.19متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 142.19متر نوبت اول

 81. مزایده یک دستگاه کامیون بنز تیپ ال / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون بنز تیپ ال

 82. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید هاچ بک / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید هاچ بک

 83. مناقصه drill pipe نوبت اول / مناقصه , مناقصه drill pipe نوبت اول

 84. مناقصه خدمات حمل و نقل خودرویی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خدمات حمل و نقل خودرویی نوبت دوم

 85. مناقصه ساخت نرده پلهای بزرگ، تعمیرات جانپناه .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت نرده پلهای بزرگ، تعمیرات جانپناه .... نوبت دوم

 86. مناقصه ید 60 تن انواع آهن آلات / مناقصه ید 60 تن انواع آهن آلات

 87. مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی

 88. مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی 106.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی 106.05متر

 89. مزایده اپارتمان به مساحت 98.87مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 98.87مترمربع

 90. مزایده اپارتمان به مساحت 95.84مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 95.84مترمربع

 91. مزایده شماره 09123264024 / مزایده, مزایده شماره 09123264024

 92. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 115.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 115.38متر

 93. مزایده سواری هیون ازرا / مزایده, مزایده سواری هیون ازرا

 94. مزایده ششدانگ زمین 144.65مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 144.65مترمربع نوبت اول

 95. مزایده یک فقره امتیاز خط تلفن همراه اول .... / مزایده, مزایده یک فقره امتیاز خط تلفن همراه اول ....

 96. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زمین سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زمین سیصد متر

 97. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 600.10مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 600.10مترمربع نوبت دوم

 98. مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز آرامستان ها / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز آرامستان ها

 99. مزایده عرصه های تعرفه شده دو قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده عرصه های تعرفه شده دو قطعه زمین زراعی

 100. مناقصه ید و حمل و پخش مکانیزه آسف و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید و حمل و پخش مکانیزه آسف و ... نوبت دوممشاهده متن کامل ...
تحقیق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی 36 ص
درخواست حذف اطلاعات
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی 36 ص تحقیق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی 36 ص مقاله سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی 36 ص سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی 36 ص
دسته بندی آموزشی
فرمت فایل zip
حجم فایل 59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
 تحقیق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی 36 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 35 صفحه

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیر انتفاعی در میان پرسشهای مهمی که شما باید قادر باشید پس از خواندن این فصل به آنها پاسخ دهید ، سئوالات زیر مطرح می شوند : مشکلات معمول سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در سازمانهای خدماتی نظیر دفاتر حقوقی و کلینیکهای پزشکی چه هستند ؟
چرا یک سازمان خدماتی نظیر دفتر مشاوره فاقد دارایی « موجودی کالا » در ترا مه خود می باشد ؟
چرا سیستمهای برنامه ریزی و کنترل بودجه در سازمانهای خدماتی معمولاً اثرگذاری کمتری نسبت به سیستمهای بودجه ای در سازمانهای غیر خدماتی ؟
برنامه ریزی و کنترل بودجه ای موثر در یک سازمان غیر انتفاعی نظیر تی مهمتر از یک سازمان انتفاعی محور است ؟
آیا یک بیمارستان به عنوان یک سازمان خدماتی ، یک سازمان غیر انتفاعی یا ترکیبی از هر دو نهاد طبقه بندی می شود ؟
مقدمه تا اندازه ای هم به سازمانهای خدماتی ( نظیر دفاتر حقوقی ، دفاتر حسابداران مجاز ، دفاتر مشاوره ، کلینیکهای پزشکی ، بانکها و رستورانها ) و هم به سازمانهای غیر انتفاعی ( نظیر ها ، و پلیس ) توجه کمتری شده است .
به طور معمول یک نهاد خدماتی به جای « کالاهای ملموس » ، « خدمات ناملموس » را به مشتریان خود ارائه نموده و یک سازمان غیر انتفاعی است.
از آنجائیکه یک سازمان غیر انتفاعی ( که گاهی اوقات یک سازمان سودناخواه نامیده می شود ) نیز عمدتاً « خدمات ناملموس » را به مشتریان خود عرضه میدارد ، سازمان غیر انتفاعی نوعی سازمان خدماتی است .
با این حال براساس تعریف ، سازمانهای غیر انتفاعی سود محور نیستند .
دستاوردها و موفقیت این سازمانها براساس سهم آنها در رفاه عمومی جامعه مورد ارزی قرار می گیرد .
در این فصل برخی از جنبه های عملیاتی عمده سازمانهای خدماتی و سازمانهای غیر انتفاعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
از آنجائیکه بسیاری از فارغ حصیلان ها سرانجام از سوی یکی از این سازمانها به خدمت گرفته می شوند ، پوشش این نهادها در این فصل ضروری است .
توجه عمده, به بحث و بررسی ویژگیهای سیستم های اطلاعاتی حسابداری که منحصر به نهادهای خدماتی و غیر انتفاعی است اختصاص خواهد یافت .
همچنین نمونه های عملی از کاربرد کامپیوتر در سازمانهای خدماتی و غیر انتفاعی فراهم گردیده است .
سازمانهای خدماتی اصطلاح سازمانهای خدماتی ، محدوده گسترده ای از موسسات تجاری را در بر می گیرد که خدماتی را به مشتریان خود ارانه می نمایند .
رستورانها ، هتلها ، مغازه های آرایش و زیبایی ، دفاتر حقوقی ، دفاتر حسابداران مجاز ، دفاتر حمل و نقل ، کلینیکهای پزشکی ، دفاتر مشاوره ، استودیوهای تلویزیونی و نهادهای ورزشی نظیر تیمهای حرفه ای بیسبال و فوتبال در گروه تجاری سازمان های خدماتی قرار می گیرند .
ویژگیهای منحصر به فرد سازمانهای خدماتی سازمانهای خدماتی در مقایسه با سازمانهایی که کالاهای ملموس ( نظیر تولید کنندگان اتومبیل) به مشتریان خود عرضه می کنند ، دارای خصوصیات عملیاتی منحصر به فردی می باشند .
ویژگیهای متمایز کننده اغلب نهادهای خدماتی عبارتند از (1) عدم وجود موجودی کالای قابل فروش ، (2) اهمیت کارکنان حرفه ای ، (3) دشواری اندازه گیری کیفی و کمی م
مشاهده متن کامل ...
باربری اتی ساز،اتوبار اتی ساز،وانت بار اتی ساز
درخواست حذف اطلاعات

باربری اتی ساز/حمل ونقل اتی ساز/وانت بار اتی ساز/اتوبار/اتیساز

/باربری اتی ساز*اتوبار اتی ساز/

باربری اتی ساز-اتوبار اتی ساز

باربری|اتوبار|حمل ونقل|اتی ساز|وانت بار|جابجایی|بسته بندی|باربری|محدوده|شهرک اتی ساز|خیابان اتی ساز|

خدمات حمل ونقل باربری اتوبار اتی ساز|باربری محدوده اتی ساز|وانت بار اتیساز

تماس مستقیم دفتر مرکزی:

22690450

88473420

44627360

44627392

09191401230

باربری اتی ساز*اتوبار اتی ساز:باربری اتی ساز/اتوبار منطقه اتی ساز معتبرترین گروه حمل ونقل وباربری|اتوبار|اتی ساز|وانت بار| واقع در تهران وبه صورت تخصصی برای محدوده های شمال تهران *اتی ساز*اماده ارائه خدمات باربری/اتوبار/حمل ونقل/جابجایی/بسته بندی/اثاثیه منزل/وسایل شرکتی برای منازل*شرکتها*ادارات*سازمان ها و ارگانهای تی میباشد.|بارنامه کاملا قانونی و تی|

***باربری اتی ساز/اتوبار اتی ساز/باربری محدوده اتی ساز*وانت بار*اتی ساز/با پرسنلی کاملا ورزیده*مجرب*و متعهد*باربری|جابجایی|بسته بندی کاملا رضایت بخشی را برای شما همشهریان محترم فراهم خواهم اورد،باربری اتی ساز.100%تضمین***

باربری حمل ونقل کالای اتی ساز/باربری محدوده اتیساز/اتوبار محدوده اتیساز/وانت بار اطراف اتی ساز/بسته بندی

باربری اتی ساز*اتوبار اتی ساز*باربری محدوده خیابان اتی ساز*برای خدمات باربری ماشینهای مختلفی را برای این امر مهم اماده وقرار داده است.تا بتوانیم خدمات باربری*حمل ونقل*وانت بار*اتوبار*جابجایی*بسته بندی و...را به صورت100%تضمینی ومطمئن را با خیالی اسوده برای نین محترم این منطقه|اتی ساز|به عمل اوریم.***باسرویسvipوکاملا ویژه***

باربری اتی ساز*اتوبار اتی ساز:باربری اتی ساز همه روزه به صورت شبانه روزی اماده خدمات*باربری*اتوبار*جابجایی*بسته بندی*ودیگر خدمات حمل ونقل برای مناطق شمال تهران|باربری اتی ساز|اتوبار اتی ساز|باربری|تجریش|اتوبار|باربری |الاهیه|نیاوران|زعفرانیه|باربری اتی ساز|جردن|ولنجک|فرمانیه|اقدسیه|ولیعصر|سعادت اباد|اوین|قیطریه|باربری محدوده اتی ساز|اتوبار اتی ساز...باربری*باربری*باربری*باربری*باربری

باربری اتی ساز|اتوبار اتی ساز|وانت بار اتیساز|بسته بندی جابجایی کالا اثاثیه منزل|اتی ساز

توجه< باربری اتی ساز/اتوبار اتی ساز::خدمات باربری*حمل ونقل*اتوبار*اثاث کشی*جابجایی*بسته بندی*امریست کاملا مهم که با وارد شدن وپا نهادن پرسنل وافراد درحریم کاملا خصوصی وشخصیه مشتریان وهمشهریان محترم انها متعهد وموظف به رعایت نمودن تربیت*اداب*احترام*وشئونات ی میباشند.در خصوص این مطلب مهم و حیسیتی باربری اتی ساز از افرادی کاملا متعهد*متاهل*مجرب*وکارآزموده*برای خدمات مختلف*باربری*ورفاه جان ومال*وسایل خصوصی*خانوادگی وکاملا محرمانه*انها استفاده واستخدام نموده است*باربری اتی ساز*>توجه

شرکت خدمات باربری اطراف شهرک اتی ساز|باربری شهرک اتی ساز|اتوبار نزدیک اتیساز|وانت بار محدوده

از صفر تا صد کار را به کاردان بسپارید

باربری اتی ساز|اتوبار اتی ساز

کیفیت سر لوحه کار ماست

*شعار ما رضایت مشتری*

*با ما اسوده خاطر باشید*

باربری اتی ساز*اتوبار اتی ساز

*باربری*باربری*باربری*اتیساز*اتیساز*اتیساز*اتوبار*اتوبار*اتوبار*باربری*باربری*

با38 سال سابقه درخشان

خدمات باربری*ترابری*حمل ونقل*جابجایی*کالای اتیساز*اثاثیه منزل*محدوده*خیابان*اطراف*نزدیک*وانت بار اتیساز*اتوبار اتی ساز

گروه متخصص ومعتبر باربری اتی ساز*اتوبار اتی ساز هر روزه اماده ارائه خدمات باربری/اتوبار/حمل ونقل/جابجایی/بسته بندی/حمل بار/اثاثیه منزل به مناطق مختلف تهران و تمام نقاط ایران میباشد.وانت بار مناطق شمال**جنوب**غرب**شرق**وانت بار محدوده شهرک اتی ساز.باربری اتی ساز،اتوبار اتی ساز

برای خدمات باربری اتی ساز*اتوبار اتی ساز به خارج از تهران|برون شهری|به سایت تخصصی ومرجع کشوری مراجعه فرمایید>>>>لینک |برون شهری|

http://tehran-freight.persianblog.ir/

http://freightmahmoudieh.persianblog.ir/

http://freight20.persianblog.ir/

http://www.tehrancityco.ir/

barr.persianblog.ir

facebook

twitter

googleplus

instagramمشاهده متن کامل ...
معرفی ب کار خانگی خدمات نظافتی
درخواست حذف اطلاعات


معرفی ب کار خانگی خدمات نظافتی

معرفی- ب-کار-خانگی-خدمات-نظافتیاین فایل ب و کار خانگی در رابطه با خدمات نظافتی می باشد به همراه معرفی طرح, دانش و مهارت مورد نیاز, مزایا و مشکلات, هزینه های شروع کار, لوازم و تجهیزات مورد نیاز ,درآمد و آموزش لازم و هر آنچه باید از خدمات نظافتی بدانید در قالب pdf عرضه می گردد فایل

مشاهده متن کامل ...
تحقیق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیر انتفاعی 36 ص
درخواست حذف اطلاعات
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیر انتفاعی 36 ص تحقیق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیر انتفاعی 36 ص مقاله سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیر انتفاعی 36 ص سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیر انتفاعی 36 ص
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل zip
حجم فایل 59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
 تحقیق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیر انتفاعی 36 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 35 صفحه

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیر انتفاعی در میان پرسشهای مهمی که شما باید قادر باشید پس از خواندن این فصل به آنها پاسخ دهید ، سئوالات زیر مطرح می شوند : مشکلات معمول سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در سازمانهای خدماتی نظیر دفاتر حقوقی و کلینیکهای پزشکی چه هستند ؟
چرا یک سازمان خدماتی نظیر دفتر مشاوره فاقد دارایی « موجودی کالا » در ترا مه خود می باشد ؟
چرا سیستمهای برنامه ریزی و کنترل بودجه در سازمانهای خدماتی معمولاً اثرگذاری کمتری نسبت به سیستمهای بودجه ای در سازمانهای غیر خدماتی ؟
برنامه ریزی و کنترل بودجه ای موثر در یک سازمان غیر انتفاعی نظیر تی مهمتر از یک سازمان انتفاعی محور است ؟
آیا یک بیمارستان به عنوان یک سازمان خدماتی ، یک سازمان غیر انتفاعی یا ترکیبی از هر دو نهاد طبقه بندی می شود ؟
مقدمه تا اندازه ای هم به سازمانهای خدماتی ( نظیر دفاتر حقوقی ، دفاتر حسابداران مجاز ، دفاتر مشاوره ، کلینیکهای پزشکی ، بانکها و رستورانها ) و هم به سازمانهای غیر انتفاعی ( نظیر ها ، و پلیس ) توجه کمتری شده است .
به طور معمول یک نهاد خدماتی به جای « کالاهای ملموس » ، « خدمات ناملموس » را به مشتریان خود ارائه نموده و یک سازمان غیر انتفاعی است.
از آنجائیکه یک سازمان غیر انتفاعی ( که گاهی اوقات یک سازمان سودناخواه نامیده می شود ) نیز عمدتاً « خدمات ناملموس » را به مشتریان خود عرضه میدارد ، سازمان غیر انتفاعی نوعی سازمان خدماتی است .
با این حال براساس تعریف ، سازمانهای غیر انتفاعی سود محور نیستند .
دستاوردها و موفقیت این سازمانها براساس سهم آنها در رفاه عمومی جامعه مورد ارزی قرار می گیرد .
در این فصل برخی از جنبه های عملیاتی عمده سازمانهای خدماتی و سازمانهای غیر انتفاعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
از آنجائیکه بسیاری از فارغ حصیلان ها سرانجام از سوی یکی از این سازمانها به خدمت گرفته می شوند ، پوشش این نهادها در این فصل ضروری است .
توجه عمده, به بحث و بررسی ویژگیهای سیستم های اطلاعاتی حسابداری که منحصر به نهادهای خدماتی و غیر انتفاعی است اختصاص خواهد یافت .
همچنین نمونه های عملی از کاربرد کامپیوتر در سازمانهای خدماتی و غیر انتفاعی فراهم گردیده است .
سازمانهای خدماتی اصطلاح سازمانهای خدماتی ، محدوده گسترده ای از موسسات تجاری را در بر می گیرد که خدماتی را به مشتریان خود ارانه می نمایند .
رستورانها ، هتلها ، مغازه های آرایش و زیبایی ، دفاتر حقوقی ، دفاتر حسابداران مجاز ، دفاتر حمل و نقل ، کلینیکهای پزشکی ، دفاتر مشاوره ، استودیوهای تلویزیونی و نهادهای ورزشی نظیر تیمهای حرفه ای بیسبال و فوتبال در گروه تجاری سازمان های خدماتی قرار می گیرند .
ویژگیهای منحصر به فرد سازمانهای خدماتی سازمانهای خدماتی در مقایسه با سازمانهایی که کالاهای ملموس ( نظیر تولید کنندگان اتومبیل) به مشتریان خود عرضه می کنند ، دارای خصوصیات عملیاتی منحصر به فردی می باشند .
ویژگیهای متمایز کننده اغلب نهادهای خدماتی عبارتند از (1) عدم وجود موجودی کالای قابل فروش ، (2) اهمیت کارکنان حرفه ای ، (3) دشواری اندازه گیری کیفی و کمی م
مشاهده متن کامل ...
مناقصه فضای سبز تاریخ 96.2.7 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. مناقصه خدمات پشتیبانی تنظیف ، آبدارخانه و فضای سبز ستاد و ادارات تابعه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پشتیبانی تنظیف ، آبدارخانه و فضای سبز ستاد و ادارات تابعه...

 2. آگهی مناقصه خدمات و پشتیبانی، نظافتی فضای سبز / آگهی مناقصه، مناقصه عمومی خدمات و پشتیبانی، نظافتی فضای سبز

 3. مناقصه نگهداری درختان 96.02.7 / مناقصه, مناقصه نگهداری درختان 96.02.7

 4. فراخوان دعوت از تولید کنندگان گل و گیاه (گلهای آپارتمانی و گل اختر) / فراخوان, فراخوان دعوت از تولید کنندگان گل و گیاه (گلهای آپارتمانی و گل اختر)

 5. مناقصه کلیه امور خدماتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای,مناقصه کلیه امور خدماتی- نوبت دوم

 6. مناقصه واگذاری بخشهای خدماتی - نقلیه و موتوری - تاسیسات و فضای سبز / مناقصه, مناقصه واگذاری بخشهای خدماتی - نقلیه و موتوری - تاسیسات و فضای سبز

 7. مناقصه خدمات علف چینی ، باغبانی و نظافت پستهای انتقال / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات علف چینی ، باغبانی و نظافت پستهای انتقال

 8. مناقصه واگذاری امور مربوط به قرارداد حجمی /زمانی انبار ....چاپ دوم - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به قرارداد حجمی /زمانی انبار ....چاپ دوم - نوبت دوم

 9. تجدید مناقصه عملیات جمع آوری، حمل و دفع زباله های شهری، رفت و روب خیابان ها و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات جمع آوری، حمل و دفع زباله های شهری، رفت و روب خیابان ها و ...

 10. استعلام فعالیت های خدماتی مراقبتی و نگهداری فضای سبز / استعلام , استعلام فعالیت های خدماتی مراقبتی و نگهداری فضای سبز

 11. استعلام نگهداری چمن طبیعی / استعلام ، استعلام نگهداری چمن طبیعی

 12. استعلام نگهداری چمن طبیعی به متراژ 7700 متر در شهرستان میانه / استعلام ، استعلام نگهداری چمن طبیعی به متراژ 7700 متر در شهرستان میانه

 13. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری- نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات شهری- نوبت دوم

 14. استعلام نگهداری چمن طبیعی به متراژ 7700 متر در شهرستان اهر / استعلام ، استعلام نگهداری چمن طبیعی به متراژ 7700 متر در شهرستان اهر

 15. مناقصه واگذاری ، نگهداری توسعه و گسترش فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری ، نگهداری توسعه و گسترش فضای سبز نوبت دوم

 16. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده f - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده f - نوبت دوم

 17. مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری فضای سبز... / مناقصه ، مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری فضای سبز...

 18. مناقصه انجام امور فضای سبز / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور فضای سبز

 19. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده بوستان کشتکاران نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده بوستان کشتکاران نوبت دوم

 20. مناقصه عملیات مربوطه به بخش خدمات شهری و فضای سبز / مناقصه عملیات مربوطه به بخش خدمات شهری و فضای سبز

 21. مناقصه عمومی نسبت به حفظ ، توسعه و نگهداری فضای سبز و پارکهای سطح شهر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نسبت به حفظ ، توسعه و نگهداری فضای سبز و پارکهای سطح شهر

 22. تجدید مناقصه نسبت به نگهداری فضای سبز / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نسبت به نگهداری فضای سبز

 23. استعلام نگهداری چمن طبیعی به متراژ 7700 متر در شهرستان کلیبر / استعلام ،استعلام نگهداری چمن طبیعی به متراژ 7700 متر در شهرستان کلیبر

 24. استعلام نگهداری چمن طبیعی به متراژ 7700 متر در شهرستان سراب / استعلام, استعلام نگهداری چمن طبیعی به متراژ 7700 متر در شهرستان سراب

 25. استعلام نگهداری چمن طبیعی به متراژ 7700 متر در شهرستان چاراویماق / استعلام, استعلام نگهداری چمن طبیعی به متراژ 7700 متر در شهرستان چاراویماق

 26. استعلام نگهداری چمن طبیعی به متراژ 7700 متر در شهرستان شبستر / استعلام, استعلام نگهداری چمن طبیعی به متراژ 7700 متر در شهرستان شبستر

 27. استعلام نگهداری چمن طبیعی به متراژ 7700 متر در شهرستان آذرشهر و گوگان / استعلام, استعلام نگهداری چمن طبیعی به متراژ 7700 متر در شهرستان آذرشهر و گوگان

 28. نگهداری چمن طبیعی به متراژ 7700 متر در شهرستان عجبشیر / استعلام, استعلام نگهداری چمن طبیعی به متراژ 7700 متر در شهرستان عجبشیر

 29. مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و نظافت بیماران / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و نظافت بیمارانمشاهده متن کامل ...
مناقصه تامین نیروی انسانی تاریخ 95.11.3 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. مناقصه واگذاری مدیریت پیمان امور خدماتی و نظافتی - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری مدیریت پیمان امور خدماتی و نظافتی -نوبت سوم

 2. مناقصه انتخاب پیمانکار خدماتی و نظافت عمومی و صنعتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار خدماتی و نظافت عمومی و صنعتی- نوبت دوم

 3. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات آب، بازدید (گشت) چاهها و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات آب، بازدید (گشت) چاهها و ... نوبت دوم

 4. تجدید مناقصه کلیه خدمات مربوط به امور شهر / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه کلیه خدمات مربوط به امور شهر

 5. فراخوان مناقصه عمومی ارزی ساده انجام خدمات عمومی اداره ترابری / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی ارزی ساده انجام خدمات عمومی اداره ترابری

 6. فراخوان انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها / فراخوان مناقصه عمومی ارزی ساده,فراخوان انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها

 7. مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی شامل خدمات اداری ، مالی ، فنی ، مشترکین.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی شامل خدمات اداری ، مالی ، فنی ، مشترکین....

 8. مناقصه امور نظافت و خدمات اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور نظافت و خدمات اداری نوبت دوم

 9. مناقصه تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا، انجام خدمات اتاقداری و لباسشویی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا، انجام خدمات اتاقداری و لباسشویی

 10. مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی نوبت اول مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی نوبت اول مرحله دوم

 11. مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی 95.11.3 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی 95.11.3

 12. مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان رفیده / مناقصه عمومی, مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستان رفیده

 13. مناقصه امور راهبری و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات / مناقصه ،مناقصه امور راهبری و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات

 14. فراخوان خدمات امور اداری / آگهی دعوت به ارزی کیفی فراخوان نخست, فراخوان خدمات امور اداری

 15. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم

 16. مناقصه بهره برداری و امداد منطقه شش و ای بینالود .... نوبت دوم / آگهی مناقصه ارزی کیفی ، مناقصه بهره برداری و امداد منطقه شش و ای بینالود .... نوبت دوم

 17. مناقصه واگذاری نگهداری و آبیاری فضای سبز پارکهای محله ای 95.11.3 / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری نگهداری و آبیاری فضای سبز پارکهای محله ای نوبت اول 95.11.3

 18. مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت

 19. مناقصه خدمات نگهبانی از ساختمانها و تاسیسات / مناقصه , مناقصه خدمات نگهبانی از ساختمانها و تاسیسات

 20. مناقصه انجام امور پرسنلی و خدماتی / مناقصه , مناقصه انجام امور پرسنلی و خدماتی نوبت اول

 21. مناقصه انجام خدمات وظایف نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمان های اداری.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام خدمات وظایف نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمان های اداری....

 22. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز

 23. مناقصه واگذاری مدیریت تعداد 71 نفر نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت تعداد 71 نفر نیروی انسانی نوبت دوم

 24. مناقصه نگهداری فضای سبز و امور نظافت و خدمات ساختمانها و محوطه / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز و امور نظافت و خدمات ساختمانها و محوطه

 25. مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت بروجرد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزی کیفی, مناقصه واگذاری اداره امور انبار نفت بروجرد

 26. تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده a نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده a نوبت دوم

 27. مناقصه واگذاری جایگاه cng / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری جایگاه cng

 28. فراخوان خدمات تنظیف عمومی و صنعتی، نظافت و نگهداری فضای سبز کارخانه / فراخوان , فراخوان خدمات تنظیف عمومی و صنعتی، نظافت و نگهداری فضای سبز کارخانه

 29. مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی و دبیرخانه / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی و دبیرخانه

 30. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک پرنیان - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک پرنیان - نوبت دوم

 31. فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات جوشکاری ، مکانیک و آزمایشگر حفاظت از زنگ / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات جوشکاری ، مکانیک و آزمایشگر حفاظت از زنگ

 32. مناقصه انجام خدمات عمومی اداره ترابری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات عمومی اداره ترابری

 33. فراخوان پروژه تکمیل زیرسازی و آسف ، حفر کانال مرزی ، تک لبه ورودی.... / آگهی فراخوان , فراخوان پروژه تکمیل زیرسازی و آسف ، حفر کانال مرزی ، تک لبه ورودی....

 34. مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، آبدارخانه ها و حمل و جابجایی بشکه ها / مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، آبدارخانه ها و حمل و جابجایی بشکه ها

 35. مناقصه تامین تعداد 35 نفر نیروی انسانی جهت واحد حفاظت فیزیکی شهرداری تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تامین تعداد 35 نفر نیروی انسانی جهت واحد حفاظت فیزیکی شهرداری تجدید نوبت دوم

 36. تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری نوبت دوم

 37. فراخوان انجام خدمات امور آبدارخانه های ساختمان- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان انجام خدمات امور آبدارخانه های ساختمان- نوبت دوم

 38. فراخوان مناقصه راهبری، حفظ و نگهداری از ناوگان تخصصی تجهیزات اطفاء حریق / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه راهبری، حفظ و نگهداری از ناوگان تخصصی تجهیزات اطفاء حریق نوبت اول

 39. فراخوان واگذاری امور تاسیسات ستاد مرکزی / فراخوان مناقصه , فراخوان واگذاری امور تاسیسات ستاد مرکزی

 40. مناقصه امور خدماتی آبدارخانه / مناقصه , مناقصه مناقصه امور خدماتی آبدارخانه

 41. استعلام نگهداری فضای سبز سایت پردیس صدرا / استعلام, استعلام نگهداری فضای سبز سایت پردیس صدرا

 42. فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان

 43. مناقصه انجام خدمات کنترل و ثبت نام اماکن و هیئت های ورزشی ... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات کنترل و ثبت نام اماکن و هیئت های ورزشی ...

 44. مناقصه واگذاری امورخدمات عمومی شبکه بهداشت درمان شهرستان شهربابک / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امورخدمات عمومی شبکه بهداشت درمان شهرستان شهربابک

 45. مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخشی از خدمات تخصصی / مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخشی از خدمات تخصصی

 46. مناقصه انجام خدمات حجمی راهبری و کاربری تخصصی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات حجمی راهبری و کاربری تخصصی

 47. فراخوان خدمات حراست پالایشگاه / آگهی ارزی کیفی, فراخوان خدمات حراست پالایشگاهمشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
نمونه سوالات درس اصول مبانی فلسفه تعلیم تربیت یا ذالمن الکثیر و بالیسیر ندگی به تر با تلگرام جدید تر یک بند ضرب المثل شکر نعمتت افزون کند حرام ماههای محاسبه بیمه میگردد کدامند ماههای حرام حرام کدامند محاسبه میگردد میلیون تومان چگونه محاسبه حرام چگونه محاسبه لیزر بافت اطراف کیست مویی نحوه ری خدمت سربازی ایلام 98 99 هماهن برگزاری المپیاد جوک میگه میگم پ پ گفتم پ ن ه ن ه پ ن پ گفتم پ پ ن r ya ayxan senden ba qa coinvault باج افزاری هزاران قربانی گرفت اجرای قاضی احکام کیفری آیین مستقر اجرای احکام قاضی مستقر قاضی اجرای احکام کیفری آیین نامه اجرای احکام کیفری قاضی اجرای احکام آیین دا طرح بروشور عرقیات گیاهی استقبال رسمی از نخست سوئد در سعدآباد برگزاری نشست های چندجانبه تغییر تعطیلی ا هفته در عربستان متن اهنگ ترک الینه ترک دیلینه قربونم تبلیغ فعالیت ها و خدمات کتابخانه های عمومی در این هفته lovedance dance your love with beauty your beauty with your gathered safely burning violindance beauty with پادشاه قلب من دوستت دارم گوشیx power باتری قدرتمند با قیمت فوق العاده
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.