پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 عط رها بیشت ر از حرف ها ج ذب م میکن د
انشا در مورد تو نیکی می کن در دجله انداز|معنی تو نیکی میکن و در دجله انداز
درخواست حذف اطلاعات

انشا تو نیکی میکن و در دجله انداز
معنی ضرب المثل تو نیکی میکن و در دجله انداز
شعر کامل تو نیکی میکن و در دجله انداز
داستانهای کوتاه قابوس نامه تو نیکی میکن در دجله انداز
گسترش ضرب المثل تو نیکی میکن و در دجله انداز
از تو حرکت از خدا برکت
انشا از تو حرکت ازخدا برکت
باد آورده را باد میبرد

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
معنی برو کار کن مگو چیست کار|معنی شعر برو کار کن مگو چیست کار
درخواست حذف اطلاعات

معنی ضرب المثل برو کار کن مگو چیست کار
انشا در مورد برو کار کن مگو چیست کار
معنی شعر برو کار میکن مگو چیست کار
انشا درباره برو کار کن مگو چیست کار
انشا برو کار کن مگو چیست کار
مفهوم برو کار کن مگو چیست کار
برداشت خود از ضرب المثل برو کار میکن مگو چیست کار
معنی ضرب المثل برو کار میکن مگو چیست کار

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
شعر شهریار در مورد الا ای تهرانیا
درخواست حذف اطلاعات

شعر معروف الا ای تهرانیا از شهریار

الا ای داور دانا تو میدانی که ایران.

چه محنتها کشید از دست این تهران و تهرانی

چه طرفی بست از این جمعیت ایران جز پریشانی

چه داند ی سر گشته صحرای نادانی

چرا مردی کند دعوی ی کو کمتر است از زن

الا تهرانیا انصاف میکن تویی یا من

تو ای بیمار نادانی چه هذیان و هدر گفتی

به رشتی کله ماهی خور به طوسی کله گفتی

قمی را بد شمردی اصفهانی را بتر گفتی

جوانمردان آذربایجان را این نام مجاز نمی باشد گفتی

تو را آتش زدند و خود بر آن آتش زدی دامن

الا تهرانیا انصاف میکن تویی یا من

تو اهل پایتختی باید اهل معرفت باشی

به فکر آبرو و افتخار مملکت باشی

چرا بیچاره مشدی و بی تربیت باشی

به نقص من چه خندی خود سراپا منقصت باشی

مرا این بس که میدانم تمیز دوست از دشمن

الا تهرانیا انصاف میکن تویی یا من

گمان که با من همدل و همدین و همدردی

به مردی با تو پیوستم ندانستم که نامردی

چه گویم بر سرم با ناجوانمردی چه آوردی

اگر میخواستی عیب زبان هم رفع میکردی

ولی ما را ندانستی به خود هم کیش و هم میهن

الا تهرانیا انصاف میکن تویی یا من

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
الا تهرانیا/ به تهرانیا برنخوره ...
درخواست حذف اطلاعات
الا ای داور دانا تو میدانی که ایرانی
چه محنتها کشید از دست این تهران و تهرانی
چه طرفی بست از این جمعیت ایران جز پریشانی
چه داند ی سر گشته صحرای نادانی
چرا مردی کند دعوی ی کو کمتر است از زن
الا تهرانیا انصاف میکن تویی یا من

تو ای بیمار نادانی چه هذیان و هدر گفتی
به رشتی کله ماهی خور به طوسی کله گفتی
قمی را بد شمردی اصفهانی را بتر گفتی
جوانمردان آذربایجان را ترک گفتی
تو را آتش زدند و خود بر آن آتش زدی دامن
الا تهرانیا انصاف میکن تویی یا من

تو اهل پایتختی باید اهل معرفت باشی
به فکر آبرو و افتخار مملکت باشی
چرا بیچاره مشدی و بی تربیت باشی
به نقص من چه خندی خود سراپا منقصت باشی
مرا این بس که میدانم تمیز دوست از دشمن
الا تهرانیا انصاف میکن تویی یا من

گمان که با من همدل و همدین و همدردی
به مردی با تو پیوستم ندانستم که نامردی
چه گویم بر سرم با ناجوانمردی چه آوردی
اگر میخواستی عیب زبان هم رفع میکردی
ولی ما را ندانستی به خود هم کیش و هم میهن
الا تهرانیا انصاف میکن تویی یا من

به شهریور مه پارین که طیارات با تعجیل
فرو میریخت چون طیر اب لم به سر سجیل
چه گویم ای همه ساز تو بی قانون و هردمبیل
تو را یک شب نشد ساز و نوا در رادیو تعطیل
ترا تنبور و تنبک بر فلک میشد مرا شیون
الا تهرانیا انصاف میکن تویی یا من

بدستم تا سلاحی بود راه دشمنان بستم
عدو را تا که ننشاندم به جای از پای ننشستم
به کام دشمنان آ گرفتی تیغ از دستم
چنان پیوند بگسستی که پیوستن نیارستم
کنون تنها علی مانده است و حوضش چشم ما روشن!
الا تهرانیا انصاف میکن تویی یا من

چو دغل سنگ محک بر سکه ما زد
ترا تنها پذیرفت و مرا از امتحان وا زد
سپس در چشم تو تهران به جای مملکت جا زد
چو تهران نیز تنها دید با جمعی به تنها زد
تو این درس خیانت را روان بودی و من کودن
الا تهرانیا انصاف میکن تویی یا من

چو خواهد دشمنی بنیاد قومی را براندازد
نخست آن جمع را از هم پریشان و جدا سازد
چو تنها کرد هریک را به تنهایی بدو تازد
چنان اندازدش از پا که دیگر سر نیفرازد
تو بودی آنکه دشمن را ندانستی فریب و فن
الا تهرانیا انصاف میکن تویی یا من

چرا با دوستدارانت عناد و کین و لج باشد
چرا بیچاره آذربایجان عضو فلج باشد
مگر پنداشتی ایران ز تهران تا کرج باشد
هنوز از ماست ایران را اگر روزی فرج باشد
تو گل را خار میبینی و گلشن را همه گلخن
الا تهرانیا انصاف میکن تویی یا من

تو را تا ترک آذربایجان بود و اسان بود
کجا بارت بدین سنگینی و کارت بدینسان بود
چه شد کرد و لر و یاغی کزو هر مشکل آسان بود
کجا شد ایل قشقایی کزو دشمن هراسان بود
کنون ای پهلوان پنبه چونی نه تیر ماند و نی جوشن
الا تهرانیا انصاف میکن تویی یا من

کنون گندم نه از سمنان فراز آید نه از زنجان
نه ماهی و برنج از رشت و نی چایی ز لاهیجان
از این قحط و غلا مشکل توانی وارهاندن جان
مگر در قصه ها خوانی حدیث زیره و کرمان
دگر انبانه از گندم تهی شد دیزی از بنشن
الا تهرانیا انصاف میکن تویی یا من


مشاهده متن کامل ...
ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺎ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ،
درخواست حذف اطلاعات
در محضر آیت ﺍﻟﻠﻪ بهجت(ره) :
ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺎ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ،
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ،
ﺍﺳﻢ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ.
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ،
ﭘﺴﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ
و ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻭﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺍﺻﻼ ﻣﻼﮎ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ :
ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺷﺎﻥ
 ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ.

دوم ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ
 ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ.

سوم ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺍﺷﮏ ﺑﺮﺍﻱ حسین و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ
ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺍﻧﺪ و عمل صالح انجام دادند ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ :
ﺍﻱ ﺧﺪﺍﻱ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﭘﺲ ﺷﻬﺪﺍ ﻭ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ وایثارگران ﭼﻪ؟
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ :
ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻴﻢ،
ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﮐﺠﺎ ﺧﻮﺷﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ
ﻭ ﮐﺠﺎﻱ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺮﻭﻧﺪ؟
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﻢ.

"اللهم ﺍﺭﺯﻗﻨﺎ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﮏ"مشاهده متن کامل ...
مسئولان برای ساده کار خود فضای مجازی را میکن
درخواست حذف اطلاعاتنوا گفتگوی صمیمانه محسن رضایی دبیر مجمع مصلحت نظام با رضا رشیدپور در برنامه شرایط خاص را مشاهده می کنید. مسئولان برای ساده کار خود فضای مجاز


لینک های : کیفیت 240p |مشاهده متن کامل ...
خزعبلات
درخواست حذف اطلاعات

امشب قرار این معده منو سرویس کن رسما

یک معده درد بدی دارم

تورو خدا خوب شو


پی نوشت: اینم از ز له روی مخم

هیچ حس نمیکنه

یه نرم افزار ز له سنج دارم

می زارم روی زمین 7 دهم ریشتر لرزش ثبت میکن

روی ویبره ایم سه روزه

والامشاهده متن کامل ...
ﺩﺭ ﺁﻥ #ﻧﻔﺲ ﮐﻪ ﺑﻤﻴﺮﻡ ﺩﺭ #ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ
درخواست حذف اطلاعات


ﺩﺭ ﺁﻥ #ﻧﻔﺲ ﮐﻪ ﺑﻤﻴﺮﻡ ﺩﺭ #ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ
ﺑﺪﺍﻥ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﻫﻢ #ﺟﺎﻥ ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﮐﻮﯼ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

ﻣﯽ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻨﻮﺷﻢ ﺯ ﺩﺳﺖ ﺳﺎﻗﯽ ﺭﺿﻮﺍﻥ
ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩﻩ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

#سعدیمشاهده متن کامل ...
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
درخواست حذف اطلاعات


ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﺎﻫﯽ یک ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ
ﺑﺎ ﮐﻼﻣﺶ ...
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩﺵ ...
ﺑﺎ ﺑـــﻮﺩﻧﺶ ..
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯿسـﺎﺯﺩ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ که ﺩﯾﮕﺮ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﺑﻬﺸﺖ
ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ هم ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯽ...مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
صبحی تو پارک باز سگه دیدم بچه هاشم بودن

5 تا بچه داره

4 زرد یکی سیاه

فکر بچه هاشو بردن

وقتی دوباره دیدمشون خوشحال شدم

از بس اذیت اینا میکن نمیدونم کجا قایمشون کرده بودمنبع: http://driven. /

مشاهده متن کامل ...
!!!!!!!!!
درخواست حذف اطلاعات


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


ﺍﻣﺎﻡ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍ:

ﺑﻪ ﻣﺬﺍﺮﺍﺕخوشبین نیستم


ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧ:

ﺑﻪ ﻣﺬﺍﺮﺍﺕ ﺧﻮﺷﺒﻨﻢ

— — — — — — — —


:

ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﺑﺎﺪ ﺍﺳﻼﻣ ﺷﻮﺩ


ﺭﻭﺣﺎنی:

ﺠﺎ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﺎﺪ ﺍﺳﻼﻣ ﺷﻮﺩ؟!

— — — — — — — —


:

ﺑﺎﺪ ﻧﻬ ﺍﺯ ﻣﻨﺮ ﺮﺩ


ﺭﻭﺣﺎﻧ:

ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺎﺯﺑﻪ ﺍﺭﺷﺎﺩﻧﺪﺍﺭﻧﺪ

— — — — — — — —


:

ﻧﺬﺍﺭﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﺻﺤﺢ ﺩﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻟﺠﻦ ﻣﺎﻝ ﻨﻨﺪ


ﺭﻭﺣﺎﻧ:

ﺑﺎﺪ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭ ﻣﻤﺰ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﻢ،ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻔﻬﻤﻨﺪ

— — — — — — — —


:

ﺎﻫﻰ ﺷﻨﺪﻩ ﻣﺸﻮﺩ ﺴﺎﻧﻰ ﺩﺭﻮﺷﻪﻭﻨﺎﺭ ﻣﻮﻨﺪ، ﺁﻗﺎ، ﻣﺮ ﻣﺎ ﻣﻮﻇّﻔﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ؟ ﺧﺐ ﺑﻠﻪ؛ ﻓﺮﻕ ﺣﺎﻢﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺣّﺎﻡ ﺩﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻦ ﻭﻇﻔﻪﻯ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ.


ﺭﻭﺣﺎﻧ:

ﺑﺬﺍﺭﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻨﻨﺪ،ﻧﻤﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺷﻼﻕ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮد!؟

— — — — — — — —


:

ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺒﺮﻫﺎ ﻳﻚ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺮ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﻣﻨﺒﺮﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻫﻴ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻜﻨﺪ.


ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ:

ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻴﺎﻣﻬﺎﻱ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺁﻣﺪﻩ، ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻴﺎﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻠﻨﺪﻮﻫﺎﻱ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ، ﻣﻨﺒﺮﻫﺎﻱ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻭ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺁﻣﺪﻩ.

— — — — — — — —


ﺴﺎنی که ﺑﺮﺍ ﺗﺌﻮﺭﺰﻩ ﺮﺩﻥ ﺳﺎﺯﺵ، ﺗﺴﻠﻢ ﻭ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻭﺭﻮﺎﻥ، ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻨ ﻃﻠﺒ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻨﻨﺪ ﺧﺎﻧﺖ ﻣﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻮﻨﺪ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧ، ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺮﻑ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺗﺮﻢ ﺑﺸﺮ ﺍﺳﺖ.


ﺭﻭﺣﺎنی:

ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺪ ﺑﺮ ﺭﻭ ﺩﻧﺎ ﻨﺠﻪ ﺑﺸﻢ ﻭ ﺩﺍﻤﺎ ﺳﺮ ﺟﻨ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ/ ﻋﺪﻩ ﺍ ﺣﺎﺕ ﺳﺎﺳ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﺮﻬﺎ ﻭ ﺁﺷﻮﺑﻬﺎﺳﺖ.

— — — — — — — —


:

ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺪ ﺍﺯ ﻟﻔﻆ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ ﺑﺮﺍ ﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺴﺘﺒﺮ ﻭ ﺯﻭﺭﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻨﻢ/ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺍﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ ﺑﺪﺍﻧﻢ.


ﺭﻭﺣﺎنی:

ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ ‏( 5+1 ‏) ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺬﺍﺮﻩ کنیم!

— — — — — — — —


:

را کنند آن را آتش می زنیم


:

بعضی ها خیال د یک منقلی هست که سند بین المللی را در آن منقل بندازند و آتش بگیرد!

— — — — — — — —


۹۶/۱/۳۰:

اگر می خواهید از دشمن بترسید از طرف خودتان بترسیدنه از طرف مردم.


۹۶/۱/۳۱:

از جیب خودتان بروید دنبال تحریم نه از جیب مردم.مشاهده متن کامل ...
قابل توجه اونایی که هی میگن به مام سربزن....
درخواست حذف اطلاعات

سلام

قابل توجه اون ایی که میکن به مام سربزن

من سه تاوب دارم که باهرکدوم دنب ون کنم فرقی نداره

امافقط بایکیش کامنت میذارم

وبلا شنگول منگول-الودگی محیط زیست واین ماله منهمشاهده متن کامل ...
آکواریوم پاتایا
درخواست حذف اطلاعات

دنیای زیر آب پاتایا (underwater world pattaya)، یکی از جاذبه های مهم تور پاتایا برای بازدید از جاذبه های متنوع است. در این مقاله شما را بیشت  با این جاذبه آشنا خواهیم کرد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

بهشت زیر پای پدران است.
درخواست حذف اطلاعات

⭕️ﺧﺒﺮﻓﻮﺭ ‼️‼️
ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺸﻼﺕ ، ﺮﺍﻧ
ﻣﺴﻦ، ﻣﺎﺷﻴﻦ، ﺩﺍﻧﺸﺎﻩ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻭ
ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻫﺎ،

ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﺷﺐ ﻣﻼﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﺖ ﺑﻪ ﺯﺮ ﺎ
ﺪﺭﺍﻥ ﻣﺒﺎﺷﺪمشاهده متن کامل ...
نوسان شلاقی دلار
درخواست حذف اطلاعات
نوسان یاد شده در پست قبلی در گشایش امروز بازار چند دقیقه بیشت درحوالی 3750 دوام نیاورد و سریع میل به افزایش پیدا کرد و در 3900 بازار بسته شد

تمدید تحریمها تمامی اثرات تصمیمات اوپک و سخنان رییس بانک مرکزی مبنی بر کنترل نوسان را به باد فنا دادمنبع: http://chaoseconomy. /


مشاهده متن کامل ...
جنبه های روانشناسی
درخواست حذف اطلاعات
رونشناسی تربیتی/اینروانشناس در مدرسه تلاش میکندتا با دانش امموزان درباره مسایل اموزشی که برایشانپیش می اید کمک کند

روانشناسی جنایی/ روانشناسی که طرف مشاوره دادگاهاست وبه قاضی و طرفین دغوی کمک میکن بهترین تصمیم را بگیرندمنبع: http://ostadparsaei. /

مشاهده متن کامل ...
دانش آموز زرنگ
درخواست حذف اطلاعات
دانش آموز زرنگ آن است که به معلم خود احترام میگذارد.موفقیت دوستان رادوست میدارد و با آنان رقابت میکند وبه دانش آموز زرنگ حسودی نمیکند وسعی خود را بیشت میکند تا خود را به او برساندمنبع: http://mohammadaminamirian. /

مشاهده متن کامل ...
سر بر شانه خدا بگذار.....
درخواست حذف اطلاعات
ﺳﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﺎ ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺯﺥ ﺑﺘﺮﺳﯽ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﺩﺭﺁﯾﯽ ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ ﻭﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﺁﺩﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ...منبع: http://pic-neda. /


مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

شارژ جدید همراه اول


1⃣اول: ارسال 1 به 307570


2⃣دوم: ارسال 2 به 307570


و بعد ارسال کد زیر به 307570 کد 3475584


برای هر 2 نفری که کدت رو بزنن 2هزار شارژ دریافت میکن


برای اینکه ببینی چند نفر رو دعوت کردی کلمه p رو بفرست به 307570


سقف شارژدهی : 14 هزارمشاهده متن کامل ...
دبیرخانه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تشکیل شد
درخواست حذف اطلاعات
حشمتی معاون قرآنی فرهنگ و ارشاد ی از تشکیل دبیرخانه بیشت و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم خبر داد.

مشاهده متن کامل ...
سر بر شانه خدا بگذار.....
درخواست حذف اطلاعات
ﺳﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﺎ ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺯﺥ ﺑﺘﺮﺳﯽ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﺩﺭﺁﯾﯽ ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ ﻭﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﺁﺩﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ...منبع: http://pic-neda. /

مشاهده متن کامل ...
آیت ﺍﻟﻠﻪ العظمے بهجت (ره) فردمودند :
درخواست حذف اطلاعات

آیت ﺍﻟﻠﻪ العظمے بهجت (ره) فردمودند :

ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺎ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ،

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ،

ﺍﺳﻢ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ.

ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ،

ﭘﺴﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ

و ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ،

ﻭﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ،

ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺍﺻﻼ ﻣﻼﮎ ﻧﻴﺴﺖ،

ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ :

ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ.

دوم ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ.

سوم ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺍﺷﮏ ﺑﺮﺍﻱ حسین و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺍﻧﺪ و عمل صالح انجام دادند ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ.

ﺳﭙﺲ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ :

ﺍﻱ ﺧﺪﺍﻱ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﭘﺲ ﺷﻬﺪﺍ ﻭ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﭼﻪ؟

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ :

ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻴﻢ،

ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﮐﺠﺎ ﺧﻮﺷﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻭ ﮐﺠﺎﻱ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺮﻭﻧﺪ؟

"اللهم ﺍﺭﺯﻗﻨﺎ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﮏ

nasimemarefatمشاهده متن کامل ...
اظهارات ترامپ برای حل مسئله فلسطین دروغی بزرگ بیش نیست/ یک وجب از خاکمان را از د
درخواست حذف اطلاعات
سفیر فلسطین در تهران با محکوم تصمیم اخیر ت درباره انتقال سف به قدس تصریح کرد: اظهارات ترامپ مبنی بر ارائه پکیجی بزرگ برای حل مسئله فلسطین دروغی بزرگ بیشت نیست.

مشاهده متن کامل ...
موضوع آزاد
درخواست حذف اطلاعات

شاید برای این که اینو بنویسم زود باشه

ولی خب هرکودومتون سوالی کنجکاوی ای اقااصن فوضولی ای ته دلتون راجب من وجود داره بنویسید من پاسخ گومیباشم :)

یامثلا حرفی نوشته ای نصیحتی جمله قصاری طویلی هرنوعی دوس داشتید و پستی واس نوشتنش نبوده واسم بنویسید

هرچی دوس داشتید دیگ اقا باخودتون انتخابش

لبخند لطفا...

:)
+انقددوس دارم اون یه نفری ک خاموش منو دنبال میکن بشناسم :)
مشاهده متن کامل ...
ده را ار مهم برای ایجاد یک ب و کار
درخواست حذف اطلاعات
1- قبل ازشروع تاآنجاکه ممکن است پول پس اندازکنید:دراغلب مواردمردم بدون هیچ پس اندازی وارد ب وکارمی شوند.

بعضی باگرفتن وام ازبانکهایادوستانشان کارراشروع میکنند.اماآنهانمی دانندکه ممکن است ماه هایاسالهاطول بکشدتابه سوددهی برسند وهنگامی که وام دهنده بفهمدکه این کاربه اندازه کافی سودده نیست پولش راپس خواهدگرفت ویابرای دفعه بعد ازدادن وام خوداری می کند. راه درست این است که تاآنجا که ممکن میباشدهرچه بیشت ول موردنیاز راپس اندازکرد.منبع: http://chbkar. /


مشاهده متن کامل ...
بگذار تا بگریم
درخواست حذف اطلاعات
گاهی اصلاً بعضی کارها را انجام میدهیم چون هویت خودمون رو درش حس میکنیم.افسارگسیختگی هامون رو قلقلک میدیم.برای عقده های روانی ام یک لباس پر زرق و برق انتخاب می کنیم.

گاهی .. دری میکنم.باهاش غرق در کیف میشیم.فتح میکنیم رسیده های غلط رو.بنیاد میکنیم نورسیدهارو و دعایی از ته هیچستان برای نرسیده ها.

اصلاً گاهی هستیم که فقط باشیم گاهی هم نیستیم که باشیم.بنظر پیچیده میاد؟ پیچیده است.فقط بنظر نمیاد،واقعاً هست.خیلی در ژرفا.خیلی در بنیان.در هسته های طی العرض میشه دنبال ریشه ها گشت.اما بستگی داره بخوای چقدر پیچیده خودت رو باهاش درگیر کنی؟ اصلاً تمایلی به انجام این کار داری؟

نمیخوای قبلش برات قهوه درست کنم؟ یا حتی ... کفش هات رو وا .. بزنم؟بهت خیلی کمک میکن.

توی این دنیای بزرگ و پیچیده ای که میدونی خودت و تو و هم نوعانت به این مغشوش پیچیده دامن زدند،خودش اوضاع رو پیچیده تر میکن.

مثلاً اولین استارت زدن ماشین.سریع از پله ها میره بالا.سلام میکن.حال و روز خوشی هم نداره.بالا .. ه اون یک زن!ماییم که مردیم و سنگ زیرین آسیاب ولی،جز اینکه در نهایت همه در جهت رسیدن به من افضل حرکت میکنیم؟

من که توی راهم.چراغم مثل آدما رنگ عوض کرد.قرمز.بچه میبره تا ته تا شاید چیزی پیدا کن.و بهتر از ما بهترون هوایی تازه کن.سبز سیدی،رنگ پرچم .. ی،بزن بریم.

چای هم ریخته سر صبحی برای خودش.هوا یکم شل کن دعاش میکنند.

سلام خانم،سلام بر شما مشتری ارجمند.بانک خودتون.البته هیچ جایی هم که بانک خود آدم نمیشه.امرتون؟

واریزه!

یقتونم که تا خورده.آدمای ش .. ه سر صبحی.جناب مدیر شیر نسکافتون آمادست.شیره .. صندوق.عاشقشم!

ممنونم،یقم همیشه چاش من.پوزش میخوام بابت ظاهر بدم.

استدعا میکنم جناب.امروزم سیستم قطع.ایراد نداره فردا میام.از همین حالا منتظرشم.این دفعه با یقه اتو کرده.و مرتب.آقای رئیس،صندوق .. ه؟

لینک تصویر اصلی نوشته:

صفحه 1

صفحه 2منبع: http://alifgn. .. /


مشاهده متن کامل ...
موزیک ویدیو جدید و دیدنی زانیار خسروی - اگه میموندی
درخواست حذف اطلاعاتsisi متن آهنگ اگه میموندی زانیار خسروی :آروم آروم دارم نشونه هاتو از زندگیم کم میکنم حتی ع اتو دارم از رو دیوارای خونه جمع میکنمدیوارا گریه میکن


لینک های :مشاهده متن کامل ...
ﻋﻠﻢ ﺍﻭّﻟﻴﻦ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ
درخواست حذف اطلاعات

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم


(ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ) ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﻰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﻯ ﻣﺮﺩ ﺗﻮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﻰ ﺻﺮﻑ ﻛﺮﺩﻯ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻰ ﻛﻮﺷﻴﺪﻯ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻯ؟
ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩ: ﻳﺎﻧﺒﻰ ﺍﻟﻠّﻪ ﻣﻦ ﺷﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﺑﺪﺁﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ.
ﺍﻭﻝ: ﺁﻧﻜﻪ ﺗﺎ ﺣﻠﺎﻝ ﻫﺴﺖ ﺣﺮﺍﻡ ﻧﻤﻰ ﺧﻮﺭﻡ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﻠﺎﻝ ﻛﻢ ﻧﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﻭﻡ: ﺁﻧﻜﻪ ﺗﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻤﻰ ﮔﻮﻳﻢ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺭﺍﺳﺖ ﻛﻢ ﻧﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮّﻡ: ﺁﻧﻜﻪ ﺗﺎ ﻋﻴﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﻪ ﻋﻴﺐ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻡ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﺎﺡ ﻋﻴﻮﺏ ﺧﻮﺩ ﻓﺎﺭﻍ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﺐ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻡ.
ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺁﻧﻜﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻩ ﻧﺒﻴﻨﻢ ﺑﻪ ﮔﻨﺞ ﻭ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﻃﻤﻊ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﮔﻨﺞ ﻭ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺧﺪﺍ ﻛﻢ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺷﺸﻢ ﺁﻧﻜﻪ: ﺗﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭘﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺒﻴﻨﻢ ﺍﺯ ﻋﺬﺍﺏ ﺧﺪﺍﻯ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻳﻤﻦ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻋﺬﺍﺏ ﻭﻯ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﺮﻣﻮﺩ: (ﻋﻠﻢ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻯ).


ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ 1، 263

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﻳﺪﺁﻭﺭ: ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﯽ ﻣﻴﺮﺧﻠﻒ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﺸﺮ: ﻗﻢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ۱۳۸۲.
-داستان هایی از فضیلت علممنبع: http://dastanquran. /


مشاهده متن کامل ...
انشا در مورد باد آورده را باد میبرد
درخواست حذف اطلاعات

گسترش ضرب المثل باد اورده را باد میبرد
انشا درباره از تو حرکت از خدا برکت
داستان در مورد باد آورده را باد میبرد
باد آورده را باد میبرد انشا
انشا در مورد تو نیکی میکن و در دجله انداز
معنی ثروت باد آورده
گسترش مثل باد اورده را باد میبرد
مثل نویسی باد اورده را باد میبرد

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مثل یک غنچه گل رز
درخواست حذف اطلاعات

من با خودم حرف ها دارم در طول روز

حرف میزنم بحث می کنم

درگیر میشیم به نتیجه می رسیم

و این روند تکرار هر روز من

دو هفته هست گیج تره

حواس پرت تره

دستوری تر با من حرف می زن

شاید سعی میکن جدی تر باشه

و فکر میکنم اصل حرفش بدونم چیه

به زبان بی زبانی میخواد بگو

بیشتر بهم محبت کن


پی نوشت: ببین منو

چند دفعه دیگه باید بهت بگم

دیگه بی خیال اون بچه شو

وقتشه چرا درک نمی کنی

این این احساس وابستگی و حمایت بیهوده جداشو

مگر اینکه برگرده مستقیم بهم بگه

بهت احتیاج داره

اره اگه بدونم احتیاج داره دیگه نمیگم بودنم بیهود هست

پوچ باطل تو خالی

بدون احساس

دنیا پوچه

پس یا گل یا پوچمشاهده متن کامل ...
عادت غلط یا پایه احساسی ریشه دار
درخواست حذف اطلاعات

یه عادت اشتباهی که من دارم

چیه خب

از تعریف بدم می اد

از اینکه یه نفر غریبه که اصلا من نمیشناس

بخواد هی ازم تعریف و تمجید کن

یعنی خیلی خودم کنترل می کنم به طرف مقابل حرف سنگین نزنم

یا متلک بهش نگم

و خداروشکر هر روز صبح قبل از وج از خونه جزء دعام میگم خدایا به من صبر بده و واقعا خیلی خیلی اثر داره

نمونه رفته بودیم چند روز پیش بازار

حاج آقایی بود که خب حدود 60 یا 70 سال سن داشت

فروشنده بود کاسب کار قدیمی بود معلوم بود ادم درستی و خوش اخلاق

نمی دونم حرف چی شد و من چی گفتم

یعنی بنظر خودم یه گفتگو عادی و روتین بود

منم بد اخلاق نیستم ولی خب مدل صحبت م با افراد ناشنا

اتو کشید هست خشک و رسمی

نمی دونم چی شد خندید گفت خیلی مشتی هستی!!!!!

بیا بشین با هم یه چایی بخوریم

خب اولین فکرم این بود که نکن زمان برگشت 50 سال قبل!!!

یا اصلا کلا رژیم تغییر کرده:))))))

اصلا نمی تونستم تصور کنم با یه تعداد بازاری بشینم خوش و بش و چای خوردن

از بحث تفاوت سن بگذریم که بنده خدا جای پدرم بود

توی خانواده ای بزرگ شدم که یاد گرفتم هر ی ازت تعریف کرد گارد بگیر

حالا مگه پیرمرد ول می کرد از کل بچه ها و نوه هاش داشت میگفت

هی هم از خوبی من تعریف می کرد اونم خوبی ندیده

ده دقیقه فقط داشتم میگفتم ممنون شما لطف دارین

بین دو تا تضاد گیر می کنم

از یه طرف عصبانی میشم از طرف دیگه خندم می گیره

خندم می گیره چون خنده داره ندیده نشناخته تعریف می کن و

از همه نشانه ها و رفتار و تجربه ام می بینم نیتش خیره ادم بدی نیست

و دست خودم نیست عصبانی میشم

چون تمام بچگیم ی ازم تعریف نکرد

و خیلی مس ه شدم

و هنوز ته ذهنم این دید هست که مواظب باش

اون ازت تعریف نمی کن داره مس ه ات میکن

و خیلی راحت موضوع که می تون خوشحال کننده باشه

تبدیل میشه به ناراحتی برای اینکه

نکن اینم مثل زمان بچگیم میخواست مس م کن


بهش میگن حس عدم امنیت

این عدم امنیت هرچقدر سعی میکنم کمرنگ بشه

بازم بعضی زمان ها خودنمایی میکنمشاهده متن کامل ...
موقع خندیدن لثه ام بیرون میزنه
درخواست حذف اطلاعات
با سلام
یه پسر جوون هستم که مشکل من با صورتم هست. خود من خیلی از قیافم و هیکلم راضی ام اما مشکلم با دوستام ( دوست که نه همکلاسی) هام هست. فک من یک مقدار جلو هست و موقع خندیدن لثه ام بیرون میزنه ، اینم شده بدبختی من . مس ه میکن و شدم موضوع خنده 4 تا ... ! 4 و 5 بارم سر این دعوام شده . برم عمل فک انجام بدم؟
چیکار کنم کمک کنید .


مشاهده متن کامل ...
همه این جورین
درخواست حذف اطلاعات
همه زنها دوست دارند صبح که بیدار میشن مثل یه پری کوچک غمگین با یه بوسه به استقبالشون بیان . بعضیاشون یاد میگیرن که این حرفها دروغه و اونها پری نیستن صبحاشون را با صدای ساعت شروع میکن و در انتظار نمی مونن پیر میشن پژمرده میشن چون میفهمن رویایی ندارن بعضیهام سرسختند و میخوان پری باشن به آب و آتش می زنن و گریه می کنن اشک می ریزن شعر می خونن شعر می نویسن ...اما اونام پیر میشن چون هیچ بوسه عشقی در کار نیست توی این دنیا کار زن انتظارو انتظار و انتظاره و دلتنگی شونه مردی که بهش بشه تکیه کرد و دستی که بشه گرفتشمنبع: http://awfuldays. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
چند روزه گوشیت خاموشه خیلی دلم برات تنگ شده اینقد که گاهی فکر خودکشی به سرم میزنه تو این هوای پاییزی با این باد و آسمون ابری و کلی

دلتنگی و یه دنیا خاطره همه چی دلگیر تر میشه ب خاستم گریه کنم نمیشد مزاحم دوروبرم بود الانم که بازم نمیشه

اما چشمام اشک دوونده و قلبم داره از جا کنده میشه ب بازم بدون تو با خاطرات تو تموم خیابونهای. شهرتون

رو دور زدو چرخیدم اما تنهای تنهای تنهای تنها.....

خیلی دوستت دارم و این خیلی رو قلبم سنگینی میکن.نیاز شدید به یک مردنه.منبع: http://narnya1375. /

مشاهده متن کامل ...
به نظرمن...
درخواست حذف اطلاعات

به نظرمن غم چیزی اجتناب ناپذیره ودرهرمورد میتونه به سراغ آدم بیاد.

چون زندگی سرتاسرفرازو نشیبه وا اما همیشه بروفق مراد آدم نیست.

امااگه آدم همیشه یه چیز رو مدنظر داشته باشه،میتونه همیشه رضایت قلبی درخودش احساس کنه و راههای غصه رو ببنده.

اونم اینه که ((معتقد باشه به این چرخ دنیا به دست دیگری می چرخه ودرواقع اراده ی ما بعد ازاراده و قدرت اون قرارمیگیره))...

................................................................

پ.ن:این روزها خیلی ها بهم پیام دادن که عاشق شدی و ازاین حرف ها و.....

چرا ح بده؟؟؟؟

طرف رو معرفی کن بریم برات خواستگاری....

آقا ازهمین جا اعلام میکن من عاشق نشدم وحالاحالا ها نخواهم شد فقط درگیره فکرم این روزا واون پستای عشقولانه یه دلیل دیگه داره....مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.