پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 فرماندار وم برخورد جدی با پدیده توزیع در شهرستان محلات
سریع ارزی دین ورزی جوانان حوزوی و ی
درخواست حذف اطلاعات

بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 364 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 125

هدف از این پایان نامه ارزی دین ورزی جوانان حوزوی و ی می باشد

ارزی دین ورزی جوانان حوزوی و ی


پایان نامه رشته علوم تربیتی

ارزی دین ورزی جوانان حوزوی و ی

چکیده:
با گسترش وسیع آموزشی و حجم زیاد مخاطبانش از عرصه هایی است که نقش کلیدی در شه سازی و شه پروری در جامعه ها دارد. اهمیت غیر قابل انکار در تعمیق ارزشها و هنجارهای اجتماعی واقعیتی است که به یقین از نگاه تیز بین مسئولین و سیاست گذاران آموزشی پنهان نمانده و کوشش های گوناگون در اصلاح و بهبود کیفیت فضا و محتوای آموزشی در ها از مصادیق بارز آن است . لیکن تلاشهای صورت گرفته از سوی مسئولین در مقایسه با اهمیت سرمایه های مادی و معنوی که چه در بعد مادی و چه در ابعاد انسانی در اختیار سیاست گذاران و متولیان امر آموزشی قرار می دهد، بسیار اندک است لذا مغنتم دانستن این سرمایه ها و استفاده بهینه از آنها از ضرورت های اساسی است که وم تحقیق و پژوهش در ارتباط با میزان مقید و پایبندی دانشجویان به دین را آشکار می سازد.
همچنین محیط از بهترین عرصه هایی است که بستر لازم جهت ایجاد و ابقاء شه های دینی را در ذهن دانشجویان فراهم می آورد و به دلیل برخورداری از امکانات گوناگون فرصت آشنایی هر چه بیشتر و عمیق تر دانشجویان با معارف دینی را در اختیار آنان قرار می دهد از دیگر سوی کمیت و کیفیت سرمایه انسانی که در اختیار است یعنی دانشجو و بویژه شرایط خاص سنی و روحی- روانی که دانشجویان در سنین تحصیل در از آن برخوردارند قابلیت انعطاف و تأثیر پذیری بیشتری را در آنها ایجاد نموده که این می تواند بعنوان مهمترین امکان توسط مسئولیت مورد استفاده بهینه قرار گرفته و به ارتقاء و رشد فکری دانشجویان در زمینه مسائل دینی کمک کند.
این موارد در کنار انتظار جامعه از نقش غیر قابل انکار در ایجاد زیر بناهای فکری و شخصیتی جوانان و مطالبات به حق جامعه از در تأمین فضای فکری سالم و ترویج آن به سایر ابعاد زندگی اجتماعی دلیل دیگری است که دقت نظر در حوزه مذکور و بررسی های لازم در این خصوص را می طلبد. گذشته از موارد ذکر شده در فوق موج گسترده تبلیغات منفی علیه باور داشتها و انکارهای دینی در کشورهای مسلمانان و بویژه در کشورها که از سوی دشمنان و رسانه های خارجی به طور همه جانبه ذهن و فکر اقشار مختلف و بویژه جوانان را هدف قرار داده، واقعیتی است که غفلت از آن عواقب وخیمی برای جامعه در ابعاد گوناگون به بار خواهد آورد لذا توجه به این امر و مقابله با آن از طریق آگاهی از میزان پابندی دانشجویان به دین و انگاره های دینی و برنامه ریزی اصولی در جهت حفظ و ارتقاء مؤلفه های دینی، ضرورت پرداختن به این موضوع را بطور جدی خاطر نشان می سازد.
کلمات کلیدی:

دینداری جوانان

پایبندی به دین

نگرش جوانان به دین

مقدمه:
ارزش های دینی و ملی برای همه انسان ها و همه جوامع مهم است و رعایت آن ها امری ضروری به شمار می رود. سلامت انسان و اجتماع به نسبت بهره مندی از ارزش های انسانی است و با حفظ رابطه ارزش هاست که می توان با مواجه شدن با پدیده ها روابط منطقی برقرار کرد. قطع یا فاصله بین ارزش ها موجب انحراف یا زوال آن ها می شود و انسان را از حقایق دور نگه می دارد. در اصطلاح جامعه شناسی، ارزش اجتماعی عبارت است از چیزی که مورد پذیرش همگان است و جامعه ای پایدار می ماند که ابتدا بر نگه داری و حفظ ارزش های انسانی و ملی خود اهتمام ورزد. نوجوانان و جوانان نقش مهم و تعیین کننده ای در ساختن جامعه به عهده دارند.
سنین نوجوانی و جوانی از نظر تربیت، دوره نسبتاً دشوار زندگی و یکی از بحرانی ترین مراحل آن می باشد که با بلوغ همراه است. تغییرات این دوره تنها در یک جنبه خلاصه نمی شود، بلکه در ابعاد مختلف عاطفی، جسمی، روانی و ارزش های مختلف آن صورت گرفته و تعامل آن ها در فرآیند زندگی یک فرد بسیار قابل ملاحظه است. علاوه بر پیچیدگی موضوع، یافتن زبان ارتباطی با مخاطبان این قشر نیز، موضوع دشواری است؛ به طوری که آنان هرنوع ارتباطی را پاسخ نمی دهند و تنها به کنش هایی ع العمل نشان می دهند که به خوبی اثبات کنند و موفق به درک آن ها شده باشند.
نوجوان و جوان می خواهد براساس تفکر و برهان عقلی و دلایل منطقی، مطالب و مسائل مذهبی را بررسی و قبول نماید، زیرا مسائل مذهبی، غالباً در این دوره ارزش واقعی پیدا می کنند و در نظام های زندگی ادغام می شوند؛ لذا، نشان دادن واقعیت های دینی به آن ها در گرایش بیشتر آنان به مذهب مؤثر است و تعصبات غلط باعث سرخوردگی آنان از مذهب ومذهبی ها می گردد. بنابراین، طرز ارائه مسائل مذهبی به آنها بسیار اهمیت دارد و باید دانست که چه مسائلی را در این دوره به آن ها گفت که از دین زده نشوند و در عین حال باید آن مسائل را با زندگی تطبیق داد، به طوری که مسائل دینی با تجربه و عمل توأم شود، تا به زودی از فکر جوان خارج نشود و اثرش در رفتار او ثابت بماند؛ یعنی، دین و علم را با هم به آنان آموزش داد. «اشپرانگر» معتقد است که در دوره نوجوانی و جوانی ارزش های اساسی زندگی به ترتیب اهمیت به صورت قطعی تر و پایدارتر شکل می گیرد و ارزش های حاکم بر فرد تعیین کننده نوع شخصیت او به شمار می رود.
فهرست عناوین
فصل اول: کلیات تحقیق
طرح مساله
ضرورت و اهمیت مساله
اه تحقیق
فرضیات تحقیق
سوالات تحقیق
فصل دوم : پیشینه تحقیق
بررسی آثار و پژوهشهای انجام شده
فصل سوم: ادبیات موضوع
تعاریف مفاهیم و متغیرهای اساسی تحقیق
چهارچوب فکری تحقیق وارائه نظریات مرتبط با موضوع تحقیق
فصل چهارم : روش تحقیق
تعریف جامعه آماری و حجم نمونه
روش گردآوری اطلاعات
فصل پنجم : خلاصه نتایج
تجزیه و تحلیل یافته ها
نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیتهای تحقیق
پرسشنامه
فهرست منابع
فهرست مطالب
الف ـ سیمای پاسخگویان 47
الف ـ 1 ـ توزیع پاسخگویان بر حسب ت 47
الف ـ2ـ توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 48
الف ـ3ـ توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی 49
الف ـ 4 ـ توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 50
الف ـ 5 ـ توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی 51
الف ـ 6 ـ توزیع پاسخگویان بر حسب سال ورودی به 52
الف ـ 7 ـ توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت 53
الف ـ 8 ـ توزیع پاسخگویان بر حسب میزان متوسط درآمد ماهیانه خانواده 54
الف ـ 9 ـ توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد اعضای خانواده 55
ب ـ توصیف نظرات پاسخگویان 56
ب ـ 1 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین 56
ب ـ 2 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر ارتباط با گروه همسالان کم اعتقاد 57
ب ـ 3 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر وضعیت ظاهری 58
ب ـ4 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر وضعیت ظاهری اساتید 59
ب ـ5 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر ی متون درسی در 60
ب ـ6 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر برگزاری آئین مذهبی در 61
ب ـ7 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر داشتن حجاب و رعایت آن 62
ب ـ8 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پوشش و آرایش 63
ب ـ9 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اهمیت دادن به 64
ب ـ 10 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیرب ایی جماعت در 65
ب ـ11 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین 66
ب ـ 12 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر ی شدن فضای 67
ب ـ 13 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر تحصیلات خانواده 68
ب ـ 14 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق شهری 69
ب ـ1 ـ 14 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق پایین شهر 69
ب ـ2 ـ 14 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق متوسط شهر 70
ب ـ3 ـ 14 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق بالای شهر 71
ب ـ 15 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین با توجه به محل س ت 72
ب ـ1 ـ 15 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در شهر 72
ب ـ 2 ـ 15 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در روستا 73
ب ـ 16 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر درآمد 74
ب ـ 17 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی 75
ب ـ 18 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر سختگیری در مسائل ی در 76
ب ـ 19 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مطالعه کتب مذهبی در بین دانشجویان 77
ب ـ 20 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر مطالعه مذهبی 78
ج ـ توصیف نتایج 79
ج ـ 1ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر فضای رشد دانشجو برمیزان پایبندی به دین 79
ج ـ 2ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر پوشش و حجاب برمیزان پایبندی به دین 80
ج ـ 3ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی برمیزان پایبندی به دین 81
ج ـ 4ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر اهمیت دادن به برمیزان پایبندی به دین 82
ج ـ 5 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر محل س ت بر میزان پایبندی به دین 83
ج ـ6 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر داشتن مطالعه مذهبی بر میزان پایبندی به دین 84
ج ـ 7ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیرسختگیری در برمیزان پایبندی به دین 85
د ـ رابطه بین متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل 86
د ـ 1ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و متغیر ت 86
د ـ 2ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و متغیر وضعیت تاهل 88
د ـ3 ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و متغیر گروه سنی 89
د ـ 4 ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و متغیر رشته تحصیلی 91
د ـ 5 ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و وضعیت اشتغال 94
د ـ 6 ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و میزان متوسط درآمد ماهیانه خانواده 94
د ـ 7 ـ رابطه بین میزان تاثیر تحصیلات خانواده و تعداد اعضای خانواده 95
فهرست جداول
ج شماره 1ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ت 47
ج شماره 2 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 48
ج شماره 3 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه های سنی 49
ج شماره 4 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 50
ج شماره 5 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت 51
ج شماره 6 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سال ورودی به 52
ج شماره 7 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت 53
ج شماره 8 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متوسط درآمد ماهیانه خانواده 54
ج شماره 9 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد اعضای خانواده 55
ج شماره 10ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین 56
ج شماره 11ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر ارتباط با گروه همسالان کم اعتقاد 57
ج شماره 12ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر وضعیت ظاهری 58
ج شماره 13ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر وضعیت ظاهری اساتید 59
ج شماره 14ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر ی متون درسی در 60
ج شماره 15ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر برگزاری آئین مذهبی در 61
ج شماره 16ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر داشتن حجاب و رعایت آن 62
ج شماره 17ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر پوشش و آرایش 63
ج شماره 18ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر اهمیت دادن به 64
ج شماره 19ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر ب ایی جماعت در 65
ج شماره 20ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین 66
ج شماره 21ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر ی شدن فضای 67
ج شماره 22ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر تحصیلات خانواده 68
ج شماره 23ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در مناطق پایین شهر 69
ج شماره 24ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در مناطق متوسط شهر 70
ج شماره 25ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در مناطق بالای شهر 71
ج شماره 26 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در شهر 72
ج شماره 27 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در روستا 73
ج شماره 28 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر درآمد 74
ج شماره 29 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی 75
ج شماره 30 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر سختگیری در مسائل ی در داتشگاه 76
ج شماره 31 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان مطالعه کتب مذهبی در بین دانشجویان 77
ج شماره 32 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر مطالعه مذهبی 78
ج شماره 33ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر فضای رشد دانشجو بر میزان پایبندی به دین 79
ج شماره 34ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پوشش و حجاب بر میزان پایبندی به دین 80
ج شماره 35 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی بر میزان پایبندی به دین 81
ج شماره 36ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اهمیت دادن به بر میزان پایبندی به دین 82
ج شماره 37ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر محل س ت بر میزان پایبندی به دین 83
ج شماره 38ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر داشتن مطالعه مذهبی بر میزان پایبندی به دین 84
ج شماره 39ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر سختگیری در بر میزان پایبندی به دین 85
ج شماره 40ـ نتایج آزمون مقایسه تاثیر ت بر متغیرهای وابسته 86
ج شماره 41 ـ توزیع فراوانی میزان تاثیر وضعیت ظاهری بر حسب ت 87
ج شماره 42ـ نتایج آزمون مقایسه تاثیر وضعیت تاهل بر متغیرهای وابسته 88
ج شماره 43 ـ توزیع فراوانی میزان تاثیر حجاب بر حسب وضعیت تاهل 89
ج شماره 44ـ نتایج مقایسه متغیرهای وابسته و گروه سنی 90
ج شماره 45ـ نتایج مقایسه متغیرهای وابسته و رشته تحصیلی 91
ج شماره 46 ـ توزیع فراوانی میزان تاثیر ی متون درسی در و بر حسب رشته تحصیلی 92
ج شماره 47 ـ توزیع فراوانی میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین بر حسب رشته تحصیلی 93
ج شماره 48ـ نتایج مقایسه متغیرهای وابسته و وضعیت اشتغال 94
ج شماره 49 ـ نتایج مقایسه متغیرهای وابسته و متوسط درآمد ماهیانه 95
ج شماره 50 ـ نتایج مقایسه میزان تاثیر تحصیلات و تعداد اعضای خانواده 95
فهرست نمودار
نمودار شماره 1 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب ت 47
نمودار شماره 2 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 48
نمودار شماره 3 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب گروه های سنی 49
نمودار شماره 4 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 50
نمودار شماره 5 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی 51
نمودار شماره 6 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب سال ورود به 52
نمودار شماره 7 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت 53
نمودار شماره 8 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان متوسط درآمد ماهیانه خانواده 54
نمودار شماره 9 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب تعداد اعضای خانواده 55
نمودار شماره 10 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین 56
نمودار شماره 11 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثبر ارتباط با گروه همسالان کم اعتقاد 57
نمودار شماره 12 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثبر وضعیت ظاهری 58
نمودار شماره 13 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثبر وضعیت ظاهری اساتید 59
نمودار شماره 14 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثبر ی متون درسی در 60
نمودار شماره 15 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثبر برگزاری آئین مذهبی در 61
نمودار شماره 16 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر داشتن حجاب و رعایت آن 62
نمودار شماره 17 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پوشش و آرایش 63
نمودار شماره 18 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اهمیت دادن به 64
نمودار شماره 19 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر ب ایی جماعت در 65
نمودار شماره 20 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین 66
نمودار شماره 21 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر ی شدن فضای 67
نمودار شماره 22 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر تحصیلات خانواده 68
نمودار شماره 23 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق پایین شهر 69
نمودار شماره 24 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق متوسط شهر 70
نمودار شماره 25 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق بالای شهر 71
نمودار شماره 26 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در شهر 72
نمودار شماره 27 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در روستا 73
نمودار شماره 28 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر درآمد 74
نمودار شماره 29 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی 75
نمودار شماره 30 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر سختگیری در مسائل ی در داتشگاه 76
نمودار شماره 31 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان مطالعه کتب مذهبی در بین دانشجویان 77
نمودار شماره 32 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر مطالعه مذهبی 78
نمودار شماره 33 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر فضای رشد دانشجو بر میزان پایبندی به دین 79
نمودار شماره 34 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پوشش و حجاب بر میزان پایبندی به دین 80
نمودار شماره 35 ـ توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی برمیزان پایبندی به دین 81
نمودار شماره 36 ـ توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر اهمیت دادن به برمیزان پایبندی به دین 82
نمودار شماره 37 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر محل س ت بر میزان پایبندی به دین 83
نمودار شماره 38 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر داشتن مطالعه مذهبی بر میزان پایبندی به دین 84
نمودار شماره 39 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر سختگیری در بر میزان پایبندی به دین 85


 ید

رچسب ها : ارزی دین ورزی جوانان حوزوی و ی , دینداری جوانان , پایبندی به دین , پایان نامه نگرش جوانان به دین , دین ورزی جوانان , پایان نامه پایبندی به دین در دانشجویان , پایبندی مذهبی دانشجویان , پایان نامه دین ورزی جوانان ی , ارزی دین ورزی جوانان حوزوی و ی


مشاهده متن کامل ...
تصویری/ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان و فرماندار اهر از تیم های نوروزی بازدید د
درخواست حذف اطلاعات
اهروصال: عزیز نوری مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی و فرماندار اهر از فعالیت تیم های نوروزی این جمعیت ، اورژانس و راهداری بازدید د.
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
برچسب ها:مشاهده متن کامل ...
تصویری/ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان و فرماندار اهر از تیم های نوروزی بازدید د
درخواست حذف اطلاعات
اهروصال: عزیز نوری مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی و فرماندار اهر از فعالیت تیم های نوروزی این جمعیت ، اورژانس و راهداری بازدید د.
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
برچسب ها:مشاهده متن کامل ...
مشاوره های تخصصی گروه
درخواست حذف اطلاعات
مشاوره های تخصصی گروه
مشاوره های تخصصی گروه g.mas
09122991608
09372991608
امروزه آنقدر دنیا گسترده و حجم اطلاعات و تخصص ها پیچیده و وسیع شده اند که ما هرچقدر هم کاردان، تحصیل کرده و باتجربه باشیم، باز هم در بسیاری از امور زندگی خود از جمله ب و کارمان به مشاوره نیازمندیم.
مشاوره در معنای لغوی همکاری دادن و جویا شدن رای و نظر دیگران برای انجام دادن کاری است. اما مشاوره به عنوان یک فعالیت تخصصی به تجزیه و تحلیل مشکل و راه حل های مناسب می پردازد.فردا از طریق گفتگو با مشاور یک فضای مملو از تفاهم می تواند خود را بهتر بشناسد.چگونگی تصمیم گیری را بیاموزد و سرانجام راه حل مناسب را بیابد و به این ترتیب مشاوره می تواند به فرد کمک کند تا دوباره فکر کند تصمیم بگیرد، رفتار خود را تغییر دهد و توانایی های مقابله و حل مسائل زندگی را در خود پرورش دهد.
یکی از خدماتی که گروه تخصصی g.mas به مخاطبان گرامی ارایه می دهد، مشاوره های تخصصی در حوزه های فروش، بازاری ، برندسازی، تبلیغات، قیمت گذاری، جلسات مذاکره ی حرفه ای، چیدمان فروشگاه، توزیع و پخش و ....است.
گروه g.mas با سابقه ی ارایه مشاوره های تخصصی به بسیاری از برندهای معروف و معتبر و نیز بسیاری از شرکت ها و سازمان های نوپا و تازه شکل گرفته سعی دارد اصول علمی مشاوره را در جلسات خود رعایت نموده، با تحلیل و شناخت سازمان، شرکت و یا فروشگاه شما، مشاوره های لازم و به روز را در تمامی زمینه های مرتبط با زمینه ی کاریتان ارایه نماید. گروه تخصصی مشاوره بازاری ، تحقیق، آموزش و اجرای g.mas با مدیریت علی خویه ،مدرس ، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های مدیریت، بازاری ، ارتباطات، تبلیغات، برند، خلاقیت تجارت و فروش ، شامل متخصصین روانشناسی، گرافیست و تیم حرفه ای اجرا، آموزش و مشاوره می باشد. این گروه تخصصی می تواند شرکت، سازمان و یا فروشگاه شما را در ایجاد این تغییرات سودمند یاری رساند. این گروه سعی دارد خدمات ذیل را در طی فرایند مشاوره به دقت پیگیری کرده و از آن ها برای ارایه مشاوره ی بهتر ، بهره مند گردد:
۱- برقراری محیطی سرشار از امنیت و تعمل سازنده بین فرد و مشاور
۲- تعریف نقش مشاور به عنوان کمک دهنده و نه تحمل کننده
۳- ایجاد رابطه ی حضوری با جلسات مکرر برای شناسایی بهتر مشکلات و سوالها
۴- آموختن شیوه های انتخاب و برنامه ریزی مناسب برای دستی به یک ب و کار معقول و موفق
۵- کمک در جهت اینکه افراد در آینده خودشان مشکلاتشان را حل کنند
نگاهی به فعالیتهای گروه g.mas
این گروه تخصصی در زمینه های
ø آموزش تخصصی در کلیه ی زمینه های، ی فروش، تبلیغات، برند، مشتری مداری، مدیریت بحران فروش،چیدمان و مدیریت فروشگاه، قیمت گذاری، بازاری ، خلاقیت و تریز ، مذاکره حرفه ای ........
ø اجرای پروژه های تخصصی ی فروش، برندسازی، ارایه کمپین های تبلیغاتی، خلاقیت، مذاکره ی حرفه ای، ی چیدمان فروشگاهها، قیمت گذاری اثربخش و کلیه ی پروژه های مرتبط با پروژه های بازاری و فروش
ø ارایه مشاوره های تخصصی در تمامی زمینه های ذکر شده
ø -تحقیق و پژوهش
ø تالیف و ترجمه ی کتابها و مقالات تخصصی مرتبط با عناوین ذکر شده
فعالیت و در پیشینه ی خود افتخار ارایه ی خدمات به بسیاری از شرکتهای معتبر لبنی، توزیع و پخش، تجهیزات سنگین، فروشگاههای زنجیره ای، کلینیک های پزشکی، خوراک دام و طیور، صنعنی و معدنی، تولیدی، مخابراتی، هتل ها و شرکت های توریسمی و شرکتهای غذایی را دارد.

تماس با گروه تخصصی g.mas:
09122991608
09372991608
www.khooyeh.com
www.khooyeh.ir
www.gmas.ir


[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات برخی احادیث مرتبط با ب و کار
باقر (علیه السلام) 26. إنِّى لأبغضُ الرَّجُل أن یَکُون لاناً عَن أمرِ دُنیَاه، و مَن کَسَل عَن أمرِ دُنیاه فَهُو عَن أمر آخِرتِه أ لَ من مردى را که در کار دنیایش تنبل باشد مبغوض میدارم و ى که در کار دنیا تنبل باشد، در کار آ تش تنبل تر است. ادامه مطلب [ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات آموزش در محل توسط گروه تخصصی g.mas
آموزش در محل توسط گروه تخصصی g.mas
متخصصین تربیتی و روانشناسان معتقدند،آموزش موثر حاصل ترکیب مدیریت خوب کلاس، سازماندهی، طراحی موثر و ویژگیهای شخصیتی مدرس است. در کلاس آموزشی هر یک از مخاطبان در محیط مثبت کلاس که حمایت کننده، چالش برانگیز و پرورش دهنده ی اه آموزش است به آن اه نایل می شود.
گروه تخصصی g.mas که در عرصه آموزش تخصصی در کلیه ی زمینه های، ی فروش، تبلیغات، برند، مشتری مداری، مدیریت بحران فروش،چیدمان و مدیریت فروشگاه، قیمت گذاری، بازاری ، خلاقیت و تریز ، مذاکره حرفه ای و ........ فعالیت مستمر و پررنگ دارد، بنابر درخواست و تمایل مخاطبان عزیز، به دو صورت عمومی و اختصاصی دوره های آموزشی خود را ارایه می دهد.

برخی از ویژگی ها و مزایای آموزش اختصاصی در محل
ویگوتسکی یکی از معروف ترین نظریه پردازان رشد شناختی معتقد است: "کنش متقابل میان یادگیرنده و محیط اجتماعی او اهمیت بسزایی دارد"
ø هنگامی که آموزش در محیط سازمان، شرکت و یا فروشگاه شما صورت می گیرد، گروه تخصصی g.mas با توجه به شرایط شغلی و محیطی و نیازهای اختصاصی ب و کار شما مطالب آموزشی را سازمان دهی و ارایه می کند.
ø مشکلات سازمان و محیط کاری شما از نزدیک توسط گروه، شناسایی شده و سعی می شود مطالب آموزشی، اختصاصی و به صورت را ارهای عملی مورد نیاز شما ارایه گردد.
ø یادگیرنده تمام مطالب آموزشی را با محیط سازمان، شرکت و یا فروشگاه خود تطبیق داده و به صورت ملموس و مصداقی مطالب را فرا می گیرد که این امر در فراگیری بهتر بسیار تاثیرگذار است.
ø فراگیران، با توجه به شناخت محیط و مسایل محیط کاری خود، بر مطالب کنترل و حق اعمال نظر بیشتری دارند.
ø آموزش در محیطی که برای یادگیرنده، آشنا و شناخته شده است، از میزان استرس و فشارروانی در هنگام فراگیری می کاهد.
ø آموزش از مدیریت زمان بیشتری برخوردار خواهد بود.

بنابراین آموزش در محیط، یکی از پیشنهادات گروه تخصصی g.mas است که می تواند کمک شایانی به شما مخاطبان گرانقدر ارایه دهد.
معرفی گروه تخصصی g.mas
گروه تخصصی مشاوره بازاری ، تحقیق، آموزش و اجرایg.mas با مدیریت علی خویه ،مدرس ، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های مدیریت، بازاری ، ارتباطات، تبلیغات، برند، خلاقیت تجارت و فروش ، شامل متخصصین روانشناسی، گرافیست و تیم حرفه ای اجرا، آموزش و مشاوره می باشد. این گروه تخصصی می تواند شرکت، سازمان و یا فروشگاه شما را در ایجاد این تغییرات سودمند یاری رساند.
آقای علی خویه با بیش از 13سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 11کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی می باشد که تا کنون دارای پیشینه ی ارایه بیش از 350000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور داخلی و بین المللی، ارایه بیش از صدها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و نیزسخنران برتر چندین سمینار مهم کشوری، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیم و عضو هیات تحریریه نشریات مختلف می باشد.
تماس با گروه تخصصی g.mas:
09122991608
09372991608
www.khooyeh.com
normal 0 false false false en-us x-none ar-sa /* style definitions */ table.msonormaltable {mso-style-name:"table normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات معرفی گروه تخصص g.mas
معرفی گروه تخصصی g.mas
امروزه در دنیای پرتنش و سراسر رقابت تجارت، برای موفقیت بیشتر و یا حتی باقی ماندن در عرصه ی تجارت نیازمند آنیم که سطح آگاهی خود را ارتقا دهیم و در سیک و سیاق سنتی و خاک گرفته ی تجارت و فعالیت خود، تغییرات علمی، کارشناسی و آزموده شده ایجاد کنیم.
گروه تخصصی مشاوره بازاری ، تحقیق، آموزش و اجرای g.mas با مدیریت علی خویه ،مدرس ، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های مدیریت، بازاری ، ارتباطات، تبلیغات، برند، خلاقیت تجارت و فروش ، شامل متخصصین روانشناسی، گرافیست و تیم حرفه ای اجرا، آموزش و مشاوره می باشد.
آقای علی خویه با بیش از 13سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 11کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی می باشد که تا کنون دارای پیشینه ی ارایه بیش از 350000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور داخلی و بین المللی، ارایه بیش از صدها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و نیزسخنران برتر چندین سمینار مهم کشوری، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیم و عضو هیات تحریریه نشریات مختلف می باشد.
ادامه مطلب [ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات مهمترین دوره ها و کارگاه های اصول و فنون مذاکره توسط علی خویه مهمترین دوره ها و کارگاه های اصول و فنون مذاکره توسط علی خویه نویسنده: مدرس و سخنران اصول و فنون مذاکره، مشاور و مدرس مذاکرات تجاری و بازرگانی - ۱۳٩٢/۳/۱٠
مهمترین دوره ها و کارگاه های اصول و فنون مذاکره توسط علی خویه
1- برگزاری بیش از 50 ساعت در ماه و بیش از 30000 نفر ساعت دوره اصول و فنون مذاکره در های موسسات و بنگاه های اقتصادی خصوصی تی ملی و بین المللی از سال 1385 تا کنون
2- دوره اصول و فنون مذاکرات در سطح ایران برای شرکت توف نورد، پیشگامان و .... از سال 1388 تا کنون
3- کارگاه کاربردی اصول و فنون مذاکره برای کارکنان شرکت سایپا، ایران خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و ...- علی خویه – سال 90
4- دوره اصول و فنون مذاکره فروش برای کارکنان شرکت به پخش 1389 علی خویه
5- کارگاه فنون مذاکره اثربخش برای کارکنان بانک کشاورزی 1390 علی خویه
6- دوره بلند مدت اصول و فنون مذاکره برای کارکنان کانون های تبلیغات 1391 علی خویه
7- کارگاه اصول و فنون مذاکره حرفه ای برای مدیران مطبوعات 1391 علی خویه
8- کارگاه تاکتیک های مذاکره ویژه مدیران شرکت دیده بان گستر 1387 علی خویه
9- کارگاه تکنیک های مذاکره حرفه ای در یزد علی خویه
10-کارگاه کاربردی اجرایی اصول و فنون مذاکرات حرفه ای و اثربخش در استان ها و ای یزد کرمان اصفهان قم تبریز ارومیه اهواز زاهدان ساری رشت کرج بوشهر و .... علی خویه
11-برگزاری دوره کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره نوین برای کارکنان بانک های مختلف د رسطح ایران علی خویه
12-دوره اصول و فنون مذاکره حرفه ای ویژه کارکنان رس 1392 علی خویه
13-مدرس دوره های اصول و فنون مذاکرات شرکت توف نورد آلمان علی خویه
14-دوره اصول و فنون مذاکرات د ر نمایشگاه های بین المللی 1387 علی خویه
15-دوره اصول و فنون مذاکرات حرفه ای برای کارکنان وزارت کشاورزی 1390 علی خویه
16-دوره اصول و فنون مذاکرات در فروش مستقیم ویژه فروشندگان و س رستان فروش شرکت های گلرنگ، کاله، البرز، هجرت، داروپخش، پگاه، به پخش، سراسری، گلپخش، بیک، ایسودا، ایدین، مینو قاسم ایران، و .... از سال 1386 تا کنون علی خویه
17-کارگاه اصول و فنون مذاکره در بازاری خدمات ویژه مدیران شعب بانک ملت از سال 1389 تا 1391 علی خویه
18- نظرات (0) برگزاری دوره اصول وفنون مذاکرات برای اصحاب رسانه نویسنده: مدرس و سخنران اصول و فنون مذاکره، مشاور و مدرس مذاکرات تجاری و بازرگانی - ۱۳٩٢/۳/۱٠
برگزاری دوره اصول وفنون مذاکرات برای اصحاب رسانه توسط علی خویه
www.khooyeh.com نظرات (0) تدریس اصول و فنون مذاکره
برچسب ها: مهمترین دوره ها و کارگاه های اصول و فنون مذاکره تو ادامه مطلب [ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات دوره های آموزش خویه در سال 1391
دوره های آموزش خویه در سال 1391
برچسب ها: دوره های آموزش خویه در سال 1391 ادامه مطلب [ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات این سرفصل ها به صورت کارگاهی کاربردی و با متد های آموزش مختلف که در فایل پیوست می باشد ارایه می شود
این سرفصل ها به صورت کارگاهی کاربردی و با متد های آموزش مختلف که در فایل پیوست می باشد ارایه می شود
ادامه مطلب [ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات دوره های آموزشی مرتبط با پخش فروش بازاری توزیع
دوره های آموزشی مرتبط با پخش فروش بازاری توزیع
برچسب ها: دوره های آموزشی مرتبط با پخش فروش بازاری توزیع ادامه مطلب [ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات دوره کاربردی مهار تهای اصول و فنون کار با تلفن مهارتهای مذاکره و بازاری و فروش ب
دوره کاربردی مهار تهای اصول و فنون کار با تلفن مهارتهای مذاکره و بازاری و فروش با تلفن
برچسب ها: دوره کاربردی مهار تهای اصول و فنون کار با تلفن مه ادامه مطلب [ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات سوالات آزمون فروشندگان شرکت ........ کیش
سوالات آزمون فروشندگان شرکت ........ کیش
برچسب ها: سوالات آزمون فروشندگان شرکت, کیش ادامه مطلب [ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات دوره آموزشی برنامه ریزی فروش کارگاه آموزشی برنامه ریزی فروش کارگاه ی فروش دوره برنامه ریزی ف
دوره آموزشی برنامه ریزی فروش
کارگاه آموزشی برنامه ریزی فروش
کارگاه ی فروش
دوره برنامه ریزی فروش
مدیریت و ی فروش آموزش حرفه ای مدیران و ک
برچسب ها: دوره آموزشی برنامه ریزی فروش کارگاه آموزشی برنامه ادامه مطلب [ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات مطالب و نکات مهم از روش های آموزش و تدریس علوم مدیریت، بازاری ، فروش، تبلیغات و خلاقیت
مطالب و نکات مهم از روش های آموزش و تدریس علوم
مدیریت، بازاری ، فروش، تبلیغات و خلاقیت
برچسب ها: مطالب و نکات مهم از روش های آموزش و تدریس علوم , بازاری , فروش, تبلیغات و خلاقیت ادامه مطلب [ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات پیشنهادیه تاسیس فروشگاه زنجیره ای (cs
پیشنهادیه تاسیس فروشگاه زنجیره ای (cs
برچسب ها: پیشنهادیه تاسیس فروشگاه زنجیره ای, cs ادامه مطلب [ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات معاونت محترم فروش و بازاری شرکت ...........
normal 0 false false false en-us x-none fa microsoftinternetexplorer4
/* style definitions */ table.msonormaltable {mso-style-name:"table normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"times new roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
بسمه تعالی
معاونت محترم فروش و بازاری شرکت ...........
با سلام واحترام
برنامه کارگاه های آموزشی شرکت ...........
قابل توجه مدیران س رستان فروش و عوامل فروش شرکت ........... بدینوسیله مرحله اول برنامه آموزشی با موضوع فروشنده حرفه ای به پیوست می باشد
این دوره همراه با کارگاه آموزشی و اجرایی با توجه به برنامه زمانبندی شده زیر به اجرا گذاشته خواهد شد در پایان دوره امتحان عملی همراه با پروژه کاربردی از فراگیران خواستار خواهیم شد علاوه بر این از طرف معاونت محترم و دوره جوایز ویژه ای به برترین فراگیران اهدا خواهد شد.
جلسه
زمان
تاریخ
مباحث جلسه موضوع کارگاه
1
7:30 الی 9 صبح

24 آبان
مبانی فروش همراه با کارگاه ابزارشناسی
2
7:30 الی 9 صبح

29آبان
اهمیت و ضرورت فروش همراه با کارگاه ارتقا دانش و بینش فروش
3
7:30 الی 9 صبح

1آذر
کارگاه swot فردی و آسیب شناسی فردی توانمندی و ارتقا مهارت های فروش
4
7:30 الی 9 صبح

3 آذر
کارگاه تربیت فروشنده حرفه ای ارتقا مهارت 1
5
7:30 الی 9 صبح

6 آذر
کارگاه تربیت فروشنده حرفه ای و ارتقا مهارت 2
6
7:30 الی 9 صبح

8 آذر
کارگاه تربیت فروشنده حرفه ای ارتقا مهارت 3
7
7:30 الی 9 صبح

10 آذر
کارگاه عملی فنون مذاکراه در فروش صنعتی
8
7:30 الی 9 صبح

13 آذر
کارگاه عملی فنون حرفه ای متقاعد سازی
9
7:30 الی 9 صبح

15 آذر
کارگاه ی فروش 1
10
7:30 الی 9 صبح

17 آذر
کارگاه ی فروش 2
11
7:30 الی 9 صبح

22 آذر
کارگاه زبان بدن 1
12
7:30 الی 9 صبح

27 آذر
کارگاه زبان بدن 2
13
7:30 الی 9 صبح

29 آذر
کارگاه عملی فنون برخورد با مشتریان سخت
14
7:30 الی 9 صبح

1 آذر
کارگاه آموزشی مرچندایزینگ و چیدمان فروش 1
15
7:30 الی 9 صبح

4 آذر
کارگاه آموزشی مرچندایزینگ و چیدمان فروش 2
16
7:30 الی 9 صبح

6 آذر
تکنیک های ی ویترین و چیدمان فروش
17
هدیه به فراگیران در زمان دلخواه

فروش پارتیزانی و چریکی


با تشکر
خویه [ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات مدیریت و چیدمان فروش، مرچندایزینگ، بازا ردازی، چیدمان فروشگاه، طراحی نصب و استقرار تیم بازا ردازی
سرفصل دوره آموزشی کاربردی
مدیریت و چیدمان فروش، مرچندایزینگ، بازا ردازی، چیدمان فروشگاه، طراحی نصب و استقرار تیم بازا ردازی مدرس: علی خویه
برچسب ها: مدیریت و چیدمان فروش, مرچندایزینگ, بازا ردازی, چیدمان فروشگاه, طراحی نصب و استقرار تیم بازا ردازی ادامه مطلب [ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات حرفه ای و اثربخش تاکتیک های بازاری خلاق مدرس بازاری و فروش کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات حرفه ای و اثربخش تاکتیک های بازاری خلاق مدرس بازاری و فروش
ادامه مطلب [ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات دوره های آموزشی و کتاب های تالیف و ترجمه علی خویه دوره های آموزشی کارگاه های آموزشی علی خویه و کتاب های تالیف و ترجمه علی خویه
برچسب ها: دوره های آموزشی کارگاه های آموزشی علی خویه و کتاب ادامه مطلب [ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات مدرسه فروش پخش ایران مدرسه فروش پخش ایران برچسب ها: مدرسه فروش پخش ایران ادامه مطلب [ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات مدرس بازاری و فروش مدرس بازاری و فروش کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات حرفه ای و اثربخش تاکتیک های بازاری خلاق مدرس بازاری و فروش
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات راه اندازی سیستم پخش و فروش مویرگی استقرار سیستم پخش و فروش مویرگی normal 0 false false false en-us x-none ar-sa /* style definitions */ table.msonormaltable {mso-style-name:"table normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"calibri","sans-serif";}
راه اندازی سیستم پخش و فروش مویرگی
استقرار سیستم پخش و فروش مویرگی
توسط: ی علی خویه – 09122991608 - 09372991608
مشاور و مجری شرکت های پخش و توزیع معتبر ایران، مدرس ، اولین مولف و مترجم کتاب مدیریت استراتژیک توزیع و پخش، با بیش از 10 سال تجربه اجرایی، عضو انجمن های ملی و بین المللی،
مراحل گام وبه گام راه اندازی و استقرار سیستم پخش و فروش مویرگی در تهران و شهرستان ها
فاز یک راه اندازی و استقرار شرکت پخش توزیع و فروش مویرگی
1- بررسی شرایط بازار
2- تحقیقات بازاری
3- تحقیقات بازارسنجی و رفتار مصرف کننده
4- بررسی مشتریان
5- بررسی رقبا
6- بررسی توانمندی ها و نقاط ضعف سازمان
7- گزارش تحلیلی بازار
فاز دوم راه اندازی و استقرار پخش و فروش مویرگی
1- تعیین منابع مورد نیاز
2- تعیین ساختار
3- تهیه دفتر محل کار پارتیشن بندی
4- دکوراسیون ویترین و تابلوها
5- تجهیزات انبارداری
6- تجهیزات لجستیک
7- مصاحبه انتخاب و انتصاب افراد به سمت های اصلی
فاز سوم راه اندازی شرکت پخش و فروش مویرگی درتهران و شهرستان ها
توسط علی خویه با بیش از 10 سال تجربه اجرایی مدرس مولف و مترجم کتاب مدیریت استراتژیک توزیع و پخش 09122991608
1- پیش فعالیت های ستادی و صفی
2- تهیه لیست قیمت و قیمت گذاری
3- تدوین آیین نامه های فروش
4- اجزای آیین نامه فروش
5- آیین نامه های انضباطی و سازمانی
6- استخدام نیروهای مورد نیاز
7- آیین نامه پورسانت
8- آیین نامه هدف گذاری
9- مصاحبه نیروهای فروشنده حضوری تلفنی ویزیتور
10-ضمانت نامه ها و شرح وظایف
11-آموزش نیروها
12-مسیر بندی و ی تور ویزیت
13-تهیه فرم های اداری فرم سفارش کالا برگ فاکتور قرارداد
14-تهیه دستگاه های هند هلد و سفارش گیری دیجیتالی
15-تهیه سخت افزارهای پخش توزیع و فروش مویرگی
16-تهیه نرم افزارهای پخش توزیع و فروش مویرگی
17-تهیه کاتالوگ های سفارش همراه با لیست قیمت
18-تهیه م ومات ویزیتورها
19-تهیه امکانات حسابداری و مالی
20-آماده انبار و امکانات انبار
21-برنامه ریزی تولید توزیع و فروش
22-تهیه حواله های مختلف
فاز پنجم راه اندازی سیستم فروش مویرگی شرکت پخش و فروش مویرگی
علی خویه مشاور و مجری شرکت های پخش و توزیع www.khooyeh.com
1- تعیین منطقه و محل مراجعه بازاریابان و فروشندگان حضوری
2- بخش بندی بازار و مسیر بندی تور ویزیت
3- گردآوری اطلاعا مشتریان
4- کنترل اعتبار مشتری
5- رسیدگی به مرجوعیان
6- شیوه های تسویه حساب
7- سیستم رضایت سنجی مشتریان
8- شاخص های وفادارسازی مشتریان
9- ی فروش در شرکت های پخش
10-ارایه گزارشات فروش
11-تهیه گزارشات فروش
12-گزارشات ارزی
13-گزارشات مقایسه ای
14-گزارشات تعیین وضعیت سیستم فروش
15-هزینه های اولیه راه اندازی کانال فروش مویرگی
16-سیستم کدگذاری مشتریان
17-بهینه سازی فروش ویرگی
18-برنامه های انگیزشی در شرکت های پخش و توزیع و فروش مویرگی
19-برنامه های انگیزشی مقایسه ای
20-برنامه های انگیزشی ارتقایی و ... برچسب ها: راه اندازی سیستم پخش و فروش مویرگی استقرار سیستم [ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ] آرشیو نظرات 800x600 normal 0 false false false en-us x-none ar-sa microsoftinternetexplorer4 /* style definitions */ table.msonormaltable {mso-style-name:"table normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"calibri","sans-serif";} دوره های آموزشی ویژه شرکت های پخش و توزیع فروش مویرگی و شرکت های مرتبط با پخش و توزیع مدیریت بازاری حرفه ای در صنعت پخش و توزیع وفروش مویرگی تولید کننده گان و وارد کنندگان پخش و توزیع مدرس: علی خویه0912299160809372991608 www.khooyeh.com www.alikhooyeh. حوزه آموزشی محتوای آموزشی ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی - مفهوم بازاری حرفه ای و جایگاه آن در تجارت - مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و ... - اصول طرح ریزی و بهبود روش کار در بازاری - اصول مدیریت بازاری - اصول طرح ریزی و بهبود روش کار - اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی - مدیریت تبلیغات و روابط عمومی ارتقای بینش و نگرش - مدیریت آمیخته بازاری - بازاری تکنیکی و ارتقا بینش مدیریت بازار - اصول س رستی و مدیریت بازاری - اصول و تفکر مشتری مداری ارتقای مهارت و تکنیک - مهارتهای مدیریت بازاری علمی و حرفه ای در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارتهای س رستی کارکنان در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارت مدیریت مشتریان در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارت های ارتباطی با مشتریان در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارت های رفتاری مدیران بازاری در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارت قیمت گذاری و چانه زنی حرفه ای در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارت تبلیغات و روابط عمومی در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات) - مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستو ذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد) - مهارت های ارایه پروموشن در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارت های جذب و حفظ مشتری در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارت بازارگرمی در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارت بازارسازی در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارت بازار سنجی در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارت بازاری مویرگی در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارت ایجاد انگیزه در مشتری در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارتهای ایجاد هماهنگی در ویزیتورها در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارتهای نظارت و کنترل در بازاری در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارت مدیریت زمان در بازاری - مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارت های رفتاری - مهارت تعامل با مشتریان (صدور سفارش، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات،گزارش دهی، انتقادات، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد) - مهارت های تحقیقات بازاری - شناخت بازار مورد نظر به لحاظ میزان ید و مصرف محصولات یا خدمات تولید شده - · شناخت تقسیمات بازار در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - · شناخت جایگاه ی بازار در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - · شناخت رفتار مخاطبان و مصرف کنندگان - · شیوه مطالعات میدانی طرح ها و امور سیستم فروش، بازاری - · شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاری در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - · شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاری در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی کارگاه - کارگاه کاربردی مدیریت بازاری محصول مورد نظر www.khooyeh.com www.alikhooyeh. www.marketingschool. www.saleschool. [email protected] [email protected] سرفصل دوره آموزشی کاربردی مدیریت فروش حرفه ای در صنعت پخش و توزیع وفروش مویرگی ی تولید کننده ووارد کنندگان پخش و توزیع مدرس: علی خویه 09122991608 www.khooyeh.com حوزه آموزشی محتوای آموزشی ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی - مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاری - مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و ... - اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده - اصول فروشندگی ارتقای بینش - مدیریت در فروش - تفکر خلاق و سیستمی - ی فکر ارتقای مهارت - مهارت ی فروش( هدفگذاری، ی منطقه، ی مشتریان و...) - مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارت مدیریت کارکنان فروش در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارتهای ویزیتوری و س رستی فروش حرفه ای - مهارتهای مدیریت انگیزه در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارت مدیریت زمان در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - مهارت های رفتاری در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - زبان بدن - مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستو ذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد) ارتقای فن و تکنیک های کاربردی - برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن - فرآیند خاتمه فروش و ویزیت - انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال از مشتری - مدیریت اعتراضات مشتریان - نکات مهم برای جذب مشتری - مدیریت ارتباط با مشتری (crm - 10 نقطه کور فروش و ویزیت - 10 اشتباه فروش و ویزیت - 10 تکنیک خلاق جذب مشتریان - دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها - تکنیک های فروش تلفنی در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - پیگیری و ارزی فروش در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت - چاشنی های فروش در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی - فروش خلاق در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی کارگاه - کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی سرفصل دوره آموزشی کاربردی مدیریت برند در صنعت پخش و توزیع وفروش مویرگی تولید کننده گان و وارد کنندگان پخش و توزیع نام و نشان سازی کاربردی مدرس: علی خویه 09122991608 www.khooyeh.com حوزه آموزشی محتوای آموزشی ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی - مفهوم برند و نام و نشان تجاری - اصول برند سازی حرفه ای - اهمیت ضرورت و اه نام و نشان تجاری ارتقای بینش و نگرش - تفکر برند - تعریف جدید اصول مدیریت برند - تغییر نگرش به سوی واقعیت برند - تفکر خلاق در برند سازی ارتقای مهارت - مهارتهای برند سازی - مهارت برند داری - مهارت برند شناسی - مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند - فرایند تصمیم گیری مشتریان و مصرف کنندگان درباره برند - ی ارزش برند - مهارت پیشبرد و ترفیع برند - مهارت تحقیقات برند - مهارت حفظ برند - مهارت کنترل برند - مهارت هویت سازی برند - مهارت شخصیت سازی برند - شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند - معاینه فنی برند - سبگ های برندسازی - تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری کارگاه - کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند در بازار فرضی www.khooyeh.com www.alikhooyeh. www.marketingschool. www.saleschool. [email protected] [email protected] مدرس دوره علی خویه 09122991608www.khooyeh.com www.alikhooyeh. www.gmas.ir در کارگاه های کارگروهی همراه با کار عملی و اجرا نمونه های عملی و کاربردی آموزش کاربردی مدرس و سخنران مولف و مترجم ۷عنوان کتاب تخصصی مولف و مترجم کتاب پرفروش تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغات بازاری و .... تهیه و ارایه 4 نرم افزار و دی وی دی آموزشی با 10 سال تجربه اجرایی در زمینه های تخصصی عضو انجمن های ملی و بین المللی تخصصی مهمان وکارشناس اقتصادی برنامه های صدا وسیما ارایه بیش از ۱۶۰۰۰۰نفر ساعت آموزش به سازمانها ارگانها شرکت های معتبر ملی و بین المللی و . . . . ..... نمونه هایی از کارگاه های آموزشی www.alikhooyeh. سمینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتریان در صنعت پخش و توزیع وفروش مویرگی تولید کنند گان و وارد کنندگان پخش و توزیع اه سمینار: بدست آوردن رضایت مشتریان، جایگاهی مهم و حیاتی را در فعالیت¬های بازاری دفاتر فروش مویرگی ی صنعت پخش و توزیع سازی به خود اختصاص داده است. مدیران این دفاتر بخوبی می¬دانند که جذب مشتریان جدید در بازار پخش و توزیع بسیار دشوار است، بنابراین یکی از راه¬های حفظ سودآوری، نگهداشت مشتریان موجود است. امکانات و ابزارهایی که بتواند مشتریان جدید را به خود جذب کند نیز در گسترش سهم بازار و ب سود تاثیری به سزا دارد. بدین ترتیب لازم است در این دفاتر سیستمی برای جذب و حفظ مشتریان طراحی و پیاده سازی شود. سیستمی که بتواند روابط شرکت و مشتریان را به خوبی مدیریت نماید. سیستم¬های مدیریت ارتباط با مشتریان (crm) ابزارهایی هستند که امروزه به این منظور مورد استفاده قرار می¬گیرند. نرم¬افزارهای "مدیریت ارتباط با مشتری" می¬توانند شرکت¬ها و دفاتر فروش مویرگی ی پخش و توزیع رادر جلب رضایت مشتریان توانمندتر سازند. در این سمینار ضمن معرفی مفهوم "مدیریت روابط مشتریان" و چگونگی بکار گیری آن در دفاتر و نمایندگی¬های پخش و توزیع ، یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری و نحوه عملکرد آن به صورت نمونه معرفی می¬شود. سرفصل های سمینار: ۱/ مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟ (مفاهیم و تعاریف) ۲/ چرا باید از سیستم¬های crm استفاده کرد؟ ۳/ صنعت پخش و توزیع چه نیازی به مدیریت crm دارد؟ ۳-۱- کانالهای ارتباط با مشتری در بازاری خدمات صنعت پخش و توزیع چیست؟ ۳-۲- مشتری چه انتظاراتی از ارائه دهنده خدمات صنعت پخش و توزیع خود دارد؟ ۳-۳- چگونه می توان مشتری را جذب کرد؟ ۳-۴- چگونه می توان خدمات بیشتری به یک مشتری فروخت؟ ۳-۵- چگونه می توان مشتری را وفادار ساخت؟ ۴/ معرفی یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ویژه دفاتر و نمایندگی های صنعت پخش و توزیع ۵/ پرسش و پاسخ گواهی دوره: به کلیه شرکت کنندگان در دوره، گواهی معتبر اعطا خواهد شد زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/۲۸ - صبح مدت برگزاری: ۴ ساعت چگونه می توان روحیات افکار و رفتار افراد، مخاطبان و مشتریان خود را شناسایی و متناسب با خودشان با آنها برخورد کرد؟ چرا برخی از مردم می توانند به راحتی ارتباط برقرار کرده، دوستان و مشتریان بیشتری داشته باشند؟ آیا راهی برای شناخت مشتریان وجود دارد؟ شم و نبض شناخت بازار و مشتری چگونه بدست می آید؟ سمینار تخصصی، کاربردی و کارگروهی مشتری شناسی، مشتری سازی در صنعت پخش و توزیع فروش مویرگی تولید کنند گان و وارد کنندگان پخش و توزیع سبک ها و شیوه های برخورد با مشتریان در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی همراه با تکنیک هایی از ی ذهن وان ال پی با متدهای جدید آموزشی و اساتید مجرب گروهی هدف از دوره:آشنایی مخاطبان با موثرترین و خلاق ترین تکنیک های ارتباطی با دیگران، ذهن خوانی مشتریان، مشتری شناسی، مشتری سازی، مشتری مداری، روشهایی برای ارتباطات و ی عوامل ارتباطی برای هر چه بهتر شدن ارتباطات فردی، سازمانی و شرکتی اساتید دوره: علی خویه(مدرس ، مولف مشاور و ارتباطات، بازاری و فروش، مولف کتاب ی ذهن وال ال پی در ارتباطات و بازاری )www.khooyeh.com مدت زمان سمینار: برخی از سرفصل های دوره: تیپ شناسی مشتریان در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی روانشناسی مشتریان در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی شیوه شناسایی افراد در هنگام ارتباط در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی روش های ارتباط بهتر با افراد در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی انواع مشتریان و روشهای برخورد با آنها مشتریان بد اخلاق و شیوه برخورد با آنها مشتریان و افراد مغرور و روش برخورد با آنها مشتریان و انسان های احساسی و شیوه برخورد با آنها مشتریان سردرگم و شیوه برخورد با آنها مشتریان با هوش و شیوه برخورد با آنها مشتریان یک دنده و شیوه معامله با آنها مشتریان پرحرف و روشهای برقراری ارتباط با آنها .... .... ...ان ال پی در ارتباطات خلاق تکنیکهای مشتری سازی تلفنی مشتری مداری تلفنی در صنعت پخش و توزیع روابط عمومی خلاق و موثر تکنیک های بهبود روابط عمومی در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی دام های روابط عمومی موثر و اثربخش 10 تکنیک ارتباط خلاق در فروش زبان بدن در ارتباطات خلاق (creative body lang) ی ذهن الف)اعصاب و شبکه های عصبی ب)زبان و زبانشناسی ج)برنامه ریزی نقش اعصاب در تبلیغات ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه مشتریان اصل استفاده از قدرت تمرکز برای مشتریان در صنعت پخش و توزیع اصل استفاده از قدرت سوال اصل استفاده از جملات تاکیدی و تصدیقی مثبت اصل تصویر سازی ذهنی در صنعت پخش و توزیع بازاری هیپنوتیزمی، تبلیغات هیپنوتیزمی اصول ی ذهن و ان ال پی در فروش بازاری تبلیغات و ارتباطات اصل مدلسازی برای مشتری سازی در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی فرایند مدلسازی در صنعت پخش و توزیع و فروش مویرگی اصل باورها و ارزش ها در مشتری مداری اصل (smart) در برقراری ارتباط با مشتریان اصل چارچوب ها ، قواعد ؛ تکنیکها اصل خطوط زمانی اصل مدل tote در فروش بازاری تبلیغات و ارتباطات اصل مدل role در فروش بازاری تبلیغات و ارتباطات اصل مدل متا در فروش بازاری تبلیغات و ارتباطات اصل مدل score در مشتری مداری و مشتری سازی زبان بدن و تکنیک های آن در مشتری سازی و مشتری گرایی اصل مدل میلتون در ارتباط با دیگران (در صورت تمایل این دوره به صورت خصوصی و نیمه خصوصی در محل شرکت شما برگزار خواهد شد) www.khooyeh.com www.alikhooyeh. www.marketingschool. www.saleschool. [email protected] [email protected] دوره های کاربردی اجرایی بازاری کنترل کیفیت و مشتری مداری در صنعت پخش و توزیع خدمات پس از فروش در صنعت پخش و توزیع فروش مویرگی تولید کنند گان و وارد کنندگان پخش و توزیع اصول، مبانی، مفاهیم، کاربردها، تکنیک ها، روش ها، سیستم ها به صورت کاربردی اجرایی هدف از دوره: آشنایی کاربردی و کامل مخاطبان با فرایندها اصول مبانی مفاهیم کاربردها و تکنیک های خدمات پس از فروش اساتید دوره: علی خویه( مدرس،مولف مشاور و مدرس ارتباطات، بازاری و فروش، مولف 5 عنوان کتاب بازاری و فروش ) مدت زمان دوره آموزشی: 16 ساعته یا 24 ساعته( با توجه به نیاز سازمان) برنامه زمابندی سمینار 16 ساعته روز اول روز دوم 9-11 مبانی و مفاهیم خدمات پس از فروش ضرورت ها اه وظایف بازاری خدمات اشتباه های و خطاهای کارکنان خدمات پس از فروش دام های فروشندگان و کارکنان خدمات 11-13 تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش ابعاد کیفیت خدمات پس از فروش خدمات تعمیرات نگهداری آموزش تاکتیک های ارتباطات خلاق در خدمات پس از فروش، فروش مویرگی و مدیریت فروش مویرگی تکنیک های مذاکره در خدمات پس از فروش 14-16 تکنیک های خدمات پس از فروش انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها کارگاه کارگروهی تکنیک های خدمات پس از فروش 16 کارگاه کارگروهی انواع خدمات پس از فروش، رفتار مشتریان روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش برنامه زمانبندی سمینار 24 ساعته روز اول روز دوم روز سوم 9-11 مبانی و مفاهیم خدمات پس از فروش ضرورت ها اه وظایف بازاری خدمات فروشنده و نمایندگی حرفه ای ویژگیها، شرایط، وظایف فروش مویرگی و خدمات پس از فروش مدیریت ارتباط با مشتریان، ارتباطات بین واحدهای فنی و پشتیبانی، روشها تکنیک ها ابزار و... 11-13 انواع خدمات پس از فروش، رفتار مشتریان روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش تکنیک های خدمات پس از فروش انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها انواع مشتریان و تکنیک های برخورد با آنها خدمات تعمیران نگهداری آموزش 14-16 تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش، روشهای افزایش فروش و بهبود خدمات پس از فروش تاکتیک های ارتباطات خلاق در خدمات پس از فروش، فروش مویرگی و مدیریت فروش مویرگی تکنیک های مذاکره در خدمات پس از فروش اشتباه های و خطاهای کارکنان خدمات پس از فروش دام های فروشندگان و کارکنان خدمات کنترل هزینه های خدمات 16 کارگاه کارگروهی چک لیست بازاری خدمات مدیریت کارکنان خدمات پس از فروش ، سیستم های خدمات پس از فروش و کنترل کیفیت کارگاه کارگروهی خدمات تعمیران نگهداری آموزش سرفصل ها و برخی از مطالب دوره ها: مبانی و مفاهیم خدمات پس از فروش - ضرورت ها اه وظایف بازاری خدمات چک لیست بازاری خدمات و خدمات پس از فروش انواع خدمات پس از فروش، رفتار مشتریان در صنعت پخش و توزیع روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش در صنعت پخش و توزیع تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش، روشهای افزایش فروش و بهبود خدمات پس از فروش کنترل و نگه داری اطلاعات قراردادهای خدمات پس از فروش فروشنده و نمایندگی حرفه ای - ویژگیها، شرایط، وظایف مدیریت فروش مویرگی و خدمات پس از فروش سیستم هاتی خدمات پس از فروش در صنعت پخش و توزیع نرم افزارهای خدمات پس از فروش در صنعت پخش و توزیع تکنیک های خدمات پس از فروش در صنعت پخش و توزیع انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها کنترل هزینه قطعات مصرفی و تعمیری برای ارایه ی خدمات براساس قرارداد مدیریت ارتباط با مشتریان، ارتباطات بین واحدهای فنی و پشتیبانی، روشها تکنیک ها ابزار و... تاکتیک های ارتباطات خلاق در خدمات پس از فروش، فروش مویرگی و مدیریت فروش مویرگی تکنیک های مذاکره در خدمات پس از فروش در صنعت پخش و توزیع نگه داری صورت جلسه ی خدمات ارایه شده به مشتریان دسترسی به کلیه سوابق خدمات ارایه شده به تفکیک جزییات اشتباه های و خطاهای کارکنان خدمات پس از فروش دام های فروشندگان و کارکنان خدمات در صنعت پخش و توزیع کنترل هزینه های خدمات کنترل وضعیت گارانتی، در کلیه مراحل ارایه ی خدمات مدیریت کارکنان خدمات پس از فروش ، سیستم های خدمات پس از فروش و کنترل کیفیت جمع آوری اطلاعات نمایندگی ها در دفتر مرکزی و پردازش آن ها ارتباط بین واحدهای فنی و انبار و ردی انتقال قطعات سالم و اب بین این دو واحد ارتباط بین واحد فنی و مشتری و ردی نقل و انتقال قطعات جدید، تعمیری، تعویضی و اب با استفاده از سریال کالا ارتباط بین واحد فنی و امور اداری در زمینه ارسال قطعات برای مشتری در صنعت پخش و توزیع انواع مشتریان و تکنیک های برخورد با آنها در صنعت پخش و توزیع www.khooyeh.comwww.alikhooyeh. www.marketingschool. www.saleschool. [email protected]@yahoo.com مدرس: علی خویه www.khooyeh.com www.marketingschool. کارگاه آموزشی اجرایی و کاربردی مدیریت و س رستی اثربخش مدرس: علی خویه www.khooyeh.com www.gmas.ir سرفصل دوره آموزشی کاربردی س رستی اثربخش در صنعت پخش و توزیع وفروش مویرگی واردکنندگان و تولید کنندگان پخش و توزیع حوزه آموزشی محتوای آموزشی ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی - مفهوم مدیریت - مفهوم س رست و س رستی و جایگاه آن در مدیریت - مقایسه ، مدیر و س رست و نقشهای ی و مدیریتی در س رستی اثربخش - حیطه نظارت (س رستی) و روش های تعیین آن - اختیار و مسئولیت در س رستی اثربخش - اصول طرح ریزی و بهبود روش کار - اصول مربی گری و نقش آن در س رستی اثربخش - اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی ارتقای بینش - مدیریت تغییر در صنعت پخش و توزیع وفروش مویرگی - مدیریت استرس در صنعت پخش و توزیع وفروش مویرگی - تفکر خلاق و سیستمی در صنعت پخش و توزیع وفروش مویرگی - ی فکر و مثبت شی در صنعت پخش و توزیع وفروش مویرگی ارتقای مهارت - مهارتهای س رستی کارکنان حرفه ای در صنعت پخش و توزیع وفروش مویرگی - مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن - روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن - مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان - مهارتهای نظارت و کنترل موثر - مهارت مدیریت زمان در س رستی اثربخش - مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی - مهارت ارائه مؤثر مطالب - مهارت های رفتاری برای س رستان در صنعت پخش و توزیع وفروش مویرگی - مهارت

مشاهده متن کامل ...
گزارش کارآموزی اداره برق
درخواست حذف اطلاعات
گزارش کارآموزی اداره برق فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 20 فهرست مقدمه دستورالعمل های ایمنی و فنی نکات ایمنی نصب اتصال زمین بالا رفتن از تیر تعویض یک تابلوی توزیع تعویض مقره فشار ضعیف سیم کشی انشعاب گیری فرعی تعویض کنتور در منزل مشتری نکات ایمنی کار روی کابل نکات کلی ایمنی اداره برق نحوه انتخاب ترانسفورماتور در جریان متناسب با قدرت قراردادی23 چگونگی تست کنتور تک فاز و سه فاز &nbs ...
,گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق ,گزارش کارآموزی اداره برق ,گزارش کارآموزی اداره برق ,گزارش کارآموزی در اداره توزیع برق,گزارش کارآموزی رشته ی برق گرایش برق گزارش کارآموزی در اداره ,گزارش کارآموزی در مورد شرکت برق منطقه ای – پروژه گزارش ,گزارش کار اداره برق کار های که روزانه انجام می دهند ,گزارش کارآموزی در اداره برق ,بزرگترین سایت گزارش کارآموزی ,گزارش کارآموزی برق در اداره برق پاسداران ,گزارش کارآموزی برق در شرکت توزیع نیروی برق شیراز ,گزارش کار آموزی پیمانکاری توزیع برق , 3 گزارش کارآموزی در اداره برق با فرمت ورد فقط 7000 تومان , گزارش کارآموزی اداره برق ,گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق ,گزارش کار آموزی اداره برق , گزارش کارآموزی حسابداری در اداره برق , گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق ,سیما فایل ,گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره برق تهران بزرگ ,وبلاگ تخصصی برق قدرت ,گزارش کارآموزی در اداره برق – گزارش کارورزی کارآموزی, گزارش و پروژه کارآموزی ی برق,kbr44, گزارش کارآموزی رشته حسابداری ,گزارش کارآموزی اداره توزیع برق تهران بزرک , گزارش کارآموزی در اداره برق , رایگان گزارش کارآموزی اداره مخابرات , گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق ,نمونه گزارش کارآموزی رشته برق در شرکت اداره برق شهرستان مدره,گزارش کار آموزی برق – سایت تخصصی برق,گزارش کارآموزی اداره برق قسمت خدمات مشترکین ,کارورزی کامپیوتر در شرکت توزیع برق گلستان ,سامانه جای کارآموزان, گزارش کاراموزی رشته برق , رایگان گزارش کارآموزی اداره فنی و حرفه ای ,[doc]کارهای انجام شده در دوره کارآموزی ,گزارش کارآموزی برق منطقه ای باختر داک کده ,گزارش کارآموزی برق منطقه ای باختر ,درخواست کارآموزی , گزارش کار آموزی در سازمان برق,شرکت توزیع نیروی برق استان اسان رضوی,گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره برق – گزارش کارآموزی گزارش ,گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق دهاقان , گزارش کارآموزی در اداره برق , گزارش کارآموزی در شرکت برق رشته برق ,کاراموزی ,گزارش کارآموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان ,میهن تحقیق , گزارش کار آموزی و کارورزی ,وبلاگ تخصصی ی برق قدرت ,گزارش کارآموزی اداره برق ,گزارش کارآموزی اداره برق - برق قدرت ,گزارش کارآموزی شرکت توزیع برقاداره برق ,گزارش کارآموزی شرکت توزیع برقاداره برق - پایان نامه , lar ,"گزارش کارآموزی جهت رشته کامپیوتر در شرکت توزیع نیروی برق,گزارش کار آموزی کاربرد سیستم gis در شبکه توزیع برق ,گزارش کارآموزی برق و الکترونیک ,گزارش کارآموزی ,فروش پایان نامه , گزارش کارآموزی در شرکت برق رشته برق,فروشگاه فایل دانشجو گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت توزیع برق,اطلاعات کارآموزی ,گزارش کارآموزی ,گزارش کارآموزی - پروژه ,گزارش کارآموزی برق الکترونیک در اداره کل بندر و دریانوردی مشهر, رایگان گزارش کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق ,گزارش کار آموزی در شرکت دخانیات , گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت و اداره برق ,شرکت توزیع نیروی برق اهواز,گزارش کارآموزی رشته برق,تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی ,گزارش کارآموزی اداره برق + لینک مستقیم,گزارش کارآموزی اداره پست ,پروژه کار آموزی شرکت برق ,[doc]گزارش کار آموزی,لیست عناوین گزارش کارآموزی،کارورزی738 عنوان صفحه 2 , گزارش کاراموزی شرکت برق +doc,کارآموزی رشته مکانیک در پالایشگاه اصفهان – اداره آب و برق و بخار‎‎‎,گزارش کارآموزی و کارورزی در ادارات مختلف موجود است ,گزارش کارآموزی در اتفاقات برق بوشهر ,گزارش کارآموزی اداره برق ,شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی,کارآموزی سمپادیا ,کارآموزی ,فرم های کارآموزی ,[doc]2 فصل دوم معرفی محل کارآموزی ,کارآموزی حسابداری شرکت برق , گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق ,کارآموزی سیم پیچی و نصب تابلو های برق ,نمونه گزارش کارآموزی برق، شرکت توزیع ,گزارش کار آموزی شرکت برق ,گزارش کار آموزی شرکت برق - ایران مقاله ,[doc]خلاصه گزارش کارآموزی, جزوه،مقاله و پروژه کارآفرینی , تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد کارآموزی اداره برق,گزارش کارآموزی و کارورزی ,گزارش کارآموزی رشته برق , گزارش کارآموزی شرکت پیمانکاری شبکه توزیع برق , گزارش کارآموزی حسابداری اداره برق , گزارش کارآموزی رشته ی کامپیوتر _در اداره بهزیستی ,شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان, گزارش کارآموزی در اداره برق ,گزارش کارآموزی حسابداری شرکت برق , گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق
گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق | پدیران
pediran.ir/گزارش-کارآموزی-شرکت-توزیع-برق.html‏ - ذخیره شده
19 ا کتبر 2016 ... برای فایل کامل گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق بصورت رایگان روی لینک
زیر کلیک کنید.امور برق شامل واحدهای زیر می باشد: مدیریت ...
گزارش کارآموزی اداره برق | پدیران
pediran.ir/ s/گزارش-کارآموزی-اداره-برق‏ - ذخیره شده
22 ژانویه 2017 ... کلیدواژه ها : گزارش کارآموزی اداره برق ، گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق،
گزارش کارآموزی در شرکت توزیع نیروی برق، گزارش کاراموزی ...
گزارش کارآموزی اداره برق | | هر آنچه یک دانشجوی ی لازم دارد
www.mohandes.org/گزارش-کارآموزی-اداره-برق/‏ - ذخیره شده - مشابه
1 ژانویه 2015 ... منطبق با کلیدواژه: کارآموزی برق با فرمت ورد کارآموزی در اداره برق کاراموزی word
ممنونه گزارش کارآموزی اداره برق ممنونه گزارش کارآموزی برق.
گزارش کارآموزی در اداره توزیع برق
bankmaghaleh.ir/گزارش-کارآموزی-در-اداره-توزیع-برق/‏ - ذخیره شده
در این مقاله به گزارش کارآموزی در توزیع برق بادرود ، مقدمه ای بر مکان کارآموزی،
مزایای پست های فشارقوی، مزایای پست های gis، اجزای تشکیل دهنده پست،
دستورالعمل ...
گزارش کارآموزی در اداره برق - تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی
bankmaghaleh.ir/گزارش-کارآموزی-در-اداره-برق/‏ - ذخیره شده
در این کارآموزی اداره برق دهاقان می باشد که درباره تاریخچه اداره برق دهاقان، کنتور،
انواع لامپ، پست، اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب محل پست و انواع پست ها، ...
گزارش کارآموزی در مورد شرکت برق منطقه ای – پروژه گزارش ...
doc4.ir/1395/05/.../گزارش-کارآموزی-در-مورد-شرکت-برق-منطقه-ا/‏ - ذخیره شده
13 آگوست 2016 ... این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می
باشد پروژه کار آموزی درمورد شرکت برق تا ریخچه شرکت برق منطقه ...
گزارش کار اداره برق (کار های که روزانه انجام می دهند) - فروشگاه ...
https://ekahroba.com/forum/showthread.php?t=897‏ - ذخیره شده
گزارش کار اداره برق (کارهایی که روزانه انجام می دهند) ... یک گزارش کارآموزی برق برای
دانشجویان با عنوان آشنایی با نحوه ی تولید تابلوهای برق ...
گزارش کارآموزی رشته ی برق گرایش برق: گزارش کارآموزی در اداره ...
www.pejohesh.com/files-elec-car02_01-car.html‏ - ذخیره شده - مشابه
فهرست مطالب پیشگفتار تاریخچه صنعت برق تاریخچه شرکت توزیع برق اه
بنیادین بخش ... نمایش اطلاعات مطلب گزارش کارآموزی در اداره برق تهران منطقه .
بزرگترین سایت گزارش کارآموزی - گزارش کارآموزی اداره برق
raz6060. /category/4‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کارآموزی پست برق فوق توزیع (کارخانه آلومنیوم). چکیده: پروژه کارآموزی
تهیه شده شامل فصول مختلف و متنوعی درمورد ساختار کلی پستهای فوق توزیع ، انواع
...
گزارش کارآموزی برق در اداره برق پاسداران | طرح دی ال
tarhdl.com/گزارش-کارآموزی-برق-در-اداره-برق-پاسدار.html/‏ - ذخیره شده - مشابه
توضیحات بیشتر در مورد گزارش کارآموزی برق در اداره برق پاسداران : گزارش
کارآموزی برق در اداره برق پاسداران. گزارش کارآموزی : برق در اداره برق پاسداران. رشته
: برق.
گزارش کارآموزی در اداره برق - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی
bankmaghale.ir/گزارش-کارآموزی-در-اداره-برق/‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کارآموزی در اداره برق مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و
دارای ?? صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و ید لینک دنلود گزارش کارآموزی ...
گزارش کار آموزی پیمانکاری توزیع برق - سایت تخصصی برق
www.power2.ir/کاراموزی/گزارش-کار-آموزی-پیمانکاری-توزیع-برق‏ - ذخیره شده - مشابه
12 سپتامبر 2013 ... کارآموزی در یک شرکت ی برق که در شهرستان گنبد کاووس قرار دارد گذرانده شده
که کار های پیمانکاری را در آن انجام می دهیم. ابتدا نکاتی در مورد ...
گزارش کارآموزی برق در شرکت توزیع نیروی برق شیراز | طرح دی ال
tarhdl.com/گزارش-کارآموزی-برق-در-شرکت-توزیع-نیروی.html/‏ - ذخیره شده - مشابه
توضیحات بیشتر در مورد گزارش کارآموزی برق در شرکت توزیع نیروی برق شیراز :
گزارش کارآموزی برق در شرکت توزیع نیروی برق شیراز. گزارش کارآموزی : برق در ...
گزارش کار آموزی برق – سایت تخصصی برق|پاور جام|powerjam.ir ...
powerjam.ir/category/گزارش-کار-آموزی-برق/‏ - ذخیره شده
گزارش کار آموزی پشتیبانی فنی سوئیچ مخابرات در قالب فایل word است و در ادامه
نوشته میتوانید کنید. ایجاد ارتباطات مخابراتی در ابتدا با اختراع تلفن ...
گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق - آپارات

? 0:11www.aparat.com/v/sudzb/گزارش_کارآموزی_رشته_برق_در_اداره_برق
5 ژانویه 2017 - 11 ثانیه
بروزفایل قسمتی از متن:ترانسفورماتورها به زبان ساده و شکل اولیه وسیله ای است که تشکیل شده از دو مجموعه سیم پیچ اولیه و ثانویه که در میدان ...
گزارش کارآموزی اداره برق - وبلاگ تخصصی برق
www.prjbargh. /post/73‏ - ذخیره شده - مشابه
وبلاگ تخصصی برق - گزارش کارآموزی اداره برق - پروژه.جزوه.نرم افزار به
همراه آموزش.سوالات آزمون های استخدامی - وبلاگ تخصصی برق.
گزارش کار آموزی اداره برق - نیکان لینک
nikanlink.com/product/8713/گزارش-کار-آموزی-اداره-برق‏ - ذخیره شده - مشابه
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده
است : سیستم الکترومغناطیسی تلگراف راه دور که از سال ???? مورد استفاده قرار ...
وبلاگ تخصصی برق قدرت - گزارش کارآموزی
www.hamidmira. /tag/گزارش-کارآموزی‏ - ذخیره شده - مشابه
وبلاگ تخصصی برق قدرت - گزارش کارآموزی - دانشجویان کارشناسی ارشد برق قدرت
آزاد یزد. ... گزارش کارآموزی در شرکت توزیع نیروی برق. رمز فایل ...
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق - پروژه دات کام
www.prozhe.com/گزارش-کارآموزی-کامپیوتر-در-اداره-برق‏ - ذخیره شده - مشابه
6 نوامبر 2012 ... عنوان گزارش : گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق قالب بندی : word قیمت :
رایگان شرح مختصر : با توجه به نیاز کشوردرعصرحاضردرزمینه ...
گزارش کارآموزی در اداره برق - برگزیده ها
www.bargozideha.com/.../q8voe9g6- -گزارش-کارآموزی-در-اداره-برق‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کارآموزی در اداره برق. چکیده گزارش: این گزارش کارآموزی شامل گزارش
روزانه و گزارش تکمیلی در مورد تجهیزات برق رسانی و ایمنی در برق و همچنین سوال و ...
گزارش کارآموزی حسابداری و مالی در شرکت توزیع برق | پدیران
pediran.ir/ s/گزارش-کارآموزی-حسابداری-و-مالی-در-شرکت‏ - ذخیره شده
21 ژانویه 2017 ... در گزارش کارآموزی حسابداری و مالی در شرکت توزیع برق تمام این موارد به ریز با
جزئیات موجود در شرکت های توزیع برق توضیح داده شده است.
گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق | پدیران
pediran.ir/ s/گزارش-کارآموزی-در-شرکت-توزیع-برق‏ - ذخیره شده
15 نوامبر 2016 ... برای فایل کامل گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق بصورت رایگان روی
لینک زیر کلیک کنید.امور برق شامل واحدهای زیر می باشد: اداره بهره ...
رایگان گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق | پدیران
pediran.ir/ -رایگان-گزارش-کارآموزی-شرکت-توز.html‏ - ذخیره شده
26 جولای 2016 ... رایگان گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق - تعریف پست انواع پست اجزای
تشکیل دهنده پست ترانس زمین ترانس مصرف داخلی سوئیچگر ...
گزارش کارآموزی رشته حسابداری - کاراموزی در شرکت برق
hesabdari1234. /tag/ -کاراموزی-در-شرکت-برق‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد. کاراموزی در شرکت
برق. گزارش دوره کار آموزی. مقدمه ایندوره مربوط به درس کارآموزی می باشد من پروژه ...
گزارش کارآموزی برق – پروژه گزارش کارآموزی کارورزی
doc4.ir/category/برق/‏ - ذخیره شده
این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می
باشد موضوع : گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق برق کارخانه از طریق پست ???
kv ...
3 گزارش کارآموزی در اداره برق با فرمت ورد فقط 7000 تومان ...
royal-it.ir/ s/ -3-گزارش-کارآموزی-در-اداره-برق-با/‏ - ذخیره شده
1 ژانویه 2017 ... 3 گزارش کارآموزی در اداره برق با فرمت ورد فقط 7000 تومان - .:رویال آی تی:.
گزارش کارآموزی در اداره برق – گزارش کارورزی کارآموزی
wbsit.ir/1395/04/23/گزارش-کارآموزی-در-اداره-برق-2/‏ - ذخیره شده
13 جولای 2016 ... گزارش کارآموزی در اداره برق. فهرست مطالب. فصل اول، آشنایی کلی با موضوع
کارآموزی. مقدمه: ?. تاریخچه پیدایش برق در منطقه مازندران?.
گزارش و پروژه کارآموزی ی برق
www.karenamoozi.ir/ -گزارش-پروژه-کارآموزی/.../ ی-برق‏ - ذخیره شده
کارآموزی رشته ی برق | نمونه گزارش کارآموزی ی برق و پروژه کارورزی
ی برق و ... گزارش کارآموزی وسایل سیستم توزیع در اداره برق شهرستان ایذه.
گزارش کارآموزی حسابداری در اداره برق | p3020.com
www.p3020.com/ -گزارش-کارآموزی-حسابداری-در-ادا/‏ - ذخیره شده - مشابه
عنوان پروژه : گزارش کارآموزی حسابداری در اداره برق مرتبط با درس : کارآموزی تعداد
صفحات فایل : 89 فرمت فایل : microsoft office word 2003 مرتبط با رشته ...
سیما فایل - گزارش کارآموزی در اداره توزیع برق درود
mekanik.simafile.com/.../گزارش-کارآموزی-در-اداره-توزیع-برق-درود/‏ - ذخیره شده
3 فوریه 2017 ... گزارش کارآموزی در اداره توزیع برق درود. برق[?] یا الکتریسیته،(به یونانی:
????????)، مجموعه ای از پدیده های طبیعیست که به حضور و جریان بار ...
گزارش کارآموزی در شرکت برق رشته برق - فارس فایل
farsfile.ir/product/5392/...گزارش-کارآموزی-در...برق...برق/369‏ - ذخیره شده - مشابه
خلاصه و فهرست کلی: در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل
دریافت می کنید اشاره شده است : فهرست فرهنگ اصطلاحات برق.
پروژه گزارش کارآموزی در اداره برق - پروژه گزارش کارآموزی کارورزی
doc4.ir/1396/02/28/پروژه-گزارش-کارآموزی-در-اداره-برق/‏ - ذخیره شده
18 مه 2017 ... این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است،همچنین آماده پرینت می
باشد. موضوع : گزارش کارآموزی اداره برق. کلاً کار اصلی اداره برق، در ...
گزارش کارآموزی - ی برق
powerengineering. /tag/گزارش-کارآموزی‏ - ذخیره شده - مشابه
با سلام. یک گزارش کارآموزی در ارتباط با شرکت توزیع نیروی برق و برخی
تجهیزات مورد استفاده در شبکه های توزیع برق را جهت مطالعه و استفاده بازدیدکنندگان
...
گزارش کارآموزی جدید شرکت برق - آپارات
www.aparat.com/v/.../ _گزارش_کارآموزی_جدید_شرکت_برق‏ - ذخیره شده
31 مه 2017 ... پیش گفتار : پیشرفت صنعتی ودرنتیجه ، بالا رفتن استاندارد زندگی ب وسعه
منابع انرژی واستفاده ار آنها امکان پذیر می گرداند . لینک ...
شرکت توزیع نیروی برق استان اسان رضوی
www.kedc.ir/‏ - ذخیره شده - مشابه
ید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک(خورشیدی و بادی) · سامانه ثبت
نام الکترونیکی ... نرم افزار محاسبه صورتحساب برق ... ثبت نام کارآموزی · استخدام ...
کارورزی کامپیوتر در شرکت توزیع برق گلستان | گزارش کارآموزی ...
www.computer7.ir/.../175-گزارش+کارآموزی+کامپیوتر+کارورزی+کامپیوتر+در+شرکت+توزیع+برق+گلستان.aspx‏ - ذخیره شده
فصل اول; آشنایی کلی با مکان کارآموزی; تاریخچه صنعت برق در استان گلستان; وظایف
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان; اه دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و ...
گزارش کارآموزی رشته ی برق گرایش مخابرات: گزارش کارآموزی ...
www.pejohesh.com/files-elec-car01_02-car.html‏ - ذخیره شده - مشابه
نمایش اطلاعات مطلب گزارش کارآموزی شرکت مخابرات استان فارس. عنوان مطلب: گزارش
کارآموزی شرکت مخابرات استان فارس; سرفصل مربوط: رشته ی برق > گزارش ...
رایگان گزارش کارآموزی رشته برق - پست 400 - کالج پروژه
collegeprozheh.ir/ -رایگان-گزارش-کارآموزی-رشته-برق/‏ - ذخیره شده - مشابه
رایگان گزارش کارآموزی رشته برق - پست 400. ... که زیر نظر بلدیه(شهرداری)
اداره می شد به اداره کل برق تهران تغییر نام یافت و در همین سال مولد ???? کیلوولتی ...
گزارش کار آموزی در شرکت ساخت تابلو برق - رشته برق
collegeprozheh.ir/کار-آموزی-در-شرکت-ساخت-تابلو-برق-رشته-ب/‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کار آموزی در شرکت ساخت تابلو برق – رشته برق. کارآموزی. بخشی از فهرست
: مقدمه برخی از استانداردهای تابلوها تعاریف تابلو ها شرایط کار عادی اطلاعات و لوح ...
گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره برق تهران بزرگ - گروه ترجمه ...
https://www.ir-translate.com/pu/link/ftc_page.aspx?id=1002359‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره برق تهران بزرگ در قالب فایل word و به صورت
رایگان برای ارائه شده است.
گزارش کارآموزی در شرکت برق اسان شمالی - پروژه دات کام
www.prozhe.com/ -گزارش-کارآموزی-در-شرکت-برق‏ - ذخیره شده - مشابه
1 ژانویه 2012 ... عنوان گزارش : کارآموزی در شرکت برق اسان شمالی قالب بندی : word قیمت : رایگان
شرح مختصر : شرکت توزیع برق به عنوان پیمانکار شرکت برق ...
همه چیــز از برق - دانـلود چند نمونه گزارش کـارآموزی
barghodrat. /post/12‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کارآموزی با موضوع برق صنعتی بصورت pdf http://s4.picofile.com/file/
7739697204/ _icon_taktemp11114545_1_. گزارش کارآموزی با موضوع ...
بایگانی ها گزارش کارآموزی | پدیران
pediran.ir/ s/category/گزارش-کارآموزی‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی پست فوق توزیع برق برای سریع فایل گزارش کارآموزی
پست فوق توزیع برق به انتهای صفحه مراجعه کنید. فصل سوم گزارش کارآموزی پست
...
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق
www.gandom-co.ir/.../ %20گزارش%20کارآموزی%20رشته%20کامپیوتر%20در%2...‏ - ذخیره شده - مشابه
با توجه به نیاز کشوردرعصرحاضردرزمینه امور مربوط به کامپیوتر و سایر زمینه های
دیگرآموزش نیروی متخصص برای پیشرفت و بهبود جامعه یکی از نیازهای ضروری در ...
لیست گزارش های کارآموزی رشته حسابداری - پارس پروژه
https://parsproje.com/articles/103-khs.html‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی و کارورزی رشته حسابداری با فرمت فایل word قابل
گزارش ... khs36- کار آموزی حسابداری شرکت توزیع نیروی برق (مشاهده جزئیات).
[pdf] pdf[گزارش کارآموزی اداره برق رشته حسابداری]—فروشگاه دانشجو
stusto.ir/saveaspdf=16192.pdf‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی اداره برق رشته حسابداری. گزارش کارآموزی اداره برق رشته حسابداری. فرمت فا?ل:
word (قابل و?را?ش). مقدمه. حال که با استعانت از ذات حق ا?ن توف?ق حاصل آمده که بتوان?م رشد و شکوفائ?
...
گزارش کارآموزی در شرکت برق رشته برق - فارس فایل
farsfile.ir/product/5392/...گزارش-کارآموزی-در...برق...برق/495‏ - ذخیره شده - مشابه
خلاصه و فهرست کلی: در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل
دریافت می کنید اشاره شده است : فهرست فرهنگ اصطلاحات برق.
گزارش کار آموزی شرکت برق - ایران مقاله | مقاله , مقالات دانشجویی ...
irdoc.net/گزارش-کار-آموزی-شرکت-برق/‏ - ذخیره شده
عنوان مقاله: گزارش کار آموزی شرکت برق. پیشرفت صنعتی ودرنتیجه ، بالا رفتن
استاندارد زندگی ب وسعه منابع انرژی واستفاده ار آنها امکان پذیر می گرداند .
گزارش کارآموزی | | هر آنچه یک دانشجوی ی لازم دارد
www.mohandes.org/category/barq/گزارش-کارآموزی/‏ - ذخیره شده - مشابه
5 فوریه 2016 ... فهرست این گزارش کارآموزی : مقدمه فصل اول تاریخچه صنعت برق در جهان ... عنوان:
گزارش کارآموزی در اداره برق محل کارآموزی : اداره برق اسان شمالی.
[pdf] گزارش کارآموزی
https://mech.iut.ac.ir/sites/mech.iut.ac.ir/.../karamuzi-negaresh.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه
فرم شماره. 1. گزارش خ?صه ا. ی. از فعالیتهای هفتگی. نام و. نام خانوادگی کارآموز. : شماره دانشجویی. : رشته
تحصیلی. : دانشکده. : برق و کامپیوتر. هفته اول. از تاریخ. : لغایت تاریخ. : هفته دوم. از تاریخ. : لغایت تاریخ.
گزارش کاراموزی رشته برق - مگ ایران
mag-iran.com/ -گزارش-کاراموزی-رشته-برق.htm‏ - ذخیره شده - مشابه
تا سال ???? برای مدیریت برق کشور سازمان واحدی وجود نداشت و تا این زمان، امور مربوط
به برق در سازمان برنامه و بودجه نظر واحدی به نام” مدیریت برق” اداره می شد.? با ...
پروژه و مقاله و گزارش کارآموزی - وبلاگ تخصصی برق
www.prjbargh. /category/3‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کارآموزی اداره برق. ?*** با توجه به درخواست مکرر دوستان جهت گزارش
کارآموزی امروز تصمیم گرفتم این ژست و براتون قرار بدم امید وارم مورد استفادتون
قرار ...
گزارش کارآموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت
www.tahghigh.net/namayeshe_tahghigh/209400.php‏ - ذخیره شده - مشابه
موضوع : گزارش کارآموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت تحویل در محیط
: word. ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین ...
درخواست کارآموزی - شرکت توزیع برق شیراز
www.shirazedc.co.ir/default_.aspx?code=363...1...‏ - ذخیره شده - مشابه
*نام فایل ارسالی و پوشه(هایی) که از آن فایل انتخاب میشود تنها باید اعداد و حروف
لاتین و بدون فاصله باشد مثال: fdgh???.jpg شماره موبایل: کد امنیت زیر را وارد ...
برچسب طرح کارورزی در اداره برق - گزارش کارآموزی کارورزی
karamoozi21.blogsky.com/tag/طرح-کارورزی-در-اداره-برق‏ - ذخیره شده
پروژه کارآموزی رشته کامپیوتر. گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر. گزارش
کارآموزی رشته کامپیوتر. فهرست مطالب. فصل اول، آشنایی کلی با موضوع کارآموزی.
پروژه برق گزارش کارآموزی در شرکت توزیع نیروی برق - مکاله ...
makale.ir/report+internship+electricity+distribution+company‏ - ذخیره شده - مشابه
وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته ی برق و
الکترونیک، با عنوان گزارش کارآموزی در شرکت توزیع نیروی برق ، نموده است. برای
آشنایی ...
گزارش کارآموزی در شرکت برق و کنترل مپنا - پروژه دات کام
www.prozhe.com/گزارش-کارآموزی-در-شرکت-برق-و-کنترل-مپنا‏ - ذخیره شده - مشابه
29 آگوست 2014 ... عنوان گزارش: گزارش کارآموزی در شرکت برق و کنترل مپنا قالب بندی : pdf قیمت :
رایگان شرح مختصر : دانشجویان کارشناسی رشته های ی پس ...
[pdf] pdf[گزارش کارآموزی گزارش کار آموزی رشته برق صنعتی در اداره برق ...
stusto.ir/saveaspdf=1828.pdf‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی گزارش کار آموزی رشته برق صنعت? در اداره برق. دسته: کارآموزی. بازد?د: 3 بار. فرمت
فا?ل: docx. حجم فا?ل: 942 ک?لوبا?ت. تعداد صفحات فا?ل: 44. گزارش کارآموزی گزارش کار آموزی ...
[pdf] pdf[گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ...
stusto.ir/saveaspdf=16196.pdf‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی امور مال? شرکت توز?ع ن?روی برق مشهد. بخش اول: شرح محل ومکان وب?ولوژی شرکت.
بخش دوم: گزارش? از چگونگ? س?ستم حسابداری شرکت. بخش سوم: شرح وتوص?ف عملکرد ا?نجانب درا?ن دوره
...
گزارش کار آموزی در سازمان برق- رشته حسابداری - ای اس ...
www.web.as .net/گزارش-کار-آموزی-در-سازمان-برق-رشته-حساب/‏ - ذخیره شده - مشابه
25 مه 2015 ... رایگان گزارش کارورزی و پروژه کار آموزی در سازمان برق برای دانشجویان رشته
حسابداری ... گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت و اداره برق.
گزارش کارآموزی در شرکت برق رشته برق
https://power-training-report.blog.ir/post/1‏ - ذخیره شده - مشابه
16 ژوئن 2015 ... گزارش کارآموزی در شرکت برق جهت اینجا کلیک نمائید.
گزارش کارآموزی طراحی پست شرکت برق – پروژه گزارش کارآموزی ...
doc4.ir/1395/10/13/گزارش-کارآموزی-طراحی-پست-شرکت-برق/‏ - ذخیره شده
2 ژانویه 2017 ... این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می
باشد گزارش کارآموزی طراحی پست اداره برق با رشد روزافزون ...
گزارش کارآموزی برق منطقه ای
miladin.ir/articles/detail/گزارش-کارآموزی-برق-منطقه-ای/.../view/‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی برق منطقه ای. دانشجویان کارشناسی رشته های ی پس از گذراندن
???واحد درسی که عموماً تئوری میباشند، موظف به گذراندن ?واحد درسی کارآموزی هستند.
بایگانی s | پدیران
pediran.ir/ s‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی پست فوق توزیع برق برای سریع فایل گزارش کارآموزی
پست فوق توزیع برق به انتهای صفحه مراجعه کنید. فصل سوم گزارش کارآموزی پست
...
[doc] کارهای انجام شده در دوره کارآموزی - اداره فناوری و ارتباط با صنعت
tico.iut.ac.ir/sites/fsites/tico/...file/karamozi_report_template.doc‏ - ذخیره شده - مشابه
صنعتی اصفهان. دانشکده برق و کامپیوتر. گزارش کارآموزی. نام و نام خانوادگ
ی کارآموز: شماره دانشجویی: کارآموزی: س رست کارآموزی: محل کارآموزی: آدرس:.
کاراموزی - شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
https://sked.co.ir/showpage.aspx?page_=form...‏ - ذخیره شده
کاراموزی. جهت ثبت نام و یا ویرایش بر روی لینک درخواست کارآموزی کلیک نمایید. با
کلیک بر روی لینک «بررسی وضعیت درخواست» و استفاده از کد رهگیریِ دریافتی پس
...
گزارش کارآموزی در اداره برق - همه چیز آماده
band.parsiblog.com/.../ +گزارش+کارآموزی+در+اداره+برق/‏ - ذخیره شده - مشابه
13 جولای 2013 ... گزارش کارآموزی در اداره برق - همه چیز آماده - بازی ، نرم افزار ، ،
پروژه و . . . گزارش کارآموزی ، پروژه ، طرح توجیهی و پروژه ...
khs33- کار آموزی شرکت توزیع برق - پارس پروژه
https://parsproje.com/.../1465-khs33-کار-آموزی-شرکت-توزیع-برق.html‏ - ذخیره شده
کد محصول:khs33. 15 صفحه word. 3000 تومان. فایل بلافاصله بعد از ید.
فهرست مطالب : گزارش دوره کار آموزی مقدمه : بخش اول :شرح محل ومکان وبیولوژی شرکت
.
رایگان گزارش کارآموزی اداره مخابرات - مادسیج پرسشنامه و آزمون ...
madsg.com/ -رایگان-گزارش-کارآموزی-اداره-مخ/‏ - ذخیره شده
15 دسامبر 2015 ... رایگان گزارش کارآموزی اداره مخابرات به صورت کامل و جامع از سایت پژوهشی
مادسیج. کامپیوتر. کاروزی چیست؟ اصل کلمه کارورزی به واژه کارورز ...
گزارش کارآموزی اداره برق قسمت خدمات مشترکین - فایل سون
file7.ir/file/.../گزارش-کارآموزی-اداره-برق-قسمت-خدمات-مشترکین‏ - ذخیره شده - مشابه
توضیح : به نام خدا. این گزارش word و آماده پرینت میباشد. موضوع گزارش کارآموزی :
اداره برق قسمت خدمات مشترکین. فهرست مطالب. عنوان شماره صفحه. مقدمه 5.
پدیران | مطالب علمی و آموزشی ی برق ، مقالات و پروژه ها
pediran.ir/‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق مقدمه: در ابتدای صنعت برق نیروگاههای کوچک
دیزلی و سوختی پاسخگوی مصرف کنندگان بود، اما در حال حاضر دیگر به علت استفاده
...
گزارش کارآموزی پست فوق توزیع برق | پدیران
pediran.ir/ s/گزارش-کارآموزی-پست-فوق-توزیع-برق‏ - ذخیره شده
24 ژانویه 2017 ... پروژه های ی برق، گزارش کارآموزی پست فوق توزیع برق شامل کارآموزی و
یادگیری استانداردهای پست های انتقال و فوق توزیع برق برای ین ...
مراحل ایمنی بی برق شبکه توزیع | پدیران
pediran.ir/مراحل-ایمنی-بی-برق- -شبکه-توزیع.html‏ - ذخیره شده
2 آوریل 2016 ... مراحل ایمنی بی برق شبکه توزیع - شبکه بی برق شبکه ای است که از منابع
تغذیه جدا گردیده است. ... توجه شود که در بهره برداری و تعمیرات شبکه های توزیع برق
به جهت خطرات موجود و احتمال ... گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق.
سیما فایل - گزارش کارآموزی اداره برق شهرستان دهاقان
mekanik.simafile.com/.../گزارش-کارآموزی-اداره-برق-شهرستان-دهاقان/‏ - ذخیره شده
3 فوریه 2017 ... گزارش کارآموزی اداره برق شهرستان دهاقان. گرچه که الکتریسته به عنوان نتیجه
واکنش شیمیایی ای که در یک پیل الکترولیک از زمانی که الساندرو ...
گزارش کارآموزی برق ابزار دقیق و سیستم کنترل در یک شرکت ...
doc4.ir/1395/05/.../گزارش-کارآموزی-برق-ابزار-دقیق-و-سیستم-ک/‏ - ذخیره شده
13 آگوست 2016 ... این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می
باشد پروژه کار آموزی برق ابزار دقیق و سیستم کنترل در ...
شرکت توزیع نیروی برق اهواز
aepdco.ir/‏ - ذخیره شده - مشابه
لیست پروژه های دانشجویی شرکت توزیع برق اهواز ... دستورالعمل کارآموزی ... به
گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز، طبق اعلام و اطلاع قبلی مدیریت
بحران ...
رایگان گزارش کارآموزی برق در شرکت آسانسور ... - linkedin
https://www.linkedin.com/.../ -رایگان-گزارش-کارآموزی-برق-در-شرکت-آسانسور-ارس-کالج-پروژه‏ - ذخیره شده
28 ژانویه 2016 ... دانشجویان در دوره تحصیل خود با گزارش های تئوری آشنا می شوند و تا حدودی با مسائل
مختلف آشنا می شوند ولی باز نیاز به ب تجربه دارند و ب ...
گزارش کارآموزی - شبکه های توزیع برق - ی برق
powerengineering. /post-89.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه
ی برق - گزارش کارآموزی - شبکه های توزیع برق - نرم افزار - کتاب - e-book -
پایان نامه - تحقیق - مقاله - مطالب آموزشی مربوط به رشته ی برق - ی برق.
گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره برق – گزارش کارآموزی گزارش ...
karvarzi.filetak.ir/2016/05/.../گزارش-کارآموزی-کامپیوتر-اداره-برق/‏ - ذخیره شده
8 مه 2016 ... گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره برق شهرستان گرگان. گزارش کارآموزی در اداره
برق. پروژه کارآموزی رشته کامپیوتر. گزارش کارآموزی ...
گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق دهاقان - فایلود
fiload.ir/product/10596/گزارش-کارآموزی-رشته-برق--اداره-برق‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق دهاقان. برق تولید شده به صورت مستقیم در
تابلو های خاص می آمد و سپس وارد شبکه می شود که 1200 مشترک و همه مشترکین به جز ...
وبلاگ تخصصی ی برق قدرت - چند گزارش کارآموزی برق
foodaji. /post-321.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه
وبلاگ تخصصی ی برق قدرت - چند گزارش کارآموزی برق - به وبلاگ
تخصصی ... گزارش کارآموزی در اداره برق ... کارآموزی plc و تابلو فرمان در
شرکت.
اطلاعات کارآموزی - شرکت برق منطقه ای غرب
www.ghrec.co.ir/company-units-human.../default.ghrec‏ - ذخیره شده - مشابه
دفتر آموزش شرکت برق منطقه ای غرب به منظور همکاری با ها وموسسات آموزش
عالی بر اساس آیین ... 3-3 ارائه گزارش پایان کارآموزی توسط کار آموز به دفتر آموزش.
سامانه جای کارآموزان
karamouzi.irost.org/‏ - ذخیره شده - مشابه
کارآموز، سامانه جای کارآموزان. ... دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو ...
فعالیت مجدد اداره کارآموزی پس از تعطیلات تابستانی سازمان پژوهش های علمی و
صنعتی ...
نمونه گزارش کارآموزی رشته برق در شرکت اداره برق شهرستان مدره
https://danesh-ju.com/نمونه-گزارش-کارآموزی-رشته-برق/‏ - ذخیره شده
نمونه گزارش کارآموزی رشته برق در شرکت اداره برق شهرستان مدره، گزاشی کامل با
فرمت ورد و قابل ویرایش در 50 صفحه.
رایگان گزارش کارآموزی برق در شرکت آسانسور ... - کالج پروژه
collegeprozheh.ir/گزارش-کارآموزی-برق-در-شرکت-آسانسور-فرا/‏ - ذخیره شده
رایگان گزارش کارآموزی برق در شرکت آسانسور فراسوی ارس رایگان
گزارش کارآموزی رشته برق و الکترونیک. ————- چکیده ای از مقدمه آغازین ” گزارش
...
فروشگاه فایل دانشجو گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت توزیع برق
daneshjooyan.sellfile.ir/prod-156932-گزارش+کارآموزی+حسابداری+در+شرکت+توزیع+برق.html‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کامل کارآموزی در شرکت توزیع برق این گزارش حاوی مطالب زیر می باشد: +
فهرست مطالب. *بخش اول: *اصطلاحات موجود در شرکت توزیع برق: *بخش دوم: کلیاتی ...
گزارش کار آموزی در شرکت ساخت تابلو برق - مکتبستان
maktabestan.ir/.../گزارش-کار-آموزی-در-شرکت-ساخت-تابلو-برق.html‏ - ذخیره شده - مشابه
بخشی از گزارش کار آموزی در شرکت ساخت تابلو برق: تابلو می تواند از یک یا چند
صفحه از جنس عایق که جاذب رطوبت و خود سوز نباشد (فیبر الکتریکی ) تشکیل ...
گزارش کارآموزی در شرکت برق رشته برق - فارس فایل
farsfile.ir/product/5392/...گزارش-کارآموزی-در...برق...برق/604‏ - ذخیره شده - مشابه
خلاصه و فهرست کلی: در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل
دریافت می کنید اشاره شده است : فهرست فرهنگ اصطلاحات برق.
گزارش کارآموزی در اداره توزیع برق بخش بادرود
www.karenamoozi.ir/.../گزارش-کارآموزی-در-اداره-توزیع-برق-بخش-بادرود‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی در اداره توزیع برق بخش بادرود مقدمه ای در مورد تاریخچه سازمان شرکت
توزیع برق استان اصفهان به عنوان پیمانکار در شهرستانهای خود مشغول تعمیرات و ...
"گزارش کارآموزی جهت رشته کامپیوتر در شرکت توزیع نیروی برق
com.rozblog.com/post/1065‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کارآموزی جهت رشته کامپیوتر درشرکت توزیع نیروی برق فرمت : word تعداد
صفحه : 64 قیمت : مبلغ ??هزار تومان چکیده در حال حاضر کامپیوتر…,
kbr44- کارآموزی اداره برق - پارس پروژه
https://parsproje.com/...برق/4912-kbr44-کارآموزی-اداره-برق.html‏ - ذخیره شده
کد محصول kbr44 فایل word 50 صفحه 10000 تومان فهرست مطالب بخش اول :
آشنایی کلی با محل کار آموزی اداره برق فار : اه منطقه برق فار اطلاعاتی در
مورد ...
پروژه کار آموزی شرکت برق - سیم پاور
sim-power.ir/پروژه-کار-آموزی-شرکت-برق/‏ - مشابه
22 مارس 2015 ... پروژه کار آموزی شرکت برق مشهد. موضوع شماره صفحه. درباره شرکت 5. دفتر نظارت
بر خدمات مشترکین و فروش 6. دفتر سیستم ها و روش ها 10.
کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب، پست دوراهی میناب ...
royal-it.ir/.../گزارش-کارآموزی-برق-منطقه-ای-میناب-پست-د/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب، پست دوراهی میناب - . ... با این مقدمه
شاید اهمیت و جایگاه درس دو واحدی کارآموزی برای ما روشنتر شده و با ... doc گزارش
کارآموزی در پست بانک، خدمات ارتباطی و مرکز تلفن; doc گزارش ...
[pdf] گزارش کاراموزی برق در شرکت برق منطقه ای باختر - فروشگاه دانشجو
stusto.ir/saveaspdf=7401.pdf‏ - ذخیره شده
گزارش کاراموزی برق در شرکت برق منطقه ای باختر. دسته: برق. بازد?د: 6 بار. فرمت فا?ل: docx. حجم فا?ل
: 236 ک?لوبا?ت. تعداد صفحات فا?ل: 55. گزارش کاراموزی برق در شرکت برق منطقه ای باختر q.
گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق دهاقان - فایلود
fiload.ir/product/10596/گزارش-کارآموزی...برق--اداره-برق/483‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق دهاقان. برق تولید شده به صورت مستقیم در
تابلو های خاص می آمد و سپس وارد شبکه می شود که 1200 مشترک و همه مشترکین به جز ...
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
www.mpedc.ir/‏ - ذخیره شده - مشابه
برنامه های توزیع برق استان مرکزی در حوزه پیک سایی با جدیت اجرا می شود. معاون
بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: برنامه های ...
گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق(اداره برق) - پایان نامه | روش تحقیق ...
www.irdanesh.ir/index.php?productid=664‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق(اداره برق). فهرست. بعضی از فرم های مورد استفاده
در انبار فرم رسید کالا رسید و تحویل مستقیم کالا لیست تامین کنندگان کالا
گزارش کار آموزی در شرکت دخانیات -
4.11gig.ir/product/205765‏ - ذخیره شده
گزارش کار آموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد گزارش کار آموزی گوشت و ..
... گزارش کار اموزی در شرکت دخانیات استان گیلان واحد pm گزارش کارآموزیاحداث .
lar - گزارش کارآموزی رشته ی برق در شرکت برق
jahan720. /.../ -گزارش-کارآموزی-رشته- ی-برق-در-شرکت-برق‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کارآموزی برق رشته ی برق در شرکت. تاریخ : دوشنبه نهم اردیبهشت
???? | 15:58 | نویسنده : jahan720. شرح مختصر : شرکت توزیع برق به عنوان ...
گزارش کار آموزی رشته برق در نیروگاه بوشهر - آپارات

? 0:11www.aparat.com/v/g63ak/گزارش_کار_آموزی_رشته_برق_در_نیروگاه_بوشهر
5 ژانویه 2017 - 11 ثانیه
گزارش کارآموزی ارائه خدمات هاستینگ و میزبانی وب ... گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق ... گزارش کار آموزی رشته برق در نیروگاه بوشهر.
مشاهده متن کامل ...
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی
درخواست حذف اطلاعاتاز آن جایی که برای دانستن درباره ی تأثیر قرآن و حدیث بر ادب پارسی باید با خود ادبیات بیشتر آشنا شده سپس تأثیر قرآن و حدیث را در آن بررسی کنیم، بنابراین بر آن شدیم تا با تحقیق در رابطه با این موضوع اطلاعات لازم را برای شناخت بیشتر آن ب کنیم
دسته بندی معارف ی
فرمت فایل doc
حجم فایل 3467 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 127
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسیفروشنده فایل


کد کاربری 8044فهرست مطالب


پیشگفتار...............................................................................................................................................ا-ب


مقدمه..................................................................................................................................................ب-ج


چکیده...................................................................................................................................................ج-د


فصل اول: کلیات تحقیق


1-1 مقدمه ........................................................................................................................1


1-2 بیان مسئله..................................................................................................................2


1-3 اه تحقیق..............................................................................................................2


1-4 اهمیت تحقیق.............................................................................................................2


1-5 سئوالات تحقیق......................................................................................................3-2


1-6 فرضیه ها...................................................................................................................3


1-7 کلید واژه ها...........................................................................................................4-3


فصل دوم: پیشینه تحقیق


2-1 مقدمه..................................................................................................................5


2-2 تاریخچه موضوع.............................................................................................. 7-6


2-3 پیشینه نظری...............................................................................................8-7


2-4 پیشینه عملی(نقد کتاب)............................................................................................................9


2-5 ضرورت تحقیق...............................................................................................................................9


فصل سوم: روش تحقیق


3-1 مقدمه..........................................................................................................................................10


3-2 روش های مورد استفاده در تحقیق......................................................................................11


3-3 فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آن ها.............................................................................12


3-4 جمع آوری داده ها...................................................................................................................12


3-5 تجزیه و تحلیل داده ها...........................................................................................................13


فصل چهارم: یافته های تحقیق


4-1 مقدمه...........................................................................................................................................14


4-2 قرآن کتاب آسمانی ما.............................................................................................................15


4-3 تعریف ادبیات............................................................................................................................ 15


فرضیه 1: ادبیات فارسی از کلام قرآن بهره های فراوانی گرفته است..................................17-16


4-4 تاثیرات دین در عرصه ی ادبیات........................................................................19-17


5-4 صبر و شکیبایی قرآن در نظم شاعران..........................................................................20-19


6-4 حدیث چیست.....................................................................................................................21-10


4- 6-1-حدیث محبت در ادب فارسی...................................................................................25-21


فرضیه 2: برخی از شعرای متقدم در آیات و احادیث در شعر خود بهره گرفته اند............. 35-27 


فرضیه 3: میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعارش زیاد بوده است..............42-36


فرضیه 4: مولوی داستان یوسف را در اشعار خود بررسی کرده است.............................59-43


فرضیه 5: سنایی در اشعار خود به تصویر پردازی قرآنی پرداخته است.........................66-60


فرضیه 6: شهریار دراشعار خود از نهچ البلاغه بهره برده است........................................98-67


فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 


5- 1مقدمه........................................................................................................................................128


5-2 بحث و نتیجه گیری.................................................................................................... 130-129


5-3 مشکلات تحقیق.....................................................................................................................130


5-4- پیشنهادات تحقیق...............................................................................................................131


فهرست منابع و مآخذ.......................................................................................133-132


پیوست


فهرست جداول......................................................................................127-99


ج 1-4- توزیع فراوانی افراد شرکت کننده در تحقیق بر حسب سن


ج 2-4- شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی سن افراد شرکت کننده در تحقیق


ج 3-4- توزیع فراوانی سن افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی


ج 4-4- توزیع فراوانی افراد شرکت کننده در تحقیق بر حسب پایه تحصیلی


ج 5-4- توزیع فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق


ج 6-4- توزیع فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی


ج 7-4- توزیع فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق


ج 8-4- توزیع فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی


ج 9-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی


ج 10-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی


ج 11-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی


ج 12-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی


ج 13-4- توزیع فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث


ج 14-4- توزیع فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث به تفکیک پایه تحصیلی


ج 15-4- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث


ج 16-4- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث به تفکیک پایه تحصیلی


ج 17-4- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات پارسی


ج 18-4- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات پارسی به تفکیک پایه تحصیلی


ج 19-4- توزیع فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان


ج 20-4- توزیع فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان به تفکیک پایه تحصیلی


ج 21-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث در اشعار خود


ج 22-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث در اشعار خود به تفکیک پایه تحصیلی


ج 23-4- توزیع فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در ب عبرت برای سایرین


ج 24-4- توزیع فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در ب عبرت برای سایرین به تفکیک پایه تحصیلی


ج 25-4- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری


ج 26-4- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری به تفکیک پایه تحصیلی


ج 27-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها


ج 28-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها به تفکیک پایه تحصیلی


ج 29-4- تجزیه و تحلیل آماری بین پاسخ های داده شده توسط دو گروه شرکت کننده در تحقیق ( پایه تحصیلی پیش ی ، پایه تحصیلی سوم دبیرستان )


 


فهرست منحنی ها..........................................................................126-100


منحنی 1-4- درصد فراوانی سن افراد شرکت کننده در تحقیق


منحنی 2-4- توزیع فراوانی سن افراد شرکت کننده در تحقیق بر حسب پایه تحصیلی


منحنی 3-4- درصد فراوانی پایه تحصیلی افراد شرکت کننده در تحقیق


منحنی 4-4- درصد فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق


منحنی 5-4- توزیع فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی


منحنی 6-4- درصد فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق


منحنی 7-4- توزیع فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی


منحنی 8-4- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی


منحنی 9-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی


منحنی 10-4- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی


منحنی 11-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی


منحنی 12-4- درصد فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث


منحنی13-4- توزیع فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث به تفکیک پایه تحصیلی


منحنی 14-4- درصد فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث


منحنی 15-4- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث به تفکیک پایه تحصیلی


منحنی 16-4- درصد فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات پارسی


منحنی 17-4- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات پارسی به تفکیک پایه تحصیلی


منحنی 18-4- درصد فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان


منحنی 19-4- توزیع فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان به تفکیک پایه تحصیلی


منحنی 20-4- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث در اشعار خود


 


منحنی21-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث در اشعار خود به تفکیک پایه تحصیلی


منحنی22-4- درصد فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در ب عبرت برای سایرین


منحنی 23-4- توزیع فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در ب عبرت برای سایرین به تفکیک پایه تحصیلی


منحنی 24-4- درصد فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری


منحنی 25-4- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری به تفکیک پایه تحصیلی


منحنی 26-4- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها


منحنی 27-4- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها به تفکیک پایه تحصیلی


 


1-1 مقدمه


این تحقیق توسط دانش آموزانی گردآوری شده که در اول راه توکل بر خدا و تشویق اساتید فرزانه و پشتکار را سرلوحه کار خود قرار دادند. در این فصل شما را از هدف و اهمیت تحقیقمان آگاه خواهیم کرد و در آ این که، ارکان اساسی تحقیقمان را توضیح خواهیم داد تا ابهامات برطرف شود و با دیدی بازتر تحقیق را دنبال کنیم.


نمودار زیر شما را در دنبال این فصل کمک خواهد کرد.
 
   

بیان مسئله


برای آشنایی با تأثیراتی که قرآن و احادیث در ادبیات فارسی برجای گذاشته اند، لازم است معروف ترین و متداول ترین نام کتاب خدا که قرآن است را بشناسیم و آن را تلاوت کنیم و با تأثیراتی که آیات و احادیث به صورت های مختلف : تلمیح، تمثیل، قصه های منظوم و منثور شعرا و نویسندگان ایرانی و فارسی زبان گذاشته اند آشنا شویم.


1-3- اه تحقیق:


- بررسی تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی


- بررسی عوامل موثر بر تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی


- تأثیر قرآن و حدیث در اعتلای متون نظم و نثر ادبیات فارسی


1-4- اهمیت تحقیق:


در دورانی که قرآن در برخی از کشور های ی فقط برای ب مقام و یا مزایای اقتصادی تلاوت می شود و شعرای آن ها بدون تاثر از قرآن شعر می سرایند بر خود لازم دانستیم به گردآوری این مطالب بپردازیم. امید است توانسته باشیم با انجام این کار به سطح آگاهی خود و دیگران افزوده باشیم.


1-5- سئوالات تحقیق


1- عوامل مؤثر بر تاثیرگذاری قرآن و حدیث در ادب پارسی کدام است؟


2- تا چه حد شعرای فارسی زبان از آیات قرآن در اشعار خود تأثیر پذیرفته اند؟


3- از میان شعرای متقدم کدامیک از آیات و احادیث در شعر خود بهره گرفتند؟


4- میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعارش تا چه اندازه بوده است؟


5- داستان یوسف از دیدگاه مولوی چگونه است؟


6- آیا سنایی در اشعار خئد به تصویر پردازی قرآن پرداخته است؟


7- آیا شهریار در اشعار خود از نهج البلاغه بهره برده است؟


1-6-فرضیه ها


1- ادبیات فارسی از کلام قرآن بهره های فراوانی گرفته است.


2- برخی از شعرای متقدم از آیات و احادیث در شعر خود بهره گرفته اند.


3- میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعار وی زیاد بوده است.


4- مولوی داستان حضرت یوسف را در اشعار خود بررسی کرده است.


5- سنایی در اشعار خود به تصویر پردازی قرآن پرداخته است.


6- شهریار در اشعار خود از نهج البلاغه بهره برده است.


1-7- کلید واژه ها


ادبیه:جمع«ادب» است و دانش های متعلق به ادب، در اصل(فنون ادبیه) یا (علم ادبیه) بوده است و بعد(ادبیه) صفت جعلی موصوف را جمع بسته اند.


ادب: 1- فرهنگ ، دانش2- دانشی که قدما آن را شامل: لغت، صرف ، نحو ،معانی، بیان، بدیع، عروض و قافیه، انشاء و تاریخ دانسته اند و آن را ادبیات گویند.


حدیث: هر چه که از آن خبر دهند و نقل قول کنند. خبری که رسول(ص) و ائمه نقل کنند.


پارسی:منصوب به فارسی است.


قرآن: اتصال – نزدیک شدن، به هم پیوستن و کتاب آسمانی مسلمانان است.


(فرهنگ فارسی معین، جلد 2-1)


 


1-1- مقدمه 


از آن جایی که برای دانستن درباره ی تأثیر قرآن و حدیث بر ادب پارسی باید با خود ادبیات بیشتر آشنا شده سپس تأثیر قرآن و حدیث را در آن بررسی کنیم، بنابراین بر آن شدیم تا با تحقیق در رابطه با این موضوع اطلاعات لازم را برای شناخت بیشتر آن ب کنیم.


ضمن این که خواندن هر کت در ذهن خواننده ابهامات و سئوالاتی ایجاد می کند که گاهی با خواندن دیگر کتب رفع می شود و گاهی به نقد می انجامد که ما با خواندن چندین کتاب نقدهایی از آن ها کردیم، که اگر نقد ما به جا باشد انشاء ا. . . سازنده نیز خواهد بود و اگر بی جاست همین جا از نویسندگان کتاب ها پوزش می طلبیم.


نمودار زیر آن چه را که در این فصل به آن می خواهیم بپردازیم، به طور خلاصه نشان می دهد.
 
   

 


2-2 تاریخچه موضوع


زبان ایران پیش از ، که مادر و ریشه زبان امروز ایران است، پارسی (فارسی) نامیده می- شود. این زبان از شاخه زبان های هندی و اروپایی به این ترتیب با اغلب زبان های جهان متمدن ( قدیم و جدید ) خویشاوند است. زبان فارسی به سه دوره جداگانه تقسیم می شود :


-فارسی باستان : که در دوره هخا رایج بوده و فرمان ها و نامه های شاهان به آن زبان نوشته می شده است.


-فارسی میانه : زبان های ایرانی میانه به دو گروه عمده شرقی و غربی تقسیم و هر کدام از این دو گروه به دو شاخه شمالی و جنوبی مجزا شده اند.


- فارسی نو : پس از ورود به ایران زبان فارسی تحول تازه ای را پشت سر گذاشت و با استفاده از خط (الفبا) عربی به مرحله نوینی گام نهاد که در اصطلاح ، فارسی نو (دری) گفته می شود.


معمولا دوره های تاریخ ادبیات را در گذشته بدون هیچ دلیلی برمبنای سلسله ها تقسیم بندی می د و به این ترتیب ادبیات را تابع جریان های حاکم قلمداد می د مثل ادبیات دوره مغول اما تقسیم دوره های ادبی با تقسیمات ، تاریخی و جغرافیایی همخوانی نداشت و هرگز اصل و مبنا قرار نمی گرفت.


در عصر رودکی که دوره دآزمایی نیز نام گرفته شعر دری با تمام ویژگی های زبانی و مضمونی خود، روبه گسترش نهاد. دردوره سامانی رودکی به پدر شعر فارسی مشهور و مورد تمجید شاعران پس از خود هم چون عنصری قرار گرفت.


به عصر ناصرخسرو دوره شعر مکتبی نیز گفته می شود و از این هنگام بود که ادبیات عرفانی و مردمی شکل یافت ، زبان دری از خواستگاه خود ، اسان، خارج گردید و به داخل فلات ایران و اندکی بعد به آذربایجان نیز راه یافت و به دلیل آن که زبان رسمی حکومت مرکزی بود شاعران و نویسندگان ناگزیر بودند فارسی را فرا گیرند و با آن به سرودن شعر و تالیف کتاب بپردازند.


2-3- پیشینه نظری


1- قرآن کریم- ترجمه و تفسیر مجتبی فولادوند


2- 1371- فرهنگ قصه های ان(تجلی شاعرانه اشارات داستانی در مثنوی)، مه دخت پورخالقی چترودی


در این کتاب اشعاری از مثنوی که با سوره های قرآن و با داستان ها و وقایع قرآنی مطابقت داشته است جمع آوری شده است.


3- 1375 – دیوان ناصر خسرو- جهانگیر منصور


مربوط به اشعار جمع آوری شده ی ناصر خسرو می باشد.


4- 1375- فرهنگ معین جلد 1 و 2- محمد معین


در لغت نامه ی پارسی معین به توضیح برخی لغات دشوار ادبی پرداخته شده است.


5- 1376- گنجینه سخن جلد 1 و 2 و 3، ذبیح الله صفا


به طور مختصر به شرح تاریخچه ی ادبیات پارسی پرداخته شده است.


6- 1377- کلیات خمسه حکیم نظامی گنجوی، نظامی گنجوی


مربوط به اشعار جمع آوری شده از نظامی می باشد.


7- 1377- تفسیر نمونه جلد 19- مکارم و همکاران


به تفسیر آیات شریف قرآن پرداخته شده است.


8- 1378 ه.ش- مرآت مثنوی- تلمذ حسین


در مرآت مثنوی پس از ستایش مولانا و اشاره به شاعران هم عصر وی، اشعار مولانا در شش دفتر او به طور خلاصه بیان گردیده و در پایان اشعاری از وی که با آیات الهی مطابقت داشته اند گردآوری شده است.


9- 1379- نشریه بشارت قسمت پانزدهم- سیدمحمد راستگو


در این مجله مفاهیمی درباره ی قرآن کریم بیان شده است و سعی شده است که قرآن برای خواننده ملموس تر شود.


10- 1380- پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی- محمدرضا راشد محصل


به بررسی نقش قرآن و حدیث در ادب پارسی پرداخته شده است.


11-1377 – نشریه بشارت قسمت دهم- سید محمد رضا راستگو


در این نشریه اولا به توضیح مختصری از زندگینامه ی حافظ پرداخته شده و ثانیا اشعاری از وی که با قرآن مطابقت داشته اند جمع آوری شده است.


12- 1380- نشریه گلستان قرآن پیاپی 108- ثابت(سهیل) محمودی


به بررسی نحوه ی تأثی ذیری ادبیات پارسی از قرآن پرداخته شده است.


13- 1385- قرآن، ادب و هنر- حجت ال محسن عباس نژاد


اشعاری از شاعران پارسی زبان که با قرآن و احادیث مطابقت داشته اند جمع آوری شده است. 


 


2-4- پیشینه عملی(نقد کتاب)


1- یکی از معایب کتاب گنجینه سخن نثر دشوار آن است به علاوه این کتاب دارای جملات طویل و بلندی است که فهم و درک آن را مشکل می سازد و هم چنین از ذکر نمودن نام انتشارات خودداری کرده و دارای نگارشی قدیمی می باشد.


2- در کتاب کلیات خمسه نظامی گنجه ای یکی از کاستی ها و معایبی که می توان یافت این است که در هیچ کجای کتاب از نام مصحح کتاب یاد نشده است و هم چنین در جای جای کتاب از کلمات مشکلی استفاده شده است که فهم آن ها برای ما چندی مشکل بود.


2-5- ضرورت تحقیق:


در هیچ جا از اشعار شعرای پارسی به چشم نمی خورد که آیات قرآن و احادیث در اشعارشان تأثیر نداشته باشد و تفاوت اشعار شاعران ی با شعرای اروپایی در این است که قرآن به عنوان یک کتاب آسمانی فقط برای تلاوت نبوده بلکه عملاً در اشعار شعرای فارسی زبان ی به عنوان یک فرهنگ ی بر مردم و جامعه تأثیر گذاشته است. پس بر خود لازم دانسته تا تأثیر قرآن و احادیث را در ادب فارسی بشناسیم.


 مشاهده متن کامل ...
پروژه کارآموزی امور مالی وحسابداری شرکت توزیع نیروی برق مشهد
درخواست حذف اطلاعات

پروژه کارآموزی امور مالی وحسابداری شرکت توزیع نیروی برق مشهد

این کارمندان از طریق قرارداد با شرکتهای پیمانکاری که با شرکت برق کار می کنند معرفی می شوند شرکتهای پیمانکاری ازطریق مناقصه با یکدیگر رغابت میکنند این کارمندان از لحاظ رعایت ضوابط تمامی قوانین را رعایت کنند و حتی ساعات کار بیشتری را (گاها) کار میکنند این کار مندان در همان مرحله اول توسط شرکت پیمانکار بیمه می شوند در شرکت توزیع (تمامی امورها)از
دسته بندی گزارش کارآموزی
بازدید ها 47
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13
پروژه کارآموزی امور مالی وحسابداری شرکت توزیع نیروی برق مشهدفروشنده فایل


کد کاربری 47کاربر

بخشی از متن:


)کارمندان قراردادی :


به ان دسته های گفته می شود که در هر مدت زمان معین با خود شرکت برق مرکزی قرارداد می بندند .اکثر کارمندان جوان جزء این دسته می باشند .


3)کارمندان پیمانکاری :


این کارمندان از طریق قرارداد با شرکتهای پیمانکاری که با شرکت برق کار می کنند معرفی می شوند .شرکتهای پیمانکاری ازطریق مناقصه با یکدیگر رغابت میکنند .


این کارمندان از لحاظ رعایت ضوابط تمامی قوانین را رعایت کنند و حتی ساعات کار بیشتری را (گاها") کار میکنند .این کار مندان در همان مرحله اول توسط شرکت پیمانکار بیمه می شوند در شرکت توزیع (تمامی امورها)از انجا که کارشان خدماتی است پروژه های زیادی در دامنه کاریشان دارند . به دلیل همین ازدحام کار معمولا" از شرکتهای پیمانکار دعوت به همکاری میکنند . و کارشان را از طریق مناقصه واگذاربه پیمانکاران می کنند .


در بعضی از این مناقصات شرکت فقط وظیفه انجام پروژه را دارد که معروف به قراردادهای عملیاتی است .ولی در بعضی دیگر پیمانکاران علاوه بر انجام عملیات بایدکالا را نیز خود تهیه کند .که بهای این کالاها بر اساس فهرست بهای همان سال پرداخت می شود . لاز م به ذکر است که بهای انجام عملیات نیز بر اساس فهرست بهای عملیات همان سال پرداخت می شود .


بخش دوم :


شرح سیستم حسابداری شرکت توزیع برق 2


یکی از با اهمیت ترین و پر کارترین قسمتهای شرکت بخش حسابداری می باشد که تشکیل شده است از :


1 )مدیر امور مالی 2)حسابدارمسئول 3)حسابدار تا سیسات 4)حسابدار درامد 5)مسئول انبار


در این میان بیشترین مسئولیت متوجه مدیر مالی می باشد که وظیفه رسیدگی به تمامی حسابها وممیزی اسناد حسابداری را بعهده دارد .


اسناد حسابداری معمولا"توسط حسابداران تهیه می شود و بعد از تائید مدیر مالی و زدن مهر ممیزی ومهر ثبت شد بایگانی می شود و در ا هر ماه به قسمت حسابداری واحد ستادی فرستاده می شود وان قسمت به تمامی حسابها رسیدگی میکتند .وطی یک نامه نظر خود را به امور مربوطه اعلام می کنند.


سیستم حسابداری شرکت برق به سیستم هارزا معروف است . این سیستم حدودا" 40 سال پیش توسط یک گروه امریکا یی تهیه شده . نرم افزار این شرکت نیز توسط شرکت پشتیبان که جزء شرکتهای برق منطقه می با شد تهیه وتنظیم می شود .


این نرم افزار بسیار کامل و دارای امکانات کاملی می باشد علاوه برآن کار با آن بسیار ساده می باشد . برای کار با این سیستم باید با کدها ودفتر کدینگ نیز آشنا باشیم . البته این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که تمامی کدهای تعریف شده برای سیستم را به راحتی پیدا کرد .


اگر در هنگام سند زدن یک کد اشتباه وارد شود پیام خطا داده می شود و تا هنگامیکه اشتباه رفع نشود امکان ثبت سند نمی باشد . یکی از بهترین امکانات این سیستم همین قابل ویرایش بودن سند می باشد .


انواع حسابداری مورد استفاده در شرکت توزیع نیروی برق مشهد _ برق 2  • حسابداری عمومی

  • حسابداری ید

  • حسابداری قراردادها

  • حسابداری تاسیسات(پروژه ها)

  • حسابداری مدیریت

  • حسابداری انبار

  • حسابداری مشترکین


 


بودجه و اعتبارات


قبل از اینکه سند زده شود ما باید تامین اعتبار کنیم . به صورت زیر :


وقتی که شرکت نیاز به کالایی داشته باشد فرم درخواست کالا را پر میکند و تحویل کا رداز می دهد، کا رداز هم بعد از گرفتن فرم قیمت براوردی را می زند و تحویل حسابدار میدهد.


حسابدار نیز تامین اعتبار می کند. برای تامین اعتبار از سیستم بودجه استفاده می شود.بعد از تامین اعتبار مهر بودجه زده می شود و به مدیر مالی داده می شود تا امضاء نماید . سپس تحویل کا رداز میدهند تا کالای مورد نظر یداری شود.


لازم به ذکر است قبل از تامین اعتبار باید امضاهای مجاز توسط مدیر بخش و مدیر مالی زده شود.


کا رداز بعد از ید کالا ، فاکتور ید و صورت درخواست ید را نزد حسابداری می اورد و جهت صدور سند تحویل حسابداری می دهد.( لازم به ذکر است فاکتور های ید باید زیر 000/100 تومان باشد.)


بعد از تحویل ، حسابداری نسبت به صدور سند اقدام لازم را می کند.


حسابداری عمومی


سند زدن هم در سیستم شرکت برق توسط نرم افزار حسابداری است که حسابدار فقط لازم است کد مکانی را که کالا مورد نیازش است را وارد و نیز از های مربوطه استفاده کند.


در هنگام سند زدن اگر فاکتور مبلغ کل فاکتورها زیر 000/100 تومان بود مبلغ مورد نظر در وجه خود کا رداز نوشته می شود که کا رداز این مبلغ را از تنخواه گردان مربوط به خود برداشته که بعد از زدن سند وجه را دریافت می کند .


ولی اگر مبلغ کل فاکتور ها بالای 000/100 تومان بود در وجه خود فروشگاه باید پرداخت شود.


لازم به ذکر است کالاهایی که جزء کالاهای مصرفی در پروژه ها می باشد در حسابداری ید زده می شود ولی هزینه های داخلی شرکت در حسابداری عمومی زده می شود.


بعد از اینکه سند زده شد و کل کدینگ ها کنترل شد حسابدار یک پرینت از سند می گیرد و به مدیر مالی تحویل میدهد ، مدیر مالی نیز سند زده شده را کنترل می کند.

گزارش کارآموزی حسابداری امور مالی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد ... www.asanproject.ir/امور-مالی-در-شرکت-توزیع-نیروی-برق-مشهد/‏ - ذخیره شده - مشابه گزارش دوره کار آموزی. مقدمه : این دوره مربوط به درس کارآموزی می باشد من این دوره را درامور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ، برق 2 به مدت 240 ساعت گذرانده ام. این گزارش ... گزارش کار آموزی – امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد | داک کده ... dockade.com/2377/گزارش-کار-آموزی-امور-مالی-شرکت-توزیع-ن/‏ - ذخیره شده گزارش کار آموزی – امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد. فایل. دسته بندی: گزارش ... بخش دوم :گزارشی از چگونگی سیستم حسابداری شرکت . بخش سوم :شرح ... گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد - bir98 bir98.ir/?p=72357‏ - ذخیره شده 27 آوریل 2017 ... گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد دارای 14 صفحه می باشد و دارای ... بخش دوم :گزارشی از چگونگی سیستم حسابداری شرکت . گزارش و پروژه کارآموزی در مورد امور اداری www.karenamoozi.ir/نمونه-گزارش-پروژه-کارآموزی/q/امور-اداری‏ - ذخیره شده مکان کار آموزی :شرکت توزیع نیروی برق مشهد مقدمه : این دوره مربوط به درس کارآموزی می ... گزارش کارآموزی حسابداری و امور مالی در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران. گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد – گزارش ... karvarzi.filetak.ir/.../گزارش-کارآموزی-امور-مالی-شرکت-توزیع-نی/‏ - ذخیره شده 26 آوریل 2016 ... گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ... گزارش کاراموزی در اداره برق ... بخش دومگزارشی از چگونگی سیستم حسابداری شرکت گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد - ... article.university/ -گزارش-کارآموزی-امور-مالی-شرکت-ت/‏ - ذخیره شده کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد. فهرست مطالب مقدمه بخش اول :شرح محل ومکان وبیولوژی شرکت بخش دوم :گزارشی از چگونگی سیستم حسابداری شرکت khs33- کار آموزی شرکت توزیع برق - پارس پروژه https://parsproje.com/.../1465-khs33-کار-آموزی-شرکت-توزیع-برق.html‏ - ذخیره شده انواع حسابداری مورد استفاده در شرکت توزیع نیروی برق مشهد _ برق 2 ... این دوره مربوط به درس کارآموزی می باشد من این دوره را درامور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ، برق 2 ... شرکت برق استان اسان از یک قسمت ستادی وهفت امور تشکیل شده است . پروژه کار آموزی شرکت برق - سیم پاور sim-power.ir/پروژه-کار-آموزی-شرکت-برق/‏ - مشابه 22 مارس 2015 ... پروژه کار آموزی شرکت برق مشهد موضوع شماره صفحه درباره شرکت 5 دفتر نظارت بر ... حسابداری توزیع مشهد بر حسب امور آن تفکیک شده و عملیات مالی روزانه هر .... اصلاح و بهینه سازی _ طرح (7) نیرو رسانی _ طرح (8 ) توسعه روستایی _. گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد zojeshad2.mihanblog.com/.../گزارش%20کارآموزی%20امور%20مالی%20شرکت%20توزیع%20ن...‏ - ذخیره شده گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد. مقدمه : بخش اول :شرح محل ومکان وبیولوژی شرکت . بخش دوم :گزارشی از چگونگی سیستم حسابداری شرکت . گزارش کارآموزی رشته حسابداری - کاراموزی در شرکت برق hesabdari1234. /tag/ -کاراموزی-در-شرکت-برق‏ - ذخیره شده گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد. کاراموزی در شرکت برق. گزارش دوره کار آموزی. مقدمه ایندوره مربوط به درس کارآموزی می باشد من پروژه ...


مشاهده متن کامل ...
پروژه بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی ک ن 10-2 ساله. doc
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل پروژه بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی ک ن 10-2 ساله. doc با و پر سرعت .

پروژه بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی ک ن 10-2 ساله. doc


پروژه بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی ک ن 10-2 ساله. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 111 صفحه

 

چکیده:

اگر بخواهیم جمع بندی مختصری از این تحقیق بیان  نماییم باید به ی ری موارد اشاره کنیم ، معلولیتهای در ابعاد خود آنچنان گسترده اند که نیاز به ماه ها وقت و تحقیق در تمام زمینه ها مختلف معلولیت دارد، لذا طی بررسی و تحقیق بعمل آمده از علل معلولیتهای ک ن در سنین دو تا ده ساله در شهرستان اراک در سال 85 به این نتیجه رسیده که بروز بسیاری از علل و ریشه های معلولیت ک ن در این سن عواملی مانند : شرایط محیطی و ساختار زندگی اجتماعی – چگونگی دسترسی به امکانات رفاهی بهداشتی و درمانی – بروز عوامل فرهنگی نژادی قومی و قبیله ای – عدم آگاهی از عواقب و پیامدهای و نتایج حاصله از به وجود آمدن ک ن معلول، کمبود امکانات در مراکز و مؤسسات نگهداری از ک ن معلول وجود تنگناهای اقتصادی خانواده ها در خصوص نوع تغذیه و عوامل محرک زا وابسته است . از سوی دیگر بروز این گونه معلولیت ها آثار و نتایج م بی بر پیکر فردی و اجتماع می گذارد . لذا با توجه به اینکه معلولیت یک نقص در سیستم عملکرد بدن در قبال واکنش متقابل در فرد که با کندی و تا خیر ایجاد می نماید باید به بررسی ریشه ای این عوامل بپردازیم تا از بروز این گونه نقص و نارسایی یا ناتوانی در اندامهای جسمی ،ذهنی یا روانی فرد جلوگیری نماییم خوشبختانه طی چند سال اخیر با پیشرفته های علمی و پزشکی در سطح جوامع صورت گرفته شاهد کاستن معلولیت ها در ابعاد مختلف بوده که جای بسی امیدواری در این بخش است و نیاز آشنایی و آموزش خانواده ها و جوانان در سطوح مختلف جامعه دارد تا خانواده ها تا حدودی نسبت به این امر واقف شوند که ک ن معلول چه مشکلاتی برای خانواده و جامعه بر جا می گذارند . و از سوی ت ها و ملت ها حمایت های همه جانبه بایستی صورت گیرد تا با امکانات پیشرفته جهانی درصد معلولیت های طبیعی که بر اثر حوادث طبیعی صورت می گیرد کاسته شود که این مهمترین اصل در جوامع در حال توسعه با توجه به زندگی ماشینی که دارند می تواند معلولیت هایی را در ابعاد مختلف بوجود آورد که باید راه و چاره شی نمود که بتوانیم جامعه سالم عاری از هر گونه بیماری و نقص بر فرد  پیکر جامعه داشته باشیم .

 

مقدمه:

یکی از پدیده ها و مشکلاتی که بیشتر جوامع بشری با آن دست به گریبانند مشکل انسانهایی است که قادر به برآوردن نیازهای اساسی و روزمره خود نیستند و با ی ری از محدودیتها مواجه هستند لذا با وجود پیشرفتهای علمی در سطح جهان باز هم شاهد این نارسایی ها هستیم و از طرفی نیاز به حمایتهای تها و ملتها دارد که در این بخش با توجه به وم سرمایه گذاری مادی و معنوی و همچنین آگاه سازی آحاد مردم از عواقب و پیامدهای که در آینده می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات گردد که این جز با بسترسازی و ارائه را ارهای مناسب جهت تقلیل و یا ریشه کنی نمودن این نوع نقیصه های انسانی باشیم و این جز با درایت و عمق شی در جهت گام برداشتن برای جامعه ای سالم و به دور از هر گونه مشکلات انسانی که می تواند سبب ساز خطرات جدی پیش روی انسان قرن حاضر بوده شاید ارائه این مباحث و طرح مسایل در این خصوص بتواند اطلاع رسانی به موقع قبل از وقوع چنین عواملی گردد.

 

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اه پژوهش

سوال های پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف عملیاتی

الف  تعریف نظری معلولیت

ب تعریف عملی معلولیت

فصل دوم

پیشینه پژوهش

سابقه پژوهش در ایران

جایگاه روانشناسان در باز توانی معلولان

سابقه پژوهش در جهان

مبانی نظری معلولین ذهنی

عقب ماندگان ذهنی عمیق (پناهگاهی ) با هوش 0 – 25

عقب ماندگان ذهنی در حد تر بیت پذیر با هوش بهره 25 – 50

عقب ماندگان ذهنی در حد آموزش پذیر با هوش بهره 50 تا 70

مبانی نظری معلولین جسمی – حرکتی

نوع و چگونگی معلولیت

میزان و شدت معلولیت

زمان وقوع معلولیت

شرایط سلامت عمومی و سن معلول

شرایط ذهنی فرد معلول

شرایط خانوادگی و عاطفی معلول

شرایط اجتماعی، تحصیلی و یا شغلی فرد معلول

ضایعات نخاعی و فلج مغزی

انواع متداول فلجهای مغزی

فصل سوم44

روش شناسی پژوهش

جامعه آماری

حجم نمونه (روش نمونه گیری)

ابزار اندازه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل  پنجم

نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل سوالات

یافته های پژوهشی

پیشنهادها

محدودیتها

چکیده انگلیسی.

منابع فارسی و انگلیسی

پیوستها

پرسشنامه

 

فهرست جداول و نمودار ها:

ج شماره2 توزیع فراوانی معلولین ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب سن در سال 1385

ج شماره 3 توزیع فراوانی معلول ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب محل تولد در سال 1385

ج شماره 4 – توزیع فراوانی معلولین ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب محل س ت در سال 85

ج شماره 5– توزیع فراوانی وجود امکانات توانبخشی در محل س ت معلولین جسمی و ذهنی 10 – 2 شهر اراک سال 85

ج شمار 6توزیع فراوانی فرزندان خانواده ها معلول در شهرستان اراک بر حسب تعداد در سال 1385

ج شماره 7 توزیع فراوانی ت فرزندان معلول جسمی و ذهنی در شهرستان اراک سال 85

ج شماره 8– توزیع فراوانی وجود فرزندان معلول در خانواده معلول جسمی و ذهنی شهرستان اراک در سال 85

ج شماره 9 – توزیع فراوانی تعداد فرزندان معلول بر حسب ت در شهرستان اراک در سال 1385

ج شماره 10 توزیع فراوانی نوع معلولیت ک ن 102 سال شهرستان اراک در سال85

ج شماره 11 – توزیع فراوانی محل معلولیت جسمی در اندام معلولین 10 – 2 ساله شهرستان اراک در سال 85

ج شماره 111 توزیع فراوانی معلولین بر حسب نحوه تکلم معلولین جسمی و ذهنی شهرستان اراک در سال 85

ج شماره 211 توزیع فراوانی چگونگی کنترل ادرار معلولین جسمی و ذهنی ک ن 102 سال شهرستان اراک

ج شماره 12 – توزیع فراوانی نحوه اطلاع دارای معلول جسمی و ذهنی از وجود مراکز نگهداری در شهرستان اراک در جامعه و در سال 85

ج شماره 112 توزیع فراوانی چگونگی خانواده ها از سپردن فرزند معلول به مراکز نگهداری در شهرستان اراک در سال 85

ج شماره 212– توزیع فراوانی علت عدم تمایل خانواده های دارای فرزند معلول به مراکز نگهداری در شهرستان اراک در سال 85

ج شماره 13 – توزیع فراوانی استفاده خانواده های دارای فرزند معلول از خدمـــات مشاوره ای مراکز توانبخشی در شهرستان اراک در سال 85

ج شماره 113– توزیع فراوانی امکانات مراکز توانبخشی

ج شماره 213– توزیع فراوانی نحوه رضایت والدین دارای کودک معلول  از مراکز نگهداری

ج شماره 313 توزیع فراوانی علت عدم رضایت والدین از مراکز توانبخشی

ج شماره 14 – توزیع فراوانی خانواده هایی که جهت دریافت خدمات مشاوره ای به مراکز توانبخشی جهت برآورد نیازها

ج شماره 114 – توزیع فراوانی خانواده هایی که جهت دریافت خدمات مشاوره ای به مراکز نگهداری از معلولین

ج شماره 15– توزیع فراوانی چگونگی وجود کارشناسان متخصص در مراکز توانبخشی

ج شماره 115 توزیع فراوانی عوامل موثر بر حضور کارشناس متخصص در مراکز توانبخشی

ج شماره 16–توزیع فراوانی نحوه رضایتمندی از خدمات توانبخشی از سوی مسئولین

ج شماره 17 – توزیع فراوانی نحوه تخصص مدیران در مراکز توانبخشی

ج شماره 117  توزیع فراوانی علل وجود مدیران  متخصص در مراکز توانبخشی

ج شماره 18 – توزیع فراوانی اطلاع والدین ک ن معلول از وجود قوانین حمایتی

ج شماره 118 توزیع فراوانی علل عدم  اطلاع والدین از قوانین حمایتی

ج شماره 19 – توزیع فراوانی معلولین با توجه به قوانین و کمبودها در سطح جامعه و نیاز به بازنگری در این قوانین

ج شماره 119 توزیع فراوانی نحوه وجود اصلاح قوانین حمایتی در جامعه

ج شماره 20 – توزیع فراوانی بر حسب بهره مندی خانواده ها از خدمات ب گونه ای

ج شماره 120 توزیع فراوانی خانواده های دارای معلول از نحوه بهره مندی از قوانین حمایتی در جامعه

ج شماره 21 – توزیع فراوانی خانواده های معلولین که با توجه به موقعیت و وضعیت اقتصادی به مراکز نگهداری از معلولین  .

ج شماره 22 – توزیع فراوانی بر حسب رضایت مندی خانواده ها معلول از نحو ارائه خدمات

ج شماره 23 – توزیع فراوانی اعتبارات تخصیص یافته به مراکز نگهداری از معلولین

ج شماره 24 – توزیع فراوانی نسبت فامیلی والدین ک ن معلول ذهنی و جسمی

ج شماره 25 – توزیع فراوانی مشاوره والدین ک ن معلول قبل از ازدواج

ج شماره 125 – توزیع فراوانی نحوه انجام مشاوره والدین ک ن قبل از ازدواج

نمودار شماره2 توزیع فراوانی معلولین ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب سن در سال 1385

نمودار شماره3 توزیع فراوانی معلولین ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب سن در سال 1385

نمودار شماره 4 – توزیع فراوانی معلولین ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب محل س ت در سال 85

نمودار شماره 5– توزیع فراوانی وجود امکانات توانبخشی در محل س ت معلولین جسمی و ذهنی 10 – 2 شهر اراک سال 85

نمودار شمار 6توزیع فراوانی فرزندان خانواده ها معلول در شهرستان اراک بر حسب تعداد در سال 1385

نمودار شماره 7 توزیع فراوانی ت فرزندان معلول جسمی و ذهنی در شهرستان اراک سال 85

نمودار شماره 8– توزیع فراوانی وجود فرزندان معلول در خانواده معلول جسمی و ذهنی شهرستان اراک در سال 85

نمودار شماره 9 – توزیع فراوانی تعداد فرزندان معلول بر حسب ت در شهرستان اراک در سال 1385

نمودار شماره 10 توزیع فراوانی نوع معلولیت ک ن 102 سال شهرستان اراک در سال85

نمودار شماره 11 – توزیع فراوانی محل معلولیت جسمی در اندام معلولین 10 – 2 ساله شهرستان اراک در سال 85

نمودار شماره 111 توزیع فراوانی معلولین بر حسب نحوه تکلم معلولین جسمی و ذهنی شهرستان اراک در سال

نمودار شماره 211 توزیع فراوانی چگونگی کنترل ادرار معلولین جسمی و ذهنی ک ن 102 سال شهرستان اراک

نمودار شماره 12 – توزیع فراوانی نحوه اطلاع دارای معلول جسمی و ذهنی از وجود مراکز نگهداری در شهرستان اراک در جامعه و در سال

مودار شماره 112 توزیع فراوانی چگونگی خانواده ها از سپردن فرزند معلول به مراکز نگهداری در شهرستان اراک در سال

نمودار شماره 212– توزیع فراوانی علت عدم تمایل خانواده های دارای فرزند معلول به مراکز نگهداری در شهرستان اراک در سال 85نمودار شماره 13 – توزیع فراوانی استفاده خانواده های دارای فرزند معلول از خدمات مشاوره ای مراکز توانبخشی در شهرستان اراک در سال

نمودار شماره 213– توزیع فراوانی نحوه رضایت والدین دارای کودک معلول  از مراکز نگهداری

نمودار  شماره 313 توزیع فراوانی علت عدم رضایت والدین از مراکز توانبخشی

نمودار شماره 14 – توزیع فراوانی خانواده هایی که جهت دریافت خدمات مشاوره ای به مراکز توانبخشی

نمودار شماره 114 – توزیع فراوانی خانواده هایی که جهت دریافت خدمات مشاوره ای به مراکز نگهداری از معلولین

نمودار شماره 15– توزیع فراوانی چگونگی وجود کارشناسان متخصص در مراکز توانبخشی

نمودار شماره 115 توزیع فراوانی عوامل موثر بر حضور کارشناس متخصص در مراکز توانبخشی

نمودار شماره 16–توزیع فراوانی نحوه رضایتمندی از خدمات توانبخشی از سوی مسئولین

نمودار شماره 17 – توزیع فراوانی نحوه تخصص مدیران در مراکز توانبخشی

نمودار شماره 117  توزیع فراوانی علل وجود مدیران  متخصص در مراکز توانبخشی

نمودار شماره 18 – توزیع فراوانی اطلاع والدین ک ن معلول از وجود قوانین حمایتی

نمودار شماره 118 توزیع فراوانی علل عدم  اطلاع والدین از قوانین حمایتی

نمودار شماره 19 – توزیع فراوانی معلولین با توجه به قوانین و کمبودها در سطح جامعه و نیاز به بازنگری در این قوانین

نمودار شماره 119 توزیع فراوانی نحوه وجود اصلاح قوانین حمایتی در جامعه

نمودار شماره 20 – توزیع فراوانی بر حسب بهره مندی خانواده ها از خدمات ب گونه ای

نمودار شماره 120 توزیع فراوانی خانواده های دارای معلول از نحوه بهره مندی از قوانین حمایتی در جامعه

نمودار شماره 21 – توزیع فراوانی خانواده های معلولین که با توجه به موقعیت و وضعیت اقتصادی به مراکز نگهداری از معلولین.

نمودار شماره 22 – توزیع فراوانی بر حسب رضایت مندی خانواده ها معلول از نحو ارائه خدمات

نمودار شماره 23 – توزیع فراوانی اعتبارات تخصیص یافته به مراکز نگهداری از معلولین

نمودار شماره 24 – توزیع فراوانی نسبت فامیلی والدین ک ن معلول ذهنی و جسمی

نمودار شماره 25 – توزیع فراوانی مشاوره والدین ک ن معلول قبل از ازدواج

نمودار شماره 125 – توزیع فراوانی نحوه انجام مشاوره والدین ک ن قبل از ازدواج

 

منابع ومأخذ:

1 علوم بهزیستی و توان بخشی  ایران.

2کتاب آموزش و توان بخشی ک ن معلول اثر عباس داور منش .چاپ سال 73

3 محمد کمالی یار دانشکده علوم توان بخشی علوم پزشکی ایران.

4کتابخانه علوم پزشکی و توان بخشی تهران مهشید کامیار اولین سمینار فلج مغزی سال 1375.

5کتاب مقدمه ای بر روانشناسی آموزش وپروش ک ن استثنایی اثر افروز سال 1373.

6 علوم بهزیستی و توانبخشی بانک اطلاعات توانبخشی ایران.


با


پروژه بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی ک ن 10-2 ساله. doc


مشاهده متن کامل ...
مقاله ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزی کارایی آن word
درخواست حذف اطلاعات

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزی کارایی آن word دارای 137 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزی کارایی آن word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد و مراکز تی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزی کارایی آن word

مقدمه

فصل اول

مفاهیم اولیه

سیستم های توزیع شده

مزایا و معایب سیستم های توزیع شده

انگیزش;

مراحل کلی تبدیل برنامه ترتیبی به برنامه توزیع شده

ساختار پایان نامه

جمع بندی

فصل دوم

تکنیک ها و ابزارهای مرتبط

ابزارهای تبادل پیام در مقایسه با حافظه اشتراکی توزیع شده

تبادل پیام

خصوصیات مطلوب یک سیستم تبادل پیام

طبقه بندی ابزارهای تبادل پیام

توزیع گرهای اتوماتیک;

ابزار های نیمه اتوماتیک;

ابزار های تمام اتوماتیک;

توزیع بایت کد جاوا بر مبنای تحلیل وابستگی به صورت اتوماتیک;

مراحل کار الگوریتم

مطابقت اندازه گره در محیط برنامه نویسی شیگرا به صورت پویا توسط روش اسکوپ

افراز بندی در سیستم توزیع شده شی گرا به صورت پویا

معیارهای مختلف در زمینه گروه بندی اشیاء

الگوریتم خوشه بندی مشتق شده از الگوریتم حریصانه lo,s

دسته بندی اشیاء موجود در خوشه ها

نتیجه گیری

فصل سوم

است اج گراف فراخوانی

ساخت گراف جریان فراخوانی

الگوریتم های تعین مقصد فراخوانی

روش آنالیز نوع ایستاتیک;

روش آنالیز سلسله مراتب کلاس;

روش آنالیز نوع سریع

روش آنالیز نوع سریع حساس به جریان برنامه

است اج گراف فراخوانی جهت ساخت گراف کلاسها

مقایسه الگوریتم های ساخت گراف فراخوانی

وزن گذاری گراف فراخوانی

استراتژی وزن گذاری یال های گراف فراخوانی توابع

برآورد زمان اجرای کد های ترتیبی

روش های برآورد زمان اجرای کد های ترتیبی

برآورد زمان اجرای کدهای برنامه با آنالیز متن برنامه

تخمین ایستای زمان اجرای برنامه ها

پارامتر های ورودی

تعیین سرحد تکرار حلقهها و فراخوانیهای بازگشتی

حذف مسیرهای اجرا نشدنی

بهینه سازی کامپایلرها و تخمین زمان اجرای برنامه

زبان های برنامه سازی و تخمین زمان اجرا

رعایت میزان دقت تخمین در زمان اجرا

معیارهای موجود در تخمین طولانی ترین زمان اجرا

تحلیل جریان داده

تحلیل کاهش بازگشتی

حجم زیاد اطلاعات

استفاده از کد object برنامه

بایت کد جاوا و محاسبه زمان اجرای دستورالعملها

محاسبه زمان اجرای حلقه ها

نحوه شناسایی حلقه های تکرار

انتشار دامنه مقادیر

دستورات شرطی و نحوه شناسایی آنها

محاسبه زمان اجرای کل برنامه با استفاده از روش پیشنهادی

تشخیص حلقه های تکرار

تخمین تعداد تکرار حلقه ها

انتشار مقادیر

محاسبه زمان اجرای توابع موجود در یک دور از گراف

یافتن نقاط همگام سازی

بررسی نتیجه الگوریتم پیشنهادی برروی یک برنامه نمونه

جمع بندی

فصل چهارم

خوشه بندی

مقدمه

خوشه بندی سلسله مراتبی

خوشه بندی سلسله مراتبی پایین به بالا (تلفیق)

روش های ادغام خوشه ها در خوشه بندی پایین به بالا

single linkage

complete linkage

group avreage linkage

simple average linkage

weighted average linkage

سه روش مفید دیگر (median, centroid, wards )

تکنیک های یافتن تعداد خوشه های بهینه

ج تلفیق (ج ادغام)

تراز تلفیق

نمودار dendrogram

تعیین تعداد خوشه های بهینه

تکنیک های پیدا نقطه پیچش در نمودار ج تلفیق

روش پیشنهادی در این پایان نامه جهت خوشه بندی

الگوریتم پیشنهادی برای خوشه بندی کلاس ها

جمع بندی

فصل پنجم

پیاده سازی و ارزیــابــی

محیط پیاده سازی شده

مقایسه روش خوشه بندی پیشنهادی با روش حریصانه متداول

فصل ششم

نتیجـه گیـری

نتیجه گیری

کارهای آتی

منابع و مراجع

چکیده

با توجه به تحولات اخیر در تکنولوژی ارتباطات و نیاز روز افزون به توان پردازشی زیاد ، امروزه تصور مجموعه ای از کامپیوتر ها که به صورت یک کامپیوتر یکپارچه ،اما با قدرت بسیار بیشتر در حال کار هستند چندان بعید نیست. یک برنامه توزیع شده می تواند به صورت مجموعه ای از پردازه های در حال اجرا که با تبادل پیام از طریق شبکه ارتباطی با یکدیگر همکاری می کنند تعریف شود

با این حال همواره بعنوان یک اصل، ساخت یک برنامه توزیع شده مشکلتر از برنامه متمرکز است. از جمله عواملی که باعث افزایش این پیچیدگی میشود مواجه شدن با برنامه نویسی تحت شبکه، همگام سازی پردازه ها، حل مساله انحصار متقابل بین آنها، افزایش تحمل پذیری خطا و اشکال ز میباشد. یکی از روش های مورد توجه در ساخت سیستم های توزیع شده، تبدیل اتوماتیک برنامه های ترتیبی به برنامه های توزیع شده است

در این پایان نامه روشی جدید برای توزیع اتوماتیک برنامه های ترتیبی با خوشه بندی کلاس های آن صورت می گیرد.تکنیک های خوشه بندی متنوعی تا کنون برای این منظور استفاده شده است که پس از بررسی مزایا و معایب هر یک روش جدیدی برای خوشه بندی معرفی شده است. پس از خوشه بندی معماری طوری بازسازی میشود که حداکثر همروندی در اجرای قطعات توزیع شده ایجاد شود لذا در این پروژه روشی برای بازسازی معماری سیستم های توزیعی علمی با ایجاد حداکثر همروندی در اجرای کد برنامه ها ارائه خواهد شد

واژه های کلیدی

خوشه بندی ، چسبندگی ، توزیع شدگی

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزی کارایی آن word

[1] m. m. fuad, m. j. oudshoorn, “adjava: automatic distribution of java applications”, the 25th australasian computer science conference,

[2] i. attali, d. caromel, r. guider, “a step toward automatic distribution of java programs”, acm-iscope conference on java grande,

[3] a. spiegel, “automatic distribution of object-oriented programs ”, phd thesis, fu berlin, fb mathematik und informatik, december

[4] s.parsa, v.khalilpoor, “automatic distribution of sequential code using javasymphony middleware”, 32nd international conference on current trends in theory and practice of computer science

[5] s. vijay, and h. laurie, “practical virtual methods call for java” proc. of the conf. on object- oriented programming, systems, languages, and applications ,

[6] h. zima, super compilers for parallel and vector computers” acm press,

[7] d. raysidey, s. reussz, e. hedgesy, and k. togiannis, “the effect of call g h construction algorithms for object-oriented programs on automatic clustering” ieee computer society washington, dc, usa, isbn: 0-7695-0656-

[8] d. grove, g. defouw, j. dean , and c. chambers “call g h construction in object-oriented languages” proc of the 12th acm sigplan conference on object-oriented programming , atlanta, georgia, united states october 05 – 09,

[9] p. puschner, a. burns: guest editorial, “a review of worst-case execution-time analysis”, journal of real-time systems, 18(2/3):115–128, may

[10] “the java virtual machine specification”, sun microsystems, inc

[11] c. a. healy, m. sjodin, d. b. whalley, “ounding loop iterations for timing analysis”, in proc. ieee real-time technology and aplications symposium, pages 12–21, jun

[12] j. gustafsson, “analysing execution-time of object-oriented programs using abstract interpretation”, phd thesis, uppsala university, uppsala, sweden, may

[13] r. kirner, “extending optimising compilation to support worst-case execution time analysis”, phd thesis, institut für technische informatik, technischen universitt wien, may

[14] l. patcas, “basic timing and control-flow analysis of programs written in embly languages”, diploma thesis, department of computer and software engineering politehnica university of timisoara, june

[15] r. kirner, p. puschner, “a simple and effective fully automatic worst-case execution time analysis for model-based application development”, in proc. workshop on intelligent solutions in embedded systems,

[16] a. mok, “evaluating tight execution time bounds of programs by annotations”, in proc. 6th workshop on real-time operating systems and software, pages 74-80. ieee, may

[17] c. a. healy, m. sjodin, d. b. whalley, “ounding loop iterations for timing analysis”, in proc. ieee real-time technology and aplications symposium, pages 12–21, jun

[18] c, a. healy, “automatic utilization of constraints for timing analysis”, phd thesis, florida state university, july

[19] j. gustafsson, “analysing execution-time of object-oriented programs using abstract interpretation”, phd thesis, uppsala university, uppsala, sweden, may

[20] a. ermedahl, f. stappert, j. engblom, “clustered worst-case execution-time calculation”, ieee transactions on computers, vol. 54, no. 9, september

[21] c. sandberg , a. ermedahl , j. gustafsson , b. lisper, “faster wcet flow analysis by program slicing”, acm sigplan notices, v.41 n.7, july

[22] p. altenbernd, “on the false problem in hard real-time programs”, in proc. 8th euromicro workshop on real time systems, pages 102–107, l’aquila,

[23] p. puschner, “zeitanalyze von echtzeitprogrammen”, phd thesis, technische universitat, institut fur technische informatik, vienna, austria,

[24] y. s. li, s. malik, “performance analysis of embedded software using implicit path enumeration”, in proc. 32nd acm/ieee design automation conference, pages 456–461, jun

[25] m. schoeberl, “a time predictable java processor”, in proceedings of the design, automation and test in europe conference, pages 800–805, munich, germany, march

[26] r. cytron, j. ferrante, b. k. rosen, m. n. wegman, f. k. zadeck, “efficiently computing static single ignment form and the control dependence g h ”, acm transactions on programming languages and systems, 13(4):451–490, october

[27] c. s. ananian, “harpoon project compiler intermediate representation”, october 12, 1998, www.flex-compiler.lcs.mit.edu/harpoon/quads/quads.htm

[28] m. corti, “approximating the worst-case execution of soft real-time applications”, phd thesis, swiss federal institute of technology (eth) zurich, march

[29] j. gustafsson, b. lisper, c. sandberg, n. bermudo, “a tool for automatic flow analysis of c-programs for wcet calculation”, in bob werner, editor, proc. 8th ieee international workshop on object-oriented real-time dependable systems , guadalajara, mexico,

[30] c. a. healy. d. b. whalley, “tighter timing predictions by automatic detection and exploitation of value-dependent constraints”, in proc. real-time technology and applications symposium, pages 79–88 ieee, jun

[31] w. h. harrison, “compiler analysis of the value ranges for variables”, ieee transactions on software engineering, se-3(3):243-250,

[32] m. obitko, “introduction to genetic algorithms, university of applied sciences, czech technical university of parague,

[33] v. r. vemuri, “genetic algorithms”, computer society meeting, department of applied science university of california, davis livermore, ca, ottawa,

[34] k. a. dejong and w. m. spears. “using genetic algorithms to solve np-complete problems”, proc. of the third int. conf. on genetic algorithms,

[35] j. l. sobral and a. j. proença, “dynamic grain-size adaptation on object oriented parallel programming the scoopp approach” universidade do minho, 4710 braga, portugal,

[36] y. gourhant, s. louboutin and v. cahill, “dynamic clustering in an object-oriented distributed system” trinity college , bublin 2 , ireland , october 9,

[37] r. e. diaconescu, l. wang and m. franz, “automatic distribution of java byte code based on dependence analysis” university of california, irvine,

مقدمه

در سال های اخیر صنعت کامپیوتر رشد بسیار شگفت انگیزی داشته است. در طی دو دهه اخیر سرعت کامپیوتر های شخصی از چند دستور در ثانیه به چند میلیون دستور در ثانیه رسیده است در صورتی که قیمت آنها نیز از چند میلیون دلار به چند هزار دلار کاهش یافته است

افزایش نیاز به سیستم هایی با کارائی بسیار زیاد و سرعت فوق العاده بالای شبکه ها (شبکه های تر تی) سبب جلب علاقه محققان به پردازش های موازی و توزیع شده، شده است. از جمله دلایل افزایش توجه به سیستم های توزیع شده می توان به موارد زیر اشاره کرد

1: پیشرفت تکنولوژی پردازش

2: سرعت بالای شبکه ها

3: انجام تحقیقات گسترده برای ارائه محیطهائی برای انجام محاسباتی توزیع شده

بعلاوه به نظر می رسد با افزایش روزافزون نیاز به توان پردازشی سریعتر، هیچ بستر محاسباتی منفرد، نمی تواند پاسخگوی این نیاز باشد بنابراین محیطهای پردازشی آتی باید بتواننداز منابع محاسباتی نا همگن موجود در شبکه استفاده کنند. فقط سیستم های موازی و توزیع شده امکان استفاده از منابع مختلف موجود در شبکه را میسر می کنند

از سوی دیگر تحول چشم گیری نیز در صنعت شبکه های کامپیوتری به وجود آمده است. امروزه هزاران کامپیوتر می توانند از طریق یک شبکه lan به یکدیگر متصل شده و در ری از ثانیه داده های خود را با یکدیگر مبادله کنند. یا به کمک یک شبکه wan میلیون ها کامپیوتر از سرتاسر دنیا قادر به تبادل داده با یکدیگر هستند.با توجه به این تحولات، امروزه تصور مجموعه ای از کامپیوتر ها که به صورت یک کامپیوتر یکپارچه اما با قدرت بسیار بیشتر ،چندان بعید نیست

فصل اول

مفاهیم اولیه

مقدمه

1-1 سیستم های توزیع شده

در ح کلی تعریف زیر را می توان برای یک سیستم توزیع شده ارائه کرد

یک سیستم توزیع شده مجموعه ای از کامپیوتر های مستقل می باشند که برای انجام کارهای مختلف با یکدیگر همکاری کرده و به صورت یک سیستم واحد و قدرتمند برای کاربران دیده می شوند.

مزایا و معایب سیستم های توزیع شده

سیستم های کامپیوتری توزیع شده به وسیله پژوهشگران به طور گسترده مطالعه شده و مزایای زیادی در رابطه با آن گزارش شده است. به عنوان مثال پیشرفت های اخیر در تکنولوژی شبکه ها و پردازه ها، دستی به مزایای زیر را امکان پذیر ساخته است

1 افزایش کارایی: وجود چندین کامپیوتر در یک سیستم توزیع شده به برنامه کاربردی امکان پردازش و اجرا به صورت موازی را می دهد بنابراین سرعت اجرای برنامه کاربردی و کارایی سیستم افزایش می یابد برای مثال کارایی یک سیستم فایل می تواند به وسیله تکرار توابع آن بر روی چندین کامپیوتر بیشتر شود. تکرار سیستم فایل باعث می شود چندین برنامه کاربردی به سیستم فایل به صورت موازی دسترسی داشته باشند بعلاوه تکرار فایل ها ترافیک شبکه را بین سایت های مختلف توزیع کرده و تاخیر ناشی از صف بندی را کاهش می دهد

2 به اشتراک گذاری منابع: به اشتراک گذاری منابع مقرون به صرفه بودن و امکان دسترسی کارا به منابع سیستم را فراهم میکند یعنی کاربران در عرض چند دقیقه می توانند منابع سخت افزاری و نرم افزاری گران و خاص منظوره را مانند سرورهای پایگاه داده ها، سرورهای پردازش، سرورهای پرینترو; را به اشتراک بگذارند

3 افزایش توسعه پذیری: سیستم های توزیع شده می توانند به صورت سازگار با محیط طراحی شوند مثلا برای یک محاسبه سنگین، سیستم خود را به گونه ای سازمان دهی می کند که شامل تعداد زیادی از کامپیوترها و منابع باشد در صورتیکه برای پردازشهای کوچکتر فقط از چند منبع استفاده خواهد کرد بعلاوه در صورت وم محدودیتهائی مانند ظرفیت سیستم فایل و قدرت محاسبتی سیستم را می توان به سادگی با اضافه کامپیوترها یا سرورهای بیشتر افزایش یابد

4 افزایش قابلیت اطمینان، دسترسی راحت و تحمل پذیری خطا: وجود چندین منبع ذخیره سازی و محاسباتی در یک سیستم، ساخت سیستم توزیع شد تحمل پذیر خطا را مقرون به صرفه و جالب می کند

سیستم می تواند یک کامپیوتر را به وسیله تخصیص وظایف آن به کامپیوتر دیگر تحمل کند بعلاوه سیستم می تواند به وسیله تکرار توابع یا منابع، در کامپیوتر های مختلف، خطر از دست دادن آنها را برطرف کند

5 مقرون به صرفه گی: کارایی کامپیوترها تقریباً هر دو سال یک بار دو برابر شده، در صورتیکه قیمت آنها در دهه اخیر تقریبا در هر سال نصف شده است بعلاوه شبکه هایی با سرعت بسیار زیاد نیز به وجود آمده است که ساخت سیستم های توزیع شده را نسبت به سیستم های موازی بر اساس نرخ قیمت به کارایی مقرون به صرفه تر کرده است

البته این پیشرفت ها به آسانی به دست نمی آید زیرا طراحی یک سیستم توزیع شده همه منظوره بسیار مشکلتر از طراحی یک سیستم متمرکز است. در طراحی یک سیستم توزیع شد چند منظوره تعداد زیادی از گزینه ها و مسائل باید در نظر گرفته شوند که پیکر بندی فیزیکی سیستم ،خصوصیات بستر محاسباتی، شبکه ارتباطی، زمان بندی وظایف، سیاست های تخصیص منابع و مکانیزم کنترل آن ها، ایجاد سازگاری و کنترل همروندی و امنیت، نمونه هایی از آنهاست. این مشکلات را می توان ناشی از عدم بلوغ سیستم های توزیع شده، ناهماهنگی و رفتار مستقل کامپیوترها، پراکندگی جغرافیایی منابع سیستم و; دانست. این مشکلات در زیر خلاصه شده اند

1 فهم کامل تئوری محاسبات توزیع شده هنوز صورت نگرفته است. این موضوع نسبتاً جدید بوده و ما، قبل از اینکه به تئوری طراحی چنین سیستم های پردازشی تسلط پیدا کنیم باید تعداد زیادی سیستم توزیع شده معتبر با اه معمول و معماری های متفاوت را طراحی و آزمایش کنیم

2 رفتار ناهماهنگ و مستقل منابع سیستم یا اجزای آن، کنترل نرم افزار را پیچیده می کند در حالیکه این امر در یک سیستم متمرکز محاسباتی کار ساده ای است. اگر کامپیوترها به صورت مشتری-خدمتگذار سازماندهی شوند، کنترل نرم افزار ساده تر و رفتار آن قابل پیش بینی تر خواهد بود با این حال این ساختار با یکی از مشخصات سیستم های توزیع شده که همان مستقل بودن کامپیوترها و اجرای آسنکرونن می باشد در تناقض است

3 استفاده از شبکه های ارتباطی برای اتصال کامپیوترها به یکدیگر مرحله دیگری از پیچیده گی را معرفی می کند. طراحان سیستم توزیع شده نه تنها باید در طراحی سیستم های کامپیوتری و سیستم های نرم افزاری و سرویس ها ماهر باشد بلکه در طراحی شبکه ارتباطی مطمئن، ایجاد همزمانی ، سازگاری و برطرف خطاها در یک سیستم پیچیده از کامپیوترهای ناهمگن و پراکنده از نظر جغرافیایی نیز تسلط داشته باشند. تعداد منابع استفاده شده در چنین سیستمهائی می تواند دهها، صدها و یا حتی هزاران منبع محاسباتی و ذخیره سازی باشد

یک سیستم توزیع شده حداقل بایداه زیر را برآورده کند: 1- به سادگی منابع موجود در شبکه را در اختیار کاربران قرار دهد

2- کاربران نباید از این موضوع که منبع مورد استفاده آنها در کامپیوتر دیگری در شبکه قرار دارد مطلع شوند.(شفافیت) 3- سیستم توزیع شده باید باز باشد

4- سیستم توزیع شده باید مقیاس پذیر باشد

شفافیت می تواند در جنبه های مختلف سیستم های توزیع شده مطرح شود

دستی : پنهان سازی تفاوت در ذخیره سازی داده ها و نحوه دسترسی به یک منبع
محل : پنهان سازی مکان واقعی منابع در شبکه
مهاجرت: پنهان سازی تغییر محل منابع یعنی در صورت تغییر محل منبع، کاربران از این امر مطلع نگردند
تجدید محل: پنهان سازی مهاجرت یک منبع در حال استفاده، از کاربر آن
تکرار: پنهان سازی تکرار منابع به گونه ای که کاربران از این امر مطلع نگردند
همروندی: پنهان سازی استفاده اشتراکی از یک منبع بین چند کابر. به گونه ای که کاربران احساس می کنند تنها استفاده کننده منبع می باشند
خطا: پنهان سازی بروز خطا در یک منبع و برطرف سازی آن از دید کاربران. به عبارتی کاربران از بروز خطا در قسمتی از سیستم و برطرف سازی آن آگاه نمی شوند
یکی از اه دیگر سیستم های توریع شده مخفی این واقعیت از دید کاربران است که منابع مورد استفاده آنها در بین کامپیوتر های مختلف توزیع شده است. سیستمی که بتواند این مخفی سازی را به خوبی انجام دهد شفافیت گفته می شود

مسائل مربوط به مقیاس پذیری نیز تا حد زیادی به میزان مولفه های متمرکز سیستم بستگی دارد. هر چه این میزان زیاد باشد مقیاس پذیر سیستم مشکل تر خواهد بود

با وجود این مشکلات موفقیت های محدودی در طراحی سیستم های توزیع شده با اه خاص مانند سیستم های بانکداری، سیستم حمل و نقل و انبارداری توزیع شده به دست آمده است. با این حال طراحی یک سیستم توزیع شده مطمئن همه منظوره که هم مزایای سیستم های متمرکز (استفاده و مدیریت ساده ویکپارچگی) و هم مزایای سیستم های شبکه ای (وجود ارتباطات،توسعه پذیری ، قیمت وکارائی) را دارد هنوز هم یک کار چالش انگیز است

انگیزش

ایده شی گرایی از محبوب ترین روش های تولید نرم افزار است,که برای طراحی، توصیف و پیاده سازی سیستم های توزیع شده نیز بسیار سودمند است.[11] مزیت این روش برای ساخت سیستم های توزیع شده این است که میتوان کدهای برنامه را در اشیا کپسوله کرده و سپس اشیا را به ماژول های مستقلی دسته بندی کرد و هر ماژول را بر روی یک منبع محاسباتی مجزا مستقر نمود. با این حال به عنوان یک اصل [8]تولید یک برنامه توزیع شده، همواره سخت تر از ایجاد یک برنامه غیر توزیع شده است, که عملکردی معادل آن را دارد. به طوری که ساخت یک سیستم توزیع شده میتواند به یک کار خسته کننده و مملو از خطا تبدیل شود.[4] با وجود اینکه امروزه ابزار ها و تکنیک های بسیار مفیدی مانند[29] rpc ،[15] corba و[8] dcom جهت ساخت سیستم های توزیع شده با کارایی بالا ارائه گشته اند، اما در ح کلی فرایند ساخت یک سیستم توزیع شده از بدو پیدایش سیستم های توزیع شده تغیر اندکی کرده است : برنامه نویس برنامه را به ماژول های مختلفی تقسیم کرده، هر ماژول را به صورت مجزا پیاده سازی کرده و امکان برقراری ارتباط بین آنها را ایجاد می کند و در نهایت هر ماژول را در یک کامپیوتر مستقل در شبکه مستقر میکند. برخی از چالش هایی که در رابطه با ساخت سیستم های توزیع شده پیش روی یک برنامه نویس یا طراح نرم افزار می تواند قرار گیرد عبارت اند از

پیچیدگی طراحی و پیاده سازی سیستم های توزیع شده
پیدایش نوع جدیدی از خطاها مانند خطاهای ناشی ازهمروندی و همگام سازی پردازه ها
مشکلات ناشی از سازگاری داده ها در کل سیستم
موازنه کار بارگذاری شده در منابع موجود در سیستم

لذا اتوماتیک سازی فرایند تبدیل یک برنامه ترتیبی به یک برنامه قابل اجرا برروی یک محیط محاسباتی توزیع شده همواره به عنوان یک مساله باز تحقیقاتی مطرح بوده است. امروزه شبکه های کامپیوتری به واسطه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات توانسته اند جایگزین کامپیوترهای گران قیمت موازی­­گردند[1]

هنگام طراحی برنامه های توزیع شده برای مسائل کاربردی، اغلب الگوریتم ها به مجموعه ای از کارهای کلاسیک، و تکراری تجزیه می شوند. از جمله کارهای بنیادی که در اغلب الگوریتم ها دیده می شوند می توان به انتشار[1] اطلاعات به تمام گره ها،ارسال پیام به برخی از گره ها[2]، سنکرون سازی عمومی تمام پردازه ها، شروع اجرای برخی رویداد ها، ضمن اجرای پردازه ها، یا انجام محاسبه ای که داده های مورد نیاز آن بین گره های مختلف توزیع شده، اشاره کرد. این عملیات ها معمولا با تبادل پیام بین پردازه ها انجام می گیرند.با طراحی زیر ساختی که بتواند این primitive ها را در اختیار برنامه های ترتیبی قرار دهد می توان نسخه توزیع شده ای از یک برنامه ترتِبی تولید کرد

یکی از چالشهای مطرح در توزیع کد، میزان تسریع حاصل از توزیع می باشد[4] برنامه های علمی نیاز به کامپیوترهایی با توان محاسباتی بالا دارند. این نوع کامپیوترها معمولا بسیار گران قیمت میباشند. امروزه سعی برآن است تا بجای استفاده از کامپیوترها از شبکه ای با کامپیوترهای ارزان قیمت برای حل مسائل علمی استفاده شود. هدف ما توزیع کد برنامه ها جهت حصول حداکثر میزان همروندی در اجرای کد است در صورت موفقیت مسلما زمان اجرایی به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت

محاسبه زمان اجرای یک برنامه بصورت دقیق امکان ندارد، چون برحسب مسیرهای اجرایی[3] متفاوت در یک برنامه، زمان اجرای آن متفاوت خواهد بود. بیشترین و کمترین زمان اجرای یک برنامه، به طولانی ترین و کوتاهترین مسیر اجرایی برنامه از لحاظ زمانی بستگی خواهد داشت. هدف از یافتن اطلاعات مسیرهای اجرایی یک برنامه، تخمین زمان اجرای آن است

همانطور که بیان شد توزیع کد با هدف افزایش سرعت پردازش صورت می گیرد. بنابراین انتظار می رود کد توزیع شده نسبت به قبل سریعتر اجرا­ گردد. نکته قابل تامل این است که آیا توزیع صورت گرفته باعث تسریع شده است؟ میزان تسریع (تقویت توزیع) چقدر است؟ برای پاسخ به این سوالات باید مشخص گردد مدت زما ن اجرای برنامه، قبل و بعد از توزیع به چه میزان بوده است

به هنگام توزیع، بخشی از برنامه در ایستگاه کاری راه دور اجرا می گردد. برای محاسبه زمانِ اجرای برنامه ترتیبی توزیع شده، باید مدت زمانیکه طول می کشد تا افراز[4] احضار شده در ایستگاه کاری راه دور اجرا گردد و مدت زمان سپری شده بین دستور احضار[5] تا اولین استفاده از نتیجه این احضار، تخمین زده شود و بر اساس مدت زمان احضار و ارسال نتایج، زمان اجرای توزیع شده محاسبه گردد. بعنوان مثال در مرجع [4] میزان تسریع توزیع محاسبه شده است. این عامل بر اساس زمان محاسبه شده دو ایستگاه کاری بر روی لبه اتصال دهنده آنها، مشخص می شود

1-3- مراحل کلی تبدیل برنامه ترتیبی به برنامه توزیع شده

در ح کلی برای تبدیل یک برنامه ترتیبی به یک برنامه توزیع شده مراحل زیر پیموده می شود

- با پیمایش برنامه ترتیبی توسط یک تجزیه گر ویژه که از کلاس های کتابخانه[7] compost استفاده میکند، اطلاعات لازم جهت ساخت گراف وابستگی کلاس ها، خوشه بندی ، برآورد زمان اجرای متد های برنامه و ایجاد کد توزیع شده در قالب سه کدخلاصه با نام های sourcemodel ، depmodel و costmodel است اج می گردد. در این مرحله علاوه بر خلاصه سازی اطلاعات برنامه, نقاط همگام سازی برنامه نیز تعیین می گردد. یک نقطه همگام سازی مکانی درمتن برنامه است که درآن یکی از نتایج یک فراخوانی متد دور استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این مرحله مستفیما در هر یک از مراحل بعدی استفاده می شوند

- پس از است اج اطلاعات لازم ، گراف فراخوانی متد های برنامه ترتیبی با استفاده از اطلاعات موجود در کد خلاصه sourcemodel یا مدل منبع, است اج و رسم می شود. در محیط پیاده سازی شده, است اج گراف فراخوانی به سه روش[5] cha ، rta و frta امکان پذیر است

- پس از ساخت گراف فراخوانی به کمک الگوریتمی که مدت زمان بین فراخوانی یک متد و استفاده از یکی از نتایج اجرای آن را محاسبه می کند, یال های موجود در گراف فراخوانی توابع به گونه ای وزن دار میشوند که وزن یک یال میزان افزایش کارایی برنامه در صورت فراخوانی آن متد به صورت آسنکرون را نشان دهد. جهت انجام این کار دو الگوریتم دیگر که یکی مدت زمان اجرای یک متد و دیگری مدت زمان اجرای یک تکه کد را برآورد می کند طراحی وپیاده سازی شده اند. بر آورد زمان اجرای متدها از طریق یکی دیگر از کد های خلاصه تولید شده در مرحله اول به نام costmodel صورت می گیرد. در این پایان نامه برآورد زمان اجرای یک تکه کد به کمک برآورد میزان پیچیدگی آن انجام می شود

- پس از وزن گذاری یال های موجود درگراف فراخوانی و است اج گراف وابستگی بین کلاس ها، این گراف به گونه ای خوشه بندی می شود که کلاس هایی با حد اکثر درجه همبستگی در یک خوشه قرار گیرند و همچنین میزان کلاس های بار گذاری شده در هر خوشه متناسب و ارتباط بین خوشه ها تا حد امکان کم باشد به عبارت دیگر خوشه ها دارای خصوصیت load balancing بوده و تعداد فراخوانی های بین خوشه ای تا حد امکان کم باشد. در سیستم پیاده سازی شده فرایند خوشه بندی می تواند به صورت کاملا اتوماتیک توسط سیستم یا نیمه اتوماتیک انجام گیرد. در ح دوم کاربر می تواند تغییرات مورد نظر خود را در خوشه بندی کلاس ها اعمال کند . درح اول نیز به کمک یک الگوریتم تعیین تعداد خوشه های بهینه [18] ، ساختار و تعداد خوشه های بهینه برای کلاس های برنامه مشخص می شود

- در نهایت پس از مشخص شدن خوشه های برنامه، کد توزیع شده تولید می شود. برای این منظور یک شی به هر یک از خوشه ها تخصیص می یابد که این شی مدیریت ایجاد اشیا دور و فراخوانی متد های آنها را بر عهده می گیرد. یک شی جهت ایجاد اشیا دور و مدیریت فراخوانی متد های آنها از دو شی دیگر به نام های object manager و synchronizer استفاده می کند. این اشیا نیز از کلاس های کتابخانه java symphony جهت انجام وظایف خود استفاده می کند

- با تحلیل متن برنامه ترتیبی و با توجه به نتیجه خوشه بندی، تمام دستورات ایجاد اشیا، و فراخوانی متد هایی که کلاس آنها در خوشه دیگری قرار گرفته با فراخوانی متد های مناسبی از شی تعویض می شوند. همچنین با استفاده از آنالیز وابستگی داده ها نقاطی از برنامه ترتیبی که در آنها باید همگام سازی صورت گیرد کشف شده و کد های مناسبی در آن نقاط از برنامه درج می شود

ساختار پایان نامه

فصل های بعدی در این پایان نامه به شرح زیر سازماندهی شده اند. در فصل دوم تحقیقات و ابزارهای مرتبط با این پروژه و نحوه است اج کد خلاصه شده از متن برنامه جهت ساخت گراف فراخوانی متد ها ، بررسی شده اند. همچنین انواع روشهای خوشه بندی برای رسیدن به اه مختلف با در نظر گرفتن پارامترهای متفاوتی از قبیل محدودیت دسترسی به منابع ، پیوستگی، چسبندگی و تعداد فراخوانیهای بین اشیا، وزن اشاره گرها و غیره نیز بررسی شده است

در فصل سوم نحوه وزن گذاری گراف فراخوانی است اج شده و ساخت گراف کلاس های برنامه بررسی شده است. در این فصل به بررسی روشهای مختلف تخمین زمان اجرای برنامه ها پرداخته خواهد شد که شامل مفاهیم مرتبط با تخمین زمان اجرای برنامه در تحلیل ایستا ، رعایت میزان دقت تخمین زمان اجرا برنامه، معیارهای موجود در تخمین زمان اجرا و راه حلهای بهینه در ح های پیش آمده پرداخته خواهد شد

وزن گذاری به گونه ای صورت میگیرد که وزن هر یال نشان دهنده میزان افزایش در کارایی سیستم در صورت همروندی توابع موجود در گره های آن یال باشد

در فصل چهارم نحوه خوشه بندی گراف وابستگی است اج شده توسط تکنیک های خوشه بندی سلسله مراتبی[4] و یافتن تعداد خوشه های بهینه برای کلاس های برنامه ترتیبی توصیف شده است. و در فصل پنجم به نحوه پیاده سازی و ارزی روش پیشنهادی پرداخته خواهد شد که ابتدا نمودار کلاسها و فعالیت آنها بررسی شده و جهت تکمیل مطالب این قسمت، نمودار اشیای حاصل از کلاسهای مورد استفاده در ادامه آورده خواهد شد و روش پیشنهادی توسط مسئله فروشنده دوره گرد و مقایسه آن با سایر روش ها ارزی می شود

در فصل ششم با نتیجه گیری از مطالب و نیز بیان کارهای آتی به پایان نامه خاتمه می دهیم

جمع بندی

در این فصل دلایل نیاز به یک توزیعگر اتوماتیک، کار های مرتبط انجام شده با این موضوع و ساختار کلی محیط پیاده سازی شده جهت تبدیل برنامه های ترتیبی به نسخه های توزیع شده از همان برنامه بررسی گردید. همانطور که گفته شد برای تبدیل یک برنامه ترتیبی به یک برنامه توزیع شده متن برنامه ترتیبی ابتدا به کمک کتابخانه compost تحلیل شده گراف فراخوانی، از متن برنامه است اج می شوند. سپس با برآورد زمان اجرای متد ها و تخمین زمان صرفه جویی شده در اجرا در صورت توزیع آنها، یال های موجود در گراف فراخوانی وزن دار شده و گراف وابستگی کلاس های برنامه ساخته می شود. پس از ساخت گراف فراخوانی این گراف توسط یک الگوریتم خوشه بندی سلسله مراتبی ویژه خوشه بندی شده و پس از مشخص شدن وضعیت و تعداد خوشه ها با تخصیص یک شی به هر خوشه و کشف نقاط همگام سازی، برنامه ترتیبی به یک برنامه توزیع شده تبدیل می شود. ترجمه کد های ترتیبی به توزیع شده نیز به کمک کتابخانه کلاس های compost صورت می گیرد

فصل دوم

تکنیک ها و ابزارهای مرتبط


این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید


مشاهده متن کامل ...
پروژه بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر. doc
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر. doc با و پر سرعت .

پروژه بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر. doc


پروژه بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 290 صفحه

 

مقدمه:

در جوامع مدرن پدیده های جدید به مرور زمان و بطور تدریجی در همان جوامع به اقتضای مسائل و مشکلات و نیازهای آنجا ابداع شدند، و موجب یک رشد تدریجی در طول تقریباً 200 سال در همة زمینه ها از صنعت و کشاورزی و پزشکی گرفته تا فیزیک و نجوم و بیولوژی ... شد. به تدریج به اقتضای رشد هر بخش تقسیم کار و انواع مشاغل بوجود آمد. تولیدات داخلی متناسب با ساختار فرهنگی و نیازهای موجود جامعه افزایش یافت، ابزار بهتر ء نیاز ارائه شد و در عین حال به علت رشد اقتصادی همسو با نیازها و متعادل ( تدریجی و در همة زمینه ها ) درآمدها نیز افزایش یافت و به مردم امکان تهیة ابزار جدید ی نیاز را می داد. در چنین جوامعی نیز فرایند مقایسة اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و لذا فرایند پیدایش نیاز نیز وجود داشت و دارد، اما از آنجا که دستی به ابزار جدید ی نیاز در حد نیاز احساس شده در هر قشر و گروهی بطور ذهنی امکان پذیر به نظر می رسد، احساس ن یتی از وضع موجود کم است و اگر اینجا و آنجا احساس ن یتی بوجود آید، عموماً در حد قابل کنترل می باشد و عنان جامعه از دست اداره کنندگان آن خارج نمی شود. ( رفیع پور، فرامرز . 1378 (ب): 35- 34 با اندکی تخلیص )

ولی در جوامع در حال توسعه از جمله کشور ما ایران امکان رشد اقتصادی مستمر عملاً وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد - بنابر نتایج تحقیقات ( muller, edward n. 1995: 972-3 ) -  به علت شدت نابرابریهای اجتماعی – اقتصادی عموماً در دست درصد کوچکی از اعضای جامعه است، بنابراین امکان بروز ن یتی بیشتر فراهم می آید. . 

علاوه بر آن با قرار گرفتن در مسیر مدرنیته در کشور های توسعه نیافته به کاهش باورهای تقدیر گرایانه می انجامد ؛ که آن نیز سبب ن یتی می گردد . (رفیع پور، فرامرز . 1377 :74-73. با اندکی تخلیص )

هنگامی که نظام فرهنگی جامعه الگوهایی را ارائه می نماید که نظام اقتصادی امکان برآورده شدن مطلوب اه در چارچوب آن الگوها را ندارد. پیامد آن ء نشدن نیازها است، که باعث ن یتی می گردد. نتایج پیمایش « ارزشها و نگرشها » نیز مؤید وضعیت مذکور است؛ به طوریکه بر اساس نتایج این تحقیق « 56 درصد جوانان خود را فاقد شاد و نشاطی  که یک جوان باید داشته باشد؛ می دانند ( وضعیت و نگرش جوانان. 1381 : 60 ). تا جائیکه نتایج پیمایش مذکور محققان را واقعاً نگران کرده و هشدار می دهند که « وضعیت بهداشت روانی جوانان واقعاً نگران کننده و هشدار دهنده است» ( وضعیت و نگرش جوانان. 1381 : 159 ). به نظر می رسد وضعیت مذکور در مورد جوانان تحصیل کرده وخیم تر باشد. زیرا جوانان تحصیل کرده عموماً در خانواده هایی رشد کرده اند که والدینشان علیرغم داشتن سطح تحصیلاتی پایین تر از وضعیت معیشتی مناسبتری در زمان جوانی خود نسبت به فرزندان امروز خویش برخوردارند (مقایسة نسل موجود با نسل گذشته). ثانیاً دانشجویان تحصیل کرده انتظاراتی بالاتر ـ به ویژه در حوزة اشتغال ـ نسبت به سایر جوانان دارند. بنابراین قابل پیش بینی است که رضایت از زندگی آنها به طور قابل توجهی تنزل یافته باشد. نتایج پیمایش «وضعیت نگرش جوانان» نیز کم و بیش مؤید آن است.

«به لحاظ متغیر تحصیلات؛ بیشترین سطح سلامت روانی متعلق به جوانانی است که تحصیلات آنها راهنمایی، دبیرستان، فوق لیسانس و مقاطع بالاتر است و جوانان پیش ی و دانشجویان دوره های فوق دیپلم و لیسانس از این بابت در وضعیت بدتری هستند». (وضعیت نگرش جوانان. 1381 ، 238 )

با توجه به اینکه ایران به لحاظ ساختار جمعیتی، کشوری جوان محسوب می گردد شناخت مسائل و مشکلات جوانان اهمیت بسیاری دارد. زیرا چرخهای اقتصاد کشور در آینده به وسیلة آنان به گردش در می آید و سرمایه های فرهنگی توسط آنان حفظ می شود.

بنابراین، با پدیده ایی مواجه هستیم که اولاً جمعیت فراوانی از جوانان جامعه را در بر می گیرد؛ ثانیاً جمعیتی سرنوشت ساز (دانشجویان) هستند و کاهش رضایت از زندگی پیامدهایی را به همراه می آورد که می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات اجتماعی دیگر گردد.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

1-1 بیان مسأله

2-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

1-3سوالات پژوهش

فصل دوم: مروری بر پیشینه پژوهش

1-2: پیشینه پژوهش (مقدمه )

1-1-2: پیشینه پژوهشهای داخلی

2-1-2: پیشینه پژوهشهای خارجی

2-2 : ارزی پیشینه پژوهش و ارائه چهار چوب تئوریک

2-3:فرضیه های پژوهش

فصل سوم: روش پژوهش

3ـ1: نوع پژوهش

3ـ2: متغیر های پژوهش

3ـ3 :تعریف متغیر های پژوهش

3ـ4: ابزار   جمع آوری اطلاعات

3ـ5: روایی ابزار سنجش (validity)

3ـ6 :پایایی ابزار سنجش (reliability)

3ـ7 :جامعه آماری

3ـ8 :تعیین حجم نمونه

3ـ9: شیوه انتخاب اعضای نمونه

3ـ10: روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4ـ1 سیمای پاسخگویان

4ـ2 توصیف متغیر های پژوهش

4ـ2 ـ 1 : توصیف متغیر وابسته

4-2 ـ2 :توصیف متغیر های مستقل

4-3 : تحلیل یافته های پژوهش(آزمون فرضیات)

4-4 : تبیین موضوع پژوهش (درسطح د)

4-4 -1 :بررسی پیش فرضهای تحلیل رگرسیون و ارائه معادله آ ن

4 -4 -2 :بررسی آثار کنترلی متغیر ها در تبیین (سطح د ) متغیر وابسته

4 -4 -3 :تحلیل مسیر مدل پژوهش

فصل پنجم: خلاصه نتایج پژوهش و پیشنهادات

5ـ1 جمع بندی نتایج و یافته های پژوهش

5ـ2 پاسخ به سوالات اصلی پژوهش

5ـ3 پیشنهادات و محدودیت های تحقیق

پیوست

 الف: جداول ضمیمه

ب: فهرست اعلام

ج: پرسشنامه تحقیق

 

فهرست ج :

ج شماره 3-1 : بررسی روایی معیار متغیر وابسته

ج شماره 3-2 : بررسی روایی سازه ای متغیر وابسته

ج شماره 3-3 : نتایج بررسی پایایی مقیاس متغیر وابسته ( رضایت از زندگی )

ج شماره3-4 : نتایج بررسی پایایی مقیاس متغیر رضایت از دوستان

ج شماره  3-5 : نتایج بررسی پایایی مقیاس متغیر رضایت از

ج شماره3-6 : نتایج بررسی پایایی مقیاس متغیر رضایت از خانواده

ج شماره 3- 7 : نتایج بررسی پایایی مقیاس متغیر رضایت از وضعیت اقتصادی

ج شماره 3- 8 : نتایج بررسی پایایی مقیاس متغیر رضایت از خود

ج شماره 3- 9 : نتایج بررسی پایایی مقیاس متغیر رضایت از های اجتماعی

ج شماره 3-10 : نتایج بررسی پایایی مقیاس متغیر رضایت از امنیت شغلی

ج شماره3- 11 : نتایج بررسی پایایی مقیاس متغیرمثبت نگری

ج شماره 3- 12 : نتایج بررسی پایایی مقیاس متغیر امنیت روانی

ج شماره3- 13 : نتایج بررسی پایایی مقیاس متغیر دینداری

ج شماره 3-14 : نتایج مقایسه رضایت از زندگی در بین دانشجویان پسر و دختر بر اساس نتایج پیش آزمون

ج شماره 3-15 : نتایج مقایسه رضایت از زندگی در بین دانشجویان ن خوابگاه و بومی بر اساس نتایج پیش آزمون

ج شماره 3-16 : عناصر اصلی نمونه گیری تحقیق ( طبقه ای اپتیموم )

ج شماره 3-17 : توزیع جامعه و نمونه آماری بر اساس طبقات تحقیق و به تفکیک جنس

ج شماره 4- 1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس دسته های سنی

ج شماره 4-2 : توزیع فراوانی دانشجویان بر اساس جنس

ج شماره 4-3 : توزیع فراوانی دانشجویان براساس نام دانشکده محل تحصیل

ج شماره 4-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوبت پذیرش در

ج شماره 4-5 : توزیع فراوانی دانشجویان بر اساس مقطع تحصیلی

ج شماره 4-6 : توزیع فراوانی دانشجویان بر اساس وضعیت استقرار آنها در مشهد

ج شماره 4-7 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تاُهل

ج شماره 4-8 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت اشتغال

ج شماره 4-9 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس محل س ت خانواده

ج شماره 4-10: توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر رضایت از زندگی

ج شماره 4-11 : شاخصهای مرکزی در متغیر رضایت از زندگی

ج شماره4-12 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به رضایت از زندگی

ج شماره 4-13 : توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر رضایت از دوستان

ج شماره4-14 : شاخصهای مرکزی در متغیر رضایت از دوستان

ج شماره4-15 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  رضایت از دوستان

ج شماره 4-16 : توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر رضایت از

ج شماره4-17 : شاخصهای مرکزی در متغیر رضایت از

ج شماره4 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  رضایت از

ج شماره 4-19 : توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر رضایت از خانواده

ج شماره4-20 : شاخصهای مرکزی در متغیر رضایت از خانواده

ج شماره4-21 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  رضایت از خانواده

ج شماره 4-22 : توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر رضایت از خود

ج شماره4-23 : شاخصهای مرکزی در متغیر رضایت از خود

ج شماره4-24 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  رضایت از خود

ج شماره4-25 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر وضعیت سلامتی

ج شماره4-26 : شاخصهای مرکزی در متغیر وضعیت سلامتی

ج شماره 4-27 : توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر رضایت مالی

ج شماره4-28 : شاخصهای مرکزی در متغیر رضایت مالی

ج شماره4-29 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  رضایت مالی

ج شماره 4-30 : توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر رضایت از های - اجتماعی

ج شماره4-31 : شاخصهای مرکزی در متغیر رضایت از های - اجتماعی

ج شماره4-32 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  رضایت از های - اجتماعی

ج شماره 4-33 : توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر امید شغلی

ج شماره4-34 : شاخصهای مرکزی در متغیر امید شغلی

ج شماره4-35 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  امید شغلی

ج شماره 4-36 : توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر مثبت نگری

ج شماره4-37 : شاخصهای مرکزی در متغیر مثبت نگری

ج شماره4-38 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  مثبت نگری

ج شماره 4-39 : توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر احساس ناآرامی روانی

ج شماره 4-40 : شاخصهای مرکزی در متغیر احساس آرامش روانی

ج شماره4-41 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  احساس آرامش روانی

ج شماره 4-42 : توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر دینداری (بعد عاطفی )

ج شماره4-43 : شاخصهای مرکزی در متغیر دینداری ( بعد عاطفی )

ج شماره4-44 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر  دینداری ( بعد عاطفی )

ج شماره 4-45 : توزیع مثبت نگری  بر حسب مراتب متفاوت دینداری (بعد عاطفی )

ج شماره 4-46 : آزمون رابطه بین دینداری (بعد عاطفی ) و مثبت نگری

ج شماره: 4-47 : توزیع رضایت از زندگی بر حسب مراتب متفاوت دینداری (بعد عاطفی )

ج شماره 4-48 : آزمون رابطه بین دینداری (بعد عاطفی ) و رضایت از زندگی

ج شماره 4-49 : توزیع رضایت از زندگی بر حسب مراتب متفاوت مثبت نگری

ج شماره 4-50 : آزمون رابطه بین مثبت نگری و رضایت از زندگی

ج شماره 4-51 : توزیع رضایت از خود بر حسب مراتب متفاوت مثبت نگری

ج شماره 4-52 : آزمون رابطه بین مثبت نگری و رضایت از خود

ج شماره 4-53 : توزیع رضایت از زندگی بر حسب مراتب متفاوت رضایت از خود

ج شماره4-54 : آزمون رابطه بین رضایت از خود و رضایت از زندگی

ج شماره 4-55 : توزیع رضایت از زندگی بر حسب مراتب متفاوت رضایت از های - اجتماعی

ج شماره 4-56 : آزمون رابطه بین رضایت از های - اجتماعی و رضایت از زندگی

ج شماره 4-57 : توزیع رضایت از زندگی بر حسب مراتب متفاوت احساس سلامت و تندرستی

ج شماره 4-58 : آزمون رابطه بین وضعیت سلامتی و رضایت از زندگی

ج شماره 4-59 : توزیع رضایت از زندگی بر حسب مراتب متفاوت رضایت از

ج شماره 4-60 : آزمون رابطه بین رضایت از و رضایت از زندگی

ج شماره 4-61 : توزیع رضایت از زندگی بر حسب مراتب متفاوت رضایت از خانواده

ج شماره 4-62 : آزمون رابطه بین رضایت از خانواده و رضایت از زندگی

ج شماره 4-63 : توزیع رضایت از زندگی بر حسب مراتب متفاوت رضایت از دوستان

ج شماره 4-64 : آزمون رابطه بین رضایت از دوستان و رضایت از زندگی

ج شماره 4-65 : توزیع رضایت از زندگی بر حسب مراتب متفاوت رضایت از وضعیت مالی

ج شماره 4-66 : آزمون رابطه بین رضایت از وضعیت مالی و رضایت از زندگی

ج شماره 4-67 : توزیع رضایت از وضعیت مالی بر حسب مراتب متفاوت وضعیت اقتصادی رو به رشد خانواده

ج شماره 4-68 : آزمون رابطه بین وضعیت اقتصادی رو به رشد خانواده و رضایت از وضعیت مالی

ج شماره 4-69 : توزیع رضایت از زندگی بر حسب مراتب متفاوت وضعیت اقتصادی رو به رشد خانواده

ج شماره 4-70 : آزمون رابطه بین وضعیت اقتصادی رو به رشد خانواده و رضایت از زندگی

ج شماره 4-71 : توزیع رضایت از زندگی بر حسب مراتب متفاوت میزان آگاهی در مورد رشته تحصیلی قبل از ورود به

ج شماره 4-72 : آزمون رابطه بین میزان آگاهی در مورد رشته تحصیلی (قبل از ورود به ) و رضایت از زندگی

ج شماره4 -73 : توزیع وضعیت تحصیلی پاسخگویان در بین همکلاسیهای خود بر حسب مراتب متفاوت میزان آگاهی در مورد رشته تحصیلی

ج شماره 4-74 : آزمون رابطه بین میزان آگاهی در مورد رشته تحصیلی (قبل از ورود به ) و موفقیت تحصیلی

ج شماره 4-75 : توزیع رضایت از زندگی بر حسب مراتب متفاوت موفقیت تحصیلی

ج شماره 4-76 : آزمون رابطه بین موفقیت تحصیلی و رضایت از زندگی

ج شماره 4-77 : توزیع امید شغلی  بر حسب مراتب متفاوت موفقیت تحصیلی

ج شماره 4-78 : آزمون رابطه بین موفقیت تحصیلی و امید شغلی

ج شماره 4-79 : توزیع رضایت از زندگی بر حسب مراتب متفاوت امید شغلی

ج شماره 4-80 : آزمون رابطه بین امید شغلی و رضایت از زندگی

ج شماره  4-81 : توزیع رضایت از زندگی بر حسب مراتب متفاوت احساس آرامش روانی

ج شماره 4-82 : آزمون رابطه بین احساس آرامش روانی و رضایت از زندگی

ج شمارة 4-83 : توزیع رضایت از زندگی در بین دانشجویان پسر و دختر

ج شمارة 4-84 : رابطة بین رضایت از زندگی و جنس (رتبه ها)

ج شمارة 4-85 : رابطة بین رضایت از زندگی و جنس

ج شماره4-86 : بررسی تعامل متغیر های مستقل در تبیین متغیر وابسته (با فرض حضور و تثبیت متغیرهای زمینه ای )  

ج شماره5-1 : میانه و انحراف معیار متغیر های پژوهش

ج شماره 5-2 : رابطه بین رضایت از و متغیر های زمینه ای

ج شماره 5-3 : رابطه بین رضایت از های - اجتماعی و متغیرهای زمیته ای

ج شماره 5 - 4 : وضعیت رضایت از زندگی دانشجویان در دانشکده های مختلف

ج شماره 5- 5 : آزمون توزیع رضایت از زندگی در بین دانشکده های مختلف

ج شماره 5- 6 : وضعیت رضایت از زندگی دانشجویان در دسته های مختلف آموزشی

ج شماره 5- 7 : آزمون توزیع رضایت از زندگی در بین دسته های مختلف آموزشی

ج شماره 5 - 8 : وضعیت رضایت از زندگی در دانشجویان دختر و پسر

ج شماره  5 -9 : مقایسه اثربخشی متغیر های مستقل به تفکیک جنس

ج شماره 5-10 : خلاصه نتایج فرضیات پژوهش

ج شماره 6-1 : آزمون نرمال بودن متغیر وابسته

ج شماره 6-2 : آزمون نرمال بودن متغیر های مستقل

ج شماره 6-3 : بررسی آزمون نرمال بودن رضایت از زندگی بر اساس مقیاس صفر تا بیست

ج شماره 6-4 : بررسی آزمون نرمال بودن رضایت از زندگی دانشجویان مرد

ج شماره 6-5 : بررسی نرمال بودن متغیر های مستقل

ج شماره 6-6 : میزان تبیین متغیر وابسته بر اساس مدلهای گوناگون

ج شماره 6-7 : بررسی آزمون نرمال بودن باقیمانده ها (خطاها )

ج شماره 6-8 : بررسی استقلال متغیر های مستقل از یکدیگر یا عدم هم خطی آنها

ج شماره 6-9 : بررسی آزمون استقلال خطاها                   

ج شماره 6-10 : نتایج تحلیل عاملی متغیر وابسته(درصد تبیین توسط عاملها)

ج شماره 6-11 : نتایج تحلیل عاملی متغیر وابسته(همبستگی میان عاملها)

 

فهرست نمودارها:

نمودار شماره 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از زندگی

نمودار شماره 4-2 : نمودار هیستوگرام توزیع رضایت از زندگی

نمودار شماره 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از دوستان

نمودار شماره 4-4 : نمودار هیستوگرام توزیع رضایت از دوستان

نمودار شماره 4-5 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از

نمودار شماره 4-6 : نمودار هیستوگرام توزیع رضایت از در بین پاسخگویان

نمودار شماره 4-7 :  توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از خانواده

نمودار شماره 4-8 : نمودار هیستوگرام توزیع رضایت از خانواده در بین پاسخگویان

نمودار شماره 4-9  : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از خود

نمودار شماره 4-10 : نمودار هیستوگرام توزیع رضایت از خود در بین پاسخگویان

نمودار شماره 4-11 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر وضعیت سلامتی

نمودار شماره 4-12 : نمودار هیستوگرام توزیع وضعیت سلامتی در بین پاسخگویان

نمودار شماره 4-13 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت مالی

نمودار شماره 4-14 : نمودار هیستوگرام توزیع رضایت مالی در بین پاسخگویان

نمودار شماره 4-15 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از های - اجتماعی

نمودار شماره 4-16 : نمودار هیستوگرام توزیع رضایت از های - اجتماعی در بین پاسخگویان

نمودار شماره 4-17 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر امید شغلی

نمودار شماره 4 : نمودار هیستوگرام توزیع امید شغلی در بین پاسخگویان

نمودار شماره 4-19 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر مثبت نگری

نمودار شماره 4-20 : نمودار هیستوگرام توزیع مثبت نگری در بین پاسخگویان

نمودار شماره 4-21 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر احساس آرامش روانی

نمودار شماره 4-22 : نمودار هیستوگرام توزیع احساس آرامش روانی در بین پاسخگویان

نمودار شماره 4-23 : توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر دینداری (بعد عاطفی )

نمودار شماره 4-24 : نمودار هیستوگرام توزیع دینداری ( بعد عاطفی ) در بین پاسخگویان

نمودار شماره 6-1 : نمودار هیستوگرام رضایت از زندگی بر اساس مقیاس صفر تا بیست

نمودار شماره 6-2 : نمودار هیستوگرام رضایت از زندگی ( متغیر وابسته )

نمودار شماره 6-3 : نمودار بررسی نرمال بودن توزیع باقیمانده ها یا خطاها

نمودار شماره6-4 : بررسی نرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( خطاها)


با


پروژه بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر. doc


مشاهده متن کامل ...
اعتراض گزاران محلات به وضعیت معادن
درخواست حذف اطلاعات


گزاران این هفته محلات با امضاء طومار و سردادن شعار در بین محلات خواستار رسیدگی مسئولان استانی و کشوری به مسائل مربوط به معادن محلات شدند.

به گزارش خبرنگار صبح محلات، مردم روزه دار و گزاران این هفته محلات با امضاء طومار خطاب به ی و سردادن شعار در بین محلات خواستار رسیدگی مسئولان استانی و کشوری به مسائل مربوط به معادن محلات شدند.

مردم گزار محلات با سردادن شعارهایی از قبیل "معادن محلات حق مسلم ماست" خطاب به مسئولین استانی خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به موارد اخلافی شدند.

همچنین مردم شهرستان محلات در با امضاء طوماری خواستار رسیدگی ی به موارد اختلافی در خصوص این معدن شدند.

در متن این طومار که به امضاء گزاران محلات رسید از ی خواسته شده تا در خصوص بر طرف ساختن اختلافات ایجاد شده فی ما بین شهرستان و بهره برداران موسسه خاتم اراک از معدن محلات دستور قانونی لازم را مبذول فرمایند.

متن این طومار بدین شرح می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

فاغث یا غیاث المستغیثین

محضر مبارک فرزانه نظام مقدس ایران، با اهداء سلام و تحیت و آرزوی توفیقات روز افزون حضرتعالی

احتراما اینجانبان امضاء کنندگان ذیل عده ای از اقشار مختلف امت شهید پرور شهرستان محلات بشرف عرض میرسانیم، متاسفانه مدیران و مسئولین شرکت پیمانکاری خاتم اراک پس از الحاق عباراتی در ذیل صورت جلسه مورخ 91/8/2 تنظیمی فی م ن محترم حضرتعالی در استان و ریاست حوزه علمیه القائم محلات و استاندار محترم در خصوص کیفیت بهره برداری از معدن سنگ دره بخاری منطقه کپیول محلات دارای کد 10111893 و استعمال صورت جلسه مجعول نزد سازمان صنایع و معادن اقدام به ضایع نمودن حق مسلم و شرعی و قانونی امت این شهرستان نسبت به برخورداری پنجاه درصدی از معدن موصوف نموده و در اقدامی غیر متعارف از طریق بارگیری سنگ از محل معدن و تعرض به سهم این شهرستان موجبات ن یتی عموم امت شریف محلات را فراهم نموده به نحوی که در صورت ادامه به اعمال مذکور ناچارا بر خلاف میل باطنی خویش با حضور فیزیکی امت شریف این شهرستان در محل معدن مستقیما با متعرضین برخورد و احقاق حق می نماییم، لذا قبل از هرگونه اقدام عملی بموجب طومار مذبور مصدع اوقات شریف حضرتعالی شده و دست اندرکاران شرکت پیمانکاری خاتم که در این مقطع زمانی حساس از طریق تعرض به حقوق مسلم امت یک شهرستان امنیت رابر هم زده برخورد قانونی صورت گیرد.

صبح محلات، درخوسات مردم محلات برای رسیدگی به وضعیت معدن محلات

صبح محلات، درخوسات مردم محلات برای رسیدگی به وضعیت معدن محلات

صبح محلات، درخوسات مردم محلات برای رسیدگی به وضعیت معدن محلات

صبح محلات، درخوسات مردم محلات برای رسیدگی به وضعیت معدن محلاتمشاهده متن کامل ...
اعتراض گزاران محلات به وضعیت معادن
درخواست حذف اطلاعات


گزاران این هفته محلات با امضاء طومار و سردادن شعار در بین محلات خواستار رسیدگی مسئولان استانی و کشوری به مسائل مربوط به معادن محلات شدند.

به گزارش خبرنگار صبح محلات، مردم روزه دار و گزاران این هفته محلات با امضاء طومار خطاب به ی و سردادن شعار در بین محلات خواستار رسیدگی مسئولان استانی و کشوری به مسائل مربوط به معادن محلات شدند.

مردم گزار محلات با سردادن شعارهایی از قبیل "معادن محلات حق مسلم ماست" خطاب به مسئولین استانی خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به موارد اخلافی شدند.

همچنین مردم شهرستان محلات در با امضاء طوماری خواستار رسیدگی ی به موارد اختلافی در خصوص این معدن شدند.

در متن این طومار که به امضاء گزاران محلات رسید از ی خواسته شده تا در خصوص بر طرف ساختن اختلافات ایجاد شده فی ما بین شهرستان و بهره برداران موسسه خاتم اراک از معدن محلات دستور قانونی لازم را مبذول فرمایند.

متن این طومار بدین شرح می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

فاغث یا غیاث المستغیثین

محضر مبارک فرزانه نظام مقدس ایران، با اهداء سلام و تحیت و آرزوی توفیقات روز افزون حضرتعالی

احتراما اینجانبان امضاء کنندگان ذیل عده ای از اقشار مختلف امت شهید پرور شهرستان محلات بشرف عرض میرسانیم، متاسفانه مدیران و مسئولین شرکت پیمانکاری خاتم اراک پس از الحاق عباراتی در ذیل صورت جلسه مورخ 91/8/2 تنظیمی فی م ن محترم حضرتعالی در استان و ریاست حوزه علمیه القائم محلات و استاندار محترم در خصوص کیفیت بهره برداری از معدن سنگ دره بخاری منطقه کپیول محلات دارای کد 10111893 و استعمال صورت جلسه مجعول نزد سازمان صنایع و معادن اقدام به ضایع نمودن حق مسلم و شرعی و قانونی امت این شهرستان نسبت به برخورداری پنجاه درصدی از معدن موصوف نموده و در اقدامی غیر متعارف از طریق بارگیری سنگ از محل معدن و تعرض به سهم این شهرستان موجبات ن یتی عموم امت شریف محلات را فراهم نموده به نحوی که در صورت ادامه به اعمال مذکور ناچارا بر خلاف میل باطنی خویش با حضور فیزیکی امت شریف این شهرستان در محل معدن مستقیما با متعرضین برخورد و احقاق حق می نماییم، لذا قبل از هرگونه اقدام عملی بموجب طومار مذبور مصدع اوقات شریف حضرتعالی شده و دست اندرکاران شرکت پیمانکاری خاتم که در این مقطع زمانی حساس از طریق تعرض به حقوق مسلم امت یک شهرستان امنیت رابر هم زده برخورد قانونی صورت گیرد.

صبح محلات، درخوسات مردم محلات برای رسیدگی به وضعیت معدن محلات

صبح محلات، درخوسات مردم محلات برای رسیدگی به وضعیت معدن محلات

صبح محلات، درخوسات مردم محلات برای رسیدگی به وضعیت معدن محلات

صبح محلات، درخوسات مردم محلات برای رسیدگی به وضعیت معدن محلاتمشاهده متن کامل ...
اعتراض گزاران محلات به وضعیت معادن
درخواست حذف اطلاعات


گزاران این هفته محلات با امضاء طومار و سردادن شعار در بین محلات خواستار رسیدگی مسئولان استانی و کشوری به مسائل مربوط به معادن محلات شدند.

به گزارش خبرنگار صبح محلات، مردم روزه دار و گزاران این هفته محلات با امضاء طومار خطاب به ی و سردادن شعار در بین محلات خواستار رسیدگی مسئولان استانی و کشوری به مسائل مربوط به معادن محلات شدند.

مردم گزار محلات با سردادن شعارهایی از قبیل "معادن محلات حق مسلم ماست" خطاب به مسئولین استانی خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به موارد اخلافی شدند.

همچنین مردم شهرستان محلات در با امضاء طوماری خواستار رسیدگی ی به موارد اختلافی در خصوص این معدن شدند.

در متن این طومار که به امضاء گزاران محلات رسید از ی خواسته شده تا در خصوص بر طرف ساختن اختلافات ایجاد شده فی ما بین شهرستان و بهره برداران موسسه خاتم اراک از معدن محلات دستور قانونی لازم را مبذول فرمایند.

متن این طومار بدین شرح می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

فاغث یا غیاث المستغیثین

محضر مبارک فرزانه نظام مقدس ایران، با اهداء سلام و تحیت و آرزوی توفیقات روز افزون حضرتعالی

احتراما اینجانبان امضاء کنندگان ذیل عده ای از اقشار مختلف امت شهید پرور شهرستان محلات بشرف عرض میرسانیم، متاسفانه مدیران و مسئولین شرکت پیمانکاری خاتم اراک پس از الحاق عباراتی در ذیل صورت جلسه مورخ 91/8/2 تنظیمی فی م ن محترم حضرتعالی در استان و ریاست حوزه علمیه القائم محلات و استاندار محترم در خصوص کیفیت بهره برداری از معدن سنگ دره بخاری منطقه کپیول محلات دارای کد 10111893 و استعمال صورت جلسه مجعول نزد سازمان صنایع و معادن اقدام به ضایع نمودن حق مسلم و شرعی و قانونی امت این شهرستان نسبت به برخورداری پنجاه درصدی از معدن موصوف نموده و در اقدامی غیر متعارف از طریق بارگیری سنگ از محل معدن و تعرض به سهم این شهرستان موجبات ن یتی عموم امت شریف محلات را فراهم نموده به نحوی که در صورت ادامه به اعمال مذکور ناچارا بر خلاف میل باطنی خویش با حضور فیزیکی امت شریف این شهرستان در محل معدن مستقیما با متعرضین برخورد و احقاق حق می نماییم، لذا قبل از هرگونه اقدام عملی بموجب طومار مذبور مصدع اوقات شریف حضرتعالی شده و دست اندرکاران شرکت پیمانکاری خاتم که در این مقطع زمانی حساس از طریق تعرض به حقوق مسلم امت یک شهرستان امنیت رابر هم زده برخورد قانونی صورت گیرد.

صبح محلات، درخوسات مردم محلات برای رسیدگی به وضعیت معدن محلات

صبح محلات، درخوسات مردم محلات برای رسیدگی به وضعیت معدن محلات

صبح محلات، درخوسات مردم محلات برای رسیدگی به وضعیت معدن محلات

صبح محلات، درخوسات مردم محلات برای رسیدگی به وضعیت معدن محلاتمشاهده متن کامل ...
بررسی توزیع پوآسون و نرمال
درخواست حذف اطلاعات
متغیرهای تصادفی دو جمله ای و فراهندسی ، موفقیت ها را در یک نمونه گیری تعیین می کند ممکن است در پدیده هایی با روندی از موفقیت ها رو به رو شویم و آگاهی از تعداد موفقیت ها مورد نظر باشد به مثالهای زیر توجه کنید
دسته بندی آمار
فرمت فایل doc
حجم فایل 133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 48
بررسی توزیع پوآسون و نرمال

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

توزیع پوآسون و نرمال

توزیع پواسن

متغیرهای تصادفی دو جمله ای و فراهندسی ، موفقیت ها را در یک نمونه گیری تعیین می کند. ممکن است در پدیده هایی با روندی از موفقیت ها رو به رو شویم و آگاهی از تعداد موفقیت ها مورد نظر باشد. به مثالهای زیر توجه کنید.

در یک بازی بستکبال گلهایی را که تیم مورد علاقه به ثمر می رساند، روندی از موفقیت ها به دست می دهد.

تعداد دفعه هایی که قلاب ماهیگیری مورد حمله های ماهیان قرار می گیرد، روندی از موفقیت ها است.

تعداد تصادف ها در جاده ای مورد نظر، روندی از موفقیتها است.

ترسم خطوط اضافی در پارچه بوسیله یک ماشین پارچه بافی، روندی از موفقیت ها را به دست می دهد.

تعداد حبابهای موجود در شیشه های تولیدی یک کارخانه ساخت شیشه، روندی از موفقیت ها است.

مطالعه آماری تعداد موفقیت ها در بخشی از روند مورد نظر، اهمیت دارد. تعداد گلهایی که تیم مورد علاقه ما در نیمه اول به ثمر می رساند، تعداد دفعه هایی که به قلاب ماهیگیری در یک ساعت حمله می شود، تعداد تصادف های در طول تابستان، تعداد خطوط اضافی که در یک متر مربع ترسیم شده است و سرانجام، تعداد حبابهای موجود در 5 متر مربع شیشه تعداد موفقیت ها در بخشی از روند مربوطه است. نمونه گیری در اینجا به معنی گزینش آن بخش مورد نظر و شمارش تعداد موفقیت ها است. در مثال تعداد حبابها، هر قطعه شیشه 5 متر مربعی از تولید کارخانه یک نمونه به شمار می آید. در صورتی که x را تعداد موفقیت ها تعریف کنیم، مجموعه مقادیر x

x={و2و1و 0 …}

پیشامد (x=i) بیانگر قطعاتی است که در هر یک از آنها تعداد i حباب است، p(x=i) درصد این قطعات را تعیین می کند. تعیین p(x=i) با روش نمونه گیری در عمل ناممکن است. از این رو چگونه می توان p(x=i) را تعیین کرد؟ (در قسمت 5 به این پرسش پاسخ خواهیم داد) به هر حال تابع چگالی زیر p(x=i) را ارائه می دهد.

متغیر تصادفی پوآسن

یک متغیر تصادفی x با مجموعه مقادیر} …و2و1و0 x={ و تابع چگالی

(1-3)

را متغیر تصادفی پواسن با پارامتر می نامند و در این صورت نمایش بکار برده می شود. در فرمول (1-3) ، e عدد نپر است و میانگین تعداد موفقیت ها است، . اگر توزیع پواسن بر روندی از موفقیت ها دل کند، آنگاه تعداد موفقیت ها در هر بخش از روند از توزیع پواسن پیروی می کند که پارامتر آن،، مساوی میانگین تعداد موفقیت ها در آن بخش است.

توزیع نرمال

متغیر تصادفی نرمال

یک متغیر تصادفی x ، متغیر تصادفی نرمال است، اگر مجموعه مقادیر آن و تابع چگالی آن

مقادیر و ثابت است و به ترتیب امید ریاضی و واریانس x است، و در این صورت نمایش را برای x بکار می بریم.

هر متغیر تصادفی نرمال x با میانگین و واریانس خواص زیر را دارد.

1-

2- اگر به سرعت یک تابع نمایی.

خاصیت اول بیان می کند که پراکندگی در فاصله های ی ان است.

خاصیت دوم بیان می کند با دوری از میانگین درصد مشاهده ها نسبتاً سریع کاهش می یابد.

متغیر تصادفی نرمال، نخستین بار به وسیله کارل کاوس بیان شد. این متغیر تصادفی مدل احتمال خوبی برای بسیاری از پدیده های طبیعی است، به این دلیل، آن را نرمال (طبیعی) نامیده اند. به مثالهای زیر توجه کنید.

عموماً نمره های دانش آموزان یک کلاس، نزدیک به میانگین بیشتر دارد و هر چه از دو سو از میانگین فاصله گرفته شود، نمره ها کاهش می یابد (نسبتاً سریع).

میزان قد افراد جامعه ی مورد نظر نیز پدیده ای طبیعی است. ، نزدیک به میانگین به گونه ای نسبتاً متقارن، زیاد است. با دوری از میانگین از دو سوی، پراکندگی بسرعت (تقریباً به طور متقارن) کاهش می یابد.

درجه حرارت هوا را در نیمه شب بهمن ماه در منطقه ای در نظر بگیرید. دوباره انتظار می رود که نزدیک به میانگین زیاد باشد و با دور شدن از میانگین مقدار آن سریع کاهش یابد.

دقت کنید که هر متغیر تصادفی نرمال با آگاهی از دو مقدار کاملاً مشخص می شود. مقدار را انحراف معیار (انحراف استاندارد) گویند.

- متغیر نرمال استاندارد

چنانچه دیده شد هر توزیع نرمال به وسیله دو مقدار مشخص می شود. یعنی اگر جمعیتی آماری از توزیع نرمال پیروی کند با محاسبه تمام یافته های آماری را می توان برای آن جمعیت به دست آورد. اکنون اگر در یک توزیع نرمال، باشد، توزیع نرمال استاندارد بوده و متغیر تصادفی نرمال مربوط به آن، متغیر تصادفی نرمال استاندارد است و آن را با z نشان می دهیم متغیر تصادفی z در کاربرد اهمیت ویژه ای دارد و بدین دلیل ج مربوط به مقادیر عددی تابع توزیع آن در بخش ج ها داده شده است بحث زیر اهمیت z را روشن تر می کند.

توزیع پوآسون

در مواردی که در توزیع دو جمله ای n بزرگ باشد محاسبة احتمالات کاری پیچیده و مشکل می گردد. از طرفی توزیع دو جمله ای در مواردی صدق می کند که d=p-q کوچک باشد، و یا به عبارت دیگر q و p نزدیک به باشند. در مواردی که شرایط فوق صدق نکنند. (n بزرگ و احتمال ها نزدیک بهم نباشند) از توزیع های دیگری بجای توزیع دو جمله ای استفاده می گردد.

به طور کلی اگر احتمال وقوع پیشامدی (q) کوچک باشد و باشد آن پیشامد را نادر گویند. و منحنی توزیع دو جمله ای از ح تقارن خارج بوده و مورب می گردد. چون در عمل با چنین وقایع نادری روبرو هستیم، داشتن یک توزیع تقریبی برای چنین مواردی ضروری است. چنین توزیعی بنام توزیع پواسون معروف است.

در توزیع دو جمله ای اگر تعداد دفعات آزمایش (n) بتدریج که p کوچک و کوچکتر می گردد، بزرگ و بزرگتر شود، مقدار (لاندا) ثابت می ماند. به عبارت دیگر توزیع دو جمله ای باینومییال وقتی n به سمت بی نهایت و p به سمت صفر میل کند و np ثابت بماند، به توزیع پویسون تبدیل می گردد. بنابراین احتمال وقوع x پیشامد در n آزمایش به صورت زیر محاسبه می گردد.

پایه لگاریتم طبیعی = 718828/2 e=

در این فرمول بجای np از حرف یونانی استفاده شده است. بنابراین توزیع پویسون یک حد از توزیع باینومییال است. در این مورد نیز ثابت می شود که میانگین و واریانس توزیع پویسون برابر با است.

مقدار به مفهوم زیر است:

یا به طور کلی بوسیله ماشین حساب حاصل می شود.

توزیع پویسون تنها به عنوان تقریب توزیع دو جمله ای بکار نمی رود، بلکه به عنوان یک الگو برای بررسی وقایعی که به طور تصادفی و به طور نادر در زمان و مکان توزیع می شوند نیز مورد استفاده واقع می شود. برای مثال می توان تعداد پنچری طایر در یک هفته، تعداد اصابت گلوله در یک هدف گیری، و تعداد موارد گزارش شده از یک بیماری کمیاب و غیره را نام برد. از توزیع پویسون در بازرسی و کنترل کیفیت کالاها، وقتی تعداد کالاهای معیوب نسبت به تولید کل کم باشد، به منظور محاسبة احتمال ها استفاده می شود. از جمله وقایع دیگری که توزیع پویسون برای آنها صادق است، می توان به مشاهده غلط چاپی در یک کتاب، افراد چپ دست یا معلول ذهنی در جامعه، تعداد خودکشی، یافتن بذر علف هرز در یک محموله و یا پیدا باکتری در آب است اشاره نمود. برای توزیع پویسون نیز احتمال ی مقادیر مختلف x بر حسب n و محاسبه گردیده و در جداولی در برخی از کتاب های آمار آورده شده است.

توزیع نرمال

توزیع نرمال مهمترین الگوی آماری است و اکثر تئوری ها، محاسبات و استدلالهای آماری بر مبنای آن نهاده شده اند. اهمیت دیگر توزیع نرمال در این است که توزیع فراوانی پدیده های طبیعی، که با رعایت اصول صحیح آماری مورد تحقیق قرار می گیرند، غالباً به صورت نرمال است. از طرفی چون هر متغیری به هر شکلی که مورد مطالعه قرار گیرد دارای توزیع فراوانی مخصوص بخود می باشد، می توان با استفاده از اصول آمار و ریاضی، آن متغیرها یا توزیع آنها را به نرمال تبدیل نمود و از اصول آماری خاص منحنی نرمال برای تجزیه و تحلیل آنها استفاده نمود. به عنوان مثال چنانچه xi دارای توزیع پویسون باشد، متغیر دارای توزیع نرمال خواهد بود. همچنین چنانچه ح های یک متغیر بر حسب درصد باشد، دارای توزیع نرمال نیست، ولی الگاریتم این اعداد یا سینوس مع (arc sin) آنها دارای توزیع نرمال است. این موضوع مبحث نسبتاً مفصلی تحت عنوان تبدیل داده ها است، که خارج از موضوع این کتاب می باشد.

اگر n (تعداد آزمایش) در یک توزیع دو جمله ای زیاد باشد، محاسبه فراوانی ها و احتمال ها با استفاده از توزیع باینومییال مشکل می گردد. در چنین مواردی با استفاده از اصول ریاضیات نشان داده می شود که با بزرگ و بزرگتر شدن n توزیع دو جمله ای باینومییال بیشتر و بیشتر به صورت توزیع پیوسته ای با معادله زیر در می آید که به آن توزیع نرمال می گویند. بنابراین توزیع نرمال “حد” توزیع دو جمله ای است. توجه داشته باشید که با بزرگ شدن n (تعداد حالات ممکن برای وقوع یک رویداد) متغیر حاصل از ح ناپیوسته به پیوسته تغییر می کند. به عبارت دیگر توزیع دارای منحنی می گردد.

چنانچه ملاحظه می شود در فرمول فوق p و q (احتمال وقوع یا عدم وقوع پیشامدها) مشاهده نمی گردند، بلکه پارامترهای و که در تخمین آنها به نحوی از احتمال های فوق استفاده می گردد، وجود دارند. چنانچه در این فرمول، فراوانی نسبی (احتمال) متغیر x یعنی قرار داده شود، معادل احتمال نرمال به شرح زیر بدست می آید:

برای آشنایی با رابطة توزیع نرمال و توزیع دو جمله ای فرض نمائید که 300 گیاه گندم به طور تصادفی از مزرعه ای انتخاب و طول آنها اندازه گیری شده و نمودار ستونی آنها برحسب فراوانی های نسبی ترسیم شده است. چون مساحت هر یک از مستطیل ها برابر است با فراوانی نسبی طبقه ای از مقادیر اندازه گیری شده، مساحت کل مستطیل ها برابر با یک می باشد. از طرفی چنانچه به جای 300 گیاه طول تعداد زیادتری (فرضاً 3000) گیاه و با دقت و تقریب زیادتری اندازه گیری شود، تعداد طبقه ها زیادتر می گردند ولی باز هم مساحت کل مستطیل ها برابر با یک خواهد بود. اگر تعداد گیاهان را همین ترتیب اضافه نمائیم. هیستوگرام فراوانی های نسبی و نمودار چند ضعلی آن تبدیل به یک منحنی می گردد که به آن منحنی نرمال گفته می شود. با اضافه شدن اندازه نمونة تحت مطالعه، میانگین و انحراف معیار آن نیز به سمت مقادیر ثابت و میل می کنند و نمودار چند ضعلی نیز به طرف یک منحنی پیوسته ضعلی) سوق داده می شود. چون مجموع مساحت های مستطیل ها در هیستوگرام فراوانی نسبی یک است، مساحت زیر منحنی بین دو حد و نیز برابر با یک می باشد.

بنابراین سطح زیر منحنی بین دو مقدار معین x برابر با احتمال وقوع x در آن دامنه می باشد.

سطح زیر منحنی

به عنوان مثال چنانچه توزیع طول بوته های گندم دارای میانگین 100 سانتیمتر و انحراف معیار 10 سانتی متر باشد، می توان احتمال انتخاب بوته ای که طول آن بین 90 تا 110 سانتی متر است را از مقدار n قرار داده شود و یا احتمال مزبور در n ضرب گردد، تعداد بوته ای که طول آنها بین 90 تا 110 سانتی متر است بدست می آید.

موارد استفاده توزیع نرمال

در آمار منحنی نرمال به عنوان معیاری برای مقایسه مشخصات مختلف سایر توزیع های فراوانی تجربی با آن مورد استفاده قرار می گیرد. چون توزیع نرمال احتمال پیشامدهایی را نشان می دهد که به طور تصادفی اتفاق می افتند، اگر توزیع مشاهدات حاصل از یک آزمایش با آن مطابقت داشته باشد، می توان پذیرفت که در وقوع آنها نیز قوانین تصادف حاکم بوده اند. این نوعی استنباط علمی است، زیر مفهوم مخالفت آن این است که در وقوع مشاهدات مزبور عوامل دیگری دخ داشته اند. مثلاً اگر عملکرد واریته ای از گندم را از طریق کاشت آن در تعدادی قطعه زمین (کرت) اندازه گیری کنیم، در همة قطعات مقدار آن ی ان نخواهد بود، زیرا علیرغم دقت زیاد، عوامل مزاحم و ناشناخته ای موجب تفاوت محصول کرت های مختلف خواهند شد. این مشاهدات یک توزیع فراوانی تشکیل خواهند داد. حال اگر تنها عوامل تصادفی در ایجاد این تفاوت ها مؤثر بوده باشند، توزیع فراوانی مقادیر به شکل منحنی نرمال است و یا به آن نزدیک است. دلیل این امر این است که احتمال وقوع عواملی که موجب تفاوت های بزرگ می گردند کمتر از احتمال پیشامد عواملی است که تفاوت های جزئی و ناچیز را بوجود می آورند. از طرفی چنانچه عواملی جز پیشامدهای تصادفی، مثلاً نقص ترازو، حاصلخیزی متفاوت خاک قطعات زمین، اشتباه در ثبت مشاهدات، حمله آفات، مقادیر مختلف آب آبیاری و غیره وجود داشته باشند، تأثیر آنها در جهت معینی بروز خواهد کرد و منحنی دارای کشیدگی خواهد شد. لذا چنانچه توضسح فراوانی مشاهدات با توزیع احتمالات نرمال تطبیق کند، می توان به نتیجه آزمایش اطمینان بیشتری داشت. در این ح احتمال وقوع انحرافات مثبت و منفی مساوی است و میانگین مشاهدات مساوی عملکرد واقعی آن واریته خواهد بود.

همچنین اگر نوزیع فراوانی یک پدیده نرمال ( مانند اندازه های رشد و نمو و غیره ) را در یک گروه مطالعه نمائیم، نمودار آن به صورتی متقارن، شبیه منحنی نرمال خواهد بود، زیرا بدیهی است که در یک جامعه مقادیر متوسط این متغیر ( مثلاً طول قد انسان ) دارای حداکثر فراوانی هستند و فراوانی مقادیر دیگر ( افراد خیلی قد بلند و خیلی قد کوتاه ) به تناسب فاصله یا انحراف آنها نسبت به مقادیر متوسط، کاهش می یابد.

نحوة استفاده از توزیع نرمال در تحقیق عملی و چگونگی کاربرد آن در مباحث آمار و نمونه برداری و اندازه گیری، به عنوان معیاری برای ارزشی و تفسیر نتایج تجربی تا حدودی روشن شده و در فصل های بعدی نیز به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد. بنابراین مقایسه و تطبیق نمودارهای تجربی با توزیع نرمال یکی از قدمهای اولیه در تحیق علمی است. این روش در فصل 11 ( توزیع کای اسکور)[1] شرح داده می شود. یکی از ساده ترین روش ها این است که مساحت قطعات مختلف سطح زیر منحنی تجربی با مقادیر مشابه در منحنی نرمال مقایسه گردد. برای روشن شدن مطلب توضیح بیشتری داده می شود و مثالی نیز ذکر می گردد و سپس در این رابطه به بحث پیرامون سطوح متعارف منحنی نرمال پرداخته می شود.

همانگونه که گفته شد منحنی نرمال استاندارد و ج مربوط به آن (z) مورد خاصی از منحنی نرمال است که در آن و می باشد. از طرفی ارقام و داده های آزمایشی زیادی یافت می گردند که دارای توزیع نرمال می باشند. برای این گونه داده ها و توزیع ها نیز می توان در هر مورد و با استفاده از فرمول منحنی نرمال جداولی تهیه نمود و سطح زیر منحنی یا احتمال وقوع پیشامدها را با استفاده از آنها مشخص ساخت. ولی در این صورت با بی نهایت ج روبرو خواهیم بود. برای حل مسائلی نظیر آنچه در مورد منحنی نرمال استاندارد شرح داده شد، ولی در مورد توزیع تجربی (نرمال غیراستاندارد) بهترین روش این است که ابتدا داده های این توزیع را به توزیع نرمال استاندارد تبدیل نمائیم و سپس با استفاده از ج z احتمال وقوع وقایع را محاسبه نمائیم.
مشاهده متن کامل ...
همسرتان را از نت بی د و خوشبخت زندگی کنید زیرا قبلا همه مسائل را در اینترنت صحبت
درخواست حذف اطلاعات
تلفات در خطوط توزیع و انتقال استان چهارمحال وبختیاری
درخواست حذف اطلاعات

تلفات در خطوط توزیع و انتقال استان چهارمحال وبختیاری

همانطور که میدانیم برق از شریانات مهم حیاتی یک کشور محسوب میشود همانقدر که وجود آب در یک منطقه باعث ایجاد آبادانی میشود برق نیز به همان مقدار موجب حیات و آبادانی میگردد امروزه برق به شکل یک صنعت در آمده است و اصولاً صنعت برق را میتوان از صنایع مهم و استراتژیک یک کشور برشمرد صنعت برق در کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی سالیان دراز که ب
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
بازدید ها 71
فرمت فایل doc
حجم فایل 1766 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 117
تلفات در خطوط توزیع و انتقال استان چهارمحال وبختیاریفروشنده فایل


کد کاربری 51کاربر

همانطور که میدانیم برق از شریانات مهم حیاتی یک کشور محسوب میشود . همانقدر که وجود آب در یک منطقه باعث ایجاد آبادانی میشود برق نیز به همان مقدار موجب حیات و آبادانی میگردد . امروزه برق به شکل یک صنعت در آمده است و اصولاً صنعت برق را میتوان از صنایع مهم و استراتژیک یک کشور برشمرد. صنعت برق در کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی سالیان دراز که به بیش از 80 سال میرسد ، همواره سیر صعودی خود را به دنبال داشته است . در حال حاضر این صنعت از نظر ظرفیت نصب شده در بین خانواده جهانی برق مقام یازدهم را به خود اختصاص داده است . هم اکنون ظرفیت نصب شده نیروگاهها در حدود 26600 م ات است که در حدود 15 میلیون مشترک با مصرفی معادل 85 میلیارد کیلووات ساعت از آن بهره میبرند . طبق ا ین آمار در شبکه برق کشور در حدود 7702 کیلومتر شبکه زمینی و در حدود 199045 کیلومتر شبکه هوائی فشار متوسط وجود دارد که باعث گسترش پراکندگی توزیع نیروی برق در سطح کشور شده است .


افت ولتاژ شدید،خاموشی های متعدد،عدم تعادل بار و تلفات بالا از جمله مشکلات اساسی در شبکه های توزیع می باشند.تجدید پیکربندی ساده ترین روشی است که بدون افزودن تجهیزاتی به شبکه ،اه فوق را به طور نسبی تامین می کند.در این پروژه روش الگوریتم ژنیتیک بهبود یافته برای حل مسأله تجدید پیکربندی به منظور کاهش تلفات مورد استفاده قرار گرفته است.


در فصل آ نیز به بررسی طرح های کاهش تلفات در استان چهارمحال وبختیاری و روش های نوینی برای کاهش تلفات می پردازیم.


فهرست


فصل اول: تلفات در سیستم های توزیع و انتقال و ارائه مدلهای محاسباتی آنها
تلفات توان
تلفات انرژی
مقاومت هادیها
تاثیر تابش نور خورشید
تاثیر جریان الکتریکی
اثر پوستی
اثر مجموع
توان الکتریکی
ولتاژ شبکه توزیع
مقاومت هادیها
ضریب تلفات و ساعت معادل
ساعت معادل
ضریب تلفات
رابطه تلفات توان و انرژی
مدل کلی ضریب تلفات
تعیین ضرایب ثابتc
مدلهایی از ضریب تلفات و روش محاسبه ضریب تلفات
مصارف نرمال
مصارف ویژه
محاسبه تلفات انرژی
رابطه تلفات و انرژی مبادله شده
حداقل تلفات
حداکثر تلفات
متوسط تلفات
مصارف ویژه
ارائه مدل مناسب
بررسی مدل مناسب
ارزش تلفات در شبکه
عوامل موثر در تلفات توان
فصل دوم : بررسی اثرات خازن گذاری در کاهش تلفات شبکه های توزیع وانتقال
بهینه تلفات در سیستم‌های توزیع با استفاده از خازن
بررسی استفاده از خازن
بار مجتمع در نقاط خاصی از خط
روشیبرایانتخابمکانواندازةبهینهخازن درشبکههای توزیع
تشریحمسئلهجای بهینهخازن
نتایجشبیهسازیومقایسهآنها
اطلاعاتفیدرنمونه
فصل سوم : نقش عدم تعادل بار در ایجاد تلفات و را ارهای متعادل سازی بارها در شبکه های توزیع وانتقال
اثرات عدم تعادل بار در تلفات شبکه‌های توزیع
تلفات توان
افت ولتاژ
نامتعادلی ولتاژ‌های سه فاز
کاهش ظرفیت شبکه و ترانسفورماتورها
کاهش ایمنی مصرف کننده‌ها
کاهش ایمنی برقرسانی به مشترکین
اثرات اقتصادی
محاسبه تلفات توان در ح نامتعادلی بار
افت ولتاژ در ح عدم تعادل بار
بررسی روشهای بالانس بار با هدف کاهش تلفات بدون افزایش تجهیزات
معرفی روشهای پیشنهادی جهت متعادل سازی بار و بالانس شبکه
فصل چهارم : را ارهای کاهش تلفات الکتریکی
تجرب شورهایآسیایی در کاهش تلفات
را ارهایکاهشتلفات
نقش آرایش و بهینه سازی شبکه های توزیع در کاهش تلفات
بهینه‌سازی آرایش شبکه‌های توزیع
انواع روش‌های بازآرایی
فرآیند جستجو
نتایج شبیه سازی
اه ومحدودیتهابازآرایی
کاهشاضاقهبارفیدرها
پروفیلولتاژ
محدودیت ها
مراحلطراحیشبکه
فصل پنجم :طرح های کاهش تلفات در استان چهارمحال وبختیاری
را ارهای کاهش تلفات
خلاصه گزارش طرح ها
طرح تعویض فوتوسل با ساعت نجومی
طرح تعویض چراغ های 125وات جیوه ای با 70 وات سدیمی
طرح تعویض کنتورهای الکترومکانیکی به دیجیتال
طرح حذف شبکه فشار ضعیف
طرح تعویض کنتورهای سه فاز الکترومکانیکی به دیجیتال
طرح تعویض سیم های آلومینیومی
منابع و ماخذ
فصل اول: تلفات در سیستم های توزیع و انتقال و ارائه مدلهای محاسباتی آنهاتلفات توانتلفات انرژی مقاومت هادیها تاثیر تابش نور خورشیدتاثیر جریان الکتریکیاثر پوستیاثر مجموعتوان الکتریکیولتاژشبکه توزیعمقاومت هادیهاضریب تلفات و ساعت معادلساعت معادلضریب تلفاترابطه تلفات توان و انرژیمدل کلی ضریب تلفاتتعیین ضرایب ثابتcمدلهایی از ضریب تلفات و روش محاسبه ضریب تلفاتمصارف نرمالمصارف ویژهمحاسبه تلفات انرژیرابطه تلفات و انرژی مبادله شدهحداقل تلفاتحداکثر تلفاتمتوسط تلفاتمصارف ویژهارائه مدل مناسببررسی مدل مناسبارزش تلفات در شبکهعوامل موثر در تلفات توانفصل دوم : بررسی اثرات خازن گذاری در کاهش تلفات شبکه های توزیع وانتقالبهینه تلفات در سیستم‌های توزیع با استفاده از خازنبررسی استفاده از خازنبار مجتمع در نقاط خاصی از خطروشیبرایانتخابمکانواندازةبهینهخازن درشبکههای توزیعتشریحمسئلهجای بهینهخازننتایجشبیهسازیومقایسهآنهااطلاعاتفیدرنمونهفصل سوم : نقش عدم تعادل بار در ایجاد تلفات و را ارهای متعادل سازی بارها در شبکه های توزیع وانتقالاثرات عدم تعادل بار در تلفات شبکه‌های توزیعتلفات توانافت ولتاژنامتعادلی ولتاژ‌های سه فازکاهش ظرفیت شبکه و ترانسفورماتورهاکاهش ایمنی مصرف کننده‌هاکاهش ایمنی برقرسانی به مشترکیناثرات اقتصادیمحاسبه تلفات توان در ح نامتعادلی بارافت ولتاژ در ح عدم تعادل باربررسی روشهای بالانس بار با هدف کاهش تلفات بدون افزایش تجهیزاتمعرفی روشهای پیشنهادی جهت متعادل سازی بار و بالانس شبکهفصل چهارم : را ارهای کاهش تلفات الکتریکیتجرب شورهایآسیایی در کاهش تلفاترا ارهایکاهشتلفاتنقش آرایش و بهینه سازی شبکه های توزیع در کاهش تلفاتبهینه‌سازی آرایش شبکه‌های توزیعانواع روش‌های بازآراییفرآیند جستجونتایج شبیه سازیاه ومحدودیتهابازآراییکاهشاضاقهبارفیدرهاپروفیلولتاژمحدودیت هابحثیپیرامونتبعاتناشیازتغییرآرایشفیدرهامراحلطراحیشبکهنقشبرنامهریزیومدیریتدرکاهشتلفاتانرژیبرقدرکوتاهمدتفصل پنجم :طرح های کاهش تلفات در استان چهارمحال وبختیاریرا ارهای کاهش تلفاتخلاصه گزارش طرح هاطرح تعویض فوتوسل با ساعت نجومیطرح تعویض چراغ های 125وات جیوه ای با 70 وات سدیمیطرح تعویض کنتورهای الکترومکانیکی به دیجیتالطرح حذف شبکه فشار ضعیفطرح تعویض کنتورهای سه فاز الکترومکانیکی به دیجیتالطرح تعویض سیم های آلومینیومیمنابع و ماخذ

مشاهده متن کامل ...
همه آنچه جلگه خوزستان را کانون گرد و غبار کرد
درخواست حذف اطلاعات


همه آنچه جلگه خوزستان را کانون گرد و غبار کرد

میزگرد بررسی علل و عوامل شکل گیری کانون های ریزگرد و ظهور این پدیده در خوزستان با هدف بررسی تاریخچه ایجاد این کانون ها در جلگه خوزستان و روند تشدید پدیده گرد و غبار در استان در ایسنای خوزستان برگزار شد.


به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از سلامت نییوز به نقل از ایسنا، این میزگرد با حضور احمدرضا لاهیجان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، علیرضا زراسوندی مدیر مرکز تحقیقات منطقه ای ریزگردها و عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین شهید چمران اهواز، بهنام کرمی پژوهشگر و فعال اجتماعی حوزه محیط زیست و هژیر کیانی فعال محیط زیست و شبکه سمن های محیط زیست خوزستان برگزار شد.

در آغاز، مدیر مرکز تحقیقات منطقه ای ریزگردها به تشریح سابقه و ریشه تاریخی پدیده ریزگردها در جهان و ایران پرداخت و اظهار کرد: اسناد بسیار قدیمی وجود دارد که نشان می دهد منطقه خاورمیانه یکی از مناطق با پتانسیل بالای وقوع پدیده گرد و خاک در دنیا بوده است. اولین سند علمی درباره گرد و خاک در جهان نیز که توسط هرودوت گزارش شده، مربوط به مدفون شدن کمبوجیه در مصر است که نخستین حادثه ثبت شده گرد و خاک در دنیا است.

زراسوندی ادامه داد: به لحاظ زون بندی؛ مغولستان در آسیای میانه، منطقه خاورمیانه و سپس صحرای صاحارا در آفریقا به ترتیب نخستین تا سومین مناطق دنیا از نظر وقوع پدیده ریزگردها هستند؛ بنابراین به لحاظ تاریخی و پتانسیل های زمین شناسی، منطقه خاورمیانه دارای پتانسیل وقوع گرد و خاک است.

فاکتورهای تبدیل یک منطقه به کانون مستعد گرد و خاک

وی وجود سازندهای زمین شناسی فرسایش پذیر و نقاط ارتفاعی پست، کم بودن حجم بارندگی، سست و مستعد بودن بافت خاک و وجود شرایط اقلیمی مناسب به ویژه باد غالب را چهار فاکتور مورد نیاز برای تبدیل شدن یک منطقه به کانون مستعد گرد و خاک عنوان کرد و افزود: از یک طرف، ایران به طور ذاتی روی کمربند گرد و خاک دنیا قرار دارد و از طرفی از چهار جهت دارای باد غالب است. خوزستان نیز از دو جهت باد غالب خاص خود را دارد و درحال حاضر وقوع گرد و غبار در استان ناشی از همین دو باد غالب است.

این زمین شناسی زیست محیطی در خصوص سابقه زمانی وقوع پدیده ریزگردها در خوزستان، تصریح کرد: در پروژه شناخت فاکتورهای فیزیکوشیمیایی گرد و خاک در خوزستان که در سال 89 به سفارش سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری تهران انجام دادیم، متوجه شدیم حدود 20 تا 25 سال قبل از سال 89 نیز در خوزستان کدهای 06 و 07 هواشناسی که حاکی از وقوع پدیده گرد و خاک است، گزارش شده بود.

زراسوندی ادامه داد: در همین زمینه پرسشنامه ای در ای آبادان و مشهر در بازه سنی 100 سال میان افراد توزیع شد و برخی افراد کهنسال شرکت کننده، از وقوع پدیده گرد و خاک در حدود 90 سال قبل خبر داده بودند؛ بنابراین کشور ایران ذاتا روی کمربند گرد و خاک قرار دارد، اما در این بازه های تاریخی در خوزستان سالانه یک یا دو مرتبه و آن هم از کانون های گرد و خاک مشخص پدیده گرد و خاک بروز می کرد. مناطق سرخه، خزرج و ام الدبس در غرب شوش، منطقه کوپال در شمال شرق اهواز و مناطقی از امیدیه و غیزانیه کانون های سنتی و قدیمی گرد و خاک در خوزستان بودند که در بازه های زمانی 100 سال قبل تا پیش از 30 سال قبل سالانه یک یا دو بار موجب بروز پدیده گرد و خاک در خوزستان می شدند.

وی افزود: این مناطق در آن زمان به عنوان کانون های گرد و خاک شناخته شده بودند، اما خاک این مناطق دارای رطوبت و شرایط بارندگی خوب نیز بود. در آن زمان، کانون های گرد و خاک خارج از ایران در کشور عراق نیز شناخته شده بودند. کشور عراق از نظر وضعیت خوبی داشت و مانند کشور ایران، مناطق و کانون های گرد و خاک کشور خود را می شناختند و اقداماتی جهت کنترل این مناطق نیز انجام می دادند. پس در این بازه زمانی، کانون های گرد و خاک چه در داخل ایران و چه در کشور عراق شناخته شده بودند و تعداد وقوع پدیده گرد و خاک در سال نیز کم بود.

اقدامات اشتباهی که موجب تشدید گرد و خاک شد

مدیر مرکز تحقیقات منطقه ای ریزگردها ادامه داد: در آن بازه زمانی به علت اینکه بروز پدیده گرد و غبار، فرآیندی کاملا لیتوژنیک و زمین زاد بود، تعداد وقوع این پدیده در سال شاید یک یا دو مورد بود؛ بنابراین فرآیند بروز این پدیده به صورت انسان زاد نبود و طبیعت بود که موجب شکل گیری این پدیده می شد، اما کارهای غلط گذشته و اشتباهات زیست محیطی، در طول سال های بعد متوقف نشد و تکرار این اقدامات اشتباه و تقابل با محیط زیست موجب تشدید این فرآیند شد.

زراسوندی اظهار کرد: هر چند حجم کم بارندگی مهم ترین فاکتور برای تبدیل شدن یک منطقه به اراضی مستعد گرد و خاک است، اما در طول این سال ها با انجام اقدامات اشتباهی نظیر گرفتن رطوبت از خاک به صورت انسان زاد، فرآیند شکل گیری پدیده گرد و خاک تشدید شد. در خوزستان، فاکتورهای لازم مانند وجود باد غالب را از گذشته داشتیم، اما اقداماتی مثل کاهش دبی رودخانه های جاری در استان، عدم تامین حق آبه تالاب ها و فعالیت های عمرانی فاقد نگاه زیست محیطی و بدون ارزی زیست محیطی منجر به نتایجی شد که هم اکنون شاهد آن هستیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از کانون های گرد و خاک در خوزستان به علت فعالیت های عمرانی تشکیل شده اند، تصریح کرد: درک چنین موضوعی نیاز به تفکر ندارد. شاید در بازه ای از زمان کشور نیازمند فعالیت های عمرانی و اقتصادی بود اما پس از انجام این فعالیت ها باید تبعات ناشی از آن ها اصلاح می شد که این کار انجام نشد و چنین شرایطی برای ما ایجاد کرد. تقریبا 700 هزار تار اراضی مستعد گرد و خاک در خوزستان وجود دارد و از 350 هزار تار کانون های فعال گرد و خاک استان، حداقل 122 هزار تار از آن کانون های کاملا جدید هستند که در مناطقی نظیر شرق اهواز قرار دارند.

این برجسته زمین شناسی اثرگذاری کانون های جدید گرد و خاک در بروز پدیده ریزگردها را بیشتر از اثرگذاری کانون های قدیمی داخلی دانست و در تشریح علل این وضعیت، عنوان کرد: کانون های جدید گرد و خاک در استان خوزستان فعال تر، موقت و نزدیک به جمعیت های انسانی هستند. اگر این کانون ها در فاصله طولانی از س ت گاه های انسانی قرار داشتند، شاید مشکل چندان خاصی ایجاد نمی د، اما کانونی با فاصله 30 کیلومتر از اهواز که دارای گستره جمعیتی بیش از یک میلیون نفر است، به طور طبیعی بیشترین درگیری و آزار را در بروز پدیده گرد و خاک برای این شهر ایجاد می کند.

خوزستان، آلبومی از مشکلات زیست محیطی است

زراسوندی بیان کرد: در خوزستان آلبومی از مشکلات زیست محیطی داریم و قدرت انتخاب نداریم، یعنی سازمان حفاظت محیط زیست و شهروندان با چندین فاکتور زیست محیطی در استان مواجه هستند؛ بنابراین باید رفع این مشکلات را اولویت بندی کرد. مهم ترین حوزه در مسائل زیست محیطی، حوزه سلامت است.

وی ادامه داد: با توجه به اقداماتی که ت اکنون در سطح حدود 40 هزار تار از کانون های فوق بحرانی گرد و خاک در خوزستان برای مقابله با پدیده ریزگردها انجام می دهد، شاید مردم فکر کنند که با این اقدامات معضل ریزگردها کاملا حل و تمام خواهد شد. متاسفانه برخی نیز به این تصور در ذهن مردم دامن می زنند. واقعا از این مساله نگران هستم که این اقدامات ت به پایان برسد و پس از آن با وقوع مجدد پدیده ریزگردها، مردم بگویند که با وجود تمامی این اقدامات بازهم مشکل گرد و خاک را داریم و هیچ اتفاقی نیافتاده است.

مدیر مرکز تحقیقات منطقه ای ریزگردها افزود: اکنون 350 هزار تار کانون فعال گرد و خاک در خوزستان وجود دارد؛ نباید به مردم القا شود که با کنترل و مهار حدود 40 هزار تار از کانون فوق بحرانی گرد و خاک در اطراف اهواز، پدیده گرد و غبار کاملا حل خواهد شد. بازه زمانی اقدامات کنونی ت در این کانون گرد و خاک، یک سال است؛ آیا در این یک سال ارتفاع نهال به سه متر یا عرض بوته ها به پنج متر می رسد؟ خیر، چنین چیزی امکان ندارد.

وی اظهار کرد: اقداماتی که اکنون ت جهت مهار پدیده ریزگردها در خوزستان در دست اجرا دارد، در یکی از کانون های گرد و خاک خوزستان انجام می شود و ممکن است یک کانون دیگر نیز فعال شود، پس باید وضعیت کانون های گرد و خاک استان را به صورت کامل در نظر گرفت.

انتقال آب بین حوضه ای، برای مقصد و مبدا زیان بار است

زراسوندی گفت: محیط زیست در بحث توسعه، همراه توسعه است. اینکه می گویند محیط زیست مانع توسعه است، صحیح نیست. بر اساس یافته های علم زمین شناسی و محیط زیست، انتقال آب بین حوضه ای، هم برای حوضه مقصد و هم برای حوزه مبدا زیان بار است و روند مرسوم و طبیعی زیست محیطی منطقه را به هم می ریزد. انتقال آب بین حوضه ای از رودخانه های خوزستان نیز 100 درصد در شکل گیری پدیده گرد و خاک موثر است. متاسفانه بحث حق آبه محیط زیست در گذشته در کشور ما اصلا مطرح نبود و وجود نداشت. حق آبه زیست محیطی تالاب یا رودخانه ها حداقل حجم آبی است که این عرصه ها برای حفظ حیات خود نیاز دارند؛ هر گونه فعالیت عمرانی در مسیر توسعه نیز به شرط در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و تامین حق آبه حوضه های پایین دست می تواند انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه انتقال آب بین حوضه ای از لحاظ زیست محیطی هم حوزه مبدا و هم حوزه مقصد را دچار مشکل می کند، اظهار کرد: در سال های گذشته حتی 70 تا 80 مورد وقوع پدیده گرد و غبار در سال را در خوزستان داشتیم و همچنان در رسانه ها و گاهی از زبان برخی فعالان محیط زیست اعداد عجیب و غریبی از سهم منشا داخلی و خارجی در بروز پدیده گرد و غبار در خوزستان منتشر می شود در حالی که اداره هواشناسی طبق داده های خود می تواند اعلام کند که در هر سال چند مورد پدیده گرد و غبار با کد خارجی و چند مورد پدیده گرد و غبار با کد داخلی گزارش کرده است.

مشخص سهم منشاء گرد و غبار جز با داده های هواشناسی مقدور نیست

این زمین شناسی ادامه داد: بر اساس این آمار ارائه شده از سوی اداره هواشناسی می توان سهم عوامل خارجی و عوامل داخلی در بروز پدیده گرد و غبار در یک سال خاص را اعلام کرد که کاری بسیار راحت و مطابق داده های هواشناسی قابل محاسبه است؛ بنابراین مشخص سهم منشا داخلی و منشا خارجی در بروز این پدیده به صورت دل بخواهی و بر اساس حجم توده یا هیچ آیتمی، جز داده های هواشناسی مقدور نیست. با تکیه بر فراوانی وقوع پدیده گرد و غبار و کدهای هواشناسی می توان سهم این عوامل را در بروز پدیده ریزگردها در یک سال خاص مشخص کرد.

زراسوندی افزود: از سال 86 تاکنون مدام اعدادی از سهم عوامل داخلی و خارجی در بروز پدیده ریزگردها در خوزستان اعلام می شود؛ درحالی که باید تکلیف این موضوع به روش یادشده روشن شود. ممکن است در یک سال سهم عوامل داخلی در بروز این پدیده از عوامل خارجی بیشتر باشد، اما مسلم است که با توجه به گستردگی باد غالب و فرآیندهای م ب در محیط زیست، در حال حاضر کشور ایران بیشتر متاثر از عوامل خارجی گرد و خاک نسبت به عوامل داخلی است.

فرق بین "گرد و خاک" و "گرد و غبار"

وی با بیان اینکه از گذشته دو بازه سنتی تابستانه و زمستانه در بروز پدیده گرد و خاک وجود داشته است، تصریح کرد: کشور ایران در عین حال که متاثر از عوامل خارجی گرد و خاک است، به علت فعالیت کانون های داخلی نیز درگیر پدیده گرد و خاک می شود.

مدیر مرکز تحقیقات منطقه ای ریزگردها ادامه داد: هرچند سهم عوامل و کانون های داخلی گرد و خاک در بروز پدیده ریزگردها نسبت به سهم عوامل خارجی کمتر است، اما باید شدت پدیده ریزگردها، میزان دید افقی در هنگام وقوع این پدیده و فاصله کانون ها از گستره های جمعیتی را زمانی که پدیده گرد و خاک ناشی از عوامل داخلی است، در نظر گرفت و دخ داد. پدیده ناشی از کانون های محلی و کانون های داخلی را "گرد و خاک" می نامیم و پدیده ناشی از کانون های خارجی نیز "گرد و غبار" نام دارد.

زراسوندی بیان کرد: جنس ذرات گرد و خاک یا گرد و غبار به تفکیک منشا خارجی و منشا محلی با مطالعاتی که صورت گرفت، کاملا مشخص شد. زمین شیمی، کانی شناسی، بافت و جنس خاک برای پدیده ریزگردهای ناشی از عوامل داخلی با این پدیده زمانی که ناشی از عوامل خارجی است، تفاوت دارد. ترکیب کانی شناسی ذرات گرد و خاک در هنگام وقوع پدیده گرد و خاک با منشا داخلی ترکیب نمک و سولفات است و علت این است که برخی از کانون های گرد و خاک در خوزستان در گذشته، سیستم محیط آبگیر بودند و البته به صورت ذاتی خاک مناطق شرقی اهواز دارای نمک بیشتری است.

وی ادامه داد: بافت خاک در زمان وقوع پدیده ریزگردها با منشا محلی نسبت به منشا خارجی سنگین تر است. زمانی که در ترکیب خاک سولفات و کلریت وجود داشته باشد، به طور طبیعی حمل متال هایی (ف اتی) مانند نیکل، وانادیم و ... راحت تر است. زمانی که گرد و خاک با فاصله طولانی تری از س ت گاه ها خیزش کند، ذرات خاک دارای چگالی بالا، قابلیت حمل پیدا نمی کنند و تنها عناصر با چگالی پایین قابل حمل خواهند بود.

این برجسته زمین شناسی در خصوص تجارب سایر کشورهای درگیر پدیده گرد و خاک در کنترل و مهار این پدیده، تصریح کرد: استرالیا یکی از کشورهای موفق دنیا در بحث کنترل گرد و خاک است؛ بنابراین نباید استرالیا را فراموش کنیم. کشور چین نیز از دیگر کشورهای موفق در این زمینه است و ظاهرا در 2 تا سه میلیون تار از اراضی خود توانسته اقداماتی انجام دهد. این تجارب را باید در سه فاز مطالعه، مانیتورینگ و کنترل و مدیریت دنبال کنیم.

در زمینه پدیده گرد و خاک مدیریت ریسک وجود ندارد

به گزارش ایسنا؛ بهنام کرمی پژوهشگر و فعال اجتماعی حوزه محیط زیست، نیز در این نشست با اشاره به تاخیر در اعلام منشا پدیده های گرد و خاک از سوی سازمان هواشناسی اظهار کرد: در خصوص سهم عوامل داخلی یا خارجی در بروز پدیده گرد و خاک باید به سازمان هواشناسی استناد کرد، اما این سازمان همیشه شهامت نداشته تا به صورت آنی منشا پدیده های گرد و غبار یعنی داخلی یا خارجی بودن منشا این پدیده را اعلام کند. در روزهای نهم و دهم بهمن ماه سال 93 وقوع پدیده گرد و خاک با منشا داخلی را شاهد بودیم، اما سازمان هواشناسی نتیجه بررسی منشا این پدیده را 21 بهمن ماه آن سال اعلام کرد که این امر جای سوال است، زیرا وقتی تصاویر ای موجود است، به سرعت می توان منشا این پدیده را مشخص کرد.

وی ادامه داد: اگر سازمان هواشناسی در سال 93 در همان دهم بهمن ماه منشا پدیده گرد و خاک را اعلام می کرد شاید می توانستیم اقداماتی انجام دهیم تا دیگر این پدیده را در سال 95 نداشته باشیم. اعلام به موقع یک بحث علمی می تواند به اقدامات پیشگیرانه کمک کند. در زمینه حوادثی همچون پدیده گرد و خاک در کشور تنها مدیریت بحران ایجاد کرده ایم و مدیریت ریسک وجود ندارد و حتما باید بحرانی رخ دهد تا مدیریت بحران ورود کند، اما در مدیریت ریسک به راحتی با بهره گیری از داده های موجود می توان با درصدی از خطا، اتفاقات را حتی تا صد سال آینده پیش بینی کرد.

این فعال محیط زیست تصریح کرد: عنوان و پررنگ نقش و سهم منشا خارجی در بروز پدیده گرد و خاک دارای اه ی بوده است تا از اقدامات بازدارنده جلوگیری شود، زیرا اقدامات بازدارنده هزینه زا هستند و به هر حال این هزینه ها را متولیان این عرصه که مستقیما ت ها هستند، نخواستند بپردازند و اکنون این هزینه ها را مردم می پردازند.

کرمی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در تمام ت ها یک حیاط خلوت بوده است، عنوان کرد: اینکه مدیریت ریسک فاقد کوچکترین نقشی در تصمیم گیری ها است، از چالش های بزرگ کشور در حوزه زیست محیطی است. وظیفه مدیریت ریسک، پیش بینی، جلوگیری و ارائه را ار است؛ درحالی که مدیریت بحران تنها تقابل و واکنش نشان دادن در هنگام بروز حوادث است.

هر اقدامی در جلگه باید همسو با شرایط جلگه باشد

وی با اشاره به داشته های محیط زیستی و طبیعی خوزستان ازجمله وجود پنج رودخانه بزرگ و جلگه بودن منطقه گفت: در آمایش سرزمینی برای خوزستان حتما باید ویژگی اقلیمی استان و جلگه بودن تمام 65 هزار کیلومترمربع مساحت آن در نظر گرفته می شد. در جلگه ها اجازه انجام هر کاری را نداریم و هر اقدامی در جلگه باید همسو با شرایط جلگه باشد، در غیر این صورت باید منتظر عواقب ناشی از آن بود.

این پژوهشگر محیط زیست بیان کرد: یکی از بزرگترین کانون های گرد و خاک خوزستان منطقه اطراف هندیجان است که در حوضه آبریز رودخانه زهره و جراحی قرار دارد. متاسفانه ما داشته های طبیعی خود را نادیده گرفتیم و این داشته ها را حفظ نکردیم. کار با زیست بوم، مست م داشتن الفبای زیست بوم است. در حوضه های اکولوژی و هیدرولوژی الفبای زیست بوم، نیاز آبی زیست محیطی است اما در هیچ کدام از پروژه ها به هیچ عنوان این موضوع را در نظر نگرفتند.

کرمی افزود: ان مشاور این گونه پروژه ها شاید فاقد دانش آبی زیست محیطی هستند. در بحث نیاز آبی زیست محیطی هم نیاز اکولوژی و هم نیاز هیدرولوژی مطرح است. اکثر این ان مشاور تنها بحث هیدرولوژی را مدنظر قرار می دهند و اصلا اکولوژیست نیستند یعنی آنچه برآورد کرده اند، رقمی برای هیدرولوژی است. متاسفانه در بحث نیاز آبی اکولوژی غفلت کرده ایم و اکنون نتیجه آن غفلت را با پیامدهای اقداماتی که در خوزستان مثلا تحت عنوان توسعه انجام شد، مشاهده می کنیم.

چرا تالاب هورالعظیم را خشک د؟

وی با اشاره به روند ت یب تالاب هورالعظیم در حدود 7 سال گذشته، عنوان کرد: در خوزستان میدان نفتی آزادگان به صورت مشترک با عراق وجود دارد. این میدان جهت افزایش است اج نفت اولویت گذاری شد و محل فعالیت شرکت نفتی در میدان آزادگان نیز در حوضچه شماره 3 تالاب هورالعظیم قرار داشت که دارای یک متر عمق آب بود. با وجود برخورداری ایران از دانش حفاری و است اج نفت در اعماق خلیج فارس و با وجود اینکه مجموعه نفت حاضر به است اج در عمق یک متر آب شده بود، پیمانکاران این مجموعه در هورالعظیم باید پاسخگو باشند که چرا یک تالاب را این گونه جهت ب سود قطعی که اکنون چندین برابر آن را هزینه و ضرر می دهیم، خشکاندند؟

این پژوهشگر محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر در این آشفته بازار مسائل زیست محیطی در خوزستان، احیای این تالاب از مهم ترین کارهای ارزنده ای است که اجرا می شود، افزود: اگر وضعیت 127 هزار تار بخش ایرانی تالاب هورالعظیم مانند 10 سال گذشته ثابت می ماند، ریزگردهایی که از عراق به سمت خوزستان در حال حرکت بودند، در این تالاب نشست می د.

کرمی گفت: در کشور ایران دانش بیابان ز از 80 سال قبل وجود داشت. در بازه های زمانی گذشته پدیده گرد و خاک در خوزستان به صورت سنتی بود اما از سال 82 این پدیده اپیدمی شد و اکنون با اپیدمی گرد و خاک مواجهیم. علل این امر، دیگر اتفاقات طبیعت و محیط زیست نیست بلکه اقداماتی است که در محیط زیست انجام دادیم و منجر به اپیدمی شدن این پدیده شد. در طول هشت سال جنگ تحمیلی، حمل و به کارگیری ماشین آلات، ادوات و اسلحه های سنگین موجب ت یب بافت خاک و از بین رفتن ساختار مولکولی خاک شد و دیگر منطقه مستعد گرد و خاک بود، اما در عین حال رطوبت خاک منطقه حفظ می شد. در آن زمان سدسازی های گسترده انجام نشده بود یا به بهره برداری کلان نرسیده بودند.

وی بیان کرد: سیلاب، شریان حیات جلگه خوزستان است و راه حل قطعی حل پدیده ریزگردها، گردهمایی مدیران سدها در خوزستان و اتخاذ تصمیم به منظور کاهش میزان تولید برق در نیروگاه ها یا تولید برق هم زمان با تامین نیاز آبی رودخانه ها و رهاسازی حق آبه ها است.

اقلیم خوزستان تغییر کرده است

این فعال محیط زیست با اشاره به افزایش دما در پی تغییر اقلیم خوزستان اظهار کرد: تغییر اقلیم در خوزستان زودتر از برنامه 2025 اتفاق افتاده است؛ در این برنامه پیش بینی شده بود که دمای هوا در خوزستان تا سال 2025، 2 درجه افزایش یابد که اکنون 1.7 درجه آن محقق شده است.

کرمی بیان کرد: بسیاری از نقاط خوزستان فاقد رطوبت هستند. در صورت وزش باد غالب با جهت مستقیم از این کانون ها، ریزگرد تولید نمی شود و یا در صورت تولید، این ذرات در فواصل کم نشست می کنند. در صورتی که اگر باد غالب بر فراز کانون های گرد و خاک ح طوفان به خود بگیرد، ذرات گرد و غبار از 300 متر تا 1500 متر بالا می روند. اکنون وزش باد با سرعت 10 تا 15 متر بر ثانیه توانایی فعال کانون های گردوخاک را دارد، یعنی تا این حد خاک ما از نظر رطوبتی و پوشش گیاهی فقیر شده است. کشاورزان نیز به علت عدم تامین حق آبه رودخانه ها و از دست رفتن رطوبت خاک، کشت و زرع در اراضی خود را رها کرده اند.

وی با بیان اینکه برخی انتقادات نسبت به سازمان حفاظت محیط زیست اشتباه است، تصریح کرد: انتقاداتی که اکنون دوستان ما به رییس سازمان حفاظت محیط زیست وارد می کنند، اشتباه است. این افراد راه درست انتقاد از خانم ابتکار را نمی دانند زیرا فاقد سواد زیست محیطی هستند و تنها سواد دارند و به بودن شخصیت خانم ابتکار انتقاد وارد کرده و به محیط زیست حمله می کنند، زیرا رییس سازمان حفاظت محیط زیست یک فرد است. از نظر محیط زیستی خانم ابتکار دارای نواقص بسیاری است که این افراد از آن ها مطلع نیستند. اینکه نمایندگان مجلس خوزستان با ماسک در جلسه حاضر شوند هیچ مشکلی از خوزستان حل نمی کند و نمی تواند هیچ حقی را برای خوزستان ادا کند.

کدام یک از نمایندگان خوزستان در مجلس مشاور محیط زیستی دارد؟

این فعال محیط زیست ادامه داد: این همه فارغ حصیل محیط زیست بیکار در خوزستان وجود دارد، اما کدام یک از نمایندگان خوزستان در مجلس مشاور محیط زیستی دارد؟ نمایندگان ما هیچ گونه تخصصی در هیچ کدام از حوزه های کاربردی محیط زیست ندارند و این امر یک ضعف محسوب می شود. در هیچ دوره ای نمایندگان ما مشاور زیست محیطی نداشتند تا بتوانند پیش بینی اتفاقات زیست محیطی را از آن طریق داشته باشند.

کرمی عنوان کرد: اقدامات مجموعه نفت در خشک تالاب هورالعظیم به اندازه ای گسترده و فاجعه بار بود که ما فعالان حوزه محیط زیست، طرح آماک (جمع آوری گازهای همراه با نفت) را فراموش کردیم. فعالان محیط زیستی به علت این اقدامات، مجموعه نفت را مورد هجمه قرار دادند و از دیگر اقدامات نفت در آلایندگی و شکل گیری کانون ها غافل شدند.

وی افزود: اشتباه دیگری که به اسم آبگیری تالاب ها در خوزستان انجام می شود، تخلیه پساب ها در تالاب ها است. آبی که به اصطلاح به تالاب ها هدایت می کنیم، دارای سموم کشاورزی و پساب های صنعتی است. میزان تبخیر و تعریق سالانه در خوزستان 2100 میلی متر است یعنی یک است با عمق 2 متر آب در طول یک سال خشک می شود. پس وضعیت تالاب شادگان که ارتفاع آب آن در برخی نقاط 50 سانتی متر است را باید در نظر بگیریم که البته این آب هم در واقع پساب است. با تبخیر این آب یا همان پساب، یک لایه پفکی در بستر تالاب ایجاد می شود و زمانی که به گرد و خاک تبدیل شود، فاجعه بعدی رخ می دهد.

رشد فزاینده بیماری ها در خوزستان حاکی از اتفاقات بدی است

این پژوهشگر محیط زیست اظهار کرد: قرار بود وزارت بهداشت وضعیت آلودگی پدیده ریزگردها به مواد شیمیایی و ف ات سنگین را اعلام کند که متاسفانه هنوز اعلام نکرده است. این عدم اعلام به معنای آلوده بودن گرد و خاک به این ترکیبات و ف ات و صحیح بودن گفته های ما است. رشد فزاینده بیماری ها در خوزستان نیز حاکی از اتفاقات بدی است که در حال رخ دادن است. زمانی تنها بخشی از بیمارستان شفا به بیماران سرطانی اختصاص داده می شد، اما اکنون در حال احداث یک بیمارستان برای بیماران سرطانی هستند که این امر نشانگر شیوع موجی از بیماری های مختلف در استان است. احداث یک بیمارستان برای بیماران سرطانی خبر خوبی نیست. در ریه تمام خوزستانی ها هاگ یا بذر قارچ وجود دارد، ریه های تمام مردم آسیب دیده است. این امر واقعیتی است که مسائل زیست محیطی به استان تحمیل می کند.

سازمان حفاظت محیط زیست موفق نبوده است

هژیر کیانی شبکه سمن های محیط زیست خوزستان، نیز در این نشست اظهار کرد: جلگه تعریف خاص خود را دارد و حق آبه جلگه خوزستان کاملا مشخص بوده است. سدسازی ها و مسدود حق آبه های جلگه خوزستان سبب فراهم شدن شرایط لازم برای بروز پدیده ریزگردها شد و اکنون راه حل اساسی مشکل ریزگردها، رهاسازی حق آبه رودخانه ها و تالاب های خوزستان در قالب یک برنامه جامع و نه یک برنامه موقت و کوتاه مدت است.

وی ادامه داد: به نظر می رسد سازمان حفاظت محیط زیست در کشور ایران، علی رغم تمام تلاش هایی که شده، موفق نبوده است؛ به ویژه در خوزستانی که وابستگی درآمدهای ت به منابع نفتی و سایر منابع آن کاملا مشخص است، هیچ عقلی سالمی نمی تواند بپذیرد که برای مثال جهت حفظ حیات تالاب از فعالیت های نفتی در هورالعظیم جلوگیری و تاسیسات نفتی مستقر در تالاب جمع آوری شود.

دبیر انجمن دوستداران محیط زیست خوزستان بیان کرد: مطالعات زیست محیطی وابسته به ت و بدون مشارکت سازمان های مردم نهاد و مردم نمی تواند حقایق پدیده ها و مسائل زیست محیطی را به مردم بگوید و ملاحظات جناحی و نیز موجب می شود نتیجه مورد نظر محقق نشود.

کیانی با تاکید بر وم مشارکت مردم و سمن ها در طرح های مهار و مقابله با ریزگردها عنوان کرد: با نهالکاری می توان حداقل 50 هزار تار از کانون های فعال گرد و خاک در خوزستان را به نوعی مهار کرد، اما تکلیف حدود یک میلیون تار اراضی مستعد گرد و خاک چه می شود؟

وی با اشاره به حذف مردم و سمن ها از تمام مراحل طرح ضربتی برای مهار یکی از کانون های فوق بحرانی گرد و خاک، گفت: آیا مطالعاتی در زمینه تاثیرگذاری کاشت گونه کهور در مهار کانون های ریزگرد انجام شده است؟

این فعال محیط زیست روش "نقش بندی خاک" را یکی از شیوه های سازگار و همسو با طبیعت به منظور مقابله با پدیده گرد و خاک عنوان و اظهار کرد: در این شیوه هم می توان از مشارکت جوامع محلی استفاده کرد و هم اقداماتی با هزینه کمتر و ظرفیت اراضی بیشتر انجام داد. "نقش بندی خاک" در بسیاری از کشورهای دنیا انجام شده و نسبت به نهالکاری بسیار موثرتر بوده است. این در حالی است که اداره کل منابع طبیعی خوزستان بارها اعلام کرد که حتی یک ریال اعتبار برای نگهداری از نهال هایی که در سال 94 در برخی کانون های گرد و خاک کاشتند، به آن ها اختصاص نیافته است.

بسیاری از مسائل خوزستان تحت تاثیر هورالعظیم قرار گرفته است

وی اظهار کرد: از اوایل دهه 80 هم زمان با آبگیری سد کارون 3 پدیده گرد و غبار در خوزستان تشدید شد و به دنبال آن احداث سدهای دیگری در برنامه قرار گرفت؛ بنابراین سدسازی های متعدد، بستن حق آبه های تالاب ها و رودخانه ها و جلگه خوزستان و تلاش ت برای دستی به چند دلار بیشتر در محدوده هورالعظیم و خشکاندن این تالاب، از عوامل شکل گیری کانون های گرد و خاک و بروز پدیده ریزگردها در خوزستان شد.

دبیر انجمن دوستداران محیط زیست خوزستان با بیان اینکه مساله هورالعظیم به یک غائله در استان خوزستان تبدیل شده است، تصریح کرد: بسیاری از مسائل خوزستان تحت تاثیر مساله هورالعظیم قرار گرفته و هورالعظیم ابزاری برای سوءاستفاده جناح هایی شده که اکنون «ریزگردسواری» می کنند. در اعدادی که سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه آبگیری هورالعظیم ارائه می دهد، جای تردید وجود دارد زیرا در حوزه طبیعت نمی توانیم به صورت دقیق آماری از آبگیری های 70 درصدی دهیم.

آنچه بر سر تالاب های بین النهرین آمد

به گزارش ایسنا؛ احمدرضا لاهیجان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، نیز در این نشست اظهار کرد: سال گذشته با بررسی و تحقیق بسیار زیاد به اطلاعات خوبی از کشورهای عراق، ترکیه، و ایران و اتفاقاتی که در ا یستم این مناطق ایجاد و منجر به مصیبت ریزگردها شده، دست یافتیم. در این راستا دو کتاب انگلیسی نیز به زبان فارسی ترجمه شد که دارای اطلاعات خیلی خوبی بودند.

وی ادامه داد: تصاویر ای از تالاب های شمال بصره و جنوب عراق که به تالاب های بین النهرین معروف است، نشان می دهد که سال 1988 و حتی 1990 میلادی مجموع سطح عرصه تال در کشور عراق بین یک میلیون تا یک میلیون و 700 هزار تار بود. در این زمان مساحت تالاب هورالعظیم حدود 350 هزار تار بود که یک سوم آن یعنی 127 هزار تار در خاک ایران قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به جنگ کویت و عراق در سال 1991 میلادی و به دنبال آن حمله به عراق برای آزادسازی کویت تصریح کرد: نیروهای در 25 بهمن سال 69 به عراق حمله د و به سمت بغداد در حال پیشروی بودند که هم زمان نیروهای شیعه ن در جنوب عراق با نیروهای وارد مبارزه شدند و پس از اتفاقاتیکه به دنبال آن رخ داد با حمله ت عراق به این شیعیان، حدود 90 هزار نفر از شیعیان متواری شدند و حداقل 70 هزار نفر از آنان در مجموعه تالاب های بین النهرین مخفی شدند.

لاهیجان زاده ادامه داد: ت عراق که از مبارزه نظامی با شیعیان ن شده در این تالاب ها به نتیجه نرسید، سوزاندن نیزارها و بمباران این تالاب ها را آغاز کرد و در سال 1992 اقدام به احداث کانالی بسیار بزرگ به طول 50 کیلومتر و عرض 2 کیلومتر کرد، این کانال به کانال صدام مشهور است. ت عراق در این سال تخلیه آب مجموعه تالاب های بین النهرین را به صورت تعمدی آغاز کرد و حتی کانال دیگری حفر کرد تا بخش انتهایی تالاب هورالعظیم به کانال صدام متصل شود.

وی افزود: با ادامه روند تخلیه آب تالاب های بین النهرین از طریق کانال صدام، تقریبا در سال 2000 میلادی بیش از 70 درصد تالاب های بین النهرین و همچنین بر اساس گزارش بین المللی تا 90 درصد این تالاب ها کاملا خشک شد. البته ممکن است که در برخی نقاط خشک شده این تالاب ها هنوز رطوبت وجود داشته، اما آبی برای اهالی جهت حفظ معیشت و صیادی در این تالاب ها وجود نداشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: فاجعه ای که در سال 2000 میلادی در مجموعه تالاب های جنوب کشور عراق رخ داد، یکی از بزرگترین و مهم ترین فاجعه های زیست محیطی بوده که از سوی سازمان ملل با از بین رفتن صدها هزار تار از جنگل های آمازون مقایسه شده است؛ یعنی خسارات ناشی از خشک شدن این تالاب ها با خسارت ناشی از نابود شدن بخش زیادی از جنگل های یکی از مهم ترین ا یستم های محیط زیستی دنیا به نوعی برابر دانسته شد.

لاهیجان زاده بیان کرد: در فاصله خشک شدن بخش زیادی از تالاب های بین النهرین، ت ترکیه نیز پروژه بزرگی به نام گپ ( gap ) آغاز کرد و تصمیم گرفت که حداقل 90 میلیارد مترمکعب آب از رودخانه های دجله و فرات را ذخیره کند و اجازه وج این آب از مرزهای ترکیه را ندهد؛ کشور ترکیه به شدت این پروژه را پیگیری کرد.

وی ادامه داد: ت ترکیه، سد آتاتورک را با ظرفیت 44 میلیارد مترمکعب آب به بهره برداری رساند. ظرفیت سد آتاتورک تقریبا معادل مجموع ظرفیت مخازن تمام سدهای ایران است. این سد جزو معدود سدهایی است که وسعت دریاچه آن را در تصاویر ای به راحتی می توان مشاهده کرد. همچنین ت ترکیه احداث یک سد دیگر را با ظرفیت بسیار زیاد در حال اجرا دارد که به زودی به بهره برداری می رسد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان افزود: با بهره برداری از این سد، میزان وج آب از رودخانه های دجله و فرات به سمت عراق تا حدی کاهش می یابد که کشور عراق امکان کشاورزی را از دست می دهد و حداقل 700 هزار تار از اراضی کشاورزی به علت نبود آب در عراق دیگر قابل کشت نخواهد بود. از نظر بین المللی اختلافات بسیاری بین ت های عراق و ترکیه در خصوص پروژه های سدسازی ترکیه وجود دارد که این اختلافات منجر به اخذ یک تصمیم در سازمان ملل شد.

لاهیجان زاده ادامه داد: بر اساس این تصمیم، ت ترکیه متعهد شد که همواره رهاسازی 500 مترمکعب بر ثانیه آب از سد آتاتورک برای کشور عراق را محفوظ نگهدارد. این حق آبه به علت اختلافات بین دو کشور ترکیه و عراق هیچ وقت رعایت نشده و حتی در کتاب های سازمان ملل ذکر شده که گاه میزان ورودی از سد آتاتورک به عراق به 100 مترمکعب بر ثانیه می رسد.

وی به سدسازی های کشور عراق روی رودخانه های دجله و فرات اشاره و اظهار کرد: مشابه سدسازی های ترکیه، سدهایی نیز در عراق و روی رودخانه های دجله و فرات در حال احداث است. البته از نظر طبقه بندی و حجم مخزن این سدها، کشور ترکیه در صدر است و پس از آن به تدریج عراق و قرار می گیرند. در حال حاضر آورد رودخانه های دجله و فرات به مجموعه تالاب های بین النهرین به حداقل رسیده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: حتی در فصول پرآب نیز آبی از رودخانه دجله و فرات به مجموعه تالاب های بین النهرین جریان پیدا نمی کند. علاوه بر تمام موارد ذکرشده، از سال 2004 خش الی های شدیدی در منطقه داشته ایم. در سال 1388 اوج خش الی ها را در ایران تجربه کردیم و این خش الی در منطقه موجب شد که بیش از 90 درصد تالاب های بین النهرین خشک شود.

لاهیجان زاده گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته، تا قبل از سال 2008 تعداد کانون های ریزگرد در کشور عراق کمتر از 30 نقطه بود. سال 2008 تعداد این کانون ها به صدها نقطه افزایش یافت. وجود رطوبت در منطقهحائز اهمیت بسیار زیادی بود و عامل اساسی در مهار ریزگردها هنگام وزش بادهایی که از صحاری عربستان، جنوب غرب و شمال غرب عراق و همچنین اردن و می وزیدند، محسوب می شد.

وی ادامه داد: عرصه 1.5 میلیون تاری تالاب های عراق و رطوبتی که در این منطقه وجود داشت، در جلوگیری از بروز ریزگردها بسیار موثر بود. از سوی دیگر در 30 سال گذشته دمای هوا در برخی نقاط عراق 2 تا 3 درجه افزایش یافت. در ایستگاه بستان میانگین دما در سه سال گذشته بین 2.5 تا 3 درجه و در اهواز بین 2 تا 2.5 درجه سانتی گراد افزایش یافته است که هر درجه افزایش دما می تواند تغییرات بزرگی ایجاد کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان افزود: افزایش دمای 2 درجه ای به عنوان عامل تشدیدکننده پدیده ریزگردها موجب شد تا سایر خاک های منطقه رطوبت خود را به سرعت از دست دهند و مستعد پدیده گرد و غبار شوند؛ بنابراین در کشور عراق نزدیک به 2 میلیون تار از اراضی در چند سال تبدیل به کانون گرد و غبار شد و همچنین رطوبت خاک این منطقه از دست رفت و به 50 درصد کاهش یافت. در ایستگاه بستان در 20 سال گذشته 70 تا 90 درصد رطوبت کاهش یافته است.

لاهیجان زاده با تشریح روند افزایش دما و کاهش رطوبت در ایستگاه بستان در 20 سال گذشته، گفت: تا سال 91 تعداد روزهای متوالی که در ایستگاه بستان در فصل تابستان دمای هوا به 50 درجه سانتی گراد می رسید، حتی به یک ماه می رسید. از سال 91 به بعد ممکن است آبگیری هایی که در منطقه انجام شده، موجب کاهش مجدد میانگین دمای هوا در این ایستگاه شده باشند.

چگونه دریچه ها روی هورالعظیم بسته شد؟

وی در خصوص علل تشکیل کانون های داخلی گرد و خاک در خوزستان اظهار کرد: هم زمان با سدسازی های ترکیه، عراق و روی رودخانه های دجله و فرات و خشک شدن مجموعه تالاب های بین النهرین در عراق اقدامات مشابهی به صورت کم و بیش در ایران انجام شد. از سال 89 شرکت نفت دریچه وجی 2 و 3 تالاب هورالعظیم را مسدود کرد و موجب شد گستره ای 50 تا 60 هزار تاری از تالاب هورالعظیم خشک شود و علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی و ا یستمی در تالاب، معیشت مردم منطقه را دچار مشکل کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان بیان کرد: همچنین سد کرخه جهت تامین حق آبه دائمی تالاب هورالعظیم احداث شد. حداقل آورد این سد 5 تا 5.5 میلیارد مترمکعب پیش بینی شد، اما متاسفانه در بالادست سد در استان های ایلام، لرستان، کرمانشاه و کردستان که سرشاخه های رودخانه کرخه در این استان ها قرار دارد، بدون توجه به اینکه در پایین دست رودخانه کرخه، سد بزرگی وجود دارد که اگر حداقل 3 میلیارد مترمکعب آب در آن وجود نداشته باشد فاقد ارزش می شود، اقدام به صدور مجوزهای متعدد برداشت آب د.

لاهیجان زاده ادامه داد: این استان ها با صدور مجوزهای متعدد برداشت آب که شامل آب زیرزمینی می شد، موجب کاهش آورد سد کرخه شدند. در سال گذشته وزارت نیرو در مورد علت کاهش آورد سد کرخه اعلام کرد که نتایج نشان داد 14 درصد عامل کاهش آورد کرخه ناشی از کاهش بارندگی و تا 49 درصد عامل کاهش آورد این رودخانه ناشی از برداشت های غیرمجاز و مجاز در حوضه آبریز کرخه در بالادست این سد است. برداشت های غیرمجاز از بالادست رودخانه کرخه حتی به نصب موتورهای بی شمار چه به صورت مجاز و چه غیرمجاز کشیده شد و حتی علاوه بر این برداشت های مجاز و غیرمجاز، سدی به نام سیمره در بالادست رودخانه و سد کرخه احداث د که این سد عاملی برای کاهش ورودی به کرخه شد و حتی سد دیگری نیز در دستور کار داشتند که اکنون متوقف شده است.

وی بیان کرد: از نظر علمی دلایل انسان زاد تشکیل کانون های گرد و خاک و بروز پدیده ریزگردها در ایران مشابه این دلایل در کشورهای خارجی یعنی ترکیه، عراق و است. ترکیه جهت جلوگیری از وج 90 میلیارد مترمکعب آب از دجله و فرات، پروژه های سدسازی خود را شروع کرد، اما در کشور ما بر سرشاخه های رودخانه ها در بالادست، سدسازی و برداشت های مجاز و غیرمجاز زیادی انجام شد.

روند تبدیل هندیجان به یکی از کانون های گرد و خاک خوزستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به کاهش آب رودخانه زهره در سال های اخیر عنوان کرد: در زمستان سال 93 و همچنین سال 95 رودخانه زهره در مقطع زیدون به سمت هندیجان کاملا خشک شد که اتفاقی بی سابقه حداقل در 50 سال گذشته است. رودخانه زهره حتی در خش الی های سال های گذشته به طور کامل خشک نشد. رودخانه زهره با طغیان هایی که داشت تمام دشت هندیجان را دارای آب می کرد و موجب می شد که هم منطقه به مرتع تبدیل شده و هم خاک منطقه مرطوب شود، اما متاسفانه اکنون هندیجان یکی از کانون های گرد و خاک خوزستان است.

لاهیجان زاده تصریح کرد: طغیان رودخانه مارون در هر سال موجب می شد که دشت رامشیر و همچنین منطقه منتهی به شمال تالاب شادگان کاملا مرطوب شود و حق آبه تالاب شادگان را کاملا تامین کند. طغیان های رودخانه کارون نیز از طریق نهر مالح و نهر بحره به تالاب شادگان هدایت می شد و پوشش آب و آبگیری این تالاب را در فصولی که به سمت گرما می رفت، تضمین می کرد.

وی بیان کرد: پوشش آب عرصه شرق و جنوب شرق خوزستان همیشه توسط رودخانه های مارون، جراحی، زهره و بعضا رودخانه کارون تامین می شد و حتی در صورت عدم طغیان این رودخانه ها، بارندگی ها می توانستند تثبیت این عرصه ها را انجام دهند. در سال 93 هیچ بارندگی در این عرصه نداشتیم و این موضوع علاوه بر اینکه نزدیک به 10 سال است که هیچ کدام از رودخانه های استان طغیانی ندارند، موجب بروز پدیده گرد و خاک شد؛ به این صورت که وزش باد جنوب شرق بر فراز این عرصه ها - که در فصل زمستان شدت پیدا می کند - موجب خیزش گرد و خاک می شد و عدم بارندگی نیز موجب می شد که این عرصه ها نتوانند تثبیت شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: در پاییز سال 93 بارندگی نداشتیم و همین وضعیت موجب بروز مصیبت ریزگردها در بهمن 93 شد. بارش ها در پاییز 95 نیز تقریبا از 20 آذر آغاز شد که بسیار جزئی بود و فایده ای نداشت و چگونگی وقوع پدیده گرد و خاک را در دی ماه و بهمن ماه و به ویژه در بهمن ماه شاهد بودیم.

لاهیجان زاده با بیان اینکه ا یستم خوزستان ا یستمی کاملا وابسته به رودخانه های جاری در جلگه خوزستان است، عنوان کرد: هر گونه دستکاری در آورد رودخانه های منتهی به جلگه خوزستان می تواند منجر به مشکلات پیش بینی نشده شود؛ هیچ نمی توانست تصور کند که پدیده ریزگردها روزی پنج نیروگاه خوزستان را در چند ساعت از مدار خارج کند.

وقتی وضعیت تالاب هورالعظیم، دامن خوزستان را گرفت

وی اظهار کرد: در سال های گذشته قبل از شدت گرفتن بحث ریزگردها و خشک شدن تالاب هورالعظیم، زمانی که مشکلات ریزگردها یا مسائل تالاب ها را در جلسات مطرح می کردیم، بسیاری از افراد که عمدتا تصمیم گیرنده بودند، تصور می د که این مشکلات مربوط به اداره محیط زیست است و به ما می گفتند چرا چنین مسائلی را در این جلسه مطرح می کنید و بروید با ابزارهای قانونی خود این مسائل را پیگیری کنید. واقعیت این است که این افراد نمی دانستند روزی وضعیت تالاب هورالعظیم، دامن خوزستان را می گیرد و تبدیل به معضل اقتصادی، اجتماعی و بروز بسیاری از مسائل می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با تاکید بر وم بهره برداری پایدار از ا یستم های محیط زیستی گفت: یکی از مشکلات ما در ایران این است که هیچ وقت حاضر نیستیم تجارب تلخ و موفق کشورهای دیگر را الگو قرار دهیم، مگر اینکه سرمان به سنگ بخورد و بابت این تجربه ها خسارت دهیم. در دهه 80 میلادی دنیا به این نتیجه رسید که جهت حفظ ا یستم های محیط زیستی هر گونه دستکاری در ا یستم ها باید به صورت پایدار انجام شود، اما متاسفانه ما این تجارب را الگو قرار نمی دهیم و پله پله آن ها را تجربه و زمانی تصمیم گیری می کنیم که جبران خسارت آن غیرممکن است.

لاهیجان زاده بیان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، میزان آب شیرین وجی سالانه اروندرود به خلیج فارس در دهه 80 میلادی 90 تا 110 میلیارد مترمکعب بود. اروندرود حاصل تلاقی رودخانه های کارون و دجله و فرات است؛ اکنون وجی آب از اروندرود به خلیج فارس به یک چهارم رقم یادشده و حدود 25 میلیارد مترمکعب رسیده است که همین موضوع، موجب افزایش شوری خلیج فارس و اثرگذاری در تولید گونه های آبزی شده است.

سازمان حفاظت محیط زیست در بحث ریزگردها مظلوم واقع شد

وی با اشاره به انتقادات نسبت به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص پدیده ریزگردها، تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در بحث ریزگردها مظلوم واقع شد، زیرا تفکری به ویژه از سوی رسانه ها به مردم القا شد که درست نبود و مردم تصور د که سازمان حفاظت محیط زیست باید در این قضیه ورود کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست واقعا در این زمینه مظلوم واقع شده است. سازمان حفاظت محیط زیست تنها ارگانی است که دستگاه های نظارتی بالادستی بسیاری بر عملکرد آن نظارت می کنند و تمام مسائل و فعالیت های این سازمان رصد می شود تا این دستگاه ها بدانند که آیا سازمان حفاظت محیط زیست به وظایف خود عمل می کند یا خیر. بدین ترتیب سازمان حفاظت محیط زیست در حد توان و امکانات و قوانینی که در اختیار دارد، در تمامی مسائل مربوط به ریزگردها ورود کرده است.

لاهیجان زاده افزود: در هر حوزه ای از مساله ریزگردها مستندات سازمان حفاظت محیط زیست کامل است و اگر این مستندات کامل نبود، اطمینان پیدا کنید که دستگاه های نظارتی بسیار سریع تر از تشکل ها و یا رسانه ها متوجه تخلف سازمان حفاظت محیط زیست می شدند.

سمشاهده متن کامل ...
استان فارس را بیشتر بشناسیم
درخواست حذف اطلاعات

استان فارس مرکز امپراطوری بزرگ هخا ان به پایتختی پاسارگاد و تخت جمشید بوده است. پیش از دو پادشاه بزرگ ایرانی به نام های کوروش بزرگ و اردشیر بابکان از این ناحیه برخاستند و به ترتیب سلسله های بزرگ هخا و ساسانی را پدید آوردند. اسکندر نیز بعدها تعدادی شهر در این استان تاسیس کرد. فارس بین سلسله های بسیاری دست به دست شد و آثار باستانی و تاریخی زیادی از آن ها به جای ماند که هر کدام به عنوان میراث جهانی ارزش های خود را دارند و بازگوکننده تاریخ استان، ایران و غرب آسیا هستند. ویرانه های پاسارگاد، بیشاپور، تخت جمشید، خانه ده کهنه (لامرد) و شهر گور و کاخ اردشیر فیروزآباد همگی بیانگر این موضوع است. بعد از نیز استان فارس مرکز سلسله های آل بویه و زندیه بوده است و در دوران قاجاریه نیز از مراکز مهم حکومتی بوده است. همچنین در دوره ساسانیان، کازرون و بیشاپور پایتخت ایران بوده اند. استان فارس تقریبا در جنوب ایران قرار دارد. از شمال به استان اصفهان، از شرق به استان یزد و استان کرمان، از جنوب به استان هرمزگان، از غرب به استان بوشهر و از شمال غربی به استان کهگیلویه و بویراحمد محدود است. پهناوری آن 122608 کیلومتر مربع و میانگین بلندی آن از سطح دریا 1540 متر است. جمعیت استان بر پایه آ ین سرشماری در سال 1390 به تعداد 4596658 نفر بوده است. مرکز استان شهر شیراز است. این استان دارای 29 شهرستان، 56 بخش، 102 شهر، 200 دهستان و 8042 آبادی می باشد.

شهرستان های استان فارس

 

ردیف شهرستان

توضیحات

(بر اساس تقسیمات کشوری سال 1393)

تعداد بخش تعداد شهر تعداد دهستان

1

 آباده

شهرستان آباده با مساحت 5646 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر آباده است. این شهرستان از شمال به استان اصفهان - از جنوب به شهرستان مبید - از غرب به شهرستان های اقلید و سمیرم و از شرق به شهرستان ابرکوه ختم می شود. جمعیت کل این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 98188 نفر بوده است. وضعیت آب و هوایی منطقه به علت مجاورت با دشت کویر ایران دارای آب و هوای خشک و نیمه بیابانی می باشد. همه نان شهرستان آباده و نواحی پیرامون آن، پیش از تسلط اعراب، زرتشتی بودند و در زمان صفویه به مذهب تشیع گرویدند. زبان مردم آباده، فارسی است و در بعضی از بخش های اطراف آن طوایفی از اعراب و ایل قشقایی نند که گویش ترکی دارند.

بخش ها: مرکزی

ا: ایزدخواست- صغاد- بهمن- آباده- سورمق

دهستان ها: ایزدخواست- بهمن- بیدک- سورمق- خسروشیرین

1 5 5

2

 ارسنجان

شهرستان ارسنجان با مساحت 1439 کیلومترمربع از شهرستان های استان فارس در جنوب است. مرکز این شهرستان، شهر ارسنجان است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 41476 نفر بوده است. این شهرستان از غرب به شهرستان پاسارگاد، شهرستان مرودشت و از شرق به دریاچه طشک و شهرستان نی ریز و از شمال به منطقه س نیران و شهرستان بوانات و از جنوب به شهرستان شیراز منطقه کربال و امه محدود است. ارسنجان از آب و هوای معتدل برخوردار است. زبان رسمی مردم شهرستان فارسی می باشد و تعدادی از روستاهای بخش مرکزی ارسنجان در منطقه گمبان و عشایر جشنی چشمه شیرین، خان آباد و نجف آباد با لهجه ترکی و عربی تکلم می کنند.

بخش ها: مرکزی

ا: ارسنجان

دهستان ها: خبریز- شورآب- علی آبادملک

1 1 3

3

استهبان

شهرستان استهبان با مساحت 1994 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان شهر استهبان است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 66172 نفر بوده است. شمال این شهرستان به دریاچه بختگان (پیچگان) جنوب آن به کوه های تودج (توده) و غرب آن به دشت رونیز و شرق آن به کوه های داراب و ایج محدود می شود.

بخش ها: مرکزی- رونیز

ا: استهبان- رونیز- ایج

دهستان ها: خیر- رونیز- ایج

2 3 3

4

اقلید

شهرستان اقلید (به معنی کلید است) با مساحت 7146 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. از شمال و شمال شرق با شهرستان آباده، از جنوب شرق با شهرستان م بید، از جنوب با شهرستان مرودشت، از مغرب با شهرستان سپیدان و استان کهگیلویه و بویر احمد و از شمال مغرب با شهرستان سمیرم از استان اصفهان هم مرز است. چون این سرزمین کوهستانی است چشمه سارهای فراوان دارد که بیش تر آن ها، سرچشمه های رودخانه کر هستند. جمعیت شهرستان اقلید در سال 1385حدود 93975 نفر جمعیت ن بر آورده شده است.

بخش ها: مرکزی- سده- حسن آباد

ا: اقلید- دژکرد- سده- حسن آباد

دهستان ها: آسپاس- دژکرد- سده- احمدآباد- بکان- حسن آباد- خنجشت- شهرمیان

3 4 8

5

بوانات

شهرستان بوانات با مساحت 4697 کیلومترمربع و جمعیت 48416 نفر (سال 1390) یکی از شهرستان های استان فارس است. شهرستان بوانات در شمال شرقی استان فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شهر شیراز قرار دارد. مرکز این شهرستان، شهر سوریان، جیان (بوانات) است. از شمال به استان یزد و شهرستان آباده، از جنوب به شهرستان های ارسنجان و نی ریز، از غرب به شهرستان های م بید و مرودشت و از سمت شرق به شهرستان خاتم از استان یزد منتهی می گردد.

بخش ها: سرچهان- مرکزی- مزایجان

ا: بوانات- حسامی- کره ای- مزایجان

دهستان ها: باغ صفا- توجردی- سرچهان- باغستان- سیمکان- سروستان- مزایجان

3 4 7

6

پاسارگاد

شهرستان پاسارگاد با مساحت 1673 کیلومترمربع در میان دو رشته کوه از کوه های زاگرس واقع شده است. از سردسیرات استان فارس است که مرکزیت آن سعادت شهر می باشند جمعیت این شهرستان طبق سرشماری سال 1390، برابر با 31504 نفر بوده است. از نظر اقلیمی دارای آب و هوای معتدل مدیترانه ای با زمستان های نسبتا سرد و تابستان های معتدل می باشد.

بخش ها: مرکزی- پاسارگاد

ا: سعادت شهر- مادرسلیمان

دهستان ها: کمین- س نیران- ابولوردی- مادرسلیمان

2 2 4

7

جهرم

شهرستان جهرم با مساحت 5737 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر جهرم است. جمعیت این شهرستان در سال 1390 برابر 209312 نفر بوده است. مردم منطقه به زبان فارسی با گویش های محلی سخن می گویند. اکثر نان این شهر مسلمان بوده و شیعه مذهب هستند. شهرستان جهرم از شمال به شهرستان فسا، از مغرب و جنوب به شهرستان فیروزآباد، از مشرق به شهرستان داراب، از شمال غربی به شهرستان شیراز و از جنوب شرقی به شهرستان لارستان محدود می شود. رودخانه های قره آغاج سیمکان و شور از مهم ترین رودخانه های این منطقه است. آب و هوای شهرستان جهرم به طور کلی گرم و در نواحی کوهستانی معتدل است.

بخش ها: مرکزی- خفر- سیمکان- کردیان

ا: جهرم- باب انار- خاوران- دوزه- قطب آباد

دهستان ها: خفر- راهگان- سفیدار- علی آباد- گل برنجی- پشت پر- پل به بالا- پل به پایین- علویه- قطب آباد- جلگاه- کو

4 5 12
8 امه

شهرستان امه با مساحت 1593 کیلومترمربع در شمال شرق شهرستان شیراز قرار گرفته و مرکز آن در 80 کیلومتری شهر شیراز واقع شده است این شهرستان از شمال به شهرستان ارسنجان از جنوب به شهرستان سروستان، از شرق و شمال به بخش آباده طشک از تـــوابع شهرستان نی‌ریز، از غرب به بخش مرکزی و بخش زرقان از توابع شهرستان شیراز محدود شده است. طبق سرشماری سال 1390 جمعیت این شهرستان 61580 نفر می باشد.

بخش ها: مرکزی- کربال

ا: امه- سلطان شهر

دهستان ها: دهقانان- سفلی- خیرآباد- معزآباد- کفد

2 2 5

9

م بید

شهرستان م بید با مساحت 2702 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر صفاشهر است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 50252 نفر بوده است. از شمال به استان یزد و شهرستان آباده، از جنوب به شهرستان مرودشت، از شرق به شهرستان بوانات و از غرب به شهرستان اقلید محدود می شود. این شهرستان، به دلیل ارتفاع زیاد از سطح دریا و وجود کوهستان های اطراف دارای آب و هوای سرد کوهستانی است.

بخش ها: مرکزی- مشهدمرغاب

ا: صفاشهر- قادرآباد

دهستان ها: می- قشلاق- شهیدآباد

2 2 3

10

خنج

شهرستان خنج با مساحت 4415 کیلومترمربع و 41133 نفر جمعیت (سال 1390) یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر خنج است. این شهرستان از شمال به شهرستان قیروکارزین، از جنوب به شهرستان لامرد و مهر و از شرق و شمال غربی به شهرستان لارستان محدود می شود.

بخش ها: مرکزی- محمله

ا: خنج

دهستان ها: سیف آباد- تنگ نارک- باغان- محمله

2 1 4

11

داراب

شهرستان داراب با مساحت 6560 کیلومترمربع در جنوب شرقی استان فارس قرار دارد. بر طبق سرشماری سال 1390، این شهرستان جمعیتی برابر با 189345 نفر دارد. این شهرستان از مشرق با شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان همسایه است. از شمال با شهرستان های استهبان و نیریز، از جانب مغرب با فسا و از ناحیه جنوب با شهرستان های زرین دشت و لارستان همجوار می باشد.

بخش ها: مرکزی- رستاق- فورگ- جنت

ا: فدامی- دوبرجی- داراب- جنت شهر

دهستان ها: رستاق- کوهستان- آبشور- فورگ- بالش- بختاجرد- پاسخن- فسارود- نصروان- هشیوار- قریه الخیر- قلعه بیابان

4 4 12

12

رستم

شهرستان رستم با مساحت 1030 کیلومترمربع و جمعیت 46851 نفر یکی از شهرستان های تازه بنیاد استان فارس می باشد که در سمت شمال غربی این استان واقع شده است. مرکز این شهرستان شهر مصیری می باشد. این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و سورنا می باشد. این منطقه از نظر آب و هوایی دارای دو نوع آب و هوای سرد و معتدل است. این شهرستان از شمال به استان ک یلویه و بویراحمد، از جنوب به بوشهر، از شرق به شهرستان شیراز و از غرب نیز به استان ک یلویه و بویراحمد منتهی می گردد.

بخش ها: مرکزی- سورنا

ا: مصیری- کوپن

دهستان ها: رستم یک- رستم دو- رستم سه- پشتکوه رستم

2 2 4

13

زرین دشت

شهرستان زرین دشت با مساحت 69438 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. از طرف شمال و مشرق به شهرستان داراب، از جنوب به لار، از غرب به جهرم و از شمال غرب به فسا محدود می شود. مرکز این شهرستان، شهر حاجی آباد است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 4581 نفر بوده است فاصله این شهرستان با مرکز استان ۲۵۵ کیلومتراست. این شهرستان دارای هوای گرم می باشد.

بخش ها: مرکزی- ایزدخواست

ا: شه یر- حاجی آباد- دبیران

دهستان ها: ایزدخواست غربی- ایزدخواست شرقی- خسویه- زیرآب- دبیران

2 3 5

14

سروستان

شهرستان سروستان با مساحت 1708 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس می باشد که در ناحیه مرکزی این استان واقع شده است. مرکز این شهرستان، شهر سروستان می باشد. این شهرستان از شمال به امه و از جنوب به شهرستان جهرم و از شرق به شهرستان فسا و استهبان و از غرب به شیراز محدود است. طبق سرشماری سال 1390، این شهرستان دارای 40531 نفر جمعیت می باشد.

بخش ها: مرکزی- کوهنجان

ا: سروستان- کوهنجان

دهستان ها: شوریجه- سروستان- کوهنجان- مهارلو

2 2 4

15

سپیدان

شهرستان سپیدان با مساحت 2839 کیلومترمربع به مرکزیت اردکان فارس، در شمال استان فارس، قرار دارد. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 89398 نفر بوده است. مرکز این شهرستان، شهر اردکان است که در 75 کیلومتری غرب شیراز واقع شده. این شهر به واسطه آب و هوای خوش و پیستهای اسکی شهرت دارد. از شمال با استان کهگیلویه بویر احمد و شهرستان اقلید و از جنوب به شهرستان شیراز از شرق به مرودشت و از غرب به شهرستان ممسنی محدود می گردد. بخش عمده ای از این شهرستان کوهستانی و پوشیده از جنگل و دارای تابستانی معتدل و زمستانی سرد و پوشیده از برف که با توجه به موقعیت آب و هوایی آن از مناطق با اهمیت کشاورزی و دامداری دهستان فارس است.

بخش ها: مرکزی- بیضا- همایجان

ا: بیضا- اردکان- هماشهر

دهستان ها: بانش- بیضا- کوشک هزار- خفری- کمهر- شش پیر- سرناباد- همایجان

3 3 8

16

شیراز

شهرستان شیراز با مساحت 6049 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر شیراز است. جمعیت این شهرستان در شهریور سال 1390 خورشیدی، برابر با 1700687 نفر بوده است.

بخش ها: مرکزی- ارژن- زرقان

ا: شیراز- خانه زنیان- زرقان- لپویی- داریان- شهرصدرا

دهستان ها: دشت ارژن- قره چمن- کوه مره سرخی- بند - رحمت آباد- زرقان- بیدزرد- داریان- دراک- سیاخ درانگون- قره باغ- کفترک

3 6 12

17

 فراشبند

شهرستان فراشبند با مساحت 4856 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر فراشبند است. از شمال با شهرستان های شیراز و کازرون، از غرب با استان بوشهر، از جنوب به شهرستان لار و از مشرق با شهرستان های قیر و کارزین و فیروزآباد همسایه است. این شهرستان جمعیتی بالغ بر 42760 نفر را در خود جای داده است. زبان بومی مردم فراشبند آمیخته ای از زبان های فارسی کهن و لری (بختیاری- لکی) ممسنی و کهگیلویه ای است. زبان ترکی نیز در میان عشایر منطقه وجود دارد که پس از زبان فارسی در مرتبه دوم قرار دارد.

بخش ها: مرکزی- دهرم

ا: فراشبند- نوجین- دهرم

دهستان ها: آویز- نوجین- دهرم- دژگاه

2 3 4

18

فسا

شهرستان فسا با مساحت 4197 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر فسا است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 203129 نفر بوده است.

بخش ها: مرکزی- ششده وقره بلاغ- شیبکوه- نوبندگان

ا: فسا- ششده- قره بلاغ- زاهدشهر- نوبندگان- میانشهر

دهستان ها: ششده- قره بلاغ- فدشکویه- میانده- جنگل- صحرارود- کوشک قاضی- نوبندگان

4 5 8

19

فیروزآباد

شهرستان فیروزآباد با مساحت 3559 کیلومترمربع شهر قشقایی ها از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان شهر فیروزآباد است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 119721 نفر بوده است. این شهرستان از شمال به شهرستان کوار و شهرستان شیراز و ازجنوب به شهرستان قیر و کارزین و از شرق به شهرستان جهرم و از غرب به شهرستان فراشبند و شهرستان کازرون منتهی می شود.

بخش ها: مرکزی- میمند

ا: فیروزآباد- میمند

دهستان ها: احمدآباد- جایدشت- پرزیتون- خواجه ای- دادنجان

2 2 5

20

قیروکارزین

شهرستان قیر و کارزین یکی از شهرستان های استان فارس است. این شهرستان با شهرستان های فیروزآباد، جهرم، خنج و فراشبند هم مرز می باشد. این شهرستان با وسعتی قریب به 3395 کیلومتر مربع آب و هوایی گرم و نسبتا ملایم دارد. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 65045 نفر بوده است.

بخش ها: مرکزی- افزر

ا: افزر- شهر- کارزین (فتح آباد)- قیر- مبارک آباددیز

دهستان ها: افزر- زا ویه- فتح آباد- مبارک آباد- هنگام

2 5 5

21

کازرون

شهرستان کازرون با مساحت 4064 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس در کشور است که در غرب این استان قرار دارد و مرکز آن شهر کازرون است. شهرستان کازرون آب و هوایی نسبتا معتدل با مقدار شدت متفاوت دارد. شهرستان کازرون از شرق به شهرستان شیراز، از شمال به شهرستان ممسنی و از غرب و جنوب به استان بوشهر و از جنوب شرقی به شهرستان فراشبند محدود می شود. این شهرستان طبق آمار سال 1390، 254704 نفر جمعیت دارد.

بخش ها: مرکزی- جره وبالاده- کنار تخته و کمارج- خشت- کوهمره- چنارشاهیجان

ا: بالاده- کنارتخته- خشت- نودان- قایمیه- کازرون

دهستان ها: جره- دادین- فامور- کمارج- کنارتخته- بورکی- زاده محمد- دشت برم- کوهمره- سمغان- انارستان- بلیان- دریس- شاپور

6 6 14
22 کوار

شهرستان کوار با مساحت 1083 کیلومترمربع از شمال با شهرستان شیراز و از شرق با شهرستان سروستان و از جنوب با شهرستان جهرم و از غرب با فیروزآباد هم مرز می باشد. طبق سرشماری سال 1390، جمعیت این شهرستان 77836 نفر می باشد.

بخش ها: مرکزی- طسوج

ا: کوار

دهستان ها: طسوج- فتح آباد- کوار- فرمشکان

2 1 4
23 گراش

شهرستان گراش با مساحت 1815 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس با جمعیت 47055 نفر است.

بخش ها: مرکزی- ارد

ا: گراش

دهستان ها: فداغ- خلیلی- آرد- سبز پوش

2 1 4

24

لارستان

شهرستان لارستان با مساحت 14142 کیلومترمربع یکی از شهرستان های جنوبی استان فارس است. مرکز آن شهر لار است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 226879 نفر بوده است. لارستان از کانون های دین زرتشتی و جایگاه آتشکده مهم آذرفرنبغ بوده است. نام کهن لارستان، ایراهستان بوده است. زبان لارستانی یکی از زبان های نان جنوبی استان فارس است.

بخش ها: مرکزی- اوز- بیرم- بناویه- جویم- صحرای باغ

ا: اوز- بیرم- بنارویه- جویم- عمادده- لار- خور- لطیفی

دهستان ها: بیدشهر- فیشو- بالاده- بیرم- ده فیش- بنارویه- جویم- هرم- عمادده- صحرای باغ- حومه- درزوسایبان- د ویه

6 8 13

25

لامرد

شهرستان لامرد با مساحت 3915 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر لامرد است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 83916 نفر بوده است شهرستان لامرد از شمال و شمال شرقی به شهرستان لارستان و از جنوب و جنوب شرقی شهرستان بندی و شهرستان بندر لنگه، واز سمت مشرق به شهرستان بستک و از طرف مغرب به شهرستان مهر محدود می گردد.

بخش ها: مرکزی- علامرودشت- اشکنان- چاه ورز

ا: اشکنان- اهل- علامرودشت- لامرد

دهستان ها: اشکنان- کال- خیرگو- علامرودشت- چاه ورز- حومه- سیگار- شیخ عامر

4 4 8

26

مرودشت

شهرستان مرودشت با مساحت 3656 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر مرودشت است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 307492 نفر بوده است.شهرستان مرودشت در شمال شیراز واقع شده و آب و هوای آن در نواحی کوهستانی سردسیر و در سایر نواحی معتدل است.

بخش ها: مرکزی- درودزن- سیدان- کامفیروز- کر

ا: خانیمن- رامجرد- سیدان- کامفیروز- مرودشت

دهستان ها: ابرج- رامجردیک- رامجرددو- درودزن- خفرک علیا- رحمت- م مکان- کامفیروزجنوبی- کامفیروزشمالی- گرمه- رودبال- کناره- مجدآباد- محمدآباد- نقش رستم

5 5 15

27

ممسنی

شهرستان ممسنی با وسعت 5601 کیلومترمربع (نام های دیگر: شهرستان نورآباد ممسنی و نیز شهرستان نورآباد فارس) یکی از شهرستان های استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر نورآباد است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 116386 نفر بوده است. شهرستان ممسنی از شمال و مغرب به استان کهگیلویه و بویر احمد، از مشرق به شهرستان سپیدان، از جنوب مشرقی به شهرستان شیراز، از جنوب به شهرستان کازرون و از جنوب مغرب به استان بوشهر محدود می شود.

بخش ها: مرکزی- دشمن زیاری- ماهور میلاتی

ا: خومه زار- نورآباد- بابامنیر

دهستان ها: دشمن زیاری- مشایخ- ماهور- میشان- بکش یک- بکش دو- جاوید ماهوری- جوزار- فهلیان

3 3 9

28

مهر

شهرستان مهر با مساحت 1729 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر مهر است. این شهرستان از شمال و شرق به شهرستان لامرد محدود می شود و از طرف غرب با شهرستان جم در استان بوشهر هم مرز بوده و از طرف جنوب و غرب نیز به منطقه عسلویه در استان بوشهر امتداد دارد. قدمت مناطقی از این شهرستان همچون دهستان فال و مرکز بخش اسیر به هزاران سال قبل یعنی دوران هخا و زمان حکومت ساسانیان باز می گردد. جمعیت این شهرستان طبق سرشماری سال 1390، 59727 نفر می باشد.

بخش ها: مرکزی- گله دار- اسیر- وراوی

ا: گله دار- اسیر- مهر- وراوی- خوزی

دهستان ها: فال- گله دار- دشت لاله- اسیر- مهر- ارودان- واروی- خوزی

4 5 8

29

نی ریز

شهرستان نی ریز یکی از شهرستان های استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر نی ریز است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 113750 نفر بوده است.

بخش ها: مرکزی- آباده طشک- پشتکوه- قطرویه

ا: آباده طشک- مشکان- نی ریز- قطرویه

دهستان ها: آباده طشک- بختگان- حناء- ده چاه- مشکان- رستاق- هرگان- قطرویه- زیرآب

4 4 9

 


تاریخ و فرهنگ استان

استان فارس از قدیمی ترین مراکز تمدن بشری محسوب می شود و قرن ها مرکز حکومت شاهنشاهی ایران بوده است. قبل از دو بزرگ ایرانی از این منطقه برخاسته و هر یک سلسله بزرگی به نام هخا (کوروش) و ساسانی (اردشیر بابکان) تشکیل داده اند. بعد از انقراض سلسله هخا که نزدیک به 219 سال در ایران پادشاهی کرده اند. اسکندر مقدونی سلسله سلوکیه را در سال 311 قبل از میلاد در ایران تاسیس و ایی در ناحیه پارس (فارس) بنا نهاد. در عین حال در قسمت مرکزی پارس در ناحیه است قدرت های محلی با نام های ایرانی روی کار آمدند که از سال 250 قبل از میلاد به بعد بر روی سکه های آن ها نوشته هایی به خط پهلوی و چهره های ایرانی و آتشدان دیده می شود. معذالک ناحیه پارس تا زمان آشیوخوس چهارم جزء امپراطوری سلوکی بوده است. بعد از اینکه پارتیان ای مرکزی ت سلوکی را فتح د. پارس استقلال یافت. مسلمانان نخستین بار در دوره خلافت عمر اقدام به تسخیر فارس نمودند. در 17 ه.ق یکی از ان علاء ابن حضرمی، حاکم بحرین، از حاکم ایرانی فارس ش ت خورد. علی رغم مقاومت ایرانیان در مقابل مهاجمین مسلمان، عاقبت ای است ، توج، فسا و شیراز به تصرف مسلمانان در آمد. اما به رغم شورش های متعدد آ الامر تسلیم شدند. وسعت قلمرو فارس در زمان خلفا بیش از پیش افزایش یافت یزد و نواحی دیگر مجاور کویر نیز به است ملحق گردید. در زمان ضعف قدرت خلافت در قرن 3 ه.ق فارس به تصرف یعقوب لیث، موسس سلسله صفاریان درآمد و شیراز پایتخت صفاریان شد. و برادرش مسجد جامع بزرگی در این شهر بنا نهاد. پس از آن فارس به تصرف آل بویه در آمد. پس از آل بویه، سلجوقیان بر فارس مسلط شدند. در زمان ضعف سلا ه، سنقر ابن مودود سلسله اتابکان فارس را تاسیس کرد و تا سال 543 ه.ق این سلسله بر فارس فرمانروایی یافت و پس از چندی فارس به دست امرای مغول افتاد. در سال 754 ه.ق سلسله آل مظفر، فارس را تصرف کرد و تا سال 895 ه. ق بر فارس فرمانروایی کرد. در سال 959 ه.ق فارس به تصرف شاه اسماعیل صفوی درآمد. در زمان وی و جانشینانش، فارس و مرکز آن شیراز آبادی و رونق یافت. در جنگ بین افاغنه و نادر شاه، شیراز و بسیاری از نقاط دیگر فارس رو به ویرانی فراوان نهاد. در زمان فرمانروایی کریم خان زند، صلح و آبادانی به فارس بازگشت. از زمان قاجاریه به بعد به جز شورش سران قشقایی واقعه مهمی روی نداده است. استان فارس به علت موقعیت جغرافیایی و به خلیج فارس از د

مشاهده متن کامل ...

ثبت نام نهال رایگان اصفهان | زمان و سایت ثبت نام نهال رایگان اصفهان
درخواست حذف اطلاعات

ثبت نام نهال رایگان اصفهان, اغازسایت  ثبت نام نهال رایگان اصفهان,ثبت نام الکترونیکی نهال رایگان  اصفهان,ثبت نام برای دریافت نهال رایگان در اصفهان,دریافت نهال رایگان با ثبت نام الکترونیکی,دریافت نهال رایگان از شهرداری اصفهان


ثبت نام نهال رایگان اصفهان | زمان و سایت  ثبت نام نهال رایگان اصفهان 
در به امر کشاورزی و کاشت درخت و درختکاری بسیار توصیه شده است. وی با بیان اینکه وضعیت فعلی آلاینده های مختلف زندگی را برای شهروندان بسیار سخت کرده است، افزود: برای حفظ سلامتی باید فضای سبز شهر را حفظ و توسعه دهیم. مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: در این راستا شهرداری اصفهان هر ساله برای ترویج سنت حسنه درختکاری نسبت به توزیع رایگان نهال به شهروندان اقدام نموده است. سلیمانی پور بیان کرد: در سال جاری توزیع ۷۰ هزار اصله نهال در دستور کار شهرداری قرار دارد. وی با بیان اینکه در سال های گذشته توزیع نهال رایگان به صورت ایستگاهی و با مراجعه حضوری شهروندان به این ایستگاهها انجام می شد، خاطرنشان کرد: در سال جاری به منظور آسایش شهروندان، طرح ثبت نام الکترونیکی توزیع نهال اجرایی می شود. وی با بیان اینکه طبق نظرسنجی از شهروندان ثبت نام الکترونیکی بهترین روش برای توزیع نهال است، اظهار داشت: شهروندان برای دریافت نهال رایگان می توانند از یک الی ۱۰ اسفندماه در سایت سازمان پارکها به آدرس isfahan.ir/parkha مراجعه نمایند. مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان تاکید کرد: البته توزیع نهال با استفاده از شرایط آب وهوایی هر منطقه توزیع می شود. سلیمانی پور اضافه کرد: در سال جاری برای ساختمان های تجاری، اداری، مس ی۲ نهال و برای مجتمع های آپارتمانی ۵ نهال در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: علاقه مندان می توانند پس از ب اطلاعات مربوط به انواع مختلف نهال ها و نحوه کاشت آنها، نسبت به تکمیل فرم ثبت ...

ثبت نام نهال درخت - شهرداری اصفهان isfahan.ir/default_.aspx?code=779&lang=1&sub=73&page...pageid... فرم ثبت نام الکترونیکی توزیع نهال رایگانهفته درختکاریشهرداری اصفهان در راستای ترویج سنت حسنه درختکاری ، هر ساله نسبت به توزیع رایگان نهال به شهروندان ... درگاه الکترونیکی سازمان پارک ها و فضای سبز - شهرداری اصفهان www.isfahan.ir/parkha/ فرصت ثبت نام برای دریافت نهال رایگان تا ۱۳ اسفندماه است · فراخوان مشارکت گروه های مختلف مردمی برای کاشت نهال در هفته درختکاری ... ‏باشگاه همیاران فضای سبز · ‏صفحه اصلی · ‏پروژه ها ثبت نام نهال isfahan.ir/index.aspx?tempname=sabtenamenahal&lang=1&sub=73 خدمات الکترونیک. صفحه اصلی · درگاه الکترونیکی · گردشگری · پرسنلی · پیوند ها · تماس با ما · نقشه اصفهان · پیگیری ثبت نام نهال · دریافت فایل مکان های توزیع نهال. آغاز ثبت نام الکترونیکی نهال رایگان در کلانشهر اصفهان - ... isfahan.irib.ir/-/اغاز-ثبت-نام-الکترونیکی-نهال-رایگان-در-کلانشهر-اصفهان ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - ثبت نام الکترونیکی نهال رایگان در کلانشهر اصفهان آغاز شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان ... ثبت نام برای دریافت نهال رایگان در اصفهان تا ۱۳ اسفندماه است sarmayehgostaran.ir/17781/ثبت-نام-برای-دریافت-نهال-رایگان-در-اصفه/?print=1 ۴ روز پیش - مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان از توزیع نهال رایگان به شهروندان خبر داد و گفت : شهروندانی که تمایل به دریافت نهال رایگان دارند، ... برای دریافت نهال ثبت نام کنید | رو مه اصفهان زیبا www.isfahanziba.ir/content/برای-دریافت-نهال-ثبت-نام-کنید ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: شهروندانی که تمایل به دریافت نهال رایگان دارند، می توانند از اول تا 13 اسفندماه سال جاری به ... دریافت نهال رایگان با ثبت نام الکترونیکی - تی نیوز tnews.ir/news/9d2a37641209.html ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ه .ش. - خبرگزاری ایمنا: مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان از توزیع ۷۰ هزار اصله نهال در هفته درختکاری خبرداد و اعلام کرد: شهروندان برای ... 70 هزار اصله نهال رایگان در میان اصفهانی ها توزیع می شود - قدس ... qudsonline.ir/news/.../70-هزار-اصله-نهال-رایگان-در-میان-اصفهانی-ها-توزیع-می-شود ۲ اسفند ۱۳۹۳ ه .ش. - مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد: ... وی با بیان اینکه در سال های گذشته توزیع نهال رایگان به صورت ایستگاهی و با ... وی با بیان اینکه طبق نظرسنجی از شهروندان ثبت نام الکترونیکی بهترین روش برای ... خبرگزاری ایمنا - دریافت نهال رایگان با ثبت نام الکترونیکی www.imna.ir/fa/doc/news/181075/دریافت-نهال-رایگان-ثبت-نام-الکترونیکی ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ه .ش. - خبرگزاری ایمنا: مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان از توزیع ۷۰ هزار اصله نهال در هفته درختکاری خبرداد و اعلام کرد: شهروندان برای ... مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان: طرح ثبت ... www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931201000263 ۲ اسفند ۱۳۹۳ ه .ش. - مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اعلام کرد از توزیع نهال رایگان میان شهروندان خبر داد و گفت: از یکم الی دهم اسفند ماه در سایت ... نهال رایگان به شهروندان اصفهانی اهدا می شود/ فرصت ثبت نام تا ... isfahan.ircnn.com/نهال-رایگان-به-شهروندان-اصفهانی-اهدا-م/ سلیمانی پور تصریح کرد: شهروندانی که در سایت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان برای دریافت نهال رایگان ثبت نام کرده باشند، می توانند از ۱۵ تا ۲۲ ... نهال رایگان به شهروندان اصفهانی اهدا می شود/ فرصت ثبت نام تا ... www.mfpa-esf.ir/component/k2/item/10578-mfpa.html ۴ روز پیش - مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان اعلام کرد: شهروندان برای دریافت نهال رایگان تا 13 اسفندماه فرصت دارند در سایت سازمان پارکها به ... شهروندان با تماس با ۱۳۷ درخت رایگان دریافت می کنند/70 هزار ... cheshmeborkhar.ir/21573 ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ ه .ش. - شهروندان با تماس با ۱۳۷ درخت رایگان دریافت می کنند/۷۰ هزار اصله نهال توزیع می شود. مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به توزیع ..... طرح گزینی ازدواج به صورت رایگان انجام می شود/جوانان ثبت نام کنند ... فرصت ثبت نام برای دریافت نهال رایگان تا 13 اسفندماه است - ... khabarfarsi.com/u/33473319 ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - فرصت ثبت نام برای دریافت نهال رایگان تا 13 اسفندماه است. مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: شهروندانی که تمایل به ... دریافت نهال رایگان با ثبت نام الکترونیکی اصفهان - ... osmano98.efeel.ir/دریافت-نهال-رایگان-با-ثبت-نام-الکترونیکی-اصفهان.html ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان از توزیع ۷۰ هزار اصله نهال در هفته ... نهال رایگان از شهرداری دریافت کنید - رو مه نصف جهان nesfejahan.net/fa/news/25517/نهال-رایگان-از-شهرداری-دریافت-کنید ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - وی اضافه کرد: شهروندانی که در سایت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان برای دریافت نهال رایگان ثبت نام کرده باشند، می توانند از 15 تا 22 ... 70 هزار اصله نهال در شهر توزیع می شود - صاحب نیوز sahebnews.ir › اجتماعی ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ ه .ش. - آغاز ثبت نام شهروندان برای دریافت نهال رایگان: ... رایگان نهال به شهروندان این طرح به اجرا در می آید و کمکی برای نزدیک شدن اصفهان به هوای پاک است. تاکنون 220 هزار اصله نهال در اصفهان کاشته شده / ارائه نهال ... khabarone.ir/.../تاکنون-220-هزار-اصله-نهال-در-اصفهان-کاشته-شده-ارائه-نهال-رایگان-... ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ ه .ش. - در هفته درختکاری امسال تا این لحظه در حدود 220 هزار نهال در اصفهان کاشته شده که در حال حاضر عزیزانی که برای کاشت نهال ثبت نام کرده اند در 18 ... ایرنا - 100 هزار نهال رایگان در شهر اصفهان توزیع می شود www8.irna.ir/fa/news/.../100_هزار_نهال_رایگان_در_شهر_اصفهان_توزیع_می_شود ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ه .ش. - اصفهان - س رست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ... امکان کاشت نهال در منازل، توسط کارکنان شهرداری پس از ثبت نام ایجاد شده است. اهدای نهال به مناسبت هفته درختکاری در طرح توزیع "نهال رایگان" isfahanfarhang.ir/.../اهدای-نهال-به-مناسبت-هفته-درختکاری-در-طرح-توزیع-%22نهال-را... ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ ه .ش. - س رست کمیته فرهنگ شهروندی از توزیع نهال های رایگان ویژه هفته درختکاری ... ها و فضای سبز به آدرس isfahan.ir/parkha مراجعه و ثبت نام کنند. isfahancity - توزیع نهال رایگان در اصفهان isfahancity. /post/720 ۴ اسفند ۱۳۹۴ ه .ش. - شهروندان برای دریافت نهال رایگان به سایت اصفهان مراجعه کنند ... این نها ل ها به درگاه الکترونیک شهر اصفهان به نشانی isfahan.irمراجعه و ثبت نام کنند. اهدا نهال رایگان به شهروندان اصفهانی - مرور نیوز www.moroornews.com/بخش-استان-ها.../28699-اهدا-نهال-رایگان-به-شهروندان-اصفهانی ۳ روز پیش - مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: شهروندان برای دریافت نهال رایگان می توانندتا 13 اسفندماه فرصت دارند ثبت نام کنند. نهال رایگان به شهروندان اصفهانی اهدا می شود/ فرصت ثبت نام تا ... feedyab.gdn/news/230591 نهال رایگان به شهروندان اصفهانی اهدا می شود/ فرصت ثبت نام تا 13 اسفند از سایت ایمنا ... فرصت دارند در سایت سازمان پارکها به نشانی isfahan.ir/parkha ثبت نام کنند. دریافت نهال رایگان با ثبت نام الکترونیکی | ایمنا vista.ir/news/20040674 ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ه .ش. - خبرگزاری ایمنا: مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان از توزیع ۷۰ هزار اصله نهال در هفته درختکاری خبرداد و اعلام کرد: شهروندان برای ... خبرگزاری تسنیم - ۲۳۰ هزار اصله نهال در روز درختکاری بین ... https://www.tasnimnews.com/.../230-هزار-اصله-نهال-در-روز-درختکاری-بین-مردم-توز... ۳ اسفند ۱۳۹۴ ه .ش. - شهردار اصفهان با اشاره به رویکرد متفاوت توزیع نهال در روز درختکاری امسال ... الکترونیک شهر اصفهان به نشانی isfahan.ir مراجعه و ثبت نام کنند. سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان - اصفهان امروز www.eenews.ir/fa/tag/24225/سازمان-پارکها-و-فضای-سبز-شهرداری-اصفهان.html به گفته مدیرعامل سازمان پار ک ها و فضای سبز شهرداری، اصفهان تا سرانه فضای سبز ایده آل فاصله ای 24 متری ... اصفهانی ها با ثبت نام الکترونیکی نهال رایگان بگیرند. مراجعه به مراکز گل وگیاه و سامانه«137» برای کاشت «رایگان» ... www.isna.ir/news/.../مراجعه-به-مراکز-گل-وگیاه-و-سامانه-137-برای-کاشت-رایگان-نهال ۸ دی ۱۳۹۱ ه .ش. - ... تا نیمه اسفندماه، گفت: شهروندان متقاضی کاشت نهال رایگان در منازل خود می توانند برای ثبت نام به مراکز آموزش و مشاوره گل و گیاه شهرداری مراجعه کنند. دریافت نهال رایگان با ثبت نام الکترونیکی www.pana.ir/pages/news-318659-دریافت_نهال_رایگان_با_ثبت_.aspx ۲ اسفند ۱۳۹۳ ه .ش. - به گزارش خبرگزاری پانا ؛احمد سلیمانی پورمدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان از توزیع ۷۰ هزار اصله نهال در هفته درختکاری خبرداد نظر سایت شبکه ی نهال - اخبار آنلاین ایران و جهان khabarjur.ir/search/?q=نظر+سایت+شبکه+ی+نهال سلیمانی پور تصریح کرد: شهروندانی که در سایت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان برای دریافت نهال رایگان ثبت نام کرده باشند، می توانند از 15 تا 22 ... اخبار شهرداری اصفهان - قطره www.ghatreh.com/news/tag/39560-شهرداری%20اصفهان/0/20 عنوان های مطبوعات محلی استان اصفهان آغاز کورس کرسی بهارستانی اصفهان، فرهنگ ... برای دریافت نهال رایگان می توانندتا 13 اسفندماه فرصت دارند ثبت نام کنند. -. آنا | توزیع یک میلیون اصله نهال رایگان در هفته درختکاری ana.ir › اجتماعی › شهری ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ه .ش. - توزیع یک میلیون اصله نهال رایگان در هفته درختکاری ... با ثبت نام در مراکز مشاوره و آموزش گل و گیاه ثبت نام کرده و نهال مورد نظر خود را دریافت کنند. دریافت نهال رایگان با ثبت نام - مطلب ها ww2.matlabhaa.ir/detail/6a8bdc9b4420925c432d02afa4872095/article/13/ مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان از توزیع ۷۰ هزار اصله نهال در هفته. به-نهال به-درخت به-به اصفهان - محصولات نهال در پارس سنتر parscenter.com › محصولات › کشاورزی › بذر، نشاء و نهال › نهال توضیحات کامل به-نهال به-درخت به-به اصفهان از @نهالستان پارس @فروش نهال@درخت میوه پایه ... به پارس سنتر خوش آمدید، ثبت نام رایگان | ورود اعضاء ... quince : به اصفهان; نهال به : درخت به; نام انگلیسی : quince; گونه : vulgaris; نیاز سرمایی : 100- ... دارالسرور - مقایسه مدیریت بومی فضای سبز اصفهان با ... borujerd92. /post-233.aspx وی گفت: امسال نخستین بار در محدوده منطقه 13 شهرداری اصفهان افراد علاقه مند می توانند ثبت نام نمایند تا ان شهرداری شخصا و بطور رایگان در منازل آنها نهال غرس ... روابط عمومی شهرداری اصفهان - آپارات www.aparat.com/isfahan.ir/روابط_عمومی_شهرداری_اصفهان روابط عمومی شهرداری اصفهان. ... ورود / ثبت نام. جست و جو. آ ین ویدیو کانال "پاسداشت نیم قرن تلاش علمی". 29 ... "اصفهان، شهر دوست دار کودک". 50 بازدید. سفر رییس ... مصرف دو میلیون مترمکعب آب برای آبیاری فضای سبز صفه - ... www.mehrnews.com/.../مصرف-دو-میلیون-مترمکعب-آب-برای-آبیاری-فضای-سبز-ص... ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ ه .ش. - اصفهان- مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری گفت: به عنوان نمونه برای کوه ... وی با بیان اینکه در سال های گذشته توزیع نهال رایگان به صورت ... جاری به منظور آسایش شهروندان، طرح ثبت نام الکترونیکی توزیع نهال اجرایی شد. توزیع نهال رایگان در اصفهان از ۶ اسفند تا ۱۶ اسفندماه / ... www.ilna.ir/...اصفهان.../150317-توزیع-نهال-رایگان-در-اصفهان-از-اسفند-تا-اسفندماه... ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ ه .ش. - از این پس با تولید و توزیع نهال و گل های مورد نیاز در سطح شهر؛ برون سپاری فعالیت های حوزه فضای سبز در اصفهان صورت می گیرد. شبکه اطلاع رسانی شهر - isfnews.behinlabs.com/ اهدای ۲۳۰ اصله نهال رایگان به مردم. اسفند ۳, ۱۳۹۴. “شهردار اصفهان گفت” اهدای نهال به مناسبت روز درختکاری هر سال توسط شهرداری اصفهان انجام می گیرد، امسال نیز این اقدام ... ثبت نام نهال درخت isfahan ir - ویدئو - آهنگ video.4umoozic.ir/ثبت-نام-نهال-درخت-isfahan-ir.html ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - eservice.isfahan.ir: کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد. ... دریافت نهال رایگان با ثبت نام الکترونیکی | اصفهان. دریافت نهال ... نهال پسته اصفهان - شیپور www.sheypoor.com › اصفهان › ب و کار › ب و کار ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - فروش نهال پسته اصفهان در اندازه 30الی 60سانتی بدون بیماری قارچی وغیره ... کاشته شده توسط پسته کار نمونه استان در سال 1394مشاوره رایگان جهت. توزیع رایگان نهال جهت کاشت در جلو منازل در نهالستان شهرداری parksmalayer.ir/index.php/component/k2/item/39-2015-03-09-06-54-31 ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ ه .ش. - پر فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است. نام * ... توزیع رایگان نهال جهت کاشت در جلو منازل در نهالستان شهرداری مطلب ویژه ... توسعه فضای سبز شهر ملایر این سازمان از 15 اسفند تا پایان سال نسبت به تزیع رایگان درخت جهت کاشت در جلو منازل اقدام می نماید. ... شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید: سازمان پارکها و فضای سبز - آغاز ثبت نام کلاس های آموزشی ... parks.tabriz.ir/.../آغاز-ثبت-نام-کلاس-های-آموزشی-سال-95-مخصوص-کارشناسان-پیمانکا... ۲ شهریور ۱۳۹۵ ه .ش. - ثبت نام کلاس های آموزشی سال 95 مخصوص کارشناسان پیمانکاری آغاز شد. ... توزیع 200 هزار اصله نهال رایگان طی هفته درختکاری در بین شهروندان ... کاشت نهال رایگان در منازل شهروندان پهنه جنوبی - شهر فردا shahrefarda.ir/fa/news/18360/کاشت-نهال-رایگان-در-منازل-شهروندان-پهنه-جنوبی- ۱۴ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - شهردار منطقه 9 خاطرنشان کرد: شهروندانی که متقاضی کاشت نهال در منزلشان هستند، باید با سامانه 137 شهرداری منطقه تماس حاصل کرده و ثبت نام کنند و ... سرسبزی منازل شهروندان منطقه 13 با کاشت نهال رایگان - شهر فردا shahrefarda.ir/fa/news/.../سرسبزی-منازل-شهروندان-منطقه-13-با-کاشت-نهال-رایگان ۲۹ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - وی با اشاره به اغاز طرح کاشت نهال رایگان در منازل شهروندان اظهار داشت : این ... و ثبت نام کنند و پس از ثبت نام ، نسبت به کاشت نهال در منزل شهروندان ... فروش بذر و نهال استاندارد - کالا روستا kalaroosta.ir/ads/فروش-بذر-و-نهال-استاندارد/ نام و نام خانوادگی: شرکت کشاورزی دشتیار اصفهان; حوزه فعالیت: سراسر کشور; تلفن ... نشریاتی تحت عنوان نشریات تحقیقی ترویجی که به صورت رایگان در دسترس عموم ... شرکت منتخب موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در تکثیر بذر مادری ... نام - رزبلاگ am93.rozblog.com/tag/نام نهال - شهرداری اصفهان با توجه به استقبال شهروندان از طرح توزیع رایگان نهال جهت توسعه فضای سبز ... شهروندان عزیز ، برای دومین سال متوالی اقدام به اجرای طرح ثبت ... ورود / ثبت نام|نیازمندی اینترنتی و آگهی رایگان نیازدون niazdon.com/login_register.php صفحه اصلی; ورود / ثبت نام. جهت ثبت آگهی ، نیاز به عضویت در سایت دارید. قبلا ثبت نام کرده اید؟ از طریق فرم زیر وارد حساب کاربری خود شوید. نام کاربری. رمز عبور. سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران parks.tehran.ir/ نام و نام خانوادگی: نام خود را وارد نمایید. name is required. بازخورد شما: enter the specifics of your feedback including the category and subject (if shown) below. نسیم آنلاین | جزئیات ثبت نام کارت منزلت برای شهروندان ... nasimonline.ir/content/.../جزئیات-ثبت-نام-کارت-منزلت-برای-شهروندان-بالای-65-سا... ۵ داد ۱۳۹۵ ه .ش. - پیش تر سالمندان تهرانی برای ثبت نام و صدور کارت منزلت به صورت ... س ت)، عضویت رایگان کتابخانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، بهره ... نهال رایگان در هفته درختکاری توزیع می شود - خبرگزاری برنا www.bornanews.ir/بخش-اخبار-85/267254-نهال-رایگان-در-هفته ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ه .ش. - این نهال ها از انواع اقاقیا، زبان گنجشک و درختچه است که به طور رایگان و در ایستگاهی توزیع نهال واقع در میدان حافظ در اختیار مردم قرار می گیرد. ثبت شرکت در اصفهان - iran-tejarat.com iran-tejarat.com/k-ثبت-شرکت-در-اصفهان.html ثبت شرکت در اصفهان ایران تجارت ، نیازمندیها. ... نهالستان کوهستان تنها تولید کننده نهال گردوی پیوندی با استفاده از تکنولوژی جدید ریزشاخه پیوندی در ایران دارای ... نهالستان،نهال فروشی میاندوآب - آگهی رایگان | تبلیغات ... agahinameh.net › کشاورزی و دامداری نهالستان،نهال فروشی،نهال تضمینی، ید نهال،فروش نهال. ... رایگان; آذربایجان غربی, میاندوآب; تاریخ ثبت : ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ... ،مازندران،سبزوار،مشکین،زنجان،فارس،زاهدان،سنندج،نهاوند،همدان،شیراز،اصفهان،بانه،تهران ... خود و از صحت لیبل به نام غیر نبودن و شناسایی افراد دلال با تولید کننده اقدام به ید نهال فرمایید تا بعدا دچار مشکل نباشید. تعداد 400 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی توزیع می شود manabeisf.ir/news/view/newsid/192/lang/fa ۵ اسفند ۱۳۹۳ ه .ش. - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ، توزیع 400 ... و توسعه درختکاری، 400 هزار اصله نهال به صورت رایگان در اختیار ارگان های تی ، نهادها و کارخانه ها قرار می گیرد. علیرضا شاه محمدی افزود: این نهال ها شامل کاج ، سرو، اقاقیا، زبان گنجشک ... ثبت نام برای توت سفید سنجد زیتون تلخ ... ثبت نام کاربران - تیفا آگهی www.tifaa.com/register_users.aspx راهنمای ثبت نام 1- نام ونام خانوادگی خود را می توانید فارسی یا انگلیسی وارد کنید توجه داشته باشید که این نام در سایت نمایش داده می شود. 2- پست الکترونیک همان ... آمادگی شهرداری منطقه 11 برای کاشت نهال در منزل تهرانی ها - ... www.iscanews.ir/news/603045 ۶ اسفند ۱۳۹۴ ه .ش. - معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 11 از توزیع 25هزار نهال رایگان بین شهروندان این منطقه طی روزهای آینده خبر داد. ... همچنین طرح کاشت 2هزار نهال توسط کارشناسان فضای سبز در منازل شهروندان نیز انجام می شود ... مهلت ثبت نام در آزمون سراسری سال 1396 تمدید شد ... خطای پزشکی مهلک در بیمارستانی در اصفهان. استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 96 | «ای استخدام» www.e-estekhdam.com/استخدام-سازمان-ثبت-اسناد-و-املاک-کشور/ ۸ داد ۱۳۹۵ ه .ش. - داوطلبین در زمان ثبت نام ا اماً باید واجد شرایط ذیل باشند .... ثبت اسناد و املاک استان اصفهان به نشانی: اصفهان خیابان چهارباغ بالا ـجنب خانه .... تویسرکانی گفت: مسئولیت نیروی انسانی که تازه وارد مجموعه می شوند و همچون نهال های نوپایی هستند، ..... ساز رایگان) · چگونه از جلسه مصاحبه استخدامی سربلند بیرون بیاییم؟ کاشت نهال و توزیع نهال رایگان به مناسبت روز جهانی هوای پاک - ... www.khorramshahr.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=149...428 ۳۰ دی ۱۳۹۴ ه .ش. - یکی دیگر از بخش های برنامه شهرداری مشهر در مناسبت روز هوای پاک توزیع نهال رایگان توسط سازمان پارکها و فضای سبز در بین شهروندان بود که با ... ارتقا رفتارهای ترافیکی شهروندان اصفهانی sarvfeed.xyz/news/60290 وی نصب دوربین های ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و توقف بر روی خط عاب یاده ... وی در ادامه از اجرای مانور شهری با موضوع "عابر پیاده و ترافیک" توسط کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان ... نهال رایگان به شهروندان اصفهانی اهدا می شود/ فرصت ثبت نام. سمینار رایگان ب و کار در اصفهان | بنیاد فرهنگی ... www.jahangirifdn.com/news/سمینار-رایگان- ب-و-کار-در-اصفهان سمینار رایگان ب و کار در تاریخهای چهارشنبه 12 آبان-پنجشنبه 13 آبان و 14 ... برای ب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن 09130357456 تماس بگیرید. ثبت نام رایگان - جویشگر https://www.jooyeshgar.com/signup جویشگر یک بانک اطلاعات از محصولات و مشاغل است. شما می توانید محصول/خدمات خود را ثبت کرده یا محصول/خدمات مورد نیاز را بی د. پیش ثبت نام رایگان کارت ملی هوشمند در پست - شوشان shooshan.ir/fa/news/55229 ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - حموله گفت: ادارات پست مرکزی در سراسر استان خوزستان خدمات پیش ثبت نام را برای متقاضیان دریافت کارت ملی هوشمند به صورت رایگان انجام می دهند ... استقرار 10 پایگاه ثبت نام اینترنتی درون شهری رایگان ... javanonline.ir/.../استقرار-10-پایگاه-ثبت نام-اینترنتی-درون شهری-رایگان-سرشماری... ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - فرماندار و مدیر اجرایی ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان سمنان از استقرار 10 چادر ثبت نام اینترنتی رایگان سرشماری در سطح شهر سمنان خبر داد. فروش نهال پسته ، ید نهال پسته ، نهال پسته - istgah.com - ... www.istgah.com/fireview/kid_395/1101353.html نهال پسته ، فروش نهال پسته ارسال نهال پسته به اقصی نقاط کشور ، ارسال بذر پسته ... نام: محلاتی; ایمیل: تلفن: 05156728791 - 09159232175 - 09159276453 ... سامانه تاپان تاپار www.tapantapar.com/ ثبت نام و انتخاب رایگان است و فقط افراد دارای مهارت میبایست حساب خود را شارژ نمایند. قبل از انتخاب کارت ، استان مورد نظر را انتخاب بفرمایید. برای جستجوی مهارت ... معاون وزارت کشور: اصراری به برگزاری الکترونیکی ... nobiz.ir/news/41362 وی افزود: ما در این خصوص منتظر قانون هستیم که اگر زمان ثبت نام قانون شود، فرآیند ثبت نام صورت گیرد. تا امروز همان 30 ... احمدی اضافه کرد: از آنجایی که هنوز تاریخ ثبت نام قانون نشده نمی توان زمانی را اعلام کنیم. به محض اینکه ... نهال رایگان به شهروندان اصفهانی اهدا می شود/ فرصت ثبت نام. .... استخدام های عصر اصفهان – دوشنبه 2 اسفند 95. پژوهشکده گیاهان دارویی imp.ac.ir/ ... دانش بدون مجوز وزارت بهداشت و با سوء استفاده از نام پژوهشکده گیاهان دارویی توزیع شده است. ... تاریخ ثبت رویداد: 1395/11/11 ... گروه محصول: نهال گیاهان دارویی. نهال فروشی تیران - درج آگهی رایگان فری مال freemal.ir › عمده فروشی عمده فروشی تیران, تولید وعرضه انواع نهال مثمر 09138363127 انواع بادام : شاهرودی12 . ... انوع گیلاس:قاهری .درباری.... نام: سلیمی. تلفن: 09138363127. استان: اصفهان. انتخاب رشته کنکور سراسری 95 | 3گام 3gaam.com › اطلاعیه های ویژه › انتخاب رشته کنکور سراسری 95 در کنار این مزایا فراموش نکنید که شما نسبت به تحصیل دوره رایگان تعهد خدمت در کشور را .... اگر شما رشته ای را به صورت متمرکز قبول شده باشید در آن ثبت نام می کنید و بعد که اعلام شد ... یعنی همه مناطق 2 یا 3 با هم سنجیده می شوند و فرقی ندارد که شما منطقه 2 تهران باشید یا منطقه 2 اصفهان یا منطقه 2 هرمزگان. ...... نهال - ۴م آذر ماه۹۵ نظر داد. کود کامل مخصوص خیار 5 کیلویی زرینه | نهال زرین | بازار ... www.bbk-iran.com/product/9244/کود-کامل-مخصوص-خیار-5-کیلویی-زرینه نام تجاری: زرینه کود; مدیر عامل: مسعود اسماعیل خانیان; زمینه فعالیت: کشاورزی; نوع فعالیت: تولید کننده; شماره ثبت: 1569; سال تاسیس: 1374; آدرس سایت: تلفن تماس: 03137770298; نمابر: ... هزینه حمل و نقل: تحویل درب کارخانه اصفهان ... شرکت نهال زرین با 25 سال سابقه در زمینه تولید انواع کود کشاورزی در خدمات کشاورزان این مرز و ... گی اصفهان حضوری - یک مدیر www.so24.ir/list/گی+اصفهان+حضوری.html در غرب اصفهان و در شمال دره زاینده رود، توده ی کوچکی به نام کوه آتشگاه با ارتفاع 1670 .... استان اصفهان گفت: بیش از 400 هزار اصله نهال برای مقابله با بیابانزایی در اصفهان تولید شد. .... قبل توانست بار دیگر نام خود را به عنوان اردونشین تیم ملی بانوان ثبت کند این .... رایگان نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان. توزیع رایگان 5 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در بهاباد - ... yazdrasa.ir/-/توزیع-رایگان-5-هزار-اصله-نهال-در-هفته-منابع-طبیعی-در-بهاباد ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ه .ش. - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهاباد از توزیع 5000 اصله نهال رایگان در هفته منابع طبیعی در سطح شهرستان بهاباد خبر داد. علوم کشاورزی و بیولوژی - سیویلیکا https://www.civilica.com/calendar-listscience-ls05.html درخواست ثبت اطلاعات کنفرانس. کنفرانس های مرتبط ... ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ... برگزار کننده: انجمن علوم خاک ایران- صنعتی اصفهان - اصفهان وضعیت ... اسان رضوی | شماره :19206 | تاریخ 1394/12/11 khorasanrazavi.khorasannews.com/newspaper/page/19206/1 ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ه .ش. - ... اعتبار زیر مجموعه خود و ثبت نام جدید " کاسپین " تقریبا مراحل اداری و اصلی .... حاج ملاهادی سبزواری از پرورش یافتگان مکتب حکمی اصفهان است که پس از .... بادی ، توزیع 110هزار اصله نهال رایگان، غرس 11هزار اصله درخت به نام ... قهرمانان تنیس - شبکه نهال nahaltv.ir/برنامه ها/item/193060-قهرمانان-تنیس ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ ه .ش. - نوشته شده توسط محمد قاسمی.36ساله از اصفهان; 2017-02-22 10:32:39 سلام ... مدرسه ای که ریوما ایچیزن ryoma echizen در آن به تازگی ثبت نام کرده، ... فرزانگان امین 2 - نرم افزار مدیریت مدرسه هوشمند سمیم farzanegan2isf.sams.ir/ کلاسی که در بین تمامی کلاسها بالاترین میانگین را ب کند اردوی یک روزه در کویر به صورت رایگان خواهند داشت. ***مدیریت آموزشگاه*** مشروح خبر . ثبت نام - پرشین آگهی https://persianagahi.com/user/register درج آگهی رایگان ,آگهی استخدام و تبلیغات رایگان در پرشین آگهی باعث رونق بخشیدن به ب و کار صاحبان آگهی دهنده نیز میشود. ورود/ثبت نام|آگهی رایگان نیازبُر www.niazbor.com/login_register.php نیازبُر,نیازمندی های جنوب کشور,سایت درج آگهی,آگهی نامه,درج آگهی رایگان، نیازبُر،نیازمندی های استان بوشهر،نیازمندی های استان فارس،نیازمندی های استان هرمزگان ... دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و تی برای ... www.mcls.gov.ir/fa/law/12 ۲۱ فروردین ۱۳۸۵ ه .ش. - 12ـ اراضی تی: اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از اراضی موات ... بذور درختان و تولید نهال مرغوب قابل کاشت در عرصه جنگلها و اراضی مناسب .... که در این دستورالعمل به اختصار مواد 31، 32، 70، 75، 84 و 108 نام برده می شود. ..... برابر عرف محل و بصورت رایگان و انتقال قطعی منوط به اجرای طرح می باشد. سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان www.tebyan.net/ آهنگ محمد علیزاده به نام مثل مرگ ..... تو نبودی و من مانده بودم با خاطرات ثبت شده ای که پیدا شده بود مانده بودم با دفترچه ی شعرِ ی که بعد از خواندن عاشقانه هایمان ... اف اس پی مارکت | بهترین سایت تبلیغات کشاورزی با درج ... www.fspmarket.com/ ثبت نام در اف اس پی مارکت. بهترین مقالات ... شرح آگهی. فروش نهال سیب پایه مالینگ و مالینگ مرتون آگهی ویژه ... بذر. شرح آگهی. شرکت پاکان بذر اصفهان آگهی ویژه ... آزمون های سازمانی - آزمون mbti - کنفرانس توزیع و پخش www.ntpi.ir/notash/mbti/mbti_info.php خانه; اطلاعات بررسی بازار 88 تا 94 (رایگان) ... کالای ساندویچ پانل در سال 1393 درصد پخش اول : فولاد مبارکه اصفهان درصد ... کالای کلاسور و کیف اداری در سال 1388 درصد پخش اول : پاپکو درصد پخش دوم : نهال درصد پخش سوم : سهند ... ثبت نام در سایت ... آزمون روانشناسی تیپ شخصیتی برگرفته از نام پدیدآورندگان آن مایرز- بریگز به ... لیست پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی - ایران کنفرانس www.iranconferences.ir/فنی-، ی/3.../88-پژوهشکده-مراکزتحقیقاتی.html ۱۴ مهر ۱۳۹۰ ه .ش. - موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر · موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه ... موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال · موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. اصفهان | ثبت آگهی رایگان|درج آگهی رایگان|نیازمندی رایگان ... jar24.ir/اصفهان-r743192 مصالح ساختمانی , اطمینان موزاییک با بیش از نیم قرن سابقه درخشان)فروش انواع موزاییک در طرح های مختلف در ابعاد 40×40مجهز به دستگاه های تمام... تبلیغات و درج آگهی رایگان | هفتاد ده www.7010.ir/tag/خدمات/ هفتاد ده سایتی است برای درج آگهی رایگان. با ثبت آگهی ملک خودرو بازار کار و ... در 7010 میتوانید در اینترنت تبلیغات رایگان داشته باشید. قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی - سازمان جنگل ها، مراتع و ... www.zanjan.frw.org.ir/00/fa/staticpages/page.aspx?tid=13254 1 تعداد کنده درخت یا نهال با بوته جنگلی در هر تار آن جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد ... ماده 8 اراضی و املاک مواتی که به نام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنها است از ...... بیع و ماده 70 به صورت رایگان خواهد بود وتصمیم گیری درخصوص تعیین موقعیت و ... | اروم نهال |نهال میوه مرکز فروش و اصلاح نهال میوه www.urumnahal.com/ نهالستان اروم نهال در زمینه نهال کاری و اصلاح نژاد، ید نهال و فروش نهال ، احداث باغ میوه ، نهال ... ورود به سیستم; |; ثبت نام; |; نقشه سایت; |; راهنما .... خدمات مشاوره رایگان در احداث و نگهداری باغات و مشارکت در طرح های بزرگ و کوچک احداث باغ و جنگل در داخل ... معرفی ارقام به اصفهان ، نهال به پیوندی ، نهال به محلی ، نهال به ترش آذربایجان ، نهال به ... استفاده اعضاء از خدمات موسسه بینایی سنجی و عینک سازی ... iaeo.org/chaharmahal/?p=503 ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ ه .ش. - ه گزارش معاونت آموزش و فناوری، به دنبال ابلاغ فراخوان ثبت نام نخستین ... جهت رفاه حال اعضاء سازمان ،موسسه بینایی سنجی و عینک سازی آفتاب اصفهان آماده ارائه خدمات به شما عزیزان با ... 4- تحویل لنز طبی و رنگی ،آموزش استفاده رایگان توسط کارشناس بینایی ... 5-تعمیر انواع عینک های طبی و آفت بصورت رایگان. وبسایت شرکت دنیای رفاه البرز و آژانس مسافرتی نهال گشت ... dralborz.hivitrin.com/مشهد-2 نام هتل. آدرس. فاصله تا حرم. (پیاده روی). تلفن. رزرواسیون. فولبرد پیک. هر نفر. فولبردغیر پیک. هر نفر. توضیحات ... 75. 35. منو انتخ . سرویس به. حرم رایگان. 2. فهرست سازمانهای مردم نهاد حوزه ک ن کار و خیابانی khairieh.ir/index.php/فهرست-سازمانهای-مردم-نهاد-حوزه-ک ن-کار-و-خیابانی نام سمن: انجمن خیریه حمایت از ک ن خیابانی احسان ... مؤسسه رویش نهال جوان، حمایت از ک ن در معرض آسیب و آسیب دیده و حمایت از ک ن کار و خیابان را در سرلوحه ... همه اشخاص حقوقی مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند www.shada.ir/portal/home/showpage.aspx?object=news...85fb... ir نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام کنند تا مقدمات لازم از جمله آموزش و. ... به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش رایگان ثبت نام کنند. ایباغ ebagh.com/ نهال درخت پشن فروت ... نهال گردو خوشه ای ... نهال میوه فیجوا یا فوجیا ..... نفری باشید که از ایزهای ایباغ مطلع می شوید ثبت نام. [email protected] 09113959194. توزیع نهال رایگان مرکبات در شهرستان لالی :: روابط عمومی ... www.prajk.ir/news/4830/توزیع-نهال-رایگان-مرکبات-در-شهرستان-لالی ۲ روز پیش - توزیع نهال رایگان مرکبات در شهرستان لالی. نهال رایگان مرکبات بین باغداران شهرستان لالی توزیع گردید . بنا بر گزارش روابط عمومی سازمان جهاد ... خبرگزاری آریا - توزیع نهال رایگان در بوستان های شمال شرق ... www.aryanews.com/news.aspx?code=20160227153407999&svc=147 ۸ اسفند ۱۳۹۴ ه .ش. - خبرگزاری آریا-معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 4 با اشاره به برنامه های طرح استقبال از بهار 95، از توزیع نهال رایگان در بوستان ها خبر ... تصادف مرگبار وانت با پراید؛ 6 نفر کشته شدند kobiz.ir/news/61278 نشست مشترک معاونان ارزی عملکرد دستگاه های اجرایی استان اصفهان · نشست خبری مدیر ... نهال رایگان به شهروندان اصفهانی اهدا می شود/ فرصت ثبت نام تا 13 اسفند. آموزش ان ال پی بایگانی - آموزش و ارتباطات موثر با رویکرد nlp ertebateno.com/category/آموزش-ان-ال-پی/ تاریخچه ان ال پی : نهال ان ال پی در واقع در دهه ۱۹۷۰ میلادی تو سط ریچارد بندلر دانشجوی ... با استفاده از فرم زیر می توانید در دوره آموزشی رایگان ان ال پی ثبت نام نمائید. نمایندگی خدمات پس ازفروش گلبین گاز در اصفهان|درج آگهی ... newagahi.ir/ads/39080/نمایندگی-خدمات-پس-ازفروش-گلبین-گاز-در-اصفهان.html ۲۲ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - تعمیرات گلبین گاز در اصفهان اجاق گاز گلبن گاز در اصفهان نمایندگی تعمیرات اجاق گلبن گاز در اصفهان نصب،راه اندازی ... ورود / ثبت نام| بازار مجازی |مشاغل در شهر |تبلیغات اینترنتی bazarmajazi.com/login_register.php تبلیغات رایگان در سایت بازار مجازی ایران | نیازمندی در شهر |تبلیغات اینترنتی | درج آگهی رایگان | نیازمندی آنلاین | خدمات | استخدام | املاک | ساختمان | صنعت ... فروشگاه گل و گیاه بن سای ایرانی iranibonsai.com/ در صورت نیاز به مشاوره و یا بروز مشکل برای گیاهانتان می توانید از خدمات رایگان این موسسه بهره مند شوید و یا درختان ... مدیر دیده میشود و همچنین شما میتوانید از آدرس ایمیل خود برای ثبت نام در سایت نیز استفاده کنید! دوره آموزشی بن سای در شهر اصفهان ... مجله پنجره خلاقیت | ایده های علی اصغر جهانگیری برای ... www.khalaghiyat.com/portal/ایده¬های- -علی-اصغر-جهانگیری-برای-خ/ و فرم ثبت نام را پر کنیم تا بیایند اتاق ما را ببینند و برای تولید محصولات ...... سلام اقای جهانگیری من ایده تولید برق رایگان از اهنربا دارم و میدانم که میشود برق خانه ... طرح مشکلات از شما؛پیگیری آن با ما - خبرآنلاین www.khabaronline.ir/detail/285574/society/problems ۱۹ فروردین ۱۳۹۲ ه .ش. - با سلام اردیبهشت سال گذشته ت خبر ثبت نام مسکن مهر دانشجویی را مطرح نمود ..... مگه ما چند معاون اجرایی باید تاوان کمبود نیرو را بدهیم و یا رایگان ... جستجوهای مربوط به ثبت نام نهال رایگان اصفهان دریافت نهال رایگان از شهرداری تهران درخواست نهال رایگان فروش نهال در اصفهان مراکز توزیع نهال رایگان در تهران سازمان پارکها و فضای سبز اصفهان سازمان پارکها و فضای سبز تهران نهالستان اصفهان قیمت نهال 1 2 3 4 صفحهٔ بعدی


مشاهده متن کامل ...
فهرست روستاهای سرداب
درخواست حذف اطلاعات
سرداب (سرباز) آن ۱٬۰۸۸ نفر (۲۱۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن جلال آباد (سرباز) جمعیت آن ۴۶۳ نفر (۸۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۱۹ مهرریتی (سرباز) جمعیت آن ۴۱۵ نفر (۶۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۴۹ کاشک (سرباز) جمعیت آن ۷۱ نفر (۱۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۱۱ زیارت (سرباز) جمعیت آن ۲۰۰ نفر (۴۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۳ ملک آباد (سرباز) جمعیت آن ۲۵ نفر (۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۲۲ سی سرک بن (سرباز) جمعیت آن ۳۶ نفر (۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۷ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۷ کارچان (سرباز) جمعیت آن ۴۳۱ نفر (۹۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۰۸ کوش (سرباز) جمعیت آن ۸۲۳ نفر (۲۰۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۳۵ ظاهرآباد (سرباز) جمعیت آن ۲۰۵ نفر (۳۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۵۵ کلانی (سرباز) جمعیت آن ۲۴ نفر (۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۰۲ فیروزآباد (سرباز) آن ۲٬۱۶۳ نفر (۳۹۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۷ واژه) - ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۹ سران (سرباز) جمعیت آن ۶۲ نفر (۱۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۱۷ مکی (سرباز) جمعیت آن ۲۴۵ نفر (۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۱۷ کمبیل (سرباز) جمعیت آن ۴۹ نفر (۱۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۱۷ کلگ (سرباز) جمعیت آن ۵۶ نفر (۱۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۰۶ عیسی آباد (سرباز) جمعیت آن ۴۱۶ نفر (۵۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۳۳ حسین آباد (سرباز) جمعیت آن ۳۵۵ نفر (۵۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۲ تاج آباد (سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۸ قاسم آباد (سرباز) جمعیت آن ۶۲۶ نفر (۹۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن عیسی آباد (سرباز) جمعیت آن ۴۱۶ نفر (۵۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۳۳ تاج آباد (سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۸ قاسم آباد (سرباز) جمعیت آن ۶۲۶ نفر (۹۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۰۱ حسین آباد (سرباز) جمعیت آن ۳۵۵ نفر (۵۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۲ سولدان (سرباز) جمعیت آن ۹۴۱ نفر (۱۷۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۱ گورناگان (سرباز) جمعیت آن ۸۵۳ نفر (۱۵۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۵ نیل (سرباز) جمعیت آن ۴۴ نفر (۱۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۴۶ بن اب (سرباز) جمعیت آن ۳۳۱ نفر (۶۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۶ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۹ اناران (سرباز) جمعیت آن ۱۴۷ نفر (۳۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۴۳ گران (سرباز) جمعیت آن ۱۲۴ نفر (۲۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۰۹ حسن آباد (سرباز) جمعیت آن ۱۲۲ نفر (۲۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۴ جمال آباد (سرباز) جمعیت آن ۱۳۵ نفر (۲۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۲۲ کان (سرباز) جمعیت آن ۳۹۴ نفر (۶۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۱۶ زیان (سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۴ پیران (سرباز) جمعیت آن ۵۹ نفر (۱۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۱ گنج آباد (سرباز) جمعیت آن ۳۲۵ نفر (۶۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۴۴ بندان (سرباز) جمعیت آن ۷۳۴ نفر (۱۳۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۳ پیری (سرباز) جمعیت آن ۱۲۹ نفر (۲۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۵ کهیری (سرباز) جمعیت آن ۶۱۵ نفر (۱۳۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۵۴ سفلی (سرباز) جمعیت آن ۱۳۱ نفر (۲۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۶ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت درمنک (سرباز) جمعیت آن ۸۹ نفر (۲۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۳ کلینوکان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۴۱ نفر (۳۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۱۴ احمدآباد (سرباز) جمعیت آن ۶۱ نفر (۱۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۴۳ گورناک (سرباز) جمعیت آن ۴۳۸ نفر (۷۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۴ خسروآباد (سرباز) جمعیت آن ۴۴ نفر (۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۹ زئی (سرباز) جمعیت آن ۷۶ نفر (۲۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۸ کیکی (سرباز) جمعیت آن ۱۸۲ نفر (۳۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۵۸ منتان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۵ نفر (۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۲۷ قاسم آباد (میرکند) (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۵ نفر (۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۰۱ بهلیر سیرجاه (رده روستاهای شهرستان سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۲ سری مچان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۶۱ نفر (۸۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۰ پیرگزان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۱۴ نفر (۲۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۴ نورآباد (سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۳۵ قادرآباد (سرباز) جمعیت آن ۱۴۹ نفر (۳۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۵۸ جنگران (رده روستاهای شهرستان سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۲۵ شیرآباد (سرباز) جمعیت آن ۴۴ نفر (۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۷ واژه) - ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۹ شهر بن (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۶ نفر (۱۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۸ ابچگی (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۵۵ نفر (۴۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۳۲ گواتامن (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۸ نفر (۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۴۸ نادرآباد (سرباز) جمعیت آن ۱۴۴ نفر (۲۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۰۷ شیرآباد (سرباز) جمعیت آن ۴۴ نفر (۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۷ واژه) - ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۹ شکشیدر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۷۸۹ نفر (۱۶۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۵۵ نوگر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۸۷ نفر (۱۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۴۰ سیاه بن (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۹۵ نفر (۲۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۸ میرزمین (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۳۴ نفر (۲۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۰۱ میدان جاه (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۰۶ نفر (۱۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۵۷ زیمدان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۷۲ نفر (۱۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۸ شندوکان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۳ نفر (۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۰ کمبیک دپ (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۳۰ نفر (۵۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۱۷ مشاع مکران (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۲۳ نفر (۴۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۰۸ کپک (سرباز) جمعیت آن ۱۵۷ نفر (۲۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۲۳ گزرینگ (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۳۰ نفر (۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۲۳ پیرمیس (رده روستاهای شهرستان سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۴ شوریکان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۷۷ نفر (۱۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۶ بناب (سرباز) جمعیت آن ۱۱۷ نفر (۲۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۱ نوکین ده (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۹۷ نفر (۱۰۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۴۰ چاه هاشم (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۱ نفر (۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۰ چاه عثمان (سرباز) جمعیت آن ۵۴ نفر (۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۶ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۴ تولیاب (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۵ نفر (۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۱ راچدر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۸۴ نفر (۶۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۱ هوت آباد (سرباز) جمعیت آن ۹۵۱ نفر (۱۹۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۲۱ جمیدر (سرباز) جمعیت آن ۵۲۵ نفر (۱۰۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۲۴ راچدر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۸۴ نفر (۶۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۱ مچ کور (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۷۵ نفر (۷۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۷ چاه هاشم (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۱ نفر (۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۰ گورناگ (سرباز) جمعیت آن ۳۲۶ نفر (۶۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۴ پرو تان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۰۵ نفر (۲۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۲ صابرآباد (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۸۶ نفر (۴۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۳۵ وتکوه (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۶۵ نفر (۳۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۵۰ دادهی (رده روستاهای شهرستان سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۲ ککدان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۳۷ نفر (۸۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۵۰ پند (سرباز) جمعیت آن ۷۴ نفر (۱۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۶ مچان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن 736 نفر (118خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۲۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۵ سبتان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۷ نفر (۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۷ سالاربریم (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۹۶ نفر (۲۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۵ بی چند (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۳۱ نفر (۶۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۳ الیدر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۴۴ نفر (۳۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۳۱ سگار (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۶۲۴ نفر (۱۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۸ خداآباد (سرباز) جمعیت آن ۲۰۹ نفر (۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۲ دربند (سرباز) جمعیت آن ۳۶ نفر (۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۲۶ سگار (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۶۲۴ نفر (۱۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۸ اواران (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۰ نفر (۱۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۵۰ تلبان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۱۲ نفر (۲۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۰ گیمان (سرباز) جمعیت آن ۱۵۶ نفر (۳۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۰۴ گرگ (سرباز) جمعیت آن ۳۳۰ نفر (۷۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۱۵ زاتان وری (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۲۱ نفر (۲۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۵ پتان (سرباز) جمعیت آن ۳۱۸ نفر (۶۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۶ نوکان (سرباز) جمعیت آن ۳۵۹ نفر (۷۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۳۹ مزن زمین (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۱۸ نفر (۸۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۰۵ زمین بندان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۶۷ نفر (۳۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۷ گمشادآباد (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۶ نفر (۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۴۲ بندیگان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۴۷ نفر (۵۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۵ انجیرک (سرباز) جمعیت آن ۵۵۱ نفر (۱۰۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۴۶ منطقه لد (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۹۹۶ نفر (۱۷۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۳۰ کادو بازار (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۹ نفر (۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۰۸ دلارام (سرباز) جمعیت آن ۱۵۷ نفر (۳۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۵۷ مادانچاه (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۲۵ نفر (۱۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۲۵ ماکول (رده روستاهای شهرستان سرباز) ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۹ نفر (۱۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران ماکول (لکه پوستی) «نتایج سرشماری عمومی نفوس و ۲ کیلوبایت (۷۱ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۲۹ کناران (سرباز) جمعیت آن ۱۸۳ نفر (۳۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۲۰ زردبن (رده روستاهای شهرستان سرباز) آن ۱٬۱۴۶ نفر (۲۰۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۰
نمایش (۲۰تای قبلی | ۲۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

مشاهده متن کامل ...
پایان نامه درباره نظام آموزش و پرورش در ایران
درخواست حذف اطلاعات

فرمت :word تعداد صفحه :172

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه.................................... 2

1-2- بیان مساله............................... 3

سوال اصلی تحقیق...................... 6

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق....................... 8

1-4- اه تحقیق.............................. 12

فصل دوم : ادبیات تحقیق....................... 12

2-1- پیشینه تحقیق............................. 12

2-1-1- پیشینه تحقیق درجهان.................... 14

2-1-2- پیشینه تحقیق درایران................... 17

2-2- مفهوم آموزش وپرورش....................... 20

2-3- جامعه شناسی آموزش وپرورش................. 21

2-4- هدف جامعه شناسی آموزش وپرورش............. 22

2-5- نظام جدید آموزش وپرورش درایران........... 24

2-6- نظام آموزش وپرورش ایران..... 26

2-7- آموزش وپرورش دوره متوسطه................. 29

2-8- افت تحصیلی............................... 34

2-9- عوامل افت تحصیلی......................... 48

2-10- بررسی افت تحصیلی وعوامل موثر درآن درچند کشور خارجی 48

2-11- دلایل ترک تحصیل در منطقه خاورمیانه....... 51

2-12- افت تحصیلی درچند کشور پیشرفته صنعتی وشیوه های مقابله با آن 51.............................................

2-13- مقابله با افت تحصیلی درکشورهای آسیا واقیانوس آرام 51

2-13-1- اقدام های سازمانی..................... 51

2-13-2- اقدام های تربیتی ..................... 52

2-13-3- اقدام های انگیزشی ومادی............... 52

2-13-4- مشارکت اولیاء وجامعه محلی............. 52

2-13-5- اقدامهای غیر رسمی..................... 53

2-14- افت تحصیلی درغرب وشیوه های مبارزه باآن.. 53

2-14-1- افت تحصیلی وعوامل فردی................ 53

2-14-2- افت تحصیلی وکمبود خانوادگی............ 54

2-14-3- افت تحصیلی وعوامل درون مدرسه.......... 55

2-15- شیوه های برخورد با پدیده افت تحصیلی درغرب 56

2-15-1- روشهای ترمیمی وجبرانی مقابله با افت تحصیلی 56

2-15-2- روشهای تغییر وتحول بنیادی مدرسه....... 56

2-16- روشهای اصلاحی ودرمان آموزش وپرورش........ 58

گرایش اول تامل آموزش وپرورش جبرانی ، کلاسهای تطبیقی ، آموزش متقابل و خدمات حمایتی در مدرسه است.

2-16-1- آموزش وپرورش جبرانی................... 59

2-16-1-1- برنامه های متنوع جبرانی............. 59

2-16-1-2- اثرات آموزش وپرورش جبرانی........... 60

2-16-2- خدمات حمایتی.......................... 61

2-16-2-1- خدمات حمایتی در فرانسه.............. 61

2-16-2-2- خدمات حمایتی در بلژیک : کلاسهای تطبیقی 62

2-16-3- آموزش متقابل.......................... 63

2-16-4- های مبارزه با نابرابریها.......... 64

2-16-5- آموزش خانواده......................... 66

2-16-6- پیوند خانه ومدرسه..................... 68

2-16-7- پروژه های محلی ومنطقه ای مبارزه با افت تحصیلی 69

2-17- بررسی مساله افت تحصیلی وارائه راه حلهای پیشنهادی در ایران 72

2 - خسارتهای ناشی از ش ت تحصیلی درایران.... 77

2-19- راه حلهای پیشنهادی واجرایی.............. 78

2-20- روش دیگر جلوگیری از افت تحصیلی.......... 79

2-21- رویکردهای جامعه شناسی به آموزش وپرورش... 83

2-22- مفاهیم کلیدی............................ 93

2-23- چارچوب نظری تحقیق....................... 98

نقد وبررسی رویکردهای جامعه شناسی به آموزش وپرورش

2-24- مدل تحلیلی تحقیق........................ 105

2-25- فرضیه های تحقیق......................... 106

مدل تحلیلی عوامل اجتماعی موثر بر افت تحصیلی

2-26- تعاریف نظری وعملیاتی مفاهیم............. 108

فصل سوم : روش شناسی تحقیق.................... 117

3-1- جامعه آماری.............................. 117

3-2- شیوه برآورد حجم نمونه.................... 118

3-3- روش نمونه گیری........................... 119

3-4- واحد وسطح مشاهده......................... 120

3-5- شیوه جمع آوری اطلاعات..................... 121

3-6- اعتبار وپایایی........................... 122

3-7- روش تجزیه وتحلیل داده های آماری.......... 123

3-8- محدودیتها................................ 123

فصل چهارم : نتیجه گیری ویافته های تحقیق

4-1- نتایج توصیفی............................. 128

4-2- نتایج همبستگی ها......................... 143

4-3- نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره... 151

4-4- نتایج حاصل از تحلیل مسیر................. 154

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1- خلاصه نتایج حاصل از توصیف داده ها......... 159

5-2- خلاصه نتایج حاصل از تبیین داده ها......... 160

5-3- پیشنهاد ها............................... 166

فهرست نمودار و جداول

عنوان صفحه

ج شماره 1) توزیع فروانی جنس پاسخگویان

ج شماره 2) توزیع فروانی تأهل پاسخگویان

ج شماره 3) توزیع فروانی محل تولد پاسخگویان

ج شماره 4) توزیع فروانی سال تولد پاسخگویان

ج شماره 5) توزیع فروانی رشته تحصیلی

ج شماره 6) توزیع فروانی نوع مدرسه

ج شماره 7) توزیع فروانی معدل درسی دانش آموزان

ج شماره 8) توزیع فروانی تعداد دروس تجدیدی

ج شماره 9) توزیع فروانی میزان تحصیلات پدر

ج شماره 10) توزیع فروانی میزان تحصیلات مادر

ج شماره 11) توزیع فروانی شغل پدر

ج شماره 12) توزیع فروانی شغل مادر

ج شماره 13) توزیع فروانی درآمد ماهیانه خانوار

ج شماره 14) توزیع فروانی مقدار زمین زراعتی

ج شماره 15) توزیع فروانی تعداد اعضاء خانواده

ج شماره 16) توزیع فروانی زندگی با افراد

ج شماره 17) توزیع فروانی کمک گرفتن درسی

ج شماره 18) توزیع فروانی زیر بنای فعلی منزل مس ی

ج شماره 19) توزیع فروانی س رستی مالی خانواهد

ج شماره 20) توزیع فروانی توزیع فراوانی وضعیت مسکن

ج شماره 22) توزیع فروانی توزیع فراوانی محل س ت

ج شماره 23) توزیع فروانی توجه به رفع مشکلات

ج شماره 24) توزیع فروانی میزان نظارت والدین (پدر)

ج شماره 25) توزیع فروانی میزان تظارت والدین (مادر)

ج شماره 26) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی والدین

ج شماره 27) توزیع فروانی برنامه ریزی والدین جهت کنترل درسی فرزندان (پدر)

ج شماره 28) توزیع فروانی برنامه ریزی والدین جهت کنترل درسی فرزندان (مادر )

ج شماره 29) توزیع فروانی تمایل به درس خواندن

ج شماره 30) توزیع فروانی وجود شغل مناسب

ج شماره 31) توزیع فروانی انتخاب شغل دلخواه

ج شماره 32) توزیع فروانی استفاده از کتابها ...

ج شماره 33) توزیع فروانی استفاده از امکانات برای کمک به حل تمرینها و ...

ج شماره 34) توزیع فروانی استفاده از معلمان خصوصی

ج شماره 35) توزیع فروانی استفادهاز آموزشگاهها

ج شماره 36) توزیع فروانی استفاده از اقوام و دوستان

ج شماره 37) توزیع فروانی تأمین مخارج زندگی

ج شماره 38) توزیع فروانی جایگاه نظر خواهی در خانواده

ج شماره 39) توزیع فروانی جنبه های نظر خواهی از فرزندان

ج شماره 40) توزیع فروانی قابل اجرا بودن تصمیمات فرزندان

ج شماره 41) توزیع فروانی میزان پی گیری والدین از عملکرد تحصیلی فرزندان (پدر)

ج شماره 42) توزیع فروانی میزان پی گیری والدین از عملکرد تحصیلی فرزندان (مادر)

ج شماره 43) توزیع فروانی محیط گرم و عاطفی خانواده

ج شماره 44) توزیع فروانی توجه به مشکلات روحی و جسمی فرزندان

ج شماره 45) توزیع فروانی داشتن اطاق خصوصی و ...

ج شماره 46) توزیع فروانی کمک از مشاوران درسی

ج شماره 47) توزیع فروانی تأثیر عدم امکانات رفاهی در ...

ج شماره 48) توزیع فروانی درس خواندن در رشته تضمین شغل

ج شماره 49) توزیع فروانی بیزاری از رشته فاقد شغل

ج شماره 50) توزیع فروانی اختلاف با پدر

ج شماره 51) توزیع فروانی اختلاف با مادر

ج شماره 52) توزیع فروانی اختلاف با برادر و خواهر

ج شماره 53) توزیع فروانی ضرورت درس خواندن

ج شماره 54) توزیع فروانی امیدواری به آینده شغلی

ج شماره 55) توزیع فروانی امیدواری به آینده شغلی

ج شماره 56) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی با پدر

ج شماره 57) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی با مادر

ج شماره 58) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی با برادر و خواهر

ب) نتایج استنباطی: فهرست نمودار و جداول نتایج استنباطی

ج شماره 59) سطح تحصیلات خانواده و افت تحصیلی فرزندان

ج شماره 60) پایگاه اجتماعی - اقتصادی و افت تحصیلی فرزندان

ج شماره 61) عدم توجه کلی به فرزند در خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان

ج شماره 62) کنترل درسی فرزند از سوی والدین و افت تحصیلی دانش آموزان

ج شماره 63) نگرش فرد نسبت به اینده شغلی خود و افت تحصیلی

ج شماره 64) امکانات تحصیلی فرزندان در خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان

ج شماره 65) گسیختگی روابط عاطفی در خانواده با افت تحصیلی دانش آموزان -

ج شماره 66) سطح تحصیلات خانواده و عدم توجه کلی به فرزند

ج شماره 67) سطح تحصیلات پدر و توجه به فرآیند تحصیل فرزند

چکیده

از مسائل مهم جامعه ما افت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است. پدیده ای که مانعی جدی برای رسیدن به اه عالی آموزش و پرورش به حساب می آید. موضوع تحقیق حاضر «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه (دختر و پسر) در شهرستان آمل است. هدف اصلی پژوهش حاضرشناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان و ارائه را ارهای صحیح بر اساس ارزشها و هنجارهای ملی و دینی برای بهبود این وضعیت است. روش تحقیق ما پیمایشی و جامعة آماری ما مجموع دانش آموزان دختر و پسری است که در داد ماه 1383 نتوانستند کارنامه قبولی دریافت کنند. شیوه نمونه گیری در تحقیق حاضر، نمونه گیری طبقه ای متناسب از نظر حجم بوده و بر اساس آن 178 دانش آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. از میان رویکردهای مختلف جامعه شناسی در مورد افت تحصیلی، رویکرد تضاد به عنوان رویکرد اصلی در چارچوب نظری انتخاب شد که بر اساس آن رویکرد، مدل کلی تحلیل رسم شده و تحقیق صورت گرفت. در تحقیق حاضر متغیر وابسته ما افت تحصیلی بود که متغیرهای مستقل زیادی بر آن تأثیر داشت ولی چهار متغیر عمده انتخاب شده و بر اساس آن چهار فرضیه کلی بدین گونه مطرح شد. بین پایگاه اجتماعی - اقتصادی خانواده، سطح تحصیلات خانواده، عدم انسجام و گسیختگی روابط در خانواده و نگرش فرد نسبت به آینده شغلی خود با افت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. بررسی هر چهار فرضیه از طریق ضریب همبستگی تای کندال صورت گرفت که نتایج آنها بدین گونه است. فرضیه اول یعنی بین پایگاه اجتماعی - اقتصادی خانواده با افت تحصیلی با اطمینان 99 درصد و سطح خطای کمتر از 1درصد و فرضیه دوم یعنی بین سطح تحصیلات خانواده و افت تحصیلی با اطمینان 99 درصد و سطح خطای کمتر از 5 درصد و فرضیه سوم یعنی بین عدم انسجام و گسیختگی روابط در خانواده با افت تحصیلی با اطمینان 99 درصد و سطح خطای کمتر از 1 درصد نشانگر رابطه بین سه متغیر اصلی مستقل بیان شده با افت تحصیلی بود ولی در آزمون فرضیه چهارم هیچ رابطه آماری معناداری بین نگرش فرد نسبت به آینده شغای با افت تحصیلی وجود ندارد. جهت شناخت میزان و شدت همبستگی میان مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون چند متغیره وبرای شناخت اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته یعنی افت تحصیلی از روش تحلیل مسیر استفاده شده است که در روش تحلیل رگرسیون سطح تحصیلات خانواده (با ضریب تأثیر 18/0) و در روش تحلیل مسیر (با مجموع ضریب مسیر (21/0) بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته یعنی افت تحصیلی داشته است.مشاهده متن کامل ...
توزیع بسته های افطار برای رزمندگان غزه
درخواست حذف اطلاعات
 تصاویر : توزیع بسته‌های افطار برای رزمندگان غزه

 تصاویر : توزیع بسته‌های افطار برای رزمندگان غزه

 تصاویر : توزیع بسته‌های افطار برای رزمندگان غزه

 تصاویر : توزیع بسته‌های افطار برای رزمندگان غزه

 تصاویر : توزیع بسته‌های افطار برای رزمندگان غزه

 تصاویر : توزیع بسته‌های افطار برای رزمندگان غزه

 تصاویر : توزیع بسته‌های افطار برای رزمندگان غزه

 تصاویر : توزیع بسته‌های افطار برای رزمندگان غزه

تصاویر : توزیع بسته‌های افطار برای رزمندگان غزه

 تصاویر : توزیع بسته‌های افطار برای رزمندگان غزه

 تصاویر : توزیع بسته‌های افطار برای رزمندگان غزه


مشاهده متن کامل ...
اتوماسیون سیستم های توزیع
درخواست حذف اطلاعاتبا گذشت بیش از یک قرن از طراحی و راه‌اندازی اولین شبکه انرژی الکتریکی با یک نیروگاه متمرکز و بار توزیع‌شده در سال 1882 توسط توماس ادیسون، که تعداد 59 مشترک را با ولتاژ 110 ولت مستقیم تغذیه می‌کرد
دسته بندی برق
فرمت فایل doc
حجم فایل 5403 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 237
اتوماسیون سیستم های توزیعفروشنده فایل


کد کاربری 15با گذشت بیش از یک قرن از طراحی و راه‌اندازی اولین شبکه انرژی الکتریکی با یک نیروگاه متمرکز و بار توزیع‌شده در سال 1882 توسط توماس ادیسون، که تعداد 59 مشترک را با ولتاژ 110 ولت مستقیم تغذیه می‌کرد و مقایسه آن با وضعیت کنونی شبکه‌های عظیم تأمین انرژی الکتریکی می‌توان علاوه بر مشاهده‌ی پیشرفت سریع این صنعت به افزایش باور ن ی تقاضای مصرف‌کنندگان برای این انرژی پی برد. با افزایش این نیاز شبکه‌های برق نیز دچار تغییر و گستردگی و پیچیدگی شدند و این گستردگی تا به حدی افزایش پیدا کرد که هم‌اکنون شبکه‌های برق‌رسانی، در سطح تولید، انتقال و توزیع به عنوان عظیم‌ترین ساخته دست بشر محسوب می‌شوند. مهم‌ترین ویژگی‌ این شبکه، به هم‌پیوستگی آن است، به طوری که ناپایداری در نقطه‌ای کوچک از شبکه قادر خواهد بود تمام نقاط شبکه را تحت تأثیر قرار دهد و این امر وم کنترل و نظارت دقیق را بر قسمت‌های مختلف شبکه روشن می‌سازد.


از طرف دیگر انرژی الکتریکی نیز مانند سایر انرژی‌های دیگر پیرو نظام اقتصادی عرضه و تقاضا می‌باشد و لذا بالا بردن سود و کاهش هزینه از اصلی‌ترین ارکان حفظ بقاء آن است. انرژی الکتریکی همواره از سه سطح تولید، انتقال و توزیع مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای افزایش بهره‌ باید برق را با حداقل تلفات از نیروگاه‌ها به دست مصرف‌کننده رساند. که در این بین با خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت بخش‌های مختلف، هر کدام از سه بخش تولید، انتقال و توزیع باید حداقل تلفات را برای بالا بردن بهره اقتصادی خود ایجاد کنند. داده‌های آماری بیان‌گر این مطلب است که بخش عظیمی از تلفات انرژی الکتریکی در سطح توزیع صورت می‌گیرد، یعنی بخش کم‌تری از انرژی رسیده به سطح 20kv به مصرف‌کننده می‌رسد. این امر سبب شده تا بخش توزیع مورد توجه قرار گرفته و راه‌هایی برای بالا بردن کارایی آن ایجاد شود.


اتوماسیون یکی از راه‌هایی است که می‌تواند با نظارت و مانیتورینگ شبکه توزیع، امکان کنترل‌پذیری این شبکه را بیش‌تر کند.


طرح‌های اتوماسیون در سطوح تولید و انتقال از مدت‌ها پیش مورد توجه قرار گرفته و انجام شده‌اند. روند کلی اتوماسیون در سطح جهانی برای سیستم‌های توزیع از اواسط دهه‌ی 70 میلادی آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.


پایان‌نامه‌ی حاضر با عنوان «اتوماسیون سیستم‌های توزیع» سعی دارد تا در سطحی مشخص به معرفی این سیستم و بررسی ویژگی‌های آن بپردازد. لازم به ذکر است که اتوماسیون زمینه‌ای گسترده داشته و پرداختن به همه جوانب آن در یک پایان‌نامه‌ی سطح کارشناسی ممکن نمی‌باشد. این پروژه شامل بیان کلیاتی در مورد اتوماسیون بوده و بیش‌تر جنبه تئوری دارد ولی در عین حال، هر کجا لازم بوده اشاره‌ای به پژوهش‌ها و پروژه‌های کاربردی و عملیاتی در این زمینه شده است.


بنابر توصیه راهنما در برخی از بخش‌ها وارد جزئیات مطالب شده و بیش‌تر به آن‌ها پرداخته شده است، که از جمله آن می‌توان به بخش مخابرات اشاره کرد.


پروژه حاضر به دلیل گستردگی مطلب، شامل گرایش‌های مختلفی ازجمله گرایش‌های مخابرات، الکترونیک و کنترل می‌باشد. البته زمینه‌ی اصلی اتوماسیون توزیع، بنابر کاربرد آن مربوط به گرایش قدرت است لذا آشنایی و تسلط بر مفاهیم مختلف هر گرایش در کنار درک عمیق از سیستم‌های قدرت زمینه را برای درک مفاهیم آماده می‌سازد


فهرست مطالب


-مقدمه 7


-فصل اول: کلیاتی در مورد اتوماسیون10


انواع روشها و سیستمهای اتوماسیون شبکه توزیع 12


اجزاء سیستم اتوماسیون 15


انتخاب وظایف اتوماسیون 16


سطوح اتوماسیون 19


اتوماسیون و اقتصاد 33


- فصل دوم : سیستم جمع آوری، پردازش وانتقال اطلاعات 51


نیازهای پست 52


نیازهای ک نت telecontrol 53


rtu و اجزاء آن 53


rtucan (نمونه داخلی) 67


sectionalizer 70


recloser 74


capacitor control 94


- فصل سوم : مخابرات اتوماسیون 98


مخابرات دیجیتال 101


اجزاء سیستم مخابراتی دیجیتال 102


م اسیون 106


ضرورت م اسیون 107


انواع م اسیون 108


isi و ber 120


همزمانی(synchronization) 124


qpsk 128


oqpsk 131


msk 132


gmsk 134


کدکننده ها 143


کنترل خطا 145


فرمت داده 147


نمونه عملی 149


مودم رادیویی uhf ، nrm-400 151


سیستمهای مخابراتی 156


سیستمهای رادیویی 156


مایکروویو 158


tdma 159


سیستم رادیو بسته ای 160


سیستم رادیویی سلولی 161


مودم رادیویی 162


تکنولوژی spread spectrum 163


v 167


dlc 173


امکانات شرکت مخابرات ایران 178


شبکه تلفن عمومی 178


شبکه داده x.25 180


کابل مخابراتی 180


مخابرات فیبر نوری 181


مزایا و معایب روشهای مختلف مخابراتی 187


نمونه هایی از شبکه های مخابراتی 192


-فصل چهارم : بررسی اتوماسیون در دیگر کشورها 196


هندوستان 197


سنگاپور 200


کره جنوبی 207


پروژه اتوماسیون مقیاس بزرگ امریکا 212


سیستم اتوماسیون ژاپن 221


اتوماسیون توزیع در کانادا 225


- منابع و مآخذ 237


 مشاهده متن کامل ...
بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران (شهرستانهای تنکاب
درخواست حذف اطلاعات
بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران ( شهرستانهای تنکابن و چالوس )
دسته بندی فنی و ی
فرمت فایل docx
حجم فایل 9561 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 257
بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران (شهرستانهای تنکابن و چالوس)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران ( شهرستانهای تنکابن و چالوس )

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.............................................. 1

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه.......................................... 4

1-2- تعریف مسأله.................................... 6

1-3- اهمیت موضوع.................................... 9

1-4- دلایل انتخاب موضوع.............................. 13

1-5- اه تحقیق.................................... 15

1-5-1- هدف کلی ..................................... 15

1-5-2- اه اختصاصی................................ 15

1-6- محدوده های تحقیق............................... 15

1-6-1- محدوده موضوعی................................ 15

1-6-2- محدوده مکانی ................................ 16

1-6-2-1- سیمای کلی استان مازندران................... 16

1-6-2-2- سیمای کلی شهرستان تنکابن .................. 17

1-6-2-3- سیمای کلی شهرستان چالوس.................... 19

1-6-3- محدوده زمانی................................. 20

1-7- محدودیتهای تحقیق............................... 20

1-8- تعاریف عملیاتی................................. 21

فصل دوم: مرور ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2-1- بخش اول: تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی......... 23

2-1-1- مقدمه........................................ 23

2-1-2- مفهوم نیاز................................... 23

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-1-2-1- ویژگیهای نیازهای انسانی.................... 24

2-1-2-2- طبقه بندی نیازها........................... 25

2-1-3- مفهوم آموزش.................................. 26

2-1-3-1- طبقه بندی نظامهای آموزشی................... 27

2-1-3-2- نقش نظامهای آموزشی ........................ 28

2-1-3-3- اصول آموزش................................. 29

2-1-3-4- مزایا و فواید آموزش........................ 30

2-1-4- تعاریف مختلف ترویج کشاورزی................... 30

2-1-4-1- اه آموزش ترویجی......................... 31

2-1-4-2- اصول آموزش ترویجی.......................... 31

2-1-4-3- اهمیت و ویژگیهای آموزش ترویج کشاورزی....... 32

2-1-5- مفهوم نیاز آموزشی- ترویجی.................... 33

2-1-5-1- انواع نیاز آموزشی.......................... 34

2-1-5-2- اولویت بندی نیازهای آموزشی................. 35

2-1-6- نیاز سنجی.................................... 37

2-1-6-1- تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی.............. 38

2-1-6-2- ضرورت و مزایای تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی 39

2-1-6-3- قلمرو نیازسنجی در برنامه های آموزشی - ترویجی 40

2-1-6-4- اصول و نکات مهم در تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی 40

2-1-6-5- اه تعیین نیازهای آموزشی................. 42

2-1-6-6- ویژگیهای تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی..... 42

2-1-6-7- عوامل مؤثر در تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی 43

2-1-6-8- مراحل تعیین نیازهای آموزشی................. 45

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-1-6-9- روشهای تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی....... 45

2-2- بخش دوم: کیوی فروت............................. 51

2-2-1- مقدمه........................................ 52

2-2-2- مبدأ و تاریخچه کیوی در جهان.................. 53

2-2-3- تولید جهانی کیوی............................. 54

2-2-4- صادرات جهانی کیوی............................ 57

2-2-5- سابقه و موقعیت کیوی در ایران................. 59

2-2-6- تولید کیوی در ایران.......................... 61

2-2-7- صادرات کیوی در ایران......................... 66

2-2-8- مشخصات گیاه شناسی کیوی....................... 67

2-2-8-1- تعداد کروموزومها .......................... 68

2-2-8-2- ریشه ها ................................... 68

2-2-8-3- ساقه ها و شاخه ها.......................... 69

2-2-8-4- برگها ..................................... 70

2-2-8-5- جوانه ها................................... 70

2-2-8-6- گلها....................................... 73

2-2-8-7- میوه و بذر................................. 78

2-2-9- واریته های معروف کیوی........................ 79

2-2-9-1- واریته های ماده ........................... 79

2-2-9-2- واریته های نر.............................. 80

2-2-10- آب و هوا و شرایط اقلیمی مورد نیاز کیوی...... 81

2-2-10-1- بارندگی .................................. 81

2-2-10-2- نور خورشید................................ 81

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-2-10-3- نیاز سرمایی .............................. 82

2-2-10-4- خاک ...................................... 82

2-2-11- روشهای مختلف تکثیر کیوی..................... 83

2-2-11-1- ازدیاد از طریق بذر........................ 83

2-2-11-2- ازدیاد از طریق قلمه....................... 84

2-2-11-3- ازدیاد از طریق پیوند...................... 84

2-2-11-4- ازدیاد از طریق کشت بافت................... 85

2-2-12- عملیات احداث باغ کیوی....................... 85

2-2-12-1- شرایط احداث باغ........................... 85

2-2-12-2- باد شکن .................................. 86

2-2-12-3- داربست و انواع آن......................... 87

2-2-13- عملیات کاشت کیوی............................ 90

2-2-13-1- آماده سازی خاک ........................... 90

2-2-13-2- کود دهی .................................. 90

2-2-13-3- طراحی کاشت درختان کیوی فروت .............. 91

2-2-13-4- انتقال نهالها به زمین اصلی................ 91

2-2-13-5- زمان انتقال نهالها ....................... 91

2-2-13-6- فواصل کاشت ............................... 92

2-2-14- عملیات داشت کیوی............................ 92

2-2-14-1- هدایت و مراقبت از نهالها.................. 92

2-2-14-2- آبیاری ................................... 92

2-2-14-3- هرس....................................... 93

2-2-14-4- تغذیه گیاه................................ 95

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-2-14-5- مبارزه با علفهای هرز..................... 96

2-2-15- آفات و بیماریهای مهم کیوی و خسارات ناشی از عوامل طبیعی................................................... 96

2-2-15-1- آفات ......................................... 96

2-2-15-2- بیماریها ..................................... 98

2-2-15-3- خسارات ناشی از عوامل طبیعی.................... 100

2-2-16- عملیات برداشت و انبار داری کیوی................. 100

2-2-16-1- برداشت کیوی................................... 100

2-2-16-2- انبارداری کیوی................................ 101

2-2-17- ارزش غذایی و فرآورده های کیوی................... 102

2-2-17-1- ارزش غذایی کیوی فروت.......................... 102

2-2-17-2- فرآورده های کیوی فروت......................... 104

2-2 - محاسبه اقتصادی برای احداث یک باغ کیوی........... 104

2-3- بخش سوم: ضرورت شناسایی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران 107

2-3-1- کیویکاران ....................................... 107

2-3-2- وم اهمیت آموزش کیویکاران....................... 108

2-3-3- ضرورت شناسایی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران. 108

2-4- بخش چهارم: مروری بر سوابق و مطالعات انجام یافته در زمینه تحقیق 110

2-4-1- مطالعات تحقیقاتی انجام گرفته در جهان............. 110

2-4-2- مطالعات تحقیقاتی انجام گرفته در ایران............ 112

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه.............................................. 122

3-2- نوع و روش تحقیق.................................... 122

3-3- جامعه آماری........................................ 122

3-4- جمعیت مورد مطالعه.................................. 123

فهرست مطالب

عنوان صفحه

3-5- تعیین حجم نمونه.................................... 123

3-6- روش نمونه گیری .................................... 124

3-7- روش جمع آوری اطلاعات................................ 124

3-8- ابزار جمع آوری اطلاعات.............................. 124

3-9- روایی.............................................. 125

3-10- اعتبار علمی....................................... 125

3-11- ضریب آلفای کرنباخ................................. 126

3-12- متغیرهای تحقیق.................................... 126

3-13- فرضیات تحقیق...................................... 127

3-14- روشهای تجزیه و تحلیل آماری........................ 131

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه.............................................. 135

4-2- آمار توصیفی........................................ 135

4-2-1- بخش اول: ویژگیهای فردی، اقتصادی و فعالیتهای باغداری 136

4-2-2- بخش دوم: نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران....... 147

4-2-3- بخش سوم: عوامل مؤثر بر نیازهای آموزشی............ 192

4-2-4- بخش جهارم: استفاده از کانالهای ارتباطی آموزشی - ترویجی 195

4-3- آمار استنباطی...................................... 203

4-3-1- نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن............... 203

4-3-2- نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس................ 208

4-3-3- آزمون من وایت نی................................. 209

4-3-4- معادله خط رگرسیون چند متغیره در ارتباط با تأثیر متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای
آموزشی- ترویجی کیویکاران................................ 212

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل پنجم: خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- خلاصه .............................................. 219

5-2- نتیجه گیری......................................... 221

5-2-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی................... 221

5-2-2- نتایج حاصل از یافته های تحلیلی................... 225

5-2-2-1- نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن............. 225

5-2-2-2- نتایج حاصل از تأثیر فردی متغیرهای مستقل برمتغیر وابسته 229

5-2-2-3- نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 230

5-3- پیشنهادات.......................................... 231

5-4- عناوین پیشنهادی جهت تحقیقات آتی.................... 233

فهرست منابع ............................................ 234

پیوست ها

فهرست جداول

عنوان صفحه

ج (1-1): تولید محصول کیوی در سنوات مختلف و بر حسب تن در تار................................................... 8

ج (2-1): ده کشور تولید کننده عمده کیوی در جهان... 55

ج (2-2): مقدار و ارزش صادرات کیوی توسط ده کشور عمده صادرکننده در طی سالهای
2000-1998.......................................... 58

ج (2-3): آمار دهساله کیوی به تفکیک استان......... 62

ج (2-4): نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی 1382- استان مازندران........................................... 65

ج (2-5): ارزش غذایی کیوی در هر 100گرم از آن..... 103

ج (2-6): سرمایه گذاری اولیه احداث یک باغ یک تاری کیوی تا قبل از مرحله باروری................................ 106

ج (2-7): خلاصه تحقیقات انجام گرفته در باب نیازهای آموزشی- ترویجی............................................. 116

ج (3-1): تعیین حجم نمونه بر اساس شهرستانهای مورد مطالعه 123

ج (3-2): بررسی آمار مورد استفاده برای هر یک از فرضیه های تحقیق................................................... 133

ج (4-1): توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سن 136

ج (4-2): توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس تعداد افراد تحت تکفل........................................... 137

ج (4-3): توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سطح تحصیلات................................................... 138

ج (4-4): توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس شغل اصلی 139

ج (4-5): توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سابقه کیویکاری .......................................... 140

ج (4-6): توزیع فراوانی سطح زیر کشت محصول کیوی افراد مورد مطالعه............................................. 141

ج (4-7): توزیع فراوانی عملکرد سالیانه محصول کیوی افراد مورد مطالعه............................................. 142

ج (4-8): توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس میزان درآمد سالانه از شغل کیویکاری.............................. 143

ج (4-9): توزیع فراوانی نوع مالکیت افراد مورد مطالعه در خصوص کشت کیوی........................................... 145

ج (4-10): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران در خصوص دسترسی به مناطق شهری......................................... 146

ج (4-11): توزیع فراوانی دفعات شرکت افراد مورد مطالعه در دوره های آموزشی......................................... 147

فهرست جداول

عنوان صفحه

ج (4-12): توزیع فراوانی دلایل عدم شرکت برخی از افراد مورد مطالعه در دوره های
آموزشی – ترویجی................................... 148

ج (4-13): توزیع فراوانی برگزاری دوره های آموزشی کیویکاری از سال 1384 به بعد.................................... 149

ج (4-14): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص مجموعه عوامل محیطی...................................... 150

ج (4-15): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با انواع بادشکنهای مورد استفاده در باغات کیوی 151

ج (4-16): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت بادشکنهای سازگار با منطقه............... 152

ج (4-17): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از انواع داربستهای مورد استفاده در باغهای کیوی 153

ج (4 ): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با نحوه نصب صحیح داربست ............... 154

ج (4-19): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از طریقه صحیح هدایت شاخه ها بر روی سیم های داربست 155

ج (4-20): اولویت بندی نیازهای آموزشی- ترویجی کیویکاران در خصوص عملیات احداث باغ کیوی......................... 156

ج (4-21): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت
واریته های مختلف کیوی.............................. 157

ج (4-22): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت ارقام سازگار با منطقه................... 158

ج (4-23): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت زمان مناسب برای تولید نهال کیوی......... 159

فهرست جداول

عنوان صفحه

ج (4-24): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت مکانهای مناسب جهت تهیه نهال کیوی........ 160

ج (4-25): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با نحوه آماده زمین جهت کاشت نهال کیوی 161

ج (4-26): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از زمان کاشت نهالها..................... 162

ج (4-27): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با طریقه صحیح کاشت نهالها.............. 163

ج (4-28): اولویت بندی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص عملیات کاشت کیوی........................................ 164

ج (4-29): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص روشهای نگهداری و حفاظت از نهالهای کشت شده..... 165

ج (4-30): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با نحوه, زمان و سیستم آبیاری مناسب..... 166

ج (4-31): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با روشهای مبارزه و کنترل صحیح علفهای هرز 167

ج (4-32): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص دانش لازم در
زمینه های چگونگی و زمان مناسب هرس.................. 168

ج (4-33): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با انواع کودهای مورد نیاز کیوی و نحوه استفاده از آنها............................................... 169

ج (4-34): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت بیماریهای رایج در درختان کیوی........... 170

فهرست جداول

عنوان صفحه

ج (4-35): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از نحوه مبارزه با بیماریهای کیوی........ 171

ج (4-36): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی باعلائم بیماری در درختان کیوی........... 172

ج (4-37): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت عوامل مؤثر در گسترش بیماری.............. 173

ج (4-38): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت آفات رایج در درختان کیوی................ 174

ج (4-39): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از نحوه مبارزه با آفات کیوی............. 175

ج (4-40): اولویت بندی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص عملیات داشت کیوی........................................ 176

ج (4-41): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از زمان مناسب برداشت کیوی............... 177

ج (4-42): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت روشهای عمده برداشت محصول کیوی........... 178

ج (4-43): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از عملیات و نحوه برداشت محصول کیوی...... 179

ج (4-44): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با وسایل و ادوات برداشت کیوی........... 180

ج (4-45): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با راههای جلوگیری از هدر رفتن محصول کیوی 181

ج (4-46): اولویت بندی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص عملیات برداشت کیوی...................................... 182

فهرست جداول

عنوان صفحه

ج (4-47): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از رعایت اصول صحیح و مناسب انبارداری.... 183

ج (4-48): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت آفات و بیماریهای انبارداری.............. 184

ج (4-49): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با چگونگی تمیز و درجه بندی محصول.. 185

ج (4-50): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با نکات ضروری در هنگام انبارداری....... 186

ج (4-51): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با زمان مناسب عرضه محصول............... 187

ج (4-52): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با استاندارد و درجه بندی محصول 188

ج (4-53): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با
حمل و نقل مناسب کیوی............................... 189

ج (4-54): اولویت بندی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص عملیات انبارداری کیوی................................... 190

ج (4-55): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در مراحل احداث باغ، کاشت، داشت، برداشت و انبارداری.... 191

ج (4-56): اولویت بندی تأثیر روشهای آموزشی- ترویجی در کاهش یا رفع نیازهای آموزشی کیویکاران................................ 192

ج (4-57): اولویت بندی تأثیر عوامل اجتماعی در کاهش یا رفع نیازهای آموزشی کیویکاران........................... 193

ج (4-58): اولویت بندی تأثیر عوامل اقتصادی در کاهش یا رفع نیازهای آموزشی کیویکاران........................... 194

ج (4-59): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص تماس با کارکنان جهاد کشاورزی....................... 195

ج (4-60): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص تماس با مروجان..................................... 196

فهرست جداول

عنوان صفحه

ج (4-61): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص استفاده از کلاسهای آموزشی - ترویجی.................. 197

ج (4-62): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص استفاده از نشریات و مجلات آموزشی - ترویجی........... 198

ج (4-63): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص مشاهده فعالیت سایر کیویکاران................................... 199

ج (4-64): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص استفاده از برنامه های
آموزشی- ترویجی رادیو............................... 200

ج (4-65): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص استفاده از برنامه های
آموزشی- ترویجی تلویزیون............................ 201

ج (4-66): اولویت بندی میزان استفاده از کانالهای ارتباطی آموزشی - ترویجی در خصوص کشت کیوی.......................... 202

ج (4-67): خلاصه نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد فرضیه های تحقیق.................................... 207

ج (4-68): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در خصوص اختلاف میانگین میزان نیازهای آموزشی کیویکاران از نظر نوع شغل اصلی 208

ج (4-69): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در خصوص اختلاف میانگین میزان نیازهای آموزشی کیویکاران از نظر نوع مالکیت باغ کیوی............................................... 208

ج (4-70): نتایج حاصل از آزمون من وایت نی در خصوص اختلاف میانگین میزان نیازهای آموزشی کیویکاران از نظر ت........ 209

ج (4-71): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در خصوص اختلاف میانگین میزان نیازهای آموزشی کیویکاران از نظر وضعیت تأهل 210

ج (4-72): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در خصوص اختلاف میانگین میزان نیازهای آموزشی کیویکاران از نظر استفاده یا عدم استفاده از تسهیلات حمایتی........................... 210

فهرست جداول

عنوان صفحه

ج (4-73): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در خصوص اختلاف میانگین میزان نیازهای آموزشی کیویکاران از نظر عضویت یا عدم عضویت در تعاونی.......................................... 211

ج (4-74): ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام اول................................................ 213

ج (4-75): ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام دوم................................................ 213

ج (4-76): ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام سوم................................................ 214

ج (4-77): ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام چهارم.............................................. 215

ج (4-78): ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام پنجم............................................... 216

ج (4-79): خلاصه مراحل مختلف متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای آموزشی- ترویجی..................................... 217

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار (2-1): مفهوم نیاز آموزشی..................... 34

نمودار (2-2): فرآیند تعیین اولویت نیازهای آموزشی فراگیران و تبدیل آنها به برنامه های آموزشی.................... 37

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل (2-1): نمایی از باغ کیوی........................ 51

شکل (2-2): پرنده کیوی............................... 52

شکل (2-3): روش بستن ساقه جوان کیوی به قیم برای ایجاد تنه ای مستقیم............................................. 69

شکل (2-4): مرحله جوانه شکفتن درکیوی ................ 71

شکل (2-5): نمایان شدن کامل برگها.................... 72

شکل (2-6): باز شدن کامل خوشه برگها و نمایان شدن غنچه های گل روی شاخساره در رقم هایوارد .......................................... 72

شکل (2-7): باز شدن کامل خوشه برگها و نمایان شدن غنچه های گل در رقم نر توموری...................................... 72

شکل (2-8): گل نر کیوی .............................. 74

شکل (2-9): مقایسه اندازه گلهای نر و ماده کیوی....... 74

شکل (2-10): گل ماده کیوی............................ 75

شکل (2-11): کندوها در مکانهایی از باغ کیوی گذاشته می شوند که آفتاب صبحگاهی بر آنها بتابد........................ 76

شکل (2-12): نمایی از گرده افشانی گل ماده کیوی رقم هایوارد 76

شکل (2-13): برش عرضی میوه کیوی ..................... 78

شکل (2-14): بستن شاخساره های ی اله گلدهنده به سیم های داربست به منظور افزایش درصد گلدهی........................................ 88

شکل (2-15): باغ کیوی قبل از انجام هرس زمستانه....... 94

شکل (2-16): باغ کیوی بعد از انجام هرس زمستانه....... 94

فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

نقشه (1-1): استان مازندران به تفکیک شهرستان در سال 1375 16

نقشه (1-2): شهرستان تنکابن به تفکیک بخش و دهستان در سال 1375 18

تقشه (1-3): شهرستان نوشهر به تفکیک بخش و دهستان در سال 1375 19
مشاهده متن کامل ...
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادا
درخواست حذف اطلاعاتدوران جدید که به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، بشر امروز جامعه­ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict )1 را تجربه می­کند که از ویژگیهای خاص خود برخوردار است چنین جامعه­ای را جامعه اطلاعاتی می­گویند (صرافی زاده، 1383 ، ص 5)
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 309 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 170
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهرفروشنده فایل


کد کاربری 8044 


فهرست مطالب


عنوان صفحه


چکیده 1


فصل اول: کلیات پژوهش


1-1- مقدمه 4


2-1- بیان مسئله 6


3-1- اهمیت ضرورت پژوهش 7


4-1- انگیزه پژوهش 9


5-1- هدف پژوهش 9


6-1- سوال پژوهش 10


7-1- تعاریف عملیاتی 11


 


فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش


1-2- مبانی نظری پژوهش


1-1-2- فرهنگ سازمانی 14


2-1-2- تعاریف فرهنگ سازمانی 15


3-1-2- اهمیت فرهنگ سازمانی 17


4-1-2- خصوصیات فرهنگ سازمانی 20


5-1-2- منابع فرهنگ 22


6-1-2- شیوه پیدایش فرهنگ 22


7-1-2- انواع فرهنگ سازمان 23


8-1-2- رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی 28


9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان 28


10-1-2- فرهنگ سازمانی و توسعه 29


11-1-2- نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش 29


12-1-2- رابطه فناوری و فرهنگ 30


13-1-2- رابطه فرهنگ و مدیریت 31


14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی 31


15-1-2- کارکرد فرهنگ سازمان 31


16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ 32


17-1-2- عوامل موثر در تغییر فرهنگ سازمانی 33


18-1-2- تغییر فرهنگ سازمانی 34


19-1-2- فرهنگ سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار 35


20-1-2- الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی 35


1-20-1-2- الگوی آجیل پارسونز 35


2-20-1-2- الگوی اوچی 36


3-20-1-2- الگوی پیترز و واترمن 37


4-20-1-2- الگوی لیت وین و اترینگر 39


5-20-1-2- الگوی کرت لوین 40


6-20-1-2- الگوی منوچهر کیا 40


2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات


1-2-2- تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات 42


2-2-2- مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات 43


3-2-2- چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات 46


4-2-2- کشورهای جهان از نظر زیر ساخت های لازم اداره مدیران آنها از جهت دستی 49


به فناوری اطلاعات و ارتباطات و...


5-2-2- کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات


1-5-2-2- پول الکترونیک 50


2-5-2-2- تجارت الکترونیک 51


3-5-2-2- ت الکترونیک 53


4-5-2-2- نشر الکترونیک 54


5-5-2-2- پارک های فناوری 54


6-5-2-2- شهر اینترنتی 56


7-5-2-2- د ده جهانی 56


6-2-2- شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات


1-6-2-2- مفاهیم اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات 57


2-6-2-2- استفاده رایانه و مدیریت فایل windows 58


3-6-2-2- واژه پردازها word 58


4-6-2-2- صفحه گسترها excel 59


5-6-2-2- بانک اطلاعاتی access 59


6-6-2-2- ارائه مطلب power point 60


7-6-2-2- اینترنت internet 60


7-2-2- ظهور اینترنت 62


8-2-2- اینترنت چیست 62


9-2-2- شبکه عنکبوتی جهانی 63


10-2-2- موتورهای جستجو و بازاری اطلاعات 63


11-2-2- فناوری پوش 64


12-2-2- ارتباطات شبکه ای 64


13-2-2- را ارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات 66


14-2-2- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات 66


15-2-2- ارزش فنا وری اطلاعات و ارتباطات 67


16-2-2- توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات 69


17-2-2- راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات 70


18-2-2- گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات 70


19-2-2- محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی 72


20-2-2- نظام های اطلاعاتی و ارتباطی 72


21-2-2- نظامهای اطلاعاتی و ارتباطاتی از طریق محمل هایی اطلاعات رابه طور 74


سریع و روز آمد در اختیار استفاده کنندها قرار می دهد...


22-2-2- تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات 77


23-2-2- نظم نوین اطلاعات و ارتباطات 79


24-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده 80


25-2-2- مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات 81


26-2-2- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان 84


27-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه 85


28-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز امروز مدیران فردا 86


29-2-2- مدیریت فناوری اطلاعات it 87


3-2- پیشینه پژوهش 88


1-3-2- پژوهش های داخل کشور 88


2-3-2- پژوهش های خارج کشور 92


 


فصل سوم: فرایند پژوهش


1-3- روش پژوهش 103


2-3- جامعه پژوهش 103


3-3- نمونه و روش نمونه گیری 103


4-3- ابزار پژوهش 104


1-4-3- پرسشنامه فرهنگ سازمانی 104


2-4-3- پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات 104


5-3- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش 105


6-3- روش جمع آوری اطلاعات 105


7-3- روشهای تجزیه و تحلیل آماری 106


 


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری


1-4- مقدمه 108


2-4- اطلاعات عمومی 109


3-4- توصیف داده ها 112


4-4- تحلیل داده ها 130


 


فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری


1-5- بحث و نتیجه گیری 152


1-1-5- تفسیر سوال اصلی پژوهش 152


2-1-5- تفسیر سوالات فرعی پژوهش


1-2-1-5- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش 153


2-2-1-5- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش 154


3-2-1-5- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش 155


2-5- نتیجه کلی 156


3-5- محدودیتها و مشکلات پژوهش 157


4-5- پیشنهادهای پژوهش 157


5-5- خلاصه پژوهش 159


 


منابع و مآخذ


فهرست منابع 63


فهرست منابع لاتین 169


 


ضمایم


پرسشنامه فرهنگ سازمانی


پرسشنامه فناوری اطلاعات


 
فهرست جداول


عنوان صفحه


ج شماره (2-1) هفت موضوع مورد مقایسه در سازمانها توسط ویلیام اوشی


ج شماره (2-2) سال شمار رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی 78


ج شماره (3-1) حجم نمونه 103


ج شماره (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس 109


ج شماره (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل 110


ج شماره (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 111


ج شماره (4-4) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوآروی و ریسک پذیری 112


ج شماره (4-5) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به جزئیات 114


ج شماره (4-6) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نتیجه محوری 116


ج شماره (4-7) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به افراد (فردگرایی) 117


ج شماره (4-8) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به گروه (گروه گرایی) 118


ج شماره (4-9) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب تهور طلبی 119


ج شماره (4-10) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ثبات 120


ج شماره (4-11) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب آشنایی با مفاهیم و اصول 121


ج شماره (4-12) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدیریت فایلها 123


ج شماره (4-13) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب واژه پردازها 124


ج شماره (4-14) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب صفحه گسترها 125


ج شماره (4-15) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب بانکهای اطلاعاتی 127


ج شماره (4-16) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ارائه مطلب 128


ج شماره (4-17) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب اینترنت 129


ج شماره(4 )نتایج حاصل از آزمون همبستگی فرهنگ سازمانی و 131


بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات


ج شماره (4- 19) نتایج حاصل از آزمون چگونگی میزان بکارگیری فناوری 132


اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان


ج شماره (4-20)نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نو آوری و بکارگیری 135


فناوری اطلاعات و ارتباطات


ج شماره (4-21) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به جزئیات و 136


بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات


ج شماره (4-22) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نتیجه محوری و 139


بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات


ج شماره (4-23) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به افراد و 141


بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات


ج شماره (4-24) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به گروه و 143


بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات


ج شماره (4-25) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین تهور طلبی و 145


بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات


ج شماره (4-26) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین ثبات و 147


بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات


ج شماره (4-27)نتایج حاصل از آزمون سوال تفاوت میزان بکارگیری 150


فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد


 


 


فهرست نمودارها


عنوان صفحه


نمودار شماره (2-1)مدل پنج عاملی فرهنگ سازمانی 40


نمودار شماره (2-2)ارتباط تئوری، رفتار، فرهنگ سازمانی 41


نمودار شماره (2-3)پیداش فناوری اطلاعات و ارتباطات از تلفیق سه حوزه اطلاعات، 45


رایانه و ارتباطات


نمودار شماره (2-4)عصر کشاورزی، صنعت، اطلاعات 46


نمودار شماره (4-1)توزیع نسبی پاسخگویان برحسب جنس 109


نمودار شماره (4-2) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل 110


نمودار شماره (4-3) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 111


نمودار شماره (4-4) رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 131


نمودار شماره (4-5) میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان 133


نمودار شماره (4-6) رابطه نوآوری و ریسک پذیری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 135


نمودار شماره (4-7) رابطه توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 137


نمودار شماره (4-8) رابطه بین نتیجه محوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 139


نمودار شماره (4-9) رابطه بین توجه به افراد و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 141


نمودار شماره (4-10) رابطه بین توجه به گروه و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 143


نمودار شماره (4-11) رابطه بین تهور طلبی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 145


نمودار شماره (4-12) رابطه بین ثبات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 147


نمودار شماره (4-13)میزان بکار گیری فناوری اطلاعات وارتباطات دربین کارکنان زن و مرد 150


1-1- مقدمه


 


دوران جدید که به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، بشر امروز جامعه­ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict )[1] را تجربه می­کند که از ویژگیهای خاص خود برخوردار است. چنین جامعه­ای را جامعه اطلاعاتی می­گویند (صرافی زاده، 1383 ، ص 5).


جامعه اطلاعاتی جامعه­ای است که در آن زندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه­ای است که در آن مردم در محل کار ، منزل و حتی در اماکن تفریحی از این تکنولوژی­ حداکثر استفاده را می­برند.


بر خلاف دوران گذشته که اطلاعات و تکنولوژی در اختیار صاحب نظران فن و صنایع قرار داشت و مشروعیت آن نیز به تایید و تصدیق آنان مرتبط بود در جامعه جدید اطلاعات تکنولوژیستها علمای اجتماعی و مردم معمولی نیز مرتبط با تکنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته و بخشی از زندگی روزمره آنان شده است. زیرا اطلاعات و اخبار در گروه نیازهای اساسی همه مردم قرار گرفته است و تولیدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالی که در دوران گذشته استفاده از تکنولوژی مرتبط با قشر خاصی بود و فراگیری زیادی نداشت (آذرخش، مهراد،1383،ص 25).


ویژگی‌دیگر جامعه اطلاعاتی کالا شدن اطلاعات است، اطلاعات کالا شده و به مدد تکنولوژی های جدید ارتباطی در دسترس هر ی که طالب آن باشد قرار می­گیرد. در این گونه جوامع مفاهیم سنتی موجود در زمینه­هایی چون اقتصاد، آموزش ، ب و کار، مدیریت و تجارت دچار تحول می­گردد. با گذر از عصر صنعتی و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوین تافلر[2] (عصر دانایی) نیاز روزافزون بشر برای آموزش متفاوت­تر با آنچه در گذشته بوده است بیشتر حس می­شود در همین راستا تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات که به طور فزاینده­ای در حال گسترش است می­تواند به نحو مطلوبی تمامی امور زندگی را تحت تاثیر قرار دهد ( ، 1379 ، ص 24).


دنیای موجود با دستاوردهای متنوع خود همواره در معرض تحولات و تغییرات غیرقابل پیش بینی است. الوین تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بیست و یکم به عنوان عصر فرانظریه[3] هنگامی برای انسانها جاذب خواهد بود که آدم کنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن قدرت تحمل لازم را داشته باشد با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق این ایده­آل هنگامی میسر خواهد بود که از هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات در دنیای آینده آماده سازد این نیز مشروط به دانش، مهارت، بینش و پویایی است.


زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و ب مهارتهای استفاده از این ابزارها و بدون داشتن چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مست م از دست دادن فرصتهای فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است.


سازمانها باید جهت به کار­گیری و استفاده بهینه از تکنولوژی فن­آوری اطلاعات زمینه سازی لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در این راه گامهای مهم و صحیح را در عرصه سازمان بردارند. یکی از مهمترین عوامل موفقیت و ش ت در این حرکت در "فرهنگ سازمان " است. فرهنگ سازمانی به تمام جنبه­های سازمانی تاثیر می گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزش­های مشترک، به سازمان‌ها قدرت می بخشد و بر نگرش رفتار فردی انگیزه و رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی انسانی طراحی ساختار و نظام­های سازمانی، هدف­گذاری، تدوین و اجرای استراتژی­ها و .... تاثیر می­گذارد. همچنین فرهنگ سازمانی عامل موثر در ترویج خلاقیت و نوآوری است که از طریق ارزش نهادن به کار سخت و متمرکز و هدف­دار ، پشتکار و سخت کوشی و تعهد عمل می­کند.


نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع اصلی سازمان بااستفاده از اطلاعات، فناوری، مواد، تجهیزات و بودجه و... به تولید کالا و خدمات بپردازد و در صورتی که درست عمل کند سازمان نیز از عملکرد خوبی برخوردار خواهد شد.


لذا سازمان از طریق توجه به فرهنگ و شناخت فرهنگ موجود سازمان و تجزیه و تحلیل آن و خلق ارزش­های مناسب در حمایت از فرهنگ مطلوب می­تواند در راستای به کار گیری مؤثر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان نقش مهمی را ایفا نماید.


2-1- بیان مسئله


با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی نظام ارزشها، باورها و آداب و رسوم مشترک در بین اعضای سازمان است و تعاملات قسمتهای مختلف را بر قرار می کند بنابراین یک ابزار مؤثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان تلقی می شود.


در سازمانهایی که فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتی بدنبال خواهد داشت که از آن جمله می توان ن یتی ارباب رجوع، هزینه های گزاف، طولانی بودن جریان کارهاو ... را نام برد.تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از عدم کارآیی که در یک سازمان پیش می آید ناشی از عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. زیرا رشد روز افزون اطلاعات به سازمانها کمک می کند که در میدان رقابت موفق عمل کنند. یکی از موانع اساسی عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات فقدان فرهنگ سازمانی بکارگیری آن می باشد.


فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثر گذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته، نقش مهمی را در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا می کند.بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوامع می باشد پس بکارگیری آن در سازمانها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می رسد ولی متأسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤثر به جا و ماهرانه از این فناوری در سازمانها بوجود نیامده است، لذا مسأله این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش می باشد. با این هدف که با روشن شدن رابطه فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش زمینه لازم برای توجه و اقدام جدی مسئولین جهت بالابردن فرهنگ سازمانی در ادارات آموزش و پرورش فراهم آید تا از آن طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات و سازمان آموزش و پرورش افزایش یابد.


 
3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش


امروزه اطلاعات شاخص قدرت است. آنچه کشوری را در سطح اول، دوم و سوم جهان قرار می دهد. میزان اطلاعاتی است که آن کشور تولید می کند، در دسترس قرار می دهد و به کار می گیرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری غالب در هزاره جدید معرفی شده است. بدون هیچ شک و تردیدی در فرایند پذیرش پدیده جهانی سازی کشورهایی که زمینه و بستر لازم و مناسب را برای توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بوجود نیاورده اند، در حرکت هدایت شده و شتابان جهانی سازی از وضع موجود به سوی جامعه اطلاعاتی باز خواهند ماند.


اهمیت روز افزون علوم وابسته به اطلاعات، چنان بالا گرفته است که منتقدان و آگاهان را بر این باور رسانده که دانش اطلاعات و نقش و تاثیر آن شاخص ممتاز فعالیت های طراز اول جوامع بشری است. در حال حاضر در سازمان ها اطلاعات پس از عامل انسانی مهمترین منبع ارزشمند محسوب می شود و یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی هر کشوری به حساب می آید. به بیان دیگر اطلاعات نیروی اصلی حرکت و شکل دهنده مردم، اجتماعات، سازمان ها و کشورهاست.


نقش مهم اطلاعات را می توان در زمینه های وسیعی از فعالیتهای حیاتی بشر جستجو کرد. اطلاعات به ابزار مهم اطلاعاتی و ارتباطی بسیار مهمی بدل گشته که توسط آن بسیاری از امور روزمره انسانها تسریع و تسهیل شده است.


در عصر جدید ، در انجام امور اداری به طریق سنتی ( معمول ) شاهد ظهور و گسترش مشکلات و نارسائی های گسترده تری هستیم که از آن جمله می توان به طولانی بودن جریان کارها،اشتباهات زیاد کارکنان، صرف هزینه های گزاف و قابل ملاحظه جهت ثبت و بایگانی اسناد، اوراق و تبادل اطلاعات نوشتاری، ریسک پذیری و خطر پذیری بالا، ن یتی ارباب رجوع و موارد بسیاری از این قبیل اشاره نمود، که البته با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد موارد کمی از این قبیل خواهیم بود .


همچنین در عصر حاضر که دوره تغییر و تحول و بحران را در پیش روی داریم. (اگر بحرانی در دنیای امروز باشد، بیش از بحران اقتصاد و پول و نفت و نیرو ، بحران فرهنگ است) ( ی ندوشن ، 1354 ، ص 60).


وم توجه به فرهنگ به علت تاثیری که فرهنگ سازمانی بر تمام ابعاد سازمان می گذارد، فرهنگ سازمانی می تواند سازمان را به جلو راند و یا از حرکت بازدارد و این توان بالقوه به خاطر تاثیری است که فرهنگ بر رفتار دارد. لذا اگر بخواهیم علل موفقیت و عدم موفقیت سازمانهایمان را مطالعه کنیم باید به بررسی فرهنگ بپردازیم.


شاین ، اوچی ، پیترز و واترمن و بسیاری از علمای مدیریت دو حقیقت مهم را تبیین می کنند. اول آنکه فرهنگ سازمانی در سازمانهای مختلف متفاوت است . دوم آنکه فرهنگ سازمانی مختلف می تواند بر عملکرد ، موفقیت و اثر بخشی یک سازمان و موسسه تاثیر متفاوتی داشته باشد . با این حال اشاره به این نکته ضرورت دارد (سازمانهای موفق ) فرهنگ های ایجاد کرده اند که ارزشها و مدیریت ان خود را در هم آمیخته اند و به همین دلیل است که این ارزشها سالها دوام آورده اند و به نظر می رسد که نقش حقیقی مدیریت سازمانها ، اداره ارزشهای سازمان است. سازمانهای موفق به ایجاد فرهنگ مشترک میان کارکنان و ایجاد روحیه خوب بها می دهند . چارچوبی از همبستگی ایجاد می کنند که در محدوده آن افراد پر انگیزه ، خود را با شرایط انطباق می دهند .


بر مبنای مطالعات متعدد ، مدیران و پژوهشگران از اوایل دهه 1980 میلادی توجه خود را به چگونگی مدیریت فرهنگ سازمانهایشان و هماهنگ نمودن آن با سایر اجزاء به بهترین وجه آغاز نموده اند . با وجود اینکه سابقه مطالعات فرهنگ سازمانی بیش از دو دهه نیست . اما تحقیقات ، تاثیر فرهنگ و جلوه های فرهنگی را بر رفتار کارکنان نشان داده اند و تعدادی ازنویسندگان این فرض رامطرح و پشتیبانی کرده اند که شرکتها وسازمانهای موفق دارای فرهنگ قوی بوده اند.


در این پژوهش ضمن شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم بر ادارات آموزش و پرورش میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد سنجش قرار گرفته شده است .


استفاده کنندگان این پژوهش کلیه کارکنان کادر اداری سازمان آموزش و پرورش می باشد. که با پیاده یک الگوی فرهنگی مناسب و قوی در سازمان زمینه استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین آنها فراهم می شود. و سازمانهایی که از نتایج این پژوهش می توانند بهره ببرند شامل وزارت آموزش و پرورش، سازمان تکفا، سازمانهای مرتبط با آموزش و پرورش، سازمان تألیف کتب درسی، سازمان آموزش عالی، ضمن خدمت فرهنگیان، سازمانهای مرتبط با تکنولوژی و ساخت ابزارهای کمک آموزشی و ....
می باشند.


 


4-1- انگیزه پژوهشگر


اگر چه استفاده از رایانه از سال های دهه 50 میلادی در سازمان های بزرگ کشورهای صنعتی و توسعه یافته رایج بوده است ولی در نوع فناوری اطلاعات حتی تا دهه 80 میلادی کمتر در سازمانهای آموزشی مشاهده می شود .


فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوانب می باشد پس به کارگیری آن در سازمانها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می رسد ولی متاسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده موثر و به جا و ماهرانه از این فناوری در سازمانها بوجود نیامده است .


بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش انگیزه ای پژوهشگر برای انجام این پژوهش شده است.


 


5-1- هدف پژوهش  


1-5-1- هدف کلی  


هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران می­باشد.


 


2-5-2- اه فرعی  


با توجه به اهمیت نقش فرهنگ سازمانی در میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) توسط کارکنان این تحقیق بر آن است تا با بررسی فرهنگ سازمانی در ادارات آموزش و پرورش به اه ذیل دست یابد:


1- تعیین میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران.


2- تعیین میزان رابطه هفت ویژگی فرهنگ سازمانی با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict). در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران.


3- تعیین میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران.


 


6-1- سوالات پژوهش  


1-6-1- سؤال اصلی


1- آیا بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟


 


2-6-1- سوالات فرعی


1- میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان ادارات آموزش و پروش شهر تهران چگونه است؟


2- آیا بین هفت ویژگی فرهنگ سازمانی با فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟


3- آیا میزان به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران متفاوت است؟


 
7-1- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش 


1-7-1- فرهنگ سازمانی 


تعریف نظری: 


استانلی دیویس – فرهنگ سازمانی الگویی از ارزشها و باورهای مشترک است که به اعضای یک نهاد معنی و مفهوم می بخشد و برای رفتار آنان در سازمان دستورهای فراهم می­‌آورد (آقاجانی، 1383 ، ص 153).


فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود (ر نز، ترجمه اعر ، 1382، ص 372).


 


تعریف عملیاتی:


منظور از فرهنگ سازمانی در این پژوهش نمره به دست آمده از طریق پرسشنامه فرهنگ سازمانی که در قالب هفت ویژگی اصلی ( نو آوری و ریسک پذیری ، توجه به جزئیات ، نتیجه مجوری ، توجه به افراد ، توجه به گروه ، داشتن روحیه جسارت و سرشکنی ، تهور طلبی و ثبات و پایداری ) را نیز تنظیم و جمع آوری گردید.


 


2-7-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات


تعریف نظری:


واژه فناوری اطلاعات اولین بار توسعه لویت و وایزس در سال 1985 به منظور بیان نقش رایانه و پشتیبانی از تصمیم­گیری­ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شده از فناوری اطلاعات برداشت­­های مختلفی وجود دارد و همین برداشت ها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود (صرافی زاده، 1383، ص 16).


فناوری اطلاعات و ارتباطات ابزارهای رایانه محوری که افراد به منظور کار با مطالعات و پشتیبانی اطلاعات و پردازش اطلاعات مورد نیاز از آن استفاده می کنند.


 


تعریف عملیاتی:


منظور از نحوه و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آن نمره به دست آمده از پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات می­باشد که بر حسب مهارتهای هفت گانه icdl ( آَشنایی با مفاهیم و اصول ، آشنایی با مدیریت فایلها ، واژه پردازها ، صفحه گسترده ها ، بانکهای اطلاعاتی ، ارائه مطلب و اینترنت ) منظور شده در پرسشنامه به دست می‌آید.


 


3-7-1- کارکنان


در این پژوهش منظور از کارکنان افرادی می باشند که دارای تحصیلات دیپلم تا فوق لیسانس و بالاتر و در سال تحصیلی 85-84 در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران به صورت استخدام رسمی مشغول به کار بوده اند.


 


 مشاهده متن کامل ...
بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستان محلات
درخواست حذف اطلاعات

صبح روز چهارشنبه مورخ 1394/4/24فرماندارشهرستان از اداره تامین اجتماعی و در مانگاه آن بازدید به عمل آورد

در این بازدید ضمن ملاقات باروسا ی اداره تامین اجتماعی و درمانگاه ، برخی مسائل ومشکلات مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت ودر پایان از بخش های مختلف اداره ودرمانگاه تامین اجتماعی بازدیدو با کارمندان وارباب رجوع نیز به گفتگو پرداختند


بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستان بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستان بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستان بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستان بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستان بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستان بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستان بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستان بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستان بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستان بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستان بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستان بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستان بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستان بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستان بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستان بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستان بازدید فرماندار از اداره تامین اجتماعی شهرستانمشاهده متن کامل ...
و مقتضیات زمان جلد1 قسمت ششم
درخواست حذف اطلاعات

جلسه دوازدهم : مقتضیات زمان (1)
مقتضیات زمان (1)
انزل من السماء ماء فس اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا ر ا.(50)
بحثهائى که در این چند شب کردیم مربوط به تاریخ فکرى مسلمین بود. عرض کردیم یک جریانهاى فکرى در دنیاى پیش آمده است که باید نامشان را افراط یا جه گذاشت ، جریانهائى که یک نوع افراطکارى ها و دخل و تصرف هاى بیجا در امور دینى بوده است . مثالهایى براى این موضوع عرض کردیم و عرض شد که متقابلا جریانهاى فکرى دیگرى در دنیاى پیش آمده است که تفریط و کندروى و جمود بوده است . براى این هم مثالهائى عرض کردیم ولى همه مربوط به گذشته بود و این بحثهاى راجع به گذشته مقدمه اى بود براى اینکه وظیفه خودمان را در زمان حاضر به دست آوریم . و یادمان نرود که اصل این بحث مساله انطباق با مقتضیات زمان بود و چون در این مساله ، دو نحو و دو گونه مى توان فکر کرد، یکى افراط و تندروى و جه ، و دیگر جمود و تقشر، مسلمان باید به تعلیم قرآن معتقد باشد و جریان معتدلى را طى کند. ما امروز باید وظیفه خودمان را در میان جمودها و جه ها به دست آوریم . یعنى از جهت اینکه مسلمان هستیم ، از نظر مقتضیات زمان ، نه باید جاهل و مفرط و تندرو باشیم و نه باید جامد و متقشر باشیم . حالا وقت آنست که ما یک مقیاسى به دست بدهیم اینطور که فائده اى ندارد، به طور کلى مطلب را گفتیم که نه باید مفرط بود و نه مفرط، نه باید تندرو بود و نه کندرو، باید معتدل بود. اصلا مقیاس چیست ؟ ما با چه مقیاسى باید بفهمیم که آیا از طبقه معتدل و امت وسط هستیم که قرآن گفته است یا از آن طبقه انحرافى جاهل (یا جامد)؟
معناى مقتضیات زمان چیست ؟ اول لغت را معنى مى کنیم . معناى این لغت اینست که زمان که دائما در حال گذشتن و آمدن است ، در هر قطعه اى یک اقتضائى دارد، در هر لحظه اى ، در هر وقتى و در هر قرنى ، در هر چند سالى یک تقاضائى دارد. به عبارت دیگر (به جاى کلمه اقتضا اگر کلمه تقاضا بگذاریم بهتر فهمیده مى شود): زمان تقاضاهاى مختلف دارد یعنى الان که ما در نیمه دوم قرن چهاردهم هجرى و نیمه دوم قرن بیستم میلادى هستیم ، این نیمه دوم این قرن تقاضائى دارد که در نیمه اول نبود، در قرن پیش هم نبود. معناى اینکه تقاضا دارد چیست ؟ یک وقت هست ما تقاضاى قرن را اینجور تفسیر مى کنیم که در این قرن یک چیزهائى آمده است (اصلا تقاضا یعنى به وجود آمدن ) پس این قرن اینجور تقاضا دارد هر چه که در یک زمان به وجود آمد، همین به وجود آمدن معنایش تقاضا است . تبعیت از مقتضاى زمان و از تقاضاى زمان یعنى در این زمان یک پدیده هائى پیدا شده است و چون این پدیده ها پیدا شده است ، پس این قرن تقاضا دارد، بنابراین باید خود را با این تقاضا یعنى با پدیده هائى که در زمان پیدا شده تطبیق داد، آنها را پذیرفت این یک جور تفسیر است . حالا عرض مى کنم که این حرف یعنى چه ؟
یک تفسیر دیگر براى تقاضاى زمان یا اقتضاى زمان ، تقاضاى مردم زمان است یعنى پسند مردم ، ذوق و سلیقه مردم ، به این معنى که ذوق و سلیقه و پسند مردم در زمانهاى مختلف اختلاف پیدا مى کند. (در این بحثى نیست .) هر زمانى یک ذوق و یک پسند حکمفرماست . مثلا در مدهاى کفش و لباس مى بینید در هر زمانى یکجور کفش میان مردم مد است ، یک نوع دوخت لباس مد است یعنى مردم آنطور مى پسندند. یک نوع پارچه مد مى شود، پسندهاى مردم عوض مى شود. معناى اینکه انسان باید با مقتضاى زمان هماهنگى د، اینست که ببیند پسند اکثریت مردم چیست ، ذوق عمومى چیست و از پسند عموم پیروى د. این همان جمله اى است که از قدیم گفته اند: (خواهى نشوى رسوا همرنگ جماعت شو)اکثریت هر رنگ را پذیرفتند، تو هم از جماع پیروى کن همان رنگ را بپذیر.
اگر معناى مقتضاى زمان هر یک از این دو تفسیر باشد، غلط است که انسان تابع مقتضاى زمانش باشد. اگر معناى اول باشد، یعنى در هر زمانى هر چه که پیدا شد چون پدیده قرن است ، باید تابع آن باشیم اینجا سوالى پیش مى آید: آیا هر چه در قرن جدید پیش مى آید خوب است و در جهت صلاح و سعادت بشریت است ؟ یعنى آیا بشریت اینجور ساخته شده که هر چیز نوى که پیدا مى شود، آن چیز حتما در جهت صلاح و پیشرفت اوست ؟ آیا جامعه انحراف پیدا نمى کند و امکان ندارد یک چیز تازه در قرن پدید بیاید که انحراف و در جهت سقوط باشد بلکه امکان دارد، پدیده هاى هر زمانى ممکن است در جهت صلاح بشریت باشد و ممکن است در جهت فساد باشد. دلیلش اینست که ما مصلح داریم ، به قول اینها مرتجع داریم . مصلح علیه زمان قیام مى کند، مرتجع هم علیه زمان قیام مى کند با این تفاوت که مرتجع به ى مى گویند که علیه پیشرفت زمان قیام مى کند و مصلح به ى مى گویند که علیه فساد و انحراف زمان قیام مى کند. هر دو علیه زمان خودشان قیام مى کنند. ما سید جمال الدین اسد آبادى را مصلح مى شماریم و همه دنیا او را مصلح مى شمارند. او علیه اوضاع زمان خودش قیام کرده بود یعنى با آنچه که در زمان خودش وجود داشت هماهنگى نمى کرد. پس چرا به او مصلح مى گوئیم ؟ براى اینکه این اصل را قبول نکرده ایم که هر چه که در زمان باشد خوب است ، هر چه که اکثریت بر آن باشند خوب است . مى گوئیم در زمان او یک سلسله مفاسد و انحرافات وجود داشت که او علیه آنها قیام کرد. در مقابل ، هر که امروز تاریخ مثلا فلان اخبارى را که آن شب اسم بردم بخواند، مى گوید او یک مرتجع است یعنى علیه پیشرفت و ترقیات زمان خودش قیام کرده است .
پس به همین دلیل که ما مى توانیم در هر زمان مصلح و مرتجع داشته باشیم پدیده هاى زمان دو ح مى توانند داشته باشند. یک ح ، ح پیشرفتگى ، و ح دیگر، ح انحطاط. پس این مطلب درست نیست که (باید با زمان هماهنگى کرد)یعنى باید با پدیده هاى زمان هماهنگى کرد، و فلسفه و سرش را هم در شبهاى اول عرض که خداوند، خلقت انسان را با خلقت حیوانات از این نظر متفاوت کرده است که انسان را یک موجود مختار و مبتکر و آزاد آفریده است . حیوانات آنچه که باید داشته باشند خلقت به شکل غریزه به آنها داده است ، یک ذره ابتکار ندارند، آزادى عمل ندارند، در کار خودشان مختار نیستند و لهذا از آنچه که دست خلقت به آنها داده است ، نه مى توانند به عقب بروند و نه مى توانند به جلو بروند، آنچه که دارند از همان روز اول خلقت داشته اند و تا آ هم دارند. تاریخ مى گوید از زمانى که بشر زنبور عسل را شناخته است ، همین نظامات و تشکیلاتى را که امروز دارد داشته است . زمانى که بشر از لحاظ تمدن خیلى عقب بوده است او همینجور بوده است و امروز هم که بشر هزاران دوره را طى کرده است ، باز هم همانجور است . او جلو نرفته است عقب هم نمى رود، به راست منحرف نمى شود، به چپ هم انحراف پیدا نمى کند، ولى بشر، مختار و آزاد و داراى قوه ابتکار آفریده شده است . آیه قرآن مى گوید: (انى جاعل فى الارض خلیفه (51)اسم بشر را خلیفه الله گذاشته است . به چه مناسبت بشر خلیفه الله است نه زنبور عسل و نه حیوانات دیگر؟ یکى از جهاتش اینست که خدا به بشر بیشتر قدرت خلاقیت و ابتکار داده است یعنى قدرت داده است که نقشى را که در دنیا وجود ندارد بیافریند. زندگى این موجود را از صفر شروع کرده است . آنوقت ببینید بشر چه چیزهائى را به وجود مى آورد، خلق مى کند (البته به اذن پروردگار) ابداع مى کند. بشر به حکم اینکه خلیفه الله است ، باید تمدن خودش را با نقشه و طرح و ابداع خودش بسازد. شما همین مدلها و سیستمهاى اتومبیلها را ببینید، مى بینید هر سال نقش تازه اى مى آفرینند. این همان قدرت خلاقیت بشر است . و بشر به همین دلیل که مى تواند جلو برود، یعنى این آزادى عمل به او داده شده و مختار آفریده شده است ، مى تواند به عقب برگردد. اینجور نیست که راه عقب را به روى بشر بسته باشند. المؤ منین فرمود: (الیمین والشمال مضله و الطریق الوسطى هى الجاده)(52)راست روى و چپ روى گمراه کننده است ، راه راست راه مستقیم است .
پس بشر همانطور که امکان پیشروى دارد، امکان عقب روى هم دارد بنابراین امکان انحراف در بشر هست . پس نمى شود قبول کرد که روى هر چه که در زمان پدید آمده و پدیده قرن است و جدید نامیده شده ، اسم تجدد گذاشته شود و گفت خوب است . لذا به این معنى تقاضاى زمان را پیروى غلط است . باید هشیار بود و روى آن پدیده حساب کرد و با مقیاسهاى دیگرى که عرض مى کنم آن را سنجید و دید اگر خوب است آن را گرفت و اگر بد است آن را طرد کرد. به همین دلیل مقتضاى زمان به معناى مد و پسند مردم را نمى شود تصدیق کرد یعنى ما نباید همیشه نگاه ببینیم ذوق اکثریت مردم زمان چیست همانطور که راجع به مد در رو مه ها مى خوانید که پدیده قرن است . پدیده قرن یعنى چه ؟! هم پدیده این قرن است ، در سابق نبود. بر اثر پیشرفت علم شیمى مى سازند. اگر شما دیدید مى خواهند چیزى را به عنوان پدیده قرن بر شما تحمیل کنند، قبول نکنید شما ببینید این مد بالاى زانو پدیده قرن است . پدیده قرن یعنى چه ؟! در مورد پسند مى گویند مردم دنیا امروز اینچنین مى خواهند، دنیاى امروز این را نمى پسندد، آن را مى پسندد. یعنى چه ؟! مطلق پسند که دلیل نمى شود. تا این صحبت به میان مى آید که دست را باید برید یا نه مى گویند آقا این دیگر چه حرفى است که شما مى زنید؟! دنیاى امروز این حرفها را نمى پسندد! ى ، جرمى است که در اجتماع واقع مى شود. سؤ ال مى کنیم آیا جلوى این جرم را باید گرفت یا نباید گرفت . همه مى گویند باید گرفت ، ما هم قبول داریم . ما مى گوئیم براى یک همچو مجازاتى وضع کرده است و در عمل هم نشان داده که آنوقت که این مجازات عملى بشود ى هم ریشه کن مى شود. حاجیهاى 50 سال پیش اطلاع دارند که در صحراى عربستان اصلا آدم را مى خوردند قافله هاى 500 نفرى را مى یدند. فقط چهار تا دست ب د، ببینید در آن صحراى وسیع چه امنیتى برقرار کرده اند. حالا شما مى گوئید دنیاى امروز نمى پسندد. مى گوئیم آیا دنیاى امروز فرمولى بهتر از این آورده است که این را نمى پسندد؟ اگر آورده است و بهتر از این نتیجه داده است ، ما هم قبول مى کنیم .
در اینجا سخنى مى گویند که ما هم آن را قبول داریم ، مى گویند باید را اول تربیت کرد. مگر ما مى گوئیم نباید تربیت کرد؟! صحبت در این است که با آن شخص که تربیت هم در او مفید واقع نشده و باز هم ى کرده است چه باید کرد؟ آیا تعلیم و تربیت قادر شده است که به کلى جلوى جرم و جنایت را در دنیا بگیرد؟ اگر گرفته بود که مى بایست مجازات در دنیا به کلى لغو بشود، پس چرا نشده است ؟ این ، دلیل آنست که تعلیم و تربیت به تنهائى قادر نیست جلوى جرم و جنایت را بگیرد. یک گزارش رسمى از آلمان غربى پارسال منتشر د که در ظرف یک سال هشتاد و اند بار مسلحانه فقط به بانک حمله شده است . در ببینید کار گانگستربازى به کجا کشیده است که برایش مدرسه باز مى کنند. یعنى براى اینکه خودشان فنون ى را یاد بگیرند مدرسه باز مى کنند دنیاى امروزى براى جلوگیرى از ى چه نقشى را بازى کرده است ؟ فقط مى گویند دنیاى امروز نمى پسندد.
یادم افتاد آن داستانى که مى گوید شخصى مریض بود. هر مى گفت فلان طبیب براى این شخص خوب است در این اثنا یکى از حاضرین گفت من طبیبى را سراغ دارم که از تمام اطبائى که در عمرم دیده ام بهتر است . گفتند چطور؟ گفت یک وقتى شخصى مدتها بود به مرضى مبتلا بود. تمام اطباء درجه اول آمدند کمیسیون تشکیل دادند، نسخه ها دادند، نسخه ها را عوض د و مریض خوب نشد. البته گاهى پیشروى بسیار مختصرى پیدا مى کرد. شخصى فلان را معرفى کرد. رفتند او را آوردند همینکه او آمد با یک شهامت بى نظیر اول حرفى که زد این بود که تمام اطباء نفهمیده اند، همه اشتباه کرده اند و مز ف گفته اند، معطل نکرد، گفت فورا مریض را به یک بیمارستان ببرید، باید روى او عمل جراحى بشود. با یک جراءتى فورا او را به مریضخانه برد و خوابانید. اصلا یک ساعت طول نکشید که شکم این مریض را باز کرد و جراحى کرد. در همین جا دیگر سکوت کرد پس از چند لحظه اى یکى از اهل مجلس پرسید خوب حالا حال مریض چطور شد؟ گفت هیچى ، مریض مرد. گفتند پس تمام این حرفها و این تعریفها براى اینست که آن مریض مرد؟! معلوم شد این شخص بیچاره آنچنان تحت تاءثیر آن طبیب واقع شده است و آنچنان در نشئه فرو رفته که به نتیجه کارش فکر نمى کند، دائما مى گوید آنها آمدند و نسخه دادند و رفتند ولى این آمد با قاطعیت تمام کار کرد و رفت . دنیاى امروز نمى پسندد دست را ببرند. پس چه کرده است ؟!
غرض این جهت است که یکى از چیزهائى که یک مسلمان نباید تحت تاءثیر آن قرار بگیرد موضوع پسند است . على (ع ) فرمود: (لاتستوحشوا فى طریق الهدى لقلة اهله )(53)هرگز اگر راه حق را پیدا کردید، از اینکه در اقلیت هستید وحشت نکنید یعنى شخصیت داشته باشید. اکثر، همین بى شخصیتى ، پدر افراد بشر را درآورده است . همینکه ملتى خودشان را در اقلیت دیدند و دیدند اکثریت یک پسندى دارند، کارى را انجام مى دهند. به خودش جراءت نمى دهد که ممکن است اکثریت اشتباه کرده باشد و اقلیت اشتباه نکرده باشد. باز قصه دیگرى یادم آمد: یادم هست در جلسه اى به مناسبتى این بحث شد که عالم بزرگى در یک محاسبه ، به حساب ابجد پرداخته است . من آنجا انتقاد که هرگز دنبال این حرفها نروید اینکه مى گویند (انا من المجرمون منتقمون )به حساب ابجد ابوبکر و عثمان در مى آید، یا مثلا اسم فلان شهر با اسم حسن به حروف ابجد یکى در مى آید پس حسن باید در آن شهر باشد، اینها یک چیزهائى است که پایه ندارد یک نفر که آنجا نشسته بود و بسیار شریف بود گفت نه آقا. گفتم آقا همینجور است . گفت نه آقا، چون من یک قضیه اى دارم : در فلان سال در فلان شهر بودیم . در آنجا بزرگانى از علما بودند، اسم برد. یک ى آمد حساب کرد راجع به ظهور حضرت حجت . آیه : (ان الارض یرتها عبادى الصالحون )(54)منطبق مى شد با سال 1361. چون دیدم او در مجلسى بوده است که در آن بزرگانى بوده اند و...(55).
یک تفسیر دیگر نیز براى مقتضیات زمان مى شود و آن اینکه تقاضاى زمان به معناى اینست که احتیاجات واقعى در [ طول ] زمان تغییر مى کند، آنوقت احتیاجى که بشر در هر زمان دارد یک نوع تقاضا مى کند.
مى دانید که محور فعالیت بشر احتیاج است . یعنى خدا انسان را در این دنیا آفریده است با یک سلسله احتیاجات واقعى : بشر به خوراک احتیاج دارد، به پوشاک احتیاج دارد، به مسکن کشاورزى ، خیاطى ، تجمل ، حمل و نقل ، مسافرت ، علم آموختن ، وسائل فنى و... احتیاج دارد. احتیاج هم شوخى بردار نیست یعنى عملا انسان اجبار دارد که به دنبال احتیاجات برود، از احتیاجات پیروى د، اگر نکند زمان حدش مى زند. در اینجور موارد است که اگر ى بخواهد نام جبر زمان را ببرد برده است . یک سلسله از احتیاجات بشر است که ثابت و لایتغیر است . بشر باید به روح خودش نظام بدهد دستورالعمل اخلاقى بدهد و اینها در همه زمانها یکجور است . بشر باید به اجتماع خودش نظمى بدهد، آن نظام کلى در تمام زمانها یکى است . بشر به رابطه اى که با خداى خودش دارد باید نظمى بدهد و این ، در تمام زمانها یکجور است . همچنین است در مورد بعضى ارتباطاتى که بشر با مخلوقات دیگر نظیر زمین ، درخت و حیوانات دارد. انسان بر گیاههاى دنیا چه حقى دارد؟ گیاهها بر انسان چه حقى دارند؟ اینها احتیاجات ثابت و لایتغیراست .
ولى انسان براى تاءمین همین احتیاجات ، به یک سلسله ابزار و وسائل نیاز دارد. وسائل در هر عصر و زمانى فرق مى کند چون وسائل در ابتکار خود بشر است . دین به وسیله (البته مشروع ) کارى ندارد. دین هدف را معین مى کند و راه رسیدن به هدف را، اما تعیین وسیله تاءمین احتیاجات در قلمرو عقل است . عقل کار خودش را به تدریج تکمیل مى کند و هر روز وسیله بهترى انتخاب مى کند و بشر به حکم قانون اتم و اکمل (به قول علامه طباطبائى ) مى خواهد از هر راه که ساده تر و کم ج تر باشد به هدف خودش برسد. در جایى که احتیاج انسان به وسیله عوض مى شود یعنى وسیله اى که امروز مورد احتیاج است فردا که تکمیل شد دیگر مورد احتیاج واقع نمى شود، باید تقاضاى زمان تغییر کند. اینجور چیزها واقعا تقاضاى زمان است . این تقاضا است که صرف پدیده و پسند زمان نیست ، احتیاج واقعى حکم مى کند. هیچ احتیاج واقعى اى نیست که جلو آن را گرفته باشد جلوى هوس را گرفته است . در وقتى که تراکتور پیدا شده اگر ى بگوید من با آهن شخم مى زنم ، این ، محکوم است ، ولى اگر مد بالاى زانو بیاید باید از آن جلوگیرى کرد. این هاى مهیج و خانمان برانداز را نمى شود به عنوان پدیده قبول کرد. اگر وسیله اى پیدا شود، آن وسیله را مى توان براى هدفهاى مشروع و نامشروع استخدام کرد، وسیله که بیچاره زبان ندارد، مانند بلندگو که کارش اینست که صورت را قوى مى کند. آن بیچاره مى گوید اگر ذکر خدا را بگوئى من قویتر مى کنم ، اگر کفر هم بگوئى من قویتر مى کنم . رادیو فى حد ذاته ابزارى است که هر چه در پشت آن دستگاه گفته شود با برد زیادى تحویل مى دهد اما زبان بسته هیچ مى گوید که اینجا فلان تصنیف را بخوانید یا آیه قرآن را بخوانید؟ تلویزیون هم از همین قبیل است .
اگر ى در مورد وسائلى که انسان را به هدفهاى صحیحش نزدیک مى کند بگوید نه ، من نمى خواهم از این وسائل استفاده م و آنوقت ى که دنبال هدفهاى نامشروع مى رود از همین وسائل استفاده مى کند، و این که دنبال هدفهاى مشروع مى رود از این وسائل استفاده نکند، چنین شخصى محکوم به ش ت است . مثل اینکه شما بگوئید من مسلمانم و مى خواهم هدف ى را تعقیب م ، مى خواهم جهاد م و واقعا هم قصد شما لله است . دیگرى در راه مى خواهد بجنگد، در راه ما دیگرى و فساد مى جنگد، اما او از وسائلى که امروز پیدا شده است مثل توپ و تفنگ و خم استفاده مى کند و شما مى گوئید نه ، من به وسیله کار ندارم ، من مى خواهم با کارد و شمشیر بجنگم . قطعا شما محکوم هستید، هدف شما محکوم است . شما هدف خود را با دست خودتان محکوم کرده اید.
این است معناى تقاضا و اقتضاى زمان تقاضاى زمان را با پسند مردم و پدیده قرن اشتباه نکنید. حاجتهاى اولى بشر ثابت است . حاجتهاى ثانوى یعنى حاجتهائى که انسان را به حاجتهاى اولى مى رساند، متغیر است . این حاجت زمان مى گوید من تغییر کرده ام و اگر جنابعالى بخواهید خشکى به ج بدهید محکوم به ش ت هستید، و نتیجه اش این مى شود که فلان آهنگ را او مى تواند با وسیله قوى به گوش 23 میلیون (56)جمعیت برساند و شما هم که به عمرت رادیو گوش نمى کنى ، یک وقت در خانه مى بینى بچه سه ساله ات تصنیف رادیو مى خواند ولى حرف حساب ترا ى نمى شنود. آنوقت تو در هدفت ش ت مى خورى .
آن عالم بیچاره که براى اولین بار صنعت ضبط صوت را اختراع کرد چیزى که به گمانش خطور نمى کرد این بود که در آن تصنیف بخوانند و اخلاق مردم را فاسد کنند. او اختراع کرد که بدینوسیله خطابه ها و کنفرانسها را ضبط ند و به دنیا برسانند ولى این گناه ضبط صوت نیست ، گناه مردمى است که هدف صحیح دارند و از وسیله نیرومند و قوى استفاده نمى کنند. فى حد ذاته گناه ندارد. وقتى که صنعت در دنیا مى آید، مردم هشیار و بیدار نیستند که از آن در راه هدفهاى فاسد، هدفهائى که از اب کننده تر است ، مخدرتر است استفاده نشود. حالا اگر مى توانند، جلوى آن را بگیرند، چه از این بهتر؟! لااقل جلوى او را که نمى توانى بگیرى با او رقابت ! نمى کند تا اینکه عده اى مى آیند خانه خدا را در جائى به ما نمایش مى دهند که تا حالا آن هاى دیگر را نمایش مى دادند.
این عیب هست و این عیب تقصیر آنهائى است که قبلا این فکر را ن د که باید وارد زندگى مشروع مردم بشود، باید وارد زندگى دینى و مذهبى مردم بشود. قبل از اینکه این هاى منحط را در این جور جاها نمایش بدهند، شما یک جاهائى ، دار بلیغ هائى براى نمایش دادن هاى خوب تهیه ید و با آنها مبارزه ید. اگر جلویش را گرفتند که چه بهتر! تازه ، خوب مگر منحصر به حجاج است ؟ شما مى توانید هاى جالب و خوب تهیه ید که لااقل نیمى از جوانها را به این طرف بکشید. اصلا ى بالاتر از دستگاه خلقت نیست . اگر ت نطفه یا پیدایش یک گل را نمایش بدهند، اگر کیفیت و حرکات قلب را نمایش بدهند، خواهید دید که چه تاءثیراتى دارد! خدا مى داند تمام ، درس توحید است . آنوقت یک عده از ما وقتى بگویند مقتضیات زمان ، پدیده قرن ، دنیاى امروز، دیگرى مى گوید این ى که این حرفها را نشان مى دهد! آقا که گناه ندارد، یک تعلیم سمعى بصرى است .
اولى که همین بلندگو پیدا شد بعضیها چه داد و فریادى راه انداختند! آقاى فلسفى تعریف مى د اولین نفرى که در میان وعاظ با بلندگو صحبت کرد من بودم . نمى دانید چه بازى اى سر من در آوردند. گفتند مجلس معظمى بود و در آنجا بلندگو گذاشته بودند. قبل از من واعظى رفت صحبت د، گفت این بوق را بردارید. برداشتند و آن واعظ در اثر کثرت جمعیت نتوانست مطلب را به همه مردم بفهماند. من رفتم روى منبر. تا نشستم گفتم بوق را بیاورید. ببینید جمود چقدر! اینها آبروى دین را مى برد. کى گفته بلندگو بوق است ؟!
جلسه سیزدهم : مقتضیات زمان (2)
مقتضیات زمان (2)
ان شر الدواب عندالله الصم البکم الذین لایعقلون.(57)
ب در اطراف مساءله مقتضیات زمان بحث مى کردیم . کلمه مقتضیات و کلمه اقتضاى زمان را تفسیر و معنى کردیم . براى اینکه آقایان بحث محترم کاملا توجه داشته باشند و مطلب را به ذهن خودشان بسپارند که اگر با یکى از دو طبقه جاهل و جامد روبرو شدند با آن طبقه اى که هر چیزى را به نام مقتضیات زمان مى خواهند بپذیرند و به دیگران بقبولانند، و یا آن طبقه اى که اساسا این حرفها را موهوم تلقى مى کنند بتوانند درست مطلب را براى آنها بشکافند، از این نظر باز فهرست مطلب را تکرار مى کنیم .
عرض شد که اقتضاى زمان را یکى اینطور مى شود تفسیر کرد که مقتضیات زمان یعنى پیش آمدها و پدیده ها و امور رائج زمان . اگر چیزى در یک زمان پدید آمد، چون مخصوص این زمان است و این زمان نسبت به زمان گذشته زمان نوى است ، باید آن را پذیرفت . پس پدیده هاى هر زمان نوى را باید پذیرفت و این تجدد است ، ترقى و پیشرفت است . عرض شد این حرف ، حرف غلطى است . پدیده هاى هر زمان نو دو قسم است : ممکن است ناشى از یک ترقى و پیشرفت باشد و ممکن است ناشى از یک انحراف باشد. در همه زمانها این دو امکان براى بشر وجود دارد و به عبارت دیگر هیچ چیزى را به دلیل نو بودن نمى شود پذیرفت کمااینکه هیچ چیزى را صرفا به دلیل قدمت نه مى شود پذیرفت و نه مى شود رد کرد. نه نو بودن دلیل خوبى یا بدى است و نه قدمت دلیل خوبى یا بدى است . مقیاس خوبى و بدى ، نو بودن و قدیمى بودن نیست . اى بسا یک چیز قدیمى خوب باشد و باید آن را گرفت و اى بسا چیزى که نو است ، بد باشد و باید آن را رد کرد.
تفسیر دیگر از مقتضیات زمان ، سلیقه و ذوق و پسند مردم زمان است . مردم این زمان فلان چیز را مى پسندند و فلان چیز دیگر را نمى پسندند. آیا اینکه انسان باید با مقتضیات زمان هماهنگى کند یعنى باید با پسند و سلیقه مردم زمان هماهنگى کند؟ خیر، این هم درست نیست . بسیار امکان دارد که سلیقه مردم بد باشد. چقدر اتفاق افتاده است که در جامعه اى اکثریت مردم داراى سلیقه کج و معوجى بوده اند. درباره این هم بحث شد.
ولى یک تفسیر دیگر از مقتضیات زمان هست که باید روى آن فکر کرد و به آن معنى مقتضیات زمان را باید پذیرفت و آن به معناى حاجتهاى زمان است . انسان براى رسیدن به هدفهاى واقعى که در هر زمان باید داشته باشد احتیاج دارد به امورى که آن امور احتیاجات دوم بشر است یعنى یک سلسله احتیاجات ثابت دارد و از این احتیاجات ، احتیاجات دیگرى برمى خیزد. انسان براى این احتیاجات دیگر خود، دنبال وسیله مى گردد. این وسیله ها همیشه در تغییر و غالبا رو به تکامل است . تغییراتى که اجتماع بشر از این نظر پیدا مى کند، تقاضاى زمان به معناى حاجتهاى زمان را تغییر مى دهد. فرض کنید انسان احتیاج دارد که در زمستان خودش را گرم د. تا وقتى که این فصول چهارگانه در دنیا هست این احتیاج هست ، ولى امورى که انسان استخدام مى کند براى رفع این حاجت ، فرق مى کند. یک وقت ذغال نقش اول را دارد یعنى یگانه وسیله اى که بشر با آن خودش را گرم مى کند ذغال است . آنوقت ذغال خیلى قیمت پیدا مى کند. کار به جائى مى رسد که شعرهاى معروف نسیم شمال مى گوید: آقا ذغال ، میرزا ذغال ، شازده ذغال ، ولى آیا ذغال براى بشر اص ى دارد و جزء حاجتهاى اولیه بشر است ؟ نه ، ذغال وسیله اى است براى گرم بشر. یکمرتبه در اثر تغییرات و اکتشافاتى که مى شود نفت پیدا مى شود، به طورى که امروز ممکن است براى بشر، از ذغال ، هم ارزانتر و هم ساده تر تهیه شود. این (نفت یا ذغال )، یک حاجت دومى است براى بشر یعنى امرى است که انسان به آن احتیاج دارد اما در مرحله دوم . گرم شدن احتیاج اولى است . این یک مثال کوچک بود.
اینست که مى گویند حاجت زمان تغییر مى کند. خیلى موارد دیگر شما مى توانید پیدا کنید که در آنها احتیاجات بشر تغییر مى کند، به این شکل که سببى در کار مى آید که بهتر و کم ج تر و آسانتر و نیرومندتر است . آن مقتضیات زمانى که هر عاقلى ، هر عالمى باید آن را بپذیرد، اینجور مقتضیات است . اینها خلاصه اى بود از آنچه که ب عرض . ولى بحثى که الان مى روى این مبنا و پایه بود که انسان یک سلسله احتیاجات ثابت و دائمى دارد و یک سلسله احتیاجات متغیر در اینجا هستند افرادى که مى گویند تمام احتیاجات بشر متغیر است ، اصلا بشر احتیاج ثابت ندارد یعنى هیچ چیزى در دنیا نیست که بشر همیشه و در تمام ادوار به آن احتیاج داشته باشد. مى گویند همه چیز مثل ذغال است ، در یک زمان بشر به آن احتیاج دارد، در زمان دیگر احتیاج ندارد و چون احتیاج ندارد خواه ناخواه به حکم جبر زمان از میان مى رود. البته این مطلب را که اینجا ادعا مى کنند، شامل مادیات و معنویات هر دو مى شود. آنها راجع به دین اگر بحث مى کنند حتى اینجور حاضر نیستند بحث ند که آیا دین باید باشد یا نباید باشد. مى گویند ما اساسا به این مساءله کار نداریم . دین در یک زمان که بشر به آن احتیاج داشته است ، به حکم احتیاج پیدا شده و چون هیچ احتیاجى براى همیشه باقى نمى ماند، کم کم احتیاج بشر از آن سلب مى شود. وقتى سلب شد خواه ناخواه از میان مى رود، همان طورى که ذغال خواه ناخواه منسوخ مى شود. این منطق ، یک حرفى است که به آن خیلى آب و تاب داده اند این ، همان منطق توده اى ها، منطق مادیهاست . مى گویند هیچ احتیاجى و چیزى در دنیا ثابت و باقى نیست . همه چیز در تغییر و تبدیل است و امور احتیاجى بشر هم در یک زمان مخصوصى پیدا شده و با تغییر زمان از بین مى رود. و اى بسا که صدها و هزارها جوان را با همین حرفها منحرف کرده اند. ولى ما باید این مطلب را بشکافیم :
اصل این قانون کلى به دو شکل بیان مى شود: یکى رنگ فلسفى مى گیرد و دیگرى رنگ اجتماعى ، رنگ فلسفى به این شکل که در این دنیا همه چیز متغییر است ، هیچ چیز باقى نیست ، و رنگ اجتماعى به این صورت که هر چیز در اجتماع زائیده یک احتیاج است و احتیاجات اجتماعى بشر در تغییر است پس هر چیزى یک مدت موقت در اجتماع مى ماند.
اما مطلب اول که رنگ فلسفى مى دهند و مى گویند همه چیز در تغییراست آیا راست است ؟ به این تعبیر که همه چیز در تغییر است درست نیست ، ولى به این معنى که جهان مادیات ، ترکیبات مادى این دنیا در تغییر است ، صحیح است . یعنى شما در این دنیا ماده اى پیدا نمى کنید که از ازل به همین شکل بوده و تا ابد هم به همین شکل باقى خواهد ماند. آیا این کوههائى که مى بینید از ازل به همین شکل بوده و تا ابد هم به همین شکل باقى خواهد بود؟ نه . آیا دریا به همین شکل که الان هست بوده است ؟ نه . آیا به همین شکل باقى مى ماند نه . حکماى ى از قدیم الایام این آیه قرآن را که مى فرماید:
(و ترى الجبال تحسبها جامدة و هى تمر مر السحاب صنع الله الذى اتقن کل شى ء)(58)
ناظر به تغییرى که در همه اشیاء و اجسام عالم رخ مى دهد دانسته اند، به قرینه
(صنع الله الذى اتقن کل شى ء.)
آیه مى گوید این کوهها را که مى بینى خیال مى کنى یکنواخت و ثابت است و حال اینکه اینها دائما در تغییر است همان طورى که ابرها را مى بینى که به یک حال باقى نمى مانند. البته کوه به عنوان مثال است ، یعنى همه اشیاء اینجور است . حکیمى از قدیم گفته است : هیچ شخصى در یک رودخانه دو بار شستشو نمى کند. مقصود این بوده است که در یک رودخانه اگر امروز شستشو کنى فردا که مى روى نه آن آب ، آب دیروز است و نه تو که شستشو مى کنى آن آدم دیروز هستى . پس هیچ در یک رودخانه دو بار شستشو نمى کند.
در اینکه اجسام و مواد این عالم دائما در تغییرند هیچ بحثى نیست . جغرافیا به ما نشان مى دهد که مثلا همین دریاى خزر، ال