پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد محوطه سازی به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد ترخیص کالا به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد ترخیص کالا به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد ترخیص کالا به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد ترخیص کالا به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد ترخیص کالا به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

قرارداد

(ترخیص کالا)

 

 

قرارداد ذیل فی م ن شرکت/آقای ................ و حق العمل کاری ................ به شرح زیر منعقد می گردد:

موضوع قرارداد:

ترخیص کالاهای شرکت توسط حق العملکار نامبرده فوق از کلیه گمرکات کشور. حق العملکار موظف است کالاهای وارداتی شرکت را به شرح زیر ترخیص نماید.

 • حداقل کارمزد هر اظهار نامه ................ ریال می باشد.
 • کارمزد قطعات و لوازم یدکی ................ هر پ ................ می باشد.
 • کارمزد قطعات و لوازم یدکی................ خودرو هر صندوق و کارتن................ ریال می باشد.
 • هزینه های ایاب و ذهاب، تعمیرات، حمل و نقل، باربری، پست و تلفن به عهده صاحب کالا می باشد.

حق العملکار موظف است کالا را پس از ترخیص طبق دستور شرکت حمل نماید. این قرارداد به مدت ی ال معتبر می باشد و چنانچه پس از انقضا آن طرفین مایل باشند

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد ترخیص کالا به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش  به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد فروش

 

این قرارداد بین کارخانه سیمان ................ به شماره ثبت ................ محل ثبت اصفهان دارای کد اقتصادی ................ به نمایندگی آقایان  ......... و ....... به نشانی اصفهان ـ کیلومتر 24 اتوبان آهن ـ جاده اقتصادی سیمان ................ که از این منبعد فروشنده  نامیده می شود از یک سو و کارخانه  سیمان ................ به شماره ثبت ................ محل ثبت تهران دارای کد اقتصادی ..................به نمایندگی آقایان .......... و .......... به نشانی شیراز , بلوار ............. کارخانه سیمان  ................ که از این پس یدار نامیده می شود از سوی  دیگر قرارداد زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارتست از فروش و تحویل مقدار تقریبی 20.000 ( بیست هزار تن ) کلینر از محل دپوی موجود در محل معدن کارخانه فروشنده به مقصد کارخانه سیمان ............ واقع در شیراز که به رویت یدار رسیده و از کم و کیف آن اطلاع دارد .

تبصره 1 : میزان قرارداد با توافق طرفین قابل افزایش می باشد................................

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی به صورت ورد 2 صفحه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی به صورت ورد 2 صفحه با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی به صورت ورد 2 صفحه


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی به صورت ورد 2 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی به صورت ورد 2 صفحه


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد استفاده از حق ارتفاق به صورت ورد 1 صفحه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد استفاده از حق ارتفاق به صورت ورد 1 صفحه با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد استفاده از حق ارتفاق به صورت ورد 1 صفحه


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد استفاده از حق ارتفاق به صورت ورد 1 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد استفاده از حق ارتفاق به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

                                                تاریخ: __/__/__13

 (قرارداد استفاده از حق ارتفاق)

 

 

مالک : خانم/آقای ................................................... فرزند آقای .............................................. دارای شناسنامه شماره.................................. صادره از ....................................  متولد ....................................  ن: ............................................................................................................................................................. متمتع از حق(صاحب حق) : خانم/آقای .................................... فرزند آقای ............................. دارای شناسنامه شماره ......................................... صادره از ........................................... متولد ......................... ن : ..........................................................................................................................................................

حق الارتفاق: عبور از راه اختصاصی احداثی در ملک پلاک شماره ................... فرعی ............. از ............. اصلی واقع در اراضی زراعی .................... جزء حوزه ثبتی ........... از محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ................... مورخ .............. صفحه ......... جلد ........... به شماره چاپی ................. صادره به نام و ملکی مرقوم که در ضلع شرقی ملک مزبور معبر موصوفه به عرض .................... متر و بطول ................. متر مربع احداث گردیده و صرفاً متمتع از حق می تواند به رایگان جهت امور زراعی خود در زمین منتهی به آن راه عبور و مرور نماید که بهرحال این حق مانع از استفاده مال از آن راه نمی باشد.

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد استفاده از حق ارتفاق به صورت ورد 1 صفحه


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

قرارداد مشاوره

 

این قرارداد بین کارخانه سیمان ............... از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ............... با نمایندگی ............... ( قائم مقام مدیر کارخانه ) به نشانی شیراز , کیلومتر ............... که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ............... فرزند ............... به آدرس شیراز , خیابان ایمان شمالی , خیابان شهید رمضانی , که در این قرارداد اختصار مشاوره نامیده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

ارائه خدمات مشاوره ای به منظور بسط و توسعه امور حفاظت فیزیکی  کارخانه براساس خدمات شرح خدمات قرارداد .

ماده 2 ) خدمات قرارداد

خدمات این قرارداد که توسط مشاوره تعهد می گردد به شرح زیر خواهد بود :

1-2- همکاری در تهیه طرح های مرتبط با حفاظت فیزیکی کارخانه .

2-2- ............... پیش نویس شرایط مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی کارخانه .

3-2- نظارت و پیگیری مراحل اجرایی طرح های مقدماتی که شامل قراردادهای پیمانکاران ذیربط می گردد .

4-2- مشاوره با امور اداری طرح های مقطعی و کوتاه مدت جهت بالا بردن ضریب حفاظتی کارخانه .

ماده 3) مدت قرارداد

مدت قرارداد برای انجام خدمات موضوع ماده 2 از تاریخ 1/4/79 به مدت یک ماه تعیین می گردد.

ماده 4) ناظر قرارداد

ناظر قرارداد آقای ............... مدیر امور اداری و انجام امورات مشاوره با هماهنگی ایشان انجام خواهد گردید .

ماده 5) حق ا حمه

حق ا حمه این قرارداد مبلغ 200000 ریال می باشد .

تبصره 1 ـ ورات قانونی برابر ضوابط مربوطه از حق ا حمه فوق ر خواهد شد .

تبصره 2ـ ماهیانه بابت ایاب و ذهاب مبلغ 200000 ریال به مشاوره پرداخت می گردد .


برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد تحقیقات صنعتی به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از حامی فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد تحقیقات صنعتی به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد تحقیقات صنعتی به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد تحقیقات صنعتی به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد تحقیقات صنعتی به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

قرارداد تحقیقات صنعتی

مقدمه

در تاریخ ................................ این قرارداد بین ............................................................................................. به نمایندگی آقای ................................................... از یکطرف (که در این قرارداد منبعد کارفرما نامیده می شود) و ………………….. به نمایندگی آقای ………………………، مدیریت همکاریهای علمی، صنعتی و فناوری ………………. (که در این قرارداد نامیده می شود) از طرف دیگر، و بر طبق مقررات و شرایطی که در ذیل ذکر می­شود، منعقد می­گردد و طرفین قرارداد م م به اجرای کلیه مفاد آن می باشند.

 

ماده 1) موضوع قرارداد

.................................................................................................................................

 

ماده 2) مبلغ قرارداد

.................................. ریال

 

ماده 3) مدت قرارداد

الف) مدت کل اجرای قرارداد ..................................... ماه

ب) تاریخ شروع قرارداد: ..........................................

 

تبصره1:

در صورت توافق طرفین، شرح خدمات و مبلغ قرارداد تا سقف 25 درصد قابل افزایش و یا کاهش است. مدت قرارداد، در صورت نیاز و توافق طرفین قابل افزایش است.

 

ماده 4) شرح خدمات و مراحل اجرائی

 • ....................................................................................................................
 • ...................................................................................................................
 • ...................................................................................................................
 • ...................................................................................................................
 • ...................................................................................................................

 

ماده 5) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

کل مبلغ قرارداد برابربا ....................................... ریال بوده و به صورت زیر از سوی کارفرما پرداخت خواهد شد:

الف) ............ درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت برای سازماندهی وتجهیز اولیه

ب) ............ درصد مبلغ قرارداد پس از انجام ............................................................... و تائید آن توسط کارفرما

پ) ............ درصد مبلغ قرارداد پس از انجام ............................................................... و تائید آن توسط کارفرما

ت) ............ درصد مبلغ قرارداد پس از انجام ............................................................... و تائید آن توسط کارفرما

 

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد تحقیقات صنعتی به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بازرگانی داخلی - به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بازرگانی داخلی - به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بازرگانی داخلی - به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بازرگانی داخلی - به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بازرگانی داخلی - به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

  

قرارداد مضاربه

بازرگانی داخلی(به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)

 

 

این قرارداد بین امضا کنندگان ذیل:

الف) بانک  ......................... شعبه  ......................... به نشانی  ....................................................................... به عنوان مالک که در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف.

ب) آقای/ خانم/شرکت  ............................... فرزند  ......................... به شماره شناسنامه  .......................... صادره  ......................... به نشانی  .................................................................................................................. ثبت شده ذیل شماره  ......................... اداره ثبت شرکتها  ......................... با امضا ......................... به عنوان عامل از طرف دیگر که در این قرارداد عامل نامیده می شود در تاریخ  ......................... منعقد گردید.

ج)آقای/خانم، آقایان/ خانمها .........................(مشخصات ذکر گردد) که در این قرارداد متعهد/متعهدین نامیده می شوند.

ماده1- بانک به استناد تقاضای شماره  ......................... مورخ  ......................... عامل، مبلغ  ......................... ریال جهت سرمایه مضاربه تحت شماره  ......................... برای استفاده عامل تخصیص داد و عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مذکور را طبق مفاد ماده 5 یکجا و یا به دفعات منحصرا به مصرف مندرج در ماده 2 قرارداد برساند.

تبصره- در صورت استفاده کامل از سرمایه و واریز ماحصل فروش(به شرح ماده 11 این قرارداد) استفاده مکرر از سرمایه با موافقت بانک جمعا تا میزان مبلغ سرمای تعیین شده در قرارداد توسط عامل مجاز می باشد.

بانک تقاضای عامل در این مورد را با توجه به مدت باقیمانده در قرارداد بررسی و عندال وم استفاده مکرر را مورد موافقت قرار خواهد داد.

ماده2- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به ید و فروش، (نوع و مشخصات کالا ذکر شود) ......................... از محل سرمایه موضوع ماده 1 به ترتیبی که ذیلا تعیین می شود:

الف) شرایط ید

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بازرگانی داخلی - به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد تدریس به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از حامی فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد تدریس به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد تدریس به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد تدریس به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد تدریس به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

باسمه تعالی

 

این قرارداد م ن مرکز / شبکه / معاونت / دانشکده / مدیریت ..............................................................................................

به ریاست / مدیریت / معاونت آقای / خانم ............................................................... که در این قرارداد به عنوان نامیده می شود و خانم /آقای .......................................................................... که در این قرارداد به عنوان مدرس نامیده می شود به منظور تدریس دوره آموزشی ............................................................................................ به میزان ................ ساعت که در مرکز / شبکه / معاونت / دانشکده / مدیریت مزبور برگزار می گردد برابر مقررات و ضوابط آموزشی تعیین شده باتوجه به محتویات و سرفصلهای معین در مجوز صادر شده دوره مذکور ، با شرایط زیر منعقد می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده یک : میزان حق دریس برای هر ساعت براساس آ ین دستورالعمل موجود درخصوص نحوه پرداخت آن برای اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی قابل پرداخت بوده که در مقابل گواهی انجام تدریس از طرف بالاترین مقام مسئول طرف قرارداد امکانپذیر می باشد.

ماده دو :

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد تدریس به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد آیین نامه معاملات شرکت به صورت ورد 11 صفحه به صور
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد آیین نامه معاملات شرکت به صورت ورد 11 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد آیین نامه معاملات شرکت به صورت ورد 11 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد آیین نامه معاملات شرکت به صورت ورد 11 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد آیین نامه معاملات شرکت به صورت ورد 11 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

آیین نامه معاملات شرکت

 

به منظور مشخص شدن نظام کلی نحوه انجام یدار کالا یا کار یا خدمات از ارائه کنندگان آنها در داخل و خارج کشور به طور اعم همچنین فروش کالا و  خدمات در شرکت سهامی عام ..... و .... آیین نامه معاملات شرکت به شرح ذیل در بیست و پنج ماده و بیست و یک تبصره تنظیم و تدوین و در جلسه بیست و نهمین هیئت مدیره مورخ 28/12/69 به تصویب رسیده است .

آیین نامه معاملات شرکت از تاریخ فروردین ماه سال در کلیه واحدهای تابعه , لازم الاجراء
می باشد . با تصویب این آیین نامه , آیین نامه معاملات قبلی به خودی خود لغو می گردد و کلیه معاملات در شرکت اعم از ید و فروش کالا و یا کار و یا خدمات براساس مراحل تعیین شده در این آیین نامه قابل اجراء می باشد .

آیین نامه اجرایی کمیسیون معاملات در واحدهای تابعه براساس پیشنهاد مدیر بازرگانی واحد و تصویب هیئت اجرایی واحد مربوطه قابل اجراء می باشد ضروری است به منظور انجام   هماهنگی های لازم , یک نسخه از آیین نامه مذکور جهت تصویب مدیریت عامل ارسال گردد .

آیین نامه اجرایی کمیسیون معاملات هریک از واحدها ( آیین نامه معاملات فرعی ) بایستی حداقل تا تاریخ ............ اردیبهشت ماه .............. تهیه و به تصویب هیئت اجرایی رسیده باشد .

ماده 1 )

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد آیین نامه معاملات شرکت به صورت ورد 11 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد خدمات نظارتى به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد خدمات نظارتى به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد خدمات نظارتى به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد خدمات نظارتى به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد خدمات نظارتى به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

 

 

پروژه تحقیقاتى ..................................................................................................

 

 

این قرار داد در تاریخ  . . . . . . . . .  بین کمیته تحقیقات شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  که از پس دراین قرارداد              

کار فرما نامیده مىشود به نمایندگى . . . . . . . . . . . . .    مدیر عامل و رییس کمیته تحقیقات شرکت از یک طرف و
خانم /  آقاى . . . . . . .  فرزند . . . . . . . .   دارند ه شناسنامه شماره . . . . . . . . .   شاغل در شرکت  . . . . . . . . . . . . . . .        

به  آدرس و تلفن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    که از این پس دراین قرارداد ناظر نامیده مىشود به منظور انجام خدمات موضوع این قرارداد با شرایط زیر منعقد مىگردد.

 

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد انجام خدمات نظارت به شرح زیر مىباشد :

همکا رى ونظارت درانجام پروژه فوق بر اساس موارد اشاره شده در آیین نامه نظارت بر پروژه هاى تحقیقاتى.

 

ماده 2- مدت قرارداد

مدت انجام خدمات موضوع این قرارداد از تاریخ مبادله . . . . ماه مىباشد و ناظر موظف است خدمات مربوطه را به طور کامل انجام دهد .

 

ماده 3- حق ا حمه

مبلغ حق ا حمه ناظر از بابت انجام خدمات وموضوع قرارداد حداکثر. . . . . . . . . . ریال مىباشد که بر اساس ماده مربوطه در آیین نامه  نظارت بر پروژه هاى تحقیقاتى شوراى تحقیقات برق مىباشد .

 

ماده 4- نحوه پرداخت حق ا حمه

حق ا حمه ناظر به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد :

1-4- ناظر پس از بررسى............

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد خدمات نظارتى به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد طبق غذا به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد طبق غذا به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد طبق غذا به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد طبق غذا به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد طبق غذا به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

قرارداد طبق غذا

 

با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ                            فی
 م ن                                  به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی       شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از یک طرف و شرکت                     به شماره ثبت                   به نمایندگی                                                   به شماره شناسنامه          صادره از            معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین م م به کلیه مفاد آن می باشد .

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از تهیه غذای گروه                      به تعداد آماری که توسط متعهد له            روز قبل برای           روز بعد به طور کتبی به تعهد کتبی به تعهد اعلام می گردد که نوع و مشخصات آن بر اساس ماده 6 همین قرارداد می باشد .

 

ماده 2-  

مبلغ کل تقریبی ، قطعی قرارداد عبارت است از به عدد                       ریال که از قرار
هر پرس                ریال .

 

ماده 3-مدت قرارداد و محل تحویل :  

الف: مدت قرارداد از تاریخ         به مدت                 ماه خواهد بود که پس از پایان مدت قرارداد با توافق طرفین تمدید خواهد شد .

ب: متعهد موظف است موضوع قرارداد را روزانه و هر بار به تعداد             پرس در محل طبخ غذا به رسمی متعهد له تحویل و رسید دریافت نماید .

تبصره 1: روز های مورد نظر عبارت است از : روز های                                                 که شامل صبحانه / نهار / شام می باشد .

تبصره : طبخ غذا برای شام از قاعده فوق (طبخ روزانه ) مستثنی نیست .

 

ماده 4- نحوه پرداخت :

مبلغ قرارداد در پایان هر ماه از طریق امور مالی و طبق ضوابط و مقررات این قرارداد پرداخت خواهد شد .

 

ماده 5- تضمین حسن انجام کار :  

متعهد مبلغ                     ریال معادل               % کل بهای قرارداد را به صورت تضمین نامه بانکی
شماره         صادره از بانک                   که تا تاریخ             معتبر می باشد و در صورت درخواست متعهد له متعهد م م به تمدید مدت آن می باشد و یا به صورت                  به عنوان تضمین حسن انجام کار به متعهد له تحویل می دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوی متعهد ، متعهد له مجاز به ضبط و وصول تضمین خواهد بود و در این مورد نیاز به اطلاع متعهد نمی باشد . متعهد له موظف....................

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد طبق غذا به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کار بین کارفرما و کارگر به صورت ورد 2 صفحه به صور
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کار بین کارفرما و کارگر به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کار بین کارفرما و کارگر به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کار بین کارفرما و کارگر به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کار بین کارفرما و کارگر به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

 

 

قرارداد کار

 

این قرارداد بین شرکت ………………… ثبت شده به شماره …….…………. در اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی  ……….....………………… تلفن : .................  به نمایندگی خانم ................................. که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و آقای ................................. فرزند: ......................... به شماره شناسنامه :  ......................... صادره از ...................... متولد :...........................به نشانی ...................................................... که در این قرارداد همکار نامیده میشود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد میگردد.

 

ماده 1- موضوع قرارداد

1-1-انجام وظایف شغل در واحد تدارکات با عنوان شغلی  مسئول  تدارکات و ید که بصورت تمام وقت بوده و همکار میبایست طبق برنامه تعیین شده توسط کارفرما در محل کار خود حاضر و با رعایت مقررات شرکت  ، انجام وظیفه نماید.

 

ماده 2- مدت قرارداد

1-2- این قرارداد از تاریخ 1/1/1388 لغایت 31/1/1388 منعقد گردید.

2-2- با توجه به توافق به عمل آمده فی م ن پس از اتمام دوره قرارداد، این قرارداد قابل تمدید نمی باشد.

ماده 3- مبلغ قرارداد

1-3- میزان دستمزد ثابت ماهیانه  3,285,390 ریال میباشد .

2-3- سایر مزایای قانونی به شرح زیر به همکار پرداخت میشود .

3-3- حق نوبت کاری در صورت انجام ، طبق مقررات قانونی .

3-4- حق مسکن    100,000 ریال

5-3- حق خواربار   1500      ریال

6-3- حق اولاد      527,040  ریال

 7-3- حق ترمیم طبق مقررات قانونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-3- سایر....................

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کار بین کارفرما و کارگر به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

قرارداد مشاوره

 

این قرارداد بین کارخانه ............... از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ............... با نمایندگی ............... ( قائم مقام مدیر کارخانه ) به نشانی شیراز , کیلومتر ............... که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ............... فرزند ............... به آدرس شیراز , خیابان ایمان شمالی , خیابان شهید رمضانی , که در این قرارداد اختصار مشاوره نامیده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

ارائه خدمات مشاوره ای به منظور بسط و توسعه امور حفاظت فیزیکی  کارخانه براساس خدمات شرح خدمات قرارداد .

ماده 2 ) خدمات قرارداد

خدمات این قرارداد که توسط مشاوره تعهد می گردد به شرح زیر خواهد بود :

1-2- همکاری در تهیه طرح های مرتبط با حفاظت فیزیکی کارخانه .

2-2- ............... پیش نویس شرایط مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی کارخانه .

3-2- نظارت و پیگیری مراحل اجرایی طرح های مقدماتی که شامل قراردادهای پیمانکاران ذیربط می گردد .

4-2- مشاوره با امور اداری طرح های مقطعی و کوتاه مدت جهت بالا بردن ضریب حفاظتی کارخانه .

5-2- همکاری در تهیه سیستم کنترل تردد پرسنل در خارج از وقت اداری با همکاری مسئول بازرسی و حفاظت

6-2- همکاری در تهیه سیستم کنترل مراجعین از درب اطلاعات با همکاری مسئول بازرسی و حفاظت .

7-2- همکاری در تهیه سیستم کنترل افراد متفرقه به کوی ین .

8-2- پیگیری پرونده های حقوقی با همکاری مشاور حقوقی کارخانه در ادارات مربوطه .

9-2- پیگیری پرونده هایی که به نوعی با سازمان ها و ارگان های نظامی و انتظامی و امنیتی مرتبط می باشد .

ماده 3) ساعت انجام کار قرارداد

با توجه به نیاز کارخانه ساعت انجام کار مشاور در روزهای شنبه , یکشنبه , دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 7 صبح الی 14 بعد از ظهر می باشد .

تبصره 1ـ در صورت نیاز کارخانه به تغییر در ساعات فوق با هماهنگی مشاور ساعات مربوطه قابل تغییر است .

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد فروش

 

این قرارداد بین کارخانه سیمان ................ از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ................ به شماره ثبت ................ کد اقتصادی ................ به نمایندگی آقای ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس شیراز ـ بلوار ................ که منبعد در این قرارداد یدار نامیده می شود از یک طرف و شرکت سیمان ................ به نمایندگی آقایان ................ ( مدیر عامل ) و ................ ( عضو هیئت مدیره ) دارای کد اقتصادی ................ به آدرس : تهران , بلوار کشاورز , خیابان .............. که منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارتست از فروش و تحویل مقدار تقریبی 20.000 ( بیست هزار تن ) کلینر تیپ 5 مطابق آنالیز تأیید شده که جزء لاینفک این قرارداد می باشد قابل افزایش یا کاهش به میزان 25 درصد با موافقت طرفین به صورت تحویل درب کارخانه سیمان ................ واقع در کیلومتر ................

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد 60 روز تعیین می گردد و فروشنده متعهد می گردد بطور حداقل میانگین روزانه 350 تن کلینر یداری شده را مطابق موضوع قرارداد تحویل یدار نماید .

ماده 3) مبلغ قرارداد

کل مبلغ موضوع قرارداد با توجه به انجام کلیه موارد به ازاء هر تن 55000 ریال درب کارخانه فروشنده به مبلغ 1.100.000.000 ( یک میلیارد و یکصد میلیون ریال ) تعیین می گردد .

ماده 4) نحوه پرداخت

یدار متعهد می گردد ارزش مورد معامله را به شرح زیر پرداخت نماید :

1-4- 025/0 کل مبلغ مورد معامله معادل 275.000.000 ریال در زمان امضاء قرارداد .

2-4- 025/0 کل مبلغ مورد معامله معادل 275.000.000 ریال پس از حل شدن مشکلات حمل و حداکثر ظرف سه هفته بعد از حمل اولین محموله .

4-3- 050/0 مابقی در مقابل ارسال و تحویل هر محموله 5000 تنی و براساس فاکتور فروشنده .

ماده 5) سایر شرایط قرارداد

1-5) فروشنده تعهد می نماید کلیه کلینرهای تحویلی..........................

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد طراحی وب سایت به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد طراحی وب سایت به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد طراحی وب سایت به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد طراحی وب سایت به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد طراحی وب سایت به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

بسمه تعالی
قرارداد طراحی وب سایت


الف - مشخصات طرفین قرارداد :

نام متقاضی :                                             شماره شناسنامه:

نام مجری طرح :                                        شماره شناسنامه:

 

ب- مشخصات سایت:

بند 1 - مشخصات host و domain :

نام domain :

میزان فضای host :

پهنای باند ( bandwidth ):

نوع host و server :

توضیحات :

بند 2- مشخصات سایت مورد سفارش:

نام و نوع سایت :

زبان استفاده شده برای سایت:

نوع بانک اطلاعاتی :

تعداد و نوع صفحات داینامیک یا استاتیکی:

توضیحات:

 

ج- تعهدات زمانی :

مدت زمان اجرای طرح :

توضیحات:

د- هزینه ها :

هزینه host و domain :

هزینه اسکریپت :

کل مبلغ طرح

توضیحات:
تعهدات قرارداد:

1- هزینه اسکریپت به صورت کلی محاسبه شده و شامل هزینه طراحی interface ، اسکریپت نویسی یا customize cms خاص ، دیت س نویسی ، نصب اسکریپت ، وارد اطلاعات اسکریپت یا cms اختصاصی می باشد و هزینه اضافی و جداگانه بابت موارد ذکر شده دریافت نمی گردد.

2- در صورت فسخ قرارداد متقاضی موظف است هزینه domain و host را به صورت کامل و درصدی از هزینه اسکریپت را با توجه زمان طی شده و طبق بند سوم تعهدات قرارداد پرداخت نماید.

3- هنگام فسخ قرارداد ، متقاضی موظف است.......................

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد طراحی وب سایت به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد ضمانت نامه حسن انجام کار به صورت ورد 2 صفحه به صو
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از حامی فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد ضمانت نامه حسن انجام کار به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد ضمانت نامه حسن انجام کار به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد ضمانت نامه حسن انجام کار به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد ضمانت نامه حسن انجام کار به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

ضمانت نامه حسن انجام کار

 

 

صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره 325 ) .

ضامن : ...............................

اصیل ( تهیه کننده ـ پیمانکار ) : .........................

ذی نفع ( یدار ـ کارفرما ) : .............................

قراردادی که ضمانت نامه به آن مربوط است : .........................

مجموع حداکثر مبلغ مسئولیت ضامن : .............................

اسناد مؤید ادعا : آن گونه که در زیر آمده است : ..........................

تاریخ سپری شدن : ...........................

شرایط دیگر ( در صورت موجود بودن ) : ..............................

ما امضاء کنندگان زیر که به موجب ضمانت نامه حاضر ضامن هستیم , تعهد می کنیم که تنها به موجب شرایط تعیین شده در این سند و نه هیچ شرط دیگری و به موجب قواعد یکنواخت فوق الذکر , در صورت درخواست کتبی یا تلفنی یا از طریق تلگراف وتل و توسط ذی نفع فوق , هرگونه مبلغ یا مبالغ را تاسطح مجموع حداکثر مبلغ مذکور در فوق بپردازیم به شرط اینکه :

 1. درخواست چنین پرداختی به نحو مقرر در ماده 8 قواعد یکنواخت و در مهلت مقرر در فوق به دست ما برسد .
 2. درخواست پرداخت شامل اعلام این امر از سوی ذی نفع باشد که مبلغ مورد درخواست , چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم , از طریق دیگری توسط اصیل یا از طرف وی به او پرداخت نشده باشد .
 3. درخواست پرداخت به وسیله اعلام عدم اجرای تعهدات ناشی از قرارداد توسط اصیل از سوی ذی نفع تأیید شود . اعلامی که مشخص کند عدم اجراء توسط اصیل شامل چه   جنبه هایی می شود و در نتیجه ذی نفع به موجب مفاد قرارداد مذکور مستحق دریافت مبلغ مورد درخواست خود می شود .

درخواست پرداخت , مستند......................

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد ضمانت نامه حسن انجام کار به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد محوطه سازی به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد محوطه سازی به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد محوطه سازی به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد محوطه سازی به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد محوطه سازی به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

قرارداد محوطه سازی

 

این قرارداد در تاریخ ................... فیم ن شرکت ...................... به نمایندگی ................... به نشانی ................................. تلفن ................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ................. فرزند ............... به شماره شناسنامه ................. صادره از .................. و به نشانی .................. تلفن ................... که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

1-1- نصب ج پیش ساخته بتنی به عیار 250 به ابعاد 15/0*5/0*5/0 متر .

الف) پی کنی و تسطیح و رگلاژ بستر خاک به ابعاد 3/0*75/0*1 متر .

ب) بتن ریزی مگر زیر جداول به ابعاد 10/0*55/0*1 به عیار 150 .

ج) نصب ج بتنی و بندکشی بین جداول به ابعاد و مشخصات فوق الذکر .

د) بتن ریزی تقویتی دو طرف ج به صورت ماهیچه به ابعاد 25/0*15/0*1 متر به عیار 200 .

1-2-  نصب کانیو با جداول بتنی 15/0*5/0*5/0 ایستاده و 10/0*30/0*50/0 خو ده به عیار 250 .

الف) پی کنی , تسطیح , رگلاژ بستر خاک به ابعاد 30/0*1*1 متر .

ب) بتن ریزی مگر زیر جداول به ابعاد 10/0*8/0*1 متر به عیار 150 .

ج) نصب جداول بتنی و بندکشی به ابعاد و مشخصات فوق الذکر .

د) بتن ریزی تقویتی , جداول ایستاده به صورت ماهیچه 25/0*15/0*1 و جهت جداول خو ده به صورت ماهیچه 1/0*25/0*1 و بتن زیر کانیو به ابعاد  به عیار 200 .

1-3- نصب آجر سیمانی جالیز ( کفپوش ) شامل :

الف) پی کنی , خاکریزی , تسطیح , رگلاژ بستر خاک به ابعاد 30/0*5/1*1 .

ب) آبپاشی , کوبیدن بستر خاک باتراکم 95 درصد .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا بر مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

2-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً ..................... ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

3-1- نصب ج بتنی به عیار 250 و به ابعاد 15/0*5/0*50/0 هر متر طول از قرار ......... ریال

3-2- نصب کانیو با جداول بتنی 15/0*5/0*5/0 ایستاده و 10/0*30/0*50/0 خو ده به عیار 250 از قرار هر متر طول ..................... ریال .

3-2- نصب آجر سیمانی جالیز از قرار هر متر مربع ........................ ریال .

تبصره یک : چنانچه عمق پی کنی بیش از 30 سانتی متر باشد به ازای هر 10 سانتی متر اضافه پی کنی .............. ریال به بهای تک ج در هر متر طول اضافه می گردد .

تبصره دو : چنانچه عمق پی کنی بیش از 30 سانتی متر باشد به ازای هر 10 سانتی متر اضافه پی کنی ........................ ریال به بهای کانیو در هر متر طول اضافه می گردد .

ماده چهار ـ نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از ر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .

تبصره : 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

ماده پنج ـ مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعاً ........... روز / ماه شمسی از تاریخ ............ لغایت ................... می باشد .

ماده شش ـ تعهدات پیمانکار

6-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده و کلیه کارها را طبقه نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

6-2- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود   تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

6-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ .................... ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد .

6-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , س پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیم ن بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .

6-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

6-6- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

6-7- پیمانکار حق واگذاری کار را به غیر ندارد و در صورت اثبات چنین سندی , کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

6-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال...........................

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد محوطه سازی به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

قرارداد فروش

 

مشخصات طرفین قرارداد

 این قرارداد بین شرکت {نام شرکت یا سازمان} به نمایندگی آقای/خانم {نام و نام خانوادگی شرکت}، فرزند }نام پدر یدار} و نشانی پستی {محل شرکت} که در این قرارداد به یدار نامیده می شود از یک طرف و {نام سازمان/مؤسسه/شرکت/کارگاه} به آدرس }نشانی پستی سازمان/مؤسسه/شرکت/کارگاه} و شماره تلفن{شماره تلفن تماس سازمان/مؤسسه/شرکت/کارگاه} به نمایندگی آقا/خانم {نام و نام خانوادگی } (سمت {سمت }) که در این قرارداد به اختصار فروشنده نامیده می شود از سوی دیگر مطابق مفاد زیر منعقد می گردد.

 

موضوع قرارداد

 موضوع قرارداد عبارت است از: فروش {شرح موارد فروش{

 

 محل اجرای قرارداد

 محل تحویل {انبار شرکت/ ....} می باشد.

 

مدت قرارداد

 مدت زمان تحویل تحویـــــل {شرح موارد فروش} {تعداد روز کاری} روز کاری می باشد.

  

مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص

 مبلغ قرارداد {مبلغ به عدد} ریال ({مبلغ به حروف} ریال ) می باشد.

 

نحوه پرداخت

پیش پرداخت: مبلغ  ….. ریال معادل ……… ریال از یدار بابت …….   موضوع قرارداد دریافت می گردد. مابقی مبلغ قرارداد در زمان تحویل {شرح موارد} تسویه می گردد.

 

تعهدات مجری / پیمانکار

 فروشنده موظف است قطعات و تجهیزات موضوع قرارداد را در محل کارخانه شرکت پس از مونتاژ نهائی و تائید، تحویل نماید.

فروشنده تعهد مینماید که اقلام موضوع.......................

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی به صورت ورد 1 صفحه ب
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از حامی فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی  به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

قرارداد

(صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی)

 

 

مصالح: خانم/آقای ................ فرزند آقای................ دارای شناسنامه شماره ................ صادره از ................ متولد ................ ن: ................................................................................................................................

متصالح: خانم/آقای ................ فرزند آقای................ دارای شناسنامه شماره ................ صادره از ................ متولد ................ ن: ................................................................................................................................

مورد مصالحه:

کلیه حقوق واقعی، عینی و فرضی و تصوری و احتمالی مصالح ناشی از حق ب و پیشه و تجارت و سرقفلی و صنفی در شش  دانگ یک بابت مغازه شماره ................ جز پلاک ................ اصلی واقع در تهران بخش ................ ثبتی و در خیابان نبش کوچه ................ و استیجاری مصالح طبق سند اجاره شماره ................ مورخ ................ تنظیمی دفترخانه شماره ................ تهران به انضمام کلیه حقوق مزبور مصالح نسبت به یک رشته تلفن شماره ................ منصوبه در آن انتقالی به مصالح طبق سند شماره ................ مورخ ................ دفتر خانه ................ تهران اعم از حق الامتیاز و حق الاشتراک و ودایع احتمالی مربوطه به نحوی که پس از امضای این صلح نامه قطعیه دیگر هیچگونه حقی از حقوق مزبور برای مصالح در مورد صلح بالا باقی نمانده و تمامی آن حقوق در مورد مصالحه متعلقه به متصالح است که به قرار متصالح مورد مصالحه را متصرف گردیده است.

قیمت:

مبلغ ................ ریال که تماما طی چک تضمینی بانکی شماره ................ عهده بانک ................ شعبه ................ نقدا و فی المجلس به مصالح تادیه و تسلیم شده است باقراره.

کلیه شرایط صحت صلح قطعی به اظهار اجرا شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش از طرفین اسقاط گردیده و مصالح اقرار نمود که از افراد ممنوع المعامله نمی باشد.

تذکاریه:

کلیه مالیاتها عوارض و حق بیمه و هزینه های محضر و غیره و تحصیل رضایت موجر، اخذ پاسخ استعلامیه های محضر منحصرا.............

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 2 صفحه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از حامی فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 2 صفحه با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 2 صفحه


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 2 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مضاربه - بازرگانی داخلی به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

"بسمه تعالی"

نمونه قــرارداد مشــاوره

 

این قرارداد درتاریخ......................فیما بین شرکت....................................... به نمایندگی .............................. به عنوان...........................  به آدرس................................................................................................ که منبعد در این قرارداد " کارفرما " نامیده می شود از یک طرف و شرکت /…………………. به نمایندگی آقای ……………………به عنوان ……………… به آدرس خیابان ……………………….. که منبعد در  این قرارداد" مشاور " نامیده می شود ، با مفاد زیر منعقد می گردد .

 

 

1 ) موضوع قرارداد :

بررسی کلیه اسناد مناقصه ، نمونه قرارداد ، اعتبارات اسنادی و میزان انطباق آنها با مقررات ملی و بین المللی و عرف تجاری و ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات موجود در مدارک مزبور و عارضه ی کلیه فرآیند ید از زمان شروع تا زمان افتتاح اعتبار و وصول مدارک حمل از نقطه نظر حقوق بین الملل، بازرگانی خارجی و بانکداری بین المللی و مقررات ملی .

 

2 ) شرح خدمات :

1-2 ) بررسی کلیه مدارک مربوط به استعلام ، مناقصه ، سفارش رسمی ، تیپ قرارداد ، بیمه نامه ، متون اعتبارات اسنادی ، مکاتبات با بانک ، اسناد حمل از فروشنده و سایر مدارک مرتبط موجود در پرونده های ذیربط با توجه به مقررات اینکوترمز 2000 ، ucp500 و سایر قوانین بین المللی و ملی و عارضه ی و ارائه پیشنهاد در خصوص متون ذیربط .


برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 2 صفحه


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره اماکن ورزشی به صورت ورد 6 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره اماکن ورزشی به صورت ورد 6 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره اماکن ورزشی به صورت ورد 6 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره اماکن ورزشی به صورت ورد 6 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره اماکن ورزشی به صورت ورد 6 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

بسم  الله الرحمن الرحیم

«    قرارداد اجاره اماکن ورزشی »

 

این قرارداد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ..................... مندرج در رو مه .................... با در نظر گرفتن مصوبه شماره ............... کمیسیون استانی ستاد اجرایی ماده 88 موضوع نامه .............. شماره ............ و با شرایط ذیل بین متعاقبین منعقد گردید :

 

ماده 1 طرفین قرارداد :

موجر : …………………. به مدیریت آقای ………………….. به نشانی ……………………….. که در این قرارداد موجر نامیده می شود.

مستأجر :  ....................................................... فرزند ................................. به شماره شناسنامه ..................  صادره از .................. به نمایندگی .................................. شرکت / مؤسسه .................................................................. به نشانی .......................................................................................................... و شماره ثبت ........................ با معرفی نامه شماره ........................ تلفن تماس ........................................ همراه .................................................

  ماده 2 موضوع قرارداد :

یک باب .......................... با کاربری ..................... به مساحت ..................... جهت استفاده ..................................  واقع در ............................................................ طبقه ...... مشتمل بر تأسیساتی که به شرح پیوست که جزء لاینفک قرارداد می باشد و به رؤیت مستأجر رسیده است.

  ماده 3 مدت قرارداد :

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت ی ال از تاریخ                الی                منعقد گردید.

تبصره: چنانچه در مدت قرارداد به هر دلیلی که از جانب موجر موجه تشخیص داده شود (نظیر انجام عملیات تعمیر، بازسازی، مرمت، قطع آب و بر و گاز و غیره) که منجر به تعطیلی مکان مورد اجاره گردد، زمان مورد نظر پس از بررسی کارشناسی و تصمیم گیری در ستاد ماده 13 آئین نامه اجرائی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت می تواند به مدت قرارداد اضافه شود.

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره اماکن ورزشی به صورت ورد 6 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کانال کشی کولر به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کانال کشی کولر به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کانال کشی کولر به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کانال کشی کولر به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کانال کشی کولر به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

قرارداد کانال کشی کولر

 

این قرارداد در تاریخ .................. فیم ن شرکت ................ به نمایندگی ..................... به نشانی ...................................... تلفن ....................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای .................... فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ..................... و به نشانی ..................... تلفن .................. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

عبارتست از ساخت و نصب کلیه کانال های هوا , نصب دریچه ها , همراه با راه اندازی و کلیه کارهای مربوطه به ساخت و نصب کانال و داربست طبق نقشه ها و مشخصات فنی به شرح ذیل :

 1. ساخت ونصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت 50
 2. ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت 80
 3. ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت 100 ( 1 میلی متر) .
 4. ساخت و نصب فلنج از نبشی نمره .......................
 5. ساخت و نصب از نبشی و میلگرد نمره .................
 6. ساخت و نصب چهارچوب
 7. نصب دریچه هوا با دمپر
 8. عایق پشم شیشه دور کانال با سیم گالوانیزه
 9. عایق پشم شیشه دور کانال با متقال ماستیک
 10. ساخت و نصب دودکش

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

2-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد ..................... ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

براساس : نرخ نامه ذیل :

 1. ساخت و نصب کانال هوا از ورق آهنی گالوانیزه به ضخامت 50 ............................... ریال .
 2. ساخت و نصب کانال هوا از ورق آهنی گالوانیزه به ضخامت 80 ........................... ریال .
 3. ساخت و نصب کانال هوا از ورق آهنی گالوانیزه به ضخامت 100 (1میلی متر ) ..... ریال.
 4. ساخت و نصب فلنج از نبشی نمره .......................... هرکیلو گرم ................................. ریال  .
 5. ساخت و نصب از نبشی و میلگرد نمره ............... هرکیلوگرم .................. ریال .
 6. ساخت و نصب چهارچوب هر عدد .................................................................................. ریال .
 7. نصب دریچه هوا ................................................................................................................ ریال .
 8. عایق کاری حرارتی با پشم شیشه دور کانال با سیم گالوانیزه متر مربع .............. ریال .
 9. عایق کاری حرارتی با پشم شیشه دور کانال با متقال ماستیک متر مربع ............... ریال .
 10. دستمزد کار و شاگرد هر روز .............................................................................. ریال .
 11. دستمزد ساخت و نصب دودکش ................................................................................... ریال .

تبصره یک : به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .

ماده چهار ـ نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به...........................

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کانال کشی کولر به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد حق دریس به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد حق دریس به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد حق دریس به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد حق دریس به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد حق دریس به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

 

این قرار داد بین                                   که در این قرار داد موسسه نامیده می شود   و                   خانم / آقای                           که دراین قرارداد مدرس نامیده می شود به منظور تدریس        واحد و              هفته ای           ساعت تدریس درس                                                             درنیمسال       سال تحصیلی                    در دوره                        در                                  طبق مقررات ها و موسسات  آموزش عالی و شرایط زیر منعقد می گردد.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

مشخصات مدرس:

1- نام خانوادگی :                                 نام :                    شماره شناسنامه :                 تاریخ تولد:

 

2-جنس : مرد      زن 

 

آ ین مدرک تحصیلی: 3-

ی  یا تخصص پزشکی             فوق لیسانس یا ی عمومی              لیسانس

 

4- رتبه علمی :              دانشیار         یار          مربی              سایر عناوین (لطفا نام ببرید)

 

5- رشته تحصیلی:                                                                 سال اخذ آ ین مدرک تحصیلی :

 

6- محل اخذ آ ین مدرک تحصیلی :  کشور

 

7- وضعیت شغلی :    شاغل □            بازنشسته  □             محل اشتغال فعلی : (لطفا نام ببرید)

وزارتخانه  یا سازمانهای تی (لطفا نام ببرید)

بخش خصوصی (لطفا نام ببرید)

8- چنانچه در شاغل هستید چند ساعت تدریس می نمایید؟

 

9- چند سال سابقه تدریس در دارید ؟

 

10- در کدام یا ها؟

 

نشانی:

شهر :                      خیابان :                            کوچه :                           پلاک :                     تلفن :..............................

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد حق دریس به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات به صورت ورد 3 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یارا فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات به صورت ورد 3 صفحه با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات به صورت ورد 3 صفحه


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات به صورت ورد 3 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات  به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

بسمه تعالی

قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات

 

این قرارداد فی م ن شرکت ........................به شماره ثبت ..................... به مدیریت .................. فرزند .............. به شماره شناسنامه ............. ،صادره از تهران به آدرس:........................................ و شماره تلفن ................. و نمابر ................ ، که در این قرارداد شرکت نامیده میشود از یک طرف و شخصیت حقیقی/ حقوقی : .................به شماره ثبت:.................   به مدیریت آقای/خانم : ...................... فرزند: ..........................   به شماره شناسنامه : .......................... صادره از:.......................... به نشانی: ....................................................................................................             شماره تماس: ........................................ نمابر: ......................................... پست الکترونیک: ..........................................................................................

که از این پس «عامل فروش» نامیده می شود از طرف دیگر مطابق با شرایط و مفاد ذیل منعقد می گردد.

 

ماده1- موضوع قرارداد:

 • موضوع قرارداد عبارتست از اعطای عاملیت عرضه و فروش محصول  ………………… 

 در سطح  استان :..................... شهر ..................................  در محلهای مجاز مطابق ضوابط و قوانین رسمی کشور ایران

 

ماده 2- ارزش کالا:

قیمت  محصول  جهت ید توسط عامل و قیمت عرضه هر واحد محصول توسط عامل مطابق ج پیوست میباشد. محل تحویل کالا دفتر مرکزی شرکت به نشانی فوق می باشد. در صورت تمایل عامل شرکت نسبت به ارسال محموله توسط پست پیشتاز اقدام می نماید بدیهی است هزینه حمل و مسئولیت به عهده عامل می باشد.

 

ماده3- مدت قرارداد:

این قرارداد از تاریخ  ....................... به مدت سه  ماه بصورت آزمایشی اجرا میگردد و در صورت رضایت شرکت و انجام تعهدات توسط عامل از تاریخ ........................... به مدت یک سال تمدید میگردد. در ضمن این قرارداد پس از اتمام زمان  با توافق طرفین و درخواست کتبی عامل قابل تمدید بوده و فسخ آن قبل از انقضای مدت قرارداد منوط به یک ماه آگهی قبلی ضمن تسویه کامل حساب ها و هزینه های این قرارداد می باشد.

 

ماده4- نحوه پرداخت:

کلیه پرداختها توسط عامل به صورت نقدی می باشد که از طریق واریز به شماره حساب پس انداز شماره  5-99-810   نزد بانک پارسیان به نام شرکت سرمایه گذاری فرآمد تجارت آسیا (آتیکو)  صورت می پذیرد.

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات به صورت ورد 3 صفحه


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

( قرارداد اجاره به شرط تملیک )

 

 

مخصوص طرحهای صنعتی(در مواردی که مستحدثات و یا ماشین آلات کارخانه وثیقه می باشد)

بین امضا کنندگان ذیل:

الف- بانک .............................(مشخصات کامل ذکر گردد) که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف و

ب- شرکت/کارخانه  .............................. که مشخصات کامل آن در ذیل این قرارداد مندرج است و ازاین پس در این قرارداد مستاجر نامیده می شود از طرف دیگر این قرارداد با شرایط ذیل منعقد گردید:

ماده1- بانک اموال مشروحه زیر را به عنوان اجاره به منظور استفاده در طرح ............... به تصرف مستاجر داد در طول مدت قرارداد از منافع آن استفاده نماید و مستاجر اقرار به تصرف آن نمود.(مشخصات مورد اجاره بطور کامل ذکر گردد).

ماده2- مدت قرارداد از تاریخ انعقاد تا پایان ............... می باشد.

ماده3- کل مال الاجاره مبلغ  ............... ریال می باشد. مستاجر مبلغ  ............... ریال آنرا به عنوان پیش پرداخت نقدا به بانک پرداخت نمود. مستاجر تعهد نمود بقیه مال الاجاره را که بالغ بر  ............... می باشد در اقساط زیر بدون اینکه نیازی به اخطار قبلی بانک باشد به بانک پرداخت نموده و رسید دریافت دارد. (تاریخ اقساط و مبلغ آن به تفصیل ذکر گردد.)

تبصره- وجوه دریافتی از مستاجر به عنوان پیش پرداخت بابت قسمتی از مال الاجاره هر قسط متناسب با کل اقساط مال الاجاره محاسبه و منظور گردیده است. مستاجر نحوه محاسبه و تخصیص پیش پرداخت توسط بانک را تایید نمود.

ماده4- مستاجر اقرار و اعتراف نمود که تمامی اموال مورد اجاره سالم و بدون عیب و نقص تحویل وی گردید و همچنین تعهد نمود که اموال مورد اجاره را حفظ و نگهداری نموده و آنها را طبق نظر کارشناسان بانک و در حد متعارف و معمول مورد استفاده و بهره برداری قراردهد و از ماشین آلات مورد اجاره با در نظر گرفتن میزان راندمان و قدرت آنها و طبق دستورات، ضوابط و استانداردهای کمپانی سازنده بهره برداری نماید و بانک حق خواهد داشت بدون اخطار قبلی و در هر زمان که بخواهد اموال مورد اجاره را مورد بازرسی و بازدید قرار دهد و مستاجر نیز مکلف است راهنمایی ها و توصیه های بانک را نسبت به نحوه استفاده از اموال مورد اجاره قبول نماید.

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کار معین و مدت محدود به صورت ورد 2 صفحه به صورت و
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کار معین و مدت محدود به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کار معین و مدت محدود به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کار معین و مدت محدود به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کار معین و مدت محدود به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

باسمه تعالی                                              تاریخ

قرارداد کار معین و مدت محدود

 

 

         این قرار داد بر اساس مفاد ماده یک آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوبه شماره 3699/ت36933 مورخ 13/4/83 هیأت محترم ان بین دهیاری ..................................... بخش ........................ شهرستان ............ که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می شود و آقای ....................... فرزند ....................... دارای شمار ه شناسنامه ............... صادره از ........................ ن : .................................................................................. تلفن .....................................  به عنوان «طرف قرارداد» منعقد می گردد0

تبصره : این قرارداد جهت کار معین با مدت محدود و با توجه به بند (و) از ماده 10 قانون کار و مفاد ماده 4 آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور بین طرفین تنظیم گردیده است0

ماده 1 : مدت قرارداد و محل کار

      مدت این قرارداد 89 روز است که شروع آن از تاریخ................................... و پایان آن تاریخ .............................. می باشد که با توافق طرفین و در صورت نیاز کارفرما قابل تمدید است و محل انجام کار واقع در دهیاری .......................
بخش ................. شهرستان .................... می باشد0 بدیهی است در صورت نیاز به حضور در خارج از محل کار بر اساس مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.

ماده 2: موضوع قرارداد

     انجام خدمات در دهیاری ............................... با عنوان ..........................  و به صورت تمام/  وقت می باشد و
 آقای ............................................  متعهد است که وظایف محوله ر ا با رعایت ضوابط و مقررات انجام دهد0

ماده 3 : ساعات کار

ساعات کار طرف قرارداد تمام/  وقت معادل          ساعت کار در هفته می باشد و در صورت انجام کار اضافی طبق قانون کار، اضافه کار به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد0

ماده 4: حق السعی

4-1- دستمزد  ماهیانه ............................... ریال              4-2- کمک هزینه مسکن (ماهانه)                 ریال

4-3- کمک عائله مندی (ماهانه) ...............  ریال            4-4- وجه بن و خوار و بار :                  ریال

تبصره: کلیه پرداخت های فوق الذکر بر اساس مقررات قانون کار پس از ر  مالیات و ورات مربوط به حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر ورات قانونی، از طرف کارفرما به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد0

ماده 5: طرف قرارداد در مدتی که برای کارفرما کار می کند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانون کار دارد0

ماده 6: در پایان قرارداد طرف قرارداد، هیج........................

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کار معین و مدت محدود به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیمه نامه آتش سوزی به صورت ورد 2 صفحه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیمه نامه آتش سوزی به صورت ورد 2 صفحه با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیمه نامه آتش سوزی به صورت ورد 2 صفحه


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیمه نامه آتش سوزی به صورت ورد 2 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیمه نامه آتش سوزی  به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

بیمه نامه

آتش سوزی                              شرکت سهامی بیمه ........................

شرکت سهامی بیمه ایران طبق پیشنهاد شماره ........................... مورخ ................ بیمه گذار به موجب این بیمه نامه و شرایط مندرج در ظهر آن متعهد است که پس از دریافت حق بیمه مقرر خساراتی که به علل خطرات مورد تعهد باموال مشروحه زیر وارد شود جبران نماید.

نام بیمه گذار

نشانی بیمه گذار

مورد بیمه                                                         نوع مورد بیمه: صنعتی

محل مورد بیمه

شماره بیمه نامه                                                             تاریخ صدور

شماره سال قبل                                                             نمایندگی

مدت بیمه                تاریخ شروع                                    تاریخ انقضاء

خطرات مورد تعهد: حریق، انفجار، صاعقه، ز له، آبدید ناشی از ترکیدگی لوله های آب- ضایعات ناشی از برف و باران

شرح مورد بیمه:

ارزش و مورد بیمه

نرخ

مورد بیمه عبارتست از کلیه ساختمانها، ماشین آلات، لوازم و تجهیز اداری و آزمایشگاهی، موجودی مواد اولیه کالای در دست ساخت و ساخته شده متعلق به بیمه گذار فوق الذکر بوده و یا بطور امانی یا حق العملکاری در اختیار ایشان می باشد واقع در کارخانه شرکت ................ به آدرس محل مورد بیمه بشرح ذیل:

1- کلیه ساختمانها و تاسیسات به ارزش:

2- کلیه ماشین آلات، تاسیسات، لوازم و تجهیزات اداری آزمایشگاهی و رستوران به ارزش:

3- موجودی مواد اولیه، کالای در دست ساخت و ساخته شده کلا به ارزش:

4- حداکثر هزینه پا ازی محل مورد بیمه پس از وقوع خطرات مورد تعهد بیمه نامه تا مبلغ:

 

 

 

 

 

000/000/000/2

 

000/000/000/24

000/000/000/2

 

 

000/000/20

 

 

 

 

 

22/2

 

22/2

22/2

 

 

11/1

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیمه نامه آتش سوزی به صورت ورد 2 صفحه


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره یک باب پارکینگ به صورت ورد 2 صفحه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یارا فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره یک باب پارکینگ به صورت ورد 2 صفحه با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره یک باب پارکینگ به صورت ورد 2 صفحه


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره یک باب پارکینگ به صورت ورد 2 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره یک باب پارکینگ به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

قرارداد

(اجاره یک باب پارکینگ)

 

 

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای .................... فرزند آقای .................... دارای شناسنامه شماره .................... صادره از .................... متولد .................... ن .....................................................................

طرف دوم قرارداد(مستاجرین):

 • خانم/آقای .................... فرزند آقای .................... متولد .................... دارای شناسنامه شماره .................... صادره از .................... به نشانی: ...............................................................................
 • خانم/آقای .................... فرزند آقای .................... متولد ....................دارای شناسنامه شماره ....................صادره از .................... نین تهران به نشانی: ........................................ و هر دو متساویا و مشاعا، متفقا و متضامنا.

موضوع قرارداد:

تمامت شش دانگ یک باب پارکینگ به مساحت .................... متر مربع دارای پلاک .................... فرعی از .................... اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک .................... فرعی از اصلی نامبرده واقعی در اراضی .................... بخش .................... ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره .................... مورخ .................... صفحه ..... جلد......... به شماره چاپی .................... صادره به نام موجر با جمیع تواقع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتا و اعیانا با برق و آب و گاز منصوبه های در آن که قبلا مورد اجاره طبق سند اجاره شماره .................... مورخ .................... تنظیمی دفتر خانه شماره .................... تهران در اجاره خانم/آقای .................... بوده لیکن به موجب سند صلح شماره .................... مورخ .................... تنظیمی این دفتر خانه در همین تارخی کلیه حقوق خانم/آقای ....................(مستاجر آن سند) به مستاجرین این سند ناشی از حق سرقفلی مورد اجاره سند اجاره مرقوم مصالحه قطعیه گردیده فلذا مستاجرین این سند به سبق رویت مورد اجاره وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمودند و مورد اجاره صرفا جهت اشتغال مستاجرین به شغل .............. اجاره داده شده است و لاغیر و مستاجرین به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارند.

مدت قرارداد: .................... سال کامل شمسی از تاریخ .................... که با قرار مستاجرین از آغاز مدت استیفای منافع کرده اند.

مبلغ قرارداد: مبلغ .................... ریال رایج برای تمام مدت بالا(به قرار ماهی مبلغ ................... ریال) که مستاجرین متعهد گردیدند مال الاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقدا در مقابل دریافت رسید به موجر تادیه نمایند و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا یا تماما ظرف 10 روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر برای بقیه مدت خواهد بود.

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره یک باب پارکینگ به صورت ورد 2 صفحه


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد تحقیقات صنعتی به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد تحقیقات صنعتی به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد تحقیقات صنعتی به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد تحقیقات صنعتی به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد تحقیقات صنعتی  به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

قرارداد تحقیقات صنعتی

مقدمه

در تاریخ ................................ این قرارداد بین ............................................................................................. به نمایندگی آقای ................................................... از یکطرف (که در این قرارداد منبعد کارفرما نامیده می شود) و مؤسسه ……………… به نمایندگی آقای ……………….، مدیریت همکاریهای علمی، صنعتی و فناوری مؤسسه (که در این قرارداد مؤسسه نامیده می شود) از طرف دیگر، و بر طبق مقررات و شرایطی که در ذیل ذکر می­شود، منعقد می­گردد و طرفین قرارداد م م به اجرای کلیه مفاد آن می باشند.

 

ماده 1) موضوع قرارداد

.................................................................................................................................

 

ماده 2) مبلغ قرارداد

.................................. ریال

 

ماده 3) مدت قرارداد

الف) مدت کل اجرای قرارداد ..................................... ماه

ب) تاریخ شروع قرارداد: ..........................................

 

تبصره1:

در صورت توافق طرفین، شرح خدمات و مبلغ قرارداد تا سقف 25 درصد قابل افزایش و یا کاهش است. مدت قرارداد، در صورت نیاز و توافق طرفین قابل افزایش است.

 

ماده 4) شرح خدمات و مراحل اجرائی

 • ....................................................................................................................
 • ...................................................................................................................
 • ...................................................................................................................
 • ...................................................................................................................
 • ...................................................................................................................

 

ماده 5) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

کل مبلغ قرارداد برابربا ....................................... ریال بوده و به صورت زیر از سوی کارفرما پرداخت خواهد شد:

الف) ............ درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت برای سازماندهی وتجهیز اولیه

ب) ............ درصد مبلغ قرارداد پس از انجام ............................................................... و تائید آن توسط کارفرما

پ) ............ درصد مبلغ قرارداد پس از انجام ............................................................... و تائید آن توسط کارفرما

ت) ............ درصد مبلغ قرارداد پس از انجام ............................................................... و تائید آن توسط کارفرما

 

تبصره2:

پرداخت کلیه ورات قانونی قرارداد به عهده مؤسسه است و کارفرما کل مبلغ قرارداد را بدون ر بیمه و مالیات به مؤسسه پرداخت می­نماید.

 

 

 

تبصره3:

کل وجوه پرداختی از سوی کارفرما به حساب رابط خزانه بانک مرکزی  به شماره 2177579004009 بانک ملی شعبه مینو بنام درآمدهای اختصاصی پژوهشی مؤسسه علم وصنعت ایران واریز خواهد شد.

 

 

تبصره 4:

از هر پرداخت، 10 درصد به عنوان حسن انجام کار ر و نزد کارفرما نگهداری شده و در پایان مدت قرارداد و ارسال گزارش نهایی توسط مجری و تأیید آن توسط کارفرما تسویه حساب نهایی صورت خواهد پذیرفت.

 

ماده 6) گزارش­ها

الف) مؤسسه متعهد است گزارش­های تحقیقاتی خود را در .............. نسخه تهیه و به کارفرما تسلیم نماید.

ب) گزارش نهایی شامل تمامی مراحل اجرای پروژه بوده و لازم است به صورت تایپ و صحافی شده و بر اساس ضوابط کارفرما تنظیم و در دو نسخه تحویل گردد.

پ) کارفرما ظرف مدت ....... روز کاری از تاریخ دریافت گزارشات مرحله­ای، نظر خود را کتبا به مؤسسه اعلام می نماید. بدیهی است در غیر اینصورت گزارشات تایید شده تلقی می گردد.

 

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد تحقیقات صنعتی به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش قطعه به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش قطعه به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش قطعه به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش قطعه به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش قطعه به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

 

بنام خدا

قرارداد فروش قطعه

 

این قرارداد بین شرکت ………………… به نشانی ………………………… و تلفنهای 8906446 و 8908851 و به نمایندگی آقایان ………………. به سمت رئیس هیئت مدیره و ……………………. به سمت مدیر عامل که در این قرارداد اختصاراً یدار نامیده میشود از یکطرف و شرکت…………………..به آدرس…………………………………… با شماره تلفن …………………………. به نمایندگی آقای ………………که در این قرارداد اختصاراً فروشنده نامیده میشود از طرف دیگر بشرح مفاد مندرج در ذیل منعقد میگردد.

 

ماده 1 : موضوع قرارداد

عبارتست از فروش 000/10 عدد (ده هزار عدد) قاب پشت مانیتور 17 اینچ مدل d730 با مواد abs برابر نمونه شاهد ارائه شده توسط یدار .

 

ماده 2 : مدت قرارداد

مدت قرارداد یک ماه تعیین میگردد.

 

ماده 3 : مبلغ قرارداد

ارزش فروش هر عدد ازموضوع قرارداد 8000 ریال(هشت هزار ریال)  تعیین میگردد.

    ماده 4 : تعهدات فروشنده

الف- فروشنده متعهد می گردد که موضوع قرارداد را برابر نمونه شاهد تایید شده و باکیفیت مطلوب تولید و تحویل نماید.

 

 

 

ب- با توجه به اینکه قالب موضوع قرارداد بطور امانی به فروشنده تحویل گردیده است, فروشنده متعهد می گردد در حفظ و نگهداری آن مساعی لازم را مبذول و جبران خسارتهای ناشی از بی دقتی در امر تولید به عهده فروشنده خواهد بود.

پ- کلیه عوارض و حقوق تی به عهده فروشنده خواهد بود.

 

 

ماده 5 : تعهدات یدار

الف- یدار متعهد میگردد به ازا تحویل 50% تیراژ مورد قرارداد هزینه مربوطه را با دریافت صورتحساب, به فروشنده پرداخت نماید.

ب- مواد اولیه پلیمری جهت تولید قطعه مذکور توسط یدار به فروشنده تحویل داده خواهد شد.

 

 

ماده 6 : بسته بندی و حمل الف- اقلام تولید شده برابر طرح بسته بندی ابلاغ شده یدار و با دریافت کارتن و نایلون از یدار بسته بندی خواهد شد و هزینه حمل از محل کارخانه فروشنده تا مقصد تعیین..........................

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد فروش قطعه به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند به صورت ورد 3 صفحه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند به صورت ورد 3 صفحه با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند به صورت ورد 3 صفحه


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند به صورت ورد 3 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند           

                                                                                                                                           

                                                      

این قرارداد بین شرکت ……………. که از این پس به عنوان فروشنده خدمات ذکر می شود و به نمایندگی آقای ………………. به آدرس : ………………………………………………….. و

استفاده کننده از خدمات به نمایندگی…………….. که پس از این بعنوان یدار ذکر می گردد، به آدرس : ………………………………..  .منعقد گردید.

 

ماده 1- موضوع قرارداد : موضوع قرارداد عبارتست از نصب رایگان  یک  دستگاه کنترلر هوشمند تأسیسات حرارتی ساختمان جهت بهینه سازی مصرف انرژی توسط فروشنده خدمات و اجاره به شرط تملیک دستگاه توسط یدار.

 

ماده 2 مدت قرارداد : از زمان نصب دستگاه به مدت 5 سال شمسی

 

 

ماده 3 محل انجام قرارداد : در محل آدرس یدار (آدرس فوق الذکر)

 

 

ماده 4 مبلغ قرارداد : مبلغ قرارداد با صرفه جویی انرژی توسط سیستم فوق ، مرتبط بوده و به شکل زیر محاسبه می شود.

1-4 مصرف متوسط سالیانه یدار طبق قبوض انرژی مصرفی محاسبه گردیده، سپس در طی دوره های شش ماهه قبوض انرژی مصرفی در دوره بهینه سازی از میزان مشابه متوسط مصرف سالانه قبل از بهینه سازی ر می گردد و50 % مبلغ انرژی صرفه جویی شده به قیمت روز آن ، توسط یدار به فروشنده خدمات پرداخت می گردد.

2-4 مبلغ محاسبه شده بالا به مدت 5 سال و هر سال با توجه به قیمت روز انرژی محاسبه و توسط فروشنده خدمات دریافت می گردد.

 

ماده 5 گارانتی و سرویس : در طی مدت قرارداد (موضوع ماده 2) دستگاه فوق (و یا دستگاههای موضوع ماده 1) گارانتی می باشد و کلیه هزینه های سرویس دستگاه و متعلقات مربوط به فروشنده خدمات است و سایر هزینه های سرویس و نگهداری موتورخانه مطابق روال معمول گذشته به عهده یدار می باشد.

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند به صورت ورد 3 صفحه


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشارکت در ساخت بنا به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از حامی فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشارکت در ساخت بنا به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشارکت در ساخت بنا به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشارکت در ساخت بنا به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشارکت در ساخت بنا به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

قرارداد

(مشارکت در ساخت بنا)

 

 

ماده1- نظر به اینکه، آقای .................. فرزند .................. به شناسنامه شماره .............. صادره از .................. ن ..................(که از این پس طرف اول قرارداد نامیده خواهد شد). مالک پلاک فرعی .................. از اصلی .................. اراضی .................. بخش ..................واقع در .................. است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه آقای .................. فرزند .................. به شناسنامه شماره .................. صادره از .................. ن ..................(که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده خواهد شد) امکاناتی مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه دارد، به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک مزبور این قرارداد بین طرفین منعقد شد.

ماده2- ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل .................. ریال(..............................تومان) برآورد شده و مورد قبول طرفین است.

ماده3- مقرر شد طرف دوم بنایی با مشخصات و طبق نقشه ای که پیوست این قرارداد و جزء لاینفک آن است و به امضای طرفین رسیده، در پلاک موضوف احداث کند.

تبصره1- طرف دوم مکلف است بنا را دقیقا بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه های مصوب احداث نماید.

تبصره2- طرف دوم مکلف است کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت کند و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد.

ماده4- طرف دوم مکلف است فتوکپی کلیه اسناد هزینه را اعم از اسناد ید اجناس یا دستمزدها امضا کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قراردهد. همچنین مکلف است صورتحس در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورتحساب را امضا کرده در اختیار طرف اول بگذارد. مدارک و صورتحسابهای مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود.

ماده5- پس از آنکه هزینه های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده4 به ارزش عرصه(طبق ماده2) بالغ شده مابقی هزینه ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد. به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک .................. افتتاح کرده اند که برداشت از آن با دو امضا انجام می شود. طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند و کلیه پرداختها را نیز از این حساب انجام دهند.

ماده6- طرف دوم مکلف است بنا را مبنای برنامه زمانبندی شده ای که به عنوان ضمیمه شماره2 این قرارداد به امضای طرفین رسیده احداث کند.

ماده7- پس از اتمام بنا، طرف اول مکلف .................................. 

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشارکت در ساخت بنا به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایشقرارداد اعطای نمایندگی به صورت ورد 3 صفحه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یارا فایل فرم کامل و قابل ویرایشقرارداد اعطای نمایندگی به صورت ورد 3 صفحه با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایشقرارداد اعطای نمایندگی به صورت ورد 3 صفحه


فرم کامل و قابل ویرایشقرارداد اعطای نمایندگی به صورت ورد 3 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایشقرارداد اعطای نمایندگی  به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

تاریخ :

شماره :

پیوست : دارد

 

 

 

قرارداد اعطای نمایندگی

 

این قرارداد بین شرکت .....................به شماره ثبت ……………….  و به نمایندگی ……………………… که از این پس شرکت نامیده میشود از یک طرف و شرکت/موسسه .............................. به نمایندگی آقای/خانم ........................... که از این پس نامیده میشود از طرف دیگر بر اساس شرایط و مفاد ذیل منعقد میگردد:

 

ماده 1- مشخصـــات

 

1-1- مشخصات شرکت:

نام شرکت: .....................

نام : …………………………..

سمت: مدیر عامل

پست الکترونیک: …………………….

تلفن: …………………

ف : …………………….

آدرس: ………………………………………………….

 

1-2- مشخصات :

نام شرکت / موسسه:

نام :

سمت:

پست الکترونیک:

تلفن:

ف :

آدرس:

 

ماده 2- موضوع قرارداد

 

2-1- موضوع قرارداد عبارت است از اعطای نمایندگی فروش تبلیغات در ………………………………….

 

ماده 3- مدت قرارداد

 

3-1- مدت قرارداد ی ال می باشد و از تاریخ عقد قرارداد قابل اجرا و معتبر ست و پس از اتمام دوره،قرارداد بخودی خود فسخ شده تلقی می گردد.

 

ماده 4-  شرایط مالی

 

 

4-1- قیمت بسته های اعتباری تبلیغاتی و نیز میزان تخفیفات مخصوص نمایندگی ها به صورت الحاقیه تنظیم و به قرارداد الصاق و امضاء گرددیده است.

 

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایشقرارداد اعطای نمایندگی به صورت ورد 3 صفحه


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کار موقت به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کار موقت به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کار موقت به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کار موقت به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کار موقت به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

.....................                      نمونه                           تاریخ: .......................

قرارداد کار موقت

 

بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار ایران، این قرارداد کار بین شرکت ........................ (سهامی خاص) که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می شود و آقای/خانم .............................. فرزند .............................. دارای شماره شناسنامه .............................. صادره از .................................... ن ..............................................................................................................................................................

که از این پس «کارگر» نامیده می شود منعقد می گردد.

تبصره: این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند(و) از ماده 10 قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است.

1- مدت قرارداد: مدت این قرارداد....................... ماه است که شروع آن از تاریخ ....................... و پایان آن تاریخ ....................... می باشد و محل انجام کار، واقع در دفتر مرکزی شرکت به نشانی ............................ می باشد.

تبصره: 1/3 ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد.

2- موضوع قرارداد: انجام خدمت در قسمت ....................... شرکت می باشد و آقایم/خانم ....................... متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد.

3- ساعات کار: ساعات کار شرکت معادل 44 ساعت کار در هفته می باشد و در صورت انجام کار اضافی، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارگر پرداخت خواهد شد.

4- حق السعی:

4-1) حقوق ماهانه: .............................. ریال

4-2) حق جذب ماهانه: ....................... ریال

4-3) خواربار و مسکن: ....................... ریال

4-4) کمک عائله مندی: ...................... ریال

5-4) سایر مزایا: .................................. ریال

تبصره: مالیات بر حقوق و مزایا و ورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر ورات قانونی از دریافت ماهانه کارگر ر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد.

5- خانم/آقای ....................... طی مدتی که برای شرکت کار می کنند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانونی کار دارا خواهند بود.

6- این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آ ین حقوق و مزایای دریافتی در ازاء هر سال خدمت می توان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد. در صورت پایان یافتن مدت قرارداد نیز شرکت موظف است پاداش پایان خدمت را معادل یکماه آ ین حقوق دریافتی بازاء هر سال به کارگر بپردازد.

7- خانم/آقای ....................... با دریافت مبالغ مذکور هر گونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قراردادکار را از خود سلب می نماید.........................

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد کار موقت به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


مشاهده متن کامل ...
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نگهداری و تعمیر سخت افزار و نرم افزار به صورت ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نگهداری و تعمیر سخت افزار و نرم افزار به صورت ورد 4 با و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نگهداری و تعمیر سخت افزار و نرم افزار به صورت ورد 4


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نگهداری و تعمیر سخت افزار و نرم افزار به صورت ورد 4

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نگهداری و تعمیر سخت افزار و نرم افزار به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

بنام خدا

«  قرارداد نگهداری و تعمیر سخت افزار و نرم افزار  »

 

این قرارداد بین ......................................  به نمایندگی .................................... که از این پس کارفرما نامیده می شود             به آدرس : ....................................................................  از یک طرف و ........................................... که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود به آدرس:..........................................................................................................................از طرف دیگر تحت شرایط زیر منعقد می گردد .

 

ماده 1- موضوع قرارداد

الف ) مشاوره ، انجام خدمات پشتیبانی ، نگهداری و تعمیر تجهیزات سخت افزاری به نحوی که همواره کلیه دستگاهها قابلیت بهره برداری کامل را داشته باشد .

ب) نگهداری نرم افزار سیستم عامل شبکه(windows)  : دقت در صحت عملکرد شبکه و کنترل آن

ج) نگهداری نرم افزارهای کاربردی : نظارت بر عملکرد صحیح نرم افزارهای کاربردی مورد درخواست کاربران و امکان استفاده این نرم افزارها برای کاربران مختلف . در صورتی که نرم افزارهای فوق توسط پیمانکار نصب شده باشد .

د) نگهداری سیستم ایستگاههای کاری ، چاپگرهای شبکه و تجهیزات pasive & active

برای از کادر زیر اقدام به نمایید.

 

با تشکر


با


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد نگهداری و تعمیر سخت افزار و نرم افزار به صورت ورد 4


مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
بیوگرافی آریانا جوان گراند چرا مردم رشد اقتصادی را احساس نمی کنند شکر الهی درنیت پاک دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد فلسفه 97 خواستگاری دارم خارج از کشور بوده 2255727 درقرآن بعد از صلات 32بار تکرارشده جلسه آموزش فرآیندهای همحجم و همفشار برق کشی ساختمان و سیم کشی ساختمان صادرات کالا های غیر نفتی گمرکات استان خوزستان در یازده ماهه تحقیق و بررسی در مورد بررسی علل و عوامل مؤثرد دیده خودکشی در شهرستان ایذه طبیعت زیبای روستای من مرحوم میرزا غلامرضا اصفهانی و مرحوم میرحسین خوشنویس قزوینی شدند جوان 27 ساله قربانی درگیری طایفه ای شد پیروزی لبنان در جنگ روان ی ب مقام نخست دوکوهدشتی درمسابقات امداد کوهستان لرستان تیم م آباد اول شد رایزنی لاریجانی با مقامات پارلمانی 11 کشور درباره بحران های منطقه توقیف یک دستگاه خودروی حامل 105 اصله چوب آلات قاچاق جنگلی در اردبیل تهیه دستگاه جوجه کشی کاهش بهای جهانی نفت برنت دریای شمال به محدوده 55 دلار بازگشت چین 140 هواپیمای ایرباس می د
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.