پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 فروش پنجره دوجداره آکاردئونی
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره درب و ﭘﻨﺠﺮه upvc
درخواست حذف اطلاعات

درب و ﭘﻨﺠﺮهupvc ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﭘﻨﺠﺮه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮک ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ در اﺛﺮ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درب و ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره . اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره

ﺗﻌﻮﯾﺾ درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ درب و ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره

ﺗﻨﻮع رﻧﮕﯽ درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دوﺟﺪاره

اﻧﻮاع ﯾﺮاق آت و ﺑﺎزﺷﻮ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﺪاره

ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧء ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ..

ﭘﻨﺠﺮه upvc در اﺻﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻨﺠﺮه pvc اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﺑﺎ رﻓﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ، آﻓﺘﺎب و اﯾﻂ ﺟﻮی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻘﺎوم ﺗﺮﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . درﺣﺎل ﺣﺎ درب و ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪارهupvc از ﻣﻘﺎوم ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع درب و ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻂ ﺟﻮی ، ﺑﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل از درب و ﭘﻨﺠﺮه pvc در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ در و ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪارهpvc در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻓﺘﺎب ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﻓﺖ ﻋﻠﻢ و رﻓﻊ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﭘﻨﺠﺮه ﭘﯽ وی ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﻨﺠﺮه دو ﺟﺪاره ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه upvc ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﭘﯽ وی ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻮدن ، ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺒﮑﯽ وزن را داﺷﺖ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .

درب و ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ، در و ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره ﭼﻮﺑﯽ و در و ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره آﻫﻨﯽ، از اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ درب و ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻣﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮﮐﯿﻔﯿﺖ ، ﺗﻨﻮع ، ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎ و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻨﺠﺮه upvc اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ و در ﻣﻮاردی ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮده اﺳﺖ .

ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﻧﻮﺳﺎز ، ﺧﺮﯾﺪاران از اوﻟﯿﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ درب و ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره upvc اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ در و ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﻨﺠﺮه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮک ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﻗﯿﺒﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﭘﻨﺠﺮه ﯾﻮ ﭘﯽ وی ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره ﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮک ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻠﯿﻘﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ آن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮک ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺖ و ﭘﻨﺠﺮه ﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮک در اﺻﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻨﺠﺮه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺳﺎزﻧﺪه آن از دوﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎﺑﯿﻦ ﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻧﻮﻋﯽﺳﺘﯿﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪه دو ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻮدن ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت از اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . از اﯾﻦ رو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮای ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺮدن ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﭘﻨﺠﺮه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم دوﺟﺪاره ﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮک ، ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮک ﮔﺮاﻧﺘﺮ از ﭘﺮوﻓﯿﻞ upvc ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ درب وﭘﻨﺠﺮه آﻟﻤﯿﻨﯿﻮم دوﺟﺪاره ﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮﮐﮕﺮاﻧﺘﺮ از درب و ﭘﻨﺠﺮه upvcﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻄﻮر ذاﺗﯽ ﻋﺎﯾﻖ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻧﺼﺐ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دوﺟﺪاره و ﺗﻌﻮﯾﺾ درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ درب و ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره

ﻧﺼﺐ درب ﭘﻨﺠﺮه ﯾﻮ ﭘﯽ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درب و ﭘﻨﺠﺮه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف ﭘﻨﺠﺮه آﻟﻤﯿﻨﯿﻮم ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﺎدﺧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه upvc ﻧﯿﺎز اﺳﺖ . از اﯾﻨﺮو ﻣﻌﻤﻮ در ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره ﺑﺪون ﺗﺨﺮﯾﺐ ، ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺳﻪ ﺟﺪاره ﯾﻮﭘﯽ وی ﺳﯿﮕﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

اﻧﻮاع ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺮای ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی upvc وﺟﻮد دارد . ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دوﺟﺪاره upvc ﻟﺒﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ دورﮐﻮب دور ﺗﺎ دور ﭘﻨﺠﺮه را ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎﺑﯽ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . زدﮔﯽ ﻫﺎ و ﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺻﺎﻓﯽ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﺷﮑﺎری زﯾﺮ ﻟﺒﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﺎب دورﮐﻮب ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﻨﺠﺮه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ؛ و دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ . در ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﻪ اﺿﺎﻓﯽ در آب ﺑﻨﺪیِ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه و دﯾﻮار ﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﻓﯿﻠِﮑﻤﮑﯽِ ﻟﺒﻪ دارِ ﺑﺎزﺳﺎزی ، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎب دورﮐﻮب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا ﺷﻮد. ﮐﻪ ﻋوه ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﺒﻮدن ﻗﺎب ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﻮذ ﻫﻮا و وﺻﺪا از درزﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻮد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎب ﯾﮑﭙﺎرﭼﮥ ﯾﻮ ﭘﯽ وی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .

اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪ و ﺗﻨﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دوﺟﺪاره و ﺳﻪ ﺟﺪاره

در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی upvc ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﺑﻮدن ، ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ، ﻃﺮز اﺗﺼﺎل ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﺟﻮش اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﺗﺮ ، اﻧﻮاع ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﺳﻪ ﺟﺪاره upvc، ﭘﻨﺠﺮه ﮔﺮد و ﺑﯿ ، ﻣﺜﻠﺚ و ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪ ، ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺤﺪب و ﻣﻘﻌﺮ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﭘﻨﺠﺮﻫﻬﺎی ﻧﯿﻢ داﯾﺮه را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .

ﻃﻮل ﭘﺮوﻓﯿﻞupvcو آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺷﺶ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ . در ﺑﺮﺧﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﯾﮏ ﺿﻠﻊ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﯾﮑۀ راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﯾﺎ در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﮔﺮد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺘﺮ دو ﭘﺮوﻓﯿﻞ upvc ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﻮش ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﺿع ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﻣﺎ در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ، ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾﺪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﮔﺮد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎ ﻗﻮص ﺑﯿﺶ از 6 ﻣﺘﺮ در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻣﺰاﯾﺎی درب و ﭘﻨﺠﺮه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮک

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در و ﭘﻨﺠﺮه upvc ﺑﺎ درو ﭘﻨﺠﺮه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ، ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و دﻋﻮت ﻋﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣﺘﺮﯾﺎل ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻤﯽ از ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻫﻤﯿﺘﯽ دوﭼﻨﺪان ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره ﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در رﻧﮕﻬﺎی آﻧﺎداﯾﺰ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻘﺮه ای و ﺷﺎﻣﭙﺎﯾﻨﯽ و ... ﮐﻪ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ ازﭘﻨﺠﺮه upvcاﺳﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﺑﺎﺗﺮ ﻫﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﻣﺘﺮﯾﺎل ﮔﺮان در ﺳﺎﺧﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺑﺎﺗﺮی را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋوه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺧﺘف ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی آﻟﻤﯿﻨﯿﻮم ﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮک و ﯾﻮ ﭘﯽ وی ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﻨﻮع رﻧﮕﯽ درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دوﺟﺪاره

ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دوﺟﺪاره آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دوﺟﺪاره ﯾﻮ ﭘﯽ وی ﺳﯿﺘﻨﻮع رﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﯾﻮﭘﯽ وی ذاﺗﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از دﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻤﺘﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﯾﻮ ﭘﯽ وی ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ،ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی آﻫﻨﯽ وﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی آﻟﻤﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺧﻮد دارﻧﺪ و رﻧﮓ ﺧﺎم و ذاﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺘﺪاول ﺗﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺠﺮه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﯾﻮ ﭘﯽ وی اﺳﺖ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﭘﻨﺠﺮه در ﺗﻨﻮع رﻧﮕﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع ﭘﺮوﻓﯿﻞ از ﻟﺤﺎظ رﻧﮓ ﺑﺮﺗﺮی دارد. ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﯾﻮ ﭘﯽ وی ذاﺗﺎ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ در آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺎﯾﺪ آن را رﻧﮓ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ﯾﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ روی ﭘﺮوﻓﯿﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از روی ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺧﺮاﺷﯿﺪه ﺷﻮد .

ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﻧﻮاع رﻧﮕﻬﺎ ﺑﺮای درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﯾﻮ ﭘﯽ وی ﺣﺘﯽ رﻧﮕﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎی آﻧﺎداﯾﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎی اﯾﻦ رﻧﮕﻬﺎ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ رﻧﮓ ، ﯾﺎ ﻃﺮز اﺗﺼﺎل و ﺗﻤﺎس رﻧﮓ ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ، ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﯽ در اﻧﻮاع ﭘﺮوﻓﯿﻞ رﻧﮕﯽ ﻏﯿﺮ ﻟﻤﯿﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ اﺳﺖ . اﻣﺎ در اﻧﻮاع ﻟﻤﯿﻨﺖ رﻧﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎی ﻃﺮح ﭼﻮب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ، ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻟﻤﯿﻨﺖ ﯾﻮ ﭘﯽ وی اﺳﺖ.

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی - ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دوﺟﺪاره و ﺳﻪ ﺟﺪاره ﺑﻪ ﻣف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺻﻨﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی در ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻒ ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره upvc اﺳﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺎﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺳﺎﯾﺮ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﭘﻨﺠﺮه ﯾﻮ ﭘﯽ وی و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دوﺟﺪاره و ﺳﻪ ﺟﺪاره ، ﻣﻌﻤﻮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ، از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﯾﻮﭘﯽ وی آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دو و ﺳﻪ ﺟﺪاره ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره ﻣﻌﻤﻮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎی ﭘﺨﺶ و ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻠﺒﻮرﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺷﻬﺮی را ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﯾﻮ ﭘﯽ وی اﺷﻐﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﮔﺴﺘﺮده ای در رواج اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دو و ﺳﻪ ﺟﺪاره در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎز و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.اﻣﺮوزه ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎز و ﺧﺮﯾﺪار و ﻣف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوﻓﯿﻞ وﯾﺴﺘﺎﺑﺴﺖ ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮه وﯾﺴﺘﺎﺑﺴﺖ ، ﭘﺮوﻓﯿﻞ وﯾﻦ ﺗﮏ ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮه وﯾﻦ ﺗﮏ ، ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﻤﺎرﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﻤﺎرﺷﺘﻦ ﺑﺮای او آﺷﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﺷﻌﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻌﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

ﭘﻨﺠﺮه وﯾﻨﺘﮏ : وﯾﻦ ﺗﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه وﯾﺴﺘﺎﺑﺴﺖ : ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﻨﺠﺮه ﻫﻤﺎرﺷﺘﻦ : ﻫﻤﺎرﺷﺘﻦ ﭘﻨﺠﺮه ای ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺗﺮ ، ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎیupvc ﻧﯿﺰﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺒﻠﯿﻎ داﺷﺘﻪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﻨﺠﺮه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺮﺳﺪ ؛ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺣﻀﻮر ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ در رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ، ﻧﯾﺎت و ﻣﺠت ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪاران و ﻣف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره را ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه upvc ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻨﻒ upvc در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﻮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ در ﻧﯾﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻋوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ، ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﻧﯾﺎت ﺗﺨﺼ ، ﻧﺎم ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﭘﻨﺠﺮه upvcرا ﺑﻬﺼﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دوﺟﺪاره و ﺳﻪ ﺟﺪاره و ﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣف اﻧﺮژی ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﻓﻤﻦ hofmann ،ﭘﻨﺠﺮه دﮐﺘﺮوﯾﻦdr win ،ﭘﻨﺠﺮه ﺳﯿﻨﺪج ،ﭘﻨﺠﺮه ﮐﺎﯾﮑﻮ ، ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻮﺗﯿﺎ ﺻﻨﻌﺖ ، ﭘﻨﺠﺮه وانc1- c.one ، و... و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻄﺮح از ﻗﺒﯿﻠﭙﻨﺠﺮه وﮐﺎ veka، ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪر ،ﭘﻨﺠﺮه وﯾﻦ ﻫﺎوسwinhouseو ...ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﯿﺰرﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ، ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺠت و ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﺎﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره

ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دوﺟﺪاره از ﻣﻮﻧﺘﺎژ و اﺗﺼﺎل ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﯾﻮ ﭘﯽ وی و اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﯿﺸﻪ ، اﻧﻮاع اﺗﺼﺎت و ﭘﯿﭻ ، ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ، ﯾﺮاق آ تupvc، و... ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ودر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺎزی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﯾﻮ ﭘﯽ وی ، ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﻧﺼﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره upvc ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ.اﻣﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﯾﻮ ﭘﯽ وی آﻧﻘﺪر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﻣف ﮐﻨﻨﺪه ، ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﭘﻨﺠﺮه ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮوﻓﯿﻞupvcآن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .

از آﻧﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﻨﺘﮏ ، ﻫﻤﺎرﺷﺘﻦ ، وﯾﺴﺘﺎﺑﺴﺖ و ... در ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد ، ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺧﻮد را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ .

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی درب و ﭘﻨﺠﺮه ، ﻧﺎم ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی upvc ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮوﻓﯿﻞ آن ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه را از ﻫﺮﻟﺤﺎظ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .

ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻨﺠﺮه دارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﻓﯿﻞ وﯾﻦ ﺗﮏ ، ﭘﻨﺠﺮه ای ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ؛ ﻣف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﻨﺠﺮه وﯾﻦ ﺗﮏ ﺑﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ اﻧﺪازد .از اﯾﻦ رو ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﯾﻮ ﭘﯽ وی ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺎزان را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ، ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎی وﯾﻨﺘﮏ ، وﯾﺴﺘﺎﺑﺴﺖ و ﻫﻤﺎرﺷﺘﻦ ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺎزی ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ. ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺎزی ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ وﯾﻨﺘﮏ ، وﯾﺴﺘﺎ ﺑﺴﺖ و ﻫﻤﺎرﺷﺘﻦ دارد ﺑﺎﯾﺪ دارای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﯾﻮ ﭘﯽ وی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﺖ ﺗﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﺮ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . اﯾﻦ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺪای ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺸﻮد . ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎی وﯾﻨﺘﮏ ، وﯾﺴﺘﺎﺑﺴﺖ و ﻫﻤﺎرﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺎزان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺮاق آت و ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ، ﺷﯿﺸﻪ و ... دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ از ﺳﻮی ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺎز اﻣﮑﺎن ﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺎز وﺟﻮد دارد . ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﭘﺮوﻓﯿﻞ وﯾﺴﺘﺎﺑﺴﺖ در اﻗﺪاﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮه وﯾﺴﺘﺎﺑﺴﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 140 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮه را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻤﻮد.

ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ درب و ﭘﻨﺠﺮه ﯾﻮ ﭘﯽ وی ، اﻣﺘﯿﺎز ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ

درب و ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره upvc در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮ ، ﺑﻪ ﻓﻪ ﺗﺮ و ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دوﺟﺪاره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻮاع ﻧﯿﺎز ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد . اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻓﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزان و ﻣف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺟﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮه ای ارزان ﺣﺘﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ و ﻣﺤﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﻪ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدد . از اﯾﻨﺮو ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻨﺠﺮه upvc ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪک وارد اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮه ارزان ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﺘﺮﯾﺎل ﮐﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺣﺬف رﻗﺒﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﺮدد اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ ﻓﺮوش ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ در اراﯾﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮۀ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮی و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣف ﮐﻨﻨﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارزاﻧﯽ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ و ﻫﯿﭻ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ . ﺗﮑﻮﻧﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮ ، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﺮ ، ﻣﺘﺮﯾﺎل ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ، ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻫﺮ ﯾﮏ دارای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮدن آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ . اار زﯾﺎد ﺑﺮ ﺗﺨﻔﯿﻒ ، ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺮاش ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﻤﺎ از ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﺪ. ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺘﺮﯾﺎل ﯾﮑﺴﺎن ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ ( در ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ، اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺮ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺰای ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﭼﻨﺪﺟﺪاره از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ، ﯾﺮاق آت ، ﺷﯿﺸﻪ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﺴﺐ و ﭘﯿﭻ و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪۀ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء اﺟﺰای ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ازﺟﻤﻠﻪ:

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ce اروﭘﺎ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد be اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﯾﺎ ral ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﻄﻌﺎت از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ . در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﺜﺎل روﺷﻦ ﺗﺮ و ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ . در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺜ ﺻﻔﺤﻪ ﮐچ دارای اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ و ﮔﯿﺮﺑﮕﺲ ﻫﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮد را دارد و ﻫﺮﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎز ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و دﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎ ﻧﻤﯽ رود . در ﺑﺮر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐچ و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام دارای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ درﺳﺖ ﻣﭻ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻄﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻌﻤﻮ اﺳﺘﺎﻧﺪردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮادﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﺷﮑﺎل ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد. از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﺑﺮﻧﺪی ﮐﻪ ﻋوه ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﭻ ﮐﺮدن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ وﻇﺎﯾﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻋوه ﺑﺮ آﭘﺸﻦ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻌﻤﻮل اﻣﮑﺎﻧﺎت و آﭘﺸﻨﻬﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣف ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ .

وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدروﺳﺖ . اراﺋﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرﺑﺮدی اوﻟﯿﻪ ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﭘﺸﻦ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ، اﻧﺘﺨﺎب اﺟﺰای ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد .

اﮔﺮ ﺑﺮای درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دوﺟﺪاره ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .

اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ و آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﺻﺪا و ﺣﺮارﺗﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﻣﺎ اﮔﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را ﻓﺪای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯿﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه ف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ؛ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺳﺎﯾﺶ را ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ورود و ﺻﺪای ﻣﺰاﺣﻢ و ﻫﺪر رﻓﺖ اﻧﺮژی و ﺑﺎ رﻓت.

به ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻪ ﯾﺮاق آت و ﺑﺎزﺷﻮ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ

ﻗﻄﻌﺎ ﯾﺮاق ﺗﮏ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﯾﺮاﻗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دوﺟﺪاره آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﯾﻮ ﭘﯽ وی ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺑﺎ ﻋﺮض ﺑﯿﺶ از 50 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﯾﺮاق ﺗﮏ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﯿﺰاﻧﯽ از ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﭘﻨﺠﺮه را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .

ﯾﺮاق آت دوﺣﺎﻟﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﺪاره ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﯾﺮاق آت دوﺣﺎﻟﺘﻪ ، اﯾﻦ ﻧﻮع ﯾﺮاق آت دور ﺗﺎ دور ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎزﺷﻮی ﭘﻨﺠﺮه را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻟﻨﮕﻪ ﭘﻨﺠﺮه را از ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﯾﻢ ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﺳﺘﯿﮏ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﭘﻨﺠﺮه را در ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻟﻨﮕﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻮدن را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده و از ﻧﻔﻮذ و ﺻﺪا ، ﮔﺮد و ﺧﺎک و ﻧﻔﻮذ آب در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . اﯾﻦ ﻧﻮع ﯾﺮاق آت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﮔﯿﺮی در 4 ﻃﺮف ﻟﻨﮕﻪ ﭘﻨﺠﺮه ، اﺳﺘﺤﮑﺎم و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ . ﺑﻪ ﻋوه اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪن از رﮔژ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ آﭼﺎر آﻟﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ رﮔژ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در رﮔژ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ .

درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺗﮏ ﺣﺎﻟﺘﻪ و ﮐﻠﻨﮕﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﮐﻠﻨﮕﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ از ﺑﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻮﭼﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﻤﯽ را در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﮕﯿﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺸﺠﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﺑﻮدن از ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻮاﻟﺖ و ﺣﻤﺎم اﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮه اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ در ﺿﻠﻊ ﺑﺎﯾﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن ﻗﺮار دارد و ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دﺳﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ارﺗﻔﺎع ﻫﺎی ﺑﺎ دﺳﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮه آن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ . ﺗﺮﺟﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ از دﺳﺘﮕﯿﺮه و اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﺖ ﺗﮏ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد . ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺗﮏ ﺣﺎﻟﺘﻪ ، ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺮاق آت در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن درب ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮه آن ﻓﺸﺎر آورده و ﺳﺘﯿﮏ ﭘﻨﺠﺮه در ﺳﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ درﮔﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﯾﺮاق ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ. ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﮐﺸﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﯾﻮﭘﯽ وی از ﻧﻮع آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻋﺎﯾﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺻﻄﺤک اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ در ﻧﻮع ﯾﻮ ﭘﯽ وی از آﻟﻮ ﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﺳﺖ. در درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﮐﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﺣﺮﮐﺖ ﻟﻨﮕﻪ ؛ رﯾﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻟﻨﮕﻪ و ﭘﻨﺠﺮه وﺟﻮد دارد . ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﯾﻢ و ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺮای وﺟﻮد رﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ از ورود ﺑﺎد ، ﮔﺮد و ﺧﺎک ، و ﺻﺪا ، آب و در ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ از ورود ﺣات ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﮐﺸﻮﯾﯽ ، ﮐﻠﻨﮕﯽ و ﺗﮏ ﺣﺎﻟﺘﻪ از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دوﺣﺎﻟﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .

ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻨﯽ و آﮐﺎردﺋﻮﻧﯽ

ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻨﯽ و آﮐﺎردﺋﻮﻧﯽ ﻫﻢ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ درب ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ اﺳﺘﯿﺸﻦ در ﻧﻮع ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻨﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﮐﺎردﺋﻮن در ﻧﻮع آﮐﺎردﺋﻮﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻨﯽ ، ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻋﺎﯾﻖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﮐﺸﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎی ﯾﺮاق ﻣﻌﻤﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻗﻮس ﯾﺎ ﮔﺮد ، ﻣﺤﺪب

ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻗﻮس ﯾﺎ ﮔﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﻓﻘﻂ در راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻃﺮح ﻧﻤﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﺎی ﺟﻠﻮ را ﮔﺮد ﯾﺎ ﻗﻮس ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد . در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻗﻮس ﯾﺎ ﻣﺤﺪب و ﻣﻘﻌﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺤﻨﺎی ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﺎزﺷﻮ درآورد و ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺪون اﻧﺤﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣف ﮐﻨﻨﺪه

روزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺳﻂ ﻣف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻋﺎﯾﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﺎ ﻣف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎز در اﺑﺘﺪای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑت اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻨﺠﺮه ، ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻧﻮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻮﺳﺎز را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﺎﯾﻖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺰﯾﻨﮥ زﯾﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻃﺮح دﻟﺨﻮاه ﯾﺎ ﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﺠﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﯿﺮد ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻇﻠﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ . ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺪر رﻓﺖ اﻧﺮژی در آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ورود ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و و ﺻﺪا آﺳﺎﯾﺶ او ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑت اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻮل آﻧﻬﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻨﺠﺮه را در ﻫﺪر رﻓﺖ اﻧﺮژی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﺴﺘﺸﻮی ورود ﮔﺮد و ﺧﺎک ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را دوﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮﯾﺪاری و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت از ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﻐﻤﻮن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ . اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪاران از اﺑﺘﺪا از ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎز ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ؛ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺟﺰای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺮ اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺎ ﺗﺮدد ﺑﺎ ﯾﺎ در ﻧﻘﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم ﯾﺎ د ﭘﻨﺠﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ، ﭘﻨﺠﺮه 3 ﺟﺪاره ﺑﺎ ﯾﺮاق دوﺣﺎﻟﺘﻪ اﺳﺖ .) اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺳﻪ ﺟﺪاره ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزن ﺑﺎﺗﺮ ﺷﯿﺸﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺮاق دوﺣﺎﻟﺘﻪ آﻟﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . (اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﻤﻮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺤﺚ 19 ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺤﺚ19ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﮔﺮدد . ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﺳﻒ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﺻ ﻫﯿﭻ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﺪاره و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﻪ ﺟﺪاره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺷﯿﺸﻪ دوﺟﺪاره در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ . ﮔﻮﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﭻ اﻃﻋﯽ از وﺟﻮد ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﺪاره ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺟﺪاره ﺑﺎ ﯾﺮاق دوﺣﺎﻟﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دوﺟﺪاره در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺒﺤﺚ 19 ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﺶ از300 % ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﺗﺮ را در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد . اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﺗﺮ و ﻣف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﻮا . ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ، در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮارت ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ر ﻣﻠﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ در اﺟﺮای ﯾﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﺧء و ﻧﻘﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ، ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ . ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ و ورود ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﺳﻠﺤﻪ در دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و از ﺧﺎک و ﻧﺎﻣﻮس ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻠﺢ واﯾﻂ ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ در ﻗﺒﺎل ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻢ.ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﺮاث ﻃﺒﯿﻌﯽ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮری ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ . اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ و ﻓﺮدی را ﺑﯽ ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ﺑﻪ ﻣفصرف ﮐﻨﻨﺪه ، ﮐﺸﻮر و آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .

از ﻋﻮارض ﻣف اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ، از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ،ف ﻫﺰﯾﻨﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ اﺳﺖ . ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻧﺮژی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎک از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎد ﯾﺎ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣف آن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﻮارض را دارد و ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪر ﮐﻪ اﻧﺮژی را ﺳﯿﻒ و در ﻣف آنﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺛﺮوت و ﺳﻣﺖ ﺷﺨ و ﻣﻠﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﯾﻢ .

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎدﮔﺎری ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﻧﺘﻄﺎرﻣﺎن را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺷﻮﯾﻢ .

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ، ﺑﺎ دﯾﻮار و ﮐﻒ و ﺳﻘﻒ ﭼﻮﺑﯽ و ﺧﺸﺘﯽ ﺑﺎ در و ﭘﯿﮑﺮﻫﺎی ﺑﺎز و ﻏﯿﺮ ﻋﺎﯾﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ . اﻧﺮژی و ﺑﺎد از ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻧﻪ وارد و ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﺪ و از ﭼﻮب و ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزوﺋﯿﻞ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮق ﺑﯽ ﻣﻬﺎﺑﺎ ﺑﺮای ﮔﺮم ود ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ و در ﺻﻨﻌﺖ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺑﺎﯾﯽ از ﻣف اﻧﺮژی و آﻟﻮده ﮐﺮدن ﻫﻮا و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﺒﻮد .

ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﯿﺎﺑﺎن ، ﺳﻮراخ ﺷﺪن ﯾﻪ ازن ، ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ، ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﮐﻢ ﺷﺪن ﺑﺎرش ﺑﺮف و ﺑﺎران ، اﯾﺠﺎد ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ، از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺘﯽ و ... ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺎ اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ دﯾﮕﺮ دﯾﺪن ﺑﺮف و ﺣﺘﯽ ﺑﺎران ﺳﺎﻟﻢ و ﻏﯿﺮ اﺳﯿﺪی ، ﻗﺪم زدن در ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮای ﭘﺎک و زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎک و ﺣﻖ زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ آرزو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی ﻋﺎﻗﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ او ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﺪاران اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﯽ ﻋﻘﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺟﺎﻧﺪاران ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .

ﺣﺮف آﺧﺮ را ﺑﺎ اﯾﻦ ب اﻟﻤﺜﻞ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ:

ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﯽ ﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﮐﻨﯽ

ﻧﻮﺷﺘﻪ : ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪمشاهده متن کامل ...
ب و کار اینترنتی بدون هیچ پرداخت هزینه ای
درخواست حذف اطلاعات
هر مقاله ، تحقیق ، نرم افزار و... که می دانید به درد بقیه می خورد را بدون هیچ سرمایه اولیه ای بفروشید.

ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ،فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،

ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ،فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،

ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ،فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،

ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ،فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،

ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ،فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، ب و کار ، فروش فایل ، ب درآمد ، ب درامد ، حقوق ماهیانه ، پول ، پول ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ،فروش فایل ، فروش فایل ، ب و کار ، اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و کار اینترنتی ، ب و ک

مشاهده متن کامل ...

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی یک پیش غذا و دورچین عالی و خوشمزه
درخواست حذف اطلاعات

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی یک پیش غذا و دورچین عالی و خوشمزه

در این مطلب از سایت انسان شاد برای شما عزیزان طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی را آموزش می دهیم.

آموزش آشپزی در سایت انسان شاد

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی , سیب زمینی آکاردئونی , دستور پخت سیب زمینی آکاردئونی , h elback potatoes

مواد لازم برای تهیه سیب زمینی آکاردئونی

سیب زمینی :♥: به تعداد لازم

سیر  :♥: 3 حبه

روغن زیتون :♥:   2 قاشق غذاخوری

نمک و فلفل و آویشن :♥: به میزان لازم

کره :♥: 100 گرم

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی , سیب زمینی آکاردئونی , دستور پخت سیب زمینی آکاردئونی , h elback potatoes

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی

به نقل از انسان شاد طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی به این صورت است که ابتدا باید

سیب زمینی ها رو بشورید و پوست بگیرید.

:♥: اگر میخواهید سیب زمینی رو با پوست درست کنید خوب سطح سیب زمینی رو برس بکشید و بشورید که تمیز شود :♥:

یک برش کوچک در یک طرف سیب زمینی بزنید تا مسطح شود. این تکه را دور نیاندازید.

برش هایی به اندازه چند میلیمتر به طور مساوی روی سیب زمینی ایجاد کنید.

این برشها نباید کامل باشند تا سیب زمینی از انتها به هم چسبیده باقی بماند.

:♥: برای راحتی کار میتونید از سیخ کباب و هر وسیله ای که همین عملکرد رو داشته باشه استفاده کنید این طوری

مطمئن می شید که چاقو تا انتهای سیب زمینی رو برش نخواهد زد :♥:

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی , سیب زمینی آکاردئونی , دستور پخت سیب زمینی آکاردئونی , h elback potatoes

با برس م ن قطعات برش خورده و روی سیب زمینی رو کاملا به روغن زیتون آغشته کنید نمک بزنید و

لابه لای برشها حبه های ریز سیر رو قرار دهید.

:♥: برای خوشمزه شدن بیشتر سیب زمینی می توانید برش هایی از کره را م ن برش های سیب زمینی قرار دهید :♥:

این کار باعث سریع تر پخته شدن سیب زمینی می شود و

همینطور باعث می شود برشهای سیب زمینی از هم باز بشن و نمای زیباتری پیدا کنند. 

 روی سیب زمینی کمی آویشن و فلفل بپاشید و درون تابه در دار قرار دهید کف تابه را

هم کمی چرب کنید و روی حرارت ملایم قرار دهید.

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی یک پیش غذا و دورچین عالی و خوشمزه

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی , سیب زمینی آکاردئونی , دستور پخت سیب زمینی آکاردئونی , h elback potatoes

می توانید سیب زمینی ها را داخل فر قرار دهید تا خوب برشته شوند به صورت زیر :

فر را با حرارت 200 درجه سانتیگراد روشن کنید تا گرم شود .

سیب زمینی ها را داخل سینی فر قرار دهید و تکه ای را که در ابتدا برای مسطح یک طرف سیب زمینی بریده بودید،

زیر سیب زمینی قرار دهید، قوس تکه زیرین باعث می شود هنگام پخت،

لایه های سیب زمینی به زیبایی از هم باز شوند.

سیب زمینی ها را به مدت 50 تا 60 دقیقه تا زمانی که سیب زمینی ها نرم و پوست آن ها برشته شود داخل فر قرار دهید .

در طول پخت چند مرتبه روغن زیتون روی سیب زمینی ها بمالید.

می توانید 5 دقیقه آ پخت مقداری پنیر پیتزا روی سیب زمینی ها بریزید ولی در این صورت غذای بسیار پر کالری خواهد شد.

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی , سیب زمینی آکاردئونی , دستور پخت سیب زمینی آکاردئونی , h elback potatoes

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی یک پیش غذا و دورچین عالی و خوشمزهمشاهده متن کامل ...
طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی یک پیش غذا و دورچین عالی و خوشمزه
درخواست حذف اطلاعات

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی یک پیش غذا و دورچین عالی و خوشمزه

در این مطلب از سایت انسان شاد برای شما عزیزان طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی را آموزش می دهیم.

آموزش آشپزی در سایت انسان شاد

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی , سیب زمینی آکاردئونی , دستور پخت سیب زمینی آکاردئونی , h elback potatoes

مواد لازم برای تهیه سیب زمینی آکاردئونی

سیب زمینی :♥: به تعداد لازم

سیر  :♥: 3 حبه

روغن زیتون :♥:   2 قاشق غذاخوری

نمک و فلفل و آویشن :♥: به میزان لازم

کره :♥: 100 گرم

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی , سیب زمینی آکاردئونی , دستور پخت سیب زمینی آکاردئونی , h elback potatoes

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی

به نقل از انسان شاد طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی به این صورت است که ابتدا باید

سیب زمینی ها رو بشورید و پوست بگیرید.

:♥: اگر میخواهید سیب زمینی رو با پوست درست کنید خوب سطح سیب زمینی رو برس بکشید و بشورید که تمیز شود :♥:

یک برش کوچک در یک طرف سیب زمینی بزنید تا مسطح شود. این تکه را دور نیاندازید.

برش هایی به اندازه چند میلیمتر به طور مساوی روی سیب زمینی ایجاد کنید.

این برشها نباید کامل باشند تا سیب زمینی از انتها به هم چسبیده باقی بماند.

:♥: برای راحتی کار میتونید از سیخ کباب و هر وسیله ای که همین عملکرد رو داشته باشه استفاده کنید این طوری

مطمئن می شید که چاقو تا انتهای سیب زمینی رو برش نخواهد زد :♥:

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی , سیب زمینی آکاردئونی , دستور پخت سیب زمینی آکاردئونی , h elback potatoes

با برس م ن قطعات برش خورده و روی سیب زمینی رو کاملا به روغن زیتون آغشته کنید نمک بزنید و

لابه لای برشها حبه های ریز سیر رو قرار دهید.

:♥: برای خوشمزه شدن بیشتر سیب زمینی می توانید برش هایی از کره را م ن برش های سیب زمینی قرار دهید :♥:

این کار باعث سریع تر پخته شدن سیب زمینی می شود و

همینطور باعث می شود برشهای سیب زمینی از هم باز بشن و نمای زیباتری پیدا کنند. 

 روی سیب زمینی کمی آویشن و فلفل بپاشید و درون تابه در دار قرار دهید کف تابه را

هم کمی چرب کنید و روی حرارت ملایم قرار دهید.

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی یک پیش غذا و دورچین عالی و خوشمزه

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی , سیب زمینی آکاردئونی , دستور پخت سیب زمینی آکاردئونی , h elback potatoes

می توانید سیب زمینی ها را داخل فر قرار دهید تا خوب برشته شوند به صورت زیر :

فر را با حرارت 200 درجه سانتیگراد روشن کنید تا گرم شود .

سیب زمینی ها را داخل سینی فر قرار دهید و تکه ای را که در ابتدا برای مسطح یک طرف سیب زمینی بریده بودید،

زیر سیب زمینی قرار دهید، قوس تکه زیرین باعث می شود هنگام پخت،

لایه های سیب زمینی به زیبایی از هم باز شوند.

سیب زمینی ها را به مدت 50 تا 60 دقیقه تا زمانی که سیب زمینی ها نرم و پوست آن ها برشته شود داخل فر قرار دهید .

در طول پخت چند مرتبه روغن زیتون روی سیب زمینی ها بمالید.

می توانید 5 دقیقه آ پخت مقداری پنیر پیتزا روی سیب زمینی ها بریزید ولی در این صورت غذای بسیار پر کالری خواهد شد.

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی , سیب زمینی آکاردئونی , دستور پخت سیب زمینی آکاردئونی , h elback potatoes

طرز تهیه سیب زمینی آکاردئونی یک پیش غذا و دورچین عالی و خوشمزهمشاهده متن کامل ...
کلمن تاشو
درخواست حذف اطلاعات
کلمن تاشو، حمل فـوق العاده آسـان در گردش، سفر و ... قابلیـت جمع شدن و اشکال فضای کم. بسیار مقاوم و مستحکم. ظرفیت 5.5 لیتری ...

روش ید: برای ید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به پست بپردازید. جهت مشاهده فرم ید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 39000 تومان, ید آنلاین کلمن تاشو آکاردئونی ,کلمن تاشو آکاردئونی از عرشیا تجارت در کیش ,کلمن تاشو آب آکاردئونی با درب شیردار ظرفیت 7.5 لیتر ,کلمن تاشو آکاردئونی ,50% تخفیف در کلمن مسافرتی تاشو ,کلمن تاشو آکاردئونی آب با ظرفیت 75 لیتر کاکا ایرانی,ظرف آب تاشو ید کلمن تاشو آکاردئونی ,ظرف آب تاشو ,کلمن تاشو آکاردئونی از عرشیا تجارت با 42درصد تخفیف ,کلمن تاشو آکاردئونی ,کلمن تاشو 20 لیتری پلاستیکی شماره کالا 1605754 ,کلمن تاشو 20 لیتری پلاستیکی ,جدیدترین کلمن تاشو, ید پستی کلمن تاشو آکاردئونی ,unbranded کلمن تاشو ,کلمن تاشو آکاردئونی از عرشیا تجارت با 42درصد تخفیف ,لوازم کوهنوردیتفنگ بادی فروشگاه کمپو ,لوازم کوهنوردی,کلمن تاشو – فروشگاه ثنا, ید جدیدترن کلمن تاشو آکاردئونی ,فروشگاه اینترنتی تل تی وی on instagram “#فروش کلمن تاشو ,کلمن تاشو آب آکاردئونی با درب شیردار ظرفیت 7.5 لیتر,کلمن تاشو فروشندگان و قیمت لوازم جانبی کمپینگ و کوه نوردی ,50 % تخفیف کلمن مسافرتی تاشو ,تخفیف کلمن تاشو آکاردئونی از عرشیا تجارت , ید آنلاین کلمن تاشو آکاردئونی ید اینترنتی ، ید پستی ارزان,قیمت کلمن تاشو آکاردئونی از عرشیا تجارت , ید اینترنتی کلمن تاشو آکاردئونی شیردار,کلمن تاشو 5 لیتر collapsible 5 5 litre ,کلمن تاشو 5 لیتر collapsible 5 5 litre - zap.in ,صندلی سفری تاشو کلمن مدل deck coleman folding deck chair ,کلمن مسافرتی تاشو 5.5 لیتر، قابلیت جمع شدن و فضای کم ، ایده , ید ارزان قیمت کلمن تاشو آکاردئونی از پلاستیک با کیفیت ,فروش آنلاین کلمن تاشو و شفاف برای نگه داری آب خنک – ارزان موبایل,کلمن تاشو آکاردئونی ,ترب , ید کلمن تاشو آکاردئونی , جدید ترین ها ,صندلی تاشو مسافرتی کلمن , ید کلمن جای آب تاشو و آکاردئونی ,luxetag , ید عمده کلمن آب تاشو شیر دار ,کلمن مسافرتی تاشو مارک collapsible,40% تخفیف در کلمن مسافرتی تاشو 55 لیتری ,کلمن تاشو آکاردئونی ,, کلمن تاشو آکاردئونی , ,کلمن آب جدید – سایت قیمت ید هزینه,کلمن تاشو آکاردئونی ,wisgoon , ید پستی کلمن تاشو 5 لیتر collapsible 5.5 litre,میز تاشو آلومینیومی مسافرتی کلمن ,گالن آب تاشو ,کلمن آب استیل 4 لیتری ای تی سی ,, کلمن تاشو آکاردئونی , ,images tagged with #کلمن on instagram ,, کلمن تاشو آکاردئونی , , ید پستی کلمن تاشو آکاردئونی , ید جدیدترن کلمن تاشو آکاردئونی ,ماست سفت خان به شیوه کلمن # وبلاگ یاد,آشنایی با رونی کلمن قهرمان بدنسازی جهان # وبلاگ یاد ,تخفیف برتر ,مدرن سنتر modern_center instagram profile & p os ,کیف کلمن تاشو ,چرا باید در سفر از کلمن تاشو استفاده کرد؟ ,کلمن مسافرتی تاشو ,کلمن تاشو آکاردئونی ,یک حرف هایی در مورد کلمن های تاشو زده ام ,#کلمن instagram hashtag • instagram p os and videos ,شرحی در مورد کلمن های ارزان تاشو ,کلمن تاشو آکاردئونی از عرشیا تجارت با 42% تخفیف و پرداخت ,کلمن تاشو شادکامی ,کلمن تاشو ,کلمن ,کیف کلمن تاشو ,در خصایل کلمن های تاشو! ,images tagged with #کلمن on instagram ,کلمن تاشو ,5 ویژگی خوب که انتظار می رود سامسونگ گل ی s7 و ال جی g5 داشته باشند,کلمن ,images about #کلمن_مسافرتی tag on instagram ,لوازم کمپینگ کلمن ,#کلمن ,#کلمن instagram p os and videos , ید اینترنتی کلمن تاشو آکاردئونی جدید ,مدرن سنتر @modern_center ,فلا و کلمن ,کیف کلمن لوتوس ,کلمن مسافرتی تاشو ,کلمن روی آب کوچک , ید آسان با *سبدچه* @sabadcheh , ید کلمن تاشو آکاردئونی دارای درب شیردار ارزان ,, کلمن تاشو آکاردئونی , ,کلمن تاشو – سایت قیمت ها, ید کلمن تاشو آکاردئونی خانگی < لوازم آشپزخانه, ید کلمن تاشو آکاردئونی ارزان پستی خبرخوان , ید کلمن تاشو آکاردئونی ارزان پستی ,#لوازم_مسافرت ,کلمن تاشو ,p os tag with #تاشو on instagram,#کلمن • instagram p os & videos ,لوازم خانگی ,hashtag #کلمن on instagram ,کلمن تاشو آکاردئونی ,کلمن تاشو آکاردئونی ,#ظرف_آب_تاشو instagram image and videoمشاهده متن کامل ...
قیمت بهترین مدل پنجره دوجداره upvc
درخواست حذف اطلاعات

قیمت بهترین مدل پنجره دوجداره upvc  با توجه به این که در برابر شرایط جوی گوناگون مقاوم  و تغیر رنگ نمی دهد و در برابر آلودگی های صوتی , سرما , گرما , گردو غبار , رطوبت و اب باران غیرقابل نفوذ می باشد مقرون به صرفه است. فاکتورهای بسیاری برای انتخاب تولیدکننده خوب وجود دارد. در بسیاری از موارد مشتریان فاکتورهای مهم یک سازنده خوب را در نظر نمی گیرند و تنها به قیمت تمام شده محصول فکر می کنند.این شرکت به عنوان تولید کننده درب و پنجره دو جداره یو پی وی سی ، طیف بسیار گسترده‌ای از قیمت بهترین مدل پنجره دوجداره upvc  را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. در ساخت و ساز ساختمان ، یک درب و پنجره خوب بایستی پاسخ گوی نیازهای ما بوده و بعنوان یک عایق حرارتی مناسب ، موجب از دست رفتن کمترین میزان انرژی ، جهت دستی به تهویه مطبوع هوای داخل ساختمان گردد . پلی وینیل کلراید سخت (upvc) ماده مناسبی جهت تولید سریع و گوناگون از پروفیلها است . این پروفیلها که علی رغم ارزانی بها از ظاهری زیبا برخوردارند ، امروزه به عنوان یکی از بهترین گزینه ها مورد توجه تولید کنندگان درب و پنجره قرار گرفته اند. استفاده از شیشه دو و سه جداره بهمراه یراق آلات مناسب علاوه بر اعمال کیفیت بالا در فرآیند تولید محصول موجب عدم نیاز به حفاظ های ف ی میگردد. مزایای متعدد استفاده از درب و پنجره های پی وی سی در ساختمانها این محصول را به رایج ترین نوع در میان سایر انواع درب و پنجره در کشورهای پیشرفته تبدیل نموده است. یکی از نکات برجسته در سفارش پنجره‌های upvc انتخاب ح بازشو و قیمت بهترین مدل پنجره دوجداره upvc می‌باشد. مشتری می‌تواند نسبت به محیط مورد نظر و کاربری مورد علاقه نسبت به انتخاب هر یک ازمدل های پنجره دوجداره upvc اقدام نماید. مدل آکاردئونی عموما برای پنجره‌های upvc با عرض بیش از سه متر استفاده شده و در پارتیشن بندی‌هایی که نیاز می‌باشد که به صورت موقتی ارتباط آنها با هم قطع شود و یا در درب بالکن‌های منازل که عرض زیادی دارند نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بهترین مدل پنجره دوجداره به دسته های زیر تقسیم می شود:
پنجره های upvc کشویی
نحوه باز شدن پنجره های کشویی به وسیله حرکت غلطک هایی می باشد که بر روی ریل تعبیه شده است که می تواند به چپ و یا راست حرکت کند. حد فاصل قسمت بازشو و قسمت ثابت پنجره نوار های مویی است که به منظور جلوگیری از ایجاد استحکاک قرار داده شده است. در پنجره های کشویی جنس نوار،که نوار آبندی نامیده میشود از نوار لاستیکی epdm ،سیلی و یا tpe می باشد. این پنجره دوجداره قابلیت ساخت در ابعاد مختلفی را دارد، همچنین به دلیل این که بتوان لنگه متحرک را درفریم پنجره حرکت دهیم لنگه متحرک آن بر روی لنگه ثابت قرار گیرد، پس این پنجره ها در دو لنگه مساوی ساخته می شوند. یکی از ویژگی‌های برجسته این نوع پنجره‌ها،  عدم محیط داخلی و همچنین مزاحمت برای ‌های نصب شده می‌باشد. همچنین نوع بازشو این پنجره می‌تواند به صورت‌های یک ثابت یک بازشو، دو عدد بازشو بدون ثابت، دو بازشو و یک ثابت و… طراحی گردد. گفتنی است که در بهترین مدل پنجره دوجداره با توجه به نصب یراق آلات مربوط در بخش غیرقابل دید (داخل بازشو) هیچ‌یک از آن‌ها قابل مشاهده نبود و این مورد به نمای زیبای این پنجره جلوه دوچندانی خواهد بخشید. همچنین قابلیت نصب کتیبه در قسمت فوقانی بازشوها از جمله ویژگی‌های دیگر این مدل می‌باشد.
پنجره های کشویی دو ح ه یا فول واگنی: این دسته از پنجره ها دو ح ه نیز نامیده میشوند. استاندارد های بالا جهت جلوگیری از ورود هوا و گرد و غبار از ویژگی های منحصر پنجره های فول واگنی باشد.پنجره فول واگنی یکی از مدل‌های پیشرفته پنجره‌های یو پی وی سی می‌باشد که در دو جهت حول محور زیرین و ریلی به تولید می‌رسد. این مدل از نظر عایق بودن نسبت به آلودگی صوتی، گرد و غبار و اتلاف انرژی عملکردی کم نظیر را از خود نشان می‌دهد. پروفیل upvc مورد استفاده در این مدل همانند دیگر مدل‌ها بوده اما یراق آلات آن نسبت به نمونه‌های دیگر گران‌تر است. ح بازشوی این مدل همانطور که از اسم آن برمی‌آید مانند درب‌های خودروی ون و بر روی ریل ست بوده و تا زاویه 45 درجه باز خواهد شد و هیچ‌گونه فضایی را در هنگام باز شدن نخواهد کرد. این نوع پنجره‌ها زیبایی و عایق بندی به مرتب بهتری نسبت به مدل کشویی داشته و در سه طرح ساده، اتوماتیک و نیمه اتوماتیک از سوی گروه صنعتی پادرا ارائه خواهند شد.پنجره های کشویی بالا رونده (لیفتینگ): این نوع پنجره دوجداره که پنجره های یی هم نامیده میشوند جهت کاربری های خاص پیشنهاد می شود.
پنجره های upvc لولایی و یا بازشو
این سیستم پنجره دوجداره شامل یک قاب اصلی با اندازه دلخواه می باشد. لنگه بازشو حول یک محور در قاب خود حرکت می کند. امکان ساخت پنجره های تو در تو در این سیستم ممکن می باشد به نحوی که یک لنگه بازشو خود قاب اصلی یک بازشو دیگر باشد. اشکال خاص پنجره مانند پنجره های دوجداره گرد، زاویه دار و … نیز با انواع اتصالات و یراق آلات دوجداره ممکن می باشد.
البته از محدودیت های این سیستم پنجره می توان به محدویت های ارتفاعی (فاصله تا سقف) و ارتفاع از کف اشاره نمود. این نقاط ضعف بدلیل نیاز لنگه بازشو پنجره به چرخیدن حول محور خاص خود است که این امر موجب بر هم خوردن نظم ها، ایجاد محدودیت ارتفاع از کف زمین و روی ک نت ها می شود. یکی از راه حل های این مسئله انتخاب درست عرض لنگه بازشو متناسب با نیاز می باشد. استفاده از انواع کتیبه جهت ایجاد محلی ثابت در پنجره ، استفاده از انواع پنجره دو جداره دوح ه و استفاده از سیستم های کشویی فول واگنی به عنوان پاسخی برای حل این مسئله است.
بازشو لنگه ای پنجره تک ح ه: ساده ترین نوع پنجره دوجداره upvc بازشو لنگه ای پنجره تک ح ه می باشد. در این سیستم یک طرف بازشو بعنوان محل دستگیره و قفل شو و طرف مقابل بعنوان محل نصب لولا ها در نظر گرفته می شود. البته نوع و برند دستگیره ها ، لولا ها ، چفت ها و سایر یراق آلات تک ح ه بسته به انتخاب کارفرما می تواند متفاوت باشد. لنگه ای بازشو دو ح ه: از امتیاز های قابل توجه این نوع پنجره تهویه هوا داخلی با کمترین سطح در محیط می باشد. بهترین مدل پنجره دوجداره دو ح ه دقیقا شبیه پنجره دو جداره تک ح ه می باشد اما به کمک استفاده از یراق آلات خاص و دستگیره گردان دو ح ه امکان بازشو ساده و بازشو از بالا را در زاویه ای محدود ممکن می سازد. در ح بسته کامل این نوع پنجره بهترین عایق بندی را نسبت به بهترین مدل پنجره دوجداره ساده تک لنگه ای دارد.
تک ح ه سرویسی: کاربرد خاص این سیستم جهت تهویه هوا در سرویس های بهداشتی، سرویس های ، است ها، سونا و جکوزی می باشد. این نوع پنجره بصورت تک ح ه و معمولا بازشو از بالا ساخته می شود. حداکثرسایز در بهترین مدل پنجره دوجداره تک حاته سرویسی طول و عرض 60 سانتی متر می باشد. رنگ شیشه در بهترین مدل پنجره دوجداره معمولا از انواع رنگی ، برفی و یا مشجر می باشد که بصورت یک جداره از شیشه دوجداره می باشد. اهرم هایی در یراق آلات این دسته از پنجره ها دوجداره تعبیه شده است که اجازه بازشدن بیش از چند درجه را نمی دهند.
پنجره دو جداره upvc مدل آکاردئونی (folding)
مدل آکاردئونی عموما برای پنجره‌های یو پی وی سی با عرض بیش از سه متر استفاده شده و در پارتیشن بندی‌هایی که نیاز می‌باشد که به صورت موقتی ارتباط آنها با هم قطع شود و یا در درب بالکن‌های منازل که عرض زیادی دارند نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
قیمت بهترین مدل پنجره دوجداره upvc و نکات قبل از نصب :
پنجره دو جداره upvc این قابلیت را دارند، که روی سازه های آجری – سیمانی و… نصب شوند همچنین پنجره های upvc قابلیت نصب روی قاب های ف ی را دارند. البته باید توجه داشت که یکی از مراحل مهم ،ساخت و جایگذاری پروفیل ف ی به ضخامت حدود 50 میلیمتر است که این کار باعث نصب سریعتر و کم هزینه تر شدن ساخت درب و پنجره های دو جداره upvc میشود.
یکی دیگر از مراحل مهم ساخت درب و پنجره دو جداره upvc اندازه گیری دقیق درگاه پنجره توسط ابزار دقیق مانند متر های لیزری و یا نواری می باشد.
دیگر قسمت در مراحل ساخت درب و پنجره دوجداره upvc طراحی درب و پنجره یو پی وی سی است که به وسیله نرم افزارهای دقیق انجام میگیرد که پیشنهاد قیمت به مشتری و همچنین زمانبندی و برنامه تولید به بخش مونتاژ توسط همین نرم افزار انجام میگیرد.
مرحله دیگر از مراحل قبل از نصب درب و پنجره دو جداره مونتاژ درب و پنجره upvc است که ابتدا با توجه به نوع سفارش درب و پنجره پروفیل مورد نظر انتخاب میشود و سپس پروفیل گالوانیزه که برای تقویت پروفیل upvc به کار میرود برش داده میشود و سپس درون آن محکم میشود و در آ ین مرحله یراق آلات و دستگیره روی پروفیل تعبیه میشود و یراق آلات روی درب و پنجره دو جداره upvc نصب میگردد.
قیمت بهترین مدل پنجره دوجداره upvc
پنجره های دو و سه جداره یو پی وی سی از نگاه طرح دارای شکل های متنوعی می باشند، که با توجه به سلیقه و نوع سفارش شما مشتریان عزیز می توان مناسب ترین طرح پنجره دوجداره را انتخاب کرد. لازم بذکر است که در پنجره های دارای کتیبه و همچنین پنجره یو پی وی سی یک لنگه از ح بازشوی کشویی نمی توان استفاده کرد. سعی قیمت بهترین مدل پنجره دوجداره بر این بوده که با استفاده از موارد طبقه بندی شده شما را در انتخاب بهترین شکل پنجره دوجداره همراهی کند. پنجره ها مانند دیگر عناصر موجود در طراحی داخلی و خارجی در سبک های متفاوتی مانند کلاسیک و مدرن تهیه و تولید می شوند. انتخاب بهترین مدل پنجره دوجداره جدید مناسب با دکوراسیون منزل تاثیر زیادی بروی زیبایی و شکوه جلوه اتاق نشیمن، پذیرایی و سایر اتاق های خانه خواهد گذاشت. پنجره ها یکی از بهترین راه ها برای آوردن محیط خارج به داخل خانه هستند و به شما کمک می کنند با منظره خارج از منزلتان ارتباط داشته باشید و در عین حال که از این منظره لذت می برید، ایمن و راحت نیز باشید. اگر شما هم قصد تعویض پنجره های فعلی منزلتان، یا انتخاب بهترین مدل پنجره دوجداره برای خانه تازه ساز خود را دارید در این سایت با نمونه هایی زیبا از پنجره هایی که هم نمای داخلی زیبایی دارند و هم در نمای خارجی به شکوه و کلاس ساختمان شما خواهند افزود، آشنا خواهید شد.این شرکت مفت است با توجه به قیمت بهترین مدل پنجره دوجداره سبک معماری ساختمان و طراحی داخلی زیباترین و بهترین مدل پنجره دوجداره را به شما مشتریان عزیز ارائه دهد.
مشاهده متن کامل ...
قیمتتتتت
درخواست حذف اطلاعات


قیمت پنجره دوجداره,محاسبه قیمت پنجره دوجدارهمعمولا در هر اجزای از ساختمان هزینه میتوان بسیار مهم باشد در این پست آموزشی قصد داریم در مورد قیمت پنجره دوجداره صحبت کنیم علاوه بر قیمت پنجره نحوه محاسبه قیمت پنجره دوجدارهرا نیز به شما آموزش خواهیم دارد قیمت هر قطعه از ساختمان به خیلی از موارد بستگی دارد به عبارت دیگر خیلی از موارد میتواند در قیمت تاثیر گذار باشد برای محاسبه قیمت پنجره دوجداره یو پی وی سی نیز شما باید مشخص کنید چه مواردی را میخواهید از مهمترین مواردی که در تعرفه قیمت پنجره دوجداره تاثیر گذار می باشد میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

پروفیل پنجره دوجداره()پروفیل وین تک ، پروفیل ویستا بست ،پروفیل سیندژ و...)

نوع یراق آلات پنجره دوجداره مانند دستگیره ،درزگیر ،توری پلیسه

نوع شیشه (معمولی ، رفل و......)

تعداد بازشو ها

خم های پنجره دوجداره

و.....

قیمت پنجره دوجداره

قیمت هر مترمربع پنجره upvc :

در توضیحات زیر قیمت هر متر مربع پنجره upvc ارائه شده است این قیمت ها به روز نمی باشند برای دریافت قیمت های به روز شده با ما در تماس باشید.

معمولا دو نوع برند برای لیست قیمت پنجره دوجداره ارائه میگردد :

پروفیل درجه یک که دارای برند آلمانی می باشد و قیمت هر متر مربع آن تقریبا 22000 تا 30000 می باشد

پروفیل درجه دو که مربطو به بند های ترکیه ای می باشد و قیمت هر متر مریع آن 18000 تا 20000 می باشد

به طور مثلا ما میخواهیم محاسبه قیمت را برای یک پنجره 1.5 در 1.5 را برای شما انجام دهیم :

این پنجره در صورتی که تنها یک لنگه باز شو داشته باشد و لنگه دیگر ثابت باشد حدودا 6 متر برای عرض و ارتفاعش نیاز به پروفیل می باشد همچنین دارای یک تیغه میانی می باشد که این تیغه نیز به 1.5 متر پروفیل نیاز دارد به طور کلی برای برای فریم 8 متر پروفیل و برای لنگه نیز به 5 متر پروفیل نیاز دارد به طور کلی نیاز به 13 متر پروفیل می باشد .

در کنار متراژ پروفیل نیاز به یراق الات نیز دارد که در انتهای این پست قرار داده شده است

در صورت نیاز به محاسبه دقیق با ما در تماس باشد این قیمت ها به صورت به روزرسانی شده نمی باشند.

لازه به ذکر می باشد موارد بالا به عنوان بخشی از مهمترین فاکتورهایی که در قیمت پنجره یو پی وی سی می توان تاثیر گذار باشد نقش اساسی دارد البته در بعضی از مواقع شما میتوانید در محاسبه قیمت پنجره دوجداره بعضی از فاکتورها را در نظر نگیرد مانند توری پلیسه چرا که این قطعه تنها به درخواست کاربر در هنگام نصب سفارش داده می شود پس بعضی از فاکتورها نمیتواند در تعرفه تاثیر گذار باشد در فاکتور بالا یک فاکتور به نام خم های پنجره دوجداره بیان شده است که در صورتی که خم ها بیش از اندازه باشد مطمئنا پروفیل بیشتری را مطرف خواهد کرد و هیمن موضوع میتواند در قیمت پنجره یو پی وی سی تاثیر مستقیمی را بگذار . قطعا طول و عرض پنجره هر چه بیشتر باشد پروفیل مورد استفاده نیز بیشتر خواهد شد که به ازای افزایش متراژ به همان نصب هزینه پنجره دوجداره نیز افزایش خواهد داشت .

یکی دیگر از مواردی که در قیمت پنجره یو پی وی سی تاثیر گذار می باشد این است که متراژی که فریم پنجره دوجداره نیاز دارد چه میزان می باشد معمولا فریم هایی که برای پنجره های قدیمی مورد استفاده قرار میگیرند به درد پنجره دوجداره نمی خورد چرا که پنجره های دوجداره خود داری یک فریم های مخصوص می باشد که این فریم ها به منظور افزایش کاریی پنجره دوجداره دوجداره مورد استفاده قرار میگرد به عبارت دیگر به گونه ای ساخته شده است که میتواند تجهیزات مورد نیاز برای پنجره دو جداره در آن قرار گیرد پس یکی دیگر از مواردی که در لیست قیمت پنجره دوجداره یو پی سی تاثیر گذار می باشد این است که فریم مورد استفاده چه نوعی و در چه اندازه ای باشد .

در بعضی از مواقع در لیست قیمت پنجره دوجداره یک فاکتور دیگر نیز مورد محاسبه قرار میگرد و آن حق دستمزد فردی است که برای نصب پنجره به مکان مورد نظر شما فرستاده می ود این مقدار هزنه به صورت ثابت می باشد و در هر شرکتی که عمل نصب پنجره را انجام می دهد متفاوت می باشد شرکت پنجره دوجداره نیز برای این منظور هزینه ای ثابت را در نظر گرفته است که این هزینه زیاد نمی باشد و به طور ثابت می باشد.

قیمت یراق پنجره دوجداره

نحوه محاسبه قیمت پنجره دوجداره به چه صورت می باشد ؟

بسیاری از افراد با تماس با دفتر ما یک متراژ را ارائه می دهند و در صورتی که این متراژ تنها برای ارائه قیمت مناسب نمی باشد چرا که همانگونه که در بالا اشاره شده برای قیمت پنجره دوجداره خیلی از موارد دیگر نیز دخ خاهد داشت لذا در هنگام تماس با دفتر موارد زیر را در نظر بگیرد ؟

نوع پروفیل پنجره یو پی وی سی؟

تعداد بازشو های پنجره؟

نوع یراق الات ؟

لازه به ذکر می باشد در صورتی که یناز به قیمت تمامی موارد ذکر شده دارد میتوانید با تماس باد دفتر از کارشناسات بخواهید لیست قیمت قطغات پنجره دوجداره به همراه قیمت یراقآلات را در اختیاز شما قرار دهند تا بدین وسیله بتوانید بهتر هزینه را محاسبه کنید .

لازم به ذکر می باشد افراد سود جو در نصب پنجره های دوجداره نیز مانند سایر تجهیزات ساختمانی وجود دارند در صورت امکان هزینه به دست آورده شده از یک شرکت را با شرکت های دیگر مقایسه کنید چرا که ممکن است یراق الات تقلبی ،شیشه دوجداره تقلبی ، و پروفیل تقلبی را برای شما ارائه دهند که قطعا در قیمت پنجره دوجداره تاثیر خواهید داشت در بعصی از موارد بعضی از افراد از نصب بعضی از موارد خوداری میکنند که میتواند در کاهش هزینه پنجره یو پی وی سی تاثیر گذار باشد لازه به ذکر می باشد قبل از اینکه بخواهید یک فرد را برای نصب پنجره دوجداره انتخاب کنید حتما لیست قیمت پنجره ارائه شده را با چندین دفتر درمیان بگذارید .

قبل از انتخاب پروفیل پنجره دوجداره حتما در مورد شرکت آن تحقیق کنید :

قیمت پنجره دوجداره بسیار بستگی به پروفیل آن دارد چرا که این جزء بیشترین قسمت از پنجره را فرامیگیرد خیلی از شرکت ها در تولید پروفیل نقش دارند که بعضی از شرکت ها دارای استاندارد کشوری و جهانی می باشند و بعضی از پروفیل ها فاقد مجوز می باشد به همین دلیل کیفیت مناسبی ندارند و دارای قیمت پایینی نیز هستند پس در صورتی که نیاز به یک پروفیل مناسب برای پنجره خود دارید حتما تحقیق کنید و یا با تماس از شرکت ها از آنها بخواهید در مورد پروفیل های که دارای استاندارد های خوبی هستند سوال کنید قطعا هز ارزانی بی دلیل نمی باشد قیمت پنجره دوجداره با پروفیل مناسب و استاندارد با نوع بی کیفیت و غیر استاندارد متفاوت می باشد اگر در این زمینه خودتان دارای تجربه نیستید میتوانید از یک فرد متخصص بخواهید در این زمینه شما را کمک کند.

محاسبه قیمت پنجره دوجداره یو پی وی سی

قیمت پنجره دوجداره با پنجره سه جداره متفاوت می باشد قطعا هر وسیله ای که دارای یک جزء بیشتر باشد میتواند قیمتش متفاوت باشد قیمت پنجره دوجاره با پنجره سه جداره نیز متفاوت می باشد پنجره سه جداره دارای کیفیت بالاتی می باشد و اجزاء و متریالی که در آن مورد استفاده قرار میگیرد نیز بیشتر می باشد به همین دیلی قیمت پنجره سه جداره بیشتر از پنجره دو جداره می باشد این تغییر قیمت میتواند بین 15 تا 20 درصد متفاوت باشد .

هزینه های جانبی که در قیمت پنجره دوجداره تاثیر گذار می باشد:

هزینه جوش کاری

هزینه فرض کاری

هزینه بازسازی

و......

قیمت یراق آلات پنجره دوجداره :

یراق آلات موجود در بازار به صورت ها و برند های مختلفی ارائه میگرد که این برند ها هم داخلی و هم خارجی می باشد که سهم بازار با برند های ترک معمولا بیشتر می باشد و کاربران بسیار به این برند های علاقمند می باشند لازه به ذکر می باشد که یراقآلات با برند های ترکی گران تر می باشد و میتواند در قیمت پنجره یو پی وی سی نیز تاثیر گذار باشد محصولات داخلی دارای کیفیت خوبی می باشند و قادر هستند با نمونه های خارجی نیز رقابت کنند چه از لحاظ زیبایی چه از لحاظ کارکرد. معمولا قیمت یراق آلات برای شرکت پنجره دوجداره به صورت زیر می باشد :

40000 تک ح ه

60000 هزار دوح همشاهده متن کامل ...
کدام یک از کرکره ای ها مقاومند؟
درخواست حذف اطلاعات

وب سایت ساخت بازار مرجع مصالح و خدمات ساختمانی مانند متر لیزری  نمای چوبی  آبنما  کالای اصل  هود  ضدیخ بتن  اسپیسر  واترجت  ساخت_بازار   ین مشاور  تیرچه  آجر و سفال  هوشمند سازی  مرمریت  رنگ و پوشش ساختمانی و تزئینی  خدمات تخصصی  واترجت  کالا  خانه پیش ساخته و کان  آژیر  شیشه بالکن متحرک  روشنایی و نو ردازی  کاشی  مصالح ساختمانی  ک ن دوش  خانه پیش ساخته  جک  آجر نما  درب  ست ک نت  فر  سازه فضائی  ساندویچ پنل  چسب سیلی  درب ضد سرقت  فولاد  شیرآلات  ست ک نت  کاشی دیوار  دستگاه های نظافت صنعتی  عایق های رطوبتی  دستشوئی  سازه ف ی  است.


کدامیک مقاوم ترند؟ پنجره های یو پی وی سی یا آلومینیومی پروفیل یو پی وی سی مرغوب ماده ای قوی و با دوام برای ساخت پنجره دوجداره می باشد . ممکن است فکر کنید که یک  پنجره آلومینیومی مستحکم تر از یکپنجره یو پی وی سی است است چرا که از ف ی سخت و محکم ساخته شده است. یک درب یا پنجره در اثر فشارهایی که بطور طبیعی به آن وارد می شود به مرور زمان افت خواهد کرد. اما در صورتی پنجره ها در طول زمان کارایی خود را حفظ می کنند که این فشارها باعث از هم گسیختگی و آسیب به مکانیزم پنجره نگردد. وزن پنجره و شیشه دوجداره اثر باد یا اثرات نشست ساختان و انبساط و انقباضهای حاصل از سرما و گرما فشار و بار شدیدی به پنجره و گوشه های آن وارد می کند در این صورت مهمترین بخش نگهدارنده پنجره ، مربوط به نحوه اتصال و مواد مورد استفاده در بستن گوشه ها به یکدیگر است. در پنجره های آلومینیومی از بسط های مکانیکی برای اتصال قطعات مختلف در یا پنجره استفاده می شود. بطور معمول گوشه های پنجره از داخل توسط سه عدد یا بیشتر پرچ یا پیچ به یکدیگر متصل می شوند. که این موضوع چند اشکال و تناقض عمده را در پنجره های آلو مینیومی بوجود می آورد که باعث کاهش مقاومت آنها می گردد . 1 - پیچ یا پرچهای به کار رفته جهت اتصال گوشه ها از نظر جنس و مقاومت با پروفیل آلومینیوم ی ان نیستند و در اثر فشار به گوشه ها در صورتی که مقاومت کمتری از آلومینیوم داشته باشند ممکن است به راحتی از بین بروند و اتصال از هم باز شود . در صورتی که سختی و مقاومت بیشتر داشته باشند نیز فشار وارده به محل اتصالها را به پروفیل منتقل کرده و موجب گشاد شدن و هرز شدن سواخها در پروفیل می گردند که موجب لغی و از هم باز شدگی اتصال خواهد شد . 2- با توجه به اینکه بیشترین فشار پنجره بر روی گوشه ها می باشد در  پنجره های آلومینیومی ممکن است با بیشتر تعداد پرچها و پیچها بخواهیم اتصال محکم تری در گوشه پنجره ها داشته باشیم ؛ اما در ازای بیشتر شدن تعداد پرچها یا پیچها در اصل سوراخ بیشتری نیز در پروفیل خواهیم داشت که این خود باعث کاهش مقاومت پروفیل خواهد شد . اما در پنجره های یو پی وی سی فریم پنجره ها توسط دستگاه جوش از گوشه ها در هم ذوب شده و با دیگر قسمت های پنجره یکپارچه می شوند به صورتی که یک فریم پنجره یو پی وی سی با پروفیل و جوش استاندارد در ح نصب شده علاوه بر وزن خود و شیشه دوجداره به راحتی قادر به تحمل بیش از صد و پنجاه کیلو گرم وزن و فشار اضافی خواهد بود وزنی که پنجره های آلومینیومی قادر به تحمل آن نبوده و در صورت اعمال چنین فشاری از بین خواهند رفت . خواص منحصر به فرد و مقاومت بالا و وجوش یکپارچه وغیر قابل نفوذ در پروفیلهای یو پی وی سی درب و پنجره هایی با عمر طولانی تر و قابل اعتماد تر برای مصرف کنندگان فراهم می نماید.پروفیلهای یو پی وی سی استاندارد با مقاومت بالا و درعین حال خاصیت ارتجاعی مزیتهای دیگری بر  پروفیلهای آلومینیومی دارند . خاصیت ارتجاعی و درعین حال مقاومت بالای پروفیلهای یو پی وی سی استاندارد خاصیت ضربه پذیری این پروفیل ها را تاجایی بالا می برد که این پروفیل ها ضربه هایی که توسط اجسام سخت به آنها وارد می شود را به راحتی تحمل کنند ؛ و ضربه هایی که موجب قر و دفرمه و بد شکل شدن پروفیل های مشابه آلومینیومی و حتی آهنی می شوند در پروفیل های یو پی وی سی با توجه به خاصیت ارتجاعی این پروفیلها بی تاثیر است . در پروژه های بازسازی که از فریم انتظار صاف و یکدست خبری نیست و پنجره ها بر روی فریم پنجره های قدیمی نصب می شوند با توجه به خاصیت ارتجاعی پروفیلهای یو پی وی سی ، پنجره های ساخته شده از این پروفیل ها نیاز به بادخور کمتری نسبت به پروفیلهای غیر قابل انعطاف آلومینیومی خواهند داشت و از این رو پنجره های یو پی وی سی گزینه مناسب تری برای پروژه های بازسازی و تعویض پنجره های قدیمی می باشند . آلومینیوم رسانای گرماست تا آنجا که از آن در تابه ها و قابلمه های ف ی استفاده می شود اما این خاصیت آلومینیوم برای ساخت پنجره ها که باید عایق مناسبی برای حرارت باشند یک نقص عمده می باشد که باید با را اری مرتفع گردد . برای مقابله با این مسئله کارخانه های تولید کننده  پنجره آلومینیومی از  پروفیلهای آلومینیومی با نوارهای رزینی termal break استفاده می کنند. به این صورت که یک نوار رزینی خشک وارد قاب یا چهار چوب آلو مینیومی می شود. این ماده اگرچه میزان عایق بودن پنجره ها را افزایش می دهد ولی یکپارچگی  پروفیل آلومینیوم را به خطر می اندازد چون این ماده به انسجام و محکمی و هم جنس آلومینیوم نیست در عین حال که اضافه آن باعث افزایش قیمت نیز می شود. شرایط جوی تاثیری روی upvc ندارد و در صورت ایجاد اش بر روی سطح پروفیل یو پی وی سی سطح زیرین اش نیزهمان یو پی وی سی است و تغییری در مقاومت آن در شرایط آب و هوایی بوجود نمی آید . اما سطح رنگ شده و مقاوم شده آلومینیوم در مقابل خوردگی و پوسیدگی ممکن است که در اثر ضربات اجسام سخت و تماس دائم با هوای خارج دارای ش تگی یا اش شود؛ در این صورت سطح زیرین در معرض فرسودگی و خوردگی و تغییر رنگ قرار می گیرد . آلومینیوم نمی تواند خیلی از تاثیرات الکترومکانیکی که روزانه از منابع مختلف ایجاد می شود را تحمل کند . گازها یا بخارهای نمکی ، بارانهای اسیدی، آلودگیهای صنعتی، آفت کشها، کودهای شیمیایی، بخار و ‌آلودگیهای طبیعی و .. باعث می شوند تا پنجره آلومینیومی در طول زمان کهنه و بد منظره شوند . جای ضربه بر روی آلومینیوم باقی می ماند و و احتمال شل شدن قاب و چهار چوب که به صورت مکانیکی و با پیچ پرچ به هم وصل می شود وجود دارد و پنجره های آلومینیومی رنگ شده در معرض اش و خوردگی هستند. خاصیت رسانای آلومینیوم میتواند باعث افزایش میعان گازهای داخل خانه شود که آسیب اولیه آن ابتدا بر روی خود پنجره های آلو مینیومی و سپس بر روی ها و رنگ و کاغذ دیواری و سطوح چوبی داخل خانه می باشد . مقایسه پروفیل های آلومینیومی و یو پی وی سی از نظر استاندارد های زیست محیطی: ممکن است تصور شود که آلومینیوم یک ماده معدنی و طبیعی است و با استفاده از آن در درب و پنجره ها و ساختمان می توان از محیط زیست محافظت کرد . ولی با بررسی های بیشتر در ای مورد ممکن است که این نظریه تغییر یابد. برای فرآوری آلومینیوم و تبدیل آن به پروفیلهای مناسب جهت ساخت درب و پنجره ، مواد شیمیایی و سمی زیادی استفاده می شود ، از جمله: 1- chromate baths ( کروم ) برای شستشوی شاخه های آلومینیومی و آماده سازی پروفیل برای آستر کاری و رنگ زدن 2- مواد acrylic و polyester جهت رنگ زدن آلومینیوم سخت و بدون روکش 3- استات نیکل جهت ایجاد پوشش قطبی محافظ ( آنادایز پروفیل) برای جلو گیری از زنگ زدگی یا ت یب الکتروشیمیایی آلومینیوم تمام این مواد از طرف سازمان بهداشت و امنیت شغلی (osha) به عنوان مواد سرطان زا و سمی معرفی شده اند که چنانچه این مسئله کنترل نشود به خاطر مجاورت طولانی مدت باعث بیماری میشود. تحقیقات نشان میدهد که آلومینیوم میتواند در رشد درختان صنوبر و چنار تاثیر گذار باشد چون ریشه های ظریف آنان مورد حمله محصولات جانبی آن قرار میگیرد. اما طی فرایند ترکیب مواد و ساخت پروفیلهای درب و پنجره upvc فقط بخار آب ایجاد می شود و در طی این فرایند هیچگونه مواد سمی و زائدی وارد محیط زیست نمی شود . از این رو پنجره های یو پی وی سی را پنجره های دوستدار محیط زیست می نامند . کلیه مواد upvc که در ساخت درب و پنجره های یو پی وی سی upvc استفاده می شود قابل بازیافت نیز می باشد ؛ و استفاده از آن در پنجره ها ، زباله ها و آسیبهای محیطی را به حداقل ممکن می رساند . با توجه به قیمت ارزان تر و درعین حال برتری های پنجره های یو پی وی سی است که متوجه می شویم چرا پنجره های یوپی وی سی این قدرهمه گیر شده اند و تقریبا در حال حذف و کمرنگ نقش سایر انواع پنجره ها در ساخت و سازهای مدرن می باشند . پنجره دوجداره آلومینیومی - پنجره دوجداره آلومینیومی بهتر است یا upvc با همه این توضیحات وضعیت بودجه ید کننده تعیین گر می باشد.  در کشور ما محبوب ترین انتخاب برای صاحبان خانه پنجره ی دوجداره آلومینیومی نیست، گزینه ی دیگری نیز وجود دارد به نام upvc که ارزانترین انتخاب م ن کل مواد دوجداره در بازار است، بعضا تا یک سوم فریم های آلومینیومی و چوبی هم می رسد که البته کارآمدی انرژی آن از همه بهتر است. ولی برای پروژه های غیر س ی قضیه باید مقداری فرق کند همانطور که در همه جای دنیا اولیت مکان های بازرگانی و عمومی با پنجره های دوجداره آلومینیومی است، پنجره های موضوع می توانند از هر رنگ و طراحی باشند (هرچند که سفید هنوز پرطرفدارترین). قیمت قابل رقابت برای هر دو نوع درب و پنجره را پیشنهاد می دهد با توجه به پیشتاز بودن آن در تولید دوجداره ها، این خبرهای خوب برای ین است.پنجره دوجداره آلومینیومی بهتر است چون که کیفیت دارد و صنعت درب و پنجره روز به روز استقبال خود از آن را بیشتر می کند البته نه در ایران بلکه در کشور های دیگر، بنظر بازار درب و پنجره ایران خود را دو دستی تقدیم upvc کرده است و تبلیغات موثری برای پنجره های آلومینیومی شکل نگرفته، در آ نهاد های تی و ساختمانی بدلیل قیمت ارزان و ویژگی های تبلیغ شده از upvc حمایت می کنند، در حالی که پنجره های آلومینیومی از نظر کیفیت با هیچ کدام از مواد دیگر قابل مقایسه نیستند، انتظار می رود که این منوال یعنی ارجعیت upvc بر آلومینیوم باقی بماند. یک نکته وجود دارد، در صنعت درب و پنجره upvc دست زیاد شده است و هر تولیدی باز می کند، با پنجاه درصد شرکتها می توان هزاران ایراد گرفت، معلوم نیست که یونیت در حال استفاده چقدر دوام می آورد این مسئولیت پس از فروش نمی پذیرد و احتمالا در پنج سال آینده غیب شود قیمت را با ترفند پایین می آورد و اطلاعات غلط به مصرف کننده می دهد، با چنین وضعیت در بلند مدت پی وی سی از چشم مردم می افتد نه که متریال بد باشد و اب کاری سازندگان مطرح است، در صنعت آلومینیوم ناشی گری با شدت کمتری اتفاق می افتد در عوض استفاده از مواد جعلی رواج دارد، با متریال مذبور باید نهایت دقت را بکار برد و یک اشتباه به تعویض درب و پنجره تازه می انجامد، اگر نظر من بعنوان کارشناس و متصدی فروش را بپرسید آلومینیوم را پیشنهاد می دادم این در قیمت گزاف و در کیفیت بی نظیر است با این وجود اتفاق نمی افتد اگر برای upvc بروید شخص پول کمتری می پردازد و از ذخیره ی گرما لذت می برد، یک مقایسه دقیق برای مواد ترکیب دهنده است. تیم تحقیقاتی ساخت بازار


سایر خدمات و محصولات مرتبط با بیده  گچ  است.


کدامیک مقاوم ترند؟ پنجره های یو پی وی سی یا آلومینیومی پروفیل یو پی وی سی مرغوب ماده ای قوی و با دوام برای ساخت پنجره دوجداره می باشد . ممکن است فکر کنید که یک  پنجره آلومینیومی مستحکم تر از یکپنجره یو پی وی سی است است چرا که از ف ی سخت و محکم ساخته شده است. یک درب یا پنجره در اثر فشارهایی که بطور طبیعی به آن وارد می شود به مرور زمان افت خواهد کرد. اما در صورتی پنجره ها در طول زمان کارایی خود را حفظ می کنند که این فشارها باعث از هم گسیختگی و آسیب به مکانیزم پنجره نگردد. وزن پنجره و شیشه دوجداره اثر باد یا اثرات نشست ساختان و انبساط و انقباضهای حاصل از سرما و گرما فشار و بار شدیدی به پنجره و گوشه های آن وارد می کند در این صورت مهمترین بخش نگهدارنده پنجره ، مربوط به نحوه اتصال و مواد مورد استفاده در بستن گوشه ها به یکدیگر است. در پنجره های آلومینیومی از بسط های مکانیکی برای اتصال قطعات مختلف در یا پنجره استفاده می شود. بطور معمول گوشه های پنجره از داخل توسط سه عدد یا بیشتر پرچ یا پیچ به یکدیگر متصل می شوند. که این موضوع چند اشکال و تناقض عمده را در پنجره های آلو مینیومی بوجود می آورد که باعث کاهش مقاومت آنها می گردد . 1 - پیچ یا پرچهای به کار رفته جهت اتصال گوشه ها از نظر جنس و مقاومت با پروفیل آلومینیوم ی ان نیستند و در اثر فشار به گوشه ها در صورتی که مقاومت کمتری از آلومینیوم داشته باشند ممکن است به راحتی از بین بروند و اتصال از هم باز شود . در صورتی که سختی و مقاومت بیشتر داشته باشند نیز فشار وارده به محل اتصالها را به پروفیل منتقل کرده و موجب گشاد شدن و هرز شدن سواخها در پروفیل می گردند که موجب لغی و از هم باز شدگی اتصال خواهد شد . 2- با توجه به اینکه بیشترین فشار پنجره بر روی گوشه ها می باشد در  پنجره های آلومینیومی ممکن است با بیشتر تعداد پرچها و پیچها بخواهیم اتصال محکم تری در گوشه پنجره ها داشته باشیم ؛ اما در ازای بیشتر شدن تعداد پرچها یا پیچها در اصل سوراخ بیشتری نیز در پروفیل خواهیم داشت که این خود باعث کاهش مقاومت پروفیل خواهد شد . اما در پنجره های یو پی وی سی فریم پنجره ها توسط دستگاه جوش از گوشه ها در هم ذوب شده و با دیگر قسمت های پنجره یکپارچه می شوند به صورتی که یک فریم پنجره یو پی وی سی با پروفیل و جوش استاندارد در ح نصب شده علاوه بر وزن خود و شیشه دوجداره به راحتی قادر به تحمل بیش از صد و پنجاه کیلو گرم وزن و فشار اضافی خواهد بود وزنی که پنجره های آلومینیومی قادر به تحمل آن نبوده و در صورت اعمال چنین فشاری از بین خواهند رفت . خواص منحصر به فرد و مقاومت بالا و وجوش یکپارچه وغیر قابل نفوذ در پروفیلهای یو پی وی سی درب و پنجره هایی با عمر طولانی تر و قابل اعتماد تر برای مصرف کنندگان فراهم می نماید.پروفیلهای یو پی وی سی استاندارد با مقاومت بالا و درعین حال خاصیت ارتجاعی مزیتهای دیگری بر  پروفیلهای آلومینیومی دارند . خاصیت ارتجاعی و درعین حال مقاومت بالای پروفیلهای یو پی وی سی استاندارد خاصیت ضربه پذیری این پروفیل ها را تاجایی بالا می برد که این پروفیل ها ضربه هایی که توسط اجسام سخت به آنها وارد می شود را به راحتی تحمل کنند ؛ و ضربه هایی که موجب قر و دفرمه و بد شکل شدن پروفیل های مشابه آلومینیومی و حتی آهنی می شوند در پروفیل های یو پی وی سی با توجه به خاصیت ارتجاعی این پروفیلها بی تاثیر است . در پروژه های بازسازی که از فریم انتظار صاف و یکدست خبری نیست و پنجره ها بر روی فریم پنجره های قدیمی نصب می شوند با توجه به خاصیت ارتجاعی پروفیلهای یو پی وی سی ، پنجره های ساخته شده از این پروفیل ها نیاز به بادخور کمتری نسبت به پروفیلهای غیر قابل انعطاف آلومینیومی خواهند داشت و از این رو پنجره های یو پی وی سی گزینه مناسب تری برای پروژه های بازسازی و تعویض پنجره های قدیمی می باشند . آلومینیوم رسانای گرماست تا آنجا که از آن در تابه ها و قابلمه های ف ی استفاده می شود اما این خاصیت آلومینیوم برای ساخت پنجره ها که باید عایق مناسبی برای حرارت باشند یک نقص عمده می باشد که باید با را اری مرتفع گردد . برای مقابله با این مسئله کارخانه های تولید کننده  پنجره آلومینیومی از  پروفیلهای آلومینیومی با نوارهای رزینی termal break استفاده می کنند. به این صورت که یک نوار رزینی خشک وارد قاب یا چهار چوب آلو مینیومی می شود. این ماده اگرچه میزان عایق بودن پنجره ها را افزایش می دهد ولی یکپارچگی  پروفیل آلومینیوم را به خطر می اندازد چون این ماده به انسجام و محکمی و هم جنس آلومینیوم نیست در عین حال که اضافه آن باعث افزایش قیمت نیز می شود. شرایط جوی تاثیری روی upvc ندارد و در صورت ایجاد اش بر روی سطح پروفیل یو پی وی سی سطح زیرین اش نیزهمان یو پی وی سی است و تغییری در مقاومت آن در شرایط آب و هوایی بوجود نمی آید . اما سطح رنگ شده و مقاوم شده آلومینیوم در مقابل خوردگی و پوسیدگی ممکن است که در اثر ضربات اجسام سخت و تماس دائم با هوای خارج دارای ش تگی یا اش شود؛ در این صورت سطح زیرین در معرض فرسودگی و خوردگی و تغییر رنگ قرار می گیرد . آلومینیوم نمی تواند خیلی از تاثیرات الکترومکانیکی که روزانه از منابع مختلف ایجاد می شود را تحمل کند . گازها یا بخارهای نمکی ، بارانهای اسیدی، آلودگیهای صنعتی، آفت کشها، کودهای شیمیایی، بخار و ‌آلودگیهای طبیعی و .. باعث می شوند تا پنجره آلومینیومی در طول زمان کهنه و بد منظره شوند . جای ضربه بر روی آلومینیوم باقی می ماند و و احتمال شل شدن قاب و چهار چوب که به صورت مکانیکی و با پیچ پرچ به هم وصل می شود وجود دارد و پنجره های آلومینیومی رنگ شده در معرض اش و خوردگی هستند. خاصیت رسانای آلومینیوم میتواند باعث افزایش میعان گازهای داخل خانه شود که آسیب اولیه آن ابتدا بر روی خود پنجره های آلو مینیومی و سپس بر روی ها و رنگ و کاغذ دیواری و سطوح چوبی داخل خانه می باشد . مقایسه پروفیل های آلومینیومی و یو پی وی سی از نظر استاندارد های زیست محیطی: ممکن است تصور شود که آلومینیوم یک ماده معدنی و طبیعی است و با استفاده از آن در درب و پنجره ها و ساختمان می توان از محیط زیست محافظت کرد . ولی با بررسی های بیشتر در ای مورد ممکن است که این نظریه تغییر یابد. برای فرآوری آلومینیوم و تبدیل آن به پروفیلهای مناسب جهت ساخت درب و پنجره ، مواد شیمیایی و سمی زیادی استفاده می شود ، از جمله: 1- chromate baths ( کروم ) برای شستشوی شاخه های آلومینیومی و آماده سازی پروفیل برای آستر کاری و رنگ زدن 2- مواد acrylic و polyester جهت رنگ زدن آلومینیوم سخت و بدون روکش 3- استات نیکل جهت ایجاد پوشش قطبی محافظ ( آنادایز پروفیل) برای جلو گیری از زنگ زدگی یا ت یب الکتروشیمیایی آلومینیوم تمام این مواد از طرف سازمان بهداشت و امنیت شغلی (osha) به عنوان مواد سرطان زا و سمی معرفی شده اند که چنانچه این مسئله کنترل نشود به خاطر مجاورت طولانی مدت باعث بیماری میشود. تحقیقات نشان میدهد که آلومینیوم میتواند در رشد درختان صنوبر و چنار تاثیر گذار باشد چون ریشه های ظریف آنان مورد حمله محصولات جانبی آن قرار میگیرد. اما طی فرایند ترکیب مواد و ساخت پروفیلهای درب و پنجره upvc فقط بخار آب ایجاد می شود و در طی این فرایند هیچگونه مواد سمی و زائدی وارد محیط زیست نمی شود . از این رو پنجره های یو پی وی سی را پنجره های دوستدار محیط زیست می نامند . کلیه مواد upvc که در ساخت درب و پنجره های یو پی وی سی upvc استفاده می شود قابل بازیافت نیز می باشد ؛ و استفاده از آن در پنجره ها ، زباله ها و آسیبهای محیطی را به حداقل ممکن می رساند . با توجه به قیمت ارزان تر و درعین حال برتری های پنجره های یو پی وی سی است که متوجه می شویم چرا پنجره های یوپی وی سی این قدرهمه گیر شده اند و تقریبا در حال حذف و کمرنگ نقش سایر انواع پنجره ها در ساخت و سازهای مدرن می باشند . پنجره دوجداره آلومینیومی - پنجره دوجداره آلومینیومی بهتر است یا upvc با همه این توضیحات وضعیت بودجه ید کننده تعیین گر می باشد.  در کشور ما محبوب ترین انتخاب برای صاحبان خانه پنجره ی دوجداره آلومینیومی نیست، گزینه ی دیگری نیز وجود دارد به نام upvc که ارزانترین انتخاب م ن کل مواد دوجداره در بازار است، بعضا تا یک سوم فریم های آلومینیومی و چوبی هم می رسد که البته کارآمدی انرژی آن از همه بهتر است. ولی برای پروژه های غیر س ی قضیه باید مقداری فرق کند همانطور که در همه جای دنیا اولیت مکان های بازرگانی و عمومی با پنجره های دوجداره آلومینیومی است، پنجره های موضوع می توانند از هر رنگ و طراحی باشند (هرچند که سفید هنوز پرطرفدارترین). قیمت قابل رقابت برای هر دو نوع درب و پنجره را پیشنهاد می دهد با توجه به پیشتاز بودن آن در تولید دوجداره ها، این خبرهای خوب برای ین است.پنجره دوجداره آلومینیومی بهتر است چون که کیفیت دارد و صنعت درب و پنجره روز به روز استقبال خود از آن را بیشتر می کند البته نه در ایران بلکه در کشور های دیگر، بنظر بازار درب و پنجره ایران خود را دو دستی تقدیم upvc کرده است و تبلیغات موثری برای پنجره های آلومینیومی شکل نگرفته، در آ نهاد های تی و ساختمانی بدلیل قیمت ارزان و ویژگی های تبلیغ شده از upvc حمایت می کنند، در حالی که پنجره های آلومینیومی از نظر کیفیت با هیچ کدام از مواد دیگر قابل مقایسه نیستند، انتظار می رود که این منوال یعنی ارجعیت upvc بر آلومینیوم باقی بماند. یک نکته وجود دارد، در صنعت درب و پنجره upvc دست زیاد شده است و هر تولیدی باز می کند، با پنجاه درصد شرکتها می توان هزاران ایراد گرفت، معلوم نیست که یونیت در حال استفاده چقدر دوام می آورد این مسئولیت پس از فروش نمی پذیرد و احتمالا در پنج سال آینده غیب شود قیمت را با ترفند پایین می آورد و اطلاعات غلط به مصرف کننده می دهد، با چنین وضعیت در بلند مدت پی وی سی از چشم مردم می افتد نه که متریال بد باشد و اب کاری سازندگان مطرح است، در صنعت آلومینیوم ناشی گری با شدت کمتری اتفاق می افتد در عوض استفاده از مواد جعلی رواج دارد، با متریال مذبور باید نهایت دقت را بکار برد و یک اشتباه به تعویض درب و پنجره تازه می انجامد، اگر نظر من بعنوان کارشناس و متصدی فروش را بپرسید آلومینیوم را پیشنهاد می دادم این در قیمت گزاف و در کیفیت بی نظیر است با این وجود اتفاق نمی افتد اگر برای upvc بروید شخص پول کمتری می پردازد و از ذخیره ی گرما لذت می برد، یک مقایسه دقیق برای مواد ترکیب دهنده است. تیم تحقیقاتی ساخت بازار


سایر خدمات و محصولات مرتبط با مسالح ساختمان  دکوراسیون دیوار  تخفیف ویزه  فوق روان کننده بتن  درب بازکن تصویری  دستگاه تصفیه هوا  عایق  واش بتن  مثالح  پله  درب داخلی  بتن شات کریت  حفاظتی  سایبان  آجر و سفال  واترجت  
آبگرمکن برقی  کاغذ دیواری  سیستم حفاظتی  سیستم تهویه  خدمات ساختمانی  کلید و پریز  سقف کاذب  ساختمان  تیغه دیواری  سنگ نما  اجاق گاز سیمان پرتلند  شرکت های ساختمانی  سیویل  تابلو برق  چسب پارکت  دکوراسیون دیوار  سازه های بتنی  استیل  سیمان پرتلند آ ی  سنگ گرانیت  سنگ نما  متر لیزری  چسب سنگ  کمپرسور  ساخت بازار  لوله پی وی سی  مقالات ساختمان    بتن آماده  شیرآلات  نیمکت  چراغ چمنی  فلاوربا  پلی اتیلن  پوشش صنعتی  دکوراسیون  فوم بتن  توری مرغی  سقف کششی  بتونیر  درب داخلی  بچینگ  پکیج  سنگ  سایبان  سیم و کابل  آبگرمکن گازی  مصالح ساختمانی  جرثقیل  سنگ مرمریت  آبگرمکن گازی  جرثقیل  چتر  پکیج دیواری  بالابر آسانسوری  ماسک جوشکاری  ک ن دوش  پمپ بتن هوایی  عایق های رطوبتی  داربست  پروفیل  انی  مصالح  نورگیر  تو فرنگی  مشخصات مصالح  پله پیش ساخته  درب بازکن تصویری  تصفیه آب  ایزوگام و آسف  واش بتن  رنگ ساختمانی  آبنما  معماری  پیمانکاران  سینک  سایت ساختمان  تزئینات  پانل اعلام حریق آدرس پذیر  کالایاب  ماسک جوشکاری  کلاه ایمنی  jhsdshj  دفاتر طرای و نظارت  سازه  بلوک سقفی  پانل روکشدار pvc  آبگرمکن  حفاظ بوته ای  اسپیسر  آلاچیق  زیر دوشی  روشوئی نیم پایه  رادیاتور  مصالک  بلوک سیمانی  ساخت_بازار  سیستم های آشپزخانه  تراز لیزری  سیم  مشعل  شیشه بالکن متحرک  تصفیه آب  سرامیک کف  حفاظ های امنیتی  نرده آلومینیومی  پمپ بتن  تجهیزات بهداشتی  چسب بتن   ید  lwhgp  آجر نسوز کف  پنل در  سیمان رنگی  ساخت بازار  آبنما  درب بازکن تصویری  گچ بری سقف  پروفیل  خانه پیش ساخته  رادیاتور  روشوئی  وسایل بازی  لوله پی وی سی  تاسیسات  درب ضد سرقت  پنل در  چسب بتن مایع  shoj fhchv  سایت ساختمون  ملات  الکتروپمپ  فرآورده های بتنی  فر آشپزخانه  مصالح ساختمانی  آجر نسوز ص ه ای  کتاب ساخت  shojlhk  کف شو  مقالات  سنگ  قرنیز دیوار  سیستم حفاظتی، دوربین مدار بسته  سقف کششی رنگ ها و پوشش های ساختمانی و تزئینی مولد برق  بتن آماده  روشنایی  زیر دوشی  سنگ گرانیت  مصالح ساختمانی   کرکره  قالب  چساپو ی  فلاوربا  سیمان  گچ بری پیش ساخته  پروفیل  دکوراسیون و تزئینات  upvc  سیستم تهویه  سیستم تهویه  سنگ مرمریت  وسایل الکتریکی  حوله خشک کن  دکینگ چوبی  بلوک دیواری سبک  pvc  شیرآلات صنعتی  چتر  داربست  مصالح ساختمانی  دستگاه های تصفیه  وسایل ورزشی بزرگسالان  لوله آبرسانی  کان  ساخت بازار  دکوراسیون سقف  تاسیسات  سیمان  کصالح  تاسیسات  تابشی  مصالح  مصالج  مشاوره مصالح  نقشه برداری  تجهیزات و ماشین آلات  چسب کاغذ دیواری  تجهیزات فضای باز  کتاب ساخت  فر  پارکت چوب  قالب و تجهیزات بتنی  دوردوشی  ک نت سرویس بهداشتی  آلومینیومی  سنگ مرمریت  شومینه  درب داخلی  جارو برقی  توری مرغی  ساخت_بازار  تیرچه  سایت مصالح ساختمان  پله  ساخت بازار  لوله پی وی سی و پلی پروپیلن  آجر نسوز  محافظ شنوائی  هود  رنگ  سطل زباله  ایزوگام و آسف  آتش نشانی  دکوراسیون داخلی  بالابر نفر  سیمان پوزولان  تاسیسات  کاشی  sakhtportal  وان و جکوزی  سینک  گروت اپو ی  مصالح ساختمانی  ایمنی سر  روغن قالب بتن  چسب بتن مایع  چیلر  درب و کرکره اتوماتیک  کارشناسی  سیمان سفید  گچ بری پیش ساخته  تجهیزات برقی  تئو یت  آشپزخانه  حفاظ بوته ای  می باشد.
مشاهده متن کامل ...
عوامل موثردر قیمت پنجره دوجداره
درخواست حذف اطلاعات

از مهمترین سوالاتی که در هنگام ید درب و پنجره دوجداره برای ما پیش خواهد آمد، نحوه محاسبه قیمت پنجره دو جداره و همچنین عواملی که موجب افزایش آن می شود، می باشد. برای محاسبه قیمت پنجره دوجداره از نرم افزارهایی مانند upvc ercom 2000، وین سافت، نوین طراح و ... استفاده می شود. در این نرم افزار ابتدا عرض و ارتفاع پنجره دوجداره را وارد کرده سپس طرح، ح و بازشو های پنجره را مشخص می کنیم. بعد از اتمام طراحی پنجره ها، نرم افزار قیمت پنجره دوجداره را بصورت تفکیک اقلام مصرفی محاسبه کرده و آنرا نمایش می دهد. عموما این فاکتور شامل پروفیل upvc مصرفی، یراق آلات پنجره، شیشه دوجداره، متعلقات پنجره دوجداره و هزینه نصب می باشد. نمونه فاکتور درب و پنجره دوجداره

موارد ذکر شده در بالا، در شرکت های فروش درب و پنجره upvc معمولا بطور ی ان بوده در غیر اینصورت، بخش های دیگری مانند هزینه برشکاری برای تعویض پنجره های قدیمی با پنجره دوجداره، هزینه لوازم جانبی، هزینه مواد مصرفی نصب مانند چسب، در فاکتور بانضمام هزینه نصب درج می شود که اصولا این هزینه ها در هزینه نصب در نظر گرفته می شوند.

عوامل موثر در محاسبه قیمت پنجره دوجداره به شرح زیر می باشد.

پروفیل upvc

این محصول دارای برندهای متفاوتی است که با توجه به میزان کیفیت، رنگ دانه ها و بنام بودن کارخانه تولید کننده آن(داخلی یا خارجی بودن) همچون پنجره ویستابست و پنجره وین تک قیمت های مختلفی را شامل می شود و همچنین پروفیل پنجره دوجداره از لحاظ سری(عرض پروفیل)، تعداد حفره یا چمبر، رنگ پروفیل و نوع کاربردی آن در درب و پنجره تقسیم بندی می شود:

- ابعادی

بطور معمول از لحاظ عرض و سری، پروفیل درب و پنجره دوجداره به سری 60(عرض 60 میلیمتر)، سری 700 و سری 80 تفکیک می شود و لحاظ ظاهری به دو نوع ساده و دکوراتیو نیز تقسیم بندی می شود. سری پروفیل درب و پنجره دوجداره

- تعداد حفره داخل پروفیل(چمبر)

فضاهای داخلی ایجاد شده در عرض پروفیل با استفاده از دیواره های upvc را چمبر می گویند که در اکثر برندهای پروفیل درب و پنجره دوجداره، از 3 حفره تا 7 حفره قابل شمارش است. در شکل زیر تعداد حفره های موجود در یک پروفیل upvc پنجره دوجداره را می توان مشاهده کرد.حفره های موجود در پروفیل

- شکل کاربردی پروفیل

پروفیل درب و پنجره دوجداره، از نظر کاربرد به چهار نوع اصلی تقسیم بندی می شود.

پروفیل فریم: بعنوان چهارچوب در درب یا پنجره دوجداره استفاده می شود.

پروفیل ساش یا لنگه :بازشوی درب یا پنجره را تشکیل می دهد که پروفیل لنگه درب بزرگتر از نوع پنجره ای آن می باشد.

پروفیل مولیون: پروفیلی که با استفاده از بست مولیون، داخل چهارچوب پنجره بعنوان ستون افقی یا عمودی بکار میرود.

پروفیل های جانبی: شامل طیف گسترده ای از پروفیل ها است که مکمل درب و پنجره دوجداره می باشد مانند: زوار شیشه دوجداره و سه جداره، پروفیل 90 درجه، پروفیل ارتفاع دهنده، کانکتورها، پانل upvcو غیرهمقاطع پروفیل درب و پنجره دوجداره

- رنگ پروفیل

پروفیل رنگی ولمینت در حال حاضر بیشترین مقدار فروش را در نوع رنگی بودن پروفیل شامل می شوند که موجب افزایش تقریبی 30 درصدی قیمت فاکتور می شوند.پنجره دوجداره لمینت

یراق آلات:

یراق آلات مورد استفاده در درب و پنجره دوجداره شامل لولا، دستگیره، اسپانیولت داخلی و سایر اقلام مورد نیاز برای انجام عمل باز و بسته شدن درب و پنجره دوجداره(تک ح ه و دوح ه، کشویی، محوری، فول واگنی و آکاردئونی) می باشد. این محصول با توجه به نوع و اسم برند، کیفیت و ابعاد قیمت های متفاوتی دارند. برای مثال در پنجره غالبا از لولای 10 سانتی متری و دستگیره یک طرفه استفاده می شود در حالیکه در درب دوجداره از لولای تنظیمی قابل رگلاژ(3d) و دستگیره سوئیچی استفاده می شود.

انواع حالات بازشو پنجره دوجداره

شیشه پنجره دوجداره:

ضخامت و تعداد دیواره های شیشه ای در شیشه تک جداره، دوجداره و سه جداره و همچنین نحوه تولید(صنعتی یا دستی بودن آن)، رنگ شیشه(رف سیلور، آبی، طلایی، برنز) و نوع شیشه(ساده، لمینت و سکوریت بودن آن) بر روی قیمت متر مربع شیشه تاثیر می گذارد.انواع شیشه دوجداره رفل

هزینه نصب:

در پروژهای نصب پنجره دوجداره، هزینه نصب بین 10 تا 20 درصد محاسبه می شود که نسبت به نوع پروژه (نوسازی، نصب روی سنگ، بازسازی آهن و آلومینیوم و موقعیت پروژه) این درصد تغییر می کند.

تعویض پنجره دوجداره

در نهایت قیمت درب و پنجره دوجداره به عوامل دیگری همچون سابقه شرکت و کیفیت تولید(دستگاه های مورد استفاده، کیفیت جوش)، کیفیت نصب شرکت مذکور در عرصه تولید درب و پنجره دوجداره وابسته است.مشاهده متن کامل ...
مزایای درب و پنجره upvc
درخواست حذف اطلاعات

رخی مزایای درب و پنجره دوجداره و سه جداره upvc

1- بالاترین عایق حرارتی و بیشترین صرفه جوئی در مصرف انرژی

2- بالاترین عایق صوتی و موثرترین نوع پنجره در کاهش آلودگی صوتی و ایجاد محیط آرام برای کار و زندگی

3- کاهش تابش سرد

4- مقاوم در برابر نیروی باد، باران و طوفان های شدید

5- آب بندی کامل وعدم نفوذ آب بداخل در هنگام بارندگی های شدید

6- درزبندی کامل و جلوگیری از ورود گرد و غبار و هوای گرم یا سرد

7- موثر در حفظ محیط زیست وکاهش آلودگی هوا در اثر کاهش نیاز به روشن وسایل گرما زای تولید کنندۀ دود و دی ا ید کربن و سوزنده ا یژن

8- جلوگیری از گرمایش زمین

9- کnmtd9ش هزینه اولیه ید تاسیسات سرمایشی و گرمایشی به دلیل نیاز به ید تاسیسات کوچکتر و وجلوگیری از اتلاف فضا برای قراردادن تاسیسات حجیم تر

10- کاهش هزینه انرژی واستهلاک تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

11- ایجاد محیطی تمیز و شاداب در خانه و محل کار با جلوگیری از ایجاد دود و کاهش ا یژن در اثر استفاده از کمتر از وسایل گرمازا

12- ایجاد عمر بیشتر برای رنگ اطاق و ها و مبل و فرشها در اثر شستشوی کمتر

15- حفظ محیط زیست در اثر کاهش استفاه از مواد شویند

16- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش uv وجلوگیری از انتقال آن به داخل خانه با استفاده از شیشه های خاص وحذف اثرات م ب این اشعه

17- امکان ایجاد طرح های مختلف هندسی و خم مطابق با معماری ساختمان

18- استحکام بالا به دلیل شکل هندسی خاص پروفیلupvc

19- پایداری و عمر بالا و حتی قابلیت استفاده مجدد پس از ت یب و نوسازی

20- پایداری و ثبات رنگ در شرایط مختلف محیطی

21- خود رنگ و بدون نیاز به مواد نگهدارنده و براق کننده وعدم نیاز به سرویس های مکرر(تعویض، نقاشی و...)

22- نظافت آسان

23- بهداشتی و مانع از نفوذ ات و میکروبهای بیماری زا

24- امکان نصب پنجره بعد از نماکاری و رنگ آمیزی داخل ساختمان

25- امکان نصب و توری های خاص و زیبا

26- غیرقابل اشتعال

27- حفاظت از محیط زیست از طریق بازیافت و استفاده در صنایع دیگر

28- نصب آسان

29- عدم تغییر شکل و ایمنی مضاعف به دلیل استفاده از ورقهای گالولنیزه در داخل خانه های پروفیلupvc

30- ایمنی بالا به دلیل استفاده از یراق آلات چندین زبانه ای

31- تنوع در طرح و نوع بازشوها و قابلیت باز شدن به صورت های گوناگون مورد نیاز فضاهای مختلف ساختمان

32- قابلیت استفاده از روکش های رنگی طرح دار برای دکوراسیون ها و سلیقه های مختلف

33- ایجاد سبک سازی ساختمان و مقاوم در برابر ز له

34- غیر قابل پوسیدگی و زنگ زدگی و مقاوم در برابر عوامل خورندگی (اسید ها و بازها) و مواد شیمیایی

35- مقاوم در برابرهر گونه شرایط آب و هوایی و بهترین گزینه برای استفاده در مناطق ویلایی و مرطوب

36- امکان نصب توری ، حفاظ ، کرکره و های زیبا و خاص

37- جلوگیری از ایجاد میعان و عرق بر سطح شیشه و کاهش دید بیرونی

38- امکان استفاده بیشتر از فضاهای نزدیک به پنجره ها در طول سال با جلوگیری از ورود هوای گرم یا سرد یا با جلوگیری از تابش گرم و سرد از طریق پنجره ها

صرفه جوئی در مصرف انرژی به کمک درب و پنجره های دو یا سه جداره یو پی وی سی

با توجه به اعلام تحقیقات سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در ایران در حدود 45% از اتلاف انرژی از طریق پنجره های صورت می گیرد.

در صورتیکه در زمستان به قاب پنجره و شیشه آن دست بزنید خواهید دید که سرد است و این دلیل تبادل حرارتی بین قاب پنجره و شیشه با فضای بیرون است.

با استفاده از پنجره upvc و شیشه دو جداره تبادل حرارتی از طریق پنجره به حداقل ممکن خواهد رسید.

تعداد جداره های شیشه، وجود گاز خنثی در جدار میانی آنها و نحوه مونتاژ شیشه و پنجره دوجدره در میزان عایق حرارتی آن موثر است.

ایجاد محیطی آرام با پنجره های دویا سه جداره یو پی وی سی

میزان آلودگی صوتی در ای بزرگ 80-75 دسی بل و در ای کوچک 55 دسی بل می باشد.

وجود کانالهای خالی در میان پروفیلهای upvc علاوه بر سبک تر وزن باعث می گردد پروفیل پنجره عایق بهتری باشد و از انتقال صداهای محیط خارج به فضای داخلی جلوگیری نماید.

با استفاده از شیشه های دوجداره و سه جداره در پنجره های upvc و استفاده از چندین درزگیر لاستیکی در ساختار پیچیده پروفیل، پنجره های مزبور علاوه برعایق حرارتی ، عایق صوتی بسیار خوبی نیز می شوند و مانع از تبادل صوتی محیط داخل به بیرون و انتقال آلودگی های صوتی محیط بیرون به داخل خواهند شد.

پنجره یوپی وی سی پنجره ای زیبا و مطابق با نما یا دکوراسیون داخلی شما

پروفیل های upvc به دلیل خصوصیت thermoplastic (گرمانرم) ، قابلیت جوش پذیری داشته و با بهره مندی از ماشین آلات پیشرفته ساخت و مونتاژ ، پنجره های upvc با اشکال پیچیده، منحنی، زاویه دار، خم و ... قابل تولید می باشند و با کلیه طرح های معماری مدرن و کلاسیک سازگار هستند. در عین حال با استفاده از پروفیل های لمینیت می توان این پنجره ها را به صورت رنگی، طرح چوب از سوی نمای داخل یا خارج، درآورده و یا حتی می توان با استفاده از پروفیل های آلومینیومی، این پنجره ها را با نمای خارجی آلومینیوم تولید کرد.

پنجره های upvc، پنجره های سازگار با فضا و محیط خانه

با برخورداری از انواع یراق آلات متنوعی که در تولید پنجره های upvc قابل استفاده اند، امکان باز شدن پنجره در اشکال مختلف مایل ( tilt)، چرخشی ( turn)، کشویی (sliding )، دو لنگه (french )... و نیز اشکال ترکیبی و چند ح ه از جمله tilt & turn،lift-sliding، tilt-sliding ( فول واگنی )،lift-sliding،slide-folding(آکاردئونی) و ... جهت سازگاری با سلیقه و نیاز طراح و مصرف کننده فراهم آمده است.

پنجره های upvc، پنجره های با عمر بالا

upvc بنا بر خصوصیات ذاتی خود، در مقابل بسیاری از عوامل فرساینده طبیعی و شیمیائی مقاومت بسیار خوبی از خود بروز می دهد و این خصوصیات ، استفاده از پنجره های upvc را در محیط های شیمیائی و صنعتی حائز اهمیت می سازد. پنجره های upvc از زنگ زدگی، خوردگی و تاثیرات م ب رطربتی ، بارانهای اسیدی و ات موذی از قبیل موریانه، سوسک و... نیز مصون می باشند. ماندگاری وعمر مفید بسیار بالا حتی استفاده مجدد این پنجره ها را پس از ت یب و نوسازی نیز میسر می سازد .

پنجره های upvc، پنجره های همیشه نو

پنجره هایupvc در شرایط مختلف جوی منجمله در مناطق بسیار سرد سیر، در مناطق گرمسیر ، در برابر باد و باران های اسیدی و نمکی، در برابر آبهای شور و در محیط های مرطوب و شرجی مقاوم بوده و آثاری همچون پوسیدگی در آنها ایجاد نمی شود.

پنجره های upvc، پنجره های تمیز

از خصوصیات سطحی درب و پنجره های upvc آنست که قابلیت تولید در رنگ های مختلفی را داشته و در عین حال به سادگی به کمک محلول های شوینده خانگی و آب تمیز می شوند و بر خلاف پنجره های چوبی و آلومینیومی خش را در سطح خود نشان نداده و بنابراین نیاز به هرگونه جلا و رنگ آمیزی و تعمیرات دوره ای ندارد. این خصوصیت از دیدگاه زیبائی و افزایش جلوه بنا نیز حائز اهمیت است . ضمن آنکه هزینه های رنگ آمیزی اولیه نیز در این پنجره ها به کلی حذف می شوند ودر صورت تقاضای مشتری، پروفیل پنجره می تواند به صورت رنگی تولید شود.

پنجره های upvc، پنجره های بهداشتی

با توجه به خصوصیت upvc ، رشد باکتری ها و میکروبها در پنجره های upvc واقع در محیط های می ، بسیار محدود است و ات موذی قادر به ت یب و لانه گذاری در آن نمی باشند . این ویژگی، استفاده از آنرا در محیط های بیمارستانی، کارخانجات صنایع غذائی و محیط های آزمایشگاهی در اولویت قرارداده است.

پنجره های upvc، پنجره های نفوذ ناپذیر

با در نظر داشتن آلودگی های نگران کننده هوا و محیط های غبار آلود شهری کشور ما و نیز در مناطق بیابانی ، پنجره هایupvc با ساختار ویژه خود، مانع بسیار خوبی در برابر انتقال ذرات غبار و آلاینده ها می باشند.

در عین حال نفوذ ناپذیری این پنجره ها باعث می شود، هنگام شست و شو از خارج و یا بارندگی های شدید، آب به داخل ساختمان نفوذ ننماید.

پنجره های upvc، پنجره های سبک و مقام

استفاده از قوطی های گالوانیژه در ساختار چند حفره ای پروفیل های upvc، موجب شده این محصولات در عین سبکی ، از استحکام و مقاومت مکانیکی کافی برخوردار باشند و با ایجاد مقاومت کافی در برابر باد و طوفان مانع ازایجاد لرزش و اصوات مزاحم شوند.

پنجره های upvc، پنجره های ایمن

یکی از خصوصیات پنجره های upvc امکان استفاده از یراق آلات ویژه و متنوع در آنهاست . یکی از انواع این یراق آلات ، گونه های ضد سرقت آنها می باشد که به ویژه در ساختمان های ویلائی مورد توجه می باشند.

پنجره های upvc، پنجره های غیر قابل اشتعال

از جمله خصوصیات upvc آن است که دمای شروع به ذوب شدن آن c)°385) و بالاتر از دمای احتراق چوب c)°260) است اما بر خلاف چوب در زمان احتراق به یک منبع آتش زا تبدیل نشده و موجب توسعه و انتقال حریق نمی شود .

پنجره های upvc، پنجره های بازیافت شونده

upvc نیز همچون اغلب محصولات پلیمری دیگر، قابل بازیافت می باشد. در مرحله تولید پنجره نیز می توان ضایعات و بریده های غیر قابل استفاده پروفیل upvc را جهت بازیافت مجدد در صنایع دیگری استفاده کرد.

پنجره های upvc، پنجره های مقاوم در برابر اشعه خورشید

به علت به کارگیری مواد مقاوم در برابر اشعه های آفتاب و تغییرات آب و هوایی، پنجره های upvc در برابر عوامل خارجی مانند تغییرات شدید دما و اشعه خورشید دچار تغییر رنگ، فساد شیمیایی، پوسیدگی و ساییدگی نمی شود.

پنجره های upvc، پنجره های مقاوم در برابر بارانهاو عوامل اسیدی و بازی

پنجره های upvc در مقابل بسیاری از اسیدها و بازها بسیار مقاوم هستند و خورده یا پوسیده نمی شود.

پنجره های upvc پنجره های مقرون به صرفه یا اقتصادی

با وجودی که هزینه ساخت پنجرۀ دوجداره یو پی وی سی از سایر انواع پنجره های دوجداره پایین تر می باشد به علت دارا بودن بالاترین ضریب عایق دمایی موجب استفاده کمتر از وسایل گرمایشی و سرمایشی در ساختمان شده و منجر به کاهش هزینه های مصرفی این نوع وسایل نیز می شود.

پنجره upvc پنجره عایق در مقابل الکتریسته

جریان برق از پروفیل یو پی وی سی عبور نمی کند.

قابلیت بازسازی پنجره های قدیمی با پنجره upvc پنجره

با استفاده از پروفیل های بازسازی یو پی وی سی، به راحتی می توان پنجره های قدیمی را بدون نیاز به ت یب بازسازی کرد.

قابلیت استفاده از یراق آلات مطمئن و بادوام در پنجره های upvc

دراین پنجره ها انواعی از یراق آلات وجود دارند که به گونه طراحی شده اند که سرتاسر پنجره را احاطه کرده و از چهار جهت پنجره را قفل نموده و به راحتی رگلاژ می شوند. این یراق آلات علاوه بر استحکام زیاد، در برابر زنگ زدگی و خوردگی بسیار مقاوم بوده و به مرور زمان کیفیت خود را از دست نخواهد داد.

پنجره upvc پنجره تنها پنجره یکپارچه و بدون درز

سیستم یکپارچه جوشکاری شده در گوشه ها باعث عدم وجود درزهای ناقل صدا و گرد و خاک در این پنجره ها می شود .

در ضمن اینکه وجود درز در پنجره ها امکان شروع ت یب پنجره ها از این محلها را در انواع دیگر پنجره ها میسر می سازد.

مانع از نفوذ باران و آب و جلوگیری کننده از ازبین رفتن دیوارهای داخلی مجاور با پنجره

با استفاده از نوارهای آب بندی در اطراف چهار چوب و قسمت باز شوی پنجره و همچنین عایق بندی دور پنجره در محل همجواری با دیوار ساختمان ،پنجره upvc مانع از نفوذ آب های حاصل از بارش و شستشوی پنجره به داخل ساختمان می شود. همچنین ایجاد شیارهای تخلیه آب بر روی فریم، باعث هدایت آب های وارد شده به پنجره به بیرون می شود.

پنجره های upvc پنجره های حافظ محیط زیست

پروفیل یو پی وی سی در مقایسه با سایر مصالح به کار رفته در ساخت و ساز قابلیت بازیافت 100% و برگشت به عرصه تولید برای محصولات پایین دستی پتروشیمی را دارد، از این رو پنجره های یوپی وی سی پنجره های حافظ محیط زیست ارزی شده اند.

امکان نصب توری ، کرکره و حفاظ و های خاص در پنجره های upvc

پنجره های ساخته شده از پروفیل یو پی وی سی امکان نصب توری و را جهت جلوگیری از ورود ات موذی به داخل ساختمان و رفع مشرفیت و ورود نور مزاحم ایجاد می کند . در میان دوجداره شیشه این پنجره ها می توان حفاظ یا کرکره نیز تعبیه نمود .

جلوگیری از نفوذ هوا گرم یا سرد (air infiltration)

پنجره های یو پی وی سی علاوه براینکه عایق بوده و مانع انتقال حرارت می شوند ؛ بدلیل وجود لاستیکهای متعدد و درزبندی کامل موجب می شوند تا از ورود نسیم سرد در زمستان و نسیم گرم در تابستان به داخل جلوگیری شود . در نتیجه امکان رسیدن به شرایط مطلوب حرارتی با صرف انرژی کمتر قابل حصول می شود .

کاهش آلودگی محیط زندگی با استفاده از پنجره های upvc

ورود هوا ، آب ، گردو غبار، رطوبت ، بوهای نامطبوع و ... میتواند مضرات بسیاری برای افراد ن در ساختمان به همراه داشته باشد . این آلودگیها علاوه بر افزایش هزینه های درمانی خانواده هزینه های نظافت و پاکیزگی شامل :

آب ،برق ، مواد شوینده ، تعویض لوازم منزل و سایر موارد را بشدت تحت تاثیر قرار خواهد داد . همچنین استفاده بی رویه از مواد شوینده می تواند صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست و منابع آب زیرزمینی وارد نماید . استفاده از پنجره های یو پی وی سی بدلیل درزبندی کامل از ورود آلودگیهای یاد شده به داخل ساختمان به میزان بسیار زیادی جلوگیری نموده و هزینه های مربوط به آن را کاهش می دهد .

جلوگیری از تابش سرد یا گرم با پنجره های upvc

تابش سرد از سطوح عاملی است که می تواند موجب سلب آسایش حرارتی گردد . در واقع هر سطحی دمایی که دارد را به محیط تابش می کند . یعنی اگر در مقابل سطح یخ با دمای صفر درجه قرار بگیرد دمایی را که احساس خواهید کرد ترکیبی است از دمای هوا و دمای یخ ، که موجب می شود فرد ، دمایی تقریبا نصف دمای هوا را احساس کند . برای مثال اگر دمای هوا در آن لحظه 26 درجه سانتیگراد که دمای نسبتا گرمی است باشد آن را 13 درجه یعنی سرد احساس خواهد کرد . همین اصل در پنجره ها نیز رخ می دهد به این دلیل که پنجره های آهنی با شیشه یک جداره دماهای بیرون را به راحتی به داخل منتقل می کنند و برای مثال در دمای 5- درجه هوای بیرون دمای سطح شیشه در داخل به حدود صفر می رسد و در نتیجه مسئله مشابه ایستادن مقابل یک سطح یخ رخ می دهد ، ع این مسئله در تابستانهای گرم نیز تکرار می شود که خود موجب اتلاف شدید انرژی می گردد زیرا به ازای هر یک درجه تغییر درجه حرارت داخل مصرف انرژی ساختمان 6% افزایش می یابد . این بدان معنی است که در صورت تغییر 5 درجه ای دمای داخل 30% مصرف انرژی بیشتر می شود . در صورت استفاده از پنجره های یو پی وی سی که دارای شیشه های دو جداره با فاصله پر شده از گاز آرگون باشند ، دمای سطح شیشه داخلی و پروفیلها تقریبا با دمای هوای اتاق برابری می کند. در نتیجه احساس حرارتی مطلوبتری در تابستان و زمستان برای نین که گاها در مجاورت پنجره ها نیز قرار دارند ایجاد می شود .

دلایل محبوبیت پنجره های upvc

اگر در خیابان های حومه انگلستان قدم بزنید، متوجه خواهید شد که در ساخت اغلب خانه ها از در و پنجره های upvc استفاده شده است. حال آن که حدود پنجاه سال پیش در همان خیابان ها هیچ در و پنجره ای از جنس upvc وجود نداشت.

پروفیل upvc که از دهه 1960 به بعد در ساختن در و پنجره مورد استفاده قرار گرفته است، در بیست سال اخیر در انگلستان محبوبیت واقعی خود را پیدا کرده است تا جایی که امروزه در ساخت بیش از 85% از پنجره های جدید و نیز جایگزینی پنجره های قدیمی به کار می رود.

با نگاهی به ویژگی های upvc می توان به سادگی علت محبوبیت آن را دریافت.

پنجره های upvc بسیار با دوام هستند با طول عمر حداقل 35 سال که به مراتب بیشتر از طول عمر پنجره های قدیمی و سنتی می باشد. همچنین در برابر عوامل جوی، اشعه ماوراء بنفش و بسیاری از اسیدها مقاوم هستند، نیاز به حفاظت و نگهداری خاصی ندارند و با مواد پاک کننده مناسب به آسانی تمیز می شوند اما پنجره های قدیمی اعم از چوبی و ف ی تقریباً هر دوسال یک بار نیاز به رنگ آمیزی دارند تا از تغییر رنگ، خمیدگی، پوسیدگی و زنگ زدگی محفوظ بمانند.

از لحاظ ظاهری، پنجره های upvc با طرح ها و رنگ های متنوع، در نمای ساختـمان های مدرن زیبایی فوق العـاده ای ایجاد می نمایند. با وجود گله مندی صاحبان خانه های سنتی از این موضوع که این پنجره ها درمنازل آن ها چشم انداز خوبی ندارد.

پنجره های upvc بازده انرژی منازل را به طور محسوسی بهبود می بخشند و در افزایش امنیت منازل نقش به سزایی ایفا می کنند. علاوه بر این، به دلیل استفاده از گالوانیزه در ساختار پروفیل های upvc، از استحکام بالایی برخوردار هستند و به علت به کار گیری نوارهای آب بندی لاستیکی، از ورود هرگونه آلودگی محیطی به داخل ساختمان جلوگیری به عمل می آورند.

امروزه امنیت منازل و حفاظت در مقابل ورود عوامل مزاحم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در و پنجره های upvc با داشتن قفل هایی که در چندین نقطـه تعبیه شده اند، بسیار ایمـن تر از پنجـره های قدیمی می باشند.

با نصب در و پنجره های upvc با شیشه دو و چند جداره اتلاف گرمایی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت که در کاستن دی ا ید کربن و گازهای گلخانه ای جهت حفظ زمین برای نسل های آینده بسیار مؤثر خواهد بود.

اگر در محلی ممـلو از ساختمان یا در مرکز شهـری شلوغ زندگی می کنید که صداهای ناهنجار باعث آزارتان می شود، باید بدانید که پنجره های upvc با شیشه های دو و چند جداره، نه تنها دارای خاصیت عایق دمایی هستند، بلکه از ورود سر و صدا به داخل منازل نیز جلوگیری به عمل می آورند. این پنجره ها به دلیل امکان استفاده از یراق آلات (تک ح ه، دو ح ه، کشویی، بازشو افقی، عمودی و ...) قابلیت باز و بسته شدن در جهات مختلف را دارند.

سهولت نصب ، تنوع در طرح و رنگ، استقامت فیزیکی و پایداری در برابر شرایط جوی مختلف، همچنین قابلیت بازیافت پی وی سی از دیگر عواملی هستند که موجب رشد این صنعت شده اند. امروزه در کشورهای اروپایی بیش از 70 درصد سهم بازار درب و پنجره متعلق به upvc است .

پنجره های upvc با استفاده از پروفیل های بازسازی به راحتی امکان جایگزینی با پنجره های قدیمی را بدون نیاز به ت یب دارا هستند.

موارد یاد شده تنها بخشی از مزایای در و پنجره های upvc هستند. بنابراین اگر هنوز در و پنجره های منازل خود را تعویض نکرده اید، با در نظر گرفتن نکات فوق، هرچه سریع تر به انجام این کار مبادرت نمایید.

upvc چیست ؟

upvc مخفف کلمات (unplas polyvinyl chloride) می باشد. اصلی ترین ماده تشکیل دهنده پروفیل یو پی وی سی (polyvinyl chloride ) است .

این ماده حدود 85 در صد ترکیب آمیره اولیه تولید پروفیل upvc را تشکیل می دهد .

علاوه بر این ماده ، مواد افزودنی دیگری نیز جهت ایجاد خواص مورد نیاز به ترکیب اضافه می شود که عدم وجود آنها یا تغییر میزان بکار رفته در فرمولاسیون می تواند محصول نهایی ساخته شده را به شدت تحت تاثیر قرار دهد .

از مواد افزودنی می توان به شرح زیر اشاره کرد :

1 - پر کننده ها fillers

2 - روانسازها lubricants

3 - تثبیت کننده های حرارتی stabilizers

4 - تثبیت کننده های رنگی

5 - کمک فرایندها

6 - مقاوم کننده ها در مقابل ضربهمشاهده متن کامل ...
مزایای درب و پنجره upvc
درخواست حذف اطلاعات

رخی مزایای درب و پنجره دوجداره و سه جداره upvc

1- بالاترین عایق حرارتی و بیشترین صرفه جوئی در مصرف انرژی

2- بالاترین عایق صوتی و موثرترین نوع پنجره در کاهش آلودگی صوتی و ایجاد محیط آرام برای کار و زندگی

3- کاهش تابش سرد

4- مقاوم در برابر نیروی باد، باران و طوفان های شدید

5- آب بندی کامل وعدم نفوذ آب بداخل در هنگام بارندگی های شدید

6- درزبندی کامل و جلوگیری از ورود گرد و غبار و هوای گرم یا سرد

7- موثر در حفظ محیط زیست وکاهش آلودگی هوا در اثر کاهش نیاز به روشن وسایل گرما زای تولید کنندۀ دود و دی ا ید کربن و سوزنده ا یژن

8- جلوگیری از گرمایش زمین

9- ک|{ a7هش هزینه اولیه ید تاسیسات سرمایشی و گرمایشی به دلیل نیاز به ید تاسیسات کوچکتر و وجلوگیری از اتلاف فضا برای قراردادن تاسیسات حجیم تر

10- کاهش هزینه انرژی واستهلاک تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

11- ایجاد محیطی تمیز و شاداب در خانه و محل کار با جلوگیری از ایجاد دود و کاهش ا یژن در اثر استفاده از کمتر از وسایل گرمازا

12- ایجاد عمر بیشتر برای رنگ اطاق و ها و مبل و فرشها در اثر شستشوی کمتر

15- حفظ محیط زیست در اثر کاهش استفاه از مواد شویند

16- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش uv وجلوگیری از انتقال آن به داخل خانه با استفاده از شیشه های خاص وحذف اثرات م ب این اشعه

17- امکان ایجاد طرح های مختلف هندسی و خم مطابق با معماری ساختمان

18- استحکام بالا به دلیل شکل هندسی خاص پروفیلupvc

19- پایداری و عمر بالا و حتی قابلیت استفاده مجدد پس از ت یب و نوسازی

20- پایداری و ثبات رنگ در شرایط مختلف محیطی

21- خود رنگ و بدون نیاز به مواد نگهدارنده و براق کننده وعدم نیاز به سرویس های مکرر(تعویض، نقاشی و...)

22- نظافت آسان

23- بهداشتی و مانع از نفوذ ات و میکروبهای بیماری زا

24- امکان نصب پنجره بعد از نماکاری و رنگ آمیزی داخل ساختمان

25- امکان نصب و توری های خاص و زیبا

26- غیرقابل اشتعال

27- حفاظت از محیط زیست از طریق بازیافت و استفاده در صنایع دیگر

28- نصب آسان

29- عدم تغییر شکل و ایمنی مضاعف به دلیل استفاده از ورقهای گالولنیزه در داخل خانه های پروفیلupvc

30- ایمنی بالا به دلیل استفاده از یراق آلات چندین زبانه ای

31- تنوع در طرح و نوع بازشوها و قابلیت باز شدن به صورت های گوناگون مورد نیاز فضاهای مختلف ساختمان

32- قابلیت استفاده از روکش های رنگی طرح دار برای دکوراسیون ها و سلیقه های مختلف

33- ایجاد سبک سازی ساختمان و مقاوم در برابر ز له

34- غیر قابل پوسیدگی و زنگ زدگی و مقاوم در برابر عوامل خورندگی (اسید ها و بازها) و مواد شیمیایی

35- مقاوم در برابرهر گونه شرایط آب و هوایی و بهترین گزینه برای استفاده در مناطق ویلایی و مرطوب

36- امکان نصب توری ، حفاظ ، کرکره و های زیبا و خاص

37- جلوگیری از ایجاد میعان و عرق بر سطح شیشه و کاهش دید بیرونی

38- امکان استفاده بیشتر از فضاهای نزدیک به پنجره ها در طول سال با جلوگیری از ورود هوای گرم یا سرد یا با جلوگیری از تابش گرم و سرد از طریق پنجره ها

صرفه جوئی در مصرف انرژی به کمک درب و پنجره های دو یا سه جداره یو پی وی سی

با توجه به اعلام تحقیقات سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در ایران در حدود 45% از اتلاف انرژی از طریق پنجره های صورت می گیرد.

در صورتیکه در زمستان به قاب پنجره و شیشه آن دست بزنید خواهید دید که سرد است و این دلیل تبادل حرارتی بین قاب پنجره و شیشه با فضای بیرون است.

با استفاده از پنجره upvc و شیشه دو جداره تبادل حرارتی از طریق پنجره به حداقل ممکن خواهد رسید.

تعداد جداره های شیشه، وجود گاز خنثی در جدار میانی آنها و نحوه مونتاژ شیشه و پنجره دوجدره در میزان عایق حرارتی آن موثر است.

ایجاد محیطی آرام با پنجره های دویا سه جداره یو پی وی سی

میزان آلودگی صوتی در ای بزرگ 80-75 دسی بل و در ای کوچک 55 دسی بل می باشد.

وجود کانالهای خالی در میان پروفیلهای upvc علاوه بر سبک تر وزن باعث می گردد پروفیل پنجره عایق بهتری باشد و از انتقال صداهای محیط خارج به فضای داخلی جلوگیری نماید.

با استفاده از شیشه های دوجداره و سه جداره در پنجره های upvc و استفاده از چندین درزگیر لاستیکی در ساختار پیچیده پروفیل، پنجره های مزبور علاوه برعایق حرارتی ، عایق صوتی بسیار خوبی نیز می شوند و مانع از تبادل صوتی محیط داخل به بیرون و انتقال آلودگی های صوتی محیط بیرون به داخل خواهند شد.

پنجره یوپی وی سی پنجره ای زیبا و مطابق با نما یا دکوراسیون داخلی شما

پروفیل های upvc به دلیل خصوصیت thermoplastic (گرمانرم) ، قابلیت جوش پذیری داشته و با بهره مندی از ماشین آلات پیشرفته ساخت و مونتاژ ، پنجره های upvc با اشکال پیچیده، منحنی، زاویه دار، خم و ... قابل تولید می باشند و با کلیه طرح های معماری مدرن و کلاسیک سازگار هستند. در عین حال با استفاده از پروفیل های لمینیت می توان این پنجره ها را به صورت رنگی، طرح چوب از سوی نمای داخل یا خارج، درآورده و یا حتی می توان با استفاده از پروفیل های آلومینیومی، این پنجره ها را با نمای خارجی آلومینیوم تولید کرد.

پنجره های upvc، پنجره های سازگار با فضا و محیط خانه

با برخورداری از انواع یراق آلات متنوعی که در تولید پنجره های upvc قابل استفاده اند، امکان باز شدن پنجره در اشکال مختلف مایل ( tilt)، چرخشی ( turn)، کشویی (sliding )، دو لنگه (french )... و نیز اشکال ترکیبی و چند ح ه از جمله tilt & turn،lift-sliding، tilt-sliding ( فول واگنی )،lift-sliding،slide-folding(آکاردئونی) و ... جهت سازگاری با سلیقه و نیاز طراح و مصرف کننده فراهم آمده است.

پنجره های upvc، پنجره های با عمر بالا

upvc بنا بر خصوصیات ذاتی خود، در مقابل بسیاری از عوامل فرساینده طبیعی و شیمیائی مقاومت بسیار خوبی از خود بروز می دهد و این خصوصیات ، استفاده از پنجره های upvc را در محیط های شیمیائی و صنعتی حائز اهمیت می سازد. پنجره های upvc از زنگ زدگی، خوردگی و تاثیرات م ب رطربتی ، بارانهای اسیدی و ات موذی از قبیل موریانه، سوسک و... نیز مصون می باشند. ماندگاری وعمر مفید بسیار بالا حتی استفاده مجدد این پنجره ها را پس از ت یب و نوسازی نیز میسر می سازد .

پنجره های upvc، پنجره های همیشه نو

پنجره هایupvc در شرایط مختلف جوی منجمله در مناطق بسیار سرد سیر، در مناطق گرمسیر ، در برابر باد و باران های اسیدی و نمکی، در برابر آبهای شور و در محیط های مرطوب و شرجی مقاوم بوده و آثاری همچون پوسیدگی در آنها ایجاد نمی شود.

پنجره های upvc، پنجره های تمیز

از خصوصیات سطحی درب و پنجره های upvc آنست که قابلیت تولید در رنگ های مختلفی را داشته و در عین حال به سادگی به کمک محلول های شوینده خانگی و آب تمیز می شوند و بر خلاف پنجره های چوبی و آلومینیومی خش را در سطح خود نشان نداده و بنابراین نیاز به هرگونه جلا و رنگ آمیزی و تعمیرات دوره ای ندارد. این خصوصیت از دیدگاه زیبائی و افزایش جلوه بنا نیز حائز اهمیت است . ضمن آنکه هزینه های رنگ آمیزی اولیه نیز در این پنجره ها به کلی حذف می شوند ودر صورت تقاضای مشتری، پروفیل پنجره می تواند به صورت رنگی تولید شود.

پنجره های upvc، پنجره های بهداشتی

با توجه به خصوصیت upvc ، رشد باکتری ها و میکروبها در پنجره های upvc واقع در محیط های می ، بسیار محدود است و ات موذی قادر به ت یب و لانه گذاری در آن نمی باشند . این ویژگی، استفاده از آنرا در محیط های بیمارستانی، کارخانجات صنایع غذائی و محیط های آزمایشگاهی در اولویت قرارداده است.

پنجره های upvc، پنجره های نفوذ ناپذیر

با در نظر داشتن آلودگی های نگران کننده هوا و محیط های غبار آلود شهری کشور ما و نیز در مناطق بیابانی ، پنجره هایupvc با ساختار ویژه خود، مانع بسیار خوبی در برابر انتقال ذرات غبار و آلاینده ها می باشند.

در عین حال نفوذ ناپذیری این پنجره ها باعث می شود، هنگام شست و شو از خارج و یا بارندگی های شدید، آب به داخل ساختمان نفوذ ننماید.

پنجره های upvc، پنجره های سبک و مقام

استفاده از قوطی های گالوانیژه در ساختار چند حفره ای پروفیل های upvc، موجب شده این محصولات در عین سبکی ، از استحکام و مقاومت مکانیکی کافی برخوردار باشند و با ایجاد مقاومت کافی در برابر باد و طوفان مانع ازایجاد لرزش و اصوات مزاحم شوند.

پنجره های upvc، پنجره های ایمن

یکی از خصوصیات پنجره های upvc امکان استفاده از یراق آلات ویژه و متنوع در آنهاست . یکی از انواع این یراق آلات ، گونه های ضد سرقت آنها می باشد که به ویژه در ساختمان های ویلائی مورد توجه می باشند.

پنجره های upvc، پنجره های غیر قابل اشتعال

از جمله خصوصیات upvc آن است که دمای شروع به ذوب شدن آن c)°385) و بالاتر از دمای احتراق چوب c)°260) است اما بر خلاف چوب در زمان احتراق به یک منبع آتش زا تبدیل نشده و موجب توسعه و انتقال حریق نمی شود .

پنجره های upvc، پنجره های بازیافت شونده

upvc نیز همچون اغلب محصولات پلیمری دیگر، قابل بازیافت می باشد. در مرحله تولید پنجره نیز می توان ضایعات و بریده های غیر قابل استفاده پروفیل upvc را جهت بازیافت مجدد در صنایع دیگری استفاده کرد.

پنجره های upvc، پنجره های مقاوم در برابر اشعه خورشید

به علت به کارگیری مواد مقاوم در برابر اشعه های آفتاب و تغییرات آب و هوایی، پنجره های upvc در برابر عوامل خارجی مانند تغییرات شدید دما و اشعه خورشید دچار تغییر رنگ، فساد شیمیایی، پوسیدگی و ساییدگی نمی شود.

پنجره های upvc، پنجره های مقاوم در برابر بارانهاو عوامل اسیدی و بازی

پنجره های upvc در مقابل بسیاری از اسیدها و بازها بسیار مقاوم هستند و خورده یا پوسیده نمی شود.

پنجره های upvc پنجره های مقرون به صرفه یا اقتصادی

با وجودی که هزینه ساخت پنجرۀ دوجداره یو پی وی سی از سایر انواع پنجره های دوجداره پایین تر می باشد به علت دارا بودن بالاترین ضریب عایق دمایی موجب استفاده کمتر از وسایل گرمایشی و سرمایشی در ساختمان شده و منجر به کاهش هزینه های مصرفی این نوع وسایل نیز می شود.

پنجره upvc پنجره عایق در مقابل الکتریسته

جریان برق از پروفیل یو پی وی سی عبور نمی کند.

قابلیت بازسازی پنجره های قدیمی با پنجره upvc پنجره

با استفاده از پروفیل های بازسازی یو پی وی سی، به راحتی می توان پنجره های قدیمی را بدون نیاز به ت یب بازسازی کرد.

قابلیت استفاده از یراق آلات مطمئن و بادوام در پنجره های upvc

دراین پنجره ها انواعی از یراق آلات وجود دارند که به گونه طراحی شده اند که سرتاسر پنجره را احاطه کرده و از چهار جهت پنجره را قفل نموده و به راحتی رگلاژ می شوند. این یراق آلات علاوه بر استحکام زیاد، در برابر زنگ زدگی و خوردگی بسیار مقاوم بوده و به مرور زمان کیفیت خود را از دست نخواهد داد.

پنجره upvc پنجره تنها پنجره یکپارچه و بدون درز

سیستم یکپارچه جوشکاری شده در گوشه ها باعث عدم وجود درزهای ناقل صدا و گرد و خاک در این پنجره ها می شود .

در ضمن اینکه وجود درز در پنجره ها امکان شروع ت یب پنجره ها از این محلها را در انواع دیگر پنجره ها میسر می سازد.

مانع از نفوذ باران و آب و جلوگیری کننده از ازبین رفتن دیوارهای داخلی مجاور با پنجره

با استفاده از نوارهای آب بندی در اطراف چهار چوب و قسمت باز شوی پنجره و همچنین عایق بندی دور پنجره در محل همجواری با دیوار ساختمان ،پنجره upvc مانع از نفوذ آب های حاصل از بارش و شستشوی پنجره به داخل ساختمان می شود. همچنین ایجاد شیارهای تخلیه آب بر روی فریم، باعث هدایت آب های وارد شده به پنجره به بیرون می شود.

پنجره های upvc پنجره های حافظ محیط زیست

پروفیل یو پی وی سی در مقایسه با سایر مصالح به کار رفته در ساخت و ساز قابلیت بازیافت 100% و برگشت به عرصه تولید برای محصولات پایین دستی پتروشیمی را دارد، از این رو پنجره های یوپی وی سی پنجره های حافظ محیط زیست ارزی شده اند.

امکان نصب توری ، کرکره و حفاظ و های خاص در پنجره های upvc

پنجره های ساخته شده از پروفیل یو پی وی سی امکان نصب توری و را جهت جلوگیری از ورود ات موذی به داخل ساختمان و رفع مشرفیت و ورود نور مزاحم ایجاد می کند . در میان دوجداره شیشه این پنجره ها می توان حفاظ یا کرکره نیز تعبیه نمود .

جلوگیری از نفوذ هوا گرم یا سرد (air infiltration)

پنجره های یو پی وی سی علاوه براینکه عایق بوده و مانع انتقال حرارت می شوند ؛ بدلیل وجود لاستیکهای متعدد و درزبندی کامل موجب می شوند تا از ورود نسیم سرد در زمستان و نسیم گرم در تابستان به داخل جلوگیری شود . در نتیجه امکان رسیدن به شرایط مطلوب حرارتی با صرف انرژی کمتر قابل حصول می شود .

کاهش آلودگی محیط زندگی با استفاده از پنجره های upvc

ورود هوا ، آب ، گردو غبار، رطوبت ، بوهای نامطبوع و ... میتواند مضرات بسیاری برای افراد ن در ساختمان به همراه داشته باشد . این آلودگیها علاوه بر افزایش هزینه های درمانی خانواده هزینه های نظافت و پاکیزگی شامل :

آب ،برق ، مواد شوینده ، تعویض لوازم منزل و سایر موارد را بشدت تحت تاثیر قرار خواهد داد . همچنین استفاده بی رویه از مواد شوینده می تواند صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست و منابع آب زیرزمینی وارد نماید . استفاده از پنجره های یو پی وی سی بدلیل درزبندی کامل از ورود آلودگیهای یاد شده به داخل ساختمان به میزان بسیار زیادی جلوگیری نموده و هزینه های مربوط به آن را کاهش می دهد .

جلوگیری از تابش سرد یا گرم با پنجره های upvc

تابش سرد از سطوح عاملی است که می تواند موجب سلب آسایش حرارتی گردد . در واقع هر سطحی دمایی که دارد را به محیط تابش می کند . یعنی اگر در مقابل سطح یخ با دمای صفر درجه قرار بگیرد دمایی را که احساس خواهید کرد ترکیبی است از دمای هوا و دمای یخ ، که موجب می شود فرد ، دمایی تقریبا نصف دمای هوا را احساس کند . برای مثال اگر دمای هوا در آن لحظه 26 درجه سانتیگراد که دمای نسبتا گرمی است باشد آن را 13 درجه یعنی سرد احساس خواهد کرد . همین اصل در پنجره ها نیز رخ می دهد به این دلیل که پنجره های آهنی با شیشه یک جداره دماهای بیرون را به راحتی به داخل منتقل می کنند و برای مثال در دمای 5- درجه هوای بیرون دمای سطح شیشه در داخل به حدود صفر می رسد و در نتیجه مسئله مشابه ایستادن مقابل یک سطح یخ رخ می دهد ، ع این مسئله در تابستانهای گرم نیز تکرار می شود که خود موجب اتلاف شدید انرژی می گردد زیرا به ازای هر یک درجه تغییر درجه حرارت داخل مصرف انرژی ساختمان 6% افزایش می یابد . این بدان معنی است که در صورت تغییر 5 درجه ای دمای داخل 30% مصرف انرژی بیشتر می شود . در صورت استفاده از پنجره های یو پی وی سی که دارای شیشه های دو جداره با فاصله پر شده از گاز آرگون باشند ، دمای سطح شیشه داخلی و پروفیلها تقریبا با دمای هوای اتاق برابری می کند. در نتیجه احساس حرارتی مطلوبتری در تابستان و زمستان برای نین که گاها در مجاورت پنجره ها نیز قرار دارند ایجاد می شود .

دلایل محبوبیت پنجره های upvc

اگر در خیابان های حومه انگلستان قدم بزنید، متوجه خواهید شد که در ساخت اغلب خانه ها از در و پنجره های upvc استفاده شده است. حال آن که حدود پنجاه سال پیش در همان خیابان ها هیچ در و پنجره ای از جنس upvc وجود نداشت.

پروفیل upvc که از دهه 1960 به بعد در ساختن در و پنجره مورد استفاده قرار گرفته است، در بیست سال اخیر در انگلستان محبوبیت واقعی خود را پیدا کرده است تا جایی که امروزه در ساخت بیش از 85% از پنجره های جدید و نیز جایگزینی پنجره های قدیمی به کار می رود.

با نگاهی به ویژگی های upvc می توان به سادگی علت محبوبیت آن را دریافت.

پنجره های upvc بسیار با دوام هستند با طول عمر حداقل 35 سال که به مراتب بیشتر از طول عمر پنجره های قدیمی و سنتی می باشد. همچنین در برابر عوامل جوی، اشعه ماوراء بنفش و بسیاری از اسیدها مقاوم هستند، نیاز به حفاظت و نگهداری خاصی ندارند و با مواد پاک کننده مناسب به آسانی تمیز می شوند اما پنجره های قدیمی اعم از چوبی و ف ی تقریباً هر دوسال یک بار نیاز به رنگ آمیزی دارند تا از تغییر رنگ، خمیدگی، پوسیدگی و زنگ زدگی محفوظ بمانند.

از لحاظ ظاهری، پنجره های upvc با طرح ها و رنگ های متنوع، در نمای ساختـمان های مدرن زیبایی فوق العـاده ای ایجاد می نمایند. با وجود گله مندی صاحبان خانه های سنتی از این موضوع که این پنجره ها درمنازل آن ها چشم انداز خوبی ندارد.

پنجره های upvc بازده انرژی منازل را به طور محسوسی بهبود می بخشند و در افزایش امنیت منازل نقش به سزایی ایفا می کنند. علاوه بر این، به دلیل استفاده از گالوانیزه در ساختار پروفیل های upvc، از استحکام بالایی برخوردار هستند و به علت به کار گیری نوارهای آب بندی لاستیکی، از ورود هرگونه آلودگی محیطی به داخل ساختمان جلوگیری به عمل می آورند.

امروزه امنیت منازل و حفاظت در مقابل ورود عوامل مزاحم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در و پنجره های upvc با داشتن قفل هایی که در چندین نقطـه تعبیه شده اند، بسیار ایمـن تر از پنجـره های قدیمی می باشند.

با نصب در و پنجره های upvc با شیشه دو و چند جداره اتلاف گرمایی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت که در کاستن دی ا ید کربن و گازهای گلخانه ای جهت حفظ زمین برای نسل های آینده بسیار مؤثر خواهد بود.

اگر در محلی ممـلو از ساختمان یا در مرکز شهـری شلوغ زندگی می کنید که صداهای ناهنجار باعث آزارتان می شود، باید بدانید که پنجره های upvc با شیشه های دو و چند جداره، نه تنها دارای خاصیت عایق دمایی هستند، بلکه از ورود سر و صدا به داخل منازل نیز جلوگیری به عمل می آورند. این پنجره ها به دلیل امکان استفاده از یراق آلات (تک ح ه، دو ح ه، کشویی، بازشو افقی، عمودی و ...) قابلیت باز و بسته شدن در جهات مختلف را دارند.

سهولت نصب ، تنوع در طرح و رنگ، استقامت فیزیکی و پایداری در برابر شرایط جوی مختلف، همچنین قابلیت بازیافت پی وی سی از دیگر عواملی هستند که موجب رشد این صنعت شده اند. امروزه در کشورهای اروپایی بیش از 70 درصد سهم بازار درب و پنجره متعلق به upvc است .

پنجره های upvc با استفاده از پروفیل های بازسازی به راحتی امکان جایگزینی با پنجره های قدیمی را بدون نیاز به ت یب دارا هستند.

موارد یاد شده تنها بخشی از مزایای در و پنجره های upvc هستند. بنابراین اگر هنوز در و پنجره های منازل خود را تعویض نکرده اید، با در نظر گرفتن نکات فوق، هرچه سریع تر به انجام این کار مبادرت نمایید.

upvc چیست ؟

upvc مخفف کلمات (unplas polyvinyl chloride) می باشد. اصلی ترین ماده تشکیل دهنده پروفیل یو پی وی سی (polyvinyl chloride ) است .

این ماده حدود 85 در صد ترکیب آمیره اولیه تولید پروفیل upvc را تشکیل می دهد .

علاوه بر این ماده ، مواد افزودنی دیگری نیز جهت ایجاد خواص مورد نیاز به ترکیب اضافه می شود که عدم وجود آنها یا تغییر میزان بکار رفته در فرمولاسیون می تواند محصول نهایی ساخته شده را به شدت تحت تاثیر قرار دهد .

از مواد افزودنی می توان به شرح زیر اشاره کرد :

1 - پر کننده ها fillers

2 - روانسازها lubricants

3 - تثبیت کننده های حرارتی stabilizers

4 - تثبیت کننده های رنگی

5 - کمک فرایندها

6 - مقاوم کننده ها در مقابل ضربهمشاهده متن کامل ...
ویژگی های درب و پنجره دوجداره:
درخواست حذف اطلاعات
 • زیبائی در درب و پنجره دوجداره: درب و پنجره های دوجداره ساخته شده از پروفیل های با upvc وجود طرح ها و رنگ های بسیار تمام انتظارات شما را از نظر زیبائی برآورده می نماید.
 • عایق صوتی در درب و پنجره دوجداره: با توجه به اینکه صداهای بالا 50 دسی بل برای شنوایی انسان زیانبار است. لذا یکی از مشکلات زندگی در جوامع شهری آلودگی صوتی می باشد. طراحی محفظه های پروفیل ها و وجود کانال های خالی متعدد در داخل پروفیل های upvc باعث ایجاد عایق صوتی قدرتمندی شده است. همچنین با استفاده از شیشه های 2 یا 3 جداره این مقدار آلودگی صوتی را بین 30 تا 40 دسی بل می توان کاهش داد.
 • وجود تیتان در درب و پنجره دوجداره: تیتان (دی ا ید تیتانیوم) از اهمیت ویژه ای در صنعت درب و پنجره دوجداره (upvc) برخوردار است. تیتان مورد استفاده صنعت درب و پنجره دوجداره بایستی مشخصات ویژه ای داشته باشد. تنها نوع مطلوب این محصول برای این صنعت, نوع روتایل آن است.
 • عایق حرارتی و برودتی در درب و پنجره دوجداره: به دلیل وجود کانال های خالی در طراحی و ساخت پروفیل های درب و پنجره دوجداره و عدم عادی بودن, upvc محصولات ساخته شده از این پروفیل ها به میزان قابل توجهی از اتلاف انرژی محیط داخل خانه جلوگیری می نماید، به طوری که مصرف انرژی جهت ایجاد حرارت یا برودت در محیط داخلی ساختمان به میزان حداقل 40% کاهش می یابد.
 • عدم تغییر ح در درب و پنجره دوجداره: درب و پنجره دوجداره به دلیل وجود پروفیل های گالوانیزه با ضخامت 5/1 میلیمتر در داخل پروفیل های غیرقابل تغییر از نظر ح می باشد.
 • عدم نیاز به رنگ آمیزی و سهولت در نظافت
 • عدم اشتعال بدلیل وجود مواد غیر قابل اشتعال در این ماده
 • عدم تغییر رنگ در برابر نور خورشید
 • مقاوم در برابر نفوذ آب وگردوغبار
 • مقاوم در برابرخوردگی و پوسیدگی
 • کاهش سرمایه گزاری جهت تاسیسات
روش های نگهداری از پنجره دوجداره
طراحی, تولید و نصب درب و پنجره دوجداره (upvc) با نهایت دقت و ظرافت انجام می گیرد تا طول عمر درب و پنجره دوجداره و کارایی آن در بالاترین حد باشد، اما رعایت برخی از نکات موجب می شود کارایی و عمر این درب و پنجره دوجداره در حد بیشینهه خود باقی بماند.

این نکات به قرار زیر است:

 • قطعات مکانیکی درب و پنجره دوجداره نیازمند روغن کاری در بازه های زمانی بلند مدت هستند تا نهایت در راحتی خود باقی بمانند. روغن کاری باید توسط روغن های رقیق موجود مثل روغن چرخ خیاطی انجام شود.
 • از نزدیک شعله مستقیم آتش, مثلا آتش جوشکاری و ... به درب و پنجره دوجداره بپر د.
 • به منظور دوام بیشتر لاستیک های درزگیر درب و پنجره دوجداره, چند ماه یکبار آنها را با پارچه ای حاوی صابون مایع تمیز کنید. این عمل نرمی و انعطاف و تمیزی لاستیک ها از جای اصلی خود خارج نشده باشند.
 • تغییرات آب و هوایی در طی فصول و تغییرات ابعادی مصالح ساختمانی بر اثر انبساط و انقباض ممکن است موجب شود که ابزار و یراق آلات درب و پنجره دوجداره از رگلاژ خارج شود که با تنظیم مجدد به ح اولیه باز خواهد گشت.
 • برای تمیز درب و پنجره دوجداره می توانید از مخلوط آب و صابون استفاده کنید که باعث می شود درب و پنجره دوجداره به خود گرد و غبار نگیرند.
 • اگر پس از نصب درب و پنجره دوجداره, هنوز فعالیت های اجرایی ساختمان باقی مانده است, باید لیبل روی درب و پنجره دوجداره کنده نشود تا از آسیب به درب و پنجره دوجداره محافظت کند.
 • در صورتی که هنگام کندن درب و پنجره دوجداره, لیبل ها به درب و پنجره دوجداره چسبیده بودند, می توان به سادگی از یک سشوار برای دمیدن به درب و پنجره دوجداره استفاده کرد و سپس لیبل ها را به راحتی جدا نمود.
 • در صورتی که پیچ های دستگیره به مرور زمان کمی شل شد, می توان با جابجا نمودن دستگیره, پیچ مربوطه را یافت و آن را محکم کرد.
 • در هنگام فعالیت های بازسازی از قبیل نقاشی و سیمانکاری و ... لازم است تا روی درب و پنجره دوجداره را با پوشش مناسبی پوشاند تا آسیبی به پنجره ها نرسد.

در صورت آلوده شدن درب و پنجره دوجداره لازم است تا به دقت پنجره را تمیز کرد تا وجود این مواد موجب کدر شدن سطح پنجره نشود.

کدام پنجره دوجداره را تهیه کنیم؟
همانگونه که در ابتدای این مقاله بیان گردید در صورتی که پنچره دوجداره از مواد مرغوب ساخته شود و نکات عایق بندی در ساخت آن و نیز ساخت شیشه دوجداره صورت پذیرد، می توان به آنچه از نصب این نوع پنجره های انتظار داشت دست یافت. اما با قیمت بالای استفاده از مواد مرغوب، پنجره های دارای قاب آلومینیومی که از شیشه های دوجداره استاندارد استفاده می نمایند به عنوان جایگزینی مناسب مطرح شده است. در مورد عدم عایق بودن قاب آن در مورد حرارت، سازندگان معتقد هستند که این تلفات حرارتی کمتر از 10% می باشد و با توجه به قیمت تمام شده آن، عدم تغییر شکل با گذشت زمان و رنگ پذیری مناسب آن، گزینه ای قابل بررسی در انتخاب پنجره دوجداره می باشد.


مشاهده متن کامل ...
مقایسه بالابر های آکاردئونی با انواع بالابر های دکلی
درخواست حذف اطلاعات

بالابرهای آکاردئونی با نام های متفاوتی همچون بالابرهای سیزری یا بالابرهای قیچی نیز شناخته می شوند ، و به همین صورت بالابرهای دکلی با نام هایی مثلبالابرهای ریلی یا بالابرهای ستونی شناخته شده هستند، که در این مطلب به کلیه اسامی بالابر ها اشاره خواهد شد.

به هر دو نوع بالابر آکاردئونی و بالابر دکلی، دستگاه بالابر گفته می شود ولی تفاوت های بارزی نسبت به هم دارند که به بررسی این تفات ها خواهیم پرداخت :

1- بالابرهای آکاردئونی از نوع بالابر های تمام هیدرولیک بوده ولی بالابرهای ستونی نیمه هیدرولیک هستند ، به این صورت که عمل بالا بردن در بالابرهای سیزریفقط بواسطه نیروی روغن و سیستم هیدرولیک صورت می پذیرد در صورتیکه در بالابرهای ستونی ، ریل اول توسط نیروی هیدرولیک و جک هیدرولیک و مابقی ریل ها بواسطه زنجیر باز می شوند . لذا می توان گفت بارزترین مزیت بالابرهای سیزری نسبت به بالابرهای ریلی تمام هیدرولیک بودن آنهاست.

2- دومین تفاوت بارز بین این دو نوع بالابر این است که بالابرهای آکاردئونی امکان تولید تا ظرفیت 700 کیلوگرم را دارا هستند (ظرفیت های 250 تا 700 کیلوگرم) در صورتیکه ظرفیت تولید در بالابرهای دکلی در کمترین رنج ظرفیت بالابرهای سیزری یعنی نهایتاً تا 250 کیلوگرم است.

3- تفاوت دیگر بالابرهای آکاردئونی و بالابرهای ریلی در ارتفاع سبد دو نوع بالابر نسبت به سطح زمین در ح جمع شدۀ بالابر است. به این معنی که حداکثر فاصله ای که سبد سکوی بالابرهای آکاردئونی در ح جمع شده نسبت به سطح زمین دارند 1 متر بوده ولی این فاصله در بالابرهای ریلی در متراژ حداقل 25/2 متر و حداکثر 25/3 متر است. این برتری بالابرهای آکاردئونی یا همان بالابر قیچی به کاربر اجازه می دهد تا در صورت داشتن بار سنگین ، بتواند راحت تر آن را درون سکو قرار دهد ، چرا که در ح جمع شده ، فاصله کف سکوی بالابرهای آکاردئونی به سطح زمین بسیار کمتر از این فاصله در بالابرهای ستونی است . به عنوان مثال اگر اپراتور یا کاربر بخواهد یک بار 150 کیلوگرمی را داخل سبد بالابر آکاردئونی گذاشته و بالا برود عملیات بسیار راحتی را پیش رو دارد در صورتیکه در بالابرهای ریلی دوبل یا بالابرهای ریلی چهارستونه این عمل امکان پذیر نیست چرا که باید بار 150 کیلویی را تا ارتفاع حداقل 25/2 متری بصورت دستی بالا ببرد .

ع این قضیه نیز برقرار است . یعنی اپراتور برای پایین آوردن یک بار سنگین از روی سکوی بالابر آکاردئونی مشکل خاصی ندارد ولی پایین آوردن همین بار از روی سکوی یک بالابر ستونی برای کاربر امکان پذیر نیست . به عنوان مثال فرض کنید چند اپراتور برای تعمیر یک جرثقیل سقفی ، روی بالابر ، در ارتفاع قرار گرفته اند و تصمیم دارند تا تجهیزات جرثقیل را باز کرده و برای تعمیرات تکمیلی به سطح زمین منتقل کنند. اگر بالابر مورد استفاده از نوع بالابر آکاردئونی باشد ، بعد از پایین آمدنبالابر جا به جایی و انتقال تجهیزات جرثقیل به سطح زمین بسیار راحت است چرا که ارتفاع سکوی بالابر تا زمین در ح جمع شده بسیار ناچیز است ، در صورتیکه اگر بالابر بکار رفته ، بالابر دوبل یا بالابر چهارستونه باشد ، انجام این کار به علت فاصله زیاد بین سکو و سطح زمین عملا غیرممکن است .

4- تفاوت بارز دیگر بالابرهای آکاردئونی و بالابرهای ریلی در اندازه سطح سکوی بالابر می باشد. در این زمینه نیز برتری از آن بالابرهای سیزری است چرا که سکوی این نوع بالابر بسیار بزرگ است . سکوی بالابرهای آکاردئونی در سایزهای 80 در 200 سانتیمتر یا 125 در 250 سانتیمتر قابل تولید است و این امر موجب می شود که کاربر فضای زیادی را برای کار در اختیار داشته باشد . در صورتیکه سبد بالابر دوبل که از نوع بالابرهای ریلی است ، 65 در 180 سانتیمتر بوده و در بزرگترین ح ، سایز ک ن بالابر چهارستونه 1 متر در 2 متر است .

ویژگی بزرگ بودن ک ن بالابر ، در ارتفاع بسیار بارزتر است . به عنوان مثال یک ک ن 125 در 250 سانتیمتر ، به طور تقریبی حدود 4 متر دسترسی را پوشش می دهد و این باعث می شود که کاربر بعد از کار روی یک نقطه ، برای انجام کار در فواصل بعدی نیاز به پایین آمدن ، جابه جایی و بالا بردن مجدد بالابر را نداشته باشد .

5- تفاوت بارز دیگر بالابرهای سیزری و بالابرهای دکلی در سطح اتکای ک ن آنهاست. سطح اتکای ک ن نصب شده روی شاسی سکوی بالابر آکاردئونی (فاصله بازوها) حدود 80 تا 93 سانتیمتر است و این امر باعث مستحکم تر شدن ک ن شده و کاربر با قرار گرفتن درون ک ن ثبات بیشتری برای انجام کار در ارتفاع دارد. این در حالیست که ک ن یک بالابر دوبل دکلی روی فاصله ای به اندازه 5/21 سانتیمتر بر تیغه های ریل سوار می شود .

6- وزن این دو نوع بالابر از تفاوت های دیگر آنهاست که می توان گفت سبک بودن تنها ویژگی برتر بالابرهای دکلی نسبت به بالابرهای آکاردئونی است . وزنبالابرهای ریلی در انواع مختلف حدود 45 درصد کمتر از بالابرهای سیزری است و این نکته در حالیست که هر دو بالابر دارای ابعاد کاملا مشابهی هستند. به عنوان مثال در مدل های چرخ خودرویی هر دو بالابر دارای ابعاد 155 در 275 سانتیمتر بوده که دقیقا مثل هم بوده و تفاوتی در این زمینه ندارند .

لازم به ذکر است جهت پوشش این عیب در بالابرهای آکاردئونی یک فرمان هیدرولیک بسیار پیشرفته در این نوع بالابر طراحی و تعبیه شده است که هدایت و جابه جا آن را تسهیل می سازد و نیازی به اعمال نیروی بیش از حد نخواهد بود ، طوریکه کاربر یا اپراتور در هدایت دستگاه تفاوتی بین بالابر ها احساس نخواهد کرد .

از وجوه اشتراک بالابرهای آکاردئونی و بالابرهای دکلی می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1- همان طور که گفته شد هر دو بالابر دارای ابعاد مشابهی هستند .

2- ارتفاع دسترسی در بالابرهای سیزری و بالابرهای دکلی مشابه است .

3- امکان کار با برق سه فاز و برق تک فاز در هر دو نوع بالابر .

4- همچنین امکان نصب اینورتر در بالابرهای قیچی و بالابرهای ریلی .

5- نصب شعله برق درون سبد برای هر دو نوع بالابر .

6- ایجاد منبع تغذیه برق 12 ولت در تمام لیمیت سوئیچ ها و کلید های کنترل

7- نصب سیستم مکانیکی کنترل ظرفیت در هر دو نوع بالابر ، به این صورت که اگر ظرفیت بیش از حد روی بالابر سوار گردد ، سیستم هیدرولیک مسلح نشده و دستگاه تا تخلیه بار مازاد بالا نخواهد رفت .

8- استفاده از جک های هیدرولیک اروپایی باکیفیت در هر دو نوع بالابر آکاردئونی و بالابر دکلی

استفاده از چرخ های توپر با ظرفیت تحمل 4 تن برای بالابر 700 کیلوگرمی


بالابر آسیا برج- http://asiabalabar.com

ت

021-22064967

[email protected]

http://asiabalabar.comمشاهده متن کامل ...
مقایسه بالابر های آکاردئونی با انواع بالابر های دکلی
درخواست حذف اطلاعات

بالابرهای آکاردئونی با نام های متفاوتی همچون بالابرهای سیزری یا بالابرهای قیچی نیز شناخته می شوند ، و به همین صورت بالابرهای دکلی با نام هایی مثلبالابرهای ریلی یا بالابرهای ستونی شناخته شده هستند، که در این مطلب به کلیه اسامی بالابر ها اشاره خواهد شد.

به هر دو نوع بالابر آکاردئونی و بالابر دکلی، دستگاه بالابر گفته می شود ولی تفاوت های بارزی نسبت به هم دارند که به بررسی این تفات ها خواهیم پرداخت :

1- بالابرهای آکاردئونی از نوع بالابر های تمام هیدرولیک بوده ولی بالابرهای ستونی نیمه هیدرولیک هستند ، به این صورت که عمل بالا بردن در بالابرهای سیزریفقط بواسطه نیروی روغن و سیستم هیدرولیک صورت می پذیرد در صورتیکه در بالابرهای ستونی ، ریل اول توسط نیروی هیدرولیک و جک هیدرولیک و مابقی ریل ها بواسطه زنجیر باز می شوند . لذا می توان گفت بارزترین مزیت بالابرهای سیزری نسبت به بالابرهای ریلی تمام هیدرولیک بودن آنهاست.

2- دومین تفاوت بارز بین این دو نوع بالابر این است که بالابرهای آکاردئونی امکان تولید تا ظرفیت 700 کیلوگرم را دارا هستند (ظرفیت های 250 تا 700 کیلوگرم) در صورتیکه ظرفیت تولید در بالابرهای دکلی در کمترین رنج ظرفیت بالابرهای سیزری یعنی نهایتاً تا 250 کیلوگرم است.

3- تفاوت دیگر بالابرهای آکاردئونی و بالابرهای ریلی در ارتفاع سبد دو نوع بالابر نسبت به سطح زمین در ح جمع شدۀ بالابر است. به این معنی که حداکثر فاصله ای که سبد سکوی بالابرهای آکاردئونی در ح جمع شده نسبت به سطح زمین دارند 1 متر بوده ولی این فاصله در بالابرهای ریلی در متراژ حداقل 25/2 متر و حداکثر 25/3 متر است. این برتری بالابرهای آکاردئونی یا همان بالابر قیچی به کاربر اجازه می دهد تا در صورت داشتن بار سنگین ، بتواند راحت تر آن را درون سکو قرار دهد ، چرا که در ح جمع شده ، فاصله کف سکوی بالابرهای آکاردئونی به سطح زمین بسیار کمتر از این فاصله در بالابرهای ستونی است . به عنوان مثال اگر اپراتور یا کاربر بخواهد یک بار 150 کیلوگرمی را داخل سبد بالابر آکاردئونی گذاشته و بالا برود عملیات بسیار راحتی را پیش رو دارد در صورتیکه در بالابرهای ریلی دوبل یا بالابرهای ریلی چهارستونه این عمل امکان پذیر نیست چرا که باید بار 150 کیلویی را تا ارتفاع حداقل 25/2 متری بصورت دستی بالا ببرد .

ع این قضیه نیز برقرار است . یعنی اپراتور برای پایین آوردن یک بار سنگین از روی سکوی بالابر آکاردئونی مشکل خاصی ندارد ولی پایین آوردن همین بار از روی سکوی یک بالابر ستونی برای کاربر امکان پذیر نیست . به عنوان مثال فرض کنید چند اپراتور برای تعمیر یک جرثقیل سقفی ، روی بالابر ، در ارتفاع قرار گرفته اند و تصمیم دارند تا تجهیزات جرثقیل را باز کرده و برای تعمیرات تکمیلی به سطح زمین منتقل کنند. اگر بالابر مورد استفاده از نوع بالابر آکاردئونی باشد ، بعد از پایین آمدنبالابر جا به جایی و انتقال تجهیزات جرثقیل به سطح زمین بسیار راحت است چرا که ارتفاع سکوی بالابر تا زمین در ح جمع شده بسیار ناچیز است ، در صورتیکه اگر بالابر بکار رفته ، بالابر دوبل یا بالابر چهارستونه باشد ، انجام این کار به علت فاصله زیاد بین سکو و سطح زمین عملا غیرممکن است .

4- تفاوت بارز دیگر بالابرهای آکاردئونی و بالابرهای ریلی در اندازه سطح سکوی بالابر می باشد. در این زمینه نیز برتری از آن بالابرهای سیزری است چرا که سکوی این نوع بالابر بسیار بزرگ است . سکوی بالابرهای آکاردئونی در سایزهای 80 در 200 سانتیمتر یا 125 در 250 سانتیمتر قابل تولید است و این امر موجب می شود که کاربر فضای زیادی را برای کار در اختیار داشته باشد . در صورتیکه سبد بالابر دوبل که از نوع بالابرهای ریلی است ، 65 در 180 سانتیمتر بوده و در بزرگترین ح ، سایز ک ن بالابر چهارستونه 1 متر در 2 متر است .

ویژگی بزرگ بودن ک ن بالابر ، در ارتفاع بسیار بارزتر است . به عنوان مثال یک ک ن 125 در 250 سانتیمتر ، به طور تقریبی حدود 4 متر دسترسی را پوشش می دهد و این باعث می شود که کاربر بعد از کار روی یک نقطه ، برای انجام کار در فواصل بعدی نیاز به پایین آمدن ، جابه جایی و بالا بردن مجدد بالابر را نداشته باشد .

5- تفاوت بارز دیگر بالابرهای سیزری و بالابرهای دکلی در سطح اتکای ک ن آنهاست. سطح اتکای ک ن نصب شده روی شاسی سکوی بالابر آکاردئونی (فاصله بازوها) حدود 80 تا 93 سانتیمتر است و این امر باعث مستحکم تر شدن ک ن شده و کاربر با قرار گرفتن درون ک ن ثبات بیشتری برای انجام کار در ارتفاع دارد. این در حالیست که ک ن یک بالابر دوبل دکلی روی فاصله ای به اندازه 5/21 سانتیمتر بر تیغه های ریل سوار می شود .

6- وزن این دو نوع بالابر از تفاوت های دیگر آنهاست که می توان گفت سبک بودن تنها ویژگی برتر بالابرهای دکلی نسبت به بالابرهای آکاردئونی است . وزنبالابرهای ریلی در انواع مختلف حدود 45 درصد کمتر از بالابرهای سیزری است و این نکته در حالیست که هر دو بالابر دارای ابعاد کاملا مشابهی هستند. به عنوان مثال در مدل های چرخ خودرویی هر دو بالابر دارای ابعاد 155 در 275 سانتیمتر بوده که دقیقا مثل هم بوده و تفاوتی در این زمینه ندارند .

لازم به ذکر است جهت پوشش این عیب در بالابرهای آکاردئونی یک فرمان هیدرولیک بسیار پیشرفته در این نوع بالابر طراحی و تعبیه شده است که هدایت و جابه جا آن را تسهیل می سازد و نیازی به اعمال نیروی بیش از حد نخواهد بود ، طوریکه کاربر یا اپراتور در هدایت دستگاه تفاوتی بین بالابر ها احساس نخواهد کرد .

از وجوه اشتراک بالابرهای آکاردئونی و بالابرهای دکلی می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1- همان طور که گفته شد هر دو بالابر دارای ابعاد مشابهی هستند .

2- ارتفاع دسترسی در بالابرهای سیزری و بالابرهای دکلی مشابه است .

3- امکان کار با برق سه فاز و برق تک فاز در هر دو نوع بالابر .

4- همچنین امکان نصب اینورتر در بالابرهای قیچی و بالابرهای ریلی .

5- نصب شعله برق درون سبد برای هر دو نوع بالابر .

6- ایجاد منبع تغذیه برق 12 ولت در تمام لیمیت سوئیچ ها و کلید های کنترل

7- نصب سیستم مکانیکی کنترل ظرفیت در هر دو نوع بالابر ، به این صورت که اگر ظرفیت بیش از حد روی بالابر سوار گردد ، سیستم هیدرولیک مسلح نشده و دستگاه تا تخلیه بار مازاد بالا نخواهد رفت .

8- استفاده از جک های هیدرولیک اروپایی باکیفیت در هر دو نوع بالابر آکاردئونی و بالابر دکلی

استفاده از چرخ های توپر با ظرفیت تحمل 4 تن برای بالابر 700 کیلوگرمی


بالابر صنعتی آسیا برج- http://asiabalabar.comمشاهده متن کامل ...
مزایای درب و پنجره دوجداره و سه جداره upvc
درخواست حذف اطلاعات

صرفه جوئی در مصرف انرژی به کمک درب و پنجره های دو یا سه جداره یو پی وی سی

با توجه به اعلام تحقیقات سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در ایران در حدود 45% از اتلاف انرژی از طریق پنجره های صورت می گیرد.

در صورتیکه در زمستان به قاب پنجره و شیشه آن دست بزنید خواهید دید که سرد است و این دلیل تبادل حرارتی بین قاب پنجره و شیشه با فضای بیرون است.

با استفاده از پنجره upvc و شیشه دو جداره تبادل حرارتی از طریق پنجره به حداقل ممکن خواهد رسید.

تعداد جداره های شیشه، وجود گاز خنثی در جدار میانی آنها و نحوه مونتاژ شیشه و پنجره دوجدره در میزان عایق حرارتی آن موثر است.

ایجاد محیطی آرام با پنجره های دویا سه جداره یو پی وی سی

میزان آلودگی صوتی در ای بزرگ 80-75 دسی بل و در ای کوچک 55 دسی بل می باشد.

وجود کانالهای خالی در میان پروفیلهای upvc علاوه بر سبک تر وزن باعث می گردد پروفیل پنجره عایق بهتری باشد و از انتقال صداهای محیط خارج به فضای داخلی جلوگیری نماید.

با استفاده از شیشه های دوجداره و سه جداره در پنجره های upvc و استفاده از چندین درزگیر لاستیکی در ساختار پیچیده پروفیل، پنجره های مزبور علاوه برعایق حرارتی ، عایق صوتی بسیار خوبی نیز می شوند و مانع از تبادل صوتی محیط داخل به بیرون و انتقال آلودگی های صوتی محیط بیرون به داخل خواهند شد.

پنجره یوپی وی سی پنجره ای زیبا و مطابق با نما یا دکوراسیون داخلی شما

پروفیل های upvc به دلیل خصوصیت thermoplastic (گرمانرم) ، قابلیت جوش پذیری داشته و با بهره مندی از ماشین آلات پیشرفته ساخت و مونتاژ ، پنجره های upvc با اشکال پیچیده، منحنی، زاویه دار، خم و ... قابل تولید می باشند و با کلیه طرح های معماری مدرن و کلاسیک سازگار هستند. در عین حال با استفاده از پروفیل های لمینیت می توان این پنجره ها را به صورت رنگی، طرح چوب از سوی نمای داخل یا خارج، درآورده و یا حتی می توان با استفاده از پروفیل های آلومینیومی، این پنجره ها را با نمای خارجی آلومینیوم تولید کرد.

پنجره های upvc، پنجره های سازگار با فضا و محیط خانه

با برخورداری از انواع یراق آلات متنوعی که در تولید پنجره های upvc قابل استفاده اند، امکان باز شدن پنجره در اشکال مختلف مایل ( tilt)، چرخشی ( turn)، کشویی (sliding )، دو لنگه (french )... و نیز اشکال ترکیبی و چند ح ه از جمله tilt & turn،lift-sliding، tilt-sliding ( فول واگنی )،lift-sliding،slide-folding(آکاردئونی) و ... جهت سازگاری با سلیقه و نیاز طراح و مصرف کننده فراهم آمده است.

پنجره های upvc، پنجره های با عمر بالا

upvc بنا بر خصوصیات ذاتی خود، در مقابل بسیاری از عوامل فرساینده طبیعی و شیمیائی مقاومت بسیار خوبی از خود بروز می دهد و این خصوصیات ، استفاده از پنجره های upvc را در محیط های شیمیائی و صنعتی حائز اهمیت می سازد. پنجره های upvc از زنگ زدگی، خوردگی و تاثیرات م ب رطربتی ، بارانهای اسیدی و ات موذی از قبیل موریانه، سوسک و... نیز مصون می باشند. ماندگاری وعمر مفید بسیار بالا حتی استفاده مجدد این پنجره ها را پس از ت یب و نوسازی نیز میسر می سازد .

پنجره های upvc، پنجره های همیشه نو

پنجره هایupvc در شرایط مختلف جوی منجمله در مناطق بسیار سرد سیر، در مناطق گرمسیر ، در برابر باد و باران های اسیدی و نمکی، در برابر آبهای شور و در محیط های مرطوب و شرجی مقاوم بوده و آثاری همچون پوسیدگی در آنها ایجاد نمی شود.

پنجره های upvc، پنجره های تمیز

از خصوصیات سطحی درب و پنجره های upvc آنست که قابلیت تولید در رنگ های مختلفی را داشته و در عین حال به سادگی به کمک محلول های شوینده خانگی و آب تمیز می شوند و بر خلاف پنجره های چوبی و آلومینیومی خش را در سطح خود نشان نداده و بنابراین نیاز به هرگونه جلا و رنگ آمیزی و تعمیرات دوره ای ندارد. این خصوصیت از دیدگاه زیبائی و افزایش جلوه بنا نیز حائز اهمیت است . ضمن آنکه هزینه های رنگ آمیزی اولیه نیز در این پنجره ها به کلی حذف می شوند ودر صورت تقاضای مشتری، پروفیل پنجره می تواند به صورت رنگی تولید شود.

پنجره های upvc، پنجره های بهداشتی

با توجه به خصوصیت upvc ، رشد باکتری ها و میکروبها در پنجره های upvc واقع در محیط های می ، بسیار محدود است و ات موذی قادر به ت یب و لانه گذاری در آن نمی باشند . این ویژگی، استفاده از آنرا در محیط های بیمارستانی، کارخانجات صنایع غذائی و محیط های آزمایشگاهی در اولویت قرارداده است.

پنجره های upvc، پنجره های نفوذ ناپذیر

با در نظر داشتن آلودگی های نگران کننده هوا و محیط های غبار آلود شهری کشور ما و نیز در مناطق بیابانی ، پنجره هایupvc با ساختار ویژه خود، مانع بسیار خوبی در برابر انتقال ذرات غبار و آلاینده ها می باشند.

در عین حال نفوذ ناپذیری این پنجره ها باعث می شود، هنگام شست و شو از خارج و یا بارندگی های شدید، آب به داخل ساختمان نفوذ ننماید.

پنجره های upvc، پنجره های سبک و مقام

استفاده از قوطی های گالوانیژه در ساختار چند حفره ای پروفیل های upvc، موجب شده این محصولات در عین سبکی ، از استحکام و مقاومت مکانیکی کافی برخوردار باشند و با ایجاد مقاومت کافی در برابر باد و طوفان مانع ازایجاد لرزش و اصوات مزاحم شوند.

پنجره های upvc، پنجره های ایمن

یکی از خصوصیات پنجره های upvc امکان استفاده از یراق آلات ویژه و متنوع در آنهاست . یکی از انواع این یراق آلات ، گونه های ضد سرقت آنها می باشد که به ویژه در ساختمان های ویلائی مورد توجه می باشند.

پنجره های upvc، پنجره های غیر قابل اشتعال

از جمله خصوصیات upvc آن است که دمای شروع به ذوب شدن آن c)°385) و بالاتر از دمای احتراق چوب c)°260) است اما بر خلاف چوب در زمان احتراق به یک منبع آتش زا تبدیل نشده و موجب توسعه و انتقال حریق نمی شود .

پنجره های upvc، پنجره های بازیافت شونده

upvc نیز همچون اغلب محصولات پلیمری دیگر، قابل بازیافت می باشد. در مرحله تولید پنجره نیز می توان ضایعات و بریده های غیر قابل استفاده پروفیل upvc را جهت بازیافت مجدد در صنایع دیگری استفاده کرد.

پنجره های upvc، پنجره های مقاوم در برابر اشعه خورشید

به علت به کارگیری مواد مقاوم در برابر اشعه های آفتاب و تغییرات آب و هوایی، پنجره های upvc در برابر عوامل خارجی مانند تغییرات شدید دما و اشعه خورشید دچار تغییر رنگ، فساد شیمیایی، پوسیدگی و ساییدگی نمی شود.

پنجره های upvc، پنجره های مقاوم در برابر بارانهاو عوامل اسیدی و بازی

پنجره های upvc در مقابل بسیاری از اسیدها و بازها بسیار مقاوم هستند و خورده یا پوسیده نمی شود.

پنجره های upvc پنجره های مقرون به صرفه یا اقتصادی

با وجودی که هزینه ساخت پنجرۀ دوجداره یو پی وی سی از سایر انواع پنجره های دوجداره پایین تر می باشد به علت دارا بودن بالاترین ضریب عایق دمایی موجب استفاده کمتر از وسایل گرمایشی و سرمایشی در ساختمان شده و منجر به کاهش هزینه های مصرفی این نوع وسایل نیز می شود.

پنجره upvc پنجره عایق در مقابل الکتریسته

جریان برق از پروفیل یو پی وی سی عبور نمی کند.

قابلیت بازسازی پنجره های قدیمی با پنجره upvc پنجره

با استفاده از پروفیل های بازسازی یو پی وی سی، به راحتی می توان پنجره های قدیمی را بدون نیاز به ت یب بازسازی کرد.

قابلیت استفاده از یراق آلات مطمئن و بادوام در پنجره های upvc

دراین پنجره ها انواعی از یراق آلات وجود دارند که به گونه طراحی شده اند که سرتاسر پنجره را احاطه کرده و از چهار جهت پنجره را قفل نموده و به راحتی رگلاژ می شوند. این یراق آلات علاوه بر استحکام زیاد، در برابر زنگ زدگی و خوردگی بسیار مقاوم بوده و به مرور زمان کیفیت خود را از دست نخواهد داد.

پنجره upvc پنجره تنها پنجره یکپارچه و بدون درز

سیستم یکپارچه جوشکاری شده در گوشه ها باعث عدم وجود درزهای ناقل صدا و گرد و خاک در این پنجره ها می شود .

در ضمن اینکه وجود درز در پنجره ها امکان شروع ت یب پنجره ها از این محلها را در انواع دیگر پنجره ها میسر می سازد.

مانع از نفوذ باران و آب و جلوگیری کننده از ازبین رفتن دیوارهای داخلی مجاور با پنجره

با استفاده از نوارهای آب بندی در اطراف چهار چوب و قسمت باز شوی پنجره و همچنین عایق بندی دور پنجره در محل همجواری با دیوار ساختمان ،پنجره upvc مانع از نفوذ آب های حاصل از بارش و شستشوی پنجره به داخل ساختمان می شود. همچنین ایجاد شیارهای تخلیه آب بر روی فریم، باعث هدایت آب های وارد شده به پنجره به بیرون می شود.

پنجره های upvc پنجره های حافظ محیط زیست

پروفیل یو پی وی سی در مقایسه با سایر مصالح به کار رفته در ساخت و ساز قابلیت بازیافت 100% و برگشت به عرصه تولید برای محصولات پایین دستی پتروشیمی را دارد، از این رو پنجره های یوپی وی سی پنجره های حافظ محیط زیست ارزی شده اند.

امکان نصب توری ، کرکره و حفاظ و های خاص در پنجره های upvc

پنجره های ساخته شده از پروفیل یو پی وی سی امکان نصب توری و را جهت جلوگیری از ورود ات موذی به داخل ساختمان و رفع مشرفیت و ورود نور مزاحم ایجاد می کند . در میان دوجداره شیشه این پنجره ها می توان حفاظ یا کرکره نیز تعبیه نمود .

جلوگیری از نفوذ هوا گرم یا سرد (air infiltration)

پنجره های یو پی وی سی علاوه براینکه عایق بوده و مانع انتقال حرارت می شوند ؛ بدلیل وجود لاستیکهای متعدد و درزبندی کامل موجب می شوند تا از ورود نسیم سرد در زمستان و نسیم گرم در تابستان به داخل جلوگیری شود . در نتیجه امکان رسیدن به شرایط مطلوب حرارتی با صرف انرژی کمتر قابل حصول می شود .

کاهش آلودگی محیط زندگی با استفاده از پنجره های upvc

ورود هوا ، آب ، گردو غبار، رطوبت ، بوهای نامطبوع و ... میتواند مضرات بسیاری برای افراد ن در ساختمان به همراه داشته باشد . این آلودگیها علاوه بر افزایش هزینه های درمانی خانواده هزینه های نظافت و پاکیزگی شامل :

آب ،برق ، مواد شوینده ، تعویض لوازم منزل و سایر موارد را بشدت تحت تاثیر قرار خواهد داد . همچنین استفاده بی رویه از مواد شوینده می تواند صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست و منابع آب زیرزمینی وارد نماید . استفاده از پنجره های یو پی وی سی بدلیل درزبندی کامل از ورود آلودگیهای یاد شده به داخل ساختمان به میزان بسیار زیادی جلوگیری نموده و هزینه های مربوط به آن را کاهش می دهد .

جلوگیری از تابش سرد یا گرم با پنجره های upvc

تابش سرد از سطوح عاملی است که می تواند موجب سلب آسایش حرارتی گردد . در واقع هر سطحی دمایی که دارد را به محیط تابش می کند . یعنی اگر در مقابل سطح یخ با دمای صفر درجه قرار بگیرد دمایی را که احساس خواهید کرد ترکیبی است از دمای هوا و دمای یخ ، که موجب می شود فرد ، دمایی تقریبا نصف دمای هوا را احساس کند . برای مثال اگر دمای هوا در آن لحظه 26 درجه سانتیگراد که دمای نسبتا گرمی است باشد آن را 13 درجه یعنی سرد احساس خواهد کرد . همین اصل در پنجره ها نیز رخ می دهد به این دلیل که پنجره های آهنی با شیشه یک جداره دماهای بیرون را به راحتی به داخل منتقل می کنند و برای مثال در دمای 5- درجه هوای بیرون دمای سطح شیشه در داخل به حدود صفر می رسد و در نتیجه مسئله مشابه ایستادن مقابل یک سطح یخ رخ می دهد ، ع این مسئله در تابستانهای گرم نیز تکرار می شود که خود موجب اتلاف شدید انرژی می گردد زیرا به ازای هر یک درجه تغییر درجه حرارت داخل مصرف انرژی ساختمان 6% افزایش می یابد . این بدان معنی است که در صورت تغییر 5 درجه ای دمای داخل 30% مصرف انرژی بیشتر می شود . در صورت استفاده از پنجره های یو پی وی سی که دارای شیشه های دو جداره با فاصله پر شده از گاز آرگون باشند ، دمای سطح شیشه داخلی و پروفیلها تقریبا با دمای هوای اتاق برابری می کند. در نتیجه احساس حرارتی مطلوبتری در تابستان و زمستان برای نین که گاها در مجاورت پنجره ها نیز قرار دارند ایجاد می شود .

دلایل محبوبیت پنجره های upvc

اگر در خیابان های حومه انگلستان قدم بزنید، متوجه خواهید شد که در ساخت اغلب خانه ها از در و پنجره های upvc استفاده شده است. حال آن که حدود پنجاه سال پیش در همان خیابان ها هیچ در و پنجره ای از جنس upvc وجود نداشت.

پروفیل upvc که از دهه 1960 به بعد در ساختن در و پنجره مورد استفاده قرار گرفته است، در بیست سال اخیر در انگلستان محبوبیت واقعی خود را پیدا کرده است تا جایی که امروزه در ساخت بیش از 85% از پنجره های جدید و نیز جایگزینی پنجره های قدیمی به کار می رود.

با نگاهی به ویژگی های upvc می توان به سادگی علت محبوبیت آن را دریافت.

پنجره های upvc بسیار با دوام هستند با طول عمر حداقل 35 سال که به مراتب بیشتر از طول عمر پنجره های قدیمی و سنتی می باشد. همچنین در برابر عوامل جوی، اشعه ماوراء بنفش و بسیاری از اسیدها مقاوم هستند، نیاز به حفاظت و نگهداری خاصی ندارند و با مواد پاک کننده مناسب به آسانی تمیز می شوند اما پنجره های قدیمی اعم از چوبی و ف ی تقریباً هر دوسال یک بار نیاز به رنگ آمیزی دارند تا از تغییر رنگ، خمیدگی، پوسیدگی و زنگ زدگی محفوظ بمانند.

از لحاظ ظاهری، پنجره های upvc با طرح ها و رنگ های متنوع، در نمای ساختـمان های مدرن زیبایی فوق العـاده ای ایجاد می نمایند. با وجود گله مندی صاحبان خانه های سنتی از این موضوع که این پنجره ها درمنازل آن ها چشم انداز خوبی ندارد.

پنجره های upvc بازده انرژی منازل را به طور محسوسی بهبود می بخشند و در افزایش امنیت منازل نقش به سزایی ایفا می کنند. علاوه بر این، به دلیل استفاده از گالوانیزه در ساختار پروفیل های upvc، از استحکام بالایی برخوردار هستند و به علت به کار گیری نوارهای آب بندی لاستیکی، از ورود هرگونه آلودگی محیطی به داخل ساختمان جلوگیری به عمل می آورند.

امروزه امنیت منازل و حفاظت در مقابل ورود عوامل مزاحم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در و پنجره های upvc با داشتن قفل هایی که در چندین نقطـه تعبیه شده اند، بسیار ایمـن تر از پنجـره های قدیمی می باشند.

با نصب در و پنجره های upvc با شیشه دو و چند جداره اتلاف گرمایی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت که در کاستن دی ا ید کربن و گازهای گلخانه ای جهت حفظ زمین برای نسل های آینده بسیار مؤثر خواهد بود.

اگر در محلی ممـلو از ساختمان یا در مرکز شهـری شلوغ زندگی می کنید که صداهای ناهنجار باعث آزارتان می شود، باید بدانید که پنجره های upvc با شیشه های دو و چند جداره، نه تنها دارای خاصیت عایق دمایی هستند، بلکه از ورود سر و صدا به داخل منازل نیز جلوگیری به عمل می آورند. این پنجره ها به دلیل امکان استفاده از یراق آلات (تک ح ه، دو ح ه، کشویی، بازشو افقی، عمودی و ...) قابلیت باز و بسته شدن در جهات مختلف را دارند.

سهولت نصب ، تنوع در طرح و رنگ، استقامت فیزیکی و پایداری در برابر شرایط جوی مختلف، همچنین قابلیت بازیافت پی وی سی از دیگر عواملی هستند که موجب رشد این صنعت شده اند. امروزه در کشورهای اروپایی بیش از 70 درصد سهم بازار درب و پنجره متعلق به upvc است .

پنجره های upvc با استفاده از پروفیل های بازسازی به راحتی امکان جایگزینی با پنجره های قدیمی را بدون نیاز به ت یب دارا هستند.

موارد یاد شده تنها بخشی از مزایای در و پنجره های upvc هستند. بنابراین اگر هنوز در و پنجره های منازل خود را تعویض نکرده اید، با در نظر گرفتن نکات فوق، هرچه سریع تر به انجام این کار مبادرت نمایید.

upvc چیست ؟

upvc مخفف کلمات (unplas polyvinyl chloride) می باشد. اصلی ترین ماده تشکیل دهنده پروفیل یو پی وی سی (polyvinyl chloride ) است .

این ماده حدود 85 در صد ترکیب آمیره اولیه تولید پروفیل upvc را تشکیل می دهد .

علاوه بر این ماده ، مواد افزودنی دیگری نیز جهت ایجاد خواص مورد نیاز به ترکیب اضافه می شود که عدم وجود آنها یا تغییر میزان بکار رفته در فرمولاسیون می تواند محصول نهایی ساخته شده را به شدت تحت تاثیر قرار دهد .

از مواد افزودنی می توان به شرح زیر اشاره کرد :

1 - پر کننده ها fillers

2 - روانسازها lubricants

3 - تثبیت کننده های حرارتی stabilizers

4 - تثبیت کننده های رنگی

5 - کمک فرایندها

6 - مقاوم کننده ها در مقابل ضربه impact modifierمشاهده متن کامل ...
درب و پنجره upvc
درخواست حذف اطلاعات

تمام آنچه شما از درب و پنجره upvc دوجداره خود انتظار دارید توسط این شرکت تحقق می یابد. این شرکت با بکار گیری از بهترین ماشین آلات صنعتی و هم چنین تیمی متخصص این تضمین را به شما می دهد که با فروش درب یو پی وی سی و پنجره دوجداره  با طرح های مختلف طبق سفارش شما اعم از درب و پنجره های ساده و یا لمینیت شده، بدون هیچ کم و کاستی در کوتاه ترین زمان ممکن تحویل داده خواهد شد.

درب آکاردئونی

تمام آنچه شما از درب و پنجره upvc دوجداره خود انتظار دارید توسط این شرکت تحقق می یابد. این شرکت با بکار گیری از بهترین ماشین آلات صنعتی و هم چنین تیمی متخصص این تضمین را به شما می دهد که با فروش درب یو پی وی سی و پنجره دوجداره  با طرح های مختلف طبق سفارش شما اعم از درب و پنجره های ساده و یا لمینیت شده، بدون هیچ کم و کاستی در کوتاه ترین زمان ممکن تحویل داده خواهد شد.
انتخاب رنگ برای درب و پنجره دوجداره upvc : در راستای ارج نهادن به سلایق مشتریان در زمان فروش  درب و پنجره یو پی وی سی ، این محصول در رنگ های متنوعی تولید می شود. با اینکه رنگ اصلی و پایه پروفیل های درب و پنجره دوجداره، سفید رنگ می باشد اما رنگ های دیگر این محصول برای پیمانکاران، معماران و مشتریانی که قصد تعویض پنجره های قدیمی با پنجره دوجداره را دارند بسیار قابل توجه می باشد. درهمین خصوص شرکت های تولید کننده پروفیل پنجره یو پی وی سی مانند پنجره وین تک و پنجره ویستابست، گزینه های بیشتری در زمینه رنگ پنجره دوجداره در اختیار مشتریان خود قرار می دهند.
انواع درب یو پی وی سی
دربهای آکاردئونی
درب های آکاردئونی راه حلی بسیار خوب برای ایجاد هارمونی بین خانه و حیاط یا باغچه شما هستند. این درب ها راه حلی بسیار مناسب برای وصل خانه شما به حیاط یا محیط بیرون از خانه تان می باشند. با وجود کیفیت در معماری و ساخت این درب ها و هم چنین ساختاری براق و صیقلی که سبکی آسان بازشو و بی زحمت نیز دارند، درب های آکاردئونی یکی از طراحی های معاصر هستند که بسیار پر طرفدار می باشند. از نظر ما، درب های آکاردئونی بسیار ایمن عمل می کنند و یک نوآوری را به خانه شما می آورند, که فضاهای داخلی و خارجی محل زندگی تان را به هم متصل می نمایند. در آن واحد بالاترین سطح امنیت را نیز برای شما فراهم می کنند. درب های آکاردئونی از نظر مصرف انرژی بسیار کارآمد هستند و جریان هوایی مناسب برای شما پدید می آورند.

پنجره آکاردئونی

 مزایای درب های آکاردئونی
•    ایجاد دید مناسب و هم چنین انرژی کارآمد در سیستم های ساخت فریم پنج چنبر
•    قابلیت باز شدن بازشو های درب تا ۸ متر
•    قابلیت تنظیم برای باز شدن درب به داخل یا به بیرون
•    ترکیب نوآوری های مختلف در سیستم امنیتی و قفل شدن درب آکاردئونی در چند نقطه
•    وجود حق انتخ گسترده از بین رنگ های ساده، طرح های چوبی رنگ شده و یا طرح های چوبی سنتی
این شرکت با استفاده از بهترین پروفیل های روز دنیا اقدام به طراحی و ساخت درب های آکاردئونی نموده است. این درب ها بسیار عایق بوده و در شرایط آب و هوایی مختلف در کل ایران کار آمد می باشند. تولید و نصب این درب ها در این شرکت به وسیله تیمی متخصص و کار آزموده صورت می پذیرد به این دلیل که اگر در نصب آن ها کاستی و یا نقصی و جود داشته باشد این درب ها کار آیی لازم را نخواهند داشت.

درب فرانسوی
درب های فرانسوی دارای جذ ت های بی انتها و کلاسیکی می باشند. بازه گسترده ای که در انتخاب طرح و رنگ های درب دوجداره یو پی وی سی و جود دارد به شما این امکان را می دهد که یک طرح و مدل نهایی را جهت تکمیل طراحی خانه خود انتخاب نمایید.
جزئیاتی کلاسیک و طراحی سنتی
درب های فرانسوی ارتباطی کلاسیک و مناسب بین خانه شما و حیاط یا باغچه محل زندگی تان پدید می آورد. نگهداری آسان، کارایی انرژی و فریم های خوش تراش درب های فرانسوی یو پی وی سی جزئیات سنتی درب های چوبی را تداعی می کند. درب های فرانسوی یو پی وی سی طراحی سنتی را با سیستم قفل چند مرحله ای و تقویت پروفیل، جهت رسیدن به بالاترین استاندارد در بحث امنیت درب ها، ترکیب می نمایند. انتخاب هایی که در رنگ و طرح و مدل این درب ها وجود دارد، جذ ت های کلاسیک این درب های یو پی وی سی را تکمیل می نماید.

درب فرانسوی

خصوصیات درب های فرانسوی یو پی وی سی
•    سیستم پنج چنبر این درب های یو پی وی سی که به خوبی تراش خورده اند، باعث می شود که در رتبه بندی انرژی به a++ برسیم.
•    امکان انتخاب شیشه های دوجداره و یا سه جداره بنا به درخواست مشتری و جود دارد.
•    بین جداره به ۲۳ میلی متر کاهش یافته و ۸ میلی متر هم همپوشانی جهت برقراری جریان هوای مناسب ایجاد گشته است.
•    برای انتخاب رنگ های ساده دست مشتریان باز است، حتی می توانند طرح های چوب رنگی و یا طرح های چوبی سنتی را انتخاب نمایند.
این شرکت با توجه به سوابق کاری که تا کنون به دست آورده است در تولید و فروش درب یو پی وی سی دوجداره بسیار موفق بوده است. نصب چنین درب هایی نیازمند دانش فنی خاص است که خوشبختانه تمامی کارکنان این شرکت مجرب و مسلط می باشند.
مزایای درب و پنجره upvc
•    تنوع رنگ
•    عایق دما
•    عایق صوت
•    نظافت آسان
•    قابلیت بازیافت
•    ظرافت و زیبایی
•    مقرون به صرفه
•    امنیت بسیار بالا
•    غیر قابل اشتعال
•    سهولت در نصب
•    عایق حرارت و برودت
•    عایق جریان الکتریسیته
•    مقاوم در برابر اشعه uv
مشاهده متن کامل ...
ید پنجره دوجداره ضد سرقت کرج
درخواست حذف اطلاعات

ید پنجره دوجداره ضدسرقت کرج

در دنیای امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی یکی از دغدغه های مهم مردم در زندگی شان داشتن آرامش و محیط زندگی و کاری امن و ایمن است و با توجه به رشد جمعیت و صنعت ساخت و ساز و مشغله های روزمره شما خواهان داشتن خانه ، ویلا ، محل کار و یا مغازه ای امن هستید تا بتوانید از خود و خانواده و دارائی هایتان به نحو احسن مراقبت کنید.

درب و پنجره های دوجداره و سه جداره یو پی وی سی به عنوان یکی از مهمترین نقاط ساختمان می باشند که می توانند محل دسترسی ان و ان به داخل ساختمان ، ویلا ، محل کار و یا مغازه شما باشند و نقش بسیار زیادی را در این زمینه ایفا می کند و با توجه به فرهنگ و وم استفاده از درب و پنجره های دوجداره یو پی وی سی قصد داریم شما را در این مقاله با سیستم درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی ضد سرقت آشنا کنیم و بیان کنیم که لازمه های یک پنجره و یا درب دوجداره یوپی وی سی برای ضد سرقت شدن چیست؟

درب و پنجره دوجداره و سه جداره ضدسرقت یو پی وی سی دارای چهار بخش اصلی و مهم می باشد که در بحث ضد سرقت بودن نقش اصلی را ایفا می کنند :

۱- پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc یو پی وی سی ضد سرقت

۲- شیشه دوجداره ضد سرقت

۳- یراق الات ضد سرقت

۴- دستگیره ضد سرقت

حال به تشریح هر کدام از این اجزا و ویژگی های آن در سیستم های دوجداره یو پی وی سی ضد سرقت می پردازیم:

پروفیل درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی ضد سرقت :

پروفیل پنجره دوجداره یو پی وی سی به عنوان نگهدارنده کلیه اجزا پنجره (یراق , شیشه, دستگیره و …. ) نقش بسیار مهمی را در این سیستم ایفا می کند، هرچه پروفیل در غالب استانداردهای جهانی تولید شود سیستم ایمنی و ضد سرقت بودن بیشتری خواهد داشت و جدا از این مسئله استفاده از رین فورس (گالوانیزه) مقاوم و استاندارد در ضد سرقت بودن درب یا پنجره یو پی وی سی تاثیر گذار خواهد بود.

همچنین طراحی شرکت تولید کننده در ارتباط با ضد سرقت بودن پنجره دوجداره یوپی وی سی دخیل است برای مثال پنجره دوجداره می بایست طوری طراحی گردد که به راحتی ورود ان را به درون محیط مهیا نسازد و یا همیشه پنجره و یا درب دوجداره یو پی وی سی به گونه ای طراحی گردد که زهوارهای درب یا پنجره (glazing bead) در خارج از محیط داخلی قرار نگیرد زیرا در این صورت به راحتی زهوار را در آورده و به داخل محیط وارد می شود مثلا برای اجرای درب دوجداره یو پی وی سی که به بیرون محیط باز می شود حتما می بایست از پروفیل دوجداره یو پی وی سی بیرون بازشو استفاده کرد، در این ح درب به بیرون باز شده ولی زهوار در در داخل محیط می باشد در نتیجه نمی تواند به زهوار دسترسی داشته باشد.

انواع در و پنجره های دوجداره ضدسرقت

شیشه دوجداره ضد سرقت :

شیشه به عنوان اصلی ترین متریال تشکیل دهنده یک پنجره دوجداره upvc یوپی وی سی است, که اولین راه و تصمیم گیری برای ورود ان به درون محیط می باشد . قاعدتا یک شیشه تک جداره و یا دوجداره معمولی با اعمال فشار فیزیکی لازم می شکند و شیشه ش ته شده به راحتی دسترسی ان را به دستگیره و در نهایت ورود به محل را مهیا می سازد.

شیشه های نشکن و ضد سرقت :

شیشه دوجداره ضد سرقت می تواند به چند گونه باشد که در اینجا به دو نوع کلی موجود که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد میپردازیم:

شیشه دوجداره لمینت شده :

در این شیشه لایه بیرونی شیشه از دو لایه شیشه که به وسیله طلقهای pvb(پلی وینیل بوتیرال) هم چسبانیده شده اند ( همانند شیشه جلوی اتوموبیل ) تشکیل شده است و لایه داخلی که به سمت واحد است یک شیشه تکجداره است که می تواند سکوریت ( مقاوم شده) باشد. این شیشه نسبت به شیشه دوجداره معمولی دارای مقاومت مکانیکی بیشتری می باشد و در صورت ش ت دو لایه به هم چسبانیده شده بیرونی، شیشه ها به علت وجود طلق میانی (pvb) بر روی زمین ریخته نخواهد شد و به علت چسبندگی شدید لایه (bvb) میانی ورود ان به داخل با مشکل مواجه خواهد شد. شیشه دوجداره حرفه ای ضد سرقت و ضدگلوله با نام ویگارد – v-guard

شیشه دوجداره ضد سرقت ویگارد طی یک فرایند طولانی و پیچیده تولید شده و به منظور اطمینان و استحکام و کارایی ، آزمونهای متفاوتی از جمله پرتاب گلوله ف ی با قطر و وزن مشخص از ارتفاع معینی روی آن صورت می پذیرد.

همچنین میتوان به خاصیت ضد گلوله بودن انواع این شیشه ها اشاره کرد به طوری که پس از اثابت گلوله به سطح شیشه به هیچ وجه وارد محیط داخلی نمی شود. البته شیشه های دوجداره ضد سرقت و گلوله ویگارد v-guard دارای تنوع و نوعهای مختلف می باشند که می تواند در آنها چندین لایه شیشه با طلق های pvb ، طلق های پلی اورتان و طلق های پلی کربنات استفاده شود. طلق های pvb می توانند ضد سرقت و یا ضد گلوله باشند.

یراق ضد سرقت پنجره دوجداره یوپی وی سی

یراق به عنوان نگهدارنده پروفیل فریم (frame) و پروفیل بازشو(sash) در یکدیگر نقش بسیار مهمی را در پنجره ایفا می کند. یراق در پنجره دوجداره یو پی وی سی باید به گونه ای طراحی شده باشد که ان تنوانند با هیچگونه وسیله و فشار فیزیکی بر پنجره به داخل محیط خانه ورود پیدا کنند. در یراق آلات با سیستم ضد سرقت پین های قارچی شکل وجود دارد که پس از بسته شدن و چرخاندن دستگیره در پلیت های ضد سرقت درگیر شده و بدین ترتیب مانع ورود ان حتی با استفاده از دیلم و وسائل دیگر به داخل محیط می شود.

دستگیره ضد سرقت درب و پنجره یوپی وی سی

برای محدود ان جهت استفاده و باز درب و یا پنجره دوجداره یو پی وی سی می بایست دستگیره ها به صورت کلیدخور باشند تا فعال بودن آن برای دیگران غیر ممکن باشد و فقط مالکین با در دست داشتن کلید امکان باز و بسته درب یا پنجره دوجداره upvc را داشته باشند.

فروش نصب دستگیره ضد سرقت دستگیره پنجره ضد سرقت

پنجره ماندگار در استان البرز_کرج تولید کننده سیستم های درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی قادر به تولید و اجرا انواع درب و پنجره دوجدارهupvc ضد سرقت می باشد. همچنین این مجموعه قادر است مشاوره های لازم را جهت اجرا درب و پنجره دوجداره upvc ضدسرقت را به مشتریان عزیزخود در سطح استان البرز_کرج اعلام نماید.
مشاهده متن کامل ...
فروش انواع درب دوجداره یو پی وی سی
درخواست حذف اطلاعات

فروش درب یو پی وی سی در انواع رنگ، جنس و سایزهای مختلف با توجه به سلیقه مشتریان در نمایندگی های درب یو پی وی سی و پنجره دوجداره انجام می شود.درب پنجره دوجداره یو پی وی سی در مدل های مختلفی موجود می باشند که در ادامه متن با آنها آشنا می شوید.

درب آکاردئونی

فروش درب یو پی وی سی در انواع رنگ، جنس و سایزهای مختلف با توجه به سلیقه مشتریان در نمایندگی های درب یو پی وی سی و پنجره دوجداره انجام می شود.درب پنجره دوجداره یو پی وی سی در مدل های مختلفی موجود می باشند که در ادامه متن با آنها آشنا می شوید.

درب یو پی وی سی آکاردئونی : درب های آکاردئونی راه حلی بسیار خوب برای ایجاد هارمونی بین خانه و حیاط یا باغچه شما هستند. این درب ها راه حلی بسیار مناسب برای وصل خانه شما به حیاط یا محیط بیرون از خانه تان می باشند. با وجود کیفیت در معماری و ساخت این درب ها و هم چنین ساختاری براق و صیقلی که سبکی آسان بازشو و بی زحمت نیز دارند، درب های آکاردئونی یکی از طراحی های معاصر هستند که بسیار پر طرفدار می باشند. از نظر ما، درب های آکاردئونی بسیار ایمن عمل می کنند و  یک نوآوری را به خانه شما می آورند, که فضاهای داخلی و خارجی محل زندگی تان را به هم متصل می نمایند. در آن واحد بالاترین سطح امنیت را نیز برای شما فراهم می کنند. درب های آکاردئونی از نظر مصرف انرژی بسیار کارآمد هستند و جریان هوایی مناسب برای شما پدید می آورند.

مزایای درب های آکاردئونی

 • ایجاد دید مناسب و هم چنین انرژی کارآمد در سیستم های ساخت فریم پنج چنبر
 • قابلیت باز شدن بازشو های درب تا ۸ متر
 • قابلیت تنظیم برای باز شدن درب به داخل یا به بیرون
 • ترکیب نوآوری های مختلف در سیستم امنیتی و قفل شدن درب آکاردئونی در چند نقطه
 • وجود حق انتخ گسترده از بین رنگ های ساده، طرح های چوبی رنگ شده و یا طرح های چوبی سنتی

 درب یو پی وی سی  فرانسوی: درب های فرانسوی دارای جذ ت های بی انتها و کلاسیکی می باشند. بازه گسترده ای که در انتخاب طرح و رنگ های درب های یو پی وی سی و جود دارد به شما این امکان را می دهد که یک طرح و مدل نهایی را جهت  تکمیل طراحی خانه خود انتخاب نمایید.

درب فرانسوی

جزئیاتی کلاسیک و طراحی سنتی

درب های فرانسوی ارتباطی کلاسیک و مناسب بین خانه شما و حیاط یا باغچه محل زندگی تان پدید می آورد. نگهداری آسان، کارایی انرژی و فریم های خوش تراشدرب های فرانسوی یو پی وی سی جزئیات سنتی درب های چوبی را تداعی می کند. درب های فرانسوی یو پی وی سی طراحی سنتی را با سیستم قفل چند مرحله ای و تقویت پروفیل، جهت رسیدن به بالاترین استاندارد در بحث امنیت درب ها، ترکیب می نمایند. انتخاب هایی که در رنگ و طرح و مدل این درب ها وجود دارد، جذ ت های کلاسیک این درب های یو پی وی سی را تکمیل می نماید.

 خصوصیات درب های فرانسوی یو پی وی سی

 • سیستم پنج چنبر این درب های یو پی وی سی که به خوبی تراش خورده اند، باعث می شود که در رتبه بندی انرژی به aa++ برسیم.
 • امکان انتخاب شیشه های دوجداره و یا سه جداره بنا به درخواست مشتری و جود دارد.
 • بین جداره به ۲۳ میلی متر کاهش یافته و ۸ میلی متر هم همپوشانی جهت برقراری جریان هوای مناسب ایجاد گشته است.
 • برای انتخاب رنگ های ساده دست مشتریان باز است، حتی می توانند طرح های چوب رنگی و یا طرح های چوبی سنتی را انتخاب نمایند.

 

انواع درب پنجره فول واگنی: یکی از زیبا ترین و جالب ترین نوع پنجره های دوجداره یو پی وی سی در جهان پنجره دوجداره یو پی وی سی فول واگنی یا tilt & slide می باشد. که با توسعه صنعت ساخت و ساز و معماری های نوین طرفداران بیشتری جهت اجرا در ساختمان پیدا کرده است.
کاربری آسان ، آب بندی و هوا بندی قوی ، اجرای نماهای بزرگ شیشه دوجداره در پنجره با کمترین تقسیم بندی از جمله خصوصیات پنجره دوجداره یو پی وی سی فول واگنی یا tilt & slide است.

درب فول واگنی

پنجره دوجداره فول واگنی خود دارای سه نوع می باشد:

پنجره دوجداره یو پی وی سی فول واگنی با یراق مکانیکی
که عمدتا در پنجره های کوچک استفاده می شود که بحث نوع بازشو و بحث عدم فضا در محل مطرح می باشد. لازم به ذکر است که به علت وزن پایین شیشه و لنگه در این پنجره باز و بسته شدن با اعمال نیروی فیریکی کامل توسط شخص صورت می پذیرد.
پنجره دوجداره یو پی وی سی فول واگنی با یراق نیمه اتومات
این یراق در پنجره و درب های متوسط استفاده می شود و نسبت به یراق مکانیکی روانتر بوده است و اعمال نیروی فیزیکی جهت باز و بسته شدن پنجره یا درب کمتر می باشد.

آب بندی و هوابندی کامل و قوی پنجره دوجداره فول واگنی:

در ساخت پنجره های دوجداره یو پی وی سی با یراق فول واگنی از همان نوع پروفیل لولایی یو پی وی سی استفاده می شود که البته می تواند پروفیل سری ۶۰ یا ۷۰ و یا از پروفیل درب استفاده شود که قاعدتا این قضیه نیاز به کارشناسی و بررسی محل و اندازه و ابعاد قبل از ساخت را دارد.
در نتیجه به علت وجود لاستیکهای آب بندی میان دو پروفیل یو پی وی سی و مکانیزمهایی که اتصال و فشار آنها را بر یکدیگر بیشتر می کنند به صورت کامل آبند و هوابند می شود و بحث ورود گرد و غبار،سرما گرما و وجود صدا ناشی از از باد (که در پنجره های کشویی بسیار دیده می شود) به طور کامل در این نوع پنجره از بین خواهد رفت.

این شرکت  با توجه به سوابق کاری که تا کنون به دست آورده است در تولید درب های یو پی وی سی دوجداره بسیار موفق بوده است. نصب چنین درب هایی نیازمند دانش فنی خاص است که خوشبختانه تمامی کارکنان این شرکت مجرب و مسلط می باشند.

 مشاهده متن کامل ...
فروش انواع درب پنجره دوجداره
درخواست حذف اطلاعات

در ساخت و سازهای ساختمان، یک درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی upvc  و آلمینیوم خوب باید پاسخ گوی نیازهای مشتری بوده و بعنوان یک عایق حرارتی مناسب، موجب از دست رفتن کمترین میزان انرژی، جهت دستی به تهویه مطبوع هوای داخل ساختمان گردد . پلی وینیل کلراید سخت (upvc) ماده مناسبی جهت تولید سریع و گوناگون از پروفیلها است . این پروفیلها که علی رغم ارزانی بها از ظاهری زیبا برخوردارند ، امروزه به عنوان یکی از بهترین گزینه ها مورد توجه تولید کنندگان درب و پنجره دوجداره قرار گرفته اند. استفاده از شیشه دو و سه جداره بهمراه یراق آلات مناسب علاوه بر اعمال کیفیت بالا در فرآیند تولید محصول موجب عدم نیاز به حفاظ های ف ی میگردد. مزایای متعدد استفاده از درب و پنجره های پی وی سی در ساختمانها این محصول را به رایج ترین نوع در میان سایر انواع درب و پنجره در کشورهای پیشرفته تبدیل نموده است.

درب و پنجره دوجداره upvc به طور کلی در دو گروه ساخته میشود:

پنجره دوجداره کشویی

نحوه باز شدن پنجره های کشویی به وسیله حرکت غلطک هایی می باشد که بر روی ریل تعبیه شده است که می تواند به چپ و یا راست حرکت کند. حد فاصل قسمت بازشو و قسمت ثابت پنجره نوار های مویی است که به منظور جلوگیری از ایجاد استحکاک قرار داده شده است.

در پنجره های کشویی جنس نوار،که نوار آبندی نامیده میشود از نوار لاستیکی epdm ،سیلی و یا tpe می باشد.

این پنجره دوجداره قابلیت ساخت در ابعاد مختلفی را دارد، همچنین به دلیل این که بتوان لنگه متحرک را درفریم پنجره حرکت دهیم لنگه متحرک آن بر روی لنگه ثابت قرار گیرد، پس این پنجره ها در دو لنگه مساوی ساخته می شوند.

پنجره های کشویی دو ح ه یا فول واگنی: این دسته از پنجره ها دو ح ه نیز نامیده میشوند. استاندارد های بالا جهت جلوگیری از ورود هوا و گرد و غبار از ویژگی های منحصر پنجره های فول واگنی باشد.
پنجره های کشویی بالا رونده (لیفتینگ): این نوع پنجره دوجداره که پنجره های یی هم نامیده میشوند جهت کاربری های خاص پیشنهاد می شود.

پنجره دوجداره یو پی وی سی لولایی بازشو 

اولویت انتخاب و پیشنهاد ید پنجره upvc کلاس بازشو یا لنگه ای می باشد. عایق بندی این کلاس پنجره دوجداره بدلیل مشخصات خاص پروفیل ها و استفاده از دو ردیف نوار عایق عالی در محل نصب شیشه دو و یا سه جداره با دو یا سه ردیف نوار آب بندی دیگر در محل قاب های upvc بسیار مناسب تر از انواع کشویی می باشد.

این سیستم پنجره دوجداره شامل یک قاب اصلی با اندازه دلخواه می باشد. لنگه بازشو حول یک محور در قاب خود حرکت می کند. امکان ساخت پنجره های تو در تو در این سیستم ممکن می باشد به نحوی که یک لنگه بازشو خود قاب اصلی یک بازشو دیگر باشد. اشکال خاص پنجره مانند پنجره های دوجداره گرد، زاویه دار و … نیز با انواع اتصالات و یراق آلات دوجداره ممکن می باشد.

البته از محدودیت های این سیستم پنجره می توان به محدویت های ارتفاعی (فاصله تا سقف) و ارتفاع از کف اشاره نمود. این نقاط ضعف بدلیل نیاز لنگه بازشو پنجره به چرخیدن حول محور خاص خود است که این امر موجب بر هم خوردن نظم ها، ایجاد محدودیت ارتفاع از کف زمین و روی ک نت ها می شود.

یکی از راه حل های این مسئله انتخاب درست عرض لنگه بازشو متناسب با نیاز می باشد. استفاده از انواع کتیبه جهت ایجاد محلی ثابت در پنجره ، استفاده از انواع پنجره دو جداره دوح ه و استفاده از سیستم های کشویی فول واگنی به عنوان پاسخی برای حل این مسئله است.

بازشو لنگه ای پنجره تک ح ه: ساده ترین نوع پنجره دوجداره یو پی وی سی بازشو لنگه ای پنجره تک ح ه می باشد. در این سیستم یک طرف بازشو بعنوان محل دستگیره و قفل شو و طرف مقابل بعنوان محل نصب لولا ها در نظر گرفته می شود. البته نوع و برند دستگیره ها ، لولا ها ، چفت ها و سایر یراق آلات تک ح ه بسته به انتخاب کارفرما می تواند متفاوت باشد.
لنگه ای بازشو دو ح ه: از امتیاز های قابل توجه این نوع پنجره تهویه هوا داخلی با کمترین سطح در محیط می باشد.این مدل پنجره دقیقا شبیه پنجره دو جداره تک ح ه می باشد اما به کمک استفاده از یراق آلات خاص و دستگیره گردان دو ح ه امکان بازشو ساده و بازشو از بالا را در زاویه ای محدود ممکن می سازد. در ح بسته کامل این نوع پنجره بهترین عایق بندی را نسبت به مدل های ساده تک لنگه ای دارد.
تک ح ه سرویسی: کاربرد خاص این سیستم جهت تهویه هوا در سرویس های بهداشتی، سرویس های ، است ها، سونا و جکوزی می باشد. این نوع پنجره بصورت تک ح ه و معمولا بازشو از بالا ساخته می شود.

حداکثرسایز در این مدل پنجره طول و عرض ۶۰ سانتی متر می باشد. رنگ شیشه در این مدل معمولا از انواع رنگی ، برفی و یا مشجر می باشد که بصورت یک جداره از شیشه دوجداره می باشد.

اهرم هایی در یراق آلات این دسته از پنجره ها دوجداره تعبیه شده است که اجازه بازشدن بیش از چند درجه را نمی دهند.

نکات قبل از نصب پنجره دوجداره :

پنجره دو جداره یو پی وی سی این قابلیت را دارند، که روی سازه های آجری – سیمانی و… نصب شوند همچنین پنجره های دوجداره یو پی وی سی قابلیت نصب روی قاب های ف ی را دارند. البته باید توجه داشت که یکی از مراحل مهم ،ساخت و جایگذاری پروفیل ف ی به ضخامت حدود ۵۰ میلیمتر است که این کار باعث نصب سریعتر و کم هزینه تر شدن ساخت درب و پنجره های دو جداره یو پی وی سی میشود.
یکی دیگر از مراحل مهم ساخت درب و پنجره دو جداره یو پی وی سی اندازه گیری دقیق درگاه پنجره توسط ابزار دقیق مانند متر های لیزری و یا نواری می باشد.
دیگر قسمت در مراحل ساخت درب و پنجره دوجداره دوجداره طراحی درب و پنجره یو پی وی سی است که به وسیله نرم افزارهای دقیق انجام میگیرد که پیشنهاد قیمت به مشتری و همچنین زمانبندی و برنامه تولید به بخش مونتاژ توسط همین نرم افزار انجام میگیرد.
مرحله دیگر از مراحل قبل از نصب درب و پنجره دو جداره مونتاژ درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی است که ابتدا با توجه به نوع سفارش درب و پنجره پروفیل مورد نظر انتخاب میشود و سپس پروفیل گالوانیزه که برای تقویت پروفیل دوجداره به کار میرود برش داده میشود و سپس درون آن محکم میشود و در آ ین مرحله یراق آلات و دستگیره روی پروفیل تعبیه میشود و یراق آلات روی درب و پنجره دو جداره یو پی وی سی نصب میگردد.

فروش انواع درب پنجره دوجداره upvcمشاهده متن کامل ...
قیمت پنجره دوجداره وین تک
درخواست حذف اطلاعات

قیمت پنجره دوجداره وین تک :

قیمت پنجره دوجداره وین تک به خیلی از موارد بستگی دارد چرا که اول پروفیل پنجره دوجداره وین تک دارای عرض ها و مدل های مختلف می باشد دوما قیمت پنجره دوجداره وین تک بستگی به طول و عرض پنجره شما دارد برای همین منظور از ارائه قیمت پنجره دوجداره وین تک معذوریم در صورتی که به قیمت پنجره دوجداره وین تک نیازمند هستید میتوانید با شماره های مندرج در وب سایت با ما در تماس باشید. وین تک به عنوان یکی از انتخاب های مناسب برای شما که نیازمند پنجره دوجداره هستید می باشد در صورتی که قصد انتخاب پنجره دوجداره وین تک را دارید می بایست با تماس با دفاتر مجاز ارائه دهنده پنجره دوجداره وین تک سفارش خود مبنی بر ید پنجره دوجداره وینتک را به شرکت مربوطه ارائه دهید همچنین شما میتوانید قیمت پنجره دوجداره وین تک را از شرک مربطه تقاظا نمایید.

قیمت پنجره دوجداره وین تک

قیمت پنجره دوجداره ویستا بست :

قیمت پنجره دوجداره ویستا بست نیز همانند قیمت پنجره دوجداره وین تک می باشد چرا که این شرکت نیز دارای پروفیل های مختلفی می باشد همچنین طول و عرض پنجره نیز میتواند در قیمت پنجره دوجداره ویستا بست تاثیر گذار باشد شرکت ویستا بست یکی از شرکت های مجاز در ارائه پروفیل پنجره دوجداره می باشد که دارای سابقه بالا در ایجاد پروفیل های پنجره دوجداره می باشد این شرکت دارای ساختار حرفه ای با کارمندان و پرسنل کاری بسیار حرفه ای می باشد قیمت پنجره دوجداره ویستا بست نسبتا مناسب می باشد و میتواند به عنوان یک انتخاب مناسب برای شما که نیازمند پنجره دوجداره هستید باشد.

قیمت پنجره دوجداره ویستا بست

قیمت پنجره دوجداره کشویی :

قیمت پنجره دوجداره کشویی به طول و عرض پنجره بستگی دارد هر چه طول و عرض پنجره دوجداره بزرگ تر باشد قطعا قیمت پنجره دوجداره کشویی نیز افزایش می باشد البته لازم به ذکر می باشد پروفیل پنجره دوجداره نیز میتواند در قیمت پنجره دوجداره کشویی تاثیر گذار باشد برای این منظور در صورتی که نیازمند پنجره دوجداره کشویی هستید میتوانید با دفتر سانکو ارائه دهنده خدمات درب و پنجره دوجداره تماس حاصل فرمایید تا کارمندان ما پاسخگوی سوالات شما در زمینه قیمت پنجره دوجداره کشویی و ارائه لیست قیمت به شما باشند.مشاهده متن کامل ...
فروش و تعمیرات درب یو پی وی سی
درخواست حذف اطلاعات

فروش درب های یو پی وی سی دوجداره در نمایندگی های مختلف انجام می شود استفاده از درب هایی که در کنار امنیت، متناسب با اجزای معماری داخلی منزل باشد یکی از مهمترین خواسته های هر فردی است. انواع درب یو پی وی سی دوجداره از جمله درب upvc پنل دار، شیشه ای و درب دوجداره آکاردئونی را با بالاترین کیفیت طراحی و تولید می نماید. درب های یو پی وی سی نیز از تنوع رنگ زیادی برخوردار می باشند برای اطلاعات بیشتر به تنوع رنگ درب و پنجره مراجعه کنید.

یراق یو پی وی سی

فروش درب های یو پی وی سی دوجداره در نمایندگی های مختلف انجام می شود استفاده از درب هایی که در کنار امنیت، متناسب با اجزای معماری داخلی منزل باشد یکی از مهمترین خواسته های هر فردی است. انواع درب یو پی وی سی دوجداره از جمله درب upvc پنل دار، شیشه ای و درب دوجداره آکاردئونی را با بالاترین کیفیت طراحی و تولید می نماید. درب های یو پی وی سی نیز از تنوع رنگ زیادی برخوردار می باشند برای اطلاعات بیشتر به تنوع رنگ درب و پنجره مراجعه کنید.

این شرکت علاوه بر نصب و تعویض پنجره دوجداره دارای خدمات تعمیر و رگلاژ تخصصی پنجره دوجداره upvc با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت است که در در اسرع وقت در تمام نقاط تهران و کرج توسط تیمی متخصص و مجرب توسط این شرکت انجام می شود.تعمیر و رفع نواقص انواع درب و پنجره upvc (تک ح ه-دوح ه-کشویی-فول واگنی) و همچنین تعمیر یا تعویض یراق آلات معیوب درب و پنجره یو پی وی سی با بهترین یراق آلات آلمانی و همچنین تعمیر و رگلاژ پنجره یو پی وی سی جهت رفع هرگونه گیر یا عدم بسته شدن قسمت بازشو درب یا پنجره یا قفل نشدن درب های بالکنی و همچنین تعمیر پنجره دوجداره upvc جهت رفع ورود هرگونه گرد و خاک یا آلودگی هوا به منزل مشتریان محترم و صداگیری درب و پنجره upvc جهت رفع ورود صدای تردد اتومبیل ها در منازل مجاور خیابانهای پرتردد یا بزرگراها و همچنین درزبندی و عایق کاری درب و پنجره های دوجداره یو پی وی سی جهت عدم ورود آب باران و گرد و خاک انجام می پذیرد.

 

اسپانیولیت درب یو پی وی سی

این شرکت علاوه بر نصب و تعویض پنجره دوجداره دارای خدمات تعمیر و رگلاژ تخصصی پنجره دوجداره upvc با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت است که در در اسرع وقت در تمام نقاط تهران و کرج توسط تیمی متخصص و مجرب توسط ما انجام می شود.تعمیر و رفع نواقص انواع درب دوجداره و پنجره upvc (تک ح ه-دوح ه-کشویی-فول واگنی) و همچنین تعمیر یا تعویض یراق آلات معیوب درب و پنجره یو پی وی سی با بهترین یراق آلات آلمانی و همچنین تعمیر و رگلاژ پنجره یو پی وی سی جهت رفع هرگونه گیر یا عدم بسته شدن قسمت بازشو درب یا پنجره یا قفل نشدن درب های بالکنی و همچنین تعمیر پنجره دوجداره upvc جهت رفع ورود هرگونه گرد و خاک یا آلودگی هوا به منزل مشتریان محترم و صداگیری درب و پنجره upvc جهت رفع ورود صدای تردد اتومبیل ها در منازل مجاور خیابانهای پرتردد یا بزرگراها و همچنین درزبندی و عایق کاری درب دوجداره و پنجره های دوجداره یو پی وی سی جهت عدم ورود آب باران و گرد و خاک انجام می پذیرد.

قابل توجه مدیران برج ها یا ساختمانهای دارای درب و پنجره دوجداره upvc گروه تعمیرات تخصصی درب و پنجره دوجداره با تخفیفات ویژه آمادگی رفع هرگونه مشکلات بوجود آمده برای درب و پنجره دوجداره upvc و نصب توری پلیسه جمع شونده با بهترین کیفیت (کلیه مواد مصرفی ترک) و قیمت پنجره دوجداره مناسب می باشد.

در بحث تعمیرات و یا رگلاژ درب و پنجره های دوجداره آلومینیومی پنجره های بازشو , کشویی , فول واگنی مواردی وجود دارد که باعث تفاوت عمده آنها با رگلاژ درب و پنجره های دو و پنجره سه جداره یو پی وی سی شده است که در این بخش نکاتی را به صورت خلاصه بیان می کنیم. همان طور که در بخش مقایسه درب و پنجره های آلومینیومی و درب پنجره های یو پی وی سی مفصل و بطور کامل صحبت کردیم ، پنجره از جنس آلومینیوم دارای مزایا و ویزگی های بی نظیری است که باعث رشد استفاده از آن در ساختمان ها شده است ، اما همانند درب و پنجره های دوجداره یو پی وی سی پس از مدتی استفاده دچار ایرادهایی می شوند که نیاز به رگلاژ و تعمیر توسط یک فرد متخصص پیدا می کنند.معمولا ساختار پنجره های آلومینیومی به گونه ای است که قابل تعمیر و رگلاژ می باشند و با استفاده از ابزار مخصوص و همچنین آچار آلن برای تنظیم یراق الات و زاماک ، عملیات تعمیرات انجام می پذیرد. لازم به ذکر است که پنجره های آلومینیومی در بحث رگلاژ دارای پیچیدگی های منحصر به فردی هستند که نیاز به تخصص و تجربه بالایی دارد، زیرا یراق آلاتی که در این نوع پنجره ها به کار می رود دارای ی خاص بوده و برای تنظیم دقیق ان باید پارامترهایی را رعایت کرد تا از ایرادات بعدی آن جلوگیری کرد.

در رگلاژ درب و پنجره آلومینیومی آچار آلن کاربرد زیادی دارد و معمولا پس از زیر شیشه مخصوص و اندازه گیری لولا ها و جابه جایی در صورت وم ، الن بیشترین استفاده را در رگلاژ و تعمیرات دارد. توصیه ما به شما عزیزان در بحث رگلاژ پنجره آلومینیومی تماس با افراد خبره و با تجربه می باشد زیرا علاوه بر افزایش کارایی بعد از تعمیرات ، همه چیز را برای استفاده بهتر شما از پنجره آلومینیومی و یا یو پی وی سی محیا می کند.مشاهده متن کامل ...
قیمت پنجره دوجداره ضدسرقت
درخواست حذف اطلاعات

درب ها و پنجره های دوجداره یو پی وی سی ضد سرقت از لحاظ قیمت با سایر درب ها و پنجره های یو پی وی سی دوجداره متفاوت هستند. به این دلیل که جنس شیشه مصرفی در آنها متفاوت بوده و این شیشه ها بسیار گران می باشند. این شیشه ها نشکن هستند و در برابر ضربه مقاوم می باشند.

یکی از دغدغه های مهم مردم در زندگی داشتن آرامش و محیط زندگی و کاری امن است و با توجه به رشد جمعیت و صنعت ساخت و ساز و مشغله های روزمره شما خواهان داشتن خانه ، ویلا ، محل کار و یا مغازه ای امن هستید تا بتوانید از خود و خانواده و دارائی هایتان به نحو احسن مراقبت کنید.

پنجرها به عنوان یکی از مهمترین نقاط ساختمان می باشند که می توانند محل دسترسی ان و ان به داخل ساختمان ، ویلا ، محل کار و یا مغازه شما باشند و نقش بسیار زیادی را در این زمینه ایفا می کند و با توجه به فرهنگ و وم استفاده از درب و پنجره های دوجداره یو پی وی سی قصد داریم شما را در این مقاله با سیستم درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی ضد سرقت آشنا کنیم و بیان کنیم که لازمه های یک پنجره و یا درب دوجداره یوپی وی سی برای ضد سرقت شدن چیست؟درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی جدا از جزئیات دارای چهار بخش اصلی و مهم می باشد که در بحث ضد سرقت بودن نقش اصلی را ایفا می کنند :پروفیل دوجداره یو پی وی سی، شیشه دوجداره یراق آلات، دستگیره و...

حال به تشریح هر کدام از این اجزا و ویژگی های آن در سیستم های دوجداره یو پی وی سی ضد سرقت می پردازیم:

پروفیل پنجره دوجداره یو پی وی سی به عنوان نگهدارنده کلیه اجزا پنجره (یراق، شیشه،دستگیره و …. ) نقش بسیار مهمی را در این سیستم ایفا می کند، هرچه پروفیل در غالب استانداردهای جهانی تولید شود سیستم ایمنی و ضد سرقت بودن بیشتری خواهد داشت و جدا از این مسئله استفاده از رین فورس (گالوانیزه) مقاوم و استاندارد در ضد سرقت بودن درب یا پنجره یو پی وی سی تاثیر گذار خواهد بود.

همچنین طراحی شرکت تولید کننده در ارتباط با ضد سرقت بودن پنجره دوجداره یوپی وی سی دخیل است برای مثال پنجره دوجداره می بایست طوری طراحی گردد که به راحتی ورود ان را به درون محیط مهیا نسازد و یا همیشه پنجره و یا درب دوجداره یو پی وی سی به گونه ای طراحی گردد که زهوارهای درب یا پنجره (glazing bead) در خارج از محیط داخلی قرار نگیرد زیرا در این صورت به راحتی زهوار را در آورده و به داخل محیط وارد می شود مثلا برای اجرای درب دوجداره یو پی وی سی که به بیرون محیط باز می شود حتما می بایست از پروفیل دوجداره یو پی وی سی بیرون بازشو استفاده کرد، در این ح درب به بیرون باز شده ولی زهوار در در داخل محیط می باشد در نتیجه نمی تواند به زهوار دسترسی داشته باشد.
شیشه دوجداره ضد سرقت:

شیشه به عنوان اصلی ترین متریال تشکیل دهنده یک پنجره دوجداره یوپی وی سی اولین راه و تصمیم گیری برای ورود ان به درون محیط می باشد . قاعدتا یک شیشه تک جداره و یا دوجداره معمولی با اعمال فشار فیزیکی لازم می شکند و شیشه ش ته شده به راحتی دسترسی ان را به دستگیره و در نهایت ورود به محل را مهیا می سازد.

شیشه دوجداره ضد سرقت می تواند به چند گونه باشد که در اینجا به دو نوع کلی موجود که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد میپردازیم: شیشه دوجداره لمینیت شده:در این شیشه لایه بیرونی شیشه از دو لایه شیشه که به وسیله طلقهای pvb (پلی وینیل بوتیرال) هم چسبانیده شده اند ( همانند شیشه جلوی اتوموبیل ) تشکیل شده است و لایه داخلی که به سمت واحد است یک شیشه تکجداره است که می تواند سکوریت ( مقاوم شده) باشد. این شیشه نسبت به شیشه دوجداره معمولی دارای مقاومت مکانیکی بیشتری می باشد و در صورت ش ت دو لایه به هم چسبانیده شده بیرونی، شیشه ها به علت وجود طلق میانی (pvb) بر روی زمین ریخته نخواهد شد و به علت چسبندگی شدید لایه (bvb) میانی ورود ان به داخل با مشکل مواجه خواهد شد.

شیشه دوجداره حرفه ای ضد سرقت و ضدگلوله با نام ویگارد – v-guard: شیشه دوجداره ضد سرقت ویگارد طی یک فرایند طولانی و پیچیده تولید شده و به منظور اطمینان و استحکام و کارایی ، آزمونهای متفاوتی از جمله پرتاب گلوله ف ی با قطر و وزن مشخص از ارتفاع معینی روی آن صورت می پذیرد. همچنین میتوان به خاصیت ضد گلوله بودن انواع این شیشه ها اشاره کرد به طوری که پس از اثابت گلوله به سطح شیشه به هیچ وجه وارد محیط داخلی نمی شود. البته شیشه های دوجداره ضد سرقت و گلوله ویگارد v-guard دارای تنوع و نوعهای مختلف می باشند که می تواند در آنها چندین لایه شیشه با طلق های pvb ، طلق های پلی اورتان و طلق های پلی کربنات استفاده شود. طلق های pvb می توانند ضد سرقت و یا ضد گلوله باشند.
یراق ضد سرقت پنجره دوجداره یو پی وی سی:

یراق به عنوان نگهدارنده پروفیل فریم (frame) و پروفیل بازشو(sash) در یکدیگر نقش بسیار مهمی را در پنجره ایفا می کند. یراق در پنجره دوجداره یو پی وی سی باید به گونه ای طراحی شده باشد که ان تنوانند با هیچگونه وسیله و فشار فیزیکی بر پنجره به داخل محیط ورود پیدا کنند. در یراق آلات با سیستم ضد سرقت پین های قارچی شکل وجود دارد که پس از بسته شدن و چرخاندن دستگیره در پلیت های ضد سرقت درگیر شده و بدین ترتیب مانع ورود ان حتی با استفاده از دیلم و وسائل دیگر به داخل محیط می شود.

همچنین لازم به ذکر است حتما می بایست در پنجره دوجداره یوپی وی سی ضد سرقت ازیراق دو ح ه (tilt & turn) با پینهای قارچی استفاده شود زیرا در پنجره یو پی وی سی با یراق تک ح ه (turn) فقط پینها در یک ضلع وجود دارند آن هم در ارتفاع ضلعی که دستگیره بر روی آن نصب شده است و سه ضلع دیگر پنجره بدون پین و پلیتهای قارچی می باشند، اما در یراق دو ح ه (tilt & turn) ضد سرقت در چهار ضلع پنجره دوجداره یو پی وی سی پین ها و قفل های قارچی وجود دارند که باعث ضد سرقت شدن کامل پنجره های دوجداره یو پی وی سی می شوند.
دستگیره ضد سرقت درب و پنجره یوپی وی سی:

برای محدود ان جهت استفاده و باز درب و یا پنجره دوجداره یو پی وی سی می بایست دستگیره ها به صورت کلید خور باشند تا فعال بودن آن برای دیگران غیر ممکن باشد و فقط مالکین با در دست داشتن کلید امکان باز و بسته درب یا پنجره دوجداره یو پی وی سی را داشته باشند.
قیمت پنجره یو پی وی سی
پنجره ماندگارمشاهده متن کامل ...
ید پنجره ضد سرقت
درخواست حذف اطلاعات

جهت ید درب ها و پنجره های دوجداره یو پی وی سی ضد سرقت می توان به نماینگی های فروش درب و پنجره یو پی وی سی دوجداره مراجعه نمود. در این نمایندگی ها کارشناسان درب و پنجره یو پی وی سی اضلاعات لازم برای ید درب و پنجره را به شما می دهند.

یکی از دغدغه های مهم مردم در زندگی داشتن آرامش و محیط زندگی و کاری امن است و با توجه به رشد جمعیت و صنعت ساخت و ساز و مشغله های روزمره شما خواهان داشتن خانه ، ویلا ، محل کار و یا مغازه ای امن هستید تا بتوانید از خود و خانواده و دارائی هایتان به نحو احسن مراقبت کنید.

پنجرها به عنوان یکی از مهمترین نقاط ساختمان می باشند که می توانند محل دسترسی ان و ان به داخل ساختمان ، ویلا ، محل کار و یا مغازه شما باشند و نقش بسیار زیادی را در این زمینه ایفا می کند و با توجه به فرهنگ و وم استفاده از درب و پنجره های دوجداره یو پی وی سی قصد داریم شما را در این مقاله با سیستم درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی ضد سرقت آشنا کنیم و بیان کنیم که لازمه های یک پنجره و یا درب دوجداره یوپی وی سی برای ضد سرقت شدن چیست؟درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی جدا از جزئیات دارای چهار بخش اصلی و مهم می باشد که در بحث ضد سرقت بودن نقش اصلی را ایفا می کنند :پروفیل دوجداره یو پی وی سی، شیشه دوجداره یراق آلات، دستگیره و...

حال به تشریح هر کدام از این اجزا و ویژگی های آن در سیستم های دوجداره یو پی وی سی ضد سرقت می پردازیم:

پروفیل پنجره دوجداره یو پی وی سی به عنوان نگهدارنده کلیه اجزا پنجره (یراق، شیشه،دستگیره و …. ) نقش بسیار مهمی را در این سیستم ایفا می کند، هرچه پروفیل در غالب استانداردهای جهانی تولید شود سیستم ایمنی و ضد سرقت بودن بیشتری خواهد داشت و جدا از این مسئله استفاده از رین فورس (گالوانیزه) مقاوم و استاندارد در ضد سرقت بودن درب یا پنجره یو پی وی سی تاثیر گذار خواهد بود.

همچنین طراحی شرکت تولید کننده در ارتباط با ضد سرقت بودن پنجره دوجداره یوپی وی سی دخیل است برای مثال پنجره دوجداره می بایست طوری طراحی گردد که به راحتی ورود ان را به درون محیط مهیا نسازد و یا همیشه پنجره و یا درب دوجداره یو پی وی سی به گونه ای طراحی گردد که زهوارهای درب یا پنجره (glazing bead) در خارج از محیط داخلی قرار نگیرد زیرا در این صورت به راحتی زهوار را در آورده و به داخل محیط وارد می شود مثلا برای اجرای درب دوجداره یو پی وی سی که به بیرون محیط باز می شود حتما می بایست از پروفیل دوجداره یو پی وی سی بیرون بازشو استفاده کرد، در این ح درب به بیرون باز شده ولی زهوار در در داخل محیط می باشد در نتیجه نمی تواند به زهوار دسترسی داشته باشد.
شیشه دوجداره ضد سرقت:

شیشه به عنوان اصلی ترین متریال تشکیل دهنده یک پنجره دوجداره یوپی وی سی اولین راه و تصمیم گیری برای ورود ان به درون محیط می باشد . قاعدتا یک شیشه تک جداره و یا دوجداره معمولی با اعمال فشار فیزیکی لازم می شکند و شیشه ش ته شده به راحتی دسترسی ان را به دستگیره و در نهایت ورود به محل را مهیا می سازد.

شیشه دوجداره ضد سرقت می تواند به چند گونه باشد که در اینجا به دو نوع کلی موجود که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد میپردازیم: شیشه دوجداره لمینیت شده:در این شیشه لایه بیرونی شیشه از دو لایه شیشه که به وسیله طلقهای pvb (پلی وینیل بوتیرال) هم چسبانیده شده اند ( همانند شیشه جلوی اتوموبیل ) تشکیل شده است و لایه داخلی که به سمت واحد است یک شیشه تکجداره است که می تواند سکوریت ( مقاوم شده) باشد. این شیشه نسبت به شیشه دوجداره معمولی دارای مقاومت مکانیکی بیشتری می باشد و در صورت ش ت دو لایه به هم چسبانیده شده بیرونی، شیشه ها به علت وجود طلق میانی (pvb) بر روی زمین ریخته نخواهد شد و به علت چسبندگی شدید لایه (bvb) میانی ورود ان به داخل با مشکل مواجه خواهد شد.

شیشه دوجداره حرفه ای ضد سرقت و ضدگلوله با نام ویگارد – v-guard: شیشه دوجداره ضد سرقت ویگارد طی یک فرایند طولانی و پیچیده تولید شده و به منظور اطمینان و استحکام و کارایی ، آزمونهای متفاوتی از جمله پرتاب گلوله ف ی با قطر و وزن مشخص از ارتفاع معینی روی آن صورت می پذیرد. همچنین میتوان به خاصیت ضد گلوله بودن انواع این شیشه ها اشاره کرد به طوری که پس از اثابت گلوله به سطح شیشه به هیچ وجه وارد محیط داخلی نمی شود. البته شیشه های دوجداره ضد سرقت و گلوله ویگارد v-guard دارای تنوع و نوعهای مختلف می باشند که می تواند در آنها چندین لایه شیشه با طلق های pvb ، طلق های پلی اورتان و طلق های پلی کربنات استفاده شود. طلق های pvb می توانند ضد سرقت و یا ضد گلوله باشند.
یراق ضد سرقت پنجره دوجداره یو پی وی سی:

یراق به عنوان نگهدارنده پروفیل فریم (frame) و پروفیل بازشو(sash) در یکدیگر نقش بسیار مهمی را در پنجره ایفا می کند. یراق در پنجره دوجداره یو پی وی سی باید به گونه ای طراحی شده باشد که ان تنوانند با هیچگونه وسیله و فشار فیزیکی بر پنجره به داخل محیط ورود پیدا کنند. در یراق آلات با سیستم ضد سرقت پین های قارچی شکل وجود دارد که پس از بسته شدن و چرخاندن دستگیره در پلیت های ضد سرقت درگیر شده و بدین ترتیب مانع ورود ان حتی با استفاده از دیلم و وسائل دیگر به داخل محیط می شود.

همچنین لازم به ذکر است حتما می بایست در پنجره دوجداره یوپی وی سی ضد سرقت ازیراق دو ح ه (tilt & turn) با پینهای قارچی استفاده شود زیرا در پنجره یو پی وی سی با یراق تک ح ه (turn) فقط پینها در یک ضلع وجود دارند آن هم در ارتفاع ضلعی که دستگیره بر روی آن نصب شده است و سه ضلع دیگر پنجره بدون پین و پلیتهای قارچی می باشند، اما در یراق دو ح ه (tilt & turn) ضد سرقت در چهار ضلع پنجره دوجداره یو پی وی سی پین ها و قفل های قارچی وجود دارند که باعث ضد سرقت شدن کامل پنجره های دوجداره یو پی وی سی می شوند.
دستگیره ضد سرقت درب و پنجره یوپی وی سی:

برای محدود ان جهت استفاده و باز درب و یا پنجره دوجداره یو پی وی سی می بایست دستگیره ها به صورت کلید خور باشند تا فعال بودن آن برای دیگران غیر ممکن باشد و فقط مالکین با در دست داشتن کلید امکان باز و بسته درب یا پنجره دوجداره یو پی وی سی را داشته باشند.

پنجره ماندگارمشاهده متن کامل ...
پنجره دوجداره
درخواست حذف اطلاعات

پنجره دوجداره روز به روز در حال کابردی بیشتری در صنعت ساختمان می باشد پنجره دوجداره به واسطه مزیت های زیادی که دارند روز به روز در حال پییشرفت می باشد شما میتوانید با تنوع رنگی که پنجره دوجداره دارند ساختمان خود را  زیبا تر کنید .پنجره دوجداره علاوه بر زیبایی که دارد میتواند امنیت خانه شما را نیز بالا ببرند البته این ویژگی های تنها بخشی از مهمترین ویژگی های پنجره دوجداره می باشد.   پنجره دوجداره دارای عمر بسیاری بالایی می باشد که همین مزیت میتواند تا حد زیادی موجب کاهش هزینه هیا شما برای قرار دادن پنجره در ساختمان و همچنین هزینه تعمیر و نگهداری پنجره شود. پنجره دوجداره به واسطه تکنولوژی ساختی که دارد میتواند چندین سال بدون تغییر رنگ کار کند برخلاف پنجره های قدیمی که بعد از گذشت چندین سال دچار تغییر و فرسودگی می شوند .   پنجره دوجداره همچنین عایق خوبی در برابر صوت و سرما و گرما می باشد این  نوع از پنجره های دارای ساختاری می باشد که به سادگی گرما از انها عبور نمی کند که میتواند تا حد زیادی در کاهش انرژی به شما کمک کند همچنین پنجره دوجداره سر و صدا را به سادگی عبور نمی دهد که همین مزیت نیز میتواند در ایجاد آرامش برای شما و همچنین اعضای خانواده شما بسیار مفید باشد   قیمت پنجره دوجداره به عوامل  زیادی بستگی دارد جهت دسترسی به لیست قیمت پنجره دوجداره و همچنین مشاوره در زمینهپنجره دوجداره میتوانید با شماره های مندرج در وب سایت با ما در تماس باشد.  


انواع پنجره دوجداره:


پنجره دوجداره ثابت :که به صورت ثابت قرار میگیرد این نوع از پنجره دو جداره قابلیت باز شدن نداره  و از لحاظ عایق بودن در برابر سرما و گرما و سر وصدا بسیار عالی می باشد.


پنجره دوجداره ثابت


پنجره دوجداره نگه با یک لینگه ثابت :این پنجره دوجداره دارای دارای نگه می باشد که یکی از لنگه ها به صورت ثابت و یکی به صورت متحرک می باشد.


پنجره دوجداره با یک لنگه ثابت


پنجره دوجداره آکاردونی:این پنجره دوجداره زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که عرض پنجره بسیار زیاد باشد.


پنجره دوجداره آکاردئونی


پنجره دوجداره با نگه بازشو :در این نوع از پنجره هر دو پنجره های لنگه ها باز می شود و میتواند دید بیشتری را برای کاربران محیط داخلی فراهم کند.


پنجره دوجداره دوح ه


پنجره دوجداره کشویی:این نوع از پنجره دوجداره به گونه ای می باشد که یک لنگه ثابت و لنگه دیگر روی لنک ثابت قرار میگرد به ح ریلی:مشاهده متن کامل ...
معرفی سایت فریبا علومی یزدی
درخواست حذف اطلاعات

چگونه می توان یک مجری یا سخنور خوب بود؟

معرفی سایت فریبا علومی یزدی

 

برای اطلاعات بیشتر در  مورد  یک سخنران خوب شدن و غلبه بر عدم اعتماد به نفس به 1001 نکته فریبا علومی یزدی مراجعه کنید.

1001 نکته مجریگری و سخنوری از بانوی سخن ایران
درخواست حذف اطلاعات

چگونه می توان یک مجری یا سخنور عالی بود؟

معرفی سایت ایران مجری

 

برای اطلاعات بیشتر در  مورد  یک سخنران خوب شدن و غلبه بر عدم اعتماد به نفس به 1001 نکته مجریگری و سخنوری مراجعه کنید.مشاهده متن کامل ...
آغاز پیش فروش اینترنتی ساندرو استپ وی محصول شرکت پارس خودرو ازیکشنبه24بهمن ماه
درخواست حذف اطلاعات

آغاز پیش فروش اینترنتی ساندرو استپ وی محصول شرکت پارس خودرو ازیکشنبه24بهمن ماه در نمایندگی های گروه خودروسازی سایپا www. saipagroup.ir, پیش  ساندرو استپ وی, پیش فروش اینترنتی ساندرو استپ یکشنبه24بهمن ماه,ازیکشنبه24بهمن ماه آغاز پیش فروش اینترنتی


آغاز پیش فروش اینترنتی ساندرو استپ وی

تبلیغ ساندرو استپ وی - ید وفروش و قیمت خودرو ساندرو‏ تبلیغwww.sheypoor.com/ ید_و_فروش/رنو_ساندرو‏ ید و فروش بدون واسطه و قیمت خودرو ساندرو دنده اتوماتیک و معمولی در شیپور رنو ساندرو · ساندرو پارس خودرو · ساندرو دست دوم · ساندرو · قیمت ساندرو اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید پیش فروش محصول جدید گروه سایپا آغاز خواهد شد - پارس خودرو www.parskhodro.ir/.../n604-پیش-فروش-محصول-جدید-گروه-سایپا-آغاز-... همزمان با شروع فصل پاییز شرکت پارس خودرو پیش فروش محصول جدید ساندرو استِپ وی را آغاز خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی, رضا تقوی- مدیر بازاری و پیشبرد ... رنو ساندرو استپ وی: آغاز ثبت نام از هفته آینده - زومیت www.zoomit.ir/2017/2/8/152149/saundro-step-way-sale/ ۲ روز پیش - رنو ساندرو استپ وی طرفداران بسیاری در ایران پیدا کرده است و بنا به گفته ی معاون بازاری و ... رنو کپچر 2017 پیش فروش اینترنتی می شود ... فروش - سایپا www.saipacorp.com/fa/salepage شرایط پیش فروش اینترنتی خودروی ساندرو استپ وی, 1395/11/20, . شرایط فروش ویژه محصولات تجاری سبک گروه خودروسازی سایپا به مناسبت دهه مبارک فجر ... پیش فروش دوباره رنو ساندرو" استپ وی" (+ج ) - عصر ایران www.asriran.com › صفحه نخست › اقتصادی ۸ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - پیش فروش دوباره رنو ساندرو" استپ وی" (+ج ) ... فروش خودرو ساندرو استپ وی در ماه های بهمن و اسفند از ساعت ده صبح شنبه دهم مهرماه آغاز خواهد شد. ... فروش ماه های بهمن و اسفند، صرفا برای مشتریان و از طریق ثبت نام اینترنتی اعلام شده و ... پیش فروش دوباره رنو ساندرو" استپ وی" از شنبه +جزئیات | ... www.eghtesadonline.com/.../148626-پیش-فروش-دوباره-رنو-ساندرو-اس... ۸ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - پیش فروش دوباره رنو ساندرو" استپ وی" از شنبه +جزئیات ... خودرو ساندرو استپ وی در ماه های بهمن و اسفند از ساعت ده صبح شنبه دهم مهرماه آغاز خواهد شد. اعلام آ ین شرایط فروش فوری، پیش فروش و فروش اقساطی ... eghtesadoma.com/.../اعلام-آ ین-شرایط-فروش-فوری-پیش-فروش-و-فر... ۸ ساعت پیش - شرایط فروش اینترنتی محصولات پارس خودرو ویژه دهه مبارک فجر ... 20 بهمن: اعلام شرایط دور جدید ثبت نام پیش فروش ساندرو استپ وی از 24 بهمن. پارس خودرو ، شرایط فروش نقدی و اقساطی - بانی خودرو www.banikhodro.com › فروش اقساطی خودرو شرایط فروش اقساطی و مشارکتی خودروی ساندرو استپ وی به صورت کاملاً محدود پارس ... شرایط فروش اقساطی و پیش فروش شرکت پارس خودرو(جشنواره فروش اینترنتی ... شرایط جدید پیش فروش رنو ساندرو استپ وی توسط سایپا ... - ... gadgetnews.ir/154400/شرایط-جدید-پیش-فروش-رنو-ساندرو-استپ-وی/ ۲۷ دقیقه پیش - رضا تقی زاده، معاون بازاری و فروش گروه سایپا از آغاز دور جدید پیش فروش رنو ساندرو استپ وی (renault sandero stepway) از روز 24 بهمن 95 ... شرایط فروش رنو ساندرو استپ وی +قیمت و مشخصات | ساتین en.ir › بازار ۲۸ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - ثبت نام فروش فوری و پیش فروش و زمان تحویل ساندرو استِپ وی sandero stepway محصول جدید پارس خودرو از روز شنبه سوم مهرماه ۹۵ در نمایندگی های ... فروش فوری و پیش فروش محصولات پارس خودرو - آذرماه 95 - ... www.iranjib.ir/.../فروش-فوری-و-پیش فروش-محصولات-پارس-خودرو---آذر... ۲۷ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - گروه صنعتی سایپا شرایط ویژه فروش محصولات پارس خودرو را برای آذرماه 95 منتشر نمود. ... شرایط جدید فروش فوری و پیش فروش اینترنتی انواع محصولات پارس خودرو از ساعت 10 ... آغاز فروش خودروی جدید ساندرو استپ وی از روز شنبه. آغاز ثبت نام خودرو ساندرو استپ وی سایپا | رکنا www.rokna.ir/بخش.../243732-آغاز-ثبت-نام-خودرو-ساندرو-استپ-وی-سای... ۲ روز پیش - آغاز ثبت نام خودرو ساندرو استپ وی سایپا ... معاون بازاری و فروش گروه سایپا در این خصوص گفت: با توجه به استقبال ... ثبت نام این خودرو در سطح کشور و افزایش مراجعه به سایت، پیش بینی های لازم ... سانا بازار فروشگاهی آنلاین. آغاز دور جدید ثبت نام خودروی ساندرو استپ وی از سوی سایپا - ... www.iranjib.ir/.../آغاز-دور-جدید-ثبت نام-خودروی-ساندرو-استپ-وی-از-سوی... ۲ روز پیش - معاون بازاری و فروش گروه سایپا گفت: ثبت نام خودرو ساندرو استپ وی سایپا از هفته آینده آغاز خواهد شد. برقراری طرح مجدد پیش فروش "استپ وی" + بخشنامه - ... www.mizanonline.ir/.../برقراری-طرح-مجدد-پیش-فروش-استپ-وی-بخشنا... ۷ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - ... و در راستای افزایش رضایت مندی مشتریان، طرح پیش فروش خودرو ساندرو استپ وی در ماه های بهمن و اسفند از ساعت ده صبح شنبه دهم مهرماه آغاز خواهد شد. ... و اسفند، صرفا برای مشتریان و از طریق ثبت نام اینترنتی اعلام شده و در این ثبت ... ع ها و - آغاز پیش فروش اینترنتی ساندرو استپ وی ... 90wikipedia.mihanblog.com/post/150 ۱۲ ساعت پیش - آغاز پیش فروش اینترنتی ساندرو استپ وی محصول شرکت پارس خودرو ازیکشنبه24بهمن ماه در نمایندگی های گروه خودروسازی سایپا www. فروش اقساطی ساندرو استپ وی sandero stepway - سپند ... https://sepandkhodro.com/فروش.../فروش-اقساطی-ساندرو-استپ-وی-sand... فروش اقساطی ساندرو استپ وی sandero stepway توسط شرکت سپند خودرو. ... ید و رفع نیازهای مشتریان عزیز خودرو های موجود خود را با شرایط اقساطی ارائه می نماید. ... ساندرو اتوماتیک ۴۰ تا ۵۰ درصد مبلغ ارزش اصلی آن را به صورت پیش پرداخت در زمان ... رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک باما - ید خودرو | bama.ir bama.ir › خودرو › رنو ... تا 62 میلیون تومان. ید و فروش رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک از سال 1395 تا 1396. ... حداکثر مبلغ پیش (مثال 10 میلیون و نیم برابر 10.5). حداکثر مبلغ ماهانه ... فروش اقساطی پارس خودرو ویژه دهه فجر (بهمن 95) - جی اس ام www.gsm.ir/news/.../فروش-اقساطی-پارس-خودرو-ویژه-دهه-فجر-(بهمن-95)/ ۲۳ ساعت پیش - پیش فروش اینترنتی ساندرو استپ وی؛ از 11 صبح روز یکشنبه 24 بهمن ماه تا تکمیل ... پیش فروش برلیانس h330 ویژه دهه فجر؛ از 7 بهمن تا تکمیل ظرفیت ... شرایط فروش اقساطی محصولات سایپا ... رنو ساندرو استپ وی ؛ دوباره سلام! شرایط پیش فروش اینترنتی خودروی ساندرو استپ وی - اروند ... arvandplak.ir/91832/شرایط-پیش-فروش-اینترنتی-خودروی-ساندرو.html شرایط پیش فروش اینترنتی خودروی ساندرو استپ وی. جدیدترین اخبار و اطلاعیه های خودرو در کانال تلگرام اروند پلاک t e l e g r a m . m e / a r v a n d p l a k. پیش فروش ساندرو استپ وی از 10 مهر ماه با شرایط جدید - شهر خبر www.shahrekhabar.com/analysis/14750700007433 ۷ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - پیش فروش ساندرون استپ وی از 10 مهر ماه با شرایط جدید - خودرو. ... خبرنامه ویژه ( ید آنلاین). دریافت قیمت خوردو صفر; اطلاعیه های فروش خودروسازان ... پیش فروش مجدد ساندرو استپ وی از 10 مهرماه + شرایط | اسب بخار asbe-bokhar.com/article/.../پیش- فروش-مجدد-ساندرو-استپ وی-از-10-مهر/ معاون بازاری و فروش گروه خودروسازی سایپا از پیش فروش مجدد خودروی رنو ساندرو استپ وی در دهم مهر ماه خبر داد. ... پیش فروش ماه های بهمن و اسفند صرفا برای مشتریان و از طریق ثبت نام اینترنتی اعلام شده بوده ... مرحله دوم فروش ساندرو استپ وی – مهرماه ۹۵. پیش فروش ساندرو استپ وی از 10 مهر ماه با شرایط جدید - جام جم jamejamonline.ir/.../پیش-فروش-ساندرو-استپ-وی-از-10-مهر-ماه-با-شرای... ۷ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - پیش فروش ساندرو استپ وی از 10 مهر ماه با شرایط جدید ... و اسفند صرفا برای مشتریان و از طریق ثبت نام اینترنتی اعلام شده بوده و در این ثبت نام هر ... ۶۰ ثانیه: آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی - آپارات www.aparat.com/.../۶۰_ثانیه%3a_آغاز_پیش_فروش_رنو_ساندرو_است... ۲ روز پیش - ۶۰ ثانیه: آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی. 42. اگر روز گذشته فرصت مطالعه ی تمامی اخبار مهم حوزه ی علمی، خودرو و فناوری را نداشتید در ۶۰ ثانیه ... پیش فروش دوباره رنو ساندرو استپ وی از شنبه جزئیات و ج ... baznashr24.com/search/?q=پیش+فروش...ساندرو+استپ+وی+از... آگهی فروش آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی + ج گروه خودروسازی سایپا ویژه ... افزایش 10 میلیون تومانی قیمت ساندرو استپ وی در بازار/ آغاز فروش اینترنتی ... پیش فروش ساندرو استپ وی ، محصول جدید سایپا آغاز خواهد شد ... www.donyayekhodro.com/.../پیش-فروش-ساندرو-استپ-وی-،-محصول-جد... ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ه .ش. - همزمان با شروع فصل پاییز شرکت پارس خودرو پیش فروش محصول جدید ساندرو استِپ وی را آغاز خواهد کرد. پرشین خودرو | پیش فروش «ساندرو استپ وی» هفته آتی آغاز ... persiankhodro.com/.../پیش-فروش-«ساندرو-استپ-وی»-هفته-آتی-آغاز-م... ۲ روز پیش - پیش فروش «ساندرو استپ وی» هفته آتی آغاز می شود. چاپ ... وی افزود: هموطنان گرامی می توانند تنها از طریق سایت اینترنتی گروه خودرو سازی سایپا به ... آغاز پیش فروش اینترنتی ساندرو استپ وی محصول شرکت ... nedran.blogsky.com/1395/11/21/post-169/ ۱۰ ساعت پیش - نمایندگی های مجاز گروه خودرو سازی سایپا در سراسر کشور آغاز خواهد شد. ... رنو و از با کیفیت ترین محصولات تولیدی شرکت پارس خودرو می باشد آماده ... برقراری طرح مجدد پیش فروش استپ وی بخشنامه - مجله ... jadidtarinha.net/search/?q=برقراری+طرح...پیش+فروش+استپ+وی... آگهی فروش آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی + ج گروه خودروسازی سایپا ویژه ... افزایش 10 میلیون تومانی قیمت ساندرو استپ وی در بازار/ آغاز فروش اینترنتی ... فروش فوری ساندرو استپ وی اقساطی آذر 95 - ایران فراز - اول iranfaraze.ir › خودرو ۲۹ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - 24 ساعت پس از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی توسط سایپا، چند دستگاه از این خودرو فقط ... فروش اینترنتی محصولات گروه خودرو سازی سایپا. asrekhodro - پیش فروش ساندرو استپ وی دهم مهرماه آغاز خواهد شد www.asrekhodro.com/.../پیش-فروش-ساندرو-استپ-وی-دهم-مهرماه-آغاز-خواه... ۷ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - پیش فروش ساندرو استپ وی دهم مهرماه آغاز خواهد شد. عصر خودرو- معاون بازاری ... سایت ید اینترنتی تامین کالا و خدمات شرکت سایپا راه اندازی شد ... فروش 4000 خودرو ساندرو استپ وی در کمتر از 30 دقیقه - فرارو fararu.com/.../فروش-4000-خودرو-ساندرو-استپ-وی-در-کمتر-از-30-دقیق... ۴ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - تقوی گفت: فروش خودرو رنو ساندرو استپ وی که محصول جدید و با کیفیت گروه خودروسازی سایپا است از ساعت 11 روز شنبه 3 مهرماه آغاز شد. ... البته ظرفیت ثبت نام پیش فروش هر نمایندگی در سراسر کشور بصورت مساوی تقسیم شده که با توجه به سرعت ... ۴۴٪ تخفیف مودم قدرتمند 4g ایرانسل، با ۱۰ گیگ اینترنت و. زمان دقیق فروش ساندرو استپ وی اعلام شد - ماشین 3 mashin3.com/fa/news.../زمان-دقیق-فروش-ساندرو-استپ-وی-اعلام-شد.htm... ۲ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - تقوی در خصوص شرایط فروش رنو ساندرو استپ وی افزود: ساندرو استپ وی در مدل اتومات به صورت فروش فوری و پیش فروش و در مدل دستی به صورت پیش فروش به مشتریان محترم ... پارس خودرو فروش اینترنتی ویژه پاییز 95 را آغاز کرد. پارس خودرو شرایط پیش فروش مجدد رنو ساندرو استپ وی را ... www.1616.ir/.../پارس-خودرو-شرایط-پیش-فروش-مجدد-رنو-ساندرو-استپ... ۱۰ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - به ۱۶۱۶، به دلیل استقبال بی نظیر از پیش فروش رنو ساندرو استپ وی از سوی شهروندان و فروش ۴ هزار خودرو در ۳۰ دقیقه شرکت پارس خودرو شرایط ... فروش ویژه محصولات شرکت پارس خودرو (آبان ۹۵) - جوان خودرو www.javankhodro.ir/.../فروش-ویژه-محصولات-شرکت-پارس-خودرو-آبان/ ۲۸ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - فروش پاییزه محصولات شرکت پارس خودرو از روز شنبه 95/8/29 آغاز خواهد شد. ... ساندرو، تندر، پارس تندر و انواع برلیانسh300 در لیست خودروهای پیش فروش قرار گرفته اند. لازم به ذکر است که ب امتیازات بالا در کیفیت محصولات شرکت پارس ... سایپا همچنین در خاتمه افزود: در فروش ویژه مذکور از روش های اینترنتی ... پیش فروش دوباره رنو ساندرو" استپ وی" از شنبه (+جزئیات و ... khabarfarsi.com/u/25845156 ۸ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - پیش فروش دوباره رنو ساندرو" استپ وی" از شنبه (+جزئیات و ج ) ... آغاز فروش رنو تلیسمان شرایط پیش فروش دوباره رنو ساندرو استپ وی +ج قیمت گران ترین و . .... به نشانی اینترنتی www.saipagroup.ir مراجعه و ثبت نام نمایند. سایپا شیراز: پیش فروش اینترنتی خودروی ساندرو استپ وی saipashiraz.ir/sales/1 ۱۱ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - شرایط فروش. پیش فروش اینترنتی خودروی ساندرو استپ وی ... مدل خودرو, نوع فروش, پیش پرداخت, زمان پرداخت, تسهیلات, تاریخ تحویل, قیمت ... شرایط فروش جدید ساندرو استپ وی | کارنت، شبکه اطلاعات و ... carnet.ir/tag/شرایط-فروش-جدید-ساندرو-استپ-وی/ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ه .ش. - رضا تقوی- مدیر بازاری و پیشبرد فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا با اعلام این خبر گفت: از روز شنبه سوم مهرماه پیش فروش ساندرو استِپ ... نهرک اخبار خودرو: شرایط پیش فروش اینترنتی خودروی ساندرو ... https://nahrak.com/.../شرایط-پیش-فروش-اینترنتی-خودروی-ساندرو-اس... آئودی s6 را باید یک سدان قوی و با طراحی مدرن بدانید،خودرویی که در پشت خود نام بزرگترین شرکت خودرو ساز آلمانی دارد و در اصل این مدل را باید برادر کوچک تر آئودی ... شرایط جدید پیش فروش رنو ساندرو استپ وی توسط سایپا ... studioapk.ir/2017/02/.../شرایط-جدید-پیش-فروش-رنو-ساندرو-استپ-وی-... ۲۵ دقیقه پیش - رضا تقی زاده، معاون بازاری و فروش گروه سایپا از آغاز دور جدید پیش فروش رنو ساندرو استپ وی (renault sandero stepway) خبر داد. به گفته ی ... /گزارش خبری/ پیش فروش «ساندرو استپ وی» هفته آتی آغاز ... www.espeli.ir/.../-گزارش+خبری-+پیش+فروش+«ساندرو+استپ+وی»+هف... گزارش خبری/ پیش فروش «ساندرو استپ وی» هفته آتی آغاز می شود. ... آغاز پیش فروش اینترنتی بلیت های جشنواره از /۴بهمن پیش فروش شهرستان ها ... و فروش گروه سایپا گفت: ثبت نام خودرو ساندرو استپ وی سایپا از هفته آینده آغاز خواهد شد. کا رس - فروش ساندرو استپ وی دوباره باز می شود www.carpress.ir › شرایط فروش خودرو ۱۰ ساعت پیش - معاون بازاری و فروش گروه سایپا گفت: ثبت نام خودرو ساندرو استپ وی سایپا از هفته آینده آغاز خواهد شد. ... وی افزود: هموطنان گرامی می توانند تنها از طریق سایت اینترنتی گروه خودرو سازی ... در سطح کشور و افزایش مراجعه به سایت، پیش بینی های لازم در خصوص سهولت دسترسی مشتریان محترم صورت پذیرفته است. آغاز ثبت نام رنو ساندرو استپ وی از هفته آینده | دیجیتال سلام hi01.ir/آغاز-ثبت-نام-رنو-ساندرو-استپ-وی-از-هفته/ 13) پیش فروش رنو ساندرو استپ وی از روز شنبه آغاز میشود - خودرو - شهر خبر ..... با حضور در نمایندگی ها و چه با ثبت نام به صورت اینترنتی نیز پیش بینی شده . شرایط فروش ساندرو استپ وی – دیجیاتو digiato.com/label/شرایط-فروش-ساندرو-استپ-وی/ در دنیا «ساندرو» را با لوگوی «داچیا» می شناسند؛ داچیا نام یک شرکت خودروساز و از زیر مجموعه ها و همکاران شرکت رنوی فرانسه است که به عنوان برند ارزان قیمت و ... شرایط پیش فروش اینترنتی خودروی ساندرو استپ وی | ایران ... www.irangooya.in/شرایط-پیش-فروش-اینترنتی-خودروی-ساندرو/ ۲۰ ساعت پیش - شرایط پیش فروش اینترنتی خودروی ساندرو استپ وی. the post شرایط پیش فروش اینترنتی خودروی ساندرو استپ وی appeared first on اروند پلاک. ثبت نام رنو ساندرو استپ وی + شرایط - نیو1396 www.new1396.ir › دسته بندی نشده ۲ روز پیش - پیش فروش ساندرو استپ وی از ۱۰ مهر ماه با شرایط جدید – جام جم ... و از طریق ثبت نام اینترنتی اعلام شده بوده و در این ثبت نام هر کد ملی تنها یک بار ... شرایط فروش رنو ساندرو استپ وی +قیمت و مشخصات / مجله ... eqms.ir/fa/141301/شرایط-فروش-رنو-ساندرو-استپ-وی-قیمت-و-مش/ ۲۹ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - ثبت نام فروش فوری و پیش فروش و زمان تحویل ساندرو استِپ وی sandero stepway محصول جدید پارس خودرو از روز شنبه سوم مهرماه ۹۵ در نمایندگی های ... آ ین اخبار ساندرو استپ وی - بازدید https://buzdid.ir/tag/ساندرو-استپ-وی آغاز ثبت نام خودرو پرطرفدار ساندرو استپ وی سایپا ... ۶۰ ثانیه: از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا سنسور موبایل سونی با ویژگی ... جام جم آنلاین ۷ روز پیش ۱. فروش اینترنتی محصولات گروه خودرو سازی سایپا https://saipa.iranecar.com/detailsalecondition.aspx نام خودرو, شرایط فروش, قیمت پایه (ریال), انتخاب ... فروش فوری اینترنتی ... پیش فروش اعتباری برلیانس h320 گیرب اتوماتیک/ ویژه دهه فجر تسهیلات 15 میلیونی 3 ...... پیش فروش تک ودیعه ای ساندرو گیرب معمولی / ویژه دهه فجر سود مشارکت ... شرایط جدید پیش فروش رنو ساندرو استپ وی توسط سایپا ... - ... tasna.ir/site-users-link.php?id=2877780 ۱۶ دقیقه پیش - رضا تقی زاده، معاون بازاری و فروش گروه سایپا از آغاز دور جدید پیش فروش رنو ساندرو استپ وی (renault sandero stepway) خبر داد. به گفته ی ... پیش فروش ساندرو استپ وی ، فرآورده جدید سایپا آغاز خواهد شد ... mashin98.ir › اخبار عادی ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ه .ش. - همزمان با آغاز فصل پائیز: همزمان با آغاز فصل پاییز شرکت pars khordro پیش فروش فرآورده جدید ساندرو استِپ وی را آغاز خواهد کرد. به گزارش آگاهی. اعلام شرایط پیش فروش مجدد ساندرو استپ وی از 10 مهرماه 95 - ... www.pelak11.com/.../796-اعلام-شرایط-پیش-فروش-مجدد-ساندرو-استپ-و... اعلام شرایط پیش فروش مجدد ساندرو استپ وی از 10 مهرماه 95 ... تمام متقاضیان، پیش فروش ماه های بهمن و اسفند صرفا برای مشتریان و از طریق ثبت نام اینترنتی اعلام ... جدیدترین شرایط فروش محصولات تندر،ساندرو - دنده 6 dande6.com/55172/جدیدترین-شرایط-فروش-محصولات-تندر،سان.html ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - شرایط فروش اینترنتی محصولات پارس خودرو ویژه دهه مبارک فجر (جشنواره ... سلام فکر میکنم دلیل اعلام ن پیش فروش استپ وی اینه که میخوان ... زمان پیش فروش ساندرو استپ وی اعلام شد - تفسیر نیوز www.tafsir-news.ir/search/?q=زمان+پیش+فروش+ساندرو+استپ+وی... پیش فروش دوباره رنو ساندرو استپ وی از شنبه (+جزئیات و ج ) ... افزایش 10 میلیون تومانی قیمت ساندرو استپ وی در بازار/ آغاز فروش اینترنتی پارس خودرو از شنبه ... رنو ساندرو تحویل فوری - سایت خودرو | bamar.ir bamar.ir/رنو-ساندرو-تحویل-فوری/ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی + ج ... شرایط جدید فروش فوری و پیش فروش اینترنتی انواع محصولات پارسخودرو از ساعت ۱۰ … پیش فروش مجدد ساندرو استپ وی از 10 مهرماه + شرایط - آکا www.akairan.com/havades-akhbar/.../news201692814433044262.html ۷ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - معاون بازاری و فروش گروه خودروسازی سایپا از پیش فروش مجدد خودروی رنو ساندرو استپ وی در دهم مهر ماه خبر داد. شرایط فروش ساندرو استپ وی اعلام شد + قیمت نهایی - فانیگما funigma.com/142735/شرایط-فروش-ساندرو-استپ-وی-پارس-خود ۲ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - ساندرو استپ وی,قیمت ساندرو استپ وی در ایران,شرایط فروش ساندرو استپ وی توسط پارس خودرو ... فروش فوری و پیش فروش ساندرو استِپ وی محصول جدید پارس خودرو از روز شنبه سوم مهرماه ۹۵ در ... درآمد نجومی تا ی یاب های اینترنتی! ۶۰ ثانیه: از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا سنسور ... ... farsi-tech.ir/video/۶۰-ثانیه-از-آغاز-پیش-فروش-رنو-ساندرو-اس/ ۱ روز پیش - ۶۰ ثانیه بخشی ویدیویی در زومیت است که به صورت روزانه در آن مروری خواهیم داشت بر مهم ترین اخبار روز گذشته. اگر امروز برای خواندن مهم ترین اخبار ... افزایش 10 میلیون تومانی قیمت ساندرو استپ وی در بازار/ آغاز ... www.mihania.ir/view/51691.aspx ۲۷ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - ساندرو استپ وی که مدتی است تولید آن توسط پارس خودرو در دو تیپ دستی و ... افزایش 10 میلیون تومانی قیمت ساندرو استپ وی در بازار/ آغاز فروش اینترنتی ... 10 دقیه کلیه خودروها پیش فروش شدند تا زمان ورود به بازار که تفاوت قیمت ... کاهش قیمت بازار ساندرو استپ وی همزمان با افزایش تولید - ... khabarkhodro.com/detail.asp?id=431330 ۶ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - کاهش قیمت بازار ساندرو استپ وی همزمان با افزایش تولید ... مشتریان چه با حضور در نمایندگی ها و چه با ثبت نام به صورت اینترنتی نیز پیش بینی شده ... جدید مختص مشتریان تعریف و در اولین فرصت عرضه و توزیع مجدد آغاز خواهد شد. آغاز پیش فروش “ساندرو استپ وی” سایپا | اقتصاد برتر eghtesadbartar.com › ... › آغاز پیش فروش “ساندرو استپ وی” سایپا ۲ روز پیش - خانه صنعت خودرو آغاز پیش فروش “ساندرو استپ وی” سایپا ... وی افزود: هموطنان گرامی می توانند تنها از طریق سایت اینترنتی گروه خودرو سازی سایپا ... فروش 22 بهمن سایپا | آبتین چت abtinchat.ir/2017/02/01/فروش-22-بهمن-سایپا-2/ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - آغاز فروش اینترنتی خودروها ا خبار تکمیلی قیمت جدید 23 خودرو … دوشنبه 11 بهمن ... شرایط پیش فروش اقساطی محصولات سایپا مدل 96 – بهمن 95 – . ….. ۲ آذر ۱۳۹۵ ه.ش. ..... ثبت نام ساندرو استپ وی 22 بهمن – بازنشر 24. اقتصاد صنعت ... جام نیوز :: jamnews - شرایط پیش فروش دوباره رنو ساندرو ... www.jamnews.ir/detail/news/723046?sk=1 ۱۰ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - ... «استپ وی»+ج . شرایط پیش فروش رنو ساندرو استپ وی از سوی پارس خودرو اعلام شد. ... پرفروش ترین محصولات این هفته فروشگاه آنلاین بامیلو ... شرایط جدید پیش فروش رنو ساندرو استپ وی توسط سایپا ... feedyab.gdn/news/155267 شرایط جدید پیش فروش رنو ساندرو استپ وی توسط سایپا اعلام شد از سایت گجت نیوز دریافت و با ذکر منبع خبر نمایش داده شده است. با توجه به اینکه فید یاب بستر ... بازار سیاه خودرو ساندرو استپ وی - ناطقان nateghan.ir/fa/news/54331 ۶ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - چند روزی است که بازار دلالی و ید و فروش حواله خودروی رنو ساندرو ... خودرو ابتدای هفته جاری فروش و پیش فروش خودروی رنو ساندرو استپ وی را آغاز کرد. ... نسبت به ثبت نام این خودرو در سایت فروش اینترنتی و فروش حواله آن با قیمت ... شرایط پیش فروش رنو ساندرو استپ وی spinews.ir › خودرو ۳ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - spi news | موتور حرفه ای خبرهای آنلاین و لحظه ای ... دریافت قیمت خوردو صفر; اطلاعیه های فروش خودروسازان; ثبت نام فوری با تخفیف خودروها; مقایسه ... ۶۰ ثانیه: از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا سنسور ... miad-rodsar.ir/۶۰-ثانیه-از-آغاز-پیش-فروش-رنو-ساندرو-اس/ ۱ روز پیش - ۶۰ ثانیه: از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا سنسور موبایل سونی با ... it شامل عکاسی، معماری، ابزارهای تازه، موبایل، اینترنت و شبکه، امنیت، ... پیش فروش رنو ساندرو پارس خودرو - آذر 95 » فروش اقساطی خودرو www.irleasing.ir/شرایط-فروش.../فروش.../فروش.../393-ساندروفروش-اق... ۲۸ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - پیش فروش پاییزه رنو ساندرو توسط پارس خودرو ویژه آذر 95 آغاز شد. ... مشتریان اقدام به پیش فروش رنو ساندرو با تحویل فروردین 96 ویژه آذر 95 کرده است. ... خودرو در سراسر کشور و یا وب سایت فروش اینترنتی پارس خودرو مراجعه نمایند. ... پیش فروش هیوندای i20 - کرمان موتور - دی 95 · فروش اقساطی ام وی ام 110 جدید ... فروش فوری رنو ساندرو استپ وی آبان 95 - جدید نیوز - اول jadidenews.ir › خبر ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - رنو ساندرو استپ وی رونمایی و قیمت آن اعلام شد ۶۰۲ · آغاز فروش فوری … ... 2 . پیش فروش ساندرو استپ وی از 10 مهر ماه با شرایط جدید – جام جم آنلاین ... ثبت نام رنو ساندرو - املاک stackoverflow.com.amlaak.click/ثبت-نام-رنو-ساندرو-sheypoor.click-ye... ۹ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - پیش فروش ساندرو استپ وی از ۱۰ مهر ماه با شرایط جدید باجام جم آنلاین معاون بازاری و فروش گروه خودروسازی سایپا از پیش فروش مجدد خودروی رنو ... جزئیات فروش رنو ساندرو استپ وی +ج - صبحانه آنلاین ... sobhanehonline.com/fa/news/.../جزئیات-فروش-رنو-ساندرو-استپ-وی-جد... ۳ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - همزمان با شروع فصل پاییز شرکت پارس خودرو پیش فروش و فروش فوری محصول جدید ساندرو استِپ وی را آغاز کرد. ساندرو استپ وی دوباره عرضه می شود | معاون بازاری و فروش ... www.ghatreh.com/news/nn33885576/ساندرو-استپ-دوباره-عرضه-شود ۷ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - ... فروش گروه خودروسازی سایپا از پیش فروش مجدد خودروی رنو ساندرو استپ وی ... موعد تحویل ماه های بهمن و اسفند امسال از 10 صبح شنبه دهم مهر ماه آغاز خواهد شد. ... اسفند صرفا برای مشتریان و از طریق ثبت نام اینترنتی اعلام شده بوده و در ... ثبت نام ساندرو استپ وی 95 - شیپور www.sheypoor.com › تهران › وسایل نقلیه › خودرو › رنو ۲۵ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - ... خبردار دهگان را راه اندازی کرده ایم، تا علاقه مندان به ید این خودرو در اولین دقایق شروع ثبت نام ساندرو استپ وی در سایت فروش اینترنتی محصولات. شرایط فروش محصولات سایپا دی 95 - رزبلاگ alollah.rozblog.com/tag/شرایط-فروش-محصولات-سایپا-دی-95 فروش اینترنتی محصولات ایران خودروhttp://ikco.iranecar.com/شرایط فروش قطعی دی 95 از . متمم شرایط…,شرایط فروش ... قیمت روز خودرو فروردین 95 نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا فروردین. ..... فروش اقساطی ساندرو استپ وی اقساطی آذر 95 - … سایپا زمان ثبت نام "ساندرو استپ وی" را اعلام کرد+ زمان ... boursepress.ir/.../سایپا-زمان-ثبت-نام-ساندرو-استپ-وی-را-اعلام-کرد-زمان... ۲ روز پیش - معاون بازاری و فروش گروه سایپا زمان ثبت نام خودرو "ساندرو استپ ... در سال 96، فروش این محصول از 24 بهمن ماه ساعت 11 صبح آغاز خواهد شد. ... تقی زاده افزود: هموطنان می توانند تنها از طریق سایت اینترنتی گروه ... و افزایش مراجعه به سایت، پیش بینی های لازم در خصوص سهولت دسترسی مشتریان صورت پذیرفته است. شرکت سایپا فروش ساندرو استپ وی به مناسبت دهه فجر دارد - ... baztabonline.net/search/?q=شرکت...فروش+ساندرو+استپ+وی+به... ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - خودروهایی نظیر تندر90، ساندرو، ساندرو استپ وی، سیمبل، مگان نمونه ای از این خودروها هستند. ... شرکت پارس خودرو از گروه خودروسازی سایپا پیش فروش خودروهای خانواده .... ۲ روز پیش - شرایط فروش اینترنتی محصولات پارس خودرو ویژه دهه ... ۶۰ ثانیه: از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا سنسور ... ... partgap.ir/۶۰-ثانیه-از-آغاز-پیش-فروش-رنو-ساندرو-اس/ ۶۰ ثانیه: از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا سنسور موبایل سونی با ویژگی ... انعکاس سخنان ی در نیویورک تایمز/چگونه ردپای خود را از اینترنت حذف کنیم؟ قیمت خودرو ساندرو استپ وی چند؟ - نمناک namnak.com/قیمت-ساندرو-استپ-وی.p36259 رتبه: ۴ - ‏۳۴ نقد۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ه .ش. - ساندرو استپ وی و قیمت ماشین جدید رنو و شاستی بلند قیمت مناسب داخل ایران در نمناک. شرایط پیش فروش دوباره رنو ساندرو استپ وی | خودرویی khodroei.com › اخبار ۱۰ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - به دلیل استقبال بی نظیر از پیش فروش رنو ساندرو استپ وی از سوی شهروندان و فروش ۴ هزار خودرو در ۳۰ دقیقه شرکت پارس خودرو شرایط فروش جدید ... ۶۰ ثانیه از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا سنسور ... weblog724.gdn/.../۶۰-ثانیه-از-آغاز-پیش-فروش-رنو-ساندرو-استپ-وی-ت... ۶۰ ثانیه از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا سنسور موبایل سونی با ویژگی ... پیش فروش ماه های بهمن و اسفند صرفا برای مشتریان و از طریق ثبت نام اینترنتی ... ۶۰ ثانیه: از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا سنسور ... jadid .xyz/۶۰-ثانیه-از-آغاز-پیش-فروش-رنو-ساندرو-اس/ برچسب ها: ثانیه شمارفروش اقساطی سایپاساندرو اتوماتموبایل هواویعجیب و غریبآغازعجیب ولی واقعیفروشعجیب به انگلیسیموبایل سامسونگسنسور دنده عقباستپ ... پارس خودرو دور دوم پیش فروش رنو ساندرو از سوی آغاز شد - ... saipasearch.com/content-54630.xhtml به اطلاع متقاضیان محترم می رساند، شرایط پیش فروش ساندرو به صورت محدود به شرح جداول ... خودرو · قیمت لاستیک خودرو · نرخ جرائم رانندگی · ید اینترنتی خودرو صفر ... و قرار است از هفته آینده این خودروی هاچ بک که محصول مشترک رنو و پارس خودرو است، به بازار عرضه شود. ... آغاز دور جدید ثبت نام خودروی ساندرو استپ وی از سوی سایپا. ۶۰ ثانیه: از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا سنسور ... ... https://maxon.gigfa.com/۶۰-ثانیه-از-آغاز-پیش-فروش-رنو-ساندرو-اس/ ۱ روز پیش - ۶۰ ثانیه: از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا سنسور موبایل سونی با ویژگی های عجیب. ۶۰ ثانیه: از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا ... شرایط فروش خودرو - شرکت لیزینگ رایان سایپا www.rayansaipa.com/article/p5 محصولات گروه خودرو سازی سایپا. سراتو - دریافت کاتالوگ, پراید ای صد - دریافت کاتالوگ. آریو- دریافت کاتالوگ. تیبا دو - دریافت کاتالوگ. اچ 230 -دریافت ... اعلام زمان عرضه ساندرو استِپ وی | پایگاه خبری تراز www.taraznews.com/content/159232 ۴ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - تراز: همزمان با شروع فصل پاییز شرکت پارس خودرو پیش فروش محصول جدید ساندرو استِپ وی را آغاز خواهد کرد. آغاز ثبت نام خودرو پرطرفدار ساندرو استپ وی سایپا - پایگاه ... peykanpress.ir/3828-آغاز-ثبت-نام-خودرو-پرطرفدار-ساندرو-است.html ۲ روز پیش - معاون بازاری و فروش گروه سایپا گفت: ثبت نام خودرو ساندرو استپ وی ... وی افزود: هموطنان گرامی می توانند تنها از طریق سایت اینترنتی گروه خودرو ... بالای ثبت نام این خودرو در سطح کشور و افزایش مراجعه به سایت، پیش بینی های ... ۶۰ ثانیه: از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا سنسور ... ... khabarsky.gdn/data/92230 اگر روز گذشته فرصتی برای مطالعه ی تمامی اخبار مهم حوزه ی علمی، خودرو و فناوری نداشتید، در ۶۰ ثانیه مهم ترین اخبار را به صورت ویدیویی با شما مرور خواهیم کرد. آغاز ثبت نام رنو ساندرو استپ وی از هفته آینده | وبلاگ 24 - ... blog241.com/weblog/zoomit/1834200 پست با عنوان آغاز ثبت نام رنو ساندرو استپ وی از هفته آینده در این صفحه نمایش داده ... رنو کپچر 2017 پیش فروش اینترنتی می شود چین به بزرگ ترین تولیدکننده ... آغاز ثبت نام خودروی پر طرفدار ساندرو استپ وی سایپا - آفتاب www.aftabir.com/news/article/view/2017/02/08/1629922 ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - معاون بازاری و فروش گروه سایپا گفت: ثبت نام خودرو ساندرو استپ وی سایپا ... وی افزود: هموطنان گرامی می توانند تنها از طریق سایت اینترنتی گروه خودرو ... و افزایش مراجعه به سایت، پیش بینی های لازم در خصوص سهولت دسترسی ... ۶۰ ثانیه: از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا سنسور ... ... bakhabarshoo.com/628079/۶۰-ثانیه-از-آغاز-پیش-فروش-رنو-ساندرو-اس ۶۰ ثانیه بخشی ویدیویی در زومیت است که به صورت روزانه در آن مروری خواهیم داشت بر مهم ترین اخبار روز گذشته. اگر امروز برای خواندن مهم ترین اخبار فرصت نداشتید، در ... ۶۰ ثانیه: از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا سنسور ... ... ghasedakd.ir › اخبار فناوری اینترنت همانند دریاست ، ی که آن را نمی شناسد همانند ی ست که شنا را نمی داند. ... در صورت پیش بینی صحیح تقاضا، فروش پی ل گوگل بیشتر می شد ... ۶۰ ثانیه: از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا سنسور موبایل سونی با ویژگی های ... اخبار فناوری:۶۰ ثانیه: از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی ... hiweb.gdn/index.php/news2794835 ۲۳ ساعت پیش - ۶۰ ثانیه بخشی ویدیویی در زومیت است که به صورت روزانه در آن مروری خواهیم داشت بر مهم ترین اخبار روز گذشته. اگر امروز برای خواندن مهم ترین اخبار ... پیش فروش «ساندرو استپ وی» هفته آتی آغاز می شود - اخبار ... news.parseek.com/url/?id=13572742 ۲ روز پیش - گزارش خبری/ پیش فروش «ساندرو استپ وی» هفته آتی آغاز می شود. ... وی افزود: هموطنان گرامی می توانند تنها از طریق سایت اینترنتی گروه خودرو سازی ... سایت ماشین | ساندرو استپ وی از کنترل بازار خارج شد… - ... www.mashin.ir/mag/10688/ساندرو-استپ-وی-از-کنترل-بازار-خارج-شد/ ۲۹ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - با افزایش قیمت ساندرو استپ وی امروز از سایپا خبر رسید که شرکت پارس خودرو ... و پیشبرد فروش گروه خودروسازی سایپا از آغاز فروش ویژه اینترنتی ... تعادل در بازار پیش فروش ویژه انواع محصولات شرکت پارس خودرو را آغاز خواهد ... آغاز ثبت نام خودرو پرطرفدار ساندرو استپ وی سایپا - خودروکار khodrocar.ir/fa/.../آغاز-ثبت-نام-خودرو-پرطرفدار-ساندرو-استپ-وی-سای... ۲ روز پیش - معاون بازاری و فروش گروه سایپا گفت: ثبت نام خودرو ساندرو استپ وی ... وی افزود: هموطنان گرامی می توانند تنها از طریق سایت اینترنتی گروه خودرو ... بالای ثبت نام این خودرو در سطح کشور و افزایش مراجعه به سایت، پیش بینی های ... آغاز ثبت نام رنو ساندرو استپ وی از هفته آینده www.24khabar.com/.../آغاز-ثبت-نام-رنو-ساندرو-استپ-وی-از-هفته-آینده... معاون بازاری و فروش گروه سایپا گفت: «ثبت نام خودرو ساندرو استپ وی سایپا از ... وی افزود: «هم وطنان گرامی می توانند تنها از طریق سایت اینترنتی گروه خودرو سازی ... و ایام دهه فجر، خودروی رنو کپچر مدل ۲۰۱۷ را به صورت اینترنتی پیش فروش می کند. شرکت کجور اهواز | شرایط فروش kojour.com/sale شرکت کجور اهواز | نمایندگی ۱۹۳ سایپا؛ فروش و خدمات پس از فروش پارس خودرو و سایپا. ... 163, ۱۳۹۵/۰۸/۱۸, پیش فروش نقدی و اعتباری پراید وانت 151, 319138. پیش فروش محصول جدید گروه سایپا آغاز خواهد شد - cars news - ... carsnews.ir › اخبار ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ه .ش. - همزمان با شروع فصل پاییز شرکت پارس خودرو پیش فروش محصول جدید ساندرو استِپ وی را آغاز خواهد کرد. به گزارش پایگاه خبری«کارزنیوز» به نقل ... بررسی تخصصی امکانات رنو ساندر استپ وی - کلیک click.ir/1395/09/22/why-iranian-like-renault-sander/ ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - این خودرو دارای قیافه آفرود و شاسی بلندتر نسبت به رنو ساندرو است و ... خوش ساندرو، نیز گویای پیش بینی کارشناسان بود که ساندرو استپ وی فروش خوبی در بازار ایران داشته باشد. .... قیمت و شرایط امروزی بازار برای رنو ساندرو استپ وی .... چقدر شبکه فروش اینترنتی کشور بعضی وقتها برای گرفتن پول چند تا ... تدبیر - جزئیات فروش رنو ساندرو استپ وی (+ج ) www.tadbirkhabar.com/news/economy/108751 ۳ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - همزمان با شروع فصل پاییز شرکت پارس خودرو پیش فروش و فروش فوری محصول جدید ساندرو استِپ وی را آغاز کرد. ۶۰ ثانیه: از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا سنسور ... ... digifeeder.com/72166/۶۰-ثانیه-از-آغاز-پیش-فروش-رنو/ ۶۰ ثانیه بخشی ویدیویی در دیجی فیدر است که به صورت روزانه در آن مروری خواهیم داشت بر مهم ترین اخبار روز گذشته. اگر امروز برای خواندن مهم. ۶۰ ثانیه: از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا ... - ایده ... iranwebsazan.org/tag/۶۰-ثانیه-از-آغاز-پیش-فروش-رنو-ساندرو-اس/ نوشته شده در اینترنت و شبکه, دسته بندی نشده, گزارش زومیت برچسب خورده با ۱۰ حقیقت جالب در مورد مراسم اسکار, ۶۰ ثانیه: از آغاز پیش فروش رنو ساندرو استپ وی تا ...


مشاهده متن کامل ...
انواع اتصال لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی
درخواست حذف اطلاعات

روش‌های اتصال در ( لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی، لوله های پلی اتیلن تک جداره تحت فشار) با توجه به شرایط فشارهای داخلی و خارجی، آب‌بندی، مقاومت در برابر حرکت‌های طولی، مقاومت در برابر بار ناشی ازپیش راندن یا کشیدن، شرایط کارگذاری و نصب و شرایط تولید ( لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی، لوله های پلی اتیلن تک جداره تحت فشار) متفاوت خواهد بود. اتصال‌ها و لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی  به روش‌های زیر صورت می گیرد.

1 . اتصال‌ لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی به روش جوش لب به لب یا همان weld   

2 . اتصال‌ لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی به روش جوش الکتروفیوژن 
3 . اتصال‌ لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی به روش جوش ا تروژن

4 . اتصال‌ لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی به روش اتصالات مکانیکی یا به عبارتی اتصال با کوپلینگ فشاری


اتصال‌ لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی به روش جوش لب به لب یا همان weld   
این نوع از اتصال لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی ، اتصال حرارتی نیز نامیده می‌شود، در این روش دو سر لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی قبل از اتصال بصورت همزمان حرارت داده می‌شوند. این حرارت توسط صفحه داغ ایجاد می‌شود و دمای صفحة داغ به حدود 210 درجه سانتی گراد می‌رسد. در مرحلة حرارت دهی و خنک بایستی پارامترهای زمان و فشار مکانیکی وارده بر لوله پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی رعایت شوند. این نوع اتصال برای  لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی با قطر خارجی ی ان و ضخامت دیوارة مشابه بکار می‌رود. به دلیل وجود تلرانس در ضخامت دیوارة لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی از نوع اسپیرال که بر اساس قطر داخلی تولید می‌شوند، ممکن است مشکلاتی در هم تراز و اتصال لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی اسپیرال به روش جوش لب به لب، بوجود بیاید.

اتصال‌ لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی به روش جوش الکتروفیوژن
تفاوت اصلی این روش با جوش حرارتی که شرح داده شد در طریقه اعمال حرارت می‌باشد که حرارت از داخل به وسیله بوبین اعمال می‌گردد. در این روش بعد از قرارگیری لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی از قسمت سر آنها در ابتدای یکدیگر، صفحه الکتروفیوژن دور تا دور لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی پیچیده می‌شود، سپس با اعمال جریان برق به بوبین‌های مقاومت حرارتی، سیم پیچ بوبین گرم شده و پلاستیک‌های اطراف خود را ذوب می‌نماید و جوش مناسبی با لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی ایجاد می‌شود. نکته مورد توجه در این جوش جریان برق لازم برای جوشکاری است که باید متناسب  با بوبین‌های الکتریکی اتصالات باشد. سطح لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی قبل از انجام جوشکاری باید با دقت بازرسی شود تا هیچگونه اشی نداشته باشد، نکته دیگر در این روش دقت در آب‌بندی فاصلة بین روی هم آمدگی صفحه الکتروفیوژن و لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی می‌باشد. این روش اغلب در جائیکه هر دو لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی محدود و مهار شده هستند، مثلاً به هنگام تعمیرات لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی و اتصال داخل ترانشه، استفاده می‌شود و یکی از بهترین تکنیک‌های اتصال لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی می‌باشد. لازم به ذکر است نوع بوبین‌های انتخ برای قطعات اتصالی در کیفیت جوش الکتروفیوژن لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی تأثیر زیادی دارد.

اتصال‌ لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی به روش جوش ا تروژن

از این روش معمولاً برای اتصال لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی با سایز بزرگتر از 800 میلیمتر، اتصال لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی به آدمرو و ساخت اتصالات دست ساز استفاده می‌شود. ابتدا لبه‌های دو لایه یا لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی و اتصال توسط سشوار حرارت داده می‌شود سپس توسط دستگاه ا ترودر دستی مواد مذاب پلی‌اتیلن بین دو لبه تزریق می‌شود، تغذیه مواد به شکل مفتول بوده و با کمک کاردک مخصوص شکل می گیرد. در این روش مهارت و دقت جوشکار حائز اهمیت می باشد. جوش ا ترودر بهترین روش اتصال لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی از نظر آب‌بندی و مقاومت مکانیکی می‌باشد ولی این روش نسبت به روش‌های دیگر زمان بیشتری لازم دارد و قابل اجرا در قطرهای کوچک لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی نمی باشد .

 اتصال‌ لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی به روش اتصالات مکانیکی یا به عبارتی اتصال با کوپلینگ فشاری

برخی کارخانه‌های تولیدکننده لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی با سطح داخلی صاف، لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی با قابلیت اتصال مکانیکی تولید می‌کنند که مزیت سهولت در نصب و اجرای سریع کارگذاری این نوع لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی قابل توجه می‌باشد. لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی بصورت شاخه‌های 6 متری ت‌دار یا با کوپلر سرخود جهت اتصال لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی بصورت نری و مادگی و با قابلیت آب‌بند شدن به وسیله جوش و یا واشر لاستیکی و gasket می‌باشند. انتخاب هر یک از روش‌های آب‌بندی بسته به کاربرد  لوله پلی اتیلن دوجداره فاضل ثقلی می‌باشد.

 

منبع: www.ftrgroup.irمشاهده متن کامل ...
فروش درب ضد سرقت
درخواست حذف اطلاعات

درب های دوجداره یو پی وی سی ضد سرقت در بسیاری از ادارات و شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرند. حتی بسیاری از افراد برای خانه های خود از درب های یو پی وی سی ضد سرقت استفاده می نمایند.

یکی از دغدغه های مهم مردم در زندگی داشتن آرامش و محیط زندگی و کاری امن است و با توجه به رشد جمعیت و صنعت ساخت و ساز و مشغله های روزمره شما خواهان داشتن خانه ، ویلا ، محل کار و یا مغازه ای امن هستید تا بتوانید از خود و خانواده و دارائی هایتان به نحو احسن مراقبت کنید.

پنجرها به عنوان یکی از مهمترین نقاط ساختمان می باشند که می توانند محل دسترسی ان و ان به داخل ساختمان ، ویلا ، محل کار و یا مغازه شما باشند و نقش بسیار زیادی را در این زمینه ایفا می کند و با توجه به فرهنگ و وم استفاده از درب و پنجره های دوجداره یو پی وی سی قصد داریم شما را در این مقاله با سیستم درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی ضد سرقت آشنا کنیم و بیان کنیم که لازمه های یک پنجره و یا درب دوجداره یوپی وی سی برای ضد سرقت شدن چیست؟درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی جدا از جزئیات دارای چهار بخش اصلی و مهم می باشد که در بحث ضد سرقت بودن نقش اصلی را ایفا می کنند :پروفیل دوجداره یو پی وی سی، شیشه دوجداره یراق آلات، دستگیره و...

حال به تشریح هر کدام از این اجزا و ویژگی های آن در سیستم های دوجداره یو پی وی سی ضد سرقت می پردازیم:

پروفیل پنجره دوجداره یو پی وی سی به عنوان نگهدارنده کلیه اجزا پنجره (یراق، شیشه،دستگیره و …. ) نقش بسیار مهمی را در این سیستم ایفا می کند، هرچه پروفیل در غالب استانداردهای جهانی تولید شود سیستم ایمنی و ضد سرقت بودن بیشتری خواهد داشت و جدا از این مسئله استفاده از رین فورس (گالوانیزه) مقاوم و استاندارد در ضد سرقت بودن درب یا پنجره یو پی وی سی تاثیر گذار خواهد بود.

همچنین طراحی شرکت تولید کننده در ارتباط با ضد سرقت بودن پنجره دوجداره یوپی وی سی دخیل است برای مثال پنجره دوجداره می بایست طوری طراحی گردد که به راحتی ورود ان را به درون محیط مهیا نسازد و یا همیشه پنجره و یا درب دوجداره یو پی وی سی به گونه ای طراحی گردد که زهوارهای درب یا پنجره (glazing bead) در خارج از محیط داخلی قرار نگیرد زیرا در این صورت به راحتی زهوار را در آورده و به داخل محیط وارد می شود مثلا برای اجرای درب دوجداره یو پی وی سی که به بیرون محیط باز می شود حتما می بایست از پروفیل دوجداره یو پی وی سی بیرون بازشو استفاده کرد، در این ح درب به بیرون باز شده ولی زهوار در در داخل محیط می باشد در نتیجه نمی تواند به زهوار دسترسی داشته باشد.
شیشه دوجداره ضد سرقت:

شیشه به عنوان اصلی ترین متریال تشکیل دهنده یک پنجره دوجداره یوپی وی سی اولین راه و تصمیم گیری برای ورود ان به درون محیط می باشد . قاعدتا یک شیشه تک جداره و یا دوجداره معمولی با اعمال فشار فیزیکی لازم می شکند و شیشه ش ته شده به راحتی دسترسی ان را به دستگیره و در نهایت ورود به محل را مهیا می سازد.

شیشه دوجداره ضد سرقت می تواند به چند گونه باشد که در اینجا به دو نوع کلی موجود که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد میپردازیم: شیشه دوجداره لمینیت شده:در این شیشه لایه بیرونی شیشه از دو لایه شیشه که به وسیله طلقهای pvb (پلی وینیل بوتیرال) هم چسبانیده شده اند ( همانند شیشه جلوی اتوموبیل ) تشکیل شده است و لایه داخلی که به سمت واحد است یک شیشه تکجداره است که می تواند سکوریت ( مقاوم شده) باشد. این شیشه نسبت به شیشه دوجداره معمولی دارای مقاومت مکانیکی بیشتری می باشد و در صورت ش ت دو لایه به هم چسبانیده شده بیرونی، شیشه ها به علت وجود طلق میانی (pvb) بر روی زمین ریخته نخواهد شد و به علت چسبندگی شدید لایه (bvb) میانی ورود ان به داخل با مشکل مواجه خواهد شد.

شیشه دوجداره حرفه ای ضد سرقت و ضدگلوله با نام ویگارد – v-guard: شیشه دوجداره ضد سرقت ویگارد طی یک فرایند طولانی و پیچیده تولید شده و به منظور اطمینان و استحکام و کارایی ، آزمونهای متفاوتی از جمله پرتاب گلوله ف ی با قطر و وزن مشخص از ارتفاع معینی روی آن صورت می پذیرد. همچنین میتوان به خاصیت ضد گلوله بودن انواع این شیشه ها اشاره کرد به طوری که پس از اثابت گلوله به سطح شیشه به هیچ وجه وارد محیط داخلی نمی شود. البته شیشه های دوجداره ضد سرقت و گلوله ویگارد v-guard دارای تنوع و نوعهای مختلف می باشند که می تواند در آنها چندین لایه شیشه با طلق های pvb ، طلق های پلی اورتان و طلق های پلی کربنات استفاده شود. طلق های pvb می توانند ضد سرقت و یا ضد گلوله باشند.
یراق ضد سرقت پنجره دوجداره یو پی وی سی:

یراق به عنوان نگهدارنده پروفیل فریم (frame) و پروفیل بازشو(sash) در یکدیگر نقش بسیار مهمی را در پنجره ایفا می کند. یراق در پنجره دوجداره یو پی وی سی باید به گونه ای طراحی شده باشد که ان تنوانند با هیچگونه وسیله و فشار فیزیکی بر پنجره به داخل محیط ورود پیدا کنند. در یراق آلات با سیستم ضد سرقت پین های قارچی شکل وجود دارد که پس از بسته شدن و چرخاندن دستگیره در پلیت های ضد سرقت درگیر شده و بدین ترتیب مانع ورود ان حتی با استفاده از دیلم و وسائل دیگر به داخل محیط می شود.

همچنین لازم به ذکر است حتما می بایست در پنجره دوجداره یوپی وی سی ضد سرقت ازیراق دو ح ه (tilt & turn) با پینهای قارچی استفاده شود زیرا در پنجره یو پی وی سی با یراق تک ح ه (turn) فقط پینها در یک ضلع وجود دارند آن هم در ارتفاع ضلعی که دستگیره بر روی آن نصب شده است و سه ضلع دیگر پنجره بدون پین و پلیتهای قارچی می باشند، اما در یراق دو ح ه (tilt & turn) ضد سرقت در چهار ضلع پنجره دوجداره یو پی وی سی پین ها و قفل های قارچی وجود دارند که باعث ضد سرقت شدن کامل پنجره های دوجداره یو پی وی سی می شوند.
دستگیره ضد سرقت درب و پنجره یوپی وی سی:

برای محدود ان جهت استفاده و باز درب و یا پنجره دوجداره یو پی وی سی می بایست دستگیره ها به صورت کلید خور باشند تا فعال بودن آن برای دیگران غیر ممکن باشد و فقط مالکین با در دست داشتن کلید امکان باز و بسته درب یا پنجره دوجداره یو پی وی سی را داشته باشند.
فروش درب یو پی وی سی
پنجره ماندگارمشاهده متن کامل ...
انواع یراق آلات پنجره upvc
درخواست حذف اطلاعات

یراق تک ح ه پنجره upvc

۲- یراق دو ح ه پنجره upvc

۳- یراق کشویی پنجره upvc

۴- یراق فول واگنی پنجره upvc

۵- یراق جهت درب upvc

۶- یراق فرانسوی پنجره upvc:مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
شرح مشکلات دیوان ابوالفرج رونی سفارش بیسکوکیک قلبی کیک کوکی با طرح قلب حمله جنگنده های سعودی به بیمارستان الثوره در الحدیده یمن دست کم ۴۶ کشته و زخمی نمونه متن های استشهاد محلی نکته ها و پندها حلوای نسیه listlistبرنامه آباد روستای اجرای برنامه پوستر روز ی مدارس اقلیت های مذهبی در ایران تقدیر و تشکر از نیت خیر خواهانه خانواده های گرامی پور علی برنامه ریزی برنامه ریزی تعیین فرایند برنامه ریزی ریزی فرایند درباره برنامه پاو وینت درباره پاو وینت درباره برنامه ساعت مچی نه پی تی m11900 ال یس چت alexischat آسیب شناسی عدم واکنش در برابر اهانت به ساحت رضا ع درمتینگ اهنگ خوب داری دل میبری ناظم وجنگ میبری سونو خونه هفته سزارین براش بود باید بستری گفته بود ع پیام ویژه هافبک استقلال پس از گ نی برابر ملوان ما بی شناسنامه نیستیم donald trump s inauguration gets the bad lip reading treatment فروش گردوی پکان گردوی سرشار از ویتامین آقای ی از وزارتخانه ات پایین بیا تا با هم راه برویم مجید واشقانی مجری تلویزیون شد
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.