پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 لژیون آقای حشمت جعفری
اسامی ک داهای شورای شهر کرج 96
درخواست حذف اطلاعات

لیست نهایی اسامی تایید صلاحیت شدگان انتخابات شورای شهر کرج 96

1- آقای محمد ابراهیم نژادسر فرزند عذت کد نامزد 1214

- 2 آقای محمدرضا آب روشن فرزند هاشم کد نامزد 1215

- 3 آقای محمدرضا آبش احمدلو فرزند رزاق کد نامزد 1216

- 4 آقای حسن ابوالقاسمی فرزند رضا کد نامزد 1217

- 5 آقای سعید زاده فرزند محمد کد نامزد 1218

- 6 خانم ملیحه آتش کار فرزند محسن کد نامزد 1219

- 7 خانم شهرزاد آثار فرزند امان الله کد نامزد 1221

- 8 آقای ابوالفضل آجرلو فرزند رضا کد نامزد 1224

- 9 خانم زهرا آجورلو مشهور به آجرلو فرزند غلامعلی کد نامزد 1225

- 10 خانم فاطمه آجورلو مشهور به آجرلو فرزند علی اکبر کد نامزد 1226

- 11 آقای فرهاد آجورلو مشهور به آجرلو فرزند براتعلی کد نامزد 1228

- 12 آقای ولی آجورلو فرزند غلامعلی کد نامزد 1229

- 13 آقای حمید احدی کوچه قاضی فرزند محمد کد نامزد 1241

- 14 آقای محمدرضا احسانی نیا فرزند صفرعلی کد نامزد 1242

- 15 خانم فاطمه احمدزاده چقوش فرزند قربانعلی کد نامزد 1245

- 16 آقای بهروز احمدزاده چقوشی فرزند قربانعلی کد نامزد 1246

- 17 آقای محمد احمدوند فرزند ظفر کد نامزد 1247

- 18 آقای مهدی احمدوند فرزند حسین کد نامزد 1248

- 19 آقای احمدی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 1249

- 20 آقای حامد احمدی فرزند میکائیل کد نامزد 1251

- 21 آقای غلامرضا احمدی مشهور به احمدی بختیاری فرزند قدرت اله کد نامزد 1252

- 22 خانم ناهید احمدی اشکفتکی فرزند عبدالعلى کد نامزد 1254

- 23 آقای غلامرضا احمدی بیداخویدی فرزند محمود کد نامزد 1256

- 24 آقای مهدی اخلاقی فرزند چنگیز کد نامزد 1257

- 25 آقای مسعود ادریس عامری فرزند عبدالعباس کد نامزد 1258

- 26 آقای علی اشرف آدینه وند مشهور به على ( آدینه وند) فرزند خلعت على کد نامزد 1259

- 27 آقای حسن رضا آریایی راد فرزند الماس کد نامزد 1262

- 28 خانم الهام اژدری فرزند داود کد نامزد 1264

- 29 آقای مهدی اسدی فرزند مجید کد نامزد 1265

- 30 آقای محمد اسدیان فرزند ایوب کد نامزد 1267

- 31 آقای علیرضا اسفندیاری فرزند على اکبر کد نامزد 1268

- 32 آقای جمال اسکندری فرزند ابراهیم کد نامزد 1269

- 33 آقای فاطمه اسکندری فرزند علی کد نامزد 1271

- 34 آقای محمد اسکندری فرزند عبدالوهاب کد نامزد 1272

- 35 آقای محمدرضا اسکندری مشهور به رضا فرزند عبدالحسین کد نامزد 1274

- 36 آقای نوید اسکندری فرزند حمیدرضا کد نامزد 1275

- 37 خانم نرگس دوست فرزند علی اکبر کد نامزد 1276

- 38 آقای محمد ی فرزند خیبرعلى کد نامزد 1278

- 39 آقای حسین آسوده فرزند حسینعلی کد نامزد 1281

- 40 آقای حسن اصغری فرزند وجیه الله کد نامزد 1282

- 41 آقای سیدمرتضی اعتصامی رنانی فرزند سید مصطفى کد نامزد 1285

- 42 آقای سیدصلاح الدین افتخاری فرزند سید هادی کد نامزد 1286

- 43 آقای حسین آقاعلی خانی فرزند محمد حسن کد نامزد 1287

- 44 آقای سعید اکبرزاده فرزند الله یار کد نامزد 1289

- 45 آقای یعقوب اکبری قره اونه فرزند محمد کد نامزد 1292

- 46 آقای ناجی آل خمیس فرزند عبداله کد نامزد 1294

- 47 آقای قاسم الوندی فرزند حسین کد نامزد 1296

- 48 آقای حسین علی زاده فرزند علی کد نامزد 1297

- 49 خانم فاطمه ی فرزند محمد کد نامزد 1298

- 50 آقای جواد امانی جوان فرزند محمود کد نامزد 1412

- 51 آقای محسن امجدیان فرزند اسداله کد نامزد 1415

- 52 آقای هانی خانی فرزند محمدرضا کد نامزد 1416

- 53 آقای کامبیز ی فرزند نصور کد نامزد 1417

- 54 آقای مجید ی فرزند حسن کد نامزد 1418

- 55 آقای مهران ی فرزند یدالله کد نامزد 1419

- 56 خانم فرشته یان فرزند حسینعلى کد نامزد 1421

- 57 خانم لیلا یان فرزند غلامرضا کد نامزد 1424

- 58 آقای محمود ی نژاد فرزند محمد کد نامزد 1425

- 59 آقای بهمن امین فرزند اسداله کد نامزد 1426

- 60 آقای مجید امین تر فرزند اکبر کد نامزد 1427

- 61 آقای امینی فرزند فیروز کد نامزد 1428

- 62 آقای جعفر امینی فرزند احمد کد نامزد 1429

- 63 خانم شمسی امینی فرزند قربانعلى کد نامزد 1441

- 64 آقای رضا انصاری فرزند معرفت اله کد نامزد 1442

- 65 آقای محمدرضا انصاری فرزند هیبت اله کد نامزد 1445

- 66 آقای محمدرضا انواری فرزند احمد کد نامزد 1446

- 67 آقای رضا انوش فرزند نورعباس کد نامزد 1447

- 68 خانم فاطمه انوشه ئی فرزند فریبرز کد نامزد 1448

- 69 آقای حسن آهنگری فرزند على کد نامزد 1449

- 70 آقای محمد اویسی فرزند حسین کد نامزد 1451

- 71 آقای بهمن ایزدبین فرزند نبی اله کد نامزد 1452

- 72 آقای پیام ایزدی فرزند محمد على کد نامزد 1454

- 73 آقای فرج اله ایلیات مشهور به ایلیات فرزند حبیب اله کد نامزد 1456

- 74 آقای اسداله اینانلو فرزند حسن کد نامزد 1457

- 75 آقای احسان اله اینانلوطایفه یغمرلو فرزند اسماعیل کد نامزد 1458

- 76 آقای غلامرضا ایوبی زاده فرزند براتعلى کد نامزد 1459

- 77 آقای رضا بائی لاشکی مشهور به رضا بایى فرزند فرج اله کد نامزد 1461

- 78 آقای نعمت اله بابا فرزند احمد کد نامزد 1462

- 79 آقای مجید بابائی نسب فرزند فضل اله کد نامزد 1464

- 80 آقای حسین بابازاده مقدم فرزند احمد کد نامزد 1465

- 81 آقای احسان بازگیر فرزند قاسم کد نامزد 1467

- 82 آقای ری بازیاری فرزند اسمعیل مشهوربه خسرو کد نامزد 1468

- 83 آقای محمدصادق باغستانی فرزند عباس کد نامزد 1469

- 84 آقای پرویز باقرنیا فرزند عزیز کد نامزد 1472

- 85 آقای حمید باقری فرزند حسین کد نامزد 1474

- 86 آقای حسین بایمانی فرزند محمد رضا کد نامزد 1475

- 87 آقای ولی اله بخشی فرزند علی اوسط کد نامزد 1476

- 88 آقای جواد بخشی الموتی فرزند مهرعلی کد نامزد 1478

- 89 آقای محمد برادران فرزند حسین کد نامزد 1479

- 90 آقای محمد بزاز فرزند بهرامعلی کد نامزد 1481

- 91 خانم فریده بزنی مشهور به بزن بیرانوند فرزند فتحی کد نامزد 1482

- 92 آقای حمیدرضا بشارت بنفشه ورق فرزند ابراهیم کد نامزد 1484

- 93 خانم حاجیه بشوش فرزند على اکبر کد نامزد 1485

- 94 آقای ناصر بلوری فرزند محمد على کد نامزد 1486

- 95 خانم الهام بنام فرزند حسن کد نامزد 1489

- 96 آقای مهدی بهادری فرزند نادعلى کد نامزد 1491

- 97 آقای رشید بهاروند مشهور به حاج رشید فرزند على کد نامزد 1492

- 98 آقای مهدی بهاری فرزند مظفر کد نامزد 1494

- 99 آقای علی بهرامی فرزند ارسلان کد نامزد 1495

- 100 آقای محمد بهرامی راد فرزند ترابعلى کد نامزد 1496

- 101 آقای احمد بهرامی فرد فرزند عبادالله کد نامزد 1497

- 102 خانم مهین بوالحسنی فرزند قدرت اله کد نامزد 1516

- 103 خانم زهرا بیات فرزند ضیاالدین کد نامزد 1517

- 104 آقای علی بیات فرزند محسن کد نامزد 1518

- 105 خانم سارا بیگدلی فرزند گوهر على کد نامزد 1519

- 106 آقای عباس بیگ زاده فرزند ابوالقاسم کد نامزد 1521

- 107 آقای حسن پارسا فرزند محرمعلی کد نامزد 1524

- 108 آقای فرهاد پارسا فرزند عبدالرضا کد نامزد 1525

- 109 آقای میثم پاشائی فرزند اسمعیل کد نامزد 1526

- 110 خانم مریم پاشازاده فرزند بیژن کد نامزد 1527

- 111 آقای رضا پاکروان فرزند عزت کد نامزد 1528

- 112 آقای رضا پالوانه فرزند نوروز کد نامزد 1529

- 113 خانم ربابه پهلوانی فرزند مجید کد نامزد 1541

- 114 آقای میرطاهر پو رتوی آلانق فرزند سیدابراهیم کد نامزد 1542

- 115 آقای جواد پورسیفی خیمه سری فرزند على عباس کد نامزد 1545

- 116 آقای غلامرضا پورشعبان کتشالی مشهور به شعبانى،شعبان پور فرزند داریوش کد نامزد 1546

- 117 آقای محمدمهدی پورشمسیان هاوشکی فرزند حاج شیخ حسن کد نامزد 1547

- 118 خانم فرحناز پورمظاهری فرزند هاجر کد نامزد 1549

- 119 خانم سایبا وروز فرزند عبدالمجید کد نامزد 1551

- 120 آقای مهرداد پیدائی فرزند موسى کد نامزد 1552

- 121 آقای محمد پیرزاده فرزند محمود کد نامزد 1554

- 122 آقای احمد پیرو فرزند محمود کد نامزد 1556

- 123 آقای سیدمهدی تابع حسینی فرزند سیدعبدالکریم کد نامزد 1557

- 124 آقای جمال تاج الدین فرزند على کد نامزد 1558

- 125 آقای پیمان تحقیقی فرزند على کد نامزد 1559

- 126 آقای بهنام تر تبریزی فرزند فرج کد نامزد 1562

- 127 آقای سیدمحسن تر قریه علی مشهور به ترابى فرزند سید جلیل کد نامزد 1564

- 128 آقای بابک ترکاشوند فرزند فرج الله کد نامزد 1565

- 129 آقای بهرام ترکاشوند فرزند حبیب الله کد نامزد 1567

- 130 آقای پیمان ترکاشوند فرزند محمدجعفر کد نامزد 1568

- 131 آقای سجاد ترکاشوند فرزند ف الدین کد نامزد 1569

- 132 آقای مسعود ترکاشوند فرزند على مراد کد نامزد 1571

- 133 آقای محمدکاظم تفته مشهور به حاج کاظم فرزند محمود کد نامزد 1574

- 134 آقای بهرام تقی زاده فرزند حسینعلی کد نامزد 1575

- 135 آقای ناصر تقی لیواری فرزند خداویردی کد نامزد 1578

- 136 آقای مهدی تمیزی فرزند محبت کد نامزد 1579

- 137 خانم مهری توتونڃیان فرزند عبدالحسین کد نامزد 1581

- 138 آقای نصراله توزنده جانی فرزند محمدعلی کد نامزد 1582

- 139 آقای مجید توصیفیان فرزند اکبر کد نامزد 1584

- 140 آقای یوسف توفیقی فرزند گرز على کد نامزد 1585

- 141 آقای حسین توکلی کرمانی فرزند عزیزاله کد نامزد 1587

- 142 خانم فاطمه جاورانصاری فرزند على کد نامزد 1589

- 143 آقای سعید جدیدی فرزند عباسقلى کد نامزد 1591

- 144 آقای احد جعفرزاده فرزند حسن کد نامزد 1592

- 145 خانم افسانه جعفری فرزند داراب کد نامزد 1594

- 146 آقای بهراد جعفری فرزند مسلم کد نامزد 1595

- 147 خانم سار گم جعفری فرزند سیدحسین کد نامزد 1597

- 148 آقای عباس جعفری فرزند کرم رضا کد نامزد 1598

- 149 آقای علی محمد جعفری مشهور به تقى فرزند محمد کد نامزد 1612

- 150 آقای کامبیز جعفری فرزند على بابا کد نامزد 1614

- 151 آقای محمدصادق جعفری فرزند یدالله کد نامزد 1615

- 152 آقای صادق جعفریان باباکندی مشهور به باباکندی فرزند حسن کد نامزد 1617

- 153 آقای یاور جلائیان صالح فرزند هوشنگ کد نامزد 1618

- 154 خانم سیده جلالی تهران فرزند سید منوچهر کد نامزد 1619

- 155 آقای معین جلالی گلده فرزند عرت اله کد نامزد 1621

- 156 آقای داریوش جلیلی فرزند على سلطان کد نامزد 1624

- 157 آقای حامد جلیلی پور فرزند حسن کد نامزد 1625

- 158 آقای علی جمشیدی فرزند مهدی کد نامزد 1627

- 159 خانم معصومه جهانشاهی مشهور به هلنا فرزند امین کد نامزد 1629

- 160 آقای وحید جهانگیری فرزند پرویز کد نامزد 1641

- 161 آقای یوسف جهانی پورسگزآبادی مشهور به جهانى فرزند رحیم کد نامزد 1642

- 162 آقای سیدمحسن جوادی نیا فرزند سیدناصر کد نامزد 1645

- 163 آقای محمدحسن جوان بخت فرزند عباسعلی کد نامزد 1646

- 164 آقای علی جوانمرد فرزند عزیز کد نامزد 1647

- 165 آقای غلامحسین جوانی فرزند کریم کد نامزد 1648

- 166 آقای علی جودی فرزند یزدان کد نامزد 1649

- 167 آقای امید جودی پستکان فرزند محمد کد نامزد 1651

- 168 آقای سعید جوکار فرزند حمیدرضا کد نامزد 1652

- 169 آقای محمد چایلو فرزند نصرت اله کد نامزد 1654

- 170 آقای محمدرضا چنگیزیان فرزند جهانگیر کد نامزد 1656

- 171 آقای جواد حاجی پورتوران پشتی فرزند غلامرضا کد نامزد 1658

- 172 آقای محمدرضا حاجی زاده فرزند على اکبر کد نامزد 1659

- 173 آقای مهدی حاجی قاسمی فرزند عباس کد نامزد 1661

- 174 آقای علی حاجی کاظم فرزند اکبر کد نامزد 1662

- 175 آقای علیرضا حبیبی فرزند باقر کد نامزد 1665

- 176 آقای ابراهیم حبیبی خلیفه لو فرزند اشرف آقا کد نامزد 1667

- 177 آقای سیدحمید حجازی فرزند سید ابوالفضل کد نامزد 1668

- 178 خانم فریبا حسن پور فرزند على کد نامزد 1671

- 179 آقای حسین حسن نژاددرآباد فرزند غلامحسن کد نامزد 1672

- 180 خانم مهدیه حسنی فرزند محمدعلى کد نامزد 1674

- 181 آقای قادر حسین زاده فرزند یعقوب کد نامزد 1675

- 182 آقای سیدرضا حسینی فرزند سید ناصر کد نامزد 1676

- 183 آقای سیدسعید حسینی فرزند سیدعلی آقا کد نامزد 1678

- 184 آقای سیدمهرداد حسینی فرزند سید ایرج کد نامزد 1679

- 185 خانم سیده معصومه حسینی فرزند سیدحسن کد نامزد 1681

- 186 آقای میرقادر حسینی مشهور به قادرحسینى فرزند میرهاشم کد نامزد 1682

- 187 خانم نسرین حسینی دلجو فرزند رحمت الله کد نامزد 1684

- 188 خانم ندا حشمدار فرزند صدراله کد نامزد 1685

- 189 آقای امید حصیری فرزند محمود کد نامزد 1686

- 190 خانم لیلا حضرتی لیواری مشهور به حضرتى فرزند موسى الرضا کد نامزد 1687

- 191 آقای احسان حق پرست فرزند نادر کد نامزد 1689

- 192 آقای محمد حقی نومندان فرزند حسین کد نامزد 1691

- 193 آقای مهدی حیدری فرزند محمد کد نامزد 1692

- 194 آقای محمدمهدی خادم محترم مشهور به فرشید فرزند اسدالله کد نامزد 1695

- 195 آقای شایان خاک مردان فرزند ابوالقاسم کد نامزد 1697

- 196 آقای عباس خانی شکراب فرزند ه ل کد نامزد 1698

- 197 آقای محسن خدابخشی فرزند علی کد نامزد 1712

- 198 آقای اباذر خد ن مشهور به حاج اباذر فرزند داوود کد نامزد 1714

- 199 خانم فرشته خد ن فرزند داود کد نامزد 1715

- 200 آقای محمد خد ن فرزند نصراله کد نامزد 1716

- 201 آقای مازیار خدادادیان فرزند مسعود کد نامزد 1718

- 202 خانم شیرین خدایار فرزند عباس کد نامزد 1719

- 203 آقای محسن خدری فرزند محمدرضا کد نامزد 1721

- 204 آقای علیرضا اسانی فرزند معصومعلى کد نامزد 1724

- 205 آقای محسن اسانی فرزند غلامرضا کد نامزد 1725

- 206 آقای محمدعلی خزائی پور فرزند ناصر کد نامزد 1727

- 207 آقای رحیم خستو فرزند على اصغر کد نامزد 1728

- 208 آقای محمدحسین خسروی فرزند رضا کد نامزد 1729

- 209 آقای سعید خلج فرزند علی کد نامزد 1742

- 210 آقای فرهاد خلج فرزند على اکبر کد نامزد 1745

- 211 آقای رضا خلیلی آذر فرزند غلامحسین کد نامزد 1746

- 212 آقای محمدحسین خلیلی اردکانی فرزند محمد کد نامزد 1747

- 213 آقای میثم خوانین زاده فرزند حسین کد نامزد 1749

- 214 آقای اکبر خوشه کار فرزند عیسى کد نامزد 1751

- 215 آقای حسین دائمی فرزند عباس کد نامزد 1752

- 216 آقای حسین داداش پور فرزند على کد نامزد 1754

- 217 آقای محمود دادگو فرزند ابوالقاسم کد نامزد 1757

- 218 آقای یزدان دانشور فرزند فضل على کد نامزد 1758

- 219 آقای کامبیز درشته فرزند رضا بالا کد نامزد 1761

- 220 خانم زهرا درکی فرزند على اکبر کد نامزد 1762

- 221 آقای مهدی درویش فرزند یحیى کد نامزد 1764

- 222 آقای مسعود دری فرزند فرهنگ کد نامزد 1765

- 223 آقای مرتضی دسترسی فرزند صادق کد نامزد 1767

- 224 خانم سارا دشت گرد فرزند حاج على کد نامزد 1768

- 225 آقای مهدی دهقانکار فرزند محمد على کد نامزد 1769

- 226 آقای محمدحسین دهقانی بنادکوکی فرزند رمضان کد نامزد 1771

- 227 آقای ناصر دهقانی سانیج فرزند اسداله کد نامزد 1772

- 228 آقای مهدی دوستی نیا فرزند طیب علی کد نامزد 1774

- 229 آقای غلام تی فرزند یوسف کد نامزد 1775

- 230 آقای مرتضی دیانت فرزند حسین کد نامزد 1776

- 231 آقای حسن دین محمدی فرزند عیوض کد نامزد 1778

- 232 آقای محمد ذوالقدر فرزند رستم کد نامزد 1781

- 233 آقای محمدمهدی ذوالنوری فرزند محمدعلی کد نامزد 1782

- 234 آقای محسن رئیسی فرزند ناصر کد نامزد 1784

- 235 آقای مهدی راست روش فرزند على محمد کد نامزد 1785

- 236 آقای محسن رجبی فرزند احمد کد نامزد 1786

- 237 آقای علی رحمانی فرزند سبزعلی کد نامزد 1789

- 238 آقای حسین رحمتی کیا مشهور به محسن رحمتى فرزند مصطفی کد نامزد 1791

- 239 آقای حسین رحیملوی اقدم مشهور به رحیملو فرزند على کد نامزد 1792

- 240 آقای رسول رستمی فرزند فرزاله کد نامزد 1794

- 241 خانم سیما رستمی فرزند ف الدین کد نامزد 1795

- 242 آقای حمیدرضا رستمی گوهردانی فرزند محمدعلى کد نامزد 1796

- 243 آقای احد رسولی فرزند اژدر کد نامزد 1797

- 244 آقای رشتبری هاوستینی فرزند ولى کد نامزد 1798

- 245 آقای داود رشیدی فرزند ذکرعلى کد نامزد 1814

- 246 خانم مرضیه رشیدی فرزند محمدرضا کد نامزد 1815

- 247 خانم اقدس رضائیان فرزند محمد على کد نامزد 1816

- 248 آقای غلامعلی رضاقلی فرزند یوسف کد نامزد 1817

- 249 آقای عبدالرضا رضوانی فرزند محمد کد نامزد 1819

- 250 آقای حجت رفیعی پور فرزند محمد مهدی کد نامزد 1821

- 251 آقای رحمان رمضانی فرزند مسلم کد نامزد 1825

- 252 آقای علیرضا رنجبرجمال آبادی فرزند غلامرضا کد نامزد 1826

- 253 آقای فریدون روحی سلوط فرزند یوسف کد نامزد 1827

- 254 آقای احمد روحی مقدم مشهور به - فرزند نبی اله کد نامزد 1828

- 255 آقای رامین روستاآزاد فرزند بهروز کد نامزد 1829

- 256 آقای علیرضا روستاکاری فرزند محمدعلى کد نامزد 1841

- 257 آقای کورش رومیانی محمودی فرزند نوری کد نامزد 1842

- 258 آقای حسین زارع فرزند احمد کد نامزد 1845

- 259 آقای عباس زارع فرزند رمضان کد نامزد 1846

- 260 آقای محمدرضا زارع نژاداشکذری فرزند بمانعلى کد نامزد 1847

- 261 آقای حسین زارع نیری فرزند على محمد کد نامزد 1848

- 262 خانم فرشته زارعی فرزند اسکندر کد نامزد 1849

- 263 آقای عرفان الدین زرنوشه فراهانی مشهور به عرفان زرنوشه فراهانى فرزند علی کد نامزد 1852

- 264 آقای کریم زعفرانی تبریزی فرزند عبدالرحیم کد نامزد 1854

- 265 آقای علی زکی زاده قریه علی فرزند حسین کد نامزد 1856

- 266 آقای علی زکی زاده قریه علی فرزند نجات کد نامزد 1857

- 267 خانم فاطمه زنگنه فرزند محم ی کد نامزد 1858

- 268 خانم رعنا ساسانی فرزند اسفندیار کد نامزد 1861

- 269 خانم حمیرا ساعی نیا فرزند عباس کد نامزد 1864

- 270 آقای مسعود ت اف مشهور به ت اف فرزند محمود کد نامزد 1865

- 271 آقای مهدی سالاری عرب فرزند على کد نامزد 1867

- 272 آقای مهدی سبحانی فرزند لطیف کد نامزد 1868

- 273 آقای سیدمحمد سجادیان فرد فرزند سید على محمد کد نامزد 1869

- 274 آقای سیدعباس سدیدی فرزند سید ابوالفضل کد نامزد 1871

- 275 آقای خسرو سرحدی فرزند عباس کد نامزد 1874

- 276 آقای شیرزاد سرحدی فرزند شاداله کد نامزد 1875

- 277 آقای لیاقت علی ی مهرآبادی فرزند ابوتراب خان کد نامزد 1876

- 278 آقای علی اکبر سرمدی سیفی فرزند علی کرم کد نامزد 1878

- 279 آقای آرش سعادت جو فرزند فرهاد کد نامزد 1879

- 280 آقای مصطفی سعیدی سیرائی مشهور به سعیدی فرزند مستعلی کد نامزد 1881

- 281 آقای محمدعلی سقای طوسی فرزند محمدحسن کد نامزد 1882

- 282 آقای منوچهر سلطانی فرزند کریم اله کد نامزد 1884

- 283 خانم طاهره سلیمانخانی فرزند عبدالله کد نامزد 1885

- 284 آقای مهدی سلیمانی فرزند عبدالله کد نامزد 1886

- 285 آقای اکبر سلیم نژاد مشهور به هشترودی فرزند ابراهیم کد نامزد 1887

- 286 آقای حمزه علی سلیمی فرزند هاشم کد نامزد 1889

- 287 آقای شایان سنجریان فرزند محمد کد نامزد 1891

- 288 آقای فرهاد سهراب لو فرزند عبدالرضا کد نامزد 1892

- 289 آقای علی عمران سولقانی فرزند رحمان کد نامزد 1894

- 290 آقای سیدمسلم سیداخلاقی فرزند سیدحجت اله کد نامزد 1895

- 291 آقای مسعود شاددل فرزند فریبرز کد نامزد 1896

- 292 خانم ناهید شاه بیگلو فرزند احمدعلى کد نامزد 1898

- 293 آقای قایین شاهعلی فرزند خیرالله کد نامزد 1912

- 294 آقای مصطفی شاه وردی ئی فرزند محمد کد نامزد 1914

- 295 آقای سالار شایان مهر فرزند شاهرخ کد نامزد 1915

- 296 خانم سیمین شخصی توکلیان فرزند غلامرضا کد نامزد 1916

- 297 آقای وحیدرضا شرف خان مشهور به شرفخانى فرزند مجید کد نامزد 1917

- 298 آقای غلامرضا شریعت زاده فرزند محمد کد نامزد 1918

- 299 آقای ناصر شریفی مطلق فرزند نادعلى کد نامزد 1924

- 300 آقای شهرام شریفی ویسمانی فرزند احمد کد نامزد 1925

- 301 آقای مهران شعبان زاده بلالمی فرزند اسمعیل کد نامزد 1926

- 302 آقای سعید شعبانی فرزند علی کد نامزد 1927

- 303 آقای محمودعلی شعبانی خلج مشهور به عباس فرزند شکرالله کد نامزد 1928

- 304 آقای رضا شکوری مشهور به علیرضا فرزند محمدنقی کد نامزد 1929

- 305 آقای محمدعلی شماخی فرزند رحمت اله کد نامزد 1941

- 306 آقای بهنام شنوائی اصل فرزند شاهپور کد نامزد 1942

- 307 خانم رضوان شهبان فرزند محمد کد نامزد 1945

- 308 آقای قاسم شهیدی فرزند عابدین کد نامزد 1946

- 309 آقای نادر شیخ سیردانی فرزند نادر کد نامزد 1947

- 310 خانم سمیه شیخی فرزند علی رضا کد نامزد 1948

- 311 آقای نادر محمدآباد فرزند محمد مهدی کد نامزد 1949

- 312 آقای محمدایوب شیرزادی فرزند مجید درضا کد نامزد 1951

- 313 آقای ناصر شینی مقدم فرزند ناصر کد نامزد 1952

- 314 آقای محسن صادق پورفرج فرزند کیان کد نامزد 1956

- 315 آقای علی صادقی فرزند رجبعلى کد نامزد 1957

- 316 آقای علیرضا صادقی فرزند مسعود کد نامزد 1958

- 317 آقای میرزاامین صادقی جورکاسری فرزند ادریس کد نامزد 1959

- 318 آقای مهدی صالحی قرامحمدی فرزند قربانعلى کد نامزد 1961

- 319 خانم زهرا صباحی مهر فرزند گنجعلى کد نامزد 1962

- 320 آقای صبوری فرزند صفى اله کد نامزد 1964

- 321 آقای جلیل صداقت فرزند مصطفى کد نامزد 1965

- 322 آقای محمدمحسن صدر فرزند نورالدین کد نامزد 1967

- 323 آقای عزیز صدرنژاد فرزند على کد نامزد 1968

- 324 آقای مهدی صدوقی فرزند بهمن کد نامزد 1969

- 325 آقای آرش صدوقی نژاد فرزند عظیم کد نامزد 1971

- 326 آقای میرابراهیم صدیق مشهور به صدیق فرزند میرمحمود کد نامزد 1972

- 327 آقای علی صدیقی فرزند رضا کد نامزد 1974

- 328 آقای سیدمحمدجواد صدیقی فرزند سید اسماعیل کد نامزد 1975

- 329 آقای محمد صفائی فرزند على کد نامزد 1976

- 330 خانم مرضیه صفری ازنی فرزند حسین کد نامزد 1978

- 331 آقای مجتبی صمدی فرزند اسدالله کد نامزد 1979

- 332 آقای محمدجواد صمدی فرزند رجبعلی کد نامزد 1981

- 333 آقای مجید صیدی قمشه مشهور به قمشه ای فرزند حسین کد نامزد 1984

- 334 آقای کمال طارمی فرزند شمس الدین کد نامزد 1985

- 335 آقای مهدی طالبی فرزند على اکبر کد نامزد 1986

- 336 آقای سیدعلی طاهرزاده فرزند سید داوود کد نامزد 1987

- 337 آقای مصطفی طاهری فرزند علی پناه کد نامزد 1989

- 338 آقای صمد طلوعی فرزند محمد کد نامزد 1991

- 339 آقای طهماسبی فرزند اسداله کد نامزد 1994

- 340 آقای علی اکبر طهماسبی فرزند محمد کد نامزد 1995

- 341 خانم مهناز عابدینی فارس فرزند فیروز کد نامزد 1997

- 342 آقای یوسف عباس آبادی فرزند على کد نامزد 1998

- 343 آقای امین عباس زاده فرزند میرزا احمد کد نامزد 2112

- 344 آقای رضا عباس زاده فرزند اژدر کد نامزد 2114

- 345 آقای حسام عباسی مشهور به عباسى فرزند زین العابدین کد نامزد 2115

- 346 آقای بهنام عباسی فرزند حسین کد نامزد 2116

- 347 آقای حمید عباسی فرزند علیرضا کد نامزد 2117

- 348 خانم زینب عباسی فرزند صف قلى کد نامزد 2118

- 349 خانم _______مهسا عباسی فرزند قارداشعلى کد نامزد 2124

- 350 خانم نسرین عباسی طهرانی فرزند مصطفى کد نامزد 2125

- 351 آقای محمدعلی عبدالهی فرزند جبرائیل کد نامزد 2126

- 352 آقای محمدجمال عبدی فرزند على کد نامزد 2127

- 353 آقای علی عرب فرزند قنبر على کد نامزد 2128

- 354 آقای عرب علیخانی فرزند علی کد نامزد 2129

- 355 آقای سیدحمید عربی فرزند سید حسن کد نامزد 2141

- 356 آقای حامد عرفانی فرزند حمید کد نامزد 2142

- 357 آقای حسن عزتی فرزند قربانعلی کد نامزد 2146

- 358 آقای سهراب عزیزاللهی فرزند حسین کد نامزد 2147

- 359 آقای اکبر عسکری فرزند مهدی کد نامزد 2148

- 360 آقای غلامرضا عسکری فرزند احمد کد نامزد 2149

- 361 خانم فاطمه عسکری ورکی فرزند اسحق کد نامزد 2151

- 362 آقای مرتضی عسگرانی فرزند محمد اسماعیل کد نامزد 2152

- 363 آقای سیدرضا عسگریان فرزند سید باقر کد نامزد 2154

- 364 آقای رضا عسگری گرمی فرزند عیسی کد نامزد 2156

- 365 آقای سیاوش عطائی فرزند محمد کد نامزد 2157

- 366 خانم سیده صدیقه عظیمی نیا مشهور به پریسا فرزند سید محمد رضا کد نامزد 2158

- 367 آقای علی علمدار فرزند على اکبر کد نامزد 2159

- 368 آقای ابراهیم علمی قرجه قیا فرزند معصومعلی کد نامزد 2161

- 369 آقای کیوان علیا مشهور به حسین فرزند تقى کد نامزد 2162

- 370 آقای جواد علی اکبری صومعه فرزند قربانعلی کد نامزد 2164

- 371 آقای محمد علی بخشی مشهور به بخشى فرزند علیرضا کد نامزد 2165

- 372 خانم صاحبه علیجانی فرزند جهانفر کد نامزد 2168

- 373 آقای غلامرضا علی حسینی فرزند سهراب کد نامزد 2169

- 374 آقای رضا علی زاده فرزند محمد رضا کد نامزد 2171

- 375 آقای حسین علی محمدی فرزند على کد نامزد 2172

- 376 خانم شهناز علی میرزائی مشهور به میرزایى فرزند على میرزا کد نامزد 2174

- 377 آقای شاپور علی نژاد فرزند حسینعلی کد نامزد 2175

- 378 خانم مهناز علی نژاد فرزند محمدحسین کد نامزد 2176

- 379 آقای سیدناظم علینقی فرزند سید کامیاب کد نامزد 2178

- 380 آقای حمید عمرانی فرزند على کد نامزد 2179

- 381 آقای علی اکبر عینی فرزند رضا کد نامزد 2181

- 382 خانم لیلا غفارزاده مرقی فرزند محمد کد نامزد 2182

- 383 آقای بهرام فرزند نصرت الله کد نامزد 2184

- 384 آقای حجت اله غلامرضائی فرزند فضل الله کد نامزد 2185

- 385 آقای فرهاد غلامی فرزند محمد کد نامزد 2186

- 386 خانم عاطفه غلامی سیکارودی فرزند جلال کد نامزد 2187

- 387 خانم سمانه غیاثوند فرزند عباس کد نامزد 2189

- 388 آقای سیدنجم الدین فاطمی مشهور به سید نوید فرزند سیدعزیز کد نامزد 2192

- 389 آقای محمد فتاحی فرزند سیف اله کد نامزد 2194

- 390 آقای وحید فخاریان فرزند محمد باقر کد نامزد 2197

- 391 آقای سیدضیاء ف آبادی فرزند سید احمد کد نامزد 2198

- 392 خانم غزاله فراهانی فرزند محمدحسن کد نامزد 2414

- 393 آقای میلاد فرحیدری فرزند غلامحسین کد نامزد 2415

- 394 آقای رضا فرخی فرزند اسماعیل کد نامزد 2416

- 395 آقای ابراهیم فردی فرزند قربانعلى کد نامزد 2417

- 396 آقای علی فرشی دوستی حق فرزند جعفر کد نامزد 2418

- 397 آقای محمدصالح فرمهینی فراهانی فرزند سیامک کد نامزد 2419

- 398 خانم رقیه فریدی غرقه فرزند اصحاب على کد نامزد 2421

- 399 آقای سیاف فلاح نسیمی فرزند نوروز على کد نامزد 2425

- 400 آقای علیرضا فولادی فرزند براتعلى کد نامزد 2426

- 401 خانم سمیه فیروزبخت فرزند محمدرضا کد نامزد 2427

- 402 آقای مجید فیروزبخت فرزند داود کد نامزد 2428

- 403 آقای سعید فیروزگاه فرزند رحمت اله کد نامزد 2429

- 404 آقای سیدمرتضی فیض اردکانی فرزند سید محمود کد نامزد 2441

- 405 آقای فاضل فیضی فرزند نعمت الله کد نامزد 2442

- 406 آقای غفور قاسم پور فرزند اسماعیل کد نامزد 2445

- 407 آقای آرمین قاسمی فرزند حسنعلى کد نامزد 2446

- 408 آقای وحید قاسمی وند فرزند رستمعلى کد نامزد 2448

- 409 آقای محمداسماعیل قاصدی فرزند محمدجواد کد نامزد 2449

- 410 آقای حسین رضا قبادی فرزند على کد نامزد 2451

- 411 آقای فرشاد قبادی فرزند محمدرضا کد نامزد 2452

- 412 آقای مهرعلی قبادی فرزند هاشم خان کد نامزد 2454

- 413 آقای باب اله قدسی فرزند حسین کد نامزد 2456

- 414 آقای رضا قربانی فرزند غلامرضا کد نامزد 2458

- 415 آقای هادی قربانی فرزند بهارعلى کد نامزد 2459

- 416 آقای قربانی بیدرونی فرزند جمشید کد نامزد 2461

- 417 خانم فرزانه قره لو فرزند اضغر کد نامزد 2464

- 418 آقای حمیدرضا قلی پور فرزند منوچهر کد نامزد 2465

- 419 خانم سمیه قلیخانی فرزند عباس کد نامزد 2468

- 420 آقای فرید قمری گنبد فرزند یداله کد نامزد 2469

- 421 آقای بهروز قنادی فرزند محمود کد نامزد 2471

- 422 آقای احمدعلی قنبرهراتی مشهور به احمد هراتى فرزند عزت ا.. کد نامزد 2474

- 423 خانم فاطمه قنبری فرزند سهلعلى کد نامزد 2475

- 424 آقای علی قهرمان فرزند فرضعلى کد نامزد 2476

- 425 خانم مریم قهرمانی صارم فرزند علی کد نامزد 2478

- 426 خانم مریم قورچیان فرزند على کد نامزد 2479

- 427 خانم مرضیه قورچی بیگی مشهور به بیگى فرزند ذکریا کد نامزد 2481

- 428 آقای حامد کائدی چول م مشهور به حسنوند فرزند شمس اله کد نامزد 2482

- 429 آقای محمدرضا کارگر مشهور به رضا کارگر فرزند حسن کد نامزد 2484

- 430 خانم مریم کاظمی فرزند محرمعلی کد نامزد 2485

- 431 آقای جلیل کاظمی قدس فرزند نعمت اله کد نامزد 2486

- 432 آقای جواد کاویانی فرزند داریوش کد نامزد 2487

- 433 آقای سجاد کاویانی فرزند داریوش کد نامزد 2489

- 434 آقای مجید کاویانی فرزند محمد علی کد نامزد 2491

- 435 آقای محمدرسول کدیور فرزند مجید کد نامزد 2492

- 436 خانم معصومه کردعلی پورکوجل فرزند مظفر کد نامزد 2494

- 437 آقای اصغر کردعلی وند مشهور به کولیوند فرزند محمدخان کد نامزد 2495

- 438 آقای محمد کرم آشتیانی فرزند علی رضا کد نامزد 2496

- 439 آقای مرتضی کرمی فرزند نصرالله کد نامزد 2497

- 440 آقای عباس کریمائی فرزند فرهنگ کد نامزد 2498

- 441 آقای محمد کریم زاده گان فرزند حسین کد نامزد 2512

- 442 آقای سیف اله کریمی فرزند رفیع کد نامزد 2514

- 443 آقای مجتبی کریمی فرزند معراجعلی کد نامزد 2515

- 444 آقای مرتضی کریمی فرزند عباس کد نامزد 2516

- 445 آقای هوشنگ کریمی فرزند کرم کد نامزد 2517

- 446 آقای جعفر کریمیان فرزند على اکبر کد نامزد 2519

- 447 آقای محمد کریمی رزکانی فرزند کریم کد نامزد 2521

- 448 آقای مهدی کریمی رزکانی فرزند حکمت اله کد نامزد 2524

- 449 آقای محمدرضا کشاورز فرزند روح اله کد نامزد 2526

- 450 آقای حمیدرضا کلهر فرزند فیض اله کد نامزد 2528

- 451 آقای یداله کمالی دهقان فرزند صفر کد نامزد 2529

- 452 آقای قربان کوهستانی فرزند قربان کد نامزد 2541

- 453 آقای وحید کیاحیرتی فرزند مسلم کد نامزد 2542

- 454 آقای روح اله کیان فرزند زکى کد نامزد 2545

- 455 آقای مسعود کیان فرزند مناف کد نامزد 2546

- 456 آقای محمود کیانی هرچگانی فرزند چراغلی کد نامزد 2548

- 457 خانم شیوا کیوان پناه مارالانی فرزند رسول کد نامزد 2549

- 458 آقای سیامک گلستانی نژاد فرزند عشق علی کد نامزد 2554

- 459 آقای علی گلوند مشهور به کلیوند فرزند محمد کد نامزد 2556

- 460 خانم فتانه گماری فرزند مرتضى کد نامزد 2557

- 461 آقای فرهاد لازمی فرزند زیداله کد نامزد 2558

- 462 خانم نسرین لازمی ونجانی فرزند رجب کد نامزد 2559

- 463 آقای محمدرضا لامعی رامندی فرزند علی کد نامزد 2561

- 464 آقای جعفر لطفی فرزند نبی اله کد نامزد 2562

- 465 خانم نسترن لفافڃی فرزند محمدحسین کد نامزد 2564

- 466 آقای محمدحسین لنگوری فرزند شاهپور کد نامزد 2565

- 467 آقای علیرضا متانی مشهور به حاج علی فرزند اسداله کد نامزد 2567

- 468 آقای حمید مجدی فرزند یزدانقلى کد نامزد 2568

- 469 آقای مجید مجدی فرزند عبدالله کد نامزد 2569

- 470 آقای سیدامید محبوبیان فرزند سید ایوب کد نامزد 2571

- 471 آقای انوشیروان محر مشهور به شیروان فرزند لقمان کد نامزد 2572

- 472 آقای محمد محسنی گرده کوهی فرزند حسن کد نامزد 2574

- 473 خانم حمیده محمدزاده تیتکانلو فرزند غلامحسین کد نامزد 2575

- 474 آقای مهدی محمدسلطانی مشهور به مهدی سلطانى فرزند غلامحسین کد نامزد 2576

- 475 آقای حسین محمدی فرزند محمد کد نامزد 2578

- 476 آقای داود محمدی فرزند اروجعلى کد نامزد 2579

- 477 آقای سیدسالار محمدی فرزند سیدنجف کد نامزد 2581

- 478 آقای فرهاد محمدی فرزند غلامحسین کد نامزد 2584

- 479 آقای محمدی پور فرزند اکبر کد نامزد 2586

- 480 آقای پدرام محم ف فرزند سعید کد نامزد 2587

- 481 آقای مصطفی محمدی وندخوشخو فرزند على کد نامزد 2589

- 482 آقای بهنام محمودی فرزند یعقوب کد نامزد 2591

- 483 آقای پژمان مخبرریزی فرزند شاپور کد نامزد 2592

- 484 خانم نرجس سادات مدرسی راد فرزند سیدعلى کد نامزد 2594

- 485 آقای داود مدیرفلاح فرزند اکبر کد نامزد 2595

- 486 آقای رزاق مرادی فرزند افضلعلى کد نامزد 2596

- 487 آقای محمد مرادی فرزند محمد کد نامزد 2597

- 488 آقای مهدی مرادی فرزند آدشیرین کد نامزد 2612

- 489 آقای مجتبی مرادی اسلمرز فرزند ناصر کد نامزد 2615

- 490 آقای مهرداد مزینی فرزند محمد على کد نامزد 2616

- 491 آقای حمید مسعودی فرزند قدرت اله کد نامزد 2617

- 492 آقای سعید مسعودی راد فرزند محمد على کد نامزد 2618

- 493 آقای علی مسلمی فرزند محمود کد نامزد 2619

- 494 آقای محمدکاظم مشتری فرزند على اکبر کد نامزد 2621

- 495 خانم اعظم السادات مصطفوی مشهور به مژگان فرزند احمد کد نامزد 2624

- 496 آقای علی مصطفوی فرزند محمود کد نامزد 2625

- 497 آقای مرتضی مصلحی فرد فرزند حبیب اله کد نامزد 2627

- 498 خانم محبوبه معصومی فرزند داود کد نامزد 2628

- 499 آقای مفتح فرزند غلام کد نامزد 2629

- 500 آقای صادق ملاجعفری فرزند نادر کد نامزد 2641

- 501 آقای جلال ملکی مشهور به حسن فرزند برجعلی کد نامزد 2642

- 502 آقای حسن پور فرزند میرعباس کد نامزد 2645

- 503 آقای محسن منصورخاکی مشهور به خاکى فرزند آیت اله کد نامزد 2646

- 504 آقای ایرج منعمی نودهی فرزند ایرج کد نامزد 2649

- 505 خانم ناهید مهدوی فر فرزند عوضعلی کد نامزد 2651

- 506 آقای غدیر مهدوی کلیشمی فرزند ذوالفعلی کد نامزد 2652

- 507 آقای مهرداد مهدی زاده شالمائی فرزند ابوالحسین کد نامزد 2654

- 508 آقای فرهاد مهین فلاح فرزند نادر کد نامزد 2656

- 509 آقای سیدمحمد فرزند سید کریم اله کد نامزد 2658

- 510 آقای حمید ثابت فرزند سید مهدی کد نامزد 2659

- 511 آقای اسمعیل مولائی فرزند جعفرعلى کد نامزد 2662

- 512 آقای سیدمیثم میرابراهیمی تفرشی مشهور به زارع فرزند سید محمد کد نامزد 2664

- 513 آقای سیدمحمد میربزرگی فرزند سیدمحمود کد نامزد 2665

- 514 آقای سیدمجید میرحاجیان فرزند سید ابراهیم کد نامزد 2669

- 515 خانم سیده ندا میرحاج یان فرزند سید احمد کد نامزد 2671

- 516 آقای جهانگیر میرزائی فرزند صحابعلی کد نامزد 2672

- 517 خانم هدی میرزاابوطالب فرزند حسن کد نامزد 2674

- 518 آقای سیدمحسن میرنوعی فرزند سیدعلی کد نامزد 2675

- 519 آقای صمد میری فرزند عباداله کد نامزد 2676

- 520 آقای حشمت اله میکائیلی نمین فرزند نصیر کد نامزد 2678

- 521 آقای احمد ناصربخت مشهور به میثم ناصربخت فرزند محمدحسن کد نامزد 2679

- 522 آقای مسعود ناگهی فرزند علی کد نامزد 2681

- 523 خانم هلاله نامیان فرزند اکبر کد نامزد 2682

- 524 آقای محمد نبیونی فرزند اسماعیل کد نامزد 2684

- 525 خانم پریسا فرزند غلامحسین کد نامزد 2685

- 526 آقای ابوا

مشاهده متن کامل ...

بیوگرافی آرام جعفری تصاویر آرام جعفری
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دنیای بازیگران


آرام جعفری,بیوگرافی آرام جعفری,تصاویر آرام جعفری,ع های آرام جعفری,ع جدید آرام جعفری

 

آرام جعفری

زمینه فعالیت : سینما تلویزیون و تئاتر
تولد : ۱۳۵۹   تهران
محل زندگی : تهران
ملیت : ایرانی
پیشه : بازیگر
سال های فعالیت : ۱۳۷۶ تا کنون
مدرک تحصیلی : کارشناس گرافیک

زندگی نامه آرام جعفری
آرام جعفری متولد ۲۲ بهمن ۱۳۵۹ در تهران است، فرزند دوم خانواده است و یک برادر بزرگتر از خود دارد، پدرش مدیر کل اداره اقتصاد بود که در سال ۱۳۷۶ درگذشت. آرام لیسانس گرافیک دارد وی دانش آموخته رشته نقاشی در دانشکده سوره است. اولین کارش به عنوان بازیگر در ۱۶ سالگی و اجرای یک نمایش تئاتر بوده. به کار با سیروس مقدم علاقه مند است، آرام جعفری دوره های بازیگری را در کلاس های سمندریان گذرانده، تئاتر بازی کرده، اولین باری که جلوی دوربین رفت با مجموعه خارج از حصار بود، از فعالیت های هنری وی عبارتند از: میگی نه نگاه کن، زیر آسمان شهر، دختران، خانه ای در تاریکی، رسم شیدائی و لبه تاریکی

 

خصوصیات و ویژگی های آرام جعفری از زبان خود آرام جعفری :

- آرام جعفری همه آدم ها رو دوست داره ، لجبازه ، مهربونه و غیرقابل پیش بینیه .
به شدت به بیزینس (تجارت) علاقه مندم.


- حدودا سه الی چهار سال به صورت جدی نقاشی می و در حال حاضر فرصت ندارم ولی راستش رو بخوای دلم برای نقاشی تنگ شده .


- وقتی در کنار بازیگرانی بازی کنی که فقط خودشون رو مهم ندونند انرژی می گیری ، بازیگرانی که بازیگر نقش مقابلشون هم براشون مهمه و حتی برای حس بازیگر مقابلشون از هر کمکی که از دستشون بر بیاد دریغ نمی کنند.


- من قبلا تئاتر کار می از وقتی که سن ام کم بود روی صحنه تئاتر بودم و بعد هم به طور اتفاقی وارد تلویزیون شدم.


- من تعریف جداگانه ای از استار دارم . در کشور ما و سینمای ایران متاسفانه استارها دوره ای شدند. یک دوره اسم یک استار روی زبون هاست و بعد که چهره ای جدیدتر و بازی جدیدتر نظر همه رو جلب می کنه و به قولی استار جدید میاد ، دیگه نامی از استار قدیمی شنیده نمی شه به خاطر همین اکثر استارهای سینمای ما یک دوره اذیت می شوند به خاطر این که اسمشون روی زبون هاست و یک دوره اذیت می شوند چون توجه ها دیگه منحصر به بازیگر و استارهای جدیده اما این وسط عده ای هستند که محبوب مردم هستند، نه استار و محبوبیتش هم دوره ای نیست. من دوست دارم محبوب باشم.


- بازیگرهای زن در سینما و تلویزیون و همچنین تئاتر امروز ایران خیلی پربارتر و با حس و تکنیک تر نسبت به دیروز کار می کنند و در حال حاضر موقعیت هن یشه زن در ایران خیلی بهتر از قبل و چند سال پیش شده.


- من دیوانه وار بچه ها رو دوست دارم .


- شنیدن صدای علیرضا افتخاری بهم انرژی می دهد .


- سعی می کنم سفرهای کوتاه داشته باشم به اطراف شهر تهران می رم مثل فشم و یا شمال .


- ی روحش تندرست و سلامته که یک لحظه از یاد خدا غافل نباشه ، آدم ها رو دوست داشته باشد و به همه چیز با دید منفی نگاه نکنه .

 

آرام جعفری,بیوگرافی آرام جعفری,تصاویر آرام جعفری,ع های آرام جعفری,ع جدید آرام جعفری

  شناسی آرام جعفری
های سینمایی آرام جعفری
*  باز نشسته ها (۱۳۹۱)
*   ان خیابان جردن (۱۳۹۱)
*  بگو که رویا نیست (۱۳۸۷)

مجموعه تلویزیونی آرام جعفری
*   مدینه (۱۳۹۳)
*  میلیاردر (۱۳۹۱)
*  قهوه تلخ (۱۳۹۰)
*   شب هزار و یکم (۱۳۸۷)
*  لبه تاریکی (۱۳۸۶)
*   پرواز در حباب (۱۳۸۵)
*   آدمخوار (۱۳۸۵)
*   رای آ ین بار (۱۳۸۴)
*  رسم شی (۱۳۸۳)
*  خانه ای در تاریکی (۱۳۸۲)
*   زیر آسمان شهر (۱۳۸۰)
*   دختران (۱۳۸۰)
*   میگی نه نگاه کن (۱۳۸۷)

 

تصاویر آرام جعفری

آرام جعفری,بیوگرافی آرام جعفری,تصاویر آرام جعفری,ع های آرام جعفری,ع جدید آرام جعفری

  آرام جعفری

آرام جعفری,بیوگرافی آرام جعفری,تصاویر آرام جعفری,ع های آرام جعفری,ع جدید آرام جعفری

 تصاویر آرام جعفری

آرام جعفری,بیوگرافی آرام جعفری,تصاویر آرام جعفری,ع های آرام جعفری,ع جدید آرام جعفری

 ع آرام جعفری

آرام جعفری,بیوگرافی آرام جعفری,تصاویر آرام جعفری,ع های آرام جعفری,ع جدید آرام جعفری

 تصاویر جدید آرام جعفری

آرام جعفری,بیوگرافی آرام جعفری,تصاویر آرام جعفری,ع های آرام جعفری,ع جدید آرام جعفری

  آرام جعفری

آرام جعفری,بیوگرافی آرام جعفری,تصاویر آرام جعفری,ع های آرام جعفری,ع جدید آرام جعفری

 ع های آرام جعفری

آرام جعفری,بیوگرافی آرام جعفری,تصاویر آرام جعفری,ع های آرام جعفری,ع جدید آرام جعفری

 تصاویر جدید آرام جعفری

آرام جعفری,بیوگرافی آرام جعفری,تصاویر آرام جعفری,ع های آرام جعفری,ع جدید آرام جعفری

  آرام جعفری

آرام جعفری,بیوگرافی آرام جعفری,تصاویر آرام جعفری,ع های آرام جعفری,ع جدید آرام جعفری

 

گردآوری: بخش بازیگران بیتوته

 

منبع:wikipedia.org
iran-actors.mihanblog.com

از بازیگران بیشتر بدانید

 • چهره متفاوت آرام جعفری و خواهر کوچکترش!
 • 2 ع از چهره این روزهای آرام جعفری
 • ع آرام جعفری و همسرش در پاریس
 • جدیدترین ع های آرام جعفری
 • 2 ع از چهره سحر قریشی با مدل موی متفاوتش در کنار آرام جعفری
 • چهره خندان آرام جعفری و همسرش هنگام گرفتن ع های سلفی!
مشاهده متن کامل ...
نتیجه آراء تمام نامزدهای عضویت در شورای شهر یزد . انتخابات 29 اردیبهشت 1396
درخواست حذف اطلاعات
 
نتیجه آراء تمام نامزدهای عضویت در شورای شهر یزد
 
1_ آقای غلامعلی سفید نام پدر محمدحسین دارای 34475 رای
2_ خانم الهه جور نام پدر محمد دارای 32936 رای
3_ خانم ونوس عامری نام پدر سید محمد دارای 29599 رای
4_ آقای مرتضی شایق نام پدر میرزا علی دارای 26734 رای
5_ آقای محسن عباسی هرفته نام پدر محمدرضا دارای 24696 رای
6_ آقای حمیدرضا قمی نام پدر حسین دارای 23279 رای
7_ آقای سپنتا نیک نام نام پدر ارشام دارای 21717 رای
8_ آقای محسن ابوتر نام پدر حسن دارای 21307 رای
9_ آقای مهدی کاشفی زاده نام پدر محمد دارای 20087 رای
10 _ آقای سیدحسین نام پدر میرزاسیدعلى خان دارای 19608 رای
11 _ آقای سیدمحمدعلی پاک نژاد نام پدر سید رضا دارای 19075 رای
*
12 _ خانم سعیده غالبی نام پدر احمدعلی دارای 19058 رای
13 _ خانم فاطمه زارع بیدکی نام پدر اکبر دارای 17062 رای
14 _ آقای سیدمحمدرضا مدرسی مصلی نام پدر سیدمحمدصادق دارای 16898 رای
15 _ آقای عباس زارع گاریزی نام پدر غلامرضا دارای 16103 رای
16 _ آقای سیدمصطفی فاطمی فیروزآبادی نام پدر سیدجواد دارای 15038 رای
*
17 _ آقای محمدحسین کریمی نام پدر غلامرضا دارای 14710 رای
18 _ آقای حسین رادمنش نام پدر حسن دارای 14647 رای
19 _ آقای محمدمحسن حائری زاده نام پدر محمدصالح دارای 14553 رای
20 _ آقای حمیدرضا مطهریان نام پدر محمد رضا دارای 14328 رای
21 _ خانم ف السادات خامسی هامانه نام پدر سید مهدی دارای 14116 رای
22 _ آقای حمید دهقان بنادکی نام پدر عباس دارای 13511 رای
23 _ آقای ناصر پارسائیان نام پدر على اصغر دارای 12961 رای
24 _ آقای محمدرضا دشتی رحمت آبادی نام پدر حسینعلى دارای 12887 رای
25 _ آقای علیرضا پورسلمانی نام پدر دارای 12514 رای
26 _ آقای عباس ملازینلی نام پدر علی دارای 12168 رای
27 _ خانم سیده حمیده ی نام پدر سیدمحمدحسین دارای 11725 رای
28 _ آقای محمدرضا حسینی بغدادآبادی نام پدر ناصر دارای 11667 رای
29 _ خانم الهه ی نام پدر حسین علی دارای 10979 رای
30 _ آقای ابوالقاسم محی الدینی اناری نام پدر محمد مهدی دارای 10208 رای
31 _ آقای سیدعلی محمد میرحسینی نام پدر سید یحیی دارای 9365 رای
32 _ آقای احمدعلی دهقان منشادی نام پدر غلامحسین دارای 9315 رای
33 _ آقای حسین ابرقوئی نام پدر علی دارای 9053 رای
34 _ آقای عباس ی ساغند نام پدر میرزا حسین دارای 9041 رای
35 _ آقای مهدی دهقان خاوری نام پدر محمد على دارای 8788 رای
36 _ آقای سیدعلی پاکزادمقدم نام پدر سیداحمد دارای 8786 رای
37 _ آقای محمدرضا کوچک زاده نام پدر محمدعلی دارای 8691 رای
38 _ آقای محمود فلکیان نام پدر محمدرضا دارای 8378 رای
39 _ خانم مریم احمدی میل سفیدی نام پدر ابوالقاسم دارای 8364 رای
40 _ آقای محمد فقیه اسانی نام پدر حسین دارای 8095 رای
41 _ آقای غلامرضا محمدی نام پدر اکبر دارای 8019 رای
42 _ آقای سیدمحمد سجاد نام پدر سیدحسین دارای 7961 رای
43 _ خانم مهدیه وحیدی نژاد نام پدر حسن دارای 7919 رای
44 _ خانم اعظم گلابگیریان نام پدر محمد دارای 7729 رای
45 _ آقای علی اصغر باقری نام پدر عبداله دارای 7707 رای
46 _ خانم رقیه کفیل الناس نام پدر رضا دارای 7590 رای
47 _ آقای سیدحسن حسینی حسین آباد نام پدر سیدقیوم دارای 7510 رای
48 _ آقای سیدمرتضی سجاد نام پدر سید کاظم دارای 7467 رای
49 _ آقای حسنعلی مسلمان یزدی نام پدر حبیب دارای 7178 رای
50 _ آقای یدالله راحمی نام پدر حسین دارای 7109 رای
51 _ آقای سیدحسین سعیدنامه نام پدر سید محمد دارای 7098 رای
52 _ آقای مرتضی عبدالرضازاده نام پدر حسن دارای 6994 رای
53 _ آقای محمود توحیدفر نام پدر على اکبر دارای 6910 رای
54 _ آقای فرامرز رمضانی نام پدر حیدر دارای 6709 رای
55 _ آقای حمید اولیائی نام پدر محمد دارای 6700 رای
56 _ آقای سیدمحمدرضا فهیمی بافقی نام پدر سیداحمد دارای 6609 رای
57 _ آقای عبدالصمد لطیفی نام پدر محمود دارای 6483 رای
58 _ آقای سیدحسین اعلائی نام پدر سید علی اکبر دارای 6369 رای
59 _ آقای شاهرخ باستانی نام پدر ابادان دارای 6166 رای
60 _ آقای وحیدرضا خباززاده یزدی نام پدر آقامرتضی دارای 6110 رای
61 _ خانم طیبه باستان نام پدر شجاع دارای 5383 رای
62 _ آقای سیدمحمود زاده نام پدر سیدرضا دارای 5209 رای
63 _ خانم عزیزه درهمی نام پدر صمد دارای 5189 رای
64 _ آقای سیدحسین کلانتری همت آبادی نام پدر سیدمحمد دارای 5056 رای
65 _ آقای رامین رحمت زاده نام پدر علی اکبر دارای 4882 رای
66 _ خانم فاطمه بنادکیان نام پدر محمود دارای 4758 رای
67 _ آقای محمد اصلانی نام پدر اسکندر دارای 4650 رای
68 _ خانم رقیه شایق نام پدر محمدعلی دارای 4649 رای
69 _ آقای مهدی رستم آبادی نام پدر ماشاءاله دارای 4595 رای
70 _ آقای علی حسن آبادی نام پدر محمد حسین دارای 4547 رای
71 _ آقای محمدحسین عارفی نام پدر عباس دارای 4540 رای
72 _ خانم الهام احمدی ندوشن نام پدر علی دارای 4465 رای
73 _ خانم زهراء میرحسینی نام پدر ولى اله دارای 4222 رای
74 _ آقای کاظم فرات یزدی نام پدر محمود دارای 4101 رای
75 _ آقای محسن رستگاری نام پدر حمید دارای 3950 رای
76 _ خانم لیلاالسادات هاشمیه نام پدر سید رضا دارای 3916 رای
77 _ آقای سیدمصطفی صالحی نام پدر سید مجتبى دارای 3908 رای
78 _ آقای رضا یوسفی نام پدر قدیر دارای 3711 رای
79 _ خانم زهرا حیدری فیروزابادی نام پدر قاسم دارای 3354 رای
80 _ آقای ابوالفضل ابوئی نام پدر محمد دارای 3346 رای
81 _ آقای عماد تشکری نام پدر جواد دارای 3302 رای
82 _ خانم شیما عزیزی بندرآبادی نام پدر حسن دارای 3279 رای
83 _ آقای عباسعلی وصال نام پدر اکبر دارای 3241 رای
84 _ آقای سیدفرزین فائزی نام پدر سیدابوالفضل دارای 3218 رای
85 _ آقای سیدمحمد آیت اللهی نام پدر سیدعلى دارای 3016 رای
86 _ خانم افسر کوچکی پور نام پدر حسین دارای 3004 رای
87 _ آقای رامش هدشیان نام پدر علی دارای 3001 رای
88 _ آقای محمدعلی رحمت آبادی نام پدر غلامرضا دارای 2948 رای
89 _ خانم ملیحه امینی اصیل نام پدر حسین دارای 2930 رای
90 _ آقای ابوالفضل حافظی منشادی نام پدر غلامحسین دارای 2920 رای
91 _ آقای محمدحسن پارسائیان نام پدر مرتضى دارای 2803 رای
92 _ آقای حامد سلطانی نام پدر احمدرضا دارای 2758 رای
93 _ آقای محمدحسن قیصری نام پدر على آقا دارای 2642 رای
94 _ آقای سیدمحمدجواد عرفان فر نام پدر سید حسین دارای 2636 رای
95 _ آقای جلال یاوری نام پدر حسین دارای 2621 رای
96 _ خانم فاطمه نصیری نام پدر محمدرضا دارای 2605 رای
97 _ آقای حسین نخعی سرو نام پدر عبدالله دارای 2593 رای
98 _ آقای سیدعبداله طباطبائی نام پدر سید حسین دارای 2573 رای
99 _ آقای سیدمحمدحسین زاده نام پدر سیدمحمد دارای 2568 رای
100 _ آقای محمدجواد پیوندی نام پدر غضنفر دارای 2459 رای
101 _ آقای محمدحسین سلیمیان نام پدر محمدکاظم دارای 2402 رای
102 _ آقای سیدمهدی دهقان بنادکی نام پدر سیدمحمد دارای 2342 رای
103 _ آقای محمدسعید آد نام پدر غلامحسین دارای 2293 رای
104 _ آقای سعید سلیمان زاده نام پدر میرزا على اصغر دارای 2288 رای
105 _ خانم سکینه مقنی زاده بافقی نام پدر علی دارای 2243 رای
106 _ آقای کمال حرزاده نام پدر على دارای 2238 رای
107 _ خانم نرگس حسینی جوشانی زاده نام پدر سید عبدالحمید دارای 2235 رای
108 _ آقای علی اکبر کریمی یزدی نام پدر غلامرضا دارای 2197 رای
109 _ آقای کاظم کمالی علی آباد نام پدر محمدعلى دارای 2197 رای
110 _ آقای سیدمهدی حسینی بافقی نام پدر سید احمد دارای 2158 رای
111 _ آقای سعیدرضا یاوری نام پدر عباس دارای 2142 رای
112 _ آقای ابراهیم پیمان فر نام پدر ناصر دارای 2117 رای
113 _ آقای عباس پیمان فر نام پدر ناصر دارای 2096 رای
114 _ آقای علی خباز نام پدر جلال دارای 2055 رای
115 _ آقای ابوالفضل سلیمی نام پدر محمدد دارای 2042 رای
116 _ آقای مهدی جاور نام پدر حسین دارای 2026 رای
117 _ آقای محمدرضا زارع منش نام پدر عباس دارای 1996 رای
118 _ آقای احمد میرزائی سخویدی نام پدر عباس دارای 1982 رای
119 _ آقای عباس یزدانی نام پدر محمد دارای 1963 رای
120 _ آقای محمدمهدی سالاری نام پدر حبیب دارای 1952 رای
121 _ آقای مهرداد ذوالفقاری نام پدر منصور دارای 1907 رای
122 _ آقای احمد ابوئی نام پدر حسین علی دارای 1899 رای
123 _ خانم بهاره صفاری نام پدر حسینعلی دارای 1884 رای
124 _ آقای سعید عد نیا نام پدر جمال الدین دارای 1801 رای
125 _ خانم مریم فرات یزدی نام پدر اکبر دارای 1796 رای
126 _ آقای محمدعلی باقری اتابک نام پدر جواد دارای 1777 رای
127 _ آقای سیداحمد هاشمی نام پدر سید عباس دارای 1761 رای
128 _ آقای سیدحسن میرزاده نام پدر سیدعباس دارای 1715 رای
129 _ آقای محمد گل آفتاب نام پدر احمدعلی دارای 1691 رای
130 _ آقای رضا صادقیان نام پدر عباس دارای 1690 رای
131 _ خانم سمانه صرامی نام پدر حمیدرضا دارای 1644 رای
132 _ آقای نادر سلمانی سریزدی نام پدر حسن دارای 1625 رای
133 _ آقای سیدعلیرضا آقائی میبدی نام پدر سید هادی دارای 1619 رای
134 _ آقای احسان نام پدر عباس دارای 1618 رای
135 _ آقای سعید نشاسته گر نام پدر ابوالقاسم دارای 1607 رای
136 _ آقای حسن جانفدا نام پدر غلامرضا دارای 1597 رای
137 _ آقای محمدرضا ف آبادی نام پدر على دارای 1585 رای
138 _ آقای محمدرضا خاکی نام پدر على اکبر دارای 1574 رای
139 _ آقای سیدمحمد حسینی پورهدش نام پدر سیدعلی دارای 1565 رای
140 _ آقای سیدحسین بکائی نام پدر سید على اکبر دارای 1550 رای
141 _ آقای سهیل شریعتمداری نسب نام پدر محمد دارای 1515 رای
142 _ آقای کاظم کرمی نام پدر عباس دارای 1511 رای
143 _ خانم نجمه خاندل نام پدر محمدعلى دارای 1508 رای
144 _ آقای محمد حسین اللهی نام پدر جلیل دارای 1501 رای
145 _ آقای سعید مطهری نام پدر حسن دارای 1491 رای
146 _ خانم مرضیه مهدی زاده نام پدر على جان دارای 1486 رای
147 _ آقای محمدعلی شاهنده نام پدر احمد دارای 1461 رای
148 _ آقای وحید کریمی زارچی نام پدر محمدعلی دارای 1446 رای
149 _ آقای اسداله قندهاری یزدی نام پدر غلامرضا دارای 1415 رای
150 _ آقای محمد نام پدر حسین دارای 1403 رای
151 _ آقای محمدحسین نام پدر عبد الحسین دارای 1402 رای
152 _ خانم تاج الملوک اعتمادالعلماء نام پدر میرزا احمد دارای 1402 رای
153 _ آقای داود بیک خورمیزی نام پدر محمدعلی دارای 1390 رای
154 _ آقای سیدعلی قرشی نام پدر سیدجمال الدین دارای 1385 رای
155 _ آقای محمدرضا ارجمند نام پدر غلامرضا دارای 1383 رای
156 _ آقای ابراهیم خوانین زاده نام پدر عباس دارای 1373 رای
157 _ آقای محمد شهرآبادی نام پدر مرتضى دارای 1372 رای
158 _ آقای سعید زارع میرک آباد نام پدر جواد دارای 1359 رای
159 _ آقای محمدرضا سالک اردکانی نام پدر مهدی دارای 1353 رای
160 _ آقای محمد ی نام پدر حسن دارای 1323 رای
161 _ آقای محمدرضا تیموری نام پدر حسین دارای 1304 رای
162 _ آقای مجید عباسی نام پدر علمى محمد دارای 1301 رای
163 _ آقای حسین بابائی نام پدر محمد علی دارای 1301 رای
164 _ آقای مجید آرمان نسب نام پدر علی رضا دارای 1254 رای
165 _ آقای مهدی میرف ائی نام پدر محمود دارای 1252 رای
166 _ آقای محمدحسین جعفری ندوشن نام پدر محمدرضا دارای 1212 رای
167 _ آقای امین دهقان نام پدر على دارای 1210 رای
168 _ آقای محمدامین جلیلی نام پدر حسین دارای 1188 رای
169 _ آقای جواد معتمدزاده نام پدر محمدعلی دارای 1184 رای
170 _ خانم طاهره علی پور نام پدر على اکبر دارای 1183 رای
171 _ آقای محمدرضا توان بخش نام پدر احمد دارای 1181 رای
172 _ خانم مریم زیلوباف نام پدر احمد دارای 1173 رای
173 _ آقای هادی ملانوری شمسی نام پدر محمد دارای 1153 رای
174 _ آقای علیرضا میرحسینی نام پدر محمد دارای 1144 رای
175 _ آقای سیدمحمد فرح نام پدر سیدحسین دارای 1141 رای
176 _ آقای سیدوحید میرآتشی یزدی نام پدر سیدمسعود دارای 1127 رای
177 _ آقای محمد لباف زاده نام پدر محمدرضا دارای 1122 رای
178 _ آقای محمدمهدی حامی نیا نام پدر اکبر دارای 1120 رای
179 _ خانم بی بی لیلا میرف الدینی نام پدر سید مهدی دارای 1096 رای
180 _ خانم زهراء بنده خدا نام پدر محمد دارای 1096 رای
181 _ آقای مرتضی خبری نام پدر محمود دارای 1080 رای
182 _ خانم نجمه السادات گلذاری اشکذری نام پدر سیدمحمد دارای 1079 رای
183 _ آقای حسین گلستان پور نام پدر علی اصغر دارای 1078 رای
184 _ آقای علی محمد اقبالی فرد نام پدر محمد دارای 1070 رای
185 _ آقای مهدی مفیدی فر نام پدر محمدباقر دارای 1065 رای
186 _ آقای محمد اسدی پور نام پدر کاظم دارای 1059 رای
187 _ خانم وحیده حسینی فهرجی نام پدر احمد دارای 1030 رای
188 _ خانم رقیه عارف نیا نام پدر حسن دارای 1024 رای
189 _ آقای حمید عابدینی نام پدر محمد حسین دارای 1023 رای
190 _ آقای حسن ملک پوربهابادی نام پدر حسین دارای 1023 رای
191 _ آقای عباسعلی ادیبان نام پدر محمد رضا دارای 1011 رای
192 _ خانم فاطمه منتظری نام پدر مرتضى دارای 1011 رای
193 _ خانم فاطمه حمزهء نام پدر قاسم دارای 1007 رای
194 _ آقای مجتبی شیخ ال ی نام پدر محمد دارای 1006 رای
195 _ آقای حجت جلوداری بردستان نام پدر محمدحسن دارای 1005 رای
196 _ خانم راضیه غیاثی نام پدر على اصغر دارای 1005 رای
197 _ خانم گیتی سعیدی راد نام پدر محمدکاظم دارای 1000 رای
198 _ آقای علی سعیدی راد نام پدر محمد دارای 986 رای
199 _ خانم عاطفه السادات سالاری نام پدر سیدعلى دارای 980 رای
200 _ آقای فرزاد فرهادی نام پدر على دارای 973 رای
201 _ خانم نجمه صالحی آسفیڃی نام پدر احمدرضا دارای 973 رای
202 _ آقای سعید سعادت مقدم نام پدر علی اصغر دارای 967 رای
203 _ آقای امین احمدی نام پدر محمدرضا دارای 949 رای
204 _ آقای سیدعلی حسین آبادیان زاده نام پدر سید حسن دارای 942 رای
205 _ آقای محمدعلی شرقی نام پدر حسین دارای 932 رای
206 _ خانم طیبه پورمحمدعلی تفتی نام پدر محمود دارای 929 رای
207 _ آقای محمودرضا دهقان بنادکی نام پدر حسین دارای 923 رای
208 _ آقای سعید امتحانی نام پدر اصغر دارای 920 رای
209 _ آقای مصطفی دهقان طرزجانی نام پدر على اکبر دارای 920 رای
210 _ آقای سیدضیاءالدین نام پدر سید على محمد دارای 909 رای
211 _ آقای محمد بابائی زارچ نام پدر مرتضی دارای 905 رای
212 _ خانم سمانه السادات دهقان بنادکی نام پدر سیدعلیرضا دارای 899 رای
213 _ آقای باقر دبیری نژاد نام پدر عبدالله دارای 893 رای
214 _ آقای محمدرضا خواجه امینیان نام پدر کاظم دارای 881 رای
215 _ آقای فرهاد خسرومنش نام پدر قیطاس دارای 875 رای
216 _ آقای محمد احمدی نام پدر ستار دارای 852 رای
217 _ آقای محمدحسن زاده جعفری نام پدر اکبر دارای 848 رای
218 _ آقای علی غیاث ندوشن نام پدر محمدعلى دارای 843 رای
219 _ آقای محسن نوه آقائی نام پدر احمدعلى دارای 843 رای
220 _ آقای سیدعلی دهقان منشادی نام پدر سید مجید دارای 841 رای
221 _ آقای شیخعلیشاهی نام پدر حسنعلى دارای 820 رای
222 _ آقای حمیدرضا قاسمی ندوشن نام پدر میرزاجوادخان دارای 802 رای
223 _ آقای شهاب مصدق منشادی نام پدر ناصر دارای 794 رای
224 _ خانم سمیه بیدکی نام پدر اضغر دارای 792 رای
225 _ آقای مهدی رضائی نام پدر علی دارای 791 رای
226 _ آقای سیدحمزه حسینی نسب نام پدر سیدحسین دارای 788 رای
227 _ آقای مجید منظورالحجه نام پدر علیرضا دارای 785 رای
228 _ آقای محمودرضا شیخیان نام پدر محمد مهدی دارای 784 رای
229 _ آقای سعید خادم چهارمنار نام پدر محمدحسین دارای 784 رای
230 _ آقای مجتبی ربیعا نام پدر محمد دارای 771 رای
231 _ آقای محسن حاجی یوسفی نام پدر حسین آقا دارای 761 رای
232 _ آقای حسن شریف بیگی نام پدر علی دارای 750 رای
233 _ آقای مهدی بیگی خبری نام پدر محمد دارای 735 رای
234 _ آقای سیدحسین پورمسجدی میبد نام پدر سید مهدی دارای 735 رای
235 _ آقای محمدعلی امینی نام پدر حسین دارای 731 رای
236 _ آقای امین مدنی نام پدر عباسعلی دارای 723 رای
237 _ آقای مرتضی بابائی زارچ نام پدر حسین دارای 717 رای
238 _ آقای امید دادفر نام پدر محمدرضا دارای 716 رای
239 _ خانم شهین دهقانی سانیج نام پدر عباس دارای 703 رای
240 _ آقای میرزاعلی آیت اللهی نام پدر میرزا جواد دارای 689 رای
241 _ خانم ندا رضائی نام پدر سهراب دارای 687 رای
242 _ آقای محمد برزگربفروئی نام پدر علی بمان دارای 681 رای
243 _ آقای حجت زحمت کش سردوراهی نام پدر محمدمهدی دارای 680 رای
244 _ آقای محمدمهدی تقوی شوازی نام پدر حسین دارای 677 رای
245 _ آقای سیدرضا مشکات نام پدر سیدمحمود دارای 663 رای
246 _ خانم سمیه السادات آثاری رکن آبادی نام پدر اقا حسین دارای 654 رای
247 _ آقای سیدعلی اصغر مصطفوی نژاد نام پدر سید مصطفى دارای 654 رای
248 _ آقای احمد ابراهیمی صدرآبادی نام پدر على دارای 646 رای
249 _ آقای محمدرضا مهدی پور نام پدر حسین دارای 645 رای
250 _ آقای مجید حکیمی مزرعه نو نام پدر حسن دارای 644 رای
251 _ آقای رضا فخارمحی الدینی نام پدر على دارای 639 رای
252 _ آقای محمدرضا محمدی علی آباد نام پدر محمدحسین دارای 631 رای
253 _ آقای مسلم رعیتی بنادکوکی نام پدر اکبر دارای 629 رای
254 _ آقای مجتبی اخیری اردکانی نام پدر حسین دارای 628 رای
255 _ آقای عباس رحمانی طاحونه نام پدر علی بمان دارای 614 رای
256 _ آقای مصطفی ادرسی نام پدر محمدعلى دارای 607 رای
257 _ آقای علی مرادی مزرعه نو نام پدر غلامرضا دارای 607 رای
258 _ آقای محمدحسین فرقانی نام پدر محمدعلى دارای 599 رای
259 _ آقای مهدی یان مجرد نام پدر غلامحسین دارای 592 رای
260 _ آقای ناصر سلطانی اسمعیلی نام پدر على دارای 583 رای
261 _ آقای مصطفی عباسی نام پدر محمدباقر دارای 583 رای
262 _ آقای مجید بیارش نام پدر محمد علی دارای 578 رای
263 _ آقای محمود زارع بیدکی نام پدر علی محمد دارای 573 رای
264 _ آقای سیدمصطفی میربلوکی نام پدر سیدجمال دارای 565 رای
265 _ آقای وحید زارع علی آبادی نام پدر عباسعلی دارای 559 رای
266 _ آقای مصطفی نامداری نام پدر منصور دارای 554 رای
267 _ خانم مهدیه حشمتی نام پدر احمد دارای 541 رای
268 _ آقای علی باقری کشکولی نام پدر کرامت اله دارای 538 رای
269 _ آقای حسن طل نام پدر لطف الله دارای 529 رای
270 _ آقای سیدمهدی قریشیان نام پدر سیدمحمد دارای 527 رای
271 _ آقای محمدحسین باغیانی نام پدر على محمد دارای 524 رای
272 _ آقای مهدی ملکی سورکی نام پدر علی دارای 515 رای
273 _ آقای محمدعلی صولتی سانیج نام پدر محمد دارای 510 رای
274 _ آقای حسین نایبی نام پدر جعفر دارای 500 رای
275 _ خانم زهرا پیرمرادیان نجف آبادی نام پدر حسینعلى دارای 497 رای
276 _ آقای فرهاد صالحی نام پدر امید على دارای 485 رای
277 _ آقای محمدجواد کاظمی اشکذری نام پدر محمدرضا دارای 480 رای
278 _ آقای حسین رنجبر نام پدر محمدرضا دارای 470 رای
279 _ آقای حمید اسماعیلی د ی نام پدر حسین دارای 470 رای
280 _ آقای حسین مصطفوی یزدی نام پدر محمد جلال دارای 453 رای
281 _ آقای کامران شهبازی شوراخلو نام پدر مراد حاصل دارای 448 رای
282 _ آقای محمدعلی شربی نام پدر احمد دارای 435 رای
283 _ آقای جلال افشاری پور نام پدر على دارای 434 رای
284 _ آقای مصطفی هدایتی نام پدر حسین دارای 433 رای
285 _ آقای هادی پاک طینت مهدی آبادی نام پدر محمد على دارای 421 رای
286 _ آقای محمد خانی فر نام پدر مرتضی دارای 413 رای
287 _ آقای مرتضی دشتکیان نام پدر تقی دارای 410 رای
288 _ آقای حسین غلامی نام پدر محمد على دارای 407 رای
289 _ آقای ابوالفضل محسن زاده هدشی نام پدر عباس دارای 405 رای
290 _ آقای اصغر خوش خواهش نام پدر افراسیاب دارای 398 رای
291 _ آقای سعید شریفی فرد نام پدر کاظم دارای 388 رای
292 _ آقای محمدتقی حمیدی فر نام پدر محمد صادق دارای 383 رای
293 _ آقای مصطفی دره شیری نام پدر کاظم دارای 378 رای
294 _ آقای احسان اشرف نام پدر محمد حسن دارای 372 رای
295 _ خانم سمیه میرزااسمعیل نام پدر هوشنگ دارای 372 رای
296 _ آقای سیدمسعود جفی نام پدر سید رضا دارای 368 رای
297 _ آقای ابوالفضل احمدی علی آباد نام پدر احمد دارای 366 رای
298 _ آقای محمدحسن فرجی نام پدر محمد حسین دارای 363 رای
299 _ آقای مهدی عسکری اشکذری نام پدر حسن دارای 353 رای
300 _ آقای مجتبی بیکی منشادی نام پدر على دارای 320 رای
301 _ آقای مصیب بوشهری زاده نام پدر على محمد دارای 315 رای
302 _ آقای شهاب الدین خوارزمی نام پدر رسول دارای 315 رای
303 _ خانم سمیه طایفی نصرآبادی نام پدر محمدعلی دارای 308 رای
304 _ آقای بهزاد دانشی کهنی نام پدر حسن دارای 290 رای
305 _ آقای هادی امین الرعایائی نام پدر احمد دارای 280 رای
306 _ آقای علی اصغر رضائی صدرآبادی نام پدر حسین دارای 272 رای
307 _ آقای حسین زارعی محمودآبادی نام پدر احمد دارای 263 رای
308 _ آقای محمد عربی نام پدر علی دارای 261 رای
309 _ آقای رحیم لاری نام پدر محمد دارای 256 رای
310 _ آقای حسن صابری حسین آباد نام پدر غلامرضا دارای 241 رای
311 _ آقای مصطفی محمدیان نام پدر محمد دارای 238 رای
312 _ آقای مهدی مهردادفر نام پدر محمدحسین دارای 227 رای
313 _ خانم شهین حقانی نژاد نام پدر امید على دارای 204 رای
314 _ خانم طیبه پارسائیان نام پدر غلامرضا دارای 133 رای
315 _ آقای محمدعلی اعتباری نام پدر حسین دارای 133 رای
316 _ آقای عباس م حبیب آبادی نام پدر حسین دارای 91 رای
317 _ آقای حامد صدری زاده نام پدر محمد دارای 27 رای


مشاهده متن کامل ...
نتیجه آراء تمام نامزدهای عضویت در شورای شهر یزد . انتخابات 29 اردیبهشت 1396
درخواست حذف اطلاعات
 
نتیجه آراء تمام نامزدهای عضویت در شورای شهر یزد
 
غلامعلی سفید
 
1_ آقای غلامعلی سفید نام پدر محمدحسین دارای 34475 رای
2_ خانم الهه جور نام پدر محمد دارای 32936 رای
3_ خانم ونوس عامری نام پدر سید محمد دارای 29599 رای
4_ آقای مرتضی شایق نام پدر میرزا علی دارای 26734 رای
5_ آقای محسن عباسی هرفته نام پدر محمدرضا دارای 24696 رای
6_ آقای حمیدرضا قمی نام پدر حسین دارای 23279 رای
7_ آقای سپنتا نیک نام نام پدر ارشام دارای 21717 رای
8_ آقای محسن ابوتر نام پدر حسن دارای 21307 رای
9_ آقای مهدی کاشفی زاده نام پدر محمد دارای 20087 رای
10 _ آقای سیدحسین نام پدر میرزاسیدعلى خان دارای 19608 رای
11 _ آقای سیدمحمدعلی پاک نژاد نام پدر سید رضا دارای 19075 رای
*
12 _ خانم سعیده غالبی نام پدر احمدعلی دارای 19058 رای
13 _ خانم فاطمه زارع بیدکی نام پدر اکبر دارای 17062 رای
14 _ آقای سیدمحمدرضا مدرسی مصلی نام پدر سیدمحمدصادق دارای 16898 رای
15 _ آقای عباس زارع گاریزی نام پدر غلامرضا دارای 16103 رای
16 _ آقای سیدمصطفی فاطمی فیروزآبادی نام پدر سیدجواد دارای 15038 رای
*
17 _ آقای محمدحسین کریمی نام پدر غلامرضا دارای 14710 رای
18 _ آقای حسین رادمنش نام پدر حسن دارای 14647 رای
19 _ آقای محمدمحسن حائری زاده نام پدر محمدصالح دارای 14553 رای
20 _ آقای حمیدرضا مطهریان نام پدر محمد رضا دارای 14328 رای
21 _ خانم ف السادات خامسی هامانه نام پدر سید مهدی دارای 14116 رای
22 _ آقای حمید دهقان بنادکی نام پدر عباس دارای 13511 رای
23 _ آقای ناصر پارسائیان نام پدر على اصغر دارای 12961 رای
24 _ آقای محمدرضا دشتی رحمت آبادی نام پدر حسینعلى دارای 12887 رای
25 _ آقای علیرضا پورسلمانی نام پدر دارای 12514 رای
26 _ آقای عباس ملازینلی نام پدر علی دارای 12168 رای
27 _ خانم سیده حمیده ی نام پدر سیدمحمدحسین دارای 11725 رای
28 _ آقای محمدرضا حسینی بغدادآبادی نام پدر ناصر دارای 11667 رای
29 _ خانم الهه ی نام پدر حسین علی دارای 10979 رای
30 _ آقای ابوالقاسم محی الدینی اناری نام پدر محمد مهدی دارای 10208 رای
31 _ آقای سیدعلی محمد میرحسینی نام پدر سید یحیی دارای 9365 رای
32 _ آقای احمدعلی دهقان منشادی نام پدر غلامحسین دارای 9315 رای
33 _ آقای حسین ابرقوئی نام پدر علی دارای 9053 رای
34 _ آقای عباس ی ساغند نام پدر میرزا حسین دارای 9041 رای
35 _ آقای مهدی دهقان خاوری نام پدر محمد على دارای 8788 رای
36 _ آقای سیدعلی پاکزادمقدم نام پدر سیداحمد دارای 8786 رای
37 _ آقای محمدرضا کوچک زاده نام پدر محمدعلی دارای 8691 رای
38 _ آقای محمود فلکیان نام پدر محمدرضا دارای 8378 رای
39 _ خانم مریم احمدی میل سفیدی نام پدر ابوالقاسم دارای 8364 رای
40 _ آقای محمد فقیه اسانی نام پدر حسین دارای 8095 رای
41 _ آقای غلامرضا محمدی نام پدر اکبر دارای 8019 رای
42 _ آقای سیدمحمد سجاد نام پدر سیدحسین دارای 7961 رای
43 _ خانم مهدیه وحیدی نژاد نام پدر حسن دارای 7919 رای
44 _ خانم اعظم گلابگیریان نام پدر محمد دارای 7729 رای
45 _ آقای علی اصغر باقری نام پدر عبداله دارای 7707 رای
46 _ خانم رقیه کفیل الناس نام پدر رضا دارای 7590 رای
47 _ آقای سیدحسن حسینی حسین آباد نام پدر سیدقیوم دارای 7510 رای
48 _ آقای سیدمرتضی سجاد نام پدر سید کاظم دارای 7467 رای
49 _ آقای حسنعلی مسلمان یزدی نام پدر حبیب دارای 7178 رای
50 _ آقای یدالله راحمی نام پدر حسین دارای 7109 رای
51 _ آقای سیدحسین سعیدنامه نام پدر سید محمد دارای 7098 رای
52 _ آقای مرتضی عبدالرضازاده نام پدر حسن دارای 6994 رای
53 _ آقای محمود توحیدفر نام پدر على اکبر دارای 6910 رای
54 _ آقای فرامرز رمضانی نام پدر حیدر دارای 6709 رای
55 _ آقای حمید اولیائی نام پدر محمد دارای 6700 رای
56 _ آقای سیدمحمدرضا فهیمی بافقی نام پدر سیداحمد دارای 6609 رای
57 _ آقای عبدالصمد لطیفی نام پدر محمود دارای 6483 رای
58 _ آقای سیدحسین اعلائی نام پدر سید علی اکبر دارای 6369 رای
59 _ آقای شاهرخ باستانی نام پدر ابادان دارای 6166 رای
60 _ آقای وحیدرضا خباززاده یزدی نام پدر آقامرتضی دارای 6110 رای
61 _ خانم طیبه باستان نام پدر شجاع دارای 5383 رای
62 _ آقای سیدمحمود زاده نام پدر سیدرضا دارای 5209 رای
63 _ خانم عزیزه درهمی نام پدر صمد دارای 5189 رای
64 _ آقای سیدحسین کلانتری همت آبادی نام پدر سیدمحمد دارای 5056 رای
65 _ آقای رامین رحمت زاده نام پدر علی اکبر دارای 4882 رای
66 _ خانم فاطمه بنادکیان نام پدر محمود دارای 4758 رای
67 _ آقای محمد اصلانی نام پدر اسکندر دارای 4650 رای
68 _ خانم رقیه شایق نام پدر محمدعلی دارای 4649 رای
69 _ آقای مهدی رستم آبادی نام پدر ماشاءاله دارای 4595 رای
70 _ آقای علی حسن آبادی نام پدر محمد حسین دارای 4547 رای
71 _ آقای محمدحسین عارفی نام پدر عباس دارای 4540 رای
72 _ خانم الهام احمدی ندوشن نام پدر علی دارای 4465 رای
73 _ خانم زهراء میرحسینی نام پدر ولى اله دارای 4222 رای
74 _ آقای کاظم فرات یزدی نام پدر محمود دارای 4101 رای
75 _ آقای محسن رستگاری نام پدر حمید دارای 3950 رای
76 _ خانم لیلاالسادات هاشمیه نام پدر سید رضا دارای 3916 رای
77 _ آقای سیدمصطفی صالحی نام پدر سید مجتبى دارای 3908 رای
78 _ آقای رضا یوسفی نام پدر قدیر دارای 3711 رای
79 _ خانم زهرا حیدری فیروزابادی نام پدر قاسم دارای 3354 رای
80 _ آقای ابوالفضل ابوئی نام پدر محمد دارای 3346 رای
81 _ آقای عماد تشکری نام پدر جواد دارای 3302 رای
82 _ خانم شیما عزیزی بندرآبادی نام پدر حسن دارای 3279 رای
83 _ آقای عباسعلی وصال نام پدر اکبر دارای 3241 رای
84 _ آقای سیدفرزین فائزی نام پدر سیدابوالفضل دارای 3218 رای
85 _ آقای سیدمحمد آیت اللهی نام پدر سیدعلى دارای 3016 رای
86 _ خانم افسر کوچکی پور نام پدر حسین دارای 3004 رای
87 _ آقای رامش هدشیان نام پدر علی دارای 3001 رای
88 _ آقای محمدعلی رحمت آبادی نام پدر غلامرضا دارای 2948 رای
89 _ خانم ملیحه امینی اصیل نام پدر حسین دارای 2930 رای
90 _ آقای ابوالفضل حافظی منشادی نام پدر غلامحسین دارای 2920 رای
91 _ آقای محمدحسن پارسائیان نام پدر مرتضى دارای 2803 رای
92 _ آقای حامد سلطانی نام پدر احمدرضا دارای 2758 رای
93 _ آقای محمدحسن قیصری نام پدر على آقا دارای 2642 رای
94 _ آقای سیدمحمدجواد عرفان فر نام پدر سید حسین دارای 2636 رای
95 _ آقای جلال یاوری نام پدر حسین دارای 2621 رای
96 _ خانم فاطمه نصیری نام پدر محمدرضا دارای 2605 رای
97 _ آقای حسین نخعی سرو نام پدر عبدالله دارای 2593 رای
98 _ آقای سیدعبداله طباطبائی نام پدر سید حسین دارای 2573 رای
99 _ آقای سیدمحمدحسین زاده نام پدر سیدمحمد دارای 2568 رای
100 _ آقای محمدجواد پیوندی نام پدر غضنفر دارای 2459 رای
101 _ آقای محمدحسین سلیمیان نام پدر محمدکاظم دارای 2402 رای
102 _ آقای سیدمهدی دهقان بنادکی نام پدر سیدمحمد دارای 2342 رای
103 _ آقای محمدسعید آد نام پدر غلامحسین دارای 2293 رای
104 _ آقای سعید سلیمان زاده نام پدر میرزا على اصغر دارای 2288 رای
105 _ خانم سکینه مقنی زاده بافقی نام پدر علی دارای 2243 رای
106 _ آقای کمال حرزاده نام پدر على دارای 2238 رای
107 _ خانم نرگس حسینی جوشانی زاده نام پدر سید عبدالحمید دارای 2235 رای
108 _ آقای علی اکبر کریمی یزدی نام پدر غلامرضا دارای 2197 رای
109 _ آقای کاظم کمالی علی آباد نام پدر محمدعلى دارای 2197 رای
110 _ آقای سیدمهدی حسینی بافقی نام پدر سید احمد دارای 2158 رای
111 _ آقای سعیدرضا یاوری نام پدر عباس دارای 2142 رای
112 _ آقای ابراهیم پیمان فر نام پدر ناصر دارای 2117 رای
113 _ آقای عباس پیمان فر نام پدر ناصر دارای 2096 رای
114 _ آقای علی خباز نام پدر جلال دارای 2055 رای
115 _ آقای ابوالفضل سلیمی نام پدر محمدد دارای 2042 رای
116 _ آقای مهدی جاور نام پدر حسین دارای 2026 رای
117 _ آقای محمدرضا زارع منش نام پدر عباس دارای 1996 رای
118 _ آقای احمد میرزائی سخویدی نام پدر عباس دارای 1982 رای
119 _ آقای عباس یزدانی نام پدر محمد دارای 1963 رای
120 _ آقای محمدمهدی سالاری نام پدر حبیب دارای 1952 رای
121 _ آقای مهرداد ذوالفقاری نام پدر منصور دارای 1907 رای
122 _ آقای احمد ابوئی نام پدر حسین علی دارای 1899 رای
123 _ خانم بهاره صفاری نام پدر حسینعلی دارای 1884 رای
124 _ آقای سعید عد نیا نام پدر جمال الدین دارای 1801 رای
125 _ خانم مریم فرات یزدی نام پدر اکبر دارای 1796 رای
126 _ آقای محمدعلی باقری اتابک نام پدر جواد دارای 1777 رای
127 _ آقای سیداحمد هاشمی نام پدر سید عباس دارای 1761 رای
128 _ آقای سیدحسن میرزاده نام پدر سیدعباس دارای 1715 رای
129 _ آقای محمد گل آفتاب نام پدر احمدعلی دارای 1691 رای
130 _ آقای رضا صادقیان نام پدر عباس دارای 1690 رای
131 _ خانم سمانه صرامی نام پدر حمیدرضا دارای 1644 رای
132 _ آقای نادر سلمانی سریزدی نام پدر حسن دارای 1625 رای
133 _ آقای سیدعلیرضا آقائی میبدی نام پدر سید هادی دارای 1619 رای
134 _ آقای احسان نام پدر عباس دارای 1618 رای
135 _ آقای سعید نشاسته گر نام پدر ابوالقاسم دارای 1607 رای
136 _ آقای حسن جانفدا نام پدر غلامرضا دارای 1597 رای
137 _ آقای محمدرضا ف آبادی نام پدر على دارای 1585 رای
138 _ آقای محمدرضا خاکی نام پدر على اکبر دارای 1574 رای
139 _ آقای سیدمحمد حسینی پورهدش نام پدر سیدعلی دارای 1565 رای
140 _ آقای سیدحسین بکائی نام پدر سید على اکبر دارای 1550 رای
141 _ آقای سهیل شریعتمداری نسب نام پدر محمد دارای 1515 رای
142 _ آقای کاظم کرمی نام پدر عباس دارای 1511 رای
143 _ خانم نجمه خاندل نام پدر محمدعلى دارای 1508 رای
144 _ آقای محمد حسین اللهی نام پدر جلیل دارای 1501 رای
145 _ آقای سعید مطهری نام پدر حسن دارای 1491 رای
146 _ خانم مرضیه مهدی زاده نام پدر على جان دارای 1486 رای
147 _ آقای محمدعلی شاهنده نام پدر احمد دارای 1461 رای
148 _ آقای وحید کریمی زارچی نام پدر محمدعلی دارای 1446 رای
149 _ آقای اسداله قندهاری یزدی نام پدر غلامرضا دارای 1415 رای
150 _ آقای محمد نام پدر حسین دارای 1403 رای
151 _ آقای محمدحسین نام پدر عبد الحسین دارای 1402 رای
152 _ خانم تاج الملوک اعتمادالعلماء نام پدر میرزا احمد دارای 1402 رای
153 _ آقای داود بیک خورمیزی نام پدر محمدعلی دارای 1390 رای
154 _ آقای سیدعلی قرشی نام پدر سیدجمال الدین دارای 1385 رای
155 _ آقای محمدرضا ارجمند نام پدر غلامرضا دارای 1383 رای
156 _ آقای ابراهیم خوانین زاده نام پدر عباس دارای 1373 رای
157 _ آقای محمد شهرآبادی نام پدر مرتضى دارای 1372 رای
158 _ آقای سعید زارع میرک آباد نام پدر جواد دارای 1359 رای
159 _ آقای محمدرضا سالک اردکانی نام پدر مهدی دارای 1353 رای
160 _ آقای محمد ی نام پدر حسن دارای 1323 رای
161 _ آقای محمدرضا تیموری نام پدر حسین دارای 1304 رای
162 _ آقای مجید عباسی نام پدر علمى محمد دارای 1301 رای
163 _ آقای حسین بابائی نام پدر محمد علی دارای 1301 رای
164 _ آقای مجید آرمان نسب نام پدر علی رضا دارای 1254 رای
165 _ آقای مهدی میرف ائی نام پدر محمود دارای 1252 رای
166 _ آقای محمدحسین جعفری ندوشن نام پدر محمدرضا دارای 1212 رای
167 _ آقای امین دهقان نام پدر على دارای 1210 رای
168 _ آقای محمدامین جلیلی نام پدر حسین دارای 1188 رای
169 _ آقای جواد معتمدزاده نام پدر محمدعلی دارای 1184 رای
170 _ خانم طاهره علی پور نام پدر على اکبر دارای 1183 رای
171 _ آقای محمدرضا توان بخش نام پدر احمد دارای 1181 رای
172 _ خانم مریم زیلوباف نام پدر احمد دارای 1173 رای
173 _ آقای هادی ملانوری شمسی نام پدر محمد دارای 1153 رای
174 _ آقای علیرضا میرحسینی نام پدر محمد دارای 1144 رای
175 _ آقای سیدمحمد فرح نام پدر سیدحسین دارای 1141 رای
176 _ آقای سیدوحید میرآتشی یزدی نام پدر سیدمسعود دارای 1127 رای
177 _ آقای محمد لباف زاده نام پدر محمدرضا دارای 1122 رای
178 _ آقای محمدمهدی حامی نیا نام پدر اکبر دارای 1120 رای
179 _ خانم بی بی لیلا میرف الدینی نام پدر سید مهدی دارای 1096 رای
180 _ خانم زهراء بنده خدا نام پدر محمد دارای 1096 رای
181 _ آقای مرتضی خبری نام پدر محمود دارای 1080 رای
182 _ خانم نجمه السادات گلذاری اشکذری نام پدر سیدمحمد دارای 1079 رای
183 _ آقای حسین گلستان پور نام پدر علی اصغر دارای 1078 رای
184 _ آقای علی محمد اقبالی فرد نام پدر محمد دارای 1070 رای
185 _ آقای مهدی مفیدی فر نام پدر محمدباقر دارای 1065 رای
186 _ آقای محمد اسدی پور نام پدر کاظم دارای 1059 رای
187 _ خانم وحیده حسینی فهرجی نام پدر احمد دارای 1030 رای
188 _ خانم رقیه عارف نیا نام پدر حسن دارای 1024 رای
189 _ آقای حمید عابدینی نام پدر محمد حسین دارای 1023 رای
190 _ آقای حسن ملک پوربهابادی نام پدر حسین دارای 1023 رای
191 _ آقای عباسعلی ادیبان نام پدر محمد رضا دارای 1011 رای
192 _ خانم فاطمه منتظری نام پدر مرتضى دارای 1011 رای
193 _ خانم فاطمه حمزهء نام پدر قاسم دارای 1007 رای
194 _ آقای مجتبی شیخ ال ی نام پدر محمد دارای 1006 رای
195 _ آقای حجت جلوداری بردستان نام پدر محمدحسن دارای 1005 رای
196 _ خانم راضیه غیاثی نام پدر على اصغر دارای 1005 رای
197 _ خانم گیتی سعیدی راد نام پدر محمدکاظم دارای 1000 رای
198 _ آقای علی سعیدی راد نام پدر محمد دارای 986 رای
199 _ خانم عاطفه السادات سالاری نام پدر سیدعلى دارای 980 رای
200 _ آقای فرزاد فرهادی نام پدر على دارای 973 رای
201 _ خانم نجمه صالحی آسفیڃی نام پدر احمدرضا دارای 973 رای
202 _ آقای سعید سعادت مقدم نام پدر علی اصغر دارای 967 رای
203 _ آقای امین احمدی نام پدر محمدرضا دارای 949 رای
204 _ آقای سیدعلی حسین آبادیان زاده نام پدر سید حسن دارای 942 رای
205 _ آقای محمدعلی شرقی نام پدر حسین دارای 932 رای
206 _ خانم طیبه پورمحمدعلی تفتی نام پدر محمود دارای 929 رای
207 _ آقای محمودرضا دهقان بنادکی نام پدر حسین دارای 923 رای
208 _ آقای سعید امتحانی نام پدر اصغر دارای 920 رای
209 _ آقای مصطفی دهقان طرزجانی نام پدر على اکبر دارای 920 رای
210 _ آقای سیدضیاءالدین نام پدر سید على محمد دارای 909 رای
211 _ آقای محمد بابائی زارچ نام پدر مرتضی دارای 905 رای
212 _ خانم سمانه السادات دهقان بنادکی نام پدر سیدعلیرضا دارای 899 رای
213 _ آقای باقر دبیری نژاد نام پدر عبدالله دارای 893 رای
214 _ آقای محمدرضا خواجه امینیان نام پدر کاظم دارای 881 رای
215 _ آقای فرهاد خسرومنش نام پدر قیطاس دارای 875 رای
216 _ آقای محمد احمدی نام پدر ستار دارای 852 رای
217 _ آقای محمدحسن زاده جعفری نام پدر اکبر دارای 848 رای
218 _ آقای علی غیاث ندوشن نام پدر محمدعلى دارای 843 رای
219 _ آقای محسن نوه آقائی نام پدر احمدعلى دارای 843 رای
220 _ آقای سیدعلی دهقان منشادی نام پدر سید مجید دارای 841 رای
221 _ آقای شیخعلیشاهی نام پدر حسنعلى دارای 820 رای
222 _ آقای حمیدرضا قاسمی ندوشن نام پدر میرزاجوادخان دارای 802 رای
223 _ آقای شهاب مصدق منشادی نام پدر ناصر دارای 794 رای
224 _ خانم سمیه بیدکی نام پدر اضغر دارای 792 رای
225 _ آقای مهدی رضائی نام پدر علی دارای 791 رای
226 _ آقای سیدحمزه حسینی نسب نام پدر سیدحسین دارای 788 رای
227 _ آقای مجید منظورالحجه نام پدر علیرضا دارای 785 رای
228 _ آقای محمودرضا شیخیان نام پدر محمد مهدی دارای 784 رای
229 _ آقای سعید خادم چهارمنار نام پدر محمدحسین دارای 784 رای
230 _ آقای مجتبی ربیعا نام پدر محمد دارای 771 رای
231 _ آقای محسن حاجی یوسفی نام پدر حسین آقا دارای 761 رای
232 _ آقای حسن شریف بیگی نام پدر علی دارای 750 رای
233 _ آقای مهدی بیگی خبری نام پدر محمد دارای 735 رای
234 _ آقای سیدحسین پورمسجدی میبد نام پدر سید مهدی دارای 735 رای
235 _ آقای محمدعلی امینی نام پدر حسین دارای 731 رای
236 _ آقای امین مدنی نام پدر عباسعلی دارای 723 رای
237 _ آقای مرتضی بابائی زارچ نام پدر حسین دارای 717 رای
238 _ آقای امید دادفر نام پدر محمدرضا دارای 716 رای
239 _ خانم شهین دهقانی سانیج نام پدر عباس دارای 703 رای
240 _ آقای میرزاعلی آیت اللهی نام پدر میرزا جواد دارای 689 رای
241 _ خانم ندا رضائی نام پدر سهراب دارای 687 رای
242 _ آقای محمد برزگربفروئی نام پدر علی بمان دارای 681 رای
243 _ آقای حجت زحمت کش سردوراهی نام پدر محمدمهدی دارای 680 رای
244 _ آقای محمدمهدی تقوی شوازی نام پدر حسین دارای 677 رای
245 _ آقای سیدرضا مشکات نام پدر سیدمحمود دارای 663 رای
246 _ خانم سمیه السادات آثاری رکن آبادی نام پدر اقا حسین دارای 654 رای
247 _ آقای سیدعلی اصغر مصطفوی نژاد نام پدر سید مصطفى دارای 654 رای
248 _ آقای احمد ابراهیمی صدرآبادی نام پدر على دارای 646 رای
249 _ آقای محمدرضا مهدی پور نام پدر حسین دارای 645 رای
250 _ آقای مجید حکیمی مزرعه نو نام پدر حسن دارای 644 رای
251 _ آقای رضا فخارمحی الدینی نام پدر على دارای 639 رای
252 _ آقای محمدرضا محمدی علی آباد نام پدر محمدحسین دارای 631 رای
253 _ آقای مسلم رعیتی بنادکوکی نام پدر اکبر دارای 629 رای
254 _ آقای مجتبی اخیری اردکانی نام پدر حسین دارای 628 رای
255 _ آقای عباس رحمانی طاحونه نام پدر علی بمان دارای 614 رای
256 _ آقای مصطفی ادرسی نام پدر محمدعلى دارای 607 رای
257 _ آقای علی مرادی مزرعه نو نام پدر غلامرضا دارای 607 رای
258 _ آقای محمدحسین فرقانی نام پدر محمدعلى دارای 599 رای
259 _ آقای مهدی یان مجرد نام پدر غلامحسین دارای 592 رای
260 _ آقای ناصر سلطانی اسمعیلی نام پدر على دارای 583 رای
261 _ آقای مصطفی عباسی نام پدر محمدباقر دارای 583 رای
262 _ آقای مجید بیارش نام پدر محمد علی دارای 578 رای
263 _ آقای محمود زارع بیدکی نام پدر علی محمد دارای 573 رای
264 _ آقای سیدمصطفی میربلوکی نام پدر سیدجمال دارای 565 رای
265 _ آقای وحید زارع علی آبادی نام پدر عباسعلی دارای 559 رای
266 _ آقای مصطفی نامداری نام پدر منصور دارای 554 رای
267 _ خانم مهدیه حشمتی نام پدر احمد دارای 541 رای
268 _ آقای علی باقری کشکولی نام پدر کرامت اله دارای 538 رای
269 _ آقای حسن طل نام پدر لطف الله دارای 529 رای
270 _ آقای سیدمهدی قریشیان نام پدر سیدمحمد دارای 527 رای
271 _ آقای محمدحسین باغیانی نام پدر على محمد دارای 524 رای
272 _ آقای مهدی ملکی سورکی نام پدر علی دارای 515 رای
273 _ آقای محمدعلی صولتی سانیج نام پدر محمد دارای 510 رای
274 _ آقای حسین نایبی نام پدر جعفر دارای 500 رای
275 _ خانم زهرا پیرمرادیان نجف آبادی نام پدر حسینعلى دارای 497 رای
276 _ آقای فرهاد صالحی نام پدر امید على دارای 485 رای
277 _ آقای محمدجواد کاظمی اشکذری نام پدر محمدرضا دارای 480 رای
278 _ آقای حسین رنجبر نام پدر محمدرضا دارای 470 رای
279 _ آقای حمید اسماعیلی د ی نام پدر حسین دارای 470 رای
280 _ آقای حسین مصطفوی یزدی نام پدر محمد جلال دارای 453 رای
281 _ آقای کامران شهبازی شوراخلو نام پدر مراد حاصل دارای 448 رای
282 _ آقای محمدعلی شربی نام پدر احمد دارای 435 رای
283 _ آقای جلال افشاری پور نام پدر على دارای 434 رای
284 _ آقای مصطفی هدایتی نام پدر حسین دارای 433 رای
285 _ آقای هادی پاک طینت مهدی آبادی نام پدر محمد على دارای 421 رای
286 _ آقای محمد خانی فر نام پدر مرتضی دارای 413 رای
287 _ آقای مرتضی دشتکیان نام پدر تقی دارای 410 رای
288 _ آقای حسین غلامی نام پدر محمد على دارای 407 رای
289 _ آقای ابوالفضل محسن زاده هدشی نام پدر عباس دارای 405 رای
290 _ آقای اصغر خوش خواهش نام پدر افراسیاب دارای 398 رای
291 _ آقای سعید شریفی فرد نام پدر کاظم دارای 388 رای
292 _ آقای محمدتقی حمیدی فر نام پدر محمد صادق دارای 383 رای
293 _ آقای مصطفی دره شیری نام پدر کاظم دارای 378 رای
294 _ آقای احسان اشرف نام پدر محمد حسن دارای 372 رای
295 _ خانم سمیه میرزااسمعیل نام پدر هوشنگ دارای 372 رای
296 _ آقای سیدمسعود جفی نام پدر سید رضا دارای 368 رای
297 _ آقای ابوالفضل احمدی علی آباد نام پدر احمد دارای 366 رای
298 _ آقای محمدحسن فرجی نام پدر محمد حسین دارای 363 رای
299 _ آقای مهدی عسکری اشکذری نام پدر حسن دارای 353 رای
300 _ آقای مجتبی بیکی منشادی نام پدر على دارای 320 رای
301 _ آقای مصیب بوشهری زاده نام پدر على محمد دارای 315 رای
302 _ آقای شهاب الدین خوارزمی نام پدر رسول دارای 315 رای
303 _ خانم سمیه طایفی نصرآبادی نام پدر محمدعلی دارای 308 رای
304 _ آقای بهزاد دانشی کهنی نام پدر حسن دارای 290 رای
305 _ آقای هادی امین الرعایائی نام پدر احمد دارای 280 رای
306 _ آقای علی اصغر رضائی صدرآبادی نام پدر حسین دارای 272 رای
307 _ آقای حسین زارعی محمودآبادی نام پدر احمد دارای 263 رای
308 _ آقای محمد عربی نام پدر علی دارای 261 رای
309 _ آقای رحیم لاری نام پدر محمد دارای 256 رای
310 _ آقای حسن صابری حسین آباد نام پدر غلامرضا دارای 241 رای
311 _ آقای مصطفی محمدیان نام پدر محمد دارای 238 رای
312 _ آقای مهدی مهردادفر نام پدر محمدحسین دارای 227 رای
313 _ خانم شهین حقانی نژاد نام پدر امید على دارای 204 رای
314 _ خانم طیبه پارسائیان نام پدر غلامرضا دارای 133 رای
315 _ آقای محمدعلی اعتباری نام پدر حسین دارای 133 رای
316 _ آقای عباس م حبیب آبادی نام پدر حسین دارای 91 رای
317 _ آقای حامد صدری زاده نام پدر محمد دارای 27 رای


مشاهده متن کامل ...
نتایج قطعی انتخابات پنجمین دوره شورای ی شهر ارومیه سال 96
درخواست حذف اطلاعات

منتخبین انتخابات پنجمین دوره شورای ی شهر ارومیه سال 96

منتخبین انتخابات پنجمین دوره شورای ی شهر ارومیه سال 96فرمانداری ارومیه در قالب فرم شماره 31 نتیجه نهایی انتخابات پنجمین دوره شورای ی شهر ارومیه را اعلام کرد :

بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر ارومیه تابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه، شهرستان ارومیه می رساند، با توجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای ی شهر و روستا در روز مورخ 1396/02/29 ،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای ی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:

 اعضاء اصلی شورا :

1_ آقای مرتضی پیری نام پدر محمد علی دارای 45727 رای
2_ آقای حسین پناهی نام پدر علی دارای 42532 رای
3_ آقای رسول اصغرزاده مجدآذر نام پدر رضا دارای 37847 رای
4_ آقای حسین بخشایشی چراغتپه نام پدر قربانعلى دارای 31601 رای
5_ آقای محمدرضا علیزاده زاده نام پدر هوشنگ دارای 31162 رای
6_ آقای عادل فتاحی نام پدر فتاح دارای 31001 رای
7_ آقای عبدالرحمن نقشین نام پدر کرم دارای 29620 رای
8_ آقای محمدخالد حاتمی نام پدر جعفر دارای 27588 رای
9_ آقای محمد خلیل پور نام پدر احمد دارای 27181 رای
10 _ آقای زلفعلی ابراهیمی نام پدر عوضعلى دارای 27042 رای
11 _ آقای شاهین عباسی نژاد نام پدر یزدان شیر دارای 26632 رای

اعضاء علی البدل شورا :

12 _ آقای مسعود پاکی نام پدر عارف دارای 26281 رای
13 _ آقای مرتضی منافی نام پدر اردو دارای 25659 رای
14 _ آقای سجاد خضرلو نام پدر محمدعلى دارای 25190 رای
15 _ آقای صادق توکلی مهر نام پدر قاسم دارای 24353 رای
16 _ آقای علی دلائی میلان نام پدر عادل دارای 23581 رای
17 _ آقای مرتضی بهرام نام پدر محمد دارای 23323 رای
18 _ آقای میرعلی محمدی نام پدر سید ماشاالله دارای 22424 رای

مشاهده ادامه نتایج در ادامه مطلب

آراء سایر داوطلبین :

19 _ خانم سیده شکوفه مجتوی نام پدر سیدراشد دارای 21130 رای
20 _ آقای علی بهروش نام پدر حسین دارای 20826 رای
21 _ آقای محمد نقی زاده آیدنلو نام پدر محمدرضا دارای 20800 رای
22 _ خانم شهین جهانگیری نام پدر بهری دارای 20656 رای
23 _ آقای خسرو دعاگورزگه نام پدر محمد دارای 20392 رای
24 _ آقای یعقوب حسینی گرگاپور نام پدر حسین دارای 20061 رای
25 _ آقای مسعود قدرتی نام پدر علی دارای 19493 رای
26 _ آقای توماج وحی شار نام پدر ایرج دارای 19403 رای
27 _ آقای قادر احمدی نام پدر محمود دارای 19400 رای
28 _ آقای حبیب نجف پیر نام پدر کوچک دارای 18241 رای
29 _ آقای محراب آقاپور نام پدر جلال دارای 17853 رای
30 _ آقای مهران حاجیلو نام پدر جعفر صادق دارای 17676 رای
31 _ آقای لقمان خلیفه زاده نام پدر مصطفى دارای 17449 رای
32 _ آقای میرنجف غیبی نام پدر محسن دارای 17194 رای
33 _ آقای وحید بهرامی نام پدر کریم دارای 16887 رای
34 _ خانم گلشن نوروزی تپه نام پدر عظیم دارای 16854 رای
35 _ آقای رسول خوش بختی سرای نام پدر اکبر دارای 16724 رای
36 _ آقای سیدعلی رضوی نام پدر میر یحیی دارای 16709 رای
37 _ آقای سیاوش مهردار نام پدر حسین دارای 16599 رای
38 _ آقای حبیب اله غالب زنجیره مسکن نام پدر ذبیح اله دارای 16356 رای
39 _ آقای جواد جنگی نام پدر مظفر دارای 16263 رای
40 _ آقای محمد ستا وردیزجی نام پدر على اصغر دارای 15959 رای
41 _ آقای امید نقشین پورصورمان آبادی نام پدر عزت اله دارای 15394 رای
42 _ خانم لطیفه مبین جاریحانی نام پدر یوسف دارای 14708 رای
43 _ آقای فرهاد پیری نام پدر عین الله دارای 12684 رای
44 _ خانم فریده قاسمی نام پدر عیسی دارای 12260 رای
45 _ خانم فریبا حقیقی نام پدر موسی دارای 12153 رای
46 _ آقای علی اکبر جوانمرد نام پدر محد على دارای 12143 رای
47 _ آقای سیدهادی ذاکر نام پدر میر حمد اله دارای 12103 رای
48 _ آقای میرعبداله حسینی نام پدر میر عباسقلى دارای 11907 رای
49 _ خانم سولماز حنیفی خاصلوئی نام پدر حمید دارای 11854 رای
50 _ آقای علی شیخ محمدی دیزجی نام پدر محمدحسن دارای 10969 رای


51 _ آقای جلیلی نام پدر پرویز دارای 10959 رای
52 _ آقای حیدر علی حسینی نام پدر حسین دارای 10546 رای
53 _ آقای بهرنگ دیلمقانی نام پدر یداله دارای 10503 رای
54 _ آقای ابوالحسن مرسلی نام پدر امیدعلی دارای 10180 رای
55 _ آقای محمدکاظم مطلم خطایلو نام پدر محمدعلى دارای 9840 رای
56 _ آقای یعقوب اکرم قوشڃی نام پدر حسن دارای 9800 رای
57 _ آقای غلامرضا میرزائی گمڃی نام پدر عباسعلی دارای 9418 رای
58 _ آقای سیدمجتبی یوزباشی نام پدر میریعقوب دارای 9030 رای
59 _ آقای علی وقاری عتیق نام پدر غلامرضا دارای 8860 رای
60 _ آقای امین آقائی نام پدر سهراب دارای 8600 رای
61 _ آقای احسان صوفی زاده بالانجی نام پدر ابراهیم دارای 8385 رای
62 _ آقای کریم علیزاده کوزه رش نام پدر چرگز دارای 7831 رای
63 _ آقای اکبر پورمحمدرضا نام پدر مقصود دارای 7780 رای
64 _ آقای تقی فرهودی نام پدر جلیل دارای 7773 رای
65 _ آقای حمید کاظمی کیا نام پدر محمد حسین دارای 7680 رای
66 _ آقای دوالی حاتمی لورزینی نام پدر کریم دارای 7274 رای
67 _ آقای یوسف پاشازاده نام پدر محمد دارای 7041 رای
68 _ آقای جواد پاشائی باربین نام پدر کاظم دارای 6892 رای
69 _ خانم سمیه صادقی اوانسر نام پدر خلیل دارای 6798 رای
70 _ آقای جعفرصادق کربلائی صادقی نام پدر حسین دارای 6367 رای
71 _ آقای ارشد خالدی نام پدر ابراهیم دارای 6353 رای
72 _ آقای سعید سلماسی نام پدر احمد دارای 6258 رای
73 _ آقای کریم صادقی نام پدر سیف الدین دارای 6220 رای
74 _ آقای سعید جعفری ممکانی نام پدر زبیر دارای 6211 رای
75 _ آقای جعفر محمدزاده اصل نام پدر فضلعلى دارای 6102 رای
76 _ آقای مجید خضرلو نام پدر علی رضا دارای 5857 رای
77 _ آقای حسن مختاری پر نام پدر بایرامعلى دارای 5501 رای
78 _ آقای ابراهیم محمودیان نام پدر اسحق دارای 5408 رای
79 _ آقای حسن حیدری نام پدر خلیل دارای 5395 رای
80 _ خانم سمیه نام پدر اسفندیار دارای 5217 رای
81 _ آقای علی اصغر علی اکبری هلق نام پدر حسن دارای 5113 رای
82 _ آقای مرتضی ابراهیمی قره ورن نام پدر کریم دارای 5053 رای
83 _ آقای سیدحسین قریشی نام پدر میر یعقوب دارای 4834 رای
84 _ خانم لیلا بهرامی مکری نام پدر محمدحسن دارای 4661 رای
85 _ آقای محمدرضا واحدی خاتونی نام پدر احمد دارای 4556 رای
86 _ آقای سلیمان کاظم زاده کهریز نام پدر حسین دارای 4470 رای
87 _ خانم الهه سرشار نام پدر قاسم دارای 4105 رای
88 _ آقای مقدمی کیا نام پدر علیرضا دارای 4102 رای
89 _ آقای بهزاد علیزاده نام پدر احمد دارای 3927 رای
90 _ خانم پریسا اکبری نام پدر مالک دارای 3821 رای
91 _ آقای معراج نوری نام پدر حسین دارای 3713 رای
92 _ آقای علی اصغر احمدی نوروزآباد نام پدر مصطفى دارای 3686 رای
93 _ خانم حاجیه مدرس نام پدر ابراهیم دارای 3610 رای
94 _ آقای پیمان خلیلی نام پدر عبدالکریم دارای 3549 رای
95 _ آقای فتحی نام پدر عین اله دارای 3339 رای
96 _ آقای قاسم ضرغامی سلطان احمدی نام پدر احمد دارای 3252 رای
97 _ آقای عبداله حسینلو نام پدر سعید دارای 3199 رای
98 _ آقای قسیم یاسین نام پدر حاجی دارای 3152 رای
99 _ آقای سیدواحد نام پدر سید محمد دارای 3121 رای
100 _ آقای علی مجردساعتلو نام پدر دوستعلى دارای 3037 رای


101 _ آقای سیدسجاد صالحی نام پدر سیدهادی دارای 2928 رای
102 _ آقای توحید ایرانی آرا نام پدر هوشنگ دارای 2901 رای
103 _ آقای نادر وارثی خانقاه نام پدر محسن دارای 2823 رای
104 _ خانم صفیه رحیمی کهریز نام پدر عبدالرحیم دارای 2725 رای
105 _ آقای عدنان ابراهیمی نام پدر على دارای 2673 رای
106 _ خانم فریبا داداشی گوگجه یاران نام پدر رحمت اله دارای 2641 رای
107 _ آقای حسین پاشائی قرا ایل نام پدر جانعلى دارای 2632 رای
108 _ آقای ابراهیمی هشترودی نام پدر عسکر دارای 2590 رای
109 _ آقای علی حسن پورگمڃی نام پدر احمد دارای 2581 رای
110 _ آقای مهدی قره قاشلو نام پدر یوسف دارای 2573 رای
111 _ آقای عبدالقادر میرزائی دربند نام پدر عبدالخالط دارای 2552 رای
112 _ خانم آرزو جعفری یلقون آباد نام پدر فرامرز دارای 2459 رای
113 _ آقای محمد ملازاده نام پدر اسماعیل دارای 2449 رای
114 _ آقای جمشید بناله نام پدر محمد دارای 2442 رای
115 _ خانم معصومه صدیقی نام پدر هاشم دارای 2438 رای
116 _ آقای رضا فوزی نام پدر محمد دارای 2420 رای
117 _ آقای سیدروح اله ایرانی نام پدر میر حمید دارای 2403 رای
118 _ خانم توران شیخلو نام پدر یعقوبعلى دارای 2398 رای
119 _ آقای ناصر نوری نام پدر احمد دارای 2376 رای
120 _ آقای رضا نظری نام پدر على دارای 2368 رای
121 _ آقای محمد پاشائی صفرقلی کندی نام پدر شهریار دارای 2365 رای
122 _ آقای محمودی نام پدر شرزاد دارای 2345 رای
123 _ آقای مجتبی حاجی وندائی نام پدر قاسم دارای 2273 رای
124 _ آقای نادر غلام زاده قره قشلاقی نام پدر علی اصغر دارای 2265 رای
125 _ آقای یوسف برکشادی نام پدر فضلعلی دارای 2222 رای
126 _ آقای وحید امینی فر نام پدر صادق دارای 2211 رای
127 _ آقای سعید اصغرزاده نام پدر رضا دارای 2207 رای
128 _ آقای دیاکو عزیزی نام پدر دارای 2207 رای
129 _ خانم بهناز ابراهیمی قصور نام پدر سیروس دارای 2200 رای
130 _ آقای مرتضی صدف پور نام پدر ابراهیم دارای 2169 رای
131 _ خانم زهرا محمدپور نام پدر چشمعلى دارای 2154 رای
132 _ آقای پرویز گل رضائی نام پدر یوسف دارای 2126 رای
133 _ آقای فرزین مطلب پورسلیم نام پدر محمد دارای 2106 رای
134 _ آقای مهدی قاصد نام پدر صالح دارای 2095 رای
135 _ آقای روح الله اسانی کیا نام پدر غلامحسین دارای 2087 رای
136 _ آقای حامد وطن دوست نام پدر داود دارای 2066 رای
137 _ خانم ماهره مکاری ایگدیر نام پدر یدالله دارای 2064 رای
138 _ خانم پریسا فکوری نیا نام پدر جلال دارای 2050 رای
139 _ آقای یوسف محمدی ورزقانی نام پدر براتعلى دارای 2046 رای
140 _ آقای حمید رعناقد نام پدر لطیف دارای 2042 رای
141 _ آقای بابک کشی پور نام پدر کریم دارای 2032 رای
142 _ آقای یاسر باقری نام پدر صحبت دارای 2022 رای
143 _ آقای نادعلی ابراهیمی نام پدر تراب دارای 1961 رای
144 _ آقای علی بابازاده ایگدیر نام پدر زیاد على دارای 1948 رای
145 _ آقای جعفر آقاپوربرنج آباد نام پدر حمید دارای 1915 رای
146 _ آقای ناصر پوراسد نام پدر سیف الله دارای 1842 رای
147 _ خانم رویا حسنی حصار نام پدر سیفعلى دارای 1835 رای
148 _ آقای سیدکریم رحمن زاده نام پدر سیدمحى الدین دارای 1823 رای
149 _ آقای طوفان امینی انگنه نام پدر شهریار دارای 1817 رای
150 _ آقای شاهین کهنموئیان آذری نام پدر اصغر دارای 1761 رای


151 _ خانم رویا دیباوند نام پدر رحیم دارای 1751 رای
152 _ آقای علی سلیمانی قزلجه نام پدر سلطانعلی دارای 1741 رای
153 _ آقای پرویز دشتی قره تپه نام پدر محمود دارای 1737 رای
154 _ خانم رضوی راد نام پدر حسین دارای 1702 رای
155 _ آقای علی نوری نام پدر برات دارای 1699 رای
156 _ آقای داود افتخاری نام پدر جبار دارای 1673 رای
157 _ خانم سمیه زینالی بالستانی نام پدر بهروز دارای 1661 رای
158 _ آقای لطفعلی یوسفی نام پدر جعفر صادق دارای 1655 رای
159 _ آقای علی اسکندری نام پدر کاکه برا دارای 1639 رای
160 _ آقای حسین موحدی نام پدر دارای 1598 رای
161 _ آقای جواد انوشه نام پدر اسماعیل دارای 1570 رای
162 _ آقای محمدصالح اسدی نام پدر دارای 1550 رای
163 _ آقای بهروز عبدالی بڃه جک نام پدر ارشد دارای 1479 رای
164 _ آقای محمدحسین شیخ بکلو نام پدر اسکندر دارای 1467 رای
165 _ آقای سروش مهرآسا نام پدر کریم دارای 1466 رای
166 _ آقای سجاد ثمری نام پدر محمدرضا دارای 1411 رای
167 _ آقای رضا عبدالعلی زاده نام پدر مجید دارای 1400 رای
168 _ آقای میرخداویردی حمزه لو نام پدر میرعلى دارای 1370 رای
169 _ آقای سعید اسدی قرا نام پدر جمشید دارای 1361 رای
170 _ آقای علی غیور نام پدر غلامرضا دارای 1329 رای
171 _ خانم سیما نوری نام پدر یوسف دارای 1311 رای
172 _ آقای رحمان پورعلی نام پدر بهمن دارای 1291 رای
173 _ آقای میرمحمد خوانساری نام پدر میرهاشم دارای 1260 رای
174 _ آقای رحمت اکبری چڃکلوی منصور نام پدر قربانعلی دارای 1258 رای
175 _ آقای بهنام قامت نام پدر مهدی دارای 1256 رای
176 _ آقای رضا ملامحمدآغبلاغی نام پدر مصطفی دارای 1254 رای
177 _ آقای محمد آذرورجوی نام پدر امران دارای 1246 رای
178 _ آقای اصغر والی زاده انامق نام پدر یوسف دارای 1227 رای
179 _ خانم نسرین حیدرزاده نجف آباد نام پدر سیف الدین دارای 1225 رای
180 _ آقای رحمن علی زاده نام پدر بهمن دارای 1216 رای
181 _ خانم ناهید بوستانی بوکت نام پدر مصطفی دارای 1202 رای
182 _ آقای علی انصاری نام پدر الیاس دارای 1187 رای
183 _ خانم لیلی عاطفی ساعتلو نام پدر قدرت دارای 1183 رای
184 _ آقای کریم فرقدان سلطان احمدی نام پدر رحیم دارای 1179 رای
185 _ آقای افشین حیدری اوصالو نام پدر صفدرعلی دارای 1155 رای
186 _ آقای مهدی قنبرلو نام پدر یونس دارای 1126 رای
187 _ خانم شیوا حسین زاده نام پدر پرویز دارای 1081 رای
188 _ آقای آرش سرباز نام پدر ولی دارای 1071 رای
189 _ آقای اشکان جعفری فر نام پدر جواد دارای 1061 رای
190 _ آقای کیومرث پناهی نام پدر حسنقلى دارای 1057 رای
191 _ خانم زرین عربلوی مقدم نام پدر حمید دارای 1046 رای
192 _ آقای وحید نام پدر علی دارای 1025 رای
193 _ آقای صابر شیخ بگلو نام پدر آلهویردی دارای 1004 رای
194 _ آقای بهنام اصغری ریگ آبادی نام پدر عیسى دارای 986 رای
195 _ آقای وحید وه خلوت نام پدر اکبر دارای 979 رای
196 _ آقای اتابک بدلی قلعه نام پدر حیدرعلى دارای 975 رای
197 _ خانم رحیمه بیدل نیکو نام پدر احمد دارای 964 رای
198 _ خانم مهسا عباسی ریکانی نام پدر چشمعلى دارای 950 رای
199 _ خانم نیر سیدزاده خانشان نام پدر میرحسین دارای 945 رای
200 _ آقای دیار عزیزی نام پدر دارای 918 رای


201 _ آقای محمد اصغری نام پدر حمید دارای 906 رای
202 _ آقای مرتضی فکری علمدار نام پدر غلامعلى دارای 902 رای
203 _ آقای محمد فامیان نام پدر غلامحسن دارای 874 رای
204 _ آقای حجت نصیری باری نام پدر عبدالله دارای 858 رای
205 _ آقای جعفر مشرقی نام پدر هدایت دارای 852 رای
206 _ آقای شورش تدین چهارطاق نام پدر حبیب اله دارای 830 رای
207 _ آقای امین پاشائی نام پدر على دارای 825 رای
208 _ آقای ابوالقاسم مهمان نواز نام پدر هاشم دارای 807 رای
209 _ آقای توحید انصاری پویا نام پدر معصوم دارای 803 رای
210 _ آقای علی شیخی نام پدر رضا دارای 785 رای
211 _ آقای احمد احمدی حقیقت نام پدر على اصغر دارای 777 رای
212 _ آقای هادی زهتاب امین نام پدر على دارای 770 رای
213 _ خانم فرنگیز خداوندگار نام پدر آستان دارای 768 رای
214 _ آقای خلیل کیامهر نام پدر چاپار دارای 761 رای
215 _ آقای سیدعلی سیدپوراقدم نام پدر میر فات دارای 738 رای
216 _ آقای اسماعیل خلیلی نام پدر ف الدین دارای 736 رای
217 _ آقای رامین صادقی اصل نام پدر محمد رضا دارای 720 رای
218 _ آقای علی سبکتکین نام پدر غلامرضا دارای 694 رای
219 _ آقای علی چهارگلی نام پدر محمود دارای 673 رای
220 _ آقای رضا کاشف تمر نام پدر یوسف دارای 665 رای
221 _ خانم سهیلا داودی نام پدر رحمان دارای 663 رای
222 _ آقای مهرداد نیکنام صوفیانی نام پدر ایرج دارای 654 رای
223 _ آقای حسن شکرالهی نام پدر اسماعیل دارای 650 رای
224 _ آقای علی مرادپورحاجی فیروز نام پدر محمد على دارای 623 رای
225 _ خانم پریوش رزاقی رضائیه نام پدر صالح دارای 603 رای
226 _ خانم نسرین خیبرزاده تیز اب نام پدر بهرام دارای 571 رای
227 _ آقای داریوش طلعتی نام پدر حیدرعلی دارای 560 رای
228 _ آقای مسعود عبدالهی نام پدر بهمن دارای 551 رای
229 _ خانم زهره تبریزی میرقلعه نام پدر رحمان دارای 550 رای
230 _ آقای نوید هم زبان نام پدر محمد دارای 502 رای
231 _ آقای رضا ارجمند نام پدر اباذر دارای 501 رای
232 _ خانم خدیجه وجدی دل نام پدر جواد دارای 489 رای
233 _ آقای ناصر سعیدزاده نام پدر حمید دارای 488 رای
234 _ آقای رضا سیفی قرابقلو نام پدر على دارای 485 رای
235 _ آقای امید منتظرمشمول نام پدر غلامرضا دارای 467 رای
236 _ آقای صالح حقی نام پدر محمد دارای 454 رای
237 _ آقای داود جهان نام پدر رشید دارای 447 رای
238 _ آقای وحید خداویردی پورثانی نام پدر اسماعیل دارای 445 رای
239 _ خانم ریتا جهدمیر نام پدر میراحمد دارای 442 رای
240 _ آقای قاسم باقرزاده نام پدر قهرمان دارای 438 رای
241 _ آقای سیامک رنجبری زاد نام پدر خسرو دارای 437 رای
242 _ آقای رضا مصطفی نژاد نام پدر توحید دارای 430 رای
243 _ آقای رسول مجتبوی نام پدر صمد دارای 412 رای
244 _ آقای مهرداد مهدی پور نام پدر اسمعیل دارای 409 رای
245 _ خانم فریبا سیفی پورآقاجری نام پدر محمد دارای 409 رای
246 _ خانم سیمین شمسی افشار نام پدر یعقوبعلى دارای 401 رای
247 _ آقای وحید جبا ور نام پدر بهروز دارای 393 رای
248 _ آقای محمد خضری نام پدر عبداله دارای 384 رای
249 _ آقای محمد فرهادی نام پدر بایرامعلی دارای 374 رای
250 _ آقای دیار الماسی نام پدر على دارای 359 رای


251 _ آقای جواد فرجی قطلو نام پدر سلمان دارای 338 رای
252 _ آقای علی نسودی رضائی نام پدر یوسف دارای 332 رای
253 _ آقای جواد فائزی فرد نام پدر رستم دارای 327 رای
254 _ آقای رحمان شهریاری نام پدر تیمور دارای 326 رای
255 _ آقای محمد خیری نام پدر نوحعلی دارای 310 رای
256 _ آقای موسی معصوم زاده نام پدر معصومعلی دارای 263 رای
257 _ آقای میرزازاده دوستان نام پدر فاضل دارای 169 رایمشاهده متن کامل ...
بهناز جعفری مهمان خندوانه شد و از ابتلایش به بیماری ام اس گفت
درخواست حذف اطلاعات

بهناز جعفری مهمان خندوانه شد و از ابتلایش به بیماری ام اس گفت

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بهناز جعفری بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران متولد سال 1353 است.

او فارغ حصیل رشته ادبیات نمایشی از آزاد ی است.

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بهناز جعفری فعالیت خود در سینما را از سال 1373 با ایفای نقش کوتاهی در «روسری آبی» به کارگردانی «رخشان بنی اعتماد» آغاز کرد و

همچنین بازی در نمایش های رادیویی از سال 1376 بوده است.

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بهناز جعفری مجرد است و تاکنون ازدواج نکرده است.

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بهناز جعفری در سال 1393 مبتلا به بیماری ام اس شد و در برنامه خندوانه 6 اردیبهشت در مورد این بیماری گفت:

چند سال پیش بود که من احساس افت شدیدی در توان جسمانی‌ام شدم و دیگر حتی قادر به برداشت وسایل نبودم و ظروف از دستم می‌افتاد.

حتی سر کار آقای فرمان آرا به سختی می‌توانستم از پله‌ها بالا بروم و خیلی فشار به من آمد، ابتدا فکر می‌ که به دلیل مشکلات عصبی است تا اینکه فهمیدم مبتلا به ام‌اس هستم.

به دلیل شناختی که از بیماری نداشتم فکر می‌ که دیگر باید خانه نشین شوم و یک گوشه بی‌حرکت باشم ولی این

بیماری چشم دل من را روشن کرد و رابطه من را با خدا خیلی قوی‌تر کرد و به او نزدیک‌تر شدم.

الان هم اگر مدت کار طولانی شود، بیماری‌ام تشدید می‌‌شود. ولی روحیه خوب و خیلی عالی دارم

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

های تلویزیونی بهناز جعفری :

:♥: همه چیز آنجاست (شهرام شاه حسینی - 1393):♥:

:♥: آب پریا (مرضیه برومند - 1392):♥:

:♥: عبور از پاییز (مسعود شاه محمدی - 1388):♥:

:♥: مختارنامه (داود میرباقری - 1387):♥:

:♥: بیداری (بهرام عظیم پور - 1386):♥:

:♥: دوران سرکشی (کمال تبریزی - 80 / 1379):♥:

:♥: خاک سرخ (ابراهیم حاتمی کیا - 1379):♥:

:♥: عید آن سال ها (1378-1377):♥:

:♥: بگذار آفتاب برآید (1378-1377):♥:

:♥: زمان شوریدگی (محمدعلی - 1378):♥:

:♥: غبار نور (1375):♥:

:♥: کلانتر 3(محسن شاه محمدی - 1380):♥:

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

های سینمایی بهناز جعفری

:♥: به دنیا آمدن (1394):♥:

:♥: خشم و هیاهو (1394):♥:

:♥: گیتا (1394):♥:

:♥: لانتوری (1394):♥:

:♥: هفت ماهگی (1394):♥:

:♥: خانه دختر (1393):♥:

:♥: دلم می خواد (1393):♥:

:♥: پنج ستاره (1392):♥:

ن طبقه وسط (1392):♥:

:♥: ابرهای ارغوانی (1390):♥:

:♥: تلفن همراه رئیس جمهور (1390):♥:

:♥: جیب بر خیابان جنوبی (1390):♥:

:♥: مادر پاییزی (1390):♥:

:♥: یک خانواده محترم (1390):♥:

:♥: ترانه کوچک من (1388):♥:

:♥: حوالی اتوبان (1387):♥:

:♥: زمانی برای دوست داشتن (1386):♥:

:♥: از دور دست (رامین محسنی، 1384):♥:

:♥: باغ های کندلوس (ایرج کریمی، 1383):♥:

:♥: بیدار شو آرزو (کیانوش عیاری، 1382):♥:

:♥: نگاه (سپیده فارسی، 1383):♥:

:♥: چند تار مو (ایرج کریمی، 1382):♥:

:♥: تهران ساعت 7 صبح ( شهاب رضویان، 1381):♥:

:♥: غوغا (سعید سهیلی، 1381):♥:

:♥: خانه ای روی آب (بهمن فرمان آرا، 1380):♥:

:♥: نگین (اصغر هاشمی، 1380):♥:

:♥: آب و آتش (فریدون جیرانی، 1379):♥:

:♥: مسافر ری (داود میرباقری، 1379):♥:

:♥: جام جان ( کوتاه، فقط گفتار متن، 1379):♥:

:♥: کاپوچینو ( کوتاه - فریدون جیرانی، 1378):♥:

:♥: تخته سیاه (سمیرا مخملباف، 1378):♥:

:♥: عشق طاهر (محمدعلی ، 1378):♥:

:♥: تنها در تهران ( کوتاه، 1377):♥:

:♥: سینما سینماست (ضیاءالدین دری، 1375):♥:

:♥: حریف دل (عبدالرضا گنجی، 1375):♥:

:♥: روسری آبی (رخشان بنی اعتماد، 1373):♥:

:♥: جاده عشق (رجب محمدین، 1372):♥:

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بهناز جعفری مهمان خندوانه شد و از ابتلایش به بیماری ام اس گفتمشاهده متن کامل ...
بهناز جعفری مهمان خندوانه شد و از ابتلایش به بیماری ام اس گفت
درخواست حذف اطلاعات

بهناز جعفری مهمان خندوانه شد و از ابتلایش به بیماری ام اس گفت

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بهناز جعفری بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران متولد سال 1353 است.

او فارغ حصیل رشته ادبیات نمایشی از آزاد ی است.

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بهناز جعفری فعالیت خود در سینما را از سال 1373 با ایفای نقش کوتاهی در «روسری آبی» به کارگردانی «رخشان بنی اعتماد» آغاز کرد و

همچنین بازی در نمایش های رادیویی از سال 1376 بوده است.

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بهناز جعفری مجرد است و تاکنون ازدواج نکرده است.

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بهناز جعفری در سال 1393 مبتلا به بیماری ام اس شد و در برنامه خندوانه 6 اردیبهشت در مورد این بیماری گفت:

چند سال پیش بود که من احساس افت شدیدی در توان جسمانی ام شدم و دیگر حتی قادر به برداشت وسایل نبودم و ظروف از دستم می افتاد.

حتی سر کار آقای فرمان آرا به سختی می توانستم از پله ها بالا بروم و خیلی فشار به من آمد، ابتدا فکر می که به دلیل مشکلات عصبی است تا اینکه فهمیدم مبتلا به ام اس هستم.

به دلیل شناختی که از بیماری نداشتم فکر می که دیگر باید خانه نشین شوم و یک گوشه بی حرکت باشم ولی این

بیماری چشم دل من را روشن کرد و رابطه من را با خدا خیلی قوی تر کرد و به او نزدیک تر شدم.

الان هم اگر مدت کار طولانی شود، بیماری ام تشدید می شود. ولی روحیه خوب و خیلی عالی دارم

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

های تلویزیونی بهناز جعفری :

:♥: همه چیز آنجاست (شهرام شاه حسینی - 1393):♥:

:♥: آب پریا (مرضیه برومند - 1392):♥:

:♥: عبور از پاییز (مسعود شاه محمدی - 1388):♥:

:♥: مختارنامه (داود میرباقری - 1387):♥:

:♥: بیداری (بهرام عظیم پور - 1386):♥:

:♥: دوران سرکشی (کمال تبریزی - 80 / 1379):♥:

:♥: خاک سرخ (ابراهیم حاتمی کیا - 1379):♥:

:♥: عید آن سال ها (1378-1377):♥:

:♥: بگذار آفتاب برآید (1378-1377):♥:

:♥: زمان شوریدگی (محمدعلی - 1378):♥:

:♥: غبار نور (1375):♥:

:♥: کلانتر 3(محسن شاه محمدی - 1380):♥:

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

های سینمایی بهناز جعفری

:♥: به دنیا آمدن (1394):♥:

:♥: خشم و هیاهو (1394):♥:

:♥: گیتا (1394):♥:

:♥: لانتوری (1394):♥:

:♥: هفت ماهگی (1394):♥:

:♥: خانه دختر (1393):♥:

:♥: دلم می خواد (1393):♥:

:♥: پنج ستاره (1392):♥:

ن طبقه وسط (1392):♥:

:♥: ابرهای ارغوانی (1390):♥:

:♥: تلفن همراه رئیس جمهور (1390):♥:

:♥: جیب بر خیابان جنوبی (1390):♥:

:♥: مادر پاییزی (1390):♥:

:♥: یک خانواده محترم (1390):♥:

:♥: ترانه کوچک من (1388):♥:

:♥: حوالی اتوبان (1387):♥:

:♥: زمانی برای دوست داشتن (1386):♥:

:♥: از دور دست (رامین محسنی، 1384):♥:

:♥: باغ های کندلوس (ایرج کریمی، 1383):♥:

:♥: بیدار شو آرزو (کیانوش عیاری، 1382):♥:

:♥: نگاه (سپیده فارسی، 1383):♥:

:♥: چند تار مو (ایرج کریمی، 1382):♥:

:♥: تهران ساعت 7 صبح ( شهاب رضویان، 1381):♥:

:♥: غوغا (سعید سهیلی، 1381):♥:

:♥: خانه ای روی آب (بهمن فرمان آرا، 1380):♥:

:♥: نگین (اصغر هاشمی، 1380):♥:

:♥: آب و آتش (فریدون جیرانی، 1379):♥:

:♥: مسافر ری (داود میرباقری، 1379):♥:

:♥: جام جان ( کوتاه، فقط گفتار متن، 1379):♥:

:♥: کاپوچینو ( کوتاه - فریدون جیرانی، 1378):♥:

:♥: تخته سیاه (سمیرا مخملباف، 1378):♥:

:♥: عشق طاهر (محمدعلی ، 1378):♥:

:♥: تنها در تهران ( کوتاه، 1377):♥:

:♥: سینما سینماست (ضیاءالدین دری، 1375):♥:

:♥: حریف دل (عبدالرضا گنجی، 1375):♥:

:♥: روسری آبی (رخشان بنی اعتماد، 1373):♥:

:♥: جاده عشق (رجب محمدین، 1372):♥:

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بهناز جعفری مهمان خندوانه شد و از ابتلایش به بیماری ام اس گفتمشاهده متن کامل ...
بهناز جعفری مهمان خندوانه شد و از ابتلایش به بیماری ام اس گفت
درخواست حذف اطلاعات
بهناز جعفری مهمان خندوانه شد و از ابتلایش به بیماری ام اس گفت

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بهناز جعفری بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران متولد سال 1353 است.

او فارغ حصیل رشته ادبیات نمایشی از آزاد ی است.

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بهناز جعفری فعالیت خود در سینما را از سال 1373 با ایفای نقش کوتاهی در «روسری آبی» به کارگردانی «رخشان بنی اعتماد» آغاز کرد و

همچنین بازی در نمایش های رادیویی از سال 1376 بوده است.

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بهناز جعفری مجرد است و تاکنون ازدواج نکرده است.

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بهناز جعفری در سال 1393 مبتلا به بیماری ام اس شد و در برنامه خندوانه 6 اردیبهشت در مورد این بیماری گفت:

چند سال پیش بود که من احساس افت شدیدی در توان جسمانی ام شدم و دیگر حتی قادر به برداشت وسایل نبودم و ظروف از دستم می افتاد.

حتی سر کار آقای فرمان آرا به سختی می توانستم از پله ها بالا بروم و خیلی فشار به من آمد، ابتدا فکر می که به دلیل مشکلات عصبی است تا اینکه فهمیدم مبتلا به ام اس هستم.

به دلیل شناختی که از بیماری نداشتم فکر می که دیگر باید خانه نشین شوم و یک گوشه بی حرکت باشم ولی این

بیماری چشم دل من را روشن کرد و رابطه من را با خدا خیلی قوی تر کرد و به او نزدیک تر شدم.

الان هم اگر مدت کار طولانی شود، بیماری ام تشدید می شود. ولی روحیه خوب و خیلی عالی دارم

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس های تلویزیونی بهناز جعفری :

:♥: همه چیز آنجاست (شهرام شاه حسینی - 1393):♥:

:♥: آب پریا (مرضیه برومند - 1392):♥:

:♥: عبور از پاییز (مسعود شاه محمدی - 1388):♥:

:♥: مختارنامه (داود میرباقری - 1387):♥:

:♥: بیداری (بهرام عظیم پور - 1386):♥:

:♥: دوران سرکشی (کمال تبریزی - 80 / 1379):♥:

:♥: خاک سرخ (ابراهیم حاتمی کیا - 1379):♥:

:♥: عید آن سال ها (1378-1377):♥:

:♥: بگذار آفتاب برآید (1378-1377):♥:

:♥: زمان شوریدگی (محمدعلی - 1378):♥:

:♥: غبار نور (1375):♥:

:♥: کلانتر 3(محسن شاه محمدی - 1380):♥:

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

های سینمایی بهناز جعفری

:♥: به دنیا آمدن (1394):♥:

:♥: خشم و هیاهو (1394):♥:

:♥: گیتا (1394):♥:

:♥: لانتوری (1394):♥:

:♥: هفت ماهگی (1394):♥:

:♥: خانه دختر (1393):♥:

:♥: دلم می خواد (1393):♥:

:♥: پنج ستاره (1392):♥:

ن طبقه وسط (1392):♥:

:♥: ابرهای ارغوانی (1390):♥:

:♥: تلفن همراه رئیس جمهور (1390):♥:

:♥: جیب بر خیابان جنوبی (1390):♥:

:♥: مادر پاییزی (1390):♥:

:♥: یک خانواده محترم (1390):♥:

:♥: ترانه کوچک من (1388):♥:

:♥: حوالی اتوبان (1387):♥:

:♥: زمانی برای دوست داشتن (1386):♥:

:♥: از دور دست (رامین محسنی، 1384):♥:

:♥: باغ های کندلوس (ایرج کریمی، 1383):♥:

:♥: بیدار شو آرزو (کیانوش عیاری، 1382):♥:

:♥: نگاه (سپیده فارسی، 1383):♥:

:♥: چند تار مو (ایرج کریمی، 1382):♥:

:♥: تهران ساعت 7 صبح ( شهاب رضویان، 1381):♥:

:♥: غوغا (سعید سهیلی، 1381):♥:

:♥: خانه ای روی آب (بهمن فرمان آرا، 1380):♥:

:♥: نگین (اصغر هاشمی، 1380):♥:

:♥: آب و آتش (فریدون جیرانی، 1379):♥:

:♥: مسافر ری (داود میرباقری، 1379):♥:

:♥: جام جان ( کوتاه، فقط گفتار متن، 1379):♥:

:♥: کاپوچینو ( کوتاه - فریدون جیرانی، 1378):♥:

:♥: تخته سیاه (سمیرا مخملباف، 1378):♥:

:♥: عشق طاهر (محمدعلی ، 1378):♥:

:♥: تنها در تهران ( کوتاه، 1377):♥:

:♥: سینما سینماست (ضیاءالدین دری، 1375):♥:

:♥: حریف دل (عبدالرضا گنجی، 1375):♥:

:♥: روسری آبی (رخشان بنی اعتماد، 1373):♥:

:♥: جاده عشق (رجب محمدین، 1372):♥:

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بیوگرافی بهناز جعفری در سایت انسان شاد

بهناز جعفری,بیوگرافی بهناز جعفری,behnaz jafari,خندوانه,ام اس

بهناز جعفری مهمان خندوانه شد و از ابتلایش به بیماری ام اس گفتمشاهده متن کامل ...
نمرات میان ترم اصول حسابداری1 گروه یکشنبه نیمسال اول 94-93
درخواست حذف اطلاعات
نمرات میانترم اصول حسابداری1 از مبنای 6
گروه یکشنبه
آقایان خانم ها
ردیف نام و نام خانوادگی نمره ردیف نام و نام خانوادگی نمره
1 آقای محمدامین بارفروش 1.4 1 خانم مریم اکبریان 4.7
2 آقای حسین بهروز 0.9 2 خانم زهرا پاکروانی 2.2
3 آقای محمدامین پورمحمدیان غ 3 خانم فاطمه تقوایی 4
4 آقای پیمان پیران 4.6 4 خانم رزیتا جباری 3.9
5 آقای عباس توانا 3.6 5 خانم عطیه حدادی 3.4
6 آقای عیسی جمشیدی 3.1 6 خانم منصوره خادم حضرتی 5.8
7 آقای مهدی جودی 2 7 خانم منا رییسی 1.1
8 آقای علی جوشقانی 1.9 8 خانم زهره رعیت 3.9
9 آقای مجتبی جیحونی غ 9 خانم میترا ژاله خواه 3.1
10 آقای عماد حسنی 1.5 10 خانم کیمیا طالبیان 0.6
11 آقای علیرضا حسینی 2.8 11 خانم بهاره طراح 4.6
12 آقای علیرضا حسینی 3.8 12 خانم ساجده فراش سجادی غ
13 آقای محمد حیدری 4.9 13 خانم مرضیه فردوسی نژاد غ
14 آقای معین می 2.2 14 خانم فاطمه قاسمی 5.6
15 آقای محمدجواد عی 4.3 15 خانم نیلوفر کامرانی غ
16 آقای حسین دهی 1.1 16 خانم سارا محمدزاده 1.1
17 آقای بهزاد ریزوندی 1.4 17 خانم ملیکا محمدی 5.8
18 آقای حسین زارع 1.9 18 خانم محبوبه مسعودی 2.7
19 آقای سعید زمینی 3 19 خانم فاطمه نشاسته گیر 0.9
20 آقای رامین سلطانی 2.2 20 خانم فاطمه هاشم زاده 0.7
21 آقای حسین شادی 0.2 21 خانم جمیله هاشمی 1.9
22 آقای سهیل شاه سلیمانی غ 22 خانم فاطمه یزدی 5.2
23 آقای ابوالفضل شعبانی 3.5
24 آقای محمدرضا صادقی 4.4
25 آقای محمد طالاری غ
26 آقای ستار ظهیر 0.5
27 آقای حامد عطایی 1.9
28 آقای علیرضا علی حاجی 2.3
29 آقای حسین علیزاده غ
30 آقای حسن عیار 4.5
31 آقای حبیب ا... غلامی 1.6
32 آقای مهدی فصاحت 2.1
33 آقای حسین فلاح 3.5
34 آقای علیرضا قدوسی 1
35 آقای علیرضا قدیری 1.4
36 آقای حمید قربانعلی پور 0.8
37 آقای محمدرضا قنبری 1
38 آقای علی گرجی 4.9
39 آقای مهرداد مسگرشهری 1.7
40 آقای رضا مصوری 1.7
41 آقای سجاد مطهری 2.1
42 آقای حسین مقصود غ
43 آقای مهدی منصوریان 2.2
44 آقای مهرشاد مه رور غ
45 آقای حمیدرضا نادری نیا 3
46 آقای علی اصغر نبات ریز 4.8
47 آقای رضا نبی 1.1
48 آقای علیرضا نوبختی غ
49 آقای ابوالفضل وحیدی نژاد 3.5
50 آقای کیانوش ی 1
51 آقای ابوالفضل کرمانی 3.8
میانگین نمره ی آقایان گروه2 2.44 میانگین نمره ی خانم ها گروه 2 3.22
میانگین نمره ی گروه یکشنبه 2.68


مشاهده متن کامل ...
پنجمین دوره نظرسنجی اساتید برتر کنکور(ویژه کنکور95)-اعلام نتایج:1مردادماه95
درخواست حذف اطلاعات
 

 

#مرجع رسمی

#پنجمین

#دوره نظرسنجی

#معرفی اساتید برتر

#کنکور تهران

#ویژه کنکور1395

 

 

چند نکته:

1-جهت شرکت در دوره پنجم نظرسنجی بزرگ معرفی اساتید برتر تهران(کنکور95) فقط از طریق ارسال پیامک به شماره اختصاصی5001-250-0939 با ارسال کد مربوط به هر دبیر ثبت امتیاز نمایید.

 

2-

الف)از ارسال نام دبیری که در این لیست حضور نداشته اکیدا خودداری فرمایید.

ب)معیار انتخاب اساتید جهت برگزاری چهارمین دوره ی نظرسنجی بزرگ اساتید برتر کنکور پایتخت:
 
*-میزان تحصیلات

*-تسلط و فن بیان در انتقال مطالب آموزشی
 
*-تالیف کتاب / لوح فشرده آموزشی

*-حضور در رسانه ی صدا و سیما ایران
 
 
3-اساتید منتخب این نظرسنجی غالبا بر اساس فعالیت آموزشی در آموزشگاه ها و موسسات کنکور گزینش شده اند.

آغاز زمان بندی نظرسنجی از ساعت 00:00 روز یکشنبه 1 فروردین ماه 1395 و

پایان مهلت نظرسنجی ساعت 00:00 روز 1 مردادماه 1395 میباشد.


زمان اعلام نتایج پنجمین دوره نظرسنجی معرفی اساتید بزرگ کنکور تهران(کنکور95):

روز شنبه 2 مردادماه 1395 میباشد

 

 

 

به علت توفیق این نظرسنجی در طی 4سال اخیر،حداقل میزان رای

برای هر درس اختصاصی (50 عدد) و

برای هر درس عمومی (80 عدد) می باشد.

اسامی اساتید منتخب دوره پنجم

 

نظرسنجی

 

بزرگ آموزشی کشور - ویژه کنکور95

 
توجه فرمایید:از هر خط تلفن می توانید 2 رای برای هر ثبت نمایید.
 
مجموعه ریاضیات(حساب دیفرانسیل و ریاضیات تجربی):

فقط 10 نفر به عنوان برتر این دوره ی نظرسنجی انتخاب خواهد شد.


1:آقای ماشاالله رضوی (کد:1#)

2:آقای مهرداد عباسپور (کد:2#)

3:آقای سامان سلامیان (کد:3#)

4:آقای مجید رفعتی (کد:4#)

5:محمد مهربان (کد:5#)

6:مهدی عزیزی (کد:6#)

7:آقای افشین ملاک پور (کد:7#)

8:آقای هامرز حسینی (کد:8#)

9:آقای اکبر کلاه ملکی (کد:9#)

10:آقای آریان حیدری (کد:10#)

11:آقای راد ملک نیازی (کد:11#)

12:آقای محسن خلیلی (کد:12#)

13:آقای علیرضا خوانچه زر (کد:13#)

14:آقای بابک سادات (کد:14#)

15:آقای آرش اعتمادی (کد:15#)

16:آقای علی مقدم نیا (کد:16#)

17:آقای سروش مویینی (17#)

18:آقای فرید شیخی (18#)

19:آقای فرهاد کاظمی(19#)

20:آقای پیمان ی(20#)

***********************

اساتید منتخب درس فیزیک:

فقط 10 نفر به عنوان برتر این دوره ی نظرسنجی انتخاب خواهد شد.

1:آقای علیرضا عربشاهی (کد:21#)

2:آقای میرحسینی (کد:22#)

3:آقای شاهین عباسیان (کد:23#)

4:آقای مهدی مظلومی (کد:24#)

5:آقای خسرو خسروی منش (کد:25#)

6:آقای مهدی یحیوی (کد:26#)

7:آقای محمد نوکنده (کد:27#)

8:آقای پژمان آرام فر (کد:28#)

9:آقای مهدی طیرانی (کد:29#)

10:آقای محمودرضا ذهبی (کد:30#)

11:آقای مصطفی عبداللهی نیا (کد:31#)

12:آقای پیمان کامیار (کد:32#)

13:آقای محمد گنجی (کد:33#)

14:آقای بهروز نادری نژاد (کد:34#)

15:آقای مجید مختاری (کد:35#)

16:آقای فرید شهریاری (کد:36#)

17:آقای فرزاد داعی نژاد (کد:37#)

18:آقای نیما نوروزی (کد:38#)

19:آقای مهرداد ژاله (کد:39#)

20:آقای شاهین اقبال (کد:40#)

**********************************

اساتید منتخب درس شیمی:

 فقط 10 نفر به عنوان برتر این دوره ی نظرسنجی انتخاب خواهد شد.


1:آقای رضا بابایی (کد:41#)

2:آقای محمد مرادی (کد:42#)

3:آقای محمدرضا مصلایی (کد:43#)

4:آقای بهمن بازرگانی (کد:44#)

5:آقای لطفی نیا (کد:45#)

6:آقای محمد شیخ ال ی (کد:46#)

7:آقای حسین کوچیان فرد (کد:47#)

8:آقای بیژن ابوالقاسمی (کد:48#)

9:آقای محمدرضا ارمندپور (کد:49#)

10:آقای کامبیز فرزانه (کد:50#)

11:آقای سعید یوسفیان (کد:51#)

12:آقای احسان فهام (کد:52#)

13:آقای داود بیرکی (کد:53#)

14:رادبه قوسی (کد:54#)

15:آقای محمودتقی رادمان (کد:55#)

16:آقای مهدی صالحی راد (کد:56#)

17:آقای علی محمد آل بویه (کد:57#)

18:آقای غلامرضا شیروانی (کد:58#)

19:آقای حسن بهزادی منش (کد:59#)

20: آقای مجید شمس (کد:60#)

***************************************

اساتید منتخب درس هندسه و گسسته:

 فقط 5 نفر به عنوان برتر این دوره ی نظرسنجی انتخاب خواهد شد.

1:آقای مجتبی دادبام (کد:61#)

2:آقای بهرام جلالی (کد:62#)

3:آقای هومن عقیلی (کد:63#)

4:آقای هوشنگ انصاری (کد:64#)

5:آقای علی پسندیده (کد:65#)

6:آقای مجید اعلایی نسب (کد:66#)

7:آقای عزت الله مشفق (کد:67#)

8:آقای سعید قندچی (کد:68#)

9:آقای مهرداد الفت (کد:69#)

10:آقای رضا شریف خطیبی (کد:70#)

11:آقای علی منصف شکری (کد:71#)

12:آقای محمدامین بختیاری (کد:72#)

13:آقای سعید بنی هاشمی (کد:73#)

14:آقای حمید ناصر (کد:74#)

15:آقای جواد ترکمن (کد:75#)

******************************

اساتید منتخب درس زیست شناسی:

 فقط 5 نفر به عنوان برتر این دوره ی نظرسنجی انتخاب خواهد شد.

1:آقای علی محمد عمارلو (کد:76#)

2:آقای اشکان هاشمی (کد:77#)

3:آقای حسین حقانی فر (کد:78#)

4:آقای امین امین الرعایا (کد:79#)

5:آقای مهدی آرام فر (کد:80#)

6:آقای امید غلامی (کد:81#)

7:آقای پدرام فرهادیان (کد:82#)

8:آقای محمدمهدی میوه چی (کد:83#)

9:آقای رهام آزموده (کد:84#)

10:آقای علیرضا اکب ور(کد:85#)

11:آقای علی کرامت (کد:86#)

12:آقای محسن نژاد (کد:87#)

13:آقای حنیف عظیمی (کد:88#)

14:آقای علی پناهی شایق (کد:89#)

15:آقای مجید سرودی (کد:90#)

********************************

اساتید منتخب گروه زبان و ادبیات فارسی کنکور:

 فقط 8 نفر به عنوان برتر این دوره ی نظرسنجی انتخاب خواهد شد.

1:آقای علی شاپوران (کد:91#)

2:آقای شاهین شاهین زاد (کد:92#)

3:آقای علی احمدنیا (کد:93#)

4:آقای حمیدرضا تاجیک (کد:94#)

5:آقای علیرضا حسینی یکتا (کد:95#)

6:آقای هامون سبطی (کد:96#)

7:آقای مهران شرفی (کد:97#)

8:آقای بهداد مخصوص (کد:98#)

9:آقای سعید بهابادی نژاد (کد:99#)

10:آقای سعید عنبرستانی (کد:100#)

11:آقای نجات شجاعی (کد:101#)

12:آقای حمید طالب تبار (کد:102#)

13:آقای علیرضا عبدالمحمدی (کد:103#)

14:آقای بهزاد رئیس دانا (کد:104#)

15:آقای سیدجمال طباطبایی نژاد (کد:105#)

16:آقای بهزاد ذاکری (کد:106#)

*******************************

اساتید منتخب گروه عربی کنکور:

 فقط 8 نفر به عنوان برتر این دوره ی نظرسنجی انتخاب خواهد شد.

1:آقای هورفر (کد:107#)

2:آقای بابک خطیبی (کد:108#)

3:آقای ایاد فیلی (کد:109#)

4:آقای مهدی شرفی (کد:110#)

5:خانم سعید علیزاده (کد:111#)

6:آقای ادیب شیخ بهایی (کد:112#)

7:آقای میثم فلاح (کد:113#)

8:آقای رضا مومن زاده (کد:114#)

9:آقای مصطفی آزاده (کد:115#)

10:آقای محسن ماهینی (کد:116#)

11:آقای محمد واعظی (کد:117#)

12:آقای سیدحامی وحدت (کد:118#)

13:آقای مهدی اسماعیل خان (کد:119#)

14:آقای حسن هشترودی (کد:120#)

15:آقای مجید صالحی (کد:121#)

16:آقای محمد مهاجر (کد:122#)

***********************************

اساتید منتخب گروه دین و زندگی کنکور:
 فقط 8 نفر به عنوان برتر این دوره ی نظرسنجی انتخاب خواهد شد

1:آقای محمد کریمی (کد:123#)

2:آقای مسلم بهمن آبادی (کد:124#)

3:آقای مرتضی محسنی کبیر (کد:125#)

4:آقای جععفر رنجبرزاده (کد:126#)

5:آقای علی زنگنه (کد:127#)

6:آقای سیدهادی سرکشیک زاده (کد:128#)

7:آقای عقیل فردی (کد:129#)

8:آقای روزبه فکری (کد:130#)

9:آقای مهدی قدمیان (کد:131#)

10:آقای کمال الدین سیفی (کد:132#)

11:آقای حبیب صابری (کد:133#)

12:خانم وحیده کاغذی (کد:134#)

13:آقای علیرضا دلشاد (کد:135#)

14:آقای سعید شبقره (کد:136#)

15:آقای مصطفی منوچهری (کد:136#)

16:آقای حمیدرضا اکرمی (کد:137#)

********************************

اساتید منتخب درس زبان انگلیسی:

 فقط 8 نفر به عنوان برتر این دوره ی نظرسنجی انتخاب خواهد شد.

1:آقای رضا کیاسالار (کد:138#)

2:آقای سیامک جلالی (کد:139#)

3:آقای شهاب اناری (کد:140#)

4:آقای کریم خلیلی (کد:141#)

5:آقای حمید خزایی (کد:142#)

6:آقای یاشار سیف اللهی (کد:143#)

7:آقای هومن عدلی (کد:144#)

8:آقای کیانوش فراهانی (کد:145#)

9:آقای علیرضا جابری (کد:146#)

10:آقای علیرضا چاووشی (کد:147#)

11:آقای علی قیومی (کد:148#)

12:آقای شهرام (کد:149#)

13:آقای مرتضی زینعلی (کد:150#)

14:آقای پژمان عربشاهی (کد:151#)

15:آقای خشایار قالاری (کد:152#)

16:آقای فرشید مفتون (کد:153#)

****************************************

آغاز زمان بندی نظرسنجی از ساعت 00:00 روز یکشنبه 1 فروردین ماه 1395 و

پایان مهلت نظرسنجی ساعت 00:00 روز 1 مردادماه 1395 میباشد.


زمان اعلام نتایج پنجمین دوره نظرسنجی معرفی اساتید بزرگ کنکور تهران(کنکور95):

روز شنبه 2 مردادماه 1395 میباشد

توجه فرمایید:

هر نفر میتواند از هر دستگاه تلفن همراه (2 رای) از طریق کد

دبیر محبوب خود

به  5001-250-0939  ارسال کند.
مشاهده متن کامل ...
ماجرای دلخوری هاشمی از چه بود؟
درخواست حذف اطلاعات

ماجرای دلخوری هاشمی از چه بود؟ • ای سی ان ان

 

 

 • ماجرای دلخوری هاشمی از چه بود؟ • ای سی ان ان

  در کشورمان هیچ زمانی انتخابات ریاست‌جمهوری به مرحله دوم نمی‌افتاد. ولی دوره آقای هاشمی افتاد. آن موقع هم جالب بود که من‌تردید نداشتم هر با آقای هاشمی به دور دوم برود، می‌برد. چون آرای مثبت آقای هاشمی خوب بود ولی آرای منفی خیلی زیادی داشت. آقای هم اگر به مرحله دوم برود، باخته.

  هفته نامه مثلث: محمدرضا باهنر از جمله افرادی است که اعتقاد دارد در صورتی که انتخابات دو مرحله ای شود شانسی برای پیروزی نخواهد داشت .او با اشاره به انتخابات سال ۹۲ می گوید که محمد رضا عارف از اصلاح طلبان دلخور است .درباره نسبت و هاشمی در این روزهای آ هم او می گوید :« آقای هاشمی تصور می‌کرد که اگر آقای را حمایت کرده که کرده اگر آقای رئیس‌جمهور شده که حتما وامدار آقای هاشمی است، توقع‌اش این بود که بالا ه به نظرات آقای هاشمی عمل کند. آقای هم بعضی جاها عمل می‌کرد و بعضی جاها هم نمی‌کرد و به همان نسبت هم از دست ایشان دلخور می‌شد.»
   
  آقای ! حالا که دیگر مجلس نیستند مشغول چه کارهایی هستید؟

   
  کارهای پراکنده داریم. هم کارهای مجمع تشخیص هست که درآنجا پرکارتر شده‌ایم و هم فعالیت‌های . تعدادی از ارباب رجوع‌های زمان مجلس هم مانده‌اند که باید کارهایشان را دنبال کنیم.
   
   آ ین‌باری که در سال گذشته با هم گفت‌وگو کردیم، گفتید که تمایل دارید کارهای حزبی‌تان را گسترش دهید.
   
  بالا ه این جزو آرزوهایمان ‌است که ۳، ۴ حزب پروپاقرص فراگیر ضابطه‌دار و چارچوب‌دار در کشور به‌وجود بیاید. فکر می‌کنم بدین ترتیب کارها خیلی بهتر جلو برود و این برای همه جناح‌ها خوب است، ولی متاسفانه هنوز زمینه‌هایش فراهم نشده است. درعین حال نیازمند فرهنگسازی هم هست. من فکر می‌کنم در انتخابات مجلس دهم مخصوصا در تهران اگرچه ما کرسی‌ها را واگذار کردیم اما مردم کاملا حزبی رای دادند. جالب این بود که یست با یکدیگر رقابت می‌ د. مثلا یکی ۵۷ درصد و دیگری ۴۲، ۴۳ درصد رای آورد و آنها که خارج از دو تا لیست بودند مجموعا ۳ تا ۴ درصد بیشتر نتوانستند رای را برای خودشان جذب کنند و این نشان می‌دهد که مردم هم علاقه‌مند هستند که رای حزبی وتشکیلاتی بدهند.
   
   حالا که یک‌سال از انتخابات گذشته، آیا از تصمیمی ‌که برای عدم نامزدی گرفتید راضی هستید؟
   
   بله، چند دلیل برای این تصمیم داشتم. یکی اینکه بالا ه باید گردش در نیروهای وجود داشته باشد. دوستان و رفقا محبت داشتند و می‌گفتند که در اگر مجلس نباشی کارها می‌ماند ولی معتقد بودم که اتفاق مهمی ‌نمی‌افتد. ما هفت دور مجلس بودیم و حالا یک دور دیگر هم برویم، این مشکلی را حل نمی‌کند. بالا ه گردش نخبگان باید اتفاق بیفتد. نگاه شوخی به این ماجرا هم می‌تواند این باشد که برخی از ما مسئولان آنچنان به این صندلی‌ها چسبیده ایم که فقط حضرت عزرائیل باید به کمک بیاید!
   
   آن موقع می‌گفتند که آقای باهنر نفوذ زیادی در پارلمان دارد. سوالم این است که آیا باهنر همچنان در معادلات مجلس تاثیر دارد؟

   
   خیر، ارتباط که داریم ولی بالا ه هم ریاست محترم مجلس به من محبت دارند و هم دوستان دیگر. گاهی م ‌ها و صحبت‌هایی انجام می‌شود. من در مجمع تشخیص مصلحت نظام از همان زمان آیت‌الله هاشمی‌‌رفسنجانی شدم تا نظارت ویژه‌ای روی مصوبات مجلس از جمله برنامه ششم و بودجه ۹۶ داشته باشم. کمیسیون نظارت را در خدمت آقای دانش جعفری فعال کردیم و به این دلیل تعقیب و مراقبت می‌کنم. یعنی مصوبات را تعقیب و بررسی می‌کنیم. یک جاهایی هم ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد. مثلا اخیرا در صحن علنی که می‌خواستند ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام را برطرف کنند برخی تعجب می‌ د که مجمع دیگر چیست؟ آیا شورای نگهبان جدیدی است؟ اما ما مکانیزم را برایشان تعریف کردیم. اگر بخواهم خلاصه بگویم اینکه سیاست‌های کلی نظام طبق اصل ۱۱۰ توسط ی تعیین می‌شود البته بعد از م با مجمع تشخیص مصلحت نظام. این صراحت قانون اساسی است. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها برعهده خود ی است. ارتباطی هم به مجمع ندارد. حضرت آقا این مسئولیت را هم حدود ۳ سال قبل به مجمع تنفیذ د. براساس همین تنفیذ اختیاری که حضرت آقا د، آئین نامه‌ای پیشنهاد شد که به تصویب خود ی رسید. اینگونه بود که اگر مجلس مصوباتی را داشت که با سیاست‌های کلی مغایرت داشت و این مغایرت‌ها به تصویب خود مجمع رسید، آن‌وقت مجمع می‌تواند این مغایرت‌ها را به شورای محترم نگهبان اعلام کند. شورای محترم نگهبان بدون ورود به ماهیت بحث این اشکالات را به مصوبات مجلس وارد می‌کند و مجلس هم موظف است مثل بقیه ایرادات شورای نگهبان این مساله را حل کند. حالا شورای نگهبان قاعدتا رویه‌اش این است که موقعی که ایراداتی اعلام می‌کنیم، آنها به اصطلاح این را به‌عنوان تخلف از اصل ۱۱۰ قانون اساسی قلمداد و اعلام می‌کنند. اینها را شورای نگهبان ایراد اصل ۱۱۰ می‌گیرد و طبیعی است که مجمع طبق قانون اساسی مستقیما با مجلس نمی‌تواند این ارتباط را داشته باشد. مجمع فقط بین اختلافات شورای نگهبان و مجلس می‌تواند اظهارنظر کند. اما از این طریق باتوجه به این آئین‌نامه که به تصویب حضرت آقا هم رسیده دیگر لازم‌الاجراست. هم شورای نگهبان این کار را انجام می‌دهد و هم مجلس ان شاءالله باید تمکین کند.
   
   در این یک‌سالی که از مجلس دهم گذشته، فرمودید که در برخی موارد با شما م می‌کنند. در ماجرای استیضاح وزرا با شما صحبت شده است؟

   
   بالا ه ببینید! به صورت تشکیلاتی خیر! ولی انفرادی سوال می‌ د. اینکه جلسه‌ای با فرا یون‌های مختلف مجلس داشته باشم، ارتباط ساختاری داشته باشم، نبوده است. اما بالا ه برخی از دوستان به من محبت دارند، تماس می‌گیرند و ارتباط برقرار می‌کنند و اگر نظراتی هم داشته باشم، بعضا در میان می‌گذارم. من همان زمانی هم که مجلس بودم طبیعی بود که هر فردی طبق قانون اساسی و آئین نامه یک رای بیشتر نداشته باشد، من هم یک رای داشتم. اما نکته این است که هر ی علاوه بر رای خودش یک حوزه نفوذ رای دارد. این حوزه نفوذ رای‌ باز هم در موارد و مسائل مختلف متفاوت است. بعضی وقت‌ها در همان مجلس بود که نفوذ رای من شامل ۸۰، ۹۰ می‌شد.
   
   شاید هم بیشتر!

   
   نه، بعضی وقتها هم می‌شد که ۱۰ تا بیشتر نفوذ رای نداشتم. این به موضوع بستگی داشت. یک موقع بحث کارشناسی تصویب بودجه یا برنامه بود و پیش می‌آمد که پیشنهاداتی را خودم مطرح و بحث هم می‌ ولی رای نمی‌آورد و بالع . پیشنهاداتی بود که بنده مخالفت می‌ ولی رای می‌آورد. اینها بود اما مواردی هم بود که ۷۰ تا ۱۰۰ تا کمتر یا بیشتر حوزه نفوذ رای داشتم. این حوزه نفوذ رای به آن موضوع مورد بحث بستگی دارد. نکته دیگر اینکه شاید افکار عمومی بیشتر اینطور تلقی می‌کند که اکثرا کار مجلس است درحالی که مجلس در طول سال شاید ۱۰ مورد هم تصمیم نگیرد. بقیه بحثها کارشناسی است و بسیاری از موارد می‌شود که اعضای یک فرا یون در مخالفت یا موافقت همدیگر صحبت می‌کنند و هیچ مشکلی هم ندارد. اما بحثهای تصمیمات مثل رای اعتماد به وزراء مثل انتخابات هیات‌رئیسه مجلس یا رای به استیضاح و این قبیل مسائل قاعدتا می‌شود و آثار خودش را دارد.
   
   شما که چند دوره در مجلس بودید و کاملا با فضای آنجا آشنا هستید، فکر می‌کنید اکنون مجلس در اختیار کدام جناح است؟ یک موقع این‌طور بود که اگر فرا یون اکثریت تصمیمی‌می‌گرفت، ما می‌دانستیم چه اتفاقی برای یک مساله می‌افتد ولی الان واقعا نمی‌توان حدس زد. به‌طور مثال در مورد رای به آقای کدخ هیچ فکر نمی‌کرد فرا یون امید به او رای دهد. تصور این بود که بالا ه ایشان رای نمی‌آورد یا خیلی سخت رای می‌آورد.
   
   ببینید! چون حزب چارچوب‌دار‌ و قدرتمندِ ضابطه‌دار نداریم، فرا یون‌های مجلس شناورند. یعنی هر موضوعی که می‌رسد یک بخشی تصمیم جمعی می‌گیرند و یک جاهایی هم تصمیم انفرادی اتخاذ می‌کنند. حتی مثال رقبای خودمان را می‌زنم. البته من احصاء نکرده‌ام ولی شاید حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ نفر از نمایندگانی که به مجلس آمدند از لیست امید بوده‌اند. اما خود این تعداد هم به آقای عارف در مجلس رای ندادند! یعنی تعداد آرای آقای عارف کمتر از این آدمها بود. برع ش هم بود. آدمهایی هم بودند که با لیست اصولگرایی به مجلس رفتند ولی در مجلس گفتند که ما مستقلیم. اکنون عملا شاکله مجلس سه نوع نیرو دارد. یک فرا یون اصولگراها، یک فرا یون باصطلاح مستقلین و یک فرا یون هم امید است. تقریبا هم تعداد اینها مساوی است و هر کدام ۳۰ درصد است. اما در موارد مختلف اوضاع متفاوت است و فرق می‌کند. مثلا فرض می‌کنیم در استیضاح آقای ی، امید گفت که به آقای ی رای می‌دهد. مستقلان برخی رای دادند و برخی رای ندادند. تعدادی از اصولگراها هم رای دادند و تعدادی هم رای ندادند. البته من خودم سه، چهار روز قبل از استیضاح آقای ی در مجلس یکی از رسانه‌ها گفتم که ایشان بین ۷۰ تا ۸۰ تا رای می‌آورد و بقیه با استیضاح مخالفت می‌کنند. فکر می‌کنم همین‌طور هم شد. یعنی آدم که در فضا قرار بگیرد و تا حدودی سبک سنگین کند، می‌تواند پیش‌بینی کند که چه اتفاقی می‌افتد. اما اینکه الان فکر کنید یک فرا یون یک تصمیم بگیرد و بتواند حرف خودش را‌صد درصد به کرسی بنشاند، اینطور نیست. چون عرض که فرا یون‌ها شناورند و این شناوری‌شان هم به این خاطر نیست که ‌ها لرزان هستند و ثبات رای ندارند بلکه موضوعات مختلف فرق می‌کند. یک موقع هست که مثلا فرض می‌کنیم یک بحث مبتلابه پیش می‌آید مثل حقوق‌های نجومی. حقوق‌های نجومی‌را یک مقدار این طرف و آن طرف د، یک مقدار محافظه‌کاری ولی در آ تصمیم قاطع گرفتند و یک مقدار هم هجمه‌های رسانه‌ای سنگین شد دوباره تصمیمی‌گرفتند و این مساله را روشن و حل د. در مجموع اینکه تصور کنید دو فرا یون در پارلمان وجود دارد و فرا یون اکثریت هر تصمیم بگیرد می‌تواند در مجلس به کرسی بنشاند، اینطور نیست.
   
   آیا در این مدت باقیمانده از این مجلس آقای عارف شانس رئیس شدن دارد؟

   
   بعید می‌دانم. تقریبا شاید خود آقای عارف هم دیگر دنبال چنین مقوله‌ای نباشد. البته همان اوایل هم گفتم که برخی فکر می‌ د آقای عارف با رئیس نشدن، ش ت‌خورده اما من این برداشت را ندارم. بالا ه فرا یون اصلاح‌طلبان مجلس نهم شاید ۳۰، ۴۰ نفر بیشتر نمی‌شد اما الان فرا یون اصلاح‌طلبان مجلس دهم نزدیک به ۱۰۰ نفر نیرو دارد. این پیشرفت و قدم رو به جلوی سنگینی هست. حالا اینکه آقای عارف در مجلس فعال نیستند و یا خیلی نمی‌خواهند روی رفتار مجلس اثر بگذارند یا نمی‌تواند را الان خیلی تحلیل دقیقی ندارم. اما احساس می‌شود به آن اندازه‌ای که آقای عارف در مجلس می‌تواند اثر بگذارد، اثر نگذاشته و به همین دلیل هم هست که الان برخی از سران لیست امید همینطور یکی پس از دیگری از عملکرد خودشان در مجلس دهم اظهار ن یتی می‌کنند.
   
   البته از آقای عارف هم اظهار ن یتی می‌کنند!

   
   من نمی‌خواهم تقصیر را گردن فرد خاصی بیندازم. مثلا همین چند وقت پیش آقای حضرتی خیلی صریح و روشن گفت که ما نه از عملکرد مجلس راضی هستیم و نه از عملکرد امید راضی هستیم. اینها مشکلاتی است که بعضا به‌وجود می‌آید. مردم هم ممکن است بعد از یک‌سال سوال کنند و بگویند این امید کو؟ کجاست؟ بالا ه نزدیک ۶۰ درصد مردم تهران به لیست امید رای دادند. انتظار دارند که اتفاقاتی بیفتد. البته برخی فکر می‌کنند باید اتفاقات تند بیفتد. مردم ‌ضمن اینکه این رای‌ها را می‌دهند اصلا دنبال تشنج و تنش نیستند. از همان اول هم می‌گفتم که بعضی‌ها نگران بودند و می‌گفتند ممکن است مجلس ششم تکرار شود اما من معتقد بودم که دیگر تاریخ مصرف مجلس ششم در نظام ما گذشته و تمام شده است. همین الان هم اصلاح‌طلبان تئوری‌پرداز و به‌اصطلاح تند و تیز قدیمی‌اصلا به آن رفتارهای هنجارشکنانه گذشته اعتقاد ندارند. بنابراین دیگر چیزی مثل مجلس ششم تکرار نمی‌شود. الان اصلاح‌طلبان کمتر دنبال مسائل هنجارشکن می‌روند.
   
   آقای ! هنوز هم نام شما به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری شنیده می‌شود.

   
    بالا ه اینها یک نوع موج است. بعضی وقت‌ها ی سنگی وسط آب پرت می‌کند و موجی ایجاد می‌کند و بعد تمام می‌شود. من بارها و بارها اعلام و همین الان هم اعلام می‌کنم که به هیچ وجه قصد نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارم. حتی می‌خواهم بگویم اکنون همه ساختاری را تفاهم کرده ایم و فعلا برای آن کار می‌کنیم که همان جبهه مردمی‌نیروهای انقلاب است. آنجا قبل از همایش اول یکی از قرارها این بود که هر که می‌خواهد ک دا شود، اسم خودش را اعلام کند. اسم من هم بود. خیلی صریح گفتم که اسم من را خط بزنید و تمام شد. بنابراین می‌خواهم بگویم در آن ساختار دیگر قاعدتا آدم جدید نمی‌تواند بیاید.
   
   یعنی اگر هر ی هم باشد جزو این ۱۰ نفر است؟

   
  جزو اینها باید باشد.
   
   در گفت‌وگوی قبلی، شما یک جمله‌ای به من گفتید که در رسانه‌ها خیلی بازخورد داشت. آنجا که گفتید «من بازیگر نیستم، دوست دارم کارگردان باشم». آیا در انتخابات ریاست‌جمهوری هم در این کارآکتر وارد شده اید؟

   
   خدای ناکرده نباید تعبیر اشتباهی در این مورد صورت گیرد. اصلا قصد توهین ندارم. می‌خواهم بگویم اسم روسای جمهور ما و انی که ک دای ریاست‌جمهوری می‌شوند و دنبال می‌کنند را بازیگر نمی‌گذارم. بلکه اینها اکثرا کارگردان هستند و اصلا معنا و مفهومش این نیست که یک ی رئیس‌جمهور می‌شود و یک ی هم کارگردانی می‌کند، بنابراین است و مثلا آنکه است قوی‌تر، قدرتمندتر و موثرتر است. اصلا اینطور نیست. یادم هست آن موقع گفتیم مثلا اگر در انتخابات امر دائر شود که بین اصولگرایان و آقای لاریجانی کدام یک را انتخاب می‌کنید؟ گفتم این سوال را باید از یک بازیگر ید والا ما تلاش می‌کنیم اصلا سر آن دوراهی قرار نگیریم. همینطور دوراهی به‌وجود نیاید. مثل اینکه الان از من سوال می‌کنند که اگر شما با جبهه مردمی‌نیروهای انقلاب به تضاد برسید، چه کار می‌کنید. پاسخم این است که من کاری می‌کنم به تضاد نیفتم و جلو می‌روم.
   
   در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری و اصولگرایان اظهارات صریحی داشته‌اید که با واکنش‌هایی مواجه شده است.از جمله اینکه گفته‌اید افرادی که سابقه حضور در انتخابات دارند، نباید مجددا نامزد شوند و البته یک استثنا هم در این مورد قا‌ئل شدید. سوال من این است که اصولگرایان در چه شرایطی می‌توانند آقای را تک دوره‌ای کنند؟ بالا ه من به‌عنوان فردی از جامعه اگر بخواهم به آقای رای ندهم و به نامزد اصولگرایان رای بدهم، چه اتفاقی در جناح اصولگرایان باید بیفتد؟ یعنی حتما اصولگرایان باید با یک نفر بیایند و این اگر اتفاق بیفتد همه چیز تمام است؟ چه باید بشود که رناتیو من بشود آن آدمی‌که نظر آقای باهنر است؟ آن فرد چگونه باید مرا راضی کند؟
   
   ببینید! دو، سه واقعیت در جامعه ما وجود دارد که بعضی از آنها مطلوب نیست اما واقعیت دارد. یا باید به تدریج این واقعیت‌ها را عوض، ی و مدیریت کرد یا اینکه باید با همین واقعیت‌ها کنار آمد. به‌عنوان نمونه در نظرسنجی‌ها داریم که یک عده علاقه‌مند نیستند و رای هم نمی‌دهند. معمولا در انتخابات حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مشارکت مردمی‌داریم. ۳۰ درصد یا حوصله ندارند یا انتخابات را موثر نمی‌دانند یا احساس می‌کنند که واجب کفایی است و چون یک عده رفته‌اند و رای داده‌اند، نیازی نیست. اما ۲۰ درصد همین‌ها هم که رای می‌دهند تا ۲۴ ساعت مانده به انتخابات تصمیم نگرفته‌اند. و ظرف ۲۴ ساعت آ تصمیم می‌گیرند. معنایش این است که می‌روند تا به یک دوراهی می‌رسند و در این دوراهی شروع به مصاحبه می‌کنند که در این محاسباتشان مسائل مختلف وارد می‌شود و تاثیرگذار می‌شود. بعضی وقت‌ها آنچنان هیجانی می‌شود که طرف با یک جمله در مناظره که مثلا به رقیبش یک رکب می‌زند، رای این عزیزان عوض می‌شود. به‌عنوان مزاح می‌گویم که برخی رای جهنمی‌می‌دهند. یعنی می‌گویند که به جهنم، به فلانی رای بدهیم! بعضی وقتها از آن یکی رقیب خوششان می‌آید و روز آ ۲۰ درصدی که می‌مانند به یک نفر رای می‌دهند ولی به جهنم رای می‌دهند. می‌گویند این هرچه باشد بالا ه از آن یکی بهتر است. اصلا مطلوبشان نیست. بنابراین می‌خواهم بگویم که آن ۲۰ درصد آ ی اولا خیلی مهم‌اند که این به صورت کلی و همیشگی است. نکته دوم در این انتخابات پیش رو این است که بالا ه ما فقط یک مورد رئیس‌جمهور یک دوره‌ای داشتیم والا باقی روسای جمهورمان دو دوره‌ای بوده‌اند. غیر از رئیس‌جمهور اول که عزل و فراری شد. پس این یک اصل است که مردم می‌گویند آقای دوره اولش را تمام کرد و دوره دوم هم رای می‌آورد. نکته دیگری که این را یک مقدار خنثی می‌کند اینکه آقای در مرحله اول رای دم نبشی داشت. جناب آقای هاشمی‌ همین اوا نمی‌دانم به چه دلیلی گفته بودند که اگر از آقای حمایت نمی‌کردیم، ۳، ۴ درصد بیشتر رای نمی‌آورد. البته من این اعتقاد را ندارم و معتقدم که بیشتر حدود ۷، ۸ درصد رای می‌آورد. ولی اصلا به ۵۰ نمی‌رسید. اما رو مه آرمان اخیرا ۴ درصد را ۴۰ درصد نوشته بود که کل تحلیل را عوض می‌کند. اما آقای هاشمی گفته بود که ۳، ۴ درصد بیشتر رای نمی‌آورد. این را هم بگویم که ما شوخی کردیم ولی بله اصلا به ۵۰ درصد نمی‌رسید. رای دوره قبل آقای به اصطلاح دانش آموزان خیلی ناپلئونی بوده است. سه دهم درصد بیش از نصاب و مسئولیت اجرایی عموما رای ریز است و رای آور نیست. یعنی آقای اگر صد تا وعده داده به ۵۰ تا هم عمل کرده باشد و ۵۰ تا عمل نکرده باشد آنها که عمل نکرده بیشتر توسط رقبا به رخ کشیده می‌شود. رقبا دنبال کارهایی که باید بشود و نشده می‌روند یا کارهایی که نمی‌بایستی بشود و شده است. رقبا که تعریف و تمجید نمی‌کنند که این چند تا کار مثبت هم انجام شده و در هر صورت خیلی عادل که باشند عادلانه می‌گویند که این کارها انجام نشده است. اگر خدای ناکرده تهمت، دروغ‌ و شایعه هم بیاید که بداخلاقی‌های انتخاباتی است و من به هیچ وجه قبول ندارم. فکر می‌کنم رقابت باید اخلاق‌مدارانه باشد. بنابراین آقای از آن طرف یک پارامتر دارد که روسای جمهور دو دوره‌ای‌اند و از آن طرف رای دم نبشی داشته و اگر آقای نتواند ریزش‌های رایش را جبران کند قاعدتا دیگر از انتخابات باز می‌ماند. ریزش آرایش را چگونه می‌تواند جبران کند؟ من فکر می‌کنم همان ۲۰ درصدی هستند که روز آ تصمیم می‌گیرند. مهم این است که اصولگرایان به چه ی برسند؟ ثانیا آن شخصی  انفرادی باشد یا چند نفر باشند؟ اگر  ۴ یا ۵ نفر بشوند دیگر به نظر می‌رسد که حتما اصولگرایان کم می‌آورند. چون یک پارامتر دیگر هم وجود دارد که تعدادی از مردم علاقه‌مندند به اصطلاح عامیانه رایشان حرام نشود. دوست دارند به ی رای دهند که فکر می‌کنند رای می‌آورد. اگر طرف آقای ۴، ۵ نفر بشوند آن‌وقت مردم تشخیص می‌دهند که هیچ‌کدامشان نمی‌برند. خود این باعث می‌شود که تعداد آراء به سمت آقای برود. بنابراین جمع‌بندی این بحث این است که اگر اصولگرایان به یک ک دا برسند. البته منظورم ریاضی نیست ممکن است یک رزرو وجود داشته باشد که نظر خودم هم همین است که یک علی البدل باید باشد. به هر حال حوادث طبیعی است و آدم نمی‌تواند پیش‌بینی کند، پس یک نفر ذخیره باید باشد اما یک ک دا. نکته دوم اینکه بالا ه در کشور یک عده هستند که از عملکرد آقای در مجموع راضی نیستند. اصلا کاری هم ندارند که بحق یا به ناحق اما از عملکرد ایشان راضی نیستند. اینها دنبال ی می‌گردند که آنها در مقابل قانع‌شان کند. اگر آن فرد بتواند یک برنامه، چهره و ادبیات داشته باشد که مخالفین را قانع کند، می‌تواند موفق شود. اما اگر قانع نکند باز در آ به آن مساله به جهنم به همان رای می‌دهیم، بر‌می‌گردیم و این مجموعه جمع‌بندی است.
   
   یکی از چالش‌های مهم اصولگرایان که پیش‌بینی هم می‌شد دچارش بشویم،نظر متفاوت جبهه پایداری است. آقای آقاتهرانی هم که نوشتند ما کار خودمان را می‌کنیم و ‌جبهه مردمی هم کار خودشان را د. چرا این مساله حل نمی‌شود؟

   
   یک مقدار بحث‌ها ایدئولوژیک است. یک سری بحث‌ها هم بحث‌های محفلی و تشکیلاتی است. تشکیلات واقعی باید هم ارتباطات محفلی در آن موثر باشد و هم بحث‌های ایدئولوژیک و مواضع و اینها. اینجا بعضی وقت‌ها این دو تا از هم جدا می‌شود. ی ری ارتباطات صرفا ارتباطات قبیله‌ای، طایفه‌ای می‌شود. بعضی وقت‌ها تصور می‌کنیم این ارتباطات قبیله‌ای، حزب است درحالی که حزب نیست. چند نفر با هم از قدیم دوست هستند، دور هم جمع می‌شوند و شروع به کار با هم می‌کنند. اسم خودشان را هم می‌گذارند حزب! نکته دیگری هم که وجود دارد اینکه بالا ه کارهای حزبی و تشکیلاتی هرمقدار که سابقه طولانی‌تر و عمر طولانی‌تر و بزرگتری داشته باشد، نرم‌تر می‌شود. روزهای اول که تشکیلات به‌وجود می‌آید، یک تند و تیزی‌هایی وجود دارد. مثالش مثل سنگ‌های کوه است که می‌خواهید بشکنید اما تیزی دارند. ولی یک مدتی در رودخانه که باشند همه صیقلی و نرم می‌شوند. باید تندی‌های روزهای اول را ما هم تحمل کنیم که اینها وجود دارد اما باید مقاومت وجود نداشته باشد که این تندی بخواهد تا همیشه بماند. باید بالا ه با رفت و آمد با هم سائیده شدن یک مقدار نرم شود. من از قدیم و ندیم این حرف را می‌زدم و برخی به من ایراد می‌گرفتند. می‌گویند ما برای اینکه انتخاب شویم، دو شرط نیاز داریم. یکی اینکه طرف را کارآمد بدانیم و دیگری اینکه رای‌آور باشد و بتواند رای جذب کند. هر کدام از این دو تا را به تنهایی بگیریم از مواضع خودمان دور شده‌ایم. همین الان بدون ذکر اسم آدم‌هایی را در ذهنم دارم که اگر رئیس‌جمهور شوند، بسیار مطلوبند و کارنامه خوبی می‌توانند ارائه دهند و می‌توانند نقاط ضعف ت‌های گذشته را نداشته باشند اما احساس می‌کنم زمینه رای ندارند. بنابراین من بعضی وقت‌ها مثال می‌زنم که حزبی را در نظر بگیرید در مجلس بیاید و ۲۹۰ تا. ‌آدم خیلی خوب  را هم پیدا کنید که اینها را ک دا کنند. اما هیچکدام رای نیاورند، این چه کاری است؟ دقیقا این همان کار لغوی است که قرآن توصیه می‌کند پرهیز کنید. یک آدمی ‌که خیلی هم خوب است ولی مردم رای نمی‌دهند. باید این فرد خوب را در جایی بگذاریم که نیاز به رای ندارد. بنابراین اصطلاحی از قدیم داشتم که می‌گفتم ما صالح مقبول را به اصلح غیرمقبول ‌ترجیح می‌دهیم. هنری هم نمی‌کنیم، چاره‌ای نداریم. یعنی اصلا راه برون رفتی وجود ندارد. برخی می‌گویند ما اصلح را معرفی می‌کنیم خواست رای بیاورد نخواست هم نیاورد. یعنی این اختلاف نظر وجود دارد.
   
   اجازه دهید بحث را با محور اصلاح‌طلبان و آقای ادامه دهیم. یک نکته که در این چند وقت زیاد مطرح شده، طرح معرفی نامزد پوششی در کنار آقای است. در بررسی‌هایی که در میان اخبار و اظهارنظرها انجام دادم به این نتیجه رسیدم که منشا این طرح، ایده آقای هاشمی بوده است. گویا پیگیری‌های هم در این مورد داشته‌اند و همین اوا هم جلساتی با آقای و خاتمی گذاشته بودند و حتی با آقای عارف هم در جماران صحبت د. سوال من است که چرا آقای هاشمی دنبال نامزد پوششی در کنار آقای بود؟
   
   اولا این یک کار عقلایی است. بالا ه اگر خودمان هم قرار باشد نامزد واحد داشته باشیم، تا روزهای آ نباید رو کنیم که نامزد قطعی ما کیست. چون بالا ه نامزد قطعی سیبل می‌شود.
   
   به همین دلیل آقای هاشمی این طرح را دنبال می‌ د؟

   
   حتی بعضی از دوستان آقای توصیه می‌کنند که آقای چند نامزد پوششی داشته باشد که در مناظره‌ها، آقای مانند مدل مذاکرات ۱+۵ نشود که یک نفر باشد و ۵ نفر هم در مقابلش. معمولا انی که مستقر هستند رقیب اصلی همه ک داها هستند. در مجلس هم همینطور است. آن ی که است و برای دور بعد ک دا می‌شود رقیب همه نامزدهای دیگر می‌شود. رئیس‌جمهور مستقر به صورت طبیعی رقیب همه نامزدهای دیگر است. بعد اینها فکر می‌کنند و می‌گویند اگر اینطوری باشد آقای در مناظره‌ها تنها می‌ماند و بقیه به او نقد و هجمه می‌کنند. شاید استدلالشان این بوده که این حسن را دارد اما یک عیب هم دارد. ما چون احزاب قدرتمند سازمان یافته ضابطه مند نداریم بعضی وقتها اتفاق می‌افتد که طرف پوششی است اما بعد یکباره اصلی می‌شود. یعنی همان پوششی یک دور می‌زند و یک مناظره هم شرکت می‌کند و احساس می‌کند که کار خودش دارد می‌گیرد.
   
   شاید آقای هم از همین می‌ترسد!

   
   بله و درست هم هست. یعنی آقای حتما باید احتیاط کند. برداشت من هم همین است.
   
   یعنی اگر شما جای آقای بودید، نمی‌گذاشتید نامزد پوششی بیاید؟

   
   ببینید! من می‌خواهم بگویم ک دای پوششی باید ی باشد که خانوادگی باشد. یعنی ‌آنقدر به هم اعتماد داشته باشند که یکباره آن پوششی را توهم برندارد. اگر توهم برش بدارد،کار سخت می‌شود. شاید شما در معرض نبودید ولی ما که در معرض رای هستیم خیلی بعضا زود متوهم می‌شویم. چند وقت پیش برادر بزرگوار ما آقای کو ن بدون اینکه با من م کند، تعریف کرده بود که آقای باهنر برای نامزدی خیلی خوب است، من بعد تکذیب . اما در آن فاصله ۲۴ ساعتی که تکذیب نکرده بودم ‌آنقدر از سراسر کشور اس‌ام اس می‌رسید که ‌ ما در خدمتیم! انی می‌گفتند شمال و غرب کشور برعهده من. ان دیگری می‌گفتند جنوب و غرب کشور برعهده من. یعنی آدم به توهم می‌افتد و می‌گوید که «به به» همه چیز که آماده است.
   
   شاید به همین دلیل است که خیلی‌ها عزم ریاست‌جمهوری کرده‌اند.

   
   بله، من هم همین را می‌گویم. یعنی بعضی از دوستان ما واقعا تحت تاثیر این القائات قرار می‌گیرند و احساس می‌کنند که خبری است و چیزی شده. ما خیلی از این چیزها شنیدیم. مثلا در تهران که ک دا می‌شدیم و ۴۰۰هزار تا رای می‌آوردم، انی که به من تبریک می‌گفتند توضیح می‌دادند که چه کارهایی کرده‌اند. مثلا تمام فلان قومیت تهران را جمع اینها صدهزار تا. بعد مجموع آرا را که می‌شمردم به ۴ میلیون رای می‌رسید!
   
   شاید همپوشانی داشته‌اند!

   
   همپوشانی که زیاد دارد. خانم‌ها می‌گویند خانم‌ها را ما بسیج کرده‌ایم. اصناف می‌گویند ما اصناف با خانواده‌هایشان را بسیج کرده‌ایم. آن‌وقت این باعث می‌شود که برخی تصورات غیرواقع داشته باشند. من هم معتقدم که آقای اگر دنبال ک دای پوششی است باید ی ک دای پوششی‌اش شود که خیلی به او اعتماد داشته باشد والا ممکن است در آن میان یکی از همان پوششی‌ها، جلو بیاید و گرفتاری ایجاد کند.
   
   برخی می‌گویند سکوت عارف در مجلس و محافظه‌کاری‌اش به خاطر ک دا شدن در ریاست‌جمهوری است، نظر شما چیست؟

   
   آقای عارف در هر صورت در سال ۹۲ از دوستانش دلخور شد و خودش هم بعدا این دلخوری را ابراز کرد که مرا با فشار وادار د. البته من به‌عنوان یک آدم تشکیلاتی معتقدم که بله تشکیلات باید سازمانی داشته باشد. مثلا انتخابات را هم که نگاه کنید روز اول ۱۵ دموکرات و ۱۵ جمهوریخواه ک دا می‌شوند. با هم رقابت می‌کنند و می‌نشینند اما ضابطه‌های حزبی طوری است که در آ یکی بیشتر نباید بماند. مثلا در نظر بگیرید ک دای دوم دموکرات‌ها بگوید من می‌خواهم بماند. در این صورت وقتی ‌سه دموکرات و دو جمهوریخواه در میدان بمانند که اصلا اوضاع به هم می‌ریزد. اینجا چون آن ضابطه وجود ندارد طرف به‌عنوان یدکی می‌آید. به قول یکی که می‌گفت بخواهی پشت‌‌تریبون ببریش باید کلی خواهش ی اما از پشت‌تریبون دیگر پایین نمی‌آید.
   
   چرا اصلاح‌طلبان آقای عارف را باور ندارند، یعنی همین الان هم که بحث ارتباط با ی مطرح است صحبت از آقای جهانگیری می‌کنند. چرا حتی در این شرایط ‌سخت لیدر هم آقای عارف را به‌عنوان نفر اول نمی‌پذیرند؟
   
   این را نمی‌دانم. واقعا نمی‌خواهم داخل آنها را تحلیل کنم. اما ی ری از این مسئولیت‌ها هست که به تدریج و به خودی خود به‌وجود می‌آید.
   
   یعنی باید زمان بگذرد‌؟

   
   یکی اینکه باید زمان بگذرد و دیگر اینکه بالا ه طرف باید یک کارهایی د.
   
   یعنی آقای عارف محافظه‌کاری بیش از حد دارد؟

   
  یعنی مثلا همین که شما در این مصاحبه گفتید باهنر در مجلس یک نفوذ رای داشتم، من نرفتم بگویم که تو را به خدا به من رای بدهید. اصلا تلاشی ن و خیلی جاها بود که دوستان خودشان سراغ من می‌آمدند و محبت داشتند. می‌خواهم بگویم این چیزی نیست که تبلیغی یا تکلیفی باشد که بگوییم فلانی رئیس شود. باید طرف خودش بتواند جذ ت داشته باشد و اثرگذار باشد.
   
   آقای ! آقای هاشمی این اوا از آقای دلخور بودند؟

   
   آقای هاشمی که خدا انشاءالله درجاتش را متعالی نگه دارد، بالا ه در طول انقلاب جایگاه رفیعی داشته است. بعد دست انی را هم که می‌گرفت و بالا می‌آورد، توقع‌اش این بود که نظراتش را کاملا اجرا کنند. در مجلس چهارم ایشان رئیس‌جمهور و دنبال سیاست‌های تعدیل اقتصادی بودند. این تعدیل اقتصادی خیلی سریع و تند شد، تورم بالا زد. می‌دانید که رکورد تورم بعد از پیروزی انقلاب در یکی از سال‌های ریاست‌جمهوری آقای هاشمی بود که ۵/۴۹ درصد رسید. ما در مجلس بودیم که با این تعدیل مخالفت کردیم. گفتیم سرعت بالاست و تعبیر جالبی در آن زمان به کار می‌بردیم که سرعت تعدیل را باید تعدیل کنید. آقای هاشمی از دست ما عصبانی بود و صریحا می‌گفت ما تبلیغ شما را کرده ایم و در مجلس آورده ایم که کمک کنید نباید که مزاحم باشید. اینقدر این دلخوری بالا رفت که حتی در خطبه‌های از ما گله کرد که به اینها که امید داشتیم در مجلس کمک مان ند حالا دارند کارشکنی می‌کنند. بعضا این دلخوری‌ها برای آقای هاشمی زود به بوجود می‌آمد.
   
   یعنی زودرنج بودند؟

   
   نه، یک مقدار به توقع ایشان باز‌می‌گشت. تصور می‌کرد که اگر آقای را حمایت کرده که کرده اگر آقای رئیس‌جمهور شده که حتما وامدار آقای هاشمی است، توقع‌اش این بود که بالا ه به نظرات آقای هاشمی عمل کند. آقای هم بعضی جاها عمل می‌کرد و بعضی جاها هم نمی‌کرد و به همان نسبت هم از دست ایشان دلخور می‌شد.
   
   تا این حد که حتی فکر کند سال ۹۶ یک نفر را به جایش بیاورد؟

   
   نه. من فکر نمی‌کنم آقای هاشمی به این نقطه رسیده بود. آقای هاشمی آن موقع هم که بحث داشت، بحث ک دای پوششی را داشت.
   
   یعنی هیچ‌وقت به‌دنبال جایگزین فردی به جای نبود؟

   
  نمی‌دانم.
   
   تصور هم نمی‌کنید؟

   
  من اینطور تحلیلی را از رفتار آقای هاشمی نشنیده‌ام. آقای هاشمی از آقای گلایه داشت ولی هنوز نتوانسته بود ی را پیدا کند.
   
   دنبالش هم نبود؟

   
   دو تا مساله است؛ یکی اینکه مطلوبش باشد یکی اینکه امکان‌پذیر باشد. بله، ممکن است افرادی در ذهن آقای هاشمی بود که می‌توانند رئیس‌جمهور بشوند که عملا ممکن نبود که بحث دیگری است. اما اگر ی را پیدا کند که هم امکانش باشد و هم مطلوب‌تر از آقای باشد را علامتی ندیدیم.
   
   مثل آقای جهانگیری.

   
   نمی‌دانم، من علامتی ندیدم.
   
   شما گفته‌اید یک نفر رئیس‌جمهور می‌شود که ی فکرش را نمی‌کند. یعنی چه؟

   
   سه دوره گذشته و هر سه دوره همین اتفاق رخ داده است.
   
  من اینجا برداشت می‌کنم که آقای باهنر به این نتیجه رسیده آقای تک دوره‌ای می‌شود؟

   
   خیر، این برداشت اشتباه است. اتفاقا این حرف به نوعی توصیه‌ام به آقای بود که خیلی احساس پشت‌گرمی‌نکند. در این مملکت اتفاقات جدید هر لحظه ممکن است بیفتد.
   
   یعنی ی در ذهنتان نبود؟

   
   نه. الان می‌دانید برخی از دوستان آقای که تند هستند، می‌خواهند به یک طریقی آرای آقای را زیاد کنند که دوستی‌شان دوستی مناسبی نیست. مثلا ۷، ۸ ماه قبل در رسانه‌ها اینطور خب راکنی د که ممکن است صلاحیت آقای رد شود. بنده تصورم این بود که این حرف از طرف دوستان خود آقای برای یک نوع مظلوم‌نمایی شروع شد. حتی کد می‌دادند و می‌گفتند که احمدی‌نژاد دارد تلاش سنگین می‌کند، بعد احمدی‌نژاد را رد می‌کنند و درمورد هم می‌گویند پس هر دو رد. حتی اینطوری هم تحلیل می‌ د. ‌آن موقع هم ‌من گفتم  که شما سودی از این مساله نمی‌برید چون دلیلی ندارد رئیس‌جمهور مستقر رد صلاحیت بشود که سابقه نداشته. البته من شورای نگهبان و کاره‌ای هم نیستم اما تحلیل منطقی و طبیعی این است که این اتفاق نمی‌افتد.اما سه دوره در گذشته داریم که هر دوره یک اتفاق جدید غیرمترقبه افتاد. هم آقای خاتمی غیرمترقبه رای آورد. هم آقای احمدی‌نژاد غیرمترقبه رای آورد. من افکار‌عمومی کل کشور را می‌گویم و نه یک جناح خاص را. آقای احمدی‌نژاد از دو سال قبل از اینکه رئیس‌جمهور شود مطمئن بود که رئیس‌جمهور می‌شود. حالا یا خواب دیده بود یا الهام شده بود را کار ندارم. اما افکار عمومی اصلا تصور نمی‌کرد. دلیلش هم همین نظرسنجی‌هاست. آقای خاتمی در نظرسنجی‌ها تا اسفند ۷۵ عقب عقب بود. آقای بسیار عقب بود وآقای احمدی‌نژاد هم عقب بود. همه این اتفاقات دو ماه مانده به انتخابات شکل گرفت. بنابراین من می‌گویم آقای شما خی راحت نباشد. اصلا ی در ذهن من نیست که او بیاید و رئیس‌جمهور شود. ولی می‌گویم اینطور اتفاق می‌افتد و ممکن هم هست که دوباره تکرار شود.
   
   به نظرم می‌رسید که شاید آقای رئیسی در ذهنتان باشد.

   
   نه، من اصلا ایج و نفی‌ای روی ی بحث نمی‌کنم.
   
   چون با خبر ک داتوری ایشان همزمان شده بود این تصور را .

   
   در کشورمان هیچ زمانی انتخابات ریاست‌جمهوری به مرحله دوم نمی‌افتاد. ولی دوره آقای هاشمی افتاد. آن موقع هم جالب بود که من‌تردید نداشتم هر با آقای هاشمی به دور دوم برود، می‌برد. چون آرای مثبت آقای هاشمی خوب بود ولی آرای منفی خیلی زیادی داشت. آقای هم اگر به مرحله دوم برود، باخته. من‌تردید ندارم آقای با هر به مرحله دوم برود، باید واگذار کند.
   
   شما فکر می‌کنید این دور از انتخابات شبیه چه دوره‌ای از ادوار انتخابات قبلی می‌شود؟

   
   مملکت ما نوآوری دارد و ممکن است شبیه هیچکدام از اینها نشود و چیز دیگری بشود.
   
   یعنی شما می‌فرمایید اگر آقای به دور دوم برود، کارش تمام است؟

   
   بله. یعنی جامعه‌شناسی این را می‌گوید. مردم اصولا آدم‌ها ته دلشان دنبال یک تغییرند. اگر این تغییر را سهل ببیند، عمل می‌کنند. موقعی که رئیس‌جمهور مستقر به مرحله دوم برود، آن‌وقت تصور من این است که مردم به تغییر خیلی علاقه‌مند می‌شوند. می‌گویند نصف راه را آمدیم، بزنیم و تمام کنیم. نمی‌خواهم بگویم آیا این قضاوت در مورد آقای حق است یا ناحق است؟ این را در تبلیغات انتخاباتی می‌رویم و رقابت می‌کنیم. من الان نمی‌خواهم این قضاوت را م اما می‌خواهم بگویم آقای باید کاری د که رویش‌های رای‌اش از ریزش‌های رای‌اش پیشی بگیرد. چون در مرحله قبلی ناپلئونی قبول شده و هر هم که مستقر باشد، ریزش رای دارد.
   
   نبودن آقای هاشمی روی رای آقای خیلی تاثیر دارد؟

   
   نه، زیاد نه. چون هنوز از رحلت آقای هاشمی فاصله نگرفته‌ایم. هنوز بالا ه آن جو و فضا و محبوبیت‌هایی که آقای هاشمی داشت، در افکارعمومی و جامعه وجود دارد.
   
   در مورد آقای احمدی‌نژاد هم حرف بزنیم. ی ایشان را از حضور در انتخابات نهی د.

   
   البته نهی ن د و آقا خودشان هم فرمودند که من امر و نهی نمی‌کنم. من م ا نظرم این است که مصلحت شما نیست بیایید. مصلحت شما نیست، مصلحت کشور هم نیست. اما امر و نهی ن د.
   
   با این استدلال آیا ممکن است ‌هنوز هم آقای احمدی‌نژاد تصمیمی‌داشته باشد؟

   
   نه. این دوره نمی‌آید. من دوره‌های بعد را نمی‌دانم چه اتفاقی بیفتد.
   
   الان آقای بقایی اعلام کرده که احمدی‌نژاد معاون اول من است!

   
  اما آقای احمدی‌نژاد که اعلام نکرده است.
   
   اما یکی از نزدیکان ایشان گفته که دعوت شاگردش را می‌پذیرد! خودش هم که تکذیب نکرده است. شما آقای احمدی‌نژاد را خیلی خوب می‌شناسید.به نظر شما او چه ایده‌ای در ذهنش دارد؟
   
   آقای احمدی‌نژاد در هر صورت خودش را منجی انقلاب می‌داند. باز اینجا نمی‌خواهم قطعا بگویم و متهم کنم که ایشان حتی خودش را جلوتر از ی می‌داند. اما در هر صورت فکر می‌کند که انقلاب بدون وجود خدمات ایشان، به بن بست می‌رسد. خودش را منجی می‌داند. من واقعا هم نمی‌خواهم تحلیل کنم که آیا این هوای نفس است؟ خداترسی است یا اظهار وظیفه؟ من اصلا به نیت کار ندارم و باز هم حتی این بخش را می‌توانم تندتر بگویم که احتمال هوای نفس بودنش هم خیلی کم است. یعنی در این مورد از احمدی‌نژاد دفاع کنم اما یک توهماتی دارد که اینها کار را سخت می‌کند.
   
   چه توهماتی مثلا؟

   
   یعنی ایشان موقعی که ۱۵ تا ۲۰ میلیون رای می‌آورد تصورش این است که به اندازه ۲۰ میلیون جمعیت می‌فهمد. هر تصمیمی ‌را بگیرد باید اجرا شود درحالی که ما می‌گوییم اصلا دوران حکومت ‌این‌طور و فرمان صادر ، گذشته است. ‌من واقعا در دل قضیه هستم و اصلا اینطوری نیست. حضرت آقا تا یک تصمیم نظامی می‌خواهند بگیرند، دهها ساعت م ، مطالعه و صحبت می‌کنند. این و آن را می‌خواهند. در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده ایم یک سیاست کلی را دفتر ایشان نظر می‌دهند به دبیرخانه می‌آید، ما کار می‌کنیم، جمع‌بندی می‌کنیم دوباره می‌فرستیم و شاید این سیاست‌ها ۱۰ بار می‌رود و برمی‌گردد و آ که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب می‌کند و به حضرت آقا پیشنهاد می‌کند باز هم در آنجا کلی مشاورت‌ها انجام می‌شود. اصلا اینطوری نیست که تصور کنند یک ی شب بخوابد و صبح بیدار شود و بگوید فلان کار بشود و فلان کار نشود. آقای احمدی‌نژاد احساسم اینطوری است که یکباره… البته کارهای مثبتی هم کرده. بعضی وقتها که بعضی از مسئولان ما فکر نمی‌ د ،کار می‌کنند بعضی هم فکر می‌کنند و کار نمی‌کنند. کاش ی پیدا شود که هم فکر کند و هم کار کند. مشکل ما این است. الان وزرای ت یازدهم فهیم و آدمهای خوبی هستند ولی یک جاهایی اصلا جرات کار ندارند و یک جاهایی هم حال کار ندارند. اما احمدی‌نژاد هر روز تصمیم می‌گرفت و هر روز هم اقدام می‌کرد. حالا این اقدام مثل زمان بچگی که می‌گفتند سنگ مفت‌ و گنجشک مفت است اما در تصمیم ریاست‌جمهوری نه سنگ مفت است و نه گنجشک مفت‌. اصلا حق ندارد اینطوری تصمیم بگیرد. یک زمانی احمدی‌نژاد اصطلاحی را به کار برده بود که مضمونش این بود که «من می‌خواهم با سرعت ۱۸۰ کیلومتر بروم. هر ی نمی‌تواند نیاید». من همان موقع ‌مصاحبه و گفتم ۱۸۰ کیلومتر ممنوع است. هیچ حق ندارد ۱۸۰ کیلومتر برود. سرعت مطمئنه.
   
   به نظر آقای باهنر آیا آقای در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ رئیس‌جمهور می‌ماند یا نه؟

   
   هنوز زود است. این عدد ۲۰درصد من بسیار مهم است. این عدد تحلیلی‌ و مبتنی بر ی ری ‌آمار است. مردم کشور ما تا ۲۴ ساعت مانده به انتخابات نزدیک ۱۸ درصدشان تصمیم نگرفته‌اند که چه‌کار کنند. این ۱۸ درصد کار را تمام می‌کند.
   
   این ۱۸ درصد کدام طرفی است؟

   
   این اصطلاح خوبی نیست که هی تکرار شود. آن آراء آرای جهنمی‌است. می‌خواهم بگویم شاید برخی احساس کنند خدای ناکرده من از این واژه می‌خواهم سوء استفاده کنم. مردم در لحظه آ می‌گویند به درک به فلانی رای بدهیم. به جهنم به فلانی رای بدهیم. مطلوبشان نیست. شاید هم ایده آلیست‌اند و دنبال اسب سفیدی هستند که از بالای ابرها با شاهزاده‌ای بیاید. ممکن است ایده‌آلیست باشند اما اینها نهایتا نمی‌خواهند هم رای ندهند. اصلا آدمهایی نیستند که رای ندهند چون یک عده می‌گویند ما چه‌کاره ایم، اما آنها می‌خواهند رای دهند و تا روز آ نمی‌دانند چکار کنند؟ بعدش هم می‌گویند به جهنم!

  منبع

  تاریخ : ۱۳۹۶/۰۱/۵

  نویسنده: admin

  اشتراک مطلب با دوستان :


مشاهده متن کامل ...
اظهارات و خاطره های خواندنی علی مطهری از آیت الله هاشمی
درخواست حذف اطلاعات
اظهارات و خاطره‌های خواندنی علی‌مطهری از آیت‌الله هاشمی

ماجرای محکومیت 110 نفر از فرماندهان نظامی بخاطر دخ در انتخابات 84، ناپدیدشدن پرونده احمدی‌نژاد در قوه قضائیه، وضعیت و و آشنایی آیت‌الله هاشمی با شهیدمطهری

نائب رییس مجلس شورای ی گفت: در سال 92 ما خیلی اصرار داشتیم که آیت‌الله هاشمی ک دا شود و حتی روز آ که ما صبح به دیدار ایشان رفتیم و بعد از ظهر ثبت نام کرد فکر کنم اصرار ما بی تأثیر نبوده است.
آفتاب‌‌نیوز :
علی مطهری در گفت‌و گویی از نحوه‌ی آشنایی آیت‌الله هاشمی با شهیدمطهری، خاطرات مشترکشان و در مورد وارد نشدن شهید مطهری در جریان جامعه ت و دیگر مسائل گفت. 
به گزارش آفتاب‌نیوز به نقل از جماران، در ادامه این گفت و گو را می‌خوانید؛

خاطراتی را که از رفت‌و آمدها و همکاری‌های شهید مطهری و مرحوم آیت الله هاشمی(ره) در ذهن دارید، برای ما بازگو کنید.

آنچه که من به خاطر دارم مربوط به خیلی بعدتر از زمانی است که آقای هاشمی با پدرم سابقه آشنایی پیدا کرده‌اند و مربوط به حدود سال 1347 است. ما در منزل قل ، خیابان شهید کلاهدوز فعلی ( ت) بودیم که الآن تبدیل به خانه- موزه شده و آقای هاشمی کمی آن طرف‌تر در کوچه لاجوردی نزدیک خانه ما بودند؛ یعنی پیاده چند دقیقه فاصله بود و گاهی ایشان به منزل ما می آمد.

 

روایت‌ علی‌مطهری از شکایت آیت‌الله هاشمی بخاطر دخ نظامیان در انتخابات و محکومیت 110 نفر از فرماندهان نظامی/

اولین بار شاید ایشان را آنجا دیدم که پشت در خانه ما آمده بودند و من در را باز و البته بدون ریش کمی برایم تازگی داشت.

یک بار یادم است چیزی به منزل ایشان بردیم (شاید نامه بود). ایشان خیلی راحت در حیاط منزل نشسته بودند و ظرف میوه جلویشان بود و مشغول خوردن میوه بودند و آنجا کمی با ما احوال‌پرسی د.

ولی خود آقای هاشمی همان طور که می دانید سال 1327 وارد حوزه علمیه قم می شوند، در حالی که شهید مطهری سال 1316 وارد حوزه قم شده‌اند. البته مطهری 15 سال از آقای هاشمی بزرگتر بودند. آقای هاشمی در مقاله «شهید مطهری آن‌گونه که من می‌شناسم» که در کتاب «سیری در زندگانی مطهری» چاپ شده است می‌گویند من وقتی وارد حوزه علمیه قم شدم دیدم حجره جنوب شرقی فیضیه خیلی مورد توجه است و بزرگان به آنجا رفت و آمد می‌کنند که متوجه شدم حجره آقای مطهری است و می دیدم که طلاب خیلی از ایشان سؤال می کنند و فهمیدم از اساتید بزرگ حوزه علمیه است. ایشان نقل می کنند که خیلی دوست داشتم به طریقی به ایشان نزدیک شوم و مثل بقیه اگر سؤالی داشتم بپرسم. بالأ ه به بهانه‌ای با ایشان صحبت و آن سادگی و طبیعی‌بودن و بی‌تکلف بودنشان برای من خیلی جالب بود. بعد فهمیدم آقای منتظری، هم‌حجره و هم مباحثه ایشان است و اینها دو شاگرد بزرگ آیت‌الله بروجردی هستند.

آقای هاشمی می‌گویند: من توفیق اینکه در درس آقای مطهری شرکت کنم پیدا ن ولی چند سال بعد شنیدم که ایشان به تهران مهاجرت کرده‌اند. خیلی ناراحت شدیم که چرا ایشان رفتند. حتی این تعبیر را به کار می‌برند که در آن موقع چهره آقای منتظری از دوری آقای مطهری شبیه ایتام شده بود.

بنابراین سابقه آشنایی آقای هاشمی با شهید مطهری به سال 27 بر می گردد و ایشان خیلی غبطه می‌خورد که چرا نتوانسته از درس مطهری استفاده کند. ولی بعد می‌گویند: وقتی شنیدیم ایشان در تهران فعالیت‌های خودشان را دارند و ارتباط خوبی با یان و روشنفکران و سخنرانی‌هایی دارند، خوشحال شدیم. بعد می‌گویند آشنایی بیشتر من با آقای مطهری به انتشارات مکتب تشیع برمی‌گردد. آقای هاشمی با همکاری دوستانشان مجله‌ای به نام «مکتب تشیع» تأسیس کرده بودند. ایشان می‌گویند از آقای مطهری هم مقالاتی می‌گرفتیم که این مقالات وزنی به مجله ما داده بود.

خودتان هم خاطراتی از ایشان دارید؟

بله، سال 57 بود که آقای هاشمی از زندان آزاد شدند. ما به دیدن ایشان در حوالی تجریش رفتیم. ایشان خیلی زود احساس کرد که مرکز ثقل انقلاب در داخل ایران از نظر هماهنگی با (ره) شهید مطهری و منزل ایشان است و به خاطر اعتماد زیادی که به شهید مطهری داشت اکثر مسائل را به ایشان ارجاع می‌‌داد و تا مورد تأیید ایشان نبود اقدام نمی‌ د. لذا آقای هاشمی در آن فاصله زمانی تا پیروزی انقلاب خیلی به شهید مطهری نزدیک و همواره در کنار ایشان بود. مثلا در فاصله 12 تا 22 بهمن که در مدرسه علوی بودند معمولاً صبحها آقای هاشمی به منزل ما می‌آمد و من این دو بزرگوار را با ماشین به مدرسه علوی می‌بردم و شب دیرهنگام به سراغ آنها می‌رفتم و اول پدر را در منزل پیاده می‌ و بعد آقای هاشمی را به منزلشان می‌رساندم و برمی‌گشتم.

در ملاقاتی که پس از ایشان از زندان داشتید خاطرتان هست که چه حرف هایی زده شد؟

نه، زیاد یادم نیست.

مرحوم مطهری از شکنجه های آقای هاشمی و مبارزاتشان چیزی بیان نمی د؟

حرف خاصی یادم نیست ولی در حدود سال 53 شهید مطهری یک نگرانی نسبت به آقای هاشمی داشت چون آقای هاشمی مقداری گرایش به مجاهدین خلق پیدا کرده بود و پول جمع می‌کرد و به مجاهدین خلق و مبارزان دیگر کمک می‌کرد. شهید مطهری نگران بود که بعد از آن تغییر ایدئولوژی، آیا آقای هاشمی همچنان از آنها حمایت می‌کند یا خیر.

البته انشعاب در سال 54 رخ داد.

انشعاب نبود، تغییر ایدئولوژی آنها سال 54 اعلام شد ولی نشانه‌های آن از قبل مشخص بود. این داستان را شهید مطهری در یکی از سخنرانی‌های خود بعد از پیروزی انقلاب می‌گوید، البته اسم آقای هاشمی را نمی برد، و خود آقای هاشمی هم در مراسم بزرگداشت شهید مطهری آن را بیان می‌کند.

شهید مطهری در آن سخنرانی می گویند: یکی از دوستان ما خیلی مبارز بود و همه جان و را در راه مبارزه با رژیم شاه گذاشته بود و از سازمان‌های مختلف از جمله سازمان مجاهدین خلق حمایت می کرد، اما بعد از تغییر ایدئولوژی آن سازمان من نگران شدم که آیا ایشان همچنان از این سازمان حمایت می کند یا خیر. سپس می گویند در جلسه‌ای از او (آقای هاشمی) سؤالی پرسیدم و می‌خواستم موضعش در مورد مجاهدین را بدانم. او جمله‌ای گفت که خیال من راحت شد. آن جمله این بود که «ما عد منهای خدا را نمی‌خواهیم؛ ما عد را هم در سایه نام خدا و خدا‌پرستی می‌خواهیم».

خود آقای هاشمی هم این داستان را تعریف می کند که شهید مطهری از من پرسید یا از زندان به او خبر دادند و مطهری گفته بود وقتی این جمله را شنیدم خیالم راحت شد.

از دهه منتهی به انقلاب که به منزل آیت الله هاشمی می رفتید خاطره ای دارید؟

از بعد از انقلاب خاطره دارم. یکی مربوط به اولین مصاحبه‌ای است که آقای هاشمی با رادیو و تلویزیون داشتند.

ایشان خاطره‌ای دارند و می گویند ناراحت بودند که تلویزیون در برنامه های خود قید « ی» را برای انقلاب به کار نمی برد و برنامه‌های غیر ی (یعنی موسیقی های آزاد ) هم پخش می کند. بعد ایشان می گویند که با شهید مطهری تا ی گرفتیم و به صدا و سیما رفتیم.

من چنین چیزی یادم نیست. موضوع قید « ی» هم مربوط به اعلام پیروزی انقلاب از را ت که گوینده گفت «این صدای انقلاب ایران است» و بلافاصله شهید مطهری گفت باید بگویند «انقلاب ی» و هم این تذکر را دادند. آن قضیه هم به این شکل نبود که با تا ی رفته باشند. من خودم شب هنگام از مدرسه علوی آنها را سوار . قرار بود آقای هاشمی برود در تلویزیون حرف‌هایی بزند چون بعد از معرفی آقای بازرگان به عنوان نخست‌ ، آقای هاشمی به عنوان سخنگوی شناخته شده بود. بنا بود آقای هاشمی برود و صحبت کند. ما از آنجا به سمت جام جم حرکت کردیم. در بین راه شهید مطهری می گفت که چه چیزهایی و به چه صورت باید گفته شود و با هم م می‌ د. ما آقای هاشمی را جلوی جام جم پیاده کردیم و به خانه رفتیم و چون تلویزیون نداشتیم یک دستگاه تلویزیون، یکی از دوستان داده بود و آنجا برای اولین بار از تلویزیون دیدیم که آقای هاشمی دارد صحبت می‌کند. بعد از آن مصاحبه، پدر گفتند خوب صحبت کرد و از صحبت هایشان راضی بودند.

موضوع صحبت یادتان نیست؟

دقیق یادم نیست. در مورد مسائل انقلاب بود. شاید بیست روز بعد از پیروزی انقلاب بود و لازم بود مسائلی گفته شود.

از مسیر منزل تا مدرسه علوی و صحبت هایی که احتمالا شهید مطهری در مورد آقای هاشمی می‌گفتند اگر خاطره ای دارید بفرمایید.

در راه که می رفتیم بحث‌هایی داشتند که برخی از آنها حاکی از خشنودی آنها از پیشرفت نهضت بود ولی یک موضوع را یادم هست که شهید مطهری معتقد بود ون پست اجرایی تی نگیرند مگر اضطراراً و آقای هاشمی خیلی این حرف را قبول نداشت. می گفت یعنی امثال ما نرویم پست بگیریم و امثال داریوش فروهر پست بگیرند. این موضوع برای او قابل قبول نبود.

البته تز شهید مطهری این بود که ت حتی در باید استقلال خود را حفظ کند و تی نشود چون ت شیعه در طول تاریخ همیشه در کنار مردم و در مقابل ت ها بوده. حتی در باید این ح خود را حفظ کند تا نفوذ کلام و نظارت خودش را کماکان داشته باشد.

آقای هاشمی در جواب چه می گفت؟

ایشان نظرش این نبود و می خواست بگوید اگر ما نرویم از دستمان در می رود. اما استدلال شهید مطهری چیز دیگری بود و نظر هم همین بود اما بعدا چون تجربه آقای بازرگان و بنی صدر پیش آمد اجازه دادند که ون هم وارد شوند.

آقای هاشمی در خاطراتشان در مورد تشکل پیدا ت مبارز گفته‌اند شهید مطهری مخالف نبود ولی وارد این جریان نشد. شما خاطره ای از این موضوع دارید؟

فکر می‌کنم مقصود شما حزب است نه ت مبارز. جامعه ت در سال 1355 تأسیس شد و خود شهید مطهری مؤسس و مبتکر این طرح بود ولی ایشان بعد از پیروزی انقلاب با تشکیل حزبی که مؤسسان آن صرفا باشند مخالف بود به خاطر اینکه معتقد بود حزب برای ب قدرت است و تشکیل چنین حزبی باعث می‌شود ت محدود شود و شامل بخشی از مردم خواهد شد. به دلیل تزی که داشتند که ون پست اجرایی تی نگیرند مگر اضطراراً و از طرفی حزب طبعاً برای ب قدرت است ایشان معتقد بودند بهتر است حزبی که مؤسسان آن صرفا ون باشند تشکیل نشود ولی با تشکیل حزب به طور کلی موافق بودند. نظر هم همین بود ولی با اصرار آقایان بهشتی و هاشمی در نهایت مثل اینکه اجازه آن را دادند و شهید مطهری هم بعد از آن مخالفتی نداشت ولی خودشان عضو حزب نبودند.

احتمالا بعضی از جلسات جامعه ت در منزل شما برگزار شده است. از این جلسات خاطره ای دارید؟

جلسات جاهای مختلف بوده و از محتوای آنها خبر چندانی ندارم به جز آنچه درباره راه‌پیمایی تاسوعا و عاشورای 57 بود.

در مبارزات سال 57 سفری به آبادان می روند که شهید مطهری هم عضو آن هیأت بودند ...

این طور نبود. در اعتراضات کارکنان صنعت نفت، نفت هم به خارج صادر نمی شد و هم مصرف داخلی تأمین نمی شد و مشکلاتی برای مردم پیدا شده بود. شهید مطهری طرحی را به پیشنهاد کرد که مصرف داخلی تأمین شود به دو جهت، هم اینکه تز مار یست‌ها را که می گویند انقلاب یک انفجار است و باید آنقدر جامعه سختی ببیند تا منفجر شود و انقلاب رخ دهد قبول نداشتند و هم اینکه ایشان معتقد بود چون تا آن موقع فقط به ت یب و نفی حکومت پرداخته‌اند، با این کار یک نقش ایج و اثباتی برای ایجاد می کنیم که نفت مردم تأمین شود و از این طریق عملاً ی حکومت را به تدریج به دست می‌گیرد. لذا ایشان پیشنهاد می دهد که هیأتی از طرف به خوزستان و پالایشگاه نفت آبادان برود و با کارکنان صنعت نفت صحبت کند که مصرف داخلی را تأمین کنند. اعضای هیأت را هم خود شهید مطهری به پیشنهاد می دهد: آقایان بازرگان، کتیرایی و حجت‌ال هاشمی رفسنجانی. هم پذیرفتند و اعلام د.

شما خاطره ای از این موضوع دارید؟

آنها که رفتند، نفت داخلی تأمین شد و خیلی کار موفقی بود. حالا که شما صحبت از خاطره می‌کنید این خاطره را هم عرض کنم که بعد از شهادت آیت‌الله مطهری، آقای هاشمی وقتی به منزل ما آمدند گفتند او کار خودش را کرد. اکنون این جمله را در باره خود ایشان هم می‌توانیم بگوییم که هاشمی کار خودش را کرد.

آقای مطهری! بخش عظیمی از مردم آقای هاشمی را به عنوان یک فرد بسیار با نفوذ که تا آ در قدرت بود، می شناختند. فکر می‌کنید این‌گونه تحلیل قدرت محور از شخصیت ایشان چقدر کامل است؟ تحلیل شما از مشی آقای هاشمی در طول این چهار دهه چیست؟

ایشان چون در ایجاد این انقلاب نقش داشت، واقعا دلسوز انقلاب بود و جایی که احساس می کرد لازم است وارد شود وارد می شد هرچند که مورد افتراها و تهمت ها قرار بگیرد. از ابتدای انقلاب طبیعی بود که ایشان نمی توانست خود را کنار بکشد و طبیعی بود که بعضی از مناصب را بر عهده می گرفت و همین کار را هم کرد. اولین پست ایشان س رستی وزارت کشور بود، بعد وارد مجلس شد و دو دوره رئیس مجلس شد و در جنگ هم نقش مهمی داشت و بعد از جنگ ایشان احساس کرد که کشور نیاز به یک حرکت بزرگ اقتصادی و سازندگی دارد و شاید این موضوع از دیگری غیر از ایشان بر نمی آمد. لذا برای ریاست جمهوری آمد و به نظر من نقش خودش را خوب ایفا کرد و حرکتی در اقتصاد کشور ایجاد کرد و بنیان های اقتصاد کشور را بنا نهاد و صنایع مادر مثل پتروشیمی و سیمان را به حرکت در آورد و نهضت سدسازی به وجود آورد و در مجموع کارش موفق بود.

از طرف دو دسته به ایشان انتقاد می‌شود، یکی اصلاح‌طلبان فعلی و دیگر اصولگرایان فعلی. فکر می‌کنید سیاست‌هایی که آقای هاشمی در دوره هشت‌ساله ریاست جمهوری در پیش گرفت چقدر درست بود و چقدر به این سیاست ها انتقاد وارد است؟

اینکه در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی شاید بیان به میزان کافی نبود یک علتش همین همتی بود که ایشان برای سازندگی کشور داشت و می خواست که این سازندگی آسیب نبیند و عجله داشت که این کارها زودتر انجام شود. لذا مایل نبود که جوّ کشور شده و این بحث ها مطرح شود و در نتیجه آهنگ عمران و آبادانی و سازندگی کند شود. شاید این نظر مورد انتقاد هم باشد چون این دو با هم قابل جمع است که بیان باشد و در عین حال سازندگی هم با سرعت خودش انجام شود.

لذا می دیدیم که ایشان خیلی میدان نمی داد که باب انتقاد باز شود. شاید این را نشانه کم تحملی ایشان تلقی می د ولی به نظر من علت اصلی آن این بود که نمی‌خواست کشور از سازندگی باز بماند. او احساس می‌کرد که بعد از جنگ ما باید یک شرایط جدی برای سازندگی ایجاد کنیم. اما اینکه همه سیاست های اقتصادی آن دوران درست بود یا نبود را کارشناس اقتصادی باید جواب دهد، ولی در مورد سیاست تعدیل که منجر به تورم زیادی شد بلافاصله ایشان این سیاست را اصلاح کرد؛ یعنی این شجاعت را داشت که از سرعت آن تعدیل بکاهد و تورم کاهش پیدا کند.

انتقاد دیگری که به آن دوره هست اقداماتی است که در آقای فلاحیان وجود داشت و درباره بعضی منتقدان برخی اقدامات خشن انجام شد. این هم مقداری مبهم است یعنی روشن نیست که آقای هاشمی در جریان این امور بوده یا نبوده است.

ایشان در مصاحبه‌ای می‌گویند که در آن اتفاقات من نقشی نداشته‌ام و دستوری نداده‌ام.

اصلا این طور کارها به روحیه ایشان نمی خورد چون ایشان آدم دلرحمی بود و اینکه این اقدامات با چه استدلال و فلسفه ای انجام می شده واقعا هنوز هم جواب قانع کننده ای داده نشده است؛ انحرافی بوده که در نظام ایجاد شده بود.

وقتی آیت الله هاشمی(ره) بعد از سال 84 و به خصوص 88 وارد دوره جدیدی از موضع‌گیری‌های شدند خیلی‌ها می‌گفتند که آقای هاشمی تغییر کرده است. به نظر شما آیا واقعا هاشمی عوض شده بود یا اینکه اقتضای سیاست ورزی در این مقطع ده ساله به گونه دیگری بود؟

لااقل از نظر ایشان شرایط دوران سازندگی اقتضا می کرده که خیلی باب مسائل باز نشود تا بیشتر به کار و فعالیت و تلاش های عمرانی خودشان برسند و البته ممکن است بعداً تغییر نگاهی هم در ایشان ایجاد شده بوده که بستن فضا و محدود بیان روش درستی نیست.

به نظر من هر دو عامل با هم مؤثر بوده است و ایشان از سال 84 احساس کرد که عده ای می خواهند انقلاب را مصادره کنند و احساس خطر کرد؛ مخصوصا با ورود آقای به انتخابات ریاست جمهوری.

ایشان با شناختی که از آقای احمدی‌نژاد و گروهش داشت مخصوصا از دوره استانداری اردبیل که آقای احمدی‌نژاد استاندار خود آقای هاشمی بود، برای انقلاب احساس نگرانی و احساس خطر کرد که اگر اینها روی کار بیایند آسیب جدی به انقلاب می‌زنند؛ لذا شما می‌بینید که ایشان وارد میدان انتخابات ریاست‌ جمهوری شد.

عده‌ای این موضوع را حمل بر قدرت طلبی آقای هاشمی د یا می‌کنند در حالی که این طور نبود و این قضیه بیشتر به خاطر احساس خطری بود که ایشان از ورود آقای داشت. در واقع ایشان اولین فردی بود که به خطر آقای احمدی‌نژاد وقوف پیدا کرد. لذا در همان موقع هم اعلام کرد که اگر اصولگرایان روی آقای ولایتی یا آقای لاریجانی توافق کنند من نمی‌آیم؛ یعنی معلوم است که ایشان صرفا به خاطر احساس خطر از آقای احمدی‌نژاد وارد میدان شد که مبادا ایشان رئیس‌جمهور شود.

بالأ ه آن اتفاقات افتاد و آقای احمدی‌نژاد هم با هوش بود و خیلی زود فهمید که تمایل بخشی از نظام این است که آقای هاشمی به حاشیه رانده شود. لذا خیلی از نیروهای انقلاب و نهادهای حکومتی هم پشت سر آقای احمدی‌نژاد قرار گرفتند و علی‌رغم اینکه ظاهر قضیه نشان می داد که آقای قالیباف می تواند برنده شود در نهایت آقای احمدی‌نژاد تقریبا در یک هفته آ حمایت شد و به دور دوم راه یافت. آقای هاشمی در اینجا معترض بود و چندبار هم اعلام کرد و در آ گفت به خدا واگذار . معتقد بود که انتخابات 84 ی شده و البته بعدا شکایت هم کرد و خود ایشان به من گفت که 110 نفر از فرماندهان نظامی در دادگاه به خاطر دخ در انتخابات محکوم شدند و ما دیدیم اگر بخواهد حکم اجرا شود خیلی برای نظام بد می شود و گذشتیم.

در هر حال همان موقع هم ایشان معتقد بود که انتخابات سالم نبوده و در واقع اختلاف نظر آقای هاشمی با ی از همان موقع یعنی از ورود آقای احمدی‌ نژاد شروع شد که ی آقای احمدی‌نژاد را کاملا قبول داشت و از آقای احمدی‌نژاد حمایت بسیار جدی کرد ولی آقای هاشمی ایشان را یک خطر برای انقلاب می‌دانست و طبعا اینجا اختلاف‌نظر شد و بعد هم که آقای احمدی‌نژاد انتخاب شد آقای هاشمی چندان حمایت نمی کرد.

تا به سال 88 رسیدیم که آن مسائل پیش آمد. به نظر من آقای هاشمی در سال 88 هم خیلی خوب رفتار کرد؛ یعنی نامه‌ای که به ی داد یک اعلام خطر و هشدار بود و او به وظیفه خودش عمل کرد و گفت که اگر الآن جلوی این‌گونه رفتارها نایستید آسیب خواهیم دید و دیدید همین‌طور هم شد. واقعا خیلی از حرف‌های ایشان در آن نامه بعدا تحقق پیدا کرد. به هر حال عامل اختلاف بین این دو بزرگوار در واقع وجود آقای احمدی‌نژاد بود.

نظر شما در وقایع سال 84 چه بود؟ فکر می کنید که توصیه های آقای هاشمی در آن شرایط شنیده می شد؟

نه، ی متوجه نبود یعنی ی به خطر آقای احمدی‌نژاد آگاه نبود و تنها ی که کاملا این موضوع را می شناخت و احساس خطر می‌کرد آقای هاشمی بود و من خودم شاید جزو اولین انی بودم که منتقد آقای شدم ولی من هم حدود یک سال بعد به اینجا رسیدم که گروه خطرناکی هستند.

شما فکر می‌کنید که آقای هاشمی به خاطر تجربه چنین درکی داشت یا اطلاعاتی داشت؟

همان دوره استانداری آقای احمدی‌نژاد را و تخلفاتی که در اردبیل کرده بود را دیده بود؛ سو‌آپ نفت کرده بودند و پولش برنگشته بود و این پرونده به قوه قضائیه رفت و به وسیله‌ای ناپدید شد و اصلا به بیرون از قوه بردند. یا رفتارهایی که ایشان در دوره شهرداری داشت و پول پخش و مانند آن را دیده بود و بیش از همه احساس خطر می کرد.

مقداری هم ناشی از هوشش بود. بالأ ه آقای هاشمی آدم باهوشی بود و شاید زودتر از دیگران انحرافات را متوجه می شد. یعنی هم در عمل دیده بود و هم به خاطر هوشی که داشت زودتر از بقیه خطر این جریان را شناخت و هشدار داد و سال 88 هم ایشان مظلوم واقع شد که آقای احمدی‌نژاد آن حرف‌ها را در مناظره زد و آقای هاشمی درخواست کرد که طبق قانون چند دقیقه به ایشان وقت بدهند که صدا و سیما اجازه نداد. اگر بخواهیم ریشه های فتنه را بررسی کنیم یکی از ریشه ها همین بود. نباید ما بگوییم صرفا آقایان و مقصر و به وصل بودند و مسأله تمام است؛ باید اینها را بررسی کنیم.

نامه‌ای که آقای هاشمی به ی داد واقعا یک نامه تاریخی بود و وظیفه خودش را انجام داد که حاکی از دور شی و عمق نگاه ایشان بود و خطبه‌ای هم که ایشان در سال 88 بعد از انتخابات خواند به نظر من یک سند افتخار برای ایشان است که راه حل موضوع را نشان داد ولی متأسفانه تا به امروز عمل نکرده‌اند.

مشابه نامه ایشان به ی را ایشان و چند نفر از بزرگان انقلاب در مورد موضوع بنی صدر به داشتند که برخی مخالفان ایشان آن ها را با هم مقایسه می د و می‌گفتند ابن دومین «نامه بدون سلام» آقای هاشمی است. خیلی جالب است که ایشان، هم با و هم با ی در عین رابطه صمیمی صریح بودند. آقای اردبیلی در خاطراتشان تعبیر جالبی دارند که می گویند تنها ی که جرأت شوخی با را داشت آقای هاشمی بود.

فکر می کنید دلیل این رابطه عاطفی در عین حفظ صراحت چیست؟

بستگی به روحیه افراد دارد. بعضی افراد صریح هستند و نمی‌توانند در لفافه صحبت کنند و روکشی روی حرف‌هایشان بکشند. اینها یک مقدار ذاتی است یعنی به روحیات افراد بر‌می‌گردد و هم از این آدم‌ها بیشتر خوشش می‌ آمد تا آدم‌های متملق و چاپلوس و انی که ممکن بود در حضور طوری حرف بزنند و در غیاب طور دیگر.

فکر می کنید چرا آنقدر به ایشان علاقه داشت؟

چون ایشان را دلسوز و خوش‌فکر می‌دانست. همان طور که شاید صریح‌تر از آقای هاشمی خود شهید مطهری بود و در جاهایی به صراحت با (ره) مخالفت کرد و حکم را برگرداند. مثلا در قضیه ریاست کمیته‌های انقلاب ی برای آقای لاهوتی حکم نوشته بودند و شهید مطهری حکم را از آقای لاهوتی می‌گیرد و پیش می‌رود و می‌گوید این به صلاح نیست به خاطر اینکه آقای لاهوتی در دو سال آ در زندان به مجاهدین خلق گرایش پیدا کرده و صلاح نیست و آقای مهدوی‌کنی را معرفی می‌کنند و آقای مهدوی می‌گوید حکم من به ریاست کمیته‌های انقلاب را به خط آقای مطهری با امضای دارم.

اینها دوستداران واقعی هستند یعنی می‌خواهند آبروی نرود چون فردا مشکل پیدا می شود و چون را دوست دارند این طور برخورد می‌کنند؛ یعنی به فکر خودش نیست، به فکر و انقلاب است.

از این نمونه ها درباره شهید مطهری زیاد بوده و با این حال شما می بینید که می‌گوید مطهری تن و حاصل عمرم بود. من معتقدم بعد از شهید مطهری ی صمیمی‌تر و صریح‌تر از آقای هاشمی با نداشتیم؛ یعنی بعد از اینکه شهید مطهری شهید شد شاید ایشان صمیمی ترین و صریح‌ترین یار بود و مسائل را خیلی راحت و روشن با ایشان مطرح می‌کرد.

شما این نقل قول از شهید مطهری را که می گوید بین ما ها آقای هاشمی تنها مجتهد است را شنیده‌اید؟

نه، خیلی معتبر نیست و من نشنیده‌ام.

از نقاط جالب در زندگی آقای هاشمی سفری است که به کشورهای مختلف یی، اروپایی و آسیایی کرده اند. مثلا در مورد مترو کشورهای زیادی را نام می برند که طی حضور در آنها تعمدا سوار مترو شدند. همان تجربه هم باعث شد که ایشان بعد از انقلاب مجموعه ت، مجلس و... را برای راه اندازی مترو قانع کند و خطبه ای مشهور به «خطبه مترو» را در خواندند.

یکی از خدمت های بزرگ ایشان همین مترو است و حاکی از دور شی ایشان بود. شاید آن موقع خیلی افراد ضرورت این کار را درک نمی د و خیلی ها هم منتقد بودند ولی ایشان با ایستادگی خودش بالأ ه این کار را به سامان رساند که یکی از کارهای بزرگش بود.

آقای مطهری! عمر آقای هاشمی بعد از سال 84 وارد دوره تازه ای می شود؛ تحلیل شما از ایفای نقش ایشان در این دوره 10 ساله اخیر چیست؟

آقای هاشمی در هر دوره ای به اقتضای شرایط عمل کرده است. در دوره سازندگی چون بلافاصله بعد از جنگ بوده، برای اینکه سریعتر کشور ساخته شود کمتر به توسعه اهمیت داده است، ولی از طرف دیگر ایشان وقتی خارج از قدرت بوده و شرایط جامعه را دیده احساس کرده که محدود بیان به ضرر کشور است و باعث استبداد می شود یعنی شاید اهمیت موضوع را بیشتر درک کرده است.

به نظرم ایشان در 10 سال اخیر نقش خیلی خوبی ایفا کرد از این نظر که نمایندگی بخش مهمی از مردم کشور را بر عهده داشت. یعنی با روشی که بر کشور حاکم شد که یک طرفه می خواستند جلو بروند و هر منتقد و مخالفی را خیلی زود سرکوب می د و به حاشیه می راندند انقلاب داشت پایگاه اجتماعی خود را از دست می داد. یعنی جامعه دو بخش شد؛ عده ای که خود را انقل واقعی و بقیه را منحرف می دانستند و عده ای که واقعا انقلاب را دوست داشتند ولی با این روش ها مخالف بودند.

آقای هاشمی وارد انتقاد از حکومت شد و صریحا گفت که بعضی روش ها درست نیست و توانست بخش عظیمی از مردم را پشت سر انقلاب حفظ کند و اگر ایشان هم آن طرف می رفت برای انقلاب خطر بود یعنی ممکن بود حرکت های اجتماعی ایجاد شود.

در واقع آقای هاشمی از سال 84 و مخصوصا از سال 88 به این طرف بخش مهمی از جامعه را همچنان پشتیبان انقلاب و امیدوار به اصلاح امور نگه داشت و این هنری بود که ایشان نشان داد و به نظرم کار درستی کرد.

با خلأ ایشان فکر می کنید که آینده کشور و قطب بندی های اجتماعی و به چه سمتی می رود؟ فقدان ایشان قابل جبران است؟

بستگی به رفتار طرف مقابل دارد. اگر بخواهند روش های قبلی را ادامه دهند و سختگیری ها و محدودیت های بیان و مجازات های سنگین برای منتقدان و مخالفان داشته باشند شرایط بد می شود و چون مانعی به نام آقای هاشمی دیگر نیست ممکن است راه برای اینها بازتر هم شده باشد ولی ممکن است منجر به حرکت های اجتماعی شود و اگر عاقل باشند و درست رفتار کنند ممکن است ما به وحدت ملی نزدیک شویم. البته از یک نظر که اینها آقای هاشمی را به قول خودشان رأس فتنه می دانستند شاید احساس کنند با رفتن ایشان خطر کمتر شده و مقداری از روش‌های قبلی و سختگیری ها دست بردارند و ممکن است به همان روش ها ادامه دهند؛ ما باید منتظر رفتار آنها باشیم.

پیش‌بینی شما چیست؟

باید منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقی رخ می دهد.

آقای مطهری! با توجه به محدودیت‌هایی که برای برخی شخصیت های وجود دارد، فکر می‌کنید بعد از رحلت آقای هاشمی چه فردی یا افرادی می توانند جای خالی ایشان را پر کنند؟

اصولاً نباید دنبال فرد بگردیم. آن فرد در جریان عمل پیدا می‌شود. ی را نداریم که بتواند نقش ایشان را ایفا کند ولی اگر همه شخصیتهای هم‌سو با آقای هاشمی با هم هماهنگ باشند ممکن است بتوانند این راه را ادامه دهند. یعنی شخصیت‌ها و جریان‌های معتدل و طرفدار ‌های اساسی و حقوق شهروندی باید با تلاش و هماهنگی خودشان این راه را ادامه دهند ولی اینکه یک رأس یا داشته باشد ضرورتی ندارد. در عمل ممکن است خود به خود ی برجسته شود و نقش ی این جریان را پیدا کند اما هر باید به وظیفه خود عمل کند و تا حالا هم همین بوده و هر به عنوان وظیفه خود وارد شده و کاری را انجام داده است چون در مقابل انحرافات و ظلم ها نمی شود سکوت کرد؛ خود به خود افراد و جریان ها وارد می شوند و رشد می کنند. بالأ ه این راه را باید ادامه داد و خیلی نباید این موضوع را که چه ی هدایت این قضیه را بر عهده می گیرد جدی بگیریم.

واسطه اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل آقای هاشمی بود. فکر می کنید که در دوره پسا هاشمی آینده اصولگرایان معتدل چه می شود؟

این هم بستگی به رفتار خودشان دارد که چگونه عمل کنند. یک جبری وجود دارد برای این که معتدل ها اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب به هم نزدیک شوند و آن جبر مقابله با افراطها و فرصت‌طلبی‌هاست.

نقش و جایگاه ایشان مثل یک نقطه کانونی بود. در فقدان این نقطه کانونی فکر می کنید که باز هم اصلاح طلبان، اعتدال گرایان و اصولگرایان معتدل یک نقطه کانونی و فصل مشترک پیدا می کنند؟

اینها در یک جاهایی به هم نزدیک می شوند. مثلا در انتخابات سال 96 برای اینکه تندروها پیروز نشوند طبعا اینها به هم نزدیک می شوند و نیازی نیست که شخصیتی باشد و حول او به هم نزدیک شوند بلکه به خاطر نوع نگاهی که دارند و مصالحی که برای انقلاب حس می کنند خود به خود نزدیک می شوند و وقتی همه آنها از یک ک دا حمایت کنند این خودش به معنی اتحاد و ائتلاف است ولی ضرورتی ندارد که همه دور یک شخصیت جمع شوند.

فکر می کنید بحثی که مطرح شده مبنی بر اینکه با توجه به حضور سلیقه های مختلف در تشییع پیکر آقای هاشمی طرح آشتی ملی مطرح شود در حد یک ایده رسانه ای است یا می تواند جامه عمل بپوشد؟

می تواند فرصت و محملی برای وحدت ملی باشد ولی بعید است نهادهای حکومتی از این فرصت استفاده کنند و باز به راه خودشان ادامه می دهند. شما دیدید که در جریان تشییع جنازه آقای هاشمی بخش مهمی از مردم شعارهایی دادند که خیلی معنی دار و هشدار دهنده بود که حکومت باید این پیام ها را بگیرد ولی قرائن نشان می دهد که خیلی تأثیری نداشته و باز به راهشان ادامه می دهند.

شما سال 92 رئیس ستاد اصولگرایان آقای هاشمی بودید. چرا این تصمیم را گرفتید؟

خود ایشان به پیشنهاد بعضی‌ها این کار را د و حتی صبح یک جلسه هم برگزار کردیم ولی بعد از ظهر اعلام شد که ایشان رد‌صلاحیت شده است؛ یعنی این ستاد چند ساعت بیشتر دوام نداشت.

ملاقاتی هم در آن ایام با ایشان داشتید؟ دغدغه های ایشان را شنیده بودید؟

در سال 92 ما خیلی اصرار داشتیم که ایشان ک دا شود و حتی روز آ که ما صبح به دیدار ایشان رفتیم و بعد از ظهر ثبت نام کرد فکر کنم اصرار ما بی تأثیر نبوده است. بحث های ما در مورد ضرورت این قضیه بود که شرایط به گونه ای است که شما باید بیایید. چون اول مردد بود و در نهایت قبول و ثبت نام د و آثار خوبی هم داشت و ثبت نام و نوع برخورد ایشان با رد صلاحیت، برگ زرینی برای ایشان بود و همین ها بالأ ه در انتخابات 92 تأثیر گذاشت.

چند ماه بعد یک ملاقات خصوصی با ایشان داشتم که خیلی حرف ها گفت که بعضی از آنها قابل گفتن نیست.

چیزهایی که قابل گفتن است را بفرمایید.

یکی همین بود که گفتم بعد از انتخابات سال 84 ایشان معتقد بود آنجا هم ی شده است. یکی هم چون آن موقع دادگاه مهدی مطرح بود ایشان خیلی خوشحال بود و می گفت نام هفت قاضی را به من نشان دادند و گفتند با هر کدام که می گویید محاکمه انجام شود و من آقای «تولیت» را انتخاب . آقای تولیت پرونده را خوانده بود که بر اساس نقل آقای هاشمی، او گفته بود هیچ چیز مهمی در این پرونده نمی‌بینم و محکومیتی ندارد. پرونده را به آقای «سراج» هم داده بودند و ایشان هم گفته بود که چیز مهمی ندارد؛ از ایشان هم گرفتند و به آقای «مقیسه» دادند و ایشان هم اول گفته بود چیز مهمی ندارد. همچنین یادم هست که ایشان خیلی خوشحال بود، می‌گفت «الحمد لله مهدی در دادگاه دلایلی آورده که همه اتهامات را رد کرده و دادگاه هم جو نداشته» و می‌گفت اگر محکومیتی باشد شاید مدت کوتاهی زندان باشد اما بعد دیدیم که 10 سال زندان شد و طبعا ایشان ناراحت شد.

در مورد آینده چه چیزی می گفتند؟

ایشان در مورد آینده نگران بود و معتقد بود روش موجود باید عوض شود.

بعد از آقای ؟

بله، دوره آقای بود یعنی به نوع برخورد با منتقدان و سختگیری هایی که می شود و محدود انقل ون که هر روز دارند دایره را تنگ می کنند، اعتراض داشت و کمی نگران اوضاع بود.

البته صحبت های ایشان در چند ماه اخیر امیدوارانه بود. می گفت بعد از برداشته شدن این مانع از سر نظام خیالم راحت شد.

بعد از انتخابات 7 اسفند سال گذشته این حرف را زدند. از نظر اینکه مردم مقداری آگاه تر شدند ایشان امیدوار بود ولی از طرف دیگر خیلی امیدوار نبود و معتقد بود که روشی که حاکم است باید تغییر کند. واقعیتی که باید بدانیم این است که ایشان با ی اختلاف نظر داشت و خود ی هم د یامی که در پی درگذشت ایشان دادند مشخص بود که اختلاف نظرهایی داشته‌اند.

آیا فکر می‌کنید که منش و رفتار آقای هاشمی بعد از فوت ایشان تبدیل به یک گفتمان شد یا در حد یک روش باقی ماند؟ اثر ایشان بعد از فوت در صحنه کشور چطور خواهد بود؟

همین که ایشان گفتمانی را ایجاد کرد و یکی از شخصیت های رده اول انقلاب برداشت درستی از داشت و آن جایی که احساس خطر می کرد و احساس می‌کرد نظام دارد اشتباه می کند حرف خودش را می زد، نامه می نوشت و می‌گفت؛ این یادگار و میراث خوبی از ایشان است که به این معنی نیست که ی حرف نزند و اظهار نظر نکند و اگرچه خیلی ایشان را مورد هجوم قرار دادند ولی بالأ ه این گفتمان را ایجاد کرد که در این طور نیست که هر کاری بخواهند انجام دهند و بقیه نباید صحبت کنند. هر جایی که انسان احساس می کند نظام دارد اشتباه می کند، به اشکال مختلف حرفش را می زند و خط قرمز فقط آشوب، شورش، اقدام مسلحانه و امثال آن است و اینکه حرف ها گفته شود خط قرمز نیست. نظر مقام ی هم همین است. ایشان هم گفته‌اند ممکن است ی در موضوعی نظری مخالف نظر ی داشته باشد، او آزاد است که حرفش را بزند.

این خیلی مهم است یعنی اینکه یکی از شخصیت های رده اول و افراد نزدیک به این گفتمان را ایجاد کرد خیلی مهم است و باید ادامه پیدا کند؛ بر خلاف نظر افرادی که می خواهند فضا را ببندند و باب انتقاد و گفت و گو را ببندند. نعمتی بود که در این چند سال آقای هاشمی ایجاد کرد و حرف های

مشاهده متن کامل ...

جزئیاتی جدید از فساد مالی در شرکت های بانک سرمایه
درخواست حذف اطلاعات
بسیاری از شرکت های زیرمجموعه بانک سرمایه به صورت صوری تاسیس شده و تنها محلی برای انجام امورات اقتصادی ناسالم هستند که این امورات توسط افراد یک تیم یا خانواده صورت می گیرد تا جایی که حتی در برخی از این شرکت‌ها اسناد و مدارک مربوط به شرکت دیگر دیده می شود.


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از راه دانا:بیش از یک سال از افشای فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان گذشته است؛ بررسی پرونده این صندوق که با سرمایه معلمان شکل گرفته است روز به روز پیچیده تر می شود و رقم فساد مالی در این صندوق افزایش می یابد تا جایی که یکی از نمایندگان مجلس این رقم را بالغ بر 12 هزار میلیارد اعلام کرد.این صندوق به خاطر داشتن شرکت های زیر مجموعه زیادی که داشته است، های مالی بیشتری در آن رخ داده است.بانک سرمایه یکی از زیر مجموعه های صندوق فرهنگیان است که حجم زیادی از فساد مالی در این بانک صورت گرفته است؛ شرکت های زیادی زیر مجموعه این بانک در حال فعالیت هستند که هر کدام از آنها نیز مشکلات مالی بسیاری دارند.یکی از شرکت های زیر مجموعه بانک سرمایه شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم است که با تغییراتی که در هیات مدیره آن به وجود آمد بخشی از تخلفات و مشکلات مالی آن طی گزارشی از سوی رئیس جدید اعلام شد. 

علی انگجی مدیر عامل این شرکت در این گزارش آورده است: «از لحظه آغاز مسئولیت اینجانب در شرکت توصیه ها و  به مرور تهدیدهای آقای قباد بهادری نژاد معاون بانکی بانک سرمایه در خصوص استفاده از آقای جواد بزاز به عنوان مدیر مالی شرکت غیر عادی و شک برانگیز بود».وی همچنین در جایی دیگر از این گزارش آورده است: «با بررسی اسناد، قراردادها و لیست حقوق و دستمزد برای اینجانب، شکی باقی نماند که بین آقای جواد بزار، منصور عزتی و ایرج علیزاده که ماهیانه خارج از عرف مبلغ 90 میلیون ریال تحت عنوان مشاور دریافت می نمود ارتباط مالی ناسالمی وجود دارد به خصوص اینکه آقای جواد بزار علاوه بر مسئولیت مدیر مالی شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم، مسئولیت مدیریت امور اداری این شرکت و معاونت اجرایی شرکت و همچنین مدیر عاملی شرکت مهر ماندگار سیوان (متعلق به شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم) را بر عهده داشت.»مدیر عامل شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم در این گزارش می گوید: «برای بنده جالب بود که آقای قباد بهادری نژاد معاون بانکی بانک سرمایه تاکید بیش از حدی به حل مساله جریمه 320 میلیارد ریالی بابت مالیات بر ارزش افزوده سال 91 و پرداخت 60 میلیارد ریال به آقای بزار برای حل آن داشتند. در حالی که با بررسی هایی که انجام دادم مالیات تمامی سال ها و به خصوص سال 91 پرداخت شده بود و هیچ ابلاغیه ای از سوی اداره دارایی برای شرکت ارسال نشده بود و تنها مدرکی که آقایان قباد بهادری نژاد، منصور عزتی و جواد بزار به آن استناد می نمودند نامه خود آقای جواد بزار به عنوان مدیر مالی شرکت به مدیر عامل وقت (آقای منصور عزتی) بود.جالب تر اینکه مبلغ 320 میلیارد ریال توسط خود آقای بزاز محاسبه و اعلام شده نه اداره دارایی.


در این گزارش آمده است که «به ادعای آقای جواد بزاز مبلغ 320 میلیارد ریال بابت جریمه مالیات بر ارزش افزوده است در حالیکه مبلغ مذکور برای سود شرکت در ید و فروش ارز محاسبه شده که شامل ارزش افزوده نمی شود»در گزارش مدیر عامل شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم موارد زیر هم به چشم می خورد:1- تشابه نام شرکت مهر ماندگار سیوان با شرکت دریافت کننده تسهیلات به مبلغ 800 میلیارد ریال به نام شرکت شرکت سرمایه گذاری پدیده تجارت سیوان2-  تاریخ تصویب اعطای تسهیلات به شرکت سرمایه گذاری پدیده تجارت سیوان 27/6/ 95 می باشد. طبق صورتجلسه هیات مدیره شرکت (تصویر شماره 2) و تاریخ تصویب فعال شدن شرکت مهر ماندگار سیوان نیز دقیقا 27/6/95 . طبق یک صورتجلسه دیگر هیات مدیره شرکت. (تصویر شماره 3) حال پرسش اصلی اینکه چرا جلسه هیات مدیره ای که در یک روز برگزار گردیده دارای دو دستور جلسه و دو صورتجلسه متفاوت است؟ بدون شک صورتجلسات شرکت تماما ساختگی بوده و هیچ جلسه هیات مدیره ای رسما تشکیل نشده و تشابه نام شرکت های مهر ماندگار سیوان و پدیده تجارت سیوان صرفا با هدف گمراه بازرسان یا حسابرسان انجام شده است.

تصویر شماره2

تصویر شماره 33- ترکیب افرادی که در شرکت مهر ماندگار سیوان مسئولیت دارند یا عضو هیات مدیره هستند بسیار معنی دار است: آقای علیرضا خانی رئیس هیات مدیره (برادر مدیر عامل بانک سرمایه)، آقای جواد بزار مدیر عامل شرکت و همزمان مدیر مالی شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم، آقای علی مقدم (پسر آقای اسماعیل مقدم، رئیس وقت هیات مدیره شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم) به عنوان عضو هیات مدیره و بعدها مشاور شرکت مهر ماندگار سیوان، خانم بهادری نژاد (دختر آقای قباد بهادری نژاد معاون بانکی بانک سرمایه) به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت مهر ماندگار سیوان و آقای مطلق (خواهرزاده آقای نوربخش بهزاد خامسلو عضو هیات مدیره شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم) به عنوان کارمند.نکته قابل توجه که در این گزارش آمده این است که محل شرکت مهر ماندگار سیوان در همان واحد شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم است.در ادامه تخلفات این شرکت آمده است که خانم فروغ افشاری س رست حسابداری شرکت مخفیانه و بدون هماهنگی اقدام به وج اسناد مالی از شرکت کرده است که با اطلاع به موقع جلوی این اقدام گرفته شده است.

بر خلاف برکناری این فرد و دستوراتی مبنی بر قطع همکاری با او، وی با تماس های تلفنی از قباد بهادری نژاد، جواد بزاز و علیرضا خانی برادر مدیر عامل دستور وج اسناد را گرفته است که متاسفانه بر اساس گفته وی یکی از اسناد را نیز خارج کرده است.در بخشی دیگر از گزارش آمده است: « پس از اتفاق مذکور، کلیه مدارک و اسناد و امکاناتی که در اختیار خانم فروغ افشاری بود طی صورتجلسه ای از وی گرفته شده است  که با چک یکی از صندوق ها مهر شرکت تجارت هرمس در آن یافت شد. با عنایت به اینکه با اعطای تسهیلات به شرکت تجارت هرمس به مبلغ 2000 میلیارد ریال در مصوبه جلسه هیات مدیره مورخه 18/7/95 موافقت شده بود (تصویر شماره 5) وجود مهر شرکت مذکور در صندوق شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم تنها یک معنی می توانست داشته باشد و آن هم صوری بودن شرکت توسعه تجارت هرمس بود. به بیان واضحتر باید به دنبال مالکین اصلی شرکت تجارت هرمس  در میان مدیران قبلی شرکت توسعه تجارت سرمایه و مدیران ارشد بانک سرمایه گشت. 

 علی انگجی، در این گزارش همچنین آورده است:«طی ملاقاتی که با آقای خلیل خلیلی شرکت فولاد البرز ایرانیان داشتم ایشان اعتراف نمودند که جهت دریافت تسهیلات مدیران بانک ایشان را مجبور کرده اند با آقای ایرج علیزاده خارج از شرکت یک قرارداد جعاله به میزان یک درصد میزان تسهیلات امضا نمایند و یک فقره چک به میزان مذکور به آقای ایرج علیزاده داده می شود ولی وصول آن مشروط به دریافت کل تسهیلات می گردد، طبق ادعای آقای خلیلی زمانیکه بانک پرداخت تسهیلات را به تاخیر می اندازد و در آ مبلغ 200 میلیارد ریال آن را پرداخت می کند آقای خلیلی از پرداخت مبلغ چکی که نزد آقای ایرج علیزاده بوده امتناع می کند و چک مذکور برگشت می خورد. (چک مذکور در حال حاضر در اختیار آقای خلیلی است و پشت نویسی شده است، بدون شک فردی که مشخصات وی در پشت نویسی چک فوق درج شده می تواند اطلاعات گرانبهایی در اختیار آگاهی قرار دهد.) 
همچنین آقای خلیلی اقرار د که شرکت فولاد البرز ایرانیان و شرکت کارخانه آرد دامغان هردو متعلق به یک فرد استوی در این گزارش می افزاید: «با اطمینان از فساد و سوء استفاده رخ داده در شرکت به ملاقات مدیرعامل وقت بانک سرمایه جناب آقای خانی رفتم و موارد فوق را برای ایشان توضیح دادم و اعلام که در خصوص فساد مالی و انجام شده در شرکت به یقین رسیده ام. ایشان در پاسخ فرمودند که من هم به این نتیجه رسیده ام و بهتر است شما هرچه سریعتر شرکت را تحویل فرد دیگری که من معرفی خواهم کرد بدهید و به جای آقای بهزاد بهفر مسئولیت مدیر عامل شرکت توسعه ساختمان سرمایه را قبول کنید که بنده هم به دلیل نگرانی و ترس از وضعیت بسیار بد و حجم بالای تخلفات مالی انجام شده در شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم و برای حفظ آبرو و اعتبارم پذیرفتم.»مدیر عامل این شرکت در ادامه این گزارش آورده است: «در روز چهارشنبه مورخ 23/1/96 بدون اطلاع قبلی آقای قباد بهادری نژاد سراسیمه به همراه سه نفر (اعضای جدید هیات مدیره) و اقای مالی رئیس اداره شرکت ها به شرکت توسعه تجارت آمدند و جالب اینکه قبل از اینکه با بنده جلسه برگزار نمایند با آقای جواد بزار و آقای علیرضا خانی(برادر مدیرعامل وقت بانک سرمایه) جلسه ای داشتند (احتمالاً توافقات) سپس با بنده جلسه ای داشتند و در جلسه اعلام نمودند که آقایان میثم مرید شوشتری رئیس هیات مدیره، کامران تاج بخش مدیرعامل و میلاد مرتضوی نصیری اعضای جدید هیات مدیره شرکت هستند.نکته مهم و تخلف بارزی که رخ داد این بود که برای تغییر هیات مدیره و عزل مدیر عامل، طبق قانون تجارت باید مجمع عمومی فوق العاده برگزار کردد و مسئولیت برگزاری مجمع عمومی بر عهده رئیس هیات مدیره یعنی آقای سعید دمندی بود، در حالی که ایشان اصلا از تغییر هیات مدیره مطلع نبود و در آن تاریخ در تهران حضور نداشت.تخلف دوم اینکه، می بایست صورتجلسات تغییر هیات مدیره توسط هیات مدیره فعلی و هیات مدیره جدید امضا می شد در صورتیکه هیچ صورتجلسه ای امضا نشد. با اعتراض بنده آقای قباد بهادری نژاد (معاون بانکی بانک سرمایه) که در آن لحظه می بایست تنها به عنوان ناظر از سوی بانک حضور می یافت و قانوناً حق دخ در روند کار را نداشت اعلام کرد که به دلیل کوتاهی دوران مسئولیت اینجانب، صورتجلسات توسط هیات مدیره قبلی یعنی آقایان رحمان ، بهزاد خامسلو  و منصور عزتی امضا خواهد شد و عملاً قصد داشتند دوره مسئولیت اینجانب را مخفی کنند که همین امر یک تخلف محرز قانونی است.از همه مهمتر اینکه پس از وج اینجانب از شرکت آقای قباد بهادری نژاد کلیه نیروهای جدید شرکت را که دارای قرارداد رسمی بودند از شرکت ا اج نمودند، در حالی که از نظر قانونی و حقوقی ایشان چنین اجازه و حقی را نداشتند و در یک اقدام کاملاً غیر قانونی دستور دادند که تمامی سوابق ساعات حضور همکاران مذکور از سیستم حذف گردد.نکته جالب تر اینکه به آقای کامران تاج بخش مدیر عامل غیر قانونی شرکت دستور دادند که آقای جواد بزار مجددا مدیر مالی شرکت شوند و خانم فروغ افشاری که به دلیل تخلف ا اج شده بودند به حسابداری بازگردانده شود.نکته مهم اینکه نقش آقای قباد بهادری نژاد به عنوان معاون  بانکی بانک سرمایه در تمامی تغییر و تحولاتی که در شرکت های تابعه رخ داده و به خصوص اصرار بیش از حد ایشان به بازگرداندن آقای جواد بزار به مسئولیت مدیر مالی شرکت و فشار به افراد جدید (مدیرعامل غیر قانونی شرکت) در خصوص پرداخت 60 میلیارد ریال به آقای جواد بزار که تماماً خارج از محدوده اختیارات ایشان است، این اطمینان را می دهد که آقای قاد بهادری نژاد در تمامی تسهیلات اعطا شده و سوء استفاده های مالی رخ داده در شرکت های تابعه بانک سرمایه نقش ویژه ای را ایفا کرده است.برای اینجانب این اطمینان حاصل شد که تغییرات هیات مدیره شرکت با این عجله و بدون طی مراحل قانونی و بازگردادندن آقای جواد بزاز و خانم فروغ افشاری با عنایت به تغییر همزمان مدیر عامل بانک سرمایه صرفا با هدف از بین بردن سوابق یا مدارک یا سابقه سازی و سوء استفاده های مالی در کوتاهترین زمان بوده است.ضمنا اینجانب به این یقین رسیدم که تا کنون هیچ فعالیت تجاری سالم و قانونی در این شرکت انجام نشده است و این شرکت صرفا پوششی برای فعالیت های غیرقانونی و پولشویی مدیران ارشد بانک سرمایه بوده است.همانطور که ملاحظه می گردد در شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم بین ماه های مرداد 95 تا اسفند 95 برخلاف اساسنامه شرکت، فعالیت تجاری خاصی مشاهده نمی گردد و شرکت صرفا به حیاط خلوت مدیران بانک برای اعطای تسهیلاتی که قانونا مجاز به پرداخت آنها نبوده اند تبدیل شده بود. با کمی دقت ملاحظه می گردد که تقریباً تمامی قراردادها به جای مشارکت به صورت مضاربه ای انجام شده است و از همه مهم تر اینکه قبل ار اخذ وثیقه یا ضمانت معتبر قسمتی یا کل تسهیلات پرداخت شده است و جالبتر اینکه هیچکدام از وثیقه ها و ضمانت های اخذ شده حتی به اندازه نصف مبلغ تسهیلات اعطایی ارزش ندارد. همچنین با بررسی تمامی قرارداد ها ملاحظه می گردد که هیچ پیشرفت فیزیکی نیز از تاریخ اعطای تسهیلات ملاحظه نمی گردد.»با توجه به گزارش علی انگجی، مدیر عامل شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم می توان دریافت که بسیاری از شرکت های زیرمجموعه بانک سرمایه به صورت صوری تاسیس شده و تنها محلی برای انجام امورات اقتصادی ناسالم هستند که این امورات توسط افراد یک تیم یا خانواده صورت می گیرد تا جایی که حتی در برخی از این شرکت‌ها اسناد و مدارک مربوط به شرکت دیگر دیده می شود.مشاهده متن کامل ...
با حجتی کرمانی؛ از اختلاف هاشمی وبازرگان تا متلک گویی خلخالی
درخواست حذف اطلاعات

با حجتی‌کرمانی؛ از اختلاف‌ هاشمی‌وبازرگان تا متلک‌گویی‌خلخالی

موحدی‌کرمانی اجتهاد ندارد | از شلوغ‌های مجلس اول بودم | بنی‌صدر زادۀ ضد بود

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - محمدجواد حجتی‌کرمانی می‌گوید: آقای هاشمی چه در جریان بازرگان و چه در جریان بنی‌صدر، نقش اصلی را داشت؛ من البته مخالف بودم و معتقدم اگر همان زمان بازرگان را تحمل می‌ د، اتفاقات امروز نمی‌افتاد. 

 

مریم محمدپور: حجت ال محمدجواد حجتی کرمانی خاطرات زیادی از دوران اول انقلاب دارد. او عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس اول شورای ی بوده و حالا با حافظه خوب و صراحت کلامی که دارد راوی خوبی برای تاریخ آن روزهاست. ماه گذشته او میهمان خبرآنلاین بود. مصاحبه ما با این چهره همانقدر که شنیدنی ها و خواندنی های زیادی داشت، غیرقابل انتشارهای زیادی هم داشت.

گفتگو با «یار ی در دوران تبعید» شیرین بود، او پس از طرح سوالات از هر دری سخن می گفت و خاطراتش شنیدنی بود. از حاج احمدآقای چند روز پیش از درگذشتش خاطره داشت که به عیادت حجتی کرمانی آمده بود. روایتی از جوانی‌های پسر دیگر هم روایت داشت و شوخی هایش. با حجتی کرمانی از مجلس اول و اختلافات هاشمی و بازرگان نیز سخن گفتیم. حرف به روایت‌هایی از آیت و بنی صدر هم کشید. 

محمد جواد حجتی کرمانی که از کودکی با آیت الله موحدی کرمانی دوست بوده، پس از ازدواج با او فامیل می شود. او موحدی کرمانی را به زهد و تقوا می‌شناسد اما فکر می‌کند بهتر است درگیر مسائل نشود زیرا اجتهاد ندارد.

بخش اول گفت‌وگو با محمدجواد حجتی کرمانی درباره ترور حسنعلی منصور بود که می‌توانید مشروح آن را اینجابخوانید. در ادامه این گفت‌وگو از موضوعات تاریخی مختلفی از سال‌های اول انقلاب سخن گفتیم که می‌توانید در ادامه بخوانید:

مجلس اول متنوع ترین ‌ها را در خود داشت که شاید همین هم باعث شده بود سطح تنش در مجلس بالا باشد. برخی می‌گویند اگر آقای هاشمی نبود، فرد دیگری نمی‌توانست آن مجلس را اداره کند. می‌خواهم از نحوه ریاست مرحوم هاشمی و اختلافاتی که با مرحوم بازرگان داشتند بگویید. در آن مجلس اتفاقات زیادی افتاد تا حدی که در مجلس شعار مرگ بر بازرگان داده شد در حالیکه بازرگان نخست و موردحمایت ایشان بود، چرا در مجلس اینقدر علیه او فضای منفی وجود داشت و آقای هاشمی چطور آنها را مدیریت می‌کرد؟

می خواهی حرف آ را بزنم؟

بفرمایید

آقای هاشمی خودش سر دعوا با بازرگان بود.

بعد از چند سال در زمان در ت آقای احمدی‌نژاد، آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، مصاحبه‌ای داشت و گفت که ما بنی‌صدر را قبول نداشتیم اما او را خائن نمی‌دانیم. من از خود آقای هاشمی هم شنیدم که بنی‌صدر خائن نبود، اشتباه می‌کرد یا «غُد» بود اما خائن نبود.

آقای هاشمی بیشتر با چه انی مشکل داشت؟

عمدتا با نهضت ‌ها. شورای انقلاب که تشکیل شد، آقای بهشتی، آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی، آقای باهنر، آقای اردبیلی از ون آن بودند و روشنفکرهایش بازرگان و سح بودند. اینها از زمان شورای انقلاب با هم اختلاف داشتند و وقتی به مجلس آمدند این اختلاف جدی‌تر شد. در آن زمان دیگری نبود، یک عده مثل پیمان، سامی و... بودند که چپ بودند اما کاره‌ای نبودند. یا انی مثل آقای خوئینی‌ها بودند که مورد توجه بود و از طرف الحاج شد و همچنین دادستان کل کشور بود. همه اینها با آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای علیه نهضت و ت موقت بودند.

مبنای این اختلاف چه بود؟

همان که بازرگان گفت « بولدزر می‌خواهد اما من فول واگن هستم». می‌خواست بگوید من قدرت تحمل آنچه می‌خواهد را ندارم و نداشت و کنار رفت. آقای بازرگان سیاست گام به گام داشت. اختلافات در مجلس اول بسیار شدید بود. یک طرف آقای هاشمی و دیگرانی بودند که نقش خود آقای هاشمی از همه بیشتر و رابطه‌اش با از همه بهتر بود. هیچ رابطه‌اش به اندازه هاشمی با نبود. بنابراین پشتوانه هاشمی قوی بود و آقای هاشمی چه در جریان بازرگان و چه در جریان بنی‌صدر، نقش اصلی را داشت.

من البته مخالف بودم و معتقدم اگر همان زمان بازرگان را تحمل می‌ د، اتفاقات امروز نمی‌افتاد، البته بگویم که آن گروه یعنی روشنفکرها و ملی‌گراها و امثال بنی‌صدر در این دعوا بی‌تقصیر نبودند. به عنوان مثال معروف است که ، آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی و آقای بهشتی و بنی‌صدر را جمع کرده و آنها را تهدید می‌کند که با هم کنار بیایند و در غیراین صورت همینجا نگهتان می‌دارم تا با هم آشتی کنید. ببینید بنی‌صدر چه جواب زشتی می‌دهد، می‌گوید اگر می‌خواهید من را در اتاقی زندانی کنید، مرا با بهشتی در یکجا نگذارید. خب، معلوم است که خیلی نسبت به بهشتی بغض داشته است. نقطه ضعف بنی‌صدر همین بود که نسبت به مخالفینش تند بود و به آنها اهمیتی نمی‌داد. بنی‌صدر بعد از اینکه 10 میلیون رای آورد، خیال می‌کرد که واقعا بُرده است، نمی‌دانست که ها اینقدر قدرت دارند! آنها را نمی‌شناخت؛ البته خودش زاده بود اما برخی زاده‌ها خیلی «ضد » هستند. بنی‌صدر از زاده‌هایی بود که خیلی با ها بد بود البته را قبول داشت منتهی بعد از اینکه با درافتاد، با هم بد شد و بعد به پاریس رفت و عبارات تندی علیه به کار می‌گرفت.

بعد از چند سال در زمان در ت آقای احمدی‌نژاد، آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی،  مصاحبه‌ای داشت و گفت که ما بنی‌صدر را قبول نداشتیم اما او را خائن نمی‌دانیم. من از خود آقای هاشمی هم شنیدم که بنی‌صدر خائن نبود، اشتباه می‌کرد یا «غُد» بود اما خائن نبود.

آقای هاشمی کی این حرف را زدند؟

یک مرتبه در سخنرانی‌شان این را گفتند و من آن را به خاطر دارم و واقعیت هم همین بود. ما بازرگان را گفتیم یی است. بنی‌صدر را گفتیم یی است. آقای شریعتمداری را گفتیم کودتاچی است. رسید نوبت به خاتمی که گفتند از عربستان پول گرفته است. ما می‌خواستیم سیاست را دینی کنیم اما برع شد و الان سیاست دارد دین را می‌کشد. در شب عاشورا در مجلس حسین علیه آقای هاشمی فحاشی می‌کند و اسمش را هم دینداری می‌گذارد.

البته به آقایان بهشتی و هاشمی هم می‌گفتند یی. آیت الله بهشتی را به خاطر رایزنی‌هایی که با یی‌ها داشت، این اوا هم به آقای هاشمی می گفتند یی

عده‌ای در انقلاب بودند که ریشه آنها سیدمهدی هاشمی بود که شد. این سید که در زمان رژیم سابق شمس آبادی را در اصفهان شهید کرده بود، فعال بودند. آنها ماجرای زیادی داشتند و آدم می‌کشتند. برادر او داماد آقای منتظری بود و در بیت آقای منتظری نفوذ زیادی داشت. شهید محمد منتظری هم با اینها و تحت تاثیرشان بود. اینها با قذافی و تیپ‌های چریکی قاطی بودند. اینها، موسی صدر، چمران، بهشتی، بازرگان و... همه را یی می‌خواندند. گروه خیلی تندی بودند.

معتقدم اگر همان زمان بازرگان را تحمل می‌ د، اتفاقات امروز نمی‌افتاد، البته بگویم که آن گروه یعنی روشنفکرها و ملی‌گراها و امثال بنی‌صدر در این دعوا بی‌تقصیر نبودند. به عنوان مثال معروف است که ، آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی و آقای بهشتی و بنی‌صدر را جمع کرده و آنها را تهدید می‌کند که با هم کنار بیایند و در غیراین صورت همینجا نگهتان می‌دارم تا با هم آشتی کنید. ببینید بنی‌صدر چه جواب زشتی می‌دهد، می‌گوید اگر می‌خواهید من را در اتاقی زندانی کنید، مرا با بهشتی در یکجا نگذارید.

خدا رحمت کند شهید محمد منتظری را، وقتی ما در مجلس خبرگان بودیم، آقای منتظری رئیس مجلس خبرگان و آقای بهشتی نیز نایب رئیس بود. البته همه کاره و رئیس واقعی آقای بهشتی بود. آقای محمد منتظری گاهی پیش پدرش می‌آمد البته بابایش خیلی راهش نمی داد اما او می‌آمد چون بالا ه پسرش بود. رو مه‌ای به نام رو مه پیام شهید داشت. در این رو مه بازرگان، بهشتی و... یی معرفی می‌شدند. محمد می‌آمد و رو مه را به دست بابایش می‌داد در حالی که آقای بهشتی هم آنجا نشسته بود. از حلم و صبر و استقامت آقای بهشتی هر چه بگویم کم است، او هیچ به روی خودش نمی‌آورد. در دوره اول هم که ما در مجلس بودیم، ایشان نجف آباد بود. می‌رفت پشت میکروفون در حالی که آقای بازرگان و آقای چمران آنجا نشسته بودند، روبه رو می‌گفت اینها یی هستند.

در جریان رای مجلس به عدم کفایت بنی صدر، شما در مجلس مخالف بودید در حالی که جو عمومی برعلیه بنی‌صدر بود و عزلش رای بالایی داشت.

در جریان بنی‌صدر من رای ممتنع دادم. به نظر من عزل بنی‌صدر کار بسیار بدی بود چون با و جنجال همراه بود. من مخالف بودم و در این مورد من با آقای هاشمی خیلی اختلاف نظر داشتم. حتی در پرونده آیت که مخالف درجه یک بنی‌صدر در مجلس بود من با آقای هاشمی دعوایم شد. من ناراحتم که دو سه مرتبه من مجلس را متشنج که آقای هاشمی دستور داد میکروفون مرا قطع د تا صدایم نرسد. البته رفاقت همچنان محفوظ بود.

ی جریان اعتکاف آقای هاشمی در ایام البیض در مسجد را نمی‌داند. آن زمانی که اعتکاف خیلی کم بود، اما آقای هاشمی در مسجد چادر می‌زدند و روزه می‌گرفتند. دعا و و زیارت بود. آثار قرآنی او هم بود. در زندان مدام با قرآن محشور بود. یا در زمانی که آیه‌ای می‌خواند یا ذکری از مصیبت‌ها می‌کرد چشمش تر می‌شد.

این جمله را هم بگویم که آقای هاشمی خیلی دل رحم و مهربان بود علیرغم آن چهره‌ای که در عرصه نشان داده می‌شود. واقعیت این است که همه ما پشت چهره خود پنهان هستیم. چه ، چه آیت الله و چه آقای منتظری. ی جریان اعتکاف آقای هاشمی در ایام البیض در مسجد را نمی‌داند. آن زمانی که اعتکاف خیلی کم بود، اما آقای هاشمی در مسجد چادر می‌زدند و روزه می‌گرفتند. دعا و و زیارت بود. آثار قرآنی او هم بود. در زندان مدام با قرآن محشور بود. یا در زمانی که آیه‌ای می‌خواند یا ذکری از مصیبت‌ها می‌کرد چشمش تر می‌شد.

دو سه ماه بعد از انتخاب آقای احمدی‌نژاد که خیلی ما را ناراحت کرد، به منزل آقای هاشمی رفتم. وقتی وارد شدم بی‌اختیار شروع به گریه . برای ظلمی که به آقای هاشمی شده بود. دست مرا گرفت و پرسید چرا گریه می‌کنی؟ مرا کنار خودش نشاند. گفتم من از این ظلمی که به شما شده است ناراحت شده‌ام. تو کجا و احمدی‌نژاد کجا؟ چرا باید به شما این ظلم بشود؟ اما وقتی حالم سرجایش آمد گفتم «این انتقام خداست». تو در مجلس با بازرگان آنطور رفتار می‌کردی. خدا نه بازرگان و یزدی و امثالهم، بلکه یک آدم گمنامی را برانگیخت که شما را مکافات کند. به نظر من آقای هاشمی پاک از دنیا رفت، به خاطر این همه جسارت و اهانت و افترا که نسبت به ایشان روا داشتند. هاشمی مصداق «یبدّل اللّه سیّئاتهم» حسنات است.

آقای هاشمی چه جو به شما داد؟

مگر جواب دارد این حرف؟ خدا می‌خواست آقای هاشمی پاک از دنیا برود. چون واقعا پاک طینت بود اما انسان خطا می‌کند. من هم خطا می‌کنم. اصلا شاید همین حرف هایی که الان می‌زنم گناه باشد. خدا از من بگذرد. به هر حال قضاوتم این بود که خدا خواست آقای احمدی‌نژاد را بر آقای هاشمی مسلط کند تا او پاک از دنیا برود. چون خیلی به آقای هاشمی ظلم شد. امثال و آقای احمدی‌نژاد چه جسارت‌هایی به آقای هاشمی د و این آدم چه صبر و استقامت و حوصله‌ای داشت. البته ممکن است برخی تفسیر کنند که این آدم جاه‌طلب و مقام دوست است، اما آقای هاشمی اهل کار بود. بعد از انتخاب آقای خاتمی، همچنان آقای هاشمی این طرف و آن طرف می‌رفت و افتتاح می‌کرد. مثل اینکه خودش یک رئیس جمهور ج است. به ایشان گفتم خاتمی رئیس جمهور است، تو چرا افتتاح می‌کنی؟ گفت این کرباسچی مرا این طرف و آنطرف می‌برد و جاهایی را افتتاح می‌کنم. منظورم این است که حرفم را خیلی صریح به هاشمی می‌زدم. به او گفتم شما آدمی هستی که کار کوچک نمی‌توانی داشته باشی. روحیه ات طوری است که می‌خواهی کار بزرگ داشته باشی. به کم قانع نمی‌شوی.  

در مجلس اول شما با آقای آیت خیلی درگیری و تنش داشتید، مشروح یکی از مذاکرات مجلس اول را می‌خواندم، شهید آیت می‌رود سر دسایس انگلیسی و یی نطق کند، درگیری پیش می‌آید و آقای هاشمی هم بیشتر سمت شهید آیت را می‌گیرد تا شما. درست است؟

داستان این بود که قبل از آنکه مسئله بنی‌صدر اوج بگیرد، نواری از آیت پخش شد. این نوار اولین آتشی بود که برعلیه بنی‌صدر روشن شد در حالی که او هم فرمانده کل قوا و هم رئیس جمهور و هم موردعنایت بود. من بارها می‌گفتم که ما تابع هستیم. نوار آیت همه جا برعلیه رئیس جمهور پخش می‌شد و من معتقد بودم باید از رئیس جمهور طرفداری کنیم برای اینکه اولین رئیس جمهور بود و مردم به او رای داده بودند و کار خطایی است که او را از کار بیندازیم. البته همانطور که گفتم خودش در عزل خودش تقصیر داشت. تا زمانی که اعتبارنامه  آیت در مجلس مطرح شد. من سر جریان همان نوار آیت مخالفت . سر جریان رای اعتماد به آیت من با آقای هاشمی دعوایم شد، بعد از جریانی که بنا شد رای بدهیم و البته آیت رای آورد. من برگه رای مخالف خود را که سبز بود را در دستم گرفتم و بلند و از جایگاه خودم گفتم من به عنوان طرفداری از رئیس جمهور، رای مخالف می‌دهم. هیچ یادم نمی رود آقای خویینی‌ها که سمت دست راست من نشسته بود بلند شد و گفت من به عنوان مخالف رئیس جمهور رای مثبت به آیت می‌دهم.

دو سه ماه بعد از انتخاب آقای احمدی‌نژاد که خیلی ما را ناراحت کرد، به منزل آقای هاشمی رفتم. وقتی وارد شدم بی‌اختیار شروع به گریه . برای ظلمی که به آقای هاشمی شده بود. دست مرا گرفت و پرسید چرا گریه می‌کنی؟ مرا کنار خودش نشاند. گفتم من از این ظلمی که به شما شده است ناراحت شده‌ام. تو کجا و احمدی‌نژاد کجا؟ چرا باید به شما این ظلم بشود؟ اما وقتی حالم سرجایش آمد گفتم «این انتقام خداست». تو در مجلس با بازرگان آنطور رفتار می‌کردی. خدا نه بازرگان و یزدی و امثالهم، بلکه یک آدم گمنامی را برانگیخت که تو را مکافات کند

می‌گویند شهید آیت درباره افراد مختلف سند جمع می‌کرده است، واقعا چنین کاری می‌کرده؟

حقیقتش من خیلی در جریان نیستم اما گویا نوار آیت سندسازی بوده.

حاج آقا! انی مثل آیت، هادی و خود شما «شلوغ» های مجلس اول بودید.

بله درست است. متاسفانه.

یعنی از رویکردی که داشتید، پیشمان هستید؟

من از موضع خودم پشیمان نیستم. موضعم درست بود. روشم غلط بود. ما در شب دهم ماه رمضان مهمانی افطاری داشتیم در منزل آقای آیت‌اللهی کرمانی که معاون شهید رجایی در وزارت آموزش و پرورش بود. منزل ایشان مهمان بودیم، آقای بهشتی، آقای موحدی و... بود. همه با خانم‌هایمان بودیم. آقای بهشتی رفته بود دستش را بشوید و برگردد که با خانم ما مواجه شده بود. به خانم ما گفته بود که شما به آقای حجتی بگویید کم عصبانی شود. وقتی عصبانی می‌شود اگر حرف حس هم داشته باشد، حرف حسابش به خاطر عصبانیت شنیده نمی‌شود. من حرف آقای بهشتی را قبول دارم. عصبانیت من باعث شده که بعد از عمری ازطرف شما به عنوان «شلوغ‌کار» معرفی شوم.(خنده)

در متن مذاکرات مجلس آمده که آقای هاشمی در جلسه مدام به شما می‌گفته که آقای حجتی کرمانی بنشین و اینقدر شلوغ نکن، آقای خلخالی بنشین و اینقدر شلوغ نکن. ظاهرا آقای خلخالی هم خیلی با شما مشکل داشته است؟

با هم نه. مشکلی نداشتیم اما شوخی با هم زیاد داشتیم. چون همان حرف کلی که گفتم سیاست چهره آدم را مخدوش می‌کند، آقای خلخالی به عنوان یک آدم تند و بی‌ملاحظه و خشن شناخته می‌شود. البته در مقام دیگران اینگونه بود اما در مجالس خصوصی یک آدم متلک‌گو بود. آقا مصطفی هم اینگونه بود که بنشینند و با هم شوخی کنند. یک داستان بگویم. آیت الله صدر (پدر موسی صدر)‌ از لبنان میهمان داشتند. سید شرف الدین که قبل از موسی صدر پیشوای لبنانی‌ها بود و با آقای صدر قوم و خویش هستند، مهمان آنها بود. حدود 30 یا 40 نفری بودند. دیگ پلو در خانه آقای صدر برقرار بود. مصطفی ، خلخالی و حسن نوری (برادر آقاشیخ حسین نوری) خیلی شوخ طبع بودند. اینها تصمیم می‌گیرند که بروند و دیگ های پلو را از خانه آقای صدر بردارند، وانت بگیرند و به خاکفرج بروند و طلبه‌ها را دعوت کنند و به آنها پلو بدهند و همین کار را هم می‌کنند. در خانه آقای صدر مهمانان بدون غذا مانده بودند و مجبور شدند بعد از مدتی معطلی از چلوکب غذا بگیرند.

اینکه می‌گویند تفکرات و دینی آقا مصطفی خیلی به نزدیک بوده، از نظر شما درست است؟ به نظر شما احمد آقا نزدیک‌تر بود یا آقا مصطفی؟

من خیلی نمی توانم بفهمم. علتش این است که من غایب بودم چون در زندان بودم. وقتی از زندان اول آزاد شدم یک مرتبه حاج‌آقا مصطفی را دیدم. وقتی در ایران نبودند ولی ایشان بودند و مرا دعوت د. حاج احمد آقا هم گاهی وقت‌ها منزل ما می‌آمد و همدیگر را می‌دیدیم. ولی زیاد نفهمیدم جریان چیست. احمدآقا هم بازگشتی داشت. متاسفانه اوایل احمدآقا به خاطر اشتباهی که خیلی‌ها می‌ د داشت در دام مجاهدین می‌افتاد. ملاقات هایی هم با مسعود رجوی داشت. من هم با او ملاقات داشتم. اما خدا کمکش کرد.

خلخالی به عنوان یک آدم تند و بی‌ملاحظه و خشن شناخته می‌شود. البته در مقام دیگران اینگونه بود اما در مجالس خصوصی یک آدم متلک‌گو بود. آقا مصطفی هم اینگونه بود که بنشینند و با هم شوخی کنند.

برخی بعد از فوت حاج احمدآقا تلاش د ابهاماتی را وارد کنند. این اتفاقات برای برخی دیگر از چهره های نظام هم افتاده است. نگاه شما به این ابهام سازی ها چیست؟

من اینها را قبول ندارم چون برای اخوی ما هم همین حرف‌ها را می‌زدند. در مورد آقای هاشمی هم می‌گویند. پیش از درگذشت حاج احمدآقا، من مریض شده بودم، احمدآقا با دامادشان آقای بروجردی و آقای جماعتی به دیدن من آمدند و حدود یک ساعت و نیم آنجا بودند. احمد آقا مدام قرص می‌خورد. می‌گفت من روزی 21قرص می‌خورم. این جمله را احمد آقا به خود من گفت که از فرق سر تا نوک پا مریضم.  خودش می‌گفت انواع بیماری‌ها دارد. علی آقای ما هم همینطور، او سیگار می‌کشید و ریه اش از بین رفته بود و از سفر کربلا که برمی گشت مرحوم شد. درباره او هم نوشتند که کشته شد. در مورد شریعتی هم برخی از عبارت شهید استفاده می‌کنند اما هر ی را که نمی توان شهید گفت.

شما با آقای موحدی کرمانی نسبت فامیلی دارید و از نزدیک با خلق و خوی ایشان آشنا هستید. ایشان اکنون یکی از جدی‌ترین گزینه‌های ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. برخی انتقاد می‌کنند ایشان یکی از ارکان اصلی یکی از جناح‌ها هستند در حالی که مجمع تشخیص باید فراجناحی باشد. روحیات فراجناحی در ایشان می‌شناسید؟

من، شهید باهنر، شهید ایرانمنش و آقای موحدی در کرمان از سال 24 با هم بودیم، در آن زمان ما همدرس بودیم. همچنین زمانی که از زندان آزاد شدم چون منزلی نداشتم گاهی به منزل برادرم می‌رفتم اما بیشتر در منزل آقای موحدی در قم بودم. جلساتی هم با آقای بهشتی و آقای خامنه‌ای که از مشهد می‌آمدند، در منزل آقای موحدی در خیابان کوکاکولا (مسجد مسلم بن عقیل)ا برگزار می‌شد.

آقای موحدی یک سال از من بزرگ‌تر است. از آن زمان تا حالا ما با هم رفیقیم. آقای موحدی، عالم، زاهد، بی‌ریا و متقی هستند. خانم من دخترعموی آقای موحدی است. وقتی آقای موحدی اولین بار به عنوان موقت انتخاب شدند، من دلم می‌خواست به بروم اما نرفتم و بعدش نامه ای خطاب به ایشان نوشتم که در رو مه اطلاعات چاپ شد. نوشتم خطبه اول شما دینی و اجتهادی بود، خطبه دوم شما و تقلیدی بود. بعد اتفاقا خود ایشان به من زنگ زد و گفت که من تصدیق دارم. می‌خواهم بگویم ایشان در سیاست مقلد است و اجتهاد ندارد. افراد هم هستند که فکر می‌کنند مجتهد هستند اما اینگونه نیستند. من فکر می‌کنم در بین ون به عدد انگشت های دو دست بتوانیم مجتهد پیدا کنیم. به هر حال «آقا» مقاله را خوانده بودند و بسیار لذت برده بودند چون من نوشته بودم من حلقه وصلی بین این دو نفر هستم.

آقای موحدی درست است که در طیف اصولگرایی است اما واقعش این است که ایشان مافوق این حرف‌هاست. یعنی من عقیده دارم آقای موحدی بی‌جهت در بازی علیه اصلاح‌طلب‌ها افتاده است. اینها شأن آقای موحدی نیست. قوم و خویش‌های خودمان که آقای موحدی را از نزدیک می‌شناسند، می‌گویند به ایشان بگو وارد این بازی‌ها نشود، حیف است. آقای موحدی منزه‌تر از اینهاست که آلوده مسائل شود. چون سیاست ما واقعا آلوده است. شما برخی از این رو مه‌ها مثل کیهان و وطن امروز را بخوانید می‌بینید که آبرو برای هیچ نگذاشته‌اند.

احمد آقا مدام قرص می‌خورد. می‌گفت من روزی 21قرص می‌خورم. این جمله را احمد آقا به خود من گفت که از فرق سر تا نوک پا مریضم. خودش می‌گفت انواع بیماری‌ها دارد. علی آقای ما هم همینطور، او سیگار می‌کشید و ریه اش از بین رفته بود و از سفر کربلا که برمی گشت مرحوم شد. درباره او هم نوشتند که کشته شد. در مورد شریعتی هم برخی از عبارت شهید استفاده می‌کنند اما هر ی را که نمی توان شهید گفت.

آقای موحدی کرمانی از نظر شیخوخیت، آقایی، زهد و تقوا، مراد من است. من با افتخار پشت سرش می‌خوانم. روزی که وارد می‌شد در دوازده بهمن کنار هم نشسته بودیم وقتی وارد شد آقای موحدی چنان اشک می‌ریخت؛ "اشک شوق". یک ی که با آقای موحدی کربلا رفته بود، می‌گفت رسیدیم قبر حسین. چون کاروان مخصوصی بودند اجازه داده بودند به داخل ضریح بروند. گفت آقای موحدی روی ضریح افتاد. ما نمی توانستیم جدایش کنیم، همینطور اشک می‌ریخت... سیاست خیلی بد چیزی است.

جالب است ونی که در ظاهر اینقدر به هم نقد تند و تیز می کنند، در پشت چهره خیلی با هم صمیمی هستند.

من برایت یک نمونه بگویم سال پدر آقای ملکی معاون آقای ولایتی بود. آقای ناطق آنجا نشسته بود. وقتی که در آن زمان رئیس مجلس بود، وارد شد، ناطق بلند شد و بسیار گرم گرفت و کنار هم نشستند در حالی که آنها رقیب هم بودند. یا انی که تفاوت نظرات من و «آقا» را می‌دانند بعد می‌بینند ایشان اینطوری نسبت به من لطف دارند، باورشان نمی شود.

ع ‌ها از عارف طاهرکنارهمشاهده متن کامل ...
رابطہ مہم
درخواست حذف اطلاعات
رابطہ مہم
جلسے میں کوئٹہ سے آئے ہوئے مہمان عالم دین شیخ ولایت، علامہ احمد اقبال رضوی، علامہ آغا علی رضوی اور سربراہ مجلس وحدت مسلمین علامہ ناصر عباس جعفری نے خطاب کیا۔


مشاهده متن کامل ...
رابطہ مہم
درخواست حذف اطلاعات
رابطہ مہم
جلسے میں کوئٹہ سے آئے ہوئے مہمان عالم دین شیخ ولایت، علامہ احمد اقبال رضوی، علامہ آغا علی رضوی اور سربراہ مجلس وحدت مسلمین علامہ ناصر عباس جعفری نے خطاب کیا۔


مشاهده متن کامل ...
طرز تهیه جعفری قورمه غذای بسیار خوشمزه و متفاوت گیلانی با بادمجان
درخواست حذف اطلاعات

طرز تهیه جعفری قورمه غذای بسیار خوشمزه و متفاوت گیلانی با بادمجان

در این مطلب از سایت انسان شاد برای شما عزیزان طرز تهیه جعفری قورمه را فراهم آورده ایم.

آموزش آشپزی و انواع خورشت در سایت انسان شاد

طرز تهیه جعفری قورمه,جعفری قورمه,خورش جعفری قورمه

جعفری قورمه یک غذای خوشمزه مخصوص استان گیلان می باشد که کاملا متفاوت با قورمه سبزی است.

جعفری قورمه دارای 2 دستور متفاوت است که در این جا یکی از دستور ها را برای شما عزیزان فراهم کرده ایم.

دستور شماره 2 در مطالب دیگر انسان شاد

طرز تهیه جعفری قورمه,جعفری قورمه,خورش جعفری قورمه

مواد لازم برای تهیه جعفری قورمه

تره و جعفری :♥: نیم کیلوگرم

گوشت چرخ کرده :♥: 300 گرم

:♥: به جای گوشت چرخ کرده از گوشت خورشتی نیز می توان استفاده کرد :♥:

پیاز :♥: 1 عدد

بادمجان :♥: نیم کیلو گرم

آبغوره :♥: نصف پیمانه

رب گوجه فرنگی :♥: 1 قاشق غذا خوری

:♥: به جای آبغوره از آب انار ترش هم می توان استفاده کرد :♥:

نمک و فلفل و زردچوبه :♥: به میزان لازم

طرز تهیه جعفری قورمه,جعفری قورمه,خورش جعفری قورمه

طرز تهیه جعفری قورمه

به نقل از انسان شاد طرز تهیه جعفری قورمه به این صورت می باشد که ابتدا باید

سبزی ها را پاک کنید و تمیز بشورید .

بعد از اینکه آب آن ها گرفته شد آن ها را ریز و ساطوری کنید.

داخل قابلمه ای مقداری روغن بریزید و سبزی ها را در روغن کمی تفت دهید.

:♥: سبزی ها را نباید خیلی سرخ کرد چون ویتامین های موجود در سبزی با حرارت دادن زیاد از بین می روند :♥:

رب گوجه و نمک و فلفل سیاه و زردچوبه را به سبزی ها اضافه کنید و تفت دهید.

بعد از اینکه سبزی ها را تفت دادید کمی آب جوش روی سبزی ها بریزید و حرارت را زیاد کنید تا آب به جوش بیاید و سبزی ها پخته شوند.

درون کاسه ای پیاز رنده شده و گوشت چرخ کرده را با هم مخلوط کنید و با دست ورز دهید.

کمی نمک و فلفل به گوشت اضافه کنید.

از گوشت کوفته قلقلی هایی درست کنید.

کوفته قلقلی ها را درون کمی روغن سرخ کنید تا دو طرف آن ها طلایی شود.

بعد از اینکه سرخ شدند آن ها را به سبزی های در حال پخته شدن اضافه کنید.

زیر خورش را کم کنید و بگذارید با حرارت ملایم بپزند.

بادمجان ها را پوست ید و آن ها را به مدت نیم ساعت درون آب و نمک بخیسانید .

:♥: خیساندن بادمجان در آب و نمک به خاطر گرفتن تلخی بادمجان است :♥:

بادمجان ها را از آب بیرون بیاورید و آن ها را سرخ کنید و داخل خورش بیندازید.

:♥: بادمجان خیلی نباید داخل خورش جوش بخورد چون باعث له شدن بادمجان می شود :♥:

10 دقیقه قبل از این که خورش را سرو کنید آبغوره را به جعفری قورمه اضافه کنید.

در هنگام سرو خورش را در کاسه بکشید و در کنار آن بادمجان سرخ شده قرار دهید.

این خورش خوشمزه را هم با نان و هم با کته می توان سرو کرد. نوش جااااان

طرز تهیه جعفری قورمه,جعفری قورمه,خورش جعفری قورمه

طرز تهیه جعفری قورمه غذای بسیار خوشمزه و متفاوت گیلانی با بادمجانمشاهده متن کامل ...
طرز تهیه جعفری قورمه غذای بسیار خوشمزه و متفاوت گیلانی با بادمجان
درخواست حذف اطلاعات

طرز تهیه جعفری قورمه غذای بسیار خوشمزه و متفاوت گیلانی با بادمجان

در این مطلب از سایت انسان شاد برای شما عزیزان طرز تهیه جعفری قورمه را فراهم آورده ایم.

آموزش آشپزی و انواع خورشت در سایت انسان شاد

طرز تهیه جعفری قورمه,جعفری قورمه,خورش جعفری قورمه

جعفری قورمه یک غذای خوشمزه مخصوص استان گیلان می باشد که کاملا متفاوت با قورمه سبزی است.

جعفری قورمه دارای 2 دستور متفاوت است که در این جا یکی از دستور ها را برای شما عزیزان فراهم کرده ایم.

دستور شماره 2 در مطالب دیگر انسان شاد

طرز تهیه جعفری قورمه,جعفری قورمه,خورش جعفری قورمه

مواد لازم برای تهیه جعفری قورمه

تره و جعفری :♥: نیم کیلوگرم

گوشت چرخ کرده :♥: 300 گرم

:♥: به جای گوشت چرخ کرده از گوشت خورشتی نیز می توان استفاده کرد :♥:

پیاز :♥: 1 عدد

بادمجان :♥: نیم کیلو گرم

آبغوره :♥: نصف پیمانه

رب گوجه فرنگی :♥: 1 قاشق غذا خوری

:♥: به جای آبغوره از آب انار ترش هم می توان استفاده کرد :♥:

نمک و فلفل و زردچوبه :♥: به میزان لازم

طرز تهیه جعفری قورمه,جعفری قورمه,خورش جعفری قورمه

طرز تهیه جعفری قورمه

به نقل از انسان شاد طرز تهیه جعفری قورمه به این صورت می باشد که ابتدا باید

سبزی ها را پاک کنید و تمیز بشورید .

بعد از اینکه آب آن ها گرفته شد آن ها را ریز و ساطوری کنید.

داخل قابلمه ای مقداری روغن بریزید و سبزی ها را در روغن کمی تفت دهید.

:♥: سبزی ها را نباید خیلی سرخ کرد چون ویتامین های موجود در سبزی با حرارت دادن زیاد از بین می روند :♥:

رب گوجه و نمک و فلفل سیاه و زردچوبه را به سبزی ها اضافه کنید و تفت دهید.

بعد از اینکه سبزی ها را تفت دادید کمی آب جوش روی سبزی ها بریزید و حرارت را زیاد کنید تا آب به جوش بیاید و سبزی ها پخته شوند.

درون کاسه ای پیاز رنده شده و گوشت چرخ کرده را با هم مخلوط کنید و با دست ورز دهید.

کمی نمک و فلفل به گوشت اضافه کنید.

از گوشت کوفته قلقلی هایی درست کنید.

کوفته قلقلی ها را درون کمی روغن سرخ کنید تا دو طرف آن ها طلایی شود.

بعد از اینکه سرخ شدند آن ها را به سبزی های در حال پخته شدن اضافه کنید.

زیر خورش را کم کنید و بگذارید با حرارت ملایم بپزند.

بادمجان ها را پوست ید و آن ها را به مدت نیم ساعت درون آب و نمک بخیسانید .

:♥: خیساندن بادمجان در آب و نمک به خاطر گرفتن تلخی بادمجان است :♥:

بادمجان ها را از آب بیرون بیاورید و آن ها را سرخ کنید و داخل خورش بیندازید.

:♥: بادمجان خیلی نباید داخل خورش جوش بخورد چون باعث له شدن بادمجان می شود :♥:

10 دقیقه قبل از این که خورش را سرو کنید آبغوره را به جعفری قورمه اضافه کنید.

در هنگام سرو خورش را در کاسه بکشید و در کنار آن بادمجان سرخ شده قرار دهید.

این خورش خوشمزه را هم با نان و هم با کته می توان سرو کرد. نوش جااااان

طرز تهیه جعفری قورمه,جعفری قورمه,خورش جعفری قورمه

طرز تهیه جعفری قورمه غذای بسیار خوشمزه و متفاوت گیلانی با بادمجانمشاهده متن کامل ...
نمرات میان ترم اصول حسابداری1 گروه شنبه نیمسال اول 94-93
درخواست حذف اطلاعات
نمرات میانترم اصول حسابداری1 از مبنای 6
گروه شنبه
آقایان خانم ها
ردیف نام و نام خانوادگی نمره ردیف نام و نام خانوادگی نمره
1 آقای رضا ی غ 1 خانم سمانه احمدی 4.4
2 آقای محمدهادی ابوالفضلی 4.9 2 خانم اسما بابازاده 2.5
3 آقای سید احمدی غ 3 خانم زینب بزرگی نژاد 5.5
4 آقای سیدمرتضی احمدی 3.1 4 خانم زینب چاوش 4.9
5 آقای عباس اسدی 4.2 5 خانم مینو حقیر 4.4
6 آقای علی افضلی 2.4 6 خانم سوگند حلاجی 2.1
7 آقای مهدی الماسی 0.8 7 خانم دستمالچی 5.4
8 آقای سعید ایجادی غ 8 خانم فاطمه سلیمانی 5.1
9 آقای سجاد تمدنی 5.9 9 خانم مریم صادق زاده 3.8
10 آقای محمدمعین جعفری 4.2 10 خانم منصوره صادق زاده 4.6
11 آقای محمدصادق جمالی زاده غ 11 خانم مهدیه صدرایی 4.1
12 آقای محسن حاجی بابایی غ 12 خانم محدثه صفاری زاده 3.7
13 آقای محمدحسین حسینی 2.5 13 خانم زهره صفوی 1
14 آقای محمد خالقی 5.2 14 خانم سپیده عباسی 5.2
15 آقای علیرضا م شاهی 3.8 15 خانم هانیه عصاری 2.7
16 آقای محمد معین خصاف غ 16 خانم آرزو فرهادی 4.2
17 آقای میلاد دار زاده 1.3 17 خانم منا فیروزیان 5.8
18 آقای ابوالفضل سلمانی 5.2 18 خانم مهسا فیروزیان 5.2
19 آقای حمیدرضا شاطریان 5.2 19 خانم فاطمه کاشانی صفر
20 آقای محمدصادق شجاعی 2.6 20 خانم سارا لطفی 5.1
21 آقای علیرضا شفیعی 1.8 21 خانم زهرا ملکوتی زاده 5.4
22 آقای علی شکاری 5 22 خانم محدثه فر 5.5
23 آقای ابوالفضل صادق پور 5.5 23 خانم زهرا یاسی 5.2
24 آقای مجتبی صادقی 1
25 آقای مهدی ظهیر زاهدی 3.9
26 آقای محمدرضا عبیری 4.1
27 آقای ایمان فلاح 3.1
28 آقای امید کاشانی 1.5
29 آقای علی گیو غ
30 آقای علی معظمی غ
31 آقای علی نو 5.6
32 آقای پویا نیکوصحبت غ
33 آقای محمدحسن نیکویی 3.3
34 آقای محمدرضا یزدی 5.5
35 آقای محمدتقی یوسف پور 5
36 آقای علی کروکی 4
میانگین نمره ی آقایان گروه1 3.73 میانگین نمره ی خانم ها گروه1 4.35
میانگین نمره ی گروه شنبه 4.01


مشاهده متن کامل ...
اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای ى شهر و روستا شاهین شهر و میمه به همراه کد آنها
درخواست حذف اطلاعات

به گزارش پایگاه خبری جویاآنلاین، آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای ى شهر شاهین شهر به همراه کد آن ها در داخل سایت فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه قابل رؤیت هست:

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخ ه

شهر شاهین شهر می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای ی شهر و روستا در روز مورخ

۲۹/۰۲/۱۳۹۶ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای ی شهر شاهین شهر به شرح زیر می

باشد:

۱٫ آقای محمدرضا ابراهیم پورچوری مشهور به ابراهیم پور تا یرانى فرزند حمزه کد نامزد ۱۲۴

۲٫ آقای علی ابراهیمی فرزند شمس علی کد نامزد ۱۲۵

۳٫ آقای حسین ابراهیمی ناغانی فرزند علی نقی کد نامزد ۱۲۶

۴٫ آقای روح اله احمدی فرزند على یار کد نامزد ۱۲۷

۵٫ آقای مهدی احمدی فرزند على کد نامزد ۱۲۸

۶٫ آقای رضا اردلی فرزند محمدتقى کد نامزد ۱۲۹

۷٫ آقای مسلم استرکی فرزند احمدعلی کد نامزد ۱۴۱

۸٫ آقای دانش اسدی گلوگرد مشهور به زراسوند فرزند مجید کد نامزد ۱۴۲

۹٫ آقای مهران افرا مشهور به نیما فرزند سبز علی کد نامزد ۱۴۵

۱۰٫ آقای علی اصغر افراسی فرزند مجتبی کد نامزد ۱۴۶

۱۱٫ آقای سعید آقا بابائی علویجه فرزند علی کد نامزد ۱۴۷

۱۲٫ آقای علی مراد اکبری فرزند عبدالعلى کد نامزد ۱۴۹

۱۳٫ خانم ملیحه انصاری اردلی فرزند کریم کد نامزد ۱۵۲

۱۴٫ آقای مهرداد اورش محمود صالحی فرزند اسحاق کد نامزد ۱۵۴

۱۵٫ خانم پوران باغبانی فرزند حسن کد نامزد ۱۵۶

۱۶٫ آقای حمیدرضا باغی نیا فرزند نعمت کد نامزد ۱۵۷

۱۷٫ آقای محمدرضا باقری فرزند غضنفر کد نامزد ۱۵۸

۱۸٫ آقای حامد بهرامی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۶۱

۱۹٫ آقای محسن بهرامی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۶۲

۲۰٫ آقای مهدی بهرامی کرچی فرزند علی کد نامزد ۱۶۴

۲۱٫ آقای سامان بهمنی فرزند غریب کد نامزد ۱۶۵

۲۲٫ آقای مهدی بیدرام فرزند رضا کد نامزد ۱۶۸

۲۳٫ آقای پندونه فرزند حسن کد نامزد ۱۷۱

۲۴٫ آقای حسین پور مشهور به برزیان فرزند محمد شریف کد نامزد ۱۷۲

۲۵٫ آقای خداکرم پور مهدی فرزند منوچهر کد نامزد ۱۷۴

۲۶٫ خانم ریحانه ترکش فرزند مجید کد نامزد ۱۷۵

۲۷٫ خانم زینب توکل فرزند داریوش کد نامزد ۱۷۶

۲۸٫ آقای عقیل جاسمیان بقلانی فرزند یونس کد نامزد ۱۷۸

۲۹٫ آقای سید میثم جاویدان فرزند سید علی اکبر کد نامزد ۱۷۹

۳۰٫ آقای حسن جعفر آذر فرزند علی کد نامزد ۱۸۱

۳۱٫ خانم فرشته جعفری فرزند عزیز قلی کد نامزد ۱۸۲

۳۲٫ آقای محمد جمشیدی فرزند برزو کد نامزد ۱۸۴

۳۳٫ خانم پرستو جهانگیری فرزند خیر اله کد نامزد ۱۸۷

۳۴٫ آقای رامین جهانگیری فرزند فریدون کد نامزد ۱۸۹

۳۵٫ خانم سمیه جهانگیری فرزند احمد کد نامزد ۱۹۱

۳۶٫ آقای علی رضا جهانگیری مشهور به جهانگیری بانک مسکن فرزند احمد کد نامزد ۱۹۲

۳۷٫ آقای عبدالرضا جهانگیری بلطاقی مشهور به احمد فرزند احمد کد نامزد ۱۹۵

۳۸٫ آقای نورالله جویا فرزند یدالله کد نامزد ۱۹۶

۳۹٫ آقای محمد جویبار فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۹۷

۴۰٫ خانم اعظم حاجی رضازاده فرزند یدالله کد نامزد ۱۹۸

۴۱٫ خانم زهرا حق شناس فرزند اکبر کد نامزد ۲۱۴

۴۲٫ خانم نرگس حیدری هراتمه فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۱۶

۴۳٫ آقای علی خسروی فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۱۷

۴۴٫ خانم سمانه داراب پور فرزند عیدی کد نامزد ۲۱۸

۴۵٫ آقای سعید داوری فرزند علی ضامن کد نامزد ۲۱۹

۴۶٫ آقای هادی درویشی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۴۱

۴۷٫ آقای مهران دفاعی اصفهانی فرزند رسول کد نامزد ۲۴۲

۴۸٫ خانم مژگان رئیسی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۴۵

۴۹٫ آقای سعید رجبی فرزند حسین کد نامزد ۲۴۶

۵۰٫ خانم ام لیلا رحیمی فرزند عبدالحمید کد نامزد ۲۴۸

۵۱ آقای هادی رسولی فرزند اصغر کد نامزد ۲۴۹

۵۲ خانم اکرم رضائی فرزند علمدار کد نامزد ۲۵۱

۵۳ آقای حسنعلی رضائی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۵۲

۵۴ آقای محمدامین رمضانی اسماعیل آباد مشهور به رمضانى فرزند عبدالرضا کد نامزد ۲۵۶

۵۵ آقای اسحق زمانی فرزند سهراب کد نامزد ۲۵۷

۵۶ خانم معصومه زندیئه فرزند ستارخان کد نامزد ۲۵۸

۵۷ آقای حامد سحاریان پوری فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۶۱

۵۸ آقای اسماعیل سلیمانی فرزند عیسى کد نامزد ۲۶۴

۵۹ آقای سید میلاد سیدشمالی فرزند میر مجید کد نامزد ۲۶۵

۶۰ آقای علی شانظری گرگ مشهور به حاج علی فرزند حسین کد نامزد ۲۶۷

۶۱ آقای حسین شاه رجبیان مشهور به شاه رجبیان شاه رجبیان فرزند مرتضی کد نامزد ۲۶۸

۶۲ آقای حسین شاهزاده فرد فرزند عباس کد نامزد ۲۷۱

۶۳ خانم فریبا شریفی مال ی فرزند نعمت اله کد نامزد ۲۷۴

۶۴ آقای محمدحسین شعفی فرزند مهدی کد نامزد ۲۷۵

۶۵ آقای حسن شعیبی فرزند خلیل کد نامزد ۲۷۶

۶۶ آقای جهانگیر شفیعی گنجه فرزند براتعلى کد نامزد ۲۷۸

۶۷ خانم گل جهان شکرزاده مشهور به شکورزاده فرزند محبوب کد نامزد ۲۷۹

۶۸ آقای رضا شهباز مشهور به شهبازی فرزند حسینعلى کد نامزد ۲۸۲

۶۹ آقای احمدرضا شیرانی بیدآبادی فرزند خلیل اله کد نامزد ۲۸۴

۷۰ آقای علی صالحی مشهور به على اکبر فرزند محمد کد نامزد ۲۸۵

۷۱ آقای مهدی طاحونه فرزند حسین کد نامزد ۲۸۶

۷۲ آقای امین طلبی فرزند علی کد نامزد ۲۸۷

۷۳ آقای محمدعلی طیبی جبلی فرزند قدیر على کد نامزد ۲۸۹

۷۴ آقای کاوه عباسی فرزند اکبر کد نامزد ۲۹۴

۷۵ آقای علی داد عزیزی فرزند خداداد کد نامزد ۲۹۵

۷۶ آقای علی عسگریان مشهور به على فرزند خدابخش کد نامزد ۲۹۶

۷۷ آقای احمد عظیمی فرزند على کد نامزد ۲۹۷

۷۸ آقای پرویز عظیمی مشهور به عظیمی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۹۸

۷۹ آقای میثم عظیمیان فرزند اصغر کد نامزد ۴۱۲

۸۰ آقای خلیل علیزاده فرزند حاجى کد نامزد ۴۱۴

۸۱ آقای بهرام عموئی سینی مشهور به سرهنگ عموئى فرزند حسن کد نامزد ۴۱۶

۸۲ آقای رامین غیبی فرزند محمد کد نامزد ۴۱۷

۸۳ آقای محمدرضا فاضلی فرزند مسعود کد نامزد ۴۱۸

۸۴ آقای محمدرضا فاطمی مقدم فرزند علی کد نامزد ۴۱۹

۸۵ آقای حسین فتحی فرزند رشید کد نامزد ۴۲۱

۸۶ خانم سودابه فتحی فرزند فتح اله کد نامزد ۴۲۴

۸۷ آقای علی فتحی فرزند حیدر کد نامزد ۴۲۵

۸۸ آقای نجف قلی فرامرزی بابادی فرزند قلى کد نامزد ۴۲۶

۸۹ آقای اسماعیل فرهادی فرزند میرزا محمد کد نامزد ۴۲۷

۹۰ آقای محسن فرهادی مشهور به رستم فرزند نجف علی کد نامزد ۴۲۸

۹۱ آقای نظرعلی فروزان فرزند سلطانعلى کد نامزد ۴۲۹

۹۲ آقای داود فروزنده مشهور به فروزنده فرزند عزت اله کد نامزد ۴۵۱

۹۳ آقای ایمان قادری زفره فرزند محسن کد نامزد ۴۵۲

۹۴ خانم آرزو قادری زفرهء فرزند محسن کد نامزد ۴۵۴

۹۵ خانم مهری قربانیان فرزند بمان علی کد نامزد ۴۵۷

۹۶ آقای ابراهیم قربانی جزی مشهور به قربانی فرزند حسین کد نامزد ۴۵۸

۹۷ آقای سجاد قهرمانی فرد فرزند احمد کد نامزد ۴۵۹

۹۸ خانم هاجر کاظمی فرزند لسان اله کد نامزد ۴۶۱

۹۹ خانم مهسا کشاورزیان فرزند علیرضا کد نامزد ۴۶۲

۱۰۰ خانم ماهتاب کیانپور مشهور به مهتاب کیانپور فرزند على کد نامزد ۴۶۵

۱۰۱ آقای مهدی کیان منش فرزند حمزه کد نامزد ۴۶۷

۱۰۲ آقای محمدجواد گماری فرزند داریوش کد نامزد ۴۶۸

۱۰۳ آقای محمدعلی گوجانی پیانی فرزند مرادعلى کد نامزد ۴۶۹

۱۰۴ خانم فلور لاوی فرزند عباس کد نامزد ۴۷۲

۱۰۵ آقای محسن لوافی فرزند جعفر کد نامزد ۴۷۴

۱۰۶ آقای اردشیر مبینی د ردی فرزند خدا کرم کد نامزد ۴۷۶

۱۰۷ خانم محبوبه محقق ت آبادی فرزند رضا کد نامزد ۴۷۹

۱۰۸ آقای احمدرضا محمدی فرزند فرج الله کد نامزد ۴۸۱

۱۰۹ آقای حسن محمدی فرزند اسد کد نامزد ۴۸۲

۱۱۰٫ خانم زهرا محمدی سیوکی فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۸۴

۱۱۱٫ آقای مهرداد مختاری مشهور به مختاری فرزند عبدالکریم کد نامزد ۴۸۶

۱۱۲٫ خانم خدیجه مسعودی فرزند غلامعلی کد نامزد ۴۸۷

۱۱۳٫ آقای علی ضامن مسعودی مشهور به علی فرزند محمد کد نامزد ۴۸۹

۱۱۴٫ آقای محسن مسلمی نیکو فرزند محمد کد نامزد ۴۹۱

۱۱۵٫ آقای رضا فرزند میرزا آقا کد نامزد ۴۹۲

۱۱۶٫ آقای مصطفی مهدوی فرزند محمد کد نامزد ۴۹۴

۱۱۷٫ خانم نرگس سادات مشهور به یارمحمدی و سادات فرزند سید حسین کد نامزد ۴۹۵

۱۱۸٫ آقای سیدنعیم میراحمدی فرزند میر یونس کد نامزد ۴۹۶

۱۱۹٫ آقای منصور نیرومندجزی فرزند امراله کد نامزد ۴۹۷

۱۲۰٫ آقای منوچهر نیرومندجزی فرزند امراله کد نامزد ۴۹۸

۱۲۱٫ آقای روح اله هاشمی فرزند ابوطالب کد نامزد ۵۱۴

۱۲۲٫ آقای مهدی هاشمی فرزند حسین کد نامزد ۵۱۶

۱۲۳٫ آقای یعقوبی مشهور به آقای یعقوبى فرزند عباسعلی کد نامزد ۵۱۷

توجه:

-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای ی این شهر ۷ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط

اسامی تعداد حداکثر ۷ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

-۲ هیئت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری شاهین شهر و میمه در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای

ی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی

می باشد.

-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا

شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا س ت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

علیرضا بصیری جزی فرماندار شهرستان

شاهین شهر و میمه

شورای شهر شاهین شهر پی ادف

انتهای پیام/جمشاهده متن کامل ...
خواص جعفری
درخواست حذف اطلاعات

نحوه استفاده : جعفری یک نوع سبزی محسوب می شود اما ریشه و تخم آن هم خاصیت درمانی دارد که در زیر خواهد آمد.

خواص : جعفری parslery

نام علمی : petroselinum ivum

گیاه شناسی

جعفری گیاهی است علفی ، دوساله و معطر که ارتفاع آن تا 70 سانتیمتر می رسد . برگهای آن برنگ سبز تیره و دارای بریدگیهای لوزی یا مثلث شکل با تقسیمات رفعی است .

گلهای جعفری کوچک برنگ مایل به سبز و بصورت چتر یم باشد میوه آن کوچک به درازای 2 میلیمتر و به قطر یک میلیمتر و دارای بوئی معطر است.

خواص داروئی:

خواص تخم جعفری

تخم جعفری از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است .

1) ضد نفخ شکم است .

2) شریان ها و رگ ها راتمیز می کند .

3) ادرار آور و قاعده آرو است .

4) برای درمان تب نوبه بکارمی رود .

خواص ریشه جعفری

1) ریشه جعفری اشتها آور است .

2) ادرار آور و قاعده آور است .

3) سنگ کلیه را دفع می کند .

4) برای درمان اسهال باید 20 گرم ریشه جعفری را در یک لیتر آب دم کرده و تنقیه کنید .

5) دم کرده ریشه جعفری برای درمان تنگی نفس بکار می رود.

6) برای درمان سرخک مفید است .

خواص برگ و ساقه جعفری

1- برای رفع لکه ها و جوش های صورت دم کرده جعفری را روی پوست صورت بمالید .

2-برای روشن شدن رنگ پوست مقدری جعفری را در نیم لیتر آب به مدت 5 دقیقه بجوشانید و صبح وشب صورت خود را با آن بشوئید بعد از یک هفته پوست صورت شما روشن می شود.

3-دم کرده جعفری ضد تب است .

4-دم کرده برگ جعفری برای بواسیر و سنگ کلیه مفید است .

5-خوردن چای جعفری به هضم غذا کمک می کند .

6-بعد از خوردن سیر برای برطرف بوی دهان جعفری بجوید.

7-جعفزی نفس را خوشبو می کند.

8-برای درمان ضرب خوردگی و خون مدرگی له شده برگ و ساقه جعفری را روی عضو ضرب دیده بگذارید .مشاهده متن کامل ...
جعفری ...
درخواست حذف اطلاعات

nn

جعفری چیست؟

گیاه جعفری ابتدا در کرانه های دریای مدیترانه مانند ایتالیا، الجزایر و تونس یافت شد و بیش از ۲۰۰۰ سال است که توسط بشر در نواحی دیگر کشت می شود. جعفری در بین یونیان از محبوبیت خاصی برخوردار است، به طوریکه در مراسم مختلف از آن استفاده می کنند. همچنین جعفری میان مردم رومانی مصارف دارویی و خوراکی دارد و در غذاهای میترانه ای و اروپایی از برگ و ریشه آن استفاده می شود.

این گیاه نسبتا گرمسیری است و برای رشد، نیاز به رطوبت و نور کافی خورشید دارد. جعفری را می توان در تمام فصول در بازار یافت. این سبزی ارزان، یک گیاه بسیار مغذی است و دارای ویتامین های فراوان و آنتی ا یدان ها می باشد.

جعفری از بیماری های گوارشی از قبیل سوء هاضمه، گرفتگی معده، نفخ، تهوع جلوگیری کرده و در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش موثری دارد.

503bd320a067cbba5f129cabcb7981241

ارزش غذایی جعفری

مواد مغذی موجود در جعفری عبارتند از: ویتامین a، ویتامین k، ویتامین c، ویتامین e، نیاسین، ویتامین b6، ویتامین b12، کلسیم، آهن، منیزیم، منگنز، فسفر، پتاسیم، روی و مس. همچنین برگ جعفری حاوی کربوهیدرات، چربی و پروتئین می باشد.

فواید جعفری

عموما جعفری را به عنوان چاشنی غذا می شناسند، ولی این سبزی سرشار از مواد مغذی است که برای سلامتی مفید هستند و تاثیرات مثبتی روی بدن می گذارند. بعضی از این فواید و خواص درمانی عبارتند از:

 • ضد دیابت: در طب سنتیِ ترکیه، از جعفری به عنوان یک دارو برای درمان و کنترل دیابت استفاده می شود. بر طبق آزمایشی که در مرمره ترکیه بر روی موش های صحرایی صورت گرفت، کنترل دیابت با خوردن جعفری از لحاظ علمی نیز تایید شد.
 • ضد سرطان: ترکیبی به نام myristicin در آزمایشگاه lkt مینیاپولیس کشف شده است، که این ترکیب ازعصاره روغن جعفری بدست آمده و دارای خاصیت ضد سرطانی می باشد.
 • ضد هاب: در مدیترانه با روش های سنتی از جعفری برای دندان درد، کبودی، گزش ات و زبری پوست استفاده می کنند. با توجه به مطالعه مقدماتی انجام شده در ملک سعود شهر ریاض، جعفری خواص ضد ه و ضد مسمومیت های کبدی دارد.
 • ضد پوکی استخوان: جعفری به حفظ سلامت استخوان ها کمک می کند و از پوکی استخوان جلوگیری می کند. پوکی استخوان به دلیل کاهش کلسیم در استخوان و نیز وجود یک اسید آمینه به نام هموسیستئین رخ می دهد. به غیر از محصولات لبنی و سبزیجات، جعفری به عنوان یک منبع خوب کلسیم در نظر گرفته شده است. جعفری حاوی مقدار مناسب از اسید فولیک است که باعث کاهش هموسیستئین می شود.
 • تقویت سیستم ایمنی بدن: ویتامین ها (a، c، k، فولات و نیاسین)، مواد معدنی و آنتی ا یدان موجود در جعفری در تقویت ایمنی بدن نقش به سزایی دارند. ویتامین a به طور مستقیم بر روی لنفوسیت ها یا سلول های سفید خون تاثیر می گذارد و عملکرد آن ها را افزایش می دهد. کلروفیل موجود در جعفری، دارای خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی است. مطالعات نشان داده اند که جعفری دارای خواص آنتی ا یدانی و خواص ضد باکتری است و منبع خوبی برای داروهای خانگی می باشد.
 • ضد سنگ کلیه: جعفری یک ماده ادرارآور است و در کنترل بیماری های مختلف مانند: سنگ کلیه، عفونت دستگاه ادراری و سنگ کیسه صفرا استفاده می شود. ریشه جعفری برای مقابله و درمان سنگ کلیه بسیار مفید است. اضافه جعفری به آب جوش و نوشیدن روزانه آن به عنوان یک پاک کننده عمومی برای بدن موثر است.

3

خطرات احتمالی از خوردن جعفری

مصرف جعفری به خصوص در مقادیر زیاد ممکن است عوارض جانبی داشته باشد. برخی از آنها عبارتند از:

 • مصرف مقادیر زیادی از جعفری ممکن است سبب انقباضات رحم در دوران بارداری شود که در هر مرحله از دوران بارداری می تواند بسیار خطرناک باشد. اجتناب از مصرف زیاد جعفری در دوران بارداری و شیردهی توصیه می شود.
 • جعفری ممکن است پوست را نسبت به نور خورشید حساس کند و سبب خارش و جوش زدن شود.

آشپزی با جعفری

جعفری تازه، برگی شکننده و ملایم دارد که می توان آن را به عنوان چاشنی به هر غذایی اضافه کرد. پاستا و ماکارونی از جمله غذاهای محبوبی هستند که در آن ها از جعفری زیاد استفاده می شود. علاوه بر طمع دار می توانید از برگ های آن برای تزیین غذا نیز استفاده کنید. جعفری خام و تازه مواد مغذی بیشتری دارد ولی جعفری خشک برای طعم دار غذا مناسبتر است.

2

همچنین می توان از جعفری در انواع سوپ مانند سوپ گوجه فرنگی و همچنین برای طعم دار ساندویچ، سالاد، انواع سس و آب میوه ها استفاده کرد.

1

در ورچین کیت های باغبانی با نام باغچه پاکتی موجود می باشند، که با تهیه آنها می توانید در منزل گیاه مورد علاقه تان را پرورش دهید.مشاهده متن کامل ...
محمود جعفری بازیگر، نویسنده و کارگردان ایرانی
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دنیای بازیگران


ع های محمود جعفری

محمود جعفری

 

محمود جعفری بازیگر، نویسنده و کارگردان ایرانی است. وی کار بازیگری را در سال ۱۳۵۰ به عنوان یکی از مؤسسان گروه تئاتر کوچ آغاز نمود.

محمود جعفری
تولد : ۱۳۳۲ تهران
ملیت : ایران
پیشه : بازیگر، نویسنده و کارگردان


محمود جعفری بازیگر، نویسنده و کارگردان ایرانی است. وی کار بازیگری را در سال ۱۳۵۰ به عنوان یکی از مؤسسان گروه تئاتر کوچ آغاز نمود و بازیگری در سینما را از سال ۱۳۵۲ با «قیامت» به کارگردانی «هوشنگ حسامی» آغاز کرد. شروع کارگردانی محمود جعفری به سریال «آرزوی پر دردسر» به نویسندگی فرهاد توحیدی در سال ۱۳۷۴ برمی گردد.

تحصیلات محمود جعفری
محمود جعفری مدرک لیسانس بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبای تهران در سال ۱۳۵۷ اخذ نمود. 

ع های محمود جعفری

تصاویر محمود جعفری

 

  شناسی محمود جعفری

 

سینمایی

نام سال
 جیب بر خیابان جنوبی (۱۳۹۰)
ترانه کوچک من (۱۳۸۸) 
تب (۱۳۸۲) 
سیزده گربه روی شیروانی (۱۳۸۲) 
صنوبر (۱۳۸۰)
مه بانو (۱۳۸۰)
دارا و ندار (۱۳۷۸)
عشق شیشه ای (۱۳۷۸)
بازیگر (۱۳۷۷)
دختری با کفشهای کتانی (۱۳۷۷)
مهره (۱۳۷۶)
چهره (۱۳۷۴)
گارد ویژه (۱۳۷۴)
همسر (۱۳۷۲)
حکایت آن مرد خوشبخت (۱۳۶۹)
گزل (۱۳۶۸)
مرگ پلنگ (۱۳۶۸)
زرد قناری (۱۳۶۷)
شاخه های بید (۱۳۶۷)
کارآگاه ۲ (۱۳۶۷)
خارج از محدوده (۱۳۶۶)
روزهای انتظار (۱۳۶۵)
طلسم (۱۳۶۵)
مقاومت (۱۳۶۵)
بازجویی یک جنایت (۱۳۶۲)
 

 

ع های محمود جعفری

ع های محمود جعفری

  
مجموعه تلویزیونی
نام مجموعه تلویزیونی 
سال
جلال الدین (بازیگر)  (۱۳۹۳)
داستان های نوروز  (۱۳۷۹)
   پدرسالار  
بافته های رنج  
روزی روزگاری  
شبی از شب ها  
روزگارخوش حبیب آقا  

 

 جوایز محمود جعفری
 محمود جعفری در سال ۱۳۶۷ برنده جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل مرد برای «زردقناری» و دریافت دیپلم افتخار برای «شاخه های بید»

  

تصاویر محمود جعفری

 ع های محمود جعفری

بیوگرافی محمود جعفری

 ع های محمود جعفری

محمود جعفری

   ع های محمود جعفری

تصاویر جدید محمود جعفری

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

 

 منبع:fa.wikipedia.org

مشاهده متن کامل ...
لیست اعضا انجمن شرکت های پخش ایران
درخواست حذف اطلاعات
ردیف نام شرکتنوع فعالیتنام مدیر عامل ایمیل نوع پخشدفتر مرکزی تلفنفا
1 شرکت بازرگانی و تجاری اروم نییان غذایی - بهداشتی آقای مجید اصغرزاده - منطقه ای ارومیه 09141415394-04413513952 04413513995
2 شرکت پرآوئر پخش ان غذایی - بهداشتی آقای حسین همتی نژاد [email protected] منطقه ای اصفهان 03116540244 03116540244
3 شرکت ثمین آریا توس غذایی آقای قاسم پور محمد [email protected] استانی البرز 02616312731-3 02617313153
4 شرکت گلریز خوزستان غذایی آقای حبیب الله شریفی زاده [email protected] استانی اهواز 06112215730 داخلی3
5 شرکت آذر گستر ساحل غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای رحیم اژدری [email protected] استانی بندرعباس 07616677190 07616677190
6 شرکت پخش فروغ گامبرون غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای حمیدرضا اسماعیلی - استانی بندرعباس 07612363513 07612363514
7 شرکت پخش فین گستر هرمزگان غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای اسدالله خواجه زاده - استانی بندرعباس 07612413613 07612413611
8 شرکت سراسری مبارکه غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای غلامحسین دهدار [email protected] منطقه ای بوشهر 07715554451-88911337 88801784
9 شرکت پخش شکوه آذر نیکان غذایی - بهداشتی آقای سجاد هاشم پور [email protected] منطقه ای تبریز 04116303899 04116303505
10 شرکت به پخش غذایی- بهداشتی آقای رضا صحرایی [email protected] سراسری تهران 60912401-2 66004413
11 شرکت هنکل پاکوش بهداشتی آقای کاتالیم [email protected] سراسری تهران 22059487-22056195-22058841 22010632
12 شرکت پخش البرز غذایی- دارویی آقای محمد رضوانی فر [email protected] سراسری تهران 66702435 66707401
13 شرکت پخش پگاه غذایی- بهداشتی - دارویی آقای محمد ظهوری [email protected] سراسری تهران 66806496-500 66808807
14 شرکت پخش رازی دارویی آقای منصور افتخاری [email protected] سراسری تهران 66715712 - 66706829تلفنخانه تایید: 66706812- 66750463
15 شرکت پخش سراسری غذایی - بهداشتی آقای مقصود نصیرزاده [email protected] سراسری تهران 66408599 - 66408649 66408538
16 شرکت پخش فردوس دارویی آقای فریدون سیامک نژاد [email protected] سراسری تهران 66012855 66007927
17 شرکت پخش هجرت دارویی آقای سید ابراهیم هاشمی hejratmana [email protected] سراسری تهران 66461933-66461394 66464785
18 شرکت پخش یک و یک غذایی- بهداشتی آقای فهندژسعدی [email protected] سراسری تهران 66401013 66401013
19 شرکت پرنیان مهیار غذایی- بهداشتی آقای سعید جارودی [email protected] سراسری تهران 88726091 88726090
20 شرکت پیشگام لیا بهداشتی آقای سعید شمیرانی [email protected] سراسری تهران 88707801- داخلی601 88707526
21 شرکت توزیع داروپخش دارویی آقای حسن نوری [email protected] سراسری تهران 88888073 88791413
22 شرکت سایه سمن غذایی آقای سهراب کارگر [email protected] سراسری تهران 88807648 88897426
23 شرکت سوپا تجهیزات پزشکی آقای محمد جوانشیر افشار [email protected] سراسری تهران 88777882-88771479-88777448 88777883
24 شرکت قاسم ایران غذایی - دارویی آقای سید محمد مدرس نیا [email protected] سراسری تهران 44543200 44543100
25 شرکت کف(داروگر) بهداشتی آقای بیژن اسماعیلی [email protected] سراسری تهران 2374113 2374300
26 شرکت گلرنگ پخش غذایی - بهداشتی آقای خسرو ف یان [email protected] سراسری تهران داخلی 777- 84236 داخلی 778
27 شرکت پیشگامان پخش صدیق غذایی - بهداشتی آقای بابک قره باغی [email protected] استانی تهران 66566451-7 66420145
28 شرکت محیا دارو دارویی آقای فریدون علی پور نظری [email protected] سراسری تهران 88465315 88469511
29 شرکت گل پخش اول غذایی - بهداشتی آقای حسین علی قارداشی [email protected] سراسری تهران 88870070 88663989
30 شرکت بازرگانی چیلک شرقی غذایی - بهداشتی آقای امید جارودی [email protected] استانی تهران 88504532-4 88504534
31 شرکت بهستان پخش دارویی آقای محمد حجت پناه [email protected] سراسری تهران 84054102 84054103
32 شرکت دارو گستر رازی دارویی آقای پیروز شیخ رضایی [email protected] سراسری تهران 88537027 88537018
33 شرکت پخش پاکنام بهداشتی آقای احمد صدیقیان [email protected] سراسری تهران 88847081-88491284-88309844 88315124
34 شرکت کیش چیپس غذایی آقای علی شریعتی [email protected] سراسری تهران 88536709 88536710
35 شرکت ایران دراگ دارویی آقای علی فلاح [email protected] استانی تهران 88613233-41 88613242
36 شرکت پخش سریع حساس کالا غذایی - بهداشتی آقای اسماعیل پارسا [email protected] استانی تهران 88532217 88750055
37 شرکت بازرگانی و پخش پیرامید خاورمیانه غذایی آقای محمد حسین رحمانی [email protected] استانی تهران 88870415-16 88882130
38 شرکت به خوراک گستر کاسپین غذایی آقای اصغر زالی [email protected] استانی تهران 66304153-6 66242207
39 شرکت زرباغ گل آسیا غذایی آقای محمد آذری - استانی تهران 44244088 44233433
40 شرکت مکتاف دارویی آقای مصطفی خ [email protected] سراسری تهران 88737359-88734159-88737404 88732664
41 شرکت پخش شکوفا منش بهداشتی - آرایشی آقای حسن شگفتی [email protected] سراسری تهران 44989000 44989160 - داخلی181
42 شرکت بهرسان دارو دارویی آقای پیمان سلطانی تهرانی [email protected] سراسری تهران 88741800 داخلی 129
43 شرکت سباپند شمال غذایی آقای محمد مهدی نیری [email protected] منطقه ای تهران 88326319-21 88311389
44 شرکت پخش رویال پیشگام شرق غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای محمد قائم مقامی(قائم مقام مدیر عامل) [email protected] سراسری تهران 44906554-5 44906557
45 شرکت پخش پاکان غذایی آقای علی ربانی رانکوهی [email protected] سراسری تهران 88259300 88257319
46 شرکت پخش نفیس پرشین غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای وحید کریمی [email protected] استانی تهران 66188510-9 66188517
47 شرکت لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده غذایی - دارویی - بهداشتی - آرایشی آقای مهریار شریف بختیار [email protected] سراسری تهران 22912514 22278471
48 شرکت پخش بانی چاو تهران غذایی آقای سهراب کارگر [email protected] سراسری تهران 66956115 66956554
49 شرکت پخش ایستک نوش غذایی آقای یدالله روز چنگ - سراسری تهران 88532947-9 داخلی9 - 88532956
50 شرکت کیلا جنوب غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای داوود زلفی طرزجانی [email protected] سراسری تهران 22112393-7 22117491
51 شرکت منصور ایرانیان غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای فریدون قدس [email protected] سراسری تهران 87752820-87752910 87752811
52 شرکت گلستان غذایی آقای سید احمد گرامی - سراسری تهران 44442500 44410519
53 شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین دارویی - بهداشتی - آرایشی آقای بیژن کلانتری [email protected] سراسری تهران 66463002 66496238
54 شرکت پخش کوهرنگ غذایی آقای حمید قاسم نژاد [email protected] hrooyan.com استانی تهران 44988962-4 44988962-4
55 شرکت پورتن پخش ایلیا غذایی آقای مهرداد سرلک [email protected] استانی تهران 88471779 88471778
56 شرکت بهین گستر آسیا غذایی آقای علی اصغر براهم باستانی [email protected] سراسری تهران 88503506-88511327 88734882
57 شرکت پویش فارمد گستر دارویی آقای شهرام صارمی [email protected] سراسری تهران 44981775 44981776
58 شرکت پویا پدیده افق غذایی آقای اسفندیار میر خوند چگینی [email protected] استانی تهران 66067183-4 66067183-4
59 شرکت به سامان پگاه غذایی آقای داود خسروی [email protected] استانی تهران 48073400 44168204
60 شرکت پخش جهان فارمد دارویی آقای جهانگیر ملاکی [email protected] سراسری تهران 66061760-5 66032856
61 شرکت پارس کندر غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای محمود متین(قائم مقام) [email protected] سراسری تهران 88301178-9 88301178
62 شرکت بهین ترابر وارنا غذایی آقای مرتضی محمد علی - استانی تهران 88525141 88502569
63 شرکت تراوت گستر پوریا غذایی - بهداشتی آقای عبداله امیدی [email protected] استانی تهران 77462128 77983193
64 شرکت پخش شادی آوران شانجان غذایی - بهداشتی آقای رحیم توکلی شانجانی [email protected] سراسری تهران 44504647 44504648
65 شرکت توزیع دارویی پورا پخش دارویی آقی حمید ترکاشوند [email protected] akhsh.com سراسری تهران 66818881-2 66782795
66 شرکت پخش دوکا غذایی آقای وحید مسعودی [email protected] استانی تهران 66297808-12 66239742
67 شرکت پخش شمیم خوشگوار غذایی آقای حبیب اسداله نژاد - رابط: آقای براتی [email protected] استانی تهران 55844544 55844544
68 شرکت توان گستر سحر غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای اخوان فر [email protected] منطقه ای تهران 26200750 22010158
69 شرکت فراگیر پخش دماوند دارویی آقای پرویز قره باغی [email protected] سراسری تهران 66566451-7 66420145
70 شرکت پخش ساتراپ دینا غذایی آقای علی حاجبی - رابط :آقای کفیلی [email protected] سراسری تهران 88782244 887870505
71 شرکت پخش اطلس دینا غذایی آقای عبداله کاظمی بیدختی - رابط: آقای کفیلی [email protected] سراسری تهران 88650300 -داخلی 612 88560357
72 شرکت پخش آدوراطب دارویی آقای وحید محلاتی [email protected] سراسری تهران 88690791-88690794-88681679-داخلی 303 88685493
73 شرکت کیمیا کالای آسیا غذایی (رابط: آقای قهرمانی)آقای کاسعلی احمدی بوئینی [email protected] استانی تهران 55614516 55614516
74 شرکت تهران بوران آرایشی - بهداشتی (رابط: خانم فرشاد م-دیر مالی)آقای محمدرضا بوتر [email protected] سراسری تهران 88312777-80 88827581
75 شرکت انتخاب اول ایرانیان غذایی -شوینده (رابط: خانم خانی)آقای پرویز سعیدی [email protected] سراسری تهران 88707130-34 88707130-34
76 توسعه بازرگانی ویونا غذایی (رابط: آقای محجوبی - مدیر مالی)آقای تورج احمدرضا محبوبی [email protected] استانی تهران 88207554 88797232
77 شرکت پخش ممتاز دارویی (رابط: خانم فریال طالقانی)آقای علیرضا فرمانیان [email protected] سراسری تهران 88104004-5 88104999
78 شرکت امید آوران ملیکا غذایی آقای حسین ولی نژاد - استانی تهران 44696307 44696308
79 شرکت آسیا فراز ایرانیان غذایی آقای محسن پیشه گر [email protected] سراسری تهران 48095201 44908837
80 شرکت پخش تک ستاره رها غذایی قای سعید حاجی ملاحیدری(رابط آقای علی اخواص) [email protected] استانی تهران 55519363-555193733 55519363-55519373
81 شرکت کاج طلایی بهنام غذایی آقای مسعود نزهت [email protected] mail.com استانی تهران 22905488 22266974
82 شرکت صباح پخش فجر گنبد غذایی آقای حبیب اله عارف نیا - سراسری تهران 88711186-88713952 88729428
83 شرکت پویا پخش راسن بهداشتی آقای قاسم قدیمی(رابط آقای احمد آتش هوش) [email protected] سراسری تهران 66419093- داخلی 105 66419093 - داخلی193
84 شرکت فراورده های لبنی رامک غذایی آقای هاشم نصیری [email protected] سراسری شیراز 66810209-11 66810209-11
85 شرکت پارس م غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای محمد ذاکری [email protected] استانی قم 02516641331-3 02516640687


مشاهده متن کامل ...
آقای هاشمی، بهشتی را برای ریاست جمهوری در نظر داشت
درخواست حذف اطلاعات
عضو ارشد و سخنگوی حزب اصلاح‌طلبان کارگزاران رسما اعلام می‌کند که برای حمایت از آقای در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ سه شرط دارند که باید عملی شود.
آفتاب‌‌نیوز :به گزارش تسنیم، سیدحسین مرعشی متولد مردادماه 1337 کرمان از چهره‌های اصلاح‌طلب، عضو ارشد و سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، پیشتر دو دوره مجلس شورای ی در دوره‌های پنجم و ششم است.
مرعشی که از بستگان نزدیک خانم عفت مرعشی همسر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی است، در ت دوم ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی از استانداری کرمان به دفتر وی آمد و ریاست دفتر ریاست‌جمهوری را بر عهده گرفت. ریاست بر سازمان میراث فرهنگی در ت اصلاحات نیز در کارنامه حسین مرعشی به چشم می‌آید.
پیش از درگذشت مرحوم آیت‌الله هاشمی پیگیر مصاحبه با مرعشی بودیم، اما هر بار اعلام می‌کرد که فعلا سکوت اختیار کرده، اما پس از درگذشت آیت‌الله هاشمی بالا ه مرعشی به درخواست مصاحبه ما پاسخ مثبت داد. در یک پنجشنبه برفی برای انجام مصاحبه‌ تفصیلی با موضوعات مختلف از شایعات درباره مرگ هاشمی،‌ وضعیت اصلاح‌طلبان و کارگزاران بدون حضور هاشمی، انتخابات شوراهای ی شهر و روستا و ... به دفترش در خیابان ستارخان تهران رفتیم.
حسین مرعشی در ابتدا و میانه مصاحبه تلاش می‌کرد طبق روحیه و عادت همیشگی خود مزاح کند، از جمله اینکه وقتی می‌بیند پایه‌های دوربین تصویربرداری در دفترش بسته می‌شود، می‌گوید «این بار می‌گیرید که نتوانیم تکذیب کنیم.»
مرعشی در این گفت‌و‌گو ضمن انتقاد از سیاست‌های اقتصادی ت در بخش یارانه می‌گوید: من به بسیاری از وزرای ت گفتم که شما افراد محافظه‌کاری هستید و به همین علت نمی‌توانید کشور را به یک جهش اقتصادی برسانید.
سخنگوی حزب کارگزارن در مدح شخصیت هاشمی‌رفسنحانی نیز می‌گوید او "مرد زمان بود" و مانند او تکرار نخواهد شد، شخصیت‌هایی مثل سیدحسن، و ناطق‌نوری انسان‌های قابل احترامی هستند، اما نمی‌توانند مانند هاشمی باشند.
در ادامه مشروح مصاحبه خبرگزاری تسنیم باسیدحسین مرعشی را می‌خوانید:
تسنیم: در ابتدا از وقتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم برای انجام این مصاحبه قرار دادید، تشکر می‌کنیم؛ همچنین مجدداً از طرف تمامی همکاران‌مان در خبرگزاری تسنیم درگذشت آقای هاشمی‌رفسنجانی را تسلیت عرض می‌کنیم. برای اولین سوال می‌خواهیم درباره ابعاد مختلف زندگی و شخصیتی مرحوم آیت‌الله هاشمی از حضرتعالی سوال کنیم. اگر بخواهید زندگی‌ ایشان را به دوره‌های مختلفی تقسیم کنید، چه نکاتی در این دوره‌هاست که کمتر درباره آن گفته شده و شنیده شده است؟
-مرعشی: آقای هاشمی در واقع تعریف جامعی ندارد و در یک مصاحبه نمی‌توان درباره ابعاد مختلف زندگی آیت‌الله هاشمی صحبت کرد. صحبت درباره ایشان نیاز به دقت و مطالعه کافی دارد و نمی‌توان در جملات کوتاهی، تحرک و فعالیت‌های بسیار متنوع ایشان را بیان کرد، اما اگر بخواهم به صورت کلی از زندگی ایشان برداشتی داشته باشم، باید بگویم که آقای هاشمی از دوران نوجوانی و از زمانی که به حوزه علمیه قم رفتند تا روز رحلت‌شان «مرد زمان» بودند.
اگر بخواهیم این موضوع را بیشتر باز کنیم، باید بگویم که از ابتدای حضورشان در حوزه، در تحصیل‌شان بسیار جدی بودند، در تحصیل علوم دینی و مطالعه درباره مسائل منطقه و ایران هم جدی بودند.
در اسناد خاطرات زندگی‌شان داریم، زمانی که بخش مهمی از قرآن را حفظ کرده بودند، خدمت آقای بروجردی مورد امتحان قرار گرفتند که بر همین اساس آقای بروجردی دستور داد، شهریه آقای هاشمی را دو برابر کنند و این همان دوره‌ای است که آقای هاشمی مهمترین مسئله خاورمیانه را مورد توجه قرار داد، کتاب سرگذشت فلسطین را چاپ و منتشر و در همان دوران همچنین عقب‌ماندگی‌های ایران و سرنوشت کبیر را مطالعه و کت در این زمینه چاپ کرد.
درست در زمانی که طلبه‌های هم سن و سال ایشان آن وقت مشغول تعلیم مباحث رایج طلبگی بودند، ایشان مشغول نگارش کتاب کبیر بود. این همان دوره‌ای است که ایشان از قم بلند شد و به تهران و جلسات علنی مجلس رفت و مباحث آن را گوش کرد و آنها را خدمت (ره) گزارش داد که حتی جایزه ایشان را پولی قرار دادند تا آقای هاشمی رادیویی بِ ند و با آن اخبار خارجی گوش کرده و خلاصه شده به ارائه کنند، یعنی مبارزه را در همان دوران تمرین می‌ د.
زندگی آیت‌الله از همین دوران شروع شد. در دوران مبارزه، آقای هاشمی فقط یک انسان مقاوم در برابر شکنجه نبود، در کنارش تدبیر مبارزه هم داشت و تامین منابع مالی مبارزه هم بر عهده‌ خودشان بود که این نشان‌دهنده درک آقای هاشمی از مسائل اقتصادی بود.
این را هم بدانید که آقای هاشمی کتاب سرگذشت فلسطین را با وجوهات و اعانه چاپ نکرد، با گرفتن حامی مالی چاپ نکرد، بلکه با پیش‌ فروش چاپ کرد، یعنی با پول پیش‌ فروش، کتاب را چاپ کرد.
می‌خواهم بگویم ایشان تامین مالی و اصول اقتصاد را خوب درک می‌کرد. بخش مهمی از هزینه‌های مبارزه را از طریق ب درآمد انجام می‌دادند که همان‌ وقت برخی از بزرگان انتقاد می‌ د که چرا آقای هاشمی این کار را می‌کند؟
آقای هاشمی آدم زرنگ، دقیق، باهوش و مخلصی بود و در مبارزه مقاومت، گذشت و تدبر را با هم یکجا داشت. سندهای زیادی از دوران مبارزه وجود دارد که آقای هاشمی نقش کلیدی داشته است. یکی از دوستان تعبیر خوبی کرده‌اند که اگر را فرمانده و نهضت بدانیم، آقای هاشمی را باید رئیس ستاد بنامیم و کمتر از رئیس ستادی برای آقای هاشمی نمی‌شود چیزی قائل شد.
معمولا آدم‌های مبارز خصوصیاتی دارند که به درد دوران مبارزه می‌خورد، فقط ستیز می‌کنند، فقط نفی می‌کنند و نمی‌توانند کار اثباتی کنند. یکی از مشکلاتی که معمولا بعد از انقلاب‌ها‌ به وجود آمده، این است که نیروهایی که انقلاب د، ا اماً نمی‌توانند کارهای اثباتی کنند. آقای هاشمی در بخش دوم از تشکیل شورای انقلاب تا آ ین سِمَت که در مجمع تشخیص مصلحت  نظام بودند، نقش‌شان بسیار برجسته بود، در راه انداختن صنعت نفت کشور و اداره کشور و نهادهای  قانون‌‌گذار و تشکیل یک مجلس نیرومند نقش بارزی داشتند.
 
جمله‌ای از است که وقتی بحث‌های بنی‌صدر و ریاست‌جمهوری پیش آمد،‌ آقای هاشمی، آقای بهشتی را برای ریاست‌جمهوری می‌گفتند، چون بحث این بود که یک رئیس‌جمهور شود که خطاب به ایشان گفتند شما این بحث‌ها را رها کنید و بروید مجلس را محکم کنید.
این روند ادامه داشت تا به دوران جنگ رسیدیم و به تبع آن به پایان جنگ؛ آقای هاشمی در اوا عمرشان سفری به کرمان داشتند؛ در آن سفر، نمایندگان و مقامات که حدوداً 20 نفری می‌شدند دور ایشان نشسته بودند، ایشان خاطرات روزهای پایان جنگ را تعریف د که من خودم تا آن روز نشنیده بودم، آقای هاشمی گفتند وقتی رفتیم حلبچه! آن قدر صحنه‌های تکان‌دهنده در آنجا دیدم که همانجا تصمیم گرفتم و حتی آن را به آقای گفتم که می‌روم را قانع می‌کنم که جنگ را باید تمام کنیم.
آقای هاشمی در آن سفر گفت: من در حلبچه دیدم زنی بچه‌اش را بغل کرده که تا از پله‌ها به پناهگاه برود، اما همانجا در پله‌ها خشکش زده بود، تعدادی خانم را دیدم که به چشمه‌ای رفته بودند تا دست و صورت‌شان را بر اثر سوختگی آب بزنند که همانجا خشک‌شان زده بود.
وقتی دید که آقای هاشمی تا این حد آمادگی دارد که مسئولیت جنگ را بپذیرد، می‌فرماید من خودم مسئولیت را می‌پذیرم؛ اگر شما این کار را کنید، اختلاف پیش می‌آید و کشور نباید دچار اختلاف شود.
سپس به دوره سازندگی می‌رسیم، البته بخش مهمی از دوران سازندگی آقای هاشمی به زمان جنگ برمی‌گردد. آن زمان که آقای محتشمی کشور بود، آقای هاشمی به کشور می‌گوید شما بروید متروی تهران را فعال کنید، چرا که اگر می‌خواستند در مجلس برای این کار رای‌گیری کنند، دو سوم نمایندگان مخالف بودند و اعتقاد داشتند که مترو کار فانتزی است، اصلا نمی‌توانستند بفهمند که مترو برای طبقات متوسط و پایین جامعه است.
آقای هاشمی به محتشمی می‌گوید شما بروید مترو را راه بیاندازید که وقتی در ت برای این موضوع بحث می‌کنند، ت ، شروع مجدد مترو را رد می‌کند. آقای هاشمی قانع نمی‌شود و به تلفن می‌کند که جلسه بعدی ت خودم می‌آیم و دفاع می‌کنم و خود آقای هاشمی به عنوان رئیس مجلس می‌رود و در ت از شروع پروژه مترو تهران دفاع می‌کند و مترو را راه می‌اندازد. این یک علامت است، آن هم در زمان جنگ که منابع کم بود و مشکل داشتیم یا اصلا خود تاسیس آزاد برای دوران جنگ است، پس ببینید در آن ایام چه‌ کارهایی برای سازندگی صورت گرفته بود.
در دوره بعد از جنگ،‌ آقای هاشمی در سیاست خارجی و داخلی، مسائل منطقه‌ای و اقتصادی و در همه ابعاد واقعاً یک شور و نشاط و یک بسیج ملی برای کاستن از آلام ناشی از نقلاب و جنگ ایجاد کرد و هیچ تی هنوز نیرومندتر از ت اول آقای هاشمی در ایران روی کار نیامده و اینها قابل مطالعه است؛ تک تک وزرا قابل مطالعه هستند که هیچ تی به نیرومندی و فراگیری و جامعیت ت اول آقای هاشمی در ایران روی کار نیامده است.
تا آ عمرش و تا دوران مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همین‌طور بود، کار کارشناسی دقیقی در دوره ایشان در مجمع انجام شد، از جمله سیاست‌های اصل 44، سیاست‌های چشم‌انداز، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کارهای دقیقی بود که در مجمع انجام شد و آقای هاشمی تا آ ین روزهای زندگی به روز بودند.
هیچ‌ وقت آقای هاشمی از مسائل روز جامعه و انقلاب و نظام عقب نبود و همیشه به هنگام بود. همین روز آ هم جلسه کمیسیون نظارت برنامه را داشتند که پیگیر بودند که اگر برنامه ششم مصوب مجلس شورای ی مغایرتی با سیاست‌ها دارد، تذکر دهند تا اصلاح شود.
تا آ ین روز زندگی‌شان کار کرد و بالا ه بخواهم خلاصه بگویم، باید بگویم ایشان مرد زمان خودش بود و هیچ‌ وقت از زمان عقب نیفتاد و مرد جبهه‌های متفاوت بود؛ از مبارزه، از تحصیل، از کار قرآنی عمیق، از تدبیر ، از تدبیر اقتصادی و از سیاست‌گذاری، در همه جبهه‌ها خوب درخشید و آقای هاشمی هر چه انجام داده با خودش برده و همه چیز نزد خداوند محفوظ است. ما باید واکاوی کنیم برای آموزش که چطور می‌شود ی این‌گونه موفق باشد؟ آقای هاشمی علاوه بر استعداد خداوندی، بسیار  زحمت‌کش و پرکار بود، خیلی اهل مطالعه بود و خوب گوش می‌کرد و خوب یاد می‌گرفت.
در تاریخ ایران نهضت‌های موفق زیادی داشتیم. مثلا نهضت ملی شدن صنعت نفت، نهضت موفقی بود و تا مادامی که مرحوم مصدق و آقای کاشانی با هم همراه بودند و مردم هم پشت سرشان از آنان حمایت می‌ د، کارهای بزرگی برای ایران انجام شد، اما این دو بزرگوار با ناسازگاری که به وجود آوردند، این نهضت را ش تند، اما آقای هاشمی هیچ‌ وقت را نش ت. خودش بارها ش ت، ش ت و ش تِ خود را تحمل کرد، اما کلمه‌ای و قدمی برای تضعیف نظام بر نداشت.
اینکه آقای هاشمی را ردصلاحیت د ولو به عنوان کهولت سن، یک ش ت برای آقای هاشمی بود، آقای هاشمی ش تن را پذیرفت، اما سیاست را رها نکرد، قهر نکرد، یک روز هم از انقلاب و نظام قهر نکرد و ش ت خودش را پذیرفت، اما ش تن نظام را نپذیرفت و پای نظام ایستاد. این هنر آقای هاشمی بود و این را باید یاد بگیریم که هر وقت اختلافی با هم داشتیم کل را فدا نکنیم.
ما در کشوری زندگی می‌کنیم که به ما گفتند برای یک دستمال قیصریه‌ای را به آتش نکشید، پس انی در ایران بودند که این‌گونه بودند که به خاطر دستمال قیصریه به آتش کشیدند، حُکَما می‌گفتند این کار را نکنید، پس این ضرب‌المثل در ایران بدون دلیل وجود ندارد. آقای هاشمی واقعا یک آدم مخلص، دوست‌دار ایران،‌ دوست‌دار مردم و نظام بود و پای نظام آبرومدانه ایستاد و با عزت هم دنیا را ترک کرد.
تسنیم: زمانی که آقای هاشمی در قید حیات بودند عده‌ای از مخالفان و معاندان نظام سعی داشتند آقای هاشمی را در مقابل ی و جدا از ایشان نشان دهند، نظر شما در این باره چیست؟
 - مرعشی: روابط آقای هاشمی و ی چند جنبه داشت. یک بخشش روابط شخصی بود. من تاکنون هیچ دوستی یا رفاقتی را ندیدم که در یک دوره نزدیک 70 سال این قدر وفادار و علاقمند باقی مانده باشد و این یک واقعیت مثبت و خوبی است. درباره مسائل حکومتی و اجتماعی و جاری و گذشته که همواره مطرح بوده، باید بگویم که خداوند هیچ دو نفری را مثل هم خلق نکرده، در دیدگاه‌ها همیشه تفاوت‌هایی است، منتهی باید ببینیم نحوه بیان و نحوه تعامل چگونه است.
یک عده ممکن است این طور عمل کنند که وقتی ی نظری دارد همه تسلیم آن باشند و اساسا خودشان را کنار بکشند و نظرات خود را منطبق با نظرات ی نظام و رئیس نظام کنند و احساس کنند ی نظر دیگری دارند، نظر خودشان را پنهان می‌کنند و به نظر من نه ی این را مفید می‌دانند و نه کار عاقلانه‌ای است.
عده‌ای دیگر در مقابل ممکن است بیایند و ستیز کنند، وارد چالش شوند و با سیاست‌های مصوب ی و نظرات قطعی ی وارد درگیری و چالش شوند و این طبیعتاً کشور را به سمت تفرقه و تشنج می‌رساند. آقای هاشمی روش عقلایی در این زمینه داشتند و نظرات‌شان را خیلی صریح با ی به بحث می‌گذاشتند.
خاطرم هست که در دوران ریاست‌جمهوری، جلسات هفتگی با ی تشکیل می‌شُد، تا یک زمانی این طور بود که وقتی من رئیس دفتر بودم، یک هفته آقای هاشمی میهمان آقا بودند و یک هفته آقا میهمان آقای هاشمی بودند و شام در کنار هم بودند و بحث می‌ د. یک اختلاف دیدگاه‌هایی بود که ساعت‌ها و چندین جلسه آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای با هم بحث د و نهایتا آقای هاشمی خطاب به ی این‌گونه جمع‌بندی د که شما ولی‌فقیه هستید و من نظراتم را به شما می‌گویم، اما اگر جمع‌بندی شما چیز دیگری است، من جمع‌بندی شما را عمل می‌کنم و این همان مدل صحیح روابط بین هر یک از دست‌اندرکاران و هریک از مسئولان با ی می‌شود که نباید ی را از اطلاع‌رسانی، اظهارنظر، بحث برای تکامل شه‌ها و افکار و راه‌کارها محروم کرد، البته نباید هم ستیز کرد.
باید هر ی هر چقدر که می‌فهمد نظرش را بگوید. ی هم استقبال می‌کند و در انتهای قضیه، باید آنچه که ی تصمیم می‌گیرند را به عنوان فصل‌الخطاب قرار داده و به آن عمل کنیم.
این مدل درستی است که مسئولان کشور و سران قوا در تعامل با ی نظرات‌شان را بیان کنند و ی هم استقبال کند، ولی تصمیم نهایی تصمیم ی است و آقای هاشمی این مدل را خوب عمل می‌کرد و تجریه خیلی خوبی از آن داشت، هم در دوره حضرت و هم در دوره ی این تجربه را داشتند و  اقدامی خلاف آنچه که ی صلاح دانستند، انجام نمی‌داد، اما نظراتش را به راحتی و با صراحت بیان می‌کرد.
تسنیم:‌ از همان لحظات اولیه فوت آقای هاشمی، شایعات مختلفی درباره علت مرگ ایشان مطرح شد، این شایعه هم بیشتر از سوی مخالفان نظام و انقلاب مطرح شده، اگر برای شما امکان دارد از آن روز برای ما بگویید، از آ ین لحظه‌ای که ایشان را دیدید و یا به بالین‌شان در بیمارستان  رسیدید، بفرمایید. 
 - مرعشی: این در صلاحیت من نیست که اظهارنظر کنم و خانواده ایشان در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند و ابهامی در این زمینه به وجود نیامده، اما اصولا مرگ‌های ناگهانی سیاست‌مداران بزرگ همیشه شبهاتی را به دنبال داشته و چیزی جدیدی نیست و احمد آقای هم وقتی بر اثر ایست قلبی شبانه، دچار مرگ مغزی شدند، همین شایعات درباره ایشان هم مطرح شد. آقای هاشمی چون س ا بود و از بیماری خاصی رنج نمی‌برد و اطلاعاتی در این زمینه درباره بیماری آقای هاشمی منشتر نشده بود، غافلگیر و غفلتاً این اتفاق رخ داد و همین بستری را برای شایعات فراهم کرد.
تسنیم: گفته شده بود که ایشان بیماری قند داشتند و از انسولین هم استفاده می‌ د؟
 - مرعشی:‌ بله، ایشان قند داشتند. اطلاعات آن موجود است و پزشکان درباره آن اظهارنظر د. از نظر ما شبهه‌ای نیست. من تقریبا ساعت 18:45 به بالین ایشان در بیمارستان رسیدم ولی بالا ه اتفاق ناگواری بود که وقتی من رسیدم این اتفاق افتاده بود.
تسنیم:‌ در است ایست قلبی د؟
 - مرعشی:‌ بله، داخل است ایست قلبی د.
تسنیم:  سهم خانواده آقای هاشمی در انتقادهایی که به ایشان می‌شُد را چقدر می‌دانید؟
 - مرعشی:‌ آقای هاشمی در مسائل رفتاری آدم متفاوتی بود و اهل دیکته مطلبی به شخصی نبود. نه به خانواده و نه به دوستان . مدیریت آقای هاشمی مدیریت اقناعی بود، یعنی علاقمند بود که افراد قانع شوند. خانواده آقای هاشمی خانواده هستند و ایشان هیچ وقت از فرزندانش گله نکرد، چرا مثل من موضع نمی‌گیرید یا چرا می‌گیرید، البته اظهار خوشحالی می‌ د که همراهش هستند و همیشه هم همراهشان بودند و هیچ اختلاف در درون‌شان نبوده، ولی خودشان متفاوت فکر می‌کنند و هر کدام‌شان فکر و شه خودشان را دارند.
آقای هاشمی بچه‌هایش را آزاد بار آورد. به هرحال به عقاید فرزندانش احترام قائل بود، یعنی بین محسن آقا و فاطمه خانم و فائزه خانم تفاوت مشی و فکری ممکن بود وجود داشته باشد، ولی آقای هاشمی همه را مورد احترام قرار می‌داد و همه را هم به رسمیت می‌شناخت. در بیرون هم همین‌طور بود، هیچ وقت نشد که به ما کارگزارانی‌ها در طول 22 سال از عمر این حزب به جز یک مورد که راهنمایی د، چیزی را دیکته کنند.
من خودم خیلی مصاحبه و می‌دانم در خیلی‌ از این مصاحبه‌ها آقای هاشمی مخالف شه‌های من بود، اما هیچ وقت ایشان من را تخطئه نکرد که این خوب نبود، این خوب بود، اما سوال می‌کردیم و ایشان همیشه م می‌داد.
تسنیم:‌ یک مورد مربوط به چه موضوعی بود؟
ما برای حمایت از آقای کرباسچی می‌خواستیم یک اجتماعی تشکلی بدهیم که آقای هاشمی هم نگفتند این کار را نکنید، ولی گفتند شما مطمئن هستید که می‌توانید انی که می‌آیند آنجا شعار بدهند را کنترل کنید. گفتیم چطور؟ گفتند بنی‌صدر یک وقت 14 اسفند اجتماع برای خودش درست کرد، اما شعارهایش را نتوانست کنترل کند و از آنجا شعارهای تندی علیه در آمد و تا آ عمر ‌اش جواب‌گوی آن روز بود.
بعد گفتند برای حمایت از آقای کرباسچی می‌خواهید کار معینی کنید، ولی یک عده در جامعه ناراضی هستند و می‌آیند در اجتماع شما شعارهایی علیه دیگران می‌دهند. شما می‌توانید مسئولیتش را بپذیرید؟ من دیدم حرف دقیقی است و ما آن برنامه را لغو کردیم، البته دستور ندادند، تذکر بود و ما هم گوش کردیم.
تسنیم:‌ سوال‌های مختلفی درباره آقای هاشمی داریم، اما اگر موافق باشید از این بحث عبور کنیم و به سراغ مسائل روز و جاری برویم، همان‌طور که اطلاع دارید چند ماهی به پایان کار ت یازدهم باقی نمانده، ت توان و یا این‌طور بگوییم بخش زیادی از توان خود را از همان ابتدا صرف مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به یک توافق با کرد، ما نمی‌خواهیم صرفا در زمینه صحبت کنیم، ت در زمینه رفع مشکلات معیشتی نیز شعارها و وعده‌های مختلفی داده بود، از جمله اینکه در همان 100 روز اول بسیاری از مشکلات اساسی و معیشتی مردم را بر طرف خواهد کرد، اما مردم این طور فکر نمی‌کنند، یعنی این‌گونه نشد، ارزی شما از کارنامه ت در زمینه‌های مختلف از جمله مباحث اقتصادی و هسته‌ای چیست؟
 - مرعشی:‌ در حوزه‌های مختلف کارکرد ت قابل بررسی است. در بخش سیاست خارجی کارنامه ت را موفق می‌دانم، هر چند انتقادهای صحیحی ممکن است نسبت به وجود داشته باشد، اما انجام این پروسه در کل کار درستی بوده است. در جزئیات همیشه حرف‌های زیادی است و ممکن است که درست هم باشد، ولی بالا ه کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه قابل اداره نبود و باید حتما فضا تغییر می‌‌کرد و اتفاقات مثبت در این حوزه رخ می‌داد. آقای در این بخش کار بزرگی برای ایران کرد، هر چند می‌گویم ممکن است در ‌ای از حوزه‌های عملی و جزئیات ممکن بود راه‌کارهای بهتری هم وجود داشته باشد.
 - مرعشی: من کلی می‌گویم. به هر حال ایران با 6 قدرتی که یکی از این قدرت‌ها هم اتحادیه اروپا است، نشست و تعامل کرد و نه تسلیم شد و نه کارشان به درگیری کشید، این اتفاق خوبی است، چون معمولا وقتی پرونده به شورای امنیت و ذیل فصل هفتم می‌رود،  معمولاً سرنوشت خوبی را پیدا نمی‌کند و نمی‌توانند آن را حل کنند، اما ایران اولین کشوری است که با گفت‌و‌گو توانست پرونده را از شورای امنیت برگرداند و از فصل هفتم خارج شود.
براساس قطعنامه‌هایی که علیه ایران بوده، چه قطعنامه شورای حکام و چه قطعنامه‌های شورای امنیت، همه‌شان توسط یک قطعنامه لغو شد. خود استحکام در این زمینه مهم بود که الان ترامپ با وجود اینکه دلش می‌خواهد نباشد و یا آن را به هم بزند، اما نمی‌تواند؛ می‌داند مصوبه شورای امنیت است و امضای ایران تنها با 5 کشور و قدرت نیست. این مذاکراتی که نهایی شده حالا تبدیل به قطعنامه شورای امنیت شده، یعنی هیچ کشوری حتی نمی‌تواند آن را به راحتی زیر پا بگذارد. این کار یکی از کارهای زیربنایی بود که باید در این دوره انجام می‌شد و این دستاوردی هم نیست که صرفا متعلق به ت باشد و دستاورد نظام است.
این نیست که فقط مذاکره‌کنندگان ما خوب مذاکره د، نه! مقاومت نظام، در شکل‌گیری این فضا موثر بوده و آنها دیده بودند که اگر با ما راه نیایند ما کوتاه‌ بیا نیستیم، یعنی مقاومت نظام، صلابت نظام، قاطعیت و تد ر ی، پشتوانه چنین موفقیتی بوده است.
اگر ما از موضع ضعف می‌خواستیم گفت‌و‌گو کنیم، حتما نتایج مطلوبی نمی‌گرفتیم. کار اساسی و مهمی که انجام شده، حتما  نواقصی داشته و دارد. حتما هم بدعهدیایی در طرف مقابل وجود داشته که آثار این موفقیت را کم می‌کند، اما بالا ه کشور از این مرحله عبور کرد و مثل داستان پایان جنگ است. ممکن است ی به پایان جنگ انتقاد داشته باشد، اما بالا ه جنگ تمام شد، اینجا هم جنگ ما با دنیا تمام شده و کمر تحریم‌ها ش ت. الان نفت ما به وضع قبل تحریم‌ها برگشته و نزدیک 4 میلیون بشکه نفت تولید می‌کنیم، پول نفت‌مان در حال بازگشت است و این روان‌سازی در روابط ایران باعث شده اروپایی‌ها در کار با ایران جدی باشند و سال‌هاست سیاست‌های براساس رهنمودهای ی این بوده که ما با اروپا یا همان غرب منهای مذاکره کنیم و این الان در دسترس‌مان است و تمام اروپا حتی انگلیس که در حال وج از اتحادیه اروپاست پای قضیه همکاری با ایران ایستادند. این مسئله را می‌توان از موفقیت‌های خوب این دوره یازدهم نه ت یازدهم که نتیجه توأمان مقاومت و مذاکره بوده، توصیف کرد.
در بخش اقتصاد و در کاهش تورم و انضباط مالی موفقیت نسبتاً  بزرگی برای ت حاصل شده است؛ بالا ه کاهش تورم از حدود 40 درصد به 8 یا 7/5 درصد دستاورد مهمی بود؛ منتهی در اقتصاد من خودم شخصا از همان اول استقرار ت به آقای عرض که در دانشکده اقتصاد به ما یاد دادند که باید به دو شاخص همزمان توجه کرد؛ شاخص رشد و شاخص تورم، یعنی هیچ وقت نباید تنها جلوی تورم را گرفت. باید به رشد هم توجه کرد. من خودم از انی هستم که به کاهش بیش از حد سریع تورم به زیر 10 درصد انتقاد دارم و معتقدم که این نگاه یک سویه ت را به دنبال داشته و از حدود یک سال پیش موضع‌ام این بود که حتما باید ت برنامه‌های مربوط به رونق اقتصادی را قوی‌تر کند. این انتقاد هم در کنار موفقیتی که داشتند، متوجه ت است.
در حوزه بهداشت و درمان کار بزرگی شده و درمان کشور امروز برای مردم کم‌ هزینه شده و این هزینه‌ها در آینده ممکن است طوری باشد که قابل تامین نباشد.
در یارانه‌ها ت ضعیف عمل کرد و من معتقدم کاری که ت قبل برای یارانه‌ها کرد، کار بود نه کار اقتصادی و هیچ نقطه مثبتی برای اقتصاد ایران نداشته است. در شرایطی که پرداخت‌های ت بابت پروژه‌های عمرانی به پیمانکارانی که طلبکارند فوق‌العاده عقب است و تخصیص‌های عمرانی کم است و پیمانکاران طلب دارند و به تبع آن مصالح‌فروش‌ها طلب دارند، کارخانجات طلب دارند، کارگرها طلب دارند، خب با این شرایط سالی 40 هزار میلیارد تومان توزیع کنید که چه شود؟ از همان اول معلوم بود که یارانه‌ها فقط برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید باشد، تمام. ت باید قاطعانه می‌ایستاد، هر ی هم ضعیف بود، باید اثبات کند که بنیه مالی‌اش ضعیف است و دلیل ندارد که بگوییم مردم داوطلبانه انصراف بدهند و پول نگیرند. به نظر من پرداخت یارانه‌ها سیاست اشتباه ت بود و ت از اول باید قاطع برخورد و یارانه‌ها را حذف می‌کرد و  این انتقاد را به ت دارم.
در عرصه مدیریت داخلی کشور، ت سیاست‌های روشنی نداشته و خیلی دچار عدم یکپارچگی است. انسجام مدیریت ت در عرصه‌های داخلی انسجام کافی نیست. نه مشخص است که این ت، ت تکنوکرات است، نه مشخص است که ت است. هیچ کدام از اینها نیست. می‌گوییم یک ت اصولگرا روی کار است، خب در این صورت قاطع تکلیفش مشخص است،‌ خاستگاهش اصولگرایی است و اصولگراها را دعوت به همکاری می‌کند و اصلاح‌طلب‌ها هم متوجه می‌شوند جایی در ت ندارند و یا در ح مع این شرایط، تکلیف اصولگرایان مشخص می‌شود و می‌روند زندگی‌شان را می‌کنند. حالا ممکن است که فرضاً ت دیگری باشد با عنوان ت تکنوکراتی و بگوید من نه به ون اصلاح‌طلب اص می‌دهم و نه به ون اصولگراها. من فقط فن‌گراها را به کار می‌گیرم و هر ی قوی بود به ت می‌آید.
ت در مدیریت داخلی باید تکلیف خود را بین این سه مدل روشن کند و الان ت قاطی داریم؛ یعنی جاهایی از فن‌گرایی تبعیت می‌کند، جاهایی اصولگرایان هستند و جاهایی اصلاح‌طلبان. این ت ت یکپارچه‌ای نیست و این عدم انسجام مشکلاتی را برای کشور درست می‌کند.
تسنیم:‌ یعنی معتقد هستید ت تمام یارانه‌هایی که واریز می‌‌کند را باید قطع کند؟
 - مرعشی:‌ در تمام دنیا یارانه نقدی را کمک‌های انتقالی می‌گویند. اینها حساب و کتاب دارد. آن ی که ندارد باید اثبات کند که ندارد. حالا یکی ماشین خارجی یده سریعاً یارانه‌اش را قطع می‌کنند!‌ این چه کاری است؟ من اگر ندارم باید فرم کمیته امداد را پر کنم که ندارم، اما حاضر نیستم بروم زیر پوشش کمیته امداد. کشورداری که با تعلل و امروز و فردا اداره نمی‌شود. شما در تامین 50 درصدی بودجه عمرانی مانده‌اید! بعد می‌روید به حساب همه پول می‌ریزید؟ کی گفته این کار را انجام دهید؟ در همین است. آنجا هر ی می‌خواهد از ت کمک بگیرد باید فرم‌هایی پر کند که نشان می‌دهد او درآمد نداشته، شغل نداشته و باید به او یارانه داد.
تسنیم:‌ یعنی وزرای اقتصادی ت در سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی عملکرد موفقیت‌‌آمیزی نداشتند؟
- مرعشی:‌ نکته‌ای درباره اقتصاد ایران باید توضیح بدهم. اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و امروز در دنیا حال هیچ اقتصاد نفتی خوب نیست و نباید از این غفلت کنیم. کشورهای نفتی یک سری‌شان مثل عربستان، کویت و امارات ذخائر کافی داشتند و درآمدهای سال‌های گذشته‌شان را در نفت 120 دلار ذخیره کرده بودند و در این سال‌های اخیر مجبور شدند برداشت سنگینی از ذخائر خود داشته باشند تا اجازه ندهند اقتصادشان به رکود برود.
از طرفی کشورهایی مثل ونزوئلا ذخائر نداشتند و «راست روده» بودند، یعنی هر چه می‌خوردند فوری از هضم رابعشان می‌گذشت؛  اینها دچار بحران‌های بسیار سنگین شدند و حتی دچار تورم‌های 400 درصد و 500 درصد شدند. اقتصاد ایران هم اقتصاد نفتی است که ذخائر کافی نداشتیم. چرا؟ چون همه پول‌ها را به همان سبک ونزوئلا هزینه کردیم. ذخائر نداشتیم، اما بدون ذخیره طوری کشور را اداره کردیم که دچار بحران نشدیم، یعنی اقتصاد نفتی در شرایط امروز ایران با تورم زیر 10 درصد انصافاً خوب اداره شد، ولی با این حال مشکلات مردم گسترده است و بخش مهم مشکلات امروز مردم اشتغال است.
این اشتغال هم به ت نهم و دهم برمی‌گردد که در طول این سال‌ها یعنی 8 سال، خالص اشتغال کشور براساس آمار رسمی کشور ثابت مانده است. این عجیب است. خالص اشتغال در سال‌هایی که اشتغال درست می‌کردیم در بدترین شرایط 300 هزار شغل بود،‌ متوسط سالانه 500 هزار شغل در کشور درست می‌شد؛  این مقدار را در 8 ضرب کنیم، می‌شود 4 میلیون شغل، یعنی باید در 8 سال 4 میلیون شغل ایجاد می‌کردیم، اما خالص اشتغال 8 ساله ت‌های نهم و دهم صفر بود، یعنی هر چقدر که بازنشست و از بازار کار خارج شدند به همان میزان هم جایگزین کردیم.
مثلاً بیش از 50 درصد صندلی‌های پیام‌نور خالی هستند و آزاد هم 30 درصد از کرسی‌هایش خالی است. خب اینها الان ‌ها را طی د و این سونامی به بازار اشتغال رسیده است. خیلی کار سخت است، نه اینکه راه‌حل ندارد، ولی راه‌حلش سخت است و اگر ی بخواهد راه‌حل بدهد، رئیس‌جمهوری از جنس و شجاعت آقای هاشمی می‌خواهد و در جغرافیای ایران ی را با این ویژگی نمی‌شناسم، یعنی ی می‌خواهد که برود زانو به زانوی ی بنشیند و مسائل را با ی هماهنگ کند، ی و رئیس‌جمهور یک حرف را بزنند و با دنیا وارد گفت‌و‌گو شوند. 
الان عددهای برنامه ششم هم مشخص شده است. در این برنامه برای رشد 8 درصدی 680 هزار میلیادر تومان در سال منابع لازم است. این رقم هم هر کدام برای بخش‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری خارجی، فاینانس، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و ... تقسیم می‌شود، ولی بدانید از این عدد بیشتر از 100 هزار آن موجود نیست و عددهای خوشبینانه غیرواقعی در برنامه نوشتند، البته می‌شود به این رقم رسید، اما چطور؟ رئیس‌جمهور پای کار، جدی و هماهنگ با ی می‌خواهد که بایستد و بهترین‌های ایران را هم در هر رشته‌ای صرف نظر از وابستگی‌های که شبیه به یک ت تکنوکرات شجاع و پاک و پرکار جمع کنیم. تقریبا اگر بخواهم بگویم فاصله‌مان با این وضع چطور است، باید بگویم از 100 «10» هستیم و 90 تای آن نیست؛ انسجام در قوا نیست، ارتباطات خوب با ی نیست، نیروها هر ی یک گوشه‌ای نشسته است.
از نظر من در شرایط امروز اقتصاد دنیا که اقتصاد پررونقی نیست و دنیا تحت کاهش رشد اقتصادی چین است، کشورهای نفتی هم دچار مشکل هستند. در این بین وضع ما وضع قابل قبولی است، ولی این وضع قابل قبول با مشکلات ناشی از بیکاری بچه‌های تحصیل کرده چند میلیون بیکار تناسب ندارد. «من مدلم تکنوکرات است، درست است که اصلاح‌طلبم، اما مدلم ت اصلاح‌طلبی نیست، مدلم ت تکنوکراتی است».
تسنیم: یعنی بین اصلاح‌طلبان ی مثل هاشمی نیست؟ 
- مرعشی: من اگر گفتم مثل آقای هاشمی نیست منظورم شیوه و روش بود. من تاکید دارم روی این موضوع که باید بین نفر اول و نفر دوم هماهنگی وجود داشته باشد. ما اصلاح‌طلبان در سال 1392 ولی‌فقیه در شورای عالی امنیت ملی را مورد حمایت قرار دادیم و ایشان رئیس‌جمهور شد. آقای از روز تاسیس شورای عالی امنیت ملی 24 سال ی در این شورا بودند. 16 سال از آن مربوط به دوره‌های آقای هاشمی و خاتمی است که دبیر بوده‌اند و 8 سال هم در دوره احمدی‌نژاد که عضو بودند.
آقای یک اصولگرا بود. ولی‌فقیه در شورای عالی امنیت‌ملی بود. بعد از آقای هاشمی که روابط ویژه‌ای با آقای خامنه‌ای داشتند، آقای تنها ی بود که وقت ثابت با ی در طول 16 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی داشته و تمام مصوبات را به آقا می‌برده، بحث‌ها را هماهنگ کرده و از تمام سلیقه‌ها و زوایای نظری و فکری و ی آگاه بوده است.
نکته بعدی در این زمینه اراده است. آقای رئیس‌جمهور وقتی اراده کرد که مسئله هسته‌ای را حل کند، آن را حل کرد، پای کار ایستاد، مگر ما اطلاع نداریم آ‌قای در برخی مقاطع وقتی به بن‌بست می‌رسید، اوقات تلخی هم کرده است. گله هم کرده است. مجلس را هم به کار گرفته! قوه قضائیه را همراه خود کرده، بنابراین در بقیه مسائل هم همین کار را انجام دهند، پس چرا به هم می‌پرند؟ در کشور این همه بیکار وجود دارد، پیمانکارانش طلبکارند، کشوری که چک‌های مردم برگشت می‌خورد و ب و کار خوب انجام نمی‌شود، این‌گونه مسائل را باید کنار گذاشت.
ما رئیس‌جمهوری می‌خواهیم که با ی هماهنگ باشد، قدرت ی را پشت ت بیاورد تا مشکلات مردم حل شود. قوا هم باید هماهمگ باشند. با آ‌دم‌هایی که می‌خواهند از جوی (جوب) بپرند تا پای‌شان خیس نشود، کشور را نمی‌توان اداره کرد. ما باید شجاع‌ترین و پاک‌ترین و تواناترین مدیران را به کار بگیریم تا کار کشور راه بیافتد.
دنبال آدم‌های گرد بی‌خاصیت نگردیم. یک روز به چند تن از وزرای آقای گفتم و شما هم الان که آ دوره است می‌توانید از من نقل کنید؛ گفتم شما وزارت‌تان نتیجه محافظه‌کاری‌تان است. شما نان محافظه‌کاری‌تان می‌خورید، معلوم است که وقتی نان محافظه‌کاری‌تان را می‌خورید، برای جهش در اقتصاد ایران تصمیم نمی‌گیرید.
در انتقال این مطلب من دقت کنید؛ من انتقاد نمی‌کنم، نمی‌گویم خوب کار نمی‌کنند، نه! زحمت می‌کشند و اقتصاد را هم خوب اداره د، ولی این نحوه اداره با واقعیت‌ها و نیازهای جامعه و انتظارات جامعه هماهنگ نیست و برای عمل به انتظارات جامعه شجاعتی مثل پایان جنگ می‌خواهد.
روزی که جنگ تمام و آقای هاشمی کارش را شروع کرد، برق خاموشی داشت، نفت یک و نیم میلیون بیشتر نداشتیم، ای جنگ‌زده ویران بود، خارک و پایانه‌های صادرات نفت ویران بود، آب در ا نداشتیم، ‌ها و بیمارستان‌‌ها ظرفیت نداشتند و خیلی مشکل داشتیم. در آن شرایط کالا نبود و آقای هاشمی دستور دادند ال سی باز کنند تا کالا وارد کشور شود؛ کالا که آمد، در بندرعباس کامیون نبود، کامیون هم بود لاستیک نبود، یعنی لاستیکی نداشتیم به کامیون‌ها بدهیم تا از بندر کالا بیاورند. چه انی تلاش د تا گره‌ها باز شود؟ همین مدیران باز د، روحیه و انگیره حرف اول را می‌زد. آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی هر دو پای کشور ایستادند و می‌گفتند کشور باید راه بیفتد که راه افتاد آن هم با بی‌پولی. امروز الان بورس داریم و این امکانات را نداشتیم. بانک‌ها گسترش پیدا د و زیرساخت‌ها درست شده است. تکنولوژی به کمک آمده است.
پس من 3 شرط برای بهتر اوضاع در نظر دارم، یک: رئیس‌جمهوری هماهنگ با ی. دوم: هماهنگی قوا برای یک هدف مشترک در جهت خدمت به مردم و سوم: به کارگیری بهترین نیروهای کشور و توانمند و سالم. این را هم بدانید فساد آفت است و هیچ جناح و نهادی هر چقدر هم خودش را مقدس بداند از این فساد عاری نیست و همه آدم‌های سالم را باید جمع و هم‌ جهت کنیم تا با جسارت تصمیم بگیرند،‌ اگر با جسارت تصمیم بگیریم اقتصاد ایران هم می‌تواند رشد 8 درصدی بدهد و اگر سه یا چهار سال این میزان رشد را داشته باشیم در این صورت مقداری از مشکلات مردم حل خواهد شد.
تسنیم: ما الان شاهد فسادهایی در برخی نهادهای وابسته به ت هستیم، از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان،‌ اخیرا هم آقای جهانگیری گفته‌اند که بدهی بانکی فساد نیست. آیا اراده‌ای در ت برای مبارزه در این زمینه می‌بینید؟ یا همین موضوع پرونده آقای فریدون برادر رئیس‌جمهور که درباره آن صحبت شده است؟ اگر اراده&zw

مشاهده متن کامل ...
هاشمی قهر نکرد؛ ش ت را پذیرفت
درخواست حذف اطلاعات

گفت‌وگوی ویژه تسنیم با حسین مرعشی:

ت یازدهم « قاطی» است/ هاشمی قهر نکرد؛ ش ت را پذیرفت/ باید قاطعانه یارانه‌ها را حذف می‌کرد/ برای حمایت از «۳ شرط» داریم

شناسه خبر: 1274029 سرویس:
 ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۳
گفت‌و‌گوی تسنیم با حسین مرعشی

عضو ارشد و سخنگوی حزب اصلاح‌طلبان کارگزاران رسماً اعلام می‌کند که برای حمایت از آقای در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ سه شرط دارند که باید عملی شود.

گروه  خبرگزاری تسنیم- رضا همدانچی و احسان آریا: سیدحسین مرعشی متولد مردادماه 1337 کرمان از چهره‌های اصلاح‌طلب، عضو ارشد و سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، پیشتر دو دوره مجلس شورای ی در دوره‌های پنجم و ششم است.

مرعشی که از بستگان نزدیک خانم عفت مرعشی همسر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی است، در ت دوم ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی از استانداری کرمان به دفتر وی آمد و ریاست دفتر ریاست‌جمهوری را بر عهده گرفت. ریاست بر سازمان میراث فرهنگی در ت اصلاحات نیز در کارنامه حسین مرعشی به چشم می‌آید.

پیش از درگذشت مرحوم آیت‌الله هاشمی پیگیر مصاحبه با مرعشی بودیم، اما هر بار اعلام می‌کرد که فعلا سکوت اختیار کرده، اما پس از درگذشت آیت‌الله هاشمی بالا ه مرعشی به درخواست مصاحبه ما پاسخ مثبت داد. در یک پنجشنبه برفی برای انجام مصاحبه‌ تفصیلی با موضوعات مختلف از شایعات درباره مرگ هاشمی،‌ وضعیت اصلاح‌طلبان و کارگزاران بدون حضور هاشمی، انتخابات شوراهای ی شهر و روستا و ... به دفترش در خیابان ستارخان تهران رفتیم.

حسین مرعشی در ابتدا و میانه مصاحبه تلاش می‌کرد طبق روحیه و عادت همیشگی خود مزاح کند، از جمله اینکه وقتی می‌بیند پایه‌های دوربین تصویربرداری در دفترش بسته می‌شود، می‌گوید «این بار می‌گیرید که نتوانیم تکذیب کنیم.»

مرعشی در این گفت‌و‌گو ضمن انتقاد از سیاست‌های اقتصادی ت در بخش یارانه می‌گوید: من به بسیاری از وزرای ت گفتم که شما افراد محافظه‌کاری هستید و به همین علت نمی‌توانید کشور را به یک جهش اقتصادی برسانید.

سخنگوی حزب کارگزارن در مدح شخصیت هاشمی‌رفسنحانی نیز می‌گوید او "مرد زمان بود" و مانند او تکرار نخواهد شد، شخصیت‌هایی مثل سیدحسن، و ناطق‌نوری انسان‌های قابل احترامی هستند، اما نمی‌توانند مانند هاشمی باشند.

در ادامه مشروح مصاحبه خبرگزاری تسنیم باسیدحسین مرعشیرا می‌خوانید:

تسنیم: در ابتدا از وقتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم برای انجام این مصاحبه قرار دادید، تشکر می‌کنیم؛ همچنین مجدداً از طرف تمامی همکاران‌مان درخبرگزاری تسنیم درگذشت آقای هاشمی‌رفسنجانی را تسلیت عرض می‌کنیم. برای اولین سوال می‌خواهیم درباره ابعاد مختلف زندگی و شخصیتی مرحوم آیت‌الله هاشمی از حضرتعالی سوال کنیم. اگر بخواهید زندگی‌ ایشان را به دوره‌های مختلفی تقسیم کنید، چه نکاتی در این دوره‌هاست که کمتر درباره آن گفته شده و شنیده شده است؟

 •  هاشمی مرد زمان بود

-مرعشی: آقای هاشمی در واقع تعریف جامعی ندارد و در یک مصاحبه نمی‌توان درباره ابعاد مختلف زندگی آیت‌الله هاشمی صحبت کرد. صحبت درباره ایشان نیاز به دقت و مطالعه کافی دارد و نمی‌توان در جملات کوتاهی، تحرک و فعالیت‌های بسیار متنوع ایشان را بیان کرد، اما اگر بخواهم به صورت کلی از زندگی ایشان برداشتی داشته باشم، باید بگویم که آقای هاشمی از دوران نوجوانی و از زمانی که به حوزه علمیه قم رفتند تا روز رحلت‌شان «مرد زمان» بودند.

 

 

 

 

در همه دوره‌ها متناسب با واقعیت‌های جامعه و نیازهای کشور و نیازهای انقلاب و نظام و متناسب با مسائل روز تصمیم گرفتند، حرکت د، اقدام د و در این زمینه موضع گرفتند. این یک برداشت کلی است.

اگر بخواهیم این موضوع را بیشتر باز کنیم، باید بگویم که از ابتدای حضورشان در حوزه، در تحصیل‌شان بسیار جدی بودند، در تحصیل علوم دینی و مطالعه درباره مسائل منطقه و ایران هم جدی بودند.

در اسناد خاطرات زندگی‌شان داریم، زمانی که بخش مهمی از قرآن را حفظ کرده بودند، خدمت آقای بروجردی مورد امتحان قرار گرفتند که بر همین اساس آقای بروجردی دستور داد، شهریه آقای هاشمی را دو برابر کنند و این همان دوره‌ای است که آقای هاشمی مهمترین مسئله خاورمیانه را مورد توجه قرار داد، کتاب سرگذشت فلسطین را چاپ و منتشر و در همان دوران همچنین عقب‌ماندگی‌های ایران و سرنوشت کبیر را مطالعه و کت در این زمینه چاپ کرد.

 • برخی از بزرگان انتقاد می‌ د چرا آقای هاشمی برای مبارزه ب درآمد می‌کند؟

درست در زمانی که طلبه‌های هم سن و سال ایشان آن وقت مشغول تعلیم مباحث رایج طلبگی بودند، ایشان مشغول نگارش کتاب کبیر بود. این همان دوره‌ای است که ایشان از قم بلند شد و به تهران و جلسات علنی مجلس رفت و مباحث آن را گوش کرد و آنها را خدمت (ره) گزارش داد که حتی جایزه ایشان را پولی قرار دادند تا آقای هاشمی رادیویی بِ ند و با آن اخبار خارجی گوش کرده و خلاصه شده به ارائه کنند، یعنی مبارزه را در همان دوران تمرین می‌ د.

زندگی آیت‌الله از همین دوران شروع شد. در دوران مبارزه، آقای هاشمی فقط یک انسان مقاوم در برابر شکنجه نبود، در کنارش تدبیر مبارزه هم داشت و تامین منابع مالی مبارزه هم بر عهده‌ خودشان بود که این نشان‌دهنده درک آقای هاشمی از مسائل اقتصادی بود.

این را هم بدانید که آقای هاشمی کتاب سرگذشت فلسطین را با وجوهات و اعانه چاپ نکرد، با گرفتن حامی مالی چاپ نکرد، بلکه با پیش‌ فروش چاپ کرد، یعنی با پول پیش‌ فروش، کتاب را چاپ کرد.

می‌خواهم بگویم ایشان تامین مالی و اصول اقتصاد را خوب درک می‌کرد. بخش مهمی از هزینه‌های مبارزه را از طریق ب درآمد انجام می‌دادند که همان‌ وقت برخی از بزرگان انتقاد می‌ د که چرا آقای هاشمی این کار را می‌کند؟

 

 

 

 

آقای هاشمی در پاسخ می‌گفت من خودم ب درآمد کنم بهتر از این است که دست دراز کنم و از ی پول بگیریم، ما خودمان می‌خواهیم مبارزه کنیم، هزینه‌اش را هم باید خودمان تامین کنیم و بخش مهمی از هزینه‌های دوران مبارزه را آقای هاشمی این‌گونه تامین د یا گزارشی ساواک در سال 1350 داشته مبنی بر اینکه که در همه حوادثی که از آغاز نهضت ‌‌ به وقوع پیوسته، آقای اکبر هاشمی‌ بهرمانی (آنها این اسم را می‌گفتند) نقش تعیین‌کننده داشته و هیچ اثری هم از خودش به جا نگذاشته و نوشته که تشخیص این اداره حذف فیزیکی نامبرده می‌باشد، یعنی حتی تا این حد.

آقای هاشمی آدم زرنگ، دقیق، باهوش و مخلصی بود و در مبارزه مقاومت، گذشت و تدبر را با هم یکجا داشت. سندهای زیادی از دوران مبارزه وجود دارد که آقای هاشمی نقش کلیدی داشته است. یکی از دوستان تعبیر خوبی کرده‌اند که اگر را فرمانده و نهضت بدانیم، آقای هاشمی را باید رئیس ستاد بنامیم و کمتر از رئیس ستادی برای آقای هاشمی نمی‌شود چیزی قائل شد.

معمولا آدم‌های مبارز خصوصیاتی دارند که به درد دوران مبارزه می‌خورد، فقط ستیز می‌کنند، فقط نفی می‌کنند و نمی‌توانند کار اثباتی کنند. یکی از مشکلاتی که معمولا بعد از انقلاب‌ها‌ به وجود آمده، این است که نیروهایی که انقلاب د، ا اماً نمی‌توانند کارهای اثباتی کنند. آقای هاشمی در بخش دوم از تشکیل شورای انقلاب تا آ ین سِمَت که در مجمع تشخیص مصلحت  نظام بودند، نقش‌شان بسیار برجسته بود، در راه انداختن صنعت نفت کشور و اداره کشور و نهادهای  قانون‌‌گذار و تشکیل یک مجلس نیرومند نقش بارزی داشتند.

 • آقای هاشمی، آقای بهشتی را برای ریاست‌جمهوری در نظر داشت
 • به هاشمی گفت: «شما بحث‌های ریاست‌جمهوری و اینکه که رئیس‌جمهور شود را رها کن! بروید مجلس را محکم کنید»
 • مجلسی که گفتند در راس امور است، مجلسی بود که آقای هاشمی اداره می‌کرد

جمله‌ای از است که وقتی بحث‌های بنی‌صدر و ریاست‌جمهوری پیش آمد،‌ آقای هاشمی، آقای بهشتی را برای ریاست‌جمهوری می‌گفتند، چون بحث این بود که یک رئیس‌جمهور شود که خطاب به ایشان گفتند شما این بحث‌ها را رها کنید و بروید مجلس را محکم کنید.

 

 

 

 

بنابراین شکل‌گیری مجلس قوی یتی بود که انقلاب به آقای هاشمی داد و همه از آقای هاشمی خواستند که ریاست مجلس را بر عهده بگیرد. واقعا هم مجلس خوبی را شکل داد و آن را اداره کرد. آن مجلسی هم که گفتند در راس امور است، مجلسی بود که آقای هاشمی اداره می‌کرد و در همه کارهای کشور مجلس نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.

 • آقای هاشمی گفت: «وقتی به همراه آقای به حلبچه رفتم تصمیم گرفتم را قانع کنم تا جنگ را تمام کنیم»
 • گفت جواب مردم را چه بدهیم؟ هاشمی ‌گفت من را کنید

این روند ادامه داشت تا به دوران جنگ رسیدیم و به تبع آن به پایان جنگ؛ آقای هاشمی در اوا عمرشان سفری به کرمان داشتند؛ در آن سفر، نمایندگان و مقامات که حدوداً 20 نفری می‌شدند دور ایشان نشسته بودند، ایشان خاطرات روزهای پایان جنگ را تعریف د که من خودم تا آن روز نشنیده بودم، آقای هاشمی گفتند وقتی رفتیم حلبچه! آن قدر صحنه‌های تکان‌دهنده در آنجا دیدم که همانجا تصمیم گرفتم و حتی آن را به آقای گفتم که می‌روم را قانع می‌کنم که جنگ را باید تمام کنیم.

آقای هاشمی در آن سفر گفت: من در حلبچه دیدم زنی بچه‌اش را بغل کرده که تا از پله‌ها به پناهگاه برود، اما همانجا در پله‌ها خشکش زده بود، تعدادی خانم را دیدم که به چشمه‌ای رفته بودند تا دست و صورت‌شان را بر اثر سوختگی آب بزنند که همانجا خشک‌شان زده بود.

 

 

 

 

آقای هاشمی در ادامه گفت که «به آقای گفتم اگر صدام دیوانه چنین بمبی را در تهران، شیراز و اصفهان بزند، چکار می‌خواهیم کنیم؟ وضع حلبچه وحشتناک بود. من آمدم و را متقاعد که جنگ را باید تمام کنیم» و مسئولیت‌پذیری آقای هاشمی در روزهای آ جنگ خودش را نشان داد. وقتی صراحتاً با صحبت می‌کند، می‌گوید جواب مردم را چه بدهیم؟ که آقای هاشمی گفته من به عنوان جانشین شما در جنگ، پایان جنگ و قطعنامه را می‌پذیرم، نامه می‌نویسم، تعهد ایجاد می‌کنم؛ شما من را به دادگاه بدهید. یک نفر محاکمه و می‌شود، اما یک کشور نجات پیدا می‌کند.

وقتی دید که آقای هاشمی تا این حد آمادگی دارد که مسئولیت جنگ را بپذیرد، می‌فرماید من خودم مسئولیت را می‌پذیرم؛ اگر شما این کار را کنید، اختلاف پیش می‌آید و کشور نباید دچار اختلاف شود.

 • ماجرای راه‌اندازی مترو تهران در زمان جنگ

سپس به دوره سازندگی می‌رسیم، البته بخش مهمی از دوران سازندگی آقای هاشمی به زمان جنگ برمی‌گردد. آن زمان که آقای محتشمی کشور بود، آقای هاشمی به کشور می‌گوید شما بروید متروی تهران را فعال کنید، چرا که اگر می‌خواستند در مجلس برای این کار رای‌گیری کنند، دو سوم نمایندگان مخالف بودند و اعتقاد داشتند که مترو کار فانتزی است، اصلا نمی‌توانستند بفهمند که مترو برای طبقات متوسط و پایین جامعه است.

آقای هاشمی به محتشمی می‌گوید شما بروید مترو را راه بیاندازید که وقتی در ت برای این موضوع بحث می‌کنند، ت ، شروع مجدد مترو را رد می‌کند. آقای هاشمی قانع نمی‌شود و به تلفن می‌کند که جلسه بعدی ت خودم می‌آیم و دفاع می‌کنم و خود آقای هاشمی به عنوان رئیس مجلس می‌رود و در ت از شروع پروژه مترو تهران دفاع می‌کند و مترو را راه می‌اندازد. این یک علامت است، آن هم در زمان جنگ که منابع کم بود و مشکل داشتیم یا اصلا خود تاسیس آزاد برای دوران جنگ است، پس ببینید در آن ایام چه‌ کارهایی برای سازندگی صورت گرفته بود.

در دوره بعد از جنگ،‌ آقای هاشمی در سیاست خارجی و داخلی، مسائل منطقه‌ای و اقتصادی و در همه ابعاد واقعاً یک شور و نشاط و یک بسیج ملی برای کاستن از آلام ناشی از نقلاب و جنگ ایجاد کرد و هیچ تی هنوز نیرومندتر از ت اول آقای هاشمی در ایران روی کار نیامده و اینها قابل مطالعه است؛ تک تک وزرا قابل مطالعه هستند که هیچ تی به نیرومندی و فراگیری و جامعیت ت اول آقای هاشمی در ایران روی کار نیامده است.

تا آ عمرش و تا دوران مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همین‌طور بود، کار کارشناسی دقیقی در دوره ایشان در مجمع انجام شد، از جمله سیاست‌های اصل 44، سیاست‌های چشم‌انداز، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کارهای دقیقی بود که در مجمع انجام شد و آقای هاشمی تا آ ین روزهای زندگی به روز بودند.

هیچ‌ وقت آقای هاشمی از مسائل روز جامعه و انقلاب و نظام عقب نبود و همیشه به هنگام بود. همین روز آ هم جلسه کمیسیون نظارت برنامه را داشتند که پیگیر بودند که اگر برنامه ششم مصوب مجلس شورای ی مغایرتی با سیاست‌ها دارد، تذکر دهند تا اصلاح شود.

تا آ ین روز زندگی‌شان کار کرد و بالا ه بخواهم خلاصه بگویم، باید بگویم ایشان مرد زمان خودش بود و هیچ‌ وقت از زمان عقب نیفتاد و مرد جبهه‌های متفاوت بود؛ از مبارزه، از تحصیل، از کار قرآنی عمیق، از تدبیر ، از تدبیر اقتصادی و از سیاست‌گذاری، در همه جبهه‌ها خوب درخشید و آقای هاشمی هر چه انجام داده با خودش برده و همه چیز نزد خداوند محفوظ است. ما باید واکاوی کنیم برای آموزش که چطور می‌شود ی این‌گونه موفق باشد؟ آقای هاشمی علاوه بر استعداد خداوندی، بسیار  زحمت‌کش و پرکار بود، خیلی اهل مطالعه بود و خوب گوش می‌کرد و خوب یاد می‌گرفت.

 • هاشمی قهر نکرد، ش ت را پذیرفت، اما هیچ‌گاه را نش ت

در تاریخ ایران نهضت‌های موفق زیادی داشتیم. مثلا نهضت ملی شدن صنعت نفت، نهضت موفقی بود و تا مادامی که مرحوم مصدق و آقای کاشانی با هم همراه بودند و مردم هم پشت سرشان از آنان حمایت می‌ د، کارهای بزرگی برای ایران انجام شد، اما این دو بزرگوار با ناسازگاری که به وجود آوردند، این نهضت را ش تند، اما آقای هاشمی هیچ‌ وقت را نش ت. خودش بارها ش ت، ش ت و ش تِ خود را تحمل کرد، اما کلمه‌ای و قدمی برای تضعیف نظام بر نداشت.

اینکه آقای هاشمی را ردصلاحیت د ولو به عنوان کهولت سن، یک ش ت برای آقای هاشمی بود، آقای هاشمی ش تن را پذیرفت، اما سیاست را رها نکرد، قهر نکرد، یک روز هم از انقلاب و نظام قهر نکرد و ش ت خودش را پذیرفت، اما ش تن نظام را نپذیرفت و پای نظام ایستاد. این هنر آقای هاشمی بود و این را باید یاد بگیریم که هر وقت اختلافی با هم داشتیم کل را فدا نکنیم.

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که به ما گفتند برای یک دستمال قیصریه‌ای را به آتش نکشید، پس انی در ایران بودند که این‌گونه بودند که به خاطر دستمال قیصریه به آتش کشیدند، حُکَما می‌گفتند این کار را نکنید، پس این ضرب‌المثل در ایران بدون دلیل وجود ندارد. آقای هاشمی واقعا یک آدم مخلص، دوست‌دار ایران،‌ دوست‌دار مردم و نظام بود و پای نظام آبرومدانه ایستاد و با عزت هم دنیا را ترک کرد.

تسنیم: زمانی که آقای هاشمی در قید حیات بودند عده‌ای از مخالفان و معاندان نظام سعی داشتند آقای هاشمی را در مقابل ی و جدا از ایشان نشان دهند، نظر شما در این باره چیست؟

 - مرعشی: روابط آقای هاشمی و ی چند جنبه داشت. یک بخشش روابط شخصی بود. من تاکنون هیچ دوستی یا رفاقتی را ندیدم که در یک دوره نزدیک 70 سال این قدر وفادار و علاقمند باقی مانده باشد و این یک واقعیت مثبت و خوبی است. درباره مسائل حکومتی و اجتماعی و جاری و گذشته که همواره مطرح بوده، باید بگویم که خداوند هیچ دو نفری را مثل هم خلق نکرده، در دیدگاه‌ها همیشه تفاوت‌هایی است، منتهی باید ببینیم نحوه بیان و نحوه تعامل چگونه است.

یک عده ممکن است این طور عمل کنند که وقتی ی نظری دارد همه تسلیم آن باشند و اساسا خودشان را کنار بکشند و نظرات خود را منطبق با نظرات ی نظام و رئیس نظام کنند و احساس کنند ی نظر دیگری دارند، نظر خودشان را پنهان می‌کنند و به نظر من نه ی این را مفید می‌دانند و نه کار عاقلانه‌ای است.

عده‌ای دیگر در مقابل ممکن است بیایند و ستیز کنند، وارد چالش شوند و با سیاست‌های مصوب ی و نظرات قطعی ی وارد درگیری و چالش شوند و این طبیعتاً کشور را به سمت تفرقه و تشنج می‌رساند. آقای هاشمی روش عقلایی در این زمینه داشتند و نظرات‌شان را خیلی صریح با ی به بحث می‌گذاشتند.

خاطرم هست که در دوران ریاست‌جمهوری، جلسات هفتگی با ی تشکیل می‌شُد، تا یک زمانی این طور بود که وقتی من رئیس دفتر بودم، یک هفته آقای هاشمی میهمان آقا بودند و یک هفته آقا میهمان آقای هاشمی بودند و شام در کنار هم بودند و بحث می‌ د. یک اختلاف دیدگاه‌هایی بود که ساعت‌ها و چندین جلسه آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای با هم بحث د و نهایتا آقای هاشمی خطاب به ی این‌گونه جمع‌بندی د که شما ولی‌فقیه هستید و من نظراتم را به شما می‌گویم، اما اگر جمع‌بندی شما چیز دیگری است، من جمع‌بندی شما را عمل می‌کنم و این همان مدل صحیح روابط بین هر یک از دست‌اندرکاران و هریک از مسئولان با ی می‌شود که نباید ی را از اطلاع‌رسانی، اظهارنظر، بحث برای تکامل شه‌ها و افکار و راه‌کارها محروم کرد، البته نباید هم ستیز کرد.

باید هر ی هر چقدر که می‌فهمد نظرش را بگوید. ی هم استقبال می‌کند و در انتهای قضیه، باید آنچه که ی تصمیم می‌گیرند را به عنوان فصل‌الخطاب قرار داده و به آن عمل کنیم.

این مدل درستی است که مسئولان کشور و سران قوا در تعامل با ی نظرات‌شان را بیان کنند و ی هم استقبال کند، ولی تصمیم نهایی تصمیم ی است و آقای هاشمی این مدل را خوب عمل می‌کرد و تجریه خیلی خوبی از آن داشت، هم در دوره حضرت و هم در دوره ی این تجربه را داشتند و  اقدامی خلاف آنچه که ی صلاح دانستند، انجام نمی‌داد، اما نظراتش را به راحتی و با صراحت بیان می‌کرد.

تسنیم:‌ از همان لحظات اولیه فوت آقای هاشمی، شایعات مختلفی درباره علت مرگ ایشان مطرح شد، این شایعه هم بیشتر از سوی مخالفان نظام و انقلاب مطرح شده، اگر برای شما امکان دارد از آن روز برای ما بگویید، از آ ین لحظه‌ای که ایشان را دیدید و یا به بالین‌شان در بیمارستان  رسیدید، بفرمایید. 

 - مرعشی: این در صلاحیت من نیست که اظهارنظر کنم و خانواده ایشان در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند و ابهامی در این زمینه به وجود نیامده، اما اصولا مرگ‌های ناگهانی سیاست‌مداران بزرگ همیشه شبهاتی را به دنبال داشته و چیزی جدیدی نیست و احمد آقای هم وقتی بر اثر ایست قلبی شبانه، دچار مرگ مغزی شدند، همین شایعات درباره ایشان هم مطرح شد. آقای هاشمی چون س ا بود و از بیماری خاصی رنج نمی‌برد و اطلاعاتی در این زمینه درباره بیماری آقای هاشمی منشتر نشده بود، غافلگیر و غفلتاً این اتفاق رخ داد و همین بستری را برای شایعات فراهم کرد.

تسنیم: گفته شده بود که ایشان بیماری قند داشتند و از انسولین هم استفاده می‌ د؟

 - مرعشی:‌ بله، ایشان قند داشتند. اطلاعات آن موجود است و پزشکان درباره آن اظهارنظر د. از نظر ما شبهه‌ای نیست. من تقریبا ساعت 18:45 به بالین ایشان در بیمارستان رسیدم ولی بالا ه اتفاق ناگواری بود که وقتی من رسیدم این اتفاق افتاده بود.

تسنیم:‌ در است ایست قلبی د؟

 - مرعشی:‌ بله، داخل است ایست قلبی د.

تسنیم:  سهم خانواده آقای هاشمی در انتقادهایی که به ایشان می‌شُد را چقدر می‌دانید؟

 - مرعشی:‌ آقای هاشمی در مسائل رفتاری آدم متفاوتی بود و اهل دیکته مطلبی به شخصی نبود. نه به خانواده و نه به دوستان . مدیریت آقای هاشمی مدیریت اقناعی بود، یعنی علاقمند بود که افراد قانع شوند. خانواده آقای هاشمی خانواده هستند و ایشان هیچ وقت از فرزندانش گله نکرد، چرا مثل من موضع نمی‌گیرید یا چرا می‌گیرید، البته اظهار خوشحالی می‌ د که همراهش هستند و همیشه هم همراهشان بودند و هیچ اختلاف در درون‌شان نبوده، ولی خودشان متفاوت فکر می‌کنند و هر کدام‌شان فکر و شه خودشان را دارند.

 • هاشمی بچه‌هایش را آزاد بار آورد

آقای هاشمی بچه‌هایش را آزاد بار آورد. به هرحال به عقاید فرزندانش احترام قائل بود، یعنی بین محسن آقا و فاطمه خانم و فائزه خانم تفاوت مشی و فکری ممکن بود وجود داشته باشد، ولی آقای هاشمی همه را مورد احترام قرار می‌داد و همه را هم به رسمیت می‌شناخت. در بیرون هم همین‌طور بود، هیچ وقت نشد که به ما کارگزارانی‌ها در طول 22 سال از عمر این حزب به جز یک مورد که راهنمایی د، چیزی را دیکته کنند.

من خودم خیلی مصاحبه و می‌دانم در خیلی‌ از این مصاحبه‌ها آقای هاشمی مخالف شه‌های من بود، اما هیچ وقت ایشان من را تخطئه نکرد که این خوب نبود، این خوب بود، اما سوال می‌کردیم و ایشان همیشه م می‌داد.

تسنیم:‌ یک مورد مربوط به چه موضوعی بود؟

ما برای حمایت از آقای کرباسچی می‌خواستیم یک اجتماعی تشکلی بدهیم که آقای هاشمی هم نگفتند این کار را نکنید، ولی گفتند شما مطمئن هستید که می‌توانید انی که می‌آیند آنجا شعار بدهند را کنترل کنید. گفتیم چطور؟ گفتند بنی‌صدر یک وقت 14 اسفند اجتماع برای خودش درست کرد، اما شعارهایش را نتوانست کنترل کند و از آنجا شعارهای تندی علیه در آمد و تا آ عمر ‌اش جواب‌گوی آن روز بود.

 • ماجرای کارگزارانی‌ها برای کرباسچی و نظر هاشمی در این باره

بعد گفتند برای حمایت از آقای کرباسچی می‌خواهید کار معینی کنید، ولی یک عده در جامعه ناراضی هستند و می‌آیند در اجتماع شما شعارهایی علیه دیگران می‌دهند. شما می‌توانید مسئولیتش را بپذیرید؟ من دیدم حرف دقیقی است و ما آن برنامه را لغو کردیم، البته دستور ندادند، تذکر بود و ما هم گوش کردیم.

تسنیم:‌ سوال‌های مختلفی درباره آقای هاشمی داریم، اما اگر موافق باشید از این بحث عبور کنیم و به سراغ مسائل روز و جاری برویم، همان‌طور که اطلاع دارید چند ماهی به پایان کار ت یازدهم باقی نمانده، ت توان و یا این‌طور بگوییم بخش زیادی از توان خود را از همان ابتدا صرف مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به یک توافق با کرد، ما نمی‌خواهیم صرفا در زمینه صحبت کنیم، ت در زمینه رفع مشکلات معیشتی نیز شعارها و وعده‌های مختلفی داده بود، از جمله اینکه در همان 100 روز اول بسیاری از مشکلات اساسی و معیشتی مردم را بر طرف خواهد کرد، اما مردم این طور فکر نمی‌کنند، یعنی این‌گونه نشد، ارزی شما از کارنامه ت در زمینه‌های مختلف از جمله مباحث اقتصادی و هسته‌ای چیست؟

 • انتقادهای صحیحی ممکن است نسبت به وارد باشد

 - مرعشی:‌ در حوزه‌های مختلف کارکرد ت قابل بررسی است. در بخش سیاست خارجی کارنامه ت را موفق می‌دانم، هر چند انتقادهای صحیحی ممکن است نسبت به وجود داشته باشد، اما انجام این پروسه در کل کار درستی بوده است. در جزئیات همیشه حرف‌های زیادی است و ممکن است که درست هم باشد، ولی بالا ه کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه قابل اداره نبود و باید حتما فضا تغییر می‌‌کرد و اتفاقات مثبت در این حوزه رخ می‌داد. آقای در این بخش کار بزرگی برای ایران کرد، هر چند می‌گویم ممکن است در ‌ای از حوزه‌های عملی و جزئیات ممکن بود راه‌کارهای بهتری هم وجود داشته باشد.

 

 

 

 

تسنیم:‌مصداقاً چه را‌ه‌کارهایی از نظر شما وجود داشت؟ یا چه جزئیاتی می‌توانست وضعیت را بهتر از این کند؟

 - مرعشی: من کلی می‌گویم. به هر حال ایران با 6 قدرتی که یکی از این قدرت‌ها هم اتحادیه اروپا است، نشست و تعامل کرد و نه تسلیم شد و نه کارشان به درگیری کشید، این اتفاق خوبی است، چون معمولا وقتی پرونده به شورای امنیت و ذیل فصل هفتم می‌رود،  معمولاً سرنوشت خوبی را پیدا نمی‌کند و نمی‌توانند آن را حل کنند، اما ایران اولین کشوری است که با گفت‌و‌گو توانست پرونده را از شورای امنیت برگرداند و از فصل هفتم خارج شود.

براساس قطعنامه‌هایی که علیه ایران بوده، چه قطعنامه شورای حکام و چه قطعنامه‌های شورای امنیت، همه‌شان توسط یک قطعنامه لغو شد. خود استحکام در این زمینه مهم بود که الان ترامپ با وجود اینکه دلش می‌خواهد نباشد و یا آن را به هم بزند، اما نمی‌تواند؛ می‌داند مصوبه شورای امنیت است و امضای ایران تنها با 5 کشور و قدرت نیست. این مذاکراتی که نهایی شده حالا تبدیل به قطعنامه شورای امنیت شده، یعنی هیچ کشوری حتی نمی‌تواند آن را به راحتی زیر پا بگذارد. این کار یکی از کارهای زیربنایی بود که باید در این دوره انجام می‌شد و این دستاوردی هم نیست که صرفا متعلق به ت باشد و دستاورد نظام است.

 • در موضوع مذاکرات هسته‌ای مقاومت نظام بسیار مهم بود و آنها فهمیدند ایران کوتاه‌ بیا نیست

این نیست که فقط مذاکره‌کنندگان ما خوب مذاکره د، نه! مقاومت نظام، در شکل‌گیری این فضا موثر بوده و آنها دیده بودند که اگر با ما راه نیایند ما کوتاه‌ بیا نیستیم، یعنی مقاومت نظام، صلابت نظام، قاطعیت و تد ر ی، پشتوانه چنین موفقیتی بوده است.

اگر ما از موضع ضعف می‌خواستیم گفت‌و‌گو کنیم، حتما نتایج مطلوبی نمی‌گرفتیم. کار اساسی و مهمی که انجام شده، حتما  نواقصی داشته و دارد. حتما هم بدعهدیایی در طرف مقابل وجود داشته که آثار این موفقیت را کم می‌کند، اما بالا ه کشور از این مرحله عبور کرد و مثل داستان پایان جنگ است. ممکن است ی به پایان جنگ انتقاد داشته باشد، اما بالا ه جنگ تمام شد، اینجا هم جنگ ما با دنیا تمام شده و کمر تحریم‌ها ش ت. الان نفت ما به وضع قبل تحریم‌ها برگشته و نزدیک 4 میلیون بشکه نفت تولید می‌کنیم، پول نفت‌مان در حال بازگشت است و این روان‌سازی در روابط ایران باعث شده اروپایی‌ها در کار با ایران جدی باشند و سال‌هاست سیاست‌های براساس رهنمودهای ی این بوده که ما با اروپا یا همان غرب منهای مذاکره کنیم و این الان در دسترس‌مان است و تمام اروپا حتی انگلیس که در حال وج از اتحادیه اروپاست پای قضیه همکاری با ایران ایستادند. این مسئله را می‌توان از موفقیت‌های خوب این دوره یازدهم نه ت یازدهم که نتیجه توأمان مقاومت و مذاکره بوده، توصیف کرد.

 • دلیل ندارد که بگوییم مردم داوطلبانه انصراف بدهند؛ ت  از اول باید قاطع برخورد و یارانه‌ها را حذف می‌کرد و  این انتقاد را به ت دارم
 • به گفتم در دانشکده اقتصاد به من یاد دادند که تورم و شاخص رشد را همزمان مورد توجه قرار دهیم
 • با این شرایط اقتصادی کشور، سالی 40 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه توزیع کنید که چه شود؟
 • هر ی پول ندارد باید فرم کمیته امداد را پر کند تا ادعایش ثابت شود
 • مردم باید ثابت کنند که بنیه‌ مالی‌شان کم است
 • در یارانه‌ها ت ضعیف عمل کرد

در بخش اقتصاد و در کاهش تورم و انضباط مالی موفقیت نسبتاً  بزرگی برای ت حاصل شده است؛ بالا ه کاهش تورم از حدود 40 درصد به 8 یا 7/5 درصد دستاورد مهمی بود؛ منتهی در اقتصاد من خودم شخصا از همان اول استقرار ت به آقای عرض که در دانشکده اقتصاد به ما یاد دادند که باید به دو شاخص همزمان توجه کرد؛ شاخص رشد و شاخص تورم، یعنی هیچ وقت نباید تنها جلوی تورم را گرفت. باید به رشد هم توجه کرد. من خودم از انی هستم که به کاهش بیش از حد سریع تورم به زیر 10 درصد انتقاد دارم و معتقدم که این نگاه یک سویه ت را به دنبال داشته و از حدود یک سال پیش موضع‌ام این بود که حتما باید ت برنامه‌های مربوط به رونق اقتصادی را قوی‌تر کند. این انتقاد هم در کنار موفقیتی که داشتند، متوجه ت است.

در حوزه بهداشت و درمان کار بزرگی شده و درمان کشور امروز برای مردم کم‌ هزینه شده و این هزینه‌ها در آینده ممکن است طوری باشد که قابل تامین نباشد.

در یارانه‌ها ت ضعیف عمل کرد و من معتقدم کاری که ت قبل برای یارانه‌ها کرد، کار بود نه کار اقتصادی و هیچ نقطه مثبتی برای اقتصاد ایران نداشته است. در شرایطی که پرداخت‌های ت بابت پروژه‌های عمرانی به پیمانکارانی که طلبکارند فوق‌العاده عقب است و تخصیص‌های عمرانی کم است و پیمانکاران طلب دارند و به تبع آن مصالح‌فروش‌ها طلب دارند، کارخانجات طلب دارند، کارگرها طلب دارند، خب با این شرایط سالی 40 هزار میلیارد تومان توزیع کنید که چه شود؟ از همان اول معلوم بود که یارانه‌ها فقط برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید باشد، تمام. ت باید قاطعانه می‌ایستاد، هر ی هم ضعیف بود، باید اثبات کند که بنیه مالی‌اش ضعیف است و دلیل ندارد که بگوییم مردم داوطلبانه انصراف بدهند و پول نگیرند. به نظر من پرداخت یارانه‌ها سیاست اشتباه ت بود و ت از اول باید قاطع برخورد و یارانه‌ها را حذف می‌کرد و  این انتقاد را به ت دارم.

 • ت در عرصه مدیریت داخلی دچار عدم یکپارچگی است؛ آنها در داخل انسجام ندارند - فاقد ایدئولوژی هستند
 • هر استاندار و هر ی در ت یک حکم می‌دهد
 • با یک ت قاطی روبرو هستیم

در عرصه مدیریت داخلی کشور، ت سیاست‌های روشنی نداشته و خیلی دچار عدم یکپارچگی است. انسجام مدیریت ت در عرصه‌های داخلی انسجام کافی نیست. نه مشخص است که این ت، ت تکنوکرات است، نه مشخص است که ت است. هیچ کدام از اینها نیست. می‌گوییم یک ت اصولگرا روی کار است، خب در این صورت قاطع تکلیفش مشخص است،‌ خاستگاهش اصولگرایی است و اصولگراها را دعوت به همکاری می‌کند و اصلاح‌طلب‌ها هم متوجه می‌شوند جایی در ت ندارند و یا در ح مع این شرایط، تکلیف اصولگرایان مشخص می‌شود و می‌روند زندگی‌شان را می‌کنند. حالا ممکن است که فرضاً ت دیگری باشد با عنوان ت تکنوکراتی و بگوید من نه به ون اصلاح‌طلب اص می‌دهم و نه به ون اصولگراها. من فقط فن‌گراها را به کار می‌گیرم و هر ی قوی بود به ت می‌آید.

 

 

 

 

ت در عرصه مدیریت  داخلی فاقد ایدئولوژی است و به همین دلیل، ارکانش با هم کار نمی‌کند؛ هر استاندار، هر و هر سازمانش یک حکم می‌دهد و به همین دلیل انسجام کافی را نمی‌بینم و اینها را می‌گویم به این دلیل که ت دوم آقای اگر وی کار آمد باید این مشکلا ت را نداشته باشد و حتما ت دوم آقای باید تی باشد که این ضعف‌ها را نداشته باشد. در اقتصاد رونق را جدی‌تر دنبال کند،  در یارانه‌ها باید قاطع برخورد کند و به نیازهای  اساسی کشور بدهد.

ت در مدیریت داخلی باید تکلیف خود را بین این سه مدل روشن کند و الان ت قاطی داریم؛ یعنی جاهایی از فن‌گرایی تبعیت می‌کند، جاهایی اصولگرایان هستند و جاهایی اصلاح‌طلبان. این ت ت یکپارچه‌ای نیست و این عدم انسجام مشکلاتی را برای کشور درست می‌کند.

تسنیم:‌ یعنی معتقد هستید ت تمام یارانه‌هایی که واریز می‌‌کند را باید قطع کند؟

 - مرعشی:‌ در تمام دنیا یارانه نقدی را کمک‌های انتقالی می‌گویند. اینها حساب و کتاب دارد. آن ی که ندارد باید اثبات کند که ندارد. حالا یکی ماشین خارجی یده سریعاً یارانه‌اش را قطع می‌کنند!‌ این چه کاری است؟ من اگر ندارم باید فرم کمیته امداد را پر کنم که ندارم، اما حاضر نیستم بروم زیر پوشش کمیته امداد. کشورداری که با تعلل و امروز و فردا اداره نمی‌شود. شما در تامین 50 درصدی بودجه عمرانی مانده‌اید! بعد می‌روید به حساب همه پول می‌ریزید؟ کی گفته این کار را انجام دهید؟ در همین است. آنجا هر ی می‌خواهد از ت کمک بگیرد باید فرم‌هایی پر کند که نشان می‌دهد او درآمد نداشته، شغل نداشته و باید به او یارانه داد.

تسنیم:‌ یعنی وزرای اقتصادی ت در سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی عملکرد موفقیت‌‌آمیزی نداشتند؟

- مرعشی:‌ نکته‌ای درباره اقتصاد ایران باید توضیح بدهم. اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و امروز در دنیا حال هیچ اقتصاد نفتی خوب نیست و نباید از این غفلت کنیم. کشورهای نفتی یک سری‌شان مثل عربستان، کویت و امارات ذخائر کافی داشتند و درآمدهای سال‌های گذشته‌شان را در نفت 120 دلار ذخیره کرده بودند و در این سال‌های اخیر مجبور شدند برداشت سنگینی از ذخائر خود داشته باشند تا اجازه ندهند اقتصادشان به رکود برود.

از طرفی کشورهایی مثل ونزوئلا ذخائر نداشتند و «راست روده» بودند، یعنی هر چه می‌خوردند فوری

مشاهده متن کامل ...

محمدابراهیم جعفری ( متولد بروجرد )
درخواست حذف اطلاعات

مشاهیر و مفا و هنرمندان بروجرد 1

محمدابراهیم جعفری ( متولد بروجرد )

هنر نقاشی و مدرس قرن ۱۴


محمدابراهیم جعفری ( متولد بروجرد )
محمدابراهیم جعفری درسال ۱۳۱۹ در شهر زیبای بروجرد دیده به جهان
گشود. ایشان تحصیلات ابت خود را در همان شهر در دبستان فردوسی
که پایگاه خاطرات و علاقه مندی ایشان به رشته نقاشی بود آغاز نمود. وی
تحصیلات دبیرستان خود را در رشته ادبیات ادامه داد و در رشته
هنر را برای ادامه ی تحصیل برگزید. ایشان در سال ۱۳۴۸ در رشته هنر در
دانشکده هنرهای زیبای تهران موفق به دریافت مدرک لیسانس
گردید و فعالیت های هنری خود را در رشته هنر و شعر ادامه داد. فعالیت
آموزشی خود را با تدریس در نوریچ و های داخل
ایران آغاز کرد و همکاری آموزشی با نورویچ امریکا و همچنین
همکاری آموزشی با های هنر "اصفهان ، یزد ، کرمان و
آزاد تهران"داشته است . ایشان از تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران
عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای تزئینی و همچنین عضو رسمی هیئت
علمی هنر می باشد.
از وی آثار مختلفی در زمینه نقاشی به جا مانده که به صورت نمایشگاه های
مختلف انفرادی و گروهی در ایران و خارج از کشور به نمایش درآمده است.
" محمد ابراهیم جعفری ( فانی ) ۱۳۴۴ موسس کانون آموزش اصول
هنرهای تجسمی1347 عضو رسمی هیئت علمی دانشکاه هنر عضو افتخاری انجمن هنرمندان
نقاش ایران همکاری با فیروز شیروانلو در شکل گیری فرهنگسرای نیاوران"برنامه ریزی و طراحی اموزش
هنر"1353 - 1355 کار و مطالعه در کوی بین المللی هنرها پاریس1372 همکاری اموزشی با
نورویچ امریکا همکاری اموزشی با های هنر "اصفهان. یزد. کرمان و ازاد تهران"عضو
هیئت انتخاب دوسالانه های نقاشی و طراحی و جهان سخنرانی های متعدد در ها و
مراکز فرهنگی در باره هنر خلاقییت و آموزش هنر اجراهای فی البداهه با عنوان"صلح تن به تن" برای
ایجاد ارتباط تبادل نظر نقد و گفتگو در ارتباط با نمایشگاه های هنرهای تجسمی نمایشگاه های انفرادی
شرکت در نمایشگاه های متعدد فردی و گروهی در داخل و خارج از کشور از جمله1348 دوسالانه پاریس
1353 نقاشان معاصر ایران در آلمان1353 کانی سورمر فرانسه "جایزه ملی ت فرانسه" 1355 بال
سویس 1355 هنرمندان منتخب 38 کشور در پاریس 1356 نقاشان پیشرو در واشنگتن"واش
ارت" نمایشگاه های هنرمندان معاصر ایران در "مراکش. لندن. مسکو. کانادا. اسپانیا. ارمنستان . "
گروه : هنر
رشته : هنرهای تجسمی
خاطرات کودکی : محمدابراهیم جعفری در اوایل سال های سی، یعنی پنجاه و سال پیش از این در بروجرد، فقط یک نقاش بود به نام فانی که حضور آشکاری داشت. اغلب هم به سبک نقاشان قهوه خانه و بیشتر هم موضوعات مذهبی می کشید. ابراهیم هربار که از کنار مغازه او در خیابان جعفری (که به زاده جعفر منتهی می شد) می گذشت، مدتی می ایستاد و با دقت نقاشی هایی را که به دیوار آویزان بودند، تماشا می کرد. نقاشی حس عجیبی برایش داشت. در ته مغازه، کنج دیوار یک سه پایه و بومی ب ا بود گاهی نقاش پشت سه پایه نشسته بود و کار می کرد، او هم ابراهیم را می شناخت و به سرک کشید ن هایش عادت کرده بود.
محمد ابراهیم می گوید: «وقتی به کنار دستش می رفتم تا ببینم چه جور نقاشی می کند، قلم موها را آهسته روی پ می گذاشت. کمی هم اخم می کرد تا خیلی کنارش نمانم.»


تحصیلات رسمی و حرفه ای : محمدابراهیم جعفری تحصیلات ابت خود را در مدرسه فردوسی آغاز کرد و علاقه به نقاشی و شعر در وی باعث شد که در کنار تحصیل نقاشی را ادامه داد و در نقاشی بیشتر شیفته بازی و اتفاق بود. وی تحصیلات خود را در رشته ادبیات در دبیرستان ادامه و در سال پنجم به تهران عزیمت و در دبیرستان دارالفنون ثبت نام کرد، سال۱۳۳۸ بود در رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبا تهران پذیرفته شد. در سال ۱۳۴۳ تحصیلات وی به پایان رسید. پروژه پایانی او با قلم هایی آزاد و با رنگ هایی نسبتاً فوویست وار اجرا شده بود.
در اوایل سال ۱۳۵۴ یک بورس مطالعه و کار در فرانسه گرفت. او پس از بازگشت به ایران، یک سال بعد -۱۳۵۶-به عضویت هیئت علمی هنرکده تزئینی درآمد.
خاطرات و وقایع تحصیل : محمدابراهیم جعفری پس از سرک کشیدن هایش به مردی که در قهوه خانه نقاشی می کشید مصمم شد که نقاش شود، اما رنگ ها را شل درست کرده بود که از تابلو شره می د. یکی دو تا از کارها را پس از اینکه کمی خشک شدند، به مدرسه برد تا به دوستانش نشان دهد. او می گوید:«رنگ ها به قدری شره کرده بودند که تقریباً چیزی از منظره هایی که کشیده بودم، معلوم نبود. با این وجود معلم ریاضی کارم را که دید، کلی به به گفت و آن را وارونه به دیوار زد. صدای خنده بچه ها او را متوجه اشتباهش کرد ولی از تک وتا نیفتاد و گفت: چه اشکالی داره. اینجور هم می شود آن را دید. آن سال اولین بار و تنها مرتبه ای بود که در درس ریاضی نمره بیست گرفتم.»


فعالیتهای ضمن تحصیل : محمدابراهیم جعفری مدتی که در فرانسه گذشت (تابستان۱۳۵۴ تا پاییز ۱۳۵۵) ابتدا به قصد تحصیل بود که خیلی زود از آن منصرف شد و حضور در موزه ها، گالری ها، خیابان ها و ای فرانسه و گشت وگذار و دیدار دیدنی ها و رابطه با مردم و هنرمندان فرانسه را بر آن ترجیح داد. سال بعد نیز، نمایشگاه «واش آرت» در ، به اتفاق ممیز، مارکو گریگوریان، سیراک ملکنیان،غلامحسین نامی، مسعود عربشاهی و پرویز کلانتری؛ بهانه ای برای حضور یک ماهه، گشت وگذار و جستجو در موزه ها؛ گالری ها و اطلاع از تازه ترین اتفاق های هنری شد.

مشاغل و سمتهای مورد تصدی : محمدابراهیم جعفری در بهار سال ۱۳۴۴ «کانون آموزش هنرهای تجسمی» را به راه انداخت که بعدها با نام «آتلیه کنکور» شهرت یافت. سال ۱۳۴۷ آغاز همکاری او با هنرکده تزئینی ( هنر فعلی) است. او ابتدا به عنوان دستیار ی مقدم تدریس می کرد. اوج کارهای این دوره او، کارهایی به رنگ خاک است که تداعی کننده صحراها و بناهای کاه گلی ایران می باشد.(۱۳۴۷) او بیشتر دسته اخیر از تجربه های خود را در نمایشگاه های گروهی سال های به نمایش در آورد. از جمله: بی ینال های تهران (۱۳۴۳ و ۱۳۴۵) به مناسبت روز مادر و مدتی بعد به مناسبت در گالری نگار، نمایش گروهی در آلمان، جشن هنر شیراز، نمایش گروهی در اصفهان، فستیوال هنر در کانی سورمر (جنوب فرانسه) که برنده جایزه ملی فرانسه شد. (۱۳۵۳)، نمایش گروهی نقاشان معاصر ایران در تهران ۱۳۵۵.

فعالیتهای آموزشی : محمدابراهیم جعفری در سال۱۳۷۲ همکاری آموزشی با نورویچ امریکا و همچنین همکاری آموزشی با های هنر "اصفهان، یزد.، کرمان و ازاد تهران" داشته است.
مراکزی که فرد از بانیان آن به شمار می آید : محمدابراهیم جعفری مؤسس کانون آموزش اصول هنرهای تجسمی در سال 1344بوده است.
سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : از دیگر فعالیت های محمدابراهیم جعفری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
سخنرانی های متعدد در ها و مراکز فرهنگی در باره هنر خلاقییت و آموزش هنر؛
اجراهای فی البداهه با عنوان"صلح تن به تن" برای ایجاد ارتباط تبادل نظر نقد و گفتگو در ارتباط با نمایشگاه های هنرهای تجسمی؛
همکاری با فیروز شیروانلو در شکل گیری فرهنگسرای نیاوران"برنامه ریزی و طراحی آموزش هنر"؛
سال۱۳۵۳ -۱۳۵۵ کار و مطالعه در کوی بین المللی هنرهای پاریس.
جوائز و نشانها : محمدابراهیم جعفری در فستیوال هنر در کانی سورمر (جنوب فرانسه) برنده جایزه ملی فرانسه شد.
چگونگی عرضه آثار : محمدابراهیم جعفری نمایشگاه های متعددی به صورت انفرادی و گروهی داشته است که به شرح زیر می باشد:
- نمایشگاه های انفرادی
شرکت در نمایشگاه های متعدد فردی و گروهی در داخل و خارج از کشور از جمله:
۱۳۴۸ دوسالانه پاریس؛
۱۳۵۳ نقاشان معاصر ایران در آلمان؛
۱۳۵۳ کانی سورمر فرانسه "جایزه ملی ت فرانسه"۱۳۵۵ بال سوئیس ؛
۱۳۵۵ هنرمندان منتخب 38 کشور در پاریس؛
۱۳۵۶ نقاشان پیشرو در واشنگتن"واش ارت"؛
نمایشگاه های هنرمندان معاصر ایران در "مراکش، لندن، مسکو، کانادا، اسپانیا، ارمنستان و ...؛
نخستین نمایش انفرادی آثار او در سال ۱۳۶۸ و در گالری گلستان اتفاق افتاد و شامل چهل و دو اثر آبرنگ از آ ین کارهای او بود.
نمایشگاه دوم -۱۳۶۹- با عنوان «عبور» شامل مجموعه آبرنگ هایی تک فام با کادرهایی کشیده و یا بلند است و نقاش سعی در تجسم حرکت و دیدن سریع منظره ای را دارد. مثل حرکت تند و پرشتاب اتومبیل یا قطار و مناظر که از مقابل ما می گذرند. نمایشگاه بعدی او ۱۳۷۱شامل مونو پرینت هایی با عنوان «شکوه ویرانی» با مضمون ابه ها است که در گالری گلستان اتفاق افتاد.

- نمایشگاه های گروهی
۱۳۸۷ گالری ماه، برگزیده ای از آثار 50 هنرمند - تهران

آثار :
پیشروان هنر معاصر

ویژگی اثر : در سال ۱۳۵۶ به همت فیروز شیروانلو، کت با عنوان «پیشروان هنر معاصر» به چاپ رسید، شامل طراحی پرتره هایی است که توسط تعدادی از نقاشان فعال در آن زمان اجرا شد، در این مجموعه از جعفری چهارده اثر به چاپ رسید. «چهره گشایان» عنوانی است که شیروانلو به عوض «طراحان» در این کتاب به کاربرده است.

* نوشته شده توسط احمد معطری *

بروجرد میدان عشق یا ثریامشاهده متن کامل ...
طرز تهیه جعفری قورمه غذای بسیار خوشمزه و متفاوت گیلانی با بادمجان
درخواست حذف اطلاعات
طرز تهیه جعفری قورمه غذای بسیار خوشمزه و متفاوت گیلانی با بادمجان

در این مطلب از سایت انسان شاد برای شما عزیزان طرز تهیه جعفری قورمه را فراهم آورده ایم.

آموزش آشپزی و انواع خورشت در سایت انسان شاد

طرز تهیه جعفری قورمه,جعفری قورمه,خورش جعفری قورمه

جعفری قورمه یک غذای خوشمزه مخصوص استان گیلان می باشد که کاملا متفاوت با قورمه سبزی است.

جعفری قورمه دارای 2 دستور متفاوت است که در این جا یکی از دستور ها را برای شما عزیزان فراهم کرده ایم.

دستور شماره 2 در مطالب دیگر انسان شاد

طرز تهیه جعفری قورمه,جعفری قورمه,خورش جعفری قورمه

مواد لازم برای تهیه جعفری قورمه

تره و جعفری :♥: نیم کیلوگرم

گوشت چرخ کرده :♥: 300 گرم

:♥: به جای گوشت چرخ کرده از گوشت خورشتی نیز می توان استفاده کرد :♥:

پیاز :♥: 1 عدد

بادمجان :♥: نیم کیلو گرم

آبغوره :♥: نصف پیمانه

رب گوجه فرنگی :♥: 1 قاشق غذا خوری

:♥: به جای آبغوره از آب انار ترش هم می توان استفاده کرد :♥:

نمک و فلفل و زردچوبه :♥: به میزان لازم

طرز تهیه جعفری قورمه,جعفری قورمه,خورش جعفری قورمه

طرز تهیه جعفری قورمه

به نقل از انسان شاد طرز تهیه جعفری قورمه به این صورت می باشد که ابتدا باید

سبزی ها را پاک کنید و تمیز بشورید .

بعد از اینکه آب آن ها گرفته شد آن ها را ریز و ساطوری کنید.

داخل قابلمه ای مقداری روغن بریزید و سبزی ها را در روغن کمی تفت دهید.

:♥: سبزی ها را نباید خیلی سرخ کرد چون ویتامین های موجود در سبزی با حرارت دادن زیاد از بین می روند :♥:

رب گوجه و نمک و فلفل سیاه و زردچوبه را به سبزی ها اضافه کنید و تفت دهید.

بعد از اینکه سبزی ها را تفت دادید کمی آب جوش روی سبزی ها بریزید و حرارت را زیاد کنید تا آب به جوش بیاید و سبزی ها پخته شوند.

درون کاسه ای پیاز رنده شده و گوشت چرخ کرده را با هم مخلوط کنید و با دست ورز دهید.

کمی نمک و فلفل به گوشت اضافه کنید.

از گوشت کوفته قلقلی هایی درست کنید.

کوفته قلقلی ها را درون کمی روغن سرخ کنید تا دو طرف آن ها طلایی شود.

بعد از اینکه سرخ شدند آن ها را به سبزی های در حال پخته شدن اضافه کنید.

زیر خورش را کم کنید و بگذارید با حرارت ملایم بپزند.

بادمجان ها را پوست ید و آن ها را به مدت نیم ساعت درون آب و نمک بخیسانید .

:♥: خیساندن بادمجان در آب و نمک به خاطر گرفتن تلخی بادمجان است :♥:

بادمجان ها را از آب بیرون بیاورید و آن ها را سرخ کنید و داخل خورش بیندازید.

:♥: بادمجان خیلی نباید داخل خورش جوش بخورد چون باعث له شدن بادمجان می شود :♥:

10 دقیقه قبل از این که خورش را سرو کنید آبغوره را به جعفری قورمه اضافه کنید.

در هنگام سرو خورش را در کاسه بکشید و در کنار آن بادمجان سرخ شده قرار دهید.

این خورش خوشمزه را هم با نان و هم با کته می توان سرو کرد. نوش جااااان

طرز تهیه جعفری قورمه,جعفری قورمه,خورش جعفری قورمه

طرز تهیه جعفری قورمه غذای بسیار خوشمزه و متفاوت گیلانی با بادمجانمشاهده متن کامل ...
این ادعا را جدی بگیرید : ترامپ برگ برنده است
درخواست حذف اطلاعات

به گزارش آ ین نیوز، درباره برنامه برای آینده، انتخابات ۹۶ و وضعیت جریانات در کشور، عبدالرضاداوری با «آرمان امروز» به گفت وگو پرداخته است که در ادامه می خوانید.

آرمان امروز : از جمله مخالفان ت فعلی هستید که به نقد عملکرد پاستورنشینان می پردازید. اخیرا تصمیم به تمدید داماتو گرفته است که واکنش هایی را درداخل کشور به دنبال داشته است. این واکنش ها چه تاثیری بر انتخابات ریاست جمهوری دارد؟
داوری : « » شکافی جدی را در سپهر کشور به وجود آورده است. به وجود آمدن این شکاف به علت دو رویکردی است که درباره وجود دارد. رویکرد اول رویکرد پروژه ای است و بخش اصلی حاکمیت این نگاه را به دارد. برای این گروه، مانند پروژه ای بود که نقاط ابت و انتهایی دارد و نقطه ابت آن مذاکره و نقطه انتهایی آن لغو تحریم ها بود. رویکرد دوم که پیرامون به وجود آمد با محوریت ت فعلی و چهره هایی مانند آقای و آقای هاشمی و در مرحله بعدی جریان اصلاح طلبان با محوریت رئیس ت اصلاحات بود که این طیف را یک پروژه نمی داند بلکه معتقد است یک فرایند است. این گروه معتقد است فرایندی فراتر از لغو تحریم هاست و در فرایند ، نسبت ایران با نظام جهانی تغییر می کند و به یک سازگاری می رسد. به اعتقاد من در دو سال اخیر، دو رویکرد مورد اشاره در سطح پنهان با یکدیگر به رقابت می پرداختند و با نزدیک شدن به انتخابات ۹۶، ر قابت خود را در این موضوع آشکار خواهند کرد. اصولگرایانی مانند آقایان حسین صفار هرندی و مهدی محمدی که سال گذشته و در آستانه انتخابات مجلس دهم تلاش داشتند به نوعی را مصادره به مطلوب کرده و آن را دستاورد طیف خود بنامند، در حال حاضر جهت فرمان را تغییر داده اند. این دسته از افراد سخن از خیانت و بی توجهی به اصول در تنظیم می زنند در حالی که در تابستان ۹۴، را یک توافق متوازن می خواندند که بزرگان کشور در تنظیم جزئیات آن مداخله داشتند. آقای مهدی محمدی در یادداشت
۲۴ تیر ۹۴ را نسبت به توافق لوزان و ژنو توافقی متوازن دانسته است چون با استراتژی ورود مقامات عالی در جزئیات با آن برخورد شده است. این دسته از اصولگریان در سال ۹۴ را دستاورد خود می دانستند در حالی که در فضای انتخاباتی ۹۵ نظر خود را تغییر دادند و با تبدیل به یک سند آلوده، قصد داشتند آقای را در افکار عمومی به یک زمین متز ل سوق دهند. پر واضح است که استراتژی این دسته از اصولگرایان اشتباه است زیرا زمین سیاست خارجی همان زمینی است که بازی در آن جزو مهارت های آقای است. آقای مطلقا داری کاراکتر جامعه گرا نیست بلکه ایشان صرفا مهارت بالایی در حوزه امنیت دارد. به همین دلیل معتقدم برخلاف تصور غالب، روی کار آمدن دونالد ترامپ در در نهایت به نفع آقای است در حالی که اصولگرایان تصور می د که می توانند آقای را پس از پیروزی ترامپ در حوزه سیاست خارجی به چالش بکشند، اما اتفاقا مهارت آقای در بهره برداری از همین تنش های موجود در سیاست خارجی است و چون قاطبه مردم هم از تند شدن فضا در حوزه سیاست خارجی و انقباض در حوزه اقتصاد استقبال نمی کنند در نتیجه، فشار اصولگرایان برای تند فضا علیه نه تنها به ضرر آقای نیست بلکه سبد رای ایشان را سنگین تر خواهد کرد و برخلاف اینکه اصولگرایان فکر می کنند حمله به پاشنه آشیل خواهد شد، اتفاقا این حملات به نقطه قوت ت یازدهم تبدیل می شود.

آرمان امروز : اخیرا آقای قالیباف در جمع دانشجویان اعلام د با نه چرخ هسته ای چرخیده است نه چرخ معیشت مردم. چه میزان با این دیدگاه موافق هستید؟
داوری : درنظر سنجی هایی که درحال حاضر موجود است نرخ رشد آرای آقای سعید جلیلی در بدنه متدین و حزب اللهی جامعه بیش از نرخ رشد آرای آقای قالیباف است، هرچند در حال حاضر آقای قالیباف رای آور ترین گزینه اصولگریان برای ریاست جمهوری است و حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد آرا را می تواند در مواجهه با آقای از آن خود کند. البته اینکه چنین توازن آرایی در ماه های آینده چگونه تغییر کند، هنوز مشخص نیست و ممکن است آقای جلیلی در ماه های آینده از آقای قالیباف پیشی بگیرد، کما اینکه موضع آقای جلیلی و سکوت ایشان درباره هوشمندانه تر از رفتار آقای قالیباف است. آقای قالیباف درباره عجله کرد و اطلاعیه ای بعد از مصوبه سنا در رو مه همشهری منتشر کرد که اقدامی کاملا عجولانه بود و مشخص نیست تیم مشاوران ایشان چرا به این جمعبندی رسیدند که شهردار تهران را وارد عرصه تقابل با نمایند. واقعیت این است که رقابت با آقای در زمین قطعا دستاوردی در صحنه افکار عمومی نخواهد داشت.

آرمان امروز : جلیلی بر پرونده هسته ای تسلط دارد، پس چرا در رقابت با آقای ، از اهرم فشار استفاده نمی کند؟
داوری : به نظرم تجربه انتخابات ۹۲ این جمعبندی را برای آقای جلیلی ایجاد کرده که دامنه حملاتشان را در حوزه محدود کرده اند. در عین حال نوع سوابق امنیتی آقای این ظرفیت را برای ت او ایجاد کرده است که در مواجهات دیپلماتیک دست بالاتری را در قیاس با سایر حوزه ها داشته باشد. در حال حاضر مجموعه نیروهایی که در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند، همگی در زمان جنگ نیروهای رده پایین تر از آقای بودند و بنابراین آقای همین امروز در شورای عالی امنیت ملی نوعی تسلط و تفوق روحی و روانی بر سایر اعضا دارد. برخی از نظامیان فعلی در زمانی که آقای ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس و فرمانده پ ند کل کشور را بر عهده داشت حداکثر از فرماندهان یک قرار گاه بودند، بر این اساس باید گفت زمین امنیت ملی، دیپلماسی و سیاست خارجی زمینی نیست که بتوان در آن با آقای به آسانی مصاف کرد.

آرمان امروز : ضعف آقای کجاست و در بازی ، جناح های رقیب آقای باید درکدام زمین با رقابت کنند؟
داوری : رقابت با رئیس جمهور مستقر با رقابت بین چند ک دای عادی ریاست جمهوری دو چهارچوب و صحنه مجزا از هم هستند، در سال ۹۲ آقای یک ک دای عادی و رئیس یک مرکز پژوهشی بودند اما امروز آقای کل شبکه ت در ایران را در اختیار دارد. امروز ت تا عمق بخشداری ها و دهیاری ها تا سازمان های ریز و درشت در حال تلاش و مقاومت برای بازتولید خود است تا در دوره بعد هم حضور داشته باشد. البته مقصود این نیست که این شبکه قصد تقلب دارد بلکه منظور این است که این شبکه با ابزارهای خود به گسترش پایگاه اجتماعی ت و نتیجتا تولید رای مشغول است. امروز آقای به لحاظ ساختار در موقعیت بهتری نسبت به سال ۹۲ قرار دارد و امروز کل شبکه ت را در اختیار دارد و از طریق شبکه ت ظرفیت خوبی برای خود ایجاد کرده است و به سبب رئیس جمهور بودن کل شبکه امنیتی و دیپلماتیک را نیز در اختیار دارد، در حالی که رقبای ایشان چنین ظرفیت هایی را در اختیار ندارند. البته این مساله امری طبیعی است و این اختیار را مردم به رئیس جمهور می دهند و این اختیارات و مزایا فقط مختص به دوره آقای نیست. با این همه باید گفت برخلاف بهره مندی رئیس جمهور از چنین امکانات و ظرفیت هایی، ایشان در حوزه اجتماعی از ظرفیت توده های مردم به خوبی نتوانسته است استفاده کند و آن دیالوگی که باید با توده های مردم برقرار می کرد را نتوانسته است محقق کند. آقای از ظرفیت های خود در حوزه دیپلماسی استفاده کرده و مخالفان خود را به مخالفت با و عدم تمایل به برقراری با جهان و تنش آفرینی و تحریم سازی متهم می کند اما در بعد داخلی و ارتباط گیری با توده ها چندان شانسی ندارد.

آرمان امروز : اگرقالیباف ظرفیت رقابت با را ندارد چرا از وی به عنوان ک دای اصولگرایان برای رقابت با یاد می شود و حتی خود او نیز تمایل زیادی به رقابت با دارد؟
داوری : شناخت اصولگرایان از تحولات جامعه شناخت غلطی است. آقای قالیباف یک مدیر اجرایی است در حالی که صحنه انتخابات ریاست جمهوری یک صحنه است و آقای قالیباف مطلقا یک نیروی کارآمد نیست. نیروی یعنی ی که سیاست تولید می کند. آقای سیاست تولید می کند. آقای امروز برای کشور یک ریل گذاری جدید به نام ایجاد کرده است. رئیس ت اصلاحات و سازندگی و آقای توان تولید سیاست را داشتند اما آقای قالیباف از این ظرفیت برخوردار نیست. من اگر اعتقاد دارم آقای می تواند با آقای رقابت کند به خاطر این است که وی توان تولید سیاست را دارد، اما آقای قالیباف نه. ایشان اگر رئیس جمهور شود یک مدیر اجرایی و تدارکاتچی خوب است اما عدم توان تولید سیاست اصلی ترین نقطه ضعف آقای قالیباف است. این در حالی است که حتی آقای جلیلی به طور نسبی توان تولید سیاست را دارد.

آرمان امروز : چه دلیلی دارید که قالیباف سیاست تولید نمی کند اما جلیلی توان تولید سیاست را دارد؟
داوری : آقای جلیلی در حوزه دیپلماسی دارای سبک و روش است و ممکن است شما این سبک و روش را ناکار آمد بدانید یا ممکن است شما با نوع تولید سیاست آقای جلیلی مخالف باشید اما آقای جلیلی سبک و روش خاص خود را در این حوزه دارد. تولید سیاست با ل گری و زد و بند متفاوت است. آقای قالیباف در مقاطع مختلف بر اساس یک چهارچوب مشخص سیاست ورزی حرف نمی زند، در مقطعی را به عنوان یک توافق خوب مطرح می کند اما به محض اینکه فضا متحول می شود ادبیات وی نیز تغییر می کند. اگر آقای قالیباف توان تولید سیاست را داشت این مقدار تغییر موضع نمی داد. قالیباف در سیاست ورزی نمره خوبی نمی گیرد اما آقای جلیلی چهارچوب مشخصی دارد.

آرمان امروز : امروز اگر مردم بخواهند به یک نگرش خاص رای دهند به چه نگرشی رای خواهند داد؟
داوری : بستگی به صحنه انتخابات دارد. اگر بررسی کنیم، از سال ۶۸ به بعد مردم همواره به دنبال تغییر بوده اند، در مقاطعی به این تغییر پاسخ مثبت دادند و در مقاطعی به این خواست توجهی نشده است. رای به آقای در سال ۹۲ رای به تغییر در حوزه دیپلماسی بود و رای به آقای در سال ۸۴ و ۸۸ رای به تغییر در حوزه عد اجتماعی و نحوه توزیع منابع بود. رای به رئیس ت اصلاحات در سال ۷۶ رای به تغییر در حوره سیاست های داخلی و حوزه فرهنگی بود، رای به آقای هاشمی رفسنجانی در سال ۶۸ تغییر در حوزه سیاست های کلان نظام بود برای اینکه نظام از فضای جنگ وارد دوران باز سازی شود. مردم ایران در تمام این سه دهه اخیر شکلی از تغییر را فریاد زده اند، مهم این است در آن فضا چه جریانی به آن فضای تغییر خواهی نزدیک تر بوده اند، اگر در سال۹۶ همچنان تغییر خواهی مردم را در حوزه دیپلماسی نگه داریم حتما گزینه مردم اقای خواهد بود و به نظر می رسد چون آقای امکان حضور در صحنه انتخابات را ندارد همین اتفاق خواهد افتاد، چون تنها فردی که می توانست آقای را از زمین تغییرخواهی در سیاست خارجی به تغییرخواهی در سیاست های اجتماعی و اقتصادی وارد کند آقای بود. این ظرفیت را هیچ شخص دیگری ندارد چون تنها نوع گفتمان مطرح شده مهم نیست بلکه آن پیامی که مردم از ک دا دریافت می کنند و اعتمادی که به صاحب آن پیام دارند دارای اهمیت است، این طور نیست که آقای قالیباف امروز مسائل اجتماعی را مطرح کند و مردم از او استقبال کنند، زیرا این ارتباط در طول زمان شکل می گیرد، این طور نیست که شخصی یک شبه در سطح ملی بتواند مردم را با خود همسو کند. آقای هشت سال با توده های مردم و بدنه اجتماعی ارتباط گرفتند و هنوز هم در اتباط هستند، در نتیجه می توانست زمین این بازی را تغییر دهد.

آرمان امروز : نهی محمود از حضور در انتخابات، آیا به قدرتمندتر شدن اصلاح طلبان و اعتدالیون در لایه های مختلف قدرت کمک شده است؟
داوری : اگر بخواهیم واقع بینانه به مساله نگاه کنیم پس از ۹دی ۸۸ که جریان اصلاح طلب و جریان نزدیک به آقای هاشمی به حاشیه رانده شد، یک حلقه در دل جریان اصولگرا تنها معضلشان آقای بود و تلاش د که وی در قدرت حضور نداشته باشد. آنها با کنار گذاشتن قصد داشتند افرادی در راس قدرت قرار گیرند که دردسرآفرین نباشند و بتوان آنها را مدیریت کرد. جریان آقای صادق ازی یک جریان قابل مدیریت در دل اصلاحات است. آقای عارف هم از نگاه این حلقه امنیتی اصولگرایان قابل مدیریت است. اما رئیس ت اصلاحات قابل مدیریت نیست. اگر وی قابل مدیریت بود ممنوع صویر نمی شد. آقای و آقای هاشمی هم قابل مدیریت نیستند. آقای هم توسط این حلقه امنیتی قابل مدیریت نیست.

آرمان امروز : چرا آقای عارف را قابل مدیریت می دانید در حالی که وی اخیرا حتی از ت مستقر که همسو با اوست انتقاد می کند؟
داوری : آقای عارف توان تولید سیاست ندارد، ایشان حداکثر یک چهره آکادمیک است که در حد ریاست می تواند موفق باشد. بنده در تهران نحوه مدیریت به شدت محافظه کارانه ایشان را از نزدیک تجربه کرده ام. آقای عارف در ت اصلاحات نه به دلیل توانمندی های ذاتی بلکه صرفا به دلیل هم بستگی های منطقه ای با رئیس ت، در منطقه اردکان و یزد توانست به سطح وزارت و معاون اولی رئیس جمهور برسد. مجموعه آقای عارف توان تولید سیاست را ندارند، حتی اگر اعضای حزب مشارکت هم دوروبر ایشان باشند باز هم آقای عارف نمی تواند به تولید سیاست بپردازد.

آرمان امروز : در جریان اصولگرا فردی وجود دارد که بتواند تولید سیاست کند؟
داوری : در جریان اصولگرا تولید سیاست از اساس منتفی است. در جریان اصولگرا ی با تولید سیاست بالا نمی آید، بلکه در این جریان غالبا افرادی با توسل به رانت های گوناگون امنیتی و نظارتی در عرصه قدرت با آسانسور بالا می آیند. برخلاف اصولگرایان، اصلاح طلبان توانسته اند در لایه های مختلف گفتمانی، تولید سیاست کنند. از گفتمان مشروطه خواهی تا گفتمان جمهوریخواهی که با فراز و فرود هایی مطرح بوده اند. در حال حاضر نقطه ایده آل برای اصلاح طلبان آقای است، به این علت که هم می توانند با لایه های مختلف قدرت همراه باشند و هم اینکه وی به راهبرد های اصلاح طلبی به روایت رئیس ت اصلاحات پایند بوده است. ممکن است اصلاح طلبی روایت دیگری هم داشته باشد، اما آنچه رئیس ت اصلاحات و رئیس ت سازندگی این روزها به عنوان یک روح در دو بدن مطرح می کنند که نوعی مشروطه خواهی از اصلاح طلبی است اج می شود، به نظر می رسد با این گفتمان مشروطه خواهی بهترین گزینه برای آنان آقای باشد.

آرمان امروز : تا چه اندازه احتمال رد صلاحیت رئیس جمهور مستقر وجود دارد؟
داوری : آقای تا زمانی که رئیس جمهور مستقر است رد صلاحیت نمی شود. رد صلاحیت رئیس جمهور مستقر هر ی که می خواهد باشد، امکان پذیر نیست، زیرا ریاست جمهوری پستی است که تنفیذ ی را با خود به همراه دارد. انتخاب مردم با تنفیذ ی جاری می شود. رد صلاحیت رئیس جمهور در شرایطی ممکن است که تنفیذ ی برداشته شود. بنابراین حذف آقای در چهارچوب نهاد های نظارتی امکان ندارد، اگر قرار باشد آقای رد صلاحیت شود ایشان باید پیش از پایان دوره خود، به طور کامل از مسند ریاست جمهوری کنار گذاشته شود و شخصی دیگر مانند آقای جهانگیری کفیل ریاست جمهوری شود. ت می خواهد انتخابات برگزار کند و سوال این است که مگر تی می تواند انتخابات برگزار کند که رئیس آن ت صلاحیت نداشته باشد؟! بر این اساس باید گفت احتمال رد صلاحیت وجود ندارد مگر با شروطی که گفته شد.
محمود از ورود به انتخابات نهی شد، اگر قرار بود رد صلاحیت شود، به نظر می رسد که نهی وی بهتر از رد صلاحیت بود.
در حال حاضر اگر قرار باشد آقای ک دا نشود، باید با اراده خود این موضوع را اعلام کند و باید به وی توصیه شود که ورود پیدا نکند و ایشان هم در انتخابات ثبت نام نکند. اگر آقای در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند قابل رد صلاحیت نیست، مگر اینکه قبل از ثبت نام اعلام کند که نمی آید اما کاری که اصولگرایان با او در حوزه د وی را مجبور به حضور در انتخابات ۹۶ کرده است.

آرمان امروز : دلایلتان درباره اجبار برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ چیست؟
داوری : تنها دستاورد آقای است و تنها بهانه ای که می توانست با توسل به آن اعلام کند نخواهد آمد این بود که پشت تلویزیون حاضر شود و اعلام کند مردم شریف ایران! من یک یت از سوی شما داشتم و آن این بود که مساله تحریم ها را حل کنم و دیگر به دنبال قدرت نیستم و ت را به نسل جوان تر تحویل می دهم. آقای غیر از این مورد بهانه دیگری برای عدم ثبت نام در انتخابات نداشت، تنها بهانه ای که آقای می توانست به عنوان گفتمان انصراف مطرح کند تکیه بر پیروزی بود که امروز اصولگرایان این بهانه را از او گرفته اند و آن قدر علیه موضع گرفته اند که تبدیل به یک دستمال کثیف شد، در نتیجه آقای برای دفاع از حتما ک دا می شود. آقای از ظرفیت تریبون انتخابات ریاست جمهوری استفاده خواهد کرد که از دفاع کند. در واقع باید گفت اصولگرایان در مقابله با ت اشتباه د و اگر قرار بود آقای را وادار به کناره گیری کنند نباید را بی حیثیت می د، اما برخوردی که اصولگرایان بخصوص در یک ماه اخیر با د، موجب شد تا مساله را برای آقای به مساله ای حیثیتی تبدیل کنند تا آقای برای دفاع از به عنوان تنها دستاورد ت خود هم که شده در انتخابات شرکت نماید.مشاهده متن کامل ...
نمرات پایانترم اصول حسابداری2 نیمسال دوم 93-92
درخواست حذف اطلاعات

دانشجویانی که نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا چهارم تیر 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پایین نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجویی خود وارد یا از طریق پیامک به شماره 09355999447 ارسال کنند.

نمرات نهایی پس از رسیدگی به اعتراضات و اضافه شدن نمره کلاسی (2 نمره)، پروژه (2 نمره) و میانترم (5 نمره)، پنجم تیر ماه در سایت وارد خواهد شد.

نمرات پایانترم اصول حسابداری2 از مبنای 11
آقایان خانم ها
ردیف نام و نام خانوادگی نمره ردیف نام و نام خانوادگی نمره
1 آقای فرید باغشیخی 3.5 1 خانم فاطمه آقاباقری 10.75
2 آقای محمدرضا باقری 9.75 2 خانم الهام اخلاقیان 7
3 آقای مهدی بنی هاشمی 9 3 خانم ریحانه ارب 7.75
4 آقای میلاد پورموید غ 4 خانم شیما باغ شمالی 1.75
5 آقای مهدی جلالی غ 5 خانم زهرا بندعلی‏ پور 10.25
6 آقای ابوالفضل جمالی 8.25 6 خانم فرزانه توکلی 11
7 آقای محمدصادق جمشیدی 10 7 خانم الهام جعفرزاده 7.5
8 آقای علی حسین‏ زاده 7.5 8 خانم فاطمه سادات جعفری 6
9 آقای محمد خالقی غ 9 خانم الهام جندقی‏ پور 4.75
10 آقای امید دشت حکیمانی غ 10 خانم فاطمه حسینیان غ
11 آقای حسین رض غ 11 خانم مریم ذاکری 10
12 آقای علی روئین تن 9.5 12 خانم زهراسادات راستی الحسینی 10
13 آقای محمدرضا سروی 7 13 خانم عاطفه رسولی‏فرد 6.75
14 آقای جعفر سلیمانی 9.25 14 خانم فریده صمدیان 2
15 آقای امید صبوری 5 15 خانم الهام عباس ‏زاده 10.5
16 آقای محمودرضا صحافی 9.25 16 خانم مریم عباسی غ
17 آقای محمدعلی ظهیریان غ 17 خانم فاطمه فتاحی‏ نژاد 7
18 آقای حمیدرضا عباسیان 5.75 18 خانم سمانه قنبری 8.5
19 آقای محسن عربزاده 4.5 19 خانم زهرا کریمیان 9.25
20 آقای محمدرضا فرازنده 5.75 20 خانم زهرا مجدالاشرافی 10.5
21 آقای مجتبی کریمی 7.5 21 خانم فاطمه مشهدی 7.25
22 آقای جواد لطفی 9.75 22 خانم الهه موسی‏ کاظمی 10
23 آقای مجید مداح 10 23 خانم فریبا نیاز 0.5
24 آقای مجتبی میرجعفری غ
25 آقای محمدامین 9.5
26 آقای محمدمهدی نصرا... زاده 4.5
27 آقای پوریا نمکی 1.75
28 آقای ابوالفضل هادیان غ
29 آقای ابوالفضل هاشم دخت 4.25
میانگین نمره ی آقایان 7.20 میانگین نمره ی خانم ها 7.57
میانگین نمره ی کلاس 7.39


مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.