پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 محمد ازوجی
نه نه گل ممد
درخواست حذف اطلاعات

صد بار گفتم همچی مکن ننه گل محمد /

زلفای سیاه قیچی مکو ننه گل محمد /

صد بار گفتم پلاومخار ننه گل محمد /

وردور کوها تاو مخور (تاب مخور) ننه گل محمد /

صد بار گفتم یاغی مرو ننه گل محمد /

رفیق الدغی مرو ننه گل محمد /

الدغی بیبفای (بیوفاست) ننه گل محمد /

تا آ دنیا با تو نیای (نمی آید ) ننه گل محمد /

ایمروز که دور دورنس (تست) ننه گل محمد /

اسب سیات دجو لونس ننه گل محمد /

ای جاولونا همیشه نیس ننه گل محمد /

اسب سیات دبیشه نیس ننه گل محمد /

وصف شما د ایرونس ننه گل محمد /

ع شما تهرونس ننه گل محمد /

کو جرق و جرق شمشیرت ننه گل محمد /

کو درق و درق هفت تیرت ننه گل محمد /

کو اجاقت کو اتاقت ننه گل محمد /

کو برارای قولچماقت ننه گل محمد /

گل محمد ددخاوبی ی ننه گل محمد /

تفنگشم برناو بی ی ننه گل محمد /

او تخم مرغای لای نونت ننه گل محمد /

آ نرف نیش جونت ننه گل محمد /

قت بلندت شوه رف (آویزان شد ) ننه گل محمد /

نیمزی قشنگت بیوه رفت ننه گل محمد /

فشنگ د بند قطار قطار ننه گل محمد /

وخ بار به جنگ سبزوار ننه گل محمد /

الای بمیر قاتلت ننه گل محمد /

خنک رو و دل مارت ننه گل محمشاهده متن کامل ...
ابتکاری شگفت انگیز
درخواست حذف اطلاعات
ده بار بر رسول الله صلی الله علیه وسلم صلوات ودرود بفرست اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤمد پست درمدت ی اعت.. میلیونها صلوات ودرود درمیزان حسناتت ثبت خواهدشد نگو وقت ندارم..کاردارم..مشغولم.. ولش کن...!!! این صلواتهای میلیونی روز قیامت توراشفاعت خواهدکرد به سرعت منتشر کنید: این دعاییست که زمانیکه دعا کردی ی ال میگذرد و ملائکه نمیتوانند تمام حسنات آنرا بنویسند… فکر کن اگر منتشر کنی و برای مردم تکرار کنی چقدر اجر میبری...

مشاهده متن کامل ...
ابتکاری شگفت انگیز
درخواست حذف اطلاعات
ابتکاری شگفت انگیز

ده بار بر رسول الله صلی الله علیه وسلم صلوات ودرود بفرست


اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤمد

پست

درمدت ی اعت..


میلیونها صلوات ودرود درمیزان حسناتت ثبت خواهدشد


نگو وقت ندارم..کاردارم..مشغولم.. ولش کن...!!!

این صلواتهای میلیونی روز قیامت توراشفاعت خواهدکرد
به سرعت منتشر کنید:

این دعاییست که زمانیکه دعا کردی ی ال میگذرد و ملائکه نمیتوانند تمام حسنات آنرا بنویسند…
فکر
کن اگر منتشر کنی و برای مردم تکرار کنی چقدر اجر میبری...


مشاهده متن کامل ...
صلوات
درخواست حذف اطلاعات

ده بار بر رسول الله صلی الله علیه وسلم صلوات ودرود بفرست


اللهم صل على محمد وآل ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآل ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآل ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآل ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآل ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآل ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآل ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآل ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآل ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآل ﻣﺤمد

پست

درمدت ی اعت..


میلیونها صلوات ودرود درمیزان حسناتت ثبت خواهدشد


نگو وقت ندارم..کاردارم..مشغولم.. ولش کن...!!!

این صلواتهای میلیونی روز قیامت توراشفاعت خواهدکرد
به سرعت منتشر کنید:

این دعاییست که زمانیکه دعا کردی ی ال میگذرد و ملائکه نمیتوانند تمام حسنات آنرا بنویسند…
فکرکن اگر منتشر کنی و برای مردم تکرار کنی چقدر اجر میبری......مشاهده متن کامل ...
یا محمد یا محمد(ص) به آهنگ : دایه دایه وقت جنگه ...
درخواست حذف اطلاعات
مژده وصل نگارم آمد از حق تبارک
عید وحدت بر تمام مسلمین بادا مبارک
یا محمد یا محمد /// مظهر تقوی محمد
آمد و شد از کرامت /// سرور بطحا محمد

قدسیان ورد زبانش آیه های حق و هو شد
نان عرش بالا آمد و مهمان اوشد
آمد و از لطف رویش شد خجل خورشید تابان
انتظام هردوعالم از قدومش زیر و رو شد
یا محمد یا محمد /// مظهر تقوی محمد
آمد و شد از کرامت /// سرور بطحا محمدمشاهده متن کامل ...
ارسالی :یه دختر چادری....
درخواست حذف اطلاعات
ده بار بر رسول الله صلی الله علیه وسلم صلوات ودرود بفرستید اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤمد پست کنید درمدت ی اعت.. میلیونها صلوات ودرود درمیزان حسناتتان ثبت خواهدشد نگویید وقت ندارم..کاردارم..مشغولم.. ولش کن...!!! این صلواتهای میلیونی روز قیامت شما راشفاعت خواهدکرد به سرعت منتشر کنید: این دعاییست که زمانیکه دعا کردید ی ال میگذرد و ملائکه نمیتوانند تمام حسنات آنرا بنویسند… فکر کنید اگر منتشر کنید و برای مردم تکرار کنید چقدر اجر میبرید..

ارسالی توسط یه دختر چادریمشاهده متن کامل ...
انجام بده
درخواست حذف اطلاعات
ده بار بر رسول الله صلی الله علیه وسلم صلوات ودرود بفرست


اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤمد

پست

درمدت ی اعت..


میلیونها صلوات ودرود درمیزان حسناتت ثبت خواهدشد


نگو وقت ندارم..کاردارم..مشغولم.. ولش کن...!!!

این صلواتهای میلیونی روز قیامت توراشفاعت خواهدکرد
به سرعت منتشر کنید:

این دعاییست که زمانیکه دعا کردی ی ال میگذرد و ملائکه نمیتوانند تمام حسنات آنرا بنویسند…
فکر
کن اگر منتشر کنی و برای مردم تکرار کنی چقدر اجر میبری...مشاهده متن کامل ...
پناهگاه سرچال
درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا

پناهگاه سرچال

نوزدهم اردیبهشت

دوستان این برنامه

خانم ها لعبت همتی، میهن ، گلچهره همتی، مهرناز فرضی، مهشید کاوسی، شیرین لطیفی، سحر شهبازی آقایان سیدجواد اسعدی، علی ، شفیع روحی، عیسی ازوجی، جهانشیر منصوری، سیدضیاء اسعدی، سیدبهرام میرچراغی، ذاکر نقوی، رسول نقوی، عباس ازوجی، د دار ، مهران فرضی، فرج اله دار ، محمد صادقیان، نقی پسندمعصومی، قنبر دادوئی، مفید مددپور، ابوالفضل محسن سلطانی، یداله رجبی، ضیاء محمدی، مهرعلی بهنامی، فرشاد دار ، مهرزاد فرضی

کلاردشت

کلاردشت - پناهگاه سرچالمشاهده متن کامل ...
صلوات...
درخواست حذف اطلاعات
سؤال و جواب در کلاس درس.

: به نظر شما چرا حضرت محمد(ص)،

دانشجوها: اللهم صل علی محمد و آل محمد!

: بله آفرین! میخواستم از شما بپرسم که چرا حضرت محمد…

دانشجوها: اللهم صل علی محمد و آل محمد!

: انشاء الله!

به نظر شما چرا حضرت محمد…

دانشجوها : اللهم صل علی محمد و آل محمد!

: لا اله الا الله! چرا آن حضرت…

دانشجوها : کدام حضرت؟

: حضرت محمد!

دانشجوها: اللهم صل علی محمد و آل محمد...!!!!

حال کردین؟؟؟

اصلأ حواستون بود مجبورتون صلوات بفرستین؟؟

ثواب این صلوات ها 90تاش مال خودتون ده تاش هم برای اموات من.مشاهده متن کامل ...
چرا درس یاد نمیگیرن!!
درخواست حذف اطلاعات
میدونید چرا ها تو دوران تحصیلشون هیچی یاد نمیگیرن؟!
به این دلیل :
: به نظر شما چرا حضرت محمد…
طلاب: اللهم صل علی محمد و آل محمد!
: بله آفرین!می خواستم از شما بپرسم که چرا حضرت محمد…
طلاب: اللهم صل علی محمد و آل محمد!
: وعجل فرجهم انشاء الله! به نظر شما چرا حضرت محمد…
طلاب: اللهم صل علی محمد و آل محمد!
: لا اله الا الله! چرا آن حضرت…
طلاب: کدام حضرت؟
: حضرت محمد!
طلاب: اللهم صل علی محمد و آل محمد
!!!مشاهده متن کامل ...
نسب محمد (ص) و والدین او
درخواست حذف اطلاعات
نسبت محمد (ص) به حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم (ع) میرسد. از نام محمد (ص) به عنوان آ ا مان در سوره های ( آل عمران) ، ( فتح) ، ( احزاب) ، ( محمد) یاد شده است. پدر محمد ( عبدالله) قبل از تولد او وفات یافت و مادرش (آمنه) نیز در دوره طفولیت محمد فوت کرد.مشاهده متن کامل ...
کمال محمد صلی الله علیه و آله و سلم
درخواست حذف اطلاعات

ماه فروماند از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر با کمال محمد

وعدهٔ دیدار هر ی به قیامت

لیلهٔ اسری شب وصال محمد

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی

آمده مجموع در ظلال محمد

عرصهٔ گیتی مجال همت او نیست

روز قیامت نگر مجال محمد

وآنهمه پیرایه بسته جنت فردوس

بو که قبولش کند بلال محمد

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد

تا بدهد بوسه بر نعال محمد

شمس و قمر در زمین نتابد

نور نتابد مگر جمال محمد

شاید اگر آفتاب و ماه نتابند

پیش دو ابروی چون هلال محمد

چشم مرا تا به خواب دید ج

خواب نمی گیرد از خیال محمد

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمدمشاهده متن کامل ...
تولد مهربانترین مخلوق خداوند بر تمام انسانها مبارک
درخواست حذف اطلاعات

ماه فرو ماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد
وعده ی دیدار هر ی به قیامت لیله ی اسری شب وصال محمد
آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد
عرصه ی گیتی مجال همت او نیست روز قیامت نگر مجال محمد
و آن همه پیرایه بسته جنت فردوس بو که قبولش کند بلال محمد
همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد
شمس و قمر در زمین نتابند نور نتابد مگر از جمال محمد
شاید اگر آفتاب و ماه نتابند پیش دو ابروی چون هلال محمد
چشم مرا تا به خواب دید ج خواب نمی گیرد از خیال محمد
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمدمشاهده متن کامل ...
گزارش آ ین وضعیت 27 دیماه 92
درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

در آستانه میلاد عظیم الشان حضرت محمد مصطفی ص بر آن شدیم تا از روند پیشرفت احداث مسجد مردم شریف را مطلع ساخته تا باشد تحرکی در کمک های بعدی شان را شاهد باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد :مشاهده متن کامل ...
گزارش آ ین وضعیت 27 دیماه 92
درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

در آستانه میلاد عظیم الشان حضرت محمد مصطفی ص بر آن شدیم تا از روند پیشرفت احداث مسجد مردم شریف را مطلع ساخته تا باشد تحرکی در کمک های بعدی شان را شاهد باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد :مشاهده متن کامل ...
تقدیم به تمام عاشقان محمد(ص)
درخواست حذف اطلاعات
شعر زیبای سعدی شیرین سخن در مدح و ثتای رسول گرامی ، حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک او ، صل الله علیه و علیهم، را بخوانید:


ماه فرو ماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد
وعده ی دیدار هر ی به قیامت لیله ی اسری شب وصال محمد
آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد
عرصه ی گیتی مجال همت او نیست روز قیامت نگر مجال محمد
و آن همه پیرایه بسته جنت فردوس بو که قبولش کند بلال محمد
همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد
شمس و قمر در زمین نتابند نور نتابد مگر از جمال محمد
شاید اگر آفتاب و ماه نتابند پیش دو ابروی چون هلال محمد
چشم مرا تا به خواب دید ج خواب نمی گیرد از خیال محمد
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمدمشاهده متن کامل ...
رسول مهر
درخواست حذف اطلاعات

ماه فرو ماند از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمدمشاهده متن کامل ...
لیست بازیکنان یاران کو.رزش
درخواست حذف اطلاعات

لیست اعضا تیم یاران کورش

1.سید حسین سلامتی 2.مجتبی اسماعیل زاده

3.بهنام جهانگرد 4.حمیدرضا سمیع

4.محمدرضا آهنج 5.علی رضا پاروند

6. حسین آراش 7.میلاد خسروی

8.حافظ سوری 9.محمد مالمیر

10.محمد مقصودیان 11.پیام فرخی

12.حسین گودرز 13.محمد گودرز رنجبر

14.فرید خدادادی 15.حمیدرضا ناجی

16.علی فرجی 17.محمد یارامطاقلو

18.محمد خزائی 19.علی رضا مولوی

20.مهدی فروتن 21.یونس احمدوند

22.محمدامین حیدری 23.محمد درویشی

24.حسن مومیوند 25.علی رضا مومیوند

26.امین کولانی 27.محمد نصرتی

28.رضا حسن کاری 29.محمد ولی پور

30.حسین کلهری 31.فرهان سراوند

32.محمد رضا بختیاری 33.

34. 35.

36. 37.

38. 39.

40.مشاهده متن کامل ...
ادبی
درخواست حذف اطلاعات
1-شاهنامه ی کهن

نویسنده:حسین بن محمد ثعالبی مرغنی سال چاپ:1372 محمد حسن قاسم پور

2-شاهنامه ی فردوسی به نثر

بازگردان: سید محمد دبیر سیاقی سال چاپ:1386 محمد حسن قاسم پور

3-قصه های شاهنامه- داستان سیاوش

گرد آورنده:محمد حسن سال چاپ:1386 مهسا قاسم پور

4-فرهنگ فارسی معین-فشرده دوره ی 6 جلدی

گرد آورنده:عزیز الله علیزاده سال چاپ:1387 محمد حسن قاسم پورمشاهده متن کامل ...
تولد حضرت رسول و صادق ع
درخواست حذف اطلاعات

مراد دل شده آینه مرام محمد

که ذوق ناله بود پرتو پیام محمد

شکفته غنچه خلقت به صبحگاه تجلی

فشانده نکهت هستی به احترام محمد

به ذوق صوفی دل، انشراح صدر سراید:

سرود میکده ی راز اصطلام محمد

فرشتگان مقام مقیم قدسی لاهوت

صفیر حیرت عشق اند در مقام محمد

دمیده ذوق شکوفایی بهار نبوت

شمیم تازه کنی «اقرا» در مشام محمد

اگر سماع محبت دهد تلاوت قرآن

کلام حضرت مطلق بود کلام محمد

به طاق شرک مجسم ش ت لات و هبل شد

نگر حماسه توحید در قیام محمد

مقام سرخ شهیدان همین بس است به م

به زخم مسلسل بود و سام محمد

ستیغ عزت آزاده سیرتان زمانه

بود به چشم خدا آشنا غلام محمدمشاهده متن کامل ...
محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم
درخواست حذف اطلاعات
محرم امد وماه عزا شد.

یاد مداحان اهل بیت که سالهای قبل در بین ما بودند و الان گرفتار خاکند بخیر با ذکر فاتحه وصلوات بر محمد

امان اله کارگر(امان حسن ملا علی) مداح

محمد حسنی (محمد علی غلامرضا) طباچی طبل جنگ و هییت

حبیب زمانی(حبیب شکراله)

علی صادق نیا(علی محمد صادق)چوشه کن بعد از هییت زنجیر زنی

فرج اله قدیرزاده(فرج علی محمد رضا)مسوول تدارکات پذیرایی مسجد

ذکر فاتحه وصلوات بر محمد
مشاهده متن کامل ...
صلوات
درخواست حذف اطلاعات
: به نظرشما چراحضرت محمد
دانشجوها: اللهم صل علی محمد و آل محمد
: بله آفرین . . .
می خواستم از شما بپرسم که چرا حضرت محمد…
دانشجوها: اللهم صل علی محمد و آل محمد!

: ماشاءالله!

به نظرشما چرا حضرت محمد…
دانشجوها: اللهم صل علی محمد و آل محمد!

: لا اله الا الله! چرا آن حضرت…
دانشجوها: کدام حضرت؟

: حضرت محمد!
دانشجوها: اللهم صل علی محمد و آل محمد...!!!

حال کردین اصن حواستون بود
مجبورتون چندبار صلوات بفرستینمشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

صد در صد+ ۱۸ + ۱۸

لطفا جنبه داشته باشید
.
.
.
سؤالو جواب درکلاس درس ??????
?? :به نظرشما چراحضرت محمد…
??دانشجوها: اللهم صل علی محمد و آل محمد!??
?? :بله آفرین!
می خواستم از شما بپرسم که چرا حضرت محمد…
??دانشجوها: اللهم صل علی محمد و آل محمد!??
?? : ماشاءالله!
به نظرشما چرا حضرت محمد…
??دانشجوها: اللهم صل علی محمد و آل محمد!??
?? : لا اله الا الله! چرا آن حضرت…
??دانشجوها: کدام حضرت؟
?? : حضرت محمد!
??دانشجوها: اللهم صل علی محمد و آل محمد...!!!

حال کردین اصن حواستون بود ...؟؟؟
مجبورتون چندبار صلوات بفرستین...??????
ثوابش 50 تاش مال خودتون 50 تاشم برای من ^___^مشاهده متن کامل ...
بعثت رسول اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) بر شما و تمامی مسلمانان مبارک باد
درخواست حذف اطلاعات
عید مبعث عید بندگی مخلوق در برابر خالق و معبود مبارک باد. ماه فرو ماند از جمال محمّد*** سرو نباشد به اعتدال محمّد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست*** در نظر قدر با کمال محمّد بعثت رحمت و مغفرت حضرت محمد(ث) بر شما مبارک باد

مشاهده متن کامل ...
مش ت شهید رجایی از نگاه تصویر
درخواست حذف اطلاعات

ایام مقارن با هفته ت است به ت تدبیر و امید تبریک و خدا قوت می گویم وانتظار داریم ت مردان محترم به دو ویژه گی بارز شهید رجایی کم مصرفی وپر کار ی رادر حد توان تاسی جویند تا مثل آن عزیز در دل ملت بمانند. در غیر این صورت حتی در فکر هواداران خود جای نخواهید داشت

تصاویری از شهید محمد علی رجایی

تصاویری از شهید محمد علی رجایی

تصاویری از شهید محمد علی رجایی

تصاویری از شهید محمد علی رجایی

تصاویری از شهید محمد علی رجایی

تصاویری از شهید محمد علی رجایی

تصاویری از شهید محمد علی رجایی

تصاویری از شهید محمد علی رجایی

تصاویری از شهید محمد علی رجایی

تصاویری از شهید محمد علی رجایی

تصاویری از شهید محمد علی رجایی

تصاویری از شهید محمد علی رجایی

تصاویری از شهید محمد علی رجایی

تصاویری از شهید محمد علی رجاییمشاهده متن کامل ...
شهید محمد جهان آرا
درخواست حذف اطلاعات
چراغها را خاموش کنید

محمد خو ده در زیر وار ها خاک به آرامش رسیده

شمع دل من بسوز

محمد رفته تا امروز که امروز است هنوز برنگشته

شاپرک لاله هارا خبر کن

خون جاریست محمد در این شلوغی پی یاریست

ای ابر ها بارانی شوید

نفس گرفته بعد از محمد پرنده هوای قفس گرفته

ستاره ها آسمان را روشن کنید

محمد در راه است بعد از رفتن او زمین پراز آه است

دل های بی قرار

باران شوید چون گل مشتاق بهاران شوید

ای محمد

لاله را ببین در گ ار دنیا گل شهادت بچین

عشق

تبریک پیروز شدید افتخار ایران امروز شدیدمشاهده متن کامل ...
دوست دارم محمد
درخواست حذف اطلاعات
دیروز کلی با محمد صحبت وقتی صدای محمد و میشنوم احساس ارامش میکنم

محمدو خیلی دوسش دارم راستی دیروز محمد یک کلمه بهم یاد که هیج وقت یادم نمیره...

نمیدونم وفتی منو محمد از دست هم ناراحت میشیم خیلی طول نمیکشه که دوباره باهم اشتی میکنیمو کلی قربون صدقه هم میریم

به نظر محمد چون دلیل محکمی برای هم میاریم خلاصه نمک عشقمونه

میدونی چیه همین که یکی رو دوست دارم ویکی هم دوستم داره برام نعمت بزرکیه که خدا بهم داده

محمد خیلی دوست دارم عشقم .......تو نفسمی....عمرمی .....جونمی

ودر ا چوخ ایسیام بلومشاهده متن کامل ...
اللهم صل علی محمد و آل محمد
درخواست حذف اطلاعات
ده بار بر محمد(ص)صلوات بفرست

اللهم صل علی محمد و آل محمد

اللهم صل علی محمد و آل محمد

اللهم صل علی محمد و آل محمد

اللهم صل علی محمد و آل محمد

اللهم صل علی محمد و آل محمد

اللهم صل علی محمد و آل محمد

اللهم صل علی محمد و آل محمد

اللهم صل علی محمد و آل محمد

اللهم صل علی محمد و آل محمد

اللهم صل علی محمد و آل محمد

این را بازپخش کن نگو وقت ندارم و ولش کن همین صلوات هایه ملیونی در قیامت شفاعتت را میکنند

این همان دعاییست که از زمانیکه میخوانی ی ال میگذرد و ملاکه نمیتوانند ثواب ان را کامل بنویسندمشاهده متن کامل ...
پیامک انتظار (حدیث)
درخواست حذف اطلاعات
إذا تو أربعة أسماء من الأئمة من ولدی ، محمد وعلی والحسن ، فرابعها هو القائم المأمول المنتظر " ( محمد بن سنان زهرى از ابى عبد الله جعفر بن محمد از رسول الله صلى الله علیه و آله نقل مى کند که آن حضرت فرمود : ) هر گاه چهار نام از ائمه و از فرزندانم پشت سرهم بیاید ، محمد و على و حسن ، ( محمد تقی ، على النقى ، حسن عسکرى ) چهارمى آنها حضرت قائم مورد امید و آرزو و منتظر است . منبع: دلائل الإمامة : ص 236

مشاهده متن کامل ...
عصر روز پنجشنبه...
درخواست حذف اطلاعات
از حضرت صادق (ع) منقول است که چون عصر روز پنجشنبه می شود ملائکه از آسمان به زیر می آیند با قلمهای طلا و صحیفه های نقره و نمی نویسند در پسین پنجشنبه و شب و روز تا آفتاب غروب کند به غیر از صلوات بر محمد و آل محمد . ”اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم من الجن و الانس من الاولین و الا ین” . مفاتیح الجنان .

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
بررسی خاتوشا و یازیلیکایا اطلاعیه هیات امنا حسینیه نیگنان ضرورت ایجاب می کند که ما کشور را بیش از این چهار سال معطل نگذاریم شعر ای کربلانین ساقی عطشانی قارداش قیمت روز انواع کشنده و کامیون و کامیونت بازار تاریخی اراک سایت ط راحان ج وان tarrahan javan قیمت انواع گوشی های سامسونگ واپل توضیحاتی در خصوص ثبت نام در آزمون ی وزارت بهداشت ekaterina ekaterina zueva صید و توزیع ماهی گامبوزیا آهنگ سامان جلیلی بنام من مال تو تو مال منبا تو خوبه حال من زبان انسان هستی هایدگر شناسی داند مورد ارزی ارزی قرار وجود شناسی معرفت شناسی انسان شناسی کلامی اجتهاد نوشته مبانی کلامی اجتهاد کتاب نرسه روزی که آرزو کنیم یا لیتنی کنت ترابا پورابراهیمی به جای سود درباره مالکیت سهام عد تصمیم گیری شود ج پخش برنامه های صدا و سیمای مرکز مازندران 26 بهمن قوی ترین کنترل و ردی مخفیانه ماشین با ردیاب ای ضد آب سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه تعرفه خدمات کامپیوتر سال avg tuneup 2014 product keygen office
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.