پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 مدیریت آینده پژوهی سلامت و روانشناسی
کنکور ی 96
درخواست حذف اطلاعات

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاس جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسمشاهده متن کامل ...
درس پژوهی
درخواست حذف اطلاعات

درس پژوهی

پژوهش عملی و کاربردی در آموزش و پرورش بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته ، یکی از دغدغه های کارگزاران و سیاستگذاران آموزشی گسترش پژوهش به ویژه پژوهش مشارکتی در درون مدرسه وکلاس است. درس پژوهی (lesson study) در واقع روش پژوهشی مشارکتی معلمان در کلاس درس است

که از آن به عنوان سودمند ترین، کاربردی ترین و مؤثرترین برنامه پرورش حرفه ای معلمان در مدارس ژاپن یاد شده است (سرکار آرانی ،1378: 61) . درس پژوهی و فرآیند پژوهش و فرآیند پژوهش مشارکتی مثل اقدام پژوهی (action research) معلمان در طراحی ، اجرا (do) و ارزی فرصت می یابند تا بایکدیگر همکاری، همیاری و مشارکت کنند و مسائل درون مدرسه و کلاس را بکاوند ، جو بیابند و آنرا در عمل بکار ببندند و در پایان ارزی گروهی از عمل آموزشی یکدیگر داشته باشند . در درس پژوهی و اقدام پژوهی ، معلمان به شیوه کارگروهی تمرین می کنند ، دیدگاه های خود را تبادل و تعامل می کنند و از یکدیگر می آموزند ، در درس پژوهی بیش از اینکه معلمان مبانی نظری آموزش و یادگیری را بیاموزند

، مهارت های علمی و کاربردی مربوط به فرآیند یاددهی–یادگیری( آموزش )، ارزی روش های تدریس ، خود ارزی ، فعالیت های آموزشی را میآموزند . معلمان مباحث گروهی موضوع مورد پژوهش را انتخاب کرده و به صورت مشارکتی و در گروه ، طرح پژوهش مربوط به آن را تهیه می نماید . درس پژوهی مثل اقدام پژوهی به شیوه مشارکتی به ارزی دقیق فعالیت های آموزشی ا نجام شده در ارتباط با موضوع مورد نظر می پردازد. در این شیوه دانش آموزان را در پژوهش خود سهیم و در واقع در حین عمل پژوهش می کند ( سرکار آرانی ، 1378: 62) . در درس پژوهی که در مدرسه و کلاس است، بیشتر بر مسائل آموزشی درس و کلاس تمرکز دارند و به جنبه های جزئی و کاربردی در کلاس تمرکز دارد.

درس پژوهی ( که سرکار آرانی ، آنرا "پژوهش مشارکتی معلمان در کلاس درس" آورده است ) مثل اقدام پژوهی ، پژوهش حین عمل است که می تواند تأثیر بسیاری در بهبود کیفیت کاری، آموزش درمدرسه و پرورش حرفه ای معلمان داشته باشد . در این بخش ابتدا به تفاوت های درس پژوهی و اقدام پژوهی نگاه می کنیم ، بعد، شباهت ها آنرا می آوریم:

تفاوت های درس پژوهی و اقدام پژوهی

درس پژوهی

اقدام پژوهی

درس پژوهی نقطه عزیمت عمل است

اقدام پژوهی عزیمت تئوری و عمل

هدف درس پژوهی، پرورش حرفه ای معلم است

هدف اقدام پژوهی ، انجام پژوهش در حین عمل

ماهیت درس پژوهی باز شی (تفکر ) است

ماهیت اقدام پژوهی تفسیر داده ها

بهسازی کلاس درس

بهسازی فرآیند آموزش و نتیجه بهتر

درس پژوهی فقط در کلاس و مدرسه قابل اجرا است

اقدام پژوهی در همه جا ،هر سازمانی قابل اجرا است

درس پژوهی بیشتر ارگانیک و کمتر سیستماتیک است

اقدام پژوهی بیشتر سیستماتیک است

درس پژوهی خیلی جزئی و محدود است

اقدام پژوهی گسترده است

درس پژوهی گروهی (تیمی ) است

اقدام پژوهی فردی هم می شود اجرا شود

درس پژوهی یا طرح درس وراهنمایی عمل خاصی است

راهنمایی عمل خاصی ندارد

تاکید بر غنی سازی فرآیند آموزش و یادگیری است

شناخت مسأله و بهسازی عمل درمدرسه و سازمان های مختلف مورد توجه است

برنامه درسی مورد توجه است

شناخت مسأله وکاربرد یافته درمحل کار، مورد توجه است

درس پژوهی مبتنی بر برنامه درسی است

اقدام پژوهی به برنامه درسی، کاری ندارد

هدف اساسی یادگیری معلم است

هدف عمده شناسایی و حل کاربرد آن در عمل است

شباهت های درس پژوهی و اقدام پژوهی :

1- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) به توسعه و پرورش حرفه ای کمک می کند .

2- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) مشارکتی است.

3- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) گروهی (تیمی) است ( تاکید بر کار جمعی).

4- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) چرخه ای ( گردشی) است .

5- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) توسط معلم شروع می شود .

6- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، پژوهشی است با سئوال و مسأله ای شروع می شود.

7- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) به ترویج و گسترش علم کمک می کند .

8- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) ، معلم تازه کار و با سابقه را در کنار هم برای هم آموزی و از دگرآموزی دعوت می کند.

9- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) نیازمند نقادی فعال و متفکرانه است ( تفکر انتقادی ).

10-هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، زمان و نتیجه (هر دو )مهم است .

11- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، تمرکز در مسائل واقعی مدرسه و کلاس است .

12- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، کاربرد یافته و نتایج در عمل بکار گرفته می شود .

درس پژوهی : رویکرد نو در پژوهش مشارکتی معلمان

پژوهش های بین المللی اخیر در زمینه رشد و توسعه حرفه ای کارگزاران آموزشی (به ویژه معلمان) بیشتر به پژوهش در مدرسه و کلاس تاکید دارند، به طوریکه معلمان می کوشند بیش از پیش در تصمیم گیریهای مربوط به بهبود کیفیت آموزشی در مدارس (و کلاس درس) مشارکت داشته باشند. در شیوه درس پژوهی[1]، معلمان تلاش می کنند تا صلاحیت های حرفه ای خود را در حین کار (عمل) بهبود بخشیده و بازسازی فکری و نوسازی خویش و دانش آموزان در فرآیند یاددهی - یادگیری توجه جدی کنند.

درس پژوهی الگویی (نمونه ای) از پژوهش مشارکتی در کلاس درس است که ایده ژاپنی برای توسعه حرفه ای معلمان می باشد.

از جملة مهمترین موانع در توسعة حرفه ای معلمان، فاصلة بین نظریه و عمل و عدم تشریک مساعی با معلمان در برگزاری دوره های آموزش معلمان است. بررسیهای بین المللی اخیر در حوزة توسعة حرفه ای معلمان، بیانگر رویکردهای نوینی مانند پژوهش مشارکتی در کلاس درس است که بیش از اقدامات گذشته در تلفیق نظریه و عمل توفیق یافته است (سرکار آرانی، 1378).

یک نمونه از فعالیتهای مربوط به توسعة حرفه ای معلمان، روشی است که ژاپنی ها در ابداع و به کارگیری آن پیشتاز محسوب می شوند و امروزه با نام «درس پژوهی» شناخته می شود. آنچه در ژاپن و برخی از کشورهای دیگر با نام درس پژوهی مورد استفاده قرار گرفته و هم اکنون نیز در جریان است، تلاشی در جهت بهبود فعالیتهای آموزشی از طریق مشارکت با همتایان و همکاران است درس پژوهی، یک حلقة پژوهشی است که در آن، معلمان به صورت گروهی دربارة موضوعات برنامة درسی به پژوهش می پردازند. آنها در ابتدا به «تبیین مسئله» می پردازند که فعالیت گروه درس پژوهی را

برانگیخته است و هدایت خواهد کرد. مسئله می تواند یک سؤال عمومی (برای مثال برانگیختن علاقه دانش آموزان به پژوهش) یا سؤال جزئی تر باشد (برای مثال، بهبود فهم دانش آموزان از چگونگی جمع مطالب برای تحقیق جزئی). سپس گروه به مسئله شکل می دهد و برآن تمرکز می کند، به نحوی که بتواند در یک درس خاص کلاسی مطرح شود. معمولاً مسئله ای را انتخاب می کنند که از فعالیتهای خود به دست آورده اند یا برای دانش آموزانشان دشواریهایی ایجاد کرده است.

هنگامی که یک هدف یادگیری انتخاب شد، معلمان برای «برنامه ریزی» و «طراحی درس» تشکیل جلسه می دهند. اگر چه در نهایت یک معلم، درس را به عنوان بخشی از فرآیند پژوهش تدریس خواهد کرد، ولی خود درس محصول گروهی تلقی می شود. در اینجا هدف نه تنها تولید یک درس اثربخش بلکه درک چگونگی و چرایی کارکرد درس برای افزایش «فهم مطالب در میان دانش آموزان» است. اغلب، برنامة اولیه ای که گروه تولید می کند، در جلسه ای برای همة معلمان مدرسه مطرح می شود تا به نقد درآید.

برای تدریس، تاریخی (زمان) معین می شود. معلمان گروه هر کدام نقشی را برعهده می گیرند و زمینه های لازم برای اجرای موفق درس در شرایط واقعی مورد بررسی قرار می گیرد. هنگام شروع درس، معلمان در قسمت عقب کلاس می ایستند یا می نشینند. ولی زمانی که از دانش آموزن خواسته

می شود سرجای خود تمرین کنند، معلمان ناظر، قدم می زنند، کار دانش آموزان را مشاهده می کنند و همچنان که درس ادامه می یابد از فعالیت دانش آموزان یادداشت برمی دارند. گاهی به منظور تجزیه و تحلیل درس و بحث دربارة آن در زمان دیگر، برداری می شود.

سپس معلمان، طی یک جلسه به نقد کار مشترک خود می پردازند. در این جلسه، معمولاً به معلمی که درس را آموزش داده است، اجازه داده می شود اول از همه صحبت کند و نظر خود را دربارة چگونگی اجرای درس و مسائل عمدة آن، اظهار نماید. سپس معلمان دیگر گروه معمولاً از دیدگاه انتقادی دربارة قسمت هایی از درس که به نظر آنها مشکل داشته است، صحبت می کنند. «تمرکز بر درس است» نه معلمی که آن را آموزش داده است؛ هر چه باشد درس، محصولی گروهی است و همة اعضای گروه در مورد نتیجة برنامة خود، احساس مسئولیت می کنند. در واقع آنها از خود انتقاد می کنند. چنین کاری نه یک ارزی شخصی بلکه فعالیتی است که به بهبود فردی منجر می شود و از همین رو حائز اهمیت است.

معلمان گروه درس پژوهی با توجه به مشاهدات و بازخودرها در درس تجدیدنظر می کنند. آنها ممکن است مواد آموزشی، فعالیتها، سؤال ها و مسائل مطرح شده یا همة این موارد را تغییر دهند. تأکید آنها غلب بر تغییر مواردی است که در جریان کلاس درس شواهد دقیقی مبنی بر ضرورت آنها یافته اند.

زمانی که طرح درس تجدیدنظر شده آماده شد، درس در کلاسی متفاوت تدریس می شود. گاهی معلم درس، همان معلم قبلی است ولی در بیشتر موارد معلم دیگری از گروه پژوهشی، تدریس را برعهده می گیرد. یکی از ویژگیهای این مرحله آن است که همة اعضای شورای معلمان برای شرکت در پژوهش به کلاس دعوت می شوند. حضور آنان در مدرسه ای بزرگ که تعداد معلمان جمع شده در یک کلاس آن احتمالاً از تعداد دانش آموزان کلاس بیشتر است، کاملاً شگفت انگیز به نظر می رسد

در این مرحله معمولاً همة اعضای شورای معلمان در یک جلسة طولانی شرکت می کنند. گاهی یک فرد متخصص از خارج از مدرسه برای شرکت در این جلسه دعوت می شود. معلمان و ناظران، درس را نقد و تغییراتی پیشنهاد می کنند. هنگام بحث دربارة درس نه تنها یادگیری و فهم دانش آموزان بلکه آن دسته از مسائل عمومی که به وسیلة فرضیه های اصلی درس پژوهی بیان شده اند، مورد توجه قرار می گیرد و بالا ه دربارة این که چه چیزی از درس و اجرای آن آموخته شده است، صحبت به میان می آید.مشاهده متن کامل ...
نظرات داوطلبان کنکور ی 96 در مورد منابع، جزوات، کلاس ها و خود کنکور 1396 در پست
درخواست حذف اطلاعات

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاس جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی

مشاهده متن کامل ...

بحث و بررسی بدون سانسور و بدون توهین در مورد اساتید، جزوات، کلاسها و کنکور 96 در
درخواست حذف اطلاعات

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاس جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی

مشاهده متن کامل ...

مقاله درباره اقدام پژوهی
درخواست حذف اطلاعات

اسفند 1390

 


[1] - این مقاله بنا به رهنمود گرامی جناب آقای ی درراستای فرآیند یاددهی یادگیری درکارگاه برگزارشده درشهرستان زنجان توسط اینجانب ایوب مقصودی تهیه شده است .

 

فهرست مطالب

مقدمه...........................................................................................................................1

تعریف........................................................................................................................2

تاریخچه....................................................................................................................2

درس پژوهی:رویکردی نود ژوهش مشارکتی معلمان.....................................3

فرآینددرس پژوهی..................................................................................................4

نکاتی درمورددرس پژوهی....................................................................................6

تفاوت های درس پژوهی واقدام پژوهی...............................................................10

شباهت های درس پژوهی واقدام پژوهی.............................................................12

منابع.........................................................................................................................13

مقدمه

  درس پژوهی lesson study)) رویکرد دیگری برای توسعه دانش حرفه‌ای معلمان است،که از درون مدارس ژاپنی مطرح و توسعه یافته است. این فعالیت تاریخچه ای طولانی مدت در میان معلمان این کشور دارد به شکلی که در آموزش و پرورش ژاپن کاملاریشه دوانیده است.

در این رویکرد،معلمان با حضور در گروه‌های کوچک با تشریک مساعی و با شرکت در جلسات هم شی پیرامون اه و محتوای دروس، به یک برنامه مقدماتی برای تدریس دست می‌یابند، سپس با مشاهده اجرای برنامه و نقد آن، فرصتی برای رشد حرفه‌ای خود مهیا می‌سازند. زمانی که معلمان در درس پژوهی شرکت می‌کنند، فرصتی جهت تمرکز عمیق تر بر روی موضوعات اصلی درسی می یابند.

معلمان در حین تدریس زمان کمی برای چنین تمرکزی پیدا می کنند .

در درس پژوهی ، تغییر و اصلاح تدریس بعنوان یک فعالیت فرهنگی تلقی می شود . بر این اساس باورها و ارزش های حرفه ای معلم بارها مورد نقد و اصلاح قرار می گیرد .

زمانی که درس پژوهی در مدرسه آغاز می شود، بهسازی و پیشرفت بدون وقفه در بیشتر کلاسها رخ می‌دهد. تمام معلمان مدرسه در نتیجه درس پژوهی از ایده ها و دانش یکدیگر سود می‌برند.

اولین گام برای توسعه درس پژوهی ، یادگیری آن است. فرایند یا روش آن، ساده‌ترین عنصرقابل درک در درس پژوهی است . زیرا ملموس تر می باشد.

 با این وجود  باید مفروضات ، مبانی و اصول درس پژوهی را بطوری یکپارچه دریافت تا بتوان در این مسیر اقدام مناسب را بعمل آورد .

 

 

 

 

تعریف:

درس پژوهی برگردان واژه ژاپنی  jugyokenkyu بمعنی مطالعه یا پژوهش تشکیل شده است .kenkyu بمعنی درس و jugyo  بمعنای مطالعه یا پژوهش است . معادل انگلیسی درس پژوهی lesson study است . درس پژوهی به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعی پیرامون عمل تدریس است .

 

تاریخچه:

   درس پژوهی رویکرد دیگری برای توسعه دانش حرفه‌ای معلمان است،که از درون مدارس ژاپنی مطرح و توسعه یافته است. این فعالیت تاریخچه ای طولانی مدت در میان معلمان این کشور دارد به شکلی که در آموزش و پرورش ژاپن کاملاریشه دوانیده است.

در این رویکرد،معلمان با حضور در گروه‌های کوچک با تشریک مساعی و با شرکت در جلسات هم شی پیرامون اه و محتوای دروس، به یک برنامه مقدماتی برای تدریس دست می‌یابند، سپس با مشاهده اجرای برنامه و نقد آن، فرصتی برای رشد حرفه‌ای خود مهیا می‌سازند.

مطالعات متعدد بویژه مطالعه تطبیقی نحوه آموزش معلمان در فرهنگهای مختلف (در سه کشور ژاپن ،امریکا و آلمان )زمینه اشاعه این رویکرد را در سایر نظامهای آموزشی بیش از پیش مهیا نمود.

نتایج این مطالعات نقطه­ی عطفی برای شروع تحول آموزشی در و سایرکشورها براساس درس پژوهی شد. پس از کشورهای چین، هنگ کنگ، آلمان، انگلیس، سنگاپور، استرالیا و ما ی نیز به انجام پژوهش­هایی در این زمینه پرداختند .

 

 

 

درس پژوهی : رویکرد نو در پژوهش مشارکتی معلمان

           پژوهش عملی و کاربردی در آموزش و پرورش  بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته ، یکی از دغدغه های کارگزاران و سیاستگذاران آموزشی گسترش پژوهش به ویژه پژوهش مشارکتی  در درون مدرسه  وکلاس است. درس پژوهی (lesson study)  در واقع روش پژوهشی مشارکتی معلمان در کلاس درس است که از آن به عنوان سودمند‌ترین، کاربردی‌ترین و مؤثرترین برنامه پرورش حرفه‌ای معلمان  در مدارس ژاپن یاد شده است (سرکار آرانی  ،1378،ص 61) . درس پژوهی و فرآیند پژوهش و فرآیند پژوهش مشارکتی  مثل اقدام پژوهی (action research)  معلمان در طراحی ، اجرا (do) و ارزی فرصت می یابند تا بایکدیگر همکاری، همیاری و مشارکت کنند و مسائل درون مدرسه و کلاس را بکاوند ، جو بیابند و آنرا در عمل بکار ببندند و در پایان ارزی گروهی از عمل آموزشی یکدیگر داشته باشند .  در درس پژوهی و اقدام پژوهی ،  معلمان به شیوه کارگروهی تمرین می کنند ، دیدگاه‌های خود را تبادل و تعامل  می کنند و از یکدیگر می آموزند ، در درس پژوهی بیش از اینکه معلمان مبانی نظری آموزش و یادگیری را بیاموزند ، مهارت‌های علمی و کاربردی مربوط به فرآیند یاددهی–یادگیری( آموزش )، ارزی روش‌های تدریس ، خود ارزی ، فعالیت های آموزشی را                   می آموزند . معلمان مباحث گروهی موضوع مورد پژوهش را انتخاب کرده و به صورت مشارکتی و در گروه ، طرح پژوهش مربوط به آن را تهیه می نماید . درس پژوهی مثل اقدام پژوهی  به شیوه مشارکتی  به ارزی دقیق فعالیت های آموزشی ا نجام شده در ارتباط با موضوع مورد نظر می‌پردازد. در این شیوه دانش آموزان را در پژوهش خود سهیم و در واقع  در حین عمل پژوهش می کند ( سرکار آرانی ، 1378،ص 62) . در درس پژوهی که در مدرسه و کلاس است، بیشتر بر مسائل آموزشی درس و کلاس تمرکز دارند و به جنبه‌های جزئی و کاربردی در کلاس تمرکز دارد.

      پژوهش‌های بین‌المللی اخیر در زمینه رشد و توسعه حرفه‌ای کارگزاران آموزشی (به‌ویژه معلمان) بیشتر به پژوهش در مدرسه و کلاس تاکید دارند، به‌طوریکه معلمان می‌کوشند بیش از پیش در تصمیم‌گیریهای مربوط به بهبود کیفیت آموزشی در مدارس (و کلاس درس) مشارکت داشته باشند. در شیوه درس پژوهی، معلمان تلاش می‌کنند تا صلاحیت‌های حرفه‌ای خود را در حین کار (عمل) بهبود بخشیده و بازسازی فکری و نوسازی خویش و دانش‌آموزان در فرآیند یاددهی - یادگیری توجه جدی کنند. درس‌پژوهی الگویی (نمونه‌ای) از پژوهش مشارکتی در کلاس درس است که ایده ژاپنی برای توسعه حرفه‌ای معلمان می‌باشد.

        از جملة مهمترین موانع در توسعة حرفه‌ای معلمان، فاصلة بین نظریه و عمل و عدم تشریک مساعی با معلمان در برگزاری دوره‌های آموزش معلمان است. بررسیهای بین‌المللی اخیر در حوزة توسعة حرفه‌ای معلمان، بیانگر رویکردهای نوینی مانند پژوهش مشارکتی در کلاس درس است که بیش از اقدامات گذشته در تلفیق نظریه و عمل توفیق یافته است (سرکار آرانی، 1378).

        یک نمونه از فعالیتهای مربوط به توسعة حرفه‌ای معلمان، روشی است که ژاپنی‌ها در ابداع و به‌کارگیری آن پیشتاز محسوب می‌شوند و امروزه با نام «درس پژوهی» شناخته می‌شود. آنچه در ژاپن و برخی از کشورهای دیگر با نام درس‌پژوهی مورد استفاده قرار گرفته و هم‌اکنون نیز در جریان است، تلاشی در جهت بهبود فعالیتهای آموزشی از طریق مشارکت با همتایان و همکاران است (خاکباز و همکاران 1387،ص 126).

 

فرآینددرس پژوهی

       درس‌پژوهی، یک حلقة پژوهشی است که در آن، معلمان به‌صورت گروهی دربارة موضوعات برنامة درسی به پژوهش می‌پردازند. آنها در ابتدا به «تبیین مسئله» می‌پردازند که فعالیت گروه درس‌پژوهی را برانگیخته است و هدایت خواهد کرد. مسئله می‌تواند یک سؤال عمومی (برای مثال برانگیختن علاقه دانش‌آموزان به پژوهش) یا سؤال جزئی‌تر باشد (برای مثال، بهبود فهم دانش‌آموزان از چگونگی جمع مطالب برای تحقیق جزئی). سپس گروه به مسئله شکل می‌دهد و برآن تمرکز می‌کند، به‌نحوی که بتواند در یک درس خاص کلاسی مطرح شود. معمولاً مسئله‌ای را انتخاب می‌کنند که از فعالیتهای خود به‌دست آورده‌اند یا برای دانش‌آموزانشان دشواریهایی ایجاد کرده است.

            هنگامی که یک هدف یادگیری انتخاب شد، معلمان برای «برنامه‌ریزی» و «طراحی درس» تشکیل جلسه می‌دهند. اگر چه در نهایت یک معلم، درس را به عنوان بخشی از فرآیند پژوهش تدریس خواهد کرد، ولی خود درس محصول گروهی تلقی می‌شود. در اینجا هدف نه تنها تولید یک درس اثربخش بلکه درک چگونگی و چرایی کارکرد درس برای افزایش «فهم مطالب در میان دانش‌آموزان» است. اغلب، برنامة اولیه‌ای که گروه تولید می‌کند، در جلسه‌ای برای همة معلمان مدرسه مطرح می‌شود تا به نقد درآید.

     برای تدریس، تاریخی (زمان) معین می‌شود. معلمان گروه هر کدام نقشی را برعهده می‌گیرند و زمینه‌های لازم برای اجرای موفق درس در شرایط واقعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. هنگام شروع درس، معلمان در قسمت عقب کلاس می‌ایستند یا می‌نشینند. ولی زمانی که از دانش‌آموزن خواسته می‌شود سرجای خود تمرین کنند، معلمان ناظر، قدم می‌زنند، کار دانش‌آموزان را مشاهده می‌کنند و همچنان که درس ادامه می‌یابد از فعالیت دانش‌آموزان یادداشت برمی‌دارند. گاهی به‌منظور تجزیه و تحلیل درس و بحث دربارة آن در زمان دیگر، برداری می‌شود.

       سپس معلمان، طی یک جلسه به نقد کار مشترک خود می‌پردازند. در این جلسه، معمولاً به معلمی که درس را آموزش داده است، اجازه داده می‌شود اول از همه صحبت کند و نظر خود را دربارة چگونگی اجرای درس و مسائل عمدة آن، اظهار نماید. سپس معلمان دیگر گروه معمولاً از دیدگاه انتقادی دربارة قسمت‌هایی از درس که به‌نظر آنها مشکل داشته است، صحبت می‌کنند. «تمرکز بر درس است» نه معلمی که آن را آموزش داده است؛ هر چه باشد درس، محصولی گروهی است و همة اعضای گروه در مورد نتیجة برنامة خود، احساس مسئولیت می‌کنند. در واقع آنها از خود انتقاد می‌کنند. چنین کاری نه یک ارزی شخصی بلکه فعالیتی است که به بهبود فردی منجر می‌شود و از همین رو حائز اهمیت است.

      معلمان گروه درس‌پژوهی با توجه به مشاهدات و بازخودرها در درس تجدیدنظر می‌کنند. آنها ممکن است مواد آموزشی، فعالیتها، سؤال‌ها و مسائل مطرح شده یا همة این موارد را تغییر دهند. تأکید آنها غلب بر تغییر مواردی است که در جریان کلاس درس شواهد دقیقی مبنی بر ضرورت آنها یافته‌اند.

       زمانی که طرح درس تجدیدنظر شده آماده شد، درس در کلاسی متفاوت تدریس می‌شود. گاهی معلم درس، همان معلم قبلی است ولی در بیشتر موارد معلم دیگری از گروه پژوهشی، تدریس را برعهده می‌گیرد. یکی از ویژگیهای این مرحله آن است که همة اعضای شورای معلمان برای شرکت در پژوهش به کلاس دعوت می‌شوند. حضور آنان در مدرسه‌ای بزرگ که تعداد معلمان جمع شده در یک کلاس آن احتمالاً از تعداد دانش‌آموزان کلاس بیشتر است، کاملاً شگفت‌انگیز به‌نظر می‌رسد (خاکباز و همکاران 1387،ص 127).

    در این مرحله معمولاً همة اعضای شورای معلمان در یک جلسة طولانی شرکت می‌کنند. گاهی یک فرد متخصص از خارج از مدرسه برای شرکت در این جلسه دعوت می‌شود. معلمان و ناظران، درس را نقد و تغییراتی پیشنهاد می‌کنند. هنگام بحث دربارة درس نه تنها یادگیری و فهم دانش‌آموزان بلکه آن دسته از مسائل عمومی که به وسیلة فرضیه‌های اصلی درس‌پژوهی بیان شده‌اند، مورد توجه قرار می‌گیرد و بالا ه دربارة این که چه چیزی از درس و اجرای آن آموخته شده است، صحبت به میان می‌آید.

   در پایان، درسی که معلم‌ها به‌روی آن بحث کرده‌اند و خلاصة همة جلسات در یک کتابچه جمع‌آوری و منتشر می‌شود تامعلمان دیگر نیز از آن آگاهی یابند.

فرایند درس پژوهی

نکاتی درمورد درس پژوهی:

 گروههای درس‌پژوهی اگر اعضای آن به اجبار مشارکت کنند به موفقیت نمی‌رسند. معلمان بایستی مشتاق صحبت درباره عقاید و روشهایشان بوده و علاقه‌مند به همکاری با یکدیگر باشند. از دانش‌آموزان یاد بگیرند، روش تدریسشان را تغییر دهند، ایده‌های جدید را امتحان کنند. نیازی به اعتقاد و باور حقیقی معلمان در ابتدا نمی‌باشد، اما چنانچه درس‌پژوهی را به عنوان کار اجباری بجای داوطلبانه انجام دهند، احتمالا تلاشها به یک برنامه مؤثر و پایدار منتهی نمی‌شود

      درس‌پژوهی نیاز به تعیین زمان برای برنامه‌ریزی، مشاهده و بحث در باره طرح درسهای پژوهشی معلمان دارد. بهترین راهبرد برای پیش بینی زمان ،قبل یا بعد از مدرسه، یا تعطیلات آ هفته می‌باشد البته این امر به اولویت‌های معلمان و خط مشی‌ها و روشهای مدرسه یا منطقه نیز بستگی دارد.

        بدون مدیری که درس‌پژوهی را درک می‌کند و برای آن ارزش قائل باشد، پیگیری آن، بسیار دشوار می‌باشد. مدیران باید با تمام امکانات و منابع ، حمایت لازم را از گروهها در زمان برخورد با مشکلات درس‌پژوهی معمول دارند.

       برای گنجاندن  و پیش بینی اجزای لازم مانند معلمان، زمان و حمایت از مدیران، گروه درس‌پژوهی باید یک برنامه عمل بوجود آورد.

         ارائه یک برنامه کاملاً حساب شده به متقاعد افرادی کمک می‌کند که نسبت به قابل قبول بودن سرمایه‌گذاری زمان و بودجه در این رویکرد (که به پیشرفت و توسعه حرفه‌ای بیانجامد)شک می‌کنند

      ایجاد محیطی که یادگیری معلم و یادگیری دانش‌آموز را بهتر کند، به حمایت از درس‌پژوهی کمک می‌کند. فضای بسته می تواند روند درس پژوهی را برای معلمان سخت و مشکل کند . احساس ایمنی، و احترام به معلمان کمک می‌کند تا از یکدیگر سؤال بپرسند، ایده‌هایشان را توضیح دهند، ریسک‌های عقلانی کنند و در تعامل و بازخورد با یکدیگر باشند. معلمان نمی‌توانند بدون جو همکاری مشارکت فعالی در درس‌پژوهی و فعالیت‌های مرتبط داشته باشند.

     درس‌پژوهی وقتی قوی‌تر است که معلمان مدرسه مشارکتی گسترده داشته باشند. زیرا به یادگیری معلمان از طریق همکاری گروه‌ها بدست می آید

 

 

 

 

درس پژوهی ( که سرکار آرانی ، آنرا "پژوهش مشارکتی معلمان در کلاس درس" آورده است ) مثل اقدام پژوهی‌، پژوهش‌حین عمل است که می‌تواند تأثیر بسیاری در بهبود کیفیت کاری، آموزش درمدرسه و پرورش حرفه‌ای معلمان داشته باشد . در این بخش ابتدا به تفاوت‌های درس پژوهی و اقدام پژوهی نگاه می‌کنیم ، بعد، شباهت‌ها آنرا می آوریم:

 

تفاوت های درس پژوهی و اقدام پژوهی

درس پژوهی                  

اقدام پژوهی

درس پژوهی نقطه عزیمت عمل است          

اقدام پژوهی عزیمت تئوری و عمل

هدف درس پژوهی، پرورش حرفه‌ای معلم است     

هدف اقدام پژوهی ، انجام پژوهش در حین عمل

ماهیت درس پژوهی باز شی (تفکر ) است          

ماهیت اقدام پژوهی تفسیر داده ها

بهسازی کلاس درس

بهسازی فرآیند آموزش و نتیجه بهتر

درس پژوهی فقط در کلاس و مدرسه قابل اجرا است        

اقدام پژوهی‌در‌همه‌جا ،هر سازمانی قابل اجرا است

درس‌پژوهی‌بیشتر ارگانیک‌و کمتر سیستماتیک است

اقدام پژوهی  بیشتر سیستماتیک است

درس پژوهی خیلی جزئی و محدود است     

اقدام پژوهی گسترده است

درس پژوهی گروهی (تیمی ) است   

اقدام پژوهی فردی هم می‌شود اجرا شود

درس پژوهی‌یا طرح درس وراهنمایی‌عمل‌خاصی است       

راهنمایی عمل خاصی ندارد

تاکید بر غنی سازی فرآیند آموزش و یادگیری است          

شناخت مسأله و بهسازی عمل درمدرسه و سازمان‌های مختلف مورد توجه است

برنامه درسی مورد توجه است       

شناخت مسأله وکاربرد یافته درمحل کار، مورد توجه است

درس پژوهی مبتنی بر برنامه درسی است   

اقدام پژوهی به برنامه درسی، کاری ندارد

هدف اساسی یادگیری معلم است     

هدف‌عمده‌شناسایی و حل کاربرد‌آن در عمل‌است

 

 شباهت های درس پژوهی و اقدام پژوهی :

1-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) به توسعه و پرورش حرفه‌ای کمک می کند .

2-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) مشارکتی است.

3-    هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) گروهی (تیمی) است ( تاکید بر کار جمعی).

4-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) چرخه‌ای ( گردشی) است .

5-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) توسط معلم شروع می شود .

6-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، پژوهشی است با سئوال و مسأله‌ای شروع می شود.

7-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) به ترویج و گسترش علم کمک می کند .

8-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) ، معلم تازه کار و با سابقه را در کنار هم برای هم آموزی و از دگرآموزی دعوت می کند.

9-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) نیازمند نقادی فعال و متفکرانه است ( تفکر انتقادی ).

10-هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، زمان و نتیجه (هر دو )مهم است .

11- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، تمرکز در مسائل واقعی مدرسه و کلاس است .

12- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، کاربرد یافته و نتایج در عمل بکار گرفته می‌شود .

 منابع:

- خاکباز ، عظیمه السادات ؛ ف ، محمد رضا و موسی پور ، نعمت اله ( تابستان 1387). "تأثیر درس پژوهی بر توسعه حرفه‌ای معلمان ریاضی " . فصلنامه تعلیم و تربیت . نشریه پژوهشکده تعلیم و تربیت . 24،94: ص 123-146.

ی(1390)،پاو وینت ارائه شده درکارگاه درس پژوهی درزنجان،مورخه 8/11/90

-سرکار آرانی ، محمد رضا (پاییز 1378) . "پژوهش مشارکتی معلمان در کلاس درس : تجربه ژاپن در پرورش حرفه‌ای معلمان  در مدرسه" . فصلنامه تعلیم و تربیت . نشریه پژوهشکده  تعلیم و تربیت . سال یازدهم . شماره پیاپی 59: ص 61-76.

 

 مشاهده متن کامل ...
مقالات ترجمه شده مدیریت
درخواست حذف اطلاعات

مقالات انگلیسی مدیریت 2017

m634-مقاله انگلیسی ترجمه شده بازاری صنعتی 2017 : نظریه پردازی خوشه های فضایی موقت و مرز-کار نهادی در بازاری صنعتی 

m632- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2017 : مدیریت ریسک شرکت ها و عملکرد شرکت 

m633- مقاله انگلیسی مدیریت 2017 : جستجوی ان: متعادل سازی نوآوری، ریسک و سیستم های کنترل مدیریت

m631- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت 2017 : چگونه عملکرد مدیریت ریسک شرکت، تصمیم گیری سازمانی را تحت تاثیر قرارمی دهد مطالعه میدانی بزرگ شرکت نفت و گاز جهانی

مقالات ترجمه شده مدیریت 2016

m622- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2016 : مهارت هایی که باعث بهبود سودآوری می شوند: رابطه بین مدیریت پروژه، مهارت های فناوری اطلاعات و سودآوری شرکت های کوچک تا متوسط

m617- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2016 : تاثیر متقابل بین کنترل ایدئولوژیک و سیستم های کنترل مدیریت رسمی

m616- مقاله لاتین ترجمه شده رشته مدیریت 2016 : نقش زمینه سازمانی در پرورش رفتارخلاق کارکنان: فعل و انفعالات بین تنظیمات سیستم منابع انسانی و حال و هوای رابطه ای

m608- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه فارسی 2016 : هنوز کیفیت آموزش و گسترش آن مهم است؟ مدارک و شواهد در سرمایه انسانی و بهره وری در یونان

m607- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده 2016 : مطالعه طولی مدیریت درآمد: تجزیه توانایی های مالی شرکت ها

m606- مقاله انگلیسی بازاری با ترجمه فارسی 2016 : از آن چه فکر می کنید مطالب بیش تری در مورد بازاری وجود دارد!

m559- مقاله ترجمه شده 2016 : تاثیر سیاست ت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده از جشنواره های موسیقی تایوان: تاثیرات تعدیلی دلیل بازدیددوباره و نوع حرفه و شغل

m557- مقاله ترجمه شده 2016: حفظ برندگان: آیا می‌توان با سیاست‌گذاری موجب افزایش رشد کارآفرینی شد؟

m553- مقاله ترجمه شده مدیریت 2016 : مدیریت امنیت اطلاعات رویکرد جامع تری را نیاز دارد: بررسی ادبیات

مقالات ترجمه شده مدیریت 2015

m630- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2015 : مطالعه ارزی عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (erp) با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن کمی

m624- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2015 : اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان

m623- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت گردشگری 2015 : مدیریت مسیر گردشگری آبشار cibereum به عنوان ارائه دهنده خدمات زیباسازی مناظر در پارک ملی

m613- مقاله لاتین isi با ترجمه فارسی مدیریت 2015: مدیریت فناوری به عنوان یک ابزار استراتژی خلاقانه ی آموزشی و مدیریت شناختی

m611- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015 : ارزی عوامل زنجیره تامین و طبقه بندی مدیریت موجودی در سطح تامین کنندگان سبزیجات تازه

m610- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2015 : مدیریت عملکرد بعنوان فرایندی از توسعه نوآوری در صنعت نرم افزار

m609- مقاله لاتین با ترجمه فارسی رشته مدیریت 2015: راهی به سمت رفتار غیر اخلاقی حامی سازمانی: تعیین هویت سازمانی به عنوان یک تابع مشترک از اشتیاق کاری و خصیصه تمرکز حواس

m605- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: رضایت کارکنان از عوامل ابقاء: بررسی نقش سازگاری شغلی

m604- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015 : کارگزاران حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند؟

m603- رایگان مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده 2015 : به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر ی بخش تی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزی

m602-مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت 2015 : بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

m601- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت بازاری با ترجمه فارسی 2015 : اثر تعهد مدیریت به بازاری داخلی بر نگرش کاری کارکنان

m596- مقاله ترجمه شده 2015 : بررسی رابطه ی بین اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت با کارآفرینی سازمانی

m595- مقاله ترجمه شده 2015 : عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب

m594- مقاله ترجمه شده 2015 : بازاری مواد غذایی حلال: یک مطالعه موردی بر روی رفتار مصرف کننده در حوزه مصرف مواد غذایی فراوری شده

m593- مقاله ترجمه شده 2015 : تصمیم گیری چند عاملی برای مدیریت شیلات

m592- مقاله ترجمه شده 2015 : ارزی بلوغ مدیریت ریسک شرکت‌های ساختمانی در بحث تحویل پروژ‌ه زیربنایی در کشور نیجریه

m591- مقاله ترجمه شده 2015 : رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های غیر تی

m590- مقاله ترجمه شده 2015 : پروژه ای برای بهبود مدیریت دانش و نتایج کلیدی شغلی از طریق مدل برتر efqm

m589- مقاله ترجمه شده 2015 : رابط بازاری -حسابداری – مشکلات و فرصت ها

m587- مقاله ترجمه شده 2015 : نقش هتل بیمارستان ها و درمانی در صنعت رو به رشد تجارب بهداشت و درمان

m585- مقاله ترجمه شده 2015 : مجاورت چگونه بر همکاری بازاری بین شرکتی تأثیر می گذارد؟

m584- مقاله ترجمه شده 2015 : رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت سازمانی معلمان شاغل

m582- مقاله ترجمه شده 2015 : انگیزه رفتار خدمات به مشتریان کارکنان آژانس های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی

m581- مقاله ترجمه شده 2015 : طراحی جدید برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه (pmm)

m579- مقاله ترجمه شده 2015 : افزایش عملکرد عاطفی و خدمات به مشتریان از طریق شیوه های منابع انسانی

m576- مقاله ترجمه شده 2015 : پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی

m575- مقاله ترجمه شده 2015 : طراحی کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (tqmis) برای مدل مدرسه به بهترین روش

m573- مقاله ترجمه شده 2015 : چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (pmis) در یک محیط چند پروژه ای پیچیده ظهور می یابند

m571- مقاله ترجمه شده 2015 : متخصصین کامپیوتر ما ی : ارزی هوش هیجانی و تعهد سازمانی

m570- مقاله ترجمه شده 2015 : کیفیت خدمات از منظر شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانی

m569- مقاله ترجمه شده 2015 : تنزل و ظهور مجدد عوام: تاثیر سیاست های ت بر نهادهای مدیریت منابع در چین

m568- مقاله ترجمه شده 2015 : فرآیندها و مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین

m567- مقاله ترجمه شده 2015: فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی موسسات بانکی یونانی

m566- مقاله ترجمه شده 2015 : ملاحظات نظری وعملی در مورد عوامل خطر در ارتباطات سازمانی

m565- مقاله ترجمه شده 2015: ادراک از ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در گردشگری مشارکتی معاملات بین تجار

m564- مقاله ترجمه شده 2015 : مسئولیت سازمانی و درک شرایط امن: نقش میانجی رضایتمندی از شغل

m563- مقاله ترجمه شده 2015: فعال مدیریت پروژه ساخت و ساز همراه با همکاری تولید و بهبود مستمر

m562- مقاله ترجمه شده 2015 : توسعه و خصوصیات اولیه روانسنجی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی معلمان

m561- مقاله ترجمه شده 2015: رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان:نقش اثر گذار تناسب فرد-محیط

m560- مقاله ترجمه شده 2015 : رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی

m558- مقاله ترجمه شده 2015 : نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل ما ی

m556- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2015: ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده: آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسا بوروکراتیک

m555- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2015: مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه dea

m554- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2015: سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر

m550- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: ساختار تامین مالی بانک و اعطای وام تحت شوک های نقدینگی: شواهدی از کره

m549- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: قیمت گذاری کمتر از واقع، عملکرد ضعیف و واکنش بیش از حد در عرضه عمومی اولیه

m548- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: کشف و بهره‌برداری از فرصت‌ها در صنعت لبنیات

m547- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت

m546- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: ارزی تکنولوژی های طرز رفتار با ضایعات بهداشتی با استفاده از یک مدل مرکب تصمیم گیری چند معیاره

m545- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: مباحث دانشمندان برجسته و منتقد ی و مساله ی ربا: مفاهیمی برای حسابداری و بانکداری ی

m544- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: نوآوری های مدیریتی و تکنولوژیکی، هر رابطه ای؟

m543- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: توضیح رفتار مصرف کنندگان برق خانگی رومانیایی در بازار متغیر

m542- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: اثر بحران اقتصادی بر رفتار قیمت بلیط های هواپیمایی. تجزیه و تحلیل مورد مطالعه ی مسیر نیویورک مادرید

m541- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: مطالعه ای تطبیقی در مورد سیستم های هزینه ی مبتنی بر فعالیت: رهیافت های سنتی، فازی و مونت کارلو

m538- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: بهترین شیوه های مدیریت پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

m537- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: مدل چند ضابطه ای در ارزی آموزشی

m536- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی

m535- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: تکنیک های پیشرفته ی مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک

m534- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: رویکردی بر: بازی اطلاعات xbrl بر روی نسل جدید سیستمedgar (سیستم جمع آوری، تحلیل و بازی اطلاعات )

m531- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: پشتیبانی از تصمیم بازاری ، با استفاده از هوش و مدل‌سازی دانش: کاربرد آن در مدیریت مقصد توریستی

m530- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: گزارش گری مالی اینترنتی در ما ی: برداشت تهیه کنندگان و استفاده کنندگان

m529- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: ابر خبره: یک چارچوب مبتنی بر مفاهیم ابری برای تسهیم دانش و مهارت های منابع انسانی

m527- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک

m523- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: یک پلتفرم رایانش ابری برای برنامه‌های کاربردی در زمینه برنامه ریزی منابع سازمانی (erp)

مقالات ترجمه شده مدیریت 2014

m629- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2014 : رویدادهای ورزشی به عنوان یکی از استراتژی‌های مسئولیت‌های اجتماعی شرکت

m627- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2014 : دست‌ی به توسعه محصول جدید پایدار با یکپارچه‌سازی قابلیت‌های مدیریت چرخه‌عمر محصول

m626- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2014 : روش یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل و کاربری‌زمین برای استراتژی حمل‌ونقل و تخصیص کاربری‌زمین در چین

m621- مقاله لاتین isi ترجمه شده مدیریت 2014 : پنج اصل شیوۀ تبادل دانش در مدیریت زیست محیطی

m620- مقاله انگلیسی isi ترجمه شده رشته مدیریت 2014 : مدیریت دانش در شبکه های خلق ارزش : ایجاد یک مدل ب و کاری جدید از طریق نقش واسطۀ دانش

m619- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2014 : یک رویکرد مبتنی بر بازی جهت درک فاکتورهای انسانی در زنجیره ای تقاضا و مدیریت کیفیت

m615- مقاله لاتین ترجمه شده رشته مدیریت 2014 : مدیریت کیفیت: شرکت های برزیلی چگونه از مدیریت کیفیت استفاده می کنند؟

m614- مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت 2014 : مدیریت کیفیت مقصد توریستی در جهت رضایت بازدیدکنندگان

m600- مقاله لاتین مدیریت ورزشی ترجمه شده 2014 : تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت

m599-مقاله ترجمه شده 2014 : مدیریت توانایی مبنا در زمینه ی سازمانی : یک مرور نظری

m598-مقاله ترجمه شده 2014 : چگونه ارتباطات یکپارچه بازاری و تکنولوژی پیشرفته بر خلق ارزش ویژه برند مشتری گرا تاثیر می گذارند؟

m586- مقاله ترجمه شده 2014 : عوامل ش ت ب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط ایران

m583- مقاله ترجمه شده 2014 : اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند

m578- مقاله ترجمه شده 2014 : شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس بین المللی sebat

m577- مقاله ترجمه شده 2014 : توجهات کنونی از توسعه خدمات منابع انسانی

m572- مقاله ترجمه شده 2014 : آنالیزهای انتقادی از سیستم اطلاعاتی مدیریت موسسات مالی کوچک منتخب هند

m540- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: تاثیرات دو شیوه ارتباطات بین نسلی بر ارزش برند

m533- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: نقش ی دانش‌محور (دانش‌بنیان) در نوآوری و شیوه‌های مدیریت دانش

m532- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: بررسی پیدایش مدیریت زنجیره ی تامین سبز: برگرفته از راهنمایی های شرکت های برزیلی

m528- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: تاثیر تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

m525- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی

m524- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم های برنامه ریزی یکپارچه( erp)

m479- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: کاهش مشکل مضاعف آثار منفی خاستگاه نام و نشان تجاری و برند تازه وارد: بررسی کاربرد قومیت گرایی در بازارهای نوظهور

m469- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: کاربردهای تعاملی و تشخیصی سیستم های کنترل مدیریت در پروژه های سیستم های اطلاعاتی: پیشینه و اثر آنها روی عملکرد

m468- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: بررسی نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی و نوآوری

m467- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: چرا برون سپاری داخلی، ظهور مجدد در تولید جهانی را ی می کند؟

m466- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: اقتصادهای متمرکز محلی: چه چیزی بر بقای شرکت ‌های ملی و فرا ملیتی ایتالیایی تأثیر می‌گذارد؟

m465- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: تاثیر تبلیغات آنلاین بر فروش خودروهای پروتون در میان اتباع خارجی در کشور ما ی

m464- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: اثرات فناوری اطلاعات ( it ) طی پنج دهه - به سوی سازمان محیطی

m463- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: معضل تغییر فنآوری در مدل ب و کار

m462- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: شایستگی های مدیریت پروژه برای توسعه منطقه ای در رومانی: تجزیه و تحلیل هایی از مدل "کار با افراد"

m461- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: شبکه­های یادگیری سازمانی که می­توانند بهره­وری شرکت­های مشاوره­ای it را افزایش دهند. مطالعه­ای بر روی مشاوران erp

m460- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: نقش شکلهای جدید سازمان کار در توسعه استراتژی های پایداری در عملیات

m459- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: ادغام تحرک جهانی و مدیریت استعداد جهانی: بررسی چالش ها و فرصتهای استراتژیک

m458- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: بهبود موفقیت بازاری : نقش مبادله دانش ضمنی بین فروش و بازاری

m456- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، احساس رضایت از کار، و شخصیت کارکنان

m454- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: ارزش ویژه برند و عوامل تشدیدکننده در ارزی های ش ت نوآوری محصول: دیدگاهی از اثر ارتباطی

m453- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: اثرات سیستم های پاداش کارکنان روی رفتارهای ایمنی

m452- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: مدل تصمیم گیری چندهدفه هوشمند با فن آوری rfid برای برنامه ریزی تولید

m451- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: یک الگوریتم شاخه و کران برای مسائل تخصیص کارگر به خط مونتاژ و بالانس

m450- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: برون سپاری منابع انسانی: اثرات بازار و کارایی عملیاتی بر عملکردهای منابع انسانی اجرایی

m449- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: اثر تولید ناب روی خطرات اسکلتی-عضلانی و روانی: یک بررسی از روندهای فنی اجتماعی در طول 20 سال

m446- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: اثرات واسطه ای تعهد عاطفی سازمانی و قرارداد روانشناختی در رابطه بین شیوه های جبران خدمات استراتژیک و به اشتراک گذاری دانش

m445- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: اثر تعدیلی روش های مدیریت منابع انسانی در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و عملکرد پروژه در شرکت های پروژه محور

m444- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: اثر تعدیل کننده بازاری رابطه ای بر زنجیره ارزش تولیدات باغبانی: یک چشم انداز واسطه ای

m443- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: امور مالی، بازاری ، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک: روش تجزیه و تحلیل کیفی پژوهش مطالعات موردی در هتل های تجاری در پاتراس و آتن

m442- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: تاثیر تاکتیک های بازاری رابطه ای (rmt) و کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری: یک مطالعه موردی در صنعت مخابرات و ارتباطات از راه دور تلفن همراه در ما ی

m441- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت

m440- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: بررسی رابطه بین آمیخته بازاری خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند

m439- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: چه چیزی یک مدیر برند (نشان تجاری) را اثربخش می کند؟

m438- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: ارزی حاکمیت (راهبری) فناوری اطلاعات در سازمان ها: یک رویکرد ساده یکپارچه

m437- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: تولید بهنگام جامع (t-jit) و اثرات آن بر توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی

m436- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: نوآوری سازمانی بعنوان یک عامل تقویت کننده در قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی و عملکرد شرکت

m435- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: چگونه کارکنان با تغییرات سازمانی که بواسطه ادغام و تملک برون مرزی ایجاد می شود، سازگار می شوند؟ موردی در چین

m434- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: جریان های دانش و عملکرد شرکت

m433- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: روندهای دانش و نوآوری از طریق استانداردسازی کاربردهای فناوری اطلاعات

m432- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: موازنه اه فردی و سازمانی در مدیریت استعداد جهانی: یک دیدگاه منافع متقابل

m431- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: نمایندگی های بازار در بازاری صنعتی: آیا نمایندگی ها می توانند استراتژی را تحت تاثیر قرار دهند؟

m430 - رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: بررسی تأثیر آمیزه بازاری خدمات بر ارزش ویژه برند

m429- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: آینده روابط استخدامی از دیدگاه مدیریت منابع انسانی

m503- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: ی تحول آفرین و عملکرد شغلی: یک چشم انداز از شخصیت اجتماعی

m473- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: تأثیر رفتارهای توانمندسازی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر رضایت مشتری

 

مقالات ترجمه شده مدیریت 2013

m628- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2013 : تجزیه‌وتحلیل کمی مقاومت سازمانی و ی مجدد فرآیند ب‌وکار

m625- مقاله isi ترجمه شده مدیریت 2013 : مدیریت ریسک زنجیره‌تامین یکپارچه با روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی

m574- مقاله ترجمه شده 2013: سیستم های مبتنی بر هوش که در بازاری صنعتی به کار برده می شوند

m552- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: تاثیرات بازاری سبز در ایجاد وجهه شرکت در ب وکارهای ده فروشی

m551- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: هماهنگ زنجیره تامین پایدار با نیازهای بازاری سبز: مطالعه موردی

m126- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: سلسله مراتب یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن به زبان فازی برای ارزی عملکرد، اتاق عمل در بیمارستان

m120- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: ت و شخصیت در مفهوم ی تحول آفرین

m112- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: منابع سازمانی و گرایش کارآفرینی به عنوان تعیین کننده های کارآفرینی مشارکتی

m107- مقاله انگلیسی isi مدیریت با ترجمه 2013: درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن

m526- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تحلیل مقایسه‌ای erp و eai

m522- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013 :عوامل تاثیرگذار در اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی: دیدگاه کارفرما و مشاور

m520- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: اثر وابستگیهای سازمانی بر رفتار مصرف کننده

m519- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی:

m502- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: عوامل فنی و سازمانی در ظهور مدیریت پروژه

m501- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: چالش های سیستم های اطلاعاتی برای طراحی و ی سراسر چرخه طول عمر

m500- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: نحوه تاثیر ملاحظات استراتژیک برتصمیم گیری در موارد کاربردی مدیریت الکترونیک منابع انسانی

m499- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: کاربرد بهینه سازی ازدحام ذرات با تعداد اندک همسایگی پویا برای بازآرایی سیستم قدرت کشتی

m498- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدل پیش بینی تقاضا با استفاده از ترکیب تحلیل داده های جانشین و رویکرد شبکه های عصبی بهینه

m497- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تولید ناب و کاربرد rfid: یک مطالعه موردی

m496- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: چالش ها و استراتژی های مدیران منابع انسانی جهانی: دیدگاه هایی از کشورهای کانادا و ایالات متحده

m495- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مقیاس های زیستی ضمنی در مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی : بررسی چگونگی هر یک از آنها

m494- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: سازه ها در مدیریت استراتژیک

m493- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: استفاده از فن شبکه خزانه جهت است اج مفروضات برنامه ریزی استراتژیک

m492- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: شبکه عصبی منظم شده بیزین برای پیش بینی بازار سهام

m491- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: پاسخ مصرف کننده به رفتار غیرمعتبر شرکت : هیجانات و شعور اخلاقی و اعمال درستکارانه

m490- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: اثر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش واسطه ای ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تأمین

m489- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: نقش عوامل روانشناختی در رفتار ید با ارجاع به برچسب های خصوصی پوشاک

m488- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: بررسی تاثیر کیفیت وب سایت بر رضایت مصرف کنندگان در صنعت ارتباطات رادیویی اردن

m486- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: میزان رضایتمندی مشتری، وفاداری و عملکرد مالی

m485- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: فرصت طلبی یدار در مبادلات بین بنگاهی

m484- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013 مختصات و پویایی روابط بین شرکتهای چندملیتی و توسعه اقتصادی_ یک رویکرد نظری

m483- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بخش سیستم های اطلاعات: آیا عد سازمانی اهمیت دارد؟

m482- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: اندازه گیری عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی: یک رویکرد درخت تصمیم

m478- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: پیشرفت های جدید در ارزی و مدیریت عدم قطعیت

m477- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: استفاده از تجزیه و تحلیل اختراع مبتنی بر عملکرد برای شناسایی حوزه های بالقوه کاربرد تکنولوژی جهت انتقال تکنولوژی

m474- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: توسعه کارآفرینی درآفریقا: بررسی کلی و اجمالی

m472- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: الگوی شباهت ها/ تفاوت ها درموردگرایش زمانی و نگرش به تبلیغات: مقایسه بین فرهنگی مصرف کنندگان گرجستانی و ماکائویی

m471- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013 : اثرات انگیزش ­های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد اشتراک دانش ضمنی و صریح کارکنان

m470- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: نقشه های استراتژیک فازی شناختی در اندازه گیری عملکرد فرایند ب و کار

m457- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: داده کاوی حوزه محور در مدیریت منابع انسانی: مروری بر تحقیقات اخیر

m455- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: ارزی سیستماتیک دقت در مطالعات سیستم های اطلاعاتی از نوع دلفی رده بندی

m448- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی: دغدغه های امنیت اطلاعات برای سازمانها

m447- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: سوابق مرتبط با ارزش ویژه برند سبز : یک رویکرد یکپارچه

m428- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مروری بر مطالعات کارآفرینی قومی معاصر: محورها و روابط

m425- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: توانایی گوش دادن فروشندگان به عنوان پیشامد فروش رابطه ای

m424- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: اندازة شرکت و ریسک‌پذیری در صنعت بیمة ما ی

m423- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: واکنش بازارهای مالی به اعلام تصمیمات سیاست‌های پولی

m422- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: کاریزما و تغییر سازمانی: مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی

m418- مقاله isi مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته

m412- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه 2013: "ارزی تبلیغات در یک مدل تصمیم گیری سلسله مراتبی"

m411- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه 2013: نگرش نسبت به آگهی ویروسی: گسترش مدل های تبلیغات سنتی به تبلیغات تعاملی

m410- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: راه های کاربردی و تجربی متقاعد سازی : تحلیل تبلیغات درتجارت های در حال ظهور در مقابل بازارهای توسعه یافته.

m408- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: غلبه بر استرس ناشی از کار و ترویج خلاقیت کارکنان در صنعت هتل داری : نقش بازخورد کار س رستان

m407- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدلی از تجربه خلاق در گردشگری خلاق

m406- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود میبخشد؟!

m405- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: همکاری صنعت و و ابتکار در صنایع بالغ و نوخاسته در کشورهای تازه صنعتی شده

m404- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: ویژگی های کلیدی و شخصیتی ین برای توسعه تکنولوژی و نوآوری

m391- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: اقتصاد دانش بنیان

m400-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تجزیه و تحلیل عملکرد ب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از dea فازی

m388- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات

m387- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مسیر آینده شرکت های صنعتی و مدیریت آن ها

m384- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی: شواهد مربوط به هتل مجللی در استرالیا

m382- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدیریت سیستم های اطلاعاتی راهبردی

m381- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: فرایند مدیریت استعدادها

m376- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: سیستم اطلاعاتی در مدیریت عملکرد ب و کار: زنجیره مربوط به عرضه

m369- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: هماهنگی عملیات، بازاری ، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد

m367- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی

m366- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: کنترل مدیریت در ب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی: بررسی موردی خانواده اندونزیایی که مالک یک می باشند

m360- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: ی در قرن بیست و یکم؛ ضرورت های بین المللی

m359- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: احیای مجدد ادغام عمودی : انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت

m358- مقاله انگلیسی مدیریت 2013: تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده

m357- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: ی و مدیریت دانش در سازمان های ict بریتانیا

m356- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد

m355- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: ارزش برند های دارای برچسب خصوصی برای مصرف کنندگان ایالات متحده: یک ارزی موضوعی و عینی

m354-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: آیا هنجارهای ارتباطی در روابط بین مصرف کننده- برند اهمیت دارند؟

m353- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مفهوم سازی مجدد هویت برند در یک محیط پویا

m352- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: فراتر از پذیرش تکنولوژی: روابط (مصرف کنندگان) با نام های تجاری و تجربه برند آنلاین

m351-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: نقش آرم های تجاری (لوگو برند) در عملکرد شرکت

m350- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: اثر تناسب کشور مبدأ بر ارزی کالا توسط مشتری در اتحادهای استراتژیک برند برون مرزی

m349- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی

m345- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تأثیرات مربوط به برند و موقعیت در کشش تقاضا

m344- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب 2.0: تجربه قدرت نوآوری های برانداز

m343- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: بررسی تجزیه و تحلیل مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

m335- مقاله isi مدیریت با ترجمه فارسی 2013: بهتر بودن در مقابل متمایز بودن: تمایز، رقابت و استراتژی های قیمت در صنعت هتلداری اسپانیا

m334- مقاله isi مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات

m318- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن

m313- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مدیریت ریسک و بهره وری مدیریتی در بانک های چینی یک چارچوب شبکه تحلیل پوششی داده ها

m303- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: یک مطالعه تجربی درباره ی منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی

m302- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاری تایلندی در مقابل مدیران بازاری یی

m301- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت : عناصر اصلی

m300- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: اخلاق و مالیات مقایسه میان کشوری شرکت های انگلیسی و ترکیه ای

m298- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: رفتار ید اینترنتی مصرف کنندگان در شیلی

m287- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: هماهنگ سازی همکاری زنجیره تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

m286- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: نوآوری مخاطره آمیز: تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود

m285- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: یک مطالعه میان کشوری از نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیکی

m284- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدیریت خلاقیت در روابط بازار ب و کار

m321- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: مقایسه بانکداری ی با بانکداری متعارف (مرسوم) مدل ب و کار، بهره وری و ثبات

m152- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات

 

مقالات ترجمه شده مدیریت 2012

m612- مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مدیریت 2012 : آیا بازاری هنجارهای اجتماعی موثر است؟ یک مطالعه موردی بر روی برق مصرفی خانگی

m597-مقاله ترجمه شده 2012 : شناسایی توانمندی های مدیریتی در سازمانهای دانش مبنا

m580- مقاله ترجمه شده 2012 : اعمال هزینه ی فعالیت مبنا در محیط زنجیره تامین

m256- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

m198- مقاله isi مدیریت با ترجمه فارسی 2012: اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله: مشتری به چه ی وفادار است؟

m196- مقاله isi مدیریت با ترجمه فارسی 2012: نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش تجاری: معرفی چارچوب پیشنهادی

m195- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی

m121- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری : نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

m117- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012: پذیرش ت الکترونیک در سازمان­های تی هند

m116- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: مطالعه استراتژی مدیریت زنجیره تامین و را ارها در عملکرد زنجیره تامین

m115- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: آیا تبلیغات، اثری قصد ید برندِ(نشان تجاری) فروشگاهی دارد؟

m105- مقاله انگلیسی isi مدیریت با ترجمه 2012: دید

مشاهده متن کامل ...

88 فایل اقدام پژوهی در قالب ورد
درخواست حذف اطلاعات


فروش 88 فایل اقدام پژوهی ویژه کافینت داران و فروشندگان انبوه

تعداد 88 اقدام پژوهی با بهترین کیفت فقط 30 هزار تومان در این سایت به فروش میرسد.تمامی 88 فایل ورد میباشند کیفیت این فایل ها از نظر محتوا هیچ مشکلی ندارند قیمت این محصول فقط 30 هزار تومان میباشد درصورتی که قیمت واقعی ان بالای 160هزار تومن در سایر فروشگاه ها می باشددر صورت هر گونه مشکل در کیفیت فایلها،قدیمی بودن فایلها،و دیگر مشکلات با شماره 09215736487 در تماس باشید

موضوعات اقدام پژوهی

شماره 1 : اقدام پژوهی چگونه توانستم درس انشا را برای دانش آموزان جذاب نمایم . شماره 2 : اقدام پژوهی چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت نمایم. شماره 3 : اقدام پژوهی چگونه توانستم علل مدرسه گریزی حسین را کاهش دهم. شماره 4 : اقدام پژوهی چگونه می توانم پرخاشگری را در محمد برطرف سازم ؟ شماره 5 : اقدام پژوهی چگونه افت تحصیلی مسلم ، دانش آموز پایه دوم راهنمایی را کاهش دادم. شماره 6 : اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات ( it ) اختلالات یادگیری سمانه راحل کنم . شماره 7 : اقدام پژوهی چگونه میتوان دانش آموز بیش فعال پایه دوم راهنمایی در درس علوم اجتماعی را شناسایی کرد و به او در درس خواندن کمک کرد . شماره 8 : اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموزپایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم؟ شماره 9 : اقدام پژوهی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره دبیرستان شماره 10 : اقدام پژوهی راههای مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز شماره 11 : اقدام پژوهی بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم شماره 12 : اقدام پژوهی چگونه توانستم اضطراب فاطمه را در کلاس از بین ببرم؟ شماره 13 : اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل گوشه گیری فاطمه را برطرف نمایم شماره 14 : اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم شماره 15 : اقدام پژوهی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابت در درس ریاضی شماره 16 : اقدام پژوهی چگونه می توانم ازطریق شیوه های املاء نویسی اضطراب آرزو را در درس املاء بهبود بخشم؟ شماره 17 : اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل روخوانی دانش آموزان پایه پنجم را برطرف کنم. شماره 18 : اقدام پژوهی چگونه از رفتارهای نامطلوب دانش آموزان جلوگیری . شماره 19 : اقدام پژوهی چگونه توانستم مهارت انشانویسی دانش آموزان را افزایش دهم. شماره 20 : اقدام پژوهی چگونه دانش اموزان دبیرستان را به درس ادبیات فارسی علاقمند . شماره 21 : اقدام پژوهی چگونه توانستم انضباط دانش آموزان را در هنگام تدریس علوم اجتماعی افزایش دهم. شماره 22 : اقدام پژوهی چگونه می توانم با استفاده از مواد زاید در ساعت هنر خلاقیت را در دانش آموزان پایه چهارم افزایش دهم . شماره 23 : اقدام پژوهی چگونه توانستم نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه را افزایش دهم؟ شماره 24 : اقدام پژوهی چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم. شماره 25 : اقدام پژوهی بررسی نقش مشارکتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی شماره 26 : اقدام پژوهی چگونه اعتماد به نفس و خودباوری را در کلاس ادبیات در دانش آموزم نهادینه ؟ شماره 27 : اقدام پژوهی چگونه در درس انشاء و نگارش دوره راهنمایی تحول ایجاد . شماره 28 : اقدام پژوهی چگونه می توان علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟ شماره 29 : اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابت در بخش نواحی آب و هوایی شماره 30 : اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق ورفتار ی رادردانش آموزانم پرورش دهم؟ شماره 31 : اقدام پژوهی چگونه می توانم با استفاده از انواع فعالیت های جذاب، خط نوشتاری زهرا را بهبود بخشم شماره 32 : اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم شماره 33 : اقدام پژوهی چگونه در درس انشا ء دوره راهنمایی تحول ایجاد . شماره 34 : اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ شماره 35 : اقدام پژوهی چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموز س .م رابرطرف کنم. شماره 36 : اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم. شماره 37 : اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟ شماره 38 : اقدام پژوهی چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس علوم تجربی را برای خود و دانش آموزانم جذاب نمایم شماره 39 : اقدام پژوهی چگونه انزوا وگوشه گیری علی را برطرف کنم؟ شماره 40 : اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم شماره 41 : اقدام پژوهی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و را ارهای درمان آن در قالب پژوهش شماره 42 : اقدام پژوهی چگونگی چگونه در کلاس چند پایه تقسیم فرصت برای یادگیری نمودم شماره 43 : اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم شماره 44 : اقدام پژوهی چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم . شماره 45 : اقدام پژوهی چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم شماره 46 : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر تشویق کنم شماره 47 : اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارهای نادرست و ناشایست دانش آموز پایه اول ابت ام را اصلاح کنم ؟ شماره 48 : اقدام پژوهی چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟ شماره 49 : اقدام پژوهی چگونه توانستم نشاط را دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهم شماره 50 : اقدام پژوهی چگونه می توانم رفتارناپسند ( و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف کنم؟ شماره 51 : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی علاقه مند کنم ؟ شماره 52 : اقدام پژوهی چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟ شماره 53 : اقدام پژوهی چگونه خصلت احترام به شخصیت همدیگر و روابط مرسوم اجتماعی را در دانش آموزان پایه پنجم نهادینه سازم شماره 54 : اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال در املا نویسی مینا را درمان کنم؟ شماره 55 : اقدام پژوهی چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمایم شماره 56 : اقدام پژوهی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل شماره 57 : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان کلاس چهارم ابت را به رعایت انضباط در کلاس ترغیب کنم شماره 58 : اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش آموزان پایه اول را به درس قرآن و فعالیت های مربوط به آن افزایش دهم شماره 59 : اقدام پژوهی چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم ابت را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم شماره 60 : اقدام پژوهی چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشیبرای دانش اموزان جذاب نمایم شماره 61 : اقدام پژوهی چگونه ساعت تاریخ دبیرستان را برای خود و دانش آموزانم لذت بخش ساختم؟ شماره 62 : اقدام پژوهی چگونه توانستم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم شماره 63 : اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در یکی از دانش آموزانم رفع نمایم . شماره 64 : اقدام پژوهی چـگونه توانستم روابط اجتــماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم ؟ شماره 65 : اقدام پژوهی چگونه توانستم با شیوه های نوین تدریس ساعت درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم شماره 66 : اقدام پژوهی چگونه رفتارهای نادرست و پرخاشگرایانه مجید را در کلاس اصلاح شماره 67 : اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابت بااستفاده از کامپیوتر افزایش دهم شماره 68 : اقدام پژوهی چگونه تعامل خوبی با دانش آموزان و همکاران در مدرسه داشته باشم؟ شماره 69 : اقدام پژوهی چگونه توانستم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و کنترل نمایم . شماره 70 : اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم . شماره 71 : اقدام پژوهی بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی شماره 72 : اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر ترویج دهم . شماره 73 : اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابت رابه کار گروهی یا همیاری درکلاس علاقه مند کنم ؟ شماره 74 : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش اموزان را به و فرائض دینی جذب نمایم . شماره 75 : اقدام پژوهی چگونه توانستم خط نوشتاری مهدیه را بهبود بخشم؟ شماره 76 : اقدام پژوهی افزایش چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم مدرسه راهنمایی را به خواندن و درک مفاهیم درس زبان انگلیسی علاقمند نمایم . شماره 77 : اقدام پژوهی چگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشانویسی شکوفا کنم ؟ شماره 78 : اقدام پژوهی چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم . شماره 79 : اقدام پژوهی چگونه کلاس تاریخ را با نشاط و جذاب ؟ شماره 80 : اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم شماره 81 : اقدام پژوهی راه حل ها و را ارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان شماره 82 : اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابت بهبود بخشم شماره 83 : اقدام پژوهی چگونه توانستم مهارت نوشتن رادر دانش آموزان پایه ی دوم تقویت کنم ؟ شماره 84 : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟ شماره 85 : اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم را در ساعت حرفه و فن کاهش دادم؟ شماره 86 : اقدام پزوهی چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش اموزرا در فناوری افزایش دهیم شماره 87 : اقدام پژوهی چگونه توانستم با کمک درس انشا تفکر خلاق را در فراگیرانم بهبود ببخشم. شماره 88 : اقدام پژوهی چگونه توانستم رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟

جهت کلیک کنیدمشاهده متن کامل ...
گذری بر رشته مدیریت فناوری اطلاعات
درخواست حذف اطلاعات

اگر در سال های گذشته کنکور داده باشید و یا امسال برای اولین بار قصد شرکت در این آزمون را دارید احتمالاً هنگام ورق زدن صفحات رشته های علوم انسانی و ی با رشته های جدیدی مواجه شده اید که در حوزه علوم فناوری اطلاعات قرار دارند این رشته ها که به ترتیب مدیریت فناوری اطلاعات و ی فناوری اطلاعات نام دارند به دلیل تازگی هنوز آنچنان که باید و شاید توسط دانشجویان و علاقه مندان شناخته نشده اند. به همین خاطر اغلب افراد در انتخاب رشته و گزینش منابع درسی برای این دو رشته سردرگم می شوند. در این مجال قصد دارم با معرفی این رشته ها و شاخه های مرتبط با آنها قدمی هر چند کوچک برای آشنایی و انتخاب بهتر دوستان خواننده ای که قرار است امسال با سالهای بعد در کنکور شرکت کنند بر دارم. به علت کثرت سوال های موجود در مورد رشته مدیریت فناوری اطلاعات ابتدا به معرفی این رشته می پردازیم.

مقدمه:

... و اینک فناوری اطلاعات ، به عنوان کاتالیزور فرآیند توسعه در دنیا باعث تغییر ماهیت جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی شده است. جامع ای فارغ از مرزهای جغرافیایی، جامعه ای که در حال جهانی شدن است.

فناوری اطلاعات الگوهای عصر صنعتی را در همه ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی به هم ریخته و شیوه ها و روش های متفاوت و رویکردهای جدیدی را برای بشر فراهم کرده است. توسعه متقابل فناوری و اطلاعات روز به روز بر حجم دانش و فناوری در اختیار انسان می افزاید و به تدریج تمام زندگی وی را در برمی گیرد. بشر امروزی برای فهم هر پدیده جدید و یا نو سازی روش ها و ابزار پیشین از پیشوند e بهره می گیرد.

آموزش، تجارت، اقتصاد، ت و...همه در پرتو فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی دچار تغییرات مثبتی شده اند. اما این سیر پرشتاب همچنان با سرعتی باور ن ی در حال حرکت است. واین نیست جز به سبب ماهیت تحول آفرین و شتابدار این فناوری که شمندان را واداشته آنرا در زمره فناوریهای نظام آفرین به شمار آرند و ورود جامعه بشری به عصری نوین بنام عصر اطلاعات را اذعان دارند

آری امروزه فناوری اطلاعات و درجه پیشرفت در آن به عنوان مقیاس توسعه یافتگی کشور ها به محسوب می شود. اما لازمه هر برنامه توسعه و تحول, ایجاد بستر مناسب برای جذب, پردازش و بکارگیری فناوری است .فناوری اطلاعات نیز دربند این وم بوده علاوه اینکه بدلیل ماهیت تحول افرینش برای جذب و بکارگیری آن نیاز به تدقیق و برنامه ریزی کلان و استراتژیک می باشد.

در سالهای اخیر محیط بنگاه های ب و کار، متاثر از روند جهانی شدن اقتصاد، دگرگونی در اقتصادهای صنعتی و حرکت موسسات به سمت فضای دیجیتالی دچار تغییرات گسترده ای شده است.به گونه ای که برای ایجاد تحولات بنیادین در زیرساختارهای ب وکار و نظام های سازمانی و پایه ریزی و اجرای برنامه های توسعه علاوه بر وجود فناوری و اطلاعات به حلقه واسط دیگری به نام مدیریت نیاز پیدا شد.

پیوند سه عامل فناوری، اطلاعات و مدیریت با هدف ایجاد قابلیت های جدید در شیوه های مدیریت بنگاه های مزبور و توانمندسازی مدیران با بهره گیری از” فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیرات فراوانی بر موفقیت برنامه های توسعه مبتنی بر دانش داشته و دارد. نفوذ روزافزون فناوری اطلاعات در برنامه های راهبردی سازمان و تبدیل شدن به یک عامل تعیین کننده در تعیین استراتژی ها و سیاست های سازمانی و شیوه های برنامه ریزی فرایندها، نیروهای انسانی و سایر منابع، ان و مدیران پیشروی سازمان های قرن حاضر را در معرض رویارویی با چالش های جدیدی قرار داده است.

پرداختن به این موضوع در بعد ملی نیاز ها و م ومات جدیدی را پدید می آورد که یکی از اولویت های آن پرورش و تربیت مدیران فناوری اطلاعات برای اداره سازمان های امروزی است. با این رویکرد ها از چند سال پیش برنامه ریزی گشترده ای در های مختلف کشور از جمله های تهران و ا هرا انجام شد تا رشته مدیریت فناوری اطلاعات شکل بگیرد.

ضرورت توسعه رشته مدیریت فناوری اطلاعات

خیلی جدی باید گفت که مدیریت فناوری اطلاعات برای کشور یک ضرورت ملی به حساب می آید. سیستم سنتی مدیریت کشور، ضعف و ناکارآمدی ساختار مدیریتی کشور در عرصه برنامه ریزی و اجرا، وجود سرمایه های عظیم مادی، ترکیب جوان جمعیتی کشور و نیروی تحصیل کرده و در حال تحصیل، پتاسیل بالای فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال، ماهیت دانشی فناوری اطلاعات و در نهایت نیاز واقعی کشور بر فناوری اطلاعات محور برنامه های کلان و جزیی توسعه ای خود همه و همه می طلبد تا برای هدایت صحیح سرمایه های ملی در جهت بهره گیری مناسب از فناوری اطلاعات با دقت و وسواس زیادی به موضوع مدیریت فناوری اطلاعات در کشور توجه شود.

چرا فقط کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات؟

نو بودن این دانش برای جامعه ی ما، سطح بالای تخصص ها و دانش های مطرح شده در این رشته، کمبود متخصص برای آموزش و همچنین کمبود امکانات و محتوای آموزشی مناسب در سال های ابت ایجاد این رشته باعث شده است که ها مجبور شوند این رشته را فقط در رشته کارشناسی ارشد به اجرا درآورند اما با توجه به پیشرفت روزافزون علوم فناوری اطلاعات و مدیریت و توسعه آموزش های پایه ای در این زمینه برای عموم دانشجویان مقاطع پایین تر امید آن می رود که بتوان در آینده نه چندان دور این رشته را برای مقاطع لیسانس و حتی فوق دیپلم نیز ایجاد کرد.

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات چیست؟

رشته مدیریت فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد ابتدا در سال 1380 و در های علامه طباطبایی و تهران راه اندازی گردید و برای آن اقدام به پذیرش دانشجو شد. اما هم اکنون در ا هرا و سازمان مدیریت صنعتی نیز برای این رشته دانشجو پذیرفته می شود.

هدف از تشکیل این دوره در نظامنامه آموزشی آن به صورت زیر عنوان شده است:

" هدف از تشکیل دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات آموزش نیروی انسانی متخصص موسسات و سازمانهای تی و خصوصی است.متخصصینی که در زمینه های مربوط به فناوری اطلاعات و مدیریت بنوانند در جهت تامین نیازهای امروز و فردای مدیریت در جامعه فعالیت کنند. "

به عبارت دیگر هدف از این دوره آموزشی توانمندسازی و تجهیز مدیران سازمان های تی و خصوصی، مدیران مرتبط با واحدهای فناوری اطلاعات در سازمانها، مشاورین ارشد مدیریت و مسوولان طرحهای تحول سازمانی به دانش های مرتبط با زمینه های مدیریتی فناوری اطلاعات و ارتباط آن با مسایل گوناگون سازمان و مدیریت، به شمار می آید.

انتظار طراحان این دوره های آموزشی این است که دانشجو پس از ورود به بازار کار قادر به درک تحولات نوین سازمانی، به ویژه در سطوح برنامه ریزی راهبردی و سیاست گذاریها و شناخت بهتر عوامل مرتبط با زمینه های رقابت در محیط ب و کار کنونی و در نهایت تقویت قابلیت های تحلیل و تصمیم گیری باشد. فارغ حصیلان، در زمینه درک نقش محوری فناوری اطلاعات در سازمانهای خود و جنبه های مدیریتی آنها، تسلط بیشتری یافته و قادر خواهند بود جنبه های بحرانی فعالیت های با محور فاوا در سازمان را شناسایی نموده و در جهت پیاده سازی استراتژی های متاثر از آن فعالیت نمایند. بهبود اثربخشی ارتباط بین رده های مدیریتی و کارشناسان و مشاورین فناوری اطلاعات، از جمله سایر تاثیرات این دوره محسوب می گردد.

رشته مدیریت فناوری اطلاعات در سه گرایش:

مدیریت منابع اطلاعاتی

سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته

نظام کیفیت فراگیر

تصویب شد که از این بین دو گرایش منابع اطلاعاتی و سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته فعال و در حال اجرا می باشند. تعداد کل واحدهای درسی این دوره 32 واحد می باشد که شامل 20 واحد مشترک . 8 واحد تخصصی مربوط به گرایش و 4 واحد پایان نامه می باشد.ضمن اینکه دروس پیش نیاز بنا به تشخیص مرجع برگزار کننده دوره ارائه می شود.

این رشته به دلیل ماهیت میان رشته ای آن دربرگیرنده برخی از دروس اصلی علوم مدیریت و شماری از دروس مربوط به علوم ی و رایانه می باشد.

دروسی مانند : تئوریهای پیشرفته مدیریت.- مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته- تحقیق در عملیات پیشرفته- سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته- مدیریت منابع اطلاعاتی- سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک- کاربرد it در سازمان - تحلیل آماری و... از زمره دروس مربوط به حوزه علوم مدیریت می باشند و دروسی مانند: تحلیل و طراحی ساختاریافته سیستمها – سیستمهای مدیریت بانکهای اطلاعاتی – سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری و خبره- فناوری اطلاعات- ی نرم افزار به کمک کامپیوتر case – متدلوژیهای ایجاد و توسعه سیستم اطلاعاتی-مدلسازی اطلاعات سازمان- منطق فازی و هوش - ی مجدد رویه های اجرایی و فرایندها و.... از زمره دروس مربوط به حوزه فنی و علوم رایانه می باشند. که بسته به گرایش انتخاب شده ارائه می شوند.

دروسی که در این رشته تدریس می شوند

دروس پیش نیاز

· آمار کاربردی applied statistics

· روش تحقیق (+کارگاه روشهای جستجو در پژوهش) research method

· تحقیق در عملیات و مدلهای تصمیم گیری operations research and decision models

دروس اصلی

· رویکرد سیستمی system approach

· مبانی مدیریت فناوری اطلاعات foundations of it mana ent

· فاوا در سازمان و مدیریت ict in organization & mana ent

· مدیریت تکنولوژی و نوآوری mana ent of technology & innovation

· آثار فاوا بر سازمانها، افراد و جامعه impact of ict on organizations, individuals & society

· ی سازمان enterprise engineering

· مبانی ب و کار و تجارت الکترونیک foundations of e-business and e-commerce

· سیستمهای اطلاعاتی بنگاه اقتصادی enterprise information systems (eis, erp, eam)

· بنگاههای اقتصادی گسترش یافته extended enterprises (erpii, eai, crm , scm)

· مباحث منتخب در مدیریت فاوا special topics in ict mana ent

· مهارتهای فاوا برای مدیران (ict skills for managers (workshop

· سمینار seminar

· پایان نامه thesis

نمونه دروس انتخ

· مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات it project mana ent

· تفکر استراتژیک strategic thinking

· مدیریت دانایی (دانش) knowledge mana ent

· مدیریت تحول change mana ent

· هوش تجاری و سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری business intelligence & decision support systems

· مدیریت زنجیره تامین supply chain mana ent

· مدیریت روابط مشتری mana ent information systems

· سیستمهای اطلاعات مدیریت mana ent information systems

· هوش و سیستمهای خبره artificial intelligence and expert system

· کاربرد نظریه فازی در سازمان fuzzy application in organization

· یک عنوان از دروس سایر رشته های کارشناسی ارشد مدیریت با تصویب شورای علمی دوره

*** کلیه دروس در قالب 2 واحد ارایه می گردند . پایان نامه معادل 4 واحد ارزی خواهد شد .

اطلاعات مورد نیاز برای کنکور رشته مدیریت فناوری اطلاعات

الف)مواد امتحانی و تعداد تست

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 30تست

2- تئوریهای مدیریت 40تست

3- اقتصاد د و کلان 30 تست

4- ریاضی و آمار 40 تست

5- مالیه عمومی و بودجه 30 تست

6- حسابداری تی 30 تست

7- بازاری 30 تست

8- مدیریت مالی 30 تست

9- تحقیق در عملیات 30 تست

10- مدیریت تی 30 تست

گرایش های موجود وضرایب مواد امتحانی در هر گرایش

مدیریت بازرگانی (3)(3)(2)(2)(0)(0)(2)(2)(2)(0)

مدیریت تی (3)(3)(2)(2)(2)(2)(0)(0)(0)(0)

مدیریت صنعتی (3)(3)(2)(2)(0)(0)(0)(0)(2)(2)

مدیریت فناوری و اطلاعات (3)(3)(2)(2)(0)(0)(2)(0)(2)(2)

مدیریت تکنولوژی، انتقال تکنولوژی (3)(3)(2)(2)(0)(0)(0)(0)(2)(2)

مدیریت مالی (3)(2)(2)(0)(0)(2)(2)(2)(0)(0)

تعداد نفرات پذیرفته شده در کنکور سال قبل

در دوره های روزانه:

مدیریت بازرگانی 86 نفر)، (مدیریت تی 61 نفر)، (مدیریت صنعتی 46 نفر) (مدیریت فنآوری و اطلاعات 27 نفر)، (مدیریت تکنولوژی، انتقال تکنولوژی 12 نفر)، (مدیریت مالی 18 نفر)، (تعداد کل 250 نفر)

در دوره های شبانه و نوبت دوم:

) مدیریت بازرگانی 55 نفر) ، (مدیریت تی 16 نفر)، (مدیریت صنعتی 17 نفر) (مدیریت فنآوری و اطلاعات 7 نفر)، (مدیریت مالی 5 نفر)، (تعداد کل100 نفر)

در آزاد (به طور تقریبی(:

مدیریت بازرگانی (270 نفر) مدیریت تی (450 نفر) مدیریت صنعتی220 نفر

های ذیل در این رشته دانشجو می پذیرند:

1-علامه طباطبائی ،2- شهید بهشتی ، 3- تهران ، 4- تربیت مدرس ،5- ا هرا (س) ، 6- گیلان ،7- مازندران ،8- فردوسی مشهد ،9- باهنر کرمان ،10- چمران اهواز ، 11- شیراز ، 12- اصفهان ، 13- سمنان ، 14- شاهد 15- مجتمع آموزشی عالی قم 16- سیستان و بلوچستان ، 17- پیام نور

منابع مجموعه مدیریت

1- زبان تخصصی

الف- ونوس (2 جلدی): مقدماتی و پیشرفته

ب- استونر ترجمه اسماعیلی

پ- زبان عمومی ی (سری کتاب ارشد پوران پژوهش

2- تئوری های مدیریت

الف- اصول و مبانی سازمان مدیریت ، رضائیان

ب- مدیریت عمومی ، الوانی

پ- مدیریت رفتار سازمانی، رضائیان

ج- مدیریت رفتار سازمانی، ر نز

چ- مدیریت رفتار سازمانی، هرسی و بلانچارد ، ترجمه قاسم کبیری

ح- مدیریت منابع انسانی، سعادت

خ- تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم، رضائیان

د- تئوری سازمان (طراحی ساختار) ر نز

3- اقتصاد د

الف- اقتصاد د، درس و تست نظری

ب- اقتصاد د، سالواتوره ترجمه سبحانی

ج- 2000 تست اقتصاد د، نظری

4- اقتصاد کلان

الف- اقتصاد کلان ، درس و تست، نظری

ب- اقتصاد کلان، روزبهان

ج- 2000 تست اقتصاد کلان، نظری

5- ریاضیات

الف- ریاضیات کاربردی، ناصحی فر

ب- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ابراهیمی

6- آمار

الف- آمار و کاربرد آن در مدیریت، عادل آذر-مومنی (2 جلدی)

ب- آمار و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ابراهیمی

7- حسابداری تی ، مالیه عمومی و بودجه

الف- حسابداری تی مالیه عمومی و بودجه محمد حسینی

8- مدیریت بازاری

الف- مدیریت بازاری ، ونوس، عبدالحمید ابراهیمی، روستا

ب- کتاب اصول با

مشاهده متن کامل ...

خلاصه ای از صحبت های محمد رضا سرکا آرانی در جمع معلمان ایران در توکیو
درخواست حذف اطلاعات

درس پژوهی مدلی است که حدود صد سال است معلمان ژاپنی در مدارس خود اجرا می کنندو بدین ترتیب از تجارب یکدیگر استفاده نموده وفرایند یاددهی –یادگیری را تسهیل می بخشند. به گفته ی سر کار آرانی معلمان ژاپنی به صورت داوطلبانه

در کلاس درس همکاران خود حاضر می شوندوشاهد تدریس ورفتارهای معلم با

دانش آموزان هستندِ،با تمام شدن تدریس در خصوص رفتارهای معلم با دانش آموزان

اظهار نظر نموده وتجارب خود را به دیگران انتقال می دهند.

آنچه که باعث پیشرفت ژاپنی ها شده است تاکید بر کار گروهی واستفاده از نظرات

وتجربیات دیگران است، در جامعه ژاپن نظر گروه مقدم بر نظر فرد می باشد.

این مقاله خلاصه ای از صحبت های محمد رضا سرکا آرانی در جمع معلمان

ایران در توکیو در سال 1388 می باشد

محمدرضا سرکار آرانی افزود: امروز از چین تا ، انگلستان تا کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه، برزیل تا اقیانوسیه و آفریقای جنوبی تا ژاپن، آهنگ تغییر و شوق به تحول در آموزش به گوش می رسد.

به گفته آرانی، بیشترین توجه برنامه های اصلاحات آموزشی بر توانمندسازی معلم و غنی سازی فرآیند یاددهی، یادگیری متمرکز است.

وی افزود: توجه به ارتباط مدرسه و جامعه و برقراری تعامل اثربخش میان آموزش مدرسه ای با زندگی اجتماعی، یت اصلی اغلب برنامه های اصلاحات آموزشی کشورهای مختلف جهان است.

سرکار آرانی اظهار داشت: پژوهش های آموزشی بیش از برنامه های درسی به معلم و فرآیند تعامل او با دانش آموزان توجه دارند و بر "غنی سازی یادگیری" تاکید می کنند.

این پژوهشگر برجسته گفت: تکاپوی جهانی در دستی به برنامه های راهبردی و اثربخش برای نوسازی و تحول نظام های آموزشی،تاسیس مدارسی است که از طریق ترویج و غنی سازی یادگیری - نه صرفا آموزش - به آدمی کمک کند تا یاد بگیرد و بخشی از فرآیند حیات بخش هستی باشد.

سرکار آرانی، به مدل درس پژوهی اشاره کرد و افزود: درس پژوهی به عنوان مدلی موثر برای ترویج و غنی سازی یادگیری در مدرسه، در حال حاضر نظر بسیاری از شمندان را در جهان برای تحول در آموزش به خود جلب کرده است.

یافته های پژوهشی سرکار آرانی پژوهشگر برگزیده انجمن توسعه علم ژاپن در سال ‪ ۲۰۰۴نشان می دهد که درس پژوهی به گسترش فرهنگ یادگیری در مدارس یاری می رساند و محیطی را فراهم می سازد تا معلمان از یکدیگر بیاموزند ، دانش حرفه ای خود را ارتقا دهند، در رفتار خود باز شی کنند و در تحول مستمر آموزش مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: درس پژوهی مدل ژاپنی پژوهش معلمان در مدرسه و کلاس درس برای بهسازی مستمر آموزش، غنی سازی یادگیری و پرورش حرفه ای معلمان است.
سرکار آرانی، درس پژوهی را با عنوان پژوهش مشارکتی معلمان در کلاس درس معرفی کرده و می افزاید: این پژوهش ، پژوهشی است که بر چرخه یادگیری گروهی، کیفی، مشارکتی و مداوم کارگزاران آموزشی شامل تبیین مساله، "طراحی، عمل، باز شی و بازبینی یافته ها، استوار است.

وی توضیح داد: دراین روش، معلمان در ابتدا مسایل آموزشی مدرسه را بررسی کرده و سوالات پژوهش در کلاس درس را تبیین نموده، سپس طرحی برای انجام پژوهش مشارکتی در آموزش پیشنهاد می کنند و آنگاه آن را به اجرا گذارده و سپس به ارزی و بازبینی فرآیند عمل می پردازند.

به گفته سرکار آرانی، این فرآیند، یادگیری از یکدیگر را به صورت مشارکتی سازماندهی می کند و در عمل ظرفیت مدارس را برای گسترش یادگیری سازمانی، تولید و بکارگیری دانش حرفه ای در مدارس و گسترش ظرفیت تغییر خود پایدار را افزایش می دهد.

ارزی داده های پژوهشی سرکار آرانی در کشورهای ، سنگاپور، هنگ کنگ ، چین، انگلستان و ایران نشان می دهد که درس پژوهی مدلی اثربخش برای خلق محیط شوق انگیز برای یادگیری در مدرسه است.

بر اساس داده های پژوهشی سرکار آرانی از اجرای این مدل در کلاس های درس ریاضی و علوم در این کشورها، نشان می دهد که دانش آموزان فرصت های غنی برای تجربه و یادگیری در مدرسه به دست آورده اند.

دانشیار علامه طباطبایی گفت: بسیاری از آنها درس پژوهی را عاملی برای بهسازی ارتباط کلامی میان دانش آموز و معلم می دانند و تلاش معلمان خود را برای بهبود تدریس قابل ستایش می دانند.

سرکار آرانی گفت: معلمان از طریق درس پژوهی، به عنوان مدلی اثربخش برای پژوهش در مدرسه، یاد می گیرند که چگونه از یکدیگر بیاموزند،در
تجارب آموزشی و تربیتی یکدیگر سهیم شوند.

وی افزود: آنها بدین ترتیب می توانند با باز شی در رفتارهای آموزشی خود، راه های بهتری برای یاددادن و یادگرفتن بیابند و به تولید دانش حرفه ای بپردازند.

وی گفت: درس پژوهی، با درگیر ساختن معلمان در فرآیند تبیین مساله، طرح نقشه، عمل، مشاهده، باز شی و بازنگری، فرهنگ مشارکتی حرفه ای را ارتقا می دهد.

آرانی همچنین خاطرنشان کرد: این فرآیند یادگیری، به تغییر فرهنگ مدرسه کمک می کند و محیط انعطاف پذیر برای دستی به یادگیری سازمانی را توسعه می بخشد.

بیشتر معلمان شرکت کننده در پروژه تحقیقی سرکار آرانی در کشورهای مختلف جهان گزارش کرده اند که درس پژوهی به معلمان اجازه می دهد که مسوولیت بیشتری در اداره مدرسه احساس کنند و آن را عاملی برای فراهم آوردن یادگیری از خود از طریق مشاهده، باز شی در عمل انجام شده و خودارزی می دانند.

معلمان بسیاری گزارش کرده اند که درس پژوهی پیش فرض های آنها را نسبت به نحوه تفکر دانش آموزان، مشارکت آنها در کلاس درس، فرآیند یاددهی، یادگیری تغییر داده است و آنها یادگرفته اند که چگونه در عمل روش تدریس خود و شیوه های مدیریت کلاس درس را بهبود دهند.

پژوهشگر برجسته منتخب انجمن توسعه علم ژاپن اضافه کرد: مدیران مدارس نیز گزارش می دهند که درس پژوهی به ما یاری می رساند تا شیوه مدیریت مدرسه خود را از مسوولیت و اختیار فردی و کنکاش بی اثر به روش مشارکتی و مسوولیت پذیری جمعی تغییر دهیم.

آرانی گفت: بسیاری از مدیران آموزشی که درس پژوهی را اجرا کرده اند بر این باورند که انجام درس پژوهی از تفکر سیستماتیک حمایت می کند و به بهبود فرآیند آموزش و یادگیری مستمر از طریق طراحی، اجرا و ارزی روش های عمل حرفه ای در فعالیت های کلاس درس کمک می کند.

وی افزود: در این فرآیند بهسازی مداوم آموزش، معلمان و دانش آموزان به مشاهده و باز شی در محیط یادگیری خود برانگیخته می شوند و فرصتی ایجاد می کند تا دانش آموزان در بهبود فرآیند یاددهی، یادگیری ، شریک حرفه ای معلمان خود باشند.

سرکار آرانی گفت: مدیران آموزشی بر این باورند که درس پژوهی معلمان را برای قبول و پذیرش ایده های جدید در فرآیند "یاددهی،یادگیری" برمی انگیزد و روند تغییر در مدرسه را نیز بخوبی تسهیل می کند.

یک معلم ژاپنی شرکت کننده در این پروژه به سرکار آرانی گفت: در فرآیند درس پژوهی وی آموخته است که چگونه ارتباط کلامی خود با دانش آموزان را در هنگام تدریس ریاضی،به خصوص در تبیین موضوعات درسی و فرمول های ریاضی بهبود دهد.

این معلم افزود: من توانستم متوجه این موضوع شوم که چگونه ارتباط کلامی در درس ریاضی بر تفهیم و جذ ت دروس ریاضی موثر است و بر این اساس فکر می کنم، ارتباط کلامی در کلاس درس، به دانش آموزان فرصت بیشتری برای بهبود تبادل افکارشان درباره ی محتوای درس ریاضی می دهد و آنان را تشویق می کند تا یادگیرندگان فع ری باشند.

یافته های پژوهشی سرکار آرانی نشان می دهد که چگونه معلمان در پژوهش مشارکتی در کلاس درس و با همکاری موثر با یکدیگر به خلق دانش حرفه ای می پردازند.

وی توضیح داد : در این روش معلمان در ابتدا مسایل آموزشی مدرسه را بررسی کرده وسئوالات پژوهش در کلاس درس را تبیین نموده ، سپس طرحی برای پژوهش مشارکتی پیشنهاد می کنند وآنگاه آن را به اجرا گذارده وسپس به ارزی وبازبینی فرایند عمل می پردازند.

به گفته سرکار آرانی، این فرایند، یادگیری از یکدیگر را به صورت مشارکتی سازماندهی می کند ودرعمل ظرفیت مدارس رابرای گسترش یادگیری سازمانی ، تولیدوبکارگیری دانش حرفه ای درمدارس وگسترش ظرفیت تغییرخود پایدار راافزایش می دهد.

ارزی داده های پژوهشی سرکا آرانی درکشورهای ، سنگاپور،هنگ کنگ،چین،انگلستانو ایران نشان می دهد که درس پژوهی مدلی اثربخش برای خلق محیط شوق انگیز برای یادگیری در مدرسه است.

براساس داده های پژوهشی سرکا رآرانی از اجرای این مدل درکلاس های درس ریاضیوعلوم دراین کشور ها،نشان می دهد که دانش آموزان فرصت های غنی برای تجربه ویاد گیری در مدرسه به دست آورده اند.

دانشیار علامه طباطبایی گفت : بسیاری از آنها درس پژوهی راعاملی برای بهسازی ارتباط کلامی میان دانش آموزومعلم می دانند وتلاش معلمان خودرا برای بهبود تدریس قابل ستایش می دانند.

معلمان از طریق درس پژوهی،به عنوان مدلی اثربخش برای پژوهش درمدرسه ، یاد می گیرندکه چگونه ازیکدیگر بیاموزند، در تجارب آموزشی وتربیتی یکدیگر سهیم شوند.آنها بدین ترتیب می توانند باباز شی دررفتارهای آموزشی خود، راههای بهتری برای یاددادن ویاد گرفتن بیابندوبه تولید دانش حرفه ای بپردازند.


تجربه ژاپنی های شرکت کننده در این پروژه نشان می دهد که درس پژوهی فرصتی برای باز شی در روش های آموزشی برای تولید دانش حرفه ای در مدرسه است.

سرکار آرانی، فوق ای آموزش تطبیقی ناگویای ژاپن، می گوید:
بسیاری از معلمان دراین فرآیند فرصت می یابند نوشته های خود را درباره آموزش و یادگیری مرور کنند و با باز شی مشارکتی در آنها، نمونه های حرفه ای تازه ای خلق کنند.

وی افزود: معلمان در این فرآیند به همکاری با محققان در حمایت از ترویج تفکر سیستماتیک و تفکر انتقادی تشویق می شوند و هنگامی که توجه اصلی معلمان به فرآیند یاددهی، یادگیری است، علاقه بیشتری در زمینه توجه به یادگیری دانش آموزان در کلاس درس پیدا می کنند.

این نوع پژوهش موجب ارتقای آگاهی معلمان از طریق پژوهش در مدرسه می شود و معلمان خودرا به عنوان یادگیرنده، محقق عمل و تصمیم گیرنده راهبرد آموزش و تولیدکننده دانش حرفه ای در مدرسه می دانند.

در این شرایط ظرفیت مدارس برای یادگیری سازمانی افزایش می یابد و مدارس به عنوان سازمان های یادگیرنده ترویج می شوند.

سرکار آرانی گفت: در فرآیند درس پژوهی، معلمان به صورت مشارکتی در مدرسه دانش حرفه ای تولید می کنند، جامعه یادگیرنده و ظرفیت مشارکت برای دانستن را گسترش می دهند واز مدارس برای ارتباط و همکاری بیشتر با جامعه حمایت می کنند.

وی افزود: در این فرآیند معلمان همچنین در محیطی شوق انگیز و مسوولانه به بهسازی فرهنگ مدرسه کمک می کنند ، ظرفیت خود را برای تبدیل از نقش آموزگار به یادگیرنده و ی فرآیند یادگیری تغییر می دهند"، " ی آموزشی را برای تفکر نوآورانه و غنی سازی یادگیری حمایت می کنند و به توسعه مهارت هایشان به عنوان ان تحول در مدرسه ادامه می دهند.

وی گفت: تولید دانش حرفه ای، گسترش فرهنگ یادگیری و ی اثر بخش از طریق توسعه مشارکت، همکاری و باز شی گروهی است.

به گزارش ایرنا، پژوهش بین المللی سرکار آرانی نشان می دهد، درک عمیق تر مدیران آموزشی از درس پژوهی، بکارگیری استراتژی های اثر بخش تر در ارتقای مدیریت آموزشی را محقق می سازد، یاددهنده را به یاد یادگیرنده تغییر می دهد، مدرسه را از جایی برای آموزش به مکانی برای یادگیری متحول می کند و آن را به مثابه سازمان یادگیرنده بازسازی می کند.

سرکار آرانی معتقد است، درس پژوهی مدلی برای گسترش پژوهش در مدرسه، تولید دانش حرفه ای، غنی سازی یادگیری، پرورش حرفه ای معلمان و بهبود یادگیری دانش آموزان است.

وی می افزاید: تبدیل مدرسه به محیط موثری که در آن معلمان از یکدیگر بیاموزند و به بهبود مستمر آموزش همت گمارند، از جمله برنامه های بیشتر کشورها برای تحول در نظام آموزشی است.

پژوهش سرکارآرانی نشان می دهد که درس پژوهی علاوه بر فرآیند یادگیری جمعی، چرخه عمل کایزن (برنامه، عمل، بازبینی، و باز شی برای بهسازی مستمر) نیز محسوب می شود، فرصتی برای سهیم شدن کارگزاران آموزشی در تجربه های یکدیگر را فراهم می سازد و به عنوان پیش برنده تغییر و ابزار موثر بهبود مستمر آموزش در مدرسه است.

پژوهشگر برجسته منتخب انجمن توسعه علم ژاپن و ایرانی های ژاپن، گفت: درس پژوهی به گسترش ارزش های گفت وگوی حرفه ای با خود و دیگران، به رسمیت شناختن گرایش های مختلف و تنوع قابلیت های افراد، تاکید بیشتر بر خودگردانی امور، خود پایداری تغییر، خودباز شی عمل و خودآموزی و ترویج فرصت های اختیار و مسوولیت برابر در مدرسه" در مدارس کمک می کند.

سرکارآرانی افزود: این فرآیند همچنین به آزمون تجربه ها و امکان بازیافت ایده ها و داده ها، غلبه بر ترس از دانستن و ترویج یادگیری، گسترش تعامل بین فردی و مشارکت گروهی، توانمندسازی افراد به عنوان عوامل پیش برنده تغییر و بهبود تدریجی آموزش، جستجو و به کارگیری زبان و فهم مشترک، احساس نیاز به یادگیری مستمر برای سرتاسر زندگی در مدارس کمک می کند.

وی اظهار داشت:ایده درس پژوهی برای تمامی افراد اعم از مدیران، کارکنان، معلمان، پژوهشگران، ان،دانشجویان و والدین قابل استفاده است و به افراد یاری می رساند تا بر قابلیت های خود از طریق یادگیری از یکدیگر بیافزایند.

سرکار آرانی خاطرنشان کرد: اگرچه تفاوت های فرهنگی مدارس ومناسبات اجتماعی پیچیده در هر جامعه روش و ابزارهای اثر بخشی برای به کارگیری مدل درس پژوهی توصیه می کند، اما تجربه های بین المللی راهبردهای اثربخشی برای بهره گیری از درس پژوهی در عمل در فرهنگ های آموزشی مختلف را نشان می دهد

http://www.tokyo89. /post-2.aspxمشاهده متن کامل ...
مشاور مدیریت اصول مشاوره مدیریت تجزیه تحلیل، برنامه ریزی اجرا ی مشاوره مدیریت
درخواست حذف اطلاعات

به نام او که همه هستی از اوست

مشاور مدیریت

اصول مشاوره مدیریت

تجزیه تحلیل، برنامه ریزی اجرا ی مشاوره مدیریت

وظایف، انتظارات، شیوه اجرا، تکنیک، تاکتیک، استراتژی، دانش، نگرش و مهارت مشاوره و مشاوران

مدیریت، تشخیص بیماری های مدیریت ، معاینه مدیران،

تشخیص بیماری های مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی، پشتیبانی،  بازاری ، فروش، تبلیغات و برند

انواع بیماری های مدیریت، سازمان ، شرکت و موسسات مختلف و تکنیک های درمان آن

نویسنده و مترجم:

علی خویه و فهیمه احمدی

مدرسان ، مشاوران ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبرو شرکت های بزرگ ملی و بین المللی

www.khooyeh.com

www.marketingconsulting.

www.marketingconsulting.persianblog.ir

1392

قابل استفاده کلیه دست اندرکاران صنعت، تولید، خدمات،صاحبان سرمایه، سرمایه داران، صاحبان برند، مدیران، س رستان، کارکنان، اساتید، دانشجویان، محققان و علاقمندان به مشاوره در شاخه های مختلف به ویژه مدیریت، بازرگانی ، فروش، تبلیغات و ارتباطات

 

فهرست برخی از مطالب کتاب:

 • مشاور کیست مفاهیم اساسی
 • مطالعه موردی...
 • مشاور مدیریت کیست
 • مشاور مدیریت  کیست
 • تعریف مشاوره و مشاور مدیریت
 • مشاور مدیریت  یک تخصص مهارت دانش یا هنر
 • هدف از مشاوره
 • مشاوره مبتنی بر هدف
 • ش·  انواع سیستمهای اطلاعاتی.. 14
  ·  ویژگیهای سیستم اطلاعاتی مدیریت .. 14
 • نقش های یک مشاور مدیریت  و فروش و تبلیغات
 • وظایف مشاور مدیریت  فروش و تبلیغات
 • ارزی نقش حساس مشاور مدیریت
 • مشاوران آکادمیک یا تجربی
 • دلایل عدم اعتماد به مشاوران مدیریت مدیریت  فروش و تبلیغات
 • تکنیک های اعتمادسازی در مشتریان مشاوره
 • نمونه مطالعه موردی
 • فرایند مشاوره مدیریت
 • تجزیه و تحلیل فرصت های مدیریت
 • تهیه خط مشی مشاوره مدیریت  و فروش
 • تهیه برنامه ها مشاوره مدیریت
 • مدیریت پروژه های مشاوره مدیریت   فروش و تبلیغات
 • برنامه های عملی
 • اصول مهم انتخاب مشاوران مدیریت
 • سیستم پشتیبانی مدیریت  (dss) 14
  ·  ویژگی های سیستم پشتیبانی از تصمیمات مدیریت .. 14
  ·  نقش معاینات  در سیستم های اطلاعاتی مدیریت  (mis) و سیستم حمایت از تصمیم گیری dss. 14
  ·  تفاوتهای (mis) و (dss) 14
  ·  خطاهای احتمالی در معاینات  مدیریت .. 14
  ·  انواع طرح تحقیق.. 14
  ·  طرح پانل.. 14
  ·  معاینات  علمی ( آزمایشگاهی ) 14
  ·  انواع اطلاعات... 14
  ·  انواع اطلاعات ثانویه. 14
  ·  گزارش تحقیق.. 14
  ·  ابزار و وسایل تحقیق.. 14
  ·  ارائه طرح تحقیق.. 14
  ·  تعبیر و تفسیرو گزارش یافته ها 14
  اصول پاسخگویی به مشتریان معاینات  مدیریت .. 14
  شیوه رفتار با مشتریان معاینات  مدیریت .. 14
  رضایت سنجی مشتریان معاینات  مدیریت .. 14
  نکاتی که در جلسه معاینات  مدیریت   باید رعایت کرد. 14
  ویژگی های محل معاینات  مدیریت   مدیریت  فروش و تبلیغات... 14
  تصمیمات اساسی معاینات  مدیریت  ان مدیریت  فروش وتبلیغات... 14
  مذاکره معاینات  مدیریت .. 15
  اصول قبل از جلسه معاینات  مدیریت .. 15
  اصول حین جلسه معاینات  مدیریت .. 15
  اصول بعد از جلسه معاینات  مدیریت .. 15
  شناسایی مشتریان معاینات  مدیریت .. 15
  استفاده از معاینات  مدیریت  و مدیریت .. 15
  ابزارهای مشاوران مدیریت  فروش وتبلیغات
 • انواع مشاوره و اصول اجرا
 • سیستم های گزارش دهی مشاوران مدیریت  فروش و تبلیغات
 • سیستم ارزی فعالیت های مشاوران
 • تحقیقات مشاوران مدیریت  فروش و تبلیغات
 • غلبه بر موانع مشاوران
 • چالش های مشاوران مدیریت  و فروش
 • اصول فنی مشاوره مدیریت مدیریت
 • تکنیک های معاینه فنی سازمان و شرکت توسط مشاوران مدیریت
 • تغییر نگرش مشتریان مشاوره
 • معاینه فنی مشتریان مشاوره
 • معاینه سیستم مشتریان مشاوره
 • معاینه مشتریان مشتریان مشاوره
 • معاینه کارکنان مشتریان مشاوره
 • معاینه واحد مدیریت  فروش و تبلیغات مشتریان مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغات
 • عارضه ی – اصول تکنیک ها مهارت روش
 • مدل های عارضه ی مشاوران مدیریت  فروش و تبلیغات
 • گردآوری و پردازش اطلاعات عارضه ی
 • اصول پاسخگویی به مشتریان مشاوره
 • شیوه رفتار با مشتریان مشاوره
 • رضایت سنجی مشتریان مشاوره
 • نکاتی که در جلسه مشاوره باید رعایت کرد
 • ویژگی های محل مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغات
 • تصمیمات اساسی مشاوران مدیریت  فروش وتبلیغات
 • مذاکره مشاوران
 • اصول قبل از جلسه مشاوره
 • اصول حین جلسه مشاوره
 • اصول بعد از جلسه مشاوره
 • تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان مشاوره
 • نفوذ مشاوران و تکنیک های نفوذ در مشتریان
 • تاسیس واحدمشاوره مدیریت
 • شیوه های تعامل مالی با مشتریان مشاوره
 • واحداستراتژیک مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغات
 • ارتباط موثرتر با مشتریان مشاوره
 • ایجاد رابطه بین خواسته های مشتریان مشاوره و اجرای فرایندها
 • کنترل رفتار مشتریان مشاوره
 • شناسایی مشتریان مشاور
 • عوامل روانشناختی معاینات  مدیریت .. 15
  دلایل ترک معاینات  مدیریت .. 15
  نقش معاینات  مدیریت   در بحران ها 15
  معاینات  مدیریت   در شرایط سخت مدیریت . 15
  ویژگی های معاینات  مدیریت   حرفه ای... 15
  نمونه فرم های بازدید معاینات  مدیریت .. 15
  نمونه مطالعات موردی... 15
  معاینات  مدیریت   انرژی دهنده. 15
  معاینات  مدیریت   انگیزه بخش.... 15
  خصوصیات یک جلسه معاینات  مدیریت .. 15
  مذاکرات حرفه ای معاینات  مدیریت .. 15
  زبان بدن در معاینات  مدیریت .. 15
  اصول فنی معاینات  مدیریت   مدیریت مدیریت .. 15
  تکنیک های معاینه فنی سازمان و شرکت توسط معاینات  مدیریت  ان مدیریت .. 15
  تغییر نگرش مشتریان معاینات  مدیریت .. 15
  معاینه فنی مشتریان معاینات  مدیریت .. 15
  معاینه سیستم مشتریان معاینات  مدیریت .. 15
  معاینه مشتریان مشتریان معاینات  مدیریت .. 15
  معاینه کارکنان مشتریان معاینات  مدیریت .. 15
 • استفاده از تحقیقات بازار و مدیریت
 • اطلاعاتی که مشتریان مشاوره مخفی می کنند
 • دلایل پنهان اطلاعات توسط مشتریان مشاوره
 • ایجاد پیوند بین واحد های مختلف و مشاوره
 • ایجاد پیوند بین استراتژی و مشتری
 • منشور اخلاقی مشاوران
 • سوگند نامه مشاوران
 • هفت رفتار ضروری مشاوران مدیریت  فروش و تبلیغات
 • مشاوره رابطه ای
 • عوامل روانشناختی مشاوران
 • عوامل اجتماعی و فرهنگی مشاوران
 • نمونه قراردادهای مشاوران مدیریت  فروش و تبلیغات
 • تفاوت ها و شباهت های مشاوران مدیریت  با انواع دیگر مشاوران
 • تفاوت مشاوران اروپایی ژاپنی و یی
 • تفاوت های نگرش به مشاوره
 • پرسش های مشاوران در جلسات مشاوره
 • خصوصیات یک جلسه مشاوره
 • مذاکرات حرفه ای مشاوران
 • زبان بدن در مشاوران
 • الگو های مشاوران
 • طراحی سیستم اخبار و اطلاع رسانی مشاوران
 • تمایز مشاوران
 • مشاوره مشارکتی
 • مدیریت  مشاوره و خدمات مشاوره
 • جلسات دفاع مشاوران
 • خط مشی های مشاوران مدیریت مدیریت  فروش تبلیغات
 • خط مشی های دفاعی مشاوران
 • مطالعه موردی
 • مشاوره مدیریت  جهانی
 • مشاوره جهت ورود اداره و ماندن در بازارهای جهانی
 • شناخت و پیش بینی بازارهای جهانی
 • مشاوره صادرات و واردات
 • مشاوره خطوط تولید
 • مشاوران فعالیت های پیشبردی
 • مشاوره تبلیغات
 • مشاوره اه تبلیغات
 • مشاوره رسانه های تبلیغاتی
 • مشاوره روابط عمومی و برنامه ها و سیاست های روابط عمومی
 • مشاوره قیمت گذاری
 • مشاوره موسسات خدماتی
 • مشاوره برند و نام و نشان تجاری
 • مشاوره کانال های توزیع
 • مشاوره بازاریابان
 • مشاوره کارکنان فروش
 • مشاوره حقوق و مزایای کارکنان فروش
 • مشاوره انگیزه
 • مشاور فروش مویرگی
 • مشاوره کارکنان فروش و مدیریت
 • مشاوره پارتیزانی و چریکی
 • مشاوران خلاق – ویژگی های خصوصیات اصول مهارت و فرایندها
 • تکنیک های خلاق در مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغات
 • گروه کانون در مشاوره مشتریان
 • تشکیل کمیته های مختلف برای مشتریان
 • جلسات آموزشی مشاوران
 • دستور کار مشاوران مدیریت  فروش تبلیغات
 • اثربخشی مشاوره مدیریت
 • مشاوران مدیریت مدیریت  فروش و تبلیغات موفق دنیا
 • مشاوره مدیریت  در 30 روز برای مشتریان خاص
 • دلایل ترک مشاوران
 • نقش مشاوره در بحران ها
 • مشاوره در شرایط سخت بازار
 • ویژگی های مشاوران حرفه ای
 • نمونه فرم های بازدید مشاوران
 • نمونه مطالعات موردی
 • مشاوران انرژی دهنده
 • مشاوران انگیزه بخش
 • مشاوران تغییر دهنده و تحول گرا
 • مشاوران تند کننده
 • مشاوران ریزبین
 • حل مساله و تصمیم گیری مشاوران مدیریت  فروش و تبلیغات
 • مشاوران گذشته محور و آینده محور
 • مشاوران نظم دهنده و کوتاه کننده
 • مشاوران تمرکز گرا و تنوع گرا
 • مشاوران استراتژی گرا و سیاست گرا
 • مشاوران روش گرا و فرایند گرا
 • مشاوران تکنیکی و مشاوران تاکتیکی
 • مطالعه موردی . مراقب این نوع مشاوران باشید...
 • مقایسه مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغات در سازمان های خصوصی عمومی تی انتفاعی  غیر انتفاعی خدماتی و...
 • چرا باید تحقیقات مدیریت  انجام دهیم؟. 17
  معاینات  مدیریت  چیست؟. 18
  چرا معاینات  مدیریت  ضروری است؟. 18
  گستره معاینات  مدیریت : 19
  الف) بررسی مصرف‌کننده یا مدیریت  (customer research): 19
  ب) بررسی رقبا (competitor research): 19
  پ) بررسی عملیات شرکت (company resarch): 20
  ۱- بررسی سیستم‌های توزیع و فروش (place/distribution research) 20
  ۲- بررسی تبلیغات و روش‌های پیشبرد فروش شرکت (promotion): 21
  ۳- بررسی قیمت (price): 21
  ۴- بررسی محصول (product): 22
  ت) بررسی محیط شرکت (climate analisis): 22
  گام‌های اجرایی تحقیق مدیریت : 22
  مرحله ۱: تحقیق مختصر و اولیه (research brife): 23
  مرحله ۲: تهیه طرح تحقیق (research proposal): 23
  مرحله ۳: تنظیم برنامه اجرایی (practical plan): 24
  مرحله ۴: عملیات میدانی و جمع‌آوری داده‌ها (data collection): 25
  مرحله ۵: آماده‌سازی داده‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها 25
  مرحله ۶: آماده و ارائه گزارش تحقیق (preparation of research report): 26
  ابعاد مختلف پروژه‌های مدیریت : 26
  معاینات  مدیریت  در مقابل معاینات  مدیریت . 28
  ارزش اطلاعات‌.. 29
  فرایند معاینات  مدیریت .. 29
  مشاوره مبتنی بر کلاس درس و آموزش محور
 • مشاوره مبتنی بر مراقبت
 • مشاوره مبتنی بر جهت گیری مدیران
 • مشاوره مبتنی بر جهت گیری مشتریان
 • مطالعه موردی – مشاوره خودطراح
 • مطالعه موردی – مدیریت دانش در مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغات
 • فازهای کاربردی مشاوره
 • فازهای پیش ترکیب مشاوره
 • فازهای ترکیب عملیاتی مشاوره
 • مطالعه موردی – مرسدس و کرایسلر
 • پاسخ های مشاوران مدیریت
 • پاسخ های محیطی
 • پاسخ های مدیریتی
 • پاسخ های سازمانی
 • پاسخ های رقابتی
 • پاسخ های جمعی
 • توسعه فرامشاوره در مشاوره مدیریت
 • برنامه های دستمزد مشاوران
 • سبک های مشاوره و مشاوران
 • مشاوره به سبک t
 • مشاوره به سبک g
 • مشاوره به سبک h
 • مشاوره به سبک z
 • آزمون های مورد استفاده مشاوران
 • سطوح مختلف مشاوره مدیریت
 • مطالعه موردی سطح 5 مشاوره
 • سوئ استفاده از مشاوران
 • دیدگاه های شخصی مشاوران داخلی و خارجی
 • مطالعه موردی – در حاشیه بودن مشاور مدیریت مدیریت  فروش و تبلیغات
 • چک لیست های عملیاتی مشاوره مدیریت
 • آینده پژوهی
 • انگیزش
 • بهترین روش
 • توسعه دانایی محور
 • خلاقیت و نوآوری
 • دانش مدیریت
 • ی
 • فرهنگ و جو سازمانی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت بحران
 • مدیریت تولید
 • مدیریت خدمات
 • مدیریت دانش
 • مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت فروش
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت مشارکتی/کارتیمی
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت کیفیت
 • مدیران
 • مشاوره مدیریت   آموزشی
 • مشاوره مدیریت   بهره وری
 • مشاوره مدیریت   تغییر
 • مشاوره مدیریت   توسعه
 • مشاوره مدیریت   تولید و عملیات
 • مشاوره مدیریت   راهبردی
 • مشاوره مدیریت   ریسک
 • مشاوره مدیریت   زمان
 • مشاوره مدیریت   زنجیره تامین
 • مشاوره مدیریت   محصول
 • مشاوره مدیریت   و برنامه ریزی منابع سازمانی
 • مشاوره مدیریت   ب و کار
 • مشاوره مدیریت   کیفیت
 • مفاهیم مشاوره مدیریت  ی
 • ی مجدد
 • ی ارزش
 • نظام های کنترلی و ارزی
 • نوآوری وشکوفایی سازمانی
 • چک لیست مشاوره مدیریت 
 • کارآفرینی
 •  
 •  
 • مشاوره مدیریت   و حقوق (law)
  مشاوره مدیریت   ن (women)
  مشاوره مدیریت   واردات(imports)
  مشاوره مدیریت   صادرات(exports)
  مشاوره مدیریت   هزینه و درآمد
  آینده پژوهی
  مصاحبه های مشاوره مدیریت  ی
  مشاوره مدیریت   گروه ها (group)
  مدیریار در رسانه (modiryar.com)
  مشاوره مدیریت   تصمیم گیری(decision)
  مشاوره مدیریت   بیمه (insurance)
  مشاوره مدیریت   و برنامه ریزی(planning)
  مشاوره مدیریت   انرژی (energy)
  مشاوره مدیریت   حقوق ودستمزد(salary)
  مشاوره مدیریت   و مشاوره (conference)
  مشاوره مدیریت   جهانی (global)
  مشاوره مدیریت   عمومی(general)
  مشاوره مدیریت   انتقادی (critic)
  عمومی(general)
  مدیریت و مبانی سازمان (org)
  مشاوره مدیریت   و روش تحقیق(res)
  نظریه های مشاوره مدیریت  (theorists)
  مشاوره مدیریت   رفتار (behavior)
   (مشاوره مدیریت   فناوری اطلاعات (ict)
  مشاوره مدیریت   منابع انسانی (hrm)
  مدیریت بازاری (marketing)
  مشاوره مدیریت   کیفیت و استاندارد (qm)
  مشاوره مدیریت   راهبرد و چشم انداز (st)
  مشاوره مدیریت   مالی-اقتصادی(finance)
  مشاوره مدیریت   تی (administration)
  مدیریت تطبیقی (comparative)
  مشاوره مدیریت   خلاقیت وکارآفرینی(e&c)
  مشاوره مدیریت   تحول و توسعه (od)
  مشاوره مدیریت   آموزشی (education)
  مشاوره مدیریت   صنعتی (indusrial)
  مشاوره مدیریت   اجرایی (mba)
  مشاوره مدیریت   و تفکر سیستمی(sys)
  مشاوره مدیریت   بحران (crisis)
  مشاوره مدیریت   و ی ارزش(value)
  مشاوره مدیریت   دانش و دانائی (know)
  مشاوره مدیریت   بازرگانی (business)
  مشاوره مدیریت   و کنترل پروژه (project)
  مشاوره مدیریت   مشارکتی(participative)
  مدیریت و تکریم مشتری (custm)
  مدیریت استرس(stress)
  مشاوره مدیریت   زمان (time)
  مشاوره مدیریت   تعارض (conflict)
  مشاوره مدیریت   تغییر (change)
  مدیریت فروش (sale)
  مشاوره مدیریت   و تفکر ناب (lean)
  مشاوره مدیریت   انگیزش (motivation)
  مدیریت بهره وری (productivity)
  مشاوره مدیریت   و مفاهیم نوین(modern)
  مشاوره مدیریت   جهانگردی (tourism)
  ی فناوری اطلاعات (ite)
  مشاوره مدیریت   روابط عمومی(relation)
  روانشناسی کارومشاوره مدیریت  (psy)
  مشاوره مدیریت   ریسک (risk)
  مشاوره مدیریت   تبلیغات (publicity)
  مشاوره مدیریت   تولیدومحصول(product)
  ی مشاوره مدیریت   (engineering)
  مشاوره مدیریت   پزشکی (medical)
  مشاوره مدیریت   و ی (leadership)
  مشاوره مدیریت   نوآوری (innovation)
  مشاوره مدیریت   تکنولوژی (technology)
  مشاوره مدیریت   رسانه و ارتباطات(media)
  مشاوره مدیریت   سازماندهی(organiz)
 •  

 

 • منابع و پیوست ها
 •  

 

 مشاهده متن کامل ...
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت دانش مشتری در سازمان
درخواست حذف اطلاعاتمبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت دانش مشتری در سازمان
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 385 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت دانش مشتری در سازمانفروشنده فایل


کد کاربری 4674مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت دانش مشتری در سازمان


توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)


همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه


توضیحات نظری کامل در مورد متغیر


پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه


رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب


منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه apa)


نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc


قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه


مدیریت دانش سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکت‌ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان‌ها، دانش خود را اندازه‌گیری می‌کنند و به منزلة سرمایه فکری سازمان نیز شاخصی برای درجه‌بندی شرکت‌ها در گزارش‌های خود منع می کنند. ( ، 1384: 13). این سازمان‌ها مدیریت دانش را به عنوان بخشی از راهبرد سازمان، ضروری می‌دانند (حسین زاده، 1385: 58). در بخش دوم از فصل دوم با توجه به اهمیت مدیریت دانش، ابتدا، تعاریفی از km[1] (مدیریت دانش) بیان شده است سپس تاریخچه‌ای از مدیریت دانش و سیر تطور آن عنوان گردیده است. در مرحلة بعدی سه مکتب اقتصادی، سازمانی و استراتژیک مدیریت دانش توضیح داده شده است. توضیحاتی در خصوص دو دیدگاه مدیریت دانش (دانش به عنوان سرمایه و ابزار) داده شده است. بعد از آن سه نسل مدیریت دانش (فناوری مدار، انسان مدار، و گذار از فناوری مدار به انسان مدار) مطرح شده است.


سپس 13 ویژگی مدیریت دانش (مدیریت دانش همراه با تکنولوژی اطلاعات، نظریه تغییر و عرضه مدیریت دانش) بیان گردیده است. بعد از آن چهار مرحله مدیریت دانش مطرح شده و مقایسه‌ای بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع صورت پذیرفته است.


مطالبی در خصوص مزایای مدیریت دانش در زمینه‌هایی چون (کارایی، صرفه‌جویی، فرصت‌های جدید، تغییر و نوآوری و منابع انسانی) و در ادامه 8 مزیت مدیریت دانش از نظر دنهام گری بیان شده است.


اشاره‌ای به کاربرد مدیریت دانش در تصمیمات راهبردی شده که منجر به درک عمیق‌تری از موقعیت‌های تصمیم‌گیری می‌گردد. چالش‌های km عنوان شده و مهارت‌های برطرف نمودن آن نیز مطرح گردیده است.


پس از آن 5 مانع دانش اعم از: عوامل انسانی، سازمانی، فرهنگی، و تکنولوژیکی بیان شده است و در نهایت این بخش با توضیحاتی در خصوص 14 مدل از مهمترین مدل‌های مدیریت دانش به پایان رسیده است.


2- 2- 2 مدیریت دانش چیست؟


رفتارهای سازمانی باید چنان هم راستا شوند که اطلاعات و دانش، ادغام شده و به افراد مناسب و در زمان مناسب برسد تا بتوانند با بهره‌وری بیشتری عمل کنند. اول از همه، مدیریت دانش باید افراد را به اطلاعات، مرتبط کند و این ارتباط شامل فرآیندها و تشویق‌هایی است که برای افراد نیاز است اعتماد کنند و از اطلاعات موجود استفاده کنند بلکه تجارب و اطلاعاتشان را به پایگاه اطلاعاتی جهانی توزیع کنند. دوم اینکه آن‌ها همه روزه در تحقق اه سازمان شریکند. افزایش بهبودی به تسریع در یادگیری، اتخاذ تصمیمات بهتر و سریعتر، افزایش کل توانایی برای توسعه، تقویت نوآوری و ایجاد انگیزه برای کارکنان منجر می‌شود. (انتظاری، 1385: 40).


2- 2- 3 تعریف مدیریت دانش:


هیچ تعریف مشخصی که به طور جهانی در مورد مدیریت دانش، مورد توافق باشد وجود ندارد و آن ناشی از وسعت اندازه تعریف دانش است. سختی ارائه تعریف مشخص از مدیریت دانش، موجب شده است تا صاحبنظران بر اساس تجارب و دیدگاه‌های مختلف، تعاریف گوناگونی را در این زمینه بیان کنند.


ابتدائی‌ترین تعریف از مدیریت دانش عبارت است از: یافتن راهی جهت خلق، شناسایی، شکار و توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند (عبدالکریمی، 1382: 38).


مدیریت دانش عبارت است از تلفیقی از ب و ذخیره‌سازی دانش آشکار همراه با مدیریت سرمایه‌های فکری است (dalker, 2005: 4).


مدیریت دانش فرآیند به کارگیری یک رویکرد نظامند برای ب، ساختاردهی، مدیریت و توزیع دانش در سراسر یک سازمان به منظور انجام سریعتر کارها، استفاده مجدد از بهترین رویه‌ها و کاهش دوباره کاری می باشد. مدیریت دانش عبارت است از برانگیختن افراد به تسهیم دانش خود با دیگران (فرائیالو، 1383: 679).


مرکز بهره‌وری و کیفیت (1996) مدیریت دانش را اینگونه تعریف می‌کند: مدیریت دانش، ب دانش درست برای افراد مناسب در زمان صحیح و مکان مناسب است طوری که آنان بتوانند برای دستی به اه سازمان، مناسبترین استفاده را از دانش ببرند (زعفریان و دیگران، 1387: 77).


مدیریت دانش مجموعه‌ای از رویه‌ها، زیرساخت‌ها و ابزارهای فنی و مدیریتی که در جهت خلق، تسهیم و به کارگیری اطلاعات و دانش در درون و بیرون سازمان طراحی شده است. مدیریت دانش، یک استراتژی است که باید در یک سازمان ایجاد شود تا اطمینان حاصل گردد که دانش به افراد مناسب در زمان مناسب می‌رسد و آن افراد، آن دانش را تسهیم کرده و از اطلاعات برای اصلاح عملکرد سازمان استفاده می‌کنند (o"dell, grayson, 1998: 54).


مدیریت دانش شامل فرآیندها و فناوری‌ها برای جذب، تسهیم و به کارگیری دانش جمعی به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه در زمان مناسب می‌باشد (امین و دیگران، 2001: 49).


مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان‌ها در کشف انتخاب، سازماندهی، انتشار وانتقال اطلاعات مهم و تجارب ضروری، جهت فعالیت‌هایی از قبیل حل مسأله، یادگیری پویا، برنامه‌ریزی راهبردی و تصمیم‌گیری کمک می‌کند (gupta, goringaraja, 2000: 17).


مدیریت دانش عبارت است از پی نهادن، بازسازی و کاربرد نظامند، آشکار وآگاهانه دانش به منظور به حداکثر رساندن تأثیرات و عواید دانش وابسته یک شرکت از سرمایه‌های دانش آن (andre on, syartling, 1999: 25).


اسویبی (sveiby,1996) مدیریت دانش را به عنوان «هر خلق ارزش ار سرمایه‌های ناملموس یک سازمان» تعریف می‌نماید. در مجموع مدیریت دانش را می‌توان چنین توضیح داد:


مدیریت دانش شامل توسعه، حمایت، کنترل و بهبود استراتژی‌ها، فرایندها، ساختارها و فن‌آوریهای پردازش دانش است. پردازش دانش شامل تمام فعالیت‌هایی است که برای فراهم ، نمایش، انتشار، بهره‌گیری، یا حذف دانش به کار می‌رود. (andre on, syarthing, 1999: 21)


2- 2- 4 تاریخچة ‌مدیریت دانش:


مدیریت دانش مفهوم تازه‌ای نیست. در حقیقت، مدیریت دانش بیشتر حاصل کار تمدنهای قدیمی بوده است تا نوآوری‌های اخیر. ب و کارهای سازمان یافته قدیمی، به این دلیل دنبال مزیت رقابتی بوده‌اند که به آن‌ها اجازه می‌داد تا حد امکان به شکل کارآمدتری به مشتریان خدمت کنند، سودها رابه حداکثر برسانند، مجموعه‌ای از مشتریان وفادار داشته باشند و در صحنه رقابت باقی بمانند (برگرن، 1385: 12).


نزدیک به 1500 سال پیش این مزیت‌ها در دانش برگزیده بازرگانان، صنعت‌گران، پزشکان و مدیران تی برای مراجعات بعدی ثبت شده بود. تقریباً در 5000 سال قبل در بین‌النهرین مردم هزاران لوح رسی را که مربوط به ثبت قراردادهای حقوقی، برآورد مالیات‌ها، میزان فروش و قوانین بودند از دست دادند. راه حل این مسأله شروع به کار نخستین مؤسسه اختصاصی برای مدیریت دانش یعنی کتابخانه بود. در کتابخانه‌هایی که در مرکز شهر قرار داشتند، مجموعه‌ای از لوح‌ها توسط مدیران حرفه‌ای دانش، مراقبت و نگهداری می‌شد. (برگرن، 1385: 13).


دیگ (1997) و رو (2001) ادعا می‌کنند که ریشه مدیریت دانش به 3000 سال قبل از میلاد باز می‌گردد، اگرچه به شکل تخصصی، تحت این عنوان نبوده است. با اختراع حروف چاپی متحرک و ماشین چاپ در بیش از 500 سال پیش، کارها برای عموم مردم در غرب بهبود پیدا کرد. با ورود به دوره رنسانس و عصر شکوفایی فکری و اقتصادی، نوع آموزش و چاپ نوشته‌ها از زبان لاتین به زبان رایج تغییر کرد. در دنیای تجارت، مهارت و تخصص، بسیاری از حرفه های با دوام از طریق کارآموزی منتقل می‌شد و گاهی اوقات به وسیله کتاب‌ها و شکل‌های دیگر حافظه جمعی تکمیل می‌شد. تجارت جدید در اقتصاد خدماتی و فراصنعتی ، عمدتاً بازمانده‌ای از این شکل سنتی تولید، محسوب می‌شود. به ویژه هنگامی که این امر به فعالیت‌های حسابداری و ارزشی شرکت مربوط می‌شود. گواهی‌نامه‌ها و مدارک ی از سازمان‌ها یا اتحادیه‌های مختلف، برچسب‌های خود ساخته‌های برای استفاده مدیران و افراد حرفه‌ای فراهم کرد تا برای رسیدن به یکی از پست‌های از قبل تعریف شده در شبکه سازمانی، واجد صلاحیت شوند. این کارکنان دانش‌مدار به نسبت کارکنان سطوح پایین‌تر و عملیاتی، تصویر کلی بهتری از ب و کار در ذهن داشتند اما زمانی که این کارکنان، فرایند درستی برای تقسیم دانش به شکلی مطلوب در اختیار نداشتند، احتمال تکرار از اشتباهات در بخش های مختلف وجود داشت.


مروری بر روند تکامل مدیریت دانش حاکی از آن است که مدیریت دانش در سراسر دوره‌ها به شکل‌های مختلفی حضور داشته، از تصاویر حک شده روی لوح‌های رسی گرفته تا انواع سیستم‌های فنی و تکنولوژیکی که امروزه انسان با استفاده از آنها ایجاد فرهنگ دانش‌مدار و تحقق یکپارچه چهار حلقه خلق، سازماندهی، تبادل و به کار بستن دانش آن را مدیریت می‌کند (برگرن، 1385: 15).


در دوره معاصر، نظریه‌پردازان بسیاری در راستای تکامل مدیریت دانش درگیر بوده‌اند که از آن میان می‌توان به نظریه‌پردازان بزرگی همچون: پیتر دراکر، پاول استراوس من و پیتر سنگه از اشاره کرد. دراکر و استراوس من، بیشتر در زمینه اهمیت ارتقاء اطلاعات و دانش ساده به عنوان منبع سازمانی و سنگه با تمرکز بر سازمان‌های یادگیرنده، ابعاد فرهنگی مدیریت دانش را به وجود آورده‌اند.


در سال 1998 در سوئد، اصطلاحات «سرمایه دانش» و «دارایی‌های غیرملموس» توسط سویبی پیشنهاد شد. همچنین اسک ا، ارست و یونگ بر ویژگی‌های پایدار دانش تأکید د، به این معنا که اختراعات، عقاید، برنامه‌های کامپیوتری، حقوق انحصاری و... جزئی از سرمایه هوشی هستند. در نیز اصطلاح «مدیریت» دانش به طور رسمی در فرهنگ واژگان در سال 1989 ثبت شد. مجله اینفورمیشن ویک[2] مدیریت دانش را اینگونه تعریف می‌کند: اطلاعات به دانشی کاربردی تبدیل شوند. به طوری که این دانش به آسانی در اختیار دیگران قرار گیرد و برای آن‌ها قابل استفاده باشد. اولین کتابها درباره یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در سال 1990 منتشر شدند. به عنوان مثال می‌توان از کتاب پیتر سنگه به نام پنج اصل، و یا کتاب ایی با عنوان «انقلاب ارزش دانش» نام برد.


نوناکا که در سال 1995 کتاب «شرکت دانش آفرین» را نوشت برای اولین بار اصطلاح مدیریت دانش به کار برد شاید بتوان گفت وسیعترین کار تحقیقایت در زمینه مدیریت دانش تا امروز در سال 1995 توسط نوناکا و تاکوچی در سازمان خلق دانش به نام «چگونه شرکت‌های ژاپنی، نوآوری و پویایی را به وجود می‌آورند ؟» صورت پذیرفته است (بیرانوند و ی، 1382: 36).


کوتاه سخن اینکه مدیریت دانش مقولة جدیدی نیست. در واقع از صدها سال پیش، مالکان شرکت‌های فامیلی، تجارت حرفه‌ای خود رابه طور کامل و دقیق به فرزندان و شاگردان خود انتقال می‌دادند.


پس مدیریت دانش وجود داشته است اما تا سال 1990 که مدیران عالی سازمان‌ها بحث مدیریت دانش را شروع د به این نام مرسوم نبود به همان اندازه که زیر بناهای اقتصاد صنعتی از ح وابستگی به منابع طبیعی به سمت وابستگی به سرمایه‌های فکری تغییر ح پیدا می کرد، مدیران نیز ناگزیر از بررسی دانش زیربنایی ب و کارشان چگونگی استفاده از آن بودند. درست در همین زمان افزایش شبکه‌های کامپیوتری، امکان طبقه‌بندی، ذخیره‌سازی و استفاده از آن را به گونه‌ای آسانتر و ارزان‌تر از گذشته فراهم کرد (محمدی، 1379: 24).


با گذر از انقلاب صنعتی و ورود به هزاره جدید، دیگر موتور محرک رشد سازمان‌ها به سرمایه و نیروی انسانی، محدود نمی‌شود. مهمترین متغیر رشد همه جانبه سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در عصر حاضر، دانش است. به عبارت دیگر به زمان حاضر یا آینده نزدیک؛ «عصر دانش» اطلاق شده است.


 
[1] . knowledge mana ent


[2]. information week


 مشاهده متن کامل ...
کاملترین کتاب مدیریت ما علی اصغ ورعزت
درخواست حذف اطلاعات

کاملترین کتاب مدیریت ما علی اصغ ورعزت

به مدت سه روز رایگان


جهت مشاهده و کلیک کنید


جهت مشاهده و کلیک کنیدمدیریت ما (پورعزت/ نگاه دانش) | فروشگاه کتاب مژدهwww.mojdehbook.com/151001/19 مه 2016 ... فروشگاه کتاب مژده - نام کتاب:مدیریت ما (پورعزت/ نگاه دانش)، ناشر:نگاه دانش ، نویسنده:علی اصغر پورعزت، تعداد صفحه:348، ...
مدیریت ما - نگاه دانشwww.negahedanesh.com/product_info.php?products_id=352مدیریت ما. آ ین بازدیدها; از این مؤلف; با این کتاب یداری شده; پیشنهادات; نظرات; جزئیات. مولف: علی اصغر پور عزت. تاریخ انتشار:۹۵/۰۲/۰۱. نوبت چاپ:هفتم.


کتابسرای اشجع - فهرست کتابهای مولف: علی اصغر پورعزت - ید ......www.ashja.com/fa/books/?auidفهرست کتابهای مولف: علی اصغر پورعزت,فروشگاه آنلاین کتاب, فروشگاه اینترنتی کتاب, فروش ... ید کتاب مدیریت ایران از: www.ashja.com - کتابسرای اشجع ...
کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت pdf سی خبرpdf خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر ... ید کتاب, ید اینترنتی کتاب,کتاب مدیریت ما نوشته علی اصغر پورعزت، ...


خلاصه کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت آماده | جستجو | اخبار 9696akhbar96.ir/.../خلاصه کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت + آماده جهت و مشاهده کتاب کلیک کنید جهت و مشاهده کتاب کلیک کنید مدیریت ما. آ ین بازدیدها; از این مؤلف; با این ...
مدیریت ی مقیمی | مرجع کنکور ی مدیریت - منابع ی مدیریتphd-mana ent.ir/tag/۰۹ دی ۱۳۹۴ ی مدیریت مالی, منابع ی مدیریت (3,162 بازدید) نظر بدهید ... کنکور ی مدیریت، مالی، کارآفرینی و آینده پژوهی توصیه مهم کتابهای مدیریت ما ... درس “اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه ” ۱ مدیریت ما علی اصغر پورعزت بنیاد .


نمونه رایگان خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج ......www.dlmgroup.ir/.../25 فوریه 2016 ... نمونه رایگان خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر پورعزت در انتشارات تبلور دانش.
خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه ......www.dlmgroup.ir/.../25 فوریه 2016 ... خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر پورعزت بنیاد نهج البلاغه در انتشارات تبلور دانش.


رزومه - علی اصغر پورعزت - تهرانhttps://rtis2.ut.ac.ir/cv/pourezzatمیرزائی اهرنجانی ، حسن ، علی اصغر پورعزت و علی اصغر سعدآبادی. "مدیریت توسعه ... "مدیریت ما؛ مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه علی علیه السلام." تهران: بنیاد نهج ..... کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1393): 305-313.
خلاصه کتاب مدیریت ما(پور عزت)+ تست های تالیفی - آپاراتwww.aparat.com/.../1 ژانویه 2017 ... فروش فایل خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر پورعزت بنیاد نهج البلاغهبهترین منبع مطالعه مدیریت از ...


کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 95 (8+87) - مدیریت ی951) کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی ی نیمه متمرکز – رضا خیرآبادی – کتابخانه ... مدیریت در پرتو (مدیریت ما)، علی اصغر پورعزت، بنیاد نهجالبلاغه; مبانی ...
کتاب › علی اصغر پورعزت - آدینه بوکhttps://www.adinehbook.com/gp/search?...alias=books...مدیریت ایران، کشورداری الکترونیک پدیدآورنده: غزاله طاهری عطار، علی اصغر پورعزت ، نورمحمد یعقوبی، ابوالحسن فقیهی، سیروس علیدوستی، شاپور زاعی، حسین ...


کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت | رتبه برترهاhttps://www.rotbeh-bartarha.ir/.../18 مارس 2017 ... با سلام خدمت همراهان سایت رتبه برترها مدت خیلی زیادی از اضافه شدن مدیریت ی به کنکور ارشد و ی مدیریت نمیگذرد . [...] ...
خلاصه کتاب مدیریت ما پورعزت pdfpdfsummaries-pourezzat. -questions-free.ir/linkdump.php22 مارس 2017 ... خلاصه-کتاب–مدیریت-… . feb 25, 2016 – خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر پورعزت بنیاد نهج


علی اصغر پورعزت - مرجع علوم مدیریت ایرانwww.e-modiran.com/ s/.../t علی اصغر پورعزت | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاو وینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت. ... سوالات آزمون ی; سوالات کنکور ارشد; پژوهشنامه مدیریت; کتاب های مدیریتی; مجلات علمی .... صفحه اصلی | درباره سایت | تماس با ما | در رسانه ها | کلیه حقوق برای مرجع علوم مدیریت ...
خلاصه کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت | فروشگاه فایل.com/.../14 ژانویه 2017 ... خلاصه کتاب مدیریت ما(پور عزت)+ تست های تالیفی – آپارات (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر پورعزت بنیاد نهج البلاغهبهترین ...


کتاب مدیریت ی پورعزت - ارشدبازarshadbaz.ir/2 جولای 2015 ... کتاب مدیریت ی پورعزت، به طور غیررسمی و تا اطلاع ... کتاب «مدیریت ی در پرتو نهجالبلاغه» همان کتاب «مدیریت ما» است ... علی احسانی، کت را تدوین کرده اند که گمان میکنم اوایل پاییز در بازار توزیع شوند.
کتاب مدیریت ما پورعزت - صفحه نخستfaznaz.com/خلاصه-کتاب–مدیریت-… translate this page. feb 25, 2016 – خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر پورعزت بنیاد نهج ...


کتاب مدیریت ما مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه علی علیه السلام ......mehrabanshop.ir/.../2203-کتاب مدیریت ما مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه علی علیه السلام ... مرجع: مدیریت ما- پورعزت ... منابع کنکور-مدیریت بازرگانی ... مولف, علی اصغر پورعزت.
رایگان کتاب و جزوه - دپارتمان تخصصی مدیریتwww.modirarshad.com/ رایگان کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان – انتشارات راهیان ارشد – احسان آق ی · رایگان کتاب مدیریت مالی – انشارات راهیان ارشد – احسان آق ی.


کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت :: کتابusofts.blog.ir/1395/12/23/13 مارس 2017 ... کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت خلاصه کتاب مدیریت ما(پور عزت)+ تست های تالیفی خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) ...
مدیریت ما - آژانس کتابwww.ajansbook.com/shopproduct/detail/id/15217/کتاب مدیریت ما نوشته علی اصغر پورعزت، توسط انتشارات بنیاد نهج البلاغه منتشر شده است.


انتشارات بنیاد نهجالبلاغه - کتابخانه بنیاد نهج البلاغهnflib.ir/show.php?page=pages&id=78رونمایی کتاب «اسطوره آن، ترانه این». به مناسبت ... علی اصغر پورعزت، پاکنوش کیانی. تهران: بنیاد ... سلسله انتشارات بنیاد نهجالبلاغه؛ 172: مدیریت ما؛ 5. 09 تیر ...
x کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت | رتبه برترهاhttps://www.rotbeh-bartarha.ir/.../x-16 مارس 2017 ... با سلام خدمت همراهان سایت رتبه برترها فایل پیش رو پکیج ویژه درس مدیریت ی شامل ۱۰۰ تست تالیفی منتخب با پاسخ های [...] ...


خلاصه کتاب مدیریت ما(پور عزت)+ تست های تالیفی - پروژه هاwww.takbook.com/.../خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر پورعزت ... بهترین منبع مطالعه مدیریت از دیدگاه کارشناسی ارشد و ای مدیریت
خلاصه ای از کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت - بلاگ ریدر - ......iranimag.ir/detail/1992898/article/1مدیریت در پرتو (مدیریت ما)، علی اصغر پورعزت، بنیاد نهج البلاغه ... وبسایت شخصی سید محمد مقیمی http://www.prof-moghimi. ir - کتاب مدیریت ما ...


کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت (خلاصه) | همیار دانشجوhdaneshjoo.ir/33330/ کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت (خلاصه) (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر پورعزت بنیاد نهج البلاغه بهترین منبع مطالعه مدیریت از ...
پورعزت در گفت وگو با شفقنا: اصول مدیریت ی، کاملا و دقیقا ......www.shafaqna.com/persian/elected/item/905861616 ا کتبر 2014 ... علی اصغر پورعزت، نویسنده کتاب «مدیریت ما» که پژوهشگر و مدیر گروه مطالعات مدیریت ی تهران است به پرسش های خبرنگار ...


پورعزت در گفت وگو با شفقنا: اصول مدیریت ی، کاملا و ... - تی نیوزtnews.ir/news/031331851285.htmlشفقنا- چگونگی اداره حکومت در دوران زمامداری علی(ع) از مباحثی است که در طول سال ها ... علی اصغر پورعزت، نویسنده کتاب «مدیریت ما» که پژوهشگر و مدیر گروه ...
خلاصه کتاب مدیریت ما(پور عزت)+ تست های تالیفی - انواع فایلirandocs.blogsky.com/1395/07/07/post-46641/2828 سپتامبر 2016 ... خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر پورعزت بنیاد نهج البلاغه بهترین منبع مطالعه مدیریت از دیدگاه ...


مدیریت ما (پورعزت/ نگاه دانش) | فروشگاه کتاب مژدهwww.mojdehbook.com/151001/19 مه 2016 ... فروشگاه کتاب مژده - نام کتاب:مدیریت ما (پورعزت/ نگاه دانش)، ناشر:نگاه دانش ، نویسنده:علی اصغر پورعزت، تعداد صفحه:348، ...
مدیریت ما - نگاه دانشwww.negahedanesh.com/product_info.php?products_id=352مدیریت ما. آ ین بازدیدها; از این مؤلف; با این کتاب یداری شده; پیشنهادات; نظرات; جزئیات. مولف: علی اصغر پور عزت. تاریخ انتشار:۹۵/۰۲/۰۱. نوبت چاپ:هفتم.


کتابسرای اشجع - فهرست کتابهای مولف: علی اصغر پورعزت - ید ......www.ashja.com/fa/books/?auidفهرست کتابهای مولف: علی اصغر پورعزت,فروشگاه آنلاین کتاب, فروشگاه اینترنتی کتاب, فروش ... ید کتاب مدیریت ایران از: www.ashja.com - کتابسرای اشجع ...
کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت pdf سی خبرpdf خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر ... ید کتاب, ید اینترنتی کتاب,کتاب مدیریت ما نوشته علی اصغر پورعزت، ...


خلاصه کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت آماده | جستجو | اخبار 9696akhbar96.ir/.../خلاصه کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت + آماده جهت و مشاهده کتاب کلیک کنید جهت و مشاهده کتاب کلیک کنید مدیریت ما. آ ین بازدیدها; از این مؤلف; با این ...
مدیریت ی مقیمی | مرجع کنکور ی مدیریت - منابع ی مدیریتphd-mana ent.ir/tag/۰۹ دی ۱۳۹۴ ی مدیریت مالی, منابع ی مدیریت (3,162 بازدید) نظر بدهید ... کنکور ی مدیریت، مالی، کارآفرینی و آینده پژوهی توصیه مهم کتابهای مدیریت ما ... درس “اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه ” ۱ مدیریت ما علی اصغر پورعزت بنیاد .


نمونه رایگان خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج ......www.dlmgroup.ir/.../25 فوریه 2016 ... نمونه رایگان خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر پورعزت در انتشارات تبلور دانش.
خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه ......www.dlmgroup.ir/.../25 فوریه 2016 ... خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر پورعزت بنیاد نهج البلاغه در انتشارات تبلور دانش.


رزومه - علی اصغر پورعزت - تهرانhttps://rtis2.ut.ac.ir/cv/pourezzatمیرزائی اهرنجانی ، حسن ، علی اصغر پورعزت و علی اصغر سعدآبادی. "مدیریت توسعه ... "مدیریت ما؛ مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه علی علیه السلام." تهران: بنیاد نهج ..... کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1393): 305-313.
خلاصه کتاب مدیریت ما(پور عزت)+ تست های تالیفی - آپاراتwww.aparat.com/.../1 ژانویه 2017 ... فروش فایل خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر پورعزت بنیاد نهج البلاغهبهترین منبع مطالعه مدیریت از ...


کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 95 (8+87) - مدیریت ی951) کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی ی نیمه متمرکز – رضا خیرآبادی – کتابخانه ... مدیریت در پرتو (مدیریت ما)، علی اصغر پورعزت، بنیاد نهجالبلاغه; مبانی ...
کتاب › علی اصغر پورعزت - آدینه بوکhttps://www.adinehbook.com/gp/search?...alias=books...مدیریت ایران، کشورداری الکترونیک پدیدآورنده: غزاله طاهری عطار، علی اصغر پورعزت ، نورمحمد یعقوبی، ابوالحسن فقیهی، سیروس علیدوستی، شاپور زاعی، حسین ...


کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت | رتبه برترهاhttps://www.rotbeh-bartarha.ir/.../18 مارس 2017 ... با سلام خدمت همراهان سایت رتبه برترها مدت خیلی زیادی از اضافه شدن مدیریت ی به کنکور ارشد و ی مدیریت نمیگذرد . [...] ...
خلاصه کتاب مدیریت ما پورعزت pdfpdfsummaries-pourezzat. -questions-free.ir/linkdump.php22 مارس 2017 ... خلاصه-کتاب–مدیریت-… . feb 25, 2016 – خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر پورعزت بنیاد نهج


علی اصغر پورعزت - مرجع علوم مدیریت ایرانwww.e-modiran.com/ s/.../t علی اصغر پورعزت | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاو وینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت. ... سوالات آزمون ی; سوالات کنکور ارشد; پژوهشنامه مدیریت; کتاب های مدیریتی; مجلات علمی .... صفحه اصلی | درباره سایت | تماس با ما | در رسانه ها | کلیه حقوق برای مرجع علوم مدیریت ...
خلاصه کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت | فروشگاه فایل.com/.../14 ژانویه 2017 ... خلاصه کتاب مدیریت ما(پور عزت)+ تست های تالیفی – آپارات (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر پورعزت بنیاد نهج البلاغهبهترین ...


کتاب مدیریت ی پورعزت - ارشدبازarshadbaz.ir/2 جولای 2015 ... کتاب مدیریت ی پورعزت، به طور غیررسمی و تا اطلاع ... کتاب «مدیریت ی در پرتو نهجالبلاغه» همان کتاب «مدیریت ما» است ... علی احسانی، کت را تدوین کرده اند که گمان میکنم اوایل پاییز در بازار توزیع شوند.
کتاب مدیریت ما پورعزت - صفحه نخستfaznaz.com/خلاصه-کتاب–مدیریت-… translate this page. feb 25, 2016 – خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر پورعزت بنیاد نهج ...


کتاب مدیریت ما مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه علی علیه السلام ......mehrabanshop.ir/.../2203-کتاب مدیریت ما مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه علی علیه السلام ... مرجع: مدیریت ما- پورعزت ... منابع کنکور-مدیریت بازرگانی ... مولف, علی اصغر پورعزت.
رایگان کتاب و جزوه - دپارتمان تخصصی مدیریتwww.modirarshad.com/ رایگان کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان – انتشارات راهیان ارشد – احسان آق ی · رایگان کتاب مدیریت مالی – انشارات راهیان ارشد – احسان آق ی.


کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت :: کتابusofts.blog.ir/1395/12/23/13 مارس 2017 ... کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت خلاصه کتاب مدیریت ما(پور عزت)+ تست های تالیفی خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) ...
مدیریت ما - آژانس کتابwww.ajansbook.com/shopproduct/detail/id/15217/کتاب مدیریت ما نوشته علی اصغر پورعزت، توسط انتشارات بنیاد نهج البلاغه منتشر شده است.


انتشارات بنیاد نهجالبلاغه - کتابخانه بنیاد نهج البلاغهnflib.ir/show.php?page=pages&id=78رونمایی کتاب «اسطوره آن، ترانه این». به مناسبت ... علی اصغر پورعزت، پاکنوش کیانی. تهران: بنیاد ... سلسله انتشارات بنیاد نهجالبلاغه؛ 172: مدیریت ما؛ 5. 09 تیر ...
x کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت | رتبه برترهاhttps://www.rotbeh-bartarha.ir/.../x-16 مارس 2017 ... با سلام خدمت همراهان سایت رتبه برترها فایل پیش رو پکیج ویژه درس مدیریت ی شامل ۱۰۰ تست تالیفی منتخب با پاسخ های [...] ...


خلاصه کتاب مدیریت ما(پور عزت)+ تست های تالیفی - پروژه هاwww.takbook.com/.../خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر پورعزت ... بهترین منبع مطالعه مدیریت از دیدگاه کارشناسی ارشد و ای مدیریت
خلاصه ای از کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت - بلاگ ریدر - ......iranimag.ir/detail/1992898/article/1مدیریت در پرتو (مدیریت ما)، علی اصغر پورعزت، بنیاد نهج البلاغه ... وبسایت شخصی سید محمد مقیمی http://www.prof-moghimi. ir - کتاب مدیریت ما ...


کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت (خلاصه) | همیار دانشجوhdaneshjoo.ir/33330/ کتاب مدیریت ما علی اصغر پورعزت (خلاصه) (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر پورعزت بنیاد نهج البلاغه بهترین منبع مطالعه مدیریت از ...
پورعزت در گفت وگو با شفقنا: اصول مدیریت ی، کاملا و دقیقا ......www.shafaqna.com/persian/elected/item/905861616 ا کتبر 2014 ... علی اصغر پورعزت، نویسنده کتاب «مدیریت ما» که پژوهشگر و مدیر گروه مطالعات مدیریت ی تهران است به پرسش های خبرنگار ...


پورعزت در گفت وگو با شفقنا: اصول مدیریت ی، کاملا و ... - تی نیوزtnews.ir/news/031331851285.htmlشفقنا- چگونگی اداره حکومت در دوران زمامداری علی(ع) از مباحثی است که در طول سال ها ... علی اصغر پورعزت، نویسنده کتاب «مدیریت ما» که پژوهشگر و مدیر گروه ...
خلاصه کتاب مدیریت ما(پور عزت)+ تست های تالیفی - انواع فایلirandocs.blogsky.com/1395/07/07/post-46641/2828 سپتامبر 2016 ... خلاصه کتاب مدیریت ما (مدیریت ی در پرتو نهج البلاغه) علی اصغر پورعزت بنیاد نهج البلاغه بهترین منبع مطالعه مدیریت از دیدگاه ...مشاهده متن کامل ...
نظریه هـا و مبانی مدیریت تی+ رایگان سوالات ی
درخواست حذف اطلاعات

جزوه جمعبندی نظریه ها و مبانی مدیریت تی - منابع ی مدیریت

phd-mana ent.ir › جزوات و خلاصه کتاب
translate this page
oct 13, 2016 - جزوه جمعبندی نظریه ها و مبانی مدیریت تی ویژه کنکور ی مدیریت ... منابع پیشنهادی درس نظریه ها و تئوریهای مدیریت تی کنکور ی تی ۹۶ .... های تی , ی مدیریت اطلاعات , سوالات استعدادتحصیلی کنکور ...

جزوه کامل جمه جهت سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت تی اینجا را کلیک کنید جهت سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت تی اینجا را کلیک کنید کنکور ی مدیریت ashion.irashion.irashion.ir منابع پیشنهادی درس نظریه ها و تئوریهای مدیریت تی کنکور ی تی ۹۶ ashion.irashion.irashion.irashion.ir های تی , ی مدیریت اطلاعات , سوالات استعدادتحصیلی کنکور ashion.irashion.irashion.ir جزوه کامل جمعبندی نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری (ویژه کنکور ی ashion.irashion.irashion.ir phd-mana entashion.irir › جزوات وعبندی نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری (ویژه کنکور ی ...


phd-mana ent.ir › جزوات و خلاصه کتاب
translate this page
oct 13, 2016 - درجزوات و خلاصه کتاب, ی تی, ی رفتار سازمانی, ی منابع ... مطلب بعدی → جزوه جمعبندی نظریه ها و مبانی مدیریت تی (ویژه کنکور .... های تی , ی مدیریت اطلاعات , سوالات استعدادتحصیلی کنکور ...

سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت تی با جواب | نمونه سوالات تخصصی ...

failha.com/سوالات-نظریه-ها-و-مبانی-مدیریت- تی-با/6796
translate this page
32 mins ago - جزوه جمعبندی نظریه ها و مبانی مدیریت تی – منابع ی مدیریت phd-mana ent”ir › جزوات و خلاصه کتاب translate this page oct 13, 2016 ...

کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت تی ویژه ی | کدینگ تئوری ...

pourshafi.com › دسته بندی نشده
translate this page
dec 10, 2016 - کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت تی ویژه ی ... جزوه شامل خلاصه ای مفید و کاربردی از شش منبع اصلی درس نظریه ها و مبانی مدیریت تی می باشد که خواندن آن به تمامی .... سوال: آیا تست درس تی و خط مشی ارایه میشود

نظریه ها و مبانی مدیریت تی - modir.ir

www.modir.ir/phd/references004.aspx
translate this page
این سایت برای استفاده کلیه دانشجویان، صاحبنظران و علاقمندان مدیریت تهیه گردیده است. شما می توانید از این سایت به عنوان مرجع مدیریتی خود استفاده کنید.

منابع آزمون ی مدیریت تی - منابع آزمون ی آزاد , منابع آزمون ...

www.sanjeshetakmili.ir › ی سراسری علوم انسانی
translate this page
sep 14, 2016 - جزوات کنکور ی مدیریت تی,سوالات آزمون ی مدیریت تی ... ۲۰- جزوه نظریه ها و مبانی مدیریت تی سنجش کبیر که برگرفته از ...

جزوه کامل جمعبندی نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری (ویژه کنکور ... - قطره

www.ghatreh.com/.../جزوه-کامل-جمعبندی-نظریه-مبانی-مشی-گذاری...
translate this page
dec 19, 2016 - مطالب مرتبط: جزوه جمعبندی نظریه ها و مبانی مدیریت تی (ویژه کنکور ی مدیریت تی ) · منابع پیشنهادی درس آمار کنکور ی مدیریت 96

مدرسان شریف | بسته های آموزشی ی مدیریت

www.modaresanesharif.ac.ir/بسته-های-آموزشی- ی-مدیریت
translate this page
بسته های آموزشی ی مدیریت بازرگانی سال 96 مطابق با آ ین تغییرات سازمان ... دروس نظریه ها و مبانی مدیریت تی و نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری تی تا ...

کتاب بانک تست و نمونه سوالات منابع کارشناسی ارشدپیام نور ...

www.tanishbook.com/.../لیست-کتب-بانک-تست-ونمونه-سوالات-...
translate this page
لیست کتب بانک تست ونمونه سوالات پیام نور ... تستهای طبقه بندی تئوری های مدیریت, مبانی سازمان مدیریت علی رضائیان و تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی ...

منابع پیشنهادی ی مدیریت تی 96 :: رایگان سوالات ...

https://meduir.blog.ir/.../منابع-پیشنهادی- ی-مدیریت- تی-9...
translate this page
dec 17, 2016 - سطح کارشناسی ارشد شامل (نظریه ها و مبانی مدیریت تی ، نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری تی)آزمون ای تخصصی سراسری - مجموعه مدیریت ...

دسته بندی پاو وینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت تی ...

e-ad.blogsky.com/.../پاو وینت-مقدمه-ای-بر-فلسفه-نظریه-های-مد...
translate this page
پاو وینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت تی. 3 آبان 1392 @ 16:21 | چاپ · فصل اول - مبانی نظری رشته ی مدیریت تی جهت کلیک کنید. ... نمونه سوال، پرسشنامه، مقاله، خلاصه کتاب، پاو وینت. مجله تخصصی نور - مقالات.

نمونه سوالات رشته مدیریت - فروشگاه اینترنتی کتاب انتشارات طلایی ...

www.bookgolden.ir/index.php?view_content=89
translate this page
نمونه سوالات رشته مدیریت - فروشگاه اینترنتی کتاب انتشارات طلایی، ید اینترنتی کتاب ... سیستم های اطلاعاتی مدیریت( تی) · مبانی مدیریت بازرگانی · مدیریت تحول ... آدرس: تهران میدان انقلاب-خیابان 12فروردین-خ نظری-پلاک 130 ط 5 غربی.

رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت (تمامی گرایشها) به همراه پاسخنامه ...

pnuna.com/1393/.../ -نمونه-سوال-مدیریت-پیام-نور-1-93-92.h...
translate this page
may 29, 2014 - نمونه سوالات دروس رشته مدیریت (تمامی گرایشها) سایر نیمسال های پیام نور + به .... مبانی مدیریت ی و الگوهای آن ... مبانی مدیریت تی 2.

منابع ی مدیریت - پارس مدیر

www.parsmodir.com/phd/phd.php
translate this page
دوره کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت مبانی سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه ) و کارشناسیارشد شامل (نظریه ها و مبانی مدیریت تی نظریهها و ...

انجمن تخصصی معرفی منابع ، دروس امتحانی آزمون ی مجموعه مدیریت

phdtest.ir/1394/.../منابع-ضرایب-انجمن-دروس- ی-مدیریت-95-9...
translate this page
منابع آزمون ی سراسری 95- 96 مجموعه مدیریت ( کد 2166 ) | منابع امتحانی و رشته های ... ومنابع انسانی را مطالعه کنیم یا اینکه در دل درس سازمان ومدیریت از آنها هم سوال میاد؟ ..... میشه لطفا برا دروس مبانی و نظریه های مدیریت تی و مبانی خط مشی گذاری ...

ثبت نام آزمون ی مدیریت تی سراسری و آزاد 96 - سایت ...

heyvagroup.parsiblog.com/.../ثبت+نام+آزمون+ ی+مدیریت+دو...
translate this page
منابع سوالات و گرایش های آزمون ی مدیریت تی 96 ... در سطح کارشناسی ارشد شامل نظریه ها و مبانی مدیریت تی ، نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری تی ،استعداد ...

رایگان نمونه سوالات مبانی سازمان و مدیریت - همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir/329/نمونه-سوالات-مبانی-سازمان-و-مدیریت/
translate this page
رایگان نمونه سوالات مبانی سازمان و مدیریت نیمسال اول 91-90 اصول و مبانی ... نمونه سوالات مبانی سازمان و مدیریت با پاسخنامه ، پیام نور که شامل نیمسال های زیر ... (اقتصاد نظری) ،حسابداری (چند بخشی) ، مدیریت تی (چندبخشی) ، مدیریت ...

[pdf]اطالعیه آزمون جامع دانشجویان ی مدیریت آزمون جامع ی مدیریت روز ...

farabi.ut.ac.ir/files/man/azmoonjameman941.pdf
translate this page
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت. ... مدیریت. تی. _. تصمیم گیری و خط مشی. نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت ... مدل ها و مبانی نظری مدیریت تطبیقی.

رایگان جزوه و کتاب های پیام نور - اخبار پیام نور -

pnunews.com/4955/ -رایگان-جزوه-و-کتاب-های-پیام-نور/
translate this page
جزوات و کتاب های پیام نور به صورت رایگان کنید / بخش دوم. به گزارش سایت پی ان ..... منابع طبیعی. nazarieh.pdf, ۱٫۲۲ mb, جزوه درس نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی (ارشد مدیریت رسانه های ورزشی) ... جزوه پدیدارشناسی مبانی برای پژوهش های علوم انسانی (ارشد مدیریت تی). peidaiesh ...... رایگان نمونه سوال با جواب پیام نور ...

سایت تخصصی مدیریت تی - مهمترین نظریه های مدیریت در یک نگاه

publicmanagment. /post-80.aspx
translate this page
سایت تخصصی مدیریت تی - مهمترین نظریه های مدیریت در یک نگاه - ورود شما به ... اصول علم اداره (نظریه فراگرد مدیریت) از جمله رهیافتهای سنتی به مدیریت است در ...

دوره آنلاین آمادگی آزمون ی رشته مدیریت تی- پاییز95

mahan.ac.ir/.../دوره-آنلاین-آمادگی-آزمون- ی-رشته-مدیریت- ...
translate this page
دوره آنلاین آمادگی آزمون ی رشته مدیریت تی پاییز 95. ... 13:30-9:30. 11/000/000. نظریه ها و مبانی مدیریت تی ... پرسش و پاسخ مطلب; سوال جدید. پرسش های ...

ب و خسته نباشید کتابها و منابع رشته مدیریت تی برای ... - راسخون

rasekhoon.net › مشاورهتحصیلیکنکور
translate this page
rating: 3 - ‎5 votes
کتابها و منابع رشته مدیریت تی برای کارشناسی ارشد هم سراسری و هم ازاد را می خواستم.اگه ممکنه یا ... 13مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان - 2جلد

جزوه درس نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی (ارشد مدیریت رسانه های ...

kur.in › کتب یکتب و جزوات پیام نور
translate this page
دستگیری فروشندگان سوالات آزمونهای آزمایشی قلمچی. 772 بازدید. آغاز ثبت نام ..... جزوه درس نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی (ارشد مدیریت رسانه های ورزشی) پیام نور. بازدید : 172 بار. نظرات : .... رتبه 1 – مدیریت تی – سال 92. » رتبه 2 – علوم ...

نمونه سوالات درس مبانی مدیریت تی 1 با پاسخنامه - آلوخ

www.alookh.com/نمونه-سوالات-مبانی-مدیریت- تی-1.html
translate this page
نمونه سوالات درس مبانی مدیریت تی ۱ با پاسخنامه ... این درس طبق ج بالا هم اکنون آماده می باشد و پاسخنامه ها به آ ین صفحه سوالات هر ترم متصل گردیده است.

منابع مطالعاتی برای آزمون های استخدامی

www.e-estekhdam.com/تجربیات-پذیرفته-شدگان-آزمون-استخدامی/
translate this page
jul 31, 2016 - نمونه سوالات استخدامی بانکها، وزارت خانه ها و سازمانهای تی .... دروس اصول و تئوری های مدیریت و رفتار سازمانی و منابع انسانی منابعش هست ...

مجموع نمونه سوالات پیام نور

pnup. /
translate this page
رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ مدیریت صنعتی، تی، بازرگانی، ..... مبانی نظریه محاسبه نظریه اتوماتها و زبانها – نظریه زبانها و ماشین ها, .

منابع پیشنهادی درس مدیریت کنکور ی مدیریت 96

reportday.ir/جزوه-جمعبندی-نظریه-ها-و-مبانی-مدیریت-دو/
translate this page
dec 19, 2016 - جزوه جمعبندی نظریه ها و مبانی مدیریت تی (ویژه کنکور ی مدیریت تی ) ... دفترچه سوالات کنکور ی ی صنایع 1395 ...

ویژه ارشد مدیریت تی - موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

www.negareh.ac.ir/category/.../ویژه%20ارشد%20مدیریت%20 ت...
translate this page
مجموعه سوالات کنکور ارشد سراسری مدیریت گرایش های بازرگانی، صنعتی، it، ... اقتصاد د - محسن نظری ... اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه - محمد مقیمی.

منابع درس تئوریهای مدیریت (نظریه های عمومی مدیریت)کنکور ارشد ...

www.perech.com › بدون دسته بندی
translate this page
jun 24, 2014 - منابع اصلی 1- مبانی سازمان و مدیریت؛ نوشته علی رضائیان؛ انتشارات سمت ... تمام سوالات ۶سال اخیر درس (اصول و مبانی مدیریت) – کنکور ارشد تی ...

نمونه سوال کتاب مباحث و چالشهای مدیریت تی پیام نور pdf

mahdirami.rozblog.com/.../ -نمونه-سوال-کتاب-مباحث-و-چالشها...
translate this page
jan 9, 2017 - نمونه سوال مباحث و چالشهای مدیریت تی پیام نور [نیمسال اول امتحانی - ..... کدینگ ... کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت تی ویژه ی .

آرشیو سوالات امتحانی دروس رشته مدیریت (کلیه رشته ها ... - سایت سوال سرا

soalsara.ir/post/334
translate this page
رایگان نمونه سوالات و پاسخنامه مدیریت (کلیه رشته ها) نیمسال اول 91-90 پیام نور ریاضیات. ... اصول سازمان و مدیریتمدیریت و تئوری سازمان · اصول تنظیم و کنترل بودجه ... مبانی مدیریت تی ۱ ... امتحانات نهایی سال سوم رشته های نظری دی ماه 95.

اطلاعات کتاب : مدیریت تی نوین: نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر ...

vista.ir/.../مدیریت- تی-نوین-نگرشی-راهبردی-(استراتژیک)-س...
translate this page
مدیریت تی نوین: نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر شه ها، مفاهیم و نظریه ها ... مدیریت اجرایی، شهری و mba · مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته های مدیریت (بازرگانی - صنعتی - تی): 1000 سوال چندجو . ... مبانی سازمان و مدیریت: خلاصه ای از مباحث سازمان و مدیریت قابل استفاده برای دانشجویان، مدیران، کارکنان ادارات و سازمان ها ...

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت(ویرایش سوم)-همگام سنجش

www.sanjeshserv.ir/hamgam/content.aspx?id=mdyfmzuvpwe=
translate this page
2- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه (مدیریت؛ کلیه گرایش ها). · مدیریت ی در پرتو ... تست و خلاصه درس اقتصاد د محسن نظری (اصلی) انتشارات نگاه دانش .... مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت( بازرگانی، صنعتی، تی و ...) انتشارات ...

منابع آزمون ی مدیریت تی - انجمن های تخصصی میهن

www.forums.mihan .com/thread281326.html
translate this page
oct 16, 2016 - 6 posts
۲- کتاب مجموعه سوالات تافل آزمون ی، محمود رمضانی، انتشارات سرای .... ۲۰- جزوه نظریه ها و مبانی مدیریت تی سنجش کبیر که برگرفته از ...

نمونه سوالات پیام نور

mdolati-pn. /
translate this page
رایگان نمونه سوال پیام نور کلیه رشته ها نیمسال اول ۹۰-۸۹. بخش اول : نمونه ..... علوم اقتصادی و اقتصاد نظری-مدیریت جهانگردی-مدیریت تی, ۸۸۰ kb, . علوم , ۷۷۶ ... مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی- اصول کامپیوتر ۱, .

دانشجویان مدیریت ارومیه - کتب درسی رشته های مدیریت، حسابداری و ...

muu90. /category/7
translate this page
feb 20, 2014 - تذکر: قبلا نمونه سوال مدیریت مالی ۱ گرایش حسابداری در وبلاگ قرار گرفته است. .... اصول علم اداره (نظریه فراگرد مدیریت) از جمله رهیافتهای سنتی به مدیریت است در بحبویه ..... اصول حاکم بر قرارداد های تیحسینی، سیداسماعیل; 49.

رایگان سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت تی ...

pnu-club.com/1392/.../ -رایگان-سوالات-ارشد-مدیریت- ت.ht...
translate this page
رایگان سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت تی نیمسال اول ۸۷--۸۸ - مجموعه سوالات ... آغاز ثبت نام کنکور ی ۹۶/ آزمون ی ان برای تی ها و آزا .

منابع آزمون های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت تی - پرتال ی

www.unp.ir/news/university/master/8016
translate this page
تست و خلاصه درس اقتصاد د محسن نظری (اصلی) انتشارات نگاه دانش ... اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه ابراهیمی و فرج وند (درسی) 4. ... تگ ها سوالات منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت تی mba منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت تی منابع ...

کتاب های مبانی مدیریت و سازمان - مرجع علوم مدیریت ایران

www.e-modiran.com/...id.../t:کتاب_های_مبانی_مدیریت_و_سازمان
translate this page
معرفی کتاب های مبانی سازمان و مدیریت | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت مقاله، ... سوالات آزمون ی; سوالات کنکور ارشد; پژوهشنامه مدیریت; کتاب های مدیریتی ... معرفی کتاب : نظریه سیستم ها و وظایف مدیران · معرفی کتاب : مبانی نظری و کاربردی مدیریت نظام مند · معرفی کتاب : گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان تی.

مرکز رایگان سوالات با پاسخنامه +جزوه +کتب

www.mahenoor.mahtarin.com/
translate this page
مبانی نظریه محاسبه – مبانی نظریه اتوماتها و زبان ها, , -. نظریه گراف و .... رایگان نمونه سوالات 91-92رشته مدیریت صنعتی،جهانگردی، تی ،بازرگانی.

فلش کارت تئوریهای مدیریت (نظریه های عمومی مدیریت) - انتشارات ...

www.dlmgroup.ir/product/flash.../تئوریهای-مدیریت-ویرایش-جدید
translate this page
فلش کارت های کارشناسی ارشد » تئوریهای مدیریت (کارشناسی ارشد) ... یک چیز معمولی به نظر بیاید و این سوال را در ذهن متبادر سازد که این اثری که در سالهای اخیر چنین تحولی را در ... مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان، انتشارات سمت ... مشاهده تمام محصولات گروه مدیریت بازرگانی · مشاهده تمام محصولات گروه مدیریت تی · مشاهده تمام ...

مدیریت تی- تهران - مطالب مبانی فلسفی تئوری های مدیریت

utmana ent.mihanblog.com/post/category/2
translate this page
dec 6, 2014 - مدیریت تی- تهران - مطالب مبانی فلسفی تئوری های مدیریت - - مدیریت تی- تهران. ... گل آرا پورمجرب, نظریه عمومی سیستم ها, . مصیب کرمی, معنویت سازمانی ... سوالات جلسه اول پور عزت · چکیده کتاب ...

منابع پیشنهادی 3گام در کارشناسی ارشد مدیریت | 3گام

3gaam.com › ... › منابع پیشنهادی 3گام در کارشناسی ارشد مدیریت
translate this page
مبانی سازمان و مدیریت، علی رضائیان، انتشارات سمت (آموزشی) ... مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، نظریه ها، کاربردها)، آرین قلی پور، انتشارات سمت (آموزشی – توصیه برای داوطلبان گرایش منابع انسانی و گرایش مدیریت تی) ... مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت، مهرداد پرچ، انتشارات مهربان نشر (آزمون ...

چارت درسی رشته مدیریت تی (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ...

modircenter.com/چارت-درسی-رشته-مدیریت- تی/
translate this page
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت; حقوق اساسی; اصول حسابداری; روانشناسی کار; اقتصاد ... چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت تی گرایش مدیریت ... در رفتار سازمانی; نظریه و فرایند تحول سازمانی; نظریه ها و فرایند ارتباطات سازمانی ... سوالات متداول · ثبت رزومه دعوت به همکاری · ثبت و معرفی مشخصات و رزومه ...

کتابخانه الکترونیکی پیام نور: نمونه سوالات پیام نور

www.pnueb.com/
translate this page
نمونه سوالات پیام نور با جواب ، منابع درسی پیام نور ، تاریخ امتحانات پیام نور و ... دانشکده ها. علوم تربیتی و روانشناسی; فنی ی; علوم پایه; هنر و معماری; علوم کشاورزی; الهیات و علوم ی; ادبیات و زبانهای خارجه; علوم اجتماعی; مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ... مدیریت اجرایی; مدیریت بازرگانی; مدیریت تی; مدیریت فناوری اطلاعات ...

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت تی گرایش تشکیلات وروش ها ...

www.makhfigah.com/...سوالات...-/1014-نمونه-سوالات-کارشناسی-ا...
translate this page
رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت تی گرایش تشکیلات وروش ها. ... رایگان نمونه سوالات مبانی مدیریت تی1 کارشناسی ارشد پیام نور ...

نمونه سوالات پایان ترم ارشد مدیریت ورزشی ( کلیه گرایشهای جدید ...

ahmadbaghbani.ir/index.php?categoryid=545
translate this page
نمونه سوالات پایان ترم ارشد پیام نور، کنکورهای فراگیر ارشد پیام نورکنکور های ارشد ... نمونه سوالات پایان ترم ارشد مدیریت تی ..... نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی ...

نظریه هاو مبانی اوقات فراغت - نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور

www.pnuebo.ir/سوال-ارشد-نظریه-ها-و-مبانی-اوقات-فراغت-رشته-مد...
translate this page
نمونه سوال درس نظریه ها و مبانی اوقات فراغت رشته مدیریت ورزشی رایگان نمَونه سوالات ... فراگیرمدیریت تی - سال92 .... نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس نظریه هاو مبانی اوقات فراغت باکد درس 1215339رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی.

کتاب بانک تست و نمونه سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت تی

rcs.avablog.ir/.../کتاب+بانک+تست+و+نمونه+سوالات+نظریه+ها+و+م...
translate this page
18 mins ago - dec 10, 2016 - کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت تی ویژه ی ... جزوه شامل خلاصه ای مفید و کاربردی از شش منبع اصلی درس نظریه ها و مبانی ...

کتاب مبانی مدیریت تی - نویسنده: علی اصغر پورعزت - کتاب ...

samta.samt.ac.ir/content/8881/کتاب-مبانی-مدیریت- تی
translate this page
rating: 5 - ‎1 review
ناشر:سازمان سمت,نویسنده:علی اصغر پورعزت-عرصه عمومی، عرصه اقدام جمعی مردم و حکمرانان است؛ مردمی که اگر هوشیارانه مترصد نیل به راه نجات باشند، کار حکمرانان را ...

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت - کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 95

www.modireat87. /post 6.aspx
translate this page
کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 95 (8+87) - منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ... اصلا به نظر من ، امکان نداره در جلسه کنکور بتونین برای تمام سوال ها وقت بزارین و باید ..... بخش های کلیات حسابداری تی (مبانی نظری) و حساب وجوه اعتبارات جاری ...

سوالات کارشناسی ارشد و کارشناسی پیام نور

pnuebook. /
سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت تی +آمادگی ارشد و ی
درخواست حذف اطلاعات

جزوه جمعبندی نظریه ها و مبانی مدیریت تی - منابع ی مدیریت

phd-mana ent.ir › جزوات و خلاصه کتاب
translate this page
oct 13, 2016 - جزوه جمعبندی نظریه ها و مبانی مدیریت تی ویژه کنکور ی مدیریت ... منابع پیشنهادی درس نظریه ها و تئوریهای مدیریت تی کنکور ی تی ۹۶ .... های تی , ی مدیریت اطلاعات , سوالات استعدادتحصیلی کنکور ...

جزوه کامل جمه جهت سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت تی اینجا را کلیک کنید جهت سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت تی اینجا را کلیک کنید کنکور ی مدیریت ashion.irashion.irashion.ir منابع پیشنهادی درس نظریه ها و تئوریهای مدیریت تی کنکور ی تی ۹۶ ashion.irashion.irashion.irashion.ir های تی , ی مدیریت اطلاعات , سوالات استعدادتحصیلی کنکور ashion.irashion.irashion.ir جزوه کامل جمعبندی نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری (ویژه کنکور ی ashion.irashion.irashion.ir phd-mana entashion.irir › جزوات وعبندی نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری (ویژه کنکور ی ...


phd-mana ent.ir › جزوات و خلاصه کتاب
translate this page
oct 13, 2016 - درجزوات و خلاصه کتاب, ی تی, ی رفتار سازمانی, ی منابع ... مطلب بعدی → جزوه جمعبندی نظریه ها و مبانی مدیریت تی (ویژه کنکور .... های تی , ی مدیریت اطلاعات , سوالات استعدادتحصیلی کنکور ...

سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت تی با جواب | نمونه سوالات تخصصی ...

failha.com/سوالات-نظریه-ها-و-مبانی-مدیریت- تی-با/6796
translate this page
32 mins ago - جزوه جمعبندی نظریه ها و مبانی مدیریت تی – منابع ی مدیریت phd-mana ent”ir › جزوات و خلاصه کتاب translate this page oct 13, 2016 ...

کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت تی ویژه ی | کدینگ تئوری ...

pourshafi.com › دسته بندی نشده
translate this page
dec 10, 2016 - کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت تی ویژه ی ... جزوه شامل خلاصه ای مفید و کاربردی از شش منبع اصلی درس نظریه ها و مبانی مدیریت تی می باشد که خواندن آن به تمامی .... سوال: آیا تست درس تی و خط مشی ارایه میشود

نظریه ها و مبانی مدیریت تی - modir.ir

www.modir.ir/phd/references004.aspx
translate this page
این سایت برای استفاده کلیه دانشجویان، صاحبنظران و علاقمندان مدیریت تهیه گردیده است. شما می توانید از این سایت به عنوان مرجع مدیریتی خود استفاده کنید.

منابع آزمون ی مدیریت تی - منابع آزمون ی آزاد , منابع آزمون ...

www.sanjeshetakmili.ir › ی سراسری علوم انسانی
translate this page
sep 14, 2016 - جزوات کنکور ی مدیریت تی,سوالات آزمون ی مدیریت تی ... ۲۰- جزوه نظریه ها و مبانی مدیریت تی سنجش کبیر که برگرفته از ...

جزوه کامل جمعبندی نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری (ویژه کنکور ... - قطره

www.ghatreh.com/.../جزوه-کامل-جمعبندی-نظریه-مبانی-مشی-گذاری...
translate this page
dec 19, 2016 - مطالب مرتبط: جزوه جمعبندی نظریه ها و مبانی مدیریت تی (ویژه کنکور ی مدیریت تی ) · منابع پیشنهادی درس آمار کنکور ی مدیریت 96

مدرسان شریف | بسته های آموزشی ی مدیریت

www.modaresanesharif.ac.ir/بسته-های-آموزشی- ی-مدیریت
translate this page
بسته های آموزشی ی مدیریت بازرگانی سال 96 مطابق با آ ین تغییرات سازمان ... دروس نظریه ها و مبانی مدیریت تی و نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری تی تا ...

کتاب بانک تست و نمونه سوالات منابع کارشناسی ارشدپیام نور ...

www.tanishbook.com/.../لیست-کتب-بانک-تست-ونمونه-سوالات-...
translate this page
لیست کتب بانک تست ونمونه سوالات پیام نور ... تستهای طبقه بندی تئوری های مدیریت, مبانی سازمان مدیریت علی رضائیان و تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی ...

منابع پیشنهادی ی مدیریت تی 96 :: رایگان سوالات ...

https://meduir.blog.ir/.../منابع-پیشنهادی- ی-مدیریت- تی-9...
translate this page
dec 17, 2016 - سطح کارشناسی ارشد شامل (نظریه ها و مبانی مدیریت تی ، نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری تی)آزمون ای تخصصی سراسری - مجموعه مدیریت ...

دسته بندی پاو وینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت تی ...

e-ad.blogsky.com/.../پاو وینت-مقدمه-ای-بر-فلسفه-نظریه-های-مد...
translate this page
پاو وینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت تی. 3 آبان 1392 @ 16:21 | چاپ · فصل اول - مبانی نظری رشته ی مدیریت تی جهت کلیک کنید. ... نمونه سوال، پرسشنامه، مقاله، خلاصه کتاب، پاو وینت. مجله تخصصی نور - مقالات.

نمونه سوالات رشته مدیریت - فروشگاه اینترنتی کتاب انتشارات طلایی ...

www.bookgolden.ir/index.php?view_content=89
translate this page
نمونه سوالات رشته مدیریت - فروشگاه اینترنتی کتاب انتشارات طلایی، ید اینترنتی کتاب ... سیستم های اطلاعاتی مدیریت( تی) · مبانی مدیریت بازرگانی · مدیریت تحول ... آدرس: تهران میدان انقلاب-خیابان 12فروردین-خ نظری-پلاک 130 ط 5 غربی.

رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت (تمامی گرایشها) به همراه پاسخنامه ...

pnuna.com/1393/.../ -نمونه-سوال-مدیریت-پیام-نور-1-93-92.h...
translate this page
may 29, 2014 - نمونه سوالات دروس رشته مدیریت (تمامی گرایشها) سایر نیمسال های پیام نور + به .... مبانی مدیریت ی و الگوهای آن ... مبانی مدیریت تی 2.

منابع ی مدیریت - پارس مدیر

www.parsmodir.com/phd/phd.php
translate this page
دوره کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت مبانی سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه ) و کارشناسیارشد شامل (نظریه ها و مبانی مدیریت تی نظریهها و ...

انجمن تخصصی معرفی منابع ، دروس امتحانی آزمون ی مجموعه مدیریت

phdtest.ir/1394/.../منابع-ضرایب-انجمن-دروس- ی-مدیریت-95-9...
translate this page
منابع آزمون ی سراسری 95- 96 مجموعه مدیریت ( کد 2166 ) | منابع امتحانی و رشته های ... ومنابع انسانی را مطالعه کنیم یا اینکه در دل درس سازمان ومدیریت از آنها هم سوال میاد؟ ..... میشه لطفا برا دروس مبانی و نظریه های مدیریت تی و مبانی خط مشی گذاری ...

ثبت نام آزمون ی مدیریت تی سراسری و آزاد 96 - سایت ...

heyvagroup.parsiblog.com/.../ثبت+نام+آزمون+ ی+مدیریت+دو...
translate this page
منابع سوالات و گرایش های آزمون ی مدیریت تی 96 ... در سطح کارشناسی ارشد شامل نظریه ها و مبانی مدیریت تی ، نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری تی ،استعداد ...

رایگان نمونه سوالات مبانی سازمان و مدیریت - همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir/329/نمونه-سوالات-مبانی-سازمان-و-مدیریت/
translate this page
رایگان نمونه سوالات مبانی سازمان و مدیریت نیمسال اول 91-90 اصول و مبانی ... نمونه سوالات مبانی سازمان و مدیریت با پاسخنامه ، پیام نور که شامل نیمسال های زیر ... (اقتصاد نظری) ،حسابداری (چند بخشی) ، مدیریت تی (چندبخشی) ، مدیریت ...

[pdf]اطالعیه آزمون جامع دانشجویان ی مدیریت آزمون جامع ی مدیریت روز ...

farabi.ut.ac.ir/files/man/azmoonjameman941.pdf
translate this page
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت. ... مدیریت. تی. _. تصمیم گیری و خط مشی. نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت ... مدل ها و مبانی نظری مدیریت تطبیقی.

رایگان جزوه و کتاب های پیام نور - اخبار پیام نور -

pnunews.com/4955/ -رایگان-جزوه-و-کتاب-های-پیام-نور/
translate this page
جزوات و کتاب های پیام نور به صورت رایگان کنید / بخش دوم. به گزارش سایت پی ان ..... منابع طبیعی. nazarieh.pdf, ۱٫۲۲ mb, جزوه درس نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی (ارشد مدیریت رسانه های ورزشی) ... جزوه پدیدارشناسی مبانی برای پژوهش های علوم انسانی (ارشد مدیریت تی). peidaiesh ...... رایگان نمونه سوال با جواب پیام نور ...

سایت تخصصی مدیریت تی - مهمترین نظریه های مدیریت در یک نگاه

publicmanagment. /post-80.aspx
translate this page
سایت تخصصی مدیریت تی - مهمترین نظریه های مدیریت در یک نگاه - ورود شما به ... اصول علم اداره (نظریه فراگرد مدیریت) از جمله رهیافتهای سنتی به مدیریت است در ...

دوره آنلاین آمادگی آزمون ی رشته مدیریت تی- پاییز95

mahan.ac.ir/.../دوره-آنلاین-آمادگی-آزمون- ی-رشته-مدیریت- ...
translate this page
دوره آنلاین آمادگی آزمون ی رشته مدیریت تی پاییز 95. ... 13:30-9:30. 11/000/000. نظریه ها و مبانی مدیریت تی ... پرسش و پاسخ مطلب; سوال جدید. پرسش های ...

ب و خسته نباشید کتابها و منابع رشته مدیریت تی برای ... - راسخون

rasekhoon.net › مشاورهتحصیلیکنکور
translate this page
rating: 3 - ‎5 votes
کتابها و منابع رشته مدیریت تی برای کارشناسی ارشد هم سراسری و هم ازاد را می خواستم.اگه ممکنه یا ... 13مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان - 2جلد

جزوه درس نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی (ارشد مدیریت رسانه های ...

kur.in › کتب یکتب و جزوات پیام نور
translate this page
دستگیری فروشندگان سوالات آزمونهای آزمایشی قلمچی. 772 بازدید. آغاز ثبت نام ..... جزوه درس نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی (ارشد مدیریت رسانه های ورزشی) پیام نور. بازدید : 172 بار. نظرات : .... رتبه 1 – مدیریت تی – سال 92. » رتبه 2 – علوم ...

نمونه سوالات درس مبانی مدیریت تی 1 با پاسخنامه - آلوخ

www.alookh.com/نمونه-سوالات-مبانی-مدیریت- تی-1.html
translate this page
نمونه سوالات درس مبانی مدیریت تی ۱ با پاسخنامه ... این درس طبق ج بالا هم اکنون آماده می باشد و پاسخنامه ها به آ ین صفحه سوالات هر ترم متصل گردیده است.

منابع مطالعاتی برای آزمون های استخدامی

www.e-estekhdam.com/تجربیات-پذیرفته-شدگان-آزمون-استخدامی/
translate this page
jul 31, 2016 - نمونه سوالات استخدامی بانکها، وزارت خانه ها و سازمانهای تی .... دروس اصول و تئوری های مدیریت و رفتار سازمانی و منابع انسانی منابعش هست ...

مجموع نمونه سوالات پیام نور

pnup. /
translate this page
رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ مدیریت صنعتی، تی، بازرگانی، ..... مبانی نظریه محاسبه نظریه اتوماتها و زبانها – نظریه زبانها و ماشین ها, .

منابع پیشنهادی درس مدیریت کنکور ی مدیریت 96

reportday.ir/جزوه-جمعبندی-نظریه-ها-و-مبانی-مدیریت-دو/
translate this page
dec 19, 2016 - جزوه جمعبندی نظریه ها و مبانی مدیریت تی (ویژه کنکور ی مدیریت تی ) ... دفترچه سوالات کنکور ی ی صنایع 1395 ...

ویژه ارشد مدیریت تی - موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

www.negareh.ac.ir/category/.../ویژه%20ارشد%20مدیریت%20 ت...
translate this page
مجموعه سوالات کنکور ارشد سراسری مدیریت گرایش های بازرگانی، صنعتی، it، ... اقتصاد د - محسن نظری ... اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه - محمد مقیمی.

منابع درس تئوریهای مدیریت (نظریه های عمومی مدیریت)کنکور ارشد ...

www.perech.com › بدون دسته بندی
translate this page
jun 24, 2014 - منابع اصلی 1- مبانی سازمان و مدیریت؛ نوشته علی رضائیان؛ انتشارات سمت ... تمام سوالات ۶سال اخیر درس (اصول و مبانی مدیریت) – کنکور ارشد تی ...

نمونه سوال کتاب مباحث و چالشهای مدیریت تی پیام نور pdf

mahdirami.rozblog.com/.../ -نمونه-سوال-کتاب-مباحث-و-چالشها...
translate this page
jan 9, 2017 - نمونه سوال مباحث و چالشهای مدیریت تی پیام نور [نیمسال اول امتحانی - ..... کدینگ ... کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت تی ویژه ی .

آرشیو سوالات امتحانی دروس رشته مدیریت (کلیه رشته ها ... - سایت سوال سرا

soalsara.ir/post/334
translate this page
رایگان نمونه سوالات و پاسخنامه مدیریت (کلیه رشته ها) نیمسال اول 91-90 پیام نور ریاضیات. ... اصول سازمان و مدیریتمدیریت و تئوری سازمان · اصول تنظیم و کنترل بودجه ... مبانی مدیریت تی ۱ ... امتحانات نهایی سال سوم رشته های نظری دی ماه 95.

اطلاعات کتاب : مدیریت تی نوین: نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر ...

vista.ir/.../مدیریت- تی-نوین-نگرشی-راهبردی-(استراتژیک)-س...
translate this page
مدیریت تی نوین: نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر شه ها، مفاهیم و نظریه ها ... مدیریت اجرایی، شهری و mba · مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته های مدیریت (بازرگانی - صنعتی - تی): 1000 سوال چندجو . ... مبانی سازمان و مدیریت: خلاصه ای از مباحث سازمان و مدیریت قابل استفاده برای دانشجویان، مدیران، کارکنان ادارات و سازمان ها ...

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت(ویرایش سوم)-همگام سنجش

www.sanjeshserv.ir/hamgam/content.aspx?id=mdyfmzuvpwe=
translate this page
2- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه (مدیریت؛ کلیه گرایش ها). · مدیریت ی در پرتو ... تست و خلاصه درس اقتصاد د محسن نظری (اصلی) انتشارات نگاه دانش .... مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت( بازرگانی، صنعتی، تی و ...) انتشارات ...

منابع آزمون ی مدیریت تی - انجمن های تخصصی میهن

www.forums.mihan .com/thread281326.html
translate this page
oct 16, 2016 - 6 posts
۲- کتاب مجموعه سوالات تافل آزمون ی، محمود رمضانی، انتشارات سرای .... ۲۰- جزوه نظریه ها و مبانی مدیریت تی سنجش کبیر که برگرفته از ...

نمونه سوالات پیام نور

mdolati-pn. /
translate this page
رایگان نمونه سوال پیام نور کلیه رشته ها نیمسال اول ۹۰-۸۹. بخش اول : نمونه ..... علوم اقتصادی و اقتصاد نظری-مدیریت جهانگردی-مدیریت تی, ۸۸۰ kb, . علوم , ۷۷۶ ... مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی- اصول کامپیوتر ۱, .

دانشجویان مدیریت ارومیه - کتب درسی رشته های مدیریت، حسابداری و ...

muu90. /category/7
translate this page
feb 20, 2014 - تذکر: قبلا نمونه سوال مدیریت مالی ۱ گرایش حسابداری در وبلاگ قرار گرفته است. .... اصول علم اداره (نظریه فراگرد مدیریت) از جمله رهیافتهای سنتی به مدیریت است در بحبویه ..... اصول حاکم بر قرارداد های تیحسینی، سیداسماعیل; 49.

رایگان سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت تی ...

pnu-club.com/1392/.../ -رایگان-سوالات-ارشد-مدیریت- ت.ht...
translate this page
رایگان سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت تی نیمسال اول ۸۷--۸۸ - مجموعه سوالات ... آغاز ثبت نام کنکور ی ۹۶/ آزمون ی ان برای تی ها و آزا .

منابع آزمون های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت تی - پرتال ی

www.unp.ir/news/university/master/8016
translate this page
تست و خلاصه درس اقتصاد د محسن نظری (اصلی) انتشارات نگاه دانش ... اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه ابراهیمی و فرج وند (درسی) 4. ... تگ ها سوالات منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت تی mba منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت تی منابع ...

کتاب های مبانی مدیریت و سازمان - مرجع علوم مدیریت ایران

www.e-modiran.com/...id.../t:کتاب_های_مبانی_مدیریت_و_سازمان
translate this page
معرفی کتاب های مبانی سازمان و مدیریت | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت مقاله، ... سوالات آزمون ی; سوالات کنکور ارشد; پژوهشنامه مدیریت; کتاب های مدیریتی ... معرفی کتاب : نظریه سیستم ها و وظایف مدیران · معرفی کتاب : مبانی نظری و کاربردی مدیریت نظام مند · معرفی کتاب : گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان تی.

مرکز رایگان سوالات با پاسخنامه +جزوه +کتب

www.mahenoor.mahtarin.com/
translate this page
مبانی نظریه محاسبه – مبانی نظریه اتوماتها و زبان ها, , -. نظریه گراف و .... رایگان نمونه سوالات 91-92رشته مدیریت صنعتی،جهانگردی، تی ،بازرگانی.

فلش کارت تئوریهای مدیریت (نظریه های عمومی مدیریت) - انتشارات ...

www.dlmgroup.ir/product/flash.../تئوریهای-مدیریت-ویرایش-جدید
translate this page
فلش کارت های کارشناسی ارشد » تئوریهای مدیریت (کارشناسی ارشد) ... یک چیز معمولی به نظر بیاید و این سوال را در ذهن متبادر سازد که این اثری که در سالهای اخیر چنین تحولی را در ... مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان، انتشارات سمت ... مشاهده تمام محصولات گروه مدیریت بازرگانی · مشاهده تمام محصولات گروه مدیریت تی · مشاهده تمام ...

مدیریت تی- تهران - مطالب مبانی فلسفی تئوری های مدیریت

utmana ent.mihanblog.com/post/category/2
translate this page
dec 6, 2014 - مدیریت تی- تهران - مطالب مبانی فلسفی تئوری های مدیریت - - مدیریت تی- تهران. ... گل آرا پورمجرب, نظریه عمومی سیستم ها, . مصیب کرمی, معنویت سازمانی ... سوالات جلسه اول پور عزت · چکیده کتاب ...

منابع پیشنهادی 3گام در کارشناسی ارشد مدیریت | 3گام

3gaam.com › ... › منابع پیشنهادی 3گام در کارشناسی ارشد مدیریت
translate this page
مبانی سازمان و مدیریت، علی رضائیان، انتشارات سمت (آموزشی) ... مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، نظریه ها، کاربردها)، آرین قلی پور، انتشارات سمت (آموزشی – توصیه برای داوطلبان گرایش منابع انسانی و گرایش مدیریت تی) ... مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت، مهرداد پرچ، انتشارات مهربان نشر (آزمون ...

چارت درسی رشته مدیریت تی (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ...

modircenter.com/چارت-درسی-رشته-مدیریت- تی/
translate this page
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت; حقوق اساسی; اصول حسابداری; روانشناسی کار; اقتصاد ... چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت تی گرایش مدیریت ... در رفتار سازمانی; نظریه و فرایند تحول سازمانی; نظریه ها و فرایند ارتباطات سازمانی ... سوالات متداول · ثبت رزومه دعوت به همکاری · ثبت و معرفی مشخصات و رزومه ...

کتابخانه الکترونیکی پیام نور: نمونه سوالات پیام نور

www.pnueb.com/
translate this page
نمونه سوالات پیام نور با جواب ، منابع درسی پیام نور ، تاریخ امتحانات پیام نور و ... دانشکده ها. علوم تربیتی و روانشناسی; فنی ی; علوم پایه; هنر و معماری; علوم کشاورزی; الهیات و علوم ی; ادبیات و زبانهای خارجه; علوم اجتماعی; مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ... مدیریت اجرایی; مدیریت بازرگانی; مدیریت تی; مدیریت فناوری اطلاعات ...

نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت تی گرایش تشکیلات وروش ها ...

www.makhfigah.com/...سوالات...-/1014-نمونه-سوالات-کارشناسی-ا...
translate this page
رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت تی گرایش تشکیلات وروش ها. ... رایگان نمونه سوالات مبانی مدیریت تی1 کارشناسی ارشد پیام نور ...

نمونه سوالات پایان ترم ارشد مدیریت ورزشی ( کلیه گرایشهای جدید ...

ahmadbaghbani.ir/index.php?categoryid=545
translate this page
نمونه سوالات پایان ترم ارشد پیام نور، کنکورهای فراگیر ارشد پیام نورکنکور های ارشد ... نمونه سوالات پایان ترم ارشد مدیریت تی ..... نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی ...

نظریه هاو مبانی اوقات فراغت - نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور

www.pnuebo.ir/سوال-ارشد-نظریه-ها-و-مبانی-اوقات-فراغت-رشته-مد...
translate this page
نمونه سوال درس نظریه ها و مبانی اوقات فراغت رشته مدیریت ورزشی رایگان نمَونه سوالات ... فراگیرمدیریت تی - سال92 .... نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس نظریه هاو مبانی اوقات فراغت باکد درس 1215339رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی.

کتاب بانک تست و نمونه سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت تی

rcs.avablog.ir/.../کتاب+بانک+تست+و+نمونه+سوالات+نظریه+ها+و+م...
translate this page
18 mins ago - dec 10, 2016 - کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت تی ویژه ی ... جزوه شامل خلاصه ای مفید و کاربردی از شش منبع اصلی درس نظریه ها و مبانی ...

کتاب مبانی مدیریت تی - نویسنده: علی اصغر پورعزت - کتاب ...

samta.samt.ac.ir/content/8881/کتاب-مبانی-مدیریت- تی
translate this page
rating: 5 - ‎1 review
ناشر:سازمان سمت,نویسنده:علی اصغر پورعزت-عرصه عمومی، عرصه اقدام جمعی مردم و حکمرانان است؛ مردمی که اگر هوشیارانه مترصد نیل به راه نجات باشند، کار حکمرانان را ...

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت - کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 95

www.modireat87. /post 6.aspx
translate this page
کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 95 (8+87) - منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ... اصلا به نظر من ، امکان نداره در جلسه کنکور بتونین برای تمام سوال ها وقت بزارین و باید ..... بخش های کلیات حسابداری تی (مبانی نظری) و حساب وجوه اعتبارات جاری ...

سوالات کارشناسی ارشد و کارشناسی پیام نور

pnuebook. /
اسان پاو وینت (اسلاید) نظریه عمومی سیستم ها
درخواست حذف اطلاعات


مقالات ترجمه شده روانشناسی
درخواست حذف اطلاعات

خصوصیات آسیب های دوران کودکی و آسیب شناسی روانی بزرگسالان در یک مطالعه به نمایندگی از ایرلند شمالی


خصوصیات آسیب های دوران کودکی و آسیب شناسی روانی بزرگسالان در یک مطالعه به نمایندگی از ایرلند شمالی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 28 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

تاکید بر انعطاف پذیری در بیولوژی افسردگی: اثرات طولانی مدت در وساطت ادراکی و بدبینی پیش آگاهی


تاکید بر انعطاف پذیری در بیولوژی افسردگی: اثرات طولانی مدت در وساطت ادراکی و بدبینی پیش آگاهی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 23 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

تکانشگری تصمیم گیری در ک ن و نوجوانان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی(adhd) : یک بررسی فراتحلیلی


تکانشگری تصمیم گیری در ک ن و نوجوانان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی(adhd) : یک بررسی فراتحلیلی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 63 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

نتیجه مراقبت سازمانی جوانان در مقایسه با مراقبت غیر سازمانی جوانان برای ک ن دبستانی و اوایل دوران نوجوانی: یک متا آنالیز چند سطحی


نتیجه مراقبت سازمانی جوانان در مقایسه با مراقبت غیر سازمانی جوانان برای ک ن دبستانی و اوایل دوران نوجوانی: یک متا آنالیز چند سطحی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 50 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

یاری رسانی به ک ن دچار اختلال بیش فعالی و عدم توجه در کاهش رفتار بیش فعالی برخاستن اختیاری در کلاس با کنترل گر از راه دور نینتند و وی از طریق یادآور فعال و ایجاد انگیزه با اعطای جایزه مد نظر


یاری رسانی به ک ن دچار اختلال بیش فعالی و عدم توجه در کاهش رفتار بیش فعالی برخاستن اختیاری در کلاس با کنترل گر از راه دور نینتند و وی از طریق یادآور فعال و ایجاد انگیزه با اعطای جایزه مد نظر

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 17 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

عد رویه ای در ک ن: ک ن پیش دبستانی حاضر به قبول توزیع نابرابر منابع در صورتی هستند که روش توزیع، فرصت های برابر را فراهم نماید


عد رویه ای در ک ن: ک ن پیش دبستانی حاضر به قبول توزیع نابرابر منابع در صورتی هستند که روش توزیع، فرصت های برابر را فراهم نماید

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 32 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

رابطه آینده نگر بین شخصیت فرزند و فرزندپروری ادراکی: واسطه‌گری توسط حس صلاحیت والدین


رابطه آینده نگر بین شخصیت فرزند و فرزندپروری ادراکی: واسطه‌گری توسط حس صلاحیت والدین

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 24 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

یک رویکرد دامنه خاص برای ارزی اثربخشی فعالیت بدنی در نوجوانان: از مفهوم مقیاس تا اعتبار پیش بینی


یک رویکرد دامنه خاص برای ارزی اثربخشی فعالیت بدنی در نوجوانان: از مفهوم مقیاس تا اعتبار پیش بینی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 29 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

ارتباط متقابل بین استرس حاد و خستگی حاد در زندگی روزمره در نمونه ای از دانشجویان


ارتباط متقابل بین استرس حاد و خستگی حاد در زندگی روزمره در نمونه ای از دانشجویان

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 30 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

مطالعه مشاهداتی رفتارهای والدین-کودک در ک ن دچار اختلال وسواس عصبی: بررسی ریشه های مسئولیت بیش از حد


مطالعه مشاهداتی رفتارهای والدین-کودک در ک ن دچار اختلال وسواس عصبی: بررسی ریشه های مسئولیت بیش از حد

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 48 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

بهبود تفکیک بافت بصری دوران اوایل کودکی در ک ن سالم و زودرس


بهبود تفکیک بافت بصری دوران اوایل کودکی در ک ن سالم و زودرس

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 40 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

وضعیت اجتماعی و پیوند آن با ابعاد شخصیتی، صفات هوش عاطفی، و عملکرد تحصیلی در ک ن و نوجوانان


وضعیت اجتماعی و پیوند آن با ابعاد شخصیتی، صفات هوش عاطفی، و عملکرد تحصیلی در ک ن و نوجوانان

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 36 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

کاهش واکنش استرس عاطفی در یک بررسی واقعی آکادمیکِ عوامل استرس زا در دانشجویان شرکت کننده در تمرینات ورزشی هوازی ۲۰ هفته ای: مطالعه کنترل شده تصادفی با استفاده از ارزی س ایی


کاهش واکنش استرس عاطفی در یک بررسی واقعی آکادمیکِ عوامل استرس زا در دانشجویان شرکت کننده در تمرینات ورزشی هوازی ۲۰ هفته ای: مطالعه کنترل شده تصادفی با استفاده از ارزی س ایی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 36 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

احتمال انسجام گروه و فعالیت های تکالیف بین جلسه ای از خود-گزارش مهارت های شناختی- رفتاری استفاده شده در میان شرکت کنندگان گروه های بهبود اسمارت


احتمال انسجام گروه و فعالیت های تکالیف بین جلسه ای از خود-گزارش مهارت های شناختی- رفتاری استفاده شده در میان شرکت کنندگان گروه های بهبود اسمارت

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 25 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

حقوق ک ن و روانشناسی مدرسه: حق مشارکت ک ن


حقوق ک ن و روانشناسی مدرسه: حق مشارکت ک ن

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 30 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

روانشناسی مثبت و سلامت روانی کودک آیا کاربردی زودرس در مداخله روانشناخی مبتنی بر مدرسه است؟


روانشناسی مثبت و سلامت روانی کودک آیا کاربردی زودرس در مداخله روانشناخی مبتنی بر مدرسه است؟

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 19 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

رابطه بین هوش عاطفی ووضعیت تاهل در نمونه ای از دانشجویان


رابطه بین هوش عاطفی ووضعیت تاهل در نمونه ای از دانشجویان

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 6 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

رابطه بین خواب و رفتار در اختلال طیف اوتیسم (asd): یک مرور و بررسی


رابطه بین خواب و رفتار در اختلال طیف اوتیسم (asd): یک مرور و بررسی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 22 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

حقوق ک ن و روانشناسی مدرسه : حقوق ک ن در مشارکت


حقوق ک ن و روانشناسی مدرسه : حقوق ک ن در مشارکت

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 21 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

اثربخشی درمان فرد محور و روانشناسی شناختی مشاوره گروهی الدین روی خودانگاره، افسردگی و انعطاف‌پذیری در نوجوانان باردار شده خارج از ازدواج


اثربخشی درمان فرد محور و روانشناسی شناختی مشاوره گروهی الدین روی خودانگاره، افسردگی و انعطاف‌پذیری در نوجوانان باردار شده خارج از ازدواج

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 10 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

بررسی و مقایسه میزان استرس و روش‌های مقابله با آن در والدین ک ن استثنایی (عقب مانده ذهنی، ن نا و ناشنوا) و نرمال در زاهدان


بررسی و مقایسه میزان استرس و روش‌های مقابله با آن در والدین ک ن استثنایی (عقب مانده ذهنی، ن نا و ناشنوا) و نرمال در زاهدان

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 11 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

اثر آموزش هوش معنوی در شاخص بهداشت روانی در دانش آموزان ایرانی: مطالعه تجربی


اثر آموزش هوش معنوی در شاخص بهداشت روانی در دانش آموزان ایرانی: مطالعه تجربی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 6 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

بازخورد معلم: راهنمای آموزشی در مدارس با زمینه‌های متفاوت


بازخورد معلم: راهنمای آموزشی در مدارس با زمینه‌های متفاوت

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : علوم تربیتی
تعداد صفحات ترجمه : 7 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

درک ذهن: کاشت زودهنگام ح ون و توسعه تئوری ذهن در ک ن مبتلا به اختلال شنوایی عمیق


درک ذهن: کاشت زودهنگام ح ون و توسعه تئوری ذهن در ک ن مبتلا به اختلال شنوایی عمیق

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 17 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

بررسی سطوح، انواع و دلایل اضطراب نوشتن در میان دانش آموزان efl ایران: طراحی یک روش ترکیبی


بررسی سطوح، انواع و دلایل اضطراب نوشتن در میان دانش آموزان efl ایران: طراحی یک روش ترکیبی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 17 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

روانشناسی ایمنی کودک در جریان رسانه های مدرن


روانشناسی ایمنی کودک در جریان رسانه های مدرن

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 11 صفحه 

توضیحات و ید آنلاین ترجمه

آثار سطوح بلوغ حرفه ای دانش آموزان دبیرستانی بر روی انگیزش تحصیلی آنها


آثار سطوح بلوغ حرفه ای دانش آموزان دبیرستانی بر روی انگیزش تحصیلی آنها

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 9 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

مشاوره روانشناسی و تنظیم خانواده برای نوجوانان


مشاوره روانشناسی و تنظیم خانواده برای نوجوانان

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 10 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

تأثیر برنامه مداخله شناختی و موسیقی درمانی در معلولیت یا ناتوانی یادگیری


تأثیر برنامه مداخله شناختی و موسیقی درمانی در معلولیت یا ناتوانی یادگیری

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 6 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

اضطراب،استرس و افسردگی در خانواده های که از بیمار روانی مراقبت می کنند


اضطراب،استرس و افسردگی در خانواده های که از بیمار روانی مراقبت می کنند

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 8 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

مقایسه تاثیر داستان سرایی تصویری و بازی در ک ن جهت شناخت واژگان


مقایسه تاثیر داستان سرایی تصویری و بازی در ک ن جهت شناخت واژگان

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 19 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

قدرت داستان : استفاده از داستان گویی برای بهبود سواد آموزی


قدرت داستان : استفاده از داستان گویی برای بهبود سواد آموزی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 14 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

توان بالقوه و مخاطرات در سالهای اولیه: نیاز به انسجام جلوگیری از خشونت و پیشرفت در کودکی اولیه


توان بالقوه و مخاطرات در سالهای اولیه: نیاز به انسجام جلوگیری از خشونت و پیشرفت در کودکی اولیه

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 9 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

تعیین میزان عزت نفس دانشجویان پاموک‌کاله


تعیین میزان عزت نفس دانشجویان پاموک‌کاله

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 5 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

بدون استرس و با عزت نفس بالا: رویکردهای انگیزش معلمان و دانش آموزان مدارس


بدون استرس و با عزت نفس بالا: رویکردهای انگیزش معلمان و دانش آموزان مدارس

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 6 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

احساس بهتر با وابستگی به موسیقی، مسئولیت پذیری در قبال قدرت موسیقی


احساس بهتر با وابستگی به موسیقی، مسئولیت پذیری در قبال قدرت موسیقی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 20 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

پیشگیری و اقدامات اولیه درباره دانش آموزان با اختلالات یادگیری خاص


پیشگیری و اقدامات اولیه درباره دانش آموزان با اختلالات یادگیری خاص

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 11 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

ظرفیت آموزشی استفاده از بازیهای آموزشی در کلاس های واقعی


ظرفیت آموزشی استفاده از بازیهای آموزشی در کلاس های واقعی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 7 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

مادرانی که می خواهند و یا نمی خواهند درباره سلامت با نوجوانان خود بحث کنند


مادرانی که می خواهند و یا نمی خواهند درباره سلامت با نوجوانان خود بحث کنند

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 17 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

شناسایی اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب در کودک


شناسایی اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب در کودک

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 13 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

مقایسه روابط خواهر – برادری در خانواده‌های دارای ک ن عقب‌مانده ذهنی، ناشنوا و غیر معلول


مقایسه روابط خواهر – برادری در خانواده‌های دارای ک ن عقب‌مانده ذهنی، ناشنوا و غیر معلول

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 6 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

یادگیری الکترونیکی در چین


یادگیری الکترونیکی در چین

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : علوم تربیتی
تعداد صفحات ترجمه : 8 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

تبادل دوره آموزشی بین سیستم های آموزش هوشمند مختلف: ابزارهای آماده سازی ایجاد دوره های آموزشی جامع


تبادل دوره آموزشی بین سیستم های آموزش هوشمند مختلف: ابزارهای آماده سازی ایجاد دوره های آموزشی جامع

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : علوم تربیتی
تعداد صفحات ترجمه : 33 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

عادات رفتاری در بیماران شیدا و سرخوش مبتلا به اختلال دوقطبیi: مقایسه با گروه شاهد(کنترل)


عادات رفتاری در بیماران شیدا و سرخوش مبتلا به اختلال دوقطبیi: مقایسه با گروه شاهد(کنترل)

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 12 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

شناسایی پُرنوشی اولیه در بیماری های شدید و ماندگار روانی بیماران س ایی: یک مطالعه مشاهداتی و آینده نگرانه


شناسایی پُرنوشی اولیه در بیماری های شدید و ماندگار روانی بیماران س ایی: یک مطالعه مشاهداتی و آینده نگرانه

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 10 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

روانشناسی نوجوئی، خلاقیت و نوآوری: ابعاد عصب شناختی موجود در نمایی از یک فعالیت روان شناسانه


روانشناسی نوجوئی، خلاقیت و نوآوری: ابعاد عصب شناختی موجود در نمایی از یک فعالیت روان شناسانه

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 11 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

بیولوژی اعصاب (نوروبیولوژی) افسردگی


بیولوژی اعصاب (نوروبیولوژی) افسردگی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 13 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی در دانش اموزان پسر پایه ی دوم مدرسه ی راهنمایی(دبیرستان مقدماتی )


اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی در دانش اموزان پسر پایه ی دوم مدرسه ی راهنمایی(دبیرستان مقدماتی )

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 7 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

اثر بخشی مدیریت استرس برسلامت روان ن مطلقه


اثر بخشی مدیریت استرس برسلامت روان ن مطلقه

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : 
تعداد صفحات ترجمه : روانشناسی 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

تحلیل ساختاری دینامیک خانواده در سرتاسر چرخه زندگی خانوادگی در ایران


تحلیل ساختاری دینامیک خانواده در سرتاسر چرخه زندگی خانوادگی در ایران

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 5 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

وابستگی به موسیقی برای داشتن احساسی بهتر


وابستگی به موسیقی برای داشتن احساسی بهتر

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 27 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

محاسبه پریشی رشدی به اختلال حافظه دیداری-فضایی و بازداری مربوط است


محاسبه پریشی رشدی به اختلال حافظه دیداری-فضایی و بازداری مربوط است

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 25 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

زبان های مبتنی بر تصویر (چینی ) ومبتنی بر بافت(بریل)


زبان های مبتنی بر تصویر (چینی ) ومبتنی بر بافت(بریل)

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 6 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

روابط شی و مراقبت از مبتلایان به سایکوز


روابط شی و مراقبت از مبتلایان به سایکوز

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 8 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

بررسی استفاده از کتاب های داستان برای رساندن پیغام های تغذیه و فعالیت فیزیکی برای مادران دارای ک ن پیش دبستانی


بررسی استفاده از کتاب های داستان برای رساندن پیغام های تغذیه و فعالیت فیزیکی برای مادران دارای ک ن پیش دبستانی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 12 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

درمان اختلال دو قطبی


درمان اختلال دو قطبی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 18 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

تاثیر آموزش فیزیکی بر روی خشم و اعتماد به نفس نوجوانان چاق


تاثیر آموزش فیزیکی بر روی خشم و اعتماد به نفس نوجوانان چاق

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 17 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

شیوه های پرورش فرزند و رفتار رژیم غذایی ک ن. یافته های آغاز آزمایش سلامتی


شیوه های پرورش فرزند و رفتار رژیم غذایی ک ن. یافته های آغاز آزمایش سلامتی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 17 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

فناوری اطلاعات و محیط یادگیری در مدارس ابت


فناوری اطلاعات و محیط یادگیری در مدارس ابت

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : فناوری اطلاعات
تعداد صفحات ترجمه : 11 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

اثرات نگرش والدین نسبت به توسعه هویت بر توسعه هویت کودک


اثرات نگرش والدین نسبت به توسعه هویت بر توسعه هویت کودک

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 10 صفحه 

توضیحات و ید آنلاین ترجمه

بررسی میزان استرس در کارمندان زن شاغل در بخش خصوصی


بررسی میزان استرس در کارمندان زن شاغل در بخش خصوصی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 5 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

نشان دادن رابطه تفکر خلاقانه برای خواندن و نوشتن


نشان دادن رابطه تفکر خلاقانه برای خواندن و نوشتن

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 16 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

مطالعه تجربی کاربر در مورد طراحی اسباب بازی


مطالعه تجربی کاربر در مورد طراحی اسباب بازی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 10 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

مجله سه ماهه ی مطالعات ب وکار : هوش هیجانی و ی اثربخش


مجله سه ماهه ی مطالعات ب وکار : هوش هیجانی و ی اثربخش

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : روانشناسی
تعداد صفحات ترجمه : 15 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

راهبرد برنامه ی درسی بر پایه ی هوش هیجانی و م

مشاهده متن کامل ...

آشنایی با رشته تحصیلی mba
درخواست حذف اطلاعات
مقدمه:
توسعه بر مبنای هر کدام از الگو های موجود، بدون توجه و در اختیار گرفتن یک فرآیند برنامه ریزی شده و مدیریت شده امری محال و غیر ممکن است. بهینه سازی استانداردهای زندگی در جامعه و کار در سازمان مست م بهبود و ارتقاء کیفیت مدیریت در سازمان های اقتصادی و اجتماعی است. و برای رسیدن به چنین موقعیتی ناچار از بهینه سازی و اصلاح ساختار بینشی، دانشی و عملی در مقوله مدیریت هستیم تا بتوانیم بهره وری را افزایش دهیم و از ظرفیت ها، فرصت ها و امکانات موجود کالا و خدمات بیشتری را تولید نماییم و موقعیت های اقتصادی بیشتر و بهتری را برای کشور یا سازمان خود فراهم سازیم.

الگوی توسعه بر مبنای دانایی محوری در سال های اخیر به عنوان الگوی برتر دنیا شناخته شده است و بیشتر کشورها سعی می کنند با شناسایی این الگو آن را پیاده سازی کنند. آنچه که در مدیریت کلان یک کشور و یا سازمان نسبت به مقوله دانایی محوری بیش از هر چیز خودنمایی می کند توانایی به کار گیری و بهره وری از دانش به عنوان اصلی ترین سرمایه ملی و سازمانی است. با رسیدن به این بینش با مقوله جدیدی به نام مدیریت دانش مواجه خواهیم بود با توجه به رس اصلی سازمان ها که بر مبنای توسعه ب و کار و توسعه اقتصادی است مدیران ارشد سازمان ها وظیفه دارند میان دو مقوله مدیریت دانش سازمان و اقتصاد رابطه مناسبی را پیدا کنند. به عبارت بهتر مدیران باید بتوانند با دارایی های موجود خود بهترین راه حل های ممکن که منجر به موفقیت های اقتصادی می شود را پیدا کنند و در بازار رقابتی از حداقل فرصت ها، حداکثر موفقیت ها را بسازند.

رسیدن به چنین جایگاهی نیاز به در اختیار داشتن مدیرانی آینده نگر، دقیق و کاردان، برنامه ریز و فرصت شناس و شجاع دارد. رشته mba به عنوان یک رشته عام می تواند زمینه ای را برای پرورش چنین روحیه و نگرشی را در افراد با تخصص های پایه ای مختلف فراهم آورد و آنها را برای مدیریت تخصصی با شاخصهای ذکر شده آماده سازد.

متاسفانه در کشور ما به علت جو مدرک گرایی هنوز دیدگاه روشنی نسبت به خیلی از رشته های مقطع کارشناسی وجود ندارد و بسیاری از افراد پس صرفاً به دلایلی غیر از علاقه شخصی وارد رشته تحصیلی خود می شوند اما این فرهنگ را حداقل در مقطع کارشناسی ارشد می توان تغییر داد و با ایجاد شناخت درست در افراد به انها فرصت داد رشته مورد علاقه و کارایی را دنبال کنند.

mba هم جزو آن دسته رشته هایی است که علی رغم حدود 11 سال از عمر تدریس آن در ایران هنوز به طور کامل شناخته نشده است و اکثر افراد بدون داشتن اطلاعات کافی و آگاهی از توانایی های خود وقت خود را صرف شرکت در کنکور این رشته می کنند اما نتیجه مطلوب را حاصل نمی کنند ما در این مقاله سعی می کنیم اطلاعات پایه ای مختلفی را به علاقه مندان این رشته ارائه کنیم تا با دید روشن تری اقدام به صرف هزینه و وقت خود برای ورود و ادامه تحصیل در آن نمایند.

تاریخچه mba :

قدمتmba در دنیا به حدود 100 سال می رسد اولین تلاش ها برای راه اندازی این رشته در و همراه با تغییر و تحولات صنعتی و بینش های جدید مدیریتی رخ داده است و بنا بر نقل قول های موجود در wharton business school وابسته به پنسیلوانیا متولد شده باشد. گسترش سریع این رشته در سالهای دهه 60و 70 میلادی منجر به این شد که در ایران نیز در دهه 70 میلادی مرکزی تحت عنوان icms و با همکاری هاروارد راه اندازی شود که متاسفانه بعد از انقلاب مورد بی توجهی قرار گرفت و منحل گردید. دومین گام در این راستا توسط سازمان مدیریت صنعتی برداشته شد که در اوا دهه 60 شمسی اقدام به راه اندازی دوره مدیریت اجرایی( executive mba) emba نمود لیکن به دلیل عدم تبلیغات مناسب و نیز شرایط دشوار ورود جای چندانی در میان فارغ حصیلان جدید باز نکرد. سرانجام در اول دهه 80 شمسی صنعتی شریف به اتکای وجهه منحصر به فرد خود اقدام به راه اندازی این رشته با توجه به نیاز شدید کشور نمود. علی رغم این تلاشها، هنوز تا رسیدن به کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه راه درازی در پیش رو داریم. در حالی که mba امروزه یکی از معیارهای رشد کشورها محسوب می شود، در سنگاپور با 4 میلیون نفر جمعیت حدود 30 دوره mba و در 700 دوره وجود دارند در ایران تعداد دوره ها و ظرفیت های مورد پذیرش و شرایط بسیار محدود و دشوار است.

mba چیست؟

رشته تحصیلی mba در حدود ده سال است که در های ایران تدریس می شود و اخیرا نیز با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است.mba مخفف عبارتmaster of business administrator می باشد و دارای گرایش های متعددی می باشد که دانشجویان در سال دوم تحصیل می توانند گرایش مورد نظر خود را برای ادامه تحصیل در این رشته برگزینند. mba یکی از پرطرفدارترین و پر سود ترین رشته های تحصیلی است و برای تحصیل در آن شما با هر مدرک لیسانسی می توانید در آزمون های مربوطه ثبت نام کنید.

رشته mba به دلیل تفاوت های ماهیتی از ظاهر آسان و جذ نسبت به سایر رشته های برخوردار است ولی در عمل برای موفقیت در کنکور و تحصیل در آن نیازمند توانمندی های هوشی و ذاتی خواهید بود که می تواند تضمین کننده موفقیت یا ش ت شما در این رشته باشد.

رشته mba درکنکور سراسری کارشناسی ارشد ایران جزو رشته های قرار گرفته که افراد می توانند بدون توجه به مدرک تحصیلی دوره کارشناسی خود به عنوان انتخاب دوم(52 رشته در این دسته قرار دارند) گزینش نمایند.

دوره کارشناسی ارشد mba سومین مدرک در مدیریت ب و کار به حساب می آید و اساساً برای ایجاد مهارت های مدیریتی در ان رشته های مختلف به کار می رود.

هدف از فراگیری mba

بگذارید این موضوع را با مثالی باز کنیم. شما حتما با نام آقای قلمچی دارنده بزرگترین مرکز آموزش کنکور آشنا هستید. قلمچی تا ده سال پیش یک دبیر ساده ریاضی و فیزیک بود که گاهی اوقات در ساعات فراغت از مدرسه به تدریس خصوصی می پرداخت اما امروز با در آمد سالانه حدود 4 میلیارد تومان یکی از مشهورترین و پر درامد ترین افراد ایران است که نحوه درآمدش هم کاملا آشکار است و اتفاقا مردم با میل و رقبت حاضر هستند به موسسه او پول بپردازند سوالی که مطرح می شود این است که چطور این اتفاق می افتد ؟چرا از میان این همه دبیر فقط یک نفر می تواند تا این حد موفق عمل کند؟در واقع کار mba همین است ام بی ای به شما به عنوان یک فرد عادی در هر تخصص و دانشی امکان می دهد تا ذهن خود را متوجه خلاء ها , نیازها, شکاف ها و کمبودهای بازار کنید و بر اساس تکنیک ها و تاکتیک هایی که بازار و ب و کار شما می طلبد بهترین راه برای توسعه ب و کار خود را پیدا کنید و سهم خود را از بازار افزایش دهید. مثالهایی ایرانی و خارجی از این دست بسیار هستند هایدا بزرگترین fast food زنجیره ای در ابتدا فقط یک ساندویچی ساده بود اما از همان ابتدا ایده ای بزرگ بود و یا ebay یک سایت معمولی بود ولی هم اکنون یکی از پر سود ترین سایت های اینترنتی دنیاست.

mba تا حد کمی به شما می آموزد که در ایجاد یا توسعه یک ب و کار چگونه اولین باشید اما تا حد بسیاری به شما یاد می دهد چگونه در ب و کار خود و در بازار رقابتی بهترین باشید.mba به شما آموزش می دهد تا قادر به اداره و راهبری موثر و کارآمد سازمان یا یک بخش تخصصی از آن نظیر بخش های تولیدی، بازاری و فروش، اطلاعات و مالی باشید. بتوانید در بخش تخصصی سازمان خود ایجاد تحول کنید و یا بر اساس تخصص خود راه حل های مناسبی را به صورت مشاوره در اختیار بخش های مختلف یک سازمان بگذارید. mba به شما کمک می کند با فراگیری تجارب علمی مدیریت فرآیند تحول سازمان را طراحی، هدایت و ی کنید. mba قصد دارد از خلاقیت و توانایی شما برای کارآفرینی و ایجاد فعالیت های جدید در درون سازمان استفاده کند و در نتیجه آن زمینه توسعه ب و کار را فراهم آورد، رسیدن به توانایی لازم برای ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه های مختلف به مدیران سازمانها از جمله دیگر اه این رشته است.این اه تقریبا" در تمام جهان ی ان هستند. به عنوان نمونه (harvard business school(hbs که یکی از معتبر ترین business school های جهان می باشد،هدف دوره و قابلیتهای مورد نظر فارغ حصیلان خود را به شرح زیر می داند:

1- a transformational experience for students who will go on to change the lives of those around them

2- builds a foundation for a life time of leadership

3- developing abilities to look beyond the present, envisioning what might be and how to accomplish it.

چرا mba :

اگر می خواهید خود را قانع کنید که چرا باید mba را انتخاب کنید، کار دشواری نخواهید داشت. جایگاه mba در دنیای امروز امکان ادامه تحصیل در برترین های داخل و خارج را در اختیار شما رار خواهد داد. در صورتی که زمینه شغلی مد نظر شما باشد، با توجه به اینکه این رشته بسیار نوپاست و با استقبال شدید سازمانها نیز مواجه شده است می توان بازار کار بکر و دست نخورده آن نظر داشت، هرچند در علی رغم سابقه 80 ساله هنوز بازار کار بسیار وسیعی در اختیار فارغ حصیلان قرار دارد. در ایران نیز آمارهای فعلی نشان از تضمین شغل در آینده دارد. mba قابلیتهای شما را ورای تخصصی که اکنون دارید توسعه خواهد داد و شما را به شخصی مبدل خواهد کرد که هیچ سازمانی قادرنخواهد بود به راحتی از روی تخصص شما عبور کند. این نکته که قادر هستید mba را به عنوان رشته دوم همراه با رشته اصلی خود امتحان دهید نیز قابل توجه است. هرچند mba ارزشی ورای رشته های تخصصی و فنی در دنیای امروز دارد.

مدیریت اجرایی (executive mba) چیست؟

مدیریت اجرایی یا emba در ابتدا برای مدیران ارشد توسط شیکاگو در سال 1943 راه اندازی شد ولی امروزه توسط های مختلفی در سراسر دنیا ارائه می شود.

مدیرت اجرایی در واقع شاخه ای از mba است که به صورت وقت آموزش داده می شود. اما متاسفانه تمایز بین مدیریت اجرایی و mba برای مردم جا نیافتاده است. رشته مدیریت اجرایی مناسب حال افرادی است که ترجیح می دهند بدون ایجاد وقفه در برنامه های کاری خود و ضمن ب تجربه های کاری به تحصیل در زمینه های مدیریتی نیز بپردازند. بر خلاف mba این افراد موقعیت های بهتری برای تجربه و تحصیل توامان دارند.

برنامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شامل سه بخش: دروس پیش نیاز (22 واحد) ، دروس اختصاصی (22 واحد) و دروس اختیاری و تحقیق ( 10 واحد) ، به شرح زیر است

دروس پیش نیاز ( 22 واحد)

1- اصول حسابداری ( 2 واحد )
2- اقتصاد برای مدیران (1) (2 واحد )
3- اقتصاد برای مدیران (2) (2 واحد )
4-کاربرد آمار درمدیریت (2 واحد )
5-مدیریت تولید وعملیات ( 2 واحد )
6-اصول بازرگانی وتجارت ( 2 واحد )
7-نگرش سیستمی ( 2 واحد )
8-تکنولوژی نوین اطلاعات ( 2 واحد )
9- تحقیق درعملیات ( 2 واحد )
10-مبانی رفتارسازمانی ( 2 واحد )
11-روش تحقیق در علوم اجتماعی ( 2 واحد )

دروس اختصاصی مشترک (22 واحد)

1- مدیریت سازمانهای پیچیده ( 2 واحد )
2- مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی ( 2 واحد )
3- مدیریت منابع مالی: حسابداری مدیریت ( 2 واحد )
1/3- مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت: ( 2 واحد )
4- مدیریت تکنولوژی: مدیریت تکنولوژی ونوآوری ( 2 واحد )
¼- مدیریت طرح های توسعه ( 2 واحد )
5-مدیریت بازار: بازاری ( 2 واحد )
1/5- بازرگانی بین المللی ( 2 واحد )
6- مدیریت اطلاعات: سیستم های اطلاعات مدیریت ( 2 واحد )
7- مهارتهای مدیریتی با مسایل جاری: مهارتهای عمومی مدیریت ( مجموعه کارگاههای آموزشی )(2 واحد )
1/7- مسایل جاری مدیریت اجرایی (سمپوزیوم) (2 واحد )

دروس اختیاری (6 واحد)

1-مجموعه الف: مدیریت استراتژیک –تحلیل محیط داخلی و بین المللی ( 2 واحد)
مدیریت استراتژیک ( 2 واحد )
مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک (2 واحد)
2- مجموعه ب: مدیریت تولید و عملیات-پژوهش عملیات پیشرفته ( 2 واحد )
مدیریت واحد های خدماتی ( 2 واحد )
مدیریت تولید و عملیات پیشرفته ( 2 واحد )
3- مجموعه ج: مدیریت بازاری و صادرات – مدیریت استراتژیک بازاری (2 واحد )
تحقیقات بازار ی ( 2 واحد )
مسایل بازاری بین المللی و صادرات ( 2 واحد )
4- مجموعه د: ترکیبی از عناوین درسی سه مجموعه فوق
5- پروژه پایان نامه ( تحقیق و تهیه طرح ) ( 4 واحد )

ظوابط پذیرش:

پذیرش در دوره های mba بر اساس معیارهای مختلفی همچون شرکت در آزمون هایgmat ، سوابق مهم کاری، تحصیلات ی در حد کارشناسی و بالاتر، مقالات و در نهایت مصاحبه های حضوری است.برخی از مراکز به فعالیت های فوق برنامه و اجتماعی دانشجویان نیز خیلی اهمیت می دهند.

تست gmat چیست؟

gmat که مخفف عبارت graduate mana ent admission test است یک آزمون استاندار شده برای تعیین میزان استعداد تحصیل در مدیریت ب و کار به شمار می رود. gmat معمولاً به صورت جی-مَت jee-mat تلفظ می شود. بیشتر مراکز آموزش mba در دنیا از gmat به عنوان آزمون پذیرش دانشجو استفاده می کنند.

gmat یک آزمون منطبق بر رایانه است که برای سنجش استعداد و توان انجام کاری های بزرگ در افراد استفاده می شود. به طور متداول شامل بخش های ساده ای است در ابعاد کمی و استنتاجی است.

محدوده mba

برنامه های آموزشی mba دانشجویان را در مقابل موضوعات مختلفی همچون علوم اقتصاد، رفتارهای سازمانی، بازاری ، حسابداری، سرمایه گذاری، استراتژی، ب و کارهای بین المللی، مدیریت فناوری اطلاعات و سیاست گذاری تی قرار می دهد.

در مدل قدیمی mba ، دانشجویان محدوده وسیعی از این مباحث را به عنوان برنامه سال اول تحصیل خود می خواندند و سپس در سال دوم گرایش مورد نظر خود را به صورت تخصصی دنبال می د.

در سایر نقاط دنیا معمولاً این دوره ها کوتاه تر هستند مثلاض در اروپا این دوره ها در حدود 11 الی 16 ماه به طول می انجامند.

mba در های ایران

در حال حاضر 9 در ایران در رشته mba و در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرند. که عبارتند از:

1- شریف:

شریف یکی از اولین و فعال ترین های ایران در توسعه این رشته است. رشته mba در 11 گرایش مختلف در این تدریس می شود و به دو روش دانشجو می پذیرد یکی به صورت رایگان که معمولاً 50 نفر به این روش گزینش می شوند و دیگری به صورت غیر انتفاعی که در حدود 70 تا80 نفر نیز از این طریق وارد این رشته می شوند و هزینه تحصیل برای این گروه قریب به 9 میلیون تومان خواهد شد. کلاس های این رشته در دانشکده اقتصاد و مدیریت شریف برگزار می شود.

آنچه بعد از قبولی در هر دو روش اهمیت دارد وم شرکت در مصاحبه هایی است که از قبول شدگان انجام می شود. داشتن حداقل 3 سال سابقه کار و سوابق اجرایی جالب توجه در ب وکارهای مختلف نیز می تواند از جمله دلایل موفقیت شما باشد.

گرایش های یازده گانه شریف شامل موارد زیر هستند:

1- عمومی

2- فناوری اطلاعات(it)

3- فناوری

4- بازاری

5- تجارت

6- مدیریت منابع انسانی

7- کارافرینی

8- مدیریت استراتژیک

9- اقتصاد مدیریت

10- مدیریت پروژه

11- مدیریت اجرایی(emba)

2- تهران

دانشکده مدیریت تهران فقط در یکی از گرایش های mba یعنی مدیریت اجرایی اقدام به جذب دانشجو می نماید. که از طریق کنکور سراسری اقدام به پذیرش دانشجو می کند. برای تحصیل غیر رایگان در دوره های نوبت دوم این باید در حدود 6 میلیون تومان هزینه کنید.

3- علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت علامه طباطبایی نیز فقط در گرایش مدیریت اجرایی رشته mba دانشجو می پذیرد. و وجه تمایز این در گزینش افراد شاغل با سابقه 3 تا 4 سال مدیریت است. که البته دوره های نوبت دوم در این هم با شهریه در حدود 6 میلیون تومان برگزار می شود.

4- علم و صنعت

علم و صنعت نیز از طریق کنکور سراسری و با دوره های رایگان و غیر رایگان اقدام به گزینش دانشجو می کند که البته گویا به زودی از طریق آموزش الکترونیک نیز در این رشته دانشجو خواهد گرفت که در حدود 7 میلیون تومان هزینه در بر دارد. در این فقط گرایش مدیریت اجرایی تدریس می شود.

5- سازمان مدیریت صنعتی

این سازمان با سابقه درخشان در زمینه آموزش های مختلف مدیریت در رده های کارشناسی و ارشد چند سالی است که دوره های mba را نیز آموزش می دهد. این سازمان در گزینش دانشجویان خود قید 3 سال تجربه کاری و مدیریتی را لحاظ کرده است و در حدود 5 میلیون تومان شهریه از دانشجویان دریافت می کند. دراین سازمان فقط گرایش مدیریت اجرایی تدریس می شود.

6- علوم و فنون مازندران

این با همکاری ittk هند دوره های بسیار خوبی را برای رشته mba پیاده سازی و اجرا کرده است که در حدود 6 میلیون تومان برای تحصیل در دوره های غیر رایگان آن باید هزینه کنید.

7- کیش

8- مالک اشتر

9- شاهرود

تحصیل در رشته mba در سه ذکر شده در حدود 4 میلیون تومان برای شما هزینه در بر دارد. البته مالک اشتر تعداد معدودی را نیز به صورت رایگان پذیرش می کند.

10- آزاد

دوره های mba این در واحد علوم و تحقیقات ارائه می شود و گرایش آن نیز مدیریت اجرایی می باشد.

ضرایب و دروس امتحانی mba

برای شرکت در آزمون سراسری و آزاد شما باید همانند همه کنکورها به سوال های چهار گزینه ای پاسخ دهید ولی علی رغم اینکه این دروس بسیار ساده به نظر می رسند بسیاری از افراد علاقه مند نمی توانند از این آزمون موفق بیرون آیند.

رشته و ضریب

درس

mba

مدیریت اجرایی

ریاضیات 1 و 2

2.5

0

زبان عمومی و تخصصی مدیریت

2

1

تست gmat

2

2

تئوری های عمومی مدیریت

1.5

1

دانش مسائل روز مدیریت

0

2

ادبیات فارسی

0

1

منابع درسی mba

1- ریاضیات 1 و 2

الف- ریاضیات کاربردی، ناصحی فر

ب- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ابراهیمی

ج- مجموعه کتاب ها و جزوه های آموزشی ریاضی 1 و 2 موجود در بازار

2- زبان تخصصی

الف- ونوس (2 جلدی): مقدماتی و پیشرفته

ب- استونر ترجمه اسماعیلی

پ- زبان عمومی ی (سری کتاب ارشد پوران پژوهش)

3- تست هایgmat

به علت تنوع بالای سوالهای قابل طرح در این تست ها منبع خاصی برای فراگیری نمی توان معرفی کرد فقط توصیه می شود ضمن استفاده از کتاب های موجود در بازار، تست های سال های گذشته را برای آشنایی با ساختار و نحوه پاسخگویی به سوال های gmat استفاده نمایید.

3- تئوری های مدیریت

الف- اصول و مبانی سازمان مدیریت ، رضائیان

ب- مدیریت عمومی ، الوانی

پ- مدیریت رفتار سازمانی، رضائیان

ج- مدیریت رفتار سازمانی، ر نز

چ- مدیریت رفتار سازمانی، هرسی و بلانچارد ، ترجمه قاسم کبیری

ح- مدیریت منابع انسانی، سعادت

خ- تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم، رضائیان

د- تئوری سازمان (طراحی ساختار) ر نز

4- دانش مسائل روز مدیریت

اطلاعات مورد نیاز برای پاسخگویی به سوال های این بخش عملاً در کتاب خاصی گردآوری نشده است و برای موفقیت در سوالهای این بخش از آزمون لازم است تا شما اطلاعات عمومی خوبی در سطح مدیریت میانی و ارشد در حوزه مسائل کلان و روز کشور و سازمان های داخلی و خارجی داشته باشید. اطلاعات خبری که گاه در رو مه ها به چشم می خورند نیز ممکن است موضوع هر یک از سوالات باشد.

5- ادبیات فارسی

تاکید این بخش از سوال ها بر سنجش توان افراد در زمینه ادبیات مدیریتی است. و در تهیه سوال های این بخش از تلفیق اطلاعات مدیریتی و قواعد زبان فارسی استفاده می شود. برای آشنایی با سوال های این بخش نیز بهترین گزینه تقویت علمی زبان فارسی و مرور سوال های سالهای گذشته برای آشنایی با آنهاست.

بازار کار mba

اگر به بازار کار mba در ایران نظر بی افکنیم ایران حداقل تا 10 سال آینده نیازمند متخصصین این رشته خواهد بود این پیش بینی با توجه به تراکم زیاد مهاجرت فارغ حصیلان این رشته از کشور برای کار یا ادامه تحصیل در خارج کشور و نیاز شدید سازمان های بزرگ و اقتصادی و شرکت های تی و خصوصی که تعدادشان کم هم نیست بسیار با وسواس صورت گرفته است.

اما بازار کار mba در خارج از کشور نیز از جایگاه مطلوبی برخوردار است و کشورهای و کانادا در جذب متخصصین این رشته درنگ نمی کنند.

از خاطر نبرید که بسیاری از دانشجویان این رشته از همان ابتدای تحصیل دعوت به کار می شوند.

ادامه تحصیل در mba

برای ادامه تحصیل در مقطع ای mba باید از ایران خارج شوید و در یکی از های معتبر یی, کانا , استرالیا و هند به تحصیل بپردازید.

سایت های اینترنتی در موردmba

اگر اطلاعات ارائه شده نظر شما را جلب کرده و مایل هستید درباره رشته mba اطلاعات بیشتری به دست آورید چند سایت به شما معرفی می کنم.

ارائه دهندگان اعتبارنامه:• aacsb international – the ociation to a nce collegiate schools of business
www.aacsb.edu

• the ociation of mbas (amba)
www.mba.org.uk

• european quality improvement system (equis)
www.efmd.be

پذیرندگان دانشجوی بورسیه:

• amba mba loan scheme
www.mba.org.uk

• australian development scholarships scheme
www.ausaid.gov.au

• british council
www.britishcouncil.org

• career development loans (cdls)
www.lifelonglearning.co.uk

• chevening scholarships
www.chevening.com

• citi ist loans
www.citi ist.com

• hong g student financial istance agency
www.info.gov.hk/sfaa

• insead/abn-amro global loan programme
www.insead.edu

findlaw
www.findlaw.com

آزمون های gmat و tofel


• gmat registration
www.gmat.org

• graduate mana ent admission council
www.gmac.com

• kaplan test prep london
www.kaptest.com/uk

• kaplan test prep paris
www.kaptest.com/france

• test of english as a foreign language (toefl) registration
www.toefl.org

• toefl information bulletins
www.toefl.org

• joint japan/world bank graduate scholarship program
www.worldbank.org

• natwest mba loan scheme
www.natwest-loans.co.uk

• nellie mae
www.nelliemae.com

• sallie mae
www.salliemae.com

• united states mba tuition loan program (tlp)
www.gmac.com

mba در آسیا و استرالیا


• asian mba
www.asianmba.co.th

• ociation of deans of southeast asian graduate schools of mana ent
www.adsgm.org

• ociation of mana ent development institutions in south asia
www.amdisa.org

• australian and new zealand academy of mana ent (anzam)
www.gsm.mq.edu.au/anzam

• the good guides (australia)
www.thegoodguides.com.au

mba در اروپا


• ociation of business schools
www.the-abs.org.uk

• central and east european mana ent development ociation (ceema)
www.ceeman.org

• council for excellence in mana ent leadership
www.mana entandleadershipcouncil.org

• european foundation for mana ent development
www.efmd.be

• russian ociation of business education (rabe)
www.rabe.ru

universidade moderna do porto
http://porto.umoderna.pt/index.php

university of hannover
www.uni-hannover.de/

mba در ی لاتین و شمالی


mbas in latin america

• consejo latinamericano de escuelas de administración
www.cladea.org• study in canada
www.studyincanada.com

mba در آفریقا


• guide to mbas in south africa
www.mba.co.za

اخبار mba

• asia-inc
www.asia-inc.com

• asiaweek
www.asiaweek.com

• business week
www.businessweek.com

• canadian business
www.canadianbusiness.com

• financial times
www.ft.com

• us news & world report
www.usnews.com

• wall street journal
www.wsj.com

منابع:

سایت پورتال مدیریت فناوری اطلاعات

وبلاگ مدیریت ایرانی

سایت سازمان مدیریت صنعتی

دفترچه کنکور سراسری ارشد83مشاهده متن کامل ...
مجموعه مدیریت
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل مجموعه مدیریت با و پر سرعت .

سلام دوستان گرامی

پکیچ فوق العاده ای که امروز برایتان فراهم کرده ایم کاملترین و بزرگترین بانک پکیچ مدیریت در نت هست که شما دانشجویان و دانش اموختگان رشته مدیریت میتوانید بی د. 800 فایل در یک پکیچ

http://s9.picofile.com/file/8276180392/capturemodirman.png

من به شما قول میدهم بعد از اینکه این بانک عظیم پکیچ مدیریت را کرده اید بدون نیاز به ید حتی یک فایل بتوانید برای همیشه از این فایل ها که شامل صدها فایل تحقیق ، هزاران مقاله  و ... میباشد استفاده نمایید.

ایا میدانستید که صدها فایل در این بانک پکیچ قرار دارد؟

ایا میدانستید که برای ید هر فایلی باید متوسط 2500 تومان پرداخت کنید که برای داشتن تمام پکیچ چندین میلیون باید به سایت های اینترنتی واریز نمایید؟

نگران نباشید شما به جای 5 یا شش یا هفت میلیون فقط فقط 5000تومان پرداخت خواهید کرد و صاحب صدها فایل مدیریت خواهید شد

ایا میدانستید که برای جمع اوری این حجم فایل میلیون ها تومان صرف شده تا با این مبلغ ناچیز بدست شما عزیزان برسد؟

پس معطل نکنید یک فرصت استثنایی برای شما که میخوایید صاحب هزاران فایل مدیریت شوید  و از ان در جهت پیشرفت تحصیلی خود استفاده کنید.

این فایل فقط به 50 نفر فروخته خواهد شد پس همینک دست بکار شوید و این بانک میلیونی را فقط با پرداخت 5000 هزارتومان ید نمایید.

 

شامل:

سلامت سازمانی ۲۳ ص

سیستم مالی بین المللی 

سیستم مدیریت یکپارچه lms  

سیستم های اطلاعاتی مدیریت ۴۰ ص

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ۱۲ ص

سیستم های پشتیبانی مدیریت ارشد

سیستم های تولید انعطاف پذیر ۵۵ ص

سیستمها ۵۲ ص

سیستم های پردازش مبادلات و انواع آن 

شا اری از کاپلان و نورتن در خدمت کنترل استراتژیک  ۷  ص

شبکه های توزیع مویرگی در بازار ایران ۷ص

شرکت هما تئوری های مدیریت  ۵۸ ص

شش سیگما چیست؟ ۲۹ ص

شش گام موثر در مدیریت بحران ۷ ص

شش نکته مهم در مدیریت موفقیت

صد نکته در مدیریت تغییر ۱۱ ص

طبقه بندی سیستمها  ۹   ص

طراحی سازمان چیست   ۶

طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع ۳۷ ص

طرح اتوماسیون اداری ۱۸۰ ص

عصر اطلاعات ۱۴ ص

علم  ی،مدیریت  ی ۱۰ص

عنوان نکته پرورش استعدادها

عوامل موفقیت و ش ت پروژه های it در سازمانها   ۴۵ ص

فاز برنامه ریزی ۳۷ ص

فرهنگ و مدیریت استراتژیک2 

فساد اداری و شیوه های کنترل آن   

فناوری اطلاعات

فنون تجزیه و تحلیل سیستمها  

قدرت انتقـاد سـازنده

کدگذاری و رمزنگاری در مدیریت

ذهنیت های مدیریت و  ی در یک سازمان

کنترل کیفیت

گروه ها در سازمان

گمرک و نقش آن در تجارت الکترونیکی

مأموریت ، فلسفه ، اه  و طرح های مدیریت 

مبانى اجتماعى بازاریابى 

مبانی مدیریت

مبانی مدیریت مالی

مدل برترefqm 

مدل قیمت گذاری آربیتراژ 

مدیریت  ی

مدیرعامل موفق

مدیریت  اثربخش  جلسات

مدیریت اثربخش

مدیریت اجراء کار

مدیریت اداری و آموزش

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط

مدیریت استراتژیک

مدیریت استرایک در صنعت توریسم 

مدیریت  ی

اخلاق مدیریت و مناسبات انسانی در مدیریت  ی

مدیریت اسناد

مدیریت اطلاعات گزینش نیروی انسانی

مدیریت ا یستم و مدیریت زمان

مدیریت امور اداری

مدیریت امور کارکنان یا مدیریت منابع انسانی

مدیریت آموزشی

مدیریت انگیزه

مدیریت بازار موفق

مدیریت بازار ی  بین المللی

مدیریت بازاری   و علم بازاری  در سلامت اجتماعی

مدیریت بازاری  جهانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بحران

مدیریت برنامه ریزی 

مدیریت بهره وری 

مدیریت بهره وری در خانواده    

مدیریت پروژه

مدیریت پیمان

مدیریت تجارت الکترونیک

مدیریت تجارت یکپارچه

مدیریت تحول در برنامه ریزی منابع سازمان

مدیریت تغییر

مدیریت تقاضا 

مدیریت توزیع فیزیکی 

مدیریت توسعه داخلی

مدیریت توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس

مدیریت تولید

تعالی سازمانی  از دیدگاه مولانا   10 ص

تعامل انتقال فناوری و توسعه در کشورهای در حال توسعه

تعامل برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی و طراحی آموزشی 

تعریف برنامه ریزی 

تعریف بورس

تصمیم گیری با کمک مراحل منطقی حل مسئله

تصمیم گیری و حل مساله- رفیعا نژاد

تطابق مدیر ارشد اجرایی موسسه و تئوری نمایندگی

تعارض سازمانی تعریف، مبانی انواع و مدیریت تعارض 

تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض 

تعارض و ناکامی 

تبلیغات اینترنتی در ایران

تجارت الکترونیک در ایران

تجارت الکترونیک در روسیه و ایران

تجزیه و تحلیل سیستم ها   

تحلیل سیتمی - پیچیدگی   

تاریخچه مدیریت منابع انسانی

تاریخچه مشاوره در جهان 

تاریخچه مشاوره مدیریت

تأسیس بانک قرض الحسنه آغاز رقابتی سالم بین بانکها 

تبعیض عامل اصلی استرس در سازمان ها

مدیریت تولید انگیزه

مدیریت تولید انگیزه خلاقیت و کار

مدیریت تولید در صنایع کوچک

مدیریت تولید در هزاره سوم

مدیریت تیم کاری

مدیریت خانواده

مدیریت خدمت

مدیریت دانش

مدیریت دانش در سازمان ها

مدیریت  تی و  ت الکترونیک

مدیریت روابط انسانی

مدیریت  رفتارسازمانی  در هزاره  جدید

مدیریت زمان 

مدیریت زنجیره تأمین «scm »  

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت ژاپنی   

مدیریت سازمان 

مدیریت سرعت

مدیریت طرح

مدیریت علمی

مدیریت فرایند حوادث

مدیریت فناوری و نوآوری  

مدیریت کارآفرینی و کارآفرینی در عصر ارتباطات  و اطلاعات

مدیریت کار و زمان

مدیریت کارکنان

 

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام 

تاثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی 

تأثیر نحوه ی مدیریت بر رضایت شغلی کارکنان   

تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی 

تأثیرمحیط بررفتار مشتری 

پروتکل مدیریت 

پرورش مهارتهای س رستی 

پژوهش در عملیات 

پنج نوع مدرسه شش محور سازمانی 

تأثیر سازنده اینترنت بر اخلاق کاربران 

بهینه سازی

پایان نامه برنامه ریزی احتیاجات مواد mrp

تجارت الکترونیک

 مدل سرآمدی efqm و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت

پرت در برنامه ریزی و مدیریت   

برنامه ریزی و نظارت در آموزشگاههای فنی و حرفه ای 

برنامه ریزیcpm   

بکارگیری مدیریت استراتژیک در توسعه قابلیتهای سازمانی

به عنوان مصاحبه شونده، چگونه خود را برای مصاحبه آماده کنیم؟

بهبود ارتباطات --- نکاتی برای مدیران 

مدیریت کایزن

مدیریت مالی 

مدیریت مجموعه در محیط الکترونیکی 

مدیریت مدرسه

مدیریت مشارکتی

مدیریت منابع انسانی  

مدیریت منابع انسانی در سازمانهای تحقیق و توسعه

مدیریت منابع انسانی در  آزاد

مدیریت نوین و توسعه پایدار 

مدیریت و ارتباطات

مدیریت و ارتباطات سازمانی

مدیریت و برنامه ریزی 

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت و برنامه ریزی انرژی

مدیریت و  ی در رسانه

مدیریت و س رستی در سازمان زندانها

مدیرییت استراتژیک تامین

مدیرییت استراتژیک

پولشویی

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران 

تاریخچه کنترل کیفیت در آلمان

مسائل تئوریک در حوزه مدیریت تشویق و قدردانی

سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی  کنترل اسناد

مسئولیتهای اجتماعی مدیران

برنامه ریزی 

برنامه ریزی استراتژیک 

برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون 

برنامه ریزی منابع سازمانerp 

برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمند ی  و انتخاب 

بررسی چند شخصیت برجسته در مدیریت

بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت   

بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

بررسی نقش مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش 

بررسی نقش  ی مجدد در شبیه سازی سازمان 

آینده مدیریت منابع انسانی

با معماران عصر دیجیتال (  شه های فیلیپ کاتلر ) 

با معماران عصر دیجیتال (  شه های مایکل پورتر ) 

بازاری  مناسب با aph 

بررسی ارتباط میان مدیریت تحول

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران 

اهمیت مدیریت  

ایمنی و بهداشت کار در سازمانها 

اینترنت، ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات

آینده مدیریت منابع انسانی

مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی 

مشاوره 

مشکلات مدیریت (در ایران)

روشهای نوین مدیریت

معماری سازمانی

معماری ‏سیستم ‏توزیعی مدیریت‏اطلاعات‏ بیمارستانی

کارآفرینی

سرمایه اجتماعی

مؤلفه های گزینش نیروی انسانی

مقایسه تولید ناب با تولید دستی و تولید انبوه

 بر  ی صنایع و سیستم ها

منابع «نیروهای» انسانی

مهارتهای کوانتومی مدیریت

مهارت های مقابله ای 

ی مجدد پروژه های پتروشیمی

ی و معماری سیستم ها 

موانع توسعه بهره وری درایران 

توانایی هماهنگی وکنترل تصمیمات بازاری  بین المللی

سیستم مدیریت مرکزی نسل آینده

نظارت بر عملکرد مدیران

نظارت بر کار افراد

نظارت و کنترل در مدیریت

انگیزش در مدیریت

انگیزه در محیط کار 

انگیزه در مدیریت 

انواع بورس

اه  مدیریت

آمادگی برای اخذ گواهی isots 17799 

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان 

آموزش ا امی در بهرهوری نیروی انسانی 

انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ـ آسه آن 

اندازه گیری رضایتمندی مشتریان نساجی شرکت نمونه

اصول مدیریت کیفیت 

اصول س رستی 

اصول س رستی روابط عمومی (پرورش مهارتهای س رستی) 

اصول کنترل کیفیت جامع (دمینگ) 

اصول کنترل کیفیت جامع 

اصول مدیریت 

اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی

اصول س رستی (فـروش ) 

اصول س رستی (قاطعیت در مدیریت) 

اصول س رستی 04 (مدیر موفق)

اشتباهات مدیران منابع انسانی

آشنایی با دستورالعمل ها و نحوه ارزشی  کارکنان 

آشنایی با سیستم های اطلاعات

آشنایی با مفاهیم کیفیت 

آشنایی با مفهوم صادرات و بازاری  و برخی مفاهیم بازرگانی 

آسیب شناسی رفتار سازمانی 

آسیب شناسی سازمان 

اشتباه فاحش مدیران ارشد 

اشتباهات مدیران منابع انسانی 

استراتژی سه جانبه  

استراتژی مدیریت

استرس شغلی و راه های مقابله با آن 

استرس شغلی و سلامت روانی 

استرس کارکنان 

ارزی  فعالیت و کارایی واحدهای تحقیق و توسعه (r&d) در صنایع ایران  

اساس راهبرد منابع انسانی  

اساسی ترین آفات مدیریت از دیدگاه مدیریت علوی 

استانداردهای کنترل کیفیت 

استراتژی بازاری

نظارت و کنترل در مدیریت  ی 

نظام پیشنهادها

نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان

نظامنامه کیفیت شرکت آلفا

نظامهای کنترل مدیریت در سازمانهای امروز 

نظریة سیستمها در مدیریت

نظریه استراتژیک  وتجزیه محیطی

نظریه   در مدیریت‏ منابع انسانى

نظریه آشوب

نظریه سازمانهای یادگیرنده

نظریه قیمت گذاری آربیتراژ

نقش راهبر در اثربخشی مطالعات  ی ارزش 

نقش محیط کار در سلامت کارکنان

نقش مدیریت مصرف در کمک به مدیریت تولید

نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات

نقش های مدیریتی مینتزبرگ

نقش و تاثیر ان سازمانی در نهادینه سازی مدیریت دانش در سازمانهای کنونی

نکاتی بــرای موفقیت در مدیــریت

نگاهی به سازمانهای مجازی سازمانهای آینده

مدیریت تلفیقی آفات

نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز

نگهداری  ی مدیریت

نوآوریهای مالی

نوع شناسی سیستم های اطلاعات

بهره وری واصلاح سیستمها

هزینه ی  کیفیت

هزینه ی  کیفیت در پروژه ها

هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار

ویژگی های سازمان صنعتی خلاق ونوآور

کارآفرین

ارزش مدیریت استراتژیک

ارزشی  عملکرد افراد 

ارزی  عملکرد کارکنان 

ارزی  عملکرد دستگاه های اجرایی

ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات 

احتیاجات روحی کارگر 

اخلاق مدیریت  ی 

ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینة بهره وری 

ارزش مدیریت استراتژیک 

cpfr 

crm چیست

erp 

itنقش it در توسعه اقتصادی و شاخص های توسعه اقتصادی 

process ma p - iso9001.xls

«طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید»  

«یک مدل تصادفی مربوط به تصمیمات استراتژیک» 

160 نکته در مدیریت 

benchmarking

مدیریت زمان 

مدیریت سرعت

(کلیات موضوع mis) 

‏« طرح اولیه کارخانه و مدیریت ماده خام »‏ 

« طرح ریزی توزیع نیازمندیها » 

تاثیر erpدر scm

چالشهای مدیریت منابع انسانی

سبکها و روشهای مدیریت در معدن

صف و ستاد در سازمان

علم مدیریت

ارائه بک مدل برنامه ریزی ریاضی برای بهبود اثر بخشیtpm 

آربیتراژ

اصلاح نظام اداری در پرتو مدیریت علوی 

اقتصاد مدیریت کیفیت

اندازه گیری ارزش 

اندازه گیری رضایتمندی مشتریان نساجی شرکت نمونه

بررسی استرس شغلی درکارکنان شناورهای بندر نوشهر 

برنامه ریزی استراتژیک - فناوری اطلاعات

مدیریت کیفیت

تحلیل و بهینه ساز ی سیستم حمل و نقل 

فرهنگ سازمانی

رفتار نامطلوب دانش آموزان و مدیریت آن

سمینار آشنایی با iso9001-2000 

سیستم بهره برداری از منابع آبی

سیستم مدیریت ارزش به دست آمده

کاربرد کامپیوتر در سیستم های برنامه ریزی

مدل های برنامه ریزی استراژیک

مدیریت استراتژیک منابع انسانی 

خلق سازمان یادگیرنده 

مدیریت کار

مدیریت کیفیت جامع tqm  

مروری اجنمالی بر تحول تفکر مدیریتی مدیر عامل در گذر زمان 

مروری بر مدلهای برنامه ریزی استراتژیک 

مطالعه موردی تی کیو ام در کشورهای مختلف

تعریف مدیریت 

تعریف مدیریت استراتژیک

تعریف مدیریت استراتژیک چیست 

تعریف معماری سازمان و پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی و اتوماسیون مورد نیاز مرکز تأمین قطعات تراکت

تعریف و خلاصه ای از سرمایه گذاری مشترک joint venture  

تغییر مدیریت و ایجاد تنش در سازمان

تفاوت مدیریت و  ی 

تفکر ناب دروازه ورود به سرزمین سیگماها 

تقسیم کار در سازمانها 

تورم

تولید در کلاس جهانی 

تئوری سلسله مراتب نیازها و ایجاد انگیزه در ادامه تحصیل معلمین  

تئوری مدیریت 

تئوری مدیریت  ی از دیدگاه   علی

جلوتر از زمان حرکت کنید 

جلوتر از زمان حرکت کنید( فنون مدیریت زمان )  

جمع بندی و نتیجه گیری از کتاب قورباغه را قورت بده 

جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع

ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی

ارتباطات درون  سازمانی

ارزی  nimsad از فرایند یکپارچه منطقی (rup)

باری  صنعتی

پژوهش عملیاتی

پژوهش عملیاتی ابزار بهره وری

پشت   مشکلات بازاری

تئوری محدودیتها

چرا حسابداری  تی و گزارش گری  تی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند

حسابداری صنعتی

حسابرسی بر مبنای خطر

حقایق در مورد گسب

دارائی

دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها

ده فایده تجارت جهانی

رابطه بین  ورات بودجه وورودیهای سرمایه

راهنمای شغلی - مدیریت تولید

ریسک سود مازاد، ارزش های ذاتی و قیمت های سهام

ریسک و بازده

جهان آینده و مشخصات سازمان های پیشگام  

جهانی شدن  مدیریت و تجارت الکترونیک 

جهانی شدن دنیای اطلاعات 

جهانی شدن و چالشهای فراروی مدیران 

چارچوب هفت اس*7s*

چالش ها و تنگنا های مدیریت و بازی  اطلاعات 

چالش های مدیریت دیجیتال در عصر ارتباطات 

چرخه حیات یک سازمان

چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی 

چقدر میکروب در محل کارتان وجود دارد

چگونگی ارتباطات در داخل 

 

 


با


مجموعه مدیریت


مشاهده متن کامل ...
مقاله رایگان درباره مدیریت استراتژیک کازن
درخواست حذف اطلاعات


google تقریباً ۲۹۹٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۷۳ ثانیه) آیا منظور شما این بود؟: مقاله رایگان درباره مدیریت استراتژیک کازان اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید مقاله رایگان مدیریت سازمانهای ورزشی -paper-free.epage.ir/.../module.news_page._typeid.1_start.470_action.ne... کوزه چیان. ppt. ... مدیریت استراتژیک در سازمان های ورزشی · ویژگی اماکن . ... ترجمه مقالات درباره مدیریت تعارض - ترجمه فا tarjomefa.com/category/ترجمه-مقالات-درباره/مدیریت-تعارض/ ... رایگان ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ... مقاله رایگان مدیریت استراتژیک در صنعت توریسم -paper-free.epage.ir/.../module.news_page._typeid.1_start.10_action.new... رایگان مقاله با ترجمه : مدیریت بحران استراتژیک در ... مقاله کامل درباره جغرافیای و صنعت توریسم کشور ژاپن ... essay.max-file.ir › فایل مقاله کامل ... وارد نشده: کازن رایگان مقاله در مورد مدیریت دانش - موسسه عترت نور - ... https://sites.google.com/site/etratenor/free-paper-3 رایگان مقاله با ترجمه : انتقال دانش در مورد مدیریت دانش: .... با سلام ضمن تشکر از زحمات شما، لطفاً مقاله در مورد مدیریت بهره وری استراتژیک (2013 ) هم بزارید. ... مقالات فارسی ... تحقیق و مقاله مدیریت - کارن پیپر | مرجع تحقیق ... شما از این صفحه در 4/2/17 بازدید کردید. رایگان مقاله در مورد مدیریت استراتژیک - موسسه عترت نور https://sites.google.com/site/etratenor/free-paper-4 google تقریباً ۸۰۳٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۹۹ ثانیه) اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید رایگان ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی ... وارد نشده: کازن رایگان پاو وینت مقالات مدیریتی - total quality ... tqm-iran. /post-251.aspx total quality mana ent - رایگان پاو وینت مقالات مدیریتی ... توسعه ی ازطریق تعلیم و تربیت, 1, مدیریت استراتژیک ( بحران و چشم انداز آن), 1. پروژه تحقیق مقاله فارسی - رایگان تحقیق مدیریت ... www.oloomsara.com/پروژه_تحقیق_مقالات.../مدیریت.../پروژه...مقاله.../17288.aspx ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ ه .ش. - رایگان تحقیق مدیریت استراتژیک, رایگان مقاله مدیریت استراتژیک, رایگان ... رایگان پاو وینت کایزن (بهبود مستمر). مدیریت استراتژیک|پایان نامه|پروپوزال|مقاله انگلیسی|ترجمه ... parsproje.com/component/search/?searchword=مدیریت%20استراتژیک...exact های حسابداری مدیریت تعریف مودا ی مراحل اجرای کایزن تفاوت هزینه ی کایزن واستاندارد این ... pwm30- پاو وینت درباره مدیریت استراتژیک : ماتریس برنامه ریزی .... مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی: (مدیریت): ( رایگان مقاله ... رایگان پاو وینت مدیریت - فروشگاه اینترنتی ... newdociran.rozblog.com/tag/ +رایگان+پاو وینت+مدیریت ... مدیریت. جهت مشاهده قیمت و فهرست مطالب بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در سایت dociran.com باز خواهد شد ... درباره : کارآموزی , ... پاو وینت کایزن - بهبود مستمر ... پاو وینت مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط. مقالات علمی - شهید بهشتی facultymembers.sbu.ac.ir/tavallaei/index.php/savabegh/maghale ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ه .ش. - درباره من · ارتباط با من · english ... 3, march 2016, issn: 2348-2990 ( متن کامل مقاله). ... تطبیقی مفهوم کایزن در منابع ی"، دوفصلنامه علمی-تخصصی و مدیریت، دوره ... روح اله تولایی ، اعظمی (1392)، "تجزیه و تحلیل شاخص های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های پیشرو نفتی بر اساس مدل ... موسسه عترت نور etratenor.mttb.ir/ ۱ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - رایگان مقاله مفهوم مدیریت جهادی و مولفه های عملکردی آن ... درباره هدایای تبلیغاتی · مقاله مراقب شاهزادگان تاجدار سازمان خود باشید. .... رایگان مقاله مدیریت : مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و ..... 35- روح اله تولایی و حسین رجب دری (1393)، "بررسی تطبیقی مفهوم کایزن در منابع . مقاله فارسی . مقاله مدیریت کایزن 7maghale.sellfile.ir/prod-462500- مقاله+مدیریت+کایزن.html?r=9834 مقاله مدیریت کایزن ... پیام استراتژی کایزن در این جمله خلاصه می شود که حتی یک روز را نباید بدون ایجاد ... در دایره المعارف ویکی پدیا هم درباره واژه zen آمده است : کارن پیپر | مرجع تحقیق و مقاله دانش آموزی و دانشجویی www.karenpaper.ir/ به وب سایت کارن پیپر karenpaper مرجع تحقیقات دانش آموزی و مقالات ... تا شما با تحقیق رایگان بتوانید از این فایل های آماده در مقالات رایگان دانشجویی خود استفاده نمائید. ... تحقیق مقاله مدیریت استراتژیک .... وقتی پدیده ای را با اعداد و ارقام نشان می دهیم براحتی می توانیم آن را طبقه بندی و قوانین درباره آنها وضع کنیم. پاو وینت-فروشگاه فایلهای مدیریتی www.myindustry.ir/doc/tag/ -پاو وینت/ پاو وینت های مدیریتی، انواع فایلهای پاو وینت در موضوعات مختلف مدیریت با محتوایی علمی و همچنین امکان رایگان جدیدترین microsoft powerpoint. ... عنوان کامل : پاو وینت استراتژی در عمل تعداد اسلایدها: ۶۰ اسلاید فهرست مطالب این ... این پاو وینت: مقدمه – تعریف مدیریت کایزن – تعریف هزینه ی کایزن – فلسفه ... رایگان مقاله انگلیسی درباره بهینه سازی کلونی ... free-isi-paper- .sky.blogjoo.com/post491361.html رایگان مقاله انگلیسی درباره بهینه سازی کلونی مورچگان مبتنی بر مسئله کوله پشتی ... منبع: http://free-isi-paper- .blogsky.com/1395/11/26/post-2759/ - ... رایگان مقاله انگلیسی درباره مدل ekmm در مدیریت منابع استراتژیک ... آقای سئو-گردشگری۴ · قفل دیجیتال کره ای شرکت کارن · اینگونه باشیم . مقالات مدیریتی [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران www.daneshju.ir/forum/archive/index.php/f-499.html سایت علمی دانشجویان ایران > علوم انسانی > مدیریت > مقالات مدیریتی ..... مقاله مقالات کنفرانسهای بین المللی مدیریت · سیستم پیشنهادی ارزی کیفیت ... مقاله درباره ابزارهای مدیریت استراتژیک · آموزش استفاده از سایت wiley(شدیدا به کمک .... مقاله مدیریت از نقطه صفر; مقاله 5 اشتباه نمایندگان بیمه در بازاری · کایزن و ... تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد ارزی رضایت ... dlfiles.ir/prod-1029719- +تحقیق+و+مقاله+و+پروژه+دانشجویی+در+مورد+ارزیاب... تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ... تحقق چنین دستاوردی جز با اعمال مدیریت صحیح و استفاده از تکنولوژی ... کتاب مدیریت استراتژیک - کتاب سبز ketabesabz.com/book/19114/ -کتاب-مدیریت-استراتژیک ۲۰ دی ۱۳۹۳ ه .ش. - نویسندگان : مصطفی پارسامنش و علی افشاری مدیریت استراتژیک فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان ... رایگان کتاب ۲ مگابایت. مدیریت استراتژیک - فروش فایل - آبتین بلاگ files.abtinblog.com/tag/مدیریت+استراتژیک رایگان مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک منابع انسانی - مادسیج ... مقالات ترجمه شده : مدیریت استراتژیک::صفحه 1 - مقاله isi ..... جاری- 25 اسلاید ... پاو وینت کایزن آماده ارائه برای درس مسائل جاری مدیریت - 36 اسلاید. ... مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاو وینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت. آرشیو مقالات رشته مدیریت با فرمت word | جزوه www.jozve.org › پروژه های نایاب ۲ تیر ۱۳۹۴ ه .ش. - آرشیو مقالات ورد رشته مدیریت – تمامی مقالات با قیمت باورن ی ... بکارگیری مدیریت استراتژیک در توسعه قابلیتهای سازمانی به عنوان ... [pdf]جهت فایل pdf کلیک کنید n web.tbzmed.ac.ir/uploads/21/cms/user/file/38/farsibooks.pdf ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. --. ژاﻦ. ﻣﻮﻟﻒ. [. ﻣﻮﺗﻮﻣﻮ ﺑﺎﺑﺎ. ] [. tqm. ﺗﻲ . ﻛﻮ . ام. ]. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد. ﻛﺎﻳﺰن ﻓﻨﻮن ﺑﺒﻮد ﻛﻔﺖ و ﺑﺮه. وری در ژاﻦ. ۶۵٢ ... اﻓﺰار ﺳﻨﺠﺶ. ﺳﺴﺘﻤﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. اﺳﺘﺮاﺗﻳﻚ. an evaluation. method of tavazon. = ﺟﺰوه. اول. ٣٩٧. ١۵. آﻣﺎر .... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. --. ﻛﻨﺮه ھﺎ. /. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. --. ﻣﻘﺎﻟﻪ ھﺎ و. ﺧﻄﺎﺑﻪ ھﺎ. ﺑﺮﺰارﻛﻨﻨﺪﺎن ھﻤﺎﻳﺶ. ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و. ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداری ..... ﻧﻈﺮﻳﻪ ھﺎ درﺑﺎره ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. دﺮﻮﻧﻲ اﺛﺮ ھﺠﺪه ... کایزن چیست و کاربرد آن در مدیریت کدام است؟ - مرجع علوم ... www.e-modiran.com › جزوات گوناگون مدیریت کایزن چیست و کاربرد آن در مدیریت کدام است؟ | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاو وینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت. حمیدرضا اسانی ومؤسسه سیب چهارمsib4 - مدیریت استراتژیک ... hrkhorasani. /.../مدیریت-استراتژیک-برترین-شرکتهای-جهان- مدیری... مقاله مدیریت (1) .... مدیریت استراتژیک شرکت جنرال الکتریک general electric. مدیریت ... برچسب ها: مدیریت استراتژیک برترین شرکتهای جهان مدیریت. مقاله مدیریت pdf :: بانک کتب و مقالات علمی مدیریت و ... mba20.blog.ir/tag/مقاله%20مدیریت%20pdf رایگان مقاله تصمیم گیری درباره هدایای تبلیغاتی ... رایگان مقاله مفهوم مدیریت جهادی و مولفه های عملکردی آن. رایگان مقاله مدیریت استراتژیک مقاله مدیریت استراتژیک 2015 مقالات مدیریت تی , روح الله تولایی , مقاله ... 33- روح اله تولایی و حسین رجب دری (1393)، "بررسی تطبیقی مفهوم کایزن در منابع . پاو وینت های مدیریت - ,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله ... www.dociran.com › مقالات رایگان دانشجویی › مدیریت ۲۵ آبان ۱۳۹۲ ه .ش. - پاو وینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ... پاو وینت کایزن - بهبود مستمر ... پاو وینت بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات. ها - ید و فروش کتاب - کتاب امید ketabeomid.ir/ ها/ ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ ه .ش. - لینک استراتژی; لینک آشناسازی واجتماعی کارکنان ... کایزن; http://لینک کایزن mp3; http://لینک مدیریت استراتژیک ... آرشیو مقالات رشته مدیریت با فرمت word - فروشگاه ... www.jzv.ir › خانه › رشته مدیریت ۲ تیر ۱۳۹۴ ه .ش. - خانه / رشته مدیریت / آرشیو مقالات رشته مدیریت با فرمت word. نکته ها : ... بکارگیری مدیریت استراتژیک در توسعه قابلیتهای سازمانی ... دفتر مطالعات چهارمین گزارش درباره پروتکل الحاقی را منت ... مدیریت کایزن مقالات علمی مدیریت - مدیریت mba ucna-mba. /cat-17.aspx مدیریت mba - مقالات علمی مدیریت - دانشجویان mba نبی اکرم(ص) ... با ب و کار استقرار کایزن عملیاتی در یک شرکت تولیدی استراتژی تبلیغات ... مقاله تحلیل محیط بیرونی ارزی عوامل خارجی، فرصت ها ... free online.bistarinha.xyz/.../مقاله+تحلیل+محیط+بیرونی+ارزی +عوامل+خارج... مقاله تحلیل محیط بیرونی و ارزی عوامل خارجی، فرصت ها و تهدیدها در مدیریت استراتژیک ... مقاله مدیریت استراتژیک فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 18 بخش هایی از متن: چکیده .... جهت رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ... عنوان اصلی محصول : مقاله درباره طراحی شاخص های ارزی اقتصادیسلام بر پژوهشگر ... حسابداری علم بشری - مقالات مدیریت همراه با ترجمه 2005 ... aryasad. /post-17.aspx حسابداری علم بشری - مقالات مدیریت همراه با ترجمه 2005 تا 2010 - - حسابداری علم ... بررسی ارتباط بین استراتژی و حسابداری مدیریت استراتژیک تکنیک .... مایکل c. جنسن 1 و 2 کارن h. wruck 1385/04/11 ssrn ... تاریخ : ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ | ۸:۱۳ ب.ظ | نویسنده : | 3 نظر. درباره وب ... سایت مقالات رایگان دانشجویی. مقاله صنعت توریسم - 11gig.ir 1.11gig.ir/product/255149 در صورتی که تمایل به تحقیق رایگان گردشگری و توریسم داشتید می توانید از قسمت ... مقاله ای درباره صنعت جهانگردی ,گردشگری ,مقاله درباره روز جهانگردی ,مق. مقاله ای درباره ... مقاله مدیریت استراتژیک در صنعت توریسم , پایان نامه مدیریت ... تحقیق و مقاله گردشگری و توریسم - کارن پیپر | مرجع . چرا مدیران ایرانی افراد مطیع و ضعیف را برای همکاری برمی ... www.tabnak.ir › صفحه نخست › ۲۰ تیر ۱۳۹۱ ه .ش. - چرا بسیاری از مدیران ایرانی افراد مطیع و ضعیف را به عنوان همکار ... در تعاملی دو سویه، درباره آن به گفت وگو نشسته و البته با دیدگاه های شما بحث را شکل دهیم. ...... در صورت واکاوی و کنکاش در این مقوله نتیجه مقالات علمی چندین صفحه ای خواهد ...... همکار و مدیر میانی ندارند و یا در این استراتژی پلن و برنامه ها جایی برای افراد ... [pdf]مدیریت اسناد الکترونیکی - سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران www.nlai.ir/linkclick.aspx?link=files/publications/books/modiriat%20asnad%20... سرشناسه: مجموعه مقاله های نخستین همایش ملی آرشیوی )آرشیو برای همه( ... پیش نویس الگوی مرجع استاندارد ملی مدیریت اسناد الکترونیکی و اسناد آرشیوی. مدیریت ...... درباره وظایف اصلی مؤسساتی مانند کتابخانه ها، آرشیوها و موزه ها که به عنوان ..... مؤلف را به طور رایگان رقمی کنند و امکان دسترسی به آنها را برای همگان فراهم ... انتقال، و. مقاله و تحقیق ب و کار | آربیتا فایل www.arbita.ir › دسته بندی نشده ۳ روز پیش - لینک منبع و پست : مقاله و تحقیق ب و کار · http://yeekfile.sellfile.ir/prod-962791- +مقاله+و+تحقیق+ ب+و+کار.html. رایگان ... وب سایت پیام آنلاین - مقالات شما - مخابرات استان تهران www.tct.ir/?siteid=2&pageid=650 مشکل 1: مدیران تمایل به برنده شدن دارند این محققان برای چگونگی مقابله با این ..... البته این بخش از استراتژی طراحان درباره راه حل «زیرمیزی» برای ثبت .... شاید بهترین چیزها در زندگی رایگان باشند، ولی به این معنی نیست که بدون صرف وقت، رنج و تلاش، و پشتکار به دست می آیند. ..... ای باران ببار مپرس کاسه های خالی ازآن کیست ...ادامه. [xls]sheet1 - آزاد ی واحد ملایر www.malayeriau.ac.ir/rvp/2- /library.xls 8, چالشهای علوم انسانی در ا یران (مجموعه مقالات همایش بررسی مشکلات علوم انسانی ), دانشکده ... 54, آمار و کاربرد آن در مدیریت با پاسخ تشریحی, ارسلان، الهه, کانون فرهنگی آموزش ...... 916, حقایقی درباره اختلال وسواس, دسیلوا، پادمال, ترجمه رضا شاپوریان, رشد ...... مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک. پاو وینت بهای کیفیت و مدیریت کیفیت جامع - ... paperweblog.rzb.aliclip.ir/post623404.html پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان بهای کیفیت و مدیریت کیفیت جامع در حجم 36 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری ... [pdf]فصلنامة تخصصی علوم - صفحه اصلی psq1.kiau.ac.ir/archive/07/farsi%207.pdf اقتدارطلبانه یک گروه یا گروه هایی بر دیگران، مدیریت و کنترل شده است. ..... علی نقی، حسین، »سناریوهای محتمل در مورد آینده عراق و استراتژی جمهوری .... انواع اطالعات، نوشته، ع ، تصاویر متحرک و صدا را به رایگان یا با هزینه های ناچیز ...... ماهنامه »سنتیل« در تحقیق خود درباره حضور القاعده در شبکه اینترنت ...... نویسنده: کارن اسمن. مدیریت - به وبلاگ محمد رضا جاویدی خوش آمدید mrezajavidi.persianblog.ir/tag/مدیریت در سازمانهایی که سیستم برنامه ریزی سازمان نصب می شود ، بایستی درباره انجام سایر ..... وی است که می تواند آنها را به مبلغانی رایگان تبدیل کند؛ به ویژه برای مشتریان کلان بانک. ...... نباید نقش توسعه دهنده استراتژی را ایفا کند بلکه دفتر مدیریت پروژه ...... ب - مدل لاینه - لی: این مدل توسط کارن لاینه، دانشکده مسائل امور شهری و ... مقاله و تحقیق درباره شوت سه گام - تخفیفستان فایل file.takhfifestan.com/ -مقاله-و-تحقیق-درباره-شوت-سه-گام/ ۳ ساعت پیش - پروژه تحقیق مقاله فارسی – رایگان تحقیق شوت سه گام – علوم سرا ... تحقیق مقاله انواع شوت در بسکتبال – کارن پیپر | مرجع تحقیق … مقاله و تحقیق درباره دریبل در بسکتبال - ... file.takhfifestan.com/ -مقاله-و-تحقیق-درباره-دریبل-در-بس/ ۳ ساعت پیش - خلاصه تحقیق مقاله دریبل در بسکتبال – کارن پیپر | مرجع … ... در بسکتبال پروژه تحقیق مقاله فارسی – رایگان تحقیق انواع دریبل ... مقاله و تحقیق درباره راهنما بدن سازی - تخفیفستان فایل file.takhfifestan.com/ -مقاله-و-تحقیق-درباره-راهنما-بدن/ ۳ ساعت پیش - تحقیق درباره راهنما بدن سازی – بانک علمی – مقاله کاملا رایگان و … ... تحقیق مقاله راهنمای بدن سازی – کارن پیپر | مرجع تحقیق و مقاله … مقاله و تحقیق درباره عارضة افزایش قوس پا 8ص - ... file.takhfifestan.com/ -مقاله-و-تحقیق-درباره-عارضة-افزا/ ۳ ساعت پیش - ali-file.ir/tag/قوس/ cached رایگان مقاله و تحقیق درباره عارضة ... خلاصه تحقیق مقاله عارضه افزایش قوس پا – کارن پیپر | مرجع … نمانامه | مجله اینترنتی نمانامه خبری،فرهنگی namaname.com/ تحلیل انطباق پذیری سازمانی حسین نوریان – مشاور مدیریت استراتژیک جهانی .... بخشی از کتاب : گفتاری درباره اعجاز قرآن اثر : محمد جواد گودینی ...... مجموعه ای بی نظیر از کتابهای علمی مرتبط به فرگشت با ترجمه هایی خوب که به رایگان قابل دریافتند. ...... او که پسری شش ساله به نام کارن دارد در مقابل پیشنهاد رامبد جوان که از او خواست ... [xls]winlib report generator - tvto-itc.ir www.tvto-itc.ir/uploads/farsi_books.xls با ایجاد کایزن فنون بهبود کیفیت و بهرهوری در ژاپن, بابا، موتومو, نشر ارکان اصفهان .... 114, 6698, ۲۰۰۸تست مدیریت اجرایی, پیام ، کتاب پرستو .... 187, 1970, آراء مربیان بزرگ مسلمان درباره تربیت کودک (ابنسینا، غزالی و خواجهنصیرالدین ...... 1501, 4979, استراتژی منابع انسانی, بامبرگر، پیتر, دفتر پژوهشهای فرهنگی. پاو وینت و ارائه کامل هزینه ی کایزن - فایل مقاله filemaghale.ir › برنامه کاربردی › حسابداری ۱۱ ساعت پیش - در این پاو وینت و ارائه کامل به برررسی هزینه ی کایزن میپردازیم ... استراتژی کایزن بر این باور است که استانداردها طبیعتا به صورت آزمایشی ... کنترل کیفی جامع بر بهسازی عملکرد مدیریت تمرکز یافته و شامل ... پاو وینت هزینه ی کایزن : رایگان ... پاو وینت درباره هزینه ی کایزن علوم بایگانی - رایگان مقاله و پایان نامه www.pdf-docx.ir/category/political-science/ تداوم این روند بدان معناست که هنوز اجماعی کلی میان اهل نظر درباره دوگانگی مذکور پدید ..... مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان، و سیّد محمد اعر ، چاپ ششم، تهران، ...... 6- آود و کارن و اویشا, ” حکومت دمکراتیک در آینده عراق “, برگردان فضلیپور ... کامل ترین فایل پاو وینت تهیه نمودار erd - فرصت های کار ... 4 ekar.ir › ی صنایع ۹ ساعت پیش - عرض سلام ، ادب و احترام خدمت شما پژوهشگر گرامی، شما به صفحه ” پاو وینت ... با تشکر مدیریت سایت کارافرینی فرصت کار. ... درباره ی admin ... آموزشی آشنایی با مفاهیم و نحوه اجرای گمبا کایزن در واحدهای خدماتی و صنعتی .... کامل ترین فایل مقاله ترجمه شده روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت ... برنامه diyz: راهنمای ویدیویی برای تمام امور فنی و برقی خانه - ... shopyar24.ir › home › اپلیکیشن ios آیفون ۳ ساعت پیش - برنامه taskcrunch: مدیریت کارها و امور روزانه در ویندوزموبایل – زوم اپ . ... در این مرحله تعیین ساختار تعمیرات و نگهداری، برنامه و استراتژی ها، نحوه مستند ... o ... آموزش برنامه نویسی اندروید با سی شا ,کتاب pdf آموزش برنامه . ... 653-ساخت-وب-سایت-بدون-نیاز-به-دانش- فنی-و-به- صورت-رایگان.html rating: 4 ... a ab abc abs ac acrobat add adobe adsl afc all am amd - ... https://www.cryptool.org/trac/cryptool2/export/4843/trunk/crypplugins/.../fa.txt ... dna dns dos dsl dvd e ebay ec economic edit edu education email ... file firewall first flash for format free from g gdp general gis global globalization go ..... استر استرآباد استراتژی استراتژیست استراتژیک استراتژیکی استراتژی ...... درایزر درایو دراین دراینجا درب درباب دربار دربارة درباری درباره درباری درباریان ... پاو وینت جدیدترین و گران ترین ورزشگاه های روسیه - 98 پست https://98post.ir › فروش ۴ ساعت پیش - کازان آرنا – کازان ... و گران ترین ورزشگاه های روسیه پاو وینت پاو وینت جدیدترین و گران ترین ... در این مقاله با بزرگ ترین یومهای فوتبال دنیا به لحاظ ظرفیت تعداد ... های جهان ، مقاله در مورد رده بندی بزرگترین ورزشگاه های … ... اضافه مدل سه بعدی به پاو وینت آفیس ممکن شد اشتراک رایگان … هندی باهوبالی ۲ سینمای هالیوود را شوکه کرد/سریع و خشن ... bankbazigaran.com/?p=13935 داستان درباره دو برادر ناسازگار است که برای کنترل یک قلمرو باستانی در هند با هم ... از بازیگران “چرخه” می توان به تام هن ، اما واتسون، جان بویگا، کارن گیلان، پتن ... مجله پنجره خلاقیت | ایده های علی اصغر جهانگیری برای ... www.khalaghiyat.com/portal/ایده¬های- -علی-اصغر-جهانگیری-برای-خ/ ما در این سلسله مقالات می خواهیم آن حلقه مفقوده را پیدا کنیم و از تجربیات و دانشی ... به عنوان مثال اگر بخواهیم درباره کشاورزی صحبت کنیم، کره زمین بدون دخ بشر، ..... سلام م هستم برای ب درامد بیشتر به خودتان ا وهمین تونایی مدیریتی ...... سلام اقای جهانگیری من ایده تولید برق رایگان از اهنربا دارم و میدانم که میشود برق خانه ... برخی اصلاحات بازاری | دنیای دانشجویی! studentworld.ir/2016/12/36832-برخی-اصلاحات-بازاری .html ۱۲ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - بازاری ; مدیریت بازرگانی; برخی اصلاحات بازاری ; لغات ... این مجموعه درباره دیدگاه پیاژه در گستره اصلاحات در آموزش و پرورش ... روح اصلاحات کارین چیوریول، کارن برگ بریگامب تاریخچه مقاله تاریخ ... فایل: 80 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 رایگان مقاله تفاوت ... ترجمه مقاله یک نقشه استراتژی… مقاله ، پایان نامه ، بهترین سایت - مقالات کاربردی ... maghalat-farsi.persianblog.ir/tag/ _مقاله_،_ _پایان_نامه__،_بهترین_سایت می آید، یک عده رنگشان - بلاتشبیه عین افرادی که قرار است پست مدیریتی شان را از آنها ..... خواندن مطالبی که به صورت مستمر درباره اوضاع و احوال کواکب در پایگاه های علمی ...... مرطوب سازی پوست به میزان کافی یک استراتژی برای پیشگیری از پیری ...... انجام آن هستند و نتوانستند انجام دهند یعنی آموزش رایگان همگانی را در حال انجام دادن ... پایان نامه های شریف(91) - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی tarjomekade.persianblog.ir/tag/پایان_نامه_های_شریف(91) استراتژی بازاری (٢) .... اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 10 (۱) ...... مقاله رایگان (۱) ...... هزینه ی کایزن (۱) ...... factors influencing top managers' decisions about conducting strategic planning: a case study in two ... [pdf]ج دروس وسرفصل آموزش ابت - فرهنگیان pfyazd.cfu.ac.ir/file/124/attach2017022156484108206595.pdf عنوان درس. تعداد. واحد. ساعت. پیش. نیاز. نظری. عملی. کارگاهی. کارورزی. پروژه. کل ...... روش و منابع پزوهش درباره ی تعلیم و تربیت در دوره ی باستان ...... مست م پشتیبانی معلمان و مدیران حرفه ای در فراهم آوردن ساختار منسجم و مرکب از ...... کارگیری استراتژی ...... در یکی از موضوعات درسی مرتبط با رشته با استفاده از نرم افزارهای رایگان. کتاب504 - کتاب 504 واژه ضروریپایگاه علمی ... www.verygoodpage.ir/tjxmvnqtnrcfnvxdnjdsdsncdfnsnjndrctdnqy.html متن کامل کتاب زبان 504 واژه ضروری را از سایت پارس مدیر کنید. ... کتاب 504 لغات انگلیسی برای موبایل و کامپیوتر با فرمت apk و pdf - بهـ ... مرکز آموزش روش تحقیق و نرم افزارهای تخصصی مدیریت و ی صنایع ... بیشتر درباره پایگاه پارس مدیر آرش حبیبی پایگاه علمی پژوهشی پارس مدیر - شماره ثبت : 2604. کتاب ها و مجلات تخصصی آموزشی طراحی و ساخت ربات delta.gegli.com/blog.asp?post=325 ۱۸ فروردین ۱۳۹۰ ه .ش. - آموزش مدیریت استراتژیک به شکل پاو وینت + اشانتیون رشته ی مدیریت ... صد ها جلد کتاب و مجله تخصصی در زمینه رباتیک و مکاترونیک در یک ... [pdf]هانا آرنت - توانا https://tavaana.org/sites/default/files/.../men%20in%20dark%20times_ebook.pdf ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان، اشتیاق عمیق مشترکی داریم که ..... درباره تطور مفهوم شر نزد آرنت، از شر رادیکال یا ریشه ای به پیش پاافتادگی .... ریچارد بودیس در کتاب سویه ها ی اخالق ارسطو استدالل کرده که سیاست و اخالق ارسطو ...... 1آثار برشت یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین مسائل در سراسر موضع من است.«. تحقیق در مورد مدیریت استراتژیک در صنعت توریسم yek-file.rzb.funipatogh.ir/post533790.html لینک ید و در پایین صفحه فرمت :word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات :40 فهرست: فصل اول- مقدمات و آمار و اطلاعات کلی و مورد نیاز. پخش سریال «باب المراد» از یک شبکه ایرانی - رویداد ۲۴ rooydad24.com/13171848/پخش_سریال_باب_المراد_از_یک_شبکه_ایرانی ۷ ساعت پیش - دروغی دیگر هویدا شد؛ ناتوانی «قالیباف» در مدیریت زباله های تهران · ◇ چرخش عجیب موضع «رئیسی» درباره مسئله حجاب در انتخابات ۹۶. منبع: پارس ... رویای ثروت با بازاری شبکه ای ؛ واقعیت یا سراب؟ - ... blog.vla.ir/رویای-ثروت-با-بازاری -شبکه-ای-؛-واقعی.html/ ۱۵ دی ۱۳۹۴ ه .ش. - بازاری چندسطحی (multi level marketing) یک استراتژی ...... در این مورد شما را تشویق به خواندن کتاب “فقه و بازاری شبکه ای از ...... چندین سال است که مراجع درباره شرکتهای هرمی همین فتوی را داده اند حالا ...... کلاساشم رایگان بود و مفید ...... اساسی مغزی بهت بدن بعد میگن دیگه ۵ سال آینده همه نتورک کارن دیگه همه ... [pdf]دریافت www.ensani.ir/storage/files/20150606124722-9763-287.pdf ۱۶ داد ۱۳۹۴ ه .ش. - مدیریت راهبردی، بصیرت و تفکر راهبردی، دیدگاه تلفیقی برنامکه ریکزی و بص ت ... خود و با استفاده از فرآیند مدیریت استراتژی به میزان. اشعار عرفانی شعرای بزرگ - رایگان کتابهای اقتصاد و ... www.hafezasrar. /post-1442.aspx ۱ آذر ۱۳۹۲ ه .ش. - اشعار عرفانی شعرای بزرگ - رایگان کتابهای اقتصاد و مدیریت (قسمت اول) ... نویسنده: ایرج هاشمی روانشناسان برجسته ای چون «اریک فروم»، «کارن .... نوشته احمد سیف این هم یک مقاله طولانی درباره « شیدن استراتژیک» که ... آرشیو خبرنامه - انتشارات ارجمند arjmandpub.com/info/newsarchive پائولسن درباره این کتاب می گوید: یک کتاب بسیار خوب که مقدّمه ای بر درمان ...... مولفان در این کتاب هفت فصلی، در تلاش هستند را ارهایی برای مدیریت هرچه بهتر ...... کتاب «چگونه با ضایعه نخاعی خود مواجه شویم» را ترجمه کرده و به صورت رایگان در ...... را که امروزه انجام می شود می توان به انواع ساختاری، استراتژیک و رفتاری تقسیم کرد. تحقیق فیزیک سونوگرافی – یاهو شاپ yahoo-shop.ir › عمومی و آزاد ۵ روز پیش - لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۶۰ فیزیک سونوگرافی اولتراسوند: امواج ماوراء صوتی در ... اخبار سایت - انتشارات کتاب سرا www.ketabsara.ir/pages/news.aspx انتشار رمانی درباره شرح درد و رنج دختران اوتیسمی ...... به پیش» در سال 2013 کتاب پرفروش مدیریتی جهان شد و حالا در ایران هم تجدید چاپ شده است. ...... پس از عرضه این کتاب ها، خوانندگان می توانند از طریق تبلت ها و موبایل ها آنها را رایگان کنند و بخوانند. ...... «خانه ترنر» اثری از «آنجلا فلورنی» و «بازپس گیری» نوشته «کارن ای. مشاوره و آموزش مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک - گفت ... www.isurvey.ir/home/مقالات-قبلی/130-news-and.../316-talking-for-salary.html ۲۱ داد ۱۳۹۱ ه .ش. - دوره آموزشی تخصصی استراتژی و برنامه ریزی منابع انسانی; دوره آموزش ... گفت وگو درباره دستمزد می تواند فرآیند مشکلی باشد. .... کارن توضیح داد که آ ین شغل تمام وقت او متضمن مدیریت یک تیم بود، اما ... مقالات قبلی سایت به ترتیب بازدید .... تصویب سبد کالای رایگان برای کارمندان · گامهای اجرای آموزش بر اساس ... توهین به ایرانیان در سریال حریم سلطان +ع - پایگاه خبری ... haraznews.com › معارف ۴ مهر ۱۳۹۱ ه .ش. - وقتی مدیریت امور فرهنگی در کشور خود را بازیچه کرده و سانسور آثار ... به نفس بسیار ضعیف هستیم و تا چنین چیزی را در کتاب ها می خوانیم و در ...... درباره ی کمک رسانی به ز له زده های عزیز آذر بایجان شرقی میگفت چون ...... ما یه اتحاد و تاریخ بلد نیستیم نشستید استراتژی جنگ سرد مینویسید. ...... ا کارن و هستند!!! کتاب مبانی مدیریت استراتژیک - بازنشر مطالب علمی , ... namnaak.xyz/کتاب+مبانی+مدیریت+استراتژیک بازنشر مطالب علمی , فرهنگی , هنری · درباره ما ... معرفی کتاب : مبانی مدیریت استراتژیک | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت مقاله، پرسشنامه . ... رایگان کتاب مدیریت استراتژیکnazism.rozblog.com/post/36نام کتاب: ... هریسون - کارن اچ . نقد بازی کلش آف کلنز - راز های پرستان razhayesheitanparastan.com/نقد-بازی-کلش-آف-کلنز/ هم اکنون نیز این بازی در رتبه سوم بخش بیشترین ید و در فروشگاه اپل قرار دارد. رایگان بودن این نرم افزار موجب شد این بازی در بیشتر نقاط جهان از جمله ایران ... واریز میشه واسه اینکه الان این آقا پنج بازی استراتژیکی دیگه تولید کرده یکم .... این بازی مدیریت شما را بالا میبره بهت را در ایران یییییی بررسی و ... تحقیق در مورد مجازی سازی virtualization - گیلاس gylas.ir/ -تحقیق-در-مورد-مجازی-سازی-virtualization/ رایگان مقالات انگلیسی در مورد مجازی سازی (virtual mahine ) با ترجمه فارسی ... امن پایه ریزان کارن apk – در دهه ی ۱۹۹۰، مجازی سازی (virtualization) فقط برای … استفاده از .... پاو وینت مدیریت استراتژیک در سازمان های مجازی ، موارد مورد … پاو وینت در مورد ارزی استراتژی (مدیریت استراتژیک) | ... ekhtesasiha.ir › محصولات ی ۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه .ش. - عنوان پاو وینت در مورد ارزی استراتژی (مدیریت استراتژیک) رشته ... تعداد اسلاید 43 فرمت pptx(پاو وینت) قیمت(ریال) 50000 ید و . الف - واکنش انقلاب به انتقادات صریح یکی از نخبگان alef.ir/vdcfexdt.w6dvcagiiw.html?56087 ۷ آبان ۱۳۸۸ ه .ش. - از طولانی شدن کلام پوزش می خواهم و با احترام به همه بزرگان و مدیران عالیرتبه .... آیا ی می تواند آزادانه در مورد هولوکاست یک مقاله هر چند ملایم بنویسد و ...... از آقای توکلی درباره سهامداران ایرانسل و \" بی ام و \" و سرمایه گذاری های کلان در ...... notification toggle / نرم افزاری برای قراردادن میانبر در نوار نوتیفیکشن. پاو وینت مرحله تصمیم گیری در مدیریت استراتژیک - ... googleplus.filenab.com/product-51628-marhale-tasmimgiri-dar-modiryate-strategic.a... پاو وینت مرحله مرحله تصمیم گیری در مدیریت استراتژیک چارچوب جامع تدوین ... فصل 8 کتاب آسکی در روان پزشکی ( اختلالات سوماتوفرم) ... پاو وینت جامع کارن هورنای روانشناسی شخصیت ... نیای مشترک همه این نظریه¬ها به نظریه بقراط درباره اخلاط بدن و ترکیب آن¬ها در .... 100% رایگان نرم افزار تبلیغات در تلگرام + پروژه جی بی (پروژه . کتاب . گرافیک) www.projegb.ir/index.php?page=258 پایان نامه رابطه بین تیپ شخصیتی a و b مدیران با سلامت روان کارکنان - ... و زیستی –روانی دیدگاه کارن هورنای رویکرد روان شناختی رویکرد روانکاوی پژوهشهای انجام شده ... بندی : pdf قیمت : رایگان شرح مختصر : علاوه بر نکاتی که تا کنون درباره شبکه های حسگر .... مقاله تفکر استراتژیک، کارکردها و چالش ها - پروژه دات کام. [pdf]catalog-93- rangi.pdf - نشر نی nashreney.com/sites/default/files/catalog-93-%20rangi.pdf استراتژی.دانش.و.قدرت.به. ... دربارة.هریک.از.ادیان،.کوهی.از.کتاب.نوشته.شده.است.که.ادعای. گردآوری.چکیدة.همة.آن.ها.در.یک. .... اســت .وی.جایزة.کتاب.امریکا. را.از.آن.خود.کرده.اســت .در.زمان.حاضر.مدیریت.مرکزی.وابســته. ...... آنتونی گیدنز با همکاری کارِن بردسال. تحقیق آماده با عنوان مدیریت استراتژیک (راهبردی) irangameplus.sky.2ii.ir/view479759.html عنوان: تحقیق آماده با عنوان مدیریت استراتژیک (راهبردی). دسته: مدیریت (مدیریت استراتژیک- مدیریت استراتژیک پیشرفته- مبانی سازمان و مدیریت- مدیریت ... [pdf]سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران tmicto.tehran.ir/portals/0/pdf/shahr%20negar60_61.pdf ۲ آبان ۱۳۹۱ ه .ش. - با این حال برنامه ریزی و مدیریت شهری در جهان بعد از. گدس برای اثبات علمی ... فقدان داده ها و اطالعات به روز درباره تغییرات روی داده در. شهر و سازمان ... [xls]winlib report generator - استانداردهای آموزش فنی و حرفه ای - ... research.irantvto.ir/uploads/83_324_booklibrary%2088.xls 175, 174, مدیریت توسعه (تحول سازمان بر مثابه استراتژی توسعه), محمدزاده، عباس، ۱۳۲۴ .... با ایجاد کایزن فنون بهبود کیفیت و بهرهوری در ژاپن, بابا، موتومو, ۶۵۸, /۵۶۲, ب۱۱۲ت, ۱۳۷۹ .... 323, 322, کتاب آموزشی[ free hand 8فری هند۸ ] در محیط ویندوز و مکینتاش ...... 1917, 1916, مقاله هایی درباره مدیریت, ۶۵۸, /۰۲, م۷۱۳, ۱۳۷۰, کتاب فارسی. نظرات داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد گرایشهای مختلف ... www.modir.ir/news/10296.aspx ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ه .ش. - می توانند نظرات خود را درباره اعلام نتایج اولیه آزمون سال 1393 در بخش نظرات این خبر اعلام و از ..... بار علمی اش هم خیلی خوبه و راه برای دادن مقاله بازه. ...... دروس منابع انسانی گرایش استراتژیک: مدیریت استراتژیک-سیستم های ...... و حل المسائلش رو هم از اینترنتی به راحتی کن و با حل مسائل پایان هر فصل تسلط ... لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی - مرکز خدمات روانشناسی ... www.sinacps.ir/لیست-پرسشنامه-های-روان-شناسی-سری2/ پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی جهاد کشاورزی پرسش نامه ... پرسش نامه تشکیل صنفی و مشارکت اجتماعی بررسی موردی اتحادیه صنف ناشر و کتاب فروش پرسش نامه .... پرسشنامه احساسات مثبت درباره همسر ... پرسشنامه اطلا عات موجود در استراتژِیک بازار ..... پرسشنامه مدیریت زمان اسمیت ، ریلی و کارن میدکیف کتاب ضیاء العیون - همراه فید hamrahfeed.xyz/tags/ -کتاب-ضیاء-العیون.html کتاب روانشناسی کار و مدیریت (اندروید) ... پایان نامه پایدار سازی ویدئو – رایگان پایان نامه تحقیق . ... پیشگفتار داستان: داستان درباره یک کلید است که معلوم نیست در کجای قصر بزرگ پادشاه را باز خواهد کرد... حجم : 75 ...... رایگان مقاله بکارگیری مدیریت استراتژیک در توسعه قابلیتهای سازمانی مقاله بررسی تاثیرcrm (مدیریت ارتباط با مشتری) ... www.nashreilia.com/?p=50285 ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ه .ش. - مقاله بررسی تاثیرcrm (مدیریت ارتباط با مشتری) وrm ... بازاری الکترونیکی، در سطح استراتژیک crm ممکن است به عنوان نگهداری و شراکت با ... های دیگر درباره آنها جمع آوری نمایند و هدف از آن وفاداری مشتری است(سین و همکاران،. .... استورن و مک کارن(2010)1 در مقاله ای با عنوان »مطالعه عوامل تاثیرگذار بر ... "گوگوش" هم باز شد! +ع - خیبرآنلاین kheybaronline.ir/fa/news/19522 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ه .ش. - استراتژی حزب الله برای 4 سال پیش رو ...... آقا ایشون کاملا معلومه چی کارن! ... من قبول دارم درباره گراه ه ولی گوگوش هنوزگوگوش وهنوز می درخشد ...... و واقعا برای مدیریت محترم این سایت هم متأسفم که نظراتی که ان ...... این مقاله مطمعنا بیش از آنکه محور اصلی اون توهین به گوگوش باشه به فردی والا مقام چون ... [doc]مدیریت بهداشت و درمان - علوم پزشکی یزد www.ssu.ac.ir/fileadmin/templates/.../book_farsi_mojud_mana ent.docx 6, درباره مدیریت خدمات بهداشتی (راهنمای مدیریت مراقبت های اولیه بهداشتی), رزماری ..... 7, شاخص قیمت بیمارستان, کارن هی , قربانعلی مرادپور, 1386تهران, موسسه عالی ... 2, گام های عملی برنامه ریزی استراتژیک (کتاب کار), جمال الدین طبیبی, 1383 ... پروژه نظریه سازمان های یادگیرنده | metered metered.ir/articles/34860-پروژه-نظریه -سازمان های -یادگیرنده.html ۱۵ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - پروژه نظریه سازمان های یادگیرنده ؛ برنامه های بهبود مداوم که امروزه نقل محافل ... پروژه نظریه سازمان های یادگیرنده ; پروژه رشته مدیریت; پروژه مدیریت; تحقیق ... تفکر سیستمی ; ترسیم شقوق متعارض استراتژیک ; نقد نظریه پی. لینک . چنانچه درباره «پروژه نظریه سازمان های یادگیرنده » پرسش یا انتقادی دارید یا در ... مقالات دانشجوییبلاگ نیوز articlefile.blogenews.ir/ گوه ارسیان توضیحاتی درباره الماس ها توسط فرزاد زندی در مجتمع گوه ارسیان ... شده مشابه الماس، سبدگردان الماس، سبدگردانی، سبدگردانی الماس، مدیریت سبد الماس. ... صرفا جهت دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ بصورت رایگان فراهم شده است. ...... رایگان پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو | کالج پروژه…,پرسشنامه سرمایه ... سازمان بسیج دانشجویی - صوت/کنایه های حسن عباسی به ... www.bso.ir/اخبار/صوت-حسن-عباسی-در- -خلیج-فارس-بوشهر بیانیه بسیج دانشجویی رامسر درباره هتاکی اخیر به رضا(ع)؛ .... استان فارس و بستری که بسیج دانشجویی برای حضور مدیران در جمع دانشجویان ...... کتاب رس های دانشجویی از منظر ی + pdf ... تقویت و ترویج فرهنگ جهادی، خدمت رسانی رایگان و رفع نیازهای بهداشتی و درمانی نان مناطق محروم کشور است. برخی اصلاحات بازاری | اِی اِم پی! amparticle.ir/2016/01/25052-برخی-اصلاحات-بازاری .html ۳ بهمن ۱۳۹۴ ه .ش. - برخی اصلاحات بازاری ; بازاری ; لغات بازاری ; مدیریت بازرگانی ... 69 مالیات اصلاحات مالیاتی ساختار مالیاتی ایران مقاله مالیات و تحولات و اصلاحات ... این مجموعه درباره دیدگاه پیاژه در گستره اصلاحات در آموزش و پرورش میباشد که در ... از فایل مطمئن هستم مقاله ترجمه شده با عنوان یک نقشه استراتژی ... کامنت دردناک یک دختر 26 ساله برای ظریف در + ... www.parsine.com/.../کامنت-دردناک-یک-دختر-26-ساله-برای-ظریف-در-فیس-بوک-پا... ۲۸ مهر ۱۳۹۲ ه .ش. - کاملشو به ما پخش کنید گفتند ما نه تنها آمزش درمان مسکن را رایگان می کنسم ونه تنها ...... در عوض دیپلمه های زمان شاه سر کارن و اگه تست اعتیاد بگیرن 50 درصدشون ... مدیریتی که باید افراد شاخص و متخصص در راس باشند نه افراد چاپلوس و نادان . ...... کنم به اندازه یه کتاب می شود،ولی چیکار میتونیم وقتی در جامعه ای ... کتاب احمد رضا بابایی | جستجو در وبلاگها | ... weblogyas.xyz/list/ -کتاب- -احمد-رضا-بابایی.html ۶ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - از این که به درخواست ما برای گفتگو درباره شهیدعزیزمان، شاهدمان، معلم ارجمندمان، مان ... رایگان مقاله بکارگیری مدیریت استراتژیک در توسعه ... تنظیم عرفان کارن ؛ میو مستر علی ابراهیمیnbspnbsp آهنگnbspجدید احمد ... برند – برگه 2 – مقاله پروژه فایل رایگان proje.ir/pnu/tag/برند/page/2/ مقاله ارزی چشم انداز هوش تجاری در موفقیت مدیریت برند در سازمان ها ... تحقیق در مورد برند لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه27 فهرست مطالب جهان در ... تحقیق مطالعه استراتژی برند کارفرما در مشاغل خصوصی از چشم انداز مدیریت منابع انسانی ... مانتو تابستانه طرح کارن فروشگاه فایل مقاله دانشجویی articlewebpi.rzb.blogbi.ir/ فروشگاه فایل مقاله دانشجویی ... ی ارزی مکانیزم های یادگیری سازمانی. برترین فایل. لینک منبع و پست :پرسشنامه ی ارزی مکانیزم های یادگیری سازمانی پاو وینت مقدمه ای بر تئوری حسابداری - صفحه اصلی - بلاگ ... newslist.rzb.h5h.ir/view684007.html پاو وینت مقدمه ای بر تئوری حسابداری در 19 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx. پاو وینت- مبانی نظری- پیشینه تحقیق. لینک منبع و ... مژده: تأثیر معدل در کنکور ۹۶ مثبت شد و تلاشهایمان به ثمر ... daryaftpub.com/ koor-96/ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - گزارش ۲۰:۳۰ درباره تاثیر معدل و جلسه هفته بعد شورای سنجش و تصمیم گیری / دیدن ویدئو در اینستاگرام دریافت .... مثلاً در رابطه با انتخاب استراتژی مطالعه می گویند ۱۰ درصد در ..... کارن خانلری اقلیت دینی یان ارمنی شمال ایران. ۰۹۱۲۳۲۱۱۹۸۰ ...... کاملِ این مقاله را می توانید در لینک زیر مطالعه و بفرمایید: ... پلان زورخانه - بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی sanatkavir-ba.zozanaqe.ir/search/پلان+زورخانه بر کارن همایونفر نیز درود. ابد و یک روز: از ابتدا تا انتهایش بغض داشتم. چون می دانستم دارد چه می گوید. تباهی، بن بست، انحطاط. دل های نمادی را هم تا حدود زیادی ... خلاقیت - کارآفرینی - ایده - ب درآمد - سمینارما www.seminarema.ir/old95/creativity.html صفحه اصلی; مقالات ... دوره های آنلاین · محصولات; رایگان ... درباره خودمون .... به نام کارن اسمیت وجود دارد که مرتب به دلیل کم هوش بودن مورد تمس قرار می گیرد. ... حتی اگر نابغه نباشید، می توانید از استراتژی های انی مثل ارسطو و انیشتین، برای ... در حوزه روانشناسی، کارآفرینی، بازاری ، تجارت الکترونیک و مدیریت است. مقاله درباره تاثیر مکمل های ورزشی بر فعالیت ... persianfiles.ir/مقاله-درباره-تاثیر-مکمل-های-ورزشی-بر-فع/ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ ه .ش. - مقاله درباره تاثیر مکمل های ورزشی بر فعالیت ورزشکاران isi نویسی علمی مهاجرت انگلیسی پژوهشی دهه فجر فارسی الی ما ایران عشق افغانستان ... مقاله درباره ی بیماری های قلبی - ع ین - loxblog.com aksin.lxb.ir/tag/مقاله/مقاله.htm اطلاعات دقیق پزشکی - مقالات مفید درباره ی قلب - اطلاعات دقیق در مورد بیماریها ... خلاصه .... www.asriran.com › عصرایران دو › . ذخیره شده · مشابه ...... paperdoc.ir/محصول/3866/ -مقاله-رایگان-بیماری-سل ...... تحقیق و مقاله گرافیک - کارن پیپر | مرجع . ...... مقالات isi مدیریت استراتژیک : 44 مقاله انگلیسی + ترجمه . 1 2 صفحهٔ بعدی


مشاهده متن کامل ...
سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت ی
درخواست حذف اطلاعات

تست های آمار و کاربرد آن در مدیریت ویژه ی (سراسری، آزاد) | مرجع ...

phd-mana ent.ir › جزوات و خلاصه کتابآمار ی
translate this page
mar 22, 2016 - تست های تالیفی آمار وکاربرد آن در مدیریت ویژه ی ( ی ... با :تست های آمار ویژه ی (سراسری، آزاد) سوالات استعدادتحصیلی کنکور ...

تست های آمار ویژه ی (سراسری، آزاد) | مرجع کنکور ی مدیریت

phd-mana ent.ir/tag/تست-های-آمار-ویژه- ی-سراسری،-آزاد/
تست های آمار و کاربرد آن در مدیریت ویژه ی (سراسری، آزاد). ۰۳ فروردین ۱۳۹۵ آمار ی, جزوات و خلاصه کتاب, ی آینده پژوهی, ی بازرگانی, ی .... اطلاعات , سوالات استعدادتحصیلی کنکور ی مدیریت بازرگانی, سوالات ...

رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت (کلیه گرایش ها) نیمسال اول 94 ...

pnuna.com/1394/.../ -نمونه-سوال-مدیریت-پیام-نور-1-94-93.h...
translate this page
jun 1, 2015 - رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت با جواب. نیمسال اول ... تشریحی. ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2.

رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت (تمامی گرایشها) به همراه پاسخنامه ...

pnuna.com/1393/.../ -نمونه-سوال-مدیریت-پیام-نور-1-93-92.h...
translate this page
may 29, 2014 - com) : در راستای افزایش امکانات سایت نمونه سوالات پایان ترم نیمسال های .... آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی – آمار احتمالات – آمار و کاربرد آن در ...

تستهای تألیفی، خلاصه کتب، جزوات آمادگی کنکور ی مدیریت

www.modir.ir/shownews.aspx?id=5510
translate this page
dec 24, 2016 - ... تستهای تالیفی و کنکوری آمار کاربردی ویژه ارشد و ی- 333تست با ... 3- نمونه سوالات و پاسخنامه آزمون ای مدیریت، کارآفرینی، آینده پژوهی، مالی .... پاسخنامه تشریحی سوالات درس آمار و روش تحقیق کنکور ی سال 94 ...

رایگان سوالات تست آزمون ی ۹۳ مجموعه مدیریت ... - پی اچ دی تست

phdtest.ir/1392/12/ -تست-سوال- ی-مجموعه-مدیریت-93-94/
translate this page
دریافت سوال های تست کنکور ی سراسری 1393 ( اسفند 92 ) رشته مجموعه مدیریت شامل گرایش های ... آمار از کتاب کاربرد آمار در مدیریت ج۱و بویژه ۲ نوشته عادل آذر.

منابع آزمون ی مدیریت فناوری اطلاعات

www.sanjeshetakmili.ir › ی سراسری علوم انسانی
translate this page
sep 14, 2016 - جزوات کنکور ی مدیریت فناوری اطلاعات,سوالات آزمون ی مدیریت ... ۱۰- کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت، تالیف مسعود نیکوکار، انتشارات ...

مهرداد پرچ: خانه

www.perech.com/
translate this page
جهت آشنایی بیشتر داوطلبان عزیز ی مدیریت با دوره نکته وتست درس آمار و گاربرد آن در مدیریت (جلسه ... ۲۰ نمونه سوال دوره نکته و تست آمار و کاربرد آن در مدیریت.

جزوه کامل آمار و کاربرد آن در مدیریت ( 1 ) – یار آزمون

www.yarazmoon.com/full-booklet-of-statistics-and-its-application-i...
translate this page
aug 8, 2016 - jozve amar&karbord dar modiriyat 1. جزوه کامل آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۱ ). تعداد صفحات:۱۵۴. قالب:pdf. اﻳﻦ درس ﻳﻜﻲ از دروس اﺻﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ...

جزوه pdf درس آمار و کاربرد آن در مدیریت | رایگان کتاب - dlbook

dlbook.net/جزوه-pdf-درس-آمار-و-کاربرد-آن-در-مدیریت/
translate this page
may 31, 2016 - توسط : leilaدر: پیام نور رشته آمار, پیام نور مدیریت بازرگانی, پیام نور مدیریت تی, پیام نور مدیریت صنعتی, کتب مدیریت و بازرگانی.

منابع ی مدیریت - پارس مدیر

www.parsmodir.com/phd/phd.php
translate this page
دوره کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت مبانی سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت از ... سوالات آزمون زبان ی تخصصی به هیچ عنوان تخصصی نیست و برای ...

مجموعه نمونه سوالات امتحانی آمار و کاربرد ان در مدیریت -گرایش ...

forum.pnu-club.com/59878-مجموعه-نمونه-سوالات-امتحانی-آمار-و-کار...
translate this page
dec 19, 2011 - 3 posts - ‎1 author
مجموعه نمونه سوالات امتحانی آمار و کاربرد ان در مدریت گرایش مدیریت رشته ... سوالات پیام نور کارشناسی - نمونه سوالات پیام نور ا- نمونه سوالات ...

اطلاعات کتاب : جزوه تکمیلی آمار و روش تحقیق ( ی) - ویستا

vista.ir/book/620868
translate this page
"نگارنده در این کتاب ضمن درج تعاریف مختلف از آمار و احتمالات، مبانی و اصول آن دو را .... راهنما و بانک سوالات امتحانی آمار و کاربرد آن در مدیریت (1) پیام نور و ...

نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت پیام نور - مخفیگاه

www.makhfigah.com/...سوالات...مدیریت...سوالات-مدیریت.../716-س...
translate this page
feb 22, 2013 - نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت پیام نور ، سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت ، مدیریت ... بازنگری سرفصل های ارشد و ی روانشناسی ...

مدرسان شریف | بسته های آموزشی ی مدیریت

www.modaresanesharif.ac.ir/بسته-های-آموزشی- ی-مدیریت
translate this page
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: - آمار و کاربرد آن در مدیریت (آمار و احتمالات) - مبانی سازمان و مدیریت (تئوری مدیریت) - اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه ...

رایگان نمونه سوال رشته مدیریت با جواب - اخبار پیام نور

pnunews.com/905/نمونه-سوال-رشته-مدیریت-با-جواب/
translate this page
may 23, 2015 - رایگان سوالات پیام نور و پاسخنامه دروس رشته مدیریت بازرگانی. رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت ... آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱, ۱۱۱۷۰۸۶٫pdf. آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲, ۱۱۱۷۰۸۷٫pdf .... پرداخت وام ویژه ی تسهیل شد ...

منابع ی 96 | کدینگ تئوری مدیریت

pourshafi.com › اخبار
translate this page
sep 7, 2016 - لذا ضرورت دارد تمامی متقاضیان ورود به دوره ی در کلیه رشته های مصوب .... دروس تخصصی در سطح کارشناسی )آمار و کاربرد آن در مدیریت مبا نی سا زمان و ... و آیا از دروس ریاضی و روش تحقیق هم سوال برای آزمون ی امسال داریم ؟

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ورامین emba

embavaramin. /
translate this page
ارائه فایل های خلاصه دروس بسیاری از درس های مقطع کارشناسی،ارشد ، ای مجموعه مدیریت. ارائه نمونه سوالات رایگان دوره های قبل به همراه پاسخ نامه های آن برای رشته های مدیریت ... خلاصه آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد 1-2 تالیفعادل آذر – حسن الواری.

تستهای تالیفی و کنکوری آمار کاربردی آزاد ( کارشناسی ارشد و ...

www.ghatreh.com/.../تستهای-تالیفی-کنکوری-آمار-کاربردی-دان...
translate this page
dec 22, 2016 - سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد سال 1384 رشته مدیریت تی ... و کنکوری آمار کاربردی برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و ای ...

سوالات آزمون ی آزاد

www.azmoon.in/category/971/
translate this page
آمار کاربران ... مجموعه سوالات ی ازاد 85,96,87,88,89,9192,93,94,95 ... سوالات آزمون ی آزاد - 21403-تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت و برنامه ریز ... سوالات آزمون ی آزاد - 30318-شیمی-شیمی کاربردی · سوالات آزمون ی آزاد ...

آمار و احتمال کاربردی - فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش

6126-sanjesh.ir/product/آمار-و-احتمال-کاربردی
translate this page
آمار و احتمال کاربردی-برای داوطلبان رشته های مدیریت(کلیه گرایش ... درکنکور رشته مدیریت سوالات آمار شامل 20 سوال ریاضی و آمار، در رشته حسابداری شامل 30 سوال ...

منابع اصلی و سرفصلهای رشته مدیریت سراسری ی سال۹۵

kunkori.ir › اخبار اخبار ی
translate this page
jul 28, 2016 - منابع اصلی و سرفصلهای رشته مدیریت سراسری ی سال۹۵. اخبار ی 43 ... آمار و کاربرد آن در مدیریت، عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری آمار و احتمالات، عادل .... ی ۹۶ · دفترچه سوالات و پاسخ کارشناسی ارشد.

نمونه سوال پیام نور آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 – آمار کاربردی در ...

www.pnup.ir/1390/10/ -نمونه-سوال-پیام-نور-آمار-و-کاربjjj/
translate this page
کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، ی ... نمونه سوال پیام نور آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 – آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی نیمسال اول (90-89). توسط مدیر ...

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم - رز بلاگ

ja lbaz.rozblog.com/.../آمار-و-کاربرد-آن-در-مدیریت-جلد-دوم.html
translate this page
dec 22, 2016 - آمار و کاربرد آن در مدیریت یک درس بسیار مهم آزمون ی سراسری آزاد و آزمون ..... مجموعه سوالات کنکور آزاد مدیریت جلد اول- قسمت دوم دروس .

دفترچه سوالات آزمون ورودی ی (نیمه متمرکز) داخل سال ... - سازمان سنجش

www.sanjesh.org/fullstory.aspx?gid=13&id=1993
translate this page
دفترچه سوالات آزمون ورودی ی (نیمه متمرکز) داخل سال 1394. 1393/12/17. نسخه چاپی ... , فقه شافعی. , مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز ... , شیمی -شیمی کاربردی. , فیتوشیمی ... , زیست فناوری می . , آمار.

منابع آزمون ی سراسری- مدیریت | خبرنامه دانشجویان ایران

iusnews.ir/fa/news-details/.../منابع-آزمون- ی-سراسری--مدیریت/
translate this page
sep 8, 2014 - تحلیل آماری پیشرفته، همراه با سوالات کنکور ی ها. جمشید صالحی صدقیانی. نشر هوای تازه. 4. آمار و کاربرد آن در مدیریت. جمشید صالحی ...

نمونه سوالات جزوات ی ا جزوه 96 - ی مدیریت آموزش عالی ...

phdazmoon. /cat-291.aspx
translate this page
نمونه سوالات جزوات ی ا جزوه 96 - ی مدیریت آموزش عالی - ای ... رشته مدیریت ،مبانی رفتار سازمانی،آمار و کاربرد آن در مدیریت،مدیریت و برنامه ریزی ...

وبسایت هادی رنجبران | پرسش و پاسخ

hadiranjbaran.com/questions.aspx
translate this page
سلام جناب ببخشید در صفحه 568کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت .... اماررو تاالان مطالعه ن و جدیدا با سایت شما اشنا شدم دو تا سوال داشتم با توجه به این مدت ... آمار و احتمال ویژه آزمون ی یاآمار و احتمال ، کاربرد آن در مدیریت و حسابداری؟

منابع آزمون ی مدیریت بازرگانی - اخبار منابع آزمون ی سراسری ...

iranphdtest.ir › ... › منابع آزمون ی سراسری و آزاد
translate this page
sep 25, 2016 - جزوات کنکور ی مدیریت بازرگانی,سوالات آزمون ی مدیریت ... منابع آزمون ی مدیریت بازرگانی – منابع آمار و کاربرد آن در مدیریت.

نمونه سوالات آمار وکاربرد ان در مدیریت 1 پیام نور

pnu_ac.r98.ir/post/84
translate this page
جدیدترین نمونه سوالات آماروکاربرد آن در مدیریت 1 پیام نور همراه با پاسخ نامه ... و کاربرد ان در مدیریت 1 رایگان نمونه سوال امار و کاربرد ان درمدیریت 1 پیام ...

رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت (کلیه گرایش ها) نیمسال اول ۹۴-۹۳ ...

pnuonline.ir/ -رایگان-نمونه-سوالات-رشته-مدیری/
translate this page
aug 21, 2015 - رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت با جواب ... آمار و احتمالات – آمار و کاربرد ان در مدیریت ۱ – آمار کاربردی در مدیریت, .

مدیریت فناوری اطلاعات - منابع ی تخصصی مدیریت

itmanager. /post-392.aspx
translate this page
سوالات آزمون زبان ی تخصصی به هیچ عنوان تخصصی نیست و برای داوطلبان همه رشته ها ... آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ و ۲ تألیف عادل آذر مهمترین منبع است.

منابع آزمون ی حسابداری 96 + نمونه سوالات ی| کنکور حسابداری

https://www.ariansystem.net › وبلاگ نرم افزارتازه های حسابداری
translate this page
منابع آزمون ی حسابداری 96 + نمونه سوالات ی | کنکور حسابداری. ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۰ دیدگاه /در تازه های ... اصول مدیریت مالی; اصول حسابداری; آمار و ریاضی کاربردی.

نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ - کتابخانه الکترونیکی پیام نور

www.pnueb.com/courses/sq/281/.../آمار-و-کاربرد-آن-در-مدیریت
translate this page
rating: 3 - ‎170 votes
کتابچه نمونه سوالات درس آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ : شامل 15 نیمسال- کارشناسى-مدیریت ، اقتصاد و حسابداری-مدیریت تی- نمونه سوال -آمار و کاربرد آن در ...

آمادگی برای آزمون ای مدیریت - انجمن علمی مدیریت رسانه

media-mana ent.ir/post/139
translate this page
آمادگی برای آزمون ای مدیریت,انجمن علمی مدیریت رسانه. ... جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت /فصل ۸ به بعد. ۶۵ صفحه. ۷۰۲۰. ... به همراه نمونه سوالات. تستی و ...

منابع ای حسابداری (ویرایش3)-همگام سنجش

www.sanjeshserv.ir/hamgam/content.aspx?id=epcvnbfg3gg=
translate this page
از طرفی دیگر آزمون ابهامات زیادی دارد از جمله، منابع، نوع سوالات، تاثیر آن و چگونگی طی ... 2- آمار و کاربرد آن در مدیریت (2 جلدی) عادل آذر – منصور مومنی انتشارات سمت.

مــــدیـــریـــت ــــتی - بانک تخصصی سوالات پیام نور

www.ebpnu.ir/category_مـدیـریـت%20 ـتی%20سوالات%20کارش...
translate this page
قابل توجه پذیرفته شدگان مشروط آزمون نیمه متمرکز دوره ی تخصصی سال … بیشتر .... بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آمار و کاربرد آن در مدیریت کــــد 1218201 - رشته مدیریت تی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته پی... 25,000 ...

منابع آزمون ی حسابداری 96 + نمونه سوالات ی| کنکور حسابداری ...

https://www.linkedin.com/.../منابع-آزمون- ی-حسابداری-96-نمو...
translate this page
sep 21, 2016 - منابع آزمون ی حسابداری 96 + نمونه سوالات ی| کنکور حسابداری ... شرح زیر است : اصول مدیریت مالی; اصول حسابداری; آمار و ریاضی کاربردی ...

ریاضی کاربردی - 83 - رایگان سوالات آزمون ی 92 کلیه رشته ها

rsb. /.../ -رایگان-سوالات-آزمون- ی-92-کلیه-رش...
translate this page
ریاضی کاربردی - 83 - رایگان سوالات آزمون ی 92 کلیه رشته ها - مطالب ... سوالات اختصاصی آمار ... رایگان سوالات ی ۹۲ کد ۲۱۱۸-مجموعه مدیریت

نمونه سوال درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 پیام نور

www.20file.org/bcat/plp/1089
translate this page
نمونه سوال درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 پیام نور. 181 رای. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. تابستان 95 + پاسخنامه. فایل 1 نمایش فایل 1. نیمسال دوم 94-95 + ...

منابع آزمون ی مدیریت | سمپادیا - شبکه سمپاد - sampadia

www.sampadia.com › ... › رشته های علوم انسانی
translate this page
jul 2, 2016 - منابع آزمون ی مدیریت سراسری کد ۲۱۰۷ منابع آزمون ی ... ۲- کتاب مجموعه سوالات تافل آزمون ی، محمود رمضانی، انتشارات سرای عد . ... ۵- کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت، تالیف مسعود نیکوکار، انتشارات ...

رایگان سوالات و پاسخ ی 94 - کنکور

kur.in › یسوالات کنکور ی
translate this page
mar 10, 2015 - رایگان سوالات و پاسخ ی 94. ... 10 بهمن 1395. اعتراض دانشجویان علمی کاربردی به ادامه اختلال در سامانه «سجاد». 10 بهمن 1395 ..... · پاسخ کلیدی, تربیت بدنی – مدیریت ورزشی ..... آمار و اطلاعات قبولیهای ارشد مکانیک.

آمار و کاربرد آن در مدیریت - منابع ای مدیریت - پایگاه توانمندسازی ...

iranmaster.parsiblog.com/.../آمار+و+کاربرد+آن+در+مدیریت++-+مناب...
translate this page
jan 12, 2013 - آمار و کاربرد آن در مدیریت یک درس بسیار مهم آزمون ی سراسری آزاد و آزمون کارشناسی ارشد است. متن کامل کتاب آمار ... با این وجود توصیه ما کتاب آمار کاربردی عادل آذر است. پسورد: ندارد ... سوالات گزینش (2) · سوالات مصاحبه (2)

رایگان سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت حسابداری + کامل :: ...

-free-pnu.blog.ir/.../ -رایگان-سوالات-آمار-و-کاربرد-آ...
translate this page
sep 24, 2015 - رایگان سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت حسابداری + کامل برای ... نمونه پرسشنامه; سوالات آزمون ی; سوالات کنکور ارشد; پژوهشنامه مدیریت .

حسابداری و مالی کد 2108 - منابع ی | مشاوره ی

www.phdgoal.com/index/post/377
translate this page
دفترچه سوالات تخصصی رشته حسابداری و مالی آزمون ی 95. دفترچه سوالات ... آمار و کاربرد آن در مدیریت، ( عادل آذر و منصور مومنی و سعید جعفری) 2.آمار و ...

مجموعه مدیریت - موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

www.negareh.ac.ir/page/details/123
translate this page
رشته ها و گرایشهای آزمون ی نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت ... کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) تالیف عادل آذر و منصور مومنی انتشارات ...

سوالات و جزوات کارشناسی ارشد فراگیر - همیشه آنلاین

help.hamisheonline.com/
translate this page
و ید اینترنتی منابع و جزوات و تست و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سوالات ارشد فراگیر پیام نور. ... ید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور مدیریت بازرگانی .... سوالات ارشد فراگیر آب و هوا شناسی آب و هواشناسی کاربردی 94 ... سوالات کارشناسی ارشد فراگیر آمار ریاضی 90 و ماقبل.

بهترین مرجع ید و فروش فایل - 1117087 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 ...

www.filedc.com/.../1117087--آمار-و-کاربرد-آن-در-مدیریت-2-رشته-...
translate this page
نمونه سوالات همراه با پاسخنامه آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 با کد درس 1117087 رشته ... مجموعه سوألات با پاسخ آزمون ی و کارشناسی ارشد آب و هواشناسی.

سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر 96

salameasheghone. /
translate this page
7 days ago - سوالات ی نظریه ها و مبانی مدیریت تی .... کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت مبانی سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه ) و ...

برچسب سوالات تست ی مدیریت - منابع ی مدیریت مالی ...

phdfinancialmana ent.blogsky.com/.../ -سوالات-تست-دکت...

ad

 1. چطور یک کمپین موفق بسازم؟

  adwww.efprograms.org/partotarvij.html
 1. دوره های آنلاین مدرسه ترویج و حمایتگری پرتو

searches related to سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت ی

نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت تی با جواب

نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت بازرگانی با جواب

نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت صنعتی با جواب

نمونه سوالات رشته مدیریت صنعتی

نمونه سوالات آمار و احتمالات رشته مدیریت پیام نور

نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت

نمونه سوالات مبانی سازمان مدیریت پیام نور با پاسخنامه

نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت 1مشاهده متن کامل ...
تست های ی آمار وکاربرد آن در مدیریت ویژه 96
درخواست حذف اطلاعات

تست های آمار و کاربرد آن در مدیریت ویژه ی (سراسری، آزاد) | مرجع ...

phd-mana ent.ir › جزوات و خلاصه کتابآمار ی
translate this page
mar 22, 2016 - تست های تالیفی آمار وکاربرد آن در مدیریت ویژه ی ( ی ... با :تست های آمار ویژه ی (سراسری، آزاد) سوالات استعدادتحصیلی کنکور ...

تست های آمار ویژه ی (سراسری، آزاد) | مرجع کنکور ی مدیریت

phd-mana ent.ir/tag/تست-های-آمار-ویژه- ی-سراسری،-آزاد/
تست های آمار و کاربرد آن در مدیریت ویژه ی (سراسری، آزاد). ۰۳ فروردین ۱۳۹۵ آمار ی, جزوات و خلاصه کتاب, ی آینده پژوهی, ی بازرگانی, ی .... اطلاعات , سوالات استعدادتحصیلی کنکور ی مدیریت بازرگانی, سوالات ...

رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت (کلیه گرایش ها) نیمسال اول 94 ...

pnuna.com/1394/.../ -نمونه-سوال-مدیریت-پیام-نور-1-94-93.h...
translate this page
jun 1, 2015 - رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت با جواب. نیمسال اول ... تشریحی. ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2.

رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت (تمامی گرایشها) به همراه پاسخنامه ...

pnuna.com/1393/.../ -نمونه-سوال-مدیریت-پیام-نور-1-93-92.h...
translate this page
may 29, 2014 - com) : در راستای افزایش امکانات سایت نمونه سوالات پایان ترم نیمسال های .... آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی – آمار احتمالات – آمار و کاربرد آن در ...

تستهای تألیفی، خلاصه کتب، جزوات آمادگی کنکور ی مدیریت

www.modir.ir/shownews.aspx?id=5510
translate this page
dec 24, 2016 - ... تستهای تالیفی و کنکوری آمار کاربردی ویژه ارشد و ی- 333تست با ... 3- نمونه سوالات و پاسخنامه آزمون ای مدیریت، کارآفرینی، آینده پژوهی، مالی .... پاسخنامه تشریحی سوالات درس آمار و روش تحقیق کنکور ی سال 94 ...

رایگان سوالات تست آزمون ی ۹۳ مجموعه مدیریت ... - پی اچ دی تست

phdtest.ir/1392/12/ -تست-سوال- ی-مجموعه-مدیریت-93-94/
translate this page
دریافت سوال های تست کنکور ی سراسری 1393 ( اسفند 92 ) رشته مجموعه مدیریت شامل گرایش های ... آمار از کتاب کاربرد آمار در مدیریت ج۱و بویژه ۲ نوشته عادل آذر.

منابع آزمون ی مدیریت فناوری اطلاعات

www.sanjeshetakmili.ir › ی سراسری علوم انسانی
translate this page
sep 14, 2016 - جزوات کنکور ی مدیریت فناوری اطلاعات,سوالات آزمون ی مدیریت ... ۱۰- کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت، تالیف مسعود نیکوکار، انتشارات ...

مهرداد پرچ: خانه

www.perech.com/
translate this page
جهت آشنایی بیشتر داوطلبان عزیز ی مدیریت با دوره نکته وتست درس آمار و گاربرد آن در مدیریت (جلسه ... ۲۰ نمونه سوال دوره نکته و تست آمار و کاربرد آن در مدیریت.

جزوه کامل آمار و کاربرد آن در مدیریت ( 1 ) – یار آزمون

www.yarazmoon.com/full-booklet-of-statistics-and-its-application-i...
translate this page
aug 8, 2016 - jozve amar&karbord dar modiriyat 1. جزوه کامل آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۱ ). تعداد صفحات:۱۵۴. قالب:pdf. اﻳﻦ درس ﻳﻜﻲ از دروس اﺻﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ...

جزوه pdf درس آمار و کاربرد آن در مدیریت | رایگان کتاب - dlbook

dlbook.net/جزوه-pdf-درس-آمار-و-کاربرد-آن-در-مدیریت/
translate this page
may 31, 2016 - توسط : leilaدر: پیام نور رشته آمار, پیام نور مدیریت بازرگانی, پیام نور مدیریت تی, پیام نور مدیریت صنعتی, کتب مدیریت و بازرگانی.

منابع ی مدیریت - پارس مدیر

www.parsmodir.com/phd/phd.php
translate this page
دوره کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت مبانی سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت از ... سوالات آزمون زبان ی تخصصی به هیچ عنوان تخصصی نیست و برای ...

مجموعه نمونه سوالات امتحانی آمار و کاربرد ان در مدیریت -گرایش ...

forum.pnu-club.com/59878-مجموعه-نمونه-سوالات-امتحانی-آمار-و-کار...
translate this page
dec 19, 2011 - 3 posts - ‎1 author
مجموعه نمونه سوالات امتحانی آمار و کاربرد ان در مدریت گرایش مدیریت رشته ... سوالات پیام نور کارشناسی - نمونه سوالات پیام نور ا- نمونه سوالات ...

اطلاعات کتاب : جزوه تکمیلی آمار و روش تحقیق ( ی) - ویستا

vista.ir/book/620868
translate this page
"نگارنده در این کتاب ضمن درج تعاریف مختلف از آمار و احتمالات، مبانی و اصول آن دو را .... راهنما و بانک سوالات امتحانی آمار و کاربرد آن در مدیریت (1) پیام نور و ...

نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت پیام نور - مخفیگاه

www.makhfigah.com/...سوالات...مدیریت...سوالات-مدیریت.../716-س...
translate this page
feb 22, 2013 - نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت پیام نور ، سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت ، مدیریت ... بازنگری سرفصل های ارشد و ی روانشناسی ...

مدرسان شریف | بسته های آموزشی ی مدیریت

www.modaresanesharif.ac.ir/بسته-های-آموزشی- ی-مدیریت
translate this page
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: - آمار و کاربرد آن در مدیریت (آمار و احتمالات) - مبانی سازمان و مدیریت (تئوری مدیریت) - اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه ...

رایگان نمونه سوال رشته مدیریت با جواب - اخبار پیام نور

pnunews.com/905/نمونه-سوال-رشته-مدیریت-با-جواب/
translate this page
may 23, 2015 - رایگان سوالات پیام نور و پاسخنامه دروس رشته مدیریت بازرگانی. رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت ... آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱, ۱۱۱۷۰۸۶٫pdf. آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲, ۱۱۱۷۰۸۷٫pdf .... پرداخت وام ویژه ی تسهیل شد ...

منابع ی 96 | کدینگ تئوری مدیریت

pourshafi.com › اخبار
translate this page
sep 7, 2016 - لذا ضرورت دارد تمامی متقاضیان ورود به دوره ی در کلیه رشته های مصوب .... دروس تخصصی در سطح کارشناسی )آمار و کاربرد آن در مدیریت مبا نی سا زمان و ... و آیا از دروس ریاضی و روش تحقیق هم سوال برای آزمون ی امسال داریم ؟

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ورامین emba

embavaramin. /
translate this page
ارائه فایل های خلاصه دروس بسیاری از درس های مقطع کارشناسی،ارشد ، ای مجموعه مدیریت. ارائه نمونه سوالات رایگان دوره های قبل به همراه پاسخ نامه های آن برای رشته های مدیریت ... خلاصه آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد 1-2 تالیفعادل آذر – حسن الواری.

تستهای تالیفی و کنکوری آمار کاربردی آزاد ( کارشناسی ارشد و ...

www.ghatreh.com/.../تستهای-تالیفی-کنکوری-آمار-کاربردی-دان...
translate this page
dec 22, 2016 - سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد سال 1384 رشته مدیریت تی ... و کنکوری آمار کاربردی برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و ای ...

سوالات آزمون ی آزاد

www.azmoon.in/category/971/
translate this page
آمار کاربران ... مجموعه سوالات ی ازاد 85,96,87,88,89,9192,93,94,95 ... سوالات آزمون ی آزاد - 21403-تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت و برنامه ریز ... سوالات آزمون ی آزاد - 30318-شیمی-شیمی کاربردی · سوالات آزمون ی آزاد ...

آمار و احتمال کاربردی - فروشگاه اینترنتی انتشارات سنجش و دانش

6126-sanjesh.ir/product/آمار-و-احتمال-کاربردی
translate this page
آمار و احتمال کاربردی-برای داوطلبان رشته های مدیریت(کلیه گرایش ... درکنکور رشته مدیریت سوالات آمار شامل 20 سوال ریاضی و آمار، در رشته حسابداری شامل 30 سوال ...

منابع اصلی و سرفصلهای رشته مدیریت سراسری ی سال۹۵

kunkori.ir › اخبار اخبار ی
translate this page
jul 28, 2016 - منابع اصلی و سرفصلهای رشته مدیریت سراسری ی سال۹۵. اخبار ی 43 ... آمار و کاربرد آن در مدیریت، عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری آمار و احتمالات، عادل .... ی ۹۶ · دفترچه سوالات و پاسخ کارشناسی ارشد.

نمونه سوال پیام نور آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 – آمار کاربردی در ...

www.pnup.ir/1390/10/ -نمونه-سوال-پیام-نور-آمار-و-کاربjjj/
translate this page
کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، ی ... نمونه سوال پیام نور آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 – آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی نیمسال اول (90-89). توسط مدیر ...

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم - رز بلاگ

ja lbaz.rozblog.com/.../آمار-و-کاربرد-آن-در-مدیریت-جلد-دوم.html
translate this page
dec 22, 2016 - آمار و کاربرد آن در مدیریت یک درس بسیار مهم آزمون ی سراسری آزاد و آزمون ..... مجموعه سوالات کنکور آزاد مدیریت جلد اول- قسمت دوم دروس .

دفترچه سوالات آزمون ورودی ی (نیمه متمرکز) داخل سال ... - سازمان سنجش

www.sanjesh.org/fullstory.aspx?gid=13&id=1993
translate this page
دفترچه سوالات آزمون ورودی ی (نیمه متمرکز) داخل سال 1394. 1393/12/17. نسخه چاپی ... , فقه شافعی. , مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز ... , شیمی -شیمی کاربردی. , فیتوشیمی ... , زیست فناوری می . , آمار.

منابع آزمون ی سراسری- مدیریت | خبرنامه دانشجویان ایران

iusnews.ir/fa/news-details/.../منابع-آزمون- ی-سراسری--مدیریت/
translate this page
sep 8, 2014 - تحلیل آماری پیشرفته، همراه با سوالات کنکور ی ها. جمشید صالحی صدقیانی. نشر هوای تازه. 4. آمار و کاربرد آن در مدیریت. جمشید صالحی ...

نمونه سوالات جزوات ی ا جزوه 96 - ی مدیریت آموزش عالی ...

phdazmoon. /cat-291.aspx
translate this page
نمونه سوالات جزوات ی ا جزوه 96 - ی مدیریت آموزش عالی - ای ... رشته مدیریت ،مبانی رفتار سازمانی،آمار و کاربرد آن در مدیریت،مدیریت و برنامه ریزی ...

وبسایت هادی رنجبران | پرسش و پاسخ

hadiranjbaran.com/questions.aspx
translate this page
سلام جناب ببخشید در صفحه 568کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت .... اماررو تاالان مطالعه ن و جدیدا با سایت شما اشنا شدم دو تا سوال داشتم با توجه به این مدت ... آمار و احتمال ویژه آزمون ی یاآمار و احتمال ، کاربرد آن در مدیریت و حسابداری؟

منابع آزمون ی مدیریت بازرگانی - اخبار منابع آزمون ی سراسری ...

iranphdtest.ir › ... › منابع آزمون ی سراسری و آزاد
translate this page
sep 25, 2016 - جزوات کنکور ی مدیریت بازرگانی,سوالات آزمون ی مدیریت ... منابع آزمون ی مدیریت بازرگانی – منابع آمار و کاربرد آن در مدیریت.

نمونه سوالات آمار وکاربرد ان در مدیریت 1 پیام نور

pnu_ac.r98.ir/post/84
translate this page
جدیدترین نمونه سوالات آماروکاربرد آن در مدیریت 1 پیام نور همراه با پاسخ نامه ... و کاربرد ان در مدیریت 1 رایگان نمونه سوال امار و کاربرد ان درمدیریت 1 پیام ...

رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت (کلیه گرایش ها) نیمسال اول ۹۴-۹۳ ...

pnuonline.ir/ -رایگان-نمونه-سوالات-رشته-مدیری/
translate this page
aug 21, 2015 - رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت با جواب ... آمار و احتمالات – آمار و کاربرد ان در مدیریت ۱ – آمار کاربردی در مدیریت, .

مدیریت فناوری اطلاعات - منابع ی تخصصی مدیریت

itmanager. /post-392.aspx
translate this page
سوالات آزمون زبان ی تخصصی به هیچ عنوان تخصصی نیست و برای داوطلبان همه رشته ها ... آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ و ۲ تألیف عادل آذر مهمترین منبع است.

منابع آزمون ی حسابداری 96 + نمونه سوالات ی| کنکور حسابداری

https://www.ariansystem.net › وبلاگ نرم افزارتازه های حسابداری
translate this page
منابع آزمون ی حسابداری 96 + نمونه سوالات ی | کنکور حسابداری. ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۰ دیدگاه /در تازه های ... اصول مدیریت مالی; اصول حسابداری; آمار و ریاضی کاربردی.

نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ - کتابخانه الکترونیکی پیام نور

www.pnueb.com/courses/sq/281/.../آمار-و-کاربرد-آن-در-مدیریت
translate this page
rating: 3 - ‎170 votes
کتابچه نمونه سوالات درس آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ : شامل 15 نیمسال- کارشناسى-مدیریت ، اقتصاد و حسابداری-مدیریت تی- نمونه سوال -آمار و کاربرد آن در ...

آمادگی برای آزمون ای مدیریت - انجمن علمی مدیریت رسانه

media-mana ent.ir/post/139
translate this page
آمادگی برای آزمون ای مدیریت,انجمن علمی مدیریت رسانه. ... جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت /فصل ۸ به بعد. ۶۵ صفحه. ۷۰۲۰. ... به همراه نمونه سوالات. تستی و ...

منابع ای حسابداری (ویرایش3)-همگام سنجش

www.sanjeshserv.ir/hamgam/content.aspx?id=epcvnbfg3gg=
translate this page
از طرفی دیگر آزمون ابهامات زیادی دارد از جمله، منابع، نوع سوالات، تاثیر آن و چگونگی طی ... 2- آمار و کاربرد آن در مدیریت (2 جلدی) عادل آذر – منصور مومنی انتشارات سمت.

مــــدیـــریـــت ــــتی - بانک تخصصی سوالات پیام نور

www.ebpnu.ir/category_مـدیـریـت%20 ـتی%20سوالات%20کارش...
translate this page
قابل توجه پذیرفته شدگان مشروط آزمون نیمه متمرکز دوره ی تخصصی سال … بیشتر .... بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آمار و کاربرد آن در مدیریت کــــد 1218201 - رشته مدیریت تی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته پی... 25,000 ...

منابع آزمون ی حسابداری 96 + نمونه سوالات ی| کنکور حسابداری ...

https://www.linkedin.com/.../منابع-آزمون- ی-حسابداری-96-نمو...
translate this page
sep 21, 2016 - منابع آزمون ی حسابداری 96 + نمونه سوالات ی| کنکور حسابداری ... شرح زیر است : اصول مدیریت مالی; اصول حسابداری; آمار و ریاضی کاربردی ...

ریاضی کاربردی - 83 - رایگان سوالات آزمون ی 92 کلیه رشته ها

rsb. /.../ -رایگان-سوالات-آزمون- ی-92-کلیه-رش...
translate this page
ریاضی کاربردی - 83 - رایگان سوالات آزمون ی 92 کلیه رشته ها - مطالب ... سوالات اختصاصی آمار ... رایگان سوالات ی ۹۲ کد ۲۱۱۸-مجموعه مدیریت

نمونه سوال درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 پیام نور

www.20file.org/bcat/plp/1089
translate this page
نمونه سوال درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 پیام نور. 181 رای. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. تابستان 95 + پاسخنامه. فایل 1 نمایش فایل 1. نیمسال دوم 94-95 + ...

منابع آزمون ی مدیریت | سمپادیا - شبکه سمپاد - sampadia

www.sampadia.com › ... › رشته های علوم انسانی
translate this page
jul 2, 2016 - منابع آزمون ی مدیریت سراسری کد ۲۱۰۷ منابع آزمون ی ... ۲- کتاب مجموعه سوالات تافل آزمون ی، محمود رمضانی، انتشارات سرای عد . ... ۵- کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت، تالیف مسعود نیکوکار، انتشارات ...

رایگان سوالات و پاسخ ی 94 - کنکور

kur.in › یسوالات کنکور ی
translate this page
mar 10, 2015 - رایگان سوالات و پاسخ ی 94. ... 10 بهمن 1395. اعتراض دانشجویان علمی کاربردی به ادامه اختلال در سامانه «سجاد». 10 بهمن 1395 ..... · پاسخ کلیدی, تربیت بدنی – مدیریت ورزشی ..... آمار و اطلاعات قبولیهای ارشد مکانیک.

آمار و کاربرد آن در مدیریت - منابع ای مدیریت - پایگاه توانمندسازی ...

iranmaster.parsiblog.com/.../آمار+و+کاربرد+آن+در+مدیریت++-+مناب...
translate this page
jan 12, 2013 - آمار و کاربرد آن در مدیریت یک درس بسیار مهم آزمون ی سراسری آزاد و آزمون کارشناسی ارشد است. متن کامل کتاب آمار ... با این وجود توصیه ما کتاب آمار کاربردی عادل آذر است. پسورد: ندارد ... سوالات گزینش (2) · سوالات مصاحبه (2)

رایگان سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت حسابداری + کامل :: ...

-free-pnu.blog.ir/.../ -رایگان-سوالات-آمار-و-کاربرد-آ...
translate this page
sep 24, 2015 - رایگان سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت حسابداری + کامل برای ... نمونه پرسشنامه; سوالات آزمون ی; سوالات کنکور ارشد; پژوهشنامه مدیریت .

حسابداری و مالی کد 2108 - منابع ی | مشاوره ی

www.phdgoal.com/index/post/377
translate this page
دفترچه سوالات تخصصی رشته حسابداری و مالی آزمون ی 95. دفترچه سوالات ... آمار و کاربرد آن در مدیریت، ( عادل آذر و منصور مومنی و سعید جعفری) 2.آمار و ...

مجموعه مدیریت - موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

www.negareh.ac.ir/page/details/123
translate this page
رشته ها و گرایشهای آزمون ی نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت ... کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) تالیف عادل آذر و منصور مومنی انتشارات ...

سوالات و جزوات کارشناسی ارشد فراگیر - همیشه آنلاین

help.hamisheonline.com/
translate this page
و ید اینترنتی منابع و جزوات و تست و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سوالات ارشد فراگیر پیام نور. ... ید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور مدیریت بازرگانی .... سوالات ارشد فراگیر آب و هوا شناسی آب و هواشناسی کاربردی 94 ... سوالات کارشناسی ارشد فراگیر آمار ریاضی 90 و ماقبل.

بهترین مرجع ید و فروش فایل - 1117087 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 ...

www.filedc.com/.../1117087--آمار-و-کاربرد-آن-در-مدیریت-2-رشته-...
translate this page
نمونه سوالات همراه با پاسخنامه آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 با کد درس 1117087 رشته ... مجموعه سوألات با پاسخ آزمون ی و کارشناسی ارشد آب و هواشناسی.

سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر 96

salameasheghone. /
translate this page
7 days ago - سوالات ی نظریه ها و مبانی مدیریت تی .... کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت مبانی سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه ) و ...

برچسب سوالات تست ی مدیریت - منابع ی مدیریت مالی ...

phdfinancialmana ent.blogsky.com/.../ -سوالات-تست-دکت...

ad

 1. چطور یک کمپین موفق بسازم؟

  adwww.efprograms.org/partotarvij.html
 1. دوره های آنلاین مدرسه ترویج و حمایتگری پرتو

searches related to سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت ی

نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت تی با جواب

نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت بازرگانی با جواب

نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت صنعتی با جواب

نمونه سوالات رشته مدیریت صنعتی

نمونه سوالات آمار و احتمالات رشته مدیریت پیام نور

نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت

نمونه سوالات مبانی سازمان مدیریت پیام نور با پاسخنامه

نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت 1مشاهده متن کامل ...
تست های آمار وکاربرد آن در مدیریت ی
درخواست حذف اطلاعات

تست های آمار و کاربرد آن در مدیریت ویژه ی (سراسری، آزاد) | مرجع ...

phd-mana ent.ir › جزوات و خلاصه کتابآمار ی
translate this page
mar 22, 2016 - تست های تالیفی آمار وکاربرد آن در مدیریت ویژه ی ( ی ... با :تست های آمار ویژه ی (سراسری، آزاد) سوالات استعدادتحصیلی کنکور ...

تست های آمار ویژه ی (سراسری، آزاد) | مرجع کنکور ی مدیریت

phd-mana ent.ir/tag/تست-های-آمار-ویژه- ی-سراسری،-آزاد/
تست های آمار و کاربرد آن در مدیریت ویژه ی (سراسری، آزاد). ۰۳ فروردین ۱۳۹۵ آمار ی, جزوات و خلاصه کتاب, ی آینده پژوهی, ی بازرگانی, ی .... اطلاعات , سوالات استعدادتحصیلی کنکور ی مدیریت بازرگانی, سوالات ...

رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت (کلیه گرایش ها) نیمسال اول 94 ...

pnuna.com/1394/.../ -نمونه-سوال-مدیریت-پیام-نور-1-94-93.h...
translate this page
jun 1, 2015 - رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت با جواب. نیمسال اول ... تشریحی. ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2.

رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت (تمامی گرایشها) به همراه پاسخنامه ...

pnuna.com/1393/.../ -نمونه-سوال-مدیریت-پیام-نور-1-93-92.h...
translate this page
may 29, 2014 - com) : در راستای افزایش امکانات سایت نمونه سوالات پایان ترم نیمسال های .... آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی – آمار احتمالات – آمار و کاربرد آن در ...

تستهای تألیفی، خلاصه کتب، جزوات آمادگی کنکور ی مدیریت

www.modir.ir/shownews.aspx?id=5510
translate this page
dec 24, 2016 - ... تستهای تالیفی و کنکوری آمار کاربردی ویژه ارشد و ی- 333تست با ... 3- نمونه سوالات و پاسخنامه آزمون ای مدیریت، کارآفرینی، آینده پژوهی، مالی .... پاسخنامه تشریحی سوالات درس آمار و روش تحقیق کنکور ی سال 94 ...

رایگان سوالات تست آزمون ی ۹۳ مجموعه مدیریت ... - پی اچ دی تست

phdtest.ir/1392/12/ -تست-سوال- ی-مجموعه-مدیریت-93-94/
translate this page
دریافت سوال های تست کنکور ی سراسری 1393 ( اسفند 92 ) رشته مجموعه مدیریت شامل گرایش های ... آمار از کتاب کاربرد آمار در مدیریت ج۱و بویژه ۲ نوشته عادل آذر.

منابع آزمون ی مدیریت فناوری اطلاعات

www.sanjeshetakmili.ir › ی سراسری علوم انسانی
translate this page
sep 14, 2016 - جزوات کنکور ی مدیریت فناوری اطلاعات,سوالات آزمون ی مدیریت ... ۱۰- کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت، تالیف مسعود نیکوکار، انتشارات ...

مهرداد پرچ: خانه

www.perech.com/
translate this page
جهت آشنایی بیشتر داوطلبان عزیز ی مدیریت با دوره نکته وتست درس آمار و گاربرد آن در مدیریت (جلسه ... ۲۰ نمونه سوال دوره نکته و تست آمار و کاربرد آن در مدیریت.

جزوه کامل آمار و کاربرد آن در مدیریت ( 1 ) – یار آزمون

www.yarazmoon.com/full-booklet-of-statistics-and-its-application-i...
translate this page
aug 8, 2016 - jozve amar&karbord dar modiriyat 1. جزوه کامل آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۱ ). تعداد صفحات:۱۵۴. قالب:pdf. اﻳﻦ درس ﻳﻜﻲ از دروس اﺻﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ...

جزوه pdf درس آمار و کاربرد آن در مدیریت | رایگان کتاب - dlbook

dlbook.net/جزوه-pdf-درس-آمار-و-کاربرد-آن-در-مدیریت/
translate this page
may 31, 2016 - توسط : leilaدر: پیام نور رشته آمار, پیام نور مدیریت بازرگانی, پیام نور مدیریت تی, پیام نور مدیریت صنعتی, کتب مدیریت و بازرگانی.

منابع ی مدیریت - پارس مدیر

www.parsmodir.com/phd/phd.php
translate this page
دوره کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت مبانی سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت از ... سوالات آزمون زبان ی تخصصی به هیچ عنوان تخصصی نیست و برای ...

مجموعه نمونه سوالات امتحانی آمار و کاربرد ان در مدیریت -گرایش ...

forum.pnu-club.com/59878-مجموعه-نمونه-سوالات-امتحانی-آمار-و-کار...
translate this page
dec 19, 2011 - 3 posts - ‎1 author
مجموعه نمونه سوالات امتحانی آمار و کاربرد ان در مدریت گرایش مدیریت رشته ... سوالات پیام نور کارشناسی - نمونه سوالات پیام نور ا- نمونه سوالات ...

اطلاعات کتاب : جزوه تکمیلی آمار و روش تحقیق ( ی) - ویستا

vista.ir/book/620868
translate this page
"نگارنده در این کتاب ضمن درج تعاریف مختلف از آمار و احتمالات، مبانی و اصول آن دو را .... راهنما و بانک سوالات امتحانی آمار و کاربرد آن در مدیریت (1) پیام نور و ...

نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت پیام نور - مخفیگاه

www.makhfigah.com/...سوالات...مدیریت...سوالات-مدیریت.../716-س...
translate this page
feb 22, 2013 - نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت پیام نور ، سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت ، مدیریت ... بازنگری سرفصل های ارشد و ی روانشناسی ...

مدرسان شریف | بسته های آموزشی ی مدیریت

www.modaresanesharif.ac.ir/بسته-های-آموزشی- ی-مدیریت
translate this page
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: - آمار و کاربرد آن در مدیریت (آمار و احتمالات) - مبانی سازمان و مدیریت (تئوری مدیریت) - اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه ...

رایگان نمونه سوال رشته مدیریت با جواب - اخبار پیام نور

pnunews.com/905/نمونه-سوال-رشته-مدیریت-با-جواب/
translate this page
may 23, 2015 - رایگان سوالات پیام نور و پاسخنامه دروس رشته مدیریت بازرگانی. رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت ... آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱, ۱۱۱۷۰۸۶٫pdf. آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲, ۱۱۱۷۰۸۷٫pdf .... پرداخت وام ویژه ی تسهیل شد ...

منابع ی 96 | کدینگ تئوری مدیریت

pourshafi.com › اخبار
translate this page
sep 7, 2016 - لذا ضرورت دارد تمامی متقاضیان ورود به دوره ی در کلیه رشته های مصوب .... دروس تخصصی در سطح کارشناسی )آمار و کاربرد آن در مدیریت مبا نی سا زمان و ... و آیا از دروس ریاضی و روش تحقیق هم سوال برای آزمون ی امسال داریم ؟