مساجد و ابنیه جستجو
پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 مساجد و ابنیه
خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزادمشاهده متن کامل ...
حجت ال والمسلمین حاج علی اکبری:باید به «سنگر بودن» مسجد برگردیم
درخواست حذف اطلاعات

حجت ال والمسلمین حاج علی اکبری در گفت وگوی تفصیلی با تسنیم:
امروز چوب ۲ دهه بی مهری به مسجد را می خوریم؛ باید به «سنگر بودن» مسجد برگردیم
خبرگزاری تسنیم: رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد معتقد است: امروز چوب ۲ دهه بی مهری به مسجد را می خوریم و باید به «سنگر بودن» مسجد برگردیم. او می گوید: تمدن ی در بستر «مسجد» شکل می گیرد. نهادهای فرهنگی جایگزین هیچ کدام کارکرد مسجد را ندارند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، در هفتمین روز از دهه تکریم مساجد، حجت ال و المسلمین محمدجواد حاج علی اکبری رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با حضور در این خبرگزاری از تحریریه و بخش های مختلف آن بازدید کرد.حاج علی اکبری همچنین در جریان این بازدید با خبرنگاران بخش فرهنگی و اجتماعی در موضوعات و مسائل مختلف مرتبط با مساجد، آسیب های پیشروی مساجد و راهبردها و کارکردهای این مرکز برای ارتقاء توانمندی های ائمه جماعات و پیشبرد اه مساجد به عنوان جایگاه دیانت و سیاست و پیوند دهنده دنیا و آ ت مردم و همچنین نقشه راه و سند چشم انداز مرکز رسیدگی به امور مساجد در زمینه احیاء جایگاه و کارکردهای مساجد و موضوعات دیگر به گفت وگو پرداخت.

مشروح گفت وگوی خبرنگار فرهنگی با حجت ال حاج علی اکبری را در ادامه می خوانید:

*تسنیم: سوال اول را معطوف به جایگاه و کارکردهای مساجد مطرح می کنیم. با توجه به اینکه دربارهٔ مسجد و اثرگذاری این مکان مقدس از صدر تا به حال مطالب فراوانی بیان شده است و نقش این سنگرهای دینی در فرهنگ سازی و جهت دادن به آن در جامعه بر ی پوشیده نیست. در سالی که به عنوان فرهنگ نامگذاری شده، نقش و اثرگذاری مساجد در بومی شدن و مردمی شدن فرهنگ چیست و چه جایگاهی دارد؟

تمدن ی در بستر «مسجد» شکل گرفت و گسترش پیدا کرد

به نظر من از چند منظر این مساله را می شود نگاه کرد. در درجه اول اینکه اساسا چیزی به نام تمدن ی با «مسجد» معرفی می شود و در بستر مسجد شکل گرفته، بالیده و گسترش پیدا کرده و ترویج یافته است. این جمله مشهور است هرچند شاید عنوان فلسلفی داشته باشد ولی معمولا در امور اجتماعی هم از آن کمک می گیرند که می گویند «علت محدثه علت مقدسه است». همان چیزی که در صدر با عنوان و ظرفیت هایش محور قرار گرفت، مساجد بود. در جامعه ی مسجد تعریف شده و شناخته شده است و این تعریف استمرار دارد. نمونهٔ آن را در انقلاب ی می توان دید یعنی اگر ما دوباره تجزیه حیات و احیای ارزش های ی و جامعه ی را در عصر خودمان تجربه می کنیم، می بینیم باز همان مسجد است که کارایی داشته و از انقلاب تاکنون این کارایی را نشان داده است.

در دنیا انقلاب ی ما را به عنوان انقلاب مساجد می شناسند. یعنی ما انقلاب را از مسجد شروع کردیم با مسجد توسعه پیدا کردیم و مسجد آن را حفظ کرد و نگهداری کرد. این انقلاب ما با همین عنوان شناخته می شود. بنابراین اگر ما به فرهنگ ی برگردیم جایگاه مسجد یک جایگاه عادی و معمولی نیست و ظرفیت های زیادی دارد در حالی که گاهی در یک نگاه گسترده، مسجد را در کنار معابد دیگر می بینیم و این اشتباه بزرگی است. تفاوت مسجد با سایر معابد در سایر ادیان دقیقا در همین بخش است. مسجد یک نهاد فوق العاده کارآمد است که همهٔ بخش های دیگر دینی به نوعی به مسجد برمی گردد. در خصوص کارکردش در جامعه نیز چنین است،جامعه سازی و جامعه پردازی و تمدن سازی در مباحث فرهنگی ، اجتماعی و همه بحث ها به مسجد بر می گردد.

تجربه ما در انقلاب ی از کارکرد مساجد در مقایسه با معابد دیگر ادیان، تجربه ای نو و با طراوت است

تجربه ای که ما در انقلاب ی داریم به نظرم تا حد زیادی این امر را مستغنی می کند که ما به سراغ تاریخ تجربهٔ گذشتگان درباره مسجد برویم زیرا تجربهٔ ما خیلی نو و با طراوت و نزدیک به زمان ما است. اگر همین دورهٔ خودمان را مطالعه کنیم می بینیم که مساجد پایگاه اصلی توحید و سرمایه اجتماعی و امنیتی و پایگاه اصلی تربیت نیروی انسانی وفادار هستند. به طوریکه انسان پرورش یافته در دامن مسجد حاضر است جانش را برای آرمان هایش بگذارد بنابراین حدود 97 درصد از ی ما بچه های مسجد هستند. این کافی است و ما چیز دیگری نمی خواهیم و نیازی به اینکه سراغ نظریه پردازی ها برویم، نداریم. شاهد جلوی چشم ما است. در جریان دفاع مقدس ما این امر را تجربه کردیم. در ایجاد همبستگی اجتماعی و ایجاد اخوت ایمانی، نقش مسجد را به خوبی تجربه کردیم. عالیترین و زیبا ترین سطح ارتباطات انسانی طبق قواعد ی را می توانیم در مسجد تجربه کنیم. ما دیده ایم در بین مومنین به واسطه حضور در مسجد یک همبستگی ایمانی و ی به وجود می آید و این پیش چشم ما است. از این قبیل کار ها یک مثال اخیری هم می شود زد.

جریانی که فتنه را جمع کرد، همین مساجد بودند/ قریب به 2 دهه نسبت به مسجد بی مهری شده است

در جریان بعضی از اتفاقات تلخی که افتاد مثلاً در مورد جنگ تحمیلی که مساجد نقش خودشان را به عنوان سنگر و به تعبیر ، "موسس" ایفا د یک مساله است. در جریاناتی هم مثل قصه فتنه آن سال و امثال این اتفاقات، می بینیم آن جریانی که فتنه را جمع کرد همین مساجد بودند و همین ظرفیت های مسجدی بود که به جامعه کمک کرد و باید قدر این را دانست. من یک ادعایی دارم مبتنی بر همهٔ این مبانی و ادعای من این است که اگر مساجد ما احیا شوند به همان معنایی که مورد نظر است، به همه عرصه های حیات فرعی و جمعی رنگ خ می زند. کار مسجد این است. اگرمساجد ما احیاء شوند که البته شاهد این انقلاب فرهنگی نوین در کشور هستیم و امیدواریم این اتفاق مبارک رخ دهد و در فرهنگ و اقتصاد و عزم ملی و مدیریت جهادی باید به مساجد و جایگاه و کارکرد آنها توجه تازه ای شود. البته قریب به 2 دهه است که نسبت به مسجد بی مهری شده است و امروز چوب آن را هم داریم می خوریم.

*تسنیم: ما معتقدیم که در جنگ سخت مساجد سنگر بودند و از همین مساجد، انقلاب ما پیروز شد. امروز در عرصهٔ جنگ نرم که عرصه بسیار مهم و سختی است ما چقدر توانسته ایم از نقش مساجد استفاده کنیم.اگر با توجه به واقعیت های موجود در جامعه صحبت کنیم، این سوال پیش می آید که واقعا جوانان ما چقدر با مساجد انس دارند و چقدر در وقت در مساجد حاضر می شوند و چقدر وقت خود را در مساجد سپری می کنند؟ دلیل اینکه به قول شما نسبت به مسجد بی مهری شده است چیست و چه را ارهایی برای برون رفت مساجد از این غربت و بی مهری پیشنهاد می کنید؟ آیا کارکرد سنگر بودن را هنوز برای مسجد می توان متصور بود؟

مسجد هنوز سنگر اصلی است/باید به سنگر بودن مسجد برگردیم

این تحلیل درست و به جایی است که امروز وظیفه مساجد در سنگر جبهه جنگ نرم بسیار مهم و حساس تر از دوران جنگ سخت است. متاسفانه بچه های انقلاب مادرشان را فراموش کرده اند و احساس د اگر بروند جاهای دیگری موفق می شوند. از ت بگیر تا دیگران. سنگرهای اصلی را یک مقدار رها و خالی کردیم به امید فتح سنگرهای دیگر و از این ظرفیت های ممتاز و عظیم تا حد زیادی خودمان را محروم کردیم. اگرچه در همین سال ها باز آن مجموعه هایی که کارهای متفاوت و اصلی و پایه ای را بدون سر و صدا انجام می دادند باز هم مساجد ما بودند.به ویژه بعضی از مسجد ها که جماعتی هوشیار و عاقب ش و به معنای دقیق کلمه مربی داشتند. مساجدی که از این ظرفیت بهره مند بودند و از کارگزاران خوشفکری برخوردار بودند باز در همین سال ها هم همین نقش ها را ایفا د. اما در یک نگاه کلان احساس می کنیم که از ظرفیت های مساجد استفاده مناسبی نمی شود. چون مساجد یک حلقهٔ اتصال معنوی و ملکوتی دارند که کاملا این قطعه از زمین را فارغ از بحث های اجتماعی و فرهنگی و سطحیمتفاوت می کند. یعنی یک امکان معنوی خاص و یک ارتباط باطنی این قطعه از خاک را با آن سوی افلاک و با ملکوت عالم ارتباط داده و به آن، تاثیر فوق العاده ای می دهد.خاک مسجد یک چنین اثری دارد البته با فرض اینکه «المَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى َّقْوَى مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ» به همین خاطر طبق نص قرآن کریم انگیزه موسسین در ساخت مسجد در انجام یت و کارکرد های آن، اثر فوق العاده ای دارد.

غافل از ظرفیت های مساجد خیال کردیم نهادهای اجتماعی نوپدید از عهده ساخت فرهنگ متناسب با آرمانهای انقلاب برمی آیند

بنابراین به نظرم یک غفلتی در این بخش اتفاق افتاده ما خیال می کردیم سایر نهادهای اجتماعی و نوپدید می توانند از عهدهٔ ساخت فرهنگ متعالی و متناسب با آرمانهای انقلاب ی بر بیایند. این تجربهٔ تلخی بود که پشت سر گذاشتیم و معلوم شد که آن ها از عهدهٔ این کار بر نمی آیند اگر آن ها هم بخواهند موفق شوند حتما باید رنگ مسجدی به خود بگیرند و ارتباط با مسجد باید برای آن ها مشخص شود و برای اینکه این اتفاق بیفتد باید مسجد، "مسجد" باشد. با همان ظرفیت ها و زیبایی ها و تاثیرگذاری. در حال حاضر احساس می کنیم یک موج بازگشت به مسجد اتفاق افتاده که باید قدر این موج را دانست.

*تسنیم: در این زمینه یکی از بحث هایی که وجود دارد، وجود دستگاه های بسیار زیاد متولی در امور مساجد است که هر ی به نوعی خودش را مسئول می داند درعین حال هم یک سری موازی کاری ها وجود دارد. این آسیب را شما تا چه حد ارزی می کنید و برای اینکه این ی ان سازی ایجادشود و هم افزایی صورت گیرد چه پیشنهادی دارید؟ الان انواع نهاد ها خود را متولی مسجد می دانند ولی خیلی ها شاید پای کار نمی ایستند و خود را مسئول نمی دانند در این زمینه چه نظری دارید؟

اگر احساس مسئولیت دستگا ه ها در مسجد، تبدیل به مداخله خارج از نقشه و قاعده شود پسندیده نیست

به نظر من این برداشت دقیقی است البته باید توجه داشت که مسجد تولیت بردار نیست «إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِینَ» اول آن تعریف شده بقیه هم ذیل همان خانه اول تعریف می شود. پس به عنوان خانه خدا و خانه مردم مسجد متعلق به مردم است و خانه آنهاست و فرض بر این است که همه انسان های مومن دل بسته مسجد هستند و فرض هم بر این است که هر انسان مومنی هم تلاش می کند یک سهمی در خدمت به مسجد پیدا کند. البته این توفیق شامل حال هر ی نمی شود چون فرمود «إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى ا َّکَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَـئِکَ أَن یَکُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِینَ» بنابراین ساده نیست که توفیق آبادگری مسجد نصیب هر ی بشود ولی به هر حال تمام انسان های مومن در تلاش هستند که در مسجد یک سهمی داشته باشند. مسجد این ویژگی را دارد یعنی جو شیده از متن شعور مومنین است و از متن فطرت مومنین و از متن باور ها و ایمان انسانهای مومن است، آبادانی مسجد وابسته به این مسئله است و این را به عنوان یک مبنا باید داشته باشیم. نهادهایی که برخاسته از متن همین فهم ایمانی هستند آن ها هم به اندازه همین آحاد مومنین باید نسبت به مسجد احساس مسئولیت کنند. در کنار این نگاه باید ببینیم سهم آن ها در هر بخش از مسجد چیست؟ بنابراین با این فرض احساس می کنیم اینکه به ما خبر بدهند مجموعه های مختلفی در خودشان احساس وظیفه ای نسبت به مسجد می کنند، تا اینجای مسئله چیز مطلوبی است. نهادهای تعلیمی، تربیتی، فرهنگی، رسانه ها و حتی نهادهای اجتماعی، اقتصادی و... هر کدام که احساس کنند برای آبادانی مسجد وظیفه ای دارند این برگرفته از همان فهم ایمانی است و این قاعدتا چیز مطلوبی است؛ می ماند یک مساله و آن این است که آیا این احساس مسئولیت می تواند تبدیل به یک نوع مداخله شود آن هم خارج از نقشه و قاعده و اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد ما شاهد چه اتفاقات دیگری خواهیم بود.

این مساله ای است که باید مد نظر قرار دهیم، یعنی اینکه انگیزه خدمت به مسجد خوب است اما اینکه هر خودش شروع کند و مستقلا بخواهد مداخله داشته باشد قطعا امر ناپسندی است به خاطر اینکه در میانه راه، مسجد آسیب می بیند. این احساس مسئولیت ها باید بیاید و تحت قاعده برنامه و نقشه ای متناسب و بدون دخ در مدیریت مسجد شکل گیرد و به نوعی نقش پشتیبان، حامی و بستر ساز را فراهم کند و به نوعی تسهیل گر و راهگشا باشد. اگر فعالیت ارگان ها تا این حد باشد خوب است وگرنه اینکه هر بر اساس اینکه مسجد یک نهاد مقدس است و ارتباط با آن مایه خیر و برکت می شود،بخواهد به هر نوعی وارد این عرصه شود احیانا این ورود به نحوی مداخله مدیریتی در مساجد را بوجود آورد، کار درستی نیست و باعث آسیب رسیدن به مسجد می شود و این نکته ای است که شما هم آن را درست تشخیص داد ه اید.

تلاش می کنیم مساجد از آن ح مردمی خودشان خارج نشود و به عبارتی تی نشود

در این راستا نیاز است که مجموعه ها به صورت هماهنگ در این بخش حرکت کنند. بر همین اساس ما در مرکز رسیدگی به امور مساجد یکی از راهبردهایی که تعریف کرده ایم راهبرد هماهنگ سازی است. ما برای خود یک راهبرد 1+6 تعریف کرده ایم. در این راهبرد، «یک» مربوط به آماده سازی و تقویت خود مرکز مساجد و «شش» مربوط به راهبردهای شش گانه و هماهنگ سازی دستگاه ها و نهاد ها در سطح استان هاست. بحمد الله هم تا به اینجای کار هم موفق بوده ایم و خیلی پیشرفت داشته ایم و به اندازه یک اقدام سه ساله اقدام خوبی انجام شده است و بازدهی هم داشته ایم. ما در حال حاضر ستاد ساماندهی امور مساجد استان تهران را تاسیس کرده ایم و نهادهایی مرتبط با مسجد در این ستاد کنار هم قرار می گیرند و پای همان نقشه راهبردی که تعریف شده اقدامات آن ها هماهنگ می شود. البته نوع اقدامات ستادی با نقشه هماهنگی از آن کارهای مشکل و زمان بر است ولی باید ایستاد و پیگیری کرد و من هم از گذشته تجربه برای اینگونه کار ها داشته ام و این کار را شکل داده ایم و تا شهرستانهای استان هم این کار را پیش برده ایم. یعنی الان ستاد ساماندهی در شهرستان های ما هم شکل گرفته با محوریت و مسئولین مرتبط و کارهای خوبی انجام می شود و محورهای ارتباطی را هم شروع کرده ایم و به یک کار مشترک با مجموعه ها رسیده ایم و در صدد آن هستیم به یک تفاهمی برسیم و ظل آن نقشه راهبردی، براساس تفاهم ها همکاری کنیم که هم انگیزه نهاد ها برای خدمت به مسجد حفظ شود و هم میزان اقدام آن بابت نقش ها تعریف شود که خودش یک آسیب تازه ای را برای ما به وجود نیاورد. آن چیزی که ما مراقب هستیم عبارت است از اینکه مساجد از آن ح مردمی خودشان خارج نشود و به یک عبارتی تی نشوند.

* همانطور که گفتید باید نقش مساجد را هم به لحاظ تاریخی درنظر داشته باشیم و این را لحاظ کنیم که مسجد پایگاهی نیست که ما آن را تازه تاسیس کرده باشیم.مسجد جایی است که از ابتدای دین ما بوده و در تاریخ هم وقتی به مسجد نگاه می کنیم می بینیم شرایطی که مسجد به لحاظ فرهنگی رقم زده است به ویژه دوره پیش از انقلاب یا سال های آغازین انقلاب شرایط خاصی بوده اما در مقابل می بینیم در حال حاضر مسجد به لحاظ فرهنگی، و اجتماعی در حاشیه رسانه های ما قرارگرفته است. ی در جایی فرمودند که منبر، رسانه منحصر به فرد شیعه است و این رسانه را غربی ها ندارند و ما می توانیم به خوبی از آن استفاده کنیم ولی الان خیلی کم به این رسانه مهم و منحصر به فرد توجه می شود. عموما نقش انقل مسجد از بین رفته و بیشتر همان نقش مذهبی و صرفا نقش روتین جماعت و یک سری از احکام و ... در مسجد مطرح می شود و عموما انی که به مسجد می روند، افراد مسن هستند و جوانان کمتر از آن استقبال می کنند و مسجد به نوعی در حاشیه است. در حالی که نقشی که مسجد در صدر داشته کاملا نقش انقل بوده است. در واقع می خواهم بگویم که کارکرد فرهنگی مسجد این است که بتواند در فرهنگ ما و ایجاد آن عزم ملی در حوزه فرهنگ که ی به آن اشاره کرده اند،جریان ساز باشد اما کاملا از این نقش غفلت شده است. فکر می کنید چرا این اتفاق رخ داده است؟

به تدریج برای جماعت شئون تازه ای تعریف شد و اولویت یافت که مسجد نقش درجه چندم پیدا کرد

همان جمله ای بود که عرض . یعنی مسجد را فراموش د آنهایی که نباید فراموش می د. زیرا تشخیص داده شد که نهادهای دیگر می توانند جایگزین آن باشند و بیشتربه سراغ آنها رفتیم. من مثال آن را از قشر خودم میزنم که تکلیف آن ها واضح است مثلا در بین ون به تدریج برای جماعت یک شئون تازه ای تعریف شد و آن ها اولویت پیدا کرد. یعنی در آن شاکله نگاه و آن شئونی که در آن شئون می شود وارد عرصه خدمت شد، مسجد نقش درجه چندم را پیدا کرد.در حالی که ما وقتی به مبنا برمی گردیم می بینیم که در بین شئون پیشوایی و آن نقش ی فکری اعتقادی ایمانی آن ها از همه شئون دیگر برجسته تر است. لذا مراجع تقلید و بزرگان ما انی بودند که جماعت بودند. نمونه آن کم نیست می رویم آنجا و می بینیم که بزرگان ما جماعت بوده اند و با محوریت مسجد بود که کرسی درس و بحث و منبر و خدمات اجتماعی ارشاد خلق و تربیت نفوذ و تهذیب مردم صورت گرفت و همه این ها با محوریت مسجد تعریف شد. این براساس آن تشخیص مبنایی است که بالا ه مسجد آن قلب تپنده محله، شهر و کشور ی است و همه چیز با محوریت مسجد به آن نقطه ثقل و کانون اصلی شکل می گیرد.

امروز فهم مشترکی پیدا شده که باید برگردیم به مساجد تا حال مسجد خوب شود

این غفلت و بی مهری هم در یک مجموعه هایی مثل نهادهای ما در نهادهای انقل ما هم رخ داد. شما الان بروید به سراغ نهادهای انقل از آن ها سوال کنید که در مسجد چه کاری انجام می دهند؟ اما به یک آمار ظاهری اکتفا نشود واقعا ببینند نقش آن ها چیست؟ به عنوان یک نهاد انقل که خود برخاسته از مسجد هستند و هویت شان را از مسجد گرفته اند چه کاری برای مسجد انجام می دهند؟ سراغ هرکدام که می رویم می بینیم که یک غفلتی در این بخش پیدا شده است و الان دوره ای است که باید غفلت ز شود. در واقع همه به این مبنا برگردند. همان طور که اشاره احساس می کنم هرجا هم که ما صحبت کردیم دیدیم که با این مساله موافق هستند یعنی یک فهم مشترکی پیدا شده که ما باید برگردیم به مسجد و حال مساجد خوب شود تا حال ما هم خوب شود. اینجاست که باید پیگیری کرد اما یک بخشی از سو ان را کمی اصلاح می کنم. البته جملات درستی است ولی من چون خودم در مساجد می چرخم بینی و بین الله هم همین الان هم مسجدهای بسیار خوبی داریم. در حاشیه آن قاعده ای که احساس می کنیم آن کلان مسجد، آن کارآمدی لازم را همچون گذشته ندارد ولی شما تشریف بیاورید ما در همین تهران به شما نشانه های مساجدی را می دهیم که فعال، با طراوت، با نشاط و مملو از جوان است و نقش آفرینی این مساجد کم نیست. شاید روزی می گفتیم باید با دوربین و امثال این ها بگردیم تا جوانان را در مساجد پیدا کنیم ولی الان واقعا اینگونه نیست. کم نیستند مساجدی که به عنوان یک نقطه ثقل و تاثیرگذار فعال هستند و در منطقه خود به خوبی عمل می کنند. این را در تهران و شهرستان های استان می بینیم که ما با آن ها مرتبط هستیم و در سایر نقاط کشور هم متناسب با اخباری که ما داریم این مساجد وجود دارند و چشم امید به همین کانون های الهی است و این هم بشارتی است که می توانیم با سرعت پیش برویم.

یکی از راهبردهای ما راهبرد الگوسازی به عنوان یکی از همان شش گانه های ما است. فرض ما بر این است که همین مساجدی که به مسجد طراز نزدیک هستند یعنی خدمات علمی، فرهنگی، اجتماعی و... را در کنار هم دارند این ها را شناسایی، تقویت و معرفی کنیم و همزمان این سه اقدام صورت گیرد. باور کنید این شناسایی عمومی انجام نشده است. ما در این راهبرد این مساجد را یکی یکی کشف می کنیم. مساجدی که با حضور در آنجا روح و جانمان تازه می شود و از هر جهت که به آن مسجد نگاه کنیم مسجد خوبی است. پس باید شناسایی، کشف و معرفی صورت گیرد و پس از آن این مساجد را تقویت کنیم و کارکرد های آن را بالا ببریم. چون بعضی از مساجد در یک قسمت دقیق هستند و بعضی در یک قسمت دیگر و باید تمام ظرفیت ها را در آن ها تقویت کنیم و پس از این دو مرحله معرفی کنیم. این سه اقدام را ما ذیل راهبرد الگوسازی تعریف کرده ایم و به عنایت پروردگار سال 93 در واقع آغاز اقدامات اصلی ما در رابطه با این راهبرد الگوسازی خواهد بود که فکر می کنم نتیجه بسیار خوبی خواهیم گرفت.

کار رسانه ها نیز در این بخش کار بسیار مهمی است که می توانند کمک بزرگی به این معرفی کنند تا ما بتوانیم در فرهنگ عمومی مان توقع اجتماعی را راجع به مسجد بالا ببریم و نتیجه آن، این می شود که مردم هر مسجد و جماعتی را قبول نکنند. یعنی مردم بخواهند و مطالبه داشته باشند که یک مسجد باید از نظر نظافت و طهارت و معطر بودن و زیبایی و آراستگی ظاهری تا جذب جوانان، داشتن برنامه های تربیتی، مشاوره خانواده، خدمات اجتماعی، ایجاد ارتباط همبستگی محلی و... سرآمد باشد و مردم این را بخواهند و اگر دیدند در محلشان یک مسجدی این ویژگی را ندارد این توقع که همزمان بالا برود سبب تحول در مسجد می شود چون مسجد متعلق به مردم است و ان شاالله این تغییر را شاهد خواهیم بود.

* مسجد طراز ی مبحثی بود که ی مطرح فرمودند. بدون تردید برای رسیدن به این نقطه مطلوب باید ابزار و لوازم مورد نیاز تامین شود یکی از این نیازمندیها وجود جماعت فعال و مساجد در محله ها و کوچه هاست. سوال این است که ما چه تعداد مسجد در سطح کشور کم داریم؟ آمار ها خیلی متفاوت است.چه تعداد جماعت کم داریم و چه تعداد جماعت های ما جوان هستند و در راستای توانمندسازی آن ها چه کاری انجام داده اید؟

بانک اطلاعاتی مساجد موجود و فعال به زودی تهیه و منتشر می شود/آمار مساجد از 75 هزار تا 65 هزار گفته می شود اما برآورد درستی نیست

آن آمارهایی که خواستید را به صورت دقیق و کشوری نداریم و آن چیزی که ارائه می شود دقیق نیست. ما در همین سال های اخیر که خودمان در استان تهران شروع به کار کردیم، آمارهای اولیه ما یک چیز بود و الان یک چیز دیگری شده است. مثلا یک زمانی می گفتند در تهران هزار و 800 مسجد است و در حال حاضر از دو هزار و 200 تا مسجد هم عبور کرده است. یعنی این همه تفاوت را مشاهده می کنیم. این بخاطر همین بی مهری است که گفتم در بخش های دیگر وجود دارد. ما تازه داریم رصد می کنیم که چه تعداد مسجد در استان ها است. در حال حاضر وضعیت آماری ما بهتر است. یعنی داریم یک بانک اطلاعاتی طراحی می کنیم و این مژده ای است که من به مردم می دهم. ان شاءالله با جمع بندی این بانک اطلاعاتی که حدود 900 مولفه و شاخص اطلاعاتی در آن پیش بینی شده است مساجد اطلاعات خود را وارد می کنند و از امتیازات و پایگاه های خود اطلاعاتی ثبت می کنند و تمام بخش ها را از گذشته و حال تا برنامه های جاری مساجد پوشش می دهند.این بانک اطلاعاتی که ان شاءالله به زودی نهائی می شود پیامدهای خوبی دارد.

تاکنون 80 درصد کار انجام شده است و این اتفاق مبارکی است که در استان تهران رخ داده و ما می توانیم بر این اساس برنامه ریزی و نقشه پردازی برای مساجد داشته باشیم و این یک فرصت مغتنمی است.در مورد آن نکته ای که در خصوص اطلاعات و آمار پرسیدید باید بگویم که در کشور اصلا وضعیت دقیقی درباره تعداد مساجد نداریم. از 75 هزار مسجد تا 65 هزار مسجد آماری است که گفته می شود و فاصله زیادی است. ما نمی توانیم بگوییم کدامیک از این ها درست است. در مورد این که چه مقدار کمبود مساجد داریم هم مساله ای است که در ارتباط با شهر تهران باید یک برداشت عالمانه و کار شناسانه از آن داشته باشیم. یعنی شاخص های جمعیتی، سرزمینی و امثال این ها را بگذاریم کنار همدیگر و برآورد کنیم که در شهر تهران حداقل چند هزار مسجد جامع کم داریم و مسجد جامع با مسجد محله فرق دارد.

* در مورد کمبود ون در مساجد هم آماری دارید؟

حدود 86 درصد مساجد تهران از جماعت برخوردار هستند

ما در تهران به فضل الهی دراین بخش وضعیت خوبی داریم. یعنی جزو ای بسیار خوب کشور است با فرض مساجد موجود نه مساجدی که نداریم. این تعداد مسجدی که داریم به حمدلله حدود 86 درصد جماعت دارد. البته آن 14 درصدی هم که باقی می ماند مساجدی هستند که شاید ظرفیت پذیرش جماعت را نداشتند مثل مسجد محله ای کوچک یا خانه ای که در محله وجود دارد و اسم آن را مسجد گذاشته اند و ما در آمار آن را به عنوان مسجد داریم ولی فاقد جماعت است و یا در محله خاصی است که امکان آنکه در آنجا باشد نیست. به نظر می رسد که این 14 درصد را هم می توان به 10 درصد کاهش داد یعنی حدود 4 تا 5 درصد دیگر هم می تواند با پشتوانه مرکز جماعت داشته باشد.

*به عوان سوال پایانی در مورد توانمندسازی ائمه جماعات چه برنامه ای دارید؟ آیا در این باره برنامه مدون و کارشناسی وجود دارد؟

در راستای توانمند سازی ائمه جماعات یک جماعت جوان در کنار ائمه جماعات مسن و با تجربه قرار می گیرد

راهبرد توانمندسازی نقطه ثقل آن درواقع تقویت بنیه فکری علمی و مهارتی ائمه جماعات است. با این محور که عمدتا معطوف به یک فهرستی از اقدامات است. ولی شاید در صدر این اقدامات، اقدامات آموزشی است که در دست اقدام هست و آموزش های لازم و تازه ای را برای ائمه جماعات در نظر می گیریم. در مورد مساجدی هم که جماعت های عزیز آن ها در سنین کهولت هستند و یک سری از توقعات را نمی شود از آن ها داشته باشیم طرح ما این است که در کنار هرکدام از این ها یک دستیار جوان یعنی یک جماعت جوان قرار بگیرد. همه ما باید از آن جماعت های مسن از نظر معنویت، نورانیت و تجربه ای که دارند بهره ببریم و به سادگی آن ها را از دست ندهیم اما در کنار آن جماعت جوان که به عنوان دستیار وارد فضای مسجد می شود، می تواند این توقعات را در رابطه با مدیریت مساجد و بهینه سازی به وجود بیاورد. یکی از طرح های توانمندسازی همین مساله است البته فهرستی از برنامه ها در این ارتباط در حال انجام است.مشاهده متن کامل ...
آثار فا بچه های مسجد در سطح ملی تکثیر و عرضه می شود
درخواست حذف اطلاعات
آثار فا بچه های مسجد در سطح ملی تکثیر و عرضه می شود
حجت ال سلیمانی با اشاره به اینکه باید در فضای گسترده مجازی کارهای جدید تولید کنیم که نشان دهنده آموزه های ارزشی ما باشد، گفت: آثار فا بچه های مسجد در سطح ملی تکثیر و عرضه می شود.
جشنواره محراب همزمان با دهه کرامت برگزار می شود
جشنواره محراب (نقش مساجد در توسعه و ترویج تعالیم و آموزه های رضوی) همزمان با دهه کرامت به همت دبیرخانه کانون های مساجد اسان رضوی برگزار می شود.
حمله خم ای به حرمین عسگریین(ع)
رسانه های عراقی از حمله خم ای به حرمین عسگریین که بر اثر آن تعدادی زخمی شدند خبر دادند.
تاکید حجت ال ادیب یزدی بر تشکیل اتاق فکر در کانون های مساجد
حجت ال ادیب یزدی با اشاره به نقش کانون های مساجد در براانگیختن غیرت دینی در جوانان و نوجوانان گفت: لازم است در این زمینه در کانون های مساجد اتاق فکر تشکیل شود.
ج اوقات شرعی ماه رمضان 1393 شهر تهران
در ج زیر اوقات شرعی شهر تهران برای سال 1393 ارائه شده است.
سفارش آقا مجتبی تهرانی برای لحظات پایانی ماه شعبان / تا شب نشده این دعا را پشت سر هم بخوانید
حاج آقا مجتبی تهرانی (که روانش شاد باد) در شرح حدیثی از رضا(ع) توصیه هایی برای لحظات پایانی ماه شعبان و ورود به ماه مبارک رمضان کرده است.
بودجه مساجد در سال آینده افزایش می یابد
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس قصد دارد برای حمایت از افزایش کارکردهای مساجد سهم آنها را بودجه فرهنگی کشور افزایش دهد که این مسئله در سال آینده اتفاق خواهد افتاد.
شخصیت بهشتی عامل تغییر میلیون ها فکر و شه بود
رییس شورای سیاست گذاری ائمه کشور گفت: بهشتی یک شخص ودارای یک طرز فکر بود اما باعث تغییر میلیون ها شخصیت و شه در میان مردم شد.
نظر عماد افروغ درباره کارکرد مساجد امروز/احزاب نباید مسجد داشته باشند
افروغ معتقد است: ی که به مسجد می آید، انتظاردارد پیام وحدت، عشق و نوع دوستی بشنود، زیرا که مسجد ماوای پیوند دهنده اقشار و رکن وحدت ساز جامعه ی است.
ارسال ۲۰ هزار قرآن کریم به مساجد همزمان با ماه مبارک رمضان
ارسال بیش از ۲۰ هزار جلد قرآن کریم به مساجد و برگزاری همایش خادمین طرح تلاوت نور از جمله برنامه های معاونت آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های مساجد کشور همزمان با ماه مبارک رمضان است.
مساجد بهترین مکان برای ایستادگی در برابر جریان های سلفی و تکفیری
صادقی بااشاره به اینکه جریان های وابسته تکفیری وسلفی باحمایت وانگلیس،معارف اهل بیت (ع)و قرآن کریم را نشانه رفته اند،گفت:مساجدمی توانندبهترین مکان برای ایستادگی دربرابراین جریان ها هستند.
کارکردهای مساجد باید مورد بازنگری قرار گیرد
معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد ی گفت: مساجد می توانند تاثیرگذاری خود را در جامعه افزایش دهند بنابراین باید تمهیدی شیده شود که کارکردهای آنها بازنگری شود.
جوان کانونی فضای مسجد را تبدیل به کند/تاثیرکانون درارتقا فرهنگ
یک کارشناس حوزه دین بااشاره به اینکه یکی ازمهم ترین نیازهای روزی که بایدموردتوجه کانون های مساجد قرارگیرد، بحث آگاهی بخشی است،گفت:اعضای کانون ها باید فضای مسجد را به یک فضای علمی تبدیل کنند.
کارکردهای مساجد همانند صدر باز تعریف شود
رییس انجمن قلم حوزه علمیه قم معتقد است: گسترش و احیای کارکرد مساجد مطابق با نیازهای امروز جامعه و به ویژه نسل جوان قبل از بودجه نیازمند مدیریت توانمند و با برنامه است.
دهه تکریم و غبارروبی، فرصت شناسایی کارکردهای مسجد است
حجت ال احمدی گفت: بسیاری از سیاست های فرهنگی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ می شود، به وسیله مساجد قابل اجرا است.
 وم تشکیل اتاق فکر در دبیرخانه کانو ن های مساجد استان تهران
حجت ال سلیمانی با اشاره به اینکه بار سنگین نزدیک ۳۸۴۰ مسجد به تنهایی از زمین برداشته نمی شود، گفت: لازم است اتاق فکری در این زمینه در دبیرخانه کانون های تهران تشکیل شود.
مسئولان دبیرخانه کانون های مساجد تهران بامراجع عظام تقلید دیدار می کنند
مسئولان دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان تهران به همراه جمعی از مدیران کانون ها و ائمه جماعات، ۲۷ داد ماه با مراجع عظام تقلید و علمای قم دیدار می کنند.
در مراسم آیین گشایش فصل نشاط رخ می دهد:
اعلام رسمی آغاز به کار کانون های تخصصی تعالی خانواده
در مراسم آیین گشایش فصل نشاط که عصر امروز 26 دادماه برگزار می شود، آغاز به کار کانون های تخصصی تعالی خانواده نیز رسماً اعلام می شود.
خلاقیت و مردمی بودن مهمترین شاخصه جشن های دهه کرامت است
حجت ال سلیمانی با اشاره به برنامه ها و فعالیت های بزرگداشت دهه کرامت، خلاقیت در برگزاری و مردمی بودن این جشن ها را به عنوان شاخصه اصلی دهه کرامت عنوان کرد.
برگزاری کارگروه تخصصی نهمین جشنواره قرآنی مدهامتان
آیین نامه جشنواره قرآنی (مدهامتان) روز ۲۹ داد ماه در کارگروه تخصصی جشنواره جوانان مساجد کشور تصویب می شود.
توجه به کانون های فرهنگی هنری مساجد همه ساله در دستور کار مجلس است
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای ی با اشاره به اینکه کانون های مساجد بهترین پایگاه برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن هستند، گفت:اهتمام به کانون های مساجد همه ساله مورد توجه مجلس است.


مشاهده متن کامل ...
تحقیق در مورد معماری مساجد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد معماری مساجد با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

معماری مساجد

مسجد و جایگاه ویژه آن در قبل از پرداختن به تحلیل هنر در معماری مساجد، بد نیست که راجع به اصل مسجد و قداست آن و جایگاه خاصش در و فرهنگ الهی مسلمین، قدری بحث‏شود. مسجد، محل سجود و خضوع و کرنش بندگان خدا در پیشگاه‏«الله‏»است، جائی برای ایجاد رابطه با پروردگار و اظهار عبودیت و کوچکی در برابر ربوبیت و عظمت‏خالق هستی. قداست مسجد، در همین رابطه متقابل‏«عبودیت عبد و ربوبیت رب‏»نهفته است.بنابراین، عظمتش هم در معنویت آن است، نه در ساختمان و بنای رفیع. تلقی و قضاوت سطحی نگران، و استنباطشان از مسجد، این است که مسجد«ماذنه‏ای است‏برای اذان گفتن، و شبستانی برای و حوضی برای وضو و محر جهت پیش و منبری که واعظ بر آن بنشیند...» ولی، واقع امر اینست که مسجد، کانون گرم زندگیساز و سعادت آفرینی است که های انقل از آنجا ریشه می‏گیرد و وسیله و جائی است‏برای اصلاح باطن اجتماع، مسجد، مجلس شورای هر محل است، محل عبادت است، مدرسه و اندرزگاه و کانون خیریه و مرکز تربیت و تعاون اجتماعی است.پایگاه بسیج مردم و آگاه آنانست.محل آشنا شدن به و ب اعتماد مردم نسبت‏به یکدیگر است. در مسجد، با چشم دل، در گوشه محراب، مردم را به خدا می‏خواند و زندگی‏ها را پاک می‏سازد.علماء دین، از این نهاد، بعنوان یک شبکه بی‏نظیر و عظیم و گسترده و مردمی، جهت ارتباط و تبلیغ و پیام رسانی، با رنگ و محتوائی مذهبی، استفاده می‏کنند. مسجد، مقدس‏ترین، پاک‏ترین، سرنوشت‏سازترین و اجتماعی‏ترین مکان و موقعیت‏حضور مسلمین است.و به تعبیر مساجد سنگر است و باید این سنگرها را حفظ نمود. «...مسجدها، اثری روشن در توجیه عمومی مسلمین دارد.مجمع‏های ی است که مردم را در سایه شعار«انما المؤمنون اخوة‏»جمع میکند و مظهر وحدت و برابری مردم است.جائی که برتری فقط با«تقوا»است.مسلمین در مساجد، کنار هم در یکجا می‏نشینند و به نصایح ی در خطبه‏های و عید گوش می‏دهند و یکدیگر را می‏شناسند.چه بسا که مسلمانی برادر دینی خود را جز در مسجد، جای دیگری نمی‏بیند.اجتماع مسجد، سبب محبت و الفت دلها و تحکیم پیوندها و روابط و آگاه شدن از حال یکدیگر و تبادل افکار در مسائل دینی و دنیائی و همدردی در غم و شادی یکدیگر است.احکام و شرایع دین را در مسجد می‏آموزند.پایگاه علم و عبادت و امر بمعروف و نهی از منکر و دمیدن روح اخوت بین مسلمین است.» با توجه به اهمیت‏یاد شده، ساختن مسجد و آباد و پرداختن بامور آن در ، مورد تاکید فراوان است. از میان انبوه روایات ی، فقط این نمونه را از رسول گرامی _ صل الله علیه و آله و سلم _ نقل کنیم که فرموده است: «من اسرج فی مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائکة و حملة العرش یستغفرون له ما دام فی ذلک المسجد ضوء من ذلک السراج‏» یعنی:هر در مسجدی از مساجد خدا چراغی بر افروزد، تا وقتی که در آن مسجد، پرتوی از آن چراغ می‏تابد، فرشتگان و حاملان عرش، برایش استغفار می‏کنند. از این رو، هر کاری که به رونق و جلای مسجد بیفزاید و مرکزیت آنرا تثبیت کند و به نظافت و طهارت و تمیزی آن کمک کند و محتوای آموزشی و تربیتی آنرا غنی‏تر سازد مورد تشویق است، و هر چه که به آلودگی و بی اعتنائی و بی حرمتی بیانجامد و عامل غفلت و سرگرمی و دنیا زدگی گردد، مورد نهی و نکوهش‏می‏باشد.دستورات و احکام مربوط به مسجد، به خوبی این مسئله را روشن می‏کند. مسجد آباد کدام است؟ اولین مسجدی که در ساخته شد مسجد«قبا»بود که پس از هجرت از مکه به مدینه، احداث گردید. زیر بنای اساسی این مسجد، «تقوا»بود. (لمسجد اسس علی قوی من اول یوم...) در قرآن کریم، نسبت‏به آباد مساجد و ساختن آنها، آیه‏ای است که می‏فرماید: «مساجد خدا را، تنها انی آباد می‏کنند که به خدا و قیامت ایمان داشته و را ب ا می‏دارند، زکات می‏پردازند و جز از خدا، از احدی نمی‏ترسند» . (انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الآ و اقام الصلوة و آتی ا کاه و لم یخش الا الله...) صادق _ علیه السلام _ هم در حدیثی بیان فرموده است که از جمله سه چیزی که روز قیامت‏به خداوند شکایت می‏کنند، یکی هم مسجد اب و ویرانی است که اهل آن، در آنجا نمی‏خوانند. نخواندن در مسجد، مسجد است، در مقابل، عمران و آبادی آن، به حضور فعال مردم برای عبادت و سیاست در مسجد است. پس، عمارت مسجد مورد توجه است و«مسجد معمور»و آباد، مطلوب دین.ولی چه مسجدی آباد است و کدام مسجد، ویران؟ آبادی مسجد، به نقشه ی و مصالح ساختمانی خوب و ج زیاد و شکوه ظاهری نیست.بلکه به اثر بخشی آنست، به استفاده صحیح از مسجد است.مهم، شکوه معنوی و جل و عظمت عرفانی و الهی آنست، نه کاشیهای معرق و درها و رواقهای بلند و سنگفرش‏های ظریف و قیمتی و در و پیکرهای منبت کاری شده!... آبادی مسجد، به آنست که مرکز معنویت و عبادت برای خدا و ایجاد رابطه با خالق باشد، آموزشگاه دین و حکمت و کانون ب ائی شعائر دین باشد.مسجد، به پایگاه بودن برای امور مسلمین و معبد و مصلا بودن آباد است، و به علم و عبادت، به تواضع و عبودیت، به مرکزیت‏حضور دینداران، به تدریسها و تعلیم‏ها، به حلقه‏های آموزشی و درسی، به محافل ادبی و بلاغت و نقد، و به مجمع‏های علمی و اخلاقی بودن، معمور است. آبادی مسجد، به و به دعاست عمران وی از همت و اخلاص شماست آباد کن از ، تو خانه حق شکرانه نعمت که خدا داده تو راست آبادی مسجد، به بیان فقه و علوم اهلبیت در آنها، به ارشاد و امر بمعروف و نهی از منکر و دعوت به خیر است، نه به کاشی و گنبد و تزئینات. علی _ علیه السلام _ می فرماید: «زمانی بر مردم می‏آید که در میان مردم، باقی نمی‏ماند از قرآن مگر نشانه‏اش، و از ، مگر نامش، در آنروزگار، مساجدشان از جهت‏ساختمانی آباد است ولی از جهت هدایت، اب است‏». پس، آبادی از نظر معماری، در حال اب بودن محتوائی از جهت هدایت، سود و ارزشی ندارد.آنروز که مسلمین به مساجد روی می‏آوردند تا خدا را عبادت کنند و آداب را بیاموزند و دین را فرا گیرند، مساجد، کوچک و ساده بود با دیواری به ارتفاع امت‏یک انسان. مساجد امروزی در جهان ، گر چه هم از جنبه تعداد، افزایش یافته و هم آبادتر است و ج‏های زیاد و هزینه‏های بیشتر دارد، ولی‏«مسجد رو»کم است و مساجد، کمتر در خدمت اه عظیم ی می‏باشد.یکی از محققان می‏نویسد: «...مساجد، کاخهائی برای افتخار نیستند، بلکه برای خضوع و خشوع و عبادت و بیان آداب ی و مناجات و نیایش‏اند.عظمت مساجد، به زنده نگهداشتن آنها، با یاد خدا و امر بمعروف و نهی از منکر و ارشاد مردم براه مستقیم است، نه به دیوارهای بلند و قبه‏های رفیع و ستون‏های برافراشته و گلدسته‏های سر بفلک کشیده...از همینجاست که گرچه شکوه ظاهری و هنری و معماری مساجد افزایش یافته ولی در جان بیننده، آن هیبت و زیبائی و جلال را بر نمی‏انگیزد.مسجد در صدر ، با آن وضع ساده‏ای که داشت، آن هیبت و عظمت معروف را دارا بود، بدون اینکه سادگی، از قدر و جلال آن بکاهد.در عین حال، هنر و زیبائی و تزئینات و شکوه معماری و عظمت‏بنای مساجد دیگر هم باعث‏بالا رفتن ارزش مساجد دیگر نشده است...» البته، نباید فراموش کرد:تقدس و محتوای مسجد بوده که باعث می‏شده است تا مسلمین به شکل ظاهری آن هم اهمیت داده و در بنای مساجد با شکوه جهت استفاده‏های خوب، همت گمارند و اگر اب و فرسوده، یا تنگ و کم ظرفیت می‏شد، تجدید بنا و تعمیر کنند یا بر وسعتش بیفزایند.خود عقیده دینی، بخصوص در زمینه ساختن و آباد و بنای مساجد، نقش مهمی ایفا کرده است. تزئینات هنری در معماری مساجد مسجد الحرام و کعبه‏ای را که حضرت ابراهیم _ علیه السلام _ بنیان نهاد، در آغاز، ساده بود و با گذشت زمان، به ح امروزی تبدیل شده است. مسجد«قبا»و«مسجد النبی‏»هم که در زمان حضرت محمد _ صل الله علیه و آله و سلم _ ساخته شد، یک چهار دیواری ساده، با ارتفاعی متوسط و حتی بی سایه‏بان بود سادگی از ویژگیهای مساجد اولیه بود و مسجدهای ساخته شده در مدینه و بصره و کوفه و مصر، از محراب‏های فرو رفته در دیوار، و از منبرها و ماذنه‏ها به شکلی که بعدا رواج پیدا کرد خالی بود. مسجد النبی، با گذشت زمان، رفته رفته وسعت پیدا کرد و تجدید بنا شد تا به صورت فعلی در آمد. بساطت و سادگی در بنای مسجد، چیزی است که از آغاز مورد توجه و تاکید بوده است. علی _ علیه السلام _ مسجدی را در کوفه مشاهده کرد که کنگره دار ساخته شده بود فرمود:گویا این، کنیسه یهود است!.و فرمود:مساجد بصورت ساده ساخته می‏شود نه کنگره‏دار. کنگره‏دار بودن بنای مسجد در آن دوره، نسبت‏به وضعیت‏ساختمان‏ها، نوعی تجمل و تزئین محسوب می‏شده است. و نیز، در حدیث است که:«بما دستور داده شده که ا، مزین و کنگره‏دار ساخته شود ولی مساجد، ساده.» حدیث دیگری است که: «مساجد را بسازید و آنها را ساده قرار دهید.» و در احادیث دیگری، از علائم آ ا مان، تزئین و آرایش مساجد بیان شده و آمده است که:وقتی زمان قیام کند، مساجد کنگره دار را اب می‏کند. البته منظور از تزئین و آرایش مسجد، که ممنوع است، طلا کاری و زر اندود است، نه معماری و کاشیکاری و بکار بردن دقت و هنر در بنای مساجد (آنگونه که در طول قرنها در معماری مسلمین در مساجد معمول بوده و رایج است) . مسجد، نباید به صورت یک نمایشگاه ع و نقاشی و موزه تزئینی در آید.چرا که این، با روح عبادت خالص و قرب به حق، به سختی سازگار میشود. از صادق _ علیه السلام _ در باره مساجدی که در آنها تصویر است، سئوال شد.حضرت پاسخ دادند که:«آنرا خوش نمی‏دارم، ولی امروز، برای شما زیان و اشکالی ندارد.» شاید اشاره به رواج و گسترش معماری و تصویرهای آن در مساجد باشد، که در آن دوره، گسترش پیدا می‏کرد و شرایط خاص آنروز را بیان می‏کند.وقتی امر دائر باشد بین ترک مساجد و خالی شدن آنها یا رفتن به مساجد با آن خصوصیات و شرائط مکروه، طبیعی است که ائمه، راضی به ترک مسجد و دوری از اجتماعات بخاطر یک مکروه نمی‏شدند.در عین حال، در این حد که در مساجد، نقش و نگار و هنرهای ترسیمی و تجسمی بکار رود، مورد منع نیست، بخصوص اگر در زمینه آیات قرآن باشد. در حدیثی، نقوش پدید آمده با گچ و رنگها در طرف قبله مسجد بلا مانع بحساب آمده است. از موسی بن جعفر _ علیه السلام _ می‏پرسند از خواندن در مسجدی که در طرف قبله، قرآن یا چیزی از ذکر خدا نوشته شده، حضرت پاسخ می‏دهد: «اشکالی ندارد.»و همچنین از مسجدی که با گچ یا رنگ، در قبله‏اش نقش و نگار شده باشد سئوال شد.فرمود:«مانعی ندارد.» کار برد نقوش و خطوط در زمینه آیات قرآن، بصورت غیر مستقیم، عبادتگاه را به یک کانون تبلیغ و ذکر تبدیل می‏کند.لطف این قضیه در این است که بوسیله این هنر ساده، قرآن و یاد خدا در متن زندگی و عبادت مردم مسلمان، همواره مطرح است و این، اثر تربیتی دارد و پیوند زندگی و مذهب را می‏رساند. اظهار نظر«تیتوس بورکهارت‏»، هنرمند سویسی در این باره چنین است: «تکرار کتیبه‏های ماخوذ از آیات قرآن کریم بر روی دیوارهای مساجد و سایر ابنیه، انسان را یاد آور این حقیقت می‏سازد که تارو پود حیات ی از آیات قرآنی تنیده شده و از لحاظ معنوی متکی بر قرائت قرآن و نیز و اوراد واذکاری است که از آن کتاب آسمانی اخذ شده است.اگر بتوان فیضی را که از قرآن کریم سرچشمه می‏گیرد یک ارتعاش معنوی بخوانیم-و کلامی بهتر از این برای تفسیر آن نداریم-از آنجا که این نفوذ قرآنی، هم معنوی و هم مسموع است‏باید بگوئیم تمام هنر ی باید بالضروره اثر این ارتعاش را داشته باشد..» بی شک، تاثیر معنوی این گونه خط نوشته‏ها و کتیبه‏ها را نمی‏توان انکار کرد.نوعی تذکر و یاد آوری در اینگونه خطها نهفته است.در حدیث موسی بن جعفر _ علیه السلام _ هم، حضرت، خواندن در مسجدی را که بر دیوار قبله‏اش آیات قرآن یا«ذکر الله‏»-هر چه که یاد آور خدا باشد-نوشته شده باشد مجاز دانسته حتی در روایات است که:در خانه صادق _ علیه السلام _ دور تا دور خانه، همچنین در طرف قبله سجده گاهش‏«آیة الکرسی‏»نوشته شده بود. و این نوع نوشتن آیة الکرسی بر دورادور ساختمان‏های بلندتر از هشت ذراع، بعنوان یک دستور از طرف ائمه، مورد تاکید و تشویق بوده است. شاید این توصیه، روی این نکته باشد که با یادآوری وجود یکتا و زنده و حی و قیوم خدائی بر هستی، سیطره و احاطه و مالکیت دارد (مفهوم آیة-الکرسی) بناهای مرتفع، انسان را مغرور نسازد. نقش عشق و محبت در این معماری با توجه به اینکه در آنچه بنای مساجد، نهی و تحریم شده، تذهیب و طلاکاری و«ز ف‏»است نه ظرافتکاری‏ها، بنابراین مسلمین در مورد پرداختن ظریفانه به بنای مساجد و آفرینش‏های هنری در معماری آن، مورد نکوهش نیستند. محبت و ایمان و عشق مردم چنین خلاقیت و هنرنمائی‏ها را به ظهور و بروز می‏رساند.این نتیجه عقیده و ایمان است.تاریخ نشان می‏دهد هر جا که مذهب راه پیدا کرده و مردم با ایمان و خلوص کار کرده‏اند و چیزی را بعنوان اعتقاد دینی ساخته‏اند.سرشار از زیبائی‏ها و ظرافت‏های شگفت است. گر چه ممکن است معمار و هنرمند به فرمان صاحب قدرت و و حاکمی‏کار کند، ولی عقیده قلبی او این است که‏«مسجد»می‏سازد و«خانه خدا»بر پا می‏کند.طبیعی است که هنرمند مسلمان و خدا جوی نسبت‏به ساختن مساجد بعنوان اماکن مقدس و معبدهای الهی از ذوق و احساس و هنر و ابتکار و خلاقیت‏خویش مایه می‏گذارد و به هر صورت که بتواند، در رونق و شکوه آن می‏کوشد.در اینجا نقش انگیزه ایمان مذهبی، بسیار قوی و کارساز است. عشق و ایمانی که بعنوان مثال نسبت‏به اولیاء دین و پیشوایان مذهب در دل شیعیان و پیروان ائمه اطهار _ علیه السلام _ وجود دارد چه کارها که نمی‏کند؟!... وقتی که مسلمانان، به پیشوایان دین و پرچمداران انسانیت و فضیلت و هادیان خلق به حق و خیر و و طاعت‏خدا، آن اندازه ارج می‏دهند که برای بارگاهشان از جان و دل مایه می‏گذارند و هر چه در توان دارند ج مرقد پاکشان می‏کنند، برای معبد و مسجد چرا نکنند؟!که آنجا را خانه خدا می‏دانند و مقدس‏ترین جا بشمار می‏آورند. این، تجلی زلال ترین عشق و معرفت و خلوص بندگان در پیشگاه والای‏«الله‏»و«اولیاء الله‏»است.مردم مؤمن و حق باور، نسبت‏به هر چه که خدائی باشد و در مسیر پروردگار، ارزش و کرامت قائلند و عملشان عملی احترام آمیز و ایثار گرانه و عاشقانه است. به قول شهید سید رضا پاک نژاد: «اگر به قریه‏های دور و ده‏های کشور ایران و بعضی نقاط دیگر بروید، از دور خانه‏هائی چند، اب و خشتی، و در آن میان، یک عمارت قشنگ و تمیز می‏درخشد، اگر بپرسید از کیست؟جواب خواهید شنید:از حسین، و بنام‏«حسینیه‏». و درباره عشق مردم به حسین _ علیه السلام _ می‏نویسد: «...مردم، عطشان ستایش آن ی هستند که لب تشنه با خود مقدار بسیاری انرژی معنوی در دل خاک جای داد و امروز، گنبدش چون آئینه می‏درخشد که درخشش آن چشم هر ستمگری را بسوزاند و هر ستمدیده را مرهمی بر دل باشد. در آنجا تربتی است گویا معدن مغناطیس که افراد عاشق را که قابل جذبند مانندذرات کوچک آهن بسوی خود جذب می‏کند، آنجا مضجع مقدس سرباز فداکاری است که رؤسا جمهور و پادشاهان، قبل از اینکه رسم سرباز گمنام و نهادن دسته گل معمول گردد، عصاره گل، بهترین عطر را آوردند و بوسیدند و بوئیدند و پاشیدند و آرزوی این د که کاش در برابرش جنگیده و را یاری می د و کشته می‏شدند....» تلاقی‏«دین‏»و«هنر»در بنای مساجد مسلمین، خود را نسبت‏به ارزش‏های مجسم شده در وجود ائمه، اینگونه وظیفه مند احساس کرده و از اولیاء الله و بندگان خوب خداوند، تجلیل و تکریم می‏کنند، چرا که تعظیم این شعائر و تجلیل از این والا مردان و پیشوایان و شهیدان، گرامیداشت‏حق و فضیلت و صدق و راستی است و تکریم عدل و و شرف و انسانیت...و چه ی شایسته‏تر از آنان، برای نثار عاشقانه‏ترین و صادقانه‏ترین اخلاص‏ها و تواضع‏ها و تکریم‏ها؟! در مورد خدا و خانه خدا نیز چنین است و پاک‏ترین احساس‏ها و زیباترین ایثارها نثار بارگاه او می‏شود. ما با این واقعیت روبرو هستیم که هنر توسط مسلمین، در بناهای مقدس مساجد تا اندازه گسترده و عمیقی جا گرفته و به کار رفته است و ذوق‏ها و خلاقیت‏ها در جهت رونق بخشیدن به مساجد، استخدام شده است. بالا ه مساجد، خانه خدا است (و ان المساجد لله بنا بر یکی از تفاسیر) و حدیث صادق _ علیه السلام _ در این باره گذشت.بنابراین، تا وقتی که آباد ساختن و حلال بخشیدن به معبد مسلمین و مسجد ، به روح توحید و توجه به خدا ضرر نزند، نه تنها مذموم و نکوهیده نیست، بلکه تشویق هم شده است. و از همینجاست که مساجد، محل تلاقی هنر و مذهب و میعادگاه بروز این دو عنصر می‏باشد. در مورد نقش ایمان و احساس مذهبی و نثار زیبائی‏ها به آستان خداونددر بنای مساجد، به این نقل توجه کنید: «....معمار مسلمان در روزگاران گذشته هر زیبائی را که در اطراف خویش می‏دید، آنرا در خور عظمت و جلال خدا می‏یافت.سعی می‏کرد تا به هنگام فرصت، برای آن در مسجد، جائی باز کند.در بنای بسیاری از مساجد، هنرهای مختلف به هم در آمیخته است. معماری، در توازن اجزاء کوشیده است نقاشی به نقوش و الوان کاشیها توجه کرده است، و خوش‏نویسی، الواح و کتیبه‏ها را جلوه بخشیده است، شعر، موعظه‏ها و ماده تاریخ‏ها را عرضه داشته است و موسیقی هم برای آنکه از دیگر هنرها باز نماند، در صدای مؤذن و بانگ قاری و واعظ، مجال جلوه‏گری یافته است.حتی صنعت‏های دستی هم برای تکمیل و تزئین این مجموعه الهی به میدان آمده‏اند.فرش‏های عالی، ‏های گرانبها، قندیل‏های عظیم و درخشان، منبت کاری‏ها و ملیله دوزی‏ها در تکمیل زیبائی و عظمت مسجد، نقش خود را ادا کرده.بدین گونه مظاهر گوناگون فرهنگ و هنر ی در طی قرن‏های دراز، چنان در بنای مسجد، مجال ظهور یافته است که امروز، یک مورخ دقیق روشن بین می‏تواند تنها از مطالعه در مساجد،


با


تحقیق در مورد معماری مساجد


مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد معماری مساجد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد معماری مساجد با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

معماری مساجد

مسجد و جایگاه ویژه آن در قبل از پرداختن به تحلیل هنر در معماری مساجد، بد نیست که راجع به اصل مسجد و قداست آن و جایگاه خاصش در و فرهنگ الهی مسلمین، قدری بحث‏شود. مسجد، محل سجود و خضوع و کرنش بندگان خدا در پیشگاه‏«الله‏»است، جائی برای ایجاد رابطه با پروردگار و اظهار عبودیت و کوچکی در برابر ربوبیت و عظمت‏خالق هستی. قداست مسجد، در همین رابطه متقابل‏«عبودیت عبد و ربوبیت رب‏»نهفته است.بنابراین، عظمتش هم در معنویت آن است، نه در ساختمان و بنای رفیع. تلقی و قضاوت سطحی نگران، و استنباطشان از مسجد، این است که مسجد«ماذنه‏ای است‏برای اذان گفتن، و شبستانی برای و حوضی برای وضو و محر جهت پیش و منبری که واعظ بر آن بنشیند...» ولی، واقع امر اینست که مسجد، کانون گرم زندگیساز و سعادت آفرینی است که های انقل از آنجا ریشه می‏گیرد و وسیله و جائی است‏برای اصلاح باطن اجتماع، مسجد، مجلس شورای هر محل است، محل عبادت است، مدرسه و اندرزگاه و کانون خیریه و مرکز تربیت و تعاون اجتماعی است.پایگاه بسیج مردم و آگاه آنانست.محل آشنا شدن به و ب اعتماد مردم نسبت‏به یکدیگر است. در مسجد، با چشم دل، در گوشه محراب، مردم را به خدا می‏خواند و زندگی‏ها را پاک می‏سازد.علماء دین، از این نهاد، بعنوان یک شبکه بی‏نظیر و عظیم و گسترده و مردمی، جهت ارتباط و تبلیغ و پیام رسانی، با رنگ و محتوائی مذهبی، استفاده می‏کنند. مسجد، مقدس‏ترین، پاک‏ترین، سرنوشت‏سازترین و اجتماعی‏ترین مکان و موقعیت‏حضور مسلمین است.و به تعبیر مساجد سنگر است و باید این سنگرها را حفظ نمود. «...مسجدها، اثری روشن در توجیه عمومی مسلمین دارد.مجمع‏های ی است که مردم را در سایه شعار«انما المؤمنون اخوة‏»جمع میکند و مظهر وحدت و برابری مردم است.جائی که برتری فقط با«تقوا»است.مسلمین در مساجد، کنار هم در یکجا می‏نشینند و به نصایح ی در خطبه‏های و عید گوش می‏دهند و یکدیگر را می‏شناسند.چه بسا که مسلمانی برادر دینی خود را جز در مسجد، جای دیگری نمی‏بیند.اجتماع مسجد، سبب محبت و الفت دلها و تحکیم پیوندها و روابط و آگاه شدن از حال یکدیگر و تبادل افکار در مسائل دینی و دنیائی و همدردی در غم و شادی یکدیگر است.احکام و شرایع دین را در مسجد می‏آموزند.پایگاه علم و عبادت و امر بمعروف و نهی از منکر و دمیدن روح اخوت بین مسلمین است.» با توجه به اهمیت‏یاد شده، ساختن مسجد و آباد و پرداختن بامور آن در ، مورد تاکید فراوان است. از میان انبوه روایات ی، فقط این نمونه را از رسول گرامی _ صل الله علیه و آله و سلم _ نقل کنیم که فرموده است: «من اسرج فی مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائکة و حملة العرش یستغفرون له ما دام فی ذلک المسجد ضوء من ذلک السراج‏» یعنی:هر در مسجدی از مساجد خدا چراغی بر افروزد، تا وقتی که در آن مسجد، پرتوی از آن چراغ می‏تابد، فرشتگان و حاملان عرش، برایش استغفار می‏کنند. از این رو، هر کاری که به رونق و جلای مسجد بیفزاید و مرکزیت آنرا تثبیت کند و به نظافت و طهارت و تمیزی آن کمک کند و محتوای آموزشی و تربیتی آنرا غنی‏تر سازد مورد تشویق است، و هر چه که به آلودگی و بی اعتنائی و بی حرمتی بیانجامد و عامل غفلت و سرگرمی و دنیا زدگی گردد، مورد نهی و نکوهش‏می‏باشد.دستورات و احکام مربوط به مسجد، به خوبی این مسئله را روشن می‏کند. مسجد آباد کدام است؟ اولین مسجدی که در ساخته شد مسجد«قبا»بود که پس از هجرت از مکه به مدینه، احداث گردید. زیر بنای اساسی این مسجد، «تقوا»بود. (لمسجد اسس علی قوی من اول یوم...) در قرآن کریم، نسبت‏به آباد مساجد و ساختن آنها، آیه‏ای است که می‏فرماید: «مساجد خدا را، تنها انی آباد می‏کنند که به خدا و قیامت ایمان داشته و را ب ا می‏دارند، زکات می‏پردازند و جز از خدا، از احدی نمی‏ترسند» . (انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الآ و اقام الصلوة و آتی ا کاه و لم یخش الا الله...) صادق _ علیه السلام _ هم در حدیثی بیان فرموده است که از جمله سه چیزی که روز قیامت‏به خداوند شکایت می‏کنند، یکی هم مسجد اب و ویرانی است که اهل آن، در آنجا نمی‏خوانند. نخواندن در مسجد، مسجد است، در مقابل، عمران و آبادی آن، به حضور فعال مردم برای عبادت و سیاست در مسجد است. پس، عمارت مسجد مورد توجه است و«مسجد معمور»و آباد، مطلوب دین.ولی چه مسجدی آباد است و کدام مسجد، ویران؟ آبادی مسجد، به نقشه ی و مصالح ساختمانی خوب و ج زیاد و شکوه ظاهری نیست.بلکه به اثر بخشی آنست، به استفاده صحیح از مسجد است.مهم، شکوه معنوی و جل و عظمت عرفانی و الهی آنست، نه کاشیهای معرق و درها و رواقهای بلند و سنگفرش‏های ظریف و قیمتی و در و پیکرهای منبت کاری شده!... آبادی مسجد، به آنست که مرکز معنویت و عبادت برای خدا و ایجاد رابطه با خالق باشد، آموزشگاه دین و حکمت و کانون ب ائی شعائر دین باشد.مسجد، به پایگاه بودن برای امور مسلمین و معبد و مصلا بودن آباد است، و به علم و عبادت، به تواضع و عبودیت، به مرکزیت‏حضور دینداران، به تدریسها و تعلیم‏ها، به حلقه‏های آموزشی و درسی، به محافل ادبی و بلاغت و نقد، و به مجمع‏های علمی و اخلاقی بودن، معمور است. آبادی مسجد، به و به دعاست عمران وی از همت و اخلاص شماست آباد کن از ، تو خانه حق شکرانه نعمت که خدا داده تو راست آبادی مسجد، به بیان فقه و علوم اهلبیت در آنها، به ارشاد و امر بمعروف و نهی از منکر و دعوت به خیر است، نه به کاشی و گنبد و تزئینات. علی _ علیه السلام _ می فرماید: «زمانی بر مردم می‏آید که در میان مردم، باقی نمی‏ماند از قرآن مگر نشانه‏اش، و از ، مگر نامش، در آنروزگار، مساجدشان از جهت‏ساختمانی آباد است ولی از جهت هدایت، اب است‏». پس، آبادی از نظر معماری، در حال اب بودن محتوائی از جهت هدایت، سود و ارزشی ندارد.آنروز که مسلمین به مساجد روی می‏آوردند تا خدا را عبادت کنند و آداب را بیاموزند و دین را فرا گیرند، مساجد، کوچک و ساده بود با دیواری به ارتفاع امت‏یک انسان. مساجد امروزی در جهان ، گر چه هم از جنبه تعداد، افزایش یافته و هم آبادتر است و ج‏های زیاد و هزینه‏های بیشتر دارد، ولی‏«مسجد رو»کم است و مساجد، کمتر در خدمت اه عظیم ی می‏باشد.یکی از محققان می‏نویسد: «...مساجد، کاخهائی برای افتخار نیستند، بلکه برای خضوع و خشوع و عبادت و بیان آداب ی و مناجات و نیایش‏اند.عظمت مساجد، به زنده نگهداشتن آنها، با یاد خدا و امر بمعروف و نهی از منکر و ارشاد مردم براه مستقیم است، نه به دیوارهای بلند و قبه‏های رفیع و ستون‏های برافراشته و گلدسته‏های سر بفلک کشیده...از همینجاست که گرچه شکوه ظاهری و هنری و معماری مساجد افزایش یافته ولی در جان بیننده، آن هیبت و زیبائی و جلال را بر نمی‏انگیزد.مسجد در صدر ، با آن وضع ساده‏ای که داشت، آن هیبت و عظمت معروف را دارا بود، بدون اینکه سادگی، از قدر و جلال آن بکاهد.در عین حال، هنر و زیبائی و تزئینات و شکوه معماری و عظمت‏بنای مساجد دیگر هم باعث‏بالا رفتن ارزش مساجد دیگر نشده است...» البته، نباید فراموش کرد:تقدس و محتوای مسجد بوده که باعث می‏شده است تا مسلمین به شکل ظاهری آن هم اهمیت داده و در بنای مساجد با شکوه جهت استفاده‏های خوب، همت گمارند و اگر اب و فرسوده، یا تنگ و کم ظرفیت می‏شد، تجدید بنا و تعمیر کنند یا بر وسعتش بیفزایند.خود عقیده دینی، بخصوص در زمینه ساختن و آباد و بنای مساجد، نقش مهمی ایفا کرده است. تزئینات هنری در معماری مساجد مسجد الحرام و کعبه‏ای را که حضرت ابراهیم _ علیه السلام _ بنیان نهاد، در آغاز، ساده بود و با گذشت زمان، به ح امروزی تبدیل شده است. مسجد«قبا»و«مسجد النبی‏»هم که در زمان حضرت محمد _ صل الله علیه و آله و سلم _ ساخته شد، یک چهار دیواری ساده، با ارتفاعی متوسط و حتی بی سایه‏بان بود سادگی از ویژگیهای مساجد اولیه بود و مسجدهای ساخته شده در مدینه و بصره و کوفه و مصر، از محراب‏های فرو رفته در دیوار، و از منبرها و ماذنه‏ها به شکلی که بعدا رواج پیدا کرد خالی بود. مسجد النبی، با گذشت زمان، رفته رفته وسعت پیدا کرد و تجدید بنا شد تا به صورت فعلی در آمد. بساطت و سادگی در بنای مسجد، چیزی است که از آغاز مورد توجه و تاکید بوده است. علی _ علیه السلام _ مسجدی را در کوفه مشاهده کرد که کنگره دار ساخته شده بود فرمود:گویا این، کنیسه یهود است!.و فرمود:مساجد بصورت ساده ساخته می‏شود نه کنگره‏دار. کنگره‏دار بودن بنای مسجد در آن دوره، نسبت‏به وضعیت‏ساختمان‏ها، نوعی تجمل و تزئین محسوب می‏شده است. و نیز، در حدیث است که:«بما دستور داده شده که ا، مزین و کنگره‏دار ساخته شود ولی مساجد، ساده.» حدیث دیگری است که: «مساجد را بسازید و آنها را ساده قرار دهید.» و در احادیث دیگری، از علائم آ ا مان، تزئین و آرایش مساجد بیان شده و آمده است که:وقتی زمان قیام کند، مساجد کنگره دار را اب می‏کند. البته منظور از تزئین و آرایش مسجد، که ممنوع است، طلا کاری و زر اندود است، نه معماری و کاشیکاری و بکار بردن دقت و هنر در بنای مساجد (آنگونه که در طول قرنها در معماری مسلمین در مساجد معمول بوده و رایج است) . مسجد، نباید به صورت یک نمایشگاه ع و نقاشی و موزه تزئینی در آید.چرا که این، با روح عبادت خالص و قرب به حق، به سختی سازگار میشود. از صادق _ علیه السلام _ در باره مساجدی که در آنها تصویر است، سئوال شد.حضرت پاسخ دادند که:«آنرا خوش نمی‏دارم، ولی امروز، برای شما زیان و اشکالی ندارد.» شاید اشاره به رواج و گسترش معماری و تصویرهای آن در مساجد باشد، که در آن دوره، گسترش پیدا می‏کرد و شرایط خاص آنروز را بیان می‏کند.وقتی امر دائر باشد بین ترک مساجد و خالی شدن آنها یا رفتن به مساجد با آن خصوصیات و شرائط مکروه، طبیعی است که ائمه، راضی به ترک مسجد و دوری از اجتماعات بخاطر یک مکروه نمی‏شدند.در عین حال، در این حد که در مساجد، نقش و نگار و هنرهای ترسیمی و تجسمی بکار رود، مورد منع نیست، بخصوص اگر در زمینه آیات قرآن باشد. در حدیثی، نقوش پدید آمده با گچ و رنگها در طرف قبله مسجد بلا مانع بحساب آمده است. از موسی بن جعفر _ علیه السلام _ می‏پرسند از خواندن در مسجدی که در طرف قبله، قرآن یا چیزی از ذکر خدا نوشته شده، حضرت پاسخ می‏دهد: «اشکالی ندارد.»و همچنین از مسجدی که با گچ یا رنگ، در قبله‏اش نقش و نگار شده باشد سئوال شد.فرمود:«مانعی ندارد.» کار برد نقوش و خطوط در زمینه آیات قرآن، بصورت غیر مستقیم، عبادتگاه را به یک کانون تبلیغ و ذکر تبدیل می‏کند.لطف این قضیه در این است که بوسیله این هنر ساده، قرآن و یاد خدا در متن زندگی و عبادت مردم مسلمان، همواره مطرح است و این، اثر تربیتی دارد و پیوند زندگی و مذهب را می‏رساند. اظهار نظر«تیتوس بورکهارت‏»، هنرمند سویسی در این باره چنین است: «تکرار کتیبه‏های ماخوذ از آیات قرآن کریم بر روی دیوارهای مساجد و سایر ابنیه، انسان را یاد آور این حقیقت می‏سازد که تارو پود حیات ی از آیات قرآنی تنیده شده و از لحاظ معنوی متکی بر قرائت قرآن و نیز و اوراد واذکاری است که از آن کتاب آسمانی اخذ شده است.اگر بتوان فیضی را که از قرآن کریم سرچشمه می‏گیرد یک ارتعاش معنوی بخوانیم-و کلامی بهتر از این برای تفسیر آن نداریم-از آنجا که این نفوذ قرآنی، هم معنوی و هم مسموع است‏باید بگوئیم تمام هنر ی باید بالضروره اثر این ارتعاش را داشته باشد..» بی شک، تاثیر معنوی این گونه خط نوشته‏ها و کتیبه‏ها را نمی‏توان انکار کرد.نوعی تذکر و یاد آوری در اینگونه خطها نهفته است.در حدیث موسی بن جعفر _ علیه السلام _ هم، حضرت، خواندن در مسجدی را که بر دیوار قبله‏اش آیات قرآن یا«ذکر الله‏»-هر چه که یاد آور خدا باشد-نوشته شده باشد مجاز دانسته حتی در روایات است که:در خانه صادق _ علیه السلام _ دور تا دور خانه، همچنین در طرف قبله سجده گاهش‏«آیة الکرسی‏»نوشته شده بود. و این نوع نوشتن آیة الکرسی بر دورادور ساختمان‏های بلندتر از هشت ذراع، بعنوان یک دستور از طرف ائمه، مورد تاکید و تشویق بوده است. شاید این توصیه، روی این نکته باشد که با یادآوری وجود یکتا و زنده و حی و قیوم خدائی بر هستی، سیطره و احاطه و مالکیت دارد (مفهوم آیة-الکرسی) بناهای مرتفع، انسان را مغرور نسازد. نقش عشق و محبت در این معماری با توجه به اینکه در آنچه بنای مساجد، نهی و تحریم شده، تذهیب و طلاکاری و«ز ف‏»است نه ظرافتکاری‏ها، بنابراین مسلمین در مورد پرداختن ظریفانه به بنای مساجد و آفرینش‏های هنری در معماری آن، مورد نکوهش نیستند. محبت و ایمان و عشق مردم چنین خلاقیت و هنرنمائی‏ها را به ظهور و بروز می‏رساند.این نتیجه عقیده و ایمان است.تاریخ نشان می‏دهد هر جا که مذهب راه پیدا کرده و مردم با ایمان و خلوص کار کرده‏اند و چیزی را بعنوان اعتقاد دینی ساخته‏اند.سرشار از زیبائی‏ها و ظرافت‏های شگفت است. گر چه ممکن است معمار و هنرمند به فرمان صاحب قدرت و و حاکمی‏کار کند، ولی عقیده قلبی او این است که‏«مسجد»می‏سازد و«خانه خدا»بر پا می‏کند.طبیعی است که هنرمند مسلمان و خدا جوی نسبت‏به ساختن مساجد بعنوان اماکن مقدس و معبدهای الهی از ذوق و احساس و هنر و ابتکار و خلاقیت‏خویش مایه می‏گذارد و به هر صورت که بتواند، در رونق و شکوه آن می‏کوشد.در اینجا نقش انگیزه ایمان مذهبی، بسیار قوی و کارساز است. عشق و ایمانی که بعنوان مثال نسبت‏به اولیاء دین و پیشوایان مذهب در دل شیعیان و پیروان ائمه اطهار _ علیه السلام _ وجود دارد چه کارها که نمی‏کند؟!... وقتی که مسلمانان، به پیشوایان دین و پرچمداران انسانیت و فضیلت و هادیان خلق به حق و خیر و و طاعت‏خدا، آن اندازه ارج می‏دهند که برای بارگاهشان از جان و دل مایه می‏گذارند و هر چه در توان دارند ج مرقد پاکشان می‏کنند، برای معبد و مسجد چرا نکنند؟!که آنجا را خانه خدا می‏دانند و مقدس‏ترین جا بشمار می‏آورند. این، تجلی زلال ترین عشق و معرفت و خلوص بندگان در پیشگاه والای‏«الله‏»و«اولیاء الله‏»است.مردم مؤمن و حق باور، نسبت‏به هر چه که خدائی باشد و در مسیر پروردگار، ارزش و کرامت قائلند و عملشان عملی احترام آمیز و ایثار گرانه و عاشقانه است. به قول شهید سید رضا پاک نژاد: «اگر به قریه‏های دور و ده‏های کشور ایران و بعضی نقاط دیگر بروید، از دور خانه‏هائی چند، اب و خشتی، و در آن میان، یک عمارت قشنگ و تمیز می‏درخشد، اگر بپرسید از کیست؟جواب خواهید شنید:از حسین، و بنام‏«حسینیه‏». و درباره عشق مردم به حسین _ علیه السلام _ می‏نویسد: «...مردم، عطشان ستایش آن ی هستند که لب تشنه با خود مقدار بسیاری انرژی معنوی در دل خاک جای داد و امروز، گنبدش چون آئینه می‏درخشد که درخشش آن چشم هر ستمگری را بسوزاند و هر ستمدیده را مرهمی بر دل باشد. در آنجا تربتی است گویا معدن مغناطیس که افراد عاشق را که قابل جذبند مانندذرات کوچک آهن بسوی خود جذب می‏کند، آنجا مضجع مقدس سرباز فداکاری است که رؤسا جمهور و پادشاهان، قبل از اینکه رسم سرباز گمنام و نهادن دسته گل معمول گردد، عصاره گل، بهترین عطر را آوردند و بوسیدند و بوئیدند و پاشیدند و آرزوی این د که کاش در برابرش جنگیده و را یاری می د و کشته می‏شدند....» تلاقی‏«دین‏»و«هنر»در بنای مساجد مسلمین، خود را نسبت‏به ارزش‏های مجسم شده در وجود ائمه، اینگونه وظیفه مند احساس کرده و از اولیاء الله و بندگان خوب خداوند، تجلیل و تکریم می‏کنند، چرا که تعظیم این شعائر و تجلیل از این والا مردان و پیشوایان و شهیدان، گرامیداشت‏حق و فضیلت و صدق و راستی است و تکریم عدل و و شرف و انسانیت...و چه ی شایسته‏تر از آنان، برای نثار عاشقانه‏ترین و صادقانه‏ترین اخلاص‏ها و تواضع‏ها و تکریم‏ها؟! در مورد خدا و خانه خدا نیز چنین است و پاک‏ترین احساس‏ها و زیباترین ایثارها نثار بارگاه او می‏شود. ما با این واقعیت روبرو هستیم که هنر توسط مسلمین، در بناهای مقدس مساجد تا اندازه گسترده و عمیقی جا گرفته و به کار رفته است و ذوق‏ها و خلاقیت‏ها در جهت رونق بخشیدن به مساجد، استخدام شده است. بالا ه مساجد، خانه خدا است (و ان المساجد لله بنا بر یکی از تفاسیر) و حدیث صادق _ علیه السلام _ در این باره گذشت.بنابراین، تا وقتی که آباد ساختن و حلال بخشیدن به معبد مسلمین و مسجد ، به روح توحید و توجه به خدا ضرر نزند، نه تنها مذموم و نکوهیده نیست، بلکه تشویق هم شده است. و از همینجاست که مساجد، محل تلاقی هنر و مذهب و میعادگاه بروز این دو عنصر می‏باشد. در مورد نقش ایمان و احساس مذهبی و نثار زیبائی‏ها به آستان خداونددر بنای مساجد، به این نقل توجه کنید: «....معمار مسلمان در روزگاران گذشته هر زیبائی را که در اطراف خویش می‏دید، آنرا در خور عظمت و جلال خدا می‏یافت.سعی می‏کرد تا به هنگام فرصت، برای آن در مسجد، جائی باز کند.در بنای بسیاری از مساجد، هنرهای مختلف به هم در آمیخته است. معماری، در توازن اجزاء کوشیده است نقاشی به نقوش و الوان کاشیها توجه کرده است، و خوش‏نویسی، الواح و کتیبه‏ها را جلوه بخشیده است، شعر، موعظه‏ها و ماده تاریخ‏ها را عرضه داشته است و موسیقی هم برای آنکه از دیگر هنرها باز نماند، در صدای مؤذن و بانگ قاری و واعظ، مجال جلوه‏گری یافته است.حتی صنعت‏های دستی هم برای تکمیل و تزئین این مجموعه الهی به میدان آمده‏اند.فرش‏های عالی، ‏های گرانبها، قندیل‏های عظیم و درخشان، منبت کاری‏ها و ملیله دوزی‏ها در تکمیل زیبائی و عظمت مسجد، نقش خود را ادا کرده.بدین گونه مظاهر گوناگون فرهنگ و هنر ی در طی قرن‏های دراز، چنان در بنای مسجد، مجال ظهور یافته است که امروز، یک مورخ دقیق روشن بین می‏تواند تنها از مطالعه در مساجد،


با


تحقیق و بررسی در مورد معماری مساجد


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد معماری مساجد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد معماری مساجد با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

معماری مساجد

مسجد و جایگاه ویژه آن در قبل از پرداختن به تحلیل هنر در معماری مساجد، بد نیست که راجع به اصل مسجد و قداست آن و جایگاه خاصش در و فرهنگ الهی مسلمین، قدری بحث‏شود. مسجد، محل سجود و خضوع و کرنش بندگان خدا در پیشگاه‏«الله‏»است، جائی برای ایجاد رابطه با پروردگار و اظهار عبودیت و کوچکی در برابر ربوبیت و عظمت‏خالق هستی. قداست مسجد، در همین رابطه متقابل‏«عبودیت عبد و ربوبیت رب‏»نهفته است.بنابراین، عظمتش هم در معنویت آن است، نه در ساختمان و بنای رفیع. تلقی و قضاوت سطحی نگران، و استنباطشان از مسجد، این است که مسجد«ماذنه‏ای است‏برای اذان گفتن، و شبستانی برای و حوضی برای وضو و محر جهت پیش و منبری که واعظ بر آن بنشیند...» ولی، واقع امر اینست که مسجد، کانون گرم زندگیساز و سعادت آفرینی است که های انقل از آنجا ریشه می‏گیرد و وسیله و جائی است‏برای اصلاح باطن اجتماع، مسجد، مجلس شورای هر محل است، محل عبادت است، مدرسه و اندرزگاه و کانون خیریه و مرکز تربیت و تعاون اجتماعی است.پایگاه بسیج مردم و آگاه آنانست.محل آشنا شدن به و ب اعتماد مردم نسبت‏به یکدیگر است. در مسجد، با چشم دل، در گوشه محراب، مردم را به خدا می‏خواند و زندگی‏ها را پاک می‏سازد.علماء دین، از این نهاد، بعنوان یک شبکه بی‏نظیر و عظیم و گسترده و مردمی، جهت ارتباط و تبلیغ و پیام رسانی، با رنگ و محتوائی مذهبی، استفاده می‏کنند. مسجد، مقدس‏ترین، پاک‏ترین، سرنوشت‏سازترین و اجتماعی‏ترین مکان و موقعیت‏حضور مسلمین است.و به تعبیر مساجد سنگر است و باید این سنگرها را حفظ نمود. «...مسجدها، اثری روشن در توجیه عمومی مسلمین دارد.مجمع‏های ی است که مردم را در سایه شعار«انما المؤمنون اخوة‏»جمع میکند و مظهر وحدت و برابری مردم است.جائی که برتری فقط با«تقوا»است.مسلمین در مساجد، کنار هم در یکجا می‏نشینند و به نصایح ی در خطبه‏های و عید گوش می‏دهند و یکدیگر را می‏شناسند.چه بسا که مسلمانی برادر دینی خود را جز در مسجد، جای دیگری نمی‏بیند.اجتماع مسجد، سبب محبت و الفت دلها و تحکیم پیوندها و روابط و آگاه شدن از حال یکدیگر و تبادل افکار در مسائل دینی و دنیائی و همدردی در غم و شادی یکدیگر است.احکام و شرایع دین را در مسجد می‏آموزند.پایگاه علم و عبادت و امر بمعروف و نهی از منکر و دمیدن روح اخوت بین مسلمین است.» با توجه به اهمیت‏یاد شده، ساختن مسجد و آباد و پرداختن بامور آن در ، مورد تاکید فراوان است. از میان انبوه روایات ی، فقط این نمونه را از رسول گرامی _ صل الله علیه و آله و سلم _ نقل کنیم که فرموده است: «من اسرج فی مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائکة و حملة العرش یستغفرون له ما دام فی ذلک المسجد ضوء من ذلک السراج‏» یعنی:هر در مسجدی از مساجد خدا چراغی بر افروزد، تا وقتی که در آن مسجد، پرتوی از آن چراغ می‏تابد، فرشتگان و حاملان عرش، برایش استغفار می‏کنند. از این رو، هر کاری که به رونق و جلای مسجد بیفزاید و مرکزیت آنرا تثبیت کند و به نظافت و طهارت و تمیزی آن کمک کند و محتوای آموزشی و تربیتی آنرا غنی‏تر سازد مورد تشویق است، و هر چه که به آلودگی و بی اعتنائی و بی حرمتی بیانجامد و عامل غفلت و سرگرمی و دنیا زدگی گردد، مورد نهی و نکوهش‏می‏باشد.دستورات و احکام مربوط به مسجد، به خوبی این مسئله را روشن می‏کند. مسجد آباد کدام است؟ اولین مسجدی که در ساخته شد مسجد«قبا»بود که پس از هجرت از مکه به مدینه، احداث گردید. زیر بنای اساسی این مسجد، «تقوا»بود. (لمسجد اسس علی قوی من اول یوم...) در قرآن کریم، نسبت‏به آباد مساجد و ساختن آنها، آیه‏ای است که می‏فرماید: «مساجد خدا را، تنها انی آباد می‏کنند که به خدا و قیامت ایمان داشته و را ب ا می‏دارند، زکات می‏پردازند و جز از خدا، از احدی نمی‏ترسند» . (انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الآ و اقام الصلوة و آتی ا کاه و لم یخش الا الله...) صادق _ علیه السلام _ هم در حدیثی بیان فرموده است که از جمله سه چیزی که روز قیامت‏به خداوند شکایت می‏کنند، یکی هم مسجد اب و ویرانی است که اهل آن، در آنجا نمی‏خوانند. نخواندن در مسجد، مسجد است، در مقابل، عمران و آبادی آن، به حضور فعال مردم برای عبادت و سیاست در مسجد است. پس، عمارت مسجد مورد توجه است و«مسجد معمور»و آباد، مطلوب دین.ولی چه مسجدی آباد است و کدام مسجد، ویران؟ آبادی مسجد، به نقشه ی و مصالح ساختمانی خوب و ج زیاد و شکوه ظاهری نیست.بلکه به اثر بخشی آنست، به استفاده صحیح از مسجد است.مهم، شکوه معنوی و جل و عظمت عرفانی و الهی آنست، نه کاشیهای معرق و درها و رواقهای بلند و سنگفرش‏های ظریف و قیمتی و در و پیکرهای منبت کاری شده!... آبادی مسجد، به آنست که مرکز معنویت و عبادت برای خدا و ایجاد رابطه با خالق باشد، آموزشگاه دین و حکمت و کانون ب ائی شعائر دین باشد.مسجد، به پایگاه بودن برای امور مسلمین و معبد و مصلا بودن آباد است، و به علم و عبادت، به تواضع و عبودیت، به مرکزیت‏حضور دینداران، به تدریسها و تعلیم‏ها، به حلقه‏های آموزشی و درسی، به محافل ادبی و بلاغت و نقد، و به مجمع‏های علمی و اخلاقی بودن، معمور است. آبادی مسجد، به و به دعاست عمران وی از همت و اخلاص شماست آباد کن از ، تو خانه حق شکرانه نعمت که خدا داده تو راست آبادی مسجد، به بیان فقه و علوم اهلبیت در آنها، به ارشاد و امر بمعروف و نهی از منکر و دعوت به خیر است، نه به کاشی و گنبد و تزئینات. علی _ علیه السلام _ می فرماید: «زمانی بر مردم می‏آید که در میان مردم، باقی نمی‏ماند از قرآن مگر نشانه‏اش، و از ، مگر نامش، در آنروزگار، مساجدشان از جهت‏ساختمانی آباد است ولی از جهت هدایت، اب است‏». پس، آبادی از نظر معماری، در حال اب بودن محتوائی از جهت هدایت، سود و ارزشی ندارد.آنروز که مسلمین به مساجد روی می‏آوردند تا خدا را عبادت کنند و آداب را بیاموزند و دین را فرا گیرند، مساجد، کوچک و ساده بود با دیواری به ارتفاع امت‏یک انسان. مساجد امروزی در جهان ، گر چه هم از جنبه تعداد، افزایش یافته و هم آبادتر است و ج‏های زیاد و هزینه‏های بیشتر دارد، ولی‏«مسجد رو»کم است و مساجد، کمتر در خدمت اه عظیم ی می‏باشد.یکی از محققان می‏نویسد: «...مساجد، کاخهائی برای افتخار نیستند، بلکه برای خضوع و خشوع و عبادت و بیان آداب ی و مناجات و نیایش‏اند.عظمت مساجد، به زنده نگهداشتن آنها، با یاد خدا و امر بمعروف و نهی از منکر و ارشاد مردم براه مستقیم است، نه به دیوارهای بلند و قبه‏های رفیع و ستون‏های برافراشته و گلدسته‏های سر بفلک کشیده...از همینجاست که گرچه شکوه ظاهری و هنری و معماری مساجد افزایش یافته ولی در جان بیننده، آن هیبت و زیبائی و جلال را بر نمی‏انگیزد.مسجد در صدر ، با آن وضع ساده‏ای که داشت، آن هیبت و عظمت معروف را دارا بود، بدون اینکه سادگی، از قدر و جلال آن بکاهد.در عین حال، هنر و زیبائی و تزئینات و شکوه معماری و عظمت‏بنای مساجد دیگر هم باعث‏بالا رفتن ارزش مساجد دیگر نشده است...» البته، نباید فراموش کرد:تقدس و محتوای مسجد بوده که باعث می‏شده است تا مسلمین به شکل ظاهری آن هم اهمیت داده و در بنای مساجد با شکوه جهت استفاده‏های خوب، همت گمارند و اگر اب و فرسوده، یا تنگ و کم ظرفیت می‏شد، تجدید بنا و تعمیر کنند یا بر وسعتش بیفزایند.خود عقیده دینی، بخصوص در زمینه ساختن و آباد و بنای مساجد، نقش مهمی ایفا کرده است. تزئینات هنری در معماری مساجد مسجد الحرام و کعبه‏ای را که حضرت ابراهیم _ علیه السلام _ بنیان نهاد، در آغاز، ساده بود و با گذشت زمان، به ح امروزی تبدیل شده است. مسجد«قبا»و«مسجد النبی‏»هم که در زمان حضرت محمد _ صل الله علیه و آله و سلم _ ساخته شد، یک چهار دیواری ساده، با ارتفاعی متوسط و حتی بی سایه‏بان بود سادگی از ویژگیهای مساجد اولیه بود و مسجدهای ساخته شده در مدینه و بصره و کوفه و مصر، از محراب‏های فرو رفته در دیوار، و از منبرها و ماذنه‏ها به شکلی که بعدا رواج پیدا کرد خالی بود. مسجد النبی، با گذشت زمان، رفته رفته وسعت پیدا کرد و تجدید بنا شد تا به صورت فعلی در آمد. بساطت و سادگی در بنای مسجد، چیزی است که از آغاز مورد توجه و تاکید بوده است. علی _ علیه السلام _ مسجدی را در کوفه مشاهده کرد که کنگره دار ساخته شده بود فرمود:گویا این، کنیسه یهود است!.و فرمود:مساجد بصورت ساده ساخته می‏شود نه کنگره‏دار. کنگره‏دار بودن بنای مسجد در آن دوره، نسبت‏به وضعیت‏ساختمان‏ها، نوعی تجمل و تزئین محسوب می‏شده است. و نیز، در حدیث است که:«بما دستور داده شده که ا، مزین و کنگره‏دار ساخته شود ولی مساجد، ساده.» حدیث دیگری است که: «مساجد را بسازید و آنها را ساده قرار دهید.» و در احادیث دیگری، از علائم آ ا مان، تزئین و آرایش مساجد بیان شده و آمده است که:وقتی زمان قیام کند، مساجد کنگره دار را اب می‏کند. البته منظور از تزئین و آرایش مسجد، که ممنوع است، طلا کاری و زر اندود است، نه معماری و کاشیکاری و بکار بردن دقت و هنر در بنای مساجد (آنگونه که در طول قرنها در معماری مسلمین در مساجد معمول بوده و رایج است) . مسجد، نباید به صورت یک نمایشگاه ع و نقاشی و موزه تزئینی در آید.چرا که این، با روح عبادت خالص و قرب به حق، به سختی سازگار میشود. از صادق _ علیه السلام _ در باره مساجدی که در آنها تصویر است، سئوال شد.حضرت پاسخ دادند که:«آنرا خوش نمی‏دارم، ولی امروز، برای شما زیان و اشکالی ندارد.» شاید اشاره به رواج و گسترش معماری و تصویرهای آن در مساجد باشد، که در آن دوره، گسترش پیدا می‏کرد و شرایط خاص آنروز را بیان می‏کند.وقتی امر دائر باشد بین ترک مساجد و خالی شدن آنها یا رفتن به مساجد با آن خصوصیات و شرائط مکروه، طبیعی است که ائمه، راضی به ترک مسجد و دوری از اجتماعات بخاطر یک مکروه نمی‏شدند.در عین حال، در این حد که در مساجد، نقش و نگار و هنرهای ترسیمی و تجسمی بکار رود، مورد منع نیست، بخصوص اگر در زمینه آیات قرآن باشد. در حدیثی، نقوش پدید آمده با گچ و رنگها در طرف قبله مسجد بلا مانع بحساب آمده است. از موسی بن جعفر _ علیه السلام _ می‏پرسند از خواندن در مسجدی که در طرف قبله، قرآن یا چیزی از ذکر خدا نوشته شده، حضرت پاسخ می‏دهد: «اشکالی ندارد.»و همچنین از مسجدی که با گچ یا رنگ، در قبله‏اش نقش و نگار شده باشد سئوال شد.فرمود:«مانعی ندارد.» کار برد نقوش و خطوط در زمینه آیات قرآن، بصورت غیر مستقیم، عبادتگاه را به یک کانون تبلیغ و ذکر تبدیل می‏کند.لطف این قضیه در این است که بوسیله این هنر ساده، قرآن و یاد خدا در متن زندگی و عبادت مردم مسلمان، همواره مطرح است و این، اثر تربیتی دارد و پیوند زندگی و مذهب را می‏رساند. اظهار نظر«تیتوس بورکهارت‏»، هنرمند سویسی در این باره چنین است: «تکرار کتیبه‏های ماخوذ از آیات قرآن کریم بر روی دیوارهای مساجد و سایر ابنیه، انسان را یاد آور این حقیقت می‏سازد که تارو پود حیات ی از آیات قرآنی تنیده شده و از لحاظ معنوی متکی بر قرائت قرآن و نیز و اوراد واذکاری است که از آن کتاب آسمانی اخذ شده است.اگر بتوان فیضی را که از قرآن کریم سرچشمه می‏گیرد یک ارتعاش معنوی بخوانیم-و کلامی بهتر از این برای تفسیر آن نداریم-از آنجا که این نفوذ قرآنی، هم معنوی و هم مسموع است‏باید بگوئیم تمام هنر ی باید بالضروره اثر این ارتعاش را داشته باشد..» بی شک، تاثیر معنوی این گونه خط نوشته‏ها و کتیبه‏ها را نمی‏توان انکار کرد.نوعی تذکر و یاد آوری در اینگونه خطها نهفته است.در حدیث موسی بن جعفر _ علیه السلام _ هم، حضرت، خواندن در مسجدی را که بر دیوار قبله‏اش آیات قرآن یا«ذکر الله‏»-هر چه که یاد آور خدا باشد-نوشته شده باشد مجاز دانسته حتی در روایات است که:در خانه صادق _ علیه السلام _ دور تا دور خانه، همچنین در طرف قبله سجده گاهش‏«آیة الکرسی‏»نوشته شده بود. و این نوع نوشتن آیة الکرسی بر دورادور ساختمان‏های بلندتر از هشت ذراع، بعنوان یک دستور از طرف ائمه، مورد تاکید و تشویق بوده است. شاید این توصیه، روی این نکته باشد که با یادآوری وجود یکتا و زنده و حی و قیوم خدائی بر هستی، سیطره و احاطه و مالکیت دارد (مفهوم آیة-الکرسی) بناهای مرتفع، انسان را مغرور نسازد. نقش عشق و محبت در این معماری با توجه به اینکه در آنچه بنای مساجد، نهی و تحریم شده، تذهیب و طلاکاری و«ز ف‏»است نه ظرافتکاری‏ها، بنابراین مسلمین در مورد پرداختن ظریفانه به بنای مساجد و آفرینش‏های هنری در معماری آن، مورد نکوهش نیستند. محبت و ایمان و عشق مردم چنین خلاقیت و هنرنمائی‏ها را به ظهور و بروز می‏رساند.این نتیجه عقیده و ایمان است.تاریخ نشان می‏دهد هر جا که مذهب راه پیدا کرده و مردم با ایمان و خلوص کار کرده‏اند و چیزی را بعنوان اعتقاد دینی ساخته‏اند.سرشار از زیبائی‏ها و ظرافت‏های شگفت است. گر چه ممکن است معمار و هنرمند به فرمان صاحب قدرت و و حاکمی‏کار کند، ولی عقیده قلبی او این است که‏«مسجد»می‏سازد و«خانه خدا»بر پا می‏کند.طبیعی است که هنرمند مسلمان و خدا جوی نسبت‏به ساختن مساجد بعنوان اماکن مقدس و معبدهای الهی از ذوق و احساس و هنر و ابتکار و خلاقیت‏خویش مایه می‏گذارد و به هر صورت که بتواند، در رونق و شکوه آن می‏کوشد.در اینجا نقش انگیزه ایمان مذهبی، بسیار قوی و کارساز است. عشق و ایمانی که بعنوان مثال نسبت‏به اولیاء دین و پیشوایان مذهب در دل شیعیان و پیروان ائمه اطهار _ علیه السلام _ وجود دارد چه کارها که نمی‏کند؟!... وقتی که مسلمانان، به پیشوایان دین و پرچمداران انسانیت و فضیلت و هادیان خلق به حق و خیر و و طاعت‏خدا، آن اندازه ارج می‏دهند که برای بارگاهشان از جان و دل مایه می‏گذارند و هر چه در توان دارند ج مرقد پاکشان می‏کنند، برای معبد و مسجد چرا نکنند؟!که آنجا را خانه خدا می‏دانند و مقدس‏ترین جا بشمار می‏آورند. این، تجلی زلال ترین عشق و معرفت و خلوص بندگان در پیشگاه والای‏«الله‏»و«اولیاء الله‏»است.مردم مؤمن و حق باور، نسبت‏به هر چه که خدائی باشد و در مسیر پروردگار، ارزش و کرامت قائلند و عملشان عملی احترام آمیز و ایثار گرانه و عاشقانه است. به قول شهید سید رضا پاک نژاد: «اگر به قریه‏های دور و ده‏های کشور ایران و بعضی نقاط دیگر بروید، از دور خانه‏هائی چند، اب و خشتی، و در آن میان، یک عمارت قشنگ و تمیز می‏درخشد، اگر بپرسید از کیست؟جواب خواهید شنید:از حسین، و بنام‏«حسینیه‏». و درباره عشق مردم به حسین _ علیه السلام _ می‏نویسد: «...مردم، عطشان ستایش آن ی هستند که لب تشنه با خود مقدار بسیاری انرژی معنوی در دل خاک جای داد و امروز، گنبدش چون آئینه می‏درخشد که درخشش آن چشم هر ستمگری را بسوزاند و هر ستمدیده را مرهمی بر دل باشد. در آنجا تربتی است گویا معدن مغناطیس که افراد عاشق را که قابل جذبند مانندذرات کوچک آهن بسوی خود جذب می‏کند، آنجا مضجع مقدس سرباز فداکاری است که رؤسا جمهور و پادشاهان، قبل از اینکه رسم سرباز گمنام و نهادن دسته گل معمول گردد، عصاره گل، بهترین عطر را آوردند و بوسیدند و بوئیدند و پاشیدند و آرزوی این د که کاش در برابرش جنگیده و را یاری می د و کشته می‏شدند....» تلاقی‏«دین‏»و«هنر»در بنای مساجد مسلمین، خود را نسبت‏به ارزش‏های مجسم شده در وجود ائمه، اینگونه وظیفه مند احساس کرده و از اولیاء الله و بندگان خوب خداوند، تجلیل و تکریم می‏کنند، چرا که تعظیم این شعائر و تجلیل از این والا مردان و پیشوایان و شهیدان، گرامیداشت‏حق و فضیلت و صدق و راستی است و تکریم عدل و و شرف و انسانیت...و چه ی شایسته‏تر از آنان، برای نثار عاشقانه‏ترین و صادقانه‏ترین اخلاص‏ها و تواضع‏ها و تکریم‏ها؟! در مورد خدا و خانه خدا نیز چنین است و پاک‏ترین احساس‏ها و زیباترین ایثارها نثار بارگاه او می‏شود. ما با این واقعیت روبرو هستیم که هنر توسط مسلمین، در بناهای مقدس مساجد تا اندازه گسترده و عمیقی جا گرفته و به کار رفته است و ذوق‏ها و خلاقیت‏ها در جهت رونق بخشیدن به مساجد، استخدام شده است. بالا ه مساجد، خانه خدا است (و ان المساجد لله بنا بر یکی از تفاسیر) و حدیث صادق _ علیه السلام _ در این باره گذشت.بنابراین، تا وقتی که آباد ساختن و حلال بخشیدن به معبد مسلمین و مسجد ، به روح توحید و توجه به خدا ضرر نزند، نه تنها مذموم و نکوهیده نیست، بلکه تشویق هم شده است. و از همینجاست که مساجد، محل تلاقی هنر و مذهب و میعادگاه بروز این دو عنصر می‏باشد. در مورد نقش ایمان و احساس مذهبی و نثار زیبائی‏ها به آستان خداونددر بنای مساجد، به این نقل توجه کنید: «....معمار مسلمان در روزگاران گذشته هر زیبائی را که در اطراف خویش می‏دید، آنرا در خور عظمت و جلال خدا می‏یافت.سعی می‏کرد تا به هنگام فرصت، برای آن در مسجد، جائی باز کند.در بنای بسیاری از مساجد، هنرهای مختلف به هم در آمیخته است. معماری، در توازن اجزاء کوشیده است نقاشی به نقوش و الوان کاشیها توجه کرده است، و خوش‏نویسی، الواح و کتیبه‏ها را جلوه بخشیده است، شعر، موعظه‏ها و ماده تاریخ‏ها را عرضه داشته است و موسیقی هم برای آنکه از دیگر هنرها باز نماند، در صدای مؤذن و بانگ قاری و واعظ، مجال جلوه‏گری یافته است.حتی صنعت‏های دستی هم برای تکمیل و تزئین این مجموعه الهی به میدان آمده‏اند.فرش‏های عالی، ‏های گرانبها، قندیل‏های عظیم و درخشان، منبت کاری‏ها و ملیله دوزی‏ها در تکمیل زیبائی و عظمت مسجد، نقش خود را ادا کرده.بدین گونه مظاهر گوناگون فرهنگ و هنر ی در طی قرن‏های دراز، چنان در بنای مسجد، مجال ظهور یافته است که امروز، یک مورخ دقیق روشن بین می‏تواند تنها از مطالعه در مساجد،


با


تحقیق درمورد معماری مساجد


مشاهده متن کامل ...
مشهورترین مساجد دنیا تصاویر
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: مکانهای زیارتی ایران و جهان


مشهورترین مساجد دنیا + تصاویر
مسجد، برای مسلمانان ساختمانی از گل و سنگ نیست؛ مسجد، برای مسلمانان برشی از زمان و مکان نیست. مسجد، خانه خدا است؛ خانه معبود!
به دلیل اهمیت و جاذبه مسجد، مسلمانان بخش زیادی از دارایی مالی و معنوی خود را برای ساخت و نگهداری آن، به عشق، ج می کنند و از این کار سندند! در نتیجه، مساجد از زیباترین آثار ی است.
در این مطلب با 11 مسجد مشهور و مهم آشنا می شویم:
مسجد جامع ملک فیصل در پا تان.

هزینه ساخت 120 میلیون دلار. گنجایش 300 هزار گزار

 

مسجد,مشهورترین مساجد دنیا,معروفترین مساجد جهان

 
مسجد جامع کتیبه در مغرب.

بنای این مسجد در سال 1158 به پایان رسید و 5300 متر مساحت دارد.

 

مسجد,مشهورترین مساجد دنیا,معروفترین مساجد جهان

 

 مسجد بنی امیه در

این مسجد یادآور بسیاری از حوادث تاریخی است.

 

مسجد,مشهورترین مساجد دنیا,معروفترین مساجد جهان

 
مسجدالحرام

مسجدالحرام  با گنجایش 3 میلیون نفر گزار و 356800 متر مربع مساحت

 

مسجد,مشهورترین مساجد دنیا,معروفترین مساجد جهان

 
مسجد جامع الأزهر
جامع الأزهر از مهم ترین مساجد دنیا که در سال 972 ساخته شده است.

 

مسجد,مشهورترین مساجد دنیا,معروفترین مساجد جهان

 

مسجد سلطان احمد
مسجد سلطان احمد در استانبول که ساختش در سال 1616 به پایان رسید.

 

مسجد,مشهورترین مساجد دنیا,معروفترین مساجد جهان

 

مسجد نبوی
مسجد نبوی که بیش از یک میلیون نفر گنجایش دارد.

 

مسجد,مشهورترین مساجد دنیا,معروفترین مساجد جهان

 

مسجد عبودیت
مسجد عبودیت در ما ی که بنایش در سال 1917 به پایان رسید.

 

مسجد,مشهورترین مساجد دنیا,معروفترین مساجد جهان

 

مسجد فبة الخضراء
مسجد فبة الخضراء در شمال مسجد الاقصی که طی سال های 688 تا 692 قمری ساخته شد.

 

مسجد,مشهورترین مساجد دنیا,معروفترین مساجد جهان

 

 مسجد شیخ زاید
مسجد شیخ زاید به مساحت 41222 متر مربع و ظرفیت 40 هزار گزار

 

مسجد,مشهورترین مساجد دنیا,معروفترین مساجد جهان

 

مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله در میدان اصفهان در قرن یازدهم هجری در دوره صفوی ساخته شده است.

 

مسجد,مشهورترین مساجد دنیا,معروفترین مساجد جهان

منبع : rouzegareno.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • زیباترین و قدیمی ترین مساجد دنیا!+ تصاویر
 • از مسجد براثا چه می دانیم؟
 • بازار یکی ازبازار های سنتی و تاریخی
 • شش مسجد دیدنی ایران
 • مساجد شناور توریستی +ع
 • مساجد مهم جهان[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
زیباترین و قدیمی ترین مساجد دنیا! تصاویر
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: مکانهای زیارتی ایران و جهان


زیباترین و قدیمی ترین مساجد دنیا!+ تصاویر
 مسجد،عبادتگاه مشترکی میان تمام مسلمانان دنیاست که بدون در نظر گرفتن فرقه خاص آنها، اعم از شیعه و سنی بودن، همگی در کنار هم جمع شده و به عبادت خداوند متعال می پردازند.


مساجد بزرگ دنیا، جدای از فضای و ملکوتی و امواج مثبتی که در بر دارند، از جهت معماری نیز بسیار مورد توجه می باشند.البته این امر،در گذشته نیز صادق بوده تا جائی که اکنون سبکی غنی در معماری به نام معماری ی داریم.آئینه کاری، سقفهای گنبدی شکل، طاق و بستانهای پی در پی و تو در تو و ... همگی از ویژگی های منحصر بفرد این سبک زیبای معماری هستند.در بسیاری از کشورهای دنیا، مساجد برای مسلمانان و غیر مسلمانان به صورت قطب گردشگری درآمده و هر ی را با هر دینی به خود جذب می کند.

مساجد در دنیا نیز درست مانند تمامی بناهای کاربرد ی ان دنیا،از جهات زیبایی،قدمت و حتی بزرگی رتبه بندی شده و به معرض دید جهانیان گذاشته می شوند.


امروز به 10 مسجد زیبای دنیا خواهیم پرداخت:

 

مسجد,قدیمی ترین مساجد دنیا,زیباترین مساجد جهان

 

10.مسجد جامع پوتراجایا  (putra):
این مسجد که نزد جهانگردان معروف به مسجد صورتی است با الهام از معماری ایرانی صفویه در داخل دریاچه شهر پوتراجایا و در کنار پلی مشابه سازی شده  پل خواجو اصفهان  ساخته شده و تنها از یک ضلع به خشکی راه دارد.
مناره های این مسجد برگرفته از مسجد شیخ عمر در بغداد و دیواره های آن با الهام از ایوان شاه حسن در کازابلانکای مراکش ساخته شده است. رنگ صورتی این مسجد با سنگ های گرانیت کف و درب های چوبی مسجد هماهنگ شده و جلوه ای متفاوت از دیگر مسجدهای معمول به آن داده است. این مسجد 10 هزار نفر را در خود جای می دهد.


شبستان اصلی، فضایی ساده با دوازده ستون و تزیینات ی است. آبنماهای متعدد صحن با رواق ستوندار اطراف محاط شده است. تک منار 116 متری بلندترین نشانه منطقه است که با الهام از منار مسجد شیخ عمر بغداد ساخته شده است. طول منار به نشانه پنج اصل به پنج بخش تقسیم شده است.

 

معماری بنا به نحوی است که باد در درون فضاها به چرخش درآمده و کوران هوا فضایی مطبوع برای گزاران به وجود آورد. مسجد همه روزه به غیر از روزهای و در ساعات ب ایی بر روی گردشگران باز است.برای ورود غیر مسلمانان و افراد بی حجاب شنل های خاصی به رنگ آبی وصورتی قرار داده شده است.

 

مسجد,قدیمی ترین مساجد دنیا,زیباترین مساجد جهان

 

9.مسجد عبودیه(ubudieh):
این مسجد زیبا در کوالاکانگسار ، در ای پراک، قرار گرفته و از دور با گنبد زیبای طلایی رنگش خودنمایی می کند.این مسجد در بین سالهای 1913 تا 1917 ساخته شده و در طی این سالها،بارها به مرمت آن پرداخته اند. معماری بیرونی آن بیشتر به سبک مسجدهای هندوستانی شبیه بوده ،اما وقتی به داخل آن می رویم، تلفیقی زیبا از معماری اصیل و سنتی ی آمیخته با ذوق و سلیقه ایرانی را می توان به وضوح دید.

 

مسجد,قدیمی ترین مساجد دنیا,زیباترین مساجد جهان

 
8.مسجد سلطان احمد ( sultanahmet ii):
مسجد سلطان احمد یا همان مسجد آبی، مسجدی است که در شهر استانبول واقع شده است.این شهر که در زمان امپراطوری عثمانی طی سالهای ۱۴۵۳ تا ۱۹۲۳ پایتخت این کشور بوده است هم اکنون بزرگترین شهر ترکیه است. این مسجد یکی از زیباترین شا ارهای معماری ی است. این مسجد به علت وجود کاشی های آبی رنگ در طراحی داخلی به «مسجد آبی» شهرت دارد. مسجد آبی طی سالهای ۱۶۰۹ تا ۱۶۱۹ به دستور سلطان احمد اول بنا شد و به همین دلیل پس از مرگ وی مسجد را مسجد سلطان احمد نامیدند. وی در همین مسجد دفن شده است.


این مسجد در قدیمی ترین بخش استانبول واقع شده که این منطقه در قبل از سالهای ۱۴۵۳ (میلادی) مرکز قسطنطنیه، پایتخت امپراطوری بیزانس، محسوب می شده است. این مسجد در هیپودروم قسطنطنیه واقع شده است و تا کلیسای بزرگ یان با نام ایا صوفیا فاصله اندکی دارد.

 

مسجد,قدیمی ترین مساجد دنیا,زیباترین مساجد جهان

 
7.مسجد کریستال(crystal mosque):
مسجد کریستال در پارک میراث ی جزیره وان من در ترنگانو ما ی قرار دارد بین سالهای 2006- 2008 ساخته شده است.نماهای شیشه ای به شفافیت و ظرافت طرح کمک کرده اند هر چند که به نظر می رسد استفاده از مصالح سبک مانند شیشه، طرح را اندکی ناپایدار جلوه می دهد و با القای شکنندگی از ثبات و صلابت کافی بهره نخواهد برد.


با وجود چنین ضعف هایی در نمای خارجی، معماری داخلی آن از قوام و صلابت بیشتری برخوردار است به طوریکه در محل محراب شبستان اصلی آن، محیطی رویایی را در فضای معنوی مسجد با نقوش اسلیمی و تذهیب و استعاره هایی از صفات خداوند با خطوط کوفی ترسیم می کند. مسجد کریستال توانسته است که به خوبی با محیط اطراف خود در محوطه سازی، بازی با آب و باغ سازی ترکیب شود و با محیط شهری خود هارمونی کامل داشته باشد.

 

مسجد,قدیمی ترین مساجد دنیا,زیباترین مساجد جهان

 

6.مسجد طلایی(golden mosque):
این مسجد در حال حاضر به عنوان مرکز فرهنگی مسلمانان محسوب می شود و در ناحیه قدیمی کیاپو در مجاورت مرکز مسلمانان قرار دارد. این محل دارای زمینی بالغ بر 5500 مترمربع و ساختمانی قریب به 4500 مترمربع بوده و قادر است پنج هزار زن و مرد گزار را در خود جای دهد. مسجد طلایی از ماجد فعال مانیل است که به علت مرکزیت خاص محله قدیمی کیاپو همواره مورد نظر و توجه قرار دارد.


س از امضای قرارداد صلح تریپولی که در سال 1976 میان ت فردیناند مار در لیبی امضاء شد، ت فیلیپین از معمر قذافی لیبی درخواست کرد از فیلیپین بازدید کند. این درخواست پذیرفته شد و به فاصله کوتاهی پس از امضای قرارداد و قبل از آمدن سرهنگ قذافی، املدا مار همسر رییس¬جمهوری فیلیپین که در آن زمان فرماندار مانیل بود دستور ساخت مسجد طلایی را صادر کرد و این مسجد به فاصله کوتاهی با کمک¬های ت لیبی در منطقه کیاپو ساخته شد.

 

مسجد,قدیمی ترین مساجد دنیا,زیباترین مساجد جهان

 
5.مسجد شیخ زاید(sheikh zaed mosque):
مسجد الشیخ زاید بن سلطان آل نهیان، مسجدی در شهر ابوظبی، کشور امارات است. این مسجد در منطقه ای بزرگ میان دو پل «مصفح» و «مقطع» در مدخل جزیرهٔ ابوظبی قرار دارد. نام آن هم  از شیخ زاید بن سلطان آل نهیان گرفته شده است که بنیان گذار و نخستین رئیس کشور امارات بوده و در همین مسجد دفن شده است. او در ۲۰ رمضان ۱۴۲۵ ه.ق (۴ نوامبر ۲۰۰۴ میلادی) درگذشت و قبر وی در سمت شمال مسجد واقع شده است.


اگرچه ورود به مسجد برای نامسلمانان در امارات ممنوع است ولی این مسجد برای امکان بازدید گردشگران یک استثنا است.روزانه ده ها زن غربی از مسجد شیخ زاید آل نهیان ابوظبی به عنوان سومین مسجد بزرگ پس از حرمین شریفین، بازدید می کنند که با توجه به اینکه این مسجد به روی غیرمسلمانان باز است، آنها هم به احترام مکان معنوی مسلمانان با پوششهای ی یعنی یک عبای بلند مشکی و پوشش سر وارد این مسجد می شوند.


طبق بررسی های صورت گرفته از سوی سازمان کنفرانس ی (منظمهٔ مؤتمر ی) ، مسجد شیخ زاید، بزرگترین و نخستین (قبه) درجهان است به ارتفاع (۸۳) متر و قطر داخلی آن (۸.۳۲) متر می باشد. وزن قبهٔ اصلی هزار تن است و از زخارف و گچبری عجین شده با الیاف نباتی که از شاه کارهای فنانین و اساتید مراکشی است،ساخته شده است. به اضافهٔ آیاتی از قرآن مجید بر روی دیوارهای آن حک شده، وقبهٔ اصلی مسجد را تزیین نموده است.


عدد گنبدهای مسجد (۵۷) گنبد می باشند که به حجمهای مختلف ومتفاوت است و بر سر رواق ها خارجی، ومداخل اصلی وجانبی قرار دارند، تماماً با رخام و مرمر سفید واعمال گچبری بسیار زیبایی پوشانده است.هزینهٔ ساخت این مسجد (دو میلیارد و ۱۶۷) میلیون درهم امارتی بوده است.

 

مسجد,قدیمی ترین مساجد دنیا,زیباترین مساجد جهان

 
4.مسجد فایسال( faisal mosque):
مسجد فیسال،بزرگترین مسجد ساخته شده در پا تان بوده و در مرکز این کشور، یعنی اباد واقع شده است.این مسجد در سال 1986 و به وسیله ین ترکیه ای طراحی و ساخته شد.این مسجد زیبا در دشتی هموار بنا شده که جدای از معماری زیبای ساخت آن، طلوع و غروب خورشید نیز جلوه ای بی نظیر به این مکان می دهد.این مسجد،تنها مسجد بین المللی پا تان بوده که اجازه ورود افراد غیر مسلمان نیز به داخل ان داده می شود.نام دیگر این مسجد،به افتخار پادشاه عربستان، بن عبدالله نامیده شده است.بن عبدالل در زمان ساخت این پروژه به ت پا تان کمکهای نقدی زیادی کرده است.

 

مسجد,قدیمی ترین مساجد دنیا,زیباترین مساجد جهان

 

3.مسجد سلطان عمر علی سیف الدین(sultan umar ali seifodin):
مسجد سلطان عمر علی سیف الدین، یک مسجد ی و در عین حال سلطنتی ست که در بندر سری ب ان در برونئی این کشور ثروتمند واقع شده است. این مسجد در میان مردم برونئی، نشان اختصاصی کشورشان نیز می باشد.
این بنا در سال ۱۹۵۸ تکمیل شد و نمونه گیرا از معماری مدرن ی بوده و بزرگ ترین مسجد در خاور دور نیز می باشد.معماری این مسجد مخلوطی از معماری ی و ایتالیایی است و توسط یک معمار ایتالیایی طراحی شد. این مسجد روی بر روی یک تالاب نزدیک شعبه هایی از رود برونئی ساخته شده و همچنین د ده آبی کامپونگ آیر این مسجد را دورتادور احاطه کرده است.


مسجد سلطان عمر سیف الدین دارای مناره های مرمری و گنبد طلا با صحن ها و باغهای حاصلخیز و مملو از فواره می باشد. مسجد توسط تعداد زیادی درخت و باغ گل محاصره شده که در نشان و تفسیری از بهشت است. همچنین یک پل بزرگ وجود دارد که مسیر پر پیچ و خمی را از میان تالاب به سمت د ده آبی کامپونگ آیر طی می کند. همچنین یک پل مرمر دیگر وجود دارد که به بنا منتهی می شود و شبیه یک کشتی است که در یک زمان مورد استفاده جشنها و مراسم رسمی بوده است.


گنبد اصلی که قابل شناسایی ترین خصیصه این بناست، با طلای خالص پوشانیده شده است. مناره اصلی بلندترین قسمت مسجد است و آمیزه ایست از سبک معماری رنسانس و ایتالیایی که منحصر به فرد است و در مساجد دیگر در سراسر جهان دیده نمی شود. این مناره یک آسانسور مدرن دارد که به بالای بنا می رود. مردمی که به بالای این مناره می روند، می توانند منظره ای از شهر را ببینند.

 

داخل مسجد مخصوص گزاران است و دارای شیشه کاری منقوش موزاییکی باشکوهی است. همچنین بسیاری طاقها، نیم گنبدها و ستونهای مرمرینی وجود دارد. تقریباً تمام مواد استفاده شده در این بنا از کشورهای دیگر آورده شده،مثلا مرمر آن از ایتالیا، گرانیت از شانگهای، چلچراغهای کریستال از انگلیس و فرشها از عربستان سعودی به این مکان منتقل شده اند.

 

مسجد,قدیمی ترین مساجد دنیا,زیباترین مساجد جهان

 
2.مسجد نبوی( masjid nabavi):
مسجد النبی یا حرم محمد بن عبدالله، همچنین مسجد نَبوی یا مسجد پیغمبر، مسجد تاریخی مدینه است که در شرق شهر مدینه در کشور عربستان سعودی بنا شده است. این مسجد را در سال نخست هجری و در نخستین روزهای ورود به مدینه به دست خود و به همراهی مهاجرین و انصار ساخت. آرامگاه ، که در منزل او واقع بود، پس از توسعه مسجد در آن قرار گرفت. این مسجد از معروف ترین مسجدهای مسلمانان و از مهم ترین زیارتگاه هایشان به شمار می آید.


از صدر تاکنون، این مسجد 11 بار بدست ت عربستان مورد ترمیم و بازسازی و توسعهقرار گرفته است،اما آنچه که از این بنای مقدس تاکنون به شکل سنتی باقی مانده،بخش داخلی مسجد، به نام مسجد روضه است.این بنا به دست مبارک ساخته شده و تاکنون بجز اندکی بازسازی و مقاوم سازی تغییر دیگری بر روی آن انجام نشده است.بنای فعلی مسجد النبی که در سالهای اخیر ساخته شده است ،به شکلی باورن ی تجهیز شده است.

این ترمیم و توسعه بدست ین آلمانی و ایتالیایی انجام شده و شکل طاهری این مسجد را بسیار مدرن نشان می دهد.


سیستم های گرمایشی و سرمایشی که در این مسجد بکار رفته،از آ ین تکنولوژی های روز بهره برده و موجب آزار  زائران انبوه این مکان  نمی شود. سنگهای بکار رفته در صحنهای مختلف این مسجد، از مرغوبترین سنگهای دنیا با درخششی خاص بوده که ابهت مسجد را جدای از فضای ملکوتی آن، چند برابر کرده است.همچنین محوطه این بنای عظیم، گنجایش حداکثر 1 میلیون نفر گذار را خواهد داشت.

 

مسجد,قدیمی ترین مساجد دنیا,زیباترین مساجد جهان

 
1.مسجدالحرام(masjidal haram):
این مسجد،مکانی مقدس است که قبله گاه مسلمانان نیز محسوب میشود. به کعبه، خانه خدا، بیت الله الحرام، بیت العتیق و بیت الحرم نیز می گویند. دلیل نامگذاری کعبه به بیت الحرام این است که خداوند ورود مشرکان را به این مکان مقدس حرام و ممنوع فرموده است. بیت الله الحرام در شهر مکه قرار دارد و در تاریخ، مورد احترام همگان بوده است.


بنا بر آیاتی از قرآن و روایات معصومان علیهم السلام خانه کعبه نخستین و مقدس ترین بنا و اولین مسجدی است که بر روی زمین ساخته شده است. در احادیث آمده است که در آغاز آفرینش سراسر زمین را آب فرا گرفته بود و نخستین خشکی که آفریده شد زمین زیر کعبه بود که خشکی های دیگر از آن گسترده گشت.

 

بر اساس روایات ی، کعبه را ابتدا حضرت آدم ساخت و سپس حضرت ابراهیم علیه السلام به کمک پسرش اسماعیل علیه السلام تعمیر و بازسازی کرد. کعبه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و قبل از بعثت، به دست قریش و با همکاری رسول خدا، بر اساس بنای اولیه ابراهیم علیه السلام، دوباره بازسازی شد.خداوند کعبه و اطراف آن را «حرم» قرار داده است؛ یعنی مقدس شمرده و ارتکاب گناه و قتل و شکار و به جان و مال مردم و جنگ و ی و راهزنی و... را در آن جایز ندانسته است. وقتی مجرمی به آنجا پناه ببرد ی حق مواخذه او را ندارد.


ساختمان کعبه به شکل مربع مستطیل و دارای چهار ضلع است که هر ضلع آن را رُکن می نامند. به مجموع چهار ضلع ارکان کعبه می گویند که سه رکن آن چنین نام دارند: رکن یمانی، رکن شامی و رکن عراقی. ساختمان کعبه ۸۵ / ۱۴ متر ارتفاع دارد، طولش ۵۸ / ۱۱ و عرضش ۲۲ / ۱۰ متر است. بنای کعبه از سنگ های سیاه و سختی ساخته شده است که سیاهی بر روی آن قرار دارد.


می گویند نخستین بار حضرت اسماعیل علیه السلام ای بر کعبه کشید و بعدها قریش نیز چنین د و داری، منصبی ویژه برای آنان محسوب می شد. اکنون نیز آن به صورتی خاص بافته و بر روی کعبه نهاده می شود.این بنای شریف بخش های دیگری هم دارد؛ همچون حجر الاسود، ملتزم، مستجار، حطیم و حجر اسماعیل. در آن نیز مقام ابراهیم و چاه زمزم واقع است.

منبع : rouzegareno.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • مشهورترین مساجد دنیا + تصاویر
 • 10 آرامگاه مشهور در سراسر جهان +ع
 • آشنایی با بقعه اما مزاده معصوم (ع)
 • بازار یکی ازبازار های سنتی و تاریخی
 • بهشت های آسمانی در یونان+ع
 • شش مسجد دیدنی ایران[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
جذب جوانان به حضور در مساجد
درخواست حذف اطلاعات
مسجد پایگاه است. حضور دائم در این پایگاه می تواند تربیت ی را به دنبال داشته و موجبات دوری از انحرافات را فراهم آورده و سبب شود تا تبلیغات دشمنان علیه جوانان بی اثر گردد. نوشتار حاضر در پی بیان چگونگی حضور پایدار جوانان در مساجد به منظور اه بیان شده است. در این نوشتار از تجربیات عملی برای ارایه را ار ها جهت جذب پایدار جوانان به مساجد استفاده شده است به طوری که بیشتر را ار های مطرح شده در بعضی از مساجد عملیاتی شده و آثار و نتایج آن مشاهده شده است.

کلیات

جذب در لغت به معنای او را به سوی خود کشاند می باشد که ضد معنای دفع است ( فرهنگ ابجدی ص 14 ) مراد از پایدار امری دائمی است که تقریباً زوال در آن راه ندارد. اصولاً برای انجام امری پایدار و دائمی نمی توان بدون برنامه و تشکیلات عمل نمود. جذب پایدار جوانان نیز از این امر مستثنی نیست.برای حصول چنین جذبی باید اموری را انجام داد که مهم ترین آن به شرح زیر است:

1- باز بودن مساجد در تمام ساعات روز

یکی از مشکلات حضور جوانان در مساجد این است که درهای مساجد جز محدودی از ساعات شبانه روز در بقیه اوقات بسته است و آن محدود ساعت کمی قبل و بعد از های یومیه می باشد.اگر قرار است که مسجد محلی برای تمام امور باشد نه فقط خواندن چگونه می توان از مکانی که فقط ساعات محدودی از شبانه روز باز است چنین انتظاری داشت و چگونه چنین مکانی می تواند جاذب جوانان پر شور و با تحرک باشد.لازمه حضور هر به طور فراوان در جایی زمانی فراهم می آید که در ابتدا آن مکان باز باشد وگرنه حضور در مکان بسته برای ی ممکن نیست و چنین محلی نمی تواند محلی برای انجام فعالیت های متعدد باشد.از این رو شرط اول برای داشتن مساجدی فعال و جاذب جوانان باز بودن مساجد در تمام ساعات روز است. (ص) می فرمایند: «در دنیا چون میهمان باشید و مسجد ها را خانه کنید ( نهج الفصاحه، 1336، حدیث 2188 ) خانه هر باید همیشه به رویش باز باشد. یکی از اموری که مانع باز بودن دائمی مساجد می گردد اشیاء گران قیمتی است که بعضاً در مساجد گذاشته شده است و از ترس به سرقت نرفتن آن هاست که مسجد بسته می ماند (ص) می فرمایند: «چون عمل گروهی بد گردد مسجد خود را زینت کنند» (همان حدیث 2643) به هر حال باید از خادمین مساجد که از مسجد حقوق می گیرند خواست که مساجد را در تمام روز باز نگه دارند.

2- انتخاب مکانی در مسجد برای انجام امور جوانان

فعالیـت جوانان در مساجد نیاز به مکانی دارد تا در آن مکان امور مربوط به جوانان سامان دهی شده و جوانان برای انجام بعضی از امور خود در آنجا گرد هم آیند. لازم نیست که این مکان خارج از فضای اصلی مسجد باشد بلکه تعیین فضای در داخل مساجد تأمین کننده منظور است.

3- ایجاد این فرهنگ که مسجد پایگاهی برای همه امور است

متأسفانه در جامعه ما بین آحاد مردم و حتی بعضی از خواص چنین تصوری وجود دارد که مسجد فقط جای خواندن، دعا و برگزاری جلسات سخنرانی و نظایر آن است گویی مسجد برای کاری دیگری در بنا نشده است. این که چنین دیدی از کجا وارد شده معلوم نیست اما امروزه چنین تصوری از مساجد عمومیت یافته است و لازم است این دید تغییر کند تا زمینه برای انجام کارهای بعدی در مسجد فراهم آید در غیر این صورت به سختی بتوان پیشرفتی در جذب جوانان به مساجد داشت زیرا جوانان پر تحرک و پر جنب و جوشند و اگر قرار باشد فقط برای اقامه و یا گوش دادن سخنرانی و نظایر آن به مساجد بیایند جمعیتی بیشتر از آن چه از جوانان که اکنون به مساجد می آیند را نمی توان جلب نمود .

4- ایجاد تشکیلاتی برای جذب جوانان

برای جذب جوانان به مساجد ایجاد ابزار و سایلی و برنامه هایی در داخل مساجد ضروری به نظر می رسد که عبارتند از:

1-4- مسجد محل جوانان مسجد باید به گونه ای شکل یافته و به گونه باز باشد که جوانان وقتی از منزل خارج می شوند اگر نخواهند به گردش بروند اولین جایی که به ذهنشان برای رفتن به آنجا خطور کند که بروند مساجد باشد. جوان دوست دارد با دوستان خود در محلی باشد و با آنان به انواع و اقسام صحبت ها بپردازد چه بهتر که به جای کافی نت و مکان های نامعلوم چنین محلی مسجد باشد. اگر جوان بداند که هم می تواند کارهای مختلف خود را در مسجد انجام دهد و هم می تواند در آنجا هم سن و سال های خود را ببیند حاضر خواهد بود وقت زیادی خود را در مسجد صرف کند زیرا چنین موضوعی مطلوب جوانان است و اگر چنین امری در مسجد برای فراهم نیاید به جایی دیگر برای برآوردن آن خواهد رفت.

2-4- مسجد محل برگزاری کلاس های درس جوانان مساجد را می توان بنا به دوره تحصیلی آنان به گروه دوره ابت و، راهنمایی، دبیرستان و ی تقسیم نمود و برای هر دوره مسئولی از خود جوانان توسط جماعت انتخاب نمود برای هر دوره کلاس های دروس مدرسه ای آنان را برگزار کرد و برای تدریس از جوانا رده بالاتر تحصیلی استفاده نمود به طوری که نوجوانان راهنمایی که زرنگ تر هستند و یا جوانان دبیرستانی با استعداد به دوره ابت تدریس کنند و جوانان دبیرستانی زرنگ و باهوش تدریس دوره راهنمایی را به عهده گیرند و دانشجویان نیز تدریس دروس تخصصی تر دوره دبیرستان را متقبل شوند. در این حال کلیه آنان نسبت به هم احساس مسئولیـت نموده و همه خود را در مسجد مسئول امری و فعال خواهند دانست. البته لازم است تا با استفاده از معلمین با تجربه کلاس های کنکور نیز در مساجد برگزار گردد. برگزاری کلاس های درس در مساجد هم اعتماد خانوداده ها را جلب خواهد کرد و هم سبب می گردد تا یکی از مهم ترین فعالیـت های جوانان که هم تحصیل است در مساجد باشد.

3-4- مسجد محل درس خواندن در مرحله بعد با باز بودن دائمی مساجد باید به جوانان و کلیه دوره های تحصیلی تفهیم کرد که اگر مثلاً در منزل نمی توانند درس بخوانند و یا نمی خواهند که در منزل درس بخوانند می توانند کتاب های خود را به مسجد آورده و در همانجا به خواندن درس مشغول شوند. با این کار جوانان احساس خواهند کرد که مسجد منزل دوم آنان است و از این رو هر گاه احساس نیاز کنند به مسجد خواهند آمد ضمن آن که احساس می کنند که همیشه هم سن و سال های خود را می توانند در آنجا ببینند که این موضوع خود باعث بیشتر جوانان در مساجد خواهد شد .

4-4- مسجد محل آموزش رایانه جوانان امروز به رایانه علاقه فراوان دارند و بر ی پوشیده نیست که دنیای امروز بدون تصور فعالیت های رایانه ای بسیار دشوار است و از طرفی این ابزار وسیله ای بسیار کار آمد برای به انحراف کشیدن جوانان در آمده است. از این رو لازم است تا چندین رایانه با مسئولین مشخص در هر مسجد موجود باشد - که البته مسئولین آن را جماعت مسجد مشخص می کند _ تا جوانان در مساجد رایانه و چگونگی به کارگیری آن را یاد بگیرند و در آنجا بتوانند از این ابزار استفاده بهینه را بیاموزند . علاوه بر آن لازم است برای نوجوانان و دوره ابت بازی رایانه ای در دستگاه نصب گردد تا نوجوانها بتوانند از این بازی استفاده نموده و به دنبال بازی منفی رایانه ای نروند. با این کار یکی از نیاز های جوانان امروز در مساجد تأمین می گردد و موجبات کاهش انحراف جوانان ازاین طریق را فراهم می آورد.

5-4- مسجد مکان آموزش های دینی و قرآنی در خلال آن چه بیان شد می توان کلاس هایی به صورت حساب شده برای تدریس قرآن، احکام و امور اعتقادی برای دوره های سنی مختلف در داخل مساجد ترتیب داد و ضمن برنامه های دیگر امورات دینی و تربیتی را به جوانان آموخت و برای آنان برنامه های دعا و هم خوانی و نظایر آن را به فراخور نیاز آنان اجرا کرد.

6-4- مسجد محل برنامه ریز ی ورزشی مساجد می توانند برنامه های ورزشی و مسابقات گوناگون را ترتیب دهند و بدین منظور می توانند از فضای آزاد طبیعت استفاده نموده و یا با هماهنگی سازمان های متصدی از امکانات ورزشی و سالن های مدارس استفاده نمایند . استفاده از امکانات ورزشی مدارس برای تأمین نیاز های ورزشی جوانان مساجد تقریباً می تواند درصد بالایی از نیاز های ورزشی آنان رابرطرف سازد و در این راستا نیز می توان در همان مکان ها مسابقات ورزشی برگزار کرد.

7-4- مسجد محل برگزاری مسابقات علمی با توجه به این که دروس مختلف در مساجد تدریس می شود لازم است برای ایجاد رقابت بین دوره های تحصیلی مختلف مسابقات علمی برگزار گردد و از این طریق ضمن ایجاد رقابت بین جوانان هر دوره و هر سال درسی، این امکان فراهم می آید تا جوانان هر دوره توان علمی خود را محک بزنند برگزاری مسابقات علمی شایسته است به طور دائمی و در فواصل زمانی معقول صورت پذیرد. علاوه بر مسابقات علمی مسابقات حفظ و قرائت و مفاهیم قرآن نیز به فراخور سن جوانان برای هر دوره می تواند برگزار گردد، همچنین برگزاری مسابقات احکام و اصول اعتقادی در دوره های طولانی تر ولی دائم لازم به نظر می رسد. برای جلب مشارکت جوانان برای شرکت در مسابقات لازم است جوایزی متناسب با ابعاد مسابقه در نظر گرفته شود.

8-4- مسجد محلی برای بردن به ارودهای تفریحی در هر مسجد برنامه هایی برای بردن جوانان به ارودهای تفریحی می تواند موجبات شادی جوانان را فراهم سازد . هزینه این اردوها را می توان از خود جوانان گرفت . تفریح و سرگرمی و جست وخیز از نیاز های ج ناپذیر دوره نوجوانی و جوانی است و نادیده گرفتن آن می تواند صدمات جبران ناپذیری به روح و روان جوانان وارد سازد مضافاً بر این که تأمین تفریح می تواند شاد جوانان را حفظ کند . اگر این امر در مساجد برنامه ریزی نشود جوان برای ء چنین روحیه ای به مکان های دیگر خواهد رفت.

5- مردم تأمین کننده نیاز های جوانان در مساجد

برای تأمین هزینه هایی که برای جلب جوانان و یا اهداء جوایز در مسابقات از پیش بیان شده، ضمن کمک از دستگاه های تی متصدی این امر می توان از مردم و خیرین هر محل و همچنین از خانواده های خود جوانان کمک خواست.اگر مردم ببینند که فرزندان آنان در مساجد هم درس می خوانند و هم دین می آموزند و هم تربیت می شوند و هم به تفریحات سالم می پردازند به برنامه های مساجد اعتماد خواهند کرد و در این حال هم خیرین هر محل و هم والدین جوانان در صورت توانایی از کمک مالی به مساجد دریغ نخواهند کرد. همچنین می توان به مردم تفهیم کرد که به جای ید قرآن و اهداء آن برای مردگان خود به مساجد بهتر است در پرورش جوانان و تهیه ابزار مورد نیاز آنان در مسجد شرکت مالی کرده و ثواب آن را به مردگان خود اهداء کنند . علاوه بر آن نیز می توان به مردم تفهیم کرد که برای مردگان خود یک قفسه کتاب به مسجد اهداء نموده و نام متوفای خود را روی آن بنویسند که در این حال لازم است تا آن قفسه ها که در واقع کتابخانه مسجد خواهد شد در دیوارهای مساجد و در بالای جایی که مردم به دیوار تکیه می دهند نصب شود.

6- مدیریت امور مذکور

مهم ترین بخش برای ایجاد چنین فضایی در مساجد با برنامه های بیان شده ایجاد یک مدیریت قوی و کار آمد است.برای این منظور لازم است تا ائمه جماعات گزینش شوند و توانایی های آنان در زمینه های مختلف ارزی گردد . در شهر های کوچک نصب ائمه جماعات می باید توسط صورت گیرد و در شهر های بزرگ لازم است تا نمایندگانی در هر منطقه بگمارد تا آنان ائمه جماعات همان منطقه را تعیین نمایند. لازم است تا ائمه ای بر مساجد گماشته شود که ضمن آگاهی کافی از دین از توانایی لازم جهت اجرای امور مذکور برخوردار باشند. علاوه بر آن لازم است تا کار ائمه جماعات مورد ارزی کارشناسانه قرار گیرد و در صورت عدم توانایی جماعت موارد ناتوانی به اطلاع او رسانده شود تا موارد نقص را جبران کند و در صورت عدم جبران لازم است تا تعویض گردد. اما این همه زمانی میسر است که در ابتدا شخص با دقت کافی انتخاب شود و توانایی های او همچنان که در امور و مردم داری لحاظ می شود در اجرای امور مذکور نیزلحاظ شود زیرا یکی از مهم ترین وظایف ائمه که امروزه کم رنگ به نظر می رسد پرداختن به امور فرهنگی و جلب مردم به مساجد است. بدین رو باید ضمن این که خود از امورات دینی اطلاع کافی داشته و بتواند جوانان را درک کند لازم است تا پرداختن به امورات فرهنگی را از دغدغه های اصلی خود بداند .صرف جوان بودن و یا خوب بودن برای چنین امری کافی نیست. کلیه امورات از پیش بیان شده در بعضی از مساجد عملیاتی و آثار و نتایج آن نیز مشاهده شده است ولی به دلیل عدم همکاری امکان اجرای آن در مساجد بیشتر فراهم نیامده است. از این رو لازم است تا ائمه از ح سنتی خارج شوند و پرداختن به امور فرهنگی را از وظایف لاینفک خود بدانند.

نتیجه گیری

مسجد محل انجام کلیه امور فرهنگی، تربیتی، و آموزشی است و جوانان اگر به گونه ای که بیان شد در مساجد پرورش یابند دیگر هیچ تبلیغاتی نمی تواند آنان را از دین دور سازد و اگر هم به دلایلی از مسجد دور شوند این دور شدن موقتی بوده و مجدداً به مسجد بازخواهند گشت . مهم تر از همه این که از جوانی عادت خواهند کرد که دستورات را در زندگی روزانه خود به کار گیرند و این موضوع برای آنان به صورت یک ا ام در خواهد آمد.

منابع

1- مهیار رضا ، فرهنگ ابجدى عربى- فارسى‏ بی نا، بی تا، بی جا

2- نهج الفصاحه، انتشارات جاوی1230 دان، چاپ یازدهم، تهران ،1336)

3- تجربه عملی و بررسی نتایج آثار و پیامد های عملکرد به صورت بیان شدهمشاهده متن کامل ...
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95
درخواست حذف اطلاعات
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95

با نرم افزار ا ل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را تهیه و تنظیم نمایید. با این فایل ا ل می توانید صورت وضعیت پروژه تان را بر اساس تمامی فهارس بهای سال 95 تحت نرم افزار ا ل تهیه و تنظیم نمایید.
قابل توجه پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان محترم:
مطمئن باشید این نرم افزار را در هیچ کجای اینترنت نخواهید یافت.

نرم افزارهای سایتهای دیگر با قیمت 39 هزار تومان و تنها شامل یک فهرست بها بفروش می رسند. با این حساب قیمت تمامی فهارس بها با اعمال تمامی تخفیفات بالای 400 هزار تومان(!!) و شامل 15 فایل خواهد بود.اما این محصول جامع در یک فایل و با قیمت استثنایی 70 هزار تومان ارائه می گردد.
اگر شک دارید کافیست در گوگل جستجو نموده و در صورتیکه نرم افزار ارزانتری یافتید، بدون درنگ یدتان را از آنجا انجام دهید.

این نرم افزار شامل تمامی فهارس بهای سازمان مدیریت می باشد. (شامل ابنیه، برق، مکانیک، راه، راهداری، آبخیزداری، شبکه توزیع، توزیع آب روستایی، خطوط انتقال آب، آبیاری تحت فشار، آبیاری و ز شی، شبکه فاضلاب، سدسازی، چاه و قنات) با این فایل ا ل می توانید صورت وضعیت پروژه تان را بر اساس تمامی فهارس بهای سال 95 تحت نرم افزار ا ل تهیه و تنظیم نمایید. در صورت ید این نسخه و درخواست شما مبنی بر داشتن | فایل ا ل صورت وضعیت فهرست بهای 88 تا 94 | ، این محصول با دریافت هزینه 10 هزار تومان به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

روش کار:

1- برای این کار در مرحله اول مشخصات پروژه (نام پروژه، کارفرما، پیمانکار، مشاور، شماره قرارداد و ...) وارد می شود.
2-در مرحله دوم فهرست بهای مد نظرتان را انتخاب نموده (تمامی 15 فهرست بهای ابلاغی سال 95 درون فایل ا ل موجود است)
3- سپس در شیت ریزمتره با ورود شماره آیتم، شرح و بهای واحد آیتم توسط نرم افزار شناسایی خواهد شد. احجام کار را در ادامه وارد می نمایید.
4- با پایان ورود ریزمتره گزارشات شما با تنها چند کلیک آماده خواهد شد. تصاویر نمونه گزارشات را مشاهده نمایید.

توجه: بدلیل جامع بودن این نرم افزار محاسبات حمل مصالح در آن لحاظ نشده است اما در صورت ید این محصول، فایلهای ا لی (فقط جهت کمک به انجام محاسبات حمل) بصورت رایگان به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

ضمنا جهت جلوگیری از سو استفاده های احتمالی جهت راه اندازی نرم افزار روی هر رایانه نیاز به کد نصب خواهید داشت که از طریق پیامک برای یداران ارسال میگردد. این کد نصب تنها سه بار به هر مشتری ارائه خواهد شد و ارائه کدهای بیشتر مشمول 23 هزار تومان هزینه (به ازای نصب روی هر رایانه) خواهد بود.

در صورتیکه پس از ید و فعالسازی نرم افزار به هر دلیلی درخواست انصراف از ید را داشته باشید، می بایست با ذکر دلایل خود و اعلام شماره حساب بانکی نسبت به دریافت 70% مبلغ پرداختی خود اقدام فرمایید (قابل توجه اینکه 30% دیگر به هیچ وجه به فروشنده اختصاص نخواهد یافت و سهم هزینه های بازاریاب و وبسایت مسبی خواهد بود)

 ید
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?p_id=10249‏ - ذخیره شده
با نرم افزار ا ل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را تهیه و تنظیم نمایید. با
این فایل ا ل می توانید صورت وضعیت پروژه تان را بر اساس تمامی فهارس بهای ...
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=mehdijafari&p_id=10249‏
با این فایل ا ل می توانید صورت وضعیت پروژه تان را بر اساس تمامی فهارس بهای
سال 95 تحت نرم افزار ا ل تهیه و تنظیم نمایید. قابل توجه پیمانکاران ، مشاوران و ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای ا ل سال ...
softomran.com/...فهرست-بها...ا ل.../45- -رایگان-فهرست-بهای-ا ل-تمامی-رشته-ها-excele-95.html‏ - ذخیره شده
فهرست بهای ا ل سال 95 در همه رشته ها. نوشته شده توسط بهزاد نوروززاده ... 11-
فهرست بهای شبکه فاضلاب شهری سال 1395 با فرمت ا ل. 12- فهرست بهای انتقال و
...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 96 ا ل
softomran.com/index.php/2.../106-فهرست-بهای-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل در تمامی رشته ها توسط وب سایت سافت عمران با ...
فایل های ا ل فهرست بها بسیار مهم و حساس هستند و باید حتما توسط کارشناس ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 96 ا ل
softomran.com/...صورت-وضعیت...فهرست-بها...ا ل.../106-فهرست-بهای-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل در تمامی رشته ها توسط وب سایت سافت عمران با
دقت بسیار بالا تهیه گردیده و در اختیار شما قرار گرفته است.
نرم افزار رایگان صورت وضعیت به نغع محک براساس فهرست بها 95
icivil.ir/omran/نرم-افزار-رایگان-صورت-وضعیت-نغع-محک/‏ - ذخیره شده
28 مه 2016 ... نرم افزار رایگان صورت وضعیت تحت ا ل که چندی است در سایت آی سیویل منتشر
میشود اینک بر اساس فهرست بهای 95 بصورت رایگان در دسترش عموم قرار میگیرد. ...
شناخته شده محک هستش از آنجایی که من یک برنامه نویس حرفه ای نیستم ،این ... اون رو
با نظرات حرفه ای شما برطرف کنم و در نسخ بعدی به صورت کاملتر( ...
ا ل متره و برآورد و صورت وضعیت بر مبنای فهرست بها 95 - ی ...
icivil.ir/omran/ا ل-متره-و-برآورد-و-صورت-وضعیت-بر-مبنای/‏ - ذخیره شده
4 جولای 2016 ... ا ل صورت وضعیت و متره برآورد بر اساس فهرست بهای 95 قاتبل ... این فایل
ا ل متره و برآورد بر مبنای فهرست بها ?? که توسط آقای ...
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 - خانه
www.www.bkhshamvzshi.beme.ir/bazaariha/10249‏
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 ص 1 فهرست بهای 95 صورت
وضعیت ا لی متره و برآورد صورت وضعیت ا لی صورت وضعیت تحت ا ل فرم
...
فهرست بها 95 با فرمت ا ل | نگاه عمران
negahomran.com/ -فهرست-بها-95-با-فرمت-ا ل/‏ - ذخیره شده
17 مارس 2016 ... فهرست بها 95 با فرمت ا ل منتشر شد میتوانید فهرست بها با فرمت pdf و ...
فایل ا ل شاخص های تعدیل شامل تمام شاخص های منتشر شده فهارست بها (?? ... تمام
عیار برای مترور هنگام صورت وضعیت نویسی است به شما پیشنهاد ...
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 - سوالات اصلی ...
soalataeennamehranandegi .blogsky.com/.../post-638/‏ - ذخیره شده
18 آگوست 2016 ... فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95. قیمت: 70000 تومان. قابل توجه
پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان محترم: با نرم افزار ا ل به ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 96 ا ل
softomran.com/...صورت-وضعیت.../106-فهرست-بهای-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل در تمامی رشته ها توسط وب سایت سافت عمران با
دقت بسیار بالا تهیه گردیده و در اختیار شما قرار گرفته است.
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/.../فهرست-بها/...فهرست-بها...ا ل.../104- -رایگان-فهرست-بهای-ا ل-تمامی-رشته-ها-excele-96.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت سافت ... فایل
های ا ل فهرست بها بسیار مهم و حساس هستند و باید حتما توسط ...
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/.../فهرست-بها/...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت ... و تحت
بررسی کامل قرار گیرند فایل های ا ل فهرست بهای 96 توسط وب ...
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...با.../درباره...فهرست-بها...ا ل.../104- -رایگان-فهرست-بهای-ا ل-تمامی-رشته-ها-excele-96.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت سافت ... فایل
های ا ل فهرست بها بسیار مهم و حساس هستند و باید حتما توسط ...
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
www.softomran.com/...صورت-وضعیت...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... رایگان فایل ا ل فهرست بها 96 رایگان فهرست بها 96 رایگان
فهرست بها 95 رایگان ا ل فهرست بهای 96 فایل ا ل فهرست بها 96 ...
فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت سافت ...
آموزش تعدیل صورت وضعیت (966); آموزش صورت وضعیت نویسی (325); آموزش ...
نرم افزار صورت وضعیت نویسی دانا - دفتر فنی پروژه های عمرانی
www.kelasefan.com/نرم-افزار-تنظیم-صورت-وضعیت/‏ - ذخیره شده
24 آوریل 2016 ... نرم افزار صورت وضعیت نویسی تحت ا ل جهت تنظیم صورت وضعیت های کارکرد
پیمانکاران. ... فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه; فهرست بهای واحد پایه رشته راه و
باند; فهرست ... آموزش نحوه کار با صورت وضعیت و برآورد دانا ..... در نرم افزار
صورت وضعیت که من تهیه بر اساس فهرست بها مثلا 95 هستش اگه من ...
فایل ا ل فهرست بها - دفتر فنی پروژه های عمرانی
www.kelasefan.com/فایل-ا ل-فهرست-بها/‏ - ذخیره شده
8 آگوست 2015 ... مرداد 17, 1394 توسط امید شیخا ا ل • صورت وضعیت • فهرست بها • متره برآورد •
معرفی محصولات 1 ... فرمول نویسی شده با قابلیت برآورد مبلغ کار.
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95
www.exceliha.ir/post/81‏ - ذخیره شده
15 ژانویه 2017 ... فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 قیمت: 70000 تومان با نرم
افزار ا ل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را تهیه و تنظیم ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?p_id=8911‏ - ذخیره شده - مشابه
قابل توجه پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان محترم: با نرم افزار ا ل به راحتی
صورت وضعیت پروژه های خود را تهیه و تنظیم نمایید. مطمئن باشید این نرم افزار را در
هیچ ...
سیفـــکا – سیســــتم فــــروش کـــالا
www.sifka.ir/‏ - ذخیره شده
بالا ه موفق به طراحی نرم افزار تحت ا ل جامعی جهت متره و برآورد پروژه شده و نام
تجاری ... ضمنا جهت آشنایی با نحوه ی استفاده از نرم افزار ا یر راهنمای کاملی تهیه
شده است. این فایل pdf و مطالعه آن کمک شایانی به شما در تصمیم گیری برای
تهیه این ... دوستانی که قبلا نرم افزار صورت وضعیت نویسی را یداری نموده اند از
????? ...
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...صورت-وضعیت...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت ... و تحت
بررسی کامل قرار گیرند فایل های ا ل فهرست بهای 96 توسط وب ...
آموزش صورت وضعیت نویسی - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...های.../109-آموزش-صورت-وضعیت-نویسی.html‏ - ذخیره شده
نحوه نوشتن صورت وضعیت-صورت وضعیت نویسی با ا ل- رایگان آموزش
صورت ... کلیه اسناد جلسه به همراه چک لیست در قالب وورد و صورت وضعیت و ریز متره
های انجام شده در قالب ... آنالیز قیمت جدید –تجزیه بها; پیوست های صورت وضعیت;
صورت وضعیت ... فهرست بهای ا ل (1816); فهرست بهای ا ل سال 95 در همه رشته ها (
2073) ...
فهرست بهای خطوط لوله گاز شهری 95 ا ل - متره برآورد-نرم افزار-صورت ...
softomran.com/.../فهرست-بها-ی-خطوط-لوله-گاز-شهری-95-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فهرست بهای خطوط لوله گاز شهری 95 ا ل. این فایل ها کاملا بررسی شده و دقیق هستند
و از آنها جهت بانک اطلاعات نرم افزاری استفاده میگردد ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 95
softomran.com/.../فهرست-بها/26- -رایگان-فهرست-بهای-95-تمامی-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
1- فهرست بهای ابنیه 95. 2- فهرست بهای مکانیک 95. 3- فهرست بهای برق 95. 4-
فهرست بهای راه و باند 95. 5- فهرست بهای راهداری 95. 6- فهرست بهای سد سازی 95.
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...حسابداری-انبار...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت ... و تحت
بررسی کامل قرار گیرند فایل های ا ل فهرست بهای 96 توسط وب ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 95
softomran.com/...فهرست-بها/26- -رایگان-فهرست-بهای-95-تمامی-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
1- فهرست بهای ابنیه 95. 2- فهرست بهای مکانیک 95. 3- فهرست بهای برق 95. 4-
فهرست بهای راه و باند 95. 5- فهرست بهای راهداری 95. 6- فهرست بهای سد سازی 95.
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 96 ا ل
softomran.com/...فهرست-بها...ا ل.../106-فهرست-بهای-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل در تمامی رشته ها توسط وب سایت سافت عمران با
دقت بسیار بالا تهیه گردیده و در اختیار شما قرار گرفته است.
شاخص تعدیل همه سالها تا 95 ا ل - متره برآورد-نرم افزار-صورت ...
softomran.com/.../35- -تعدیل-همه-رشته-ها-و-همه-سالها-رشته-ها-95-ا ل.html‏ - ذخیره شده
پک کامل فایل ا ل تعدیل قطعی آحاد بها از سال 1386 تا سه ماهه دوم سال 1395 شامل ...
متفاوت برای سلایق متفاوت که با قیمت 14000 تومان هر دو را در یافت خواهید نمود.
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 96 ا ل
softomran.com/...فهرست-بها...ا ل.../106-فهرست-بهای-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل در تمامی رشته ها توسط وب سایت سافت عمران با ...
فایل های ا ل فهرست بها بسیار مهم و حساس هستند و باید حتما توسط کارشناس ...
سیویل سل اموزش کامل صورت وضعیت نویسی به صورت گام به گام با ...
civilengcivil.sellfile.ir/prod-410406-اموزش+کامل+صورت+وضعیت+نویسی+به+صورت++گام+به+گام+با+این+اموزش+دیگر+مشگلی+در+نوشتن+...‏ - ذخیره شده
پکیج اموزشی شامل 22 فایل جداگانه صفر از صفر تا صد صورت وضعیت با شما ... راه
و باند ، راهداری 95 روی ا ل; شاخص تعدیل سه ماهه ا 1394; فهرست بهای کلیه ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - خانه
softomran.com/‏ - ذخیره شده
آپدیت شده با فهرست بهای 96 در همه رشته ها ... را با راحتی بسیار عالی و متصل به
فهرست بهای همه سالها و رشته ها انجام دهید و حتی متره نویسی برای صورت وضعیت ...
فهرست بهای راه ، راه آهن و باند فرودگاه 96 ا ل - متره برآورد-نرم افزار ...
softomran.com/.../فهرست-بها-ی-راه-،-راه-آهن-و-باند-فرودگاه-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فایل های موجود با دقت مورد بررسی چند باره توسط کارشناس مربوطه قرارگرفته اند و به
صورت تخصصی در همین وب سایت تهیه گردیده است .
فهرست بهای تاسیسات برقی 96 ا ل - متره برآورد-نرم افزار-صورت ...
softomran.com/.../فهرست-بها-ی-تاسیسات-برقی-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فایل های موجود با دقت مورد بررسی چند باره توسط کارشناس مربوطه قرارگرفته اند و به
صورت تخصصی در همین وب سایت تهیه گردیده است .
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 96
softomran.com/index.php/فهرست-بها/103-فهرست-بهای-96.html‏ - ذخیره شده
رایگان فهرست بهای 96 فهرست بهای ابنیه 96 فهرست بهای مکانیک 96 فهرست
بهای برق 96 فهرست بهای راه و باند 96 ... فهرست بهای ا ل سال 1396 در همه رشته ها ...
فهرست بهای راهداری 96 ا ل - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/index...03.../فهرست-بهای-راهداری-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فایل ا ل موجود با دقت مورد بررسی چند باره توسط کارشناس مربوطه قرارگرفته و به
صورت تخصصی در همین وب سایت تهیه گردیده است .
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...با...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت ... و تحت
بررسی کامل قرار گیرند فایل های ا ل فهرست بهای 96 توسط وب ...
فهرست بهای گاز رسانی به صنایع 95 ا ل - متره برآورد-نرم افزار ...
softomran.com/.../فهرست-بهای-گاز-رسانی-به-صنایع-95-ا ل.html‏ - ذخیره شده
این فایل ها با دقت بسیار زیاد تهیه و چند باره مورد بررسی افراد مختلف قرار گرفته
است و در نرم افزار های عمرانی از آنها استفاده گردیده است ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 96 ا ل
softomran.com/index...با-ما/.../106-فهرست-بهای-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل در تمامی رشته ها توسط وب سایت سافت عمران با
دقت بسیار بالا تهیه گردیده و در اختیار شما قرار گرفته است.
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 92 - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?p_id=7476‏ - ذخیره شده - مشابه
با نرم افزار ا ل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را تهیه و تنظیم نمایید.
مطمئن باشید ... نرم افزارهای سایتهای دیگر با قیمت 39 هزار تومان و تنها شامل یک
فهرست بها بفروش می رسند. با این .... فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست
بهای 95 ...
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 قیمت: 70,000 ...
www.armin3d.com/.../فایل-ا ل-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-به-20/‏
16 نوامبر 2016 ... فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95قیمت: 70000 تومانقابل توجه
پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان محترم:با نرم افزار ا ل به ...
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت سافت عمران ...
فایل های ا ل فهرست بها بسیار مهم و حساس هستند و باید حتما توسط کارشناس ...
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...فهرست-بها...ا ل.../104- -رایگان-فهرست-بهای-ا ل-تمامی-رشته-ها-excele-96.html‏ - ذخیره شده
فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت سافت عمران ...
فایل های ا ل فهرست بها بسیار مهم و حساس هستند و باید حتما توسط کارشناس ...
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت ... و تحت
بررسی کامل قرار گیرند فایل های ا ل فهرست بهای 96 توسط وب ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 94
www.softomran.com/...فهرست-بها/27- -رایگان-فهرست-بهای-94-تمامی-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
1- فهرست بهای ابنیه 94. 2- فهرست بهای مکانیک 94. 3- فهرست بهای برق 94. 4-
فهرست بهای راه و باند 94. 5- فهرست بهای راهداری 94. 6- فهرست بهای سد سازی 94.
آموزش سریع صورت وضعیت با نرم افزار متره برآورد تدبیر
softomran.com/.../فهرست-بها/.../40-آموزش-صورت-وضعیت-با-نرم-افزار-تدبیر- .html‏ - ذخیره شده
آموزش سریع صورت وضعیت نویسی با نرم افزار متره برآورد تدبیر ید به ...
نرم افزار متره برآورد کاسپین امید را هم ببینید زیرا بلحاظ صورت وضعیت نویسی
... فهرست بهای ا ل سال 95 در همه رشته ها (2020); فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها ...
شاخص تعدیل همه سالها تا 95 با فرمت ا ل - متره برآورد-نرم افزار ...
www.softomran.com/.../86- -تعدیل-همه-رشته-ها-و-همه-سالها-رشته-ها-94-excele-ا ل-2.html‏ - ذخیره شده
پک کامل فایل ا ل تعدیل قطعی آحاد بها از سال 1386 تا سه ماهه دوم سال 1395 شامل
تمامی ... آموزش متره و برآورد به صورت آنلاین · چک لیست آموزش نظارت بر ساختمان های
بتنی ... شما اینجا هستید: خانه تعدیل شاخص تعدیل همه سالها تا 95 با فرمت
ا ل ... دو سری فایل دریافت خواهید نمود که یکی به صورت ستونی و رشته ها زیر
یکدیگر ...
فهرست بهای آبیاری تحت فشار 96 ا ل - متره برآورد-نرم افزار-صورت ...
softomran.com/.../فهرست-بها-ی-آبیار-ی-تحت-فشار-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فایل ا ل موجود با دقت مورد بررسی چند باره توسط کارشناس مربوطه قرارگرفته و به
صورت تخصصی در همین وب سایت تهیه گردیده است .
شاخص تعدیل همه سالها تا 95 با فرمت ا ل - متره برآورد-نرم افزار ...
softomran.com/.../86- -تعدیل-همه-رشته-ها-و-همه-سالها-رشته-ها-95-excele-ا ل.html‏ - ذخیره شده
پک کامل فایل ا ل تعدیل قطعی آحاد بها از سال 1386 تا سه ماهه دوم سال 1395 شامل
تمامی رشته ها را نمایید. ... شما اینجا هستید: خانه تعدیل شاخص تعدیل همه
سالها تا 95 با فرمت ا ل ... و رشته ها زیر یکدیگر است و دومی به صورت عادی و در
شیت های مجزا میباشد که هر دو فرمت را دریافت خواهید نمود . ... فهرست بهای ا ل.
صورت وضعیت رایگان شیوا | مسعود علامه
www.masoudallameh.com/soorat-vaziyat-shiva/‏ - ذخیره شده - مشابه
17 مارس 2014 ... صورت وضعیت رایگان شیوا با استفاده از برنامه excel و در حدود 20 برگه ... کم نمودن
حجم آن، در اولین ورژن فقط شامل فهرست بها ابنیه 1392 می باشد. ... nezarat-kargahi-
95 .... همچنین، با استفاده از برنامه نویسی در ا ل، مواردی مانند شرح ردیف، .... لذا با
توجه به وجود فایل ا ل فهرست بها راه، می توان بسادگی ردیف های ...
صورت وضعیت ا لی فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست ...
farsimeeting.com/transition/bazaar/10249/صورت-وضعیت-ا لی‏
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 ص 1 فهرست بهای 95 صورت
وضعیت ا لی متره و برآورد صورت وضعیت ا لی صورت وضعیت تحت ا ل فرم
...
فهرست بهای ابنیه 96 ا ل - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/index.php/.../فهرست-بهای-ابنیه-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فهرست بهای ابنیه 96 ا ل. فایل های موجود با دقت مورد بررسی چند باره توسط
کارشناس مربوطه قرارگرفته اند و به صورت تخصصی در همین وب سایت تهیه گردیده
است .
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 96 ا ل
www.softomran.com/index.../2.../106-فهرست-بهای-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... رایگان فایل ا ل فهرست بها 96 رایگان فهرست بها 96 رایگان
فهرست بها 95 رایگان ا ل فهرست بهای 96 فایل ا ل فهرست بها 96 ...
فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل در تمامی رشته ها توسط وب سایت سافت ... آموزش
تعدیل صورت وضعیت (1014); آموزش صورت وضعیت نویسی (364); آموزش ...
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت سافت عمران ...
فایل های ا ل فهرست بها بسیار مهم و حساس هستند و باید حتما توسط کارشناس ...
فهرست بهای مکانیک 96 ا ل - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/index.../فهرست-بها-ی-مکانیک-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فایل های موجود با دقت مورد بررسی چند باره توسط کارشناس مربوطه قرارگرفته اند و به
صورت تخصصی در همین وب سایت تهیه گردیده است .
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 93 - خانه
softomran.com/.../فهرست-بها/30- -رایگان-فهرست-بهای-93-تمامی-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
1- فهرست بهای ابنیه 93. 2- فهرست بهای مکانیک 93. 3- فهرست بهای برق 93. 4-
فهرست بهای راه و باند 93. 5- فهرست بهای راهداری 93. 6- فهرست بهای سد سازی 93.
فهرست بهای 96 ا ل همه رشته ها - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت ... و تحت
بررسی کامل قرار گیرند فایل های ا ل فهرست بهای 96 توسط وب ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بهای 96 ... - خانه
softomran.com/.../فهرست-بهای...فهرست-بها...ا ل.../104-فهرست-بهای-ا ل-سال-96-همه-رشته-ها.html‏ - ذخیره شده
17 مارس 2017 ... فهرست بهای سال 96 با فرمت ا ل مانند سالهای گذشته توسط وب سایت ... و تحت
بررسی کامل قرار گیرند فایل های ا ل فهرست بهای 96 توسط وب ...
برنامه صورت وضعیت رشته تاسیسات مکانیکی سال 95 - دفتر فنی ...
www.kelasefan.com/.../برنامه-صورت-وضعیت-رشته-تاسیسات-مکانیک-3/‏ - ذخیره شده
دسته: نرم افزار صورت وضعیت 95 برچسب: برنامه صورت وضعیت نویسی, صورت ...
نرم افزار تهیه صورت وضعیت برمبنای فهرست بهای سال 95 با قابلیت تنظیم ریز ...
نرم افزار صورت وضعیت نویسی بایگانی - دفتر فنی پروژه های عمرانی
www.kelasefan.com/tag/نرم-افزار-صورت-وضعیت-نویسی/‏ - ذخیره شده - مشابه
نرم افزار متره برآورد و صورت وضعیت نویسی دفتر فنی پروژه های عمرانی با بیش ...
های عمرانی اقدام به طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای گروه دانا در محیط ا ل نموده است.
ت ا: شرکت فراگام آراء
www.faragamara.ir/‏ - ذخیره شده
ضمنا جهت پشتیبانی فنی در روزهای پنج شنبه می توانید از ساعت 9 الی 14 با شماره
09102120829 تماس حاصل ... فهرست بهای 96 جهت بروزآوری ت ا آماده ارائه گردید.
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - آموزش تعدیل صورت ...
softomran.com/.../18.../107-آموزش-تعدیل-صورت-وضعیت.html‏ - ذخیره شده
رایگان فایل ا ل محابه تعدیل بخشنامه نحوه محاسه تعدیل آموزش تعدیل صورت
... روش محاسبه تعدیل مع مثال محاسبه تعدیل روش محاسبه تعدیل فهرست بها. ... از
همان فایل ها برای نوشتن یک صورت وضعیت تعدیل دیگر استفاده نمایید و با دیدن ...
آموزش ویدیوئی متره نویسی (4107); آموزش سریع صورت وضعیت با نرم افزار متره ...
فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی 96 ا ل - متره برآورد-نرم افزار ...
softomran.com/.../فهرست-بها-ی-آبخیز-داری-و-منابع-طبیعی-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فایل های موجود با دقت مورد بررسی چند باره توسط کارشناس مربوطه قرارگرفته اند و به
صورت تخصصی در همین وب سایت تهیه گردیده است .
فهرست بهای سدسازی 96 ا ل - متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت ...
softomran.com/index.../فهرست-بهای-سد-سازی-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فایل ا ل موجود با دقت مورد بررسی چند باره توسط کارشناس مربوطه قرارگرفته و به
صورت تخصصی در همین وب سایت تهیه گردیده است .
نرم افزار صورت وضعیت نویسی (فهرست بهای 1394 ابنیه) - ارزون سرا
arzoonsara.com/product.aspx?p_id=11‏ - ذخیره شده
فروش ویژه نرم افزار صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای سال 1394 رشته ابنیه
این نرم افزار تحت ا ل می باشد با کمی اطلاعات در مورد ا ل میتوانید با نرم افزار
...
نرم افزار صورت وضعیت نویسی (فهرست بهای 1396 ابنیه ...
www.istgah.com/fireview/kid_319/1652688.html‏ - ذخیره شده
فروش ویژه نرم افزار صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای سال 1396 رشته ابنیه
این نرم افزار تحت ا ل می باشد با کمی اطلاعات در مورد ا ل میتوانید با نرم افزار
...
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95
ayinnameh.rzb.h5h.ir/post528999.html‏ - ذخیره شده
در صورت ید این نسخه و درخواست شما مبنی بر داشتن | فایل ا ل صورت وضعیت
فهرست بهای 88 تا 94 | ، این محصول با دریافت هزینه 10 هزار تومان به ایمیل شما ارسال
...
نرم افزار متره براورد تحت ا ل نگاه عمران ( تمام رشته ها سال 96 )
negahomran.com/نرم-افزار-متره-براورد-تحت-ا ل/‏ - ذخیره شده
31 مارس 2017 ... نرم افزار صورت وضعیت نرم افزار متره براورد تحت ا ل اموزش متره. ... اکثر
قابلیت های نرم افزار های مطرح صورت وضعیت نویسی در اختیار ... کلیه نرم افزارها در
دیت س خود دارای فهرست بهای سال ?? و ?? و ?? هستند و با امدن فهرست ...
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 - resultfa
resultfa.ir/key/فایل-ا ل-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-95/‏
با نرم افزار ا ل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را تهیهتنظیم نمایید با این
فایل . فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 تا کار فایل ...
فهرست بهای 93 صورت وضعیت ا لی مت آورد صورت وضعیت
resultfa.ir/.../فهرست-بهای-93-صورت-وضعیت-ا لی-مت آورد-صورت-وضعیت-/‏
فهرست بهای 95 صورت وضعیت ا لی فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با
فهرست بهای 93 . نرم افزار تنظیم تعدیل صورت وضعیت های کار کرد پیمانکاران اتمام
...
فایل ا ل فهرست بهای ابنیه 95 - resultfa
resultfa.ir/key/فایل-ا ل-فهرست-بهای-ابنیه-95/‏
جمله ا ل فهرست بها ابنیه 95 فایل ا ل فهرست بها 95 فهرست بهای ابنیه .
فهرست بها ا ل 95 فایل ا ل تعدیل فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 فروشگاه
resultfa.ir/.../فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-93-فروشگاه/‏
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 فایل ا ل صورت وضعیت
نویسی با صورت وضعیت فهرست بهای 88 فروشگاه فایل های ا ل .
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93
resultfa.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-93/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با با نرم افزار ا ل وضعیت فهرست بهای
88 تا 93 . فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 فایل ا ل صورت ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 ... - resultfa
resultfa.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-فهرست-بهای-95-فروشگاه-/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93. فایل ا ل صورت
وضعیت برای ید فایل ا ل جامع صورت وضعیت با فهرست بهای 95 . متره برآورد
نرم ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 92 - resultfa
resultfa.ir/key/فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-فهرست-بهای-92/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 بلاگ نیوز فایل ا ل
جامع ... فهرست بها 95 با فرمت ا ل نگاه عمران فهرست بهای همه فایل
ا ل ...
ها فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست - resultfa
resultfa.ir/key/ -ها-فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-فهرست-/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 94. فایل ا ل جامع
صورت وضعیت فایل پروژه ها ا ل صورت وضعیت فهرست . ا ل فهرست بها
95 ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 94
resultfa.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-94/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 94 فایل ا ل جامع
صورت وضعیت . فهرست بها ا ل 95 فایل ا ل تعدیل فایل ا ل
صورت ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 :: فروشگاه
shopdl.blog.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-فهرست-بهای-95‏ - ذخیره شده - مشابه
2 ا کتبر 2015 ... فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95. قیمت: 70000 تومان. قابل توجه
پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان محترم: با نرم افزار ا ل به ...
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 - alal-badal
alal-badal.ir/key/فایل-ا ل-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-95/‏
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95. - برای مشاهده کلیک کنید. با
نرم افزار ا ل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را تهیهتنظیم نمایید با این ...
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 - dotwww
dotwww.ir/key/فایل-ا ل-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-95/‏
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95. - برای مشاهده کلیک کنید. با
نرم افزار ا ل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را تهیهتنظیم نمایید با این ...
متره برآورد-نرم افزار-صورت وضعیت-عمران-امید - فهرست بها
softomran.com/index.php/فهرست-بها.html‏ - ذخیره شده
فهرست بهای 1393 در تمامی رشته ها. کلیه اسناد مورد نیاز در پروژه های عمرانی
کشور را از ما بخواهید . دوست و همکار محترم میتوانید براحتی نمایید . ادامه مطلب:
...
صورت وضعیت فهرست ابنیه - resultfa
resultfa.ir/key/صورت-وضعیت-فهرست-ابنیه/‏
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95. با نرم افزار ا ل به راحتی
صورت وضعیت شامل ابنیه برق فهرست بهای 95 صورت . نمونه فرم صورت وضعیت ...
فهرست بهای 93 فایل ا ل - resultfa
resultfa.ir/key/فهرست-بهای-93-فایل-ا ل/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 فایل ا ل جامع ...
فایل ا ل فهرست بها ابنیه سال 95 به با سلام من فایل ا ل فهرست بهای سال 95 .
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 ... - alal-badal
alal-badal.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-فهرست-بهای-95-فروشگاه-/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93. - برای مشاهده کلیک کنید
. فایل ا ل صورت وضعیت برای ید فایل ا ل جامع صورت وضعیت با فهرست ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 94 - alal-badal
alal-badal.ir/.../فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-94/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 فروشگاه ... فایل ا ل
صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 1 2 3 4 5 فایل ا ل صورت وضعیت .
فهرست بها 95 سازمان مدیریت - alal-badal
alal-badal.ir/key/فهرست-بها-95-سازمان-مدیریت/‏
فایل ا ل فهرست بها 95 با توجه به اینکه فهرست بهای سال 1395 توسط
سازمان ... فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 فهرست بها بهای
سازمان مدیریت . .... فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 یک
فهرست بها ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 94
alal-badal.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-94/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 فروشگاه. - برای مشاهده کلیک
کنید. فایل ا ل جامع صورت فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 94
...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93
alal-badal.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-93/‏
فهرست بهای 93 صورت وضعیت فهرست بها ا ل 93 فایل جامع صورت وضعیت
نویسی با ... وضعیت فهرست بهای 88 تا 93 جامع صورت وضعیت نویسی با فایل
ا ل جامع صورت ... فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 ا ل جامع
وضعیت ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 فروشگاه - dotwww
dotwww.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-فهرست-بهای-95-فروشگاه-/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93. - برای مشاهده کلیک کنید
. فایل ا ل صورت وضعیت برای ید فایل ا ل جامع صورت وضعیت با فهرست ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 94 - dotwww
dotwww.ir/.../فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-94/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 فروشگاه ... فایل ا ل
صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 1 2 3 4 5 فایل ا ل صورت وضعیت .
نرم افزار رایگان صورت وضعیت نویسی طبق فهرست بها 94 و 95 - مرکز ...
www.parynek.ir/517/517.html‏ - ذخیره شده
14 ا کتبر 2016 ... نرم افزار رایگان صورت وضعیت تحت ا ل طبق فهرست بها ?? و 95 تمام رشته ها همراه
با ویدئوی آموزشی آن را برای شما عزیزان آماده کرده ایم .
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای ... - dotwww
dotwww.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-93-/‏
وضعیت فهرست بهای 88 تا 93 جامع صورت وضعیت نویسی با فایل ا ل جامع صورت
. ... فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 ا ل جامع وضعیت ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 - dotwww
dotwww.ir/.../فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-93/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 قیمت 65 000 تومان قابل
توجه پیمانکاران . ... فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 فروشگاه.
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93
resultfa.ir/.../ -فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-93-/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 ا ل جامع وضعیت نویسی با
فهرست . کتابنرم افزارهای ی عمران ومعماری فایل ا ل جامع صورت ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 - resultfa
resultfa.ir/key/فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-93/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 قیمت 65 000 تومان قابل
توجه پیمانکاران . فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 فایل ا ل
...
متره برآورد نرم افزار صورت وضعیت عمران امید فهرست بهای 95 - resultfa
resultfa.ir/.../متره-برآورد-نرم-افزار-صورت-وضعیت-عمران-امید-فهرست-بهای-95/‏
رایگان فایل ا ل مت آورد با فهرست بهای متره در نرم افزار عمران راه .
نرم افزار صورت وضعیت نویسی فهرست بهای 1394 ابنیه نرم افزار صورت ...
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 جستجو
resultfa.ir/.../فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-93-جستجو-/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 قیمت 65 000 تومان قابل
توجه ... فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 فایل ا ل صورت ...
کلیه فهارس بها فهرست بهای 93 فایل ا ل - resultfa
resultfa.ir/key/کلیه-فهارس-بها-فهرست-بهای-93-فایل-ا ل/‏
برای دیدن کلیه فهارس بها سال فهرست بها 93 لطفا فایل ا ل فهرست بهای ?? .
فایل ا ل صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 95 فایل ا ل صورت تمامی ...
فهرست بهاء سال 94 تمام رشته ها فرمت ا لpdf - resultfa
resultfa.ir/key/ -فهرست-بهاء-سال-94-تمام-رشته-ها-فرمت-ا لpdf-/‏
لیست فرمولهای ا ل pdf آموزش فرمول نویسی در ا ل pdf فهرست بهاء ...
همه رشته ها با فرمت بهاء سال 94 تمام رشته ها فهرست بها 94 تمام . ... فایل ا ل
جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 ا ل جامع رشته 94 فایل ا ل سال 94 .
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 - alal-badal
alal-badal.ir/.../فایل-ا ل-جامع-صورت-وضعیت-نویسی-با-فهرست-بهای-93/‏
فایل ا ل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93 قیمت 65 000 تومان قابل
توجه پیمانکاران . ... فایل ا ل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 95 فروشگاه.
فهرست بهای آبیاری و ز شی 96 ا ل - متره برآورد-نرم افزار-صورت ...
softomran.com/.../فهرست-بها-ی-آبیاری-و-ز شی-96-ا ل.html‏ - ذخیره شده
فایل ا ل موجود با دقت مورد بررسی چند باره توسط کارشناس مربوطه قرارگرفته و به
صورت تخصصی در همین وب سایت تهیه گردیده است .
مشاهده متن کامل ...
چند خبر کوتاه از کانون فرهنگی هنری امور مساجد استان تهران
درخواست حذف اطلاعات
چند خبر کوتاه از کانون فرهنگی هنری امور مساجد استان تهران

آیین نامه ستاد اوقات فراغت دبیرخانه کانون های مساجد استان ها در سال۹۳
آیین نامه ستاد اوقات فراغت دبیرخانه کانون های مساجد استان ها در سال۹۳

آیین نامه ستاد اوقات فراغت دبیرخانه کانون های مساجد استان ها در تابستان سال ۹۳ ابلاغ شد.
اهدای کتاب های کودک و نوجوان و نرم افزارهای آموزشی در نمایشگاه کتاب
اهدای کتاب های کودک و نوجوان و نرم افزارهای آموزشی در نمایشگاه کتاب
دبیر خانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان تهران در غرفه خود به علاقه مندان کتاب های کودک و نوجوان به همراه نرم افزارهای آموزشی اهدا می کند.
مساجد چگونه می توانند تهدید های فرهنگی و اقتصادی را خنثی کنند؟
مساجد چگونه می توانند تهدید های فرهنگی و اقتصادی را خنثی کنند؟
یک حوزه و با تاکید بر ارتقای سطح آموزه های فرهنگی و اقتصادی گفت: صاحبان تریبون و منابر باید برای مقابله با فرهنگ منهد غربی تلاش کنند.
مدیر کانون منتظران موعود:
نشست «دیدار با شه ها» باعث تعامل و رقابت بیشتر مدیران کانون ها می شود
نشست «دیدار با شه ها» باعث تعامل و رقابت بیشتر مدیران کانون ها می شود
مدیر کانون منتظران موعود شهرستان قدس گفت: نشست «دیدار با شه ها» باعث تعامل و رقابت بیشتر مدیران کانون های فرهنگی و هنری مساجد می شود.
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران افتتاح شد
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران افتتاح شد
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صبح امروز 9 اردیبهشت ماه با حضور رئیس جمهوری در مصلای بزرگ (ره) افتتاح شد.
ب ایی چهار نشست با موضوع کتابخانه های مساجد در نمایشگاه کتاب تهران
ب ایی چهار نشست با موضوع کتابخانه های مساجد در نمایشگاه کتاب تهران
چهار نشست با موضوع کتابخانه های مساجد همزمان با ب ایی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از سوی ستاد عالی کانون های مساجد کشور برگزار می شود.
ایجاد کانون های تخصصی سلامت در کشور
ایجاد کانون های تخصصی سلامت در کشور
کانون های تخصصی سلامت به منظور تربیت رابطان سلامت و تبیین سبک زندگی سالم در کانون های مساجد کشور با همکاری ستادعالی و دفتر آموزش و ارتقای سلامت ایجاد می شود.
ارسال 1500 اثر به طرح ملی «کوثر رس »
ارسال 1500 اثر به طرح ملی «کوثر رس »
نادر سقا، مسئول دبیرخانه کانون فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل از ارسال 1500 اثر به طرح ملی کوثر رس خبر داد و گفت: این طرح ملی در چهار بخش چهل حدیث فاطمی، وبلاگ نویسی، تهیه بروشور و نقاشی برگزار می شود که تاکنون در بخش نقاشی بیش از یک هزار اثر به دبیرخانه طرح ارسال شده است.
برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد ی شهرستان شهریار
برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد ی شهرستان شهریار
باحضور علی خیلدار، معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی اداره کل مراسم تودیع عرب نژاد و معارفه کرم آبیان برگزار شد.
برگزاری دوره آموزشی و توجیهی برای 100 جماعت استان تهران
برگزاری دوره آموزشی و توجیهی برای 100 جماعت استان تهران
دوره آموزشی و توجیهی کانون های تخصصی تعالی خانواده با حضور یک صد نفر از ائمه جماعات مساجد استان تهران در دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری نور برگزار شد.
بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود
بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود
رئیس جمهور در مراسم بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران حضور خواهد داشت.
تقدیر از عملکرد شایسته همکاران به صورت ماهانه
تقدیر از عملکرد شایسته همکاران به صورت ماهانه
در جلسه ماهانه همکاران دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری استان تهران، از محمد کریم ادهمی به علت عملکرد شایسته او در ماه گذشته تقدیر شد.
برگزاری کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به و حجاب ویژه فعالان کانون ها
برگزاری کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به و حجاب ویژه فعالان کانون ها
دوره آموزشی تکمیلی تربیت مربی با عنوان نگرشی دیگر به و حجاب به همت ستاد عالی کانون های مساجد کشور ۱۱ اردیبهشت تا ۱۲ داد برگزار می شود.
زندگی دخت نبی(ص) با چاشنی های شور و شیرین دنیایی
زندگی دخت نبی(ص) با چاشنی های شور و شیرین دنیایی
روزی المومنین (ع) در حین خوردن ما به فاطمه اش (س) فرمود: ای فاطمه! رسول خدا صل الله علیه وآله مرا بیشتر دوست می دارد، فاطمه(س) فرمود: از سخن تو تعجب می کنم! آیا پدرم ...
۷۲ مسجد الگوی تهران انتخاب می شوند
۷۲ مسجد الگوی تهران انتخاب می شوند
مسجد الگو به منظور تعریف کار ویژه هایی برای این مساجد در استان تهران انتخاب می شوند.
برای اولین بار در کشور رخ داد:
برگزاری اردوی مسجد در شهر شه
برگزاری اردوی مسجد در شهر شه
دفتر شهر شه برای اولین بار طرح ابتکاری خود با نام "اردوی مسجد" را ویژه دانش آموزان دبستانی اجرا کرد.
رییس فرا یون قرآن و عترت مجلس:
کانون های مساجد پایگاهی برای عزیمت به سمت تحقق منویات ی
کانون های مساجد پایگاهی برای عزیمت به سمت تحقق منویات ی
رییس فرا یون قرآن و عترت مجلس با تأکید بر نقش کانون های فرهنگی هنری مساجد در تحقق شعار سال از تصویب طرح جامع ساماندهی مساجد کشور در آینده نزدیک خبر داد.
بهره گیری از ظرفیت مساجد داخل و خارج کشور در دهه کرامت
بهره گیری از ظرفیت مساجد داخل و خارج کشور در دهه کرامت
حجت ال سلیمانی بر وم ارایه برنامه های موفق مساجد داخل کشور به مساجد خارج کشور تاکید کرد و گفت: لازم است در دهه کرامت میان مساجد جهان شبکه تشکیل شود.
قائم مقام مدیر کل فرهنگ و ارشاد ی استان تهران به شهر قدس می رود
قائم مقام مدیر کل فرهنگ و ارشاد ی استان تهران به شهر قدس می رود
قائم مقام مدیر کل فرهنگ و ارشاد ی تهران، روز 26 فروردین ماه برای بازدید از کانون های فرهنگی و هنری مساجد و دیدار با مسئولین به شهر قدس می رود.
اقامه عزای وفات ام البنین (س)
اقامه عزای وفات ام البنین (س)
روز یکشنبه بیست وچهارم فروردین ساعت 6 صبح باحضور خطیب توانا حجت ال والمسلمین رفیعی مراسم عزاداری وفات حضرت ام البنین (س) درحسینیه حضرت حجت (عج) نازی آباد برگزارمی شود
سرانه سالانه 700 کانون طی دو مرحله پرداخت شده است
سرانه سالانه 700 کانون طی دو مرحله پرداخت شده است
دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد تهران، سرانه سالانه 700 کانون استان تهران را طی دو مرحله در سال 92 پرداخت کرده است.
تاسیس کانون های تخصصی بانوان در مساجد استان تهران
تاسیس کانون های تخصصی بانوان در مساجد استان تهران
س رست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان تهران از تاسیس110 کانون ویژه بانوان در مساجد استان تهران خبر داد.مشاهده متن کامل ...
پاو وینت تحلیل مسجد چخماخ یزد
درخواست حذف اطلاعات
پاو وینت تحلیل مسجد چخماخ یزد


تاریخ ایجاد 28/05/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 30   قیمت: 1000 تومان   حجم فایل: 3840 kb  تعدادمشاهده  7


 
*بررسی تجزیه و تحلیل مسجد چخماخ یزد همراه با نماها و برش ها در قالب
فایل پاو وینت 30 صفحه ای*
 
*مسجد* نیایشگاه و محل گردهمایی مسلمانان است. کعبه طبق آیه قران اولین
مسجد روی زمین است. مسجد النبی با ورود محمد، به مدینه در
عربستان سعودی پایه گذاری شد.
 
پذیرش این مساله که وجود مساجد گنبدها مناره ها در بافت یک شهر نمی تواند
به معنای ی بودن آن شهر باشد این امر را بدیهی می سازد که باید در
عناصر و مولفه های دیگری که نه تنها کالبد بلکه روح وهویت ا را
می سازند به دنبال نشانه هایی از زیست مسلمانان و الگوهای یک شهر ی بود.^
 
نام
 
واژهٔ مسجد در لغت به معناى سجده گاه و پیشانى است. بر طبق یک نظر، واژهٔ
مسجد معرب واژهٔ مزگت است که از زبان آرامی وارد عربی و فارسی شده است.
 
مسجد در قرآن
 
در قرآن، مسجد به معنای اعم نیایشگاه خداوند به کار رفته است. مسجد الاقصی،
که معبد یهودیان یا کنیسه بوده است و در زمان نزول قرآن کاربردی غیر از آن
نداشته است، دو بار در قرآن از آن به عنوان مسجد نام برده شده است.^[۳]
^[۴] همچنین در داستان اصحاب کهف نیز قرآن می گوید بر مزار آنان مسجدی بنا
د.^[۵] این مسجد بر اساس قول غالب مورخین با توجه به دین مرسوم آن روز
کلیسا بوده ست. البته ممکن است کنیسه نیز بوده باشد؛ ولی با توجه به قبل تر
بودن از نمی تواند به معنی مسجد مخصوص مسلمانان بوده باشد. علاوه
برمسجدالحرام(بیت العتیق)ومسجدالاقصی درقرآن کریم به مساجددیگری نیزاشاره
شده است.مسجد قبلتین1اسرا-مسجد قبا107توبه-مقام ابراهیم(مصلی)-مسجدضرارکه
دستورت یب آن داده شد107توبه
 
*مسجد تداعی کننده گنبد و مناره
<http://broozcad.ir/?s=%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%87>*
 
پذیرش این مساله که وجود مساجد گنبدها مناره هادر بافت یک شهر نمی تواند به
معنای ی بودن ان شهر باشد این امر را بدیهی می سازد که باید در عناصر
ومولفه های دیگری که نه تنها کالبد بلکه روح وهویت ا را می سازند به
دنبال نشانه هایی اززیست مسلمانان و الگوهای یک شهر ی بود.^[۱]
 
*مسجد جامع*
 
تفاوتهای موجود بین مسجد و مسجد جامع با ویژگی های هرکدام به خوبی مشخص است
شاخصه هایی پایدار که در سراسر جهان ی و در طول زمانی حدوداً هزار سال
همچنان باقی مانده است. مسجد مکانی بوده صرفاً به جهت عبادت اما از آنجایی
که در گذشته استفاده های دیگری هم از آن می شد نظیر قضاوت، نگهداری بیت
المال، ب ایی اجتماعات بزرگ، بزودی نماد قدرتمند شد و هم عرصه های
دینی و هم قلمروهای دنیوی را در برگرفت، اما نتوانست پاسخگوی نیازهای مذکور
باشد، ساخت مسجد جامع بعلت حفظ این دو جنبه بود. فقدان نهادها و بناهای
رسمی عمومی نظیر تالار شهر و یا محاکم ی، به نقش دووجهی مسجد جامع
اهمیت بیشتری بخشید. این تمایز کارکردی، تفاوتی را در منزلت و مقصود مساجد
منع ساخت و در دو واژه کاملاً مجزا رسمیت یافت، یعنی مسجد و جامع. علی رغم
تمایز آشکار کارکردی بین مسجد و جامع، از لحاظ طرح تفاوتی بین این دو وجود
ندارد. در واقع «جامع» عملاً ابعاد بزرگتر و تزئینات بیشتری را دارا
می باشد.^[۶]
 
*مساجد شبستانی*
 
این مساجد که برگرفته از ته رنگ مسجد در مدینه می باشند. دارای
نقشه ای مستطیل شکل با حیاط مرکزی و شبستانی در جهت قبله می باشند. مساجد
ابتدای اغلب دارای طرح شبستانی بوده اند.مسجد جامع فهرج، مسجد
تاریخانه دامغان، مسجد جامع نیشاپور، مسجد اولیه جامع اصفهان، مسجد اولیه
جامع یزد، مسجد اولیه جامع ساوه، مسجد جامع نائین و مسجد اولیه جامع
اردستان دارای طرح شبستانی می باشند.^[۷]
 
*هنر تزیینی*
 
هنرهای تزیینی در بناهای مذهبی نشانه ای از کشف وشهود را در پی دارد و
رنگ ها وشکل های موزون و قوس های صعودی و نزولی که از راز افرینش برمی
دارد هر کدام به بیننده ارامش روحی و معنوی می دهد. به عنوان مثال قاعده
هشت وجهی گنبد کنایه از کرسی الهی و نیز عالم فرشتگان و قاعده مربع
وچهارگوش نماد جهان جسمانی روی زمین است. ویا این که ساختار مقرنس در این
جا بازت از نمونه های مثالی اسمان نزول ماوای اسمانی به سوی زمین وتبلور
اسمانی در قالب های زمینی است. قوس ایرانی به سوی بالا حرکت دارد و به سمت
اسمان و به امر متعالی صعود می کند و قوس مغربی حرکتی درونی و به سوی قلب
دارد.^[۸]
 
*معماری مسجد*
 
مساجد در ابتدا بسیار ساده ساخته میشدندو معمولاً سقف حصیری داشتند.
هنگامیکه در ایران استحکام یافت مساجد با گنبد ساخته شد گنبد بیشتر
در معماری ایرانی نمود پیدا کرده است. قدیمی ترین نمونه مساجد با گنبد
چارطاقی مربوط به مسجد الاقصی است که قبل از ساخته شده است. در ایران
ساسانی بیشتر آتشکده ها بصورت چارطاقی و گنبد دار مدور بودند و همین سبک در
ساخت مساجد ایران بکار گرفته شد و سپس مناره بر آن افزوده شد. بر اساس کتاب
نقش پارسی بر احجار هند معماری چارطاقی و گنبد دار در حوزه تمدنی ایران شکل
گرفته است. کاخ اردشیر فیروز آباد یکی از نمونه های این گونه معماری
است^[۹] در کشورهای شمال آفریقا مساجد فاقد گنبد است و بصورت یک مناره ای
ساخته می شود. مساجد قدیم تر در جهان عرب فاقد مناره هستند. مساجد در
معماری ایران از سیر طراحی تکاملی برخوردارند.کاشی کاری سنتی از مهمترین
عناصر تزئینی مساجد ایرانی است.
 
اما بخش هایی هستند که در بیشتر مساجد وجود دارند. هر چند ممکن است در
مساجد مهمی مانند مسجد شیخ لطف الله اصفهان وجود نداشته باشند. بخش های زیر
در مساجد دیده می شوند:^[۱۰]
 
  * سردر
  * آستانه
  * گنبد
  * بارو
  * گلدسته
  * صحن یا میانسرا
  * حرم
  * محراب
  * رواق
  * بارگاه
  * چله خانه
  * حجره
  * شبستان
  * کتیبه
  * ستون
  * سرستون
  * طاق
  * خواجه نشین
  * آرامگاه
  * سنگ قبر
 
 
        نورگیر مسجد
 
اطراف گنبدخانه های بناهای ی و یا در ساقهٔ آن ها نورگیرهای زیبایی
وجود دارد که به علت شدت و ضعف نور، طرح های بدیعی را به وجود آورده. این
پنجره ها که معمولاً در بغل ایوان ها نیز به وجود آمده اند و اصطلاحاً به
آن ها پاچنگ می گویند، در اکثر مساجد قدیمی جزو عناصر همراه مساجد هستند.
نورگیرها از مصالح کاشی معرق، سنگ، آجر، کاشی و چوب ساخته می شوند و دارای
نقوش اسلیمی (خطوط برگرفته از پیچک های گیاهی) یا هندسی هستند. جنس
پنجره های نورگیر در کشورهای هند و پا تان از سنگ مرمر است.
 
در بعضی از مساجد قدیمی ایران نورگیرها از خشت خام هم دیده شده اند که
دارای نقوش اسلیمی هستند و به علت وجود چند نور در آن ها، توجه همگان به آن
معطوف می گردد. یکی از زیبا ترین پنجره های نورگیر، پنجره های مشبک چوبی
مسجد جامع اصفهان است که با طرح های متنوع گره سازی، عملکردی در پنجره ها و
درهای ارسی دارند. امروزه بسیاری از ضریح های زاده های ایران به صورت
شبکه های چوبی و یا منبت کاری در آمده اند از آثار جالب مراکز مذهبی اند.^[۱۱]
 
در مسجد شیخ الطف الله نور کیفیتی ورای ماده پیدا نموده تا آن جا که نور از
جداره شمال شرقی به جداره جنوب غربی ت ده و به محراب نقشی ورای ماده
می دهد. همچنین نور از جداره های طوقه گنبد عبور کرده و پیچ و تاب شبکه ها
را برروی گنبد خانه انداخته و مانند این است که این نقوش با سبک بالی در
حال ند.^[۱۲]
 
 
        سیالیت
 
سیالیت همان احساس تعلیق است که در معماری دوره اصفهانی به خوبی می توان
دید. از آنجا که سیال بودن باعث می شود بنا سبک تر به نظر رسد و به بیننده
کمک می کند تا از عالم مادی به عالم معنوی رود. همانند گنبد خانه های مساجد
که در گذر زمان کالبد سبک تری پیدا نموده اند تا آنجا که علاوه بر کاهش
جرز، بازشوهایی در بدنه و طوقه گنبد ایجاد شده و نور را به داخل فضا
می کشاند و حس سیال بودن گنبد را به مخاطب ارمغان می دهد چرا که گنبد در
زیر امواج های نور قرار گرفته و حس تعلیق را به وجود می آورد، همانا که
مصالح با پیوند نور آسمانی می شوند.^[۱۳]
 
*مسجد در معماری ایران*
 
میدان نقش جهان که در آن دو مسجد شیخ لطف الله و مسجد شاه قرار دارد.
 
مسجد نصیرالملک در شیراز
 
مساجد مهم ترین بناهای معماری ایران پس از هستند. شاخص ترین و
پیشرفته ترین بناهای هر دوره معماری ایران پس از ورود را می توان در
مساجد پیدا نمود. اهمیت مسجد در ایران نشانه ای از پذیرش و اقبال مردم
ایران نسبته به دین است. چرا که در دورافتاده ترین نقاط ایران نیز
مساجد مهم ترین بناهای بافت اطراف خود بوده اند که با هزینه مردم بنا می شدند.
 
ویژگی های ساختاری هر مسجد شامل انعطاف ذاتی، بی تفاوتی نسبت به نماهای
خارجی، تاکید متقابل بر فضای داخلی، و گرایش طبیعی به تزئینات کاربردی است.
زمانی که از مسجد «جامع» سخن می رانیم در واقع همان مسجد است با ویژگی هایی
مضاف و فراتر از مسجد و وام گرفته شده از معماری دوره بیزانس با ریشه های
کلاسیک. به اعتقاد پیرنیا (۱۳۸۳)،^[۱۴] ایرانیان کهن و هنرمندان آنها باور
به تقلید درست داشته اند و آنرا بهتر از نوآوری بد می دانستند. تقلید یا
برداشتی که منطق داشته باشد و با شرایط زندگی سازگار باشد. از این وجوه خاص
که جامع را از مسجد متمایز می کند، می توان به محراب، منبر یا سکوی وعظ،
مقصوره یا محصوره، ناو یا راهروی بالا آمده میانه شبستان و گنبد اشاره کرد.
ذکر این نکته حائز اهمیت است همه این عناصر در یک بنا با درجه اهمیت برابر
باقی نماندند و با همه آنها به یک نحو برخورد نمی شد (براند، ۱۳۸۳).^[۶]
 
*تاریخچه مسجد در ایران*
 
پس از فروافتادن ساسانیان، ساخت مساجد در ایران آغاز شد. در سه قرن نخستین
حکومت ی در ایران، مساجد به شیوه ای بسیار ساده و به پیروی از معماری
ساسانی ساخته می شد. زادگاه اولین نمونه های معماری ی ایران را در
اسان دانسته اند، لذا طریق ساخت بناهای این دوران (شامل امویان، عباسیان،
طاهریان) به شیوه اسانی معروف است. در این شیوه که نقشه عمومی بناهای آن
از مساجد صدر اقتباس شده، مساجد بصورت «شبستانی» یا «چهل ستونی»
ساخته شده اند (ذکرگو، ۴۶:۱۳۸۰)^[۱۵] با پدیدار شدن و پذیرش آن از
سوی ایرانیانی که زیر بیدادگری و ستم بودند دگرگونی هایی در ساختمان سازی
رخ داد:
 
 1. پس از ، با الگو گرفتن از باورهای ی ساختمانها «مردم وار» تر
    شدند. گرچه در شیوه پارتی نیز مردم واری و پرهیز از بیهودگی نمایان بود
    ولی پس از این ارزش ها بیشتر نمودار شدند.
 2. در شیوه های پیشین بنابر شرایط، ساختمان سازی کیفیت ویژه ای یافت. برای
    نمونه در شیوه پارتی در روزگار اشکانیان، ساختمان ها با سبک پاکتراش و
    با ریزه کاری بیشتری ساخته می شدند، اما در دوره دوم زمان ساسانیان چون
    به ساختمانهای بیشتری نیاز داشتند ساختمان را با سنگ لاشه می ساختند،
    بدین گونه کیفیت: ساختمان سازی نیز افت می کرد (پیرنیا، ۱۳۴:۱۳۸۳)^[۱۴]
    این امر به روی نحوه ساخت مساجد در دوره های مختلف تاثیر گذاشت. بطور
    مثال ”در دوره سلجوقی آجر کاری و در دوره ایلخانی گچ بری و در دوره
    تیموری و صفویه کاشیکاری رایج بوده است. نقشه ساختمانی مساجد نیز
    تفاوت های آشکاری در هر دوره دارد. در ایران ی با مساجد شبستانی،
    یک ایوانی، دو ایوانی، چهار ایوانی و ترکیب گنبد خانه با ایوان اصلی
    روبرو هستیم“(ابوذری ۱۳۸۰: ۱۱۷)^[۱۶]
 
*ساختار مسجد در معماری ایران*
 
در معماری ایرانی هرگاه چند طاق پوش در کنار هم جای می گیرند، دهانه کوچه
میانی یا میان وار بیش از کوچه های دیگر است و از دهانه بر وارها با
کوچه های دیگر کم کم کاسته می شود و کوچه کناری که طاق آن روی دیوار پرت
(دیواری که پشت آن آزاد است) می نشیند کمترین دهانه را دارد تا از رانش طاق
کم کم کاسته شود و دیوار پرت را نیندازد؛ ناگزیر نمای میانوار که به روی
سرای سرگشاده بازمی شود انه تر و بلندتر می شود و از مردم واری آن
می کاهد. معمار هنرمند مسجد فهرج برای پیشگیری از این کاستی در کنار دو جرز
میانوار، پیلکهای نغزی افزوده تا دهانه ی ان نماید (این نغزکاری یکصد سال
پیش از آن در تاریخچه دامغان به کار رفته است). کار بهره گیری
ازساختمایه های بوم آور در این مسجد بدانجا کشیده است که به جای کاه در
کاهگل (که شاید در فهرج کمیاب بوده)،ژاژ (خارشتر-آدور) آسیا شده به کار
برده اند و همین کار اندودها را ازآسیب موریانه بر کنا داشته است.^[۱۷]
 
*هنر و معماری مساجد ایران*
 
مساجد ایران تمثیلی از بی نهایت است رساندن انسان به کمال وترکیب کننده رمز
قدسی به گونه ای که این مکان دارای تقدس است و انسان با اشراق درونی با ان
ارتباط برقرار می کند. این حرکت وسیر کمال گرایانه لازمه هر بنای مذهبی است
که اساساً محل بندگی وپرستش است. هنر به کمال رسیده ایرانیان با بهره گیری
از مفاهیم هندسی کیهانی همواره نمود بی نهایت در یک نهایت یا صورت بوده است.
 
مساجد در نهایت نفس را به حقیقت ازلی وکمال حقیقی می رساند. این نائل شدن
باحضور وشهودی همراه است که همواره حرکت در مکان و دیدنی از جنس شناخت از
لحظه ورود تا به انتها با موحد همس است. تمامی مراتب این حرکت مکانی چون
طریقت عرفانی ارام ارام نور حقیقت را در دل اشکار کرده انسان را از حشو و
زواید خارج از این مکان مقدس منزه می دارد. ورودی در مساجد ایران جایگاه
انتخاب واطمینان است و تمایز را در مکان نشان می دهد و بیان می دارد که
هویتی قدسی وکاملا متفاوت با پهنه هیولایی اطراف درحال وقوع است. عمدتاً
ورودی های مساجد ایران حرکتی به سوی اسمان دارد. به طور کلی هرچه به
گذشته بازمی گردیم درمی ی م که زندگی انسان با کیهان و اسمان بیشتر مرتبط
بوده است.
 
جلوه های این ارتباط را درقالب نقوش هندسی چون خورشید ماه و ستاره ها در
معماری می ی م که ان ها را در تزیینات به صورت اجر کاری یا کاشی کاری و
یا درکل حجم معماری در قالب استفاده از حجم ها هندسی مطلقی چون مکعب یا
مربع مسطیل یا دایره یا احجامی از این قبیل ملاحظه می کنیم. هندسه این نقوش
دارای کششی درونی و به صورت متحدالمرکز و یا مرکزگرا نمایان می شود. حرکت
اجزای کوچک تر و چرخش ان ها به دور اجزای دیگر بخشی از چرخش و حرکت کلی
است. اجزا در یک نقش در عین حال که دارای اتحاد کلی هستند در بین خود نیز
دارای وحدتی ی ان اند وبه سوی یک مرکز دارای یک حرکت درونی هستند. این در
واقع قانون نظم طبیعی در جهان هستی است. منبت کاری ها گره چینی ها یا کاشی
کاری ها به ایجاز این نظم کیهانی را به تصویر می کشند. تمامی نقوشی که به
صورت طرح های اسلیمی هستند در یک حرکت دایره وار قابل مهار شدن در
دایره اند. این دوایر نامرئی چون روح ویا پهنه بی انتها ی معنا همواره در
نقوش حضور دارند و بیانگر ماهیت مینویی ان اند. این نقوش اصول حقیقی را به
نمایش می گذارد که بر اساس معرفت وجود و هستی شناسی علاوه بر این که الگویی
طبیعی در جهان هستی است در بردارنده معنای ازلی نیز هست که ره یافتن به این
معنا از طریق مشاهده و درک تحقق می یابد.
 
تابش پی د ی نور در سطوح متفاوت و با زوایای مختلف در پیش تاق ایوان ورودی
باعث احساس حضور نور می شود حضوری که شاید در ح عادی در سطوح احساس
نمی شود اما باتغییر تابش و ایجاد سایه های متفاوت احساسی بلورین را در زیر
تاق برمی انگیزاند. نور در این میان نقش حکیمانه خویش را با ظهوری حیات بخش
ایفا می کند و تاثیر وجودی خویش را در تراش الماس گونه فضا در هماهنگی شگفت
انگیز با هندسه به جای می گذارد. نور بخشایش ورحمت الهی را بر اینه دل
مومنین می تابد. اگر ان واجد بازتابش باشد انوار عالی الهی را به طرق مختلف
نمایان می سازد. اما با وجود تکثر این بازتابش ها حرکت صعودی در ان ها دیده
می شود و درانتها به یک خورشید یا شمسه در نور ازلی می رسند.^[۱۸]
 
هندسه پیش تاق یا ایوان ورودی به صورت یک مستطیل کشیده شده است که عمدتاً با
دو مناره در دو طرف ترکیب می شوند و با زبان سکوت شهادت می دهند که در این
جا اتفاقی مقدس رخ می دهد. علاوه بر این تفاوت مقیاس و ش تنی که در خط
اسمان عناصر اطراف خود ایجاد می کند بر حرکت رو به بالای ورودی بیشتر تاکید
می کند. این عروج در پیش تاق یا موتیف هایی چون مناره ها و کاشی
کاری ها برروی مناره ها به صورت اجر کاری و با طرح های اسلیمی مقرنس ها
پیچ های تزیینی نیلی رنگ محیط و قوس های تیزه دار بیان می شود. فضای ورودی
اغاز سفر عرفانی است که درون را به انچه شایسته رسیدن اوست سوق می دهد.^[۱۹]
 
*کارکردهای مسجد*
 
مساجد به عنوان مهم ترین بناها در هر شهر و روستا همواره نقش های متعددی در
زندگی اقشارمردم داشته اند. این بناها چون بزرگ ترین ساختمان ها بوده اند
در اغاز نیازی به داشتن نشانی ویژه ای نداشته نگاه هر گذرنده ای را به سوی
خود جلب می د اما پس از گسترش ا نخست با افزایش در گاه ها ونهادن
توق بر بلند ترین جای ان و سپس با ساختن میل برج مناره در کنار و نزدیک ان
نان شهر را به عبادتگاه راهنمایی می کرده اند.^[۲۰] رفته رفته مسجد به
عنوان چشم اندازی جغرافیایی و جلوه گاه هنر و ذوق ایرانی شهر را کاملاً تحت
تاثیر خود قرار داد اما سیمای خاصی که مسجد در شهر به وجود می اورد واثری
که بر گسترش شهر می گذاشت. تنها به فضاهای فیزیکی و ارایش های هنری و ذوقی
ان ختم نمی شد بلکه مسجد از گذشته کارکردهای گوناگونی داشته واکنون هم این
نقش ها را تا حدودی حفظ کرده است. این نقش ها عبارتند از:
 
  * مرکز ارشاد وتبلیغ ی وکانون رعایت قواعد و قوانین خاص.
  * اعتقاد به عبادت گزاران و نیایش به خدا از عوامل و انگیزه های
    بنیاد و ایجاد مساجد است.
 
پاو وینت تحلیل مسجد چخماخ یزد


کلمات کلیدی مرتبط:
,*بررسی تجزیه و تحلیل مسجد چخماخ یزد همراه با نماها و برش ها در قالب ,فایل پاو وینت 30 صفحه ای* , ,*مسجد* نیایشگاه و محل گردهمایی مسلمانان است. کعبه طبق آیه قران اولین ,مسجد روی زمین است. مسجد النبی با ورود محمد، به مدینه در ,عربستان سعودی پایه گذاری شد. , ,پذیرش این مساله که وجو,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی مسجد النبی قزوین، پاو وینت
بررسی مسجد شیخ صفی الدین اردبیلی - معماری ی,پاو وینت
پاو وینت بررسی مسجد کبود تبریز،گوی مسجیدی، فیروزه ی جهان
پاو وینت ،بررسی، مسجد ،جامع،کبیر ،یزد
پاو وینت بررسی معماری مساجد جهان
,معماری مسجد چقماق- پاو وینت
پاو وینت مقایسه تزیینات در مسجد تهران و مسجد سپهسالار تهران
مسجد جامع یزد
پاو وینت بررسی مسجد و مدرسه آقابزرگ
مسجد نصیرالملک شیراز - فرمت پاو وینت شامل نقشه ها توضیحات و متن
معماری ی : کاشی کاری های گنبد سلطانیه/فرمت word
تحقیق معماری ی | مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن/فرمت word
, رایگان ,مدرسه خان شیراز- پاو وینت
پلان مسجد
نقشه اتوکد مسجد
نقشه اتوکد مسجد
مسجد شیخ لطف الله اصفهان /فرمت word
مسجد تاریخانه یکی از کهن ترین مساجد ایران,پاو وینت
تحقیق درباره مسجد جامع فهرج یزد,پاو وینت
پاو وینت بررسی مسجد جامع کبود ایروان - یادگار معماری ایران در ارمنستانمشاهده متن کامل ...
رساله ,مبانی طراحی, و ,معماری, مساجد
درخواست حذف اطلاعات

رساله مبانی طراحی و معماری مساجد

 

تاریخ ایجاد 10/01/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 107 برگ ورد   قیمت: 9500 تومان   حجم فایل: 306 kb  تعدادمشاهده  21  


رساله مبانی طراحی و معماری مساجد 
فهرست کلی مطالب
-مقدمه
-مسجد و مدرسه شهید مطهری ( سپهسالار)
-مسجد (شاه‌ سابق) تهران 
-مسجد جامع (عتیق) تهران
-منابع و مأخذ
 
بخشی از مطلب
    مسجد همواره به عنوان یکی از بناهای اصلی غیر تجاری در بازار مطرح بوده و حضور بیش از پنجاه مسجد در بازار تهران نیز مؤید همین نکته است.
    شبکه مساجد بازار تهران که معماری مذهبی قاجاری را در یک طیف وسیع به تماشا میگذارد از تنوع زیادی برخوردار است.
    نحوه استقرار مساجد نشان میدهد که راسته‌های اصلی با‌وجود تراکم زیاد واحدهای تجاری صاحب مساجد کمتری هستند ولی پخشایش مساجد در تمام بازار،علیرغم بی‌نظمی، به گونه‌ای است که هر صنفی به راحتی به مسجد معینی دسترسی دارد.
    مساجد بازار، غالباَ به لحاظ تعدّد حجره‌ها و فشردگی بافت خود را نشان نمی‌دهند و همین امر مانع از تشخیص آسان ورودی آنها می‌شود. این مساجد بگونه‌ای در محیط کالبدی اطراف خود جایگزین شده‌اند که بیش از هر چیز تداوم فضایی را برای عابران جلوه‌گر میکنند.
    مساجد جامع و شاه ( ) هر دو از مهمترین مساجد بازار و شهر تهران هستند. این مساجد علاوه بر ایفای وظیفه مذهبی، اجتماعی و نقش یک فضای شهری را در میان شبکه پر ازدحام بازار بر عهده دارند.
    مسجد جامع که بنای اولیه آن به قبل از دوره صفوی میرسد، قدیمی‌ترین مسجد بازار است و به تدریج، همراه با رشد بازار به فضاهای آن افزوده شده است. ورودی‌های این مسجدکه بسیار ساده‌انداز دترسی‌های مهم به بازارهای مجاور خود بشمار میروند.
    مسجد از آثار دوره قاجاری است و شاخص‌ترین بنای بازار تهران محسوب میشود. سردرهای این مسجد دارای تزئینات مفصل و زیبایی است. خاصیت گذرگاهی ورودی‌های این مسجد، آن را تبدیل به یک محل پر تردد نموده است.
    مقایسه کلی میان این دو مسجد نشان میدهد که نمای مسجد جامع به دلیل عدم یکپارچگی ساخت آن از تناسب و همگنی برخوردار نیست و نمای مسجد در صحن باعظمتش دارای تقارن و تناسب بی‌مانندی است.
    درآمد:     
    مسجد همواره به عنوان یکی از بناهای اصلی غیر تجاری در بازار مطرح بوده و اگر نه در داخل بازار، در آن حتماَ بنای مسجدی مردم را به خود می‌خوانده است. حضور مساجد متعدد در بازار تهران نیز مؤید همین نکته است.
    این نوشتار با قلم معمارانه نیست و نگارنده در گذر از بازار تهران، نگرشی عمومی و از سر احساس به حضور مساجد به ویژه جامع و شاه ( ) داشته است.
    نام و موقعیت چهل و پنج مسجد بازار تهران آمده است. یادآوری میشودکه بر اساس برسی انجام شده تعداد مساجد بازار به ویژه مساجد کوچک و گمنام بیش از این شمار است ولی به لحاظ کلّیت موضوع،معرفی تمام آنها ضروری به نظر نرسید.
    سیرگسترش مسجد در بازار تهران:
    هسته اولیه بازار تهران در دوره صفویه شکل گرفته و قدیمی‌ترین بخش آن به زمان شاه طهماسب می رسد. ساختمان اصلی بازار تهران که در زمان فتحعلیشاه قاجار ایجاد شده، مجموعه‌ای از این و گسترده از بناهای مهم را در خود جای داده است.
    محدوده کنونی بازار که از شمال و جنوب میان خیابانهای بوذرجمهری(پانزده داد ) و مولوی محصور شده،در واقع همان محدوده قدیمی بازار است.
    مجموعه بازار و بناهای وابستة آن که همچنان مهم ترین  مرکز تجاری کشور به شمار می‌رود، به مرور زمان ساخته شده است و از قدیمی‌ترین آن‌ها می‌توان از چهار سوی بزرگ و کوچک، تیمچه مهدیه و سرای نام برد. مقارن با ساخت بناهای تجاری، مکان های دیگری نیز مثل مساجد، مدارس، ‌ها، و سایر بناهایی که بیشتر جنبه مذهبی یا خدماتی داشته‌اند، ساخته شد. همزمان با گسترش تهران و رونق بازار یعنی افزوده شدن سراها، تیمچه‌ها، راسته‌ها و کاروانسراها، تعداد مساجد نیز افزایش یافت. در کنار راسته‌های اصلی و فرعی به ویژه در میان بافت متراکم و در حاشیه خیابانهای همجوار بازار به سرعت بر تعداد مساجد افزوده شد. به طوری که اکنون بیش از پنجاه مسجد در سطح بازار حضور دارند.
    استقرار و ایجاد این مساجد که به تدریج انجام گرفته، گویای موقعیتی خاص در تحولات اجتماعی مذهبی دوره قاجاریه است. 
    تنوع مساجد: 
    شبکه مساجد بازار تهران که معماری مذهبی قاجاری را در یک طیف وسیع به تماشا می‌گذارد از تنوع زیادی برخور دار است. 
    مساجد بازار به جز جامع و شاه ( ) عموماَ دارای ابعاد، حجم و ارتفاعی در اندازه‌های متعارف هستند و به گونه‌ای در محیط کالبدی اطراف خود جایگزین شده‌اند که بیش از هر چیز تداوم فضایی را برای عابران جلوه‌گر می‌کنند. برخی از آنها چنان با مجموعه بازار یکپارچه و با بدنة آن یکی شده‌اند که گاهی نمودی نداشته و در فضای بازار گم شده‌اند و در این میان مساجد دیگری وجود دارند که شاخص نماد شهری هستند. مساجد بازار تهران بر اساس آنچه که مشاهده شده از نظر تنوع و عملکرد در گروه‌های زیر قرار می‌گیرند: 
1-مساجدی که توسط حاکمان، اشراف جامعه و یا تجار بزرگ ساخته شده‌اند مانند مسجد شاه ( ) و یا مسجد حاج سید عزیزالله که دارای تمام عناصر  فضایی مسجد اعم از گنبدخانه، ایوان، شبستان، سردرهای باشکوه و یا حتی مناره هستند. تزیینات مفصل در برخی از مساجد مانند و حاج سید عزیزالله نه تنها در سردرها بلکه در فضای داخلی و نمای ساختمان نیز در کمال هنر و زیبایی است.
   2- مساجد متوسطی که نسبت به مساجد گروه اول تنوع فضایی کمتری دارند و به وسیله علما، بزرگان  محلی و یا با مشارکت عمومی تجار ساخته شده مثل مسجد بهبهانی
3- مسجد مدرسه‌ها مانند شیخ عبدالحسین (آذربایجانیها)، در حال حاضر برخی ازمدرسه‌ها مثل فیلسوف عملکرد خود را از دست داده و تنها شبستان آن‌ها به عنوان مسجد فعال است. 
4- مساجد ضمیمه مقابر مانند مسجد مقبره زاده زید.
5- مساجد کوچک که در آنها تنها به ج و....
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله مبانی ,طراحی و معماری مساجد ,مسجد و مدرسه ,شهید مطهری ,مسجد و مدرسه سپهسالار ,مسجد تهران ,مسجد شاه‌ تهران ,مسجد جامع تهران ,مسجد عتیق تهران ,پروژه معماری مساجد , پروژه ,معماری مساجد ,مطالعات معماری مساجد , مطالعات ,معماری مساجد ,رساله معماری مساجد , رساله ,مع,
مقالات مرتبط در این دسته
پروژه طراحی و معماری حسینیه
معماری مکانهای مذهبی
رساله کامل طراحی مسجد مدرن
رساله کامل طراحی مسجد مدرن
پاو وینت اصول طراحی مساجد
پروژه کامل مرکز مذهبی فرهنگی با رویکرد احیاء هویت انسانی
پاو وینت بررسی تناسبات ورودی در مساجد قدیم و جدید
رساله طراحی مسجد با رویکرد ارتقاء حس تعلّق به مکان
مطالعات طراحی و معماری مسجد
پروژه طراحی مرکز مذهبی فرهنگی با رویکرد احیاء هویت انسانی
پروژه طراحی مسجد
رساله طراحی مسجد
رساله طرح نهایی مجموعه فرهنگی و مذهبی - مسجد امروزی
رساله طرح نهایی مصلی شیراز بر اساس معماری ایرانی ی
رساله پروژه طرح نهایی با موضوع مساجد ایران
رساله مرکز مذهبی فرهنگی با رویکرد احیاء هویت انسانی
رساله طراحی ساختمان مسجد با رویکرد معاصرسازی مفاهیم معماری ی
مطالعات طراحی و معماری مصلی
پاو وینت معماری مساجد
مطالعات و رساله طراحی مسجد


مشاهده متن کامل ...
رساله ,مبانی طراحی, و ,معماری, مساجد
درخواست حذف اطلاعات

رساله مبانی طراحی و معماری مساجدتاریخ ایجاد 10/01/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 107 برگ ورد قیمت: 9500 تومان حجم فایل: 306 kb تعدادمشاهده 21


رساله مبانی طراحی و معماری مساجد
فهرست کلی مطالب
-مقدمه
-مسجد و مدرسه شهید مطهری ( سپهسالار)
-مسجد (شاه سابق) تهران
-مسجد جامع (عتیق) تهران
-منابع و مأخذ

بخشی از مطلب
مسجد همواره به عنوان یکی از بناهای اصلی غیر تجاری در بازار مطرح بوده و حضور بیش از پنجاه مسجد در بازار تهران نیز مؤید همین نکته است.
شبکه مساجد بازار تهران که معماری مذهبی قاجاری را در یک طیف وسیع به تماشا میگذارد از تنوع زیادی برخوردار است.
نحوه استقرار مساجد نشان میدهد که راسته های اصلی با وجود تراکم زیاد واحدهای تجاری صاحب مساجد کمتری هستند ولی پخشایش مساجد در تمام بازار،علیرغم بی نظمی، به گونه ای است که هر صنفی به راحتی به مسجد معینی دسترسی دارد.
مساجد بازار، غالباَ به لحاظ تعدّد حجره ها و فشردگی بافت خود را نشان نمی دهند و همین امر مانع از تشخیص آسان ورودی آنها می شود. این مساجد بگونه ای در محیط کالبدی اطراف خود جایگزین شده اند که بیش از هر چیز تداوم فضایی را برای عابران جلوه گر میکنند.
مساجد جامع و شاه ( ) هر دو از مهمترین مساجد بازار و شهر تهران هستند. این مساجد علاوه بر ایفای وظیفه مذهبی، اجتماعی و نقش یک فضای شهری را در میان شبکه پر ازدحام بازار بر عهده دارند.
مسجد جامع که بنای اولیه آن به قبل از دوره صفوی میرسد، قدیمی ترین مسجد بازار است و به تدریج، همراه با رشد بازار به فضاهای آن افزوده شده است. ورودی های این مسجدکه بسیار ساده انداز دترسی های مهم به بازارهای مجاور خود بشمار میروند.
مسجد از آثار دوره قاجاری است و شاخص ترین بنای بازار تهران محسوب میشود. سردرهای این مسجد دارای تزئینات مفصل و زیبایی است. خاصیت گذرگاهی ورودی های این مسجد، آن را تبدیل به یک محل پر تردد نموده است.
مقایسه کلی میان این دو مسجد نشان میدهد که نمای مسجد جامع به دلیل عدم یکپارچگی ساخت آن از تناسب و همگنی برخوردار نیست و نمای مسجد در صحن باعظمتش دارای تقارن و تناسب بی مانندی است.
درآمد:
مسجد همواره به عنوان یکی از بناهای اصلی غیر تجاری در بازار مطرح بوده و اگر نه در داخل بازار، در آن حتماَ بنای مسجدی مردم را به خود می خوانده است. حضور مساجد متعدد در بازار تهران نیز مؤید همین نکته است.
این نوشتار با قلم معمارانه نیست و نگارنده در گذر از بازار تهران، نگرشی عمومی و از سر احساس به حضور مساجد به ویژه جامع و شاه ( ) داشته است.
نام و موقعیت چهل و پنج مسجد بازار تهران آمده است. یادآوری میشودکه بر اساس برسی انجام شده تعداد مساجد بازار به ویژه مساجد کوچک و گمنام بیش از این شمار است ولی به لحاظ کلّیت موضوع،معرفی تمام آنها ضروری به نظر نرسید.
سیرگسترش مسجد در بازار تهران:
هسته اولیه بازار تهران در دوره صفویه شکل گرفته و قدیمی ترین بخش آن به زمان شاه طهماسب می رسد. ساختمان اصلی بازار تهران که در زمان فتحعلیشاه قاجار ایجاد شده، مجموعه ای از این و گسترده از بناهای مهم را در خود جای داده است.
محدوده کنونی بازار که از شمال و جنوب میان خیابانهای بوذرجمهری(پانزده داد ) و مولوی محصور شده،در واقع همان محدوده قدیمی بازار است.
مجموعه بازار و بناهای وابستة آن که همچنان مهم ترین مرکز تجاری کشور به شمار می رود، به مرور زمان ساخته شده است و از قدیمی ترین آن ها می توان از چهار سوی بزرگ و کوچک، تیمچه مهدیه و سرای نام برد. مقارن با ساخت بناهای تجاری، مکان های دیگری نیز مثل مساجد، مدارس، ها، و سایر بناهایی که بیشتر جنبه مذهبی یا خدماتی داشته اند، ساخته شد. همزمان با گسترش تهران و رونق بازار یعنی افزوده شدن سراها، تیمچه ها، راسته ها و کاروانسراها، تعداد مساجد نیز افزایش یافت. در کنار راسته های اصلی و فرعی به ویژه در میان بافت متراکم و در حاشیه خیابانهای همجوار بازار به سرعت بر تعداد مساجد افزوده شد. به طوری که اکنون بیش از پنجاه مسجد در سطح بازار حضور دارند.
استقرار و ایجاد این مساجد که به تدریج انجام گرفته، گویای موقعیتی خاص در تحولات اجتماعی مذهبی دوره قاجاریه است.
تنوع مساجد:
شبکه مساجد بازار تهران که معماری مذهبی قاجاری را در یک طیف وسیع به تماشا می گذارد از تنوع زیادی برخور دار است.
مساجد بازار به جز جامع و شاه ( ) عموماَ دارای ابعاد، حجم و ارتفاعی در اندازه های متعارف هستند و به گونه ای در محیط کالبدی اطراف خود جایگزین شده اند که بیش از هر چیز تداوم فضایی را برای عابران جلوه گر می کنند. برخی از آنها چنان با مجموعه بازار یکپارچه و با بدنة آن یکی شده اند که گاهی نمودی نداشته و در فضای بازار گم شده اند و در این میان مساجد دیگری وجود دارند که شاخص نماد شهری هستند. مساجد بازار تهران بر اساس آنچه که مشاهده شده از نظر تنوع و عملکرد در گروه های زیر قرار می گیرند:
1-مساجدی که توسط حاکمان، اشراف جامعه و یا تجار بزرگ ساخته شده اند مانند مسجد شاه ( ) و یا مسجد حاج سید عزیزالله که دارای تمام عناصر فضایی مسجد اعم از گنبدخانه، ایوان، شبستان، سردرهای باشکوه و یا حتی مناره هستند. تزیینات مفصل در برخی از مساجد مانند و حاج سید عزیزالله نه تنها در سردرها بلکه در فضای داخلی و نمای ساختمان نیز در کمال هنر و زیبایی است.
2- مساجد متوسطی که نسبت به مساجد گروه اول تنوع فضایی کمتری دارند و به وسیله علما، بزرگان محلی و یا با مشارکت عمومی تجار ساخته شده مثل مسجد بهبهانی
3- مسجد مدرسه ها مانند شیخ عبدالحسین (آذربایجانیها)، در حال حاضر برخی ازمدرسه ها مثل فیلسوف عملکرد خود را از دست داده و تنها شبستان آن ها به عنوان مسجد فعال است.
4- مساجد ضمیمه مقابر مانند مسجد مقبره زاده زید.
5- مساجد کوچک که در آنها تنها به ج و....


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله مبانی ,طراحی و معماری مساجد ,مسجد و مدرسه ,شهید مطهری ,مسجد و مدرسه سپهسالار ,مسجد تهران ,مسجد شاه تهران ,مسجد جامع تهران ,مسجد عتیق تهران ,پروژه معماری مساجد , پروژه ,معماری مساجد ,مطالعات معماری مساجد , مطالعات ,معماری مساجد ,رساله معماری مساجد , رساله ,مع,
مقالات مرتبط در این دسته
پروژه طراحی و معماری حسینیه
معماری مکانهای مذهبی
رساله کامل طراحی مسجد مدرن
رساله کامل طراحی مسجد مدرن
پاو وینت اصول طراحی مساجد
پروژه کامل مرکز مذهبی فرهنگی با رویکرد احیاء هویت انسانی
پاو وینت بررسی تناسبات ورودی در مساجد قدیم و جدید
رساله طراحی مسجد با رویکرد ارتقاء حس تعلّق به مکان
مطالعات طراحی و معماری مسجد
پروژه طراحی مرکز مذهبی فرهنگی با رویکرد احیاء هویت انسانی
پروژه طراحی مسجد
رساله طراحی مسجد
رساله طرح نهایی مجموعه فرهنگی و مذهبی - مسجد امروزی
رساله طرح نهایی مصلی شیراز بر اساس معماری ایرانی ی
رساله پروژه طرح نهایی با موضوع مساجد ایران
رساله مرکز مذهبی فرهنگی با رویکرد احیاء هویت انسانی
رساله طراحی ساختمان مسجد با رویکرد معاصرسازی مفاهیم معماری ی
مطالعات طراحی و معماری مصلی
پاو وینت معماری مساجد
مطالعات و رساله طراحی مسجد


مشاهده متن کامل ...
راههای جذب جوانان به مسجد و جماعت
درخواست حذف اطلاعات

از موارد مؤثر در جذب جوانان به مسجد و جماعت می توان به نقش جماعت، نظافت مساجد، نقش گزاران در مساجد و ارائه الگو برای جذب جوانان و نوجوانان به و مسجد اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار آیین و شه فارس جایگاه والای مسجد و اهمیت حضور در آن و شرکت در جماعات بر اساس آموزه های دینی، منابع و مستندات قرآنی و روایی بر ی پوشیده نیست، علیرغم اهمیت مسأله، در ارتباط با حضور در مساجد و جماعات در گروه های سنی مختلف از جمله جوانان و نوجوانان با دو گروه مواجه هستیم، گروهی که اهل مسجد و جماعات هستند و در هر شرایطی حضور در جماعات و مساجد را بر خود وظیفه می دانند و گروهی که متأسفانه در مساجد و جماعات به علل مختلف حضور نمی یابند.

حال با توجه به اینکه کلیه آموزه های دینی در ارتباط با حضور در مساجد و جماعات که بر گرفته از کتاب الهی، روایات و سیره معصومین علیهم السلام است؛ با فطرت انسان ها هم سو بوده و مطابقت دارد، بنابراین شکی نیست که می توان با به کارگیری روش ها و راه های متناسب، بخش اعظمی از جوانان و نوجوانان مسلمان جامعه ی را به این امر مهم جذب کرد.

اهمیت حضور درمسجد و های جماعت بر اساس احادیث و روایات «حضور در مساجد و عبادت در خانه خدا افزون بر آن که خود توفیقی بزرگ و کمالی ارزشمند نیز است، کمالات روحی دیگری را نیز در پی دارد، رحمت خاص خداوند، آمرزش الهی، بهشت برین، ه نی و همدمی با فرشتگان الهی از آن جمله است»(نوبهار، 375ص 14).

(ره) در این ارتباط فرمایش حکیمانه و متدبرانه ای دارند، ایشان می فرمایند «به و مساجد اهمیت دهید که پرونده های دادگستری مال بی هاست و خوان های واقعی در دادگستری پرونده ندارند، ها از مساجد و می ترسند، آنها می خواهند، از جلوگیری کنند و بعد از خالی سنگرها حمله کنند» (به نقل از صحیفه نور،جلد18).

براساس آیه 43 سوره بقره که می فرماید « را به پا دارید و زکات دهید و با رکوع کنندگان رکوع کنید»، می بینیم که قرآن امر به جماعت می کند و در بسیاری از متون و منابع دینی و روایی نیز وقتی از اهمیت صحبت می شود، منظور جماعت است، درواقع «اصل تشریع های یومیه به جماعت بوده و فرادی رخصت است»(طالقانی به نقل از ی ، 1380، ص 154).

دراهمیت و ارزش همین بس که رسول خدا(ص) می فرمایند «یک جماعت، بهتراز چهل سال فرادی درخانه است»(مستدرک الوسائل به نقل از ،1377ص 77).

یا در روایتی دیگر رضاعلیه السلام می فرمایند «ثواب هر رکعت جماعت نسبت به فرادی برابر با دو هزار رکعت است»(تحف العقول، به نقل از ی، 1380ص 161).

همچنین در مورد حضور در مساجد می بینیم که در عصر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم مسجد از مرکزیت دینی، عبادی، علمی و فرهنگی برخوردار بوده و همین وضعیت را در زمان باقر علیه السلام و صادق علیه السلام باز می بینیم، در همین راستا است که گرامی (ص) می فرمایند «هر برای تعلیم یا تعلم وارد مسجد شود، همچون مجاهد در راه خداست» (به نقل از ی،1380،ص 240).

می بینیم که آیه 114 سوره بقره بازدارندگان از احیاء مساجد را ستم کارترین مردم معرفی می کند، ضمن اینکه «مهمترین شاخصه احیاء مساجد، در حضور گسترده و فشرده آحاد مردم مسلمان در مسجد تجلی می یابد» (همان منبع،ص 7) .

پس با این حساب حضور در مسجد و نیز تلاش برای اینکه دیگران نیز در مسجد حضور یابند، مساوی با احیا و آباد مساجد و خانه خداست.

ویژگی های جوانان

دوره نوجوانی و جوانی یکی از حساس ترین دوره زندگانی انسان است و انسان در این دوره ویژگی های خاصی را دارا است از جمله عاطفی بودن، زود رنجی و به دلیل ناپختگی، کم تجربگی و احساسات شدید به طور طبیعی خطا پذیری بیشتر و از طرفی روحیه و ستیزه جویی زمینه چالش ها و تضادها را در میان این قشر و بزرگترها به وجود می آورد.

علیرغم این ویژگی ها اگر با جوانان با صداقت و احترام برخورد شود، به سهولت می توان در این دوره از حیات در عمق دل و صفای قلب او نفوذ کرد، در همین راستا است که « (ص) فرمودند «بر شما باد جوانان! که قلب آنان رقیق تر و آماده پذیرش خیر است، وقتی خداوند مرا برای بشارت و انذار مردم مبعوث کرد، سالخورده ها با من مخالفت د، اما جوانان با من پیمان بستند» (به نقل از محجه البیضاء، جلد 3)، «این فرمایش رسول اکرم (ص) نشان دهنده تربیت پذیری و الگو پذیری جوانان و فطری بودن پیام آن گرامی است».(ابطحی، 1376،ص100).

همچنین است که «حضرت علی علیه السلام به فرزندش حسن علیه السلام می فرماید «فرزندم! حسن جانم، قلب نوجوانان چون زمینی خالی از بذر است ( که آماده و مستعد پذیرش هر بذری است)، آنچه در آن بریزی می پذیرد، حسن جانم! من به ادب و تربیت تو پیش از سخت شدن قلبت و مشغول گشتن عقلت به چیزی مبادرت ورزیدم و به تربیت تو پرداختم» ( به نقل از راد ، 1380، ص 197).

«شهید بهشتی نیز با تبیین ویژگی های جوانان و نوجوانان از قبیل حق گرایی، حق دوستی، حق پرستی، خیر دوستی، عدل دوستی، این ویژ گی ها را در اغلب جوانان بیشتر از سایر اقشار دانسته است و آن را زمینه مساعد خدادادی برای بهره برداری شایسته می داند و بی توجهی به آن را تیره بختی می نامد»(به نقل از دلبری، 1387،ص 16).

ملاحظه می شود که فرمایشات حضرات معصومین علیهم السلام، بزرگان و صاحب نظران ضمن اینکه برای ما بسیار راهگشا و نوید بخش است، از طرفی وظیفه و مسؤلیت ما را دو چندان می کند و ما را به این باور می رساند که حقیقتاً می توان در جذب جوانان به مسجد و جماعات بهتر از وضع موجود عمل کرد.

راه های جذب جوانان به مسجد و جماعت:

بی تردید برای جذب جوانان و حضور آنها در مسجد و جماعات هم موانع مختلف و هم راه کارهای مختلفی متصور است که این موانع و همچنین راه کارها می توانند جنبه های فردی، خانوادگی و محیطی داشته باشند، در این بخش آن قسمت از مواردی که بیشتر جنبه علمی و کاربردی دارد، مورد بحث قرار می گیرد:

1- علل عدم حضور در مسجد و جماعات و ضرورت تبیین فلسفه و اسرار و جماعات

برای عدم حضور در جماعات و مسجد علل گوناگون است، بعضی واقعاً عذر دارند و دلیل شان پذیرفتنی است، ولی بسیاری از موارد بهانه هایی پوچ، بیشتر نیست، از جمله: غفلت از پاداش های جماعت، بی رغبتی به جهت بدرفتاری برخی گزاران در مسجد، همفکر نبودن با جماعت از نظر دیدگاه ، عیب های احتمالی بستگان و نزدیکان جماعت، طول کشیدن جماعت، رفتار متولیان و دست اندرکاران مسجد و...(قرائتی،1377،ص 222-221).

علاوه بر موارد مذکور که بیشتر در مورد خوان ها است، در مورد آن هایی که نمی خوانند و به تبع آن در مسجد و جماعات نیز حاضر نمی شوند، می توان به نتیجه تحقیقی اشاره کرد که بر اساس آن «بیش از 50% انی که مورد پرسش قرار گرفته اند که چرا نمی خوانید؟ پاسخ داده اند که خدا به ما نیازی ندارد» ( به نقل از محمدی عراقی، 1376، ص 68)، اگر این تحقیق صحیح باشد، به ما یک چراغ راهنما می دهد و آن اینکه روی فلسفه یا اسرار بیشتر کار کنیم.(همان منبع).

در همین راستا ی می فرمایند «برای تبیین ژرفای و معرفی رازها و زیبایی های آن، دست به تلاش پیگیر و همه جانبه زده شود» (پیام به اجلاس ششم، 1376، ص6)، در حدیثی اکرم (ص) می فرمایند «اگر مردم ارزش اذان گفتن و شرکت در جماعت را می دانستند، برای این کار قرعه کشی می د» (بحار الانوار ،ج 88 به نقل از جعفری، 1388، ص 73).

متأسفانه بسیاری از جوانان ما با این ارزش ها که گرامی می فرمایند، آشنا نیستند، بنابراین یکی از وظایف و مسؤلیت های عمده در این راستا آشنا سازی جوانانی است که مسجدی نیستند، با ارزش ها و اسرار و فلسفه ، جماعت و حضور در مسجد می باشد، مطمئناً راه آن سخنرانی در مسجد نیست، بلکه باید پیام ها در این زمینه در جا ها موقعیت هایی جلوه گر شود که جوانانی که اهل جماعت و مسجد نیستند، حضور دارند.

2- عامل بهداشت ونظافت مساجد

المؤمنین علیه السلام به استاندار خود می فرماید «افضل اوقات را برای قرار بده»، حال اگر افضل اوقات برای است، افضل جاها هم باید برای باشد (به نقل از قرائتی، 1370،ص 48)، یکی از مشکلاتی که برای جذب مردم به مراکز اقامه داریم، کمی نظافت است؛ نظافت امروز و در دنیای امروزی یکی از عوامل جذب جوان ها است، این جز هم نیست، ولی چیزی و رای احکام است، ما نباید فقط در حد طهارت و مسأله فقهی به این بپردازیم؛ یعنی خیلی ظاهر بینی است که طهارت را با همان فرمول های فقهی بپذیریم و هر چه آلودگی و میکروب و چیزهای دیگری است که مردم را متنفر می کند، همه را ندیده بگیریم، من فکر می کنم، یکی از چیزهایی که قشر تحصیل کرده، قشر به اصطلاح متجدد و قشر جوان را از این جاها دور کرده، این است که فضا، متناسب با این شرایط نیست. (هاشمی رفسنجانی، 1376، ص19).

از آنجایی که طبع جوانان پاک، زیبا دوست و پر نشاط می باشد، لذا به مکان های پاکیزه، زیبا، جذاب و دلپذیر بیشتر گرایش پیدا می کند، بنابراین برای جذب آنان به مساجد باید این مکان ها را آراسته و پاکیزه ساخت، فرش های مسجد تمیز و پاکیزه بوده، روشنایی در حد مطلوب و مسجد همواره معطر و خوشبو باشد و گزاران با لباس پاکیزه و بوی خوش وارد مسجد شوند.(انصاری راد، 1388).

3- جاذبه برای حضور ن در مساجد

ن بخش عظیمی از جامعه را تشکیل می دهند، حضور آنان در مسجد، فرصت مناسبی برای بهره گیری معنوی از این جایگاه مقدس و آشنایی با معارف ی است، بلکه برای برخی از آنان این تنها فرصت است (نوبهار ، 1375، ص 44).

با این وجود یکی از مسائلی که در مساجد هست، عدم جاذبه به خصوص در شبستان خانم ها است، متأسفانه محل اجتماع خانم ها هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی، جاذبه لازم را ندارند و گاهی هم عه دارند، از نظر نور، تهویه، فرش، مسیر رفت و آمد و غیره معمولاً قسمت خانم ها به مراتب بدتر از آقایان است، با توجه به اینکه خانم ها اغلب همراه فرزندانشان وارد مسجد می شوند و اگر برخورد این فرزندان با مسجد مطلوب و خوشایند باشد، اثر مثبت بر روی آن ها خواهد داشت و اگر مطلوب و خوشایند نبود اثر بد (زعفرانی، 1376، ص 197).

همچنین دختران و بانوان جوان به مراتب بیشتر تحت تأثیر میزان مطلوب یا نامطلوب بودن قسمت مربوط به خانم ها در مساجد هستند، مطمئناً حضور دختران و بانوان در مساجد در جذب برادران آن ها و همسران آن ها در آینده به مساجد نقش به سزایی خواهد داشت، علیرغم نقش ن در مسائل تربیتی و تأثیری که برای حضور برادران و همسران جوان خود در مساجد می توانند، داشته باشند، متأسفانه می بینیم در مساجد هنوز محل استقرار خانم ها حتی به اندازه محل آقایان از جذ ت، راحتی و مطلوبیت برخوردار نیست.

4- نقش جماعت

در میان تمام انی که به گونه ای در اداره امور مسجد دخ دارند، جماعت دارای نقشی ممتاز و ویژه است، طوری که صلاحیت ها، شایستگی ها، عملکرد، شخصیت و چگونگی برخورد او با جوانان به طور مستقیم بر مسجد و جذب افراد از جمله جوانان اثر می گذارد (نوبهار ، 1375، ص 83).

در ارتباط با عملکرد و نقش جماعت به موارد زیر می توان اشاره کرد:

الف) روابط و احترام میان جماعت و جوانان، نباید در چارچوبی خشک و رسمی باقی بماند و باید به روابط عاطفی بیانجامد؛ یعنی جماعت به عنوان یکی از دوستان جوانان به شمار رود، در این راستا لازم است همواره جوانان را همراهی کند، مشکلات آنان را یاری کند، موفقیت هایشان را به آنان تبریک بگوید، از ناراحتی و غم هایشان ابراز تأسف کند، همچنین علاوه بر ارتباط حضوری، برقراری ارتباط کتبی نیز میان جوانان و جماعت مفید است.

ب) جماعت باید وقت کافی برای جوانان بگذارد، «تجربه نشان داده است که جماعت هایی که وقت می گذارند، می توانند در ترویج فرهنگ موفق باشند و انی که صرفاً می خواهند یک را اقامه کنند و بلافاصله از خوابگاه دانشجویی خارج شوند، این امکان پذیر نیست» ( قمی ، 1380، ص 67).

« (ص) بسیاری از اوقات پس از صبح تا طلوع آفتاب در مسجد می ماندند، بخشی از این وقت صرف پاسخگویی به پرسش های دینی و حتی تعبیر کتاب هایی که مسلمانان دیده بودند، می شد» ( نوبهار، 1375،ص 31).

ج) «مردم باید پذیرای جماعت باشند، جماعت تحمیلی جایز نیست» (محسن قرائتی ،1370، ص72 )، اگر جماعت را دوست نداشته باشید، تأثیر ندارد، غیر از ت که یک منصبی است ولایی، در پیش ی رضاالقوم هم وجود دارد، سر آمد مسأله محبت است، مردم باید جماعت را بپذیرند و دوستش داشته باشند (تقی قرائتی ، 1380، صص 99-98).

د) « جماعت باید مراعات حال مردم را در جماعت د، انی که در جماعت شرکت می کنند، از گروه ها و اصناف مختلف تشکیل می شوند و هر کدام دارای حوصله و ظرفیت مخصوصی هستند که رعایت و اهتمام به آن برای جماعت لازم است» (ابوالقاسمی، 1378،ص 68)، این امر از طرف اکرم (ص)، حضرت علی(ع)، صادق(ع) مورد توصیه و تأکید قرار گرفته است (جعفری، 1388، صص 94-93؛ نوبهار ، 1375،صص 91-84؛ قرائتی، 1370، ص 73-72).

ه) جماعت باید فردی برخوردار از تقوا، فضیلت های اخلاقی و مراتب علمی باشد، اکرم (ص) می فرماید « جماعت هر گروه، سفیر آن ها به سوی خداست، پس فاضل ترین افرادتان را مقدم دارید » (وسایل الشیعه به نقل از جعفری، 1388، ص 92).

همچنین « جماعت باید بیش از دیگران مراعات رفتار خود را د» ( قرائتی ، 1370، ص 74) و به زیور عد آراسته باشد.

و) علاوه بر موارد مذکور جماعت شایسته است، خوش تیپ، خوش سواد، خوش بیان باشد ( قرائتی، 1370 ،ص 5)، مواظب نظافت دهان و دندان و احیاناً بوی بد دهان خود بوده، در کلیه امورات مربوط به مسجد نظم و انظباط را مراعات کند و توانایی دوست شدن با جوانان و کنار آمدن با آن ها را داشته باشد (انصاری راد ، 1388). برای عموم مردم به ویژه جوانان دعا کند و دارای صفات بردباری ، بخشش، آسان گیری ، مواسات بوده (ابوالقاسمی ، 1378، ص 82-72) و از همه مهم آنچه را که می گوید خود و اهل خانواده اش عمل کنند.

5- روش و شیوه های تبلیغ و دعوت

مبلغ و دعوت کننده باید مؤمن به آن چیزی باشد که دیگران را بدان دعوت می کند، دل او به آن چه می گوید، باید آرام باشد، دل می تواند دل را هدایت کند، دعوت و تبلیغ ما هنگامی مؤثر است که نشأت گرفته از درون باشد و این، نیاز به ایمانی دارد که در جان آدمی ریشه دوانده ست، بنابراین این یک هشدار است، برای دست اندرکاران این امر که اگر باوری راستین عامل حرکتشان نباشد، نخواهند توانست در دیگران نفوذ کنند (قائمی ، 1375، ص 27). صادق علیه السلام نیز ضرورت مطابقت قول و فعل عالمان و واعظان را این گونه بیان فرموده است «اگر عالم و دانشمند به علم خود عمل نکند، موعظه و اندرز او از دل ها می لغزد، آن چنان که باران از روی سنگ صاف و نشیب های لغزنده کوه صفا لغزان است» (کافی، جلد 1، به نقل از دلبری ، 1387، ص 8)، بنابراین مهمترین گام در تأثیر گذاری دعوت کننده و مبلغ مطابقت گفتار با کردار وی است.

حال باید دقت شود که مؤثرترین روش تبلیغی و تربیتی کدام است؟ «در تربیت چند چیز شرط است، یکی مشافهه و چشم به چشم بودن و نکته بعدی محبت و تقدس » (تقی قرائتی ، 1380، ص 98)، توجه به این امر لازم است که «هدف ما آن هایی هستند که نمی خوانند و یا به مسجد نمی روند و می خواهیم به و مسجد دعوتشان کنیم، برای آن ها باید برنامه داشته باشیم و یکی از برنامه های مهم ارتباط مستقیم است و افرادی که مؤمن به و علاقه مند به توسعه فرهنگ و مسجد هستند، می توانند بهترین سرباز این جبهه و میدان باشند» ( افشار ، 1376، ص 155).

بنابراین در این زمینه می پذیریم که «تربیت باید نفس به نفس باشد، جوان به جوان، جوان های خوان و مسجدی می توانند جوان های دیگر را جذب مسجد ند و همسالان خودشان را به پای بیاورند» ( فقیهی، 1376، ص 165)، البته لازم است جماعت مساجد، متولیان امور مساجد، تبلیغات ی و غیره آموزش ها و توصیه های لازم و ضروری را به جوانان خوان و مسجد ارایه دهند، در همین راستا قرائتی (1386،ص5 ) نیز مسأله گفت وگوی چهره به چهره را مهم می داند و توصیه می کند که مدیران مدارس امر به معروف را تن به تن انجام دهند، روزی یکی دو تا از بچه ها را دعوت کنند و خصوصی با آنها حرف بزنند، گفتگوی هر مدیری با یک یا دو دانش آموز در مدرسه، تأثیرش خیلی بیشتر از صحبت های عمومی است.

6- وظیفه و نقش گزاران و اهالی مسجد

اهل و مسجد که بدون هیچ تبلیغی و بدون هیچ انتظاری حضور درمسجد و جماعت را وظیفه الهی و شرعی خود می دانند و در هر شرایطی این سنگر مقدس را خالی نمی گذارند، اغلب انسان های مؤمن و ارزشمند هستند، در عین حال برای این افراد وظایف و مسؤلیت هایی متوجه است که در نوبت خود توجه و رعایت آن ها تأثیر بسزایی در جذب جوانان دیگر به مسجد و جماعات خواهدداشت، از جمله:

الف) طبق فرمایش حاج آقا قرائتی ( 1370، ص 53) « نسبت به یک غیرتی داشته باشیم؛ یعنی وقتی دیدیم مسجد خلوت است، فشار خون ما بالا بیاید»، در این موقع است که دغدغه فکری خواهیم داشت و به عنوان یک امر مهم به فکر را ار و اقدام عملی خواهیم بود.

ب) در محیط های جمعی از زخم زبان زدن، به شوخی گرفتن و تمس به شدت اجتناب شود (مرحوم ابوتر ، 1370،ص 37)، این مسائل به ویژه به جهت حساسیت نوجوان و جوان بسیار مهم و تأثیرگذار خواهد بود.

ج) طبق توضیح المسائل همه مراجع مستحب است، ی که به مسجد می رود و لباس پاکیزه و قیمتی بپوشد و خود را خوش بو کند ( به نقل از ابرقوی، 1385،ص 138)، در ارتباط با پاکیزگی، نظافت و خوشبویی گزار هنگام حضورش در مسجد آیات، روایات و سیره زیادی داریم که به چند مورد اشاره می شود:

- در آیه 31 سوره اعراف قرآن می فرماید «هنگام حضور در مساجد زینت هایتان را به خود بگیرید».

- حضرت حسن مجتبی علیه السلام رادیدند، وقتی که برای بر می خیزد، بهترین لباس هایش را می پوشد، علتش را سوال د، فرمود «همانا خداوند متعال زیبایی را دوست دارد، پس خود را به پروردگارم می آرایم» (نقل از ی، 1380،ص 108).

- اکرم (ص) فرمودند«خداوند خوشبوست و بوی خوش را دوست دارد» (نهج الفصاحه به نقل از همان منبع،132).

- از حضرت رضا علیه السلام نقل شده است که جای حضرت صادق علیه السلام در مسجد از بوی عطر و اثر سجده حضرت شناخته می شد(همان منبع)، حضرت صادق(ع) می فرمایند «دو رکعت با عطر بهتراست، از هفتاد رکعت از ی که عطر نزده باشد» (مکارم الاخلاق به نقل از ی،ص134).

- روایت داریم با مسواک برابر هفتاد رکعت ی است که فرد مسواک نزند.

همه موارد مذکور نشانگر اهمیت نظافت و بهداشت فردی گزار است، طوری که هنگام صحبت دهان گزار نباید بوی بد بدهد، لباس گزار نباید چرکی و بدبو باشد، پای گزار بوی بد ندهد؛ یعنی در یک کلام علاوه بر زیبایی درون ،زیبایی بیرونی نیز مراعات شود، مطمئناً همه این موارد در نگرش افراد به ویژه جوانان و نوجوانان به مسجد و مسجدی ها و جذب آنها به مسجد و جماعات مؤثر خواهد بود.

د- بزرگان ، هیئت امنا و دست اندرکاران مساجد که خود اهل و مسجد هستند و دوست دارند، افراد بیشتری در مساجد حضور یابند، با توجه به ویژگی ها و واقعیات دوران نوجوانی و جوانی از واکنش های تند و افراطی بپرهیزند، چه بسا یک برخورد ناسنجیده وناصواب برای همیشه جوانی را از مساجد و عرصه تربیت دینی دور گرداند، باجوانان، نوجوانان و ک ن درمسجد و عرصه دینی با سعه صدر بیشتری رفتار شود.

و- مطابقت گفتار و عمل گزاران و متولیان امورمساجد، یکی از پیامدهای تضاد در گفتار و رفتار مبلغان و متولیان امور مساجد، ایجاد تنفر دربین جوانان است، بسیار اتفاق افتاده وقتی از جوانی پرسیده می شود، چرا به مسجد نمی روی؟ می گوید، فلان مسجدی جماعتش ترک نمی شود، ولی در عمل فلان کار را انجام می دهد، هر چند این امر توجیهی برای عدم حضور فرد در مسجد و جماعت نمی شود، اما چه بخواهیم یا نخواهیم این اتفاق می افتد و اثر خودش را می گذارد.

ر- بین مسجد محل و مدرسه ارتباط ایجاد شود، در این راستا متولیان امور مسجد و مدیران مدارس تعامل داشته باشند، اگر می خواهند، شاگرد را تشویق کنند، بین دو تشویق کنند، طوری که بچه ها از مسجد خاطرات خوش داشته باشند و مسجد را منحصر به سوگواری و عزاداری فرض نکنند، (قرائتی ،1386،ص6) همچنین واگذاری بخشی از کار ستادهای ، به دانش آموزان دبیرستانی و بگویند که مثلاً فلان دبیرستان، این هفته مهمان شما هستیم (قرائتی،1370،ص55).

آنچه در بالا در مورد نقش و مسئولیت گزاران و مسجدی ها بیان شد، در راستای این فرمایش ی است که می فرمایند «اقامه چیزی فراتر از گزاردن است»؛ یعنی فقط همین نیست که ی خود به عمل قیام کند، بلکه این نیز هست که در جهت و سمت ، به راه افتد و دیگران را نیز به راه اندازد (به نقل از رجالی تهرانی ،1375، ص4).

همچنین در مورد توصیه لقمان به فرزند خود که قرآن اشاره دارد، می فرماید «ای فرزندم! را بر پا دار»، در این جمله منظور از بر پا داشتن یکی امر شخصی است و مقصود دیگر احیای در جامعه است ( همان منبع ،ص22)، بنابراین به عنوان یک فرد مسجدی و اهل مسئولیت و وظایفی در جذب دیگران به ویژه جوانان به مسجد و جماعت به عهده ماست که باید نسبت به آن اهتمام داشته باشیم.

7- تعیین و احیای دیگر کارکردهای مسجد

مطمئناً این امر در جذب جوانان و نوجوانان مؤثر خواهدبود، بررسی ها نشان می دهد که مساجدی که برای نوجوانان و جوانان محلی برای فعالیت های ورزشی، فرهنگی، آموزشی و غیره هستند، درجذب جوانان بسیار موفق بوده اند، در این راستا می توان انواع کلاس های تقویتی و آموزشی را با همکاری دبیرانی که خود اهل مسجد و بوده و علاقمند به احیای و مسجد هستند، استفاده کرد و با مبالغی کم و یا حتی بعضاً رایگان اقدام به تشکیل کلاس کرد، همچنین برای این کار از دانشجویانی که خود مسجدی هستند و یا سایر تخصص های اهالی مسجد می توان استفاده کرد.

8- ارائه الگو برای جذب جوانان و نوجوانان به و مسجد

ارائه الگو یکی از مؤثرترین را ارها می تواند باشد، به ویژه نوجوانان و جوانانی که اهل مسجد نیستند، چه ما بخواهیم یا نخواهیم، برای شان قهرمانان ورزشی به ویژه فوتبال، هن یشه ها و غیره بیشتر مهم بوده و جنبه الگویی دارند، بنابراین وظیفه صدا وسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد ی و سازمان تربیت بدنی است که ضمن ایجاد فضاهای مناسب این الگوهای ورزشی ویا هنری را در هنگام خواندن و شرکت در جماعات و حضور در مسجد، حضوری و یا از طریق تلویزیون ببینند، البته در وضعیت و موقعیت عینی نه ها و نمایش ها. متأسفانه جوانان و نوجوانان جامعه ما این الگوها را اغلب خوان و اهل مسجد نمی شناسند و مسئولین کشور ی با دست خود چنین الگوهایی را در اختیار جوانان قرار می دهند که در این مورد ضروری است که فکر جدی و اساسی صورت بگیرد، همچنین نشان دادن زندگی، سخنان و اظهارات افراد علمی، ورزشی و هنری موفق که اهل و مسجد بوده و هستند، جز مواردی است که در نگرش و گرایش جوانان به حضور در مسجد و جماعات مؤثر خواهد بود.

9- عدم انحصاری امورات و فعالیت های مسجد

در آیه 18 سوره جن می خوانیم که می فرماید «مساجد مخصوص خداوند عالمیان است»، بر این اساس مسجد مال شخص یا اشخاص و یا گروه خاصی نیست و نباید باشد، متأسفانه در تعداد بیشتری از مساجد نهادهای جانبی و ضمیمه مسجد که محل جذب نوجوانان و جوانان هر محله می تواند باشد؛ از جمله کانون ها، پایگاه مقاومت مسجد و یا فعالیت درخود مسجد به صورت انحصاری بوده و عده کمی که خیلی هم علاقه مندند، مایلند که در اختیار خودشان باشد.

درحالی که بسیاری از نوجوانان و جوانان که مایل به حضور در این مکان ها هستند و از آن طریق هم مطمئناً جذب مسجد و جماعات خواهند شد، به علت عدم اطلاع رسانی درست و یا نامشخص بودن زمان فعالیت، زمان باز بودن مکان، عدم آشنایی با افراد و مسئولین پایگاه و کانون، عدم اطلاع از شرایط و نحوه عضویت نمی توانند مراجعه کرده و عضو شوند، لذا لازم است یک اطلاعیه دائمی در این مکان ها موجود باشد، با این مضمون که مثلاً پایگاه فلان عضو جدید می پذیرد، مدارک و شرایط عضویت و زمان مراجعه فلان است، مطمئناً این اقدام تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان محله را که مایل به عضویت و فعالیت هستند، ولی نمی دانند چگونه باید اقدام کنند، جذب خواهد شد.

10- بیان ترجمه زبان دعاها و اذکار

دعاها و اذکار که در مساجد، مراسمات و صدا وسیما قرائت می شود و دارای معارف و نکات بسیار متعالی و تاثیر گذار هستند ،برای اغلب شنوندگان به ویژه جوانان و نوجوان این سؤال مطرح است که چرا یک سری عبارات را به زبان عربی می خوانیم، در حالی که نمی دانیم که مخاطب ما کیست، یا اگر اجمالاً می دانیم، مخاطب ما خداوند است، نمی دانیم به او چه می گوییم یا چه چیزی از او درخواست می کنیم، لذا برای رفع شبهه و ابهام به همراه دعاها، ترجمه آنها نیز به زبان روان و خالی از هر گونه پیچیدگی ارائه شود تا ارتباط بین خواننده دعا و مخاطب او، یعنی خداوند محکم تر شود، تجربه نشان داده در مراسمات شب احیاء، وقتی ترجمه روان این دعاها گفته می شود چقدر در جوانانی که بخش اعظم مسجد را تشکیل می دهند، تاثیر می گذارد.

نتیجه گیری

اهمیت و ارزش حضور در مسجد و های جماعت بر اساس آیات الهی، روایات و سیره معصومین(ع) بر ی پوشیده نیست، از طرفی جذب جوانان به این امر مهم درکشور ی مساله جدی و از دغدغه های متولیان امر می باشد، ویژگی های دوره جوانی ایجاب می کند که را ارهای متناسبی جهت جذب آنها به مسجد و جماعات استفاده شود، در این راستا موارد زیر قابل طرح است:

1- بهانه های مختلفی برای عدم حضور درمساجد مطرح می شود که پیشنهاد شد، باید جوانان را با فلسفه، اسرار و ارزش جماعات و حضور در مساجد آشنا کرد که طبق فرمایش (ص) اگر افراد ارزش حضور در جماعات را بدانند، برای شرکت در آن قرعه کشی می کنند.

2- بهداشت و نظافت مساجد به عنوان عامل دیگری برای جذب جوانان مطرح است، روشن است که جوانان به ویژه تحصیلکرده ها چقدر به امر بهداشت و تمیزی اهمیت می دهند.

3- ایجاد جاذبه برای حضور ن در مساجد به عنوان نیمی از افراد جامعه و عوامل مؤثر در تربیت افراد جامعه، متأ سفانه محل استقرار بانوان در مساجد در مقایسه با آقایان از وضعیت نامناسبی بر خوردار است .

4- نقش جماعت به عنوان یکی از ارکان و عوامل تاثیر گذار در امورات مسجد و همچنین جذب و نگهداری جوانان است که در این زمینه ایجاد ارتباط عاطفی، گذاشتن وقت کافی برای امور جوانان، مورد پذیرش مردم و جوانان بودن، داشتن تقوا و فضایل اخلاقی و عد ، رعایت نظافت و تمیزی، نظم و انضباط داشتن، بردباری، آسان گیری و عمل به گفته ها مواردی هستند که رعایت آن از طرف جماعت در جذب جوانان موثر است .

5- در روش و شیوه های تبلیغ، داشتن ایمان قلبی، عامل بودن و نیز روش ارتباط مستقیم نفس با نفس و جذب همسالان توسط جوان مسجدی مؤثر است.

6- از وظیفه و نقش گزاران و اهالی مسجد می توان به داشتن غیرت نسبت به ، رعایت حرمت اشخاص، بهداشت و نظافت لباس، بدن و دهان، پرهیز از تندی و افراط در برخورد با نوجوانان و جوانان، مطابقت گفتار و عمل متولیان امور مساجد، ایجاد ارتباط بین مدرسه و مسجد و به طور کل احیای مسجد و جماعات اشاره کرد.

7- احیای کارکردهای مختلف مسجد از جمله آموزش، فعالیت های ورزشی، فرهنگی، هنری و...

8- ارائه الگو برای جوانانی که در جماعات و مسجد حضور نمی یابند از طریق صدا و سیما، رسانه های جمعی از قهرمانان ورزشی، هنرمندان و اهل علم در حال خواندن و حضور در مساجد.

9- عدم انحصاری امورات و فعالیت های مسجد و پایگاه مقاومت و کانون های مساجد و رفع موانع حضور و عضویت جوانان و نوجوانان علاقمند محله ها در این نهادها.

10- ارائه و بیان ترجمه دعاها و اذکار به زبان روان جهت آشنایی جوانان و نوجوانان با معارف و پیام های دلنشین و تاثیر گذار این دعاها.مشاهده متن کامل ...
مسجد و مدرسه شهید مطهری سپهسالار
درخواست حذف اطلاعات
مسجد و مدرسه شهید مطهری سپهسالار


تاریخ ایجاد 16/11/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 106 صفحه فایل word به همراه شکل   قیمت: 9250 تومان   حجم فایل: 6928 kb  تعدادمشاهده  10


109 صفحه فایل word
مسجد و مدرسه شهید مطهری سپهسالار
عناوین:
-مقدمه
-مسجد و مدرسه شهید مطهری ( سپهسالار)
-مسجد (شاه سابق) تهران 
-مسجد جامع (عتیق) تهران
-منابع و مأخذ
مساجد
پیش گفتار 1 
    در میان اندامهای درون شهری هر شهر و روستا، نیایشگاه همیشه جای ویژه خود را داشته و دارد و از اندامهای دیگر نمایان تر و چشمگیرتر است و از اینروست که همه جا در دل آبادی جای گرفته است.(1) 
    نیاشگاه چون بزرگترین ساختمان آبادی بوده در آغاز نیازی بدان نداشته که نشانی ویژه داشته باشد و خود بخود نگاه هر گذرنده ای را بسوی خود میکشیده اما پس از گسترش آبادی نخست با افراشتن درگاهها و نهادن ماهرخ و توق بر بلندترین جای آن و سپس با ساختن میل و برج و مناره در کنار و نزدیک آن باشندگان آبادی و گذریان بیگانه را به نیایشگاه راهنمائی می د. مسجد بر دیگر نیایشگاهها همان برتری را داشته که بر دیگر کیشها و چنان خوب بوده و هست که آذینها را می آراید و نیازی بستایش ندارد و ما در اینجا تنها میگوئیم که چگونه بوده و چگونه شده است(اگر بتوانیم). هنر ی( بویژه معماری آن) بر پنچ پایه مردم واری، خودبسندگی، پرهیز از بیهودگی، بهره گیری از پیمون(م ) و نیارش (اساتیک) و درون گرائی نهاده و بی آنکه خواسته باشیم خود سنائی کنیم هنرمندان مسلمان ایران بیش از دیگران بدانها پای بند بوده اند.
    نخستین مسجدی که بدست بزرگوار ما با همکاری یاران گرامیش در مدینه ساخته شد همیشه برگیره و الگوی مسجدهای بیشمار و گوناگونی بوده است که بدست هنرمندان تردست ما در سراسر ایران زمین(و هر جا که فرهنگ ی ایران فرمان میرانده) بنیاد شده است.
    بهمین آفریده و واپسین فرستاده پروردگار (که بر وی و خاندان پاکش درود باد) چون مدینه را با فروغ ایزدی خود روشن ساخت یاران خویش را فرمود تا برای بنیاد مسجدی در خور که پذیرای گروندگان باشد دل نزدیکترین کوهپایه را بشکافند و سنگهای آنرا بشکنند و پستای ساختمان را فراهم آورند آنگاه با دست گرامی خود های لاشه سنگ را (خشکه و بی آژند) بر هم می انبود تا دیوار شبستان با افراز اندکی بلندتر از بالای مرد بلند بالا برافراشته شد(چنانکه نیای نامدارش ابراهیم (ع) در ساختمان خانه خدا کرده بود که بگفته میبدی اسمعیل ساخت (مصالح) بر دست پدر می نهاد و وی (ابراهیم) ساخت ها برهم می انبود. . . و چون پهناو درازای شبستان بیش از آن بود که فرسبهای چوبین بتوانند آسمانه آنرا ی ره و دیوار بدیوار بپوشانند(2) ستون یا دیرکی از تنه ما بنی خشکیده در میان آن بر پای ساختند و فرسبها و تیرها و تیرچه ها را (که گمان میرود آنها نیز از ما بن یاشاید از پده یا غربه (سپیدار و کبودار)، که نزدیکهای مدینه کم و بیش میروینده بوده است) بر آن نهادند و روی آنها را بجای فدره (دوخ و بوریای ویژه پوشش) با شوره نی و پیز و آنگاه با پوست چهار پایان پوشاندند و بدینگونه خانه خدا بسیار آشنا و همانند خانه بندگان خدا ساخته شد و همین آموزشی آسمانی و بسیار ارجمند برای هنرمندان مسلمان بود که تا بتوانند از ساختمایه های بوم آورد و ایذری( چیزی که در جای ساختمان بدست می آید) بهره گیری و بهرچه که در دسترس دارند بسنده کنند و پیرامون نو آوری های بیهوده نگردند (و دیدم که چنین هم د)
 
حضور مسجد در بازار تهران
    مسجد همواره به عنوان یکی از بناهای اصلی غیر تجاری در بازار مطرح بوده و حضور بیش از پنجاه مسجد در بازار تهران نیز مؤید همین نکته است.
    شبکه مساجد بازار تهران که معماری مذهبی قاجاری را در یک طیف وسیع به تماشا میگذارد از تنوع زیادی برخوردار است.
    نحوه استقرار مساجد نشان میدهد که راسته های اصلی با وجود تراکم زیاد واحدهای تجاری صاحب مساجد کمتری هستند ولی پخشایش مساجد در تمام بازار،علیرغم بی نظمی، به گونه ای است که هر صنفی به راحتی به مسجد معینی دسترسی دارد.
    مساجد بازار، غالباَ به لحاظ تعدّد حجره ها و فشردگی بافت خود را نشان نمی دهند و همین امر مانع از تشخیص آسان ورودی آنها می شود. این مساجد بگونه ای در محیط کالبدی اطراف خود جایگزین شده اند که بیش از هر چیز تداوم فضایی را برای عابران جلوه گر میکنند.
    مساجد جامع و شاه ( ) هر دو از مهمترین مساجد بازار و شهر تهران هستند. این مساجد علاوه بر ایفای وظیفه مذهبی، اجتماعی و نقش یک فضای شهری را در میان شبکه پر ازدحام بازار بر عهده دارند.
    مسجد جامع که بنای اولیه آن به قبل از دوره صفوی میرسد، قدیمی ترین مسجد بازار است و به تدریج، همراه با رشد بازار به فضاهای آن افزوده شده است. ورودی های این مسجدکه بسیار ساده انداز دترسی های مهم به بازارهای مجاور خود بشمار میروند.
    مسجد از آثار دوره قاجاری است و شاخص ترین بنای بازار تهران محسوب میشود. سردرهای این مسجد دارای تزئینات مفصل و زیبایی است. خاصیت گذرگاهی ورودی های این مسجد، آن را تبدیل به یک محل پر تردد نموده است.
    مقایسه کلی میان این دو مسجد نشان میدهد که نمای مسجد جامع به دلیل عدم یکپارچگی ساخت آن از تناسب و همگنی برخوردار نیست و نمای مسجد در صحن باعظمتش دارای تقارن و تناسب بی مانندی است.
    درآمد:     
    مسجد همواره به عنوان یکی از بناهای اصلی غیر تجاری در بازار مطرح بوده و اگر نه در داخل بازار، در آن حتماَ بنای مسجدی مردم را به خود می خوانده است. حضور مساجد متعدد در بازار تهران نیز مؤید همین نکته است.
    این نوشتار با قلم معمارانه نیست و نگارنده در گذر از بازار تهران، نگرشی عمومی و از سر احساس به حضور مساجد به ویژه جامع و شاه ( ) داشته است.
    نام و موقعیت چهل و پنج مسجد بازار تهران آمده است. یادآوری میشودکه بر اساس برسی انجام شده تعداد مساجد بازار به ویژه مساجد کوچک و گمنام بیش از این شمار است ولی به لحاظ کلّیت موضوع،معرفی تمام آنها ضروری به نظر نرسید.
    سیرگسترش مسجد در بازار تهران:
    هسته اولیه بازار تهران در دوره صفویه شکل گرفته و قدیمی ترین بخش آن به زمان شاه طهماسب می رسد. ساختمان اصلی بازار تهران که در زمان فتحعلیشاه قاجار ایجاد شده، مجموعه ای از این و گسترده از بناهای مهم را در خود جای داده است.
    محدوده کنونی بازار که از شمال و جنوب میان خیابانهای بوذرجمهری(پانزده داد ) و مولوی محصور شده،در واقع همان محدوده قدیمی بازار است.
    مجموعه بازار و بناهای وابسته آن که همچنان مهم ترین  مرکز تجاری کشور به شمار می رود، به مرور زمان ساخته شده است و از قدیمی ترین آن ها می توان از چهار سوی بزرگ و کوچک، تیمچه مهدیه و سرای نام برد. مقارن با ساخت بناهای تجاری، مکان های دیگری نیز مثل مساجد، مدارس، ها، و سایر بناهایی که بیشتر جنبه مذهبی یا خدماتی داشته اند، ساخته شد. همزمان با گسترش تهران و رونق بازار یعنی افزوده شدن سراها، تیمچه ها، راسته ها و کاروانسراها، تعداد مساجد نیز افزایش یافت. در کنار راسته های اصلی و فرعی به ویژه در میان بافت متراکم و در حاشیه خیابانهای همجوار بازار به سرعت بر تعداد مساجد افزوده شد. به طوری که اکنون بیش از پنجاه مسجد در سطح بازار حضور دارند.
    استقرار و ایجاد این مساجد که به تدریج انجام گرفته، گویای موقعیتی خاص در تحولات اجتماعی مذهبی دوره قاجاریه است. 
    تنوع مساجد: 
    شبکه مساجد بازار تهران که معماری مذهبی قاجاری را در یک طیف وسیع به تماشا می گذارد از تنوع زیادی برخور دار است. 
    مساجد بازار به جز جامع و شاه ( ) عموماَ دارای ابعاد، حجم و ارتفاعی در اندازه های متعارف هستند و به گونه ای در محیط کالبدی اطراف خود جایگزین شده اند که بیش از هر چیز تداوم فضایی را برای عابران جلوه گر می کنند. برخی از آنها چنان با مجموعه بازار یکپارچه و با بدنه آن یکی شده اند که گاهی نمودی نداشته و در فضای بازار گم شده اند و در این میان مساجد دیگری وجود دارند که شاخص نماد شهری هستند. مساجد بازار تهران بر اساس آنچه که مشاهده شده از نظر تنوع و عملکرد در گروه های زیر قرار می گیرند: 
1-مساجدی که توسط حاکمان، اشراف جامعه و یا تجار بزرگ ساخته شده اند مانند مسجد شاه ( ) و یا مسجد حاج سید عزیزالله که دارای تمام عناصر  فضایی مسجد اعم از گنبدخانه، ایوان، شبستان، سردرهای باشکوه و یا حتی مناره هستند. تزیینات مفصل در برخی از مساجد مانند و حاج سید عزیزالله نه تنها در سردرها بلکه در فضای داخلی و نمای ساختمان نیز در کمال هنر و زیبایی است.
   2- مساجد متوسطی که نسبت به مساجد گروه اول تنوع فضایی کمتری دارند و به وسیله علما، بزرگان  محلی و یا با مشارکت عمومی تجار ساخته شده مثل مسجد بهبهانی
3- مسجد مدرسه ها مانند شیخ عبدالحسین (آذربایجانیها)، در حال حاضر برخی ازمدرسه ها مثل فیلسوف عملکرد خود را از دست داده و تنها شبستان آن ها به عنوان مسجد فعال است.


کلمات کلیدی مرتبط:
109 صفحه فایل word ,مسجد و مدرسه شهید مطهری سپهسالار ,عناوین: ,-مقدمه ,-مسجد و مدرسه شهید مطهری ( سپهسالار) ,-مسجد (شاه سابق) تهران ,-مسجد جامع (عتیق) تهران ,-منابع و مأخذ ,مساجد ,پیش گفتار 1 , در میان اندامهای درون شهری هر شهر و روستا، نیایشگاه همیشه جای ویژه خود را داشته و دارد و ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاو وینت بررسی معماری مساجد جهان
پاو وینت مقایسه تزیینات در مسجد تهران و مسجد سپهسالار تهران
مسجد تاریخانه یکی از کهن ترین مساجد ایران,پاو وینت
مساجد ایتالیا (رم و ونیز),پاو وینت
تحقیق معماری مساجد/فرمت word
مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد/فرمت word
پاو وینت, معماری مساجد, در دوره های مختلف ,تاریخ
پاو وینت, مقایسه حیاط در مساجد
پاو وینت بررسی مسجد شش ناو تفرش در استان مرکزی
پاو وینت بازشناسی نقش نور در معماری مساجد دوره صفویه
پاو وینت شناختی بر معماری مسجد تهران
پاو وینت بررسی معماری ی(مساجد)
پاو وینت بررسی مسجد جامع عتیق قزوین
پاو وینت بررسی مسجد لبنان اصفهان بهمراه پلان و نمابرش و پرسپکتیو -مسجد لنبان
پاو وینت مسجد جامع اصفهان
پاو وینت بررسی مساجد ایرانی در اقلیم های مختلف ایران
معماری مساجد
پروژه معماری مساجدمشاهده متن کامل ...
مسجد و مدرسه شهید مطهری سپهسالار
درخواست حذف اطلاعات

مسجد و مدرسه شهید مطهری سپهسالارتاریخ ایجاد 16/11/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 106 صفحه فایل word به همراه شکل قیمت: 9250 تومان حجم فایل: 6928 kb تعدادمشاهده 10


109 صفحه فایل word
مسجد و مدرسه شهید مطهری سپهسالار
عناوین:
-مقدمه
-مسجد و مدرسه شهید مطهری ( سپهسالار)
-مسجد (شاه سابق) تهران
-مسجد جامع (عتیق) تهران
-منابع و مأخذ
مساجد
پیش گفتار 1
در میان اندامهای درون شهری هر شهر و روستا، نیایشگاه همیشه جای ویژه خود را داشته و دارد و از اندامهای دیگر نمایان تر و چشمگیرتر است و از اینروست که همه جا در دل آبادی جای گرفته است.(1)
نیاشگاه چون بزرگترین ساختمان آبادی بوده در آغاز نیازی بدان نداشته که نشانی ویژه داشته باشد و خود بخود نگاه هر گذرنده ای را بسوی خود میکشیده اما پس از گسترش آبادی نخست با افراشتن درگاهها و نهادن ماهرخ و توق بر بلندترین جای آن و سپس با ساختن میل و برج و مناره در کنار و نزدیک آن باشندگان آبادی و گذریان بیگانه را به نیایشگاه راهنمائی می د. مسجد بر دیگر نیایشگاهها همان برتری را داشته که بر دیگر کیشها و چنان خوب بوده و هست که آذینها را می آراید و نیازی بستایش ندارد و ما در اینجا تنها میگوئیم که چگونه بوده و چگونه شده است(اگر بتوانیم). هنر ی( بویژه معماری آن) بر پنچ پایه مردم واری، خودبسندگی، پرهیز از بیهودگی، بهره گیری از پیمون(م ) و نیارش (اساتیک) و درون گرائی نهاده و بی آنکه خواسته باشیم خود سنائی کنیم هنرمندان مسلمان ایران بیش از دیگران بدانها پای بند بوده اند.
نخستین مسجدی که بدست بزرگوار ما با همکاری یاران گرامیش در مدینه ساخته شد همیشه برگیره و الگوی مسجدهای بیشمار و گوناگونی بوده است که بدست هنرمندان تردست ما در سراسر ایران زمین(و هر جا که فرهنگ ی ایران فرمان میرانده) بنیاد شده است.
بهمین آفریده و واپسین فرستاده پروردگار (که بر وی و خاندان پاکش درود باد) چون مدینه را با فروغ ایزدی خود روشن ساخت یاران خویش را فرمود تا برای بنیاد مسجدی در خور که پذیرای گروندگان باشد دل نزدیکترین کوهپایه را بشکافند و سنگهای آنرا بشکنند و پستای ساختمان را فراهم آورند آنگاه با دست گرامی خود های لاشه سنگ را (خشکه و بی آژند) بر هم می انبود تا دیوار شبستان با افراز اندکی بلندتر از بالای مرد بلند بالا برافراشته شد(چنانکه نیای نامدارش ابراهیم (ع) در ساختمان خانه خدا کرده بود که بگفته میبدی اسمعیل ساخت (مصالح) بر دست پدر می نهاد و وی (ابراهیم) ساخت ها برهم می انبود. . . و چون پهناو درازای شبستان بیش از آن بود که فرسبهای چوبین بتوانند آسمانه آنرا ی ره و دیوار بدیوار بپوشانند(2) ستون یا دیرکی از تنه ما بنی خشکیده در میان آن بر پای ساختند و فرسبها و تیرها و تیرچه ها را (که گمان میرود آنها نیز از ما بن یاشاید از پده یا غربه (سپیدار و کبودار)، که نزدیکهای مدینه کم و بیش میروینده بوده است) بر آن نهادند و روی آنها را بجای فدره (دوخ و بوریای ویژه پوشش) با شوره نی و پیز و آنگاه با پوست چهار پایان پوشاندند و بدینگونه خانه خدا بسیار آشنا و همانند خانه بندگان خدا ساخته شد و همین آموزشی آسمانی و بسیار ارجمند برای هنرمندان مسلمان بود که تا بتوانند از ساختمایه های بوم آورد و ایذری( چیزی که در جای ساختمان بدست می آید) بهره گیری و بهرچه که در دسترس دارند بسنده کنند و پیرامون نو آوری های بیهوده نگردند (و دیدم که چنین هم د)

حضور مسجد در بازار تهران
مسجد همواره به عنوان یکی از بناهای اصلی غیر تجاری در بازار مطرح بوده و حضور بیش از پنجاه مسجد در بازار تهران نیز مؤید همین نکته است.
شبکه مساجد بازار تهران که معماری مذهبی قاجاری را در یک طیف وسیع به تماشا میگذارد از تنوع زیادی برخوردار است.
نحوه استقرار مساجد نشان میدهد که راسته های اصلی با وجود تراکم زیاد واحدهای تجاری صاحب مساجد کمتری هستند ولی پخشایش مساجد در تمام بازار،علیرغم بی نظمی، به گونه ای است که هر صنفی به راحتی به مسجد معینی دسترسی دارد.
مساجد بازار، غالباَ به لحاظ تعدّد حجره ها و فشردگی بافت خود را نشان نمی دهند و همین امر مانع از تشخیص آسان ورودی آنها می شود. این مساجد بگونه ای در محیط کالبدی اطراف خود جایگزین شده اند که بیش از هر چیز تداوم فضایی را برای عابران جلوه گر میکنند.
مساجد جامع و شاه ( ) هر دو از مهمترین مساجد بازار و شهر تهران هستند. این مساجد علاوه بر ایفای وظیفه مذهبی، اجتماعی و نقش یک فضای شهری را در میان شبکه پر ازدحام بازار بر عهده دارند.
مسجد جامع که بنای اولیه آن به قبل از دوره صفوی میرسد، قدیمی ترین مسجد بازار است و به تدریج، همراه با رشد بازار به فضاهای آن افزوده شده است. ورودی های این مسجدکه بسیار ساده انداز دترسی های مهم به بازارهای مجاور خود بشمار میروند.
مسجد از آثار دوره قاجاری است و شاخص ترین بنای بازار تهران محسوب میشود. سردرهای این مسجد دارای تزئینات مفصل و زیبایی است. خاصیت گذرگاهی ورودی های این مسجد، آن را تبدیل به یک محل پر تردد نموده است.
مقایسه کلی میان این دو مسجد نشان میدهد که نمای مسجد جامع به دلیل عدم یکپارچگی ساخت آن از تناسب و همگنی برخوردار نیست و نمای مسجد در صحن باعظمتش دارای تقارن و تناسب بی مانندی است.
درآمد:
مسجد همواره به عنوان یکی از بناهای اصلی غیر تجاری در بازار مطرح بوده و اگر نه در داخل بازار، در آن حتماَ بنای مسجدی مردم را به خود می خوانده است. حضور مساجد متعدد در بازار تهران نیز مؤید همین نکته است.
این نوشتار با قلم معمارانه نیست و نگارنده در گذر از بازار تهران، نگرشی عمومی و از سر احساس به حضور مساجد به ویژه جامع و شاه ( ) داشته است.
نام و موقعیت چهل و پنج مسجد بازار تهران آمده است. یادآوری میشودکه بر اساس برسی انجام شده تعداد مساجد بازار به ویژه مساجد کوچک و گمنام بیش از این شمار است ولی به لحاظ کلّیت موضوع،معرفی تمام آنها ضروری به نظر نرسید.
سیرگسترش مسجد در بازار تهران:
هسته اولیه بازار تهران در دوره صفویه شکل گرفته و قدیمی ترین بخش آن به زمان شاه طهماسب می رسد. ساختمان اصلی بازار تهران که در زمان فتحعلیشاه قاجار ایجاد شده، مجموعه ای از این و گسترده از بناهای مهم را در خود جای داده است.
محدوده کنونی بازار که از شمال و جنوب میان خیابانهای بوذرجمهری(پانزده داد ) و مولوی محصور شده،در واقع همان محدوده قدیمی بازار است.
مجموعه بازار و بناهای وابسته آن که همچنان مهم ترین مرکز تجاری کشور به شمار می رود، به مرور زمان ساخته شده است و از قدیمی ترین آن ها می توان از چهار سوی بزرگ و کوچک، تیمچه مهدیه و سرای نام برد. مقارن با ساخت بناهای تجاری، مکان های دیگری نیز مثل مساجد، مدارس، ها، و سایر بناهایی که بیشتر جنبه مذهبی یا خدماتی داشته اند، ساخته شد. همزمان با گسترش تهران و رونق بازار یعنی افزوده شدن سراها، تیمچه ها، راسته ها و کاروانسراها، تعداد مساجد نیز افزایش یافت. در کنار راسته های اصلی و فرعی به ویژه در میان بافت متراکم و در حاشیه خیابانهای همجوار بازار به سرعت بر تعداد مساجد افزوده شد. به طوری که اکنون بیش از پنجاه مسجد در سطح بازار حضور دارند.
استقرار و ایجاد این مساجد که به تدریج انجام گرفته، گویای موقعیتی خاص در تحولات اجتماعی مذهبی دوره قاجاریه است.
تنوع مساجد:
شبکه مساجد بازار تهران که معماری مذهبی قاجاری را در یک طیف وسیع به تماشا می گذارد از تنوع زیادی برخور دار است.
مساجد بازار به جز جامع و شاه ( ) عموماَ دارای ابعاد، حجم و ارتفاعی در اندازه های متعارف هستند و به گونه ای در محیط کالبدی اطراف خود جایگزین شده اند که بیش از هر چیز تداوم فضایی را برای عابران جلوه گر می کنند. برخی از آنها چنان با مجموعه بازار یکپارچه و با بدنه آن یکی شده اند که گاهی نمودی نداشته و در فضای بازار گم شده اند و در این میان مساجد دیگری وجود دارند که شاخص نماد شهری هستند. مساجد بازار تهران بر اساس آنچه که مشاهده شده از نظر تنوع و عملکرد در گروه های زیر قرار می گیرند:
1-مساجدی که توسط حاکمان، اشراف جامعه و یا تجار بزرگ ساخته شده اند مانند مسجد شاه ( ) و یا مسجد حاج سید عزیزالله که دارای تمام عناصر فضایی مسجد اعم از گنبدخانه، ایوان، شبستان، سردرهای باشکوه و یا حتی مناره هستند. تزیینات مفصل در برخی از مساجد مانند و حاج سید عزیزالله نه تنها در سردرها بلکه در فضای داخلی و نمای ساختمان نیز در کمال هنر و زیبایی است.
2- مساجد متوسطی که نسبت به مساجد گروه اول تنوع فضایی کمتری دارند و به وسیله علما، بزرگان محلی و یا با مشارکت عمومی تجار ساخته شده مثل مسجد بهبهانی
3- مسجد مدرسه ها مانند شیخ عبدالحسین (آذربایجانیها)، در حال حاضر برخی ازمدرسه ها مثل فیلسوف عملکرد خود را از دست داده و تنها شبستان آن ها به عنوان مسجد فعال است.


کلمات کلیدی مرتبط:
109 صفحه فایل word ,مسجد و مدرسه شهید مطهری سپهسالار ,عناوین: ,-مقدمه ,-مسجد و مدرسه شهید مطهری ( سپهسالار) ,-مسجد (شاه سابق) تهران ,-مسجد جامع (عتیق) تهران ,-منابع و مأخذ ,مساجد ,پیش گفتار 1 , در میان اندامهای درون شهری هر شهر و روستا، نیایشگاه همیشه جای ویژه خود را داشته و دارد و ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاو وینت بررسی معماری مساجد جهان
پاو وینت مقایسه تزیینات در مسجد تهران و مسجد سپهسالار تهران
مسجد تاریخانه یکی از کهن ترین مساجد ایران,پاو وینت
مساجد ایتالیا (رم و ونیز),پاو وینت
تحقیق معماری مساجد/فرمت word
مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد/فرمت word
پاو وینت, معماری مساجد, در دوره های مختلف ,تاریخ
پاو وینت, مقایسه حیاط در مساجد
پاو وینت بررسی مسجد شش ناو تفرش در استان مرکزی
پاو وینت بازشناسی نقش نور در معماری مساجد دوره صفویه
پاو وینت شناختی بر معماری مسجد تهران
پاو وینت بررسی معماری ی(مساجد)
پاو وینت بررسی مسجد جامع عتیق قزوین
پاو وینت بررسی مسجد لبنان اصفهان بهمراه پلان و نمابرش و پرسپکتیو -مسجد لنبان
پاو وینت مسجد جامع اصفهان
پاو وینت بررسی مساجد ایرانی در اقلیم های مختلف ایران
معماری مساجد
پروژه معماری مساجد


مشاهده متن کامل ...
مطالعات, مسجد ,با فرمت ورد +3پاور ,مسجد ایرانی, خارجی ,+فایل اتوکد ,مسجد ,+ضوابط
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات مسجد با فرمت ورد +3پاور مسجد ایرانی خارجی +فایل اتوکد مسجد +ضوابط و برنامه فیزیکی

 

تاریخ ایجاد 04/04/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 380 برگ ورد فونت 14+3پاور مسجد +فایل اتوکد مسجد +ض   قیمت: 30000 تومان   حجم فایل: 28302 kb  تعدادمشاهده  137  


 

چکیده :    1
مقدمه:    2
فصل اول: شناخت مسجد و تاریخچه آن    3
1-مسجد:    3
:    7
1-2مسجد و جایگاه آن در :    9
1-2-1جایگاه مسجد در قرآن:    26
1-2-2جایگاه  مسجد در احادیث:    29
1-2-3 مسجد و جاعت از دیدگاه :    29
1-3اولین مساجد:    30
1-3-2 مسجد الحرام:    31
2-1-1-2 مسجد قبا:    34
2-1-1-3مسجد بنی سالم (مسجد ):    36
2-1-1-4 مسجد النبی:    36
ستون حنانه    38
مسئله تغییر قبله :    38
2-1-2-2 در زمان خلافت ابوبکر(11 تا 13 ه- ق):    40
2-1-2-3 در زمان خلافت عمر(13 تا 23 ه – ق ):    41
مناره    41
2-1-2-4 در زمان خلافت عثمان( 23 تا 35 ه- ق ):    41
2-1-2-5 در زمان خلافت حضرت علی( 35 تا 40 ه-ق):    41
2-1-2-6 در زمان خلافت امویان و عباسیان:    42
نتیجه :    44
2-1-3 اولین مساجد در سرزمین های مفتوحه(غیر از ایران):    44
2-1-3-1مسجد بصره (14 هـ.ق):.    44
2-1-3-2 مسجد کوفه:    45
تاریخ تأسیس:    45
2-1-3-3 مسجد فسطاط:    49
2-1-4 چگونگی ساخت مساجد در کشورهای ی و دیگر کشورها:    50
2-1-5 معماری مسجد در قرون اولیه :    55
2-2 شیوه های معماری ایرانی ( بعد از ):    58
2-2-2 شیوه رازی:    59
2-2-3 شیوه آذری:    60
2-2-4 شیوه اصفهانی:    62
2-3 آشنایی با پلان مساجد ایرانی و سیر تحول آن:    63
2-3-2 مساجد چهار طاقی: مثل مسجد یزد خواست ، مسجد جامع بروجرد.    63
2-3-4 مساجد چهار ایوانی    64
زیاده ( توسعه) :    64
2-4  چیستی شناسی نظام شکل ( تفرید عناصر تشکیل دهنده مسجد ):    67
عناصر و اجزای کالبدی مسجد در معماری قدیم ایران    71
مسجد- مساجد ترکی    74
2-1- صحن ( حیاط )    76
2-2- ایوان    77
2-3-مناره ( گلدسته )    78
2-4- شبستان    80
2-5- گنبد    81
تعریف هندسی گنبد    82
2-6- محراب    85
شناخت محراب    86
پیدایش و وجه تسمیه محراب    87
ترتیب و تشکیل محراب در طول زمان    87
طرح محراب    88
موارد استعمال محراب در بناهای بعضی از مذاهب قبل از     88
2-7- منبر    90
2-8- هنرهای تزیینی ( آیگان )    91
2-5 اجزائ و عناصر معماری مساجد:    95
2-5-1 ورودی:    95
مقدمه    95
ورودی ها و سردر    98
4- مناره    100
6- دهلیز و دالان    103
2-5-2 حیاط(صحن):    104
الگوهای اولیه صحن مساجد    107
سیر تحول در صحن مساجد    110
تطابق فرم با عملکرد    112
ارتباط صحن با باغ های ی    113
نتیجه گیری:    114
تعریف گنبد:    117
سابقة گنبد:    119
سابقه و هدف گنبدهای دوپوشی در ایران:    121
گنبدهای دوپوشی تزیینی در آثار تاریخی ی ایران:    123
2-5-6 محراب و منبر:    136
2-5-7 رواق :    138
2-5-8 مقصوره:    141
2-6 تزئینات در معماری مسجد:    142
خاستگاه تزیینات در معماری مسجد    143
معنا  در تزیینات معماری مسجد    147
موضوع در تزیینات معماری مساجد    150
نقوش هندسی    150
نقوش گیاهی    153
اسلیمی ختائی و گل‌های شاه عباسی    154
انواع  اسلیمی:    157
خوشنویسی    159
تکنیک‌ها در تزیینات معماری مسجد    161
نتیجه گیری    162
2-6-1نقش (طرح تزیینی)    163
2-6-1-2نقش هندسی (گره چینی):    165
2-6-2 تکنیک‌های تزیینی :    168
2-6-3 عناصر تزئینی:    173
2-6-4 مصالح ساختمانی دوره ی    178
2-6-4-2 گچ:    179
2-6-4-3 کاشی:    179
2-6-4-4 خشت:    180
2-6-4-5 سنگ:    180
2-6-4-6 چوب:    181
2-6-4-7 شیشه:    181
2-7 نتیجه گیری و بیان ویژگی های معماری ی    181
2-8 جلوه های معنوی جمال در مسجد :    184
2-9 نگرش معنا گرایانه در رابطه با مبانی معنوی:    185
* معماری و جهان شی دینی :    186
* معماری و دنیای عرفان :    188
2-10رابطه بین صورت و معنا در فرآیند شکل گیری مساجد :    194
2-11 مبانی معنوی طراحی مسجد:    195
بزرگترین یافته بشر    203
مسجد خلوتگاه راز و نیاز    206
مسجد در سرزمین های دیگر    208
نخستین مسجد در ایران    209
بررسی کالبدی معماری مسجد    212
مناره اندامی دیگر از شناسه های مسجد    215
همزیستی مسجد و دیگر نیایشگاهها در ایران    217
اندام های مسجد در گذشته در نگاهی گذرا    220
اندام های معماری امروزین مسجد    223
سخنی درباره مسجد های امروزی    227
سخن آ :    230
3-نتیجه گیری:    231
2-1الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی معماری ایران:    233
درون گرایی    234
مرکزیت    235
انعکاس    235
پیوند معماری با طبیعت    236
هندسه    237
شفافیت و تداوم    240
راز و ابهام    242
تعادل موزون /توازن حساس    243
چشم دل    245
مقدمه: معماری ، فن و هنر    249
خاستگاه صورت ( فرم) در معماری    250
برخی از عوامل موثر در شکل گیری صورت فضاهای معماری    251
2-1- عوامل مادی    252
2-2- عوامل محیطی    253
2-3- عوامل کارکردی    254
2-4- عوامل فرهنگی    256
بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری    258
3-1- عدد چهار    259
3-2- مربع    261
3-3- دایره    262
3-4- مکعب    263
3-5- حجم های کروی شکل    264
3-6- استوانه    265
ازچهار طاق تا چهارباغ    266
4-1- چهار طاق    266
2-2مسجد و معماری معاصر :    268
رویکردهای معماری معاصر :    271
نمونه هایی از مساجد معاصر:    272
نتیجه گیری:    273
فصل سوم: نمونه‌ةای مشابه    274
1-دیدگاههای موجود در ساخت مساجد معاصر ایران :    274
2- بررسی برخی از مساجد معاصر ایران با « نگرشی نو در اجزاء و عناصر انتزاعی»    277
3-1 مسجد الغدیر :    277
نتیجه گیری    288
شیوه های معماری دوره ی:    294
1-شیوه  اسانی:    294
3- شیوه ی آذری:    301
3-2 مساجد محلات شیوه آذری:    302
4-2 مساجد محلات شیوه اصفهانی:    307
فصل چهارم معرفی سایت    319
4-دلایل انتخ سایت:    319
4-1محاسن:    319
4-2معایب :    319
4-5وزش باد    322
فصل پنجم: اقلیم    325
 معرفی اقلیم منطقه و موقعیت    325
5-1 موقع جغرافیایی:    325
5-2اقلیم همدان:    326
آب و هوا    326
شرایط جوی    327
وزش باد    331
5-3 بررسی حد آسایش در اقلیم مورد مطالعه    333
نتیجه    334
5-4 وضعیت زمین‌شناسی و ز له در منطقه    335
5-5 ارتفاعات قله‌های مهم همدان :    336
5-6 تقسیمات جغرافیایی استان :    336
رودخانه‌ها    337
5-7پوشش گیاهی:    337
5-8ویژگیهای معماری بومی مناطق سرد:    338
فصل هفتم: معرفی طرح    351
7-1 رویکردهای طراحی:    351
7-3 توضیح کارکردهای مسجد :    354
7-4  رعایت برخی از اصول مساجد :    360
7-5  بخش نه در مسجد :    363
7-6 مساجد و آداب طهارت :    364
7-7  انتخاب سبک معماری:    365
7-8  بررسی نهایی طراحی مسجد :    366
طراحی مساجد    366
دسته بندی مساجد    366
7-9  انتخاب فرم :    371
7-10 فضاهای عملکردی:    373
7-11  الگوی طراحی کالبد مسجد :    373
7-12 الگوی طراحی شبستان :    374
7-13 طراحی گنبد :    375
فصل هشتم: سازه و تاسیسات    377
8-1سازه بنا :    377
8-2تاسیسات مکانیکی:    378
8-3تاسیسات الکتریکی    379
8-4مقاوم سازی در برابر ز له    379
8-5سیستم اعلام واطفاء حریق    379
8-6سیستم های سازه ای:    380
8-6-1قاب مفصلی مهاربندی شده:    380
8-6-2قاب خمشی:    380
8-6-3قاب خمشی مهار بندی شده:    381
8-6-4سیستم طره ای :    381
8-6-5سیستم فضایی :    381
8-6-6سیستم معلق :    382
8-6-7سیستم هسته ای :    382
8-6-8سیستم قاب محیطی:    383
8-6-9قاب محیطی مهاربندی شده:    383
8-6-10مجموعه قاب محیطی:    383
8-7سقف کاذب:    384
8-8سیستم تهویه مطبوع:    384
8-9سیستم اعلام و اطفاء حریق :    385
8-10سیستم دفع فاضلاب:    387
 فاضلاب منجر به بروز ضایعات و مشکلات فراوان می گردد .    387
8-11سیستم و تجهیزات الکتریکی :    387
8-12تاسیسات و تجهیزات :    388
8-13انتخاب سازه معماری و سیستم ایستایی :    389
 منابع:     392
 
چکیده : 
در جامعه امروزی تغییر در معنای عام آن نشات گرفته از دانش و آگاهی است و با توجه به این که علم و دانش بشری هرروز پله های ترقی را طی کرده و جهتی رو به صعود دارد. تغییر برای جامعه و معماری امروز به عنوان یک اصل برای فرار از تکرار فرم های خسته کننده معماری است. 
امروزه این اصل به عنوان یک " باید "  در جهان معماری ی یک امر غیرقابل انکار بوده و سبب تغییر و دگرگونی در بناها و المان های معماری ی علی الخصوص مساجد شده است. 
در این مقاله سعی شده است تاثیر معماری ی و معماری بر مساجد بررسی شود و یا بحث در رابطه با تداوم و یا تغییر فرم در مساجد معاصر و تاثیر در معماری آن ها خواهیم پرداخت . 
 
 
مقدمه:
در طول تاریخ، ساخت مسجد در ایران در بطن جریانی که تغییر تداوم مهمترین ویژگی های آن بودند، انجام می شد؛ پروسه ای که تا انتهای دوران صفویه تغییر و تداومش به وضوح قابل رویت است. اما از آن جا که این سنت به مرور تداوم خود را از دست داده تغییرش نیز ناممکن شد. تداوم و تغییر، شروط لازم و کافی یکدیگر در این پروسه تاریخی هستند . 
تدام در معماری معاصر کلیسا و حدودی تداوم در معماری معاصر مساجد برخی از کشورهای مسلمان این دغدغه را که چگونه می توان مسجدی امروزی طراحی کرد ، در ایران بارزتر می کند. اگر بپذیریم که تغییر در معنای عام آن برخاسته از دانش و آگاهی است ، با توجه به سیر صعودی دانش بشری، پذیرفتن تغییر برای جامعه امروزی به عنوان یک اصل غیر قابل تردید است. اصلی که غفلت از آن، تکرار خسته کننده فرم های آشنا در معماری مسجد را سبب شده است پاسخ این سوال که در طراحی مساجد این اعتقادات هستند که فرم ها را ایجاد کرده اند یا فرم ها دراثر گذر زمان به نوعی تقدس رسیده اند می تواند در تبیین رویکرد مناسب برای طراحی مساجد تاثیر بسزایی داشته باشد .
 
 
 
فصل اول: شناخت مسجد و تاریخچه آن
1-مسجد:
مسجد مهمترین فضای معماری در سرزمین های ی است این فضا بر کارکرد دینی همواره از نقش اجتماعی – نیز برخوردار بوده است . اهمیت نقش دینی و اجتماعی مسجد موجب شده است که معماران و برخی دیگر از هنرمندان در همه دوره های تاریخی بیشترین تلاش خود را در راه خلق فضای مناسب و شایسته برای نیایش صرف کنند. به همین جهت است که مساجد هر دوره در هرکشور می توان نمونه اعلای معماری و هنر آن سرزمین در آن عرصه به شمار آورد ( تقدس مساجد را می توان مهمترین عامل حفظ و بقای ساختمان مساجد تاریخی دانست ) چنانکه نمونه های بسیاری از مساجد متعلق به قرون نخستین هجری باقیمانده است درحالی که بسیار اندکی از کاخ ها و سایر فضاهای عمومی و حکومتی متعلق به آن دوره پابرجا مانده ، زیرا همه مسلمانان در طول تاریخ بنابریک تکلیف دینی خود را موظف می دانستند که در عمارت ، حفظ مرمت و احیای مساجد نقش فعالی ایفا کنند . 
« انما یعمر مساجد الله من امن بالله و یوم الا ه و اقام الصلوه و آتی ا کواه و لم یخش الا الله فعسی اولئک ان ی من المهتدین » ( توبه ، 18) 1- منحصرا تعمیر مساجد خدا به دست انی است که به خدا در روز قیامت ایمان آورده و پنجگانه به پادارند و زکات مال خود بدهند و از غیر خدا نترسند آن ها امیدوار باشند که از هدایت یافتگان هستند . 
باید توجه داشت که وجود انواع کارکردها و فعالیت های ی ان یا مشابه دینی در نقاط مختلف سرزمین های ی مانع از آن نشده است که مساجد متعلق به هر سرزمینی پذیرای خصوصیات معماری و هنر آن سرزمین باشد ، به همین جهت معماری مساجد هرکشور ، گویای ویژگی های معماری بومی آن کشور نیز است
 

 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله مسجد ,مطالعات,پروژه مسجد ,پروپوزال مسجد ,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه مسجد ,پلان,پاو وینت, رایگان,طراحی مسجد , مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی مسجد ,نمونه موردی, رساله ,پایان نامه معماری , رساله پایان نامه معماری ,1-2مسجد و جایگاه آن در :,
مقالات مرتبط در این دسته
پروژه طراحی و معماری حسینیه
پروژه کامل طراحی مصلی بهمراه نقشه های اتوکدی
رساله کامل طراحی مسجد مدرن
رساله کامل طراحی مسجد مدرن
رساله مبانی طراحی و معماری مساجد
پروژه کامل مسجد
پاو وینت بررسی تناسبات ورودی در مساجد قدیم و جدید
رساله طراحی مسجد با رویکرد ارتقاء حس تعلّق به مکان
مطالعات طراحی و معماری مسجد
رساله طراحی مسجد
رساله طرح نهایی مجموعه فرهنگی و مذهبی - مسجد امروزی
رساله طرح نهایی مصلی شیراز بر اساس معماری ایرانی ی
رساله پروژه طرح نهایی با موضوع مساجد ایران
رساله طراحی مرکز مذهبی پژوهشی,ادیان الهی
رساله مرکز مذهبی فرهنگی با رویکرد احیاء هویت انسانی
مطالعات طراحی مصلا و مسجد به سبک ی ایرانی
رساله طراحی ساختمان مسجد با رویکرد معاصرسازی مفاهیم معماری ی
رساله کامل مرکز ی اهل سنت
مطالعات طراحی و معماری مصلی


مشاهده متن کامل ...
مطالعات, مسجد ,با فرمت ورد +3پاور ,مسجد ایرانی, خارجی ,+فایل اتوکد ,مسجد ,+ضوابط
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات مسجد با فرمت ورد +3پاور مسجد ایرانی خارجی +فایل اتوکد مسجد +ضوابط و برنامه فیزیکیتاریخ ایجاد 04/04/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 380 برگ ورد فونت 14+3پاور مسجد +فایل اتوکد مسجد +ض قیمت: 30000 تومان حجم فایل: 28302 kb تعدادمشاهده 137


چکیده : 1
مقدمه: 2
فصل اول: شناخت مسجد و تاریخچه آن 3
1-مسجد: 3
: 7
1-2مسجد و جایگاه آن در : 9
1-2-1جایگاه مسجد در قرآن: 26
1-2-2جایگاه مسجد در احادیث: 29
1-2-3 مسجد و جاعت از دیدگاه : 29
1-3اولین مساجد: 30
1-3-2 مسجد الحرام: 31
2-1-1-2 مسجد قبا: 34
2-1-1-3مسجد بنی سالم (مسجد ): 36
2-1-1-4 مسجد النبی: 36
ستون حنانه 38
مسئله تغییر قبله : 38
2-1-2-2 در زمان خلافت ابوبکر(11 تا 13 ه- ق): 40
2-1-2-3 در زمان خلافت عمر(13 تا 23 ه – ق ): 41
مناره 41
2-1-2-4 در زمان خلافت عثمان( 23 تا 35 ه- ق ): 41
2-1-2-5 در زمان خلافت حضرت علی( 35 تا 40 ه-ق): 41
2-1-2-6 در زمان خلافت امویان و عباسیان: 42
نتیجه : 44
2-1-3 اولین مساجد در سرزمین های مفتوحه(غیر از ایران): 44
2-1-3-1مسجد بصره (14 هـ.ق):. 44
2-1-3-2 مسجد کوفه: 45
تاریخ تأسیس: 45
2-1-3-3 مسجد فسطاط: 49
2-1-4 چگونگی ساخت مساجد در کشورهای ی و دیگر کشورها: 50
2-1-5 معماری مسجد در قرون اولیه : 55
2-2 شیوه های معماری ایرانی ( بعد از ): 58
2-2-2 شیوه رازی: 59
2-2-3 شیوه آذری: 60
2-2-4 شیوه اصفهانی: 62
2-3 آشنایی با پلان مساجد ایرانی و سیر تحول آن: 63
2-3-2 مساجد چهار طاقی: مثل مسجد یزد خواست ، مسجد جامع بروجرد. 63
2-3-4 مساجد چهار ایوانی 64
زیاده ( توسعه) : 64
2-4 چیستی شناسی نظام شکل ( تفرید عناصر تشکیل دهنده مسجد ): 67
عناصر و اجزای کالبدی مسجد در معماری قدیم ایران 71
مسجد- مساجد ترکی 74
2-1- صحن ( حیاط ) 76
2-2- ایوان 77
2-3-مناره ( گلدسته ) 78
2-4- شبستان 80
2-5- گنبد 81
تعریف هندسی گنبد 82
2-6- محراب 85
شناخت محراب 86
پیدایش و وجه تسمیه محراب 87
ترتیب و تشکیل محراب در طول زمان 87
طرح محراب 88
موارد استعمال محراب در بناهای بعضی از مذاهب قبل از 88
2-7- منبر 90
2-8- هنرهای تزیینی ( آیگان ) 91
2-5 اجزائ و عناصر معماری مساجد: 95
2-5-1 ورودی: 95
مقدمه 95
ورودی ها و سردر 98
4- مناره 100
6- دهلیز و دالان 103
2-5-2 حیاط(صحن): 104
الگوهای اولیه صحن مساجد 107
سیر تحول در صحن مساجد 110
تطابق فرم با عملکرد 112
ارتباط صحن با باغ های ی 113
نتیجه گیری: 114
تعریف گنبد: 117
سابقة گنبد: 119
سابقه و هدف گنبدهای دوپوشی در ایران: 121
گنبدهای دوپوشی تزیینی در آثار تاریخی ی ایران: 123
2-5-6 محراب و منبر: 136
2-5-7 رواق : 138
2-5-8 مقصوره: 141
2-6 تزئینات در معماری مسجد: 142
خاستگاه تزیینات در معماری مسجد 143
معنا در تزیینات معماری مسجد 147
موضوع در تزیینات معماری مساجد 150
نقوش هندسی 150
نقوش گیاهی 153
اسلیمی ختائی و گل های شاه عباسی 154
انواع اسلیمی: 157
خوشنویسی 159
تکنیک ها در تزیینات معماری مسجد 161
نتیجه گیری 162
2-6-1نقش (طرح تزیینی) 163
2-6-1-2نقش هندسی (گره چینی): 165
2-6-2 تکنیک های تزیینی : 168
2-6-3 عناصر تزئینی: 173
2-6-4 مصالح ساختمانی دوره ی 178
2-6-4-2 گچ: 179
2-6-4-3 کاشی: 179
2-6-4-4 خشت: 180
2-6-4-5 سنگ: 180
2-6-4-6 چوب: 181
2-6-4-7 شیشه: 181
2-7 نتیجه گیری و بیان ویژگی های معماری ی 181
2-8 جلوه های معنوی جمال در مسجد : 184
2-9 نگرش معنا گرایانه در رابطه با مبانی معنوی: 185
* معماری و جهان شی دینی : 186
* معماری و دنیای عرفان : 188
2-10رابطه بین صورت و معنا در فرآیند شکل گیری مساجد : 194
2-11 مبانی معنوی طراحی مسجد: 195
بزرگترین یافته بشر 203
مسجد خلوتگاه راز و نیاز 206
مسجد در سرزمین های دیگر 208
نخستین مسجد در ایران 209
بررسی کالبدی معماری مسجد 212
مناره اندامی دیگر از شناسه های مسجد 215
همزیستی مسجد و دیگر نیایشگاهها در ایران 217
اندام های مسجد در گذشته در نگاهی گذرا 220
اندام های معماری امروزین مسجد 223
سخنی درباره مسجد های امروزی 227
سخن آ : 230
3-نتیجه گیری: 231
2-1الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی معماری ایران: 233
درون گرایی 234
مرکزیت 235
انعکاس 235
پیوند معماری با طبیعت 236
هندسه 237
شفافیت و تداوم 240
راز و ابهام 242
تعادل موزون /توازن حساس 243
چشم دل 245
مقدمه: معماری ، فن و هنر 249
خاستگاه صورت ( فرم) در معماری 250
برخی از عوامل موثر در شکل گیری صورت فضاهای معماری 251
2-1- عوامل مادی 252
2-2- عوامل محیطی 253
2-3- عوامل کارکردی 254
2-4- عوامل فرهنگی 256
بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری 258
3-1- عدد چهار 259
3-2- مربع 261
3-3- دایره 262
3-4- مکعب 263
3-5- حجم های کروی شکل 264
3-6- استوانه 265
ازچهار طاق تا چهارباغ 266
4-1- چهار طاق 266
2-2مسجد و معماری معاصر : 268
رویکردهای معماری معاصر : 271
نمونه هایی از مساجد معاصر: 272
نتیجه گیری: 273
فصل سوم: نمونه ةای مشابه 274
1-دیدگاههای موجود در ساخت مساجد معاصر ایران : 274
2- بررسی برخی از مساجد معاصر ایران با « نگرشی نو در اجزاء و عناصر انتزاعی» 277
3-1 مسجد الغدیر : 277
نتیجه گیری 288
شیوه های معماری دوره ی: 294
1-شیوه اسانی: 294
3- شیوه ی آذری: 301
3-2 مساجد محلات شیوه آذری: 302
4-2 مساجد محلات شیوه اصفهانی: 307
فصل چهارم معرفی سایت 319
4-دلایل انتخ سایت: 319
4-1محاسن: 319
4-2معایب : 319
4-5وزش باد 322
فصل پنجم: اقلیم 325
معرفی اقلیم منطقه و موقعیت 325
5-1 موقع جغرافیایی: 325
5-2اقلیم همدان: 326
آب و هوا 326
شرایط جوی 327
وزش باد 331
5-3 بررسی حد آسایش در اقلیم مورد مطالعه 333
نتیجه 334
5-4 وضعیت زمین شناسی و ز له در منطقه 335
5-5 ارتفاعات قله های مهم همدان : 336
5-6 تقسیمات جغرافیایی استان : 336
رودخانه ها 337
5-7پوشش گیاهی: 337
5-8ویژگیهای معماری بومی مناطق سرد: 338
فصل هفتم: معرفی طرح 351
7-1 رویکردهای طراحی: 351
7-3 توضیح کارکردهای مسجد : 354
7-4 رعایت برخی از اصول مساجد : 360
7-5 بخش نه در مسجد : 363
7-6 مساجد و آداب طهارت : 364
7-7 انتخاب سبک معماری: 365
7-8 بررسی نهایی طراحی مسجد : 366
طراحی مساجد 366
دسته بندی مساجد 366
7-9 انتخاب فرم : 371
7-10 فضاهای عملکردی: 373
7-11 الگوی طراحی کالبد مسجد : 373
7-12 الگوی طراحی شبستان : 374
7-13 طراحی گنبد : 375
فصل هشتم: سازه و تاسیسات 377
8-1سازه بنا : 377
8-2تاسیسات مکانیکی: 378
8-3تاسیسات الکتریکی 379
8-4مقاوم سازی در برابر ز له 379
8-5سیستم اعلام واطفاء حریق 379
8-6سیستم های سازه ای: 380
8-6-1قاب مفصلی مهاربندی شده: 380
8-6-2قاب خمشی: 380
8-6-3قاب خمشی مهار بندی شده: 381
8-6-4سیستم طره ای : 381
8-6-5سیستم فضایی : 381
8-6-6سیستم معلق : 382
8-6-7سیستم هسته ای : 382
8-6-8سیستم قاب محیطی: 383
8-6-9قاب محیطی مهاربندی شده: 383
8-6-10مجموعه قاب محیطی: 383
8-7سقف کاذب: 384
8-8سیستم تهویه مطبوع: 384
8-9سیستم اعلام و اطفاء حریق : 385
8-10سیستم دفع فاضلاب: 387
فاضلاب منجر به بروز ضایعات و مشکلات فراوان می گردد . 387
8-11سیستم و تجهیزات الکتریکی : 387
8-12تاسیسات و تجهیزات : 388
8-13انتخاب سازه معماری و سیستم ایستایی : 389
منابع: 392

چکیده :
در جامعه امروزی تغییر در معنای عام آن نشات گرفته از دانش و آگاهی است و با توجه به این که علم و دانش بشری هرروز پله های ترقی را طی کرده و جهتی رو به صعود دارد. تغییر برای جامعه و معماری امروز به عنوان یک اصل برای فرار از تکرار فرم های خسته کننده معماری است.
امروزه این اصل به عنوان یک " باید " در جهان معماری ی یک امر غیرقابل انکار بوده و سبب تغییر و دگرگونی در بناها و المان های معماری ی علی الخصوص مساجد شده است.
در این مقاله سعی شده است تاثیر معماری ی و معماری بر مساجد بررسی شود و یا بحث در رابطه با تداوم و یا تغییر فرم در مساجد معاصر و تاثیر در معماری آن ها خواهیم پرداخت .


مقدمه:
در طول تاریخ، ساخت مسجد در ایران در بطن جریانی که تغییر تداوم مهمترین ویژگی های آن بودند، انجام می شد؛ پروسه ای که تا انتهای دوران صفویه تغییر و تداومش به وضوح قابل رویت است. اما از آن جا که این سنت به مرور تداوم خود را از دست داده تغییرش نیز ناممکن شد. تداوم و تغییر، شروط لازم و کافی یکدیگر در این پروسه تاریخی هستند .
تدام در معماری معاصر کلیسا و حدودی تداوم در معماری معاصر مساجد برخی از کشورهای مسلمان این دغدغه را که چگونه می توان مسجدی امروزی طراحی کرد ، در ایران بارزتر می کند. اگر بپذیریم که تغییر در معنای عام آن برخاسته از دانش و آگاهی است ، با توجه به سیر صعودی دانش بشری، پذیرفتن تغییر برای جامعه امروزی به عنوان یک اصل غیر قابل تردید است. اصلی که غفلت از آن، تکرار خسته کننده فرم های آشنا در معماری مسجد را سبب شده است پاسخ این سوال که در طراحی مساجد این اعتقادات هستند که فرم ها را ایجاد کرده اند یا فرم ها دراثر گذر زمان به نوعی تقدس رسیده اند می تواند در تبیین رویکرد مناسب برای طراحی مساجد تاثیر بسزایی داشته باشد .فصل اول: شناخت مسجد و تاریخچه آن
1-مسجد:
مسجد مهمترین فضای معماری در سرزمین های ی است این فضا بر کارکرد دینی همواره از نقش اجتماعی – نیز برخوردار بوده است . اهمیت نقش دینی و اجتماعی مسجد موجب شده است که معماران و برخی دیگر از هنرمندان در همه دوره های تاریخی بیشترین تلاش خود را در راه خلق فضای مناسب و شایسته برای نیایش صرف کنند. به همین جهت است که مساجد هر دوره در هرکشور می توان نمونه اعلای معماری و هنر آن سرزمین در آن عرصه به شمار آورد ( تقدس مساجد را می توان مهمترین عامل حفظ و بقای ساختمان مساجد تاریخی دانست ) چنانکه نمونه های بسیاری از مساجد متعلق به قرون نخستین هجری باقیمانده است درحالی که بسیار اندکی از کاخ ها و سایر فضاهای عمومی و حکومتی متعلق به آن دوره پابرجا مانده ، زیرا همه مسلمانان در طول تاریخ بنابریک تکلیف دینی خود را موظف می دانستند که در عمارت ، حفظ مرمت و احیای مساجد نقش فعالی ایفا کنند .
« انما یعمر مساجد الله من امن بالله و یوم الا ه و اقام الصلوه و آتی ا کواه و لم یخش الا الله فعسی اولئک ان ی من المهتدین » ( توبه ، 18) 1- منحصرا تعمیر مساجد خدا به دست انی است که به خدا در روز قیامت ایمان آورده و پنجگانه به پادارند و زکات مال خود بدهند و از غیر خدا نترسند آن ها امیدوار باشند که از هدایت یافتگان هستند .
باید توجه داشت که وجود انواع کارکردها و فعالیت های ی ان یا مشابه دینی در نقاط مختلف سرزمین های ی مانع از آن نشده است که مساجد متعلق به هر سرزمینی پذیرای خصوصیات معماری و هنر آن سرزمین باشد ، به همین جهت معماری مساجد هرکشور ، گویای ویژگی های معماری بومی آن کشور نیز است


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله مسجد ,مطالعات,پروژه مسجد ,پروپوزال مسجد ,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه مسجد ,پلان,پاو وینت, رایگان,طراحی مسجد , مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی مسجد ,نمونه موردی, رساله ,پایان نامه معماری , رساله پایان نامه معماری ,1-2مسجد و جایگاه آن در :,
مقالات مرتبط در این دسته
پروژه طراحی و معماری حسینیه
پروژه کامل طراحی مصلی بهمراه نقشه های اتوکدی
رساله کامل طراحی مسجد مدرن
رساله کامل طراحی مسجد مدرن
رساله مبانی طراحی و معماری مساجد
پروژه کامل مسجد
پاو وینت بررسی تناسبات ورودی در مساجد قدیم و جدید
رساله طراحی مسجد با رویکرد ارتقاء حس تعلّق به مکان
مطالعات طراحی و معماری مسجد
رساله طراحی مسجد
رساله طرح نهایی مجموعه فرهنگی و مذهبی - مسجد امروزی
رساله طرح نهایی مصلی شیراز بر اساس معماری ایرانی ی
رساله پروژه طرح نهایی با موضوع مساجد ایران
رساله طراحی مرکز مذهبی پژوهشی,ادیان الهی
رساله مرکز مذهبی فرهنگی با رویکرد احیاء هویت انسانی
مطالعات طراحی مصلا و مسجد به سبک ی ایرانی
رساله طراحی ساختمان مسجد با رویکرد معاصرسازی مفاهیم معماری ی
رساله کامل مرکز ی اهل سنت
مطالعات طراحی و معماری مصلی


مشاهده متن کامل ...
مطالعات مسجد با فرمت ورد +3پاور مسجد ایرانی خارجی +فایل اتوکد مسجد +ضوابط و برنا
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات مسجد با فرمت ورد +3پاور مسجد ایرانی خارجی +فایل اتوکد مسجد +ضوابط و برنامه فیزیکیتاریخ ایجاد 04/04/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 380 برگ ورد فونت 14+3پاور مسجد +فایل اتوکد مسجد +ض قیمت: 30000 تومان حجم فایل: 28302 kb تعدادمشاهده 137


چکیده : 1
مقدمه: 2
فصل اول: شناخت مسجد و تاریخچه آن 3
1-مسجد: 3
: 7
1-2مسجد و جایگاه آن در : 9
1-2-1جایگاه مسجد در قرآن: 26
1-2-2جایگاه مسجد در احادیث: 29
1-2-3 مسجد و جاعت از دیدگاه : 29
1-3اولین مساجد: 30
1-3-2 مسجد الحرام: 31
2-1-1-2 مسجد قبا: 34
2-1-1-3مسجد بنی سالم (مسجد ): 36
2-1-1-4 مسجد النبی: 36
ستون حنانه 38
مسئله تغییر قبله : 38
2-1-2-2 در زمان خلافت ابوبکر(11 تا 13 ه- ق): 40
2-1-2-3 در زمان خلافت عمر(13 تا 23 ه – ق ): 41
مناره 41
2-1-2-4 در زمان خلافت عثمان( 23 تا 35 ه- ق ): 41
2-1-2-5 در زمان خلافت حضرت علی( 35 تا 40 ه-ق): 41
2-1-2-6 در زمان خلافت امویان و عباسیان: 42
نتیجه : 44
2-1-3 اولین مساجد در سرزمین های مفتوحه(غیر از ایران): 44
2-1-3-1مسجد بصره (14 هـ.ق):. 44
2-1-3-2 مسجد کوفه: 45
تاریخ تأسیس: 45
2-1-3-3 مسجد فسطاط: 49
2-1-4 چگونگی ساخت مساجد در کشورهای ی و دیگر کشورها: 50
2-1-5 معماری مسجد در قرون اولیه : 55
2-2 شیوه های معماری ایرانی ( بعد از ): 58
2-2-2 شیوه رازی: 59
2-2-3 شیوه آذری: 60
2-2-4 شیوه اصفهانی: 62
2-3 آشنایی با پلان مساجد ایرانی و سیر تحول آن: 63
2-3-2 مساجد چهار طاقی: مثل مسجد یزد خواست ، مسجد جامع بروجرد. 63
2-3-4 مساجد چهار ایوانی 64
زیاده ( توسعه) : 64
2-4 چیستی شناسی نظام شکل ( تفرید عناصر تشکیل دهنده مسجد ): 67
عناصر و اجزای کالبدی مسجد در معماری قدیم ایران 71
مسجد- مساجد ترکی 74
2-1- صحن ( حیاط ) 76
2-2- ایوان 77
2-3-مناره ( گلدسته ) 78
2-4- شبستان 80
2-5- گنبد 81
تعریف هندسی گنبد 82
2-6- محراب 85
شناخت محراب 86
پیدایش و وجه تسمیه محراب 87
ترتیب و تشکیل محراب در طول زمان 87
طرح محراب 88
موارد استعمال محراب در بناهای بعضی از مذاهب قبل از 88
2-7- منبر 90
2-8- هنرهای تزیینی ( آیگان ) 91
2-5 اجزائ و عناصر معماری مساجد: 95
2-5-1 ورودی: 95
مقدمه 95
ورودی ها و سردر 98
4- مناره 100
6- دهلیز و دالان 103
2-5-2 حیاط(صحن): 104
الگوهای اولیه صحن مساجد 107
سیر تحول در صحن مساجد 110
تطابق فرم با عملکرد 112
ارتباط صحن با باغ های ی 113
نتیجه گیری: 114
تعریف گنبد: 117
سابقة گنبد: 119
سابقه و هدف گنبدهای دوپوشی در ایران: 121
گنبدهای دوپوشی تزیینی در آثار تاریخی ی ایران: 123
2-5-6 محراب و منبر: 136
2-5-7 رواق : 138
2-5-8 مقصوره: 141
2-6 تزئینات در معماری مسجد: 142
خاستگاه تزیینات در معماری مسجد 143
معنا در تزیینات معماری مسجد 147
موضوع در تزیینات معماری مساجد 150
نقوش هندسی 150
نقوش گیاهی 153
اسلیمی ختائی و گل های شاه عباسی 154
انواع اسلیمی: 157
خوشنویسی 159
تکنیک ها در تزیینات معماری مسجد 161
نتیجه گیری 162
2-6-1نقش (طرح تزیینی) 163
2-6-1-2نقش هندسی (گره چینی): 165
2-6-2 تکنیک های تزیینی : 168
2-6-3 عناصر تزئینی: 173
2-6-4 مصالح ساختمانی دوره ی 178
2-6-4-2 گچ: 179
2-6-4-3 کاشی: 179
2-6-4-4 خشت: 180
2-6-4-5 سنگ: 180
2-6-4-6 چوب: 181
2-6-4-7 شیشه: 181
2-7 نتیجه گیری و بیان ویژگی های معماری ی 181
2-8 جلوه های معنوی جمال در مسجد : 184
2-9 نگرش معنا گرایانه در رابطه با مبانی معنوی: 185
* معماری و جهان شی دینی : 186
* معماری و دنیای عرفان : 188
2-10رابطه بین صورت و معنا در فرآیند شکل گیری مساجد : 194
2-11 مبانی معنوی طراحی مسجد: 195
بزرگترین یافته بشر 203
مسجد خلوتگاه راز و نیاز 206
مسجد در سرزمین های دیگر 208
نخستین مسجد در ایران 209
بررسی کالبدی معماری مسجد 212
مناره اندامی دیگر از شناسه های مسجد 215
همزیستی مسجد و دیگر نیایشگاهها در ایران 217
اندام های مسجد در گذشته در نگاهی گذرا 220
اندام های معماری امروزین مسجد 223
سخنی درباره مسجد های امروزی 227
سخن آ : 230
3-نتیجه گیری: 231
2-1الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی معماری ایران: 233
درون گرایی 234
مرکزیت 235
انعکاس 235
پیوند معماری با طبیعت 236
هندسه 237
شفافیت و تداوم 240
راز و ابهام 242
تعادل موزون /توازن حساس 243
چشم دل 245
مقدمه: معماری ، فن و هنر 249
خاستگاه صورت ( فرم) در معماری 250
برخی از عوامل موثر در شکل گیری صورت فضاهای معماری 251
2-1- عوامل مادی 252
2-2- عوامل محیطی 253
2-3- عوامل کارکردی 254
2-4- عوامل فرهنگی 256
بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری 258
3-1- عدد چهار 259
3-2- مربع 261
3-3- دایره 262
3-4- مکعب 263
3-5- حجم های کروی شکل 264
3-6- استوانه 265
ازچهار طاق تا چهارباغ 266
4-1- چهار طاق 266
2-2مسجد و معماری معاصر : 268
رویکردهای معماری معاصر : 271
نمونه هایی از مساجد معاصر: 272
نتیجه گیری: 273
فصل سوم: نمونه ةای مشابه 274
1-دیدگاههای موجود در ساخت مساجد معاصر ایران : 274
2- بررسی برخی از مساجد معاصر ایران با « نگرشی نو در اجزاء و عناصر انتزاعی» 277
3-1 مسجد الغدیر : 277
نتیجه گیری 288
شیوه های معماری دوره ی: 294
1-شیوه اسانی: 294
3- شیوه ی آذری: 301
3-2 مساجد محلات شیوه آذری: 302
4-2 مساجد محلات شیوه اصفهانی: 307
فصل چهارم معرفی سایت 319
4-دلایل انتخ سایت: 319
4-1محاسن: 319
4-2معایب : 319
4-5وزش باد 322
فصل پنجم: اقلیم 325
معرفی اقلیم منطقه و موقعیت 325
5-1 موقع جغرافیایی: 325
5-2اقلیم همدان: 326
آب و هوا 326
شرایط جوی 327
وزش باد 331
5-3 بررسی حد آسایش در اقلیم مورد مطالعه 333
نتیجه 334
5-4 وضعیت زمین شناسی و ز له در منطقه 335
5-5 ارتفاعات قله های مهم همدان : 336
5-6 تقسیمات جغرافیایی استان : 336
رودخانه ها 337
5-7پوشش گیاهی: 337
5-8ویژگیهای معماری بومی مناطق سرد: 338
فصل هفتم: معرفی طرح 351
7-1 رویکردهای طراحی: 351
7-3 توضیح کارکردهای مسجد : 354
7-4 رعایت برخی از اصول مساجد : 360
7-5 بخش نه در مسجد : 363
7-6 مساجد و آداب طهارت : 364
7-7 انتخاب سبک معماری: 365
7-8 بررسی نهایی طراحی مسجد : 366
طراحی مساجد 366
دسته بندی مساجد 366
7-9 انتخاب فرم : 371
7-10 فضاهای عملکردی: 373
7-11 الگوی طراحی کالبد مسجد : 373
7-12 الگوی طراحی شبستان : 374
7-13 طراحی گنبد : 375
فصل هشتم: سازه و تاسیسات 377
8-1سازه بنا : 377
8-2تاسیسات مکانیکی: 378
8-3تاسیسات الکتریکی 379
8-4مقاوم سازی در برابر ز له 379
8-5سیستم اعلام واطفاء حریق 379
8-6سیستم های سازه ای: 380
8-6-1قاب مفصلی مهاربندی شده: 380
8-6-2قاب خمشی: 380
8-6-3قاب خمشی مهار بندی شده: 381
8-6-4سیستم طره ای : 381
8-6-5سیستم فضایی : 381
8-6-6سیستم معلق : 382
8-6-7سیستم هسته ای : 382
8-6-8سیستم قاب محیطی: 383
8-6-9قاب محیطی مهاربندی شده: 383
8-6-10مجموعه قاب محیطی: 383
8-7سقف کاذب: 384
8-8سیستم تهویه مطبوع: 384
8-9سیستم اعلام و اطفاء حریق : 385
8-10سیستم دفع فاضلاب: 387
فاضلاب منجر به بروز ضایعات و مشکلات فراوان می گردد . 387
8-11سیستم و تجهیزات الکتریکی : 387
8-12تاسیسات و تجهیزات : 388
8-13انتخاب سازه معماری و سیستم ایستایی : 389
منابع: 392

چکیده :
در جامعه امروزی تغییر در معنای عام آن نشات گرفته از دانش و آگاهی است و با توجه به این که علم و دانش بشری هرروز پله های ترقی را طی کرده و جهتی رو به صعود دارد. تغییر برای جامعه و معماری امروز به عنوان یک اصل برای فرار از تکرار فرم های خسته کننده معماری است.
امروزه این اصل به عنوان یک " باید " در جهان معماری ی یک امر غیرقابل انکار بوده و سبب تغییر و دگرگونی در بناها و المان های معماری ی علی الخصوص مساجد شده است.
در این مقاله سعی شده است تاثیر معماری ی و معماری بر مساجد بررسی شود و یا بحث در رابطه با تداوم و یا تغییر فرم در مساجد معاصر و تاثیر در معماری آن ها خواهیم پرداخت .


مقدمه:
در طول تاریخ، ساخت مسجد در ایران در بطن جریانی که تغییر تداوم مهمترین ویژگی های آن بودند، انجام می شد؛ پروسه ای که تا انتهای دوران صفویه تغییر و تداومش به وضوح قابل رویت است. اما از آن جا که این سنت به مرور تداوم خود را از دست داده تغییرش نیز ناممکن شد. تداوم و تغییر، شروط لازم و کافی یکدیگر در این پروسه تاریخی هستند .
تدام در معماری معاصر کلیسا و حدودی تداوم در معماری معاصر مساجد برخی از کشورهای مسلمان این دغدغه را که چگونه می توان مسجدی امروزی طراحی کرد ، در ایران بارزتر می کند. اگر بپذیریم که تغییر در معنای عام آن برخاسته از دانش و آگاهی است ، با توجه به سیر صعودی دانش بشری، پذیرفتن تغییر برای جامعه امروزی به عنوان یک اصل غیر قابل تردید است. اصلی که غفلت از آن، تکرار خسته کننده فرم های آشنا در معماری مسجد را سبب شده است پاسخ این سوال که در طراحی مساجد این اعتقادات هستند که فرم ها را ایجاد کرده اند یا فرم ها دراثر گذر زمان به نوعی تقدس رسیده اند می تواند در تبیین رویکرد مناسب برای طراحی مساجد تاثیر بسزایی داشته باشد .فصل اول: شناخت مسجد و تاریخچه آن
1-مسجد:
مسجد مهمترین فضای معماری در سرزمین های ی است این فضا بر کارکرد دینی همواره از نقش اجتماعی – نیز برخوردار بوده است . اهمیت نقش دینی و اجتماعی مسجد موجب شده است که معماران و برخی دیگر از هنرمندان در همه دوره های تاریخی بیشترین تلاش خود را در راه خلق فضای مناسب و شایسته برای نیایش صرف کنند. به همین جهت است که مساجد هر دوره در هرکشور می توان نمونه اعلای معماری و هنر آن سرزمین در آن عرصه به شمار آورد ( تقدس مساجد را می توان مهمترین عامل حفظ و بقای ساختمان مساجد تاریخی دانست ) چنانکه نمونه های بسیاری از مساجد متعلق به قرون نخستین هجری باقیمانده است درحالی که بسیار اندکی از کاخ ها و سایر فضاهای عمومی و حکومتی متعلق به آن دوره پابرجا مانده ، زیرا همه مسلمانان در طول تاریخ بنابریک تکلیف دینی خود را موظف می دانستند که در عمارت ، حفظ مرمت و احیای مساجد نقش فعالی ایفا کنند .
« انما یعمر مساجد الله من امن بالله و یوم الا ه و اقام الصلوه و آتی ا کواه و لم یخش الا الله فعسی اولئک ان ی من المهتدین » ( توبه ، 18) 1- منحصرا تعمیر مساجد خدا به دست انی است که به خدا در روز قیامت ایمان آورده و پنجگانه به پادارند و زکات مال خود بدهند و از غیر خدا نترسند آن ها امیدوار باشند که از هدایت یافتگان هستند .
باید توجه داشت که وجود انواع کارکردها و فعالیت های ی ان یا مشابه دینی در نقاط مختلف سرزمین های ی مانع از آن نشده است که مساجد متعلق به هر سرزمینی پذیرای خصوصیات معماری و هنر آن سرزمین باشد ، به همین جهت معماری مساجد هرکشور ، گویای ویژگی های معماری بومی آن کشور نیز است


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله مسجد ,مطالعات,پروژه مسجد ,پروپوزال مسجد ,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه مسجد ,پلان,پاو وینت, رایگان,طراحی مسجد , مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی مسجد ,نمونه موردی, رساله ,پایان نامه معماری , رساله پایان نامه معماری ,1-2مسجد و جایگاه آن در :,
مقالات مرتبط در این دسته
پروژه طراحی و معماری حسینیه
پروژه کامل طراحی مصلی بهمراه نقشه های اتوکدی
رساله کامل طراحی مسجد مدرن
رساله کامل طراحی مسجد مدرن
رساله مبانی طراحی و معماری مساجد
پروژه کامل مسجد
پاو وینت بررسی تناسبات ورودی در مساجد قدیم و جدید
رساله طراحی مسجد با رویکرد ارتقاء حس تعلّق به مکان
مطالعات طراحی و معماری مسجد
رساله طراحی مسجد


مشاهده متن کامل ...
مناقصه زیرسازی و آسف محور
درخواست حذف اطلاعاتکد ایران تندرعنوانبرگزار کنندهاستان/ کشورتاریخ انتشاردریافت اسناد
327748مناقصه زیرسازی و آسف محورقابل نمایش برای مشترکانمرکزی1396-03-021396-03-16
327746مناقصه زیرسازی و آسف و ابنیه فنیقابل نمایش برای مشترکانمرکزی1396-03-021396-03-16
327743مناقصه ابنیه فنی و زیرسازیقابل نمایش برای مشترکانمرکزی1396-03-021396-03-16
327741مناقصه ارائه خدمات حراستی، حفاظتی و نگهبانیقابل نمایش برای مشترکانتهران1396-03-021396-03-20
327739مناقصه واگذاری تدارکات سوخت هوائی از انبارهای این شرکتقابل نمایش برای مشترکانتهران1396-03-021396-03-05
327736مناقصه زیرسازی و آسف و ابنیه فنیقابل نمایش برای مشترکانمرکزی1396-03-021396-03-16
327734مناقصه روکش آسف محورقابل نمایش برای مشترکانمرکزی1396-03-021396-03-16
327733مناقصه روکش آسف محورقابل نمایش برای مشترکانمرکزی1396-03-021396-03-16
327732مناقصه تکمیل زیرسازی و آسف محورقابل نمایش برای مشترکانمرکزی1396-03-021396-03-16
327731مناقصه تکمیل زیرسازی و آسف و ابنیهقابل نمایش برای مشترکانمرکزی1396-03-021396-03-16
327728مناقصه ابنیه فنی زیرسازیقابل نمایش برای مشترکانمرکزی1396-03-021396-03-16
327727مناقصه نصب و انشعابقابل نمایش برای مشترکانفارس1396-03-021396-03-03
327726اصلاحیه مناقصه واگذاری عملیات انبارهای نفتقابل نمایش برای مشترکانهمدان1396-03-021396-03-05
327725لغو مناقصه خدمات مشاوره شغلی طرح های اشتغال و خودکفائیقابل نمایش برای مشترکانهمدان1396-03-021396-03-05
327724مناقصه 1- نظارت بر آژانس های مشترکین برققابل نمایش برای مشترکانخوزستان1396-03-021396-03-07


مشاهده متن کامل ...
بررسی ساماندهی محله راهنمایی مشهد - مبانی و روش های برنامه ریزی شهری
درخواست حذف اطلاعات

فهرست مطالب: بررسی ساماندهی محله راهنمایی مشهد - مبانی و روش های برنامه ریزی شهریتاریخ ایجاد 24/03/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 69 برگ ورد قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 26044 kb تعدادمشاهده 4


بررسی ساماندهی محله راهنمایی مشهد - مبانی و روش های برنامه ریزی شهریفهرست مطالب
1-تبیین اه کلان و بیان چشم انداز 1
1-1-بیانیه چشم انداز 1
1-2-اه 1
2- معرفی محدوده مطالعاتی 2
2-1- معرفی اجمالی محدوده مطالعاتی،تعیین نقش و جایگاه آن 2
2-2- تدقیق محدوده در شهر،منطقه و ناحیه 3
2-3- تعیین مرزهای محدوده مداخله و حوزه بلافصل 4
3- مطالعات عملکردی-فعالیتی 5
3-1- بررسی پیشنهادات طرح های فرادست 5
3-2- بررسی و تعیین سطوح و سرانه کاربری ها 7
3-2-1- کاربری مس ی 7
3-2-2- کاربری اقامتی 7
3-2-3- کاربری آموزشی 7
3-2-4- کاربری اداری 7
3-2-5- کاربری انتظامی 8
3-2-6- کاربری بهداشتی- درمانی 8
3-2-7- مذهبی 8
3-2-8- کاربری فرهنگی- تاریخی 8
3-2-9- کاربری تاسیسات شهری 8
3-2-10- کاربری فضای سبز 8
3-2-11- مزارع و باغات 8
3-2-12- کاربری تفریحی 8
3-2-13- کاربری تجاری 9
3-2-14- فاقد اطلاعات 9
3-3- بررسی و تعیین تراکم خالص و ناخالص مس ی در وضع موجود 11
4- مطالعات کالبدی فضایی 11
4-1- بررسی کیفیت ابنیه،قدمت ابنیه،مساحت قطعات،تعداد طبقات 11
4-1-1- کیفیت ابنیه 11
4-1-2- قدمت ابنیه 14
4-1-3- مساحت ابنیه 17
4-1-4- تعداد طبقات 19
4-2- بررسی اسکلت و مصالح ابنیه،نماها 22
4-2-1- اسکلت ابنیه 22
4-2-2- مصالح نما 24
5- مطالعات بصری – ادراکی 26
5-1- بررسی و تعیین دید های اصلی 26
5-2- بررسی کیفیت خوانایی در محله 30
6- مطالعات حرکتی – دسترسی 32
6-1- بررسی شبکه معابر حوزه بلافصل 32
6-2- بررسی و تعیین شبکه معابر محدوده مداخله 34
6-3- بررسی و تعیین نحوه ارتباط شبکه دسترسی حوزه مداخله و بلافصل 36
6-4- بررسی و تعیین مسیر های حرکت پیاده 38
6-5- بررسی و تعیین گره ها،تقاطع ها،نقاط حادثه خیز و تداخل حرکت سواره و پیاده 40
6-5-1- گره ها 40
6-5-2- تقاطع ها 42
6-5-3- تداخل حرکت سواره و پیاده 44
6-6- بررسی و تعیین وضعیت پارکینگ ها،پایانه ها 46
6-7- بررسی و تعیین وضعیت شبکه حمل و نقل عمومی 48
7-مطالعات جمعیتی 50
7-1- بررسی وضع موجود جمعیت و پیش بینی برای افق طرح 50
8- تجزیه و تحلیل وضع موجود 51
9- ارائه طرح پیشنهادی 53
9-1- کاربری اراضی پیشنهادی 56
9-2- ارائه سطح و سطوح کاربری های پیشنهادی 58

فهرست جداول
ج 1- اه کلان و اه د 1
ج 2- سطح و سرانه کاربری ها 9
ج 3- کیفیت ابنیه محله راهنمایی 12
ج 4- قدمت ابنیه محله راهنمایی 15
ج 5- تعداد طبقات ابنیه محله راهنمایی 20
ج 6- اسکلت ابنیه محله راهنمایی 22
ج 7- مصالح نما ابنیه محله راهنمایی 24
ج 8- جمعیت و نرخ رشد محله راهنمایی در سال های مختلف 50
ج 9- swot نظام حرکتی دسترسی 51
ج 10-swot نظام عملکردی فعالیتی 51
ج 11- swot نظام کالبدی فضایی 52
ج 12- سرانه های پیشنهادی وضع موجود و افق طرح 58
ج 13- کمبودها و نیاز های جمعیت وضع موجود و افق طرح 60

فهرست نقشه ها
نقشه 1- موفعیت محله راهنمایی 3
نقشه 2-تعیین محدوده بلافصل و مداخله 4
نقشه 3-کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع مشهد 6
نقشه 4-کاربری اراضی موجود 10
نقشه 5- کیفیت ابنیه 13
نقشه 6 – قدمت ابنیه 16
نقشه 7- مساحت ابنیه 18
نقشه 8- تعداد طبقات 21
نقشه 9- اسکلت ساختمان 23
نقشه 10- مصالح نما 25
نقشه 11- کریدور اصلی 27
نقشه 12- دید های متوالی 29
نقشه 13- کیفیت خوانایی در محله 31
نقشه 14-شبکه معابر حوزه بلافصل 33
نقشه 15- سلسله مراتب شبکه مهابر 35
نقشه 16- نحوه ارتباط حوزه مداخله و بلافصل 37
نقشه 17- مسیر حرکت پیاده 39
نقشه 18- گره ها 41
نقشه 19- تقاطع ها 43
نقشه 20- تداخل حرکت پیاده و سواره 45
نقشه 21- پارکینگ ها 47
نقشه 22- شبکه حمل و نقل عمومی 49
نقشه 23- طرح پیشنهادی شبگه معابر یک 54
نقشه 24- طرح پیشنهادی شبکه معابر 2 55
نقشه 25- کاربری اراضی پیشنهادی 57

فهرست نمودار ها
نمودار 1 - کیفیت ابنیه به درصد 12
نمودار 2- قدمت ابنیه به درصد 15
نمودار 3- تعداد طبقات به درصد 20
نمودار 4- اسکلت ابنیه به درصد 22
نمودار 5- مصالح نما به درصد 241-تبیین اه کلان و بیان چشم انداز
1-1-بیانیه چشم انداز
محله راهنمایی در سال 1400محله ای است :
با اقتصادی پویا در مقیاس فراشهری، واقع در قلب شهر مشهد که دارای فضای عمومی پرتحرک و سرزنده با تاکید بر محله محوری و سیمای روزانه و شبانه مطلوب که در معرض دید نان و گردشگران است و از ترافیک روان و ایمن و شبکه عبوری مناسب میان بافت مس ی برخوردار بوده و پذیرای نین شهر برای فعالیت های آموزشی و فرهنگی و ی است.
1-2-اه
در این بخش به تبین اه کلان و اه د پرداخته شده که این اه برگرفته از بیانیه چشم-انداز سال 1400 محله راهنمایی است. برای محله راهنمایی 4 هدف کلان تبیین شده که شامل موارد زیر است:
- تقویت اقتصاد عملکردی گردشگری
- ارتقا سطح کیفی محله
- افزایش ایمنی و سهولت آمد و شد
- ارتقا فعالیت های آموزشی،فرهنگی و ی
هر کدام از این اه شامل چندین هدف د می شود که در جهت تحقق اه کلان تبیین شده اند و در پایان گزارش به آنها خواهیم رسید. در ج شماره 1 هر کدام از این اه کلان با هدف های د آنها آورده شده اند.
ج 1- اه کلان و اه د
اه کلان اه د
تقویت عملکرد اقتصادی گردشگری • ارتقای نقش اقتصادی محله دز سطح شهر و فرا شهری
• ارتقای هویت اجتماعی محله
• غنی سازی اوقات فراغت برای گردشگران
ارتقا سطح کیفی محله • افزایش جذ ت های مکانی و آسایش محیطی برای نین
• تنوع دسترسی به فضاهای خدماتی و نیازهای مردم ن
• ارتقاء ایمنی و ایجاد محیطی پویا برای کار و فعالیت و گذران اوقات فراغت نین
افزایش ایمنی و سهولت آمد و شد • حفظ و ارتقا حمل و نقل عمومی
• ایمن سازی مسیر های پیاده از سواره
ارتقا فعالیت های آموزشی، فرهنگی و ی • تقویت جایگاه محله جهت فعالیت های فنی ی و فرهنگی
• بسترسازی برای فعالیت های آموزشی بیشتر
2- معرفی محدوده مطالعاتی
2-1- معرفی اجمالی محدوده مطالعاتی،تعیین نقش و جایگاه آن
محله راهنمایی در منطقه یک مشهد قرار گرفته است که وسعتی معادل 1611 تار از شهر را شامل می شود.جمعیت ن آن بالغ بر 195000 نفر می باشد.این منطقه در هسته مرکزی شهر قرار دارد و نقش به سزایی در ارتباط بین دیگر مناطق ایفا می کند.
این محدوده مقیاس شهری دارد و از سراسر شهر مشهد برای ید کالا به این محل مراجعه می کنند.
در محله راهنمایی خیابان های مهمی وجود دارد که هر کدام دارای نقش های متفاوتی هستند.خیابان های سلمان فارسی و سناباد که هر کدام عمود بر خیابان راهنمایی و بخارایی هستند، خیابان راهنمایی ،محلی اصلی است که از سمت سه راه به فلکه راهنمایی یک طرفه می باشد و عرض معبر آن در حدود 12 متر و پیاده رو هر طرف در حدود 4 متر می باشد.
نقش این محدوده بیشتر عملکردی است به همین دلیل به نقش پیاده در آن توجه چشم گیری شده است.
چندین بانک در این خیابان شعبه دارد که شاخص ترین آنها بانک ملی است.این خیابان دارای بدنه تجاری قوی است که عموم کاربری های تجاری ابتدای این خیابان، به بازارهای طلا وفروشگاه های مانتو اختصاص داده شده است.هرچه رو به انتها مسیر می رویم بر تعداد کاربری های اداری افزوده می شود. وجود مغازه های تایپ و تکثیر و دفتر ی فراوان،همچنین ازاد علوم پایه و مرکز راهنمایی رانندگی در انتهای مسیر رونق زیادی به محل بخشیده اند.
برج سلمان نیز در ابتدای تقاطع سلمان فارسی-راهنمایی قرار دارد که مرکزی تجاری اداری است و یکی از کاربری های شاخص این خیابان به شمار می رود است.در طول خیابان راهنمایی نیز دو پارک خطی وجود دارد.نقش محله راهنمایی در شهر، بیشتر در راستای تقویت اقتصاد شهری است و جایگاه آن نیز در کلانشهر مشهد،جایگاه تجاری می باشد.2-2- تدقیق محدوده در شهر،منطقه و ناحیه
محدوده مورد مطالعه در منطقه یک شهر مشهد و بخش اعظم آن در ناحیه 1 و قسمتی از آن در ناحیه 2 و 3 قرار دارد.منطقه یک در مرکز شهر مشهد قرار دارد و این محدوده نیز در مرکز منطقه یک می باشد.محله راهنمایی حد فاصل خیابان های کلاهدوز، آبکوه، فلسطین و بلوار احمد
و......


کلمات کلیدی مرتبط:
بررسی ساماندهی محله راهنمایی مشهد - مبانی و روش های برنامه ریزی شهری , , , ,فهرست مطالب ,1-تبیین اه کلان و بیان چشم انداز 1 ,1-1-بیانیه چشم انداز 1 ,1-2-اه 1 ,2- معرفی محدوده مطالعاتی 2 ,2-1- معرفی اجمالی محدوده مطالعاتی،تعیین نقش و جایگاه آن 2 ,2-2- تدقیق محدوده در شهر،منطقه و ناحیه 3 ,2-3- ,
مقالات مرتبط در این دسته
ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی در شهر urban center
زندگی چندگانه در فضاهای عمومی
جزوه روشهای برنامه ریزی شهری
پیاده گرایی معابر شهری ،نمونه موردی : خیابان بوعلی سینای همدان
تحقیق بررسی ایجاد پیاده راه در خیابان تا میدان انقلاب
تحقیق بررسی مبلمان و چشم انداز شهری در پیاده راه ها
بررسی میدان و انواع آن word/
تحقیق معماری چیست؟ تاریخچه و انواع/word
کارگاه طراحی شهری - سلسله مراتب فضاهای شهری و توقعات کیفی از آن ها
تحقیق تعریف میدان در معماری
طرح تفصیلی کامل شهر یزد
مطالعات طراحی و مکان ی کارگاه های صنعتی (خدمات خودرویی مزاحم) در شهرستان بابل
تجربه های نوسازی و بهسازی شهری در فرانسه
مطالعات شناخت فضای شهری
مطالعات شکل گیری ای جدید در ایران (نمونه موردی شهرجدیدپردیس)
مطالعات شناخت محله ی بریانک منطقه 10 و ساماندهی خیابان بریانک
مدیریت شهری
تجزیه و تحلیل کانسپت در معماری
مطالعات برنامه ریزی برای نوسازی بافت فرسوده فرحزاد با ج سوات و پروپوزال
پروژه درس کارگاه تاسیسات شهری- جایگاه های سوختمشاهده متن کامل ...
مطالعات, مسجد, با فرمت ورد ,دارای ,منابع متنی ,در ذیل صفحات,+3پاور مسجد ایرانی خ
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات مسجد با فرمت ورد دارای منابع متنی در ذیل صفحات+3پاور مسجد ایرانی خارجی +فایل اتوکد مسجد +ضوابط و برنامه فیزیکی

 

تاریخ ایجاد 30/06/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 160 برگ ورد +3پاور مسجد +فایل اتوکد مسجد +ضوابط و   قیمت: 13000 تومان   حجم فایل: 23628 kb  تعدادمشاهده  127  


شامل فایل مطالعات کامل با فرمت ورد wordدارای منابع متنی در ذیل صفحات+3پاور مسجد ایرانی خارجی +فایل اتوکد مسجد +ضوابط و برنامه فیزیکی جداگانه پیدیف


فهرست مطالب


1 فصل نخست: 5

2 مقدمه 5

1-1) مقدمه 2

1.1. طرح موضوع 5

1.2. ضرورت یا اهمیت پژوهش 7

1.3. زمینه های پژوهش 8

1.4. پرسشها و فرضیههای پژوهش 10

1.5. اه پژوهش 11

1.6. روش تحقیق 12

1.7. تعریف اصطلاحات 12

3 فصل دوم: 15

4 شناخت هندسه در  معماری 15

2.1. بررسی معنایی هندسه 16

2.1.1. معنای  لغوی  هندسه 17

2.1.2. معنای هندسه از دیدگاه قرآن 19

- دلایل ارتباط میان قدر و هندسه: 20

2.2. بررسی جایگاه هندسه در معماری 28

2.2.2. هندسه درمعماری ایرانی و معماری ی(مسجد) 33

5 - دایره و کره: 44

6 - مثلث و هرم: 51

7 جمع بندی 54

8 فصل سوم: 56

9 هندسه در معماری مسجد 56

10 مقدمه 57

3.1. هندسه مسجد: از ورودی تا محراب ( هندسه عملکردها ) 57

3.3. هندسه 66

11 جمع بندی: 69

12 فصل چهارم: 70

13 بررسیطرحهای مختلف مسجد و هندسه مساجد اصیل اصفهان 70

4.1.2. الگوهای معماری مساجد گذشته 73

14 ب) طرح های مسجد از دیدگاه محمد منصور فلامکی 79

4.2. طراحی مسجد در معماری معاصر 81

4.3. بررسی طرح های مساجد اصیل اصفهان و هندسه آنها 88

4.3.3. انتخاب مورد های پژوهش 91

4.3.4.1. مسجد جامع عتیق 92

4.3.4.3. مسجد حکیم 99

4.3.5. بررسی هندسه موارد انتخ 105

4.3.6. نتایج بررسی هندسه مساجد انتخ : 109

15 جمع بندی: 112

16 فصل پنجم: 114

17  طراحی مسجد محله "ملکشهر" اصفهان 114

5.1. جمع بندی پژوهش 115

5.2. علل انتخاب شهر اصفهان برای طراحی مسجد 117

5.3. انتخاب سایت طراحی 120

5.4. ویژگیهای سایت 120

18 همجواریهای سایت عبارتند از: 122

5.4.2. هندسه سایت 125

5.4.3. ویژگیهای اقلیمی 125

19 5.5. فضاهای تشکیل دهنده مسجد: 129

20 5.6. ضوابط و استاندارد های طراحی مسجد 129

21 5.7. فرایند طراحی: 134

5.8. طرح نهایی 149

1. منابع 56

 

1 فصل نخست:2 مقدمه

 1-1) مقدمه

 

مسجد کانون تجلی هویت معنوی مسلمانان و فضای انس و الفت با معبود آفریننده جهانی بر پایه حکمت و نظم و وحدت، از صدر تا کنون مهم¬ترین عنصر شهری و معماری و کانون تبلور عالی¬ترین اشکال برآمده از باورهای عمیق اعتقادی، خلاقیت، ذوق و سلیقه معماران مسلمان بوده است و مساجد دوره ی کشورمان، میراث گرانبهای این سرزمین¬اند که آوازه آنها در سراسر گیتی پراکنده است.

 بی شک حال و هوای معنوی حاکم بر مساجد تاریخی و سنتی این سرزمین، هر بیننده¬ای را مسحور خود کرده و به راستی که این مساجد بازت از عالم معقولات به عالم محسوسات اند تا گوشه¬ای از آن عالم مقدس را با «معماری قدسی»  خود بر انسان عاجز از درک ماوراء بنمایانند. گرچه ابعاد مختلف فرهنگی، اقلیمی، ، اقتصادی، دانش فنی و ... حاکم بر جامعه در طول تاریخ بر تحولات ظاهری مساجد تأثیر گذاشته¬اند، اما روح معنوی حاکم بر مساجد ـ فضای راز و نیاز انسان با خالق یکتا ـ که از منبعی مشترک سرچشمه می¬گیرد، سبب ایجاد انسجام و پیوندی بین مساجد صدر تا پیش از دوره¬های متأ شده است، گویی هر یک با زبان حال خود قصه واحدی می¬سرایند و "عجب آنکه این قصه را از هر زبانی که می¬شنوی نامکرر است.3 "

   اما متأسفانه در مساجد معاصر کشورمان بیشترین تغییر و گسستگی را در مقایسه با سیر منسجم تحولات ظاهری مساجد گذشته شاهدیم که به دلیل عدم پیوند محکم میان صورت و معنا در این بناها، طبعاً فاقد کیفیت¬های فضایی و حال و هوای مساجد گذشته می¬باشند. بررسی علت یا علل این انقطاع و کم مایگی مساجد اخیر گرچه در محدوده این پژوهش نمی¬گنجد، اما بی تردید نمی¬توان آن را صرفاً حمل بر روح معماری حاکم بر زمانه و تفاوت نگرش و نیاز انسان امروزی دانست. چرا که آن معبود لایزال و فطرت و نیازهای معنوی آدمی همواره ثابت و تغییر ناپذیرند و بنابراین معماری مساجد،  باید کالبد و روحی مشترک و پایدار در همه اعصار داشته باشد که سوای از مقتضیات معماری زمانه باشد. سید حسین نصر با انتقاد بر پیروان تحول کالبدی معماری مسجد بر اساس شرایط زمان و بدون توجه با ماهیت معنوی پایدار این مکان می¬گوید: قدری تأمل و تعمق فاش خواهد ساخت که غالباً انگیزه ایجاد تحول در سبک معماری مسجد، زائیده به اصطلاح «مقتضیات زمانه» نیست، بلکه از این واقعیت نتیجه می¬شود که طرفداران اینگونه تحولات، خود از سنت ی دور مانده¬اند و حتی نسبت به نبوغ قومی ایرانیان بیگانه شده¬اند. صدق و امانت اقتضا می¬کند که شخص نقایص و نقاط ضعف فردی خویش را ¬با القاب و عناوینی چون «ضروریات زمانه» نپوشاند و آنگاه که خود صورت و معنای مذهبی را که مادرِ این سبک معماری است در نمی¬یابد، و حتی ریشه های فرهنگی عمیق¬تر مردم خود را، که این معماری طی اعصار در دامان ایشان پرورش یافته و شکوفا شده، نمی¬شناسد، بی پروا به جعل دیگری از معماری قدسی دست نزند. زوال هنر قدسی برای دین همانقدر مصیبت زاست که تضعیف تعالیم و اخلاقی یا انکار احکام تشریعی آن.

 بی ¬شک، تلاش در جهت یافتن ویژگی¬های کالبدی و ظاهری مساجد غنی این سرزمین، یکی از مقدمات مسیر دستی به آن جان¬مایه مقدس، مشترک، پایدار و انکار ناپذیر مساجد خواهد بود و ازآنجا که «هندسه مسجد» به عنوان یکی از مهمترین شاخصه¬های کالبدی آن، با نقش انتظام بخشی فضا و سازه، ایجاد تعادل و توازن، قرینگی و ... در ابعاد کمی و کیفی مسجد، عنصری واسط بین صورت و معنای آن می¬باشد، می¬توان آن غنای از دست رفته را از این منظر در محضر «هندسه» جستجو کرد. هندسه¬ای که مفاهیم متعالی را برای تجلی در این عالم، در «اشکال» متبلور می¬کند، هندسه¬ای شایسته مسجد!

 پس از تقرب به این الگو و مبنا¬ قرار¬دادن آن، می¬توان با توجه به فن و تکنولوژی ساخت زمان، شرایط مکان طرح، فرهنگ و اعتقادات مردم و ذوق و خلاقیت طراح، به طراحی مسجدی دست یافت که برای عبادت کننده مسلمان تا حد امکان شایسته¬ترین ¬فضای راز و نیاز با معبود و در عین حال پیوند با سایر مسلمین به دور از دنیای پر هیاهوی امروزی را فراهم کند.

رساله حاضر در پنج فصل ارائه می¬شود. ساختار و فصول رساله در تصویر(2) نشان داده شده است. خلاصه فصول رساله عبارتند از:

• فصل نخست با عنوان «مقدمه»، ابتدا به آشنا شدن با مسأله مورد مطالعه در پژوهش، یعنی هندسه در معماری مسجد می¬پردازد. پس از آن اهمیت پژوهش، زمینه¬های پژوهش، پرسش¬ها و فرضیه¬های مطرح شده در پژوهش، اه پژوهش و روش تحقیق بیان می¬شود. مهم¬ترین اصطلاحات به¬کار رفته در متن پژوهش نیز در این فصل معرفی و شرح داده شده است. 

• فصل دوم با عنوان «شناخت هندسه در معماری»، به تعریف مفهوم و معنای هندسه پرداخته و با بررسی واژه هندسه در معنای لغوی، معنای قدر و اندازه از دیدگاه قرآن و معانی شکل و نظم و ارتباط آنها با هندسه به ویژه در معماری، به معرفی هندسه می¬پردازد. سپس با بیان جایگاه هندسه در معماری جوامع مختلف و به ویژه معماری ایرانی و ی و آشنایی با اشکال اصلی هندسی و مفاهیم آنها، اهمیت و جایگاه هندسه در معماری معرفی می¬شود.

• فصل سوم با عنوان «هندسه در معماری مسجد»، ابتدا با معرفی مهمترین فضاها در معماری مسجد شامل: ورودی، هشتی، حیاط، ایوان، گنبدخانه و شبستان¬ها و سرانجام محراب، و بررسی هندسه متناسب آنها، به بیان سلسله مراتب حرکت و ورود به مسجد تا رسیدن به سرمنزل مقصود و دیاگرام هندسی ناظر به آن می¬پردازد. علاوه بر آن، سلسله مراتب آماده شدن گزار قبل از ب ایی و سلسله مراتب گزاری نیز در دیاگرام¬های هندسی متناظری بیان می¬شود. این دیاگرام¬های هندسی در طراحی مساجد به کار می¬روند.

• فصل چهارم با عنوان «بررسی طرح¬¬های مختلف مساجد و هندسه مساجد اصیل اصفهان¬»، در ابتدا به بررسی طرح¬¬های مختلف مساجد در معماری گذشته و معماری معاصر و بیان هندسه کلی حاکم بر آنها می¬پردازد. نتایج بررسی طرح¬های این مساجد، کهن الگوی هندسی حیاط¬دار شبستانی را به عنوان الگوی مناسب و دیرینه در معماری مساجد ایرانی معرفی می¬کند. پس از آن، با انتخاب چهار مسجد اصیل و غنی در شهر اصفهان و معرفی آنها، هندسه این مساجد در حوزه¬های عملکرد، سازه، تقارن و تعادل و نظام پر و خالی، با توجه به پلان¬ها، نماها و مقاطع هریک، بررسی می¬شود. نتایج بررسی هندسی این چهار مسجد، سبب تقرب به الگوی هندسی مناسب طراحی مسجدی در شهر اصفهان خواهد شد.

• فصل پنجم با عنوان «طراحی مسجد محله "ملک¬شهر" اصفهان»، درابتدا به بیان علل انتخاب شهر اصفهان برای طراحی مسجد می¬پردازد. سپس با معرفی سایت انتخ طراحی و تحلیل ویژگی¬های آن، با مبنا قرار دادن الگوها و نتایج هندسی به دست آمده از فصول قبل و با در نظر داشتن ضوابط و اصول ساخت مسجد، به طراحی مسجدی در محله "ملک¬شهر" اصفهان می¬پردازد.

 

ج (1): فصل بندی پژوهش

1.1. طرح موضوع

مسجد نماد حضرت حق و پیشگاه ربوبیت است و ، راز و نیاز انسان با خدا و در میان عبادات، پر رمز و راز¬ترین آنهاست، بنابراین معماری مسجدی که در آن   ب ا می¬شود باید صورتی بیآفریند درخور معنای آن. معماری این بنا باید کیفیت فضایی و روح معنوی لازم را بیآفریند تا بستری مناسب برای نیایش و رامش در برابر مبداء آفرینش انسان فراهم شود و قرب به خدا در عالی¬ترین شرایط صورت پذیرد. پس بنای مسجد باید تجلی گاه مفاهیم متعالی ماورائی در این عالم خاکی باشد. اما از آنجا که فهم حقیقی آن مفاهیم از محدوده ادراک آدمی خارج است، برای انعکاس در این عالم ناگزیر به تنزل مرتبه هستند. ابزار بیان معنویت در عالم ماده نیز باید در محدوده حواس آدمی قرار گرفته و مادی باشد، ماده¬ای که با زبانی رمز آلود اشاراتی لطیف با آن عالم داشته باشد. می توان گفت طراحی یک مسجد زمانی موفق¬تر است که بین قابلیت¬های ماده (صورت و کالبد بنا) و مفاهیم تجلی یافته از طریق آن (معنا و محتوای بنا) تعادل برقرار کند.

یکی از این ابزار مادی و ویژگی¬های کالبدی مسجد، «هندسه» آن است. هندسه¬ای که از دیرباز بر اساس نظامات عددی حاکم بر جهان قرار داشته و در دست معمار مسلمان ابزاری برای مفهوم ساختن وحدانیت، کثرت، نظم و هنجار حاکم بر هستی، یعنی همان مفاهیم ی بوده است. معمار مسلمان که معماری مسجد را دستمایه ظهور احساس معنوی خویش می¬کند، باید که ماده را معنا و هندسه را مفهوم داده و از روح معنوی خویش نیز در کالبد مادی بدمد.

در طول تاریخ نیز شمندان، فلاسفه و معماران نقش معنایی هندسه را دریافته و به آن اشاراتی داشته¬اند. از آن جمله افلاطون که هندسه را متعلق به عالم مثال و پیوند دهنده عالم معقولات و محسوسات دانسته است و از آنجا که بنای مسجد به عنوان نمادی از بهشت بر روی زمین نیز نقشی واسط بین این دو عالم ایفا می کند، بررسی «هندسه مسجد» اهمیتی دوچندان می¬یابد.

سید حسین نصر در پیشگفتار کتاب «حس وحدت» اشاره می¬کند که در معماری سنتی ایران، هندسه شکل¬ها تنها ابزار فنی نبوده بلکه نقشی مهم¬تر نیز داشته و با حالات درونی انسان هماهنگی دارند. او به ارزش¬های غیر کمی هندسه اشاره کرده و بر وجود مفاهیم در شکل به طور واضح تأکید دارد. شکل مربع کعبه تنها یک مربع نیست بلکه همچنین نمادی از ثبات و کمال گرایی است و نشانی از قصر چهار وجه بهشتی است که کعبه، تصوری دنیایی از آن است.  اشکال مورد استفاده در معماری مساجد اصیل  از مفهوم سنتی ریاضیات و به ویژه هندسه و صورت¬های هندسی ج ناپذیرند. شکل¬های هندسی چیزی بیش از ابزار تکنیکی صرف هستند. هرچند به این معنا در معماری نیز عمل می¬کنند ولی ورای این عملکرد مادی، دارای وظیفه مهم¬تری هستند و آن یادآوری انسان است با زبانی لطیف و پنهانی.

از سوی دیگر، در مساجد امروزی چه بسا معمار مسلمان، در تمام مراحل ساخت مسجد به آن هدف غایی نمی¬ شد که به درستی و وسواس ابزار بیان آن هدف را نیز به کار بندد. بنابراین سیر تدریجی رو به تکامل شه¬ها و اه معماران گذشته نیز، در مقایسه با معماران معاصر انقطاع یافته و همین امر در گسست کمی و کیفی مساجد اخیر از مساجد اصیل گذشته بی¬تأثیر نبوده است.

 از دیدگاه این پژوهش می¬توان با دستی به هندسه مناسب مساجد که از یک سو وابسته به شرایط ساخت هر مسجد بوده از سوی دیگر کلیتی پایدار و ازلی دارد، به الگوی مناسب جایگاه معنوی-کالبدی مساجد دست یافت.

 

1.2. ضرورت یا اهمیت پژوهش

نیاز به انجام این پژوهش با توجه به موضوعات زیر اهمیت می¬یابد:

• جایگاه و شأن مسجد به عنوان تجلی گاه عالم معنا در عالم ماده، در معماری ی.

• نقش کالبد معماری در بیان معنای آن.

• اهمیت هندسه به عنوان یکی از بنیادی¬ترین ابزار کالبدی بنا.

• نقش پیوند دهنده هندسه میان عالم معنا و عالم ماده و درنتیجه افزایش اهمیت بررسی هندسه در معماری مسجد.

• قابلیت بررسی هندسه در ابعاد مختلف معماری؛ هندسه اشکال، نقوش، عملکردها، کیفیت-ها، روابط فضایی، سازه و ... .

• انحطاط و ج کالبدی و محتوایی مساجد معاصر از مساجد غنی گذشته.

• وجود  مساجد غنی در شهر اصفهان.
 


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات مسجد ,رساله مسجد ,برنامه فیزیکی مسجد ,استاندارد مسجد ,نمونه موردی مسجد ,پایان نامه مسجد ,مسجد ، مطالعات،رساله ، مسجد ،رسالهمسجد ، پایان نامه مسجد ،برنامه فیزیکی، سرانه،اصول و ضوابط ، مبانی نظری ، ضوابط ، دیاگرام، نمونه مشابه ، نمونه تطبیقی ،تاریخچه، رساله ،دیاگرام،استانداردمس,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات و رساله طراحی مسجد


مشاهده متن کامل ...
مطالعات مسجد با فرمت ورد دارای منابع متنی در ذیل صفحات+3پاور مسجد ایرانی خارجی +
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات مسجد با فرمت ورد دارای منابع متنی در ذیل صفحات+3پاور مسجد ایرانی خارجی +فایل اتوکد مسجد +ضوابط و برنامه فیزیکیتاریخ ایجاد 30/06/2013 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 160 برگ ورد +3پاور مسجد +فایل اتوکد مسجد +ضوابط و قیمت: 13000 تومان حجم فایل: 23628 kb تعدادمشاهده 127


شامل فایل مطالعات کامل با فرمت ورد wordدارای منابع متنی در ذیل صفحات+3پاور مسجد ایرانی خارجی +فایل اتوکد مسجد +ضوابط و برنامه فیزیکی جداگانه پیدیف


فهرست مطالب


1 فصل نخست: 5

2 مقدمه 5

1-1) مقدمه 2

1.1. طرح موضوع 5

1.2. ضرورت یا اهمیت پژوهش 7

1.3. زمینه های پژوهش 8

1.4. پرسشها و فرضیههای پژوهش 10

1.5. اه پژوهش 11

1.6. روش تحقیق 12

1.7. تعریف اصطلاحات 12

3 فصل دوم: 15

4 شناخت هندسه در معماری 15

2.1. بررسی معنایی هندسه 16

2.1.1. معنای لغوی هندسه 17

2.1.2. معنای هندسه از دیدگاه قرآن 19

- دلایل ارتباط میان قدر و هندسه: 20

2.2. بررسی جایگاه هندسه در معماری 28

2.2.2. هندسه درمعماری ایرانی و معماری ی(مسجد) 33

5 - دایره و کره: 44

6 - مثلث و هرم: 51

7 جمع بندی 54

8 فصل سوم: 56

9 هندسه در معماری مسجد 56

10 مقدمه 57

3.1. هندسه مسجد: از ورودی تا محراب ( هندسه عملکردها ) 57

3.3. هندسه 66

11 جمع بندی: 69

12 فصل چهارم: 70

13 بررسیطرحهای مختلف مسجد و هندسه مساجد اصیل اصفهان 70

4.1.2. الگوهای معماری مساجد گذشته 73

14 ب) طرح های مسجد از دیدگاه محمد منصور فلامکی 79

4.2. طراحی مسجد در معماری معاصر 81

4.3. بررسی طرح های مساجد اصیل اصفهان و هندسه آنها 88

4.3.3. انتخاب مورد های پژوهش 91

4.3.4.1. مسجد جامع عتیق 92

4.3.4.3. مسجد حکیم 99

4.3.5. بررسی هندسه موارد انتخ 105

4.3.6. نتایج بررسی هندسه مساجد انتخ : 109

15 جمع بندی: 112

16 فصل پنجم: 114

17 طراحی مسجد محله "ملکشهر" اصفهان 114

5.1. جمع بندی پژوهش 115

5.2. علل انتخاب شهر اصفهان برای طراحی مسجد 117

5.3. انتخاب سایت طراحی 120

5.4. ویژگیهای سایت 120

18 همجواریهای سایت عبارتند از: 122

5.4.2. هندسه سایت 125

5.4.3. ویژگیهای اقلیمی 125

19 5.5. فضاهای تشکیل دهنده مسجد: 129

20 5.6. ضوابط و استاندارد های طراحی مسجد 129

21 5.7. فرایند طراحی: 134

5.8. طرح نهایی 149

1. منابع 561 فصل نخست:2 مقدمه

1-1) مقدمهمسجد کانون تجلی هویت معنوی مسلمانان و فضای انس و الفت با معبود آفریننده جهانی بر پایه حکمت و نظم و وحدت، از صدر تا کنون مهم¬ترین عنصر شهری و معماری و کانون تبلور عالی¬ترین اشکال برآمده از باورهای عمیق اعتقادی، خلاقیت، ذوق و سلیقه معماران مسلمان بوده است و مساجد دوره ی کشورمان، میراث گرانبهای این سرزمین¬اند که آوازه آنها در سراسر گیتی پراکنده است.

بی شک حال و هوای معنوی حاکم بر مساجد تاریخی و سنتی این سرزمین، هر بیننده¬ای را مسحور خود کرده و به راستی که این مساجد بازت از عالم معقولات به عالم محسوسات اند تا گوشه¬ای از آن عالم مقدس را با «معماری قدسی» خود بر انسان عاجز از درک ماوراء بنمایانند. گرچه ابعاد مختلف فرهنگی، اقلیمی، ، اقتصادی، دانش فنی و ... حاکم بر جامعه در طول تاریخ بر تحولات ظاهری مساجد تأثیر گذاشته¬اند، اما روح معنوی حاکم بر مساجد ـ فضای راز و نیاز انسان با خالق یکتا ـ که از منبعی مشترک سرچشمه می¬گیرد، سبب ایجاد انسجام و پیوندی بین مساجد صدر تا پیش از دوره¬های متأ شده است، گویی هر یک با زبان حال خود قصه واحدی می¬سرایند و "عجب آنکه این قصه را از هر زبانی که می¬شنوی نامکرر است.3 "

اما متأسفانه در مساجد معاصر کشورمان بیشترین تغییر و گسستگی را در مقایسه با سیر منسجم تحولات ظاهری مساجد گذشته شاهدیم که به دلیل عدم پیوند محکم میان صورت و معنا در این بناها، طبعاً فاقد کیفیت¬های فضایی و حال و هوای مساجد گذشته می¬باشند. بررسی علت یا علل این انقطاع و کم مایگی مساجد اخیر گرچه در محدوده این پژوهش نمی¬گنجد، اما بی تردید نمی¬توان آن را صرفاً حمل بر روح معماری حاکم بر زمانه و تفاوت نگرش و نیاز انسان امروزی دانست. چرا که آن معبود لایزال و فطرت و نیازهای معنوی آدمی همواره ثابت و تغییر ناپذیرند و بنابراین معماری مساجد، باید کالبد و روحی مشترک و پایدار در همه اعصار داشته باشد که سوای از مقتضیات معماری زمانه باشد. سید حسین نصر با انتقاد بر پیروان تحول کالبدی معماری مسجد بر اساس شرایط زمان و بدون توجه با ماهیت معنوی پایدار این مکان می¬گوید: قدری تأمل و تعمق فاش خواهد ساخت که غالباً انگیزه ایجاد تحول در سبک معماری مسجد، زائیده به اصطلاح «مقتضیات زمانه» نیست، بلکه از این واقعیت نتیجه می¬شود که طرفداران اینگونه تحولات، خود از سنت ی دور مانده¬اند و حتی نسبت به نبوغ قومی ایرانیان بیگانه شده¬اند. صدق و امانت اقتضا می¬کند که شخص نقایص و نقاط ضعف فردی خویش را ¬با القاب و عناوینی چون «ضروریات زمانه» نپوشاند و آنگاه که خود صورت و معنای مذهبی را که مادرِ این سبک معماری است در نمی¬یابد، و حتی ریشه های فرهنگی عمیق¬تر مردم خود را، که این معماری طی اعصار در دامان ایشان پرورش یافته و شکوفا شده، نمی¬شناسد، بی پروا به جعل دیگری از معماری قدسی دست نزند. زوال هنر قدسی برای دین همانقدر مصیبت زاست که تضعیف تعالیم و اخلاقی یا انکار احکام تشریعی آن.

بی ¬شک، تلاش در جهت یافتن ویژگی¬های کالبدی و ظاهری مساجد غنی این سرزمین، یکی از مقدمات مسیر دستی به آن جان¬مایه مقدس، مشترک، پایدار و انکار ناپذیر مساجد خواهد بود و ازآنجا که «هندسه مسجد» به عنوان یکی از مهمترین شاخصه¬های کالبدی آن، با نقش انتظام بخشی فضا و سازه، ایجاد تعادل و توازن، قرینگی و ... در ابعاد کمی و کیفی مسجد، عنصری واسط بین صورت و معنای آن می¬باشد، می¬توان آن غنای از دست رفته را از این منظر در محضر «هندسه» جستجو کرد. هندسه¬ای که مفاهیم متعالی را برای تجلی در این عالم، در «اشکال» متبلور می¬کند، هندسه¬ای شایسته مسجد!

پس از تقرب به این الگو و مبنا¬ قرار¬دادن آن، می¬توان با توجه به فن و تکنولوژی ساخت زمان، شرایط مکان طرح، فرهنگ و اعتقادات مردم و ذوق و خلاقیت طراح، به طراحی مسجدی دست یافت که برای عبادت کننده مسلمان تا حد امکان شایسته¬ترین ¬فضای راز و نیاز با معبود و در عین حال پیوند با سایر مسلمین به دور از دنیای پر هیاهوی امروزی را فراهم کند.

رساله حاضر در پنج فصل ارائه می¬شود. ساختار و فصول رساله در تصویر(2) نشان داده شده است. خلاصه فصول رساله عبارتند از:

• فصل نخست با عنوان «مقدمه»، ابتدا به آشنا شدن با مسأله مورد مطالعه در پژوهش، یعنی هندسه در معماری مسجد می¬پردازد. پس از آن اهمیت پژوهش، زمینه¬های پژوهش، پرسش¬ها و فرضیه¬های مطرح شده در پژوهش، اه پژوهش و روش تحقیق بیان می¬شود. مهم¬ترین اصطلاحات به¬کار رفته در متن پژوهش نیز در این فصل معرفی و شرح داده شده است.

• فصل دوم با عنوان «شناخت هندسه در معماری»، به تعریف مفهوم و معنای هندسه پرداخته و با بررسی واژه هندسه در معنای لغوی، معنای قدر و اندازه از دیدگاه قرآن و معانی شکل و نظم و ارتباط آنها با هندسه به ویژه در معماری، به معرفی هندسه می¬پردازد. سپس با بیان جایگاه هندسه در معماری جوامع مختلف و به ویژه معماری ایرانی و ی و آشنایی با اشکال اصلی هندسی و مفاهیم آنها، اهمیت و جایگاه هندسه در معماری معرفی می¬شود.

• فصل سوم با عنوان «هندسه در معماری مسجد»، ابتدا با معرفی مهمترین فضاها در معماری مسجد شامل: ورودی، هشتی، حیاط، ایوان، گنبدخانه و شبستان¬ها و سرانجام محراب، و بررسی هندسه متناسب آنها، به بیان سلسله مراتب حرکت و ورود به مسجد تا رسیدن به سرمنزل مقصود و دیاگرام هندسی ناظر به آن می¬پردازد. علاوه بر آن، سلسله مراتب آماده شدن گزار قبل از ب ایی و سلسله مراتب گزاری نیز در دیاگرام¬های هندسی متناظری بیان می¬شود. این دیاگرام¬های هندسی در طراحی مساجد به کار می¬روند.

• فصل چهارم با عنوان «بررسی طرح¬¬های مختلف مساجد و هندسه مساجد اصیل اصفهان¬»، در ابتدا به بررسی طرح¬¬های مختلف مساجد در معماری گذشته و معماری معاصر و بیان هندسه کلی حاکم بر آنها می¬پردازد. نتایج بررسی طرح¬های این مساجد، کهن الگوی هندسی حیاط¬دار شبستانی را به عنوان الگوی مناسب و دیرینه در معماری مساجد ایرانی معرفی می¬کند. پس از آن، با انتخاب چهار مسجد اصیل و غنی در شهر اصفهان و معرفی آنها، هندسه این مساجد در حوزه¬های عملکرد، سازه، تقارن و تعادل و نظام پر و خالی، با توجه به پلان¬ها، نماها و مقاطع هریک، بررسی می¬شود. نتایج بررسی هندسی این چهار مسجد، سبب تقرب به الگوی هندسی مناسب طراحی مسجدی در شهر اصفهان خواهد شد.

• فصل پنجم با عنوان «طراحی مسجد محله "ملک¬شهر" اصفهان»، درابتدا به بیان علل انتخاب شهر اصفهان برای طراحی مسجد می¬پردازد. سپس با معرفی سایت انتخ طراحی و تحلیل ویژگی¬های آن، با مبنا قرار دادن الگوها و نتایج هندسی به دست آمده از فصول قبل و با در نظر داشتن ضوابط و اصول ساخت مسجد، به طراحی مسجدی در محله "ملک¬شهر" اصفهان می¬پردازد.ج (1): فصل بندی پژوهش

1.1. طرح موضوع

مسجد نماد حضرت حق و پیشگاه ربوبیت است و ، راز و نیاز انسان با خدا و در میان عبادات، پر رمز و راز¬ترین آنهاست، بنابراین معماری مسجدی که در آن ب ا می¬شود باید صورتی بیآفریند درخور معنای آن. معماری این بنا باید کیفیت فضایی و روح معنوی لازم را بیآفریند تا بستری مناسب برای نیایش و رامش در برابر مبداء آفرینش انسان فراهم شود و قرب به خدا در عالی¬ترین شرایط صورت پذیرد. پس بنای مسجد باید تجلی گاه مفاهیم متعالی ماورائی در این عالم خاکی باشد. اما از آنجا که فهم حقیقی آن مفاهیم از محدوده ادراک آدمی خارج است، برای انعکاس در این عالم ناگزیر به تنزل مرتبه هستند. ابزار بیان معنویت در عالم ماده نیز باید در محدوده حواس آدمی قرار گرفته و مادی باشد، ماده¬ای که با زبانی رمز آلود اشاراتی لطیف با آن عالم داشته باشد. می توان گفت طراحی یک مسجد زمانی موفق¬تر است که بین قابلیت¬های ماده (صورت و کالبد بنا) و مفاهیم تجلی یافته از طریق آن (معنا و محتوای بنا) تعادل برقرار کند.

یکی از این ابزار مادی و ویژگی¬های کالبدی مسجد، «هندسه» آن است. هندسه¬ای که از دیرباز بر اساس نظامات عددی حاکم بر جهان قرار داشته و در دست معمار مسلمان ابزاری برای مفهوم ساختن وحدانیت، کثرت، نظم و هنجار حاکم بر هستی، یعنی همان مفاهیم ی بوده است. معمار مسلمان که معماری مسجد را دستمایه ظهور احساس معنوی خویش می¬کند، باید که ماده را معنا و هندسه را مفهوم داده و از روح معنوی خویش نیز در کالبد مادی بدمد.

در طول تاریخ نیز شمندان، فلاسفه و معماران نقش معنایی هندسه را دریافته و به آن اشاراتی داشته¬اند. از آن جمله افلاطون که هندسه را متعلق به عالم مثال و پیوند دهنده عالم معقولات و محسوسات دانسته است و از آنجا که بنای مسجد به عنوان نمادی از بهشت بر روی زمین نیز نقشی واسط بین این دو عالم ایفا می کند، بررسی «هندسه مسجد» اهمیتی دوچندان می¬یابد.

سید حسین نصر در پیشگفتار کتاب «حس وحدت» اشاره می¬کند که در معماری سنتی ایران، هندسه شکل¬ها تنها ابزار فنی نبوده بلکه نقشی مهم¬تر نیز داشته و با حالات درونی انسان هماهنگی دارند. او به ارزش¬های غیر کمی هندسه اشاره کرده و بر وجود مفاهیم در شکل به طور واضح تأکید دارد. شکل مربع کعبه تنها یک مربع نیست بلکه همچنین نمادی از ثبات و کمال گرایی است و نشانی از قصر چهار وجه بهشتی است که کعبه، تصوری دنیایی از آن است. اشکال مورد استفاده در معماری مساجد اصیل از مفهوم سنتی ریاضیات و به ویژه هندسه و صورت¬های هندسی ج ناپذیرند. شکل¬های هندسی چیزی بیش از ابزار تکنیکی صرف هستند. هرچند به این معنا در معماری نیز عمل می¬کنند ولی ورای این عملکرد مادی، دارای وظیفه مهم¬تری هستند و آن یادآوری انسان است با زبانی لطیف و پنهانی.

از سوی دیگر، در مساجد امروزی چه بسا معمار مسلمان، در تمام مراحل ساخت مسجد به آن هدف غایی نمی¬ شد که به درستی و وسواس ابزار بیان آن هدف را نیز به کار بندد. بنابراین سیر تدریجی رو به تکامل شه¬ها و اه معماران گذشته نیز، در مقایسه با معماران معاصر انقطاع یافته و همین امر در گسست کمی و کیفی مساجد اخیر از مساجد اصیل گذشته بی¬تأثیر نبوده است.

از دیدگاه این پژوهش می¬توان با دستی به هندسه مناسب مساجد که از یک سو وابسته به شرایط ساخت هر مسجد بوده از سوی دیگر کلیتی پایدار و ازلی دارد، به الگوی مناسب جایگاه معنوی-کالبدی مساجد دست یافت.1.2. ضرورت یا اهمیت پژوهش

نیاز به انجام این پژوهش با توجه به موضوعات زیر اهمیت می¬یابد:

• جایگاه و شأن مسجد به عنوان تجلی گاه عالم معنا در عالم ماده، در معماری ی.

• نقش کالبد معماری در بیان معنای آن.

• اهمیت هندسه به عنوان یکی از بنیادی¬ترین ابزار کالبدی بنا.

• نقش پیوند دهنده هندسه میان عالم معنا و عالم ماده و درنتیجه افزایش اهمیت بررسی هندسه در معماری مسجد.

• قابلیت بررسی هندسه در ابعاد مختلف معماری؛ هندسه اشکال، نقوش، عملکردها، کیفیت-ها، روابط فضایی، سازه و ... .

• انحطاط و ج کالبدی و محتوایی مساجد معاصر از مساجد غنی گذشته.

• وجود مساجد غنی در شهر اصفهان.


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات مسجد ,رساله مسجد ,برنامه فیزیکی مسجد ,استاندارد مسجد ,نمونه موردی مسجد ,پایان نامه مسجد ,مسجد ، مطالعات،رساله ، مسجد ،رسالهمسجد ، پایان نامه مسجد ،برنامه فیزیکی، سرانه،اصول و ضوابط ، مبانی نظری ، ضوابط ، دیاگرام، نمونه مشابه ، نمونه تطبیقی ،تاریخچه، رساله ،دیاگرام،استانداردمس,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات و رساله طراحی مسجد


مشاهده متن کامل ...
واگذاری رتبه 5 ، رتبه5 پیمانکاری، اخذ و ارتقای گرید، ثبت شرکت
درخواست حذف اطلاعات
برای مشاهده آگهی های مرتبط با واگذاری رتبه 5 نیرو و تاسیسات تهران ، واگذاری رتبه 5 راه و ساختمان تهران ، واگذاری رتبه 5 ساختمان و تاسیسات تهران ، واگذاری رتبه 5 راه و نفت و گاز تهران ، واگذاری رتبه های 5 پیمانکاری، ید و واگذاری سهام شرکت های پیمانکاری در رشته های ساختمان ، تاسیسات ، راه ، اب ، ابنیه و غیره با رتبه 5 قبول اخذ و ارتقای گرید، ید و واگذاری رتبه پیمانکاری در پایه های 5 ،4 ،3 ،2 در تمامی رشته ها، گرید 3 شهرسازی و معماری گرید 3 ساختمانهای مس ی تجاری اداری گرید 3 سدسازی گرید 3 نقشه برداری وgisگرید 3 تاسیسات آب وفاضلاب گریدهای راهسازی مشاور و پیمانکار بصورت کاملا تخصصی، ثبت برند در کرج و تهران اخذ کارت بازرگانی در کرج و تهران دریافت کد اقتصادی در کرج و تهران اخذ گرید و رتبه بندی پیمانکاری در کرج و تهران تنظیم انواع صورتجلسه (تغییرات,انحلال, تاسیس شعبه و...) ثبت موسسه در کرج و تهران ثبت انواع شرکت در کرج و تهران تشکیل پرونده مالیاتی در کرج و تهران، ثبت شرکت مسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت تضامنی ،ثبت شرکت تعاونی ، ثبت شرکت در خارج از کشور، رتبه 5 راه و ساختمان (ابنیه ) ، رتبه 5 ساختمان (ابنیه) و تاسیسات ، رتبه 5 آب و ساختمان (ابنیه) ، رتبه 5 راه و باند و آب، ید و فرش شرکت های پیمانکاری و مشاور ، رتبه بندی تخصصی مشاور وپیمانکار درکمترازیکماه ، یدوفرش رتبه های مشاور و پیمانکار ، ارتقارتبه تخصصی مشاوروپیمانکار بصورت کاملاً حرفه ای، شرکت های پیمانکاری در رشته های ساختمان ، تاسیسات ، راه ، اب ، ابنیه و غیره با رتبه های 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5و قبول اخذ و ارتقای گرید، اخذ ارتقاء تمدید رتبه گرید واگذاری 100% سهام شرکت های رتبه دار ساجاتی در سال 1395 و سال 96 بر روی لینکهای زیر کلیک کنید.


ثبت شرکت و رتبه بندی شرکتها (قانونمداران یکتا) خدمات تخصصی ثبت شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص و تعاونی و خدمات رتبه بندی-ثبت نام ساجات-اخذ کد اقتصادی- اخذ گرید پیمانکاری و مشاور-تغییرات-انحلال-پلمپ دفاتر-تامین جهت رتبه بندی در سراسر ایران-واگذاری گریدهای آماده پیمانکار
واگذاری سهام شرکت با رتبه 5 راه و باند ید و واگذاری سهام شرکت های رتبه دار ید و واگذاری سهام شرکت های پیمانکاری در رشته های ساختمان ، تاسیسات ، راه ، اب ، ابنیه و غیره با رتبه 5 قبول اخذ و ارتقای گرید. مشاوره رایگان شما در امور ثبتی و مالیاتی ید و واگذاری سهام شرکت ها
ید و واگذاری رتبه ید و واگذاری رتبه پیمانکاری در پایه های 5 ،4 ،3 ،2 در تمامی رشته ها. ید انواع رتبه پیمانکاری پایه 5 ید گرید آماده ید شرکت ثبت شده , 021----------------------------------------------
واگذاری رتبه واگذاری 100% سهام شرکت ها در سراسر کشور اخذ و ارتقا تمدید رتبه پیمانکاری سامان و ساجات در تمام پایه ها و رشته ها و فروش رتبه (گرید) های 3 ساختمان 3 راه 3 راه و 3 ساختمان 4 راه تهران و شهرستان , --------------------------- ید و فروش رتبه های 5و4و3و2و1 پیمانکاری اخذرت
ثبت شرکت ماهان-ثبت شرکت در کرج و تهران-ثبت برند در کرج و تهران-ثبت شرکت ثبت برند در کرج و تهران اخذ کارت بازرگانی در کرج و تهران دریافت کد اقتصادی در کرج و تهران اخذ گرید و رتبه بندی پیمانکاری در کرج و تهران تنظیم انواع صورتجلسه (تغییرات,انحلال, تاسیس شعبه و...) ثبت موسسه در کرج و
ثبت شرکت، رتبه، برند، کارت بازرگانی، مالیات اخذ رتبه و گرید جهت شرکت های پیمانکاری ثبت علائم و لوگوی تجاری فارسی و لاتین اخذ کارت بازرگانی ثبت برند و نام تجاری فارسی و لاتین ثبت اختراع، طرح و مالکیت صنعتی فکری و معنوی مشاوره در انجام و حل و فصل امور مالیاتی ، اخذ کد اقتصادی
واگذاری رتبه ساختمان تاسیسات تجهیزات راه و باند آب واگذاری سهام شرکت های با گرید پیمانکاری در رشته های رتبه های 5 تهران آماده واگذاری : رتبه 5 راه و ساختمان (ابنیه ) رتبه 5 ساختمان (ابنیه) و تاسیسات رتبه 5 آب و ساختمان (ابنیه) رتبه 5 راه و باند و آب رتبه 5 برق و تاسیسات تجهیزات رت
ید و فرش شرکت های پیمانکاری و مشاور رتبه بندی تخصصی مشاور وپیمانکار درکمترازیکماه یدوفرش رتبه های مشاور و پیمانکار ارتقارتبه تخصصی مشاوروپیمانکار بصورت کاملاً حرفه ای اخذکارت پیمانکاری شهرداری جهت پیمانکاران عزیز تامین نیروی متخصص مشاور و پیمانکار 09125204840 ----------------
رتبه بندی تخصصی پیمانکاری شرکت رتبه دار اخذ ارتقا ء تمدید رتبه ساجات واگذاری رتبه پیمانکاری شرکت رتبه دار شرکت های رتبه دار شرکت های پیمانکاری در رشته های ساختمان ، تاسیسات ، راه ، اب ، ابنیه و غیره با رتبه های 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5و قبول اخذ و ارتقای گرید. مشاوره رایگان شما در امور ثب
رتبه بندی شرکت پیمانکاری، ارتقاء گرید

رتبه بندی شرکت پیمانکاری مشاور در سراسر کشور واگذاری 100% سهام شرکت با رتبه ساختمان (ابنیه) راه تاسیسات آب برق و... تک رشته دو رشته بدون کارکرد با کارکرد رزومه واقعی استعلام بروز از دارایی و بیمه و... آماده محضر 4 سال اعتبار کارت (گواهی صلاحیت پیمانکاری) 
واگذاری رتبه (گرید) پیمانکاری در تمام رشته ها واگذاری رتبه ( گرید ) پیمانکاری دو رشته ای و تک رشته از 1تا5 (راه و ساختمان،اب و تاسیسات، ساختمان ، تاسیسات و اب وابنیه ،....) پیگیری رتبه های درحال جریان وتمدید تمام شرکتها از تا سامانه ساجات ((((((((با نازلترین قیمت ها)))))))) ,
ید و فروش شرکتهای آماده پیمانکاری (راه و نفت و گاز) شرکت مشاورین ثبت و رتبه بندی پدیده ید و فروش شرکت های رتبه دار پیمانکاری در کلیه پایه ها و رشته ها واگذاری انواع شرکت های پیمانکاری رتبه دار (گرید) در تمامی رشته ها اعم از راه _ ابنیه _ تاسیسات _ آب _ برق _ کشاورزی و.....
ثبت شرکت خاص و محدود گروه مشاورین پار امین --ثبت شرکت بصورت کاملا تخصصی محدود و خاص سریع حرفه ای شرکت ثبت شده با کداقتصادی و گذرواژه آماده واگذاری می باشد. --رتبه بندی تخصصی مشاور وپیمانکار درکمترازیکماه یدوفرش رتبه های مشاور و پیم
یدسهام شرکتهای مشاور و پیمانکار ید و فروش رتبه های 5و4و3و2و1 پیمانکاری درسراسرایران رتبه های ابنیه وساختمان راه وباند نفت وگاز نیرو تاسیسات برق و آب یدفروش رتبه های 3و2و1 مشاور درسراسرایران شهرسازی ساختمانهای مس ی سدسازی تاسیسات آب وفاضلاب ژئوتکنیک نقشه برداری و....
ید شرکت های رتبه دار پیمانکاری از سراسر کشور ید و فروش و واگذاری رتبه آماده پیمانکاری رتبه پیمانکاری ید شرکت آماده پیمانکاری رتبه و یا گرید آماده 5 راه و ساختمان رتبه راه و ابنیه، رتبه ابنیه و آب، رتبه راه تاسیسات رتبه راه و آب رتبه 5 راه و آب ------------------------
ید شرکت های گرید دار پیمانکاری ید و فروش انواع رتبه پیمانکاری در کلیه رشته ها و پایه ها 5 راه و ساختمان 5 راه 3 ابنیه 3 راه و ابنیه 5 تاسیسات راه ساختمان تاسیسات برق آب شرکت کارکرده و ... ------------------------------------- ثبت شرکت و رتبه بندی ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت با م
ثبت شرکت و اخذ گرید در کرمان ثبت شرکت اخذ کد اقتصادی پلمپ ددر کلیه پایه ها تامین امتیازآور و اخذ گرید پیمانکاری ,
ثبت شرکت در تهران تغییرات، رتبه 1 و 3

تنظیم صورتجلسات در تهران، ثبت شرکت در تهران تغییرات شرکتها در تهران و البرز تغییرات شرکتها در تهران خدمات ما در خصوص تنظیم و ثبت صورتجلسات و تغییرات شرکتها و موسسات شامل: 1-تنظیم و ثبت تخصصی انواع صورتجلسات در تهران 2- تنظیم صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده در تهران 3- تنظیم ص


گرید پیمانکاری-رتبه آماده پیمانکاری- ید شرکت-ثبت انواع شرکت-فروش رتبه-گرید-ثبت شرکت-شرکت سهامی خاص-ارتقاء-تغییرات شرکت-رتبه5 ساجاتی-فروش رتبه5-پیمانکاری-رتبه5-رتبه 5-رتبه5-رتبه بندی شرکتها در تهران-رتبه 5 پیمانکاری-ثبت شرکتها-فروش شرکت های رتبه دار-رتبه-ثبت شرکتها-رتبه5-شرکت-واگذاری شرکت های پیمانکاری-رتبه پیمانکاری-تاسیس شرکت-شرکت رتبه دار ساجاتی-شرکتها-ثبت شرکت-رتبه 5 آماده-کد اقتصادی-رتبه های 5 پیمانکاری-قانونمداران یکتا-رتبه آب و راه-واگذاری شرکت-رتبه بندی شرکت گیلان- -واگذاری رتبه 5 پیمانکاری-ثبت شرکت درخمام-فروش رتبه- ید و فروش برند-رتبه 5 ساختمان-پیمانکاری تاسیسات-واگذاری رتبه آماده-رتبه5 ساختمان-شرکت های پیمانکاری-تامین رتبه بندی- ید شرکتهای رتبه دار پیمانکار-ساجات-تمدید رتبه پیمانکاری ساجات-رتبه-گرید-رتبه بندی-ثبت شرکت-ثبت شرکت-ثبت برند-شرکت-فروش رتبه5-رتبه بندی-رتبه-ثبت شرکتها-ساختمان-رتبه 5-واگذاری رتبه آماده-شرکت آماده-شرکت-تامین -رتبه راه-اخذ رتبه در تهران-رتبه آب-شرکت رتبه دار-شرکت-فروش رتبه-رتبه اماده-مواد غذایی-واگذاری رتبه5-رتبه-فروش رتبه آب و راه-رتبه 5-ثبت شرکت تهران-ثبت شرکت تهران-ثبت شرکت تهران-ثبت شرکت-رتبه بندی شرکت-ثبت شرکت تهران-تمدید رتبه-واگذاری رتبه 5 آماده-تامین نیرو-رتبه آماده 5-اخذ گرید شرکت-رتبه بندی شرکت-رتبه-رتبه بندی-رتبه بندی-رتبه بندی شرکت-رتبه 5-ثبت شرکت در تهران-ثبت موسسه در تهران-ثبت شرکت-مشاهده متن کامل ...
واگذاری رتبه 5، تمدید رتبه پیمانکاری، رتبه5 راه و ساختمان، گرید5 ابنیه
درخواست حذف اطلاعات
آگهی های ثبت شده در سایت سودایران در زمینه واگذاری رتبه 5، تمدید رتبه پیمانکاری، رتبه5 راه و ساختمان، گرید5 ابنیه و ... در این بخش ارائه شده است. برای مشاهده آگهی های واگذاری رتبه 5، تمدید رتبه پیمانکاری، رتبه5 راه و ساختمان، گرید5 ابنیه، ید و فروش رتبه 5 راه و ساختمان ید و فروش رتبه 5 راه و ساختمان در یک روز ارتقاء شرکت های رتبه بندی شده در رشته های ساختمان ، راه ، تاسیسات ، آب ، نیرو و در پایه ها 1 2 3 4 5 در تهران و شهرستان ید و فروش شرکت، ثبت تغییرات انواع شرکت و موسسات زرین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبت تغییرات شرکت، افزایش سرمایه، کاهش سرمایه، تمدید و انتخاب بازرسین شرکت، تمدید و انتخاب هیأت مدیره، تغییر آدرس شرکت و شعبه، ثبت شعبه و نمایندگی، نقل و انتقال سهام و انحلال رسمی، واگذاری رتبه پیمانکاری رتبه بندی پیمانکاری ، رتبه بندی پیمانکاری در کرج ، اخذ رتبه ،تمدید رتبه ، رتبه در کرج ، واگذاری رتبه پیمانکاری موسسه ان ثبت اماده واگذاری شرکت ها داری رتبه5 پیمانکاری با قیمت بسیار مناسب می باشد واگذاری رشته اب و راه وساختمان وتسیسات و برق و .... بر روی لینکهای زیر کلیک کنید.


واگذاری رتبه اماده ساجات واگذاری 100% سهام شرکت ها در سراسر کشور رتبه 5 ساختمان ، 5 راه ، 5 راه و ساختمان ، 5 ساختمان و تأسیسات ، 5 نیرو و تأسیسات ، 5 آب ، 5 آب و راه ، 5آب و ساختمان ، 5 تأسیسات ، 5راه و نفت وگاز تهران و شهرستان با اعتبار 4سال کارت و 2سال ین داخل سایت ساجات واگذار مثبت شرکت در اسرع وقت در تهران و شیراز و یاسوج تغییرات تخصصی و تلفیقی اخذ کارت بازرگانی ثبت علایم تجاری اخذ انواع ایزو واما تخصص اصلی ما: اخذ و ارتقا و واگذاری رتبه های پیمانکاری و مشاور جذب و تامین کلیه رشته های ی با حداقل 3 سال سابقه تامین اجتماعی مشاوره رایگانثبت شرکت و رتبه بندی آراد 1- ثبت شرکت: با مسئولیت محدود سهامی خاص ثبت موسسه 2- ثبت علائم تجاری: برند شخصی. برند شرکتی. (ثبت علائم تجاری به صورت فارسی و لاتین) , 021-, 021---------------------------------------- واگذاری سهام رتبه بندی (گرید) (رتبه 5 راه و ساختمان (ابنیه) وفروش،اخذ و تمدید رتبه های پیمانکاری ناجی ثبت شرکت ناجی فروش و واگذاری شرکتهای رتبه دار دارای 4سال اعتبار و 2سال ، بر روی سایت نظارت راهبردی و دارای کارت پیمانکاری با قیمتی مناسب و استثنائی: واگذاری رتبه 5 ساختمان و تاسیسات واگذاری رتبه 5 راه واگذاری رتبه 5 راه و ساختمانواگذاری شرکت رتبه دار 5 ساختمان و تاسیسات فروش شرکت با رتبه 5 راه ساختمان ابنیه کاوشهای زمینی نفت و گاز صنعت و معدن آب نیرو تاسیسات توسط موسسه حقوقی ثبت شده آسایش -------------------------------------ید و فروش انواع رتبه پایه 5 ساجاتی در کوتاه ترین زمان اسم تمامی شرکت ها در سایت نظارت راهبردی(ساجار) موجود است. واگذاری(فروش) و ید رتبه (گرید)راه و ساختمان واگذاری(فروش) و ید رتبه (گرید) راه و آب واگذاری(فروش) و ید رتبه (گرید) ساختمان(ابنیه) واگذاری(فروش) و ید رتبه (گرید) آب و ساختمان ----------------------------------------- ثـبـت تخصص


فروش رتبه 5 ابنیه و تاسیسات و راه واگذاری رتبه های آماده پیمانکاری توسط ثبت شرکت پدیده ید و فروش و واگذاری رتبه 5 پیمانکاری در تهران و شهرستان : واگذاری رتبه 5 راه واگذاری رتبه5 ساختمان واگذاری رتبه5 راه و ساختمان واگذاری رتبه5 آب واگذاری رتبه5 آب و ساختمان واگذاری رتبه5 راه واگذاری رتبه 5 راه و نفت و گاز واگذاری رتبه 5 تاسیس


رتبه های پیمانکاری ید و فروش رتبه آماده ید و فروش رتبه آماده پیمانکاری فروش رتبه آماده پیمانکاری ید و فروش رتبه های آماده ساختمان ، راه ، آب ، برق و تاسیسات5و4و3و2و1 یدار رتبه های آماده با قیمت مناسب از سراسر کشور ید و فروش رتبه و یا گریدهای و1و 2و3و4و5 راه و ترابری، ساختمان یا ابنیه ، تاسیسات ، آب و کشاورزی واگذاری مجوز ر


ثبت شرکت و رتبه بندی در اراک شرکت رویان رهنما با بیش از 11سال سابقه درخشان درزمینه ثبت انواع شرکت وموسسه تحت نظارت کارشناسان عالیه ووکلای دادگستری در خدمت شماست ***** رویان رهنما اولین وقدیمی ترین شرکت حقوقی است که در زمینه ثبت شرکت ورتبه بندی در اراک فعالیت می نماید بیش از 500 پرونده فعال تشخیص صلاحیت وبیش از 1000 شرکت ثبت شده ا


ثبت شرکت ها فروش رتبه 5 پیمانکاری . اخذ رتبه 5 فروش ویژه رتبه 5 با شرایط عالی: فروش رتبه 5 راه و ترابری و ساختمان ( ابنیه ) فروش رتبه 5 آب و ساختمان ( ابنیه ) - ثبت تهران - اسم دو سیلاب. - 4 سال اعتبار کارت . - 2 سال اعتبار وک . - بدون کارکرد ( صفر ). - اخذ شده ازسازمان معاونت نظارت راهبردی برنامه ریزی و نظارت راهبردی واستانداری. -


ید و فروش شرکت رتبه دار موسسه حقوقی امین واگذاری سهام شرکت های گرید دار درسراسر ایران ید و فروش شرکت های رتبه دار تاسیسات ساختمان راه و اب ... در تمام رشته ها سعد


اسم تمامی شرکت ها در سایت نظارت راهبردی(ساجار) موجود است. واگذاری(فروش) و ید رتبه (گرید)راه و ساختمان واگذاری(فروش) و ید رتبه (گرید) راه و آب واگذار


اخذ رتبه و تامین برای شرکت های پیمانکاری اخذ و ارتقا و تمدیدرتبه پیمانکاری در تمامی رشته ها راه ساختمان تاسیسات برق آب و .. واگذاری رتبه آماده پیمانکاری 5پایه


رتبه آماده پیمانکاری، رتبه5 ، ثبت شرکت
واگذاری رتبه آماده پیمانکاری تهران و شهرستان ، تک رتبه و دو رتبه فروش رتبه 5 راه و ساختمان (ابنیه) فروش رتبه 5 ساختمان (ابنیه) و تاسیسات فروش رتبه 5 آب و تاسیسات رتبه بندی شرکت تهران-رتبه 5-رتبه های پیمانکاری-رتبه 5 ابنیه-ثبت شرکت در تهران-شرکت رتبه دار 5-مشاهده متن کامل ...
رساله کامل ,طراحی ,مسجد, مدرن2
درخواست حذف اطلاعات

رساله کامل طراحی مسجد مدرنتاریخ ایجاد 30/01/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 277 صفحه فایل word قیمت: 24000 تومان تعدادمشاهده 12


دیدم که چنین هم د)
پروردگار جهان فرموده است والله جعل لکم من بیوتکم سکنا و جعل لکم من جلودالانعام بیوتا تستحفوتها یوم اقامتکم ومن اصوافها و اویارها و اشعارها اثائا و متا عا الی حین (انخل80)
در کنار شبستان زیستگاه ساده و بی پیرایه ای برای یاران پاکباز و سالوکان تهیدست که یکدم بر دوری خدا شکیبا نبودند ساخته شد و پیشگاه سر گشاده شبستان نیز هموار و با باروئی کوتاه از کوچه و گذری که پیرامون مسجد میگشت جدا گردید.
همین ساختمان مردم وار و بی پیرایه چند سالی پس از پایان کار (شاید کمتر از نیم سده) در سرزمینی بسیار دور از مدینه بر گیره معماری نو مسلمان شد که در پهره یا فهرج (یکی از چهار شهر آنروز یزید) با بهره گیری از آنچه در دسترس داشت خدا خانه ای برای همشهریان خود بنیاد کرد که خوشبختانه تا کنون از آسیب و ویرانی و دستکاری بر کنار مانده است.
این مسجد ساده اما با شکوه دارای شبستانی است با پنج کوچه (دهانه) و یک رده پیلیا(ستون و جزر ستبر) و چهار ایوانچه یا چفته و دو راهرو و کناری که ایوانچه ها را بشبستان می پیوندد و سر پوشیده های آن گرد سرائی کوچک سر گشاده را گرفته و دو گرمخانه(شبستان زمستانی) کشیده که هر دو براهروها پیوسته و دربندی که در آیگاه مسجد است و در کنار آن (وجدا از ساختمان مسجد) سرای کوچکی استکه شاید برای پیش یا نگهبان ساخته شده باشد(این سرا دستکاری شده و چهره نخستین خود را ندارد) پیرامون مسجد کوچه و گذر و ساباط و میدانچه است و ساختمان دیگری بآن چسبیده است.
دیوار مسجد مدینه از سنگ لاشه، آسمانه آن تی وش و تخت بوده اما در فهرج که نه سنگی و نه چوبی در دسترس بوده ناگزیر دیوارهای مسجدش از چینه و خشت و خام و پوشش آن سغ(طاق پوش) میباشد و جز در لبه ی رخبام خشت پخته در آن بکار نرفته است. پوشش کوچه های شبستان طاق اهنگ(3) بیزتند(4) بیزکند(5) و ایوانچه ها(چفته ها) کنه پوش (نیم گنبد) است و کف شبستان بجای خشت پخته لوئینه است.
در معماری ایرانی هر گاه چند کوچه طاق پوش در کنار هم جای میگیرد دهانه کوچه میانی یا میان وار بیش از کوچه های دیگر است و از دهانه بر وارها یا کوچه های دیگر کم کم کاسته میشود و کوچه کناری که طاق آن روی دیوار پرت (دیواری که پشت آن آزاد است) می نشیند کمترین دهانه را دارد تا از رانش طاق کم کم کاسته شود و دیوار پرت را نیا ندازد نا گزیر نمای میانوار که بر روی سرای سر گشاده باز میشود انه تر و بلندتر میشود و ازمردم واری آن میکاهد. معمار هنرمند مسجد فهرج برای پیشگیری از این کاستی در کنار دو جرز میانوار پلیک های(6) نغزی افزوده تا در دهانه ها ی ان نماید(این نغز کاری یکصد سال پس از آن در تاریخانه دامغان رها شده). کار بهره گیری از ساختمایه های بوم آورد در این مسجد بدانجا کشیده است که بجای کاه در کاهگل(که شاید در فهرج کمیاب بوده) ژاژ(خاشتر- آدور) آسیا شده بکار برده اند و همین کار اندودها را از آسیب موریانه برکنار داشته است.

مسجد « مکان سجده » محلی جهت عبادت ، خلوت با خدا و مسلمین است . مسجد ابداً یک بنا نیست بلکه فضایی است جهت عبادت و این در حالی است که برگزاری جماعت حتماً به یک بنای دست ساخت نیاز ندارد . در حدیثی از اکرم ( ص ) نقل شده که : هر جا که بگذارید همانجا مسجد است . ( سادگی ویژگی ماندگار مساجد است ) در یک بیان کلی آن چیزی که مسجد را مسجد می کند فقط دیواری است که به دقت در جهت قبله قرار می گیرد و محصوره ای جهت دار می سازد . مسجد بیان طبیعی جامعه ی خدامدار و آینه ای از الگوها و سنت های متمایز معماری محلی است. مصلی مسجد از ریشه سَجَد و در معنای وسیعتر در خود قرآن برای اشاره به محل عبادت به کار رفته ولی به تدریج به مکانی خاص تر که جهت برگزاری های یومیه استفاده می شد اتلاق شد .
فهرست پایان نامه رساله مسجد

بخش اول : شناخت معماری مسجد و نحوه رویکرد با سوژه

فصل اول : مسجد

درباره نیایش

مسجد در گذر زمان

الف) متون دینی

ب) دگرگونی هادر کارکرد مسجد

1. نخستین کانون عبادی

2. نخستین پایگاه تبلیغاتی

3. نخستین جایگاه دانش

4. فعالیت های و اجتماعی

5. مرکز خدمات اجتماعی

6. فعالیت های نظامی

7. قضاوت

8. اسکان در مسجد

9. معامله

مسجد از دیدگاه

مسجد مرکز

مسجد و مبارزات مردمی

انزوای مساجد

مسجد و تعلیم و تربیت

تبلیغ در مساجد

مسجد و جوناننیازهای مسجد امروزی

فصل دوم : معماری مساجد تاریخی و معماری

بررسی تاریخ معماری مسجد

خاستگاه معماری مسجد

ویژگی های خانه این بود که:

عناصر و فضاهای مسجد

ورودی یا درایگاه ( درای = وارد شدن ، گاه = پسوند محل ).

کریاس یا هشتی

میانسرا و پیشگاه درونی مسجد ( صحن )

ایوان

پیشان یا ایوان سمت قبله

رواق

شبستان

گنبد خانه

مقصوره

طنبی

سرداب یا شبستان زیرزمینی

مهت

پیشخوان یا جلو خان

مناره و گلدسته

برف انداز

فصل سوم : بررسی سبک های مختلف معماری مساجد ایرانادامه ی تقلید از سبک و شکل کالبدی مسجد مدینه

مساجد شبستانی

مساجد چهار طاقی

مساجد با تالار مستطیل گنبد دار

مساجد یک ایوانه

مساجد دو ایوانه

مساجد چهار ایوانه

در ادامه سیر تحول مساجد

طرح کلی مساجد چهار ایوانه

بررسی چند نمونه تاریخی

بررسی سبک های مختلف معماری مساجد ایران

مسجد کبود تبریز

فضاها:

چگونگی ساماندهی فضایی:

شیوه دسترسی به فضاها:

نتیجه گیری:

ارتباط مسجد با پیرامون:

ویژگی های فضاها:

از برسی کیفی فضاها نتایج ارزشمندی بدست می آید:

چگونگی ساماندهی فضایی:

عناصر پدید آورنده میانسرا:

چگونگی دسترسی به فضاها:

مسجد النبی ( نخستین مسجد مدینه )

تغییرات مسجد در زمان

تغییر قبلة مسلمین

محراب

محل نشستن اصحاب صفه

ستون حنانه

مسجد تهران

فضاها :

چگونگی ساماندهی فضاها :

چگونگی دسترسی به فضاها :

عناصرتشکیل دهنده حیاط :

مسجد تهران

فضاها :

چگونگی ساماندهی فضاها :

دسترسی به فضا ها :

عناصر تشکیل دهنده حیاط :

فصل پنجم : نتیجه گیری های کالبدی

نتایج مفید در زمینة طراحی

فصل سوم: مبانی نظری معماری و برنامه ریزی مسجد

ویژگی های بنیادین مسجد

گزار

مسجد

سلسله رفتار

عوامل روانی

الف- طلب:

ب- خاطر جمع:

عوامل محیطی مؤثر

عمده ترین شرایط محیطی به قرار زیرند:

الف- همسازی محیط با ارزش قداست

ب- همسویی محور حرکت و محور توجه

پ- چگونگی همسویی محور حرکت و محور توجه

عوامل مخل تقرب

ب- تمهیداتی برای پرهیز از شلوغی ذهن

پ- جذبه بی هنگام

نتیجه گیری

ویژگی های کالبدی مساجد

الف-ورودی در بدنه های خارجی مساجد

ب- جلوگیری از مزاحمت با ایجاد حریم های متعدد

پ- تغییر جهت از هندسه آزاد و محورهای متنوع بافت

ت- تنوع عملکردها و عرصه ها در فضای داخلی

ث- درجه بندی و اولویت گذاری برای فضاهای داخلی

ج- هندسه به کار رفته در کف شبستان ها

ج- عناصر اصلی شکل دهنده شبستان

ح- هندسه فضایی شبستان مساجد

خ- استخوان بندی و ساختار

د- تزئینات مناسب و نامناسب در مسجد

احکام فقهی مسجد

پ- عملکرد

چ- مرمت مسجد

ح- مدیریت (تولیت)، نگهدرای و راهبری مساجد

دیدگاه طراحان امروزی

برنامه ریزی فضایی (فیزیکی) مسجد

ویژگی های کیفی فضاهای مسجد

ویژگی های شبستان

الف- جهت قبله

ب- اتصال صفوف

ج- آستانه و درگاه های شبستان

د- کفش کنی

الف- فرش

ب- منبر

پ- جامهری

ج- جا کفشی

چ- و جدا کننده

ح- تابلو و پلاکارد

خ- جا کت

به طور کلی توصیه می شود:

د-چراغ ها

ذ-محل آویزان عبا

ر-پشتی

ز-وسایل گرمایش و سرمایش

ژ-نردبان مسجد

وضو خانه

الف- ورودی

ب-آبریزگاه ها

پ- جای شست و شوی پا

ت-وضوخانه

آستانه ورود به مسجد، صحن

ویژگی های کمی فضاها (سرانه ها)

-شبستان

-وضوخانه

عوامل موثر بر ساماندهی فضایی

اقلیم

نور و روشنایی در مسجد

طراحی روشنایی در مسجد

طراحی روشنایی برای قرائت

روشنایی های ویژه

طراحی صوت در مسجد

نوفه تجهیزات تهویه

بلندگوهاضمیمه ها

ضمیمه یک : کلیاتی درباره مکان ی مسجد

مکان ی مسجد در گذشته

ضوابط و مقررات ساخت مسجد

الف: مساجد

تبصره: شرایط مغازه و موقعیت آن

ب: ضوابط حسینیه ها

جمع بندی

ضمیمه دو : جهت قبله

1)میل (انحراف مغناطیسی):

2) قبله

ضمیمه سه: ا امات و ضوابط آب و هوایی (اقلیم)

1-ضوابط طراحی در آب و هوای خزری

الف- جهت ساختمان

ب-شکل ساختمان :

پ-رابطه فضاهای پر و خالی :

ت-شکل و تناسبات و جایگاه مناسب حیاط ها:

ث-ویژگی بام ها

ج-شکل و محل قرار گیری ایوان ها ، رواق ها

چ-نحوه استقرار فضاهای بسته

ح-ابعاد و تناسبات فضاهای بسته:

خ- جداره های باز:

2-ضوابط طراحی در اقلیم سرد کوهستانی و کوهپایه های بلند

الف- جهت ساختمان

ب- شکل ساختمان

پ- نحوه استقرار ساختمان:

ت- رابطه فضاهای پر و خالی :

ث-شکل، تناسبات و محل استقرار حیاط ها

ج- ویژگی بام ها

چ-شکل و محل قرار گیری ایوان ها، رواق ها:

ح- نحوه استقرار فضاهای بسته:

خ-ابعاد و تناسبات فضاهای بسته:

د-جداره های باز:

ذ-جداره های بسته

3-ضوابط طراحی مسجد در کوهپایه های نیمه بلند، دشت ها و سرزمین های کویری

4-ضوابط طراحی در آب و هوای نیمه حاره ای جلگه خوزستان و جازموریان

الف- جهت ساختمان :

ب- شکل ساختمان:

پ- نحوه استقرار ساختمان:

ت- رابطه فضاهای پر و خالی :

ث- شکل، تناسبات و محل استقرار حیاط ها:

ج- ویژگی بام ها:

چ- نحوه استقرار فضاهای بسته

ح- ابعاد و تناسبات فضاهای بسته

خ- جداره های باز:

د- جداره های بسته:

5-ضوابط طراحی در آب و هوای حاره ای سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان

ضمیمه چهار: تاسیسات مکانیکی مسجد

تاسیسات پیشنهادی برای انواع مسجد

1-اقلیم منطقه خزری با تابستان گرم و زمستان سرد با رطوبت نسبی زیاد هوا

گرمایش

سرمایش

گرمایش:

سرمایش:

گرمایش و سرمایش

مساجد منطقه شهری2-اقلیم کوهستانی و کوهپایه های مرتفع با شرایط تابستان مطبوع با رطوبت نسبی کم، و زمستان های بسیار سرد

مساجد سرکوچه:

3-اقلیم کوهپایه ای کم ارتفاع و دشت ها

4-اقلیم مناطق کویری

5-اقلیم نیمه حاره جلگه خوزستان و جازموریان

مساجد میان راهی

6-اقلیم حاره ای بنادر و جزایر جنوب

مساجد میان راهی

مساجد منطقه شهری

تاسیسات بهداشتی :

نقش مسجد در تولید و پیشرفت علم

دامنه و وسعت علمی مساجد

ابزارها و امکانات تولید علم در مساجد

وضع کنونی ما

بخش سوم: نتیجه گیری های کالبدی

نتایج مفید در زمینه طراحی

تدوین ضوابط مکان‏ی و طراحی مسجد

نکاتی کاربردی در زمینة طراحی

معماری مسجد عمده ترین و مهمترین بنا در معماری

عناصر معماری مشترک مساجد

صحن و حیاط مسجد
ایوانهای مساجد ایران
گنبدها
کتیبه و نورگیرها
مناره ها
محراب
جایگاه اذان

دسته بندی انواع گنبد ها

بخش چهارم: مطالعات اقلیمی و بستر پروژه

تقویم نیاز به سایه و آفتاب

تأثیر آفتاب بر محیط

تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در فضای خارجی

سایه بان های طبیعی

تأمین آسایش فضای خارجی

سایه و آفتاب در معبر

نتیجه گیری

لیست منابع و ماخذ


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله ,کامل طراحی , مسجد مدرن ,برنامه ریزی , فیزیکی ,معماری , ,رساله معماری , ,پایان نامه , مبانی نظری , معماری ,مطالعات ,معماری ,نمونه های مشابه ,پایان , نامه ,شناخت ,معماری ,مسجد و نحوه , رویکرد با سوژه , , مسجد , ,درباره نیایش , ,مسجد در گذر زمان ,اخذ,
مقالات مرتبط در این دسته
پروژه طراحی و معماری حسینیه
پروژه کامل طراحی مصلی بهمراه نقشه های اتوکدی
معماری مکانهای مذهبی
مطالعات طراحی مسجد
رساله کامل طراحی مسجد مدرن
رساله مبانی طراحی و معماری مساجد
پاو وینت اصول طراحی مساجد
پروژه کامل مرکز مذهبی فرهنگی با رویکرد احیاء هویت انسانی
پاو وینت بررسی تناسبات ورودی در مساجد قدیم و جدید
رساله طراحی مسجد با رویکرد ارتقاء حس تعلّق به مکان
مطالعات طراحی و معماری مسجد


مشاهده متن کامل ...
مقاله بررسی انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)
درخواست حذف اطلاعات
مقاله بررسی انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) در 67 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 67
مقاله بررسی انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) در 67 صفحه ورد قابل ویرایش


مقدمه:

مبحث اجاره اماکن مس ی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثی ست که قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تکالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده که به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده.

و امروز هم اینجانب به عنوان یک دانشجوی حقوقی موظفم اطلاعات کاملی در این زمینه که از موضوعات روز است داشته باشم. سؤالات زیادی ذهنم را پر کرده بود، من جمله اینکه وضعیت سرقفلی و یا اجاره مسکن در صورت انتقال آنها توسط موجر و یا مستأجر به دیگری به چه صورت خواهد بود قطعاً برای رعایت هر چه بهتر نظم عمومی باید در جامعه به این مسائل توجه شود به دلیل طرح چنین سؤالاتی در ذهنم بود که رو به سوی نوشتن پروژه تحقیقاتی با این عنوان آوردم.
فصل اول: انتقال عین مس ی مستأجره

در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشه ای وارد نمی شود و او صاحب اختیار عین ملک است و می تواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینکه خدشه ای به قرارداد اجاره وارد آید و در این مورد مستأجر نمی تواند دخ ی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و یا در ح ع آن:

قراردادی را که موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدی ست لازم و طرفین نمی توانند هر یک به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی کنند و همانطور که در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشه ای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمی کند.


گفتار اول:

در باب اجاره:

به موجب ماده: 466 ق.م: «اجاره عقدی ست که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»

مادة 467 ق.م: مورد اجاره ممکن ست اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

اجاره عقدی ست لازم و طرفین آن موجر (مالک) مستأجر (اجاره کننده) می باشند. اجاره می تواند در مورد اشیاء باشد مانند اینکه وسیله ای را اجاره کنیم یا در مورد حیوان باشد و یا انسان، که البته امروزه خود انسان را اجاره نمی کنند بلکه منفعتی که از فکر کار و خدمت او بر می آید را اجاره می کنند. در این تحقیق در مورد اجارة ملک صحبت شده چه بصورت مس ی و چه بصورت تجاری البته صحبتها در مورد عقد اجاره تنها پیش زمینه ای برای تحقیق است چرا که در این تحقیق چگونگی انتقال عین مستأجره را بررسی می کنیم که یقیناً باید اطلاعاتی در مورد عقد اجاره داشته باشیم تا بتوانیم به این موضوع بپردازیم.


الف: خصوصیات قرارداد اجاره:

1- تعریف اجاره: «اجاره به زبان ساده عبارت از اینست که شخصی از مال یا حیوان یا خدمت دیگری منفعت ببرد و در مقابل این منفعت مبلغی به عنوان کرایه یا مال الاجاره به صاحب مال بپردازد.»[1]

در قانون تعدیل مال الاجاره مصوب 1317 و مقررات بعدی از اجاره تعریفی نشده است شاید به این علت از تعریف آن صرف نظر گردیده که اجاره از جمله اعمال حقوقی متداول بین مردم است و تقریباً همه با آن آشنایی دارند و مفهوم آن را درک می کند و به احتمال زیاد علت این بوده است که قانون مدنی قبل از تصویب قوانین مربوط به روابط مالک و مستأجر عقد اجاره را تعریف کرده و ومی برای تعریف مجدد آن احساس نشده است.

قانون مدنی ایرانی در ماده 466 اجاره را عقدی می داند که به موجب آن موجر خانه یا مغازه یا حیوان و یا اشیاء دیگری را در اختیار مستأجر قرار می دهد، تا از منافع آن ها استفاده کند، البته مستأجر بطور مجانی از مورد اجاره استفاده نمی کند بلکه در مقابل متعهد می شود مالی را که معمولاً پول است به موجر بپردازد. مقدار پولی که مستأجر به موجر در مقابل استفاده از مورد اجاره می پردازد ممکن ست یکجا یا بطور ماهانه یا سالانه یا بیشتر باشد، این مبلغ را مال الاجاره یا اجاره بها می نامند.

اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر می نامند و مورد اجاره در زبان حقوقی «عین مستأجره» نامیده می شود حال که معلوم شد اجاره قراردادی ست که بین موجر و مستأجر منعقد می گردد، باید طرفین قرارداد واجد شرایط خاصی باشند تا بتوانند این عقد را بوجود آورند. از جمله این شرایط اینست که موجر و مستأجر اهلیت داشته باشند یعنی عاقل و بالغ و رشید باشند و اگر این اوصاف را نداشته باشند عقد اجاره نادرست خواهد بود.

بنابراین اگر ی عاقل نباشد، چون اراده ندارد و مطالبی را که بیان می کند از روی شعور و تصمیم صحیح نیست نمی تواند موجر یا مستأجر بشود و اگر طرف عقد قرار گیرد آن عقد بوجود نمی آید و اگر سند اجاره ای را مجنون در حال داشتن جنون امضاء کرده باشد آن سند اعتباری ندارد و اثری از نظر حقوقی بر آن بار نمی شود.

شخص نابالغ یعنی صغیر و طفل هم اگر طرف عقد اجاره قرار بگیرد چون فاقد اجاره است آن عقد باطل است. صغیر یا طفل یا نابالغ به ی گفته می شود که به سن معینی که سن بلوغ نامیده می شود، نرسیده باشد که این سن در حال حاضر در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری ست.

اشخاص غیر رشید یعنی انی که عقل مالی آنها بطور کامل رشد نکرده است اگر چه صغیر نباشند نمی توانند بدون اجازة ولی یعنی پدر و جد پدری یا قیم (در صورت نبودن پدر یا جد پدری) طرف عقد اجاره قرار بگیرند. و اگر بدون اجازه عقد اجاره را منعقد کنند این عقد درست نیست. یعنی اگر پدر و جد پدری یا قیم با این عقد موافق باشند و اجازه بدهند این اجاره صحیح است. و اگر با آن مخالفت کنند این عقد باطل خواهد بود.

2- پس از آنکه عقد اجاره بطور صحیح واقع شد مستأجر مالک منافع مورد اجاره می شود. به عبارت دیگر همانطور که موجر مالک عین مورد اجاره است، مستأجر مالک منفعت آن خواهد بود و چون بعد از بستن قرارداد اجاره. مستأجر مالک منافع مورد اجاره می شود می تواند در مدتی که مورد اجاره در اجارة او هست آن را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره اول بین او و موجر شرط شده باشد که حق ندارد آن را به دیگری اجاره دهد، و البته در مورد موجر مشکلی نیست زیرا به راحتی می تواند آن را به دیگری انتقال دهد.

وضع محل س ت با محل ب و تجارت ی ان نیست. در اجارة مسکن به ترتیبی که بیان شد، چون مستأجر مالک منفعت مورد اجاره هست اگر در عقد اجاره شرط نشده باشد، که حق انتقال بغیر ندارد می تواند مورد اجاره را به دیگری واگذار کند و اجاره دهد ولی در مورد محل ب و تجارت، اگر مستأجر اجازه نداشته باشد که منفعت محل ب را به دیگری انتقال دهد حق چنین اقدامی نخواهد داشت و تخلف از مقررات محسوب می شود.

3- در معوض بودن اجاره: اجاره عقدی ست معوض یعنی موجر در برابر مال الاجاره معین، مورد اجاره را در اختیار مستأجر قرار می دهد. بنابراین مستأجر در مقابل منفعتی که از مورد اجاره می برد مالی یا پولی به موجر می دهد یا تعهد می کند که در موعد مقرر آن را به موجر بپردازد و اگر در عقد مال الاجاره معین نشود، عقد اجاره باطل است.

گفتار دوم:

در باب انتقال:

انتقال عین مستأجره توسط مالک آن صورت می‎گیرد حال به بیع باشد و بخواهد آن را بفروشد و یا به ارث باشد یعنی با فوت مالک به وراثش به ارث برسد و یا اینکه مالک آن را وقف کند.

در صورتیکه منفعت این ملک در اجارة دیگری باشد تاثیری در انتقال آن نخواهد داشت و چون رابطه حقوقی بین مالک اول و مستأجر صورت گرفته این رابطه همچنان ادامه می یابد (البته در حالی که آن را فروخته باشد و همچنین در ح وقف این رابطه با مالک اول است اما در صورت فوت مالک اول، ورثه باید وظایف او را انجام دهند) و عقود اجاره و بیع هر دو صحیح می‎باشد.

در صفحات بعدی توضیحات بیشتری در مورد انتقال خواهیم آورد.


الف) انتقال ارادی (قراردادی) عین مستأجره

انتقال ممکن است ارادی یا قهری باشد در مورد انتقال قهری بعداً صحبت خواهد شد و اما در مورد انتقال ارادی شخص مالک با اراده و خواست خود می‎تواند عین مستأجره را به ثالث منتقل کند چه به بیع و چه به وقف. همانطور که قبلا متذکر شدیم در هیچکدام از این موارد خللی در عقد اجاره وارد نمی‎شود و همچنین مشکلی برای عقد وقف یا بیع پیش نمی آید. و همچنان طرف حساب مستأجر همان مالک سابق است نه مالک جدید و یا متولی وقف.

ب) انتقال قهری عین مستأجره:

در صورتیکه موجر فوت کند بصورت قهری وارثان وی مالک عین مستأجره می‎شوند و در واقع مستأجر با وارثان روبروست و عقد اجاره همچنان باقی است اما در صورتیکه مستأجر فوت کند عقد اجاره به قوت خود باقی است زیرا عقد اجاره عقدی ست لازم و با فوت طرفین از بین نمی رود. در مورد مستأجر در صورتیکه شرط به مبا وی در استفاده از منفعت عین مستأجره شده باشد پس از فوت وی عقد باطل می گردد.

اگر در عقد اجاره، وم مبا مستأجر، شرط شده باشد پس از فوت وی عقد باطل می‎شود در صورتیکه براساس بند 3 ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر بعد از فوت مستأجر، موجر نمی تواند به استناد این شرط تخلیه ید وراث وی را بخواهد ولی درخواست فسخ اجاره توسط وراث مستأجر در موردی که فوت مستأجر شرط ایجاد فسخ معین شده باشد امکان دارد.

ممکن است استدلال شود[2] که در بند 2 ماده 14 آمده است که اگر عین مستأجره برای تجارت خود مستأجر، اجاره داده شود و مستأجر آن را به دیگری بدهد موجر می‎تواند فسخ اجاره اصلی را بخواهد حال این پرسش به میان می‎آید که چه تفاوتی بین موردیست که موجر منافع را به دیگری منتقل می سازد، و یا اینکه در اثر فوت او، منافع بطور قهری به بازماندگانش برسد، در هر دو مورد برخلاف آنچه طرفین خواسته اند اجاره به شخص دیگری غیر از مستأجر منتقل شده است. پس اگر در خصوص انتقال ارادی، اجاره را بتوان فسخ کرد، منطق حکم می کند که در انتقال قهری نیز این ترتیب رعایت شود و همین حکم منطقی در امکان تخصیص یافتن قانون مدنی در مورد محل ب ایجاد تردید می کند.

با وجود این، چون امکان فسخ اجاره باعث می‎شود که حق سرقفلی مستأجر، بدون جهت و بی آنکه تقصیری کرده باشد، از بین برود، در حالیکه از روح قانون برمی آید که تنها در موارد تقصیر مستأجر، قانونگذار به موجر حق داده است تا بدون پرداختن سرقفلی، تخلیة مورد اجاره را درخواست کند، و نظر به اینکه در مورد محل سکنی نیز، بند 1 از ماده 14، با اینکه در مقام بیان بوده است، تنها واگذاری ارادی را از موجبات فسخ اجاره شمرده است.

نظر نخست قوی تر است و رویه قضایی نیز متمایل به محدود موارد فسخ به ح های پیش بینی شده در ماده 14 است.»

ج) وضعیت اجاره بها:

1- تعیین میزان اجاره بها:

از نظر اصول حقوقی در موارد اختلاف باید ادعای مستأجر را مقدم داشت، زیرا قدر متیقن از میزان اجاره مقداری است که او می پذیرد و موجر که ادعای توافق در میزان زیادتری را دارد باید دلیل بدهد. ولی قانون روابط موجر و مستأجر به این ترتیب اکتفا نکرده و در ماده سوم مقرر داشته است. «در مواردی که اجاره نامه تنظیم شده باشد، میزان اجاره بها همان است که در اجاره نامه قید شده و هرگاه اجاره نامه تنظیم نشده باشد، به میزانی است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معین نشود، با رعایت مقررات این قانون، از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ عادلة روز تعیین می‎شود.» قانون تکمیل و اجارة واحدهای مس ی نیز آئین نامه خاصی برای تعیین اجاره ها پیش بینی کرده که به نظر می رسد در این گونه اجاره ها نیز قابل اجرا باشد. بطور خاص هرگاه میزان اجاره بها احراز نشود این قانون «اجرت المثل» را جانشین اجرت المسمی می کند و بر این مبنا مستأجر را مکلف به پرداختن اجاره می سازد و گاه نیز آ ین اجارة رسمی موجر با مستأجرین سابق را به طور موقف ملاک قرار می‎دهد.

2- تکلیف مستأجر پیش از تعیین اجاره بوسیلة دادگاه:

در صورتیکه اجاره نامه ای بین طرفین تنظیم نشده باشد، مستأجر باید اجاره را به میزان اجرت المثل بپردازد. ولی اشکال در این است که، در بیشتر موارد، بین او و موجر اختلاف نظر پیدا می‎شود مستأجر می خواهد هرچه کمتر بپردازد و موجر مایل است تا جایی که ممکن است مبلغ بیشتری بگیرد ناچار باید دادگاه در این باب تصمیم بگیرد و از کارشناس یاری بخواهد. گرفتن این تصمیم نیز به زودی میسر نمی‎شود و گاه گفتگوهای دادرسی به درازا می کشد. در این مدت مستأجر باید چه کند؟ هیچ معیاری برای تعیین میزان اجاره جز وجدان او وجود ندارد و ناگزیر باید بطور موقت گفته او را پذیرفت، هرچند که از این وضع سوء استفاده کند و پول ناچیزی را به عنوان اجرت المثل بپردازد.

«در صورتی که اجاره نامه ای در بین نباشد (مستأجر م م است) اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتیکه میزان آن معلوم نباشد، به عنوان اجرت المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‎دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‎شود س و قبض رسید را، اگر اجاره نامه رسمی نباشد با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد»[3]

عیب مهم این ترتیب در جایی ظاهر می‎شود که مستأجر می کوشد ماهها دادرسی را به تأخیر بیاندازد تا مبلغ ناچیزی را که گاه مس ه نیز جلوه می کند، به صندوق دادگستری بپردازد و سرانجام نیز که ملک را تخلیه می کند، موجر با اعسار او در پرداختن اجاره های عقب مانده روبرو شود. بطور معمول، نرخ سود در بازار بیش از صدی دوازده در سال است. و برای مستأجر بدحساب صرف می کند که از پول اجرت المثل با نرخ زیادتر استفاده کند و سرانجام نیز، اگر دادرسی به زیان او تمام شود همان دوازده درصد اضافه را بپردازد.[4]

بنابراین بهتر است در چنین مواردی دادگاه از دستور موقت استفاده کند و یا مشاوره کارشناس مبلغی را معین کند، تا پیش از تعیین تکلیف نهایی اجاره، مستأجر موظف به تادیه آن شود.
مشاهده متن کامل ...
مقاله بررسی نقش مساجد در آموزش قرآن و ارزشی آموزش قرآن
درخواست حذف اطلاعات
مقاله بررسی نقش مساجد در آموزش قرآن و ارزشی آموزش قرآن در 15 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 3
فرمت فایل doc
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
مقاله بررسی نقش مساجد در آموزش قرآن و ارزشی آموزش قرآن

فروشنده فایل

کد کاربری 2102
کاربر

مقاله بررسی نقش مساجد در آموزش قرآن و ارزشی آموزش قرآن در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

الف) نقش و اهمیت مسجد:

مسجد هر مکانی است که در آن عبادت شود. این معنای گسترده غیر از معنایی است که اصطلاحا در ذهن ما وجود دارد و مکان خاصی که خصوصیات مشخص داشته باشد را مسجد می نامیم. زبیدی در تاج العروس همین تعریف را برای مسجد می آورد : «کل موضع یتعبد فیه فهوالمسجد»[1] این تعریف نشان می‎دهد که عبادت و سجده در تعریف مسجد موضوعیت دارد و اهمیت این مکان به همین است. خداوند متعال در سوره جن آیه 18 می فرماید: «و آن المساجد لله قلاتدعوا مع الله احدا» یعنی همانا مساجد برای خداست پس با خدا ی را نخوانید همین باعث تقدس مسجد می‎شود که فقط در آن ذکر خدا شود.

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله- : «الا آن بیوتی فی الارض المساجد تضیء لاهل السماء کما تضیء النجوم لاهل الارض»[2]

رسول خدا- صلی الله علیه و آله- فرمودند: همانا خانه های من در زمین مساجد هستند که برای اهل آسمان می درخشند همانگونه که ستارگان برای اهل زمین می درخشند.

– صلی الله علیه و آله- با سخن و عمل خود مساجد رادر مرتبه بالایی از اهمیت و ارزش قرار دادند و جامعه را نسبت به این مکان مقدس متوجّه د.

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله- : من اسرج فی مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائکه و حمله العرش سیتغفرون له مادام فی ذلک المسجد ضوء من السراج»[3]

رسول خدا- صلی الله علیه و آله- فرمودند: ی که در مسجد پی از مساجد خدا چراغی روشن کند، ملائکه و حاملان عرش پیوسته و تا وقتی که در مسجد نوری از چراغ هست برای دو طلب آمرزش می کنند.

ب) تعلیم و تعلم در مسجد:

مساجد، مرکز تمام فعالیت های مسلمین بوده اند. این مطلب نشان می‎دهد که تمام فعالیت ها باید از عبادت خدا نشات گیرد ولا البته خواهد بود. اما در میان تمام فعالیت ها نقش فعالیت و تربیت و آموزش قرآن در مسجد خود نمایی می‎کند. قال رسول الله- صلی الله علیه و آله- : «یا اباذر! کل جلوس فی المسجد لغو اله ثلاثه: قرائه مصل او ذاکر الله تعالی او سائل من علم»[4]

خدا- صلی الله علیه و آله- می‎فرمایند: ای ابوذر! هر نشستنی در مسجد لغو وبیهوده است غیر از این سه مورد: قرائت قرآن ، پس از خواندن گزار یا یادکننده خدا و یا دانشجوی علمی. هم ایشان می‎فرمایند: من الی المسجد لایرید غیره لیعلم خیرا او یعلمه ثم رجع الی بیته الذی ج منه کان کالمجاهد فی سبیل الله غانما»[5] یعنی: ی که بامداد یا شبانگاه به سوی مسجد رود و صرفا هدف او این باشد که راه خیری را یاد گرفته یا یاد دهد و سپس به خانه ای که از آن خارج شده باز گردد، مانند مجاهد در راه خدا در حالیکه منفعتی برده است، می‎باشد.

این حدیث نشان دهنده اهمیت تعلیم و تعلم است و مهم نیست که معلم باشی یا شاگرد، فقط مهم این است که در مسجد تعلیم و تعلیم صورت گیرد.

قال رسول الله- صلی الله علیه و آله- : «ماجلس قوم فی مسجد من مساجد الله - تعالی- یتلون کتاب الله یتدارسونه بینهم الا تنزلت علیهم السکینه و غشیتهم الرحمه و ذکرهم الله فیمن عنده»[6]

رسول خدا- صلی الله علیه و آله- فرمودند: هر قومی (گروهی) که در مسجدی از مساجد خدا بنشینند و کتاب خدا را خوانده و آن را به هم درس دهند، آرامش بر آن ها نازل می‎شود و رحمت آن ها را فرا گرفته، و خدا از ایشان در میان انی که نزد او هستند به بزرگی یاد می‎کند.

حضرت - صلی الله علیه و آله- خود در مسجد حضور فعالی داشتند و احادیث نشان می دهند که ایشان در نشست ها و حلقه های درسی مسلمین شرکت می د و ایشان را راهنمایی می فرمودند.

البته در این میان به حلقه های درسی که مربوط به قرآن می شد توجه ویژه ای داشتند. یکی از اصحاب - صلی الله علیه و آله می گوید: «کنافی مسجد رسول الله- صلی الله علیه و آله- حلقا نتحدث اذا ج علینا رسول الله من بعض حجره فنظر الی الحلق ثم جلس الی اصحاب القرآن فقال بهذاالمسجد امرت»[7] یعنی: ما در مسجد رسول خدا به صورت حلقه هایی سخن می گفتیم که از یکی از حجره هایش برما وارد شده پس به حلقه ها نگاه کرد و در کنار اصحاب قرآن نشست. پس گفت: من به حضور در این مجالس شده ام.3- ارزشی آموزش عمومی قرآن:

الف) انواع ارزشی :

ارزشی می‎تواند به چهار صورت زیر انجام پذیرد:

1- آزمون کتبی: با توجه به اینکه در زمان - صلی الله علیه و آله- نوشتن و رونق آن چنانی نداشته چنین آزمونی در سیره آن بزرگوار نیست. شاید هم به این دلیل باشد که آموزش قرآن مثل آموزش زبانی خاص شنیداری مشافهدای و ماهیت آن طوری نیست که بتوان آزمون کتبی اجرا کرد.

2- مشاهده انجام کار: اینکه فرد کاری را انجام دهد و معلم حاصل کار را ببیند و نظر دهد که به دلیل ماهیت آموزش عمومی قرآن از این مورد استفاده نمی شود.

3- مشاهده عملکرد: یعنی اینکه فرد را در حال انجام کار مورد آموزش مشاهده کنیم. یکی از راه های ارزشی آموزش عمومی قرآن همین شیوه است به این شکل که فرد قرآن را بخواند و مقری قرائت او را تصحیح کند. به این دلیل عمل اقراء گویند.

4- آزمون شفاهی: این نوع آزمون نیز در شیوه عرضه و اقراء آیات قرآن در ارزشی آموزش عمومی قرآن استفاده می‎شود.

ب) شیوه عرضه و اقراء:

همانطور که در فصل سوم گفته شد، شیوه اصلی آموزش عمومی قرآن توسط روش شنیداری مشافهه ای بوده است. ارزشی این آموزش به صورت عرضه و اقراء انجام می‎شود.

در اینجا چند نمونه از روایاتی که در آن ارزشی به شیوه عرضه و اقراء انجام شده است اشاره می کنیم:

عن سالم بن سلمه قال : «قرا رحل علی عبدالله و انا استمع حروفا من القرآن یس علی مایقرأها، اقرأ کما یقرا الناس حتی یقوم القائم فاذا قام القائم قرأ کتاب الله- عزوجل- علی حده و ا ج المصحف الذی کتبه، علی …»[8]

سالم بن سلمه نقل می‎کند که شخصی بر صادق – علیه السلام- قرائت کرد (در محضر ایاشن قرآن خواند) و من حروفی را شنیدم که به شیوه ای که مردم قرآن می خوانند نیست، پس صادق- علیه السلام- فرمودند: از این قرائت دست بکش، آنگونه که مردم می خوانند بخوان تا اینکه قائم قیام کند پس هنگامی که قائم به پا خیزد کتاب خدا را علی حده می خواند و مصطفی که علی – علیه السلام- نوشته است را خارج می‎کند. می بینیم که حضرت قرائت این فرد را اصلاح می کنند و به اقراء آیات می پردازند.

معمولا اقراء برای ارزشی قرائت خود محفوظات و آیاتی که یاد گرفته بودن را به می خواندند. و اگر در مورد قرائت آیه ای اختلاف پیدا می د «آنرا به و ائمه – علیهم السلام- عرضه می د.

عمر بن خطاب با هشام بن حکیم بن ام برسر قرائت سوره فرقان اختلاف پیدا می کنند و نزد رفته و داوری می جویند. عمر می گوید: فقلت انی سمعت هذا یقرأ سوره الفرقان علی حروف لهم تقروینها. فقال رسول الله ارسله، اقرأ یا هشام، فقرأ علیه القراءه ی سمعته یقرأ فقال رسول الله کذا انزلت ثم قال اقرأ یا عمر فقر أته القراء ه ی اقرأنی فقال رسول الله کذلک انزلت، آن هذا القرآن انزل علی سبعه احرف فاقهء و اما تیسر منه»[9]

یعنی به – صلی الله علیه و آله- گفتم: من شنیدم که این فرد سوره فرقان را به صورتی خواند که شما آنرا به من اقراء نکرده اید. پس رسول خدا- صلی الله علیه و آله- فرمود: ای هشام بخوان، پس به همان شیوه ای که من شنیده بودم قرائت کرد، پس رسول خدا فرمود: اینگونه نازل شده است. سپس گفت: ای عمر بخوان، پس من به شیوه ای که به من اقراء کرده بود آن را خواندم، پس رسول خدا فرمود: اینگونه نازل شده است. همانا این قرآن به هفت حرف نازل شده است، پس هر چه میسر است از آن بخوانید.

البته عرضه به معصومین – علیه السلام- در مورد اعتقادات و مسائل درونی نیز بوده است.

یکی از نمونه های بارز عرضه ادین و اعتقادات به ائمه – علیهم السلام- عرضه دین توسط عبدالعظیم ببن عبدالله الحسنی به هادی – علیه السلام- بوده است.[10]

جهت دریافت فایل مقاله بررسی نقش مساجد در آموزش قرآن و ارزشی آموزش قرآنلطفا آن را یداری نمایید
مشاهده متن کامل ...
را ارهای جذب جوانان به مسجد
درخواست حذف اطلاعات

چکیده :

تحقیقی که د یش رواست با بیان وظایف عوامل موثردر جذب جوانان با مسجد پرداخته است .حفظ یک جامعه برمسجدرفتن و خواندن افراد ومعنویت استوار است .

هدف دراین تحقیق آگاه والدین ونسل جوان با حساس بودن وظایف خویش می باشدآنان باید اصول رفتار با فرزندان خود ر اموزند ت هیچ مانعی به بیدار وجدان نوجوانان وجوانان پرداخته وقدرت جسمانی وتوان آنها رادر جهت خیر به کارگیرند ....بقیه مقاله را در ادمه مطلب بخوانید

بسمه تعالی

عنوان :

را ارهای جذب جوانان به مسجد  

فهرست

عنوان                                                                                                                          صفحه

 مقدمه .............................................................................................................................2

بخش اول : کلیات تحقیق

الف : بیان مسأله تحقیق...................................................................................................................4

ب: اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................................................................5

ج: سوال اصلی و فرعی....................................................................................................................5

د : اه تحقیق..................................................................................................................6

ه : پیشینه ...........................................................................................................................6

و : روش تحقیق.................................................................................................................7

ز : مفاهیم و اصطلاحات کلیدی..................................................................................................................7

فصل اول : فضائل مسجد و رفت و آمد به آن ..........................................................................................................................8

الف : مسجد زیارتگاه موحدان...............................................................................................................8

ب : س ت در جوار عرش، پاداش اهل مسجد .........................................................................................................................9

ج : دیدار فرشتگان با اهل مسجد...............................................................................................................10

د : دیدهای دین نسبت به افراد گریزان از مسجد..............................................................................................................10

فصل دوم : عوامل موثر در جذب جوانان به مسجد..............................................................................................................12

الف : خانواده .......................................................................................................................13

 1. آگاهی والدین به و تنبه نوجوانان و جوانان از طریق خانواده...................................................................................................14
 2. الگوی عملی والدین....................................................................................................15

ب : مسجد............................................................................................................16

 1. فضای مناسب و ظواهر خوب آن ( احداث زیباسازی مساجد و خانه ها )..........................................................................................................17
 2. نظافت و پاکیزگی ...........................................................................................................18
 3. ایجاد امکانات ورزشی ...........................................................................................................19

ج: هیئت امناء مسجد...........................................................................................................19

 1. همکاری جدی .........................................................................................................19
 2. تقسیم کار.....................................................................................................20
 3. تأمین بودجه................................................................................................20
 4. احتمام به مسأله جوانان و نوجوانان و احترام گذاشتن به عقیده و شخصیت آنها....................................................................................................21

د: جماعت.......................................................................................................22

 1. ثابت بودن جماعت.............................................................................................22
 2. توانایی علمی .......................................................................................................23
 3. نظم و انضباط..............................................................................................23
 4. برخورداری مسجد از جماعت خوش خلق................................................................................................24
 5. بیان ساده و شیوا...............................................................................................24
 6. ابتکار خلاقیت....................................................................................25
 7. احترام و تواضع..............................................................................................25
 8. آراستگی ظاهری............................................................................................26
 9. داشتن روحیه پذیرش حقیقت...........................................................................................26
 10. سعه صدر........................................................................................27

ه : رسانه گروهی.....................................................................................................28

 1. وظایف صدا و سیما.............................................................................................29

نتیجه ......................................................................................................32

فهرست منابع و مآخذ.......................................................................................................33

چکیده :

تحقیقی که د یش رواست با بیان وظایف عوامل موثردر جذب جوانان با مسجد پرداخته است .حفظ یک جامعه برمسجدرفتن و خواندن افراد ومعنویت استوار است .

هدف دراین تحقیق آگاه والدین ونسل جوان با حساس بودن وظایف خویش می باشدآنان باید اصول رفتار با فرزندان خود ر اموزند ت هیچ مانعی به بیدار وجدان نوجوانان وجوانان پرداخته وقدرت جسمانی وتوان آنها رادر جهت خیر به کارگیرند .

دراین تحقیق ابتدا مقدمه ی درتبین وتوصیف موضوع آورده ،سپس به فضایل مسجد رفت وآمد به آن پرداخته شده ودرانتها شیوه های ورا ارهای عملی جذب جوانان به مسجد بررسی شده است.درمجموعه مباحث ، نتیجه زیر حاصل شد.

مساجد آنگاه خواهندتوانست نقش تاریخی خودرادرتربیتی دینی ،عبادی؛اجتماعی،فرهنگی و ایفا کنند که بتوانندمخاطبان خود به خصوص نسل نوجوان وجوان راجذب وحفظ نماید.تقویت مساجدازنظر امکانات ظاهری مانند: رسیدگی به ساختمان مسجد ،نظافت وپاکیزگی درمسجد ،دقت در جماعت مسجد باویژگی های خاص( خوش رفتاری با جوانان ،برخورداری ازتقوای کافی ،توانایی علمی و... )طولانی  نشدن جماعت و...ازرا ارهای عملی برای،جذب جوانان به مسجد ، جماعت وشرکت در برنامه های فرهنگی آن می باشد.

واژگان کلیدی:مسجد ، جوانان ، جماعت.

مقدمه :

مسجد باعنوان اصلی ترین پایگاه ی نقش مهمی درتربیت ،آموزش وایجاد بین اعضای خود که مسلمان هستند دارد .پایگاهی که همواره درروایات ازآن به بزرگی یاد شده است.یکی ازرس های   اکرم (ص)پس از دریافت وحی الهی ورسانیدن آن به مردم ،ایجاد پایگاهی به نام مسجد بود تا مکانی برای عبادت وذکر حق تعالی وتشکیل اجتماعات ی و مردمی باشد. بعدازآن بود که مسلمین درصفوف وحدت بخش جماعات که در مسجد برگزار می شد ،روح تربیت ونشاط را درجامعه با وضوح مشاهده د .به طوری که اینک بعد ازگذشت قرن ها از پیدایش ،مسجدنه تنها اعتبار وارزش خود راحفظ کرده بلکه همواره دربرهه های مختلف زمانی نقش مهمی درتحولات اجتماعی ، وفرهنگی داشته است.درکشورما مخصوصا دردوران انقلاب وهشت سال دفاع مقدس ،مسجدمکانی برای بسیج نیروهای مردمی ،آموزشی ،سازماندهی وپشتیبانی نیروهای ومردمی بوده دراین میان حضور جوانان درکنار سایر قشرهای مردم دیده می شود.

حضور آنان در جماعت وتشکیل حلقه های کمک های مردمی ،کلاس های آموزشی و...نقش موثری دررونق مساجد داشت اما با گذشت زمان وس شدن آن روزهای سخت ،نه تنها کارکرد مسجد در کشور تفاوت پیدا کرده،بلکه با رنگ شدن حضور جوانان درمساجدبه علت هایی مختلف رونق روزهای گذشته راندارد .

جوانی که امروزه درقرن بیست ویکم به سرمی برد،جوانی است که با بحران هویت دینی وفرهنگی روبه رواست پس از این جاست که مسجد می تواند به روح پرسشگر وکنجکاوجوانی پاسخی در خورومتناسب با نیازهایش بدهد والگوی شایسته ای ازدین وفرهنگ  ایرانی- ی با او معرفی کند.

مسجد در هر نقطه از جهان خانه خدا وعظیم ترین پایگاه فرهنگی ومعنوی است ومحلی برای نیاز به سجود به درگاه الهی است.مساجد آنگاه خواهند توانست تقش تاریخی خود را درتربیت دینی عبادی،اجتماعی،فرهنگی و ایفاکنند که بتوانند مخاطبان خود را به خصوص نسل جوان راجذب وحذف نماید.

این تحقیق که پیش رو دارید برای جذب جوانان با مساجد و جماعت وشرکت درسایر برنامه های فرهنگی مساجد شیوه هاوعواملی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره میکنیم :

که بخش اول شامل معرفی تحقیق که در آن تعریف وتبین موضوع ،ضرورت واه تحقیق ،پیشینه اشاره شده است .

بخش دوم:فصل اول:فضایل مسجد ورفت وآمد به آن

بخش سوم :به بیان نقش عوامل موثر درجذب جوانان به مسجد می پردازد که می توان به :

1-خانواده

2- ان جماعت ومبلغین

3-رسانه گروهی اشاره کرد.

الف :بیان مسئله

انسان ها امروزه درجامعه ای زندگی می کنند که بیشتر افراد آنرا نسل جوان تشکیل می دهند .دوره جوانی یکی از حساس ترین دوره زندگی انسان است .انسان دراین دوره ویژگی خاص راداراست از جمله عاطفی بودن ،زود رنجی وبه دلیل ناپختگی ،کم تجربگی احساسات شدید به طورطبیعی خطاپذیری بیشتری وازطرفی روحیه وستیزه جویی زمینه چالش وتضادها رادر جامعه به وجود می آورد.

که از جمله یکی از راههای که می توان جوانان راآرام کرد وروح سرکش وطغیان رادر آنان خاموش نمود .آشنا نمودن آنان با دستورات دینی والهی است وازجمله مهمترین پایگاهی که می تواند این ارزش دینی رادر آنان نهادینه کند مسجد می باشد.

مسجد درهر نقطه ازجهان خانه خدا وعظیم ترین پایگاه فرهنگی ومعنوی است ومحلی برای نیاز با سجود با درگاه الهی ومتعال است.مساجد آنگاه خواهند توانست نقش تاریخی خود رادر تربیت دینی ،عبادی،اجتماعی وفرهنگی و ایفا کنند که بتوانند مخاطبان خود به خصوص نسل جوان راجذب وایفا نماید .

موضوع انتخ این تحقیق را ارهای جذب جوانان به مسجد است ودراین تحقیق به بیان اهمیت رفت وآمد به مسجد واهمیت دوران جوانی پرداخته ودرادامه عوامل موثر خانواده ومسجد رادرتربیت دینی این نسل تبین نموده ام .

ب:اهمیت وضرورت :

هر انسانی طبیعتا ،خطرت خداگرایان دارد .از آنجایی که این فطرت با صورت بالقوه است ،باید آن رابا فعلیت رساند .جوانان تحت تاثیر افکار عمومی قرار می گیرند وخوی ومنش جامعه را پیدا می کنند وجامعه توسط آنان ساخته می شود. جامعه ما یک جامعه مسلمان است ،نیاز این جامعه آن است که جوانان متعهد وبا ایمان وآینده سازان آن باشند وعد برآن حکم فرماگر(از طرفی دشمنان ازحیله ونیرنگ های زیادی برای خام جوانان استفاده می کنند،حال لازم است درتربیت انان همت گماریم تاآنان معنوی بارآیند وبه طرف ومسجد جذب گردندواگرباجوانان با صداقت واحترام برخوردشودبه سهولت می توان دراین دوره ازحیات درعمق دل وصفای قلب اونفوذ کرده ونیازهای روحی وروانی اورابا خواندن ورفتن به مساجد تامین کرد .وبه خاطرعلاقه شخصی وتوجهی که نسبت به جماعت وکم رنگ شدن حضورجوانان درمسجدبه انتخاب این موضوع می پرداختم.

ج:سوالات اصلی وفرعی

سوال اصلی :را ارهای عوامل موثر درجذب جوانان به مسجد چیست؟

سوال فرعی:مسجد رفتن چه اثراتی دارد ؟

ویژگی دوران جوانی چیست ؟

وظایف والدین درجذب جوانانشان به مسجد

یک مبلغ چگونه می تواند جوانان را به مسجدجذب کند؟

رسانه هاچگونه می توانند جوانان رابه مسجد جذب کنند؟

د:اه تحقیق

اه کلی :

بررسی را ارهای جذب جوانان به مسجد

اه جزئی:

بررسی نقش والدین درجذب جوانان به مسجد

بررسی نقش علمای دین درجذب جوانان با مسجد

نقش مسجددر جذب جوانان با مسجد

ه:پیشینه موضوع:

تربیت دینی افرادبخصوص نسل جوان مخصوص یک زمان خاص نیست درهرزمانی باید نسبت به هدایت معنوی آنان تلاش نماییم.

دراین تحقیق سعی نموده ام به بیان عوامل جذب جوانان به مسجد بپردازم ولی کتاب یا رساله ی که مستقیما دررابطه بااین موضوع باشد به دست نیاوردیم وکتبی که پیرامون موضوع خود استفاده نمودم ،ازجمله کتاب های بود که راجع به اهمیت مسجد،در جماعت مسجد،خانواده ومباحث اخلاقی وتربیتی بحث کرده که هریک از آنهاویژگی های مربوط به خودرا دارابودند ومن ازهرکدام دربخشی ازتحقیق خود استفاده نمودم ازجمله سیمای مسجد نوشته رحیم نوبهار که دارای فضایل مسجدورفت وآمد بود تا حدی از آن بهره بستم.

و.روش تحقیق:

تحقیقی که ارائه نمودم ازروش توصیفی استفاده شده است یعنی به بیان وتشریح موضوع پرداخته ام بابررسی کتاب های گوناگون ازکتابخانه ها ی مختلف وازسایت ها به جمع آوری مطالب اقدام نموده ام ودرادامه از cd  جامع الاحادیث نور برای بیان روایات بهره جسته ام.

ز:مفاهیم واصطلاحات کلیدی:

جوانی درکتاب های برهان قاطع ی است که به حد میانی عمر طبیعی خودرسیده باشدنیز بافتح اول معروف است که نقیص پیری است.

شیوه(راه روش ؛طریقه ،سبک،حرکت ،رفتن ومعین 1386و1466)

تاثیر:اثرگذاشتن چیزی؛اثر ،نفوذ،قدرت،تاثیرگذاری معین 1386-753

«فضایل مسجدوآثار رفت وآمد به آن »

دربررسی سنت درباره مسجد،تاکید وتشویق فوق العاده ی پیشوایان دین بررفت وآمد به مساجد وانس گرفتن با خانه ی خداست.«درشرع مقدس بسیارسفارش شده است که رادر مسجد بخوانند وبهتر ازهمه ی مسجدها،مسدالحرام است وبعد آن مسجد پیغمبر (صل ا...علیه وآله )وبعد مسجدکوفه وبعدازآن مسجد بیت المقدس وبعد مسجد جامع هرشهر وبعد مسجد محله وپس مسجد بازار است.»[1]

زیادرفتن به مسجد ورفتن درمسجدی که گزار ندارد مستحب است وهمسایه مسجد اگر عذری نداشته باشد ،مکروه است درغیرمسجد بخواند ونیز«مستحب است انسان با ی که درمسجد حاضرنمی شود غذا نخورد ودرکارها بااو م نکند وهمسایه ی اونشود وازاو زن نگیرد وبه او زن ندهد.»[2]

«مسجد،زیارتگاه موحدان»

خداوند متعال می فرماید (درحدیث قدسی )خانه های من درزمین همان مساجد است که برای اهل آسمان می درخشند ،آنگونه که ستارگان برای اهل زمین می درخشند خوشا به حال آنان که مساجدرا خانه ی خویش قرارداده اند.خوشا به حال بنده ای که در خانه ی خویش وضومیگیرد آنگاه مرا درخانه ام زیارت می کند ؛آگاه باشیدکه برزیارت شونده لازم است که زائر خویش رابزرگ شمرده وبه وی احسان نماید. انی راکه در دل تاریکی شب به سوی مساجد گام برمیدارند به نوری درخشان درروزقیامت بشارت دهید !»[3]

مساجدمایه زینت عالم خاک وانوار هدایتی هستند که انسان های خداجو بایستی مسیر هدایت وراه سعادت خویش راازاین مراکز مبارک بیابند وشاید بنی اکرم (صل الله علیه وآله )ازهمین معنا خبرداده است آن گاه که فرمودند :

«المساجد انوارالله ؛مساجد،انوارالهی است.»[4]

الف :س ت در جوار عرش ،پاداش اهل مسجد

س ت درجوار عرش الهی درفردای قیامت و ب مغفرت گناهان ازخداوند متعال ،یکی دیگر از فواید وآثار رفت وآمدبه مسجداست.

درکتاب دعائم درحدیثی به نقل از المومنین علی (علیه السلام)آورده است که:

ظِلِ‏ الْعَرْشِ‏ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ فَأَسْبَغَ الطُّهْرَ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَیْتٍ مِنْ بُیُوتِ اللَّهِ لِیَقْضِیَ فَرِیضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَهَلَکَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ذَلِکَ وَ رَجُلٌ قَامَ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ بَعْدَ مَا هَدَأَتِ الْعُیُونُ فَأَسْبَغَ الطُّهْرَ ثُمَّ قَامَ إِلَى بَیْتٍ مِنْ بُیُوتِ اللَّهِ فَهَلَکَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ذَلِک‏[5]

مردی که طهارت نیکو بجای می آورد آنگاه به سوی خانه ای از خانه های خداوند گام برمی دارد تا واجبی رابه جای آورد درزیرسایه عرش الهی است درآن روزی که هیچ سایه ای جزسایه عرش نیست .«بااین کار گناهان او آمرزیده می شود وهمین طور است شخصی که دردل شب درحالی که مردم به خواب رفته اند ،طهارت خویش را نیکو بجای می آورد وبه سوی خانه ای ازخانه های خداوندحرکت می کند.

ب)دیدازفرشتگان با اهل مسجد:

« صادق (علیه السلام)از پدران بزرگوارش درحدیث مناهی نقل می کند که اکرم (صل علیه وآله وسلم)فرمودند: ی که با قصد شرکت در جماعت به سوی مسجد گام برمی دارد ،خداوند متعال درمقابل هرگامی که برمی داردهفتاد هزار حسنه به او پاداش می دهد وبه همین میزان نیز درجات وی بالا خواهد رفت .واگردرچنین حال (خداوند متعال هفتاد هزار فرشته ر ورمی نماید تا درقبربا دیدار او رفته وی رابشارت دهند .ودرتنهایی قبر انیس اوبوده وتا روزقیمت برایش طلب آمرزش کنند .»[6]

ج)تهدیدهای دین نسبت به افراد گریزان ازمسجد

«با وجوداینکه براساس روایاتی که برخی ازآن ها گذشت،مبنای تعلیمات دینی برآن است که انسانها با علاقه قلبی وهمراه با روحیه عشق ومحبت به خانه خدا درمسجد حاضر می شوند ولی ای از روایات نیز بیانگر تهدیدهای اولیای دین (ع)نسبت به انسان های گریزان ازمسجد است.براساس فرمان المومنین (علیه السلام )مسلمانان ،افراد گریزان ازمسجد راتحریم اجتماعی کرده واز معا با آنان برخورداری د.[7]

صادق علیه السلام دراین زمینه میفرماید :

« به المومنین علی ( علیه السلام ) خبر رسید که گروهی برای در مسجد حاضر نمی شوند « المومنین ( علیه السلام ) برای مردم سخنرانی کرد و در ضمن آن فرمودند : گروهی برای خواندن با ما در مساجد حاضر نمی شوند . اینان حق ندارند با ما بخورند و بیاشامند و م کنند و با ما ازدواج نمایند حق ندارند ازبیت المال مسلمین استفاده کنند مگر اینکه در جماعت ما حاضر شوند نزدیک است که اگر آنها از کار خود دست برندارند فرمان دهیم خانه های آنان را به آتش بسوزانند[8]: آنگاه صادق ( علیه السلام ) فرمود : مسلمانان از خوردن و آشامیدن و ازدواج با آنان خوداری د تا اینکه آنان در جماعت مسلمین حاضر شدند »

نوجوانی و جوانی و ویژگی های آن دوران :

زندگی آدمی دارای مراحلی است که یکی پس از دیگری سپری می شود ، نوجوانی و جوانی یکی از مهمترین این دوران است که موقع بلند هستی و نقطه پرواز آدمی می باشد . آنها مانند درخت سبز و با طراوتی هستند که هر خلق و خوی پیدا کنند تا پایان عمر آن را همراهی خواهد کرد . نوجوانی و جوانی زمان تلاش و کار است و پاداش عظیم عباد متناسب با بزرگی مسئولیت و کوشش نصیب آنها خواهد شد .

اکرم (صلی الله علیه و آله ) می فرمایند : « ما من شاب ینشأ فی عباده الله حتی یموت علی ذلک الی اعطاه الله اجراً مستعه صدیقا »[9] « هیچ نیست که جوانیش را تا هنگام مرگ در راه عبادت خدا به کار گیرد ، مگر آنکه خداوند پاداش عظیم 99 صدیق به او عطا فرماید »

توجه زیادی به جوانان دارد و توصیه می کند با نسل جوانی با نظر خوشبینی و عطوفت نگاه شود زیرا آنان سریع تر حق را می پذیرند حضرت محمد (صلی الله علیه و آله ) می فرماید « اوصیک بالشبان خیراً فَاِنّهُم ارقّ افئده اِنّ الله بعثنی بالحق بشیراَ و نذیراَ فحالفنی الشبانی و خالصنی الشیوخ » [10] « به شما توصیه می کنم که نسبت به جوانان نظر خوب و مساعد داشته باشید زیرا آنان دارای دلهای نازک تر و انعطاف پذیرند خداوند مرا برای دعوت به حق به عنوان مژده دهنده به نیکوکاران و بیم دهنده نسبت به بدکاران برانگیخت و در این میان جوانان با من پیمان همکاری بستند و در راه دعوت به به من کمک د ولی پیران با من به راه مخالفت و ستیزه جویی در آمدند . بدین ترتیب می توان گفت که نقطه مرکزی توجه ان و گوش شنوای پیام وحی ، همواره نسل جوان بوده اند و منجیان الهی توجه زیادی به آنها نشان می دادند .

فصل دوم :عوامل موثر در جذب جوانان به مسجد و نقش آنها :

در تربیت دینی جوانان و جذب آنها به و مسجد عواملی موثرند که عبارتند از : خانواده و اجتماع یعنی مربیان در مدارس ، ان جماعت و مبلغین و خود مساجد و سایر عوامل پیوند دهنده میان مسجد و جوانان . هر کدام از این عوامل به عنوان عاملی موثر نقش مهمی را درجذب آنها به مجسد دارا هستند که اینک شرح مختصری از هریک را بیان می کنیم :

 1. 1.     خانواده :

خانواده در نهادی مقدس و حیاتی است ، جایگاه مهد و محبت است . خانواده را وسیله ای برای رشد و کمال انسان ها معرفی می سازد ، زیرا تکامل دینی و اخلاقی به خانواده بستگی دارد .زن و مرد استوان های کیان خانواده و ستون های خیمه زندگی اند و رفتار و حسن سلوک ایشان ، الگو و سر مشق زندگی فرزندان است . سالهای اولیه دوران کودکی از لحاظ پایه ریزی اخلاقی و دینی و رشد عاطفی در حقیقت مهمترین سالهای زندگی است .

خانواده جایی است که فرزندان در آن متولد می شوند و شخصیت آنها در آن شکل می گیرد . والدین باید در تربیت دینی فرزندان خود تلاش نمایند زیرا تربیت یکی از ارکان مهم و اساس سعادت بشر است و تحقق خوشبختی ها و بدبختی ها جسمی و روانی یک فرد به نوع تربیت او بستگی دارد . والدین قبل از تربیت فرزندان خود باید دارای اخلاق و منش خوبی باشند زیرا هر رفتاری حتی قبل از ازدواج داشته باشند در فرزندان آینده شان تأثیر می گذارد . »[11]

والدین باید بتوانند فرزندان را بر اساس دین تربیت نموده و آنها را با تکالیفشان آشنا نمایند و بتوانند فرهنگ و رفتن به مسجد را در خانه گسترش دهند .

در روایات آمده است فرزندان خود را از کودکی به و روزه عادت دهید تا تقید به فرائض در بزرگسالی برای آنان دشوار نگردد . اگر پدر و مادر فرزند خود را از کودکی به حضور در مسجد و خواندن و عبادت عادت دهد . این سنت پسندیده رفته رفته در ذهن کودک نقش بسته و با آن مأنوس می گردد . مساجد نیز می توانند با ب ایی برنامه های آموزش هنری اولین قدم را برای ایجاد این رابطه عاطفی بردارند . از این رو والدین در هدایت فرزندان به و مسجد وظایفی را بر عهده دارند که عبارتند از :

الف : آگاهی والدین به و تنبه نوجوانان و جوانان از طریق خانواده :

 جوانان برخوردار از یک فطرت خداجو هستند . میل به پرستش در تک تک آنان وجود دارد . حال والدین هستند که باید به عنوان مربی ، در جهت شناساندن دین و پرورش استعداد های دینی فرزندان خود تلاش نمایند ؛ پس خود آنان باید از دین شناخت و معرفتی کامل داشته باشند »[12]

پس والدین باید مفهوم درستی از دین در ضمیر خود ایجاد نمایند وقتی خود توانستند که پروردگار از آنها چه توقعی دارد بعد خواهند توانست به آگاهی نسل جوان پرداخت و خدا را به آنها بشناسانند . زیرا شخصیتی که ناشناختی و توصیف نشده باشد جاذبه ای نخواهد داشت .

همانگونه که خانواده برای کلاس های تفریحی مانند کامپیوتر و ورزش و ... فرزندان خود وقت می گذارد باید به ترتیب و آموزش دینی آنها نیز توجه داشته باشند و آنان را به سوی و مسجد سوق دهند .

الف 2 : الگوی عملی والدین :

ما می دانیم والدین گرامی باید با تمسک به انبیاء و اولیاء الهی در خانه خود محیط پاک ، پرفضیلت و با صفا و صمیمت به وجود آورند . محیطی که در آن مهر و عطوفت ، وظیفه شناسی و تقوی و ... وجود داشته باشد . آنها می توانند بهترین الگوهای رفتاری برای فرزندان خود باشند .

والدین که فرزندان خود را امر و نهی می کنند که بخوانند یا به مسجد بروند باید خود به آن پایبند باشند زیرا نوجوانی که می بیند مورد امر والدین خود قرار گرفته ولی خوشدان نستب به مسجد و بی تفاوت هستند ، با تضاد و رفتار والدین خود رو به رو می شوند و دیگر حرفهای آنها را گوش نخواهد کرد .

دانشمندی به نام « اوزاک » می نویسد : « شرکت والدین در تکالیف دینی و مراسم مذهبی باعث انتقال باورها و عملکردهای دینی به نوجوانان و جوانان می شود ، یعنی وقتی والدین در اماکن مذهبی حضور به عمل رسانند و با انجام تکالیف دینی بپردازند فرزندان آنها نیز همین راه را دنبال خواهند کرد و باورهای دینی فرزندانشان شبیه خودشان خواهد بود ، یرا فرزندان از آنها تقلید می کنند و اعمال آنها خوبی و بدی خویش در نظر می گرند و وجود بی شکل خویش را با الگوی والدین خود تطبیق کرده و می سازند » [13]

باید نوجوانان و جوانان خود را آگاه نمائیم که مردان بزرگ هنگام گرفتاری های خود به و مسجد پناه می برند و آرامش می یافتند ، ائمه نیز با خواندن و راز و نیاز در خانه خدا با معبود خویش از او یاری می طلبیدند . « ابن خلکان در تاریخ خود می نویسد « چون برای ابو علی سینا مشکلی پیش می آمد بر میخواست و وضو می گرفت و قصد مسجد جامع می کرد و در آنجا می گذارد و خدا را می خواند و آن مشکل برایش آسان می گشت » [14]

ب: مسجد :

یکی دیگر از عوامل جذب جوانان به مسجد خود ویژگی های آن است .

«اساسا اطلاعات ودانش دینی مردم دریک جامعه ی از گذشته های دور تاکنون ازمساجد به دست آمده ومی آید .در صدر مسجد با عنوان تنها مرکز مباحثات دینی وتعلیم وتعلم ی مطرح بوده است .مساجد همچنان کانون اصلی نشر معارف دینی به شمار می روند .از همین روی عدم حضور جوانان درمساجد طبعا عدم آگاهی آنان نسبت با احکام ومساله دینی ودر نتیجه نوعی عقب کاندگی فرهنگی رابه دنبال خواهد داشت .[15]

لذا با توجه به تاکید خاصی که نسبت به تعلیم وتعلم معارف دینی برای جوانان خواه شایسته است جوانان ضمن حضور در مسجد وبهره برداری از فیوضات معنوی این مکان مقدس در جهات افزایش آگاهی ودرک خویش از مسائل دینی تلاش کنند .این اقدام بی شک گاهی درراستای تعالی ورشد فرهنگی جامعه ی خواهد بود .»

ویژگی ها وخصوصیات مسجد که در جذب جوانان موثرند عبارتند از :

1-فضای مناسب وظواهر جذب آن (احداث وزیبا سازی مساجد و خانه ها ).

مسئولان ذی ربط در عصر کنونی باید در احداث مساجد تا حد زیادی مداخله کنند ،انتخاب محل احداث نقشه ی مورد نظر ،امکانات وفضای سبزآن و...باید حساب شده واز روی اصول باشد.احداث مسجد در کوفه وپس کوچه ها با مساحت کم ،بدون ودیگر امکانات سوت وکور است ورغبتی دردل جوانان وآشنایان به مسجد ایجاد نخواهد کرد .مسجد و خانه ها باید احساسات وخاطره زیبا وبه یادماندنی رابرای همه به ویژه نوجوانان وجوانان تداعی کند .

لذا باید تد ری اتخاذ شود که نوجوانان وجوانان ،مسجد رامحل آرامش بخش ،زیبا ودوست داشتنی بدانند تا با انگیزه وعلاقمندی بیشتر به آن روی آورند .استفاده از ظرافتهای خاص معماری زیبایی سنتی ایرانی – ی در فضای درونی وبیرونی مساجد با توجه به روحیه زیبا پسند جوانان می تواند احساسات وخاطرات خوشایند رادر نوجوانان وجوانان زنده کند واین خود عاملی برای جذب جوانان به سوی مسجد می باشد جوان زیبایی را می پسندد وبا توجه با فطرت پاک خود به سوی آن گرایش پیدا می کند. یکی از ضرورت های زیبایی مساجد وتوجه به روح زیبا شناختی درمعماری آن است این حس زیبا اگر در روح مسجد دیده شود،جوانان از آن استقبال می کنند .[16]

2-2نظافت وپاکیزگی مسجد :

تمیزی وپاک بودن مسجد از جمله عواملی به شمار می رود که باعث گرویدن جوانان به مسجد و می شود ومسجد مربوط ومنتسب به ذات حق تعالی ومحل عبادت وتقرب انسان به خداوند متعال است والبته که چنین مکان مقدسی بایستی از کلیه ها وقدرتها وآلودگی ظاهری وباطنی پاک ومنزه باشد .بنابراین نجس آن حرام ودرمقابل برطرف نمودن نجاست از آن ،ازجمله واجبات فوری است که می بایست در سریع ترین وقت ممکن صورت بگیرد .[17]

تمیزی وپاک بودن مسجد برعهده مسئولان مسجد که باید در خصوص غبار روبی ،نظافت منظم روزانه یا هفتگی ،شستن فرش ها وعطرافشانی اقدام کنند .نظافت دستشویی ،ایجاد امکانات بهداشتی نظیر صابون ،مایع ضدعفونی کننده ،آب گرم درزمستان ها وشست وشوی مرتب ومنظم دستشویی ها ویه کاربردن خوشبوکننده های مناسب از ضروریات مساجد است[18]

3-2ایجاد امکانات ورزشی

مسوولان وگروندگان مساجد می توانند با تهیه وتخصیص امکانات فرهنگی از قبیل کتابخانه کامپیوتر ،سالن مطالعه ،تشکیل گروه های تواشیح ،سرود ،همخوانی قرآن وتشکیل آموزش قرآن دردوره های گوناگون ،کلاس های تقویتی رایگان وکلاس های آموزشی دیگر باعث جذب جوانان به مسجد می شود .

ج.هیئت امنای مسجد :

پیشبرد امور مسجد وآبادانی آن هم از لحاظ معنوی وهم از لحاظ مادی اشتراک مساعی وهمت والای اعضای هیات امنا را می طلبد آنان می توانند باهم فکری وهمدلی از عهده این وظیفه شرعی به خوبی برآیند وذخیره ای برای آ ت بردارند .خصوصیات ضروری که می باید این افراد داشته باشد به شرح زیر است :ویژگی های هیات امنای مسجد موفق درجذب جوانان به مسجد .[19]

ج1.همکاری جدی:

اعضای هیئت امنای مسجد می باید درادای وظایف خود جدیت داشته باشند ومهم حرکت کنند درغیر این صورت اختلال درامورمسجد پیش می آید .

ج2.تقسیم کار:

به نظر می رسد امور مسجدی می باید تناسب سن ،تخصیص ،علاقه ودیگر عوامل شخصی اعضای آن هیات امنا تقسیم شود تا فشار کار بردوش فرد یا افراد معینی نباشد ؛از طرف دیگر این اعضامی توانند از افراد غیر عضوکه علاقه به کار دارند کمک بجوید تا درتسریع کار موثر باشندمراعات مجموعه امور یاد شده باعث بروز حرکت منسجم در امور مساجد می شود که برای افراد مرتبط با مساجد وخصوا جوانان دلپذیر خواهد بود .[20]

3.تامین بودجه :

پیشرفت وبهبود کیفیت فعالیت های مساجد تا حد زیادی بستگی به مسائل مالی دارد ؛اعضای گرداننده ی مساجد باید در این خصوص فکر اساسی کنند ومخارج متفاوت مسجد رادر نظر بگیرند وبا تناسب آن بودجه ی لازم راجذب کنند واز طرفی به مخارج معمولی مسجد از قبیل آب ،برق وگاز اکتفا نکند وهزینه جذب جوانان رانیز به صورت مساله مساله مهم محسوب دارند ودر ردیف هزینه های خود بگنجانند واز طرف دیگر به روش سنتی جمع آوری پول در مساجد اکتفا نکند ،بلکه برای کمک گرفتن از افراد متمکن وخیر ،جمع آوری منظم ماهیانه وجوهات نقدی از منازل وعرضه قبض ،در نظر گرفتن منابه درآمد ازقبیل ید مغازه واجاره دادن آن ،مشارکت های اقتصادی وغیره ،مشکلات مالی مسجد رارفع کنند .

ج4-اهتمام با مسائل جوانان ونوجوانان واحترام گذاشتن با عقیده وشخصیت آنان .

توجه به جوانان وسرمایه گذاری برای آنها نیز از امور مهمی است که مسئولان وگردانندگان مسجد به آن عنایت داشته باشند .گردانندگان مسجد واداره ی امور آن نباید به شکل سنتی باشد یعنی به شکلی که گاهی اوقات مشاهده می شود .اکثر ک ن ونوجوانان به دلیل شلوغ ،حرف زدن وذخیره از مسجد بیرون می کنند ،یا نسبت به آنان بدرفتاری می شود ،باید توجه داشته باشیم که این نوع برخورد با آنها سابقه بدی در ذهنشان باقی می گذارد .این نکته بسیار دیده  شده است که ب حرمتی به جوان وشخصیت جوان از مسجد رویگردان شده ،نه تنها از حضور در مسجد امتناع می کند ،بلکه به دلیل نوع رفتاری که با او شده است به نگاه بدبینانه پیدا می کند واین معضلی است که در سال های اخیر بسیار مشاهده می شود .[21]

چون جوان موجود عاطفی وزود رنج که اگر با صداقت واحترام با او برخورد نشود ،این دوره از حیات در عمق وروح اونفوذکرده واورا مجذوب می کند ومی تواند به تحولی شگرف در روحیه و اعتقادات اوبینجامد وبسیاری از دست اندرکاران کانون های فرهنگی ومذهبی مساجد بیرون توجه به روحیات وافتضائات سنی جوانان به واکنشهای تند وافراطی دست می زنند وچه بسا با یک برخورد نا سنجیده وحتی آمرانه جوان رابرای همیشه از مساجد دور می کند .[22]

د: جماعت:

جماعت هر مسجد عامل مهم در پیشرفت وترقی مسجد به شمار می رود وچنانچه دارای شرایط لازم باشد تاثیری به سزا در تحولات مثبت در جوانان ونتیجه گرایش آنان به مساجد خواهد داشت . ی که جماعت باشد وقومی به او اقتدا کنند ،سزاوار آن است که از میان ایشان به صفای قلب واقبال خضوع وخشوع وسایر شرایط با طنیه ممتاز باشد ،زیرا او «قدومی»ایشان ونفوس آن جماعت راجانب خدا جذب می کند وچه بسیار قبیح است که دل او غافل ،یا در وادی فکر باطل بوده باشد ،وبرخی از ین او حاضر القلب ،با دل خاشع وبدون خاضع مشغول باشند .[23]

یکی از عوامل مهمی که نقش تعیین کننده ای در جذب جوانان با مسجد دارد جماعت مسجد وویژگی های اخلاقی ورفتاری وی در برخورد با گزار است .بنابراین ،دقت در جماعت با ویژگی خاص ،از نکات مهمی است که مرجع امزام کننده باید در نظر قرار دهد واین ویژگی ها از این قرار است :

د-1-ثابت بودن جماعت :

شناخت جماعت از مسجد ،مومنان محل و گزاران و...از جمله اموری است که در عملکرد وی نقش مهم دارد ،خصوصیات واوضاع خاص هر محل واهالی آن باعث می شودکه وی تصمیم مقتضی اتخاذ کند ودر راه اجرای آن گام بردارد که ثابت بودن جماعت در مسجد محل این مساله راعملی می سازد .

د-2توانایی عملی :

از عواملی که می تواند در جذ ت جماعت موثر باشد ،توانایی واندوخته های علمی اوست ،چرا که ممکن است سوالی از طرف جوانان در حیطه تخصصی او مطرح شود او با استفاده از معلومات خود دز زمینه های مختلف ازجمله جامعه شناسی وروان شناسی جوانان وغیره ،پاسخ دهد .طبیعتا قدرت علمی مسجد باعث اطمینان واعتماد مردم ،به خصوص جوانان می شود وآنان نیز همواره سعی می کنند در مواقع وم با او ارتباط برقرار سازند وبا اطمینان خاطر وطیب نفس با وی معاشر باشند از کمالات ومعلومات اوبهره مند شوند .

د.3نظم وانضباط:

« جماعت ضرورت دارد که درکلیه ی کارها ی مربوط به مسجد نظم وانظباط رامراعات کند،به موقع مسجد بیاید ، را اقامه کند واوقات سخنرانی وارشادمردم راتنظیم وبا توجه به حال حضار مطالب خود ر ان کند وازذکر مطالب اضافی خودداری کند یکی از عوامل که در جذب جوانان به مسجد نقش زیادی دراد،طولانی نشدن های جماعت است . جماعت با در نظرگرفتن این نکته که جذب وپس از آن حفظ جوانان درمسجد با ظرافت خاصی نیاز دارد ،باید تلاش کند تا رعایت حوصله ووقت گزاران ،به ویژه قشر جوان رابنماید.»

د.4برخورداری مسجد از جماعت خوش خلق :

عوامل دیگری که می تواند جوانان را به سوی خود جذب کرده وبا ترویج فرهنگ کمک کند ،ویژگی های شخصیتی ورفتاری جماعت مسجد است .خلق وخوی نیکوی جماعت مسجد ومهارت های اجتماعی اودر برقراری ارتباط با گزاران فوق العاده موثر است .اگر رفتار مناسب وحاکی از احترام مشاهده نمایند با علاقمند می شوند .

5-بیان ساده وشیوا:

مطالبی که جماعت بیان می کند ،باید حتی المقدور ساده وشیوا باشد واز تلفظ کلمات وجملات عجیب وغریب ونامانوس بپرهیزد ،چرا که عهده ی مخاطبان وی بی سواد ونا آشنا با کلمات تخصصی هستند در غیر این صورت با توجه به روحیه ی جوانان وکم ظرفیت بودن آنان ،خستگی و برآنها عارض می شود.

«معرفی به عنوان عالی ترین ،زیباترین ورساترین سپاس ها از پروردگار ،دربرابر نعمت های مادی که خداوند به او عطا کرده است .وبیان آثار معنوی ؛مانند این موجب روشنی چشم رسول خدا (ص)وسبب دوری انسان از ا و منکر می شود.[24]

6ابتکار وخلاقیت

برخی از ان جماعت هنگام سخنرانی آموخته های علمی خود را همان گونه که فرا گرفته اند،بیان می کنند در حالی که می توانند با ذکر مثال ها وحکایت های تاریخی ،مطالب وکلمات قصار ،شوخ طبعی وداستان های شیرین رابا رعایت نکات روانشناسی جوانان با گونه ای زیبا وجذاب تر عرضه کنند .

7-احترام وتواضع :

همیشه با احترام به دیگران وداشتن ح تواضع در مقابل همنوعان ،نوعی ارادت قلبی دیگران رادر حق خود جذب می کنیم حال اگر تواضع واحترام از جانب و معنوی ،آن هم با جوانان که درای قلبی پاک وجویای محبت هستند ،صورت گیرد ،قطعا موفقیت های چشمگیری به دست خواهد آمد.[25]

«به طور حتم برخورد برادرانه واحترام آمیز با نسل جوان ،پلی همیشه استوار در ارتباط ون با آنان خواهد بود . ان جماعت باید سعی کنند شناخت شایسته ای به نوجوانان وجوانان ارائه داده وازجایگاه واقعی آنان در بین خانواده وجامعه آشنا شوند وبا شکیبایی و سعه صدر تحولی گسترده دربینش آنان ایجاد کرده ،هریک رابا مباحث ضروری جهان بینی و ب ایمان وبرقراری رابطه ای مستحکم با خالق یکتا آشنا نموده وبا انجام فرایض تشویق نمایند.

نسل امروزی ،دین امروزی وسخنان شیرین وپرجاذبه می طلبد .ازاین رو ، امروزی خوش فکر شیرین سخن وخنده رو را می پسندد،به انی که آموزه های مذهبی رادر قالب جلوه های امروزی ارائه دهند ،وشناخت شفاهی نسبت به زمان ومکان داشته باشند وهیچ گاه آمرانه سخن نگویند؛مشق می ورزند . ان جماعت باید با نوجوانان وجوانان امروزی خوب برخورد کنند تا آنان نیز دل در گروی شه ها عقاید آنان قرارداده ،به سمت آنان وفرایض الهی جذب شوند.[26]

8-آراستگی ظاهری :

ون باید همواری با ظاهری آراسته وبا دور از نا هنجاری اجتماعی وفرهنگی درجمع نوجوانان وجوانان حاضر شوند وهیچ گاه با چهره ای اخم آلود ،خسته ،خمود وبی نشاط دیده نشوند ،بلکه طراوت ،گشاده رویی ومهربانی رادر برخورد با آنان از خود نشان دهند وهمواره در محدوده اطلاعات خود با آنان سخن بگویند ،تا اطلاعات خود رابا خوبی به افراد بفهمانند.

9داشتن روحیه پذیرش حقیقت :

ونباید سعی نمایند که روحیه پذیرفتن حرف حق راداشته باشند وبدانند اگر یک حرف حق ازجوان بپذیرند،اوصد حرف حق رااز آنها خواهد پذیرفت ،بدین خاطر همیشه فروتنی وتواضعی مناسب داشته وبداند جوان ،سراسر غرور است وتنها راه نفوذ دردل ودیده او ورش نم دیوار خود خواهی جوان ،تواضع صادقانه به آنان است که گاهی یک لبخند زیبا ،گاهی دستی بر گذاشتن به هنگام آشنایی وگاهی در نشست وبرخاست های دوستانه وخوش رفتاری وشوفی های ارزنده وشایسته نمود می کند .حضرت علی علیه السلام در این زمینه می فرماید :

بهترین چیزی که مردم با آن ،دلهای دوستانشان رابه دست می آورند وکینه ها را از دلهای دشمنانشان می زدایند ،خوشرویی به هنگام دیدارشان است ،پرسش حالشان درهنگام نبودشان وگشاده رویی در حضورشان پس با فرم خویی وتواضع می توان دلهای آنان راتسخیر نموده وهدایت کرد .

10سعه صدر:

یک با تحمل انتقادهای بی جا وبه جا راداشته باشد ونیز با آرامش وطمانیت به سخنان جوانان گوش دادع وبا سوالاتی که دارند پاسخ گوید .کار ون زیاد ودرعین حال حساس است .آنان باید جلساتی تشکیل دهند وازنسل جوان دعوت به عمل آورند که در آن جلسات شرکت کنند واز مسائل ومشکلات آنان جویا شوند واز آنان بخواهند در بحث ها شرکت کنند ،حال هر گاه محافل خود رالبریز از شور وشوق دیدند ،دامنه سخنان خود را وسیع تر نموده ،نصایح وسخنان اصلی خود رابرایشان بیان کنند که ،انسان به پرستش در برابر معبود نیاز دارد .یعنی وقتی ٍار عظمت برایشان بیان شد ،حال از خودشان خواهیم پرسید که آیا نباید عبادت وبندگی معبود راانجام دهیم ؟![27]

البته باید دانست که یک مبلغ یا باید صبور باشد وشاد واخلاق نیکوی خود را حفظ کند اگر اتفاقی افتاد مضطرب نشود ،زبان خود رابه گله وشکایت باز نکند وبه مصالح عمومی توجه نماید .او باید بداند که باید در راه تبلیغ قوی بود وبه شمکلات غلبه نمود .چنانچه حضرت علی (علیه السلام)در خطبه شقشقیه می فرماید :صبر در حالی که چشمانم راخاشاک وغبار وگلویم رااستخوان گرفته بود.[28]

مبلغ ورحانی باید در نظر داشته باشد که از نظر روانی انسان اولین سختی راکه درباره موضوعی بشنود وبه عنوان یک حقیقت می پذیرد وآن گاه به سادگی حاضر به قبول نظریه مخالف نیست.

لذا برای قبولاندن نظریه جدید زحمت بیشتری ،باید بکشد وحوصله بیشتری به ج دهد.

خداوند در قرآن می فرماید :ای انی که ایمان آورده اید از صبر و کمک بگیرد بدرستی که خداوند با صابرین است.[29]

ه - رسانه گروهی :

بعد از خانواده و مسجد و ت ، رسانه های گروهی است که می تواند مثل بقیه ارگان ها در جذب جوانان به سوی معنویت موثر باشند . رسانه های گروهی ابزار و وسیله ی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، ، رو مه و ... هستند ک

مشاهده متن کامل ...

جستجو شده ها
اعلام نتایج نهایی ی بدون آزمون علم و صنعت ویژگی های شخصیتی معلم و نقش ان در تدریس عینک آفت مدل eh187 مشکی عینک آفت مدل h a مشکی کفش ساقدار مردانه مدلforceقرمز کفش مردانه adidas مدلsinceسفید خاطرات یک دانشجو رمزگشایی از دستور ویژه انقلاب درباره بازار سکه و ارز ابعاد خطرناک خیانت دلالان سکه به اقتصاد کشور بسیج سد محکمی در مقابله با جنگ نرم دشمن است سازمان سنجش ازت بدم میاد توی این چاه جای تو امن است ساعت مچی مردانه پی تی m11891 خیلی خیاطی دوس دارم زندگینامه عبدالمنان دهزاد گزارشی کوتاه از یادواره روستای بن کمروشیخ فاضل بدبختی عنوان نداره داره جشنواره غذاهای تهیه کودک غذای کتابخانه غذای سالم کودک شکوفه جشنواره غذای honor huawei huawei honor know about آیاقرص یاقطره زیره برای لاغری مفید است از چادرت مهتاب میریزد همیشه فروشگاه بلبرینگ شکرالهی مرکز واردات و پخش بلبرینگ و رولبرینگ تصویر شانزده 5g9z 63fy shareholders huffy s downsizing ceo should dow تخم شمبلیله روغن زیتون
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.