پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 من و ایلیا
خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزادمشاهده متن کامل ...
شبهه110
درخواست حذف اطلاعات

ایلیا نام خدا است پس چگونه شیعیان آن را بر حضرت علی(ع) منطبق می کنند؟ آیا در کتاب مقدس منظور از ایلیا، علی(ع) است؟
پرسش
«ایلیا» به زبان یان گذشته، به معنای الله است، پس چطور مسلمانان آن را نام حضرت علی(ع) می دانند؟
پاسخ اجمالی
برای کلمه «ایلیا»، معانی مختلفی ذکر شده است؛ لذا در ترجمه آن نیز اختلافاتی وجود دارد. و در این که به معنای خدا هم به کار می رود یا نه اختلافاتی وجود دارد؛ حال بر فرض که این کلمه در معنای خدا هم به کار رفته باشد، باید گفت قطعاً معانی دیگری نیز برای این کلمه وجود دارد که از جمله آنها، معنایی است که در آن علی(ع) قصد شده است. اکنون نمونه ای از جملات کتاب مقدس را ذکر می کنیم که در آن «ایلیا» قطعاً به معنای خداوند نیست و به علی(ع) انطباق دارد؛ در انجیل یوحنا آمده است؛ کاهنان یهود به یحیی می گویند: آیا تو هستی؟ یحیی در جواب می گوید: «نه، من نیستم». پرسیدند: خوب پس که هستید؟ آیا ایلیا هستید؟ جواب داد: «نه». پرسیدند: آیا شما آن پیغمبر نیستید که ما چشم به راهش می باشیم؟ باز هم جواب داد: «نه» ... .[1]
از این عبارت نکاتی به دست می آید:
1. در این جملات، اشاره به آمدن ی شده که غیر از و غیر ایلیا می باشد. حال سؤال ما از یان این است که بعد از ، قرار به آمدن چه ی بوده که کاهنان، احتمال داده اند یحیی آن باشد. به نظر مسلمانان این ، گرامی (ص) است.
2. از این متن به وضوح مشخص است که ایلیا، نه است و نه پیغمبری که انتظارش را می کشند. همچنین ایلیا در این عبارت، خداوند نیز قطعاً نیست و معنا ندارد که کاهنان یهود از یحیی سؤال کنند که آیا تو خدا هستی.
3. برخی معتقدند که ایلیا به معنای الیاس است، بر فرض اگر قبول کنیم که ایلیا در این عبارت به معنای الیاس باشد، به دست می آید که الیاس لقبی بوده که بر شخص مورد نظر اطلاق می شده است. نه این که الیاس که قرن ها قبل می زیسته مورد نظر باشد. بنابر این، اگر بپذیریم که منظور از کلمه ایلیا، الیاس است، می توان این لغت را صفتی برای علی(ع) دانست. هرچند این که اصل ایلیا را استفاده کرده و نه الیاس را، نشان از این است که ایلیا غیر از الیاس است.
نتیجه این که؛ ایلیا همان علی(ع) بود که روایات بسیاری بر این مطلب وجود دارد.[2] همچنین (ص) نیز همان ی است که آنان منتظرش بوده اند و آن غیر از است که در ابتدا از آن سؤال شده است.
 

[1]. یوحنا، 1: 20 - 22؛ در کتاب مقدس کلمه ایلیا آمده و در ترجمه ها نیز ایلیا نقل شده است، ولی در ترجمه های متأ فارسی این کلمه را به «الیاس» معنا کرده اند که به نظر درست نیست.
[2]. ر.ک: شیخ مفید، الاختصاص، محقق و مصحح: ، علی اکبر، محرمی زرندی، محمود، ص 37، المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، قم، چاپ اول، 1413ق؛ ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الثاقب فی المناقب، محقق و مصحح: علوان، نبیل رضا، ص 270، انتشارات انصاریان، قم، چاپ سوم، 1419ق؛ طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، محقق و مصحح: سان، محمد باقر، ج ‏1، ص 206، نشر مرتضی، مشهد، چاپ اول، 1403ق.
www.islamquest.netمشاهده متن کامل ...
استدراج
درخواست حذف اطلاعات

استدراج


استدراج در لغت به معنای نزدیک تدریجی و گرفتن آرام آرام است [۱] و در قرآن به قرینه مقام در آیه ۱۸۲ سورۀ اعراف، نزدیک تدریجی و مهلت دادن برای نابود ساختن است؛ [۲] چه با عذاب دنیوی باشد یا ا وی. برخی در تفسیر آیۀ یاد شده گفته اند: مقصود از استدراج این است که انسان از نعمت و رفاه برخوردار شده و در حال غفلت به هلاکت و عذاب الهی گرفتار شود. [۳] در این مدخل از مشتقّات «استدراج»، «املاء»، «امهال»، «مدّ»، «نذر» و برخی جملات مشتمل بر واژه هایی مانند: «تمتّع» و «متاع» استفاده شده است.

اهمّ عناوین: عوامل استدراج، فلسفۀ استدراج، مشمولان استدراج.

---------------

[۱]: ۱) مفردات راغب؛ لسان العرب.

[۲]: ۲) الکشّاف، ج ۲، ص ۱۸۲؛ مفردات راغب.

[۳]: ۳) لسان العرب.


عوامل استدراج


۱. استهزا

۱) گرفتار شدن منافقان به استدراج و افزایش تحیر و طغیان، به سبب استهزای مؤمنان:

وإذا لقوا الَّذین ءامنوا قالوا ءامنَّا وإذا خلوا إلیٰ شیٰطینهم قالوا إنَّا معکم إنَّما نحن مستهزءون اللّه یستهزئ بهم ویمدّهم فی طغیٰنهم ی ون. [برخی «یمدّهم» را در آیه به املاء و مهلت دادن، تفسیر کرده اند. (مجمع البیان، ذیل آیه)] بقره (۲) ۱۴ و ۱۵

۲) ابتلای کافران به هلاکت و کیفر استدراج، بر اثر استهزای ان:

ولقد استهزئ برسل مّن قبلک فأملیت للّذین کفروا ثمّ أخذتهم فکیف کان عقاب. رعد (۱۳)

۲. تکذیب

۳) تکذیب آیات الهی، سبب ابتلا به عذاب استدراج:

والّذین کذّبوا بایٰتنا سنستدرجهم مّن حیث لایعلمون وأملی لهم إنّ کیدی متین. اعراف (۷) ۱۸۲ و ۱۸۳

فذرنی ومن یکذّب بهٰذا الحدیث سنستدرجهم مّن حیث لایعلمون وأملی لهم إنّ کیدی متین. قلم (۶۸) ۴۴ و ۴۵


۳. ظلم

۴) ظلم و ستم پیشگی پیشینیان، از عوامل گرفتار شدن آنان به عذاب استدراج:

وکأیّن مّن قریة أملیت لها وهی ظالمة ثمّ أخذتها وإلیّ المصیر. حج (۲۲) ۴۸

۵) ظلم انسانها، باعث مهلت یافتن آنان در دنیا جهت مبتلا شدن به عذاب ا وی:

ولاتحسبنّ اللّه غٰفلا عمّا یعمل الظّٰلمون إنّما یؤخّرهم لیوم تشخص فیه الأبصٰر مهطعین مقنعی رءوسهم لایرتدّ إلیهم طرفهم وأفدتهم هواء.

ابراهیم (۱۴) ۴۲ و ۴۳


۴. فسق

۶) رواج فسق در جامعه، عامل گرفتاری آن به عذاب دنیوی:

وإذا أردنآ أن نّهلک قریةً أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحقّ علیها القول فدمّرنٰها تدمیرا. اسراء (۱۷) ۱۶


۵. کفر

۷) کفرورزی، از عوامل استدراج و ابتلا به عذاب ا وی:

وإذ قال إبرٰهیم ربّ اجعل هٰذا بلدا ءامنا وارزق أهله من الثّمرٰت من ءامن منهم باللّه والیوم الأ قال ومن کفر فأمتّعه قلیلا ثمّ أضطرّه إلیٰ عذاب النّار وبئس المصیر. بقره (۲) ۱۲۶

ولایحسبنّ الّذین کفروا أنّما نملی لهم خیر لاّنفسهم إنّما نملی لهم لیزدادوا إثما ولهم عذاب مّهین. آل عمران (۳) ۱۷۸

لایغرّنّک تقلّب الّذین کفروا فی البلٰد متٰع قلیل ثمّ مأویٰهم جهنّم وبئس المهاد. آل عمران (۳) ۱۹۶ و ۱۹۷

رّبما یودّ الّذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتّعوا ویلههم الأمل فسوف یعلمون. حجر (۱۵) ۲ و ۳

لایؤمنون به حتّیٰ یروا العذاب الألیم أفرءیت إن مّتّعنٰهم سنین ثمّ جاءهم مّا کانوا یوعدون. شعراء (۲۶) ۲۰۱ و ۲۰۵ و ۲۰۶

ومن کفر فلایحزنک کفره إلینا مرجعهم فننبّئهم بما عملوا إنّ اللّه علیم بذات الصّدور نمتّعهم قلیلا ثمّ نضطرّهم إلیٰ عذاب غلیظ. لقمان (۳۱) ۲۳ و ۲۴

أو تقول حین تری العذاب لو أنّ لی کرّة فأ من المحسنین. زمر (۳۹) ۵۸

۳۸. کفر و انکار حق، سبب گرفتار شدن به کیفر استدراج:

ولو یعجّل اللّه للنّاس الشّرّ استعجالهم بالخیر لقضی إلیهم أجلهم فنذر الّذین لایرجون لقآءنا فی طغیٰنهم ی ون. یونس (۱۰) ۱۱

ولقد استهزئ برسل مّن قبلک فأملیت للّذین کفروا ثمّ أخذتهم فکیف کان عقاب. رعد (۱۳) ۳۲

و أصحٰب مدین و کذّب موسیٰ فأملیت للکٰفرین ثمّ أخذتهم فکیف کان ن . حج (۲۲) ۴۴


۶. کفران نعمت

۹) کفران نعمت، باعث مهلت یافتن در دنیا و مبتلا شدن به عذاب در آ ت:

ثمّ إذا کشف الضّرّ عنکم إذا فریق مّنکم بربّهم یشر لیکفروا بمآ ءاتینٰهم فتمتّعوا فسوف تعلمون. نحل (۱۶) ۵۴ و ۵۵

لیکفروا بما ءاتینٰهم ولیتمتّعوا فسوف یعلمون. عنکبوت (۲۹) ۶۶

لیکفروا بما ءاتینٰهم فتمتّعوا فسوف تعلمون. روم (۳۰) ۳۴


۷. گمراهی

۱۰) گمراهی و ضل انسان، باعث ابتلای وی به مهلت یافتن در زندگی و عذاب شدن پس از آن:

قل من کان فی الضّلٰلة فلیمدد له الرّحمٰن مدًّا حتّیٰ إذا رأوا ما یوعدون إمّا العذاب وإمّا السّاعة فسیعلمون من هو شرٌّ مّکانا وأضعف جندا. مریم (۱۹) ۷۵


۸. گناه

۱۱) ابتلای جوامع و انسانها به هلاکت و عذاب استدراج، بر اثر جرم و گناه:

وکذٰلک جعلنا فی کلّ قریة أکٰبر مجرمیها لیمکروا فیها وما یمکرون إلّابأنفسهم وما یشعرون وإذا جآءتهم ءایة قالوا لن نّؤمن حتّیٰ نؤتیٰ مثل مآ أوتی رسل اللّه اللّه أعلم حیث یجعل رس ه سیصیب الّذین أجرموا صغار عند اللّه وعذاب شدید بما کانوا یمکرون. انعام (۶) ۱۲۳ و ۱۲۴

وإذا أردنآ أن نّهلک قریةً أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحقّ علیها القول فدمّرنٰها تدمیرا وکم أهلکنا من القرون من بعد نوح وکفیٰ بربّک بذنوب عباده خبیرا بصیرا. اسراء (۱۷) ۱۶ و ۱۷


۹. مکر

۱۲) خدعه و نیرنگ انسانها برای ارتکاب هرگونه گناه و جرم، سبب گرفتار شدن آنان به عذاب استدراج:

وکذٰلک جعلنا فی کلّ قریة أکٰبر مجرمیها لیمکروا فیها وما یمکرون إلّابأنفسهم وما یشعرون وإذا جآءتهم ءایة قالوا لن نّؤمن حتّیٰ نؤتیٰ مثل مآ أوتی رسل اللّه اللّه أعلم حیث یجعل رس ه سیصیب الّذین أجرموا صغار عند اللّه وعذاب شدید بما کانوا یمکرون. انعام (۶) ۱۲۳ و ۱۲۴

۱۳) نقشۀ خدعه آمیز ولیدبن مغیره برای انکار قرآن، سبب ابتلای وی به عذاب استدراج:

ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا مّمدودا وبنین شهودا ومهّدتّ له تمهیدا سأرهقه صعودا إنّه فکّر وقدّر. [شأن نزول این آیات، در مورد «ولیدبن مغیره» است. (مجمع البیان؛ الکشّاف، ذیل آیه)] مدثر (۷۴) ۱۱ - ۱۴ و ۱۷ و ۱۸


فلسفۀ استدراج

۱۴) غوطه ور شدن هرچه بیشتر کافران در گناه و عذاب شدن بر اثر آن، فلسفۀ استدراج:

ولایحسبنّ الّذین کفروا أنّما نملی لهم خیر لاّنفسهم إنّما نملی لهم لیزدادوا إثما ولهم عذاب مّهین. آل عمران (۳) ۱۷۸


مشمولان استدراج


۱. ابلیس

۱۵) مهلت یافتن ابلیس در دنیا و کیفر دیدن وی در قیامت:

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّکَ رَجِیمٌ وَإِنَّ عَلَیْکَ اللَّعْنَةَ إِلَى یَوْمِ الدِّینِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِی إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ إِلَى یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ حجر (۱۵) ۳۴ -۳۸

وإنّ علیک لعنتی إلیٰ یوم الدّین قال ربّ فأنظرنی إلیٰ یوم یبعثون قال فإنّک من المنظرین إلیٰ یوم الوقت المعلوم. ص (۳۸) ۷۸ -۸۱


۲. امّت های پس از نوح

۱۶) قرار گرفتن امتهایی پس از نوح (ع) در رفاه دنیوی و نزدیک شدن تدریجی آنان به عذاب دردناک:

قیل یٰنوح اهبط بسلٰم مّنّا وبرکٰت علیک وعلیٰ أمم مّمّن مّعک وأمم سنمتّعهم ثمّ یمسّهم مّنّا عذاب ألیم. هود (۱۱) ۴۸


۳. پیشینیان

۱۷) دچار شدن بسیاری از اقوام و گذشتگان به مرگ غافلگیرانه در حال رفاه و غفلت از راز و نیاز با خدا:

ومآ أرسلنا فی قریة مّن نّبیٍ ّ إلآّ أخذنآ أهلها بالبأسآء والضَّرَّاء لعلَّهم یضَّرَّعون ثمَّ بدَّلنا مکان السَّیّئة الحسنة حتَّیٰ عفوا وَّقالوا قد مسَّ ءابآءنا الضّرّاء والسّرّاء فأخذنٰهم بغتة وهم لایشعرون. اعراف (۷) ۹۴ و ۹۵

۱۸) مهلتن یافتن بسیاری از اقوام ظالم برای زندگی دنیا و مبتلا شدن آنان به عذاب استدراج:

وکأیّن مّن قریة أملیت لها وهی ظالمة ثمّ أخذتها وإلیّ المصیر. حج (۲۲) ۴۸


۴. ظالمان

۱۹) گرفتاری ظالمان به عذاب استدراج به خاطر ستم پیشگی آنان:

وکأیّن مّن قریة أملیت لها وهی ظالمة ثمّ أخذتها وإلیّ المصیر. حج (۲۲) ۴۸

۲۰) مهلت یافتن ظالمان در دنیا برای دچار شدن به عذاب ا وی:

ولاتحسبنّ اللّه غٰفلا عمّا یعمل الظّٰلمون إنّما یؤخّرهم لیوم تشخص فیه الأبصٰر مهطعین مقنعی رءوسهم لایرتدّ إلیهم طرفهم وأفدتهم هواء.

ابراهیم (۱۴) ۴۲ و ۴۳


۵. فاسقان

۲۱) گرفتاری فاسقان به عذاب استدراج:

وإذا أردنآ أن نّهلک قریةً أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحقّ علیها القول فدمّرنٰها تدمیرا. اسراء (۱۷) ۱۶


۶. قوم ثمود

۲۲) گرفتار شدن قوم ثمود به عذاب استدراج:

ما تذر من شیء أتت علیه إلّاجعلته کالرّمیم وفی ثمود إذ قیل لهم تمتّعوا حتّیٰ حین فعتوا عن أمر ربّهم فأخذتهم الصّٰعقة وهم ینظرون فما استطٰعوا من قیام وما کانوا منتصرین. ذاریات (۵۱) ۴۲ -۴۵


۷. کافران

۲۳) گرفتار شدن کافران به عذاب ا وی پس از مهلت یافتن توأم با رفاه و بهره مندی در زندگی دنیا:

وإذ قال إبرٰهیم ربّ اجعل هٰذا بلدا ءامنا وارزق أهله من الثّمرٰت من ءامن منهم باللّه والیوم الأ قال ومن کفر فأمتّعه قلیلا ثمّ أضطرّه إلیٰ عذاب النّار وبئس المصیر. بقره (۲) ۱۲۶

ولایحزنک الّذین یسٰرعون فی الکفر إنّهم لن یضرّوا اللّه شیا یرید اللّه ألّا یجعل لهم حظًّا فی الأ ة ولهم عذاب عظیم

ص: ۱۲۱

ولایحسبنّ الّذین کفروا أنّما نملی لهم خیر لاّنفسهم إنّما نملی لهم لیزدادوا إثما ولهم عذاب مّهین. آل عمران (۳) ۱۷۶ و ۱۷۸

لایغرّنّک تقلّب الّذین کفروا فی البلٰد متٰع قلیل ثمّ مأویٰهم جهنّم وبئس المهاد. آل عمران (۳) ۱۹۶ و ۱۹۷

رّبما یودّ الّذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتّعوا ویلههم الأمل فسوف یعلمون. حجر (۱۵) ۲ و ۳

ألم تر أنّآ أرسلنا الشّیٰطین علی الکٰفرین تؤزّهم أزًّا فلاتعجل علیهم إنّما نعدّ لهم عدًّا. مریم (۱۹) ۸۳ و ۸۴

فإن تولّوا فقل ءاذنتکم علیٰ سواء وإن أدری أقریب أم بعید مّا توعدون وإن أدری لعلّه فتنة لّکم ومتٰع إلیٰ حین. انبیاء (۲۱) ۱۰۹ و ۱۱۱

ومن کفر فلایحزنک کفره إلینا مرجعهم فننبّئهم بما عملوا إنّ اللّه علیم بذات الصّدور نمتّعهم قلیلا ثمّ نضطرّهم إلیٰ عذاب غلیظ. لقمان (۳۱) ۲۳ و ۲۴

هل أتیٰک حدیث الجنودفرعون وثمود بل الّذین کفروا فی تکذیب واللّه من ورائِهم مّحیط. بروج (۸۵) ۱۷ -۲۰

إنّهم یکیدون کیدا وأکید کیدا فمهّل الکٰفرین أمهلهم رویدا. طارق (۸۶) ۱۵ -۱۷

۲۴) کافران، مشمول کیفر استدراج در دنیا:

وأقسموا باللّه جهد أیمٰنهم لئن جآءتهم ءایة لّیؤمننّ بها قل إنّما الأیٰت عند اللّه وما یشعرکم أنّهآ إذا جآءت لایؤمنون ونقلّب أفدتهم وأبصٰرهم کما لم یؤمنوا به أوّل مرّة ونذرهم فی طغیٰنهم ی ون. انعام (۶) ۱۰۹ و ۱۱۰

ولو یعجّل اللّه للنّاس الشّرّ استعجالهم بالخیر لقضی إلیهم أجلهم فنذر الّذین لایرجون لقآءنا فی طغیٰنهم ی ون. یونس (۱۰) ۱۱

بل متّعنا هٰؤلاء وءابآءهم حتّیٰ طال علیهم العمر أفلایرون أنّا نأتی الأرض ننقصها من أطرافهآ أفهم الغٰلبون. انبیاء (۲۱) ۴۴

و أصحٰب مدین و کذّب موسیٰ فأملیت للکٰفرین ثمّ أخذتهم فکیف کان ن . حج (۲۲) ۴۴

فذرهم فی غمرتهم حتّیٰ حینأیحسبون أنّما نمدّهم به من مّال وبنین نسارع لهم فی الخیرٰت بل لّایشعرون. مؤمنون (۲۳) ۵۴ -۵۶


۸. گمراهان

◄ همین مدخل، عوامل استدراج، گمراهی


۹. گنا اران

۲۵) غافلگیر شدن گنا اران با عذاب خدا در پی مهلت یافتن و برخوردار شدن از امکانات در دنیا:

کذٰلک سلکنٰه فی قلوب المجرمین لایؤمنون به حتّیٰ یروا العذاب الألیم فیأتیهم بغتة وهم لایشعرون فیقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا یستعجلون أفرءیت إن مّتّعنٰهم سنین ثمّ جاءهم مّا کانوا یوعدون. شعراء (۲۶) ۲۰۰ -۲۰۶


۱۰. مشرکان

۲۶) ابتلای مشرکان به هلاکت و عذاب استدراج در پی مهلت یافتن و برخوردار شدن از امکانات دنیوی:

قالوا سبحٰنک ما کان ینبغی لنا أن نّتّخذ من دونک من أولیاء ولٰکن مّتّعتهم وءاباءهم حتّیٰ نسوا الذّکر وکانوا قوما بورا. فرقان (۲۵) ۱۸

۲۷) مشرکان، از مشمولان استدراج و عذاب ا وی در پی بهره مند شدن از نعمتهای دنیوی و کفران آنها:

فإذا رکبوا فی الفلک دعوا اللّه مخلصین له الدّین فلمّا نجّیٰهم إلی البرّ إذا هم یشر لیکفروا بما ءاتینٰهم ولیتمتّعوا فسوف یعلمون. عنکبوت (۲۹) ۶۵ و ۶۶

وإذا مسّ النّاس ضرٌّ دعوا ربّهم مّنیبین إلیه ثمّ إذا أذاقهم مّنه رحمة إذا فریق مّنهم بربّهم یشر لیکفروا بما ءاتینٰهم فتمتّعوا فسوف تعلمون. روم (۳۰) ۳۳ و ۳۴

قل ان کان للرّحمن ولد فأنا اوّل العابدین سبحٰن ربّ السّمٰوٰت والأرض ربّ العرش عمّا یصفون فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتّیٰ یلٰقوا یومهم الّذی یوعدون. ز ف (۴۳) ۸۱ -۸۳


۱۱. مکذّبان

۲۸) مکذّبان آیات خدا، از مشمولان عذاب استدراج:

والّذین کذّبوا بایٰتنا سنستدرجهم مّن حیث لایعلمون وأملی لهم إنّ کیدی متین. اعراف (۷) ۱۸۲ و ۱۸۳

۲۹) نزدیک تدریجی مکذّبان قرآن به ورطۀ هلاکت و عذاب از سوی خداوند:

فذرنی ومن یکذّب بهٰذا الحدیث سنستدرجهم مّن حیث لایعلمون وأملی لهم إنّ کیدی متین. قلم (۶۸) ۴۴ و ۴۵

۳۰) گرفتار شدن مکذّبانِ صاحب مُکنت به انواع عذابهای ا وی پس از مهلت یافتن در دنیا:

وذرنی والمکذّبین أولی النّعمة ومهّلهم قلیلا إنّ لدینا أنکالا وجحیما وطعاما ذا غصّة وعذابا ألیما. مزمل (۷۳) ۱۱ -۱۳


۱۲. منافقان

۳۱) منافقان، مشمول کیفر استدراج:

وإذا لقوا الَّذین ءامنوا قالوا ءامنَّا وإذا خلوا إلیٰ شیٰطینهم قالوا إنَّا معکم إنَّما نحن مستهزءون اللّه یستهزئ بهم ویمدّهم فی طغیٰنهم ی ون. بقره (۲) ۱۴ و ۱۵

۳۲) ابتلای منافقان به عذاب استدراج در دنیا پس از مهلت یافتن و برخوردار شدن از امکانات:

فلاتعجبک أموٰلهم ولآ أولٰدهم إنَّما یریداللَّه لیعذّبهم بها فی الحیوٰة الدّنیا وتزهق أنفسهم وهم کٰفرون ولاتعجبک أموٰلهم وأولٰدهم إنّما یرید اللّه أن یعذّبهم بها فی الدّنیا وتزهق أنفسهم وهم کٰفرون. توبه (۹) ۵۵ و ۸۵


۱۳. ولیدبن مغیره

۳۳) گرفتار شدن ولیدبن مغیره به عذاب سخت پس از مهلت یافتن و بهره مند شدن از رفاه و امکانات فراوان در دنیا:

ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له ما لا مّمدودا وبنین شهودا ومهّدتّ له تمهیدا سأرهقه صعودا. مدثر (۷۴) ۱۱ -۱۴ و ۱۷
مشاهده متن کامل ...
آهنگ دلم ریخت امین امینم و ایلیا
درخواست حذف اطلاعات

آهنگ دلم ریخت امین امینم و ایلیا

 

 

 • آهنگ دلم ریخت امین امینم و ایلیا

  آهنگ دلم ریخت امین امینم و ایلیا

  موزیک بسیار شنیدنی از خواننده امین امینم و همراهی ایلیا بنام دلم ریخت با بهترین کیفیت و متن ترانه

  new song by amin aminem ft iliya – delam rikht whit text on saba-

  delam rikht آهنگ دلم ریخت امین امینم و ایلیا

  متن آهنگ دلم ریخت امین امینم و ایلیا

  تموم شبامو با یاد تو تو خیابونام
  چقده قدم زدم به یادت زیر بارونا
  هیشکی ندید اشکامو حتی یه لحظه بغضمو
  حسم هرچیِ الان کاری نداشته باش برو
  من میمونم با غرورم
  تو وامیستی تو رو من
  دیگه حرفام نمیشینه به کرسی
  هنوزم دوست دارم از هرکی بپرسی
  هنوزم دوست دارم از هرکی بپرسی
  حالمو نمیفهمی تو چرا آخه
  از گلای رزت موند برام یه شاخه
  هر ساعتی باشه هر جا که باشم
  نیستی تو نمیخوام خونه باشم
  حالمو نمیفهمی تو چرا آخه
  از گلای رزت موند برام یه شاخه
  هر ساعتی باشه هر جا که باشم
  نیستی تو نمیخوام خونه باشم
  حیف اون عمری که رفت
  تنگ شده برات کلی دلم
  باعث شدی کفری بشم
  قفلی بشم
  ببین سه پاکته که شبه تا صبح میکشم
  اگه میبینی که رفتنم آسونه
  چون دلت با من نیستو با اونه
  ولی منه تنهاتر از تنها
  زیر بارونه
  لعنت به اون روزی که دلم ریخت
  با یه عشوه باختن اصلا ذات عشقه
  که نمیخوام ببینم باز یه چشمه
  عشق مادرمه که جاش بهشته
  جاش بهشته…
  ممنون که پشتمی هنوز
  گرم بود آغوشش
  بزرگ کرد منو با کوشش
  دست میکشید سرم میگفت پسرم
  قسمت بود
  میرفت میکرد سریع اسپند دود
  عوض نمیشه حسم روش
  مادرم شد باورم
  من میمونم با غرورم
  تو وامیستی تو رو من
  دیگه حرفام نمیشینه به کرسی
  هنوزم دوست دارم از هرکی بپرسی
  هنوزم دوست دارم از هرکی بپرسی
  حالمو نمیفهمی تو چرا آخه
  از گلای رزت موند برام یه شاخه
  هر ساعتی باشه هر جا که باشم
  نیستی تو نمیخوام خونه باشم
  حالمو نمیفهمی تو چرا آخه
  از گلای رزت موند برام یه شاخه
  هر ساعتی باشه هر جا که باشم
  نیستی تو نمیخوام خونه باشم

  دلم ریخت امین امینم و ایلیا

  منبع : آهنگ دلم ریخت امین امینم و ایلیامشاهده متن کامل ...
شهادت غم انگیز حضرت فاطمه صغری و یا رقیه علیها سلام، دختر حسین(ع) چنین است:
درخواست حذف اطلاعاتعصر روز در ابه در کنار حضرت زینب(س) نشسته بود. جمعی از ک ن شامی را دید که در رفت و آمد هستند.

پرسید: جان! اینان کجا می روند؟ حضرت زینب(س)فرمود: عزیزم این ها به خانه هایشان می روند. پرسید: ! مگر ما خانه نداریم؟ فرمودند: چرا عزیزم، خانه ما در مدینه است. تا نام مدینه را شنید، خاطرات زیبای همراهی با پدر در ذهن او آمد.

بلافاصله پرسید: ! پدرم کجاست؟ فرمود: به سفر رفته. طفل دیگر سخن نگفت، به گوشه ابه رفته زانوی غم بغل گرفت و با غم و اندوه به خواب رفت. پاسی از شب گذشت. ظاهراً در عالم رؤیا پدر را دید. سراسیمه از خواب بیدار شد، مجدداً سراغ پدر را از گرفت و بهانه جویی نمود، به گونه ای که با صدای ناله و گریه او تمام اهل ابه به شیون و ناله پرداختند.

خبر را به یزید رساندند، دستور داد سر بریده پدرش را برایش ببرند. رأس مطهر سید ال را در میان طَبَق جای داده، وارد ابه د و مقابل این دختر قرار دادند. س وش طبق را کنار زد، سر مطهر سید ال را دید، سر را برداشت و د رآغوش کشید.

و در «منتخب» آمده است که او پدرش را مخاطب قرار داده می فرمود:«یا أبَتاهُ، مَنْ ذَاالَّذی خَضبکَ بِدِمائکَ»
«پدر جان، کی صورت منوّرت را غرق خون ساخته؟».
«یا أبتاهُ، منْ ذَا الَّذی قَطع و ریدَیْکَ!»
«پدر جان، چه ی رگهای گردنت را بریده است؟».
«یا أبتاه، منْ ذا الَّذی أیْتمنی علی صغر سِنّی»
«پدر جان، کدام ظالم مرا در کودکی یتیم کرده است؟».
«یا أبتاهُ، منْ لِلْیَتیمة حتّی تَکْبُر»
«پدرجان، کی متکفّل یتیمه ات می شود تا بزرگ شود؟».
«یا أبتاهُ، منْ للنّساءِ الحاسرات»
«پدر جان، چه ی به فریاد این ن سر می رسد؟»
«یا أبتاهُ، منْ للْأَرامِلِ المسْبیّاتِ»
«پدر جان، چه ی دادرسی از این ن بیوه و اسیر می کند؟».
«یا أبتاهُ، منْ للْعیونِ الْباکیاتِ»
«پدر جان، چه ی نظر مرحمتی به سوی این چشمهای گریان (ما کند که شب و روز در فراق تو گریه) می کند؟».
«یا أبتاهُ، مَنْ لِلضّایعاتِ الْغریبات»
«پدرجان، کی متوجّه این ن بی صاحب، غریب خواهد شد؟»
«یا أبَتاهُ، مَنْ لَلشُّعورِ الْمَنْشورات»
«پدرجان، کی از برای این موهای پریشان خواهد بود؟».
«یا أبتاهُ، منْ بَعْدکَ واخَیْبَتاهُ»
«پدر جان، بعد از تو داد از نا امیدی!».
«یا أبتاهُ، منْ بَعدکَ وا غُرْبَتاهُ»
«پدر جان، بعد ا زتو داد از غریبی و بی ی!».
«یا أبتاهُ، لَیْتنی کُنت لَک الْفِداء»
«پدر جان، کاش من فدای تو می شدم».
«یا أبتاهُ، لَیْتنی کَنت قَبل هذا الْیَومِ عمیاءَ»
«پدر جان، کاش من پیش از این روز کور شده بودم، و تو را به این حال نمی دیدم».
«یا أبتاهُ، لَیْتنی وُسدتُ الثَّری و لا أری شَیبکَ مُخضَّباً بِالدّماء»
«پدر جان، کاش مرا در زیر خاک پنهان کرده بودند و نمی دیدم که محاسن مبارکت به خون خضاب شده باشد».
آن معصومه نوحه می کرد و اشک می ریخت تا آن که نَفَس او به شماره افتاد و گریه راه گلویش را گرفت، مثل مرغ سرکنده، گاهی سر را به طرف راست می نهاد و می بوسید و بر سر می زد، و زمانی به چپ می گذارد و می بوسید...
پس آن نازدانه لب بر لب پدر نهاد، زمان طویلی از سخن افتاد گریست «فَنادیِ الرَّأسُ بِنْتَهُ، إلیَّ إلیَّ، هَلُمّی فَأنا لَک بِالانْتظار. فغُشیَ علیها غشْوةً لمْ تُفقْ بعدها، فحرَّ کوها فَإذا هیَ قدْ فارقتْ روحها الدُّنیا...»
«آن رأس شریف دختر را صدا کرد که به سوی من بیا، من منتظرت هستم، او غش کرد و دیگر به هوش نیامد، چون او را حرکت دادند متوجّه شدند که روح شریفش از بدن مفارقت کرده و به خدمت پدر شتافته است»

مشاهده متن کامل ...
سخنی با همراهان ثبت ایلیا
درخواست حذف اطلاعات

درود بر دوستان و همراهان همیشگی ثبت ایلیا

از امروز تصمیم گرفتیم در کنار وبسایت رسمی ثبت ایلیا، وبلاگ نویسی را هم آغاز کنیم.
خوب می دانید ثبت ایلیا یکی از بزرگترین و با سابقه ترین موسسه های ثبتی در ایران است. ما با نام موسسه حقوقی . بین المللی ایلیا (ثبت ایلیا) از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کردیم. در این سال ها با بهره مندی از کارکنان، کارشناسان، مشاوران و وکلایی بی نظیر و زبده مهارت هایمان افزون شد تا جایی که امروز ثبت و ارائه ی خدمات مالی، حقوقی و اداری به بیش از ۱۰۰۰۰ شرکت را در کارنامه ی خود داریم.
برای ثبت ایلیا مشتری مداری و ارائه ی خدمات دقیق و سریع در درجه ی اول اهمیت قرار دارد. بنابراین با اصلاح زیرساخت ها و راه اندازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (crm) توانسته ایم گامی موثر در این راه برداریم و موفق به دریافت گواهینامه های iso 9001 (مدیریت کیفیت) و iso 10002 (رضایتمندی مشتری) شویم.
از جمله خدمات ما می توان به ثبت انواع شرکت، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ها، نقل و انتقال سهام، انحلال، ثبت نام تجاری و علائم تجاری (ثبت برند)، ثبت طرح های صنعتی، ثبت اختراع، اخذ کارت بازرگانی، ثبت شرکت های خارجی در ایران، ثبت شعبه شرکت های خارجی و نمایندگی های خارجی در ایران، ثبت شرکت در کیش و سایر مناطق آزاد و… اشاره کرد.

دوست دارید با ما بیشتر آشنا شوید؟ پس روی این لینک کلیک کنید!مشاهده متن کامل ...
آهنگ suicide squad از ایلیا ای جی
درخواست حذف اطلاعات

متن اهنگ ایلیا ای جی suicide squad
آهنگ suicide squad ایلیا ای جی ealia aj suicide squad
اهنگ دیگه نمیتونم ایلیا ای جی
آهنگ ایلیا ای جی
اهنگ ایلیا ای جی فقط با من
متن اهنگ suicide squad از ealia aj
اهنگ ایلیا ای جی نده جوابمو
اهنگ ایلیا ای جی به نام suicide squa

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
عینک لویس ویتون به همراه هدیه
درخواست حذف اطلاعات

 ویژگی های کلیدی:

http://3nasl.hamkar.org/thetba-contents/themes/watches/images/ok.pngارسال به همراه کیف و دستمال

http://3nasl.hamkar.org/thetba-contents/themes/watches/images/ok.pngطراحی زیبا و فوق العاده

http://3nasl.hamkar.org/thetba-contents/themes/watches/images/ok.pngدارای فریم مشکی

http://3nasl.hamkar.org/thetba-contents/themes/watches/images/ok.pngدارای یووی400

ویژگی های کلیدی:

http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.pngدر رنگ های متنوع

http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.pngمشخصات بدنه: مقاوم

http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.pngمشخصات دستبند : دارای دستبند ژله ای

http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.pngقابل ست با انواع لباس های رنگی

 

مشخصات فنی عینک لویس ویتون:

 نام عینک آفت
برند لویس ویتون
یووی400

http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png

رنگ فریم مشکی 
شیشه دودی/قهوه ای
طلق دارد/ سبک آینه

مشخصات فنی ساعت ایلیا:

ت نه / مردانه
نوع led
نوع کاربری روزمره/اسپرت
طرح ایلیا
کورنوگراف http://dayanshop.com/uploads/images/dayanshop/no12.png
مقاومت در برابر آب http://dayanshop.com/uploads/images/dayanshop/no12.png
فرم صفحه
گرد
رنگ بند متنوع
 قفل بند سگک دار
جنس بند سیلی ی
تقویم http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png
ثبات رنگ http://www.dayanshop.com/uploads/icon/tick.png
منبع انرژی
باطری
آلارم و زنگ http://dayanshop.com/uploads/images/dayanshop/no12.png


معرفی پکیج ویژه:

فروشگاه ما امروز پکیج ویژه عینک لویس ویتون بهمراه ساعت ایلیا را به شما عزیزان پیشنهاد میکنه که عینک لویس ویتون دارای یووی 400 و فریم پلاستیکی مرغوب و شیشه عینک دارای 2 رنگ دودی و قهوه ای می باشد و ساعت ایلیا دارای جنس بند سیلی ی ژله ای و نوع قفل سگک دار و دارای رنگبندی زیبا و متنوع می باشد.شما می توانید با ید عینک لویس ویتون ساعت بسیار زیبای ایلیا را هدیه بگیرید.

معرفی اجمالی عینک لویس ویتون:

عینک آفت louis vuitton  ، این مارک را همه می شناسید و با نام لاتین مخفف lv در سایت ها و مغازه ها دیده اید ید عینک آفت louis vuitton لوییس ویتون یکی از معروف ترین و معتبرترین عینک آفت های مردانه و نه در دنیا می باشد که دارای طراحی زیبا وفوق العاده که جدیداً خوانندگان و هنرمندان از آن استفاده می کنند . لنزها و قاب این محصول بسیار با دقت و شکیل ساخته شده می شود. این عینک دارای لنزهایی با ویژگی uv400 است. ویژگی uv400 از رسیدن اشعه های مضر خورشید به چشم جلوگیری می کند. همچنین لنزهای این محصول در مقابل ضربه و اشیدگی هم مقاوم است. فریم این محصول به شکل اسپرت ساخته شده و فریم آن از جنس پلاستیک نرم ساخته می شود.

عینک آفت لویی ویتون محصول کشور فرانسه است که با لنزهای uv400 و فریم از جنس پلاستیک مرغوب ساخته می شود. و وزن مناسب این محصول حس خوبی به کاربر می دهد.معرفی اجمالی ساعت ایلیا:

ساعت led ایلیا بر خلاف سایر ساعت های موجود، نه یک ساعت عقربه ای است و نه یک ساعت دیجیتالی معمولی! همانطور که در تصویر مشاهده میکنید این ساعت با ظاهری متفاوت و مدرن به بازار ارائه شده است.صفحه ساعت led  در ح عادی خاموش بوده و زمانی که شما دکمه آن را لمس کنید led های ساعت روشن شده و ساعت برای شما نمایش داده خواهد شد که مطمئنا دیگران را حیرت زده خواهد کرد.

ساعت  ایلیا ساعت مدرنی است که به علت تنوع رنگی برای ست با لباس ها بسیار مناسب است بدنه این ساعت از جنس پلاستیک تقویت شده است و بند آن نیز به بندهای ژله ای و سیلی ی معروف می باشد که هنگام استفاده بسیار راحت خواهید بودبرای ید محصول بر روی دکمه ید کلیک کنید و در ادامه مشخصات خود را وارد نمایید.
در ادامه تکمیل سفارش ید می توانید ویژگی های مد نظر خود مانند :رنگ ، سایز و طرح محصول را انتخاب نمایید.
شما میتوانید مبلغ سفارش خود را به دو صورت آنلاین و درب منزل پرداخت نمایید. سفارشات آنلاین فرآیند پردازش و ارسال سفارش را سریع تر طی می کنند.
تمامی سفارشات تهران و مشهد کمتر از 72 ساعت با پیک ارسال میشود و نحوه ارسال شهرستان ها به دو صورت پست پیشتاز(بین 3 تا 4 روز) و سفارشی(بین 5 تا 7 روز) می باشد.
کلیه کالاهای  دارای 72 ساعت (سه روز) ضمانت تست فیزیکی می باشد.  
قیمت: 32,000 تومان ید پیامکی ید محصول[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
معرفی کتاب : کوه پنجم
درخواست حذف اطلاعات

https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s640x640/sh0.08/e35/15035775_1147507398636581_9095743879608532992_n.jpg?ig_cache_key=mtm4mjc3ndgwmdu4mjy4mzk4ma%3d%3d.2

بخشی از کتاب کوه پنجم اثر پائولو کوئیلو/ترجمه آرش حجازی

یادم میاد آ ین باری که تصمیم به خوندن این کتاب سالی بود که کنکوری بودم و توی موقعیت خیلی بدی قرار داشتم.دقیقا بعد از ((ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد))بود . احتمال میدم اگر توی اون موقعیت بدی که قرار داشتم و کتاب نمیخوندم شاید هیچوقت از ناراحتی های درونم راحت نمیشدم.توی این مواقع بهترین کار خوندن کتابهایی هست که  آدم از فقدان اون ویژگی ها از درون میسوزه.خداروشکر این کتاب توی یکی از بهترین زمان هایی که بهش نیاز داشتم پیداش شد.اگر دوست داشتید نقدی رو که نظر شخصی من درمورد این کتاب هست بخونید.

نقد کتاب کوه پنچم :

کوه پنجم مانند شا ار پائولوکوئیلو،کیمیاگر(the alchemist)،کت با مضمون تلاش و جنگیدن برای زندگی است.کوه پنجم روایتگر زندگی یکی از ان یهود به نام ایلیا(ع) است که در زمان حکومت ایزایل زندگی میکند و به دستور ایزابل مورد تعقیب و دستگیری قرار میگیرد.بن مایه ی این کتاب بر مبنای نوشته های تورات و برداشت های شخصی نویسنده از آنها صورت گرفته است.بعضی از آنها برداشت هایی جالب و انگیزه بخشند.


نقل به جای مطالب در داستان،تلمیح ها و فلش بک های به موقع،نگاهی متفاوت داشتن به مسئله ی عشق و گفتن به موقع جملات کتاب مقدس (تورات) نشانه ای از تسلط خوب و قلم زنی زیبای نویسنده است.اما علاوه بر تمامی این ویژگی ها نثر یکنواخت کتاب همچون کیمیاگر و ورونیکا و پرداختن به مسائلی تکراری که بارها در کتاب های دیگر ایشان خوانده ایم(مثلا کنار رود پیدرا نشستم و گریستم،زهیر ، ورونیکا و کیمیاگر و  ... ) ، موجب عدم رغبت به ادامه دادن داستان میشود(صرفا بخاطر نثر داستان ،  نه مضمون آن) ،به گونه ای که شاید پس خواندن چند کتاب از این نویسنده ی پرکار برزیلی،خواندن کتاب های دیگر او ل کننده باشد.توصیه ای که دارم این است، اگر میخواهید از این نویسنده کتاب بخوانید ، این کتاب را در اولویت های خود قرار دهید.

دیالوگ های جالبی که میان ایلیا(حضرت الیاس(ع) ) و دیگر مردم رد و بدل میشود به داستان جذ تی خاصی میدهند.نحوه برخورد ایلیا با پسر بیوه زن(زنی  که ایلیا او را دوست می داشت) رفتارهای او بعد از حمله ی یان دشمن و  بازسازی دوباره ی شهر امیدی نو را در خواننده ی کتاب بر می انگیزد.

این کتاب چون بر مبنای تورات است ممکن است با باورهای ی  منطبق نباشد،توصیه میکنم به این اثر صرفا بعنوان یک داستان عبرت آموز نگاه کنید تا داستان ی از تبار بنی به روایت یهودیان .با این حال هرگاه ایلیا(ع) خسته میشد و روح زخم خورده ی خود را نزد خداوند میبرد ، کلماتی یام بخش دریافت مینمود که هر ی را ترغیب میکند تا بیشتر متوجه خداوند شود.

داستانهایی که با معیارهای ی مغایرت داشتند ، به شکلی شایسته،از آنها برداشت شده بود،برای مثال داستان برکت گرفتن (حضرت یعقوب(ع) ) از خداوند که برداشتی جالب  از این داستان بود ( مراجعه به  این برداشت را به عهده ی خواننده ی نقد میگذارم.)

اگر از 5 به این کتاب نمره بدهم 3.5 است(نمره این کتاب در سایت گودریدز 3.6 است).اما با این اوصاف کت ارزنده برای خواندن است و میتواند یاریگر ی که در بحبوحه ی ناامیدی گرفتار است کمک کند.

دیالوگ هایی از کتاب :

 1- وقتی با یک بار مردن میمیریم ، چرا باید هزاران بار بمیریم؟

2- در نظر آدم های پرشور،زندگی پیروزی مداومی بود که به همین شکل ادامه داشت ، زیرا ناکامی های گذشته آنها را محدود نمیکرد.

3- کارهای خوبی را که کرده ای به یاد داشه باش، به تو شهادمت میدهند.

4- فاجعه تنبیه نیست ! مبارزه است .

5- (اینو خیلی دوست دارم) پسر : چگونه میتوانیم این کار غیر ممکن را انجام دهیم؟

ایلیا : با شیفتگی .

6- برای غلبه بر اجتناب ناپذیر به صبر و نظم نیاز داری.

7 - ( اینم جالبه ) بی مقدار است هر آن که او  شک نکند به خویشتن . زیرا گناه کبر در کمین اوست . که بی شک کورکورانه توانایی خویش را قبول دارد.

8- سنت هرگز نمی گذاشت جور دیگری بین ند.

9- آدمی را رواست شک به رس خویش،حتی گاهی فروگذاری این رس ،ولی هرگز از یادبردن رس روا نیست.

10-پسرک : خدا خیلی سخت گیره .

ایلیا : فقط در مقابل برگزیدگانش.

11- پسرک : میترسم !

ایلیا : این نشان میدهد که از زندگی لذت میبری .

12-بهترین شمشیر زن ی است که مثل سنگ است.بدون شمشیر کشیدن نشان میدهد ی نمیتواند ش تش دهد.مشاهده متن کامل ...
روزهای زمستونی سال 93
درخواست حذف اطلاعات
به نام خدا

سال 93 هم با تمام خوبی ها و بدی هاش تموم شد و خوشحالم از همه ی تجربیات جدیدی ب

سال خنثی ای بود به هیچ سمتی متمایل نبود سالی بود که دور از هر مسئله ای تو زندگی فقط زندگی و لذت بردم از لحظاتی که فقط با بی دغدغه بودن می شه دیدش

قطعا سال آینده این جوری نخواهد بود برام

نه اینکه لذت نبرم

بی دغدغه گی رو می گم

کار جدیدی که می خواستیم تو سال 93 شروع کنیم و شروع کردیم بنا به دلایلی متوقف شد و اصلا به مرحله ای نرسید که بشه اومد و بیانش کرد و به سال94 موکول شد

و خب بالا پایین هایی که تو زندگی وجود داشت و خوبی ها و بدی هاش

به هر حال تموم شد و تمام تلاشمو می کنم که سال آینده به خیلی از هدف هام برسم

گزیده ای از ع های روزهای خوب زمستونی رو گذاشتم

همراه با طاهای عزیزم و دختر خالم به تولد مهرناز جونی دختر میترا جون رفتیم که تجربه خوبی برای طاها بود

زهرای عزیزم و مریم گلی هم از چین به ایران اومده بودن که همدیگر رو دیدیم و خیلی خوش گذشت

یه روز هم مهمون لیلای عزیزم و مهراد کوچولو بودم و صحبت با لیلا جونی که خیلی جذبم می کنه

نیلسای عزیزم دختر دوستم مونا که بزرگ شده ماشالله

حدودا از بعد تولدم ایده گرفتن تولد ایلیا به ذهنم رسید و تصمیم گرفتم یه تولد خوشگل با تم باب اسفنجی و آبی و زرد براش بگیرم خلاصه این شد که از یک ماه قبل از تولدش به همه بازارهای تهران سر زدم و ید و یه سری کار هم خودم طراحی و پرینت گرفتم و یه هفته قبل از تولدش راهی شمال شدم و با کمک عمو و زن عمو مشغول تدارک برای تولدش شدیم

که در ادامه ع هاشو گذاشتم و چون خودم برا ایده گرفتن خیلی به ع های دیگران توجه می کنم و دوست دارم همه جزئیات رو ببینم ع های این تولد رو با همه جزئیات گذاشتم هم برای ایی که دوست دارند با دقت همه چی رو ببینند و هم برای خود ایلیا که وقتی بزرگ شد و خواست ع هاشو مرور کنه از همه چیش ع داشته باشه

پس پیشاپیش از ایی که ممکنه علاقه نداشته باشند و حوصله شون سر بره عذر خواهی می کنم

ع روزی که توی تهران به گردش رفتیم و بعد فرودگاه و رسیدن به رشت بارونی

رد پا برای رسیدن به محل تولد

فلش

خوش امد گویی

قسمتی از میز پذیرایی

تقویم هایی با ع ایلیا که به همه خانواده ها تقدیم شد و به علاوه هدیه های بچه هایی که در تولد حضور داشتن

همون تقویم

یه نما از تزئینات

عروسک بزرگ باب اسفنجی

میز پذیرایی

کاریکاتور ایلیا و باب اسفنجی

ایلیا و دوست ها و فامیل های زرد و آبی پوشش

آوردن کیک و شمع باب اسفنجی

ایلیا و اماده گی برای آرزو

در حال آرزو

ای جونم

ع های یادگاری

ایلیا و سوگل عزیزمون

دسته جمعی با بچه ها

و با حضور سینا کوچولو که خیلی بامزه شده و عشق ایلیاس

پذیرایی بچه ها از خودشون

میز تنقلات

میز شام

میز دسر

یه نما از تزئینات با حضور مهمونای بزرگسالش که همه فامیلاش بودن

شادی بچه ها

و مهمونایی که زرد و آبی پوش بودن و براش یادگاری نوشتند

این هم یکی از غروب های آ سال تهران که با گوشی گرفتممشاهده متن کامل ...
و اینچنین ایلیا بهترین کادوی تولد بابا شد!
درخواست حذف اطلاعات
در پست قبلی آ ین لحظات حساس و نفس گیری را که بعد از برگشتن از بیمارستان و بستری همسرم سپری می را به زبانی خودمانی بین خودم و فرزندی که انتظار ورودش را به زندگیمان می کشیدیم نگارش . هیچ باورم نمی شد که همان دقایقی که در حال نوشتن آن مطالب برای وبلاگ بودم ( ساعت 3 بامداد) کوچولوی زندگی ما داشت به دنیا می آمد و شگفتی زندگی من شکل گرفته بود ......بله پسرک من درست در زمان و روز تولد پدرش چشم به دنیا گشود و همه را شگفت زده کرد ..... و خدا بهترین کادوی زندگیم را توسط همسرم به من عطا کرد. از او سپاسگذارم.

ایلیا

نامش را مادرش از قبل انتخاب کرده بود ... پسر ما " ایلیا " شد چرا که " خدا با اوست "

عروسک من بواقع اندازه یک عروسک کوچک است جوریکه همه مان ترس داشتیم در آغوشش بگیریم . فندق بابا با وزن 2.350 به طور طبیعی و غیر منتظره بدنیا آمد در حالیکه سونوی آ ش وزنش را 2.750 نشان میداد . همه اش برای من و همسرم و خانواده مان فوق العاده بود . خانواده همسرم که دائی من هم محسوب می شوند با عجله از شهرستان راهی شده بودند که همزمان با رسیدنشان به ترمینال من خبر تولد نوه شان را تلفنی دادم تا از نگرانی ای که از شب قبلش پیدا کرده بودند خلاص شوند.

ایلیا 2

وزن کم ایلیا هنگام تولدش ما را نگران کرده بود که البته این موضوع مشکل ساز هم شد .روز دوم متوجه زردی صورت و اندامش شدیم و با پیگیری متوجه شدیم هرچند درصد زردی بالا نیست ولی به دلیل وزن کم نوزاد نیاز به بستری دارد . دو روز گذشته را در گیرو دار بیمارستان و منزل گذر م و مامان ایلیا با شرایط بسیار سختی که بعد از زایمان داشت و دارد ، در بیمارستان همراه ایلیاست و شب گذشته هم از فرط خستگی وضعف کارش به اورژانس کشید ولی همچنان فداکارانه و با از خودگذشتگی زیاد که مختص مادران است از فرزندش در بیمارستان مراقبت می کند با اینکه بخش مربوطه شرایط مناسبی برای مادران نوزادان فراهم نکرده و آنها در شرایط سختی از نورادانشان در دستگاههای فتوتراپی نگهداری میکنند.

امروز پنجمین برگ از زندگی ایلیا ورق خورده و من امشب در حالی این مطالب را می نویسم که باز هم همسر و پسر نورسیده من در کنارم نیستند و من نگران هردویشان هستم . امیدوارم بزودی میزان زردی ایلیای بابا کم شده و پسرک قوی من این مرحله حساس اول زندگیش را که نوزادان زیادی درگیرش می شوند را به سلامت پشت سر بگذراند .

دو تا ع فعلی از اولین روز تولدش گرفته شده .

تا بعدامضا : پدرمشاهده متن کامل ...
استیکر اسم ایلیا
درخواست حذف اطلاعات

استیکر اسم ایلیا

استیکر اسم ایلیا

استیکر اسم ایلیا

استیکر اسم ایلیا

استیکر اسم ایلیا

استیکر اسم ایلیا

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
یکشنبه 14 اردیبهشت
درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستای گلم. دلم برای همتون یه عالمه تنگ شده . از همتون بی خبرم. من و واسه این غیبت طولانی چندماهم ببخشید. ولی به خدا اصلا وقت نداشتم. نه تنها برای وبلاگ نویسی حتی برای یه دوش گرفتن هم گاهی وقت کم میارم. شدم مامان گرفتار . حس هم گرفتار . عاشق بچه هامم عاشق دوتاشون ولی مادر دو بچه بودن با توجه به دانشجو بودن و شاغل بودن من خیلی سخته. از هفت اردیبهشت مرخصی شش ماهم تموم شد و دارم میام سرکار . متاسفانه مرخصی نه ماه تصویب نشد و من مجبور شدم هفته پیش برگردم سرکار و دخترم رو بزارم پیش مامانم. با اینکه بعدازظهرا ساعت دو و نیم از اداره میرم و ساعت سه و نیم می رسم خونه ولی بازم رونیا گلی مامان بی ت و بی قراری میکنه . روزای اول گریه می کرد اما الان بهتر شده ولی مشکل اساسی اینجاست که هیچی نمی خوره تا من برم. شیشه رو به هیچ وجه قبول نمی کنه با اینکه از روز اول هر از گاهی بهش می دادم و هم که می رفتم یک هفته در میون می خورد و حتی گاهی نبات و عرق نعنا براش تو شیشه می ریختم می خورد اما شیرخشک و تو شیشه اصلا نمی خوره. ساعت شیش و نیم صبح شیر می خوره و می زارمش پیش مامانم و میام اداره و دیگه هیچی نمی خوره مگر به زور بهش چند تا قاشق فرنی یا سوپ بدن تا من ساعت سه و نیم برسم خونه . دلم براش میسوزه نمی دونم باید چیکار کنم. سرشیشش رو عوض و از این کجا که شبیه مادره گرفتم فایده نداشت. شیرخشکش روعوض فایده نداشت. کلا هم دخترکم بی نهایت مامانیه و وابسته به منه شدید. حتی بغل باباش هم اگه من باشم وای نمیسه و دستاش رو دراز میکنه سمت من و بغض میکنه و میخواد بیاد بغل من . شرایط روحی خوبی ندارم اصلا . به مرخصی بدون حقوق دارم فکر می کنم اگه تا دو سه روز دیگه وضع همین باشه و به اعتصابش ادامه بده مجبورم کوتاه بیام. گناه داره خوب عزیز دلم .  

دخترکم خیلی وقته که ماما ماما می کنه و حالا چند روزیه به به رو هم میگه . برع ایلیا که اولین کلمه ای که گفت بابا بود دخترم ماما گفت. الان شش ماه و یک هفتشه و درست از یک هفته مونده بود تا شش ماهش رو تموم کنه نشست. غلت هم که حدودا از سه ماهگیش شروع کرد الان دیگه حرفه ای شده میزاریش یه جا به فاصله چند دقیقه اون سر اتاقه . ولی هنوز چهار دست و پا نمیره و پیش بینی من اینه که مثل داداشش باشه و یه دفعه راه بیفته . چهرش شدیدا شبیه ایلیا از روز اول بود و این شباهت روز به روز هم داره بیشتر میشه . اصلا انگار خدا ایلیا رو دخترش کرده دوباره بهمون داده . همه چیش شبیه داداششه حتی زمان نشستنش چون ایلیا هم دقیقا یک هفته قبل از شش ماهگی نشست.  

دلیل اینکه چند ماه نتونستم وبلاگم رو بنویسم اینه که رونیا از دوماهگیش تا پنج ماهگیش دقیقا هر شب از زمانی که هوا تاریک می شد بی قراری زیادمی کرد تا نصفه شب که بخوابه. من نصفه شب که رونیا می خو د تازه به کارام می رسیدم تا صبح که ایلیا رو برای مدرسه بیدار می و می فرستادمش می رفت و بعد تازه خواب من شروع می شد تا ساعت یک که ایلیا از مدرسه برمی گشت. 9 فروردین که رونیا 5 ماهگیش روتموم کرد خدا رو شکر مشکلش حل شد و آروم شد و من یه نفس کشیدم که البته چند روزی بیشتر طول نکشید. چون همش استرس گرفته بودم که مرخصی اگه نه ماه نشه باید هفت اردیبهشت برگردم سرکار که خوب مرخصی هم نه ماه نشد. خلاصه که این ماه ها هم برای من اینطوری گذشت.  

روی سیم کارتم هم اینترنت گرفته بودم که بتونم مثلا وقتی رونیا رو دارم می خوابونم رو پام به کارام هم برسم که متاسفانه ایلیا اونقدر با گوشی من بازی کرد که که گوشی ظرف دو ماه پکید و دیگه هم درست نمیشه . اونم گوشی اچ تی سی هشتصد هزار تومانی. ببینید چه ضرری به من زد این بچه . هنوز که وقت ن برم یه گوشی دیگه ب م و البته با وضعیت بی حقوقی این شیش ماه منطقی نیست گوشی یدنم. فعلا یه گوشی درب داغون واسه عقد دقیانوس گرفتم دستم تا فرصتی پیش بیاد و پولی دستم برسه برم یه گوشی هوشمند خوب ب م اون وقت بیشتر در خدمتتون هستم. چون فعلا تو اداره اینترنت هم ندارم و نمی دونم بتونم بگیرم یا نه .  البته تو خونه وای فای داریم ولی فرصت نشستن پشت سیستم رو اصلا ندارم. بازم میگم این مامان گرفتار رو ببخشید ترم آ هم هستم درگیری درس و پروژه و امتحان رو هم اضافه کنید به درگیری های یه مامان گرفتار شاغل . فعلا زندگی برای من شدیدا افتاده رو دور تند دیگه سرم داره گیج میره کی از سرگیجه غش کنم نمی دونم! 

امروز دوربین و آوردم که ع ای دخترم و براتون بزارم اما کابلش رو جا گذاشتم. من اون موقع که این همه گرفتار نبودم حواسم سرجاش نبود حالا که دیگه مامان گرفتارم شدم دیگه کابل جا گذاشتن یه چیز طبیعیه و مشکلی نیست. من می ترسم همین روزا خودم و یه جایی جا بزارم.  

فردا حتما ع ای رونیا رو به همین پست اضافه می کنم. 

دوستتون دارم مواظب به خودتون باشید.  

این پست رو خیلی هول هولکی نوشتم اگه جمله بندی درستی نداره یا غلط املایی داره به بزرگی خودتون ببخشید. مشاهده متن کامل ...
دوستش دارم
درخواست حذف اطلاعات

چرا (̲̅د̲̅)(̲̅ر̲̅)(̲̅و̲̅)(̲̅غ̲̅)...


همیشه :̤̈ا̤̤̈̈ع̤̤̈̈ت̤̤̈̈ر̤̤̈̈ا̤̤̈̈ف̤̈: میکنم...دะوะسะتะتะ دะاะرะمะ


همه میگن [̲̲̅̅ق̲̲̅̅ی̲̲̅̅د̲̲̅̅ت̲̲̅̅و̲̲̅̅] بزنم


اما نمیزنم...


اره شاید هیچ وقت مال من نشی،


اما میخوام که (̲̅د̲̅)(̲̅و̲̅)(̲̅س̲̅)(̲̅ت̲̅) (̲̅د̲̅)(̲̅ا̲̅)(̲̅ش̲̅)(̲̅ت̲̅)(̲̅ه̲̅) (̲̅ب̲̅)(̲̅ا̲̅)(̲̅ش̲̅)(̲̅م̲̅)...


همه میگن ̑ف̑̑ر̑̑ا̑̑م̑̑و̑̑ش̑̑ش̑̑ ̑̑ک̑̑ن̑،منم میگم نمیتونم...


▂▃▄▅▆▇█▓▒░اما دروغ میگم!░▒▓█▇▆▅▄▃▂


میتونم اما نمیخوام،


نمیخوام [̲̲̅̅ف̲̲̅̅ر̲̲̅̅ا̲̲̅̅م̲̲̅̅و̲̲̅̅ش̲̲̅̅ت̲̲̅̅ ̲̲̅̅]کنم...


اشکال نداره،


زجر میکشم اما تو دلم نگه میدارمت...


این همه مدت با نداشتنت عاشقت موندم...


شماهایی که میگید لیاقتت بیشتر از اینه


من حرف از لیاقت نمیزنم،


حرفه من عشقه،عشق...


چیزی که همتون فکر میکنید تجربه اش کردید


اما فقط فکر میکنید! ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ he╤───


︻╦̵̵͇̿̿̿̿ عشقم╤───...


حرف آ ...


از همه چیزم [̲̲̅̅ب̲̲̅̅خ̲̲̅̅ا̲̲̅̅ط̲̲̅̅ر̲̲̅̅ت̲̲̅̅] گذشتم...


غرورم


̅̅ش̅̅خ̅̅ص̅̅ی̅̅ت̅̅م̅̅


الانم فقط ┣▇ زندگیم ▇▇═─ مونده


از اونم میگذرم بخاطرت


هیچ کدومو نفهمیدی


اما ̮م̮̮ه̮̮م̮ ̮ن̮̮ی̮̮س̮̮ت̮ ̮ف̮̮د̮̮ا̮̮ت̮ ̮ش̮̮م̮...


من از اینا نگذشتم که بیای سمتم،


گذشتم چون وظیفه ̛̭̰̃ع̛̛̰̭̭̰̃̃ا̛̛̰̭̭̰̃̃ش̛̛̰̭̭̰̃̃ق̛̛̰̭̭̰̃̃ه̛̰̭̃

که بخاطره:̤̈ ̤̤̈̈ع̤̤̈̈ش̤̤̈̈ق̤̤̈̈ش̤̈: از همه چیز بگذره...


شاید خیلی زود ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ عاشقت شدم╤───،

[̲̲̅̅ا̲̲̅̅م̲̲̅̅ا̲̲̅̅ ̲̲̅̅ع̲̲̅̅ش̲̲̅̅ق̲̲̅̅م̲̲̅̅ ̲̲̅̅ب̲̲̅̅چ̲̲̅̅گ̲̲̅̅ا̲̲̅̅ن̲̲̅̅ه̲̲̅̅ ̲̲̅̅ن̲̲̅̅ب̲̲̅̅و̲̲̅̅د̲̲̅̅ ̲̲̅̅و̲̲̅̅ ̲̲̅̅ن̲̲̅̅ی̲̲̅̅س̲̲̅̅ت̲̲̅̅]

•••همیـــــــــــن •••

ی را دارم ..

که انقدر برایم ی هست که

نگاهم دنبال ی نیست

این را هزاران بار فریاد زده ام و میزنم که دیگر

ی به چشمانم نمی آید " هرگز "مشاهده متن کامل ...
دور از خانه (قسمت اول)!
درخواست حذف اطلاعات
بعد از حدود 26 روز دوری از خانه فرصتی شد تا دوباره پست جدیدی بزنیم .

ایلیای بابا فعلا به اتفاق مادرش در شهرستان تشریف دارن و در منزل پدربزرگ مادریش کنگر خورده لنگر انداخته !( البته شیر میخوره فقط). و باباش الان تنها و دور از اون و مادرش نشسته تا یه کمی از شازده پسرش بنویسه .

در حال حاضر که ایلیا نزدیک به دوماهگیش داره میشه و تغییرات محسوسی در قد و وزن پیدا کرده . آب و هوای شهرستان هم بهش ساخته البته به مادرش بیشتر چشمک

راستی اونجا که بودم یه وبلاگ هم واسه پسر دائی ایلیا که اسمش آرین هست ترتیب دادیم تا یه کم قوم و خویش پیدا کنه پسرم تو فضای مجازی!

هنوز پسر بابا ،بیشتر وقتش رو به خواب و خوردن شیر وبقیه وقتش رو هم به زور زدن و غر زدن و گریه می پردازند اینه که فرصت کمی از وقتشون بیدار و ت تشریف دارن و به ما حال میدن. ولی خب من سرم به این حرفا نیست و گهگاه همچین ماچ و موچش میکنم که کلافه و عصبانی میشه خندونک. دیگه راهی هم واسه اعتراض نداره مگه مادر و پدربزرگ و اطرافیان که با اعتراض به من حالی میکنن که "بابا بچه رو کشتی ،اذیتش نکن "

خب چه کنم میچسبه ضمن اینکه پسر خودمه اختیارشو دارم . جیگر باباشه

اتفاقا ایلیا اینجور وقتها واکنشها و ری اکشنهای جالب و جذ بخودش میگیره با اینکه هنوز زوده واسش این حرفا ولی یه پا بازیگره واسه خودش جوجه من. برای نمونه چند پلان از یک سکانس رو آماده که چند تا از ع اشو در این حالات برای سندیت حرفم میگذارم تا بقول یارو گفتنی فکر نکنید سندش موجود نیست !!

سکانس داخلی ، بغل بابا

اینجا ایلیا تو بغل من تازه جا گرفته و خوشحاله >>>> "چه خوبه آدم بغل باباش باشه فعلا اعتراضی ندارمزیبا"

یک ربع بعد ...نخیر انگار خیلی خوشحاله و صندلی راحتی گیر آورده !>>>> "آخیششش چه کیفی داره بغل"

نیم ساعت بعد ! >>>> "یه کم سفته صندلیم یرم پایین بهتره اگه ولم کنه این بابائهسکوت "

یک ساعت بعد >>>>" عجب گیری کردیم چار دست و پامو سفت گرفته ول نمیکنه آخه نمیگن من نوزادم هنوز ... عجب بابای زورگوئیه ..دیگه دارم قاتی میکنم!شاکی"

یک ساعت و نیم بعد >>>> " جون مادرت که مامان بزرگم باشه ولم کن بابا نخواستیم بذار بریم تو گهواره خودمون ، انقدرم فشارم ندهگریه "

و آ ماجرا بعد دوساعت تلاش خستگی ناپذیر! >>>>> " آخییییش همه جام له شد بغل بابائه خسته... اصلا صندلی میخوام چیکار ..همین مدلی خیلی بیشتر حال میده ...هرکی هم هرچی میخواد بگه!!"

بعله دیگه ایلیا فکر میکرد باباش عقب نشینی میکنه که البته آ شم همین کارو و زورش بهم چربید و زودم رفت سراغ یکی از مدلهای خو دنش رو زمین که خیلی حال میکنه باهاش... هرکار هم ی نمیتونی پاهاشو باز کنی زود جمع میکنه زیر بدنش.... اینجور وقتا هم بدجور دلم میخواد بغلش کنم و لهش کنم از زور خواستنی شدن !....ولی مادرش مانع میشه و ما هم مجبور میشم کنارش دراز بکشیم لحظات نفس به نفسش بدیم ...

خدا همه بچه هارو واسه مادروپدراشون نگه داره و اگه میشه همین قدی هم نگه داره !! آرام

تا بعد

امضاء : بابای ایلیامشاهده متن کامل ...
کرسی رایانه
درخواست حذف اطلاعات
رسمی کرسی رایانه در سمنان,مهدی قربان زاده,ایلیا کامپیوتر

رسمی کرسی رایانه در سمنان,مهدی قربان زاده,ایلیا کامپیوتر

رسمی کرسی رایانه در سمنان,مهدی قربان زاده,ایلیا کامپیوتر

رسمی کرسی رایانه در سمنان,مهدی قربان زاده,ایلیا کامپیوتر

رسمی کرسی رایانه در سمنان,مهدی قربان زاده,ایلیا کامپیوتر

رسمی کرسی رایانه در سمنان,مهدی قربان زاده,ایلیا کامپیوترمشاهده متن کامل ...
پوشاک ایلیا
درخواست حذف اطلاعات

پوشاک ایلیا

پوشاک آقایان

برای شیک پسندان

برای رفتن به مهمانی باید شیک پوشید و بهترین را انتخاب کرد . ما به شما کمک میکنیم تا بهترین را انتخاب کنید ، بهترین را بپوشید و بهترین شوید .

پوشاک ایلیا افتخار دارد تا بهترین پوشاک مردانه را برای شما آقایان مشکل پسند و شیک پوش به ارمغان بیاورد .

با قیمت های بسیا ر منناسب لباس هایی بسیار شیک در مدل های متنوع و رنگ بندی های گوناگون در سایز های متنوع یداری کنید .

پوشاک مردانه ی ایلیا ارائه انواع : پیراهن های مردانه ( جعبه ای ) / پیراهن اسپرت / کت تک / شلوار پارچه ای .

دیگر نگران نباشید با قیمت های مناسب پوشاک مردانه ی ایلیا میتوانید به جای یک پیراهن چند پیراهن یداری کنید و

در مهمانی ها همیشه متفاوت باشید .

پوشاک ایلیا

همیشه در کنار شما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازار بزرگ ستارخان – فاز4 – طبقه بالا – چهارسوی دوم – سرای نیستان – پ 161/۴مشاهده متن کامل ...
گل کیم جونگ ایلیا
درخواست حذف اطلاعات

گل ” کیم جونگ ایلیا “

کیم جونگ ایلیا یک رقم دو رگه از گونه گلهای بِگونیا (begonia) است. پس از مرگ کره شمالی، کیم جونگ ایل، در دسامبر سال ۲۰۱۱ از این گل برای آراستن جسد او که برای ادای احترام مردم در معرض نمایش عموم گذاشته شده بود، استفاده شد. این گل علیرغم نامش “کیم جونگ ایلیا” گل ملی کره شمالی نیست بلکه گل ملی این کشور ماگنولیا است.

برای گرامیداشت چهل و ششمین سالگرد تولد کیم جونگ ایل در سال ۱۹۸۸، گیاه شناس ژاپنی به نام کامو موتوترو یک بگونیای چندساله جدید را پرورش داد که به عنوان ” نماد دوستی کره و ژاپن” است. این گل سمبلی از خِرد، عشق، عد و صلح است. این گل هر ساله در روز ۱۶ فوریه (سالروز تولد کیم جونگ ایل) شکوفه می دهد.

شعر “گل کیم جونگ ایلیا”

گلهای سرخی که در سرتاسر سرزمینمان می شکفند

همانند قلبهایی پر از عشق به ند

قلبهایمان غنچه های نورس کیم جونگ ایلیا را دنبال می کنند

ای گل وفاداریمان!مشاهده متن کامل ...
آهنگ جدید امین امینمو ایلیا به نام دلم ریخت
درخواست حذف اطلاعات

آهنگ جدید امین امینمو ایلیا به نام دلم ریخت

new  amin aminem ft iliya – delam rikht
آهنگ جدید دلم ریخت را با صدای امین امینم و ایلیا با دو کیفیت متفاوت از موزیک ایرونی میتوانید کنید.

 آهنگ جدید امین امینم و ایلیا به نام دلم ریختمشاهده متن کامل ...
آهنگ جدید ایلیا رستمی به نام
درخواست حذف اطلاعات
 آهنگ جدید ایلیا رستمی به نام
آهنگ جدید ایلیا رستمی به نام
خواننده: ایلیا رستمی iliya rostami
نام اثر:
ملودی: ایلیا رستمی
تنظیم: محمد یعقوبیان
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
تعبیر خواب بیت المقدس
درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب بیت المقدس

در سر زمین رویاها آمده:

خواب بیت المقدس : یک تجربه تلخ در انتظار شماست .

شما به بیت المقدس می روید : یک سفر طولانی در پیش دارید .

شما در بیت المقدس دعا می کنید : احترام شما نزد دیگران بیشتر خواهد شد .

یک جمعیت در حال دعا در بیت المقدس : فرزندان شما زندگی آسوده ای خواهند داشت .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

in the land of dreams come:
sleep jerusalem: a bitter experience awaits you.
you go to jerusalem: you have a long journey ahead.
you pray in jerusalem: the others will be more respect for you.
a community is praying in jerusalem: your child will have a comfortable life.

لینک تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بیت المقدس , تعبیر خواب قدس , تعبیر خواب اورشلیم , تعبیر خواب ایلیا , تعبیر خواب مسجد اقصی , خواب دیدن بیت المقدس , خواب دیدن قدس , خواب دیدن اورشلیم , خواب دیدن ایلیا , خواب دیدن مسجد اقصی , رویای بیت المقدس , رویای قدس , رویای اورشلیم , رویای ایلیا , رویای مسجد اقصی , تعبیر بیت المقدس , تعبیر قدس , تعبیر اورشلیم , تعبیر ایلیا , تعبیر مسجد اقصی , خواب بیت المقدس , خواب قدس , خواب اورشلیم , خواب ایلیا , خواب مسجد اقصی ,

مشاهده متن کامل ...
برنامه آزمون عملی ویژه آزمون آنلاین اردیبهشت96
درخواست حذف اطلاعات

*آوردن کارت شناسایی معتبر ا امی میباشد

** استفاده از تلفن همراه به هنگام آزمون تخلف محسوب می گردد

*** آزمون دهندگان مجدد می بایست قبل از آزمون هزینه آزمون مجدد را از طریق پرتال پرداخت و نسبت به تهیه فرم آزمون  تایک روز قبل از آزمون به واحد آزمون مراجعه نمایند.

**** ازآوردن همراهی و کودک به محل آزمون ممانعت به عمل می آید.


دوشنبه 96/3/8

ساعت  8 صبح

تعمیر سیستمهای حفاظتی(دوربین مداربسته)

مکان:بلوار جمهوری بعد از چهار راه کبیر مجتمع مراکز فنی و حرفه ای

.....................................................................................

96/3/9

ساعت8:30

فری هند ومجدد

فلش ومجدد

کورل  دراو ومجدد

کاربر رایانه ومجدد

طراح گرافیک رایانه ای ومجدد

ساعت10.......سایرنرم افزارهای کامپیوتر ومجدد  به غیر ازicdl1,2

مکان:بلوار جمهوری بعد از چهار راه کبیر مجتمع مراکز فنی و حرفه ای

......................................................................................


یکشنبه 96/3/7

ساعت  5 بعدازظهر

ms-project

مکان :آموزشگاه ایلیا

...............................................................

96/3/16

ساعت8 صبح

نقشه کشی عمومی ساختمان و مجدد

کارور اتوکد ومجدد

مکان: بزرگراه روبروی سه راه سلسبیل  مرکز شماره 6 فنی و حرفه ای96/3/2

ساعت 8صبح

سراج سنتی

مکان:بلوار جمهوری بعد از چهار راه کبیر مجتمع مراکز فنی و حرفه ای

.....................................................................................

پنجشنبه 96/3/4

ساعت8 صبح

کارور متلب

مکان:آموزشگاه ایلیا

....................................................................................دوشنبه 96/3/1

ساعت5 بعد از ظهر

عکاس دیجیتال و مجدد

عکاس پرتره  وآتلیه ومجدد

تصویر بردار ومجدد

مکان:خیابان مطهری ،مطهری 32،غربی 4،مرکز و ع کرمان

.......................................................................

دوشنبه 96/3/1

ساعت8 صبح

پداگوژی عمومی و مجدد

مکان:بلوار جمهوری بعد از چهار راه کبیر مجتمع مراکز فنی و حرفه ای

.........................................................................

دوشنبه 96/3/1

ساعت8 صبح

پته دوزی

قلاب باف پوشاک

مکان:بلوار جمهوری بعد از چهار راه کبیر مجتمع مراکز فنی و حرفه ای

............................................................................

دوشنبه 96/3/1

ساعت8 صبح

plcدرجه 2

مکان:بلوار جمهوری بعد از چهار راه کبیر مجتمع مراکز فنی و حرفه ای

..............................................................................

دوشنبه 96/3/1

ساعت9

کلیه رشته های حسابداری و مجدد بجز رایانه کار حسابداری مالی

هنردر خانه و مجدد

مسئول دفتر و مجدد

مهارتهای سالم زیستن و مجدد

مدیریت برنامه ریزی امور خانواده ومجدد

مدیریت اموزشگاه و مجدد

مکان:بلوار جمهوری بعد از چهار راه کبیر مجتمع مراکز فنی و حرفه ای

......................................................................

96/3/2

icdl2

ساعت8 صبح.................آموزشگاه علم نوین

ساعت9:30 صبح.............آموزشگاههای آبان، آریا،ایلیا دانا

ساعت 10:15.................آموزشگاههای کاوش ، ثامن

ساعت 11:15.................آموزشگاههای گیتی گستر ،کوثر،مبنا رایانه،آیسا،mit

مکان: خیابان شریعتی  ساختمان کوماتسو-آموزشگاه ایلیا

.......................................................................

چهارشنبه 96/3/3

icdl1

ساعت 8 صبح ............... علم نوین،کاوش،کوثر

ساعت 9:30..................آموزشگاههای آیسا،ایلیا،آریا،کرمان انفورماتیک،مبنا رایانه،mit

مکان: خیابان شریعتی  ساختمان کوماتسو-آموزشگاه ایلیامشاهده متن کامل ...
معرفی گروه و کانال تلگرام فروش و آموزش دوربین مدار بسته
درخواست حذف اطلاعات

 


آدرس کانال تلگرام دوربین مدار بسته ایلیا دیتا:


http://t.me/iliadata


با توجه به استفاده روز افزون از اینترنت و ظهور گجت های هوشمند مانند گوشی ها ، تبلت ها و ... استفاده از شبکه های اجتماعی در بین کاربران بسیار افزایش داشته است و از این رو بازاریابان و فروشنده های امروزی نیز توجه ویژه ای به شبکه های اجتماعی دارند.


در بین شبکه های اجتماعی ، تلگرام در بین کاربران ایرانی بیشترین محبوبیت را دارا می باشد.بطوریکه بیش از 60 در صد کل کاربران تلگرام را ایرانیها عزیز تشکیل می دهند.


در این قسمت قصد داریم تا ضمن معرفی کانال تلگرام دوربین مدار بسته ایلیا دیتا با محتوای این کانال و موضوعات مطرح شده در این کانال بپردازیم.


آدرس کانال:


http://t.me/iliadata


برخی از تیتر های محتوای کانال:


1-آموزش نصب دوربین مدار بسته


2-آموزش نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته تحت شبکه


3-آموزش نصب و راه اندازی انواع دوربین مدار بسته گردان ptzیا speed dom


4-مباحث مروبط به بازاری و فروش انواع دوربین مدار  بسته


5-لیست قیمت انواع دوربین مدار بسته


6-آموزش های تخصصی در زمینه انتقال تصویر دوربین مدار بسته


7-مقالات دوربین مدار بسته بصورت کاملا تخصصی


هدف از راه اندازی این کانال تلگرام فروش دوربین مدار بسته نبوده است و بیشتر مباحث مربوط به بازاری ، نصب و آموزش انواع دوربین مدار بسته در این کانال درج شده است.


با توجه به تعدد گروه تلگرام دوربین و کانال دوربین مدار بسته در بین کانالهای تلگرام در نظر داشته باشید که مسلما هر کانال و گروهی برای شما مفید نخواهد بود.برخی همکاران و کانال ها اقدام به فروش اجناس وارداتی بی کیفیت و با قیمت های بسیار پایین می نمایند که مسلما در مباحث مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش به هیچ وجه پاخ گو نخواهند بود.


یک کانال تلگرام دوربین مدار بسته با حدود 13 هزار عضو وجود دارد که تنها محصولات بی کیفیت خود را با قیمت ههای بسیار پایین و وسوسه کننده عرضه می کند و در امر فروش برای سایر همکاران نیز اختلالاتی را ایجاد کرده است.زیرا با توجه به تبلیغات گسترده و ارسال پیامک های متعدد افراد زیادی را عضو کانال کرده است که بیش از 810 در صد آنها همکار نیستند و مشتریانی هستند که قیمت ید کالا توسط همکار را می دانند و شاید این توقع برای مشتریان بوجود بیاید که همکار باید تمام محصولات را به قیمت ید عرضه کند.


در ارسال محصولات این کانال نیز مشکلات عدیده ای پیش امده از جمله عدم ارسال ، مقایرت تصاویر محصول با کالای ارسال شده ، ارسال کالا با تاخیر بسیار زیاد و ... که همه و همه حاکی از عدم سازماندهی این مجموعه می باشد.


در فروش دوربین مدار بسته تنها قیمت مکفی نیست و خدمات نیز امر بسیار مهمی به شمار می رود که همه ی مشتریان و همکاران باید این موارد را در نظر بگیرند.زیرا بدون ارائه خدمات مناسب ، فروش هیچ معنی ای ندارد.


در کانال تلگرام دوربین مدار بسته ایلیا دیتا لیست قیمت محصولات برندهای معتبر نظیر دوربین مدار بسته هایک ویژن ، دوربین مدار بسته داهوا و سایر برندهای معتبر درج شده است و از درج محصولات بی کیفیت و متفرقه اجتناب گردیده است.


در مباحث مربوط به ید کالا و همچنین محصولات متفرقه باید میزان اعتماد فروشنده را به خوبی در نظر بگیرید تا بتوانید ید خوبی داشته باشید.


دوربین مدار بسته


قیمت دوربین مدار بسته


دوربین مدار بسته تحت شبکه


قیمت دوربین مدار بسته تحت شبکه


دوربین مدار بسته بیسیم


دوربین مدار بسته وایرلس


گیر اماکن


قیمت گیر اماکن


گیر منزل


قیمت گیر منزلمشاهده متن کامل ...
ذات آنها برای امت صلح و خیر و برکت بود،
درخواست حذف اطلاعات

دنیا از حسن بیاموزد صلح را.


حسن ع اولین و بزرگترین نوه است، زیرا فقط یک فرزند دختر برایش باقی مانده بود. برای همین کفار اورا مس ه می د و می گفتند: او ابتر است، یعنی بدون فرزند پسر است، و نسل او ادامه پیدا نخواهد کرد. الان هم تکفیری ها همین را می گویند که: نه ارثی دارد و نه وارث، فقط خود او بود که با رحلت ایشان همه چیز تمام شده است. و صاحب اختیار دین محمد ص فقط هست! اما همان موقع خداوند جواب کفار را داد: با نزول سوره کوثر فرمود: دشمنان ابتر هستند، زیرا ما به خیر کثیر و: ونوادگان فراوان می دهیم. خیر کثیر همان فاطمه زهرا س، تنها دختر است و نوادگان هم ، از حسن آغاز می شود. وقتی علی خواست نامی برای این طفل انتخاب نماید، آن را نزد رسول خدا برد و از ایشان خواست. هم صبر کرد تا جبرائیل نام آنها را اعلام کند، و نام ایلیا و شنتیا و شبیر آمد، که ایلیا همان علی ع است و: شنتیا به عربی همان حسن می شود و .. بنابر برخی اظهار نظر ها، ایلیا و ئیل از صفات خدا است. یعنی عالی و بلند مرتبه، پسوند جبرائیل و میکائیل و اسماعیل و اسرافیل از همین ماده است. حتی برخی آن را ال هم گفته اند که: بابل یعنی دروازه خداوند. از این جهت مولود امروز یعنی پانزدهم ماه رمضان، چنین عقبه ای دارد و اسرار زیادی در ان نهفته است. حسن از ان جهت برای مهم بود، که سوره کوثر را برای اعراب جاهلی هم قابل فهم کرد. از نظر خداوند دختر و پسر فرقی ندارند، و نسل پدر( ) از طریق دختر (زهرا س) هم قابل ادامه است. ولی اعراب که ذکور را قبول داشتند، ناچار نمی توانستند  در مقابل تولد نوه پسری چیزی بگویند. اعراب جاهلی امروز هم همینطور هستند: چرا آل سعود از یمن ناراحت است؟ حتی ک ن آنها را می کشد؟ برای اینکه همه آنها کوثر رسول خدا هستند، یعنی از نوادگان حسن می باشند، الحوثی همان الحسن یا الحسین است که: در اثر مرور زمان و یا ظلم هایی که شده، و تقیه هایی که لازم بوده، به آن شکل تلفظ می شود. ولی این را همه میدانند که اکثر مردم یمن، زیدی هستند و زید از اولاد حسن است. البته حسین هم فرزندانی از زید شهید داشته است، که آنها بیشتر در ایران هستند. ولذا ایرانیان و یمن پسر عموهستند. واین تفسیر کثرت و زیادی نسل رسول خدا است، که در سوره کوثر وعده داده شده است . ولذا خاری در چشم اعراب جاهلی: آن زمان و این زمان است. چون قران کتاب همه زمان ها است، لذا می بینیم که و آل سعود که خود را مسلمان میدانند، از تفسیر سوره کوثر خشمناک هستند، و یمنی ها و ایرانی ها را به دلیل: حمایت از حسن و حسین، دشمن خود می دانند. و این همان اسراری است که: هزار و چهار صد سال پیش، در گوش علی ع می خواند، و فاطمه س در گوش حسن و حسین، و در کتاب اسرار آل محمد و: صحیفه فاطمیه مندرج است، و به دست هر ی داده نمی شود. به دستور قران علی و حسن و حسین، نقش فراوانی در ازدیاد نسل رسول داشتند. ذات آنها برای امت صلح و خیر و برکت بود، همانطور که ذات آل سعود و برای: مردم ناامنی و جنگ و ترور است. زیرا آل سعود جز با کشتن و تهدید نمی تواند حکومت کند، چون علی و حسن و حسین، دل ها را برده اند و جایی برای شیاطین باقی نگذاشته اند.


the world of faith teaches peace.


imam h an (as) is the first and great-grandson of the prophet of islam, because the prophet had left him only a daughter. so unbelievers mocked him and said he was aborting, ie without sons, and his descendants will not continue. now takfiri this to say: the prophet is not hereditary and not the heir, he was only with his death everything is finished. muhammad is the only islamic religion and authority! but when god gave the infidels answer: the revelation of surah al kausar said aborting prophet enemies, because we are a great and good prophet: and great grandchildren will. no large as fatima zahra, the prophet"s daughter and grandchildren a prophet, imam h an begins. when imam ali wanted to choose a name for the child, the prophet and asked him. gabriel waited to announce the name of their prophet, and ilya and shantia and shabbir e to elijah the same ali is: shantia in arabic as well be .. according to some comments, elijah and yale traits god. the great and tall, gabriel and michael and ismail and israfil extension of the same material. even some of the monitors have also said that babylon the gate of the lord. thus is born the fifteenth day of ramadan, the rear has a lot of lies and secrets. imam h an thence to the prophet, which was understandable chapter ar for the ignorant arabs. of god, male and female do not matter, and father"s generation (the prophet) through (z r) are sustainable. but the arabs had accepted the male; he could not say anything against the grandson"s birthday. arabs are so ignorant today: why is al saud of yemen upset? even children can take them? for all ar messenger of god, from the descendants of imam hasan are houthi as h an or hussein is in effect over time or injustice that was, and the reservation that is required to form pronounced. but you all know that most people, yemen is zaydi imam h an and zaid children. the martyr imam hussein, the sons of zaid had, they are more in iran. iran and yemen are therefore cousins. this diversity of interpretation and generation of great messenger of god, which is promised in surah al-kawthar. thus thorn in the side of the arabs ignorant: the time and this time. when the qur"an is the book all the time, so we isil and al-saud, who themselves muslim, the interpretation of surah al-kawthar angry, and yemenis and iranians because of support from imam h an and imam hussein, the enemy know. and the same secrets that: a thousand and four hundred years ago, the prophet in the ear ali reads, and fatima zahra in the ears of imam h an and imam hussein, and the book of secrets muhammad and: scripture fatemiyeh contained, and to everyone not. quran imam ali and imam h an and imam hussein"s command, the prophet had many births. sports for the nation of islam was peace and blessings, as the house of saud and islamic nature for people of insecurity and war and terror. but because the saudis threatened to kill and cannot rule, like imam ali and imam h an and imam hussein, have won hearts and place for demons have left.


عالم الإیمان تعلیم السلام .


الإمام الحسن (ع) هو أول وکبیر حفید نبی الإسلام، لأن النبی قد ترک له سوى ابنة. حتى الکفار س منه وقال انه تم إجهاض، أی من دون أبناء، ولن یستمر ذریته. الآن کفیریة هذا القول: النبی لیس وراثی ولیس ولی العهد، وقال انه کان فقط مع الانتهاء من کل شیء له الموت. محمد هو الدین الإسلامی الوحید والسلطة! ولکن عندما أعطى الله الکفار الإجابة: قال نزول سورة کوثر إجهاض النبی الأعداء، لأننا نبی عظیم وجید: وسوف أبناء الأحفاد. لا کبیرة مثل فاطمة ا هراء ابنة النبی وأحفاد النبی، ویبدأ الإمام الحسن. عندما أراد الإمام علی فی اختیار اسم للطفل، والنبی وطلب منه. الله. تمدید کبیر وطویل القامة، وجبریل ومیکائیل واسرافیل وإسماعیل من نفس المادة. حتى قال بعض المراقبین أیضا أن بابل باب الرب. و ذا ولدت الیوم الخامس عشر من رمضان، والجزء الخلفی لدیها الکثیر من الأکاذیب والأسرار. الإمام الحسن ثم إلى النبی، الذی کان مفهومة الفصل کوثر للعرب جاهل. الله، الذکر والأنثى لا یهم، وجیل الأب (النبی) من خلال فتاة (z r) ت مستدامة. ولکن العرب قد قبلت الذکور، وقال انه لا یستطیع أن یقول أی شیء ضد عید میلاد حفید ل. العرب یجهلون حتى الیوم: لماذا آل سعود من الیمن مفاجأة؟ حتى یمکن للأطفال یأخذهم؟ لجمیع کوثر رسول الله، من نسل الإمام الحسن هی الحوثی باسم حسن أو حسین هو فی الواقع مع مرور الوقت أو الظلم الذی کان و حفظ ما هو مطلوب لشکل واضح. ولکن هل نعلم جمیعا أن معظم الناس، الیمن ا یدیة الإمام الحسن وزید الأطفال. الشهید الإمام الحسین، وکان أبناء زید، فهی أکثر فی إیران. ولإیران والیمن هم أبناء عمومة. هذا نوع فی فسیر وجیل من رسول الله العظیم الذی وعد فی سورة الکوثر. و ذا شوکة فی خاصرة العرب الجاهلیین: الوقت وهذا الوقت. عندما القرآن هو الکتاب فی کل وقت، لذلک نحن isil وآل سعود، الذین هم أنفسهم مسلم، تفسیر سورة الکوثر غاضب، والیمنیین والإیرانیین بسبب دعم من الإمام الحسن والإمام الحسین، وعدو أعرف. ونفس الأسرار ی: منذ ألف وأربعمائة سنة، النبی فی الأذن علی یقرأ، وفاطمة زاهرا فی آذان الإمام الحسن والإمام الحسین، وکتاب أسرار محمد و: الکتاب الفاطمیه یرد، وعلى الجمیع لا. القرآن الإمام علی والإمام الحسن والقیادة ال الحسین، وکان النبی العدید من الولادات. وکان الریاضی لأمة الإسلام علیه الصلاة والسلام، وبیت آل سعود والطابع الإسلامی للناس من انعدام الأمن والحرب والإرهاب.


iman dünya sülhü öyr?tm?k.


pey??mb?r yaln?z q?z? onu t?rk çünki imam h?s?n (?), ?slam pey??mb?rinin ilk v? böyük n?v?si var. bel? ki, kafirl?r ona istehza etm?sinl?r v? o, y?ni o?ullar? olmadan aborting bildirib v? onun n?slind?n davam ed?c?k. ?ndi t?kfirçi bu dem?k: pey??mb?r irsi v? varisi deyil, o, ölüm h?r ?ey ba?a yaln?z idi. muhammad yaln?z ?slam dini v? hakimiyy?ti orqan?d?r! allah kafirl?r cavab verdi zaman: ?l kausar nazil biz böyük v? yax?? pey??mb?r, çünki pey??mb?r dü?m?n aborting dedi: böyük n?v?si olacaq. fatim? z?hra, pey??mb?rin q?z? v? n?v?l?ri bir pey??mb?r kimi no böyük, imam h?s?n ba?lay?r. ?mam ?li u?aq, pey??mb?r üçün bir ad seçm?k üçün ist?yirdi v? ona soru?duqda. allah. eyni material böyük v? hündür, c?brail? v? mikail? v? ?smay?l v? ?srafil uzad?lmas?. h?tta monitorlar bir d? bildirib babil ki r?bbin qap?s?. bel? ki, ramazan on be?inci günü anadan, arxa yalan v? sirl?rini bir çox var. cahil ?r?bl?r üçün ayd?n f?sil qaçar idi oradan pey??mb?r ?mam h?s?n. allah ki?i v? f?rqi yoxdur qad?n v? (z r) vasit?sil? ata n?sil (pey??mb?r) davaml? edir. lakin ?r?bl?r ki?i q?bul ifad? n?v?sinin ad qar?? bir ?ey dey? bilm?di. ?r?bl?r bu gün cahil: niy? y?m?n al s?ud dilxor edir? h?tta u?aqlar onlara ed? bil?r? allah?n bütün qaçar messenger üçün ?mam h?s?n n?slind?n h an kimi houthi ya hüseyn idi zaman v? ya ?dal?tsizlik üz?rind? t?siri v? t?l?b ??rt elan forma. amma bütün insanlar?n çoxu, yemen zaydi ?mam h?s?n v? zaid u?aqlar oldu?unu bilirik. ??hid ?mam hüseyn zaid o?ullar? idi, onlar ?randa daha çoxdur. ?ran v? y?m?n buna gör??miu?a?? var. surah al-kövs?r v?d allah?n, böyük messenger ??rh v? n?sil bu müxt?liflik. zaman v? bu d?f? bel? cahil ?r?bl?rin t?r?find? tikan. al-saud, özl?rini müs?lman, q?z?bli sur?si kövs?r t?fsiri v? yemenis çünki ?mam h?s?n v? ?mam hüseyn, dü?m?n d?st?k ?ranl?lar quran kitab bütün vaxt, bel? ki, biz i??l v? zaman bilirik. eyni sirl?ri ki, bir min dörd yüz il ?vv?l, ?mam h?s?n v? ?mam hüseyn, v? sirl?ri m?h?mm?d kitab v? qulaqlar?na ali deyilir qulaq pey??mb?r v? fatim? z?hra: kitab fatemiyeh olan, v? h?r k?s üçün deyil. quran ?mam ?li v? ?mam h?s?n v? ?mam hüseyn ?mri pey??mb?r çox do?um idi. ?slam nation sports s?ud palatas?n?n v? etibars?zl?q v? müharib? v? terror insanlar üçün ?slam t?bi?t kimi, sülh v? xeyir-dua idi. s?udiyy?lil?r ?mam ?li v? ?mam h?s?n v? ?mam hüseyn kimi, ölüml? t?hdid v? idar? ed? bilm?z, çünki demons yazmay?blar lakin, ür?kl?ri v? yer qazand?.


 


 مشاهده متن کامل ...
شب ما
درخواست حذف اطلاعات

شب یکی از دوستان همسر(به نام ایلیا) به مناسبت پاگشای آقای الف (همون لوک خوش شانس)هممون رو دعوت کرد.

همسر تصمیم گرفت پنکیک درست کنه و با خودمون ببریم که یکم از محبتای ایلیا و همسر نازنینش رو جبران کرده باشیم.یکمیشو البته فقط:)

وقتی رسیدیم همه اومده بودن و داشتن والیبال ایران و برزیل نگاه می .

این دوست همسر خیلی پسر ماهیه.همیشه در خونه ش به روی مهمون بازه و چون هم خودش و هم همسرش اهل تعارف و رودرواسی نیستن خیلی خونه شون خوش میگذره.

اولش که رسیدیم ایلیا اسموتی هندوانه واسمون آورد و بعدشم موخیتوی واقعی!!(یعنی با ال*کل)

من و همسر که میانه ای با الک*ل نداریم و در حده چشیدن یکم خوردیم ولی به گفته ی بقیه خیلی خوشمزه بود.مخصوصا اینکه عر*قش رو خوده ایلیا از ما گرفته بود و دیگه همه مطمئن بودن که جنسش ناخالصی نداره و نابه.

بعدش همسر پنکیک ها که موادشون رو از خونه آماده کرده بود درست کرد و ی عالمه پنکیک هم خوردیم و بعدشم که ایران والیبالش رو برد و کلی بهمون خوش گذشت.

زن آقای الف منو کشیده بود کنار و هی ازم میپرسید آرایشگاه گرفتی؟لباس کرایه کردی؟ج ه ت کامل شده؟

و چون جواب من به همه ی این سوالا «نه هنوز»بود کلی حرص می خورد.

وجود ایلیا و همسر و یه دوست دیگه شون به نام میم هم کلی مجلس رو گرم کرده بود.یعنی این دوستها که یه جا جمع میشن دیگه ماها رو باید از رو زمین جمع کرد بس که میخندوننمون.

یه طرف نشیمن روی میز نهار خوری بساط قلیون هم راه انداختن و به علاقه مندان یه حالی دادن.

برای شام رولت بود و کباب مرغ.که اکثر کاراشو آقایون انجام دادن و ما خانوما واسه خودمون خوش میگذروندیم و قراره ویندو شاپینگ و است و پیاده روی میذاشتیم.

بعد از شام هم بعنوان دسر پای آلو داشتن که فوق العاده خوشمزه بود و هنوز که یادش میفتم دلم میخواد.

خلاصه که یکی از بهترین مهمونیایی بود که تا حالا رفته م.مشاهده متن کامل ...
دور از خانه (قسمت دوم)!
درخواست حذف اطلاعات
بعد از مدت نزدیک به یکماه دوری از همسر و جوجه کوچولوی خودم ، دیگه حجم دلتنگی های ما زیادی قلمبه شده بود واسه همین هم عزم سفر کردیم و رفتیم کنار اهل و عیال .البته مناسبتی هم سبب ساز این حرکت ما شد که همانا فرارسیدن سالگرد ازدواجمون بود .( بادا بادا مبارک و از این حرفامحبت)

جیگر بابا توی این مدت یکماهه که ندیده بودمش تا حد مناسبی وزن گرفته و حدود 4.5 کیلو شده و نازتر هم شده . ایلیا تا یک هفته دیگه سه ماهش تموم میشه .

یک هفته ای کنارشون موندم و دوباره برگشتم خونه . بنابراین هنوز ایلیا و مامانش خونه باباجون مامانشه !دلخور

جوجه دوماه و نیمه من هنوز بیشتر وقتش به خوردن و گریه میگذره .اگه زور زدن رو هم بهش اضافی کنین دیگه وقت اضافی نداره که به ما بده !! البته اتفاق مهم و تغییر اساسی ای که تو رفتار ایلیا مشاهده میشه اینه که .... اینه که .... لبخند میزنه عزیز دل بابا. آخ دل میبره پدرسوخته !خندونک

این لبخندش تو ع بالایی یه جورائی شبیه لبخندای ملیحی میمونه که سیاست مدارا سر میز مذاکرات به طرف شون تحویل میدن . دروغ میگم ؟!!چشمک خدا ی اگه ایلیا با همین تریپ لبخندش ،توی مذاکرات هسته ای جای محمدجواد ظریف شرکت میکرد یحتمل الان کاترین اشتون پرونده هسته ای ایرانو بسته بود ( البته اگه جای اشتون،نوه دختری کاترین خانم طرف مذاکره میشد!)قه قهه

جیگر بابا استعداد خوبی هم تو تغییر چهره داره ! البته این تغییرات یه جورایی تحمیلیه !! بعله دیگه ، این مامان و مامان بزرگشن که سر به سرش میذارن و حالا واسه ما یه دخترهم کنار پسرمون ازش ساختنخنده

البته بگم ایلیا با دستمال سربندش خیلی خوش تیپ تر و فتوژنیک تر میشه تا اینکه چارقد سرش کنن. از همین حالا باید مواظبش باشم دخترا تورش نکننبوس

امضا:

پدرمشاهده متن کامل ...
شب ما
درخواست حذف اطلاعات

شب یکی از دوستان همسر(به نام ایلیا) به مناسبت پاگشای آقای الف (همون لوک خوش شانس)هممون رو دعوت کرد.

همسر تصمیم گرفت پنکیک درست کنه و با خودمون ببریم که یکم از محبتای ایلیا و همسر نازنینش رو جبران کرده باشیم.یکمیشو البته فقط:)

وقتی رسیدیم همه اومده بودن و داشتن والیبال ایران و برزیل نگاه می .

این دوست همسر خیلی پسر ماهیه.همیشه در خونه ش به روی مهمون بازه و چون هم خودش و هم همسرش اهل تعارف و رودرواسی نیستن خیلی خونه شون خوش میگذره.

اولش که رسیدیم ایلیا اسموتی هندوانه واسمون آورد و بعدشم موخیتوی واقعی!!(یعنی با ال*کل)

من و همسر که میانه ای با الک*ل نداریم و در حده چشیدن یکم خوردیم ولی به گفته ی بقیه خیلی خوشمزه بود.مخصوصا اینکه عر*قش رو خوده ایلیا از ما گرفته بود و دیگه همه مطمئن بودن که جنسش ناخالصی نداره و نابه.

بعدش همسر پنکیک ها که موادشون رو از خونه آماده کرده بود درست کرد و ی عالمه پنکیک هم خوردیم و بعدشم که ایران والیبالش رو برد و کلی بهمون خوش گذشت.

زن آقای الف منو کشیده بود کنار و هی ازم میپرسید آرایشگاه گرفتی؟لباس کرایه کردی؟ج ه ت کامل شده؟

و چون جواب من به همه ی این سوالا «نه هنوز»بود کلی حرص می خورد.

وجود ایلیا و همسر و یه دوست دیگه شون به نام میم هم کلی مجلس رو گرم کرده بود.یعنی این دوستها که یه جا جمع میشن دیگه ماها رو باید از رو زمین جمع کرد بس که میخندوننمون.

یه طرف نشیمن روی میز نهار خوری بساط قلیون هم راه انداختن و به علاقه مندان یه حالی دادن.

برای شام رولت بود و کباب مرغ.که اکثر کاراشو آقایون انجام دادن و ما خانوما واسه خودمون خوش میگذروندیم و قراره ویندو شاپینگ و است و پیاده روی میذاشتیم.

بعد از شام هم بعنوان دسر پای آلو داشتن که فوق العاده خوشمزه بود و هنوز که یادش میفتم دلم میخواد.

خلاصه که یکی از بهترین مهمونیایی بود که تا حالا رفته م.مشاهده متن کامل ...
تعبیر خواب بیت المقدس
درخواست حذف اطلاعات
خواب بیت المقدس

در سر زمین رویاها آمده:

خواب بیت المقدس : یک تجربه تلخ در انتظار شماست .

شما به بیت المقدس می روید : یک سفر طولانی در پیش دارید .

شما در بیت المقدس دعا می کنید : احترام شما نزد دیگران بیشتر خواهد شد .

یک جمعیت در حال دعا در بیت المقدس : فرزندان شما زندگی آسوده ای خواهند داشت .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

in the land of dreams come:
sleep jerusalem: a bitter experience awaits you.
you go to jerusalem: you have a long journey ahead.
you pray in jerusalem: the others will be more respect for you.
a community is praying in jerusalem: your child will have a comfortable life.

لینک تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بیت المقدس , تعبیر خواب قدس , تعبیر خواب اورشلیم , تعبیر خواب ایلیا , تعبیر خواب مسجد اقصی , خواب دیدن بیت المقدس , خواب دیدن قدس , خواب دیدن اورشلیم , خواب دیدن ایلیا , خواب دیدن مسجد اقصی , رویای بیت المقدس , رویای قدس , رویای اورشلیم , رویای ایلیا , رویای مسجد اقصی , تعبیر بیت المقدس , تعبیر قدس , تعبیر اورشلیم , تعبیر ایلیا , تعبیر مسجد اقصی , خواب بیت المقدس , خواب قدس , خواب اورشلیم , خواب ایلیا , خواب مسجد اقصی ,


مشاهده متن کامل ...
ونک چت|چت ونک|میدان ونک چت ولعصر چت
درخواست حذف اطلاعات

نادیا چت,چت روم نادیا,نا چت,نادی چت

چت روم , چتروم ,سایت چت , چت , برنامه چت , نرم افزار چت , ورود به
چت , چت رایگان , چت تصویری , ا ین چت , اولین چت , چت باامنیت , شرایط
ناظری ومدیریت در چت , ادرس جدید چت روم , جامعه مجازی ,فیس چت , چت روم
شهرستان , چت روم عاشقانه ,چت روم زابلی ها , چت روم تبریزی , چت روم ترکی
,چت روم اذری , تهران چت ,چت روم مشهدی ها , مشک چت , چت روم کردی , چت
روم فارسی , چت روم اهوازی چت ,چت روم سهندی ها , عجبشیر چت ,مراغه چت ,
بابل چت , شیراز چت , بندر عباس چت جلفا چت , کلیبر چت , خوزستان چت , چت
روم مرد ها , چت روم زن ها , چت روم پسر ها , چت روم دختر ها ,نازترین چت ,
بهترین چت , اعضا چت , انلاین چت , بانک چت , عسل ناز چت , پگاه چت , مرام
چت , دلناز دل ناز چت اصلی ,کتی چت . بیتا چت ,وانیلی چت دریاب چت ,ژست چت
,گذر چت , راز چت . راه چت , چت روم شلوغ , امتیازات چت روم , یاهو چت ,
ماهور چت , مشاور چت , اویل چت , زن چت , ع چت , گروپ چت , دریا چت , دل
انگیز چت , مختل چت ورود به محتل چت روم , چیک چت , میهن چت , رز چت , منو
تو چت من چت , ناقلا چت , بارانی چت , لاو چت , ققنوس چت , یو یو چت , گل
چت , نازنین چت , ال ا چت , فریاد چت , ستاره چت , درسا چت , نیم باز چت ,
هستیم چت , هاست چت روم , طراحی چت روم , سئو چت روم , تالار چت , اتاق
گفتگو , رایتل اسان چت , ملی چت , ارتا چت , فرهاد چت , ب چت , لیلی
ومجنون چت , اس چت . ایرانسل چت , همراه اولی ها چت , دلتنگ چت , دلریز چت ,
دی چت , ,وب گلریز , گلین چت , فرشته چت , مدیریت سایت , تبلیغات , بیر
جند چت , شمال جنوبی ها چت , همدان چت , کرمانشاه چت , عروسک چت , لاو ناز
چت , شاتل چت , هدیه چت , بکاب دی چت , دی چت , اشیانه چت , صدا چت ,
رهی چت , قم چت , اراک چت , فولاد چت , تراکتور چت , شاتل چت , قزوین چت ,
مخفی چت , بستنی چت , پرتقال چت , نارنج چت , حباب چت , سایه چت , بناب چت
, اذرشهر چت , ناز باران چت , میهن باران چت , جی چت , چت روم لینا لنا چت
بهترین چتروم لینا لنا چتروم میباشد برای ورود وشرایط وتبلیغات وناظری در
لینا چت وادرس بدونه لینا لنا چت لطفا کلیک نمایید , پفک چت , سامینا
چت , نوت چت , هم زبون چت همزبون , همشهری چت
عشق باران چت,عشق باران چت روم,عشق باران چتروم,عشق باران,چت روم عشق
باران,چتروم عشق باران,چت عشق باران,عشق باران چت اصلی,ادرس جدید وبدونه
عشق باران چت,شرایط مدیریات وتبلیغات وناظری ومعاون ارشد در عشق
باران چت , ایچین چت , کتول چت , کتول چت , چت , رشتی ها چت , لری ها
چت , بوشهری ها چت , ترنج چت , هدیه چت , چت روم سئو شده , خوشگل چت ,
ا چت , ری چت , ری چت , هستی چت , سال چت , گوگل چت , نازلی نازیل چت ,
گپ چت , عسلی ها چت , تموم ایرانی ها چت , سوگولی چت , ب چت , عشق وچت ,
پاتوق چت , ستاره چت , کلوب چت , صبا چت , صدف چت , مونا چت , صدف بانو چت
, لپ لپ چت , اینگلیش چت , عقرب چت , مانلی چت , راشا چت , ارال چت ,
رویال چت , خاطره چت , پیشی چت , نینا چت , سکوت چت , پاپا تیا چت , رویال
چت , پرس چت , انیسا چت , قایق چت , گیلان چت , دانشجو چت , ارومیه چت ,
اذربایجان غربی چت , شیک چت , اقاقیا چت , نمک چت , تگرگ چت , پی چت ,
هفت اسمان چت , سی یو سیتو سی تو چت ورود به اصلی چت , اهورا چت , الوچه چت
, اناران چت , اپارات چت , ارامش چت , بهار چت , چت , گوگوش چت ,
کلانتر چت , بیگ چت , دادلی چت , دلسوز چت , اونگ چت , سون چت , تا ی چت ,
پیکاب چت , پیرانشهر چت , پت ومت چت , شوکر چت , کالج چت , کیمیا چت ,
منوچ چت , شوکر چت , سنو چت , شانلی چت , کوثر چت , دل چت , گلسار چت ,
سادینا چت , پارتی چت , پادینا چت , الیالو چت , چتی چت , پارسیان چت , اسا
چت , استارز چت , پرستو چت , کیهان چت , ایتک چت , پارسیان چت , قهوه خانه
قهوه چت , انتیک چت , ایتک چت , تی وی چت , اداک چت , قنبری چت , فارس چت ,
نارنیا چت , نونور چت , سونی چت , پی ام چت , چاووشی چت , یگانه چت , اس
دل چت , قمپز چت , نلاس چت , هومی چت , ایده چت , لایک چت , هم دم چت , همه
چت , همه بهم چت , گلریز چت , مغان چت , لایک لیک چت , سانگ چت , طرح90 چت
, میکرو چت , فرشته چت , بلوگفا بلاگ لاتی چت , دل انگیز چت , ایلیا چت ,
ابان چت , چیچک چت , لاف چت , مهسان چت , زندگی چت , کل چت , رایکا چت ,
یونیت چت , ترشک چت , فایر چت , معروف چت , میانه چت , سارا چت , اراگون چت
, پدیده چت , شاعرانه چت , متاهل چت , فور یو چت , اپارات چت , توران چت ,
ابتین چت , موشی چت , چت , اداک چت , الما چت , ادیبان چت , ارباب
چت , اریو چت , مارمولک چت , افی چت , بندر چت , بدو چت , بیسکویت چت , برف
چت , بوف چت , امو چت , دوستان چت , رمز چت , دنج چت , دنس چت , توپ چت ,
جان چت , رویا چت , اون چت , سن چت , این چت , رویا چت , ریل چت , سال
آمیس چت , مهشید چت , معرکه چت , مهر چت , مرگ چت , همارا چت , ویونا چت ,
نیکان چت ,کافی رز چت , پارسه چت , کافه عشق چت , ابر چت , تو دل برو چت ,
لیلا چت , کچلی چت , شان چت , اپل چت , شان چت , دنج چت , لاو سیتی چت ,
فینگول چت , مغول چت , دو سیب چت , سورن چت , محبوب چت , فلش چت , هلن چت ,
گلها چت , لایک چت , گوگولی چت , هوش چت , درسا چت , لنا چت , گریه چت ,
گلاب چت , آتا چت , اتوسا چت , لیگ چت , مینا چت , فانی چت , ما چت , پاییز
چت , کلیک چت , الما چت , لوس چت , راستی چت , عشق چت , مهربون چت , انا
چت , دریا چت , درسا چت , مهربان چت , م چت , ناقلا چت , عروسک چت ,
روژین چت , سوما چت , همدل چت , مرگ چت , عاشقانه چت , رگ چت , قلب چت , وی
چت , خوش چت , تمنا چت , راز چت , تی تی چت , تنها چت , بوف چت , مادوتا
چت , گذر چت , اف ام چت , دلبر چت , سیکا چت , قلف چت , هانی چت , مختل چت ,
چت , نیلو چت , اراگون چت , الیزابت چت , ممنوع چت , گلیا چت , ارم
چت , فلف چت , پاراد چت , شادمهر چت , قم چت , سانی چت , شبنم چت ,
چت , دی جی چت , نور چت , دختر چت , اناران چت , پرتقال چت , پسر چت , هلو
چت , می ا چت , نازنین چت , گیلانه چت , نیل چت , مخمل چت , پارس چت ,
نفسک چت , وفا چت , جذاب چت , پیانو چت , د ون چت , فرهاد چت , ال چت ,
جوان چت , نفسک چت , نئون چت , نما چت , بیکار چت , مدرسه چت , ساسنو چت ,
علی چت , استارا چت , الماس چت , اهان چت , ترنم چت , خط چت , ارگ چت ,
ارینا چت , بارونه چت , گمرک چت , بهاره چت , سهند چت , خفن چت , مخفی چت ,
یکی یدونه چت , راحیل چت , نبض چت , دیسکو چت , قشم چت , دلربا چت , پرنیا
چت , دیسکو چت , دو مینو چت , رامونا چت , شکلات چت , حباب چت , لاوان چت ,
آیناز چت , یلدا چت , فریاد چت , شکلات چت , پرینا چت , دوبی چت , پرچم چت
, کمان چت , میفا چت , خنگول چت , ناب چت , سافت چت , همدم چت , شادگان چت
, لیندا چت , دلباز چت , پارادو چت , کوروش چت , دلارام چت , بلاگ چت ,
م پاتوق چت , اراغوان چت , فور وی چت , کلک چت , یونیت چت , شعله چت ,
گارد چت , راندو چت , یامان چت , ارغوان چت , وانیلی چت , گیم ناز چت ,
آتیش چت , لاویو چت , تاپ تاپ چت , تی وی چت , دلند چت , زی زی چت ,
مروارید چت , قوچان چت , شادگان چت , صورتی چت , وطن چت , کمان چت , دلگرم
چت , سنجاق چت , شرجی چت , شقایق چت , چلچله چت , شاهزاده چت , پارسیان چت ,
وانیا چت , خلوت چت , دل دار چت , دلگیر چت , بیلماز چت , ملی چت
کلمات چتی : چت ، رایتل چت ، مختلط چت ، چت گروپ ، زندگی چت ، ققنوس چت ،
ناز چت ، دلناز چت ، نیمباز چت ، پگاه چت ، میهن چت ، حباب چت ، کتی چت ،
ستاره چت، نارنج چت ، درسا چت ،دختر ایرانی ،دل انگیز چت ،ماهور چت ، وی چت
، چت روم ، چت روم فارسی ، آل ا چت ، چت آنلاین ، چت روم آنلاین ، چت روم
شلوغ ، عسل چت ، یاهو چت ، چت بار ، پارتی

چت,چت روم,چت روم فارسی,چت باران,میهن چت,ناز چتعسل چت,گروپ چت,چت گروپ,دل
ناز چت,کتی چت,چیک چت,شاتل چت,مخفی چت,چت یاهو,چت روم یاهو,زن چت,مختلط
چت,رایتل چت,پارتی چت,بوف چت,دلتنگ چت,زندگی چت,پاپوش چت,ام بی چت,فال
چت,فانی چت,آیناز چت,فریاد چت,ملودی چت,تکتاز چت,ققنوس چت,اتیش
چت,نیمباز چت,رزبلاگ چت,بلا چت,نینا,نارنج چت,نازگل چت,ناز گل چت,برف
چت,گلیا چت,پگاه چت,سی تو چت,سی توچت,الجی چت,خط چت,چت روم عسلی ها,لاف
چت,مهسا چت,دارا چت,عروسک چت, چت,سپیدار چت,زن ایرانی ,اتوسا
چت,روژین چت,زندگی چت,تیناز چت,سوما چت,حباب چت,زیبا چت,گلستان چت,ماهور
چت,رز چت,گل چت,بهشت چت,دختر ایرانی,کلیک چت, ا چت ،ایرانیان چت,گپ من
وتو چت,چیترا چت,گلین چت,نسیم چت,فدا چت ها,بیست چت,تا ی چت,ایران چت,چت
روم سیر تاپیاز,چت روم اورداپ چت روم,چت روم اویل چت روم,چت روم چویل چت
روم,چت روم سیمرغ چت روم,چت روم پرواز چت روم,چت روم لیلی ومجنون چت روم,چت
روم007چت روم,چت روم لایک چت روممیهن باران چت,اف ام چت,ستاره چت,مرام
چت,ناقلا چت,استارز چت,سیگنال چت,راز چت,مختل چت,مختلط چت

دلتنگ چت , دلتنگ چت , دلتنگ چت , دلتنگ چت , دلتنگ چت , دلتنگ چت , دلتنگ
چت , دلتنگ چت , دلتنگ چت , دلتنگ چت , دلتنگ چت , دلتنگ چت
چت چت , چلچله چت , شاهزاده چت , پارسیان چت , وانیا چت , خلوت چت , دل دار
چت , دلگیر چت , بیلماز چت , رهام چت , ملی چت , کاریز چت . شقایق چت
چت+چت روم+ چت روم فارسی
چت فارسی+چت ایرانی+چت
شلوغ چت+چت روم شلوغ+شلوغ ترین چت روم+راز چت+عسل چت+چت روم ناز
چت روم,چت,چت ,چت یاهو,چتروم,چتروم فارسی,چت روم شلوغ,چتروم پربازدید,
چت روم وبلاگ نویسان,چت روم پربازدید, چت روم سئو شده,کلمات کلیدی چت روم,
کلمات پربازدید گوگل,چت روم در گوگل,چت روم های ایران,رازچتروم,سایت چت
روم,افزایش بازدید چت روم,اتاق گفتگو,چت روم زیبا,چتروم قشنگ,رازچت,چت روم
فارسی,چت روم محبوب,چطور چت کنم,چت روم سایت,کد چت روم,ورود به چت روم,چت
با دوستان,پیدا دوست, بهترین چت روم, زیباترین چت روم,گفتگو با
دوستان, چت روم همشهری ها, چتچت, چتروم, چت روم, چت باران, ققنوس چت, ناز چت,عسل چت,صورتی چت,مختل

چت,رویال چت,شاتل چت,ماهور چت,مهسان چت,السکا چت,پوما چت,برف چت,یاهو چت,چت
نا,عسلناز چت,عشق باران چت,عشق چت,چت راز,ملودی چت,دلناز چت,الناز
چت,دلریز چت,چت یاهو,مخفی چت,رز چت,گمرک چت,جومونگ چت,گروپ چت,راز گپ,راز
چت,هلو چت,چت فارسی,ناز چت,چت ناز,ققنوس چت,مشاور چت,حباب چت,گلین چت,وی
چت,عسلی ها چت,چت روم عسلی ها,میهن باران چت,میهن چت,چت میهن,ایلیا
چت,تهران چت,یاهو گپ,کرج چت,یویو چت,خاطره چت,سون چت,چت سون,چت روم عشق
شیرین,بیتا چت,دی چت,معروف چت,معرفت چت,چت بیتا,نازنین چت,دل ناز چت,
چت,تجریش چت,نینا چت,اناران چت,سهند چت,هانی چت,رزگل چت,رز گل چت,گل
چت,تنها چت,مرام چت,گلستان چت,چت روم تربتی ها,رز عسل ناز,گل بارون چت,گل
باران چت,آریا چت,آریایی چت,فلفل چت,چت,چتروم,چت روم,روم,چت روم فارسی,چت
روم ایرانی,چت روم ها,چت,روم ایرانی,نور چت,چتی ها,آرینا چت,آسان چت,جومونگ
چت,جومونگ چت اصلی,چت جومونگ,چت گمرک,جوک چت,مرجان چت,هستیم چت,زن چت,چت
روم دختر ها, چت,عمو چت,دختر چت,مانلی چت,قانون چت,مای طرح,طراحی چت
روم,تاج مدیر,ملکه چت,اویل چت,نایس چت, چت,عشق ابدی چت,عروسک چت,آوا
چت, شدن وی چت,شمال چت,ایرانسلی ها چت,سوگولی چت,چت روم
, چت, چت,تتل چت,افغان چت,چت,بهترین چت روم ایرانی,بهترین
چت روم فارسی,چتروم,چت روم,چت روم ها,لیست چت روم ها,زئوس چت,مشهد چت,مهشید
چت چت , ایرانی , گروپ چت , وبلاگ گروپ چت , رزبلاگ چت , عسلی چت ,
روم عسل , روم باران , ناز چت , چت ناز , وی چت, چت وی , باران روم , روم
ناز , ناز روم , پاتوق چت , چت روم ایرانی , چت , چت روم فارسی , چتروم
ایرانی, چتروم ایرانی , چتی ها , چی چی چت , فلفل چت , سئو چت روم ,گل
بارون چت , گل چت , آموزش , چت روم , لیست چت روم ها , پوما چت ,
عقرب چت , رضا چت , هلو چت , یاهو گپ , آرشین چت , فیس ایرانی , فیس نما ,
چت , فارسی چت , چیک چت , آرتار چت , نیکان چت , راک چت , وفا چت ,
نازگل چت , هلو گپ , ایران چت , مرام چت , ا چت , گوگل چت , گوگولی چت
, بیتا چت , چت بیتا , آفرینش چت , همراز چت , شمال چت , ایرانسلی ها چت ,
استتقلال چت , کرج چت , تهران چت , آمل چت , اهوازی چت , اهواز چت , دل چت
, قلب گپ , قلب چت , شانلی چت , شا چت , منو تو چت , چت , مانلی
چت , سحر چت , نیاز چت , آزاد چت , ازاد چت , چت ازاد , درناز چت , دلناز
چت , عروسک چت , چت , لو بلاگ چت , رزبلاگ چت , آوا چت , چت آوا ,
سناتور چت , سنتور چت , عشق ابدی چت , عشق چت , سنجاقک چت , کتی چت , مربی
چت , عسل روم , جوجو چت , چت جومونگ , شوکر چت , دلریز چت چت روم بلاگ,
بلاگ چت, چت بلاگ, چت روم یاهو, چت روم باران, چت روم دنیا, چت روم میهن,
چت روم م , چت روم تهران, چت روم اهواز, چت روم ققنوس, چت روم ستاره, چت
روم لبخند, چت روم ارم چت, چت روم ایرانی, عسل چت, چت ناز, پاتوق 90,
بیتوته, chatblog.ir blogchat.ir, چت ناب, پرتال چت, چت فردیس, کلوب چت,
عسل چت, چت, رزبلاگ چت, لو بلاگ چت, آوا بلاگ چت, میهن بلاگ چت,
بلاگ وب چت, توپاز وی پی اس, پی سی چت, چت پی سی, پی سی پارسی, سیمرغ,
پرشین بلاگ چت, بلاگ اسکای چت, بلاگ ها چت, بلاگ دات آی آر, لیمو چت, توپاز
چت, سحر چت, پانی چت, مریم چت, ملض چت, دوستانه چت, جی اف چت, بی اف چت,
پیوند چت, زری چت, پایدار چت, پوما چت, گوگل چت, تابان چت, مهت چت,
مهتاب چت, نسیم چت, شادین چت, شادی چت, میهن چت, سایت میهن چت, چت روم
میهن, کمیجان چت, انجل چت, شاهزاده چت, گیم چت, نگین چت, چت روم ایرانسلی
ها, ایرانسل چت, شمال چت, رامسر چت, رامسر اس ام اس چت, اواز چت, آواز اس
ام اس چت, آواز چت, سلام چت, چت روم دربا, آشپز آنلاین چت, چت, من و
این چت, من و اون چت, نایس چت, شما چت, نایک چت, چت, بروزترین
چت, اپل چت, شا چت, ملوس چت, ملس چت, چت روم, 2030 تبسم چت, لبخند چت,
اسمایل چت, چت, معین چت, مرام چت, چت روم رایتلی ها, آوین چت, طلا چت,
نقره چت, چت فا, فاز چت, عروس چت, وبگردی چت, پاتوق 90 چت, پاتوق 91 چت,
پاتوق 92 چت, کریس چت, چت گروپ, عسل ناز چت, عسلی چت, بهار چت, بهاره چت,
زورو چت, zoro چت, دل چت, پیک چت, خشت چت, آمار چت, اعضا چت, مدیران چت,
ادمین چت, ناظر چت, مهمان چت, امتیازات چت, امکانات چت, ابر برچسب های چت
روم, ترافیک چت, طراحی چت, طراحی پیشرفته چت روم, قالب چت روم, مدل چت,
شکلک جدید چت, پلاگین چت, جام چت, جم چت, جام جم چت, پروفایل چت, جامعه
مجازی چت, مرجع چت, شل چت, آذین چت, گپ چت, گپ سرا چت, چت و گپر هزار گپ,
دوهزار گپ, سه هزار گپ, چهار هزار گپ, 1000gap, 2000gap, طراحی مختار, سهند
چت, طراحی توپاز وی پی اس, ابر چت, زیبا چت, نود چت, دنس چت, یاور چت,
رامین چت, گل ناز چت, نازلی چت, چت روم نازلی, نازلی چت, اسرار چت, ارم چت,
گروپ چت, بی بی چت, بابا چت, عمو چت, گ چت, پرستو چت, جوجو چت, توتو
چت, آرام چت, راحت چت, افسون چت, افسانه چت, لیلی چت, مانلی چت, شانلی چت,
آرزو چت, سون چت, کارون چت, مختل چت, صدف چت, برنا چت, ست چت, سوزن چت, رها
چت, چت, یک چت, چت, فیس نما چت, فیس تو فیس چت, فانوس چت, آریا
چت, آریایی چت, آرین چت, آرتا چت, آرتاس چت, هلو چت, البرز چت, تابناک چت,
الف چتر نینا چت, نینجا چت, سامی چت, سامیار چت, ستار چت, چت روم آنلاین,
سوسه چت, چت روم پدیده, چت روم فارسی, چت ایرانی, گپ دوستانه, گپ 98 چت, ای
تی چت, آی تی چت, یسنا چت, مرجان چت, سالار چت, امید چت, نوید چت, نوین
چت, نورا چت, استار چت, سایه چت, سی تی چت, مهسا چت, ملیسا چت, ناناز چت,
ساریناز چت, آناناس چت, صابر چت, شاپرک چت, کافه چت, کافی چت, کافی نت چت,
کافی شاپ چت, دلسرا چت, شقایق چت, آهو چت, لالا چت, کارون چت, چیک چت, چت
هزار گپ, چت روم هزار گپ, تبلیغات هزار گپ چت, پارسی چت, پارس چت, پرشیا
چت, صمیمی چت, وبلاگ چت, سایت چت, پروفایل چت, جامعه مجازی چت, میکروبلاگ
چت, انجمن چت, گروه چت, وبگذر, کد وبگذر, وبگذر چت, پارسی تو چت, پیچک نت
چت, یاسی چت, یاس چت, آهو چت, راز چت, ملی چت, چت روم ملی, وبریز چت, نقش
چت, پی ام چت, فلش چت, چت روم نوشتاری, چت روم تصویری, چت روم صوتی, اتاق
چت, کیش چتر ارداپ چت, اورداپ چت, دانشجو چت, ویکی چت, ویکی پدیا چت, نغمه
چتر نجمه چت, فریاد چت, نوا چتر صفا چت, وفا چت, د ون چت, سناتور چت,
جزیره چت, لاو تو لاو چت, لاو چت, لاولی چت, لاویز چت, عشق چت, کلبه چت,
کلوب چت, چت روم کلوب, کلوب دات کام چت, بدو چت, بیا چت, آوا بلاگ چت, سرخ
چت, پرسپولیس چتر استقلال چت, تراختور چت, چت جاذبه, گل چت, گلبارون چت,
فرشته چت, چت به چت, گوگولی چت, فان پاتوق چت, فانی ها چت, فان فار چت,
فارس چت, فرصت چت, مانی چت, مهلا چت, کنکور چت, مزدک چت, مروارید چت, در
چت, چت روم نگین, فیروزه چت, فک چت, نگار چت, نازنین چت, سودا چت, سودی چت,
کل کل چت, کیک چت, تولد چت, شیک چت, چت روم تولد, ونوس چت, طپش چت, طنین
چت, طغرل چت, طوبی چت, طوبا چت, طوقی چت, یار چت, شعله چت, چت روم شعله, چت
روم ایرانی های مقیم خارج کشور, یاران چت, سونیا چت, رومینا چت, ریحان چت,
ایران ناب چت, شاهین چت, چت, ویوا چت, کاکا چت, چت, دادا چت,
اجی چت, چت, ماهی چت, پادشاه چت, سلطان چت, حریم چت, نانو چت, نارسیس
چت, فرح چت, لیدا چت, بیتا چت, ترنم چت, سیلور چت, الهه چت, الهام چت,
اسپید چت, سرعت چت, آتیش چت, آتش چت, فارین چت, فرهاد چت, رویال چت, چت روم
رویال, راوی چت, جوک چت, جاوید چت, لوگو چت, چت روم شهرستانها, دلبر چت,
آلیس چت, نفسک چت, ونیز چت,زمرد چت,هزار چت , طلا چت , سه بعدی چت , ان چت ,
مربی چت , چت

امتیاز:

چت ققنوس,چت روم ققنوس,ورود به ققنوس چت روم ناز,ورود به ناز چت ناز,سایت
یاهو چت روم یاهو,پگاه چت روم پگاه ورود به چت پگاه,دل پاتوق چت ستاره چت
روم ستاره گپ سایت ستاره چت,ورود به چت روم فیس نما,فیسنما چت,واردشدن به
چت گروپ چت روم گروپ گپ زدن گروپ چت,اتاق چت ایران-بیا تو گپ 98 پاتوق کلوب
چت روم دنیا,مختل ال ا چت روم ال ا چت, چت وی ورود به وی چت روم
ویچت دوستی ,راز چت روم راز راز,چت رز ورود به رز چت روم رزچت,چت روم
دلتنگ ورود به دلتنگ چت روم کلیک ورود به کلیک چت,چت روم نازنین چت نازنین
ورود به نازنین چت روم دخترها چت روم عاشقانه شمالی ها چت جنوبی ها,نسیم چت
روم نسیم,عسل چت,چت روم دانشجویان,چتروم دختران پسران,خاطره چت,چت روم
خاطره, چت,چت ,رفتن به مهسان چت,سوما چت روم سوما گپ سوما,چت روم
مهلا,مهلا چت روم ایلیا چت ایلیا,اسان چت روم اسان گپ اسان,آ ین
چت,ا ین,ورود به ا ین چت,الوچه چت روم آلوچه چت,سایت اریس چت روم آریس
چت,ورود به مشاور چت,رفتن به شاتل چت روم شاتل,پفک چت روم پفک چت پفک,
چت ,ورود به نازگل چت,سایت مختلط چت روم مختلط ورود به مختلط چت,سایت
میهن چت روم میهن,ورود به مرام چت,باران چت روم باران,ورود به میهن باران
چت,بارانی چت روم باران,مخفی چت روم مخفی,روژین چت روم روژین, بیتا چت,چت
روم تهران,بوف چت بوف,ایلیا دلتنگ چت روم دلتنگ,ملودی یاهو ,چت روم تهران
مشاهده متن کامل ...

بعد از مدتها غیبت طولانی سلام
درخواست حذف اطلاعات

سلام . بعد از یه غیبت خیلی طولانی سلام . باور کنید اصلا اینقدر نیومده بودم بنویسم دیگه روم نمی شد بیام. دلم برای همتون تنگ شده برای خوندن وبلاگاتون برای خوندن کامنتاتون. چقدر جای خالیتون تو زندگیم محسوسه چقدر خوب بود اون موقع شماها رو داشتم. الانم به یاد همتون هستم. به یاد تک تکتون . ولی به خدا قسم که فرصت نمی کنم بنویسم. حتی فرصت نکرده بودم بیام کامنتا رو چک کنم. الان خوندم کامنتای تمام این مدت رو. اینکه چرا نبودم هیچ دلیل مشخصی نداره. فقط خیلی درگیر کار و زندگی و بچه شدم همین. 

دخترم هفته پیش 9 آبان تولد یک سالگیش بود و یک ساله شد. به همین زودی عشقم دختر کوچولوم یک سال از زندگیش رو پشت سر گذاشت و وارد دومین سال زندگیش شد. از قبل از تولدش تقریبا چند قدم راه می رفت ولی از فردای تولدش کامل راه افتاد و جالب اینجاست که به جای رفتن میدویه . از لحاظ حرف زدن پیشرفت خوبی داشته و کلا خیلی زود حرف افتاد. الان خیلی کلمات و میگه و کلا منظورش رو می رسونه . بی نهایت دختر شیطونیه و از در و دیوار راست میره بالا و حتی به اندازه یک ثانیه هم نمیشه ازش غافل شد چون سر از کانتر آشپزخونه در میاره . باور کنید عین فشنگ هزار ماشالله مبل و میره بالا و بعدم میره میشینه رو کانتر و هر لحظه ممکنه از اون بالا بیفته پایین . خوابش همچنان تنظیم نیست. یه شبایی سر ساعت می خوابه اما یه شبایی مثل ب با خیال راحت ساعت دوازده می خوابونمش که در اوج خستگی که کم مونده بیهوش بشم برم با خوشحالی بخوابم یهو بیدار میشه سرحال و شاد بازی می خواد. با باباش هم تنها نمی مونه و بهونه می گیره و میاد کنار من و از سر و روم میره بالا و میخواد که من پاشم تا باهاش بازی کنم. ب در حالیکه از شدت خستگی از عصبانیت داشتم می مردم و هی می دادم ایشون بازی می خواستن و قصد خو دن نداشتن. تا اینکه بالا ه ساعت چهار نصفه شب خوابوندمش بغل دستم و هر چی خواست بلند شه به زور یقش و گرفتم خوابوندمش کنارم و هی بهش می می دادم به زور تا بالا ه دید راهی جز خو دن نداره خو د. ساعت شیشم بیدار شدم و پیچیدمش لای پتو گذاشتمش خونه مامان اومدم سرکار. تا چند روز پیش مشکلی نداشتم جابجاش که می اصلا متوجه نمی شد. اما الان بزرگتر شده هوشیار شده . صبح ها که می زارمش خونه مامان تو اوج خوابم که باشه متوجه میشه و یه نق و نوقی میکنه . با اینکه به مامانم اینا خیلی عادت داره و خیلی مامان و بابام رو دوست داره اما حس میکنه من دارم می زارمش  اونجا و تا بعدازظهر دیگه من و نمی بینه کمی بهونه می گیره . گاهی هم مثل دیروز خیلی بهونه می گیره طوری که اینقدر گریه کرد من مجبور شدم بمونم و آرومش کنم و شیر بهش بدم تا ت بشه و سرش گرم بشه و اینطوری شد که سرویس اداره رو از دست دادم و کلی موندم تو ترافیک و با سختی ساعت نه رسیدم اداره . بعدازظهرها هم از ساعت شیر استفاده می کنم و یه ساعت زودتر از بقیه میرم  خونه . کمی برام سخته چون اینطوری مجبورم خودم برگردم خونه و نمی تونم با سرویس برگردم و واقعا تو راه برگشت خسته میشم اما ارزشش رو داره چون دخترم واجب تره !

بیشتر شبا برنامم همینه که تازه ایلیا و رونیا که میخوابن باید پاشم به کارام برسم. واقعا وقت کم میارم و خیلی از کارام میمونه برای بعد از خو دن اونها . چون وقتی می رسم خونه باید به درس و مشق ایلیا برسم. متاسفانه ایلیا از این لحاظ همکاری خوبی باهام نداره و اگر من نشینم پیشش و مجبورش نکنم اصلا مشق نمی نویسه . باور کنید دروغ نمیگم اما من حتی دوش گرفتنم شده هول هولی و بدوبدو اونم اگر برسم که دوش بگیرم.

کلا زندگی برام شدیدا رو دور تنده خیلی تند گاهی واقعا حس سرگیجه شدید بهم دست میده . اما با تمام این حرفا دختر شیرینم ارزش همه این سختی کشیدنها رو داره !

دخترکم و خیلی دوست دارم. دیوانه وار عاشقشم. خیلی خوب شد که اومد. خیلی به موقع بود اومدنش . خیلی شیرین و خواستنیه و همه فامیل عاشقشن . دلبری میکنه شدیدا طوری که کلی خاطرخواه داره از الان دخترم. برای داشتنش روزی هزار بار خدا رو شکر می کنم. وقتی به چشمای شیطونش نگاه می کنم وقتی برام ناز میکنه بوسم میکنه بغلم میکنه میخوام بگیرم بغلم تا می تونم فشارش بدم که البته در بیشتر موارد این کار و می کنم و حرصش و در میارم.

ایلیا هم بزرگ شده دیگه . کلاس سومه . کمی تا قسمتی قرتیه نسبت به سنش . هر جا میخواد بره دوش عطر و ادکلن میگیره و همیشه لباساش بوی عطر میده . تا خونه مامانم که دو تا در اون ورتر هم هست میخوایم بریم لباس عوض میکنه و عطر میزنه و مو درست میکنه . دیروز بهش میگم این همه داری به خودت میرسی مگه کجا داریم میریم میخوایم بریم خونه مامانی اینا میگه : مامان من دیگه بزرگ شدم نمیشه که همینطوری ش ه بیام بیرون از خونه . عزیز دلم عاشقانه خواهرش و دوست داره و ما تو این مدت خوشبختانه حسادت آنچنانی ای ازش ندیدیم. احساس مسئولیت زیادی روی خواهرش داره و کلا شدیدا مواظب بهش هست. بارها و بارها به من تذکر داده که مامان الان چرا رفتی آشپزخونه بیا بشین موظب به رونیا باش نخوره زمین . حواسش مدام هست که رونیا از مبل نره بالا نیفته چیزی دهنش نزاره . از حس مسئولیتی که نسبت به خواهرش داره خوشحال میشیم همیشه . امیدوارم ادامه داشته باشه .

خودم و خوش صدا هم خوبیم. خوش صدا در مورد ایلیا مقداری همکاری داره ولی از اونجا که رونیا شدیدا به من وابستس و شدیدا مامانیه و کلا اگر من باشم کاملا چسبیده به من و از من جدا نمیشه در مورد رونیا همکاری ای نمی تونه با من داشته باشه . یعنی اگه رونیا مثل ب تا چهار صبح هم بیدار باشه باید خودم کنارش باشم و با باباش نمی مونه . با اینکه خوش صدا خیلی دوستش داره و می چلونش از بس می بوستش و قربون صدقش میره اما رونیا خیلی برای هممون عجیبه که خیلی با باباش تا امروز صمیمی نشده . البته چند روزیه حس می کنم داره بهتر میشه . خوش صدا هم هی راه میره میگه این همه میگن دخترا بابایی میشن پس چرا رونیا بابایی نیست. چرا اینقدر مامانیه ؟ منم براش یه چشمک می زنم میگم بخاطر اینکه دختر منه ! مامانش و بیشتر دوست داره !


دیگه هیچ اتفاق خاصی که بخوام در موردش صحبت کنم نیفتاده . فقط اینکه مانی و مهدی صاحب یه پسر شدن به نام ارسلان و من هم شدم . پسرشون الان چهار ماه و نیمشه .


دیگه اینکه من تیرماه درسم تموم شد و مدرکم و به اداره ارائه دادم و با گذشت چهار ماه هنوز وضعیت استخدامیم که باید رسمی بشم درست نشده. الان دغدغه فکریم همش همینه . ی ره تو اداره دنبال کارم هستم و متاسفانه روز به روز بیشتر به این نتیجه می رسم که تا پارتی نداشته باشی هیچ کاری ی برات نمی کنه . حتی اگه همه شرایط لازم رو داشته باشی . حتی اگه معدلت بالا باشه بازم پارتی حرف اول و میزنه که خوب من ندارم و فکر می کنم برای درست شدن کارم باید کفش آهنی پام کنم و حالاحالاها این ور و اون ور بدویم.

از دوره که روزای خیلی خوبی بود یه اکیپ ده نفره موندیم که شدیدا دوستای خوبی هستن برام و هر چند وقت یه بار با هم قرار می زاریم و خونه یکی همدیگه رو می بینیم. خدا رو شکر وایبر هم اختراع شد و هر روز از این طریق از هم باخبریم. گروه های وایبری هم که خ چیز خوبیه . گروه بچه های گروه وبلاگیا گروه همکارای اداره گروه فامیل خودمون گروه فامیل شوهرامون گروه ... خلاصه گروه تو گروه شده خیلی هم خوبه حداقل تو این همه مشغله و این همه گرفتاری و بدوبدوی زندگی همون که از هم بی خبر نیستیم خودش عالیه .

بچه ها خیلی دوستتون دارم و خیلی دلم براتون تنگ شده . دوست دارم از همتون خبردار بشم مدتهاست که ازتون خبر ندارم. امیدوارم که از این به بعد بیشتر بتونم بیام و بنویسم و بخونمتون . 

ع دخترم رو هم تو پستای بعدی می زارم الان رو سیستم آماده ندارم تو گوشیمه و باید انتقالش بدم رو سیستمم.

همتون رو به خدا می سپارم و قول میدم زود زود این بار برگردم!مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.