پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 موسسه فرهنگی حضرت ابوالفضل فین کاشان
تصاویری زیبا و دیدنی از حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع) در کربلا
درخواست حذف اطلاعات

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس (ع) در سایت انسان شاد

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت عباس (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت عباس (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع) در کربلامشاهده متن کامل ...
تصاویری زیبا و دیدنی از حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع) در کربلا
درخواست حذف اطلاعات

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس (ع) در سایت انسان شاد

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت عباس (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت عباس (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع) در کربلامشاهده متن کامل ...
تصاویری زیبا و دیدنی از حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع) در کربلا
درخواست حذف اطلاعات
تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس (ع) در سایت انسان شاد

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت عباس (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت عباس (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

ع حرم حضرت ابوالفضل (ع) در کربلا

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل (ع)

ع حرم حضرت عباس , ع حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت ابوالفضل , حرم حضرت عباس , تصاویر حرم حضرت عباس

تصاویری زیبا از حرم حضرت ابوالفضل عباس (ع) در کربلامشاهده متن کامل ...
اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)
درخواست حذف اطلاعات

 

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+
 

 

اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)

 

درباره ما

ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است.

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

 ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است. فعالیت ارمغان کاشان در شهر کاشان   متمرکز است و آماده عرضه کلیه محصولات به سایر ا و استان های ایران و خارج از ایران  می باشد.این سایت با مدیریت مجتبی غلامپور در در شهر کاشان و در بهار سال 1394 افتتاح شد.

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

 محصولات ارمغان کاشان

محصولات عرضه شده در سایت ارمغان کاشان  شامل موارد زیر می باشد:

شیرینی های سنتی و محلی 

 گلاب و عرقیات (به روش سنتی)

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

ادویه جات محلی (به وسیله آسیاب سنگی)

 لازم به ذکر است هزینه ارسال محصولات با مشتریان می باشد

 

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+ 

ارتباط با ما

کاربران گرامی، شما از راههای زیر می توانید با ارمغان کاشان در تماس باشید

آدرس:کاشان-خیابان 22 بهمن-ساختمان بهمن واحد 7 کد پستی 8715613995

ایمیل ارمغان کاشان :[email protected]

تلفن تماس: 03155472369

سامانه پیامک :10000361361361  

 

کلمات کلیدی مرتبط:

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب  عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک  خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشانارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیلا کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره +خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان

 مشاهده متن کامل ...
اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)
درخواست حذف اطلاعات

 


فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+ 


اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)


 


درباره ما


ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است.


فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+


 ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است. فعالیت ارمغان کاشان در شهر کاشان   متمرکز است و آماده عرضه کلیه محصولات به سایر ا و استان های ایران و خارج از ایران  می باشد.این سایت با مدیریت مجتبی غلامپور در در شهر کاشان و در بهار سال 1394 افتتاح شد.


فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+


 محصولات ارمغان کاشان


محصولات عرضه شده در سایت ارمغان کاشان  شامل موارد زیر می باشد:


شیرینی های سنتی و محلی 


 گلاب و عرقیات (به روش سنتی)


فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+


ادویه جات محلی (به وسیله آسیاب سنگی)


 لازم به ذکر است هزینه ارسال محصولات با مشتریان می باشد


 


فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+ 


ارتباط با ما


کاربران گرامی، شما از راههای زیر می توانید با ارمغان کاشان در تماس باشید


آدرس:کاشان-خیابان 22 بهمن-ساختمان بهمن واحد 7 کد پستی 8715613995


ایمیل ارمغان کاشان :[email protected]


تلفن تماس: 03155472369


سامانه پیامک :10000361361361  


 کلمات کلیدی مرتبط:


فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب  عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک  خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشانارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیلا کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره +خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان


 مشاهده متن کامل ...
اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)
درخواست حذف اطلاعات

 

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+
 

 

اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)

 

درباره ما

ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است.

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

 ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است. فعالیت ارمغان کاشان در شهر کاشان   متمرکز است و آماده عرضه کلیه محصولات به سایر ا و استان های ایران و خارج از ایران  می باشد.این سایت با مدیریت مجتبی غلامپور در در شهر کاشان و در بهار سال 1394 افتتاح شد.

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

 محصولات ارمغان کاشان

محصولات عرضه شده در سایت ارمغان کاشان  شامل موارد زیر می باشد:

شیرینی های سنتی و محلی 

 گلاب و عرقیات (به روش سنتی)

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

ادویه جات محلی (به وسیله آسیاب سنگی)

 لازم به ذکر است هزینه ارسال محصولات با مشتریان می باشد

 

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+ 

ارتباط با ما

کاربران گرامی، شما از راههای زیر می توانید با ارمغان کاشان در تماس باشید

آدرس:کاشان-خیابان 22 بهمن-ساختمان بهمن واحد 7 کد پستی 8715613995

ایمیل ارمغان کاشان :[email protected]

تلفن تماس: 03155472369

سامانه پیامک :10000361361361  

 

کلمات کلیدی مرتبط:

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب  عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک  خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشانارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیلا کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره +خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان

 مشاهده متن کامل ...
اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)
درخواست حذف اطلاعات

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+


اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)

درباره ما

ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است.

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است. فعالیت ارمغان کاشان در شهر کاشان متمرکز است و آماده عرضه کلیه محصولات به سایر ا و استان های ایران و خارج از ایران می باشد.این سایت با مدیریت مجتبی غلامپور در در شهر کاشان و در بهار سال 1394 افتتاح شد.

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

محصولات ارمغان کاشان

محصولات عرضه شده در سایت ارمغان کاشان شامل موارد زیر می باشد:

شیرینی های سنتی و محلی

گلاب و عرقیات (به روش سنتی)

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

ادویه جات محلی (به وسیله آسیاب سنگی)

لازم به ذکر است هزینه ارسال محصولات با مشتریان می باشد

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

ارتباط با ما

کاربران گرامی، شما از راههای زیر می توانید با ارمغان کاشان در تماس باشید

آدرس:کاشان-خیابان 22 بهمن-ساختمان بهمن واحد 7 کد پستی 8715613995

ایمیل ارمغان کاشان :[email protected]

تلفن تماس: 03155472369

سامانه پیامک :10000361361361


کلمات کلیدی مرتبط:

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشانارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیلا کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره +خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشانمشاهده متن کامل ...
گردشی در اصفهان (2)
درخواست حذف اطلاعات

گردشی در اصفهان، نصف جهان 

عصر سلجوقی- اصفهان، نصف جهان 

از آغاز قرن پنجم و روی کار آمدن حکومت سلجوقیان، کاشان اهمیت و اعتبار روز افزونی یافت و در این زمان مردان بزرگ ونام آوری از این شهر به خدمت حکومت درآمده و به مدارج عالی رسیدند. چنان که راوندی می نویسد: اغلب وزارء و مستوفیان و دبیران دربار، کاشانی بودند، هنر و علم در این زمان کمال یافت و کاشان محل و منشاء فضل و ادب شد. در این دوره ، شهر توسعه یافت و بناهای عمومی فراوان و گوناگونی مانند مسجد، مدرسه، خانقاه، دارالشفاء و کتابخانه ساخته شد.بیشتر بناهایی که در دوره سلجوقیان بنا شده است به دلیل ز له های پی در پی ویران شده و از میان رفته اند‏، لیکن آنچه باقی مانده، نشانی از توسعه و آبادی کاشان در این عصر می باشد. مهمترین آثار بجای مانده از این بناها مسجد جامع است که در این دوران (سلجوقیان) بازسازی شده و دارای گنبدی آجری و مناره ای مزین به خط کوفی با تاریخ 466 هـ .ق است. علاوه بر آن مناره پنجه شاه ، برج و باروی شهر،  بند قمصر و قلعه جلالی از دیگر بناهای معروف این عصر به شمار می روند.دردوران سلجوقیان‏ کاشان به ترقی و آبادانی قابل ملاحظه ای رسید. کثرت آثار تاریخی دراین دوره و وجود مدارس متعددی که در این دوره در کاشان تاسیس شد و نیز ظهور دهها دانشمند کاشانی در این مقطع گواهی بر مدنیت و پیشرفت این شهر بوده است. کاشان دراین دوره آنچنان که در کتاب راحه الصدور و دیوان ابوالرضا راوندی آمده است دوبار توسط میاجیق یکی از ان خوارزمشاهی و ملک سلجوق بن محمد بن ملکشاه سلجوقی مورد هجوم قرار گرفته است. 

هجوم مغول و سلطه ایلخانیان-اصفهان، نصف جهان 

سال 621 ه.ق که مغول ها اهالی ای ایران را قتل عام می د، در هنگام تاخت و تاز یان هلاکوخان در حدود کاشان، خواجه نصیرالدین طوسی که از ملتزمین رکاب خان مغول بود. به احترام وجود بابا افضل الدین مرقی کاشانی، یان را از کشت و کشتار مردم کاشان باز داشت.در سال 650 ه.ق که شمس الدین جوینی صاحب دیوان نامزد فرمانروایی این نواحی گردید تا حدی از زورگویی  های مغول کاسته شدو در هنگام حمله دوم مغول به ی هلاکوخان را از تهاجم به کاشان بازداشت. در عصر حکمرانان ایلخانی برای پیشرفت فرهنگ و هنر خود کوشش بسیار د. در اوا قرن هفتم هجری که سلطان محمود غازان خان به تخت شاهی نشست و مسلمان شد همزمان یا بهبود وضع عمومی کشور در کاشان نیز روی ویرانه های آتش افروزان مغول بناهای زیبا احداث شد به طوری که رونق و ابادانی قدیم شهر مجددا به آن بازگردانده شد.

عهد صفویه-اصفهان، نصف جهان 

مردم کاشان پس از بیرون راندن آ ین حاکم ترکمن شهر سلطان مراد ورود شاه اسماعیل موسس سلسله صفویه را گرامی داشتند. مردم شهر با شور و شوق بسیار به استقبال این تاجدار حامی آیین تشیع رفتند و با جشن های پرشکوه و چراغانی مفصل از او مذیرایی د. به روایت بیشتر نویسندگان آن عصر کاشان که همیشه حصن حصین آیین تشیع بود شاه اسماعیل را با وجد و سرور بی پایان پذیرا شد و شاه در قصبه زیبای فین بار عام داد.عصر صفوی مصادف بت ظهور یک فرقه مذهبی نام نقطویان یا پسیخانیان در کاشان بود. موسس آن محمود پیخانی گیلانی بود که در سال 800 ه.ق به دعوی مهدویت برخواست و ادعا کرد که خداوند او را عرضه دین جدیدی به مردم نموده است. از جمله عقاید او اعتقاد به تناسخ بود و همچنین خاک را نقطه نقطوی می نامند. در عصر صفوی همچنین اختلافات حیدری و نعمتی در شهرکاشان بالا گرفت. با وجود کوشش های فراوان که برای سرکوبی و ریشه کن پیروان مذاهب چهارگانه اهل سنت به نفع مذهب شیعه به عمل می آمد اما اختلاف داخلی در جامعه شیعیان دودستگی بزرگی در ای ایران به خصوص کاشان ایجاد کرده بود که از سوی حکام صفوی نیز برای نیل به مقاصد و اجتماعی شان به آن دامن زده می شد. میرزا احمد ادیب شیبانی از ادیبان کاشان عصر قاجار در منظومه انتقادی خود به اختلافات حیدری و نعمتی چنین اشاره می کند:

 حیدری- نعمتی دو فرقه شدنداین یکی آتش و دگر چو سپند

آب و آتش به هم همی آمیخت رومی و ترک خون هم می ریخت

پادشاهان ز مصلحت به دَوام خصمی » افکنده در میان عوام

که خود، آسوده حکمران باشندصید، بی زحمت اوفتد به کَمَند

زان سپس، ا دو نیم شدندحیدری- نعمتی زعیم شدند

... ابله آن خلق کز تعصّب و جهل کرده دشوار این قضیّه سَهل

در عصر شاه طهماسب اول -اصفهان، نصف جهان 

در عصر شاه طهماسب اول کاشان توسعه یافت و آبادتر از پیش شد.

شاه طهماسب صفوی پادشاهی صاحب‌کمال و شیفته هنر بود و در هنر خوشنویسی و نقاشی دست داشت. در نقاشی شاگرد سلطان محمد مصور بوده‌است. هرچند قاضی احمد در کتاب گلستان هنر از هنر تصویرسازی شاه طهماسب به‌طور مفصل یاد کرده، اما اثر چندان ممتازی از او دیده نشده‌است و تنها تصویر  بجامانده از او مجلس بزمی است که در موزه توپ قاپو سرای ترکیه زینت‌بخش مرقع بهرام میرزا است و رقم یا امضای آن چنین است: <صوره طهماسب الحسینی> در زیر تصویر و بیرون از ج ‌کشی شاه طهماسب به خط خود نوشته <جهت برادر عزیزم بهرام‌میرزا ساخته شد.  شاه طهماسب از گسترش‌ دهندگان ادبیات آذربایجانی بود و در این زمینه تلاش بسیاری کرد. شاه طهماسب از فقیه برجسته خود محقق کرکی دعوت کرد تا ن کاشان شود و مردم شهر را هدایت و ارشاد کند. تحت تلاش های شبانه روز محقق کرکی در جهت امر به معروف و نهی از منکر این شهر تبدیل به یکی از مراکز مهم نذهبی کشور شد و لقب (دارلمومنین) گرفت.

ز له در کاشان-اصفهان، نصف جهان 

پس از طی دوره بیست و چهار ساله حکومت شاه اسماعیل و در آ ین سال های حکومت شاه طهماسب (984-931 ه.ق) در سال 982 ه.ق ز له سختی در کاشان حادث گردید که علاه بر قریه فین، باغ را نیز به کلی ویران کرد. این ویرانی حاصل از ز له و نیز ناآرامی های اطراف کاشان به دوران اتباع محمدخان و دلیجان بیک ترکمان ادامه یافت تا این که شاه عباساول در صدد تعمیر  و مرمت باغ برآمد. حسن نراقی در آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز آورده است :« شاه عباس که درنشیب و فراز کوه، کاخ های شاهانه برافراشته و سرتاسر کشور خویش را با کاشانه های بی شماری آراسته بود، چون بناهای سالخورده و ویران گشته باغشاه کهنه فین را در خور همسری با چشمه دل افروز سلیمانیه و شایسته همت والای خود نمی دید، از این رو به فرمان وی طرح باغ و کاخ جدید بدین گونه پی افکنده شد. مظهر آب آن چشمه را قریب پانصد متر بالاتر از باغشاه قدیم یعنی در مکان کنونی قرار داد و باغشاه جدید را در محدوده زمین های نورگیر به ابعاد 157 متر طول شرقی و غربی و  1422 متر عرض  شمالی و جنوبی حصاربندی و در چهار گوشه آن برج های گرد و مرتفعی بنا د؛ و در مساحت وسیع میان هر دو باغ قدیم و جدید هم خیابان و میدان پهناوری جهت چوگان بازی و قپق اندازی و انواع مسابقه و بازیها تسطیح و آماده نمودند و در خارج حد غربی باغ نیز  به  جهت رفع مخاطره سیلاب دره های کوه دندانه از محوطه این باغ و بناهای آن سدی معتبر و مستحکم با سنگ و ساروج ساخته شد که بقایای آن پس از گذشت چهارصد سال اکنون هم از نفوذ سیلاب به قریه فین و باغشاه کاملاً جلوگیری می کند و به نام سد شاه عباسی معروف است.» بنابراین هر چند کم و بیش نوشته هایی از سده های قبل از قرن دهم هجری باغ فین وجود دارد – همچون کتاب محاسن اصفهان نوشته مفضل ابن سعد مافروخی و معجم البلدان یاقوت حموی – با توجه به زمین لرزه سال 982 هجری قمری احتمالاً به باغ کهنه مربوط خواهند بود که از زمان شاه عباس چنان که بیشتر اشاره شد باغشاه نو جایگزین آن گردید.

باغشاه  کاشان-اصفهان، نصف جهان

پیش از هرچیز باید بدانیم باغشاه در مکان جدید اگر چه به فرمان سلطان صفوی شکل می گیرد اما با توجه به موقعیت منطقه و نظر به این که مردمان کاشان چنان که یاقوت حموی نیز اشاره می کند که روزهایی از هفته را در باغ های فین  ایام می گذراندند و هوای گرم تابستان های کاشان و فین نیز نیازهای تفرج های تابستانی را گوشزد می نمایند، در منطقه ای در مظهر چشمه سلیمان و در بالا دست مزارع و م ن روستائیان که مجموعه باغ های فین در آن گسترده شده بودند شکل گرفته است.

 این مجموعه خود منظومه ای موجود بوده و یا اینکه فرمان شاه عباس در فین همچون بدیل خود که در اصفهان سر منشاء طرح های شهرسازانه شد در منطقه فین نیز دستمایه ای برای شکل گیری منظومه باغ های فین گردیده باشد، هر چه هست بس بیراه نخواهد بود که در نظر آوریم باغشاه بر بستری از باغ های قدیمی تر ساخته شده تا هم در بهترین نقطه مجموعه گفته شده قرار گیرد و هم توانسته باشد درختانی از باغ های کهن تر را تا سر برافراشتن سروهایش به عاریت گیرد. با وجود قریب وسیع باغ های پیرامون باغشاه هنوز هم که از فراز برج های حدود باغ و یا از بام رفیع کوشک صفوی نظری به پیرامونش بیفکنیم، تک درخت های عظیم الجثه سرو را در اطرافش توانیم یافت که آثاری به جای مانده از باغ های قدیمی منطقه فین اند؛ که یا در پیرامون باغشاه با طرحی و برنامه ای نانوشته شکل گرفته اند و یا این که باغشاه  که شکل گیری اش در مکان جدید مرهون فرمانی ملوکانه بوده ،در میانه این منظومه و مجموعه طرح ریزی شده است.باغشاه فین از تبار باغ قلعه های ایرانی است که به دلایل خاص خود بدین گونه و در چنین نظمی شکل گرفته اند اما بدون شک انتخاب این نوع الگوی محصور در پناه دیواری بلند، بی ارتباط با استفاده شاهانه از آن نیست، تا هم در پناه برج و باروی بسترش امن و امانی یافت و هم به واسطه حجم و شکل و ارتفاعش که از درون و برون باغ به رخ کشیدنی است، جلال و شکوهی شاهانه را گوش زد کرد.

شکل گیری باغ ها-اصفهان، نصف جهان

آنچه از این دوره شکل گیری باغ مقارن با حکومت شاه عباس اول (1039-996 هجری قمری) به جای مانده اتفاقاً اصل و اساس باغ است، چنان که فضای تجدید شده ای در میانه برج و باروهای باغ شکل گرفته که براساس ساختار و نظم فضایی باغ ایرانی فضایی هندسی و خالص به دست می دهد و در نقطه ای در میانه باغ نیز کوشک یا بنای میانی قرار گرفته است. ساختار هندسی و شکل فضایی باغ و مقایسه همه اینها با استخوان بندی باغ ایرانی گوش زد می کند که کوشک میانی که «شتر گلوی صفوی» نیز نامیده می شود، نقطه ای با اهمیت است. در اینجا نیز همچون دیگر باغ های ایرانی، محورها بخشی از ساختار هندسی باغ اند که علاوه بر این که در پی طرح و شکل هندسی و گاه بس ساده باغ شکل می گیرند، خود نقاطی را نیز در طرح کلی باغ و تحت ساتار و نظام هندسی آن شکل می بخشد تا بتوانند براساس نظام هندسی مذکور بسط  فضاها و شکل گیری نظام معماری باغ را پی افکنند.با عطف نظر به آنچه گفته شد پربیراه نخواهد بود اگر در نظرم آوریم که در همان زمان شکل گیری باغ  نیز در انتهای محورهای اصلی، فضاهایی مدنظر قرار گرفتند. این فضاها که با تعریف محورها مکان ی شده بودند، چنان که امروز نیز موجودند خود به تعریف دقیق تر محورها کمک می کنند. گزینه دیگری که در این رابطه می توان قایل شد این است که پدید آورندگان باغ به ترسیم خطوط اصلی بسنده کرده و به شکل گیری آن در طول زمان اعتقاد داشته اند. 

باغ ها در دوران صفویه-اصفهان، نصف جهان

از فضاهایی که به حتم در دوران صفویه و به سلطنت شاه عباس اول بنا گردیده می توان از کوشک میانی باغ نام برد که در امتداد محور اصلی باغ و در مقابل سردخانه که خود بعدها گسترش یافته، قرار گرفته است. محل قرار گیری کوشک مذکور که در نیمه بالایی باغ واقع گردیده و عدم وجود اطلاعاتی مبنی بر وجود شاه نشین و یا فضایی مشابه آن که کارکرد بالاخانه باغ را داشته باشد، این نکته را به ذهن متبادر می سازد که کوشک میانی خود کارکرد شاه نشین و بالاخانه باغ را نیز داشته است.

بنای سر در نیز هر چند که در طول دوران حیات باغ و بخصوص در دوران قاجار و به گاه سلطنت فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه تغییراتی را شاهد بوده و توسعه یافته و تکمیل شده، اما به زمان شکل گیری اولیه باغشاه در مکان جدید مدنظر قرار گرفته و بنا گردیده است. این نکته را بخصوص با توجه به اهمیت بنای سردر خانه در سازمان فضایی و عملکردی باغ های ایرانی و نیز با عطف نظر به ساختارهای فضایی و محورهای داخلی باغشاه می توان به خوبی دریافت. لذا اگر بخواهیم  شکلی از باغ دوران صفویه را بازسازی نماییم، سر درخانه با وجود تغییرات زیاد، در آن نمودار خواهد بود. بنای دیگر به حتم به جا مانده از دوران صفویه کوچک باغ است. لذا آنچه شالوده باغ مقارن دوران صفوی است باغی محصور در میان برج و باروهاست که بر مدخلش سردرخانه و در میانه اش کوشک و در جواره اش ی قرار گرفته. هر چند چیز باید بدانیم باغشاه در مکان جدید اگر چه به فرمان سلطان صفوی شکل می گیرد اما با توجه به موقعیت منطقه و نظر به این که مردمان کاشان چنان که یاقوت حموی نیز اشاره می کند که روزهایی  از هفته را در باغ های فین  ایام می گذراندند و هوای گرم تابستان های کاشان و فین نیز  نیازهای تفرج های تابستانی را گوشزد می نمایند، در منطقه ای در مظهر چشمه سلیمان و در بالا دست مزارع و م ن روستائیان که مجموعه باغ های فین در آن گسترده شده بودند شکل گرفته است. خواه به گاه شکل گیری باغشاه، این مجموعه خود منظومه ای موجود بوده و یا اینکه فرمان شاه عباس در فین همچون بدیل خود که در اصفهان سر منشاء طرح های شهرسازانه شد در منطقه فین نیز دستمایه ای برای شکل گیری منظومه باغ های فین گردیده باشد، هر چه هست بس بیراه نخواهد بود که در نظر آوریم باغشاه بر بستری از باغ های قدیمی تر ساخته شده تا هم در بهترین نقطه مجموعه گفته شده قرار گیرد و هم توانسته باشد درختانی از باغ های کهن تر را تا سر برافراشتن سروهایش به عاریت گیرد. با وجود قریب وسیع باغ های پیرامون باغشاه هنوز هم که از فراز برج های حدود باغ و یا از بام رفیع کوشک صفوی نظری به پیرامونش بیفکنیم، تک درخت های عظیم الجثه سرو را در اطرافش توانیم یافت که آثاری به جای مانده از باغ های قدیمی منطقه فین اند؛ که یا در پیرامون باغشاه با طرحی و برنامه ای نانوشته شکل گرفته اند و یا این که باغشاه  که شکل گیری اش در مکان جدید مرهون فرمانی ملوکانه بوده ،در میانه این منظومه و مجموعه طرح ریزی شده است.معرفی بهترین تورهای داخلی و تورهای خارجی در سایت تور آگهی

                                                   *تورآگهی افتخار میزبانی شما را دارد.

                                                                                  پیشنهاد ویژه تورآگهی :  تور دبی از مشهد

                                                                                                                  گردشی در اصفهان(1)

                                                                                                                                          جاذبه های دیدنی اصفهان

گردشی در اصفهان، نصف جهان 

عصر سلجوقی- اصفهان، نصف جهان 

از آغاز قرن پنجم و روی کار آمدن حکومت سلجوقیان، کاشان اهمیت و اعتبار روز افزونی یافت و در این زمان مردان بزرگ ونام آوری از این شهر به خدمت حکومت درآمده و به مدارج عالی رسیدند. چنان که راوندی می نویسد: اغلب وزارء و مستوفیان و دبیران دربار، کاشانی بودند، هنر و علم در این زمان کمال یافت و کاشان محل و منشاء فضل و ادب شد. در این دوره ، شهر توسعه یافت و بناهای عمومی فراوان و گوناگونی مانند مسجد، مدرسه، خانقاه، دارالشفاء و کتابخانه ساخته شد.بیشتر بناهایی که در دوره سلجوقیان بنا شده است به دلیل ز له های پی در پی ویران شده و از میان رفته اند‏، لیکن آنچه باقی مانده، نشانی از توسعه و آبادی کاشان در این عصر می باشد. مهمترین آثار بجای مانده از این بناها مسجد جامع است که در این دوران (سلجوقیان) بازسازی شده و دارای گنبدی آجری و مناره ای مزین به خط کوفی با تاریخ 466 هـ .ق است. علاوه بر آن مناره پنجه شاه ، برج و باروی شهر،  بند قمصر و قلعه جلالی از دیگر بناهای معروف این عصر به شمار می روند.دردوران سلجوقیان‏ کاشان به ترقی و آبادانی قابل ملاحظه ای رسید. کثرت آثار تاریخی دراین دوره و وجود مدارس متعددی که در این دوره در کاشان تاسیس شد و نیز ظهور دهها دانشمند کاشانی در این مقطع گواهی بر مدنیت و پیشرفت این شهر بوده است. کاشان دراین دوره آنچنان که در کتاب راحه الصدور و دیوان ابوالرضا راوندی آمده است دوبار توسط میاجیق یکی از ان خوارزمشاهی و ملک سلجوق بن محمد بن ملکشاه سلجوقی مورد هجوم قرار گرفته است

هجوم مغول و سلطه ایلخانیان-اصفهان، نصف جهان 

سال 621 ه.ق که مغول ها اهالی ای ایران را قتل عام می د، در هنگام تاخت و تاز یان هلاکوخان در حدود کاشان، خواجه نصیرالدین طوسی که از ملتزمین رکاب خان مغول بود. به احترام وجود بابا افضل الدین مرقی کاشانی، یان را از کشت و کشتار مردم کاشان باز داشت.در سال 650 ه.ق که شمس الدین جوینی صاحب دیوان نامزد فرمانروایی این نواحی گردید تا حدی از زورگویی  های مغول کاسته شدو در هنگام حمله دوم مغول به ی هلاکوخان را از تهاجم به کاشان بازداشت. در عصر حکمرانان ایلخانی برای پیشرفت فرهنگ و هنر خود کوشش بسیار د. در اوا قرن هفتم هجری که سلطان محمود غازان خان به تخت شاهی نشست و مسلمان شد همزمان یا بهبود وضع عمومی کشور در کاشان نیز روی ویرانه های آتش افروزان مغول بناهای زیبا احداث شد به طوری که رونق و ابادانی قدیم شهر مجددا به آن بازگردانده شد.

عهد صفویه-اصفهان، نصف جهان 

مردم کاشان پس از بیرون راندن آ ین حاکم ترکمن شهر سلطان مراد ورود شاه اسماعیل موسس سلسله صفویه را گرامی داشتند. مردم شهر با شور و شوق بسیار به استقبال این تاجدار حامی آیین تشیع رفتند و با جشن های پرشکوه و چراغانی مفصل از او مذیرایی د. به روایت بیشتر نویسندگان آن عصر کاشان که همیشه حصن حصین آیین تشیع بود شاه اسماعیل را با وجد و سرور بی پایان پذیرا شد و شاه در قصبه زیبای فین بار عام داد.عصر صفوی مصادف بت ظهور یک فرقه مذهبی نام نقطویان یا پسیخانیان در کاشان بود. موسس آن محمود پیخانی گیلانی بود که در سال 800 ه.ق به دعوی مهدویت برخواست و ادعا کرد که خداوند او را عرضه دین جدیدی به مردم نموده است. از جمله عقاید او اعتقاد به تناسخ بود و همچنین خاک را نقطه نقطوی می نامند. در عصر صفوی همچنین اختلافات حیدری و نعمتی در شهرکاشان بالا گرفت. با وجود کوشش های فراوان که برای سرکوبی و ریشه کن پیروان مذاهب چهارگانه اهل سنت به نفع مذهب شیعه به عمل می آمد اما اختلاف داخلی در جامعه شیعیان دودستگی بزرگی در ای ایران به خصوص کاشان ایجاد کرده بود که از سوی حکام صفوی نیز برای نیل به مقاصد و اجتماعی شان به آن دامن زده می شدمیرزا احمد ادیب شیبانی از ادیبان کاشان عصر قاجار در منظومه انتقادی خود به اختلافات حیدری و نعمتی چنین اشاره می کند:

 حیدری- نعمتی دو فرقه شدنداین یکی آتش و دگر چو سپند

آب و آتش به هم همی آمیخت رومی و ترک خون هم می ریخت

پادشاهان ز مصلحت به دَوام خصمی » افکنده در میان عوام

که خود، آسوده حکمران باشندصید، بی زحمت اوفتد به کَمَند

زان سپس، ا دو نیم شدندحیدری- نعمتی زعیم شدند

... ابله آن خلق کز تعصّب و جهل کرده دشوار این قضیّه سَهل

در عصر شاه طهماسب اول -اصفهان، نصف جهان 

در عصر شاه طهماسب اول کاشان توسعه یافت و آبادتر از پیش شد.

شاه طهماسب صفوی پادشاهی صاحب‌کمال و شیفته هنر بود و در هنر خوشنویسی و نقاشی دست داشت. در نقاشی شاگرد سلطان محمد مصور بوده‌است. هرچند قاضی احمد در کتاب گلستان هنر از هنر تصویرسازی شاه طهماسب به‌طور مفصل یاد کرده، اما اثر چندان ممتازی از او دیده نشده‌است و تنها تصویر  بجامانده از او مجلس بزمی است که در موزه توپ قاپو سرای ترکیه زینت‌بخش مرقع بهرام میرزا است و رقم یا امضای آن چنین است: <صوره طهماسب الحسینی> در زیر تصویر و بیرون از ج ‌کشی شاه طهماسب به خط خود نوشته <جهت برادر عزیزم بهرام‌میرزا ساخته شد.  شاه طهماسب از گسترش‌ دهندگان ادبیات آذربایجانی بود و در این زمینه تلاش بسیاری کرد. شاه طهماسب از فقیه برجسته خود محقق کرکی دعوت کرد تا ن کاشان شود و مردم شهر را هدایت و ارشاد کند. تحت تلاش های شبانه روز محقق کرکی در جهت امر به معروف و نهی از منکر این شهر تبدیل به یکی از مراکز مهم نذهبی کشور شد و لقب (دارلمومنین) گرفت.

ز له در کاشان-اصفهان، نصف جهان 

پس از طی دوره بیست و چهار ساله حکومت شاه اسماعیل و در آ ین سال های حکومت شاه طهماسب (984-931 ه.ق) در سال 982 ه.ق ز له سختی در کاشان حادث گردید که علاه بر قریه فین، باغ را نیز به کلی ویران کرد. این ویرانی حاصل از ز له و نیز ناآرامی های اطراف کاشان به دوران اتباع محمدخان و دلیجان بیک ترکمان ادامه یافت تا این که شاه عباساول در صدد تعمیر  و مرمت باغ برآمد. حسن نراقی در آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز آورده است :« شاه عباس که درنشیب و فراز کوه، کاخ های شاهانه برافراشته و سرتاسر کشور خویش را با کاشانه های بی شماری آراسته بود، چون بناهای سالخورده و ویران گشته باغشاه کهنه فین را در خور همسری با چشمه دل افروز سلیمانیه و شایسته همت والای خود نمی دید، از این رو به فرمان وی طرح باغ و کاخ جدید بدین گونه پی افکنده شد. مظهر آب آن چشمه را قریب پانصد متر بالاتر از باغشاه قدیم یعنی در مکان کنونی قرار داد و باغشاه جدید را در محدوده زمین های نورگیر به ابعاد 157 متر طول شرقی و غربی و  1422 متر عرض  شمالی و جنوبی حصاربندی و در چهار گوشه آن برج های گرد و مرتفعی بنا د؛ و در مساحت وسیع میان هر دو باغ قدیم و جدید هم خیابان و میدان پهناوری جهت چوگان بازی و قپق اندازی و انواع مسابقه و بازیها تسطیح و آماده نمودند و در خارج حد غربی باغ نیز  به  جهت رفع مخاطره سیلاب دره های کوه دندانه از محوطه این باغ و بناهای آن سدی معتبر و مستحکم با سنگ و ساروج ساخته شد که بقایای آن پس از گذشت چهارصد سال اکنون هم از نفوذ سیلاب به قریه فین و باغشاه کاملاً جلوگیری می کند و به نام سد شاه عباسی معروف است.» بنابراین هر چند کم و بیش نوشته هایی از سده های قبل از قرن دهم هجری باغ فین وجود دارد – همچون کتاب محاسن اصفهان نوشته مفضل ابن سعد مافروخی و معجم البلدان یاقوت حموی – با توجه به زمین لرزه سال 982 هجری قمری احتمالاً به باغ کهنه مربوط خواهند بود که از زمان شاه عباس چنان که بیشتر اشاره شد باغشاه نو جایگزین آن گردید.

باغشاه  کاشان-اصفهان، نصف جهان

پیش از هرچیز باید بدانیم باغشاه در مکان جدید اگر چه به فرمان سلطان صفوی شکل می گیرد اما با توجه به موقعیت منطقه و نظر به این که مردمان کاشان چنان که یاقوت حموی نیز اشاره می کند که روزهایی از هفته را در باغ های فین  ایام می گذراندند و هوای گرم تابستان های کاشان و فین نیز نیازهای تفرج های تابستانی را گوشزد می نمایند، در منطقه ای در مظهر چشمه سلیمان و در بالا دست مزارع و م ن روستائیان که مجموعه باغ های فین در آن گسترده شده بودند شکل گرفته است.

 این مجموعه خود منظومه ای موجود بوده و یا اینکه فرمان شاه عباس در فین همچون بدیل خود که در اصفهان سر منشاء طرح های شهرسازانه شد در منطقه فین نیز دستمایه ای برای شکل گیری منظومه باغ های فین گردیده باشد، هر چه هست بس بیراه نخواهد بود که در نظر آوریم باغشاه بر بستری از باغ های قدیمی تر ساخته شده تا هم در بهترین نقطه مجموعه گفته شده قرار گیرد و هم توانسته باشد درختانی از باغ های کهن تر را تا سر برافراشتن سروهایش به عاریت گیرد. با وجود قریب وسیع باغ های پیرامون باغشاه هنوز هم که از فراز برج های حدود باغ و یا از بام رفیع کوشک صفوی نظری به پیرامونش بیفکنیم، تک درخت های عظیم الجثه سرو را در اطرافش توانیم یافت که آثاری به جای مانده از باغ های قدیمی منطقه فین اند؛ که یا در پیرامون باغشاه با طرحی و برنامه ای نانوشته شکل گرفته اند و یا این که باغشاه  که شکل گیری اش در مکان جدید مرهون فرمانی ملوکانه بوده ،در میانه این منظومه و مجموعه طرح ریزی شده است.باغشاه فین از تبار باغ قلعه های ایرانی است که به دلایل خاص خود بدین گونه و در چنین نظمی شکل گرفته اند اما بدون شک انتخاب این نوع الگوی محصور در پناه دیواری بلند، بی ارتباط با استفاده شاهانه از آن نیست، تا هم در پناه برج و باروی بسترش امن و امانی یافت و هم به واسطه حجم و شکل و ارتفاعش که از درون و برون باغ به رخ کشیدنی است، جلال و شکوهی شاهانه را گوش زد کرد.

شکل گیری باغ ها-اصفهان، نصف جهان

آنچه از این دوره شکل گیری باغ مقارن با حکومت شاه عباس اول (1039-996 هجری قمری) به جای مانده اتفاقاً اصل و اساس باغ است، چنان که فضای تجدید شده ای در میانه برج و باروهای باغ شکل گرفته که براساس ساختار و نظم فضایی باغ ایرانی فضایی هندسی و خالص به دست می دهد و در نقطه ای در میانه باغ نیز کوشک یا بنای میانی قرار گرفته است. ساختار هندسی و شکل فضایی باغ و مقایسه همه اینها با استخوان بندی باغ ایرانی گوش زد می کند که کوشک میانی که «شتر گلوی صفوی» نیز نامیده می شود، نقطه ای با اهمیت است. در اینجا نیز همچون دیگر باغ های ایرانی، محورها بخشی از ساختار هندسی باغ اند که علاوه بر این که در پی طرح و شکل هندسی و گاه بس ساده باغ شکل می گیرند، خود نقاطی را نیز در طرح کلی باغ و تحت ساتار و نظام هندسی آن شکل می بخشد تا بتوانند براساس نظام هندسی مذکور بسط  فضاها و شکل گیری نظام معماری باغ را پی افکنند.با عطف نظر به آنچه گفته شد پربیراه نخواهد بود اگر در نظرم آوریم که در همان زمان شکل گیری باغ  نیز در انتهای محورهای اصلی، فضاهایی مدنظر قرار گرفتند. این فضاها که با تعریف محورها مکان ی شده بودند، چنان که امروز نیز موجودند خود به تعریف دقیق تر محورها کمک می کنند. گزینه دیگری که در این رابطه می توان قایل شد این است که پدید آورندگان باغ به ترسیم خطوط اصلی بسنده کرده و به شکل گیری آن در طول زمان اعتقاد داشته اند

باغ ها در دوران صفویه-اصفهان، نصف جهان

از فضاهایی که به حتم در دوران صفویه و به سلطنت شاه عباس اول بنا گردیده می توان از کوشک میانی باغ نام برد که در امتداد محور اصلی باغ و در مقابل سردخانه که خود بعدها گسترش یافته، قرار گرفته است. محل قرار گیری کوشک مذکور که در نیمه بالایی باغ واقع گردیده و عدم وجود اطلاعاتی مبنی بر وجود شاه نشین و یا فضایی مشابه آن که کارکرد بالاخانه باغ را داشته باشد، این نکته را به ذهن متبادر می سازد که کوشک میانی خود کارکرد شاه نشین و بالاخانه باغ را نیز داشته است.

بنای سر در نیز هر چند که در طول دوران حیات باغ و بخصوص در دوران قاجار و به گاه سلطنت فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه تغییراتی را شاهد بوده و توسعه یافته و تکمیل شده، اما به زمان شکل گیری اولیه باغشاه در مکان جدید مدنظر قرار گرفته و بنا گردیده است. این نکته را بخصوص با توجه به اهمیت بنای سردر خانه در سازمان فضایی و عملکردی باغ های ایرانی و نیز با عطف نظر به ساختارهای فضایی و محورهای داخلی باغشاه می توان به خوبی دریافت. لذا اگر بخواهیم  شکلی از باغ دوران صفویه را بازسازی نماییم، سر درخانه با وجود تغییرات زیاد، در آن نمودار خواهد بود. بنای دیگر به حتم به جا مانده از دوران صفویه کوچک باغ است. لذا آنچه شالوده باغ مقارن دوران صفوی است باغی محصور در میان برج و باروهاست که بر مدخلش سردرخانه و در میانه اش کوشک و در جواره اش ی قرار گرفته. هر چند چیز باید بدانیم باغشاه در مکان جدید اگر چه به فرمان سلطان صفوی شکل می گیرد اما با توجه به موقعیت منطقه و نظر به این که مردمان کاشان چنان که یاقوت حموی نیز اشاره می کند که روزهایی  از هفته را در باغ های فین  ایام می گذراندند و هوای گرم تابستان های کاشان و فین نیز  نیازهای تفرج های تابستانی را گوشزد می نمایند، در منطقه ای در مظهر چشمه سلیمان و در بالا دست مزارع و م ن روستائیان که مجموعه باغ های فین در آن گسترده شده بودند شکل گرفته است. خواه به گاه شکل گیری باغشاه، این مجموعه خود منظومه ای موجود بوده و یا اینکه فرمان شاه عباس در فین همچون بدیل خود که در اصفهان سر منشاء طرح های شهرسازانه شد در منطقه فین نیز دستمایه ای برای شکل گیری منظومه باغ های فین گردیده باشد، هر چه هست بس بیراه نخواهد بود که در نظر آوریم باغشاه بر بستری از باغ های قدیمی تر ساخته شده تا هم در بهترین نقطه مجموعه گفته شده قرار گیرد و هم توانسته باشد درختانی از باغ های کهن تر را تا سر برافراشتن سروهایش به عاریت گیرد. با وجود قریب وسیع باغ های پیرامون باغشاه هنوز هم که از فراز برج های حدود باغ و یا از بام رفیع کوشک صفوی نظری به پیرامونش بیفکنیم، تک درخت های عظیم الجثه سرو را در اطرافش توانیم یافت که آثاری به جای مانده از باغ های قدیمی منطقه فین اند؛ که یا در پیرامون باغشاه با طرحی و برنامه ای نانوشته شکل گرفته اند و یا این که باغشاه  که شکل گیری اش در مکان جدید مرهون فرمانی ملوکانه بوده ،در میانه این منظومه و مجموعه طرح ریزی شده است.معرفی بهترین تورهای داخلی و تورهای خارجی در سایت تور آگهی

                                                   *تورآگهی افتخار میزبانی شما را دارد.

                                                                                  پیشنهاد ویژه تورآگهی :  مشاهده متن کامل ...

تحقیق در باره ی باغ فین کاشان تاریخچه ومعماری آن
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو تحقیق در باره ی باغ فین کاشان تاریخچه ومعماری آن با و پر سرعت .

تحقیق در باره ی باغ فین کاشان تاریخچه ومعماری آن


 تحقیق در باره ی باغ فین کاشان تاریخچه ومعماری آن

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش تعداد صفحات : 46 صفحه -

 

موقعیت باغ فین کاشان...........................................................2

تاریخچه باغ فین کاشان .........................................................3.

سابقه تاریخ باغ فین..............................................................4

وضع کنونی باغشاه ..............................................................8

معرفی و شکل گیری باغشاه فین ..............................................10

سر درب ، دیوار و برج ها ......................................................21

چشمه سلیمانیه ....................................................................23

شتر گلوی عباسی .................................................................25

شتر گلوی فتحعلیشاهی...........................................................27

اندرونی کریم خانی و اتاق شاه نشین ........................................28

ها..............................................................................28

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها:

شبکه های دسترسی در وضع موجود ...................................33

تراکم بناهای محوطه بنا......................................................34

سایت پلان........................................................................35

عناصر شاخص باغ فین ......................................................36

قدمت ابنیه........................................................................37

بررسی کاربری های موجود .................................................38

یازشناسی کاریری های وضع موجود.......................................39

چگونگی حضور آب وشکل حرکت آن در باغ ............................40

دسترسی ها ......................................................................41

جهت حرکت آب بر اساس شیب زمین در باغ ............................42

نظام حرکتی ......................................................................43

نظام کارکردی ...................................................................44

 

 

 

 

موقعیت باغ فین- کاشان

شهر کاشان در حاشیه کویر در فاصله 220 کیلومتری جنوب شهر تهران و 86 کیلومتری جنوب شهر قم واقع است. مختصات جغرافیایی آن 51 درجه و 27 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 59 دقیقه عرض شمالی است و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد بین 940 تا 1130 متر می باشد.
ناحیه فین یکی از تفرجگاه های اطراف کاشان است و می توان نسبت ناحیه فین به کاشان را مانند منطقه تجریش به تهران دانست. ناحیه ای که باغ فین در آن قرار گرفته است, به نام فین کوچک معروف بوده و موقعیت آن در جنوب غربی شهر کاشان می باشد. باغ تاریخی فین در منتهاالیه جنوب شرقی جاده فین (خیابان کبیر) در شهر کاشان و در مجاورت مظهر چشمه تاریخی سلیمان قرار گرفته است. در گذشته در ناحیه فین منظومه ای از باغ ها وجود داشته که باغ فین با اهمیت ترین و در حقیقت نگین آن منظومه بوده است.

ناحیه فین
«فین قصبهای است در بخش مرکزی شهرستان کاشان که دارای دو قسمت جداگانه فین بزرگ و فین کوچک است، و بعضی آن را فینین نامند. فین در شش هزار گزی باختر کاشان قرار گرفته است و به واسطه کثرت اشجار و آب و هوای خوب یکی از تفرجگاههای اطراف کاشان است، آب آن از چشمه معروف سلیمانیه و سفیدآب تأمین میشود و . . . (لغتنامه دهخدا). طبق نوشته دونالد ویلبر در کتاب باغهای ایرانی و کوشکهای آن: «وقتی مسافر به شهر تاریخی کاشان نزدیک میگردد میتواند در سمت راست جاده، باغ فین را با سروهای زیبایش مشاهده کند، با بازدید از این نقطه میتوان گفت که مهمترین نقطه این شهر را دیده است.»
قدیمیترین منبعی که در مورد تاریخ فین و آبهای آن اشاراتی دارد، کتاب تاریخ قم (تألیف سال 378 هجری قمری) است که البته مانند بسیاری از مناطق دیگر پایهگذاری آن را با شخصیتهای اساطیری آمیخته چنین مینویسد: «فین آن را بشتاسب بنا کرد و در آن وقت که با ارجاسف ملک ترک کارزار کرد و کاریزهای آن دیه را با اشارت ملک جم بیرون آورده و بسیار آبند»
فین کوچک که باغ فین نیز در آن واقع است، دارای 17 محله میباشد، این محلات عبارتند از: محله س ایین، محله پشت باغ، محله مصلی، محله ملتی، محله رودخانه، محله باغکهنه، محله سازمان آب، محله ملاقطب، محله انار، محله توتستان، محله زیارت، محله شاهزاده ابراهیم، محله گذر، محله پنجروزه، محله حیدری، محله تنبیلی، زبان مردم فین فارسی است، ولی زبان محلی که ریشههای فرس قدیم دارد در این قسمت رایج است. مذهب مردم فین شیعه اثنی عشری است.

تاریخچه باغ فین کاشان
به نظر میرسد در دوران بارانی بین آ ین دورههای یخچالی دوران چهارم
plistocem در نجد ایران دریاچه پهناوری گسترده بوده است. این دریا با شروع عهد خش الی به تدریج خشک شده و اکنون در محل آن کویر بزرگ مرکزی برجاست. در اوا هزاره ششم در سرزمین حاصلخیز رسوبی در جوار کوهستان و حاشیه کویر مرکزی اولین استقرارها در ناحیه سیلک شناسایی شده است. یکی از مهمترین عوامل این امر که موجب استقرار طولانی در این ناحیه گردیده را میتوان وجود چشمه فین در 2 کیلومتری این ناحیه ذکر کرد. در واقع مهمترین عامل شکلگیری تمدنها از قدیمیترین دورانها در این ناحیه، وجود آب سرشار و دائمی در سرچشمه فین است، که باعث جذب انسان به این منطقه شده و در شکلگیری و پیشرفت تمدن در این ناحیه نقش اساسی ایفا نموده است.
از دوران هخا این ناحیه مطلب خاصی نمیدانیم، تنها در روستای مرق مجموعهای از سکههای داریوش سوم به همراه تعدادی سکههای سلوکی یافت شده است.
وجود آتشکده نیاسر بجای مانده از زمان ساسانیان در حومه کاشان نشان از آبادانی و معمور بودن ناحیه در آن دوران دارد، به حدی که طبق گزارشهای اعثمکوفی در جنگ نهاوند، دلاوری از ناحیه کاشان (آذرگرد) با بیش از بیست هزار سوار در این نبرد شرکت داشته که رویاروی لشکر اعراب ایستاده اند. و دست آ اینکه حمدا. . . مستوفی در نزهته القلوب بنای شهر کاشان را در دوره یبه زبیده خاتون همسر هارون الرشید نسبت داده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابقه تاریخ باغ فین

باغ کهنه
وجود باغ فین به دوران آلبویه منسوب است که از این دوران شواهدی در دست نیست و اثبات این مطلب نیاز به تحقیقات و کاوشهای باستانشناسی دارد. بعد از این دوران نیز وجود باغ فین را به دوران ایلخانی منسوب کردهاند، یاقوتحموی (قرن هشتم) نیز از گشت و گزار مردم کاشان در اطراف باغات فین یاد کرده است.
در دوران آغازین حکومت شاهاسماعیل صفوی (909 هجری قمری) مردم کاشان که از رسمیشدن مذهب شیعه به شوق آمده بودند، مشتاقانه در انتظار دیدار شاه محبوب خود به آذینبندی کوچه و خیابان شهر پرداختند. شاهاسماعیل به کاشان آمد، در باغ فین جلوس کرد، و در سرچشمه فین بار عام داد. همه اقشار مردم ـ در این جشن و سرور شرکت د و پس از مراسم تشریفات به طعام دعوت شدند. شاه از آن همه احساسات و پذیراییهای بسیار شادمان شد و در پایان دستور ب ایی جشن خلعت داد. (شاهاسماعیل دو بار باغ فین آمد و در آنجا جشن و سرور ب ا کرده است.).
2- باغ فین
1- در اوا دوران شاهطهماسب ز له مهیبی در شهر کاشان روی داد. کانون آن در منطقه فین بوده و در آنجا آسیب فراوانی به بناها وارد کرده است. پس از شاهطهماسب تا به حکومت رسیدن شاهعباس اول دو تن از خاندان صفوی به حکومت رسیدند. (شاهَاسماعیل دوم، و محمد خدابنده پدر شاهعباس) در تمامیاین دوران حکومت مرکزی ضعیف بوده و چندین سال حکومت کاشان در دست ترکمنان افتاده است که در آن دوران های بسیاری به بار آوردهاند.
2- در عهد شاهعباس پس از رفع فتنه ترکمنها، شاه صفوی اوامری جهت عمران و آبادانی کاشان و تدارک وسایل توسعه و ترقی صنایع محلی و بهبود اوضاع عمومیآنجا صادر کرد و آقا خضرنهاوندی حاکم کاشان مأمور اجرای آن شد. حسن نراقی در کتاب آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز آورده است:
«شاه عباس چون بنای سالخورده و ویران گشته فین را خور همسری با چشمه سلیمانیه و همت والای خود نمیدید، از این رو طرح کاخ جدیدی بدینگونه پی افکنده شد. مظهر آب روان چشمه را قریب500 متر بالاتر از باغ قدیم یعنی در مکان چشمه کنونی قرار داد و باغشاه جدید را در محدوده زمینهای نوگیر به ابعاد 157 متر طول شرقی و غربی در 142 متر عرض شمالی و جنوبی حصار بندی کرد و در چهارگوشه آن برجهای گرد و مرتفعی بنا کرد و. . .»

 


با


تحقیق در باره ی باغ فین کاشان تاریخچه ومعماری آن


مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد موقعیت باغ فین
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد موقعیت باغ فین با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

موقعیت باغ فین- کاشان

شهر کاشان در حاشیه کویر در فاصله 220 کیلومتری جنوب شهر تهران و 86 کیلومتری جنوب شهر قم واقع است. مختصات جغرافیایی آن 51 درجه و 27 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 59 دقیقه عرض شمالی است و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد بین 940 تا 1130 متر می باشد. ناحیه فین یکی از تفرجگاه های اطراف کاشان است و می توان نسبت ناحیه فین به کاشان را مانند منطقه تجریش به تهران دانست. ناحیه ای که باغ فین در آن قرار گرفته است, به نام فین کوچک معروف بوده و موقعیت آن در جنوب غربی شهر کاشان می باشد. باغ تاریخی فین در منتهاالیه جنوب شرقی جاده فین (خیابان کبیر) در شهر کاشان و در مجاورت مظهر چشمه تاریخی سلیمان قرار گرفته است. در گذشته در ناحیه فین منظومه ای از باغ ها وجود داشته که باغ فین با اهمیت ترین و در حقیقت نگین آن منظومه بوده است.

تاریخچه باغ فین کاشان

تاریخچه باغ فین به نظر میرسد در دوران بارانی بین آ ین دورههای یخچالی دوران چهارم plistocem در نجد ایران دریاچه پهناوری گسترده بوده است. این دریا با شروع عهد خش الی به تدریج خشک شده و اکنون در محل آن کویر بزرگ مرکزی برجاست. در اوا هزاره ششم در سرزمین حاصلخیز رسوبی در جوار کوهستان و حاشیه کویر مرکزی اولین استقرارها در ناحیه سیلک شناسایی شده است. یکی از مهمترین عوامل این امر که موجب استقرار طولانی در این ناحیه گردیده را میتوان وجود چشمه فین در 2 کیلومتری این ناحیه ذکر کرد. در واقع مهمترین عامل شکلگیری تمدنها از قدیمیترین دورانها در این ناحیه، وجود آب سرشار و دائمی در سرچشمه فین است، که باعث جذب انسان به این منطقه شده و در شکلگیری و پیشرفت تمدن در این ناحیه نقش اساسی ایفا نموده است. از دوران هخا این ناحیه مطلب خاصی نمیدانیم، تنها در روستای مرق مجموعهای از سکههای داریوش سوم به همراه تعدادی سکههای سلوکی یافت شده است. وجود آتشکده نیاسر بجای مانده از زمان ساسانیان در حومه کاشان نشان از آبادانی و معمور بودن ناحیه در آن دوران دارد، به حدی که طبق گزارشهای اعثمکوفی در جنگ نهاوند، دلاوری از ناحیه کاشان (آذرگرد) با بیش از بیست هزار سوار در این نبرد شرکت داشته که رویاروی لشکر اعراب ایستاده اند. و دست آ اینکه حمدا. . . مستوفی در نزهته القلوب بنای شهر کاشان را در دوره یبه زبیده خاتون همسر هارون الرشید نسبت داده است. ناحیه فین «فین قصبهای است در بخش مرکزی شهرستان کاشان که دارای دو قسمت جداگانه فین بزرگ و فین کوچک است، و بعضی آن را فینین نامند. فین در شش هزار گزی باختر کاشان قرار گرفته است و به واسطه کثرت اشجار و آب و هوای خوب یکی از تفرجگاههای اطراف کاشان است، آب آن از چشمه معروف سلیمانیه و سفیدآب تأمین میشود و . . . (لغتنامه دهخدا). طبق نوشته دونالد ویلبر در کتاب باغهای ایرانی و کوشکهای آن: «وقتی مسافر به شهر تاریخی کاشان نزدیک میگردد میتواند در سمت راست جاده، باغ فین را با سروهای زیبایش مشاهده کند، با بازدید از این نقطه میتوان گفت که مهمترین نقطه این شهر را دیده است.» قدیمیترین منبعی که در مورد تاریخ فین و آبهای آن اشاراتی دارد، کتاب تاریخ قم (تألیف سال 378 هجری قمری) است که البته مانند بسیاری از مناطق دیگر پایهگذاری آن را با شخصیتهای اساطیری آمیخته چنین مینویسد: «فین آن را بشتاسب بنا کرد و در آن وقت که با ارجاسف ملک ترک کارزار کرد و کاریزهای آن دیه را با اشارت ملک جم بیرون آورده و بسیار آبند» فین کوچک که باغ فین نیز در آن واقع است، دارای 17 محله میباشد، این محلات عبارتند از: محله س ایین، محله پشت باغ، محله مصلی، محله ملتی، محله رودخانه، محله باغکهنه، محله سازمان آب، محله ملاقطب، محله انار، محله توتستان، محله زیارت، محله شاهزاده ابراهیم، محله گذر، محله پنجروزه، محله حیدری، محله تنبیلی، زبان مردم فین فارسی است، ولی زبان محلی که ریشههای فرس قدیم دارد در این قسمت رایج است. مذهب مردم فین شیعه اثنی عشری است. مفضلبنسعد مافروخی در کتاب محاسن اصفهان چنین آورده است که: «و به دیه ابروز کاشان کاریزی هست اسفذاب نام مشرب اهل آن دیه و صحراها و دیههایی چند که در آن حوالی واقع است و به دیه پین غایض میشود» از این نوشته چنین استناد میشود که نام قدیمیفین «پین» بوده است و بعدها بر اثر استعمال لغت به فین تبدیل شده است و نیز اینکه یکی از منابع تأمین آب فین سفیدآب است. در ادامه کتاب از حضور عمروبنلیث صفاری در کنار این رودخانه، و شگفتی او از این آب و جستجوی او برای یافتن سرچشمه آن که بینتیجه مانده است، صحبت به میان آمده است. · چشمه سلیمانیه در جنوب باغ فین چشمه آبی موسوم به چشمه سلیمانیه، با قریب به دوازده سنگ آب وجود دارد. آب آن فوق العاده صاف است ولی به واسطه داشتن بعضی املاح برای آشامیدن مناسب نیست. آب چشمه فین به واسطه کیفیتهای خاص خود مانند صافی و پاکی و روشنایی کمنظیر و همچنین کیفیت ثابت و تغییر ناپذیرش همواره مشهور و ضربالمثل بوده است و طبق نوشته فلاندن «مردم برای این آب عقاید موهوم دارند و میگویند خاصیت طبی دارد» این چشمه از بن ص ههایی به نام کوه دندانه و شکاف تخته سنگهای معدن گچ و آ واقع در شش کیلومتری غرب کاشان از زمین میجوشد. در وجه تسمیه این چشمه دو روایت نقل میشود: الف: کاشان یکی از مراکز یهودی نشین ایران بوده که طبق آمارگیری که در دوران شاه عباس دوم انجام شده است بیش از 1000 خانوار یهودی در این شهر س ت داشتهاند و در آن دوران با حضور چند تن از علمای یهود در این شهر لقب اورشلیم دوم به آن اطلاق شده است. یهودیان ن در این شهر برای این آب قداست خاصی قائل بودهاند زیرا معتقد بودند که این چشمه از معجزات سلیمان نبی است، از همین روی آن را به نام چشمه سلیمانیه نامیده اند. ب: برخی نیز اعتقاد دارند در دوران شاه سلیمان صفوی در اطراف این چشمه صفه یا بنایی ساخته شده است، به این سبب آن را به نام سلیمان صفوی چشمه سلیمانیه خوانند. یک نظر حیدرصفدر به سلیمان شاه کرد آب سرچشمه فین را ز عصا پیدا کرد که البته هر دو، روایتهایی شفاهی هستند که برای آن سند مکتوبی موجود نیست اما در فرهنگ عامه مورد قبول واقع گردیده اند. سابقه تاریخ باغ فین 1- باغ کهنه وجود باغ فین به دوران آلبویه منسوب است که از این دوران شواهدی در دست نیست و اثبات این مطلب نیاز به تحقیقات و کاوشهای باستانشناسی دارد. بعد از این دوران نیز وجود باغ فین را به دوران ایلخانی منسوب کردهاند، یاقوتحموی (قرن هشتم) نیز از گشت و گزار مردم کاشان در اطراف باغات فین یاد کرده است. در دوران آغازین حکومت شاهاسماعیل صفوی (909 هجری قمری) مردم کاشان که از رسمیشدن مذهب شیعه به شوق آمده بودند، مشتاقانه در انتظار دیدار شاه محبوب خود به آذینبندی کوچه و خیابان شهر پرداختند. شاهاسماعیل به کاشان آمد، در باغ فین جلوس کرد، و در سرچشمه فین بار عام داد. همه اقشار مردم ـ در این جشن و سرور شرکت د و پس از مراسم تشریفات به طعام دعوت شدند. شاه از آن همه احساسات و پذیراییهای بسیار شادمان شد و در پایان دستور ب ایی جشن خلعت داد. (شاهاسماعیل دو بار باغ فین آمد و در آنجا جشن و سرور ب ا کرده است.) کاشان در دوران صفوی اهمیت فراوانی مییابد که دلایل زیر را میتواند برای آن برشمرد. 1- توجه پادشاهان صفوی به مذهب شیعه و ایی که مرکز شیعیان و علمای شیعه بودند، موجب اهمیت یافتن کاشان گردید. 2- اهمیتی که پادشاهان صفوی برای صنایع دستی و هنر قائل بودند؛ با وجود هنرمندان و صنعتگران مختلف (کاشیکاری، قالی بافی، ابریشمبافی. . .) در این شهر، بر اهمیت آن افزوده گردید.


با


تحقیق و بررسی در مورد موقعیت باغ فین


مشاهده متن کامل ...
موقعیت باغ فین
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو موقعیت باغ فین با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

موقعیت باغ فین- کاشان

شهر کاشان در حاشیه کویر در فاصله 220 کیلومتری جنوب شهر تهران و 86 کیلومتری جنوب شهر قم واقع است. مختصات جغرافیایی آن 51 درجه و 27 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 59 دقیقه عرض شمالی است و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد بین 940 تا 1130 متر می باشد. ناحیه فین یکی از تفرجگاه های اطراف کاشان است و می توان نسبت ناحیه فین به کاشان را مانند منطقه تجریش به تهران دانست. ناحیه ای که باغ فین در آن قرار گرفته است, به نام فین کوچک معروف بوده و موقعیت آن در جنوب غربی شهر کاشان می باشد. باغ تاریخی فین در منتهاالیه جنوب شرقی جاده فین (خیابان کبیر) در شهر کاشان و در مجاورت مظهر چشمه تاریخی سلیمان قرار گرفته است. در گذشته در ناحیه فین منظومه ای از باغ ها وجود داشته که باغ فین با اهمیت ترین و در حقیقت نگین آن منظومه بوده است.

تاریخچه باغ فین کاشان

تاریخچه باغ فین به نظر میرسد در دوران بارانی بین آ ین دورههای یخچالی دوران چهارم plistocem در نجد ایران دریاچه پهناوری گسترده بوده است. این دریا با شروع عهد خش الی به تدریج خشک شده و اکنون در محل آن کویر بزرگ مرکزی برجاست. در اوا هزاره ششم در سرزمین حاصلخیز رسوبی در جوار کوهستان و حاشیه کویر مرکزی اولین استقرارها در ناحیه سیلک شناسایی شده است. یکی از مهمترین عوامل این امر که موجب استقرار طولانی در این ناحیه گردیده را میتوان وجود چشمه فین در 2 کیلومتری این ناحیه ذکر کرد. در واقع مهمترین عامل شکلگیری تمدنها از قدیمیترین دورانها در این ناحیه، وجود آب سرشار و دائمی در سرچشمه فین است، که باعث جذب انسان به این منطقه شده و در شکلگیری و پیشرفت تمدن در این ناحیه نقش اساسی ایفا نموده است. از دوران هخا این ناحیه مطلب خاصی نمیدانیم، تنها در روستای مرق مجموعهای از سکههای داریوش سوم به همراه تعدادی سکههای سلوکی یافت شده است. وجود آتشکده نیاسر بجای مانده از زمان ساسانیان در حومه کاشان نشان از آبادانی و معمور بودن ناحیه در آن دوران دارد، به حدی که طبق گزارشهای اعثمکوفی در جنگ نهاوند، دلاوری از ناحیه کاشان (آذرگرد) با بیش از بیست هزار سوار در این نبرد شرکت داشته که رویاروی لشکر اعراب ایستاده اند. و دست آ اینکه حمدا. . . مستوفی در نزهته القلوب بنای شهر کاشان را در دوره یبه زبیده خاتون همسر هارون الرشید نسبت داده است. ناحیه فین «فین قصبهای است در بخش مرکزی شهرستان کاشان که دارای دو قسمت جداگانه فین بزرگ و فین کوچک است، و بعضی آن را فینین نامند. فین در شش هزار گزی باختر کاشان قرار گرفته است و به واسطه کثرت اشجار و آب و هوای خوب یکی از تفرجگاههای اطراف کاشان است، آب آن از چشمه معروف سلیمانیه و سفیدآب تأمین میشود و . . . (لغتنامه دهخدا). طبق نوشته دونالد ویلبر در کتاب باغهای ایرانی و کوشکهای آن: «وقتی مسافر به شهر تاریخی کاشان نزدیک میگردد میتواند در سمت راست جاده، باغ فین را با سروهای زیبایش مشاهده کند، با بازدید از این نقطه میتوان گفت که مهمترین نقطه این شهر را دیده است.» قدیمیترین منبعی که در مورد تاریخ فین و آبهای آن اشاراتی دارد، کتاب تاریخ قم (تألیف سال 378 هجری قمری) است که البته مانند بسیاری از مناطق دیگر پایهگذاری آن را با شخصیتهای اساطیری آمیخته چنین مینویسد: «فین آن را بشتاسب بنا کرد و در آن وقت که با ارجاسف ملک ترک کارزار کرد و کاریزهای آن دیه را با اشارت ملک جم بیرون آورده و بسیار آبند» فین کوچک که باغ فین نیز در آن واقع است، دارای 17 محله میباشد، این محلات عبارتند از: محله س ایین، محله پشت باغ، محله مصلی، محله ملتی، محله رودخانه، محله باغکهنه، محله سازمان آب، محله ملاقطب، محله انار، محله توتستان، محله زیارت، محله شاهزاده ابراهیم، محله گذر، محله پنجروزه، محله حیدری، محله تنبیلی، زبان مردم فین فارسی است، ولی زبان محلی که ریشههای فرس قدیم دارد در این قسمت رایج است. مذهب مردم فین شیعه اثنی عشری است. مفضلبنسعد مافروخی در کتاب محاسن اصفهان چنین آورده است که: «و به دیه ابروز کاشان کاریزی هست اسفذاب نام مشرب اهل آن دیه و صحراها و دیههایی چند که در آن حوالی واقع است و به دیه پین غایض میشود» از این نوشته چنین استناد میشود که نام قدیمیفین «پین» بوده است و بعدها بر اثر استعمال لغت به فین تبدیل شده است و نیز اینکه یکی از منابع تأمین آب فین سفیدآب است. در ادامه کتاب از حضور عمروبنلیث صفاری در کنار این رودخانه، و شگفتی او از این آب و جستجوی او برای یافتن سرچشمه آن که بینتیجه مانده است، صحبت به میان آمده است. · چشمه سلیمانیه در جنوب باغ فین چشمه آبی موسوم به چشمه سلیمانیه، با قریب به دوازده سنگ آب وجود دارد. آب آن فوق العاده صاف است ولی به واسطه داشتن بعضی املاح برای آشامیدن مناسب نیست. آب چشمه فین به واسطه کیفیتهای خاص خود مانند صافی و پاکی و روشنایی کمنظیر و همچنین کیفیت ثابت و تغییر ناپذیرش همواره مشهور و ضربالمثل بوده است و طبق نوشته فلاندن «مردم برای این آب عقاید موهوم دارند و میگویند خاصیت طبی دارد» این چشمه از بن ص ههایی به نام کوه دندانه و شکاف تخته سنگهای معدن گچ و آ واقع در شش کیلومتری غرب کاشان از زمین میجوشد. در وجه تسمیه این چشمه دو روایت نقل میشود: الف: کاشان یکی از مراکز یهودی نشین ایران بوده که طبق آمارگیری که در دوران شاه عباس دوم انجام شده است بیش از 1000 خانوار یهودی در این شهر س ت داشتهاند و در آن دوران با حضور چند تن از علمای یهود در این شهر لقب اورشلیم دوم به آن اطلاق شده است. یهودیان ن در این شهر برای این آب قداست خاصی قائل بودهاند زیرا معتقد بودند که این چشمه از معجزات سلیمان نبی است، از همین روی آن را به نام چشمه سلیمانیه نامیده اند. ب: برخی نیز اعتقاد دارند در دوران شاه سلیمان صفوی در اطراف این چشمه صفه یا بنایی ساخته شده است، به این سبب آن را به نام سلیمان صفوی چشمه سلیمانیه خوانند. یک نظر حیدرصفدر به سلیمان شاه کرد آب سرچشمه فین را ز عصا پیدا کرد که البته هر دو، روایتهایی شفاهی هستند که برای آن سند مکتوبی موجود نیست اما در فرهنگ عامه مورد قبول واقع گردیده اند. سابقه تاریخ باغ فین 1- باغ کهنه وجود باغ فین به دوران آلبویه منسوب است که از این دوران شواهدی در دست نیست و اثبات این مطلب نیاز به تحقیقات و کاوشهای باستانشناسی دارد. بعد از این دوران نیز وجود باغ فین را به دوران ایلخانی منسوب کردهاند، یاقوتحموی (قرن هشتم) نیز از گشت و گزار مردم کاشان در اطراف باغات فین یاد کرده است. در دوران آغازین حکومت شاهاسماعیل صفوی (909 هجری قمری) مردم کاشان که از رسمیشدن مذهب شیعه به شوق آمده بودند، مشتاقانه در انتظار دیدار شاه محبوب خود به آذینبندی کوچه و خیابان شهر پرداختند. شاهاسماعیل به کاشان آمد، در باغ فین جلوس کرد، و در سرچشمه فین بار عام داد. همه اقشار مردم ـ در این جشن و سرور شرکت د و پس از مراسم تشریفات به طعام دعوت شدند. شاه از آن همه احساسات و پذیراییهای بسیار شادمان شد و در پایان دستور ب ایی جشن خلعت داد. (شاهاسماعیل دو بار باغ فین آمد و در آنجا جشن و سرور ب ا کرده است.) کاشان در دوران صفوی اهمیت فراوانی مییابد که دلایل زیر را میتواند برای آن برشمرد. 1- توجه پادشاهان صفوی به مذهب شیعه و ایی که مرکز شیعیان و علمای شیعه بودند، موجب اهمیت یافتن کاشان گردید. 2- اهمیتی که پادشاهان صفوی برای صنایع دستی و هنر قائل بودند؛ با وجود هنرمندان و صنعتگران مختلف (کاشیکاری، قالی بافی، ابریشمبافی. . .) در این شهر، بر اهمیت آن افزوده گردید.


با


موقعیت باغ فین


مشاهده متن کامل ...
نقشه اتوکد برداشت باغ فین کاشان شامل پلان باغ و برداشت فین
درخواست حذف اطلاعات

نقشه اتوکد برداشت باغ فین کاشان شامل پلان باغ و برداشت فین
باغ فین کاشان نمونه ای زیبا از باغ ایرانی است که در دوره های مختلف از آل بویه شکل گرفته است ولی شکل فعلی آن منسوب به زمان شاه عباس صفوی است. سیستم انتقال آب در این باغ با استفاده از لوله های سفالی (تنبوشه) توسط غیاث الدین جمشید کاشانی طراحی شده است و فواره ها با بهره گیری از شیب طبیعی زمین و تفاوت قطر لوله ها تأمین شد که خود یک شا ار محسوب می گردد. در این بخش نقشه های اتوکدی سایت پلان مجموعه به همراه نقشه های تاریخی فین کاشان و معرفی بنا ارائه شده است.
 فایل

نقشه های اتوکد برداشت باغ فین کاشان شامل پلان باغ و برداشت فینباغ فین کاشان نمونه ای زیبا از باغ ایرانی است که در دوره های مختلف از آل بویه شکل گرفته است ولی شکل فعلی آن منسوب به زمان شاه عباس صفوی است. سیستم انتقال ...نقشه های اتوکد برداشت باغ فین کاشان شامل پلان باغ و برداشت فینفایل اتوکد شامل پلان کل مجموعه و همچنین برداشت باغ فین کاشان ... نقشه های ... باغ فین کاشان نقشه ترسیمی با پسوند اتوکد شامل کلیه نقشه های برداشت شدهپلان باغ فین کاشان - مرکز تبلیغات آگهی جورپلان باغ فین کاشان · پلان گنجعلی خان · پلان باغ فین · پلان فین کاشان · پلان گنجعلی خان کرمان · خانه گلشن یزد · نقشه باغ فین کاشان · خان کاشان ...پلان فین کاشان | رایگان فایل مقالهنقشه های اتوکد برداشت باغ فین کاشان شامل پلان باغ و برداشت فین باغ فین کاشان نمونه ای زیبا از باغ ایرانی است که در دوره های مختلف از آل بویه شکل گرفته ...نقشه بناهای تاریخی ایران - نسخه چاپی | پارسی ویکی کاشان فین =نقشه ترسیمی با پسوند jpg شامل کلیه نقشه های برداشت شده معماری شامل کلیه نماها وپلانها ومقاطع و سایت پلان با پسوند jpgاز بنا. کاشان ...نقشه پلان اتوکد باغ ت آباد یزد - مزرعه سرسبزنقشه های اتوکدی برداشت باغ ت آباد یزد – معماری مارکت مشخصات ... عنوان: نقشه های اتوکد برداشت باغ فین کاشان شامل پلان باغ و برداشت فین همراه با معرفی ...نقشه های اتوکد برداشت باغ فین کاشان شامل پلان باغ و برداشت فین نقشه های اتوکد برداشت باغ فین کاشان شامل پلان باغ و برداشت فین باغ فین کاشانem با فرمت dwg بوده که به صورت فشرده (zip) قرار ...نقشه های اتوکد برداشت باغ فین کاشان شامل پلان باغ و برداشت فین ...باغ فین کاشان نمونه ای زیبا از باغ ایرانی است که در دوره های مختلف از آل بویه شکل گرفته است ولی شکل فعلی آن منسوب به زمان شاه عباس صفوی است. سیستم انتقال ...فایل اتوکدی گذر نو کاشان - شبکه مقالات فارسی فایل اتوکدی گذر نو کاشان در قالب فایل اتوکدی قابل مشاهده و ویرایش در نرم افزار ... نقشه های اتوکد برداشت باغ فین کاشان شامل پلان باغ و ..مشاهده متن کامل ...
بیوگرافی ابوالفضل پورعرب همراه با مصاحبه
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دنیای بازیگران


ابوالفضل پور عرب,بیوگرافی ابوالفضل پور عرب,ع ابوالفضل پور عرب

ابوالفضل پور عرب

 

ابوالفضل پور عرب، بازیگر سینما و تلویزیون 

ابوالفضل پور عرب هر چند نخستین بار در نقش کوتاهی در زخمه ظاهر شد اما ورود او به سینما را باید از ۱۳۶۹ و بازی در عروس برشمرد، ابوالفضل پور عرب به عنوان جوان اول های دهه ۷۰ نقش های زیادی را بازی کرده است.

بیوگرافی ابوالفضل پورعرب
ابوالفضل پور عرب متولد ۱۳۴۰ در تهران است وی  فارغ حصیل بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانش سرای هنر است. تا به حال ۳ بار ازدواج کرده و ۳ فرزند دارد، آ ین همسر او آناهیتا نعمتی بوده که چندین سال است که از وی جدا شده است. ابوالفضل پور عرب فعالیت در تئاتر را از سال ۱۳۵۹ آغاز کرد و نخستین بار در نقش کوتاهی در زخمه ظاهر شد.

 

بیوگرافی ابوالفضل پورعرب ,ابوالفضل پور عرب

ابوالفضل پور عرب بازیگر ایرانی

 

ابوالفضل پور عرب همچنین در و نویسنده به عنوان دستیار کارگردان حضور داشته است. به خاطر بازی در عروس در جشنواره نهم فجر خوش درخشید و در جشنواره پیونگ یانگ (۱۳۷۳) جایزه بهترین بازیگر مرد را گرفت. ابوالفضل پور عرب در سال ۱۳۷۵ و در پانزدهمین جشنواره فجر برای بازی در مردی شبیه باران جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کرد.

 

ابوالفضل پور عرب,جدیدترین ع های ابوالفضل پور عرب,ع ابوالفضل پور عرب

ع های جدید ابوالفضل پورعرب


شناسی ابوالفضل پورعرب
تئاتر
ابوالفضل پور عرب فعالیت در تئاتر را از سال ۱۳۵۹ آغاز کرد. بازی در نمایش های مختلف.
کارگردانی خسیس مولیر در تالار وحدت (تالار رودکی) (۱۳۸۲)


های سینمایی ابوالفضل پورعرب
ابوالفضل پور عرب هر چند نخستین بار در نقش کوتاهی در زخمه ظاهر شد اما ورود او به سینما را باید از ۱۳۶۹ و بازی در عروس برشمرد.
- عروس (بهروز افخمی، ۱۳۶۹)
- قربانی (رسول صدرعاملی، ۱۳۷۰)
- نرگس (رخشان بنی اعتماد، ۱۳۷۰)
- آواز تهران (کامران قدکچیان، ۱۳۷۰)
- رابطه پنهانی (جهانگیر جهانگیری، ۱۳۷۱)
- مهاجران (مهدی صباغ زاده، ۱۳۷۱)
- سوء ظن (کاظم معصومی، ۱۳۷۱)
- دو روی سکه (محمد متوسلانی، ۱۳۷۱)
- نیش (همایون اسعدیان، ۱۳۷۲)
- چهره (سیروس الوند، ۱۳۷۳)
- بهشت پنهان (کامران قدکچیان، ۱۳۷۳)
- در کمال خونسردی (سیامک شایقی، ۱۳۷۳)
- بی قرار (مجید قاری زاده، ۱۳۷۳)
- مرضیه (اسفندیار شهیدی، ۱۳۷۳)
- مردی شبیه باران (سعید سهیلی، ۱۳۷۵)
- قاصدک (قاسم جعفری، ۱۳۷۵)
- حماسه قهرمانان (جمشید حیدری،۱۳۷۶)
- غریبانه (احمد امینی، ۱۳۷۶)
- باد و شقایق (سیدضیاءالدین دری، ۱۳۷۷)
- جوانی (مجید قاری زاده، ۱۳۷۷)
- مردی از جنس بلور (سعید سهیلی، ۱۳۷۷)
- عشق کافی نیست (مهدی صباغ زاده، ۱۳۷۷)
- معصوم (داود توحیدپرست، ۱۳۷۷)
- دستهای آلوده (سیروس الوند، ۱۳۷۸)
- (اسماعیل براری، ۱۳۷۸)
- زندانی ۷۰۷ (حبیب الله بهمنی، ۱۳۷۸)
- تو را دوست دارم (عبدالله باکیده، ۱۳۷۹)
- همسر دلخواه من (افشین شرکت، ۱۳۷۹)
- تیک (اسماعیل فلاح پور، ۱۳۸۰)
- چند می گیری گریه کنی؟ (شاهد احمدلو، ۱۳۸۴)

- مجنون لیلی (قاسم جعفری، ۱۳۸۶)
- سربلند (سعید تهرانی، ۱۳۸۶)
- دلواپسی ( بهمن گودرزی، ۱۳۸۷)
- زمهریر (علی روئین تن، ۱۳۸۹)

 

بیوگرافی ابوالفضل پور عرب,ابوالفضل پور عرب,ع ابوالفضل پور عرب

 ابوالفضل پور عرب فعالیت در تئاتر را در سال 1359 آغاز کرد


های تلویزیونی ابوالفضل پورعرب
• تنهاترین (مجموعه تلویزیونی، مهدی فخیم زاده، ۱۳۷۶)
• سریال مسافر (مجموعه تلویزیونی، سیروس مقدم، ۷۹ – ۱۳۷۸)
• عروس (مجموعه تلویزیونی، ۱۳۸۲)
• تا غروب (مجموعه تلویزیونی، ۱۳۸۴)

• زیر زمین (مجموعه تلویزیونی، علیرضا افخمی، ۱۳۸۵)

• یک وجب خاک (علی عبدالعلی زاده،۱۳۸۶)
• آ ین سرقت (۱۳۸۸)
• وضعیت سفید (حمید نعمت الله ۱۳۹۰)
• شهرزاد (حسن فتحی) (1394)


 جوایز  ابوالفضل پورعرب
- تجلیل در جشنواره نهم فجر به دلیل بازی در عروس
- بهترین بازیگر مرد، عروس، جشنواره بین المللی پیونگ یانگ (۱۳۷۳)
- بهترین بازیگر نقش اول مرد، مردی شبیه باران سعید سهیلی پانزدهمین جشنواره فجر (۱۳۷۵)


مصاحبه با ابوالفضل پورعرب
حرف های او آن چنان به خ رم شتاب داده بود که گوش ها و چشمانم آبشارهای باباامان را فراموش کرده بود اگر چه در سایه درختان پارک مصفای باباامان با اوگفت وگو می کنم ولی حرف هایش من را به مرکز ایران برده و خود را در تهران فرض می کنم. دل پردردی دارد! و کوله باری از گلایه! وقتی با سوز و گداز حرف می زند باور نمی کنی که این آقا همان هنرمند جوان دهه ۷۰ سینمای ایران است که نامش بر سر زبان ها بود، همان تازه داماد «عروس»، فرمانده های مردی از جنس بلور و مردی شبیه باران، عادل «نرگس» و…

 

ابوالفضل پورعرب را می گویم که طی سال ها فعالیت در سینما به نقش های مختلف جان بخشید و در ذهن ها ماندگار شد. او به علت بیماری بسیار ضعیف شده است اما «ابوالفضل پور عرب» هم چنان برای ما «ابوالفضل پور عرب» است؛ همان استار دهه ۷۰ با کوله باری از تجربه.

 

وقتی مشغول بازی در تلویزیونی «جاودانگی» در بجنورد بود با او تماس می گیرم تا به دیدارش بروم اما چون لوکیشن ضبط داخل زندان بود، اجازه ورودم به آن جا داده نشد، بنابراین قرار این دیدار را به پایان بازی اش موکول . عصر روز پایانی بازی اش در باباامان بجنورد به همراه چند نفر از همکاران با او دیدار کردیم و زمینه این گفت و گو هم برایم فراهم شد. آن قدر مهربان و صمیمی بود که از هر ب سخن گفتیم. گفت و گوی ما را با این بازیگر با تجربه سینما و تلویزیون در ادامه می خوانید.


در شروع این گفت و گو می خواهم از حال و هوای «ابوالفضل پورعرب» دهه ۷۰ که ستاره سینمای ایران بود بپرسم.


چه طور شد در دهه ۷۰ که ورود به عرصه بازیگری مشکل بود و به راحتی نمی شد ستاره شد به ستاره سینمای ایران تبدیل شدید؟
** ابوالفضل پور عرب : هیچ وقت فکر نمی کنم ستاره سینما شدم، چون سینما ستاره ای ندارد؛ در واقع سینما هیچ ارزشی ندارد که ستاره ای داشته باشد. جایی که به راحتی خیلی ها پول می دهند و در آن بازی می کنند یا آن شخصی که بدون گذراندن دوره بازیگری و تحصیل در این رشته بازی می کند. به بازیگرانی که در این رشته تحصیل کرده و تئاتر خوانده اند کار نمی دهند. بنابراین بازی در سینما عشق و انگیزه ای ندارد و خیلی خوشحالم که در آن کمتر حضور دارم.

 

ابوالفضل پور عرب,بیوگرافی ابوالفضل پور عرب,ع ابوالفضل پور عرب

تصاویر ابوالفضل پور عرب


پس خودتان چگونه وارد سینما شدید؟
**ابوالفضل پور عرب: من در این رشته تحصیل و در تئاتر بازی می . روزی آقای «بهروز افخمی» به تئاتر شهر آمد و من را برای بازی در «عروس» انتخاب کرد. البته آن مقطع تصور می کرد من به هیچ عنوان سینما را نمی شناسم البته من برای بازی خودم سخن نمی گویم بلکه راجع به آدم هایی صحبت می کنم که خیلی به گردن این سینما حق دارند.


به طور مثال چه انی؟
** آدم هایی که سوخته اند و دیگر در سینما نیستند. خیلی ها زحمت کشیده اند و دیگر نیستند. من، «اکبر عبدی» و «خسرو شکیبایی» و امثال این دوستان سال ها نقش اصلی را در ها بازی کردیم. متأسفانه عده ای دیگر در سینما نیستند، داستان این است که عده ای در این رشته تحصیل کرده اند و اکنون دارند آواز می خوانند! نمی دانم یعنی چه. خیلی بد است که ما در این شرایط هستیم.


در دهه ۷۰ چهره ای محبوب و مشهور بودید. داشتم به این فکر می که شاید برخی اتفاق ها در زندگی یک هنرمند باعث می شود که از مسیر اصلی اش دور شود، چون در یک برنامه گفتید که درگذشت خواهرتان شوکی به شما وارد کرد و وقفه ای طولانی در فعالیت شما ایجاد کرد.
** من وقتی بازی در «قرمز» را نپذیرفتم به «فریدون جیرانی» برخورد و ۵ سال درباره ام مطلبی در هفته نامه خودش منتشر نکرد، اما کناره گیری ام ربطی به حاشیه ندارد. من مبتلا به سرطان ریه شدم. سال ها پیش که در «بهشت پنهان» در پاریس بازی می ضربه ای به من خورد که ۲ روز در بیمارستان بستری بودم و بعد از پایان به تهران آمدم و بیماری ام را پیگیری ن تا این که در مجموعه «وضعیت سفید» حالم بد شد و ۱۱ روز در کما بودم و جراحی داشتم. این نکته را هم بگویم که استار نبودم که کناره گیری کنم.


قبول دارید که عده ای به عشق «ابوالفضل پورعرب» به سینما می رفتند و ع شما روی جلد مجله ها و بیلبورد بر فروش گیشه تأثیر داشت؟
** من خودم را باور نداشتم، چون هیچ زمان خودم را درگیر این مسائل در زندگی ام ن و نخواستم مغرور شوم. وقتی انسانی تغییر می کند، علامت خطری است و باید خیلی از لحاظ آسیب های اجتماعی مراقب خود باشد. در هر حرفه ای این مشکلات وجود دارد، مهم این است که وقتی انسان کار می کند، رفتاری معقولانه و انسانی داشته باشد. من درگیر شهرت نبودم. چندین مرتبه در جشنواره فجر نامزد دریافت سیمرغ شدم، اما به من جایزه ندادند! و بعد از ۷ سال که نامزد بازیگری در جشنواره شدم به من جایزه دادند. معتقدم هنرمندان باید مراقب شخصیت خود باشند تا آسیب نبینند و این سینما چیزی ندارد که انسان بخواهد در آن کار کند.
به بیراهه می رویم!


آقای ابوالفضل پور عرب با بازی در «عروس» بهروز افخمی به شهرت رسیدید و در جشنواره فجر از بازی تان تجلیل شد. نظرتان درباره آن چیست؟
** نامه ای نوشته می شود و ما بازی می کنیم، وقتی ی اکران می شود برخورد مردم برایم اهمیت دارد و با همه مسائل موجود چه خوب و چه بد برای نقش زحمت می کشم و نمی توانم بگویم که برای ارائه نقش انرژی نمی گذارم. همان گونه که اشاره در تئاتر شهر مشغول بازی در نمایش «حاکم یک شبه» بودم که هم بازی هایم «مصطفی کاری»، «مجید مظفری» و «جهانگیر الماسی» بودند که به انتخاب «بهروز افخمی»، داماد «عروس» شدم.


بازی قابل تحسین تان در «مردی شبیه باران» سیمرغ بهترین بازیگر جشنواره فجر را برایتان به ارمغان آورد و این تنها سیمرغی بود که گرفتید. هنگام دریافت این جایزه چه احساسی داشتید؟
** ابوالفضل پور عرب: هنوز هم سیمرغم را دارم. وقتی بعد از ۷ سال در جشنواره فجر به من جایزه دادند و پرسیدند چه احساسی داری گفتم خیلی وزنش سنگین بود! جوایز بسیاری گرفته ام. جایزه تأثیری در روند کاری ام نداشت. وقتی که کار می کنم نمی توانم کم بگذارم، مردم برایم اهمیت دارند.


نسل جدید استارهای سینمای ایران را چگونه می بینید؟ آیا توان جذب تماشاچی به سینما را دارند و فروش گیشه را تضمین می کنند؟
** هر دوره ای جوان خودش را دارد. اکنون به طور مثال «محمد رضا گ ار» مطرح شده است و خیلی خوب هم بازی می کند و عده ای علاقه مند دارد. مسلما عده ای به خاطر ع روی جلد او به سینما می روند. آن موقع که جوان بودم تصور نمی که مردم به خاطر من به سینما می روند اما اکنون که از مرز ۵۰ سالگی گذشته ام با زمینه فکری و مطالعاتی بیشتری کار می کنم.

 

ع های البوالفضل پورعرب

بیوگرافی ابوالفضل پورعرب ,ابوالفضل پور عرب

ع ابوالفضل پورعرب

 

بیوگرافی ابوالفضل پورعرب ,ابوالفضل پور عرب

ع ابوالفضل پورعرب

 

بیوگرافی ابوالفضل پورعرب ,ابوالفضل پور عرب

ع ابوالفضل پورعرب

 

بیوگرافی ابوالفضل پورعرب ,ابوالفضل پور عرب

 

ابوالفضل پورعرب که به دلیل بیماری سرطان مدتها خانه نشین بوده است، پس از ماه ها در مراسم هنرمندان برای محکومیت اهانت به (ص) در برابر دوربین رسانه ها قرار گرفت. خوشبختانه حال وی رو به بهبود است.

 

ع های ابوالفضل پورعرب بعد از بیماری سرطان

بیوگرافی ابوالفضل پورعرب ,ابوالفضل پور عرب

ع ابوالفضل پورعرب

 

بیوگرافی ابوالفضل پورعرب ,ابوالفضل پور عرب

ع ابوالفضل پور عرب

 

 بیوگرافی ابوالفضل پورعرب ,ابوالفضل پور عرب

تصاویر ابوالفضل پور عرب

 

ابوالفضل پور عرب,بیوگرافی ابوالفضل پور عرب,جدیدترین ع ابوالفضل پور عرب

 ع ابوالفضل پورعرب و علی نصیریان

 

ابوالفضل پور عرب,زندگی نامه ابوالفضل پور عرب,تصاویر ابوالفضل پور عرب

 

گردآوری : بخش سرگرمی بیتوته

khorasannews.com
shamdooni.com

از بازیگران بیشتر بدانید

  • ابوالفضل پورعرب در کنار پسرش پوریا+ع
  • بازگشت غم انگیز ستاره به صدر اخبار/از فریماه فرجامی تا ابوالفضل پورعرب
  • فرزند پورعرب درگذشت وی را تکذیب کرد
  • ع : چهره باورن ی از ابوالفضل پورعرب به علت ابتلا به سرطان
  • آرزوی ابوالفضل پورعرب در روز تولدش
  • ابوالفضل پورعرب سرطان را ش ت داد + تصاویر[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
روند جهانی رشد «فین تک» ها
درخواست حذف اطلاعات
رو مه دنیای اقتصاد - شماره 4045 تاریخ چاپ:1396/02/25 بازدید:978بار کد خبر: den-1100701

سیمین عزیزمحمدی: استارت آپ موج جدیدی از انقلاب دیجیتالی است که در سال اخیر شاهد رشد و شکوفایی نسبی آن در اقتصاد کشور بوده‌ایم و همین مدت زمان کم فرصت خوبی برای فعالان این عرصه بود تا بتوانند با راه‌اندازی ب و کارهای اینترنتی فصل جدیدی را در اقتصاد بگشایند. فین‌تک‌ها یا اپلیکیشن‌های مالی از آن دست انقلاب‌های استارت‌آپی بوده‌اند که توسعه آنها توانسته نظام مالی و بانکی را تغییر شکل داده و آن را بهبود بخشد.  یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فین‌تک‌ها، کاهش هزینه‌های خدمات مالی و ارتقای کیفیت آن است. خدمات بانکی رشد قابل توجهی داشته است، با این حال، بانک‌ها نتوانستند از این خدمات ب درآمد کنند، در واقع، درآمد آنها صرفا به خدماتی مانند دریافت کارمزد، انتقال وجه از طریق کارت، پیامک صورتحساب و... برمی‌گردد و منبع درآمدی محسوب نمی‌شود. همین امر باعث شده بانک‌ها به دنبال ب درآمد از راه‌ها دیگر باشد و وارد سایر بازارها شود.

 

در حالی که حضور فین‌تک می‌تواند به بازارهای پولی تحرک بخشد و شرایط را برای بانک‌ها فراهم کند که بانک از طریق سرویس‌دهی درآمدزایی کند. فین‌تک‌ها در واقع شیوه پرداخت هستند و نمی‌توان وما حوزه کاری آنها را به بانک یا بیمه خلاصه کرد. در واقع، در هر ب و کاری که شرایط پرداخت آنلاین مهیا باشد، حوزه فین‌تک‌ها می‌تواند موثر باشد. با این حال، ضعف زیرساخت‌های داخلی در حوزه پرداخت محدودیت‌های سرویس پرداخت آنلاین مانع از فعالیت و توسعه فین‌تک‌ها در سیستم‌های بانکی کشور شده است. به دلیل اینکه دوره بازگشت سرمایه در استارت‌آپ‌های فین‌تکی نسبت به سایر فین‌تک‌ها طولانی‌تر بوده و این در شرایطی است که معمولا سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر(vc) به‌دنبال افزایش ارزش سرمایه خود از طریق سرمایه‌گذاری هستند. بنابراین، از این حیث، فین‌تک‌ها شانس کمتری برای جذب سرمایه و تامین مالی دارند در حالی که آنها نیز مانند سایر استارت‌آپ‌ها نیاز دارند در مراحل ابت سرمایه زیادی جذب کرده و مراحل رشد را پشت سر گذاشته و به تعداد کاربر بالاتر و سوددهی بیشتر برسند.

 

سرعت‌گیر فین‌تک‌ها

به نظر می‌رسد، با توجه به بسترهای فراهم شده، فین‌تک‌ها فرصت رشد و شکوفایی پیدا کرده‌اند؛ به عبارت دیگر، بازار فین‌تک بسیار داغ است به‌طوری که به دلیل هجوم زیاد به این صنعت این رشد کم کم در حال تبدیل به یک حباب است، خیلی از بازیگران این حوزه به دنبال نقش‌آفرینی در حوزه فین‌تک هستند. با این حال انتظار می‌رود تا یکی دو سال آینده این فعالیت‌ها سرو سامان بگیرد و در این میان بازیگران اصلی خواهند ماند و بازار سبک و سیاق خود را در این مدت پیدا خواهد کرد. با این حال، هنوز نارسایی‌هایی در حوزه فعالیت فین‌تک‌ها وجود دارد که مسیر رشد و توسعه را برای آنها ناهموار می‌سازد. میلاد جهاندار به‌عنوان یکی از فعالان حوزه فین‌تک‌ها در رابطه با چالش‌های توسعه این حوزه به «دنیای اقتصاد» گفت: مهم‌ترین چالش پیش‌روی استارت آپ‌های فین‌تکی در حال حاضر قانون‌گذاری و رگولاتوری است. حوزه فین‌تک‌ها نهادهای نظارتی متفاوتی دارند، این نهادها بخشی در حوزه مالی و بخشی هم به خاطر شکل فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

در مجموع، بحث‌ها و حساسیت‌هایی درخصوص فین‌تک‌ها وجود دارد. اگر برخوردها با این پدیده درست نباشد، ممکن است این ب و کارها تعطیل شوند و فضای دلسردی و عدم امکان فعالیت برای آنها پدید خواهد آمد. برای نمونه می‌توان به فضای فعالیت پیام‌رسان‌ها اشاره کرد که هیچ پیام‌رسان داخلی وجود ندارد که سرویس بدهد. آنهایی که فعال بودند مسدود شدند، در حال حاضر سرویس‌دهندگان خارجی در کشور فعالیت می‌کنند و این در حالی است که هیچ نظارتی بر فعالیت آنها وجود ندارد.  تکرار این سیاست‌ها در حوزه فین‌تک‌ها باعث می‌شود در آینده‌ای نزدیک سرویس‌دهنده‌های خارجی این امور را در دست بگیرند و در این شرایط کشور با چالش بزرگ‌تری مواجه خواهد شد.

 

کارکرد فین‌تک‌ها

همان‌طور که اشاره شد یکی از چالش‌های بزرگ حوزه فین‌تک، فقدان قانون روشن و شفاف است، چرا که در حوزه فین‌تک‌ها قانونی تعریف نشده و هر ارگانی بنابر سلیقه و منافع خودش عمل می‌کند. اگرچه این فقدان قانون باعث می‌شود منعی برای فعالیت فین‌تک‌ها وجود نداشته باشد، اما با گذر زمان و توسعه فعالیت آنها مسائلی پیش می‌آید که را ار قانونی ندارد. برای نمونه اخیرا یک فین‌تک به خاطر تخلف یکی از مشتریان مسدود شده، در صورتی که این تخلف باید از طریق شعبه بانکی مورد نظر پیگیری می‌شد. به هر حال، نبود قانونی واحد ریسک را بالا برده و در نهایت انگیزه سرمایه‌گذار برای ورود به این صنعت از بین می‌رود.

علی فارمد، یکی دیگر از فعالان حوزه فین‌تک‌ها در رابطه با دیگر چالش‌های توسعه این حوزه به «دنیای اقتصاد» گفت: در کل به دلیل بالا بودن دوره بازگشت سرمایه در بخش فین‌تک‌ها معمولا تمایل کمتری برای vcها برای ورود به این حوزه وجود دارد و وجود چنین چالش‌هایی مزید بر علت می‌شود که آنها به سوی حمایت از استارت آپ‌های دیگر گرایش پیدا کنند.  متاسفانه در حوزه فین‌تک‌ها عدم شناخت آنها باعث شده هم حساسیت‌ها نسبت به آن بیشتر شود و هم اینکه پذیرش آن از سوی کاربران کمتر باشد. در حالی که فین‌تک صرفا یک بستر پرداخت است و هنگام استفاده از آن پول افراد نزد بانک‌ها محفوظ است. در واقع فین‌تک تحلیل مالی یا دخل و ج فرد را براساس اطلاعات بانکی وی ارائه می‌دهد و دسترسی به وجوه بانکی وی ندارد. در حال حاضر تمام پرداخت‌ها در سیستم بانکی انجام می‌شود، در واقع دریافت‌کننده یا واسطه که تعدادی شرکت تحت نظارت شرکت شاپرک هستند، در مجموعه نظام بانکی کشور است. در حالی که حضور فین‌تک شرایط و نحوه پرداخت را تسهیل می‌کند.

 

روند جهانی

اتفاقات غیرقابل انتظار مانند رای مثبت بریتانیایی‌ها به برگزیت، نتایج انتخابات ریاست جمهوری و دیگر عوامل محلی در سال 2016 توانست در عدم اطمینان سرمایه‌گذاران انعکاس یافته و به این ترتیب، کل سرمایه‌گذاری جهانی در فین‌تک‌ها در سال گذشته کاهش یابد.  گزارش جهانی 2017 فین‌تک‌ها نشان می‌دهد در سال 2016 کل بودجه این حوزه 47درصد کاهش یافته، به‌طوری که از 47میلیارد دلار در سال 2015 به 25میلیارد دلار رسیده است. به وجود آمدن این فضای بی‌اعتمادی باعث شده بنا بر گزارش cb insight حمایت مالی سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر(vc) از استارت آپ‌های فین‌تکی نیز در سال 2016 کاهش یابد، چرا که میزانvcها از 7/ 14 میلیارد دلار به 1/ 13 میلیارد دلار کاهش یافته است. البته این روند کاهشی در سه ماه نخست سال 2017 نیز تکرار شد تا سرمایه‌گذاری در این زمان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 45 درصد کاهش یافت.

ت‌هایی که در حال به رسمیت شناختن ارزش و اهمیت نوآوری فین‌تک هستند، شروع به محقق نقش مهم فین‌تک‌ها در تسهیل امور مالی کرده‌اند. همچنین آنها پذیرفته‌اند که بهبود بهره‌‌وری سیستم بانکی می‌تواند منجر به بهبود عملکرد اقتصاد در کل شود. این هم‌ترازی فین‌تک با اه ت‌ها ممکن است یکی از دلایلی باشد که چرا تعدادی از ت‌ها و رگولاتورهای مالی توانستند به سرعت به سمت حمایت از توسعه مراکز فین‌تک حرکت کرده و به شرکت‌های فین‌تک در زمینه مدیریت چالش‌های نظارتی مرتبط با فناوری‌های جدید کمک کنند. برای مثال، در سال 2016 انگلیس، استرالیا، سنگاپور، ما ی و تایلند توسعه برنامه‌های نظارتی را اعلام د. تعدادی از حوزه‌های قضایی نیز برای به حداقل رساندن موانع نظارتی مرتبط با رشد شرکت فین‌تک در حال همکاری با یکدیگر هستند.

با توجه به دستورالعمل خدمات پرداخت در اروپا و تعهد برای گشایش بانکی از سوی سایر ت‌ها و رگولاتورها در سال 2017، انتظار می‌رود کانون توجه جهانی روی فین‌تکی باشد که بتواند اهرم ارتباطی و اجرایی بانکداری و پلت‌فرم‌های رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن باشد. این رویکرد جهانی علاقه سرمایه‌گذاران در فناوری‌های مکمل مانند تحلیل داده را به ارمغان خواهد آورد.  در میان سرمایه‌گذاران شرکت‌های بزرگ، هوش به احتمال زیاد یک بخش جذاب برای سرمایه‌گذاری باشد.  اکثر بانک‌ها به دنبال یافتن راه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها بوده و هوش را به‌عنوان یک مکانیزم کلیدی برای رسیدن به این هدف در نظر دارند. البته انتظار می‌رود غول‌های جهانی فناوری نیز بیش از گذشته در حوزه فین‌تک وارد شوند. در حال حاضر، شرکت‌هایی مانند علی‌بابا شرکت فین‌تک امیدبخش را به‌عنوان ابزاری برای توسعه در سطح جهان مورد هدف قرار دادند.مشاهده متن کامل ...
اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام (8)
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: اس ام اس های جالب


 


تبریک ولادت حضرت ابوالفضل,ولادت حضرت ابوالفضل و روز جانباز


اس ام اس تبریک ولادت حضرت ابوالفضل


 


چقدر خوشحاله ، حسین زهرا ، علمدارش اومد امشب به دنیا


پر از شعف شد ، وجود مولا ، علمدارش امشب اومد به دنیا


شفای هر درد و ، صفای دل اومد


گل ام البنین ، ابوفاضل اومد


ولادت حضرت ابوالفضل العباس مبارک


 


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , ولادت حضرت ابوالفضل


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل 


 


مه شعبان شده ماهی به زمین آمده است


روز چارم  پسر ام بنین آمده است


پدرش حیدر کرار زمیلادش شاد


بر بنی هاشمیان ماه ترین آمده است


 ولادت حضرت ابوالفضل العباس مبارک


 


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , ولادت حضرت ابوالفضل


ولادت حضرت ابوالفضل


 


آمدی ای دلربای نازنین/روی ماهت قبله ی اهل یقین


نور چشم علی و ام البنین/یا مولا یا مولا


بهترین یار حسین خوش آمدی یا عباس


ای علمدار حسین خوش آمدی یا عباس


مقدمش برمسلمین مبارک


 


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , ولادت حضرت ابوالفضل


اس ام اس تبریک ولادت حضرت ابوالفضل


 


چارم شعبان شده و/آمده خورشید شرف


نور دل امّ بنین/گل پسر شاه نجف


قبله ی حاجات همه/شور مناجات همه


مشعر و رُکن و حَجَر و/کعبه و میقات همه


میلاد حضرت ابوالفضل العباس گرامی باد


 


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , ولادت حضرت ابوالفضل


ولادت حضرت ابوالفضل و روز جانباز


 


اومده کوکب دین/لاله ی امّ بنین


نسترن ویاس/آقام حضرت عباس


ساقی جام یقین/یاور حبل متین


نسترن و یاس/آقام حضرت عباس


اومده ماه هاشمی یاور و غمخوار حسین


 


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , ولادت حضرت ابوالفضل


تبریک ولادت حضرت ابوالفضل


 


شده زینت با گل و نور و چراغ ، آسمون و زمین


چونکه اومده علمدار حسین ، گل امّ البنین


گل بریزد با شوق جلی ، بر قدوم عباّس علی


اومده یار ولایت ، گل بی خار ولایت


 


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , ولادت حضرت ابوالفضل


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل 


 


امشب شبِ میلادِ علمدارِ حسین است


میلادِ گلِ فاطمه ِ حسین است


لبخند به لب های مـلـک گُل کند هر دم


زیرا همه دم خنده به رخسارِ حسین است


 ولادت حضرت عباس مبارک


 


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , ولادت حضرت ابوالفضل


اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل 


 


شده زینت با گل و نور و چراغ ، آسمون و زمین


چونکه اومده علمدار حسین ، گل امّ البنین


گل بریزد با شوق جلی ، بر قدوم عباّس علی


اومده یار ولایت ، گل بی خار ولایت


سیّدی مولا ابالفضل...


 ولادت حضرت ابوالفضل العباس مبارک


 


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , ولادت حضرت ابوالفضل


جملات تبریک ولادت حضرت ابوالفضل


 


بر سپهر دین آمده مهتاب زاده حیدر ، یاور ارباب


ماه بی مثل و قرین ابوفاضل لاله ی امّ بنین ابوفاضل


در معرفت سر آمدی یا ابالفضل خوش آمدی


مهربان یار حسین بن علی یار و دلدار حسین بن علی


 


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , ولادت حضرت ابوالفضل


اس ام اس تبریک ولادت حضرت ابوالفضل عباس


 


بارد از آسمانها گل یاس


به یُمن جشن میلاد عباس


دلبر بی مثل وقرین آمد


گل پسر امّ بنین آمد


ولادت حضرت ابوالفضل العباس مبارک


 


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , ولادت حضرت ابوالفضل


ولادت حضرت ابوالفضل


 


شیرمرد حماسه ها آمد


مهر و مهتاب کربلا آمد


درد داری بیا دوا آمد


یاور شاه باوفا آمد


 ولادت حضرت عباس مبارک


 


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , ولادت حضرت ابوالفضل


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل 


 


ای مسلمانان گل حیدر رسید


کودکی مانند پیغمبر رسید


عطر وبوی یاس، دنیا آمده


حضرت عباس دنیا آمده


ولادت حضرت ابوالفضل العباس مبارک


 


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , ولادت حضرت ابوالفضل


اس ام اس تبریک ولادت حضرت ابوالفضل


 


عطر خوش یاس جهان را گرفت


نکهت احساس جهان را گرفت


مژده میلاد وشکوفائی


حضرت عباس جهان را گرفت


مقدمش برمسلمین مبارک


بر المؤمنین مبارک


 


گردآوری:بخش سرگرمی بیتوتهمشاهده متن کامل ...
اس ام اس و جملات تبریک ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 و 2017
درخواست حذف اطلاعات

اس ام اس و جملات تبریک ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 و 2017

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل,پیامک روز جانباز,پیام تبریک میلاد حضرت عباس

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس

فرزند على حیدر کرار ابوالفضل

و ز حلم و ادب سَرْوَرِ اخیار ابوالفضل

اى ماه بنى هاشم و مصداق فتوت

گشتى پدر فضل به ادوار، ابوالفضل

میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

اس ولادت حضرت ابوالفضل و روز جانباز

دستى به دامانت زنم اى مهربان ابوالفضل

از مرحمت لطفى نما بر شیعیان ابوالفضل

ما عاشقان کربلائیم اى مه تابان

جوئیم همه راهش ز تو با صد فغان ابوالفضل

ولادت حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

sms تبریک ولادت حضرت ابوالفضل العباس

پرچم فراز دین حق پرورده مولاست او

چون در شجاعت ی بی باک و بی پرواست او

همسنگر با یوسف زهراست او

باب الحوائج در جهان بر خلق ما فیهاست او

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

پیامک تولد حضرت ابوالفضل العباس

باشد حسین فاطمه چون شمع و او پروانه اش

جان می کند ایثار او چون او بود جانانه اش

کرب و بلا میخانه و او ساقی میخانه اش

حق از می قالوا بلی پر می کند پیمانه اش

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

پیام میلاد حضرت ابوالفضل العباس

ای که از خیل بنی هاشم توئی والا و افضل

ارشد و با صولت و قامت رسا و مه جبینی

مرد همت مرد عزت مرد تقوی و فضیلت

عاشق حق و حقیقت مظهر صدق و یقینی

تولد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

مسیج تبریک ولادت حضرت عباس

عباس یعنی رنگ سرخ پرچم عشق

یعنی مسیر پر پیچ و خم عشق

جوشیدن بحر وفا معنای عباس

لب تشنه رفتن تا خدا معنای عباس

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

متن در مورد ولادت حضرت عباس

تو ساقی عطشانی، سقّای یتیمانی

رحمت بصفای تو، ای ماه بنی هاشم

تو اصل مناجاتی، تو قبلۀ حاجاتی

چشمم به عطای تو، ای ماه بنی هاشم

میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

اشعار ولادت حسین و حضرت عباس

از همت و ایمان و فداکارى و اخلاص

دارى تو نشان همه احرار، ابوالفضل

از بهر برادر، چو على بهر پیمبر

اى حامى حق ، در همه رفتار، ابوالفضل

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

شعرهای میلاد حضرت عباس (ع)

ای حرمت قبله حاجات ما

یاد تو تسبیح ومناجات ما

تاج شهیدان همه عالمی

دست علی ماه بنی هاشمی

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

سرود تولد حضرت عباس ع

خیل ملک ملتجى به نام اباالفضل

جن و بشر سر بسر غلام اباالفضل

هر که بود در دلش فروغ هدایت

مى شود آگاه از مقام اباالفضل

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

شعر ولادت حضرت ابوالفضل ع

آمد آن ماه که خوانند مه انجمنش

جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فکنش

آیت صولت و مردانگى و شرم و وقار

روشن از چهره تابنده و وجه حسنش

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

اس ام اس ولادت حضرت عباس (ع)

ای آب بقا عبّاس، خورشید لقا عبّاس

مشتاق لقای تو، ای ماه بنی هاشم

در موقف رستاخیز زهرا به تو می نازد

این ف برای تو، ای ماه بنی هاشم

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

اس ام اس تبریک ولادت حضرت ابوالفضل و روز جانباز

یا ابوفاضل تو جانباز ره قرآن و دینی

راحت جان علی نور دل ام البنیی

ساقی لب تشنه گان و س رست ک نی

پیشتاز لشگر چون حبل المتینی

میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل عباس

هرچند که راه هنر مدح نپویم

حیف است ز اوصاف اباالفضل نگویم

پرسند اگر سرور و سلطان ادب کیست

جز نام اباالفضل به هر بزم نگویم

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

اس ام اس ولادت حضرت عباس

جانم به فدای تو، ای ماه بنی هاشم

قربان وفای تو، ای ماه بنی هاشم

ای عبد مطیع حق، حق داده تو را رونق

این است جزای تو، ای ماه بنی هاشم

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

اس ام اس و جملات تبریک ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 و 2017

 مشاهده متن کامل ...
اس ام اس و جملات تبریک ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 و
درخواست حذف اطلاعات

اس ام اس و جملات تبریک ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 و 2017


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل,پیامک روز جانباز,پیام تبریک میلاد حضرت عباس


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس


فرزند على حیدر کرار ابوالفضل


و ز حلم و ادب سَرْوَرِ اخیار ابوالفضل


اى ماه بنى هاشم و مصداق فتوت


گشتى پدر فضل به ادوار، ابوالفضل


میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس


اس ولادت حضرت ابوالفضل و روز جانباز


دستى به دامانت زنم اى مهربان ابوالفضل


از مرحمت لطفى نما بر شیعیان ابوالفضل


ما عاشقان کربلائیم اى مه تابان


جوئیم همه راهش ز تو با صد فغان ابوالفضل


ولادت حضرت عباس (ع) مبارک باد


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس


sms تبریک ولادت حضرت ابوالفضل العباس


پرچم فراز دین حق پرورده مولاست او


چون در شجاعت ی بی باک و بی پرواست او


همسنگر با یوسف زهراست او


باب الحوائج در جهان بر خلق ما فیهاست او


میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس


پیامک تولد حضرت ابوالفضل العباس


باشد حسین فاطمه چون شمع و او پروانه اش


جان می کند ایثار او چون او بود جانانه اش


کرب و بلا میخانه و او ساقی میخانه اش


حق از می قالوا بلی پر می کند پیمانه اش


میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس


پیام میلاد حضرت ابوالفضل العباس


ای که از خیل بنی هاشم توئی والا و افضل


ارشد و با صولت و قامت رسا و مه جبینی


مرد همت مرد عزت مرد تقوی و فضیلت


عاشق حق و حقیقت مظهر صدق و یقینی


تولد حضرت عباس (ع) مبارک باد


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس


مسیج تبریک ولادت حضرت عباس


عباس یعنی رنگ سرخ پرچم عشق


یعنی مسیر پر پیچ و خم عشق


جوشیدن بحر وفا معنای عباس


لب تشنه رفتن تا خدا معنای عباس


میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس


متن در مورد ولادت حضرت عباس


تو ساقی عطشانی، سقّای یتیمانی


رحمت بصفای تو، ای ماه بنی هاشم


تو اصل مناجاتی، تو قبل? حاجاتی


چشمم به عطای تو، ای ماه بنی هاشم


میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس


اشعار ولادت حسین و حضرت عباس


از همت و ایمان و فداکارى و اخلاص


دارى تو نشان همه احرار، ابوالفضل


از بهر برادر، چو على بهر پیمبر


اى حامى حق ، در همه رفتار، ابوالفضل


میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس


شعرهای میلاد حضرت عباس (ع)


ای حرمت قبله حاجات ما


یاد تو تسبیح ومناجات ما


تاج شهیدان همه عالمی


دست علی ماه بنی هاشمی


میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس


سرود تولد حضرت عباس ع


خیل ملک ملتجى به نام اباالفضل


جن و بشر سر بسر غلام اباالفضل


هر که بود در دلش فروغ هدایت


مى شود آگاه از مقام اباالفضل


میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس


شعر ولادت حضرت ابوالفضل ع


آمد آن ماه که خوانند مه انجمنش


جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فکنش


آیت صولت و مردانگى و شرم و وقار


روشن از چهره تابنده و وجه حسنش


میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس


اس ام اس ولادت حضرت عباس (ع)


ای آب بقا عبّاس، خورشید لقا عبّاس


مشتاق لقای تو، ای ماه بنی هاشم


در موقف رستاخیز زهرا به تو می نازد


این ف برای تو، ای ماه بنی هاشم


میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس


اس ام اس تبریک ولادت حضرت ابوالفضل و روز جانباز


یا ابوفاضل تو جانباز ره قرآن و دینی


راحت جان علی نور دل ام البنیی


ساقی لب تشنه گان و س رست ک نی


پیشتاز لشگر چون حبل المتینی


میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل عباس


هرچند که راه هنر مدح نپویم


حیف است ز اوصاف اباالفضل نگویم


پرسند اگر سرور و سلطان ادب کیست


جز نام اباالفضل به هر بزم نگویم


میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس


اس ام اس ولادت حضرت عباس


جانم به فدای تو، ای ماه بنی هاشم


قربان وفای تو، ای ماه بنی هاشم


ای عبد مطیع حق، حق داده تو را رونق


این است جزای تو، ای ماه بنی هاشم


میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد


اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس


اس ام اس و جملات تبریک ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 و 2017


 مشاهده متن کامل ...
اس ام اس و جملات تبریک ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 و 2017
درخواست حذف اطلاعات

اس ام اس و جملات تبریک ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 و 2017

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل,پیامک روز جانباز,پیام تبریک میلاد حضرت عباس

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس

فرزند على حیدر کرار ابوالفضل

و ز حلم و ادب سَرْوَرِ اخیار ابوالفضل

اى ماه بنى هاشم و مصداق فتوت

گشتى پدر فضل به ادوار، ابوالفضل

میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

اس ولادت حضرت ابوالفضل و روز جانباز

دستى به دامانت زنم اى مهربان ابوالفضل

از مرحمت لطفى نما بر شیعیان ابوالفضل

ما عاشقان کربلائیم اى مه تابان

جوئیم همه راهش ز تو با صد فغان ابوالفضل

ولادت حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

sms تبریک ولادت حضرت ابوالفضل العباس

پرچم فراز دین حق پرورده مولاست او

چون در شجاعت ی بی باک و بی پرواست او

همسنگر با یوسف زهراست او

باب الحوائج در جهان بر خلق ما فیهاست او

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

پیامک تولد حضرت ابوالفضل العباس

باشد حسین فاطمه چون شمع و او پروانه اش

جان می کند ایثار او چون او بود جانانه اش

کرب و بلا میخانه و او ساقی میخانه اش

حق از می قالوا بلی پر می کند پیمانه اش

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

پیام میلاد حضرت ابوالفضل العباس

ای که از خیل بنی هاشم توئی والا و افضل

ارشد و با صولت و قامت رسا و مه جبینی

مرد همت مرد عزت مرد تقوی و فضیلت

عاشق حق و حقیقت مظهر صدق و یقینی

تولد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

مسیج تبریک ولادت حضرت عباس

عباس یعنی رنگ سرخ پرچم عشق

یعنی مسیر پر پیچ و خم عشق

جوشیدن بحر وفا معنای عباس

لب تشنه رفتن تا خدا معنای عباس

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

متن در مورد ولادت حضرت عباس

تو ساقی عطشانی، سقّای یتیمانی

رحمت بصفای تو، ای ماه بنی هاشم

تو اصل مناجاتی، تو قبلۀ حاجاتی

چشمم به عطای تو، ای ماه بنی هاشم

میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

اشعار ولادت حسین و حضرت عباس

از همت و ایمان و فداکارى و اخلاص

دارى تو نشان همه احرار، ابوالفضل

از بهر برادر، چو على بهر پیمبر

اى حامى حق ، در همه رفتار، ابوالفضل

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

شعرهای میلاد حضرت عباس (ع)

ای حرمت قبله حاجات ما

یاد تو تسبیح ومناجات ما

تاج شهیدان همه عالمی

دست علی ماه بنی هاشمی

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

سرود تولد حضرت عباس ع

خیل ملک ملتجى به نام اباالفضل

جن و بشر سر بسر غلام اباالفضل

هر که بود در دلش فروغ هدایت

مى شود آگاه از مقام اباالفضل

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

شعر ولادت حضرت ابوالفضل ع

آمد آن ماه که خوانند مه انجمنش

جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فکنش

آیت صولت و مردانگى و شرم و وقار

روشن از چهره تابنده و وجه حسنش

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

اس ام اس ولادت حضرت عباس (ع)

ای آب بقا عبّاس، خورشید لقا عبّاس

مشتاق لقای تو، ای ماه بنی هاشم

در موقف رستاخیز زهرا به تو می نازد

این ف برای تو، ای ماه بنی هاشم

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

اس ام اس تبریک ولادت حضرت ابوالفضل و روز جانباز

یا ابوفاضل تو جانباز ره قرآن و دینی

راحت جان علی نور دل ام البنیی

ساقی لب تشنه گان و س رست ک نی

پیشتاز لشگر چون حبل المتینی

میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل عباس

هرچند که راه هنر مدح نپویم

حیف است ز اوصاف اباالفضل نگویم

پرسند اگر سرور و سلطان ادب کیست

جز نام اباالفضل به هر بزم نگویم

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

اس ام اس ولادت حضرت عباس

جانم به فدای تو، ای ماه بنی هاشم

قربان وفای تو، ای ماه بنی هاشم

ای عبد مطیع حق، حق داده تو را رونق

این است جزای تو، ای ماه بنی هاشم

میلاد حضرت عباس (ع) مبارک باد

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس میلاد حضرت ابوالفضل العباس,اس ام اس تولد حضرت ابوالفضل العباس

اس ام اس و جملات تبریک ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 و 2017مشاهده متن کامل ...
ع های ابوالفضل پورعرب و همسر ، مادر و پسرش + بیوگرافی و مصاحبه
درخواست حذف اطلاعات

ع های ابوالفضل پورعرب و همسر ، مادر و پسرش + بیوگرافی و مصاحبه

ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب, ع های ابوالفضل پورعرب

نم تان » ع های جدید و بیوگرافی کامل ابوالفضل پورعرب بازیگر محبوب سینما ، در ادامه با ما همراه باشید

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب, ع های ابوالفضل پورعرب

بیوگرافی کامل ابوالفضل پورعرب

ابوالفضل پورعرب زاده ۲ تیر ۱۳۴۰ در تهران بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون، ایران است. وی فارغ‌ حصیل بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشسرای هنر است، تا کنون سه بار ازدواج کرده و دارای سه فرزند می‌باشد.

از آ ین همسرش آناهیتا نعمتی (بازیگر) جدا شده و از او داری یک فرزند دختر است. وی به دلیل سرطان ۳۰ دی ماه ۱۳۸۹ در بیمارستان بهمن تهران بستری شد و تحت درمان قرار گرفت و پس مدت‌ها خانه نشینی در مراسم هنرمندان برای محکومیت اهانت به در برابر دوربین رسانه‌ها قرار گرفت.

در روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ محمود رئیس جمهور وقت ایران از ابوالفضل پور عرب در منزل پدری وی واقع در جنوب تهران به صورت سرزده عیادت کرد.

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب, ع های ابوالفضل پورعرب

ع های جدید و پشت صحنه ابوالفضل پورعرب به همراه پسرش

های سینمایی

عروس (بهروز افخمی، ۱۳۶۹)

قربانی (رسول صدرعاملی، ۱۳۷۰)

نرگس (رخشان بنی اعتماد، ۱۳۷۰)

آواز تهران (کامران قدکچیان، ۱۳۷۰)

رابطه پنهانی (جهانگیر جهانگیری، ۱۳۷۱)

مهاجران (مهدی صباغ زاده، ۱۳۷۱)

سؤظن (کاظم معصومی، ۱۳۷۱)

دو روی سکه (محمد متوسلانی، ۱۳۷۱)

نیش (همایون اسعدیان، ۱۳۷۲)

چهره (سیروس الوند، ۱۳۷۴)

بهشت پنهان (کامران قدکچیان، ۱۳۷۳)

در کمال خونسردی (سیامک شایقی، ۱۳۷۳)

بی‌قرار (مجید قاری‌زاده، ۱۳۷۳)

مرضیه (اسفندیار شهیدی، ۱۳۷۳)

مردی شبیه باران (سعید سهیلی، ۱۳۷۵)

قاصدک (قاسم جعفری، ۱۳۷۵)

حماسه قهرمانان (جمشید حیدری، ۱۳۷۶)

غریبانه (احمد امینی، ۱۳۷۶)

باد و شقایق (سیدضیاءالدین دری، ۱۳۷۷)

جوانی (مجید قاری‌زاده، ۱۳۷۷)

مردی از جنس بلور (سعید سهیلی، ۱۳۷۷)

عشق کافی نیست (مهدی صباغ زاده، ۱۳۷۷)

معصوم (داود توحیدپرست، ۱۳۷۷)

دستهای آلوده (سیروس الوند، ۱۳۷۸)

(اسماعیل براری، ۱۳۷۸)

زندانی ۷۰۷ (حبیب‌الله بهمنی، ۱۳۷۸)

تو را دوست دارم (عبدالله باکیده، ۱۳۷۹)

همسر دلخواه من (افشین شرکت، ۱۳۷۹)

تیک (اسماعیل فلاح پور، ۱۳۸۰)

مجنون لیلی (قاسم جعفری، ۱۳۸۶)

سربلند (سعید تهرانی، ۱۳۸۶)

دلواپسی ( بهمن گودرزی، ۱۳۸۷)

زمهریر (علی روئین‌تن، ۱۳۸۹)

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب, ع های ابوالفضل پورعرب

مجموعه های تلویزیونی

تنهاترین (مهدی فخیم‌زاده، ۱۳۷۶)

مسافر (سیروس مقدم، ۷۹–۱۳۷۸)

همراز (سامان مقدم، ۱۳۸۱ – نویسنده سید سعید رحمانی)

عروس (۱۳۸۲)

تا غروب (۱۳۸۴)

زیرزمین (علیرضا افخمی، ۱۳۸۵)

یک وجب خاک (علی عبدالعلی زاده،۱۳۸۶)

آ ین سرقت (۱۳۸۸)

وضعیت سفید (حمید نعمت‌الله ۱۳۹۰)

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب, ع های ابوالفضل پورعرب

ع های جدید و پشت صحنه ابوالفضل پورعرب به همراه شهاب حسینی و مصطفی زمانی

جوایز و افتخارات

تجلیل در جشنواره نهم فجر به دلیل بازی در عروس

بهترین بازیگر مرد، عروس، جشنواره بین‌المللی پیونگ یانگ (۱۳۷۳)

بهترین بازیگر نقش اول مرد، مردی شبیه باران سعید سهیلی پانزدهمین جشنواره فجر (۱۳۷۵)

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب, ع های ابوالفضل پورعرب

ع های جدید و پشت صحنه ابوالفضل پورعرب به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ابوالفضل پورعرب , بیوگرافی ابوالفضل پورعرب , ع های ابوالفضل پورعرب

ع های جدید و پشت صحنه ابوالفضل پورعرب به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ابوالفضل پورعرب , بیوگرافی ابوالفضل پورعرب , ع های ابوالفضل پورعرب

ع های جدید و پشت صحنه ابوالفضل پورعرب به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب, ع های ابوالفضل پورعرب , ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب, ع های ابوالفضل پورعرب و همسرش

ابوالفضل پورعرب و پسرش

مصاحبه ابوالفضل پورعرب با سینما ژورنال

ابوالفضل پورعرب : اگر واقعا ستاره بودیم چرا زمانی که سرطان داشتم و در بیمارستان بودم هیچ سراغم نیامد؟ چرا گفتند معتاد شده؟ چرا گفتند ایدز گرفته؟ چرا همین آقای ضرغامی حالی از ما نپرسید؟

همان موقع “وضعیت سفید” را کار می اما یک نفر از همین سریال سراغ ما نیامد. البته مردم لطف داشتند و پشت در بیمارستان بودند اما همکاران من چه سینمایی چه تلویزیونی هیچ کدام نیامدند!

وی ادامه داد: حتی مرگ مرا در تلویزیون اعلام د و اینکه در سردخانه است و بناست تشییع شود بدون اینکه بدانند در بیمارستانیم. در نهایت هم با یک عذرخواهی سر و تهش را هم آوردند.

پورعرب با نقد رفتارهای مدیران سینمایی بیان داشت: فقط در حرف در حمایت از هنرمند دم می زنند. مجید میرزاییان فوت شد و حتی من خودم خبر نداشتم! چرا؟ چون ی به فکرش نبود و حتی خانواده اش برای گرفتن قبر در قطعه هنرمندان کلی دوندگی د.

پورعرب در توصیف بیماریش گفت: سرطان اثنی عشر خوش خیم داشتم که با ش تگی جناغ ام ایجاد شده بود؛ جناغ وارد اثنی عشر شده بود و همین مشکل ایجاد کرده بود. خوشبختانه سرطانم درمان شد.

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب, ع های ابوالفضل پورعرب , abolfazl poorarab

ابوالفضل پورعرب و مادرش

وی ادامه داد: چهار سال درگیر بیماری بودم و هرچند سرطانم خوش خیم بود اما آزار روحی آن به اندازه سرطان بدخیم بود. تمام مدت منتظر بودم یک نفر به من سر بزند اما جز خانواده هیچ نیامد. چرا؟ یعنی این قدر مضر بودیم برای جامعه؟ خیلی عجیب است…

پورعرب با اشاره به دردسرهای شهرت گفت: سی سال ویلا داشتم شمال و حسرت به دل شنا در دریا ماندم مبادا آن که بگویند با مایو رفته شنا! جرات شرکت در مهمانیها را نداشتم مبادا ع یا ی درآید.

وی ادامه داد: اینجا هن یشه ها مدام زیر ذره بین اند تا معلوم شود چند همسر دارند. آنجا اگر ی درباره تعداد همسران آل پاچینو مطلب می زند به دنبال کشف دلایل چند همسری است اما اینجا هدف، ت یب هنرمند است. انگار فقط برخی هنرمندان هستند  چند بار ازدواج کرده اند و بقیه، نه.

این بازیگر با ذکر خاطراتی از فضای امنیتی پشت صحنه ها در دهه های قبل بیان داشت: سر همان “عروس” در پشت صحنه کار و در گچسر و البته به دعوت افخمی با نیکی کریمی پینگ پنگ بازی کردیم. فردایش عبدا.. اسفندیاری آمد و گفت چرا پینگ پنگ بازی کرده اید؟؟؟

وی ادامه داد: در رشت و سر ی دیگر به کارگردانی رسول صدرعاملی، ایشان گفت با بازیگر زن مقابلت قبل از برداری قدم بزن و تمرین کن تا ترس بازیگر مقابل بریزد و من علیرغم میل باطنی این کار را . فردایش دوباره عبدا.. اسفندیاری پیدایش شد و گفت چرا؟؟؟

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب, hf,hgtqg \,vuvf

ابوالفضل پورعرب و همسر سابقش آناهیتا نعمتی

پورعرب در نقد این واکنشها بیان داشت: تازه اسفندیاری ی است که خود را شاگرد مکتب شریعتی می داند و “فاطمه فاطمه است” را خوانده. اما یادم است در پشت صحنه کاری اخوی آقای آمد و ایشان مرا با عنوان “داماد هزار عروس” معرفی کرد! آیا این درست بود؟

پورعرب با اشاره به رفتارهای یکی از روسای اداره نظارت  و ارزشی سالهای قبل گفت: مهدی خاکبازان جایزه جشنواره پیونگ یانگ برای “عروس” را به من نداد. ایشان بعد از “بهشت پنهان” که در آلمان برداری شد ما را خواست و با طرح مضامینی مثل مصرف مسکرات در آلمان می خواست ما را ممنوع الکار کند که من رفتم سر سریال حسن (ولایت عشق) که البته نذر هم داشتم برای حضور در این کار.

به ضرغامی هم گفتم خاکبازان محمل می گوید و من اصلا معده درد دارم و نمی توانم مسکرات بخورم!! پورعرب افزود: خاکبازان میگفت من شمشیر حضرت عباسم و مگر می شد در برابر وی کاری کرد.

پورعرب در جایی از گفتگویش با اشاره به حضور برخی از بازیگران و عوامل در شبکه ای جم گفت: شبکه های آن طرف روانتر دارند کار می کنند و بچه های ما هم می روند و کار می کنند. اما اگر همه بروند آبرویی برای ما می ماند؟

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب, اینستاگرام ابوالفضل پورعرب

سیاوش خیر با انتشار تصویر ابوالفضل پورعرب نوشت : افتخار اینو داشتم که کنار انسانى باشم که گیشه سینماهاى ایران را جا به جا میکرد، تنت سلامت و سایتون مستدام باشد.

سایت تفریحی نم تان , http://namakstan.net

ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب, اینستاگرام ابوالفضل پورعرب

hf,hgtqg \,v uvf

ع های جدید و پشت صحنه ابوالفضل پورعرب به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب, ابوالفضل پورعرب و فردین,ابوالفضل پورعرب و همسرش

ع های جدید و پشت صحنه ابوالفضل پورعرب به همراه فردین

سایت تفریحی نم تان , http://namakstan.net

ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب,ابوالفضل پورعرب و همسرش

ع های جدید و پشت صحنه ابوالفضل پورعرب به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی نم تان , http://namakstan.net

ابوالفضل پورعرب, بیوگرافی ابوالفضل پورعرب,ابوالفضل پورعرب و همسرش

ع های جدید و پشت صحنه ابوالفضل پورعرب به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی نم تان , http://namakstan.net

ع های ابوالفضل پورعرب و همسر ، مادر و پسرش + بیوگرافی و مصاحبهمشاهده متن کامل ...
باغ فین کاشان
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی باغ فین کاشان با و پر سرعت .

باغ فین کاشان


باغ فین کاشان

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :    46 صفحه

 

 

 

موقعیت باغ فین- کاشان

شهر کاشان در حاشیه کویر در فاصله 220 کیلومتری جنوب شهر تهران و 86 کیلومتری جنوب شهر قم واقع است. مختصات جغرافیایی آن 51 درجه و 27 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 59 دقیقه عرض شمالی است و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد بین 940 تا 1130 متر می باشد. ناحیه فین یکی از تفرجگاه های اطراف کاشان است و می توان نسبت ناحیه فین به کاشان را مانند منطقه تجریش به تهران دانست. ناحیه ای که باغ فین در آن قرار گرفته است, به نام فین کوچک معروف بوده و موقعیت آن در جنوب غربی شهر کاشان می باشد. باغ تاریخی فین در منتهاالیه جنوب شرقی جاده فین (خیابان کبیر) در شهر کاشان و در مجاورت مظهر چشمه تاریخی سلیمان قرار گرفته است. در گذشته در ناحیه فین منظومه ای از باغ ها وجود داشته که باغ فین با اهمیت ترین و در حقیقت نگین آن منظومه بوده است.

ناحیه فین «فین قصبهای است در بخش مرکزی شهرستان کاشان که دارای دو قسمت جداگانه فین بزرگ و فین کوچک است، و بعضی آن را فینین نامند. فین در شش هزار گزی باختر کاشان قرار گرفته است و به واسطه کثرت اشجار و آب و هوای خوب یکی از تفرجگاههای اطراف کاشان است، آب آن از چشمه معروف سلیمانیه و سفیدآب تأمین میشود و . . . (لغتنامه دهخدا). طبق نوشته دونالد ویلبر در کتاب باغهای ایرانی و کوشکهای آن: «وقتی مسافر به شهر تاریخی کاشان نزدیک میگردد میتواند در سمت راست جاده، باغ فین را با سروهای زیبایش مشاهده کند، با بازدید از این نقطه میتوان گفت که مهمترین نقطه این شهر را دیده است.» قدیمیترین منبعی که در مورد تاریخ فین و آبهای آن اشاراتی دارد، کتاب تاریخ قم (تألیف سال 378 هجری قمری) است که البته مانند بسیاری از مناطق دیگر پایهگذاری آن را با شخصیتهای اساطیری آمیخته چنین مینویسد: «فین آن را بشتاسب بنا کرد و در آن وقت که با ارجاسف ملک ترک کارزار کرد و کاریزهای آن دیه را با اشارت ملک جم بیرون آورده و بسیار آبند» فین کوچک که باغ فین نیز در آن واقع است، دارای 17 محله میباشد، این محلات عبارتند از: محله س ایین، محله پشت باغ، محله مصلی، محله ملتی، محله رودخانه، محله باغکهنه، محله سازمان آب، محله ملاقطب، محله انار، محله توتستان، محله زیارت، محله شاهزاده ابراهیم، محله گذر، محله پنجروزه، محله حیدری، محله تنبیلی، زبان مردم فین فارسی است، ولی زبان محلی که ریشههای فرس قدیم دارد در این قسمت رایج است. مذهب مردم فین شیعه اثنی عشری است.


با


باغ فین کاشان


مشاهده متن کامل ...
چارتر مشهد کاشان
درخواست حذف اطلاعات

چارتر مشهد کاشان

ید اینترنتی بلیط چارتری مشهد به کاشان

رزرو بلیط هواپیما مشهد به کاشان

ید آنلاین بلیط هواپیما مشهد به کاشان رفت و برگشت

برنامه پروازی مشهد به کاشان

بلیط هواپیما مشهد کاشان

برنامه پروازی مشهد به کاشان

جهت رزرو بلیط هواپیما مشهد به کاشان و بالع روی لینک زیر کلیک نمایید و در عرض کمتر از 1 دقیقه بلیط خود را رزرو کنید

رزرو اینترنتی بلیط مشهد به کاشان


در هنگام ید به آرم e چارتر دقت فرمایید

www.echarter.xyz


شماره پشتیبانی 24 ساعته شرکت ما

09120277458

09905227920

09905227890

ارتباط در تلگرام : 09120277458


ای دی تلگرام ارتباط مستقیم و 24 ساعته : http://telegram.me/soorenaseir


عضو کانال تلگرامی ما شوید تا در جریان بلیط های لحظه آ ی و کنسلی و همچنین بروز ترین اطلاعات مهاجرتی و گردشگری قرار بگیرید


https://telegram.me/subtitleَ


در اینستاگرام ما را دنبال کنید تا در جریان قیمت های بلیط هواپیما در لحظه آ قرار بگیرید :


http://www.instagram.com/ebooking24


همچنین شما می توانید با اپلیکیشن آندرویدی ما و نصب آن بر روی دستگاه تلفن همراه خود در سریعترین زمان ممکن و در هر لحظه از شبانه روز اقدام به رزرو آنلاین بلیط مورد نظر خود نماییدscreen-reader users, click here to turn off google instant...

googleچارتر مشهد کاشانallimagesvideosmapsmore

settingstools

about 273,000 results (0.46 seconds)

search results

کاشان 180000 - چارتر 724 | بلیط چارتر هواپیما

charter724.org/getpage-بلیط%20چارتر%20مشهد%20کاشان.html

translate this page

ید آنلاین بلیط چارتر مشهد کاشان. خدمات بلیط چارتر مشهد کاشان. فروش آنلاین بلیط چارتر مشهد کاشان. رزرو بلیط چارتر مشهد کاشان. ارایه بهترین نرخ بلیط چارتر ...

ید اینترنتی بلیط هواپیما کاشان مشهد | ارزان ترین قیمت پرواز چارتری

sepehr360.com › پروازها › کاشان مشهد

translate this page

بلیط چارتر و لحظه آ ی کاشان مشهد. ما در سایت سپهر 360 برخلاف خیلی از سایت های رزرواسیون و ید آنلاین بلیط هواپیما که با افزایش نرخ و دریافت سود بلیط می ...

ید اینترنتی بلیط هواپیما مشهد کاشان | ارزان ترین قیمت پرواز چارتری

sepehr360.com › پروازها › مشهد کاشان

translate this page

بلیط چارتر و لحظه آ ی مشهد کاشان. ما در سایت سپهر 360 برخلاف خیلی از سایت های رزرواسیون و ید آنلاین بلیط هواپیما که با افزایش نرخ و دریافت سود بلیط می ...

تعریف بلیط چارتر : پرواز چارتری چیست؟ full charter - راهنمای پرداخت

ariacharter.ir/newsdetails-647.html

translate this page

... فروش پروازهای چارتر را در کلیه خطوط داخلی و خارجی و همچنین مسیر کاشان - مشهد را به ... عبارت «چارتر » فقط برای پرواز کاربرد ندارد، برای هتل یا باقی وسایل ...

فرودگاه کاشان | ید و رزرو اینترنتی بلیط هواپیما

kashanairport.faranegar.com/

translate this page

فرودگاه کاشان بزرگ. یکطرفه; رفت و برگشت. ۱ بزرگسال, ۲ ... خدمات فرودگاه کاشان. airplanemode_active ... کاشان-کیلومتر ۱۲ جاده قدیم نطنز۱. تلفن تماس : ۳- ...

بلیط چارتر و لحظه آ ی کاشان مشهد - آسان پرواز سیمرغ

easyfly24.ir/1395/08/24/بلیط-چارتر-و-لحظه-آ ی-کاشان-مشهد/

translate this page

ید اینترنتی بلیط هواپیما , بلیط چارتر , بلیط سیستمی , ید آنلاین بلیت ... **مسافر گرامی جهت اطلاع از قیمت بلیط هواپیما کاشان مشهد میتوانید با استفاده از ...

بلیط هواپیما چارتر کاشان مشهد kashan mashhad 2016 09 03 - چارتر 724

charter724.ir/ticket-بلیط-هواپیما-چارتر-کاشان-مشهد-kashan-mas...

translate this page

sep 3, 2016 - بلیط هواپیما چارتر کاشان مشهد kashan mashhad 2016 09 03.

بلیط چارتر ارزان مشهد کاشان - چارتر 724

charter724.ir/result-بلیط+چارتر+ارزان+مشهد+کاشان.html?t...

translate this page

بلیط چارتر ارزان مشهد کاشان. ... مشهد به کاشان 1395/11/13 (چهارشنبه). تعداد کل پرواز ها: جستجوی جدید روز قبل روز بعد تقویم. مقایسه قیمت; مقایسه زمان; نرخ و ...

بلیط چارتر ارزان مشهد کاشان - چارتر 724

charter724.ir/result-بلیط+چارتر+ارزان+مشهد+کاشان.html?t...

translate this page

هتل ۲۴ مرکز رزرواسیون سراسری هتل های ایران رزرواسیون هتل در شهر های مشهد مقدس . کیش . قشم . تهران و ... 38713442-051 el24.ir :::::::::: نرم افزار اندرویدی پرواز ۲۴ ...

رزرو و ید اینترنتی بلیط هواپیما مشهد به کاشان

https://هواپیمابلیط.com/بلیط-هواپیما-چارتری-سیستمی-مشهد-به-...

translate this page

در این صفحه ایران چارتر شما ابتدا اقدام به رزرو بلیط هواپیمای مشهد به کاشان نمایید و پس از رزرو بلیط اقدام به ید اینترنتی بلیط هواپیمای خود نمایید.

searches related to چارتر مشهد کاشان

پروازهای فرودگاه کاشان

ساعت پرواز کاشان مشهد

قیمت بلیط هواپیما کاشان به مشهد

قیمت بلیط کاشان مشهد

قیمت بلیط هواپیمای کاشان مشهد

قیمت بلیط هواپیما مشهد کاشان

قیمت بلیط اتوبوس کاشان مشهد

پرواز کاشان کیش

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

next

screen-reader users, click here to turn off google instant...

googleید اینترنتی بلیط چارتری مشهد به کاشانallmapsimagesvideosmore

settingstools

about 209,000 results (0.45 seconds)

search results

ید اینترنتی بلیط هواپیما کاشان مشهد | ارزان ترین قیمت پرواز چارتری

sepehr360.com › پروازها › کاشان مشهد

translate this page

ما قیمت بلیط هواپیمای کاشان مشهد را از بین صدها آژانس مسافرتی و چارتری جمع آوری کرده و ارزانترین آنها را بدون هیچ افزایش نرخی به شما نمایش می دهیم. امکان ید ...

ید اینترنتی بلیط هواپیما مشهد کاشان | ارزان ترین قیمت پرواز چارتری

sepehr360.com › پروازها › مشهد کاشان

translate this page

ما قیمت بلیط هواپیمای مشهد کاشان را از بین صدها آژانس مسافرتی و چارتری جمع آوری کرده و ارزانترین آنها را بدون هیچ افزایش نرخی به شما نمایش می دهیم. امکان ید ...

فرودگاه کاشان | ید و رزرو اینترنتی بلیط هواپیما

kashanairport.faranegar.com/

translate this page

خدمات فرودگاه کاشان ... کاشان-کیلومتر ۱۲ جاده قدیم نطنز۱. تلفن تماس : ۳- ... کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فرودگاه کاشان بزرگ می باشد. طراحی و ...

ید اینترنتی بلیط هواپیما

echarter.xyz/

translate this page

ید اینترنتی بلیط هواپیما , بلیط چارتر , بلیط سیستمی , ید آنلاین بلیت ... تهران به مشهد، ید اینترنتی بلیط هواپیما تبریز اهواز رفت و برگشت، ید ...

you've visited this page many times. last visit: 12/27/16

کاشان 180000 - چارتر 724 | بلیط چارتر هواپیما

charter724.org/getpage-بلیط%20چارتر%20مشهد%20کاشان.html

translate this page

چارتر 724 | ید اینترنتی بلیط هواپیما چارتر کلیه خطوط هواپیمایی کشور به صورت آنلاین - بلیط چارتر کلیه مسیرها - بلیط ارزان مشهد، کیش،

رزرو و ید اینترنتی بلیط هواپیما مشهد به کاشان

https://هواپیمابلیط.com/بلیط-هواپیما-چارتری-سیستمی-مشهد-به-...

translate this page

در این صفحه ایران چارتر شما ابتدا اقدام به رزرو بلیط هواپیمای مشهد به کاشان نمایید و پس از رزرو بلیط اقدام به ید اینترنتی بلیط هواپیمای خود نمایید.

ید بلیط هواپیما تهران به مشهد - ید اینترنتی بلیط هواپیما

https://www.alibaba.ir/flights/thr-mhd

translate this page

معتبرترین و باسابقه ترین مرجع ید بلیط هواپیما و بلیط چارتر مشهد بصورت آنلاین. ید اینترنتی بلیط هواپبما تهران به مشهد. بلیط چارتر و بلیط سیستمی ...

بلیط چارتر و لحظه آ ی کاشان مشهد - آسان پرواز سیمرغ

easyfly24.ir/1395/08/24/بلیط-چارتر-و-لحظه-آ ی-کاشان-مشهد/

translate this page

ما در همین صفحه از وب سایت آسان پرواز سیمرغ ، ارزان ترین قیمت بلیط هواپیما را هر روزه در مسیرکاشان به مشهد و بالع ارائه می دهیم. جهت ید بلیط اینترنتی، از ...

ید اینترنتی بلیط هواپیما مسکو مشهد | ارزان ترین قیمت پرواز چارتری

www.sepehr360.ir › پروازها › مسکو مشهد

translate this page

ما قیمت بلیط هواپیمای مسکو مشهد را از بین صدها آژانس مسافرتی و چارتری جمع آوری کرده و ارزانترین آنها را بدون هیچ افزایش نرخی به شما نمایش می دهیم. امکان ید بلیط ...

قیمت بلیط هواپیما مشهد - قیمت بلیط هواپیما مشهد

https://airplaneticket.ir/ticket-prices/25-mashhad-ticket-prices.html

translate this page

اگر با ید اینترنتی آشنایی ندارید یا قبلا از این وب سایت بلیط هواپیما رزرو ... به دلیل تعداد زیاد پروازها، بلیط هواپیما مشهد در دو نوع سیستمی و چارتری عرضه می ...

you visited this page on 12/18/16.

searches related to ید اینترنتی بلیط چارتری مشهد به کاشان

پروازهای فرودگاه کاشان

قیمت بلیط هواپیما کاشان به مشهد

ساعت پرواز کاشان مشهد

قیمت بلیط کاشان مشهد

قیمت بلیط هواپیمای کاشان مشهد

قیمت بلیط هواپیما مشهد کاشان

قیمت بلیط اتوبوس کاشان مشهد

پرواز کاشان کیش

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

next

torbat heydariyeh, razavi khorasan province - reported by this computer - use precise location - learn more

help send feedback privacy terms

screen-reader users, click here to turn off google instant...

googleرزرو بلیط هواپیما مشهد به کاشانallimagesvideosmapsmore

settingstools

about 495,000 results (0.46 seconds)مشاهده متن کامل ...

پاو وینت باغ فین کاشان
درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت-باغ-فین-کاشان
پاو وینت باغ فین کاشان

فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 71
حجم فایل: 5658 کیلوبایت
قیمت: 13000 تومان

 


توضیحات:


فایل پاو وینت باغ فین کاشان، در حجم 71 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:


شهر کاشان در حاشیه کویر در فاصله 220 کیلومتری جنوب شهر تهران و 86 کیلومتری جنوب شهر قم واقع است. مختصات جغرافیایی آن 51 درجه و 27 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 59 دقیقه عرض شمالی است و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد بین 940 تا 1130 متر می‌باشد. 

ناحیه فین یکی از تفرجگاه‌های اطراف کاشان است و می‌توان نسبت ناحیه فین به کاشان را مانند منطقه تجریش به تهران دانست. ناحیه‌ای که باغ فین در آن قرار گرفته‌است, به نام فین کوچک معروف بوده و موقعیت آن در جنوب غربی شهر کاشان می‌باشد. باغ تاریخی فین در منتهاالیه جنوب شرقی جاده فین (خیابان کبیر) در شهر کاشان و در مجاورت مظهر چشمه تاریخی سلیمان قرار گرفته‌است. در گذشته در ناحیه فین منظومه‌ای از باغ‌ها وجود داشته که باغ فین با اهمیت‌ترین و در حقیقت نگین آن منظومه بوده‌است.

«فین قصبهای است در بخش مرکزی شهرستان کاشان که دارای دو قسمت جداگانه فین بزرگ و فین کوچک است، و بعضی آن را فینین نامند. فین در شش هزار گزی باختر کاشان قرار گرفته است و به واسطه کثرت اشجار و آب و هوای خوب یکی از تفرجگاههای اطراف کاشان است، آب آن از چشمه معروف سلیمانیه و سفیدآب تأمین میشود و . . . (لغتنامه دهخدا). طبق نوشته دونالد ویلبر در کتاب باغهای ایرانی و کوشکهای آن: «وقتی مسافر به شهر تاریخی کاشان نزدیک میگردد میتواند در سمت راست جاده، باغ فین را با سروهای زیبایش مشاهده کند، با بازدید از این نقطه میتوان گفت که مهمترین نقطه این شهر را دیده است.» 

قدیمیترین منبعی که در مورد تاریخ فین و آبهای آن اشاراتی دارد، کتاب تاریخ قم (تألیف سال 378 هجری قمری) است که البته مانند بسیاری از مناطق دیگر پایهگذاری آن را با شخصیتهای اساطیری آمیخته چنین مینویسد: «فین آن را بشتاسب بنا کرد و در آن وقت که با ارجاسف ملک ترک کارزار کرد و کاریزهای آن دیه را با اشارت ملک جم بیرون آورده و بسیار آبند» 


فهرست مطالب:


موقعیت باغ فین کاشان

تاریخچه باغ فین کاشان 

سابقه تاریخ باغ فین

وضع کنونی باغشاه 

معرفی و شکل گیری باغشاه فین 

سر درب ، دیوار و برج ها

چشمه سلیمانیه

شتر گلوی عباسی

شتر گلوی فتحعلیشاهی

اندرونی کریم خانی و اتاق شاه نشین 

ها

فهرست نقشه ها

شبکه های دسترسی در وضع موجود 

تراکم بناهای محوطه بنا

سایت پلان

عناصر شاخص باغ فین 

قدمت ابنیه

بررسی کاربری های موجود

یازشناسی کاریری های وضع موجود

چگونگی حضور آب وشکل حرکت آن در باغ 

دسترسی ها 

جهت حرکت آب بر اساس شیب زمین در باغ

نظام حرکتی 

نظام کارکردی


هدیه محصول:


فایل word همین محصول(45صفحه)


 


 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
مشاهده متن کامل ...
پاو وینت بررسی باغ فین کاشان- دارای نقشه های سایت و پلان و نمامقطع کوشک
درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت بررسی باغ فین کاشان- دارای نقشه های سایت و پلان و نمامقطع کوشکتاریخ ایجاد 16/05/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 89 اسلاید بهمراه نقشه قیمت: 6900 تومان حجم فایل: 7599 kb تعدادمشاهده 20پاو وینت بررسی باغ فین کاشان- دارای نقشه های سایت و پلان و نمامقطع کوشک

بخشی از مطلب

باغ فین کاشان، نام یک باغ ایرانی است که فین نیز در آن قرار دارد. مکان نامبرده جایی است که ناصرالدین شاه، در سال ۱۸۵۲ میلادی صدراعظم خود کبیر را در آن به قتل رساند. سابقه و قدمت باغ فین احتمالا به دوره صفویه بازمی گردد. وسعت باغ بالغ بر ۲۳ هزار مترمربع و شامل یک حیاط مرکزی است که به وسیله دیوار، بارو و برج های استوانه شکل محصور شده است. در مقایسه با بسیاری از باغ های ایرانی مشابه، باغ فین با آب قابل توجهی مشروب می شود.
باغ فین و مجموعه بناهای آن در کاشان، باغ فین واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۱۴ با شمارهٔ ثبت ۲۳۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. کار ثبت جهانی این اثر که از سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شده بود، چندین سال به طول انجامید و سرانجام در زمستان ۱۳۸۹، مرحله اول ثبت این اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو به انجام رسید.

برخی منابع تاریخی قدمت این باغ را به دوران سلطنت آل بویه می رسانند. به استناد این منابع، ز له مهیب سال ۱۵۷۳ میلادی باعث ت یب کلی باغ شد. بقایای باغی در چند صد متری باغ فین(باغ نو) موجود است که به باغ کهنه معروف است. باغ کهنه در دوره ایلخانان مغول بیشترین گسترش را یافته بوده است. به هرحال ساختمان باغ فین فعلی به دوران شاه عباس اول نسبت داده شده و میراث فرهنگی ایران طراح باغ را غیاث الدین جمشید کاشانی می داند. با این وجود منابع ی طراح باغ را شیخ بهایی معرفی می کنند.

کار ساخت و توسعه عمرانی باغ در دوره شاه صفی و شاه عباس دوم نیز ادامه یافت و به اوج رسید. بناهای سردر ورودی، کوشک صفوی و یکی از ها محصول این دوره بوده اند. همچنین شاه سلیمان صفوی صفه ای پیرامون چشمه فین بنا نمود که احتمالا موجب تغییر نام چشمه فین به چشمه سلیمانیه بوده است. از اوا دوره صفویه تا دوره زندیه و همزمان با حمله افغان و لشکرکشی های نادر شاه، توجهی به باغ نشده است. در دوره کریمخان زند و همزمان با وقوع چند ز له پیاپی، باغ و ابنیه موجود در آن مورد مرمت قرار گرفت و بنای خلوت کریمخانی به آن افزوده گشت.
ع ها به صورت اختصاصی توسط تیم "بانک تور و گردشگری" در تاریخ 2 دیماه 1390 گرفته شده است

در دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار، بخش هایی زیادی به ابنیه باغ افزوده شد. تقریبا مابقی ابنیه موجود در باغ، همگی محصول این دوران است. ولی با مرگ فتحعلی شاه، کار رسیدگی به باغ و درختان آن رها شد و حتی بخش هایی از باغ از میان رفت. با ثبت ملی این اثر در هفتاد سال پیش، رسیدگی و توجه به آن اهمیت بیشتری یافت. در دوره پهلوی، بنای موزه ملی کاشان بر ابه های خلوت نظام ال ه و همچنین بنایی در حدفاصل کتابخانه و ها ساخته شد و سایر ابنیه نیز مورد مرمت قرار گرفت. سوء مدیریت و بی توجهی در چند سال اخیر، موجب خسارات جبران ناپذیری به باغ شده است.

در سال ۱۹۳۵ و همزمان با ثبت ملی این اثر، ابتدا است مرکزی باغ مورد مرمت قرار گرفت. در سال ۱۳۳۶ بنای موسوم به خلوت نظام ال ه که به طور کامل ت یب شده بود، مجددا بنا شد و به موزه ملی اختصاص یافت. مرمت سایر عناصر معماری ازجمله کوشک ها در سال ۱۹۷۹ آغاز شد.

در سال ۱۳۸۷ ادامه ساماندهی کف فرش، تهیه پرونده طرح آسیب شناسی و درمان پوشش سبز گیاهی باغ فین، ساماندهی مجاری آب وجی حوض ها و جوی های داخل باغ، مرمت در چوبی گره چینی شده عمارت سر در، آواربرداری و بام سازی کوشک صفوی و ساماندهی راه آب های آن به انضمام آواربرداری و بام سازی ضلغ غربی و همچنین نصب دوربین های مداربسته باغ انجام شد.

به دنبال تشکیل پرونده ثبت جهانی این اثر، در سال ۱۳۸۹ یونسکو دستور اعمال تغییراتی در سنگ فرش و پیاده روهای باغ صادر نمود که این تغییرات انجام شده است.

باغ فین کاشان
معماری باغ

وجود عناصر آب و درخت که عناصری پویا هستند در کنار ابنیه که عناصر ثابت معماری هستند، هویتی زنده به این اثر فرهنگی و تاریخی بخشیده است. باغ فین یکی از مهمترین نمونه باغ های ایرانی است که همچنان زنده و پابرجاست. همچنین این باغ به خوبی روش ایجاد منظر فرهنگی را معرفی می کند.

عنصر آب : در طراحی باغ فین، آب اساسی ترین عنصر بوده است. آب در باغ فین به صورت های راکد(در است مقابل کوشک و حوض خانه صفوی)، روان (در جوی ها)، فورانی (فواره ها) و جوششی (ظهور آب از حفره های منظم کف حوض در حوض جوش و حوضخانه صفوی و شترگلوی فتحعلی شاه) حضور دارد. هریک از اشکال گوناگون آب در این باغ، مفهومی خاص را تداعی می کند. آب فراوان و جریان آن در جوی هایی با کاشی فیروزه ای، در محیطی که آب واقعا کمیاب است و درختانی با سایه گسترده در تضادی بزرگ با کویر خشک و طبیعتی نامهربان است که در پشت دیوارهای باغ گسترده است.
آب جاری در جوی ها، است ها و حوض های باغ از چشمه سلیمانیه تامین می شود. آب این چشمه ابتدا در است ی در پشت باغ جمع می شود. اختلاف ارتفاع این است نسبت به سطح جوی ها، ایجاد فواره هایی را امکان پذیر کرده است که به روش ثقلی آب را به بالا پرتاب می کنند.
آب حوض اصلی از دوازده چشمه داخل آن می جوشد که به آن حوض جوش گفته می شود. از آن به بعد، آب در جوی هایی با کاشی های فیروزه ای جریان می یابد. رنگی که با رنگ خاکی صحراهای اطراف در تضاد است.

عنصر درخت : مهمترین گیاهان باغ فین، شامل ۵۷۹ اصله درخت سرو و ۱۱ اصله درخت چنار است. با توجه به قدمت این درختان، به نظر می رسد که درخت سایه گستر و همیشه سبز سرو در طراحی باغ نقش کالبدی داشته و کاشت معدود درختان خزان دار چنار موجود در باغ، فقط به منظور افزایش کیفیت بصری صورت گرفته است. به نظر می رسد که کاربرد درخت سرو در ادبیات فارسی به عنوان نماد زیبایی انسان در این انتخاب بی تاثیر نبوده است.
اغلب درختان باغ، بین ۱۰۰ تا ۴۷۰ سال سن دارند. طی پانزده سال گذشته و بخصوص بعد از سال ۱۳۸۶، مجموعه ای از عوامل موجب بروز فاجعه خشکی و بیماری درختان شد. عواملی همچون مهار فیزیکی غیراصولی، دخ غیر کارشناسانه، سرمازدگی شدید، عبور سیم و کابل برق و لوله گذاری های تاسیساتی، ایجاد پیاده روهای آ ی و سیمانی و محصور درختان با آن، آبیاری نادرست و غیراصولی، آفت شپشک، نادیده گرفتن دستور غذایی درختان، مشکلات مدیریتی و نادیده گرفتن نظرات کارشناسان موجب گردید تا حداقل ۱۱۲ درخت تاریخی به طور کامل خشک شده و تعداد زیادی هم بین ۳۰ تا ۵۰ درصد آسیب ببینند. مسئولین میراث فرهنگی پایان یافتن «عمر مفید» درختان را دلیل خشک شدن آن ها می دانند.

عنصر ابنیه : در طراحی اولیه باغ، حفظ تقارن اهمیت ویژه ای داشته است. به تدریج و با دخ شاهان، از این تقارن کاسته شده است. این وج از تقارن هم در محورهای تردد در باغ و هم در ابنیه اضافه شده پس از دوره صفویه به چشم می خورد.
در مرکز باغ، کوشک صفوی قرار دارد. کوچک و عمارت سردر سایر ابنیه دوره صفوی را تشکیل می دهند. کوشک قاجاری با نقاشی های زیبای سقفی و دیواری نیز در انتهای باغ و خارج از محور تقارن باغ واقع است. سلطنتی، موزه ملی، خلوت کریمخانی و اتاق شاه نشین ابنیه ای هستند که پس از دوران صفویه به ابنیه باغ افزوده شده اند

وجه تسمیه باغ فین یا باغ شاه
باغ شاه نه به این جهت که باغ مخصوص شاه خاصی بوده بلکه کلمه شاه به معنی بزرگ است به خاطر اینکه وسعت باغ بسیار زیاد بوده حتی بیشتر ازاندازه کنونی ، به باغ شاه معروف شده است . کلمه فین هم به سه نقل قول ریشه ی شده است :
1. کلمه فین معرب پین است و پین یک لغت فارسی باستان است به معنی پایانه ، چون این منطقه پایان شهر بوده به آن پین می گفته اند .
2. اقوام کاسپین که از فلات سیبری به فلات مرکزی آمدند درواقع 2 قوم بودند کاس ها و پین ها ، که پین ها در همین منطقه ن شدند و کاس ها در کاشان .
3. کلمه فین که از کلمه فینه گرفته شده که فینه کلاه هایی بوده که مردم این ناحیه بر سر می گذاشتند .

قدمت
قدمت اولیه باغ را به زمان اردشیر بابکان نسبت می دهند اما (1200 )سال پیش برای اولین بار در تاریخ از باغ ذکر شده است و این تاریخ به زمانی بر می گردد که یعقوب لیث صفاری در سال 265 ه.ق همراه با لشکر عرب از بیابان های مرکزی ایران عبور د و در کمال تعجب در ناحیه ای کویری به چشمه و باغ برخورد می کنند . اما قدمت بناهای باغ و کلاً باغ آرایی به زمان صفویه بر می گردد . اولین بنای باغ کوچک یا خدمه که به دستور شاه اسماعیل صفوی به عنوان یک کار عام المنفعه برای عموم مردم ساخته شده. دومین بنا، بنای سر در هشتی ورودی است که در سال 1004 ه.ق به دستور شاه عباس صفوی ساخته شد. که این بنای 2 طبقه کاربری دوگانه داشته است. یکی محل استراحت نگهبانان که از برج های اطراف باغ و از روی دیوار قطور به این اتاق ها برای استراحت می رفتند و دیگری در آن زمان که شاهان برای تفرّج به باغ می آمدند در قسمتی که الان خیابان است میدان چوگان بوده و در قسمت سر در می نشستند و بازی چوگان شاهی را تماشا می د، اتاق های طرفین هشتی ورودی هم غورخانه بوده یعنی محل ذخیره و نگهداری اسلحه. کانال آجری یا جعفری جلوی هشتی ورودی هم قبلاً باز بوده و به عنوان یک راه کالسکه رو، که در زمان قاجار معماری حجاب دار مرسوم می شود و راه به این شکل بسته می شود تا وقتی ی وارد هشتی ورودی می شود به کل محیط باغ احاطه نداشته باشد مثل توری که روی صورت خانم ها قرار می گیرد.

مساحت باغ
حدود 33700 متر می باشد نزدیک به دو تار و نیم.

چشمه و سیستم آبرسانی
مهمترین ویژگی باغ سیستم آبرسانی و باغ آرایی منحصر به فرد آن است. آب باغ از چشمه ای تامین می شود به نام سلیمانیه که هفت هزار سال قدمت دارد. آب چشمه دارای ویژگی هایی است که برخی مانند یهودی ها آن را معجزه حضرت سلیمان می دانند که البته این قضیه قابل اثبات نیست . از ویژگی های آب یکی میزان آن است که اصلاً بستگی به بارندگی سالیانه و فصل پرباران و کم باران ندارد و دبی آب همیشه ثابت است حتی در سال های خشک سالی این میزان تغییر نمی کند . دبی آب حدود 360 لیتر در ثانیه است . دومین ویژگی آب دمای آن است که در طول سال ثابت و روی 25 درجه است . در زمستان که محیط سرد است آب گرم به نظر می رسد و در تابستان که محیط گرم است آب خنک به نظر می رسد .

طراح سیستم آب رسانی
طراح سیستم ، ریاضی دان معروف قرن دهم و عصر صفوی ، غیاث الدین جمشید کاشانی است . ایشان دویست سال قبل از پاسکال از قانون اختلاف سطح استفاده کرده و از شیب طبیعی زمین بهره جسته است . اما در مورد فواره ها : زیر تمام جوی ها و دور تمام حوض ها در عمق یک متری زمین لوله هایی تعبیه شده به اسم تنبوشه که این لوله ها از جنس سفال بوده که از یک طرف به حوض های اصلی متصلند و طرف دیگر آن در انتهای جوی مسدود است . آب از یک طرف وارد می شود و چون انتهای لوله مسدود است آب از فواره ها خارج می شود . چون سطح زمین شیب دارد برای اینکه فشار تقسیم شود قطر لوله را متفاوت ساخته اند . ابتدای لوله از انتهای آن قطورتر است به این ترتیب فشار تقسیم می شود و آب به یک میزان از فواره خارج می شود.
درختان باغ فضای سبز باغ و کلاً ترتیب قرار گرفتن باغچه ها به سبک چهار باغ است. اکثریت درختان باغ سرو است که این سرو ها شبیه سرو ناز شیراز است. این درختان به آب و هوای این ناحیه خو گرفته اند و در جاهای دیگر به این اندازه رشد نمی کنند. قدیمیترین درختان باغ حدود 500 سال عمر دارند که در کنار کوشک قاجار قرار گرفته اند که اهالی این منطقة آن ها را سرو لیلی و مجنون می نامند. درختان دیگری مثل انجیر، بِهْ و توت و غیره نیز در باغ وجود دارد.
سنگفرش باغ از زمان صفویه است که طرح شمسه در آن اجرا شده است.

بخشهای مختلف بنا
الف) کوشک صفوی
این بنا در سال 1016 به دستور شاه عباس و به همت آقا خضر نهاوندی حاکم وقت کاشان ساخته شده است. این عمارت قبلاً 4 طبقه بوده که دو طبقه فوقانی که به شکل کلاه فرنگی بوده در ز له سال 1192 ویران شده که در زمان باز سازی طبقه سوم ساخته نشده. ارتفاع کنونی ساختمان 14 متر است. مصالح ساختمان شامل سنگ لاشه که در پِیِ ساختمان استفاده شده و دیواره ها از خشت خام است. در قسمت ورودی نقاشی های کمرنگی دیده می شود که این نقاشی ها به اتفاق نقاشی های داخل ساختمان اثر رضا مصور کاشی است که وقتی شاه عباس نمونه کارهای ایشان را در باغ دید این شخص را به اصفهان برد که به نقاشی های عالی قاپو و چهل ستون را در اصفهان انجام داد و درآنجا به رضا عباسی معروف شد . که این نقاشی ها در زمان ز له و حمله افاغنه (1135 ه. ق ) آسیب دید که در دوره قاجار روی نقاشی ها را با گچ پوشاندند که برای نمونه قسمتی از آن از زیر گچ خارج شده . سقف آن به شکل ایه بوده که بین ایه را هوا پوشانده سنگ مرمرهایی که در ازاره ها استفاده شده از همان زمان صفویه است . که این سنگ ها هنر سنگ تراشان آن زمان را ثابت می کند که با وسایل ابت سنگ ها را به این شکل سیقل داده اند . کف ساختمان نیز از سنگ مرمر بوده که در زمان نایب حسین به غارت رفته است .
از این ساختمان در جشن ها و مراسم استفاده می شده . از طبقه بالا خانم ها استفاده می د و از طبقه پایین آقایان . و اما تعریف کوشک ؛ کوشک عمارتی است که در وسط باغ قرار می گیرد و از هر طرف به فضای باز می رسد ، که از لحاظ تزئینات یک مرتبه از کاخ پایین تر است .
به این ساختمان شترگلو هم گفته می شود به این جهت که حفره وسط حوض در عمق حدود دومتری زمین لوله ای داد از جنس سفال و شبیه گردن شتر یا s انگلیسی که این ح لوله باعث می شود آب با فشار بالا بیاید و چنین به نظر برسد که وسط حوض چشمه وجود دارد .
سکه هایی که داخل آب انداخته می شود بیشتر برای تفریح و سرگرمی است . بعضی نیز معتقدند که اگر سکه شان داخل حفره برود آرزویشان برآورده می شود. که این از عقیده های افی است. اما فلسفه سکه انداختن در آب به آیین میترا در مذهب زرتشت بر می گردد که چون آن ها آب را مظهر پاکی می دانستند یک قسمت مال شان را به الهه آب می بخشیدند و معتقد بودند مال شان برکت پیدا می کند. که در ایتالیا و روسیه هم چنین رسمی وجود دارد. اما دلیل اینکه در باغ حوض ها، فواره ها و آب نماها ایجاد شده: 1- ایجاد آرامش ؛ چرا که نگاه داخل آب به انسان آرامش می دهد. 2- برای خنک هوا در فصل تابستان. 3- موسیقی آب که به انسان آرامش می دهد به ویژه در قسمت های غیر مس ی.

ب) حوض دوازده فواره
که در زمان محمد شاه قاجار و همزمان با حوض جوش و اتاق شاه نشین ساخته شده است.

ج) حیاط خلوت کریم خانی
این قسمت که از داخل باغ قابل مشاهده نیست به دستور کریم خان زند و به همت آقا سلیم آرانی حاکم کاشان ساخته شده که شامل یک حیاط کوچک و اتاق های پنج دری و پس اتاق های ساده می باشد. سال ساخت آن 1176 ه. ق بوده است.

د) حوض جوش
به اعتقاد ین داخلی و خارجی این حوض و عملکردی که داشته شا ار هنر آبرسانی است کف حوض قبلاً از کاشی بوده. مثل قالی های کاشان که ترنج و محراب دارند. طراح سیستم دقیقاً مشخص نیست ولی به نظر می رسد معمار این حوض از همان طرح های غیاث الدین جمشید استفاده کرده باشد.
کلاً 160 حفره در حوض وجود دارد که هر حفره به منزله یک گل از قالی بوده و به این شکل عمل می کرده که اگر اولین حفره فواره بوده ، دومین حفره آب را مکش می کرده است . 80 حفره فواره و 80 حفره مکش آب را انجام می داده . چون ورود و وج آب ی ان بوده آب از لب حوض سرریز نمی شده است . روی لعاب کاشیها از طلا استفاده شده ( کاشی های زرین فام کار خاندان طاهر )
چون آب جیوه دارد وقتی نور خورشید به آب می ت ده نور هفت رنگی در فضا ساطع می شد که وقتی این نور به شیشه های رنگی اتاق شاه نشین برخورد می کرد نور زیبایی در فضای اتاق به وجود می آمد و در مهت آب ح آینه پیدا می کرد .
این کاشی ها تا اوایل دوره رضا شاه در حوض نصب بودند تا اینکه باغ توسط نایبی ها تصرف شد . نایب حسین این کاشی ها را به باغ خصوصی خود به نام باغ منتقل کرد و چون معماران این دوره نتوانستند سیستم پیچیده ای را که در این حوض تعبیه شده در آن باغ بسازند تعدادی از کاشی ها در همان باغ از بین رفت و بقیه آن به قیمت پایینی به موزه لوور پاریس فروخته شد ، که امروزه قابل قیمت گذاری نیست . این حوض در ابعاد طلایی ساخته شده یعنی بهترین شکل ترسیم مستطیل .
بعد از نایبی ها انگلیسی ها برای بازسازی حوض به باغ آمدند که البته نتوانستند کاری برای آن انجام دهند . حدود 20 سال پیش هم پیرنیا که معماری ایران بود برای بازسازی حوض اقدام کرد و یک گوشه از حوض را اب نمود و متوجه شد زیر هر یک از حفره ها لوله ای سفالی به عمق یک متر پایین رفته که یا به منبع ورودی آب متصل است یا به قسمت خلاء. محاسباتی که در لوله های زیر انجام شده و اندازه قطر آن ها آنقدر پیچیده بود که پیرنیا ترجیح داد سیستم را دستکاری نکند چون اگر این کار را می کرد نمی توانست با آن محاسبات حوض را بازسازی کند.

ه) اتاق شاه نشین
به دستور محمد شاه قاجار در سال 1256 ه. ق ساخته شده است. اتاق های طرفین آن اتاق های گوشواره یا خدمه است. که خدمه برای احترامی که به شخص شاه قائل بودند تشریفات را از درهای جانبی انجام می دادند و هیچ گاه از در اصلی وارد نمی شدند. در اتاق به شکل پنج دری و اُرسی ساخته شده. یعنی در به ح کشویی باز و بسته می شود. گل میخ هایی که روی در به کار رفته هم برای تزئین است هم برای اینکه چوب را تلخ کند و موریانه در را نخورد. در این دَرْ از هنر گره چینی استفاده شده یعنی در آن از میخ یا چسب به کار رفته بلکه تکه های چوب به شکل پازل مثبت و منفی جا داده شده اند. رنگ شیشه ها از چند جهت اهمیت دارد. علاوه بر نور طبیعی در روز و شب که قبلاً ذکر شد. از لحاظ روان شناسی رنگ قرمز اشتها آور است و رنگ آبی و سبز آرامش بخش است. ترکیب این رنگ ها با رنگ زرد یک ه کش طبیعی است. به این شکل که در طول تابستان که در اتاق چراغ روشن می شده نور که به شیشه های رنگی می خورده طیف رنگی ایجاد می کرد که باعث می شد ات به آن جذب شوند وقتی ات به مرکز نور نزدیک می شدند به خاطر تعدد رنگ ها و چون چشم ات مرکب است دیدشان مختل می شد ، درواقع کور می شدند و داخل آب می افتادند .
کانالهای جعفری هم در ازاره ها برای این است که هوا پشت دیواره اصلی جریان پیدا کند و دیگر نم حوض ساختمان را اب نمی کند .
بعد از شاه نشین و در کنار کوشک قاجار چایخانه است که قبلاً چشمه نه نام داشته که در این قسمت تمام آب ورودی تقسیم می شود یعنی آن یک سوم آب چشمه که وارد باغ می شود در این قسمت دوباره سه شاخه می شود که یکی از زیر حوض کوشک قاجار خارج می شود ، یکی از زیر حوض جوشن و یکی از زیر حوض کوشک صفوی که بقیه جوی ها و فواره ها از این سه حوض تغذیه می شوند .

و) کوشک قاجار یا شترگلوی فتح علی شاهی
سال ساخت آن 1226 ه . ق به دستور فتح علی شاه می باشد . ساختمان شامل بادگیرکه در جلوی بادگیر شاه نشین و قسمت وسط و قبل از حوض محل انجام تشریفات بوده است در فضاهای باز اطراف کوشک اتاق های خدمه قرار دارد که دریچه های منتهی به این اتاق ها به اتفاق حوض که جهت آن به طرف ساختمان است و بادگیر فضای ساختمان را برای تابستان های گرم کاشان دلچسب و خنک می کرده . نقاشی هایی که در سقف قرار دارد ، اصل آن کار صنیع الملک عموی کمال الملک است که چون بعد از مرگ کبیر تا سال 52 شمسی از باغ حفاظت نشده نقاشی ها در اثر نم و رطوبت و یا عوامل انسانی از بین رفته. بعد ها ع این نقاشی ها در آلبوم یک جهانگرد فرانسوی پیدا شده که طی چند سال اخیر این نقاشی ها زیر نظر مطیفی فر در حال باز سازی است. قسمت های کم رنگ نقاشی در حاشیه ها و پایین تر از قسمت سقف اصل هستند. موضوع نقاشی ها در قسمت بالای حوض بزم های شاهانه، نقش شکارگاه، اتفاقاتی که در همین باغ افتاده و قصه های قرانی است. دور تا دور ایوان نیز نقش 18 عدد از پسران ارشد فتح علی شاه نقاشی شده که تصویر میرزا ملک شاه از بقیه واضح تر است.
پایین ع شاه زاده ها شعری است اثر خاوری در مدح فتح علی شاه که خطاط آن اشعار محمد تقی حسینی از خاندان کلهر می باشد. در آ ین مصرع کتیبه ای وجود دارد که تاریخ اتمام تزئینات بنا است که مجموع حروف ابجد بیت آ 1226 می شود. سیستم شترگلو در این ساختمان نیز اجرا شده است با این تفاوت که قطر لوله بیشتر است در نتیجه آب با فشار کمتری از حفره وسط حوض خارج می شود. ماهی های درون آب ماهی قزل آلا و ماهی قناتی است. که از ماهی های قناتی در گذشته برای درمان یرقان استفاده می شده است. بعد از این بنا درختان 500 ساله است که توضیح آن در ابتدا آمد.

ز) ها
1- سلطنتی که به دستور فتح علی شاه در سال 1226 ه. ق ساخته شده مخصوص استفاده خانواده دربار بوده و هر وقت شاهان قاجار برای تفرج به باغ می آمدند از این استفاده می د و کوچک که برای استفاده خدمه بوده و در ایامی از هفته برای عموم مردم استفاده می شده است .
درِ نسبت به کلاه هایی که قدیم استفاده می شده کوتاه است که دلیل آن همان فلسفه احترام به زمین است . قسمت های مختلف شامل : 1- رختکن 2- راه فرعی به برای رساندن وسایل به افراد داخل 3- سربینه 4- صحن اصلی که صحن اصلی خود شامل : 1- شاه نشین 2- حوض آب گرم 3- حوض آب نیمه گرم 4- حوض آب سرد که می توان ادعا کرد که سناهای امروزی به تقلید از همین های سنتی ساخته شده است . در صحن اصلی خزینه و اتاق های حجامت نیز قرار دارد . و اما سیستم گرمایش ؛ آب به وسیله تون گرم می شده که تون در وسط خزینه قرار دارد به صورت حفره ای که از پایین به فضای بیرون راه دارد شخصی که به او تون تاپ می گفتند هیزم را زیر تون می ریزد و روشن می کند . روی تون در کف خزینه یک ورقه مسی قرار دارد که دور ورقه را با ملاط محکمی می بستند تا آب به زیر آن نفوذ نکند . وقتی ورقه مسی داغ می شد آب خزینه را تا 40 درجه گرم می کرد . فضای نیز به وسیله کانال های گربه رو که در زیر کف ساخته شده اند و به قسمت تون متصل است گرم می شود . دود تون هم از این قسمت به سقف هدایت می شود . دیواره های از ساروج ساخته می شد که ساروج ملاط محکمی است از آ ، خا تر و گیاه لویی که وقتی این ترکیب در جایی نصب می شد رطوبت نمی توانست به پایه ها و دیوار بنا آسیب برساند . روشنایی نیز از طریق حفره هایی که در سقف بود به نام جامگاه تأمین می شد که این سوراخ ها شیشه های مجدی داشتند که دو خاصیت داشت : 1- نور را حتی درروزهای ابری دو برابر می کرد. 2- دید را از بالای پشت بام مختل می نمود .
2- بعد از سلطنتی، صفوی قرار دارد که ساخت آن به سال 909 ه ق بر می گردد، که قسمت های آن شبیه سلطنتی است فقط نکته قابل توجه آن وجود 7 کاشی قدیمی در قسمت خزانه است که حدود 500 سال قدمت دارد.

کبیر
محمد تقی فراهانی ( کبیر) اهل هزاوه فراهان اراک بوده و از سنین کودکی در دربار قاجار رشد کرد چرا که پدرش آشپز دربار قاجار بود. به خاطر استعداد و لیاقتی که داشت در سن 18سالگی لقب خان و در 21 سالگی لقب میرزایی می گیرد. در همین سنین با دختر عموی خود جان جان خانم ازدواج کرد که حاصل این ازدواج یک دختر و یک پسر است. بعدها وقتی 42 بود و شاه قاجار فوت نمود ایشان شخصاً به طرف تبریز می رود و ناصرالدین شاه را که 17 سال داشت برای سلطنت به پایتخت می آورد که در بین راه در جواب سئوال ناصرالدین شاه که می پرسد ایران در این زمان بیش از همه به چه ی نیاز دارد پاسخ می دهد به من. چون خودش را شخص لایقی می دانسته. به صدارت می رسد و اقدامات زیادی انجام می دهد که در تاریخ از آنها ذکر شده از جمله تأسیس دارالفنون، اعزام دانشجو به خارج، تقسیم آب کرج، ساماندهی به و از جمله مهمترین کارهای او تعیین حقوق برای درباریان بود که این اقدام به مزاق و درباریانی که تا پیش از آن به راحتی به خزانه مملکت دسترسی داشته خوش نمی آمد. از جمله این افراد مهد علیاء، مادر شاه و حاج علی خان مراغه ای خواجه حرامسرا. که این اشخاص بارها علیه توطئه می کنند. ولی به خاطر علاقه ای که شاه نسبت به دارد، کاری از پیش نمی برند. تا اینکه ناصر الدین شاه برای کم کینه مادرش به به ایشان پیشنهاد می کند که با خواهرش عزت ال ه ( ملکزاده خانم ) که 13 سال داشته ازدواج کند که البته این ازدواج هم از کینه مادرشاه کم نمی کند تا بالا ه بی کفایتی شاه و دسیسه این افراد باعث می شود از صدارت عزل و به کاشان تبعید شود . علت تبعید به کاشان این بود که کاشان به علت اقلیم کویری اش یک شهر کویری به حساب می آمد از طرف دیگر به پایتخت نزدیک بود و دربار می توانست روی کنترل داشته باشد . همراه همسرش 40 روز در باغ زندگی می کند تا اینکه ناصرالدین شاه پشیمان می شود و خلعتی را به منزله بخشش به کاشان می فرستد . اطرافیان که متوجه می شوند بخشیده شده در فرصتی مناسب از مستی شاه استفاده کرده و امضای قتل را از شاه می گیرند و دو روزه خودشان را از راه نیزارهای قم به کاشان می رسانند . وقتی به شهر می رسند برای پوشیدن خلعت بخششی داخل بوده که چون خدمه به کوچه راه داشته قاتلین از راه کوچه وارد می شوند و دری را که به باز می شده می بندند تا ی نتواند برای نجات اقدامی انجام دهد . تاجایی که وقتی حاج علی اکبر خان چاپارچی پیک بین شیراز و کاشان می خواهد به همسر اطلاع دهد دست و پای او را با طناب می بندند تا نتواند این کار را انجام دهد .
کبیر وقتی آن اشخاص را می بیند و حکم را می شنود باور نمی کند که ناصرالدین شاه چنین حکمی داده باشد . می خواهد که شخصاً حکم را ببیند وقتی حکم را دید می گوید افسوس من فکر می ایران به صدر اعظمی لایق نیاز دارد ولی الان متوجه شدم ایران به شاهی لایق نیاز دارد . از آنها سه درخواست می کند 1ـ چند خط وصیت بنویسد 2ـ برای آ ین بار همسر و فرزندانش را ببیند 3ـ دو رکعت بخواند که قاتلین با هیچ یک از این درخواست ها موافقت نمی کنند بلکه فقط نحوه قتل را به خود واگذار می کنند . بنابراین از دلاکی که داخل بوده می خواهد رگ دستش را بزند . نقل شده با خون خود روی دیوار شعری نوشته باشد که این نقل قول اثبات نشده است .
قاتلین صبر نمی کنند در اثر خونریزی از رگ از دنیا برود بلکه او را با پارچه ای خفه می کنند .
وقتی به قتل می رسد در هیچ جای ایران برای عزای عمومی اعلام نمی شود. تا مدت ها مردم ایران بر این باور بودند که در اثر سرطان استخوان از دنیا رفته. فقط در شهر کاشان 7 روز عزای عمومی اعلام می شود. جسد را بعد از غسل دادن در حوض وسط باغ به زاده حبیب موسی واقع در شهر کاشان منتقل می کنند. همسر به مدت 2 سال به صورت امانت در زاده می ماند تا به استخوان تبدیل می شود. بعد به کربلا منتقل شده و در یکی از صحن های اصلی حرم حسین (علیه السلام) دفن می شود. (روحش شاد)


کلمات کلیدی مرتبط:
پاو وینت بررسی باغ فین کاشان- دارای نقشه های سایت و پلان و نمامقطع کوشک ,


مشاهده متن کامل ...
گردشی در اصفهان (2)
درخواست حذف اطلاعات

گردشی در اصفهان، نصف جهان

عصر سلجوقی- اصفهان، نصف جهان

از آغاز قرن پنجم و روی کار آمدن حکومت سلجوقیان، کاشان اهمیت و اعتبار روز افزونی یافت و در این زمان مردان بزرگ ونام آوری از این شهر به خدمت حکومت درآمده و به مدارج عالی رسیدند. چنان که راوندی می نویسد: اغلب وزارء و مستوفیان و دبیران دربار، کاشانی بودند، هنر و علم در این زمان کمال یافت و کاشان محل و منشاء فضل و ادب شد. در این دوره ، شهر توسعه یافت و بناهای عمومی فراوان و گوناگونی مانند مسجد، مدرسه، خانقاه، دارالشفاء و کتابخانه ساخته شد.بیشتر بناهایی که در دوره سلجوقیان بنا شده است به دلیل ز له های پی در پی ویران شده و از میان رفته اند‏، لیکن آنچه باقی مانده، نشانی از توسعه و آبادی کاشان در این عصر می باشد. مهمترین آثار بجای مانده از این بناها مسجد جامع است که در این دوران (سلجوقیان) بازسازی شده و دارای گنبدی آجری و مناره ای مزین به خط کوفی با تاریخ 466 هـ .ق است. علاوه بر آن مناره پنجه شاه ، برج و باروی شهر، بند قمصر و قلعه جلالی از دیگر بناهای معروف این عصر به شمار می روند.دردوران سلجوقیان‏ کاشان به ترقی و آبادانی قابل ملاحظه ای رسید. کثرت آثار تاریخی دراین دوره و وجود مدارس متعددی که در این دوره در کاشان تاسیس شد و نیز ظهور دهها دانشمند کاشانی در این مقطع گواهی بر مدنیت و پیشرفت این شهر بوده است. کاشان دراین دوره آنچنان که در کتاب راحه الصدور و دیوان ابوالرضا راوندی آمده است دوبار توسط میاجیق یکی از ان خوارزمشاهی و ملک سلجوق بن محمد بن ملکشاه سلجوقی مورد هجوم قرار گرفته است.

هجوم مغول و سلطه ایلخانیان-اصفهان، نصف جهان

سال 621 ه.ق که مغول ها اهالی ای ایران را قتل عام می د، در هنگام تاخت و تاز یان هلاکوخان در حدود کاشان، خواجه نصیرالدین طوسی که از ملتزمین رکاب خان مغول بود. به احترام وجود بابا افضل الدین مرقی کاشانی، یان را از کشت و کشتار مردم کاشان باز داشت.در سال 650 ه.ق که شمس الدین جوینی صاحب دیوان نامزد فرمانروایی این نواحی گردید تا حدی از زورگویی های مغول کاسته شدو در هنگام حمله دوم مغول به ی هلاکوخان را از تهاجم به کاشان بازداشت. در عصر حکمرانان ایلخانی برای پیشرفت فرهنگ و هنر خود کوشش بسیار د. در اوا قرن هفتم هجری که سلطان محمود غازان خان به تخت شاهی نشست و مسلمان شد همزمان یا بهبود وضع عمومی کشور در کاشان نیز روی ویرانه های آتش افروزان مغول بناهای زیبا احداث شد به طوری که رونق و ابادانی قدیم شهر مجددا به آن بازگردانده شد.

عهد صفویه-اصفهان، نصف جهان

مردم کاشان پس از بیرون راندن آ ین حاکم ترکمن شهر سلطان مراد ورود شاه اسماعیل موسس سلسله صفویه را گرامی داشتند. مردم شهر با شور و شوق بسیار به استقبال این تاجدار حامی آیین تشیع رفتند و با جشن های پرشکوه و چراغانی مفصل از او مذیرایی د. به روایت بیشتر نویسندگان آن عصر کاشان که همیشه حصن حصین آیین تشیع بود شاه اسماعیل را با وجد و سرور بی پایان پذیرا شد و شاه در قصبه زیبای فین بار عام داد.عصر صفوی مصادف بت ظهور یک فرقه مذهبی نام نقطویان یا پسیخانیان در کاشان بود. موسس آن محمود پیخانی گیلانی بود که در سال 800 ه.ق به دعوی مهدویت برخواست و ادعا کرد که خداوند او را عرضه دین جدیدی به مردم نموده است. از جمله عقاید او اعتقاد به تناسخ بود و همچنین خاک را نقطه نقطوی می نامند. در عصر صفوی همچنین اختلافات حیدری و نعمتی در شهرکاشان بالا گرفت. با وجود کوشش های فراوان که برای سرکوبی و ریشه کن پیروان مذاهب چهارگانه اهل سنت به نفع مذهب شیعه به عمل می آمد اما اختلاف داخلی در جامعه شیعیان دودستگی بزرگی در ای ایران به خصوص کاشان ایجاد کرده بود که از سوی حکام صفوی نیز برای نیل به مقاصد و اجتماعی شان به آن دامن زده می شد. میرزا احمد ادیب شیبانی از ادیبان کاشان عصر قاجار در منظومه انتقادی خود به اختلافات حیدری و نعمتی چنین اشاره می کند:

حیدری- نعمتی دو فرقه شدنداین یکی آتش و دگر چو سپند

آب و آتش به هم همی آمیخت رومی و ترک خون هم می ریخت

پادشاهان ز مصلحت به دَوام خصمی » افکنده در میان عوام

که خود، آسوده حکمران باشندصید، بی زحمت اوفتد به کَمَند

زان سپس، ا دو نیم شدندحیدری- نعمتی زعیم شدند

... ابله آن خلق کز تعصّب و جهل کرده دشوار این قضیّه سَهل

در عصر شاه طهماسب اول -اصفهان، نصف جهان

در عصر شاه طهماسب اول کاشان توسعه یافت و آبادتر از پیش شد.

شاه طهماسب صفوی پادشاهی صاحب کمال و شیفته هنر بود و در هنر خوشنویسی و نقاشی دست داشت. در نقاشی شاگرد سلطان محمد مصور بوده است. هرچند قاضی احمد در کتاب گلستان هنر از هنر تصویرسازی شاه طهماسب به طور مفصل یاد کرده، اما اثر چندان ممتازی از او دیده نشده است و تنها تصویر بجامانده از او مجلس بزمی است که در موزه توپ قاپو سرای ترکیه زینت بخش مرقع بهرام میرزا است و رقم یا امضای آن چنین است: <صوره طهماسب الحسینی> در زیر تصویر و بیرون از ج کشی شاه طهماسب به خط خود نوشته <جهت برادر عزیزم بهرام میرزا ساخته شد. شاه طهماسب از گسترش دهندگان ادبیات آذربایجانی بود و در این زمینه تلاش بسیاری کرد. شاه طهماسب از فقیه برجسته خود محقق کرکی دعوت کرد تا ن کاشان شود و مردم شهر را هدایت و ارشاد کند. تحت تلاش های شبانه روز محقق کرکی در جهت امر به معروف و نهی از منکر این شهر تبدیل به یکی از مراکز مهم نذهبی کشور شد و لقب (دارلمومنین) گرفت.

ز له در کاشان-اصفهان، نصف جهان

پس از طی دوره بیست و چهار ساله حکومت شاه اسماعیل و در آ ین سال های حکومت شاه طهماسب (984-931 ه.ق) در سال 982 ه.ق ز له سختی در کاشان حادث گردید که علاه بر قریه فین، باغ را نیز به کلی ویران کرد. این ویرانی حاصل از ز له و نیز ناآرامی های اطراف کاشان به دوران اتباع محمدخان و دلیجان بیک ترکمان ادامه یافت تا این که شاه عباساول در صدد تعمیر و مرمت باغ برآمد. حسن نراقی در آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز آورده است :« شاه عباس که درنشیب و فراز کوه، کاخ های شاهانه برافراشته و سرتاسر کشور خویش را با کاشانه های بی شماری آراسته بود، چون بناهای سالخورده و ویران گشته باغشاه کهنه فین را در خور همسری با چشمه دل افروز سلیمانیه و شایسته همت والای خود نمی دید، از این رو به فرمان وی طرح باغ و کاخ جدید بدین گونه پی افکنده شد. مظهر آب آن چشمه را قریب پانصد متر بالاتر از باغشاه قدیم یعنی در مکان کنونی قرار داد و باغشاه جدید را در محدوده زمین های نورگیر به ابعاد 157 متر طول شرقی و غربی و 1422 متر عرض شمالی و جنوبی حصاربندی و در چهار گوشه آن برج های گرد و مرتفعی بنا د؛ و در مساحت وسیع میان هر دو باغ قدیم و جدید هم خیابان و میدان پهناوری جهت چوگان بازی و قپق اندازی و انواع مسابقه و بازیها تسطیح و آماده نمودند و در خارج حد غربی باغ نیز به جهت رفع مخاطره سیلاب دره های کوه دندانه از محوطه این باغ و بناهای آن سدی معتبر و مستحکم با سنگ و ساروج ساخته شد که بقایای آن پس از گذشت چهارصد سال اکنون هم از نفوذ سیلاب به قریه فین و باغشاه کاملاً جلوگیری می کند و به نام سد شاه عباسی معروف است.» بنابراین هر چند کم و بیش نوشته هایی از سده های قبل از قرن دهم هجری باغ فین وجود دارد – همچون کتاب محاسن اصفهان نوشته مفضل ابن سعد مافروخی و معجم البلدان یاقوت حموی – با توجه به زمین لرزه سال 982 هجری قمری احتمالاً به باغ کهنه مربوط خواهند بود که از زمان شاه عباس چنان که بیشتر اشاره شد باغشاه نو جایگزین آن گردید.

باغشاه کاشان-اصفهان، نصف جهان

پیش از هرچیز باید بدانیم باغشاه در مکان جدید اگر چه به فرمان سلطان صفوی شکل می گیرد اما با توجه به موقعیت منطقه و نظر به این که مردمان کاشان چنان که یاقوت حموی نیز اشاره می کند که روزهایی از هفته را در باغ های فین ایام می گذراندند و هوای گرم تابستان های کاشان و فین نیز نیازهای تفرج های تابستانی را گوشزد می نمایند، در منطقه ای در مظهر چشمه سلیمان و در بالا دست مزارع و م ن روستائیان که مجموعه باغ های فین در آن گسترده شده بودند شکل گرفته است.

این مجموعه خود منظومه ای موجود بوده و یا اینکه فرمان شاه عباس در فین همچون بدیل خود که در اصفهان سر منشاء طرح های شهرسازانه شد در منطقه فین نیز دستمایه ای برای شکل گیری منظومه باغ های فین گردیده باشد، هر چه هست بس بیراه نخواهد بود که در نظر آوریم باغشاه بر بستری از باغ های قدیمی تر ساخته شده تا هم در بهترین نقطه مجموعه گفته شده قرار گیرد و هم توانسته باشد درختانی از باغ های کهن تر را تا سر برافراشتن سروهایش به عاریت گیرد. با وجود قریب وسیع باغ های پیرامون باغشاه هنوز هم که از فراز برج های حدود باغ و یا از بام رفیع کوشک صفوی نظری به پیرامونش بیفکنیم، تک درخت های عظیم الجثه سرو را در اطرافش توانیم یافت که آثاری به جای مانده از باغ های قدیمی منطقه فین اند؛ که یا در پیرامون باغشاه با طرحی و برنامه ای نانوشته شکل گرفته اند و یا این که باغشاه که شکل گیری اش در مکان جدید مرهون فرمانی ملوکانه بوده ،در میانه این منظومه و مجموعه طرح ریزی شده است.باغشاه فین از تبار باغ قلعه های ایرانی است که به دلایل خاص خود بدین گونه و در چنین نظمی شکل گرفته اند اما بدون شک انتخاب این نوع الگوی محصور در پناه دیواری بلند، بی ارتباط با استفاده شاهانه از آن نیست، تا هم در پناه برج و باروی بسترش امن و امانی یافت و هم به واسطه حجم و شکل و ارتفاعش که از درون و برون باغ به رخ کشیدنی است، جلال و شکوهی شاهانه را گوش زد کرد.

شکل گیری باغ ها-اصفهان، نصف جهان

آنچه از این دوره شکل گیری باغ مقارن با حکومت شاه عباس اول (1039-996 هجری قمری) به جای مانده اتفاقاً اصل و اساس باغ است، چنان که فضای تجدید شده ای در میانه برج و باروهای باغ شکل گرفته که براساس ساختار و نظم فضایی باغ ایرانی فضایی هندسی و خالص به دست می دهد و در نقطه ای در میانه باغ نیز کوشک یا بنای میانی قرار گرفته است. ساختار هندسی و شکل فضایی باغ و مقایسه همه اینها با استخوان بندی باغ ایرانی گوش زد می کند که کوشک میانی که «شتر گلوی صفوی» نیز نامیده می شود، نقطه ای با اهمیت است. در اینجا نیز همچون دیگر باغ های ایرانی، محورها بخشی از ساختار هندسی باغ اند که علاوه بر این که در پی طرح و شکل هندسی و گاه بس ساده باغ شکل می گیرند، خود نقاطی را نیز در طرح کلی باغ و تحت ساتار و نظام هندسی آن شکل می بخشد تا بتوانند براساس نظام هندسی مذکور بسط فضاها و شکل گیری نظام معماری باغ را پی افکنند.با عطف نظر به آنچه گفته شد پربیراه نخواهد بود اگر در نظرم آوریم که در همان زمان شکل گیری باغ نیز در انتهای محورهای اصلی، فضاهایی مدنظر قرار گرفتند. این فضاها که با تعریف محورها مکان ی شده بودند، چنان که امروز نیز موجودند خود به تعریف دقیق تر محورها کمک می کنند. گزینه دیگری که در این رابطه می توان قایل شد این است که پدید آورندگان باغ به ترسیم خطوط اصلی بسنده کرده و به شکل گیری آن در طول زمان اعتقاد داشته اند.

باغ ها در دوران صفویه-اصفهان، نصف جهان

از فضاهایی که به حتم در دوران صفویه و به سلطنت شاه عباس اول بنا گردیده می توان از کوشک میانی باغ نام برد که در امتداد محور اصلی باغ و در مقابل سردخانه که خود بعدها گسترش یافته، قرار گرفته است. محل قرار گیری کوشک مذکور که در نیمه بالایی باغ واقع گردیده و عدم وجود اطلاعاتی مبنی بر وجود شاه نشین و یا فضایی مشابه آن که کارکرد بالاخانه باغ را داشته باشد، این نکته را به ذهن متبادر می سازد که کوشک میانی خود کارکرد شاه نشین و بالاخانه باغ را نیز داشته است.

بنای سر در نیز هر چند که در طول دوران حیات باغ و بخصوص در دوران قاجار و به گاه سلطنت فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه تغییراتی را شاهد بوده و توسعه یافته و تکمیل شده، اما به زمان شکل گیری اولیه باغشاه در مکان جدید مدنظر قرار گرفته و بنا گردیده است. این نکته را بخصوص با توجه به اهمیت بنای سردر خانه در سازمان فضایی و عملکردی باغ های ایرانی و نیز با عطف نظر به ساختارهای فضایی و محورهای داخلی باغشاه می توان به خوبی دریافت. لذا اگر بخواهیم شکلی از باغ دوران صفویه را بازسازی نماییم، سر درخانه با وجود تغییرات زیاد، در آن نمودار خواهد بود. بنای دیگر به حتم به جا مانده از دوران صفویه کوچک باغ است. لذا آنچه شالوده باغ مقارن دوران صفوی است باغی محصور در میان برج و باروهاست که بر مدخلش سردرخانه و در میانه اش کوشک و در جواره اش ی قرار گرفته. هر چند چیز باید بدانیم باغشاه در مکان جدید اگر چه به فرمان سلطان صفوی شکل می گیرد اما با توجه به موقعیت منطقه و نظر به این که مردمان کاشان چنان که یاقوت حموی نیز اشاره می کند که روزهایی از هفته را در باغ های فین ایام می گذراندند و هوای گرم تابستان های کاشان و فین نیز نیازهای تفرج های تابستانی را گوشزد می نمایند، در منطقه ای در مظهر چشمه سلیمان و در بالا دست مزارع و م ن روستائیان که مجموعه باغ های فین در آن گسترده شده بودند شکل گرفته است. خواه به گاه شکل گیری باغشاه، این مجموعه خود منظومه ای موجود بوده و یا اینکه فرمان شاه عباس در فین همچون بدیل خود که در اصفهان سر منشاء طرح های شهرسازانه شد در منطقه فین نیز دستمایه ای برای شکل گیری منظومه باغ های فین گردیده باشد، هر چه هست بس بیراه نخواهد بود که در نظر آوریم باغشاه بر بستری از باغ های قدیمی تر ساخته شده تا هم در بهترین نقطه مجموعه گفته شده قرار گیرد و هم توانسته باشد درختانی از باغ های کهن تر را تا سر برافراشتن سروهایش به عاریت گیرد. با وجود قریب وسیع باغ های پیرامون باغشاه هنوز هم که از فراز برج های حدود باغ و یا از بام رفیع کوشک صفوی نظری به پیرامونش بیفکنیم، تک درخت های عظیم الجثه سرو را در اطرافش توانیم یافت که آثاری به جای مانده از باغ های قدیمی منطقه فین اند؛ که یا در پیرامون باغشاه با طرحی و برنامه ای نانوشته شکل گرفته اند و یا این که باغشاه که شکل گیری اش در مکان جدید مرهون فرمانی ملوکانه بوده ،در میانه این منظومه و مجموعه طرح ریزی شده است.معرفی بهترین تورهای داخلی و تورهای خارجی در سایت تور آگهی

*تورآگهی افتخار میزبانی شما را دارد.

پیشنهاد ویژه تورآگهی : تور دبی از مشهد

گردشی در اصفهان(1)

جاذبه های دیدنی اصفهانمشاهده متن کامل ...
گردشی در اصفهان (2)
درخواست حذف اطلاعات

گردشی در اصفهان، نصف جهان 

عصر سلجوقی- اصفهان، نصف جهان 

از آغاز قرن پنجم و روی کار آمدن حکومت سلجوقیان، کاشان اهمیت و اعتبار روز افزونی یافت و در این زمان مردان بزرگ ونام آوری از این شهر به خدمت حکومت درآمده و به مدارج عالی رسیدند. چنان که راوندی می نویسد: اغلب وزارء و مستوفیان و دبیران دربار، کاشانی بودند، هنر و علم در این زمان کمال یافت و کاشان محل و منشاء فضل و ادب شد. در این دوره ، شهر توسعه یافت و بناهای عمومی فراوان و گوناگونی مانند مسجد، مدرسه، خانقاه، دارالشفاء و کتابخانه ساخته شد.بیشتر بناهایی که در دوره سلجوقیان بنا شده است به دلیل ز له های پی در پی ویران شده و از میان رفته اند‏، لیکن آنچه باقی مانده، نشانی از توسعه و آبادی کاشان در این عصر می باشد. مهمترین آثار بجای مانده از این بناها مسجد جامع است که در این دوران (سلجوقیان) بازسازی شده و دارای گنبدی آجری و مناره ای مزین به خط کوفی با تاریخ 466 هـ .ق است. علاوه بر آن مناره پنجه شاه ، برج و باروی شهر،  بند قمصر و قلعه جلالی از دیگر بناهای معروف این عصر به شمار می روند.دردوران سلجوقیان‏ کاشان به ترقی و آبادانی قابل ملاحظه ای رسید. کثرت آثار تاریخی دراین دوره و وجود مدارس متعددی که در این دوره در کاشان تاسیس شد و نیز ظهور دهها دانشمند کاشانی در این مقطع گواهی بر مدنیت و پیشرفت این شهر بوده است. کاشان دراین دوره آنچنان که در کتاب راحه الصدور و دیوان ابوالرضا راوندی آمده است دوبار توسط میاجیق یکی از ان خوارزمشاهی و ملک سلجوق بن محمد بن ملکشاه سلجوقی مورد هجوم قرار گرفته است

هجوم مغول و سلطه ایلخانیان-اصفهان، نصف جهان 

سال 621 ه.ق که مغول ها اهالی ای ایران را قتل عام می د، در هنگام تاخت و تاز یان هلاکوخان در حدود کاشان، خواجه نصیرالدین طوسی که از ملتزمین رکاب خان مغول بود. به احترام وجود بابا افضل الدین مرقی کاشانی، یان را از کشت و کشتار مردم کاشان باز داشت.در سال 650 ه.ق که شمس الدین جوینی صاحب دیوان نامزد فرمانروایی این نواحی گردید تا حدی از زورگویی  های مغول کاسته شدو در هنگام حمله دوم مغول به ی هلاکوخان را از تهاجم به کاشان بازداشت. در عصر حکمرانان ایلخانی برای پیشرفت فرهنگ و هنر خود کوشش بسیار د. در اوا قرن هفتم هجری که سلطان محمود غازان خان به تخت شاهی نشست و مسلمان شد همزمان یا بهبود وضع عمومی کشور در کاشان نیز روی ویرانه های آتش افروزان مغول بناهای زیبا احداث شد به طوری که رونق و ابادانی قدیم شهر مجددا به آن بازگردانده شد.

عهد صفویه-اصفهان، نصف جهان 

مردم کاشان پس از بیرون راندن آ ین حاکم ترکمن شهر سلطان مراد ورود شاه اسماعیل موسس سلسله صفویه را گرامی داشتند. مردم شهر با شور و شوق بسیار به استقبال این تاجدار حامی آیین تشیع رفتند و با جشن های پرشکوه و چراغانی مفصل از او مذیرایی د. به روایت بیشتر نویسندگان آن عصر کاشان که همیشه حصن حصین آیین تشیع بود شاه اسماعیل را با وجد و سرور بی پایان پذیرا شد و شاه در قصبه زیبای فین بار عام داد.عصر صفوی مصادف بت ظهور یک فرقه مذهبی نام نقطویان یا پسیخانیان در کاشان بود. موسس آن محمود پیخانی گیلانی بود که در سال 800 ه.ق به دعوی مهدویت برخواست و ادعا کرد که خداوند او را عرضه دین جدیدی به مردم نموده است. از جمله عقاید او اعتقاد به تناسخ بود و همچنین خاک را نقطه نقطوی می نامند. در عصر صفوی همچنین اختلافات حیدری و نعمتی در شهرکاشان بالا گرفت. با وجود کوشش های فراوان که برای سرکوبی و ریشه کن پیروان مذاهب چهارگانه اهل سنت به نفع مذهب شیعه به عمل می آمد اما اختلاف داخلی در جامعه شیعیان دودستگی بزرگی در ای ایران به خصوص کاشان ایجاد کرده بود که از سوی حکام صفوی نیز برای نیل به مقاصد و اجتماعی شان به آن دامن زده می شدمیرزا احمد ادیب شیبانی از ادیبان کاشان عصر قاجار در منظومه انتقادی خود به اختلافات حیدری و نعمتی چنین اشاره می کند:

 حیدری- نعمتی دو فرقه شدنداین یکی آتش و دگر چو سپند

آب و آتش به هم همی آمیخت رومی و ترک خون هم می ریخت

پادشاهان ز مصلحت به دَوام خصمی » افکنده در میان عوام

که خود، آسوده حکمران باشندصید، بی زحمت اوفتد به کَمَند

زان سپس، ا دو نیم شدندحیدری- نعمتی زعیم شدند

... ابله آن خلق کز تعصّب و جهل کرده دشوار این قضیّه سَهل

در عصر شاه طهماسب اول -اصفهان، نصف جهان 

در عصر شاه طهماسب اول کاشان توسعه یافت و آبادتر از پیش شد.

شاه طهماسب صفوی پادشاهی صاحب کمال و شیفته هنر بود و در هنر خوشنویسی و نقاشی دست داشت. در نقاشی شاگرد سلطان محمد مصور بوده است. هرچند قاضی احمد در کتاب گلستان هنر از هنر تصویرسازی شاه طهماسب به طور مفصل یاد کرده، اما اثر چندان ممتازی از او دیده نشده است و تنها تصویر  بجامانده از او مجلس بزمی است که در موزه توپ قاپو سرای ترکیه زینت بخش مرقع بهرام میرزا است و رقم یا امضای آن چنین است: <صوره طهماسب الحسینی> در زیر تصویر و بیرون از ج کشی شاه طهماسب به خط خود نوشته <جهت برادر عزیزم بهرام میرزا ساخته شد.  شاه طهماسب از گسترش دهندگان ادبیات آذربایجانی بود و در این زمینه تلاش بسیاری کرد. شاه طهماسب از فقیه برجسته خود محقق کرکی دعوت کرد تا ن کاشان شود و مردم شهر را هدایت و ارشاد کند. تحت تلاش های شبانه روز محقق کرکی در جهت امر به معروف و نهی از منکر این شهر تبدیل به یکی از مراکز مهم نذهبی کشور شد و لقب (دارلمومنین) گرفت.

ز له در کاشان-اصفهان، نصف جهان 

پس از طی دوره بیست و چهار ساله حکومت شاه اسماعیل و در آ ین سال های حکومت شاه طهماسب (984-931 ه.ق) در سال 982 ه.ق ز له سختی در کاشان حادث گردید که علاه بر قریه فین، باغ را نیز به کلی ویران کرد. این ویرانی حاصل از ز له و نیز ناآرامی های اطراف کاشان به دوران اتباع محمدخان و دلیجان بیک ترکمان ادامه یافت تا این که شاه عباساول در صدد تعمیر  و مرمت باغ برآمد. حسن نراقی در آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز آورده است :« شاه عباس که درنشیب و فراز کوه، کاخ های شاهانه برافراشته و سرتاسر کشور خویش را با کاشانه های بی شماری آراسته بود، چون بناهای سالخورده و ویران گشته باغشاه کهنه فین را در خور همسری با چشمه دل افروز سلیمانیه و شایسته همت والای خود نمی دید، از این رو به فرمان وی طرح باغ و کاخ جدید بدین گونه پی افکنده شد. مظهر آب آن چشمه را قریب پانصد متر بالاتر از باغشاه قدیم یعنی در مکان کنونی قرار داد و باغشاه جدید را در محدوده زمین های نورگیر به ابعاد 157 متر طول شرقی و غربی و  1422 متر عرض  شمالی و جنوبی حصاربندی و در چهار گوشه آن برج های گرد و مرتفعی بنا د؛ و در مساحت وسیع میان هر دو باغ قدیم و جدید هم خیابان و میدان پهناوری جهت چوگان بازی و قپق اندازی و انواع مسابقه و بازیها تسطیح و آماده نمودند و در خارج حد غربی باغ نیز  به  جهت رفع مخاطره سیلاب دره های کوه دندانه از محوطه این باغ و بناهای آن سدی معتبر و مستحکم با سنگ و ساروج ساخته شد که بقایای آن پس از گذشت چهارصد سال اکنون هم از نفوذ سیلاب به قریه فین و باغشاه کاملاً جلوگیری می کند و به نام سد شاه عباسی معروف است.» بنابراین هر چند کم و بیش نوشته هایی از سده های قبل از قرن دهم هجری باغ فین وجود دارد – همچون کتاب محاسن اصفهان نوشته مفضل ابن سعد مافروخی و معجم البلدان یاقوت حموی – با توجه به زمین لرزه سال 982 هجری قمری احتمالاً به باغ کهنه مربوط خواهند بود که از زمان شاه عباس چنان که بیشتر اشاره شد باغشاه نو جایگزین آن گردید.

باغشاه  کاشان-اصفهان، نصف جهان

پیش از هرچیز باید بدانیم باغشاه در مکان جدید اگر چه به فرمان سلطان صفوی شکل می گیرد اما با توجه به موقعیت منطقه و نظر به این که مردمان کاشان چنان که یاقوت حموی نیز اشاره می کند که روزهایی از هفته را در باغ های فین  ایام می گذراندند و هوای گرم تابستان های کاشان و فین نیز نیازهای تفرج های تابستانی را گوشزد می نمایند، در منطقه ای در مظهر چشمه سلیمان و در بالا دست مزارع و م ن روستائیان که مجموعه باغ های فین در آن گسترده شده بودند شکل گرفته است.

 این مجموعه خود منظومه ای موجود بوده و یا اینکه فرمان شاه عباس در فین همچون بدیل خود که در اصفهان سر منشاء طرح های شهرسازانه شد در منطقه فین نیز دستمایه ای برای شکل گیری منظومه باغ های فین گردیده باشد، هر چه هست بس بیراه نخواهد بود که در نظر آوریم باغشاه بر بستری از باغ های قدیمی تر ساخته شده تا هم در بهترین نقطه مجموعه گفته شده قرار گیرد و هم توانسته باشد درختانی از باغ های کهن تر را تا سر برافراشتن سروهایش به عاریت گیرد. با وجود قریب وسیع باغ های پیرامون باغشاه هنوز هم که از فراز برج های حدود باغ و یا از بام رفیع کوشک صفوی نظری به پیرامونش بیفکنیم، تک درخت های عظیم الجثه سرو را در اطرافش توانیم یافت که آثاری به جای مانده از باغ های قدیمی منطقه فین اند؛ که یا در پیرامون باغشاه با طرحی و برنامه ای نانوشته شکل گرفته اند و یا این که باغشاه  که شکل گیری اش در مکان جدید مرهون فرمانی ملوکانه بوده ،در میانه این منظومه و مجموعه طرح ریزی شده است.باغشاه فین از تبار باغ قلعه های ایرانی است که به دلایل خاص خود بدین گونه و در چنین نظمی شکل گرفته اند اما بدون شک انتخاب این نوع الگوی محصور در پناه دیواری بلند، بی ارتباط با استفاده شاهانه از آن نیست، تا هم در پناه برج و باروی بسترش امن و امانی یافت و هم به واسطه حجم و شکل و ارتفاعش که از درون و برون باغ به رخ کشیدنی است، جلال و شکوهی شاهانه را گوش زد کرد.

شکل گیری باغ ها-اصفهان، نصف جهان

آنچه از این دوره شکل گیری باغ مقارن با حکومت شاه عباس اول (1039-996 هجری قمری) به جای مانده اتفاقاً اصل و اساس باغ است، چنان که فضای تجدید شده ای در میانه برج و باروهای باغ شکل گرفته که براساس ساختار و نظم فضایی باغ ایرانی فضایی هندسی و خالص به دست می دهد و در نقطه ای در میانه باغ نیز کوشک یا بنای میانی قرار گرفته است. ساختار هندسی و شکل فضایی باغ و مقایسه همه اینها با استخوان بندی باغ ایرانی گوش زد می کند که کوشک میانی که «شتر گلوی صفوی» نیز نامیده می شود، نقطه ای با اهمیت است. در اینجا نیز همچون دیگر باغ های ایرانی، محورها بخشی از ساختار هندسی باغ اند که علاوه بر این که در پی طرح و شکل هندسی و گاه بس ساده باغ شکل می گیرند، خود نقاطی را نیز در طرح کلی باغ و تحت ساتار و نظام هندسی آن شکل می بخشد تا بتوانند براساس نظام هندسی مذکور بسط  فضاها و شکل گیری نظام معماری باغ را پی افکنند.با عطف نظر به آنچه گفته شد پربیراه نخواهد بود اگر در نظرم آوریم که در همان زمان شکل گیری باغ  نیز در انتهای محورهای اصلی، فضاهایی مدنظر قرار گرفتند. این فضاها که با تعریف محورها مکان ی شده بودند، چنان که امروز نیز موجودند خود به تعریف دقیق تر محورها کمک می کنند. گزینه دیگری که در این رابطه می توان قایل شد این است که پدید آورندگان باغ به ترسیم خطوط اصلی بسنده کرده و به شکل گیری آن در طول زمان اعتقاد داشته اند

باغ ها در دوران صفویه-اصفهان، نصف جهان

از فضاهایی که به حتم در دوران صفویه و به سلطنت شاه عباس اول بنا گردیده می توان از کوشک میانی باغ نام برد که در امتداد محور اصلی باغ و در مقابل سردخانه که خود بعدها گسترش یافته، قرار گرفته است. محل قرار گیری کوشک مذکور که در نیمه بالایی باغ واقع گردیده و عدم وجود اطلاعاتی مبنی بر وجود شاه نشین و یا فضایی مشابه آن که کارکرد بالاخانه باغ را داشته باشد، این نکته را به ذهن متبادر می سازد که کوشک میانی خود کارکرد شاه نشین و بالاخانه باغ را نیز داشته است.

بنای سر در نیز هر چند که در طول دوران حیات باغ و بخصوص در دوران قاجار و به گاه سلطنت فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه تغییراتی را شاهد بوده و توسعه یافته و تکمیل شده، اما به زمان شکل گیری اولیه باغشاه در مکان جدید مدنظر قرار گرفته و بنا گردیده است. این نکته را بخصوص با توجه به اهمیت بنای سردر خانه در سازمان فضایی و عملکردی باغ های ایرانی و نیز با عطف نظر به ساختارهای فضایی و محورهای داخلی باغشاه می توان به خوبی دریافت. لذا اگر بخواهیم  شکلی از باغ دوران صفویه را بازسازی نماییم، سر درخانه با وجود تغییرات زیاد، در آن نمودار خواهد بود. بنای دیگر به حتم به جا مانده از دوران صفویه کوچک باغ است. لذا آنچه شالوده باغ مقارن دوران صفوی است باغی محصور در میان برج و باروهاست که بر مدخلش سردرخانه و در میانه اش کوشک و در جواره اش ی قرار گرفته. هر چند چیز باید بدانیم باغشاه در مکان جدید اگر چه به فرمان سلطان صفوی شکل می گیرد اما با توجه به موقعیت منطقه و نظر به این که مردمان کاشان چنان که یاقوت حموی نیز اشاره می کند که روزهایی  از هفته را در باغ های فین  ایام می گذراندند و هوای گرم تابستان های کاشان و فین نیز  نیازهای تفرج های تابستانی را گوشزد می نمایند، در منطقه ای در مظهر چشمه سلیمان و در بالا دست مزارع و م ن روستائیان که مجموعه باغ های فین در آن گسترده شده بودند شکل گرفته است. خواه به گاه شکل گیری باغشاه، این مجموعه خود منظومه ای موجود بوده و یا اینکه فرمان شاه عباس در فین همچون بدیل خود که در اصفهان سر منشاء طرح های شهرسازانه شد در منطقه فین نیز دستمایه ای برای شکل گیری منظومه باغ های فین گردیده باشد، هر چه هست بس بیراه نخواهد بود که در نظر آوریم باغشاه بر بستری از باغ های قدیمی تر ساخته شده تا هم در بهترین نقطه مجموعه گفته شده قرار گیرد و هم توانسته باشد درختانی از باغ های کهن تر را تا سر برافراشتن سروهایش به عاریت گیرد. با وجود قریب وسیع باغ های پیرامون باغشاه هنوز هم که از فراز برج های حدود باغ و یا از بام رفیع کوشک صفوی نظری به پیرامونش بیفکنیم، تک درخت های عظیم الجثه سرو را در اطرافش توانیم یافت که آثاری به جای مانده از باغ های قدیمی منطقه فین اند؛ که یا در پیرامون باغشاه با طرحی و برنامه ای نانوشته شکل گرفته اند و یا این که باغشاه  که شکل گیری اش در مکان جدید مرهون فرمانی ملوکانه بوده ،در میانه این منظومه و مجموعه طرح ریزی شده است.معرفی بهترین تورهای داخلی و تورهای خارجی در سایت تور آگهی

                                                   *تورآگهی افتخار میزبانی شما را دارد.

                                                                                  پیشنهاد ویژه تورآگهی :  تور دبی از مشهد

                                                                                                                  گردشی در اصفهان(1)

                                                                                                                                          جاذبه های دیدنی اصفهانمشاهده متن کامل ...
هوش فرهنگی ؛ نشانه ی یک مدیر متفاوت
درخواست حذف اطلاعات

با توجه به مهاجرت هایی که در سطح کشور پدید آمده و علت اصلی آن به دست آوردن شغل می باشد ، این مقوله منجر به اختلاط فرهنگی شده است.در این میان س رستان و مدیران باید نسبت به این موضوع مهم دارای توانمندی درک و تحلیل باشند تا این اختلاف فرهنگی منجر به اختلافات عمیق در محل کار و کاهش راندمان سازمان نگردد. #توسعه_مدیریت

فرهنگ

فرهنگ ارزشها ،ایده ها ،نگرش ها و نمادهای آگاهانه و نا آگاهانه ای است که رفتار انسان را شکل می دهد واز نسلی به نسل دیگر منتقل می شود .واژه فرهنگ همواره منبع سوء تعبیر و اختلاف بوده است . مردم شناسان ،فرهنگ را شیوه های زندگی که توسط گروهی از مردم ایجاد می شود و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود؛می دانند .آنچه در تمام تعاریف فرهنگ مشترک می باشد آن است که فرهنگ قوانین نانوشته ای است که در بیشتر مواقع به راحتی قابل مشاهده نیست و همین امر کار مدیران را در برقراری ارتباط موثر مشکل می کند . با وجود اینکه افزایش ارتباطات تعدادی از گرایشات ملی مانند رنگ،لباس،موسیقی و حتی غذا و نوشیدنی ها را تا حد زیادی مشابه کرده است، و حتی عده ای معتقدند که جهان به سمت نوعی همگون سازی پیش می رود ؛در سمت دیگر گروهی معتقدند که جهان نه تنها به سمت همگون سازی پیش نمی رود بلکه به سمتی حرکت می کنیم که تضاد،تنوع و گونه های مختلف در آن وجود خواهد داشت .

ویژگیهای فرهنگ (culture) را براساس حروف تشکیل دهنده آن به صورت زیر تعریف کرده اند:

c : فرهنگ فراگیر است. هر شخص، سازمان، سرزمین و کشوری یک فرهنگ دارد.

u: شناخت عقاید، ارزشها و ادراکات فرهنگ دیگران برای موفقیت ا امی است.

l : یادگیری میراثهای فرهنگی گوناگون، الهام بخش و توانمندکننده است.

t : کارهای تیمی در سطح جهانی بدون توجه به فرهنگ اعضا غیر ممکن است.

u : برنامه ریزی فرهنگی از طریق شناخت عقاید یکدیگر آسانتر می شود.

r : تفاهم و سازگاری با شناخت فرهنگ خود و پذیرش نقطه نظرات و سبک و روش دیگران شروع می شود.

e : به منظور رشد و نوآوری، استفاده از تنوع فرهنگی لازم است.

تنوع فرهنگی

https://telegram.me/joinchat/cvzmltwp8rvtadmgdqp1na

تنوع فرهنگی از جمله مسائل عمده ای است که مدیران حاضر با آن مواجه هستند. متأسفانه بیشتر مدیران به تفاوتهای فرهنگی به عنوان منبع و عامل موثر در ایجاد برتری رقابتی بها نمی دهند و با این توصیف که تفاوت فرهنگی مسئله مهمی نیست؛ ما همگی انسان هستیم و تنها عامل سوء تفاهم میان ما اختلاف زبان است؛ اگر بر تفاوتها تمرکز کنیم از هدف دور می مانیم و ... از فکر به تفاوتهای فرهنگی و مهارتهای مورد نیاز برای اداره آن طفره می روند. در حالی که تنوع فرهنگی دارای مزایای بسیاری از جمله موارد زیر است:#توسعه_مدیریت

_ از جنبه بازاری : توانایی شرکت و افراد را در تأمین و پاسخ به اولویتهای فرهنگی بازارهای محلی افزایش می دهد.

_ از جنبه ب منابع: توانایی شرکت را در جذب نیروهایی با زمینه های فکری مختلف بالا می برد.

_ از حیث هزینه ها: هزینه ناشی از ریزش مدیران غیر بومی را کاهش می دهد.

_ از حیث حل مسئله: با بهره گیری از تنوع دیدگاهها، تصمیم گیریهای بهتر و جامعتری گرفته می شود.

_ از حیث خلاقیت: از طریق تنوع در دیدگاهها و به دلیل تأکید کمتر بر ضرورت هماهنگی و ی ان سازی عقاید، خلاقیت تقویت می شود.

_ از حیث انعطاف پذیری نظامها: انعطاف پذیری و قدرت تحمل و پاسخگویی سیستم به تقاضاهای متعدد پویایی محیط کنونی را افزایش میدهد .

هوش

مورفی ( 2002 ) نشان داد که هوش های چندگانه ای برای موفقیت مدیران مورد نیاز است این محقق ضمن بیان این نکته که هوش برساخته ای چند بعدی است و شامل انوا ع مختلفی می باشد و در واقع هوش های چندگانه ای برای ی مورد نیاز است. تقسیم بندی آنها عبارت است از:

هوش شفاهی/منطقی که با تستهایiq قابل سنجش است )هوش تحلیلی(

هوش هیجانی)عاطفی (که در ده سال گذشته به عنوان مهمترین عامل موفقیت مدیران مطرح بوده است و با تستهای(eq) سنجیده می شود.

هوش فرهنگی که نشان دهنده توانایی افراد در مواجهه موثر با جنبه های فرهنگی محیط می باشد و با تستهای(cq) قابل سنجش است.

هوش فرهنگی

به راستی چه مدیرانی موفق هستند؟ چرا برخی مدیران علی رغم برخورداری از ضریب هوشی بالا، در کار خود ش تهای فاحشی را تجربه می کنند؟ چگونه است که برخی مدیران در محیطهای بیگانه خوب عمل می کنند و برخی دیگر می لغزند؟ آیا بجز ضریب هوشی عوامل دیگری در موفقیت افراد و سازمانها تأثیر دارد؟

هوش فرهنگی دامنه جدیدی از هوش است که ارتباط بسیار زیادی با محیطهای کاری متنوع دارد. برخی از جنبه های فرهنگ را به راحتی می توان دید. عوامل آشکاری مثل هنر، موسیقی و سبک رفتاری از این جمله اند. اما بیشتر بخشهای چالش برانگیز فرهنگ، پنهان است. عقاید، ارزشها، انتظارات، نگرشها و مفروضات عناصری از فرهنگ هستند که دیده نمی شوند اما بر رفتار افراد موثرند. هوش فرهنگی به افراد اجازه می دهد تا تشخیص دهند دیگران چگونه فکر می کنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ می دهند، در نتیجه موانع ارتباطی بین فرهنگی را کاهش و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی می دهد.

ارلی و آنگ این عبارت را این گونه تعریف د: توانایی یک فرد در راستای سازگاری موفقیت امیز با محیطهای فرهنگی جدید که معمولا با بافت فرهنگی خود فرد نا اشناست.

پیترسون هوش فرهنگی را استعداد به کار گیری مهارتها و تواناییها در محیطهای مختلف تعریف کرد .

بر اساس تعریف آنگ وارلی هوش فرهنگی هوشی متفاوت از هوش اجتماعی و عاطفی است . افرائ زیادی با (iq)بالا ،مهارتهای اجتماعی مناسب در تعاملات بین المللی ش ت می خورند که علت اصلی ان پایین بودن هوش فرهنگی می باشد.در محیط های فرهنگی جدید،علایم و نشانه های آشنا عمدتا دیده نمی شود یا در صورت وجود گمراه کننده است بنابراین فرد نمی تواند به چارچوب ادراک قبلی خود تکیه کند و بایستی به توسعه وایجاد چارچوب جدیدی جهت درک صحیح اطلاعات در دسترس بپردازد. آفرمن اشاره می کندکه هوش فرهنگی یک فرا هوش است که شامل شکلهای مختلفی از هوش است (iq) تنها یکی از آنهاست.

اجزای هوش فرهنگی

هوش فرهنگی به عنوان توانایی فرد برای تطبیق با فرهنگهای جدید تعریف می شود. محققان معتقدند هوش فرهنگی در راستای هوش عاطفی و اجتماعی است. هوش عاطفی فرض می کند که افراد با فرهنگ خود آشنا هستند بنابراین برای تعامل با دیگران از روشهای فرهنگی خود استفاده می کنند. هوش فرهنگی جایی خودش را نشان می دهد که هوش عاطفی ناتوان است یعنی در جایی که با افرادی در محیطهای ناآشنا سروکار داریم. هوش فرهنگی سه بخش و عنصر اساسی دارد: عنصر شناختی، عنصر روانی و انگیزشی و عنصر فیزیکی و رفتاری.

- عنصر شناختی ( ذهن) به مهارتهای تفکر عمومی اشاره دارد که افراد به منظور شناخت چگونگی و چرایی فعالیت در محیطهای جدید از آن استفاده می کنند. این شناخت علاوه بر عقاید و ارزشهای افراد، روشها و رویه هایی را که دیگران برای انجام کار استفاده می کنند را نیز در بر می گیرد. برای بسیاری از مردم یافتن روزنه ای به فرهنگهای بیگانه دشوار است؛ اما فردی که از جنبه ذهنی و شناختی دارای هوش فرهنگی نیرومندی باشد، مفاهیم مشترک را زود پیدا می کند. شناخت تفاوتهای فرهنگی ممکن است پرسیدن سئوالی درباره عوامل برانگیزاننده افراد در فرهنگهای گوناگون باشد. یادگیری مفاهیم فرهنگ دیگران به درک و شناخت رفتارهای آنان کمک می کند.

- عنصر روانی و انگیزشی ( قلب- دل) به افراد کمک می کند در مقابل موانع پایدار باشند تا بتوانند خود را با فرهنگ دیگران سازگار سازند. این بخش ممکن است مشکلترین یا مبهمترین جزء هوش فرهنگی باشد. ورود به دنیای فرهنگ بیگانه مست م غلبه بر ی ری موانع خاص است. داشتن انگیزه و پشتکار و باور قوی در این راه بسیار موثر است. فرهنگها در بسیاری از موارد با همدیگر متفاوت هستند. به عنوان مثال شیوه دست دادن و نشستن در ملاقاتهای کاری از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد. نادیده گرفتن این تفاوتها به مخدوش شدن ارتباطات منجر می شود.گاهی اوقات تعامل افرادی با فرهنگهای متفاوت مثل نزدیک شدن دو آهن ربا با قطبهای ی ان است. بدون داشتن انگیزه کافی، هوش فرهنگی بی مفهوم است. این عنصر توانایی همدل شدن را مدنظر قرار می دهد. تمایل به برقراری ارتباط و استمرار در راه رسیدن به هدف، بزرگترین شکافهای فرهنگی را پوشش می دهد.

- عنصر فیزیکی و رفتاری ( جسم) هوش فرهنگی به توانایی فرد برای انجام واکنش مناسب اشاره دارد. رفتار و سلوک فرد باید نشان دهد که به فرهنگ طرف مقابل علاقه دارد و سعی می کند مولفه های فرهنگی آنها را بپذیرد و به آن احترام بگذارد. بسیاری از تفاوتهای فرهنگی، توسط اعمال فیزیکی قابل مشاهده و انعکاس است. شناخت و انگیزه بدون انجام یک واکنش موثر و مناسب ارزش خود را از دست می دهند به همین دلیل، هوش فرهنگی باید دربرگیرنده تواناییها و مهارتهای لازم برای نشان دادن واکنش مناسب با آن فرهنگ باشد.

توماس هوش فرهنگی را در قالب سه متغیر دانش فرهنگی ،مهارتهای فرهنگی و مراقبتهای فرهنگی مورد بررسی قرار می دهد :

دانش فرهنگی در برگیرنده مجموعه ای از دانستنیها در مورد این است که :فرهنگ چیست؟چگونه فرهنگها متفاوت می شوند؟فرهنگ چگونه رفتار را تحت تاثیر قرار می دهد ؟

دو نوع دانش فرهنگی وجود دارد :دانش واقعی و دانش مجازی یا تفسیری .دانش واقعی روش مشخص دارد،قابل اموزش است .در حالی که دانش تفسیری به توانایی درک رفتار و الگو های موجود در فرهنگ اطلاق می شود.در این حوزه دانش با احساس امیخته می باشد.این احساس بستگی به تجارب گذشته دارد.تاثیر فرهنگ بر رفتار ا ز طریق مکانیسم های شناخت و انگیزش صورت می گیرد .مکانیسم شناخت به چگونگی در یافت و تعبیر پیامهای فرهنگی مربوط می شود .ادراک انتخ و انتظارات افراد ،نگرش های متفاوت و نمایش های رفتاری از نمود های تاثیر فرهنگ بر رفتار از طریق مکانیسم شناخت می باشد.مکانیسم انگیزش با در نظر گرفتن تفاوتهای موجود در ادراک از خود ،ترجیحات و انتخاب در رابطه با نیازها،…در واقع این مکانیسم مشخص می کند چه چیزی در هر فرهنگ مطلوب است؟

مراقبتهای فرهنگی مراقبت ها ی فرهنگی(توجهات فرهنگی ) پل رابط دانش فرهنگی و مهارت های فرهنگی است . اگاهی داشتن ازایده ها و احساسات و نگرش ها وعوامل موثر در ادراک خود فرد و دیگران با توجه به زمینه های فرهنگی متفاوت افراد در این گروه قرار می گیرد .علاوه بر موارد مذکور توجه به این نکته که ان چیزی را که در رفتارافراد مشاهده می کنیم ،فرضیات افراد و حتی کلماتی که افراد در گفتگو های خود به کار می گیرند همگی تحت تاثیر فرهنگ انها می باشد نیز تحت عنوان کلی مراقبت های فرهنگی می گنجد.

مهارت های فرهنگی این دسته از مهارت ها به مهارت های ادراکی،ارتباطی و تطبیقی تقسیم بندی می شود. مهارت های ادراکی :به درجه استقبال افراد از تجربه های جدید بستگی دارد ،همچنین بالا بودن تحمل افراد در مقابل عدم اطمینان در این حوزه قرار می گیرد. مهارت های ارتباطی:شامل انعطاف پذیری ،همدلی و روابط اجتماعی قوی می باشد. مهارت های تطبیقی :رفتار های انطباقی در موقعیت های بین فرهنگی با در نظر گرفتن انعطاف پذیری رفتاری...

ارزی هوش فرهنگی ونگرش چهار عاملی در سنجش هوش فرهنگی

نحوه ارزی هوش فرهنگی به چگونگی مفهوم سازی این برساخته دارد .روش های ارزی هوش فرهنگی در به شرح زیر می باشد:

روش های ایفای نقش -مراکز ارزی رفتاری-مقیاس های خود نظارتی -تستهای سنجش شوک فرهنگی-تستهای ارتباطات بین فرهنگی

ارلی و مو فسکی(2004 )معیار خود امتیازی افتراقی را برای این منظور ارائه د که شامل سه بخش شناختی،فیزیکی و احساسی می باشد

کولین وکلی تست دیگری را در این راستا تهیه د که سوالات آن حول چهار محور می باشدکه عبارتند از ع العمل عاطفی،زیرکی ادراکی،انعاف پذیری و استقلال شخصی.

هوش فرهنگی را می توان به طرق مختلف در مدیران جهانی تقویت نمود که می توان به دوره های رسمی جهت اموزش مدیران در راستای آشنایی با فرهنگ های مختلف اشاره کرد.ارلی( 2005 )نشان داد فعالیت در تیمهای چند ملیتی تا حد زیادی هوش فرهنگی مدیران را افزایش خواهد داد.

نگرش چهار عاملی در سنجش هوش فرهنگی: یک پرسش نامه چهار عاملی برای سنجش هوش فرهنگی ، مقیاسی بیست سوالی را معرفی شده است که می توان در اندازه گیری هوش فرهنگی از آن به عنوان مقیاسی استاندارد بهره جست . این پرسش نامه تلاش دارد، قابلیتها و تواناییهای شناختی افراد را در قالب چهار عامل استراتژی ، دانش ، انگیزش و رفتار بسنجد .

استراتژی هوش فرهنگی: بدین معناست که فرد چگونه تجربیات میان فرهنگی را درک می کند . این استراتژی بیانگر فرایندهایی است که افراد برای ب و درک دانش فرهنگی به کار می برند . این امر زمانی اتفاق می افتد که افراد در مورد فرایندهای فکری خود و دیگران قضاوت می کنند . استراتژی هوش فرهنگی شامل تدوین استراتژی پیش از برخورد میان فرهنگی ، بررسی مفروضات در حین برخورد و تعدیل نقشه های ذهنی در صورت متفاوت بودن تجارب واقعی از انتظارات پیشین است.

دانش هوش فرهنگی: این دانش بیانگر درک فرد از تشابهات و تفاوتهای فرهنگی است و دانش عمومی و نقشه های ذهنی وشناختی فرد از فرهنگهای دیگر را نشان می دهد . جنبه دانشی هوش فرهنگی مشتمل بر شناخت سیستمهای اقتصادی و قانونی ، هنجارهای تعامل اجتماعی ، عقاید مذهبی ، ارزشهای زیبایی شناختی و زبان دیگر است.

انگیزش هوش فرهنگی: بیانگر علاقه فرد به آزمودن فرهنگهای دیگر و تعامل با افرادی از فرهنگهای مختلف است. این انگیزه شامل ارزش درونی افراد برای تعاملات چند فرهنگی و اعتماد به نفسی است که به فرد اجازه می دهد، در موقعیتهای فرهنگی مختلف به صورتی اثربخش عمل کند .

رفتار هوش فرهنگی: این رفتار قابلیت فرد برای سازگاری با آن دسته از رفتارهای کلامی و غیرکلامی را دربرمی گیرد که برای برخورد با فرهنگهای مختلف مناسب هستند . رفتار هوش فرهنگی مجموعه ای از پاسخهای رفتاری منعطفی را شامل می شود که در موقعیتهای مختلف به کار می آیند و متناسب با یک تعامل خاص یا موقعیت ویژه از قابلیت اصلاح و تعدیل برخوردارند .

انواع شخصیتها در هوش فرهنگی

مدیران از لحاظ قابلیت درک و شناخت فرهنگهای بیگانه و عمل متناسب با آنها ی ان نیستند . برخی مدیران زمانی که اندکی پا را از فرهنگ ملی و محلی خود فراتر می گذارند، دچار ناراحتی ، بی اطمینانی و ناسازگاری می شوند . در مقابل ، بعضی دیگر از مدیران ، چنان رفتار می کنند که گویی سالهاست با آن فرهنگ بیگانه خو گرفته اند. (peterson ; 2004) مدیران را بر حسب قابلیت هوش فرهنگی می توان در یکی از طبقات زیر قرار داد :

محلی . زمانی می تواند کاملا اثربخش باشدکه با افرادی با پیشینه های فرهنگی مشابه با خود تعامل دارد، در غیر این صورت به مشکل برمی خورد .

تحلیلگر. به طور منظم قوانین و انتظارات فرهنگی را با توسل به استراتژیهای یادگیری پیچیده و مفصل بررسی می کند . رایجترین ح تحلیلگر در انی دیده می شود که ابتدا از محدوده فرهنگی بیگانه آگاه می شوند و سپس در چندمرحله ، ماهیت الگوهای کاری و نحوه تعامل با آنها را تشخیص می دهد .

شهودی . ی است که به طور کامل به جای استفاده از یک سبک نظام مند به شهود و بینش خود تکیه دارد . او بندرت برداشت و نظر اولیه خود را اشتباه می یابد . در مواجهه با شرایط چندفرهنگی مبهم که نیازمند کنترل موقعیت است ، فرد شهودی متز ل نشان خواهد داد ، زیرا نه استراتژی یادگیری را در پیش گرفته است و نه می تواند خود را با احساسات ناآشنا وفق دهد .

سفیر . اینگونه مدیران همانند بسیاری از دیپلماتها ممکن است در مورد فرهنگی که وارد آن می شوند اطلاعات چندانی نداشته باشند ، اما به صورت متقاعدکننده ای با اطمینان و اعتماد به نفس ارتباط برقرار می کنند . در میان مدیران شرکتهای چندملیتی ، سفیر شایعترین شخصیت است . اعتماد به نفس مهمترین ویژگی هوش فرهنگی در این افراد است . دیدگاه سفیر در برخی مدیران از طریق مشاهده انی که با بهره گیری از این سبک موفق بوده اند، حاصل شده است . سفیر باید برای اینکه بداند چه چیزهایی نمی داند به اندازه کافی فروتنی داشته باشد .

تقلیدی . به میزان زیادی بر اعمال و رفتارش کنترل دارد ، در غیر این صورت هم به خاطر بینش مناسبش نسبت به اهمیت نشانه های فرهنگی از عهده اداره موقعیت برمی آید . افراد تقلیدی به میزبانان و میهمانانشان آرامش خاصی منتقل می کنند و با تقلید سریع رفتارهای کلامی و غیرکلامی طرفهای مقابل ارتباطات را تسهیل کرده و اعتماد ایجاد می کنند .

مدیران جهانی

امروزه مدیران جهانی بایستی امادگی تجارت با مردم سایر فرهنگها را داشته باشند .انچه مسلم است ،این است که یادگیری کلیه عادات و رفتارهای فرهنگی افرادی که با آنها در تعامل هستیم غیر ممکن است؛قابلیتی که از آن تحت عنوان هوش فرهنگی یاد می شود راهی سیستماتیک و مجموعه ای از نکنیکهاست که به مدیران کمک می کند تا در هر فرهنگی به طور موثر فعالیت کنند این مهارت به مدیران کمک می کند تا حساسیتهای فرهنگی خود را افزایش دهند . حساسیت فرهنگی به نگاه ژرف مدیر و ارزی و تفسیر و درک تفاوتهای فرهنگی دل دارد .این عبارت به معنی درک تفاوت های فرهنگی است نه قضاوت درباره خوب یا بد بودن آنها.به عبارت بهتر مدیر جهانی بایستی تفاوتها را درک کند و آمادگی پذیرش تفاوتها را داشته باشد .آمادگی پذیریش تفاوتهای فرهنگی را اصطلاحا فرایند سازگاری فرهنگی می گویند. سازگاری فرهنگی فرایندی سه مرحله ای است و می توان نموداری u شکل برای آن در نظر گرفت .مرحله اول این فرایند مرحله شادی و خوش بینی است .مرحله دوم که بلافاصله بعد از مرحله اول صورت می پذیرد مرحله خشم،عصبانیت ،ناامیدی و سردرگمی است و مرحله ا مرحله سازگار شدن با محیط است.در دومین مرحله فرایند سازگاری فرهنگی پدیده ای به نام شوک فرهنگی روی می دهد که به علت تفاوتهای فیزیکی ،فرهنگی … محیط جدید می باشد .واکنش هایی که افراد بعد از این مرحله نشان می دهند عبارتند از: بومی شدن،همراهی فرهنگی و پرواز .در بومی شدن مدیر با فرهنگ بومی کاملا سازگار می شود و فرهنگ خود را کنار می گذارد و سبک زندگی بومی را انتخاب می کند .در همراهی فرهنگی ،مدیر جهانی با خوش بینی،همراهی،تحمل،علاقه با فرهنگ جدید برخورد می کند؛علت این امر آن است که این گروه از مدیران غالبا آموزش هاو تماس های بین فرهنگی را تجربه کرده است .مدیران موفق این گروه با شوک فرهنگی پایین تری نسبت به دو گروه دیگر مواجه می شوند .در پرواز مدیر جهانی به مخالفت با فرهنگ جدید ،واپس زنی و یا عقب نشینی می پردازد. هر چه سطح هوش فرهنگی بالاتر باشد مدیر جهانی در محیط فرهنگی جدید کمتر دچار شوک فرهنگی خواهد شد؛این دسته از مدیران در تعاملات فرهنگی اقدام به همراهی فرهنگی می کنند که مناسبترین واکنش در برخو رد با محیط فرهنگی جدید است و ما این ع العمل را شرط موفقیت مدیران در این گونه از محیطها می دانیم .

تقویت هوش فرهنگی

https://telegram.me/joinchat/cvzmltwp8rvtadmgdqp1na

خوشبختانه برخلاف سایر جنبه های شخصیت انسانی، هوش فرهنگی انی که روانی سالم دارند و از نظر حرفه ای و شغلی توانمند هستند، قابل پرورش و توسعه است. موارد زیر در توسعه مهارتهای هوش فرهنگی موثر است:

_ با به کارگیری دیدگاه مثبت نسبت به تفاوتهای فرهنگی، ابعاد فرهنگی سازمان و کارکنان خود را بشناسید.

_ با استفاده از روشهای مختلف نظیر مشاهده، پرسش و تفسیر نسبت به تجزیه و تحلیل سطوح مختلف فرهنگی افراد سازمان اقدام کنید.

_ تنوع فرهنگی را بپذیرید و در خود آمادگی رویارویی با فرهنگهای مختلف را ایجاد کنید.

_ با توجه به میزان آشنایی با هر فرهنگ، از استراتژی های خاص آن برای تعامل استفاده کنید.

_ با نگرانیهایی همچون ترس از دست دادن هویت و خودمختاری فردی، درمورد خود وکارکنانتان مقابله کنید. افراد سازمان باید احساس کنند که برای آنها و فرهنگشان ارزش قائلید.#توسعه_مدیریت

_ در مورد توانمندیهای هوش فرهنگی هر کجا احساس ضعف می کنید آموزش ببینید.

_ چنانچه انگیزه کافی در ب و توسعه مهارتهای هوش فرهنگی ندارید، در خود این انگیزه را پرورش دهید.

_ از افراد پیرامون خود که تجارب موفقی در محیطهای کاری متنوع دارند کمک بگیرید.

_ فراموش نکنید هوش فرهنگی لازمه بقا در محیط رقابتی است. از این عنصر کلیدی غافل نشوید.

هوش فرهنگی را نیز می توان همچون سایر جنبه های شخصیت پرورش داد . در این زمینه باید بر دو نکته تاکید کرد . نخست اینکه چنین کاری تنها از عهده افراد واجد صلاحیت همچون روانشناسان حرفه ای برمی آید . دوم اینکه بهبود هوش فرهنگی باید در راستای برنامه جامع پرورش راهبردی منابع انسانی سازمان و درکنار سایر جنبه های این برنامه صورت گیرد .

https://telegram.me/joinchat/cvzmltwp8rvtadmgdqp1na

برای تقویت هوش فرهنگی لازم است پس از سنجش این هوش در افراد و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها ، یک سری گامهایی برداشته شود:

گام 1 . فرد در شروع تلاش برای پرورش هوش فرهنگی ، نقاط قوت و ضعف خود در این زمینه را بررسی می کند . در این گام نتایج حاصل از اندازه گیری هوش فرهنگی در اختیار فرد قرار می گیرد .

گام 2 . شخص متناسب با نقاط ضعفش ، برنامه های آموزشی لازم را انتخاب می کند . برای مثال ، فردی که فاقد هوش فرهنگی فیزیکی است ، در کلاسهای مربوط به رفتار شرکت می کند یا ی که در بعد شناختی ضعف دارد ، توان استدلال استقرایی و قیاسی خود را پرورش می دهد .

گام 3 . آموزشی که در گام پیشن تعیین شد، به مرحله اجرا گذاشته می شود . اگر فرد از لحاظ جنبه انگیزشی دارای مشکل است، به او یک سری تمرینهای ساده داده می شود ، مانند اینکه در یک کشور غریب از کجا و چگونه می خواهد رو مه موردنظرش را بیابد . #توسعه_مدیریت

گام 4 . فرد منابع لازم را برای پشتیبانی از رویکردی که انتخاب کرده است و قصد تقویت آن را دارد فراهم می کند .

گام 5 . در این گام بر مبنای نقاط قوت و نقاط ضعف باقیمانده ، فرد به تکمیل مهارتهایش اقدام می کند . برای مثال ، اگر نقاط ضعف جنبه تحلیلی دارد ، نخست باید رویدادها را ببیند و سپس تشریح کند که چه الگوهایی باید مورداستفاده قرار گیرد .

گام 6 . شخصی که وارد یک موقعیت فرهنگی جدید می شود، باید بر جو غریبه آن غلبه کند . بنابراین با مواجه فرد با موقعیتهای جدید فرهنگی ، به او کمک می کنیم مهارتهای ب شده و نحوه به کارگیری آنها را موردارزی مجدد قرار دهد. پس از این ارزی ممکن است در حوزه های خاصی خود را نیازمند آموزش بیشتری ببیند .

نتیجه گیری

https://telegram.me/joinchat/cvzmltwp8rvtadmgdqp1na

امرزه اکثر سازمان ها و افراد، هوش فرهنگی را مزیتی رقابتی و قابلیت استراتژیک می دانند. در محیط و بازار جهانی، هوش فرهنگی اهرم موردنیاز ان و مدیران تلقی می شود. سازمان ها و مدیرانی که ارزش استراتژیک هوش فرهنگی را درک کنند، می توانند از تفاوت ها و تنوع فرهنگی برای ایجاد مزیت رقابتی و برتری در بازار جهانی استفاده کنند. از این رو: #توسعه_مدیریت

-افراد دارای هوش فرهنگی بالا، قادرند اثر قابل توجهی بر راهبردهای بازاری و توسعه محصول برای گروه های مشتریان در کشورهای مختلف داشته باشند. این افراد جزء دارایی های ارزشمند سازمان هستند و به خصوص در زمان بحران ارزش خود را بیشتر نمایان می سازند.

-با گسترش فعالیت های تجاری بین المللی، نیاز به قابلیتی که مدیران را دربرخورد با پیچیدگی های فرهنگی پیش رو یاری رساند، بیش از پیش احساس می شود.

هوش فرهنگی اگرچه در بیشتر مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، متوجه نحوه تعامل با فرهنگ های ملی بیگانه بوده است، اما قابلیت تعمیم به د فرهنگ های نژادی و قومی درون فرهنگ ملی را نیز دارد. از این رو، مدیران

مشاهده متن کامل ...

, تحلیل و بررسی , هندسی خانه بروجردی ها -پاو وینت
درخواست حذف اطلاعات

, تحلیل و بررسی , هندسی خانه بروجردی ها -پاو وینتتاریخ ایجاد 16/12/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 114 قیمت: 7500 تومان تعدادمشاهده 0


فهرست:

معرفی کاشان

سابقه تاریخی سیلک

وجه تسمیه کاشان

موقعیت ارتباطی

موقعیت جغرافیایی

وضعیت اقتصادی

پیشینه فرهنگی

مذهب

زبان

آب و هوای کاشان

مشاهیر کاشان

خانه بروجردی ها

تاریخچه خانه

خصوصیات خانه های قدیمی در اصفهان

فضاهای اقلیمی در معماری ایرانی

حیاط نارنجستان

گودال باغچه

سرابستان

زمستان نشین

تابستان نشین

بهار خواب

اتاق کرسی

پایاب

حوض خانه و سرداب

اتاق بادگیر

شرح پلان خانه بروجردی ها

تقسیمات خانه بروجردی ها

بخش بیرونی خانه بروجردی ها

بخش اندرونی خانه بروجردی ها

تامین نوردرخانه بروجردی ها

موقعیت فعلی و مشخصات پلاک ثبتی اثر

تاریخچه و وجه تسمیه اثر

مشخصات اثر- بنا

نوع بهره برداری اثر

شرح وضعیت موجود خط ذیری و دلایل آسیب های وارده

تجزیه و تحلیل نمای اصلی

مصالح مورد استفاده درخانه بروجردی ها

تزیینات داخلی درخانه بروجردی ها

……………………………………….

معرفی کاشان

شهرستان کاشان با وسعت 9647 کیلو متر مربع و جمعیت 335875 نفر از توابع استان اصفهان بوده و از نظر جمعیت دومین شهرستان این استان به حساب می آید. کاشان دارای چهار بخش (مرکزی، قمصر، نیاسر و برزک) بوده و دارای پنج شهر (کاشان، قمصر، نیاسر، جوشقان و برزک) می باشد.
اگر به شما بگویند کاشان یکی از اولین مراکز تشکیل تمدن انسانی بوده است، چندان تعجب نکیند. طبق حفاریات باستان شناسی در تپه های سیلک کاشان، سابقه حضور بشر در این منطقه به 5 تا هفت هزار سال پیش از میلاد باز می گردد. اما باید اذعان کرد که تاریخ این شهر مملو از نابسامانی است:
در نیمه دوم قرن نهم و نیمه اول قرن دهم این شهر، شهرت بسیاری داشت و یک شهر پر جمعیت به شمار می رفت اما ز له قرن دهم، کاشان و بازار آن را ویران کرد. در قرن 11 و در دوره صفویه برای دومین بار به همان درجه از ترقی نائل شد و مانند اصفهان با شهرتی بسیار همراه گردید، اما با بروز ز له ای بسیار شدید در سال1192 هجری قمری دوباره ویران شد.
کاشان در زمان سلجوقیان رو به رونق نهاد و در زمان قره قویونلوها دوباره ترقی کرد. تا جایی که محل توجه دانشمندان شد، بعد از کریم خان زند و بعد از ز له ای که در زمان قاجاریه رخ داد کاشان دستخوش نابسامانی و منازعات محلی شد و از این جهت زیان های فراوان دید.
با این همه کاشان همواره در طول تاریخ شهری با اهمیت و زنده بوده است و همچنین به زندگی ادامه می دهد.

سابقه تاریخی سیلک

کاشان از هزاره های پیشین محل زندگی انسانها و اقوام گوناگون بوده و تمدنی کهن را در خود جای داده است.قدمت تاریخی منطقه کاشان مربوط به کهن ترین مرکز استقرار بشر در فلات مرکزی ایران موسوم به سیلک (sialk )می باشد.قریب به هفت هزار سال پیش ، در این قسمت در چهار کیلومتری جنوب غربی کاشان اقوام اولیه تمدنی را بنیان نهادند که آبادانی کنونی منطقه کاشان را می توان دنباله همان تمدن کهن دانست هرچندشهری که امروز به عنوان کاشان مطرح می باشد هویتی کاملا ی دارد . یک هیات باستان شناس فرانسوی به س رستی پروفسور رومن گیر شمن طی سالهای 1311 تا 1313 (ه .ش) در سیلک کاشان به کاوش و حفاری پرداختند و با به دست آوردن آثار سفالین و ف ی از دل تپه ها به نتایج شگفت انگیزی دست یافتند.بر اساس تحقیقات این هیات ، اولین خاستگاه تمدن بشری و اولین س تگاه بشر در این دشت بوده و اولین نقطه ای که بشر با استفاده از مصالح ساختمانی مانند خشت خام و ملات گل به ساختن خانه پرداخته در همین سیلک کاشان بوده است .محوطه باستانی سیلک– در کنار خیابان کبیر (جاده کاشان– فین ) با بیش از هفت هزار سال سابقه اخیرا به اعتقاد برخی از باستان شناسان به عنوان قدیمی ترین زیگورات جهان شناسایی شده است که بعضی از آثار مکشوفه ی آن در نمایشگاهی در کنار محوطه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

}علاوه بر منطقه سیلک مناطقی مانند، غار ویس ، آتشکده نیاسر و آتشکده مدشت که مربوط به زمان ساسانیان بوده و بر تداوم تمدن کهن آن صحه می گذارد به علاوه نویسندگان و مورخانی که نیز از دیر باز در آثار خود سخن از کاشان به میان آورده اند . از جمله ، شرکت اهالی کاشان در جنگهایی که در زمان ساسانیان روی می داده و پس از آن هجوم عربها به کاشان و بنا نهادن شهر کاشان توسط زبیده خاتون ،همسر هارون الرشید و آبادانی شهر کاشان در دوران آل بویه ، اهمیت پیدا موقعیت کاشان در زمان حکومت سلجوقیان و آثار و ابنیه ای که از این دوره باقی مانده و نیز حمله وحشیانه مغولان در قرن هفتم (ه .ق)به شهر کاشان ،پیمودن راه ترقی در دوران صفویان و آثاری که از این دوره به جای مانده ،آثار و اخباری که از زمان قاجار و نیز دوران مشروطیت باقی مانده ،همکاریهائی که مردم کاشان در قیامهای مردمی در مخالفت با رژیم پهلوی از جمله 15 داد 1342 (ه.ش) و ادامه آن در انقلاب شکوهمند ی ایران داشتند که این همیاری و حضور پس از پیروزی انقلاب ی نیز در تمام صحنه ها تاکنون ادامه دارد ، همگی بیانگر موقعیت تاریخی کاشان و نشان دهنده حیات تاریخی فرهنگی مردم این دیار از هفت هزار سال پیش تا کنون در این خطه می باشد.وجه تسمیه کاشان

در مورد وجه تسمیه کاشان سخن بسیار است. لیکن با در نظر گرفتن معنی واژه های کاس، کاسه و کاس آب و موقعیت کاشان در قدیم این واژه می تواند گرفته شده از کاس باشد که در اصل کاشان و به مرور زمان به کاشان تغییر شکل یافته است.
زبان شناسان بر این باورند که نام کاشان به معنی خانه های تابستانی است، که با چوب و نی ساخته می شده است ولی برخی دیگر نام کاشان را ماخوذ از کلماتی چون کاسیان، کاشیان، کی آشیان و کاه فشان، کاسو یا کاشو می دانند.
در کل در مورد وجه تسمیه کاشان و نام اولیه آن از طرف مورخین و باستان شناسان و عقاید گوناگونی ابراز شده که به چند مورد آن اشاره می شود:

از آنجا که این شهر در قرون متمادی مرکز ساخت بهترین کاشی ها بوده آن را کاشیان و کاشان نامیده اند.

گوهی از باستان شناسان پس از حفاری های باستان شناسی در تپه های سیلک به این نتیجه رسیده اند که نام کاشان مشتق از کلمه کاشو یا کاسو است و آن نام قومی کهن بوده که در بین النهرین می زیسته اند و سپس به این سامان نقل مکان کرده و نام محل اسکان آن ها کاسیان یا کاشیان خوانده شده است.

ملک الشعراء بهار در دیوان خود وجه تسمیه کاشان را معبد و جایگاه جشن و دل آسایی دانسته است.

مولف کتاب فرهنگ واژه های فارسی در زبان عربی می نویسد: کاشان به خانه های تابستانی اطلاق می شود که با چوب و نی ساخته می شد.

مولف کتاب آثار تاریخی کاشان و نطنز می نویسد: چون اولین جایگاه آبادانی در این ناحیه به امر پادشاهان اساطیری در کنار چشمه فین ساخته شده آن را کی آشیان یعنی جایگاه حکام گفته اند.موقعیت ارتباطی

کاشان به علت واقع بودن در سر راه های تجارتی و ارتباطی در تمامی ادوار از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.
زمانی در کنار جاده ابریشم واقع بوده و در رونق و آبادانی شهر سهم بسزایی داشته است و در حال حاضر نیز بر سر شاهراه ارتباطی بسیار مهمی قرار دارد که پایتخت را به ای جنوبی کشور همچون نائین، یزد، کرمان، بندر عباس و… مربوط می سازد. خصوصاً جدیداً با تکمیل اتوبان قم – اصفهان این ارتباط سهل الوصول تر شده است. و همچنین کاشان با قرار گیری در مسیر راه آهن تهران – اصفهان، تهران – یزد و کرمان توسعه و گسترش اقتصادی و رشد افزون تری را پیدا کرده است.
طبق نقشه جغرافیایی سازمان نقشه برداری کشور شهرستان کاشان دارای چهار بخش است – نیاسر 2- قمصر 3 – برزک 4 – مرکزی و حومه
بر اساس تقسیم بندی فوق در مجموع 84 ده آباد در شهرستان کاشان وجود دارد. اما بسیاری از دهات دیگر نیز دیده می شود که به علل مختلف (نبودن آب و…) خالی از سکنه و متروکه شده اند بطور کلی 110 تا 130 روستا در اطراف این شهرستان وجود دارد.

موقعیت جغرافیایی

شهرستان کاشان با جمعیتی نزدیک به 400 هزار نفر و حدود 5000 کیلومتر مربع وسعت ،در طول 51 درجه و 27دقیقه شرقی و عرض 33 درجه و 59 دقیقه شمال جغرافیایی قرار دارد . کاشان با آب و هوایی متنوع در اکثر فصول و ایام سال برای سفر مناسب می باشد.نواحی شمال و شرق کاشان را دشت کویر احاطه کرده ، آبادی ها و ائی چون قمصر ،قهرود ،جوشقان ، نیاسر ،برزک ، کله ،ارمک ، رهق ،ا وه ،اردهال ،استرک و دهها آبادی خوش آب و هوای دیگر در دامنه ها و ارتفاعات کر با مناظر زیبای طبیعی و آب و هوای ییلاقی و کوهستانی در انتظار مسافران و میهمانان شهر تاریخی کاشان است .کاشان از ای استان اصفهان بوده که در شمال آن واقع شده و دارای 3 بخش و 67 روستا است . فاصله این شهر تا تهران 230 کیلومتر ، تا قم 95 کیلومتر و تا اصفهان 202 کیلومتر می باشد.کاشان با قرار داشتن بر روی شبکه سراسری راههای کشور و استقرار بر سر راههای اصلی ارتباطی ا و استانهای شرقی ، شمالی و غربی کشور، با ا و استانهای مرکزی ،جنوب و جنوب شرقی همواره ازموقعیت ممتازی برخوردار بوده است


کلمات کلیدی مرتبط:
,تحلیل , بررسی ,هندسی , خانه ,بروجردی ها ,پاو وینت , ,معرفی کاشان , ,سابقه تاریخی سیلک , ,وجه تسمیه کاشان , ,موقعیت ارتباطی , ,موقعیت جغرافیایی , ,وضعیت اقتصادی , ,پیشینه فرهنگی , ,مذهب , ,زبان , ,آب و هوای کاشان , ,مشاهیر کاشان , ,خانه بروجردی ها , ,تاریخچه خانه , ,خصوصیات خانه های قدیمی,
مقالات مرتبط در این دسته
پاو وینت بررسی،عمارت کلاه فرنگی،ع آباد تهران
پاو وینت بررسی خانه کلانترى تبریز-kalântari house
پاو وینت بررسی خانه علوى تبریز-موزه سفال- alavi house
پاو وینت بررسی خانه حاج شیخ-در تبریز-hâj sheikh house
پاو وینت بررسی خانه ساوجبلاغى ها-در تبریز-sâvojbolâghis house
پاو وینت بررسی خانه تاریخی نیشابورى-مهد قرآن -در تبریز-nishâburi house
پاو وینت بررسی خانه ی تاریخی لاله ایی ها تبریز-lâleh-is house
پاو وینت بررسی خانه ی تاریخی بهنام در تبریز-behnâm house
پاو وینت،بررسی،خانه ی تاریخی،قدکى در تبریز،qadaki house
پاو وینت،بررسی،خانه ی،تاریخی،گنجه اى زاده در تبریز-ganjeh-i-zâdeh house
پاو وینت بررسی،خانه ی تاریخی، کوزه کنانى در تبریز-مشروطه-kuzeh âni house
پاو وینت بررسی خانه ی تاریخی رستگار در تبریز-rastgâr house
پاو وینت بررسی خانه ی تاریخی مجتهدى در تبریز-mojtahedi house
پاو وینت بررسی خانه ی تاریخی شربت اوغلى در تبریز-sharbat oghli house
پاو وینت بررسی خانه ی تاریخی صحتى در تبریز-sehhati house
خانه طباطبایی,پاو وینت
جاذبه های گردشگری کاشان,پاو وینت
خانه بروجردی ها / pdf
خانه ب دی ها در اصفهان
برداشت از بنا های تاریخی/ word


مشاهده متن کامل ...
مشهد اردهال
درخواست حذف اطلاعات

مشهد اردهال

خلاصه شده از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مَشهَد اَردَهال روستایی در ۴۲ کیلومتری غرب کاشان در ایران است. این روستا در میان افراد محلی به مشهد قالی نیز مشهور است. مشهد اردهال، در همسایگی دامنهٔ شرقی «قلهٔ اردهال کاشان»[۱] که بلندترین ارتفاعات ناحیهٔ اردهال کاشان است، قرار گرفته است. در این محل بنای زاده سلطان علی بن محمد باقر علیه السلام قرار دارد که قدمت آن به سده ششم هجری قمری می رسد.[۲][۳]

در روایت تاریخ می گویند: مردم فین کاشان در سال ۱۱۳ (قمری) قاصدی را به نام عامر بن ناصر فینی به مدینه نزد محمد باقر علیه السلام فرستاده بودند و از او درخواست پیشوایی را داشتند. محمد باقر علیه السلام فرزند خود سلطانعلی برادر جعفر صادق علیه را رهسپار ایران و شهر کاشان کرد. زاده سلطانعلی به کاشان رسید و در محله فین بزرگ ن شد و تابستان هابه دلیل گرمی هوا به منطقه اردهال می رفت.

چند سالی اوضاع بدین صورت بود تا اینکه زاده سلطانعلی از نفوذ زیادی در بین مردم برخوردار گشت و این باعث ترس حاکم اردهال که زرین کفش نام داشت شد. وی ی را برای قتل زاده سلطان علی به منطقه می فرستد و آن حضرت سرانجام در یک جنگ نابرابر که ۳ روز طول کشید، همراه یارانش در منطقه ییلاقی اردهال کشته می شود. محل دقیق کشته شدن در دربند ا وه است که با نام " قتلگاه " در منطقه شناخته می شود. مردم فین پس از شنیدن خبر ، سراسیمه به طرف اردهال حرکت می کنند، ولی زمانی می رسند که وی کشته شده است، آنها حضرت را در قالی می پیچند و در نهر آبی که در آن است، شستشو می دهند و دفن می کنند. از آن زمان تاکنون همه ساله در دومین مهر ماه و با حضور هزاران نفر از مردم فین و کاشان آیین سنتی مذهبی قالیشویان برگزار می شود. چوب هایی که افراد در دومین مهر ماه هر سال به دست می گیرند دو روایت دارد. اول اینکه برای شستن قالی ها در مشهد اردهال به کار می رود و دوم اینکه افراد آنها را به نشانه خونخواهی به دست می گیرند.

***

هر ساله در هفته دوم مهر که به هفته پایان برداشت محصولات کشاورزی در بین کشاورزان معروف است از روستاهای اطراف کاشان، کشاورزان و زوار برای بزرگداشت سالگرد کشته شدن سلطانعلی ابن محمد باقر علیه السلام به مشهد اردهال می آیند و در مراسم قالیشویان شرکت می کنند. این مراسم تنها مراسم مذهبی در ایران است که بر اساس تقویم هجری شمسی و بر اساس سال کشاورزی برگزار می شود. در روایات ان شیعه از این منطقه به وردهار نیز یاد شده است.

ابهامات و عدم وجود مستندات تاریخی

در خصوص محل دفن زاده و اص داستان کشته شدن وی در اردهال ابهامات فراوانی وجود دارد و علما و محققین مذهبی فرضیات متعددی مطرح نموده اند. نخستین فرضیه مبتنی بر دفن زاده در بغداد می باشد.

***

قالی شویان مشهد اردهال

از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آیین سنتی و مذهبی قالی شویان فین کاشان و روستای خاوه اردهال که همه ساله در دومین مهرماه در مشهد اردهال در ۴۲ کیلومتری غرب کاشان برگزار می شود تنها آیین مذهبی ی است که به تقویم خورشیدی ب ا می شود.[۱] در این مراسم شرکت کنندگان که از فین برای برگزاری این مراسم آمده اند در حالی که چوب هایی به دست دارند، قالی را به نماد شستن خون سلطان علی ابن محمد باقر علیه السلام در چشمه می شویند. این مراسم در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شده و در دسامبر ۲۰۱۲ در فهرست میراث فرهنگی و معنوی یونسکو نیز به ثبت رسید.[۲] برخی از محققان و نویسندگان سابقه آیین قالی شویان را در جشن مهرگان و آیین های کهن ایرانی ریشه ی می کنند.[۳][۴]

آیین قالیشویان فین کاشان و خاوه اردهال

سنت قالی شویان توسط اهالی فین و خاوه اردهال همه ساله در دومین مهرماه (نزدیکترین به ۱۱ مهرماه که سالروز کشته شدن سلطانعلی بن محمدباقر است) برگزار می گردد. در روز برگزاری مراسم اهالی روستای خاوه اردهال یکی از قالی های درون بنای زاده را به صورت لوله شده (به عنوان قالی ای که به هنگام شهادت در تابوت او بوده و پیکر زاده را در آن پیچیده بوده اند)، بر دوش جوانان قرار داده و بعد از برگزاری مراسم نوحه خوانی و عزاداری درون زاده، آن راتحویل اهالی فین می دهند و آنان قالی را به سوی چشمه ای که در حدود چند صد متری شرق بنا واقع است، می برند.

به دنبال این دسته، گروهی دیگر که هر یک چوبدستی بلندی را بر دست دارند، حرکت می کنند و با تکان دادن چوبدستی در هوا به نبردی نمادین با قاتل زاده می پردازند. قالی بر کنار چشمه به زمین می آید و آب چشمه را به نشانه غسل دادن زاده بر آن می افشانند و آنگاه دوباره آن را با شور و هیجان به سوی بنا بازمی گردانند. پیش از ورود قالی به آرامگاه، چوب بدستان با دویدن و تکان دادن چوب ها و فریاد و شعارهای مهیج، نبرد با قاتل زاده را دنبال می کنند. رسیدن حاملان قالی به درگاه ورودی زاده و سپردن آن به اهالی روستای خاوه اردهال که می بایست آنرا به درون ببرند، همراه با تشریفات خاصی است.

در کتابهای متعددی مانند زادگان معتبر، زندگانی سلطان بن علی و هلال بن علی نوشته آیت الله ت، تاریخ کاشان نوشته عبدالرحیم کلانتر ضر و غیره به این مراسم اشاره شده است. با وجود قدمت این مراسم، برای بسیاری این آیین هنوز ناشناخته مانده است. قرار گرفتن بارگاه او در یک مسیر فرعی که مرکزیت شهری ندارد و همچنین عدم ارایه آثار علمی و تحقیقی مستند در این باره از دلایل ناشناخته ماندن سلطان علی ابن محمد باقر علیه السلام و مراسم قالی شویان است.[نیازمند منبع]

شرکت کنندگان و نحوه اجرای مراسم[ویرایش]

خبرگزاری ایرنا در سال ۱۳۸۴ تعداد شرکت کنندگان در مراسم را ۲۰۰ هزار نفر برمی شمارد. نحوه اجرای مراسم بدین صورت است که کلیه اهالی فین، هرکدام چوبی به دست دارند و در صحن اصلی و مرکزی بنام صحن صفا اجتماع می کنند و عده ای هم در صحن شاهزاده حسین با آداب خاصی به چوب به دستان صحن صفا می پیوندند و پس از روضه خوانی و زنی و سخنرانی متولیان زاده، نمایندگان روستای خاوه اردهال قالی مقدس را به معتمدین و اهالی فین تحویل می دهند. انی که قالی را تحویل می گیرند، آن را از ایوان صفا به داخل صحن صفا می آورند و چوب دستی هایشان را در هوا تکان می دهند و حسین حسین گویان، قالی مقدس را در یک مسیر مشخص به سوی نهر آب شاهزاده حسین می برند و آن را شست و شو می دهند. پس از شست و شوی قالی مقدس، اهالی فین، آن را از مسیر دیگری به داخل صحن فینی ها آورده، با تشریفات خاصی مجدداً تحویل اهالی خاوه می دهند و پس از چندین بار دور زدن در اطراف صحن و زنی و گفتن حسین حسین در صحن فینی ها، مراسم تا سال بعد خاتمه می پذیرد.

شست وشوی قالی فقط به وسیله اهالی چوب به دست فین و با اجتماع مردم و زوّار در کنار نهر آب تاریخی باریکرسف، در دومین مهرماه، حوالی ظهر انجام می شود. انجام این مراسم با تقویم مخصوص، به خاطر آن است که مراسم قالی شویان با اینکه مراسمی مذهبی است، در حقیقت رگه هایی از چندین آیین ملی را با خود همراه دارد.

ریشه های تاریخی و اسطوره ای[ویرایش]

بهرام بیضایی دربارهٔ آیین قالی شویان معتقد است که با توجه به برگزاری این مراسم در مهرگان به مدت یک هفته می توان نتیجه گرفت که این آیین بازمانده آیین نمایشی محلّی و بومی با مضمون داستان سیاوش است که طبعتا این آیین پس از تغییر شکل داده و شکل دیگری به خود گرفته است.[۵] برخی نیز معتقدند این آیین یادمانی از آیین های ستایش و نیایش تشتر و طلب باران بوده؛ به همین شگل گمان می رود که بنای زاده نیز در اصل یکی از نیایشگاه های باستانی تشتر در ایران بوده است.[۶]

در آثار دیگران[ویرایش]

جلال آل احمد در کتاب ارزی شتاب زده در مقاله «مهرگان در مشهد اردهال» مراسم را آن گونه خود از نزدیک شاهد بوده است تعریف می کند.[۷]

علی حاتمی در طوقی (۱۳۴۹) به مراسم قالی شویان اشاره می کند که البته در آن زمان زیر تیغ سانسور قرار می گیرد و حتی کلمه مشهد اردهال از دیالوگ بازیگران حذف می شود.

مستند «مشهد قالی» ساخته ناصر تقوایی، ۱۳۵۰.

از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زاده سلطان علی ابن محمد باقر علیه السلام

نام        علی بن محمدباقر

لقب(ها)           سلطان علی

زادروز  قرن اول

زادگاه   مدینه

درگذشت         ۲۷ جمادی الثانی ۱۱۶

مدفن   ایران، مشهد اردهال

پدر      محمد باقر

مادر     ام ولد

علی ابن محمد باقر علیه السلام ، فرزند بلا فصل محمد باقر علیه السلام پنجمین شیعیان است. در منابع غالباً از او با عنوان سلطان علی یاد می شود. براساس برخی از گزارش های تاریخی او بنا به درخواست دوستداران اهل بیت از اهالی چهل حصاران و فین کاشان در سال ۱۱۳ هـ. ق به این منطقه هجرت نمود و مدت سه سال به امر تبلیغ و ارشاد مردم همت گماشت. علی بن محمد سرانجام در سال ۱۱۶ هـ. ق به همراه تعدادی از اهالی منطقه توسط نیروهای حکومتی در دربند ا وه کشته شد. پیکر او در مشهد اردهال به خاک س شد. مراسم قالی شویان هر سال در دومین مهرماه به یاد شهادت علی ابن محمد باقر علیه السلام با شور و غوغای وصف ناپذیر، همراه با عزاداری و نوحه خوانی در مشهد اردهال برگزار می شود.

حضرت علی ابن محمد باقر علیه السلام از خاندان عصمت و طهارت و فرزند محمد باقر علیه السلام است. شیخ مفید فرزندان محمد باقر علیه السلام را هفت تن می داند: «ابوعبدالله جعفر بن محمد و عبدالله که از ام فروه بنت قاسم بن محمد بن بکر بودند و ابراهیم و عبیدالله که از ام حکیم بوده و هر دو در ایام حیات پدر شان وفات د. علی و زینب از ام ولد بودند؛ و ام سلمه که مادرش را ام ولد دانسته است».[۱]

 

فرزندان[ویرایش]

مصعب زبیری می نویسد: «علی بن محمد (باقر) دختری به نام فاطمه داشت که مادرش ام ولد بود و موسی بن جعفر بن محمدباقر با این دختر ازدواج کرد.»[۲]

فرزند دیگری نیز از وی بوده است که احمد بن علی بن باقر نام داشت. قبر وی در اصفهان در باغ هایی قرار دارد که سر راه محله خواجو است.[۳]

توصیف علما[ویرایش]

صاحب ریاض العلماء می نویسد: «سید آجل سید علی بن مولانا باقر از بزرگان و اکابر فرزندان محمد باقر است و بیان عظمت شأنش نیازی به کلام طولانی ندارد. قبرش در حوالی کاشان و معروف به «مشهد بارکرس» است. گنبد رفیع و عظیمی دارد و جماعتی از علمای شیعه نیز در شأن او فضایلی گفته و دربارهٔ کرامات او و مشهدش حکایاتی دارند.»[۴]

هجرت به ایران[ویرایش]

درخواست مبلغ و راهنما[ویرایش]

عده ای از دوستداران اهل بیت از اهالی چهل حصاران و فین کاشان نامه ای خدمت باقر (علیه السلام) نوشتند، که چون ما از محضر شما دور هستیم یکی از آقازادگان خود را برای راهنمایی و تربیت ما و تعلیم احکام به جانب ما بفرستید.[۵]

آن حضرت فرزند خود، جناب علی بن محمد را با رسولان روانه کاشان د؛ و اسباب سفر آن حضرت را برادرش جعفر صادق فراهم نمودند.[۶]

استقبال مردم[ویرایش]

هنگام ورود آن حضرت، در فین حدود ۶هزار نفر برای استقبال آمدند. حضرت مدتی در جاسب و خاوه مشغول هدایت مردم بود، و بیشتر در مسجد جامع کاشان که فعلاً در کوی میدان کهنه واقع است مشغول عبادت بود و شیعیان برای ادای خدمتش مشرف می شدند، و کرامات زیادی مشاهده می نمودند.[۷]

نامه نگاری[ویرایش]

آن حضرت نامه هایی برای پدرش به مدینه می فرستاد و حالات خود و شیعیان را بیان می فرمود، تا در سال ۱۱۴ ه خبر کشته شدن پدرش به آن حضرت رسید.[۸]

کشته شدن[ویرایش]

بعد از حدود سه سال از کشته شدن باقر، در سال ۱۱۶ ه، مخالفین آن حضرت را به همراه عده ای از دوستان و موالیان و منسوبین به وی را کشتند.

از آنجا که ۲۷ جمادی الاثنی در سال کشته شدن علی بن محمد مصادف با ۱۷ مهر ماه شمسی بوده، هر سال به مناسبت سالگرد آن حضرت در دوم مهرماه مراسم قالی شویان همراه با عزاداری با شکوهی کنار قبر وی برگزار می شود.[۹]

محل دفن[ویرایش]

در محل دفن وی اختلاف آرائی وجود دارد. عده ای محل دفن وی را در مشهد اردهال (مشهد قالی) در ۴۰ کیلومتری غرب کاشان و در مسیر کاشان دلیجان می دانند.[۱۰][۱۱] حتی کاربرد مشهد برای مقبره وی سابقه طولانی دارد و در کتاب نقض از آنجا با واژه مشهد یاد شده است.[۱۰]

وصایا[ویرایش]

وقتی حضرت در لحظه های آ عمرشان، چشم گشود، خود را در کنار خواجه ملک شاه دید و فرمود:

«ای دوست موافق! وصیتی چند دارم، باید به وصایای من عمل کنی:

برادرم و نور دیده ام (سلطان محمود) از ترس دشمنان در خانه عبدالکریم بارکرسی پنهان شده است. کوشش کن او را به مردم چهل حصاران و فین رسانی که به وی آسیب نرسد.

نامه ای به حضرت برادرم جعفر صادق عرضه کن و تمام وقایع و شرح غربت و مظلومی مرا بده و ذکر کن که مردم با من چه ها د و نگذاشتند، یک دفعه دیگر به خدمتت برسم.

سلام مرا به دوستان فین و چهل حصاران برسان و بگو قبر مرا در همان محلی قرار دهند که به شما نشان داده ام و تخلف نورزند.[۱۲]

کرامات[ویرایش]

برخی از کراماتی که دربارهٔ علی بن محمدباقر نقل شده است به شرح ذیل است:

فرد مورد وثوقی که از بیماری مهلک سودا رنج می برد نقل می کند که مشرف به زیارت آن حضرت شده و حاجت خواستم، شبی حضرت به خوابم آمده و نوید بهبودی به من داد. چند روزی از این ماجرا نگذشت که بهبودی کامل یافتم.

یکی از اهالی کاشان نیز نقل می کند، «در حالی که همه ها جوابم د و بیماری ام را سرطان خون تشخیص داده بودند، به یاد کرامات و الطاف آن حضرت افتاده و راهی اردهال شدم شب را در آنجا ماندم، و حاجت خواستم و این کار چندین بار تکرار شد، تا اینکه شبی حضرت را در خواب دیدم. به من فرمودند: فلانی به اهمیت بیش تر بده، و از ما ناامید مشو. در حالی که بدنم می لرزید، از خواب بیدار شدم و پس از چندی که برای آزمایش خون رفتم، هیچ عیب و نقصی در خودم نیافتم.»[۱۳]

سرداب اعجاب انگیز[ویرایش]

مشاهده متن کامل ...

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام (7)
درخواست حذف اطلاعات

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام (7)

مجموعه: اس ام اس های جالب
 

ولادت حضرت ابوالفضل, اس ام اس ولادت حضرت عباس

پیامک ولادت حضرت ابوالفضل (ع)

 

فرزند على حیدر کرار ابوالفضل
و ز حلم و ادب سَرْوَرِ اخیار ابوالفضل
اى ماه بنى هاشم و مصداق فتوت
گشتى پدر فضل به ادوار، ابوالفضل
ولادت حضرت عباس(ع) مبارک باد

 

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , پیامک ولادت حضرت عباس

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل (ع)

 

دلم شی خال ابا الفضل
بسان سایه دنبال ابا الفضل
یقین دارم که مهدی خواهد آمد
اگر سالی شود سال ابا الفضل

ولادت حضرت عباس(ع) مبارک باد

 

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , پیامک ولادت حضرت عباس

پیامک ولادت حضرت عباس (ع)

 

ای دست تو، دستگیر عالم
وی در رخ تو علی مجسم
دریای عمیق مهربانی
تمثال علی، علی ثانی
مرآت حسین مظهر عشق
گل واژه ی ناب دفتر عشق
ای عبد خدانما، اباالفضل
دریاب دمی مرا ابا الفضل
میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد.

 

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , پیامک ولادت حضرت عباس

ولادت حضرت ابوالفضل (ع)

 

نیستم لایق کنم مدح و ثنایت یا ابو الفضل
از ازل مدح تو را گفته خدایت یا ابو الفضل
مصطفی-ص را جان نثاری، مرتضی را یادگاری
جان من، جان جهان بادا فدایت یا ابو الفضل
میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد.

 

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , پیامک ولادت حضرت عباس

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل (ع)

 

روزی شعر من امشب دو برابر شده است
چون که سرگرم نگاه دو برادر شده است
چون که بانوی کل ه پسر آورده
چشم وا کن، پدر خاک قمر آورده
میلاد حضرت عباس(ع) مبارک باد.

 

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , پیامک ولادت حضرت عباس

اس ام اس ولادت حضرت عباس (ع)

 

بی شک خدا سرشته تو را از گل حسین
سقای با فضیلت و دریا دل حسین
تو آمدی و روشنی روز و شب شدی
از جنس نور بودی و زهرا نسب شدی

ولادت حضرت عباس(ع) مبارک باد

 

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , پیامک ولادت حضرت عباس

ولادت حضرت ابوالفضل (ع)

 

برات کربلا دست ابالفضله نوکرا
ای امید گدا ابالفضل ابالفضل
کن نظر به ماها ابالفضل ابالفضل
عبد صالحی یا ابالفضل ابالفضل

ولادت حضرت عباس(ع) مبارک باد

 

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , پیامک ولادت حضرت عباس

پیامک ولادت حضرت ابوالفضل (ع)

 

به روی دست علی ماه هویدا شده است
این قمر آینه هیبت بابا شده است
به رخش شمس خدا محو تماشا شده است
در دل زینب وارباب چه غوغا شده است
گفت ارباب به زینب قمرم می آید
دلت آسوده که حرم می آید

ولادت حضرت عباس(ع) مبارک باد

 

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , پیامک ولادت حضرت عباس

جملات تبریک ولادت حضرت عباس (ع)

 

دیدن صورت ماه تو چه دیدن دارد
ناز تو حضرت عباس!کشیدن دارد
من فقط تشنه ی یک جرعه نگاهت هستم
ناز عباسی دلدار یدن دارد

ولادت حضرت عباس(ع) مبارک باد

 

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , پیامک ولادت حضرت عباس

متن میلاد حضرت عباس (ع)

 

آمدی ای دلربای نازنین
روی ماهت قبله ی اهل یقین
نور چشم علی و ام البنین یا مولا
بهترین یار حسین خوش آمدی یا عباس
ای علمدار حسین خوش آمدی یا عباس

ولادت حضرت عباس(ع) مبارک باد

 

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , پیامک ولادت حضرت عباس

ولادت حضرت ابوالفضل (ع)

 

نور چشم برادر آمد/پسر حیدر آمد
این نو رسیده قبله ی اهل یقین است
این نور چشم حیدر و ام البنین است
ای بهترین یار حسین/عباس علمدار حسین

ولادت حضرت عباس(ع) مبارک باد

 

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , پیامک ولادت حضرت عباس

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل (ع)

 

چه خوب شد الطاف بالا بیشتر شد
باران گرفت و خشکی لبها تر شد  
چه خوب شد این روزهای آفت
 ذکر لب نیمه شب ما یا قمر شد
ب حسین، امشب ابوفاضل و فردا
چه خوب این شبها دل ما در به در شد

ولادت حضرت عباس(ع) مبارک باد

 

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , پیامک ولادت حضرت عباس

پیامک ولادت حضرت عباس (ع)

 

واله روی زیبایت/همه ی آل پیغمبر
بنشسته از مقدمت/خنده بر لبهای حسین
مهر سما ماه زمین/دسته گل ام البنین
خوش آمدی ابوفاضل...

ولادت حضرت عباس(ع) مبارک باد

 

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل , پیامک ولادت حضرت عباس

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل (ع)

 

چارم شعبان شده و/آمده خورشید شرف
نور دل امّ بنین/گل پسر شاه نجف
قبله ی حاجات همه/شور مناجات همه
ولادت حضرت عباس(ع) مبارک بادمشاهده متن کامل ...
پروژه کامل طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی 7
درخواست حذف اطلاعات

پروژه کامل طراحی مجموعه فرهنگی آموزشیتاریخ ایجاد 19/06/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: مطالعات ورد+رندرها+نقشه اتوکد +تری دی اسکچاپ قیمت: 30000 تومان حجم فایل: 26037 kb تعدادمشاهده 37


پروژه کامل طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی
این پروژه دارای مدارک مطالعات ورد+رندرهای تری دی با اسکچ آپ با کیفیت +نقشه اتوکد کامل شامل پلانهای مبلمان طبقات +نما ها و برشها + فایل باز و قابل ویرایش تری دی اسکچاپ


فهرست مطالب و چند صفحه ابت مطالعات

مقدمه : 1
1 -1 عنوان تحقیق: 1
2-1بیان ضرورت های مطالعه و طراحی: 1
بیان ضرورت های کمی: 1
3-1 اه پروژه: 2
اه عام: 2
حوزه اداری . 2
انعطاف بذیر بودن فضای اموزشی . فرهنگی 2
مبانی نظری عام: 3
طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی جوانان 3
مرکز هنری تهران 3
حیات در معماری 3
طراحی پارک فرهنگی 3
بخش اول:مطالعات پایه و زمینه 4
انواع فرهنگ 6
1-6-1-1 فرهنگ نمادی 6
2-6-1-1 فرهنگ نهادی 6
3-6-1-1 فرهنگ متبلور 6
4-6-1-1 فرهنگ مادی 7
5-6-1-1 فرهنگ غیر مادی 7
1-1-7 ویژگیهای فرهنگ 7
ایستایی فرهنگ 7
عناصر فرهنگی 7
فرهنگ پذیری 8
تاثیر فرهنگ بر فضا 11
تحول فرهنگی و تهاجم فرهنگی 11
امکان مناسب در انطباق پذیری فرهنگی را فراهم می نماید. 11
ضعف یا نفی بعضی از عناصر فرهنگ 11
17-1-1 فرهنگ و ارتباط 13
فرهنگ و شخصیت 13
19-1-1 توسعه فرهنگی : 14
2-1-1 ضرورت پرداختن به فرهنگ 14
1ـ فرهنگ برای همه 16
3 ـ فراهم آوردن امکانات برای ابداع و نوآوری 16
2-1 اوقات فراغت: 16
1ـ تجدید قوا 17
5-2-1 رابطه فراغت با نظام اجتماعی 18
8-2-1فرهنگ و تفریح جامعه ایران 19
4-1مخاطب شناسی : 22
ب )مطالعات زمینه: 28
2-5-1 وضعیت کالبدی شهر 28
1- محورها: 28
مناطق کوهستان شمالی 30
دره بزرگ میانی مشهد 30
- جهت خیابانها 32
6-1 مشهد: 33
1-6-1 وضعیت اقلیمی شهر مشهد : 33
4-6-1 باد 34
7-1 معرفی سایت مجموعه 35
عوامل موثر در انتخاب سایت : 36
بررسی محدوده کوهسنگی 37
خیابان کوهسنگی 38
ایوان کوهسنگی 38
نتیجه: وم ایجاد مراکز فرهنگی 42
1-2 معماری ارگانیک 42
3-1-2 تعاریف معماری ارگانیک 42
4-1-2 ویزگی های معماری ارگانیک 43
واقع گرا 43
الف - مرکز پژوهش و تحقیقات هنری 43
تالارها 44
معماری داخلی نمایشگاه 47
بخش نقاشی 47
13-2-2 کتابخانه 48
فضاهای عمومی کتابخانه : 48
رستوران و کافی شاپ 49
4-2 بررسی نمونه های مشابه 49
1 - ورودی : 50
- رستوران 52
1-3 - 2 مرکز فرهنگی torsharn : 55
2- ورودی 58
1ـ فرهنگ برای همه 61
بخش پنجم :برنامه فیزیکی 64
8-2-5 فضاهای آموزشی: 69
16-2-5 پارکینگ عمومی : 71
فضای نقالی. 82
مطالعه در فضای باز . 82
سایت آنالیز سایت انتخ در باغ فرهنگی کوهسنگی 84


به نام خدا
مقدمه :
هر معماری تبلوری است از فرهنگ یک ملت درگذرزمان،هنگامی که سخن از ایجاد بنایی می رود،ساختمان این بنا نمی تواند مستقل از شرایط فرهنگی، ،اقلیمی و توانایی های فنی زمان خود مطرح باشد. معماری در حقیقت راوی داستان فرهنگ و هنر ملتهاست . هنری که با توجه به امکانات هر زمان و هر مکان واز شه به عمل در امده های دور است ،آینه ای است روشن از شرایط هر جامعه در ادوار مختلف .
1 -1 عنوان تحقیق:
طرا حی مجتمع فرهنگی اموزشی.(پارک فرهنگی)
2-1بیان ضرورت های مطالعه و طراحی:
جامعه و شهر ما دچار نابسامانی است.
معماری و شهر سازی ما هم تاثیر گذار و تاثیر پذیر از وضع شهر و مردم ان است.امروزه صحبت از نابسامانی فضای شهری ,بحران هویت معماری,حسرت گذشته به یادگار مانده استو ضرورت تحقیق و طرح مسئله را دو چندان می کند.
بیان ضرورت های کمی:
با نگرشی ساده به طیف جمعیتی کشور متوجه می شویم که بیش از 50%ان را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند.در این طیف جمعیتی مشهد دومین کلان شهر ایران به لحاظ جمعیت و وسعت می باشد. در بررسی ساخت و گروههای سنی می توان یافت که حدود 58% جمعیت مشهد در محدوده سن رشد و تربیت هستند (حدود 1 تا 25ساله) بنابرین ضرورت و کمبود فضاهای شهری در مقیاس شهری و فرا شهری و ایجاد ساخت وساز های فرهنگی در رابطه با جوانان این قشر عظیم جامعه احساس می شود.
بیان ضرورت های کیفی:
ضرورت ایجاد یک فضای فرهنگی در رابطه با جوانان زمانی بیشتر احساس می شود که در می ی م :
وقتی یک مجموعه فرهنگی ساخته می شود در واقع کانون اجتماعی شکل می گیرد.این کانون برای حفظ ارزش های خود به انسجام مشخصی نیاز دارد.اگر به امر فرهنگی در رابطه با جوانان بی توجهی شود ممکن است بخش مهمی از پیکره اجتماع از ان جدا شود و ارتباط خود را با ان از دست دهد.
صرف نظر از مطالب فوق مدتی بیش نیست که موج عظیمی از تبلیغات به داد فرهنگ رسیده است چنان که گویی عواملی از قبیل هویت فرهنگی و خدشه دار شدن آن، فرهنگ پذیری و تهاجم فرهنگی از دیر باز تاریخ بشر و شاید از آغاز آن و تعریف حوزه های فرهنگی تا امروز مورد بحث مردم شناسان و فرهنگ مندان بوده است به تازگی کشف شده باشد.
این موج اگر در ارتباط با تسخیر آنتن ها از سوی سازان است و یا مرتبط با هر آن چیز دیگر که، را در این مقاله بدان راه نیست، تازه های به عین رسیده ای را می نماید که در ارتباط مستقیم با موضوع کار ماست.
خلاصه علی رغم میزان سرمایه ای که در این بخش هزینه می شود و اهمیتی که نظام برای این مسئله قایل شده است. شاهد یک هرج و مرج بی هویت هستیم که هیچ گاه قادر نیست یک نتیجه خواسته را در سطحی قابل قبول و همه گیر ـ صرف نظر از لحظاتی خاص در زمان و مکان به دست دهد.
کاوش در پی چگونگی های بسامان و هویت بخشیدن به این حرکت به طوری که در سطح وسیع ملی قابلیت ایجاد تغییر، تحول و تحرک در فضاهای روابط فرهنگی اجتماعی به طور عام را دارا باشد موضوعی اگرنه در نام ان، بکر ولی بسیار جذاب و به طور رسمی هنوز ناگشوده است و کمتر بحثی در این زمینه به نتایج عینی و عملی خود رسیده است.

3-1 اه پروژه:
اه عام:
هدف کلی این تحقیق،طراحی مجتمع فرهنگی اموزشی(پارک فرهنگی) می باشد.
این طرح به عنوان یک شاخصه شهری جوابگوی نیازهای منطقه ای می باشدو بستری مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت ,هدایت برخورد های اجتماعی,بروز خلاقیت ها و تبادل فرهنگ و ... خواهد بود.
مجموعه فعالیتهایی که می تواند در طراحی یک مرکز فرهنگی مدنظر قرار بگیرد(تصویرکلی از برنامه عملکردی فرهنگسرا) به 5 دسته تقسیم می شود :
فضاهای فرهنگی وهنری.
فضاهای آموزشی و تحقیقاتی .
خدمات نمایشگاهی.
حوزه اداری .
حوزه رفاهی و خدماتی.
اه خاص:
ایجاد بستری مناسب جهت ایجاد نگرشی نو نسبت به تعلیم و تربیت
انعطاف بذیر بودن فضای اموزشی . فرهنگی
ارتقائ کیفیت حضور اجتماعی مردم
بالا بردن سطح اگاهی مردم
استفاده از پتانسیل ها و قابلیت های موجود شهری
طرح فضای شهری با کاربرد عمومی فرهنگی و اشاعه فرهنگ محلی
تدوین مبانی و معیارهای لازم جهت سازماندهی فضایی
کیفیت طرح با محله مربوطه چه از نظر زیبایی فیزیکی وچه از نظر عملکردو ارتباط
تلاش در جهت استفاده از شمایلی از خطوط معماری ایران
تاکید بر محورها که از اصول سازماندهی و گونه شناسی معماری ایرانی است.

مبانی نظری عام:
با توجه به خصو صیات مجتمع فرهنگی می توان دیدگاه های زیر را در این طرح در نظر گرفت:
طرح یک شاخصه شهری(land mark ) با در نظر گرفتن قابلیت تعمیم
طراحی صحنه به منظور بالا بردن کیفیت سیمای شهرو ایجاد پشت صحنه ادراک بصری مجموغه شهری
فعال کل سایت از طریق تدوین و طراحی حوزه های مختلف در ارتباط با طبیعت و طراحی فضای بازمانند:الاچیق های فرهنگی,امفی تئاتر رو باز,باغ مجسمه,فضاهای طراحی شده برای مطالعه در فضای باز و....
انگیزه ایجاد این فعالیتها :
ـ اموزش همراه با تفریح .
ـ فعال کل سایت .
ـ هدفدار بودن حرکت در سایت .
ـ ارتباط فضای باز با فضای بسته .
توجه و طراحی فضای سبزمانند: پرورش گیاهان(طراحی گلخانه,برکه های کم عمق و...).
برنامه زمان بندی:
مراحل تحویل طرح به شرح زیر می باشد:
paper:1386/2/13
مطالعات پایه.:1386/3/15
طراحی و ارائه طرح:1386/6/15
منابع و ماخذ:
طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی جوانان
طراحی فرهنگسرا
مرکز هنری تهران
حیات در معماری
مجموعه فرهنگی تفریحی (پارک علمی)
مجموعه فرهنگی تفریحی چابهار
طراحی پارک فرهنگی
پایان نامه ها
صابر حقیقت دوست-مجتمع فرهنگی یزد
احمد خوشنواز وحسن زاده-کانون جوانان-جلد1-جوان شناسی
کیاوش قزوینی –طراحی فرهنگسرا در مشهد
سید مهدی حجت-میراث فرهنگی در ایران-فصل تعریف و ارزش های میراث فرهنگی
محل قرارگیری سایت:
با توجه به کاربری پروژه ترجیج دادیم پروژه را در باغ فرهنگی کوهسنگی که در خود پروژه های فرهنگی دیگر نیز دارد ( در حال ساخت یا طراحی) انتخاب گروه بررسی دسترسی به داخل مجموعه با توجه به تقسیم کوهسنگی به هفت باغ دسترسی ها و ورودیها طوری در نظر گرفته شده که دسترسی به نقاط مختلف راحت باشد و در کنار هر ورودی پارکینگی ترتیب داده شده است البته به جز ورودی مستقیم سمت خیابان کوهسنگی با توجه به همه این عوامل وجود باغ فرهنگی بسیار مناسب به نظر می آید. گرچه در طرح مشاور بافت شهر به این قسمت باغ فرهنگی زیاد توجه نشده است ( با وجود پتانسیل های زیاد و خصوصا دید و منظر بسیار به نواحی مختلف) و فقط در بخشی از سایت منوریلی در نظر گرفته شده که حذف آن هم ضرری ندارد.
در نهایت مساحت حدود 5/1 تار در داخل باغ فرهنگی و به موازات است های کوهسنگی با دید و منظری مناسب در نظر گرفته شده است.
پروزه:فرهنگی . اموزشی(طراحی پارک فرهنگی)
ماریو بوتا : ((اماکن فرهنگی کاتدرال های جدید شهر امروز هستند و علاوه بر سرو کار داشتن با خاطرات جمعی نشانه های شهری محسوب می شوند.))
بخش اول:مطالعات پایه و زمینه
الف )مطالعات پایه:
1-1 فرهنگ
1-1-1تعریف فرهنگ
فرهنگ واژه ای فارسی و مرکب از دو جزء ( فر) و ( هنگ) است: فر پیشوند و به معنی جلو، بالا بر و پیش آمده و در قالب اسمی به معنی شکوه، درخشندگی و بزرگ است. ( هنگ) از ریشه اوستای ( تنگنا) و به معنای کشیدن، سنگین و وزن می باشد. این واژه مرکب از نظر لغوی به معنی بالا کشیدن بر کشیدن است، و در جای دیگر به معنای علم ادب و دانش، معرفت، تعلیم، تربیت و اثار عملی و ادبی یک قوم آمده است.
در کارنامه اردشیر بابکان به معنی فنون و ارزشها آمده، فردوسی واژه فرهنگ را به معنی و مترادف با دانش و هنر می داند. در قابوسنامه واژه فرهنگ مترادف با هنر و به معنی آموختن و بکاربستن آمده است و امروزه با شروع تعلیم و تربیت جدید در ایران، واژه فرهنگ به معنی آموزش و پرورش بکار رفته است.
2-1-1تعریف فرهنگ به معنای خاص ( نظام فرهنگی)
در این مفهوم فرهنگ هر جامعه در یک زمان مشخص مجموعه معانی مورد قبول آن جامعه است که برای حمایت از آن در نهایت از اجبار فیزیکی ( زور) نیز سود می جوید و برای درونی آنها تلاش می کنند ( نهادهای آموزشی به وجود می آورد) نهادها خود بر اساس آن معانی شکل می دهند و نمادهای نشان دهنده آن معانی را تقویت می کند. در این جا فرهنگ معنای خاص می یابد به مجموعه ایی از معانی در حوزه وسیع فرهنگ ( به عنوان یک مقوله) اطلاق می شود.
این معنای فرهنگ را با عنوان نظام فرهنگی مشخص می کنیم حاصل این نام گذاری آن که در هر جامعه ای مجموعه ایی از معانی مورد قبول وجود دارد که اجباراجتماعی از آن حمایت می کند. بعضی از معانی این مجموعه اصلی و بعضی دیگر فرعی هستند. اما بنا به وحدت جامعه همه آنها از نظمی سیستمی پیروی می کنند و شکل نسبتا منظم به خود می گیرند. به همین دلیل می توان آن را نظام فرهنگی نام نهاد.
تعاریفی از قبیل هویت جمعی تمایز بخش جوامع از یکدیگر است. امری که در همه وجوه زندگی اجتماعی ساری و جاری است، امری که مفهوم نهادها محسوب می شود و نظایر اینها چنین معانی از فرهنگ را مد نظر دارند در این معنی ( نظام فرهنگی) فرهنگ مبنای شکل گیری و تداوم هویت جمعی و جامعه است.
3-1- 1 تعریف فرهنگ عمومی
حوزه ای از معانی و فرهنگ را که اجبار حکومتی از آن حمایت می کند. حوزه رسمی فرهنگ ( نظام فرهنگی) و حوزه ای از معانی و فرهنگ را که اجبار اجتماعی ( اجبار اعمال شده از سوی هر شخصی در نقش غیر حکومتی) از آن حمایت می کند حوزه عرفی فرهنگ ( نظام فرهنگی عمومی) می نامیم.
می توان از تقابل مذکور ( دو نوع نظام فرهنگی براساس دو نوع اجبار حامی هر یک) به عنوان تقابل رسمی و غیر رسمی یا تی و مردمی هم یاد کرد و با تبدیل مفهوم مردمی یا غیر مردمی یا غیر مردمی به مفهوم عمومی از فرهنگ عمومی در مقابل با فرهنگ رسمی نام برد براساس تقسیم بندی فرهنگ عمومی حوزه ای از نظام فرهنگی جامعه است که پشتوانه ان اجبار قانون و رسمی نیست بلکه تداوم آن در گروه اجبار اجتماعی اعمال شده از سوی آحاد جامعه و تشکلها و سازمانهای غیر تی ( غیر رسمی) است.
بر خلاف حوزه فرهنگ رسمی که در نهایت اجبار فیزیکی از آن حمایت می کند. حوزه فرهنگ عمومی عمدتا" بر پذیرش و امتناع استوار است و عدم پایبندی به آن مجازات را در پی ندارد. فرهنگ عمومی در کنار فرهنگ رسمی در همه حوزه های زندگی اجتماعی خانواده حکومت، اقتصاد، آموزش و پرورش و... و نظایر اینها حضور دارد. از این رو نیم توان آن را به حوزه مشخصی محدود نمود.
فرهنگ عمومی سازندگان و حاملان خاص خودش را داراست که دوست تنها به بخشی از آنها نظارت دارد. نزدیک شدن به فرهنگ عمومی و اصلاح آن از طریق بخشنامه میسر نیست و بر مبنای شناختی که از آن ارایه شد. گذراندن مصوبه قانونی برای فرهنگ عمومی نامناسب ترین و احتمالا ناکارآمدترین شکل برخورد می باشد چرا که با ویژگی های فرهنگ عمومی مبانیت دارد. بلکه تدبیرهای مدیریتی ( مردم گرایانه) لازم است تا با ایجاد ساز و کارهای مناسب در اصلاح آن بکوشند.
4-1-1 تعاریف فرهنگ از دید جامعه شناسان
- ادوارد تایلور ( مردم شناسی انگلیسی) : فرهنگ مجموعه علوم، دانشها، هنرها، افکار و عقاید، اخلاقیات، مقررات و رسوم و عاداتی است که انسان به عنوان یک عضو جامعه ب کرده باشد.
- علی شریعتی : فرهنگ را مجموعه تجلیات معنوی، هنری، تاریخی، ادبی، مذهبی و احساس یک قوم به صورت سمبلها، علایم، آداب و رسوم، سنتها، آثار و رفتار جمعی که در طول تاریخ یک قوم فراهم آمده می داند که این تجلیات جنس، روح، فطرت و خصوصیات اجتماعی و زیست مادی، روابط اجتماعی و ساختار اقتصادی آن جامعه را توجیه نماید.
فرهنگ بعنوان یک نیاز ضروری جامعه : فرهنگ بعنوان یک نیاز ضروری جامعه در شکل پیچیده و تکامل یافته امروزی، نیازها و م وماتی دارد و این نوشتار درصدد توضیح و تشریح فیزیکی کالبدی فعالیتهای فرهنگی است. اگرچه امروزه وسائل ارتباط جمعی همچون تلویزیون و رادیو امواج فرهنگی خود را همه روزه داخل خانه ها انتشار می دهند لیکن بسیاری از امور فرهنگی تنها در مکانهای مخصوص به خود صورت می پذیرد.
مکانهایی همچون کتابخانه ها، سینماها، تئاترها امروزه جزء فضاهای قطعی یک مجموعه شهری در آمده و بدون آن شهر از خلا فرهنگی محسوسی رنج خواهد برد. اگر چه این قبیل فضاها به لحاظ کمی مخاطبان کمتری نسبت به وسائل ارتباط جمعی دارند، اما نمی توان مدعی شد که ازنظر کیفی از اهمیت کمتری برخوردار هستند مزیت عمده مراکز و مجموعه های فرهنگی نسبت به رسانه های گروهی در آن است که فرد ابتدا احساس علاقه کرده و سپس اراده می کند و به یک مرکز فرهنگی برای مشاهده و یا انجام یک کار فرهنگی می رود. بنابراین او با میل خود بسوی یک کار فرهنگی رفته، لذا بنحو بارزتری از آن بهره مند می شود.
در حالی که برای مثال تلویزیون امروزه یک پدیده تا حدی تحمیلی و یکطرفه در خانه می باشد، بینندگان حتی در صورت عدم اشتیاق از برنامه های آن استفاده می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مراکز فرهنگی از قدرت تاثیرگذاری بیشتری روی فرد و جامعه برخوردار بوده و همچنین به علت قدرت انتخاب استفاده کننده از این مراکز، این مراکز باید واجد شرایط کیفی و جاذبه خاصی بوده و تا بتواند استفاده کننده را بخود جذب نماید و بعد از این مرحله قدرت تاثیرگذاری مجموعه های فرهنگی بر فرد استفاده کننده به حداکثر می رسد.
5-1-1فولکور ( folkore ) یا فرهنگ مردمی
فولکور عبارت است از ( باورها و اعمال گروهی بدون نظریه علمی و فاقد پشتوانه ای منطقی) دارای خصوصیات زیر:
فولکور، اعمال و رفتارهای جمعی و گروهی است که در بین عامه مردم رایج باشد. بنابراین عمل و رفتار یک نفر یا یک خانوار را نمی توان فولکور نامید.
اعمال و رفتارهای فولکوریک به مناسبت و بنابر مقتضیات تکرار می شود یعنی آنچه که یک یا چند مرتبه یا فقط در دوره ای محدود اتفاق می افتد در شماره فولکوریک نیست.
فولکوریک، نه به طور خاص، بلکه در مجموعه فعالیتهای زندگی نقشی را بعهده دارد.
ابداع کننده و بوجود آورنده و زمان شروع رفتارها و اعمال فولکوریک معلوم نیست و این پدیده ها به تدریج بوسیله عامه مردم بوجود آمده است.
مقدار زیادی از اعمال و رفتار فولکوریک بی ادبانه و خارج از نزاکت تلقی گردیده و معمولا در محافل رسمی از بیان یا انجام آنها خودداری می شود.
6-1-1 انواع فرهنگ
1-6-1-1 فرهنگ نمادی
هنگامی که فرهنگ در قالب نمادها ظاهر می شود می توان از جلوه دیگری از فرهنگ یاد نمود که با این عنوان در فرهنگ نمادین، نمادی شده مشخص می شود. تفهیم و تفهم و آموزش از طریق فرهنگ نمادین انجام می شود و آثار هنری کتب و نوشته ها نیز از این نوع هستند.
2-6-1-1 فرهنگ نهادی
شکل دیگر بروز فرهنگ ( معنی) بروز آن در رفتار یا عمل فرد است، رفتار افراد در جامعه در طی زمان با هم ترکیب و رسوب بندی شده و شکل هایی از رفتار را تثبیت می کند که از آن به عنوان نهاد یاد می شود هنگامی که فرهنگ در شکلهایی از رفتار تثبیت شده بارز گردد و مورد عمل قرار گیرد به ان فرهنگ نهادی شده گویند.
3-6-1-1 فرهنگ متبلور
تجلی فرهنگ در رفتار تنها محدود به رفتارهای رسوب بندی شده نیست. به عبارت دیگر فرهنگ تنها در قالب نهادهای متضمن معنی و تعیین کننده شکل یا شیوه رفتار متجلی نمی شود بلکه فراتر از اینها در تغییراتی که انسان در طبیعت ایجاد می کند نیز بارز می شود.
از جمله در ابزار و آثار که آنها هم معانی را در خود حفظ می کنند. این مجموعه را می توان آثار فرهنگی نام نهاد که شامل ابزارها نیز می شود آثار مزبور مادی هستند و به کار عمل می آیند بعد از خلق بیشتر مادی هستند تا معنوی، اما همیشه بدان معنایی هستند. که در خلق آنها منظور شده و همیشه وابسته به حوزه معنا باقی می مانند.
اگر این تقسیم بندی را بپذیریم می توان فرهنگ را واقعیتی دانست که در چهار شکل تجربه می شود: درون تجربه ای به واسطه نمادها ( از طریق تجربه درونی و تجربه نماد به صورت تجربی) نهاده، آثار، ابزار.
4-6-1-1 فرهنگ مادی
به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که محسوس و ملموس و قابل اندازه گیری با موازین کمی و علمی است. مانند: فنون، ابزارهای کاربردی و تولیدی، داروهای شیمیایی، برقی و...
5-6-1-1 فرهنگ غیر مادی
به موضوعات و مسایلی گفته می شود که قابل اندازه گیری با موازین کمی نیست و به آسانی نمی توان آنها را مقایسه و ارزی نمود مانند: معتقدات، ضوابط خویشاوندی، زبان و هنر، ادبیات و رسوم و... که در واقع هویت فرهنگی یک جامعه را تشکیل می دهد و بالطبع از دست دادن یا به عاریت گرفتن آن ضایعه ای است که قومیت یک گروه اجتماعی را تهدید می کند. در صورتی که فرهنگ مادی را می توان با گرفتن از فرهنگ های دیگر توسعه داد و غنی کرد.
بعضی از تقسیم بندی ها فقط فرهنگ غیر مادی را ( فرهنگ) نامیده و مطالعه ی آن را کار مردم شناسی و فرهنگ مادی را ( تمدن) دانسته، و تحقیق درباره ی آن را موضوع جامعه شناسی می دانند.
1-1-7 ویژگیهای فرهنگ
جامعه شناسی فرهنگ برای فرهنگ ویژگی هایی قائل است:
فرهنگ ردای حیات اجتماعی است.
همواره در حال تغییر است.
تغییر و تحول فرهنگها ریشه در شرایط بیرونی و درونی آنها دارد.
میزان نوع و تاثیر عوامل جهت تغییر در فرهنگها را معین می کند.
مجموعه تغییرات در بخش های مختلف غیر فرهنگی به تحول فرهنگی می انجامد که حاصل آن تکامل فرهنگهاست.
عنصر در تحول فرهنگها نوع رابطه بین آنهاست.
بین فرهنگ و جامعه رابطه ای دو سویه وجود دارد.
8-1-1 ایستایی فرهنگ
فرهنگ به عنوان موجودب پویا و نه تنها حاوی و متضمن معنی بلکه سرشار معنی همیشه در معرفی دگردیسی و تحول است پس می توان گفت ایستایی را یکی از آسیب های بنیادی فرهنگ قلمداد نمود.
روحیه مناسک گرایی یعنی تقدم ی ای از هنجارها که در زمانی خاص هنجارهای مقبول و پذیرفته شده و شاید موثری بوده اند یکی از عوامل یا دست کم یکی از انواع مهم ایستایی فرهنگی است.
9-1-1 عناصر فرهنگی
ساخت فرهنگی به طور معلوم از عنصر فرهنگی، ترکیب فرهنگی و حوزه فرهنگی تشکیل می گردد. بدین معنی که کوچکترین موضوع و واحد قابل تعریف و تشخیص را عنصر فرهنگی و مجموعه ترکیبهای فرهنگی را که در یک منطقه دارای شکل و محدوده متمایز است ( حوزه فرهنگی) می گویند.
فرهنگ دارای سه عنصر مهم است که عبارتند از: عناصر عمومی، عناصر تخصصی و عناصر اختراعی یا ابداعی
1- عناصر عمومی : راه یا راههای مشترک زندگی مردم، طرز تهیه غذا، راه تهیه لباس، طرز تکلم و زبان و ادبیات رابطه افراد جامعه با هم و... جزء عناصر عمومی فرهنگ یک جامعه قلمداد می شوند و همه در معرض تغییر هستند.
2- عناصر تخصصی : مخصوص گروههای معین هستند مثل مشاغل و راه انجام آنها و اینکه چگونه در تامین اجتماعات جامعه موثر می باشند و از جهات مختلف تغییر می کنند.
3- عناصر ابداعی یا اختراعی : که فقط در میان معدودی از افراد یک جامعه پیدا می شوند در اینجا باید دو نکته را در نظر داشت اول اینکه تغییرات اجتماعی در سایه همین عناصر اختراعی و ابداعی بوجود می – آیند یعنی اگر راههای تازه افکار جدید و وسایل نو در یک جامعه پیدا نشوند، تغییرات مهمی در شئون زندگی جامعه رخ نمی دهد. نکته دوم اینکه تغییرات وقتی عمیق و اساسی می شوند که در عناصر عمومی و تا اندازه ای در عناصر اختصاصی تاثیر کنند تا راه و رسم زندگی یک گروه از مردم راعوض نمایند.
10-1-1 فرهنگ پذیری
فرهنگ پذیری به دو فرم مادی و غیر مادی می باشد.
فرهنگ پذیری در زمینه های فرهنگ مادی مانند تکنیک ها، ابزارها، فنون، نظریه های علمی و... که قابل اندازه گیری و مقایسه کمی می باشد. نه تنها امری ا امی و روندی طبیعی درحیات اجتماعی است بلکه باید به استقبال و جستجوی آن به نقاط دیگر نیز رفت. در زمینه های فرهنگ غیر مادی روند پذیرش دارای پیچیدگی ها و پیوستگی های روحی عاطفی، روانی، عقیدتی و سنتی است که به آسانی نمی توان اندازه گیری کرد و یا با فرهنگ جامعه دیگر مقایسه نمود. پدیده هایی چون اعتقادات، نظام خویشاوندی، زبان، هنر، ادبیات، ذوقیات و آداب و رسوم و سنتها که هویت فرهنگی جامعه را شکل می بخشد از آن جمله اند.
11-1-1 خصوصیات فرهنگ پذیری
مبحث ویژگی های فرهنگی، ملاحظه گردید که دو جامعه ی همسایه یا دارای ارتباط، به علت رفت و آمدها، داد و ستدها، مهاجرت ها و تهاجم ها در یکدیگر اثر می گذارند و خواهی نخواهی به مرور ایام تغییرات و تحولاتی را هر قدر اندک در خود بوجود می آورند و جامعه ای را نمی شناسیم که از این فرهنگ پذیری یا اشاعه یا انتقال فرهنگی و یا اقتباس مدنیت بر کنار مانده باشد.
با توجه به تفاوت ها تشابهاتی که در وسعت سرزمین، مقدار جمعیت، سابقه ی تاریخی، امکانات تکنولوژی و تحولات فکری با یکدیگر دارند که نسبت هر یک از این عوامل وضعیت فرهنگ پذیری را تغییر می دهد. فرهنگ پذیری جوامع و گروه های همسایه یا دارای ارتباط را می توان به صورت و وضعیت تقسیم کرد.
زمانی که فرهنگ پذیری با میل و به دلخواه انجام می گیرد: در این مورد ممکن است که هیچ گونه نابرابری اجتماعی یا بین دو گروه نباشد و هیچ کدام برتری مادی یا معنوی نسبت به دیگری نداشته باشد. این نوع فرهنگ پذیری دو جانبه است و در بین اقوام و گروه های هم جوار و تا حدودی مشابه صورت می پذیرد.
وقتی که پدیده های فرهنگی یک جامعه بردیگری تحمیل می شود. این تحمیل در سایه ی برتری تکنولوژی، قدرت نظامی، امکانات بیشتر اقتصادی و فنی، سیاست های نظام یافته ی توسعه طلبی و سلطه ی انجام می گیرد.
گروه های اجتماعی را از نظر پذیرا شدن فرهنگ های دیگر به چند دسته می توان تقسیم کرد :
الف- گروه های بسته : جوامعی هستند که نو آوری های اقوام دیگر را به سختی می پذیرند و در تکنولوژی و سنن و زبان جامعه خود متعصبند. موقعیت جغرافیایی و عدم آمد و رفت با گروه های دیگر می تواند از جمله عوامل این امر باشد.
ب- گروه های باز : بعضی از جوامع به علت موقعیت مکانی ( محل عبور گروه های دیگر، ح های بندری) یا مسافرت های افراد و عوامل دیگر، آمادگی پذیرفتن، عاریت گرفتن و تقلید در زمینه های مختلف فرهنگی را دارند که به اصطلاح به آن ها گروه های باز و گروه های مستعد می گویند.
پ- گروه های مهاجر : برخی از گروه ها به صورت دسته جمعی یا به صورت پراکنده( در اثر سیل، خش الی، جستجوی کار، مسایل یا عوامل دیگر) مجبور شده اند به محل دیگر کوچ کنند. این گروه ها به اجبار برای انطباق با جامعه جدید را می پذیرند و ممکن است بعدها برای حفظ یا احیای هویت ملی خود بعضی از جنبه های فرهنگ گذشته را رواج دهند. نمونه های مختلفی از این قبیل را در بین مهاجرینی که از نقاط مختلف جهان به سفر کرده اند می توان دید.
ه- گروه های مهاجم : هنگامی است که گروه یا گروه هایی در اثر تهاجم و نظامی جامعه ی دیگر را می کنند یک ارتباط فرهنگی بین دو گروه برقرار می گردد. تاریخ نشان داده که گروه های مهاجمی که برای همیشه مانده اند به آسانی فرهنگ آن جامعه را پذیرفته اند و نه به آسانی توانسته اند فرهنگ خود را اشاعه دهند و شواهد حاکی است که گروه مهاجم مواردی از فرهنگ جامعه مغلوب را پذیرفته و در مسائلی بر ع توانسته است فرهنگ خود را تحمیل کند یا اشاعه دهد.
12-1-1 فرهنگ پذیری در عصر حاضر
با وجود موارد مشابهی که اشاعه و فرهنگ پذیری دارد. با وجود این کاربرد این دو کلمه در مردم شناسی به یک نحو نیست. به طور معمول هر جا سخن ازاثر فرهنگ ها در یکدیگر در ادوار گذشته باشد، اصطلاح شاعه به کار برده می شود. هر جا بحث درباره ی رواج و نفوذ فرهنگ ها در جوامع امروز باشد اصطلاح فرهنگ پذیری به کار می رود و بعضی از مردم شناسان، اشاعه را انتقال فرهنگی انجام یافته و فرهنگ پذیری را انتقال فرهنگی در حال انجام تعریف می کنند.
در عصر حاضر، با توجه به تقسیم بندی کشورها به پیشرفته و عقب مانده، صنعتی و غیر صنعتی و بالا ه توسعه طلبی های و اقتصادی و امکانات سریع نقل و انتقال وشیوه های جدید تبلیغات، فرهنگ پذیری از ح خود به خودی و طبیعی و متعارف بیرون آمده و به مسابقه ای برای نفوذ و تسخیر و بالا ه تحمیل فرهنگی برنامه ریزی شده تبدیل گردیده است.
نفوذ و سلطه و بدست آوردن مستعمرات از راه لشکر کشی های نظامی در جهان امروز شیوه ای مقبول و مقدور و با صرفه نیست که به آسانی امکان پذیر باشد و اغلب اجرای این مقاصد بیش از یک قرن است که با عناوین تبلیغ مذهبی، رواج تکنولوژی، ترویج زبان، انجمن های خیریه، ترویج بهداشت، سواد آموزی و... و به عبارت دیگر به نام سیاست های فرهنگی و فرهنگ پذیری انجام می گیرد.
عناوین و نام هایی که از نظر نوع دوستی، انسانیت و مهربانی نمی توان آن ها را مورد تردید قرار داد. ولی تاریخچه این روابط و خدمات نشان داده است که این برنامه ریزی های دقیق، فرهنگ پذیری نیست بلکه تحمیل فرهنگی است که خود وسیله ای برای انقیاد کامل اجتماعی، اقتصادی و می باشد.
با توجه به این که همواره فرهنگ جوامع- کم یا زیاد، مستقیم و یا غیر مستقیم- در یکدیگر وارد می شود و اثر می گذارد یا جایگزین یکدیگر می شود. با توجه به این که هیچ گاه و هیچ کجا جامعه ای را سراغ نداریم که از نظر فرهنگی ( فرهنگ به مفهوم وسیع کلمه) دست نخورده، مستقل و بدون اثر مانده باشد.
و با توجه به این که در عصر حاضر کشورها به توسعه یافته و توسعه نیافته و یا عقب مانده و پیشرفته تقسیم شده و روند اشاعه و فرهنگ پذیری های برنامه ریزی شده، اغلب ، تحمیلی، یک طرفه و به قول معروف استعماری است و این پرسش پیش می آید که پس چگونه می توان به عنوان جامعه ای در جهان سوم، در برابر طیف وسیعی از ابداعات، صنایع، فنون، شه ها، ذوقیات و... با آن همه تبلیغات امکانات و برنامه ریزی ها قرار گرفت و ضمن استفاده و بهره برداری و اقتباس از آن ها، هویت فرهنگی و و اعتقادی خود را نیز حفظ کرد.
این بحثی نیستکه بتوان به آسانی برای آن دستور العملی نوشت یا نمونه ای یافت که ازهر نقطه نظر بتوان آن را سرمشق قرار داد. جامعه شناسان، روان شناسان، اقتصاد دانان، سیاستمداران، صاحب نظران دینی و مردم شناسان، هر کدام از دیدگاه تخصصی و تجربی و عملی و اجتماعی خود این موضوع را مورد بحث و ارزی قرار داده اند.
مردم شناسان، اشاعه و پذیرش فرهنگ را ( با در نظر گرفتن مقتضیات ویژه ی زمانی و مکانی و کیفی و...) در همه ی زمینه ها ی ان نمی دانند و اثرات و پیامدهای فرهنگ پذیری در پدیده های فرهنگ مادی و غیر مادی به یک صورت نمی بینند. فرهنگ پذیری در زمینه های فرهنگ مادی که قابل اندازه گیری و مقایسه ی کمی می باشد، نه تنها امری ا امی و روندی طبیعی در حیات اجتماعی است، بلکه باید به استقبال و جستجوی آن به نقاط دیگر ( به قول معروف ولو به چین) نیز شتافت.
در زمینه های فرهنگ غیر مادی، روند پذیرش دارای پیچیدگی ها و پیوستگی های روحی، عاطفی، روانی، عقیدتی و سنتی است که به آسانی نمی توان اندازه گیری کرد و یا با فرهنگ جامعه ی دیگر مقایسه نمود. پدیده هایی چون اعتقادات، نظام خویشاوندی، زبان، هنر، ادبیات، ذوقیات، عصبیت ها و آداب و رسوم و سنت ها که هویت فرهنگی جامعه را شکل می بخشد از آن جمله اند.
بدین ترتیب جوامعی که علاقمند به حفظ و نگهبانی هویت فرهنگی خود هستند در حفظ و نگهداری فرهنگ غیرمادی جامعه خویش می کوشند. این کوشش البته بدان معنی نیست که بتوان ( یا باید) فرهنگ غیر مادی را به طور کامل دست نخورده و ثابت و ( اصیل) نگه داشت.
زیرا همان طور که در ویژگی های فرهنگ ملاحظه گردید، تغییر از خصوصیات فرهنگ است ولی این تغییر در صورتی به هویت فرهنگی آسیب نمی رساند و باعث ازهم گسیختگی آن نمی شود که جریان کند، طبیعی، عادی و خودبخودی را بپیماید. بدین معنی که تغییرات سریع، تقلید، تبلیغات و وسایل ارتباطی جدید که درفرهنگ مادی می تواند ( و در مواردی باید) اثر داشته باشد- فرهنگ غیر مادی را نمی تواند تحت اثر خود قرار ندهد. و در هر حال وارد شدن و جای گرفتن یک تکنولوژی جدید که در شمار فرهنگ مادی است، بالطبع ارزش های جدیدی را با خود خواهد آورد و ارزش هایی را نیز نتز ل خواهد ساخت و این انتقال و پذیرش آسان نخواهد بود.
هر گروه اجتماعی دارای تاریخ، ضوابط خویشاوندی، شیوه ی اقتصادی، مققرات مناسک اعتقادی، زبان، ادبیات و هنر مختص به خود می باشد. این خصوصیات، که فرهنگ یک جامعه را از جوامع دیگر متمایز می سازد، معرف شناسنامه فرهنگی آن جامعه است. به عبارت دیگر گذشته تاریخی، حماسه های آباد و اجداد سرزمین نیاکان، زبان مادری، باورها و سنت های طایفه ای، مفا ملی، اسوه های دینی، عصبیت های قومی، هنر وادبیات موروثی هویت فرهنگی جامعه را تشکیل می دهد. هر جامعه ای به طور معمول در همه جا و همه وقت بر اص ، هویت فرهنگی خود پافشاری می کند و می کوشد که با قدرت و غرور مشخصه های این هویت را زنده دارد و از آن دفاع کند.
امروز در کشورهای جهان سوم ومستعمرات که نفوذ کشورهای مسلط و مهاجم فرهنگ جامعه را تضعیف کرده وتهدید به انسان شناس و پزشک سنگالی که آثارمتعددی درباره ی فرهنگ آفریقا دارد در مقاله ای در این زمینه می نویسد موقعیت فرهنگی یک جامعه به سه عامل بستگی دارد: تاریخی، زبانی، روان شناسی. اهمیت عوامل فوق در موقعیت های تاریخی و اجتماعی مختلف ی ان نیست. هرگاه این عوامل به طور کامل در یک ملت یا فرد وجود نداشته باشد، هویت فرهنگی ناقص می شود. تلفیق موزون این عوامل یک وضعیت ایده آل است. هرگاه یکی از عوامل مزبور مورد اثر قرار گیرد، شخصیت فرهنگی جمعی یا فردی تغییر می کند و این تغییرات ممکن است تا ان جا ادامه یابد که موجب یک بحران هویتی شود.
13-1-1 تاثیر فرهنگ بر فضا
«دوام فرم ها متناسب با دوام نحوه زندگی ماست. در پروسه تغییر، عملکرد زودتر از شکل تغییر می کند و حتی تا مدتها عملکرد جدید با شکل های آشنا و مئالوف قدیمی کنار می آید. همیشه بکار بردن نمادهای گذشته در کارهای فعلی، ابتدای کار است. تحول و توسعه مفاهیم باعث بوجود آمدن شکلها و فرم های نو خواهد شد. اما سیر این نو آوری به سبب همان توجه دائمی به استعدادها و ذخایر فرهنگی مسیر خاصی است. (مانند معماری دیروز و امروز و فردای ژاپن).
امروزه فرهنگ جهانی و ملی با هم ترکیب شده و فرهنگ زمان حال بوجود آمده است. ایده های معماری ما به خودی خود از ذهنیت ترکیبی حاصل می شود، حامل بار ملی و جهانی است. در معماری گذشته ایران اصولا ج بین فرهنگ و معماری وجود نداشته، معماری فرهنگ را همراه خود می آورده است و بخشی از فرهنگ، معماری گذشته مان است، برای مثال نمای رومی، حاصل فرهنگ و سلیقه امروز است. گرچه معماران باید با خلق فرم ها وفضاهای ناب و جذاب، نظر مردم را اعتلا دهند. شناخت فرهنگ مردم، اولین قدم است.
14-1-1 تحول فرهنگی و تهاجم فرهنگی
تحول فرهنگی شامل موارد زیر است:
نوآوری- فرهنگی داشته باشد.
امکان مناسب در انطباق پذیری فرهنگی را فراهم می نماید.
بین بخش ها یا کلیت فرهنگها ارتباط وجود داشته باشد.
تهاجم فرهنگی شامل موارد زیر است:
تزریق یا تحمیل عناصر غیر کارا بر فرهنگ جدید
ضعف یا نفی بعضی از عناصر فرهنگ
اولویت یافتن اه یک گروه یا ملت خاص نسبت به سایر مفاهیم فرهنگی
ارتباط ناهماهنگ بین فرهنگی که زمینه ساز اختلال درون- فرهنگی می شود.
بر اساس موارد ذکر شده شدت و مدت تحول پذیری فرهنگی به میزان نوع جذب عناصر مفید و سازگار و دفع عناصر غیر مفید و ناسازگار ازدیگر فرهنگها بستگی دارد.
15-1-1 فرهنگ و تمدن
واژگان فرهنگ و تمدن با مفاهیمی گاه مترادف و گاه متفاوت و گاه با رابطه ی عموم و خصوص بیان گردیده، که در اینجا کوشش می شود ضمن بیان و تعریف، مرزبندی و شناخت موضوعی آن ها مشخص گردد. واژه ی تمدن، عربی و از ریشه ی مدن و به معنی دارا بودن اخلاق و آداب، اهل شهر( مدینه) می آید.
ادوار تایلر کلمات فرهنگ و تمدن را متر یکدیگر به کار برده و در تعریف آن ها آورده است: کلمه فرهنگ یا تمدن به مفهوم وسیع کلمه که مردم شناسان به کار می برند، عبارت از ترکیب پیچیده ای شامل: علوم، اعتقادات و هنرها، اخلاق و قوانین و آداب و رسوم و عادات دیگری است که بوسیله ی انسان در جامعه خود بدست می آید.
در ترجمه های انگلیسی به فرانسوی گاهی ملاحظه می شود که این اصطلاحات معادل یکدیگر قرار گرفته اند، به عنوان مثال کتاب نمونه های فرهنگ نوشته ی مردم ناشناس یی خانم اتبنهدیکت، که تحت عنوان نمونه های تمدن به زبان فرانسوی ترجمه گردیده است. ولی با این همه، غالب صاحب نظران علوم اجتماعی در تبیین و تحلیل های خود بین این دو اصطلاح تفاوت قایلند.
به نظر مک ایور فرهنگ معادل است با بیان حالات زندگی ( جهان بینی، دین، ادبیات) و تمدن عبارت است از تشکل جامعه و نظام و کنترل شرایط اجتماعی ( تکنیک ها، سازمان های اجتماعی).
و یا کروبر فرهنگ را به ارزش های اجتماعی و تمدن را به واقعیت های اجتماعی مرتبط می داند. ویل دورانت بین فرهنگ و تمدن مرز مشخصی قایل است بدین معنی که شه ها و فعالیت های فرهنگی جوامع را وقتی در شمار تمدن می آورد که شهر نشینی تشکل یافته باشد. وی تمدن را عبارت ازنظم اجتماعی می داند که دراثر وجود ان خلاقیت فرهنگی امکان پذیر می شود و جریان پیدا می کند.
16-1-1 فرهنگ و هنر
کشش و کوشش انسان در جهت زیبا سازی و خویشاوندی یکی از ویژگی های فرهنگ است. جوامع انسانی پس از آنکه از تهیه ی غذا، لباس و مسکن، یعنی نیازهای اولیه مختصر فراغتی یافتند به ظرافت زیبایی، نقاشی، شعر، سرگرمی و بالا ه آفرینش هنری پرداختند تا غذا، لباس، مسکن و شه را راحت تر و خویشاوندتر مورداستفاده قرار دهند.
روان شناسان و روان کاوان و فلاسفه هر کدام هنر را از دیدگاهی بررسی کرده اند. برخی آن را ناشی از غرایز ( میل به بازی و سرگرمی، امیال ، میل به خودنمایی و...) دانسته اند.
دانشمندان یونانی هنر را هدیه ی خدایان می پنداشتند و در پیدایش آن نیروهای طبیعی و اعتقاد را اثر گذار می دانستند و بعضی دیگر ماهیت بیولوژیکی انسان و عقده ها را ( چون عقده ادیب و...) عاملی در بوجود آمدن هنر می پنداشتند. عده ای از روان شناسان و هنرشناسان، آثار هنری را شا ارهایی می دانند که موضوع و مخلوق افراد خاص ( غیر از عامه مردم) است.
مردم شناسان و جامعه شناسان بدون این که بخواهند اثر غرایز را در ایجاد آثار هنری به کلی نفی کنند، بر نیازهای زندگی اجتماعی و شرایط فرهنگی هنر و آثار هنری تکیه می کنند. به عبارت دیگر هیچ گاه آثار هنری را جدا از پدیده های فرهنگی در نظر نمی گیرند.
لرواگوران در این زمینه می نویسد: در ه اثر هنری دو جذبه هست، نخست زیبایی اثر، دوم انگیزه ی آفرینش آن. ی که دستاورد هنری مشهوری را تماشا می کند به سهولت جنبه ی دوم یعنی انگیزه ی آفرینش اثر را از یاد می برد. زیرا تماشاگر اغلب مسحور شه هایی است که انگیزه ی هنرمند بوده، لذا به خود زحمت تحصیل چیزی را که در گذشته به گونه ای حاصل شده است، نمی دهد. زیبایی اثر در درجه ی دوم اهمیت قرار دارد. بوروس درتعریف هنر می گوید: هنر عبارت است از هر نوع فعالیت یا حاصل فعالیت انسانی، که هدفش مافوق نیازمندی های اولیه است یعنی هدفش ی نیازمندی های ذوقی و لذت بخشی است که در نتیجه ی ساخت کلی و روابط بخش های کوچک نسبت به کل به وجود می آید و این خوشایند ذوقی و لذت بخشی چیزی جز تجربه و درک زیبایی نیست.
از آنجا که هنر به وسیله علایم و قردادهای اجتماعی توصیف می شود و هنرمند شکوفای آثارش را از اجتماع گرفته و بالا ه هنر او در اجتماع اثر می گذارد.
بنابراین هنر جزیی یا تبلوری از فرهنگ است و هنر در حقیقت در جهت نیازمندی ها و سودمندی های فردی و اجتماعی و فرهنگی است.
17-1-1 فرهنگ و ارتباط
ارتباطات عبارت از تبادل نظر بین مردم است. به هر حال این تبادل ارتباطات به ندرت متعادل است. مردم با اه و انتظارات مشخصی در ارتباطات شرکت می کنند و اثر تبادل عقاید در نهایت، بستگی به ادراک و برداشت شرکت کنندگان دارد. مردم با کلمات یا روش های غیر کلامی ارتباط برقرار می کنند. روند ارتباطات، روندی است که به تاثیر منتهی می شود.
ارتباطات در بین مردمی که دارای زمینه های مشترک ( اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) دانش، تجربه، زبان و سبک های ارتباطی مشترک هستند، آسان تر صورت می پذیرد. بدیهی است که ارتباطات و فرهنگ محکوم به هم زیستی هستند. ارتباطات محصول فرهنگ، و فرهنگ مشخص کننده ی رمز، ساختار، فضا و زمینه ی ارتباطی هست که صورت می گیرد. از سوی دیگر ارتباطات محمل و مسیر فرهنگ است. " هیچ فرهنگی بدون ارتباطات قادر به بقا نیست."
بنابراین بعضی دانشمندان تا آنجا پیش می روند که فرهنگ را با ارتباطات در یک رده قرار می دهند. محل یا مکان فیزیکی که ارتباط در آن برقرار می شود، بر روند و نتیجه ی ارتباطات ( چه از نظر فنی و چه از نظر احساسی و روانی) تاثیر می گذارد. جنبه های فنی به ا تیک و شرایط بصری مربوط می شود که می تواند میزان درک را افزایش یا کاهش دهد. در ارتباطات میان فردی معمولا از مکانهایی استفاده می شود که اختلالات سمعی و بصری آن کم است و طرفین می توانند روی روند ارتباطات متمرکز شوند.
این که مردم بخواهند در محلی ت دور هم جمع شوند نشان دهنده ی توجه ی آنها به ارتباطات است. بعضی مکان ها مانند مسجد، سالن اجتماعات، سالن سخنرانی، دادگاه و تئاتر به سبب اندازه، نوع ساختمان و عملکردشان، ارتباطات را به روندی یک طرفه تبدیل می کنند. بنابراین انتخاب محل با هدف، شکل و سبب ارتباطات همبستگی دارد.
18-1-1 فرهنگ و شخصیت
در زندگی انسان هیچ گاه نمی توان فرهنگ و شخصیت و فرد را جدا از یکدیگر در نظر گرفت و حتی به صورت تخیلی در افسانه ها و اسطوره ها، اگر قهرمان داستان فردی منزوی و پرورش یافته در دامان طبیعت است از زمانی مورد توجه قرار می گیرد که فرهنگ جامعه او را احاطه می کند. به عنوان مثال زندگی انکیدو در افسانه گیل گمش از این گونه است. بنابراین: رفتار و وضع نفسانی اشخاص، آینه ای فرهنگ نما است و فرهنگی جدا از افرادی که آن را دارا هستند، وجود ندارد.
از سوی دیگر می توان گفت که شخصیت بر اثر جریان فرهنگی شدن به وجود می آید و مفهوم شخصیت لااقل تا حدودی ی جذب عناصر و موارد موجود در محیط است.
19-1-1 توسعه فرهنگی :
توسعه فرهنگی به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی و هدف نهایی توسعه بطور کلی است. بدین سان فرهنگ محصولی برای مصرف نیست بلکه باید چون یک رویه در جهت تأکید بر شخصیت اصلی ملت نگریسته شود واقعیت آن است که هر چیزی که انسان و اجتماع را قادر می سازد که وضع خود را در جهان و در برابر دیگران بدرستی تعیین نمایند جنبه فرهنگی دارد و هر چیزی فرهنگی است که فرد را به درک بهتر موقعیت خود قادر سازد به شکلی که اگر ضروری باشد بتواند در آن تجدید نظر و بر آن غلبه کند آنچه امروز به عنوان فرهنگ عرضه می شود یا در جنبه محدودی مخصوص سردمداران و طبقات ممتاز فرهنگی است و دسترسی به آن برای همگان بسیار دشوار و عموما پر سوال و بی جواب و یا شبه فرهنگ است و صرفا تولید و مصرف انبوه فرهنگی و به قصد پر اوقات فراغت (با استفاده از وسایل ارتباط جمعی، تفریحات و ورزش و غیره ... ) و در نتایج بسیار ضعیف و بی مایه، عقیم و بی ثمر، موجب خود فراموشی و در مقابل استیلای فرهنگ بیگانه، درمانده می باشد.
بنابراین اولین و مهمترین گرایش اصلی در سیاست توسعه فرهنگی توجه به مبانی ایدئولوژیک جامعه و دستاورد فرهنگ ملی است. نکته مهم دیگر سیاست فرهنگی، سیاست همگانی فرهنگ و تربیت عمومی جامعه است. این امر نه به معنی آن است که صرفا به توده های وسیع مردم امکان دستی به اثار فرهنگی داده شود، بلکه عبارت از دادن قدرت و اختیار تصمیم گیری برای فرهنگ پذیری و فرهنگ آموزی به همه مردم است. شرایط و امکاناتی که برای برقراری تماسها و مبادلات فرهنگی فراهم آمده یا خواهد آمد. تنها عده معدودی را در بر نگیرد، بلکه جامعه و فرهنگ را در دو مقوله تفکیک ناپذیر از یکدیگر و دوری یک سکه بدانیم. هدف از همگانی فرهنگ، از بین بردن نا برابریهای فرهنگی موجود میان طبقات و قشرهای مختلف جامعه و تمرکز ز است. یع?

مشاهده متن کامل ...

Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.