پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 مکزیک آماده جنگ تجاری با هستیم
تحقیق درباره مدیریت نام تجاری
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی تحقیق درباره مدیریت نام تجاری با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

مدیریت نام تجاری

چکیدهدر این مقاله به منظور ارائه را ار برای موفقیت مدیران بازاری در دستی به اه نام تجاری(brand) و همچنین اثربخشی تلاشهایی (از قبیل موضع ی ، تبلیغات و ...) که در جهت ارتقای ارزش برند. (نام تجاری) صورت می گیرد، مفهوم مدیریت نام تجاری در مؤسسات تولیدی را مطرح کرده ایم. مدیریت نام تجاری در مجموع تلاش دارد تا با هدف گذاری، برنامه ریزی، اجرا و کنترل، برای نام تجاری ایجاد ارزش کند و سپس در جهت حفظ و ارتقای ارزش آن بکوشد. در این مقاله، با دیدگاه بلند مدت و راهبردی به ارائه شیوة مدیریت نام تجاری پرداخته ایم.در ابتدا معیارهایی را برای تعریف ارزشهای هسته ای نام تجاری و چگونگی خلق یک نام تجاری منسجم ارائه کرده ایم و سپس با بیان معیارهایی که مصرف کنندگان با آن نام تجاری را ارزی می کنند، وم انجام تحقیقات بازار را خاطر نشان ساخته ایم. در این تحقیقات، صفاتی را که مورد توجه مصرف کنندگان در مورد هر کدام از معیارها است، شناسایی می کنیم و با استفاده از این صفات و درجه بندی آنها توسط مصرف کنندگان، ارزی ذهنی ایشان را از نام تجاری شناسایی کرده و با استفاده از چارچوبی که بر این معیارها استوار است، راهبرد هایی متناسب با موقعیتهای مختلف هر نام تجاری ارائه کرده ایم. با انتخاب یک راهبرد و اجرای آن نوبت به ارزی و ارائه بازخورد برای کنترل و اصلاح می رسد. معیارهایی را برای این کار ارائه کرده ایم که می توانند در ارزی عملکرد نام تجاری ما را یاری دهند.

مقدمهمشکلاتی که امروزه مدیران بازاری را به خود مشغول کرده، عبارت است از آنکه تلاش آنها برای خلق و نگهداری برند فاقد برنامه ریزیهای لازم بوده، به دلیل عدم شناخت ویژگی های نام تجاری (brand) و عدم شناخت روشهای صحیح مدیریت نام تجاری نمی توانند به صورت اثربخشی، محصول را با نام تجاری پیوند بزنند. اغلب مدیران بازاری و یا مدیران برند، مفاهیم بازاری را از قبیل شناخت نیازهای مشتری ، موضع ی ، فعالیتهای ترفیعی و تبلیغی به خوبی می دانند و تجربه فراوانی در اجرای آنها دارند، اما در مجموع آنچه آنها را در بازاری محصولات و خدمات دچار مشکل می کند، آن است که نمی توانند مفاهیم بازاری را در راه ارتقای ارزش نام تجاری به کار گیرند. اینها همه از آنجا ناشی می شود که آنها شناخت درستی از نام تجاری به عنوان یکی از مهمترین دارائیهای نامشهود شرکت ندارند و برداشت آنها از دارایی صرفاً شامل چیزهایی است که درنظر می آید وقابل لمس است.همان گونه که علم مدیریت سازمان می تواند مدیران موسسات تولیدی را با استفاده از ابزارهای مدیریتی نظیر هدف گذاری ، برنامه ریزی، هماهنگی، بسیج منابع و امکانات وکنترل یاری دهد تا به اه سازمان دست یابد. علم مدیریت برند نیز مدیران را قادر می سازد تا برنامه ریزی صحیحی در راستای دستی به اه نام تجاری ند، به گونه ای که بدون به هدردادن منابع میزان دستی به اه بیشینه شود.از آنجا که یکی از مهمترین عواملی که می تواند جایگاه برند را در ذهن مصرف کننده ارتقا بخشد، تبلیغات است، در این مقاله با تاکید بر کارکردهای تبلیغات در ایجاد، حفظ و ارتقای ارزشهای برند به چگونگی مدیریت برند در مؤسسات تولیدی خواهیم پرداخت.

مدیریت نام تجارییک نام تجاری در صورتی موفق می شود که مدیران برند درک درستی از دارائیهایی که آن را تشکیل می دهند، داشته باشند. از جمله مهمترین دارائیهای نام تجاری می توان به این موارد اشاره کرد :*ارزشی که مشتری برای نام تجاری قائل می شود؛*سرمایه گذاری مدیریت نام تجاری به گونه ای که با حفاظت از ویژگی های نام تجاری، هم ارزش آن را حفظ کند و هم وفاداری مشتریان را از دست ندهد.در این راستا باید در مدیریت نام تجاری به ترتیب تمام چارچوبهایی را که در مدیریت یک سازمان به کار می بریم رعایت کرد. همان گونه که مدیریت سازمان ابتدا با بیان مأموریت خود مشخص می کند که سازمان چه رس ی را می خواهد به انجام برساند و سپس اه مجموعه را بر اساس آن بیانیه مأموریت تعریف می کند و با تدوین استراتژی سعی در دستی به اه سازمان دارد، در اینجا نیز، برای نام تجاری یک بیانیه یا گزاره مأموریت بیان کرده، سپس اه را براساس آن تعریف می کنیم. در نهایت از روی آن استراتژی هایی را تدوین کرده، با استفاده از بازخور، کنترل می کنیم که تا چه حد به اه خود دست یافته ایم.در زیر چگونگی فرآیند و ا امات مدیریت نام تجاری را بنابر چارچوب فوق تشریح خواهیم کرد.

بیانیه یتسازمان یا موسسه تولیدی در گام اول با تعیین ارزشهای هسته ای نام تجاری ، مبنایی را برای تمام اقدامات و فعالیتهای مدیران و به خصوص مدیران بازاری مشخص می سازد. لازم به یادآوری است که در بیانیه مأموریت باید افقی بلندمدت را در نظر داشت و از همین آغاز با طرزتفکری استراتژیک به مدیریت نام تجاری مبادرت ورزید. در حالی که ممکن است مدیریت نام تجاری تحت فشار مدیران عالی سازمان مجبور به ب نتایج کوتاه مدت شود ( مثلاً افزایش سهم بازار در یک سال آینده) واین انتظار نه تنها باعث تقویت نام تجاری نمی شود بلکه آن را رو به نابودی می برد. این از جمله انتظاراتی است که در مورد تبلیغات هم وجود دارد و می تواند در عوض تثبیت، به ت یب نام تجاری منجر شود. هدف : پس از اینکه بیانیه ارزشهای هسته ای نام تجاری را اعلام کردیم ، لازم است که برای برند هدف یا اه ی تعیین شود که هم در راستای بیانیه ارزشهای هسته ای آن است و هم مبنایی اجرایی تر نسبت به بیانیه خواهد داشت. با تعریف بیانیه و اه نام تجاری است که مدیر برند می تواند تعبیر شخصی خود را با دیدگاه عموم مقایسه کند و ابزاری برای کنترل داشته باشد و از جانب دیگر حتی با تعویض آژانس تبلیغاتی (به خصوص در مواقعی که هدف احیای مجدد برند است) بازهم از مسیر دستی به هدف منحرف نخواهد شد.تحلیل عوامل داخلی: از آنجا که بسیاری از نامهای تجاری که ش ت خورده اند فقط تحت تأثیر عوامل خارجی نبوده و عوامل داخلی نیز بر آن تأثیر دارند، از جمله مهم ترین عوامل درونی که می توانند بر دستی به هدف نام تجاری تأثیر بگذارند (جدای از عوامل سازمانی و سایر عوامل مدیریتی) نگرش و دیدگاه اعضای تیم است که روی نام تجاری کار می کنند. لازم است بررسی شود که آیا همه اعضای تیم دیدگاهی سازگار با ارزشهای هسته ای نام تجاری دارند. از این رو لازم است که یک گروه مستقل، دیدگاه اعضا را درباره ارزشها بررسی کنند. به روشنی پیدا است که بیانیه ارزشها و اه نام تجاری باید سرلوحه تمامی اعضای گروه قرار گیرد.تحلیل عوامل خارجی: از آنجا که مشتریان از مهم ترین عوامل خارجی هستند که حتی بیانیه ارزشها و اه نام تجاری در راستای نیاز آنها و توجه به ا امات بازار هدف تنظیم شده است، باید با تحقیقات بازار گسترده، ارزشهای مشتریان و نیازهای آنان را به صورتی دقیق شناسایی و تجزیه و تحلیل کرد تا هم از ارزشهای بازار هدف آگاهی ی م و هم اطمینان ی م که استراتژی های گذشته توانسته اند به خوبی ارزشهای نام تجاری را به مصرف کنندگان انتقال دهند.

/

 

تدوین، ارزی و انتخاب استراتژی: در گام بعد، مدیریت نام تجاری در موسسه تولیدی با ترکیب توانائیها ، شایستگی ها و مهارتهای اعضای تیم برند و عوامل خارجی اثرگذار بر آن ، به تدوین استراتژی هایی که در چارچوب بیانیه ارزشها و اه نام تجاری هستند، خواهد پرداخت. دی ای چرناتونی(de chernatony) مک ویلیام (mc william) به منظور تدوین استراتژی برند روشی را ارائه کرده اند که با استفاده از آن می توان به تدوین وانتخاب استراتژی متناسب با شرایط و مقتضیات مبادرت ورزید. البته پیش از به کارگیری این روش لازم است که با انجام تحقیقات بازار به ارزی جایگاه نام تجاری در ذهن مصرف کنندگان پرداخت و سپس بنابر شرایط اقتضائی نام تجاری در هر کدام از مؤلفه ها و جایگاه آن در ماتریس تعریف شده، استراتژی مناسب را تدوین کرد.

تدوین راهبرد نام تجاریپیش از هر چیز لازم است بدانیم که نام تجاری پدیده ای است کل نگر و نباید ارزشهای نام تجاری را به صورت جداگانه تحلیل کرد بلکه باید این اجزا را مرتبط با هم نگریست و در جهت خلق نام تجاری باید تمامی اجزای ارزشی آن نام تجاری را با هم منسجم کرد به گونه ای که بین آنها هم افزایی ایجاد شود تا نام تجاری قدرتمندی را بنا کنند . با تکیه بر را ارهای زیر می توان تشخیص داد که چگونه باید اجزای مختلف نام تجاری را با هم پیوند زد و با خلق یک نام تجاری قدرتمند، می توان موضع بهینه ای را در ذهن مصرف کنندگان و بازار هدف ایجاد کرد. برای موضع ی نام تجاری از پیوند سه مؤلفه تشکیل دهندة نام تجاری بهره می بریم:مولفه کارکردی : محصول یا خدمت چه کاری را انجام می دهد؟مولفه روان شناختی : کدام یک از نیازهای انگیزشی، موقعیتی یا نقش توسط محصول یا خدمت برآورده می شود؟مولفه ارزی کننده : نحوه ارزی مصرف کننده از نام تجاری چگونه است؟ (نام تجاری چگونه ارزی می شود؟)سپس با پیوند زدن و انسجام این سه مولفه، نام تجاری بنا می شود. (شکل1)این تعریف از نام تجاری از طرز تفکر مصرف کننده نشأت می گیرد، زیرا مصرف کننده هرکدام از این مولفه ها را به صورت جدا از هم نگاه نمی کند. به عنوان مثال، یک نوشیدنی در تبلیغات چنین توصیف می شود که این نام تجاری از نظر کارکردی، سرشار از انرژی است. ادراک مصرف کننده از نام تجاری باعث می شود او فکر کند استفاده از آن باعث سلامت در زندگی می شود. بنابراین، در این ح مؤلفه کارکردی نام تجاری با دیدگاه روان شناختی ارزی می شود. تا اینجا می توان گفت که به خوبی یک نام تجاری منسجم از دو مولفه خلق می شود که مولفه کارکردی و روان شناختی آن در تعامل با هم عمل می کنند. این دقیقاً همان مفهوم پیوند زدن مولفه های ارزشی نام تجاری است که چیزی فراتر از آن است که نام تجاری فقط در برگیرندة دو مولفه مذکور باشد.(reynolds,1995 )گاهی نیز ممکن است نام تجاری با بیش از یک معیار کارکردی یا روان شناختی ارزی شود. به عنوان مثال در مورد خمیر دندان که دارای مولفه های کارکردی یا روان شناختی ارزی بیشتری است، نام تجاری «کلگیت» بدین صورت عمل کرد که هم بر رفع بوی بد دهان توسط محصول تأکید کرد (که یک مولفه روان شناختی است و بر چیزی تأکید دارد که برای فرد اثرات اجتماعی نامطلوبی دارد) و هم بر عدم وم مراجعه به دندان پزشک تمرکز کرد. از این رو از واژه "محافظت" استفاده کرد تا ضمن توجه به مولفه کارکردی و تأکید بر مولفه روان شناختی (ترس از ایجاد بوی بد دهان) بر پیون ن این دو مفهوم در یک چارچوب منسجم "محافظت" اشاره کند.امکان آن وجود دارد که در یک طبقه از محصول چند رقیب نام تجاری خود را به صورت منسجمی توصیف و تبلیغ کنند و بنابراین به هر دوی این مولفه ها توجه می کند. در این ح باید به گونه ای عمل کنید که در مورد نام تجاری شما ارزی بهتری صورت گیرد و این کاری نیست جز پیون ن مولفه سوم با این دو مولفه, بنابراین کلگیت برای اینکه به مصرف کننده در مورد ویژگی "محافظت کنندگی" محصول خود اطمینان بدهد ، از واژه " دوست داشتنی " استفاده کرده است. بدین گونه با استفاده از یک بیانیه دو کلمه ای شامل دوست داشتنی و محافظت کنندگی هم به مولفه های کارکردی و روان شناختی توجه کرده و هم به گونه ای معطوف به فرایند ارزی نام تجاری توسط مصرف کننده اشاره کرده است. از نتایج این گونه ترکیب بیانیه، آن است که علاوه بر موضع ی درست برای محصول، مدیران و اعضای تیم را در ب یک دیدگاه کلی نگر یاری می دهد. حال برای اینکه بتوان بهتر بر ذهن مصرف کننده اثر گذاشت و منابع را به خوبی برای این اثرگذاری به کار گرفت، شناخت ابعادی که نام تجاری را در ذهن مصرف کننده تعریف می کنند، ضروری به نظر می رسد.

ابعاد نام تجاریوقتی مردم یک نام تجاری را انتخاب می کنند، فقط به یک ویژگی آن توجه نمی کنند بلکه خصیصه های چند گانه ای را وابسته به نوع محصول و میزان درگیری ذهنی خود در نظر می گیرند و با توجه به آنها تصمیم به انتخاب می گیرند. به علاوه، آنها نمی توانند فوراً تمامی آن صفات را در ذهن بیاورند و آنها را ارزی کنند بلکه فقط تعدادی از ویژگی های اصلی آن را در نظر می آورند و به ترتیب قرار گرفتن گزینه ها ( نامهای تجاری ) آنها را با توجه به بعضی از ویژگی های اصلی ارزی می کنند. (ساترلند، قربانلو،1993) ترتیب قرار گرفتن گزینه ها (نامهای تجاری)، همان ترتیبی است که در ذهن تولید می شود واین ترتیب می تواند در تصمیم نهایی تاثیر بگذارد. حال برای آنکه احتمال ید محصول بیشتر شود وگزینة نام تجاری خاصی از رتبه بهتری در هنگام تولید گزینه ها برخوردار شود، لازم است که با استفاده از تبلیغ میزان برتری یابندگی آن نام تجاری را افزایش دهیم. یعنی با به کار بردن تبلیغ بتوانیم احتمال این را که نام تجاری زودتر از سایر گزینه ها به ذهن مصرف کننده خطور کند، افزایش دهیم. (ساترلند، قربانلو،1993) ویژگیهایی را که گفتیم، در مورد محصول متفاوت از ویژگی های خدمات هستند. گاروین (garvin) نشان داده است که در مورد محصول ابعاد زیر در ذهن مصرف کننده از اهمیت بیشتری برخوردارند: *عملکرد : مثل بالاترین سرعت خودرو؛* ویژگیها : مثل اینکه خودرو دارای ضبط استریو باشد یا صندلی راحتی داشته باشد؛* قابلیت اعتماد: هر موقع که خودرو را روشن می کنید ، با مشکل روبرو نشوید؛* تطابق با ویژگی های ادعا شده: اگر ادعا کردیم که بنزین کم مصرف می کند، همیشه همین طور باشد؛* با دوام بودن؛* قابلیت تعمیر؛* زیبایی؛* معروفیت.ویژگی هایی که از نظر مصرف کنندگان در مورد خدمات مهم هستند عبارتند از:* ویژگیهای قابل لمس: مثل امکانات فیزیکی، ابزارها و ظاهر کارکنانی که خدمت را ارائه می کنند؛* قابلیت اعتماد؛* مسئولیت پذیری؛* اطمینان بخشیدن به مشتری؛* داشتن درک متقابل واحترام به مشتری.

حال اگر بخواهیم ارزی کنیم که در چه صورت مصرف کنندگان یک نام تجاری را انتخاب می کنند، پاسخ این است که آنان معمولاً با توجه به دو بعد اساسی تصمیم می گیرند که این دو بعد شامل مواردی که در بالا ذکر شد، نیز می شوند:( de chernatony;1998)* ارزی منطقی: در برگیرنده تمامی مواردی است که مشتری انتظار"کارکرد" مطلوبی از محصول دارد . مواردی مثل عملکرد (سرعت بالای خودرو)، قابلیت اعتماد (همیشه به خوبی کار کند) ومزه (مثل کوکاکولا). در حقیقت این ارزی در ارتباط با مباحث تصمیم گیری عقلایی است.* ارزی احساسی (یا نمایندگی): در برگیرنده تمامی مواردی است که مصرف کننده بنابر ارزی احساسی خود یک نام تجاری را انتخاب می کند و ممکن است با معیارهای عقلایی چندان سازگار نباشد.به خوبی پیداست که هرکدام از این ابعاد، بنابر تعریف، از هم مستقل هستند و مصرف کننده به ندرت ممکن است فقط یکی ازاین ابعاد را به کار بگیرد. درواقع مصرف کننده هر نام تجاری را که جزء فهرست انتخاب خود قرار داده براساس هر کدام از این ابعاد درجه بندی می کند. این درجه بندی در واقع تحت تاثیر عوامل مختلفی است که از مهم ترین آنها می توان به عوامل ترفیعی اشاره کرد که به دلیل نقش نیرومندی که تبلیغات در موضع ی نام تجاری دارد، اثر آن را بر انتخاب یک نام تجاری تجزیه کرده، نحوه تاثیرگذاری آن را بر انتخاب یک برند بررسی می کنیم.در فرایند اثرگذاری بر ذهن مصرف کننده، تبلیغات از برآیند تاثیر بر مؤلفه های زیر و اثر تعاملی که بین این دو مؤلفه ایجاد می شود، احتمال انتخاب یک نام تجاری یا گزینه هایی را که به ذهن وی خطور کرده ، افزایش می دهد: (ساترلند، قربانلو،1993)1. ترتیب برانگیخته شدن گزینه ها یا نامهای تجاری.2. درجه بندی هر کدام از گزینه ها یا نامهای تجاری بر اساس دو بعد مذکور.در همین جاست که مصرف کننده تحت تأثیر تبلیغات، ممکن است در هر کدام از مراحل (1) و (2) فوق، احتمال انتخاب بیشتری را برای نام تجاری خاصی قائل شود. در مورد ارتباط مرحلة(1) با نام تجاری پیش از این صحبت شد. اما در مرحلة(2) برای اینکه بتوان احتمال انتخاب یک نام تجاری را توسط مصرف کننده افزایش داد، لازم است با تحقیق بازار صفاتی را که ممکن است به درجه بندی یک برند بر اساس دو بعد ارزی منطقی و احساسی منجر شود، شناسایی کنیم. به عبارت ساده تر با انجام تحقیقات میدانی در بازار، پرسشنامه ای تهیه کرده، از مصرف کنندگان می خواهیم صفاتی را که در ارتباط با بعد کارکردی یک محصول خاص مورد توجه قرار می دهند، بیان و سپس نام تجاری را براساس هرکدام از این صفات درجه بندی کنند. در مورد ارزی احساسی یا نمایندگی نیز به همین طریق عمل می کنیم. پس از آن بنابر صفات مذکور و درجه ای که به آن اختصاص داده اند، جایگاه نام تجاری را از نظر عموم مصرف کنندگان روی ماتریسی شبیه آنچه در شکل(2) آمده، مشخص کنند. تمامی استراتژی هایی را که مدیریت برند در جهت دستی به اه آن می تواند به کار گیرد، از همین ماتریس اتخاذ می شود. جایگاه فعلی نام تجاری در ماتریس مبنایی برای تدوین استراتژی نام تجاری در راستای اه آن است. علاوه بر این، استراتژی اتخاذ شده می تواند نحوه تخصیص منابع را برای حمایت از نام تجاری تعیین کند.

ماتریس استراتژی های نام تجاریبسته به جایگاه نام تجاری در ماتریس می توان یکی از استراتژی های زیر را اتخاذ کرد و برای حفظ یا ارتقای ارزش نام تجاری آن را اجرا کرد.

اگر نام تجاری بنابر ارزی مصرف کنندگان در هر دو بعد کارکردی و نمایندگی، سطوح بالا را به خود اختصاص داده باشد، در ذهن مصرف کننده در بهترین ح قرار گرفته است. در این ح لازم است تحقیقات کیفی انجام دهید تا آن سبک زندگی را بشناسید که استفاده کنندگان تمایل دارند نام تجاری شما، سبک زندگی و موقعیت آنان را انعکاس دهد. بنابراین، باید هدف موضع ی نام تجاری تان را آن سبک زندگی قرار دهید. همچنین آمیخته بازاری را به صورتی به کار برید که نیازهای کارکردی و نمایندگی مصرف کنندگان را برآورده سازد.دراینجا لازم استراتژی خلاقی تدوین کنید که ا امات سبک زندگی مصرف کنندگان را تقویت کند. به عنوان مثال یک طبقه خاص را تعریف کنید که استفاده کنندة نام تجاری شما هستند (مثلاً رو رویس اتومبیلی که به شما شخصیت می بخشد) (رایز، بهزاد،1381) و یا وجهه اجتماعی او را نشان دهد (مثلاً لباسهای levise برای آدمهای غیر رسمی و راحت) (رایز، بهزاد،1381) و همچنین لحن تبلیغ آن گویای موضع محصول یا نام تجاری باشد. رسانه ای هم که این تبلیغات را پخش می کند باید رسانه ای خاص باشد. فعالیتهای ترفیعی و تبلیغی شما باید پیوسته و دائمی باشد تا انتخاب مصرف کننده ای را که هم اکنون استفاده کننده یا مالک نام تجاری است، تقویت و همچنین نشانه های سمبلیک برند را در ذهن بازار حفظ کند. در مورد کیفیت محصول نیز دقت کنید که باید هر روز آن را بهبود بخشید، یا حداقل آن را در همان ح حفظ کرد. باید به صورت منظم تحقیقاتی صورت گیرد تا دیدگاه مصرف کنندگان نسبت به عملکرد نام تجاری سنجیده شود، تا هم از عملکرد بازاری نام تجاری به مدیریت بازخوردی داده شود و هم در صورت بروز تغییر


با


تحقیق درباره مدیریت نام تجاری


مشاهده متن کامل ...
مدیریت نام تجاری
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ مدیریت نام تجاری با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

مدیریت نام تجاری اوژن کریمی- غلامحسین خورشیدی- محمد احمدی

چکیدهدر این مقاله به منظور ارائه را ار برای موفقیت مدیران بازاری در دستی به اه نام تجاری(brand) و همچنین اثربخشی تلاشهایی (از قبیل موضع ی ، تبلیغات و ...) که در جهت ارتقای ارزش برند. (نام تجاری) صورت می گیرد، مفهوم مدیریت نام تجاری در مؤسسات تولیدی را مطرح کرده ایم. مدیریت نام تجاری در مجموع تلاش دارد تا با هدف گذاری، برنامه ریزی، اجرا و کنترل، برای نام تجاری ایجاد ارزش کند و سپس در جهت حفظ و ارتقای ارزش آن بکوشد. در این مقاله، با دیدگاه بلند مدت و راهبردی به ارائه شیوة مدیریت نام تجاری پرداخته ایم.در ابتدا معیارهایی را برای تعریف ارزشهای هسته ای نام تجاری و چگونگی خلق یک نام تجاری منسجم ارائه کرده ایم و سپس با بیان معیارهایی که مصرف کنندگان با آن نام تجاری را ارزی می کنند، وم انجام تحقیقات بازار را خاطر نشان ساخته ایم. در این تحقیقات، صفاتی را که مورد توجه مصرف کنندگان در مورد هر کدام از معیارها است، شناسایی می کنیم و با استفاده از این صفات و درجه بندی آنها توسط مصرف کنندگان، ارزی ذهنی ایشان را از نام تجاری شناسایی کرده و با استفاده از چارچوبی که بر این معیارها استوار است، راهبرد هایی متناسب با موقعیتهای مختلف هر نام تجاری ارائه کرده ایم. با انتخاب یک راهبرد و اجرای آن نوبت به ارزی و ارائه بازخورد برای کنترل و اصلاح می رسد. معیارهایی را برای این کار ارائه کرده ایم که می توانند در ارزی عملکرد نام تجاری ما را یاری دهند.

مقدمهمشکلاتی که امروزه مدیران بازاری را به خود مشغول کرده، عبارت است از آنکه تلاش آنها برای خلق و نگهداری برند فاقد برنامه ریزیهای لازم بوده، به دلیل عدم شناخت ویژگی های نام تجاری (brand) و عدم شناخت روشهای صحیح مدیریت نام تجاری نمی توانند به صورت اثربخشی، محصول را با نام تجاری پیوند بزنند. اغلب مدیران بازاری و یا مدیران برند، مفاهیم بازاری را از قبیل شناخت نیازهای مشتری ، موضع ی ، فعالیتهای ترفیعی و تبلیغی به خوبی می دانند و تجربه فراوانی در اجرای آنها دارند، اما در مجموع آنچه آنها را در بازاری محصولات و خدمات دچار مشکل می کند، آن است که نمی توانند مفاهیم بازاری را در راه ارتقای ارزش نام تجاری به کار گیرند. اینها همه از آنجا ناشی می شود که آنها شناخت درستی از نام تجاری به عنوان یکی از مهمترین دارائیهای نامشهود شرکت ندارند و برداشت آنها از دارایی صرفاً شامل چیزهایی است که درنظر می آید وقابل لمس است.همان گونه که علم مدیریت سازمان می تواند مدیران موسسات تولیدی را با استفاده از ابزارهای مدیریتی نظیر هدف گذاری ، برنامه ریزی، هماهنگی، بسیج منابع و امکانات وکنترل یاری دهد تا به اه سازمان دست یابد. علم مدیریت برند نیز مدیران را قادر می سازد تا برنامه ریزی صحیحی در راستای دستی به اه نام تجاری ند، به گونه ای که بدون به هدردادن منابع میزان دستی به اه بیشینه شود.از آنجا که یکی از مهمترین عواملی که می تواند جایگاه برند را در ذهن مصرف کننده ارتقا بخشد، تبلیغات است، در این مقاله با تاکید بر کارکردهای تبلیغات در ایجاد، حفظ و ارتقای ارزشهای برند به چگونگی مدیریت برند در مؤسسات تولیدی خواهیم پرداخت.

مدیریت نام تجارییک نام تجاری در صورتی موفق می شود که مدیران برند درک درستی از دارائیهایی که آن را تشکیل می دهند، داشته باشند. از جمله مهمترین دارائیهای نام تجاری می توان به این موارد اشاره کرد :*ارزشی که مشتری برای نام تجاری قائل می شود؛*سرمایه گذاری مدیریت نام تجاری به گونه ای که با حفاظت از ویژگی های نام تجاری، هم ارزش آن را حفظ کند و هم وفاداری مشتریان را از دست ندهد.در این راستا باید در مدیریت نام تجاری به ترتیب تمام چارچوبهایی را که در مدیریت یک سازمان به کار می بریم رعایت کرد. همان گونه که مدیریت سازمان ابتدا با بیان مأموریت خود مشخص می کند که سازمان چه رس ی را می خواهد به انجام برساند و سپس اه مجموعه را بر اساس آن بیانیه مأموریت تعریف می کند و با تدوین استراتژی سعی در دستی به اه سازمان دارد، در اینجا نیز، برای نام تجاری یک بیانیه یا گزاره مأموریت بیان کرده، سپس اه را براساس آن تعریف می کنیم. در نهایت از روی آن استراتژی هایی را تدوین کرده، با استفاده از بازخور، کنترل می کنیم که تا چه حد به اه خود دست یافته ایم.در زیر چگونگی فرآیند و ا امات مدیریت نام تجاری را بنابر چارچوب فوق تشریح خواهیم کرد.

بیانیه یتسازمان یا موسسه تولیدی در گام اول با تعیین ارزشهای هسته ای نام تجاری ، مبنایی را برای تمام اقدامات و فعالیتهای مدیران و به خصوص مدیران بازاری مشخص می سازد. لازم به یادآوری است که در بیانیه مأموریت باید افقی بلندمدت را در نظر داشت و از همین آغاز با طرزتفکری استراتژیک به مدیریت نام تجاری مبادرت ورزید. در حالی که ممکن است مدیریت نام تجاری تحت فشار مدیران عالی سازمان مجبور به ب نتایج کوتاه مدت شود ( مثلاً افزایش سهم بازار در یک سال آینده) واین انتظار نه تنها باعث تقویت نام تجاری نمی شود بلکه آن را رو به نابودی می برد. این از جمله انتظاراتی است که در مورد تبلیغات هم وجود دارد و می تواند در عوض تثبیت، به ت یب نام تجاری منجر شود. هدف : پس از اینکه بیانیه ارزشهای هسته ای نام تجاری را اعلام کردیم ، لازم است که برای برند هدف یا اه ی تعیین شود که هم در راستای بیانیه ارزشهای هسته ای آن است و هم مبنایی اجرایی تر نسبت به بیانیه خواهد داشت. با تعریف بیانیه و اه نام تجاری است که مدیر برند می تواند تعبیر شخصی خود را با دیدگاه عموم مقایسه کند و ابزاری برای کنترل داشته باشد و از جانب دیگر حتی با تعویض آژانس تبلیغاتی (به خصوص در مواقعی که هدف احیای مجدد برند است) بازهم از مسیر دستی به هدف منحرف نخواهد شد.تحلیل عوامل داخلی: از آنجا که بسیاری از نامهای تجاری که ش ت خورده اند فقط تحت تأثیر عوامل خارجی نبوده و عوامل داخلی نیز بر آن تأثیر دارند، از جمله مهم ترین عوامل درونی که می توانند بر دستی به هدف نام تجاری تأثیر بگذارند (جدای از عوامل سازمانی و سایر عوامل مدیریتی) نگرش و دیدگاه اعضای تیم است که روی نام تجاری کار می کنند. لازم است بررسی شود که آیا همه اعضای تیم دیدگاهی سازگار با ارزشهای هسته ای نام تجاری دارند. از این رو لازم است که یک گروه مستقل، دیدگاه اعضا را درباره ارزشها بررسی کنند. به روشنی پیدا است که بیانیه ارزشها و اه نام تجاری باید سرلوحه تمامی اعضای گروه قرار گیرد.تحلیل عوامل خارجی: از آنجا که مشتریان از مهم ترین عوامل خارجی هستند که حتی بیانیه ارزشها و اه نام تجاری در راستای نیاز آنها و توجه به ا امات بازار هدف تنظیم شده است، باید با تحقیقات بازار گسترده، ارزشهای مشتریان و نیازهای آنان را به صورتی دقیق شناسایی و تجزیه و تحلیل کرد تا هم از ارزشهای بازار هدف آگاهی ی م و هم اطمینان ی م که استراتژی های گذشته توانسته اند به خوبی ارزشهای نام تجاری را به مصرف کنندگان انتقال دهند.

/

 

تدوین، ارزی و انتخاب استراتژی: در گام بعد، مدیریت نام تجاری در موسسه تولیدی با ترکیب توانائیها ، شایستگی ها و مهارتهای اعضای تیم برند و عوامل خارجی اثرگذار بر آن ، به تدوین استراتژی هایی که در چارچوب بیانیه ارزشها و اه نام تجاری هستند، خواهد پرداخت. دی ای چرناتونی(de chernatony) مک ویلیام (mc william) به منظور تدوین استراتژی برند روشی را ارائه کرده اند که با استفاده از آن می توان به تدوین وانتخاب استراتژی متناسب با شرایط و مقتضیات مبادرت ورزید. البته پیش از به کارگیری این روش لازم است که با انجام تحقیقات بازار به ارزی جایگاه نام تجاری در ذهن مصرف کنندگان پرداخت و سپس بنابر شرایط اقتضائی نام تجاری در هر کدام از مؤلفه ها و جایگاه آن در ماتریس تعریف شده، استراتژی مناسب را تدوین کرد.

تدوین راهبرد نام تجاریپیش از هر چیز لازم است بدانیم که نام تجاری پدیده ای است کل نگر و نباید ارزشهای نام تجاری را به صورت جداگانه تحلیل کرد بلکه باید این اجزا را مرتبط با هم نگریست و در جهت خلق نام تجاری باید تمامی اجزای ارزشی آن نام تجاری را با هم منسجم کرد به گونه ای که بین آنها هم افزایی ایجاد شود تا نام تجاری قدرتمندی را بنا کنند . با تکیه بر را ارهای زیر می توان تشخیص داد که چگونه باید اجزای مختلف نام تجاری را با هم پیوند زد و با خلق یک نام تجاری قدرتمند، می توان موضع بهینه ای را در ذهن مصرف کنندگان و بازار هدف ایجاد کرد. برای موضع ی نام تجاری از پیوند سه مؤلفه تشکیل دهندة نام تجاری بهره می بریم:مولفه کارکردی : محصول یا خدمت چه کاری را انجام می دهد؟مولفه روان شناختی : کدام یک از نیازهای انگیزشی، موقعیتی یا نقش توسط محصول یا خدمت برآورده می شود؟مولفه ارزی کننده : نحوه ارزی مصرف کننده از نام تجاری چگونه است؟ (نام تجاری چگونه ارزی می شود؟)سپس با پیوند زدن و انسجام این سه مولفه، نام تجاری بنا می شود. (شکل1)این تعریف از نام تجاری از طرز تفکر مصرف کننده نشأت می گیرد، زیرا مصرف کننده هرکدام از این مولفه ها را به صورت جدا از هم نگاه نمی کند. به عنوان مثال، یک نوشیدنی در تبلیغات چنین توصیف می شود که این نام تجاری از نظر کارکردی، سرشار از انرژی است. ادراک مصرف کننده از نام تجاری باعث می شود او فکر کند استفاده از آن باعث سلامت در زندگی می شود. بنابراین، در این ح مؤلفه کارکردی نام تجاری با دیدگاه روان شناختی ارزی می شود. تا اینجا می توان گفت که به خوبی یک نام تجاری منسجم از دو مولفه خلق می شود که مولفه کارکردی و روان شناختی آن در تعامل با هم عمل می کنند. این دقیقاً همان مفهوم پیوند زدن مولفه های ارزشی نام تجاری است که چیزی فراتر از آن است که نام تجاری فقط در برگیرندة دو مولفه مذکور باشد.(reynolds,1995 )گاهی نیز ممکن است نام تجاری با بیش از یک معیار کارکردی یا روان شناختی ارزی شود. به عنوان مثال در مورد خمیر دندان که دارای مولفه های کارکردی یا روان شناختی ارزی بیشتری است، نام تجاری «کلگیت» بدین صورت عمل کرد که هم بر رفع بوی بد دهان توسط محصول تأکید کرد (که یک مولفه روان شناختی است و بر چیزی تأکید دارد که برای فرد اثرات اجتماعی نامطلوبی دارد) و هم بر عدم وم مراجعه به دندان پزشک تمرکز کرد. از این رو از واژه "محافظت" استفاده کرد تا ضمن توجه به مولفه کارکردی و تأکید بر مولفه روان شناختی (ترس از ایجاد بوی بد دهان) بر پیون ن این دو مفهوم در یک چارچوب منسجم "محافظت" اشاره کند.امکان آن وجود دارد که در یک طبقه از محصول چند رقیب نام تجاری خود را به صورت منسجمی توصیف و تبلیغ کنند و بنابراین به هر دوی این مولفه ها توجه می کند. در این ح باید به گونه ای عمل کنید که در مورد نام تجاری شما ارزی بهتری صورت گیرد و این کاری نیست جز پیون ن مولفه سوم با این دو مولفه, بنابراین کلگیت برای اینکه به مصرف کننده در مورد ویژگی "محافظت کنندگی" محصول خود اطمینان بدهد ، از واژه " دوست داشتنی " استفاده کرده است. بدین گونه با استفاده از یک بیانیه دو کلمه ای شامل دوست داشتنی و محافظت کنندگی هم به مولفه های کارکردی و روان شناختی توجه کرده و هم به گونه ای معطوف به فرایند ارزی نام تجاری توسط مصرف کننده اشاره کرده است. از نتایج این گونه ترکیب بیانیه، آن است که علاوه بر موضع ی درست برای محصول، مدیران و اعضای تیم را در ب یک دیدگاه کلی نگر یاری می دهد. حال برای اینکه بتوان بهتر بر ذهن مصرف کننده اثر گذاشت و منابع را به خوبی برای این اثرگذاری به کار گرفت، شناخت ابعادی که نام تجاری را در ذهن مصرف کننده تعریف می کنند، ضروری به نظر می رسد.

ابعاد نام تجاریوقتی مردم یک نام تجاری را انتخاب می کنند، فقط به یک ویژگی آن توجه نمی کنند بلکه خصیصه های چند گانه ای را وابسته به نوع محصول و میزان درگیری ذهنی خود در نظر می گیرند و با توجه به آنها تصمیم به انتخاب می گیرند. به علاوه، آنها نمی توانند فوراً تمامی آن صفات را در ذهن بیاورند و آنها را ارزی کنند بلکه فقط تعدادی از ویژگی های اصلی آن را در نظر می آورند و به ترتیب قرار گرفتن گزینه ها ( نامهای تجاری ) آنها را با توجه به بعضی از ویژگی های اصلی ارزی می کنند. (ساترلند، قربانلو،1993) ترتیب قرار گرفتن گزینه ها (نامهای تجاری)، همان ترتیبی است که در ذهن تولید می شود واین ترتیب می تواند در تصمیم نهایی تاثیر بگذارد. حال برای آنکه احتمال ید محصول بیشتر شود وگزینة نام تجاری خاصی از رتبه بهتری در هنگام تولید گزینه ها برخوردار شود، لازم است که با استفاده از تبلیغ میزان برتری یابندگی آن نام تجاری را افزایش دهیم. یعنی با به کار بردن تبلیغ بتوانیم احتمال این را که نام تجاری زودتر از سایر گزینه ها به ذهن مصرف کننده خطور کند، افزایش دهیم. (ساترلند، قربانلو،1993) ویژگیهایی را که گفتیم، در مورد محصول متفاوت از ویژگی های خدمات هستند. گاروین (garvin) نشان داده است که در مورد محصول ابعاد زیر در ذهن مصرف کننده از اهمیت بیشتری برخوردارند: *عملکرد : مثل بالاترین سرعت خودرو؛* ویژگیها : مثل اینکه خودرو دارای ضبط استریو باشد یا صندلی راحتی داشته باشد؛* قابلیت اعتماد: هر موقع که خودرو را روشن می کنید ، با مشکل روبرو نشوید؛* تطابق با ویژگی های ادعا شده: اگر ادعا کردیم که بنزین کم مصرف می کند، همیشه همین طور باشد؛* با دوام بودن؛* قابلیت تعمیر؛* زیبایی؛* معروفیت.ویژگی هایی که از نظر مصرف کنندگان در مورد خدمات مهم هستند عبارتند از:* ویژگیهای قابل لمس: مثل امکانات فیزیکی، ابزارها و ظاهر کارکنانی که خدمت را ارائه می کنند؛* قابلیت اعتماد؛* مسئولیت پذیری؛* اطمینان بخشیدن به مشتری؛* داشتن درک متقابل واحترام به مشتری.

حال اگر بخواهیم ارزی کنیم که در چه صورت مصرف کنندگان یک نام تجاری را انتخاب می کنند، پاسخ این است که آنان معمولاً با توجه به دو بعد اساسی تصمیم می گیرند که این دو بعد شامل مواردی که در بالا ذکر شد، نیز می شوند:( de chernatony;1998)* ارزی منطقی: در برگیرنده تمامی مواردی است که مشتری انتظار"کارکرد" مطلوبی از محصول دارد . مواردی مثل عملکرد (سرعت بالای خودرو)، قابلیت اعتماد (همیشه به خوبی کار کند) ومزه (مثل کوکاکولا). در حقیقت این ارزی در ارتباط با مباحث تصمیم گیری عقلایی است.* ارزی احساسی (یا نمایندگی): در برگیرنده تمامی مواردی است که مصرف کننده بنابر ارزی احساسی خود یک نام تجاری را انتخاب می کند و ممکن است با معیارهای عقلایی چندان سازگار نباشد.به خوبی پیداست که هرکدام از این ابعاد، بنابر تعریف، از هم مستقل هستند و مصرف کننده به ندرت ممکن است فقط یکی ازاین ابعاد را به کار بگیرد. درواقع مصرف کننده هر نام تجاری را که جزء فهرست انتخاب خود قرار داده براساس هر کدام از این ابعاد درجه بندی می کند. این درجه بندی در واقع تحت تاثیر عوامل مختلفی است که از مهم ترین آنها می توان به عوامل ترفیعی اشاره کرد که به دلیل نقش نیرومندی که تبلیغات در موضع ی نام تجاری دارد، اثر آن را بر انتخاب یک نام تجاری تجزیه کرده، نحوه تاثیرگذاری آن را بر انتخاب یک برند بررسی می کنیم.در فرایند اثرگذاری بر ذهن مصرف کننده، تبلیغات از برآیند تاثیر بر مؤلفه های زیر و اثر تعاملی که بین این دو مؤلفه ایجاد می شود، احتمال انتخاب یک نام تجاری یا گزینه هایی را که به ذهن وی خطور کرده ، افزایش می دهد: (ساترلند، قربانلو،1993)1. ترتیب برانگیخته شدن گزینه ها یا نامهای تجاری.2. درجه بندی هر کدام از گزینه ها یا نامهای تجاری بر اساس دو بعد مذکور.در همین جاست که مصرف کننده تحت تأثیر تبلیغات، ممکن است در هر کدام از مراحل (1) و (2) فوق، احتمال انتخاب بیشتری را برای نام تجاری خاصی قائل شود. در مورد ارتباط مرحلة(1) با نام تجاری پیش از این صحبت شد. اما در مرحلة(2) برای اینکه بتوان احتمال انتخاب یک نام تجاری را توسط مصرف کننده افزایش داد، لازم است با تحقیق بازار صفاتی را که ممکن است به درجه بندی یک برند بر اساس دو بعد ارزی منطقی و احساسی منجر شود، شناسایی کنیم. به عبارت ساده تر با انجام تحقیقات میدانی در بازار، پرسشنامه ای تهیه کرده، از مصرف کنندگان می خواهیم صفاتی را که در ارتباط با بعد کارکردی یک محصول خاص مورد توجه قرار می دهند، بیان و سپس نام تجاری را براساس هرکدام از این صفات درجه بندی کنند. در مورد ارزی احساسی یا نمایندگی نیز به همین طریق عمل می کنیم. پس از آن بنابر صفات مذکور و درجه ای که به آن اختصاص داده اند، جایگاه نام تجاری را از نظر عموم مصرف کنندگان روی ماتریسی شبیه آنچه در شکل(2) آمده، مشخص کنند. تمامی استراتژی هایی را که مدیریت برند در جهت دستی به اه آن می تواند به کار گیرد، از همین ماتریس اتخاذ می شود. جایگاه فعلی نام تجاری در ماتریس مبنایی برای تدوین استراتژی نام تجاری در راستای اه آن است. علاوه بر این، استراتژی اتخاذ شده می تواند نحوه تخصیص منابع را برای حمایت از نام تجاری تعیین کند.

ماتریس استراتژی های نام تجاریبسته به جایگاه نام تجاری در ماتریس می توان یکی از استراتژی های زیر را اتخاذ کرد و برای حفظ یا ارتقای ارزش نام تجاری آن را اجرا کرد.

اگر نام تجاری بنابر ارزی مصرف کنندگان در هر دو بعد کارکردی و نمایندگی، سطوح بالا را به خود اختصاص داده باشد، در ذهن مصرف کننده در بهترین ح قرار گرفته است. در این ح لازم است تحقیقات کیفی انجام دهید تا آن سبک زندگی را بشناسید که استفاده کنندگان تمایل دارند نام تجاری شما، سبک زندگی و موقعیت آنان را انعکاس دهد. بنابراین، باید هدف موضع ی نام تجاری تان را آن سبک زندگی قرار دهید. همچنین آمیخته بازاری را به صورتی به کار برید که نیازهای کارکردی و نمایندگی مصرف کنندگان را برآورده سازد.دراینجا لازم استراتژی خلاقی تدوین کنید که ا امات سبک زندگی مصرف کنندگان را تقویت کند. به عنوان مثال یک طبقه خاص را تعریف کنید که استفاده کنندة نام تجاری شما هستند (مثلاً رو رویس اتومبیلی که به شما شخصیت می بخشد) (رایز، بهزاد،1381) و یا وجهه اجتماعی او را نشان دهد (مثلاً لباسهای levise برای آدمهای غیر رسمی و راحت) (رایز، بهزاد،1381) و همچنین لحن تبلیغ آن گویای موضع محصول یا نام تجاری باشد. رسانه ای هم که این تبلیغات را پخش می کند باید رسانه ای خاص باشد. فعالیتهای ترفیعی و تبلیغی شما باید پیوسته و دائمی باشد تا انتخاب مصرف کننده ای را که هم اکنون استفاده کننده یا مالک نام تجاری است، تقویت و همچنین نشانه های سمبلیک برند را در ذهن بازار حفظ کند. در مورد کیفیت محصول نیز دقت کنید که باید هر روز آن را بهبود بخشید، یا حداقل آن را در همان ح حفظ کرد. باید به صورت منظم تحقیقاتی صورت گیرد تا دیدگاه مصرف کنندگان نسبت به عملکرد نام تجاری سنجیده شود، تا هم از عملکرد بازاری نام تجاری به مدیریت بازخوردی داده شود و هم در صورت بروز تغییر


با


مدیریت نام تجاری


مشاهده متن کامل ...
صورتهای مالی تلفیقی
درخواست حذف اطلاعات

صورتهای مالی تلفیقی:

بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری


مقدمه
در دنیای امروز، بسیاری از واحدهای تجاری به منظور افزودن بر ارزش خود به ترکیب واحدهای تجاری روی آورده اند. این واحدها، هدف هم افزایی ناشی از فزونی ارزش یک مجموعه نسبت به مجموع ارزش اجزای تشکیل دهنده آن را دنبال می کنندکه عموما" در نتیجة ترکیب واحدهای تجاری حاصل می شود. برخی از مهمترین دلایل ترکیب واحدهای تجاری عبارتند از:
حذف برخی از هزینه های ثابت و فعالیتهای تکراری؛
هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید محصولات؛
اعمال مدیریت کارامدتر و افزایش بهره وری داراییها؛
کاهش مخاطرات در محیطهای تجاری؛
دستی سریعتر به منابع مالی، به کارگیری وجوه مازاد، کاهش هزینه های مالی یا افزایش اعتبار؛
انجام توافقهای راهبردی بین واحدهای تجاری به منظور توسعه محصولات و خدمات جدید و ورود به بازارهای جدید؛ و
استفاده از مزایای قانونی و مالیاتی.
طبق استاندارد حسابداری شماره 19، با عنوان ترکیب واحدهای تجاری، ممکن است ترکیب به صورتهای زیر انجام شود:
ید حقوق مالکانه (سهام یا سهم الشرکه) یا خالص داراییهای یک واحد تجاری توسط واحددیگر، در ازای صدور سهام، پرداخت وجه نقد یا واگذاری سایر داراییها.
معامله بین سهامداران واحدهای ترکیب شونده یا بین یک واحد تجاری و سهامداران واحد تجاریدیگر.
ایجاد یک واحد تجاری جدید برای کنترل واحدهای ترکیب شونده، انتقال خالص داراییهای یک یا چند واحد ترکیب شونده به واحد تجاری دیگر یا انحلال یک یا چند واحد تجاری ترکیب شونده.
هرگاه ترکیب واحدهای تجاری به رابطه اصلی و فرعی منجر شود، واحد تحصیل کننده یا واحد تجاری اصلی (واحد تجاری دارای یک یا چند واحد فرعی) باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه ارائه نماید.

صورتهای مالی تلفیقی:

صورتهای مالی تلفیقی عبارت است از صورتهای مالی گروه (واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن) که با استفاده از ضوابط تلفیق تهیه می شود. منظور از تلفیق نیز، فرایند تعدیل و ترکیب اطلاعات صورتهای مالی جداگانه یک واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به منظور تهیه صورتهای مالی تلفیقی است.
هدف از تهیه صورتهای مالی تلفیقی، فراهم اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن برای استفاده کنندگان است)، زیرا در مواردی کهواحدهای تجاری فرعی تحت کنترل واحد تجاری اصلی قرار می گیرند، صورتهای مالی واحد تجاری اصلی به تنهایی تصویر کامل فعالیتهای اقتصادی و وضعیت مالی آن را نشان نمی دهد.
استفاده کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی، برای تصمیم گیریهای اقتصادی، به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورتهای مالی تلفیقی برآورده می شود که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیتهای حقوقی جداگانه ارائه می کند. معمولا" استفاده کنندگان اصلی صورتهای مالی تلفیقی، سرمایه گذاران واحد تجاری اصلی هستند، زیرا آنان از طریق علایق خود در واحد تجاری اصلی در گروه نیز منافعی دارند. اما، گذشته از سرمایه گذاران، صورتهای مالی تلفیقی اطلاعات مفیدی را برای سایر استفاده کنندگان نیز فراهم می کند.


مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی

در مبانی نظری مرتبط با گزارشگری مالی صورتهای مالی تلفیقی، دو تئوری مالکیت و تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه اهمیت زیادی دارند.
در تئوری مالکیت روی مالکیت صاحبان بر واحد اقتصادی تاکید می شود. در این تئوری، در گروهی که متشکل از چند شخصیت قانونی است، صاحب گروه، همان گروه سهامدار کنترل کننده است که به طور معمول سهامداران شرکت اصلی اند. براساس تئوری مالکیت، منافع سهامداران اقلیت از صورتهای مالی تلفیقی خارج می شود و صورتهای مالی تلفیقی، اساسا" برای سهامداران شرکت اصلی تهیه می گردد؛ به عبارت دیگر، طبق این تئوری، سهم اقلیت از داراییها و بدهیها و سرقفلی نباید در ترا مه تلفیقی نشان داده شود.
در تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه ، داراییها و بدهیهای کل مجموعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است و گروه به عنوان یک واحد اقتصادی جداگانه و منافع سهامداران اقلیت به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام تلقی می شود. این تئوری مبتنی بر معادلة زیر است:
حقوق صاحبان+ بدهیها = داراییها
در صورتهای مالی تلفیقی مبتنی بر تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، همه افراد ذینفع در واحد اقتصادی در نظر گرفته می شوند و سهم سهامداران اقلیت نیز درترا مه تلفیقی در بخش حقوق صاحبان سهام ارائه می شود. براساس این تئوری نباید تفاوتی بین اکثریت و اقلیت قائل شد.
در حال حاضر، صورتهای مالی تلفیقی براساس ترکیبی از دو تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه و تئوری مالکیت تهیه و ارائه می شود. استاندارد حسابداری شماره 18 ایران اساسا" مبتنی بر تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است و در موارد معدودی نیز از مفاهیم تئوری مالکیت استفاده شده است.

بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری
در ایران، استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان حسابداری صورتهای مالی تلفیقی و حسابداریسرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی درخصوص تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی موردعمل قرار می گیرد و در مواردی نیز برای یافتن را اری لازم بخصوص درباره سرقفلی باید به استاندارد حسابداری شماره 19 با عنوان ترکیب واحدهای تجاری مراجعه شود. کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری، درخصوص تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی، استاندارد بین المللی حسابداری شماره 27 را با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی، منتشر کرده که از ابتدای سال 1990 کاربرد داشته است. در انگلستان از سال 1992، استاندارد گزارشگری مالی شماره 2 با عنوان حسابداری واحدهای تجاری فرعی منتشر شده است. در ایالات متحد، مهمترین و اصلی ترین استاندارد حسابداری درخصوص صورتهای مالی تلفیقی، بیانیه استاندارد حسابداری مالی شماره 94 است که از سال 1987 منتشر شده و مورد عمل قرار گرفته است. در زیر وجوه تشابه و افتراق استانداردهای پیشگفته به اختصار ارائه شده است.


ا ام صورتهای مالی تلفیقی
طبق استاندارد حسابداری شماره 18، کلیه واحدهای تجاری اصلی به استثنای واحدهایی که تمام یا بیش از 90 درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت واحد تجاری اصلی دیگری است، باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه و صورتهای مالی خود را همراه آن ارائه کنند. واحد تجاری اصلی واحدی است که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است. واحدهای تجاری اصلی مستثنی شده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی باید موافقت تمام سهامداران اقلیت را در صورت وجود به دست آورند.
از لحاظ ا ام اصلی تهیه صورتهای مالی تلفیقی، استاندارد شماره 18 با استاندارد بین المللی، ایالات متحد و انگلستان هماهنگ است. یک ا ام که خاص استاندارد حسابداری شماره 18 است همراه بودن صورتهای مالی جداگانه با صورتهای مالی تلفیقی است. در ایران بنا به ا امات قانونی، تهیه صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی ضروری است. طبق استاندارد شماره 18، به منظور جلوگیری از گمراهی استفاده کنندگان و تلقی نشدن صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی به عنوان نماد وضعیت مالی و عملکرد مالی گروه، صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی باید همراه صورتهای مالی تلفیقی باشد. صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی در استانداردهای ایالات متحد جایگاهی ندارد ولی در استانداردهای بین المللی به دلیل فراگیر بودن ایناستانداردها ضوابطی برای آن مقرر شده است.
طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحد، تمام واحدهای تجاری اصلی باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کنند که از این جنبه با استاندارد شماره 18 و استانداردهای بین المللی متفاوت است. در استانداردهای انگلستان دامنه واحدهای تجاری اصلی مستثنی شده از تلفیق در رعایت موازین قانونی گسترده تر است. از جمله، اغلب گروههایی که از نظر اندازه متوسط و کوچکند، واحدهایتجاری اصلی که صددرصد به واحد تجاری اصلی دیگری تعلق دارند که براساس قوانین اعضایاتحادیه اروپا ایجاد شده اند، و واحدهای تجاری اصلی که اکثریت سهام آن متعلق به واحد دیگری است و واجد شرایط لازم طبق قانون می باشد، مشمول تهیه صورتهای مالی تلفیقی نیستند.


تعریف واحد تجاری فرعی
واحد تجاری فرعی عبارت است از یک واحد تجاری که تحت کنترل واحد تجاری اصلی است. بنابراین معیار اصلی برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی، کنترل واحد تجاری اصلی بر واحد تجاری فرعی است. طبق تعریف ارائه شده در استاندارد حسابداری شماره 18، کنترل عبارت است از توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور ب منافع اقتصادی از فعالیتهای آن. هنگامی که یک واحد تجاری اصلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تجاری فرعی دیگر خود، دارنده بیش از نصف سهام با حق رأی یک واحد تجاری باشد، فرض بر وجود کنترل بر آن واحد تجاری است مگر در مواردی استثنایی که بتوان آشکارا نشان داد چنین مالکیتی، سبب کنترل واحد تجاری نمی شود. در این مورد استانداردهای حسابداری ایران، بین المللی، انگلستان و ایالات متحد (به استثنای یک مورد) مطابقت دارند. طبق استانداردهایحسابداری ایالات متحد، کنترل همراه با مالکیت بیش از 50 درصد سهام دارای حق رای، شرط لازم است اما اگر مالکیت زیر 50 درصد باشد شرکت فرعی از تلفیق مستثنی می شود.
موارد مستثنی شدن واحدهای فرعی از تلفیق
طبق استاندارد حسابداری شماره 18، صورتهای مالی تلفیقی باید واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن را به استثنای موارد زیر دربرگیرد:
الف) کنترل بر واحد تجاری فرعی کنترل موقت باشد.
ب) واحد تجاری فرعی تحت محدودیتهای شدید و درازمدت فعالیت کند که به توانایی آن در انتقال وجوه به واحد تجاری اصلی به نحوی عمده لطمه وارد آورد.
ضوابط استاندارد حسابداری شماره 18 در این مورد با استانداردهای بین المللی مطابقت کامل دارد. طبق استانداردهای انگلستان علاوه بر دو مورد بالا، واحدهای تجاری فرعی دارای فعالیت نامتجانس نیز از تلفیق مستثنی هستند. این استثنا در انگلستان اساسا" از قانون ناشی می شود. در این کشور، صورتهای مالی واحد تجاریِ فرعیِ دارای فعالیت نامتجانسبه طور جداگانه و به صورت پیوست صورتهای مالی تلفیقی ارائه می شود. در استانداردهای ایالات متحد در مواردی که کنترل همراه با مالکیت اکثریت سهام دارای حق رای نیست واحد سرمایه پذیر از شمول تلفیق خارج است. همچنین اگر واحد تجاری فرعی، تحت محدودیتهای ارزی، کنترل یا سایر محدودیتهای تحمیل شده تی فعالیت کند که ابهامات اساسی در مورد توان کنترل واحد تجاری اصلی وجود داشته باشد، از تلفیق مستثنی می شود.
حسابداریِ سرمایه گذاری واحدهای تجاری فرعی که به دلیل کنترل موقت یا محدودیت درازمدت از تلفیق مستثنی می شوند براساس استاندارد حسابداری شماره 15، حسابداری سرمایه گذاریها، انجام می شود.

ضوابط تلفیق
برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی، اقلام مشابه صورتهای مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی مشمول تلفیق پس از انجام تعدیلات با یکدیگر جمع می شود. برای اینکه صورتهای مالی تلفیقی، اطلاعات مالی گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد نشان دهد تعدیلات تلفیقی لازم درخصوص معاملات و مانده های درون گروهی، سود و زیان های تحقق نیافته ناشی از معاملات درون گروهی به عمل می آید. سهم اقلیت نیز، در صورت وجود، باید محاسبه و به طور جداگانه منع شود.


سهم اقلیت
نحوه محاسبه سهم اقلیت از خالص داراییها
طبق استاندارد حسابداری شماره 18، سهم قابل انتساب به اقلیت از خالص داراییهای واحد تجاری فرعی باید متناسب با سهم آنان از مبلغ دفتری خالص داراییهای واحد تجاری فرعی پیش از تحصیل به علاوه سهم آنان از تغییرات درحقوق صاحبان سرمایه از تاریخ تحصیل واحد تجاری به بعد محاسبه شود. در استانداردهای بین المللی حسابداری برای محاسبه سهم اقلیت از خالص داراییها، علاوه بر روش پذیرفته شده در استاندارد حسابداری شماره 18، روش ارزش منصفانه نیز پذیرفته شده است. یعنی می توان سهم اقلیت را براساس ارزش منصفانه داراییهای قابل شناسایی پس از ر ارزش منصفانه بدهیهای قابل شناسایی محاسبه کرد. براساس استاندارد حسابداری انگلستان، سهم اقلیت در تاریخ ترکیب براساس ارزش منصفانه محاسبه می شود. اما طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحد، محاسبه سهم اقلیت براساس بهای تمام شده،پذیرفته شده است.


نحوه انعکاس سهم اقلیت در ترا مه
در استاندارد حسابداری شماره 18، خالص داراییهای قابل انتساب به اقلیت در تاریخ ترا مه باید به عنوان سهم اقلیت در ترا مه تلفیقی، در بخش حقوق صاحبان سرمایه ارائه شود. این شیوهارائه متکی به تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است که براساس آن، گروه به عنوان یک واحد اقتصادی یگانه تلقی می شود. در ایالات متحد و کشورهایی که از آن پیروی می کنند سهم اقلیت در ترا مه بین دو بخش بدهیها و حقوق صاحبان سهام قرار می گیرد. این شیوه انعکاس، مفاهیم نظری و تعاریف مربوط به عناصر صورتهای مالی را نادیده می گیرد. زیرا عناصر ترا مه تنها به دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام محدود می شود و حضور اقلامی بین اقلام بدهی و حقوق صاحبان سهام از نظر تئوری تفسیری بی معناست. طبق استانداردهای بین المللی حسابداری و انگلستان، سهم اقلیت در ترا مه باید جدای از بدهیها و حقوق صاحبان سهام گزارش شود اما محل ارائه آن مشخص نشده است. هیئت استانداردهای بین المللی در نشستهای اخیر خود به این نتیجه رسیده است که سهم اقلیت باید در ترا مه در بخش حقوق صاحبان سرمایه افشا شود.


نحوه انعکاس سهم اقلیت در صورت سود و زیان
طبق استاندارد حسابداری شماره 18 که براساس تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است، سهم اقلیت از سود یا زیان خالص فعالیتهای عادی طی دوره، که قابل انتساب به اقلیت است، باید تحت عنوان سهم اقلیت به طور جداگانه زیرصورت سود و زیان تلفیقی ارائه شود و هرگونه سود یا زیان غیرمترقبه قابل انتساب به اقلیت نیز باید به طور جداگانه زیر صورت مزبور منع شود. بر اساس تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، صورت سود و زیان تلفیقی باید نشاندهنده سود کل گروه باشد. طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحد، انگلستان و بین المللی، سهم اقلیت برای رسیدن به سود خالص قابل انتساب به صاحبان واحد اصلی از سود گروه ر می شود.


مانده بد ار سهم اقلیت
طبق بند 19 استاندارد حسابداری شماره 18، سودها و زیانهای واحدهای تجاری فرعی باید به نسبت میزان مالکیت اکثریت و اقلیت در طی دوره، بین آنها تسهیم شود. هرگاه زیانهای قابل انتساب به اقلیت، منجر به ایجاد مانده بد ار سهم اقلیت شود، سهم اکثریت باید به میزان تعهدات قانونی یا تجاری برای جبران زیانهای انباشته بازیافت نشدنی قابل انتساب به سهم اقلیت تعدیل شود. در این مورد، استانداردهای حسابداری بین المللی با استاندارد حسابداری ایران متفاوت است. طبق بند 27 استاندارد حسابداری بین المللی شماره 27، اگر زیانهای قابل انتساب به سهم اقلیت در یک واحد فرعی تلفیق شده بیش از سهم او از حقوق صاحبان سهام واحد تجاری فرعی باشد، این مبلغ مازاد و هرگونه زیان اضافه قابل انتساب به سهم اقلیت از سهم اکثریت درحقوق صاحبان سهام ر می شود مگر اینکه صاحبان سهام اقلیت، در این مورد تعهدات خاصی را به عهده داشته باشند. استانداردهای حسابداری ایالات متحد با استانداردهای بین المللیحسابداری سازگار است، اما استانداردهای حسابداری انگلستان با استاندارد حسابداری شماره 18 ایران مطابقت دارد.


نحوه انتساب سرقفلی به اکثریت و اقلیت
سرقفلی ناشی از تحصیل واحد تجاری فرعی تنها باید در مورد آن بخش که قابل انتساب به اکثریتاست شناسایی شود. طبق استاندارد حسابداری ایران و استانداردهای بین المللی حسابداری، سرقفلی ناشی از تحصیل یک واحد تجاری فرعی که تمام سهام آن متعلق به گروه نیست تنها به نسبت سهم گروه شناسایی می شود و هیچ مبلغی به اقلیت تخصیص نمی یابد. در استانداردهای حسابداری ایالات متحد و انگلستان نیز همین روش پذیرفته شده است.

سرقفلی یا سرقفلی منفی
تفاوت بین سهم واحد تجاری اصلی از ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل شناسایی و بهای تمام شده سرمایه گذاری در تاریخ تحصیل، سرقفلی یا سرقفلی منفی است. طبق تمام استانداردهای موردمقایسه، سرقفلی یا سرقفلی منفی فقط متناسب با سهم واحد تجاری اصلی محاسبه می شود و در رابطه با سهم اقلیت، سرقفلی یا سرقفلی منفی محاسبه نمی شود. سرقفلی طبق استاندارد حسابداری شماره 19 هماهنگ با استانداردهای بین المللی حسابداری، به صورت خط مستقیم مستهلک می شود و فرض می شود که حداکثر عمر مفید آن 20 سال است مگر اینکه بتوان به روشنی اثبات کرد که عمر مفید آن از 20 سال بیشتر است. با توجه به آ ین تغییرات استانداردهای حسابداری ایالات متحد، سرقفلی مستهلک نمی شود بلکه در هر دوره مالی ارزی و در صورت کاهش ارزش برای آن ذخیره درنظر گرفته می شود. طبق استانداردهای قبلی ایالات متحد، سرقفلی حداکثر طی 40 سال مستهلک می شد.

معاملات و مانده های درون گروهی
ارائه اطلاعات درباره فعالیتهای اقتصادی گروه به عنوان یک شخصیت اقتصادی جداگانه در صورتهای مالی تلفیقی، مست م تعدیل معاملات و مانده های درون گروهی مربوط به مبالغ گزارش شده در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن است. طبق استاندارد حسابداری شماره 18 مانده حسابها و معاملات میان واحدهای تجاری مشمول تلفیق (شامل فروش، هزینه ها و سود سهام) باید حذف شود. همچنین سودهای تحقق نیافته ناشی از معاملات درون گروهی که در مبلغ دفتری داراییها منظور شده است باید کلا" حذف گردد. زیانهای تحقق نیافته نیز باید کامل حذف شود مگر حاکی از کاهش ارزش دارایی باشد.
طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحد می توان سودها و زیانهای تحقق نیافته را بین اقلیت و اکثریت تخصیص داد. اما در استاندارد حسابداری شماره 18 و همچنین استانداردهای بین المللی حسابداری این موضوع مسکوت است. طبق استانداردهای حسابداری انگلستان، سودها و زیانهای تحقق نیافته بین اقلیت و اکثریت (گروه) به نسبت سهم آنان تسهیم می شود.

مبلغ دفتری سرمایه گذاری
مبلغ دفتری سرمایه گذاری واحد تجاری اصلی در هر یک از واحدهای تجاری فرعی و سهم واحدتجاری اصلی از حقوق صاحبان سرمایه هر یک از آنها حذف می شود. در این زمینه تفاوتی بین استانداردهای حسابداری مقایسه شده وجود ندارد.

رویه های حسابداری
صورتهای مالی تلفیقی باید با استفاده از رویه های حسابداری ی ان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط ی ان رخ داده اند تهیه شود. چنانچه رویه های حسابداری مورد استفاده یکی از واحدهای تجاری عضو گروه با رویه به کار رفته در تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای معاملات و رویدادهای مشابهی که تحت شرایط ی ان رخ داده اند، تفاوت داشته باشد، صورتهای مالی واحد مزبور هنگام استفاده از آن برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی به نحو مناسبی تعدیل می شود. چنانچه محاسبه این گونه تعدیلات میسر نباشد، این واقعیت باید همراه با آن بخشی از اقلام منع در صورتهای مالی تلفیقی، که در مورد آن رویه های متفاوت حسابداری به کار رفته است افشا شود. در مورد به کارگیری رویه های حسابداری ی ان، استانداردهای حسابداری ایران، بین المللی، انگلستان و ایالات متحد هماهنگ اند.


تاریخها و دوره های حسابداری
صورتهای مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن برای هدفهای تهیه صورتهای مالی تلفیقی به طور معمول باید از نظر دوره مالی با هم ی ان باشند. سودمندی صورتهای مالی تلفیقی مربوط به دوره های زمانی ی ان، بسیار بیشتر از صورتهای مالی تلفیقی است که دوره های زمانی آن با هم متفاوت است، زیرا تفاوت زمانی به امکان مقایسه پذیری صورتهای مالی تلفیقی آسیب می رساند. طبق استاندارد حسابداری شماره 18، هنگامی که تاریخهای گزارشگری ی ان نیست واحد تجاری فرعی برای مقاصد تلفیق غالبا" باید صورتهای مالی خود را به تاریخ صورتهای مالی واحد تجاری اصلی تهیه کند. چنانچه این امر مقدور نباشد صورتهای مالی واحد تجاری فرعی برای آ ین سال مالی آن مورد استفاده قرار می گیرد مشروط بر اینکه پایان سال مالی واحد تجاری فرعی بیشتر از سه ماه قبل از پایان سال مالی واحد تجاری اصلی نباشد. در چنین مواردی، وقوع هرگونه رویدادی در فاصله زمانی مذکور که تاثیر عمده ای بر صورتهای مالی تلفیقی داشته باشد باید از طریق اعمال تعدیلات لازم به حساب گرفته شود. در این رابطه،استانداردهای حسابداری ایران، بین المللی، انگلستان و ایالات متحد رویه واحدی در پیش گرفته اند.


مالکیت سهام واحد تجاری اصلی
چنانچه واحدهای تجاری فرعی، مالک بخشی از سهام واحد تجاری اصلی باشند در صورتهای مالی تلفیقی، این سهام به عنوان سهام خزانه تلقی می شود و به بهای تمام شده، در بخش حقوق صاحبان سهام به عنوان یک رقم کاهنده گزارش می گردد. در این رابطه، استانداردهای مقایسه شده، رویه واحدی را تجویز کرده اند.
حسـابـداری سـرمایـه گـذاری در واحـدهـای تجاری فرعی به منظور انعکاس در صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی
براساس استاندارد حسابداری شماره 18، سرمایه گذاری در واحدهای فرعی در صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی را می توان براساس یکی از شیوه های زیر منع کرد:
الف) روش ارزش ویژه (طبق استاندارد حسابداری شماره 20 ایران)،
ب) روش بهای تمام شده یا مبالغ تجدید ارزی و منطبق با رویه حسابداری واحد سرمایه گذار در مورد سرمایه گذاریهای درازمدت (طبق استاندارد حسابداری شماره 15 ایران).
این رویه ها با استانداردهای بین المللی حسابداری مطابقت دارد، اما در استانداردهای حسابداری ایالات متحد، صورتهای مالی جداگانه اصلی جایگاهی ندارد و بنابراین در این زمینه رویه خاصی تعیین نشده است.

خلاصه
در دنیای امروز، انگیزه هایی مانند حذف برخی از هزینه های ثابت، هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید، اعمال مدیریت کارامدتر و افزایش بهره وری، کاهش مخاطره، دستی سریعتر به منابع مالی، ب مزیتهای رقابتی و ورود به بازارهای جدید و نیز بهره مندی از مزایای قانونی و مالیاتی، موجب افزایش ترکیب واحدهای تجاری شده است. در ترکیب واحدهای تجاری، هرگاه ترکیب منجر به ایجاد رابطه اصلی و فرعی شود، واحد تحصیل کننده (اصلی) باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه و ارائه کند. هدف از تهیه صورتهای مالی تلفیقی فراهم اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن است. نظر به اهمیت موضوع در اکثر کشورهای جهان، تدوین استانداردهای حسابداری در مورد تهیه و ارائه صورتهای مالیتلفیقی مورد توجه قرار گرفته است. ا امات استانداردهای حسابداری ایران، ایالات متحد، انگلستان و بین المللی در مورد تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی شباهتهای زیادی با هم دارند اما در بعضی موارد همانند شیوه محاسبه و انعکاس سهم اقلیت، حذف سود یا زیان تحقق نیافته، استهلاک سرقفلی و نحوه ارائه سرمایه گذاری در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی، رویه های متفاوتی تجویز شده است.منابع:
1- بزرگ اصل، موسی، نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی، فصلنامه حسابرس شماره 12، پاییز 1380،31-28.
2-
جمشید ی فرد، سعید، مقررات مالیاتی و ا امات آن در گروه شرکتها، فصلنامه حسابرس شماره 13، زمستان 1380،23-17.
3-
کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری، استانداردهای بین المللی حسابداری، سازمان حسابرسی نشریه شماره 88، چاپ اول، مهر1371.
4-
کمیته فنی، استانداردهای حسابداری، سازمان حسابرسی، نشریه شماره 145، چاپ اول، 1380.مشاهده متن کامل ...
مطالعات, مجتمع ,و ,ساختمان ,تجاری, ۴۳۵ صفحه فایل وورد و نقشه اتوکد
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات مجتمع و ساختمان تجاری ۴۳۵ صفحه فایل وورد و نقشه اتوکدتاریخ ایجاد 09/07/2013 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 435 قیمت: 19000 تومان حجم فایل: 23836 kb تعدادمشاهده 17


این محصول شامل 4 فایل ورد و یک فایل اتوکد می باشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
حوزه اول: بیان موضوع طراحی (paper)
بیان ضرورت مطالعه و طراحی(کمی و کیفی) 2
بیان هدف (ارایه تصویر کلی از محصول نهایی) 3
برنامه زمانبندی 5
منابع و مآخذ 6
حوزه دوم: مطالعه و تحلیل اطلاعات
مرحله اول : مطالعات پایه - زمینه
بخش اول: مطالعات پایه
فصل 1: تعریف بازار- ادبیات بازار
1- واژه بازار از منظر لغوی 8
2- واژه بازار از منظر کالبدی 9
3- واژه بازار از منظر اقتصادی 10
4- واژه بازار از منظر اجتماعی 10
5-تعریف امروزی بازار 10
فصل 2: آشنایی با مفاهیم
1- مفهوم کیفیت در فضای تجاری 11
2- رابطه بین کیفیت و کمیت 12
3- مفهوم فرهنگ شهری 15
4 - بررسی اصول و معیارهای تأثیرگذار در کیفیت فضایی بازار
بخش دوم: مطالعات تکمیلی
فصل اول: سیر تحول بازار در ایران
1- بررسی هویت بازار در ایران 17
2- معنای لغوی بازار 20
3- پیدایش بازار 21
3- خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها 22
1-5- شکل بازارها 22
2-5- مصالح و فن ساختمان بازار 23
فصل دوم: تحولات جدید شهر بازار
1- تحولات جدید شهر و بازار 24
2- مرکز تجاری در شکل جدید 27
فصل سوم: مطالعات پایه و بنیادی در زمینه تغییر فضاهای شهری و مراکز رفع مایحتاج
1- پیشنهادات کلی در جهت طراحی شهری 34
2- ضوابط و مقررات اجرایی مجتمع‏های تجاری 44
فصل سوم: بررسی های کلی در مقیاس شهر
1- بررسی‏های تاریخی و روند شکل‏گیری شهر 47
1-1- نقطه آغازین 203-995 هـ.ق 47
2-1- دوران صفویه 995-1110 هـ..ق 48
3-1- دوران قاجاریه 48
2- ساختار کالبدی شهر مشهد 79
1-2- توسعه شهر مشهد در دوره پهلوی اول 49
2-2- توسعه شهر در دوره پهلوی دوم 49
3- جهات توسعه شهر از دیدگاه طرح جامع 51
1-3- محورهای عمده شهر 52
2-3- عناصر شاخص شهر 54
3-3- بررسی‏های جمعیتی شهر مشهد 55
4- مطالعات اقلیمی و جغرافیایی 58
1-4- درجه حرارت 59
2-4- میزان بارندگی، رطوبت نسبی، تبخیر و تعرق 59
3-4- جریان‏های هوا 59
4-4- وزش باد 60
5-4- نتیجه گیری 60
بخش سوم: مطالعات تطبیقی
بررسی مجموعه تجاری bercy 2 63
بررسی مجتمع تجاری زیست خاور 77
بخش چهارم: مطالعات زمینه
1- مکان ی پروژه شهر مشهد 88
1-1- بررسی تاریخی 88
2-1- بررسی تنوع فضاهای تجاری 89
3-1- بررسی کالبدی محدوده مورد نظر 89
4-1- بررسی جمعیت در محدوده مورد نظر 89
5-1- بررسی حوزه نفوذ کارکردی 89
2- شناخت محدوده مورد نظر 90
1-2- شبکه شریان های اصلی اطراف سایت 90
2-2- کاربری اراضی 90
3-2- خصوصیات بافت کالبدی محدوده مورد مطالعات 91
گام سوم: تحلیل و پردازش
1- مبانی طراحی مجتمع های تجاری 93
2- مبانی برنامه ریزی فیزیکی 99
3- برنامه ریزی فیزیکی فضاهای تجاری 102
4- آنالیز محدوده اطراف سایت 103
5- آنالیز و قابلیت سنجی سایت 104
1-5- دسترسی ها 104
2-5- دید 105
3-5- اقلیم 105
منابع و مآخذ 110
مدارک مرحله اول طراحی112

فایل دوم


فهرست مطالب
عنوان صفحه

گام اول : پروپزال
1- بخش اول 17
1- 1عنوان تحقیق : مطالعه و بررسی فضاهای تجاری 17
1-2 گستردگی مشکل 17
1-3 میزان آگاهی و یا خدمات ما در ارتباط مشکل چقدر است؟ 17
1-4 در زمینه تصویر تحقیق به موارد ذیل اشاره می کنیم: 17
1-5 نتیجه یا نتایج تحقیق چگونه می تواند مفید باشد؟ 17
1-6 بیان اه 18
1-7 منابع و پیشینه طرح 18
2- بخش دوم 18
2-1 مبانی نظری ساماندهی و نوسازی فضاهای سایت مورد نظر 18
2-2 مبانی نظری طراحی مجتمعهای تجاری- اداری از منظر جایگاه شهری 18
2-3 مبانی نظری طراحی مجتمعهای تجاری- اداری از منظر جایگاه معماری 19
گام دوم :
1- مطالعات پایه 20
1-1 فضای شهری 20
1-1-1 تعریف فضای شهری 20
1-1-2 از دیدگاه محمد توسلی 20
1-1-3 از دیدگاه زوکر 20
1-1-4 از دیدگاه یوچین راسکین 20
1-1-5 از دیدگاه راب کریر 21
1-2 ادارک فضای شهری 21
1-2-1 ادراک فضایی 21
1-2-2 معماری گذشته بهترین آزمایشگاه فراگیری وادراک فضاهای شهری 21
1-2-3 رابطه زمان و فضا با ادراک فضائی 21
1-3 فضای شهری وزندگی شهروندان 22
1-3-1 جایگاه فضای شهری وزندگی شهروندان 22
1-3-2 ویژگیهای فضاهای شهری مطابق با نیازهای انسانی 22
1-3-3 تداوم حیات و پایداری فضاهای شهری 23
1-4 فضای شهری و ساخت فضائی شهر 23
1-4-1 تعریف ساخت فضائی شهر 23
1-4-2 عناصر اصلی ساخت فضائی شهر 23
1-5 میدان 24
1-5-1معنی لغوی میدان 24
1-5-2 تعریف میدان 24
1-6 خیابان 24
1-6-1 واژه شناسی خیابان 24
1-6-2 خیابان – فضای شهری 25
1-7 پیاده رو ،فضای عمومی شهری pedestrian way, public urban space 25
1-7-1 نقش حرکت پیاده و پیاده روی در ادراک فضای شهری 25
1-7-2 تعریف پیاده راهها و گونه های مختلف شکل گیری آن 25
1-7-3 ویژگیهای پیاده راهها 25
1-7-4 سابقه تفکیک حرکت سواره از پیاده در دنیا 25
1-7-5 جمعیت وفراگیری پیاده راهها 26
1-7-6 جایگاه حرکت پیاده درشهرسازی گذشته و معاصر ایران 26
1-8 شناخت بازار ایرانی 26
1-8-1 تعریف بازار 26
1-8-2 ریشه کلمه بازار 27
1-8-3 پیشینه تاریخی بازار در ایران 27
1-8-3-1 بازار از دوران کهن تا دوره ماد: 27
1-8-3-2 بازار از دوران ماد تا آغاز دوران ی 28
1-8-3-3 دوره هخا ان 28
1-8-3-4 دوره پارتیان 28
1-8-3-5 دوره ساسانیان 28
1-8-3-6 بازار در دوران ی 29
1-8-4 انواع بازار 31
1-8-4-1 از نظر مقیاس عملکردی 31
1-8-4-2 از نظر زمان عملکرد 31
1-8-4-3 از نظر مکان جغرافیایی 32
1-8-4-4 از نظر ریخت شناسی 33
1-8-4-5 از نظر نوع عملکرد 35
1-8-5 خصوصیات شهری بازار 35
1-8-5-1 روند شکل گیری بازارهای شهری 35
1-8-5-2 کارکردهای شهری بازار و همجواری با سایر عناصر شهری 36
1-8-5-3 موقعیت قرارگیری بازار 36
1-8-5-4 نحوه توسعه بازار اصلی در شهر 37
1-8-6 عناصر تشکیل دهنده بازار 37
1-8-6-1 فضاهای مربوط به انبار داری و نگهداری کالا 37
1-8-6-2 فضاهای مربوط به کالا های تولیدی 38
1-8-6-3 فضاهای مربوط به فعالیتهای تجاری 38
1-8-6-4 فضاهای مربوط به فعالیتهای خدماتی 42
1-8-6-5 فضاهای مربوط به فعالیتهای عمومی 42
1-8-6-6 فضاهای ارتباطی 42
1-8-7 برخی از خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها 43
1-8-8 ویژگیهای بنیادی کالبد شکل بازار ایرانی 44
1-8-8-1 شباهت به بازارهای قرار گرفته در مسیر راههای تجاری 44
1-8-8-2 بازار به مثابه شهر س وشیده 44
1-8-8-3 ساختار ارگانیک 44
1-8-8-4 منظره های سازماندهی شده 45
1-8-8-5 بام به مثابه عنصری مستقل 45
1-8-8 معماری بازار 46
1-8-9 عوامل موثر در نحوه استقرار فعالیتهای بازار 47
1-8-9-1 خصوصیات فضایی و موقعیت شهری راسته ها و فضاهای گوناگون بازار 47
1-8-9-2 جاذبه و کشش مراکز و راسته های تخصصی 47
1-8-9-3 همگرایی فعالیتهای سازگار 47
1-8-9-4 واگرایی فعالیتهای ناسازگار 47
1-8-9-5 امنیت و ارزش اقتصادی کالاها و نظارت و کنترل 48
1-8-9-6 تاثیر وطن و مذهب بازرگانان و تولید کنندگان در نحوه آنان 48
1-8-10 نقش و کارکردهای سنتی بازار 48
1-8-10-1 کارکرد تجاری 48
1-8-10-2 کارکرد اجتماعی 49
1-8-10-3 کارکرد 50
1-8-10-4 کارکرد مذهبی- فرهنگی 50
1-8-10-5 کارکرد کالبدی و شبکه ارتباطی 51
1-8-10-6 کارکرد خدماتی 52
1-8-11 سایر ویژگیهای بازار 53
1-8-11-1 نحوه اداره بازار 53
1-8-11-2 نحوه برقراری نظم و امنیت بازار 53
1-8-11-3 بعضی از قوانین و مقررات بازارها 53
1-8-12 مسائل بازارهای امروز 54
1-8-12-1 وضع موجود بازارهای مهم ایران و مقایسه آنها با گذشته 54
1-8-12-2 تغییرات شهری و تاثیرگذاریهای کالبدی بر بازار 54
1-8-12-3 عدم هماهنگی بازارها با شرایط زمان و مکان 54
1-8-13سخن پایانی: 56
1-9 شناخت فضاهای تجاری معاصر 56
1-9-1 مراکز تجاری در شکل جدید 56
1-9-1-1 بازارهای جدید 57
1-9-1-2 منطقه بندی 57
1-9-2 مرکز ید 58
1-9-2-1 شکل گیری مراکز ید 58
1-9-2-2 پیشرفتها و تحولات مراکز ید 59
1-9-2-3 مشخصات اصلی یک مرکز ید 60
1-9-2-4 مراکز ید در پایان هزاره دوم 61
1-9-3 انواع فروشگاه ها 62
1-9-3-1 مارکت 62
1-9-3-2 مغازه های بین راه (convenience stotie) 62
1-9-3-3 فروشگاههای زنجیره ای 63
1-9-3-4 فروشگاههای چند قسمتی 63
1-9-4 پاساژ 64
1-9-4-1 پیشینه پاساژها 64
1-9-4-2 تکامل پاساژها 64
1-9-4-3 پاساژ در اروپا 64
1-9-4-4 پاساژهای تهران 65
1-10 شناخت فضاهای اداری (فضاهای جنبی پروژه) 65
1-10-1 سابقه تاریخی سازمانهای اداری: 65
1-10-2 سابقه تاریخی سازمانهای اداری در ایران: 65
1-10-3 ساختمان های اداری 66
1-10-4 مرور و چکیده مطالب 67
2- مطالعات تکمیلی 68
2-1 گام اول طراحی فضاهای شهری : نحوه ترکیب توده و فضای عمومی 68
2-1-1 مفهوم توده ساختمانی و فضا 68
2-1-2 فضای خارجی – فضای داخلی 68
2-1-3 اصل هم پیوندی عناصر شهری و واحد های مس ی 68
2-2 مراکز رفع مایحتاج مردم در فضای شهری 69
2-2-1 طراحی تاسیسات مراکز رفع مایحتاج 69
2-2-1-1 تعریف 69
2-2-1-2 میزان ارتباط مراکز با یکدیگر در فضای شهری 69
2-2-1-3 نحوه توزیع و پراکنش مراکز با توجه به شدت مراجعه افراد 70
2-2-1-4 مراتب مختلف مراکز رفع مایحتاج و ارزی تاسیسات و تجهیزات شهری مورد نیاز 71
2-3 مغازه ها در طول یک خیابان مس ی : خیابان ید 72
2-3-1 تعریف 72
2-3-2 نحوه توزیع و پر اکنش کاربری تجاری در طول یک خیابان مس ی 72
2-3-3 نحوه ارتباط فضای تجاری با سایر فضا های عبوری و خدماتی 72
2-3-4 تجهیز و طراحی خیابانهای ید با امکان عبور وسایط نقلیه 73
2-3-5 معماری شهری خیابانهای ید ، معماری هماهنگ 75
2-3-6 چکیده مطالب 77
2-4 اصول مکانی مراکز ید 78
2-4-1 مقدمه: 78
2-4-2 دسترسی: 78
2-4-3 پتانسیل فروش( بررسی اقتصادی): 78
2-4-4 تحلیل جمعیتی منطقه: 79
2-4-5 میزان درآمد منطقه: 79
2-4-6 موقعیتن و وضعیت فروشگاههای موجود: 79
2-5 ایجاد جذ ت برای مراجعه کنندگان: 79
2-5-1 مقدمه: 79
2-5-2عوامل بصری: 80
2-5-2-1 نماد بیرونی: 80
2-5-2-2 نماد داخلی: 80
2-5-3 عوامل غیر بصری: 82
2-5-3-1 ارائه خدمات: 82
2-5-3-2 عرضه کالا با قیمت مناسب: 83
2-5-3-3 جداسازی انواع ترافیک: 83
2-5-3-4 بررسی وضعیت عبور و مرور: 83
2-5-3-5 ترافیک داخلی- پارکینگ ها: 83
2-5-3-6 عوامل موثر در طراحی بهینه روش نمایش کالا: 84
2-5-3-7 عوامل محیطی 86
2-5-3-8 چکیده مطالب 86
2-6 استاندارد های طراحی فضاهای تجاری 87
2-6-1 موقعیت 87
2-6-2 مسیر دسترسی 87
2-6-3 تخصیص فضا: 88
2-6-4 نواحی فروش: 88
2-6-5 ارتفاع طبقات : 88
2-6-6 شبکه سازه ای: 88
2-6-7 گذرگاه: 88
2-6-8 حرکت در میان طبقات فروشگاه: 89
2-6-9 ورودی و وجی ها: 91
2-6-10 فضاهای فرعی: 91
2-6-10-1 مکان قرارگیری: 91
2-6-10-2 سرویسهای بهداشتی: 91
2-6-10-3 قسمتهای خدماتی و تاسیساتی: 91
2-6-11 ارتباطات عمودی: 91
2-6-11-1 آسانسورها: 91
2-6-11-2 پله های برقی: 92
2-6-11-3 پلکان: 92
2-6-12 کالاهای تجاری – نمایش – انبار 92
2-6-12-1 توزیع کالا : 92
2-6-12-2 کالاهای اضافی : 93
2-6-12-3 حمل کالا : 93
2-6-12-4 ویترینها : 93
2-6-12-5 محل های انباری و بسته بندی : 93
2-6-13 فضا های پارک و گاراژها 93
2-6-13-1پارکینگ 93
2-6-13-2 نحوه استقرار و ابعاد توقف گاههای زیر زمینی: 94
2-6-13-3 ابعاد مختلف گاراژ: 94
2-6-13-4 عرضهای پیشنهای برای زوایای مختلف در پارکینگ: 94
2-6-14 پنجره ها (ویترین ها): 95
2-6-15 بوفه و چایخانه: 95
2-6-16 استانداردهای طراحی رستوران: 95
2-6-16-1 احتیاجات فضای رستوران ( بدون در نظر گرفتن فضاهای پخت و پز): 95
2-6-16-2 پیشخوان جهت پیش غذا: 96
2-6-16-3 سرویس کافه: 96
2-6-16-4 کافه تریا یا سلف سرویس: 96
2-10-16-5- سرویس کافی شاپ: 96
2-6-16-6 رستوران ویژه: 96
2-6-16-7 رستورانهای مرسوم( کلاسیک): 96
2-6-16-8 رستوران یا میز سلف سرویس: 96
2-6-16-9 سایر احتیاجات: 97
2-7 استانداردهای و عوامل موثر در طراحی بهینه فضاهای اداری: 97
2-7-1 عوامل کیفی: 97
2-7-2 عوامل کمی (استانداردها): 98
2-7-3 فضاهای مورد نیاز: 98
3- مطالعات تطبیقی 99
3-1 اهمیت تجاری تبریز و دلائل شکل گیری بازار: 99
3-1-1 بازار تبریز، به مثابه بزرگترین مجموعه آجری جهان 99
3-1-2 الگوهای بازار: 100
3-1-2-1 راسته : 100
3-1-2-2 سرا : 100
3-1-2-3 تیمچه: 100
3-1-2-4 دالان: 100
3-1-2-5 سبزه میدان : 101
3-1-2-6 مجموعه ها : 101
3-1-2-7 فضاهای خدماتی بازار: 101
3-1-2-8 حسینیه : 101
3-1-2-9 زورخانه : 102
3-1-3 آسیب های بازار: 102
3-1-4 آسیبهای شهری: 102
3-1-5 مسائل و مشکلات بازار: 102
3-1 -6 اقدامات انجام شده به منظور حفظ و نگهداری بازار: 103
3-2 شناخت تیپولوژی مجتمعهای تجاری- اداری تهران (مطالعه تطبیقی فضاهای تجاری معاصر) 103
3-2 -1 مقدمه: 103
3-2-2 مجتمع تجاری اداری ایران زمین: 103
3-2-3 مجتمع تجاری قائم: 104
3-2-4 مرکز ید ونک: 106
3-2-5 مجتمع تجاری برج آرین: 107
3-2-6 مرکز ید آفریقا: 107
3-2-7 مجتمع تجاری میلاد نور: 107
3-2-8 مجتمع تجاری گلستان: 107
3-2-9 مرور و چکیده مطالب: 108
3-2-10 مجتمع تجاری گلستان تجربه ای موفق در احیای فضای کالبدی بازار 110
3-2-11مرکز ید فونف ، مونیخ funf hofe shopping center , munhch 110
4- مطالعات زمینه 114
4-1 آشنایی با شهر بجنورد 114
4-1-1 موقعیت و مشخصات جغرافیایی 114
4-1-2موقعیت و مشخصات سایت 114
4-1-3 مطالعات اقلیمی 115
4-1-3-1 توده های هوایی موثر براقلیم منطقه 115
4-1-3-2 دما 115
4-1-3-3 بارش 116
4-1-3-4 رطوبت نسبی 116
4-1-3-5 یخبندان 117
4-1-3-6 فشار هوا 117
4-1-3-7 جمع بندی دما و بارش 118
4-1-3-8 باد : 118
4-1-3-9 تفسیر ج بیوکلیماتیک محیط آسایش انسانی 119
4-1-3-10 جمع بندی اصول اقلیم : 119
4-1-3-11 محیط آسایش : 120
4-2 زمین شناسی و هیدروژئولوژی دشت بجنورد 120
4-2-1 لرزه خیزی 121
4-3 استراتژی طراحی اقلیمی در شهر بجنورد: 121
4-3-1 شکل و نحوه قرارگیری ساختمان به منظور کاهش تلاطم باد در ساختمان 122
4-3-2 شکل و جهت دادن به بدنه ساختمان به منظور کاهش اثر آفتاب در ساختمان 124
4-3-3 استفاده از فضای زیر بام شیبدار به عنوان فضای حائل بین داخل و خارج 125
4-3-4 استفاده از مواد منع کننده حرارت بر روی سطوح مقابل آفتاب 126
4-3-5 جهت تهویه در داخل پوسته ساختمان از بام ودیوار دو جداره استفاده شود 127
4-3-6 استفاده از مواد با ظرفیت حرارتی زیاد جهت ذخیره حرارت خورشید 128
5- برنامه فیزیکی 130
5-1 مبانی برنامه ریزی 130
5-1-1 تعیین جمعیت مخاطب(گروه هدف): 130
5-1-2 بررسی اقتصادی: 130
5-2 طرح جامع فیزیکی 131
5-2-1 برنامه ریزی فیزیکی- فضایی به روش کیفی 131
5-2-1-1 پیمون واحدهای تجاری: 131
5-2-1-2 انعطاف واحدهای تجاری: 131
5-2-2 برنامه ریزی فیزیکی- فضایی به روش کمی 132
5-2-2-1 تنوع فضاهای ساختمان 132
5-3 پیشنهاد سازه و تاسیسات پروژه 132
5-3-1 مصالح سازه ای مناسب: 132
5-3-2 سیستم سازه ای مناسب: 132
5-3-3 سیستم سقف مناسب: 133
5-3-4 سیستم فونداسیون مناسب 133
5-3-5 سیستم دیوار حائل مناسب: 133
5-4 پیشنهاد تاسیسات مکانیکی: 134
5-4-1 تاسیسات مکانیکی بخش تجاری و اداری : 134
5-4-2 سیستم گرمایشی و سرمایشی 134
5-4-3 سیستم آبرسانی و اطفا حریق: 135
5-4-4 سیستم آب باران و دفع فاضلاب: 136
5-4-5 تخلیه هوای آلوده: 136
منابع
گام سوم : طراحی
1-معرفی طرح
2-مدارک و نقشه ها
منابع و ماخذ

فایل سوم
مشخصه یک مرکز ید 5
تعریف مراکز تجاری 6
تاریخچه مراکز تجاری 6
وم مراکز تجاری و اجتماعی در یک شهر 7
چگونگی پیدایش مجموعه ها و بازارهای تجاری 9
نحوه پیدایش بازارها 9
سیر تکاملی مجموعه های تجاری 10
نقش و کارکرد بازارهای سنتی 12
مجتمع های تجاری به جای بازارهای سنتی 13
تبعیت از سبک زندگی جدید 15
خصوصیات ویژه مجموعه های تجاری 15
انتخاب سایت مناسب با دسترسی از اکثر نقاط شهر 17
ایجاد راه های دسترسی راحت به تمامی واحد ها 18
استفاد ازابزارهای تسهیلات رفاهی برای یداران 19
ایجاد فضاهای تفریحی در مجتمع: 20
استفاده از رنگهای جذاب در معماری ساختمان: 20
ورودی ساختمان: 21
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و ساختمان: 22
نمای ساختمان: 23
محوطه سازی و ایجاد فضای سبز: 23
نو ردازی: 24
بیلبوردها و info box 24
به طور کلی بازار از سه فضای اصلی تشکیل شده است: 27
کالبد بازار 30
بازار 32
سرا یا خان 34
خانبار یا انبار 34
قیصریه 34
چهارسو 35
میدان 35
جلوخان 35
حجره 36
پیشینه شکل گیری مراکز تجاری 38
تاریخچه مراکز تجاری در جهان 41
انواع مراکز ید 46
مراکز ید متوسط یا اجتماعی 46
مراکز ید منطقه ای (حومه ای( 47
پاساژها 47
فروشگاه های بزرگ 48
مراکز تجاری در جوار خیابان ها 49
فروشگاه های زنجیره ای 49
پروژه های نوسازی(مرکز شهر( 51
بررسی نمونه های موردی 51
مرکز ید مونیخ 51
مراکز ید تجاری کوالالامپور 57
خیابان petaling (محله چینی ها) 57
فروشگاه بزرگ mid valley 57
مرکز تجاری suria در برجهای پتروناس 58
مجتمع برجایا: 59
مجتمع bukit bintang و sungai wang 60
مجتمع های ید lot 10 و starhill 61
فروشگاه های pavilion 61
مجتمع تجاری one utama 62
مجتمع تجاری sunway pyramid 63
از دیگر مراکز ید در محله چینی ها 64
بازار seni (بازار مرکزی) 64
مرکز تجاری koto raya: 65
مرکز تجاری national craft complex 66
بازار خوراکی chow kit 67
kampung baru 67
بازار malam 68
مرکز تجاری تفریحی خلیج فارس 68
مجموعه خلیج فارس 70
اه کلی مجموعه خلیج فارس 72
امکانات ویژه ورفاهی 72
4- گونه شناسی مراکز ید 73
airport center 73
arcade 73
community center 74
convenience center 74
enclosed mall 74
استانداردها و ضوابط واحد های تجاری 77
مغازه ها 78
برنامه فیزیکی مرکز تجاری 81
سیر تکاملی مجموعه های تجاری 82
بررسی مجموعه های تجاری گذشته از نظر شهر سازی 85
بررسی خصوصیات ویژه مجموعه های تجاری گذشته از نظر اقتصادی و اجتماعی 87
انواع مجموعه های تجاری و بخش های تشکیل دهنده آن 90
احکام و معیارهای نظری طراحی 95
مبانی طراحی المانهای مهم مراکز ید 96
ساختمانهای مستاجرین 96
جایگاه حرکت پیاده 100
تسهیلات اجتماعی 102
ملاحظات اصلی در طراحی مراکز ید 103
جلب عناصر تجارت 103
دسترسی مشتریان 103
ورودی ها 105
سیر کولاسیون در مراکز تجاری 105
ویژگی های فضاها 106
سیرکولاسیون داخلی 106
محوطه های میانی 109
بازارچه 110
نورگیری در مراکز تجاری 112
انعطاف پذیری مراکز تجاری 113
ستون بندی واسکلت در مراکز تجاری 113
عمق ساختمان تجاری 114
ویترین در مراکز تجاری 114
آبنما در مراکز تجاری 116
فضای سبز در مراکز تجاری 116
تهویه در مراکز تجاری 117
انسان وطبیعت 118
شهر و طبیعت 119
فضای باز شهری 120
خصوصیات فضای باز شهری 121
تفریح 127
خصوصیات فضاهای طبیعی (تفرجگاهی) پیرامون ا 128
منابع تفریحی یا گردشگاهها 129
تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی و خارجی 132
بررسی نمونه هایی از مراکز تجاری درایران 132
مجتمع تجاری الماس شرق 134
تاسیسات برودتی و حرارتی: 135
فضاهای جانبی: 137
تاسیسات ساختمانی 137
مجتمع تجاری – اداری ونوس 139
مجتمع تجاری – اداری ستاره شمال 144
نمونه هایی از مراکز تجاری درگوشه و کنار جهان 150
مرکز تجاری استکهلم 150
مرکز تجاری سامپو 154
مرکز تجاری سنت وهربلین 157
رنگ و نور 159
اه چیدمان مرکز 159
مرکز پاور مزافیستا در آریزونای ای متحده 160
عناصر طراحی 161
نتیجه گیری 162
هدف از تشکیل این فضاها 162
دسترسیها و ارتباطات 163
نوع فضاهای تشکیل دهنده مجموعه ها 163
نحوه شکل گیری و استقرار فضاها 164
بستر طراحی 165
شناخت و ارزیابــــی شهرستان نیشابور در یک نگاه 165
نیشابور از اوایل قرن حاضر تاکنون 165
وجه تسمیه 167
راههای ارتباطی 168
مراکز شهری 169
شکل شهر 170
بررسی های اقلیمی شهرستان 171
موقعیت جغرافیائی 171
پستی و بلندی 172
اوضاع اقلیمی 172
میزان درجه حرارت 174
رطوبت نسبی 174
میزان بارندگی در شهر نیشابور 175
میزان خشکی 175
وزش باد 176
آبهای سطحی 176
خاک و پوشش گیاهی 176
استنتاج در رابطه با جهت بهینه ساختمان 177
بررسی منطقه آسایش در شهر نیشابور 178
کاهش اتلاف حرارت ساختمان 178
محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب 182
بهره گیری از نوسان روزانه دمای هوا 184
استانداردومبانی مطالعاتی فضاها وبرنامه فیزیکی 185
بررسی استاندارد و مبانی مطالعاتی فضاها 188
واحدهای تجاری 188
ل تجاری 189
ده فروشی ها 189
فروشگاه های مواد غذایی 192
رستوران ها 193
بخش اداری 195
فضا برای مبلمان و اثاثیه: 198
بانک 200
- پله 201
پله برقی 202
- آسانسور 205
سیستم های فراخوانی آسانسور 207
راههای فرار از آتش 208
تبیین موضوع 208
اه طرح 210
اه کلی در مقیاس میانی 211
اه کلی در مقیاس د : 211
عوامل شکل دهنده به طرح 212
معرفی فضاهای مجموعه 212
بخش تجاری 212
بازارچه 212
پارکینگ 213
فضاهای تاسیساتی و خدماتی 213
رستوران 213
پارک 213
منابع و ماخذ : 214


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات کامل مجتمع تجاری ۴۳۵ ص – رساله کامل مجتمع تجاری پایان نامه مجتمع تجاری نقشه فاز دو مجتمع تجاری طرح مجتمع تجاری ,بررسی استانداردها ,معیارهای طراحی مجتمع تجاری ,مقررات ساختمانی در حوزه تجاری ,شناخت انواع خدمات مجموعه تجاری ,بررسی الگوهای واحدهای تجاری ,مطالعات سازه و تأسیسات , رساله پایا,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله طراحی مجتمع تجاری در مقیاس ناحیه شهری – مجتمع تجاری لادن
مطالعات طراحی مرکز ید
مطالعات بازار ایرانی
رساله طراحی مجتمع تجاری
رساله طراحی مراکز ید
مطالعات پایان نامه مجتمع تجاری - رساله پایان نامه مجتمع تجاری
مطالعات طراحی مرکز ید - رساله مرکز ید
مطالعات طراحی مجتمع تجاری ۱۴۵ صفحه
مطالعات مرکز تجاری تفریحی
مطالعات مجتمع تجاری اداری
مطالعات مجتمع تجاری تفریحی
مطالعات مجتمع تجاری
مطالعات مجتمع تجاری
مطالعات مجتمع تجاری مس ی
رساله مجموعه تجاری اداری
مطالعات طراحی مجتمع تجاری( در مقیاس ناحیه شهری )


مشاهده متن کامل ...
به دنبال « سبز 2» و تجزیه ایران در دوره ترامپ است
درخواست حذف اطلاعات

 

 

«اندرو کوریبکو» می‌گوید: فتنه 88 یکی از بارزترین مصداق‌های جنگ ترکیبی علیه ایران بود و واشینگتن در حال طراحی یک « سبز 2» با ابزارهای مختلف از جمله حمایت از تجزیه‌طلبان است.

مفهوم جنگ ترکیبی یکی از اصلی‌ترین و شامل‌ترین مفاهیم در حوزه استراتژی‌های نوین جنگ به شمار می‌رود. این مفهوم شامل استفاده از ابزارهای نرم پیش از ابزارهای سخت برای رسیدن به مقاصد مدنظر در یک کشور هدف است. جنگ اطلاعاتی و رسانه‌ای، اغوای و دیپلماتیک، تحریم و جنگ اقتصادی، تحریک اختلافات قومی و نژادی، جنگ داخلی، انقلاب رنگی، تغییر رژیم و چندین و چند عبارت دیگر، همگی در تعریف جنگ ترکیبی جای می‌گیرند.

به عنوان صاحب قوی‌ترین دستگاه پروپاگاندا و هم‌چنین متأسفانه گسترده‌ترین شبکه نفوذ اقتصادی، فرهنگی و در سراسر جهان، تنها کشوری است که می‌تواند جنگ ترکیبی علیه کشورهای هدف خود به راه بیندازد. انقلاب‌های رنگی سال‌های اخیر به ویژه در اروپا و بحران ساختگی در ، از مشخص‌ترین مثال‌های جنگ ترکیبی هستند که در آن‌ها واشینگتن عمدتاً با توسل به ابزارهای نرم به دنبال «تنظیم»، «تغییر» یا «تجدید» رژیم در سراسر دنیا بوده است.

چرا تنها می‌تواند جنگ ترکیبی به راه بیندازد/ جنگ مثالی عالی از یک جنگ ترکیبی/ ایران چگونه مقابل جنگ ترکیبی آسیب‌پذیر است/ ایران هدف جنگ ترکیبی در دوره ترامپ/ سبز 2 و تجزیه‌طلبی در جنگ ترکیبی علیه ایران/ ارزهای محلی یکی از راه‌های مبارزه با جنگ ترکیبی خبرنگار سرویس جهان مشرق برای تعمق بیش‌تر در مفهوم جنگ‌های ترکیبی و آشنایی مخاطبان محترم با ابعاد گسترده این جنگ‌ها، م ومات مقابله کشورهای هدف با آن‌ها، چالش‌های پیش روی ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین اه جنگ‌های ترکیبی ، نقش هم‌کاری‌ها و بهبود ظاهری روابط میان واشینگتن و تهران و به طور خاص حصول توافق هسته‌ای در ت ، فریب اولیه اما بدگمانی اخیر به و موضوعات دیگر از این قبیل با «اندرو کوریبکو» نظریه‌پرداز جنگ ترکیبی، تحلیلگر و عضو شورای تخصصی «مؤسسه پیش‌بینی‌ها و مطالعات استراتژیک» وابسته به دوستی ملل روسیه گفت‌وگو کرده است. این کارشناس یی مسائل خاورمیانه و اوراسیا در کتاب خود با نام «جنگ‌های ترکیبی: روی‌کرد انعطاف‌پذیر غیرمستقیم به تغییر رژیم» (کتاب را از این‌جا دریافت کنید) وضعیت در و اوکراین  را مفصلاً تحلیل، به انتخابات سال 88 در ایران اشاره، و تلاش کرده تا اتخاذ مدل جدیدی از جنگ توسط را به اثبات برساند.

مصاحبه با آقای کوریبکو کاملاً تفصیلی است و در دو بخش خدمت مخاطبان محترم ارائه می‌شود. در این دو گزارش نکات فوق‌العاده قابل‌توجهی مطرح می‌شود که می‌تواند در تحلیل وضعیت موجود در خاورمیانه و مقابله با بسیاری از نقشه‌های برای آینده کشورمان راه‌گشا باشد. اگرچه می‌توان خط به خط پاسخ‌های این کارشناس یی را حائز اهمیت دانست، اما در متن زیر، بخش‌هایی که مهم‌تر تلقی شده‌اند از بقیه متن متمایز شده‌اند.

آن‌چه در ادامه می‌آید بخش اول از مصاحبه با اندرو کوریبکو است.

******
 

 

لطفاً به اختصار مفهوم «جنگ ترکیبی» و مهم‌ترین اجزای آن را توضیح بدهید.

جنگ ترکیبی را می‌توان «ایجاد تقابل هویتی ساختگی یا واکنشی [در یک کشور] با هدف اخلال، کنترل، یا تأثیرگذاری بر «پروژه‌های زیرساختی اتصال چندقطبی و فراملی» از طریق روش‌های «تنظیم رژیم» [regime tweaking = دست‌کاری نظام حاکم]، «تغییر رژیم» [regime change = جای‌گزینی نظام حاکم] و/یا «تجدید رژیم» [regime reboot = تغییر قانون اساسی] در کشورهای در حال گذار ژئواستراتژیک» توصیف کرد. این توصیف به عبارتی «قانون جنگ ترکیبی» است.

چرا تنها می‌تواند جنگ ترکیبی به راه بیندازد/ جنگ مثالی عالی از یک جنگ ترکیبی/ ایران چگونه مقابل جنگ ترکیبی آسیب‌پذیر است/ ایران هدف جنگ ترکیبی در دوره ترامپ/ سبز 2 و تجزیه‌طلبی در جنگ ترکیبی علیه ایران/ ارزهای محلی یکی از راه‌های مبارزه با جنگ ترکیبی
مهم‌ترین هدف از به راه انداختن جنگ‌های ترکیبی، جلوگیری از تشکیل ائتلاف‌ها و هم‌کاری‌های چندقطبی میان قدرت‌های بزرگ در مقابله با این کشور است
 
 

سازمان‌دهندگان جنگ ترکیبی با بهره‌برداری از تفاوت‌های مذهبی، قومی، تاریخی، اجتماعی-اقتصادی، و تفاوت‌های حاکمیتی و فیزیکی مبتنی بر جغرافیا، به دنبال دست‌ی به امتیازات (تنظیم رژیم)، تغییر ی (تغییر رژیم)، و/یا اصلاح قانون اساسی (تجدید رژیم، معمولاً تغییر از یک کشور واحد به یک کشور «فدرال» با تقسیمات داخلی) مقابل کشورِ هدف به منظور تضعیف [پروژه‌های اتصال‌محور مانند] «جاده ابریشم جدید» چین و سایر پروژه‌های قدرت‌های بزرگ برای ایجاد اتصال هستند.

جنگ‌های اطلاعاتی، [تربیت‌ها و] شرطی‌سازی‌های اجتماعی و ساختاری، و تحریکات فیزیکی، نمونه‌های ملموسی از این حیله هستند، و تشدید تاکتیکی این اقدامات معمولاً به شکل گذار از یک «انقلاب رنگی» ش ت‌خورده به یک «جنگ نامتعارف» در صورتی ظهور می‌کند که اه پیش‌بینی‌شده به آسانی به دست نیایند.

در عمل، «جنگ ترور[یستی] علیه مثالی عالی از یک جنگ ترکیبی است؛ جایی که و متحدان منطقه‌ای « ی از » این کشور با توسل به خشونت، اقدام به تحریک برای تغییر رژیم در د تا بشار اسد را به خاطر رد خط لوله گاز قطر، مجازات و از ساخت جای‌گزین این خط لوله یعنی «خط لوله دوستی» میان ایران، عراق و جلوگیری کنند.

بروز آشوب‌هایی به سبک «تروریسم شهری» [در اوکراین] که عموماً با نام «یورومیدان[1]» [«میدان اروپا»] شناخته می‌شوند، مثال دیگری از یک جنگ ترکیبی است که در آن به تقابل هویتی میان اوکراینی‌های ملی‌گرای افراطی در نیمه غربی کشور و اوکراینی‌های چندفرهنگی وابسته به روسیه در قسمت شرقی این کشور دامن زد تا پروژه یک‌پارچه‌سازی «اتحادیه اوراسیایی» روسیه با اوکراین را به ش ت بکشاند.

نمونه‌های دیگری از جنگ ترکیبی که کم‌تر مورد بحث هستند، عبارتند از: عملیات‌های پی‌د ی بی‌ثبات‌سازی در جمهوری مقدونیه بین سال‌های 2015 و 2016 به منظور تضعیف ابَ روژه‌های طرح‌ریزی‌شده روسیه و چین از طریق این کشور برای بالکان، و هم‌چنین شورش‌هایی که سال گذشته در اتیوپی به وجود آمد و هدف آن‌ها کاهش جذ ت [اقتصادی] یکی از شرکای اصلی اقتصادی چین در آفریقا و خط‌آهن تازه‌تکمیل‌شده آدیس آبابا-جیبوتی (جاده ابریشم شاخ آفریقا) بود.

واقعیت این است که بسیاری از کشورهای نیم‌کره شرقی در مقابل جنگ‌های ترکیبی آسیب‌پذیر هستند، چراکه روی‌کرد انعطاف‌پذیر و الگومحوری که در نمونه‌های قبلی جنگ ترکیبی برای دامن زدن به تقابل هویتی از آن استفاده شده، علیه بسیاری از این کشورها هم قابل اِعمال است و در صورتی که با یک پروژه زیرساختی اتصال چندقطبی و فراملی، هم‌جهت شوند که هژمونی تک‌قطبی در منطقه‌شان را تهدید کند، منطقاً ممکن است همان روی‌کرد علیه‌شان استفاده شود.

چرا تنها می‌تواند جنگ ترکیبی به راه بیندازد/ جنگ مثالی عالی از یک جنگ ترکیبی/ ایران چگونه مقابل جنگ ترکیبی آسیب‌پذیر است/ ایران هدف جنگ ترکیبی در دوره ترامپ/ سبز 2 و تجزیه‌طلبی در جنگ ترکیبی علیه ایران/ ارزهای محلی یکی از راه‌های مبارزه با جنگ ترکیبی
«یورومیدان» با نام اصلی «میدان » در کی‌یف قبل (چپ) و بعد از کودتای یی در اوکراین
 
 

 

شما در کتاب‌تان نوشته‌اید که عملاً تنها کشوری است که می‌تواند جنگ ترکیبی به راه بیندازد و دارد این کار را انجام می‌دهد. ویژگی منحصربه‌فرد چیست و چرا این کشور به این روی‌کرد جدید روی آورده است؟

جنگ‌های ترکیبی در عین این‌که غیرمستقیم هستند و بنابراین نسبت به جنگ‌های متعارف نیاز به صرف منابع کم‌تری از سوی ت مهاجم دارند، با توجه به نامتقارن و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن‌شان که پ ند نظامی-امنیتی [کشور] هدف را دچار سردرگمی می‌کند، متضمن شانس بیش‌تری برای دست‌ی به اه مدنظر هستند.

به دلیل دسترسی استراتژیک به تمام دنیا، برخورداری از «جعبه ابزار» حرفه‌ای (قابلیت‌های جنگ اطلاعاتی، عوامل [و مأمورهای] میدانی/«سازمان‌های غیر تی»، براندازی اقتصادی از طریق دلارهای نفتی و تحریم‌ها، و غیره)، و منافع جهانی مبتنی بر حفظ هژمونی تک‌قطبی نامحدود در سراسر جهان، انحصار جنگ‌های ترکیبی را در اختیار دارد.

بعد از تجربه فاجعه پرهزینه جنگ با عراق و این کشور از سال 2003 به بعد، وابستگی خود به جنگ ترکیبی را افزایش داد، چون از جنگ عراق این درس فراموش‌نشدنی را گرفته بود که چه‌قدر اهمیت دارد جنگ‌ها را از طریق «برون‌سپاری» به متحدان هم‌فکر منطقه‌ایش محول کند.

به عبارت دیگر، تصمیم گرفت از جنگ متعارف در مقیاس بزرگ روی بگرداند و در عوض، به سراغ جنگ‌های نیابتی برود و به این ترتیب روی « ی از » شرکای منطقه‌ایش برای انجام بخش علنی کار [و جنگ‌های فیزیکی] حساب کند، و خودش به شکل مستقل همه چیز (لجستیک، آموزش، تسلیح، استراتژی، و غیره) را از پشت صحنه سازمان‌دهی نماید.

البته تحول منحصربه‌فرد در این نوع جنگ این است که به جای افروختن یک جنگ «کشور مقابل کشور» میان متحد و کشور هدف، جنگی که آغاز می‌شود صرفاً در داخل مرزهای کشور قربانی و بر اساس این روایتِ دست‌کاری‌شده اتفاق می‌افتد که ت کشور هدف دارد «سقوط» می‌کند یا داخل خود «منفجر» می‌شود، چون «شورشیان» و «مبارزان ‌خواه» در حال «قیام» مقابل «رژیم» هستند.

به طور خلاصه، جنگ‌های ترکیبی نسبت به جنگ‌های عادی، مقرون‌به‌صرفه‌تر هستند و نیاز کم‌تری به عملیات‌های متعارف دارند و در عین حال پتانسیل آن را دارند که به سرعت نتایج نجومی مدنظر جنگ‌افروزان را حاصل کنند. این جنگ‌ها ذاتاً جنگ‌هایی نامتقارن و «داخلی/مدنی» هستند که سرویس‌های نظامی-امنیتی هدف، معمولاً آمادگی برخورد با آن‌ها را ندارند و می‌خواهند به هر نحوی از درگیری در آن‌ها پرهیز نمایند، چراکه اکثر ت‌ها ترجیح می‌دهند هیچ‌گاه با شرایطی مواجه نشوند که در آن احتمال داشته باشد [وادار شوند] علیه شهروندان خودشان فرمان استفاده از نیروی مهلک [و تیراندازی] را صادر کنند.

چرا تنها می‌تواند جنگ ترکیبی به راه بیندازد/ جنگ مثالی عالی از یک جنگ ترکیبی/ ایران چگونه مقابل جنگ ترکیبی آسیب‌پذیر است/ ایران هدف جنگ ترکیبی در دوره ترامپ/ سبز 2 و تجزیه‌طلبی در جنگ ترکیبی علیه ایران/ ارزهای محلی یکی از راه‌های مبارزه با جنگ ترکیبی
جنگ‌های جدید ، در مرزهای کشور هدف اتفاق می‌افتد و جنگ «میان دو کشور» نیست؛ جنگ یکی از بهترین مثال‌های جنگ ترکیبی ست
 
 

اگرچه اگر افراد اقدام به فعالیت‌های ضدحکومتی و تروریستی کنند چنین فرمانی ممکن است در نهایت اجتناب‌ناپذیر شود، اما نیروهای خارجی مطمئناً تلاش خواهند کرد تا در صورت وقوع این اتفاق، هر نوع عملیات اِعمال قانون را به جرقه‌ای برای آغاز چرخه‌ای خودکفا از خشونت تبدیل کنند که آتش آن از خارج کشور با استفاده از دست‌کاری اطلاعاتی-روایتی و کمک مخفیانه به «شورشیان» شعله‌ورتر می‌شود.

 

کدام کشورها اصلی‌ترین اه جنگ‌های ترکیبی هستند و هدف نهایی از این جنگ‌ها چیست؟

اگر به قانون جنگ ترکیبی مراجعه کنیم، می‌بینیم که تمرکز این جنگ بر دامن زدن به تقابل هویتی در کشورهای هدف برای جلوگیری از یک‌پارچه‌سازی اوراسیاست، که امروزه عمدتاً در جاده ابریشم جدیدی ظهور پیدا می‌کند که با حمایت مالی چین دارد در سراسر دنیا ساخته می‌شود. البته مسلماً این پک‌پارچه‌سازی محدود به جاده ابریشم جدید نمی‌شود، بلکه دیگر قدرت‌های بزرگ چندقطبی هم در حال تلاش برای حفظ، تثبیت و توسعه منطقه‌های خود هستند، و این به نوبه خود باعث می‌شود این قدرت‌ها و شرکای‌شان اه جنگ‌های ترکیبی باشند.

دو عدد از برجسته‌ترین نمونه‌های این جنگ‌ها عبارتند از: جنگ تروریستی علیه که در سال 2011 به طور غیرمستقیم علیه خط لوله دوستی ایران آغاز شد، و شعله‌ور «تروریسم شهری» موسوم به «یورومیدان» در سال 2013 که با هدف ت یب تلاش‌های روسیه برای یک‌پارچه‌سازی اتحادیه اوراسیا با [کمک] اوکراین انجام گرفت.

آن‌چه درباره ایران باید متذکر شد این است که این کشور در واقع هم‌زمان به هر دو دلیل بالا در مقابل جنگ ترکیبی آسیب‌پذیر است. پیشاپیش به شکلی مرگ‌بار شاهد بوده‌ایم که چگونه جنگ ترکیبی خود را علیه منافع منطقه‌ای ایران در و کشورهای دیگر خاورمیانه به کار می‌گیرد. با این حال، خود ایران هنوز جنگ ترکیبی تمام‌عیار درون مرزهای خود با هدف ایجاد اختلال در آرمان بزرگ ابَرقاره‌ای اتصال پان‌اوراسیایی را تجربه نکرده است.

ایران دروازه‌دار ژئواستراتژیکی است که غرب آسیا (خاورمیانه) را به مرکز، جنوب، و حتی شرق این قاره متصل می‌کند و بنابراین به وضوح دارای نقشی جای‌گزین‌نشدنی در پروژه‌های یک‌پارچه‌سازی اوراسیایی در آینده است. چین و ایران همین الآن هم از طریق یک شبکه غیرمستقیم راه‌آهن که از حاشیه قزاقستان و ترکمنستان عبور می‌کند، به هم متصل هستند، اما پیشاپیش برنامه‌هایی برای مستقیم‌تر این مسیر از طریق احداث احتمالی یک خط آهن سریع‌السیر در مناطق متراکم جمعیتی در قلب مرکز آسیا مطرح شده است.

چرا تنها می‌تواند جنگ ترکیبی به راه بیندازد/ جنگ مثالی عالی از یک جنگ ترکیبی/ ایران چگونه مقابل جنگ ترکیبی آسیب‌پذیر است/ ایران هدف جنگ ترکیبی در دوره ترامپ/ سبز 2 و تجزیه‌طلبی در جنگ ترکیبی علیه ایران/ ارزهای محلی یکی از راه‌های مبارزه با جنگ ترکیبی
«جورج سوروس» سرمایه‌گذار یی را پدر انقلاب‌های رنگی می‌دانند
 
 

اگر این پروژه راه‌آهن سریع‌السیر چین-ایران با سنگ‌اندازی و دخ خارجی مواجه نشود، می‌تواند نهایتاً از طریق ترکیه و مناطق بیابانی تا بالکان از آن‌جا تا اتحادیه اروپا برسد و به این ترتیب ایران را به یکی از سه کشور ترانزیتی تبدیل کند که مطلقاً باید در پروژه‌های زیرساختی اوراسیایی چین وجود داشته باشند. روسیه در بالای منطقه شمالی اوراسیا واقع است و بنابراین دروازه‌دار ژئواستراتژیک این بخش از قاره برای هرگونه شبکه‌ای میان اتحادیه اروپا و چین است که بخواهد در این کشور نقطه تقاطع داشته باشد. طبق این برنامه، ایران و ترکیه همتایان روسیه در جنوب منطقه اوراسیا هستند.

برای آن‌که بتواند با اقدام پیش‌دستانه از تحقق این پروژه‌های زیرساختی اتصال چندقطبی و فراملی پیش‌بینی‌شده در سراسر خاورمیانه جلوگیری کند، یا باید با ایران هم‌کاری و یا این کشور را نابود کند؛ گزینه اول، آرزویی است که ت اوباما تلاش داشت تا پس از توافق هسته‌ای به آن جامه عمل بپوشاند، در حالی که گزینه دوم، «نقشه جایگزین» مبتنی بر جنگ ترکیبی‌ای است که در صورتی عملی می‌شود که گزینه اول ش ت بخورد.

نقشه نفوذ استراتژیک واشینگتن در اغفال ایران ناموفق بود، بنابراین به نظر می‌رسد این احتمال وجود داشته باشد که ایران در آینده نزدیک، به عنوان مجازات، هدف توطئه‌های جنگ ترکیبی قرار بگیرد. در واقع، پیشاپیش مشغول آماده‌سازی‌های لازم و همین الآن در حال چینش نیروهای خود با نیم‌نگاهی به افروختن این‌گونه جنگ طی دوره ریاست‌جمهوری ترامپ است.

به عنوان مثال، در حال حاضر در حاشیه‌های مرزی ایران (کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و غیره) فعالیت‌هایی افزایش چشم‌گیری داشته که بوی شورش می‌دهد؛ خواه با اه ج ‌طلبانه و خواه «فدرالیستی» (تقسیم‌بندی داخلی). در عین حال، تهدید حمله‌های داخلی در ایران توسط از هر زمان دیگری، جدی‌تر شده است.

از سوی دیگر، تلاش کرده تا از طریق تحریم‌های گسترده و دیگر انواع فعالیت‌های ت یبگرانه اقتصادی، ت ایران را از نظر ساختاری، شرطی [و تربیت] کند. این عملیات اقتصادی به شکل موازی با عملیات شرطی‌سازی اجتماعی پیگیری می‌شود که از طریق جنگ اطلاعاتی و امیدهای [واهی و] غیرممکنی علیه در جریان است که غرب پس از توافق هسته‌ای در میان جمعیت زیر 30 سال (اکثریت جمعیت) در ایران ایجاد کرده است.

در حال توطئه‌چینی برای نفوذ و گم‌راه نوجوانان و جوانان ایرانی به منظور تحریک آن‌ها با هدف آغاز یک « سبز 2» در آینده است، البته این انقلاب این‌بار با جنگ تروریستی نامتقارن در حاشیه مرزهای داخلی این کشور تقویت خواهد شد و از حمایت کامل « ی از » متحدان در خلیج [فارس] برخوردار خواهد بود.

چرا تنها می‌تواند جنگ ترکیبی به راه بیندازد/ جنگ مثالی عالی از یک جنگ ترکیبی/ ایران چگونه مقابل جنگ ترکیبی آسیب‌پذیر است/ ایران هدف جنگ ترکیبی در دوره ترامپ/ سبز 2 و تجزیه‌طلبی در جنگ ترکیبی علیه ایران/ ارزهای محلی یکی از راه‌های مبارزه با جنگ ترکیبی
« سبز 2» اگر رخ دهد ممکن است با خشونت بیش‌تر و حمایت متحدان منطقه‌ای در خاورمیانه همراه باشد
 
 

انتظار، این است که تأثیر و تأثر هر یک از ابزارهای فوق در جنگ ترکیبی ، اه «تنظیم رژیم»، «تغییر رژیم»، و در نهایت «تجدید رژیم» را در ایران پیش ببرد. به طور خاص درباره ایران، هدف اول به امتیازات ‌ای اشاره دارد که می‌خواهد پس از قرار دادن ایران در موضع ضعف از این کشور بچاپد؛ هدف دوم، به معنای جای‌گزینی ت چندقطبی ایران با یک دست‌نشانده تک‌قطبی است؛ اما هدف سوم و نهایی، که بیش از دو هدف دیگر نگران‌کننده است، تجدید رژیم است، یعنی نابودی موجودیت ایران از طریق تبدیل آن به «فدراسیون سکولار پرشیا» و یک صفحه شطرنجی متشکل از تچه‌های نیمه‌مستقل و هویت‌محور (نظیر «کردستان»، «آذربایجان جنوبی»، «بلوچستان»، «پرشیای عرب»، «پرشیای کوهستانی/مرکزی»، و غیره).

 

کشورهای هدف جنگ ترکیبی ، مانند ایران، چگونه می‌توانند با این جنگ‌ها مقابله کنند؟ آیا تشکیل ائتلاف‌های بین‌المللی می‌تواند یکی از راه‌های مبارزه باشد و آیا استفاده از ارزهای داخلی به صورت مشترک تأثیری در این مبارزه دارد؟

سه راه‌کار برای مقاومت در مقابل جنگ‌های ترکیبی وجود دارد که مکمل هم هستند و ت‌ها می‌توانند و باید از این راه‌کارها استفاده کنند: اقدامات داخلی، عملیات‌های خارجی، و [تشکیل] ساختارهای خارجی. در قالب راه‌کار اول، ترویج آموزه‌های میهن‌پرستانه و تقویت آن‌ها در جامعه به طور منظم، کلید مقابله با ایدئولوژی‌های فرساینده ضدحکومتی‌ای است که توسط مهاجمان در جنگ ترکیبی و قشون آن‌ها در داخل کشور (عامدانه و با نیت خیانت، و یا تحت تأثیر شست‌وشوی مغزی با جنگ اطلاعاتی) تبلیغ می‌شوند.

ت باید در همین راستا استفاده از فن‌آوری‌ها و ابزارهای «انقلاب رنگی مع » مانند سازمان‌های غیر تی میهن‌پرست و نمایش‌های عمومی غرور ملی را در دستورکار قرار دهد، چراکه این‌ها ابزارهای ارزشمندی هستند که می‌توان از آن‌ها برای مقابله با تحریکات غیرمنتظره جنگ ترکیبی بهره‌مند شد.

به عنوان مثال، تجربه سال 2002 ونزوئلا که در آن میهن‌پرستان طی کودتای کوتاه طرف‌دار علیه چاوز رئیس‌جمهور وقت، در دفاع از رئیس‌جمهور خود به خیابان‌ها ریختند، یک مثال قدرتمند و مؤثر بود که همه کشورهای دیگر قربانی این جنگ‌ها باید سعی کنند وقتی درگیر بحران‌هایی هستند که از خارج تحریک شده‌اند، از آن پی‌روی کنند.

اخیراً هم ات میهن‌پرستانه مردم مقدونیه بین سال‌های 2015 و 2016 در جریان دو انقلاب رنگی ناموفق علیه ت این کشور، و همین‌طور گردهمایی‌های خیابانی مردم ترکیه در حمایت از اردوغان پس از کودتای ناموفق طرف‌دار علیه او، می‌توانند درس‌های مفید زیادی را به ت‌هایی بدهند که مایل به درس گرفتن از این کشورها باشند.

چرا تنها می‌تواند جنگ ترکیبی به راه بیندازد/ جنگ مثالی عالی از یک جنگ ترکیبی/ ایران چگونه مقابل جنگ ترکیبی آسیب‌پذیر است/ ایران هدف جنگ ترکیبی در دوره ترامپ/ سبز 2 و تجزیه‌طلبی در جنگ ترکیبی علیه ایران/ ارزهای محلی یکی از راه‌های مبارزه با جنگ ترکیبی
نمایش عمومی غرور ملی یکی از راه‌های «انقلاب رنگی مع » و موجب تقویت هوشیاری عمومی مقابل توطئه‌های جنگ ترکیبی ست
 
 

آن‌چه فوق‌العاده مهم است، شرکت ت‌ها در کمپین‌های پیش‌گیرانه اطلاع‌رسانی با هدف افشای سناریوهای جنگ ترکیبی علیه کشورشان است، چراکه این کار می‌تواند مردم را آموزش دهد و آن‌ها را بیش‌تر نسبت به فتنه‌ای آگاه کند که دارد علیه آن‌ها طرح‌ریزی می‌شود. به این ترتیب، احتمال گم‌راه شدن شهروندان دارای حسن نیت [که ممکن است به دنبال انتقاد باشند، اما هدف آن‌ها براندازی یا کودتا نیست] تحت تأثیر حملات در جنگ‌های اطلاعاتی آینده و شرکت آن‌ها در انقلاب‌های رنگی احتمالی، کم‌تر می‌شود.

این را باید همیشه به خاطر داشت که انقلاب‌های رنگی، برای کنترل و گم‌راه توده‌های مردم و سوق دادن آن‌ها به سوی تحرکات گروهی ضدحکومتی، متکی بر «روان‌شناسی کنترل جمعیت» هستند، و اگرچه بدون شک اقلیتی از توطئه‌گران وجود دارد که این روی‌دادها را سازمان‌دهی میدانی می‌کند، اما معمولاً بسیاری از شرکت‌کنندگان در این روی‌دادها از نقشه بزرگ‌تر بی‌اطلاع هستند و متوجه نیستند که دارد از آن‌ها به عنوان «احمق‌های مفید[2]» استفاده می‌شود.

تاکتیک‌های داخلی که در این‌جا تشریح کردیم، در عمل، بر این اساس که هر حکومت چگونه بسته به شرایط منحصر به فرد، آن‌ها را پیاده می‌کند، با یک‌دیگر متفاوت خواهند بود. با این حال، همه تاکتیک‌های مورد استفاده، برای آن‌که بیش‌ترین تأثیر را در مقابله با جنگ نامتقارن داشته باشند باید از دستورالعمل‌های ارائه‌شده تبعیت کنند.

آن‌چه در ابعاد خارجی استراتژی‌های مقابله با جنگ‌های ترکیبی مهم است هماهنگی عمیق میان ‌ها، نهادهای اطلاعاتی و تشکیلات دیپلماتیک کشورهای چندقطبی است. به عنوان مثال، سازمان هم‌کاری شانگهای دارای یک مکانیسم خاص به نام rats دارد (به معنای «موش‌ها» و مخفف عبارت «ساختار ضدتروریستی منطقه‌ای») است. این مکانیسم، یک نیروی واکنش سریع است که با تهدیدات تروریستی، ج ‌طلبانه و افراط‌گرایانه مشترک علیه اعضای این سازمان مبارزه می‌کند.

دلیل تشکیل چنین سازمان‌هایی آن است که جنگ ترکیبی به طور مستقیم توسط بازیگران غیر تی اما با حمایت‌های غیرمستقیم سازمان‌دهندگان تی به راه می‌افتد، بنابراین ت‌های هوش‌یار باید منابع خود را با هم به اشتراک بگذارند و علیه افراد و گروه‌هایی با هم هم‌کاری کنند که اصلی‌ترین نمودهای این درگیری‌های نامتقارن به شمار می‌روند.

به طور خاص در مورد ایران، این افراد ممکن است الحاق‌گرا/ج ‌طلب (مانند گروه‌های عربی که صدام طی جنگ دهه 1980 از آن‌ها حمایت می‌کرد)، و یا افراط‌گرای ایدئولوژیک مذهبی (مانند ) یا (مانند «حزب کرد دموکراتیک ایران») باشند. هر سه این نمونه‌ها و گروه‌های دیگر مانند آن‌ها وقتی تصمیم می‌گیرند دست به اسلحه ببرند و علیه حکومت بجنگند، تبدیل به نیروهای تروریستی می‌شوند.

چرا تنها می‌تواند جنگ ترکیبی به راه بیندازد/ جنگ مثالی عالی از یک جنگ ترکیبی/ ایران چگونه مقابل جنگ ترکیبی آسیب‌پذیر است/ ایران هدف جنگ ترکیبی در دوره ترامپ/ سبز 2 و تجزیه‌طلبی در جنگ ترکیبی علیه ایران/ ارزهای محلی یکی از راه‌های مبارزه با جنگ ترکیبی
قطعاً در جریان انقلاب‌های رنگی، عده‌ای «توطئه‌گر» وجود دارد، اما معمولاً تعداد زیادی از افراد شرکت‌کننده در فعالیت‌های ضدحکومتی، بی‌خبر از نقشه بزرگ‌تر دشمن و به اصطلاح «احمق‌های مفید» هستند
 
 

آ ین راه‌کاری که باید در دفاع مقابل جنگ‌های ترکیبی اعمال شود، هم‌کاری‌های ساختاری و نهادی چندجانبه میان کشورهای چندقطبی است. یک‌پارچه‌سازی نزدیک‌تر میان ایران، روسیه، چین، پا تان، ترکیه، و دیگر کشورهای پیش‌رو برای به حداقل رساندن آسیب‌هایی ضرورت دارد که می‌تواند از طریق توطئه‌های اقتصادی به هر یک از این کشورها تحمیل کند.

در همین راستا، تجارت با ارزهای محلی می‌تواند کمک بزرگی به کاهش توانایی واشینگتن در ایجاد بی‌ثباتی مالی در کشورهای هدف به عنوان بخشی از شرطی‌سازی ساختاری این کشورها کند. بنابراین مؤسسات چندقطبی جای‌گزین مانند «بانک بری » (brics bank[3])، صندوق ذخیره ارزی بری ، «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا[4]» و سایر نهادهای نوظهور، نقش بسیار استراتژیکی را در دفاع پیش‌گیرانه مقابل این سناریوهای ت یبگرانه ساختاری ایفا می‌کنند.

با همه این‌ها، هدف نهایی از فرآیندهای یک‌پارچه‌سازی چندقطبی باید ایجاد مسیرهای تجاری قاره‌ای در سراسر اوراسیا باشد، چراکه این مسیرها عاری از هرگونه محاصره بالقوه نیروی دریایی یا باج‌گیری‌های متعارف دیگر از سوی این کشور هستند و تنها از طریق جنگ ترکیبی است که ممکن است بتواند در آن‌ها اختلال ایجاد کند. این نیز نشان دیگری بر اهمیت تلاش‌های داخلی و عملیات‌های خارجی‌ای است که تا این‌جا تشریح شدند.

*          *          *
 

 

در بخش دوم از مصاحبه با اندرو کوریبکو مسائل مهمی نظیر توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5، نقش این توافق در جنگ ترکیبی علیه کشورمان، «نقشه بزرگ» برای نفوذ استراتژیک و خلع‌سلاح ایران بدون توسل به نیروی نظامی، سرمایه‌گذاری ت اوباما روی به اصطلاح «میانه‌رو»ها در ایران به نمایندگی ، استفاده ت از خستگی بخشی از جمعیت جوان کشورمان از تحریم‌های اقتصادی و نقش انقلاب در خنثی شدن توطئه‌های بررسی خواهند شد. این مصاحبه به زودی از منتشر خواهد شد.
مشاهده متن کامل ...
مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی فضای تجاری
درخواست حذف اطلاعاتمبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی فضای تجاری
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 372 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 68
مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی فضای تجاریفروشنده فایل


کد کاربری 4558توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و ا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  • منبع : دارد (به شیوه apa)

 • نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


قسمتی از مبانی نظری متغیر:


طراحی فضای تجاری


 


تاریخچه مراکز تجاری


 


مراکز تجاری قلب ای امروزند. این مجموعه ها کاربریهای بسیار متنوعی همچون تجاری، اداری، ورزشی، تفریحی و غیره را در بر میگیرند و هر روز پیچیده تر و وسیع تر می شوند. مراکز تجاری عموما پذیرای قشر مشخصی از اجتماع هستند و این ویژگی، تبدیل آنها را به پاتوق و محل و زندگی اجتماعی تقویت می کند. اگرچه در مراکز ید کاربریها و فروشگاه های متنوعی به چشم می خورند، همزیستی و تمرکز فعالیتهای تجاری موجب می شودضوابط مدون یا قواعد عرفی مشخصی بر این شبه ا یستم های کوچک حاکم شود. مراکز تجاری بزرگ و پیچیده ی امروزی که سطح زیربنای آنها گاه از صدهزار متر مربع بیشتر است، سیر تحولی طولانی دارند(نادری 1386).


 


2-2-1- فضاهای تجاری اولیه


 


اولین اقدامات عملکردی شناخته شده برای ید و فروش محصولات، بازارهای سرباز یا غرفه های موقتی بودند الگوی رایج در آنها را چه به لحاظ عملکردی و جه لحاظ کالبدی و رفتاری می توان با بازارهای هفتگی امروزی مقایسه کرد(guedes,1979:111).


 


2-2-2- فضاهای تجاری در یونان باستان


 


به طور کلی در منابه مختلف معماری آگورای یونانی به عنوان فضای مسقف و محصور دارای دو عملکرد اصلی معرفی شده است؛ عملکرد «اجتماعی- » و «محل بازار شهر». حتی در منابعی معادل محل بازار شهر دیده می شود. ارسطو نسبت به عملکرد تجاری آگورا می گوید:" ...که نه مردم در آن حق دادوستد داشته باشند و نه بزرگان و پیشه وران به آن راه یابند مگر آنکه فرمانروایان ایشان را به آنجا فراخوانند."(فلامکی1385، 72)


 


به تدریج که یونانیان مراحل متفاوتی از زندگی -اجتماعی را تجربه می کنند، آگورا مؤلفه هایی از تحرک اجتماعی و اقتصادی را می پذیرد و از طرفی فضاهای دیگر، در نقاطی دیگر و در رابطه با شالوده اقتصادی و بازرگانی آن بوجود می آیند و برگزاری ارتباط میان شهروندان را از قالب محدوده فضایی آگورا به تنهایی خارج می کنند. چنانچه در آتن شکل گیری بازار قیصر در فرم مرکزی در شرق آگورا در دوره هلنی می بینیم(فلامکی1385، 72).


 


در ای طراحی شده مثل پرینه، محل آگورا تا حد امکان در مرکز فیزیکی شهر واقع شده بود و نیز گاهی آگورا حد فاصل میان دروازه شهر و آکروپلیس بود که در آتن به وضوح دیده می شود. در ای بندری مثل میلتوس نیز موقعیت مرجح ااقتصادی بندر موجب شکل گیری آگورا در کنار آن می شود(موریس 1384 ، 42).


 


آگورا توسط ساختمان های شهری احاطه شده بود که این ساختمان ها در طبقخ همکف، مغازه هایی دائمی را در خود جای داده بودند که شکل گیری این الگو مقادن با قرن 5 قبل میلاد است. الگوی سازماندهی فضاهای تجاری در آن زمان بدین طریق بود که مغازه ها بین انبار یا کارگاه و مسیر پیاده مقابل خود قرار داشتند. بین مسیر محلی برای ایستادن ید و فروشندگان جهت انجام اعمال تجاری بود(gueduse,1979:112).


 


2-2-3- فضاهای تجاری در روم باستان


 


فوروم[1] را رومیان نه در تقابل با یونانیان بلکه در هماهنگی با نظام اداری ای خود و برای جئابگویی به نیازهای خاص زندگی جمعی شان ساختند و همانند یونانیان، هرگز نتوانستند شکلی یکپارچه و قالبی برابر برایش بسازند(فلامکی1384 ، 74). فعالیت های اصلی که در فوروم صورت می گرفت عبارتند از بودند از : برگزاری امور اداری شهروندان، انجام امور تجاری و و گاه بخشی از امور مذهبی. فوروم ها در سرزمین های وسیع زیر سلطه رومیان شکل و کاربردی برابری نداشتند. گاه بیشتر به امور تجاری می پرداختند تا جایی که فعالیت های دیگر کاملا فرع بر آنها شمرده می شدند و گاه چندان به تشریفات اداری اختصاص می یافتند که موجودیتشان به یک مجموعخ مونومنتال تبدیل می شد(فلامکی1384 ، 74)).


 


چنانچه به نظر می رسد فضاهای تجاری در شهر رم، به عنوان نماد تمدن روم، اکثرا مغازه های کوچکی در طبقات همکف اینسولاها بودند اما تمرکز اصلی بازار، پیرامون میادین شهر و بخصوص فوروم تراجان[2] بوده است(موریس 1384، 72).در دوره امپراطوری، ساختمان های شهری و مذهبی جای مغازه ها را در فوروم گرفتند و این اقدام، مغازه ها با از دست دادن موقعیت برتر خود در میدان شهر به جای دیگر از شهر منتقل شدند که به صورت گروهی فضای تقریبا بشکل امروزی بازار را شکل می دادند(guedes,1927:112).


 


بازار تراجان بهترین نمونه به لحاظ یک معماری شایان توجه فضاهای تجاری در رم بود که در اوایل قرن دوم بعد از میلاد در مجموعه فوروم تراجان ساخته شد. این مرکز در کانسپت فرمی هود شبیه بازار های امروزیبود. مغازه های شخصی که در ایتالیا با نام تبرنا[3] مشهور است کانتری برای ید و فروش در جلو و انبار در پشت و گاها در طبقه ی بالای مغازه داشت. مغازه ها با این خصوصیت فضایی تا پایان قرن 17 در سرتاسر اروپا رایج بودند(guedes,1927:112).


 


 


2-2-4- فضاهای تجاری در قرون وسطا


 


به طور کلی امکانات تجارت که علت وجود اصلی ای قرون وسطی محسوب می شود به چند صورت در این ا تأمین شده بود و انواع فضای تجاری هم در ای طراحی شده و هم در ای با رشد طبیعی وجود داشت: نخست، فضای باز مختص بازار که معمولا در مرکز شهر یا در آن بود؛ دوم، منطقه تجاری در قسمت عریض تر خیابان اصلی شهر. پاول زوکر از دو نوع فضای تجاری دیگر در ای با رشد طبیعی نام می برد؛ گسترش افقی خیابان اصلی و همچنین میدانی در کنار دروازه شهر.


 


شکل کلی این میدان در ای از پیش طراحی شده، اساسا فضایی خالی در یک بلوک شبکه شطرنجی است که از چهارسو توسط خیابان هایی احاطه شده است. در قاره اروپا ساختمان های پیرامون فضای بازار، تقریبا هم ارتفاع بوده و طبقه همکف این ساختمان ها بوسیله راهروی مسقفی که بر روی خیابان ها کشیده شده و در تمامی اضلاع میدان تداوم داشت، یکنواخت و هم شکل بود. خیابان تجاری در ای از پیش طراحی شده کمتر به چشم می خورد و در باستیدها اصولا وجود خارجی و نه خیابان های تجاری، هیچ یک از این توصیفات دقیق پیروی نکرده اند. هیچ دو طرفی مشابه نبوده و هر یک خصوصیات فضایی خاص خود را دارا بودند.
 
 


[1] . forum


 


[2] . trajan


 


[3] . teberma


 مشاهده متن کامل ...
رساله مجموعه تجاری تفریحی+2 فایل پاو وینت تحلیلی مراکز تجاری تفریحی
درخواست حذف اطلاعات

رساله مجموعه تجاری تفریحی+2 فایل پاو وینت تحلیلی مراکز تجاری تفریحیتاریخ ایجاد 19/07/2013 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 380 قیمت: 30000 تومان حجم فایل: 11730 kb تعدادمشاهده 92


فهرست مطالب
تقدیر و تشکر:
فهرست مطالب
مقدمه:
مشخصه یک مرکز ید
تعریف مراکز تجاری تفریحی
تاریخچه مراکز تجاری تفریحی
وم مراکز تجاری تفریحی و اجتماعی در یک شهر
چگونگی پیدایش مجموعه ها و بازارهای تجاری تفریحی
نحوه پیدایش بازارها
سیر تکاملی مجموعه های تجاری تفریحی
نقش و کارکرد بازارهای سنتی
مجتمع های تجاری تفریحی به جای بازارهای سنتی
تبعیت از سبک زندگی جدید
خصوصیات ویژه مجموعه های تجاری تفریحی
انتخاب سایت مناسب با دسترسی از اکثر نقاط شهر
ایجاد راه های دسترسی راحت به تمامی واحد ها
استفاد ازابزارهای تسهیلات رفاهی برای یداران
ایجاد فضاهای تفریحی در مجتمع:
استفاده از رنگهای جذاب در معماری ساختمان:
ورودی ساختمان:
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و ساختمان:
نمای ساختمان:
محوطه سازی و ایجاد فضای سبز:
نو ردازی:
بیلبوردها و info box
به طور کلی بازار از سه فضای اصلی تشکیل شده است:
کالبد بازار
بازار
سرا یا خان
خانبار یا انبار
قیصریه
چهارسو
میدان
جلوخان
حجره
پاساژ
پاساژ نمونه ای از یک مکان تجاری
تعریف پاساژ
پاساژ، نسل دوم بازارچه
رقابت موجب شکلگیری پاساژها شد
پاساژها در اروپا
پاساژهای تهران
مراکز ید، عنصر مهم تشکیل دهنده فضای شهری
رسیدن به بنا
انواع رسیدن به بنا
از جلو
با زاویه
به طریق ما یچی
رسش به بنا
ورودی
مجتمع تجاری خاوران
مجتمع تجاری زیست خاور
بازار قسطنطنیه
بازار گوهر شاد
مجتمع تجاری تک
مجتمع تجاری پروما
بازار بزرگ بین المللی ( سپاد )
مجتمع تجاری وصال
پاساژ پویا
مجتمع تجاری الماس شرق
نمونه های خارجی
فصل سوم
بررسی و تحلیل نمونه های خارجی و داخلی
مجموعه (bercy)
پانل های فولادی پوشاننده
ساختمان های پیانو
شبکه ی سازه ای (بتن)
مجتمع زیست خاور
همجواریها
ورودی مجموعه
فضاهای ارتباطی طبقه همکف
فضاهای ارتباطی طبقه
فصل چهارم
استاندارد ها و ضوابط مکان های تجاری
تعریف کاربری تجاری
کاربری تجاری
تجاری رده محله
تجاری رده ناحیه
تجاری رده منطقه
تجاری رده حوزه
تجاری رده شهر و فراتر
اراضی و مناطق تجاری
ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی
ورودیها
راهرو
سطح شیبدار
آسانسور
ضوابط دسترسیها
کاربری تجاری مختلط مقیاس محله
کاربریهای تجاری مختلط مقیاس ناحیه و منطقه
کاربری تجاری مختلط و مستقل منطقه و شهر
تفکیک اراضی تجاری
تفکیک اراضی تجاری مختلط
تفکیک اراضی تجاری مستقل
بررسی تراکم ساختمانی تجاری مختلط در مراکز ناحیه و منطقه
استانداردهای طراحی مجتمع های تجاری
ارتفاع طبقات
دربهای ورود
دربهای وج
ظرفیت کریدور
پلکانها
نقاله مسافرتی
آسانسور
سطح شیبدار
ساختمان های اداری در بخش واحد تجار
روابط
ساختار اداره
استانداردهای فضا
سرویس های اداری
پارکینگ ها
پارکینگ بیرون خیابان
پارکینگ های طبقاتی
سطوح نیم طبقه
طرح دال پوششی
طرح شیب پارکینگ
رامپ شیبدار خارجی
بانک
رستورانها
ده فروشیها
فروشگاههای مواد غذایی
فصل پنجم
موقعیت استان گلستان
ناحیه کوهستانی
ناحیه کوهپایه و دامنه
ناحیه دشتی
آب و هوا
عناصر آب و هوا
ناهمواریها
توده های هوا
انواع آب و هوا
آب و هوای معتدل
آب و هوای کوهستانی
آب و هوای خشک و نیمه خشک
دما
جغرافیای انسانی استان
تاریخچه ی س ت
س تگاه ها
س تگاه های شهری
س تگاه های روستایی
درآمد اقتصادی روستاییان
تقسیمات استان
منابع آب استان
آب های سطحی
رودهای استان
روداترک
گرکان رود
رود قره سو
دریاچه ها
پیشینه شکل گیری مراکز تجاری تفریحی
تاریخچه مراکز تجاری تفریحی در جهان
انواع مراکز ید
مراکز ید متوسط یا اجتماعی
مراکز ید منطقه ای (حومه ای(
پاساژها
فروشگاه های بزرگ
مراکز تجاری تفریحی در جوار خیابان ها
فروشگاه های زنجیره ای
پروژه های نوسازی(مرکز شهر(
بررسی نمونه های موردی
مرکز ید مونیخ
مراکز ید تجاری تفریحی کوالالامپور
خیابان petaling (محله چینی ها)
فروشگاه بزرگ mid valley
مرکز تجاری تفریحی suria در برجهای پتروناس
مجتمع برجایا:
مجتمع bukit bintang و sungai wang
مجتمع های ید lot و starhill
فروشگاه های pavilion
مجتمع تجاری تفریحی one utama
مجتمع تجاری تفریحی sunway pyramid
از دیگر مراکز ید در محله چینی ها
بازار seni (بازار مرکزی)
مرکز تجاری تفریحی koto raya:
مرکز تجاری تفریحی national craft complex
بازار خوراکی chow kit
kampung baru
بازار malam
مرکز تجاری تفریحی تفریحی خلیج فارس
مجموعه خلیج فارس
اه کلی مجموعه خلیج فارس
امکانات ویژه ورفاهی
گونه شناسی مراکز ید
airport center
arcade
community center
convenience center
enclosed mall
استانداردها و ضوابط واحد های تجاری تفریحی
مغازه ها
برنامه فیزیکی مرکز تجاری تفریحی
سیر تکاملی مجموعه های تجاری تفریحی
بررسی مجموعه های تجاری تفریحی گذشته از نظر شهر سازی
بررسی خصوصیات ویژه مجموعه های تجاری تفریحی گذشته از نظر اقتصادی و اجتماعی
انواع مجموعه های تجاری تفریحی و بخش های تشکیل دهنده آن
احکام و معیارهای نظری طراحی
مبانی طراحی المانهای مهم مراکز ید
ساختمانهای مستاجرین
جایگاه حرکت پیاده
تسهیلات اجتماعی
ملاحظات اصلی در طراحی مراکز ید
جلب عناصر تجارت
دسترسی مشتریان
ورودی ها
سیر کولاسیون در مراکز تجاری تفریحی
ویژگی های فضاها
سیرکولاسیون داخلی
محوطه های میانی
بازارچه
نورگیری در مراکز تجاری تفریحی
انعطاف پذیری مراکز تجاری تفریحی
ستون بندی واسکلت در مراکز تجاری تفریحی
عمق ساختمان تجاری تفریحی
ویترین در مراکز تجاری تفریحی
آبنما در مراکز تجاری تفریحی
فضای سبز در مراکز تجاری تفریحی
تهویه در مراکز تجاری تفریحی
انسان وطبیعت
شهر و طبیعت
فضای باز شهری
خصوصیات فضای باز شهری
تفریح
خصوصیات فضاهای طبیعی (تفرجگاهی) پیرامون ا
منابع تفریحی یا گردشگاهها
تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی و خارجی
بررسی نمونه هایی از مراکز تجاری تفریحی درایران
مجتمع تجاری تفریحی الماس شرق
تاسیسات برودتی و حرارتی:
فضاهای جانبی:
تاسیسات ساختمانی
مجتمع تجاری تفریحی – اداری ونوس
مجتمع تجاری تفریحی – اداری ستاره شمال
نمونه هایی از مراکز تجاری تفریحی درگوشه و کنار جهان
مرکز تجاری تفریحی استکهلم
مرکز تجاری تفریحی سامپو
مرکز تجاری تفریحی سنت وهربلین
رنگ و نور
اه چیدمان مرکز
مرکز پاور مزافیستا در آریزونای ای متحده
عناصر طراحی
نتیجه گیری
هدف از تشکیل این فضاها
دسترسیها و ارتباطات
نوع فضاهای تشکیل دهنده مجموعه ها
نحوه شکل گیری و استقرار فضاها
بستر طراحی
شناخت و ارزیابــــی شهرستان نیشابور در یک نگاه
نیشابور از اوایل قرن حاضر تاکنون
وجه تسمیه
راههای ارتباطی
مراکز شهری
شکل شهر
بررسی های اقلیمی شهرستان
موقعیت جغرافیائی
پستی و بلندی
اوضاع اقلیمی
میزان درجه حرارت
رطوبت نسبی
میزان بارندگی در شهر نیشابور
میزان خشکی
وزش باد
آبهای سطحی
خاک و پوشش گیاهی
استنتاج در رابطه با جهت بهینه ساختمان
بررسی منطقه آسایش در شهر نیشابور
کاهش اتلاف حرارت ساختمان
محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب
بهره گیری از نوسان روزانه دمای هوا
استانداردومبانی مطالعاتی فضاها وبرنامه فیزیکی
بررسی استاندارد و مبانی مطالعاتی فضاها
واحدهای تجاری تفریحی
ل تجاری تفریحی
ده فروشی ها
فروشگاه های مواد غذایی
رستوران ها
بخش اداری
فضا برای مبلمان و اثاثیه:
بانک
پله
پله برقی
آسانسور
سیستم های فراخوانی آسانسور
راههای فرار از آتش
تبیین موضوع
اه طرح
اه کلی در مقیاس میانی
اه کلی در مقیاس د :
عوامل شکل دهنده به طرح
معرفی فضاهای مجموعه
بخش تجاری تفریحی
بازارچه
پارکینگ
فضاهای تاسیساتی و خدماتی
رستوران
پارک
منابع و ماخذ :کلمات کلیدی مرتبط:
رساله مجموعه تجاری تفریحی ,پایان نامه ,رساله معماری , رساله ,تجاری تفریحی ,طراحی مجموعه تجاری تفریحی, , رساله پایان نامه معماری , رساله پایان نامه معماری, رساله معماری, پروپوزال, پروپوزال معماری, رساله مجموعه تجاری تفریحی, رساله مجموعه تجاری تفریحی, رساله مرکز,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع تجاری بازارخودرو تهران
مطالعات طراحی سیتی سنتر در شهر تبریز با رویکرد حیات جمعی
مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری فولدینگ
مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی
مجتمع تفریحی تجاری, مطالعات- معماری
مطالعات طراحی،مجموعه تجاری ابزارآلات صنعتی و کارگاهی+نقشه اتوکد
مطالعات طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد معماری ارگانیک
,رایگان ,مجتمع تجاری تفریحی-pdf
پلان بانک صادرات/dwg
پلان سوله
پارکینگ طبقاتی
مجتمع تجاری تفریحی, مطالعات- معماری
مجتمع تجاری آرمان/word
تحقیق معماری: مجتمع تجاری آرمان
مطالعات طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرا
پروژه کامل مرکز ید
رساله طراحی مجتمع تجاری اداری با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی مرکز شهر با ظرفیت 5000 خودرو
رساله طراحی مجتمع چند منظوره تجاری فرهنگی هنری تفریحی با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی شاپینگ مال با رویکرد تعاملات اجتماعیمشاهده متن کامل ...
مکزیک، نفت و مافیای
درخواست حذف اطلاعات

1) ایالات متحده ی مکزیک با در اختیار داشتن 15.7 میلیارد بشکه ذخایر نفتی، نهمین دارنده ی بزرگ نفت جهان است که پس از کانادا، با صادرات روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت به ، بیشترین نیاز نفتی این کشور را تامین می کند. (1) از این روی درصدد است تا به موازات تلاش برای خصوصی سازی صنعت نفت مکزیک (سپردن آن به دست شرکت های چند ملیتی ) و حفظ و تشدید وابستگی این کشور به (2)، ذخایر آن را نیز _که مهمترین منبع درآمد ارزی این کشور به شمار رفته و 40% بودجه سالیانه ی آن را تشکیل می دهد_ به عاملیت مافیای مخدر تصاحب نماید.


2) قاچاقچیان که وجود آن برای ت مکزیک، سال ها است به یک بحران دامنه دار تبدیل شده (3)، معظلات بزرگی را برای این کشور به وجود آورده است. از جمله اینکه به دلیل جنایت گسترده، اکنون مکزیک پیشتاز آدم ربایی در جهان است و در 6 سال اخیر حدود 9 هزار نفر قربانی اقدامات باندهای قاچاق و تب اری شده اند. در واقع مکزیک به عنوان محل ترانزیت کوکائین، و ماری جوانا از کلمبیا به _به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده ی جهان_ (4) با حمایت و هدایت کشور دارای منافع از این پدیده ( ) خسارات زیادی را متحمل می شود. (5)


3) کشور یی و راست گرای کلمبیا که در جنوب ی مرکزی و شمال ی جنوبی واقع است، به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، ِ ی لاتین و عامل سیاست های در منطقه می باشد. به طوری که در پوشش کلمبیا، مناطق مرزی اکوادور را با هواپیما چندین بار بمباران کرد؛ و به ونزوئلا ابکار اعزام می نماید و از این طریق به تضعیف دو کشور چپ گرا و ضد یی منطقه پرداخته و از همین این رو است که اکنون نیروهای نظامی ونزوئلا و کلمبیا در دو سوی مرزهای شان صف آرایی کرده اند (6). حال این سؤال وجود دارد که آیا هدایتی بر تولید بیش از 6000 تن کوکایین در سال، در 99 هزار تار زمین زیر کشت گیاه کوکا (مورد نیاز برای تولید کوکائین) در کلمبیا نداشته یا همان نقشی را به عهده دارد که پس از حمله و حضور در افغانستان تاکنون ایفا کرده؟ نقشی که سبب شد از زمان ورود نظامیان یی در سال 2001 تا کنون، تولید در آن کشور 33 برابر شود.


4) از اوایل سال 2007 تا کنون حدود 8 هزار قبضه سلاح و 10 میلیارد دلار پول از مرزهای و در عملیات قاچاقچیان وارد مکزیک شده است. (7) به اذعان مسئولان امنیتی و مکزیک، قاچاقچیان سلاح های نسل جدیدی را در اختیار دارند که انحصاراً متعلق به است به طوری که ای های میچوآکان و تامائولیپاس که مقر اصلی فعالیت کارتل مخوف خلیج مکزیک هستند؛ از سلاح های پیشرفته نسل چهارم از جمله تیربارهای اتوماتیک اف. ان.هرتسال.پی90 ،متعلق به ، برخوردارند. و این علاوه ی بر 15 میلیون سلاح سبک و در دسترس مردم مکزیک است که 95% آن از همسایه ی شمالی به مکزیک قاچاق می شود. همچنین بنابر اعلام ت مکزیک، اغلب سلاح های پیچیده ای که در اختیار باندهای قاچاق است، از وارد می گردد و از این روی بود که "فیلیپه کالدرون"، رئیس جمهور مکزیک، بر خلاف سیره ی همیشگی خود و سایر رؤسای جمهور این کشور، را بزرگترین کشور از لحاظ فساد و نامید و طی بیانیه ای تی که پس از دیدار وی با نمایندگان کنگره منتشر شد، از این کشور خواست تد ر و اقدامات شدیدی را برای مبارزه با جنایت و تب اری در مرزهای مشترک دو کشور برای پیشگیری از قاچاق اسلحه از شمال ( ) به جنوب (مکزیک) اتخاذ کند. (8)


5) با حمایت از مافیا، منافع فراوانی را عاید خود نموده که برخی از آن ها بدین قرار است:

الف- نیاز شدید ت مکزیک در مبارزه با قاچاقچیان، تاکنون منجر به ید مبالغ کلانی تسلیحات نظامی از و تجهیزات جاسوسی از رژیم (9) شده است و حتی رابرت گیتس دفاع پیشین و کنونی ایالات متحده، شرط به اصطلاح کمک مالی 450 میلیون دلاری به مکزیک را در مبارزه با جرایم سازمان یافته و _موسوم به طرح "مریدا"_، ید تجهیزات نظامی لازم از جمله هلی کوپتر اعلام کرد و از این روی، این به اصطلاح کمک مالی چیزی نیست جز "جیب به جیب " آن مبلغ. چرا که مسلماً ید سلاح مثل همیشه از صورت خواهد گرفت. (10)

ب- بر اثر ناامنی ایجاد شده، بسیاری از ثرروتمندان و نخبگان مکزیکی که مایل به مهاجرت آنان است، به آن کشور کوچانده شده اند.

ج- نیاز مبرم مکزیک به کمک های مالی و غیر مالی ، زمینه ی نفوذ وسیعی را برای آن کشور به وجود آورده است به نحوی که شدت فعالیت مافیا سبب کمک خواهی بیشتر از واشنگتن، و این خود منجر به نزدیک تر شدن کاخ سفید به هدفش یعنی تضعیف و تجزیه ی مکزیک و سپس الحاق ایالات نفت خیز شمالی به خاک خود می شود. هم چنان که 4 ای کالیفرنیا، آریزونا، نیومکزیکو و تگزاس زمانی متعلق به مکزیک بود که پس از تصرف مکزی یتی در قرار دادی تحمیلی به مبلغ 15 میلیون دلار، از ت وقت یداری شد. از این رو است که کنگره اوا ماه می طرح اعطای کمک 350 میلیون دلاری به مکزیک را برای مبارزه با قاچاق تصویب کرد اما برای عملی آن شروطی از جمله اصلاحات در نظام پلیسی و قضایی کشور همسایه را خواستار شد. از طرف دیگر خواسته است تا واحدهای پلیس و نیروهای نظامی مکزیک که از منابع مالی واشنگتن استفاده می کنند را نقض نکنند و این در حالی است که در نظام حقوقی مکزیک بر خلاف وجود ندارد و حتی نگارنده دربازدیدش از زندانی با 11 هزار نفر جمعیت در پایتخت، با کمال تعجب متوجه حضور فردی با پرونده ی قتل 60 نفر شد! با وجود این اما همچنان خواستار رعایت حقوق(!) جنایتکاران در مکزیک است تا از این طریق خطر پذیری را برای قاچاقچیان کم تر و در نتیجه انگیزه ی فعالیتشان را مضاعف نماید.


6) در پایان اظهارات چند مقام بلند پایه ی اطلاعاتی و امنیتی به جهت تکمیل قطعات این پازل آورده می شود:

الف- مایکل هایدن ،رئیس سابق سیا: "مکزیک نیز می تواند در کنار ایران به چالشی برای اوباما تبدیل شود که احتمالا بسیار بزرگتر از عراق باشد. این کشور در حال تبدیل به یکی ازبزرگترین تهدیدهای امنیتی جهان است".

ب- فرماندهی مشترک در گزارش اخیر خود مکزیک را در کنار پا تان به عنوان کشورهایی نام برد که در خطر فروپاشی قیرب الوقوع هستند.

ج- وزارت دادگستری اعلام داشت قاچاقچیان مکزیکی بزرگترین تهدید موجود در زمینه جرایم سازمان یافته می باشند.

د- استقن هادلی، مشاور امنیت ملی ، چندی پیش اعلام داشت خشونت روزافزون، دموکراسی مکزیک را تهدید می کند.

ه- و آ اینکه دنیس بلر، مدیر اطلاعات ملی ، ت مکزیک را به عدم کنترل متهم نمود که واکنش وزارت خارجه مکزیک را در پی داشت.


پاورقی:

1- معادل 13% از کل نفت مصرفی .

2- بیشترین واردات (50.9%) و صادرات (84.7%) مکزیک از و به می باشد.

3- ت مکزیک به تازگی از تصمیم خود برای اعزام 6 هزار نیروی جدید به برخی مناطق هم مرز با برای مبارزه با قاچاقچیان خبر داد.

4- در حدود 30 میلیون معتاد وجد دارد که حدود 10% جمعیت را شامل می شود.

5- هیلاری کلینتون در دیدار خود با فیلیپه کالدرون: "بازار اشباع ناپذیر مواد غیرقانونی ما ( ) به تجارت دامن می زند".

6 - خوان مانوئل سانتوس دفاع کلمبیا از افزایش حضور نظامی در کشورش خبر داد.

7- سفیر مکزیک در واشنگتن: "گروههای یی مانع از توقف قاچاق اسلحه به مکزیک می شوند".

8- هیلاری کلینتون: "ناتوانی ما در جلوگیری از قاچاق سلاح به طور غیرقانونی به آن سوی مرز که این مجرمان را مسلح می کند، باعث مرگ افسران پلیس، سربازان و غیرنظامیان می شود".

9- بر اساس گزارشهای افشا شده، رژیم صهیونیستی در صدد است به موجب قراردادی نظامی، 22 میلیون دلار تجهیزات جاسوسی پیشرفته شامل هواپیماهای بدون سرنشین به مکزیک ارائه نماید.

10- هیلاری کلینتون در دیدار با فیلیپه کالدرون: ت اوباما درحال همکاری با کنگره برای ارائه 80 میلیون دلار کمک به مکزیک برای یداری هلیکوپترهای "بلکهاک" است.


پی نوشت:

1- جالب است بدانید ویروس آنفولانزای نوع a معروف به آنفولانزای خوکی، پس از جدال لفظی مقامات و مکزیک بر سر چالش ، ناگهان در کشور اخیر رواج یافت و ضرر هنگفتی بابت نیمه تعطیل درآمدن صنعت گردشگری مکزیک متحمل این کشور کرد. ضمن آنکه بعدها مشخض شد دونالد رامسفلد، دفاع بوش، از سهامداران اصلی "گیلئاد ساینس" شرکت عرضه کننده ی وا ن این بیماری بوده که درآمد هنگفتی را از فروش وا ن به کشورهای مختلف جهان عاید خود نمود.

2- مطلب مرتبط از همین قلم: farsnews.com/newstext.php?nn=13900722000611


* نگاشته ی اینجانب در تاریخ 6 اردیبهشت 88مشاهده متن کامل ...
مطالعات, طراحی, مجتمع ,تجاری ,اداری
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات طراحی مجتمع تجاری اداریتاریخ ایجاد 03/07/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 224 برگ ورد کامل قیمت: 18000 تومان حجم فایل: 7629 kb تعدادمشاهده 3


contents
سپاسگزاری: 3
چکیده : 4
بیان ضرورت های طرح 5
اه پروژه 6
فصل اول: فضاهای شهری 7
1- سابقه و تاریخچه فضاهای شهری 7
نتیجه گیری 8
2- سه تئوری در زمینه طراحی فضای شهری 8
3- شهر و طراحی شهری 9
1-3- پیدایش و رشد شهر 9
2-3- شهرنشینی و داد و ستد 9
فصل دوم: فضاهای عمومی 10
1- فضای عمومی چیست؟ 10
فضای عمومی در یک مجتمع فروشگاهی بزرگ 10
نتیجه گیری 13
فصل اول: 14
کلیات 14
1-1- موقعیت زمین پروژه و دسترسیهای اطراف آن – توپوگرافی و جهات شیب زمین 15
1-2- تاسیسات زیربنایی موجود در زمین 15
4-1- خاک شناسی و مکانیک خاک زمین 15
5-1- لرزه خیزی منطقه 16
6-1- شرایط جغرافیایی – اقلیمی و آب و هوایی 16
تابش آفتاب 19
انرژی خورشیدی ت ده شده بر سطوح قائم 19
تقسیمات 9 گانه اقلیمی در ایران 26
1-6-1- دما و رطوبت هوا 28
2-6-1- بادهای غالب 29
نمودار جهت و سرعت باد زنجان 30
ج بیوکلیماتیک ساختمانی 31
زنجان 31
7-1- تاثیر خصوصیات اقلیمی بر محیط زیست و معماری 33
رطوبت 35
تابش خورشید 36
8-1- جهت و فرم مطلوب ساختمانها بر اساس شرایط اقلیمی 36
9-1- تاثیر رنگ در مقدار انرژی خورشیدی جذب شده در یک 37
10-1- نحوه استقرار مطلوب بنا در زمین 38
ساختمان اداری جدیدguosen با بهره وری انرژی 38
مشخصات ملک 47
موتورخانه 47
برق، سیستم تهویه مطبوع (هواساز)، سیستم سرمایش و آسانسور 48
تنوع کاربری 48
اطمینان سرمایه 49
سیر تحول بازار در ایران 52
1- بررسی هویت بازار در ایران 52
- سوم: مکان‏هایی برای گردهم‏آیی مردمان 55
1- معنای لغوی بازار 55
2- پیدایش بازار 56
3- خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها 57
1-3- شکل بازارها 57
2-3- مصالح و فن ساختمان بازار 58
فصل دوم: - تحولات جدید شهر و بازار 59
1- تحول جدید شهر و بازار 59
1-1- تحولات جدید جهانی و شهرنشینی 59
2-1- تأثیر تحولات جدید اقتصادی در سیمای ای ایران 60
3-1- سبک جدید تبلیغات 61
2- مرکز تجاری در شکل جدید 62
1-2- بازارهای جدید 62
2-2- منطقه‏بندی 62
3-2- مراکز ید 63
فصل سوم: مطالعات پایه 68
1- پیشنهادات کلی در جهت طراحی شهری 68
طراحی مغایر با محیط اطراف 69
طراحی هماهنگ با محیط 69
ادغام بنایی جدید در سیستم ساخته شده موجود 72
2- ضوابط و مقررات اجرایی مجتمع‏های تجاری 78
1-1- ورودی‏ها 79
2-1- راهروها 80
3-1- سطح شیبدار 80
4-1- آسانسور 80
3- بررسی‏های کلی در مقیاس شهر 81
1-بررسی‏های تاریخی و روند شکل‏گیری شهر 81
گام دوم: شناخت 82
bercy 2 83
پانل های فولادی پوشاننده 85
ساختمان های پیانو 86
شبکه ی سازه ای (بتن) 86
دیتایل پانل پوشاننده 87
استفاده از سازه های چوبی 88
برش طولی از بخش تجاری 90
برش طولی از مجموعه 91
ورودی اصلی 94
مجتمع زیست خاور 98
همجواریها 101
دسترسی به مجموعه 101
فضاهای ارتباطی طبقه همکف 103
فضاهای ارتباطی طبقه 1- 104
گام دوم: شناخت 110
1- مکان ی پروژه شهر زنجان 111
1-1- بررسی تاریخی 111
2-1- بررسی تنوع فضاهای تجاری 112
3-1- بررسی کالبدی محدوده مورد نظر 112
4-1- بررسی جمعیت در محدوده مورد نظر 112
5-1- بررسی حوزه نفوذ کارکردی 112
2- شناخت محدوده مورد نظر 113
1-2- کاربری اراضی 113
3-2- مطالعات اقتصادی 113
اشتغال 113
ساختار اشتغال 114
وضعیت شغلی 114
گروه های شغلی 114
گام سوم: تحلیل و پردازش 115
1- مبانی طراحی مجتمع های تجاری اداری 116
1- تعیین محل مجموعه 116
2- بررسی اقتصادی 116
3- ترافیک 117
1-3- بررسی وضعیت عبور و مرور 117
2-3- پارکینگ ها 118
4- علایم راهنمایی 118
5- اصول طراحی 118
1-5- عوامل بصری جذاب 119
2-5- عوامل جذب در طراحی 119
3-5- نمای بیرونی 119
2- مبانی برنامه ریزی فیزیکی 122
1- در مقیاس شهر 122
الف- فضای اجتماعی 122
ب- فضاهای تجاری- تفریحی 122
2- در مقیاس محله 123
الف- فضای فراغتی- تفریحی 123
ب- تجاری در سطح محله 123
دسته بندی عملکردهای موجود در سایت 124
الف- عملکرد تجاری- تفریحی 124
1- تجاری شهری 124
2- تجاری محلی 124
ب- فضای اجتماعی (شهری) 124
ج- سامان دهی فضایی عملکردها 125
3- برنامه ریزی فیزیکی فضاهای تجاری 125
1- الگوهای واحدهای تجاری با راهرو س وشیده 125
- الگوهای واحدهای تجاری به صورت خطی و یا به صورت متمرکز 125
3- ویترین مغازه 126
استانداردها و ضوابط واحد های تجاری 126
تعریف کاربری تجاری 126
کاربری تجاری 126
تجاری رده محله 126
تجاری رده ناحیه 126
تجاری رده منطقه 127
تجاری رده حوزه 127
تجاری رده شهر و فراتر 127
اراضی و مناطق تجاری 127
ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی 129
ورودیها 129
راهرو 129
سطح شیبدار 130
آسانسور 130
ضوابط دسترسیها 131
کاربری تجاری مختلط مقیاس محله 131
کاربریهای تجاری مختلط مقیاس ناحیه و منطقه 131
کاربری تجاری مختلط و مستقل منطقه و شهر 132
تفکیک اراضی تجاری 132
تفکیک اراضی تجاری مختلط 132
تفکیک اراضی تجاری مستقل 132
بررسی تراکم ساختمانی تجاری مختلط در مراکز ناحیه و منطقه 133
استانداردهای طراحی مجتمع های تجاری 133
ارتفاع طبقات 133
دربهای ورود 133
دربهای وج 134
ظرفیت کریدور 134
پلکانها 134
نقاله مسافرتی 135
آسانسور 135
سطح شیبدار 135
ساختمان های اداری در بخش واحد تجاری 135
روابط 136
ساختار اداره 136
استانداردهای فضا 136
سرویس های اداری 137
پارکینگ ها 137
پارکینگ بیرون خیابان 137
پارکینگ های طبقاتی 138
سطوح نیم طبقه 138
طرح دال پوششی 138
طرح شیب پارکینگ 138
رامپ شیبدار خارجی 138
بانک 138
رستورانها 138
ده فروشیها 139
فروشگاههای مواد غذایی 139
مغازه ها 141
برنامه فیزیکی مرکز تجاری 145
سیر تکاملی مجموعه های تجاری 145
بررسی مجموعه های تجاری گذشته از نظر شهر سازی 148
بررسی خصوصیات ویژه مجموعه های تجاری گذشته از نظر اقتصادی و اجتماعی 150
انواع مجموعه های تجاری و بخش های تشکیل دهنده آن 153
1- بخش اداری 153
2- بخش فروش 153
الف- فروش جزئی 153
ج – فروش کلی بیش از فروش جزئی 154
ج- تسهیلات عمومی شامل : 154
انواع فضاهای تجاری (شناخت مراکز ید معاصر در ایران) 155
مراکز تجاری محله ای 155
- مراکز تجاری در جوار خیابان ها 155
- مرکز یدها 155
مجموعه های تجاری 156
- فروشگاه های بزرگ 156
فروشگاه های زنجیره ای 156
ایجاد مراکز تجاری در دنیا 158
احکام و معیارهای نظری طراحی 159
مبانی طراحی المانهای مهم مراکز ید 160
ساختمانهای مستاجرین 160
جایگاه حرکت پیاده 164
تسهیلات اجتماعی 166
ملاحظات اصلی در طراحی مراکز ید 167
جلب عناصر تجارت 167
دسترسی مشتریان 167
ورودی ها 168
سیر کولاسیون در مراکز تجاری 169
ویژگی های فضاها 170
سیرکولاسیون داخلی 170
نمونه ای از کنج های فرعی در مراکز ید 172
محوطه های میانی 174
بازارچه 174
نورگیری در مراکز تجاری 176
انعطاف پذیری مراکز تجاری 177
ستون بندی واسکلت در مراکز تجاری 178
عمق ساختمان تجاری 178
ویترین در مراکز تجاری 178
آبنما در مراکز تجاری 180
فضای سبز در مراکز تجاری 181
تهویه در مراکز تجاری 181
انسان وطبیعت 182
شهر و طبیعت 183
فضای باز شهری 184
ضرورت ایجاد فضای باز شهری 184
خصوصیات فضای باز شهری 186
تفریح 191
خصوصیات فضاهای طبیعی (تفرجگاهی) پیرامون ا 192
منابع تفریحی یا گردشگاهها 194
تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی و خارجی 197
بررسی نمونه هایی از مراکز تجاری درایران 197
مجتمع تجاری الماس شرق 199
تاسیسات برودتی و حرارتی: 200
نوع سازه: 200
فضاهای جانبی: 202
تاسیسات ساختمانی: 202
ویژگیهای مجتمع: 202
کافی شاپ مجتمع رستوران و بوفه 204
مجتمع تجاری – اداری ونوس 204
معماری و اقلیم در مجتمع ونوس 207
مجتمع تجاری – اداری ستاره شمال 209
نمونه هایی از مراکز تجاری درگوشه و کنار جهان 215
مرکز تجاری استکهلم 215
مرکز تجاری سامپو 219
پلان های مرکز تجاری سامپو 221
مرکز تجاری سنت وهربلین 222
رنگ و نور 224
اه چیدمان مرکز 224
مرکز پاور مزافیستا در آریزونای ای متحده 225
عناصر طراحی 226
استراکچر: اسکلت بتن 227
منابع و ماخذ : 227
منابع و مآخذ 230
الف- کتاب ها 230
ب- مجموعه مقالات و پایان نامه ها 230
کلمات کلیدی مرتبط:
مجتمع تجاری اداری, رساله , طرح نهایی ,مطالعات,پروژه,پروپوزال , برنامه فیزیکی , استاندارد, تحقیق ,پایان ,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran,معماری, ,رایگان,طراحی , نامه, طرح نهایی ,استانداردها, اصول, تاریخچه, مبانی ,نمونه موردی, رساله ,پروژه پایانی معماری , رساله معماری, رساله معما,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع تجاری بازارخودرو تهران
مطالعات طراحی سیتی سنتر در شهر تبریز با رویکرد حیات جمعی
مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری فولدینگ
مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی
مجتمع تفریحی تجاری, مطالعات- معماری
مطالعات طراحی،مجموعه تجاری ابزارآلات صنعتی و کارگاهی+نقشه اتوکد
مطالعات طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد معماری ارگانیک
,رایگان ,مجتمع تجاری تفریحی-pdf
مجتمع تجاری تفریحی, مطالعات- معماری
تحقیق معماری: مجتمع تجاری آرمان
کامل مطالعات ساختمان اداری
مطالعات مجتمع تجاری
مطالعات طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرا
مطالعات طراحی مجتمع تجاری_تفریحی در شهرستان ساری
پروژه کامل مرکز ید
مطالعات مجتمع تجاری اداری 143 ص فایل ورد به صورت کامل
مطالعات طراحی د ده تفریحی توریستی مرکز تجاری
رساله طراحی مجتمع تجاری اداری با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی مرکز شهر با ظرفیت 5000 خودرو
رساله طراحی مجتمع چند منظوره تجاری فرهنگی هنری تفریحی با رویکرد معماری پایدار


مشاهده متن کامل ...
شهر رنگین کمانی در مکزیک ( تصاویر)
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: عجایب گردشگری


شهر رنگین کمانی, شهر germen crew, شهر رنگین کمان در مکزیک

germen crew نام شهری در منطقه پاچوکا در مکزیک

 

شهر رنگین کمانی در مکزیک (+تصاویر)
germen crew نام شهری در منطقه پاچوکا در مکزیک است که ت مکزیک تیمی را برای بازسازی آن فرستاد تا نمای زیبایی به شهر بدهند. این گروه با رنگ آمزی و نقاشی بر روی 209 خانه ، این شهر را به رنگین کمانی بزرگ تبدیل کرده داند که تمام کوچ ها و خیابان هایش پر از رنگ های شاد است.

 

شهر germen crew,شهر رنگین کمانی, شهر رنگین کمان در مکزیک

شهر رنگین کمانی در مکزیک

 

شهر germen crew,شهر رنگین کمانی, شهر رنگین کمان در مکزیک

دیدنی های مکزیک

 

شهر رنگین کمانی, شهر germen crew, شهر رنگین کمان در مکزیک

شهر رنگین کمانی, شهر germen crew, شهر رنگین کمان در مکزیک

مکانهای دیدنی مکزیک

 

شهر رنگین کمانی, شهر germen crew, شهر رنگین کمان در مکزیک

جاذبه های گردشگری مکزیک

 

شهر رنگین کمانی, شهر germen crew, شهر رنگین کمان در مکزیک

شهر رنگین کمانی, شهر germen crew, شهر رنگین کمان در مکزیک

عجایب گردشگری

 

شهر رنگین کمانی,جاذبه های گردشگری مکزیک, شهر رنگین کمان در مکزیک

شهر رنگین کمانی, شهر germen crew, شهر رنگین کمان در مکزیک

 

منبع : topnop.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • دیدنی ترین ای مکزیک
 • زیباترین مکان های دنیا برای عکاسی !
 • ساحل مخفی در جزیره ماریتا
 • قصر هنرهای زیبا در مکزیک (+تصاویر)
 • کاخ ملی مکزیک در مکزیکو سیتی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
مطالعات مجتمع و ساختمان تجاری ۴۳۵ صفحه فایل وورد و نقشه اتوکد
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات مجتمع و ساختمان تجاری ۴۳۵ صفحه فایل وورد و نقشه اتوکد


تاریخ ایجاد: 7/9/2013 10:38:02 am تعداد برگ: 435 قیمت: 19000

این محصول شامل 4 فایل ورد و یک فایل اتوکد می باشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
حوزه اول: بیان موضوع طراحی (paper)
بیان ضرورت مطالعه و طراحی(کمی و کیفی) 2
بیان هدف (ارایه تصویر کلی از محصول نهایی) 3
برنامه زمانبندی 5
منابع و مآخذ 6
حوزه دوم: مطالعه و تحلیل اطلاعات
مرحله اول : مطالعات پایه - زمینه
بخش اول: مطالعات پایه
فصل 1: تعریف بازار- ادبیات بازار
1- واژه بازار از منظر لغوی 8
2- واژه بازار از منظر کالبدی 9
3- واژه بازار از منظر اقتصادی 10
4- واژه بازار از منظر اجتماعی 10
5-تعریف امروزی بازار 10
فصل 2: آشنایی با مفاهیم
1- مفهوم کیفیت در فضای تجاری 11
2- رابطه بین کیفیت و کمیت 12
3- مفهوم فرهنگ شهری 15
4 - بررسی اصول و معیارهای تأثیرگذار در کیفیت فضایی بازار
بخش دوم: مطالعات تکمیلی
فصل اول: سیر تحول بازار در ایران
1- بررسی هویت بازار در ایران 17
2- معنای لغوی بازار 20
3- پیدایش بازار 21
3- خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها 22
1-5- شکل بازارها 22
2-5- مصالح و فن ساختمان بازار 23
فصل دوم: تحولات جدید شهر بازار
1- تحولات جدید شهر و بازار 24
2- مرکز تجاری در شکل جدید 27
فصل سوم: مطالعات پایه و بنیادی در زمینه تغییر فضاهای شهری و مراکز رفع مایحتاج
1- پیشنهادات کلی در جهت طراحی شهری 34
2- ضوابط و مقررات اجرایی مجتمع‏های تجاری 44
فصل سوم: بررسی های کلی در مقیاس شهر
1- بررسی‏های تاریخی و روند شکل‏گیری شهر 47
1-1- نقطه آغازین 203-995 هـ.ق 47
2-1- دوران صفویه 995-1110 هـ..ق 48
3-1- دوران قاجاریه 48
2- ساختار کالبدی شهر مشهد 79
1-2- توسعه شهر مشهد در دوره پهلوی اول 49
2-2- توسعه شهر در دوره پهلوی دوم 49
3- جهات توسعه شهر از دیدگاه طرح جامع 51
1-3- محورهای عمده شهر 52
2-3- عناصر شاخص شهر 54
3-3- بررسی‏های جمعیتی شهر مشهد 55
4- مطالعات اقلیمی و جغرافیایی 58
1-4- درجه حرارت 59
2-4- میزان بارندگی، رطوبت نسبی، تبخیر و تعرق 59
3-4- جریان‏های هوا 59
4-4- وزش باد 60
5-4- نتیجه گیری 60
بخش سوم: مطالعات تطبیقی
بررسی مجموعه تجاری bercy 2 63
بررسی مجتمع تجاری زیست خاور 77
بخش چهارم: مطالعات زمینه
1- مکان ی پروژه شهر مشهد 88
1-1- بررسی تاریخی 88
2-1- بررسی تنوع فضاهای تجاری 89
3-1- بررسی کالبدی محدوده مورد نظر 89
4-1- بررسی جمعیت در محدوده مورد نظر 89
5-1- بررسی حوزه نفوذ کارکردی 89
2- شناخت محدوده مورد نظر 90
1-2- شبکه شریان های اصلی اطراف سایت 90
2-2- کاربری اراضی 90
3-2- خصوصیات بافت کالبدی محدوده مورد مطالعات 91
گام سوم: تحلیل و پردازش
1- مبانی طراحی مجتمع های تجاری 93
2- مبانی برنامه ریزی فیزیکی 99
3- برنامه ریزی فیزیکی فضاهای تجاری 102
4- آنالیز محدوده اطراف سایت 103
5- آنالیز و قابلیت سنجی سایت 104
1-5- دسترسی ها 104
2-5- دید 105
3-5- اقلیم 105
منابع و مآخذ 110
مدارک مرحله اول طراحی112

فایل دوم


فهرست مطالب
عنوان صفحه

گام اول : پروپزال
1- بخش اول 17
1- 1عنوان تحقیق : مطالعه و بررسی فضاهای تجاری 17
1-2 گستردگی مشکل 17
1-3 میزان آگاهی و یا خدمات ما در ارتباط مشکل چقدر است؟ 17
1-4 در زمینه تصویر تحقیق به موارد ذیل اشاره می کنیم: 17
1-5 نتیجه یا نتایج تحقیق چگونه می تواند مفید باشد؟ 17
1-6 بیان اه 18
1-7 منابع و پیشینه طرح 18
2- بخش دوم 18
2-1 مبانی نظری ساماندهی و نوسازی فضاهای سایت مورد نظر 18
2-2 مبانی نظری طراحی مجتمعهای تجاری- اداری از منظر جایگاه شهری 18
2-3 مبانی نظری طراحی مجتمعهای تجاری- اداری از منظر جایگاه معماری 19
گام دوم :
1- مطالعات پایه 20
1-1 فضای شهری 20
1-1-1 تعریف فضای شهری 20
1-1-2 از دیدگاه محمد توسلی 20
1-1-3 از دیدگاه زوکر 20
1-1-4 از دیدگاه یوچین راسکین 20
1-1-5 از دیدگاه راب کریر 21
1-2 ادارک فضای شهری 21
1-2-1 ادراک فضایی 21
1-2-2 معماری گذشته بهترین آزمایشگاه فراگیری وادراک فضاهای شهری 21
1-2-3 رابطه زمان و فضا با ادراک فضائی 21
1-3 فضای شهری وزندگی شهروندان 22
1-3-1 جایگاه فضای شهری وزندگی شهروندان 22
1-3-2 ویژگیهای فضاهای شهری مطابق با نیازهای انسانی 22
1-3-3 تداوم حیات و پایداری فضاهای شهری 23
1-4 فضای شهری و ساخت فضائی شهر 23
1-4-1 تعریف ساخت فضائی شهر 23
1-4-2 عناصر اصلی ساخت فضائی شهر 23
1-5 میدان 24
1-5-1معنی لغوی میدان 24
1-5-2 تعریف میدان 24
1-6 خیابان 24
1-6-1 واژه شناسی خیابان 24
1-6-2 خیابان – فضای شهری 25
1-7 پیاده رو ،فضای عمومی شهری pedestrian way, public urban space 25
1-7-1 نقش حرکت پیاده و پیاده روی در ادراک فضای شهری 25
1-7-2 تعریف پیاده راهها و گونه های مختلف شکل گیری آن 25
1-7-3 ویژگیهای پیاده راهها 25
1-7-4 سابقه تفکیک حرکت سواره از پیاده در دنیا 25
1-7-5 جمعیت وفراگیری پیاده راهها 26
1-7-6 جایگاه حرکت پیاده درشهرسازی گذشته و معاصر ایران 26
1-8 شناخت بازار ایرانی 26
1-8-1 تعریف بازار 26
1-8-2 ریشه کلمه بازار 27
1-8-3 پیشینه تاریخی بازار در ایران 27
1-8-3-1 بازار از دوران کهن تا دوره ماد: 27
1-8-3-2 بازار از دوران ماد تا آغاز دوران ی 28
1-8-3-3 دوره هخا ان 28
1-8-3-4 دوره پارتیان 28
1-8-3-5 دوره ساسانیان 28
1-8-3-6 بازار در دوران ی 29
1-8-4 انواع بازار 31
1-8-4-1 از نظر مقیاس عملکردی 31
1-8-4-2 از نظر زمان عملکرد 31
1-8-4-3 از نظر مکان جغرافیایی 32
1-8-4-4 از نظر ریخت شناسی 33
1-8-4-5 از نظر نوع عملکرد 35
1-8-5 خصوصیات شهری بازار 35
1-8-5-1 روند شکل گیری بازارهای شهری 35
1-8-5-2 کارکردهای شهری بازار و همجواری با سایر عناصر شهری 36
1-8-5-3 موقعیت قرارگیری بازار 36
1-8-5-4 نحوه توسعه بازار اصلی در شهر 37
1-8-6 عناصر تشکیل دهنده بازار 37
1-8-6-1 فضاهای مربوط به انبار داری و نگهداری کالا 37
1-8-6-2 فضاهای مربوط به کالا های تولیدی 38
1-8-6-3 فضاهای مربوط به فعالیتهای تجاری 38
1-8-6-4 فضاهای مربوط به فعالیتهای خدماتی 42
1-8-6-5 فضاهای مربوط به فعالیتهای عمومی 42
1-8-6-6 فضاهای ارتباطی 42
1-8-7 برخی از خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها 43
1-8-8 ویژگیهای بنیادی کالبد شکل بازار ایرانی 44
1-8-8-1 شباهت به بازارهای قرار گرفته در مسیر راههای تجاری 44
1-8-8-2 بازار به مثابه شهر س وشیده 44
1-8-8-3 ساختار ارگانیک 44
1-8-8-4 منظره های سازماندهی شده 45
1-8-8-5 بام به مثابه عنصری مستقل 45
1-8-8 معماری بازار 46
1-8-9 عوامل موثر در نحوه استقرار فعالیتهای بازار 47
1-8-9-1 خصوصیات فضایی و موقعیت شهری راسته ها و فضاهای گوناگون بازار 47
1-8-9-2 جاذبه و کشش مراکز و راسته های تخصصی 47
1-8-9-3 همگرایی فعالیتهای سازگار 47
1-8-9-4 واگرایی فعالیتهای ناسازگار 47
1-8-9-5 امنیت و ارزش اقتصادی کالاها و نظارت و کنترل 48
1-8-9-6 تاثیر وطن و مذهب بازرگانان و تولید کنندگان در نحوه آنان 48
1-8-10 نقش و کارکردهای سنتی بازار 48
1-8-10-1 کارکرد تجاری 48
1-8-10-2 کارکرد اجتماعی 49
1-8-10-3 کارکرد 50
1-8-10-4 کارکرد مذهبی- فرهنگی 50
1-8-10-5 کارکرد کالبدی و شبکه ارتباطی 51
1-8-10-6 کارکرد خدماتی 52
1-8-11 سایر ویژگیهای بازار 53
1-8-11-1 نحوه اداره بازار 53
1-8-11-2 نحوه برقراری نظم و امنیت بازار 53
1-8-11-3 بعضی از قوانین و مقررات بازارها 53
1-8-12 مسائل بازارهای امروز 54
1-8-12-1 وضع موجود بازارهای مهم ایران و مقایسه آنها با گذشته 54
1-8-12-2 تغییرات شهری و تاثیرگذاریهای کالبدی بر بازار 54
1-8-12-3 عدم هماهنگی بازارها با شرایط زمان و مکان 54
1-8-13سخن پایانی: 56
1-9 شناخت فضاهای تجاری معاصر 56
1-9-1 مراکز تجاری در شکل جدید 56
1-9-1-1 بازارهای جدید 57
1-9-1-2 منطقه بندی 57
1-9-2 مرکز ید 58
1-9-2-1 شکل گیری مراکز ید 58
1-9-2-2 پیشرفتها و تحولات مراکز ید 59
1-9-2-3 مشخصات اصلی یک مرکز ید 60
1-9-2-4 مراکز ید در پایان هزاره دوم 61
1-9-3 انواع فروشگاه ها 62
1-9-3-1 مارکت 62
1-9-3-2 مغازه های بین راه (convenience stotie) 62
1-9-3-3 فروشگاههای زنجیره ای 63
1-9-3-4 فروشگاههای چند قسمتی 63
1-9-4 پاساژ 64
1-9-4-1 پیشینه پاساژها 64
1-9-4-2 تکامل پاساژها 64
1-9-4-3 پاساژ در اروپا 64
1-9-4-4 پاساژهای تهران 65
1-10 شناخت فضاهای اداری (فضاهای جنبی پروژه) 65
1-10-1 سابقه تاریخی سازمانهای اداری: 65
1-10-2 سابقه تاریخی سازمانهای اداری در ایران: 65
1-10-3 ساختمان های اداری 66
1-10-4 مرور و چکیده مطالب 67
2- مطالعات تکمیلی 68
2-1 گام اول طراحی فضاهای شهری : نحوه ترکیب توده و فضای عمومی 68
2-1-1 مفهوم توده ساختمانی و فضا 68
2-1-2 فضای خارجی – فضای داخلی 68
2-1-3 اصل هم پیوندی عناصر شهری و واحد های مس ی 68
2-2 مراکز رفع مایحتاج مردم در فضای شهری 69
2-2-1 طراحی تاسیسات مراکز رفع مایحتاج 69
2-2-1-1 تعریف 69
2-2-1-2 میزان ارتباط مراکز با یکدیگر در فضای شهری 69
2-2-1-3 نحوه توزیع و پراکنش مراکز با توجه به شدت مراجعه افراد 70
2-2-1-4 مراتب مختلف مراکز رفع مایحتاج و ارزی تاسیسات و تجهیزات شهری مورد نیاز 71
2-3 مغازه ها در طول یک خیابان مس ی : خیابان ید 72
2-3-1 تعریف 72
2-3-2 نحوه توزیع و پر اکنش کاربری تجاری در طول یک خیابان مس ی 72
2-3-3 نحوه ارتباط فضای تجاری با سایر فضا های عبوری و خدماتی 72
2-3-4 تجهیز و طراحی خیابانهای ید با امکان عبور وسایط نقلیه 73
2-3-5 معماری شهری خیابانهای ید ، معماری هماهنگ 75
2-3-6 چکیده مطالب 77
2-4 اصول مکانی مراکز ید 78
2-4-1 مقدمه: 78
2-4-2 دسترسی: 78
2-4-3 پتانسیل فروش( بررسی اقتصادی): 78
2-4-4 تحلیل جمعیتی منطقه: 79
2-4-5 میزان درآمد منطقه: 79
2-4-6 موقعیتن و وضعیت فروشگاههای موجود: 79
2-5 ایجاد جذ ت برای مراجعه کنندگان: 79
2-5-1 مقدمه: 79
2-5-2عوامل بصری: 80
2-5-2-1 نماد بیرونی: 80
2-5-2-2 نماد داخلی: 80
2-5-3 عوامل غیر بصری: 82
2-5-3-1 ارائه خدمات: 82
2-5-3-2 عرضه کالا با قیمت مناسب: 83
2-5-3-3 جداسازی انواع ترافیک: 83
2-5-3-4 بررسی وضعیت عبور و مرور: 83
2-5-3-5 ترافیک داخلی- پارکینگ ها: 83
2-5-3-6 عوامل موثر در طراحی بهینه روش نمایش کالا: 84
2-5-3-7 عوامل محیطی 86
2-5-3-8 چکیده مطالب 86
2-6 استاندارد های طراحی فضاهای تجاری 87
2-6-1 موقعیت 87
2-6-2 مسیر دسترسی 87
2-6-3 تخصیص فضا: 88
2-6-4 نواحی فروش: 88
2-6-5 ارتفاع طبقات : 88
2-6-6 شبکه سازه ای: 88
2-6-7 گذرگاه: 88
2-6-8 حرکت در میان طبقات فروشگاه: 89
2-6-9 ورودی و وجی ها: 91
2-6-10 فضاهای فرعی: 91
2-6-10-1 مکان قرارگیری: 91
2-6-10-2 سرویسهای بهداشتی: 91
2-6-10-3 قسمتهای خدماتی و تاسیساتی: 91
2-6-11 ارتباطات عمودی: 91
2-6-11-1 آسانسورها: 91
2-6-11-2 پله های برقی: 92
2-6-11-3 پلکان: 92
2-6-12 کالاهای تجاری – نمایش – انبار 92
2-6-12-1 توزیع کالا : 92
2-6-12-2 کالاهای اضافی : 93
2-6-12-3 حمل کالا : 93
2-6-12-4 ویترینها : 93
2-6-12-5 محل های انباری و بسته بندی : 93
2-6-13 فضا های پارک و گاراژها 93
2-6-13-1پارکینگ 93
2-6-13-2 نحوه استقرار و ابعاد توقف گاههای زیر زمینی: 94
2-6-13-3 ابعاد مختلف گاراژ: 94
2-6-13-4 عرضهای پیشنهای برای زوایای مختلف در پارکینگ: 94
2-6-14 پنجره ها (ویترین ها): 95
2-6-15 بوفه و چایخانه: 95
2-6-16 استانداردهای طراحی رستوران: 95
2-6-16-1 احتیاجات فضای رستوران ( بدون در نظر گرفتن فضاهای پخت و پز): 95
2-6-16-2 پیشخوان جهت پیش غذا: 96
2-6-16-3 سرویس کافه: 96
2-6-16-4 کافه تریا یا سلف سرویس: 96
2-10-16-5- سرویس کافی شاپ: 96
2-6-16-6 رستوران ویژه: 96
2-6-16-7 رستورانهای مرسوم( کلاسیک): 96
2-6-16-8 رستوران یا میز سلف سرویس: 96
2-6-16-9 سایر احتیاجات: 97
2-7 استانداردهای و عوامل موثر در طراحی بهینه فضاهای اداری: 97
2-7-1 عوامل کیفی: 97
2-7-2 عوامل کمی (استانداردها): 98
2-7-3 فضاهای مورد نیاز: 98
3- مطالعات تطبیقی 99
3-1 اهمیت تجاری تبریز و دلائل شکل گیری بازار: 99
3-1-1 بازار تبریز، به مثابه بزرگترین مجموعه آجری جهان 99
3-1-2 الگوهای بازار: 100
3-1-2-1 راسته : 100
3-1-2-2 سرا : 100
3-1-2-3 تیمچه: 100
3-1-2-4 دالان: 100
3-1-2-5 سبزه میدان : 101
3-1-2-6 مجموعه ها : 101
3-1-2-7 فضاهای خدماتی بازار: 101
3-1-2-8 حسینیه : 101
3-1-2-9 زورخانه : 102
3-1-3 آسیب های بازار: 102
3-1-4 آسیبهای شهری: 102
3-1-5 مسائل و مشکلات بازار: 102
3-1 -6 اقدامات انجام شده به منظور حفظ و نگهداری بازار: 103
3-2 شناخت تیپولوژی مجتمعهای تجاری- اداری تهران (مطالعه تطبیقی فضاهای تجاری معاصر) 103
3-2 -1 مقدمه: 103
3-2-2 مجتمع تجاری اداری ایران زمین: 103
3-2-3 مجتمع تجاری قائم: 104
3-2-4 مرکز ید ونک: 106
3-2-5 مجتمع تجاری برج آرین: 107
3-2-6 مرکز ید آفریقا: 107
3-2-7 مجتمع تجاری میلاد نور: 107
3-2-8 مجتمع تجاری گلستان: 107
3-2-9 مرور و چکیده مطالب: 108
3-2-10 مجتمع تجاری گلستان تجربه ای موفق در احیای فضای کالبدی بازار 110
3-2-11مرکز ید فونف ، مونیخ funf hofe shopping center , munhch 110
4- مطالعات زمینه 114
4-1 آشنایی با شهر بجنورد 114
4-1-1 موقعیت و مشخصات جغرافیایی 114
4-1-2موقعیت و مشخصات سایت 114
4-1-3 مطالعات اقلیمی 115
4-1-3-1 توده های هوایی موثر براقلیم منطقه 115
4-1-3-2 دما 115
4-1-3-3 بارش 116
4-1-3-4 رطوبت نسبی 116
4-1-3-5 یخبندان 117
4-1-3-6 فشار هوا 117
4-1-3-7 جمع بندی دما و بارش 118
4-1-3-8 باد : 118
4-1-3-9 تفسیر ج بیوکلیماتیک محیط آسایش انسانی 119
4-1-3-10 جمع بندی اصول اقلیم : 119
4-1-3-11 محیط آسایش : 120
4-2 زمین شناسی و هیدروژئولوژی دشت بجنورد 120
4-2-1 لرزه خیزی 121
4-3 استراتژی طراحی اقلیمی در شهر بجنورد: 121
4-3-1 شکل و نحوه قرارگیری ساختمان به منظور کاهش تلاطم باد در ساختمان 122
4-3-2 شکل و جهت دادن به بدنه ساختمان به منظور کاهش اثر آفتاب در ساختمان 124
4-3-3 استفاده از فضای زیر بام شیبدار به عنوان فضای حائل بین داخل و خارج 125
4-3-4 استفاده از مواد منع کننده حرارت بر روی سطوح مقابل آفتاب 126
4-3-5 جهت تهویه در داخل پوسته ساختمان از بام ودیوار دو جداره استفاده شود 127
4-3-6 استفاده از مواد با ظرفیت حرارتی زیاد جهت ذخیره حرارت خورشید 128
5- برنامه فیزیکی 130
5-1 مبانی برنامه ریزی 130
5-1-1 تعیین جمعیت مخاطب(گروه هدف): 130
5-1-2 بررسی اقتصادی: 130
5-2 طرح جامع فیزیکی 131
5-2-1 برنامه ریزی فیزیکی- فضایی به روش کیفی 131
5-2-1-1 پیمون واحدهای تجاری: 131
5-2-1-2 انعطاف واحدهای تجاری: 131
5-2-2 برنامه ریزی فیزیکی- فضایی به روش کمی 132
5-2-2-1 تنوع فضاهای ساختمان 132
5-3 پیشنهاد سازه و تاسیسات پروژه 132
5-3-1 مصالح سازه ای مناسب: 132
5-3-2 سیستم سازه ای مناسب: 132
5-3-3 سیستم سقف مناسب: 133
5-3-4 سیستم فونداسیون مناسب 133
5-3-5 سیستم دیوار حائل مناسب: 133
5-4 پیشنهاد تاسیسات مکانیکی: 134
5-4-1 تاسیسات مکانیکی بخش تجاری و اداری : 134
5-4-2 سیستم گرمایشی و سرمایشی 134
5-4-3 سیستم آبرسانی و اطفا حریق: 135
5-4-4 سیستم آب باران و دفع فاضلاب: 136
5-4-5 تخلیه هوای آلوده: 136
منابع
گام سوم : طراحی
1-معرفی طرح
2-مدارک و نقشه ها
منابع و ماخذ

فایل سوم
مشخصه یک مرکز ید 5
تعریف مراکز تجاری 6
تاریخچه مراکز تجاری 6
وم مراکز تجاری و اجتماعی در یک شهر 7
چگونگی پیدایش مجموعه ها و بازارهای تجاری 9
نحوه پیدایش بازارها 9
سیر تکاملی مجموعه های تجاری 10
نقش و کارکرد بازارهای سنتی 12
مجتمع های تجاری به جای بازارهای سنتی 13
تبعیت از سبک زندگی جدید 15
خصوصیات ویژه مجموعه های تجاری 15
انتخاب سایت مناسب با دسترسی از اکثر نقاط شهر 17
ایجاد راه های دسترسی راحت به تمامی واحد ها 18
استفاد ازابزارهای تسهیلات رفاهی برای یداران 19
ایجاد فضاهای تفریحی در مجتمع: 20
استفاده از رنگهای جذاب در معماری ساختمان: 20
ورودی ساختمان: 21
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و ساختمان: 22
نمای ساختمان: 23
محوطه سازی و ایجاد فضای سبز: 23
نو ردازی: 24
بیلبوردها و info box 24
به طور کلی بازار از سه فضای اصلی تشکیل شده است: 27
کالبد بازار 30
بازار 32
سرا یا خان 34
خانبار یا انبار 34
قیصریه 34
چهارسو 35
میدان 35
جلوخان 35
حجره 36
پیشینه شکل گیری مراکز تجاری 38
تاریخچه مراکز تجاری در جهان 41
انواع مراکز ید 46
مراکز ید متوسط یا اجتماعی 46
مراکز ید منطقه ای (حومه ای( 47
پاساژها 47
فروشگاه های بزرگ 48
مراکز تجاری در جوار خیابان ها 49
فروشگاه های زنجیره ای 49
پروژه های نوسازی(مرکز شهر( 51
بررسی نمونه های موردی 51
مرکز ید مونیخ 51
مراکز ید تجاری کوالالامپور 57
خیابان petaling (محله چینی ها) 57
فروشگاه بزرگ mid valley 57
مرکز تجاری suria در برجهای پتروناس 58
مجتمع برجایا: 59
مجتمع bukit bintang و sungai wang 60
مجتمع های ید lot 10 و starhill 61
فروشگاه های pavilion 61
مجتمع تجاری one utama 62
مجتمع تجاری sunway pyramid 63
از دیگر مراکز ید در محله چینی ها 64
بازار seni (بازار مرکزی) 64
مرکز تجاری koto raya: 65
مرکز تجاری national craft complex 66
بازار خوراکی chow kit 67
kampung baru 67
بازار malam 68
مرکز تجاری تفریحی خلیج فارس 68
مجموعه خلیج فارس 70
اه کلی مجموعه خلیج فارس 72
امکانات ویژه ورفاهی 72
4- گونه شناسی مراکز ید 73
airport center 73
arcade 73
community center 74
convenience center 74
enclosed mall 74
استانداردها و ضوابط واحد های تجاری 77
مغازه ها 78
برنامه فیزیکی مرکز تجاری 81
سیر تکاملی مجموعه های تجاری 82
بررسی مجموعه های تجاری گذشته از نظر شهر سازی 85
بررسی خصوصیات ویژه مجموعه های تجاری گذشته از نظر اقتصادی و اجتماعی 87
انواع مجموعه های تجاری و بخش های تشکیل دهنده آن 90
احکام و معیارهای نظری طراحی 95
مبانی طراحی المانهای مهم مراکز ید 96
ساختمانهای مستاجرین 96
جایگاه حرکت پیاده 100
تسهیلات اجتماعی 102
ملاحظات اصلی در طراحی مراکز ید 103
جلب عناصر تجارت 103
دسترسی مشتریان 103
ورودی ها 105
سیر کولاسیون در مراکز تجاری 105
ویژگی های فضاها 106
سیرکولاسیون داخلی 106
محوطه های میانی 109
بازارچه 110
نورگیری در مراکز تجاری 112
انعطاف پذیری مراکز تجاری 113
ستون بندی واسکلت در مراکز تجاری 113
عمق ساختمان تجاری 114
ویترین در مراکز تجاری 114
آبنما در مراکز تجاری 116
فضای سبز در مراکز تجاری 116
تهویه در مراکز تجاری 117
انسان وطبیعت 118
شهر و طبیعت 119
فضای باز شهری 120
خصوصیات فضای باز شهری 121
تفریح 127
خصوصیات فضاهای طبیعی (تفرجگاهی) پیرامون ا 128
منابع تفریحی یا گردشگاهها 129
تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی و خارجی 132
بررسی نمونه هایی از مراکز تجاری درایران 132
مجتمع تجاری الماس شرق 134
تاسیسات برودتی و حرارتی: 135
فضاهای جانبی: 137
تاسیسات ساختمانی 137
مجتمع تجاری – اداری ونوس 139
مجتمع تجاری – اداری ستاره شمال 144
نمونه هایی از مراکز تجاری درگوشه و کنار جهان 150
مرکز تجاری استکهلم 150
مرکز تجاری سامپو 154
مرکز تجاری سنت وهربلین 157
رنگ و نور 159
اه چیدمان مرکز 159
مرکز پاور مزافیستا در آریزونای ای متحده 160
عناصر طراحی 161
نتیجه گیری 162
هدف از تشکیل این فضاها 162
دسترسیها و ارتباطات 163
نوع فضاهای تشکیل دهنده مجموعه ها 163
نحوه شکل گیری و استقرار فضاها 164
بستر طراحی 165
شناخت و ارزیابــــی شهرستان نیشابور در یک نگاه 165
نیشابور از اوایل قرن حاضر تاکنون 165
وجه تسمیه 167
راههای ارتباطی 168
مراکز شهری 169
شکل شهر 170
بررسی های اقلیمی شهرستان 171
موقعیت جغرافیائی 171
پستی و بلندی 172
اوضاع اقلیمی 172
میزان درجه حرارت 174
رطوبت نسبی 174
میزان بارندگی در شهر نیشابور 175
میزان خشکی 175
وزش باد 176
آبهای سطحی 176
خاک و پوشش گیاهی 176
استنتاج در رابطه با جهت بهینه ساختمان 177
بررسی منطقه آسایش در شهر نیشابور 178
کاهش اتلاف حرارت ساختمان 178
محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب 182
بهره گیری از نوسان روزانه دمای هوا 184
استانداردومبانی مطالعاتی فضاها وبرنامه فیزیکی 185
بررسی استاندارد و مبانی مطالعاتی فضاها 188
واحدهای تجاری 188
ل تجاری 189
ده فروشی ها 189
فروشگاه های مواد غذایی 192
رستوران ها 193
بخش اداری 195
فضا برای مبلمان و اثاثیه: 198
بانک 200
- پله 201
پله برقی 202
- آسانسور 205
سیستم های فراخوانی آسانسور 207
راههای فرار از آتش 208
تبیین موضوع 208
اه طرح 210
اه کلی در مقیاس میانی 211
اه کلی در مقیاس د : 211
عوامل شکل دهنده به طرح 212
معرفی فضاهای مجموعه 212
بخش تجاری 212
بازارچه 212
پارکینگ 213
فضاهای تاسیساتی و خدماتی 213
رستوران 213
پارک 213
منابع و ماخذ : 214مشاهده متن کامل ...
مطالعات, طراحی, مجتمع, تجاری, آرمان
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات طراحی مجتمع تجاری آرمانتاریخ ایجاد 20/03/2013 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 80 برگ ورد قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 1059 kb تعدادمشاهده 53فهرست

عنوان پروژه. ۱
چکیده. ۱
مقدمه. ۱

عنوان پروژه : مجتمع تجاری آرمان.. ۲

هدف: ۲

علاقه و انگیزه. ۲
قابلیت اجرا و توجیه اقتصادی.. ۲

چکیده : ۳

مقدمه. ۴

سیری در نظریه های تجارت: ۴

نیاز به مجموعه های تجاری.. ۵

نگاهی به تجارت ایران.. ۹

جاده ابریشم، شاهراه تجارت شرق : ۱۰

نقش ایران در احیای جاده ابریشم : ۱۱

وم مراکز تجاری در یک شهر. ۱۲

تاریخچه مجموعه های تجاری و اجتماعی در ایران : ۱۲

مقدمه ای در شناخت مجموعه های تجاری گذشته : ۱۲

چگونگی پیدایش مجموعه های تجاری از نقطه نظر تاریخی و اجتماعی : ۱۳

سیر تکاملی مجموعه های تجاری : ۱۴

بررسی بازارهای ایران ـ تکامل بازار : ۱۵

بررسی مجموعه های تجاری گذشته از نظر شهرسازی.. ۱۷

انواع مجموعه های تجاری و بخش های تشکیل دهندۀ آن : ۲۰

گذری بر مراکز ید معروف دنیا ۲۲

طراح و آرشیتکت مجتمع.. ۲۸

تجهیزات ساختمانی.. ۲۸

پارکینگ طبقاتی.. ۲۹

مرکز تجارت بین المللی دبی : ۲۹

.اتاق های جلسات.. ۳۰

سالن کنفرانس ـ تئاتر. ۳۰

سالن س وشیده. ۳۰

اتاق های گردهمایی.. ۳۱

سالن اجتماعات اصلی.. ۳۱

دفاتر اجرایی.. ۳۱

آپارتمان های مرکز تجارت.. ۳۲

باشگاه خصوصی.. ۳۲

مبلمان و طراحی داخلی فضاهای تجاری : ۳۴

نور پردازی در مراکز تجاری : ۳۴

موسیقی در مراکز تجاری : ۳۵

انعطاف پذیری مراکز تجاری : ۳۵

ستون بندی و اسکلت در مراکز تجاری: ۳۶

ارتفاع طبقات در مراکز تجاری : ۳۶

عمق ساختمان تجاری : ۳۶

سیرکولاسیون در مراکز تجاری : ۳۶

ویترین در مراکز تجاری : ۳۸

آبنما در مراکز تجاری : ۳۹

فضای سبز در مراکز تجاری : ۳۹

تهویه در مراکز تجاری: ۴۰

پارکینگ در مراکز تجاری : ۴۰

استان اسان.. ۴۲

تقسیمات کشوری: ۴۲

موقعیت جغرافیایی استان اسان.. ۴۳

اسان در عرصة تاریخ.. ۴۴

اسان رضوی.. ۴۶

استان اسان رضوی در یک نگاه: ۴۸

آب و هوا ۴۹

مشهد. ۵۱

تاریخچه. ۵۱

تحولات مشهد در دوره محمدرضاپهلوی (۱۳۲۰-۱۳۵۷ه.ش ). ۵۲

مشهد پیش از . ۵۴

مشهد در دوره ى.. ۵۴

مشهد در دوره امویان.. ۵۵

مشهد در دوره عباسیان.. ۵۵

از توس تا مشهد. ۵۶

باغ حمید بن قحطبه. ۵۶

شهادت رضا علیه السلام. ۵۷

تحولات شهر مشهد بعد از پیروزی انقلاب ی (۱۳۵۷ه.ش ). ۵۸

موقعیت جغرافیایی.. ۵۹

آب و هوا ۶۰

گردشگری.. ۶۰

بناهای تاریخی شهر مشهد. ۶۰

آرامگاه فردوسی.. ۶۱

آرامگاه شیخ طبرسی.. ۶۱

آرامگاه خواجه اباصلت.. ۶۲

آرامگاه نادر شاه. ۶۲

آرامگاه محمد غزالی.. ۶۲

آرامگاه خواجه مراد راوی.. ۶۳

مدرسه نواب.. ۶۳

جاذبه های طبیعی.. ۶۴

چشمه گراب.. ۶۴

تفرجگاه اخلومد. ۶۴

تـفرجگاه طرقبه. ۶۴

وضعیت تجاری.. ۶۴

صنایع دستی.. ۶۷

قالی بافی : ۶۷

شعر بافی : ۶۸

نمد بافی : ۶۸

گلیم بافی : ۶۹

پوستین دوزی : ۶۹

سنگ تراشی و قلم زنی روی سنگ : ۶۹

فیروزه تراشی: ۶۹

سفالگری : ۷۰

سبد و حصیر بافی : ۷۰

اماکن زیارتی و مذهبی.. ۷۱

مصلای مشهد. ۷۱

مسجد گوهرشاد. ۷۱

محله ها ۷۱

اقتصاد. ۷۳

وضعیت اقتصادی.. ۷۳

صنایع.. ۷۳

مراکز تجاری.. ۷۳

فرهنگ… ۷۴

نشریات.. ۷۴

وضعیت فرهنگی.. ۷۵

فصل ششم. ۷۶

نتیجه گیری.. ۷۶
بررسی ضوابط ومقررات در ارتباط بامرکز تجاری.. ۷۶

نتیجه گیری.. ۷۷

بررسی ضوابط ومقررات در ارتباط بامرکز تجاری.. ۷۸

۱-بررسی ضوابط ومقررات اجرایی کاربری تجاری درشهرمشهد. ۷۸

۲-مقررات ساختمانی درتجارت شهری.. ۷۸

موقعیت زمین طرح در اراضی منطقه : ۸۱

شکل و ابعاد زمین طرح: ۸۱

مجاورت کاربرها : ۸۱

دسترسیها و ارتباطات : ۸۱

برنامه ریزی کالبدی : ۸۲

۱ـ انتخاب فرم ساختمان وجهت استقرار. ۸۲

۲ـ انتخاب سازۀ و مصالح مناسب.. ۸۲

فهرست منابع و ماخذ. ۸۳

فهرست منابع و ماخذ

ضوابط و مقررات ساخت وساز در فضاهای تجاری
ضوابط ومقررات شهرداری مشهد
شکل گیری معماری در تجارت ایران وغرب (محمد منصور فلامکی)

نگاهی به تجارت ایران

همزمان با شکل پذیری حکومت در ایران در کشور همجوار بابل حرف و صنایع از چهارچوب جوامع اشتراکی خارج شده و در ا پیشه ورانی که از حرفه خود امرار معاش می د. پدیدار شدند. آنان در میدان ید و فروش شهر که معمولاً نزدیک دروازه های شهر بود که یا کارگاههای کوچکی داشتند و سفارشات را پذیرفته و انجام می دادند. قوانین همور سفالگران، سنگ تراشان ، خیاطان، آهنگران، دباغان را در عدد صنعتگران ذکر کرده است و در این دوره بازر ن به نحو متسوسی توسعه و تکامل می یابد. پادشاه و ون توسط بازرگانان به تجارت عمده می پرداختند و جهت ثبت معاملات از الواح گلی استفاده می د. (مانند بهادار امروزی )

پرهیز از دروغ ، ریاکاری و رباخواری و سوداگران ایرانی را از سودجوئی و بهره برداری ستمکارانه بازی می داشته و شاید به همین دلیل ایرانیان کهن چندان توجهی به سوداگری نداشته اند بازرگانان در اجتماع ایران باستان فروتر از سایر طبقات بوده است.

داریوش شاهنشاه بزرگ هخا به منظور توسعه بازرگانی و نزدیک ساختن روابط بین ایالات متحده و هدفهای سوق الجشیی اقدام به ساختمان جاده های بزرگ نمود. اولین واحد پولی ایران را از طلا بنام در یک تحت قوانین خاص بوجود آورده قبایل پارس را که کار عمده آنها علاوه بر کشاورزی، دامپروری بود از مالیات معاف کرد.

اطلاعات تجاری و نظامی و وجود چند مرکز بزرگ اقتصادی مانند بابل، هگمتانه، شوش و پرسپولیس(تخت جمشید ) موجب توسعه تجارت داخلی و خارجی با حق عبور ترانزیت در جاده های تجاری گردید و در نتیجه بعدها بازار ایران با ویژگیهای خاص خود در مسیر جاده های تجاری شکل گرفت و زبانزد جهانیان گردید و نام آن به همه زبانهای جهان درآمد.

در سرزمین تازیان پیش از بازار به صورت ایرانی وجود نداشت و اغلب بازارهایشان فصلی و متحرک بود. پس از اینکه ایرانیان به دین گرویدند در شهر مدینه مراکز خلافت، بازارهایی به سبک ایران و توسط ایرانیان ب ا گشت که معروفترین آن ها بازار آهنگران و اسلحه سازان مدینه بود.

بعضی از ممالک مغرب زمین پیش از جنگهای صلیبی از طریق روم شرقی با مشرق زمین ارتباط برقرار کرده بودند پس از جنگهای صلیبی مجدداً مناسبات تجاری در میان ممالک شرق و غرب (اروپا و آسیا ) برقرار گشت. این تجارت فقط محدود به کالاهای شام نبود بلکه بیشتر محصولات و مصنوعات چین، هندوستان و ایران در بازار عرضه می گشت، در این ایام (قرون وسطی ) بازار تجارت م ن شرقی و غربی چنان گرم گشت که کلیه محصولات و مصنوعات شرقی در بازارهای اروپای غربی پیدا شد و ای دمشق، بغداد، همدان ، ری، هرات، سمرقند و بخارا از مراکز عمده بازرگانی شرق به شمار می رفتند.

( ای واقع در مسیر جاده ابریشم )

جاده ابریشم، شاهراه تجارت شرق :

راه تجاری معروف به راه ابریشم را می توان تا سال ۱۷۰۰ میلادی (پیش از گسترش تجارت دریایی ) یکی از مهمترین راههای تجاری دنیا به شمار آورد.

جاده ابریشم از شهر چانگ آن (شیا امروزی ) واقع در شهر چین شروع می شد، شاخه ای از آن به فلات پ می رسید از آن جا به ای مرو، بلخ ، سمرقند و ماوراء النهر(آسیای مرکزی) رسیده وارد نیشابور می شد. ای دامغان، گرگان، ری، قزوین و همدان را طی می کرد و پس از گذشتن از سلوکیه و انطاکیه به سواحل دریایی مدیترانه می پیوست و سپس از طریق دریا به رم و ونیز ختم می گشت. نقش اصلی آن رساندن ابریشم چین به ویزن بود، به علاوه کالاهای دیگری نیز از طریق آن حمل و نقل می شد.

شاخه دیگر این جاده هندوستان به طوس در ایران وصل می کرد. در مسیر این جاده کاروانسراهای متعدد وجود داشت. هندوستان از طریق راه ابریشم پنبه ـ ادویه ـ دارو و سنگهای قیمتی ـ آهن و فولاد به اروپا صار می کرد. این جاده ۲۰۰ سال قبل از میلاد احداث شده و تا ۱۷۰۰ میلادی یعنی به مدت ۱۹ قرن، اصلی ترین راه تجاری دنیا محسوب گردیده و به تجارت جهانی کمک می کرد و کلیه ای واقع در مسیر این جاده از آبادترین ای آن زمان به شمار می رفتند.


نقش ایران در احیای جاده ابریشم :

ایران پس از گذر موفقیت آمیز برنامه پنج ساله اول توسعه و ب ایی صنایع عظیم تولیدی و گسترش همه جانبه سیستمهای ارتباطی مدرن، یکی از توسعه یافته ترین کشورهای خاورمیانه در زمینه های اقتصادی، صنعتی و صادراتی شده است. اکنون ایران با برخورداری از منابع عظیم اولیه و تولیدات روزافزون صنعتی در صدد بسط و گسترش روابط خود با کشورهای منطقه است.

ایران علاوه بر توانمندی اقتصادی صنعتی چشمگیر خود ، دارای جاذبه های متعدد توریستی و جهانگردی است که احیاء و مرمت این آثار باستانی و میراث فرهنگی ما، بر جذ ت چهره کشور خواهد افزود. کشورهای آسیایی میانه که غالباً محصور در خشکی هستند به واسطه عبور از سرزمین ایران امکان دسترسی به آبهای آزاد برای آنان فراهم خواهد گشت و این گروه کشورها، نه تنها قادر به بهره گیری از بازار پررونق و محصولات صنعتی و کشاورزی با کیفیت ایران هستند بلکه می توانند به بازارهای عمده جهانی نیز دست یابند.
وم مراکز تجاری در یک شهر

وم فراهم نمودن انواع کالا در یک شهر، ورود کالا از ای دیگر و صدور کالا به دیگر ا را ایجاب می نماید. از طرف دیگر وم در سترس قرار دادن انواع کالا برای مردم، بطوری که بتوانند به سهولت کالای مورد نیاز خود را انتخاب و تهیه نمایند، وم ایجاد مراکز تجاری در ا را به وضوح نشان میدهد. ایجاد مراکز تجاری، بنای فروشگاهها و مغازه ها مناسب برای عرضه هر کالا با مشخصات متفاوت که در عین حال هماهنگی لازم را داشته باشد، معماری ویژه و مجربی را طلب می کند. هر مغازه یا فروشگاه باید دارای ویژگی و مشخصات معماری خاص و مناسب برای عرصه کالای مورد نظر باشد.به طوریکه کالا را در شرایط مطلوب نگهداری نموده و به نحو چشمگیری به مشتریان مربوطه عرضه می نماید.

واضح است که با افزایش جمعیت ا، باید در شهر مراکز مختلف اجتماعی از قبیل سینما، تئاتر و .. ایجاد گردد که در صورت ایجاد در رابطه با مراکز تجاری موجب رونق کار فروشگاهها می گردد. بنابراین لازمست در ای بزرگ اینگونه مراکز تجاری به شکل گسترده ای احداث گردند.


تاریخچه مجموعه های تجاری و اجتماعی در ایران :
مقدمه ای در شناخت مجموعه های تجاری گذشته :

قبل از شناخت بازار کرمان، لازم به نظر می رسد، مقدمه ای در مورد خود بازار بیان گردد تا بتوان با شناخت و دید بهتری موضوع را دنبال نمود.

این مقدمه شامل سه قسمت می باشد:

اول در مورد پیدایش بازار از نقطه نظر تاریخی و اجتماعی و دوم از نظر موقعیت بازار در ای ایران بازدید شهرسازی و سوم اینکه بازار به عنوان محلی که اجناس به طرز خاص به معرض فروش گذاشته می شود و یا مجموعه ای که خصوصیاتی استثنائی چه از نظر عرضه کالا و یا اهمیت اقتصادی و یا جنبه های دیگر اجتماعی، مذهبی و یا را مورد بررسی قرار می دهیم.


چگونگی پیدایش مجموعه های تجاری از نقطه نظر تاریخی و اجتماعی :

قبل از بحث درباره تأثیرات بازار در شهر کرمان لازم به نظر می رسد، بحث کوتاهی دربارۀ پیدایش بازار از نقطه نظر تاریخ اجتماعی به عمل آید.

با نگرشی کوتاه به تاریخ تمدن در می ی م که پیدایش روابط اجتماعی از زمانی شروع می گردد که سیستم های اجتماعی برای اولین بار به مفصه ظهور رسید، سالها پیش در زمانیکه انسانهای اولیه می زیسته اند، قبل از تشکیل قبیله ها و قبل از پیدایش تمدن، احتیاجات هر فردی منحصر به چند عنصر اولیه زندگی بود، که هر انسانی به تنهایی قادر به رفع احتیاجات خود بود. با پیدایش تمدن و بسط روابط، نوع احتیاجات تغییر و گسترش یافت. با سیر تکامل تمدن نوع احتیاجات هم تکامل پیدا کرده و به ح کنونی رسیده است . پیشاپیش، سیستم اقتصادی تقسیم کار از طرفی باعث تسهیل در امر تولید و از طرفی باعث پیش کشیدن مسائل جدیدی است از قبیل توزیع گردید. به طور کلی در امر اقتصادی سه طبقه مشخص می باشد:

۱ـ تولید کنندگان ۲ـ توزیع کنندگان ۳ـ مصرف کنندگان

روابط بین این سه نوع باعث ایجاد سیستمهای مختلف اقتصادی و می گردید. همانطور که ذکر شد قبل از سیستم اقتصادی تقسیم کار، طبقه توزیع کننده وجود نداشته است.

بعدها در اثر بسط روابط اجتماعی و اقتصادی، این طبقه جدید به وجود آمده است. توزیع کنندگان در حقیقت واسطه هایی بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان هستند.

در ضمن باید متذکر شد که در هر امر اجتماعی، عوامل فراوانی وجود دارند که وابسته به یکدیگرند و هر مبادله ای اقتصادی، مبادلات دیگری از قبیل و مذهبی و فرهنگی را نیز به همراه داشته است.

با توجه به مسیر حرکت تمدن شرق از چین و عبور ان از اسیای مدینه و رسیدنش به اروپا بهتر متوجه این حقیقت می شویم. تجارت را شاید بتوان مهمترین مبادله اجتماعی بین افراد دانست.


سیر تکاملی مجموعه های تجاری :

در ابتدا بازار مکانی بسیار ساده بوده است. و بنابر احتیاجات زمان خود تغییر و تحول پیدا کرده است. همانطور که گفتیم بازار همیشه تابع زمان بوده است. قرنها پیش زمانی که سیستم تولید فقط سیستم کشاورزی بود، شکل بازار هم بسیار ساده و بسیار ارگانیک، در هر نقطه ای که احتیاج به وجود آمده است، پیدا شده است.

با توجه به پلان ای قدیمی می شویم که بازار معمولاً در نقاطی به وجود آمده که در ارتباط با تولید کنندگان و مصرف کنندگان بوده است.

بازارها معمولاً در قصر حکان و در رابطه با محیط خارج بو جود می آمدند و بعدها طبقات عادی به دوراین مرکز قدرت ـ اقتصادی کشیده شده و ا به وجود آمدند.

بازارها چون یکی از مهمترین مکانهای اجتماعی می باشند در پلان شهری همیشه ح مرکزیت داشتند، تا به سهولت در دسترس عموم قرار گیرند.

همانطور که می دانیم، بازار خود پدیده ی شهری و در عین حال عاملی است برای پیدایش شهرنشینی رابطه شکل و فرم و فضای بازار با مسائل اجتماعی و صنعتی ناگسستنی است که پس از هر فرم تکنیکی و اجتماعی، فرم بازار تغییر کرده و فضاها عوض می شوند. چنانچه می بینیم ، بازارهای قدیمی امروز رونق خود را از دست داده و در عوض فروشگاهها و مغازه های لو آهسته و آهسته جانشین آنها می گردد.

بازار همیشه به عنوان قلب اقتصادی هر شهر، مهمترین مکان را در امور تجاری و اقتصادی شهر بوده و فعالیت اشتغال داشته و ادارۀ امور شهری را در دست گرفته است.

زوایا و دیدهای بازار در نمای کلی شهر همیشه به طور بارزی مشخص کننده این قلب اقتصادی شهر بوده است. بازارهای قدیمی نمونه های بسیار جالبی چون بازار کرمان برای ادای این مطلب می باشند.

بستگی به امور تجاری با سایر امور اجتماعی طوری است که یک بازار مجموعه ای است اجتماعی و دارای تمام المانهای اجتماعی عصر خود می باشد.

به طور مثال می بینیم در بازارهای س وشیده قدیم، مسجد ، مدرسه، و سایر المانهای اجتماعی قرار گرفته است. زیرا تمام المانهای مورد نیاز اهالی بازار و مراجعه کنندگان بوده است.

بازارهای معمولاً علاوه بر فعالیت اقتصادی مکانی برای فعالیتهای فرهنگی و و مذهبی بوده است زیرا برخورد در این فضاها بسیار شدید و روابط بسیار خوب بوده است.

بدین ترتیب بازار با گسترش شهر، گسترش سیاست و تمام ضروریات زندگی جمعی شهری را در داخل خود می پذیرفت و به عنوان عامل مهم زندگی شهری در می آمد.

هسته مرکزی شهر در طول زمان حرکت می کند و مسیر توسعه شهر یا محتوای خطی بازار می سازد.


بررسی بازارهای ایران ـ تکامل بازار :

بازار که به عنوان متشکل کننده تمام عناصر شهری می بود، در طول زمان توسعه و گسترش یافته، فرم پذیرفته و خود را با زیربنای تولیدی جامعه منطبق می نمود و در خدمت آن قرار می گرفت، با پیگیری این روند تکاملی به فرم امروز این بازار می رسید که در ارتباط با مسائل مطرح شده در زمان حاضر قرار می گیرد و تغییر می یابد.


بررسی مجموعه های تجاری گذشته از نظر شهرسازی

یکی از مهمترین جنبه های بازار موقعیت و اهمیت شهری آن است و در اکثر ای ایران می توان از آن به عنوان قلب شهر و یا به طور کلی بافت اصلی شهری نام برد. مخصوصاً در ایی که در گذشته در مسیر شاهراه کاروانها قرار داشته اند. (جادۀ ابریشم)، اهمیت آن بسیار بارزتر و نمایان تر است.

تقریباً تمام ا در اطراف کانالهای بازار قرار داشته و در بعضی موارد با عبور از چند گذر تا حدودی میتوان از محوطه بازار دور شد و به محلات اعیان نشین و باغهای شهر رسید و گرنه تمام مساجد بزرگ شهر مثل مسجد جامع و بقایای بزرگ و آب انبارهای اصلی شهر همگی در پیچ و خم کانالهای بازار قرار دارد. این گونه ا به مجرد اینکه تا حدودی از جنبه اقتصادی دچار وقفه شدند ح سکوت عمیق و مرگباری به خود گرفته و بتدریج تمام سکنه خود را از دست داده و به صورت م وبه ای درآمده اند، مثل ایی که در مسیر جاده ابریشم قرار داشته و امروز حتی به ندرت نامی از آن ها برده می شود. از نظر شهرسازی بازار مجموعه ای از مغازه است را می توان بدین ترتیب توجیه کرد که هر مغازه یک سلول است و مجموعه آنها یعنی بازار، تشکیل بافت را می دهد و این بافت اصلی شهر است که بافتهای دیگر شهری لقب به آن اهمیت کمتری داشته و اکثراً منشعب از آن می باشند.

این بافت اصلی شهر در پیچ و خمهای خود سکنه کارگر، دکاندار و یا اصولاً طبقه دو یا سه را جا می دهد. چون در زمان قدیم شهر دروازه ها داشته و یکی از کارهای دروازه ها ورود و وج کالاهای تجارتی بوده است، بازار در یا در مسیر اصلی دروازه قرار داشته و در ضمن به واسطه کار خود، مرکز عبور و مرور اصلی شهر و در نتیجه سر و صدای زیادی داشته است.

معمولاً محلاتی که در نقاط خوش آب و هوا ومرتفع شهر به صورت باغ وجود داشته محل زندگی طبقات ممتاز و حاکمه و رجال بوده است و شاید هنوز نیز بقایای این پدیده تا حدودی در ا به چشم می خورد.
بررسی خصوصیات ویژه مجموعه های تجاری گذشته از نظر اقتصادی واجتماعی

حال که مسئله به قدری روشن شد و بازار از نظر شکل خارجی شناخته شد می توانیم به خوبی به وظایف اجتماعی آن نیز پی ببریم. بنابراین برای اینکه نکات اساسی آن را شناخته و به طور اختصار بررسی نماییم، بهتر است باز به تقسیم بندی وظایف آن بپردازیم . بدین ترتیب که بازار در داخل و تقریباً معنی تحت الفظی لغوی آن است، وظیفه اصلی آن ملاک زندیگ اجتماعی و یا رابطه زندگی شهری است که مهمتر از معنی قبلی آن است که در قسمت شهرسازی بصورت کانون ارتباطات از آن نام برده می شود.

حال می پردازیم به جنبه ظاهری بازار تا در قسمت بعد بهتر به موقعیت حساس و حیاتی آن در زندگی شهری پی می بریم . بازار در وهله اول تشکیل شده از کانالهایی به طولهایی مختلف که شامل مغازه های زیادی بوده که در هر کانال یک نوع کالا عرضه می کند و به همین جهت نیز هر قسمت آن به نام خاصی نامیده می شود. مثل بازار کفاشی ها ، طلا فروشیها و … که هر کدام از این اجناس در کانالهایی با طولهای مختلف عرضه می شود.

در محل برخورد این کانالها با یکدیگر معمولاً مساجد و یا تکایا و یا آب انبارها قرار داشته و در ضمن کوچه هایی نیز در این نقاط بازار جدا شده و به خان ه های مس ی منتهی می گردد. البته این کوچه ها غفلتا از کانالهای س وشیده بریده جدا نشده بلکه معمولاً با چند طاق قوسی که در زیر آن تعدادی مغازه برای تامین احتیاجات محله می باشد، صورت گرفته، که این مجموعه کوچک به نام«گذر» مشهور است .

حال که هر یک از این کانالها مشخص شد ببنیم در داخل آن ها چه جریانی اتفاق می افتد.

شخصی که برای یداری مایحتاج خود مثلاً به بازار کفاشها قدم می گذارد با تعدادی مغازه مواجه می شود که همگی کالای خود را به بهترنی وجهی در معرض دید و انتخاب او قرار داده اند و معمولاً مانعی برای دیدن کالاها وجود ندارد و شخص براحتی و بدون استعداد از صاحب مغازه می تواند جنس مورد نظر را به دقت دیه و یا با سایر اجناس مشابه مقایسه نماید و این راحتی دید و داشتن انتخاب زیاد یکی از مهمترین و با ارزشترین مسائل در دنیای امروز است که در مراکز ید و فروش خارج همواره برای تبلغ به این نکته اشاره می کنند که شما در مغازه و یا فروشگاه مورد نظر انتخاب بیشتر و راحت تری خواهید داشت.

یکی از موضوعات جال توجه در بازار فاصله تقریباً حساب شده ای است که بین دو ردیف مکانهای دو طرف وجود دارد. این فاصله به لغوی است که برای رفت و امد و ید و فروش یداران و فروشندگان کفایت می کند و ضمناً، ایجاد تفاهم به خصوصی بین دو ردیف مغازه ها می نماید. دقیقاً معلوم نیست که قرار د ادن دو ردیف مغازه با این فاصله از چه سابقه ای پیشی گرفته است. شاید سازندگان بازار به علت سرما و گرما و ایجاد کوران در تابستان به این نتیجه شکلی رسیده اند. نکته مثبت دیگر در مورد این فاصله کم بین دو ردیف مغازه ها در بازار این است که یداران در موقع عبور می توانند اجناس مغازه ها را در دو طرف در یکبار عبور ببیند و احتیاجی به برگشت مجدد و دیدن مغازه ها دیگر ندارد. این مزیت ابداً در خیابانها دیده نمی شود، چون بسیار اتفاق می افتد که یدار برای یافتن یک جنس خوب چندین بار مجبور به گذشتن از عرض خیابان برای رسیدن به مغازه های سمت دیگر بوده و با در نظر گرفتن ترافیک ناصحیح در خیابان، اشکال عبور و در نتیجه وقفه ای در کار ید و فروش ایجاد می گردد.

انتخاب بعد از ارتفاع معمولاً در رابطه با اشل بازار از نقطه نظر طول و عرض و در رابطه با میزان گنجایش آن انتخاب شده است که این میزان ارتفاع به خاطر دید بهتر در بازار انتخاب شده است.

سرمایه های عظیم که قبلاً در بازار تولید محصولات مشخصی به کار گرفته می شدند به تدریج تا حدودی از بازار بیرون کشیده شده، در بانکها یا کارخانجات به کار افتاد اند. امروزه بازار به عنوان یک المان مهم در تاسیسات شهری می باشد. که عامل مهم آن جنبه اقتصادی و سپس اجتماعی آن است که امروزه نوع عملکرد بازار در دنیا بصورت یک دیگری در آمده است. تکنیک و سرعت، فو نکیسون بازار و در نتیجه فرم آن را تغییر می دهد و در عوض فرمی به وجود می آید که جوابگوی نیازها و خواسته های جدید، با در نظر گرفتن فاکتورهای زمان، سرعت و تکنیک می باشد . روی این اصل بازارها، امروزه تا حدودی اهمیت سابق خود را از دست داده و یا به صورت های دیگر درآمده است.
انواع مجموعه های تجاری و بخش های تشکیل دهندۀ آن :

ـ بازارهای موقت (زمانی و مکانی )

ـ بازارهای دا ئم (بازارهای روز ـ بازارهای کلی )

بازارهای کلی خود شامل بخشهای اداری، فروش و خدمات میباشد که هر یک شامل المانهای زیر بوده و جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته است.

۱ـ بخش اداری: این بخش شامل شرکتهای و تجارتخانه ها بوده است که بصورت حجره و پخش در نقاط مختلف بازار قرار داشته است.

۲ـ بخش فروش: این بخش شامل چهار قسمت زیر است که تقسیم بندی آن منای نوع و مقدار فروش انجام پذیرفته است:

الف: فروش جزئی :

شامل دست فروشیها و مغازه ها عطاری و بقالی و غیره بوده است.

ب ـ فروش جزئی: (بیش از فروش کلی)

این بخش شامل بازارهای تخصصی مانند زرگرها، کفاشها و … بوده است.

ج: فروش کلی: (بیش از فروش جزئی )

به صورت توده های همکار و یا معمولاً کارها را به این صورت بعهده داشته است.

د: فروش کلی

در این بخش ، فروش به وسیله سفارش و تحویل کالا، مستقیماً در انبارها انجام می پذیرفت.
بررسی نمونه های مشابه


کلمات کلیدی مرتبط:
مجموعه تجاری رساله و مطالعات معماری، پروژه دانشجویی طراحی مجتمع تجاری آرمان, , رساله پایان نامه معماری , رساله پایان نامه معماری, رساله معماری, پروپوزال, پروپوزال معماری, رساله مجتمع تجاری آرمان, رساله مجتمع تجاری آرمان, رساله مرکز تحقیقات, رساله مجتمع تجاری آرمان,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع تجاری بازارخودرو تهران
مطالعات طراحی سیتی سنتر در شهر تبریز با رویکرد حیات جمعی
مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری فولدینگ
مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی
مجتمع تفریحی تجاری, مطالعات- معماری
مطالعات طراحی،مجموعه تجاری ابزارآلات صنعتی و کارگاهی+نقشه اتوکد
مطالعات طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد معماری ارگانیک
,رایگان ,مجتمع تجاری تفریحی-pdf
پلان بانک صادرات/dwg
پلان سوله
پارکینگ طبقاتی
مجتمع تجاری تفریحی, مطالعات- معماری
مجتمع تجاری آرمان/word
تحقیق معماری: مجتمع تجاری آرمان
مطالعات طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرا
پروژه کامل مرکز ید
رساله طراحی مجتمع تجاری اداری با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی مرکز شهر با ظرفیت 5000 خودرو
رساله طراحی مجتمع چند منظوره تجاری فرهنگی هنری تفریحی با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی شاپینگ مال با رویکرد تعاملات اجتماعی


مشاهده متن کامل ...
رودخانه ای در زیر آب
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: عجایب گردشگری


رودخانه ای در زیر آب
در مکزیک ،سینوت آنجلینا محلی بسیار عجیب و بی نظیر برای غواصان محسوب میشود. این منطقه یک غار است که با آب پر شده است و نکته جالب آن این است که رودخانه ای در داخل آب و در سطح زیرین آن جریان دارد. این رودخانه زیر آب چهره ای عجیب به این بخش داده که فقط با غواصی و دیدن آن می توان آن را درک کرد. 

 

جریان داخلی این رودخانه زیر آبی ، لایه ای از سولفات هیدروژن است که بدلیل تفاوت جرم حجمی از آب جدا شده و در لایه ای پایین تر قرار گرفته است و این حس به انسان دست میدهد که انگار رودخانه ای در داخل آب در جریان است.

 

تصاویری از این پدیده جالب وعجیب

 

رودخانه ای در زیر آب,دیدنیهای مکزیک,مکانهای گردشگری مکزیک

 

رودخانه ای در زیر آب,دیدنیهای مکزیک,مکانهای گردشگری مکزیک

 

رودخانه ای در زیر آب,دیدنیهای مکزیک,مکانهای گردشگری مکزیک

 

رودخانه ای در زیر آب,دیدنیهای مکزیک,مکانهای گردشگری مکزیک

 

رودخانه ای در زیر آب,دیدنیهای مکزیک,مکانهای گردشگری مکزیک

 

رودخانه ای در زیر آب,دیدنیهای مکزیک,مکانهای گردشگری مکزیک

 

رودخانه ای در زیر آب,دیدنیهای مکزیک,مکانهای گردشگری مکزیک

 منبع:topnop.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • تصاویری از عجیب ترین سازه مربعی جهان
 • 10 سرزمین تشنه دنیا
 • 5 مکان از عجیب ترین مکانهای دنیا! +تصاویر
 • 5 مکان وحشتناک مذهبی از سراسر جهان! (+ع )
 • آشنایی با کاخ شنبرون در اتریش + تصاویر
 • درخت رنگین کمان + تصاویر[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
رساله مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار دارای منابع متنی زیر صفحات
درخواست حذف اطلاعات

رساله مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار دارای منابع متنی زیر صفحات


تاریخ ایجاد: 7/12/2013 1:55:05 pm تعداد برگ: 243 دارای منابع متنی زیر صفحات قیمت: 50000

contents
تقدیر و تشکر: 5
مقدمه: 6
معماری پایدار و تاثیر آن بر طراحی 9
تاریخچه 15
1- بازار 16
1-1- نگرشی کوتاه بر کالبد فیزیکی بازار و تجارتخانه های ایرانی و رویکرد سنتی آنها 16
2-1- عناصر مختلف بازار 19
1-2-1- راسته 20
2-2-1- رسته 21
3-2-1- دالان 21
5-2-1- خانبار یا کالنبار 21
6-2-1- تیم و تیمچه 22
7-2-1- قیصریه یا قیصرا 22
8-2-1- دکان 22
1-2- مرکز ید 25
1-1-2- مرکز ید نمونه ای از یک مکان تجاری 25
2-1-2- تعریف مرکز ید پایدار 25
3-1-2- مرکز ید، نسل دوم بازارچه 26
4-1-2- رقابت موجب شکلگیری مرکز یدها شد 26
5-1-2- مرکز یدها در اروپا با رویکرد معماری پایدار 26
6-1-2- مرکز یدهای تهران 27
2-2- مراکز ید، عنصر مهم تشکیل دهنده فضای شهری 27
1-2-2- رسیدن به بنا 28
2-2-2- رسش به بنا 30
3-2-2- ورودی 31
مشخصه یک مرکز ید 47
تعریف مراکز تجاری 48
تاریخچه مراکز تجاری 48
وم مراکز تجاری و اجتماعی در یک شهر 50
چگونگی پیدایش مجموعه ها و بازارهای تجاری 52
نحوه پیدایش بازارها 52
سیر تکاملی مجموعه های تجاری 54
معماری بازار 59
مجتمع های تجاری به جای بازارهای سنتی 62
تبعیت از سبک زندگی جدید 65
خصوصیات ویژه مجموعه های تجاری 65
انتخاب سایت مناسب با دسترسی از اکثر نقاط شهر 69
ایجاد راه های دسترسی راحت به تمامی واحد ها 70
استفاد ازابزارهای تسهیلات رفاهی برای یداران 71
ایجاد فضاهای تفریحی در مجتمع: 72
استفاده از رنگهای جذاب در معماری ساختمان: 73
ورودی ساختمان: 74
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و ساختمان: 75
نمای ساختمان: 76
محوطه سازی و ایجاد فضای سبز: 77
نو ردازی: 78
بیلبوردها و info box 78
به طور کلی بازار از سه فضای اصلی تشکیل شده است: 82
کالبد بازار 85
اصول معماری پایدار 88
معماری پایدار و فن آوری پیشرفته 89
بازار 94
اصول طراحی پایدار 95
سرا یا خان 99
خانبار یا انبار 100
قیصریه 100
چهارسو 100
میدان 101
جلوخان 101
حجره 102
پیشینه شکل گیری مراکز تجاری 104
تاریخچه مراکز تجاری در جهان 108
انواع مراکز ید 113
مراکز ید متوسط یا اجتماعی 114
مراکز ید منطقه ای (حومه ای( 114
مرکز یدها 115
فروشگاه های بزرگ 116
مراکز تجاری در جوار خیابان ها 116
فروشگاه های زنجیره ای 117
پروژه های نوسازی(مرکز شهر( 119
بررسی و تحلیل نمونه های خارجی و داخلی 120
1-3- مجموعه (bercy2) 120
1-1-3- پانل های فولادی پوشاننده 121
2-1-3- ساختمان های پیانو 122
3-1-3- شبکه ی سازه ای (بتن) 122
برش طولی از بخش تجاری 124
برش طولی از مجموعه 125
ورودی اصلی 127
وید مجموعه 127
2-3- مجتمع زیست خاور 128
1-2-3- همجواریها 129
2-2-3- ورودی مجموعه 129
3-2-3- فضاهای ارتباطی طبقه همکف 130
4-2-3- فضاهای ارتباطی طبقه 1- 130
مرکز ید مونیخ 134
مراکز ید تجاری کوالالامپور 140
خیابان petaling (محله چینی ها) 141
فروشگاه بزرگ mid valley 142
مرکز تجاری suria در برجهای پتروناس 143
مجتمع برجایا: 144
مجتمع bukit bintang و sungai wang 145
مجتمع های ید lot 10 و starhill 146
فروشگاه های pavilion 147
مجتمع تجاری one utama 147
مجتمع تجاری sunway pyramid 148
از دیگر مراکز ید در محله چینی ها 149
بازار seni (بازار مرکزی) 150
مرکز تجاری koto raya: 151
مرکز تجاری national craft complex 152
بازار خوراکی chow kit 153
kampung baru 154
بازار malam 154
مرکز تجاری تفریحی خلیج فارس 155
مجموعه خلیج فارس 157
اه کلی مجموعه خلیج فارس 159
امکانات ویژه ورفاهی 160
4- گونه شناسی مراکز ید 161
airport center 161
arcade 161
community center 161
convenience center 161
enclosed mall 162
استانداردها و ضوابط واحد های تجاری 165
استاندارد ها و ضوابط مکان های تجاری 165
4-1- تعریف کاربری تجاری 165
2-4- کاربری تجاری 166
1-2-4- تجاری رده محله 166
2-2-4- تجاری رده ناحیه 166
3-2-4- تجاری رده منطقه 166
4-2-4- تجاری رده حوزه 166
5-2-4- تجاری رده شهر و فراتر 167
3-4- اراضی و مناطق تجاری 167
4-4- ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی 169
1-4-4- ورودیها 169
2-4-4- راهرو 170
3-4-4- سطح شیبدار 170
4-4-4- آسانسور 170
5-4- ضوابط دسترسیها 171
1-5-4- کاربری تجاری مختلط مقیاس محله 171
2-5-4- کاربریهای تجاری مختلط مقیاس ناحیه و منطقه 172
3-5-4- کاربری تجاری مختلط و مستقل منطقه و شهر 172
6-4- تفکیک اراضی تجاری 172
1-6-4- تفکیک اراضی تجاری مختلط 172
2-6-4- تفکیک اراضی تجاری مستقل 173
3-6-4- بررسی تراکم ساختمانی تجاری مختلط در مراکز ناحیه و منطقه 173
7-4- استانداردهای طراحی مجتمع های تجاری 173
1-7-4- ارتفاع طبقات 174
2-7-4- دربهای ورود 174
3-7-4- دربهای وج 174
4-7-4- ظرفیت کریدور 175
5-7-4- پلکانها 175
6-7-4- نقاله مسافرتی 175
7-7-4- آسانسور 176
8-7-4- سطح شیبدار 176
8-4- ساختمان های اداری در بخش واحد تجار 176
1-8-4- روابط 177
2-8-4- ساختار اداره 177
3-8-4- پارکینگ ها 178
4-8-4- بانک 179
5-8-4- رستورانها 180
6-8-4- ده فروشیها 180
7-8-4- فروشگاههای مواد غذایی 181
مغازه ها 183
برنامه فیزیکی مرکز تجاری تفریحی پایدار 186
سیر تکاملی مجموعه های تجاری تفریحی پایدار 187
بررسی مجموعه های تجاری گذشته از نظر شهر سازی 190
بررسی خصوصیات ویژه مجموعه های تجاری گذشته از نظر اقتصادی و اجتماعی 192
انواع مجموعه های تجاری و بخش های تشکیل دهنده آن 196
احکام و معیارهای نظری طراحی 203
مبانی طراحی المانهای مهم مراکز ید 204
ساختمانهای مستاجرین 204
جایگاه حرکت پیاده 209
تسهیلات اجتماعی 211
ملاحظات اصلی در طراحی مراکز ید 212
جلب عناصر تجارت 212
دسترسی مشتریان 213
ورودی ها 214
سیر کولاسیون در مراکز تجاری 215
ویژگی های فضاها 216
سیرکولاسیون داخلی 216
محوطه های میانی 220
بازارچه 220
نورگیری در مراکز تجاری 223
انعطاف پذیری مراکز تجاری 224
ستون بندی واسکلت در مراکز تجاری 225
عمق ساختمان تجاری 225
ویترین در مراکز تجاری 225
آبنما در مراکز تجاری 227
فضای سبز در مراکز تجاری 228
تهویه در مراکز تجاری 229
انسان وطبیعت 230
شهر و طبیعت 232
فضای باز شهری 233
خصوصیات فضای باز شهری 234
تفریح 241
خصوصیات فضاهای طبیعی (تفرجگاهی) پیرامون ا 242
منابع تفریحی یا گردشگاهها 244
تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی و خارجی 248
بررسی نمونه هایی از مراکز تجاری درایران 248
مجتمع تجاری الماس شرق 250
تاسیسات برودتی و حرارتی: 251
فضاهای جانبی: 253
تاسیسات ساختمانی 254
مجتمع تجاری – اداری ونوس 256
مجتمع تجاری – اداری ستاره شمال 262
نمونه هایی از مراکز تجاری درگوشه و کنار جهان 269
مرکز تجاری استکهلم 269
مرکز تجاری سامپو 273
مرکز تجاری سنت وهربلین 277
رنگ و نور 279
اه چیدمان مرکز 279
مرکز پاور مزافیستا در آریزونای ای متحده 280
عناصر طراحی 282
نتیجه گیری 283
هدف از تشکیل این فضاها 283
دسترسیها و ارتباطات 284
نوع فضاهای تشکیل دهنده مجموعه ها 284
نحوه شکل گیری و استقرار فضاها 286
بستر طراحی 287
شناخت و ارزیابــــی شهرستان نیشابور در یک نگاه 287
نیشابور از اوایل قرن حاضر تاکنون 287
وجه تسمیه 289
راههای ارتباطی 290
مراکز شهری 292
شکل شهر 293
طراحی اقلیمی 294
اه عمده طراحی اقلیمی 296
بررسی های اقلیمی شهرستان 297
موقعیت جغرافیائی 297
پستی و بلندی 298
اوضاع اقلیمی 298
میزان درجه حرارت 300
رطوبت نسبی 301
میزان بارندگی در شهر نیشابور 301
میزان خشکی 302
وزش باد 302
آبهای سطحی 303
خاک و پوشش گیاهی 303
استنتاج در رابطه با جهت بهینه ساختمان 304
بررسی منطقه آسایش در شهر نیشابور 305
کاهش اتلاف حرارت ساختمان 306
محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب 311
بهره گیری از نوسان روزانه دمای هوا 313
اجزای بنا و سقف 314
استانداردومبانی مطالعاتی فضاها وبرنامه فیزیکی 314
بررسی استاندارد و مبانی مطالعاتی فضاها 319
واحدهای تجاری 319
ل تجاری 320
ده فروشی ها 320
فروشگاه های مواد غذایی 323
رستوران ها 324
بخش اداری 327
فضا برای مبلمان و اثاثیه: 330
بانک 332
- پله 334
پله برقی 335
- آسانسور 338
سیستم های فراخوانی آسانسور 341
راههای فرار از آتش 342
تبیین موضوع 343
اه طرح 345
اه کلی در مقیاس میانی 345
اه کلی در مقیاس د : 346
عوامل شکل دهنده به طرح 347
معرفی فضاهای مجموعه 347
بخش تجاری 347
بازارچه 348
پارکینگ 348
فضاهای تاسیساتی و خدماتی 348
رستوران 348
پارک 349
منابع و ماخذ : 349مشاهده متن کامل ...
مطالعات ,طراحی, مجتمع ,تجاری , تفریحی ,۱۵۰ صفحه , رساله ,طراحی, مجتمع, تجاری – ت
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات طراحی مجتمع تجاری – تفریحی ۱۵۰ صفحه – رساله طراحی مجتمع تجاری – تفریحی ۱۵۰ صفحهتاریخ ایجاد 14/08/2014 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 150 طراحی قیمت: 18000 تومان حجم فایل: 17468 kb تعدادمشاهده 31


چکیده
مراکز تجاری تفریحی به مفهوم کلی به محلی سر پوشیده ویارو بازی اطلاق می گردد که تعدادی فروشگاه راشامل گردیده که این فروشگاه ها می توانند از یک یا چند صنف مختلف تشکیل گردیدند. این محل کانون داد وستد بوده و ارتباط مستقیمی بین عرضه وتقاضا برقرار می نمایند.
امروزه مراکز تجاری تفریحی ساختمان های نوینی هستند که به رفع نیاز یداران وبهبود اقتصادی ،اجتماعی ی مالی حقوقی انسانی فرهنگی گرافیکی و… حائز اهمیت می باشد. توجه همه جانبه به این امور باعث می گردد تا مراکز تجاری پس از ساخت از عملکرد مناسبی برخوردار بوده وبهره بیشتری نصیب استفاده کنندگان از آن ها گردد. زیرا اینگونه مورد استقبال بیشتر یداران خواهد بود.

مطالعات مجتمع تجاری تفریحی,رساله مجتمع تجاری تفریحی,طرح نهائی مجتمع تجاری تفریحی,پایان نامه مجتمع تجاری تفریحی,برنامه فیزیکی مجتمع تجاری تفریحی,مطالعات تطبیقی مجتمع تجاری تفریحی,نمونه موردی داخلی مجتمع تجاری تفریحی,نمونه موردی خارجی مجتمع تجاری تفریحی,ظوابط طراحی مجتمع تجاری تفریحی,استانداردهای طراحی مجتمع تجاری تفریحی,ریزفضاهای طراحی مجتمع تجاری تفریحی, پایان نامه مجتمع تجاری تفریحی, مطالعات مجتمع تجاری تفریحی, رساله مجتمع تجاری تفریحی
غنای معماری بازارها را شاید بتوان از طریق واژه ها و فضاهای گوناگونی که در آن وجود دارد،توضیح داد. واژه های گوناگونی همانند تیمچه ،چهار سوق، راسته و…. که هرکدام دل بر فضاها ومکان های خاص در درون بازار دارد ونشان از فعالیت های متنوعی است که در این گونه فضاها صورت می گیرد. افزون برآن فضاها وبناهای دیگری که در کنار بازارجای دارند همانند مدرسه، مسجد و…سبب گردیده است که بازار به مثابه قلب تپنده شهر های تاریخی باشد و ایجاد مراکز ید وپاساژها در گوشه و کنار شهر ها نتوانسته است اقتصاد متکی بر بازارها (سنتی) را دستخوش نقصان و ضعف کند.
معماری بازار الهام بخش وسرمشق اغلب طراحان ومعماران در طراحی مراکز ید وپاساژهای جدید می باشد.اما آن چه در الگو پذیری از معماری بازارها کمتر بدان توجه شده است فضاهای اجتماعی موجود در بازار هاست که سبب گردیده است بازارها تنها مکانی برای ید ورفع نیازهای روزمره نباشد و بسیاری از رویدادهای اجتماعی فرهنگی مذهبی وحتی در فضاها و مکان های مختلف بازار انجام پذیرد.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و ید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…


آنچه مراکز ید، پاساژها و دیگر اماکن تجاری جدید رااز بازارها متمایز می کند نبود فضاها ومکان های غیر تجاری در این مراکز است .مطالعات جامعه شناسی و روان شناسی بسیاری در کشورها ی توسعه یافته در خصوص رفتار مراجعه کنندگان به مراکز ید وپاساژها صورت گرفته است. نتیجه این مطالعات بیانگر این موضوع است که بسیاری از مراجعه کنندگان اساسا برای ید به این گونه مراکز مراجعه نمی کنند و انگیزه ها و اه متفاوتی برای استفاده از چنین فضاهایی برای مراجه کنندگان وجود دارد.
معماران وشهرسازان به عنوان تولیدکنندگان فضا نیازمند توجه به خواسته ها و انگیزه ها ی مصرف کنندگان نهایی فضااز جمله مسائلی است که آشنایی معماران با ان می تواند معماران را درطراحی فضاهای خلاقانه یاری رساند.
تغییر ماهیت تجاری فضاهای مراکز ید وپاساژها از کارکرد صرف تجاری به مراکز تجاری تفریحی و ایجاد فضاهایی برای اوقات فراغت و تفریح در این گونه مراکز از سالیان گذشته در کشورهای توسعه یافته رواج یافته است درچند سال اخیر نیز در کشور ما رایج شده است بسیاری از مراکز تجاری به ویژه آنهایی که از نظر موقیعت دسترسی درمجاورت محلات مس ی وپر ازدحام واقع نشده اند با ایجاد فضاها ومکان هایی برای اوقات فراغت واستراحت مراجعه کنندگان نیازهای یک جامعه مدرن شهری را مد نظر قرار داده اند.
لذا در این پروژه که در منطقه۵ تهران واقع شده سعی شده با توجه به این موضوع یک مجتمع تجاری تفریحی طراحی شود که علاوه برتامین نیازهای نان آن منطقه وکم سفرهای درون شهری برای شهروندان آن ناحیه فضایی تفریحی را نیز برای مراجعه کنندگان فراهم آورد.

۱-۱ مقدمه
ید فعالیتی است که نمودهایی از شرایط و ساختار اقتصادی ، اجتماعی وبه ویژه فرهنگی یک محیط را آشکار می سازد، هرچند که در ابتدا فضاهای ید ، تنها به منظور پاسخگویی به نیازهای اقتصادی راهبان به صورت پلان های خطی و قرارگیری اجزای فرد یعنی مغازه ها در اطراف مسیرهای خطی یا منحنی مراجعان طراحی می شد، اما کم کم این ایده که مراکز ید باید در بر گیرنده کاربری هایی باشند تا برای دیگر نیازهای مراجعان نیز پاسخی مناسب یابد، به عنوان شه غالب درمعماری مراکز تجاری تبدیل گردید.

۱-۲ بیان مسئله
از آن جایی که گذراندن اوقات فراغت و تفریح و ید از مسائلی است که ذهن اکثر اقشار جامعه را به خود مشغول کرده وبا توجه به کمبود زمان و وقت کافی بدلیل مشکلات زندگی در جامعه امروزی بنابراین برای انتخاب موضوع پایان نامه در بین فضاهای معماری به دنبال فضایی گشتم که بتوان نیازهای ذکر شده را به نحوی متفاوت تر از آنچه به صورت روزمره سپری می کنیم پاسخ داد. فضایی که علاوه بر سپری اوقات فراغت وتفریح نیازهای دیگر خانواده ها نظیر نیازهای اقتصادی وفرهنگی و…… راپاسخگو باشد.
همانطور که مشخص است ذهن بشر همواره به دنبال دستی به فضاهایی بوده که علاوه بر برآورده بسیاری از نیاز های روزمره جنبه تفریحی داشته ویک نوع تعامل اجتماعی نیز به همراه بیاورد.رسیدن به یک”فضای بین ن” که برای هر قشر و طیف سنی با هر نوع سواد و طبقه اجتماعی مکانی در نظر گرفته است.
بنابراین پس از بررسی های انجام شده نتیجه گرفتم بهترین فضایی که بتواند پاسخگوی این نیازها باشد مرکز تجاری-تفریحی است.
مرکز تجاری-تفریحی شاید به ظاهر واژه ای جدید به نظر آید، اما در واقع نسل جدیدی از بازارهایی است که امروزه جای خود را به مراکز ید دخمه مانند می سپارند. مراکز تجاری – تفریحی فضایی بین ن در معماری هستند که نه فقط برای ید بلکه برای گذراندن اوقات فراغت وبه بهانه با هم بودن طراحی می شوند، زیرا اوقات فراغتی دلنشین خواهد بود که در کنار یکدیگر سپری شود.

مراکز ید را نمی توان قلمرویی منفک از زندگی فرض کرد،بلکه این مراکز همانند همه مکان ها و فضاهای موجود در زندگی هریک به تنهایی می توانند کلیت جامعه را بازنمایی کنند.فضاها و مکان ها در هم متداخل و کثیرالاضلاعند. از این رو از طریق مطالعه فضای مراکز ید می توانیم به کلیت جامعه و زندگی روزمره دست ی م.

مفهوم مراکز تجاری ۲-۱
“مراکز تجاری به مفهوم کلی به محلی سر پوشیده ویا رو بازی اطلاق می گردد که تعدادی فروشگاه را شامل گردیده که این فروشگاه ها می توانند ازیک یاچند صنف مختلف تشکیل گردند. این محل کانون داد وستد بوده و ارتباط مستقیم بین عرضه و تقاضا را بر قرار می نمایند.مرکز تجاری اقتباس قرن بیستمی از بازار است، که سابقه تاریخی دارد به همراه جای پارک برای اتومبیل. مرکز تجاری مجموعه ای است از مغازه های ده فروشی، بخشهای خدماتی، پارکینگ و… که همگی توسط یک شرکت مدیریتی که به صورت واحد عمل میکند، طراحی ، ساخته و گردانده می شود.مراکز تجاری علاوه بر موارد یاد شده میتوانند دارای رستوران، بانک، سالن نمایش، کافی شاپ، دفاتر حرفه ای، ایستگاه های خدماتی و بنگاه های دیگر نیز باشند.”

-۳ هدف از ایجادمراکزتجاری۱
پس از پیدایش تمدن و قبل از رایج شدن پول مبادله کالا به صورت پایاپای صورت می گرفت وبه تدریج با ازدیاد حجم تولیدات وتوسعه مبادلات وگسترش روابط اجتماعی و اقتصادی سیستم های اقتصادی پیشرفت نموده و به سه شکل زیر نمود پیدا کرد:
تولید کنندگان
توزیع کنندگان
مصرف کنندگان
“جهت رفع نیاز مصرف کنندگان و ارائه محصول تولید کنندگان نیاز به اماکنی برای تسهیل امور فوق احساس گردید که این مسئله انگیزه ایجاد مراکز تجاری شد.”

تاریخچه مراکزتجاری ۴-۱
“احداث اولین مراکزتجاری به مفهوم امروزی در ایتالیا وبه سال ۱۱۰میلادی در زمان امپراطوری تروژان باز می گردد. در این سال برده ای یونانی مرکز یدی مجاور میدان عمومی شهر رم بنا نمود این مرکز در دوطبقه احداث گردید و در آن حجره ها به صورت ردیفی استقرار یافته و دارای سیستم تهویه بود.در قرون وسطی بازارهای خیابانی لندن، بازارچه های بلژیک و بازارهای خاور میانه شکل گرفت. بعد از جنگ جهانی دوم با حرکت و اسکان مردم در حومه ا مراکز تجاری نیز به این مکانها انتقال یافت که هدف آنها در دسترس بودن مشتریان بود که این تفکر تا امروز نیز ادامه یافته است.”

-۴-۱ تاریخچه مراکزتجاری در جهان۱
مال یاشاپینگ مال گونه ای از معماری است که شامل مجموعه ای از مغازه ها است، به اضافه پیاده روها یا راههای دسترسی، برای تامین ارتباطات عمودی و افقی، در نقش ستون فقرات، که این مغازهها را به هم متصل میکند.این کلمه به طور کلی در ی شمالی و استرالیا به محوطه های بزرگ ید گفته میشود در حالی که واژه آرکید اغلب در بریتانیا استفاده میشود و به پیاده روهای باریک واغلب س وشیده یا به فضای تجاری ایجاد شده بین دو توده ساختمانی گفته میشود، چیزی که بیشتر در ایران رایج بوده و هست.
در بریتانیا و اروپا مفهوم دیگری به نامحوزه ید عابر پیاده محدوده ید یا محدوده پیاده رو مطرح است که نمونه ای بزرگتر ازدالاناستو اغلب قسمتی از آنهاس وشیده است این محدودهها منحصرا محدوده های برای دادوستد هستند.مراکز ید در بریتانیا معمولا در مرکز شهر هستند و تعدادی از این مراکزنیز در دهه ۸۰و ۱۹۹۰درحومه بعضی ای بریتانیا ساخته شدند .امروزه مراکز بیرون شهر در جهان گسترش یافته اند و در حال حاضر بیشتر به گونه ای از پارکهای ید توجه نشان داده میشود که شامل رسته ای مغازه ها با مشاغل مشابه اند و هر کدام هم ورودی جداگانه ای دارند.
مفهوم مراکز خید هرچند در اروپا مفهومی زاییده صنعتی شدن وگونه ای معماری قرن بیستمی به حساب میاید در این سوی جهان داستانی به بلندای یک تاریخ دارد تا آنجا که شهر ی را نمیشود بدون بازار تصور کرد بدون مغازه ها تیمچه ها چارسوها و…، بازارس وشیده بزرگ اصفهان از آثار قرن دهم میلادی، بازار سر پوشیده بزرگ تهران با ده کیلومتر طول و نمونه های دیگر، از مراکز ید اینچنینی است. مثال دیگر بازار بزرگ استانبول است که در قرن ۱۵میلادی ساخته شده است این بازار با ۵۸گذر و ۴۰۰۰مغازه نمونه دیگری از این گونه معماری است.
“اولین نمونه های اروپایی تحت تاثیر این مفهوم و نیازدر قرنهای بعد به وجود آمد از این میان مارکت س وشیده آ فورد، درآ فورد انگلستان نمونه ای متا از این گونه معماری در اروپاست که به طور رسمی در اول نوامبر ۱۷۷۴افتتاح شده و هنوز زنده و پابرجاست؛ با گذشت زمان این مفهوم نیز گسترش پیدا کرد و متکامل تر و شایع تر شد، از نمونه های بعدی میتوان پاساژبارلینگتون درلندن را که در سال ۱۸۱۹افتتاح شد را نام برد این مفهوم به امریکا سفر کرد واولین نمونه آن در جزیره رود در ۱۸۲۸ متولد شد از نظر تاریخ نگاری معماری این مرکز ید در ترویج این گونه معماری واین مفهوم در نقش بسزایی بازی کرد.به دنبال مراکز ساخته شده در انگلستان و امریکا، گالریا ویتوریو امانویل در میلان در دهه ۶۰قرن هجدهم ساخته شد که از نظر وسعت شبیه تر به مراکز بزرگ ید در دوره مدرن بود و کم کم بیشتر ای بزرگ در اوا قرن ۱۸ و اوائل قرن ۱۹شروع به ساختن پاساژها و مراکز ید د در این میان پاساژ کلیولند گام نیز در مسکو در ۱۸۹۰ساخته شد .”

تصویر۱-۱:نمونه مراکز تجاری اولیه
“مراکز ید اولیه که در تب و تاب صنعتی شدن و عصر ماشین طراحی میشدند مقیاس انسانی نداشتند و بیشتر شرایط عبورو مروراتومبیل ها در طراحی آنها در نظر گرفته میشد. مانند مارکت اسکوار و لیک فورس در الینویز که در ۱۹۱۶ساخته شدند وکانتری کلاب پلازا در کانزاس و میسوری که در ۱۹۲۴ساخته شدند.”

تصویر۱-۲
“در نیمه قرن بیستم به واسطه حومه نشینی و فرهنگ اتومبیل در سبک جدیدی ازمراکز ید بزرگ در حومه ا به دور ازازدحام مراکز ا به وجود آمد.اولین مرکز ید اینچنینی در امریکا هایلند پارک ویلیج بود که در ۱۹۳۱در دالاس تگزاس افتتاح شد.در انگلستان این مفهوم به گونه ای دیگردرآمد. چریسپ استریت مارکت اولین پیاده رو به شکل یک منطقه تجاری بود که شامل مغازه ها و راههای جلوی آنها میشد.در ادامه تکامل معماری مراکز ید مفهوم مراکز ید کاملا سر پوشیده به وسیله معمار اتریشی ویکتور گرون بسط و گسترش یافت تا جایی که او را پدر مراکز ید مدرن در امریکا میدانند.به تدریج این گونه جدید معماری تکامل پیدا کرد ومالنامیده شد مثل نور گیت مال که در شمال سیاتل واشنگتن در ۱۹۵۰و نوردلند شاپینگ سنتر نزدیک دیترویت در ۱۹۵۴ساخته شدند.”
از میان نمونه های غیر امریکاییوست ادمونتون مال درادمونتون کانادا که به مدت ۲۰سال بزرگترین مرکز ید س وشیده در جهان بود را میشود نام برد. در اروپا نیز دوندرام تاون سنتر در دوبلین ایرلند از نظر اندازه قابل توجه است.از بزرگترین مراکز ید در دنیا و در بازار است که در مینستوتا واقع است این مرکز در ۱۹۹۲افتتاح شده است و ۳۹۰۰۰۰متر مربع مساحت دارد .

تصویر۱-۳
گلدن رسورس شاپینگ مال در پکن که در اکتبر ۲۰۰۴افتتاح شد بزرگترین نمونه واقعی در جهان است که ۶۰۰۰۰۰متر مربع مساحت دارد.هرچند مساحت برجایا تایمز اسکوار در کوالالامپور ۷۰۰۰۰۰ مترمربع گفته میشود. نمونه دیگر بازار اس ام آسیا در فیلیپین است که در ماه می ۲۰۰۶افتتاح شد ورتبه سوم را از نظر وسعت در در جهان داراست و ۳۶۰۰۰۰متر مربع مساحت دارد و هنوز در حال توسعه است.بازار عرب در دوبی که در سال ۲۰۰۸افتتاح شد با ۹۲۰۰۰۰متر مربع مساحت یکی از بزرگترین ها میباشد.

۱-۴-۲ تاریخچه مراکزتجاری در ایران
واژه بازار بسیار کهن است وبه معنی محل ید و فروش و عرضه کالاست.بازار در فارسی میانه به صورت (وازار) و با ترکیب هایی مانند وازارگ(بازاری) و وازرگان(بازرگان) به کار می رفته است و در پارتی به صورت(واژار) مورد استفاده قرار گرفته است.
“اولین مراکز تجاری در ایران تحت عنوان بازار به عنوان نهادی اقتصادی – شهری در دوره ساسانیان در ای بازرگانی- تولیدی شکل گرفت.بازار در شکل کلی خود نهادی منحصربه ا نبوده است بلکه در نواحی روستایی نیز بازارهای موقت تشکیل می شده است . تشکیل این بازارها در روستاهایی که از نظر دسترسی و دیگر عوامل دارای شرایط مطلوب تری بوده اند منشا پیدایش ای از ا بوده است. بر پایه اطلاعات موجود از اوا قرن اول هجری به بعد در بسیاری از ا بازارهای دائمی وجود داشته است و هر نوع کالا در محلی معین عرضه می شده است.هسته اولیه اغلب بازارهای واقع در ا در حوالی یکی از پرترددترین دروازه ها شکل می گرفت. این هسته ابتدا در ربض و پشت دروازه شهرو گاه در داخل شارستان ونزدیک دروازه شهر تشکیل می شد و سپس در داخل شارستان و ربض گسترش یافت.گسترش بازار در داخل شهر در امتداد راه یا راههای اصلی شهر تا مرکز آن امتداد می یافت و گاهی اوقات بازاراز یک دروازه تا دروازه دیگر شهر به طور پیوسته امتداد داشته است.وسعت و توسعه بازار هر شهر بستگی به جمعیت و رشد اقتصادی آن داشت. در ای کوچک بازار عمدتاً جنبه ده فروشی و تامین مایحتاج مردم شهررا داشت و در ای بزرگ بخش عمده ای از بازار در خدمت بازرگانی خارجی وعمده فروشی قرار می گرفت.تمام یا بخشی از اغلب بازارها در هنگام احداث آنها مسقف نبود وبه تدریج با گسترش رونق شان س وشیده می شدند.عرض بازارها به طور متوسط بین ۵/۳ تا۵متر و برای عبور پیاده و گاری در زمان عادی مناسب بود ودر ایام برگزاری اعیاد وسوگواری در حرکت پیاده اخلال به وجود می آمد.هر بازار دارای دروازه و دری بود که شب ها بسته می شد و تا چند قرن پیش مغازه های بازار درب نداشت و شب ها وایام تعطیل توسط پارچه ای ضخیم مغازه خود را می بستند.ساخت بازارها در دوره صفوی فزونی گرفت وتا اوا دوره قاجار ادامه یافت.”

۱-۵ شرح فضاهای بازار
۱-۵-۱ خانبار:در مجاورت سرا محلی وجود دارد به نام خانبار یا (کالا انبار)که محل اصلی انبار و نگهداری کالا است.
۱-۵-۲ دالان:دالان یا بند یک فضای ارتباطی بوده و به راسته های فرعی سر پوشیده ای گفته می شود که حدفاصل بین راسته اصلی وکاروانسرا یا سراهاست و به وسیله درب از راسته اصلی جدا می شود.
۱-۵-۳ قیصریه:به مجلل ترین و معتبر ترین بخش بازار اطلاق می شود که درآن صنعتگران وپیشه وران ظریف کار مانند زرگران و سوزن دوزان به کار پرداخته وکالاهای گران قیمت به فروش می رسد.
۱-۵-۴ کارگاه:درکارگاه فقط کارهای تولیدی یاتبدیلی دررابطه با فروش انجام می شودو بستگی به نوعکاردرآن داردمانندکارگاه های رنگرزی ، چیت سازیو…
۱-۵-۵ حجره یا دکان:کوجک ترین واحد تشکیل دهنده بازار است. شماری از دکان ها هنگامی که به صورت خطی در دو سوی معبری قرار گیرند یک راسته بازار را تشکیل می دهند.
۱-۵-۶ تیمچه:به فضای سر پوشیده وسیعی که دارای ساختمان دو ویا سه طبقه می باشد اطلاق می شود. پیدایش تیمچه ومعماری آن به دوران بعد از صفویه بر می گردد. شکل تیمچه معمولا به صورت هشت ضلعی بوده وگرداگرد صحن مرکزی حجره ها قرار دارد. فضای مرکزی تیمچه با گنبد مسقف شده وبا کاربندی و مقرنس کاری تزئین شده است.
۱-۵-۷ “تیم : تیم نیز مانند تیمچه بیشتر محل امور دفتری وپایگاه فعالیت های دلالان است.”
۱-۵-۸ سرایا خان:سرا یا خان همان تجارت خانه بوده ونمونه جنس از آنجا تحویل گرفته شده و در جاهای دیگر پخش می شود. از دیگر عملکردهای خان جنبه میدان بودن آن است و ؛البا در , اطراف آن مسجد آب انبار مدرسه وبناهایی از این قبیل جای می گیرند.
۱-۵-۹ “راسته بازار:راسته ها شلوغ ترین و پر ازدحام ترین قسمت های بازار هستند زیر محل رفت و آمد و برخورد مستقیم یدار و فروشنده می باشند.”
۱-۵-۱۰ چهار سو یا چهارسوق:محل تقاطع دو راسته اصلی را چهارسوق می نامند.شکل آنها معمولا به شکل هشت ضلعی است که در گوشه آن حجره وراه پله ای برای دسترسی به طبقه دوم ساخته می شدو سقف آن نیزمعمولا به صورت گنبد وبا تزئینات می باشد.
۱-۵-۱۱ “جلوخان:عبارت است از فضایی ارتباطی به شکل یک میدانچه که از سه یا چهارطرف محصور است وبه عنوان یک فضای ورودی مکث و مورد استفاده قرار می گرفت.”
۱-۵-۱۲″میدان:در جلوی سر در ورودی بازارها معمولا فضای بازی قرار دارد که غالبا جنبه تشریفاتی داشته و رابطه بازار با فضای خارج را برقرار می کند.”
۱-۶ فضاهایی که در کنار بازارها جهت تعاملات اجتماعی احداث می گردیدند:
۱-۶-۱ مسجد:مسجد مهم ترین فضای اجتماعی بازار است وبه دلیل اهمیت آن واعتقادات مذهبی بنای آن بسیار مستحکم ساخته شده است وبه همین دلیل بسیاری از مساجد ساخته شده در دوره های مختلف هنوز نیز به جامانده اند.
۱-۶-۲ ضرابخانه:احداث ضرابخانه در ای سنتی ایران معرف پویایی اقتصاد آنها است ازجمله در اصفهان از دیرباز سکه ضرب می شد.
۱-۶-۳ حسینیه وتکایا:دربعضی از نقاط بازار فضاهای نسبتا وسیعی جهت برگزاری روضه خوانی وعزاداری در ایام سوگواری در نظر گرفته شده است.
۱-۶-۴ مدرسه:مدارس علوم دینی که طلاب در آن س ت نیز داشتند محل تدریس وبحث های مربوطه بوده است.
۱-۶-۵ قهوه خانه:محلی جهت استراحت و گذران اوقات فراغت بوده و مردم در این محل به بحث و گفتگو در مورد مسائل روز پرداخته و همچنین محلی برای اجرای نقالی، ترنا بازی و نوشیدن چای وکشیدن قلیان بوده است.
۱-۶-۶ کاروانسرا: به سرای بزرگ در داخل ا ویا در میان راهها که کاروان ها در آنجا اتراق می کنند اطلاق می شود اکثر کاروانسراها به شکل مستطیل ویا مربع بوده وساختمان آنها دو طبقه بوده که طبقه پائین برای نگهداری دام و طبقه بالا برای خو دن مسافر اختصاص یافته است.

۱-۷ گونه شناسی مراکز ید
۱-۷-۱ گونه شناسی مراکز یددر جهان
“ایر پورت سنتر :شامل ده فروشیها، رستورانها و سایر سرویس هایی است که در فرودگاه متمرکز شده اند.آرکید :نوعی از مراکز ید س وشیده عمومی شهری متداول در قرن ۱۹ است که دارای سقف شیشهای قوسی شکلاست و دو ردیف از مغازه ها که در طرفین عبور عابر پیاده قرار دارند ؛معمولا با دو خیابان موازی در ارتباط اند.”
“کامیونیتی سنتر :یک مرکز ید که مساحت آن، حدود ۳۵۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰ متر مربع است که از یک یا دودپارتمان، داروخانه و مغازه های لوازم خانگی تشکیل شده است. این مراکز، روباز بوده و در یک طبقه با مغازه هایشان به اشکال الیا یو شکل ساخته شده اند.
کانوناینس سنتر :یک مرکز ید باز با کمتر از ۶ مغازه که نیاز های روزمره نظیر نوشیدنیها، های ویدئوییو سایر مایحتاج مردم را فراهم می کنند.
انکلوزد مال : از مراکز ید که کلا در داخل یک ساختار مسقف قرار داشته و ورود به آن توسط تعداد محدودی از ورودی های کنترل شده صورت می گیرد و اغلب مغازه ها از طریق راهرو های داخلی قابل دسترسی می باشند.
اینترتیمنت کمپل :نوعی از مراکز ید که شامل مکان هایی مانند تاترها، رستورانها و مکان های تفریحی می باشد که در ارتباط با مغازه های ده فروشی قرار می گیرند.
فشن مال :یک مرکز ید مشتمل بر مغازه هایی که پوشاک مطابق مد روز و کالاهای مرغوب ارایه می دهند.
فستیوال مارکت پلیس:مراکز ید شهری که ترکیبی ازرستوران و مکانهای تفریحی می باشدکه درعین حال بامکان های تاریخی وفرهنگی همراه شده اند
“گالریا :یک نوع فروشگاه سقف شیشه ای یا فروشگاه حیاط دار همانند فروشگاهای اروپایی عصر ویکتوریا با سقف های طاق شیشه ای. مانند گالری ویتوریو امانویل ساخته شده در سال ۱۸۶۷ در میلان ایتالیا
لایف استایل سنتر :یک نوع از مراکز ید در فضای باز که بصورت مغازه های بیرونی در یک ردیف قرار دارند، مانند فروشگاههای مد نه (فشن)، جواهر فروشی ها، فروشگاههای وسایلچرمی و رستورانها که برای جذب مصرف کنندکان متمول طراحی شده اند. این مراکز معمولا دارای محوطه های جذاب، آبنما ها، محل های نشستن هستند که مشتری هارا برای گردش و ید تشویق می کنند
مال :مراکز ید بزرگی که معمولا س وشیده و پارکینگ هایی نزدیک به آن احداث می شوند
می یوز سنتر :مجموعه ای که ممکن است شامل خانه های مس ی، ادارات، رستورانها، هتل وسایرکاربری هایی باشد که مرتبط بایک ده فروشی باشند
نیبورهود سنتر :یک مرکز ید که س وشیده نبوده و دارای حدود ۱۵۰۰۰۰-۳۰۰۰۰ مترمربع می باشدکه با۳ الی ۱۵ طبقه همراه با یک مارکت می باشند
اپن ایر :یک مر کز ید که مغازه ها مستقیما قابل دسترسی برای عموم می باشند پیاده روهای آن ممکن است که سر پوشیده باشند، اما این مغازه ها زیر یک سقف واحد محصور نیستند
رجینال سنتر : یک مرکز ید با مساحت ۴۰۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰۰ مترمربع، اغلب سر پوشیده است با ۴۰ تا ۱۰۰ مغازه
شاپینگ سنتر :یک گروه طراحی شده از ده فروشی هایی که به هم ارتباط دارند و معمولا با یک پارکینگ در ارتباط هستند، که اغلب توسط یک سازمان، مدیریت می شوند
استریپ :یک مرکز ید کوچک همسایگی که در فضای باز قرار دارد و معمولا کوچکتر از ۱۰۰۰۰متر مربع می باشد، با کمتر از سه ردیف مغازه که در ارتباط با ردیف پارکینگ ها یی که روبروی مغازه ها می باشند
رجینال سنتر :بزرگتریننوعمراکز ید که بر اساس نیازمندیها طبقه بندی شده و معمولا یک فضای س وشیده است که دارای مساحت بیش از۸۰۰۰۰۰ متر مربع و بیشتر از ۱۰۰ مغازه، که شامل چندین فروشگاه زنحیره ای می باشد
اربان مال : یک مرکز ید شهری که بزرگترین آنها ممکن است شامل چندین طبقه با دسترسی به پارکینگ های چند طبقه باشد
ویلیج سنتر :یک مرکز ید که س وشیده نبوده و دارای چندین راسته و اغلب دارای یک میدان مرکزی است

۱-۷-۲ گونه شناسی بازار ها در ایران
۱-۷-۲-۱ بازارهای دائمی
” در ای متوسط و بزرگ وگاهی در ای کوچک یک یا چند راه اصلی شهر به بازار اختصاص می یافت. معمولا بازاردائمی واصلی هر شهر از مهم ترین دروازه شهر شروع می شد وتا مرکز شهر یا تا دروازه های دیگر امتداد می یافت در دو سوی راسته های این بازار تعدادی دکان متصل به یکدیگر وجود داشت و در پشت دکانها تعدادی کاروانسرا وتیمچه می ساختند که در ورودی آنها در راسته اصلی وگاه در راسته های فرعی قرار داشت.بازارها محور ارتباطی اقتصادی واجتماعی وبه عبارت دیگر مرکز شهر بودند و علاوه بر فضاهای اقتصادی مهم ترین فضاهای فرهنگی واجتماعی شهر مانند مسجد جامع و سایر مساجد بزرگ ،مدرسه های علمیه،خانقاه ها، زورخانه ها وغیره در امتداد آن قرار داشتند.”

۱-۷-۲-۲ بازارهای ادواری
” تا گذشته ای نه چندان دور در بعضی از ا بازارهایی در مواقع معینی ازسال یا ماه یا حتی هفته به صورت ادواری تشکیل می شد. وسعت و دوره زمانی این بازارها به نوع کالاهای مورد معامله وحجم مبادلات وحوزه نفوذ آنها بستگی داشت ودر بعضی از ا یک روز معین از هر هفته به تشکیل بازار اختصاص داشت و معمولا این بازارها به نام همان روز موسوم می شد . این بازارها فاقد فضای ساخته شده بودند.”

۱-۷-۲-۳ بازارگاه های شهری
“در بسیاری از ای کوچک وبزرگ فضایی باز وساخته نشده برای استقرار دست فروشان وجود داشت که در آن ها کالاهای ارزان قیمت و در بعضی از ای بندری ومرزی حتی کالاهای لو برای فروش عرضه می شد .بعضی از بازارگاهها نیزبه فروش میوه وسبزیجات اختصاص داشت.تفاوت بازارگاه ها با بازارهای ادواری در زمان ب ایی آنها بود. بازارگاهها کما بیش در همه اوقات سال ب ا بودند وتقریبا ح دائمی داشتن،هرچند گاهی بعضی ازآنها بیش از چند سال دوام نمی یافتند وتحت تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی یا تصمیم مقام های شهری تعطیل می شدند.”
۱-۷-۲-۴ بازارچه ها
” در ای بزرگ و متوسط در مرکز هر محله یک بازار کوچک متشکل از چند دکان مانند بقالی، قص ،میوه فرمشی وگاه نانوایی، نجاری و پینه دوزی که نیازهای روزانه وهفتگی مردم محله را تامین می د وجود داشت و معمولاً بازارچه نامیده میشد. وسعت هر بازارچه وتعداد دکانهای آن بستگی به وسعت وجمعیت محله داشت.فضای محله ها وبازارچه ها دو نوع بود نخست به صورت میدانچه و دوم به صورت یک گذر بود که در بخشی از معبر اصلی محله قرار داشت در مواردی عرض آن بخش از معبر که بازارچه در آن جای داشت پهن تر از سایر قسمت های معبربود تا توقف وداد وستد یداران و مردم محله ایجاد زحمت برای عابران نکند.”
۱-۸ بررسی ابعاد مختلف بازار
” بازارها را می توان از ابعاد زیر مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار داد.
-از دیدگاه معماری
-از دیدگاه شهرسازی
-از دیدگاه اجتماعی
۱-۸-۱ بررسی بازارها از دیدگاه معماری
بازار از راهروهای عریض و معمولا س وشیده ای تشکیل شده که حجره های متصل به یکدیگر در دو سوی آناستقراریافتهاند این راهروها راسته نام دارند و در هر راسته کالای خاصی عرضه می شود . درمناطق گرم وخشک بازارهای سر پوشیده مسیر مناسبی را در هنگام تابش آفتاب ایجاد می نموده که این مسیر علاوه بر عملکرد تجاری به صورت رابط بین محلات نیز عمل می د.درمرکز محلات معمولا بازار چه هایی وجود داشت که احتیاجات روزمره مردم محل رامرتفع می ساختند.از آنجاکه فضای بازار می بایست پویابوده و حرکت را القا نمایند لذا تحقق به این امر با ارتفاع بلند سقف ها،قوسی بودن سقف، ریتم و تناسبات کشیده در پایه ها، شعاع های نور که به وسیله نور گیرهای سقفی وارد فضامی شود وپیچ و خم راسته ها ایجاد شده است.ولی از آنجایی که طولانی بودن مسیرها باعث خستگی و یکنواختی می گردد؛لذا پس از طی مسافتی در راسته به فضاهای مکث و یا تقاطع هایی بر می خوریم و همین حرکت وس در معماری بازار است که فضایی جذاب ومتنوع را ایجاد می نماید.”

۱-۸-۲ بررسی بازارها ازدیدگاه شهرسازی
” بازاربه عنوان قلب اقتصادی شهر مهم ترین مکان در امور تجاری واقتصادی شهر بوده تا به آنجا که عظمت و اعتبار ا به اهمیت و رونق بازار بستگی داشته است.

۱-۸-۳ بررسی بازارها از دیدگاه اجتماعی
فضای بازار تنها به داد و ستد و بازرگانی اختصاص نداشت بلکه به عنوان شاه راه حیاتی شهر برخی از عناصر مهم شهری مانند مسجد جامع ،مدرسه های مذهبی، خانقاه، گرمابه و سایر تاسیسات وفضاهای مهم شهری را در خود جای می داد و درامتداد خود بامراکز حکومتی ارتباط داشت و به همین جهت مهمترین محور فضایی در حیات اجتماعی شهر بود.”
۱-۹ انواع مراکز تجاری
۱-۹-۱ ازنظر وسعت وحوزه نفوذ
” بازارها از این نظر به پنج گروه تقسیم بندی می شوند:
الف)بازارهای بین المللی:بازارهای این گروه مربوط به دوره ای می شود که روابط و اقتصادی بین المللی توسعه یافته بود.
ب)بازار های ملی :این بازارها در گذشته بر سر راههای کاروان رو داخلی قرار داشتند و مبادلات تجاری داخلی را در این نقاط انجام می دادند.
ج)بازارهای منطقه ای:این بازارها به یک منطقه جغرافیایی محدود سرویس داده ومحدوده این منطقه بستگی به تراکم روستاها و آبادی ها داشته است .
د)بازارهای محلی :این بازارها قدرت خدمات رسانی محدودتری داشته وحوزه نفوذ آنها یک شهر بوده است.
ه)بازارچه ها:شامل تعدادی دکان که مایحتاج یک محله را تامین می کرده است این مغازه ها شامل بقالی، قص ، میوه فروشی، نانوایی و…بوده و وسعت وتعداد آنها بستگی به جمعیت محله و وسعت آن داشته است.”

و………………………………………………فهرست مطالب:
عنوان………………………………………………………………………….شماره صفحه

فصل اول:معرفی و اه پژوهش………………………………………………………. ۱
۱-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………….۲
۱-۳بدنه مسئله…………………………………………………………………………………………………۳
۱-۴بیان اه طرح…………………………………………………………………………………………۵
۵……………………………………………………………………………………………………. ۱-۴-۱ هدف کلی
۵………….……………………………………………………………………………………… ۱-۴-۲اه جزئی
۶………….…………………………………………………………………… تاریخچه و پیشینه
۱-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۲مفهوم مراکز تجاری……………………………………………………………………………………..۶
۱-۳هدف از ایجاد مراکز تجاری…………………………………………………………………………….۷
۱-۴تاریخچه مراکز تجاری………………………………………………………………………………….۷
۱-۴-۱ تاریخچه مراکز تجاری در جهان……………………………………………………………………۷
۱-۴-۲ تاریخچه مراکز تجاری در ایران………………………………………………………………….۱۲
۱-۵شرح فضاهای بازار……………………………………………………………………………………۱۳
۱-۵-۱ خانبار……………………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۵-۲ دالان………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۵-۳ قیصریه……………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۵-۴ کارگاه………………………………………………………………………………………………۱۳
۱-۵-۵ حجره………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۵-۶ تیمچه………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۵-۷ تیم……………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۵-۸ سرا یا خان………………………………………………………………………………………….۱۴
۱-۵-۹راسته بازار………………………………………………………………………………………….۱۴
۱-۵-۱۰چهار سو……………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۵-۱۱ جلوخان……………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۵-۱۲ میدان………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۶ فضاهایی که در کنار بازارها جهت تعاملات اجتماعی احداث می گردیدند………………………..۱۴
۱-۶-۱ مسجد………………………………………………………………………………………………..۱۴
۱-۶-۲ ضرابخانه…………………………………………………………………………………………..۱۴
۱-۶-۳ حسینیه و تکایا………………………………………………………………………………………۱۵
۱-۶-۴مدرسه……………………………………………………………………………………………… ۱۵
۱-۶-۵ قهوه خانه……………………………………………………………………………………………۱۵
۱-۶-۶ کاروانسرا…………………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۷گونه شناسی مراکز ید……………………………………………………………………………..۱۵
۱-۷-۱گونه شناسی مراکز ید در جهان ………………………………………………………………۱۵
۱-۷-۲گونه شناسی بازار ها در ایران…………………………………………………………………….۱۸
۱-۷-۲-۱بازارهای دائمی…………………………………………………………………………………..۱۸
۱-۷-۲-۲ بازارهای ادواری……………………………………………………………………………….۱۸
۱-۷-۲-۳ بازارگاه های شهری…………………………………………………………………………….۱۸
۱-۷-۲-۴ بازارچه ها……………………………………………………………………………………….۱۹
۱-۸بررسی ابعاد مختلف بازار…………………………………………………………………………….۱۹
۱-۸-۱بررسی بازارها از دیدگاه معماری…………………………………………………………………۱۹
۱-۸-۲بررسیبازارهاازدیدگاهشهرسازی…………………………………………………………………..۲۰
۱-۸-۳بررسیبازارهاازدیدگاهاجتماعی…………………………………………………………………….۲۰
۱-۹ انواع مراکز تجاری…………………………………………………………………………………..۲۰
۱-۹-۱ازنظروسعتوحوزه نفوذ……………………………………………………………………………..۲۰
۱-۹-۲ازنظرعملکرد………………………………………………………………………………………..۲۲
۱-۹-۳ازنظرعوامل اقلیمی…………………………………………………………………………………۲۲

فصل دوم:شناخت بستر طرح……………………………………………………………………………۲۴
۲-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۲ پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۳ موقعیت و تقسیمات کشوری…………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۴ ویژگیهای اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۴-۱ دمای هوا…………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۴-۱-۱ روزهای یخبندان……………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۴-۲ رطوبت هوا………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۴-۳ باد……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۴-۴ تابش آفتاب………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۴-۵ جهت استقرار ساختمان……………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۴-۶ اه عمده طراحی اقلیمی……………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۴-۶-۱ اه عمده طراحی اقلیمی ساختمان ها…………………………………………………………….۳۲
۲-۴-۶-۲قبله…………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۴-۶-۳نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۵ وضعیت توپوگرافی پهنه تهران………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۵-۱ وضعیت توپوگرافی شهر تهران……………………………………………………………………………………۳۴
۲-۶ حرکات فعال زمین…………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۷ منابع آب………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۷-۱ رودخانه ها و نهرهای موجود در شهر…………………………………………………………………………۳۶

فصل سوم: شناخت و بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی…………………………۳۸
۳-۱مجتمع تجاری الماس شرق……………………………………………………………………………………………..۳۹
۳-۲مرکز ید تیراژه……………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۳مرکز ید سیتی سنتر بندر عباس…………………………………………………………………………………۵۸
۳-۴سلفریجز در بیرمنگام……………………………………………………………………………………………………….۶۳
۳-۵منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
فصل چهارم: برنامه فیزیکی، ضوابط و استانداردها۹۷…………………………………………..
بخش اول: ضوابط…………………………………………………………………………………………….۷۴
۴-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۴-۲ملاحظات اولیه در مورد ایجاد مراکز تجاری……………………………………………………………………۷۴
۴-۲-۱استقرار در محل مناسب………………………………………………………………………………………………۷۴
۴-۲-۲بررسی اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۴-۲-۳تحلیل جمعیت منطقه………………………………………………………………………………………………۷۵
۴-۲-۴ میزان در آمد خانوار……………………………………………………………………………………………………۷۶
۴-۲-۵ وضعیت فروشگاه های منطقه…………………………………………………………………………………….۷۶ ۲-۶جذ ت مرکز تجاری برای مراجعین………………………………………………………………………………..۷۶
۴-۲-۶-۱ عوامل بصری…………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۴-۳ انواع ورودی های فروشگاه ……………………………………………………………………………………………۷۸
۴-۳-۱سایر ملاحظات در طراحی ورودی…………………………………………………………………………….. ۷۸
۴-۴ طراحی داخل فروشگاه………………………………………………………………………………………………….۸۰
۴-۵ عوامل مهم در طراحی داخلی مراکز ید……………………………………………………………………..۸۱
۴-۵-۱حیاط های مرکزی……………………………………………………………………………………………………….۸۱
۴-۵-۲مصالح…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۴-۵-۳نور پردازی……………………………………………………………………………………………………………………۸۴
۴-۵-۴ موسیقی………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
۴-۵-۵علائم و طرح های گرافیکی…………………………………………………………………………………………۸۵
۴-۵-۶ گرمایش وسرمایش محیط………………………………………………………………………………………….۸۵
۴-۵-۷ بوی خوش…………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۴-۵-۸ کارهای هنری……………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۴-۵-۹ تبلیغات……………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
۴-۵-۱۰ترافیک پیاده در مرکز تجاری ………………………………………………………………………………….۸۷
۴-۵-۱۱عوامل بصری……………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۴-۵-۱۲ محل تخلیه وانبار کالا……………………………………………………………………………………………..۸۷
۴-۶بررسی انواع فعالیت های تشکیل دهنده مراکز تجاری……………………………………………………۸۸
۴-۶-۱ فعالیت های خدماتی………………………………………………………………………………………………….۸۸
۴-۶-۲فعالیت های تجاری……………………………………………………………………………………………………..۸۸
۴-۷ همجواری فعالیت های سازگار………………………………………………………………………………………..۸۹
۴-۸ بررسی مسائل ترافیکی…………………………………………………………………………………………………….۸۹
۴-۸-۱ تفکیک انواع ترافیک…………………………………………………………………………………………………..۸۹
۴-۸-۲ پارکینگ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۴-۹ عوامل مؤثر در ید……………………………………………………………………………………………………… ۹۰
۴-۹-۱مراحل ید…………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۴-۱۰انواع پرسه زنی در مراکز تجاری…………………………………………………………………………………….۹۶

بخش دوم: برنامه فیزیکی………………………………………………………………………………..۹۷
ج برنامه فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………….۹۷
۴-۱۱ انواع مختلف پارکینگ …………………………………………………………………………………………………۹۹
۴-۱۱-۱نحوه محاسبه تعداد پارکینگ مورد نیاز ……………………………………………………………….۱۰۲
۴-۱۲ ساختمانهای عمومی ومعلولین………………………………………………………………………………….۱۰۲
۴-۱۲-۱ فضای ورودی( ضوابط و معیارها)………………………………………………………………………….۱۰۲
۴-۱۲-۲ راهرو( ضوابط و معیارها)……………………………………………………………………………………….۱۰۳
۴-۱۲-۳ بازشوها( ضوابط و معیارها)…………………………………………………………………………………..۱۰۳
۴-۱۲-۴ پله( ضوابط و معیارها)…………………………………………………………………………………………..۱۰۵
۴-۱۲-۵ سطح شیبدار( ضوابط و معیارها)………………………………………………………………………….۱۰۶
۴-۱۲-۶ آسانسور( ضوابط و معیارها)………………………………………………………………………………….۱۰۷
۴-۱۳ضوابط واستانداردهای طراحی…………………………………………………………………………………….۱۰۸
۴-۱۳-۱ضوابط عمومی طراحی فضاهای تجاری…………………………………………………………………۱۰۸
۴-۱۳-۲مقررات ساختمانی در حوزه تجاری…

مشاهده متن کامل ...

مکزیک برابر کامرون به پیروزی رسید
درخواست حذف اطلاعات

مکزیک برابر کامرون به پیروزی رسید


تیم ملی فوتبال مکزیک توانست در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2014 مقابل کامرون به پیروزی برسد.


مکزیک و کامرون در دومین بازی گروه اول جام جهانی 2014 برزیل امشب از ساعت 20 و 30 دقیقه به مصاف یکدیگر رفتند.

این دیدار در ورزشگاه داس دوناس در شهر ناتال برگزار شد که بارش باران از قبل بازی و تا پایان مسابقه ادامه داشت.

در نیمه اول این مسابقه مکزیک عملکرد بهتری از حریف خود داشت. این تیم طی دقایق 11 و 29 توسط دوسانتوس به گل رسید که داور آنها را آفساید اعلام کرد. در دقیقه 16 چوبو موتینگ توانست دروازه مکزیک را باز کند که این گل هم از سوی کمک داور دوم آفساید اعلام شد.

در 15 دقیقه ابت نیمه دوم بازی کمی آرامتر دنبال شد. در ادامه باز هم مکزیک توانست بر توپ و میدان مسلط شود و حملات زیادی را روی دروازه حریف تدارک دید.

در دقیقه 60 دوسانتوس روی یک حرکت ترکیبی با دروازه بان کامرون تک به تک شد که ضربه زمینی او را ایتاندجه دفع کرد تا روی ریباند پر ا با یک ضربه بغل پا دروازه کامرون را باز کند.

بازی در نهایت با پیروزی یک بر صفر به سود مکزیک به پایان رسید تا یاران ساموئل اتوئو کامرونی به روزهای آینده و دیدار مقابل کرواسی و برزیل امیدوار باشند.

رولدان داور کلمبیایی بازی به ویکتور مورنو از مکزیک و نونوکئو از کامرون کارت زرد نشان داد.

مکزیک با این پیروزی 3 امتیازی شد اما با توجه به اینکه در بازی اول این گروه برزیل توانست 3 بر یک مقابل کرواسی پیروز شود با ب 3 امتیاز و تفاضل گل بهتر در صدر ج قرار گرفت.

در دومین دیدار این گروه شب برزیل و مکزیک و روز پنج شنبه کامرون و کرواسی به مصاف یکدیگر می روند.


مشاهده متن کامل ...
لیست سری هفتاد و دوم سکه های خارجی در صفحه اصلی وبلاگ قرار گرفت
درخواست حذف اطلاعات

به نام خدای جهان آفرین

با سلام به علاقه مندان سکه ی خارجی و ضمن تشکر از استقبال دوستان و علاقه مندان سکه های خارجی از لیست های اخیر سکه های خارجی - بدینوسیله و به شرح ذیل لیست هفتاد و دوم سکه های خارجی وبلاگ را با سکه های جالب و متنوع (از انگلستان، ، اردن، کنیا، فرانسه، مکزیک، سنگاپور، قزاقستان و...) به شرح ذیل درج می نمایم - امیدوارم که این لیست نیز همانند فهرست های گذشته مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

توصیه می کنم علاقه مندان در اسرع وقت و در اولین فرصت از انتخابهای خود من را مطلع نمایند تا امکان رزرو سکه های درخواستی فراهم باشد.

لیست 72:

پارت یک) مجموعه سکه های مکزیک:

مکزیک 10 سنت 1993 بانکی : 1900 تومان (فروخته شد)

مکزیک 10 سنت 2001 بانکی : 1900 تومان

مکزیک 50 سنت 1999 (طلایی رنگ) بانکی/درحد بانکی : 2900 تومان (فروخته شد)

مکزیک 50 سنت 2004 (طلایی رنگ) بانکی : 3400 تومان

مکزیک یک پزو 1992 (بای متال-دو رنگ) بانکی : 3900 تومان

مکزیک یک پزو 2005 (بای متال-دو رنگ) بانکی : 3900 تومان

مکزیک 2 پزو 1996 (بای متال-دو رنگ) بانکی : 4900 تومان

مکزیک 2 پزو 2010 (بای متال-دو رنگ) بانکی/درحد بانکی : 4400 تومان (فروخته شد)

مکزیک 5 پزو 1994 (بای متال-دو رنگ) بانکی : 7500 تومان

مکزیک 5 پزو 1999 (بای متال-دو رنگ) بانکی : 7500 تومان

پارت 2) مجموعه سکه های کنیا:

کنیا 50 سنت 1966 (قدیمی و کمیاب) بانکی : 5900 تومان (فروخته شد)

کنیا 10 سنت 1967 (قدیمی – طلایی –سایز بزرگ - کمیاب) بانکی : 7000 تومان (فروخته شد)

کنیا 5 سنت 1987 بانکی/درحد بانکی : 4900 تومان (فروخته شد)

کنیا 5 شیلینگ 1994 (سکه 7 ضلعی جالب و کمیاب) درحد بانکی/تقریبا بانکی : 6000 تومان (فروخته شد)

کنیا 5 شیلینگ 1997 (بای متال دو رنگ زیبا) بانکی : 5000 تومان (فروخته شد)

کنیا یک شیلینگ 1998 بانکی/درحد بانکی/بسیار تمیز : 5000 تومان (فروخته شد)

کنیا یک شیلینگ 2010 بانکی/درحد بانکی : 4800 تومان (فروخته شد)

پارت 3) سکه های سایر کشورها:

سنگاپور 20 سنت 2006 بانکی : 1400 تومان

انگلستان نیم پنی 1976 درحد بانکی : 1900 تومان

قزاقستان 50 تنگه 2007 (کمیاب) بانکی : 4000 تومان (2 قطعه موجود است)

اردن 5 پیاستر 1998 (تصویر ملک حسین) بانکی : 5000 تومان (فروخته شد)

اردن 5 پیاستر 1996 (تصویر ملک حسین) بانکی/درحد بانکی : 4500 تومان

اردن 5 پیاستر 2006 (تصویر ملک عبدالله) بانکی : 4500 تومان

25 سنت (کوارتر) ماساچوست سال 2000 درحد بانکی : 2700 تومان (فروخته شد)

25 سنت (کوارتر) تنه سی 2002 بانکی/درحد بانکی : 2900 تومان (فروخته شد)

و در انتها: پیشنهاد ویژه من برای حرفه ای تر ها (شامل سکه های کلاسیک بریتانیا و سکه های جالبی از فرانسه و ):

فرانسه 20 فرانک 1952 درحد بانکی/بسیار تمیز : 6500 تومان (فروخته شد)

ایالات متحده یک دلار 1976 (موسوم به دلار آیزنهاور استقلال یادبود دویستمین سالروز استقلال ) سکه بزرگ و سنگین و نسبتا کمیاب – بانکی : 20000 تومان

انگلستان یک پنی 1921 (برنزی) شاه جرج پنجم (طرح اول - تصویر کله بزرگ) درحد بانکی : 17000 تومان (فروخته شد)

انگلستان یک پنی 1928 (برنزی) شاه جرج پنجم (طرح دوم - تصویر کله کوچک) درحد بانکی : 15000 تومان

انگلستان یک پنی 1935 (برنزی) شاه جرج پنجم (طرح دوم - تصویر کله کوچک) درحد بانکی/فوق العاده تمیز : 15000 تومان

انگلستان یک پنی 1935 (برنزی) شاه جرج پنجم (طرح دوم - تصویر کله کوچک) درحد بانکی : 14500 تومان (فروخته شد)

انگلستان یک پنی 1939 (برنزی) شاه جرج ششم درحد بانکی : 13000 تومان

===================================================

لطفا عزیزان پس از انتخاب سکه های مورد نظرشان لیست سکه ها را به همراه آدرس دقیق پستی (حاوی پلاک و کد پستی) به تلفن همراه من اس ام اس و یا به ایمیل اینجانب به شرح زیر ارسال نمایند:

[email protected]

پس از تایید واریز وجه به یکی از حساب های بانکی معرفی شده سکه های درخواستی با بسته بندی مناسب و با پست پیشتاز به آدرسی که می دهید ارسال خواهد شد.

----------------------------------------------------------------------------

دو شماره حساب در صفحه اصلی وبلاگ گذاشتم که ترجیح میدهم وجه ید سکه ها را به حساب سیبای بانک ملی ایران بریزید:

حساب سیبا به شماره ۰۱۰۱۳۳۹۹۸۸۰۰۲ و نیز شماره کارت بانکی 6037991۴۶۴۹۵۸۳۲۵ مربوط به بانک ملی ایران.

همچنین حساب سپهری 0205969327009 بانک صادرات ایران
و شماره کارت من نیز به این شرح است:
6037691061013215 بانک صادرات ایران
بنام "حامد عبداله پور"
قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات و نیز از طریق دستگاههای خودپرداز کلیه بانکها. وقتی وجه را واریز کردید به من خبر بدهید و آدرس پستی دقیقتون رو با ذکر کد پستی و شماره پلاک و شماره واحد (به همراه شماره تلفن همراه) بدهید تا سکه ها در اسرع وقت با پست سفارشی برایتان ارسال شود.

شماره موبایل من برای برقراری تماس درصورت وم:

2464896-0912

(لطفا فقط طی ساعات و ایام اداری تماس حاصل نمایید و در ایام تعطیل و یا ساعتهای خارج از وقت اداری صرفا از طریق پیامک در ارتباط باشید)

-----------------------------------------------------------------------------

طبق برآورد انجام شده از شرکت پست- میانگین هزینه بسته بندی و ارسال به همراه بیمه "در مورد سکه" از 1/6/1393 به شرح زیر است:

برای داخل شهر تهران: 70۰۰ تومان.

برای داخل کشور: 75۰۰ تومان.

برای کشورهای منطقه نزدیک (همسایه های ایران و خاور میانه) : 32۰۰۰ تومان.

برای کشور های منطقه دور (آسیای میانه و اروپای شرقی و آفریقا) : 43۰۰۰ تومان.

برای کشورهای خیلی دور ( - چین - کانادا استرالیا - ی لاتین و...) : 52۰۰۰ تومان.

((نکته: با عنایت به اینکه شرکت پست از ابتدای دی ماه تقریبا 30 درصد هزینه پست پیشتاز را افزایش داده است، لذا وبلاگ نیز به طور میانگین 10 درصد به هزینه های پستی اضافه نموده است - برای آگاهی دوستان در این بخش بدان اشاره شده است...))

------------------------------------------------------------------------------

دوستان در صورت هرگونه سوال و یا ابهام می توانند با ایمیل اینجانب مکاتبه نموده و یا نظر بدهند.

خدا نگهدارمشاهده متن کامل ...
مطالعات, طراحی, معماری, مرکز تجاری, همراه با, بررسی, مراکز تجاری, تهران (فایل و
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات طراحی معماری مرکز تجاری همراه با بررسی مراکز تجاری تهران (فایل وُرد)

 

تاریخ ایجاد 23/08/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 539 صفحه word   قیمت: 14000 تومان   حجم فایل: 21552 kb  تعدادمشاهده  2  


 در این بخش یک نمونه مطالعات طراحی مرکز تجاری همراه با بررسی جامع مجتمع های تجاری - تفریحی تهران با فرمت word برای قرار داده شده است. مطالعات گردآوری شده در زمینه ی فضاهای موردنیاز و ارائه ی نمونه برنامه فیزیکی طراحی مجتمع تجاری نیز می باشد.
 
 نوع فایل: word  - docx
 
حجم فایل فشرده: 41.2 مگابایت
 
تعداد صفحات: 539 صفحه
 
محتویات این مجموعه شامل دو فایل تایپ شده ی وُرد (قابل ویرایش) می باشد که یکی از آن ها به مطالعات طراحی معماری مرکز تجاری - تفریحی و دیگری به بررسی جامع نمونه های مختلف مراکز تجاری تفریحیِ تهران می پردازد. بخش اول به بررسی و مطالعه ی طراحی مرکز تجاری تفریحی و فضاهای مرتبط با آن را مطرح کرده است. برخی از بناهای تجاری - تفریحی بررسی شده در مجموعه ی دوم (که فضاها، ویژگی ها، نقشه ها، متراژ و فضاهای تجاری تفریحی آن ها بررسی شده است) عبارتند از:
 
مرکز تجاری پالادیوم
 
ارگ سنتر 
 
اطلس مال
 
مرکز تجاری اداری نیاوران
 
زعفرانیه پلازا
 
دپارتمان استور روشا 
 
مرکز تجاری اداری نماد الهیه
 
مرکز تجاری اداری جام الهیه 
 
برج تجاری اداری الهیه
 
مرکز تجاری تفریحی ورزشی آجودانیه
 
سام سنتر
 
بام سنتر 1و 2 و 3 و 5 و7و 8
 
مرکز تجاری اپال
 
مرکز تجاری ارم 
 
مجتمع ک ن هما 
 
مرکز تجاری اداری باران
 
ماتیا مال میرداماد
 
ماتیا مال ونک
 
مرکز تجاری اداری ونک
 
مجتمع یاس امید پاسداران
 
مرکز تجاری اردک چوبی
 
پردیس باران
 
شهرکودک شاپرک
 
مرکز تجاری یاس هنگام 
 
مرکز تجاری فرهنگی تفریحی کورش 
 
مجتمع پرشین
 
تهران پلازا 
 
مرکز تجاری اداری سرزمین گل شر
 
مجتمع تجاری و هایپر مارکت کاوه
 
مرکز تجاری اداری نور تهران
 
مرکز تجاری اداری اطلس گ
 
مرکز تجاری اداری مگا پارس
 
اطلس پلازا
 
سون سنتر 
 
مرکز تفریحی تجاری نارسیس
 
صبا مال
 
مرکز تجاری اداری مهرسان 
 
بازار بورس صنایع دانش بنیان 
 
مرکز تجاری چارسو 
 
مرکز تجارت جهانی فردوسی 
 
تهران مال 
 
مرکز تجاری اداری ملت2 
 
مرکز تجاری شهرزاد
 
رز مال
 
مرکز تجاری اداری طوبی2 
 
برج تجاری اداری آرتمیس 
 
تات مال 
 
مرکز تجاری اسکای ولث
 
مرکز تجاری اداری افشین 
 
د ده سیب 
 
سرای ابریشم 


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات ,طراحی معماری ,مرکز تجاری ,همراه با ,بررسی مراکز ,تجاری تهران ,فایل وُرد) ,نمونه مطالعات ,طراحی مرکز تجاری ,بررسی جامع ,مجتمع های تجاری ,تفریحی تهران ,با فرمت word , نمونه برنامه فیزیکی ,طراحی مجتمع تجار ,word - docx ,مرکز تجاری - تفریحی ,مرکز تجاری پالادیوم , ,ارگ سنتر , ,اطلس,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع تجاری بازارخودرو تهران
مطالعات طراحی سیتی سنتر در شهر تبریز با رویکرد حیات جمعی
مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری فولدینگ
مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی
مجتمع تفریحی تجاری, مطالعات- معماری
مطالعات طراحی،مجموعه تجاری ابزارآلات صنعتی و کارگاهی+نقشه اتوکد
مطالعات طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد معماری ارگانیک
,رایگان ,مجتمع تجاری تفریحی-pdf
پلان بانک صادرات/dwg
پلان سوله
پارکینگ طبقاتی
مجتمع تجاری تفریحی, مطالعات- معماری
مجتمع تجاری آرمان/word
تحقیق معماری: مجتمع تجاری آرمان
مطالعات طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرا
پروژه کامل مرکز ید
رساله طراحی مجتمع تجاری اداری با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی مرکز شهر با ظرفیت 5000 خودرو
رساله طراحی مجتمع چند منظوره تجاری فرهنگی هنری تفریحی با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی شاپینگ مال با رویکرد تعاملات اجتماعی


مشاهده متن کامل ...
هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی
درخواست حذف اطلاعات

مولف/مترجم: امین گلستانی
موضوع: مدیریت بازرگانی
سال انتشار(میلادی): هوش تجاری و تصمیمات سازمانی۲۰۰۸
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۹۰
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت www.system.parsiblog.com
چکیده: در این نوشتار آثار مثبتی که هوش تجاری (bi=business intellegence) بر تصمیمات عمده و کلان سازمانی دارد اشاره شده است و به عمده موارد قابل توجه در معماری هوش تجاری و مزایای آن به همراه نحوه برخورد و نوع پیاده سازی آن پرداخته شده است، هوش تجاری نه به عنوان یک ابزار یا یک محصول و یا حتی سیستم، بلکه بعنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند ب و کار در حداقل زمان ممکن مطرح شده است. در این مقاله، دلایل وم استفاده با تشریح اه آن، ضمن معرفی تکنیک های عمومی، مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه
فناوریهای نوین با سرعتی سرسام آور در حال پیشرفت هستند، به طوری که جوامع به صورت عام و بازار به صورت خاص با شت وصف ناپذیر به دنبال ترفند هایی می گردند که بقایشان را در این عرصه آشفته و متلاطم تضمین کنند. سازمانها باید بپذیرند که فلسفه حیاتشان تغییر کرده است و دیگر زنده بودن به معنای رسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نمی تواند باشد و باید به دنبال رقابت و ابزار آن باشند، چرا که امروزه کمتر شرکتی در این عرصه به صورت سنتی و به دور از قواعد جدید بازی ب و کار می کند و برای اینکه بتوان پا به پای رقبا باقی ماند یا شاید بسختی و با مهارت بسیار بتوان یک قدم از آنها پیش گرفت، می بایست به قواعد جدید بازی کاملا مسلط بود تا شاید روزی بتوان خود یک قاعده جدید انگاشت. بنابراین تسلط بر فناوریهای جدیدی مانند هوش تجاری در ب و کارها یک ا ام وضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می شود. هدف این نوشتار نیز چیزی جز یادآوری روند روبه رشد و توقف ناپذیر نوآوری در فناوری و دگرگونی در نحوه ب و کارها نیست؛ تحولی که در این انقلاب صورت پذیرفته است و دگرگونیهایی که در رویه تغییرات موجبات بروز اختلافات و پیدایش شکافهای عمیقی را بین فرداها با امروز فراهم آورده و خواهد آورد


مولف/مترجم: امین گلستانی
موضوع: مدیریت بازرگانی
سال انتشار(میلادی): هوش تجاری و تصمیمات سازمانی۲۰۰۸
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۹۰
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت www.system.parsiblog.com
چکیده: در این نوشتار آثار مثبتی که هوش تجاری (bi=business intellegence) بر تصمیمات عمده و کلان سازمانی دارد اشاره شده است و به عمده موارد قابل توجه در معماری هوش تجاری و مزایای آن به همراه نحوه برخورد و نوع پیاده سازی آن پرداخته شده است، هوش تجاری نه به عنوان یک ابزار یا یک محصول و یا حتی سیستم، بلکه بعنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند ب و کار در حداقل زمان ممکن مطرح شده است. در این مقاله، دلایل وم استفاده با تشریح اه آن، ضمن معرفی تکنیک های عمومی، مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه
فناوریهای نوین با سرعتی سرسام آور در حال پیشرفت هستند، به طوری که جوامع به صورت عام و بازار به صورت خاص با شت وصف ناپذیر به دنبال ترفند هایی می گردند که بقایشان را در این عرصه آشفته و متلاطم تضمین کنند. سازمانها باید بپذیرند که فلسفه حیاتشان تغییر کرده است و دیگر زنده بودن به معنای رسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نمی تواند باشد و باید به دنبال رقابت و ابزار آن باشند، چرا که امروزه کمتر شرکتی در این عرصه به صورت سنتی و به دور از قواعد جدید بازی ب و کار می کند و برای اینکه بتوان پا به پای رقبا باقی ماند یا شاید بسختی و با مهارت بسیار بتوان یک قدم از آنها پیش گرفت، می بایست به قواعد جدید بازی کاملا مسلط بود تا شاید روزی بتوان خود یک قاعده جدید انگاشت. بنابراین تسلط بر فناوریهای جدیدی مانند هوش تجاری در ب و کارها یک ا ام وضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می شود. هدف این نوشتار نیز چیزی جز یادآوری روند روبه رشد و توقف ناپذیر نوآوری در فناوری و دگرگونی در نحوه ب و کارها نیست؛ تحولی که در این انقلاب صورت پذیرفته است و دگرگونیهایی که در رویه تغییرات موجبات بروز اختلافات و پیدایش شکافهای عمیقی را بین فرداها با امروز فراهم آورده و خواهد آورد.
کلیات هوش تجاری
هوش تجاری یا هوش ب و کار که قالب عمده تری را مانند استفاده های تجاری و غیر تجاری (نظامی و غیر انتفاعی) در بر دارد، عبارت است از بُعد وسیعی از کاربردها و تکنولوژی برای جمع آوری داده و دانش جهت زایش پرس و جو در راستای آنالیز بنگاه برای اتخاذ تصمیمات تجاری دقیق و هوشمند. یک هوش تجاری براساس یک معماری بنگاه تشکیل شده است و در قالب پردازش تحلیلی برخط (olap) به تحلیل داده های تجاری و اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند می پردازد. هوش تجاری، نه به عنوان یک محصول و نه به عنوان یک سیستم، بلکه به عنوان یک معماری و رویکردی جدید موردنظر است که البته شامل مجموعه ای از برنامه های کاربردی و تحلیلی است که به استناد پایگاههای داده عملیاتی و تحلیلی به اخذ و کمک به تصمیم گیری برای فعالیتهای هوشمند تجاری و ب و کار می پردازند. اما هوش تجاری از مناظر دیگر: از منظر معماری و فرایند به هوش تجاری به عنوان یک چارچوب که عامل افزایش کارایی سازمان و یکپارچگی فرایندها و نهایتا بر فرایندهای تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمانی متمرکز است، نگریسته می شود. بازار هوش تجاری را ابزاری برای برتری رقابتی و پایشگر و تحلیلگر بازار و مشتریان می داند. از نقطه نظر فناوری نیز هوش تجاری یک سیستم هوشمند است که با پردازش دقیق داده ها، نقطه دخ سخت افزار و نرم افزار در مغز افزار ها به حساب می آید. ولی به بیان ساده تر هوش تجاری چیزی نیست مگر فرایند بالابردن سود دهی سازمان در بازار رقابتی با استفاده هوشمندانه از داده های موجود در فرایند تصمیم گیری. در صورتی که مفهوم هوش تجاری بدرستی درک و منتقل نگردد، موجب می شود تا انتظارات مدیران به صورت ناگهانی افزایش یابد و برآورده نشدن این توقعات مواردی را از جمله سلب اطمینان افراد و بویژه مدیران از این سیستم به دنبال خواهد داشت؛ چرا که هوش تجاری فقط به دنبال کوتاه مسیر های پرس و جو در داخل اطلاعات است و خود مستقلا و بدون نیاز به اطلاعات مناسب قادر به ارائه پیشنهاد یا را اری نیست.
ضرورت استفاده از هوش تجاری در سازمانها
همانطور که از تعاریف متعدد استنباط می شود، هوش تجاری در قالب هر تعریفی به دنبال افزایش سودآوری سازمان با استفاده از اتخاذ تصمیمات هوشمند و دقیق است و به طور اعم می توان اه زیر را برای این رویکرد نوین عنوان کرد:
۱ – تعیین گرایشهای تجاری سازمان که موجب می شود تا سازمان بدون اتلاف وقت و هزینه و انرژی در سایر مسیرها به دنبال اه کلان و اساسی خود متمرکز شود.
-۲ تحلیل عمیق بازار.
-۳ پیش بینی بازار که می تواند قبل از اینکه رقبا سهم بازار خود را توسعه دهند، منافع جدید به وجود آمده در بازار را عاید سازمان کند.
-۴ بالابردن سطح رضایتمندی مشتریان که می تواند موجبات استمرار ب و کار باشد و از دست دادن این اعتماد و رضایتمندی مراتبی را برای بنگاه به همراه دارد.
-۵ شناسایی مشتریان دائمی که وفادارند، می توان با پیگیری رفتار آنان، جهت گیریهای کلان و استراتژیک را انجام داد.
-۶ تقسیم بندی مشتریان و متعاقبا ایجاد تنوع در روش برخورد با هرگروه از مشتریان.
-۷ افزایش کارایی سازمان در امور داخلی و شفاف سازی رویه فرایندهای کلیدی.
-۸ استانداردسازی و ایجاد سازگاری بین ساختارهای سازمان.
-۹ تسهیل در تصمیم گیری که جزء اه اساسی هوش تجاری محسوب می شود.
۱۰ – تشخیص زود هنگام خطرات قبل از اینکه سازمان را به مخاطرات جدی بکشاند و شناسایی فرصتهای ب و کار قبل از اینکه رقبا آن را تصاحب کنند.
با توجه به موارد فوق می توان گفت که احساس نیاز به وجود هوش تجاری در سازمان برای اولین بار در سطوح بالای مدیریتی احساس می شود و از بالای هرم ساختار سازمانی به بخشهای زیرین منتقل می شود، ولی برای ایجاد آن می بایست از پایین ترین سطوح و لایه ها شروع کرد.
مهمترین نیاز یک مدیر،داشتن اطلاعات دقیق برای اتخاذ تصمیم درست است. فرایند تصمیم گیری می تواند به سه بخش کلی زیر تقسیم شود. با توجه به انواع مختلف تصمیم گیری (بر اساس میزان ساخت یافته بودن آن) هر یک از بخشهای اهمیت متفاوتی خواهند داشت.
-۱ دسترسی، جمع آوری و پالایش داده ها و اطلاعات مورد نیاز؛
-۲ پردازش، تحلیل و نتیجه گیری بر اساس دانش؛
-۳ اعمال نتیجه و نظارت بر پیامدهای اجرای آن.
در هر یک از موارد فوق، سازمانهای قدیمی که از هوش تجاری استفاده نمی کنند، دارای مشکلاتی هستند که اغلب از عواملی چون حجیم بودن داده ها، پیچیدگی در تحلیلها و ناتوانی در ردگیری نتایج فرایندها و پیامدهای تصمیمات گرفته شده، نشئت می گیرند. هوش تجاری با کمک به حل مشکلات فوق، به دلیل ساختاری که در سازمان به وجود می آورد، فرصتهای جدیدی نیز برای رشد سازمان ایجاد می کند و نه تنها عامل حذف مشکلات است، بلکه با صرفه جویی در زمان و هزینه، شرایط کاری را دگرگون می سازد.

اجزا و مهارت های لازم برای ارتقای هوشمندی ب و کار
برای اینکه یک سیستم با هوش تجاری بدرستی عمل کند، با شناخت موقعیتها که چه اطلاعاتی در اختیار چه افرادی قرار گیرد، باید روابط بین افراد و اطلاعات و روند اجرای پروسه ها بدقت مورد بررسی قرار گیرد.
هوش تجاری در سازمان، کلیه کاربران و همینطور روابط بین آنان را در نظر دارد تا زنجیره ارزش بنگاه به کمال پوشش داده شود و فرایندی از قلم نیفتد.
برای اجرای هر گونه فرایند بهبود در سازمان می بایست مهارتهایی خاص آن فرایند ترتیب داده شود که البته برای فرایندهای کلان نظیر هوشمندی ب و کار دقت نظر خاصی مورد نیاز است.
مهارتهای ب و کار اعم است از روال ب و کار و ارتباط با استراتژی سازمانی به همراه فرایندهای دگرگون سازی، که در تعیین خط مشی سازمانی بسیار حائز اهمیت است. مهارتهای فناوری اطلاعات که به صورت فنی به مدیریت تغییر کمک می کند و پشتیبان مت وژی های تحلیل است نیز می بایست، در سازمان به حدی کافی موجود باشد. مهارت دیگری باعنوان مهارتهای تحلیلی شامل خلاصه سازی تحلیل و کاوش و تشریح درست، به اندازه سایر مهارتها قابل ملاحظه است که این سه نوع مهارت در برخی بنگاهها دارای یک مرکز تلاقی هستند که آن دقیقا مرکز ارتقای هوشمندی ب و کار تلقی می شود و هرچه وسیع تر باشد، مسلما هوشمندی ب و کار در سازمان بیشتر و هرچند کوچکتر باشد هوشمندی در آن ب و کار کمتر وجود دارد (شکل ۱) البته در برخی از سازمانها که جزیره ای عمل می کنند محدوده هریک از این مهارت هرچند که وسیع باشند، ولی هیچ همپوشانی ندارند و مسلما اجرای اینگونه طرحها ( هوش تجاری) در این سازمانها تعریفی ندارد، چون شرط اصلی استفاده از فناوری نوین هوش تجاری، کار در محیط رقابتی است و شرکتهایی که به صورت جزیره ای عمل می کنند، اصولا در این محیط نمی توانند وارد شوند.
نقش هوشمندی را در ب و کارها می توان به صورت زیر مشاهد کرد :
اگر سازمان در لایه های زیرساختی و تراکنشی خود از فناوری است اج و انتقال و تبدیل داده ها استفاده کند و بستری از هوش تجاری را در تکنولوژی داده کاوی فراهم آورده باشد و همچنین ابزار bi را مبتنی بر فناوری اطلاعات و مشتری گرایی به کار گیرد، هوشمندی در این ب و کار کارآمد خواهدبود.
چنانچه در بستر bi از استانداردها و برنامه های کاربردی، راهبردی، عملیاتی، تحلیلی نیز استفاده شود، هوشمندی در این ب و کار اثربخش است. زمانی هوشمندی نقش اهرمی را در ب و کار به عهده می گیرد که عملکرد به دقت ارزی شود و فرهنگ سازی در بین کاربران آغاز شده باشد. درنهایت برای تحقق این هدف می بایست متو وژی bi و مهارتهای آن در بدنه سازمان مستقر شود.
هنگامی که سازمان به سمت اه جهانی سازی با استفاده از مجازی شدن متمایل شود و پا از ساختمانهای فیزیکی به عرصه مجازی نهاده شود، می تواند روند اجرای فرایندهای درون سازمان خود را به حد اعلا شفاف و نقش هوشمندی را یک نقش رقابتی سازد، بنابراین با این نقطه قوت با رقبا به رقابت بپردازد.
اهمیت استراتژیک هوش تجاری در تصمیمات سازمان
رشد تصمیم گیری سازمان معمولا بدین ترتیب است که پایین ترین سطح انجام فعالیتهای تجاری یک سازمان، سطح عملیاتی است که فرایند در دفعات بالا و معمولا به صورت تکراری در رده های پایین سازمان انجام می شود و معمولا با حجم کمی از داده ها سر و کار دارند. تصمیمات گرفته شده در این سطوح غالبا در حوزه مسائل ساخت یافته و توسط مدیران رده پایین اتخاذ می شود. نتایج حاصل از این تصمیمات، تاثیرات کوتاه مدت و د در سازمان دارند.
سطح تاکتیکی در سازمان مربوط به عملیاتی است که در حوزه مدیران میانی انجام می شود. این عملیات می تواند شامل پیگیری عملیات در سطح پایین، نحوه انجام آن، گزارش گیری و نهایتا جمع بندی داده های مفید برای اتخاذ تصمیمات میان مدت سازمان باشد. تصمیمات گرفته شده در این سطح غالبا در حوزه مسائل نیمه ساخت یافته و توسط مدیران میانی اتخاذ می شود و نهایتا بالاترین سطح استراتژیک مربوط به تصمیم گیریهای کلان سازمان است که توسط مدیران رده بالا اتخاذ می شود. این نوع استفاده ها در دفعات کم و در دوره های طولانی انجام می شود، اما ممکن است با حجم بالایی از اطلاعات و پردازشها همراه باشد. تصمیمات گرفته شده در این سطوح غالبا در حوزه مسائل غیر ساخت یافته و توسط مدیران ارشد انجام می شود و نتایج حاصله تاثیرات بلند مدت و کلانی در مسیر حرکت سازمان دارند.
کاربرد هوش تجاری در سطح استراتژیک را می توان به نوعی برای کمک به افزایش کارایی کلی سازمان و بهینه سازی فرایندها در کنار یکدیگر، در نظر گرفت. این سیستم ها روی برخی ویژگیهای مهم مالی و سایر پارامترهای مهم دیگر در افزایش کارایی سازمان متمرکز می شوند. بدیهی است که سیستم در این سطوح می بایست فرایندهای خارجی سازمان را نیز در بر بگیرد. خصوصیات مختلف برنامه های کاربردی در مقاطع مختلف سازمان، باعث ایجاد تفاوتهایی در ابزارها، تکنیک ها و زیرساختهای مورد نیاز برای هر یک از آنها می شود. استفاده از ابزارهای تحلیلی و هوشمند بیشتر در سطح بالا انجام می شود که نیازمند پردازشهای بالا با میزان دسترسی انبوهی از اطلاعات در سطوح استراتژیک و تاکتیکی بیشتر از عملیاتی است. بخش عملیاتی هوش تجاری بیشتر وظیفه جمع آوری اطلاعات و ذخیره سازی آنها را در و یا پایگاه داده های خصوصی بر عهده دارد.
تکنیک های تسهیل تصمیم گیری هوش تجاری
در هر دقیقه، دوهزار صفحه مطلب علمی به حجم اطلاعات شبکه اینترنت افزوده می شود. هر روز بیش از ۳۰۰ میلیون صفحه در اینترنت فرستاده می شود و تقریبا ۵ سال طول می کشد که بتوان مقالات و مطالب به روز شده در ۲۴ ساعت را به تمامی خواند. بنابراین تمام اطلاعات از چنین نرخ رشدی برخوردارند. در بخشهای تحقیق و توسعه اغلب یک گروه چند نفری شروع به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز می کنند و شاید اطلاعاتی مشابه، اما با نامهای مختلف را بایگانی کنند و معمولا چندین و چند بار در این گروهها دوباره و چند باره کاری اتفاق می افتد.
در عصری که زمان، کلید اصلی در تجارت است، شرکتها به استفاده از ابزارهای اطلاعاتی روی آورده اند تا بتوانند اطلاعات مورد نظر را بسرعت ازمنابع است اج کنند هوش تجاری در امر تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمان بویژه سطوح مدیران ارشد با تحلیل اطلاعات و روشهای پرس و جو تسهیلات زیادی را فراهم می کند که متداولترین این روشها به قرار زیر است:
* on-line analytical processing (olap)
*on-line transaction processing (oltp)
* data warehousing (dw)
* data mining (dm)
* intelligent decision support system (idss)
*intelligent agent (ia)
*knowledge mana ent system (kms)
*supply chain mana ent (scm)
*customer relationship mana ent (crm)
*enterprise resource planning (erp)
*enterprise information mana ent (eim)
لازم به ذکر است، صرف وجود تمام این تکنیک ها در سطح سازمان بدون در نظر داشتن فرهنگ سازمان و رویکرد سیستمی موجود بین کارکنان نمی تواند اثبات کننده هوشمندی ب و کار آن سازمان باشد. به همین علت است که برای هوش تجاری از کلمات استقرار و پیاده سازی استفاده می کنند نه از کلمه نصب؛ چراکه عواملی دیگر نیز غیر از بسته های نرم افزاری در درست کار هوش تجاری موثرند و به همین منظور در تعاریف آن را رویکرد معماری نوین نامیده اند، زیرا از ابتدای فرایند تدوین داده ها تا مراحل ذخیره سازی و فراخوانی مجدد و است اج دانش مورد نیاز، هوشمندی، رفتار ملموس است.
مواردی مانند زیرساختهای سازمان و یا فرهنگ سازمان در پیاده سازی هوش تجاری بسیار نقش قابل ملاحظه و حساسی را ایفا می کنند برای موفقیت در استقرار و کارایی یک سیستم bi در یک سازمان باید برخی موارد از ریشه های فرهنگی سازمان تغییر کند، چون این موارد در میزان بهره وری سیستم هوش تجاری نقش بسزایی خواهند داشت. برخی موارد مانند تلقی سازمان از اطلاعات که به عنوان یکی از مهمترین منابع سازمانی محسوب می شود و نوآوری که در سازمان باید بخشی از کار تجاری سازمان تلقی شود و نوع تفکر سازمان در مورد اطلاعات و نوآوری مسلما در بسته های نرم افزاری وجود ندارند، بلکه باید در لابه لای لایه های زیرساخت سازمان فرهنگ سازی و لحاظ گردند.
عوامل موثر بر هوش تجاری سازمان
همانطور که یک رویکرد سیستمی دقیق و به روز مانند هوش تجاری می تواند بر کارایی و عملکرد سازمان تاثیرات زیادی بگذارد، بسیاری از عوامل و نیز بر میزان کارایی هوش تجاری سازمان تاثیر گذارند، از جمله این عوامل می توان به مشتریان، رقبا، شرکا تجاری، محیط اقتصادی و کارکنان داخلی اشاره کرد. با توجه به این نکته که هیچ ب و کاری بدون مشتری معنا ندارد، پایش رفتار مشتریان و مخصوصا شناسایی آنان از حیث دائمی یا موقتی بودن می تواند در پیش بینی میزان دقیق عرضه و تنظیم میزان تقاضا بسیار کارامد واقع شود. بنابراین تکنیک های سیستم های حمایت تصمیم گیری هوشمند (idss) و مدیریت ارتباط با مشتری که در متن معماری هوش تجاری نهفته است، می توانند روند حرکت سازمان را با عقاید و علایق مشتریان همگام کنند. نداشتن اطلاعات کافی در رابطه با مشتریان مانند اینکه: مشتریان واقعی چه انی هستند؟ این مشتریان چه کالاهایی و در چه زمانی می ند؟ چگونه می توان الگوهای ید مشتری را است اج کرد؟ چگونه می توان میزان وفاداری مشتری را بالا برد؟، معضلات فراوانی را در اجرای چنین رویکردهای نوینی به بار خواهد آورد.
با توجه به این منطق که اگر به هر تحلیلگری در قالب سیستم یا سازمان، اطلاعات ناقص یا اشتباه وارد شود، وجی آن هرگز قابل ارزی مطلوب نخواهد بود و اگر بهترین ساز و کارها در اختیار افراد نا مناسب قرار گیرد، مطمئنا ضمن کاهش عمر مفید کاری آنها، کارایی قابل توجهی هم نخواهند داشت، پس با توجه به آثار هوش تجاری بر سازمان باید بر تاثیرات عوامل متعدد داخلی و خارجی سازمان بر هوش تجاری مطالعه کرد تا سازمان باوجود صرف هزینه و زمان هنگفت برای ایجاد تغییرات کلی، در وجی دچار خسارات جبران ناپذیری نشود؛ چراکه تصمیمات اساسی و استراتژیک در سازمانها با بهبود قسمتی از آن بسیار متفاوت است. این تصمیمات استراتژیک روند تفکر و حرکت سازمان را به کل تغییر می دهند و در صورت ش ت، رجوع به نقطه اول و اصلاح اشتباهات یا تغییر جدید امکان پذیر نیست، زیرا تغییر فرهنگ سازمانی و نگرش افراد مست م برداشتن گامهای طولانی مدت و برنامه ریزی شده است. بنابراین کم تخمین زدن تاثیرات عوامل به نظر کوچک می تواند پایان یک راه امیدوارکننده و روشن را تیره و تار کند. ممکن است سازمانها در مواردی مشابه باشند، ولی هرگز دقیقا عملکرد ی انی نداشته باشند و حتی اگر عملکردشان نیز بسیار به هم مشابه باشد، محیط فعالیت متفاوت یا خاص باشد و با توجه به سایر موارد باید اینگونه معماریهای بنیادین را طبق زیرساختها و ویژگیهای سازمان، طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی کرد.
نتیجه گیری
در این مقاله سعی بر آن شده است تا با ارائه توان فناوری جدید هوش تجاری و معرفی برخی مزایا و محسنات آن و تمرکز آن بر تصمیمات سازمانی – بویژه تصمیمات کلان که توسط مدیران رده بالا گرفته می شود – بتوان سختیهای ب و کار امروز را تحلیل کرد تا توسط ارزی و تحلیلهای این فناوری جدید هوشمند ، قبل از اینکه مخاطرات، سازمان را تهدید کنند و صدمات اقتصادی گزاف آنها مانع از بازار مناسب و باعث کاهش کیفیت عملکرد شود، آنها را پیش بینی و چاره جویی کرد و همچنین پیش از آنکه فرصتها توسط چشمان ریزبین و دقیق رقبا شناسایی شوند و فرصت رشد و ترقی از سازمان گرفته شود، آنها را به دست آورد که البته این اه صرفا با اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند و در آمدن از رویای خوش تداوم ابدی شیوه ب و کار تحقق خواهد یافت.
منابع:
۱ – knowledge mana ent and project mana ent, schoenert, silke.
۲ . www.businesss.com
۳ .www.elite.com
۴. www.wipro.co.in

۵.www.rsearch.ibm.com

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
جغرافیای کشور مکزیک 26ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ جغرافیای کشور مکزیک 26ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

فهرست :

فصل اول :جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی 1

{موقعیت جغرافیایی، آبهای داخلی (1)،عوارض طبیعی،آب وهوا (2)،ایالات و بنادر مهم (3) }

فصل دوم :جغرافیای انسانی 5

{ جمعیت ،ترکیب و پراکندگی آن (6)، رشد جمعیت (7) ، زبان . خط (8)}

فصل سوم : جغرافیای 8

{ اهمیت استراژیک کشور در منطقه ، عرض جغرافیایی(8) ، نفت ، توریسم (9) }

فصل چهارم : ادیان و مذاهب 11

فصل پنجم : اوضاع اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی 12

(سیستم و نظام آموزشی(12)، سطح علمی و فرهنگی جامعه،میزان باسوادها (13)،مراکز فرهنگی(14)

فصل ششم :رسانه های گروهی 16

{مطبوعات ، رو مه ها (15)، مجلات (16)، رادیو و تلویزیون (17)}

فصل هفتم : اوضاع اقتصادی 19

{سیستم و ویژگیهای اقتصادی (18)، بخشهای مختلف اقتصادی (19) }

جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی

موقعیت جغرافیایی

ایالات متحده مکزیک در ی مرکزی واقع و از شما به ایالات ، جنوب به گواتمالا و بلیز و از شرق به خلیج مکزیک و دریای کارائیب و از طرف غرب به اقیانوس کبیر و خلیج کالیفرنیا محدود می شود. این کشور از نظر مساحت مرتبه سوم را در بین کشورهای ی لاتین داراست و وسعت آن بالغ بر 1958201 کیلومتر می باشد که 1908691 کیلومتر مربع خاک و 49510 کیلومتر مربع را آب تشکیل می دهد.

آبهای داخلی

کشور مکزیک، رودخانه های مهم کم دارد. بادهای مرطوب شمال شرقی و نیز طوفانهای استوایی شدید موجب کثرت مقدار آب قسمتهای خارجی سراشیبی سلسله ی گوهای سیرامادرا شده و سیلابها از میان دره های تنگ به طرف اقیانوس آرام یا خلیج مکزیک جریان می یابند.

مهترین رودخانه ی فلات مرکزی و قمست صحرا مانند منطقه ی کالیفرنیای سفلی معروف به ریو چوز به سمت شمال یعنی ناحیه روگراند جریان یافته و قسمتی از مرز مشترک مکزیک با ی شمالی را تشکیل داده و به خلیج مکزیک می ریزد، شبکه ی رودخانه های گریکولاراوزامانیستو و پاپالون قریب به 40% از مجموع آب

رودخانه های مکزیک را تشکیل می دهد. این رودخانه ها از دشتهای رسوبی می گذرد و به علت کافی نبودن زه کشی، باتلاقهایی را ایجاد می کند. 15% دیگر آب رودخانه های مکزیک دره های مناطق جنوبی و 8% از آب رودخانه ها را در قسمت شمال غربی دره های ربوکلورادو را مشروب می کند.

عوارض طبیعی

کشور مکزیک از نظر جغرافیایی و اقلیمی به منزله ی پلی میان ی شمالی و منطقه ی حاره است در شمال آب و هوای مناطق استوایی را دارد. منطقه وسیع کشاورزی مکزیک از شمال به جنوب بین دو رشته کوه سیرامادرا غربی و رشته کوههای شرقی آن کشور قرار گرفته است این تنوع اقلیم از عواملی است که موجبات جلب جهانگرد را به کشور مکزیک فراهم آورده است مناطق خلیجی معروف به وراکوروزا و تامپیکو در خلیج مکزیک و نیز مانزانیلو و اکاپولکو در کنار اقیانوس آرام بسیار وسیع بوده و دارای سواحل پهناور می باشد و سواحل آکاپولکو بخصوص محبوب جهانگردان دنیاست.

آب و هوا

کشور مکزیک تقریبا“ به وسیله ی مدار رأس السرطان به دو قسمت تقسیم و به همین جهت جبه های هوایی می تواند در مناطق شمالی، شرقی و مرکزی این کشور رخنه کند وجود این عامل باعث برودت هوا و وزش باد و بارانهای شدیدی می گردد. قسمت شمالی مکزیک بخشی از کمربند کویری نیمکره بوده و اقلیم آن با داشتن گردبادهای شدید مشخص است

چون مکزیک به وسیله ی اقیانوس آرام از یک طرف و خلیج مکزیک و دریا کارائیب از سوی دیگر محصور گردیده، لذا قسمت عمده ای از آن قملرو دستخوش بادهای مرطوب است که از ماه می تا اوت از شرق به جانب غرب می وزد و نیز جریانات هوایی شدید استوایی که بین ماههای اوت تا اکتبر در هر دو منطقه دریایی بوجود می آید.

ایالات و بنادر مهم

ای

فدرال

ای فدرال در داخل ای مکزیکو و در ارتفاع 10000 پا از سطح دریا واقع و یکی از پر جمعیت ترین ای های جهان به شمار می رود. این ای ، مرکز ، تجاری، فرهنگی و صنعتی بوده و کلیه وزارتخانه ها و ارگانهای مهم تی را در خود جای داده است.

مزکز ای ، مکزی یتی، وسعت آن 1479 کیلومتر مربع و بالغ بر 19947000 نفر جمعیت دارد ای فدرال در 27% تولید ناخالص ملی g.n.p کشور سهیم می باشد.

2-ای کالیفرنیای سفلی

ویژگی عمده این ای ، وضعیت و ساختار اقتصادی آن است که با توجه به به به گونه ای است که می تواند از لحاظ کیفیت و قیمت توان رقابت با تولیدات یی را داشته باشد. این ای همچنین یکی از مراکز توریستی مکزیک به شمار

می رود. مرکز ای را مکزیکالی و مهمترین بندر آن را اسنتادا تشکیل می دهد. ای مذکور با 69921 کیلومتر مربع مساحت و 1657927 میلیون نفر جمعیت در 2% تولید ناخالص ملی مکزیک سهیم می باشد.

3-ای خالیسکو

ای خالیسکو از توسعه ی صنعتی در کلیه فعالیتها و زمینه های اقتصادی برخوردار می باشد. در حال حاضر یکی از مراکز اصلی تولید مواد غذایی مکزیک به شمار می رود، به دلیل برخورداری از منابع آبی مهم،


با


جغرافیای کشور مکزیک 26ص


مشاهده متن کامل ...
مدیریت بر نام تجاری (brand mana ent
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ مدیریت بر نام تجاری (brand mana ent با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

مدیریت بر نام تجاری (brand mana ent)

 

مقدمه

شاید بتوان گفت که بارزترین مهارت حرفه ای بازاریابان قابلیت و توانایی آنها در  ایجاد، حفظ، مراقبت و ارتقای نام تجاری یا همان برند است. تعیین نام تجاری هنر و بنیان بازاری است.

نام تجاری یا برند سبب شناسایی فروشنده یا سازنده می شود. نام تجاری می تواند یک نام، یک علامت تجاری، نشان و یا سمبل دیگری باشد. فروشنده براساس قانون علامت تجاری حق استفاده همیشگی از نام تجاری را در اختیار دارد. بدین ترتیب نام های تجاری جدای از دارایی هایی نظیر مجوز بهره برداری، حق طبع و غیره هستند که از مدت زمان اعتبار خاصی برخوردار می باشند. یک نام تجاری تعهد دائمی یک فروشنده برای ارائه مجموعه ای از ویژگی ها، مزایا و خدمات خاصی را به یداران می رساند. بهترین نام های تجاری حاوی تضمین کیفیت هستند. اما یک نام تجاری می تواند سمبل موارد پیچیده تری هم باشد.

 

 

 تعریف نام تجاری

 انجمن بازاری نام تجاری را چنین تعریف می کند:

نام تجاری یک نام، اصطلاح ، علامت ، نشان یا طرح یا ترکیبی از این ها است که برای شناسایی کالاها یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز این کالاها و یا خدمات از کالاها یا خدمات رقبا به کار می رود.

 

یک نام تجاری می تواند تا شش معنای مختلف زیر را در بر داشته باشد:

ویژگی ها: اولین چیزی که نام تجاری در ذهن تداعی می کند ویژگی های خاص است. بنابراین با شنیدن مثلاً نام مرسدس این ویژگی ها به ذهن متبادر می شود: قیمت بالا، ساخت خوب، ی عالی، دوام پذیری، حیثیت و اعتبار، قیمت دست دوم بالا، سرعت و غیره. در حالیکه ممکن است شرکت مرسدس فقط چند مورد از این ویژگی ها را در تبلیغات خود بکار برده باشد.

مزایا: یک نام تجاری چیزی بیش از مجموعه ای از ویژگی ها است. مشتریان یدار ویژگی نیستند بلکه به دنبال مزیت ها هستند. ویژگی ها باید به مزیت های عملیاتی یا عاطفی تبدیل شوند. ویژگی دوام پذیری به مزیت عملیاتی“ من مجبور نخواهم بود هر چند سال یک بار اتومبیلی نو ب م“ تبدیل می شود. ویژگی ارزشمندی هم مزیت عاطفی ” اتومبیل کمک می کند من احساس کنم  مهم و پسندیده هستم ”  را به دنبال دارد. ویژگی ساخت خوب هم ممکن است به مزیت عملیاتی و عاطفی“ در صورت بروز حادثه به من آسیبی وارد نمی شود“ تبدیل شود.

فواید: نام تجاری همچنین درباره فوایدی که تولیدکننده ارائه می کند هم مطالبی گفتنی دارد. بدین ترتیب، مرسدس سمبل عملکرد خوب، ایمنی، حیثیت و اعتبار و نظایر آن است. بازاریاب نام تجاری، باید گروه های خاصی از یداران اتومبیل را که به دنبال این فواید هستند شناسایی و بررسی کند.

فرهنگ: نام تجاری ممکن است، نشانگر فرهنگ خاصی باشد. اتومبیل مرسدس بیانگر فرهنگ آلمان است. یعنی نظم،کارآمدی و کیفیت برتر.

شخصیت: نام تجاری همچنین می تواند شخصیت خاصی را ذهن مجسم کند.

استفاده کننده: نام تجاری نوع مصرف کننده یا استفاده کننده کالا را مشخص می سازد. چنانچه یک 20 ساله را ببینیم که اتومبیل مرسدس سوار شده است، شگفت زده خواهیم شد چراکه انتظار داریم مدیر سطح بالایی با 55 سال را پشت فرمان این اتومبیل مشاهده کنیم. استفاده کنندگان از کالا انی خواهند بود که برای ارزش، فرهنگ و شخصیت کالا احترام قائل می شوند.

 

مدیریت بر نام تجاری

مدیریت نام تجاری در مجموع تلاش دارد تا با هدف گذاری، برنامه ریزی، اجرا و کنترل، برای نام تجاری ایجاد ارزش کند و سپس در جهت حفظ و ارتقای ارزش آن بکوشد.

 

ویژگی های یک نام تجاری مطلوب

·          نام تجاری باید مزایای کالا را همراه داشته باشد.

·          نام تجاری باید خواص کالا مثل طرز عمل یا رنگ آن را به همراه بیاورد.

·          تلفظ، شناخت و به خاطر سپردن نام تجاری باید آسان باشد.

·          نام تجاری باید شاخص باشد.

·          معنی نام تجاری باید در سایر کشورها و یا زبان های دیگر نیز با معنا و مربوط باشد.

 

هرم ارزش گذاری نام تجاری

هر نام تجاری برای اشتهار و معروف شدن می بایست مراحل هرم زیر را طی کند. ابتدا مشتریان نام تجاری را نمی شناسند. سپس با توجه به تبلیغات شرکت و یا استفاده از محصول با آن نام تجاری آشنا می شوند. در مرحله بعد مشتریان راجع به عملکرد محصول قضاوت خواهند نمود. در این مرحله همچنین احساسات مشتریان در مورد آن نام تجاری شکل خواهد گرفت. و در آ نام تجاری به مرحله بلوغ خود می رسد.

 

 

 

تدوین راهبرد نام تجاری

نام تجاری پدیده ای است کل نگر لذا نباید ارزشهای نام تجاری را به صورت جداگانه تحلیل کرد. باید اجزا را مرتبط با هم دیده و در جهت خلق نام تجاری تمامی اجزای ارزشی آن نام تجاری را با هم منسجم کرد. به گونه ای که بین آن اجزا هم افزایی ایجاد شده و نام تجاری قدرتمندی بنا شود. با استفاده از را ارهای مناسب می توان اجزای مختلف نام تجاری را با هم پیوند زد و با خلق یک نام تجاری قدرتمند نیز می توان موضع بهینه ای را در ذهن مصرف کنندگان و بازار هدف ایجاد کرد.

برای موضع ی نام تجاری از پیوند سه مؤلفه تشکیل دهندة نام تجاری بهره می بریم:

1.       مولفه کارکردی: محصول یا خدمت چه کاری را انجام می دهد؟

2.       مولفه روان شناختی: کدام یک از نیازهای انگیزشی، موقعیتی یا نقش توسط محصول یا خدمت برآورده می شود؟

3.       مولفه ارزی کننده: نحوه ارزی مصرف کننده از نام تجاری چگونه است؟ (نام تجاری چگونه ارزی می شود؟)

با پیوند زدن و انسجام این سه مولفه است که نام تجاری شکل می گیرد. (شکل2)

 

این تعریف از نام تجاری از طرز تفکر مصرف کننده نشأت می گیرد، زیرا مصرف کننده هرکدام از این مولفه ها را به صورت


با


مدیریت بر نام تجاری (brand mana ent


مشاهده متن کامل ...
گرو های تروریستی کردی در مکزیک هم بجان هم افتادند!+تصاویر
درخواست حذف اطلاعات

گزارشی اختصاصی بولتن نیوز از اولین نشست شورای انترناسیونال سوسیالیست مکزیک با شرکت گروههای تروریست کردی ایرانی و دو حزب اتحادیه میهنی و پارتی عراق به همراه تصاویر مرتبط با این نشست که دور یک میز نشسته اند!

اختصاصی / گرو های تروریستی کردی در مکزیک هم بجان هم افتادند!+تصاویرگروه بین الملل، گزارشی اختصاصی بولتن نیوز از اولین نشست شورای انترناسیونال سوسیالیست مکزیک با شرکت گروههای تروریست کردی ایرانی و دو حزب اتحادیه میهنی و پارتی عراق به همراه تصاویر مرتبط با این نشست که دور یک میز نشسته اند!

گروه کردی_مکزی یتی، در هفته ای که گذشت در روزهای دوشنبه و طی دو روز کاری،گرو های تروریست کرد ایرانی و دو حزب اصلی کردستان عراق،دور یک میز نشستند.

به گزارش بولتن نیوز، موضوع جالب توجه اینکه برای چندمین بار باز هم در یک نشست رسمی و به اصطلاح بین المللی!باز هم گرو های کردی بر سر قدرت و اختلاف نظرهای عمیق با یکدیگر،بجان هم افتادند!

گرو هایی که مدعی هستند کردستان ایران را بنحو احسنت،به شیوه اقلیم کردستان،اداره می کنند،تاب و تحمل دیدن یکدیگر را دور یک میز هم ندارند!!

اولین نشست کنگره سال 2014 میلادی موسوم به"شورای انترناسیونال سوسیالیست"،طی روزهای دوشنبه و هفته گذشته،در شهر مکزی یتی کشور مکزیک برگزار شد.کنگره ای که اتحادیه میهنی کردستان عراق و حزب دمکرات کردستان نیز در آن حضور داشتند.اتحادیه میهنی از اعضای ثابت این شورا می باشد.

اختصاصی / گرو های تروریستی کردی در مکزیک هم بجان هم افتادند!+تصاویردر این نشست و کنگره سالانه،احزاب عضو،ناظران و کارشناسان انترناسیونال سوسیالیست در شهر مکزی یتی پایتخت مکزیک حضور داشتند.احز منجمله کومله های مهتدی و ایلخانی زاده،دمکرات های هجری و عزیزی،اتحادیه میهنی،چپ ها و...

کنگره شورای فوق به میزبانی دو حزب عضو شورای انترناسیونال سوسیالیست در مکزیک،حزب موسس انقل (pri) و حزب انقل دمکرات(prd)برگزار شد.

ان و نمایندگان شورا، بحثهای مفصلی را در خصوص موضوعات اصلی در خاورمیانه و جهان تقدیم به شرکت کنندگان در این نشست د!.

مباحث اصلی نشست و کنگره فوق عبارت بودند از؛

اولویتهای انترناسیونال سوسیالیست در اقتصاد جهان،تلاشهای انترناسیونال سوسیالیست برای تحقق و استقرار آشتی و صلح،ترقی دمکراسی و تحلیل منشور پناهندگانsi،مسئله عدم اتحاد احزاب کردی و...

لوویس آیالا، سازمان انترناسیونال سوسیالیست در آغاز نشست، صحبتهایی را در ارتباط با تاریخ مبارزه استثمارگران در مکزیک و دور و نقش دو حزب میزبان شورا در این کشور در مبارزه و فعالیتها برای زندگی بهتر تقدیم به شرکت کنندگان کرد.

اختصاصی / گرو های تروریستی کردی در مکزیک هم بجان هم افتادند!+تصاویر

نامبرده اهمیت نشست فوق را باارزش و مهم توصیف و ارزی کرد و به مسائل اصلی جهانی شدن در اقتصاد،دمکراسی،صلح و آشتی و گسترش جنگ و درگیری ها،اشاره کرد.

سیسار کامانچو، حزب موسس انقل (pri)در صحبتهایش به شرکت کنندگان،از ارزش های فراموش شده سوسیال دمکراسی و سیاست حزبش برای دفاع از استثمار شدگان و جامعه ای برابرتر و دادپرورتر در مکزیک،صحبت کرد!.نامبرده ارزش های سوسیال دمکراسی،برای دفاع از استثمارشدگان را باارزش وصف و توصیف نمود.

پس از او، هر دو حزب میزبان حزب موسس انقل (pri)و حزب انقل دمکرات(prd)،صحبتهایی را در ارتباط با دمکراسی و جهانی شدن،انجام داد.

جیوز زامبرنو، (prd)در صحبتها و سخنرانی اش از تلاشهای حزبش و جامعه چپ مکزیک،برای استقرار دمکراسی و جامعه ای برابرتر و بدست آوردن حقوق استثمارشدگان در این کشور،سخن گفت.

انترناسیونال سوسیالیست،جورج پاپاندرو،تشکر و قدردانی و قدرشناسی خود و شورایش را به هر دو حزب میزبان اعلام کرد.

نامبرده در صحبتهایش،بر ترقی و گسترش بیشتر نابرابری در نتیجه جهانی شدن و تلاشهای تاریخی انترناسیونال سوسیالیست،برای کم تبعیض در میان اقشار مختلف داخل جامعه،اشاره کرد.

پاپاندرو،در ادامه صحبتهایش،بر تاثیر تلاش همه ملتهای جهانی بطور عام برای تحقق حقوق مردم فقیر و بی حقوق برای رسیدن به جامعه ای دادپرور،تاکید کرد.

اختصاصی / گرو های تروریستی کردی در مکزیک هم بجان هم افتادند!+تصاویر

نامبرده اعلام کرد که کمیته ای جدید در انترناسیونال سوسیالیست در پاییز امسال،برای بازنگریی و مطرح بحث و دیالوگ در ارتباط با مسائل اصلی و تحولاتی که به دلیل جهانی شدن بر زندگی انسانها در هر نقطه از کره زمین،وجود دارد،اشاره کرد که قرار است این کمیته در پاییز امسال،تاسیس می شود.

همچنین در ارتباط با جنگ و درگیری و ترور و ناامنی در چندین کشور،چند تن از شرکت کنندگان بحث هایی را تقدیم د.

اختصاصی / گرو های تروریستی کردی در مکزیک هم بجان هم افتادند!+تصاویراز میان صحبتهای آنها،سخنرانان از درگیری و جنگ در عراق و تهدید گروههای تروریستی که ضد حقوق ن و دمکراسی هستند،صحبت د و دور و نقش کردها را در مقابله با گروههای عقب افتاده دینی باارزش وصف د!.

شرکت کنندگان در صحبتهایشان،دور و نقش چشمگیر کردها بطور عام و اتحادیه میهنی کردستان عراق را بخصوص،بعنوان عضو انترناسیونال سوسیالیست در بنیادنهادن آینده ای مترقی در عراق باارزش و چشمگیر،یاد د.

همچنین اشاره د که امیدوارند به دور از هر خشونت و تندرویی و بدون شرکت گروههای تندرو،کردها حکومت در عراق تشکیل شود.

از افراد شرکت کننده کومله در این شورا؛

رضا کعبی،عضو کمیته مرکزی کومله و مسئول هیئت اجرایی کومله و سعدی محمدپور،عضو کمیته مرکزی و مسئول ارتباطات کومله،از سوی "کومله زحمتکشان کردستان"،در نشست شورای انترناسیونال سوسیالیست در مکزیک،شرکت داشتند.

گرو تروریستی کومله از چند سال قبل،بعنوان عضو ناظر شورای انترناسیونال سوسیالیست،در نشستهای انترناسیونال سوسیالیست،شرکت می کند.

اختصاصی / گرو های تروریستی کردی در مکزیک هم بجان هم افتادند!+تصاویر

رضا کعبی معاون دبیر کل کومله در سخنانش،به عدم اتحاد در میان احزاب کرد ایرانی اذعان داشت و این موضوع را موجب دور شدن کردهای ایران از این گرو ها دانست.این سخنان با واکنش شاخه های دیگر کومله و حتی دمکرات نیز روبرو شد

گرو های کردی اعتقاد داشتند که در چنین نشست هایی نباید آب به آسیاب دشمن ریخت و نباید با این سخنان و اذعان به کم و کاستی ها بیش از این ابزار دست تبلیغات ایران شوند!!

یا کردهای حامیشان با دانستن و علم به عدم اتحاد و درگیری های داخلی در گروههای کردی،از آنها بیش از این که هست،دوری گزینند.

از گرو دیگر کومله یعنی شاخه عبدالله مهتدی نیز صلاح بایزیدی رسمی گروه در واشنگتن به این کنگره دعوت شده بود که دیدارهایی را با برخی چهره های مطرح مکزیک و ان شورا،انجام داد و در این دیدارها مطابق رویه همیشگی از جامعه کردستان ایران سیاه نمایی کرد!!!

او همچنین خواستار آن شد تا گرو های کردی ضعفها و اختلافات داخلی شان را در چنین جاهایی علنی نکنند تا به گفته او،دشمن از آن استفاده نکند!مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد جغرافیای کشور مکزیک 26ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد جغرافیای کشور مکزیک 26ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

فهرست :

فصل اول :جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی 1

{موقعیت جغرافیایی، آبهای داخلی (1)،عوارض طبیعی،آب وهوا (2)،ایالات و بنادر مهم (3) }

فصل دوم :جغرافیای انسانی 5

{ جمعیت ،ترکیب و پراکندگی آن (6)، رشد جمعیت (7) ، زبان . خط (8)}

فصل سوم : جغرافیای 8

{ اهمیت استراژیک کشور در منطقه ، عرض جغرافیایی(8) ، نفت ، توریسم (9) }

فصل چهارم : ادیان و مذاهب 11

فصل پنجم : اوضاع اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی 12

(سیستم و نظام آموزشی(12)، سطح علمی و فرهنگی جامعه،میزان باسوادها (13)،مراکز فرهنگی(14)

فصل ششم :رسانه های گروهی 16

{مطبوعات ، رو مه ها (15)، مجلات (16)، رادیو و تلویزیون (17)}

فصل هفتم : اوضاع اقتصادی 19

{سیستم و ویژگیهای اقتصادی (18)، بخشهای مختلف اقتصادی (19) }

جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی

موقعیت جغرافیایی

ایالات متحده مکزیک در ی مرکزی واقع و از شما به ایالات ، جنوب به گواتمالا و بلیز و از شرق به خلیج مکزیک و دریای کارائیب و از طرف غرب به اقیانوس کبیر و خلیج کالیفرنیا محدود می شود. این کشور از نظر مساحت مرتبه سوم را در بین کشورهای ی لاتین داراست و وسعت آن بالغ بر 1958201 کیلومتر می باشد که 1908691 کیلومتر مربع خاک و 49510 کیلومتر مربع را آب تشکیل می دهد.

آبهای داخلی

کشور مکزیک، رودخانه های مهم کم دارد. بادهای مرطوب شمال شرقی و نیز طوفانهای استوایی شدید موجب کثرت مقدار آب قسمتهای خارجی سراشیبی سلسله ی گوهای سیرامادرا شده و سیلابها از میان دره های تنگ به طرف اقیانوس آرام یا خلیج مکزیک جریان می یابند.

مهترین رودخانه ی فلات مرکزی و قمست صحرا مانند منطقه ی کالیفرنیای سفلی معروف به ریو چوز به سمت شمال یعنی ناحیه روگراند جریان یافته و قسمتی از مرز مشترک مکزیک با ی شمالی را تشکیل داده و به خلیج مکزیک می ریزد، شبکه ی رودخانه های گریکولاراوزامانیستو و پاپالون قریب به 40% از مجموع آب

رودخانه های مکزیک را تشکیل می دهد. این رودخانه ها از دشتهای رسوبی می گذرد و به علت کافی نبودن زه کشی، باتلاقهایی را ایجاد می کند. 15% دیگر آب رودخانه های مکزیک دره های مناطق جنوبی و 8% از آب رودخانه ها را در قسمت شمال غربی دره های ربوکلورادو را مشروب می کند.

عوارض طبیعی

کشور مکزیک از نظر جغرافیایی و اقلیمی به منزله ی پلی میان ی شمالی و منطقه ی حاره است در شمال آب و هوای مناطق استوایی را دارد. منطقه وسیع کشاورزی مکزیک از شمال به جنوب بین دو رشته کوه سیرامادرا غربی و رشته کوههای شرقی آن کشور قرار گرفته است این تنوع اقلیم از عواملی است که موجبات جلب جهانگرد را به کشور مکزیک فراهم آورده است مناطق خلیجی معروف به وراکوروزا و تامپیکو در خلیج مکزیک و نیز مانزانیلو و اکاپولکو در کنار اقیانوس آرام بسیار وسیع بوده و دارای سواحل پهناور می باشد و سواحل آکاپولکو بخصوص محبوب جهانگردان دنیاست.

آب و هوا

کشور مکزیک تقریبا“ به وسیله ی مدار رأس السرطان به دو قسمت تقسیم و به همین جهت جبه های هوایی می تواند در مناطق شمالی، شرقی و مرکزی این کشور رخنه کند وجود این عامل باعث برودت هوا و وزش باد و بارانهای شدیدی می گردد. قسمت شمالی مکزیک بخشی از کمربند کویری نیمکره بوده و اقلیم آن با داشتن گردبادهای شدید مشخص است

چون مکزیک به وسیله ی اقیانوس آرام از یک طرف و خلیج مکزیک و دریا کارائیب از سوی دیگر محصور گردیده، لذا قسمت عمده ای از آن قملرو دستخوش بادهای مرطوب است که از ماه می تا اوت از شرق به جانب غرب می وزد و نیز جریانات هوایی شدید استوایی که بین ماههای اوت تا اکتبر در هر دو منطقه دریایی بوجود می آید.

ایالات و بنادر مهم

ای

فدرال

ای فدرال در داخل ای مکزیکو و در ارتفاع 10000 پا از سطح دریا واقع و یکی از پر جمعیت ترین ای های جهان به شمار می رود. این ای ، مرکز ، تجاری، فرهنگی و صنعتی بوده و کلیه وزارتخانه ها و ارگانهای مهم تی را در خود جای داده است.

مزکز ای ، مکزی یتی، وسعت آن 1479 کیلومتر مربع و بالغ بر 19947000 نفر جمعیت دارد ای فدرال در 27% تولید ناخالص ملی g.n.p کشور سهیم می باشد.

2-ای کالیفرنیای سفلی

ویژگی عمده این ای ، وضعیت و ساختار اقتصادی آن است که با توجه به به به گونه ای است که می تواند از لحاظ کیفیت و قیمت توان رقابت با تولیدات یی را داشته باشد. این ای همچنین یکی از مراکز توریستی مکزیک به شمار

می رود. مرکز ای را مکزیکالی و مهمترین بندر آن را اسنتادا تشکیل می دهد. ای مذکور با 69921 کیلومتر مربع مساحت و 1657927 میلیون نفر جمعیت در 2% تولید ناخالص ملی مکزیک سهیم می باشد.


با


تحقیق درمورد جغرافیای کشور مکزیک 26ص


مشاهده متن کامل ...
مطالعات, رساله, طراحی, مجتمع ,تجاری
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات رساله طراحی مجتمع تجاری

 

تاریخ ایجاد 25/06/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 140   قیمت: 8500 تومان   حجم فایل: 12593 kb  تعدادمشاهده  8       
word +  dwg 
فهرست مطالب
عنوان  صفحه
گام اول : پروپزال
1- بخش اول    17
1- 1عنوان تحقیق : مطالعه و بررسی فضاهای تجاری    17
1-2 گستردگی مشکل    17
1-3 میزان آگاهی و یا خدمات ما در ارتباط مشکل چقدر است؟    17
1-4 در زمینه تصویر تحقیق به موارد ذیل اشاره می کنیم:    17
1-5 نتیجه یا نتایج تحقیق چگونه می تواند مفید باشد؟    17
1-6 بیان اه     18
1-7 منابع و پیشینه طرح    18
2- بخش دوم    18
2-1 مبانی نظری ساماندهی و نوسازی فضاهای سایت مورد نظر    18
2-2  مبانی نظری طراحی مجتمعهای تجاری- اداری از منظر جایگاه شهری    18
2-3  مبانی نظری طراحی مجتمعهای تجاری- اداری  از منظر جایگاه معماری    19
گام دوم :
1- مطالعات پایه    20
1-1 فضای شهری    20
1-1-1 تعریف فضای شهری    20
1-1-2 از دیدگاه محمد توسلی    20
1-1-3 از دیدگاه زوکر    20
1-1-4 از دیدگاه یوچین راسکین    20
1-1-5  از دیدگاه راب کریر    21
1-2 ادارک فضای  شهری    21
1-2-1 ادراک فضایی    21
1-2-2 معماری گذشته بهترین آزمایشگاه فراگیری وادراک فضاهای شهری    21
1-2-3  رابطه زمان و فضا با ادراک فضائی    21
1-3  فضای شهری وزندگی شهروندان    22
1-3-1 جایگاه فضای شهری وزندگی شهروندان    22
1-3-2 ویژگیهای فضاهای شهری مطابق با نیازهای انسانی    22
1-3-3 تداوم حیات و پایداری فضاهای شهری    23
1-4 فضای شهری و ساخت فضائی شهر    23
1-4-1 تعریف ساخت فضائی شهر    23
1-4-2 عناصر اصلی ساخت فضائی شهر    23
1-5 میدان    24
1-5-1معنی لغوی میدان    24
1-5-2 تعریف میدان    24
1-6 خیابان    24
1-6-1 واژه شناسی خیابان    24
1-6-2 خیابان –  فضای شهری    25
1-7 پیاده رو ،فضای عمومی شهری pedestrian way, public urban space    25
1-7-1 نقش حرکت پیاده و پیاده روی در ادراک فضای شهری    25
1-7-2 تعریف پیاده راهها و گونه های مختلف شکل گیری آن    25
1-7-3 ویژگیهای پیاده راهها    25
1-7-4  سابقه تفکیک حرکت سواره از پیاده در دنیا    25
1-7-5 جمعیت وفراگیری پیاده راهها    26
1-7-6 جایگاه حرکت پیاده درشهرسازی گذشته و معاصر ایران    26
1-8  شناخت بازار ایرانی    26
1-8-1 تعریف بازار    26
1-8-2 ریشه کلمه بازار    27
1-8-3 پیشینه تاریخی بازار در ایران    27
1-8-3-1  بازار از دوران کهن تا دوره ماد:    27
1-8-3-2 بازار از دوران ماد تا آغاز دوران ی    28
1-8-3-3 دوره هخا ان    28
1-8-3-4  دوره پارتیان    28
1-8-3-5 دوره ساسانیان    28
1-8-3-6 بازار در دوران ی    29
1-8-4 انواع بازار    31
1-8-4-1 از نظر مقیاس عملکردی    31
1-8-4-2 از نظر زمان عملکرد    31
1-8-4-3 از نظر مکان جغرافیایی    32
1-8-4-4  از نظر ریخت شناسی    33
1-8-4-5   از نظر نوع عملکرد    35
1-8-5  خصوصیات شهری بازار    35
1-8-5-1 روند شکل گیری بازارهای شهری    35
1-8-5-2 کارکردهای شهری بازار و همجواری با سایر عناصر شهری    36
1-8-5-3 موقعیت قرارگیری بازار    36
1-8-5-4 نحوه توسعه بازار اصلی در شهر    37
1-8-6 عناصر تشکیل دهنده بازار    37
1-8-6-1 فضاهای مربوط به انبار داری و نگهداری کالا    37
1-8-6-2 فضاهای مربوط به کالا های تولیدی    38
1-8-6-3 فضاهای مربوط به فعالیتهای تجاری    38
1-8-6-4 فضاهای مربوط به فعالیتهای خدماتی    42
1-8-6-5 فضاهای مربوط به فعالیتهای عمومی    42
1-8-6-6 فضاهای ارتباطی    42
1-8-7 برخی از خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها    43
1-8-8 ویژگیهای بنیادی کالبد شکل بازار ایرانی    44
1-8-8-1  شباهت به بازارهای قرار گرفته در مسیر راههای تجاری    44
1-8-8-2 بازار به مثابه شهر س وشیده    44
1-8-8-3 ساختار ارگانیک    44
1-8-8-4 منظره های سازماندهی شده    45
1-8-8-5 بام به مثابه عنصری مستقل    45
1-8-8 معماری بازار    46
1-8-9 عوامل موثر در نحوه استقرار فعالیتهای بازار    47
1-8-9-1 خصوصیات فضایی و موقعیت شهری راسته ها و فضاهای گوناگون بازار    47
1-8-9-2 جاذبه و کشش مراکز و راسته های تخصصی    47
1-8-9-3 همگرایی فعالیتهای سازگار    47
1-8-9-4 واگرایی فعالیتهای ناسازگار    47
1-8-9-5 امنیت و ارزش اقتصادی کالاها و نظارت و کنترل    48
1-8-9-6 تاثیر وطن و مذهب بازرگانان و تولید کنندگان در نحوه آنان    48
1-8-10 نقش و کارکردهای سنتی بازار    48
1-8-10-1 کارکرد تجاری    48
1-8-10-2 کارکرد اجتماعی    49
1-8-10-3 کارکرد     50
1-8-10-4 کارکرد مذهبی- فرهنگی    50
1-8-10-5 کارکرد کالبدی و شبکه ارتباطی    51
1-8-10-6 کارکرد خدماتی    52
1-8-11 سایر ویژگیهای بازار    53
1-8-11-1 نحوه اداره بازار    53
1-8-11-2 نحوه برقراری نظم و امنیت بازار    53
1-8-11-3 بعضی از قوانین و مقررات بازارها    53
1-8-12 مسائل بازارهای امروز    54
1-8-12-1 وضع موجود بازارهای مهم ایران و مقایسه آنها با گذشته    54
1-8-12-2 تغییرات شهری و تاثیرگذاریهای کالبدی بر بازار    54
1-8-12-3 عدم هماهنگی بازارها با شرایط زمان و مکان    54
1-8-13سخن پایانی:    56
1-9 شناخت فضاهای تجاری معاصر    56
1-9-1  مراکز تجاری در شکل جدید    56
1-9-1-1 بازارهای جدید    57
1-9-1-2 منطقه بندی    57
1-9-2 مرکز ید    58
1-9-2-1 شکل گیری مراکز ید    58
1-9-2-2 پیشرفتها و تحولات مراکز ید    59
1-9-2-3  مشخصات اصلی یک مرکز ید    60
1-9-2-4 مراکز ید در پایان هزاره دوم    61
1-9-3 انواع فروشگاه ها    62
1-9-3-1 مارکت    62
1-9-3-2  مغازه های بین راه (convenience stotie)    62
1-9-3-3 فروشگاههای زنجیره ای    63
1-9-3-4  فروشگاههای چند قسمتی    63
1-9-4 پاساژ    64
1-9-4-1 پیشینه پاساژها    64
1-9-4-2  تکامل پاساژها    64
1-9-4-3 پاساژ در اروپا    64
1-9-4-4 پاساژهای تهران    65
1-10 شناخت فضاهای اداری (فضاهای جنبی پروژه)    65
1-10-1 سابقه تاریخی سازمانهای اداری:    65
1-10-2 سابقه تاریخی سازمانهای اداری در ایران:    65
1-10-3 ساختمان های اداری    66
1-10-4  مرور و چکیده مطالب    67
2- مطالعات تکمیلی    68
2-1 گام اول طراحی فضاهای شهری : نحوه ترکیب توده و فضای عمومی    68
2-1-1  مفهوم توده ساختمانی و فضا    68
2-1-2  فضای خارجی – فضای داخلی    68
2-1-3  اصل هم پیوندی عناصر شهری و واحد های مس ی    68
2-2 مراکز رفع مایحتاج مردم در فضای شهری    69
2-2-1  طراحی تاسیسات مراکز رفع مایحتاج    69
2-2-1-1 تعریف    69
2-2-1-2 میزان ارتباط مراکز با یکدیگر در فضای شهری    69
2-2-1-3  نحوه توزیع و پراکنش مراکز با توجه به شدت مراجعه افراد    70
2-2-1-4 مراتب مختلف مراکز رفع مایحتاج و ارزی تاسیسات و تجهیزات شهری مورد نیاز    71
2-3 مغازه ها در طول یک خیابان مس ی : خیابان ید    72
2-3-1 تعریف    72
2-3-2  نحوه توزیع و پر اکنش کاربری تجاری در طول یک خیابان مس ی    72
2-3-3  نحوه ارتباط فضای تجاری با سایر فضا های عبوری و خدماتی    72
2-3-4 تجهیز و طراحی خیابانهای ید با امکان عبور وسایط نقلیه    73
2-3-5  معماری شهری خیابانهای ید ، معماری هماهنگ    75
2-3-6 چکیده مطالب    77
2-4 اصول مکانی مراکز ید    78
2-4-1 مقدمه:    78
2-4-2  دسترسی:    78
2-4-3  پتانسیل فروش( بررسی اقتصادی):    78
2-4-4  تحلیل جمعیتی منطقه:    79
2-4-5  میزان درآمد منطقه:    79
2-4-6  موقعیتن و وضعیت فروشگاههای موجود:    79
2-5  ایجاد جذ ت برای مراجعه کنندگان:    79
2-5-1  مقدمه:    79
2-5-2عوامل بصری:    80
2-5-2-1 نماد بیرونی:    80
2-5-2-2  نماد داخلی:    80
2-5-3 عوامل غیر بصری:    82
2-5-3-1 ارائه خدمات:    82
2-5-3-2 عرضه کالا با قیمت مناسب:    83
2-5-3-3  جداسازی انواع ترافیک:    83
2-5-3-4  بررسی وضعیت عبور و مرور:    83
2-5-3-5  ترافیک داخلی- پارکینگ ها:    83
2-5-3-6  عوامل موثر در طراحی بهینه روش نمایش کالا:    84
2-5-3-7  عوامل محیطی    86
2-5-3-8 چکیده مطالب    86
2-6 استاندارد های طراحی فضاهای تجاری    87
2-6-1 موقعیت    87
2-6-2 مسیر دسترسی    87
2-6-3 تخصیص فضا:    88
2-6-4 نواحی فروش:    88
2-6-5 ارتفاع طبقات :    88
2-6-6  شبکه سازه ای:    88
2-6-7 گذرگاه:    88
2-6-8 حرکت در میان طبقات فروشگاه:    89
2-6-9   ورودی و وجی ها:    91
2-6-10 فضاهای فرعی:    91
2-6-10-1 مکان قرارگیری:    91
2-6-10-2  سرویسهای بهداشتی:    91
2-6-10-3  قسمتهای خدماتی و تاسیساتی:    91
2-6-11  ارتباطات عمودی:    91
2-6-11-1 آسانسورها:    91
2-6-11-2  پله های برقی:    92
2-6-11-3  پلکان:    92
2-6-12 کالاهای تجاری – نمایش – انبار    92
2-6-12-1 توزیع کالا :    92
2-6-12-2  کالاهای اضافی :    93
2-6-12-3 حمل کالا :    93
2-6-12-4  ویترینها :    93
2-6-12-5  محل های انباری و بسته بندی :    93
2-6-13 فضا های پارک و گاراژها    93
2-6-13-1پارکینگ    93
2-6-13-2 نحوه استقرار و ابعاد توقف گاههای زیر زمینی:    94
2-6-13-3  ابعاد مختلف گاراژ:    94
2-6-13-4 عرضهای پیشنهای برای زوایای مختلف در پارکینگ:    94
2-6-14 پنجره ها (ویترین ها):    95
2-6-15  بوفه و چایخانه:    95
2-6-16  استانداردهای طراحی رستوران:    95
2-6-16-1  احتیاجات فضای رستوران ( بدون در نظر گرفتن فضاهای پخت و پز):    95
2-6-16-2  پیشخوان جهت پیش غذا:    96
2-6-16-3  سرویس کافه:    96
2-6-16-4 کافه تریا یا سلف سرویس:    96
2-10-16-5- سرویس کافی شاپ:    96
2-6-16-6  رستوران ویژه:    96
2-6-16-7 رستورانهای مرسوم( کلاسیک):    96
2-6-16-8  رستوران یا میز سلف سرویس:    96
2-6-16-9  سایر احتیاجات:    97
2-7 استانداردهای و عوامل موثر در طراحی بهینه فضاهای اداری:    97
2-7-1 عوامل کیفی:    97
2-7-2 عوامل کمی (استانداردها):    98
2-7-3 فضاهای مورد نیاز:    98
3- مطالعات تطبیقی    99
3-1 اهمیت تجاری تبریز و دلائل شکل گیری بازار:    99
3-1-1 بازار تبریز، به مثابه بزرگترین مجموعه آجری جهان    99
3-1-2 الگوهای بازار:    100
3-1-2-1 راسته :    100
3-1-2-2 سرا :    100
3-1-2-3 تیمچه:    100
3-1-2-4 دالان:    100
3-1-2-5 سبزه میدان :    101
3-1-2-6 مجموعه ها :    101
3-1-2-7 فضاهای خدماتی بازار:    101
3-1-2-8 حسینیه :    101
3-1-2-9 زورخانه :    102
3-1-3 آسیب های بازار:    102
3-1-4 آسیبهای شهری:    102
3-1-5 مسائل و مشکلات بازار:    102
3-1 -6  اقدامات انجام شده به منظور حفظ و نگهداری بازار:    103
3-2 شناخت تیپولوژی مجتمعهای تجاری- اداری تهران (مطالعه تطبیقی فضاهای تجاری معاصر)    103
3-2 -1 مقدمه:    103
3-2-2 مجتمع تجاری اداری ایران زمین:    103
3-2-3  مجتمع تجاری قائم:    104
3-2-4 مرکز ید ونک:    106
3-2-5  مجتمع تجاری برج آرین:    107
3-2-6 مرکز ید آفریقا:    107
3-2-7 مجتمع تجاری میلاد نور:    107
3-2-8 مجتمع تجاری گلستان:    107
3-2-9  مرور و چکیده مطالب:    108
3-2-10 مجتمع تجاری گلستان تجربه ای موفق در احیای فضای کالبدی بازار    110
3-2-11مرکز ید فونف ، مونیخ  funf  hofe  shopping  center , munhch    110
4- مطالعات زمینه    114
4-1 آشنایی  با شهر بجنورد    114
4-1-1 موقعیت و مشخصات جغرافیایی    114
4-1-2موقعیت و مشخصات سایت    114
4-1-3 مطالعات اقلیمی    115
4-1-3-1 توده های هوایی موثر براقلیم منطقه    115
4-1-3-2 دما    115
4-1-3-3 بارش    116
4-1-3-4 رطوبت نسبی    116
4-1-3-5 یخبندان    117
4-1-3-6 فشار هوا    117
4-1-3-7 جمع بندی دما و بارش    118
4-1-3-8 باد :    118
4-1-3-9 تفسیر ج بیوکلیماتیک محیط آسایش انسانی    119
4-1-3-10 جمع بندی اصول اقلیم :    119
4-1-3-11 محیط آسایش :    120
4-2  زمین شناسی و هیدروژئولوژی دشت بجنورد    120
4-2-1 لرزه خیزی    121
4-3 استراتژی طراحی اقلیمی در شهر بجنورد:    121
4-3-1 شکل و نحوه قرارگیری ساختمان به منظور کاهش تلاطم باد در ساختمان    122
4-3-2 شکل و جهت دادن به بدنه ساختمان به منظور کاهش اثر آفتاب در ساختمان    124
4-3-3 استفاده از فضای زیر بام شیبدار به عنوان فضای حائل بین داخل و خارج    125
4-3-4 استفاده از مواد منع کننده حرارت بر روی سطوح مقابل  آفتاب    126
4-3-5 جهت تهویه در داخل پوسته ساختمان از بام ودیوار دو جداره استفاده شود    127
4-3-6 استفاده از مواد با ظرفیت حرارتی زیاد جهت ذخیره حرارت خورشید    128
5- برنامه فیزیکی    130
5-1 مبانی برنامه ریزی    130
5-1-1  تعیین جمعیت مخاطب(گروه هدف):    130
5-1-2  بررسی اقتصادی:    130
5-2 طرح جامع فیزیکی    131
5-2-1 برنامه ریزی فیزیکی- فضایی به روش کیفی    131
5-2-1-1 پیمون واحدهای  تجاری:    131
5-2-1-2 انعطاف واحدهای تجاری:    131
5-2-2 برنامه ریزی فیزیکی- فضایی به روش کمی    132
5-2-2-1  تنوع فضاهای ساختمان    132
5-3 پیشنهاد سازه و تاسیسات پروژه    132
5-3-1   مصالح سازه ای مناسب:    132
5-3-2   سیستم سازه ای مناسب:    132
5-3-3   سیستم سقف مناسب:    133
5-3-4   سیستم فونداسیون مناسب    133
5-3-5   سیستم دیوار حائل مناسب:    133
5-4 پیشنهاد تاسیسات مکانیکی:    134
5-4-1 تاسیسات مکانیکی بخش تجاری و اداری :    134
5-4-2 سیستم گرمایشی و سرمایشی    134
5-4-3   سیستم آبرسانی و اطفا حریق:    135
5-4-4   سیستم آب باران و دفع فاضلاب:    136
5-4-5   تخلیه هوای آلوده:    136
منابع
 گام سوم : طراحی
1-معرفی طرح
2-مدارک و نقشه ها
منابع و ماخذ

1- بخش اول
1- 1عنوان تحقیق : مطالعه و بررسی فضاهای تجاری
 با توجه به شکل ظاهری، نحوه طراحی ونوع خدمات دهی واحدهای تجاری منطقه مورد مطالعه ، دیده می شود که تک تک واحدهای پراکنده تجاری در مجاورت سایت با اندک تغییری از فرم مس ی به فرم تجاری تبدیل شده اند و بدون طراحی خاص فضای تجاری نتوانسته اند ، پاسخگوی نیازهای مخاطبین امروز خود باشند.
با توجه به مکان قرار گیری پروژه مورد نظر ( سایت) فقدان مجموعه هایی با عملکرد های مختلف نظیر مجتمعهای تجاری که موجب تعریف هر چه بهتر جنبه کارکردی سایت می گردد، به شدت احساس می شود. لذا طراحی مجتمع تجاری در سایت ضمن پاسخگوی به نیاز مردم منطقه، سبب ارتقاء کارکرد محدوده نیز می گردد .
1-2 گستردگی مشکل
نیاز به مراکزی که عرضه کالا را بصورتی منسجم وتعریف شده از لحاظ نوع و کیفیت در اختیار مردم قرار دهند ودر واقع یک نیاز عمومی و فراگیر جهت همه مردم اعم از زن ومرد، پیرو جوان وکودک با گرایش های مختلف شغلی، فکری، تحصیلی وفرهنگی می باشد. با توجه به تیپولوژی واحدهای تجاری منطقه از لحاظ معماری ، نوع خدمات دهی، قدمت، تکنولوژی ساخت و . . .  در بافت قدیمی مورد مطالعه، کلیه نین این بخش از کمبود فضاهای تجاری همگام با پیشرفت و توسعه تکنولوژی های مختلف عصر ارتباطات و ید، متناسب با نیازهای امروز اظهار ناراضی می نمایند.
1-3 میزان آگاهی و یا خدمات ما در ارتباط مشکل چقدر است؟
میزان مراجعه مردم از سطح شهر به اندک مجتمعهای تجاری موجود جهت تهیه نیازهای خود وخانواده خود،مبین آگاهی مردم از عدم توانایی و پاسخگوئی واحدهای ید محله در مقایسه با چنین مجتمعهای سازمان یافته ای می باشد.
در این طرح مجتمع تجاری – اداری متناسب با نیاز مردم منطقه و حتی شهر در نظر گرفته شده است که این خود ضمن برآورد نیاز نین منطقه ، سایر نقاط شهر، سبب بهبود وارتقاء کیفیت بافت نیز می گردد.
1-4 در زمینه تصویر تحقیق به موارد ذیل اشاره می کنیم:
گروه هدف: با توجه به مجتمعهای تجاری در نظر گرفته شده در سایت و بافت اطراف ، خوشبختانه کمبود مذکور در این مناطق خواهد شد. مجتمعهای مورد نظر نیز پاسخ مناسبی جهت نین آن منطقه می باشد.
1-5 نتیجه یا نتایج تحقیق چگونه می تواند مفید باشد؟
•    شناخت فضاهای تجاری در بافتهای تاریخی  ایران ( بازار) و درک رموز، اصول سازماندهی فضایی موجب گردد تا آندسته از امکانات و خدماتی که در قدیم  در بازارهای خود داشتیم ولی امروزه از دست داده ایم با توجه به زندگی امروز ونیازهای مخاطبین امروز همچنان در کنار واحدهای تجاری خود داشته باشیم و با خدمات دهی بالا، زندگی راحت تر و مطلوب تری را برای شهر نشینان به ارمغان آوردیم.
•    آشنایی با جدیدترین اصول و روشهای سازماندهی مراکز ید جهت طراحی مجتمعهای تجاری - اداری مورد نظر.
•    برخورداری از خدمات روز ومدرن مراکز تجاری جهت نین منطقه و د ی آن، افزایش آسایش و امنیت منطقه.
•     ب تواناییهای لازم بمنظور ایجاد جذ تهای لازم در طراحی پروژه .
•    مطالعه و بررسی نمونه های تطبیقی مشابه و استفاده از دستاوردهای لازم.
1-6 بیان اه
•    هدف کلی، طراحی مجتمع تجاری- اداری در پیوند با فضای شهری می باشد و اه اختصاصی مورد نظر از دیدگاه د به شرح ذیل می باشد:
•    جبران کمبود ید در منطقه با ارائه خدمات و سرویس دهی ویژه که کالا را بصورتی منسجم و تعریف شده عرضه نمایند.
•    تبدیل واحدهای تجاری فرسوده  وپراکنده قسمتی از سایت به فضاهای تجاری کلان.
1-7 منابع و پیشینه طرح
•    آرشیو ها : پایان نامه های معماری مرتبط با موضوع
•    مجلات معماری: معماری شهر سازی، معمار، آبادی، جستارهای شهرسازی، شهرداریها
•    کتب مرتبط
•    اینترنت و سایتهای مربوطه
2- بخش دوم
2-1 مبانی نظری ساماندهی و نوسازی فضاهای سایت مورد نظر
•    فضایی با کاربریهای روشن ومناسب بنحوی که ساختار عملکردی سایت را شکل دهند.
•    فضایی زنده و پویا ودر پیوند با ساخت فضایی شهر.
•    فضایی مطابق با نیازهای انسانی ومملو از اثرات متقابل و واکنشهای اجتماعی.
•    فضایی با قابلیت توسعه و تغییر و بروز شدن.
•    فضایی پر رونق و فعال و جایی برای تفریح و بستر تعاملات اجتماعی.
•    فضایی که ساختمانهای تشکیل دهنده بدنه آن، همگی وابسته و متعلق به سایت باشد.
•    فضایی که درآن حرکت پیاده  از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده واز تجهیزات لازم جهت حفظ آسایش محیطی افراد بهره مند گردد.
•    فضایی محصور بنحوی که تسخیر و تعریف فضا بدرستی شکل گرفته باشد.
•    فضایی با بدنه شهری هماهنگ و پیوسته بنحوی که منجر به خلق فضای روشن وپویا گردد.
•    فضایی با مقیاس و تناسب انسانی که منجر به درک محیط شهری اطراف توسط ناظر گردد.
2-2  مبانی نظری طراحی مجتمعهای تجاری- اداری از منظر جایگاه شهری
1-    با توجه به اینکه ساختمان نسیم شمال بدنه شهری را شکل می دهند، طراحی آنها باید در جهت تحقق مبانی نظری فضای شهری صورت پذیرد.
2-    این پروژه ها باید معرف شخصیت و هویت خیابان بوده و همانند دروازه، یک المان ورودی مناسب جهت خیابان باشند.
3-    با توجه به تعریف بدنه شهری خیابان این بدنه طوری طراحی شود که بدنه خیابان پیوند مناسبی را با بدنه شهری برقرار نماید.
4-    پروژه نسیم شمال باید مفصل مناسبی جهت پیوند فضای خطی خیابان و خیابان ها ی اطراف باشد.
5-    با توجه به وجود کاربری تجاری در طول خیابان سایت ؛ این پروژه باید با داشتن طراحی حاص و جذاب خود، معرف کاربری خیابان و دعوت کننده رهگذران به سمت خیابان باشد.
2-3  مبانی نظری طراحی مجتمعهای تجاری- اداری  از منظر جایگاه معماری
با توجه به عدم وجود یک مجتمع تجاری مناسب در محدوده سایت و وضعیت موجود فضاهای تجاری منطقه، در نظر است تا این مجتمعهای تجاری پاسخگوی نیازهای مردم منطقه در سطحی که در خور یک مجتمع تجاری به روز می باشد درآید.
•    فضایی با تنوع کارکردی ، جذ تهای فضایی و چند وجهی که اجازه همه رفتارهایی که یک فضای جمعی را برای افراد دلپذیر می کند، می دهد.
•    فضایی با عوامل بصری بیرونی کاملا جذاب شامل حجم، نمای خارجی و ورودیها و همگام با تکنولوژی روز دنیا.
•    فضایی با عوامل بصری درونی جذاب، چرا که نمای خارجی آغزگر اقدام مشتری برای ید و نمای داخلی تداوم دهنده این حرکت است.
•    فضایی با عوامل غیر بصری جذاب مانند ارائه مناسب خدمات به مشتری، تسهیلاتی نظیر تفکیک انواع ترافیکها وعوامل محیطی جذاب مانند موسیقی وتهویه مطبوع.
•    فضایی پویا و سرزنده و محیطی جهت پاسخگویی به نیازهای همه سنین.
•    فضایی با ویژگیهای معمارانه و استفاده از المانهای مختلف در تعریف فضاها.
•    فضایی با کالبد منعطف ، بنحوی که از تعلیق فضاهای باز و بسته شکل گرفته باشد.

1- مطالعات پایه
1-1 فضای شهری
1-1-1 تعریف فضای شهری
 موضوع فضای شهری با وجود سادگی ناشناخته است. شهرسازان ومعماران هر دو بدنبال گمشده ای می گردند، عرصه گمشده ای که شهر درآن بتواند به فضای کارکردهای تعاون، مشارکت، همبستگی، اراده و اقتدار اجتماعی، کالبدی متشخص و ماندگار ببخشد. و فرصت گمشده ای که معماری روح تشخص و ماندگاری را در این کالبد بدمد.
1-1-2 از دیدگاه محمد توسلی
فضای شهری یکی از عناصر ساخت فضائی شهر است که همراه با تاریخ یک ملت در ادوار مختلف بوجود می آید، شکل می گیرد و دگرگون می شود. این عنصر که فعالیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی یا همواره درآن جریان داشته، همیشه با قلب تاریخ شهر می تپیده و سرگذشت شهر را رقم می زده است.
1-1-3 از دیدگاه زوکر
زوکر اعتقاد دارد که فضای شهری ساختاری است سازمان یافته؛ آراسته و واجد نظم، بصورت کالبدی برای فعالیتهای انسانی وبر قواعد معین و روشنی استوار است که عبارتند از : ارتباط میان شکل بدنه ساختمانهای محصور کننده، همشکل ویگدست یا متنوع بودن آنها، ابعاد مطلق این بدنه ها نسبت به پهنا و درازای فضایی که در میان گرفته شده، زاویه گذرها یا خیابانهائی که به سایت می رسند و سرانجام موقعیت ومحل بناهای تارخی، آبنماها وفواره ها یا ناصر سه بعدی دیگری که می توان برآنها تاکید کرد.
هرگونه فضائی را در شهر نمی توان فضای شهری دانست، بلکه ارتباطات ویژه بصری و حرکتی در فضایی با خصوصیات گفته شده موجود فضای شهری است، در غیر این صورت حفره ای بیش میان ساختمانها نخواهیم داشت!
فضای شهری با ویژگیهایی که گفته شد می تواند بسوی آسمان باز باشد و یا با سقفی گنبدی و یا هرمی پوشیده شود. این ترکیب- فضا و فرم- اگر متناسب و زیبا باشد، قاب قیاس با یک اثر هنری است و فرد در اینجا دارای اهمیت خاصی است. بنظر بیکن فرم معماری، محل یا مرز تماس توده و فضاست.
1-1-4 از دیدگاه یوچین راسکین
معماری و در اینجا مجموعه معماری فضای شهری بر جوانب ملموسی مانند رنگ، مصالح وبعد، با جوانب ناملموسی مانند هماهنگی ، وحدت و تناسب نیز سروکار دارد. اما باز باید دید که سرجذ ت در چیست و گیرائی در کجاست؟ این چه اصولی است که فضای شهری قرون وسطی را در بروژ ، میدانی از عهد رنسانس را در ونیز، یا حیاط مسجدی را در ایران جذب می کند؟ طاقبندی یا کشیدگی معماری گوتیگ است؟  نظم روزنه هاست؟ اجزاء کاشیکاری یا آجر کاری است؟ در واقع همه اینها هر یک به نسبتی دخ دارند اما تاثیر اصلی در خود فضاست. فضایی دربردارنده سایت ومجموعه ساختمانهای وسایت موضوع بحث است نه یک عنصر منفرد. تاثیر متقابل و رابطه ساختمانها با هم، کنار هم، و با فضای سایت معنی دارد و از ساختمانها اثر مجموعه نماهایی مرتبط با هم مورد نظر است نه یک نما ودر واقع مقصود، رابطه میان توده ساختمانی و فضاست. تا تکلیف توده ساختمانی محصور کننده فضا، از نظر فعالیت و نقشی که داراستروشن نشده باشد، اختصاص سطحی دو بعدی برای سایت به هر صورت خام است.
1-1-5  از دیدگاه راب کریر
اگر بخواهیم فضای شهری را بدون تحمیل معیارهای زیبایی شناختی روشن کنیم، ناگریزیم فضاهای بین ساختمانها را در ا وسایر مکان ها، فضای شهری قلمداد کنیم.
این فضا از نظر هندسی با نماهای گوناگون محصور می شود. فقط وضوح ویژگیهای هندسی و کیفیت زیبایی شناختی آن است که به ما اجازه می دهد آگاهانه فضای باز بیرونی را فضای شهری تلقی کنیم.
1-2 ادارک فضای  شهری
1-2-1 ادراک فضایی
بهترین راه ادراک فضای شهری نگاه دقیقی به تجربه  طراحی فضا در طول تاریخ است. زوکر می گوید آثار با ارزش معماری و شهرسازی گذشته باید  از نو مطالعه شوند اینکار می تواند ما را در ایجاد فضائی برای امروز یاری دهد.
در واقع آثار بزرگ معماری و شهرسازی، منتقل از خصوصیات شکلی دوره تاریخی، دارای یک ویژگی مشترکند که همان کیفیت فضائ است. ضعف طراحی مساجد به سبک جدید در ایران در چند دهه اخیر معلول همین عدم اداراک فضایی است.آن جنبه از آگاهی فضائی که به نظر ادموند  بیکن تمام احساسات آدمی را بکارمی گیرد وبرچیزی ورای فعالیت مغزی استوار است، اهمیت بسیاری دارد.
به زبان معماری، ادراکی که به لذت زیبایی منتج می شود، سیری است از زمین وعالم ماده و محسوس به سوی عناصر نامحسوس تر از عالم وجود ارتباطی، است میان انسان ،  این موجود کوچک که ضعیف خلق شده است، با نظمی وسیعتر از خودش وهر اندازه این نظم وسیعتر باشد شعفی که از ادراک زیبایی به انسان دست می دهد عمیق تر است. وبه نظر کالن باید به قوه بینائی روی آوریم، چون فقط به مدد دید است که می توان محیط را ادراک کرد.
1-2-2 معماری گذشته بهترین آزمایشگاه فراگیری وادراک فضاهای شهری
تاریخ شهر نشان می دهد که در گذشته علی رغم وجود  مشکلات زندگی شهری، زندگی انسانی طبیعی تری بوده ودر نتیجه ای قدیمی شکل انسانی تری به خود گرفته است. لذا فضاهای شهری و معماری ای قدیمی بهترین آزمایشگاه فراگیری وادراک است.
گرفتگی واندوه در زندگی شهری امروز نیز نشان می دهد که باید به فعالیت وتحرک اجتماعی و فرهنگی در شهر توجه داشت. سر زندگی وتحرک شهری ب دستاوردهای انقلاب صنعتی و پیشضرفتهای تکنولوژی هیچ منافاتی ندارد. مسئله اصلی ادراک فضای شهری است که تنها با آموزش عمیق میسر میشود. آموزشی که باید در  فضای شهری با ارزش صورت گیرد. طراحی که به چنین ادراکی نایل شود. بی تردید در خط پیوسته تاریخ معماری وشهرسازی قرار خواهد گرفت.
1-2-3  رابطه زمان و فضا با ادراک فضائی
مقوله دیگری که از فضا جدا نیست، زمان است. بیکن یادآور می شود که عامل زمان را در طراحی نمی توان نادیده گرفت. اینکه زندگی جریان پیوسته تجربه های هماهنگ است، ارتباط فضاها را با یکدیگر همان گونه که در طول زمان تجربه می شوند بعنوان یک مسئله عمده طراحی مطرح می کند. اگر از این دیدگاه به مسئله بنگریم، معماری جای خود را در کنار شعر وموسیقی پیدا می کند. دوهنری که درآنها هیچ جزئی را نباید بدون ارتباط باآنچه قبل وبعد می آید در نظر گرفت.
ادراک فضایی ناظر نیز در طول زمان فرق می کند . به این معنا که دریافت معنی ومفهوم یک فضای شهری در طول تاریخ کاملاً متفاوت است. این امر به شکل متفاوت زندگی اجتماعی و فرهنگی و اصولاً  فعالیت فضا در طول تاریخ بستگی دارد.
1-3  فضای شهری وزندگی شهروندان
1-3-1 جایگاه فضای شهری وزندگی شهروندان
فضاهای شهری جزء فضاهای زندگی مردم یک شهر می باشند. هر روز با آن در ارتباط هستن وبا این فضاها ، مردم انس و الفتی خاص پیدا می کنند. فضاهای شهری نقطه عطف و اشتراک کلیه شهروندان بوده که مردم درآن بعنوان محلی برای تبادل افکار و آگاهیهای اجتماعی و دادوستد و بحث ها وگفتگو و تدفیق نکات و سلیقه و نظریات و تصمیم گیری های جمعی است.
مردم از این فضا دارای یک ادارک محیطی مشترک هستند که ارتباط عاطفی و معنوی خود را از آن می گیرند. روزانه و شبانه مردم در یک میدان یا فضای باز عمومی علاوه بر تامین نیازهای روانی وبرقراری روابط عاطفی با یکدیگر نیازهای اجتماعی ومعیشتی و فرهنگی خود رابا یکدیگر در میان می گذارند. کمبود و خواسته های خود را به م و تبادل نظر گذاشته و راه حلهای منطقی و معقول جدال می کنند.
هر چه این فضاهای شهری چشم نوازتر و از لحاظ سیمای بصری وکالبدی متنوع تر و با سلیقه مردم هم آهنگ و ساخته و پرداخته شوند، علاقه مندی و انس مردم به این فضاها زیادتر می شود با آن انس می گیرند. فعالیت های روزانه در حاشیه آن رونق می پذیرد ومراودت اجتماعی وآشنایی زیادی بین مردم بوجود می آید.
1-3-2 ویژگیهای فضاهای شهری مطابق با نیازهای انسانی
1- فضای شهری در پیوند با ساخت فضای شهری: طراحی سیمای شهر که ماهیت آن با نیازهای انسانی مطاق داشته باشد مملو از اثرات متقابل و واکنش های اجمتماعی  است. چنین فضاهایی بسیار پویا و در پیوند با ساختار شهر و دارای ویژگی هائی می باشند که به شهر شکل می دهد، که جزئی تفکیک ناپذیر  در ساختار فضای شهر محسوب شده و قابلیت توسعه و تغییر و به روز شدن را نیزخواهد داشت.
2- ایجاد ارتباط بین مردم و فضاهای شهری : ارائه تصاویر ذهنی جالب و دیدهای متنوع در فضاهای کالبدی و فضاهای باز شهری در رفتارهای اجتماعی و ساختار حیات شهری به سمت و سوئی مفید و موثر سوق داده خواهد شد. این طرز نگرش می تواند به برقراری ارتباط بین مردم و فضاهای عمومی از طریق دریافت و درک عناصر شهری پویاتر و زنده تر باشد.
3- مشارکت مردم در ساخت فضاهای شهری: احساس تعلق مردم به حوزه ها و فضاهای عمومی شهری باعث ارتباط  و درگیرشدن شریک خواهد شد. این وابستگی و حس آشنایی باعث می شود که درحیات بخشیدن دوباره فضاهای شهری نیازهای مردم در اولویت  نخست قرار گرفته وامر توسعه زودتر به نتیجه رسیده و پایدارتر از هر طرحی فعال وپویا باشد.
4- فضای شهری بستر تعاملات اجتماعی: در چنین فضاهائی است که مردم آزادانه می توانند در حرکت و جنب وجوش باشند. نیازها و خواسته های خود را پیدا کنند. مردم در این گونه فضاها همیشه پر رونق و فعال بوده و جائی است برای تفریح و بحث ها وگفتگوهای اجتماعی ومبادلات و معاملات اقتصادی وگذران وقت آزاد. علاقه مندی مردم با توجه به نیازهای انسانی خود در این مکانها باعث تضمین و استمرار و سرزندگی فضاها و حیات مدنی است.
 1-3-3 تداوم حیات و پایداری فضاهای شهری
با گذشت زمان ورشد شه ها تعبیر از مفهوم و ایجاد فضاهای شهری مطابق با سلیقه و نیازهای دچار دگرگونی ها وتغییرات فراوان می گردد. انقلاب صنعتی و های مختلف در معماری و شهرسازی حاصل این دگرگونی های فراگیر است. رفته رفته با پیشرفت فرهنگ جامعه که در آن عوامل موثری نظیر مسائل اجتماعی و و اقتصادی را در شکل پذیری فضاها مورد توجه قرار میدهد، توسعه روز افزون تکنولوژی نیز در زمینه ساخت وسازهای فضاهای شهری امکانات و تسهیلات بیشتری را در ایجاد فضاهای کالبدی محیط های شهری بوجود می آورد. تداوم حیات وپایداری محیط های شهری که بصورتی فعال و سرزنده عمل می کنند در گرو برنامه ریزی ها ونگرش های مداوم در نحوه توسعه و تغییرات فضاهای شهری است. با گذشت زمان فضاهای پایدار شهری نظیر بازارها و مراکز اقتصادی و آموزشی وفرهنگی چنانچه از نظم ویبایی و عملکردی مناسب برخوردار باشند حامل تاریخ وسندی از نقش آفرینی مردم و طرز فکر و زندگی خواهد بود.
1-4 فضای شهری و ساخت فضائی شهر
1-4-1 تعریف ساخت فضائی شهر
بررسی های تاریخی در مورد ای گذشته نشان می دهد که این ا تحت تاثیر عوامل اقلیمی و فرهنگی اجتماعی واقتصادی شکل فضائی خاصی پیدا کرده اند این شکل فضائی در مورادی آنقدر قوی است که حتی به کمک یک نقشه دو بعدی یا یک ع هوائی شاده می توان ترکیب آن را تشخیص داد.
ای ایران، علی رغم فشردگی کالبدی، مین ساخت فضائی ویژه ای هستند وآن پیوستگی  مجموعه مرکز شهر ومراکز محلات از طریق گذرهای اصلی است.
توجه به این خصوصیت فضائی که نتیجه مطالعه چند شهر دارای ارزشهای فضائی است، می تواند ما را در تجدید سازمان فضائی تصحیح و در صورت وم  تعریض گذرهای اصلی و ایجاد دسترسی های سواره  و فضاهای شهری جدید یاری دهد.
اگر خیابان کشیها چند دهه اخیر در ای ایران با توجه به ویژگی پیوستگی فضایی شهر صورت می گرفت ، امروز مجموعه های کم نظیر به جا مانده بود.
1-4-2 عناصر اصلی ساخت فضائی شهر
کریر بر این خصوصیات تاکید دارد که فضای شهری جزیی است لاینفک از ساخت فضائی شهر و بیکن با نقشه هایی از ای ونیز وفلورانس بوضوح با کمک تصاویر این نظر را بیان می کند.
دو عنصر اساسی ساخت فضائی شهر عبارتند از : میدان وخیابان. اما آیا هر میدان و یا خیابانی فضای شهری محسوب می شوند و اگر نه چرا؟ فضای شهری واجد چه خصوصیاتی است؟
از گذرهای پر پیچ وخم و فضاهای عمومی ای قرون وسطی گرفته تا خیابانها ومیدانهای جدید امروزی را، اگر واجد ارزش فضائی باشند، می توان در شمار میدان وخیابان با مفهومی که مورد نظر است قرار داد. تسلط بر خصوصیات فضائی  این دو عنصر به مثابه فضایی عمومی در دل ساخت فضایی شهر است که به طراح شهری توانایی تصمیم گیری درست میدهد.
1-5 میدان
1-5-1معنی لغوی میدان
میدان همان کلمه میان است ومعرب آن میدان است وبه معی دل شهر وفضائی باز برای اجتماع مردم همراه با بازار اطراف آن بوده است.
1-5-2 تعریف میدان
فضاهای باز وسیعی که دارای محدوده ای محصور یا کم ش معین بودند ودر کنار راهها  یا در محل تقاطع آنها قرار داشتند و دارای کارکردی ارتباطی، اجتماعی، تجاری، ورزشی، نظامی یا ترکیبی از دو یا چند کارکرد مزبور بودند، میدان نامیده می شدند.
 
1-6 خیابان
1-6-1 واژه شناسی خیابان
در لغت نامه دهخدا ، در مقابل واژه « خیابان» نوشته شده است» گ ار ، راهی که دو طرفش بیابان است، راهی که دوطرفش درختان وگل وباغچه است، راهی در میان دو صف درختان، ملاحظه می شود .
خیابان در مقابل بیابان(جای بی آب ) قرار داردو به محل و مکانی اطلاق می شود که آباد است و اطرافش گل و باغچه و درختان صف کشیده است .به عبارتی ،در فرهنگ ما ،خیابان،محلی است که با تلاش دسته جمعی افراد ،از بیابان به خیابان تبدیل شده است و مکانی  مصفا و مفرح و سرسبز می باشد. چنین تعریفی از خیابان امروز ،مصداق ندارد ،امروز ،خیابانها،محل تردد اتوبوسها ،کامیونها ،تا یها و اتومبیلهای شخصی و نظایر آن است ودشمن سرسبزی هوای سالم ،آرامش...به شمار میروند .
1-6-2 خیابان –  فضای شهری
خیابان بعنوان فضای شهری پدیده است غربی .شهر ایرانی در دوران پیش از صنعت چه از نظر سیما و چه از نظر کاربرد همواره در فضاهای محصور درونی بروز می یافته است.میدانها ،بازارها ،حسینیه ها، و تکایا پیگره هایی بوده که فضای اصلی ترد د در آنها مانند حیات خانه جزئی از مجموعه بسیار بزرگتر بوده است یعنی توده پیوسته که در آن تفکیک فضای درونی و برونی امکان نمی یافته است .کوچه های محلات مس ی ای کویری در واقع فاقد نما بوده اند،نمای اصلی خانه ها به سبک ای پیش از تاریخ رو به حیات مرکزی داشته است. در ایران خانه به مفهوم انفرادی و کهن «س ناه » هیچ نوع تداوم شکلی یا کاربردی را در بافت ایجاد نمی کرده است. درون گرایی منزل طبعاًمانع پیدایش سنت مشارکت در شکل دهی به خیابان بعنوان یک «اثر»  واحد بوده است.
1-7 پیاده رو ،فضای عمومی شهری pedestrian way, public urban space   
1-7-1 نقش حرکت پیاده و پیاده روی در ادراک فضای شهری
حرکت پیاده طبیعی ترین، قدیمی ترین و ضروری ترین شکل جابجایی انسان در محیط است و پیاده روی هنوز  مهم ترین امکان برای مشاهده مکان ها ،فعالیت ها و احساس شور و تحرک زندگی وکشف   ارزش ها و جاذبه های نهفته در محیط است.پیاده روی دارا ی اهمیت اساسی در ادراک هویت فضایی ،احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیت های محیطی است. چهره شهر بیشتر از طریق گام زدن در فضای شهری احساس می شود .به طور کلی می توان حرکت پیاده را به هفت فعالیت مختلف تقسیم کرد که عبارتند از : قدم زدن، ایستادن، نشستن، دراز کشیدن، دویدن، بازی و تماشا .
 1-7-2 تعریف پیاده راهها و گونه های مختلف شکل گیری آن  
معابر پیاده یا پیاده راهها ،معابری با بالاترین حد نقش اجتماعی هستند که تسلط کامل با عابر پیاده بوده و تنها از وسایل نقلیه موتوری به منظور سرویس دهی به زندگی جاری در معبر استفاده می شود .
این معابر می توانند به صورت کوچه ،بازار ،بازارچه ها ،مسیری در میدان ،پارک یا فضای یک مجتمع شکل   بگیرند.پیاده راهها با از میان بردن ترافیک عبوری سواره در بخشی از شهر ایجاد می شوند ،و به دلایل معمارانه ،تاریخی یا تجاری شکل می گیرند .
 1-7-3 ویژگیهای پیاده راهها
« سر زندگی»از ویژگیهای اساسی و اصلی پیاده راههاست ،از این رو می بایست در پیاده راهها همواره زندگی اجتماعی در جریان باشد.این فضا همچنین می بایستی بتواند جاذب طیف وسیعی از شهروندان بوده و خود را همواره با رویدادهای درون خود هماهنگ سازد .لذا « انعطاف »نیز از ویژگی های مهم در پیاده راههاست .در نهایت آنچه که متضمن حضور همه  شهروندان و زندگی دایمی در پیاده راههاست « ایمنی» این فضا می باشد.
1-7-4  سابقه تفکیک حرکت سواره از پیاده در دنیا
نخستین اقدام درجهت تفتیک حرکت سواره ازپیاده دردنیا ،درسال1858توسط شهرسازومعمارامریکایی به نام "اولمستد"صورت گرفت .طی این اقدام اولمستد درطراحی پارک مرکزی نیویورک،برای
عبور پیادگان پلی ازسنگ روی جاده وسایل نقلیه بنانهاد.درایالات متحده امریکا ،پس ازجنگ جهانی دوم این نوع خیابان های پیاده بانام "mall "شکل گرفتندکه بیشترهمسوبا مقاصد تجاری
درمرکز ا بودندودر عین حال هدفشان ایجاد محیطهای مطلوب برای یدوگردش در ا بود.
1-7-5 جمعیت وفراگیری پیاده راهها
پیاده راه ها،محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جمعی شان می باشد.این فضا ها در مقیاس همه شهر عمل کرده و پذیرای گروه های مختلفی از شهروندان می باشد.
1-7-6 جایگاه حرکت پیاده درشهرسازی گذشته و معاصر ایران
در شهر های قدیم ایران،شکل گیری راه هاوفضاهای شهری براساس مقیاس ونیازحرکت پیاده بود.وسعت اوفاصله میان مراکز مختلف آن ، چنان بود که شهروندان با پای پیاده ازنقطه ای به نقطه دیگرمی رفتند و هرگاه برای جابه جایی افراد یا کالایی از چها ایان  استفاده می شد، سرعت ونحوه حرکت به گونه ای بود که ا اماً نیازی به متمایز بودن راه ها  و فضاهای ارتباطی پیاده و سوازه از یکدیگر احسا س نمی شد . اینگونه الگوی حرکت در شهر ، نه تنها پیوندی حسی و ذوقی  میان شهر و شهروندان برقرار می کردف بلکه به راه ها و معابر شهری، خصلتی وجود فرهنگی نیز می بخشید.
در شهرسازی معاصر، حرکت پیاده و نیازها وحقوق طبیعی انسانی پیاده، کمتر مورد توجه برنامه ریزان و طراحان شهری بوده راه های پیاده نه به عنوان بخشی مستقل از فضاهای شهری، بلکه به عنوان تابعی از حرکت سواره به حساب امده است. در واقع در سنت شهرسازی رایج ، برنامه ریزی برای ماشین، همواره مقدم بر برنامه ریزی برای انسان بوده است. در ایران نیز با واسطه تدریجی حرکت سواره برفضاها ومعابر شهری ، برنامه ریزی و طراحی شهری روز به روز از مقیاس ونیاز انسان پیاده دور شده ودر نتیجه از ارزش ها وجاذبه های اجتماعی وفرهنگی فضاهای شهری کاسته شده است. در این روند ، مفهوم وکارکرد عناصر شهری سازگار ومطلوب شهری مثل محله، خیابان، میدان، گذر، کوی و .... تغییر کیفی وماهوی پیدا کرده ومحتوای غنی انسانس خود را از دست داده است. اما یکی از بارزترین اقدامات ارزشمندی که طی سال های اخیر در جهت ارتقاء کیفیت حرکت پیاده؛ صورت گرفته احداث پیاده راه هایی در ی تبریز، مشهد و بوشهر بوده است. باید توجه نمود که صرف احداث مسیر ویژه پیاده، موفقیت وکارآیی آن را در شهر تضمین نمی نماید. همچنین احداث مسیر ویژه پیاده در یک شهر نمی تواند به منزله الگوی اجرایی در شهر های دیگر به شمار رود. تفاوت اقلیمی ، فرهنگی و ویژگی های متفاوت شهرسازی د هر منطقه ، رویکرد خاصی را نسبت به مساله پیاده راه سازی طلب می کند.
1-8  شناخت بازار ایرانی
 1-8-1 تعریف بازار
فضایی که در آن کالاهایی برای فروش یا تولید و فروش عرضه شود ومحل واغلب مسیری ارتباطی نیز باشد، بازار خوانده می شود.
بطور کلی بازار به معنی محل ید و فروش و عرضه کالاست . از نظر  اقتصادی واژه « بازار » به حوزه هایی اطلاق می شود که ارتباط مستقیم میان عرضه و تقاضا را برقرار نماید بصورتی که پس از انجام بررسی هایی که برای تعادل قیمت لازم است در آن نوع ثابتی برای هر کالا بوجود آید.
پروفسور « هاری» بازراررا چنین تعریف می

مشاهده متن کامل ...

تحقیق کامل درباره نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات 16 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو تحقیق کامل درباره نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات 16 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات علی لطفی

چکیده تاکید برنامه چهارم توسعه کشور بر توسعه نقطه تجاری در جهت توسعه صادرات و با بررسی خدماتی که یک نقطه تجاری طبق الگوی فدراسیون جهانی نقطه تجاری قادر به ارایه آن است، متوجه این نکته می شویم که این خدمات می تواند کارکردهای مفیدی را در رفع مشکلات صادرات موسسات کوچک و متوسط کشور ایفا کند. لذا در این مقاله به بیان مطالبی پیرامون نقطه تجاری، تاریخچه آن، مزایا و ساختار آن و در ادامه به بیان خدمات فعلی نقطه تجاری ایران خواهیم پرداخت. در ادامه با بررسی تحقیقات انجام شده در کشور، یک جمع بندی از مشکلات و موانع صادرات و را ارهای توسعه صادرات مشخص شده و خدمات بالقوه و فعلی نقطه تجاری ایران در رفع این مشکلات مورد تحلیل قرار می گیرد. در این راستا باتوجه به مشکلات صادرات بخش موسسات کوچک و متوسط کشور به تبیین نقش نقطه تجاری در رفع هریک از این مشکلات باتوجه به را ارهای ارائـه شده می پردازیم. اگرچه موانع ساختاری در صادرات مشهود است اما ریشه بسیاری از مشکلات در ناکارآمدی نظام اطلاعاتی و خدماتی کشور است که طبق الگوی فدراسیون جهانی نقطه تجاری، نقطه تجاری ایران به مثابه یک مرکز خدمات صادراتی می تواند در راستای تسهیل تجارت خارجی و توسعه صادرات ایفای نقش کند. لذا در صورت ایجاد تنوع در خدمات صادراتی و حرکت به سوی مجازی شدن نقطه تجاری ایران می تواند نقش موثری را ایفا کند. مقدمهامروزه هیچ کشوری در انزوای کامل زندگی نمی کند. جایگاه تجارت بین المللی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه تا به جایی اهمیت یافته است که اغلب از آن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد داخلی نام می برند (1). از ابزارهای تسهیل گر تجارت در شرایط کنونی نیز توجه به تجارت الکترونیک و همچنین بهره گیری از خدمات نقطه تجاری است. در حال حاضر، تلاش گسترده ای در سطح جهان به خصوص از طـرف کشورهای در حال توسعه جهت بهـــره گیری از مزایای نقطه تجاری در جهت بهبود کارایی تجاری موسسات کوچک و متوسط کشور خود در جریان است.در ایران نیز بانگاهی به سیاست گذاریها از گذشته تاکنون، متوجه حرکت تدریجی از رویکرد درون گرایی (سیاست جایگزینی صادرات) به نگرش برونگرایی و توسعه صادرات در عرصـه تجارت بین المللـــــی می شویم. باتوجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و وم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ضرورت توجه به نقش موسسات کوچک و متوسط در روند آینده کشور برجستـه تر می شود. همچنین باتوجه به تاکید برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور برای توسعـه صادرات غیرنفتی وم بهره گیری از ابزارهای نوین تجارت همچون تجارت الکترونیـک بیش از پیش احساس مــی گردد. را ار توسعه نقطـه تجاری بــــه عنوان ابزاری برای ایجاد بستر مناسب جهت توسعه صادرات کشور از طریق موسسات کوچک و متوسط را ار مناسبی است که در برنامه چهارم توسعه کشور نیز توسعه آن پیش بینی شده است. آشنایی با نقطه تجاریتاریخچه و سیر تکامل آن (14،13): بحث کارایی تجاری در ابتدا در هشتمین جلسه کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد = anctad) در کارتاجینای کلمبیا در سال 1992 مطرح شد. هدف اصلی و اولیه کارایی تجاری کمک به تسهیل یکپارچگی و مشارکت کشورهای توسعه یافته و کشورهای بااقتصاد در حال گذار از طریق تسهیل ورود موسسات کوچک و متوسط به تجارت بیـن الملل است. به تدریج مجموعه ای از راه حلها که دربرگیرنده توصیه ها و رهنمودهایی برای کارایی تجاری است، به عنوان سیاست جهانی در کلمبیا تدوین شد. یک ابزار عملی بسیار مهم برای رسیدن به هدف تسهیل تجاری، نقطه تجاری است. نقطه تجاری (trade point) کارکردهای بازرگانی بهتری در تمامـی زمینـــه های مرتبط با تجاری از قبیل گمرک، بانکداری، بیمه، حمل و نقل، اطلاعات تجاری، فعالیتهای تجاری و ارتباطات واطلاعات معرفی می کند. این نقاط ابزار دسترسی به آ ین فناوریهای تجاری از جمله تجارت الکترونیک و تبادل الکترونیک داده ها برای به کارگیری آن راه حلها هستند. در نقاط تجاری بخشهای تی و خصوصی در زمینه های تجاری با هم همکاری می کنند. ضمن اینکه عملکرد نقطه تجاری، منافع کاملی را از طریق اتصال به شبکه جهانی نقطه تجاری (gtpnet) فراهم می کند.طی سالهای اول، آنکتاد بر به کارگیری موردی و راه اندازی نقاط تجاری در تعداد محدودی از کشورها تمرکز کرده است. برنامه نقاط تجاری با راه اندازی 16 نقطه تجاری در سرتاسر دنیا آغاز شد و طی سالهای بعد نیز درخواستهای فراوانی از کشورهای مختلف جهت تامین نقطه تجاری به آنکتاد ارایه شد. در ادامه شبکه جهانی نقطه تجاری جهت افزایش اتصال بین نقاط تجاری از طریق امکانات الکترونیک راه اندازی شد.(21) بین سالهای 1994 تا 1996 متخصصان نقطه تجاری و هماهنگ کنندگان محلی، در شکل گیری برنامه نقطه تجاری درگیر شدند.تا سال 1996 بیش از 100 نقطه تجاری در مراحل مختلف توسعه گسترش یافت و آنکتاد را به اجرای هدف بعدی نقطه تجاری یعنی گسترش مشارکت جهانی در تجارت الکترونیک ترغیب کرد. سال 1995 سال شروع توسعه مشارکت منطقه ای در میان نقاط تجاری ی لاتین بود. هدف نشستهای بعدی در این زمینه توانمندسازی شبکه نقاط تجاری از طریق همکاریهای منطقه ای بود. در سال 1997 برنامه نقطه تجاری به تعداد زیادی از نقاط تجاری از لحاظ جغرافیایی دست یافت که این امر نقاط تجاری را در یک موقعیت بسیار مناسب برای تسهیل تجارت جهانی و عمل به عنوان ابزاری منحصر به فرد برای گسترش فرصتهای پدیدار شده توسط تجارت الکترونیک قرار داد. در این زمان 138 نقطه تجاری وجود داشت که 44 مورد آن به طور کامل عملیاتی شده و 21 کشور نیز از بین کشورهای کمتر توسعه یافته بودند. در سالهای 2000 تا 2002 انتقال برنامه نقطه تجاری از آنکتاد به فدراسیون جهانی نقطه تجاری مورد توجه قرار گرفت. در ششمین نشست نقاط تجاری در جنوا، فدراسیون جهانی نقاط تجاری تشکیل شد. طی این سالها چارچوب سازمانی، استراتژیک و عملیاتی فدراسیون


با


تحقیق کامل درباره نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات 16 ص


مشاهده متن کامل ...
مطالعات, طراحی, مجتمع ,تجاری- تفریحی-بهمراه, تصاویر دیاگرام ها و ضوابط
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات طراحی مجتمع تجاری- تفریحی-بهمراه تصاویر دیاگرام ها و ضوابطتاریخ ایجاد 15/07/2013 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 126 قیمت: 6000 تومان حجم فایل: 2134 kb تعدادمشاهده 10
چکیده 11
مقدمه 12
فصل اول: تاریخچه مجموعه های تجاری 13
1-1- وم مراکز تجاری و اجتماعی در یک شهر 14
1-2- چگونگی پیدایش مجموعه های تجاری از نقطه نظرتاریخی واجتماعی 14
1-3- سیر تکاملی مجموعه های تجاری 16
1-4- بررسی مجموعه های تجاری گذشته از نظر شهر سازی 19
1-5- بررسی خصوصیات ویژه مجموعه های تجاری گذشته از نظر اقتصادی و اجتماعی 20
1-6- انواع مجموعه های تجاری و بخش های تشکیل دهنده آن 22
1-7- انواع فضاهای تجاری (شناخت مراکز ید معاصر در ایران) 24
1-7-1- مراکز تجاری محله ای 24
1-7-2- مراکز تجاری در جوار خیابان ها 24
1-7-3- پاساژها 25
1-7-4- مجموعه های تجاری 25
1-7-5- فروشگاه های بزرگ 25
1-7-6- فروشگاه های زنجیره ای 25
1-8- فکر ایجاد مراکز تجاری در دنیا در حدود نیم قرن پیش 26
فصل دوم: احکام و معیارهای نظری طراحی 28
2-1- مبانی طراحی المانهای مهم مراکز ید 29
2-1-1- ساختمانهای مستاجرین 29
2-1-2 - جایگاه حرکت پیاده 33
2-1-3 - تسهیلات اجتماعی 34
2-2- ملاحظات اصلی در طراحی مراکز ید 35
2-2-1- جلب عناصر تجارت 35
2-2-2- دسترسی مشتریان 35
2-2-3- ورودی ها 36
2-2-4- سیر کولاسیون در مراکز تجاری 37
2-2-5- سرویس دهی 37
2-3- ویژگی های فضاها 38
2-3-1- سیرکولاسیون داخلی 38
2-3-2- محوطه های میانی 41
2-3-3- بازارچه 42
2-3-4- نورگیری در مراکز تجاری 44
2-3-5- انعطاف پذیری مراکز تجاری 44
2-3-6- ستون بندی واسکلت در مراکز تجاری 45
2-3-7- عمق ساختمان تجاری 45
2-3-8- ویترین در مراکز تجاری 45
2-3-9- آبنما در مراکز تجاری 47
2-3-10- فضای سبز در مراکز تجاری 47
2-3-11- تهویه در مراکز تجاری 48
فصل سوم:انسان وطبیعت 49
3-1- شهر و طبیعت 50
3-2- فضای باز شهری 51
3-2-1- ضرورت ایجاد فضای باز شهری 51
3-2-2-خصوصیات فضای باز شهری 52
3-3-تفریح 57
3-4-خصوصیات فضاهای طبیعی (تفرجگاهی) پیرامون ا 58
فصل چهارم: معرفی و تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی و خارجی 63
4-1- بررسی نمونه هایی از مراکز تجاری درایران 63
4-1-1- مجتمع تجاری الماس شرق 65
موقعیت مجتمع: 65
مساحت زمین: 65
حدود 25,000 متر مربع که در سه ضلع آن خیابان واقع شده است. 65
سطح زیر بنای مجتمع : 65
برابر با 80 در صد کل زمین معادل 104،000 متر مربع است. 65
سطح محوطه و فضای باز مجتمع: 65
مشخصات بنا و واحدهای تجاری: 65
تاسیسات برودتی و حرارتی: 65
پارکینگ طبقاتی: 66
نوع نما سازی و پوشش سقف: 66
نوع سازه: سازه این مجتمع به صورت ترکیبی از بتن و ف اجرا می گردد. 66
مدت زمان اجرا: 66
مشخصات کالبدی: 66
فضاهای جانبی: 67
تاسیسات ساختمانی: سیستم تامین سرمایش و گرمایش واحدهای تجاری: فن کویل سقفی سیستم تامین سرمایش و گرمایش فضاهای عمومی: تهویه مطبوع (هوا ساز) سیستم تولید سرمایش و گرمایش: چیلر جذبی شعله مستقیم . 67
ویژگیهای مجتمع: 68
4-1-2- مجتمع تجاری – اداری ونوس 70
معماری و اقلیم در مجتمع ونوس 72
4-1-3- مجتمع تجاری – اداری ستاره شمال 74
4-2- بررسی نمونه هایی از مراکز تجاری درگوشه و کنار جهان 79
4-2-1- مرکز تجاری استکهلم 79
4-2-2- مرکز تجاری سامپو 83
4-2-3- مرکز تجاری سنت وهربلین 86
مرکز شهر اروهد گلندان در آریزونای ای متحده 87
رنگ و نور 88
اه چیدمان مرکز 88
4-2-5- مرکز پاور مزافیستا در آریزونای ای متحده 89
ا پوز بودن درچهارجهت 89
عناصر طراحی 90
4-2-6- مرکز تجاری diagonal 90
4-3-نتیجه گیری 91
4-3-1-هدف از تشکیل این فضاها 91
4-3-2-دسترسیها و ارتباطات 92
4-3-3-نوع فضاهای تشکیل دهنده مجموعه ها 92
4-3-4- نحوه شکل گیری و استقرار فضاها 93
فصل پنجم : بستر طراحی 94
5-1-شناخت و ارزیابــــی شهرستان نیشابور در یک نگاه 94
5-1-1- نیشابور از اوایل قرن حاضر تاکنون 94
5-1-2- وجه تسمیه 96
5-1-3- راههای ارتباطی 97
5-1-4- مراکز شهری 98
5-1-5- شکل شهر 99
5-2- بررسی های اقلیمی شهرستان 100
5-2-1- موقعیت جغرافیائی 100
5-2-2- پستی و بلندی 100
5-2-3- اوضاع اقلیمی 101
5-2-4- میزان درجه حرارت 102
5-2-5- رطوبت نسبی 102
5-2-6- میزان بارندگی در شهر نیشابور 103
5-2-7- میزان خشکی 103
5-2-8- وزش باد 104
5-2-9- آبهای سطحی 104
5-2-10- خاک و پوشش گیاهی 104
5-3-استنتاج در رابطه با جهت بهینه ساختمان 105
5- 4- بررسی منطقه آسایش در شهر نیشابور 106
5-5- روش های دستی به اه عمده طراحی اقلیمی 106
5-5-1- کاهش اتلاف حرارت ساختمان 106
5-5-2- کاهش تأثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان 107
5-5-3- بهره گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان 108
5-5-4- محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب 110
5-5-5- بهره گیری از نوسان روزانه دمای هوا 111
فصل ششم:استانداردومبانی مطالعاتی فضاها وبرنامه فیزیکی 112
6-1- لیست فضاهای مورد نیاز 112
6-2- بررسی استاندارد و مبانی مطالعاتی فضاها 115
6-2-1- واحدهای تجاری 115
6-2-2- واحدهای تجاری – نمایشگاهی 115
6-2-3- ل تجاری 115
6-2-4- ده فروشی ها 116
6-2-5- فروشگاه های مواد غذایی 118
6-2-6- رستوران ها 119
6-2-7- بخش اداری 121
فضا برای مبلمان و اثاثیه: 123
6-2-8- بانک 125
6-2-9- پارکینگ ها 125
6-2-10- فضاهای ارتباطی 126
6-2-10-1- راهروها 126
6-2-10-2- پله 126
6-2-10-3- پله برقی 127
6-2-10-4- آسانسور 129
6-2-11- راههای فرار از آتش 133
فصل هفتم: طرح نهائی 134
7-1- تبیین موضوع 134
7-2- اه طرح 136
7-3- عوامل شکل دهنده به طرح 137
7-4- معرفی فضاهای مجموعه 137
بخش تجاری 137
بازارچه 138
بخش اداری 138
پارکینگ 138
فضاهای تاسیساتی و خدماتی 138
رستوران 138
پارک 138
منابع و ماخذ : 139


کلمات کلیدی مرتبط:
طراحی مجتمع تجاری- تفریحی, , رساله پایان نامه معماری , رساله پایان نامه معماری, رساله معماری, پروپوزال, پروپوزال معماری, رساله مجتمع تجاری- تفریحی, رساله مجتمع تجاری- تفریحی, رساله مرکز تحقیقات, رساله مجتمع تجاری- تفریحی, رساله مجتمع تجاری- تفریحی, رساله پایان نامه ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع تجاری بازارخودرو تهران
مطالعات طراحی سیتی سنتر در شهر تبریز با رویکرد حیات جمعی
مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری فولدینگ
مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی
مجتمع تفریحی تجاری, مطالعات- معماری
مطالعات طراحی،مجموعه تجاری ابزارآلات صنعتی و کارگاهی+نقشه اتوکد
مطالعات طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد معماری ارگانیک
,رایگان ,مجتمع تجاری تفریحی-pdf
پلان بانک صادرات/dwg
پلان سوله
پارکینگ طبقاتی
مجتمع تجاری تفریحی, مطالعات- معماری
مجتمع تجاری آرمان/word
تحقیق معماری: مجتمع تجاری آرمان
مطالعات طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرا
پروژه کامل مرکز ید


مشاهده متن کامل ...
نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات علی لطفی

چکیده تاکید برنامه چهارم توسعه کشور بر توسعه نقطه تجاری در جهت توسعه صادرات و با بررسی خدماتی که یک نقطه تجاری طبق الگوی فدراسیون جهانی نقطه تجاری قادر به ارایه آن است، متوجه این نکته می شویم که این خدمات می تواند کارکردهای مفیدی را در رفع مشکلات صادرات موسسات کوچک و متوسط کشور ایفا کند. لذا در این مقاله به بیان مطالبی پیرامون نقطه تجاری، تاریخچه آن، مزایا و ساختار آن و در ادامه به بیان خدمات فعلی نقطه تجاری ایران خواهیم پرداخت. در ادامه با بررسی تحقیقات انجام شده در کشور، یک جمع بندی از مشکلات و موانع صادرات و را ارهای توسعه صادرات مشخص شده و خدمات بالقوه و فعلی نقطه تجاری ایران در رفع این مشکلات مورد تحلیل قرار می گیرد. در این راستا باتوجه به مشکلات صادرات بخش موسسات کوچک و متوسط کشور به تبیین نقش نقطه تجاری در رفع هریک از این مشکلات باتوجه به را ارهای ارائـه شده می پردازیم. اگرچه موانع ساختاری در صادرات مشهود است اما ریشه بسیاری از مشکلات در ناکارآمدی نظام اطلاعاتی و خدماتی کشور است که طبق الگوی فدراسیون جهانی نقطه تجاری، نقطه تجاری ایران به مثابه یک مرکز خدمات صادراتی می تواند در راستای تسهیل تجارت خارجی و توسعه صادرات ایفای نقش کند. لذا در صورت ایجاد تنوع در خدمات صادراتی و حرکت به سوی مجازی شدن نقطه تجاری ایران می تواند نقش موثری را ایفا کند. مقدمهامروزه هیچ کشوری در انزوای کامل زندگی نمی کند. جایگاه تجارت بین المللی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه تا به جایی اهمیت یافته است که اغلب از آن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد داخلی نام می برند (1). از ابزارهای تسهیل گر تجارت در شرایط کنونی نیز توجه به تجارت الکترونیک و همچنین بهره گیری از خدمات نقطه تجاری است. در حال حاضر، تلاش گسترده ای در سطح جهان به خصوص از طـرف کشورهای در حال توسعه جهت بهـــره گیری از مزایای نقطه تجاری در جهت بهبود کارایی تجاری موسسات کوچک و متوسط کشور خود در جریان است.در ایران نیز بانگاهی به سیاست گذاریها از گذشته تاکنون، متوجه حرکت تدریجی از رویکرد درون گرایی (سیاست جایگزینی صادرات) به نگرش برونگرایی و توسعه صادرات در عرصـه تجارت بین المللـــــی می شویم. باتوجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و وم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ضرورت توجه به نقش موسسات کوچک و متوسط در روند آینده کشور برجستـه تر می شود. همچنین باتوجه به تاکید برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور برای توسعـه صادرات غیرنفتی وم بهره گیری از ابزارهای نوین تجارت همچون تجارت الکترونیـک بیش از پیش احساس مــی گردد. را ار توسعه نقطـه تجاری بــــه عنوان ابزاری برای ایجاد بستر مناسب جهت توسعه صادرات کشور از طریق موسسات کوچک و متوسط را ار مناسبی است که در برنامه چهارم توسعه کشور نیز توسعه آن پیش بینی شده است. آشنایی با نقطه تجاریتاریخچه و سیر تکامل آن (14،13): بحث کارایی تجاری در ابتدا در هشتمین جلسه کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد = anctad) در کارتاجینای کلمبیا در سال 1992 مطرح شد. هدف اصلی و اولیه کارایی تجاری کمک به تسهیل یکپارچگی و مشارکت کشورهای توسعه یافته و کشورهای بااقتصاد در حال گذار از طریق تسهیل ورود موسسات کوچک و متوسط به تجارت بیـن الملل است. به تدریج مجموعه ای از راه حلها که دربرگیرنده توصیه ها و رهنمودهایی برای کارایی تجاری است، به عنوان سیاست جهانی در کلمبیا تدوین شد. یک ابزار عملی بسیار مهم برای رسیدن به هدف تسهیل تجاری، نقطه تجاری است. نقطه تجاری (trade point) کارکردهای بازرگانی بهتری در تمامـی زمینـــه های مرتبط با تجاری از قبیل گمرک، بانکداری، بیمه، حمل و نقل، اطلاعات تجاری، فعالیتهای تجاری و ارتباطات واطلاعات معرفی می کند. این نقاط ابزار دسترسی به آ ین فناوریهای تجاری از جمله تجارت الکترونیک و تبادل الکترونیک داده ها برای به کارگیری آن راه حلها هستند. در نقاط تجاری بخشهای تی و خصوصی در زمینه های تجاری با هم همکاری می کنند. ضمن اینکه عملکرد نقطه تجاری، منافع کاملی را از طریق اتصال به شبکه جهانی نقطه تجاری (gtpnet) فراهم می کند.طی سالهای اول، آنکتاد بر به کارگیری موردی و راه اندازی نقاط تجاری در تعداد محدودی از کشورها تمرکز کرده است. برنامه نقاط تجاری با راه اندازی 16 نقطه تجاری در سرتاسر دنیا آغاز شد و طی سالهای بعد نیز درخواستهای فراوانی از کشورهای مختلف جهت تامین نقطه تجاری به آنکتاد ارایه شد. در ادامه شبکه جهانی نقطه تجاری جهت افزایش اتصال بین نقاط تجاری از طریق امکانات الکترونیک راه اندازی شد.(21) بین سالهای 1994 تا 1996 متخصصان نقطه تجاری و هماهنگ کنندگان محلی، در شکل گیری برنامه نقطه تجاری درگیر شدند.تا سال 1996 بیش از 100 نقطه تجاری در مراحل مختلف توسعه گسترش یافت و آنکتاد را به اجرای هدف بعدی نقطه تجاری یعنی گسترش مشارکت جهانی در تجارت الکترونیک ترغیب کرد. سال 1995 سال شروع توسعه مشارکت منطقه ای در میان نقاط تجاری ی لاتین بود. هدف نشستهای بعدی در این زمینه توانمندسازی شبکه نقاط تجاری از طریق همکاریهای منطقه ای بود. در سال 1997 برنامه نقطه تجاری به تعداد زیادی از نقاط تجاری از لحاظ جغرافیایی دست یافت که این امر نقاط تجاری را در یک موقعیت بسیار مناسب برای تسهیل تجارت جهانی و عمل به عنوان ابزاری منحصر به فرد برای گسترش فرصتهای پدیدار شده توسط تجارت الکترونیک قرار داد. در این زمان 138 نقطه تجاری وجود داشت که 44 مورد آن به طور کامل عملیاتی شده و 21 کشور نیز از بین کشورهای کمتر توسعه یافته بودند. در سالهای 2000 تا 2002 انتقال برنامه نقطه تجاری از آنکتاد به فدراسیون جهانی نقطه تجاری مورد توجه قرار گرفت. در ششمین نشست نقاط تجاری در جنوا، فدراسیون جهانی نقاط تجاری تشکیل شد. طی این سالها چارچوب سازمانی، استراتژیک و


با


نقش نقطه تجاری در رفع مشکلات صادرات


مشاهده متن کامل ...
مطالعات, مجتمع, تجاری, نمونه موردی ,مجتمع, تجاری ,مطالعات ,زمینه ,مجتمع تجاری مط
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات مجتمع تجاری- نمونه موردی مجتمع تجاری – مطالعات زمینه مجتمع تجاری مطالعات پایه مجتمع تجاری مطالعات تطبیقی مجتمع تجاری برنامه فیزیکی مجتمع تجاریتاریخ ایجاد 10/01/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 435 برگ ورد قیمت: 18500 تومان حجم فایل: 15496 kb تعدادمشاهده 40


مطالعات مجتمع و ساختمان تجاری ۴۳۵ صفحه فایل وورد و نقشه اتوکد میباشد.
فهرست مطالب مطالعات مجتمع و ساختمان تجاری
حوزه اول: بیان موضوع طراحی (paper)
بیان ضرورت مطالعه و طراحی(کمی و کیفی
بیان هدف (ارایه تصویر کلی از محصول نهایی
برنامه زمانبندی
منابع و مآخذ
حوزه دوم: مطالعه و تحلیل اطلاعات
مرحله اول : مطالعات پایه – زمینه
بخش اول: مطالعات پایه
فصل ۱: تعریف بازار- ادبیات بازار
۱- واژه بازار از منظر لغوی
۲- واژه بازار از منظر کالبدی
۳- واژه بازار از منظر اقتصادی
۴- واژه بازار از منظر اجتماعی
۵-تعریف امروزی بازار————————————- ۱۰
فصل ۲: آشنایی با مفاهیم
۱- مفهوم کیفیت در فضای تجاری
۲- رابطه بین کیفیت و کمیت
۳- مفهوم فرهنگ شهری
۴ – بررسی اصول و معیارهای تأثیرگذار در کیفیت فضایی بازار
بخش دوم: مطالعات تکمیلی
فصل اول: سیر تحول بازار در ایران
۱- بررسی هویت بازار در ایران
۲- معنای لغوی بازار
۳- پیدایش بازار
۳- خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها
۱-۵- شکل بازارها
۲-۵- مصالح و فن ساختمان بازار
فصل دوم: تحولات جدید شهر بازار
۱- تحولات جدید شهر و بازار
۲- مرکز تجاری در شکل جدید
فصل سوم: مطالعات پایه و بنیادی در زمینه تغییر فضاهای شهری و مراکز رفع مایحتاج
۱- پیشنهادات کلی در جهت طراحی شهری
۲- ضوابط و مقررات اجرایی مجتمع‏های تجاری—— ۴۴فصل سوم: بررسی های کلی در مقیاس شهر
۱- بررسی‏های تاریخی و روند شکل‏گیری شهر
۱-۱- نقطه آغازین ۲۰۳-۹۹۵ هـ.ق
۲-۱- دوران صفویه ۹۹۵-۱۱۱۰ هـ..ق
۳-۱- دوران قاجاریه
۲- ساختار کالبدی شهر مشهد
۱-۲- توسعه شهر مشهد در دوره پهلوی اول
۲-۲- توسعه شهر در دوره پهلوی دوم
۳- جهات توسعه شهر از دیدگاه طرح جامع
۱-۳- محورهای عمده شهر
۲-۳- عناصر شاخص شهر-
۳-۳- بررسی‏های جمعیتی شهر مشهد
۴- مطالعات اقلیمی و جغرافیایی
۱-۴- درجه حرارت
۲-۴- میزان بارندگی، رطوبت نسبی، تبخیر و تعرق-
۳-۴- جریان‏های هو
۴-۴- وزش باد
۵-۴- نتیجه گیری-
بخش سوم: مطالعات تطبیقی
بررسی مجموعه تجاری bercy 2- 63
طراح و آرشیتکت مجتمع تجاری الماس شرق
جهت طراحی مجموعه تجاری-تفریحی شهرستان بابل
مجتمع تجاری تفریحی ستاره فارس
مرکز تجاری اطلس
بررسی مجتمع تجاری زیست خاور
بخش چهارم: مطالعات زمینه
۱- مکان ی پروژه شهر مشهد
۱-۱- بررسی تاریخی
۲-۱- بررسی تنوع فضاهای تجاری
۳-۱- بررسی کالبدی محدوده مورد نظر
۴-۱- بررسی جمعیت در محدوده مورد نظر
۵-۱- بررسی حوزه نفوذ کارکردی
۲- شناخت محدوده مورد نظر
۱-۲- شبکه شریان های اصلی اطراف سایت
۲-۲- کاربری اراضی
۳-۲- خصوصیات بافت کالبدی محدوده مورد مطالعات-
گام سوم: تحلیل و پردازش
۱- مبانی طراحی مجتمع های تجاری
۲- مبانی برنامه ریزی فیزیکی
۳- برنامه ریزی فیزیکی فضاهای تجاری
۴- آنالیز محدوده اطراف سایت
۵- آنالیز و قابلیت سنجی سایت
۱-۵- دسترسی ها
۲-۵- دید
۳-۵- اقلیم
منابع و مآخذ
مدارک مرحله اول طراحی—————————
فهرست مطالب
حوزه اول:بیان موضوع طراحی ( paper)
۱٫ بیان ضرورت مطالعه و طراحی(کمی- کیفی)
۲٫ بیان هدف(ارایه تصویرکلی از محصول نهایی)
۳٫ منابع
حوزه دوم:مطالعات و تحلیل اطلاعات
– مرحله اول : مطالعات پایه – زمینه
* بخش ۱ : مطالعات پایه
فصل ۱ – تعریف بازار- ادبیات بازار
فصل ۲ – آشنایی با مفاهیم
فصل ۳ – پیدایش بازار
فصل ۴ – فضاهای شهری
فصل ۵ – فضاهای تجاری به عنوان فضاهای عمومی
فصل ۶ – بررسی خلاصه ای از پیشینه تجارت
فصل ۷ – شناخت فضاهای تجاری گذشته ایران و جهان
فصل ۸ – گونه شناسی بازارها
فصل ۹ – شناخت انواع مراکز تجاری
فصل ۱۰ – شناخت مراکز ید معاصر در ایران
فصل ۱۱ – عصر پسابازار
* بخش ۲ : مطالعات زمینه:
فصل ۱ – مکانی پروژه
فصل ۲ – شناخت محدوده مورد نظر(سایت آنالیز)
فصل ۳ – بررسی اجمالی بستر طرح
– مرحله دوم : مطالعات تکمیلی – تطبیقی:
* بخش ۱ : مطالعات تکمیلی:
فصل ۱ – مباحث اولیه در طراحی مراکز ید امروزی
فصل ۲ – بررسی استانداردها و معیارهای طراحی مجتمع تجاری
فصل ۳ – استانداردهای مربوط به کاربریهای مختلف در مراکز
تجاری و تجهیرات مربوطه
فصل ۴ – مقررات ساختمانی در حوزه تجاری
فصل ۵ – شناخت انواع خدمات مجموعه تجاری
فصل ۶ – بررسی الگوهای واحدهای تجاری
فصل ۷ – مطالعات سازه و تأسیسات
بخش ۲ : مطالعات تطبیقی:
فصل ۱ – نمونه های داخلی
فصل ۲ – نمونه های خارجی
– مرحله سوم : تحلیل و جمع بندی اطلاعات و ارایه را ار
فصل ۱ – جمع بندی اطلاعات
فصل ۲ – مبانی نظری عام طرح و تدوین مبانی طراحی معماری پروژه
فصل ۳ – اصول و راهبردهای طراحی
فصل ۴ – پیشنهاد سازه و تأسیسات
– مرحله چهارم : برنامه فیزیکی:
بخش ۱ : مبانی برنامه ریزی:
فصل ۱ – جمعیت مخاطب ( گروه هدف )
فصل ۲ – ضابطه بالادست
* بخش ۲ : طرح جامع :
فصل ۱ – بررسی کاربری های تجاری در طرح جامع
فصل ۲ – معرفی حوزه ها و ریزفضاها
فصل ۳ –خصوصیات فضاها و اجزا
فصل ۴ –ارایه ج اعدادو ارقام
– مرحله پنجم : قابلیت سنجی اراضی:
فصل۱ – معرفی گزینه پیشنهادی
فصل ۲ – ترکیب پر و خالی ، استقرار کاربریها ، استقرار ورودی ها و معابر
حوزه سوم : طراحی و ارائه مدارک معماری

* منابع و مآخذ


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات مجتمع و ساختمان تجاری ,برنامه فیزیکی مجتمع تجاری, مطالعات تطبیقی مجتمع تجاری, مطالعات زمینه مجتمع تجاری, مطالعات نمونه موردی مجتمع تجاری, مطالعات پایه مجتمع تجاری ,۴۳۵ صفحه فایل وورد و نقشه اتوکد میباشد. ,فهرست مطالب مطالعات مجتمع و ساختمان تجاری ,حوزه اول: بیان موضوع طراحی (paper) ,بیان ض,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی
مطالعات مجتمع تجاری
رساله طراحی مجتمع تجاری در مقیاس ناحیه شهری – مجتمع تجاری لادن
رساله کامل طراحی مجتمع تجاری تفریحی
مطالعات مجتمع تجاری>>>> ۷۵ص
مطالعات مجتمع تجاری>>>> ۱۳۵ص
مطالعات مجتمع تجاری تفریحی >>>>۱۱۵ص
مطالعات مجتمع تجاری صنعتی به همراه نقشه های اتوکدی کامل
مطالعات مجتمع تجاری اداری
مطالعات مجتمع تجاری تفریحی - رساله مجتمع تجاری تفریحی
مطالعات طراحی مجتمع تجاری – تفریحی ۱۵۰ صفحه – رساله طراحی مجتمع تجاری – تفریحی ۱۵۰ صفحه


مشاهده متن کامل ...
مطالعات, مجتمع, تجاری, نمونه موردی ,مجتمع, تجاری ,مطالعات ,زمینه ,مجتمع تجاری مط
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات مجتمع تجاری- نمونه موردی مجتمع تجاری – مطالعات زمینه مجتمع تجاری مطالعات پایه مجتمع تجاری مطالعات تطبیقی مجتمع تجاری برنامه فیزیکی مجتمع تجاری

 

تاریخ ایجاد 10/01/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 435 برگ ورد   قیمت: 18500 تومان   حجم فایل: 15496 kb  تعدادمشاهده  40  


 مطالعات مجتمع و ساختمان تجاری ۴۳۵ صفحه فایل وورد و نقشه اتوکد میباشد.
فهرست مطالب مطالعات مجتمع و ساختمان تجاری
حوزه اول: بیان موضوع طراحی (paper)
بیان ضرورت مطالعه و طراحی(کمی و کیفی
بیان هدف (ارایه تصویر کلی از محصول نهایی
برنامه زمانبندی
منابع و مآخذ
حوزه دوم: مطالعه و تحلیل اطلاعات
 مرحله اول : مطالعات پایه – زمینه
بخش اول: مطالعات پایه
فصل ۱: تعریف بازار- ادبیات بازار
۱- واژه بازار از منظر لغوی
۲- واژه بازار از منظر کالبدی
۳- واژه بازار از منظر اقتصادی
۴- واژه بازار از منظر اجتماعی
۵-تعریف امروزی بازار————————————- ۱۰
فصل ۲: آشنایی با مفاهیم
۱- مفهوم کیفیت در فضای تجاری
۲- رابطه بین کیفیت و کمیت
۳- مفهوم فرهنگ شهری
۴ – بررسی اصول و معیارهای تأثیرگذار در کیفیت فضایی بازار
بخش دوم: مطالعات تکمیلی
فصل اول: سیر تحول بازار در ایران
۱- بررسی هویت بازار در ایران
۲- معنای لغوی بازار
۳- پیدایش بازار
۳- خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها
۱-۵- شکل بازارها
۲-۵- مصالح و فن ساختمان بازار
فصل دوم: تحولات جدید شهر بازار
۱- تحولات جدید شهر و بازار
۲- مرکز تجاری در شکل جدید
فصل سوم: مطالعات پایه و بنیادی در زمینه تغییر فضاهای شهری و مراکز رفع مایحتاج
۱- پیشنهادات کلی در جهت طراحی شهری
۲- ضوابط و مقررات اجرایی مجتمع‏های تجاری—— ۴۴فصل سوم: بررسی‌های کلی در مقیاس شهر
۱- بررسی‏های تاریخی و روند شکل‏گیری شهر
۱-۱- نقطه آغازین ۲۰۳-۹۹۵ هـ.ق
۲-۱- دوران صفویه ۹۹۵-۱۱۱۰ هـ..ق
۳-۱- دوران قاجاریه
۲- ساختار کالبدی شهر مشهد
۱-۲- توسعه شهر مشهد در دوره پهلوی اول
۲-۲- توسعه شهر در دوره پهلوی دوم
۳- جهات توسعه شهر از دیدگاه طرح جامع
۱-۳- محورهای عمده شهر
۲-۳- عناصر شاخص شهر-
۳-۳- بررسی‏های جمعیتی شهر مشهد
۴- مطالعات اقلیمی و جغرافیایی
۱-۴- درجه حرارت
۲-۴- میزان بارندگی، رطوبت نسبی، تبخیر و تعرق-
۳-۴- جریان‏های هو
۴-۴- وزش باد
۵-۴- نتیجه‌گیری-
بخش سوم: مطالعات تطبیقی
بررسی مجموعه تجاری bercy 2- 63
طراح و آرشیتکت مجتمع تجاری الماس شرق
جهت طراحی مجموعه تجاری-تفریحی شهرستان بابل 
مجتمع تجاری تفریحی ستاره فارس
مرکز تجاری اطلس 
بررسی مجتمع تجاری زیست‌خاور
بخش چهارم: مطالعات زمینه
۱- مکان‌ی پروژه شهر مشهد
۱-۱- بررسی تاریخی
۲-۱- بررسی تنوع فضاهای تجاری
۳-۱- بررسی کالبدی محدوده مورد نظر
۴-۱- بررسی جمعیت در محدوده مورد نظر
۵-۱- بررسی حوزه نفوذ کارکردی
۲- شناخت محدوده مورد نظر
۱-۲- شبکه شریان‌های اصلی اطراف سایت
۲-۲- کاربری اراضی
۳-۲- خصوصیات بافت کالبدی محدوده مورد مطالعات-
گام سوم: تحلیل و پردازش
۱- مبانی طراحی مجتمع‌های تجاری
۲- مبانی برنامه‌ریزی فیزیکی
۳- برنامه‌ریزی فیزیکی فضاهای تجاری
۴- آنالیز محدوده اطراف سایت
۵- آنالیز و قابلیت‌سنجی سایت
۱-۵- دسترسی‌ها
۲-۵- دید
۳-۵- اقلیم
منابع و مآخذ
مدارک مرحله اول طراحی—————————
   فهرست مطالب
حوزه اول:بیان موضوع طراحی ( paper)
   ۱٫ بیان ضرورت مطالعه و طراحی(کمی- کیفی)
   ۲٫ بیان هدف(ارایه تصویرکلی از محصول نهایی)
   ۳٫ منابع
حوزه دوم:مطالعات و تحلیل اطلاعات
   – مرحله اول : مطالعات پایه – زمینه
    * بخش ۱ : مطالعات پایه
فصل ۱ – تعریف بازار- ادبیات بازار
فصل ۲ – آشنایی با مفاهیم
فصل ۳ – پیدایش بازار
فصل ۴ – فضاهای شهری
فصل ۵ – فضاهای تجاری به عنوان فضاهای عمومی
فصل ۶ – بررسی خلاصه ای از پیشینه تجارت
فصل ۷ – شناخت فضاهای تجاری گذشته ایران و جهان
فصل ۸ – گونه شناسی بازارها
فصل ۹ – شناخت انواع مراکز تجاری
فصل ۱۰ – شناخت مراکز ید معاصر در ایران
فصل ۱۱ – عصر پسابازار
    * بخش ۲ : مطالعات زمینه:
فصل ۱ – مکانی پروژه
فصل ۲ – شناخت محدوده مورد نظر(سایت آنالیز)
فصل ۳ – بررسی اجمالی بستر طرح
– مرحله دوم : مطالعات تکمیلی – تطبیقی:
* بخش ۱ : مطالعات تکمیلی:
فصل ۱ – مباحث اولیه در طراحی مراکز ید امروزی
فصل ۲ – بررسی استانداردها و معیارهای طراحی مجتمع تجاری
فصل ۳ – استانداردهای مربوط به کاربریهای مختلف در مراکز
تجاری و تجهیرات مربوطه
فصل ۴ – مقررات ساختمانی در حوزه تجاری
فصل ۵ – شناخت انواع خدمات مجموعه تجاری
فصل ۶ – بررسی الگوهای واحدهای تجاری
فصل ۷ – مطالعات سازه و تأسیسات
بخش ۲ : مطالعات تطبیقی:
فصل ۱ – نمونه های داخلی
فصل ۲ – نمونه های خارجی
– مرحله سوم : تحلیل و جمع بندی اطلاعات و ارایه را ار
فصل ۱ – جمع بندی اطلاعات
فصل ۲ – مبانی نظری عام طرح و تدوین مبانی طراحی معماری پروژه
فصل ۳ – اصول و راهبردهای طراحی
فصل ۴ – پیشنهاد سازه و تأسیسات
  –  مرحله چهارم : برنامه فیزیکی:
بخش ۱ : مبانی برنامه ریزی:
فصل ۱ – جمعیت مخاطب ( گروه هدف )
فصل ۲ – ضابطه بالادست
* بخش ۲ : طرح جامع :
فصل ۱ – بررسی کاربری های تجاری در طرح جامع
فصل ۲ – معرفی حوزه ها و ریزفضاها
فصل ۳ –خصوصیات فضاها و اجزا
فصل ۴ –ارایه ج اعدادو ارقام
– مرحله پنجم : قابلیت سنجی اراضی:
فصل۱ – معرفی گزینه پیشنهادی
فصل ۲ – ترکیب پر و خالی ، استقرار کاربریها ، استقرار ورودی ها  و معابر
حوزه سوم : طراحی و ارائه مدارک معماری
 
* منابع و مآخذ
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات مجتمع و ساختمان تجاری ,برنامه فیزیکی مجتمع تجاری, مطالعات تطبیقی مجتمع تجاری, مطالعات زمینه مجتمع تجاری, مطالعات نمونه موردی مجتمع تجاری, مطالعات پایه مجتمع تجاری ,۴۳۵ صفحه فایل وورد و نقشه اتوکد میباشد. ,فهرست مطالب مطالعات مجتمع و ساختمان تجاری ,حوزه اول: بیان موضوع طراحی (paper) ,بیان ض,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع تجاری تفریحی
مطالعات مجتمع تجاری
رساله طراحی مجتمع تجاری در مقیاس ناحیه شهری – مجتمع تجاری لادن
رساله کامل طراحی مجتمع تجاری تفریحی
مطالعات مجتمع تجاری>>>> ۷۵ص
مطالعات مجتمع تجاری>>>> ۱۳۵ص
مطالعات مجتمع تجاری تفریحی >>>>۱۱۵ص
مطالعات مجتمع تجاری صنعتی به همراه نقشه های اتوکدی کامل
مطالعات مجتمع تجاری اداری
مطالعات مجتمع تجاری تفریحی - رساله مجتمع تجاری تفریحی
مطالعات طراحی مجتمع تجاری – تفریحی ۱۵۰ صفحه – رساله طراحی مجتمع تجاری – تفریحی ۱۵۰ صفحه


مشاهده متن کامل ...
مدیریت مارک تجاری موفق یک seme در نظریه جدید و اشاره های علمی
درخواست حذف اطلاعات

مدیریت مارک تجاری موفق یک seme در نظریه جدید و اشاره های علمی


فهرست مطالب
 
مدیریت مارک تجاری موفق در (sme)   یک نظریه جدید و اشاره های علمی. 3
خلاصه هدف  3
طرح، روش، دسترسی 3
یافته ها  3
تعریف مارک تجاری  4
استراتژی مارک تجاری 5
ضرورت وجود مدیر مارک تجاری در سازمانها 5
بازاری مارک تجاری 6
تعهد و وفاداری به مارک چیست؟ 6
وفاداران به مارک تفکری اینچنین دارند 7
گامهای اساسی برای تاسیس شرکت 7
نتیجه گیری 10
نوع مقاله  مقاله تحقیقی 10
معرفی 10
هدف 12
ادبیات و نوشته 12
تعریف (sme)  13
سود بازار ی از (sme)
مدیریت مارک تجاری  15
روش شناسی 17
مصاحبه ها  17
شرکت های متوسط خصوصی  18
انعام مطالعه    19
نتایج و خاتمه ها  19
مدیریت مارک تجاری چه نقسی را در(sme) بازی می کند؟ 19
نتیجه 21
(sme)چه کاری برای ایجاد یک آگاهی بالای تجاری انجام می دهد؟ 21
خاتمه 23
بازار ی و مدیریت تجاری در(sme) 24
مزیت ها عبارتند از  25
نتیجه 27
راهنما ها برای ایجاد یک مارک تجاری(sme) مؤثر  28
روشنی راهنماهای جدید 29
نتیجه و خاتمه 30
توسعه دادن یک طرح جدید 32
یک طرح م وطی برای نقش مدیریت در(smes) 32
طرح توسعه مارک تجاری برای(sme) 34
توصیه هایی برای موسسان و مدیران شرکت 38
توصیه هایی برای مطالعه ی بیشتر 41
مراجع 42
انفعال،اختراع و تفریح،اسرارایجاد مارک شغلی کوچک هستند 46
مارک های تجاری موفق بارهای پول را ایجاد می کنند- یا آیا این کار را انجام می دهند؟ 47
 
مدیریت مارک تجاری موفق در (sme)   یک نظریه جدید و اشاره های علمی.
خلاصه هدف 
 مدیریت مارک تجاری در تعهدات در اندازه های کوچک تا متوسط(sme)  یک ناحیه از مطالعه و بررسی در اوائلش است هر چند نوشته های قابل توجهی ،درباره ی مدیریت مارک تجاری در عموم ،انتشار داده شده است. تمام مطالعات و بررسی های تئوری و موردی تنها بر پایه ی شرکت های چند ملیتی قرار داده شده اند.این مقاله پیشنهاد  می شود به شرط این که نتایج و خاتمه های تحقیقات اکتشافی در مورد این موضوع و در مورد (sme)   عملی باشند.
 
طرح، روش، دسترسی
 برای فهمیدن نقش دقیق مؤسس شرکت و آماده جواب برای پنج سؤال تحقیقاتی،یک مطالعه ی کیفی که بر پایه ی عمق مصاحبه با بیشتر شرکت های متوسط قرار داده شده،متعهد شده بود. نتایج برجسته از این تحقیقا ت اکتشافی به دست آمده بود.
 
یافته ها 
مقاله به خواننده نشان می دهد که نقش مدیریت مارک تجاری در  (sme)   چیست.همچنین تمام عواملی که روی آن تاثیر می گذارند چیستند؟ هم چنین یک مدل و طرح جدید را برای پیشرفت مارک تجاری در (sme) معرفی می کند.چیزی که اهمیت نقش درونی مدیریت مارک تجاری را در این سازمان روشن می کند .مهم ترین یافته این است که اشتیاق برای مارک تجاری در تمام شرکت،یک عامل بسیار مهمی است که توسط یک نقش فعال از مؤسس شرکت برای انجام دادن شناخت مارک تجاری شروع شده است.این برخورد به نظر می رسد که پر معنی و مهم باشد البته خلاقیت در این فرآیند واجب است. 
 
اشاره های عملی  تغییری که مدیر شرکت نسبتا کوچک باید ایجاد کند،قرار دادن مارک تجاری در موقعیت بالا،در دوره ی ذهنی روزانه ی خودشان است. رسیدن به شناسایی مارک تجاری در خود سازمان شروع میشود.
 
اصلیت/ارزش  برای اولین بار در تاریخ ،جستجوی جامع در مدیریت مارک تجاری در(sme) با ایجاد تئوری های جدید و گوناگون ترکیب شده است و در نظریه های عملی بسیار نتیجه می دهد.اینها نظریه هایی هستند که می توانند توسط خواننده در سازمان شخصی خودش استفاده شوند.
 
کلمات کلیدی  مدیریت مارک تجاری،تعهدات کوچک تا متوسط،بازاری   ،تأسیس شرکت.
 
تعریف مارک تجاری
تعریف مارک تجاری سیری است برای کشف استعدادهای نهانی و نقاط ضعف یا به کلام ساده تر خودی کلی. این فرآیند می تواند دشوار، وقت گیر و گاه ناخوشایند باشد. در این راستا پاسخگویی به پرسش های زیر سودمند خواهد بود
▪ رس تشکیلات شما چه می باشد؟
▪ مزایا و ویژگی های محصولات / خدمات خود را در چه می دانید؟
▪ مشتریان فعلی و احتمالی چه تصوری از تشکیلات شما دارند؟
▪ می خواهید با چه روش هایی با این تشکیلات همکاری کنند؟
 
بررسی جامعی صورت داده و طی آن نیازها، عادات و خواسته های مشتریان فعلی و احتمالی را دری د. بر احتمالات تکیه نکرده و واقعا آنها را درک کنید. از آنجا که تعریف مارک تجاری و ایجاد یک استراتژی صحیح گاه پیچیدگی هایی دارد پس بهره گیری از تخصص یک گروه مشاور ب و کار کوچک یا یک مرکز توسعه ب و کار کوچک به عنوان اهرمی برای رسیدن به مقصود ایده مناسبی خواهد بود.
 
استراتژی مارک تجاری
استراتژی مارک تجاری یعنی به چه نحوه چه اندازه، کجا، چه وقت و برای چه انی جهت برقراری ارتباط از طریق مارک تجاری برنامه ریزی می کنید.
 
ضرورت وجود مدیر مارک تجاری در سازمانها
اتفاقی که در سالهای گذشته برای شرکت زمزم رخ داد را حتماْ به خاطر دارید این شرکت به دلیل عدم ثبت مارک تجاری خود با مشکلات عدیده ای روبرو گشت . در ساختارهای بازار ی شرکتهای ایرانی اهمیتی به مدیریت مارک تجاری به عنوان یک زیر شاخه اصلی بازاری داده نمی شود در حالیکه در تمامی شرکتهای بزرگ دنیا مدیر مارک تجاری وظایف مهمی را بر عهده داشته و مارک تجاری به عنوان یک دارایی مهم شرکت حتی در صورتهای مالی آورده می شود و به اطلاع ذینفعان شرکت رسانیده می شود . ج های مقایسه ای برای مارک تجاری شرکت و مارکهای رقیب آورده می شود و میزان افت یا افزایش ارزش مارک تجاری در آن ذکر می گردد. بنا به دلایل مذکور شرکت ایران خودرو مدیر برند سمند را بکار گرفت تا به اتفاقی مانند زمزم دچار نگردد . ( البته ایران خودرو قبلا در نامگذاری پژو پرشیا با این مشکل روبرو گشت که نام این خودرو را به پژو پارس تغییر داد.)
 
بازاری مارک تجاری
در این تحقیق به بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاری برروی ارزش ویژه مارک تجاری پرداخته شده است. عناصر آمیخته بازاری در این تحقیق، قیمت، تصویر ذهنی از فروشگاه، هزینه تبلیغات، حجم(پوشش) توزیعی و ترفیعات مبتنی بر قیمت می باشند، که از طریق تأثیر بر ابعاد ارزش ویژه مارک تجاری(شامل کیفیت دریافت شده، وفاداری و تداعی(آگاهی) از مارک تجاری)، بر ارزش ویژه مارک تجاری تأثیر می گذارند.
تجزیه و تحلیل نتیج تحقیق براساس مد ل ی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند که تصویر دهنی از فروشگاه، هزینه تبلیغات و حجم(پوشش) توزیعی تأثیر مثبت و مستقیمی بر ارزش ویژه مارک تجاری دارند، بطوریکه ارایه محصولات در فروشگاهی با تصویر ذهنی خوب، تبلیغات گسترده و توزیع گسترده محصولات، سبب تقویت ارزش مارک تجاری می شوند.
 
تعهد و وفاداری به مارک چیست؟
وفاداری به مارک هدف نهایی و غایی شرکتی است که دارای محصولی با علامت تجاری ویژه است. اولویت یا ترجیح ید یک مارک ویژه در یک قفسه محصول توسط مشتری، وفاداری به مارک نام دارد. مشتریان دریافته اند که مارک تجاری مورد نظرشان به آنها طرح وترکیب محصولی سالم، دارای سطوحی از کیفیت با قیمت مناسب عرضه می کند. این ادراک مشتری پایه واساسی برای تکرار یدهای جدید می شود. مشتریان در آغاز، یک ید امتحانی از محصولی با علامت تجاری ویژه می کنند وپس از رضایت از آن به تکرار وادامه ید همان علامت تجاری یا مارک مایل می شوند، زیرا به آن محصول آشنا ومطمئن هستند


کامل مدیریت مارک تجاری موفق یک seme در نظریه جدید و اشاره های علمی

   

 مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.