پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 نگاه اجمالی بر تاریخ کرمانج
نگاه اجمالی بر تاریخ کرمانج
درخواست حذف اطلاعات
تاریخ قوم کرمانج

چنانچه اغلب دانشمندان وپژوهشگران تاریخ ملل میدانند وبه ان اذعان دارند.کردها از جمله اقوام هندواروپایی اند که از هزارهایی قبل از میلاد درمناطقی وسیع از خاور میانه وبه ویژه کوهستانی های مرتفع بین النهرین استقرار یافته اند.سفالینه های به دست امده حاکی ازاین است که این قوم دست کم از7هزارسال پیش دارای تمدنی درخودتوجه بوده چنانکه بعضی اقوام مجاور را به طمع دست اندازی وانتفاع از ما حصل تمدن انان انداخته است.

امروزه کردها را درچند شاخه مهم دسته بندی می کنند. در این تقسیم بندی که از نظر تفاوت لهجه صورت گرفته. این شاخه ها عبارتند از: کرمانج ها.سوران ها.لرها.زازها.هورامان ها.

چنانچه میبینید کرمانج یکی از شعب ودرواقع مهمترین زیر مجموعه نژادو زبان کردی است.

س ت گاهای کرمانج عبارتند از:سراسر جنوب وبخش های از شرق ومناطق مرکزی ترکیه یا اصطلاحا کردستان شمالی شمال شرقی یا اصطلاحا جنوب کوچک.شمال عراق یا اصطلاحا جنوب بزرگ وبسیاری از کشورهای اسیایی واروپاکه بعضا جوامع چندصد هزاری نفری کرمانج ها را درخود جای داده اند.منبع: http://rrtzrt. /


مشاهده متن کامل ...
نگاه اجمالی بر تاریخ کرمانج
درخواست حذف اطلاعات
تاریخ قوم کرمانج

چنانچه اغلب دانشمندان وپژوهشگران تاریخ ملل میدانند وبه ان اذعان دارند.کردها از جمله اقوام هندواروپایی اند که از هزارهایی قبل از میلاد درمناطقی وسیع از خاور میانه وبه ویژه کوهستانی های مرتفع بین النهرین استقرار یافته اند.سفالینه های به دست امده حاکی ازاین است که این قوم دست کم از7هزارسال پیش دارای تمدنی درخودتوجه بوده چنانکه بعضی اقوام مجاور را به طمع دست اندازی وانتفاع از ما حصل تمدن انان انداخته است.

امروزه کردها را درچند شاخه مهم دسته بندی می کنند. در این تقسیم بندی که از نظر تفاوت لهجه صورت گرفته. این شاخه ها عبارتند از: کرمانج ها.سوران ها.لرها.زازها.هورامان ها.

چنانچه میبینید کرمانج یکی از شعب ودرواقع مهمترین زیر مجموعه نژادو زبان کردی است.

س ت گاهای کرمانج عبارتند از:سراسر جنوب وبخش های از شرق ومناطق مرکزی ترکیه یا اصطلاحا کردستان شمالی شمال شرقی یا اصطلاحا جنوب کوچک.شمال عراق یا اصطلاحا جنوب بزرگ وبسیاری از کشورهای اسیایی واروپاکه بعضا جوامع چندصد هزاری نفری کرمانج ها را درخود جای داده اند.منبع: http://rrtzrt. /

مشاهده متن کامل ...
تاریخچه کردهای کرمانج اسان
درخواست حذف اطلاعات

کردها قبل از زمان صفویه نیز در اسان سکنی داشته اند. خاطرات دعبل خزائی در راه عبور و رسیدن به مرو و برخورد او با کردی های علوی، خاطرات تیمور در کتاب منم تیمور جهانگشا، که در مسیر قوچان به گروهی برمی خورد؛ که می گویند: ما کرد هستیم و همزمان با دوره تیمور، کلاویخو نیز در سفرنامه خود اشاره به وجود کردها در اسان می نماید، دلیل بر وجود کردها پیش از زمان صفویه در اسان است.

تاریخچه کردهای اسان :

چنانکه اغلب دانشمندان و پژوهشگران تاریخ ملل می دانند و به آن اذعان دارند ، ” کردها ” از جمله اقوام هند و اروپایی اند که از هزاره های قبل از میلاد در مناطق وسیعی از خاور میانه و بویژه کوهستانهای مرتفع بین النهرین استقرار یافته اند .

سفالینه های به دست آمده حاکی از این است که این قوم دست کم از ۷ هزار سال پیش دارای تمدنی در خور توجه بوده چنانکه بعضی اقوام مجاور را به طمع دست اندازی و انتفاع از ماحصل تمدن آنان انداخته است . امروزه کردها را در چند شاخه مهم دسته بندی می کنند .

در این تقصیم بندی که از نظر تفاوت لهجه صورت گرفته این شاخه ها عبارتند از : ۱- کرمانج ها ۲- سوران ها ۳- لرها ۴-زازاها ۵- هورامان ها چنانکه می بینید “کرمانج” یکی از این شُعب و در واقع مهمترین زیر مجموعه نژاد و زبان کردی است .

“کرمانج” که به ” کرد شمال ” نیز معروف است کم و بیش حدود ۷۰% تمام کردهای جهان را که امروزه در بیش از ۳۰ کشور جهان پراکنده اند شامل می شود .

با این حال مهمترین س تگاههای کرمانج ها عبارتند از : سراسر جنوب و بخش هایی از شرق و مناطق مرکزی ترکیه یا اصطلاحا “کردستان شمالی ” ، شمال شرقی یا اصطلاحا جنوب کوچک” ، شمال عراق یا به اصطلاح “جنوب بزرگ” و بسیاری از کشورهای آسیای میانه و اروپا که بعضا جوامع چند صد هزار نفری کرمانج ها را در خود جا داده اند .

اما یکی از مهمترین نقاط کرمانج نشین که به شواهد آمار حدود دو میلیون نفر از این قوم در آن زندگی و متأسفانه به دلیل جدا بودن از دیگر نقاط کُردها کمتر مورد توجه بوده “شمال اسان ” و شمال شرقی ایران است .

ما در این فرصت به منظور جبران گوشه ای از این بی توجهی قصد تأمل و توقف در این بخش از موطن کرمانج ها و طرح و معرفی ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی آن را داریم : به لحاظ زبانی همانند ویژگی های فیزیکی و رفتاری ، کردها در تمام شاخه ها شباهت بسیار دارند اما عمده تفاوت لهجه های آنان این است که به ترتیب از نقاط جنوبی به سمت شمال زبان کردی به طرف ساده تر شدن و خلاصه گویی پیش می رود .

کرمانج های اسان نیز به تبع این تغییر با زبانی ساده تر و اختصار گراتر سخن می گویند و گر چه متأثر از زبان فارسی و عربی دخل و تصرفاتی در آن بعمل آمده ، اما صد البته – برای کرمانج های دیگر نقاط جهان براحتی قابل فهم و مکالمه است . کرمانج های اسان به لحاظ مذهبی ، تماما شیعه مذهبند و گویا یکی از عمده دلایل کوچ این قوم به اسان شمالی نیز قرابت مذهبی با دیگر ایرانیان است .

مهمترین نقاط اسکان کرمانج ها در اسان عبارتند از ای : قوچان ، بجنورد ، اسفراین ، شیروان ، مشهد ، چناران ، درگز ، کلات ، آشخانه ، مانه و سملقان ، فاروج ، باجگیران ، و …. اما در مجموع حضور کرمانج ها در روستاها نمود بیشتری دارد تا در ا چرا که اغلب آنان به مشاغلی همچون دامداری و کشاورزی مشغولند و بالطبع ناگزیر از زندگی کوچ نشینی و روستانشینی اند.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره جعفر قلی زنگلی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره جعفر قلی زنگلی با و پر سرعت .

تحقیق درباره جعفر قلی زنگلی


تحقیق درباره جعفر قلی زنگلی

فایل word (لینک پایین صفحه ) 17 صفحه

 

مقدمه

جعفر قلی زنگلی شاعر شوریده کرمانج اگر تنها شاعر تاریخ ادبیات کرمانجی شمال اسان نباشد . بدون تردید بزرگترین و ماندگارترین آنهاست . در میان مردم کرمانج و احیانا غیر کرمانج این سرزمین کمتر ی را می توان پیدا نمود که دست کم چند بیت از اشعار جعفر قلی را در محفوظ نداشته باشد و یا با شنیدن آنها از یک بخشی دچار حزنی عمیق نشده باشد و احیانا سر شکی نیفشانده باشد . دستمایه شعری گروهی دیگر از حافظان اصیل فرهنگ و هنر این دیار یعنی بخشی ها نیز اشعار جعفر قلی است . در میان شاعران نسل جدید کرمانج نیز هیچ نیست که از جعفر قلی به بزرگی و پیشوایی یاد نکرده باشد و خویش را وام دار میراث شعری او نداند به طوری که حجم قابل توجهی از سروده های شاعران این نسل به ستایش جعفر قلی اختصاص دارد . از نظر برخی از شعرای کرمانج که با ادبیات فارسی آشنایی نداشته اند نیز ، شعر فقط همان بوده است که جعفر قلی سروده است و اینان هرگاه شعری سروده اند بر وزن اشعار جعفر قلی بوده است و متناسب با موسیقی آن اشعار تنظیم شده است . همین مساله باعث شده است که برخی ات آنان به جعفر قلی نسبت داده شود . البته می توان با دقت در ویژگی های سبکی و زبانی جعفر قلی ( از جمله فراوانی کلمات خاص ،دستور زبان ، سخن انه ، بسامد بالای کلمات عربی و لغات و آیات و تلمیحات قرانی ،عروض و قافیه و قالبهای شعری) .این گونه اشعار را از اشعار جعفر قلی باز شناخت .


با


تحقیق درباره جعفر قلی زنگلی


مشاهده متن کامل ...
نوح را بخوانیم و کشتی بسازیم
درخواست حذف اطلاعات
همشهری دو - سیدمهدی سیدی: گاهی انسان، نگاه به قرآن می کند و گاهی «نگاه قرآنی» پیدا می کند. گاهی به داستان های قرآن نگاه می کند و گاهی «نگاه قهرمان های قرآن» را می یابد؛ درست مثل خواندن تاریخ. گروهی فقط تاریخ می خوانند و معدودی از تاریخ عبرت می گیرند.

مشاهده متن کامل ...
طنز تاریخ از نگاه قلعه نویی
درخواست حذف اطلاعات
سرمربی تیم تراکتورسازی می گوید: حرف از نتیجه نگرفتن تراکتورسازی طنز تاریخ است. ادامه: طنز تاریخ از نگاه قلعه نویی

مشاهده متن کامل ...
نگاه شهرداری به بانوان توجهی است، نه تفکیکی
درخواست حذف اطلاعات
شهردار کرمان گفت: نگاه تفکیکی به بانوان به ویژه در چگونگی استفاده از فضاهای شهری، نگاه صحیحی نیست و این نگاه باید به نگاه توجهی تغییر یابد.

مشاهده متن کامل ...
در نگاه تو
درخواست حذف اطلاعات

در نگاه تو چیست؟

در پس نگاه راز آمیز تو ،کیست؟

فرشته آسمانی ؟

یا پری زمینی؟

چرا از تماشای تو سیر می نمی شوم؟

باز . باز نگاهت می کنم

نگاهت می کنم

در نگاه تو رازیست

که شاید نتوانم توصیفش کنم

شاید نگاه تو  نمایانگر دنیای شگفت درونت باشد

شاید در نگاه تو هزاران غزل نا خوانده باشد

از نگاه تو من شور وشوقی تازه می یابم هر دم

عاشقت می شوم باز

عاشقی استوار و محکم

می نگاهت می کنم

در نگاهت من سیاحت می کنم

می گیرم  از تو الهام ها

از بند های زمانه می گرذم رها

از نگاه تو می یا بم گوهر پر بها

بیش از دیروز عاشقت می شوم

 هر روز در نگاه تو تولد ستاره تازه ای  سوسو می زند

که هر روز به نور تازه  به دنیا می آیند

من نگاهت می کنممشاهده متن کامل ...
آشفته
درخواست حذف اطلاعات

اون شکلی که یه نفر تر و تمیز نیست ولی ازش خوشت میاد. اون شکلی خوبه. حرف می زنه و نمی دونی نگاهش کنی یا نه. اگه نگاه کنی ممکنه شک اش ببره. ولی اگه نگاه نکنی.. وای اگه نگاه نکنی. تا آ روز یا هفته باید به خودت جواب پس بدی که وقتی می تونستی، چرا نگاه نکردی. اگه نگاه نکنی خیلی بدتر میشه همه چیز.مشاهده متن کامل ...
نگاههای الوده
درخواست حذف اطلاعات
تا به حال ی را در حال نگاه کی ر انداخته اید؟این نگاه معرف من است.مرگ من در ان نگاه است.وقتی به زنی بد نگاه میکنیم میخواهیم کمبودهای درون خود را از او برداریم.مثل یک عنکبوت که منتظر شکار است.این نگاه به من یاداوری میکند که من چه هستم.دیدن برای لذت بردن است.خداوند زنها را نیافریده تا ما با انها کنیم.بلکه افریده شده اند تا با انها مهربان باشیم

چشمها را باید شست.

وقتی به ی نگاه الوده داریم از روح او می یم و همان را پس می ریممنبع: http://vabastegi. /


مشاهده متن کامل ...
فهرست تعدادی از مهمترین منابع خلاصه شده تاریخ:
درخواست حذف اطلاعات

1- تاریخ 3 جلدی محلاتی

2- سیره رسول خدا 2 جلدی جعفریان

3- ت رسول خدا صالح احمد العلی

4- تاریخ تا سال 41 هجری اصغر قائدان

5- تاریخ فیاض

6- سیره رسول خدا زریاب خویی

7- تاریخ تحلیلی شهیدی

8- تاریخ آیتی

9- جانشینی حضرت محمد مادلونگ

10- تاریخ کمبریج

11- تاریخ منتظرالقائم

12- تشیع در مسیر تاریخ محمد جعفری

13- خاستگاه تشیع آقانوری

14- تاریخ تشیع خواجویان

15- تاریخ از 40 تا 227 شیخ نوری

16- تاریخ در آسیای مرکزی شیخ نوری

17- تاریخ قنوات

18- ان شیعه و های مکتبی محمد تقی مدرسی

19- تاریخ از قرن 7 تا 10 خزائلی

20- حیات فکری و ان شیعه جعفریان

21- تاریخ صدر زرگری نژاد

22- تاریخ تحلیلی زرگری نژاد

23- ت امویان طقوش

24- ت عباسیان طقوش

25- ت عباسیان خضری

26- ت امویان جرالد هاوتینگ

27- میراث اسپانیای مسلمان سلمی خضرا جیوسی 2 جلد

28- کلیات تاریخ عمومی ممتحن جلد 2

29- تاریخ ملل و ی بروکلمان

30- اسپانیای مسلمان وات

31- تاریخ در هند سیاوش یاری

منابع زیر از نشر حوزه و هستند

32- ت زیدیه یمن

33- تاریخ خوارج شمال آفریقا

34- مغرب ی

35- فاطمیان در مصر

36- زمینه های پیدایش فاطمیان

37- ت ممالیک

38- ت عثمانی

39- موحدون

40- مزیدیان

41- ایوبیان

42- امویان اندلس

43- حمدانیان

44- فرق ی حسین صابری 2 جلد

45- فرقه های ی مادلونگ

46- تاریخ شیعه و فرقه های ی مشکور

47- تاریخ و عقاید زیدیه فرمانیان

48- شه قادری

49- تاریخ شه در ایران طباطبایی

50- جزوه زرگری نژاد (فرق ی) تهران

51- تاریخنگاری ی عالم زاده

52- شناسایی منابع تاریخ ایران عزیزالله بیات

53- علم تاریخ در گستره تمدن ی آیئنه وند

54- و ...منبع: http://phdtarikheslam. /


مشاهده متن کامل ...
که سهم من بشود یک نگاه سرسری ات
درخواست حذف اطلاعات
نشسته ام به تماشای چشم چون پری ات
که سهم من بشود یک نگاه سرسری ات
که سهم من بشود سرزمین موهایت
اگر اجازه دهد مرزهای روسری ات
زمان عرضه ی لبخندها حواست نیست
که کشته می دهد این خنده های دلبری ات
نگاه کن که دوباره به خود بگویم کاش
که این نگاه نباشد نگاه آ ی ات
مگر چه کرده دلِ بی گناه من خانم  !
که دل نمی کنی از شیوه ی ستمگری ات
چه قدر مثل تو باشم، تو هم کمی من باش
که در معامله ثابت شود برادری ات!

- مصطفی الوندی


مشاهده متن کامل ...
بهترین تیم تاریخ از نگاه رونالدوی برزیلی
درخواست حذف اطلاعات
در ترکیب بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان از نگاه رونالدو برزیلی نام لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسلونا به چشم می آید اما خبری از رونالدو نیست.

مشاهده متن کامل ...
نشست علمی"نگاه به شرق"| پاک آئین: نگاه به شرق باید به یک نگاه راهبردی
درخواست حذف اطلاعات
معاون بین الملل موسسه پژوهشی انقلاب ی گفت: نگاه به شرق باید به یک نگاه راهبردی تبدیل شود.

مشاهده متن کامل ...
فهرست تعدادی از مهمترین منابع خلاصه شده تاریخ:
درخواست حذف اطلاعات

1- تاریخ 3 جلدی محلاتی

2- سیره رسول خدا 2 جلدی جعفریان

3- ت رسول خدا صالح احمد العلی

4- تاریخ تا سال 41 هجری اصغر قائدان

5- تاریخ فیاض

6- سیره رسول خدا زریاب خویی

7- تاریخ تحلیلی شهیدی

8- تاریخ آیتی

9- جانشینی حضرت محمد مادلونگ

10- تاریخ کمبریج

11- تاریخ منتظرالقائم

12- تشیع در مسیر تاریخ محمد جعفری

13- خاستگاه تشیع آقانوری

14- تاریخ تشیع خواجویان

15- تاریخ از 40 تا 227 شیخ نوری

16- تاریخ در آسیای مرکزی شیخ نوری

17- تاریخ قنوات

18- ان شیعه و های مکتبی محمد تقی مدرسی

19- تاریخ از قرن 7 تا 10 خزائلی

20- حیات فکری و ان شیعه جعفریان

21- تاریخ صدر زرگری نژاد

22- تاریخ تحلیلی زرگری نژاد

23- ت امویان طقوش

24- ت عباسیان طقوش

25- ت عباسیان خضری

26- ت امویان جرالد هاوتینگ

27- میراث اسپانیای مسلمان سلمی خضرا جیوسی 2 جلد

28- کلیات تاریخ عمومی ممتحن جلد 2

29- تاریخ ملل و ی بروکلمان

30- اسپانیای مسلمان وات

31- تاریخ در هند سیاوش یاری

منابع زیر از نشر حوزه و هستند

32- ت زیدیه یمن

33- تاریخ خوارج شمال آفریقا

34- مغرب ی

35- فاطمیان در مصر

36- زمینه های پیدایش فاطمیان

37- ت ممالیک

38- ت عثمانی

39- موحدون

40- مزیدیان

41- ایوبیان

42- امویان اندلس

43- حمدانیان

44- فرق ی حسین صابری 2 جلد

45- فرقه های ی مادلونگ

46- تاریخ شیعه و فرقه های ی مشکور

47- تاریخ و عقاید زیدیه فرمانیان

48- شه قادری

49- تاریخ شه در ایران طباطبایی

50- جزوه زرگری نژاد (فرق ی) تهران

51- تاریخنگاری ی عالم زاده

52- شناسایی منابع تاریخ ایران عزیزالله بیات

53- علم تاریخ در گستره تمدن ی آیئنه وند

54- و ...منبع: http://phdtarikheslam. /

مشاهده متن کامل ...
تصاویر | به این ع ها دو بار نگاه کنید!
درخواست حذف اطلاعات
در نگاه به محیط اطراف و اشیاء گاه چیزها آن طور که در نگاه اول به نظر می رسند، نیستند!

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
من تو
ضمیر مفرد است نگاه ما
جمع نمیشود
جَم میشود
آ روزی تمام خاطراتمان
صرف نمیشود
تکرار اجبار
انکار کتمان
تایید تاکید
عشق آرزو
تا نگاه تو پاییز به پاییز
برگ به برگ خاطره نوشتم
تا نگاه تو
پاییز به پاییز
برگ به برگ
زرده زرد
سرده سرد
تانگاه تو
پاییز به پاییز
برگ به برگ
اشک به اشک
تا نگاه تو...
حال این من مانده ام...
و این راه بی پایان
تا نگاه تو....

دل نوشت ...آ ش نتونستم تموم کنم...

نگاه تو یه پایان بازه ...که نمیتونه معنی کنه چشمای من...منبع: http://tanhatarazmahtab. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
من تو
ضمیر مفرد است نگاه ما
جمع نمیشود
جَم میشود
آ روزی تمام خاطراتمان
صرف نمیشود
تکرار اجبار
انکار کتمان
تایید تاکید
عشق آرزو
تا نگاه تو پاییز به پاییز
برگ به برگ خاطره نوشتم
تا نگاه تو
پاییز به پاییز
برگ به برگ
زرده زرد
سرده سرد
تانگاه تو
پاییز به پاییز
برگ به برگ
اشک به اشک
تا نگاه تو...
حال این من مانده ام...
و این راه بی پایان
تا نگاه تو....

دل نوشت ...آ ش نتونستم تموم کنم...

نگاه تو یه پایان بازه ...که نمیتونه معنی کنه چشمای من...منبع: http://tanhatarazmahtab. /


مشاهده متن کامل ...
شاعری از دیار "کالیمانی " آقای الیاس سرحدی
درخواست حذف اطلاعات

الیاس سرحدی شاعری است خوش ذوق اما گمنام در حوزه شمال بجنورد که سالهاست شعر و ترانه به زبان کرمانجی می گوید و می سراید . او متولد 1348 .روستای کلاته چنار حوزه کال ایمانی آشخانه فرزند ملا رسول از تیره کرمانج های شاملو ست . به شغل بنایی و کشاورزی و دامپروری مشغول است . مطالعه بالایی در شعر و ادبیات فارسی و کردی دارد . الیاس سرحدی غرق در بینش و ستیز با نا امیدی است گرچه هنوز جوان است اما دنیایی شیرین در اکتشاف الطاف الهی و راهی نو به سمت خدا در دایره افکار خویش گشوده و از این منظر با زبان شعر مناجات هایی بی شماری با معشوق حقیقی دارد .سرحدی : این شاعر شوریده حال در اوراق خویش زبان به کنایات و مطالبات اجتماعی نیز به وفور دارد .سطح مخاطب وی قشر عامه جامعه است و ایهام و صناعات ادبی در اشعارش موج می زند . خود را شهریار کرمانج می خواند و زبان شعری اش نیز نزدیک به شعرای عارف مسلک . خودش می گوید اولین بار که کبوتر شعر بر بام دلش نشست؛ زمانی بود که به خاطر همسر و رنج های شیرینش، می خواسته است زیباترین واژه ها را ، نثار ش کند که دید شعر سروده است و از آن پس این چشمه جوشیدن و این آفتاب ت .. دن و این زمین روییدن گرفت . او علاوه بر کرمانجی، به زبان ملی ما – فارسی- هم شعر می سراید و در این اشعار بیشتر به موضوعات عرفانی و اجتماعی می پردازد.

در اشعار کرمانجی طبیعت گرایی، زلالی زندگی، میهن دوستی، پند و اندرز، نکوهش دنیا، مهربانی ، وفاداری و جوانمردی جانی دوباره می گیرندمنبع: http://amanish. .. /


مشاهده متن کامل ...
بهترین تیم تاریخ از نگاه رونالدو برزیلی
درخواست حذف اطلاعات
در ترکیب بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان از نگاه رونالدو برزیلی نام لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسلونا به چشم می آید اما خبری از رونالدو نیست.

مشاهده متن کامل ...
نگاه آ
درخواست حذف اطلاعات

او نگاه می کرد
من هم نگاه
او دور می شد
من ویران
باور کنید آدم ها
با چشم هایشان می میرند
می کشند
می روند

علیرضا اسفندیاریمشاهده متن کامل ...
نگ آه...
درخواست حذف اطلاعات

گاهی باید برید!

تا وصل کند...


دل را

دست را

سر را

نگاه را...

نگاه را...

نگاه را...مشاهده متن کامل ...
برخی از آیین که قرن هاست در میان کوردهای کرمانج ماندگار شده(نوروز باستان روستای
درخواست حذف اطلاعات

نوروز باستان روستای کی کی بجنورد

برای آشنایی علاقه مند به زبان شیرین کوردی، برخی از آیین که سال ها، بلکه قرن هاست در میان کوردهای کرمانج ماندگار شده و قول می دهیم برای همیشه جاوید بماند را بیشتر توضیح می دهیم:

* هفده مال: در کوردی به معنای هفده مقصد و منزل است. این واژه اسم رسمی است که آیین مخصوص به خود را دارد. معمولاً هفده روز مانده به عید، دختران دم بخت و ناموفق در امر ازدواج، هر کدام برای خود، نیتی نموده و جایی را در نظر می رند تا سنگ های هفده مال خود را دور از چشم پسران جوان در جایی بگذارند. آن ها در جایی که هم آفتاب رو باشد و هم ایمن، هر کدام سنگ بزر را بر می دارند و در کنار هم به فاصله یک متری از هم می چینند؛ و این عمل آن ها تا آ ین ساعات روز آ اسفند ماندگار است. در روایتی دیگر اعضای خانواده، هر کدام تکه سن را نشان می کنند تا بعد از تحویل سال نو، هر سنگش را بر می دارد که روییدن ه در زیر این سنگ ها نشان از سالی پر باران و خوش یمن و نیک است و اگر ه نروییده باشد، مردم معتقدند که آن سال، سال خوبی نخواهد بود و خبر از خش الی است.

* گذاشتن ه: مدتی مانده به عید ن کورد کرمانج از بذر عدس و گندم یکی را انتخاب نموده و شروع به گذاشتن ه می نمایند. بدین صورت که یک مشت از آن را در داخل ظرفی ریخته، خیس می کنند و در جای گرم نگهداری می کنند. بعد از جوانه زدن در نوروز، ه ها را کنار سفره گذاشته که نوید دهنده سالی و م است که آرزوی قلبی قوم کرمانج برای تمام طوایف است.

* خانه تکانی: آ ین روزهای سال تقریباً تمام خانواده مشغول خانه تکانی اند. این آیین در بین کوردهای کرمانج، زن و مرد، کوچک و بزرگ و غریبه و خودی نمی شناسد و همه افراد اعضای خانواده و همسایه ها، با همکاری و همدلی یکدیگر غبار یک ساله را، از تک تک وسایل خانه می زدایند و آن ها را برای استفاده ای دیگر در سال نو، آماده می کنند. از مهمترین کارها در خانه تکانی، کار سفید خانه ها توسط دختران و ن کرمانج با خاک سفید مخصوص است که مانند دوغاب می سازند و به در و دیوار می مالند.

* آ چارشه می: به آ ین چهارشنبه سال گفته می شود که گاهی جلوتر از عید و گاهی اوقات همزمان با شب عید می باشد. تا قبل از شروع این آیین، تمام کارهای نظافت و گرد ری تمام شده است. رسم است با شروع چهارشنبه نباید چیزی را به همسایه ها قرض و امانت داد زیرا اینگونه مطرح است امانت دهندگان در سال بعد با فقر و تنگدستی روبرو می شوند. نیز چنین مرسوم است که بزرگان قوم و خانواده در این روز به گورستان رفته، قرآن و فاتحه قرائت می کنند و برای مردگانشان طلب آمرزش می نمایند. در این شب مردم کورد کرمانج قرآن به سر می رند و آیین مخصوص دارند تا در سال آتی قرآن یار و یاور آن ها باشد. عده ای هم بدون اطلاع صاحب خانه درب منازل رفته به حرف های آن ها گوش می دهند که با شنیدن حرف نیک از آن خانواده آرزوی فرد مستمع برآورده می شود که در اصطلاح به فالگوشی معروف است. لذا همه ی خانواده ها سعی دارند حرف بد و بیهوده نزنند که موجب ضرر رساندن به فردی شوند که به فالگوشی آمده است.

* عه له فه: قبل از آغاز سال نو و چهار روز مانده به عید عه له فی ها که بر چهار نوع است شروع می شوند.

عه له فی اول که به عه له فی مرده در بین کوردهای کرمانج معروف است برای افرادی که به رحمت ایزدی پیوسته و سر به زیر تیره تراب برده اند برگزار می شود. خانواده ها در این شب به یاد آنانی که روزی با خوشحالی در کنار سفره با هم حاضر می شدند قرآن می خوانند، دعا می کنند و صدقه می دهند و برای مردگان طلب آمرزش و مغفرت می نمایند.

عه له فی دوم، به علفی زنده معروف است. در این شب خانواده برای سالم ماندن اعضای خانواده سربلندی و موفقیت آن ها دعا می کنند و طول عمری با عزت و با برکت را برای تمام اعضای خانواده آرزو می کنند.

عه له فی سوم به علفی سال کهنه معروف است در این شب اعضای خانواده دور هم جمع می شوند مروری بر روزگار یک سال گذشته خویش و اقوام دارند. از خوبی های آن سال به نیکی یاد می کنند و از اتفاقات ناگوار آن سال سعی می کنند درس عبرت ب رند.

عه له فی سال تازه: آ ین شب سال است که تقریباً کار عقب افتاده و کار عقب مانده ای دیگر نمانده است افراد دست از کار کشیده و خود را برای تحویل سال نو آماده می کنند.

* تحویل سال: اعضای خانواده با شادمانی خود را آماده می کنند تا سالی همراه با عزت و سربلندی را در کنار خانواده خویش شروع کنند و یک سال کاری دیگر را آغاز نمایند و بتوانند با همت و تلاش و پشت کار به پایان برسانند.

* سفره نوروزی: انجام تمام اعمال قبلی، پیش زمینه برای تهیه سفره نوروزی است. خانواده ها سفره ای سنتی را که دارای نقش و نگار و دست بافت ن روستایی است را پهن می کنند و بر آن آینه، قرآن، آب، سیر، سمنو، سیب، سنجد، سرکه، ی و شیرینی می چینند. یکی از آداب قشن که فقط در بین کوردهای کرمانج مرسوم است با تحویل سال، که استخاره می نمایند و یکی از افراد مورد نیت خود را در لحظه تحویل سال نو به منزل دعوت می نماید و آن را دلیل برآینده ای روشن در سال جدید و خوبی و برکت قرار می دهند و با آغاز سال نو اعضای خانواده بهترین و صمیمانه ترین محبت ها را به هم ابراز می نمایند.

* روز نوروز(عید):

در این روز همه چیز نو می شود. کوچکترها و بزرگترها زیورآلات و لباس نو به تن می کنند، شاد و خوشحالند. ابتدا به دیدار افراد مسن و بزرگسال می روند و برای یکدیگر آرزوی سربلندی و سلامتی می کنند. دیدار خانواده ها خست یک ساله را از تن بیرون می کند. برزگترها به کوچکترها عیدی می دهند و خانواده هایی که نو عروس دارند، ضمن تهیه عیدی، طی مراسم خاص به دیدار خانواده قوم تازه شان می روند.

از مراسم رایج دیگر در بین کوردهای کرمانج، برگزاری تفریحات ورزشی سالم از جمله کشتی است که این رسم و آیین با جلال خاص، در بین طوایفی از کورد (مخصوصاً کوردهای شمال اسان)، اجرا می شود.

پایان سخن: امروزدرعصر از خویش گریزی ها، بی توجهی به برخی از آداب و رسوم سنتی که بخشی از فرهنگ و هویت این مردم محسوب می شود دغدغه اصلی آزاد شان کورد است که رفع آن هم رس ی است که بر دوش تک تک افراد می باشد تا برخی از افرادی که به هر دلیلی به رسوم گذشته و مخصوصاً زبان و فرهنگ مادری پشت کرده اند، هویت خود را بشناسند و به اصل خویش برگردند.

emirxanمنبع: http://kiki. /


مشاهده متن کامل ...
پاشنه آشیل صنعت نفت ایران کجاست؟
درخواست حذف اطلاعات
نگاه اجمالی به تاریخ کشور حاکی از آن است که صنعت نفت با قدمت 100 ساله همچنان نتوانسته برای توسعه کاملا روی پای خود بایستد، به طوریکه می توان گفت نیازمندی صنعت نفت به سرمایه و فناوی پاشنه آشیل این پیر صد ساله است.

مشاهده متن کامل ...
تفاوت آشکار نگاه علم الهدی به جایگاه «رأی مردم» با نگاه ی
درخواست حذف اطلاعات
نامه نیوز نوشت:نگاه آیت الله علم الهدی به جایگاه رای مردم، در واقع بیانگر نوع نگاه جریانی است که در انتخابات در مقابل صف آرایی کرده بودند. به باور آنها دفاع از کشور و رفع تهدید ها نه با «حضور حداکثری»…

مشاهده متن کامل ...
نگاه
درخواست حذف اطلاعات

نگاه همه هنری است که چشم دارد و دنیا بینی و دنیا پرستی را برای او میسر می کند.نگاه دیدن نیست .نگاه تماشا نیست و نگاه تحیر نمی آورد .نگاه اگر باریک بین شود می تواند از درون شبنم جنگل وسیع را در اندازه ای کوچک و نزدیک ببیند و از شکاف نازک سوزن کوچکی محتوای ضمیر همسر را منع کند. چشمانمان را به ریز بینی ،ژرف بینی و دوربینی عادت دهیم چرا که چشم نیز مانند خود ما به تنبلی و سهل کاری خو می گیرد.مشاهده متن کامل ...
پشت سرتو نگاه نکن
درخواست حذف اطلاعات
پشت سرتو نگاه نکن
تو خیلی چیزا برای
نگاه به جلو داری ...

شروع که کنی
تواناییت پیدا می شه
باور کن که ،،،؛
سزاوار رسیدن به
آرزوهات هستى ...مشاهده متن کامل ...
گریه کن
درخواست حذف اطلاعات
همه گریه میکنند از سر ذوق

و تو نگاه میکنی

فقط نگاه..

می پایمت..

نگاه..

اخم..

با همه مهربانی ها نگاه میکنی..

لبخند میزنی..

من را نمی بینی..

نفس عمیق میکشم..

چقدر بین همه شان زشت تری

زشت ترین !

تو چرا گریه نمیکنی؟

گریه کن..

بمیر حتی..منبع: http://shar00r . /

مشاهده متن کامل ...
حسینی: نگاه تولیدکنندگان به صادرات اشتباه است
درخواست حذف اطلاعات
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: «نگاه تولیدکنندگان به صادرات اشتباه است. ما تصور می کنیم که سود بسیار کلانی در صادرات باید وجود داشته باشد؛ در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا به صادرات به نگاه سود نگاه نمی کنند.»

مشاهده متن کامل ...
نگاه نو ۱۱۳ منتشر شد
درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: صد و سیزدهمین شماره فصلنامه نگاه نو علاوه بر گفت وگویی بلند و خواندنی با نصرالله راییان، و مطالب متنوع دیگر مقاله ای بلند و خواندنی از ف الدین عظیمی، تاریخ کانتیکت…

مشاهده متن کامل ...
برترین انیمه های سینمایی تاریخ از نگاه زومجی
درخواست حذف اطلاعات
برترین انیمه های سینمایی تاریخ از نگاه زومجی

انیمه‌ها یا همان انیمیشن‌های ژاپنی، جدا از ظاهر کارتونی، مفاهیم فوق‌العاده عمیقی دارند. در این ویدیو، برترین انیمه‌های تاریخ از دید زومجی را معرفی می‌کنیم.مشاهده متن کامل ...
جاده فیروزکوه
درخواست حذف اطلاعات
بخش «نگاه شما» برای ارائه و معرفی «نگاه» مخاطبان «تابناک» به همه موضوعات است. هر مخاطب «تابناک» می تواند با مد نظر قرار دادن شرایط همکاری با این بخش، «نگاه» خود را ارسال کند تا در معرض دید و داوری دیگر…

مشاهده متن کامل ...
طبیعت استان ایلام
درخواست حذف اطلاعات
خش «نگاه شما» برای ارائه و معرفی «نگاه» مخاطبان «تابناک» به همه موضوعات است .هر مخاطب «تابناک» می تواند با مد نظر قرار دادن شرایط همکاری با این بخش، «نگاه» خود را به آدرس های زیر ارسال کند تا در معرض دید…

مشاهده متن کامل ...
جوشقان قالی. اصفهان
درخواست حذف اطلاعات
خش «نگاه شما» برای ارائه و معرفی «نگاه» مخاطبان «تابناک» به همه موضوعات است .هر مخاطب «تابناک» می تواند با مد نظر قرار دادن شرایط همکاری با این بخش، «نگاه» خود را به آدرس های زیر ارسال کند تا در معرض دید…

مشاهده متن کامل ...
نمایی از شهر ونک در استان اصفهان
درخواست حذف اطلاعات
خش «نگاه شما» برای ارائه و معرفی «نگاه» مخاطبان «تابناک» به همه موضوعات است .هر مخاطب «تابناک» می تواند با مد نظر قرار دادن شرایط همکاری با این بخش، «نگاه» خود را به آدرس های زیر ارسال کند تا در معرض دید…

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
مهار کامل آتش سوزی در جنگل های گیلان خسارت به 13 5 تار از مزارع چای استان العربیة دیسمبر المتحدة اللغة الأمم الذی اللغة العربیة الأمم المتحدة العالمی للغة للأمم المتحدة لغتنا العربیة العامة للأمم المتحدة ا باربری تهران باربری تهران گیلان تهران رشت چه چشمان فراموشکاری شرکت چینی را به اتهام نقض تحریم ایران ۸۹۲ میلیون دلار جریمه کرد کره شمالی ایران نیست که صرفا با رفع تحریم راه پیشرفتش هموار شود آموزش فروشگاه ساز ووکامرس توسط اطلس وردپرس حرفه داربست کاری از درآمدهای میلیونی تا چالش ها و مشکلات بیمه ای white takes beaner wall جلسه نقد و بررسی ر مان کافه ی خیابان گوته نوشته حمیدرضا شاه آبادی آرامش بازار ارز دوام دارد دام رو میزارم به دریا افشین اذری از کدام البوم هست قالب حرفه ای شرکتی و اداری buildpress فارسی نسخه 3 2 0 برای وردپرس نسخه کامل جشنواره مد و لباس فجر طلایی ترین دوره خود را سپری می کند دختران بلا پسران ناقلا قیمت جاروبرقی فیلیپس نیروهای کرد مدعی شدند به منطقه صنعتی شهر دیرا ور رسیده اند آقای سیاوش جعفریان مددکاران اجتماعی دو گروگانگیری همزمان در دو نقطه پاریس ورود تانک به صحنه حادثه حمله پلیس به محل نگهداری گروگان
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.