پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 نیش
تعیین سن در مورد سگ
درخواست حذف اطلاعات

همواره یکی از مشکلات در مورد سگهایی که اطلاعات دقیقی از تاریخ تولد و یا سن آنها نداریم تعیین سن برای آنان می باشد. به خصوص در مورد توله سگها که از نظر وا یناسیون و دیگر موارد درمانی باید مورد ارزی قرار گیرند. مقوله تعیین سن بر اساس دندان ها در دسترس ترین روشی است که ما را در تعیین حدودی سن سگها یاری می کند البته دقت این شیوه با افزایش سن سگها . کاهش پیدا می کند. البته باز لازم به ذکر است که دقت این روش تابع بسیاری موارد اختصاصی و محیطی می باشد که در ادامه مقاله در مورد آن توضیح داده شده است. تجربیات شخصی اینجانب به خوبی نشان داده که استفاده از این روش در تعیین سن بسیار مناسب می باشد .

البته احتیاط را هیچگاه فراموش نکنیم. زیرا که تعیین سن یک سگ بالغ روتوایلر به قیمت از دست دادن دستمان اصلا ارزش ندارد.

یکی از راه های تعیین سن سگ استفاده از زمان رویش دندانهای شیری و دائمی و تغییرات ایجاد شده در آنها می باشد. معمولا بیشتر، دندانهای پیشین و تغییرات آنها ملاک تعیین سن بخصوص در سنین بالا برای سگها می باشد

سگها هم مانند بسیاری دیگر از حیوانات diphydont هستند ، یعنی رشد دندانهایشان در دو مرحله صورت می گیرد ابتدا دندانهای شیری و سپس دندانهای دائمی.

در سگ دندانها به 4 نوع تقسیم بندی می شوند :

1. دندانهای پیش (incisors)

2. دندانهای نیش (canines)

3. دندانهای پیش آسیا (pre molars)

4. دندانهای آسیا (molars)

سلامت عمومی، نوع تغذیه، جنس، نژاد و حتی فصلی که توله در آن متولد شده است برروی سرعت دندان درآوری و رشد آنها تاثیر دارد. در ماده ها نسبت به نرها دندانها سریعتر ظاهر می گردند، همینطور در توله های متولد تابستان دندان درآوری سریعتر از توله های متولد زمستان است.

فاکتورهای دیگر نیز تاثیر گذار هستند از جمله اینکه دندانهای نژادهای بزرگ سریعتر از نژادهای کوچک ظاهر می شود. گاهی در نژادهای کوچک دندانهای شیری تا زمان رشد دندانهای دائمی باقی می ماند و حتی برای اینکه جلوی رشد دندانهای دائمی را نگیرند باید توسط دامپزشک برداشته شوند.

توله سگ بون دندان متولد شده، در سه هفته اول هیچ دندانی ندارد و سپس در 3-4 هفتگی دندانهای شیری شروع به بیرون آمدن می کنند. ابتدا دندانهای نیش و بلافاصله دندانهای پیش که ابتدا در فک بالا و سپس فک پایین ظاهر می شوند. در حدود هفته 6 توله سگ در هر نیم آرواره، 3 دندان پیش، 1 دندان نیش و 3 دندان پیش آسیا دارد.

بنابر این فرمول دندانی توله سگ به شرح زیر می باشد.

= 2(i 3/3 c 1/1 p 3/3) = 28

دندانهای نیم فک بالا

دندانهای نیم فک پایین

سنی که دندانهای دائمی جایگزین می گردند بر اساس نژاد متغیر است. در نژادهای بزرگ این جایگزینی زودتر صورت می پذیرد. جایگزینی دندانهای پیش در 5/3 تا 4 ماهگی شروع می شود و در 5 ماهگی کامل می شود اگرچه هنوز رشد دندانهای پیش کناری کامل نشده است.

دندانهای نیش در 5 تا 6 ماهگی جایگزین میشوند و در این سن دندانهای شیری و دائمی نیش با هم حضور دارند. سگی که هر دو دندان نیش شیری و دائمی را همزمان داشته باشد در سن 6-7 ماهگی است. تا 6 ماهگی دندانهای پیش دائمی کامل شده و کاملا فرم گرفته اند. در این سن دندانها کاملا سفید هستند و اثراتی از سایش و جرم گرفتگی در آنها دیده نمی شود

معمولا زمان بیرون آمدن دندانها در 2 فک ی ان است. دندانهای سگ در 8 ماهگی کامل می شود. با رشد دندانهای دائمی، خونرسانی به دندانهای شیری کاهش یافته و پس از مدتی می افتند. در فک پایین دندانهای نیش دائمی در سمت داخل دندانهای نیش شیری در می آیند ما در فک بالا در جلوی دندانهای شیری در می آیند. دندانهای پیش دائمی هم در پشت دندانهای پیش شیری در می آیند.

فرمول دندانهای دائمی در سگ به صورت زیر می باشد :

= 2(i 3/3 c 1/1 p 4/4 m 2/3) =42

دندانهای نیم فک بالا

دندانهای نیم فک پایین

بعد از سن ی الگی، طریقه جویدن غذا، سلامت دهان و دندان و ساختار دهانی تخمین سن سگ را مشکل می سازد. با اینحال به صورت حدودی بر طبق میزان سایش دندانها همچنان می توان سن سگ را تخمین زد.این روش در نژادهای بزرگ تا حدود 90% دقیق است اما سایش دندان در نژادهای کوچک و در سگهایی که فک آنها مقابل هم قرار نمی گیرد اغلب اشتباه می شود.

در 6 ماهگی سایش دندانهای پیش مرکزی فک پایین شروع شده و در 18 ماهگی کامل می گردد، از 5/1 سالگی تا 2 سالگی سایش دندانهای پیش میانی فک پایین شروع شده و در 5/2 سالگی کامل می شود.

بین 5/2 تا 3 سالگی سایش نوک دندانهای پیش مرکزی فک بالا شروع شده و در 5/3 سالگی کامل می گردد.

در 5/3 تا 4 سالگی سایش نوک دندانهای پیش میانی فک بالا شروع شده و در 5/4 سالگی کامل می گردد.

بین 5/4 تا 5 سالگی نوک دندانهای پیش کناری فک پایین شروع به سایش می کند و در 5/5 سالگی کامل می شود. حدودا در این سن نیش ها هم علائمی از سایش را نشان می دهند.

در 6 سالگی گوشه های اصلی دندانهای پیش کناری فک بالایی سائیده می شوند اما این دندانها به نظم بقیه دندانها سائیده نمی شوند، چون بخوبی و به طور کامل روی هم قرار نمی گیرند.

در 7 سالگی پیشهای مرکزی فک پایین یک ح بادامی پیدا می کنند چون از سمت فوقانی به سمت ریشه شرسالگی دندانهای پیش مرکزی می افتند و بعد هم دندانهای پیش مرکزی بالایی . بقیه دندانهای پیش بین 12 تا 16 سالگی و دندانهای نیش بین 16 تا 20 سالگی می افتند.

این الگوی تعیین سن در شرایطی در نظر گرفته شده است که دندانهای پیش در سایش کاملا روی هم قرار بگیرندو در واقع دندانهای پیش پایینی کمی عقبتر از دندانهای پیش بالایی قرار بگیرند. اگر فکها طوری باشند که دندانها با هم تماس پیدا نکنند یا پیشهای پایینی جلوتر قرار گیرند علائم سایش متفاوت خواهد بود. بنابراین سایش دندانها در نزادهایی مثل کوی(coli) داشهوند(dachshund) که فک پایینشان کوتاه است و در نژادهایی مثل با ر (boxer) ، بولداگ (bulldog) و پکینز (pekingese) که از نظر زنتیکی فک بالای کوتاهتری داند متفاوت خواهد بود.

تغییرات کلی دندانها در سگ ها به شرح ج ذیل است:

تغییرات ایجاد شده در دندانها

سن سگ

شروع بیرون آمدن دندانهای شیری

3- 4 هفتگی

کامل شدن دندانهای شیری (3پیش،1نیش و 3 پیش آسیا در هر نیم آرواره)

6 هفتگی

جایگزینی دندانهای دائمی پیش

5/3 – 5 ماهگی

جایگزینی دندانهای دائمی نیش

5 – 6 ماهگی

وجود هر دو دندان شیری و دائمی نیش

6 – 7 ماهگی

کامل شدن دندانهای دائمی

8 ماهگی

سایش دندانهای پیش مرکزی فک پایین

6 – 18 ماهگی

شروع سایش دندانهای پیش میانی فک پایین

5/1 – 2 سالگی

کامل شدن سایش دندانهای پیش میانی فک پایین

5/2 سالگی

شروع سایش دندانهای پیش مرکزی فک بالا

5/2 – 3 سالگی

کامل شدن سایش دندانهای پیش مرکزی فک بالا

5/3 سالگی

شروع سایش دندانهای پیش میانی فک بالا

5/3 – 4 سالگی

کامل شدن سایش دندانهای پیش میانی فک بالا

5/4 – 5 سالگی

دندانهای نیش علائمی از سایش را نشان می دهند

5 سالگی

کامل شدن سایش دندانهای پیش کناری فک پایین

5/5 سالگی

سایش دندانهای پیش کناری فک بالا

6 سالگی

دندانهای پیش مرکزی فک پایین ح شیبدار پیدا می کنند

7 سالگی

دندانهای نیش کند میشوند، مورب قرار گرفته و با جرم پوشیده شده اند

7 – 8 سالگی

دندانهای پیش میانی فک پایین ح شیبدار پیدا می کنند

8 – 9 سالگی

دندانهای پیش مرکزی فک بالا ح شیبدار پیدا می کنند

9 – 10 سالگی

دندانهای پیش مرکزی می افتند

10 – 12 سالگی

بقیه دندانهای پیش می افتند

12 – 16 سالگی

دندانهای نیش می افتند

16 – 20 سالگی

این مقاله در پلی کلینیک دامپزشکی مرکز تربیت سگهای نظامی توسط بنده و دیگر همکارانم تهیه شده است و صرفا جهت ارتقا سطح علمی دانشجویان و علاقمندان این رشته برروی وبلاگ قرار گرفته است.

منابع:

تشخیص سن سگ به کمک دندانها - تالیف سرچاهی

rottweiler teeth - dentition diagrams - www.donnerbergrottweilers.com

how to determine a cat's or dog's age - www.ruralareavet.org

http://persianpet.org/forum/thread27247.htmlمشاهده متن کامل ...
عسل شفا بخش
درخواست حذف اطلاعات

عسل یک ماده فوق العاده شفا بخش


مى‏دانیم در گلها و گیاهان، داروهاى حیاتبخشى نهفته شده است که هنوز معلومات ما- با اطلاعات وسیعى که از داروهاى گیاهى داریم- نسبت به آن ناچیز است، و جالب اینکه دانشمندان از طریق تجربه به این حقیقت رسیده‏اند که زنبوران به هنگام ساختن عسل آن چنان ماهرانه عمل مى‏کنند که خواص درمانى و دارویى گیاهان کاملا به عسل منتقل شده و محفوظ مى‏ماند!.
روى همین جهت عسل داراى بسیارى از خواص درمانى گلها و گیاهان روى زمین بطور زنده است.
دانشمندان براى عسل، خواص بسیار زیادى گفته‏اند که هم جنبه درمانى دارد و هم پیشگیرى و نیرو بخش.
عسل زود جذب خون مى‏شود و به همین جهت نیرو بخش است و در خونسازى فوق العاده مؤثر.
عسل از ایجاد عفونت در معده و روده جلوگیرى مى‏نماید.
عسل بر طرف کننده یبوست است. عسل براى انى که دیر بخواب مى‏روند اثر بسیار مطلوبى دارد (مشروط بر اینکه کم نوشیده شود زیرا زیاد آن خواب را کم مى‏کند).
عسل براى رفع خستگى و فشردگى عضلات اثر قابل ملاحظه‏اى دارد.
عسل اگر به ن بار دار داده شود، شبکه عصبى فرزندانشان قوى خواهد شد.
عسل میزان کلسیم خون را بالا مى‏برد.
عسل براى انى که دستگاه گوارش ضعیفى دارند نافع است، مخصوصا براى انى که به نفخ شکم مبتلا هستند توصیه مى‏شود.
عسل به علت اینکه زود وارد مرحله سوخت و ساز بدن مى‏شود، مى‏تواند بفوریت انرژى ایجاد کند و ترمیم قوا نماید.
عسل در تقویت قلب مؤثر است.
عسل براى درمان بیماریهاى ریوى کمک کننده خوبى است.
عسل به خاطر خاصیت میکرب کشى‏اش براى مبتلایان به اسهال مفید است.
عسل در درمان زخم معده و اثنى عشر عامل مؤثرى شمرده شده است.
عسل به عنوان داروى معالج رماتیسم، نقصان قوه نمو عضلات، و ناراحتیهاى عصبى شناخته شده.
عسل براى رفع سرفه مؤثر است، و صدا را صاف مى‏کند.
خلاصه خواص درمانى عسل بیش از آن است که در این مختصر بگنجد.
علاوه بر این از عسل داروهایى براى لطافت پوست و زیبایى صورت، طول عمر ورم دهان و زبان، ورم چشم، خستگى و ترک‏خوردگى پوست و مانند آن مى‏سازند.
مواد و ویتامینهاى موجود در عسل بسیار است، از مواد معدنى: آهن، فسفر، پتاسیم، ید، منیزیم، سرب، مس، سولفور، نیکل، روى، سدیم، و غیر آنست، از مواد آلى: صمغ، پولن، اسیدلاکتیک، اسیدفورمیک، اسیدسیتریک، اسید تاتاریک و روغنهاى معطر، و از ویتامینها داراى ویتامینهاى ششگانه- آ- ب- ث- د- کا- ا- مى‏باشد، بعضى نیز قائل به وجود ویتامین پ ب در عسل هستند.
عسل در خدمت درمان، بهداشت، و زیبایى انسانها است.
در روایات ى نیز روى خاصیت درمانى عسل تکیه شده است،
در روایات متعددى از على ع و صادق ع و بعضى دیگر از معصومین نقل شده که فرمودند
ما استشفى الناس بمثل العسل:
" مردم به چیزى مانند عسل استشفاء نمى‏کنند" «1» و به تعبیر دیگر:
لم یستشف مریض بمثل شربة عسل:
" هیچ بیمارى به مانند شربت عسل درمان نکرده است" «2».
و نیز در احادیث عسل براى درمان دل درد توصیه گردیده و از ص نقل شده
من شرب العسل فى کل شهر مرة یرید ما جاء به القرآن عوفى من سبع و سبعین داء:
" ى که (لا اقل) هر ماه یک بار عسل بنوشد، و شفائى را که قرآن از آن یاد کرده بطلبد، خدا او را از 77 نوع بیمارى شفا مى‏بخشد"! «3».
ولى البته از آنجا که هر حکم عامى، استثنایى دارد، موارد نادرى وجود دارد که نوشیدن عسل در آن نهى شده است
.
6- براى انسانها (للناس)
جالب اینکه زنبورشناسان مى‏گویند زنبور عسل براى رفع گرسنگیش کافى است که دو و یا سه گل را بمکد در حالى که در هر ساعت بطور متوسط روى دویست و پنجاه گل مى‏نشیند و کیلومترها راه مى‏رود و آن قدر پر کار است که در مدت عمر کوتاهش هر یک مقدار معتنا بهى عسل تولید مى‏کنند.
و به هر حال این تلاش و فعالیت چشمگیر او دلیل این است که او تنها براى خود کار نمى‏کند بلکه آن چنان که قرآن مى‏گوید للناس و براى همه انسانها تلاش مى‏کند.
7- مسائل جالب دیگرى درباره عسل
این نکته امروز ثابت شده است که عسل هرگز فاسد نمى‏شود، یعنى از غذاهایى است که همیشه تازه و زنده بدست ما مى‏رسد، و حتى ویتامینهاى موجود خود را هرگز از دست نمى‏دهد، علت این موضوع را دانشمندان وجود" پتاسیم" مى‏دانند که در آن بطور فراوان وجود دارد و مانع رشد میکربها است، و علاوه بر آن داراى مقدارى مواد ضدعفونى کننده مانند" اسیدفورمیک نیز هست لذا عسل هم خاصیت جلوگیرى از رشد میکرب دارد و هم میکرب کش است، و به همین جهت مصریان قدیم که از این خاصیت عسل آگاه بودند براى مومیایى مردگان خود از آن استفاده مى‏ د!.
عسل را نباید در ظرفهاى ف ى ذخیره کرد، این مطلبى است که دانشمندان به ما مى‏گویند و جالب اینکه قرآن به هنگامى که از زنبوران عسل سخن مى‏گوید مى‏فرماید" مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعْرِشُونَ" یعنى خانه‏هاى زنبوران عسل را تنها در سنگها و چوبها خلاصه مى‏کند.
نکته مهم دیگر اینکه براى رسیدن به خواص درمانى و بهداشتى عسل باید هرگز آن را حرارت ندهند و به صورت پخته در میان غذاهاى دیگر استفاده نکنند، بعضى معتقدند تعبیر قرآن به (نوشیدنى) در مورد عسل اشاره به همین نکته که آن را باید نوشید.
و نیز این نکته قابل ملاحظه است که نیش زنبوران عسل نیز خاصیت درمانى دارد البته زنبور عسل با آن طبع لطیفى که دارد بى جهت به ى نیش
نمى‏زند، این ما هستیم که آنها را تحریک کرده و به نیش زدن وادار مى‏کنیم.
از جمله اینکه زنبوران عسل از بوى بد ناراحت مى‏شوند و هر گاه صاحب زنبوران با دست آلوده و لباس بد بو به کندو نزدیک شود او را از نیش بى‏بهره نمى‏گذارند، مخصوصا اگر صاحب زنبوران قبلا دست خود را در کندوى دیگرى کرده باشد و بوى کندوى بیگانه در دست او است، به مجرد اینکه دست در کندوى دیگرى مى‏کند به او حمله مى‏کنند! و به همین جهت باید قبلا دست خود را کاملا بشوید.
البته زنبور به هنگامى که نیش بزند میمیرد و بنا بر این نیش زدن او یک نوع خودکشى است!، استفاده از نیش زنبور عسل براى بیماریهایى مانند رماتیسم، مالاریا، درد اعصاب و بعضى دیگر از امراض باید طبق برنامه‏اى باشد که دانشمندان این فن بیان کرده‏اند، و گرنه نیش زنبوران عسل احیانا ممکن است زیان و حتى خطر هم داشته باشد!.
گزش یک یا چند زنبور معمولا قابل تحمل است، ولى دویست تا سیصد عدد زنبور باعث مسمومیت و ناراحتى قلبى مى‏شود و اگر تعدادشان به پانصد عدد برسد، موجب فلج دستگاه تنفسى و احتمالا مرگ خواهد شد.
8- زندگى عجیب زنبوران عسل
در گذشته کمتر و امروز بر اثر مطالعات پى‏گیر دانشمندان بسیار بیشتر، این نکته ثابت شده است که زنبوران عسل داراى زندگى بسیار منظم توام با برنامه‏ریزى و تقسیم کار و مسئولیت و نظام بسیار دقیق است.
شهر زنبوران از پاکترین، منظمترین و پرکارترین ا است، شهرى است که بر خلاف همه اى انسانها، بیکار و فقیر ندارد و از تمدن درخشانى برخوردار است از افراد متخلف و وظیفه‏نشناس در این شهر کمتر اثر دیده مى‏شود، و اگر زنبورانى ندرتا در بیرون کندو بر اثر سهل‏انگارى از گلهاى بدبو و زیانبخش استفاده کنند در همان دروازه کندو بازرسى و ضمن یک محاکمه صحرایى محکوم به مى‏گردند!.
" مترلینگ" دانشمند زیست‏شناس بلژیکى که مطالعات فراوانى در رابطه با زندگى زنبوران عسل کرده، درباره نظام عجیبى که بر شهر آنها حکمفرما است چنین مى‏گوید:
" ملکه (یا صحیحتر مادر کندو) در شهر زنبوران عسل آن طور که ما تصور مى‏کنیم فرمانفرما نیست، بلکه او نیز مثل سایر افراد این شهر مطیع قواعد و نظامات کلى مى‏باشد.
ما نمى‏دانیم که این قوانین و نظامات از کجا وضع مى‏شود، و به انتظار این هستیم شاید روزى بتوانیم به این موضوع پى ببریم، و واضع این مقررات را بشناسیم، ولى فعلا بطور موقت آن را به نام" روح کندو" مى‏خوانیم! ملکه نیز مانند دیگران از روح کندو اطاعت مى‏کند.
ما نمى‏دانیم روح کندو در کجاست؟ و در کدامیک از سکنه شهر عسل حلول کرده است؟
ولى مى‏دانیم روح کندو شبیه به غریزه پرندگان نیست، و نیز مى‏دانیم که روح کندو یک عادت و اراده کورکورانه نژاد زنبور عسل نمى‏باشد، روح کندو وظیفه هر یک از سکنه شهر را بر طبق استعدادشان معلوم مى‏کند و هر را به یک کار مى‏گمارد.
روح کندو به زنبوران و بنا و کارگر دستور مى‏دهد خانه بسازند روح کندو در روز و ساعت معین به تمام سکنه شهر دستور مى‏دهد که از شهر مهاجرت نمایند، و براى بدست آوردن مسکن و ماواى جدید، خود را بدست حوادث نامعلوم و انواع مشقتها بسپارند! ما نمى‏توانیم بفهمیم قوانین شهر عسل که بوسیله روح کندو وضع شده در کدام مجمع شورا مطرح مى‏گردد و تصمیم به اجراى آن مى‏گیرند و کیست که فرمان حرکت را در روز معین صادر مى‏کند؟
آرى در کندو مقدمات مهاجرت براى اطاعت خدایى که سرنوشت زنبور عسل را در دست گرفته فراهم مى‏شود" «1».
اگر دانشمند مزبور به خاطر رسوباتى که از مکتب مادیگرایان در فکر او وجود داشته با ابهام از این مساله سخن مى‏گوید ما با توجه به راهنمایى قرآن، بسیار خوب درک مى‏کنیم که اینهمه آوازه‏ها و برنامه‏ها از کجاست و تنظیم کننده و فرمان دهنده کیست؟! چه تعبیر زیبایى قرآن دارد وَ أَوْحى‏ رَبُّکَ إِلَى النَّحْلِ ...:" پروردگارت به زنبور عسل وحى و الهام فرستاد ..."!
از این رساتر و جامعتر و گویاتر تصور نمى‏شود.
هر چند آنچه درباره زنبوران عسل ناگفته ماند بسیار بیش از آنست که گفتیم اما روش تفسیرى ما اجازه نمى‏دهد که بیش از این مقدار، موضوع فوق را دنبال کنیم «2».
ولى آیا همین مقدار که گفتیم براى پى بردن به عظمت پروردگار براى آنها که اهل فکر و شه‏اند کافى نیست؟ آرى إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ.

http://www.quranpuyan.com/مشاهده متن کامل ...
تعبیر خواب نیش زدن مار و دیدن مار سیاه در خواب با تعبیر خواب مارمولک و انوع ماره
درخواست حذف اطلاعات

تعبیر دیدن مار در خواب,خواب دیدن مار,تعبیر خواب دیدن مار,خواب مار دیدن,دیدن خواب مار,دیدن مار سیاه در خواب,دیدن مار سفید در خواب,تعبیر خواب مار دیدن,دیدن مار بزرگ در خواب,تعبیر دیدن مار سفید در خواب,تعبیر خواب دیدن مار سیاه,مار در خواب دیدن,دیدن مار قرمز در خواب,تعبیر دیدن مار سبز در خواب, خواب مار دیدن چه تعبیری دارد,دیدن مار زرد در خواب,دیدن مهره مار در خواب,دیدن مار در خواب چیست,تعبیر خواب مار سبز,تعبیر خواب مار زرد,تعبیر خواب مار قرمز,تعبیر خواب کشتن مار,تعبیر خواب خوردن مار,تعبیر خواب پیچیدن مار دور اعضای بدن,تعبیر خواب مار کبری,تعبیر خواب مار زرد رنگ,تعبیر خواب مار مرده,تعبیر خواب مار کوچک,تعبیر خواب مار آبی رنگ,تعبیر خواب مار بزرگ,خواب مار سبز,تعبیر خواب پوست مار,تعبیر خواب مهره مار,تعبیر خواب تخم مار,تعبیر خواب گرفتن مار,مار تعبیر خواب,تعبیر خواب گزیدن مار,تعبیرخواب ابن سیرین مار,دیدن ماردرخواب,تعبیردیدن ماردرخواب

تعبیر خواب مار,دیدن مار در خواب,تعبیر خواب مارمولک,تعبیر خواب مار سیاه,تعبیر خواب نیش زدن مار

تعبیر خواب مار,دیدن مار در خواب,تعبیر خواب مار سیاه,تعبیر خواب نیش زدن مار

دیدن مار در خواب کمی عجیب و ترسناک اما برای تمامی افراد حداقل یکبار دیدن مار در خواب شاید طبیعی باشید با سایت من و تو اوکی باشید تا با هم تعبیر خواب مار یا تعبیر نیش زدن مار و تمامی تع ر انواع مار ها را با علمای بزرگ تعبیر خواب مرور کنیم.

متداولترین خواب های مار

دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مار سیاه کوچک و بزرگ

تعبیر خواب نیش زدن مار به دست و پا

تعبیر خواب پیچیدن مار دور اعضای بدن

تعبیر خواب مار خا تری رنگ یا کوچک

تعبیر خواب خوردن مار زنده یا پخته یا سیاه

تعبیر خواب مار قرمز رنگ

تعبیر مارگزیدگی در خواب

تعبیر خواب مار آبی رنگ

تعبیر دیدن خواب مار از 9 معبر واقعی خواب

1_تعبیر خواب مار حضرت یوسف:ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺎﺭ به تعبیر حضرت یوسف ع در یک جمله”شما دشمن به شاد” خواهید شد

ﺩﻳﺪﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺷﻤﻨ ﻨﺪ

ﺩﻳﺪﻥ ﺰﻳﺪﻥ ﻣﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﺰﻧﺪ ﺭﺳﺪ

ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺎﺭ ﺑﺰﺭ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺰﺭ ﺑﺎﺷﺪ

2_تعبیر خواب مار محمد بن سیرین:محمد بن سیرین ﻣﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ تفسیر به ﻗﺮﺽ ﻭ ﻭﺍﻡ بسیار می کند

تعبیر خواب مار :دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

3_تعبیر خواب مار جعفر صادق:دیدن مار در خواب از نظر صادق ع ده بعد دارد.

4_تعبیر خواب مار ابراهیم کرمانی:اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود.

اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعف دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

5_تعبیر خواب مار منوچهر مطیعی تهرانی:مار،خطر یا دشمن خانگی است.

خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه ی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود. چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین ت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

6_تعبیر خواب مار اویتنهاو :مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی
مار چند سر : جذبه
تبدیل به مار شدن : عدم احترام
گرفتن آن : وسوسه
اگر نتوان از دست آن فرار کرد: ناامید بودن نسبت به آینده
نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده
ماری که خودرا کش و قوس میدهد : شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست
کشتن آن : پیروزی در مقابل دشمن
مار افعی : اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست
گرفتن افعی : شما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت
نیش خوردن از افعی : بدبختی

7_تعبیر خواب مار تام جت ویندو:مار درخواب ، نخست نشانگر غریزه جنسى است و ازسوى دیکر
ممکن است باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه ها
شود .
اگر در خواب بببند که مارى به دور بدنش پیچیده ، تعبیر آنست
که خواب بین اسیر و کرفتار هیجانات خویش است .
اگر ببیند مارى دمش را به دهان برده است ، نشانگر میل به
مقاربت و همخوابکى است .
اگر ببیند که مارى اورا بلعید ، نشانگر عمرى است که از خواب
بین مى کذرد و تعبیر آن جنین است که فرد از تلف شدن عمرش
ناراحت است .
اگر ببیند مارى به دور چوبى جنبره زده است ، نشانگر شفا ،
تولد مجدد و شادابى است .
اگر در خواب مارى را در جمنزار ببیند، نشانگر بى وفایى ،
افسوس خوردن و تهمت است .

8_تعبیر خواب مار اسمعیل بن اشعث:اگر ببیند تعدادی مار دورش را گرفتند، خویشان و بستگانش با او دشمن هستند.

9_تعبیر خواب مار آنلی بیتون:۱ـ اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانة آن است که از بدخواهی و شرارت ی عذاب خواهد کشید .
۲ـ دیدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .
۳ـ اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانة آن است که از کشمکش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .
۴ـ کشتن مار در خواب ، نشانة آن است که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .
۵ـ اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانة آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .
۶ـ اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانة آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .
۷ـ اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر که نزدیکتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانة آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد
۸ـ اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانة آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .
۹ـ ید و فروش مار در خواب ، نشانة آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید .
۱۰ـ اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانة آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند .
۱۱ـ اگر خواب ببینید مارها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانة آن است که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .
۱۲ـ اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند ، نشانة آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می ی د ، با درد سر روبرو می شوید .
۱۳ـ اگر خواب ببینید مار ی را نیش می زند ، نشانة آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .
۱۴ـ دیدن مارهای کوچک در خواب ، نشانة آن است که انی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .
۱۵ـ اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می کنند ، نشانة آن است که نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .
۱۶ـ اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانة آن است که انی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند . بعدا پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است .
۱۸ـ اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است که حقوق او در آستانة پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند کرد

برچسب ها:تعبیر خواب مار,دیدن مار در خواب,تعبیر خواب مارمولک,تعبیر خواب مار سیاه,تعبیر خواب نیش زدن مار,تعبیر خواب مار سیاه,تعبیر خواب مار سبز,تعبیر خواب مار خا تری,تعبیر خواب پیچیدن مار دور اعضای بدن,تعبیر خواب مار گزیدگی,تعبیر خواب خوردن مار,تعبیر خواب مار قرمز,تعبیر خواب مار آبی

منبع: تعبیر خواب tabire khab آنلاین ابن سیرین تعبیر خواب صادق تعبیر خواب آکا تعبیر خواب حضرت یوسف

منبع:تعبیر خواب tabire khab تعبیر خواب آنلاین تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب صادق تعبیر خواب آکا تعبیر خواب حضرت یوسفمشاهده متن کامل ...
نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است
درخواست حذف اطلاعات

قورباغه درشتی لب برکهای نشسته بود و آواز میخواند، عقربی پیش قورباغه آمد، سلام بالابلند و گرم و نرمی کرد و گفت: «رفیق میخواهم خواهشی از تو م آیا انجامش میدهی»؟ قورباغه گفت:«اگر شدنی باشد با کمال میل و رغبت انجامش میدهم» عقرب گفت: «از قضا ی که میتواند خواهشم را انجام بدهد تو هستی» قورباغه گفت: «حالا بگو ببینم چه باید م»؟ عقرب گفت: «لانه من آن طرف این برکه است و خودت میدانی من نمیتوانم در آب بروم تا به لانهام برسم مرا کول کن و از آب بگذران»

قورباغه گفت: «آ برادر تو نیش زهرآگین داری، آمدیم ترا کول تا از آب بگذرانم تو هم مستیت کشید که نیشی به این تن نازک من بزنی آن وقت چه کنم؟» عقرب گفت: دارم از این حرفت تعجب میکنم، آ رفیقجان چطور ممکن است تو به من خوبی کنی و من عوض این خوبی به تو نیش بزنم. نه، نه، این خیال را نکن!» قورباغه گفت: «بسیار خب، سوارم شو»

عقرب سوار شد و قورباغه داخل آب رفت و شناکنان داشت میرفت که عقرب نیش خودش را زد، قورباغه گفت: «دیدی که به قولت وفا نکردی!» نیش دوم را زد که قورباغه رفت زیر آب پس از مدتی سرش را بیرون آورد و گفت: «رفیق چطوری؟» عقرب گفت: «رفیق نزدیک بود خفه بشوم» قورباغه گفت: «عیب ندارد! رفتن زیر آب نه از غرض است ترک عادت موجب مرض است»

عقرب گفت: «رفیق! زدن نیش من نه از ره کین است اقتضای طبیعتم این است» نیش سوم را که زد، قورباغه زیر آب رفت، ماند و ماند تا عقرب خفه شد .مشاهده متن کامل ...
سلسله مباحث معاد از حضرت آیت الله محمد شجاعی ( قدس الله نفسه ا کیه )
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم

سلسله مباحث معـــاد از حضرت آیت الله العظمی محمد شجاعی ( قدس الله نفسه ا کیه )  (جلسه یازدهم )

موضوع بحثتمثل عقیده و اوصاف در برزخ

 

 " گفتیم قانون تحول و تکامل انسانها در نظام برزخ یک مسئله مسلم است و اشاره ای کردیم به خصوصیات اعمال و عقاید انسان در برزخ که عاید انسان میشود و با مردن انسان به واسطه آنها یا معذب است یا منعم "

حضرت آیت الله محمد شجاعی ( قدس الله نفسه ا کیه )این مسئله هم تذکر دهنده است که در برزخ یک قانون علمی داریم و آن عبارت است از اینکه : درعالم برزخ باطن انسان تجلی میکند و جلوه گر میشود . اینرا فراموش نکنید که هرچه در باطن هست در آنجا ظاهر میشود ، این یکی از قوانین برزخ است . هرچه در باطن هست آنجا ظاهر میشود یعنی چه ؟ یعنی من دراین زندگی دنیوی در باطن وجودم نحوه زندگیم به هر صورتی که هست در برزخ این باطن جلوه خواهد کرد ، فلذا از اینجا مسئله تمثیل اصواف و عقاید پیش می آید.

تجسم اوصاف یعنی چه ؟

یعنی وقتی من منتقل به برزخ میشوم ، بعداز منتقل شدن به آنجا آن اوصافی که من در اینجا داشتم و مرا تحت سیطره قرار داده بود و به من مسلط بود گرچه به ظاهر معلوم نبود ، در برزخ جلوه خواهد کرد و در آنجا دیگر به صورت صفت نیست , بلکه صورت ممثل است , به صورت مجسم است . این یعنی چه؟

مثلا از باب مثال , ی که در این عالم دنیا و زندگی دنیوی یک صفتی از صفات بهیمی , صفات بد حیوانی به او مسلط بود ، به صورت حیوانی مسلط براو ظاهر میشود . یک مسلمان را حساب کنید ، یک موحد را حساب کنید , مخصوصا آن مسلمانی که روزه میگیرد . مسئله عصبانیت ( که یکی از صفات بهیمی است و از صفات حیوانی است ) اگر بر او مسلط باشد در عالم برزخ متمثل خواهد شد .

در خطبه شعبانیه می بینید که رسول اکرم ( صلوات الله علیه ) در آن خطبه میفرماید : واقعا روزه که میگیرید خوب دقت کنید که دارای حسن خلق باشید چون انسان در روزه از مانوسهای خود یک مقدار جدا میشود ، ممکن است که باعث عصبانیت و بد خلقی شود . عصبانیتی که به صورت یک صفت مسلط بر من است وقتی وارد عالم برزخ شدم این صفت مسلط برخودم که تندی و عصبانیت  درندگی است ، اگر این تسلط با من در برزخ باشد و من با این رنگ به برزخ بروم ، دیگر در آنجا نمیگویند موجود عصبانی است و عصبانیت بر او مسلط است , بلکه باطن وجودم بیرون میزند ، یعنی همان صفت عصبانیت که در این عالم باطنا بر من مسلط بود و تمام وجود مرا تحت سیطره قرار میداد در آنجا تجسم پیدا میکند و با شکل مناسب خودش بر وجود من مسلط خواهد بود . برای شخص دیگری تجسم عصبانی شدن در آنجا نخواهد بود ، چون اینجا این صفت بر من مسلط بود , آنجا هم مسلط بر من است چون اینجا مرا تحت الشعاع قرار میداد ، آنجا هم تحت الشعاع قرار خواهد داد ولی در آنجا مجسم است .

البته عصبانیت اگر در طریق حق باشد مسئله دیگری است . ( مثل غضبناک شدن حضرت علی( علیه السلام ) در بعضی مواقع که بحساب خدا بود ) عصبانیتی که به حساب خواسته های نفسانی است صفتی است که مسلط بر باطن است . معمولا میگوئید من در مقابل عصبانیت عاجزم , در وقت عصبانیت خودم را نمیتوانم حفظ کنم و هیچ چیز نمی فهمم . در آنجا عصبانیت بصورت دیگری جلوه میکند ، اینطور نیست که در مقابل دیگری باشد , بلکه عصبانیت بصورت مجسم بر خود من مسلط خواهد بود . یعنی عصبانیت من در این دنیا چه رنگی داشت و در چه قیافه ای بود ، آن شکل و قیافه با ظاهر قیافه هر حیوان متناسب باشد ، به شکل همان حیوان بر من مسلط است .

اینرا توجه داشته باشید که از لحاظ علمی هر حیوانی مظهر یک صفت است و تمام صفات حیوانی در انسان هست و هر وقت هم یکی از آنها بر انسان غلبه کند جلوه آن در برزخ بصورت  تجسم همان حیوان خواهد بود که بر شخص مسلط است . مثلا حیوانات درنده مظهر صفت درندگی هستند , مثل سگ ، گرگ، شیر و امثال آن که مظهر این صفت هستند , یعنی آن روحی که صفت درندگی دارد و بر شخص غلبه میکند . این روح درست مانند روح آن حیوانی است که صفت درندگی بر او غلبه دارد .

شکل این صفت در برزخ عبارتست از شکل آن حیوان که این صفت را در این جلد دارد و قهرا اگر من در دنیا عصبانی بوده ام در قبر می بینم که یک حیوان بر من مسلط است وعقل و عاطفه ام را از دست می دهم , احساسات خودم را از دست می دهم . خیلی هم دور نروید , همین الان که من عصبانی هستم روح سگی برمن مسلط است ، گرگی بر من مسلط است . چنان مسلط است که خدا را از دست میدهم ، از خدا نمیترسم ، از جهنم نمیترسم , عقلم کار نمیکند ، هیچ را به حساب نمی آورم ، خج نمیکشم ، چنان گرگی میشوم که تمام وجودم تحت الشعاع قرار میگیرد . چون عصبانیت در اینجا بر من مسلط بود در آنجا هم مسلط است ، منتها در آنجا به شکل یک گرگ بر من مسلط است و اذیت میکند کما اینکه اینجا اذیت میکرد . به این میگویند تمثل در عالم برزخ که در ارتباط با ارواح بصورت صحیح  انجام میگیرد .

خیلی از افراد از صفت تندی که داشتند ناله میکنند , ولی جهت علمی و فلسفی اش را فراموش نکنید . این صفت الان بر تمام وجودم مسلط است در آنجا هم به تمام وجودم مسلط خواهد شد . منتها اینجا صفت است آنجا مجسم و ممثل است . می بینید یک ی با زبانش به هر ی میرسد نیش میزند .

رسول الله ( صلوات الله علیه ) فرمودند : افرادی هستند که در دنیا دیگران  به آنها احترام میکنند بخاطر اینکه فقط از شر زبانشان میترسند , اینها در قیامت عذاب مخصوصی دارند .

انی هستند که واقعا انسان از زبانشان میترسد ، از کنارش که میگذری نیش میزند ، همین که یکی را میبیند چیزی به او میبندند . این طور انسانها نیش زننده هستند ، این نیش زدن و نیش زنندگی در جاهای مختلف به انواع مختلف که به هر شکلی با انسان روبرو شود و نیش بزند و انسان را اذیت د ( آنطور که میگویند نیش زبان از همه چیز سخت تر است) صفتی در باطن است که در ظاهر بصورت نیش زدن درمیاید . یعنی این صفت بر او مسلط است , هر قدر بیاد میاورد خدا هست بترس_, یک مقدار خودت را نگهدار , نیش نزن ، مردم را ناراحت نکن ، می بینید نه عاطفه میداند ، نه احساسات میداند چیست ، نه خدارا در نظر میگیرد ، فقط این نیش زدن بر او مسلط است . این چنین فردی وقتی به برزخ رفت با آن شکلی که حیوانی دارای این صفت است بشکل همان حیوان بر انسان مسلط میشود . در اینجا صفت مسلط بود در آنجا به صورت آن حیوان که عقرب است بر انسان مسلط میشود . اینکه شنیده اید عقرب در قبر بر انسان مسلط میشود از طریق همین نیش زدن بر انسان مسلط است و این نیش زدن و درندگی ها هم به شکلهای مختلف مجسم است . گاهی به صورت یک مار مسلط است و گاهی به شکل عقرب در میاید . همچنین می بیند یکی درنده است گاهی این درندگی با یک نوع نجابت همراه است و گاهی هم درندگی با یک نوع پستی و رذ پیش میاید ، در بعضی ها توام با یکنوع خست و پستی است . آن درنده که با پستی توام است به شکل گرگ در میاید , ولی آنکه با شرافت و نجابت است به صورت شیر مجسم میشود , همه اش تناسب دارد . توجه داشته باشید که درنده با درنده یکی نمیشود , زبان کج با زبان کج یکی نمیشود ، زبان تند با زبان تند یکی نمیشود ( به جهت علمی اش هم توجه کنید )

مثلا می بینید ی در مقابل مسائل نقطه ضعف دارد . هرچه به خدا فکر میکند , به آ ت فکر میکند نمیتواند نجات پیدا کند . این صفت در بعضی ها چنان مسلط میشود که هر قدر شب تصمیم میگیرند که دیگر از فردا این کار را نکنند ولی از بس بر وجودش مسلط است که همه چیز دیگر را تحت الشعاع قرار میدهد ، ناراحت میشود باز هم ادامه میدهد ، تصمیم میگیرد باز نمیشود ، یعنی در مقابل غریزه خودش اسیر است , این را نقطه ضعف میگویند . قهرا به او یک صفت بهیمی و رانی مسلط است . ولی در آ ت این صفت اینطور لذت ندارد ، اینجور مسلط نیست ، آنجا به صورت یک حیوانی که مظهر این مسئله در این دنیا است و جلوه گر این صفت در این دنیا است مجسم میشود که عبارت است از خوک . به این میگویند تمثل صفت در آ ت (حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل )

سعد ابن معاذ وفات کرده بود , رسول الله ( صلوات الله علیه ) بدون عبا و پا او را تشییع فرمودند و خودشان او را به قبر گذاشتند . سعد مرد بزرگواری بود وقتی او را به قبر گذاشتند مادرش آمد و گفت : هنیا لک الجنه یا سعد . بهشت بر تو گوارا باد , ی بودی که اینقدر پیغمبر( صلوات الله علیه ) برایش ارزش قائل بود که پای او را تشییع فرمود . حضرت ناراحت شدند و فرمودند : از کجا میدانی به بهشت وارد شده ؟ الان سعد را میبینم که از ناحیه بد خلقی در منزلش در فشار است .

میخواهم برای شما تذکری باشد , متوجه باشید اینها از گوشه و کنار قانون تحول است . قانون تحول چیزی را جا نمیگذارد ، این قانون تحول چنانست که حتی اگر علی بن طالب ( علیه السلام ) باشد و در او یک کمی عصبانیت باشد ، چون تحول است ، چون تکوینی است ، قراردادی نیست ، حرف نیست ، اثرش را خواهد دید . فلذا مواظب باشید غافل نشوید که یک دفعه بگوئید من به خدا ماس میکنم خدا میبخشد . بخشوده شدن خیلی سخت است شما فکر میکنید سعد بن معاذ به خدا ماس نمیکرد ؟ پس چرا سعد را خدا نبخشید ؟ معلوم است بخشیدن خدا سخت به دست میاید ، به این راحتی ها خدا نمی بخشد . منظور این است که از این صفات مواظبت کنید . موضوع این است که ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَکَّى * وَمَن تَزَکَّى فَإِنَّمَا یَتَزَکَّى لِنَفْسِهِ ) فقط به و روزه اکتفا نکنید , همه این صفات بد را در خودتان بکشید ( فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ  _ أَن طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ ) اصل تاویل آیه این است که درونتان را پاک کنید ، فقط به وروزه اکتفا نکنید ، شب و روز با درونتان در جنگ باشید ، مواظبت کنید در حرف زدنها - غیبت ها - تکذیب دیگران . هر قدر نفس شما را تهییج کند شما هر حرفی را نزنید ، در منزل عصبانی نشوید , نفس را بشکنید . بارها گفته ام اینها با معجزه درست نمیشود بلکه انسان خودش باید زحمت بکشد . وقتی به شما جسارتی میکنند خودتان را نگه دارید , نفستان را بکشید ( فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ) خلاصه اگر این جهاد با نفس را نکنید نجات نخواهید یافت . تمام جزئیات در عالم شما جلوه خواهد کرد . من از شما سوال میکنم اگر بنا شود یک عقرب بر شما مسلط شود آرامش شما از دست نمیرود ؟ هر قدر خوردنی و آشامیدنی خوب هم به شما بدهند ولی یک عقرب به شما مسلط شود آیا واقعا حواس شما جمع میشود ؟ یک مار بر شما مسلط باشد آرامش خواهید داشت ؟ همه اینها مو به مو پیش خواهد آمد . فقط سعی کنید درونتان را پاک کنید . ( أَن طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ ) از وروزه نتیجه بگیرید موجود تی باشید , متین باشید , با ایمان باشید , هر حرفی میخواهید بزنید ببینید خدا خوشش میاید یا نه ، حرفتان را در درون بخورید . هر قدر نفستان شما را تحریک کند  مواظبت کنید اینها کار سخت است , کار مردان اینها است . مرد به اینها میگویند.

به یک عارفی درباره شخصی که او هم عارف بود گفتند فلان به مقامی رسیده که میتواند در هوا پرواز کند ، آن عارف گفت هنر بزرگی نیست ( به پر معنا بودن حرف دقت کنید ) کلاغها هم پرواز میکنند . بعد گفتند فلان کرامت دارد از روی آب راه میرود . گفت قورباغه ها هم در آب شنا میکنند ( البته درباره اهل معنا این مسائل میشود که روی آب راه بروند و یا در هوا حرکت کنند ) بعد از او پرسیدند پس در نظر تو آدم خوب کیست ؟ گفت من به ی مرد میگویم که همیشه در تمام دقایق و در همه سکناتش رضای خدا را در نظر بگیرد و مراعات کند و هیج به نفس  خودش جواب ندهد ، مرد اوست  والسلام . مرد ی نیست که روی آب یا روی هوا راه برود , مرد فقط ی است که قدم به قدم , لحظه به لحظه هرحرفی که میزند , هر حرکتی که میکند ببیند خدا خوشش میاید یا نه ؟ عصبانی که میشود ببیند خدا خوشش میاید یا نه ؟ پشت سر مردم حرف میزند ، ببیند خدا خوشش میاید یا نه ؟ الی آ , فقط رضای پروردگار را در نظر بگیرد .

خیال نکنید که اینها به آسانی تمام میشود ، اگر به گناهان مبتلا باشید خلاصه اگر یک نقطه ضعفی از صفات حیوانی در وجودمان باشد جزایش را خواهیم دید . آن سعد بن معاذ که پیغمبر( صلوات الله علیه ) آنطور او را تشییع د تا مادرش گفت بر تو گوارا باد , فرمودند : تو از کجا میدانی , من او را میبینم در فشار است از ناحیه بد خلقی در منزلش . بعد دستور فرمود برای او از اهل خانه اش حلیّت بگیرند , پیغمبر است همه چیز را می بیند .

گفت پیغمبر که آواز خدا           میرسد بر گوش من همچون صدا

مهر بر گوش تو بنهاد حق         تا به آواز خدا نارد سبب      (مولوی)

سعد بن معاذ را که رسول خدا تشییع فرمود , فرمود : هزارها صف ملائکه با من این بزرگوار را تشییع میکنند . رسول الله ( صلوات الله علیه ) با او رفتند , پای در قبرش وارد شدند ، آن بدن مقدس را در قبر گذاشت و وقتی خاک روی آن می پاشید ، مادرش گفت بهشت گوارایت باشد . حضرت ناراحت شدند و فرمودند از کجا میدانی به بهشت وارد شده ؟ الان سعد را میبینم از ناحیه  بدخلقی در منزلش در فشار قبر است . من سوال میکنم پس چرا خدا اورا نبخشید ؟ این یک گناه کوچک را می بخشد آسان نپندارید , هیچ چیز حذف نمیشود ، تکوین است . در تکوین بخشیدن معنی ندارد . منتها خدا اورا پاک میکند , رافت به این معنا که خدا ببخشد و نادیده بگیرد اینطور نیست . چون مسئله تکوین است دراینجا چون میتوانیم با اراده و به مشیت خدا خودمان را پاک کنیم میتوانیم والا مسئله نادیده گرفته نمیشود . نتیجه اش را میبینید . مگر اینکه قبل از وارد شدن در آنجا خود را پاک کنید .

مسئله تمثل را میگویم , هرچه در درون داشته باشید تمثل خواهد داشت . مسئله بخل را بگویم , خیلی از مردم بخیل هستند نمیتوانند چیزی به ی بدهند . طمع که سیر نمیشود ، همیشه چشمش اینور و آنور است (همه مبتلا هستیم )

تمثل صفت طمع را در برزخ میدانید ؟ حالا اگر یک روباه را به ما مسلط کنند خوشمان میاید ؟ این واقعیت روحی است ( أَن طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ  ) که هر رنگی اینجا گرفته ایم به حساب تحول در آنجا هست . خدا فرمود خانه را پاک کن ( قلب انسان ) بگذار طواف کننده ها بیایند ، رکوع کنندگان بیایند . بگذار صاحبان سجده بیایند , بگذار منبع الهامات الهی بشود ، بگذار رشحات غیبی بیاید ، بگذار فیوضات معنوی بیاید ، طَهِّرَا بَیْتِیَ ( قلب المومن عرش الرحمن )

این تمثل است ( تمثل عقیده است , تمثل عمل هم هست , باشد در مسئله قیامت بحث کنیم) تمثل عقیده را هم صحبت ن فقط از تمثل اوصاف آنهم از اوصاف بهیمی یک مقدار صحبت .

در زمان ائمه اطهار ( علیهم السلام ) اینطور بود که میامدند حضور پیغمبر( صلوات الله علیه ) و علی ( علیه السلام ) و میگفتند برای ما موعظه کنید وعیوب باطنی آنها را میگفتند آنها هم خودشان را اصلاح می د . انشاالله از همه بیشتر از بد خلقی و یکی هم از صحبت در هر جا که غیبت است ، یکی هم از نگاه به نامحرم اصلاح شویم .

رگ رگ است این آب شیرین آب شور        بر خلائق میرود تا نفخ صور

اول اینطور پیش آمده بود که بعضیها فکر میکنند علی ( علیه السلام ) را خدا از اول علی خلق کرده بود یا سلمان را خدا از اول سلمان خلق کرده بود یا ابوذر را از اول ابوذر خلق کرده بود ، خیر , اینها جهاد با نفس د ، خودشان را تکمیل د ، واقعا جدیت د ( مَن تَزَکَّى فَإِنَّمَا یَتَزَکَّى لِنَفْسِهِ ) هر پاک شود فقط خودش را پاک میکند و السلام ( والی الله المصیر ) و بازگشت  به سوی خداست .

 

تذکر:

این سری از مباحث معاد از فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی در بیش از بیست جلسه ایراد شده که با استعانت از خداوند متعال در نظر داریم جهت استفاده علاقه مندان در این وبلاگ قراردهیم .

اصل مباحث به زبان ترکی بوده و از نوارها پیاده و ترجمه شده است , فلذا چنانچه در صراحت مطالب و یا ترجمه نقایصی باشد شرعا به عهده این حقیر میباشد .

تاریخ : ماه رمضان سال ١٣۵۶هجری شمسی

هرگونه کپی برداری با ذکر نام منبع بلا مانع است .

 مشاهده متن کامل ...
با پیاز دردهایتان را درمان کنید!
درخواست حذف اطلاعات

 اگر تصور می‌کنید پیاز صرفا برای پخت و پز است، خیلی خوب آن را نشناخته‌اید، چون به قدری خاصیت دارد که می‌توان از آن برای درمان دردهای روزمره مانند سردرد، سوختگی، جای نیش ات، سرفه و غیره نیز استفاده کرد. در ادامه با خواص دارویی پیاز آشنا شده و روش بهره مندی از آن را عنوان می‌کنیم


به گزارش شمال نیوز: اگر تصور می‌کنید پیاز صرفا برای پخت و پز است، خیلی خوب آن را نشناخته‌اید، چون به قدری خاصیت دارد که می‌توان از آن برای درمان دردهای روزمره مانند سردرد، سوختگی، جای نیش ات، سرفه و غیره نیز استفاده کرد. در ادامه با خواص دارویی پیاز آشنا شده و روش بهره مندی از آن را عنوان می‌کنیم


خداحافظی با سرفه


پیازدرمان موثری برای سرفه است. این یار همیشگی پخت و پز خاصیتی دارد که در دنیای پزشکی به آن «موکولیتیک» می‌گویند. به این معنی که ترشحات مخاطی را روان کرده و باعث باز شدن سیستم تنفسی می‌شود.


روش استفاده


پیاز را د کرده و با مقدار کمی‌روغن زیتون داخل ماهی تابه‌ای ریخته و بگذارید داغ شود. یک قاشق چایخوری تخم کتان به آن اضافه کنید. اجازه دهید مواد به مدت 10 دقیقه روی حرارت بماند تا نرم شوند. سپس ترکیب به دست آمده را داخل یک پارچه نازک و تمیز بریزید و آن را تا کنید تا به صورت یک کمپرس در بیاید. اجازه دهید کمی‌خنک شده و گرمایش قابل تحمل شود. سپس مرهم را دور گردن‌تان ببندید. برای درمان و رفع سرفه‌های خشک نیز می‌توانید یک عدد پیاز را پوست گرفته و به دو قسمت تقسیم کنید. آن را داخل یک بشقاب بگذارید و زیر تخت فردی که سرفه می‌کند قرار دهید. با همین کار ساده می‌توانید کمک بزرگی به رفع سرفه‌های خشک ید.


زخم را ضدعفونی می‌کند


اگر در حین انجام کارهای خانه، زخمی‌سطحی یا اشی در بدن تان ایجاد می‌شود و ماده ضدعفونی کننده دم دست نداشته باشید می‌توانید از پیاز کمک بگیرید، چون یک ضدعفونی کننده طبیعی فوق العاده است.اگرچه بوی پیاز چندان خوشایند نیست، اما استفاده از آب آن برای نابود میکروب‌ها و تمیز پوست زخمی‌بسیار موثر خواهد بود. البته نباید از این روش برای زخم‌های باز و عمیق استفاده کرد.


روش استفاده


پیاز را رنده کنید و یا داخل مخلوط کن ریخته و آب آن را بگیرید. یک گاز استریل تمیز را به آب پیاز آغشته کرده و روی زخم و اش ایجاد شده روی پوستتان بگذارید. این کار را دو مرتبه در روز انجام دهید.


مرهم پیاز کارساز است


برای تسکین و درمان سوختگی، ترک پوستی، جای جوش و غیره می‌توانید پیاز را امتحان کنید.از آنجایی که پیاز خاصیت ضدعفونی کنندگی دارد، از بروز عفونت پیشگیری می‌کند و باعث می‌شود پوست سالم مانده و خیلی سریع خود را احیا کند.


روش استفاده


پیاز را د کرده و با مقدار کمی‌روغن زیتون تفت دهید. یک قاشق چایخوری تخم کتان به آن اضافه کرده و به مدت ده دقیقه بگذارید تا نرم شوند. مواد را داخل یک پارچه تمیز نازک بریزید و آن را روی پوست آسیب دیده بگذارید. حواستان باشد که ترکیب به اندازه کافی خنک شده باشد.


خداحافظ سرماخوردگی


تب، احساس خستگی و سرماخوردگی از ناخوشی‌های شایع فصل سرماست. در این مواقع هیچ چیز به اندازه یک سوپ داغ نمی‌تواند با سرماخوردگی مقابله کند.در بین همه سوپ‌هایی که می‌شناسید، یک سوپ مخصوص پیاز وجود دارد که معجزه می‌کند. اگرچه شاید خوشایندتان نباشد و نفستان را بدبود کند، اما خواص ضد ویروسی آن شما را زودتر از آنچه تصورش را می‌کنید از شر سرماخوردگی خلاص می‌کند.پیاز حاوی دو ترکیب ضدمیکروب قوی به نام آلین و آلیسین است که به میکروب‌ها حمله کرده و مانند آنتی بیوتیک‌ها عمل می‌کند.


روش مصرف


100 گرم پیاز را د کنید و داخل 200 میلی لیتر آب جوش بریزید. اجازه دهید به مدت چند دقیقه در این آب بماند. سپس آن را صاف کرده و یک قاشق چایخوری عسل اضافه کنید. هر روز 4 تا 6 مرتبه از این سوپ مخصوص میل کنید.


درمان عفونت گوش


اوتیت یا عفونت گوش ناشی از هاب یا عفونتی در گوش میانی یا خارجی بروز می‌کند. از آنجایی که پیاز یک ماده ضد هاب طبیعی است می‌توان از آن برای درمان این مشکل استفاده کرد. پیاز باعث تسکین درد شده و همچنین عفونت را از بین می‌برد.


روش استفاده


پیاز را به قطعات کوچک‌تر د کنید. دو قاشق چایخوری از این پیاز د شده را در ماهیتابه ریخته و به آرامی‌حرارت دهید تا نرم شوند.سپس آن را داخل یک پارچه تمیز ریخته و مرهم درست کنید.حواستان به گرمای آن باشد تا گوش را نسوزاند و آن را به طور مستقیم روی گوش دردناک قرار دهید.اگر علائم تان با این کار از بین نرود، حتما به پزشک مراجعه کنید.


تسکین جای نیش ات


برای همه ما پیش می‌آید که پشه، زنبور و یا ات دیگر نیشمان بزند. بدون شک جای نیش این ات دردناک بوده و باعث خارش و سوزش می‌شود. پیاز می‌تواند برای رفع این مشکل کمکتان کند. به خاطر اینکه حاوی مواد ضد ه است و میکروب‌ها را از بین برده و جای نیش را ضدعفونی می‌کند. در نتیجه باعث تسکین درد و یام جای زخم می‌شود.


روش استفاده


پیاز را حلقه کرده و خیلی سریع روی جای نیش بگذارید.


سردرد


پیاز جزو پیشنهادهای مادربزرگ‌ها برای تسکین سردرد است. به عقیده متخصصان طب سنتی نیز پیاز برای رفع سردرد موثر عمل می‌کند.


روش استفاده


دو تا سه عدد پیاز را پوست گرفته و خیلی ریز د کنید. سپس آنها را داخل دو تکه پارچه تمیز بپیچید. سپس این کمپرس‌ها را در نواحی دردناک سرتان بگذارید.دراز بکشید و بگذارید پیازها روی گیجگاه و یا نقاط دردناک دیگر سرتان بماند.


 مشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره سلامت دندان از نطفه تا آ عمر
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره سلامت دندان از نطفه تا آ عمر با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

سلامت دندان از نطفه تا آ عمر

در قسمت اول و دوم ضمن بیان مقدمه، مسائل دهان و دندان، ساختمان دندان از نظر ظاهری و تشریحی و همچنین بافت های نگهدارنده دندان و لثه و مشکلات احتمالی آنها مطالبی از نظر خوانندگان محترم گذشت .در این قسمت بیشتر با رشد و نمو دندان ها ، دوره های دندانی ( شیری و دائمی و مختلط ) و مشکلات و عوامل موثر بر رویش دندان بحث خواهیم کرد .

( قسمت سوم )

2) تکامل دندانی

شروع متمایز شدن سلول های اولیه دندان از هفته ششم جنینی می باشد . مراحل جوانه ، کلاهی شکل ، زنگی شکل و کلسیفیه ( جذب مواد معدنی )و شکل گیری اساسی همه قبل از تولد انجام می گیرد . دندانهای پیش میانی فک پائین و بالا حدود هفته یازدهم جنینی شکل اختصاصی خود را می گیرند. ثنایا های طرفی بین هفته سیزده و شانزدهم ،نیش ها هفته هفدهم و شکل گیری ،تشکیل قله های سطح جونده دندانهای آسیا ی شیری(کاسپ) بین از هفته دوازدهم تا سی و چهارم اتفاق می افتد . و در ادامه ریشه های دندانها مراحل تکاملی خود را طی می نمایند . به همین خاطر مسائل دوران بار داری ، سلامت عمومی مادر ، تغذیه ، مسائل روحی مادر حتی نحوه خو دن وی در سلامت دندان از نظر دندانپزشکی بسیار مهم بوده و همیشه پزشکان و دندانپزشکان بر مشاوره پزشکی و دندانپزشکی قبل از تصمیم به بارداری و معاینه مداوم برنامه ریزی شده در حین بارداری تأکید می نمایند . مصرف فولیک اسید ، آهن و کلسیم در دوران بارداری کمک بسیار زیادی به رشد و نمو و مقاومت دندان جنین می کند .

دندانهای شیری

هر فردی در طول زندگی خود دو سری دندان دارد: دندانهای شیری و دائمی . دندانهای شیری از سن 6 ماهگی تا 30 ماهگی در دهان رویش می یابندو از آن به بعد تا 6 سالگی فقط دندان شیری در داخل دهان کودک وجود دارد که به دوره دندان شیری نیز معروف است . از سن 6 تا 12 سالگی به مرور این دندانها می افتند ( دوران دندانی مخلوط که در دهان کودک در این سنین هم دندان شیری و هم دندان دائمی وجود دارد)و بجای آنها دندانهای دائمی رویش می یابند و تا پایان عمر در دهان باقی می مانند. ( دوره دندان های دائمی )

تعداد دندانهای شیری بیست عدد بوده و بطور مساوی در هر فک10عدد جای می گیرد. پس از مدتی دندانهای دائمی که سی و دو دندان بوده، 20 تای آنها به مرور و در سن خاص خود و طی مراحل طبیعی جایگزین دندانهای شیری می گردند. از آنجا که دندانهای شیری پایه و اساس دندانهای اصلی و دائمی هستند، مراقبت از آنها و رعایت اصول بهداشت دهان و دندان ضروری می باشد. این دندانها 20 عدد (10 عدد در هر فک ) می باشند که در نیمه هر فک ( 5 دندان ) دو دندان پیش میانی و کناری ، یک دندان نیش ، دو دندان آسیای بزرگ شیری قرار گرفته است. تکامل دندانهای شیری از دوره جنینی ( هفته ششم جنینی ) شروع می شود و در آمدن آنها پس از تولد و از شش ماهگی شروع می شود.

 

از وظایف مهم و اختصاصی دندانهای شیری موارد زیر را می توان نام برد:

نقش اساسی در جویدن، تغذیه و سلامت عمومی

تلفظ صحیح کلمات و صحبت

حفظ زیبایی، و کمک به سلامت روحی و روانی کودک

حفظ فضای لازم جهت رویش دندانهای دائمی و در نهایت جلوگیری از به هم ریختگی دندانها و کاهش نیاز به درمانهای ارتدونسی (یکی از دلایل مهم نامرتب بودن دندانهای دائمی، از دست رفتن زود هنگام دندانهای شیری است)

نهایتاً پوسیدگی دندانهای شیری موجب آسیب دیدن جوانه دندانهای دائمی بر اثر عفونت های انتهای ریشه دندان شیری می گردد.

از نظر شکل ، ( تاج ، ریشه ، ارتفاع ) اندازه و رنگ ظاهری دندانهای شیری تفاوت های بسیاری با دندانهای دائمی دارند که در اینجا نمی توان در مورد آن بحث نمود . اما دانستن این نکته بسیار مهم است (که همانطور که تأکید شد تعداد دندانهای شیری در هر فک ده عدد و در هر نیم فک پنج عدد می باشد ) و اولین دندان آسیای دائمی که همان دندان شش سالگی می باشد در انتهای دندانهای شیری رویش یافته و جایگزین دندانهای شیری نیز نمی شوند و نباید با دندانهای شیری اشتباه شوند . برای درک این مهم کافی است خوانندگان محترم تعداد دندانهای هر فک کودک یا هر نیم فک را ( از خط وسط که دندانها قرینه هستند ) شمارش نموده و بیش از ده دندان در هر فک و بیش از پنج دندان در هر نیم فک را به حساب رویش دندان های آسیای بزرگ دائمی گذاشته و جهت اقدامات پیشگیرانه به مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی یا دندانپزشک خانوادگی خود و . . . مراجعه نمایند .

مشکلات هنگام رویش دندانی :

در بیشتر بچه ها رویش دندانهای شیری با افزایش بزاق همراه است . بچه ها میل دارند دست و انگشت خودشان و اسباب بازیها یشان را داخل دهانشان ند .در این زمان بچه ها هر چه را که در دسترسشان قرار می گیرد به سمت دهان می برند . بیشتر به خاطر اینکه لثه ها هنگام بیرون آمدن دندان دارای خارش هستند. بعضی بچه ها موقع دندان رویش دندان بی قرار و بد خلق می شوند . از آن گذشته شرایط زیادی شامل اسهال ، تب و برونشیت نیز اضافه می شود .

هاب و تب :

طی یک مطالعه در فنلاند، بچه ها یی را که در حال رویش دندان بودند معاینه د و علائم تب ، اسهال ، بیقراری و خارش را مشاهده د . در همین حال مادران ک نی که در حال رویش دندان بودند و در پرسشگری شرکت د وجود عفونت بدون افزایش دمای بدن ، عفونت گلو و هاب لثه، افزایش گلبولهای سفید خون و بی خو در فرزندشان را اعلام نمودند .

هماتوم: از دیگر مشکلات ناشی از رویش دندان ها می باشد . این مشکل بیشتر در دندانهای آسیا مشاهده می شوند .

دندانهای قبل از تولد و حین تولد :

m ler and savara) ) ساوارا و ماسلر در دو بیمارستان شیکاگو از 2000 تولد 85% دندان قبل از تولد یا هنگام تولد ( تا 30 روز بعد از تولد) را گزارش د . معمولا این مسائل زمینه خانوادگی دارند . و بیشتر شامل دندانهای پیش میانی پائین هستند. بیشتر شبیه دانه برنج هستند . این دندانها اکثراً خیلی لق هم هستند که قائدتاً هم پس از چند روز خود بخود می افتند و مشکل خاصی بجز هنگام شیر خوردن که باعث زخمی شدن مادر میشوند ، ندارند .

gorlin and bodenhoff) ) بادنف و گورلین در یک تحقیق دریافتند والدین 15% از ک نی که دارای دندان پیش و هنگام تولد هستند به این مشکل مبتلا بوده اند .

دندانهای دایمی

این دندانها 32 عدد (16 عدد در هرفک و 8 عدد در هر نیم فک ) می باشند که نام گذاری آنها در هر نیم فک به قرار زیر است .یک دندان پیش میانی ، یک عدد دندان پیش طرفی ( ثنایای میانی و طرفی یا کناری) یک دندان نیش که به بادام شکن نیز در بین مردم معروف است ، دو دندان آسیای کوچک و سه دندان آسیای بزرگ قرار دارد ،که سومین آسیای بزرگ دائمی را دندان عقل نیز می گویند. رویش دندانهای دایمی از شش سالگی با رویش دندان 6 یا اولین دندان آسیای بزرگ دائمی در انتهای دندانهای آسیای بزرگ شیری شروع و آ ین دندانهای آسیای بزرگ به نام دندانهای عقل در سنین شانزده تا بیست و پنج سالگی و شاید گاهی اوقات بیشتر در می آیند. توضیح اینکه دندانهای آسیای بزرگ جانشین دندانهای شیری نیستند. لازم است تأکید مجدد بر سن رویش اولین دندان آسیای بزرگ دائمی یا همان دندان شش سالگی نماییم که در انتهای دندانهای آسیای شیری بیرون می آیند و چون در سنی رویش می یابد که کودک بر اثر سرگرمی های روزمره کمتر احساس درد می نماید ، در صورت وجود درد مختصر از ابراز آن به والدین به جهت ترس از مراجعه به دندانپزشک و پزشک خود داری می نماید ، والدین ارتباط کمتری با کودک از نظر بازدید های روزانه ، هفتگی و ماهیانه از دهان و دندان کودک خود دارند و اگر احیانا ً بر اثر تصادف متوجه درد یا رویش دندانی هم در دهان میوه دل خود شوند به حساب دندان شیر ی و . . . می گذارند . سی و دو دندان دائمی ، به شرح ذیل تقسیم بندی و نامگذاری شده اند.

دندانهای پیش : به چهار دندان جلویی در فک بالا و پائین ( جمعا“ هشت دندان )، دندانهای پیش گفته می شود. دندانهای پیش بزرگ، تخت و دارای لبه تیز و باریک هستند که برای ب لقمه کاربرد دارند .دندانهای پیش تک ریشه ای هستند. و جانشین دندانهای همنام شیری خود می شوند ، شروع افتادن دندانی شیر و بیرون آمدن دندانی دائمی جایگزین بطور طبیعی از پیش میانی فک پائین آغاز و با رویش پیش های کناری فک بالا پایان می یابد . ترتیب رویش طبیعی این دندانها از پیش میانی فک پائین شروع ، بعد پیش های میانی فک بالا و سپس پیش های کناری فک پائین و در نهایت پیش های طرفی فک بالا می باشد . سن رویش دندانهای پیش از 7 سالگی تا حدود 9 سالگی و به ترتیب ذکر شده قبل می باشد .

دندانهای نیش : درطرفین دندانهای پیش ، دندانهای نیش قرار دارند. شکل و ساختار آنها ضخیم و برجسته است که به یک سر تیز و برنده منتهی می شوند. این دندانها برای ب قطعات غذا وگوشت بسیار مناسبند. ترتیب افتادن دندان های نیش شیری و رویش دندانهای نیش دائمی جایگزین در فک پائین بعد از پیش های کناری، ( 9-11 سالگی )ولی در فک بالا پس از رویش دندانهای آسیای کوچک دائمی(10 – 12 سالگی ) است که در ردیف بودن دندان ها و زیبائی نقش بسزائی دارند . و همیشه باید مواظب این مهم بود . اکثر والدین بیرون زدگی دندان نیش بر اثر کمبود فضای کافی را بعنوان دندان اضافی تلقی کرده و بعضاً خواستار حذف آن می شوند . اطلاق لقب بادام شکن شاید به خاطر شکل و مکان آن ( در کنار و گوشه فک ) و همچنین محکم بودن و ضخامت بیش از دیگر دندانهای فکین این دندان باشد .

دندانهای آسیای کوچک: کنار هر دندان نیش ، دو دندان آسیای کوچک (جمعا“ هشت عدد) قرار دارند که فاصله بین دندانهای نیش تا آسیای بزرگ را پر می کنند. سطح روی آنها پهن و تخت و لبه های آنها تیز و عاج دار می باشد. دندانهای آسیای کوچک کنار نیشها ، دو ریشه ای و دندانهای آسیای کوچک کنار آسیاهای بزرگ ، تک ریشه ای هستند. در فک پائینی ، تمامی دندانهای آسیای کوچک ، تک ریشه ای می باشند. ترتیب رویش این دندانها نیز ماند همه دندانها از فک پائین بوده با این تفاوت که اولین آسیای کوچک دائمی جایگزین اولین دندان آسیای شیری قبل از دندان نیش در دهان ظاهر میشود و سن رویش این دندانها از 9 تا 11 سالگی می باشد .


با


تحقیق درباره سلامت دندان از نطفه تا آ عمر


مشاهده متن کامل ...
آیا سم هزا ا خطرناک است؟
درخواست حذف اطلاعات

انواع خطرناک هزار پا در افریقا و امریکا وجود دارند، اما گونه های ایرانی که به رنگ زرد هستند، کشنده نیستند و فقط جای نیش آنها متورم می شود و درد نیش آنها و همچنین ماندگاری جای نیش و تورم، از نیش زنبور کمتر است و به شکل کاملا متورم و قرمز رنگ با جای 2 تا نیش در مرکز برآمدگی مشخص است.

اطلاعات بیشتر

هزا ایان انواعی از بند پایان هستند که دارای دو جفت پا در هر بخش از بدن ( به جز ناحیه سر ) می باشند. بیشتر هزار پاها دارای بدن استوانه ای شکل هستند ولی انواع کمی از آنها شکل های گوناگون دیگری دارند .هزار پاها می توانند به دور خود بپیچند و بدن خود را مانند توپ گرد کنند.

در ایران در تمام نقاط و در اکثر خانه ها از این صدپایان یافت می شوند که نام علمی جنس آنها scolopendra است. این بندپایان در آغاز فصل بهار بسیار فعال هستند. راسته ای از این گروه از هزا اها نیز وجود دارد که دارای پاهایی بلند هستند که به آنها هزا اهای مگس گیر نیز می گویند که اکثر آنها ۱۵ جفت پا دارند. آنها خود را با شرایط آب و هوایی خشک نیز می توانند سازگار کنند. هزا اهای مگس گیر در منازل روستایی ایران بسیار دیده می شوند.

در ایران در تمام نقاط و در اکثر خانه ها از این صدپایان یافت می شوند که نام علمی جنس آنها scolopendra است. این بندپایان در آغاز فصل بهار بسیار فعال هستند. راسته ای از این گروه از هزا اها نیز وجود دارد که دارای پاهایی بلند هستند که به آنها هزا اهای مگس گیر نیز می گویند که اکثر آنها ۱۵ جفت پا دارند. آنها خود را با شرایط آب و هوایی خشک نیز می توانند سازگار کنند. هزا اهای مگس گیر در منازل روستایی ایران بسیار دیده می شوند.

آنها اغلب در سقف زیر زمین ها، داخل دستشویی ها و زیر شیروانی ها همچون عنکبوت ها به دیوار سقف می چسبند. گروهی دیگر از صدپایان هستند که بدنی بسیار طویل و باریک با پاهای زیاد دارند که تعداد آنها تا ۱۸۱ جفت نیز می رسد. پاها و بدن باریک است و با چسبیدن به ط خود آنها را شکار کرده و مایعات بدن آنها را می مکند. این صدپایان در ایران در جنگل های شمال کشور به فراوانی در زیر سنگ ها یافت می شوند.

هزار پاها آهسته حرکت می کنند و بیشتر به خوردن برگ ها علاقه دارند. در اکثر موارد آنها نوعی آفت برای گلخانه ها محسوب می شوند و می توانند خسارت زیادی به بار بیاورند . هزار پاها موجودات شکارچی نیستند و با توجه به رفتار آرام و رژیم غذایی ساده برای نگهداری در خانه به عنوان حیوان خانگی ایده آل می باشند.

شمار هزا ایان نسبت به دیگر ه ها کمتر است و آنان را می توان به دو گونه ی کلی گوشتخوار و گیاهخوار تقسیم نمود.

هزار پای گوشتخوار بسیار کمیاب و دارای پاهای کمتری نسبت به گونه ی گیاهخوار است ؛ همچنین زهرآگین است ولی زهر آن برای آدمی خطرناک نیست.

نوع مضر آن که آفت به حساب می آید و در مزارع است.

نوع گیاه خوار با تغذیه از ریشه بافت های مرده گیاهی و ریشه گیاه می تواند باعث صدمه زدن به گیاه شود . در بعضی از مواقع نیز داخل ساقه ی گیاه را سوراخ می کند و از ساقه گیاه تغذیه می کند که در این ح نمی شود برای گیاه کاری انجام داد.

برای مبارزه با هزا اها ، باید از سمپاشی روی خاک در فواصل مختلف استفاده کرد، معمولا با شروع فصل گرم باید سم پاشی صورت بگیرد.

نوع گوشت خوار ، یک شکارچی بوده و به هر موجود زنده ی کوچکی حمله می کند گاهی ممکن است به انسان حمله کند و با نیش زدن از خون انسان تغذیه کند، البته این ح خیلی کم پیش می آید و سم آن برای انسان خطرناک نیست.

البته انواع خطرناک این هزار پا در افریقا و امریکا وجود دارند، اما گونه های ایرانی که به رنگ زرد هستند، کشنده نیستند و فقط جای نیش آنها متورم میشود و درد نیش آنها و همچنین ماندگاری جای نیش و تورم، از نیش زنبور کمتر است و به شکل کاملا متورم و قرمز رنگ با جای 2 تا نیش در مرکز برآمدگی مشخص است.

برای مبارزه با هزا اها ، باید از سمپاشی روی خاک در فواصل مختلف استفاده کرد، معمولا با شروع فصل گرم باید سم پاشی صورت بگیرد و نوبت بعد اوا بهار و یک ماه بعد نیز دوباره باید سم پاشی انجام بشود .

یک راه دیگر برای مقابله با هزا ا ها، عدم استفاده از خزه بر روی گلدان است و بهتر است روی خاک گلدان را در حدود 2 تا 5 سانتی متر از شن یا سنگ های ریز استفاده کنید.


در این ح بعد از آبیاری گلدان ، بسیاری از هزا اها از بین می روند و امکان زندگی درون گلدان برایشان فراهم نمی شود و نمی توانند به خوبی درون خاک تنفس کنند و ازبین می روند. این روش برای مبارزه با خاکی ها نیز مناسب است.


برگرفته از:

- تبیان

- مجله اینترنتی قرن 21


تصویر انواعی از هزا ا


image result for ‫هزا ا‬‎


image result for ‫هزا ا‬‎

نوعی هزا ا معروف به اژدهای صورتی
مشاهده متن کامل ...
نیش ات برای برخی افراد کشنده است
درخواست حذف اطلاعات

متخصصان آلرژی هشدار دادند در حالی که نیش ات برای بسیاری از مردم فقط یک آزار دردآور است اما در اشخاصی که مبتلا به آلرژی هستند، می تواند کشنده باشد.

به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، طبق آمار کالج یی آلرژی، آسم و ایمونولوژی در ایالات متحده هر سال بیش از نیم میلیون نفر پس از گزیده شدن با نیش ات به بخش اورژانس بیمارستان ها و درمانگاه ها منتقل می شوند و از این تعداد حداقل ۵۰ نفر جان خود را از دست می دهند.

این کالج اخیرا دستورالعمل های جدید و به روز شده ای را برای تشخیص و درمان افراد مبتلا به حساسیت بالا به نیش ات ارائه کرده است. این مرکز معتبر پزشکی و درمانی سه توصیه اصلی را برای افرادی که به نیش ات آلرژی دارند ارائه کرده است که شامل استفاده از وا ن ها و آمپول های ضد آلرژی، جلوگیری از هر نوع گزیدگی نیش ات از جمله زنبور عسل و آگاهی از عوامل تشدید کننده احتمال واکنش شدید آلرژیک هستند.

بررسی ها نشان می دهد که آمپول های ضد آلرژی در پیشگیری از واکنش های آلرژیک به نیش ات موثر هستند. این آمپول ها در واقع مانند وا ن عمل می کنند به طوری که بدن گیرنده ها را در برابر مقادیر بیشتری از آلرژی زاها در نیش ات قرار می دهند تا طاقت سیستم ایمنی بدن آنها در مقابل این فاکتور حساسیت زا افزایش پیدا کند.

این متخصصان تاکید د هرچند زنبورهای عسل از دیگر ات گزنده کمتر تهاجمی هستند اما با این حال موارد زیادی از واکنش های شدید آلرژیک ناشی از گزیدگی با نیش زنبورهای عسل هستند به همین خاطر افراد بویژه اگر حساسیت دارند باید هرچه بیشتر از زنبورهای عسل به اندازه سایر ات دوری کنند.

به گزارش سایت اینترنتی هلت دی نیوز، مهمترین علائم واکنش های شدید آلرژیک به نیش ات شامل سوزش، خارش و تورم در ناحیه گزیدگی، گرفتگی و دشواری در تنفس، متورم شدن بینی، لب ها، زبان، گلو و بالا ه سرگیجه و از دست دادن هوشیاری هستند.

کارشناسان پزشکی تاکید دارند هر فردی که هر یک از این علائم را پیدا کند باید هر چه سریعتر به نزدیکترین مرکز فوریت های پزشکی منتقل شود.

منبع:ایسنامشاهده متن کامل ...
موقع گزش توسط حیوانات دریایی در سفرچه کنیم؟
درخواست حذف اطلاعات
فرض کنید که برای گذراندن تعطیلات نوروزی فراموش نشدنی به تایلند رفته اید و یکی از سواحل زیبای آن را برای آب تنی انتخاب کرده اید. بدون هیچ پیش زمینه ای وارد دریا می شوید و ناگهان سوزش عجیبی در قسمتی از بدنتان حس می کنید. چه باید کنید؟ دریا دارای حیات وحش دریایی و حیوانات آبزی زیادی است که هر چقدر هم مراقب باشید باز هم ممکن است توسط یکی از آنها گزیده شوید. چه این گزیدگی خطرناک باشد یا نه، باید یاد بگیرید که در این مواقع چکار کنید.
بسیاری از حیوانات دریایی نیش می زنند یا گاز می گیرند. بعضی از آنها زهر را از طریق دندان، شاخک، ستون فقرات یا پوستشان منتقل می کنند. حیواناتی مثل ه ها هم اگرچه زهر ندارند اما می توانند با دندان های تیز بزرگی که دارند، گزیدگی های وحشتناکی از انسان بگیرند و حتی عضوی از بدن او را با دندان قطع کنند. البته نباید این چیزها را از آنها به دل بگیرید! در واقع، این یک مکانیسم دفاعی در بدن این موجودات برای دفاع از خودشان در مواقعی است که احساس خطر کنند و یا بخواهند برای غذا ط ای را شکار کنند. این مطلب برگرفته از سایت هتل لانگ بیج ریزورت آلانیا است .
بعد از گزیدگی یا نیش حیوانات دریایی چه کنیم؟
بعد از گزیدگی و یا نیش توسط حیوانات دریا، اگر علائم زیر را داشتید باید فورا به دنبال کمک های پزشکی باشید:
– تنگی نفس
– عدم هوشیار ماندن
– درد قفسه
– تورم در اطراف ناحیه گزش
– استفراغ
– اسپاسم
– شوک
– خونریزی شدید
حیوانات خطرناک دریایی
اقیانوس ها وسیع هستند و حیوانات گوناگون زیادی را با نیش و دندان های تیز دارند. اگر چه بعضی از این حیوانات، تعاملات خطرناکی با انسان ها دارند، بیشتر این حیوانات در آب های گرمی که مورد علاقه ی انسان ها برای شنا یا غواصی هستند، زندگی می کنند. بنابراین در آب های گرم باید بیشتر مراقب بود چون احتمال وجود آنها بیشتر است.
درمان نیش و گزیدگی حیوانات دریایی
راه های درمان نیش و گزیدگی حیوانات دریایی متفاوت است و بسته به نوع گزش و نیش می تواند متفاوت باشد. اما چند قانون کلی در این مواقع وجود دارد که در صورت بروز اتفاق، می توانید تا رسیدن کمک های تخصصی تر از آنها استفاده کنید:
۱- طبق هیچ شرایطی ورزش نکنید چون سرعت گردش زهر دربدن را بیشتر می کند.
۲- تا زمانی که دستور نداده، هیچ دارویی مصرف نکنید.
۳- زخم را فقط با آب دریای شستشو دهید مگر اینکه تیم پزشکی، توصیه ی دیگری کرده باشد.
۴- اگر خواستید نیش یا شاخکی را از بدن جدا کنید، حتما دستکش بپوشید.
۵- از بلند ناحیه ی آسیب دیده، خودداری کنید.
چطور از گزش یا نیش حیوانات دریایی جلوگیری کنیم؟
پیشگیری همیشه بهتر از درمان است، درست است؟ برای اینکه سفر امنی در یک منطقه ی ساحلی و حین شنا در دریا داشته باشید، باید کمی احتیاط کنید. همیشه در صورتی که خواستید در یک جا شنا کنید، بخصوص اگر برای بار اول باشد، قبل از آن در مورد جانداران آبزی آن منطقه کمی پرس و جو کنید. بهترین راه این است که خودتان را از زندگی حیوانات دریایی بیرون بکشید و به همه ی علائمی که نشان از وجود عروس دریایی یا حیوانات سمی دیگر در آن منطقه دارد، خوب دقت کنید. اگر در دریا دچار خونریزی شدید، سریعا خودتان را به ساحل برسانید چرا که خون، ه ها را جذب می کند بطوریکه از فاصله ی ۱ مایلی می توانند بوی آن را حس کنند.
اگر دارید در آب های کم عمق راه می روید، بهتر است پایتان را روی زمین بکشید نه اینکه قدم بزنید. کشیدن پا روی زمین کمک می کند تا مستقیما روی جاندار دریایی پا نگذارید. علاوه براین با اینکار، حیوان احساس می کند که شما دارید می آیید و قبل از آن فورا راه خود را کج می کند!
هیچ حیوان دریایی را لمس نکنید، حتی اگر مرده بودند. این موضوع، شامل اعضای جدا شده ی بدن آنها هم می شود. مثلا یک شاخک جدا شده، هنوز هم می تواند خطرناک باشد.
حتما قبل از ورود به آب لباس بپوشید. وقتی بدن بطور مستقیم و بدون پوششی در آب است، مواد شیمیایی تولید می کند که باعث حساس شدن حیواناتی مثل عروس دریایی می شود و باعث می شود تا آنها شما را نیش بزنند.

مشاهده متن کامل ...
زالو درمانی و روشهای اجرا و خاصیت گسترده آن بر مبنای طب سنتی
درخواست حذف اطلاعات

زالو درمانى و زیبایى‏ صورت
زالو مى‏ تواند همراه با داروهاى تصفیه ‏کننده خون و کبد بهترین علاج لک‏ها و جوش‏هاى صورت و تیرگى و کدورت و زمختى پوست باشد.
گرفتن حجامت از بین دو کتف و چند روز بعد انداختن چند زالو زیر چانه و زیر آرواره و یا در کنار بینى دو طرف صورت و یا زالو درمانى که در پشت گوش‏ها انجام مى‏ شود، خون کثیف را از صورت گرفته و خون شفاف را در پوست جارى مى ‏سازد که بهترین راه درمان است و زیبایى چشمگیرى را براى بیمار به ارمغان خواهد آورد.

زالو درمانی صورت

توجه کنید که جاى نیش زالو چنانچه دستکارى نشود بعد از مدتى از میان خواهد رفت و جاى هیچ‏گونه نگرانى نیست.
البته گاه در افرادى که آلودگى خون شدیدى دارند جاى زالوها دیرتر از بین مى‏رود که این افراد باید خونگیرى را روى همان موضع چند بار با زالو تکرار کنند تا خون تمیز شده و جاى نیش زالوها زودتر از میان برود.
به ترتیب اولویت جاى نیش زالو پشت گوشها و صورت و اندام‏هاى بالایى زودتر از میان مى‏ رود و روى پاها اطراف قوزک و نزدیک انگشتان دیرتر از میان خواهد رفت.

ادامه دارد

ضرورت‏ها زالو درمانی
انى که از زالو براى علاج بیمارى‏ها استفاده مى‏ کنند باید نسبت به انواع زالوها و یا حداقل زالویى که در دست دارند و نحوه استفاده از آنها شناخت کافى داشته باشند.

درشتى و ریزى و تعداد زالوهایى که براى هر شخص به کار مى‏ رود باید بر اساس تجربه حکیم نسبت به توانایى بیمار و نوع داروهاى گیاهى که مصرف مى‏ کند و رژیم غذایى مخصوص در نظر گرفته شود تا مطلوب‏ترین نتیجه به دست آید. حکیم زالودرمانى فواصل زمانى معینى را براى درمان با زالو تنظیم مى‏ کند آنگاه بیمار را تحت درمان قرار مى‏ دهد.

زالوها باید به گونه‏اى انتخاب شوند که هرگز قبلا خون نخورده باشند و پس از مکیدن خون بیمار کشته شده و به این ترتیب یک‏بار براى همیشه مورد استفاده قرار گیرند.

زالوها پس از سیر شدن از خون در نمک افتاده و از میان مى‏روند. زالوها هنگام از بین رفتن در نمک خون مصرف شده را باز پس مى‏ دهند و حکیم از مشاهده آن مى‏ تواند به نوع بیمارى و شدت و ضعف آن پى ببرد. میزان اخلاط اضافى صفرا و سودا و بلغم موجود در خون باز پس داده شده راه‏گشاى مناسبى است تا حکیم بتواند داروهاى مکمل گیاهى را به خوبى تنظیم نموده و بهبودى بیمار را تسریع بخشد.

آیا زالو عامل انتقال ویروس و میکروب است؟
زالوها قبل از مصرف باید در آب زلال قرار گرفته و بارها شسته شوند تا از هرگونه آلودگى احتمالى پاک گردند.
نباید تصور کنید که زالوها از درون جسم خویش بیمارى‏ هایى را به انسان منتقل مى ‏کنند چرا که سیستم ایمنى این مخلوق عجیب خداوند ویروس‏ها و میکروب‏ها را در درون خود نابود مى‏ سازد. گرچه این موضوع بر اساس تجربه طولانى تیم تحقیقاتی بوعلی باب سلامتی به اثبات رسیده و متون طبى قدیم نیز تأکید دارد که زالو ناقل هیچ بیماریى به انسان نیست

و آیا میدانید زالو یک نوع باکترى مفید براى هضم خون در درون خود ترشح مى‏ کند که سایر باکترى‏ ها را از میان مى ‏برد.

زالوها قبل از مصرف باید چندین بار در آب زلال و پاک شستشو شوند امّا باید از اضافه هر نوع مواد افزودنى ضدعفونى‏ کننده در آبى که با آن زالو شستشو داده مى ‏شود پرهیز گردد.

براى آنکه زالوها به خوبى و به سرعت به بدن انسان بچسبند نیاز به استفاده از هیچ چیز دیگر مثلا خون و آب قند و امثال آن نیست، بهترین راه تنها آب داغ است که قبلا جوشیده و عارى از میکروب شده باشد که داغ داغ روى محل مورد نظر ریخته شود یا اینکه محل مورد نظر در آب داغ فرو برده شود آنگاه زالوها را به آن مى‏ چسبانیم تا گرما باعث انتشار بوى خون شده و زالو احساس کند که به ط خود رسیده است. به سرعت نیش خود را به کار مى‏ اندازد و عمل مکیدن خون آغاز مى‏ شود. اگر زالو را با آب سرد بشوییم ولى محل مورد نظر را با آب داغ گرم کنیم این تفاوت درجه حرارت اشتهاى زالو را تحریک کرده و عمل مکیدن خون با سرعت بیشترى شروع خواهد شد.

چاق کننده صورت با روغن اطین و زالو
روغن زالو و روغن اطین هردو چاق کننده صورت هستند
روغن اطین و روغن زالو چاق کننده موضعی هستند
روغن اطین از کرم خاکی و روغن زالو از زالو گرفته می شود

چاقی صورت روغن زالو و اطین

روش گرفتن روغن اطین و روغن زالو مثل هم است و تاثیر آنها هم برای چاقی صورت و اعضای بدن هماننده می باشد
جهت تهیه روغن اطین برای هر ۶۰ سی سی روغن خالص تعداد ۱۰ عدد کرم خاکی تهیه کنید
و جهت تهیه روغن زالو برای هر ۶۰ سی سی روغن خالص تعداد ۶ عدد زالو تهیه کنید

جهت درست روغن اطین یا روغن زالو به ۶۰ سی سی روغن کنجد نیاز است

پس مواد لازم برای تهیه روغن اطین یا روغن زالو به شرح زیر است:
۶۰ سی سی روغن کنجد
۱۰ عدد کرم خاکی خشک شده یا ۶ عدد زالوی بزرگ خشک شده

روش درست روغن اطین یا روغن زالو:
روش اول:

زالو یا کرم خاکی را بکوبند پودر شود و پودر حاصل را در روغن کنجد و قدرى آب ریخته بالاى آتش یا روی سماور مى ‏گذارند تا چند ساعت بجوشد تا آب و قسمتى از روغن بخار شود آن را صاف کرده تفاله را بیرون ریخته و هر شب روغن را به صورت یا عضو مورد نظر برای چاقی ماساژ میدهند

روش دوم در تهیه روغن زالو یا اطین برای چاقی صورت و عضو مورد نظر:
اطین(کرم خاکی) یا زالو خشک شده را نیم کوب را در روغن کنجد بریزند و در آفتاب قرار دهند. پس از ۱۵ روز، روغن را صاف کنند.
هر شب روغن را به صورت یا عضو مورد نظر برای چاقی ماساژ میدهند

موارد مورد مصرف روغن زالو و روغن اطین:
چاق کننده صورت , لب و گونه
چاق کننده و و ….

دوره مصرف روغن زالو یا روغن اطین:
جهت چاقی صورت اثر چاق کننده زالو و اطین بسته به صورت فرد مورد نظر معمولا بین ۱۵ الی۳۰ روز متغیر است
دوره استفاده معمولا تا رسیدن به نتیجه دلخواه میتواند ادامه داشته باشد

مضرات مصرف روغن اطین یا روغن زالو:
روغن زالو و اطین هیچگونه عوارضی ندارد
فقط افرادی که صورت چرب و دارای جوش می باشند بعد از ۲ ساعت صورت خود را بشورند

زالو درمانى در بیمارى سکته‏
زالو درمانی بهترین درمان سکته و پیشگیری از سکته
چنانچه سکته مغزى رخ داده بلافاصله باید پشت هر گوش ۱۰ عدد زالو بیاندازید و بیشتر از یک هفته این کار را به تعویق نیاندازید. در این صورت بطور معجزه ‏آسایى عوارض سکته برطرف خواهد شد و بیمار به حال عادى برگشته و بى‏ حسى اندام‏ها از میان خواهد رفت. اما اگر به جاى زالو انداختن اقدامات دیگر انجام شود ه‏ ها و انسدادها مستحکم شده و سلول‏هاى مغز در اثر نرسیدن ا یژن و غذا دچار آسیب شده و درمان سکته ماه‏ها به تعویق خواهد افتاد و درمان آن به شرح زیر خواهد بود:
زالو درمانیزالو درمانیچنانچه سکته‏ هاى قلبى رخ داده است، چه سکته قوى بوده و چه ضعیف، انجام خون‏ درمانى با زالو ضرورى است و طرز عمل به شرح زیر است:
چنانچه سکته مغزى رخ داده بلافاصله باید پشت هر گوش ۱۰ عدد زالو بیاندازید و بیشتر از یک هفته این کار را به تعویق نیاندازید
بعد رژیم غذایى ۱۵ روزه را باید به کار برید:
یک روز در میان تا ۱۵ روز صبح‏ها به جاى صبحانه ۲ لیوان عرق شاه‏تره خوب را روى آتش داغ کنید تا به حد جوش برسد، بلافاصله آن را روى ۳ قاشق غذاخورى خاکشیر که از قبل تمیز کرده‏اید بریزید و کمى شیرین کرده به جاى صبحانه میل کنید و نیم ساعت به پشت تکیه کرده و استراحت کنید و تا ظهر هیچ چیز نخورید مگر کمپوت خانگى و چاى کمرنگ یا فرنى. روز بعد ۳ قاشق غذاخورى ترنجبین را در ۵/ ۱ لیوان آب جوش حل کنید، صاف کنید و دوباره روى آتش به حد جوش برسانید و بلافاصله آن را روى ۳ قاشق غذاخورى خاکشیر که از قبل تمیز کرده‏اید بریزید و به جاى صبحانه میل کنید و تا ظهر مانند دستور روز قبل عمل کنید
یک روز در میان به جاى ناهار سوپ گشنیز و آلوى بخارا میل کنید:
سبزى گشنیز، اسفناج یا برگ چغندر، عدس، کمى برنج، ماهیچه یا مرغ بدون چربى و آلوى بخارا. این مواد را با هم طبخ روى شعله ملایم طبخ کنید.
اگر دیابت هم دارید موقع مصرف آش کمى آب‏غوره خانگى اضافه نمایید و جوشانده را بدون شکر یا شیرینى دیگر مهیا کنید.
شب‏ها بجاى شام کته گشنیز میل کنید. یا سیراب شیردان ى و جگر سفید که چربى آن را کاملا گرفته باشید طبخ کنید و در آن مقدارى سرکه خانگى بریزید.

 از ظهر به بعد هم فقط از مصرف مواد زیر پرهیز کنید: سوسیس و کالباس، چربى، سرخ‏ ى، تخم‏مرغ، گوشت گوساله و ، انواع ساندویچ و پیتزا، ته‏دیگ، خامه، سرشیر، شیرینى‏جات قنادى و غذاهاى ثقیل الهضم.
یک روز در میان که مصرف آش گشنیز و آلو در برنامه وجود ندارد غذاى دلخواه خود را میل کنید ولى آب‏پز و لطیف باشد.

از روز دهم شروع رژیم غذایى یا پس از ۱۵ روز که از رژیم غذایى گذشت خون‏ درمانى را به شرح زیر شروع کنید.
قبل از شروع خون‏ درمانى به بروید و پس از خشک شدن کامل بدن و موهاى سر، ۲۰ عدد زالوى کوچک انتخاب کنید، یعنى پشت هر گوش ۱۰ عدد زالو بیاندازید. دور گردن را با پنبه بپیچید تا از سرازیر شدن خون به قسمت‏هاى دیگر بدن جلوگیرى کرده باشید. ظرف کوچک تمیزى را زیر گوش نگهدارید تا زالوها به محض سیر شدن در آن بیفتند. کف ظرف را نمک بریزید. تا چند ساعت بعد که خونریزى ادامه دارد فقط چندین بار محل زخم‏ها را پاک کنید ولى تا آنجا که ممکن است جلوى خونریزى را نگیرید.

پس از ۲۰ الى ۲۵ روز نوبت زالو درمانی در دست‏ها مى ‏رسد در حالى که داروهاى گیاهى را همچنان مصرف مى‏ کنید.
روى هر دست ۱۰ عدد زالوى متوسط بیاندازید که درشت‏ تر از زالوهاى گوش باشد محل انداختن زالوها بین انگشت کوچک تا سومین انگشت است. دستورات کلى و نحوه مصرف زالو و رعایت بهداشت را همانطور که توضیح داده شد انجام دهید.

توجه کنید که دست‏ها نسبت به پشت گوش در مقابل بروز عفونت حساس‏تر بوده و احتمال بروز عفونت و ورم در این مرحله بیشتر مى ‏باشد. بنابراین دقت بیشترى در ضد عفونى جاى نیش روى دست‏ها داشته باشید.

پس از گذشت ۲۰ الى ۲۵ روز از خونگیرى مرحله دست، نوبت به زالو درمانی پاها مى ‏رسد.
در این مرحله نیز ۱۰ عدد زالو روى پاى چپ و ۱۰ عدد روى پاى راست بیاندازید و جاى انداختن زالو روى پا از انگشت کوچک تا انگشت سوم در منطقه بین قوزک پا است که در امتداد انگشت سوم و انگشت کوچک کشیده مى‏ گردد.

درمان خار پاشنه با زالو درمانی
زالو درمانی بهترین راه درمان خار پاشنه است
در بیمارى خار پاشنه ۲۰ عدد زالوى درشت متناسب با توانمندى بیمار به نسبت مساوى بر روى پاهاى دارای خار پاشنه بیمار تقسیم مى‏ شود. پس از زالو درمانی برای خار پاشنه تا مدت ۲۰ روز الى یک ماه با روغن کرچک یا ترکیبى از کرچک و تربانتین و زیتون هر شب محل خا اشنه را دهید.
درمان خار پاشنه و زالو درمانیدرمان خار پاشنه و زالو درمانی
سپس دوباره زالودرمانى برای درمان خار پاشنه را تکرار کنید. اگر یک پا دچار خار پاشنه شده است ۱۰ عدد زالو روى نیم‏ دایره پاشنه نزدیکترین جا، به خار پاشنه بیندازید و با روغن‏هاى مذکور ۱۵ روز بعد خونگیرى را تکرار کنید.

 

اگر هر دو پا دچار خار پاشنه است روى پاشنه هر پا ۱۰ عدد زالو بیاندازید و ۲۵ روز بعد زالودرمانى را تکرار کنید.

اگر خار پاشنه خفیف باشد یک بار و در غیر این صورت دو یا سه بار زالودرمانى، خار پاشنه را قطعا از بین مى ‏برد.

زالو و بیماران قند خون‏
هرگز نباید تصور کنید که زالودرمانى براى بیماران دیابتى مضر است و ترس از عفونت بعد از زالودرمانى نباید مانع استفاده از زالو در این بیماران شود. پس از بند آمدن خونریزى روى زخم زالو آویشن، گل ختمى و تخم گشنیز به میزان مساوى پودر و با آب جوش خمیر کرده و گرم‏ گرم طورى که رطوبت خود را از دست ندهد به مدت ۲۴ ساعت بسته مى‏ شود که باعث جلوگیرى از عفونت مى ‏شود و بیماران قند خون مانند سایر افراد با این ضماد از عفونت احتمالى مصون مى‏ مانند. مصرف دمکرده یا جوشانده آویشن پس از خونگیرى روزى سه بار باعث پیشگیرى و دفع هرگونه عفونت مى‏ شود. مثلا اگر هر ۶ ساعت یک کپسول سفال ین بخورند یا روزانه یک عدد قرص سفی یم میل کنند، همان اثر را دارد که روزى سه لیوان جوشانده آویشن میل نماید. اینک براى محافظت از زخم زالو بیشتر توضیح مى ‏دهیم.

محافظت از زخم زالو
پس از سیر شدن زالوها و جدا شدن آنها از بدن ممکن است اطراف نیش‏ها ورم کند که این هم معمولا بیمار را دچار وحشت مى‏ کند، این ورم به دلیل مختل شدن سیستم انعقادى خون توسط بزاق دهان زالو است که راه را براى ورود انواع قارچ‏ها و میکروب‏ها به داخل بدن آزاد مى‏ گذارد.
براى رفع آن روش زیر را به کار برید:
آویشن شیرازى، گل ختمى، تخم گشنیز از هرکدام حدود ۲۰ گرم باهم مخلوط و آسیاب کنید و با آب جوش خمیر کرده، پس از بند آمدن خونریزى داغ‏ داغ روى جاى نیش زالوها به اندازه یک لایه ضخیم به قطر چند میلى‏متر بمالید و روى آن را با باند استریل کاملا بپوشانید و روى باند را با چسب ببندید تا این خمیر به مدت ۲۴ ساعت بماند و هرگز خشک نشود. این روش باعث بهبود سریع زخم شده و هر نوع ورم و عفونت احتمالى را از بین مى‏ برد، مشروط بر آنکه دارو چنان خوب پانسمان شود که تا ۲۴ ساعت مرطوب مانده و خشک نشود تا دارو بر روى زخم تخمیر شده و مانند خمیر نان کمى ترش گردد. در این ح دارو خاصیت ضد چرکى و ضد عفونى کنندگى شدید پیدا مى ‏کند.

بنابراین روش تا ۳۲ ساعت نباید محل زالو را بشویید و یا به آن دست بزنید و یا بخارانید. بهتر است از داروهاى شیمیایى مانند بتادین و ساولن استفاده نکنید بلکه همان داروى گیاهى که ذکر کردیم براى از بین بردن زخم‏ها معمولا کافى است. چنانچه اصرار دارید که از داروى شیمیایى استفاده کنید فقط الکل سفید مصرف نمایید. جاى نیش زالوها براى خا بسیار مستعد مى‏ باشد امّا هرگز نباید زخم زالو و اطراف آن را بخارانید.

چنانچه پس از ۲۴ ساعت که خمیر گیاهى مذکور را از روى آن برداشتید باز هم محل زخم خارش نمود و یا اگر هنوز متورم است دوباره به مدت ۲۴ ساعت خمیرى با همان فرمول و همان طرز مصرف روى زخم ببندید و پس از آن با سرکه مخلوط با آب که روى‏ آتش به جوش آمده است محل زخم را بخور دهید. در نهایت اگر در موارد محدودى خارش باز نایستاد مى ‏توانید از پمادهاى ضد خارش مانند کالامین d یا کالان ا استفاده کنید و چنانچه به‏طور استثناء ورم و خارش شدیدتر از این تمهیدات است با صلاحدید پزشک از آمپول و قرص‏هاى آنتى‏ بیوتیک مانند سفی یم یا سفال ین استفاده نمایید. البته ما در موارد بسیار استثنایى با چنین افرادى روبرو شدیم که نسبت به خونگیرى با زالو و یا هر روش دیگر حساس مى ‏باشند. این افراد به‏ خاطر فواید شدید زالودرمانى هرگز نباید به‏خاطر چند روز خارش و ورم، دست از این کار بردارند. هدف ما از طرح این مسائل استثنایى این است که مردم بدانند زالودرمانى مشکل حادى براى آنان ایجاد نمى‏ کند و در طب ایرانى براى همه این مسائل راه‏کارهاى لازم پیش‏بینى شده است. توجه کنید که هر زخمى باید به طریق مخصوص به خود مواظبت شود.
انى که پس از خون درمانى در از مخلوط سدر و روغن زیتون و سرکه به جاى صابون استفاده کنند فایده مى‏ بینند. این آبزن گیاهى بهبود زخم نیش زالوها را تسریع بخشیده و از هر نوع عفونت جلوگیرى مى‏ نماید و از طرف دیگر یک ح نشاط و انبساط و سرحالى در انسان ایجاد مى‏ کند. در هرحال ورم حاصل از خونگیرى با زالو یا حساسیت است یا از عفونت. علاج عفونت را گفتیم امّا در صورت حساسیت از داروهاى ضد حساسیت شیمیایى نیز مى‏ توانید با تجویز پزشک استفاده کنید، یا روى محل نیش زالو بادکش بگذارید، یا از دمکرده و جوشانده‏ هاى ضد حساسیت مانند شوید و گشنیز و مرزنجوش که با هم جوشانده‏اید میل کنید. گشنیز را با شش و جو بپزید غذاى ضد حساسیت خوبى در کنار سایر روش‏هاى ضد حساسیت مى‏باشد.

مقایسه‏اى میان حجامت، فصد و زالو
حجامت , فصد و زالو درمانی گرچه هرکدام از شیوه‏هاى فوق در مواقعى تنها راه منحصربه‏فرد بوده و به عبارت دیگر نمى‏توان به جاى رگ زدن، حجامت کرد و یا زالو نمى‏تواند جاى حجامت را بگیرد اما در مجموع و در یک مقیاس کلى که در اکثر مواقع چنین است، در خونگیرى‏ها زالودرمانى از شیوه‏هاى دیگر مؤثرتر بوده و از این لحاظ حجامت از لحاظ جنبه پیشگیرى نظیر ندارد.
زالو و حجامت
خون‏ درمانى یکى از پایه‏ هاى محکم و یکى از شیوه‏هاى اساسى درمان و علاج دردها و بیمارى‏هاست. چه در پیشگیرى و چه در علاج هرگز درمان‏ها بدون خون درمانى کامل نخواهد شد. طب جدید متأسفانه از اهمیت این فن غافل بوده است.
پزشکان و محققان دلسوز باید به این مهم توجه شایان مبذول دارند و خون‏درمانى را به عنوان یکى از شیوه‏هاى موفق طب ایرانى، ى، کشور عزیزمان مطرح کرده و آن را از پیرایه‏هاى قرن حاضر پاک کنند، با تحقیق و بررسى عالمانه نقاط قوت آن را برشمارند و نقاط ضعف آن را تقویت نمایند. متأسفانه طب وارداتى غربى با کم‏رنگ جلوه دادن خون‏درمانى ایرانیان ضربات جبران‏ناپذیرى به طب سنتى کشورمان وارد آورد و از این رهگذر شوم جان بسیارى از مردم و بیماران در یک صد سال گذشته در معرض مرگ و نیستى قرار گرفت و رنج و الم بسیارى از مردم ادامه یافت و سیطره بیمارى‏هاى خانمان‏سوزى چون سکته و سرطان و غیره بر کانون‏هاى گرم خانواده‏ها گسترده شد. حال که اشتباهات طب جدید یکى پس از دیگرى برملا مى‏شود و ابرهاى تیره و تار از مقابل خورشید درخشان طب ملى کشورمان کم‏کم به کنار مى‏روند بر همه شمندان و آزاد شان کشورمان است که جان‏مایه‏هاى طب ملى ى کشورمان را در معرض تحقیق و کاربرد جهانیان قرار داده و از جمله خون درمانى را به عنوان برگى از افتخارات ایرانیان در کتاب پزشکى جهان رقم بزنند.

درمان بیماری قلبی و ضعف قوای با زالو درمانی
در کشور روسیه بیماری‌های گوناگونی را از بیماری قلبی و پوستی گرفته تا ضعف قوای را با زالو اندازی معالجه می‌کنند.

به گزارش بوعلی و به نقل از خبرگزاری تسنیم, محمد عزیز خانی درباره زالو درمانی اظهار داشت: امروزه جامعه جراحان انگلستان پس از مشاهده اثرات معجزه آسای زالو در جراحی پلاستیک و گِرَفت‌های پوستی و پیوند اعضا, کاربرد زالو پس از پایان جراحی و حتی در حین عمل را کاملاً پذیرفته و مورد تاکید قرار می‌دهند.
زالو درمانی از زبان یوسف اصغریزالو درمانی از زبان یوسف اصغریبه گفته وی پروفسور اولیوا از مون کلیوی فرانسه معتقد است هنوز تمامی اسرار و خواص مثبت پزشکی زالو درمانی کشف نشده است. در کشور روسیه بیماری‌های گوناگونی را از بیماری قلبی و پوستی گرفته تا ضعف قوای را با زالو اندازی معالجه می‌کنند.
این دستیار تخصصی طب سنتی ادامه داد: در مسکو و اکراین کرم‌های آرایشی برای رفع چروک صورت ابداع شده است که ماده موثره آن از زالو استحصال شده است.
عزیز خانی افزود: در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ در کشور آلمان ۳۰ ملیون عدد زالو در مصارف طبی استفاده شده است، همچنین در تحقیقات استرانفورد کالیفرنیا کاربرد زالو در جراحی پلاستیک و ترمیم با درصد موفقیت بالایی بوده است.
وی بیان داشت: مواد اصلی که در بزاق زالو است هیرودین نام دارد که باعث مهار پروسه انعقادی می‌شود و عروق را باز می‌کند و خون رسانی در بافت‌ها بهتر می‌شود.
این دستیار تخصصی طب سنتی بیان کرد: دو اتفاق جالب هم در زالو درمانی می‌افتد که یکی اثر بیوانرژیتیک هال افکت است که با دستگاه بسیار پیشرفته در روسیه در آزمایشگاه بیوفیزیک و بیومکانیک انستیتو کورتکوف اندازه گیری د که هر نقطه بدن که تحت تاثیر زالو بود, انرژی حیاتی آن نقطه افزایش یافته است.
عزیز خانی افزود: زالو درمانی عروق را باز می‌کند و ا یژن رسانی بهتر می‌شود و سیستم دفاعی را تقویت می‌کند و تاثیر نورو توپیکال افکت یعنی ترمیم عصب و پایانه‌های عصبی بعد از زالو درمانی بهتر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در قطع عصب و ضایعات عصبی زمانی زالو می‌اندازیم, بازسازی عصب بهتر می‌شود و در درمان بیماری‌هایی مثل پارکینسون, ام اس, سکته‌های مغزی, آ ایمر و کاهش حافظه زالو موثر است همچنین موارد متعددی را گزارش د که قطع انگشت دست و پا یا اعضای دیگر که با زالو درمانی پیوند بهتر صورت گرفته است.

روغن ترکیبی اطین و زالو

275,000 ریال

روغن ترکیبی اطین و زالو با اثر چاق کننده صورت و گونه

توضیحات

خواص روغن اطین
نافع براى افزایش حجم اعضا و خصوصا چاق کننده صورت و گونه

خواص روغن زالو:
نافع براى افزایش حجم اعضا
ضماد روغن زالو به اعضاء بدن سبب رشد این اعضاء خواهد شد.

طریقه مصرف روغن ترکیبی اطین و زالو
روش اول: ابتدا، عضو مورد نظر را باید به شدت مالید تا رنگ آن سرخ شود. سپس، با ماساژ، روغن را بر آن مالید. بعد، باید پارچه‏اى را با آب سرد خیس کرده روى عضو گذارد. این عمل باید هر ۲۴ ساعت یک بار انجام شود.

روش دوم:روغن ترکیبی اطین و زالو را به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه به صورت چرخشی بر روی صورت ماساژ دهید و بعد از ۲ الی ۶ ساعت آنرا بشویید

زالو درمانی برای چه مزاجی مفید است

  به گزارش بوعلی باب سلامتی و به نقل از تسنیم، زالو درمانی به روشی سنتی – طبیعی گفته می‌شود که در آن از یک گونه کرم حلقوی (annelid) برای وج خون اضافی و فاسد که در پوست انسان و حیوانات استفاده می‌شود و در این روش به خاطر وجود آنزیم‌های ترشحی توسط زالو، خواص دیگری نیز مانند رقیق خون، از بین بردن گرفتگی‌های عروقی، کمک به بهبود زخم‌ها، پیوند اعضا و غیره وجود دارد.

زالو درمانی برای چه مزاجی مفید استزالو درمانی برای چه مزاجی مفید استتاریخچه زالو درمانی:
یوسف اصغری کارشناس سطح عالی حوزه علمیه، عضو فعال انجمن تحقیقاتی طب سنتی ایران اظهار داشت: زالو درمانی مطابق با شواهد تاریخی دارای سابقه چندین هزار ساله است که مطابق با آ ین تحقیقات آثار زالو درمانی به بیش از ۲۵۰۰ سال قبل می‌رسد، در ایران و یونان باستان، اطبا با دیدگاه پاتولوژی اخلاطی از این روش استفاده می‌ د و حکماء یونان و ایران در آثارشان، اثرات و تد ری را برای این روش درمانی بیان د که در این رابطه می‌توان به آثار جالینوس (۱۲۹-۱۹۹ م) و حکمای بنام ایران همچون جناب رازی (۲۵۱ – ۳۱۳ ه ق)، بوعلی سینا (۳۷۰ – ۴۲۸ ه ق)، سید اسماعیل جرجانی (۴۳۴- ۵۳۱ ه ق) و غیره اشاره کرد.

 

بهترین و بدترین افراد برای درمان با زالو چه انی هستند؟
این مدرس حوزه و درباره مزاج زالو افزود: زالو از لحاظ مزاجی، دارای مزاج سرد و خشک است و حکمای بنام ایران زمین دراین رابطه معتقد بوده‌اند که بهترین افراد برای درمان با روش زالو درمانی افرای هستند که مزاجشان گرم و تر و یا در اصطلاح دموی مزاج ها هستند و بدترین افراد برای زالو درمانی افراد سرد و خشک هستند که در اصطلاح معروف به سوداوی مزاجان هستند.

وی اضافه کرد: لذا باید افراد جامعه در نظر داشته باشند که بنابر تقسیم بندی مزاجی که در کتب طب سنتی ذکر شده است یعنی ۹ طیف مزاج که عبارتند از چهار مزاج مفرد یعنی مزاج گرم، سرد، خشک، تر، و چهار مزاج مرکب که شامل مزاج گرم و خشک که در اصطلاح به آن صفراوی مزاج می‌گویند، مزاج گرم و تر که به دموی مزاجان معروف هستند، مزاج سرد و تَر که به بلغمی مزاجان معروفند، مزاج سرد و خشک که به سوداوی مزاجان معروفند و مزاج زالو که زالو درمانی نیز برای ۴ طیف مزاجی شامل مزاج گرم و تر، مزاج تر مفرد، مزاج گرم و خشک و مزاج گرم مفرد مفید است، بنابراین بدون دلیل قانع کننده زالو درمانی برای افراد دیگر مناسب نیست و حتی امکان دارد مشکلاتی نیز ایجاد کند.

http://boalii.ir/page/2?s=%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%88
مشاهده متن کامل ...
گورخو 35 انگ مورچه ها و معجزه کالان ا
درخواست حذف اطلاعات

مورچه بی هیچ مقدمه ای و ناگهانی پرید روی لاله گوشم و گفت: زود باش بیدارشو! غلتی زدم و نالیدم که بابا مگر نمی بینی چقدر هوا سرد شده؟ بگذار توی گور خودم راحت بخوابم. خدا ی بگذار در این قطعه مشاهیر کمی راحت بخوابم. مورچه تلخندی زد و گفت: کدام مشاهیر؟ خواب بودی، همه رفتند!  با اشاره مورچه نمایشگر گور روشن شد و مشاهیر را نشان داد که با سرافکندگی و چشمانی خیس در تارخ گم می شدند. خواب آلود پرسیدم: این دیوونه ها توی  این سرما کجا می خواهند بروند؟  مورچه عصبانی شد و سعی کرد لاله گوشم را گاز بگیرد ولی گوشم یخ زده بود و نیش هایش روی پوستم سر خورده من را قلقلک داد. خندیدم. مورچه  که عصبانی شده بود، دست سومش را به پای اولش مالید. ناگهان یک قطار مورچه به گور حمله د. تا به حالا این گونه مورچه ها را ندیده بودم، مورچه هایی بودند با نیش هایی بلند و آرواره هایی محکم. با اشاره مورچه تصاویری از کارتن خواب های پایتخت  روی نمایشگر ظاهر شد. مورچه های نیش بلند با دیدن آن تصاویر رو به من فریاد زندند: تٌفو، تٌفو! و سپس به من حمله کرده و گازم گرفتند. با اشاره دوباره مورچه  تصاویری از ید و فروش جنین و ک ن، ک ن کار و خیابانی پخش شد. مورچه های نیش بلند دوباره تشریفات و آیین تٌفو، تٌفو! به جا آورده و جا به جای بدن من را به نیش گرفتند.سرمای درون بدن من سخت تر از این حرف ها بود. هرچند مکی احساس سوزش داشتم ولی راحت در گورم خو ده بودم.مورچه برای تقویت روحیه و انگیزه مورچه های نیش دار این بار تصاویری دردناک از کودک آزاری، مردمان حاشیه نشین و اتوموبیل های ملیاردی ، دختران فراری و ن خیابانی، پدران شرمنده خانواده و بچه، ناعد ی آموزشی و مدارس طبقاتی، معتادان و... به نمایش گذاشت. همان طور که خو ده بودم برای سلامتی و تندرستی ام کلی اشک ریختم.(جایی خوانده بودم که برای سلامتی گاهی اشک ریختن مفید است) مورچه های نیش دار این بار آیین تٌفو، تٌفو! را با داد و فریاد برگزار کرده با شدت بیشتری من را گاز گرفتند. بدنم کمی به سوزش افتاد و نشستم. مورچه در گوشم نجوا کرد: بیا از گور خارج شویم. من که هنوز خواب بودم نق زدم که تو را خدا بگذار این زمستانی در گورم راحت بخوابم. مورچه با خشم به قطار مورچه های نیش دار نگاه کرد. مورچه ها با اشاره او روکش نیش هایشان را برداشتند. برق نیش های تیز و برنده ، فضای گور را روشن کرد.چشمم به کیف دستی ام افتاد که گوشه گور قرار داشت. در کیف را باز کرده و یک پماد کالان ا بیرن آوردم. در یک چشم به هم زدن تن و صورتم را با کالان ا پوشانده و دوباره خو دم. مورچه ها با خشم آیین تٌفو، تٌفو! را به جا آورده و به من حمله د ولی ایشان از عقل  معاش ش یک انسان غافل بودند. بعد از این من راحت خو دم ولی حدس می زنم که آن مورچه ها آن قدر در گور من گریسته باشند که سالهاست من و آرامستان در تارخ غرق و گم شده باشیم.

یا حقمشاهده متن کامل ...
دستورالعمل کیفی ید گندم داخلی 1394
درخواست حذف اطلاعات


شرکت مادر تخصصی بازرگانی تی ایران

مرکز پژوهش های غلات


دستورالعمل کیفی ید گندم داخلی 1394

(ویژگیها، افت زنی و روشهای اندازه­گیری)گروه تحقیقاتی و آزمایشگاهی ید و نگهداری غلات و فرآورده­های آنمقدمه

این دستورالعمل بمنظور حفظ هماهنگی در زمینه یدگندم داخلی مورد عرضه کشاورزان و اتخاذ رویه ی ان در شرکتهای غله و متصدیان امر ید و بر اساس پیشنهادات و تجربیات مسئولین کنترل شرکت­های غله و خدمات بازرگانی و با بررسی و تایید کارگروه تخصصی در گروه ید و نگهداری غلات برای استفاده در ید گندم داخلی مورد عرضه سال 1394 تدوین گردیده است و ضرورت دارد متصدیان امر ید، آموزشهای لازم و مطابق با دستورالعمل حاضر را جهت آمادگی برای امر ید را به دست آورند.

منابع و مآخذی که در تهیه این دستورالعمل به کار رفته است به شرح زیر است:1- استاندارد ملی گندم – ویژگی ها(wheat – specification) ، شماره 104 تجدید نظر پنجم

2- استاندارد ملی غلات و فرآورده های آن –نمونه برداری شماره 13535

3- استاندارد ملی غلات و فرآورده های آن- روش تعیین میزان افت گندم شماره 3003

4- استاندارد ملی گندم دوروم- ویژگی ها و روش های آزمون شماره 4554

5- icc – standard, no.102/1, international ociation for cereal chemistry.

6-codex standard 199, 1995. codex standard for wheat and drum wheat.


1- هدف :

تبیین ویژگی های کیفی گندم قابل یداری و روش های اندازه گیری شامل معرفی اجزای افت، روش افت زنی، تعیین رطوبت و تشخیص آلودگی به آفات انباری.

2-دامنه کاربرد :

ید تضمینی گندم­های تولید داخلی مورد عرضه در سال1394

این دستورالعمل جهت استفاده در امر ید گندم­های داخلی در مراکز ید کاربرد دارد.3- تعاریف و اصطلاحات

3-1 گندم معمولی

محصول گیاهی از گونهtriticum aestivum ازتیرهgramineae می باشد .

3-2 گندم دوروم

گندمی است سخت، بلندتر و کشیده تر از از گندم معمولی، زردرنگ و کمی براق (کهربایی) ، مقطع دانه‏های آن کم و بیش ح سه گوش و پشت یا گرده نسبتاً تیز دارد. اغلب ساختار دانه دوروم شیشه ای و آندوسپرم آن سخت و شاخی است. گندم دوروم نسبت به گندم معمولی در مقابل ش تن و برش، مقاومت بیشتری از خود نشان می‏دهد.

وزن تولیتر ، وزن هزار دانه و پروتئین گندم دوروم تا حدی بالاتر از گندم معمولی میباشد.

3-3 ج پاکی

ج ی است که در حال حاضر دارای 7 سطر و 10 ستون که جهت تعیین قیمت بهای ید تضمینی گندم داخلی استفاده می­شود، در این ج بر اساس افت مفید و غیر مفید گندم تحویلی، قیمت پایه ید گندم و میزان تغییرات بهای افت مفید و غیر مفید (هر ساله این میزان و قیمت پایه قبل از شروع فصل ید تعیین می­گردد) قیمت نهایی مشخص می­شود

3-4 افت

هر عاملی که باعث کاهش مرغوبیت و خلوص گندم گردد، افت نامیده می­شود و شامل افت مفید و غیرمفید است.

3-4-1افت مفید : اُفتی است که قابلیت آسیابانی دارد لیکن وجود آن در گندم باعث کاهش کیفیت آرد گندم می شود و شامل دانه های ش ته ناشی از بد کار کمباین یا حاصل از عملیات من کوبی ودانه های چروکیده و دانه های لاغر، با ه که از الک 2 میلیمتری عبور نمایند، همچنین دانه های جوانه زده و دانه های تغییر رنگ یافته در محل جوانه، دانه های سرمازده، نارس، ه زده و دانه های سایر غلات ( غیر از جو، چاودار و تریتیکاله ) روی الک می­باشد.

3-4-2 افت غیر مفید : اُفتی است که غیرقابل مصرف بوده و شامل مواد خارجی، کاه وکزل، دانه­های غیر غلات، بذر علف های هرز (سمی و غیرسمی)، دانه های سیا زده، ناخنک (ارگوت)، لاشه آفات انباری ، مواد خارجی نظیر سنگ، شن، خاک، فضله و خاشاک می­باشد.

افت غیر مفید
افت مفید
بذور علف های هرز
دانه های سایر غلات
ارگوت
(ناخنک)
دانه های ش ته و چروکیده
دانه سیا زده
دانه جوانه زده
دانه گرما دیده
دانه تغییر رنگ یافته در جوانه
ناخالصی ها
(نظیر سنگ، شن، خاک، فضله و خاشاک و ...)
دانه ه زده
(به استثنای سن زده)
نماتد زده
دانه های سرمازده و نارس3-5 آفت

عوامل خسارت زای زنده مانند ات، کنه­ها، قارچها، نماتدها (در هر یک از مراحل رشد) ، جوندگان و پرندگان که موجب کاهش کیفیت و کمیت محصول می شود.3-6 آفت­زدگی

دانه­های آسیب­دیده­ای که به وسیله چشم غیرمسلح قابل رویت هستند و به وسیله جوندگان، ات، کرم­ها و سایر آفات مورد حمله قرار گرفته باشند

3-7 دانه های ش ته

به دانه‏هائی از گندم اطلاق میشود که مورد حمله ات و آفات قرار نگرفته لکن بخشی از اندوسپرم آنها به دلیل آسیب های مکانیکی نمایان است و از الک 2 میلیمتری عبور نماید.

یادآوری: دانه های آفت زده در این گروه قرار نمی­گیرند.

3-8 دانه های چروکیده

دانه­های لاغر، سبک و چروکیده ای که از الک 2 میلیمتری عبور نمایند. وزن مخصوص پایین و نسبت بالای طول به عرض از مشخصات دانه­های چروکیده است. چروکیدگی در اثر عوامل مختلف مانند سرما، گرما، بیماری، کم آبی و غیره ایجاد می شود.

یادآوری: دانه­های باد زده جزء دانه­های چروکیده به حساب می­آیند.

3-9 دانه های جوانه زده

به دانه‏هائی از گندم اطلاق میشود که جوانه آن بحدی رشد کرده باشد که با چشم غیرمسلح به راحتی قابل رویت باشد.

3-10 دانه سایر غلات

به دانه های دیگر غلات از قبیل جو، ذرت، ذرت خوشه ای، ارزن، چاودار، برنج، یولاف و تریتیکاله اطلاق می شود.3-11 دانه های تغییر رنگ یافته در جوانه

دانه هایی با تغییر رنگ مشخص قهوه ای تیره یا سیاه رنگ در محل جوانه و اطراف آن بوده که علائم جوانه زنی در آنها ظاهر نشده باشد. این عارضه در رطوبت بالا و یا بارش­های مکرر و یا در دانه­های زودرس تکثیر می­یابد. این پاتوژن روی گندم دوروم و گندم­های با تولیتر بالا بیشتر دیده می­شود. دانه تغییر رنگ یافته در جوانه جزء افت مفید محسوب می­گردد.3-12 دانه های گرما دیده

دانه های گندمی هستند که در اثر گرما رنگ بیش از نیمی از سطح دانه تغییر رنگ داده و به رنگ قهوه ای تیره یا قهوه ای متمایل به سیاه درآمده و مقطع آندوسپرم دانه خا تری مایل به زرد یا قهوه ای است.

دانه­های حرارت دیده جزء افت غیر مفید محسوب می­شود.

3-13 دانه های نارس

به دانه هایی اطلاق میگردد که مراحل رسیدن خود را طی نکرده و رنگ آنها سبز تا سبز تیره می باشد.3-14 دانه های لکه آردی[1]

به دانه هایی گفته میشود که لکه زرد رنگ نشاسته­ای و آردی در آنها مشاهده شود.

3-13 دانه سن زده

بر اساس استاندارد ملی دانه های گندمی هستند که توسط نیش ه سن مورد حمله قرار گرفته و آثار ظاهری آن (با چشم غیر مسلح) وجود نقطه قهوه ای تا سیاهرنگ روی دانه با هاله روشن اطراف محل سن زدگی که می تواند با چروکیدگی دانه همراه باشد یا نباشد.

علائم تشخیص سن زدگی:

الف: محل اثر نیش ه به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه

ب: تشکیل هاله سفید رنگ در اطراف محل نیش زدگی و اختلاف رنگ هاله و نرم شدن بافت گندم در این ناحیه نسبت به سایر قسمت­های دانه .

یادآوری1: تنها وجود یک جای نیش بر روی دانه گندم کافی است تا گندم سن زده تلقی شود.

یادآوری2: امکان دارد جای نیش در محل جوانه ویا شیار گندم بوده وبه راحتی قابل تشخیص نباشد لیکن اثرات سن زدگی بر بافت گندم مشخص باشد. در این ح نشانه و علامت سن­زدگی تغییر رنگ دانه و نرم شدن بافت گندم در اطراف محل نیش­خوردگی است.

3-14 دانه های کپک زده

دانه های گندمی هستند که وجود کپک در آنها با چشم غیرمسلح قابل تشخیص باشد.

3-15 دانه های سیا زده[2]

دانه های گندمی هستند که تغییر شکل و رنگ داده معمولاً کمی گرد و کوچکتر از دانه معمولی بوده و با فشار بر روی پوسته پودر سیاهرنگی از آن خارج شود و دارای بوی مخصوص مربوط به سیا باشد این نوع سیا علاوه بر ایجاد مواد سرطانزا، سبب کاهش وزن مخصوص و بازدهی آرد، تیره شدن رنگ آرد و همچنین آسیب به خواص رئولوژیک خمیر میگردد.3-16 ارگوت (ناخنک)

به شاخی شدن دانه در اثر قارچ claviceps purpurea گفته می شود که به صورت زائده ای کشیده، ارغوانی تا سیاه رنگ و دارای بافت سخت قابل رویت می باشد. ارگوت یک نوع بیماری قارچی بوده که در آن جسم سخت با انحنای مختصر در خوشه و در محل دانه تشکیل میگردد و در این ح عموماً دانه از اندازه معمولی بزرگتر است و به دلیل داشتن سموم آلکالوئیدی در انسان و دام ایجاد مسمومیت می­نماید.

3-17 دانه های آلوده به فوزاریوم

یک بیماری قارچی مزرعه­ای می­باشد که در اثر آن، محصولی نامرغوب با دانه­های ریز و چروکیده و وزن هزار دانه کم بوجود می­آید و به دلیل ایجاد تو ین قارچی عوارض خطرناکی را برای انسان و حیوانات بدنبال دارد. اغلب دانه­های آلوده به فوزاریوم، چروکیده، سبک و متمایل به رنگ خا تری با ظاهری مات و کدر یا مایل به صورتی می­باشند. دانه­های به ظاهر سالم نیز اغلب دارای آلودگی بوده و رنگ زرد کهـربائی خود را از دسـت داده و به رنگ قهـوه­ای کـدر و مـات می­گرایند.3 دانه‏های نمات ه

عامل این بیماری، کرم نماتد tritici anguina می‏باشد در اثر این بیماری دانه ها به رنگ قهوه ای تا سیاه در آمده و در واقع گال هایی با اندازه کوچکتر از دانه سالم گندم می باشند. درصورتی که گندمهای آلوده به نماتد در آب خیسانده و د شوند، تعداد زیادی لارو متحرک نماتد از آن بیرون می آیند.3-19 بذر علف های هرز

دانه گیاهان ناخواسته، به استثنای دانه سایر غلات می باشد.3-19-1 بذر علف های هرز غیرسمی

دانه گیاهان ناخواسته غیرسمی به استثنای دانه غلات می باشد

یادآوری: تخم علف سرشکافته

تخم علف سرشکافته از بذور مضر موجود در مزارع ایران محسوب می‏شود، این بذر سمی نیست ولی منجر به خسارت کیفی و کاهش کیفیت محصول میگردد.

3-19-2 بذر علف های هرز سمی

دانه گیاهان ناخواسته سمی به استثنای دانه غلات می باشد که فهرست مهمترین انها در ج زیر ذکر شده است.فهرست علف های هرز سمی مزاع گندمفارسی
نام انگلیسی
نام علمی
تلخه
russian knapweed
acroptilon repens
-
trailing crownvetch
coronilla varia
-
jimson weed
datura stramonium
آفتاب پرست، علف کنجدی
heliotrope
heliotropium spp
چچم
poison ryegr , darnel
lolium temulentum
تلخ بیان
stagger bush, russian centaury
sophora alopecuroides4- ویژگی ها-حدود مجاز

4-1 افت مفید حداکثر 10 % باشد

4-2 افت غیر مفید حداکثر 7% وزنی باشد.

4-3 دانه های سن زده حداکثر 2% وزنی باشد.( بالاتر از 2% به ازای هر درصد ر بها )

4-4 حداکثر جو وچاودار و تریتیکاله مخلوط با گندم به تنهایی یا روی هم 5% و خارج از افت محاسبه گردد.

تبصره1 : دانه­های جو، چاودار و تریتیکاله از 5% تا 10% به عنوان افت مفید لحاظ و به ازای هر درصد افزایش یک واحد به افت مفید اضافه گردد.

تبصره2: دانه­های سایر غلات ( ذرت، ذرت خوشه­ای، ارزن، برنج و یولاف ) به عنوان افت مفید لحاظ گردد.

4-5 حداکثر رطوبت 12% (حداکثر رطوبت در استانهای گیلان ،مازندران، گلستان و مناطقی از استانهای اردبیل و سمنان بدلیل شرایط خاص آب وهوائی 14% )

4-6 گندم باید عاری از هر نوع آفت انباری زنده باشد.

4-7 دانه های کپک زده و فاسد قارچی قابل تحویل نمی باشد.

4-8 حداکثر دانه های گندم معمولی مخلوط با گندم­های دوروم 10% باشد. (در صورتیکه گندم­های دوروم تحویلی با بیش از 10% انواع دیگر گندم مخلوط باشد، گندم معمولی محسوب میگردد.)

4-9 گندم آغشته به سموم قارچ کش قابل تحویل نمیباشد، رنگ دانه بسته به نوع سم قارچ کش، به رنگ­های صورتی تا بنفش مشاهده میشود.

4-10سایر ویژگی ها-حدود مجاز مطابق با ج زیر می باشد.

ج مشخصات کیفی گندم قابل یداری درسال 93
ویژگی
حدمجاز(درصد)
دانه های سیا زده
حداکثر0.4 (4 در هزار وزنی)
به تنهایی ویا همراه تخم علف سر شکافته و جزء افت غیر مفید
تخم علف سرشکافته
حداکثر 0.4 (4 در هزار وزنی) (به تنهایی و یا همراه دانه های سیا زده و جزء افت غیر مفید)
دانه های ه زده1
حداکثر0.3 درصد (3 در هزار وزنی) و جزء افت مفید
ناخنک (ارگوت)
حداکثر0.05 درصد (0.5 در هزار وزنی) و جزء افت غیر مفید
بذر علف های هرز سمی2

حداکثر 0.3 به تنهایی یا روی هم و جزء افت غیر مفید

1- منبع استاندارد ملی ایران شماره 104 گندم ویژگی­ها

2- منبع استاندارد ملی ایران شماره 104 گندم ویژگی­ها و مرجع ذیصلاح برای تشخیص بذر سمی سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی می­باشد.5 - روش نمونه برداری

نمونه برداری گندم باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره 13535، روش نمونه برداری از غلات انجام شود.

نمونه‏برداری از کامیونهای گندم، به وسیله سوندهای مخصوصی با نام بامبو انجام می‏شود که شامل دو لوله تو خالی با نوک تیز بوده، که یکی از آنها در داخل دیگری قرار گرفته است. قبل از نمونه‏برداری با چرخاندن لوله داخلی دریچه‏ها بسته شده و پس از ورود به داخل محموله گندم، با چرخاندن، آنها را باز کرده و بلافاصله بسته وآن را خارج نموده و نمونه‏ها را در کیسه‏های غیرقابل نفوذ نسبت به رطوبت و سایر عوامل محیطی تخلیه می‏کنند.

نمونه‏برداری باید از هر وسیله نقلیه بطور جداگانه و در تمام عمق آن و در فواصل منظم به صورتهای پیشنهادی زیر انجام پذیرد.- تا 15 تن از3تا 5 نقطه.

- از 15 تا 30 تن از 8 نقطه.گسترده وزن نمونه اولیه 1تا3 کیلوگرم پیشنهاد میشود، نمونه‏های اولیه برداشته شده از بامبو را با هم مخلوط نموده تا نمونه یکنواختی حاصل گردد. از مخلوط و پس از تقسیم دقیق نمونه کل به وسیله دستگاه تقسیم‏کن یا روش تقسیم چهار قسمتی و م وطی ، 100 گرم نمونه جهت آزمایش‏ افت و تعیین فاکتورهای ید جدا می‏شود. باید دقت شود که کلیه وسایل نمونه‏برداری، تمیز و کاملا خشک باشد.

یادآوری : انجام نمونه برداری به افرادی س شود که آموزش لازم برای کاربرد درست تجهیزات و روش نمونه برداری را دیده باشند.

5-1 روش تقسیم چهار قسمتی و م وطی

نمونه مخلوط حداقل دو مرتبه پیش از تقسیم در یک سطح غیر قابل نفوذ و تمییز کاملاً مخلوط شود

- دانه­ها را باهم به شکل یک توده م وطی، جمع کنید.

- سطح توده م وطی را پهن کرده و سپس آن را چهار قسمت d، c، b، a تقسیم کنید.

- دو گوشه مخالف و روبروی هم مثلاً bو cرا کنار بگذارید و دوگوشه یک چهارم باقی مانده (cو b) را مخلوط کنید.

- همه مراحل را تکرار کنید تا مقدار مورد نیاز نمونه آزمایشگاهی را بدست آورد.

6- روش افت زنی ( تعیین افت مفید و غیر مفید)

اصول این روش عبارتست از جدا کلیه مواد تشکیل دهنده افت ( طبق تعاریف فوق ) بوسیله الک و یا با دست و توزین آنها.

پس از نمونه‏برداری 100 گرم گندم را با دقت 1/0 گرم توزین نموده و نمونه را به وسیله الک 2 میلیمتری برای مدت حداقل 30 ثانیه الک نمائید .

پس از الک سنگ , کلوخه , کاه و کزل، بقایای ات و کنه ها، فضله پرندگان، بذر علف های هرز (سمی و غیرسمی) دانه های سمی و مضر، دانه های سیا زده، ناخنک (ارگوت) را از روی الک برچیده و به مواد مشابهی که از الک 2 میلیمتری عبور نموده است اضافه نموده و کل آنها را با دقت یک صدم گرم به عنوان افت غیر مفید توزین گردد.

دانه های ش ته و چروکیده و لاغر و با ه ای که از الک 2 میلیمتری عبور میکنند را بعلاوه دانه های جوانه زده ودانه های تغییر رنگ یافته در جوانه، دانه های سبز، نارس و ه زده روی الک را جداسازی و با دقت یک صدم گرم به عنوان افت مفید توزین گردد.

یادآوری 1: از آنجاییکه روش تشخیص کلیه اجزای افت به صورت چشمی می‏باشد، میز کار مناسب با نور کافی جهت انجام آزمایشها، ضروری است.

یادآوری2: اجزای افت با چشم غیر مسلح اندازه گیری میگردد.

یادآوری 3- مرجع ذیصلاح برای تشخیص بذور سمی و غیرسمی سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

یاداوری 4- در صورت وجود دانه­های آلوده به فوزاریوم و نماتد زده مراتب سریعاً به مرکز پژوهش­های غلات گزارش گردد.
7- تعیین رطوبت

رطوبت یکی از فاکتورهای مهم در نگهداری گندم بوده و در سلامت و ماندگاری آن تأثیر بسزایی دارد، هر چه رطوبت گندم پایین­تر باشد قابلیت و مدت نگهداری آن افزایش می­یابد، تعیین مقدار رطوبت از نقطه نظر ید و فروش نیز دارای اهمیت فراوانی است. بنابراین کنترل میزان آن در هنگام دریافت گندم ضروری است. برای تعیین میزان درصد رطوبت گندم، از روشهای مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‏شود. روشهای مستقیم ساده و دقیق و در عین حال وقت گیرند. در حالی که روشهای غیرمستقیم به سهولت و سریع انجام می‏گیرند، اما دقت کمتری دارند. در مراکز ید تعیین رطوبت به روش غیر مستقیم و با استفاده از رطوبت سنج انجام می‏شود. رطوبت‏سنج مقاومتی، مقاومت الکتریکی یک مقدار مشخص از نمونه دانه را تحت تراکم و درجه حرارت معین، اندازه‏گیری می‏کند، مقاومت الکتریکی برحسب رطوبت، درجه حرارت و درجه تراکم دانه تغییر می‏کند. رطوبت سنج‏ های زیر جزء رطوبت سنج‏های مقاومت الکتریکی هستند که رطوبت دانه را ظرف 30 ثانیه و به روش غیرمستقیم اندازه‏گیری می‏کنند.

- universal moisture meter

-kett moisture meter

-minigac plus (dickey-john)

-multigrain

-sinar

نتایج آزمایشات حاصل از کار با لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی زمانی دقیق و معتبر است که این لوازم کالیبره گردد. بدین معنی که دستگاه مورد نظر نتایج را با کمترین خطای ممکن در تکرار آزمایشات نشان دهد.

برای این منظور می‏توان بر اساس دستورالعمل دستگاه در صورت توانایی فرد آزمایش کننده دستگاه را تنظیم و کالیبره نمود در غیر این صورت از خدمات شرکت‏های استاندارد که در زمینه کالیبراسیون لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت می نمایند، استفاده نمود.
8- تعیین آلودگی به افات انباری

برای تعیین الودگی به آفات انباری از الک، با سوراخهای از 5/1 تا 5/2 میلی متر بطوریکه بر حسب مورد اکثر ات از الک عبور کرده ولی دانه های گندم مورد آزمون روی آن باقی بمانند، استفاده میشود.

تمام ات جدا شده در نمونه را شناسایی کرده و بطور جداگانه برای هرگونه، تعداد ات بالغ و در صورت امکان لارو و شفیره را یادداشت نمایید. چنانچه ضرورت داشته باشد، تعداد ات زنده و مرده را بطور جداگانه ثبت کنید. گندم مورد یداری باید عاری از هر نوع آفت انباری زنده باشد. در صورت ضرورت برای شناسایی ات از مراجع ذیصلاح استفاده کنید فهرست مهمترین ات غیرقابل پذیرش در محموله گندم به شرح زیر است:

acarus spp.

cryptolestes spp.

ephestia spp.

glycyphagus spp.

nemapagon granella l.

oryzaephilus spp.

plodia interpunctella hubn.

prostephanus truncatus hom.

rhyzopertha dominica f.

sitophilus spp.

tenebroides mauritanicus l.

tribolium spp.

trogoderma spp.

latheticus oryzae.

[1] yellowberry (yb)
)سیا پنهان پا کوتاه گندم tilletia spp ) - 2مشاهده متن کامل ...
دستورالعمل کیفی ید گندم داخلی 1395
درخواست حذف اطلاعات


شرکت مادر تخصصی بازرگانی تی ایران
مرکز پژوهش های غلاتدستورالعمل کیفی ید گندم داخلی 1395

(ویژگی­ها، حدود مجاز و روش افت زنی)مرکزپژوهش­های غلات

گروه تحقیقاتی و آزمایشگاهی ید و نگهداری غلات و فرآورده­های آن

( ویرایش2 )

مقدمه

این دستورالعمل بمنظور حفظ هماهنگی در زمینه یدگندم داخلی مورد عرضه کشاورزان و اتخاذ رویه ی ان در شرکتهای غله و متصدیان امر ید و بر اساس پیشنهادات و تجربیات مسئولین کنترل کیفی شرکت­های غله و خدمات بازرگانی و با بررسی و تایید کارگروه تخصصی در گروه ید و نگهداری غلات برای استفاده در ید گندم داخلی مورد عرضه سال 1395 تدوین گردیده است و ضرورت دارد متصدیان امر ید، آموزشهای لازم و مطابق با دستورالعمل حاضر را جهت آمادگی برای امر ید را به دست آورند.

منابع و مآخذی که در تهیه این دستورالعمل به کار رفته است به شرح زیر است:1- استاندارد ملی گندم – ویژگی­ها(wheat – specification) ، شماره 104 تجدید نظر پنجم

2- استاندارد ملی غلات و فرآورده­های آن –نمونه برداری شماره 13535

3- استاندارد ملی غلات و فرآورده­های آن- روش تعیین میزان افت گندم شماره 3003

4- استاندارد ملی گندم دوروم- ویژگی­ها و روش­های آزمون شماره 4554

5- icc – standard, no.102/1, international ociation for cereal chemistry.

6-codex standard 199, 1995. codex standard for wheat and drum wheat.هدف:

تبیین ویژگی­های کیفی گندم قابل یداری و روش های اندازه گیری آن، شامل معرفی اجزای افت، روش افت زنی، تعیین رطوبت و تشخیص آلودگی به آفات انباری.

2-دامنه کاربرد :

این دستورالعمل جهت استفاده در امر ید تضمینی گندم­های داخلی مورد عرضه در مراکز یدکاربرد دارد.3- تعاریف و اصطلاحات

3-1 گندم معمولی

محصول گیاهی از گونهtriticum aestivum ازتیرهgramineae می باشد.

3-2 گندم دوروم

گندمی است سخت، بلندتر و کشیده تر از از گندم معمولی، زردرنگ و کمی براق (کهربایی) ، مقطع دانه‏های آن کم و بیش ح سه گوش و پشت یا گرده نسبتاً تیز دارد. اغلب ساختار دانه دوروم شیشه ای و آندوسپرم آن سخت و شاخی است. گندم دوروم نسبت به گندم معمولی در مقابل ش تن و برش، مقاومت بیشتری از خود نشان می‏دهد.

3-3 ج پاکی

ج ی است دارای 7 سطر و 10 ستون که جهت تعیین قیمت بهای ید تضمینی گندم داخلی استفاده می­شود. در این ج بر اساس میزان افت گندم تحویلی (مفید و غیر مفید) ، قیمت پایه ید گندم و میزان تغییرات بهای افت مفید و غیر مفید (هر ساله این میزان و قیمت پایه قبل از شروع فصل ید تعیین می­گردد) ، قیمت نهایی مشخص می­شود.

3-4 افت

هر عاملی که باعث کاهش مرغوبیت و خلوص گندم گردد، افت نامیده می­شود و شامل افت مفید و غیرمفید است.

3-4-1افت مفید : اُفتی است که قابلیت آسیابانی دارد لیکن وجود آن در گندم باعث کاهش کیفیت آرد گندم می شود و شامل دانه های ش ته ناشی از بد کار کمباین یا حاصل از عملیات من کوبی و دانه های چروکیده و دانه های لاغر و با ه که از الک 2 میلیمتری عبور نمایند، همچنین دانه های جوانه زده و دانه های تغییر رنگ یافته در محل جوانه، دانه های سرمازده، نارس، ه زده و دانه های سایر غلات ( غیر از جو، چاودار و تریتیکاله ) روی الک می­باشد.

3-4-2 افت غیر مفید : اُفتی است که غیرقابل مصرف بوده و شامل مواد خارجی، کاه وکزل، دانه­های غیر غلات، بذر علف های هرز (سمی و غیرسمی)، دانه های سیا زده، ناخنک (ارگوت)، لاشه آفات انباری ، مواد خارجی نظیر سنگ، شن، خاک، فضله و خاشاک می­باشد.

ج 1- اجزای افت مفید و غیر مفید

افت غیر مفید
افت مفید
بذور علف های هرز
دانه های سایر غلات
(به استثنای جو، چاودار و تریتیکاله)
ارگوت
(ناخنک)
دانه های ش ته و چروکیده
دانه سیا زده
دانه جوانه زده
دانه گرما دیده
دانه تغییر رنگ یافته در جوانه
ناخالصی ها
(نظیر سنگ، شن، خاک، فضله و خاشاک و ...)
دانه ه زده
(به استثنای سن زده)
نماتد زده
دانه های سرمازده و نارس3-5 آفت

عوامل خسارت زای زنده مانند ات، کنه­ها، قارچها، نماتدها (در هر یک از مراحل رشد) ، جوندگان و ... که موجب کاهش کیفیت و کمیت محصول می شود.

3-6 ه­زدگی

دانه­های آسیب­دیده­ای که به وسیله چشم غیرمسلح قابل رویت هستند و به وسیله ات در هریک از مراحل زیستی رشد مورد حمله قرار گرفته باشند.

3-7 دانه های ش ته

به دانه‏هائی از گندم اطلاق میشود که بخشی از آندوسپرم آنها به دلیل آسیب های مکانیکی نمایان است و از الک 2 میلیمتری عبور نماید.

یادآوری: دانه های ه زده در این گروه قرار نمی­گیرند.

3-8 دانه های چروکیده

به دانه­های لاغر، سبک و چروکیده ای که از الک 2 میلیمتری عبور نمایند، گفته می شود.

وزن مخصوص پایین و نسبت بالای طول به عرض از مشخصات دانه­های چروکیده است. چروکیدگی در اثر عوامل مختلف مانند سرما، گرما، بیماری، کم آبی و غیره ایجاد می شود.

یادآوری: دانه­های باد زده جزء دانه­های چروکیده به حساب می­آیند.

3-9 دانه های جوانه زده

به دانه‏های گندمی اطلاق میشود که جوانه آن بحدی رشد کرده باشد که با چشم غیرمسلح به راحتی قابل رویت باشد.

3-10 دانه سایر غلات

به دانه های دیگر غلات از قبیل جو، ذرت، ذرت خوشه ای، ارزن، چاودار، برنج، یولاف و تریتیکاله اطلاق می شود.

3-11 دانه های تغییر رنگ یافته در جوانه

دانه هایی با تغییر رنگ مشخص قهوه ای تیره یا سیاه رنگ در محل جوانه و اطراف آن بوده که علائم جوانه زنی در آنها ظاهر نشده باشد. دانه تغییر رنگ یافته در جوانه، جزء افت مفید محسوب می­گردد.

این عارضه در رطوبت بالا و یا بارش­های مکرر و یا در دانه­های زودرس تکثیر می­یابد و در گندم دوروم و گندم­های با تولیتر بالا بیشتر دیده می­شود.

3-12 دانه های گرما دیده

دانه های گندمی هستند که در اثر گرما رنگ بیش از نیمی از سطح دانه تغییر رنگ داده و به رنگ قهوه ای تیره یا قهوه ای متمایل به سیاه درآمده و مقطع آندوسپرم دانه خا تری مایل به زرد یا قهوه ای است. دانه­های حرارت دیده جزء افت غیر مفید محسوب می­شود.

3-13 دانه های نارس

به دانه هایی اطلاق میگردد که مراحل رسیدن خود را طی نکرده و رنگ آنها سبز تا سبز تیره می باشد.

3-14 دانه های لکه آردی[1]

به دانه هایی گفته میشود که لکه زرد رنگ نشاسته­ای و آردی در آنها مشاهده شود.

3-13 دانه سن زده

بر اساس استاندارد ملی دانه های گندمی هستند که توسط نیش ه سن مورد حمله قرار گرفته و آثار ظاهری آن (با چشم غیر مسلح) وجود نقطه قهوه ای تا سیاهرنگ روی دانه با هاله روشن اطراف محل سن زدگی که می تواند با چروکیدگی دانه همراه باشد یا نباشد.

علائم تشخیص سن زدگی:

الف: محل اثر نیش ه به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه

ب: تشکیل هاله سفید رنگ در اطراف محل نیش زدگی و اختلاف رنگ هاله و نرم شدن بافت گندم در این ناحیه نسبت به سایر قسمت­های دانه .

یادآوری1: تنها وجود یک جای نیش بر روی دانه گندم کافی است تا گندم سن زده تلقی شود.

یادآوری2: امکان دارد جای نیش در محل جوانه ویا شیار گندم بوده وبه راحتی قابل تشخیص نباشد لیکن اثرات سن زدگی بر بافت گندم مشخص باشد. در این ح نشانه و علامت سن­زدگی تغییر رنگ دانه و نرم شدن بافت گندم در اطراف محل نیش­خوردگی است.

3-14 دانه های کپک زده

دانه های گندمی هستند که وجود کپک در آنها با چشم غیرمسلح قابل تشخیص باشد.

3-15 دانه های سیا زده[2]

دانه های گندمی هستند که تغییر شکل و رنگ داده معمولاً کمی گرد و کوچکتر از دانه معمولی بوده و با فشار بر روی پوسته پودر سیاهرنگی از آن خارج شود و دارای بوی مخصوص مربوط به سیا باشد.

این نوع سیا علاوه بر ایجاد مواد سرطانزا، سبب کاهش وزن مخصوص و بازدهی آرد، تیره شدن رنگ آرد و همچنین آسیب به خواص رئولوژیک خمیر میگردد.

3-16 ارگوت (ناخنک)

به شاخی شدن دانه در اثر قارچ claviceps purpurea گفته می شود که به صورت زائده ای کشیده، ارغوانی تا سیاه رنگ و دارای بافت سخت قابل رویت می باشد.

ارگوت یک نوع بیماری قارچی بوده که در آن جسم سخت با انحنای مختصر در خوشه و در محل دانه تشکیل میگردد و در این ح عموماً دانه از اندازه معمولی بزرگتر است و به دلیل داشتن سموم آلکالوئیدی در انسان و دام ایجاد مسمومیت می­نماید.

3-17 دانه های آلوده به فوزاریوم

یک بیماری قارچی مزرعه­ای می­باشد که در اثر آن، محصولی نامرغوب با دانه­های ریز و چروکیده و وزن هزار دانه کم بوجود می­آید و به دلیل ایجاد تو ین قارچی عوارض خطرناکی را برای انسان و حیوانات بدنبال دارد. اغلب دانه­های آلوده به فوزاریوم، چروکیده، سبک و متمایل به رنگ خا تری با ظاهری مات و کدر یا مایل به صورتی می­باشند. دانه­های به ظاهر سالم نیز اغلب دارای آلودگی بوده و رنگ زرد کهـربائی خود را از دسـت داده و به رنگ قهـوه­ای کـدر و مـات می­گرایند.

3 دانه‏های نمات ه

عامل این بیماری، کرم نماتد tritici anguina می‏باشد در اثر این بیماری دانه ها به رنگ قهوه ای تا سیاه در آمده و در واقع گال هایی با اندازه کوچکتر از دانه سالم گندم می باشند. درصورتی که گندمهای آلوده به نماتد در آب خیسانده و د شوند، تعداد زیادی لارو متحرک نماتد از آن بیرون می آیند.

3-19 بذر علف های هرز

دانه گیاهان ناخواسته، به استثنای دانه سایر غلات می باشد.

3-19-1 بذر علف های هرز غیرسمی

دانه گیاهان ناخواسته غیرسمی به استثنای دانه غلات می باشد.

یادآوری: بذر علف هرز سرشکافته از بذور مضر موجود در مزارع ایران محسوب می‏شود، این بذر سمی نیست ولی منجر به خسارت کیفی و کاهش کیفیت محصول میگردد و در ید تضمینی حدود مجاز برای آن مشخص گردیده است.

3-19-2 بذر علف های هرز سمی

دانه گیاهان ناخواسته سمی به استثنای دانه غلات می باشد که فهرست مهمترین آنها در ج زیر ذکر شده است.

ج 2- فهرست علف های هرز سمی مزاع گندم

فارسی
نام انگلیسی
نام علمی
تلخه
russian knapweed
acroptilon repens
سیاه تخمه،سیاه دانه
corn- le
agrostemma githago
تاتوره
jimson weed
datura stramonium
آفتاب پرست، علف کنجدی
heliotrope
heliotropium spp
چچم
poison ryegr , darnel
lolium temulentum
تلخ بیان
stagger bush, russian centaury
sophora alopecuroides4- ویژگی ها-حدود مجاز

4-1 افت مفید حداکثر 10 % وزنی باشد.

4-2 افت غیر مفید حداکثر 7% وزنی باشد.

4-3 دانه های سن زده حداکثر 2% وزنی باشد.( بالاتر از 2% به ازای هر درصد ر بها مطابق ج پاکی ابلاغی)

4-4 حداکثر جو ، چاودار و تریتیکاله مخلوط با گندم به تنهایی یا روی هم تا 5% معاف از ر بها و خارج از افت مفید محاسبه می گردد.

تبصره 1: درصورت بالاتر بودن درصد جو، چاودار وتریتیکاله از 5% و احتمال اختلاط عمدی، کل میزان درصد جو، چاودار و تریتیکاله در دامنه افت مفید مشمول ر بهاء می­گردد.

تبصره2: دانه­های سایر غلات (ذرت، ذرت خوشه­ای، ارزن، برنج و یولاف) به عنوان افت مفید لحاظ گردد.

4-5 حداکثر رطوبت 12% باشد.(حداکثر رطوبت در استانهای گیلان ،مازندران، گلستان و مناطقی از استانهای اردبیل و سمنان بدلیل شرایط خاص آب وهوائی 14% است.)

4-6 گندم باید عاری از هر نوع آفت انباری زنده باشد.

4-7 دانه های کپک زده و فاسد قارچی قابل تحویل نمی باشد.

4-8 حداکثر دانه های گندم معمولی مخلوط با گندم­های دوروم 10% باشد. (در صورتیکه گندم­های دوروم تحویلی با بیش از 10% انواع دیگر گندم مخلوط باشد، گندم معمولی محسوب میگردد.)

4-9 گندم آغشته به سموم قارچ کش قابل تحویل نمیباشد، رنگ دانه بسته به نوع سم قارچ کش، به رنگ­های صورتی تا بنفش مشاهده میشود.

4-10سایر ویژگی ها-حدود مجاز مطابق با ج زیر باشد.


ج 3- سایرویژگیهای کیفی گندم قابل یداری درسال 93
ویژگی
حدمجاز(درصد)
دانه های سیا زده
حداکثر4/0 درصد (4 در هزار وزنی)
(به تنهایی ویا همراه بذر علف هرز سر شکافته و جزء افت غیر مفید)
بذر علف هرز سرشکافته
حداکثر4/0 درصد (4 در هزار وزنی) (به تنهایی و یا همراه دانه های سیا زده و جزء افت غیر مفید)
دانه های ه زده(به غیر از سن زدگی)
حداکثر3/0 درصد و جزء افت مفید
ناخنک (ارگوت)
حداکثر05/0درصد و جزء افت غیر مفید
بذر علف های هرز سمی2
حداکثر 3/0 و جزء افت غیر مفید

1- منبع استاندارد ملی ایران شماره 104 گندم ویژگی­ها

2- منبع استاندارد ملی ایران شماره 104 گندم ویژگی­ها ومرجع ذیصلاح برای تشخیص بذر سمی سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی می­باشد.5 - روش نمونه برداری

نمونه برداری گندم باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره 13535، روش نمونه برداری از غلات انجام شود.

نمونه‏برداری از کامیونهای گندم، به وسیله سوندهای مخصوصی با نام بمبو انجام می‏شود که شامل دو لوله تو خالی با نوک تیز بوده، که یکی از آنها در داخل دیگری قرار گرفته است. قبل از نمونه‏برداری با چرخاندن لوله داخلی دریچه‏ها بسته شده و پس از ورود به داخل محموله گندم، با چرخاندن، آنها را باز کرده و بلافاصله بسته وآن را خارج نموده و نمونه‏ها را در کیسه‏های غیرقابل نفوذ نسبت به رطوبت و سایر عوامل محیطی تخلیه می‏کنند.

نمونه‏برداری باید از هر وسیله نقلیه بطور جداگانه و در تمام عمق آن و در فواصل منظم به صورتهای پیشنهادی زیر انجام پذیرد.- تا 15 تن از3تا 5 نقطه.

- از 15 تا 30 تن از 8 نقطه.


گسترده وزن نمونه اولیه 1تا3 کیلوگرم پیشنهاد میشود، نمونه‏های اولیه برداشته شده از بامبو را با هم مخلوط نموده تا نمونه یکنواختی حاصل گردد. از مخلوط و پس از تقسیم دقیق نمونه کل به وسیله دستگاه تقسیم‏کن یا روش تقسیم چهار قسمتی و م وطی ، 100 گرم نمونه جهت آزمایش‏ افت و تعیین فاکتورهای ید جدا می‏شود. باید دقت شود که کلیه وسایل نمونه‏برداری، تمیز و کاملا خشک باشد.

یادآوری : انجام نمونه برداری به افرادی س شود که آموزش لازم برای کاربرد درست تجهیزات و روش نمونه برداری را دیده باشند.

5-1 روش تقسیم چهار قسمتی و م وطی

نمونه مخلوط حداقل دو مرتبه پیش از تقسیم در یک سطح غیر قابل نفوذ و تمییز کاملاً مخلوط شود

- دانه­ها را باهم به شکل یک توده م وطی، جمع کنید.

- سطح توده م وطی را پهن کرده و سپس آن را چهار قسمت d، c، b، a تقسیم کنید.

- دو گوشه مخالف و روبروی هم مثلاً bو cرا کنار بگذارید و دوگوشه یک چهارم باقی مانده (cو b) را مخلوط کنید.

- همه مراحل را تکرار کنید تا مقدار مورد نیاز نمونه آزمایشگاهی را بدست آورد.


6- روش افت زنی ( تعیین افت مفید و غیر مفید)

اصول این روش عبارتست از جدا کلیه مواد تشکیل دهنده افت ( طبق تعاریف فوق ) بوسیله الک و یا با دست و توزین آنها.

پس از نمونه‏برداری 100 گرم گندم را با دقت 1/0 گرم توزین نموده و نمونه را به وسیله الک 2 میلیمتری برای مدت حداقل 30 ثانیه الک نمائید .

پس از الک سنگ , کلوخه , کاه و کزل، بقایای ات و کنه ها، فضله پرندگان، بذر علف های هرز (سمی و غیرسمی) دانه های سمی و مضر، دانه های سیا زده، ناخنک (ارگوت) را از روی الک برچیده و به مواد مشابهی که از الک 2 میلیمتری عبور نموده است اضافه نموده و کل آنها را با دقت یک صدم گرم به عنوان افت غیر مفید توزین گردد.

دانه های ش ته و چروکیده و لاغر و با ه ای که از الک 2 میلیمتری عبور میکنند را بعلاوه دانه های جوانه زده ودانه های تغییر رنگ یافته در جوانه، دانه های سبز، نارس و ه زده روی الک را جداسازی و با دقت یک صدم گرم به عنوان افت مفید توزین گردد.

یادآوری 1: از آنجاییکه روش تشخیص کلیه اجزای افت به صورت چشمی می‏باشد، میز کار مناسب با نور کافی جهت انجام آزمایشها، ضروری است.

یادآوری2: اجزای افت با چشم غیر مسلح اندازه گیری میگردد.

یادآوری 3- مرجع ذیصلاح برای تشخیص بذور سمی و غیرسمی سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

یادآوری 4- در صورت وجود دانه­های آلوده به فوزاریوم و نماتد زده مراتب سریعاً به مرکز پژوهش­های غلات گزارش گردد.
7- تعیین رطوبت

رطوبت یکی از فاکتورهای مهم در نگهداری گندم بوده و در سلامت و ماندگاری آن تأثیر بسزایی دارد، هر چه رطوبت گندم پایین­تر باشد قابلیت و مدت نگهداری آن افزایش می­یابد، تعیین مقدار رطوبت از نقطه نظر ید و فروش نیز دارای اهمیت فراوانی است. بنابراین کنترل میزان آن در هنگام دریافت گندم ضروری است. برای تعیین میزان درصد رطوبت گندم، از روشهای مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‏شود. روشهای مستقیم ساده و دقیق و در عین حال وقت گیرند. در حالی که روشهای غیرمستقیم به سهولت و سریع انجام می‏گیرند، اما دقت کمتری دارند. در مراکز ید تعیین رطوبت به روش غیر مستقیم و با استفاده از رطوبت سنج انجام می‏شود. رطوبت‏سنج مقاومتی، مقاومت الکتریکی یک مقدار مشخص از نمونه دانه را تحت تراکم و درجه حرارت معین، اندازه‏گیری می‏کند، مقاومت الکتریکی برحسب رطوبت، درجه حرارت و درجه تراکم دانه تغییر می‏کند. رطوبت سنج‏ های زیر جزء رطوبت سنج‏های مقاومت الکتریکی هستند که رطوبت دانه را ظرف 30 ثانیه و به روش غیرمستقیم اندازه‏گیری می‏کنند.

- universal moisture meter

-kett moisture meter

-minigac plus (dickey-john)

-multigrain

-sinar

نتایج آزمایشات حاصل از کار با لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی زمانی دقیق و معتبر است که این لوازم کالیبره گردد. بدین معنی که دستگاه مورد نظر نتایج را با کمترین خطای ممکن در تکرار آزمایشات نشان دهد.

برای این منظور می‏توان بر اساس دستورالعمل دستگاه در صورت توانایی فرد آزمایش کننده دستگاه را تنظیم و کالیبره نمود در غیر این صورت از خدمات شرکت‏های استاندارد که در زمینه کالیبراسیون لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت می نمایند، استفاده نمود.
8- تعیین آلودگی به آفات انباری

برای تعیین الودگی به آفات انباری از الک، با سوراخهای از 5/1 تا 5/2 میلی متر بطوریکه بر حسب مورد اکثر ات از الک عبور کرده ولی دانه های گندم مورد آزمون روی آن باقی بمانند، استفاده میشود.

تمام ات جدا شده در نمونه را شناسایی کرده و بطور جداگانه برای هرگونه، تعداد ات بالغ و در صورت امکان لارو و شفیره را یادداشت نمایید. چنانچه ضرورت داشته باشد، تعداد ات زنده و مرده را بطور جداگانه ثبت کنید. گندم مورد یداری باید عاری از هر نوع آفت انباری زنده باشد. در صورت ضرورت برای شناسایی آفات انباری از مراجع ذیصلاح استفاده کنید فهرست مهمترین آفات غیرقابل پذیرش در محموله گندم به شرح زیر است:

acarus spp.

cryptolestes spp.

ephestia spp.

glycyphagus spp.

nemapagon granella l.

oryzaephilus spp.

plodia interpunctella hubn.

prostephanus truncatus hom.

rhyzopertha dominica f.

sitophilus spp.

tenebroides mauritanicus l.

tribolium spp.

trogoderma spp.

latheticus oryzae.

[1] yellowberry (yb)
)سیا پنهان پا کوتاه گندم tilletia spp. ) - 2


مشاهده متن کامل ...
ده حقیقت اعجاب انگیز در مورد زنبورهای عسل
درخواست حذف اطلاعات
) وظایف زنبورهای عسل بر اساس سنشان مشخص می شود. مثلا زنبورهای کارگر در سنین مختلف چنین وظایفی را بر عهده دارند: - زنبور ۱ تا ۲ روزه: شاید باورش سخت باشد اما زنبور کارگر دو روزه نیز وظایفی بر عهده دارد. وظیفه اصلی یک زنبور کارگر در دو روز اول زندگی اش، تمیز سلول هاست، بدین ترتیب که در همان سلولی که به دنیا آمده است، شروع به کار می کند. هم چنین تازه متولد شده ها را نیز گرم نگه می دارد. - زنبور ۳ تا ۵ روزه: در این سن زنبور به لارو بزرگتر از خودش غذا می دهد. - زنبور ۶ تا ۱۱ روزه: غذا دادن به کوچکترین لارو را عهده دار است. - زنبور ۱۲ تا ۱۷روزه: وظیفه تولید موم، ساخت شانه کندو و حمل غذا به عهده این زنبوراست. در کنار آن، انجام کارهای مختلف را نیز بر عهده دارد. - زنبور ۱۸ تا ۲۱ روزه: در این سن او مشغول نگهبانی است و در سر در ورودی های کندو کشیک می دهد.- زنبور ۲۲ روزه تا های مرگ که ۴۰-۴۵ روزش می شود: این زنبور از کندو خارج شده و به گشت و گذار و جمع گرده گل، نکتار گل، آب و گرده افشانی می پردازد.

۲) این که زنبور عسلی اگر نیش بزند خواهد مرد، همواره صادق نیست. اگر زنبور عسل انسان را نیش بزند، قطع به یقین جان سالم به در نخواهد برد. اما اگر زنبور عسل موجودات دیگر را نیش بزند، ممکن است زنده بماند. زمانی که زنبور عسل انسان را نیش می زند، خاری که در نیش حیوان وجود دارد در گوشت بدن انسان برجای می ماند و نیش را از جای خود خارج ساخته و قسمتی از بدن حیوان که به نیش چسبیده است نیز خارج می شود. همین امر سرنوشت حیوان بی چاره را رقم می زند. اما این اتفاق همیشه نمی افتد و هنگام نیش زدنِ دیگر حیوانات و ات، زنبور عسل می تواند به نیش زدنِ خویش ادامه دهد، بدون این که به خود آسیبی برساند.

) زنبور عسل می داند که کره زمین گرد است و می تواند زوایا را اندازه گیری کند! دانشمندان توانسته اند زنبور عسل را رمزگشایی کنند. زنبور عسل از این کار برای نشان دادن محل غذا، خانه جدید و امثال آن استفاده می کند. به همین منظور، آزمایشی به انجام رسید که در آن، یک منبع غذا در یک سوی کوهی و یک کولونی زنبورها در سوی دیگر آن قرار داده شد، به طوری که آن منبع غذا، تنها منبع غذای موجود در منطقه بود. زنبورها توانایی گذشتن از کوه را نداشتند اما وقتی که نحوه تعامل آنها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد که آنها آن سمت کوه را به یکدیگر نشان می دهند. در حالی که چنین مسیری را نپیمودند، اما توانایی تشخیص زاویه آن را در ذهن خود داشتند. تحقیقات بیشتر نشان می دهد که در زنبور عسل، نشانه هایی از گرد بودن زمین وجود دارد. به علاوه، آن ها میزان دوری محل مورد نظر را نیز محاسبه و مخابره می کنند. بنابراین زنبور عسل را می توان یک نخبه ریاضیات دانست که در کنار توانایی های فراوانش در زمان سنجی، می تواند فواصل را بدون داشتن ابزارهای بخصوص، اندازه گیری کند.

۴) تنها یک اونس (۲۸ گرم) عسل می تواند یک زنبور عسل را قادر به پرواز به دور دنیا سازد! زنبور عسل می تواند ۸ کیلومتر از کندو دور شده و به دنبال غذا برود. برای تولید ۵۰۰ گرم عسل، کولونی زنبور عسل نزدیک به ۸۸ هزار کیلومتر به پرواز درمی آید. برای درک بهتر موضوع، می توان گفت برای تولید ۵۰۰ گرم عسل، زنبورهای عسل نزدیک به دو میلیون گل را سرک می کشند تا از شهد آنها برای تولید عسل استفاده کنند. هر کندوی زنبور عسل در یک فصل مناسب می تواند نزدیک به ۲۷ کیلوگرم عسل تولید کند که این مقدار ۱۱ کیلوگرم بیشتر از عسل مورد نیاز زنبورها در فصل زمستان است.

۵) زنبورهای عسل در دسته جانوران خون سرد قرار دارند برخلاف دیگر موجودات خون سرد، زنبورهای عسل این قابلیت را دارند تا با لرزش اندام های خویش، تولید گرما کنند. دمای بدن یک زنبور عسل در حین پرواز چیزی در حدود ۵۴ درجه سانتیگراد است. با این حال، اگر زنبور عسل گرفتار سرما و بارندگی شود، به سرعت توانایی حرکت را از دست می دهد. به طور معمول دمای کندوی زنبور عسل در حدود ۳۶ درجه سانتیگراد نگهداشته می شود.مشاهده متن کامل ...
تنهایے
درخواست حذف اطلاعات
"بچه که بودم فکر می فقط زنبورها نیش میزنند" بزرگ شدم دیدم، شنیدم، رفتم، آمدم و یاد گرفتم نه... آدمها نیش میزنند هر چقدر صمیمی تر،عزیزتر نیششان سمی تر یاد گرفتم اعتماد کنم،نیش میخورم دل ببندم،نیش میخورم ساده باشم،نیش میخورم پر احساس باشم نیش میخورم آدما،سنگدلند بیرحمند آرام نزدیکت میشوند محرمت میشوند عزیزت همراهت عشقت میشوند تا هستند خوبند،مهربانند اما کافیست خیال رفتن کنند و تو نخواهی ساز بزنند و تو ن ی آنوقت بیخ همان گلویی را که بارها بوسیده اند نیش میزنند نیشی عمیقُ کشنده و می روند و از همان موقع تاآ عمرت دردِ بی درمان میشوی بی سرو سامان میشوی گلویت ورم میکند نفس که میکشی تیر میکشد دستت را رویش که میکشی تمامش زخم است نیش است درداست "بچه که بودم فکر می فقط زنبورها نیش میزنند"مشاهده متن کامل ...
مذاکرات فوق مهم من و پشه!
درخواست حذف اطلاعات
افسران - مذاکرات فوق مهم من و پشــــــه!

امروز یه پشه اومد توی خونمون. هرکاری که از در صلح آمیز، خودش از در و پنجره ی خونه بیرون بره نرفت. یه مدت پیداش نبود منم ولش به حال خودش. یهو دیدم دستم و نیش زده و داره بدجوری میخاره. نگو در تمام این مدت کمین کرده بود. هیچی منم عصبانی شدم و با پشه کش افتادم دنبالش اما فایده ای نداشت. عین فانتوم در میرفت و گم و گور میشد. رفتم ه کش و برداشتم و دستم گرفتم. پشه که دید اوضاع بی ریخته، باچهارتا از دوستاش همگی اومدند طرفم. نشستند روی دسته ی مبل. اومدم ه کش و بزنم بهش و شرش و کم کنم که یهو داد زد : تو خج نمیکشی. در عصر تمدن و انسانیت از ه کش استفاده میکنی.تو اصلا طرز کار با اینو بلدی؟ جهان سومی عقب مونده!
گفتم: چی میگی؟ این برای دفاعه. این همه تو و دوستات اومدین منو نیش زدین ، خونم و خوردین و رفتین هیچی نیست. من که میخوام دفاع کنم یهو انسانیت رفت زیر سوال!؟اصلا تو مگه انسانی؟! کلافه شدم از دستتون.
گفت: این خوی یه دنده گریت بزار کنار، محض رضای خدا یه بار بیا از در صلح باهم حرف بزنیم و مشکل و حل کنیم.تا کی میخوای باهم جنگ و دعوا داشته باشیم. ما خواهان صلح و آشتی هستیم
دیدم یه پشه برای من شده معلم اخلاق. بدم نمیگفت، تا کی اون خون منو بخوره و من بیفتم به جونش. اصلا این کار در حد پرستیژ و کلاس من نیست. یه آدم متشخص باید با همه دوست و رفیق باشه. گفتم : باشه قبول ، بیا مذاکره می کنیم.
اونا پنج تا بودند و من یکی . اسم گروه و گذاشتیم 5+1
گفت : نه اینجا که نمیشه باید بیای توی خونه ی ما مذاکره کنیم.
گفتم : مگه اینجا چشه؟
گفت:نه، من اینجا راحت نیستم ، نمیتونم حرف بزنم.
گفتم: قبول.هرجاییی که تو بگی میریم.
یهو وجدانم صداش در اومد،گفت مذاکره با یه پشه به نتیجه نمیرسه . این کارو نکن.
اما بالا ه انقدر ناز اومد که منو کشوند دمه در خونشون.گفتم: سریع مذاکره رو شروع کنیم که نصفه کارام مونده.
بعدگفتم: ببین تو دیگه نباید منو نیش بزنی. خسته شدم از دستت. دست و پام به خون افتاد انقدر خاروندم.
گفت: باشه. قبول.من دیگه دست و پات و نیش نمیزنم. اما تو هم باید در مقابل یه کاری ی.
گفتم:چی؟
گفت: باید چرخه ی تولید ه کش و از کار بندازی. ما امنیت نداریم. با وجود ه کش همیشه احساس نا امنی میکنیم. علاوه بر ما تمام ات و پشه ها هم عدم امنیت پیدا د.اصلا شما قانون ه دوستی و زیر پا گذاشتید. شما قاتل هستید. جانی هستید. صلاحیت استفاده از ه کش و ندارید.
وجدانم باز اومد سراغم و گفت: یک توافق نابرابر داره شکل میگیره، تو داری امتیاز بیشتری میدی. قبول نکن.
اما از اونجایی که من معتقدم هر توافقی بهتر از عدم توافقه، و از طرفی این پشه ها جانم و به لبم رسونده بودند به حرف وجدانم گوش ندادم و قبول .
بهش گفتم:اوووو، یکم آروم تر . پیاده شو باهم بریم. حالا چه خبرته ، جانی جانی راه انداختی !؟ باشه قبول میکنم. من میرم با مسئول کارخونه صحبت میکنم .از کار میندازیمش.
گفت: یه چیز دیگه هم هست. تا الان هرچی ه کش ساختین باید نابود بشه.
حرفش خیلی سنگین و هزینه بر بود. اما مجبور بودم. اینطوری برای همیشه شرش از سرم کم میشد. وجدانم هم که دید گوش به حرفش نمیدم دیگه ت شد و نگاه میکرد من چی کار میکنم.
گفتم: با این که خواستت خیلی سخته و هزینه بر هست اما اگه تو قول بدی که دیگه دست و پای منو نیش نزنی باشه قبول میکنم. اما اگه تو زدی زیر قولت من به مسئول کارخونه میگم چرخه رو دوباره راه بندازه.
پشه هم گفت: باشه به خونم قسم که سر عهد و پیمانم می ایستم و دست و پات و نیش نمیزنم. اما اگر تو زدی قولت من با تمام دوستام گزینه نیش و میزاریم روی میز .
گفتم : قبول.
پشه گفت: حالا بیا توافق نامه بنویسیم.
هیچی توافق نامه را با شرح مذکور نوشتیم و من امضا و اونم برای امضا یکم از خونش و که در واقع خون من بود و زد پای توافق نامه. همه دوستاش هم خون زدند.
قرار شد فردا من برم دنبال تعلیق چرخه ساخت ه کش در کارخونه. خداروشکر از اونجایی که نفوذ خیلی بالایی داشتم خیلی سریع کارخونه به ح تعلیق دراومد و همه ه کش ها رو هم نابود .
صبح تا شب دنبال همین کارها بودم. خسته و کوفته اومدم خونه و با خیال راحت خو دم. خواب بودم که دیدم صدای ویز ویز میاد. از خواب پ . برق و زدم. دیدم صورتم به شدت میخاره. توی آینه نگاه . چشمتون روز بد نبینه دیدم 7-8 جای صورتم قرمز شده و به شدت میخاره. فهمیدم کاره پشه ها بوده. عصبانی شدم. ه کش که دیگه نداشتیم. یه کتاب گرفتم دستم و به شیوه سنتی مثل گرگ نشستم تا پشه بیاد و به درک واصلش کنم. دیدم صداش میاد اما خودش نیست گفت : هی چرا انقدر عصبانی هستی؟چته؟
گفتم: تو زیر توافق نامه زدی . میکشمت.
با یه صدای حق به جانبی گفت: نه. مواظب باش چی میگی ، من به هیچ وجه زیر توافق نامه نزدم. اگه یادت باشه توافق کردیم من دست و پات و نیش نزنم. اما صورتت توی متن توافق نامه قید نکردیم! این تویی که داری زیر توافق نامه میزنی. تازشم ما پشه ایم میفهمی پشه، اگه خون نخوریم میمیریم. غذامونه احمق... تو نفهم بودی که پای همچین توافق نامه ای و امضا کردی. حالا هم باید تا تهش بمونی، اگه فقط یک پا ، فقط یک پا از این بچه ها کم بشه اون وقت گزینه نیش و هممون میزاریم روی میز و بلایی به سرت میاریم که مرغای آسمون به ح گریه کنند ، فهمیدی یا نه؟
تازه فهمیدم چه گندی زدم. پشه ی حقه باز سرم و گول مالیده بود و منه احمق حتی یکم از مغزم استفاده نکرده بودم.کاش از اول به حرف وجدانم گوش داده بودم. کاش فکر نمی عقل کلم و خیلی باهوش و سیاست مدارم. دیگه کارم به جایی رسیده که یه پشه برام خط و نشون میکشه... خاک بر سرمن...مشاهده متن کامل ...
مقاله در مورد مار گزیدگی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد مار گزیدگی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

راهنمای انجام اقدامات اولیه در برخورد با گزیدگی هاچهارشنبه, 31.12.2008, 01:53pm (gmt3.5)

راهنمای انجام اقدامات اولیه در برخورد با گزیدگی ها    الف_ عقرب گزیدگی:

بیش از ۶۵۰ گونه عقرب در جهان وجود دارد که تنها ۵۰ گونه آنها برای انسان خطرناک می باشند.

خطرناکترین عقربی که در ایران وجود دارد در استان خوزستان و با نام محلی گاردیم یا گادیم می باشد.

علایم عقرب گزیدگی:

اثرات سمی ناشی از گزش عقرب معمولا در بزرگسالان ملایم است و شرایط حاد بیشتر در ک ن بروز می نماید.

تورم عموماً محدود به ناحیه گزش است و احساس بی حسی و سوزش در ناحیه گزش برای ۴ تا ۶ ساعت بوجود  می آید و معمولاً پس از ۲۴ ساعت بهبود می یابد. یک گزش عقرب می تواند منجر به بروز درد متوسط تا شدید در ناحیه گزش شود، سم عقرب از نوع سم عصبی است و سبب انقباضات مداوم عضلانی می شود. در بزرگسالان گزش عقرب منجر به درد محدود به ناحیه گزش می گردد که پس از چند ساعت تا چند روز بر طرف می شود.

تپش قلب و افزایش فشار خون از عواقب معمول گزش عقرب است. اختلال در عملکرد اعصاب ناحیه سر، منجر به از دست دادن کنترل عضلات حلق و اختلال عضلات اسکلتی منجر به انقباضات عضله زبان می شود. دوبینی، لکنت زبان، گشادی مردمک ها و افزایش ترشح بزاق و ترشحات ریوی و تعریق از دیگر عوارق عقرب گزیدگی است.

اما علائم تهدیدکننده حیات و حوادث منجر به مرگ به ندرت و آن هم بیشتر در ک ن رخ می دهد. در ک ن ممکن است متعاقب درد در ناحیه گزش، بی قراری، حرکات غیر ارادی چشمها و ترشح بزاق بروز نماید. یکی از علایم شایع عقرب گزیدگی در ک ن افزایش دمای بدن می باشد. تنگی نفس و کم شدن ا یژن در موارد حاد خصوصا در ک ن را باید دقیقا کنترل نمود. تهوع، استفراغ، مشکل در بلع در ک ن، احساس سوزن سوزن شدن در ناحیه گزش نیز ممکن است بروز نماید.

درمان عقرب گزیدگی:

 به دلیل جذب سریع زهر و حجم کم آن، نیازی به تخلیه محل گزش وجود ندارد. کنترل مجاری هوایی، کنترل درد ، اضطراب و اختلالات حرکتی مصدوم از جمله اقدامات کمکی می باشد. ضمنا پادزهرعقرب گزیدگی در درمانگاههای محلی موجود است که باید سریعا تزریق شود. تجویز آرام بخش هم می تواند به مصدومین کمک کند.

در بزرگسالان درد و بیحسی ناحیه تزریق پس از ۲۴ ساعت برطرف می شود ولی علایم عصبی و عضلات اسکلتی ممکن است زمان بیشتری به طول انجامد. چنین علایمی یک ساعت پس از تزریق پادزهر برطرف می شود ولی ممکن است درد تا ۲۴ ساعت ادامه داشته باشد.

 ب_-زنبور گزیدگی:

گزش زنبورها مخصوصاً زنبورهای وحشی، بدون توجه به ظاهر آن، می توانند خطر جدی برای فرد ایجاد کنند. زنبور گزیدگی ممکن است در اثر نیش  انواع زنبور مانند زنبورعسل و زنبورسرخ بروز نماید. نیش زنبورعسل ماده، به کیسه محتوی زهر متصل است و پس از گزش در زخم باقی می ماند و محتویات کیسه زهر به زخم منتقل می شود. بنابراین برداشتن نیش از روی زخم در اسرع وقت جهت جلوگیری از ورود بیشتر سم به زخم ضروری است. علائم معمولاً در عرض چند ساعت ناپدید می شود. اگر فرد زنبورگزیده مشکلی در تنفس داشتید و یا تورم شدید وسریع رخ داد باید به پزشک مراجعه شود.

 اگر هیچیک از این علائم برای فرد زنبور گزیده ایجاد نشد تنها کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است که ابتدا از نزدیک محل گزیدگی را بررسی کنیم. اگر نیش هنوز در سطح باقی است می توانیم آن را با یک موچین یا انبر از سطح پوست بیرون بکشیم. باید مراقب باشیم که کیسه زهر را فشار ندهیم زیرا ممکن است باقی سم وارد بدن شود.

بعد از آن می توانیم محل را با آب سرد همراه با بیکربنات سدیم (محلول جوش شیرین) کمپرس کنیم.

ممکن است گزیدگی در داخل دهان یا گلو صورت گیرد و این مسئله خطرناک است چون بافتهای گلو و دهان بافتهای شلی هستند و خیلی سریع ورم می کنند و ممکن است باعث اختلال تنفسی شوند.

زنبورها و زنبورهای سرخ بطور مکرر نیش می زنند و محل گزش آنها به سادگی عفونی می شود. ممکن است در محل گزش یک زخم دردناک ایجاد شود ولی واکنش های حساسیتی شدید نیز در برخی افراد رخ می دهد. چنانچه گزش زنبور در نقاط مختلف و آن هم در ناحیه گردن و سر بروز نماید، جدی تر است و می تواند تهدید کننده زندگی باشد.

علایم زنبور گزیدگی:

علائمی که زنبور گزیدگی می تواند ایجاد کند عبارتند از:

درد و تورم ناگهانی در محل گزش و قرمزی در مرکز تورم. البته بعضی از افراد به هر نوع سمی حساسیت دارند و واکنش آلرژیک بسیار شدیدی می توانند به سم زنبور نشان دهند و اصطلاحاً شوک آنافلاتیک در آنها ایجاد می شود که در این موارد به اقدامات سریع و فوری نیاز داریم.

درمان زنبور گزیدگی:

در مورد نیش زنبور عسل، برداشتن سریع نیش از روی زخم، جهت جلوگیری از ورود بیشتر سم به زخم ضروری است. علائم معمولاً در عرض چند ساعت ناپدید می شود. اگر فرد زنبورگزیده مشکل تنفسی داشت و یا تورم شدید وسریع در محل گزش بروز کرد، باید به پزشک مراجعه نماید.

باید محل گزش را با آب و صابون بشوئیم.

روی محل گزش کمپرس سرد یا کیسه محتوی یخ قرار دهید و به طور متوالی هر ۱۵ دقیقه یکبار کیسه یخ را از روی پوست برداریم.

از قراردادن مستقیم یخ روی پوست و از گرم موضع باید اجتناب نمود.

محل را با آب سرد همراه با بیکربنات سدیم (محلول جوش شیرین) کمپرس کنیم.

ممکن است گزیدگی در داخل دهان یا گلو صورت گیرد برای این کار سریعاً داخل دهان را با آب سرد و بیکربنات سدیم شستشو می دهیم و مریض را به اورژانس بیمارستان منتقل می کنیم.

 ج_ ه” دراکولا” و یا ” بند”) paederus blister beetles).این ات نارنجی با سر، شکم و انتهای تیره، ظاهری شبیه مورچه و علاقه فراوانی به رطوبت دارند و در واقع نوعی سوسک ( شبیه به مورچه)  هستند که در مناطق شمال و در فصل تابستان که رطوبت و جمعیت بالاست، خطردر معرض این ه قرار گرفتن بالاتر است. راه رفتن آن بر روی پوست باعث زخمهای بسیار عمیق و دردناک  می گردد. این ه به سلطان ات مناطق گرم و مرطوب معروف است به واسطه سمى که در بدن خود دارد فاقد دشمن طبیعى است و حتى پرندگان نیز از خوردن آن خوددارى مى کنند. این ه به محض تحریک با ترشح سم بر پوست بدن انسان باعث بروز تاول هاى شدیدى همراه با درد، سوزش و خارش مى شود. بهبود تاول هاى ناشى از سم این ه، درمان خاصى ندارد و تنها باید با مواد ضدعفونى کننده، زمان بهبود ۱۰ روزه آن را تحمل کرد.

این ات معمولاً بیشتر فعالیتشان در هنگام غروب آفتاب رخ می دهد چراکه از نور آفتاب گریزانند و علاقه فراوانی به منابع نور مانند لامپهای مهت و نورهای فلورسنت دارند. بنابراین غروب روزهای تابستان این موجودات به سمت نور لامپهای خانگی می آیند و در تماس با انسان قرار می گیرند.

به دلیل اینکه بال رویی این ه کوتاه و شبیه شنل دراکولا، قرمز رنگ است مردم در گیلان به آن دراکولا و در مازندران به آن بند می گویند اما نام علمی آن پدروس (paederus) است.

علایم تماس با ه دراکولا یا  بند:

دراکولاها نه نیش می زنند و نه گاز می گیرند بلکه این موجودات ترکیبات سمی و محرکی به نام پدرین ترشح    می کند که باعث ایجاد زخمهای پوستی و چشمی می شود. پدرین یک ماده سمی است که باعث ایجاد صدمات بافتی، نکروز و تاول می شود. این سم اگر در تماس با پوست بدن قرار گیرد لایه سطحی پوست را ت یب می کند.  علائم این ت یب به صورت قرمز شدن موضعی، جوشهای کوچک همراه با خارش و در انتها ورقه ورقه شدن و پوسته پوسته شدن پوست می باشد که هیچ درمان قطعی برای آن وجود ندارد و عارضه بعد از مدتی خود به خود خوب می شود. هاب پوستی ایجاد شده به صورت ناگهانی ظاهر می شود و له شدن ه روی پوست و یا خاراندن پوست ناحیه سبب انتشار سم و تشدید زخمهای روی پوست خواهد شد.

سم پدرین در صورت تماس با چشم باعث ایجاد هاب ملنحمه چشم شده و در موارد نادری ممکن است باعث کوری شود. واکنشها در آغاز به صورت کهیر است که پوشیده از تاولهای کوچک و جدا از هم می باشد.

محل آسیب دیده دردناک بوده و طی ۱۰  تا۱۲ روز زخمها ح دلمه پیدا می کنند که به تدریج از بین رفته و یک ناحیه تیره بر جای می ماند که ممکن است هفته ها یا ماهها باقی بماند و سپس از بین برود.

اقدامات اولیه در تماس با ه دراکولا یا بند :

تنها کاری که می توان برای تخفیف عارضه انجام داد و طول دوره عارضه را کم کرد این است که اگر ما در ساعات ابت ایجاد عارضه، متوجه آن شویم و با آب و صابون معمولی محل عارضه را شستشو دهیم. تکرار این عمل در بهبود زخمها بسیار مفید می باشد. گرچه این ، شدت علائم و طول آنها کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد. از طرف

دیگر با تمیز نگه داشتن محل عارضه می توان از بروز مشکلات ثانویه ازجمله عفونتهای باکتریایی جلوگیری کرد همچنین هرچه پوست مرطوبتر باشد شدت عارضه بیشتر است.

هیچ پادزهر اختصاصی وجود ندارد. تجویز آنتی هیستامین ها و کورتون ها، تغییر خاصی در روند درمان بیمار ندارد. باید مراقب بود تا زخم دچار عفونت ثانویه نشود.

به طور تجربی استعمال الکل سفید بر روی موضع آلوده به سم ه و یا بر روی زخمها می تواند در کاهش علایم موثر باشد.

پیشگیری از گزش ات :

با رعایت چند نکته ساده می توانیم از خودمان در برابر گزش ات محافظت کنیم. قسمت عمده ای از این نکات روش های فیزیکی هستند یعنی روش هایی که در مواجهه ما و ک نمان با ات جلوگیری می کند.مانند نصب توری به پنجره ها، پوشیدن لباس های محافظت کننده و ترک محل.

ات داخل ساختمان ها و اتاق ها با استفاده دائمی از ه کش هایی که به صورت اسپری وجود دارند یا مواد ه کش از بین می روند.

نگهداری حیوانات خانگی باعث بیشتر ات می شود. باید توجه داشت ات ممکن است روی پوست این حیوانات بنشینند و بعد بلند شده، روی پوست بدن ما بنشینند و نیش بزنند بنابراین لازم است نگهداری حیوانات اهلی توام با رعایت بهداشت حیوان باشد.

اگر در محل زندگی درختان زیادی وجود دارد باید برای پنجره های خانه از توری استفاده شود و در پارک ها از آویختن لباس ها روی درخت خودداری شود.


با


مقاله در مورد مار گزیدگی


مشاهده متن کامل ...
تعبیر خواب مار و نیش زدن مار و تعبیر خواب کشتن مار
درخواست حذف اطلاعات
تعبیر خواب مار
تعبیر خواب مار

پرشین استار : اگر می خواهید بدانید که تعبیر خواب مار، تعبیر خواب نیش زدن مار و یا تعبیر خواب کشتن مار چیست ادامه ی مطلب را بخوانید.

محمدبن سیرین گوید:

دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

جابر مغربی گوید:

اگر ی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا او ماری بیرون آمد، دلیل که فرزند دشمن او است. اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

حضرت جعفر صادق فرماید:

دیدن مار درخواب ده وجه است.

اول: دشمن پنهان.

دوم: زندگانی.

سوم: سلامتی

چهارم: پادشاهی.

پنجم: سپه سالاری.

ششم: ت.

هفتم: زن.

هشتم: مراد.

نهم: پسر.

دهم: سیلاب (سیل).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه ی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود. چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین ت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

علامه مجلسی ( ره) گوید:

دیدن مار را در خواب قرض و وام می داند.

لوک اویتنهاو می گوید :

مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی

مار چند سر : جذبه

تبدیل به مار شدن : عدم احترام

گرفتن آن : وسوسه

اگر نتوان از دست آن فرار کرد: ناامید بودن نسبت به آینده

نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده

ماری که خودرا کش و قوس میدهد : شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست

کشتن آن : پیروزی در مقابل دشمن

مار افعی : اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست

گرفتن افعی : شما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت

نیش خوردن از افعی : بدبختی

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود

دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند

دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد

دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

تعبیر از تام جت ویندو:

مار در خواب ، نخست نشانگر غریزه جنسى است و ازسوى دیگر ممکن است باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه ها شود .

اگر در خواب بببند که مارى به دور بدنش پیچیده ، تعبیر آنست که خواب بین اسیر و کرفتار هیجانات خویش است .

اگر ببیند مارى دمش را به دهان برده است ، نشانگر میل به مقاربت و همخوابکى است .

اگر ببیند که مارى اورا بلعید ، نشانگر عمرى است که از خواب بین مى کذرد و تعبیر آن جنین است که فرد از تلف شدن عمرش ناراحت است .

اگر ببیند مارى به دور چوبى جنبره زده است ، نشانگر شفا ، تولد مجدد و شادابى است .

اگر در خواب مارى را در چمنزار ببیند، نشانگر بى وفایى ، افسوس خوردن و تهمت است .

تعبیر از اسمعیل بن اشعث:

اگر ببیند تعدادی مار دورش را گرفتند، خویشان و بستگانش با او دشمن هستند.

آنلی بیتون می‏گوید:

1ـ اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت ی عذاب خواهد کشید .

2ـ دیدن مار ، نشانه ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .

3ـ اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانه آن است که از کشمکش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .

4ـ کشتن مار در خواب ، نشانه آن است که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .

6ـ اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .

7ـ اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر که نزدیکتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانه آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد .

8ـ اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانه آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .

9ـ ید و فروش مار در خواب ، نشانه آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید .

10ـ اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانه آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند .

11ـ اگر خواب ببینید مارها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانه آن است که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .

12ـ اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند ، نشانه آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می ی د ، با درد سر روبرو می شوید .

13ـ اگر خواب ببینید مار ی را نیش می زند ، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .

14ـ دیدن مارهای کوچک در خواب ، نشانه آن است که انی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .

15ـ اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می کنند ، نشانه آن است که نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .

16ـ اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانه آن است که انی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند . بعداً پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است .

18ـ اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانه آن است که حقوق او در آستانه پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند کرد .مشاهده متن کامل ...
نیش ناسپاسی!
درخواست حذف اطلاعات
نیش ناسپاسی!

روزی مردی عقربی را دید درون آب افتاده و برای نجات خود دست و پا می زند.
مرد تصمیم گرفت عقرب رانجات دهد،
اماعقرب انگشت اورانیش زد،
مرد باز هم سعی کرد تا عقرب را از آب بیرون بکشد،
اما عقرب بار دیگر او را نیش زد. رهگذری او را دید و پرسید :
برای چه اصرار داری عقربی را که مدام تو را نیش می زند ،نجات دهی؟
مردپاسخ داد :
این طبیعت عقرب است که نیش بزند، ولی طبیعت من عشق ورزیدن است.

نیش عقرب نه از ره کین است

اقتضای طبیعتش این است

آنان که پرچم روشنگری برافراخته اند،راه سوختن و ساختن را خوب شناخته اند.

اینان نیش ناسپاسی را تحمل می کنند ،اما ضمن استمرار روشنگری و آگاهی بخشی، شه خود را تحمیل نمی کنند!
تقدیم به انی که نیش ناسپاسی عقرب ها را خوردند و باز هم عشق ورزیدند...!!!مشاهده متن کامل ...
نیش این ماهی اثری مثل دارد
درخواست حذف اطلاعات

ع /نیش این ماهی اثری مثل دارد

محققان دانشکده طب گرمسیری لیو ول و کوئینزلند موفق به رمزگشایی از گزش بی درد گونه ای ماهی مرجانی شده اند.

به گزارش وبلاگ منابع طبیعی سقز به نقل از سلامت نیوز به نقل از همشهری آنلاین،این ماهی کوچک که از دندان های نیش بزرگی برخوردار است، در زمان گزیدن هیچ دردی ایجاد نمی کند و همین موضوع تا به امروز به معمایی بزرگ تبدیل شده بود.

اکنون محققان دریافته اند ماهی بلنی نیش دار، گونه ای رنگارنگ از ماهی های مرجانی گرمسیری از زهری برخوردارند که دارای مواد شیمیایی تسکین دهنده درد است. به گفته محققان این کشف نمونه ای بی نظیر از داروهایی است که در دل طبیعت پنهان باقی مانده اند.

در شرایطی که نیش های دردناک و زهرآگین در جهان زیر آب امری رایج و عادی به شمار می رود، اما نیش این ماهی کوچک هیچ دردی از خود به جا نمی گذارد و دانشمندان اکنون دریافته اند زهر این ماهی اثری مانند از خود به جا می گذارد.

زمانی که ماهی بلنی مورد حمله قرار می گیرد، نیش آغشته به مواد شبه مخدری خود را وارد بدن شکارچی کرده و باعث گیجی او می شود و به این شکل می تواند به راحتی فرار کرده و به زندگی خود ادامه دهد.

با توجه به سیر روزافزون ت یب ص ه های مرجانی در اعماق اقیانوس ها به واسطه تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی، محققان معتقدند از بین رفتن این ص ه ها به معنی از بین رفتن اسرار ناشناخته پزشکی است که تاکنون در اعماق دریا پنهان باقی مانده اند.مشاهده متن کامل ...
داستان عقرب
درخواست حذف اطلاعات
روزی مردی عقربی را دیدکه درون اب دست و پا میزند او تصمیم گرفت عقرب را نجات دهداما عقرب انگشت او را نیش زدمرد باز هم سعس کرد تا عقرب را نجات دهد رهگذری از او پرسیدبرای چه عقربیی را که نیش میزند نجات میدهی؟مرد گفت این طبیعت عقرب است که نیش بزند ولی طبیعت من این است که عشق بورزم چرا باید مانع عشق ورزیدن شوم فقط باین دلیل که عقرب طبیعتا نیش میزند؟عشق ورزی را متوقف نسازلطف ومهربانی خود رادریغ نکن حتی اگر دیگران تو را بیازارندمشاهده متن کامل ...
با زنبور گزیدگی چه کنیم
درخواست حذف اطلاعات

با زنبور گزیدگی چه کنیم
روز ، آ ین روز شهریور، اولین باری بود که اورژانس بیمارستان این تعداد بیمار زنبور گزیده را به خود می دید! بیماران از نواحی مختلف شهرری به علت گزش زنبور به اورژانس انتقال داده می شدند.

تعدادی از بیماران با سوزش محل زخم، عده ای با قرمزی و درد مفاصل نزدیک و یک مورد با کهیر منتشر و تنگی نفس مراجعه کرده بودند.

همه آنها عنوان می د که به طور اتفاقی دچار گزش شده اند. زنبوری که یکی از مصدومان به اورژانس انتقال داده بود، مورد بررسی قرار گرفت. زنبور از نوع زنبورهای زرد بود؛ زنبوری که نیش اش بیشترین حساسیت را در بین انواع زنبورها دارد.

زنبورها انواع مختلفی دارند. نکته مشترک بین آنها این است که تنها جنس مؤنث اش نیش دارد و نیش می زند. اگر فردی به سم یک نوع از زنبورها حساسیت داشته باشد، به دلیل شباهت ساختاری زیاد بین انواع زهرها، معمولا به انواع دیگر زنبورها هم حساسیت نشان می دهد. بسته به واکنش افراد به سم، تعداد گزش و محل گزش، ممکن است علائم متفاوت باشد.

یکی از اثرات سم، اثرات موضعی است. تورم، کهیر، قرمزی، سوزش و خارش از علائمی است که در محل گزش معمولا بروز می کند. تعدادی از بیماران ممکن است دچار درد در مفاصلی شوند که نزدیک به محل گزش است. اگر گزش روی پلک یا اطراف چشم باشد، ممکن است روی چشم اثر گذاشته و با اختلال در بینایی، عفونت در چشم و حتی سوراخ شدگی در کره چشم همراه باشد.

واکنش های حساسیتی دسته دیگری از علائم است که معمولا ظرف 15 دقیقه تا شش ساعت پس از گزش بروز می کند. این دسته از واکنش ها زمانی بروز می کند که فرد دچار گزش متعدد شده باشد.

هرچند بین تعداد گزش و شدت علائم ارتباطی وجود ندارد، اما مشخص شده که هرچه علائم سریع تر بروز کند، احتمال شدیدتر بودن علائم بیشتر است.

علائم اولیه معمولا شامل خارش چشم، گر گرفتگی صورت، سرفه و کهیر در سراسر بدن است. علائم تأخیری جزو علائم گمراه کننده ای است که طی یک تا دو هفته از گزش بروز می کند. بیماران معمولا دچار سردرد، تب، کهیر درد در چند مفصل می شوند. عده ای باور ندارند که ارتباطی میان این علائم و گزش قبلی زنبور وجود دارد.

شست وشوی محل گزیدگی

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که دچار گزش زنبور شده باشید. در چنین مواردی چه کرده اید؟

اولین اقدام درآوردن نیش زنبور و شستن محل زخم با آب و صابون است. لازم است روی محل گزش یخ گذاشته شود تا تورم، درد و خارش فروکش کرده و جذب سم از محل گزش کاهش یابد اگر محل متورم است آن را بی حرکت و بالا نگه دارید. نکته مهم این است که بیمار لازم است توسط پزشک ویزیت شود.

پزشک هم مسکن و هم درمانی برای مقابله با حساسیت به سم تجویز کرده و هم براساس شرایط بیمار، خطر بروز علائم شدیدتر را برآورد می کند.

استفاده از آنتی بیوتیک تنها زمانی لازم است که عفونت بروز کند بنابراین خودسرانه از این داروها استفاده نکنید.

بهروز هاشمی - متخصص طب اورژانسمشاهده متن کامل ...
بازنشستگی
درخواست حذف اطلاعات

بازنشستگی کیسُمی

کیسُمی هم ، عــود منــزل می شود کیسـُمی هم ، محـــــرم دل می شود

یار دهقان ، یــار گیــــلانی ، شمـال کیسُمی هم ، وارد گِــــــل می شود

***

سال شصت و پنج به تهـــران آمدم سـال شصت و هفـت پی نـان آمدم

از خیابانی که وصل می شد به بـانک در دل حـــــافظ و آبـــــان آمدم

سال شصت و هشت استخـدام شدم در کمــــال ســـادگی در دام شدم

زرق و بــرق بـانک برمــن دام شد بانک و تهران مـــــــــــایه آلام شد

برق گیلان ، شرکت خـــــــوب دگر رد شد و این بــــانک من را خام شد

من شدم بــــــرنامه ساز یک گروه در شروع کـــــار در بـــــدو شروع

اصل من صیــــاد و کارکشت و زرع من شدم خدمتـگزار بـــانک و طرح

ظلم آقای مـــــــدیر از ابتــــــدا بخت من بود و بــــرایم بــــار بود

ساده بودم فکــر و ذکـــرم کار بود تا دو ماهـــــــم بی حقوق و زار بود

من چهــــا دیدم در این شهر بزرگ ظلمت و جور و ستم ، کوچک ، بزرگ

اقتـــــدارکــــــاذب سالهای شصت داده بودست برمدیران ظلم و دست

این یکی حـــــــــاتَم و ابزارش نیاز آن یکی خــــادِم و پرتَــــرفند و آز

وان دگر آمِـــــــر همیشه در ی ری مــــأمور هم ، پررمـز و راز

بلبشــــــویی بود در آن ســـــالها جملگی مشغـــول قِســــم مـــالهـــا

سفـــره پهنـی بقـــــول بعضیــــا مـــال کشور بود و مـــال اولیــــــا

اولیـــــای بانک ، مدیـران بوده اند جملگی همـــزاد خــــــانان بوده اند

از هــــزاران لقمه یک را خورده اند صـــــدهزاران لقمه با خود برده اند

داستـــانی بود در این ســــــازمان حیــــرت آور بود رفتـــار ســــران

حــــاشیه یا فــــرع گرایی باب بود اصـــلها در حــــاشیه ، در خواب بود

قـــدرت هر خان ما در ســــازمان بیشـتراز خـــــانهای پیش ، ارباب بود

هرکدام یک سـاز و کــاری داشتند غــالباً در جیــب ، مــــاری داشتند

گاهگــــاهی نیـش بر هم می زدند گاهگــــــاهی هم ز هم دم می زدند

روزگاری بود آن ســـــالهای پیش سال کم فرهنگی و ســـــــالهای نیش

انتظــــــارمن ز شهــــــر پایتخت بود فرهنــــــــگ غنی تـاج و تخت

لیک اینجا عــــــاری از فرهنگ بود جبرو جـور و حق کشی ، نیــرنگ بود

هر ی در فــــکر کار خویش بود دوستی ها در کنـــــارش نیـش بود

نیش عقـرب نیش فــرهنگ ضعیف نیش پول و پُست و افـــــعال ظریف

بــــارها خواستم رهـــم را کج کنم بــاز برگردم به گیـــــلان ، لج کنم

لیــک عشق همـــــــرهانم کار بود راه برگشت ، سخت و نــاهموار بود

اشتبـــــــــــاهم ازدواجی زود بود در تأهل رفتنـــــم محـــــدود بود

صبـــــر تا که شـاید به شوم دوستــــها افـــزون شود فربه شوم

شکر ایزد ، دوستــــــــانی خوب را یافتم همــراه خـــــود در ابتـــــدا

دوستــــــــــانی عـالم و با معرفت همرهم بودند با صـــد مــــرحمت

دوستـــــــــانی روشن و فرهیخته از رذ ـــــــهای دل بُگـــــــریخته

دوستـــــــــانی معنوی و عــاطفی پرز ایمـــان ، عشق ، کــار عــــارفی

زنــــدگیم گشت مـــــدیون همان دوستانی که بُدند همـــــــــراهمان

عمــــر ما اینگونه در تهران گذشت با سه حال خوب و بد، حیران گذشت

شکر ایــــــزد حال خوبم آ است حــال پیری ، خوب گشته ، بهتــر است

راه آگــــاهی ، ره آســــایش است عصر امروز ، همـرهش آرامش است

بشنوید اینـــگونه از من زین حقیــر این نکـــــات زندگیم را در ات زیـر

دوستانم تلـــــخ و شیرین بوده اند گاهـــــگاهی لیک غمگیــــن بوده اند

لیک برخی با همه تلـــــخی خویش گاهـــــگاهی یـــــار بی کین بوده اند

ادامه دارد ....مشاهده متن کامل ...
پاو وینت پروژه کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل
درخواست حذف اطلاعاتپاو وینت پروژه کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل در 66 اسلاید قابل ویرایش
دسته بندی کارآفرینی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1195 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66
پاو وینت پروژه کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسلفروشنده فایل


کد کاربری 6017پاو وینت پروژه کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل در 66 اسلاید قابل ویرایش


 


خلاصه طرح :

موضوع طرح : پرورش و نگهداری زنبورعسل

ظرفیت اسمی تولیدات: 1250 کندو

نوع تولیدات : عسل

تعداد شاغلین : 9 نفر

مشخصات سرمایه گذاری طرح :

سرمایه گذاری کل طرح : 892.98 میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت : 839.89 میلیون ریال

سرمایه در گردش : 53.10 میلیون ریال

در آمد سالانه : 1000.00 میلیون ریال

سود ویژه : 209.83 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه : 3.8 سال

نرخ بازدهی سرمایه : 26.4% درصدفهرست مطالب

معرفی نامه......................................................................2

خلاصه طرح....................................................................5

مقدمه............................................................................9

ساختار بدن زنبور عسل.......................................................12

ملکه..............................................................................16

زنبور کارگر.....................................................................18

انواع زنبوران کارگر.........................................................20

آفات وبیماری های زنبور عسل...............................................21

معرفی زنبور ..................................................................22

زنبور داری را از کجا باید شروع کنیم ؟...................................24

انتخاب محل زنبورستان.......................................................26

سرمایه گذاری ثابت............................................................33

هزینه های جاری طرح.......................................................42

محاسبه سود و نقطه سر به سر...............................................53

دوره بازگشت سرمایه...........................................................55

هشدار.............................................................................56

بهترین زمان ید جمعیت در ایران..........................................57

رفتار با زنبور عسل.............................................................59و اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر و مما یعرشون.ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا ی ج من بطونها مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذالک لایه لقوم یتفکرون. نحل(67-69)
پروردگارت به زنبور الهام کرد که در کوهها و درختان و در آنچه سقف دارند لانه کن، آنگاه از هر میوه ای بخور و راه هموار پروردگارت را بپوی ، و از شکم آنها نوشابه ای که رنگهای مختلف دارد بیرون می آید، که آن باعث درمان مردم است، به راستی در این کار نشانه ای برای شمندان است.lمقدمه l

زنبور عسل یکی از ات مفید برای انسان است که متعلق به رده دوبالان می ‌باشد. زنبور عسل خیلی پیش از انسان در روی زمین بوجود آمده و زندگی می‌کرده است. زنبور عسل حدود 150 میلیون سال قبل وجود داشته و مشغول زاد و ولد بوده است. منتها با این تفاوت که در آن فاقد یک زندگی اجتماعی بوده و مثل خیلی از زنبورهای غیر عسلی امروزی ، زندگی انفرادی داشته و هر زنبور لانه مخصوص بخود را داشته و در آن زندگی می‌کرده است. کندو محلی است که زنبورها در آن تولد یافته ، کار کرده ، خواهران و برادران خود را پرورش داده و مواد غذایی لازمه را در آن انبار و ذخیره می‌کنند. زنبور عسل دارای نژادهای مختلف است و ساختمان بدنی پیچیده‌ای دارند

عسل حاوی بیش از هفتاد ماده مفید برای بدن است . اساساًعسل از: گلوگز ،فروکتوز و منو ارید ها ساخته شده است .همچنین عسل دارای آنزیم های مفید مانند : آمیلاز ها ، سوکراز ، کاتالاز و... بوده و در رده بندی غذاهای سرشار از آنزیمها مقام نخست را به خود اختصاص داده است . ضمن اینکه مواد معدنی مختلفی مانند: کلسیم ، سدیم،پتاسیم ،منیزیم،آهن وکلر و ... نیز در عسل یافت می شود .عسل بعنوان یک ماده کامل غذایی همچنین دارای انواع ویتامین ها (b1،b2،b3،b5،b6،c،e،k) ،اسید های آلی (اسید مالیک ،وینیک ،سیتریک ،لاکتیک و اگزالیک )و پروتیین ها بوده و می تواند 315 تا 335 کیلو کالری انرژی (به ازای 100 گرم )تولید نماید.


lاز دیگر سو عسل دارای خواص درمانی ،ضد عفونی کنندگی و حفاظت از مواد آلی در مقابل تجزیه و فساد می باشد.ابن سینا در کتاب قانون،در مورد معجون فلاسفه (تهیه شده با عسل ) می نویسد :«...در هنگام زیاد شدن بلغم ،اندرون را تقویت ،نیرو را زیاد ،اشتها را باز می کند،عسل،خوراکی است که جوانی را جاویدان می سازد،حافظه را نیرو مکی بخشد و گذشته را در خاطره زنده می کند، شه راپاک و زبان را می گشاید.» l

غده های مهم

در داخلا دو طرف سر کارگر یک جفت غده‌ای به نام غده‌های شیری وجود دارد که از خود ماده‌ای به نام شیر یا ژله شاهانه ترشح می‌کند و با آن ملکه و لاروهای خیلی جوان را تغذیه می‌نمایند.

غده‌های بزاقی همراه با یک جفت غده ‌ای بوسیله یک کانال مشترک ، ترشحاتشان را به داخل دهان زنبور می‌ریزند. ترشحات این غده‌ها در موقع لارو بودن صرف تنیدن به دور خود شده و پس از رشد و تبدیل به یک زنبور کامل ، نقش غده بزاق دهان را در زندگیشان بازی می‌کنند.

غدد زیر آرواره‌ای که در کارگران خیلی کوچک و غیرفعال بوده و در ملکه بسیار بزرگ و فعال است. ما ده‌ای بوسیله این غده ترشح می‌شود که با بوی مخصوصش باعث تمیز ملکه از سایر زنبورها می‌شود.

در زیر شکم زنبورها 4 جفت غده‌های عمومی وجود دارد که سه جفتش فعال هستند و موم ترشح می‌کنند و بکار ساختن سلولها و شان می‌خورند.

غده‌های بویایی: در پشت زنبورها غده‌ای به نام غده بویایی دیده می‌شود که کارش تشخیص بوهاست.

غده‌های مخزنی: سه عدد غده در مخزن به نام غده‌های مخزنی ، مدفوعاتی را که در آنجا ذخیره شده‌اند، مرتب ضد عفونی می‌کنند.زنبور کارگر

n n ت زنبورهای کارگر ماده بوده. طول بدن آنها ? میلیمتر می‌باشد. در یک کندویقوی با تعداد ??[قاب] ??هزار زنبور کارگر وجود دارد. زنبورهای کارگر با اینکه ماده هستند . توانایی بارور شدن ندارند. ولی در صورت نبودن ملکه در کندو می‌توانند تخم ریزی کنند. که در زنبورداری تخم‌گذار گفته می‌شود. نیش زنبورهای ماده خاردار بوده و طول آن در حدود ? میلیمتر می‌باشد. به خاطر وجود همین خارها پس از نیش زدن و ورود زهر به بدن موجوداتی که ساختار گوشتی دارد نیش در پوست گیر کرده و موجب جدا شدن کیسه زهر از زنبور می‌شود. و پس از چند دقیقه زنبوری که نیش زده خواهد مرد .


 مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.