پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 ویژگی های شخصیتی معلم و نقش ان در تدریس
ویژگی های معلم
درخواست حذف اطلاعات

مقدمه

مفهوم معلم با مفاهیم مشابه خود همچون واژه مدرس این تفاوت اساسی را دارد که فقط صرف تدریس در کلاس هدف معلم نیست. هدف معلم تربیت همه جانبه دانش آموزان است. معلم با روح و روان دانش آموز سر و کار دارد؛ کار او شکوفا ساختن استعدادهای دانش آموز است...مشاهده متن کامل ...
انواع روش های تدریس
درخواست حذف اطلاعات
1- روش تدریس سخنرانی 2 - روش تدریس مباحثه ای 3 - روش تدریس تکرار و تمرین

4 - روش تدریس مطالعه مستقل ( انفرادی ) 5 - روش تدریس پژوهش گروهی 6 - روش تدریس آزمایشگاهی

7 - روش تدریس مکاشفه ای 8- روش تدریس وانمود سازی 9 - روش تدریس انجام دهید ، نگاه کنید ، یاد بگیرید

10 - روش تدریس آموزش برنامه ای 11 - روش تدریس یاد سیاری 12 - روش تدریس بدیعه پردازی

13 - روش تدریس مبتنی بر پیش سازمان دهنده ها 14 - روش تدریس نظریه ناشناخت گرایی

15 - روش تدریس فراشناخت 16 - روش تدریس ایفای نقش 17 - روش تدریس یادگیری کنترل خود

18 - روش تدریس تسلط یاب 19 - روش تدریس نمایش دان 20 - روش تدریس کنفرانس

21 - روش تدریس اجرا 22 - روش تدریس شاگرد – ی 23 - روش تدریس توضیحی

24 - روش تدریس گردش علمی 25 - روش تدریس اعضای تیم 26 - روش تدریس حل مسئله

27 - روش تدریس پروژه یا واحد کار 28 - روش تدریس همیاری 29 - روش تدریس با رشد مغزی

30 - روش تدریس پرسش و پاسخ 31 - روش تدریس بازی های تربیتی 32 - روش تدریس دریافت مفهوم

33 - روش تدریس استقرایی 34 - روش تدریس دیداری – شنیداری 35 - روش تدریس شبیه سازی

36 - روش تدریس چند حسی (مختلط) 37 - روش تدریس کارایی تیم 38 - روش تدریس قضاوت عملکردمشاهده متن کامل ...
بهترین روش های تدریس در مدارس
درخواست حذف اطلاعات
تعریف روشهای تدریس از مراحل مهم طراحی آموزشی، انتخاب روش تدریس است. معلم بعد از انتخاب محتوی و قبل از تعیین وسیله، باید خط مشی و روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند. به مجموعه تد ر منظمی که برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می شود "روش تدریس" گویند. انواع روشهای تدریس روش نمایشی ) نمایش علمی ( / روش آزمایشی )آزمایشگاهی( این روش بر مشاهده و دیدن استوار است. افراد مهارتهای خاصی را از طریق دیدن فرا می_ گیرند. بعنوان مثال معلم در کالس درس تصمیم دارد کار با یک وسیله را به دانش آموزان یاد دهد که از طریق این روش می تواند عمل کند. مهمترین حسن این روش، به کارگیری اشیای حقیقی و واقعی در آموزش است و بیشتر برای درسهایی که جنبه عملی و فنی دارند کاربرد دارد.مشاهده متن کامل ...
روش تدریس تعاملی
درخواست حذف اطلاعات
یکی از روش های تدریس که امروزه به طور جدی مورد توجه شمندان عرصه تعلیم و تربیت قرارگرفته است، روش تدریس تعاملی یا فعال می باشد. از ویژگی های بارز چنین تدریسی فعال بودن معلم و دانش آموزان در فضایی کاملا اجتماعی و آزاد از نظر بیان شه ، نقد سازنده و بازسازی تجارب گذشته شخصی است. تدریس بخشی از آموزش است و به آن قسمت از فعالیت های آموزشی که با حضور معلم در کلاس درس اتفاق می افتد اطلاق می شود.مشاهده متن کامل ...
فنون تدریس
درخواست حذف اطلاعات

ای از روش های فعال تدریس

تسلط معلم برروش ها و فنون آموزشی یکی از ملاک های شایستگی معلمان به حساب می آید . در واقع بسیاری از صاحب نظران این ملاک را بر دیگر ملاک های شایستگی معلمان ترجیح می دهند . پیروان این ملاک معلم را مانند فرد صاحب فن دیگری می دانند که هر چه بر فوت و فن کارش مسلط باشد در کارش موفق تر خواهد بود ، ( ملکی ، 1385 ص 97 ) روش عبارت است از سازماندهی فرآیند یاددهی – یادگیری و روش تدریس عبارت است از تعامل یا رفتارمتقابل معلم و شاگرد بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد ( شعبانی ، 1384 )مشاهده متن کامل ...
الگوی تدریس
درخواست حذف اطلاعات

معلم خوب

تدریس کار آسانی نیست. معلم در تدریس با عوامل مختلف و متعددی سروکار دارد که کنترل مجموعه آنها ممکن است محیط را بوجود آورد که یادگیری مطلوب و موثر در آن صورت گیرد. این عوامل مختلف و بطور کلی جامعه ای که معلم و شاگرد در آن زندگی می کنند در کیفیت تدریس معلم تاثیر می گذارد. بدیهی است که معلم نمی تواند همه عوامل مذکور را تحت کنترل خود در آورد.مشاهده متن کامل ...
نقش تربیتی معلم از دیدگاه فلاسفه و مربیان بزرگ
درخواست حذف اطلاعات

ازمیان تمامی­ عوامل آموزشی ­و تربیتی، نقش معلم به عنوان مهمترین عامل نظام تعلیم و تربیت، جایگاه و اهمیت بسزایی دارد. معلم در رشد و پرورش دانش آموزان، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. تمامی فعالیت های معلم، مانند شناخت فرآیند رشد ک ن و نوجوانان، شیوه های تدریس و علاقه مندی به رشته تدریس خود، از عواملی هستند که در آموزش و پرورش دانش آموزان، دخ زیادی دارند. معلمانی که در تدریس خود از شیوه های متعددی استفاده می کنند، برمحتوای رشته تدریس خود تسلط دارند و به کار خود عشق می ورزند، اغلب دانش آموزانی توانا و خلاق پرورش می دهند. معلم برای ب موفقیت درتدریس، باید از نظریه های نوین آموزشی و روانشناسی آگاهی و اطلاعات لازم و کافی داشته باشد. روش تدریس معلم باید با اصول و اه آموزش و پرورش و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان هماهنگ باشد، تا بتواند با جهت دادن به فعالیت های تربیتی و آموزشی خود، شاگردان را به سوی اه تعلیم و تربیت هدایت و راهنمایی کند.مشاهده متن کامل ...
اگرچه روش های تدریس متعدد ارایه شده، اما روش تدریس کشف ی است نه وضع ی! این یعنی
درخواست حذف اطلاعات
یعنی اینکه دست معلم در انتخاب روش های تدریس ازاد است مثل قانون نمیخواهد همه ی معلمان به طور ی ان با هم عمل کنند بلکه هر معلم نسبت به دانش اموزان کلاس خود.وجو موجود در کلاس به ارائه درس به پردازد حتی میتوان چند روش تدریس را با هم تلفیق کرد.واستفاده از روش تدریس های باعث ذوق دانش اموزان میشود.مشاهده متن کامل ...
اگرچه روش های تدریس متعدد ارایه شده، اما روش تدریس کشف ی است نه وضع ی! این یعنی
درخواست حذف اطلاعات
یعنی اینکه دست معلم در انتخاب روش های تدریس ازاد است مثل قانون نمیخواهد همه ی معلمان به طور ی ان با هم عمل کنند بلکه هر معلم نسبت به دانش اموزان کلاس خود.وجو موجود در کلاس به ارائه درس به پردازد حتی میتوان چند روش تدریس را با هم تلفیق کرد.واستفاده از روش تدریس های باعث ذوق دانش اموزان میشود.مشاهده متن کامل ...
روزت مبارک
درخواست حذف اطلاعات
حروف درس الفبا ی ما معلم بود
تمام صحبت ما یک صدا معلم بود
به روی تخته ی چوبی همیشه بی پایان
شروع نام خدابود، تا معلم بود
نگاه روشن دنیای کودکی هایم
به خشم و بوسه ی مادر ؤ یامعلم بود
خدا به وسعت ایمان به شکل هر واژه
ؤ جمله جمله ی ایثار ،با معلم بود
قسم به نام پیام آوران آگاهی
تمام درد بشر را دوا معلم بود
شکوه صبر وصلابت چو کوه می بارید
سه تیغ مهر ؤ سنگ بلا معلم بود
به دشتهای پر ازغنچه های پراحساس
گلی شکفته به نام وفا ،معلم بود
به هیچ زندگی و پوچ مرگ ،معنا داد
تمام بود و نبود شما معلم بود
به وقت گوش نهادن نشسته شاگردیم
در اوج خستگیش هم به پا معلم بود
هنوز پرسش بی پاسخی که می خواند
معلم عشق خدا یا خدا معلم بود؟
علیرضا الیاسیمشاهده متن کامل ...
ویژگی های یک معلم و دانش آموز خوب از نگاه دانش آموزان فارسی
درخواست حذف اطلاعات
علم و دانش آموز، دو رکن اساسی آموزش و پرورش هستند. آموزش و تدریس، کاری بسیار ظریف و حساس است و هر ی که سواد یا معلوماتی در زمینه خاصی ب کرده است، نمی تواند معلم موفقی باشد. پس معلم شایسته، ی نیست که در یک دبستان یا دبیرستان تدریس می کند، بلکه می تواند هر فرد واجد شرایطی باشد که در حوزه تربیتی فعالیت کرده و می خواهد در کار تدریس و فن آموختن، موفقیت به دست آورد.

یکی از ضرورت های انکار نشدنی در پیشرفت هر شخص وجود معلم و مدرس خوب است. بی شک معلم از جمله افرادی است که بیشترین تاثیر را در انتخاب راه و روش زندگی هر فرد دارا می باشد. فردی که با وجود مشقت های بسیار در زندگی شخصی خود و با وجود تمام کاستی ها و کمبود تجهیزات مراکز آموزشی تمام تلاش خود را در خصوص تربیت و آموزش دانش آموز به کار می برد و در این خصوص از هیچ تلاشی دریغ نمی نماید.

لازمه موفقیت در هر کاری داشتن ویژگی های متناسب با آن است در خصوص شغل معلمی نیز یک سری ویژگی های فردی و اجتماعی لازم است مرجع وبلاگ نویسان فرهنگیان فارس در آستانه فرا رسیدن هفته گرامیداشت مقام معلم در خصوص ویژگی های یک معلم و دانش آموز خوب با دانش آموزانبه گفتگو نشسته است. در ادامه نظر چند تن از دانش آموزان دختر پایه هفتم و هشتم را در این خصوص می خوانیم.مشاهده متن کامل ...
معلم ...
درخواست حذف اطلاعات
امروز مدیر اون مدرسه ای که میرم تو دفتر گفت : اها راستی همکاران امروز مامان یکی از بچه ها زنگ زده گفته چرا معلم بچه هامون رو عوض کردید ...؟

بکی نیست بگه خانواده ی ...

کی معلمشون رو عوض کرده ...؟

هر هفته فقط یه روز به جای معلم خودشون یه نفر دیگه میاد تدریس میکنه ...

اوغ ...مشاهده متن کامل ...
روش تدریس تعاملی
درخواست حذف اطلاعات

روش تدریس تعاملی

روش تدریس تعاملی

یکی از روش های تدریس که امروزه به طور جدی مورد توجه شمندان عرصه تعلیم و تربیت قرارگرفته است، روش تدریس تعاملی یا فعال می باشد. از ویژگی های بارز چنین تدریسی فعال بودن معلم و دانش آموزان در فضایی کاملا اجتماعی و آزاد از نظر بیان شه ، نقد سازنده و بازسازی تجارب گذشته شخصی است. تدریس بخشی از آموزش است و به آن قسمت از فعالیت های آموزشی که با حضور معلم در کلاس درس اتفاق می افتد اطلاق می شود.مشاهده متن کامل ...
هدایت معلمان متخصص مقطع متوسطه به کلاس ششم/تدریس در پایه ششم توسط چند معلم
درخواست حذف اطلاعات
خبرگزاری فرهنگیان: معاون آموزش ابت شهر تهران با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی گفت: نیروهای متخصص دوره متوسطه اول که ر ساعات موظف دارند برای تدریس در پایه پنجم و ششم شناسایی شده اند و بر این اساس در پایه ششم به جای یک معلم چند معلم داریم.مشاهده متن کامل ...
تدریس و آموزش
درخواست حذف اطلاعات
برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر حاکی از این است که نتیجه ی طرح ریزی کار آمدتر برنامه درسی تدریس و یادگیری بهتر است. یک برنامه درسی کارآمد تضمین کننده ی تدریس و یادگیری بهتر کلاسی نیست.به این ترتیب دو معلم با دو رفتار متفاوت در تدریس با به کار گیری یک نوع برنامه درسی ممکن است نتایج یادگیری متفاوتی را به وجود اورند.در همان زمان،کارآیی یک معلم خاص بر اساس کیفیت برنامه درسی مورد استفاده اش متفاوت خواهد بود.

به نظر بروفی(brophy) نتایج تربیتی به وسیله انچه که تدریس شده است ( برنامه درسی) و هم چگونگی مطلوب بودن تدریس (متد)تعیین می گردد.

هانتر (hunter)تعریف وسیعی از تدریس را به کار برده است: فرآیند تصمیم گیری و اجرای آن ، قبل ، در خلال و بعد از آموزش جهت افزایش احتمالی یادگیری.

بر اساس نظر هانتر تصمیمات معلم می تواند در سه مقوله طبقه بندی شود:

1- محتوایی که باید فرا گرفته شود .

2- سلیقه و سبک فراگیر .

3- رفتار معلم .

تاکید هانتر بر تصمیم گیری نشانگر این است که نه تنها طرح ریزی برنامه درسی بلکه تدریس نیز مست م انتخاب - انتخاب های مبتنی بر تعهدات ارزشی معلم - است.

منبع : کتاب برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، ترجمه غلامرضا خوی نژاد ص 388مشاهده متن کامل ...
تاثیر ویژگیهای شخصیتی و علمی معلم بر تدریس
درخواست حذف اطلاعات

طبقه بندی بلوم در حوزه یادگیری چیست؟

اساسی ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق هدف های آموزشی ، معلم است. اوست که می تواند حتی نقص کتاب های درسی و کمبود امکانات آموزشی را جبران کند یا برع ، بهترین موقعیت و موضوع تدریس را با عدم توانایی در ایجاد ارتباط عاطفی مطلوب به محیطی غیر فعال و غیر جذاب تبدیل کند. در فرایند تدریس ، تنها تجارب و دیدگاه های علمی معلم نیست که موثر واقع می شود، بلکه کل شخصیت اوست که در ایجاد شرایط یادگیری و تغییر و تحول شاگرد تاثیر می گذارد.مشاهده متن کامل ...
شعری برای معلم
درخواست حذف اطلاعات

در آستانه روز معلم ، شعری برای معلم

به علم افزون و والایی معلم
اگرچه بی تمنایی معلم
فضیلت آنچنان اندر وجودت
که گویا چون معمایی معلم
ز قید فتنه ی کوته نظرها
سراپا خود مبرایی معلم
ز درد هر دل بیماری آگه
طبیب زخم دلهایی معلم
به دشت خشک جمله بی سوادی
تو جاری مثل دریایی معلم
درون ظلمت و فقر و جه
تو شمع بزم شبهایی معلم
بگنجد گرچه نامت در الفبا
تو افزون از الفبایی معلم
اگر انشا بود درس من امروز
تو خود موضوع انشایی معلم
دل تاریک ما را نور امید
به دلها چشم بینایی معلم
نوای دلکش ذکر دعایم
نثارت باد هرجایی معلم
عجب نبود اگر اینک مرادی
بگوید گل سرا پایی معلم

شعر از شاعر همشهری حمید مرادیمشاهده متن کامل ...
تدریس خصوصی ریاضی و علوم ابت
درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی ریاضی و علوم ابت -توسط خانم مقدم-09126727412

مدرس مدارس و آموزشگاه های تهران با 7 سال سابقه موفق تدریس آماده همکاری با دبیرستان و موسسات آموزشی

تدریس خصوصی ریاضی و علوم ابت

معلم خصوصی ریاضی خانم-تدریس خصوصی ریاضی ششم،پنجم،چهارم،سوم-تدریس خصوصی ریاضی و علوم متوسطه-معلم خصوصی ریاضی و علوم تیزهوشان-تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته-معلم خصوصی علوم پیشرفته-تدریس خصوصی ریاضی نهم-تدریس خصوصی ریاضی ششم-تدریس خصوصی ریاضی هفتممشاهده متن کامل ...
روانشناسی تیپ های مختلف شخصیتی
درخواست حذف اطلاعات
تقسیم بندی تیپ های شخصیتی به چهار گروه a،b،c،d یکی از دقیق ترین تقسیم بندی ها در این زمینه است.
روانشناسی تیپ های مختلف شخصیتی
قبل از خواندن هر مطلبی در رابطه با تیپ های شخصیتی چند نکته را نباید فراموش کنید. از جمله اینکه شخصیت انسان دارای چنان پیچیدگی است که نمی توان به راحتی آن را در قالب چند جمله توصیف کرد. برای مثال ممکن است شما ویژگی های تیپ شخصیتی d را در خودتان ببینید، اما در عین حال دارای برخی ویژگی های تیپ شخصیتی c نیز باشید.
نکته دوم این است که قطعاً چندین ویژگی شخصیتی وجود دارد که در هیچ یک از گروه های شخصیتی ذکر نشده است. به همین دلیل است که شما نمی توانید شخصیت خود را با یک تیپ شخصیتی به طور کامل توصیف کنید.
حال برای آشنایی هر چه بیشتر با این چهار تیپ عمده شخصیتی، ادامه مطلب را بخوانید.


مشاهده متن کامل ...
80 نکته مهم در تدریس موفق معلمان و مربیان مدارس
درخواست حذف اطلاعات
80نکته مهم در تدریس موفق معلمان و مربیان مدارس

امروزه آموزش و پرورش رسمی در پی آمادگی برای زندگی آینده از طریق یادگیری مفید و مؤثر است وکلا" تدریس عبارتست از:
تعامل یا رفتار متقابل معلم و دانش آموز بر اساس طرح منظم و هدفدار برای ایجاد تغییرات مطلوب و تسهیل یادگیری فرد و شناخت او از جهان است.
و تدریس خوب : تدریسی است که به خوب یاد گرفتن فراگیران کمک کند. در این فرایند یادگیرنده باید فعال باشد. به بحث بپردازد،مسائل را حل کند و با استفاده از راهنمایی های معلم به ب تجربه بپردازد.
معلمان در حالی که به شاگردان در ب اطلاعات ، مهارتها، راههای تفکرو ابراز نظرات خود کمک می کنند، باید به آنان نحوه ی یادگیری را نیز درس دهند.
چگونگی انجام تدریس اثر بسیاری بر توانایی شاگردان برای آموزش خودشان دارد . معلمان موفق تنها ارائه دهندگان مطالب نیستند بلکه آنان شاگردان خود را به تکالیف شناختی و اجتماعی وادار می نمایند و به آنان چگونگی ب، ذخیره سازی و پردازش اطلاعات را می آموزند تا چگونگی فراگیری را یاد بگیرند و منابع را به طور مؤثر به کار ببرند.لذا نقش عمده تدریس ،خلق یادگیرندگان فعال ، خلاق و قدرتمند است.مشاهده متن کامل ...
حقوق معلم در برابر دانش آموز
درخواست حذف اطلاعات
سجاد علیه السلام حقوق معلم را چنین بیان میکند :

حق معلم بر تو اینست که اورا بزرگ شمرده و جلسه درس اورا محترم بداری و به درس او خوب گوش دهی و به آن کاملاً توجه کنی و اورا یاری کنی تا آنچه را از دانش و علم نیازداری به تو بیاموزد و در این راه عقلت را اماده و فهم و هوش و زیرکی ات را به کارگیری .

1- قبل از معلم وارد کلاس شده و با آماده کتاب و وسایل با سکوت کامل منتظر ورود معلم شود .

2- هنگام ورود معلم به احترام اواز جای خود برخیزد.

3-هنگام سخن گفتن و تدریس معلم باید با تمام توجه به درس و سخن او گوش دهد .

4- اگر سئوالی داشت باید با بلند دست اجازه بگبرد و اگر معلم اجازه داد با احترام سئوال خودرا مطرح نماید .

5- دانش اموز حق ندارد سخن معلم را قطع کند .

6- در غیاب معلم از حقوق او دفاع نماید .

7- با دوست معلم باید دوست باشد و با دشمن او دشمنی کند .

8- در غیاب معلم نکات مثبت و ارزشهای اور ان و با احترام از او یاد کند .

9- چنانکه رفتار یا سخن اشتباهی از دانش اموز سربزند از معلم عذرخواهی کند .

10- جلوی معلم راه نرود و در هنگام وج از کلاس با اجازه معلم از کلاس خارج شود . اصطلاحات یا شوخیهای بین فردی را در حضور معلم مطرح نکند .مشاهده متن کامل ...
حقوق معلم در برابر دانش آموز
درخواست حذف اطلاعات
سجاد علیه السلام حقوق معلم را چنین بیان میکند :

حق معلم بر تو اینست که اورا بزرگ شمرده و جلسه درس اورا محترم بداری و به درس او خوب گوش دهی و به آن کاملاً توجه کنی و اورا یاری کنی تا آنچه را از دانش و علم نیازداری به تو بیاموزد و در این راه عقلت را اماده و فهم و هوش و زیرکی ات را به کارگیری .

1- قبل از معلم وارد کلاس شده و با آماده کتاب و وسایل با سکوت کامل منتظر ورود معلم شود .

2- هنگام ورود معلم به احترام اواز جای خود برخیزد.

3-هنگام سخن گفتن و تدریس معلم باید با تمام توجه به درس و سخن او گوش دهد .

4- اگر سئوالی داشت باید با بلند دست اجازه بگبرد و اگر معلم اجازه داد با احترام سئوال خودرا مطرح نماید .

5- دانش اموز حق ندارد سخن معلم را قطع کند .

6- در غیاب معلم از حقوق او دفاع نماید .

7- با دوست معلم باید دوست باشد و با دشمن او دشمنی کند .

8- در غیاب معلم نکات مثبت و ارزشهای اور ان و با احترام از او یاد کند .

9- چنانکه رفتار یا سخن اشتباهی از دانش اموز سربزند از معلم عذرخواهی کند .

10- جلوی معلم راه نرود و در هنگام وج از کلاس با اجازه معلم از کلاس خارج شود . اصطلاحات یا شوخیهای بین فردی را در حضور معلم مطرح نکند .مشاهده متن کامل ...
روز معلم
درخواست حذف اطلاعاتفردا روز معلم است روزی که نامش برای معلم ها است و بهانه ایست برای جلب توجه جامعه به امر آموزش و نقش معلم ها ، به نظر می رسد که آمد و رفتن این روز و ورق خوردن تقویم تاکنون نتوانسته گره از مشکلات معلمان بردارد . به هر حال روز معلم به همه معلمان و همکاران خوبم مبارک


مشاهده متن کامل ...
روز معلم
درخواست حذف اطلاعاتفردا روز معلم است روزی که نامش برای معلم ها است و بهانه ایست برای جلب توجه جامعه به امر آموزش و نقش معلم ها ، به نظر می رسد که آمد و رفتن این روز و ورق خوردن تقویم تاکنون نتوانسته گره از مشکلات معلمان بردارد . به هر حال روز معلم به همه معلمان و همکاران خوبم مبارک


مشاهده متن کامل ...
روش های نوین تدریس ریاضی (رابطه معلم وشاگرد )
درخواست حذف اطلاعات
تدریس، یک نوع ارتباط میان معلم و شاگرد است و ارتباط شرط لازم تدریس در فرآیند آموزش است. هیچ گونه یادگیری یا تغییر در فرآیند تدریس صورت نخواهد گرفت مگر اینکه معلم با فراگیرانش ارتباط مؤثر برقرار کند و بداند که در صورت رعایت ن این نکات، ارتباط موفقی برقرار نخواهد شد و در نتیجه او شاگردانش را بدون احساس و کم توجه خواهد خواند و شاگردانش تدریس او را غیرمفید به حساب خواهند آورد. معلم باید موانع ارتباط را بشناسد. او باید بداند که رفتار ارتباطی ممکن است به مرور زمان جنبه عادت به خود بگیرد و زمانی که رفتار ارتباطی به صورت عادت درآید، تأثیر و نفوذ خود را از دست خواهد داد. نیز باید بداند که هرچه با عوامل و فرآیند ارتباط آشنایی و بر آنها تسلط داشته باشد معلم موفق تری خواهد بود چون معلم در پرتو هنر ارتباط، شاگرد را درک می کند، نقاط ضعف و قوت او را به دست می آورد، از زیر و بم روحی او آگاهی می یابد و براساس همین دریافت ها با او ارتباط برقرار می کند و چون قوت و ضعف را دریافته به خوبی و آسانی می تواند او را جذب و شیفته کند. ناگفته نماند که در مواردی ارتباط دو نفر با یکدیگر ارتباط بسیار سطحی است ولی گاهی ارتباطی که میان دو نفر برقرار می شود عمیق است یعنی طرفین با همه وجود و صمیمانه با یکدیگر پیوند پیدا می کنند و هدف از ایجاد ارتباط میان شاگرد و معلم، برقراری پیوند و ارتباط عمیق است.

مشاهده متن کامل ...
روز معلم مبارک . (معلم های خوبم قدردان زحماتتان هستم ).
درخواست حذف اطلاعات

برای معلم های خوبم در کود تان شکوفه سال 49ومعلم خوبم در کلاس اول دبستان منوچهر اقبال و سایر معلم های خوبم در مدرسه های محمود فرخ و مدرسه ی راهنمایی ابوالقاسم محمودی و دبیرستان آزرم مشهد و همه ی انی که به نوعی معلم من بودند .در تربیت معلم شهید کامیاب مشهد و دانشکاه آزاد واحد تربت حیدریه ...

معلم های خوبم روزتان مبارک .مشاهده متن کامل ...
وقتی معلم ورزش انشا درس می دهد
درخواست حذف اطلاعات
خبرگزاری فرهنگیان :

عبدالجبار کاکایی می گوید انشا نیاز به نگاه ویژه دارد، نه این که کلاس انشا را کلاسی فوق برنامه و فانتزی بدانیم.

این شاعر که سابقه تدریس در زنگِ انشا را هم دارد، در گفت وگو با خبرنگار ادبیات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره کلاس انشا گفت: من فکر می کنم درباره کلاس انشا خیلی چیزها بستگی به معلم ، حال و هوا و سابقه او دارد. معلم می تواند کلاس انشا را به یک کلاس مفید و کلاس کشفِ استعداد و آموزش قواعد نگارش و نویسندگی بدل کند، اما غالبا کلاس های انشا این گونه نیست و معلم ها تنها بر اساس ضوابط و قواعدی مشخص تدریس می کنند.مشاهده متن کامل ...
تدریس، تنها فعالیت معلم در کلاس درس نیست
درخواست حذف اطلاعات

معلم

رابطه معلم و شاگردی را تا معلم یا شاگرد نباشی درک نمی کنی. معلم، آن تک گوی کلاس درس که گفتار و رفتارش در خاطر بچه مدرسه ای ها می ماند، می تواند آدمی مهربان، دلسوز، پیگیر، بی اعتنا، سرد و خشن، سلطه طلب، جنجال آفرین یا دوستی واقعی باشد.مشاهده متن کامل ...
شش نکته برجسته برای اینکه یک معلم موفق باشید
درخواست حذف اطلاعات
1- داشتن حس شوخ طبعی: شوخ طبعی به شما یاری می رساند تایک معلم موفق بشوید. شوخ طبعی تنش، اضطراب و استرس را از کلاس می زداید و کلاس را با نشاط تر می کند و آنها را آماده می کند تا باتوجه بیشتر به معلم گوش فرا دهند. 2- نگرش مثبت داشتن (خوش بین بودن): داشتن نگرش مثبت موهبتی بزرگ در زندگی است. این ویژگی می تواند بسیاری از کاستی های زندگی را مرتفع ساخته و به ویژه در حرفه ی تدریس شما را کمک کند. خوش بین بودن سبب می شود تا بر مشکلات به راحتی غلبه کنید. 3- انتظارات بزرگ: یک معلم کارآمد انتظارات بزرگ دارد. شماباید طوری برخورد کنید تا متقاعد شوید که دانش آموزان شما می توانند تا سطح انتظارات شما ارتقاء یابند. بنابراین شما به آنها اعتماد به نفس می بخشید. 4- هماهنگی و سازگاری: به منظورایجاد فضای یادگیری مثبت، دانش آموزان شما باید بدانند باید روزانه چه انتظاراتی ازشما داشته باشند. لازم است شما هماهنگ باشید. این ویژگی سبب می شود تا فضای سالم یادگیری ایجاد شود و احتمال موفقیت شاگردان زیاد می شود.. 5- عد /انصاف : بسیاری از معلمان هماهنگی وعد رایکی می پندارند. یک معلم هماهنگ روز به روز تغییر نمی کند و ی ان عمل می کند. یک معلم عادل، دانش آموزان را به طور ی ان درموقعیت ی ان درنظر می گیرد. مثلاً دانش آموزان معلم خود را غیرمنصف می دانند اگرمعلمشان با یک گروه از دانش آموزان به طورمتفاوت برخورد کند، این کاملاً بی انصافی است . 6- انعطاف پذیری: یکی ازویژگی های مهم تدریس این است که پیوسته تغییر و تنوع وجود داشته باشد. ایجاد اختلال و قطع روند تدریس بصورت یک امر عادل وجود دارد. بنابراین، یک نگرش انعطاف پذیری داشتن، نه فقط برای کنترل اعصاب معلم، بلکه برای خود دانش آموزان نیز مفید است.مشاهده متن کامل ...
جوک
درخواست حذف اطلاعات
یکروز معلم از دانش اموز می پرسد : دودوتا.پسر گفت ده تا.معلم اورا زد .او به خانه رفت وگفت :پدر معلم مرا زد . پدر گفت برای چه ؟او گفت :معلم گفت دودوتا من گفتم دهتا.پدر هم یکی او را زد .پسر گفت : چرا مرا می زنی ؟ پدر گفت :دیوانه! دودوتا میشود ششتا شاید بشود هفتتا حد اکثر می شود هشت تا ! تو می گویی ده تا!

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
بررسی خاتوشا و یازیلیکایا اطلاعیه هیات امنا حسینیه نیگنان ضرورت ایجاب می کند که ما کشور را بیش از این چهار سال معطل نگذاریم شعر ای کربلانین ساقی عطشانی قارداش قیمت روز انواع کشنده و کامیون و کامیونت بازار تاریخی اراک سایت ط راحان ج وان tarrahan javan قیمت انواع گوشی های سامسونگ واپل توضیحاتی در خصوص ثبت نام در آزمون ی وزارت بهداشت ekaterina ekaterina zueva صید و توزیع ماهی گامبوزیا آهنگ سامان جلیلی بنام من مال تو تو مال منبا تو خوبه حال من زبان انسان هستی هایدگر شناسی داند مورد ارزی ارزی قرار وجود شناسی معرفت شناسی انسان شناسی کلامی اجتهاد نوشته مبانی کلامی اجتهاد کتاب نرسه روزی که آرزو کنیم یا لیتنی کنت ترابا پورابراهیمی به جای سود درباره مالکیت سهام عد تصمیم گیری شود ج پخش برنامه های صدا و سیمای مرکز مازندران 26 بهمن قوی ترین کنترل و ردی مخفیانه ماشین با ردیاب ای ضد آب سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه تعرفه خدمات کامپیوتر سال avg tuneup 2014 product keygen office
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.