پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 پایگاه اطلاع رسانی محمد طراوت
بررسی شیوه های مؤثر اطلاع رسانی درمخابرات استان یزد
درخواست حذف اطلاعات
نقش اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع به شیوه اطلاع رسانی و تاثیر گذاری و توانایی در القا این شیوه ها بستگی دارد که موفقیت یا عدم موفقیت در این راه به موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمان یا نهادی که ما متولی ان هستیم می انجامد برای افزایش بهره وری و تسریع در دستی به اه مورد نظر در فعالیت ها باید از مناسب ترین روشه
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 1780 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 137
بررسی شیوه های مؤثر اطلاع رسانی درمخابرات استان یزد

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست

چکیده

فصل اول

موضوع تحقیق.........................................................................................

1

بیان مسئله مورد پژوهش ............................................................................

ضرورت و اهمیت تحقیق ...........................................................................

2

2

اه تحقیق ......................................................................................

3

سوالات .................................................................................................

4

فرضیه ها ..............................................................................................

روش تحقیق ...........................................................................................

5

6

ضرورت تحقیق .......................................................................................

جامعه و نمونه آماری ................................................................................

6

6

ابزار اندازه گیری ....................................................................................

8

واژه ها و اصطلاحات ...............................................................................

تاریخچه و سابقه تحقیق ..............................................................................

موانع و مشکلات ......................................................................................

8

13

14

فصل دوم

بخش اول

اطلاع رسانی و نقش مهم آن در روابط عمومی ................................................

15

اطلاع رسانی، روابط عمومی و مشارکت مردمی .............................................

17

اجزای نظام اطلاع رسانی ..........................................................................

22

فن آوری اطلاعات و مفاهیم کار برای آن .....................................................

22

فرا رسانه و فرا متن ابزارهای مهم فناوری اطلاعات ........................................

24

رسانه های الکترونیک.................................................................................

24

شبکه اطلاع رسانی ...................................................................................

25

انگیزه ایجاد شبکه های اطلاع رسانی و نقش فناوری .........................................

26

اطلاعاتی در شبکه اطلاع رسانی .................................................................

26

اه شبکه های اطلاع رسانی ...................................................................

27

مزایا و فواید شبکه های اطلاع رسانی و کارگروه (it) در شبکه های اطلاع رسانی ............

27

بخش دوم

اول اطلاع رسانی سپس تبلیغات ...................................................................

29

تبلیغات پیام یک سویه است...........................................................................

30

تبلیغات و نوآوری ....................................................................................

31

محصول و نوآوری ...................................................................................

31

در جستجوی تازگی...................................................................................

32

آگهی اسباب بازی نیسان ............................................................................

33

جایگاهی که در ذهن مخاطب خود دارید بپذیرید ...............................................

34

تقویت جایگاه پیشگامانی ............................................................................

46

مبحث خلاقیت و نوآوری ...........................................................................

37

به خلاقیت نیاز نیست ................................................................................

38

معمای حل نشدنی تبلیغات خلاق ...................................................................

40

تبلیغات باد است – روابط عمومی خورشید .....................................................

43

حرکت تبلیغات ما یچ است – حرکت روابط عمومی خطی است ..........................

44

تبلیغات به شیوه انفجاری عمل می کند – روابط عمومی به شیوه آهسته و پیوسته کار می کند ..................

45

تبلیغات تصویری است روابط عمومی کلامی است ............................................

46

رسایی تبلیغات همه را در برمی گیرد ............................................................

47

رسایی روابط عمومی اشخاص مورد نظر را در برمی گیرد ...............................

47

تبلیغات خود محور است – روابط عمومی دیگر محور است ................................

49

تبلیغات می میرد – روابط عمومی زنده می ماند ..............................................

50

تاثیرات ............................................................................................

51

اثرات کوتاه مدت و دراز مدت .................................................................

51

چه هنگام می توان انتظار داشت که اثرات ظاهر شوند ....................................

53

تاثیر برجسته سازی .............................................................................

55

بخش سوم

مبانی نظری.......................................................................................

55

نفش ارتباطات در توسعه ......................................................................

55

الگوهای ارتباطات و توسعه ....................................................................

58

فصل سوم

نظریه های ارتباطات توسعه ...................................................................

نطریه های ارتباطات برای توسعه .............................................................

61

68

روش تحقیق .......................................................................................

پیمایش..............................................................................................

جامعه آماری .....................................................................................

78

78

78

حجم نمونه .......................................................................................

ابزار گرد اوری اطلاعات .....................................................................

79

80

روش تجزیه و تحلیل..................................................................................

روایی تحقیق ...........................................................................................

حدود زمانی تحقیق....................................................................................

حدود مکانی تحقیق ..................................................................................

80

80

81

81

فصل چهارم

بخش اول

ج توزیع فراوانی و نمودار متغیرجنس.......................................................

ج توزیع فراوانی و نمودار متغیرسن.........................................................

ج توزیع فراوانی و نمودار متغیرتحصیلات.................................................

ج توزیع فراوانی و نمودار متغیرشغل........................................................

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از تلفن گویا................................................

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از قبض…..............................................92

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از اینترنت..............................................94 ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از صدا و سیما.........................................96

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از sms..................................................98

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از تبلیغات...........................................100

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از مطبوعات........................................102

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده ازنوع روشهای اطلاع رسانی مطبوعات....104

بخش دوم

جداول دو بعدی، یک بعدی و بررسی فرضیه ها:

فرضیه اول جداول رابطه میان جنس واستفاده از تلفن گویا در اطلاع رسانی......106

فرضیه دوم جداول رابطه میان سن واستفاده تلفن گویا دراطلاع رسانی.............107

فرضیه سوم جداول رابطه میان تحصیلات واستفاده از قبض دراطلاع رسانی....109

فرضیه چهارم جداول رابطه میان شغل واستفاده ازنوع روشها دراطلاع رسانی 111

فرضیه پنجم ج استفاده ازنوع روشها دراطلاع رسانی.............................113

فرضیه ششم ج میزان استفاده ازتلفن گویا دراطلاع رسانی.......................114

فرضیه هفتم ج میزان استفاده ازمطبوعات دراطلاع رسانی......................115

فرضیه هشتم ج میزان استفاده ازقبوض دراطلاع رسانی..........................116

فرضیه نهم ج میزان استفاده ازسایت دراطلاع رسانی..............................117

فرضیه دهم ج میزان استفاده ازتبلیغات تلویزیونی دراطلاع رسانی.............118

فرضیه یازدهم ج میزان استفاده ازsms دراطلاع رسانی..........................119 فرضیه دوازدهم ج میزان استفاده ازتبلیغات محیطی دراطلاع رسانی.........120

82

84

86

88

992

فصل پنجم

بررسی وضعیت متغیر ها.....................................................................121

بررسی جداول دوبعدی ورابطه معنا داری یا عدم معنی داری ........................125

پیشنهادها..........................................................................................129

ضمایم..............................................................................................130

منابع:................................................................................................135

چکیده :

نقش اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع به شیوه اطلاع رسانی و تاثیر گذاری و توانایی در القا این شیوه ها بستگی دارد که موفقیت یا عدم موفقیت در این راه به موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمان یا نهادی که ما متولی ان هستیم می انجامد. برای افزایش بهره وری و تسریع در دستی به اه مورد نظر در فعالیت ها باید از مناسب ترین روشها به صحیح ترین نحو استفاده شود. عدم توجه و دقت در هریک از دو مورد مذکور، دستی به اه را غیر ممکن و یا باعث صرف هزینه و اتلاف وقت بیشتر خواهد شد. این پژوهش در پی پاسخ به سئوالاتی است که بداند روشهای موثر اطلا ع رسانی در شرایط مختلف برای گروههای مختلف جامعه کدام است ؟ برای دستی به اه تحقیق ضمن بررسی کتابخانه ای سوابق، با بهره گیری از پرسشنامه با شیوه نمونه گیری تصادفی ، نظرات مشترکین جمع آوری وبا استفاده از نرم افزار spss نسبت به جمع بندی اطلاعات، توصیف داده ها و تعیین همبستگی ها ، محاسبه رگرسیون و تجزیه وتحلیل داده ها اقدام گردید مشترکین مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه مشترکان تلفن ن در تمامی نقاط استان یزد
می باشد.

با توجه به نتایج تحقیق بیشترین شیوه های موثر جهت ب اطلاعات مشترکین به ترتیب : اطلاع رسانی از طریق پیام کوتاه، قبوض تلفن، گفتگوهای تعاملی، و سایت شرکت بوده است.. پژوهشگر با اعتقاد به این مطلب که سامان­دهی چرخة اطلاع رسانی مورد بحث به بهبود بیشتر وضع در این سازمان منجر خواهد شد، و یا لااقل، وضعیت فعلی را با صرفِ وقت و هزینة کمتری ممکن خواهد ساخت، به ارایة پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت اطلاع رسانی به مشترکین برای غلبه بر موانع موجود پرداخته است.

فصل اول

(کلیات تحقیق)

موضوع تحقیق :

بی شک میزان اطلاعات هر فرد از مبانی مختلف زندگی صنعتی امروزی می تواند نقش بسیار مهم و مؤثری در کیفیت کاری و زندگی فردی وی داشته باشد دراین خصوص می توان به جرات گفت در بهره گیری انسان از مواهب رفاهی ، به میزان اطلاع او از عوامل مختلف زندگی بستگی دارد.

اگر به موضوع فوق بطور کامل توجه کنیم دو وجه این کیمیا را می توانیم با دو عنوان اطلاع ی و اطلاع رسانی تطبیق دهیم ، ضمن اینکه می دانیم اطلاع رسانی دقیق و به موقع سازمانهای خدماتی می تواند در رفع مشکلات و حل مسائل مختلف کمک بزرگی برای افراد و سازمانها باشد براین مطلب وافقیم که مجراهای ارتباطی و نحوه اطلاع ی در فرهنگها ومناطق مختلف متفاوت است .درهمین راستا شرکتها و سازمانها نیز بایستی از میزان اطلاع مخاطبین ومردم جامعه خود در رابطه با فعالیتهای سازمان آگاه باشند و بدانند که جامعه به چه اطلاعات و آگاهیهایی احتیاج دارد واین مهم را نیز در نظر داشته باشند که شیوه های مناسب هر نوع اطلاع رسانی کدام است و نیز طریقه رساندن پیام به مخاطبین کدام است.

شرکت مخابرات استان یزد نیز به عنوان یک شرکت خدماتی با خدمات فراوانی که به مشترکین خود ارائه می دهد از این قاعده مستثنی نیست، در حال حاضر این شرکت خدمات فراوانی در رابطه با تلفن ثابت ، ، تلفن همراه و شبکه دیتا و خدمات جانبی با ارزش افزوده ارائه می دهد که خود مست م آگاهی مردم و مخاطبین شرکت از خدمات متنوع آنها است زیرا بدون اطلاع از انواع خدمات استفاده از آنها امکان پذیر نیست بنابراین شرکت مخابرات استان بایستی این مسئله را مورد نظر داشته باشد.

مخاطبین اغلب از چه راه هایی این اطلاعات را به دست می آورند و در واقع مجاری اطلاع ی آنها چیست تا بتواند اطلاع رسانی خود را از مجرای مناسب و با توجه به ضرورت در مناطق مختلف از استان انجام دهند. این پژوهش در نظر دارد با شناخت شیوه های مؤثر اطلاع رسانی ومشخص سطح اطلاع مشترکین خود از خدمات ارائه شده اقدام به طرح واجرای پژوهشی با عنوان شیوه های مؤثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد نماید تا در راه رسیدن به اه بلند توسعه خود از آن یاری جوید.

بیان مسئله مورد پژوهش :

پیشرفت قابل توجه در امر ارتباطات و مخابرات و دیجیتالی شدن خطوط تلفن و همچنین توسعه و تنوع خدمات مخابراتی در استان یزد از یک طرف و صرف هزینه های بسیار زیاد در راه اندازی تکنولوژیهای جدید و انجام پروژه های زیرساخت در جهت توسعه خدمات مخابراتی از طرف دیگر موجب تنوع و تعدد خدمات رسانی این شرکت در سالهای اخیر شده است.

« واضح است که عدم اطلاع مشترکین از این خدمات و امکانات و همچنین حقوق خود را در این رابطه به معنای بی فایده بودن و به هدر رفتن هزینه ها و امکانات مختلف است . بطور خلاصه می توان گفت :

اولاً : تنوع خدمات زیاد مخابراتی باعث سردرگمی افراد شده است.

ثانیاً : نیاز به حداقل اطلاعات مخابراتی، لازمه داشتن تلفن ثابت و آشنایی کامل به استفاده از آن می باشد که خود وم بستر سازی و اطلاع رسانی قبلی را تشدید می کند.

ثالثاً: با توجه به بررسی های انجام شده در مورد تماسهای تلفنی صورت گرفته از جانب مشترکین با روابط عمومی مخابرات یزد ، مشخص شده است که تعداد کثیری از مشترکین ازنحوه استفاده از خدمات جدید مخابراتی آشنایی کامل ندارند.

رابعاً : برای رساندن اطلاعات به مخاطبین با توجه به تئوریهای مربوطه که هر اطلاع رسانی رسانه و مجرای خود را می طلبد لازم است برای پی بردن به بهترین راه اطلاع رسانی در استان راه مناسبی را انتخاب کرد.لذا تهیه پاسخ به این سئوال که نحوه اطلاع ی آنها از خدمات چه کانالها و مجاری را شامل می شود ضروری است. » ( معنوی ،عبدالمجید،124:1386)

ضرورت و اهمیت تحقیق:

نظر به ضرورت آگاهی از بازخورد ارایه خدمات صورت گرفته واطلاع از روشهای مؤثر ارایه اطلاعات بیشتر و بهترو بهره گیری از روشها و راههای جدید اطلاع رسانی به مشترکان در راستای بهره وری بهتر وصرف انرژی و هزینه و شناخت را ارهای مؤثر با این تحقیق می تواند چراغ راهنمایی باشد تا با روشن ساختن مسیر پیشرفت و توسعه ما را در راه رسیدن به اه شرکت یاری نماید.

اهمیت ضرورت انجام این تحقیق به صورت تیتروار بشرح ذیل می باشد.

- افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات .

- افزایش بهره وری و استفاده بهینه از افراد (نیروی انسانی )

- کاهش شکایات مشترکین از موضوع عدم اطلاع رسانی

- ارایه خدمات مطلوبتر به مشترکین

- شناخت راههای مؤثر اطلاع رسانی به مشترکین

اهدف تحقیق :

هدف این پژوهش بررسی شیوه های موثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد در ارایه خدمات بهتر به مشترکین خود است.

از نیمه دوم قرن بیستم، جهان وارد عصر تازه ای شد و پایان عمر صنعتی آغاز گردید؛ تحولات پرشتاب علمی و فناوری در زمینه ترانزیستورها، موتور محرک این تحول بوده است. ابتدا با ورود کامپیوتر به بازار و در ادامه با تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها به فناوریهای ارتباطی مثل تلفن و تلویزیون پیوستند و انقلاب «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، به وقوع پیوست. اهمیت این مساله، تا حدی بود که در مدلهای رشد و بهره وری، متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک جزء اثرگذار مورد توجه قرار گرفت. فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی جنبه های اجتماعی ، به شدت تأثیرگذارگشت.

این پژوهش ، به بررسی سمت و سوی عرضه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه اطلاع رسانی م وثرجهت افزایش اگاهی مشترکان و به کشف شیوهای موثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد خواهد پرداخت تا ضمن صرفه جویی هزینه ای، راههای تاثیر گذاری موثر را شناسایی و در جهت دستی سریعتر به اه قدم بردارد .

میزان استفاده از روشها ی اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد برحسب سن، جنس، تحصیلات، شغل و همچنین نوع این روشها و اثبات تاثیر ان جهت کمک به شرکت مخابرات استان یزد در رسیدن به اه توسعه شرکت مخابرات استان یزد از اه این پژوهش است.

سئوالات پژوهش

1- ایا جنس بر میزان استفاده ار تلفن گویا به عنوان یکی از روشهای اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

2 ایا سن بر میزان استفاده ار تلفن گویا به عنوان یکی از روشهای اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

3 – ایا تحصیلات بر میزان استفاده ار قبوض تلفن به عنوان یکی از روشهای اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

4- ایا شغل افراد بر میزان استفاده ار قبوض تلفن به عنوان یکی از روشهای اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

5- شرکت مخابرات استان یزد از چه روش های سنتی وقدیمی جهت اطلاع رسانی شهرندان استان یزد استفاده می کند؟

6- آیا اطلاع رسانی از طریق قبوض تلفن روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

7- آیا اطلاع رسانی از طریق سایت اینترنتی روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

8- آیا اطلاع رسانی از طریق تلفن گویا روش مؤثری درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

9- آیا اطلاع رسانی از طریق صدا وسیمای مرکز استان روشی مؤثر درمعرف خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

10- آیا اطلاع رسانی از طریق سامانه sms روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

11- آیا اطلاع رسانی از طریق تبلیغات محیطی روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

12- آیا اطلاع رسانی از طریق مطبوعات روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

فرضیه ها:

1- میان جنس و استفاده ازروش تلفن گویای 135 در اطلاع رسانی خدمات شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

2- میان سن و استفاده از روش تلفن گویای 135 در اطلاع رسانی خدمات شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

3- میان تحصیلات و استفاده از روش قبوض اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد در معرفی خدمات رابطه معنی داری وجود دارد.

4- میان شغل افراد و استفاده از قبوض اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

5- بین میزان استفاده شهروندان استان یزد،از انواع روش ها وشیوه های اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

6- بین میزان استفاده از تلفن گویای 135 روابط عمومی شرکت مخابرات استان یزد در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

7- بین میزان استفاده ازمطبوعات در جهت اطلاع ی از خدمات شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

8- بین میزان استفاده ازقبوض تلفن در جهت اطلاع ی از خدمات شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

9- بین میزان استفاده ازسایت رسمی شرکت مخابرات در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

10- بین میزان استفاده ازتبلیغات تلویزیونی شرکت مخابرات در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

11- بین میزان استفاده ازپیامک های تبلیغاتی شرکت مخابرات استان یزد در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

12- بین میزان استفاده ازتبلیغات محیطی شرکت مخابرات استان یزد در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق:

پژوهش حاضر که تحت عنوان شیو ه های موثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد می باشد به بررسی نظرات ، دیدگاه ها و تحلیل داده ها بر اساس پژوهشی از نوع پیمایشی با جامعه آماری مشترکین تلفن استان یزد بوده و در آن به بررسی فرضیه های پژوهش خواهیم پرداخت.

از طریق مطالعات کتابخانه ای ، اسناد ، مدارک ، مقالات داخلی و خارجی اطلاعات لازم جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است .

در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است.

جامعه و نمونه آماری :

جامعه (آماری) ، عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی ، در مورد گرد آورده کامل واحدها ، که می خواهیم استنباط ُهایی راجع به آن انجام دهیم. جامعه آماج تحقیق است، و منظور از عمل گردآوردن داده ها ، است اج نتایج درباره جامعه می باشد. یا به بیان ساده تر ، در هر بررسی آماری ، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می نامند. یعنی جامعه ، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند.

جامعه اماری در این تحقیق شامل کلیه مشترکان بالای 15 سال، تلفن مشغول بکار استان یزد است که طبق آ ین آمار اداره برنامه ریزی شرکت مخابرات استان (ضمیمه شماره 3) تعداد 553789 مشترک می باشند .

نمونه آماری:

د ر این تحقیق نمونه اماری از مجموع مشترکین تلفن شرکت مخابرات استان یزد که به نوعی از یکی از خدمات این شرکت بصورت مستقیم در سطح استان بهره می برند بصورت رندم انتخاب شده اند و جمعیت نمونه بعد از محاسبات انجام شده و با استفاده از فرمول کوکران جمعا 400 نفر می باشد.


در این فرمول z=1/96 نمره استاندارد در سطح اطمینان 95 درصد می باشد.
(p=0/5) حداکثر نسبت پاسخ های ارائه شده (d=0/03)، درجه دقت برای تعمیم نتایج از گروه نمونه به جامعه آماری553789 n= تعداد جامعه آماری(به تفکیک) q=1-p=0/05 و n هم تعداد نمونه می باشد

محاسبه فرمول

5/0×5/0×2(96/1)+553788×2(5/0)

5/0×5/0×2(96/1)×553789

n=

7/383

531859

~

96/0+1385

n=

به منظور کاستن احتمال خطای نمونه گیری تعداد برآورد شده از فرمول فوق الذکر به400 نفر افزایش یافته است

ابزار اندازه گیری:

در این تحقیق پس از جمع آوری داده ها وکنترل و باز بینی آنها، پرسشنامه ها کدگذاری شده ، سپس تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار استنباطی و از طریق برنامه های رایانه ای «عملیات آماری برای علوم اجتماعی» صورت گرفت.

همچنین در بررسی مشخصات فردی و اجتماعی پاسخگویان از آمار توصیفی بهره برده ایم.

برای پیدا روابط معنی دارو اثبات فرضیه ها وپاسخ به پرسش های تحقیق نیز، با توجه به نوع آزمون ها از آزمون کای اسکوئریا خی 2 استفاده شده است .

تعریف مفاهیم:

- مخابرات :

ارسال و دریافت پیام و یا خبر از نقطه ای به هر شکل ممکن و مستقل از فاصله را مخابرات گویند.[1]

ارتباطات

جمع ارتباط است و هر نوع برخورد بین دو موجود یا پدیده که منجر به ، اشتراک ، همبستگی ، واکنش و مبادله پیام گردد ارتباط نام دارد . ارتباط ممکن است بین دو سلول ، دو فرد دو نظام ، دوجامعه ، اتفاق بیفتد ، از ارتباط سهوا مفهوم مخابرات تداعی می شود که البته معادل مصطلع و دقیق آن ارتباطات راه دور است . ] (پایان نامه کارشناسی ارشد محمد رضا زارع دة آبادی / 1386)

اطلاع رسانی

« علم اطلاع رسانی رشته ای است که درباره ویزگیهایی اطلاعات و رفتار اطلاعاتی نیروهای حاکم بر جریان اطلاعات و شیوه بردازش اطلاعات برای دسترس پذیری و قابلیت استفاده بهینه اطلاعات تحقیق می کند.

اطلاع رسانی با مجموعه ای از دانش در رابطه با تولید، مجموعه سازی، سازما ندهی، ذخیره سازی، بازی ، تفسیر، انتقال، تبدیل و کاربرد اطلاعات مرتبط است .

این رشته شامل ارایه اطلاعات در نظامهای طبیعی و ماشینی ، استفاده از کد در انتقال پیامهای خاص و بررسی ابزارها و فنون پردازش اطلاعات از قبیل رایانه و نظامهای برنامه نویسی می شود.

اطلاع رسانی علمی میان رشته ای است که با رشته هایی چون ریاضیات، منطق، زبان شناسی، روان شناسی علم ، فناوری رایانه، تحقیقات عملیات نظامی، هنرهای گرافیکی، ارتباطات، علوم کتابداری، مدیریت و سایر رشته های مشابه مرتبط است. این علم هم از علوم نظری، که در مورد موضوع اطلاعات و اطلاع رسانی بدون در نظر گرفتن کاربردش تحقیق می کند، و هم از علوم عملی، که باعث به وجود آمدن خدمات و محصولات می شود، تشکیل شده است.» ( بشیری ، جواد ،86:1387)

قبض تلفن:

به مجموعه ای از اطلاعات ریز عملکرد تعرفه صورتحساب تلفن مشترکین که به صورت دوره دو ماهه چاپ شده و به ادرس مشترک جهت پرداخت ارسال میگردد، اطلاق میشود.[2]

سایت اطلاع رسانی

امروزه ارتباطات الکترونیکی با توجه به حذف محدودیتهای مهم زمانی و مکانی و از همه مهمتر تعاملی بودن ان و همچنین با توجه به محدودیتهای مختلف زیر ساختی و تکنولوژی، در کشور ما جایگاه خود را هر چند کند و آهسته پیدا میکند و شرکت مخابرات استان یزد نیز در این شبکه جهانی جایگاهی برای خود برگزیده است که به جایگاه شرکت مخابرات استان یزد در اینترنت [3] که جهت اطلاع رسانی از طریق شبکه جهانی از ان بهره برده میشود سایت اطلاع رسانی شرکت اطلاق می گردد.

شبکه استانی شبکه سیمای:

شبکه سیمای محلی استان یزد با گستره 10 شهرستان تابعه و بخشهای مختلف خبری و تبلیغاتی در 12 ساعت در روز با بخش برنامه های مختلف وظیفه اطلاع رسانی خود را به انجام میرساند.

شبکه صدای استانی:

شبکه صدای مرکز استان یزد که ازسال 1359 فعالیت خود را آغاز کرده است در تمامی شهرستانهای تابعه استان پوشش کامل داشته و به علاقه مندان از ساعت 6 تا ساعت 12 با برنامه های متنوع ارایه برنامه می نماید.

تلفن گویا:

سیستم جامع تلفن گویای شرکت مخابرات استان یزد که از سال 1372 فعالیت خود را اغاز کرده است کانالی است موفق درامراطلاع رسانی به مشترکان خود که با تماس متوسط روزانه 43000 مشترک توانسته است مخاطبان خود را جذب و به ابزار مهمی در امر اطلاع رسانی به مشترکان تبدیل گردد.

(ضمایم شماره 3)

sms :

ابزار جدید ارتباطی که بوسیله ان در تلفن همراه و جدیدا تلفن ثابت مشترک میتواند پیام کوتاهی را از طریق های مخابراتی به مخاطب خود در هر کجا که باشد به شرط ایجاد امکان ارسا ل نماید .[4]

تبلیغات محیطی :

تبلیغات محیطی محدوده های مشخص از فضا را در بر میگیرد که در نقاط مختلف شهری جهت امر تبلیغات و اطلاع رسانی از ان بهره برداری میگردد مصداقهای عینی ان تلویزیونهای شهری، بیلبوردها، پارچه نوشته ها و تابلوهای سطح ا می باشد.

مشترک مخابرات:

به انی اطلاق میگردد که دارای حد اقل یک و حد اکثر چند خط تلفن ثابت یا سیار بوده و بطور مستمر از ان استفاده میکنند این مشترکین در تمامی شهرستانهای تابع استان و روستای ان پراکنده می باشند.

قبوض اطلاع رسانی :

شامل قبوض تلفن استان یزد که دارای کادر و حاشیه اضافی به ابعاد 13*12 سانتیمتر درکنار قبوض تلفن طراحی وچاپ گردیده و اطلاعات مورد نظر مخابرات در حاشیه این قبوض جهت 553789 مشترک تلفن از طریق پست ارسال می گردد. این طرح توسط پژوهشگر در سال 1382 به نظام پیشنهادهای شرکت مخابرات استان یزد پیشنهاد گردید ( ضمایم شماره 2) که پس از بررسیهای کارشناسی تصویب و ضمن پرداخت پاداش به پیشنهاد دهنده به روابط عمومی شرکت مخابرات استان یزد جهت اجرا ابلاغ گردید که از ان زمان تاکنون این طرح در سطح استان یزد و حتی برخی استانهای کشور به عنوان ابزار اطلاع رسانی استفاده میگردد و در این پژوهش برانیم تا تاثیرات این طرح جدید را در استفاده مناسب از ان بررسی نماییم.

فن آوری اطلاعات :

فن آوری اطلاعات را می توان به روش های مختلفی تعریف کرد و از دو دیدگاه به فن آوری اطلاعات توجه کرد.

یکی از دیدگاه دانش فن آوری اطلاعات و دیگری از جنبه فنی .

از دیدگاه دانش فن آوری اطلاعات به معلومات مورد نیاز برای گسترش کار بر مجموعه سیستم های اطلاعاتی گفته می شود.

از جنبه فنی فن آوری اطلاعات در برگیرنده مجموعه سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات مربوط به آنهاست که در ارتباط با پردازش، ذخیره سازی و انتقال اطلاعات با استفاده از وسایل الکترونیکی و نوری به کار گرفته می شود.[5]

شبکه اطلاع رسانی:

در رابطه با شبکه اطلاع رسانی، تعاریف زیادی ارائه شده است که ما در اینجا به ذکر چند مورد اکتفا می کنیم:

« شبکه اطلاع رسانی عبارت است از ساختار یا نظام های متشکل از کتابخانه، نهادهای اطلاع رسانی، مراکز آرشیو و اسناد که برای گسترش" جریان تبادل اطلاعات" و اشتراک منابع در چهار چوب رسمی یا مبتنی بر عضویت براساس یک رشته قرار دادها، موافقت نامه ها و مقاله ها طراحی شده تا زمینه های ارتباط دو سویه برای استفاده متقابل از منابع را فراهم آورد.» (مجله ارتباطات/ص18ج102)

تاریخچه وسابقه تحقیق:

در خصوص شیوه ها ی موثر اطلاع رسانی در مخابرات تا کنون تحقیق عمده و قابل توجهی انجام نشده است.

پیش از این یک نطرسنجی در تاریخ 7 مرداد 1386 از تعداد صد نفر از مشترکان مخابرات استان یزد در خصوص نحوه تعامل این مشترکان با مخابرات یزد به منظور آگاهی از میزان رضایت مشترکان از خدمات این شرکت توسط روابط عمومی مخابرات انجام شده است. این پ ژوهش صرفا یک نظر سنجی محدود بوده است.

همچنین در تحلیل محتوایی که از عملکرد روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان یزد انجام شد به صورت موردی روابط عمومی مخابرات یزد نیز در این تحقیق مد نظر قرار داده شد.

این پژوهش توسط دفتر شورای اطلاع رسانی رواط عمومی استانداری یزد انجام شد که از انجایی که تعداد زیادی از روابط عمومی های سازمان های استان یزد در این تحقیق مورد تحلیل محتوا قرا گرفتند توجه شایانی به مطالعه علمکرد روابط عمومی مخابرات یزد در این تحقیق صورت نگرفت.

این تحقیق در تیر ماه سال 85 انجام شد.

همچنین روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در سال 1385 تحقیقی در این خصوص انجام داد[6] که از جامعه اماری1200 نفره ان، تنها 50 نفر به مشترکین استان یزد اختصاص داده شد که با توجه به جامعه اماری کوجک اختصاص داده شده به استان یزد و نتایج کلی ان قابل استناد و استفاده در استان یزد نبوده است.

شاید بتوان یکی از مزایای این تحقیق را منحصر به فرد بودن ان دانست واینکه تاکنون پژوهشی تا این اندازه به تاثی ذیری مخاطب در مجموعه شرکت مخابرات ایران از نوع و میزان تیلیغات نپرداخته است در نوع خود اگر نتوان به بی نظیر بودن ان استناد کرد اما میتوان انرا یک پژوهش کم نظیر به شماراورد که در استان یزد و کشورمشابه ان کار نشده است و به طور قطع از نتیجه کار شرکت مخابرات استان یزد بهره فراوان خواهد برد.

موانع و مشکلات تحقیق :

در انجام این تحقیق مشکلات و موانع بسیاری روبروی محقق قرار گرفت که اهم انها به شرح ذیل است:

1 – عدم وجود منابع مناسب در زمینه اطلاع رسانی که کار مطالعه و اجرای پژوهش را با مشکلات عدیده روبرو ساخت.

2 - پراکندگی استان که نمونه گیری و توزیع پرسشنامه ها را با مسایل عدیده ای روبرو ساخت.

3 - تاخیر در بازگشت پرسشنامه ها از سوی پرسش شوندگان که موجب طولانی تر شدن مدت تحقیق شد.

4 - وجود مشکلات مالی برای ایاب و ذهاب و تامین برخی لوازم مورد نیاز برای انجام تحقیق

5 - نداشتن تخصص در زمینه های اماری و نیاز به مشاور آماری که البته با وجود اساتید محترم را این مشکل تا حد زیادی مرتفع شد.

6 - تکمیل نشدن همه پاسخ های ارایه شده به پرسشنامه های توزیع شده که موجب به هم ریختگی و بروز مشکل د رتدوین و گردآوری اطلاعات می شد.

فصل دوم

(مبانی وچارچوب نظری تحقیق)

بخش اول

اطلاع رسانی ؛ نقش مهم آن در روابط عمومی

«"اطلاع رسانی" علمی است که پس از جنگ جهانی دوم پدیدار گشت و در اندک مدتی رو به گسترش سریع نهاد. به تدریج سازمانهایی که برای بهبود کارهای خود در زمینه های فنی، علمی، پژوهشی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، و ... به اطلاعات نیاز داشتند از این پدیده استقبال د. علم اطلاع رسانی با پیوند میان بسیاری از رشته های دانش بشر مانند کتابداری، ارتباطات، گرافیک، تکنولوژی کامپیوتر، زبانشناسی، ریاضی، منطق، روانشناسی، مدیریت و برخی دیگر موجب انتقال اطلاعات و جابجایی و اشاعه آن در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و جهانی می شوند که به این کار خدمات اطلاع رسانی گویند.»( بشیری ، جواد ،48:1387)

خدمات اطلاع رسانی به شکلهای مختلفی چون گردآوری تنظیم و تدوین مشخصه های آثار چاپی و غیر چاپی در زمینه یک یا چند موضوع که با نامهای گوناگون نظیر کتابشناسی، کتابنامه، فهرستگان، نمایه نامه، چکیده نامه و... در قالب تک نگاری و یا نشریات ادواری انتشار، صورت می گیرد.

خدمات اطلاع رسانی به کمک ابزار و تجهیزهای مورد نیاز خود تحقق یافته و مخاطبان خود را منتفع می کند. انواع رسانه های خطوط ارتباطی سخت افزارها و نرم افزارها از جمله ابزار و وسایل آن به شمار می روند. خدمات اطلاع رسانی با این هدف که باید در کمترین مدت بیشترین اطلاعات را در اختیار پژوهشگران و سایر کاربران قرار دهد در جامعه جهانی روابط انسانها با یکدیگر شکل گرفته و بر اساس تنوع نیازها به طور دائم به اصلاح و تغییر و تحول در آمده است.

روابط عمومی نیز بر چنین پایه ای استوار است؛ یعنی ارسال پیام صحیح از راه درست به مخاطب مشخص و کاربر متقاضی.

روابط عمومی پدیده ای است که به ارتباط مردم با یکدیگر و یا با سازمان و گروه و نهادی شکل گرفته معنا و مفهوم حیات و پویایی می بخشد. اطلاع دادن و آگاه ساختن مردم و هرگونه مخاطب مرتبط یکی از معیارهای اصلی تبلور روابط عمومی در جامعه بشری است. با تأکید بر این نکته که روابط عمومی می کوشد تا با مردم ارتباط دو سویه برقرار کند.

با تغییر و تحول هایی که به تدریج در حوزه تعریف روابط عمومی به لحاظ تعریف و نقش و مفهوم آن صورت گرفت و به ویژه از سال 1982 به بعد نظام فکری نظریه پردازان و کارشناسان روابط عمومی تحت تأثیر نوآوری های تکنولوژی مبتنی بر نیازهای روزافزون کاربران این حوزه تخصصی خدماتی متحول شد و آنها یافتند که اطلاعات، عامل تعیین کننده و بقا و دوام روابط عمومی است و با شناخت بیشتر آن نظام نوین روابط عمومی در سطح جهان را تقویت و عرضه د.عمده ترین نکته در روابط عمومی نوین پیام رسانی آگاهانه، مستمر و برنامه ریزی شده بر پایه شناخت و سنجش به جامعه مورد نظر است.

"روابط عمومی" علمی است که در قالب خدمات، راهبردها و تدبیرهای خاص با مخاطبان خود در سطوح داخلی، ملی، منطقه ای و جهانی تعامل می کند. عمده ترین نکته در تعریف روابط عمومی نوین این است که پیام رسانی و اطلاع رسانی و اطلاع ی به عنوان دو رکن اصلی در کنار هم قرار می گیرد که اینکار باید آگاهانه، مستمر و برنامه ریزی شده بر پایه شناخت و سنجش با جامعه مورد نظر انجام گیرد.

« در جامعه اطلاعاتی امروز، بسیاری از کارگزاران در مؤسسه ها و سازمانهای مختلف جویای نوعی روابط عمومی هستند که آنها را در طراحی روشهای منطقی کار و فعالیت و تعیین خط مشی های آینده نگر یاری دهد. یعنی نوعی روابط عمومی پویا و پر تحرک که فعالیت آن متکی بر اطلاعات درست روزآمد و د

مشاهده متن کامل ...

بررسی شیوه های مؤثر اطلاع رسانی درمخابرات استان یزد
درخواست حذف اطلاعات
نقش اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع به شیوه اطلاع رسانی و تاثیر گذاری و توانایی در القا این شیوه ها بستگی دارد که موفقیت یا عدم موفقیت در این راه به موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمان یا نهادی که ما متولی ان هستیم می انجامد برای افزایش بهره وری و تسریع در دستی به اه مورد نظر در فعالیت ها باید از مناسب ترین روشه
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 1780 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 137
بررسی شیوه های مؤثر اطلاع رسانی درمخابرات استان یزد

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست

چکیده

فصل اول

موضوع تحقیق.........................................................................................

1

بیان مسئله مورد پژوهش ............................................................................

ضرورت و اهمیت تحقیق ...........................................................................

2

2

اه تحقیق ......................................................................................

3

سوالات .................................................................................................

4

فرضیه ها ..............................................................................................

روش تحقیق ...........................................................................................

5

6

ضرورت تحقیق .......................................................................................

جامعه و نمونه آماری ................................................................................

6

6

ابزار اندازه گیری ....................................................................................

8

واژه ها و اصطلاحات ...............................................................................

تاریخچه و سابقه تحقیق ..............................................................................

موانع و مشکلات ......................................................................................

8

13

14

فصل دوم

بخش اول

اطلاع رسانی و نقش مهم آن در روابط عمومی ................................................

15

اطلاع رسانی، روابط عمومی و مشارکت مردمی .............................................

17

اجزای نظام اطلاع رسانی ..........................................................................

22

فن آوری اطلاعات و مفاهیم کار برای آن .....................................................

22

فرا رسانه و فرا متن ابزارهای مهم فناوری اطلاعات ........................................

24

رسانه های الکترونیک.................................................................................

24

شبکه اطلاع رسانی ...................................................................................

25

انگیزه ایجاد شبکه های اطلاع رسانی و نقش فناوری .........................................

26

اطلاعاتی در شبکه اطلاع رسانی .................................................................

26

اه شبکه های اطلاع رسانی ...................................................................

27

مزایا و فواید شبکه های اطلاع رسانی و کارگروه (it) در شبکه های اطلاع رسانی ............

27

بخش دوم

اول اطلاع رسانی سپس تبلیغات ...................................................................

29

تبلیغات پیام یک سویه است...........................................................................

30

تبلیغات و نوآوری ....................................................................................

31

محصول و نوآوری ...................................................................................

31

در جستجوی تازگی...................................................................................

32

آگهی اسباب بازی نیسان ............................................................................

33

جایگاهی که در ذهن مخاطب خود دارید بپذیرید ...............................................

34

تقویت جایگاه پیشگامانی ............................................................................

46

مبحث خلاقیت و نوآوری ...........................................................................

37

به خلاقیت نیاز نیست ................................................................................

38

معمای حل نشدنی تبلیغات خلاق ...................................................................

40

تبلیغات باد است – روابط عمومی خورشید .....................................................

43

حرکت تبلیغات ما یچ است – حرکت روابط عمومی خطی است ..........................

44

تبلیغات به شیوه انفجاری عمل می کند – روابط عمومی به شیوه آهسته و پیوسته کار می کند ..................

45

تبلیغات تصویری است روابط عمومی کلامی است ............................................

46

رسایی تبلیغات همه را در برمی گیرد ............................................................

47

رسایی روابط عمومی اشخاص مورد نظر را در برمی گیرد ...............................

47

تبلیغات خود محور است – روابط عمومی دیگر محور است ................................

49

تبلیغات می میرد – روابط عمومی زنده می ماند ..............................................

50

تاثیرات ............................................................................................

51

اثرات کوتاه مدت و دراز مدت .................................................................

51

چه هنگام می توان انتظار داشت که اثرات ظاهر شوند ....................................

53

تاثیر برجسته سازی .............................................................................

55

بخش سوم

مبانی نظری.......................................................................................

55

نفش ارتباطات در توسعه ......................................................................

55

الگوهای ارتباطات و توسعه ....................................................................

58

فصل سوم

نظریه های ارتباطات توسعه ...................................................................

نطریه های ارتباطات برای توسعه .............................................................

61

68

روش تحقیق .......................................................................................

پیمایش..............................................................................................

جامعه آماری .....................................................................................

78

78

78

حجم نمونه .......................................................................................

ابزار گرد اوری اطلاعات .....................................................................

79

80

روش تجزیه و تحلیل..................................................................................

روایی تحقیق ...........................................................................................

حدود زمانی تحقیق....................................................................................

حدود مکانی تحقیق ..................................................................................

80

80

81

81

فصل چهارم

بخش اول

ج توزیع فراوانی و نمودار متغیرجنس.......................................................

ج توزیع فراوانی و نمودار متغیرسن.........................................................

ج توزیع فراوانی و نمودار متغیرتحصیلات.................................................

ج توزیع فراوانی و نمودار متغیرشغل........................................................

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از تلفن گویا................................................

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از قبض…..............................................92

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از اینترنت..............................................94 ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از صدا و سیما.........................................96

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از sms..................................................98

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از تبلیغات...........................................100

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از مطبوعات........................................102

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده ازنوع روشهای اطلاع رسانی مطبوعات....104

بخش دوم

جداول دو بعدی، یک بعدی و بررسی فرضیه ها:

فرضیه اول جداول رابطه میان جنس واستفاده از تلفن گویا در اطلاع رسانی......106

فرضیه دوم جداول رابطه میان سن واستفاده تلفن گویا دراطلاع رسانی.............107

فرضیه سوم جداول رابطه میان تحصیلات واستفاده از قبض دراطلاع رسانی....109

فرضیه چهارم جداول رابطه میان شغل واستفاده ازنوع روشها دراطلاع رسانی 111

فرضیه پنجم ج استفاده ازنوع روشها دراطلاع رسانی.............................113

فرضیه ششم ج میزان استفاده ازتلفن گویا دراطلاع رسانی.......................114

فرضیه هفتم ج میزان استفاده ازمطبوعات دراطلاع رسانی......................115

فرضیه هشتم ج میزان استفاده ازقبوض دراطلاع رسانی..........................116

فرضیه نهم ج میزان استفاده ازسایت دراطلاع رسانی..............................117

فرضیه دهم ج میزان استفاده ازتبلیغات تلویزیونی دراطلاع رسانی.............118

فرضیه یازدهم ج میزان استفاده ازsms دراطلاع رسانی..........................119 فرضیه دوازدهم ج میزان استفاده ازتبلیغات محیطی دراطلاع رسانی.........120

82

84

86

88

992

فصل پنجم

بررسی وضعیت متغیر ها.....................................................................121

بررسی جداول دوبعدی ورابطه معنا داری یا عدم معنی داری ........................125

پیشنهادها..........................................................................................129

ضمایم..............................................................................................130

منابع:................................................................................................135

چکیده :

نقش اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع به شیوه اطلاع رسانی و تاثیر گذاری و توانایی در القا این شیوه ها بستگی دارد که موفقیت یا عدم موفقیت در این راه به موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمان یا نهادی که ما متولی ان هستیم می انجامد. برای افزایش بهره وری و تسریع در دستی به اه مورد نظر در فعالیت ها باید از مناسب ترین روشها به صحیح ترین نحو استفاده شود. عدم توجه و دقت در هریک از دو مورد مذکور، دستی به اه را غیر ممکن و یا باعث صرف هزینه و اتلاف وقت بیشتر خواهد شد. این پژوهش در پی پاسخ به سئوالاتی است که بداند روشهای موثر اطلا ع رسانی در شرایط مختلف برای گروههای مختلف جامعه کدام است ؟ برای دستی به اه تحقیق ضمن بررسی کتابخانه ای سوابق، با بهره گیری از پرسشنامه با شیوه نمونه گیری تصادفی ، نظرات مشترکین جمع آوری وبا استفاده از نرم افزار spss نسبت به جمع بندی اطلاعات، توصیف داده ها و تعیین همبستگی ها ، محاسبه رگرسیون و تجزیه وتحلیل داده ها اقدام گردید مشترکین مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه مشترکان تلفن ن در تمامی نقاط استان یزد
می باشد.

با توجه به نتایج تحقیق بیشترین شیوه های موثر جهت ب اطلاعات مشترکین به ترتیب : اطلاع رسانی از طریق پیام کوتاه، قبوض تلفن، گفتگوهای تعاملی، و سایت شرکت بوده است.. پژوهشگر با اعتقاد به این مطلب که سامان­دهی چرخة اطلاع رسانی مورد بحث به بهبود بیشتر وضع در این سازمان منجر خواهد شد، و یا لااقل، وضعیت فعلی را با صرفِ وقت و هزینة کمتری ممکن خواهد ساخت، به ارایة پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت اطلاع رسانی به مشترکین برای غلبه بر موانع موجود پرداخته است.

فصل اول

(کلیات تحقیق)

موضوع تحقیق :

بی شک میزان اطلاعات هر فرد از مبانی مختلف زندگی صنعتی امروزی می تواند نقش بسیار مهم و مؤثری در کیفیت کاری و زندگی فردی وی داشته باشد دراین خصوص می توان به جرات گفت در بهره گیری انسان از مواهب رفاهی ، به میزان اطلاع او از عوامل مختلف زندگی بستگی دارد.

اگر به موضوع فوق بطور کامل توجه کنیم دو وجه این کیمیا را می توانیم با دو عنوان اطلاع ی و اطلاع رسانی تطبیق دهیم ، ضمن اینکه می دانیم اطلاع رسانی دقیق و به موقع سازمانهای خدماتی می تواند در رفع مشکلات و حل مسائل مختلف کمک بزرگی برای افراد و سازمانها باشد براین مطلب وافقیم که مجراهای ارتباطی و نحوه اطلاع ی در فرهنگها ومناطق مختلف متفاوت است .درهمین راستا شرکتها و سازمانها نیز بایستی از میزان اطلاع مخاطبین ومردم جامعه خود در رابطه با فعالیتهای سازمان آگاه باشند و بدانند که جامعه به چه اطلاعات و آگاهیهایی احتیاج دارد واین مهم را نیز در نظر داشته باشند که شیوه های مناسب هر نوع اطلاع رسانی کدام است و نیز طریقه رساندن پیام به مخاطبین کدام است.

شرکت مخابرات استان یزد نیز به عنوان یک شرکت خدماتی با خدمات فراوانی که به مشترکین خود ارائه می دهد از این قاعده مستثنی نیست، در حال حاضر این شرکت خدمات فراوانی در رابطه با تلفن ثابت ، ، تلفن همراه و شبکه دیتا و خدمات جانبی با ارزش افزوده ارائه می دهد که خود مست م آگاهی مردم و مخاطبین شرکت از خدمات متنوع آنها است زیرا بدون اطلاع از انواع خدمات استفاده از آنها امکان پذیر نیست بنابراین شرکت مخابرات استان بایستی این مسئله را مورد نظر داشته باشد.

مخاطبین اغلب از چه راه هایی این اطلاعات را به دست می آورند و در واقع مجاری اطلاع ی آنها چیست تا بتواند اطلاع رسانی خود را از مجرای مناسب و با توجه به ضرورت در مناطق مختلف از استان انجام دهند. این پژوهش در نظر دارد با شناخت شیوه های مؤثر اطلاع رسانی ومشخص سطح اطلاع مشترکین خود از خدمات ارائه شده اقدام به طرح واجرای پژوهشی با عنوان شیوه های مؤثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد نماید تا در راه رسیدن به اه بلند توسعه خود از آن یاری جوید.

بیان مسئله مورد پژوهش :

پیشرفت قابل توجه در امر ارتباطات و مخابرات و دیجیتالی شدن خطوط تلفن و همچنین توسعه و تنوع خدمات مخابراتی در استان یزد از یک طرف و صرف هزینه های بسیار زیاد در راه اندازی تکنولوژیهای جدید و انجام پروژه های زیرساخت در جهت توسعه خدمات مخابراتی از طرف دیگر موجب تنوع و تعدد خدمات رسانی این شرکت در سالهای اخیر شده است.

« واضح است که عدم اطلاع مشترکین از این خدمات و امکانات و همچنین حقوق خود را در این رابطه به معنای بی فایده بودن و به هدر رفتن هزینه ها و امکانات مختلف است . بطور خلاصه می توان گفت :

اولاً : تنوع خدمات زیاد مخابراتی باعث سردرگمی افراد شده است.

ثانیاً : نیاز به حداقل اطلاعات مخابراتی، لازمه داشتن تلفن ثابت و آشنایی کامل به استفاده از آن می باشد که خود وم بستر سازی و اطلاع رسانی قبلی را تشدید می کند.

ثالثاً: با توجه به بررسی های انجام شده در مورد تماسهای تلفنی صورت گرفته از جانب مشترکین با روابط عمومی مخابرات یزد ، مشخص شده است که تعداد کثیری از مشترکین ازنحوه استفاده از خدمات جدید مخابراتی آشنایی کامل ندارند.

رابعاً : برای رساندن اطلاعات به مخاطبین با توجه به تئوریهای مربوطه که هر اطلاع رسانی رسانه و مجرای خود را می طلبد لازم است برای پی بردن به بهترین راه اطلاع رسانی در استان راه مناسبی را انتخاب کرد.لذا تهیه پاسخ به این سئوال که نحوه اطلاع ی آنها از خدمات چه کانالها و مجاری را شامل می شود ضروری است. » ( معنوی ،عبدالمجید،124:1386)

ضرورت و اهمیت تحقیق:

نظر به ضرورت آگاهی از بازخورد ارایه خدمات صورت گرفته واطلاع از روشهای مؤثر ارایه اطلاعات بیشتر و بهترو بهره گیری از روشها و راههای جدید اطلاع رسانی به مشترکان در راستای بهره وری بهتر وصرف انرژی و هزینه و شناخت را ارهای مؤثر با این تحقیق می تواند چراغ راهنمایی باشد تا با روشن ساختن مسیر پیشرفت و توسعه ما را در راه رسیدن به اه شرکت یاری نماید.

اهمیت ضرورت انجام این تحقیق به صورت تیتروار بشرح ذیل می باشد.

- افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات .

- افزایش بهره وری و استفاده بهینه از افراد (نیروی انسانی )

- کاهش شکایات مشترکین از موضوع عدم اطلاع رسانی

- ارایه خدمات مطلوبتر به مشترکین

- شناخت راههای مؤثر اطلاع رسانی به مشترکین

اهدف تحقیق :

هدف این پژوهش بررسی شیوه های موثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد در ارایه خدمات بهتر به مشترکین خود است.

از نیمه دوم قرن بیستم، جهان وارد عصر تازه ای شد و پایان عمر صنعتی آغاز گردید؛ تحولات پرشتاب علمی و فناوری در زمینه ترانزیستورها، موتور محرک این تحول بوده است. ابتدا با ورود کامپیوتر به بازار و در ادامه با تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها به فناوریهای ارتباطی مثل تلفن و تلویزیون پیوستند و انقلاب «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، به وقوع پیوست. اهمیت این مساله، تا حدی بود که در مدلهای رشد و بهره وری، متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک جزء اثرگذار مورد توجه قرار گرفت. فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی جنبه های اجتماعی ، به شدت تأثیرگذارگشت.

این پژوهش ، به بررسی سمت و سوی عرضه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه اطلاع رسانی م وثرجهت افزایش اگاهی مشترکان و به کشف شیوهای موثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد خواهد پرداخت تا ضمن صرفه جویی هزینه ای، راههای تاثیر گذاری موثر را شناسایی و در جهت دستی سریعتر به اه قدم بردارد .

میزان استفاده از روشها ی اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد برحسب سن، جنس، تحصیلات، شغل و همچنین نوع این روشها و اثبات تاثیر ان جهت کمک به شرکت مخابرات استان یزد در رسیدن به اه توسعه شرکت مخابرات استان یزد از اه این پژوهش است.

سئوالات پژوهش

1- ایا جنس بر میزان استفاده ار تلفن گویا به عنوان یکی از روشهای اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

2 ایا سن بر میزان استفاده ار تلفن گویا به عنوان یکی از روشهای اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

3 – ایا تحصیلات بر میزان استفاده ار قبوض تلفن به عنوان یکی از روشهای اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

4- ایا شغل افراد بر میزان استفاده ار قبوض تلفن به عنوان یکی از روشهای اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

5- شرکت مخابرات استان یزد از چه روش های سنتی وقدیمی جهت اطلاع رسانی شهرندان استان یزد استفاده می کند؟

6- آیا اطلاع رسانی از طریق قبوض تلفن روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

7- آیا اطلاع رسانی از طریق سایت اینترنتی روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

8- آیا اطلاع رسانی از طریق تلفن گویا روش مؤثری درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

9- آیا اطلاع رسانی از طریق صدا وسیمای مرکز استان روشی مؤثر درمعرف خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

10- آیا اطلاع رسانی از طریق سامانه sms روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

11- آیا اطلاع رسانی از طریق تبلیغات محیطی روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

12- آیا اطلاع رسانی از طریق مطبوعات روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

فرضیه ها:

1- میان جنس و استفاده ازروش تلفن گویای 135 در اطلاع رسانی خدمات شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

2- میان سن و استفاده از روش تلفن گویای 135 در اطلاع رسانی خدمات شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

3- میان تحصیلات و استفاده از روش قبوض اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد در معرفی خدمات رابطه معنی داری وجود دارد.

4- میان شغل افراد و استفاده از قبوض اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

5- بین میزان استفاده شهروندان استان یزد،از انواع روش ها وشیوه های اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

6- بین میزان استفاده از تلفن گویای 135 روابط عمومی شرکت مخابرات استان یزد در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

7- بین میزان استفاده ازمطبوعات در جهت اطلاع ی از خدمات شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

8- بین میزان استفاده ازقبوض تلفن در جهت اطلاع ی از خدمات شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

9- بین میزان استفاده ازسایت رسمی شرکت مخابرات در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

10- بین میزان استفاده ازتبلیغات تلویزیونی شرکت مخابرات در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

11- بین میزان استفاده ازپیامک های تبلیغاتی شرکت مخابرات استان یزد در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

12- بین میزان استفاده ازتبلیغات محیطی شرکت مخابرات استان یزد در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق:

پژوهش حاضر که تحت عنوان شیو ه های موثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد می باشد به بررسی نظرات ، دیدگاه ها و تحلیل داده ها بر اساس پژوهشی از نوع پیمایشی با جامعه آماری مشترکین تلفن استان یزد بوده و در آن به بررسی فرضیه های پژوهش خواهیم پرداخت.

از طریق مطالعات کتابخانه ای ، اسناد ، مدارک ، مقالات داخلی و خارجی اطلاعات لازم جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است .

در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است.

جامعه و نمونه آماری :

جامعه (آماری) ، عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی ، در مورد گرد آورده کامل واحدها ، که می خواهیم استنباط ُهایی راجع به آن انجام دهیم. جامعه آماج تحقیق است، و منظور از عمل گردآوردن داده ها ، است اج نتایج درباره جامعه می باشد. یا به بیان ساده تر ، در هر بررسی آماری ، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می نامند. یعنی جامعه ، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند.

جامعه اماری در این تحقیق شامل کلیه مشترکان بالای 15 سال، تلفن مشغول بکار استان یزد است که طبق آ ین آمار اداره برنامه ریزی شرکت مخابرات استان (ضمیمه شماره 3) تعداد 553789 مشترک می باشند .

نمونه آماری:

د ر این تحقیق نمونه اماری از مجموع مشترکین تلفن شرکت مخابرات استان یزد که به نوعی از یکی از خدمات این شرکت بصورت مستقیم در سطح استان بهره می برند بصورت رندم انتخاب شده اند و جمعیت نمونه بعد از محاسبات انجام شده و با استفاده از فرمول کوکران جمعا 400 نفر می باشد.


در این فرمول z=1/96 نمره استاندارد در سطح اطمینان 95 درصد می باشد.
(p=0/5) حداکثر نسبت پاسخ های ارائه شده (d=0/03)، درجه دقت برای تعمیم نتایج از گروه نمونه به جامعه آماری553789 n= تعداد جامعه آماری(به تفکیک) q=1-p=0/05 و n هم تعداد نمونه می باشد

محاسبه فرمول

5/0×5/0×2(96/1)+553788×2(5/0)

5/0×5/0×2(96/1)×553789

n=

7/383

531859

~

96/0+1385

n=

به منظور کاستن احتمال خطای نمونه گیری تعداد برآورد شده از فرمول فوق الذکر به400 نفر افزایش یافته است

ابزار اندازه گیری:

در این تحقیق پس از جمع آوری داده ها وکنترل و باز بینی آنها، پرسشنامه ها کدگذاری شده ، سپس تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار استنباطی و از طریق برنامه های رایانه ای «عملیات آماری برای علوم اجتماعی» صورت گرفت.

همچنین در بررسی مشخصات فردی و اجتماعی پاسخگویان از آمار توصیفی بهره برده ایم.

برای پیدا روابط معنی دارو اثبات فرضیه ها وپاسخ به پرسش های تحقیق نیز، با توجه به نوع آزمون ها از آزمون کای اسکوئریا خی 2 استفاده شده است .

تعریف مفاهیم:

- مخابرات :

ارسال و دریافت پیام و یا خبر از نقطه ای به هر شکل ممکن و مستقل از فاصله را مخابرات گویند.[1]

ارتباطات

جمع ارتباط است و هر نوع برخورد بین دو موجود یا پدیده که منجر به ، اشتراک ، همبستگی ، واکنش و مبادله پیام گردد ارتباط نام دارد . ارتباط ممکن است بین دو سلول ، دو فرد دو نظام ، دوجامعه ، اتفاق بیفتد ، از ارتباط سهوا مفهوم مخابرات تداعی می شود که البته معادل مصطلع و دقیق آن ارتباطات راه دور است . ] (پایان نامه کارشناسی ارشد محمد رضا زارع دة آبادی / 1386)

اطلاع رسانی

« علم اطلاع رسانی رشته ای است که درباره ویزگیهایی اطلاعات و رفتار اطلاعاتی نیروهای حاکم بر جریان اطلاعات و شیوه بردازش اطلاعات برای دسترس پذیری و قابلیت استفاده بهینه اطلاعات تحقیق می کند.

اطلاع رسانی با مجموعه ای از دانش در رابطه با تولید، مجموعه سازی، سازما ندهی، ذخیره سازی، بازی ، تفسیر، انتقال، تبدیل و کاربرد اطلاعات مرتبط است .

این رشته شامل ارایه اطلاعات در نظامهای طبیعی و ماشینی ، استفاده از کد در انتقال پیامهای خاص و بررسی ابزارها و فنون پردازش اطلاعات از قبیل رایانه و نظامهای برنامه نویسی می شود.

اطلاع رسانی علمی میان رشته ای است که با رشته هایی چون ریاضیات، منطق، زبان شناسی، روان شناسی علم ، فناوری رایانه، تحقیقات عملیات نظامی، هنرهای گرافیکی، ارتباطات، علوم کتابداری، مدیریت و سایر رشته های مشابه مرتبط است. این علم هم از علوم نظری، که در مورد موضوع اطلاعات و اطلاع رسانی بدون در نظر گرفتن کاربردش تحقیق می کند، و هم از علوم عملی، که باعث به وجود آمدن خدمات و محصولات می شود، تشکیل شده است.» ( بشیری ، جواد ،86:1387)

قبض تلفن:

به مجموعه ای از اطلاعات ریز عملکرد تعرفه صورتحساب تلفن مشترکین که به صورت دوره دو ماهه چاپ شده و به ادرس مشترک جهت پرداخت ارسال میگردد، اطلاق میشود.[2]

سایت اطلاع رسانی

امروزه ارتباطات الکترونیکی با توجه به حذف محدودیتهای مهم زمانی و مکانی و از همه مهمتر تعاملی بودن ان و همچنین با توجه به محدودیتهای مختلف زیر ساختی و تکنولوژی، در کشور ما جایگاه خود را هر چند کند و آهسته پیدا میکند و شرکت مخابرات استان یزد نیز در این شبکه جهانی جایگاهی برای خود برگزیده است که به جایگاه شرکت مخابرات استان یزد در اینترنت [3] که جهت اطلاع رسانی از طریق شبکه جهانی از ان بهره برده میشود سایت اطلاع رسانی شرکت اطلاق می گردد.

شبکه استانی شبکه سیمای:

شبکه سیمای محلی استان یزد با گستره 10 شهرستان تابعه و بخشهای مختلف خبری و تبلیغاتی در 12 ساعت در روز با بخش برنامه های مختلف وظیفه اطلاع رسانی خود را به انجام میرساند.

شبکه صدای استانی:

شبکه صدای مرکز استان یزد که ازسال 1359 فعالیت خود را آغاز کرده است در تمامی شهرستانهای تابعه استان پوشش کامل داشته و به علاقه مندان از ساعت 6 تا ساعت 12 با برنامه های متنوع ارایه برنامه می نماید.

تلفن گویا:

سیستم جامع تلفن گویای شرکت مخابرات استان یزد که از سال 1372 فعالیت خود را اغاز کرده است کانالی است موفق درامراطلاع رسانی به مشترکان خود که با تماس متوسط روزانه 43000 مشترک توانسته است مخاطبان خود را جذب و به ابزار مهمی در امر اطلاع رسانی به مشترکان تبدیل گردد.

(ضمایم شماره 3)

sms :

ابزار جدید ارتباطی که بوسیله ان در تلفن همراه و جدیدا تلفن ثابت مشترک میتواند پیام کوتاهی را از طریق های مخابراتی به مخاطب خود در هر کجا که باشد به شرط ایجاد امکان ارسا ل نماید .[4]

تبلیغات محیطی :

تبلیغات محیطی محدوده های مشخص از فضا را در بر میگیرد که در نقاط مختلف شهری جهت امر تبلیغات و اطلاع رسانی از ان بهره برداری میگردد مصداقهای عینی ان تلویزیونهای شهری، بیلبوردها، پارچه نوشته ها و تابلوهای سطح ا می باشد.

مشترک مخابرات:

به انی اطلاق میگردد که دارای حد اقل یک و حد اکثر چند خط تلفن ثابت یا سیار بوده و بطور مستمر از ان استفاده میکنند این مشترکین در تمامی شهرستانهای تابع استان و روستای ان پراکنده می باشند.

قبوض اطلاع رسانی :

شامل قبوض تلفن استان یزد که دارای کادر و حاشیه اضافی به ابعاد 13*12 سانتیمتر درکنار قبوض تلفن طراحی وچاپ گردیده و اطلاعات مورد نظر مخابرات در حاشیه این قبوض جهت 553789 مشترک تلفن از طریق پست ارسال می گردد. این طرح توسط پژوهشگر در سال 1382 به نظام پیشنهادهای شرکت مخابرات استان یزد پیشنهاد گردید ( ضمایم شماره 2) که پس از بررسیهای کارشناسی تصویب و ضمن پرداخت پاداش به پیشنهاد دهنده به روابط عمومی شرکت مخابرات استان یزد جهت اجرا ابلاغ گردید که از ان زمان تاکنون این طرح در سطح استان یزد و حتی برخی استانهای کشور به عنوان ابزار اطلاع رسانی استفاده میگردد و در این پژوهش برانیم تا تاثیرات این طرح جدید را در استفاده مناسب از ان بررسی نماییم.

فن آوری اطلاعات :

فن آوری اطلاعات را می توان به روش های مختلفی تعریف کرد و از دو دیدگاه به فن آوری اطلاعات توجه کرد.

یکی از دیدگاه دانش فن آوری اطلاعات و دیگری از جنبه فنی .

از دیدگاه دانش فن آوری اطلاعات به معلومات مورد نیاز برای گسترش کار بر مجموعه سیستم های اطلاعاتی گفته می شود.

از جنبه فنی فن آوری اطلاعات در برگیرنده مجموعه سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات مربوط به آنهاست که در ارتباط با پردازش، ذخیره سازی و انتقال اطلاعات با استفاده از وسایل الکترونیکی و نوری به کار گرفته می شود.[5]

شبکه اطلاع رسانی:

در رابطه با شبکه اطلاع رسانی، تعاریف زیادی ارائه شده است که ما در اینجا به ذکر چند مورد اکتفا می کنیم:

« شبکه اطلاع رسانی عبارت است از ساختار یا نظام های متشکل از کتابخانه، نهادهای اطلاع رسانی، مراکز آرشیو و اسناد که برای گسترش" جریان تبادل اطلاعات" و اشتراک منابع در چهار چوب رسمی یا مبتنی بر عضویت براساس یک رشته قرار دادها، موافقت نامه ها و مقاله ها طراحی شده تا زمینه های ارتباط دو سویه برای استفاده متقابل از منابع را فراهم آورد.» (مجله ارتباطات/ص18ج102)

تاریخچه وسابقه تحقیق:

در خصوص شیوه ها ی موثر اطلاع رسانی در مخابرات تا کنون تحقیق عمده و قابل توجهی انجام نشده است.

پیش از این یک نطرسنجی در تاریخ 7 مرداد 1386 از تعداد صد نفر از مشترکان مخابرات استان یزد در خصوص نحوه تعامل این مشترکان با مخابرات یزد به منظور آگاهی از میزان رضایت مشترکان از خدمات این شرکت توسط روابط عمومی مخابرات انجام شده است. این پ ژوهش صرفا یک نظر سنجی محدود بوده است.

همچنین در تحلیل محتوایی که از عملکرد روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان یزد انجام شد به صورت موردی روابط عمومی مخابرات یزد نیز در این تحقیق مد نظر قرار داده شد.

این پژوهش توسط دفتر شورای اطلاع رسانی رواط عمومی استانداری یزد انجام شد که از انجایی که تعداد زیادی از روابط عمومی های سازمان های استان یزد در این تحقیق مورد تحلیل محتوا قرا گرفتند توجه شایانی به مطالعه علمکرد روابط عمومی مخابرات یزد در این تحقیق صورت نگرفت.

این تحقیق در تیر ماه سال 85 انجام شد.

همچنین روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در سال 1385 تحقیقی در این خصوص انجام داد[6] که از جامعه اماری1200 نفره ان، تنها 50 نفر به مشترکین استان یزد اختصاص داده شد که با توجه به جامعه اماری کوجک اختصاص داده شده به استان یزد و نتایج کلی ان قابل استناد و استفاده در استان یزد نبوده است.

شاید بتوان یکی از مزایای این تحقیق را منحصر به فرد بودن ان دانست واینکه تاکنون پژوهشی تا این اندازه به تاثی ذیری مخاطب در مجموعه شرکت مخابرات ایران از نوع و میزان تیلیغات نپرداخته است در نوع خود اگر نتوان به بی نظیر بودن ان استناد کرد اما میتوان انرا یک پژوهش کم نظیر به شماراورد که در استان یزد و کشورمشابه ان کار نشده است و به طور قطع از نتیجه کار شرکت مخابرات استان یزد بهره فراوان خواهد برد.

موانع و مشکلات تحقیق :

در انجام این تحقیق مشکلات و موانع بسیاری روبروی محقق قرار گرفت که اهم انها به شرح ذیل است:

1 – عدم وجود منابع مناسب در زمینه اطلاع رسانی که کار مطالعه و اجرای پژوهش را با مشکلات عدیده روبرو ساخت.

2 - پراکندگی استان که نمونه گیری و توزیع پرسشنامه ها را با مسایل عدیده ای روبرو ساخت.

3 - تاخیر در بازگشت پرسشنامه ها از سوی پرسش شوندگان که موجب طولانی تر شدن مدت تحقیق شد.

4 - وجود مشکلات مالی برای ایاب و ذهاب و تامین برخی لوازم مورد نیاز برای انجام تحقیق

5 - نداشتن تخصص در زمینه های اماری و نیاز به مشاور آماری که البته با وجود اساتید محترم را این مشکل تا حد زیادی مرتفع شد.

6 - تکمیل نشدن همه پاسخ های ارایه شده به پرسشنامه های توزیع شده که موجب به هم ریختگی و بروز مشکل د رتدوین و گردآوری اطلاعات می شد.

فصل دوم

(مبانی وچارچوب نظری تحقیق)

بخش اول

اطلاع رسانی ؛ نقش مهم آن در روابط عمومی

«"اطلاع رسانی" علمی است که پس از جنگ جهانی دوم پدیدار گشت و در اندک مدتی رو به گسترش سریع نهاد. به تدریج سازمانهایی که برای بهبود کارهای خود در زمینه های فنی، علمی، پژوهشی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، و ... به اطلاعات نیاز داشتند از این پدیده استقبال د. علم اطلاع رسانی با پیوند میان بسیاری از رشته های دانش بشر مانند کتابداری، ارتباطات، گرافیک، تکنولوژی کامپیوتر، زبانشناسی، ریاضی، منطق، روانشناسی، مدیریت و برخی دیگر موجب انتقال اطلاعات و جابجایی و اشاعه آن در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و جهانی می شوند که به این کار خدمات اطلاع رسانی گویند.»( بشیری ، جواد ،48:1387)

خدمات اطلاع رسانی به شکلهای مختلفی چون گردآوری تنظیم و تدوین مشخصه های آثار چاپی و غیر چاپی در زمینه یک یا چند موضوع که با نامهای گوناگون نظیر کتابشناسی، کتابنامه، فهرستگان، نمایه نامه، چکیده نامه و... در قالب تک نگاری و یا نشریات ادواری انتشار، صورت می گیرد.

خدمات اطلاع رسانی به کمک ابزار و تجهیزهای مورد نیاز خود تحقق یافته و مخاطبان خود را منتفع می کند. انواع رسانه های خطوط ارتباطی سخت افزارها و نرم افزارها از جمله ابزار و وسایل آن به شمار می روند. خدمات اطلاع رسانی با این هدف که باید در کمترین مدت بیشترین اطلاعات را در اختیار پژوهشگران و سایر کاربران قرار دهد در جامعه جهانی روابط انسانها با یکدیگر شکل گرفته و بر اساس تنوع نیازها به طور دائم به اصلاح و تغییر و تحول در آمده است.

روابط عمومی نیز بر چنین پایه ای استوار است؛ یعنی ارسال پیام صحیح از راه درست به مخاطب مشخص و کاربر متقاضی.

روابط عمومی پدیده ای است که به ارتباط مردم با یکدیگر و یا با سازمان و گروه و نهادی شکل گرفته معنا و مفهوم حیات و پویایی می بخشد. اطلاع دادن و آگاه ساختن مردم و هرگونه مخاطب مرتبط یکی از معیارهای اصلی تبلور روابط عمومی در جامعه بشری است. با تأکید بر این نکته که روابط عمومی می کوشد تا با مردم ارتباط دو سویه برقرار کند.

با تغییر و تحول هایی که به تدریج در حوزه تعریف روابط عمومی به لحاظ تعریف و نقش و مفهوم آن صورت گرفت و به ویژه از سال 1982 به بعد نظام فکری نظریه پردازان و کارشناسان روابط عمومی تحت تأثیر نوآوری های تکنولوژی مبتنی بر نیازهای روزافزون کاربران این حوزه تخصصی خدماتی متحول شد و آنها یافتند که اطلاعات، عامل تعیین کننده و بقا و دوام روابط عمومی است و با شناخت بیشتر آن نظام نوین روابط عمومی در سطح جهان را تقویت و عرضه د.عمده ترین نکته در روابط عمومی نوین پیام رسانی آگاهانه، مستمر و برنامه ریزی شده بر پایه شناخت و سنجش به جامعه مورد نظر است.

"روابط عمومی" علمی است که در قالب خدمات، راهبردها و تدبیرهای خاص با مخاطبان خود در سطوح داخلی، ملی، منطقه ای و جهانی تعامل می کند. عمده ترین نکته در تعریف روابط عمومی نوین این است که پیام رسانی و اطلاع رسانی و اطلاع ی به عنوان دو رکن اصلی در کنار هم قرار می گیرد که اینکار باید آگاهانه، مستمر و برنامه ریزی شده بر پایه شناخت و سنجش با جامعه مورد نظر انجام گیرد.

« در جامعه اطلاعاتی امروز، بسیاری از کارگزاران در مؤسسه ها و سازمانهای مختلف جویای نوعی روابط عمومی هستند که آنها را در طراحی روشهای منطقی کار و فعالیت و تعیین خط مشی های آینده نگر یاری دهد. یعنی نوعی روابط عمومی پویا و پر تحرک که فعالیت آن م

مشاهده متن کامل ...

همایش های سال جاری
درخواست حذف اطلاعات
داد 1393: سومین همایش علمی ی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی

پایگاه داده 2
درخواست حذف اطلاعات

پنج نسل برای تکنولوژی ذخیره و بازی اطلاعات درنظر گرفته شده است.

نسل اول
نسل دوم
نسل سوم
نسل چهارم
نسل پینجم


نسل اول (1957-1948) : فایل ترتیبی

رسانه خارجی در این نسل نوارهای مغناطیسی بوده اند. این نسل را می توان نسل بدون نرم افزار واسط نامید. مشخصات کلی این نسل عبارتند از:

• ساختار فایل ها ترتیبی است
• ساختار فیزیکی همان ساختار منطقی فایل است
• تنها روش پردازش فایل ها پردازش یکجا (batch processing) است
• برنامه کاربردی تمام عملیات ورودی/ وجی را انجام می دهد و نرم افزار واسطی برای مدیریت پردازش فایل ها وجود ندارد
• طراحی ساختار فیزیکی به عهده کاربر است
• تغییر در ساختار داده منجر به تغییر در برنامه کاربردی می شود
• افزونگی داده حداکثر است
• اشتراک داده مطرح نیست
• نسخه های متعدد از فایل هنگام بهنگام سازی ایجاد می شود


نسل دوم (1966-1958) : شیوه های دسترسی

مهمترین ویژگی این نسل پیدایش نرم افزارهای am (access method) یا شیوه های دسترسی و همچنین ایجاد رسانه های با دسترسی مستقیم مانند دیسک است.

am نرم افزاری است که مبتنی بر یک استراتژی دستی ، به جنبه های فیزیکی محیط ذخیره سازی و عملیات آن می پردازد و جنبه های فیزیکی را تا حدی از دید کاربر مخفی می کند. و برنامه کاربردی دیگر نیازی به پرداختن به آنها ندارد. مشخصات این نسل عبارتند از:

• نرم افزار واسط am برای ایجاد فایل ها با ساختار گوناگون بین برنامه های کاربردی و محیط ذخیره سازی وجود دارد
• امکان دسترسی ترتیبی و مستقیم به رکورد وجود دارد
• پردازش در محیط های بلادرنگ (real time)، برخط (on-line) و یکجا بسته به نوع سیستم عامل می توانند انجام شوند
• ساختار فیزیکی و منطقی فایل از هم جدا است ولی هنوز برنامه کابردی از محیط ذخیره سازی مستقل نیست
• امکان دسترسی بر اساس چندین کلید وجود ندارد
• روش های ایمنی و حفاظت داده ابتدائی وجود دارد
• داده ها برای کاربردهای خاص طراحی و ذخیره می شوند
• تکرار داده هنوز در حد نسبتا بالائی است
• اشتراک داده ها تا حدی ایجاد شده است


نسل سوم (1973-1967) : سیستم مدیریت داده

در این نسل نرم افزار کامل تری به نام سیستم مدیریت داده (data mane ent system) به عنوان واسط بین برنامه کاربردی و محیط فیزیکی ایجاد شد.

dms از am استفاده می کند و ارتباط بین دید منطقی و فیزیکی را ایجاد می کند. برای بازی یک رکورد dms از am درخواست می کند و am رکوردهای موردنظر را از بلاک های فایل بازی و در اختیار dms قرار می دهد تا کل رکورد را به برنامه بدهد

• نرم افزار dms واسط برنامه کاربردی و داده است.
• فایل های منطقی متعددی می توانند از داده های فیزیکی مشترک بهره ببرند
• میزان تکرار داده کاهش یافته است
• داده های مشترک در کاربردهای متنوع بکار می روند
• صحت داده تا حدی تامین می شود
• نشانی دهی در سطح فیلد یا گروهی از فیلدها ممکن است
• بازی بر کمک چند کلید امکان پذیر است
• تسهیلاتی برای پردازش فایل پیش بینی شده است
• ترکیبی از انواع ساختارهای فایل بکار می رود


نسل چهارم(1980-1974): سیستم مدیریت پایگاه داده

این نسل از اوا دهه 60 شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. مهمترین ویژگی آن استقلال داده ای است. نرم افزار پیچیده ای به نام سیستم مدیریت پایگاه داده(database mana ent system) یا dbms واسط بین برنامه های کاربردی و محیط فیزیکی است و اجازه می دهد کاربران در یک محیط انتزاعی کار کنند و به داده ها دسترسی پیدا کنند.

• نرم افزار پیچیده و جامع dbms واسط بین برنامه های کاربردی و محیط فیزیکی است
• برنامه های کاربردی از جنبه های فیزکی مستقل هستند
• کاربران در یک محیط انتزاعی مبتنی بر یک ساختار داده ای کار می کنند
• سرعت دستی به داده بالا است
• امکان استفاده اشتراکی از داده ها وجود دارد
• امکان کنترل متمرکز روی کلیه داد های عملیاتی
• ایمنی داده زیاد است
• افزونگی کاهش پیدا کرده است
• مفهوم چند سطحی بودن معماری (داخلی، خارجی، ادراکی) بسط پیدا کرد
• سیستم های پایگاه داده توزیع شده طراحی شده اند


نسل پنجم(1989-1981) : پایگاه معرفت

این نسل به که نسل پایگاه معرفت (knowledge base) شناخته شده است با استفاده از منطق صوری، سیستم های خبره، هوش و پردازش زبان طبیعی سیستمی طراحی و ایجاد می شود که قادر به استناج منطقی از داده های ذخیره شده است.

پایگاه معرفت مجموعه ای از واقعیت های ساده و قواعد عام است که نشان دهنده بخشی از جها واقعی باشد.

• سیستم پایگاه معرفت که مسئولیت ذخیره سازی، امنیت، جامعیت و تامین نیازهای کاربران رابرعهده دارد

 

 

dbms مدیریت پایگاه داده را بر عهده دارد و مجموعه ای پیچیده و متشکل از تعدادی مولفه است که هر کدام وظیفه خاصی را ایفا می کند.

سیستم مدیریت پایگاه داده
وظایف سیستم مدیریت پایگاه داده
تراکنش
اجزای سیستم مدیریت پایگاه داده
انواع سیستم های مدیریت پایگاه داده


سیستم مدیریت پایگاه داده

سیستم مدیریت پایگاه داده یا به طور خلاصه (database mana ent system) dbms مهمترین نرم افزاری در سیستم پایگاه داده است که به عنوان رابط بین پایگاه داده و کاربر و برنامه ها ی کاربردی عمل می نماید.

کلیه فایل های پایگاه داده فقط در اختیار این نرم افزار قرار گرفته و دستی به آنها تنها از طریق dbms امکان پذیر است.

dbms سرویس هائی جهت دسترسی داده در پایگاه داده فراهم می کند به نحوی که از کلیه خواص داده محافظت شود.


وظایف سیستم مدیریت پایگاه داده

وظایف dbms در سیستم های مختلف تا حدودی متقاوت بوده و بستگی به نوع کاربران آن دارد. اما به طور کلی این وظایف عبارتند از:

 

1. امکان تعریف پایگاه داده
2. امکان ایجاد پایگاه داده
3. امکان دستکاری داده ها
4. بازی پایگاه داده
5. بهنگام سازی پایگاه داده (عملیات درج، حذف و جایگزینی)
6. تامین تسهیلاتی برای کاربر به منظور توسعه سیستم
7. امکان سازماندهی مجدد
8. کنترل امنیت و جامعیت داده ها
9. ایجاد دیکشنری داده ها
10. امکان کنترل کارائی


تراکنش

تراکنش (transaction) یک برنامه فعال است که دنباله ای از دستورات را شامل می شود و به طور خاص بعضی عملیات آن روی پایگاه داده است.

سه عمل تراکنشی خاص وجود دارد: start که نشان می دهد یک تراکنش دارد شروع می شود، commit که دل بر اتمام عادی تراکنش دارد و abort که بیان کننده پایان یافتن تراکنش به دلیل سقط آن است و کلیه اثرات ترکنش سقط شده باید rollback یا بی اثر شود. وقتی تراکنش commit می شود تاثیرش روی پایگاه داده باید دائمی شود.

هر تراکنش باید پایگاه داده را از یک ح سازگار به ح سازگار بعدی ببرد. تراکنش باید دارای خواص acid باشد تا پایگاه داده را در ح سازگار باقی نگهدارد. خواص acid حروف اول چهار خاصیت زیر می باشند:

1. اتمیسیته (atomicity)

تراکنش ها اتمیک هستند یا اصلا شروع نمی شوند یا وقتی آغاز شدند حتما به پایان می رسند. یا همه عملیات انجام می شود یا هیچکدام. نگهداشتن خاصیت اتمیسیته به عهده کنترل همروندی و ترمیم است.

2. سازگاری (consistency)

یک تراکنش یا پایگاه داده را به ح سازگار جدیدی می برد یا اگر ش تی رخ داد کلیه داده ها به ح قبل از شروع تراکنش برمی گردند.

3. ایزوله بودن (isolation)

تراکنشی که در حال اجراست و هنوز به پایان نرسیده تاثیرش از بقیه مخفی است مگر اینکه commit شده باشند. اجرای همروند تراکنش ها باید به صورتی باشد که انگار پشت سرهم اجرا شده اند. حفظ این خاصیت بر عهده کنترل همروندی است.

4. ماندگاری (durability)

از وقتی تراکنشی commit شد تاثیرش دائمی است؛ حتی اگر سیستم اب شود داده در ح درست خود باقی می ماند.


اجزای سیستم مدیریت پایگاه داده

وظایف dbms توسط تعدادی مولفه نرم افزاری انجام می شود. هر کدام از این مولفه ها ممکن است مرکب از چند واحد کوچکتر باشند. تعدادی از سرویس های که توسط مولفه های dbms داده می شوند در زیر لیست شده است:

1. پردازش تراکنش (transaction processing)

پردازش تراکنش عملیاتی که از منابع مختلف می رسد را روی پایگاه داده اجرا می کند به نحوی که خواص مطلوب تراکنش خدشه دار نشود. سرویس های کنترل همروندی و ترمیم به این مولفه برای برقراری خواص acid کمک می کنند. به این ترتیب اجرای همروند تراکنش ها و سازگاری پایگاه داده حتی در صورت وقوع ش تی در سیستم تضمین می شود.

2. کنترل همروندی (concurrency control)

مدیریت اجرای همروند تراکنش ها روی پایگاه داده در حین برقراری سازگاری را به عهده دارد.

3. ترمیم (recovery)

ترمیم تضمین می کند که اگر اجرای تراکنش با عدم موفقیت یا سقط روبرو شد، تاثیر نامطلوبی روی پایگاه داده یا تراکنش های دیگر نگذارد و ح پایگاه داده را همیشه سازگار نگه دارد.

4. مدیریت ثبت احوال(log mana ent)

هر اتفاقی در سیستم در یک فایل ذخیره می شود و توسط مدیریت ترمیم برای حفظ صحت و اعتبار پایگاه داده هنگام یا سقط سیستم استفاده می شود.

5. واسطه زبانی (language interface)

دستوراتی را برای تعریف داده، کار با آن دراختیار کاربران و برنامه های کاربردی قرار می دهد.

6. تحمل پذیری خطا(fault tolerancy )

توانائی ارائه سرویس های قابل اطمینان توسط dbms حتی در صورت بروز نقص را تحمل پذیری خطا می گویند. انواع خطاهائی که ممکن است پیش بیاید عبارتند از:
       • خطای منطقی : تراکنش موفق نمی شود مثلا به دلیل ورودی بد، سرریزی
       • خطای سیستمی : تراکنش موفق نمی شود مثلا به دلیل بن بست
       • سقط سیستم : قطع برق، پاک شدن حافظه اصلی، پر شدن دیسک
       • ناتوانی دیسک : هد، ابکاری عمدی، آتش سوزی،

7. کاتالوگ داده (data catalog)

یا دیکشنری داده یک پایگاه داده سیستمی شامل اطلاعاتی درباره داده، ارتباطات و قیدها در پایگاه اصلی است. گاهی به آن متاداده هم گفته می شود.

8. امنیت (security)

امنیت به محافظت داده در مقابل اف دن، تغییر و اشاره دارد. هر کابر و برنامه کاربردی امتیاز ویژه ای برای دسترسی به داده دارد. کاربران ممکن است دیدگاه های مختلفی نسبت به داده های پایگاه داده با توجه امتیازات ویژه خود داشته باشند. سیستم امنیتی همچنین، توسط رویه های شناسائی و مجوز، دسترسی به پایگاه داده را محدود می کند.

9. مدیریت ذخیره سازی (storage mana ent)

dbms مکانیسم های خاصی برای ذخیره دائمی داده و دسترسی به منبع فیزیکی و بازی داده دارد. مدیر ذخیره سازی بین داده ذخیره شده در پایگاه داده و برنامه کاربردی و پرس و جوهای ارسال شده به سیستم واسطه می شود.

10. مدیریت قفل (lock mana ent)

هنگام استفاده اشتراکی از داده انواع مختلفی از قفل روی داده گذاشته می شود (مثل read lock و write lock).

11. مدیریت بن بست (deadlock mana ent)

بن بست وقتی اتفاق می افتد که تراکنش ها برای بدست آوردن منابع در یک دایره بسته قرار گیرند یعنی هر یک منبعی در اختیار دارد که مورد تقاضای دیگری است و درخواست منبعی را می کند که در اختیار تراکنش منتظر منبع است. در پایگاه داده منابع رکوردها هستند. مدیریت منبع مسئول رفع این مشکل هستند.


انواع سیستم های مدیریت پایگاه داده

انواع مختلفی از سیستم های پایگاه داده وجود دارند که هرکدام به منظور خاصی طراحی و پیاده شده اند. دسته بندی سیستم های پایگاه داده به صورت زیر انجام گرفته است:

سیستم مدیریت پایگاه داده توزیع شده (distributed database mana ent system)

سیستم های توزیع شده بر توزیع داده و همچنین همبستگی فعالیت ها و کنترل روی اجزای توزیع شده سیستم دل دارند. اکثر سیستم های توزیع شده برای تقسیم بارکاری یا برای انتقال عملکردهای پردازش داده به محل انجام این وظایف است. در هردو ح هدف نامحسوس بودن توزیع شدگی از دید کاربر است.

distributed database mana ent system

سیستم مدیریت پایگاه داده بلادرنگ (real-time database mana ent system)

سیستم های بلادرنگ سیستم های سریع با سرعت پاسخگوئی بالا هستند که زمان انجام کلیه عملیات نقش مهمی در آنها دارد. سیستم بلادرنگ در تعامل با دنیای واقعی پاسخ قابل پیش بینی را در قاب زمان می دهد. ورودی، پردازش و پاسخ ها همگی از قبل تعریف شده هستند و حد زمانی مشخصی دارند و به نحوی بهینه می شوند که هر ح ورودی یک ح وجی قابل پیش بینی دارد که همیشه در یک زمان و به یک روش اتفاق می افتد.

سیستم مدیریت پایگاه داده تحمل پذیر خطا (fault tolerance database mana ent system)

سیستم تحمل پذیر خطا سرویس هائی را دارد که با ناتوانی های اجزای سخت افزاری و نرم افزاری برخورد می کند. برای رسیدن به این منظورباید کلیه نقاطی که احتمال نقصی در آنها وجود دارد از قبل بررسی شده، ابزارهائی برای تشخیص، اصلاح و یا ترمیم آنها به نحوی طراحی شود که کمترین تاثیر را روی برنامه های کاربردی بگذارند. مکانیسم های raid، shadow memory و کپی از جمله روش هائی هستند که استفاده می شوند.

fault tolerance database mana ent system

سیستم مدیریت پایگاه داده مطمئن (secure database mana ent system)

در یک سیستم مطمئن کلیه اعمالی که کاربران و برنامه های کاربردی اجازه دارند انجام دهند همچنین زمان و مقدار انجام آنها کنترل می شوند. به عنوان مثال یک سیستم پرسنلی ممکن است درنظرداشته باشد به کلیه کاربران اجازه دستی به سابقه پرسنلی خودشان و است اج اطلاعات شغلی شان را بدهد اما دسترسی به سابقه کارمندان دیگر یا حتی برخی اطلاعات مربوط به خودشان امکان پذیر نباشد. برای دادن چنین سرویسی سیستم پایگاه داده باید قابلیـت تعریف حقوق دسترسی و رسیدگی به آنها را درقبال کاربرانی که به داده دسترسی دارند داشته باشد.

سیستم مدیریت پایگاه داده ناهمگون (hetrogenouse database mana ent system)

سیستم ناهمگون از dbms های مختلف تشکیل شده است. برای مثال شعب یک شرکت هر کدام منحصرا نیازهای پردازشی خود را با سخت افزار و نرم افزارجداگانه برطرف می کنند. اگر نیاز باشد این سیستم ها با هم فعل و انفعال داشته باشند و از طریق شبکه به هم پیوند داده شوند یک htdbms ایجاد می شود تا پایگاه داده های مختلف با هم ارتباط برقرار کند.

hetrogenouse database mana ent system

سیستم مدیریت پایگاه داده چندرسانه ای (multimedia database mana ent system)

سیستم های محاسباتی چندرسانه ای انواع متنوعی از منابع داده ای گرافیکی، تصاویر ویدئویی، صوت و متن را استفاده و یا با هم ترکیب می کنند. این منابع داده ای پیچیده باید برای سیستم محاسباتی بسهولت قابل دسترس باشند. برای استفاده در برنامه های کاربردی interactive چنین سیستم هائی از ترکیب ا امات پایگاه داده های بلادرنگ با سیستم های گرافیکی تعاملی استفاده می کنند تا ارائه اطلاعات سنکرون شده و بلادرنگ حاصل شود.

سیستم مدیریت پایگاه داده متحد (federated database mana ent system)

نسل جدید سیستم های مدیریت پایگاه داده سعی دارند اطلاعات جمع آوری شده از سنسورها را مستقیما ذخیره کنند. این سیستم ها از پایگاه های دانش نیز حمایت می کنند.   

 

 

معماری سه سطحی ansi/sparc استانداردی برای طراحی سیستم های پایگاه داده است. کاربران مختلف در سطوح مختلف توسط یک زبان با سیستم تعامل می کنند.

ansi/sparc
سطح خارجی
سطح ادراکی
سطح داخلی
استقلال داده
زبان میزبان و زبان فرعی داده
کاربران پایگاه داده
دیکشنری داده


ansi/sparc

سیستم های مدیریت پایگاه داده دارای معماری های ی انی نیستند. معماری سه سطحی ansi/sparc یکی از استانداردهایی است که امروزه اساس اکثر سیستم های مدیریت پایگاه داده را شکل می دهد. این استاندارد توسط گروه مطالعاتی ansi/sparc اولین بار در سال 1975 برای طراحی سیستم های مدیریت پایگاه داده پیشنهاد شد.

ansi/sparc مخفف american national standards institute, standards planning and requirements committee است.

معماری ansi/sparc سه سطح مجزا را برای توصیف داده در یک پایگاه داده تعیین می کند:

• سطح خارجی(external level)
• سطح ادراکی (conceptual level)
• سطح داخلی(internal level)

هدف معماری سه سطحی این است که امکاناتی را فراهم کند تا کاربران بتوانند با دیدگاه های شخصی خود به داده موردنیاز دسترسی پیدا کنند. یعنی هر کاربری بتواند به داده مشترک دسترسی پیدا کند اما دید خاص خود را داشته باشد.

از طرف دیگر فاصله بین سطح داخلی از سطح خارجی دل بر این دارد که کاربر نیازی به دانستن جزئیات فیزکی داده ذخیره شده در پایگاه داده ندارد. این تفکیک سطح اجازه تغییر ساختار ذخیره سازی پایگاه داده را بدون تاثیر روی دیدهای کاربران می دهد. لازمه این استقلال سطوح از همدیگر است به نحوی که تغییرات روی یک سطح روی بقیه تاثیر نگذارد.

ansi-sparc architecture

سطح خارجی

سطح خارجی دید کاربر از داده های ذخیره شده در پایگاه داده است. منظور از دید کاربر (user view) قسمتی از پایگاه داده است که کاربر با آن سروکار دارد. یعنی مجموعه ای از صفات خاصه موجودیت هائی است که در اختیار کاربر قرار داده می شود. هر کاربر دیدگاه های خاص خود را از پایگاه داده می تواند داشته باشد.

دید هر کاربر باید تعریف شود. به تعریف و شرح دید کاربر شمای خارجی (external schema) می گویند. برای تعریف شمای خارجی از یک مدل داده استفاده می شود که معمولا همان است که در سطح ادراکی بکار رفته است.


سطح ادراکی

سطح ادراکی کل داده های که در پایگاه داده ذخیره می شوند و ارتباط م ن آنها را شرح می دهد. یعنی داده هائی درباره انواع موجودیت ها و ارتباط آنها در محیط عملیاتی را توصیف می کند.

سطح ادراکی دید طراح پایگاه داده از داده های ذخیره شده در پایگاه داده است. داده های دنیای واقعی آنطور که واقعا هستند توسط طراح پایگاده داده مدل می شوندد.

برای تعریف سطح ادراکی از یک ساختار یا مدل داده استفاده می شود که شمای ادراکی (conceptual schema) نامیده می شود. شمای ادراکی کلیه داده ها و ارتباط بین آنها را توصیف می کند. علاوه بر این رویه های شناسائی و قیدهای جامعیت را نیز دربر می گیرد.

برای ب استقلال داده، شمای ادراکی تنها درگیر معنی داده است و جنبه های نمایش داده، سازماندهی فیزیکی و استراتژی های دستی ندیده گرفته می شود.

شمای خارجی از شمای ادراکی مشتق می شود و اگر مدل داده در هر دو سطح ی ان نباشد سیستم پایگاه داده را دوساختاری می نامند.


سطح داخلی

سطح داخلی درگیر چگونگی نمایش فیزیکی پایگاه داده روی سیستم کامپیوتری است و شرح می دهد چگونه داده واقعا در پایگاه داده و سخت افزار ذخیره می شود.

سطح داخلی دید طراح پایگاه داده از محیط فیزیکی ذخیره سازی و درواقع فایل های محیط فیزیکی است که توسط شمای داخلی (internal schema) توصیف می شود. شمای داخلی نحوه نمایش فیزیکی داده هایی را که در شمای ادراکی شرح داده شده را مشخص می کند. انواع مختلف رکوردها، فیلدهای داده، فایل ها، نحوه نمایش رکوردها در فایل، استراتژی دستی ، شاخص ها و چگونگی ترتیب رکوردها در فایل توسط شمای داخلی تشریح می شوند.

جزئیات تبدیل به منبع ذخیره سازی در معماری سه سطحی بیان نمی شود و از این سطح به پائین در اختیار dbms نیست و به عهده سیستم عامل و درایورهای دستگاه ذخیره سازی است.


مثال. در یک سازمان موجودیت کارمند را درنظر بگیرید. دوکاربرuser1 و user2 با دو دید مختلف با این موجودیت کار می کنند. تعریف دیدهای خارجی، ادراکی و داخلی می توانند چنین باشند:

خارجی.

user view 1(pl/1):
dcl 1 empp,
   2 emp# char(6),
   2 sal fixed bin (31);
user view 2(cobol):
01 empc.
   02 empano pic x(6).
   02 pic x(4).

example external view

ادراکی.

employee
   employee_number character(6)
   department_number character(4)
   salary numeric (5)

example conceptual schema

داخلی.

stored_emp
   prefix type=byte(6), offset = 0
   emp# type = byte (6), offset = 6, index = empx
   dept# type = byte (4), offset = 12
   pay type = fullword, offset = 16


تبدیلات بین سطوح

در معماری سه سطحی روش هائی برای تبدیل سطوح به یکدیگر وجود دارد. دو سطح از تبدیل موجود است:

• تبدیل ادراکی/داخلی ارتباط دید داخلی و ادراکی را تعریف می کند. تعیین می کند رکوردها و فیلدهای سطح ادراکی چگونه در سطح داخلی نمایش داده شوند. تغییرات در سطح داخلی باعث عوض شدن تبدیل ادراکی/داخلی می شود. بنابراین شِمای ادراکی ممکن است ثابت بماند تا استقلال فیزیکی حاصل شود.
• تبدیل خارجی/ادراکی ارتباط دید ادراکی و یک دید خاص خارجی را برقرار می کند. مثلا یک صفت خاصه از دید کاربری ممکن است ترکیبی از چندین فیلد در سطح ادراکی باشد. تغییر در تعاریف ادراکی باعث تغییر نگاشت ادراکی/خارجی می شود. از این رو شِمای خارجی ممکن است ثابت بماند تا استقلال داده منطقی بدست بیاید.


استقلال داده

سیستم های قدیمی وابسته به داده بودند به این معنی که روش سازماندهی داده در دستگاه جانبی و روش دسترسی به آن توسط برنامه و در منطق آن ساخته می شدند. در چنین سیستمی تغییر در ساختار دخیره سازی یا استراتژی دستی بدون تاثیر روی برنامه غیرممکن است.

یکی از مزایای سیستم پایگاه داده استقلال داده است. استقلال داده به معنی مصونیت برنامه ها از تغییرات ساختار ذخیره سازی و استراتژی دستی است. ساختار ذخیره سازی بدون تاثیر روی دیدهای کاربران است می تواند تغییر کند. پایگاه داده و برنامه های کاربری هم می توانند مستقل از یکدیگر تغییر کنند.

دو نوع استقلال داده وجود دارد:

1. استقلال فیزیکی داده
   • استقلال فیزیکی داده نشان می دهد تا چه اندازه شمای داخلی می تواند بدون تاثیر روی برنامه های کاربردی تغییر کند.
2. استقلال منطقی داده
   • استقلال منطقی داده نشان می دهد تا چه اندازه شمای ادراکی می تواند بدون تاثیر روی برنامه کاربردی تغییر کند.


زبان میزبان و زبان فرعی داده

برنامه نویسان، برنامه های کاربردی را با استفاده از یک زبان های سطح بالا نظیر visual basic، java و visial c پیاده سازی می کنند. زبان سطح بالائی که علاوه بر داشتن امکانات گوناگون دارای دستوراتی برای تعریف و کار با داده هستند زبان میزبان (host language) نامیده می شوند.

زیرمجموعه ای از زبان میزبان که مختص عملیات ذخیره و بازی اطلاعات از پایگاه داده است زبان فرعی داده (data sub language) نام دارد.

هر dsl ترکیبی از سه زبان دیگر است:

1. احکام تعریف داده (ddl)
2. احکام کار با داده (dml)
3. احکام کنترلی (dcl)

زبان تعریف داده

ddl مخفف data definition language امکان تعریف یا توصیف اشیای پایگاه داده را می دهد. ساختار رکوردها، تعریف فیلدها، محل فایل ها و شیوه ذخیره سازی داده ها در بانک به وسیله احکام ddl انجام می پذیرد.

مثال. نوع رکور زیر را درنظر بگیرید.

create table account (
    account-number  char(10),
    balance    integer)


زبان دستکاری داده

dml مخفف data manipulation language عملیات پردازشی و دستکاری اشیای پایگاه داده مانند insert، select، update را پشتیبانی می کند.

dml به عنوان زبان پرس و جو هم شناخته می شود واغلب دارای قابلیت انجام محاسبات ریاضی و آماری است که عملیات گزارش گیری از پایگاه داده را آسان تر می کند.

زبان کنترل داده

dcl مخفف data control language امکان تعیین نوع استراتژی های دستی ، تعریف شاخص ها و مرتب سازی داده های پایگاه داده را می دهد.


دو دسته زبان dsl وجود دارد:

• رویه ای (procedural). کاربر داده ای که نیاز دارد و نحوه دریافت آن را تعیین می کند.
• غیررویه ای (nonprocedural) یا (declarative). کاربر تعیین می کند چه داده ای مورد نیاز است ولی نحوه حصول آن را بیان نمی کند.

هر سیستم پایگاه داده dsl خاص خود را دارد به عبارت دیگر هر مدل داده زبان فرعی خاص دارد. یک dsl خاص که توسط اغلب سیستم های فعلی پستیبانی می شود sql است. sql یک زبان غیر رویه ای است.

سطوح داخلی، ادراکی و خارجی هریک dsl خاص خود را دارند. شِمای هر سطح توسط dsl مربوطه نوشته می شود.


xml مخفف extensible markup language که توسط کنسرسیم w3c معرفی شده است زبان نشانه گذاری مستندات است تا زبان پایگاه داده. اما توانائی آن در تعیین تگ های جدید و تولید ساختارهای تودرتو باعث شد روش مهمی برای تبادل داده بشود و اکنون xml اساس کلیه فرمت های تبادل داده نسل جدید شده است. ابزارهای گوناگونی برای تجزیه، مرور و پرس و جو داده/مستندات xml موجود است.


کاربران پایگاه داده

کاربران یک سیستم پایگاه داده توسط روش هائی که با سیستم تعامل می کنند از هم تفکیک می شوند.

تحلیل گران سیستم

تحلیل گران سیستم (system analysts) با گروه کاربران پایگاه داده به منظور درک نیازهای اطلاعاتی و پردازشی آنها ارتباط دارند. نیاز های اطلاعاتی و پردازشی هر گروه را مجتمع می کنند و مستندسازی می کنند.

طراحان پایگاه داده

طراحان پایگاه داده (database designers) ساختار مناسبی را برای نمایش اطلاعات مشخص شده توسط تحلیل گر سیستم به طریق نرمالسازی شده به منظور تضمین جامعیت و سازگاری داده انتخاب می کنند و با استفاده از ddl داده های پایگاه داده را تعریف می کنند.

پیاده سازان برنامه های کاربردی

برنامه نویسان برنامه های کاربردی (application developers) برای برآوردن نیازهای کاربران و کار با پایگاه داده برنامه هایی را آماده می کنند. تست، اشکا دائی و مستندسازی برنامه و پایگاه داده از وظایف برنامه نویسان است. برنامه نویسان با سیستم توسط احکام dml ارتباط برقرار می کنند.

مدیر پایگاه داده

مدیر پایگاه داده (database administrator) یا بطور خلاصه dba فردی است که مسئول کنترل عملیات کل سیستم پایگاه داده است. dba کلیه فعالیت های سیستم پایگاه داده را هماهنگ می کنند. این فرد باید درک خوبی از منابع و نیازهای اطلاعاتی کل سازمان داشته باشد و برای حصول اطمینان از اینکه داده موردنیاز قابل دسترس کاربران قرار می گیرد با آنها در ارتباط باشد.

بعضی از وظایف dba شامل:

• تعریف شِماها توسط ddl
• تعریف ساختار ذخیره سازی و متدهای دسترسی توسط ddl
• اصلاح شِما و سازماندهی فیزیکی
• اعطای مجوز دسترسی پایگاه داده به کاربران
• تعیین قیدهای جامعیت
• عامل ارتباطی کاربران
• نظارت اجرا و واکنش برای تغییر درصورت نیاز
• برقراری دیکشنری داده

کاربران نهائی

کاربران نهائی (end users) شامل:

• کاربران پارامتری : که توسط برنامه های کاربردی نوشته شده با سیستم سروکار دارند. مانند تحویلدار بانک و کارکنان دفتری.
• کاربران ماهر : که نیاز های پیچیده تری دارند و با قابلیت های dbms آشنائی کامل دارند. درخواست های خود از پایگاه داده را توسط یک زبان پرس و جو می سازند.
• کاربران نهائی اتفاقی : انی که دسترسی گاه و بیگاه به پایگاه داده دارند اما ممکن است هر بار نیازهای متفاوتی داشته باشند. از زبان های پرس و جوی و مرورگرهای حرفه ای تر استفاده می کنند.


دیکشنری داده

دیکشنری داده ها (data catalog) یکی از امکاناتی است که در سیستم پایگاه داده در اختیار dba قرار می گیرد. دیکشنری داده ها که به آن راهنمای سیستم نیز می گویند یک متا داده است یعنی اطلاعاتی درباره خود پایگاه داده و داده های ذخیره شده در آن را نگهداری می کند.

دیکشنری داده تعیین می کند چه داده ای موجود است و چه معنی دارد، داده چگونه ذخیره می شود و در کجا قرار دارد، مالک آن چه ی است و چه انی اجازه دسترسی به داده را دارند، تاریخچه و آمار استفاده از داده را دربردارد. 

 

 

مدل داده روشی برای توصیف داده ها و عملیات روی آنها در سطوح مختلف معماری پایگاه داده است. مدل های سلسله مراتبی و شبکه از قدیمی ترین ساختارها برای مدل داده بوده اند.

عناصر مدل داده
انواع مدل های داده
مدل سلسله مراتبی
مدل شبکه ای
پایگاه داده xml


مدل داده (data modeling) تحلیل و توصیف داده های محیط عملیاتی و ارتباط بین آنها و شرح معنی و قیدهای داده است.

یک مدل داده قالب قراردادی برای ساخت و کار با داده دراختیار می گذارد.

یک مدل داده پدیده های دنیای واقعی را توصیف می کند و ساختار داده مورد نیاز برای حل مسئله خاص و ارتباط درونی بین ساختارها را تعریف می کند. دیاگرام er مثالی از این نوع است که بیشتر توسط طراحان و تحلیل گران سیستم به کار می رود.

علاوه براین مدل داده تعیین می کند یک dbms چگونه داده را درون خود، به کاربران و برنامه های کاربردی نمایش دهد. مدل رابطه ای مثالی برای این نوع از مدل داده است.


عناصر مدل داده

هر مدل داده باید جنبه های زیر را دارا باشد و نمادهائی برای بیان آنها داشته باشد:

• ساختمان های داده. که راهی برای سازماندهی داده های محیط عملیاتی است و به dbms می گوید چگونه داده نمایش داده می شود.
• جامعیت. برای تضمین سازگاری و اعتبار داده در پایگاه داده است و به dbms می گوید چگونه مانع ورود داده نامعتبر به پایگاه داده بشود.
• عملیات. مجموعه روش هایی که امکان کار با داده را می دهند مانند عملیات اضافه، حذف، اصلاح و بازی داده.

ساختمان های داده

لازمه هر مدل داده ای وجود یک ساختار داده ای است. ساختار های داده نحوه سازماندهی داده های محیط عملیاتی و نمایش داده در dbms را تعیین می کند.

هر مدل داده باید شامل نمادهائی برای تعریف انواع موجودیت، انواع صفات خاصه و انواع ارتباط بین موجودیت ها باشد.

 

جامعیت

در هر مدل داده باید امکان تعریف قیدهای جامعیت وجود داشته باشد. قیدها قوانینی را برای تضمین سازگاری و اعتبار داده در پایگاه داده است وضع می کنند و به dbms می گویند چگونه مانع ورود داده نامعتبر به پایگاه داده بشود.

 

عملیات

یک مدل داده علاوه بر ساختمان داده، مجموعه عملیاتی را تعریف می کند که می تواند روی داده انجام شود.

عملیات امکان کار با داده را می دهند مانند اضافه، حذف، اصلاح و بازی داده.

البته این عملیات ممکن است صریحا در زبان پرس و جو خاصی نباشند. بلکه اساسی را فراهم کنند که بر پایه آن زبان پرس و جو ساخته می شود.

 


انواع مدل های داده

• مدل موجودیت-ارتباط
• مدل سلسله مراتبی
• مدل شبکه ای
• مدل های داده شیء گرا
• مدل داده نیمه ساختیافته (xml)
• مدل رابطه ای


مدل سلسله مراتبی

قدیمی ترین مدل برای طراحی پایگاه داده مدل سلسله مراتبی ( hierarchical model) است، که در اوایل دهه 60 توسط ibm برای سازماندهی دنیای تجارت به شکل سلسله مراتبی پیشنهاد شد.

در مدل سلسله مراتبی داده ها و ارتباط بین آنها به کمک یک درختواره نمایش داده می شوند.

درختواره گرافی است دارای یک ریشه و تعدادی گره که بین هر دو گره پیوندی وجود دارد. پیوند یک مسیر منطقی را از یک گره در سطح بالا به یک گره دیگر در سطح پایین برقرار می کند. مسیری از گره سطح پایین تر به گره سطح بالاتر وجود ندارد.

مدل اجازه تکرار اطلاعات را توسط ارتباطات والد/فرزند می دهد؛ یعنی هر گره در هر سطح می تواند تعدادی گره وابسته یا فرزند داشته باشد که بعنوان والد آنها محسوب می شود. هر گره فرزند تنها دارای یک گره والد است.


مثال. شرکتی چند شعبه دارد. هر شعبه احتیاج به چندین قطعه برای ساخت محصولاتش دارد. هر قطعه از چند تهیه کننده تهیه می شود.

در ساختار سلسله مراتبی دو نوع رکورد قطعه و موجودیت به صورت زیر تعریف می شوند:

product ( p#, pname, color, weight, city)
supplier (s#, sname, status, city, qty)

hierarchical model example

خواص مدل

• هر گره درختواره حاوی کلیه صفات خاصه یک نوع رکورد تحت یک نوع موجودیت است.
• درختواره مجموعه ای از رکوردها با انواع مختلف می تواند باشد.
• مجموعه ای از پیوندها را دارد که کلیه انواع رکورد را در ساختار بهم متصل می کند.
• حداکثر یک پیوند بین دو نوع رکورد وجود دارد بنابراین پیوندها نامگذاری نمی شوند.
• هر رکورد تنها والد در سطح بالاتر در درخت وجود دارد.
• اتصالی بین رکوردهای هم نوع وجود ندارد. بین رکوردهای هم سطح نمی توان حرکت کرد مگر اینکه والدشان یکی باشد.
• نقطه ورود به ساختار همیشه ریشه است و مسیر منطقی همیشه از بالا به پایین است.
• دو عملگر جداگانه برای یافتن داده ای در ریشه و پرس و جو در فرزندان مورد نیاز است.

مزایا و معایب

• چون داده به صورت یک درختواره سازماندهی می شود برای داده هایی که ماهیت سلسله مراتبی دارند مناسب است.
• ساختار سلسله مراتبی برای مدل ارتباطات یک به چند مناسب است.
• ساختار درختی انعطاف پذیر نبوده و برقراری پیوندهای جدید بین رکوردها بعد از ایجاد درخت امکان ندارد. علاوه براین پیوندهای عمودی هستند و نمی توان پیوند افقی و مورب در درخت تعریف کرد.
• ارتباط تنها می تواند به صورت "تعلق دارد" یا "شامل می شود" کد شوند.
• در عملیات ذخیره سازی یعنی درج، حذف و بهنگام سازی دارای آنومالی است (درمثال امکان ذخیره تهیه کننده s4 تا زمانیکه ندانیم چه قطعه ای تولید می کند وجود ندارد).
• رویه های پاسخ به پرس و جوهای قرینه متقارن نیستند( برای مثال رویه جستجو برای "شماره تهیه کنندگانی که p2 را تهیه می کنند" متفاوت از رویه جستجوی "شماره قطعاتی که توسط s1 تهیه شده است").
• در نمایش افزونگی داده ناتوان است (در مثال اگر بخواهیم شهر s1 را تغییر دهیم در همه نمونه رکوردهایی که s1 ظاهر شده باید انجام شود دغیر اینصورت ناسازگاری رخ می دهد).


مدل شبکه ای

درمقایسه با مدل سلسله مراتبی که ساختمان های داده ای به صورت درختی از رکوردها سازماندهی می شود و هر رکورد آن یک والد و چند فرزند دارد، مدل شبکه اجازه رکوردهائی با چند والد و چند فرزند را می دهد که در نتیجه یک ساختار مشبک را می سازد.

به مدل شبکه ساختار plex هم گفته می شد.

درمقایسه با مدل سلسله مراتبی که درختی از رکوردها سازماندهی می شود و هر رکورد آن یک والد و چند فرزند دارد، مدل شبکه اجازه رکوردهائی با چند والد و چند فرزند را می دهد که در نتیجه یک ساختار مشبک را می سازد.

عملیات در مدل شبکه به صورت پیمایشی است از یک رکورد به دیگری با دنبال ارتباطاتی که رکورد درآنها سهیم است دنبال می شود.


مثال. ارتباط دو سویه قطعه و تهیه کننده را دنظر بگیرید. هر قطعه توسط چند تهیه کننده تهیه می شود و هر تهیه کننده چند قطعه را عرضه می کند.

network model example

خواص مدل

• در این ساختار موجودیت ها به کمک انواع رکوردها، و ارتباطات به کمک پیوندهای بین رکوردها نمایش داده می شوند.
• هر گره فرزند می تواند بیش از یک گره والد داشته باشد.
• برای نمایش ارتباطات یک به چند دو سویه مناسب است.
• عملیات ذخیره و بازی پیچیده تر از مدل سلسله مراتبی است.
• برای پرس و جوهای قرینه رویه پاسخگوئی قرینه دارد ولی پیچیده است.
• متدهائی را برای ساخت و تعریف دوباره پیوندها دارد.
• ساختارهای فیزیکی مناسب برای ارتباطات شبکه ای ساختار چندحلقه است.

مزایا و معایب

• اجازه مدل طبیعی تر ارتباطات م ن موجودیت ها را می دهد.
• مدل شبکه انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سلسله مراتبی دارد.
• در عملیات ذخیره سازی آنومالی ندارد.
• مدل شبکه می تواند افزونگی داده را بهتر از سلسله مراتبی نشان بدهد.
• از دید کاربر وضوح کامل ندارد
• عملیات پیچیده تری دارد
• پیوند بین رکوردهای یک نوع ممکن نیست.
• اصل وحدت عملگر در یک عمل رعایت نمی شود.


پایگاه داده xml

یک پایگاه داده xml سیستم نرم افزاری است که اجازه می دهد داده در فرمت xml وارد، پردازش و ارسال شود.

دو دسته اصلی پایگاه داده xml وجود دارد:

1. xml-enabled . پایگاه داده ای که مستند xml را به عنوان ورودی گرفته به یک پایگاه داده دیگر نظیر رابطه ای تبدیل می کند و پس از انجام عملیات آنرا مجددا به xml بر می گردند.
2. native xml (nxd). مدل داخلی چنین پایگاه داده ای بر پایه xml است و مستندات xml را به عنوان منبع ذخیره سازی مستقیما استفاده می کند.

دلیل استفاده xml در پایگاه داده شفافیت داده است. داده از پایگاه داده است اج می شود و در مستندات xml قرار می گیرد و برع . به این صورت هزینه ذخیره داده در فرمت xml هم کمتر می شود. 

 

 

مدل رابطه ای متداول ترین مدل داده است که داده ها و ارتباطات بین آنها را به صورت مجموعه ای از جداول نمایش می دهد.

اصطلاحات
کلید
خواص مدل
نرمالسازی
تبدیل نمودار er به مدل رابطه ای


مدل رابطه ای (relational model) در سال 1970 توسط ریاضیدانی به نام edgar.f.codd طراحی شد. مدل داده پیشنهادی یک مدل منطقی بر مبنای ریاضیات است که از منطق گزاره ها و تئوری مجموعه ها به عنوان زیربنا استفاده شده است.

یک پایگاه داده رابطه ای (relational database) پایگاه داده ای است که با مدل رابطه ای مطابقت داشته باشد و به صورت مجموعه ای از ج هائی که از دید کاربر قابل درک هستند دیده می شود.

یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (rdbms) سیستمی است که داده را طبق مدل رابطه ای مدیریت می کند.

rdbms ها معمول ترین نوع سیستم های مدیریتی پایگاه داده امروزی هستند (نظیر microsoft sql server، microsoft access، oracle، mysql، sybase، db2 و informix).

اکثر rdbms ها sql را به عنوان زبان پرس و جوی خود بکار می برند.


اصطلاحات

ج (رابطه)

پایگاه داده رابطه ای مجموعه ای از آرایه های دو بعدی است که جداول (table) یا رابطه (relation) نامیده می شوند. ج مهمترین ساختار داده ای در سیستم پایگاه داده رابطه ای است.

هر ج (یا رابطه) داده ها را به صورت سطر ها و ستون ها شکل می دهد. هر سطر شامل یک نمونه منحصر بفرد داده و مربوط به یک نمونه موجودیت است. ستون ها صفات خاصه آن موجودیت را بیان می کنند.

ترتیب سطرها و ستون ها در جداول اهمیت ندارد.

تعداد ستون های هر ج را درجه (degree) و تعداد سطرهای آن را کاردینالیتی(cardinality) می نامند.

تاپل (رکورد)

یک سطر از یک رابطه را یک تاپل (tuple) می نامند. هر تاپل در ج نمایانگر یک نمونه از یک موجودیت است که رکورد هم گفته می شود.

تاپل ها ممکن است روی یکی از صفات خاصه به طور مرتب ذخیره شوند. ولی به طور کلی لازم نیست مرتب باشند.


مثال. رابطه customer را درنظر بگیرید.

customer relation example

فیلد (صفت خاصه)

هر ستون در ج نشان دهنده یک صفت خاصه از یک نوع موجودیت است که فیلد (field) نامیده می شود. در هر فیلد نوع خاصی از داده ها ذخیره می شود.

مقادیر هر سطر باید با فیلدهای ج نظیر به نظیر باشد به عبارت دیگر ترتیب مقادیر فیلدها در همه رکوردها باید ی ان است. ولی ترتیب ستون ها اهمیت ندارد.

دامنه

مجموعه ای از مقادیر مجاز یک ستون دامنه (domain) نام دارد. معمولا دامنه یک ستون از یک نوع داده است.

محصولات rdbms مستقیما دامنه را حمایت نمی کنند بلکه مجموعه ای از انواع داده عددی، متن، تاریخ و غیره را دارند که نحوه ذخیره سازی داده ها را مشخص می کنند. تاثیر دامنه را بیشتر می توان روی قیدها و مکانیسم های ورود داده مشاهده کرد.

مقادیر صفات خاصه معمولا باید اتمیک باشند یعنی غیرقابل تفکیک باشند.

مقدار خاص null عضوی از هر دامنه است.

null

null یا <null> یک علامت خاص است که تهی بودن فیلدی را نشان می دهد، برای زمانی که مقداری برای فیلد وجود ندارد یا آنرا نمی دانیم استفاده می شود(برای مثال مشتری تلفن ندارد یا شماره آنرا نداریم).

اکثر اوقات باید مشخص کنیم که آیا یک فیلد می تواند تهی باشد یا خیر. سعی در درج null در فیلدی که مجاز نیست ایجاد مشکل می کند.

دانستن چگونگی برخورد rdbms با null اهمیت دارد زیرا مقادیر تهی نمی توانند در عملیات داده ای شرکت کنند.

بعضی از rdbms ها null را اصلا ندارند. راه حل آنها تعریف یک ستون اضافی برای ستونی است که می تواند تهی باشد. این ستون معین می کند آیا ستون مرتبط به آن دارای مقدار معتبر است یا خیر.

یک راه دیگر پر فیلد با یک مقدار پیش فرض است. اگر مقدار پیش فرض قابل مشاهده ای وجود ندارد یا مشکل را حل نمی کند از null می توان استفاده کرد ولی باید مطمئن شد که در عملیات مسئله ساز نمی شود.

پایگاه داده

یک پایگاه داده شامل چند ج است. هر ج بخشی از داده های سازمان را نمایش می دهد. ذخیره کلیه اطلاعات در یک ج باعث تکرار داده یا نیاز به مقدار null می شود.


مثال. رابطه های محصول، مشتری و فروش را در یک سیستم فروش به صورت زیر تعریف می شوند:

sell example

به جای رسم ج به صورت فوق می توان رابطه ها را به شکل زیر تعریف کرد:

product(productno, description, reorderlevel, price, qtyinstock)
customer(customerno, first, last, address, creditlimit)
sale(saleno, saledate, customerno, productno, qty, amount, salesrep)


کلید

در مدل رابطه ای هیچ دو سطری در ج نباید مشابه باشند. این در واقع یک ویژگی اساسی ج است. اگر دو سطر دو نمونه موجودیت متفاوت را دردنیای واقعی نشان دهند به نحوی باید از هم متمایز شوند تا به هر کدام در ج بتوان جداگانه رجوع کرد. بنابراین حداقل یک مقدار منحصر به فرد باید وجود داشته باشد که باعث متمایز شدن سطرها از یکدیگر شود. ستونی که حاوی این مقدار است کلید نامیده می شود.

کلید داری دو خاصیت را باید دارا باشد؛ منحصر به فرد بودن و غیر تهی بودن(قانون اول جامعیت).

در یک رابطه انواع مختلفی از کلید ممکن است وجود داشته باشد:

• کلید ک د
• کلید ترکیبی
• کلید اصلی
• کلید خارجی

کلید ک د

از مجموعه صفات خاصه یک رابطه آنهایی که دارای دو ویژگی زیر هستند به عنوان کلید ک د (candid key) در رابطه مذکور مطرح می شوند:

• منحصر به فرد و غیر تهی بودن
• غیر قابل کاهش بودن، یعنی هیچ زیر مجموعه مناسبی از صفات خاصه تشکیل دهنده کلید، دارای خاصیت منحصر به فرد بودن نباشد.


مثال. شماره دانشجوئی و کد ملی کلیدهای ک د در ج مشخصات دانشجو در می توانند باشند.


کلید ترکیبی

کلید ترکیبی (compound key) کلیدی است که از ترکیب چند صفت خاصه ساخته می شود.


مثال. در رابطه دانشجو مجموعه نام و شماره شناسنامه می توانند به عنوان کلید ترکیبی در نظر گرفته شوند.


کلید اصلی

کلید اصلی (primary key)، کلید ک دی است که توسط طراح پایگا

مشاهده متن کامل ...

امنیت د ایگاه داده ها
درخواست حذف اطلاعات

امنیت د ایگاه داده ها

یکی از مسائل قابل توجه در سازمان ها، در جهت محافظت از دارایی های با ارزش موجود در سازمان و همچنین جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز به این دارایی ها، ایجاد امنیت در پایگاه های داده سازمان ها می باشد. بررسی های اخیر که از کارشناسان فناوری اطلاعات در سراسر جهان صورت پذیرفته است، نشان می دهد که 31.4 درصد از کارشناسان امنیت، معتقدند ایجاد و حفظ امنیت پایگاه داده، کار بسیار پیچیده ای بوده و از این پیچیده گی بعنوان مشکل و مانعی بزرگ در ایجاد امنیت در پایگاه های داده، یاد شده است. همچنین تقریبا 20 درصد از افرادی که مورد بررسی قرار گرفته اند، اعتقاد دارند که که نیاز به پرسنل متخصص و کارشناسان خبره، مانع دیگری در ایجاد امنیت پایگاه داده در سازمان ها است.
اما جالبترین بخش این بررسی این است که، 13.2 درصد از افرادی که مورد بررسی قرار گرفته اند، اظهار داشته اند که مدیران سازمان ها هنوز میزان اهمیت امنیت پایگاه داده را درک نکرده و از اینرو اقدامات لازم، برای ایجاد امنیت در پایگاه های داده را نادیده می گیرند.
با طرح این سوال از افراد مورد بررسی که "چالش اصلی در پیاده سازی امنیت پایگاه داده در سازمان چیست؟" نتایج زیر حاصل شد:

 • پیچیدگی: 31.4 درصد
 • نیاز به کارشناسان خبره و پرسنل متخصص: 19.9 درصد
 • عدم درک مدیران از وم ایجاد امنیت پایگاه داده: 13.2 درصد
 • هزینه: 9.1 درصد
 • سایر موارد:26.4 درصد

"از نظر کارشناسان حوزه امنیت، تهدیدات ناشی از عدم وجود امنیت در پایگاه داده، بسیار خطرناک است، از اینرو امنیت پایگاه داده باید بعنوان عاملی اساسی در را ارهای حفاظتی سازمان، درنظر گرفته شود."
حملاتی که سبب دسترسی غیرمجاز به پایگاه داده می شوند، ممکن است در هر ساعت، بارها اتفاق بیفتند؛ باید توجه داشت که دارایی های باارزش سازمان در این پایگاه های داده قرار دارند و در نتیجه بدون اعمال را ارهای حفاظتی، این اطلاعات به راحتی می توانند مورد دسترسی غیر مجاز و در دسترس مهاجمان قرار گیرند.
عدم ایجاد امنیت در پایگاه داده، به معنای باز گذاشتن تمامی راه ها برای دسترسی های غیر مجاز به این اطلاعات و از دست دادن موجودیت های با ارزش سازمان است که ضرر و زیان های مالی و در نتیجه آسیب به اعتبار سازمان را بهمراه دارد

} داده (data)

} به ی ری مفاهیم بی قاعده و نامنظم اطلاق می شود. به طور کلی داده عبارت است از نمایش ذخیره شده کلیه موجودیت ها، واقعیت ها و رخدادها که در تصمیم گیری به کار می آیند.

} تعریف داده از دیدگاه ansi:

} هر نمایشی که توسط انسان یا یک سیستم مکانیکی خ ر معنایی به آن قابل انتساب باشد.

} نمایش واقعیات، مفاهیم، پدیده ها یا شناخت ها به طرزی صوری و مناسب برای برقراری ارتباط، تفسیر یا پردازش توسط انسان یا هر دستگاه خ ر.

} به طور کلی می توان گفت داده ها ارزشهای واقعی هستند که از طریق مشاهده و تحقیق بدست می آیند.

} اطلاعات (information):

} ماحصل پالایش داده های خام اطلاعات است بدین مفهوم که داده ها بررسی شده و ی ری مفاهیم باقاعده و مفید از دل آنها با نام اطلاعات بدست می آید.

} هر نوع داده پردازش شده (ساخت یافته) را اطلاع می نامند.

} تعریف اطلاع از دیدگاه ansi:

} معنایی که انسان از طریق توافقات و قراردادهای شناخته شده ای به داده منتسب می کند.

} نکته: اطلاع و داده با هم فرق دارند اطلاع دارای خاصیت ارتباط دهندگی و انتقال دهندگی است در حالی که داده مجرد این خاصیت را ندارد.

} دانش :

} عبارت است از نمایش نمادین بخش هایی از دنیای واقعی. به بیانی دیگر، دانش یک نوع شناخت است که از یک مجموعه از اطلاعات، بر اساس یک مجموعه از قواعد مشخص بدست می آید.

} داده ها ح منفرد و مجزا دارند و وما اطلاعی از آنها بدست نمی آید مگر اینکه بنحوی بهم مرتبط شوند و معنایی به آنها منتسب شود و دانش را باید نوعی اطلاع سطح بالاتر دانست.

} در واقع هم اطلاع و هم دانش حاصل عملیاتی روی داده هستند. ولی نوع عملیات لازم برای حصول آنها متفاوت است.

l روشهای ذخیره داده ها

1) سیستم فایلی ساده (روش سنتی) (file system ) 2) سیستم پایگاه اطلاعاتی (database system)

1) سیستم فایلی ساده (روش سنتی) (file system)

} داده ها در چند مجموعه مجزا و نامجتمع (از لحاظ منطقی و فیزیکی) و تا حدود زیادی نامرتبط با هم و بدون مدیریت متمرکز خواهند بود.

ویژگیها :

l مجزا قرار گرفتن داده ها در فایلها و طراحی سیستم جداگانه برای استفاده از فایلهای داده

l هر فایل یکنواخت شامل آرایه های دو بعدی از اقلام اطلاعاتی

l وارد شدن داده ها از یک برنامه به برنامه دیگر

l ایجاد فایلهای داده به منظور تأمین یک سری نیازهای خاص پردازشی

l هدف هر برنامه رفع نیازهای یک واحد خاص یا یک گروه خاصی از کاربران

l ارجاع هر برنامه ی کاربردی تنها به فایل داده ای مربوط به خود

ذخیره اطلاعات بصورت رشتهء پیوسته ای از بایتها

مزایا :

l کارآیی

l سادگی

l سفارشی

l استفادهء مؤثر از فضا (حافظه)

معایب :

l مشکل بودن مکان ی و عملیات آن روی داده ها

l تفکیک داده ها

l وابستگی داده ها و برنامه

l ناسازگاری (data inconsistency)

l افزونگی بیش از حد داده ها (data redundancy)

l مشکلات یکپارچگی (atomicity)

l عدم دستی همزمان

l کاهش صحت داده ها (data correctness)

l عدم سهولت رعایت جامعیت (universality)

l مشکلات امنیتی (data security)

l سیستم پایگاه اطلاعاتی (database system)

l تاریخچه پایگاه اطلاعاتی

l دهه ۱۹۶0 : گسترش اولین سیستم مدیریت پایگاه داده و ایجاد دو مدل سلسله مراتبی و شبکه ای (توسط پیشگامانی از جمله چار باخمن)

l 1970 : ایجاد مدل رابطه ای توسط e. f. codd

l اوایل دهه 1970 : بکار گیری عنوان بانک داده ای در اروپا

l اوا دهه 1970 : بکار گیری عنوان بانک داده ای در امریکا

l 1980 : پژوهش بر روی مدلهای توزیع شده و ماشین های پایگاهی

l 1990 : توجه به مدل شی گراء

l اوا دهه 1990 : رشد جهانی وب و پشتیبانی dbmsها از واسط وب به داده

l 2000 : نوآوری پایگاه ا ام ال (xml) و زبان تقاضای xquery

تعریف پایگاه داده :

مجموعه ای است از داده ها که بصورت مجتمع و تاحد ممکن بصورت مرتبط بهم و با کمترین افزونگی ذخیره شده اند که این مجموعه تحت مدیریت یک سیستم کنترل متمرکز برای استفاده یک یا چند کاربر قرارگرفته اند .

} هر سیستم پایگاه داده از چهار جزء اساسی تشکیل می شود:

◦ 1- داده ها : داده های کاربر- سیستمی

◦ 2- سخت افزار:

◦ 1-2 : سخت افزار ذخیره سازی داد ه ها : منظور همان رسانه های ذخیره سازی خارجی است.

◦ 2-2 سخت افزار پردازشگر : منظور خود کامپیوتر (یا سرور) است.

◦ 3-2 :سخت افزار برقرار کننده ارتباط : منظور از سخت افزار برقرار کننده ارتباط، سخت افزار ارتباطی بین کامپیوتر و دستگاه های جنبی و نیز بین کامپیوتر هاست.

◦ 4-2 : امکانات محلی: برای ایجاد ارتباط بین کامپیوتر و دستگا ههای جنبی آن در یک سایت به کار می رود.

◦ 5-2 : امکانات شبکه ای: در ایجاد سیستم پایگاه داده های با معماری نا متمرکز به کار می رود .

◦ 3- نرم افزار: بین داده هایی که به صورت فیزیکی روی دستگاه های ذخیره سازی مناسب استقرار می یابد و پایگاه داده ها را به وجود می آورند و استفاده کنندگان یک لایه نرم افزاری قرار می گیرد که آن را سیستم مدیریت پایگاه داده (dbms)می نامند.

◦ نرم افزار ها خود به دو دسته تقسیم می شوند:

◦ 1- نرم افزار کاربردی application 2- نرم افزار سیستمی dbms

4- کاربر:

◦ کاربران پایگاه داده را می توان به سه گروه اساسی و متفاوت تقسیم نمود:

برنامه نویسان کاربردی : افرادی هستند که با اطلاعاتی که در مورد پایگاه داده پیدا می کنند می توانند برنامه های مناسبی جهت بروز اطلاعات و یا استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده تهیه نمایند .

کاربران واقعی یا نهایی : افرادی هستند که با استفاده از امکاناتی که پایگاه داده در اختیار آنها قرار می دهد می توانند امور مربوط به خود و موسسه و سازمان را انجام دهند.

مدیر پایگاه داده ها : مدیر پایگاه داده مسئولیت کنترل متمرکز سازمان بر داده های عملیاتی را بر عهده دارد.

ویژگیها :

l کانون توجه، داده هاست و نه شیوه های پردازش آنها

l داده ها بعنوان یک منبع مشترک مورد استفاده کاربران مختلف

l سیستم مدیریت پایگاه داده (dbms) بعنوان واسطه بین برنامه های کاربردی و پایگاه داده

l الصاق بر چسب و دسته بندی قطعات مختلف داده ها

l فراهم ابزار بسیار قدرتمندی برای مدیریت اطلاعات

l ذخیره کلیه داده ها به صورت مجتمع در پایگاه داده

l سیستم پایگاه اطلاعاتی (database system)

مزایا :

l : وحدت ذخیره سازی داده های عملیاتی و کنترل متمرکز آنها

l کاهش افزونگی داده ها (non redundancy)

l کنترل بهتر

l پرهیز از ناسازگاری (سازگاری) (consistency)

l استقلال برنامه های کاربردی و داده (independence)

l قابلیت انعطاف (flexibility)

l به اشتراک گذاشتن داده ها (shared)

l سیستم پایگاه اطلاعاتی (database system)

l ماندگاری (persistence)

l اعتبار (validity)

l افزایش مسائل امنیتی و اعمال آسان محدودیتهای آن (security)

l ایجاد تعادل بین درخواستهای تداخلی

l راحتی پیاده سازی برنامه های کاربردی جدید

l تعدد شیوه های دستی و تسهیل دستی به داده ها

l مدلینگ داده های عملیاتی بر اساس ساختار آنها

سیستم پایگاه اطلاعاتی (database system)

معایب : پیچیدگی و دشواری و زمانبر بودن طراحی این سیستمها

صرف هزینه قابل توجه برای سخت افزار و نصب نرم افزار

تأثیر آسیب دیدن پایگاه داده روی کلیه برنامه های کاربردی

هزینه زیاد برای تبدیل سیستم فایلی به سیستم پایگاه داده

نیازمند تعلیم اولیه برنامه نویسان و کاربران

نیاز به تهیه چندین کپی پشتیبان از پایگاه داده

فاجعه انگیز بودن خطاهای برنامه

طولانی بودن زمان اجرای هر برنامه

وابستگی زیاد به عملیات سیستم مدیریت پایگاه داده

l تعریف پایگاه اطلاعاتی (database)

l مجموعه ای سازمان یافته و بدون افزونگی از اطلاعات و داده های مرتبط بهم

l مجموعه ای از فایلهای مرتبط بهم

l مجموعه ای از رکوردها یا تکه هایی از یک شناخت

l مجموعه ای از رکوردهای ذخیره شده در رایانه، با یک روش سیستماتیک (اصولی)

l مجموعه ای از داده هایی با خصوصیات ی ان

l مجموعه ای از موجودیتهای مرتبط به هم، شامل جداول، فرمها، گزارشها، پرس و جوها و اسکریپتها

مدل پایگاههای اطلاعاتی (data modeling)

l مدل داده نشان دهنده طرح خاصی از بانک اطلاعاتی

l روشی برای توصیف داده ها و عملیات روی آنها در سطوح مختلف معماری پایگاه داده

l قالب قراردادی برای ساخت و کار با داده

l توصیف پدیده های دنیای واقعی و تعریف ساختار داده

l تعیین چگونگی نمایش داده ها توسط یک dbms

l ساختاری منطقی از نحوهء ذخیره سازی رکوردها در یک پایگاه اطلاعاتی

l روشی برای به تصویر کشاندن روابط انتزاعی بین داده ها

l مدلهای پایگاههای اطلاعاتی (database models)

شیوه های مختلف مدل سازی داده ها در پایگاه طراحی:

l تخت (flat or table model)

l سلسله مراتبی (hierarchical model)

l شبکه ای ((network model

l رابطه ای (relational model)

l شیء گرا (object oriented)

l نیمه ساخت یافته (xml)

سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی (dbms)

l : database mana ent system برنامه ای که بمنظور ساخت پایگاههای اطلاعاتی بکار می رود و عملیات دروندهی داده ها در پایگاههای اطلاعاتی و سپس پردازش داده ها را انجام می دهد.

l مهمترین نرم افزاری در سیستم پایگاه داده است که به عنوان رابط بین پایگاه داده و کاربر و برنامه های کاربردی عمل می نماید.

l برنامه رایانه ای که برای مدیریت و پرسش و پاسخ بین پایگاه های داده ای استفاده می شود.

l کلیه فایل های پایگاه داده فقط در اختیار این نرم افزار قرار گرفته و دستی تنها از طریق آن امکان پذیر است.

l مجموعه ای پیچیده از برنامه های نرم افزاری است که ذخیره سازی و بازی داده های سازمان را (فیلدها، رکوردهاوفایلها) در پایگاه داده ها، کنترل میکند.

l این سیستم، کنترل امنیت و صحت پایگاه دادهها را نیز بر عهده دارد.

سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی (dbms)

وظایف dbms ها :

زبان تعریف داده ها (ddl) (data definition language)

زبان پردازش و مدیریت داده ها (data manipulation (dml) language)

دیکشنری داده ها (data dictionary)

l مزایایdbms ها :

l جامعیت داده ها

l دسترسی سریع به داده ها

l افزایش کنترل داده ها

l سهولت استفاده از برنامه کاربردی و مدیریت آن

l امنیت مناسب داده ها

l استقلال داده ها

l روابط پیچیده بین داده ها

l کنترل افزونگی داده

l عمومیت کاربردها

l سهولت استفاده

l سهولت در اعمال تغییرات

l سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی (dbms)

فهرستی ازdbms ها :

از معروفترین dbms می توان به چند نمونه زیر اشاره کرد :

l oracle

l microsoft sql server

l mysql

l postregsql

l db2

l microsoft accessمشاهده متن کامل ...
ایرانی محمد رسول الله
درخواست حذف اطلاعات
محمد رسول الله با کیفیت hd و ... کارگردان: مجید مجیدی (اولین کارگردان ایرانی است که نامزد دریافت جایزه اسکار شده بچه های آسمان جزو پنج ...

رایگان محمد رسول الله با - کینگ ...

www.kingpedia.net/post/1293/ - -محمد-رسول-الله
رایگان محمد رسول الله با , ایرانی محمد رسول الله, حضرت محمد (ص),فلیم ایرانی محمد رسول الله, حضرت محمد.

ایرانی محمد رسول الله

gozar.ir › و سریال › ایرانی
ایرانی محمد رسول الله محمد رسول الله با کیفیت عالی و پایین رایگان محمد رسول الله با جدید محمد.

سینمایی محمد رسول الله (ص) به کارگردانی مجید ...

far30 .com
۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ه .ش. - رایگان سینمایی ایرانی محمد رسول الله (ص) با کیفیت عالی و با نسخه کم حجم «محمد رسول الله (ص)» داستان ...

محمد رسول الله با - آهنگ جدید ...

www.shirazsong.org/ - -محمد-رسول-الله-با-لینک-مستق/
محمد رسول الله با رایگان ایرانی محمد رسول الله محمد رسول الله با و کیفیت عالی و حجم کم.

سینمایی محمد رسول الله - نوا

navafilm.in/ - -سینمایی-محمد-رسول-الله-ص-ب/
رایگان جدید و ایرانی محمد رسول الله (ص) با کیفیت عالی و با . با به همراه نسخه کم حجم سینمایی محمد رسول الله (ص).

محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی -

my-film.org/tag/ -محمد-رسول-الله-ساخته-مجید-مجیدی
محمد رسول الله (ص) 1390 ایران - رایگان ایرانی جدید ... خلاصه داستان محمد رسول الله : داستان کودکی است اما قصه از روزهای ...

محمد رسول الله - روز

dlrooz.in/ - -حضرت-محمد-ص/
۱۶ دی ۱۳۹۳ ه .ش. - ایرانی حضرت محمد رسول الله (ص) با , رایگان جدید محمد (ص) با کیفیت عالی, سینمایی محمد (ص) از ...

محمد رسول الله به کارگردانی مجید مجیدی | روز ...

dlrooz.in/tag/ - -محمد-رسول-الله-به-کارگردان/
جدید، سریال با ، روز، آهنگ. لوگو. صفحه اصلی · بخش ... رایگان ایرانی جدید محمد رسول الله (ص) با کیفیت عالی.

آپارات - محمد رسول الله

www.aparat.com/result/ _محمد_رسول_الله
دیدن ع های بازیگران محمد رسول الله در سن پیری. حقانیت ... محمد رسول الله. iranmovies.net ... تکه هایی جالب از محمد رسول الله صلی الله علیه وآله. ظهور مولا عج ... تریلر ایرانی محمد رسول الله(ص). زومجی - بازی زیر ذره.

ایرانی محمد (ص) با | صدای سراب

sedayesaraab.ir/?p=13569
ایرانی محمد (ص) با ... مصاحبه با بازیگران محمد رسول الله ... محسن تنابنده - حضرت محمد صل الله علیه و آله و سلم.

محمد رسول الله (ص) | روزانه

dlroozane.com/ - -محمد-رسول-الله-ص/
محمد رسول الله (ص) با رایگان ایرانی محمد رسول الله (ص) با کیفیت عالی محمد رسول الله (ص) گروه.

محمد رسول الله(ص) - آپارات

www.aparat.com/muhammadmovie/ _محمد_رسول_الله(ص)
در روند ساخت [محمدرسول الله] چیزهای بسیاری یاد گرفتم و امید دارم تمام مردم دنیا .... نشست دانشجویان ایرانی با عوامل محمدرسول الله در مک گیل مونترال ...

محمد رسول الله (ص) - آهنگ جدید

www.aban .org/ - -محمد-رسول-الله-ص/
ایرانی محمد رسول الله (ص) با و دو کیفیت عالی و متوسط. محمد رسول الله (ص) با دو کیفیت متوسط و عالی dvd. ( ساخته مجید مجیدی، ...

سینمایی محمد رسول الله(ص)

filmmohammad.simablog.ir/
از میان آثار عرضه شده در سینماها، سینمایی محمد رسول الله (ص) به کارگردانی مجید مجیدی با فروش کل بیش از شش میلیارد و چهارصد ... در سال 92 تعداد های میلیاردی سینمای ایران به 6 رسید. ..... موسیقی متن محمد رسول الله + .

جدید و تاریخی حضرت محمد رسول الله با حجم کم و ...

www.irandooble.com/ - -جدید-و-تاریخی-حضرت-محمد-رسو/
خلاصه داستان : جدید و تاریخی حضرت محمد رسول الله. خلاصه داستان : محمد رسول الله داستان از محاصره مسلمانان در شعب طالب آغاز می شود و به پیش از ...

محمد رسول الله از مجید مجیدی بایگانی - س

hex .com/tag/ - -محمد-رسول-الله-از-مجید-مجید/
ترجمه این صفحه

ایرانی محمد رسول الله - فارس

fars .net › › ایرانی › آنونس
new movie called muhammad: the messenger of god. | ایرانیمحمد رسول الله“ با کیفیت بالا |. [لینک پس از پخش در شبکه های ...

محمد رسول الله (ص) با دو کیفیت

mihand.ir/ - -محمد-رسول-الله/
رایگان محمد رسول الله (ص) محمد رسول الله با محمد رسول الله با محمد رسول الله صل الله.

رایگان محمد رسول الله با کیفیت ...

www.farsimode.com › و سریال › خارجی ›
۵ داد ۱۳۹۳ ه .ش. - ایرانی ...... الرساله (the message) یا محمد رسول الله ی سینمایی است به کارگردانی مصطفی عقاد است که در سال 1976 ... محمد رسول الله ؛ وبسایت فارسی مد برای اولین بار در ایران این بسیار زیبا و جذاب را با ...

/ سکانس هایی از محمد رسول الله (ص) - مشرق

www.mashreghnews.ir/fa/news/454605/ -سکانس هایی-از- -محمد-رسول الله
۲۷ مرداد ۱۳۹۴ ه .ش. - به بهانه اکران سینمایی محمد رسول الله (ص) به کارگردانی مجید مجیدی از 4 ... مجید مجیدی از 4 شهریورماه، بخش هایی از این را می بینیم. . 2.

حضرت محمد رسول الله ساخته ایران مجید مجیدی ...

khandehvane.blog.ir/.../ - -حضرت-محمد-رسول-الله-ساخته-ایران-مجید-مجیدی-...
۷ شهریور ۱۳۹۴ ه .ش. - بردار مطرح ایتالیایی که سه جایزه ی اسکار را گرفته است و به عنوان بردار با همراهی حمید خضوعی انه هنرمند ایرانی محمد (ص) مجید ...

ایرانی حضرت محمد رسول الله (ص) با - تهران آوا

tehranava.ir/tag/ - -ایرانی-حضرت-محمد-رسول-الله/
ترجمه این صفحه
به علت robots.txt این سایت، توضیحی برای این نتیجه در دسترس نیست
بیشتر بدانید

/ تیزر کامل محمد رسول الله(ص) - خبرگزاری فارس

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940528001154
۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ه .ش. - تازه ترین اخبار ورزشی، حوادث، و اقتصادی ایران، افغانستان، ... بخش های جذ از محمد رسول الله(ص) در تیزر رسمی این به نمایش گذاشته شده است. ... با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این را با ...

سینمایی محمد رسول الله (ص) با | ...

www.zahra-media.ir/ - -سینمایی-محمد-رسول-الله-ص-ب/
سینمایی محمد رسول الله (ص) با ...... اون رو هم پیش بینی کرده و جالبه که کمتر ایرانی این کتابچه خلاصه ۵۰ صفحه ای که بصورت داستان و جذاب ...

محمد رسول الله با - ایرانی

persianfilm10.samenblog.com/ - -محمد-رسول-الله-با-لینک-مستقیم.html
۹ تیر ۱۳۹۵ ه .ش. - جدید ایرانی محمد رسول الله با . ایرانی جدید محمد رسول الله با سینمایی محمد رسول الله ...

محمد رسول الله بدون سانسور صدا و سیمای ایران | ...

www.kalemeh.tv/?q=fa/the-message
لینک (863 mb) مشاهده آنلاین: ... محمد رسول الله بدون سانسور صدا و سیمای ایران. لینک (863 mb). مشاهده آنلاین: ...

با کیفیت موسیقی متن محمد رسول الله(ص) | - ...

maddahi.net/عتیقه-خونه/ -با-کیفیت-موسیقی-متن- -محمد-رس/
با کیفیت موسیقی متن محمد رسول الله(ص)به صورت قطعه به قطعه ..... روشن است که هر عرب از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است, ...

محمد رسول الله | تیک

tikfilm.net/ - -محمد-رسول-الله/
۱ مهر ۱۳۹۴ ه .ش. - محمد رسول الله کم حجم محمد رسول الله با حجم کم و ژانر: ... دسته بندی: تاریخی, , ایرانی.

جدید محمد رسول الله با کیفیت فوق العاده - س ...

hex .net › م ی مدیا › و سریال › ایرانی
محمد رسول الله,mohammad rasol allah, محمد رسول الله از مجید مجیدی, محمد رسول الله ... ایرانی محمد رسول الله با حجم کم و |.

سینمایی محمد رسول الله (1977) - کیفیت hd - ...

tnews.ir/videos/3ebc56144741.html
۱ بهمن ۱۳۹۴ ه .ش. - سینمایی الرساله (the message) محمد رسول الله (1977) با ... سینمایی محمد رسول الله ساخته مصطفی عقاد دوبله نشده - کیفیت hd ... مسکو از پیشنهاد رییس سابق سیا برای کشتن نیروهای ایرانی و روس در ...

/بخش های از "محمد رسول الله(ص)" | اتاق خبر 24

otaghkhabar24.ir/news/11750
۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ه .ش. - به بهانه اکران سینمایی محمد رسول الله (ص) به کارگردانی مجید مجیدی از 4 شهریورماه، بخش هایی از این را می بینیم.

محمد رسول الله + محمد رسول الله اثر مجید مجیدی - ...

mer30 .com › م ی مدیا › سریال › ایرانی
۲۵ تیر ۱۳۹۵ ه .ش. - محمد رسول الله به کارگردانی مجید مجیدی + تریلر در ادامه .... محمد رسول الله با کیفیت بالا , ایرانی محمد رسول الله با لینک ...

محمد رسول الله | پلانها - ایرانی جدید

pelaanha.ir/tag/ - -محمد-رسول-الله/
بازیگران محمد رسول الله :علیرضا شجاع نوری، مهدی پاکدل، پانته آ مهدی نیا، مینا ساداتی، ساره بیات، محسن تنابنده، داریوش فرهنگ، رعنا ور، هدایت هاشمی، نگار ...

سینمایی محمد رسول الله ص ( ) – نوستالژیک ...

nostalgiktv.co/ ...خارجی/ -سینمایی-محمد-رسول-الله-ص-نسخه-قبل-803.html
۱۷ داد ۱۳۹۲ ه .ش. - من مدت هاست در پی یک و یک کارتون عروسکی هستم اما متاسفانه اسمشون رو نمی دونم ! راجع ... ممنون. ایرانی iran (islamic republic of) google chrome windows ... سینمایی محمد رسول الله با عنوان اصلی “ ”.

موسیقی سینمایی " محمد رسول الله (ص) " مجید ...

www.goleramian.ir/.../11325- -موسیقی- -سینمایی-محمد-رسول-الله-ص-مجید...
۵ فروردین ۱۳۹۴ ه .ش. - گروه چند رسانه ای پایگاه خبری کاسب امین، موسیقی سینمایی محمد رسول الله (ص) مجید مجیدی را منتشر کرد. موسیقی سینمایی " محمد ...

ایرانی محمد رسول الله با | نایس

nice .org/tag/ - -ایرانی-محمد-رسول-الله-با-لی/
خلاصه داستان : محمد رسول الله داستان کودکی محمد است اما قصه از روزهای آ شعب ابوطالب آغاز می شود، حدود ۲۰ دقیقه زمان حصر محمد در شعب ابوطالب خواهد بود و ...

صوت: موسیقی متن محمد رسول الله + - فردا

www.fardanews.com/fa/news/.../صوت-موسیقی-متن- -محمد-رسول-الله-
۳ دی ۱۳۹۴ ه .ش. - صوت: موسیقی متن محمد رسول الله + . سرویس فرهنگی فردا: شرکت .... ع :تفریح بازیگران زن ایرانی روی آبهای ونیز · همسر نسرین مقانلو ...

محمد رسول الله ( ) - ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/محمد_رسول الله_( )
محمد رسول الله ی است در گونه تاریخی به کارگردانی مجید مجیدی که داستان .... هزینهٔ تولید این حدوداً ۲۰ برابر پرهزینه ترین ایرانی تا قبل از ساخته شدن ...

محمدرسول الله | محرم 95| مداحی| نوحه|محمود ...

www.yeknet.ir/node/748835/ - -محمدرسول-الله
۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ه .ش. - رایگان محمد رسول الله (ص), محمد رسول الله با دوبله ... الله مجید مجیدی, محمد رسول الله ایرانی, محمد رسول الله ...

تیزر محمد رسول الله منتشر شد | تی وی پلاس اولین مجله ...

plus.ir/cinema/2727/تیزر- -محمد-رسول-الله-منتشر-شد
محمد رسول الله به کارگردانی مجید مجیدی کم کم آماده اکران می شود.آنونس این را اولین بار از کانال سینما...

رایگان | محمد رسول الله با - ...

daniblog.ir/rss/item-8322- - -محمد-رسول-الله-با-لینک-مستقی
۲۲ تیر ۱۳۹۵ ه .ش. - جدید ایرانی محمد رسول الله با . ایرانی جدید محمد رسول الله با سینمایی محمد رسول الله ...

the message با کیفیت bluray - ...

funsaber.com/tag/ - -the-message-با-کیفیت-bluray- /
ایران ... محمد رسول الله the message 1997 ... ۱۷۷ دقیقه خلاصه داستان : این داستان زندگی ، حضرت محمد (ص) و ...

موسیقی متن محمد رسول الله + - افکارنیوز

www.afkarnews.ir/بخش-فرهنگ.../472688-موسیقی-متن- -محمد-رسول-الله-
۳ دی ۱۳۹۴ ه .ش. - شرکت سونی هند ۲۰ قطعه موسیقی محمد رسول الله به کارگرادانی مجید مجیدی را منتشر کرد.

رایگان ایرانی جدید محمد رسول الله ساخته مجید ...

pgs.parsiblog.com/.../ +رایگان+ +ایرانی+جدید++محمد+رسول+الله+ساخته+مج...
۱۳ مهر ۱۳۹۴ ه .ش. - توسط ایران مرجع مرجعی کامل از علوم مختلف ایران مرکز رایگان کتاب. رایگان تیزر ایرانی جدید محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی با ...

محمد رسول الله با - خارجی

www.myp30movie.ir/post/12626/ - -محمد-رسول-الله-با-لینک-مستق
iranian movie muhammad is his prophet with . رایگان ایرانی و تاریخی محمد رسول الله با و کیفیت عالی. message.
شما از این صفحه در 8/19/16 بازدید کردید.

و سریال - محمد رسول الله با

itmmotto. /tag/ - -محمد-رسول-الله-با-دوبله-فارسی
و سریال - محمد رسول الله با - رایگان, با , آهنگ جدید, ایرانی, سریال.

محمد رسول الله مجید مجیدی

www.next1melody.ir/tag/ - -محمد-رسول-الله-مجید-مجیدی/
محمد مجید مجیدی. جدید مجید مجیدی درباره زندگی خاتم الانبیا حضرت محمد(ص). محمد رسول الله. بزودی…. images محمد (ص) مجید مجیدی.

رایگان محمد رسول الله (ص) با - ...

https://mbfilm.ir/tag/ -رایگان- -محمد-رسول-الله-ص-با/
رایگان جدید و ایرانی محمد رسول الله (ص) با تاریخی «محمد رسول الله (ص)» به کارگردانی مجید مجیدی بزرگترین و پرهزینه ترین ...

نمایش محمد رسول الله مجیدی | ایران بیلد سایت ایرانیان ...

www.iranbild.com/نمایش- -محمد-رسول-الله-مجیدی/11644/
محمد رسول الله ی است ساخته مجید مجیدی و محصول سال ۱۳۹۳ که داستان زندگی ... این در حال حاضر غیر قانونی است اما برخی سایتهای ایرانی از همین ...

ایرانی جدید حضرت محمد (ص) رسول الله

sstarvmovie.ir/1394/06/26/ - -ایرانی-جدید-حضرت-محمد-ص-رس/
ایرانی جدید حضرت محمد (ص) رسول الله با ایرانی جدید حضرت محمد (ص) رسول الله با کیفیت عالی و حجم کم کارگردان: مجید مجیدی.

حضرت محمد رسول الله |

film.org/tag/ - - - -حضرت-محمد-رسو/
برچسب ها: ایرانی محمد رسول الله حضرت محمد رسول الله محمد رسول الله با محمد رسوالله ...

the message-محمد رسول الله

melimedia.ir › ›
the message-محمد رسول الله با کیفیت بالا و ... the message با ایرانی ...

محمد رسول الله مجید مجیدی با | سایت ...

estekhdam.tehranpatogh021.ir/ - -محمد-رسول-الله-مجید-مجیدی-ب/
۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ه .ش. - ایرانی حضرت محمد رسول الله (ص) با , رایگان جدید محمد (ص) با کیفیت عالی, سینمایی محمد (ص) از ...

محمد رسول الله 94 بایگانی - آهنگ جدید

bia4 .org/tag/ - -محمد-رسول-الله-94/
آهنگ جدید، آهنگ، ، آهنگ، آهنگ ایرانی، ... برچسب ها : خبر فروش محمدرسول الله محمد رسول الله 94 فروش ...

رایگان محمد رسول الله با کیفیت عالی

new1 .com
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه .ش. - محمد رسول الله با کیفیت عالی - با با ... تصاویر محمد رسول الله , ایرانی محمد رسول الله , ...

محمد رسول الله با | صابرفان

saberfuns.ir/tag/ - -محمد-رسول-الله-با-لینک-مستق/
محمد رسول الله the message 1997. 2. ... خلاصه داستان : این داستان زندگی ، حضرت محمد (ص) و پیدایش دین را به تصویر می کشد… ۲. محمد; ۱۰ام اردیبهشت ... ایرانی جدید.

ایرانی محمد رسول الله -

test7.ir/tag/ -ایرانی-محمد-رسول-الله
ایرانی محمد رسول الله (ص) با . محمد رسول الله (ص) 1390 ایران - رایگان ایرانی جدید. سال تولید : ۱۳۹۰. محصول : ایران.

ایرانی جدید حضرت محمد (ص) رسول الله | قدیم

ghadimi.ir/tag/ - -ایرانی-جدید-حضرت-محمد-ص-رس/
تیزر رسمی سینمایی محمد رسول الله(ص) مجید مجیدی بخش های از محمد ص مجیدی ع های حضرت محمد (ص) ساخته مجید مجیدی ویدیو کلیپ تیزر ...

محمد رسول الله (ص) - ایرانی جدید

www.teh-movie.com/ - -محمد-رسول-الله-ص/
۳ام مرداد ۱۳۹۴; ایرانی; 2,353 بار; بدون نظر. محمد رسول الله (ص). محمد رسول الله (ص). نام : محمد رسول الله (ص). ژانر : تاریخی.

حضرت محمد رسول الله ساخته ایران - جک لایو

tehranpatogh-ir.joklive.irtehranpatogh.ir
۶ شهریور ۱۳۹۴ ه .ش. - ایرانی حضرت محمد رسول الله (ص) با , رایگان جدید محمد (ص) … کلیسای بحیرا –ع های حضرت محمد (ص) ...

موسیقی سینمایی " محمد رسول الله (ص) " مجید مجیدی

www.golestan24.com/.../14078- -موسیقی- -سینمایی-محمد-رسول-الله-مجید-...
۸ شهریور ۱۳۹۴ ه .ش. - موسیقی سینمایی " محمد رسول الله (ص) " مجید مجیدی. جهت این موسیقی شنیدنی اینجا کلیک نمایید. موسیقی محمد رسول الله.

سینمایی محمد رسول الله با - ...

0new.rozblog.com/post/410
۳ آبان ۱۳۹۴ ه .ش. - رایگان محمد رسول الله با . iranian movie muhammad is his prophet with . رایگان ایرانی ...

ایرانی حضرت محمد رسول الله (ص) با ...

nicdl.com/tag/ - -ایرانی-حضرت-محمد-رسول-الله/
ایرانی محمد (ص) با +تصاویر. دسته بندی: ایرانی ... مستقیم+تصاویر. رایگان ایرانی جدید محمد رسول الله (ص) با کیفیت عالی.

ایرانی محمد رسول الله (ص) مجید مجیدی - پی یاب ...

www.pixyab.ir/tag/ - -ایرانی-محمد-رسول-الله-(ص)-مجید-مجیدی
محمد رسول الله (ص) با رایگان ایرانی محمد رسول الله (ص) با کیفیت عالی محمد…, ایرانی محمد رسول الله ...

محمد رسول الله - تکتا مووی

www.taktamovie.com/ - -محمد-رسول-الله/
α∂мιη 2,041 views ایرانی , محمد رسول الله ۳۰ام مرداد ۱۳۹۴ بدون نظر. ایرانی و فوق العاده زیبای محمد رسول الله تولید سال ۱۳۹۳. به همراه آنونس اصلی .

محمد رسول الله 1394 - | رایگان ...

www.iranmovies.net/ - -محمد-رسول-الله-1394/
۸ داد ۱۳۹۵ ه .ش. - ایرانی محمد رسول الله ۱۳۹۴ با . رتبه اول پر فروش ترین گیشه ها سینما ایران. محمد رسول الله 1394. نام ...

سایت یاهو به محمد رسول الله واکنش نشان داد · جدید 95 -گهر

gahar.ir/سایت-یاهو-به- -محمد-رسول-الله-واکنش-ن/
محمد رسول الله, محمد رسول الله, رایگان محمد رسول الله,لینک ... با توجه به اکران محمد رسول الله در سینماهای کشور، سایت یاهو به اکران این ... سایت یاهو نوشت: مجید مجیدی کارگردان ایرانی که جوایز متعدد سینمایی را در ...

تیزر محمدرسول الله - | کلیپ جدید - ...

ویدیو برای ایرانی محمد رسول الله▶ 2:38
video.baranpatogh.ir/watch.php?vid=e20bd3537
۲۹ مرداد ۱۳۹۴ ه .ش.
... توسط و کلیپ در و انیمیشن مستند. 757 نمایش. برچسب ها: محمد رسول الله, تیزر محمدرسول الله, محمدرسول الله ...

محمد رسول الله ساخت ایران نماشا - دنیای خبر

donyaekhabar.com/search/?q= + +محمد+رسول+الله+ساخت+ایران+نماشا
تسنیم/ اعضاء هیات معرفی ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی، به اتفاق آراء، تصمیم نهایی را برای انتخاب «محمد رسول الله (ص)» اتخاذ د.

ایرانی محمد رسول الله (ص) مجید مجیدی - تیتر های ...

spsp.avablog.ir/post/644/ + +ایرانی+محمد+رسول+الله+(ص)+مجید+مجیدی
۱۵ دی ۱۳۹۴ ه .ش. - محمد رسول الله مجید مجیدی بایگانی - یووز مووی | و سریال. www.yoozmovie.ir یکی از جدیدترین و بهترین آثار کارگردان خوب ...

ع های جدید پشت صحنه محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی

www.yeknice.ir/ع -های-جدید-پشت-صحنه- -محمد-رسول-الله-ساخته-مجید-مجیدی....
ع های جدید پشت صحنه محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی/ع های ... ع های پشت صحنه و بازیگران میلیاردی محمد رسول الله ... [269] ...

/ تیزر سینمایی محمد رسول الله ( 3 )

film.tebyan.net/film/156591
محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی
درخواست حذف اطلاعات

محمد رسول الله ( ) - ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/محمد_رسول الله_( )
محمد رسول الله ی است در گونه تاریخی به کارگردانی مجید مجیدی که داستان زندگی ... در ساخت این مجموعه همچون سایر های تاریخی سال های اخیر ایران نظیر ملک ...
۱ تولید · ‏۲ افتتاح شهرک سینمایی رسول ... · ‏۳ خلاصه داستان · ‏۴ بازیگران

تصاویر برای محمد رسول الله ساخته مجید مجیدیگزارش تصاویر
نتیجه تصویری برای محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی
نتیجه تصویری برای محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی
نتیجه تصویری برای محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی
نتیجه تصویری برای محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی
نتیجه تصویری برای محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی
تصاویر بیشتر برای محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی

محمد رسول الله(ص) - آپارات

www.aparat.com/muhammadmovie/ _محمد_رسول_الله(ص)
در روند ساخت [محمدرسول الله] چیزهای بسیاری یاد گرفتم و امید دارم تمام مردم ... مجید مجیدی کارگردان سینمایی محمد رسول الله (ص) در مصاحبه ای که در روز اول مهر ...

آپارات - محمد رسول الله

www.aparat.com/result/ _محمد_رسول_الله
اعتراض مفتی عربستان به محمد رسول الله ساخت مجیدی. yaserkh1380. 2,551 بازدید. 11:01. موسیقی آ و بخشهایی از محمد رسول الله مجیدمجیدی. صلوات بر ...

کامل محمد رسول الله مجید مجیدی

www.uptv.ir/tag/ -کامل- -محمد-رسول-الله-مجید-مج
خلاصه داستان: محمد رسول الله به کارگردانی مجید مجیدی پس از حدود سه سال مراحل مقدماتی و پیش تولید در سال ۱۳۸۶ در آستانه آغاز مرحله برداری قرار گرفت.

سینمایی محمد رسول الله(ص)

filmmohammad.simablog.ir/
محمد فوقانی عکاس «محمد رسول الله» می گوید مجید مجیدی در مقدمه کت که از ع ... مجیدی در ادامه با اشاره به پروژه ساخت سینمایی حضرت محمد(ص) اظهار داشت: ...

رایگان محمد رسول الله با

www.kingpedia.net/post/1293/ - -محمد-رسول-الله
رایگان محمد رسول الله با , ایرانی محمد رسول الله ... به کارگردانی:مجید مجیدی ... آقای مجیدی هم قول داده که دوران آن حضرت را بسازه . .... این توسط بخش خصوصی ساخته شده و زره ای از بیت المال برای این ...

هزینه ساخت محمدرسول الله(ص) چقدر است؟ - مشرق

www.mashreghnews.ir/fa/news/.../هزینه-ساخت- -محمدرسول-اللهص-چقدر-است
۳۰ شهریور ۱۳۹۴ ه .ش. - به گزارش مشرق، با اکران سینمایی محمد رسول الله(ص) بحث درباره .... بر ساخت محمد رسول الله(ص) به کارگردانی مجید مجیدی گفت: این ...

بازیگران محمد رسول الله مجیدی روی فرش قرمز مونترال - ...

namnak.com/بازیگران- -محمد-رسول-الله-مجیدی-روی-فرش-قرمز-مونترال.p19714
رتبه: ۴٫۵ - ‏۱۰۳ نقد
محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی و محصول سال 1393 که داستان زندگی را روایت می کند. این در 33 امین جشنواره فجر در سال 1393 برای ...

ع های حضرت محمد (ص) ساخته مجید مجیدی

mihand.ir/ع های- -حضرت-محمد-ص-ساخته-مجید-مجی/
ع های حضرت محمد صل الله علیه و اله و سلم ساخته مجید مجیدی. بردار .... اگر چنین باشد قطعا همانند محمد رسول الله قدیمی ی همیشه ماندگار خواهد شد.

«محمد رسول الله» از آغاز تا امروز/ چشم جهان به ایران است

www.entekhab.ir/fa/.../ -محمد-رسول-الله-از-آغاز-تا-امروز-چشم-جهان-به-ایران-است
سال های سال سینمای ایران به دنبال ساخت و اکران ی درباره زندگی حضرت محمد (ص) بود تا اینکه عید قربان سال ۱۳۹۰ مجید مجیدی تصمیم گرفت دست به کار شده و ...

محمد رسول الله(ص) - سلام سینما

www.salamcinama.ir/movie/205/محمد-رسول-الله-ص-
داریوش فرهنگ در «محمد رسول الله(ص)» مجید مجیدی ..... همه ی ما میدونیم این چقدر ضعیف و بد ساخته شد و نامزد نشدن این اتفق همچین غیر قابل پیشبینی ...

ویدیوهای محمد رسول الله(ص) - سلام سینما

www.salamcinama.ir/movie-videos/205/ویدیو-های- -محمد+رسول+الله
لحظاتی از محمد رسول الله (ص) تیزر تولد حضرت محمد (ص) در «محمد رسول الله» پشت ... حضرت محمد رسول الله پشت صحنه محمد رسول الله مجید مجیدی.

نشست خبری فا محمد رسول الله(ص) ساخته مجید مجیدی - ...

www.aviny.com/...allah/neshast-khabari-mohamad-rasul-allah.aspx?... ...محمد-رس...
نشست خبری فا محمد رسول الله(ص) ساخته مجید مجیدی.

/ تیزر سینمایی محمد رسول الله ( 3 )

film.tebyan.net/film/156591
تیزر سینمایی محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی که پس از سالها انتظار به اکران رسید.

در خبرگزاری فارس منتشر شد 25 ع جدید از «محمد(ص) ...

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920904000941
۴ آذر ۱۳۹۲ ه .ش. - شاید همین موضوع مهم ترین انگیزه ساخت «محمد» توسط مجید مجیدی ... او درباره مشهور مصطفی عقاد می گوید: در «محمد رسول الله» بیشتر به ...

محمد رسول الله - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | mehr ...

www.mehrnews.com/tag/ +محمد+رسول+الله
سینمایی «محمد رسول الله (ص)» با حضور مجید مجیدی کارگردان این اثر ۹ تیر ماه .... «محمد (ص)»آ ین ساخته مجید مجیدی که نزدیک به یک ماه از اکران آن می گذرد ...

الف - همه چیز درباره «محمد رسول الله (ص)»

alef.ir/vdcbs0b5frhb99p.uiur.html?296953
۱ مهر ۱۳۹۴ ه .ش. - هفته نامه همشهری جوان: محدصادق شایسته: محمد رسول الله (ص) آ ین ساخته مجید مجیدی از ظرفیت های مهمی برای بالابردن کیفیت نهایی اش استفاده ...

25 ع جدید از «محمد(ص)» مجید مجیدی / خبرگزاری فارس

khabarfarsi.com/ext/7300051
به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس ، ساخت از زندگی انبیاء همیشه و در ... محمد مصطفی(ص) فقط و فقط، یک شاخص است و آن هم «محمد رسول الله» است. - شاید همین موضوع مهم ترین انگیزه ساخت «محمد» توسط مجید مجیدی کارگردان نام ...

کشف حجاب بازیگر محمد رسول الله+تصاویر - آفتاب

aftabnews.ir/fa/news/342565/کشف-حجاب-بازیگر- -محمد-رسول-اللهتصاویر
۲۴ دی ۱۳۹۴ ه .ش. - وی در ساخته پرهزینه مجید مجیدی یعنی "محمد رسول ا..(ص)” هم نقشی کوتاه ایفا کرده بود.بهارک صالح نیا در مجیدی نقش "ثوبیه” کنیز همسر ابولهب ...

لوکیشن های محمد رسول الله(ص) به روایت تصویر

www.persian-star.org/film/
پروژه سینمایی "محمد رسول الله(ص)" به کارگردانی مجید مجیدی که از سال 90 کلید خورده ... این عظیم سینمایی که درباره زندگی اکرم(ص) ساخته شده است یکی از ...

بازیگر نقش عبدالمطلب:مخاطبان محمد رسول الله(ص) فقط ...

www.mizanonline.ir/.../بازیگر-نقش-عبدالمطلبمخاطبان-محمد-رسول-اللهص-فقط-مسل...
به لحاظ زمانی هم "مجید مجیدی" مقطعی را انتخاب کرده بود که نقاط عطف دراماتیک و ... در سینمایی "محمد رسول الله" خوش درخشیدید کمی در رابطه با این موضوع توضیح بدید؟ .... بازیگر مشهور سینمای عرب:ساخت محمد رسول الله (ص) اتفاق مهمی است.

محمد رسول الله - المقطع 1 - ا اج مجید مجیدی - youtube

ویدیو برای محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی▶ 1:14
https://www.youtube.com/watch?v=bex5nmp0jo4
۲۰ دی ۱۳۹۴ ه .ش. - بارگذاری توسطwelayavoice / صوت الولایة
قناة صوت الولایة الإسلامیة | تهتم باللطمیات والأناشید والإصدارات الولائیة لأهل بیت النبی محمد (ص) ◁◁*&^ إشترک فی قناة صوت الولایة لیصلک ...

«محمد رسول الله» 9 میلیارد را هم رد کرد+ - باشگاه ...

www.yjc.ir › فرهنگی هنری › سینما و تئاتر
۱۸ مهر ۱۳۹۴ ه .ش. - سینمایی «دوران عاشقی» time to love آ ین ساخته «علیرضا ... «محمد رسول الله (ص)» به کارگردانی مجید مجیدی نیز از چهارشنبه چهارم ...

محمد رسول الله ( ) - ویکی شیعه

fa.wikishia.net/view/محمد_رسول الله_( )
۲ تیر ۱۳۹۵ ه .ش. - محمد رسول الله (ص) سینمایی ساخته مجید مجیدی کارگردان ایرانی درباره دوران نوجوانی حضرت محمد (ص)، . این به روایت تاریخی ...

واکنش الازهر به ساخت سینمایی «محمد رسول الله(ص)» در ...

iqna.ir/fa/news/.../واکنش-الازهر-به-ساخت- -سینمایی-محمد-رسول-اللهص-در-ایران
علمای مصری در حالی این ادعا را مطرح کرده اند که مجید مجیدی، کارگردان بارها تأکید کرده که هدف از ساخت «محمد رسول الله(ص)»، معرفی صحیحی از (ص) به ...

ناکامی «محمد رسول الله (ص)» در رقابت نهایی اسکار - عصر ...

www.asriran.com › صفحه نخست › فرهنگی/هنری
۲۷ آذر ۱۳۹۴ ه .ش. - ناکامی «محمد رسول الله (ص)» در رقابت نهایی اسکار ... پیش تر هم «بچه های آسمان» ساخته مجید مجیدی که در سال ۱۳۷۷ به عنوان ی ایران به ...

توهین بازیگران زن به نام محمد رسول الله(ص) +ع - ی ایران

shohadayeiran.com/fa/news/.../توهین-بازیگران-زن-به-نام-محمد-رسول-اللهص-ع
محمد رسول الله (ص)شاید پر هزینه ترین تاریخ ایران را شکل داد تا بتواند ... حالا بعد از ساخت و چند اکران خصوص از بهترین اثر مجید مجیدی، دهن کجی و توهین برخی ...

درباره محمد رسول الله (ص) ساخته مجید مجیدی - همشهری

www.hamshahrionline.ir/details/307228/cinema/iraniancinema
۲۴ شهریور ۱۳۹۴ ه .ش. - این ساخته مجید مجیدی که از سال 1387 کلید خورده بود در لوکیشن اصلی شهرک ... محمد رسول الله ص از نظر تولید و پروداکشن ی فا و مجلل و از منظر ...

بخش هایی از سینمایی محمد(ص) ساخته مجید مجیدی+پشت ...

roshangari.ir/video/32684
۱۹ فروردین ۱۳۹۴ ه .ش. - نشست خبری فا محمد رسول الله(ص) ساخته مجید مجیدی ... بخش هایی از سینمایی محمد(ص) ساخته مجید مجیدی+پشت صحنه · منتظرالمهدی.

بازتاب داخلی و جهانی «محمد رسول الله» - euronews

fa.euronews.com › اخبار › اخبار بین المللی › اخبار
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ ه .ش. - سرانجام جنجال برانگیز «محمد رسول الله»، ساخته مجید مجیدی، همزمان با سینماهای تهران و شهرستان های ایران، در برخی کشورهای جهان مثل و ...

نقاط قوت و ضعف محمد رسول الله (ص) ساخته مجید مجیدی - ...

sahebnews.ir › مذهبی
۱۴ شهریور ۱۳۹۴ ه .ش. - ی که با قلب ها بازی می کند، شور می آفریند و اشک ها را جاری می سازد؛. نقاط قوت و ضعف محمد رسول الله (ص) ساخته مجید مجیدی. در این ...

ع های جدید پشت صحنه محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی

www.yeknice.ir/ع -های-جدید-پشت-صحنه- -محمد-رسول-الله-ساخته-مجید-مجیدی....
ع های جدید پشت صحنه محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی/ع های بازیگران در پشت صحنه محمد رسول الله/ع های محمد رسول الله/ جدید محمد ...

پشت صحنه محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی | تی وی ...

plus.ir/posts-people/5456/پشت-صحنه- -محمد-رسول-الله-ساخته-مجید-مجیدی
پشت صحنه محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی · پسندیدم ۳۲ ... پر فروش ترین های دهه 70/نوستالژی. اسکار 2016 به محمد رسول الله ایمان نیاورد. نامزدی سحر ...

محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی -

my-film.org/tag/ -محمد-رسول-الله-ساخته-مجید-مجیدی
خلاصه داستان محمد رسول الله : داستان کودکی است اما قصه از روزهای آ شعب ابوطالب آغاز می شود، حدود ۲۰ دقیقه زمان حصر اکرم (ص) در ...

نقد و بررسی محمد رسول الله ( ص ) - مووی مگ

moviemag.ir/cinema/movie-reviews/.../12333-نقد-و-بررسی- -محمد-رسول-الله-...
از جمله مشهورترین ساخته های مجید مجیدی تا پیش از این ، « بچه های آسمان ... ساموئل در « محمد رسول الله ( ص ) » بیش از یک دهه از عمرش را به دنبال یافتن حضرت ...

نسیم آنلاین | اکران محمد رسول الله

nasimonline.ir/files/detail/8294/اکران- -محمد-رسول-الله
محمد رسول الله(ص) با حضور مجید مجیدی برای جمعی از مسلمانان کشور سوئد به صورت ... زینب مغنیه در مورد آ ین ساخته مجید مجیدی، نوشت: دیگر لذت جدیدی را هنگام ...

محمد رسول الله؛ پرنقص و کامیاب! - فرارو

fararu.com/fa/news/246914/ -محمد-رسول-الله-پرنقص-و-کامیاب
۲۵ شهریور ۱۳۹۴ ه .ش. - یادداشت ارسالی- مصطفی شریفیان؛ بی تردید محمد (ص) ساخته مجید مجیدی از نقایص و ایراد های فراوانی به ویژه در نامه آسیب خورده است.

آهنگساز محمد رسول الله (ص): دوست نداشتم به اسکار برود ...

sedayiran.com/fa/.../آهنگساز- -محمد-رسول-الله-ص-دوست-نداشتم-به-اسکار-برود
۱۳ مهر ۱۳۹۴ ه .ش. - رحمان شناخته شده است، آهنگ ساز محمد رسول الله(ص)، است و به واسطه ... ایرانی، کار در ایران، همکاری با مجید مجیدی و حضور در ساخت ی با ...

ایرانی محمد (ص) با | صدای سراب

sedayesaraab.ir/?p=13569
حجم فایل حجم :۱۰ مگابایت. مصاحبه با بازیگران محمد رسول الله ... بازار مکه – ع های حضرت محمد (ص) ساخته مجید مجیدی. ع های حضرت ...

تجلیل آیت الله جوادی آملی از مجیدمجیدی/امیدوارم قسمتهای ...

www.khabaronline.ir/detail/527806/culture/cinema
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ ه .ش. - شفقنا نوشت: محمد رسول الله(ص)، پاسخی محکم به شبهات و تحریفات ... آملی از مجیدمجیدی/امیدوارم قسمتهای بعدی محمدرسول الله هم ساخته شود.

هزینه محمدرسول ا.. چقدر است؟ - ناطقان

nateghan.ir/fa/news/28754/هزینه- -محمدرسول-ا-چقدر-است
۶ شهریور ۱۳۹۴ ه .ش. - «مجید مجیدی» در مصاحبه ای که با فرانس پرس - خبرگزاری فرانسوی - انجام داده، از دشواری های ساخت «محمد رسول الله (ص)» و ادامه این پروژه سخن ...

محمد رسول الله (ص)» نام رسمی مجید مجیدی است - پردیس ...

www.kouroshcineplex.com/?p=nwd&nid=501
به نقل از روابط عمومی «محمد رسول الله (ص)» ،از زمان آغاز تولید این ،در رسانه های ... اکران «محمد رسول الله (ص)» ساخته مجید مجیدی قرار است از اوایل شهریورماه به ...

کارگردانان روسی از مجیدی برای ساخت محمد رسول الله(ص) ...

www.rahemobin.ir/کارگردانان-روسی-از-مجیدی-برای-ساخت-فیل/
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه .ش. - به گزارش پایگاه خبری راه مبین به نقل از فارس، با هماهنگی رایزنی فرهنگی ی ایران، مجید مجیدی، کارگردان محمد رسول الله (ص) از.

گفته های بازیگران محمد رسول الله (ص) درباره مجید مجیدی ...

www.cinematicket.org/?p=newsdet&nid=2305
۱۷ مهر ۱۳۹۴ ه .ش. - بازیگران محمد رسول الله (ص) درباره مجید مجیدی نظراتی داده اند که ... یکی از سختیهای همکاری با مجید مجیدی این است که ایشان قبلا تجربه .... سلام وقت بر شما نیکو باد آقای مجیدی ازتون سپاسگزارم که با ساخت محمد رسول الله ...

هفت ایراد اساسی محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی :: ...

daneshjooiran.ir/post/66/هفت-ایراد-اساسی- -محمد-رسول-الله-ساخته-مجید-مجیدی
قسمت شد در سفر هفته پیش به مشهد مقدس جزء اولین انی باشم که در اولین اکران محمد رسول الله این اثر از مجید مجیدی رو نگاه د. در ادامه مطلب همراه دانشجو ایران ...

محمد رسول الله- جام نیوز

www.jamnews.ir/keywords/43217/ %20محمد%20رسول%20الله
مجید مجیدی برای اکران عمومی محمد رسول الله(ص) در عراق با قائم مقام وزارت فرهنگ این کشور در ... آ ین ساخته مجید مجیدی در جشنواره جهانی فجر به نمایش در می آید.

سینمایی محمد رسول الله (ص) به کارگردانی مجید ...

navafilm.in/ - -سینمایی-محمد-رسول-الله-ص-ب/
توضیحات و اخبار این اثر: سینمایی «محمد رسول الله(ص)» ساخته مجید مجیدی، کارگردان بزرگ سینمای ایران، یکی از بزرگترین و پرهزینه ترین های تاریخ ...

محمد رسول الله ص از جانب مجید مجیدی - صبح بخیر

sobbekheir.com/tag/ -محمد-رسول-الله-ص-از-جانب-مجید-مجیدی
خبرگزاری آناتولی ترکیه از اکران خصوصی «محمد رسول الله»ص ساخته مجید مجیدی در استانبول ترکیه خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ت ...

اکران سینمایی محمد رسول الله(ص) مجید مجیدی ... - سازمان ...

www.arvandfreezone.com/1394/06/08/اکران- -سینمایی-محمد-رسول-اللهص-مجی/
۸ شهریور ۱۳۹۴ ه .ش. - همزمان با اکران عمومی در سراسر کشور و جهان، سینمای نخل مشهر آ ین ساخته مجید مجیدی را به نمایش قرار می دهد. به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد اروند، ...

محمد رسول الله (ص) ده برابر هزینه ساخت خود را در خواهد آورد

www.bornanews.ir/.../314277- -محمد-رسول-الله-ده-برابر-هزینه-ساخت-خود-را-در-خ...
۱۳ شهریور ۱۳۹۴ ه .ش. - مجید مجیدی کارگردان «محمد رسول الله (ص)» در سخنرانی در مک گیل کانادا گفت: اگرچه «محمد رسول الله(ص)» با نگاه سود دهی ساخته ...

محمد رسول الله - khouznews.ir | اخبار خوزستان

www.khouznews.ir/fa/tag/1/ %20محمد%20رسول%20الله
با اکران محمد رسول الله به کارگردانی مجید مجیدی. ... سینمایی محمد رسول الله ص ساخته مجید مجیدی از. ... رفت محمد رسول الله ص ی است ساخته مجید.

محمد رسول الله - تابناک

www.tabnak.ir/fa/tag/1/ %20محمد%20رسول%20الله
مجید مجیدی «چهره ی سال هنر انقلاب» شد ... گذشته میزبان محمد رسول الله ص به کارگردانی "مجید. .... الله ص ساخته مجید مجیدی اثری شاعرانه درباره کودکی .

مجید مجیدی از ادامه پروژه سینمایی «محمد رسول الله (ص)» منصرف ...

cinemapress.ir/news/.../مجید-مجیدی-از-ادامه-پروژه-سینمایی-محمد-رسول-الله-ص-منصرف
۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ه .ش. - به گزارش سینماپرس، « سینمایی «محمد (ص)» به عنوان گران ترین پروژه ... میلیارد تومانی ساخته شد، پس از شش ماه اکران استثنایی در چند گروه سینمایی و ... بر خلاف پروژه «محمد (ص)» مجید مجیدی، در پروژه «رس / محمد رسول الله» ...

بازیگران محمد رسول الله (ص) ساخته مجید مجیدی + ع - ...

khomari.com › گالری ع
بازیگران محمد رسول الله (ص) ساخته مجید مجیدی + ع بازیگران محمد رسول الله (ص) : علیرضا شجاع نوری در نقش عبدالمطلب مهدی پاکدل در نقش ابوطالب ...

محمد رسول الله (ص) به شهید بهشتی رسید - ...

www.snn.ir/detail/news/448881/9036
۱۸ مهر ۱۳۹۴ ه .ش. - به همت انجمن ی دفتر تحکیم وحدت شهید بهشتی فردا یکشنبه ۱۹ مهر ماه محمد رسوال الله (ص) آ ین ساخته مجید مجیدی اکران می شود.

حوزه علمیه احناف خواف - ساخت زندگانی (ص) ...

www.ahnafekhaf.com/news/print/34/
حال باید دید مجیدی تا چه حد اصولی را که مصطفی عقاد برای همگرایی مذهبی محمد رسول الله رعایت کرد، در ساخت جدیدش رعایت می کند؟ مجید مجیدی کارگردانی ...

محمد رسول الله(ص) ساخته مجیدی در عراق اکران می شود

javanonline.ir/fa/news/.../ -محمد-رسول اللهص-ساخته-مجیدی-در-عراق-اکران-می شود
۹ مرداد ۱۳۹۵ ه .ش. - محمد رسول الله(ص) ساخته مجیدی در عراق اکران می شود ... قرارداد اکران محمد رسول الله(ص)، ساخته تحسین برانگیز مجید مجیدی در عراق امضا شد.

با کیفیت موسیقی متن محمد رسول الله(ص) | - ...

maddahi.net/عتیقه-خونه/ -با-کیفیت-موسیقی-متن- -محمد-رس/
موسیقی متن محمد رسول الله به کارگردانی مجید مجیدی szx ...... به کنار، بابا دیگه چرا دنبال یدن سی دی موسیقی محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی نمیری که ...

هفت صبح | گزارش آسوشیتدپرس از پشت صحنه «محمد ...

7sobh.com/content/گزارش-آسوشیتدپرس-از-پشت-صحنه- -محم/
خبرگزاری آسوشیتدپرس (ap) در گزارشی به مراحل ساخت و تولید «محمدرسول الله» اثر مجیدمجیدی کارگردان ایرانی پرداخته است. این خبرگزاری از روستای الله یار ...

همه چیز در مورد «محمد رسول الله» | اتاق خبر 24

otaghkhabar24.ir/news/13216
۹ شهریور ۱۳۹۴ ه .ش. - مجید مجیدی کارگردان سینمای ایران زمانی که تصمیم گرفت «محمد رسول الله» را ... مجیدی اجازه ساخت «محمد رسول الله» را از رضا (ع) گرفت.

واکنش رسانه های اندونزی به محمد رسول الله + تصاویر - وارث

vareth.ir/fa/news/54902/واکنش-رسانه-های-اندونزی-به- -محمد-رسول-الله-تصاویر
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ ه .ش. - واکنش رسانه های اندونزی به محمد(ص)+ تصاویر وارث : همزمان با معرفی و گاه اکران جهانی محمد(ص) ساخته مجید مجیدی در کشورهای مختلف، شاهد ...

تصمیم مجیدی در محمد رسول الله+ع - تابناک با تو | ...

tabnakbato.ir/fa/news/8007/تصمیم-مجیدی-در- -محمد-رسول-اللهع
سینمایی «محمد رسول الله(ص)» آ ین ساخته مجید مجیدی همزمان با میلاد حضرت ثامن الحجج پس از مراسم افتتاحیه بین المللی در مونترال کانادا در تهران و تعدادی از ...

یاهو درباره محمد رسول الله (ص) چه نوشت؟ - شبکه خبر

www.irinn.ir/news/121217/یاهو-درباره- -محمد-رسول-الله-(ص)-چه-نوشت؟
۷ شهریور ۱۳۹۴ ه .ش. - این که داستان نوجوانی (ص) را روایت می کند، به کارگردانی مجید مجیدی ساخته شده است. مجیدی می گوید می خواهد با «محمد رسول الله» ...

مرکز اسناد انقلاب ی - «محمد رسول الله» از آغاز تا امروز

www.irdc.ir/fa/content/58965/default.aspx
سال های سال سینمای ایران به دنبال ساخت و اکران ی درباره زندگی حضرت محمد (ص) بود تا اینکه عید قربان سال ۱۳۹۰ مجید مجیدی تصمیم گرفت دست به کار شده و اثری ...

ع های بازیگران محمد رسول الله در شهرک سینمایی نور - ...

www.niksalehi.com/oghat/archives/225116.php
۱۸ دی ۱۳۹۳ ه .ش. - کارگردان سینمایی محمد رسول الله مجید مجیدی به همراه چند تن از بازیگران این مهدی پاکدل،ساره بیات و مینا ساداتی روز چهارشنبه ... اسامی بازیگران «محمد(ص)» مجید مجیدی اعلام شد · «محمد رسول الله» چگونه ساخته شد؟

اکران جهانی محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی در 4 شهریور

www.mashhad-cinema.ir/.../اکران-جهانی- -محمد-رسول-الله--ساخته-مجید-مجیدی-در-...
۲۹ مرداد ۱۳۹۴ ه .ش. - محمد رسول الله در مدت زمان حدود 3 ساعت و با 45 سالن در تهران و 98 سالن در شهرستان اکران می شود.

گذری کوتاه بر مراحل تولید محمد رسول الله(ص) « ...

golestanblog.ir/گذری-کوتاه-بر-مراحل-تولید- -محمد-رسو/
۳ داد ۱۳۹۰: مجید مجیدی برای سینمایی محمد رسول الله (ص) پروانه ساخت دریافت کرد. ۷ داد ۱۳۹۰: انتشار اولین فهرست بازیگران؛ امین تارخ، حسین پاکدل، مهدی ...

برچسب ها - محمد - شیعه نیوز

www.shia-news.com/fa/tag/1/ %20محمد
داشت محمد ساخته مجید مجیدی نیز در صورت دوبله... کد خبر: ۱۱۸۳۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۷. دوبله محمد رسول الله (ص) به عربی. دو شرکت لبنانی مسئولیت ...

«مجید مجیدی» چگونه رئیس هیات داوران جشنواره فجر شد!؟ ...

besharnews.ir/pages/printable-news-7132.aspx
مجید مجیدی، ساز با سابقه سینمای ایران برای اولین بار در تاریخ جشنواره ... البته محمد رسول الله آ ین ساخته مجید مجیدی، بعد از مصطفی عقاد در ...

کافه سینما - انجمن کافه سینما - موضوع: نقد محمد رسول ...

مدیریت کیفیت فراگیر در خدمات کتابداری و اطلاعرسانی
درخواست حذف اطلاعاتهدف‌ من‌ از این‌ مقاله‌ برجسته‌ ‌ برخی‌ از نتایج‌ عمدة‌ پروژة‌ ای‌ خود 9 در موضوع‌ مدیریت‌ کیفیت‌ در بخش‌ خدمات‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌ است‌
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 66 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26
مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر در خدمات‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌فروشنده فایل


کد کاربری 1024مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر در خدمات‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌
مقدمه‌
هدف‌ من‌ از این‌ مقاله‌ برجسته‌ ‌ برخی‌ از نتایج‌ عمدة‌ پروژة‌ ای‌ خود [9 ] در موضوع‌ مدیریت‌ کیفیت‌ در بخش‌ خدمات‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌ است‌. در این‌ مقاله‌ از میان‌ مباحثی‌ که‌ در خود رساله‌ به‌ آن‌ پرداخته‌ام‌ بیش‌تر به‌ جوانب‌ عملی‌ خواهم‌ پرداخت‌ تا ملاحظات‌ نظری‌. در عین‌ حال‌ احساس‌ می‌کنم‌ که‌ لازم‌ است‌ بحث‌ را با برخی‌ تعاریف‌ اساسی‌ شروع‌ کنم‌، چرا که‌ کلماتی‌ مثل‌ کیفیت‌ و سیستم‌ در نظر افراد مختلف‌ معانی‌ متفاوتی‌ دارند؛ به‌ عبارت‌ دیگر این‌ کلمات‌ هم‌ معانی‌ ضمنی‌ و هم‌ معانی‌ صریح‌ متفاوتی‌ دارند.
سازمان‌های‌ خدماتی‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌ ــ کتابخانه‌های‌ تخصصی‌، کارگزاران‌ اطلاع‌رسانی‌، تولیدکنندگان‌ پایگاه‌های‌ اطلاعاتی‌، و...ــ مأموریت‌های‌ گوناگونی‌ دارند که‌ نسبتاً پایدار هستند و [علاوه‌ بر آن‌ها ] اه ‌ کاری‌ کوتاه‌مدت‌ و بلندمدتی‌ نیز دارند. در عین‌ حال‌ مأموریت‌ کیفیت‌ از مأموریت‌های‌ مشترک‌ در تمام‌ سازمان‌ها است‌. این‌ آگاهی‌ که‌ مأموریت‌ اساسی‌ کیفیت‌ در تمام‌ سازمان‌های‌ خدمات‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌، تأمین‌ نیازهای‌ مشتریان‌ خود است‌ و نه‌ تولید کالاها و خدمات‌ اطلاع‌رسانی‌، باید برای‌ هر مدیر و کارمند بخش‌ اطلاع‌رسانی‌ اهمیت‌ حیاتی‌ داشته‌ باشد. در محیط‌ کیفیت‌ فراگیر، مأموریت‌ کیفیت‌ را می‌توان‌ به‌ شکل‌ زیر خلاصه‌ کرد: «دستی ‌ به‌ نتایج‌ عالی‌ به‌ لحاظ‌ رضایت‌ استفاده‌کنندگان‌ همراه‌ با حداقل‌ استفاده‌ از منابع‌ و بهبود مداوم‌ این‌ نتایج‌ در طی‌ زمان‌.»
الگوی‌ زیر اجزای‌ لازم‌ برای‌ تحقق‌ مدیریت‌ کیفیتی‌ مشخص‌ را نشان‌ می‌دهد. سه‌ عنصر دخیل‌ عبارت‌اند از: یافته‌های‌ استفاده‌کننده‌، فرآیندها و نظام‌ کیفیتی‌.
نتایج‌ استفاده‌کنندگان‌ عبارت‌ از ارزی ‌هایی‌ هستند که‌ از سوی‌ استفاده‌ کنندگان‌ ارائه‌ می‌شوند، یعنی‌ رضایت‌ یا عدم‌ رضایت‌ استفاده‌ کنندگان‌ طبق‌ استنباط‌ آن‌ها. نتایج‌ استفاده‌ کنندگان‌ شامل‌ انتظارات‌ تحقق‌ نیافته‌، انتظارات‌ برآورده‌ شده‌ و انتظارات‌ جدیدتر می‌شود.
فرآیندها ابزارهای‌ مورد نیاز برای‌ دستی ‌ به‌ نتایج‌ هستند. در آثار مکتوب‌ تخصصی‌، غالباً به‌ فرآیندها با عنوان‌ «فرآیندهای‌ ارزش‌ افزوده‌» اشاره‌ می‌شود، که‌ نشان‌ می‌دهند که‌ ارزش‌های‌ استفاده‌کنندگان‌ نظیر دستی ‌، گزینشگری‌، جامعیت‌ و انطباق‌پذیری‌ ایجاد شده‌اند.
نهایتاً این‌ الگو شامل‌ «نظام‌ کیفیتی‌» می‌شود که‌ اجزای‌ ساختاری‌، فنی‌، مدیریتی‌، انسانی‌ و اجتماعی‌ را که‌ در مأموریت‌ کیفیت‌ مؤثرند در بر می‌گیرد. عناصر مهم‌ نظام‌ کیفیتی‌ در یک‌ سازمان‌ خدمات‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌، اجزایی‌ نظیر ی‌، ارزش‌ها و فرهنگ‌ سازمانی‌، اصول‌ مدیریت‌ کارکنان‌ و استفاده‌ از منابع‌ فنی‌ را شامل‌ می‌شوند..دو موضوع‌ مؤکد مورد تأکید عبارت‌اند از:1ـ رابطة‌ بین‌ توانایی‌ها و مهارت‌های‌ کاری‌ اطلاع‌رسانی‌ حرفه‌ای‌ و مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر ــ یا این‌ که‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر تا چه‌ اندازه‌ منع ‌کنندة‌ اصول‌، ارزش‌ها و اخلاق‌ متخصصان‌ اطلاع‌رسانی‌ است‌.بنابر نظریة‌ جدید مدیریت‌ کیفیت‌، بین‌ اصول‌ مدیریت‌ کیفیت‌ با مهارت‌ و دانش‌ حرفه‌ای‌ تضادی‌ وجود ندارد، اما آیا این‌ گفته‌ صحیح‌ است‌؟ برای‌ پرداختن‌ به‌ این‌ سؤال‌ بر گرایش‌های‌ موجود در پیشرفت‌های‌ اخیر در عرصه‌های‌ اصلی‌ علم‌ اطلاع‌رسانی‌/مدیریت‌ اطلاع‌رسانی‌ تمرکز خواهم‌ کرد.
2ـ دومین‌ سؤال‌ عمده‌ به‌ رابطة‌ بین‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر و نوآوری‌ می‌پردازد. نوآوری‌ و تغییر چالش‌ عمده‌ای‌ را در پیش‌ روی‌ تمام‌ سازمان‌های‌ خدمات‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌ می‌گذارند. بنابراین‌، بررسی‌ میزان‌ و چگونگی‌ کمک‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر به‌ کتابخانه‌ در تلاش‌ برای‌ به‌ کارگیری‌ نوآوری‌های‌ مدیریتی‌ و فنی‌، جالب‌ است‌. برای‌ پاسخ‌ به‌ سؤال‌ دوم‌ از داده‌های‌ یک‌ پیمایش‌ تجربی‌ بر روی‌ تأمین‌کنندگان‌ اطلاعات‌ تجاری‌ در دانمارک‌، فنلاند، نروژ و سوئد استفاده‌ خواهیم‌ کرد [12 ] . در سال‌های‌ 1994ـ1993 پرسشنامه‌ها برای‌ نمونه‌های‌ برگزیده‌ از میان‌ اعضای‌ مجامع‌ حرفه‌ای‌ ارسال‌ شد و 139 پرسشنامه‌ بازگشت‌ که‌ نرخ‌ پاسخ‌ 60 درصدی‌ را نشان‌ می‌داد. پاسخ‌ دهندگان‌، کل‌ حلقة‌ اطلاعاتی‌ (کتابخانه‌های‌ علمی‌ ــ پژوهشی‌ و تخصصی‌، تولیدکنندگان‌ پایگاه‌های‌ اطلاعاتی‌، میزبان‌ها، و...) را زیر پوشش‌ قرار می‌دهند. از همگرایی‌ تا نفوذ
مدیریت‌ کیفیت‌ و علوم‌ اطلاع‌رسانی‌ و کتابداری‌
در وضعیت‌ حاضر مدیریت‌ علوم‌ اطلاع‌رسانی‌ و اطلاع‌رسانی‌ تقریباً رشته‌های‌ اصلی‌ را که‌ در برنامه‌های‌ آموزشی‌ مدارس‌ یا دانشکده‌های‌ علوم‌ اطلاع‌رسانی‌ و کتابداری‌ دنیای‌ غرب‌ گنجانده‌ شده‌اند زیر پوشش‌ می‌گیرند. فهرستی‌ از رشته‌های‌ ی‌ علوم‌ اطلاع‌رسانی‌ در نمودار 1 نشان‌ داده‌ شده‌. این‌ ج ‌ رابطة‌ بین‌ رشته‌های‌ علوم‌ اطلاع‌رسانی‌، جوانب‌ مدیریتی‌ آن‌ها (ستون‌ دوم‌)، و رابطة‌ آن‌ها با سه‌ جزء اساسی‌ الگوی‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر (نتایج‌، فرآیندها و نظام‌ کیفیت‌) را نشان‌ می‌دهد:


 مشاهده متن کامل ...
دومین برنامه پا ازی رفتگران طبیعت شهرستان سمیرم در روز 5 مهرماه ۱۳۹۲ در ابشار زی
درخواست حذف اطلاعات

دومین برنامه پا ازی رفتگران طبیعت شهرستان سمیرم در روز 5 مهرماه ۱۳۹۲ در ابشار زیبای ابملخ سمیرم با مشارکت رفتگران استان اصفهان برگزار شد.

دومین برنامه پا ازی رفتگران طبیعت شهرستان سمیرم در روز 5 مهرماه ۱۳۹۲ در ابشار زیبای ابملخ سمیرم با مشارکت رفتگران استان اصفهان برگزار شد.

دومین برنامه پا ازی رفتگران طبیعت شهرستان سمیرم در روز 5 مهرماه ۱۳۹۲ در ابشار زیبای ابملخ سمیرم با مشارکت رفتگران استان اصفهان برگزار شد.

دومین برنامه پا ازی رفتگران طبیعت شهرستان سمیرم در روز 5 مهرماه ۱۳۹۲ در ابشار زیبای ابملخ سمیرم با مشارکت رفتگران استان اصفهان برگزار شد.

دومین برنامه پا ازی رفتگران طبیعت شهرستان سمیرم در روز 5 مهرماه ۱۳۹۲ در ابشار زیبای ابملخ سمیرم با مشارکت رفتگران استان اصفهان برگزار شد.

دومین برنامه پا ازی رفتگران طبیعت شهرستان سمیرم در روز 5 مهرماه ۱۳۹۲ در ابشار زیبای ابملخ سمیرم با مشارکت رفتگران استان اصفهان برگزار شد.

دومین برنامه پا ازی رفتگران طبیعت شهرستان سمیرم در روز 5 مهرماه ۱۳۹۲ در ابشار زیبای ابملخ سمیرم با مشارکت رفتگران استان اصفهان برگزار شد.

دومین برنامه پا ازی رفتگران طبیعت شهرستان سمیرم در روز 5 مهرماه ۱۳۹۲ در ابشار زیبای ابملخ سمیرم با مشارکت رفتگران استان اصفهان برگزار شد.

دومین برنامه پا ازی رفتگران طبیعت شهرستان سمیرم در روز 5 مهرماه ۱۳۹۲ در ابشار زیبای ابملخ سمیرم با مشارکت رفتگران استان اصفهان برگزار شد.

دومین برنامه پا ازی رفتگران طبیعت شهرستان سمیرم در روز 5 مهرماه ۱۳۹۲ در ابشار زیبای ابملخ سمیرم با مشارکت رفتگران استان اصفهان برگزار شد.

دومین برنامه پا ازی رفتگران طبیعت شهرستان سمیرم در روز 5 مهرماه ۱۳۹۲ در ابشار زیبای ابملخ سمیرم با مشارکت رفتگران استان اصفهان برگزار شد.

دومین برنامه پا ازی رفتگران طبیعت شهرستان سمیرم در روز 5 مهرماه ۱۳۹۲ در ابشار زیبای ابملخ سمیرم با مشارکت رفتگران استان اصفهان برگزار شد.

دومین برنامه پا ازی رفتگران طبیعت شهرستان سمیرم در روز 5 مهرماه ۱۳۹۲ در ابشار زیبای ابملخ سمیرم با مشارکت رفتگران استان اصفهان برگزار شد.

دومین برنامه پا ازی رفتگران طبیعت شهرستان سمیرم در روز 5 مهرماه ۱۳۹۲ در ابشار زیبای ابملخ سمیرم با مشارکت رفتگران استان اصفهان برگزار شد.

دومین برنامه پا ازی رفتگران طبیعت شهرستان سمیرم در روز 5 مهرماه ۱۳۹۲ در ابشار زیبای ابملخ سمیرم با مشارکت رفتگران استان اصفهان برگزار شد.

دومین برنامه پا ازی رفتگران طبیعت شهرستان سمیرم در روز 5 مهرماه ۱۳۹۲ در ابشار زیبای ابملخ سمیرم با مشارکت رفتگران استان اصفهان برگزار شد.

پایگاه اطلاع رسانی شهرستان سمیرم www.semiromi.irمشاهده متن کامل ...
پایگاه های اطلاعاتی (database) و ژورنال های فیزیوتراپی-قسمت اول
درخواست حذف اطلاعات

 

بحث پایگاه های اطلاعاتی و ژورنال ها (نشریات)ی فیزیوتراپی در گروه تلگرامی تدوین دلاین های فیزیوتراپی

مدیران گروه:

فیزیوتراپیست مجید داستانی

فیزیوتراپیست حاتم قربانپور

فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

ارائه کننده: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار


 پایگاه های اطلاعاتی (database) و ژورنال های فیزیوتراپی-قسمت دوم

 

فهرست موضوعات

دیت س (database) یا پایگاه داده و یا بانک اطلاعاتی چیست؟ 

پایگاه اطلاعاتی شواهد فیزیوتراپی یا pedro

پایگاه اطلاعاتی مدلاین (medline)- سرچ از طریق پاب مد (pubmed)

پایگاه اطلاعاتی کاکرن (cochran database)- مرور سیستماتیک (systematic review)

پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس (scopus)/ شرکت انتشاراتی ا ویر (elsevier)

شرکت انتشاراتی ا ویر (elsevier) و ژورنال های فیزیوتراپی

پایگاه اطلاعاتی ساینس دایرکت (sciencedirect)

پایگاه اطلاعاتی امبیس (embase)

پایگاه اطلاعاتی اشپرینگر (springer)

پایگاه اطلاعاتی موسسه اطلاعات علمی یا isi (institute for scientific information)

پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکالر (google scholar)

ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﺮوﮐﻮﺋﺴﺖ (proquest)

پایگاه اطلاعاتی سینال (cinahl)

پایگاه اطلاعاتی آپ تو دیت (uptodate)

پایگاه اطلاعاتی شواهد بالینی bmj (bmj clinical evidence)

ژورنال های فیزیوتراپی (نشریات فیزیوتراپی)

منابع (references)

 

دیت س (database) یا پایگاه داده و یا بانک اطلاعاتی چیست؟ 

بانک اطلاعاتی یا پایگاه داده و یا دیت س به مجموعه ای از اطلاعات با ساختار منظم  گفته می شود. این پایگاه های اطلاعاتی معمولاً در قالبی که برای دستگاه ها و رایانه ها قابل خواندن و قابل دسترسی باشند، ذخیره می شوند. دیت س در اصل مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات است.

 

پایگاه اطلاعاتی به‌ گونه‌ای شکل می‌گیرد که تسهیلاتی را برای ذخیره، درج، حذف، اصلاح، روزآمدسازی و بازی اطلاعات پرونده‌ها توسط یک یا چند کاربر به‌صورت اشتراکی و همزمان فراهم سازد.

 

پایگاه اطلاعاتی شواهد فیزیوتراپی یا pedro /physiothe y evidence database

https://www.pedro.org.au

 

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی  pedro

پایگاه اطلاعاتی شواهد فیزیوتراپی

physiothe y evidence database


pedro  یک پایگاه اطلاعاتی رایگان با بیش از 36,000 کارآزمایی های تصادفی، بررسی های سیستماتیک و راهنماهای عملکرد بالینی در زمینه فیزیوتراپی است. برای هر کارآزمایی، بررسی و راهنما، pedro  جزئیات استنادی (کتابشناختی)، چکیده و یک لینک به متن کامل، در صورت امکان فراهم می کند. تمام کارآزمایی های موجود در پایگاه اطلاعاتی pedro به طور مستقل از لحاظ کیفیت ارزی می شوند. این رتبه بندی های کیفی برای هدایت سریع کاربران به کارآزمایی های معتبر و جامع استفاده می شود تا عملکرد بالینی را هدایت نمایند.

تهیه کننده pedro: مرکز فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد در مؤسسه سلامت جهانی جورج، وابسته به تحقیقات علوم اعصاب استرالیا.

 

سه شیوه برای جستجو در پایگاه اطلاعاتی pedro وجود دارد:
 دو شیوه برای متخصصان سلامت طراحی شده است:

 • simple search

https://search.pedro.org.au/search

 

 • a nced search

https://search.pedro.org.au/a nced-search

 

یک شیوه هم برای کاربران فیزیوتراپی از جمله بیماران طراحی شده است:

 

 

این پایگاه به 11 زبان انگلیسی، پرتغالی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، چینی، ژاپنی، کره ای، ترکی و تامیلی در دسترس است.

 

پایگاه اطلاعاتی مدلاین (medline)- سرچ از طریق پاب مد (pubmed)

مدلاین (medline) یکی از معروفترین پایگاه داده‌های آزاد (دیت س) در جهان است که حاوی اطلاعات بیبلیوگرافی (کتابشناسی) پژوهشی برای تمام رشته‌های علوم پزشکی و زیست‌شناسی است.

مدلاین مجموعه‌ای از اطلاعات کیفی کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده، موسسات ملی سلامت ایالات متحده و سایر نهادها و سازمان‌های تی سلامت ایالات متحده است. این پایگاه داده توسط ابزاری همانند پاب‌ مد (pubmed) برای جهانیان قابل دسترس است. پاب مد دسترسی رایگان به مدلاین و لینک به متن کامل را فراهم می سازد. مدلاین شامل استنادها و خلاصه های ژورنال برای نوشتجات زیست پزشکی از سراسر جهان است.

علاوه بر گزینش و رقابت علمی مجلات برای ورود به مدلاین، سیستم سرفصل های موضوعی پزشکی (medical subject headings) یا mesh نیز یکی از مزایای مهم مدلاین است.

پاب‌ مد ( pubmed) مهمترین ابزار برای جستجوی پایگاه داده‌های آزاد مدلاین (medline) است که حاوی اطلاعات کتاب‌شناختی پژوهشی برای تمام رشته‌های علوم پزشکی و زیست‌شناسی است. این دِیتابِیس (پایگاه دادگان) تا سال ۲۰۰۸ حاوی ۱۷ میلیون عنوان بود که قدیمی‌ترین آنها به سال ۱۸۶۵ بازمی‌گردد.

پاب مد شامل بیش از 27 میلیون استناد برای نوشتجات زیست پزشکی از مدلاین، ژورنال های علوم زندگی و کتاب های آنلاین است.

 

لینک های مفید در ارتباط با پاب مد و مدلاین:

https://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/a nced

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

 

 

پایگاه اطلاعاتی کاکرن (cochran database)- مرور سیستماتیک (systematic review)

کتابخانه کاکرن (the cochrane library)/پایگاه های اطلاعاتی کاکرن (cochrane databases)

کتابخانه کاکرن  (the cochrane library)، مجموعه‌ای از پایگاه‌های اطلاعاتی در زمینه پزشکی و سایر تخصص‌های مراقبت سلامت است که توسط سازمان همکاری کاکرن (the cochrane collaboration) و دیگر سازمان‌ها ایجاد شده است. هسته اصلی آن مرورهای کاکرن (cochrane reviews)  و پایگاه اطلاعاتی مطالعات مروری و متاآنالیزها است.

 

 

این کتابخانه شامل شش پایگاه اطلاعاتی حاوی انواع مختلف شواهد با کیفیت و مستقل برای کمک به تصمیم‌گیری در خصوص مراقبت‌های سلامت و یک پایگاه در مورد گروه‌های سازمان همکاری کاکرن به شرح زیر می‌باشد:

 

1- پایگاه ‌‌ ‌اطلاعاتی مرورهای سیستماتیک کاکرن (cochrane database of systematic review, cdsr): این پایگاه اطلاعاتی، یک منبع برجسته از مرورهای سیستماتیک در مراقبت‌های سلامت است. cdsr برونداد اولیه سازمان همکاری کاکرن و شامل همه مرورهای سیستماتیک (و پروتکل‌های) تهیه شده توسط گروه‌های مروری کاکرن است. مرور کاکرن، یک مرور سیستماتیک است که مورد بررسی دقیق و کارشناسی (peer-review) قرار گرفته است. تهیه و نظارت بر این مرورها توسط تیم ویراستاری گروه‌های مروری کاکرن (cochrane review group) و بر اساس کتاب کاکرن برای مرورهای سیستماتیک مداخلات (cochrane handbook for systematic reviews of interventions) و کتاب کاکرن برای مرورهای صحت آزمون‌های تشخیصی (cochrane handbook for diagnostic test accuracy reviews) انجام می‌گیرد.

 

پروتکل‌ها و مرورهای کاکرن (مرورهای جدید و مرورهای به روز شده) به محض آماده شدن در cdsr منتشر می‌شوند. در حال حاضر 8,332 رکورد (5,965 مرور سیستماتیک و 2,357 پروتکل) در این پایگاه منتشر شده است. بررسی میزان استفاده از این پایگاه بیانگر آن است که هر مرور منتشر شده در cdsr صرف‌نظر از تاریخ انتشار آن به طور متوسط 89/567 بار در سال 2011 در دسترس قرار گرفتند (به عبارت دیگر 5,134 مقاله 2,915,558 بار). ضریب تأثیر (impact factor) این پایگاه در سال 2012 میلادی 785/5 ارزی شده است.

2- پایگاه‌‌ ‌اطلاعاتی چکیده مرور اثرات (database of abstracts of reviews of effects, dare): این پایگاه یک پایگاه اطلاعاتی منحصر به فرد، شامل چکیده‌ مرورهای سیستماتیکی است که از لحاظ کیفیت ارزی شده‌اند. هر چکیده شامل خلاصه‌ای از مرور سیستماتیک به همراه تفسیری انتقادی در مورد کیفیت کلی آن است. daree به عنوان یک منبع کلیدی برای تصمیم‌گیران پرمشغله در یافتن پاسخ سؤالات بالینی یا سیاست گذاری در خصوص اثرات مداخلات خاص کاربرد دارد. این پایگاه اطلاعاتی حاوی بیش از 30 هزار چکیده مرور سیستماتیک با موضوعات بسیار مختلف مرتبط با مداخلات سلامت مثل آزمون‌های تشخیصی، سلامت عمومی، ارتقای سلامت، داروشناسی، جراحی، روان‌شناسی و سازماندهی و ارایه مراقبت‌های سلامت است. در واقع dare با ارزی کیفی و خلاصه مرورهایی که توسط کاکرن آماده نشده مکمل پایگاه cdsr به شمار می‌رود.

3- پایگاه ثبت مرکزی مطالعات کارآزمایی بالینی کاکرن (cochrane central register of controlled trials, central): این پایگاه اطلاعاتی معروف به وسیع‌ترین مجموعه کارآزمایی‌های بالینی در جهان، مشتمل بر جزئیات مقالات منتشر شده و نمایه شده در پایگاه‌های بیبلیوگرافیک (عمدتا از medline و embase) و سایر منابع منتشر شده و نشده است. رکوردهای central شامل عنوان مقاله، اطلاعات بیبلیوگرافیک محل نشر مقاله و در بسیاری از موارد چکیده مقاله (فاقد متن کامل مقاله) است. هر یک از گروه‌های مروری کاکرن مجموعه‌ای از کارآزمایی‌های بالینی مرتبط با حیطه فعالیت خود به نام specialized registers و موارد غیر مرتبط با حیطه فعالیت خود به نام نتایج جستجوی دستی (handsearch results) را جمع‌آوری می‌کنند. مجموعه رکوردهای مرتبط برگرفته از medline و embase، همچنین مجموعه‌های specialized registers و « نتایج جستجوی دستی» پایگاه central را تشکیل می‌دهند.

4- پایگاه ثبت مت وژی کاکرن (the cochrane methodology register, cmr): این پایگاه در واقع بیبلیوگرافی انتشاراتی است که روش‌های مورد استفاده در اجرای مطالعات کارآزمایی بالینی را گزارش می‌کنند. cmr شامل مقالات مجلات، کتاب‌ها و خلاصه مقالات سمینارها است که از پایگاه اطلاعاتی ‌medline و جستجوهای دستی جمع‌آوری شده‌اند. این پایگاه مطالعات مربوط به روش‌های مورد استفاده در مرورها و به طور عام‌تر مطالعات روش‌شناسی مرورهای سیستماتیک را دربر می‌گیرد. cmr توسط مرکز کاکرن انگلستان تهیه شده و در حال حاضر در مرحله مرور برای به روزرسانی است (آ ین به روز رسانی، 31 ماه می 2012).

5- پایگاه اطلاعاتی ارزی ‌ فناوری سلامت (health technology essment database, hta) : این پایگاه شامل جزئیات مطالعات تکمیل شده یا در حال انجام ارزی فناوری سلامت (مطالعات پیامدهای پزشکی، اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی مداخلات مراقبت سلامت) از سراسر جهان است. هدف این پایگاه ارتقای کیفیت، هزینه و اثربخشی مراقبت‌های سلامت است.

6- پایگاه اطلاعاتی ارزی ‌های اقتصادی (the nhs economic evaluation database, eed): این پایگاه با شناسایی مطالعات ارزی اقتصادی مراقبت‌های سلامت از سراسر جهان، ارزی کیفی و همچنین برجسته نمودن نقاط ضعف و قوت آنها، یاری‌رسان تصمیم‌گیران حوزه سلامت است. این پایگاه و پایگاه‌های dare و hta محصول مرکز مرورها و اشاعه اطلاعات (centre for reviews and dissemination) یورک انگلستان هستند.

7- پایگاه اطلاعاتی درباره سازمان همکاری کاکرن (about the cochrane collaboration database): آ ین شماره این پایگاه (شماره 4، سال 2014) شامل اطلاعاتی در خصوص 81 گروه تشکیل دهنده سازمان همکاری کاکرن است. اطلاعاتی از قبیل تماس، اه و حوزه‌های گروه‌های مروری کاکرن، گروه‌های متد، فیلد و شبکه‌ها همراه با جزئیات مراکز، واحد ویراستاری و واحد عملیاتی کاکرن در این پایگاه اطلاعاتی گردآوری شده است.

کتابخانه کاکرن یک پایگاه اطلاعاتی مبتنی بر اشتراک است که توسط انتشارات جان وایلی و پسران (john wiley & sons, ltd) منتشر می‌شود. دسترسی رایگان به کتابخانه کاکرن در برخی کشورها مثل انگلستان، دانمارک، فنلاند، نروژ، اسپانیا، بخش‌هایی از و کانادا، نیوزیلند، استرالیا، ی لاتین، هند، عمان، مصر و آفریقای جنوبی از طریق بودجه عمومی این کشورها و  برای بیش از 100 کشور با درآمد پایین و متوسط دنیا توسط سازمان همکاری کاکرن و انتشارات وایلی فراهم شده است. در ایران نیز معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت دسترسی رایگان به این کتابخانه از طریق دو محیط  wiley و ovid را برای ‌های علوم پزشکی و ستاد مرکزی فراهم نموده است.

لینک های مفید در ارتباط با پایگاه اطلاعاتی کاکرن:

http://www.cochrane.org

http://www.cochranelibrary.com

http://onlinelibrary.wiley.com/cochranelibrary/search

 

پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس (scopus)/ شرکت انتشاراتی ا ویر (elsevier)

اسکاپوس (scopus) بزرگترین پایگاه اطلاعاتی «چکیده» و «استنادی» جهان است؛ یعنی علاوه بر چکیده مقالات، دارای فهرست منابع هر مقاله نیز بوده و بدین ترتیب امکان محاسبه تعداد استنادات به هر مقاله را فراهم می‌کند. از این رو می‌توان دریافت هر مقاله در این مجموعه، تاکنون چند بار توسط سایر مقالات مورد استناد قرار گرفته است که این خود شاخصی برای تعیین کیفیت مقاله می‏شود. همچنین مؤثرترین کشورها، نشریات، مؤسسات علمی، آثار و دانشمندان از این طریق مشخص می‏شوند.

 

 

اسکاپوس اوا سال 2004 از سوی شرکت ا ویر (elsevier) ناشر هلندی راه اندازی شد. این پایگاه با همکاری 21 مؤسسه از سراسر جهان ارائه شده و به سرعت رقیب جدی موسسه اطلاعات علمی شد که قریب 50 سال پیشرو نمایه های استنادی در جهان بود. این پایگاه روزانه آپدیت می‏شود.

تعریف رسمی که ا یویر از شرکت خود ارائه داده است بدین شرح می‌باشد:

«ا ویر یکی از ارائه‌دهندگان پیشروی را ارهای اطلاعاتی است که سعی در افزایش عملکرد متخصصان حوزه‌های مختلف علمی، پزشکی و فناوری دارد؛ و تسهیلاتی را فراهم می‌آورد تا متخصصان ذیل بتوانند تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند، مراقبت‌های بهتری را از بیماران به ‌عمل آورند و گاهی حتی اکتشافات پیشگامانه‌ای را ایجاد کنند که این پیشرفت‌ها بتواند مرزهای دانش را جابه‌جا کند و موجبات پیشرفت بشر را فراهم آورد. ا ویر را ارهای دیجیتال مبتنی بر وب را ارائه می‌دهد، که از میان‎‌‍ آن‌ها می‌توان به تعدادی از نام‌های معروف مانند «sicencedirect»، «scopus»، و «clinicalkey» و ««elsevier research intelligence» اشاره کرد.

اسکاپوس همه حیطه‌های علوم که شامل علوم زیستی، فیزیک، شیمی و علوم اجتماعی می‌شود را در بر می‌گیرد. در مقایسه‌ای که با وب آو ساینس انجام شده، اسکاپوس حدود ۲۰ درصد پوشش بیشتری از آن داشته‌است اما مقالات قبل از سال ۱۹۹۵ را ندارد. وب آو ساینس که تا سال ۱۹۴۵ را شامل می‌شود و گوگل اسکالر نسبت به اسکاپوس دقت کمتری دارند و اطلاعات مربوط به یادکرد در آن کمی معیوب است و دیر به دیر آپدیت می‌شود.

مطالعه دیگری که در سال ۲۰۰۶ انجام شد می‌گوید سرچ در اسکاپوس و کار با آن راحت تر است حتی برای کاربران تازه‌کار. در این پایگاه می‌توان در یادکردها به جلو و عقب رفت. یعنی مقاله به چه منابعی ارجاع داده یا چه مقالاتی به این مقاله ارجاع داده‌اند. همچنین از آنجا که این پایگاه بین رشته‌ای است می‌توان در این زنجیره یادکردها به مقالاتی که خارج از رشته محقق است نیز رفت.

https://www.scopus.com

https://www.elsevier.com

 

شرکت انتشاراتی ا ویر (elsevier) و ژورنال های فیزیوتراپی:

 

ژورنال فیزیوتراپی (journal of physiothe y)- ژورنال رسمی انجمن فیزیوتراپی استرالیا

http://www.journalofphysiothe y.com

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-physiothe y

 

دسترسی به ژورنال فیزیوتراپی در ساینس دایرکت (sciencedirect)

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18369553

لیستی از شماره های ژورنال فیزیوتراپی انجمن فیزیوتراپی استرالیا

http://www.journalofphysiothe y.com/issues

 

فیزیوتراپی (physiothe y)- ژورنال انجمن خبره فیزیوتراپی انگلستان

http://www.physiothe yjournal.com

 

فیزیوتراپی در ورزش (physical the y in sport)- یک ژورنال بین المللی کارشناسی شده

http://www.physicalthe yinsport.com

https://www.journals.elsevier.com/physical-the y-in-sport

 

ژورنال فیزیوتراپی هنگ کنگ (hong g physiothe y journal)- ژورنال انجمن فیزیوتراپی هنگ کنگ

https://www.journals.elsevier.com/hong- g-physiothe y-journal

 

پایان قسمت اول

 

 

منابع (references)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

https://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-physiothe y

https://www.elsevier.com

https://academic.oup.com/ptj

http://www.utpjournals.press/loi/ptc

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjpta

http://journals.lww.com/jnpt/pages/default.aspx

http://pars-soft.ir

https://www.pedro.org.au

https://en.wikipedia.org

http://civil.iust.ac.ir

http://nocebo.blog.ir

http://clib. /

https://www.slideshare.net

http://eform.umsu.ac.ir

http://panel.daneshgostar.org

http://collegeprozheh.ir

http://elearnica.ir

http://amirbehrooz.ir

http://www.getpaper.ir

http://library.sharif.ir

http://www.cochrane.org

http://www.jospt.org/?code=jospt-site

http://www.physicalthe yinsport.com

http://www.tandfonline.com/toc/iptp20/current

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(issn)1471-2865

http://journals.lww.com/pedpt/pages/default.aspx

http://journals.humankinetics.com/action/showpublications?pubtype=journal&sortby=titlesort&pagesize=50

http://content.iospress.com/journals/physiothe y-practice-and-research/38/1

https://www.journals.elsevier.com/hong- g-physiothe y-journal

http://onlinelibrary.wiley.com

http://www.sciencedirect.com

http://www.journalofphysiothe y.com

http://www.uptodate.com

http://clinicalevidence.bmj.com

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jpts

http://www.tandfonline.com/loi/iejp20

https://www.journals.elsevier.com/physical-the y-in-sport

http://indianjournalofphysicalthe y.in/ojs/index.php/ijpt/issue/archive

https://www.biomedcentral.com

 
 


مشاهده متن کامل ...
فروش شال و نخ پته و چاپ شال پته
درخواست حذف اطلاعات

علاقه مندان به هنر پته دوزی،آموزشگاه های سوزن دوزی سراسر کشور که آموزش پته دوزی دارند. می توانند برای سفارش شال پته خام در رنگ های سفید،عن ،سرمه ای،سبز،آبی،نارنجی و شتری و همچنین شال پته نقشه زده که طرح های آن در زیر آمده است همراه با نخ پته (هشت رنگ اصلی و فانتزی) با شماره ی 09158993656 تماس حاصل نمایند.


هشدار.....................هشدار

کلیه ی طرح های پته هشت رنگ به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده است. هر گونه کپی برداری از طرح های پته هشت رنگ ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.بقجه


بقجه


بقجه


بقجه


بقجه


بقجه


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


طرحهای ماژیکی پته هشت رنگنمونه ای از طرحهای ماژیکیدوخته شده با نخ گیاهی


مشاهده متن کامل ...
فروش شال و نخ پته و چاپ شال پته
درخواست حذف اطلاعات

علاقه مندان به هنر پته دوزی،آموزشگاه های سوزن دوزی سراسر کشور که آموزش پته دوزی دارند. می توانند برای سفارش شال پته خام در رنگ های سفید،عن ،سرمه ای،سبز،آبی،نارنجی و شتری و همچنین شال پته نقشه زده که طرح های آن در زیر آمده است همراه با نخ پته (هشت رنگ اصلی و فانتزی) با شماره ی 09158993656 تماس حاصل نمایند.


هشدار.....................هشدار

کلیه ی طرح های پته هشت رنگ به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده است. هر گونه کپی برداری از طرح های پته هشت رنگ ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.بقجه


بقجه


بقجه


بقجه


بقجه


بقجه


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


طرحهای ماژیکی پته هشت رنگنمونه ای از طرحهای ماژیکیدوخته شده با نخ گیاهی


مشاهده متن کامل ...
فروش شال و نخ پته و چاپ شال پته
درخواست حذف اطلاعات

علاقه مندان به هنر پته دوزی،آموزشگاه های سوزن دوزی سراسر کشور که آموزش پته دوزی دارند. می توانند برای سفارش شال پته خام در رنگ های سفید،عن ،سرمه ای،سبز،آبی،نارنجی و شتری و همچنین شال پته نقشه زده که طرح های آن در زیر آمده است همراه با نخ پته (هشت رنگ اصلی و فانتزی) با شماره ی 09158993656 تماس حاصل نمایند.


هشدار.....................هشدار

کلیه ی طرح های پته هشت رنگ به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده است. هر گونه کپی برداری از طرح های پته هشت رنگ ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.بقجه


بقجه


بقجه


بقجه


بقجه


بقجه


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.


برای اطلاع از قیمتها به کانال پته هشت رنگ مراجعه نمایید.یا با شماره 09158993656 تماس حاصل نمایید.

مشاهده متن کامل ...
سایت های قرآنی quranic sites تعدادی از پایگاه ها و سایت های قـرآنی در سه زبان فا
درخواست حذف اطلاعات

سایت های قرآنی quranic sites

تعدادی از پایگاه ها و سایت های قـرآنی در سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی به صورت اجمالی معرفی شده اند. امید است که شما دوستان عزیز بهـره کامل از محتوای آنها داشته باشید.

پایگاه قرآن کریم
متن قرآن با اعراب، تفسیر قرآن، کتاب و مقالاتى در زمینه قرآن، آموزش تجوید و ترتیل ، دعاها و احادیث مربوط به قرآن و ...
زبان: عربى
نشانى: www.holyquran.net

پایگاه قرآن
مقالاتى در خصوص قرآن، آداب قرائت قرآن، قرآن و علوم جدید، تاریخ قرآن، قرائت قرآن، ترجمه قرآن به یازده زبان دنیا و هفت ترجمه انگلیسى
زبان: انگلیسى
نشانى: www.quran.org.uk

شبکه قرآن
تلاوت قرآن، متن قران همراه با سه ترجمه انگلیسى، ترجمه قرآن به بیش از 15 زبان، جستجو در قرآن، تفسیر، آشنایى با قرآن و قرآن و علوم جدید
زبان: انگلیسى
نشانى: www.quran.net/quran.htm

پایگاه‏الهدى
متن کامل قرآن همراه با قرائت، ارائه یکدوره قرائت قرآن براى انتقال به‏کامپیوتر شما، سه ترجمه انگلیسى
زبان: انگلیسى
نشانى: www.the-quran.com

بخش قرآن پایگاه usc.edu
آشنایى با قرآن، معجم مفهرس قرآن، جستجو در قرآن، آشنایى با سوره‏ها، قران و علوم جدید، تاریخچه گردآورى قرآن، را ارهایى براى حفظ قران و سه ترجمه انگلیسى
زبان: انگلیسى
نشانى: www.usc.edu/dept/msa/quran

شبکه قرآن کریم
ترجمه قرآن به بیش از پانزده زبان زنده دنیا، المیزان و ...
زبان: انگلیسى، اردو
نشانى: www.qurannetwork.com

جستجو در قرآن
قرائت قرآن کریم بصورت ترتیل و نمایش همزمان قرآن با دو متن عربى و ترجمه انگلیسى و ترجمه قرآن به چند زبان دیگر به همراه در جستجو در قرآن
زبان: عربى، انگلیسى
نشانى: http://islam.org/mosque/arabicscript/sindex.htm

بخش قرآن پایگاه صدا و سیما
متن قرآن، چهار ترجمه فارسى و یک ترجمه انگلیسى، یکدوره ترتیل ، تواشیح، آموزش قرآن
زبان: فارسى
نشانى: www.irib.com/irib_quran/quran.asp

بخش قرآن پایگاه حوزه
متن قرآن با دو ترجمه فارسى و یک ترجمه انگلیسى به همراه آشنایى با هرسوره، علوم قرآنى، تفسیر، کتابخانه قرآنى، ادیان و تمدنها در قرآن، تفسیر موضوعى، دایرة‏المعارف قرآنى، قرآن و اهل بیت (ع)، خادمان قرآن و معرفى موسسات قرآنى
زبان: فارسى
نشانى: www.hawzah.net/per/q/qdefa.asp?url=start/qstart.htm

بخش قرآن پایگاه آل البیت
متن قرآن، تفسیر قرآن، علوم قرآن، کتابهاى مربوط به قرآن، تصاویر، حافظان و صوت قرآن
زبان: فارسى
نشانى: www.al-shia.com/html/far/qur/index.htm

بخش قرآن پایگاه آل البیت
علوم قرآنى، تفسیر، حافظان قرآن، تصاویر، ترجمه قرآن و دعا
زبان: انگلیسى
نشانى: www.al-shia.com/html/eng/index.htm

کتابخانه قرآنى
ارائه تعداد زیادى از کتابهاى تفسیرى و علوم قرآنى
زبان: فارسى
نشانى: www.al-shia.com/html/far/qur/kotob.htm

کتابخانه قرآنى
ارائه تعداد زیادى از کتب تفسیرى و کتابهایى درباره قرآن
زبان: عربى
نشانى: www.al-shia.com/html/ara/lib/quran.php

کتابخانه قرآنى
ارائه تعداد زیادى از کتابها و مقالات تفسیرى و علوم قرآنى
زبان: انگلیسى
نشانى: www.al-shia.com/html/eng/lib/lib/index.html

بخش قرآن پایگاه ال
متن قرآن با 3 ترجمه انگلیسى با قابلیت جستجو
زبان: انگلیسى
نشانى: www.al-islam.org/quran

خدا و قرآن
سه ترجمه انگلیسى قرآن، تفسیر، مقالاتى درباره قرآن
زبان: انگلیسى
نشانى: www.al-islam.org/allah/index.html

کتب و مقالات قرآنى
شامل چندین کتاب، چندین مقاله، چند سخنرانى درباره قرآن
زبان: انگلیسى
نشانى: www.al-islam.org/index/main3.htm#quran

کتب و مقالات‏قرآنى
شامل دو کتاب و یک سخنرانى درباره قرآن
زبان: عربى
نشانى: www.al-islam.org/arabic/main3.htm#quran

بخش قرآن پایگاه سلام‏ایران
متن قرآن (عربى)، یکدوره ترتیل با صداى پرهیزگار، قرائت تحقیق و پخش مستقیم رادیو قرآن
زبان: انگلیسى
نشانى: www.salamiran.org

پایگاه جامعه القرآن
مطالبی درباره جامعه القرآن , معرفی حافظان قرآن, برنانه های جفظ و تعلیم قرآن ,برنانه برای حافظان فارغ حصیل , ع هایی ازمحمد حسین طباطبایی و ...
زبان: عربی , انگلیسی
نشانى: www.jameatulquran.com

بخش قرآن در پایگاه الحدیث
بحثهایى در تاریخ قرآن، قرآن در ، تفسیر روایى، نرم افزارهاى قرآنى
زبان: فارسى
نشانى: www.hadith.net/persian/quran/index.htm

بخش قرآن در پایگاه بلاغ
مقالاتى درباره: جایگاه قرآن، علوم قرآن، قرآن و اهل بیت، قرآن و تفسیر، قرآن و فقه، نگارش تطبیقى بر قرآن و انجیل و چکیده پایان‏نامه‏هاى علوم قرآن
زبان: فارسى
نشانى: www.balagh.net/persian/quran/index.htm

القرآن الکریم
نمایش متن قرآن کریم همراه قرائت با صداى محمد ایوب، حذیفى، سدیس، مصطفى غربى و حصرى امکان جستجو در قرآن به صورت کلمه، آیه، صفحه و سوره، تفسیر قرآن از تفاسیر زبده فسیر، مختصر ابن کثیر و تفسیر الجلالین ، و ارائه معانى‏کلمات مشکل قرآن
زبان: عربى
نشانى: www.islamweb.net/quran

کتابهاى قرآنى
متن کامل تعداد قابل توجهى از تفاسیر و کتابهاى قرآنى
زبان: عربى
نشانى: www.uofislam.org/uofislam/maktaba/qran/kotob.htm

تفسیر المیزان
جستجو در قرآن، بهمراه تفسیر کامل المیزان (علامه طباطبائى)
زبان: عربى
نشانى: http://216.71.59.224/prog.html

ترجمه قرآن
یکدوره کامل ترتیل با صداى پرهیزکار و یکدوره کامل با صداى منشاوى همراه با ترجمه انگلیسى قرآن
زبان: عربى، انگلیسى
نشانى: نشانى: www.emamreza.net/arabic/islam/quran_arabi/index.htm

ترجمه قرآن
ترجمه قرآن‏همراه با خلاصه تفسیر طبرى، قرطبى و ابن کثیر با نظرهایى از صحیح بخارى
زبان: انگلیسى
نشانى: www.shahroudi.com/einglish/quran/quran1.htm

بخش قرآن پایگاه نداء الثقلین
معجزه ، مصونیت قرآن از تحریف، ترجمه و تفسیر قرآن، انواع تفسیر قرآن در و ...
زبان: انگلیسى
نشانى:www.nidanet.org\nidanet\quran\quran.htm

تفسیر قرآن
تفسیر البیان و چندین کتاب در زمینه علوم قرآنى
زبان: عربى
نشانى: www.rafed.net/ftp/tafser.html

قرآن براى نوجوانان
شامل‏کتابهایى کوچک و جذاب قرآنى براى ک ن و نوجوانان
زبان: انگلیسى
نشانى: www.playandlearn.org/quran/index.htm

قرآن کریم در پایگاه النجات
مقالاتى درباره: چگونگى فهم قرآن، تزکیه و اعجاز علمى قرآن
زبان: عربى
نشانى: www.annajat.com/quran/quran.htm

ترتیل قرآن کریم
یکدوره کامل ترتیل قرآن کریم با صداى پرهیزگار
زبان: عربى
نشانى: www.resalat.com/quoran.htm

ترتیل قرآن کریم
قرائت ترتیل قرآن کریم با صداى 14 قارى مشهور
زبان: عربى
نشانى: www.almizan.org/qur'anic/audio recitation.html

ترجمه قرآن
ترجمه قرآن به زبان فرانسوى
زبان: فرانسه
نشانى: www.tabrizu.ac.ir/goran/lecoran/main.htm

پایگاه بچه هاى قرآن
نقاشى هاى ک ن و نوجوانان با موضوع قرآن - دسته بندی شده با امکان جستجو براساس نام نقاش یا موضوع نقاشی
زبان: فارسى
نشانى: www.quranchildren.com

بخش قرآن پایگاه وب

اطلاعات وسیعى درباره علوم مختلف قرآنى همچون جمع آورى قرآن، اعجاز قرآن، نزول قرآن، قرائت قرآن، تفسیر و مفسرون، ترجمه قرآن، آشنایى با شخصیتهاى قرآنى و شبهاتى در مورد قرآن.

زبان: عربى، انگلیسى

نشانى: http://islamweb.net/pls/iweb/misc1.archive?vpart=161&vname

پایگاه قرآن مقدس

متن کامل سه ترجمه قرآن کریم به زبان انگلیسى

زبان: انگلیسى

نشانى: http://www.theholyquran.org

پایگاه مجمع مطالعات قرآنى

متن کامل قرآن همراه با 4 ترجمه انگلیسى، متن کامل تفاسیر القرطبى، الجلالین، بیان، و المیزان ، کتابهایى در زمینه قرآن، قرآن و علوم جدید، مقالاتى در باره تاریخ، زبان و ساختار قرآن، ژورنالى در زمینه مطالعات قرآنى.

زبان: انگلیسى

نشانى: http://www.quranic-studies.com

ترتیل­های قرآنی

15 دوره ترتیل کامل قرآن کریم با صداى 15 قارى ممتاز بین المللى و ترتیل سوره هایى از قرآن با صداى قاریان مشهور جهان.

زبان: عربى

نشانى: http://islamway.com/sindex?section=recitorslist

بخش قرآن پایگاه al-islam.com

متن کامل قرآن همراه با ترجمه هاى انگلیسى، فرانسوى، اندونزیایى، آلمانى و مالایى، تفاسیر قرآن شامل تفسیر ابن کثیر، جلالین، طبرى و قرطبى، ترتیل کامل حصرى و حذیفى، برنامه ى جامعى جهت نمایش همزمان متن قرآن و ترجمه ها، تفاسیر، و تلاوت هاى مذکور، فضائل قرآن، فضیلت قرائت قرآن و احکام تلاوت قرآن،

زبان: عربى، انگلیسى، فرانسوى، اندونزیایى، آلمانى و مالایى.

نشانى: http://quran.al-islam.com/default.asp

قرآن و در پایگاه متون مقدس (sacred texts)

متن کامل قرآن کریم، ترجمه انگلیسى قرآن توسط پالمر و پیکثال، متن عربى قرآن با حروف انگلیسى.

زبان: انگلیسى

نشانى: http://www.sacred-texts.com/isl/index.htm

جستجوى پیشرفته قرآن

امکان جستجوى در متن قرآن با قابلیت هاى فراوان از جمله؛ امکان جستجو از طریق شماره سوره و آیات، امکان جستجوى واژه دقیق یا جزئى از واژه، امکان جستجوى چند واژه، امکان جستجوى عبارت، امکان جستجو در ترجمه هاى انگلیسى پیکثال، شعرعلى، یوسف على، شاکر، راشد خلیفه، و ... .

زبان: انگلیسى

نشانى: http://mama.stg.brown.edu/webs/quran_browser/pqform.shtml

پایگاه قرآن

متن کامل قرآن کریم همراه با ترجمه هاى انگلیسى، فرانسوى، اسپانیایى، ایتالیایى و ژاپنى، تفسیر، اخبار و مطالب ى.

زبان: انگلیسى

نشانى: http://www.quraan.com

بخش قرآن پایگاه السنة (al-sunnah)

دو ترجمه انگلیسى قرآن کریم همراه با 12 ترجمه به 12 زبان، نمایش متن و ترتیل قرآن به صورت هم زمان، تفسیر آیة الکرسى، قرآن و علوم جدید، تاریخ قرآن و دیگر اطلاعات مفید درباره قرآن.

زبان: انگلیسى

نشانى: http://www.al-sunnah.com/quran.htm

ترجمه هاى قرآن کریم

ترجمه ى قرآن کریم به بیش از 30 زبان زنده دنیا

نشانى: انگلیسى

زبان: http://quranm.hypermart.net

بخش قرآن پایگاه اهل البیت علیهم السلام

متن کامل قرآن کریم همراه با ترجمه فارسی و 8 ترجمه به سایر زبان­­ها همراه با امکان استماع ترتیل آیات.

زبان: فارسی

نشانی: http://www.ahl-ul-bait.org/quran-final1/index_f.htm

حکایتهاى قرآنى

مجموعه اى بیش از 45 حکایت قرآنی

زبان: فارسی

نشانی: www.ahl-ul-bait.org\hekayat\f\hek_q.htm

پایگاه تسنیم (مرکز فعالیتها و پژوهشهای قرآن و عترت)

معرفی مرکز، تحقیقات قرآنی، رساله های کارشناسی ارشد و ا در موضوعات علوم قرآنی، آثار هنر ی، اخبار قرآنی ایران و جهان و متن کامل بیش از ده جلد کتاب در زمینه قرآن و معارف ی.

زبان: فارسی

نشانی: http://hawzah.net/per/marakez/tasnim/index.htm
مشاهده متن کامل ...
جامعیت پایگاه داده ها
درخواست حذف اطلاعات

جامعیت پایگاه داده‌ها

 
پایگاه داده
مقاله بعدی:جبر رابطه ای
مقاله قبلی:کلید در مدل رابطه‌ای
 

محتویات

 • ۱ تعریف
 • ۲ انواع قواعد جامعیت
  • ۲.۱ 1- قواعد کاربری (قواعد خاص)
   • ۲.۱.۱ انواع قواعد کاربری در مدل رابطه‌ای
  • ۲.۲ 2- متا قواعد (قواعد عام)
   • ۲.۲.۱ انواع متاقواعد
 • ۳ راههای اعمال قواعد جامعیت

تعریف

صحت، دقت و سازگاری داده‌های ذخیره‌شده در پایگاه در تمام لحظات

عواملی که سبب نقض جامعیت می‌شوند:

-اشتباه در برنامه‌های کاربردی

-اشتباه در وارد داده‌ها

-وجود افزونگی کنترل نشده

-توارد تراکنشها به گونه‌ای که داده نامعتبر ایجاد شود.

- های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

انواع قواعد جامعیت

1- قواعد کاربری (قواعد خاص)

- قواعدی هستند که توسط کاربرمجاز تعریف می‌شوند.

- وابسته به داده‌های دجهان واقع هستند، به این معنا که در مورد یک پایگاه داده خاص مطرح می‌شوند و عمومیت ندارند.

- به این قواعد، قواعد محیطی یا وابسته به داده و یا محدودیتهای جامعیت معنایی می‌گویند.

 

انواع قواعد کاربری در مدل رابطه‌ای

1- محدودیت میدانی: ناظر بر یک میدان است و مقادیر مجاز آن را مشخص می‌کند.مثال: نوع میدان grade دسیمال است.

2- محدودیت صفتی (ستونی): ناظر به یک صفت است و بیان‌کننده نوع آن صفت است.مثال:مقادیر grade از صفر تا بیست است.

3- محدودیت رابطه‌ای: ناظر بر یک رابطه است و مقادیر مجاز یک تغییر رابطه‌ای را مشخص می‌کند.مثال:در رابطه cot: درس عملی از گروه های آموزشی

d111 و d444 نمی تواند بیش از یک واحد باشد.

4- محدودیت پایگاهی: ناظر بر دو یا بیش از دو متغیر رابطه‌ای است و به نحوی آنها را به یکدیگر مرتبط‌ می‌کند. مثال:در رابطه های cot ، prof و prco(رابطه نمایشگر ارتباط تدریس بین و درس): با مرتبه دانشیار به بالا نباید درسی از دوره کاردانی تدریس کند.

2- متا قواعد (قواعد عام)

قواعدی هستند که باید توسط هرسیستم رابطه‌ای در هر پایگاه داده رابطه‌ای اعمال شود، ناوابسته به داده‌های خاص هستند و عمومیت دارند.

انواع متاقواعد

1- قاعده c1 (جامعیت موجودیتی):ناظر به کلید اصلی است و هیچ جزء تشکیل‌دهنده کلید اصلی نمی‌تواند هیچمقدار داشته باشد.


2- قاعده c2 (جامعیت ارجاعی):ناظر بر کلید خارجی است و چنین است:اگر صفت خاصه ai در رابطه r2 کلید خارجی باشد در این صورت: ai در r2 می‌تواند هیچ‌مقدار داشته باشد یا اینکه باید حتما مقداری داشته باشد که در رابطه مرجع r1 وجود دارد. به عبارت دیگرمقدار کلید خارجی یک رابطه نمی‌تواند در رابطه مرجع وجود نداشته باشد.

به قواعد c1 و c2 محدودیتهای ساختاری می‌گویند.

محدودیتهای ناساختاری(رفتاری)

-وابستگی‌های تابعی

-وابستگی‌های چندمقداری

-وابستگی‌های شمول:یعنی مقادیر یک صفت زیر مجموعه مقادیر صفت دیگر هستند.

-وابستگی زمانی:در این وابستگی قید زمان دخ دارد مثل همیشه، هرگز، گاهی، پیش از.

-وابستگی برابری:مقایسه دو عبارت حس محاسبه شده با مقادیر داده ها و اعمال برابری یا عدم برابری آنها. می توان مفهموم زمان را هم دخ داد مثل: تعداد موجودی یک جنس در انبار در هر لحظه برابر است با تعداد یداری شده منهای تعداد فروخته شده.

راههای اعمال قواعد جامعیت

1-معرفی کلید اصلی

2-اعلام هیچ مقدارناپذیری صفت

3-معرفی کلید خارجی

4-اعلان محدودیتهای مورد نظر، در شمای پایگاه داده‌ها

5-نوشتن رهانا (تریگر)

6-اعلان محدودیتها با استفاده از مکانیسم اظهار ( ertion) 

 

کلید در مدل رابطه‌ای

 
پایگاه داده
مقاله بعدی:جامعیت پایگاه داده‌ها
مقاله قبلی:میدان
 

در مدل رابطه ای چند مفهوم در بحث کلید داریم که عبارتند از:

1.ابر کلید (super key)

تعریف- هر زیرمجموعه از مجموعه عنوان رابطه که یکتایی مقدار در گستره رابطه داشته باشد.

2.کلید ک د (candidate key)

تعریف- هر زیرمجموعه از مجموعه عنوان رابطه که دو خاصیت زیر را داشته باشد کلید ک د رابطه است:

1- یکتایی مقدار

2- کاهش‌ناپذیری

3.کلید اصلی (primary key)

تعریف- یکی از کلیدهای ک د رابطه که طراح انتخاب می‌کند و به سیستم معرفی می‌شود.

ضابطه‌های انتخاب:

1- از نظر کاربر، شناسه معمول نوع موجودیت باشد.

2- طول کوتاهتر داشته باشد.

4.کلید دیگر (alternate key) 

 

 

میدان

 
پایگاه داده
مقاله بعدی:کلید در مدل رابطه‌ای
مقاله قبلی:تعریف رابطه‌ و ویژگی های آن
 

میدان (دامنه)

از نظر ریاضی، مجموعه‌ای است از مقادیر که یک یا بیش از یک صفت از آن مقدار می‌گیرند.

در مدل رابطه‌ای، این مجموعه:

-نامدار است.

-مقادیرش نوع مشخص دارند.

-مقادیرش فرمت مشخص دارند.

مزایای میدان

1.سبب ساده‌ترشدن و کوتاه‌تر شدن شمای پایگاه داده‌ها می‌شود.

2.تغییر در شمای پایگاه را تسهیل می‌کند.

3.امکانی است برای کنترل مقداری عملیات در پایگاه داده‌ها.

4.امکانی است برای کنترل معنایی درخواستها.

5.پاسخگویی به بعضی پرسشها را آسان می‌کند.

6.با استفاده از مفهوم میدان می‌توان امکانات و جنبه‌های موجود در سیستم مدیریت پایگاه داده‌های شیئ‌گرا را به سیستم مدیریت پایگاه داده‌های رابطه‌ای افزود. 

 

رده‌های تکنولوژیکی سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها

 
پایگاه داده
مقاله بعدی:مفاهیم اولیه
مقاله قبلی:درس:پایگاه داده
 


1- سیستم فایلینگ

2- سیستم مدیریت داده‌ها

3- سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها

4- سیستم مدیریت پایگاه دانش

5-سیستم اطلاعات جغرافیایی

6- سیستم پایگاه داده‌های فضایی

7- سیستم هوشمند مدیریت پایگاه داده‌ها

8- سیستم معنایی مدیریت پایگاه داده‌ها

9- سیستم مدیریت پایگاه داده‌های زمانبند

10- سیستم مدیریت پایگاه داده‌های نیم‌ساختمند و ناساختمند

11- سیستم مدیریت پایگاه داده‌های بی درنگ

12- سیستم داده‌کاوی و کشف شناخت

13- سیستم مدیریت چند پایگاهی

14- سیستم اطلاعات اجرائی

15- سیستم مدیریت پایگاه داده‌های فعال

16- سیستم مدیریت اطلاعات ژنتیک 

 

مفاهیم اولیه

 
پایگاه داده
مقاله بعدی:مشی فایلینگ
مقاله قبلی:رده‌های تکنولوژیکی سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها
 

محتویات

 • ۱ سیستم‌ ذخیره و بازی اطلاعات در معنای عام
 • ۲ داده
  • ۲.۱ تعریف اول
  • ۲.۲ تعریف دوم
  • ۲.۳ تعریف سوم
  • ۲.۴ تعریف داده از دیدگاه ansi
 • ۳ اطلاع
 • ۴ دانش
 • ۵ پایگاه داده‌

سیستم‌ ذخیره و بازی اطلاعات در معنای عام

هر سیستمی که به کاربر برنامه‌ساز یا نابرنامه‌ساز امکان دهد تا اطلاعات خود را ذخیره، بازی و پردازش کند.

سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها یکی از سیستم‌های ذخیره و بازی اطلاعات است.

داده

تعریف اول

نمایش ذخیره‌شده اشیاء فیزیکی، چیزهای مجرد، بوده‌ها، رویدادها یا چیزهای قابل مشاهده که در تصمیم‌سازی بکار می‌آیند.

تعریف دوم

هر مجموعه‌ای از بوده‌ها

تعریف سوم

بوده‌های خام که معنای اندکی دارند مگر اینکه به صورت منطقی سازمان‌دهی شده باشند.

تعریف داده از دیدگاه ansi

نمایش بوده‌ها، پدیده‌ها، مفاهیم یا شناخته‌ها به طرزی صوری و مناسب برای برقراری ارتباط، تفسیر یا پردازش توسط انسان یا هر امکان خ ر هر نمایشی اعم از کاراکتری یا کمیتهای قیاسی که معنایی به آن قابل انتساب باشد.

اطلاع

طلاع به داده‌ای اطلاق می‌شود که توسط یک فرد یا سازمان برای تصمیم‌گیری بکار می‌رود.اطلاع، داده پردازش‌ شده است.

اطلاع عبارت است از داده سازمان‌ یافته‌ای که شناختی را منتقل می‌کند.

دانش

دانش عبارتست از نمایش نمادین جنبه‌هایی از بخشی از د جهان واقع

پایگاه داده‌

مجموعه‌ای است از داده‌های ذخیره شده و پایا، به صورت مجتمع(یکپارچه) (نه وما فیزیکی، بلکه حداقل به طور منطقی)، بهم مرتبط، با کمترین افزونگی، تحت مدیریت یک سیستم کنترل متمرکز، مورد استفاده یک یا چند کاربر از یک یا بیش از یک ”سیستم کاربردی“، به طور همزمان و اشتراکی

برای ایجاد یک سیستم کاربردی دو رهیافت وجود دارد:

1- رهیافت سنتی یا مشی فایلینگ

2- رهیافت (مشی) پایگاهی 

 

مشی فایلینگ

 
پایگاه داده
مقاله بعدی:مشی پایگاهی
مقاله قبلی:مفاهیم اولیه
 

مراحل کلی کار در مشی فایلینگ

- تحلیل و بررسی نیازهای اطلاعاتی و پردازشی هر قسمت به طور جداگانه

- اجرای مراحل کلاسیک اولیه لازم برای طراحی و تولید یک سیستم کاربردی

- تعیین مشخصات هر سیستم و وظایف آن

- طراحی تعدادی فایل

- نوشتن مجموعه‌ای از برنامه‌های ایجاد، کنترل و پردازش فایل

- استفاده از یک پیکربندی سخت‌افزاری و نرم‌افزارییمشخص

- انجام تست های لازم و تنظیم سیستم کاربردی

- ایجاد یک سیستم کاربردی برای هر قسمت و ب ایی محیط فیزیکی ذخیره و بازی اطلاعات و سیستم بهره‌برداری از آن خاص همان قسمت. untitled.jpg

معایب مشی فایلینگ

1- عدم وجود محیط مجتمع ذخیره‌سازی اطلاعات و عدم وجود سیستم یکپارچه

2- عدم وجود سیستم کنترل متمرکز روی کل داده‌ها

3- افزونگی

4- عدم وجود ضوابط ایمنی کارا و مطمئن

5- خطر بروز پدیده ناسازگاری داده‌ها

6- عدم امکان اشتراکی شدن داده‌ها

7- مصرف نابهینه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

8- حجم زیاد برنامه‌سازی

9- وابستگی برنامه‌های کاربردی به محیط ذخیره‌سازی داده‌ها 

 

مشی پایگاهی

 
پایگاه داده
مقاله بعدی:عناصر محیط پایگاه داده‌ها
مقاله قبلی:مشی فایلینگ
 

مراحل کلی کار در مشی پایگاهی

- بررسی و تحلیل نیازهای پردازشی و اطلاعاتی همه قسمتها توسط یک گروه

- مدلسازی معنایی داده‌ها

- تعیین مشخصات سیستم جامع (یکپارچه) کاربردی و وظایف آن

- انتخاب یک یا چند پیکربندی سخت‌افزاری-نرم‌افزاری

- استفاده از یک یا چند dbms

- طراحی پایگاه داده‌ها در سطوح لازم

- تولید مجموعه‌ای از برنامه‌های ایجاد و کنترل پایگاه داده

- ایجاد محیط واحد و مجتمع ذخیره‌سازی و مشترک بین کاربران

- طراحی و تولید واسطهای کارب سند مورد نیاز

- تعریف پایگاه داده هر قسمت توسط کاربر مربوطه

- طراحی برنامه‌های عملیات در پایگاه داده

- بهره‌برداری واقعی از سیستم پس از تستهای لازم data b.jpg

 

انواع سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای موجود در محیط پایگاه داده‌ها

سخت افزار

1- سخت‌افزار ذخیره‌سازی داده‌ها

2- سخت‌افزار پردازشگر

3- سخت‌افزار همرسانی (ارتباط)

نرم افزار

1- سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها (dbms)

2- برنامه‌های کاربردی قابل اجرا در محیط dbms

3- رویه‌های ذخیره‌شده

4- نرم‌افزار شبکه 

 

مدلسازی معنایی داده‌ها

 
پایگاه داده
مقاله بعدی:سه مفهوم معنایی موجود در روش er
مقاله قبلی:عناصر محیط پایگاه داده‌ها
 

تعریف

داده‌های ذخیره‌شدنی(داده های عملیاتی و پایا) در پایگاه داده‌ها ابتدا باید در بالاترین سطح انتزاع(مستقل از جنبه های مربوط به نمایش منطقی و فیزیکی داده ها) مدلسازی معنایی شوند.

انواع روشهای مدلسازی معنایی داده‌ها

1.روش موجودیت- ارتباط (er)

2.روش زبان عمومی مدلسازی (uml)

3.روش تکنیک مدلسازی شیئی (omt)

omt جد uml محسوب می‌شود. بسیاری از عناصر مدلسازی omt با uml مشترکند.

روش های مدلسازی معنایی داده.jpg

خصوصیات کلی

1.گویایی

2.صوری بودن

3.سادگی مفاهیم

4.قابلیت نمایش نموداری

5.ایجاز

6.جامع بودن مفاهیم

7.قابلیت نمایش ساختار، ح و رفتار نوع موجودیت

8.گسترش‌پذیری 

 

سه مفهوم معنایی موجود در روش er

 
پایگاه داده
مقاله بعدی:نمودار er
مقاله قبلی:مدلسازی معنایی داده‌ها
 

نوع موجودیت

تعریف

er.jpg

مفهوم کلی شیی، چیز، پدیده و به طور کلی هر آنچه که می‌خواهیم در موردش اطلاع داشته باشیم و شناخت خود را در موردش افزایش دهیم.

دو نوع موجودیت داریم:1.مستقل 2.وابسته

موجودیت مستقل (قوی)

موجودیتی است که مستقل از هر موجودیت دیگر و به خودی خود، در یک محیط مشخص مطرح باشد.

موجودیت وابسته (ضعیف)

موجودیتی است که وجودش وابسته به یک نوع موجودیت دیگر است.

سه ضابطه در رابطه با تشخیص یک نوع موجودیت

1- معمولا نمونه‌هایی متمایز از یکدیگر دارند.

2- معمولا بیش از یک صفت دارد و کاربر به مجموعه‌ای از اطلاعات در مورد آن نیاز دارد.

3- معمولا ح کنشگری (فاعلیت) یا ح کنشپذیری (مفعولیت) دارد.

محتویات

 • ۱ نوع موجودیت
  • ۱.۱ تعریف
  • ۱.۲ موجودیت مستقل (قوی)
  • ۱.۳ موجودیت وابسته (ضعیف)
  • ۱.۴ سه ضابطه در رابطه با تشخیص یک نوع موجودیت
 • ۲ صفت
  • ۲.۱ تعریف
  • ۲.۲ انواع صفت و تعریف آن
  • ۲.۳ 1.ساده یا مرکب:
  • ۲.۴ 2.تک مقداری یا چندمقداری:
  • ۲.۵ 3.شناسه یا ناشناسه موجودیت:
  • ۲.۶ 4.هیچ‌ ‌‌‌مقدا ذیر یا ناپذیر:
  • ۲.۷ 5.ذخیره‌شده یا مشتق:
 • ۳ ارتباط
  • ۳.۱ تعریف
  • ۳.۲ خصوصیات نوع ارتباط

صفت

تعریف

خصیصه یا ویژگی یک نوع موجودیت است و هر نوع موجودیت مجموعه‌ای از صفات دارد. هر صفت یک نام، یک نوع و یک معنای مشخص دارد.

انواع صفت و تعریف آن

1.ساده یا مرکب:

مقدار صفت ساده از لحاظ معنایی تجزیه‌نشدنی یا اتومیک است.

صفت مرکب از چند صفت ساده تشکیل شده است.

2.تک مقداری یا چندمقداری:

صفت تک مقداری، صفتی است که برای یک نمونه از یک نوع موجودیت حداکثر یک مقدار از دامنه مقادیر را می گیرد.

صفت چندمقداری بیش از یک مقدار از دامنه مقادیر می گیرد.

3.شناسه یا ناشناسه موجودیت:

صفت شناسه موجودیت که گاه به آن کلید هم گفته می شود، دو ویژگی دارد:

1- باید یکتایی مقدار داشته باشد.

2- مقادیرش همیشه معلوم باشد.

و بهتر است:

1- حتی الامکان طول مقادیرش کوتاه باشد.

2- مقادیرش تغییر نکند.

4.هیچ‌ ‌‌‌مقدا ذیر یا ناپذیر:

هیچ مقدار یعنی مقدار ناشناخته، مقدار غیرقابل اعمال، مقدار تعریف‌ نشده.

اگر مقدار یک صفت در یک یا بیش از یک نمونه از یک نوع موجودیت، برابر با هیچ‌مقدار باشد، آن صفت هیچ‌مقدا ذیر است.

5.ذخیره‌شده یا مشتق:

صفت ذخیره‌شده صفتی است که مقادیرش در پایگاه داده‌ها ذخیره شده باشد.

صفت مشتق، صفتی است که مقادیرش در پایگاه داده‌ها ذخیره نشده باشد، بلکه حاصل یک پردازش روی فقره‌هایی از داده‌های ذخیره شده باشد.

ارتباط

تعریف

اندرکنش (تعامل) بین دو یا بیش از دو نوع موجودیت است و ماهیتاً نوعی بستگی بین انواع موجودیتهاست.

خصوصیات نوع ارتباط

1- هر ارتباط یک نام دارد.

2- هر ارتباط یک معنای مشخص دارد و این معنا با معنای هر ارتباط دیگر متفاوت است.

3- هر ارتباط نمونه‌هایی دارد. 

 

نمودار er

 
پایگاه داده
مقاله بعدی:وضع مشارکت در ارتباط و درجه آن ارتباط
مقاله قبلی:سه مفهوم معنایی موجود در روش er
 

تعریف

نموداری است که سه مفهوم اساسی مدل er، یعنی نوع موجودیت، صفت و ارتباط نمایش داده می شوند.

نمادهای رسم نمودار er

1.نوع موجودیت

rectangular.jpg

2.نوع موجودیت ضعیف

rectangular2.jpg

3.نوع ارتباط

lozenge.jpg

4.نوع ارتباط با موجودیت ضعیف (ارتباط شناسا)

er3.jpg

5.مشارکت نوع موجودیت در نوع ارتباط


er2.jpg

7.مشارکت ا امی

er4.jpg

8.صفت

er5.jpg

9.صفت شناسه اول

er6.jpg

10.صفت شناسه دوم

er7.jpg

11.صفت شناسه مرکب

er8.jpg

12.صفت چندمقداری

er9.jpg

13.صفت مرکب

er10.jpg

14.صفت مشتق

er11.jpg

15.چندی ارتباط

er12.jpg

 

وضع مشارکت در ارتباط و درجه آن ارتباط

 
پایگاه داده
مقاله بعدی:چندی یا ماهیت نوع ارتباط
مقاله قبلی:نمودار er
 

وضع مشارکت در ارتباط

مشارکت یک نوع موجودیت در یک نوع ارتباط را ا امی (اجباری) گویند، اگر: تمام نمونه‌های آن نوع موجودیت در آن نوع ارتباط شرکت کنند.

در غیر این صورت مشارکت غیرا امی است.

er14.jpg

درجه ارتباط

تعداد شرکت‌ کنندگان در یک ارتباط را درجه آن ارتباط می گویند.

er15.jpg

 ارتباط بین سه موجودیت 
 

چندی یا ماهیت نوع ارتباط

 
پایگاه داده
مقاله بعدی:مشکل تصمیم گیری و چند نکته راهنما
مقاله قبلی:وضع مشارکت در ارتباط و درجه آن ارتباط
 

چندی یا ماهیت نوع ارتباط عبارتست از چگونگی تناظر بین دو مجموعه نمونه‌های آن دو نوع موجودیت.

انواع چندی ارتباط:

1.یک به یک 1:1

2.یک به چند 1:n

3.چند به چند n:m

er16.jpg

روش دیگر نمایش چندی یا وضع مشارکت در نوع ارتباط

حد (cardinality):

حد پایین (min) و حد بالای (max) ارتباط داخل پرانتز نوشته می شود.

er17.jpg

هر می تواند راهنمای 0 تا 10 دانشجو باشد.

هر دانشجو باید توسط 1 راهنما راهنمایی شود. (min>0 یعنی مشارکت ا امی است)

 

نوع موجودیت ضعیف:
باید دو ویژگی داشته باشد:

1. وابستگی وجودی

2. عدم وجود شناسه (صفاتش به صورت مرکب هم 

مشکل تصمیم گیری و چند نکته راهنما

 
پایگاه داده
مقاله بعدی:مشکلات روش er
مقاله قبلی:چندی یا ماهیت نوع ارتباط
 

تصمیم گیری در مورد اینکه یک مفهوم از محیط عملیاتی را باید موجودیت در نظر گرفت یا ارتباط و یا صفت، همیشه آسان نیست. مدلسازی معنایی داده ها یک فرایند تدریجی است که در آن به تدریج اصلاحاتی انجام می شود تا جایی که بیشترین انطباق را با محیط عملیاتی داشته باشد.

نکات راهنما:

1.ضوابطی که درباره تشخیص موجودیت مطرح شد، در نظر داشته باشید.

2.اگر یک مفهوم در ابتدا یک صفت به نظر می رسد، آن را به عنوان صفت در نظر می گیریم اما اگر این صفت ارجاع به موجودیت دیگری هم داشته باشد، در این صورت آن را یک ارتباط منظور می کنیم.

3.اگر یک (چند) صفت در چند موجودیت مشترک باشند، آن را به عنوان یک موجودیت مستقل منظور می کنیم.

4.کر یک موجودیت، تنها یک صفت داشته باشد و تنها با یک موجودیت دیگر مرتبط باشد، آن را صفت در نظر می گیریم.

5.اگر مجموعه ای از صفات مستقلاً قابل شناسایی نباشند، آن را به صورت موجودیت ضعیف در نظر می گیریم. 

 

مشکلات روش er

 
پایگاه داده
مقاله بعدی:محدودیتهای روش er که در روش eer برطرف گردیدند
مقاله قبلی:مشکل تصمیم گیری و چند نکته راهنما
 

1- دام حلقه‌ای

هنگامی ایجاد می‌شود که با داشتن مثلا سه ارتباط دو موجودیتی، وجود یک ارتباط سه موجودیتی را نتیجه بگیریم در وضعی که این استنتاج درست نباشد.

2- دام چندشاخه (چتری)

این نوع دام وقتی ایجاد می‌شود که بین یک نوع موجودیت e و هریک از دیگر انواع موجودیت f، g و ... ارتباط 1:n با مشارکت ا امی وجود داشته باشد، ولی ارتباط بین مثلا f و g، در مدلسازی دیده نشده باشد.

3- دام شکاف (گسل)

هنگامی ایجاد می‌شود که بین دو نوع موجودیت e و f، یک ارتباط باچندی 1:n و مشارکت ا امی وجود داشته باشد، ولی f خود با نوع موجودیت g، ارتباط 1:n با مشارکت غیرا امی داشته باشد. به دلیل غیر ا امی بودن ارتباط بین f و g، نمی‌توان همه اطلاعات دوموجودیتی در مورد ارتباط بین نمونه‌های دو نوع موجودیت e و g را بدست آورد. 

 

محدودیتهای روش er که در روش eer برطرف گردیدند

 
پایگاه داده
مقاله بعدی:مراحل مدلسازی معنایی داده‌ها
مقاله قبلی:مشکلات روش er
 

محتویات

 • ۱ 1.تجزیه:
 • ۲ 2.ترکیب:
 • ۳ 3.تخصیص
  • ۳.۱ تخصیص کامل
  • ۳.۲ تخصیص ناقص
  • ۳.۳ تخصیص همپوشا
  • ۳.۴ تخصیص مجزا
 • ۴ 4.تعمیم
 • ۵ 5.
 • ۶ 6.دسته‌بندی (اجتماع)

1.تجزیه:

تجزیه یا جداسازی یعنی یک شیئ کل را به اجزاء تشکیل‌دهنده آن تقسیم کنیم. شیئ کل صفات، ساختار و رفتار خود را دارد. هریک از اجزاء نیز صفات، ساختار و رفتار خاص خود را دارند. شیئ کل شامل اجزاء خود است و بین شیئ کل و اجزایش، ارتباط شمول وجود دارد. به این نوع ارتباط در eer، ارتباط جزئی است از ... گفته می‌شود.

2.ترکیب:

ع عمل تجزیه است و در این عمل، با داشتن(...,ei(i=1 , 2 یک نوع موجودیت e را بازشناسی می‌کنیم به نحوی که eiها اجزاء تشکیل‌دهنده آن باشند.

 

3.تخصیص

تخصیص عبارتست از مشخص گونه‌های خاص یک شیئ براساس یک یا چند ضابطه مشخص،مثلا اگر شیئ موجود زنده را درنظر بگیریم، سه گونه خاص آن عبارتند از: انسان، حیوان و نبات. در روش eer هر یک نوع موجودیت می‌تواند خود زیرنوع موجودیتهایی داشته باشد. بین هر زیرنوع و زبَرنوع ارتباط گونه‌ای است از ...

تخصیص کامل

هر نمونه از زبَرنوع ا اماً نمونه ای از حداقل یک زیرنوع است.

تخصیص ناقص

ممکن است نمونه ای از زبَرنوع وماً نمونه ای از هیچ یک از زیرنوع ها نباشد.

تخصیص همپوشا

یک نمونه از یک زیرنوع، می تواند نمونه ای از زیرنوع یگری هم باشد.

تخصیص مجزا

یک نمونه از زبَرنوع، می تواند عضو مجموعه نمونه های حداکثر یک زیرنوع باشد.

 

4.تعمیم

تعمیم، ع عمل تخصیص است، به این معنا که با داشتن زیرنوعهای خاص، صفات مشترک بین آنها را در یک مجموعه صفات برای یک زبَرنوع موجودیت درنظر می‌گیریم.

er19.jpg

 

وراثت چندگانه:
یک زیرنوع موجودیت، می‌تواند در عین حال زیرنوع یک زبَرنوع موجودیت دیگر هم باشد. با این ترتیب می‌توان مفهوم وراثت چندگانه را در روش eer نمایش داد.

 

er18.jpg

5.

عبارتست از ساختن یک نوع موجودیت جدید با دیدن دو یا بیش از دو نوع موجودیت، که خود باهم در یک ارتباط شرکت دارند، به صورت یک نوع موجودیت واحد. در واقع مجموعه‌ای از موجودیتهای مرتبط را باهم مجتمع کرده و به عنوان یک نوع موجودیت واحد، درنظر می‌گیریم و این نوع موجودیت واحد خود می‌تواند با نوع موجودیت دیگری ارتباط داشته باشد.

er20.jpg

6.دسته‌بندی (اجتماع)

یک زیرنوع می‌تواند زیرنوع بیش از یک زبَرنوع باشد. ممکن است زبَرنوعهای این زیرنوع، از یک نوع نباشند. به این زیرنوع اصطلاحا دسته (طبقه) گویند. برای نمایش دسته، از نماد u استفاده می‌شود.

er21.jpg

 • v
 • t
 • e
پایگاه داده

مراحل مدلسازی معنایی داده‌ها

 
پایگاه داده
مقاله بعدی:روش مدلسازی uml
مقاله قبلی:محدودیتهای روش er که در روش eer برطرف گردیدند
 

1- مطالعه، تحلیل و شناخت محیط

2- برآورد خواسته‌ها و نیازهای اطلاعاتی و پردازشی همه کاربران و تشخیص محدودیتهای معنایی

3- بازشناسی انواع موجودیتهای مطرح و تعیین وضع هریک

4- تعیین مجموعه صفات هر نوع موجودیت

5- بازشناسی انواع ارتباطات بین انواع موجودیتها، تشخیص نوع مشارکت و چندی ارتباط

6- رسم نمودار er

7- فهرست پرسشهایی که پاسخ آنها از نمودار er بدست می‌آید.

8- وارسی مدلسازی انجام شده تا اطمینان حاصل شود که مدلسازی پاسخگوی نیاز کاربران است.

 

روش مدلسازی uml

 
پایگاه داده
مقاله بعدی:نمادها در روش مدلسازی uml
مقاله قبلی:مراحل مدلسازی معنایی داده‌ها
 

در این روش از چند نمودار برای نمایش مدلسازی و طراحی نرم‌افزار استفاده می‌شود.

مفاهیم اصلی در این مدلسازی:

1. رده 2. صفت 3. بستگی

er22.jpg

 

گونه های موجود ساختار داده ای

 
پایگاه داده
مقاله بعدی:انواع دید در پایگاه داده
مقاله قبلی:نمادها در روش مدلسازی uml
 

در مقوله پایگاه داده‌ها وقتی از محیط انتزاعی سخن می‌گوییم، منظور محیطی است فراتر از محیط فایلینگ منطقی و فایلینگ فیزیکی. مفاهیمی که در این محیط مطرح می شوند باید از جنبه‌های فایلینگ پایگاه مستقل و ماهیتا انتزاعی باشند.

ساختار داده‌ای امکانی است برای نشان دادن داده‌های در مورد انواع موجودیت‌ها و انواع ارتباطات بین آنها

هر ساختار داده‌ای حداقل یک عنصر ساختاری اساسی دارد.

پایگاه داده‌ها در محیط انتزاعی، گردایه‌ای است از نمونه‌های متمایز عنصر (عناصر) ساختاری اساسی یک ساختار داده‌ای مشخص.

محتویات

 • ۱ گونه‌های موجود ساختار داده‌ای
  • ۱.۱ - ساختار داده‌ای رابطه‌ای (ج ی)
   • ۱.۱.۱ شمای پایگاه ج ی
   • ۱.۱.۲ عملیات در پایگاه ج ی
   • ۱.۱.۳ عملگرهای جبر رابطه‌ای که برای بازی از محیط ج ی بکار می‌روند:
   • ۱.۱.۴ برخی ویژگیهای ساختار داده‌ای ج ی
  • ۱.۲ -ساختار داده‌ای سلسله‌مراتبی
   • ۱.۲.۱ عناصر ساختاری اساسی
   • ۱.۲.۲ برخی ویژگیهای ساختار داده‌ای سلسله‌مراتبی
  • ۱.۳ ساختار داده‌ای شبکه‌ای
   • ۱.۳.۱ عناصر ساختاری اساسی
   • ۱.۳.۲ برخی ویژگیهای ساختار داده‌ای شبکه‌ای

گونه‌های موجود ساختار داده‌ای

- ساختار داده‌ای رابطه‌ای (ج ی)

رابطه مفهومی ریاضی است.

اما از دید کاربر، رابطه، نمایشی ج ی دارد.

مفاهیم ساختار ج ی عبارتند از:

1.ج

2.سطر

3.ستون

عنصر ساختاری اساسی در این ساختار داده‌ای، ج است.

unt5.jpg

هر موجودیت مستقل شرکت کننده در ارتباط با چندی m:n را با یک ج ،و هر ارتباط m:n بین دو موجودیت مستقل را نیز با یک ج نمایش می دهیم.

unt6.jpg


unt7.jpg

یک ج برای موجودیت سمت1ویک ج برای موجودیت سمت n و خود ارتباط

unt8.jpg


unt11.jpg unt9.jpg


برای هر موجودیت یک ج جداگانه ستون کلید ج موجودیت با مشارکت غیر ا امی را در ج موجودیت با مشارکت ا امی تکرار می کنیم تا شماره مدیر گروه را در این ج داشته باشیم.

unt10.jpg

 

شمای پایگاه ج ی

شمای پایگاه داده‌ها عبارتست از:

تعریف (توصیف) ساختهای منطقی طراحی شده و نوعی “برنامه” است شامل دستورات “تعریف داده‌ها” و “کنترل داده‌ها”،و دستورات “دستکاری داده‌ها” در آن وجود ندارد.

عملیات در پایگاه ج ی

-درج (insert)

-حذف (delete)

-بهنگام‌سازی (update)

-بازی (select)

مثال درج یک نمونه دانشجو

('insert into stt values (‘7413673’, ’ahmadi’, ’bs’, ’comp’, ’d222

مثال حذف یک نمونه درس

'delete from cot where coid=‘com777

مثال حذف چند سطر

'delete from stt where stdeg = ‘ms

با این دستور مشخصات دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از ج stt حذف می شود.

مثال بهنگام‌سازی تک سطر

'update cot set coid =‘com303’ where coid = ’com202

با این دستور شماره درس com202 عوض می‌شود.

مثال بهنگام‌سازی چند سطر

'update cot set credit = ‘1’ where cotype = ‘lab

با این دستور، تعداد واحد تمام درسهای آزمایشگاهی، یک می‌شود.

مثال بازی

'select doid from stcot where stid=‘76140444

با این دستورشماره درسهای یک دانشجو بازی می‌شود.

عملگرهای جبر رابطه‌ای که برای بازی از محیط ج ی بکار می‌روند:

1- عملگر گزینش (تحدید) restrict: زیرمجموعه‌ای افقی (تعدادی سطر) را بازی می‌کند.

2- عملگر پرتو project: زیرمجموعه‌ای عمودی (تعدادی ستون) را بازی می‌کند.

3- عملگر پیوند join: دو ج را بهم پیوند می‌زند، یعنی سطرهایی که شرایط مورد نظر را داشته باشند، با یکدیگر پیوند می‌شوند.

برخی ویژگیهای ساختار داده‌ای ج ی

1- از نظر کاربر نمایش ساده‌ای دارد.

2- محیطش مسطح است.

3- عنصر ساختاری اساسی آن ج است.

4- همه چیز با فقره داده‌های ساده نمایش داده می‌شود.

5- ارتباطات با چندیهای مختلف در آن قابل نمایش است.

6- منطق بازی آن ساده است.

7- ساختار منطقی دستور بازی آن ساده است.

8- برای پرسشهای قرینه، رویه پاسخگوی قرینه دارد.

9- مبنای تئوریک قوی دارد.

 

-ساختار داده‌ای سلسله‌مراتبی

عناصر ساختاری اساسی

1- نوع رکورد

2- نوع بند پدر- فرزندی

نوع رکورد برای نمایش نوع موجودیت به کار می‌رود.

ارتباط بین دو نوع موجودیت به وسیله بند پدر- فرزندی نمایش داده می‌شود.


titled1.jpg

مشاهده متن کامل ...

نتایج کاردانی به کارشناسی اعلام شد
درخواست حذف اطلاعات

سازمان سنجش آموزش کشور نتایج آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۹۴ را اعلام کرد

به گزارش سایت پی ان یو نیوز pnunews.com سازمان سنجش آموزش کشور نتایج آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سال ۹۴ را منتشر کرد
دواطلبان برای مشاهده نتایج خود می توانند با مراجعه به
سایت سازمان سنجش به نشانیsanjesh.org نسبت به مشاهده کارنامه خود اقدام کنند

داوطلبانی که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی این آزمون قرار می گیرند، ضرورت دارد ابتدا به پایگاه اطلاع رسانی و موسسه آموزش عالی مراجعه کرده و ضمن ب اطلاع از برنامه زمانی و مدارک اعلام شده مربوط به هر کد رشته محل، در زمان مقرر برای ثبت نام و سایر مراحل پذیرش به نشانی مشخص شده مراجعه کنند.

در صورت نبودن برنامه زمانی خاص در سایت یا موسسه آموزش عالی محل قبولی پذیرفته شدگان لازم است در یکی از روزهای ۳۱ شهریور و یا چهارشنبه اول مهرماه با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت نام اقدام کنند

آن دسته از داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان معرفی شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی نیمه متمرکز آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۴ اعلام می شود، لازم است برای آگاهی از زمان و مکان برگزاری مصاحبه به اطلاعیه این سازمان که روز دوشنبه ۲۰ مهرماه روی سایت این سازمان قرار خواهد گرفت، مراجعه کنند.

برای مشاهده نتایج آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۹۴ کلیک کنید

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشـته های تحصیلی متمرکز و معرفی شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی نیمه متمرکز آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۴

با حمد و سپاس به درگاه خداوند دانا و توانای مطلق و با عرض تبریک به عزیزانی که در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۴ پذیرفته شده و آماده ورود به مقطع کارشناسی ناپیوسته می شوند، بدین وسیله به اطلاع می رساند که اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های مختلف تحصیلی دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پردیس های آموزشی فرهنگیان، نیمه حضوری تربیت دبیر شهید رجائی، مؤسسات آموزش عالی غیر تی- غیرانتفاعی، رشته های تحصیلی الکترونیکی (مجازی) و هم چنین فهرست معرفی شدگان رشته های تحصیلی نیمه متمرکز آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۴ (اعم از رشته هایی که پذیرش آنها با آزمون صورت می پذیرد یا پذیرش آنها با سوابق تحصیلی بوده است)، در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است. لذا کلیه پذیرفته شدگان برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت نام (علاوه بر مدارک مندرج در این اطلاعیه) ضرورت دارد در ابتدا به پایگاه اطلاع رسانی و یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه نمایند. بدیهی است درصورتی که یا مؤسسه ای، در پایگاه اطلاع رسانی خود برنامه زمانی برای ثبت نام درج ننموده باشد، پذیرفته شدگان این قبیل مؤسسات لازم است در یکی از روزهای ۱۳۹۴/۶/۳۱ و یا چهارشنبه ۱۳۹۴/۷/۱ برای ثبت نام به محل قبولی خود مراجعه نمایند. داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی نیمه متمرکز اعلام گردیده ، لازم است مطابق بند "ب" این اطلاعیه برای انجام مصاحبه اقدام نمایند.
الف- مدارک لازم برای ثبت نام
ردیف
مدارک
توضیحات
۱
اصل شناسنامه و یک برگ تصویر از تمام صفحات آن
۲
اصل کارت ملی و دو برگ تصویر پشت و روی آن
۳
شش قطعه ع تمام رخ ۴×3 تهیه شده درسال جاری
۴
مدرک وضعیت نظام وظیفه (برای برادران)
مطابق با یکی از کدهای مندرج در صفحات ۵ و ۶ دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته های تحصیلی آزمون که در همین دستورالعمل نیز برای یادآوری درج شده است.
۵
اصل حکم مرخصی سالانه برای کارمندان ت یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط سازمان متبوع
تحصیل در ها و مؤسسات آموزش عالی تمام وقت است، لذا کارمندان ت در صورتی میتوانند به تحصیل بپردازند که اصل موافقتنامه رسمی و بدون قید و شرط وزارتخانه یا سازمان متبوع خود را مبنی بر شرکت در همه کلاسها، آزمایشگاهها، کارآموزیها و فعالیتهای دیگر دوران تحصیل به همراه مدارک ثبتنام به مؤسسه آموزش عالی محل قبولی عرضه کنند.
۶
اصل یا گواهی مدرک کاردانی (فوق دیپلم)
برای آن دسته از پذیرفته شدگانی که ارائه اصل یا گواهی مدرک کاردانی امکان پذیر نباشد، لازم است اصل گواهی تأیید شده توسط یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک کاردانی با محتوای فرم شماره ۹ پیوست را ارائه نمایند که درآن قید شده باشد « اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات وفناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ویا شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد». در صورتی که فرد پذیرفته در تاریخ مقرر فارغ حصیل نشده باشد، قبولی وی «کان لم یکن» تلقی خواهد شد.
۷
اصل حکم استخدامی و یا گواهی کارمندان رسمی و یا پیمانی وزارتخانه ها ، سازمان ها و ارگان های تی
پذیرفته شدگان دوره های نوبت دوم (شبانه) با استفاده از سهمیه کارمندی – کارمندان مشمول سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۸
ارائه اصل گواهینامه انجام خدمات قانونی مقرر(طرح لایحه نیروی انسانی) یا گواهی معافیت از آن
پذیرفته شدگان دارای مدرک کاردانی گروه آموزشی پزشکی- پایان طرح نیروی انسانی آنان تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ و یا ۳۰/۱۱/۱۳۹۴ باشد یا گواهی معافیت از خدمت لایحه طرح.
ارائه گواهینامه تسویه حساب کامل از محل خدمت قانونی مقرر (طرح لایحه نیروی انسانی)
فارغ حصیلان دوره های کاردانی گروه آموزشی پزشکی که در حال انجام طرح لایحه نیروی انسانی می باشند و تاریخ پایان طرح آنها بعد از ۱۳۹۴/۶/۳۱ و یا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ می باشد، مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی نیمسال اول (پذیرش برای مهرماه ۱۳۹۴) و نیمسال دوم (پذیرش برای بهمن ماه ۱۳۹۴) بوده اند، بدیهی است در صورت موفقیت، لازم است ضمن تسویه حساب کامل از محل خدمت، گواهی مربوط را به همراه سایر مدارک ثبت نامی خود به مؤسسه آموزش عالی ذی ربط ارائه نمایند. این دسته از داوطلبان باید باقیمانده طرح لایحه نیروی انسانی خود را پس از پایان دوره کارشناسی ناپیوسته انجام دهند.
ارائه موافقتنامه رسمی از بالاترین مقام مسؤول محل خدمت قانونی مقرر (طرح لایحه نیروی انسانی) مبنی بر عدم همزمانی و تداخل ادامه تحصیل با ادامه خدمت طرح لایحه نیروی انسانی
فارغ حصیلان دوره های کاردانی گروه آموزشی پزشکی که مشغول انجام طرح لایحه نیروی انسانی می باشند، در صورت ارائه موافقتنامه رسمی از بالاترین مقام مسؤول محل خدمت خود مبنی بر عدم همزمانی و تداخل ادامه تحصیل با ادامه خدمت آنان، نیازی به ترخیص از خدمت ندارند و می توانند همزمان با تحصیل به انجام طرح لایحه نیروی انسانی بپردازند.
۹
ارائه گواهی پایان خدمت پزشکان و پیراپزشکان و یا معافیت از آن
– انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان برای دانش آموختگان مقطع کاردانی در رشته های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، تکنولوژی پرتوشناسی(رادیولوژی)، علوم آزمایشگاهی، فوریت های پزشکی، بهداشت دهان، (پرستاری دندانپزشکی دانش آموختگان از تاریخ ۱۳۸۶/۷/۱ به بعد) اجباری می باشد. لذا دانش آموختگان این رشته ها چنانچه داوطلب ادامه تحصیل در مقطع بالاتر می باشند درصورتی مجاز به ثبت نام در آزمون و ادامه تحصیل می باشند که مقطع بالاتر رشته های فارغ حصیلی آنان همان رشته های فوق الذکر باشد (به استثنای رشته پرستاری دندانپزشکی که راه ادامه تحصیل آنها در رشته بهداشت عمومی می باشد) و چنانچه تمایل به ثبت نام و ادامه تحصیل در سایر رشته های علوم پزشکی را داشته باشند مکلف به انجام خدمات قانونی و ارائه گواهی پایان خدمت و یا معافیت از آن می باشند.
۱۰
ارائه موافقتنامه از محل خدمت، برای ثبت نام و ادامه تحصیل
کاردان‎های شاغل و نیز کاردان‎های متعهد خدمت رشته های بهداشت محیط، بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها در صورت پذیرفته شدن در آزمون کارشناسی ناپیوسته تنها پس از ارائه موافقتنامه از سازمان متبوع مجاز به ثبت‎نام و ادامه تحصیل خواهند بود.
۱۱
مجوز ادامه تحصیل و یا تأییدیه تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
براساس ماده ۱۰ دستورالعمل بازپرداخت صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آن دسته از فارغ حصیلان مقطع کاردانی های علوم پزشکی که از مزایای صندوق بهره مند شده اند، درصورت قبولی در آزمون، لازم است برای ثبت نام از صندوق رفاه مجوز ادامه تحصیل یا تسویه حساب دریافت نمایند و تأییدیه مربوط را هنگام ثبت نام به محل پذیرش ارائه نمایند.
۱۲
تأییدیه تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
براساس مفاد ماده 7 دستورالعمل شماره 31902 مورخ 64/5/28 صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، آن دسته از فارغ حصیلان دوره های کاردانی رشته های تحصیلی غی زشکی که از مزایای صندوق مذکور بهره مند شده اند، در صورت قبولی در آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی به دوره کارشناسی ناپیوسته سال 1394، لازم است با صندوق رفاه دانشجویان تسویه حساب نموده و تأییدیه مربوط را در زمان ثبت نام ، به یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود ارائه نمایند.
۱۳
حکم کارگزینی و فرم موافقتنامه کتبی از اداره آموزش و پرورش محل خدمت شاغلان رسمی یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل آنان
۱- دارا بودن حکم کارگزینی مبنی بر استخدام رسمی یا پیمانی در زمان ثبت نام در آزمون(مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش).
تبصره ۱- تاریخ صدور حکم استخدام رسمی و یا پیمانی داوطلبان باید قبل از پایان مهلت قانونی ثبت نام در آزمون باشد، در غیر این صورت مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان نبوده و درصورت انتخاب و قبولی، قبولی آنان "لغو" می گردد.
تبصره ۲- معلمان حق دریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که تا پایان مهلت قانونی ثبت نام در آزمون فاقد حکم کارگزینی رسمی و یا پیمانی باشند، مجاز به شرکت در آزمون نیستند.
۲- دارا بودن فرم موافقتنامه کتبی مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل شاغلان رسمی یا پیمانی از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود بر اساس شرایط مندرج در فرم معلم و دستورالعمل مربوط( داوطلبان باید برای دریافت این فرم به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمایند.)
تبصره- عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرایط ثبت نام در آزمون است. لذا درصورتی که داوطلب بدون داشتن موافقتنامه کتبی(فرم معلم) در آزمون شرکت نموده و پذیرفته شود، قبولی وی «کان لم یکن» تلقی خواهد شد.
۱۴
دارندگان مدرک معادل که ثبت نام و ادامه تحصیل آنها بلامانع است.
الف- دارندگان مدارک تحصیلی معادل می بایست حائز شرایط «آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیر رسمی در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر» مصوب جلسه ۸۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۵ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند. این آیین نامه طی بخشنامه شماره ۷۷۶۳۳/۲ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۸ توسط معاونت آموزشی وزارت مذکور به کلیه ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ گردیده است.
ب- بر اساس مصوبه جلسه پنجاه و یک مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، «دارندگان مدرک معادل یا گواهی اتمام دوره مقطع کاردانی رشته های گروه پزشکی شاغل (اعم از مراکز تی یا خصوصی) به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی که حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط با مدرک کاردانی داشته باشند، می توانند در آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته های علوم پزشکی، شرکت نمایند.» ضمناً این قبیل پذیرفته شدگان لازم است گواهی اشتغال به کار و همچنین گواهی پنج سال سابقه کار مرتبط با مدرک کاردانی به تأیید محل خدمت، هنگام ثبت نام به آموزش محل قبولی ارائه نمایند.
ج – مطابق ماده واحده «اصلاح ماده واحده امکان شرکت نمودن فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمون های ورودی مقطع بالاتر» که در جلسه ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد آموزش و پرورش به تصویب رسیده است، آن دسته از فرهنگیانی که دارای مدرک معادل فوق دیپلم و یا مدرک معادل کارشناسی می باشند، پس از ارزشی مدارک آنها، نسبت به مدارک معادل کاردانی ۷۰ تا ۷۵ درصد و کارشناسی ۶۰ تا ۶۵ درصد واحدهای گذرانده شده، پذیرفته می شود و تحصیل این اشخاص در مقاطع تحصیلی بالاتر که قبول شده اند، مشروط به جبران ری واحدهای درسی خود در مدت زمان معین مندرج در آیین نامه اجرایی این ماده واحده می باشد.
تبصره ۱– این مصوبه صرفاً شامل انی می شود که در آزمون مقاطع تحصیلی بالاتر (کارشناسی و کارشناسی ارشد) شرکت کرده و پذیرفته شده اند.
تبصره ۲– قبولی این دسته از فرهنگیان در های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آزاد ی در مدت زمان مشخص مندرج در آیین نامه اجرایی این ماده واحده، ذخیره خواهد شد.
تبصره ۳– جبران ری واحدهای پذیرفته شدگان صرفاً در های وابسته به وزارت آموزش و پرورش (شهید رجائی و فرهنگیان) امکان پذیر خواهد بود.
۱۵
دارندگان مدرک کارشناسی پیوسته و یا کارشناسی ناپیوسته که ثبت نام و ادامه تحصیل آنان بلامانع است.
الف – با توجه به مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، فارغ حصیلان مقطع کارشناسی پیوسته در صورت دارا بودن مدرک کاردانی مرتبط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته این آزمون، با رعایت شرایط زیر می توانند در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته های گروه پزشکی از طریق قبولی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، تحصیل نمایند.
۱- وم گذراندن طرح نیروی انسانی برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته مشمول طرح.
۲- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاه های اجرایی و عدم دارا بودن تعهدات سهمیه بومی و یا سهمیه مناطق محروم.
۳- نداشتن ممنوعیت تحصیل از نظر سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی ایران.
۴- چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسی پیوسته از آموزش رایگان برخوردار بوده است در صورت قبولی در دوره روزانه مقطع کارشناسی ناپیوسته، م م به پرداخت شهریه مطابق مصوبه هیأت امنای مربوط می باشد.
لازم به ذکر است دارندگان مدرک تحصیلی با ارزش بالاتر از مقطع کارشناسی مجاز به شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته رشته های علوم پزشکی نمی باشند.
ب – برطبق مفاد نامه شماره ۱۱۴۷۳/۲۱/۲ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ممنوعیتی برای ادامه تحصیل مجدد دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته (غیر پزشکی) در همان مقطع در رشته ای دیگر وجود ندارد، لیکن براساس بخشنامه شماره ۴۷/۲ مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۰ وزارت مذکور، هر یک از داوطلبان برای هر یک از مقاطع تحصیلی تنها برای یکبار مجاز به استفاده از امکانات تی خواهند بود. بدیهی است این قبیل داوطلبان چنانچه قبلاً از امکانات تی استفاده نموده و در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۴ در دوره های روزانه پذیرفته شده باشند، همانند قبولین دوره های نوبت دوم (شبانه) م م به پرداخت شهریه تحصیلی می باشند. ضمناً این دسته از پذیرفته شدگان لازم است از لحاظ مقررات خدمت وظیفه عمومی، منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند.
ب – معرفی شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی نیمه متمرکز :
آن دسته از داوطلبانی که فهرست اسامی آنان جزو معرفی شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی نیمه متمرکز کارشناسی ناپیوسته مراقبت پرواز(کد رشته محل ۱۹۲۴) مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور و فوریت های پزشکی دانشکده و های علوم پزشکی (کد رشته محل های ۱۲۲۵ تا ۱۲۴۹ و ۴۶۱۹ مربوط به کد رشته امتحانی ۱۱۴) در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام گردیده، لازم است برای آگاهی از زمان و مکان برگزاری مصاحبه به اطلاعیه این سازمان که در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۰ در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org و همچنین در نشریه پیک سنجش (هفته نامه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور) درج خواهد شد، مراجعه نمایند.
ج- تذکرات مهم:
۱- پذیرفته شدگان دوره روزانه رشته های تحصیلی این آزمون خواه در مؤسسه آموزش عالی ذیربط ثبت نام نمایند یا ننمایند، حتی با دادن انصراف قطعی از تحصیل مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۵ نمی باشند.
۲- پذیرفته شدگان دوره های روزانه و نوبت دوم (شبانه ) هریک از رشته های تحصیلی این آزمون در صورتی که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری سال 1394نیز بوده باشند، می بایست از دو رشته قبولی اعلام شده یکی را به دلخواه انتخاب و براساس ضوابط مربوط در آن رشته ثبت نام نموده و به تحصیل ادامه دهند. بدیهی است در این صورت قبولی آنان در رشته دیگر «کان لم یکن « تلقی خواهد شد.
۳- کلیه پذیرفته شدگان م م می باشند در تاریخهای تعیین شده برای ثبت نام به مؤسسه آموزش عالی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است عدم ثبت نام در تاریخهای مقرر به منزله انصراف از تحصیل در رشته قبولی تلقی شده و قبولی این قبیل پذیرفته شدگان لغو خواهد شد.
۴- پذیرفته شدگانی که اسامی آنان همزمان به عنوان پذیرفته نهایی در دو کدرشته محل (یکی کدرشته محل های مربوط به ها و مؤسسات آموزش عالی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا فرهنگیان و دیگری کدرشته محل های واحدها یا مراکز آموزشی آزاد ی) اعلام شده باشد، لازم است منحصراً در یکی از کدرشته محل های قبولی ثبت نام نمایند. بدیهی است که چنانچه این دسته از پذیرفته شدگان در هر دو کد رشته محل ثبت نام نموده و مشغول به تحصیل شوند، به عنوان متخلف شناخته شده و با آنها طبق ضوابط مربوط رفتار خواهد شد.
د- نکات مهم درخصوص حذف برخی از کدرشته محل ها و تغییرات اعمال شده درخصوص ظرفیت، جنس و نیمسال پذیرش دانشجو در برخی از ها و مؤسسات آموزش عالی:
– داوطلبان می توانند برای اطلاع از کدرشته محل های حذف شده و تغییرات به عمل آمده درخصوص ظرفیت، جنس و نیمسال پذیرش دانشجو در برخی از ها و مؤسسات آموزش عالی، به اطلاعیه های مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۰ و ۱۳۹۴/۵/۱۱ که هم اکنون در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org قابل دسترسی می باشد، مراجعه نمایند.
ه - شرایط و ضوابط، نشانی و تلفن برخی از ها و مؤسسات آموزش عالی:
– داوطلبان لازم است برای اطلاع از شرایط و ضوابط، نشانی و تلفن برخی از ها و مؤسسات آموزش عالی، به اطلاعیه های مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۴ و ۱۱/۵/۱۳۹۴ که هم اکنون در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org قابل دسترسی می باشد، مراجعه نمایند. ضمناً نشانی و شماره تلفن برخی دیگر از ها و مؤسسات آموزش عالی در ذیل درج گردیده است:
*- مؤسسه غیر انتفاعی دانشوران- تبریز: نشانی: استان آذربایجان شرقی ، تبریز ، شهرک باغمیشه ، خیابان سبلان (جنب اداره گاز ) ، کدپستی ۵۸۳۷۶ – 51559 ، تلفن 36686779 – 36672060 – 041، نشانی اینترنتی www.daneshvaran.ac.ir
*- مؤسسه غیر انتفاعی علم گستر مهاجران- اراک: نشانی: استان مرکزی ، اراک ، خیابان شهید رجائی (ملک) ، کوچه ابطحی ، تلفن ۰۸۶۳۲۲۴۰۶۱۶ ، تلف 08632229378 ، کد پستی ۳۸۱۳۹۹۳۱۷۵
*- مؤسسه غیر انتفاعی مهرگان- محلات: نشانی: استان مرکزی، محلات ، شهرک (ره) ، خیابان ولیعصر جنوبی ، روبروی ۹۰ دستگاه ، تلفن 8 – 08643250570 – نمابر ۰۸۶۴۳۲۵۰۵۷۹ – نشانی اینترنتی www.mehrgan.ac.ir
و – نحوه گزینش نهایی:
۱- مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس محترم شورای ی،در گزینش نهایی هریک از کد رشته های تحصیلی، ۲۵ درصد ظرفیت پذیرش هر کد رشته محل به داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان وایثارگران به شرط ب حد نصاب نمره علمی لازم (در سهمیه رزمندگان حداقل ۸۰ درصد و در سهمیه ایثارگران حداقل ۷۰ درصد نمره علمی آ ین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد) اختصاص داده شده است.
ضمناً برای داوطلبان واجد شرایط گزینش، کارنامه ای حاوی اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آ ین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کد رشته محل های انتخ و در سهمیه مربوط تنظیم می گردد. این کارنامه همزمان با اعلام نتایج از طریق پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی این سازمان قابل دسترسی خواهد بود.
۲- با توجه به کنترل های متعدد و بررسی های انجام شده از صحت نتایج اعلام شده اطمینان حاصل شده است؛ مع الوصف، داوطلبان پس از دریافت کارنامه نتایج نهایی آزمون از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان در صورتی که در خصوص مندرجات کارنامه مذکور سوالی داشته باشند، می توانند حداکثر تا ۹۴/۷/۲۹ منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان اقدام نمایند. با توجه به اینکه به موارد واصله به غیر از روش اینترنتی ترتیب اثر داده نخواهد شد، لذا از داوطلبان تقاضا می شود از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است به کلیه مواردی که از طریق دیگری و یا بعد از تاریخ ۹۴/۷/۲۹ واصل شود، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً داوطلبان گرامی می توانند سؤالات خود را با شماره تلفن 42163-021 نیز در میان بگذارند.مشاهده متن کامل ...
مقاله بررسی پایگاه داده
درخواست حذف اطلاعات
مقاله بررسی پایگاه داده در 82 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کامپیوتر و it
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 650 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 82
مقاله بررسی پایگاه داده

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

مقاله بررسی پایگاه داده در 82 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه

فصل1: پایگاه داده چیست؟.............................................................................................. 1

یک مجموعه سازماندهی شده از اطلاعات................................................................................................................. 1

رکوردها و فیلدها......................................................................................................................................................... 2

جداول و پایگاههای داده............................................................................................................................................. 2

دونمای datasheet و forms ............................................................................................................................... 3

شروع access............................................................................................................................................................ 4

باز پایگاه داده نمونه northwind................................................................................................................... 5

پنجره data base...................................................................................................................................................... 6

نوارهای ابزار access............................................................................................................................................... 7

پسوند نام فلیل های access..................................................................................................................................... 8

فکر در مورد فیلدها........................................................................................................................................... 8

ویژگی online help............................................................................................................................................... 9

به کارگیری دستیار office........................................................................................................................................ 9

به کارگیری کادر ask a question برای دریافت کمک........................................................................................ 10

استفاده از پنجره help جهت دریافت کمک............................................................................................................. 10

استفاده از online help در کاردهای محاوره......................................................................................................... 12

بستن یک پایگاه داده................................................................................................................................................... 12

بستن access............................................................................................................................................................ 12

فصل 2: ایجاد پایگاهای داده در access.......................................................................... 13

عنوان صفحه

تولید یک پایگاه داده جدید و خالی............................................................................................................................ 13

انتخاب ج نمونه.................................................................................................................................................... 13

انتخاب فیلدها.............................................................................................................................................................. 14

تغییر دادن نام فیلدها................................................................................................................................................... 15

تعیین کلید اولیه............................................................................................................................................................ 16

وارد داده ها در ج ....................................................................................................................................... 17

تغییر پهنای ستونها....................................................................................................................................................... 19

سوئیچ به نمای design................................................................................................................................... 20

تولید ایند ............................................................................................................................................................... 21

فصل 3 تصحیح پایگاههای داده access.......................................................................... 24

تغییر و حذف رکوردهای یک پایگاه داده.................................................................................................................... 24

نوع داده (data type)............................................................................................................................................. 26

تغییر نوع داده ها.......................................................................................................................................................... 28

اضافه فیلدهای جدید به یک ج .................................................................................................................. 29

تغییر دادن ترتیب فیلدهای یک ج ........................................................................................................................ 31

ذخیره یک پایگاه داده روی فلاپی دیسک......................................................................................................... 31

ذخیره یک پایگاه داده access روی دیسک................................................................................................... 32
فصل 4: کارآمد پایگاههای داده.............................................................. 33

مرتب رکوردهای ج .................................................................................................................................... 33

ذخیره قواعد مرتب سازی در قالب یک معیار.................................................................................................. 35

رکوردهای یک ج ............................................................................................................................... 37

ذخیره قاعده یک در قالب یک معیار........................................................................................................ 40

عنوان صفحه

تولید یک معیار با استفاده از یک ویزارد..................................................................................................................... 41

اضافه و حذف فیلدها در یک معیار................................................................................................................... 44

یافتن داده ها................................................................................................................................................................ 45
فصل 5: کار با فرمها......................................................................................................... 47

تولید فرم با استفاده از ویزارد form......................................................................................................................... 47

گشت و گذار در نمای form.................................................................................................................................... 50

کارکترهای جانشین در ها و معیارها................................................................................................................... 53

تولید فرمی با فیلدهای کامل........................................................................................................................................ 54

به کارگیری یک فرم جهت تولید رکوردهای جدید.................................................................................................... 55

تصحیح جانمایی و محتوای فرمها............................................................................................................................... 56
فصل 6: کار با گزارشها.................................................................................................... 63

اولین گزارش .............................................................................................................................................................. 63

ویژگی autoreport................................................................................................................................................ 63

گزارش گروه بندی grouped report.................................................................................................................. 65

تصحیح گزارش............................................................................................................................................................ 69

نمای report design .............................................................................................................................................. 70

خواص گزارشها........................................................................................................................................................... 70

قالب بندی فیلدهای یک گزارش................................................................................................................................. 71

تولید زیر مجموع برای گروه ها................................................................................................................................... 75

محاسبه مقادیر مجموع در کل گزارش........................................................................................................................ 76


چکیدهمنت خدای را که مرا فرصت دادتا بجویم وحقیقتها را بیابم.

آژانس مسکن، طرحی است که به افراد یاری می رساند تا در امر فروش ،رهن،اجاره، ید به صورت گسترده و جامع و همراه با آمارگیری دقیق روبرو شوند . در سالهای اخیر این کار بصورت دستی انجام می گرفت و بایگانی

می شد که از نظر حجم، مشکلاتی را به همراه داشت اما امروزه با پیشرفت علم این کار کامپیوتری شده است و انجام هر کاری را برای افراد آسانتر کرده است ، لذا جهت طراحی آژانس مسکن،از نرم افزار ا س استفاده شده است که طی فصلهای گفته شده چگونگی ایجادو نحو? فراگیری ،دیت س، فرم ،کوئیری و.......... توضییح داده شده است .

در خاتمه بر خود واجب می دانم که سپاس خود را به حضور دوستانی که در تهیه این اثر مرا تشویق و یاری
نموده اند تقدیم نمایم.مقدمهبهترین نوع اطلاعات ممکن ،اطلاعاتی هستندکه سازماندهی آنها امکان یافتن سریع وساده حقایق مورد نیاز و اضافه آیتم های اطلاعاتی جدید را فراهم نماید.

هر پایگاه داده مجموعه ای سازماندهی شده از اطلاعات مربوط به یک عنوان یا موضوع بخصوص است. منظور از عبارت << سازماندهی شده >> این است که به سادگی می توان آیتم های اطلاعاتی خاص مورد نظر را از میان اطلاعات موجود در پایگاه داده یافت وآیتم های جدید را به آن اضافه کرد.

نرم افزار مایکرو سافت ا س ، برنامه ای است که کاربر را در جهت تولید و کار با پایگاههای داده یاری
می دهد.

فصل اول،کاربر را با اجزاء و مفاهیم پایگاههای داده آشنا می کند. در فصل دوم،کاربر ایجاد اولین پایگاه داده در ا س وهمچنین کلیدها وایند ها وروش دیگر برای مشاهده پایگاههای داده که نمای دیزاین(طراحی )نام دارد را فرا خواهد گرفت.

.در فصل سوم،ملاحظه خواهید کرد که هر یک از فیلدهای یک ج ،دارای نوع داده مشخصی است که نحوه تفسیر فیلد مزبور ،چگونگی نگهداری دادها در آن ونوع دادهایی را که وارد آنها در فیلد مزبور مجاز
می باشد،تعیین می کند.

در فصل چهارم ،به کارگیری یک برنامه پایگاه داده برای تولید یک ج روش بسیار مفیدی جهت مدیریت اطلاعات و یافتن سریع آیتم های خاص مورد نظر می باشد .دراین فصل مراحل وشرایط مرتب سازی و ذخیره ها در قالب یک معیار (کوئیری)توضییح داده شده است.

در فصل پنجم ،توضییح داده شده است که هر چیز ی که امکان انجام آن در نمای دیتا شیت وجود دارد در مورد یک فرم نیز قابل انجام است .برای مثال می توان رکوردهای جدید را در یک فرم اضافه کرده و رکوردهای موجود را تغییر داد وهمچنین می توان رکوردها را با ترتیبهای مختلف مرتب کرده و یا آنها را به نحوی کرد که تنها رکوردهایی که شرط خاصی را می کنند به نمایش در آیند.

در فصل ششم ،نحوه استحصا ل اطلاعات و ارائه آن به صورتی مفید و قابل دسترس توضییح داده شده است و همچنین در انتهای این فصل کاربر قادر خواهد شد که اطلاعاتی را که از یک پایگاه داده است اج کرده است ،در صفحه نمایش به نمایش درآورد.گزارشی ازیک پایگاه داده را به چاپ برساندو سر صفحه وپا صفحه های مورد نیاز خود را تولید وسفارشی کند.در خاتمه ،امید است که مطالب ارائه شده مفید و مورد رضایت واقع شود.
فصل 1
پایگاه داده چیست؟
یک مجموعه سازماندهی شده از اطلاعات

هر پایگاه داده مجموعه ای از اطلاعات مربوط به یک عنوان یا موضوع خاص می باشد. این مجموعه معمولاً به نحوی سازماندهی می شود که کاربر بتواند:

·آیتم های اطلاعاتی دلخواه خود را در آن دری د.

·آیتم های جدیدی را که با آنها مواجه می شوید، به آن اضافه کنید.

پایگاههای داده ا اماً در کامپیوتر نگهداری نمی شوند. برای مثال کتابچه های آدرس و فهرستهای تلفن پایگاههای داده ای هستند که روی کاغذ ثبت شده اند (هر چند ممکن است افراد بسیار معدودی آنها را پایگاه داده بنامند)

اما نگهداری یک پایگاه داده در کامپیوتر، باعث تسهیل و تسریع فرآیند دست کاری اطلاعات موجود در آن

می شود. برای مثال با بکارگیری یک فهرست تلفن (چاپ شده روی کاغذ) به راحتی می توان شماره تلفن افراد دلخواه خود را با در اختیار داشتن نام آنها پیدا کنید. اما ع این موضوع صادق نبوده و یافتن نام افراد بر اساس شماره تلفن آنها بسیار دشوار خواهد بود.

اما با استفاده از یک فهرست تلفن کامپیوتری اطلاعات فوق الذکر را با سرعت سهولت بیشتری می توان دریافت کرد. همچنین با استفاده از چنین فهرست تلفنی نام تمام افرادی که در یک خیابان بخصوص زندگی می کنند یا تمام افرادی که نام کوچک آنها paul می باشد، را به راحتی پیدا کرد.

پایگاههای داده کامپیوتری انعطاف پذیر هستند. بدین معنی که روشهای بسیار متعدد و متنوعی را برای کار با اطلاعات (حتی مقادیر بزرگی از اطلاعات) تدارک می بینند. نرم افزار microsoft access نمونه ای از سیستمهای مدیریت پایگاههای داده (برنامه هایی که امکان تولید و مدیریت پایگاههای داده در کامپیوتر را فراهم می کنند)

رکوردها و فیلدها

معمولاً اطلاعات موجود در یک پایگاه داده، به کوچک ترین اجزا تقسیم می شوند. هر یک از این اجزا در فیلد مخصوص به خود قرار می گیرد. برای مثال جهت وارد نام و آدرس افراد در یک پایگاه داده کاربر،

نمی تواند تمام اطلاعات هر فرد را در یک فیلد واحد، نظیر آنچه در زیر نشان داده شده است را وارد نماید.james coogan sweeney

10744 south hoyne

chicago

illinois 60643

usa


بلکه به طور طبیعی هر قطعه از اطلاعات را در فیلد جداگانه ثبت می کند تا امکان تشخیص و تمیز دادن آنها از یکدیگر فراهم شود.
جداول و پایگاههای داده

به مجموعه ای از رکوردها، ج گفته می شود. چنانچه یک پایگاه داده تنها حاوی یک ج ساده باشد، ج مزبور خود در حکم پایگاه داده خواهد بود. در این مهارت icdl تنها با پایگاههای داده سرو کار دارد که حاوی یک ج هستند. تنها چیزی که باید در مورد دسته ای از پایگاه داده که حاوی بیش از یک ج هستند بدانید، این است که access امکان ایجاد آنها را فراهم می کند.

هنگامی که با هزارها یا صدها هزار رکورد سروکار دارید، بحث به کارگیری یک سیستم مدیریت پایگاههای داده پیش می آید. برای مثال چنان چه از کامپیوتر خواسته شود، تنها رکوردهایی را (از میان صدها هزار رکورد موجود در پایگاه داده) است اج کرده و نمایش دهد که نام خانوادگی (فیلد last name) آنها با حرف «s» و کد پستی (فیلد zipcodes) آنها با عدد «60» آغاز می شود، مدیریت پایگاه داده این کار را با سرعتی فراتر از حد تصور و توانایی بشر انجام می دهد.
باز پایگاه داده نمونه northwind

برای باز یک پایگاه داده موجود می توانید یکی از این روشها را مورد استفاده قرار د هید: انتخاب گزینه های file / open کلیک روی دکمه open واقع در نوار ابزار database یا استفاده از ناحیه وظیفه new file.

1- در صورتی که قبلاً پایگاه داده northwind را باز کرده باشید، نام این پایگاه در ناحیه open a file واقع در ناحیه new file لیست خواهد شد. به این ترتیب برای باز پایگاه داده مزبور کافی است روی نام آن کلیک کنید.

چنانچه پایگاه داده northwind در ناحیه وظیفه لیست نشده است. گزینه more files… را انتخاب نمایید. به این ترتیب کادر محاوره open نمایان شده و امکان کاوش در پوشه های موجود در کامپیوتر پایگاه داده مورد نظر را در اختیار شما قرار می دهد. فایل پایگاه داده northwind احتمالاً در آدرس زیر قرار دارد.

c:/ program files / microsoft office 10/samples

در صورت نیاز می توان از پنجره windows explorer یا my computer برای یافتن فایل پایگاه داده northwind استفاده کرد.

2- پس از یافتن فایل northwind . mdb آن را انتخاب کرده و روی دکمه open کلیک کنید.

3- در صورتی که با یک صفح خوش آمد گویی، مواجه شدید، روی دکمه ok کلیک کنید تا بسته شود.

به این ترتیب access دو پنجره به نامهای database , main switchbhoard را نمایش می دهد، پنجره database در حکم «مرکز کنترل» برنامه access می باشد. پنجره main switchbhoard نزدیک یک محیط رابط ساده تر را برای افرادی که مشغول استفاده از پایگاه داده (نه کار روی طراحی آن) هستند، فراهم

می کند.

در طی این مهار از استاندارد icdl از پنجره database استفاده خواهیم کرد، نمه از پنجره main switchbhoard ، بنابراین پنجره main switchbhoard را با کلیک روی display database window ببندید.

پنجره database

قسمتهای زیر ناحیه objects از پنجره database قابل مشاهده اند: tables (جداول) ، queries (معیارها)، froms (فرمها)، reports (گزارشها)، pages(صفحات) ، macros (ماکروها) و modules (ماژول ها) . هر یک از این قسمتها حاوی مجموعه ای از آیتم ها می باشد که access آنها را شیء می نامد. (هر یک از این اشیا به نحوی به پایگاه ارتباط دارند.) در مهارت پایگاه icdl مطالبی در مورد چهار قسمت اول خواهید آموخت؛ بنابراین نگران قسمتهای modules , macros, pages نباشید.

·جداول [tables]
·معیارها [queries]
·فرمها [forms]
·گزارشها [reports] گزارشها امکان است اج اطلاعات از یک پایگاه داده به صورت نسخه های چاپی را فراهم می کنند.

هنگام کار با access به دفعات با پنجره database مواجه خواهید شد. از طریق این پنجره می توانید هر یک از اشیاء تشکیل دهنده یک پایگاه را (جهت به کارگیری و تغییر دادن آنها) باز کنید، در عین حال هنگامی که کار شما با هر یک از اشیای مذکور به پایان می رسد، access شمار را به پنجره database باز

می گرداند. در عین حال می توانید با انتخاب گزینه های database : > نام پایگاه داده< / window به پنجره database باز گردید.

اولین بار که یک پایگاه داده را باز می کنید، به طور طبیعی جدوال (tables) موجود در آن در پنجره database ظاهر می شوند. اگر این قسمت این گونه نیست، به سادگی روی گزینه tables واقع در لیست objects کلیک کنید.

توجه کنید که پایگاه northwind حاوی چندین ج می باشد. در این میان، ج employees را از طریق کلیک راست روی آن و سپس کلیک روی دکمه open ویا از طریق دابل کلیک روی آ ن ج مزبور باز کنید. در ادامه نوع اطلاعات موجود در این ج را مورد توجه قرار دهید. به این ترتیب می توانید ایده خوبی در مورد نحوه استفاده عملی از پایگاههای داده به دست آورید.

·چنان چه تعداد فیلدهای موجود در یک ج ، نظیر employees ، بیش از تعداد فیلدهای قابل نمایش در یک صفحه واحد می باشد، از نوار مرور افقی برای حرکت به چپ یا راست استفاده کنید.

در صورتی که نوار مرور افقی قابل مشاهده نمی باشد، روی دکمه maximize کلیک کنید تا نوار مرور نمایان گردد.

·چنانچه تعداد رکوردهای یک ج بیش از آن باشد که در یک صفحه واحد قابل نمایش باشند، از نوار مرور قائم برای حرکت به بالا و پایین در میان رکوردها استفاده کرده و یا دکمه های کاوش که در پایین پنجره datasheet نمایش یافته اند را به کار بندید.

نوارهای ابزار access

پر استفاده ترین عملکردهای مورد استفاده در access از طریق کلیک روی دکمه های موجود در نوارهای ابزار ا ین نرم افزار قابل دسترسی هستند. به طور طبیعی access مناسب ترین نوار ابزار برای عملیات جاری شما را نمایش می دهد. منظور از مناسب ترین نوار ابزار، نوار ابزاری است که حاوی دکمه های مربوط به عملکردهای پر استفاده در عملیات جاری می باشد.

اگر مایلید یک نوار ابزار را ناپدید کنید (و تمام انتخابهای خود از طریق منوها انجام دهید)، یا اگر می خواهید سایر نوارهای ابزار را نمایش دهید، گزینه های view/toolbars را انتخاب کرده و سپس در لیست نوارهای ابزار نمایش یافته، نوار ابزاری را که مایل به احضار آن هستید انتخاب کرده و نوار ابزاری را که مایل به ناپدید آن هستید، از ح انتخاب خارج کنید.

چنانچه یک نوار ابزار بخصوص را در لیست نوارهای ابزار مشاهده نمی کیند، گزینه customize را انتخاب کنید تا لیست کاملی از نوارهای ابزار موجود به نمایش درآید. سپس نوار ابزار مورد نظر را انتخاب کرده و یا از ح انتخاب شده خارج کنید. در پایان روی دکمه close کلیک کنید.

پنجره database حاوی یک نوار ابزار مخصوص می باشد که همواره در بالای این پنجره به نمایش در می آید. گزینه های موجود در این نوار ابزار نیز بسته به نوع شیء انتخاب شده در نوار objects تغییر می کنند.

پسوند نام فایل های access

این فایل های پایگاه داده access به پسوند (microsoft database) . mdb ختم می شود. این پسوند کاربر را در جهت تشخیص فایلهای access از سایر انواع فایل ها، از قبیل فایل های (xls) excel یا (doc) word یاری می دهد.
فکر در مورد فیلد ها

پس از تصمیم گیری در مورد فیلدهای یک پایگاه داده، به دقت در مورد نحوه به کارگیری فیلدهای مزبور فکر کنید. برای مثال اگر مایلید پرندگان را بر اساس کشور یا ناحیه ای که در آن یافت می شوند، مرتب یا انتخاب کنید، باید ستونی برای کشور داشته باشید، زیرا برای مثال، ممکن است بدانید که بوردو در فرانسه قرار دارد، اما access نمی داند. مثال دیگر اینکه، اگر مایلید به یافتن تمام آلبوم های تولید شده به وسیله nick lowe هستید، باید اطلاعات مربوطه را ترجیحاً به صورت مرسوم (نام فامیل پس از نام کوچک) ثبت نمایید.


ویژگی online help

نرم افزار access ، همانند power point , excel , word و سایر محصولات نرم افزاری شرکت مایکرو سافت، یک سیستم کمکی (help) قابل جستجو و online را در اختیار کاربر قرار می دهد. بنابراین دو جزء عبارت «online help» به صورت زیر قابل تعریف می باشد:

·منظور از واژه «help» و مجموعه اطلاعاتیاست که شمار را در درک و با کارگیری امکانات نرم افزار مورد نظر یاری می دهند.

·منظور از واژه «online» ایناستکه مطالب و محتویات help در صفحه نمایش کامپیوتر شما نمایش می یابند، نه به صورت چاپ شده روی کاغذ. محتویات online help را می توانید به چند روش مورد جستجو و مطالعه قرار دهید، از طریق منوی help ، از طریق کادرهای محاوره یا از طریق به کارگیری ویژگی دستیار (office istant) office .
فصل 6

کاربا گزارشها
اولین گزارش

عموماً منظور از کلمه گزارش در محاوره روزمره، روشی برای ارائه اطلاعات به شکل چاپ شده است. اما این واژه در اینجا برای تشریح اطلاعاتی به کار می رود که برای چاپ مناسب هستند (حتی اگر تنها در صفحه نمایش ظاهر شده باشند، نه روی کاغذ) البته می توانید هریک از صفحات نمایش یافته در access نظیر نتایج عملیات مرتب یا رکورد ها درنمای datasheet را به چاپ برسانید. اگر این صفحات برای اه خاص مورد نظر شما مناسب باشند، برای چاپ آنها کافی است روی دکمه print از نوار ابزار کلیک کرده و یا گزینه های file / print را انتخاب کنید. با این وصف گزینه های تهیه گزارش در access امکان کنترل نحوه ارائه اطلاعات را به خوبی فراهم می کنند. برای مثال می توانید اطلاعات مهم را متمایز کنید. داده ها را در گروههای مختلف گروه بندی کنید و اطلاعاتی نظیر مجموع یا تعداد داده ها را برای هریک از گروهها، زیرگروهها و نیز کل گزارش را به دست آورید.

ویژگی autoreport :

ساده ترین روش برای تولید یک گزارش، استفاده از ویژگی autoreport می باشد. دو انتخاب اصلی که این ویژگی دراختیار شما قرار می دهد، به قرار زیر می باشند:

§گزینه auto report : columnar : نرم افزار access به واسطه این گزینه، هریک از فیلدهای انتخاب شده را در سطر جداگانه ای همراه با نام فیلد مزبور در سمت چپ آن، نمایش می دهد. تصویر ابتدای صفحه بعد نمونه ای از گزارشهای تولید شده به کمک این گزینه رانشان می دهد.

§گزینه auto report: tabular : نرم افزار access به وسیله این گزینه فیلدهای هر رکورد را دریک سطر نمایش می دهد. در عین حال، نام فیلدها یک بار در بالای هر صفحه از نمایش می یابد.

اکنون عملیات تولید شده یک گزارش را برمبنای ج nama آغاز کنید.

تولید یک گزارش با استفاده از ویژگی auto report

1- برنامه access و سپس پایگاه داده nama را باز کنید. در پنجره database روی آی reports و سپس روی دکمه new در نوار ابزار کلیک کنید.

2- گزینه autoreport: columnar را انتخاب کنید، سپس در لیست بازشوی جداول و معیارها، ج nama را انتخاب کنید.

3- روی دکمه ok کلیک کرده و گزارش ایجاد شده را درصفحه نمایش بررسی کنید. به منظور مشاهده صفحات مختلف گزارش تولید شده، از دکمه های مرور واقع در قسمت پایین- سمت چپ صفحه نمایش استفاده کنید.

4- درصورتیکه یک چاپگر به کامپیوتر شما متصل است. روی دکمه print واقع در نوار ابزار کلیک کرده و یا گزینه های file print را برگزینید، سپس گزارش نهایی چاپ شده را روی دیوار نصب کنید.

5- پنجره report را ببندید و در صورتی که پنجره report design ظاهر شده است، آن را نیز ببندید. به این ترتیب با پیغامی در رابطه با ذخیره گزارش مواجه خواهید شد. نام my first report را برای گزارش خود وارد کرده و روی دکمه save کلیک کنید.

ویزارد report

درحالیکه ویژگی autoreport عملیات تولید گزارشهای زیبا را بسیار تسهیل می کند، با استفاده از ویزارد report می توانید کنترل محتوا و جانمایی گزارش خود را به طور کامل به دست گیرید. این ویزارد حاوی اجزای گزارش گیری زیر می باشد:

§مرتب : برای مرتب اطلاعاتی که مایل به قرار دادن آنها در گزارش خود هستید، می توانید یک یا چند قاعده را اعمال کنید. برای مثال اگر یک تاجر بخواهد گزارشی را درمورد مشتری خود چاپ کند، می تواند اطلاعات را براساس مقدار فروش (به صورت نزولی) و نام منطقه (به صورت صعودی) مرتب کند.

§گروه بندی : یک روش مناسب برای تولید گزارشهای مرتب شده، گروه بندی رکورد ها داخل قواعد مورد استفاده برای مرتب می باشد.

برای مثال در گزارش نمونه مشتری های یک تاجر، access می تواند نام منطقه را تنها یک بار (نه به طور جداگانه برای هر سطر) چاپ کند و حتی به منظور تسهیل درخواندن گزارش، نام منطقه را متمایز نماید.

درصورت مرتب داده های خود به این روش، می توانید به access دستور دهید که محاسبات را روی داده های داخل هر گروه انجام دهد.

§جانمایی: انتخابهای مربوط به جانمایی عبارتند از columnar (هر فیلد گزارش در یک سطر متفاوت) و tabular (هر رکورد گزارش در سطری جداگانه).

§سبک: محدوده گزینه های مربوط به سبک گزارش از سبکهای ساده (مناسب برای اکثر اه ) تا سبکهای بسیار تزئینی (احیاناً برای اه تجاری) گسترش یافته اند.

گزارش گروه بندی شده (grouped report)

گزارشی است که اطلاعات آن براساس مقادیر یک یا چند فیلد گروه بندی می شوند و امکان انجام محاسبات روی داده های هریک از گروهها وجود دارد.

بهترین روش برای فراگیری ویژگی های ویزارد report، استفاده از آن می باشد مراحل زیر کاربر را در انجام مراحل این ویزارد همراهی خواهد کرد.

تولید یک گزارش با استفاده از ویزارد report

1- روی گزینه reports واقع در لیست objects از پنجره database و سپس روی دکمه new کلیک کنید.

2- مطابق تصویر زیر، گزینه report wizard را در کادر محاوره new report انتخاب کرده و نظر خود را درمورد ایجاد گزارش جدید بر مبنای ج nama مشخص کنید در ادامه روی دکمه ok کلیک کنید.

3- آیا صفحه بعدی ویزارد را می شناسید؟ بله، مشابه این صفحه را در هنگام تولید جداول و فرمها مشاهده کرده و به کاربسته اید. فیلدهایی را که مایل به نمایش دادن آنها در گزارش خود هستید، انتخاب نمایید و در پایان روی دکمه next کلیک کنید.

4- چطور می خواهید رکوردهای گزارش خود را گروه بندی کنید؟ برای مثال می توانید گزارشی را برای هر یک از نماها تولید نمایید که زمان و مکان مشاهده آنها را نشان دهد. این گزارش می تواند تمام موارد مشاهده یک نمای بخصوص را گروه بندی نماید. دراین تمرین گزارشی را برمبنای تاریخ تولید خواهیم کرد. این گزارش تمام موارد مشاهده انجام شده دریک تاریخ بخصوص را گروه بندی خواهد کرد؛ بنابراین فیلد date seen را انتخاب کرده وروی دکمه > کلیک کنید. روی دکمه grouping options کلیک کنید. به این ترتیب می توانید مشاهدات مختلف را برای مبنای سال تولد، روز، محل تولد و… گروه بندی نمایید. در مرحله بعد، گزینه پیش فرض month را انتخاب کنید؛ آن گاه روی دکمه ok وسپس روی دکمه next کلیک نمایید.
مشاهده متن کامل ...
مقاله بررسی پایگاه داده
درخواست حذف اطلاعات
مقاله بررسی پایگاه داده در 82 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کامپیوتر و it
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 650 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 82
مقاله بررسی پایگاه داده

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

مقاله بررسی پایگاه داده در 82 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه

فصل1: پایگاه داده چیست؟.............................................................................................. 1

یک مجموعه سازماندهی شده از اطلاعات................................................................................................................. 1

رکوردها و فیلدها......................................................................................................................................................... 2

جداول و پایگاههای داده............................................................................................................................................. 2

دونمای datasheet و forms ............................................................................................................................... 3

شروع access............................................................................................................................................................ 4

باز پایگاه داده نمونه northwind................................................................................................................... 5

پنجره data base...................................................................................................................................................... 6

نوارهای ابزار access............................................................................................................................................... 7

پسوند نام فلیل های access..................................................................................................................................... 8

فکر در مورد فیلدها........................................................................................................................................... 8

ویژگی online help............................................................................................................................................... 9

به کارگیری دستیار office........................................................................................................................................ 9

به کارگیری کادر ask a question برای دریافت کمک........................................................................................ 10

استفاده از پنجره help جهت دریافت کمک............................................................................................................. 10

استفاده از online help در کاردهای محاوره......................................................................................................... 12

بستن یک پایگاه داده................................................................................................................................................... 12

بستن access............................................................................................................................................................ 12

فصل 2: ایجاد پایگاهای داده در access.......................................................................... 13

عنوان صفحه

تولید یک پایگاه داده جدید و خالی............................................................................................................................ 13

انتخاب ج نمونه.................................................................................................................................................... 13

انتخاب فیلدها.............................................................................................................................................................. 14

تغییر دادن نام فیلدها................................................................................................................................................... 15

تعیین کلید اولیه............................................................................................................................................................ 16

وارد داده ها در ج ....................................................................................................................................... 17

تغییر پهنای ستونها....................................................................................................................................................... 19

سوئیچ به نمای design................................................................................................................................... 20

تولید ایند ............................................................................................................................................................... 21

فصل 3 تصحیح پایگاههای داده access.......................................................................... 24

تغییر و حذف رکوردهای یک پایگاه داده.................................................................................................................... 24

نوع داده (data type)............................................................................................................................................. 26

تغییر نوع داده ها.......................................................................................................................................................... 28

اضافه فیلدهای جدید به یک ج .................................................................................................................. 29

تغییر دادن ترتیب فیلدهای یک ج ........................................................................................................................ 31

ذخیره یک پایگاه داده روی فلاپی دیسک......................................................................................................... 31

ذخیره یک پایگاه داده access روی دیسک................................................................................................... 32
فصل 4: کارآمد پایگاههای داده.............................................................. 33

مرتب رکوردهای ج .................................................................................................................................... 33

ذخیره قواعد مرتب سازی در قالب یک معیار.................................................................................................. 35

رکوردهای یک ج ............................................................................................................................... 37

ذخیره قاعده یک در قالب یک معیار........................................................................................................ 40

عنوان صفحه

تولید یک معیار با استفاده از یک ویزارد..................................................................................................................... 41

اضافه و حذف فیلدها در یک معیار................................................................................................................... 44

یافتن داده ها................................................................................................................................................................ 45
فصل 5: کار با فرمها......................................................................................................... 47

تولید فرم با استفاده از ویزارد form......................................................................................................................... 47

گشت و گذار در نمای form.................................................................................................................................... 50

کارکترهای جانشین در ها و معیارها................................................................................................................... 53

تولید فرمی با فیلدهای کامل........................................................................................................................................ 54

به کارگیری یک فرم جهت تولید رکوردهای جدید.................................................................................................... 55

تصحیح جانمایی و محتوای فرمها............................................................................................................................... 56
فصل 6: کار با گزارشها.................................................................................................... 63

اولین گزارش .............................................................................................................................................................. 63

ویژگی autoreport................................................................................................................................................ 63

گزارش گروه بندی grouped report.................................................................................................................. 65

تصحیح گزارش............................................................................................................................................................ 69

نمای report design .............................................................................................................................................. 70

خواص گزارشها........................................................................................................................................................... 70

قالب بندی فیلدهای یک گزارش................................................................................................................................. 71

تولید زیر مجموع برای گروه ها................................................................................................................................... 75

محاسبه مقادیر مجموع در کل گزارش........................................................................................................................ 76


چکیدهمنت خدای را که مرا فرصت دادتا بجویم وحقیقتها را بیابم.

آژانس مسکن، طرحی است که به افراد یاری می رساند تا در امر فروش ،رهن،اجاره، ید به صورت گسترده و جامع و همراه با آمارگیری دقیق روبرو شوند . در سالهای اخیر این کار بصورت دستی انجام می گرفت و بایگانی

می شد که از نظر حجم، مشکلاتی را به همراه داشت اما امروزه با پیشرفت علم این کار کامپیوتری شده است و انجام هر کاری را برای افراد آسانتر کرده است ، لذا جهت طراحی آژانس مسکن،از نرم افزار ا س استفاده شده است که طی فصلهای گفته شده چگونگی ایجادو نحو? فراگیری ،دیت س، فرم ،کوئیری و.......... توضییح داده شده است .

در خاتمه بر خود واجب می دانم که سپاس خود را به حضور دوستانی که در تهیه این اثر مرا تشویق و یاری
نموده اند تقدیم نمایم.مقدمهبهترین نوع اطلاعات ممکن ،اطلاعاتی هستندکه سازماندهی آنها امکان یافتن سریع وساده حقایق مورد نیاز و اضافه آیتم های اطلاعاتی جدید را فراهم نماید.

هر پایگاه داده مجموعه ای سازماندهی شده از اطلاعات مربوط به یک عنوان یا موضوع بخصوص است. منظور از عبارت << سازماندهی شده >> این است که به سادگی می توان آیتم های اطلاعاتی خاص مورد نظر را از میان اطلاعات موجود در پایگاه داده یافت وآیتم های جدید را به آن اضافه کرد.

نرم افزار مایکرو سافت ا س ، برنامه ای است که کاربر را در جهت تولید و کار با پایگاههای داده یاری
می دهد.

فصل اول،کاربر را با اجزاء و مفاهیم پایگاههای داده آشنا می کند. در فصل دوم،کاربر ایجاد اولین پایگاه داده در ا س وهمچنین کلیدها وایند ها وروش دیگر برای مشاهده پایگاههای داده که نمای دیزاین(طراحی )نام دارد را فرا خواهد گرفت.

.در فصل سوم،ملاحظه خواهید کرد که هر یک از فیلدهای یک ج ،دارای نوع داده مشخصی است که نحوه تفسیر فیلد مزبور ،چگونگی نگهداری دادها در آن ونوع دادهایی را که وارد آنها در فیلد مزبور مجاز
می باشد،تعیین می کند.

در فصل چهارم ،به کارگیری یک برنامه پایگاه داده برای تولید یک ج روش بسیار مفیدی جهت مدیریت اطلاعات و یافتن سریع آیتم های خاص مورد نظر می باشد .دراین فصل مراحل وشرایط مرتب سازی و ذخیره ها در قالب یک معیار (کوئیری)توضییح داده شده است.

در فصل پنجم ،توضییح داده شده است که هر چیز ی که امکان انجام آن در نمای دیتا شیت وجود دارد در مورد یک فرم نیز قابل انجام است .برای مثال می توان رکوردهای جدید را در یک فرم اضافه کرده و رکوردهای موجود را تغییر داد وهمچنین می توان رکوردها را با ترتیبهای مختلف مرتب کرده و یا آنها را به نحوی کرد که تنها رکوردهایی که شرط خاصی را می کنند به نمایش در آیند.

در فصل ششم ،نحوه استحصا ل اطلاعات و ارائه آن به صورتی مفید و قابل دسترس توضییح داده شده است و همچنین در انتهای این فصل کاربر قادر خواهد شد که اطلاعاتی را که از یک پایگاه داده است اج کرده است ،در صفحه نمایش به نمایش درآورد.گزارشی ازیک پایگاه داده را به چاپ برساندو سر صفحه وپا صفحه های مورد نیاز خود را تولید وسفارشی کند.در خاتمه ،امید است که مطالب ارائه شده مفید و مورد رضایت واقع شود.
فصل 1
پایگاه داده چیست؟
یک مجموعه سازماندهی شده از اطلاعات

هر پایگاه داده مجموعه ای از اطلاعات مربوط به یک عنوان یا موضوع خاص می باشد. این مجموعه معمولاً به نحوی سازماندهی می شود که کاربر بتواند:

·آیتم های اطلاعاتی دلخواه خود را در آن دری د.

·آیتم های جدیدی را که با آنها مواجه می شوید، به آن اضافه کنید.

پایگاههای داده ا اماً در کامپیوتر نگهداری نمی شوند. برای مثال کتابچه های آدرس و فهرستهای تلفن پایگاههای داده ای هستند که روی کاغذ ثبت شده اند (هر چند ممکن است افراد بسیار معدودی آنها را پایگاه داده بنامند)

اما نگهداری یک پایگاه داده در کامپیوتر، باعث تسهیل و تسریع فرآیند دست کاری اطلاعات موجود در آن

می شود. برای مثال با بکارگیری یک فهرست تلفن (چاپ شده روی کاغذ) به راحتی می توان شماره تلفن افراد دلخواه خود را با در اختیار داشتن نام آنها پیدا کنید. اما ع این موضوع صادق نبوده و یافتن نام افراد بر اساس شماره تلفن آنها بسیار دشوار خواهد بود.

اما با استفاده از یک فهرست تلفن کامپیوتری اطلاعات فوق الذکر را با سرعت سهولت بیشتری می توان دریافت کرد. همچنین با استفاده از چنین فهرست تلفنی نام تمام افرادی که در یک خیابان بخصوص زندگی می کنند یا تمام افرادی که نام کوچک آنها paul می باشد، را به راحتی پیدا کرد.

پایگاههای داده کامپیوتری انعطاف پذیر هستند. بدین معنی که روشهای بسیار متعدد و متنوعی را برای کار با اطلاعات (حتی مقادیر بزرگی از اطلاعات) تدارک می بینند. نرم افزار microsoft access نمونه ای از سیستمهای مدیریت پایگاههای داده (برنامه هایی که امکان تولید و مدیریت پایگاههای داده در کامپیوتر را فراهم می کنند)

رکوردها و فیلدها

معمولاً اطلاعات موجود در یک پایگاه داده، به کوچک ترین اجزا تقسیم می شوند. هر یک از این اجزا در فیلد مخصوص به خود قرار می گیرد. برای مثال جهت وارد نام و آدرس افراد در یک پایگاه داده کاربر،

نمی تواند تمام اطلاعات هر فرد را در یک فیلد واحد، نظیر آنچه در زیر نشان داده شده است را وارد نماید.james coogan sweeney

10744 south hoyne

chicago

illinois 60643

usa


بلکه به طور طبیعی هر قطعه از اطلاعات را در فیلد جداگانه ثبت می کند تا امکان تشخیص و تمیز دادن آنها از یکدیگر فراهم شود.
جداول و پایگاههای داده

به مجموعه ای از رکوردها، ج گفته می شود. چنانچه یک پایگاه داده تنها حاوی یک ج ساده باشد، ج مزبور خود در حکم پایگاه داده خواهد بود. در این مهارت icdl تنها با پایگاههای داده سرو کار دارد که حاوی یک ج هستند. تنها چیزی که باید در مورد دسته ای از پایگاه داده که حاوی بیش از یک ج هستند بدانید، این است که access امکان ایجاد آنها را فراهم می کند.

هنگامی که با هزارها یا صدها هزار رکورد سروکار دارید، بحث به کارگیری یک سیستم مدیریت پایگاههای داده پیش می آید. برای مثال چنان چه از کامپیوتر خواسته شود، تنها رکوردهایی را (از میان صدها هزار رکورد موجود در پایگاه داده) است اج کرده و نمایش دهد که نام خانوادگی (فیلد last name) آنها با حرف «s» و کد پستی (فیلد zipcodes) آنها با عدد «60» آغاز می شود، مدیریت پایگاه داده این کار را با سرعتی فراتر از حد تصور و توانایی بشر انجام می دهد.
باز پایگاه داده نمونه northwind

برای باز یک پایگاه داده موجود می توانید یکی از این روشها را مورد استفاده قرار د هید: انتخاب گزینه های file / open کلیک روی دکمه open واقع در نوار ابزار database یا استفاده از ناحیه وظیفه new file.

1- در صورتی که قبلاً پایگاه داده northwind را باز کرده باشید، نام این پایگاه در ناحیه open a file واقع در ناحیه new file لیست خواهد شد. به این ترتیب برای باز پایگاه داده مزبور کافی است روی نام آن کلیک کنید.

چنانچه پایگاه داده northwind در ناحیه وظیفه لیست نشده است. گزینه more files… را انتخاب نمایید. به این ترتیب کادر محاوره open نمایان شده و امکان کاوش در پوشه های موجود در کامپیوتر پایگاه داده مورد نظر را در اختیار شما قرار می دهد. فایل پایگاه داده northwind احتمالاً در آدرس زیر قرار دارد.

c:/ program files / microsoft office 10/samples

در صورت نیاز می توان از پنجره windows explorer یا my computer برای یافتن فایل پایگاه داده northwind استفاده کرد.

2- پس از یافتن فایل northwind . mdb آن را انتخاب کرده و روی دکمه open کلیک کنید.

3- در صورتی که با یک صفح خوش آمد گویی، مواجه شدید، روی دکمه ok کلیک کنید تا بسته شود.

به این ترتیب access دو پنجره به نامهای database , main switchbhoard را نمایش می دهد، پنجره database در حکم «مرکز کنترل» برنامه access می باشد. پنجره main switchbhoard نزدیک یک محیط رابط ساده تر را برای افرادی که مشغول استفاده از پایگاه داده (نه کار روی طراحی آن) هستند، فراهم

می کند.

در طی این مهار از استاندارد icdl از پنجره database استفاده خواهیم کرد، نمه از پنجره main switchbhoard ، بنابراین پنجره main switchbhoard را با کلیک روی display database window ببندید.

پنجره database

قسمتهای زیر ناحیه objects از پنجره database قابل مشاهده اند: tables (جداول) ، queries (معیارها)، froms (فرمها)، reports (گزارشها)، pages(صفحات) ، macros (ماکروها) و modules (ماژول ها) . هر یک از این قسمتها حاوی مجموعه ای از آیتم ها می باشد که access آنها را شیء می نامد. (هر یک از این اشیا به نحوی به پایگاه ارتباط دارند.) در مهارت پایگاه icdl مطالبی در مورد چهار قسمت اول خواهید آموخت؛ بنابراین نگران قسمتهای modules , macros, pages نباشید.

·جداول [tables]
·معیارها [queries]
·فرمها [forms]
·گزارشها [reports] گزارشها امکان است اج اطلاعات از یک پایگاه داده به صورت نسخه های چاپی را فراهم می کنند.

هنگام کار با access به دفعات با پنجره database مواجه خواهید شد. از طریق این پنجره می توانید هر یک از اشیاء تشکیل دهنده یک پایگاه را (جهت به کارگیری و تغییر دادن آنها) باز کنید، در عین حال هنگامی که کار شما با هر یک از اشیای مذکور به پایان می رسد، access شمار را به پنجره database باز

می گرداند. در عین حال می توانید با انتخاب گزینه های database : > نام پایگاه داده< / window به پنجره database باز گردید.

اولین بار که یک پایگاه داده را باز می کنید، به طور طبیعی جدوال (tables) موجود در آن در پنجره database ظاهر می شوند. اگر این قسمت این گونه نیست، به سادگی روی گزینه tables واقع در لیست objects کلیک کنید.

توجه کنید که پایگاه northwind حاوی چندین ج می باشد. در این میان، ج employees را از طریق کلیک راست روی آن و سپس کلیک روی دکمه open ویا از طریق دابل کلیک روی آ ن ج مزبور باز کنید. در ادامه نوع اطلاعات موجود در این ج را مورد توجه قرار دهید. به این ترتیب می توانید ایده خوبی در مورد نحوه استفاده عملی از پایگاههای داده به دست آورید.

·چنان چه تعداد فیلدهای موجود در یک ج ، نظیر employees ، بیش از تعداد فیلدهای قابل نمایش در یک صفحه واحد می باشد، از نوار مرور افقی برای حرکت به چپ یا راست استفاده کنید.

در صورتی که نوار مرور افقی قابل مشاهده نمی باشد، روی دکمه maximize کلیک کنید تا نوار مرور نمایان گردد.

·چنانچه تعداد رکوردهای یک ج بیش از آن باشد که در یک صفحه واحد قابل نمایش باشند، از نوار مرور قائم برای حرکت به بالا و پایین در میان رکوردها استفاده کرده و یا دکمه های کاوش که در پایین پنجره datasheet نمایش یافته اند را به کار بندید.

نوارهای ابزار access

پر استفاده ترین عملکردهای مورد استفاده در access از طریق کلیک روی دکمه های موجود در نوارهای ابزار ا ین نرم افزار قابل دسترسی هستند. به طور طبیعی access مناسب ترین نوار ابزار برای عملیات جاری شما را نمایش می دهد. منظور از مناسب ترین نوار ابزار، نوار ابزاری است که حاوی دکمه های مربوط به عملکردهای پر استفاده در عملیات جاری می باشد.

اگر مایلید یک نوار ابزار را ناپدید کنید (و تمام انتخابهای خود از طریق منوها انجام دهید)، یا اگر می خواهید سایر نوارهای ابزار را نمایش دهید، گزینه های view/toolbars را انتخاب کرده و سپس در لیست نوارهای ابزار نمایش یافته، نوار ابزاری را که مایل به احضار آن هستید انتخاب کرده و نوار ابزاری را که مایل به ناپدید آن هستید، از ح انتخاب خارج کنید.

چنانچه یک نوار ابزار بخصوص را در لیست نوارهای ابزار مشاهده نمی کیند، گزینه customize را انتخاب کنید تا لیست کاملی از نوارهای ابزار موجود به نمایش درآید. سپس نوار ابزار مورد نظر را انتخاب کرده و یا از ح انتخاب شده خارج کنید. در پایان روی دکمه close کلیک کنید.

پنجره database حاوی یک نوار ابزار مخصوص می باشد که همواره در بالای این پنجره به نمایش در می آید. گزینه های موجود در این نوار ابزار نیز بسته به نوع شیء انتخاب شده در نوار objects تغییر می کنند.

پسوند نام فایل های access

این فایل های پایگاه داده access به پسوند (microsoft database) . mdb ختم می شود. این پسوند کاربر را در جهت تشخیص فایلهای access از سایر انواع فایل ها، از قبیل فایل های (xls) excel یا (doc) word یاری می دهد.
فکر در مورد فیلد ها

پس از تصمیم گیری در مورد فیلدهای یک پایگاه داده، به دقت در مورد نحوه به کارگیری فیلدهای مزبور فکر کنید. برای مثال اگر مایلید پرندگان را بر اساس کشور یا ناحیه ای که در آن یافت می شوند، مرتب یا انتخاب کنید، باید ستونی برای کشور داشته باشید، زیرا برای مثال، ممکن است بدانید که بوردو در فرانسه قرار دارد، اما access نمی داند. مثال دیگر اینکه، اگر مایلید به یافتن تمام آلبوم های تولید شده به وسیله nick lowe هستید، باید اطلاعات مربوطه را ترجیحاً به صورت مرسوم (نام فامیل پس از نام کوچک) ثبت نمایید.


ویژگی online help

نرم افزار access ، همانند power point , excel , word و سایر محصولات نرم افزاری شرکت مایکرو سافت، یک سیستم کمکی (help) قابل جستجو و online را در اختیار کاربر قرار می دهد. بنابراین دو جزء عبارت «online help» به صورت زیر قابل تعریف می باشد:

·منظور از واژه «help» و مجموعه اطلاعاتیاست که شمار را در درک و با کارگیری امکانات نرم افزار مورد نظر یاری می دهند.

·منظور از واژه «online» ایناستکه مطالب و محتویات help در صفحه نمایش کامپیوتر شما نمایش می یابند، نه به صورت چاپ شده روی کاغذ. محتویات online help را می توانید به چند روش مورد جستجو و مطالعه قرار دهید، از طریق منوی help ، از طریق کادرهای محاوره یا از طریق به کارگیری ویژگی دستیار (office istant) office .
فصل 6

کاربا گزارشها
اولین گزارش

عموماً منظور از کلمه گزارش در محاوره روزمره، روشی برای ارائه اطلاعات به شکل چاپ شده است. اما این واژه در اینجا برای تشریح اطلاعاتی به کار می رود که برای چاپ مناسب هستند (حتی اگر تنها در صفحه نمایش ظاهر شده باشند، نه روی کاغذ) البته می توانید هریک از صفحات نمایش یافته در access نظیر نتایج عملیات مرتب یا رکورد ها درنمای datasheet را به چاپ برسانید. اگر این صفحات برای اه خاص مورد نظر شما مناسب باشند، برای چاپ آنها کافی است روی دکمه print از نوار ابزار کلیک کرده و یا گزینه های file / print را انتخاب کنید. با این وصف گزینه های تهیه گزارش در access امکان کنترل نحوه ارائه اطلاعات را به خوبی فراهم می کنند. برای مثال می توانید اطلاعات مهم را متمایز کنید. داده ها را در گروههای مختلف گروه بندی کنید و اطلاعاتی نظیر مجموع یا تعداد داده ها را برای هریک از گروهها، زیرگروهها و نیز کل گزارش را به دست آورید.

ویژگی autoreport :

ساده ترین روش برای تولید یک گزارش، استفاده از ویژگی autoreport می باشد. دو انتخاب اصلی که این ویژگی دراختیار شما قرار می دهد، به قرار زیر می باشند:

§گزینه auto report : columnar : نرم افزار access به واسطه این گزینه، هریک از فیلدهای انتخاب شده را در سطر جداگانه ای همراه با نام فیلد مزبور در سمت چپ آن، نمایش می دهد. تصویر ابتدای صفحه بعد نمونه ای از گزارشهای تولید شده به کمک این گزینه رانشان می دهد.

§گزینه auto report: tabular : نرم افزار access به وسیله این گزینه فیلدهای هر رکورد را دریک سطر نمایش می دهد. در عین حال، نام فیلدها یک بار در بالای هر صفحه از نمایش می یابد.

اکنون عملیات تولید شده یک گزارش را برمبنای ج nama آغاز کنید.

تولید یک گزارش با استفاده از ویژگی auto report

1- برنامه access و سپس پایگاه داده nama را باز کنید. در پنجره database روی آی reports و سپس روی دکمه new در نوار ابزار کلیک کنید.

2- گزینه autoreport: columnar را انتخاب کنید، سپس در لیست بازشوی جداول و معیارها، ج nama را انتخاب کنید.

3- روی دکمه ok کلیک کرده و گزارش ایجاد شده را درصفحه نمایش بررسی کنید. به منظور مشاهده صفحات مختلف گزارش تولید شده، از دکمه های مرور واقع در قسمت پایین- سمت چپ صفحه نمایش استفاده کنید.

4- درصورتیکه یک چاپگر به کامپیوتر شما متصل است. روی دکمه print واقع در نوار ابزار کلیک کرده و یا گزینه های file print را برگزینید، سپس گزارش نهایی چاپ شده را روی دیوار نصب کنید.

5- پنجره report را ببندید و در صورتی که پنجره report design ظاهر شده است، آن را نیز ببندید. به این ترتیب با پیغامی در رابطه با ذخیره گزارش مواجه خواهید شد. نام my first report را برای گزارش خود وارد کرده و روی دکمه save کلیک کنید.

ویزارد report

درحالیکه ویژگی autoreport عملیات تولید گزارشهای زیبا را بسیار تسهیل می کند، با استفاده از ویزارد report می توانید کنترل محتوا و جانمایی گزارش خود را به طور کامل به دست گیرید. این ویزارد حاوی اجزای گزارش گیری زیر می باشد:

§مرتب : برای مرتب اطلاعاتی که مایل به قرار دادن آنها در گزارش خود هستید، می توانید یک یا چند قاعده را اعمال کنید. برای مثال اگر یک تاجر بخواهد گزارشی را درمورد مشتری خود چاپ کند، می تواند اطلاعات را براساس مقدار فروش (به صورت نزولی) و نام منطقه (به صورت صعودی) مرتب کند.

§گروه بندی : یک روش مناسب برای تولید گزارشهای مرتب شده، گروه بندی رکورد ها داخل قواعد مورد استفاده برای مرتب می باشد.

برای مثال در گزارش نمونه مشتری های یک تاجر، access می تواند نام منطقه را تنها یک بار (نه به طور جداگانه برای هر سطر) چاپ کند و حتی به منظور تسهیل درخواندن گزارش، نام منطقه را متمایز نماید.

درصورت مرتب داده های خود به این روش، می توانید به access دستور دهید که محاسبات را روی داده های داخل هر گروه انجام دهد.

§جانمایی: انتخابهای مربوط به جانمایی عبارتند از columnar (هر فیلد گزارش در یک سطر متفاوت) و tabular (هر رکورد گزارش در سطری جداگانه).

§سبک: محدوده گزینه های مربوط به سبک گزارش از سبکهای ساده (مناسب برای اکثر اه ) تا سبکهای بسیار تزئینی (احیاناً برای اه تجاری) گسترش یافته اند.

گزارش گروه بندی شده (grouped report)

گزارشی است که اطلاعات آن براساس مقادیر یک یا چند فیلد گروه بندی می شوند و امکان انجام محاسبات روی داده های هریک از گروهها وجود دارد.

بهترین روش برای فراگیری ویژگی های ویزارد report، استفاده از آن می باشد مراحل زیر کاربر را در انجام مراحل این ویزارد همراهی خواهد کرد.

تولید یک گزارش با استفاده از ویزارد report

1- روی گزینه reports واقع در لیست objects از پنجره database و سپس روی دکمه new کلیک کنید.

2- مطابق تصویر زیر، گزینه report wizard را در کادر محاوره new report انتخاب کرده و نظر خود را درمورد ایجاد گزارش جدید بر مبنای ج nama مشخص کنید در ادامه روی دکمه ok کلیک کنید.

3- آیا صفحه بعدی ویزارد را می شناسید؟ بله، مشابه این صفحه را در هنگام تولید جداول و فرمها مشاهده کرده و به کاربسته اید. فیلدهایی را که مایل به نمایش دادن آنها در گزارش خود هستید، انتخاب نمایید و در پایان روی دکمه next کلیک کنید.

4- چطور می خواهید رکوردهای گزارش خود را گروه بندی کنید؟ برای مثال می توانید گزارشی را برای هر یک از نماها تولید نمایید که زمان و مکان مشاهده آنها را نشان دهد. این گزارش می تواند تمام موارد مشاهده یک نمای بخصوص را گروه بندی نماید. دراین تمرین گزارشی را برمبنای تاریخ تولید خواهیم کرد. این گزارش تمام موارد مشاهده انجام شده دریک تاریخ بخصوص را گروه بندی خواهد کرد؛ بنابراین فیلد date seen را انتخاب کرده وروی دکمه > کلیک کنید. روی دکمه grouping options کلیک کنید. به این ترتیب می توانید مشاهدات مختلف را برای مبنای سال تولد، روز، محل تولد و… گروه بندی نمایید. در مرحله بعد، گزینه پیش فرض month را انتخاب کنید؛ آن گاه روی دکمه ok وسپس روی دکمه next کلیک نمایید.
مشاهده متن کامل ...
مطالعات, معماری, طراحی ,مرکز ,اطلاع رسانی, ۱۲۰ صفحه , رساله ,معماری مرکز اطلاع ر
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات معماری طراحی مرکز اطلاع رسانی ۱۲۰ صفحه – رساله معماری مرکز اطلاع رسانی ۱۲۰ صفحهتاریخ ایجاد 07/04/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: ۱۲۰ صفحه ورد برنامه فیزیکی کامل و نمونه های موردی قیمت: 17500 تومان حجم فایل: 18923 kb تعدادمشاهده 162


برنامه فیزیکی کامل و نمونه های موردی داخلی و خارجی کامل و همراه با ع

چکیده:
با توجه به اهمیت موضوع انتخ به دلایل مختلف از جمله پیشرفت های چشمگیر دانش ارتباطات و اطلاعات و از بین رفتن حدود مرزهای جغرافیایی طراحی مرکز اطلاع رسانی از بین موضوعات مختلف انتخاب گردید.
پس از اطمینان از اهمیت موضوع مورد نظر و مشخص خدمات ارائه شده دراین مرکز در زمینه تئوری معماری و مبانی نظری و رسیدن به یک ایده جهت دهنده مطالعاتی انجام شد و همراه با بررسی نمونه های داخلی و خارجی و تطابق عینی مبانی نظری و نمونه های موجود ، اطلاعات لازم و کافی به دست آمد و نتیجه حاصله توجه به جنبه های فن آورانه معماری همزمان با توجه به روح معماری ایرانی بود.

مطالعات معماری مرکز اطلاع رسانی,رساله معماری مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه معماری مرکز اطلاع رسانی,طرح نهائی معماری مرکز اطلاع رسانی,برنامه فیزیکی مرکز اطلاع رسانی,مطالعات مرکز اطلاع رسانی,رساله مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه مرکز اطلاع رسانی,طرح نهائی مرکز اطلاع رسانی,مطالعات کامل مرکز اطلاع رسانی,رساله کامل مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه کامل مرکز اطلاع رسانی,رساله آماده مرکز اطلاع رسانی,مطالعات آماده مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه آماده مرکز اطلاع رسانی,ریزفضاهای طراحی مرکز اطلاع رسانی,
در مرحاه بعد سایت مورد نظر همراه با تمامی عناصر تاثیر گذار بستر طراحی بر شکل گیری معماری ها از جمله جغرافیا و اقلیم مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت و ج و اسناد ضمیمه گردید.
در پایان این مرحله بسیاری از محدودیت های طراحی مشخص شدند که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
به حداقل رساندن بازشوهای جبهه غربی ، تعبیه بازشو در راستای باد تابستانی و ایجاد کوران هوا ، تعبیه سایه بان ، فاصله مناسب درختان از ساختمان و استفاده از پوشش گیاهی مناسب.
در نهایت با توجه به جمیع جهات اقدام به طراحی صورت گرفت.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب:

فصل اول
شناخت

۱-۱- شناخت موضوع
۱-۲- مبانی نظری تاثیر گذار در طراحی
۱-۳- بررسی نمونه های داخلی و خارجی
۱-۴- بررسی موقعیت قرارگیری طرح
۱-۱- شناخت موضوع

۱-۱-۱- مقدمه و بیان مساله

با پیشرفت های روز افزون و عظیم تکنولوژی و ارتباطات و فناوری های اطلاعاتی و با توجه به اینکه این دانش مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته است. کشور ما نیز به تبع نیاز به آگاهی و شناخت و ایجاد زمینه های کاربردی در این مقوله نوپا را دارد.
آغاز قرن بیست و یکم، انقلاب الکترونیک به یک حقیقت قابل لمس تبدیل شده است. بزرگراه های اطلاعاتی شبکه های الکترونیکی جهان گستر، در حال تغییر سیستم های اطلاعاتی، اقتصادی و صنعت اطلاع رسانی هستند. فناوری های کامپیوتری و تلویزیونی در حال ترکیب شدن هستند تا کیمیای آینده، خدمات همواره متصل به شبکه چند رسانه ای را ایجاد کنند.

این بازارهای جدید پویا، طیف گسترده ای از واکنش ها را نزد معماران و طراحان به وجود آورده است و به نظر می رسد معماری و طراحی نقش ویژه ای در این عصر بازی می کنند.
مساله قابل تامل جهان همواره با فناوری (هم سو با فناوری) است که تفاوتهایی را با ساختارهای موجود ساختمانها آشکار می کنند. حقیقت مجازی با حضور فراوانش نیاز کمتری به معماری دارد و سرانجام آن را غیر معمول و زاید می کند. انقلاب دیجیتال بر پایه همزمانی، غیر مادیگرای، بی واسطگی و جهانی شدن، شکل گرفته است. تصویر مجازی، وسیله ای برای اطلاعات الکترونیک، ارتباطات واطلاع رسانی، در هر جایی قابل دسترسی است و در هیچ جایی مستقر نگردیده است. کاربران آن، چه کارمندان یا مشتریان و یا استفاده کنندگان اتفاقی، پراکنده وار و جدا از یکدیگر هستند و فقط به وسیله مودم به شبکه های الکترونیکی و اینترنت متصل گردیده اند.
آنچه که آنها می بینند و تجزیه می کنند، تصویر شفاف یا همزمان حقیقی نیست. اما یک حقیقت غیر مادی جدید از نوع خودش می باشد. تمامی واکنش ها، تعاملات و عملیات کاری آنها در هر جایی از شبکه اتفاق می افتد. انقلاب کیفیتی در فناوری چند رسانه ای اکنون در حال تبدیل به یک انقلاب کمیتی است.
این حقیقت که توازن جغرافیایی در معماری دیجیتال و صنعت رسانه ای به شدت به سمت و ژاپن سنگینی می کند، تصادفی نیست، در این کشورهاست که انقلاب چند رسانه ای و به کارگیری اطلاعات بیشترین تاثیرات اقتصادی و فنی را سبب گردیده است.
در عصر حاضر به کارگیری صحیح و به موقع اطلاعات را به عنوان ابزاری بسیار مهم جهت تفوق و برتری کشورها نسبت به هم قلمداد می نمایند به طوری که اطلاعات را چهارمین عنصر حیاتی جوامع بشری پس از آب، آتش و خاک دانسته اند. استفاده مناسب از اطلاعات تاثیر بسزایی در تصمیم گیری ها، پیشرفت های علمی، اجتماعی و صنعتی گذاشته است و موجب ایجاد تحولات بنیادین در جوامع شده است. نقش اطلاعات رامی توان در زمینه های وسیعی چون: کمک به تصمیم گیری در مدیریت، تحقیق وتوسعه تولید و صنعت، آموزش وپرورش، گسترش علوم در تمام زمینه ها و… جستجو کرد.
کشورهای پیشرفته جهان با در نظر گرفتن صرف اعتبارات کافی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خود فعالیت گسترده ای را به امر جمع آوری، سازماندهی، ذخیره و اشاعه اطلاعات آغاز نموده اند و اکنون نیز با شتاب هر چه بیشتر رو به جلو می روند.
قرنهاست که دانشمندان تلاش می کنند تا مدارک دستنویس، کتابها و اسناد و هر آنچه را که گواهی بر شه و دانش بشری است به منظور اشاعه و به خدمت گرفتن آنها جمع آوری، سازماندهی و ذخیره نمایند.
می توان گفت پس از جنگ جهانی دوم حجم انتشارات و مخصوصا انتشارات علمی تخصصی به میزان وسیعی افزایش یافت و در هر زمینه تعداد بسیار زیادی کتاب، مجله، گزارش، دستنامه تحقیقاتی و نظایر آن منتشر گردید. افزایش مستمر حجم این نشریات پدیده ای را به وجود اورد که امروزه آن را عصر اطلاعات یا فناوری اطلاعات می نامند.
گسترش روز افزون منابع انتشاراتی و کثرت حجم آن، دست اندرکاران را بر آن داشت که نسبت به ایجاد محل های جدید اطلاعاتی نظیر اختراع پدیده میکروفرم ها، دیسک های مغناطیسی از دهه ۱۹۸۰ به بعد تکنولوژی نور جهت ذخیره سازی اطلاعات اقدام نمایند.

حجم مدارک اطلاعاتی ذخیره شده در محمل های مختلف اطلاعات و ضرورت ارائه خدمات اشاعه اطلاعات منجر به پا به عرصه گذاشتن علم اطلاع رسانی information در سال ۱۹۵۸ شد. در این سال کنفرانس بین المللی علم اطلاع رسانی در شهر واشنگتن امریکا برگزار گردید.
در این کنفرانس از طرفی ابعاد مختلف مستند سازی documentation شامل زبان شناسی، ترجمه ماشینی، چکیده نویسی و نمایه سازی خ ر، آموزش حرفه ای برای تربیت اطلاع رسانان به طور کامل تشریح ربط داده شد و از طرف دیگر، نیاز دانشمندان، ین ارباب، صنایع، ان، سازمانهای تی و… که با تحقیق و توسعه سروکار داشتند مورد بررسی قرار گرفت و یافتن روشی مناسب را برای سازماندهی اطلاعات علمی و فنی از سوی نمایه سازان و مستند سازان در سرلوحه کار خود قرار دارند. زیرا آماده سازی و انتقال اطلاعات جزو ج ناپذیر تحقیق و توسعه به شمار می رفت و اکنون نیز چنین رس ی را بر عهده دارد.
اگرچه استفاده از اصطلاح علم اطلاع رسانی بعد از سال ۱۹۵۸ رایج گردید با این وجود بحث پیرامون تعاریف آن همچنان ادامه داشت در سال ۱۹۶۲ در موسسه تکنولوژی جورجیا تعریفی جامع و کامل از علم اطلاع رسانی بیان شد که تا کنون نیز این تعریف کاربرد خود را داراست: اطلاع رسانی دانشی است که به بررسی حضور حیات و رفتار اطلاعات، نیروهای حاکم و جریان اطلاعات و ابزار آماده سازی اطلاعات برای به حداکثر رساندن دستی و قابل استفاده نمودن آن می پردازد.
آماده سازی اطلاعات شامل اص ، جمع آوری، سازماندهی، ذخیره، بازی ، تفسیر، اشاعه و استفاده از آن می گردد.
داشتن اطلاع رسانی سه رکن اساسی و شناخته شده دارد:
۱- تئوری اطلاعات (سایبر ماتیک)
۲- زبان شناسی، منطق و تکنولوژی اطلاعات (علم ارتباطات و علوم کامپیوتری)
۳- مدیریت اطلاعات (مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی)

مهمترین محرک و عامل توسعه علوم اطلاع رسانی از سال ۱۹۸۵ به بعد، ظهور کامپیوترها و گسترش توانمندی های آنها در نسل های مختلف خود بوده است.
چه این ابزار به عنوان مهمترین ابزار ذخیره سازی، پردازش و بازاری اطلاعات مطرح بوده و هست و از این رو از سال ۱۹۷۰ به بعد تجهیزات کامپیوتری به منظور به خدمت گرفتن در امر اطلاع رسانی وفناوری اطلاعات استفاده گردید.
امروزه کارفرمایان پروژه هایی که به نوعی با فن آوری اطلاعات مرتبطند، چیزی بیش از آ ین فن آوری روز می خواهند. آنها یک معماری متناسب با فعالیت هایشان که هم اعتبار موسسه متبوعشان را افزایش دهد و هم آنها را از مزایای عصر ارتباطات بهره مند کند، طلب می کنند.
این نیازها یک طیف گسترده از واکنش ها را در میان معماران و طراحان داخلی سبب گردیده است که از معماری فناوری برتر تا معماری آینده گرا متفاوت است.
به طور کلی معماری متاثر از انقلاب الکترونیک و عصر دیجیتال را می توان در ۵ گروه از ساختمانها مشاهده کرد:
– ساختمان صنعت چند رسانه ای
– شرکتهای تلویزیونی، انتشاراتی، تبلیغاتی و نرم افزاری، که از قدرت تظاهر معماری برای توسعه هویت شرکتهایشان استفاده می کنند.

– ساختمان های پیشرفته اداری، که برای بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای عمومی طراحی می گردند.
– تسهیلات چند کارکردی فناورانه، شغلی، اداری وتحقیقاتی که به ساختارهای پیوندی نیاز دارند تا امکانات جداگانه قبلی را در زیر یک سقف با هم ترکیب کند.
– مراکز اطلاع رسانی جدید، که با تجهیزات چند رسانه ای و ظاهر کامپیوتری جذاب تجهیز شده اند وموسسات فرهنگی و آموزشی که با تاثیرات وسایل ذخیره سازی الکترونیکی اطلاعات و شبکه های داده ها رو به رو گردیده اند.
به هر حال، در تمامی معماری های مرتبط با فناوری دیجیتال، همواره این چالش وجود دارد که آیا معماری و طراحی باید پتانسیل آینده گرای فناوری جدید را منع کند یا در جهت نشان دادن جهان غیر واقعی کامپیوتر، به وسیله فراهم یک محیط واقعی انسانی تلاش کند.

و…..


فهرست مطالب:

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: شناخت

۱-۱- شناخت موضوع ۲
۱-۱-۱- مقدمه و بیان مساله ۲
۱-۱-۲- ضرورت و اهمیت انجام پروژه ۶
۱-۱-۳- پیشینه (تاریخچه) کار ۷
۱-۲- مبانی نظری تاثیر گذار در طراحی ۱۵
۱-۲-۱- مبانی نظری طرح ۱۵
۱-۲-۲- آرمان شهر الکترونیک ۱۵
۱-۲-۳-معماری اطلاعات و جهانی سازی ۱۶
۱-۲-۳-۱-جهانی سازی و اتخاذ رویکردی مناسب ۱۷
۱-۲-۴- اطلاعات و معماری ۱۷
۱-۲-۴- ۱- دیاگرام: واسطه ای است بین ایده و واقعیت ۱۸
۱-۲-۴- ۲- ساختمانهای مدیا ۱۸
۱-۲-۴- ۲- ۱- ساختار فضاهای مدیا ۱۹
۱-۲-۴- ۲- خانه های مجازی ۲۱
۱-۲-۴- ۲- ۱- خانه مجازی ژان نوول ۲۲
۱-۲-۴- ۲- ۲- خانه مجازی تویوایتو ۲۲
۱-۲-۴- ۲- ۳- خانه مجازی دانیل لیبسکیند ۲۲
۱-۲-۵- مفهوم فضا در معماری هزاره سوم ۲۴
۱-۲-۵- ۱- فضا ومسئله فضا ۲۴
۱-۲-۶- نتیجه فصل ۲۹
۱-۳- بررسی نمونه های داخلی و خارجی ۳۰
۱-۳- ۱ – مشخصات تفصیلی پارک فن آوری پردیس ۳۰
۱-۳- ۱ – ۱- مطالعات مکان ی پارک ۳۰
۱-۳- ۱ –۲- متراژ زمین و فضاهای طراحی شده (در طرح جامع پارک) ۳۱
۱-۳- ۱ –۳- ساختمان مدیریتی پارک و خدمات تخصصی ۳۱
۱-۳- ۱ –۴- ساختمان خدمات عمومی و شهری ۳۲
۱-۳- ۱ –۵- مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های مشترک ۳۲
۱-۳- ۲ – مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو ۳۲
۱-۳-۳ – سندای مدیاتک تویواتیو- ژاپن ۳۳
۱-۳- ۴- کتابخانه و مرکز اطلاعات نیومن، نیویورک، امریکا(۱۹۹۴) ۳۷
۱-۳- ۵ – موسسه تحقیقات فن آوری زمین کیهانا، ژاپن (۱۹۹۳) ۳۸
۱-۳- ۶ – کافه سیبریا پاریس، فرانسه (۱۹۹۵) ۳۹
۱-۳- ۷ – رویای آینده – منچستر انگلستان (۱۹۹۶) ۴۰
۱-۳- ۸ – مرکز تله کامتوکیو، ژاپن ۱۹۹۶ ۴۱
۱-۳- ۹ – ادراه مرکزی مالیات: ناتینگهام ۴۲
۱-۳- ۱۰ – دانشکده حقوق کمبریج ۴۳
۱-۳- ۱۱ – مرکز گردهمایی کلمبوس – امریکا ۴۴
۱-۳- ۱۲ – نتیجه گیری ۴۵

۱-۴- شناخت سایت و منطقه مورد مطالعه ۴۶
۱-۴-۱- شناخت شهر ۴۶
۱-۴-۱-۱-موقعیت جغرافیایی ۴۶
۱-۴-۱-۲- موقعیت طبیعی ۴۷
۱-۴-۱-۳- سیمای طبیعی و کالبدی شهر ۴۷
۱-۴-۱-۳- ۱ – زمین شناسی ۴۹
۱-۴-۱-۳- ۲ – حرکات فعال زمین ۴۹

۱-۴-۲- شناخت اقلیم ۵۱
۱-۴-۲- ۱- موقعیت اقلیمی تهران ۵۱
۱-۴-۲- ۲- ویژگی اقلیمی تهران ۵۲
۱-۴-۲- ۲- ۱-تابش آفتاب ۵۳
۱-۴-۲- ۲- ۲-دما ۵۴
۱-۴-۲- ۲- ۳-میزان بارش ۵۴
۱-۴-۲- ۲- ۴-رطوبت نسبی ۵۵
۱-۴-۲- ۲- ۵-روزهای یخبندان و بارانی ۵۶
۱-۴-۲- ۲- ۶-باد ۵۶
۱-۴-۲- ۲- ۷-تاثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان ۵۷
۱-۴-۲- ۲- ۸-تاثیرات جهت وزش باد در استقرار ساختمان ۵۸
۱-۴-۲- ۲- ۹-سایه و نورگیری ۵۹
۱-۴-۲- ۲- ۱۰-تنظیم کننده های حرارت مکانیکی ۶۰
۱-۴-۲- ۲-۱۱-جهت استقرار ساختمان ۶۰
۱-۴-۲- ۳- نتیجه گیری ۶۱

۱-۴-۳- شناخت و تحلیل سایت و دلایل انتخاب آن ۶۱
۱-۴-۳-۱-شناخت کالبد سایت ۶۱
۱-۴-۳-۱- ۱- موقعیت ۶۱
۱-۴-۳-۱- ۲- ابعاد و مساحت زمین ۶۲
۱-۴-۳-۱- ۳- دسترسی ها ۶۲
۱-۴-۳-۱- ۴- همسایگی ۶۲
۱-۴-۳-۲-تاریخچه شکل گیری محوطه پیرامونی ۶۳
۱-۴-۳-۳-تاریخچه پارک لاله ۶۳
۱-۴-۳-۴-دلایل انتخاب سایت ۶۴
۱-۴-۳-۵-ارزش حائز اهمیت سازمان شهری در ارتباط با پروژه ۶۴
۱-۴-۳-۵- ۱- فضاهای آموزشی ۶۴
۱-۴-۳-۵- ۲- پارک لاله ۶۴
۱-۴-۳-۵- ۳- مراکز فرهنگی ۶۸
۱-۴-۳-۵- ۴- سینماها ۶۸
۱-۴-۳-۵- ۵- موزه هنرهای معاصر و موزه فرش ۶۸
۱-۴-۳-۵- ۶- سالن تئاتر(تالار نمایش) پارک لاله ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۷- نگارخانه ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۸- کتابخانه لاله ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۹- مراکز آفرینش های فرهنگی و هنری ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۱۰- سازمان خوداشتغالی و بازارچه کتاب ۶۹
فصل دوم: برنامه ریزی فیزیکی و تدوین اصول و ضوابط طراحی

۲-۱- استانداردها ۷۰
۲-۱-۱- آمفی تئاتر ۷۰
۲-۱-۱- ۱- سالن اصلی ۷۰
۲-۱-۱- ۲- صحنه نمایش ۷۰
۲-۱-۱- ۳- ارتفاع صحنه نسبت به کف ۷۱
۲-۱-۱- ۴- ابعاد نمایش ۷۱
۲-۱-۱- ۵- عرض صحنه نمایش ۷۲
۲-۱-۱- ۶- عمق صحنه نمایش ۷۲
۲-۱-۱-۷- ابعاد صندلی و شیب کف سالن ۷۲
۲-۱-۱- ۸- اتاق پروژکشن ۷۴
۲-۱-۱- ۹- فضای انتظار ۷۵
۲-۱-۱- ۱۰- سرویس بهداشتی ۷۵
۲-۱-۱- ۱۱- فضای ارتباطی ۷۵
۲-۱-۲- سایت اینترنتی ۷۵
۲-۱-۲- ۱- فضای مورد نیاز ۷۵
۲-۱-۲- ۲- مبلمان مورد نیاز ۷۵

۲-۱-۳- کتابخانه ۷۵
۲-۱-۳-۱- اجزای مبلمان کتابخانه ۷۸
۲-۱-۴-اداری ۷۹
۲-۱-۴- ۱- فضاهای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۵- اتاق جلسه ۷۹
۲-۱-۵- ۱- فضای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۶- استراحت کارمندان ۷۹
۲-۱-۶-۱- فضای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۷ – بایگانی ۷۹
۲-۱-۷ – ۱- فضای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۷ –حراست ۸۰
۲-۱-۸ –رستوران ۸۱
۲-۱-۹ –آشپزخانه ۸۲
۲-۱-۹ – ۱-تریا ۸۴
۲-۱-۹ –۲- آبدارخانه ۸۴
۲-۱-۱۰ – خانه ۸۴
۲-۱-۱۱ –تایپ وتکثیر ۸۴
۲-۱-۱۲ – سرویس های بهداشتی ۸۵
۲-۱-۱۳ –انباری ۸۵

۲-۲-ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در مورد ایمنی ساختمان ها

۲-۲-۱- ضوابط و مقررات ایمنی سازمان در مرحله طراحی ۸۶
۲-۲-۱-۱- ضوابط مربوط به فاصله ساختمان ها از یکدیگر با توجه به نوع کاربری ۸۶
۲-۲-۱-۱-ضوابط مربوط به موتور خانه تأسیسات ۸۶
۲-۲-۱-۲-ضوابط مربوط به سیستم اعلام کننده حریق ۸۶
۲-۲-۱-۳- ضوابط مربوط به نمای سنگ و شیشه ۸۷
۲-۲-۱-۴- ضوابط مربوط به استعلام از سازمان آتش نشانی و نظریات کارشناسی ۸۷
۲-۲-۲-دستور العمل ایمنی سازمان در مرحله اجراء (بازدید، کنترل ونظارت) ۸۷
۲-۲-۲-۱- دستور العمل مربوط به ایمنی از مرحله خاک برداری و شورع تا پایانکار ۸۷
۲-۲-۲-۲- دستور العمل مربوط به برق و روشنائی اضطراری ساختمان ۸۸
۲-۲-۲-۳- دستورالعمل مربوط به سیستم گرمایش ساختمان ۸۸
۲-۲-۲-۴- دستور العمل مربوط به موتور خانه تأسیسات ۸۹
۲-۲-۲-۵- دستورالعمل مربوط به جانپناه، داکت و نورگیر و بازشوها ۸۹
۲-۲-۲-۶- دستور العمل مربوط به سیستم لوله کشی آب آتش نشانی ساختمان ها ۹۰
۲-۲-۲-۷-دستور العمل مربوط به خاموش کننده دستی و چرخ دار آتش نشانی ۹۱
۲-۲-۲-۸-دستورالعمل مربوط به نازک کاری و دکوراسیون داخلی ساختمان ها ۹۱
۲-۲-۲-۹- دستورالعمل مربوط به سیستم اعلام حریق ۹۲
۲-۲-۲-۱۰- دستور العمل مربوط به استعلام از سازمان آتش نشانی و نظریات کارشناسی ۹۲

۲-۳- ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی وحرکتی
۲-۳-۱-ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی ۹۳
۲-۳-۱- ۱- ورودیها ۹۳
۲-۳-۱- ۲- راهرو ۹۳
۲-۳-۱- ۳- بازشوها (درو پنجره) ۹۳
۲-۳-۱- ۴- پله ۹۴
۲-۳-۱- ۵- سطح شیبدار ۹۴
۲-۳-۱- ۶- آسانسور ۹۴
۲-۳-۱- ۷- فضاهای بهداشتی ۹۵
۲-۲- برنامه فیزیکی ۹۷
۲-۲-۱- بخش همایشی ۹۷
۲-۲-۲- بخش پژوهشی ۹۷
۲-۲-۳- بخش نمایشی ۹۷
۲-۲-۴- بخش اداری ۹۷
۲-۲-۵- بخش خدماتی ۹۸

۲-۳- بررسی سازه و تاسیسات ۹۹

۲-۳-۱- بررسی سازه ۹۹
۲-۳-۱- -۱روش پس کشیدگی ۹۹
۲-۳-۱- ۲- بتن پوسته ای با تارهای شیشه ای و شفاف ۱۰۱

۲-۳- ۲- بررسی تاسیسات ۱۰۲
۲-۳- ۲- ۱تهویه مطبوع ۱۰۲
۲-۳- ۲-۱ – ۱انواع سیستم های تهویه مطبوع ۱۰۲
– ۱-۱-۱-۲-۳-۲سیستم هوا شوی ۱۰۲
– ۲-۱-۱-۲-۳-۲ سیستم هوا ساز ۱۰۳
– ۳-۱-۱-۲-۳-۲ سیستم های هوا –آب ۱۰۳
۲-۳-۲-۱-۱-۴- سیستم تهویه مطبوع تمام آب ۱۰۴
۲-۳-۲-۱-۱-۵- سیستم تهویه مطبوع تمام هوا ۱۰۴
فصل سوم: طراحی

۳-۱- تحلیل سایت
۳-۲- روند طراحی
۳-۳- مدارک و نقشه ها

فصل چهارم: شیت های طراحی

فهرست منابع و مآخذ

فهرست ع ها وجداول
عنوان صفحه

تصویر(۱-۱- ۱)، انقلاب الکترونیک ۲
تصویر(۱-۱- ۲)، فناوری دیجیتال ۲
تصویر(۱-۱- ۳)، فناوری اطلاعات ۳
تصویر(۱-۱- ۴)، فناوری دیجیتال ۴
تصویر(۱-۱- ۵)، فناوری دیجیتال ۵
تصویر(۱-۱- ۶)، فناوری دیجیتال ۵
تصویر(۱-۱- ۷)، فناوری دیجیتال ۶
تصویر(۱-۱- ۸)، نمونه موردی ۷
تصویر(۱-۱- ۹)، عصر اطلاعات ۸
تصویر(۱-۱- ۱۰)، فناوری دیجیتال ۹
تصویر(۱-۱- ۱۱)، معماری جدید ۱۰
تصویر(۱-۱- ۱۲)، معماری جدید ۱۱
تصویر(۱-۱- ۱۳)، معماری جدید ۱۲
تصویر(۱-۱- ۱۴)، معماری جدید ۱۳
تصویر(۱-۱- ۱۵)، دیترهافمن ۱۴
تصویر(۱-۱- ۱۶)، بهینه سازی ید ۱۵
تصویر(۱-۱- ۱۷)، ۱۶
تصویر(۱-۱- ۱۸)، دیاگرام ۱۸
تصویر(۱-۱- ۱۹)، ساختمانهای مدیا ۱۹
تصویر(۱-۱- ۲۰)، ساختمانهای مدیا ۲۰
تصویر(۱-۱- ۲۱)، ساختمانهای مدیا ۲۰
تصویر(۱-۱- ۲۲)، خانه مجازی ژان نوول ۲۲
تصویر(۱-۱- ۲۳)، خانه مجازی دانیل لیبسکیند ۲۳
تصویر(۱-۱- ۴۲)، مفهوم فضا در معماری هزاره سوم ۲۴
تصویر(۱-۱- ۲۵)، قوس در معماری ایران ۲۵
تصویر(۱-۱- ۶۲)، پل ف ی ۲۶
تصویر(۱-۱- ۲۶)، معماری شفاف ۲۷
تصویر(۱-۱- ۲۷)، میدان مغناطیسی ۲۸
تصویر(۱-۱- ۸۲)، خلاقیت در فضا ۲۹

پارک فن آوری پردیس
تصویر(۱-۳- ۱)، قسمتی از مجموعه پارک ۳۰
تصویر(۱-۳- ۲)،سه بعدی مجموعه ۳۱
تصویر(۱-۳- ۳)،سه بعدی مجموعه ۳۱
تصویر(۱-۳- ۴)،پلان مجموعه ۳۲
تصویر(۱-۳- ۵)،سه بعدی مجموعه ۳۲
مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو
تصویر(۱-۳- ۶)،نمایی از مجموعه ۳۳
تصویر(۱-۳- ۷ )،نمایی از مجموعه ۳۳
سندای مدیاتک تویواتیو
تصویر(۱-۳- ۸)،نمایی از مجموعه ۳۴
تصویر(۱-۳- ۹)، مدیا تک، تویو ایتو، جزییات سازه ۳۴
تصویر(۱-۳- ۱۰)،نمایی از مجموعه ۳۵
تصویر(۱-۳- ۱۱)،نمایی از مجموعه ۳۶
تصویر(۱-۳- ۱۲)،نمایی از مجموعه ۳۷
تصویر(۱-۳- ۱۳)، مدیا تک، تویو ایتو، جزییات سازه ۳۷
کتابخانه و مرکز اطلاعات نیومن، نیویورک، امریکا
تصویر(۱-۳- ۱۴)،نمایی از مجموعه ۳۷
تصویر(۱-۳- ۱۵)،پلان مجموعه ۳۷
موسسه تحقیقات فن آوری زمین کیهانا
تصویر(۱-۳- ۱۶)،نمایی از مجموعه ۳۸
تصویر(۱-۳- ۱۷)،نمایی از مجموعه ۳۸
کافه سیبریا پاریس، فرانسه
تصویر(۱-۳- ۱۸)،نمایی از مجموعه ۳۹
تصویر(۱-۳- ۱۹)،نمایی از مجموعه ۳۹
رویای آینده – منچستر انگلستان
تصویر(۱-۳- ۲۰)، نمایی از مجموعه ۴۰
تصویر(۱-۳- ۲۱)، نمایی از مجموعه ۴۰
تصویر(۱-۳- ۲۲)، نمایی از مجموعه ۴۰
مرکز تله کامتوکیو
تصویر(۱-۳- ۲۳)،نمایی از مجموعه ۴۱
ادراه مرکزی مالیات: ناتینگهام
تصویر(۱-۳- ۲۴)،نمایی از مجموعه ۴۲
دانشکده حقوق کمبریج
تصویر(۱-۳- ۲۵)،نمایی از مجموعه ۴۳
مرکز گردهمایی کلمبوس – امریکا
تصویر(۱-۳- ۲۶ )،پرسپکتیو مجموعه ۴۴
تصویر(۱-۳- ۲۷ )،پرسپکتیو مجموعه ۴۵
شناخت شهر
تصویر(۱-۴- ۱)،پلان ۴۶
تصویر(۱-۴- ۲)، سیمای طبیعی و کالبدی شهر ۴۷
تصویر(۱-۴- ۳)، نقشه تهران ۴۸
تصویر(۱-۴- ۴)، نقشه مناطق تهران ۴۹
تصویر(۱-۴- ۵)، نقشه مناطق تهران ۵۰
تصویر(۱-۴- ۶)، نقشه مناطق تهران ۵۱
تصویر(۱-۴- ۷)، ویژگی اقلیمی تهران ۵۲
تصویر(۱-۴- ۸)، تابش آفتاب تهران ۵۳
تصویر(۱-۴- ۹)، نقشه مناطق تهران ۵۴
تصویر(۱-۴- ۱۰)،بارندگی مناطق تهران ۵۵
تصویر(۱-۴- ۱۱)،رطوبت حداکثر و حداقل تهران ۵۶
تصویر(۱-۴- ۱۲)،تعداد روز های یخبندان تهران ۵۶
تصویر(۱-۴- ۱۳)،حداثر سرعت وزش باد تهران ۵۶
تصویر(۱-۴- ۱۴)،حداکثر سرعت وزش باد تهران ۵۷
تصویر(۱-۴- ۱۵)، تاثیرات جهت وزش باد در استقرار ساختمان ۵۹
تصویر(۱-۴- ۱۵)،تغییرات سایه در تهران ۶۰
تصویر(۱-۴- ۱۷)،پلان ۶۲
تصویر(۱-۴- ۱۸)، موزه فرش ۶۳
تصویر(۱-۴- ۱۹)، نقشه هوایی ۶۴
پارک لاله
تصویر(۱-۴- ۲۰)، پارک لاله ۶۵
تصویر(۱-۴- ۲۱)، هتل لاله ۶۶
تصویر(۱-۴-۲۲)،قسمتی از مجموعه پارک ۶۷
تصویر(۱-۴-۲۳)،قسمتی از مجموعه پارک ۶۷
تصویر(۱-۴-۲۴)،قسمتی از مجموعه پارک ۶۷
تصویر(۱-۴-۲۵)، قسمتی از مجموعه پارک ۶۸
تصویر(۱-۴-۲۶)، قسمتی از مجموعه پارک ۶۹
تصویر(۲-۱- ۱)، تئاتر گرد و دید ۷۰
تصویر(۲-۱- ۲)، شکل سقف و انعکاس صدا ۷۱
تصویر(۲-۱- ۳)، نسبت های قسمت مخصوص تماشاگران سنتی (دید) ۷۱
تصویر(۲-۱- ۴)، ارتفاع صندلی ها (گرادیان) ۷۱
تصویر(۲-۱- ۵)، ابعاد صندلی ها ۷۲
تصویر(۲-۱- ۶)، ابعاد صندلی ها ۷۳
تصویر(۲-۱- ۷)، عرض ردیف : ۲۵ صندلی + در ضروری ۷۳
تصویر(۲-۱- ۸)، عرض ردیف : ۱۶ صندلی ۷۳
تصویر(۲-۱- ۹)، استاندارد محل های ایستادن ۷۴
تصویر(۲-۱- ۱۰)، استاندارد صندلی ها ۷۴
تصویر(۲-۱- ۱۱)، استاندارد قفسه ها ۷۶
تصویر(۲-۱- ۱۲)، حداقل فضای آزاد در قسمت مطالعه ۷۶
تصویر(۲-۱- ۱۳)، حداقل فضای میان میزها ۷۷
تصویر(۲-۱- ۱۴)، مساحت یک محل کار فردی ۷۷
تصویر(۲-۱- ۱۵)قفسه مخصوص بچه های مدرسه رو ۷۸
تصویر(۲-۱- ۱۶)، ارتفاع واحد ۵ قفسه ای ۷۸
تصویر(۲-۱- ۱۷)، ارتفاع واحد ۴ قفسه ای برای بچه های کوچک ۷۸
تصویر(۲-۱- ۱۸)، چیدن گوشه های مخصوص ۸۱
تصویر(۲-۱- ۱۹)، طرح کلی نشستن ساده ۸۱
تصویر(۲-۱- ۲۰)، چیدن میزهای مورب ۸۱
تصویر(۲-۱- ۲۱)، چیدن میزهای موازی ۸۱
تصویر(۲-۱- ۲۲)، فضای حداقل میان میزها ۸۲
تصویر(۲-۱- ۲۳)، ترتیب میز کافه تریاها ۸۲
تصویر(۲-۱- ۲۴)، اغذیه فروشی ۸۳
تصویر(۲-۱- ۲۵)، کافه رستوران ۸۳
تصویر(۲-۱- ۲۶)، آشپزخانه رستوران در هتل بزرگ ۸۳
تصویر(۲-۳- ۱)، پیش تنیدگی ۱۰۰
تصویر(۲-۳- ۲)، پیش تنیدگی ۱۰۱
تصویر(۲-۳- ۳)، پیش تنیدگی ۱۰۱
تصویر(۲-۳- ۴)، gfrs 101
تصویر(۲-۳- ۵)، gfrs 101
تصویر(۲-۳- ۶)، gfrs 101
تصویر(۲-۳- ۷)، تاسیسات مکانیکی ساختمان ۱۰۲
تصویر(۲-۳- ۸)، تاسیسات مکانیکی ساختمان ۱۰۲
تصویر(۲-۳- ۹)، هوا شوی ۱۰۳
تصویر(۲-۳- ۱۰)، هوا ساز ۱۰۳
تصویر(۲-۳- ۱۱)، سیستم های هوا –آب ۱۰۳
تصویر(۳-۱-۱)، دسترسی ها ۱۰۵
تصویر(۳-۱-۲)، شیب زمین ۱۰۵
تصویر(۳-۱-۳)،نور ۱۰۵
تصویر(۳-۱-۴)،باد ۱۰۵
تصویر(۳-۱-۵)، دید از خیابان حجاب ۱۰۶
تصویر(۳-۱-۶)، دید از پارک لاله ۱۰۶
تصویر(۳-۱-۷)، دید از خیابان حجاب ۱۰۶
تصویر(۳-۱-۸)، دید از بلوار کشاورز ۱۰۶
تصویر(۳-۱-۹)، دید از خیابان حجاب ۱۰۶
تصویر(۳-۲-۱)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۲)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۳)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۴)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۵)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۶)،روند طراحی ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۷)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۸)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۹)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۱۰)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۱۱)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۱۲)،روند طراحی ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۱۳)،روند طراحی ۱۰۸
فهرست جداول
ج (۲-۱-۱)، بخش همایشی ۹۷
ج (۲-۱-۲)، بخش پژوهشی ۹۷
ج (۲-۱-۳)، بخش نمایشی ۹۷
ج (۲-۱-۴)، بخش اداری ۹۸
ج (۲-۱-۵)، بخش خدماتی ۹۸


کلمات کلیدی مرتبط:
برنامه فیزیکی مرکز اطلاع رسانی, رساله آماده مرکز اطلاع رسانی, رساله مرکز اطلاع رسانی, رساله معماری مرکز اطلاع رسانی, رساله معماری مرکز اطلاع رسانی در پارک لاله تهران, رساله کامل مرکز اطلاع رسانی, طراحی مرکز اطلاع رسانی, طرح معماری مرکز اطلاع رسانی در پارک لاله تهران, طرح نهائی مرکز اطلاع رسانی, طرح ,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله طراحی ایستگاه آتش نشانی
مطالعات طراحی پارکینگ طبقاتی
رساله مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار


مشاهده متن کامل ...
مطالعات, معماری, طراحی, مرکز اطلاع رسانی, ۱۲۰ صفحه ,– رساله ,معماری مرکز اطلاع ر
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات معماری طراحی مرکز اطلاع رسانی ۱۲۰ صفحه – رساله معماری مرکز اطلاع رسانی ۱۲۰ صفحهتاریخ ایجاد 07/04/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: ۱۲۰ صفحه ورد برنامه فیزیکی کامل و نمونه های موردی قیمت: 17500 تومان حجم فایل: 18923 kb تعدادمشاهده 166


برنامه فیزیکی کامل و نمونه های موردی داخلی و خارجی کامل و همراه با ع

چکیده:
با توجه به اهمیت موضوع انتخ به دلایل مختلف از جمله پیشرفت های چشمگیر دانش ارتباطات و اطلاعات و از بین رفتن حدود مرزهای جغرافیایی طراحی مرکز اطلاع رسانی از بین موضوعات مختلف انتخاب گردید.
پس از اطمینان از اهمیت موضوع مورد نظر و مشخص خدمات ارائه شده دراین مرکز در زمینه تئوری معماری و مبانی نظری و رسیدن به یک ایده جهت دهنده مطالعاتی انجام شد و همراه با بررسی نمونه های داخلی و خارجی و تطابق عینی مبانی نظری و نمونه های موجود ، اطلاعات لازم و کافی به دست آمد و نتیجه حاصله توجه به جنبه های فن آورانه معماری همزمان با توجه به روح معماری ایرانی بود.

مطالعات معماری مرکز اطلاع رسانی,رساله معماری مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه معماری مرکز اطلاع رسانی,طرح نهائی معماری مرکز اطلاع رسانی,برنامه فیزیکی مرکز اطلاع رسانی,مطالعات مرکز اطلاع رسانی,رساله مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه مرکز اطلاع رسانی,طرح نهائی مرکز اطلاع رسانی,مطالعات کامل مرکز اطلاع رسانی,رساله کامل مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه کامل مرکز اطلاع رسانی,رساله آماده مرکز اطلاع رسانی,مطالعات آماده مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه آماده مرکز اطلاع رسانی,ریزفضاهای طراحی مرکز اطلاع رسانی,
در مرحاه بعد سایت مورد نظر همراه با تمامی عناصر تاثیر گذار بستر طراحی بر شکل گیری معماری ها از جمله جغرافیا و اقلیم مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت و ج و اسناد ضمیمه گردید.
در پایان این مرحله بسیاری از محدودیت های طراحی مشخص شدند که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
به حداقل رساندن بازشوهای جبهه غربی ، تعبیه بازشو در راستای باد تابستانی و ایجاد کوران هوا ، تعبیه سایه بان ، فاصله مناسب درختان از ساختمان و استفاده از پوشش گیاهی مناسب.
در نهایت با توجه به جمیع جهات اقدام به طراحی صورت گرفت.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب:

فصل اول
شناخت

۱-۱- شناخت موضوع
۱-۲- مبانی نظری تاثیر گذار در طراحی
۱-۳- بررسی نمونه های داخلی و خارجی
۱-۴- بررسی موقعیت قرارگیری طرح
۱-۱- شناخت موضوع

۱-۱-۱- مقدمه و بیان مساله

با پیشرفت های روز افزون و عظیم تکنولوژی و ارتباطات و فناوری های اطلاعاتی و با توجه به اینکه این دانش مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته است. کشور ما نیز به تبع نیاز به آگاهی و شناخت و ایجاد زمینه های کاربردی در این مقوله نوپا را دارد.
آغاز قرن بیست و یکم، انقلاب الکترونیک به یک حقیقت قابل لمس تبدیل شده است. بزرگراه های اطلاعاتی شبکه های الکترونیکی جهان گستر، در حال تغییر سیستم های اطلاعاتی، اقتصادی و صنعت اطلاع رسانی هستند. فناوری های کامپیوتری و تلویزیونی در حال ترکیب شدن هستند تا کیمیای آینده، خدمات همواره متصل به شبکه چند رسانه ای را ایجاد کنند.

این بازارهای جدید پویا، طیف گسترده ای از واکنش ها را نزد معماران و طراحان به وجود آورده است و به نظر می رسد معماری و طراحی نقش ویژه ای در این عصر بازی می کنند.
مساله قابل تامل جهان همواره با فناوری (هم سو با فناوری) است که تفاوتهایی را با ساختارهای موجود ساختمانها آشکار می کنند. حقیقت مجازی با حضور فراوانش نیاز کمتری به معماری دارد و سرانجام آن را غیر معمول و زاید می کند. انقلاب دیجیتال بر پایه همزمانی، غیر مادیگرای، بی واسطگی و جهانی شدن، شکل گرفته است. تصویر مجازی، وسیله ای برای اطلاعات الکترونیک، ارتباطات واطلاع رسانی، در هر جایی قابل دسترسی است و در هیچ جایی مستقر نگردیده است. کاربران آن، چه کارمندان یا مشتریان و یا استفاده کنندگان اتفاقی، پراکنده وار و جدا از یکدیگر هستند و فقط به وسیله مودم به شبکه های الکترونیکی و اینترنت متصل گردیده اند.
آنچه که آنها می بینند و تجزیه می کنند، تصویر شفاف یا همزمان حقیقی نیست. اما یک حقیقت غیر مادی جدید از نوع خودش می باشد. تمامی واکنش ها، تعاملات و عملیات کاری آنها در هر جایی از شبکه اتفاق می افتد. انقلاب کیفیتی در فناوری چند رسانه ای اکنون در حال تبدیل به یک انقلاب کمیتی است.
این حقیقت که توازن جغرافیایی در معماری دیجیتال و صنعت رسانه ای به شدت به سمت و ژاپن سنگینی می کند، تصادفی نیست، در این کشورهاست که انقلاب چند رسانه ای و به کارگیری اطلاعات بیشترین تاثیرات اقتصادی و فنی را سبب گردیده است.
در عصر حاضر به کارگیری صحیح و به موقع اطلاعات را به عنوان ابزاری بسیار مهم جهت تفوق و برتری کشورها نسبت به هم قلمداد می نمایند به طوری که اطلاعات را چهارمین عنصر حیاتی جوامع بشری پس از آب، آتش و خاک دانسته اند. استفاده مناسب از اطلاعات تاثیر بسزایی در تصمیم گیری ها، پیشرفت های علمی، اجتماعی و صنعتی گذاشته است و موجب ایجاد تحولات بنیادین در جوامع شده است. نقش اطلاعات رامی توان در زمینه های وسیعی چون: کمک به تصمیم گیری در مدیریت، تحقیق وتوسعه تولید و صنعت، آموزش وپرورش، گسترش علوم در تمام زمینه ها و… جستجو کرد.
کشورهای پیشرفته جهان با در نظر گرفتن صرف اعتبارات کافی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خود فعالیت گسترده ای را به امر جمع آوری، سازماندهی، ذخیره و اشاعه اطلاعات آغاز نموده اند و اکنون نیز با شتاب هر چه بیشتر رو به جلو می روند.
قرنهاست که دانشمندان تلاش می کنند تا مدارک دستنویس، کتابها و اسناد و هر آنچه را که گواهی بر شه و دانش بشری است به منظور اشاعه و به خدمت گرفتن آنها جمع آوری، سازماندهی و ذخیره نمایند.
می توان گفت پس از جنگ جهانی دوم حجم انتشارات و مخصوصا انتشارات علمی تخصصی به میزان وسیعی افزایش یافت و در هر زمینه تعداد بسیار زیادی کتاب، مجله، گزارش، دستنامه تحقیقاتی و نظایر آن منتشر گردید. افزایش مستمر حجم این نشریات پدیده ای را به وجود اورد که امروزه آن را عصر اطلاعات یا فناوری اطلاعات می نامند.
گسترش روز افزون منابع انتشاراتی و کثرت حجم آن، دست اندرکاران را بر آن داشت که نسبت به ایجاد محل های جدید اطلاعاتی نظیر اختراع پدیده میکروفرم ها، دیسک های مغناطیسی از دهه ۱۹۸۰ به بعد تکنولوژی نور جهت ذخیره سازی اطلاعات اقدام نمایند.

حجم مدارک اطلاعاتی ذخیره شده در محمل های مختلف اطلاعات و ضرورت ارائه خدمات اشاعه اطلاعات منجر به پا به عرصه گذاشتن علم اطلاع رسانی information در سال ۱۹۵۸ شد. در این سال کنفرانس بین المللی علم اطلاع رسانی در شهر واشنگتن امریکا برگزار گردید.
در این کنفرانس از طرفی ابعاد مختلف مستند سازی documentation شامل زبان شناسی، ترجمه ماشینی، چکیده نویسی و نمایه سازی خ ر، آموزش حرفه ای برای تربیت اطلاع رسانان به طور کامل تشریح ربط داده شد و از طرف دیگر، نیاز دانشمندان، ین ارباب، صنایع، ان، سازمانهای تی و… که با تحقیق و توسعه سروکار داشتند مورد بررسی قرار گرفت و یافتن روشی مناسب را برای سازماندهی اطلاعات علمی و فنی از سوی نمایه سازان و مستند سازان در سرلوحه کار خود قرار دارند. زیرا آماده سازی و انتقال اطلاعات جزو ج ناپذیر تحقیق و توسعه به شمار می رفت و اکنون نیز چنین رس ی را بر عهده دارد.
اگرچه استفاده از اصطلاح علم اطلاع رسانی بعد از سال ۱۹۵۸ رایج گردید با این وجود بحث پیرامون تعاریف آن همچنان ادامه داشت در سال ۱۹۶۲ در موسسه تکنولوژی جورجیا تعریفی جامع و کامل از علم اطلاع رسانی بیان شد که تا کنون نیز این تعریف کاربرد خود را داراست: اطلاع رسانی دانشی است که به بررسی حضور حیات و رفتار اطلاعات، نیروهای حاکم و جریان اطلاعات و ابزار آماده سازی اطلاعات برای به حداکثر رساندن دستی و قابل استفاده نمودن آن می پردازد.
آماده سازی اطلاعات شامل اص ، جمع آوری، سازماندهی، ذخیره، بازی ، تفسیر، اشاعه و استفاده از آن می گردد.
داشتن اطلاع رسانی سه رکن اساسی و شناخته شده دارد:
۱- تئوری اطلاعات (سایبر ماتیک)
۲- زبان شناسی، منطق و تکنولوژی اطلاعات (علم ارتباطات و علوم کامپیوتری)
۳- مدیریت اطلاعات (مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی)

مهمترین محرک و عامل توسعه علوم اطلاع رسانی از سال ۱۹۸۵ به بعد، ظهور کامپیوترها و گسترش توانمندی های آنها در نسل های مختلف خود بوده است.
چه این ابزار به عنوان مهمترین ابزار ذخیره سازی، پردازش و بازاری اطلاعات مطرح بوده و هست و از این رو از سال ۱۹۷۰ به بعد تجهیزات کامپیوتری به منظور به خدمت گرفتن در امر اطلاع رسانی وفناوری اطلاعات استفاده گردید.
امروزه کارفرمایان پروژه هایی که به نوعی با فن آوری اطلاعات مرتبطند، چیزی بیش از آ ین فن آوری روز می خواهند. آنها یک معماری متناسب با فعالیت هایشان که هم اعتبار موسسه متبوعشان را افزایش دهد و هم آنها را از مزایای عصر ارتباطات بهره مند کند، طلب می کنند.
این نیازها یک طیف گسترده از واکنش ها را در میان معماران و طراحان داخلی سبب گردیده است که از معماری فناوری برتر تا معماری آینده گرا متفاوت است.
به طور کلی معماری متاثر از انقلاب الکترونیک و عصر دیجیتال را می توان در ۵ گروه از ساختمانها مشاهده کرد:
– ساختمان صنعت چند رسانه ای
– شرکتهای تلویزیونی، انتشاراتی، تبلیغاتی و نرم افزاری، که از قدرت تظاهر معماری برای توسعه هویت شرکتهایشان استفاده می کنند.

– ساختمان های پیشرفته اداری، که برای بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای عمومی طراحی می گردند.
– تسهیلات چند کارکردی فناورانه، شغلی، اداری وتحقیقاتی که به ساختارهای پیوندی نیاز دارند تا امکانات جداگانه قبلی را در زیر یک سقف با هم ترکیب کند.
– مراکز اطلاع رسانی جدید، که با تجهیزات چند رسانه ای و ظاهر کامپیوتری جذاب تجهیز شده اند وموسسات فرهنگی و آموزشی که با تاثیرات وسایل ذخیره سازی الکترونیکی اطلاعات و شبکه های داده ها رو به رو گردیده اند.
به هر حال، در تمامی معماری های مرتبط با فناوری دیجیتال، همواره این چالش وجود دارد که آیا معماری و طراحی باید پتانسیل آینده گرای فناوری جدید را منع کند یا در جهت نشان دادن جهان غیر واقعی کامپیوتر، به وسیله فراهم یک محیط واقعی انسانی تلاش کند.

و…..


فهرست مطالب:

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: شناخت

۱-۱- شناخت موضوع ۲
۱-۱-۱- مقدمه و بیان مساله ۲
۱-۱-۲- ضرورت و اهمیت انجام پروژه ۶
۱-۱-۳- پیشینه (تاریخچه) کار ۷
۱-۲- مبانی نظری تاثیر گذار در طراحی ۱۵
۱-۲-۱- مبانی نظری طرح ۱۵
۱-۲-۲- آرمان شهر الکترونیک ۱۵
۱-۲-۳-معماری اطلاعات و جهانی سازی ۱۶
۱-۲-۳-۱-جهانی سازی و اتخاذ رویکردی مناسب ۱۷
۱-۲-۴- اطلاعات و معماری ۱۷
۱-۲-۴- ۱- دیاگرام: واسطه ای است بین ایده و واقعیت ۱۸
۱-۲-۴- ۲- ساختمانهای مدیا ۱۸
۱-۲-۴- ۲- ۱- ساختار فضاهای مدیا ۱۹
۱-۲-۴- ۲- خانه های مجازی ۲۱
۱-۲-۴- ۲- ۱- خانه مجازی ژان نوول ۲۲
۱-۲-۴- ۲- ۲- خانه مجازی تویوایتو ۲۲
۱-۲-۴- ۲- ۳- خانه مجازی دانیل لیبسکیند ۲۲
۱-۲-۵- مفهوم فضا در معماری هزاره سوم ۲۴
۱-۲-۵- ۱- فضا ومسئله فضا ۲۴
۱-۲-۶- نتیجه فصل ۲۹
۱-۳- بررسی نمونه های داخلی و خارجی ۳۰
۱-۳- ۱ – مشخصات تفصیلی پارک فن آوری پردیس ۳۰
۱-۳- ۱ – ۱- مطالعات مکان ی پارک ۳۰
۱-۳- ۱ –۲- متراژ زمین و فضاهای طراحی شده (در طرح جامع پارک) ۳۱
۱-۳- ۱ –۳- ساختمان مدیریتی پارک و خدمات تخصصی ۳۱
۱-۳- ۱ –۴- ساختمان خدمات عمومی و شهری ۳۲
۱-۳- ۱ –۵- مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های مشترک ۳۲
۱-۳- ۲ – مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو ۳۲
۱-۳-۳ – سندای مدیاتک تویواتیو- ژاپن ۳۳
۱-۳- ۴- کتابخانه و مرکز اطلاعات نیومن، نیویورک، امریکا(۱۹۹۴) ۳۷
۱-۳- ۵ – موسسه تحقیقات فن آوری زمین کیهانا، ژاپن (۱۹۹۳) ۳۸
۱-۳- ۶ – کافه سیبریا پاریس، فرانسه (۱۹۹۵) ۳۹
۱-۳- ۷ – رویای آینده – منچستر انگلستان (۱۹۹۶) ۴۰
۱-۳- ۸ – مرکز تله کامتوکیو، ژاپن ۱۹۹۶ ۴۱
۱-۳- ۹ – ادراه مرکزی مالیات: ناتینگهام ۴۲
۱-۳- ۱۰ – دانشکده حقوق کمبریج ۴۳
۱-۳- ۱۱ – مرکز گردهمایی کلمبوس – امریکا ۴۴
۱-۳- ۱۲ – نتیجه گیری ۴۵

۱-۴- شناخت سایت و منطقه مورد مطالعه ۴۶
۱-۴-۱- شناخت شهر ۴۶
۱-۴-۱-۱-موقعیت جغرافیایی ۴۶
۱-۴-۱-۲- موقعیت طبیعی ۴۷
۱-۴-۱-۳- سیمای طبیعی و کالبدی شهر ۴۷
۱-۴-۱-۳- ۱ – زمین شناسی ۴۹
۱-۴-۱-۳- ۲ – حرکات فعال زمین ۴۹

۱-۴-۲- شناخت اقلیم ۵۱
۱-۴-۲- ۱- موقعیت اقلیمی تهران ۵۱
۱-۴-۲- ۲- ویژگی اقلیمی تهران ۵۲
۱-۴-۲- ۲- ۱-تابش آفتاب ۵۳
۱-۴-۲- ۲- ۲-دما ۵۴
۱-۴-۲- ۲- ۳-میزان بارش ۵۴
۱-۴-۲- ۲- ۴-رطوبت نسبی ۵۵
۱-۴-۲- ۲- ۵-روزهای یخبندان و بارانی ۵۶
۱-۴-۲- ۲- ۶-باد ۵۶
۱-۴-۲- ۲- ۷-تاثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان ۵۷
۱-۴-۲- ۲- ۸-تاثیرات جهت وزش باد در استقرار ساختمان ۵۸
۱-۴-۲- ۲- ۹-سایه و نورگیری ۵۹
۱-۴-۲- ۲- ۱۰-تنظیم کننده های حرارت مکانیکی ۶۰
۱-۴-۲- ۲-۱۱-جهت استقرار ساختمان ۶۰
۱-۴-۲- ۳- نتیجه گیری ۶۱

۱-۴-۳- شناخت و تحلیل سایت و دلایل انتخاب آن ۶۱
۱-۴-۳-۱-شناخت کالبد سایت ۶۱
۱-۴-۳-۱- ۱- موقعیت ۶۱
۱-۴-۳-۱- ۲- ابعاد و مساحت زمین ۶۲
۱-۴-۳-۱- ۳- دسترسی ها ۶۲
۱-۴-۳-۱- ۴- همسایگی ۶۲
۱-۴-۳-۲-تاریخچه شکل گیری محوطه پیرامونی ۶۳
۱-۴-۳-۳-تاریخچه پارک لاله ۶۳
۱-۴-۳-۴-دلایل انتخاب سایت ۶۴
۱-۴-۳-۵-ارزش حائز اهمیت سازمان شهری در ارتباط با پروژه ۶۴
۱-۴-۳-۵- ۱- فضاهای آموزشی ۶۴
۱-۴-۳-۵- ۲- پارک لاله ۶۴
۱-۴-۳-۵- ۳- مراکز فرهنگی ۶۸
۱-۴-۳-۵- ۴- سینماها ۶۸
۱-۴-۳-۵- ۵- موزه هنرهای معاصر و موزه فرش ۶۸
۱-۴-۳-۵- ۶- سالن تئاتر(تالار نمایش) پارک لاله ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۷- نگارخانه ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۸- کتابخانه لاله ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۹- مراکز آفرینش های فرهنگی و هنری ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۱۰- سازمان خوداشتغالی و بازارچه کتاب ۶۹
فصل دوم: برنامه ریزی فیزیکی و تدوین اصول و ضوابط طراحی

۲-۱- استانداردها ۷۰
۲-۱-۱- آمفی تئاتر ۷۰
۲-۱-۱- ۱- سالن اصلی ۷۰
۲-۱-۱- ۲- صحنه نمایش ۷۰
۲-۱-۱- ۳- ارتفاع صحنه نسبت به کف ۷۱
۲-۱-۱- ۴- ابعاد نمایش ۷۱
۲-۱-۱- ۵- عرض صحنه نمایش ۷۲
۲-۱-۱- ۶- عمق صحنه نمایش ۷۲
۲-۱-۱-۷- ابعاد صندلی و شیب کف سالن ۷۲
۲-۱-۱- ۸- اتاق پروژکشن ۷۴
۲-۱-۱- ۹- فضای انتظار ۷۵
۲-۱-۱- ۱۰- سرویس بهداشتی ۷۵
۲-۱-۱- ۱۱- فضای ارتباطی ۷۵
۲-۱-۲- سایت اینترنتی ۷۵
۲-۱-۲- ۱- فضای مورد نیاز ۷۵
۲-۱-۲- ۲- مبلمان مورد نیاز ۷۵

۲-۱-۳- کتابخانه ۷۵
۲-۱-۳-۱- اجزای مبلمان کتابخانه ۷۸
۲-۱-۴-اداری ۷۹
۲-۱-۴- ۱- فضاهای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۵- اتاق جلسه ۷۹
۲-۱-۵- ۱- فضای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۶- استراحت کارمندان ۷۹
۲-۱-۶-۱- فضای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۷ – بایگانی ۷۹
۲-۱-۷ – ۱- فضای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۷ –حراست ۸۰
۲-۱-۸ –رستوران ۸۱
۲-۱-۹ –آشپزخانه ۸۲
۲-۱-۹ – ۱-تریا ۸۴
۲-۱-۹ –۲- آبدارخانه ۸۴
۲-۱-۱۰ – خانه ۸۴
۲-۱-۱۱ –تایپ وتکثیر ۸۴
۲-۱-۱۲ – سرویس های بهداشتی ۸۵
۲-۱-۱۳ –انباری ۸۵

۲-۲-ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در مورد ایمنی ساختمان ها

۲-۲-۱- ضوابط و مقررات ایمنی سازمان در مرحله طراحی ۸۶
۲-۲-۱-۱- ضوابط مربوط به فاصله ساختمان ها از یکدیگر با توجه به نوع کاربری ۸۶
۲-۲-۱-۱-ضوابط مربوط به موتور خانه تأسیسات ۸۶
۲-۲-۱-۲-ضوابط مربوط به سیستم اعلام کننده حریق ۸۶
۲-۲-۱-۳- ضوابط مربوط به نمای سنگ و شیشه ۸۷
۲-۲-۱-۴- ضوابط مربوط به استعلام از سازمان آتش نشانی و نظریات کارشناسی ۸۷
۲-۲-۲-دستور العمل ایمنی سازمان در مرحله اجراء (بازدید، کنترل ونظارت) ۸۷
۲-۲-۲-۱- دستور العمل مربوط به ایمنی از مرحله خاک برداری و شورع تا پایانکار ۸۷
۲-۲-۲-۲- دستور العمل مربوط به برق و روشنائی اضطراری ساختمان ۸۸
۲-۲-۲-۳- دستورالعمل مربوط به سیستم گرمایش ساختمان ۸۸
۲-۲-۲-۴- دستور العمل مربوط به موتور خانه تأسیسات ۸۹
۲-۲-۲-۵- دستورالعمل مربوط به جانپناه، داکت و نورگیر و بازشوها ۸۹
۲-۲-۲-۶- دستور العمل مربوط به سیستم لوله کشی آب آتش نشانی ساختمان ها ۹۰
۲-۲-۲-۷-دستور العمل مربوط به خاموش کننده دستی و چرخ دار آتش نشانی ۹۱
۲-۲-۲-۸-دستورالعمل مربوط به نازک کاری و دکوراسیون داخلی ساختمان ها ۹۱
۲-۲-۲-۹- دستورالعمل مربوط به سیستم اعلام حریق ۹۲
۲-۲-۲-۱۰- دستور العمل مربوط به استعلام از سازمان آتش نشانی و نظریات کارشناسی ۹۲

۲-۳- ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی وحرکتی
۲-۳-۱-ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی ۹۳
۲-۳-۱- ۱- ورودیها ۹۳
۲-۳-۱- ۲- راهرو ۹۳
۲-۳-۱- ۳- بازشوها (درو پنجره) ۹۳
۲-۳-۱- ۴- پله ۹۴
۲-۳-۱- ۵- سطح شیبدار ۹۴
۲-۳-۱- ۶- آسانسور ۹۴
۲-۳-۱- ۷- فضاهای بهداشتی ۹۵
۲-۲- برنامه فیزیکی ۹۷
۲-۲-۱- بخش همایشی ۹۷
۲-۲-۲- بخش پژوهشی ۹۷
۲-۲-۳- بخش نمایشی ۹۷
۲-۲-۴- بخش اداری ۹۷
۲-۲-۵- بخش خدماتی ۹۸

۲-۳- بررسی سازه و تاسیسات ۹۹

۲-۳-۱- بررسی سازه ۹۹
۲-۳-۱- -۱روش پس کشیدگی ۹۹
۲-۳-۱- ۲- بتن پوسته ای با تارهای شیشه ای و شفاف ۱۰۱

۲-۳- ۲- بررسی تاسیسات ۱۰۲
۲-۳- ۲- ۱تهویه مطبوع ۱۰۲
۲-۳- ۲-۱ – ۱انواع سیستم های تهویه مطبوع ۱۰۲
– ۱-۱-۱-۲-۳-۲سیستم هوا شوی ۱۰۲
– ۲-۱-۱-۲-۳-۲ سیستم هوا ساز ۱۰۳
– ۳-۱-۱-۲-۳-۲ سیستم های هوا –آب ۱۰۳
۲-۳-۲-۱-۱-۴- سیستم تهویه مطبوع تمام آب ۱۰۴
۲-۳-۲-۱-۱-۵- سیستم تهویه مطبوع تمام هوا ۱۰۴
فصل سوم: طراحی

۳-۱- تحلیل سایت
۳-۲- روند طراحی
۳-۳- مدارک و نقشه ها

فصل چهارم: شیت های طراحی

فهرست منابع و مآخذ

فهرست ع ها وجداول
عنوان صفحه

تصویر(۱-۱- ۱)، انقلاب الکترونیک ۲
تصویر(۱-۱- ۲)، فناوری دیجیتال ۲
تصویر(۱-۱- ۳)، فناوری اطلاعات ۳
تصویر(۱-۱- ۴)، فناوری دیجیتال ۴
تصویر(۱-۱- ۵)، فناوری دیجیتال ۵
تصویر(۱-۱- ۶)، فناوری دیجیتال ۵
تصویر(۱-۱- ۷)، فناوری دیجیتال ۶
تصویر(۱-۱- ۸)، نمونه موردی ۷
تصویر(۱-۱- ۹)، عصر اطلاعات ۸
تصویر(۱-۱- ۱۰)، فناوری دیجیتال ۹
تصویر(۱-۱- ۱۱)، معماری جدید ۱۰
تصویر(۱-۱- ۱۲)، معماری جدید ۱۱
تصویر(۱-۱- ۱۳)، معماری جدید ۱۲
تصویر(۱-۱- ۱۴)، معماری جدید ۱۳
تصویر(۱-۱- ۱۵)، دیترهافمن ۱۴
تصویر(۱-۱- ۱۶)، بهینه سازی ید ۱۵
تصویر(۱-۱- ۱۷)، ۱۶
تصویر(۱-۱- ۱۸)، دیاگرام ۱۸
تصویر(۱-۱- ۱۹)، ساختمانهای مدیا ۱۹
تصویر(۱-۱- ۲۰)، ساختمانهای مدیا ۲۰
تصویر(۱-۱- ۲۱)، ساختمانهای مدیا ۲۰
تصویر(۱-۱- ۲۲)، خانه مجازی ژان نوول ۲۲
تصویر(۱-۱- ۲۳)، خانه مجازی دانیل لیبسکیند ۲۳
تصویر(۱-۱- ۴۲)، مفهوم فضا در معماری هزاره سوم ۲۴
تصویر(۱-۱- ۲۵)، قوس در معماری ایران ۲۵
تصویر(۱-۱- ۶۲)، پل ف ی ۲۶
تصویر(۱-۱- ۲۶)، معماری شفاف ۲۷
تصویر(۱-۱- ۲۷)، میدان مغناطیسی ۲۸
تصویر(۱-۱- ۸۲)، خلاقیت در فضا ۲۹

پارک فن آوری پردیس
تصویر(۱-۳- ۱)، قسمتی از مجموعه پارک ۳۰
تصویر(۱-۳- ۲)،سه بعدی مجموعه ۳۱
تصویر(۱-۳- ۳)،سه بعدی مجموعه ۳۱
تصویر(۱-۳- ۴)،پلان مجموعه ۳۲
تصویر(۱-۳- ۵)،سه بعدی مجموعه ۳۲
مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو
تصویر(۱-۳- ۶)،نمایی از مجموعه ۳۳
تصویر(۱-۳- ۷ )،نمایی از مجموعه ۳۳
سندای مدیاتک تویواتیو
تصویر(۱-۳- ۸)،نمایی از مجموعه ۳۴
تصویر(۱-۳- ۹)، مدیا تک، تویو ایتو، جزییات سازه ۳۴
تصویر(۱-۳- ۱۰)،نمایی از مجموعه ۳۵
تصویر(۱-۳- ۱۱)،نمایی از مجموعه ۳۶
تصویر(۱-۳- ۱۲)،نمایی از مجموعه ۳۷
تصویر(۱-۳- ۱۳)، مدیا تک، تویو ایتو، جزییات سازه ۳۷
کتابخانه و مرکز اطلاعات نیومن، نیویورک، امریکا
تصویر(۱-۳- ۱۴)،نمایی از مجموعه ۳۷
تصویر(۱-۳- ۱۵)،پلان مجموعه ۳۷
موسسه تحقیقات فن آوری زمین کیهانا
تصویر(۱-۳- ۱۶)،نمایی از مجموعه ۳۸
تصویر(۱-۳- ۱۷)،نمایی از مجموعه ۳۸
کافه سیبریا پاریس، فرانسه
تصویر(۱-۳- ۱۸)،نمایی از مجموعه ۳۹
تصویر(۱-۳- ۱۹)،نمایی از مجموعه ۳۹
رویای آینده – منچستر انگلستان
تصویر(۱-۳- ۲۰)، نمایی از مجموعه ۴۰
تصویر(۱-۳- ۲۱)، نمایی از مجموعه ۴۰
تصویر(۱-۳- ۲۲)، نمایی از مجموعه ۴۰
مرکز تله کامتوکیو
تصویر(۱-۳- ۲۳)،نمایی از مجموعه ۴۱
ادراه مرکزی مالیات: ناتینگهام
تصویر(۱-۳- ۲۴)،نمایی از مجموعه ۴۲
دانشکده حقوق کمبریج
تصویر(۱-۳- ۲۵)،نمایی از مجموعه ۴۳
مرکز گردهمایی کلمبوس – امریکا
تصویر(۱-۳- ۲۶ )،پرسپکتیو مجموعه ۴۴
تصویر(۱-۳- ۲۷ )،پرسپکتیو مجموعه ۴۵
شناخت شهر
تصویر(۱-۴- ۱)،پلان ۴۶
تصویر(۱-۴- ۲)، سیمای طبیعی و کالبدی شهر ۴۷
تصویر(۱-۴- ۳)، نقشه تهران ۴۸
تصویر(۱-۴- ۴)، نقشه مناطق تهران ۴۹
تصویر(۱-۴- ۵)، نقشه مناطق تهران ۵۰
تصویر(۱-۴- ۶)، نقشه مناطق تهران ۵۱
تصویر(۱-۴- ۷)، ویژگی اقلیمی تهران ۵۲
تصویر(۱-۴- ۸)، تابش آفتاب تهران ۵۳
تصویر(۱-۴- ۹)، نقشه مناطق تهران ۵۴
تصویر(۱-۴- ۱۰)،بارندگی مناطق تهران ۵۵
تصویر(۱-۴- ۱۱)،رطوبت حداکثر و حداقل تهران ۵۶
تصویر(۱-۴- ۱۲)،تعداد روز های یخبندان تهران ۵۶
تصویر(۱-۴- ۱۳)،حداثر سرعت وزش باد تهران ۵۶
تصویر(۱-۴- ۱۴)،حداکثر سرعت وزش باد تهران ۵۷
تصویر(۱-۴- ۱۵)، تاثیرات جهت وزش باد در استقرار ساختمان ۵۹
تصویر(۱-۴- ۱۵)،تغییرات سایه در تهران ۶۰
تصویر(۱-۴- ۱۷)،پلان ۶۲
تصویر(۱-۴- ۱۸)، موزه فرش ۶۳
تصویر(۱-۴- ۱۹)، نقشه هوایی ۶۴
پارک لاله
تصویر(۱-۴- ۲۰)، پارک لاله ۶۵
تصویر(۱-۴- ۲۱)، هتل لاله ۶۶
تصویر(۱-۴-۲۲)،قسمتی از مجموعه پارک ۶۷
تصویر(۱-۴-۲۳)،قسمتی از مجموعه پارک ۶۷
تصویر(۱-۴-۲۴)،قسمتی از مجموعه پارک ۶۷
تصویر(۱-۴-۲۵)، قسمتی از مجموعه پارک ۶۸
تصویر(۱-۴-۲۶)، قسمتی از مجموعه پارک ۶۹
تصویر(۲-۱- ۱)، تئاتر گرد و دید ۷۰
تصویر(۲-۱- ۲)، شکل سقف و انعکاس صدا ۷۱
تصویر(۲-۱- ۳)، نسبت های قسمت مخصوص تماشاگران سنتی (دید) ۷۱
تصویر(۲-۱- ۴)، ارتفاع صندلی ها (گرادیان) ۷۱
تصویر(۲-۱- ۵)، ابعاد صندلی ها ۷۲
تصویر(۲-۱- ۶)، ابعاد صندلی ها ۷۳
تصویر(۲-۱- ۷)، عرض ردیف : ۲۵ صندلی + در ضروری ۷۳
تصویر(۲-۱- ۸)، عرض ردیف : ۱۶ صندلی ۷۳
تصویر(۲-۱- ۹)، استاندارد محل های ایستادن ۷۴
تصویر(۲-۱- ۱۰)، استاندارد صندلی ها ۷۴
تصویر(۲-۱- ۱۱)، استاندارد قفسه ها ۷۶
تصویر(۲-۱- ۱۲)، حداقل فضای آزاد در قسمت مطالعه ۷۶
تصویر(۲-۱- ۱۳)، حداقل فضای میان میزها ۷۷
تصویر(۲-۱- ۱۴)، مساحت یک محل کار فردی ۷۷
تصویر(۲-۱- ۱۵)قفسه مخصوص بچه های مدرسه رو ۷۸
تصویر(۲-۱- ۱۶)، ارتفاع واحد ۵ قفسه ای ۷۸
تصویر(۲-۱- ۱۷)، ارتفاع واحد ۴ قفسه ای برای بچه های کوچک ۷۸
تصویر(۲-۱- ۱۸)، چیدن گوشه های مخصوص ۸۱
تصویر(۲-۱- ۱۹)، طرح کلی نشستن ساده ۸۱
تصویر(۲-۱- ۲۰)، چیدن میزهای مورب ۸۱
تصویر(۲-۱- ۲۱)، چیدن میزهای موازی ۸۱
تصویر(۲-۱- ۲۲)، فضای حداقل میان میزها ۸۲
تصویر(۲-۱- ۲۳)، ترتیب میز کافه تریاها ۸۲
تصویر(۲-۱- ۲۴)، اغذیه فروشی ۸۳
تصویر(۲-۱- ۲۵)، کافه رستوران ۸۳
تصویر(۲-۱- ۲۶)، آشپزخانه رستوران در هتل بزرگ ۸۳
تصویر(۲-۳- ۱)، پیش تنیدگی ۱۰۰
تصویر(۲-۳- ۲)، پیش تنیدگی ۱۰۱
تصویر(۲-۳- ۳)، پیش تنیدگی ۱۰۱
تصویر(۲-۳- ۴)، gfrs 101
تصویر(۲-۳- ۵)، gfrs 101
تصویر(۲-۳- ۶)، gfrs 101
تصویر(۲-۳- ۷)، تاسیسات مکانیکی ساختمان ۱۰۲
تصویر(۲-۳- ۸)، تاسیسات مکانیکی ساختمان ۱۰۲
تصویر(۲-۳- ۹)، هوا شوی ۱۰۳
تصویر(۲-۳- ۱۰)، هوا ساز ۱۰۳
تصویر(۲-۳- ۱۱)، سیستم های هوا –آب ۱۰۳
تصویر(۳-۱-۱)، دسترسی ها ۱۰۵
تصویر(۳-۱-۲)، شیب زمین ۱۰۵
تصویر(۳-۱-۳)،نور ۱۰۵
تصویر(۳-۱-۴)،باد ۱۰۵
تصویر(۳-۱-۵)، دید از خیابان حجاب ۱۰۶
تصویر(۳-۱-۶)، دید از پارک لاله ۱۰۶
تصویر(۳-۱-۷)، دید از خیابان حجاب ۱۰۶
تصویر(۳-۱-۸)، دید از بلوار کشاورز ۱۰۶
تصویر(۳-۱-۹)، دید از خیابان حجاب ۱۰۶
تصویر(۳-۲-۱)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۲)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۳)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۴)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۵)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۶)،روند طراحی ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۷)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۸)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۹)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۱۰)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۱۱)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۱۲)،روند طراحی ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۱۳)،روند طراحی ۱۰۸
فهرست جداول
ج (۲-۱-۱)، بخش همایشی ۹۷
ج (۲-۱-۲)، بخش پژوهشی ۹۷
ج (۲-۱-۳)، بخش نمایشی ۹۷
ج (۲-۱-۴)، بخش اداری ۹۸
ج (۲-۱-۵)، بخش خدماتی ۹۸


کلمات کلیدی مرتبط:
برنامه فیزیکی مرکز اطلاع رسانی, رساله آماده مرکز اطلاع رسانی, رساله مرکز اطلاع رسانی, رساله معماری مرکز اطلاع رسانی, رساله معماری مرکز اطلاع رسانی در پارک لاله تهران, رساله کامل مرکز اطلاع رسانی, طراحی مرکز اطلاع رسانی, طرح معماری مرکز اطلاع رسانی در پارک لاله تهران, طرح نهائی مرکز اطلاع رسانی, طرح ,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله طراحی ایستگاه آتش نشانی
مطالعات طراحی پارکینگ طبقاتی
رساله مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار
رساله معماری مرکز خدمات شهری ۱۱۵ صفحه – مطالعات معماری مرکز خدمات شهری ۱۱۵ صفحه


مشاهده متن کامل ...
مطالعات, معماری, طراحی ,مرکز ,اطلاع رسانی, ۱۲۰ صفحه , رساله ,معماری مرکز اطلاع ر
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات معماری طراحی مرکز اطلاع رسانی ۱۲۰ صفحه – رساله معماری مرکز اطلاع رسانی ۱۲۰ صفحه

 

تاریخ ایجاد 07/04/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: ۱۲۰ صفحه ورد برنامه فیزیکی کامل و نمونه های موردی   قیمت: 17500 تومان   حجم فایل: 18923 kb  تعدادمشاهده  162  


برنامه فیزیکی کامل و نمونه های موردی داخلی و خارجی کامل و همراه با ع

چکیده:
با توجه به اهمیت موضوع انتخ به دلایل مختلف از جمله پیشرفت های چشمگیر دانش ارتباطات و اطلاعات و از بین رفتن حدود مرزهای جغرافیایی طراحی مرکز اطلاع رسانی از بین موضوعات مختلف انتخاب گردید.
پس از اطمینان از اهمیت موضوع مورد نظر و مشخص خدمات ارائه شده دراین مرکز در زمینه تئوری معماری و مبانی نظری و رسیدن به یک ایده جهت دهنده مطالعاتی انجام شد و همراه با بررسی نمونه های داخلی و خارجی و تطابق عینی مبانی نظری و نمونه های موجود ، اطلاعات لازم و کافی به دست آمد و نتیجه حاصله توجه به جنبه های فن آورانه معماری همزمان با توجه به روح معماری ایرانی بود.
 
مطالعات معماری مرکز اطلاع رسانی,رساله معماری مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه معماری مرکز اطلاع رسانی,طرح نهائی معماری مرکز اطلاع رسانی,برنامه فیزیکی مرکز اطلاع رسانی,مطالعات مرکز اطلاع رسانی,رساله مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه مرکز اطلاع رسانی,طرح نهائی مرکز اطلاع رسانی,مطالعات کامل مرکز اطلاع رسانی,رساله کامل مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه کامل مرکز اطلاع رسانی,رساله آماده مرکز اطلاع رسانی,مطالعات آماده مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه آماده مرکز اطلاع رسانی,ریزفضاهای طراحی مرکز اطلاع رسانی,
در مرحاه بعد سایت مورد نظر همراه با تمامی عناصر تاثیر گذار بستر طراحی بر شکل گیری معماری ها از جمله جغرافیا و اقلیم مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت و ج و اسناد ضمیمه گردید.
در پایان این مرحله بسیاری از محدودیت های طراحی مشخص شدند که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
به حداقل رساندن بازشوهای جبهه غربی ، تعبیه بازشو در راستای باد تابستانی و ایجاد کوران هوا ، تعبیه سایه بان ، فاصله مناسب درختان از ساختمان و استفاده از پوشش گیاهی مناسب.
در نهایت با توجه به جمیع جهات اقدام به طراحی صورت گرفت.
 
برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…
 
بخشی از مطالب:
 
فصل اول
شناخت
 
۱-۱- شناخت موضوع
۱-۲- مبانی نظری تاثیر گذار در طراحی
۱-۳- بررسی نمونه های داخلی و خارجی
۱-۴- بررسی موقعیت قرارگیری طرح
۱-۱- شناخت موضوع
 
۱-۱-۱- مقدمه و بیان مساله
 
با پیشرفت های روز افزون و عظیم تکنولوژی و ارتباطات و فناوری های اطلاعاتی و با توجه به اینکه این دانش مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته است. کشور ما نیز به تبع نیاز به آگاهی و شناخت و ایجاد زمینه های کاربردی در این مقوله نوپا را دارد.
آغاز قرن بیست و یکم، انقلاب الکترونیک به یک حقیقت قابل لمس تبدیل شده است. بزرگراه های اطلاعاتی شبکه های الکترونیکی جهان گستر، در حال تغییر سیستم های اطلاعاتی، اقتصادی و صنعت اطلاع رسانی هستند. فناوری های کامپیوتری و تلویزیونی در حال ترکیب شدن هستند تا کیمیای آینده، خدمات همواره متصل به شبکه چند رسانه ای را ایجاد کنند.
 
این بازارهای جدید پویا، طیف گسترده ای از واکنش ها را نزد معماران و طراحان به وجود آورده است و به نظر می رسد معماری و طراحی نقش ویژه ای در این عصر بازی می کنند.
مساله قابل تامل جهان همواره با فناوری (هم سو با فناوری) است که تفاوتهایی را با ساختارهای موجود ساختمانها آشکار می کنند. حقیقت مجازی با حضور فراوانش نیاز کمتری به معماری دارد و سرانجام آن را غیر معمول و زاید می کند. انقلاب دیجیتال بر پایه همزمانی، غیر مادیگرای، بی واسطگی و جهانی شدن، شکل گرفته است. تصویر مجازی، وسیله ای برای اطلاعات الکترونیک، ارتباطات واطلاع رسانی، در هر جایی قابل دسترسی است و در هیچ جایی مستقر نگردیده است. کاربران آن، چه کارمندان یا مشتریان و یا استفاده کنندگان اتفاقی، پراکنده وار و جدا از یکدیگر هستند و فقط به وسیله مودم به شبکه های الکترونیکی و اینترنت متصل گردیده اند.
آنچه که آنها می بینند و تجزیه می کنند، تصویر شفاف یا همزمان حقیقی نیست. اما یک حقیقت غیر مادی جدید از نوع خودش می باشد. تمامی واکنش ها، تعاملات و عملیات کاری آنها در هر جایی از شبکه اتفاق می افتد. انقلاب کیفیتی در فناوری چند رسانه ای اکنون در حال تبدیل به یک انقلاب کمیتی است.
این حقیقت که توازن جغرافیایی در معماری دیجیتال و صنعت رسانه ای به شدت به سمت و ژاپن سنگینی می کند، تصادفی نیست، در این کشورهاست که انقلاب چند رسانه ای و به کارگیری اطلاعات بیشترین تاثیرات اقتصادی و فنی را سبب گردیده است.
در عصر حاضر به کارگیری صحیح و به موقع اطلاعات را به عنوان ابزاری بسیار مهم جهت تفوق و برتری کشورها نسبت به هم قلمداد می نمایند به طوری که اطلاعات را چهارمین عنصر حیاتی جوامع بشری پس از آب، آتش و خاک دانسته اند. استفاده مناسب از اطلاعات تاثیر بسزایی در تصمیم گیری ها، پیشرفت های علمی، اجتماعی و صنعتی گذاشته است و موجب ایجاد تحولات بنیادین در جوامع شده است. نقش اطلاعات رامی توان در زمینه های وسیعی چون: کمک به تصمیم گیری در مدیریت، تحقیق وتوسعه تولید و صنعت، آموزش وپرورش، گسترش علوم در تمام زمینه ها و… جستجو کرد.
کشورهای پیشرفته جهان با در نظر گرفتن صرف اعتبارات کافی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خود فعالیت گسترده ای را به امر جمع آوری، سازماندهی، ذخیره و اشاعه اطلاعات آغاز نموده اند و اکنون نیز با شتاب هر چه بیشتر رو به جلو می روند.
قرنهاست که دانشمندان تلاش می کنند تا مدارک دستنویس، کتابها و اسناد و هر آنچه را که گواهی بر شه و دانش بشری است به منظور اشاعه و به خدمت گرفتن آنها جمع آوری، سازماندهی و ذخیره نمایند.
می توان گفت پس از جنگ جهانی دوم حجم انتشارات و مخصوصا انتشارات علمی تخصصی به میزان وسیعی افزایش یافت و در هر زمینه تعداد بسیار زیادی کتاب، مجله، گزارش، دستنامه تحقیقاتی و نظایر آن منتشر گردید. افزایش مستمر حجم این نشریات پدیده ای را به وجود اورد که امروزه آن را عصر اطلاعات یا فناوری اطلاعات می نامند.
گسترش روز افزون منابع انتشاراتی و کثرت حجم آن، دست اندرکاران را بر آن داشت که نسبت به ایجاد محل های جدید اطلاعاتی نظیر اختراع پدیده میکروفرم ها، دیسک های مغناطیسی از دهه ۱۹۸۰ به بعد تکنولوژی نور جهت ذخیره سازی اطلاعات اقدام نمایند.
 
حجم مدارک اطلاعاتی ذخیره شده در محمل های مختلف اطلاعات و ضرورت ارائه خدمات اشاعه اطلاعات منجر به پا به عرصه گذاشتن علم اطلاع رسانی information در سال ۱۹۵۸ شد. در این سال کنفرانس بین المللی علم اطلاع رسانی در شهر واشنگتن امریکا برگزار گردید.
در این کنفرانس از طرفی ابعاد مختلف مستند سازی documentation شامل زبان شناسی، ترجمه ماشینی، چکیده نویسی و نمایه سازی خ ر، آموزش حرفه ای برای تربیت اطلاع رسانان به طور کامل تشریح ربط داده شد و از طرف دیگر، نیاز دانشمندان، ین ارباب، صنایع، ان، سازمانهای تی و… که با تحقیق و توسعه سروکار داشتند مورد بررسی قرار گرفت و یافتن روشی مناسب را برای سازماندهی اطلاعات علمی و فنی از سوی نمایه سازان و مستند سازان در سرلوحه کار خود قرار دارند. زیرا آماده سازی و انتقال اطلاعات جزو ج ناپذیر تحقیق و توسعه به شمار می رفت و اکنون نیز چنین رس ی را بر عهده دارد.
اگرچه استفاده از اصطلاح علم اطلاع رسانی بعد از سال ۱۹۵۸ رایج گردید با این وجود بحث پیرامون تعاریف آن همچنان ادامه داشت در سال ۱۹۶۲ در موسسه تکنولوژی جورجیا تعریفی جامع و کامل از علم اطلاع رسانی بیان شد که تا کنون نیز این تعریف کاربرد خود را داراست: اطلاع رسانی دانشی است که به بررسی حضور حیات و رفتار اطلاعات، نیروهای حاکم و جریان اطلاعات و ابزار آماده سازی اطلاعات برای به حداکثر رساندن دستی و قابل استفاده نمودن آن می پردازد.
آماده سازی اطلاعات شامل اص ، جمع آوری، سازماندهی، ذخیره، بازی ، تفسیر، اشاعه و استفاده از آن می گردد.
داشتن اطلاع رسانی سه رکن اساسی و شناخته شده دارد:
۱- تئوری اطلاعات (سایبر ماتیک)
۲- زبان شناسی، منطق و تکنولوژی اطلاعات (علم ارتباطات و علوم کامپیوتری)
۳- مدیریت اطلاعات (مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی)
 
مهمترین محرک و عامل توسعه علوم اطلاع رسانی از سال ۱۹۸۵ به بعد، ظهور کامپیوترها و گسترش توانمندی های آنها در نسل های مختلف خود بوده است.
چه این ابزار به عنوان مهمترین ابزار ذخیره سازی، پردازش و بازاری اطلاعات مطرح بوده و هست و از این رو از سال ۱۹۷۰ به بعد تجهیزات کامپیوتری به منظور به خدمت گرفتن در امر اطلاع رسانی وفناوری اطلاعات استفاده گردید.
امروزه کارفرمایان پروژه هایی که به نوعی با فن آوری اطلاعات مرتبطند، چیزی بیش از آ ین فن آوری روز می خواهند. آنها یک معماری متناسب با فعالیت هایشان که هم اعتبار موسسه متبوعشان را افزایش دهد و هم آنها را از مزایای عصر ارتباطات بهره مند کند، طلب می کنند.
این نیازها یک طیف گسترده از واکنش ها را در میان معماران و طراحان داخلی سبب گردیده است که از معماری فناوری برتر تا معماری آینده گرا متفاوت است.
به طور کلی معماری متاثر از انقلاب الکترونیک و عصر دیجیتال را می توان در ۵ گروه از ساختمانها مشاهده کرد:
– ساختمان صنعت چند رسانه ای
– شرکتهای تلویزیونی، انتشاراتی، تبلیغاتی و نرم افزاری، که از قدرت تظاهر معماری برای توسعه هویت شرکتهایشان استفاده می کنند.
 
– ساختمان های پیشرفته اداری، که برای بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای عمومی طراحی می گردند.
– تسهیلات چند کارکردی فناورانه، شغلی، اداری وتحقیقاتی که به ساختارهای پیوندی نیاز دارند تا امکانات جداگانه قبلی را در زیر یک سقف با هم ترکیب کند.
– مراکز اطلاع رسانی جدید، که با تجهیزات چند رسانه ای و ظاهر کامپیوتری جذاب تجهیز شده اند وموسسات فرهنگی و آموزشی که با تاثیرات وسایل ذخیره سازی الکترونیکی اطلاعات و شبکه های داده ها رو به رو گردیده اند.
به هر حال، در تمامی معماری های مرتبط با فناوری دیجیتال، همواره این چالش وجود دارد که آیا معماری و طراحی باید پتانسیل آینده گرای فناوری جدید را منع کند یا در جهت نشان دادن جهان غیر واقعی کامپیوتر، به وسیله فراهم یک محیط واقعی انسانی تلاش کند.
 
و…..
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب:
 
عنوان صفحه
 
چکیده
 
فصل اول: شناخت
 
۱-۱- شناخت موضوع ۲
۱-۱-۱- مقدمه و بیان مساله ۲
۱-۱-۲- ضرورت و اهمیت انجام پروژه ۶
۱-۱-۳- پیشینه (تاریخچه) کار ۷
۱-۲- مبانی نظری تاثیر گذار در طراحی ۱۵
۱-۲-۱- مبانی نظری طرح ۱۵
۱-۲-۲- آرمان شهر الکترونیک ۱۵
۱-۲-۳-معماری اطلاعات و جهانی سازی ۱۶
۱-۲-۳-۱-جهانی سازی و اتخاذ رویکردی مناسب ۱۷
۱-۲-۴- اطلاعات و معماری ۱۷
۱-۲-۴- ۱- دیاگرام: واسطه ای است بین ایده و واقعیت ۱۸
۱-۲-۴- ۲- ساختمانهای مدیا ۱۸
۱-۲-۴- ۲- ۱- ساختار فضاهای مدیا ۱۹
۱-۲-۴- ۲- خانه های مجازی ۲۱
۱-۲-۴- ۲- ۱- خانه مجازی ژان نوول ۲۲
۱-۲-۴- ۲- ۲- خانه مجازی تویوایتو ۲۲
۱-۲-۴- ۲- ۳- خانه مجازی دانیل لیبسکیند ۲۲
۱-۲-۵- مفهوم فضا در معماری هزاره سوم ۲۴
۱-۲-۵- ۱- فضا ومسئله فضا ۲۴
۱-۲-۶- نتیجه فصل ۲۹
۱-۳- بررسی نمونه های داخلی و خارجی ۳۰
۱-۳- ۱ – مشخصات تفصیلی پارک فن آوری پردیس ۳۰
۱-۳- ۱ – ۱- مطالعات مکان ی پارک ۳۰
۱-۳- ۱ –۲- متراژ زمین و فضاهای طراحی شده (در طرح جامع پارک) ۳۱
۱-۳- ۱ –۳- ساختمان مدیریتی پارک و خدمات تخصصی ۳۱
۱-۳- ۱ –۴- ساختمان خدمات عمومی و شهری ۳۲
۱-۳- ۱ –۵- مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های مشترک ۳۲
۱-۳- ۲ – مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو ۳۲
۱-۳-۳ – سندای مدیاتک تویواتیو- ژاپن ۳۳
۱-۳- ۴- کتابخانه و مرکز اطلاعات نیومن، نیویورک، امریکا(۱۹۹۴) ۳۷
۱-۳- ۵ – موسسه تحقیقات فن آوری زمین کیهانا، ژاپن (۱۹۹۳) ۳۸
۱-۳- ۶ – کافه سیبریا پاریس، فرانسه (۱۹۹۵) ۳۹
۱-۳- ۷ – رویای آینده – منچستر انگلستان (۱۹۹۶) ۴۰
۱-۳- ۸ – مرکز تله کامتوکیو، ژاپن ۱۹۹۶ ۴۱
۱-۳- ۹ – ادراه مرکزی مالیات: ناتینگهام ۴۲
۱-۳- ۱۰ – دانشکده حقوق کمبریج ۴۳
۱-۳- ۱۱ – مرکز گردهمایی کلمبوس – امریکا ۴۴
۱-۳- ۱۲ – نتیجه گیری ۴۵
 
۱-۴- شناخت سایت و منطقه مورد مطالعه ۴۶
۱-۴-۱- شناخت شهر ۴۶
۱-۴-۱-۱-موقعیت جغرافیایی ۴۶
۱-۴-۱-۲- موقعیت طبیعی ۴۷
۱-۴-۱-۳- سیمای طبیعی و کالبدی شهر ۴۷
۱-۴-۱-۳- ۱ – زمین شناسی ۴۹
۱-۴-۱-۳- ۲ – حرکات فعال زمین ۴۹
 
۱-۴-۲- شناخت اقلیم ۵۱
۱-۴-۲- ۱- موقعیت اقلیمی تهران ۵۱
۱-۴-۲- ۲- ویژگی اقلیمی تهران ۵۲
۱-۴-۲- ۲- ۱-تابش آفتاب ۵۳
۱-۴-۲- ۲- ۲-دما ۵۴
۱-۴-۲- ۲- ۳-میزان بارش ۵۴
۱-۴-۲- ۲- ۴-رطوبت نسبی ۵۵
۱-۴-۲- ۲- ۵-روزهای یخبندان و بارانی ۵۶
۱-۴-۲- ۲- ۶-باد ۵۶
۱-۴-۲- ۲- ۷-تاثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان ۵۷
۱-۴-۲- ۲- ۸-تاثیرات جهت وزش باد در استقرار ساختمان ۵۸
۱-۴-۲- ۲- ۹-سایه و نورگیری ۵۹
۱-۴-۲- ۲- ۱۰-تنظیم کننده های حرارت مکانیکی ۶۰
۱-۴-۲- ۲-۱۱-جهت استقرار ساختمان ۶۰
۱-۴-۲- ۳- نتیجه گیری ۶۱
 
۱-۴-۳- شناخت و تحلیل سایت و دلایل انتخاب آن ۶۱
۱-۴-۳-۱-شناخت کالبد سایت ۶۱
۱-۴-۳-۱- ۱- موقعیت ۶۱
۱-۴-۳-۱- ۲- ابعاد و مساحت زمین ۶۲
۱-۴-۳-۱- ۳- دسترسی ها ۶۲
۱-۴-۳-۱- ۴- همسایگی ۶۲
۱-۴-۳-۲-تاریخچه شکل گیری محوطه پیرامونی ۶۳
۱-۴-۳-۳-تاریخچه پارک لاله ۶۳
۱-۴-۳-۴-دلایل انتخاب سایت ۶۴
۱-۴-۳-۵-ارزش حائز اهمیت سازمان شهری در ارتباط با پروژه ۶۴
۱-۴-۳-۵- ۱- فضاهای آموزشی ۶۴
۱-۴-۳-۵- ۲- پارک لاله ۶۴
۱-۴-۳-۵- ۳- مراکز فرهنگی ۶۸
۱-۴-۳-۵- ۴- سینماها ۶۸
۱-۴-۳-۵- ۵- موزه هنرهای معاصر و موزه فرش ۶۸
۱-۴-۳-۵- ۶- سالن تئاتر(تالار نمایش) پارک لاله ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۷- نگارخانه ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۸- کتابخانه لاله ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۹- مراکز آفرینش های فرهنگی و هنری ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۱۰- سازمان خوداشتغالی و بازارچه کتاب ۶۹
فصل دوم: برنامه ریزی فیزیکی و تدوین اصول و ضوابط طراحی
 
۲-۱- استانداردها ۷۰
۲-۱-۱- آمفی تئاتر ۷۰
۲-۱-۱- ۱- سالن اصلی ۷۰
۲-۱-۱- ۲- صحنه نمایش ۷۰
۲-۱-۱- ۳- ارتفاع صحنه نسبت به کف ۷۱
۲-۱-۱- ۴- ابعاد نمایش ۷۱
۲-۱-۱- ۵- عرض صحنه نمایش ۷۲
۲-۱-۱- ۶- عمق صحنه نمایش ۷۲
۲-۱-۱-۷- ابعاد صندلی و شیب کف سالن ۷۲
۲-۱-۱- ۸- اتاق پروژکشن ۷۴
۲-۱-۱- ۹- فضای انتظار ۷۵
۲-۱-۱- ۱۰- سرویس بهداشتی ۷۵
۲-۱-۱- ۱۱- فضای ارتباطی ۷۵
۲-۱-۲- سایت اینترنتی ۷۵
۲-۱-۲- ۱- فضای مورد نیاز ۷۵
۲-۱-۲- ۲- مبلمان مورد نیاز ۷۵
 
۲-۱-۳- کتابخانه ۷۵
۲-۱-۳-۱- اجزای مبلمان کتابخانه ۷۸
۲-۱-۴-اداری ۷۹
۲-۱-۴- ۱- فضاهای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۵- اتاق جلسه ۷۹
۲-۱-۵- ۱- فضای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۶- استراحت کارمندان ۷۹
۲-۱-۶-۱- فضای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۷ – بایگانی ۷۹
۲-۱-۷ – ۱- فضای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۷ –حراست ۸۰
۲-۱-۸ –رستوران ۸۱
۲-۱-۹ –آشپزخانه ۸۲
۲-۱-۹ – ۱-تریا ۸۴
۲-۱-۹ –۲- آبدارخانه ۸۴
۲-۱-۱۰ – خانه ۸۴
۲-۱-۱۱ –تایپ وتکثیر ۸۴
۲-۱-۱۲ – سرویس های بهداشتی ۸۵
۲-۱-۱۳ –انباری ۸۵
 
۲-۲-ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در مورد ایمنی ساختمان ها
 
۲-۲-۱- ضوابط و مقررات ایمنی سازمان در مرحله طراحی ۸۶
۲-۲-۱-۱- ضوابط مربوط به فاصله ساختمان ها از یکدیگر با توجه به نوع کاربری ۸۶
۲-۲-۱-۱-ضوابط مربوط به موتور خانه تأسیسات ۸۶
۲-۲-۱-۲-ضوابط مربوط به سیستم اعلام کننده حریق ۸۶
۲-۲-۱-۳- ضوابط مربوط به نمای سنگ و شیشه ۸۷
۲-۲-۱-۴- ضوابط مربوط به استعلام از سازمان آتش نشانی و نظریات کارشناسی ۸۷
۲-۲-۲-دستور العمل ایمنی سازمان در مرحله اجراء (بازدید، کنترل ونظارت) ۸۷
۲-۲-۲-۱- دستور العمل مربوط به ایمنی از مرحله خاک برداری و شورع تا پایانکار ۸۷
۲-۲-۲-۲- دستور العمل مربوط به برق و روشنائی اضطراری ساختمان ۸۸
۲-۲-۲-۳- دستورالعمل مربوط به سیستم گرمایش ساختمان ۸۸
۲-۲-۲-۴- دستور العمل مربوط به موتور خانه تأسیسات ۸۹
۲-۲-۲-۵- دستورالعمل مربوط به جانپناه، داکت و نورگیر و بازشوها ۸۹
۲-۲-۲-۶- دستور العمل مربوط به سیستم لوله کشی آب آتش نشانی ساختمان ها ۹۰
۲-۲-۲-۷-دستور العمل مربوط به خاموش کننده دستی و چرخ دار آتش نشانی ۹۱
۲-۲-۲-۸-دستورالعمل مربوط به نازک کاری و دکوراسیون داخلی ساختمان ها ۹۱
۲-۲-۲-۹- دستورالعمل مربوط به سیستم اعلام حریق ۹۲
۲-۲-۲-۱۰- دستور العمل مربوط به استعلام از سازمان آتش نشانی و نظریات کارشناسی ۹۲
 
۲-۳- ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی وحرکتی
۲-۳-۱-ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی‌ ۹۳
۲-۳-۱- ۱- ورودیها ۹۳
۲-۳-۱- ۲- راهرو ۹۳
۲-۳-۱- ۳- بازشوها (درو پنجره) ۹۳
۲-۳-۱- ۴- پله‌ ۹۴
۲-۳-۱- ۵- سطح شیبدار ۹۴
۲-۳-۱- ۶- آسانسور ۹۴
۲-۳-۱- ۷- فضاهای بهداشتی‌ ۹۵
۲-۲- برنامه فیزیکی ۹۷
۲-۲-۱- بخش همایشی ۹۷
۲-۲-۲- بخش پژوهشی ۹۷
۲-۲-۳- بخش نمایشی ۹۷
۲-۲-۴- بخش اداری ۹۷
۲-۲-۵- بخش خدماتی ۹۸
 
۲-۳- بررسی سازه و تاسیسات ۹۹
 
۲-۳-۱- بررسی سازه ۹۹
۲-۳-۱- -۱روش پس کشیدگی ۹۹
۲-۳-۱- ۲- بتن پوسته ای با تارهای شیشه ای و شفاف ۱۰۱
 
۲-۳- ۲- بررسی تاسیسات ۱۰۲
۲-۳- ۲- ۱تهویه مطبوع ۱۰۲
۲-۳- ۲-۱ – ۱انواع سیستم های تهویه مطبوع ۱۰۲
– ۱-۱-۱-۲-۳-۲سیستم هوا شوی ۱۰۲
– ۲-۱-۱-۲-۳-۲ سیستم هوا ساز ۱۰۳
– ۳-۱-۱-۲-۳-۲ سیستم های هوا –آب ۱۰۳
۲-۳-۲-۱-۱-۴- سیستم تهویه مطبوع تمام آب ۱۰۴
۲-۳-۲-۱-۱-۵- سیستم تهویه مطبوع تمام هوا ۱۰۴
فصل سوم: طراحی
 
۳-۱- تحلیل سایت
۳-۲- روند طراحی
۳-۳- مدارک و نقشه ها
 
فصل چهارم: شیت های طراحی
 
فهرست منابع و مآخذ
 
فهرست ع ها وجداول
عنوان صفحه
 
تصویر(۱-۱- ۱)، انقلاب الکترونیک ۲
تصویر(۱-۱- ۲)، فناوری دیجیتال ۲
تصویر(۱-۱- ۳)، فناوری اطلاعات ۳
تصویر(۱-۱- ۴)، فناوری دیجیتال ۴
تصویر(۱-۱- ۵)، فناوری دیجیتال ۵
تصویر(۱-۱- ۶)، فناوری دیجیتال ۵
تصویر(۱-۱- ۷)، فناوری دیجیتال ۶
تصویر(۱-۱- ۸)، نمونه موردی ۷
تصویر(۱-۱- ۹)، عصر اطلاعات ۸
تصویر(۱-۱- ۱۰)، فناوری دیجیتال ۹
تصویر(۱-۱- ۱۱)، معماری جدید ۱۰
تصویر(۱-۱- ۱۲)، معماری جدید ۱۱
تصویر(۱-۱- ۱۳)، معماری جدید ۱۲
تصویر(۱-۱- ۱۴)، معماری جدید ۱۳
تصویر(۱-۱- ۱۵)، دیترهافمن ۱۴
تصویر(۱-۱- ۱۶)، بهینه سازی ید ۱۵
تصویر(۱-۱- ۱۷)، ۱۶
تصویر(۱-۱- ۱۸)، دیاگرام ۱۸
تصویر(۱-۱- ۱۹)، ساختمانهای مدیا ۱۹
تصویر(۱-۱- ۲۰)، ساختمانهای مدیا ۲۰
تصویر(۱-۱- ۲۱)، ساختمانهای مدیا ۲۰
تصویر(۱-۱- ۲۲)، خانه مجازی ژان نوول ۲۲
تصویر(۱-۱- ۲۳)، خانه مجازی دانیل لیبسکیند ۲۳
تصویر(۱-۱- ۴۲)، مفهوم فضا در معماری هزاره سوم ۲۴
تصویر(۱-۱- ۲۵)، قوس در معماری ایران ۲۵
تصویر(۱-۱- ۶۲)، پل ف ی ۲۶
تصویر(۱-۱- ۲۶)، معماری شفاف ۲۷
تصویر(۱-۱- ۲۷)، میدان مغناطیسی ۲۸
تصویر(۱-۱- ۸۲)، خلاقیت در فضا ۲۹
 
پارک فن آوری پردیس
تصویر(۱-۳- ۱)، قسمتی از مجموعه پارک ۳۰
تصویر(۱-۳- ۲)،سه بعدی مجموعه ۳۱
تصویر(۱-۳- ۳)،سه بعدی مجموعه ۳۱
تصویر(۱-۳- ۴)،پلان مجموعه ۳۲
تصویر(۱-۳- ۵)،سه بعدی مجموعه ۳۲
مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو
تصویر(۱-۳- ۶)،نمایی از مجموعه ۳۳
تصویر(۱-۳- ۷ )،نمایی از مجموعه ۳۳
سندای مدیاتک تویواتیو
تصویر(۱-۳- ۸)،نمایی از مجموعه ۳۴
تصویر(۱-۳- ۹)، مدیا تک، تویو ایتو، جزییات سازه ۳۴
تصویر(۱-۳- ۱۰)،نمایی از مجموعه ۳۵
تصویر(۱-۳- ۱۱)،نمایی از مجموعه ۳۶
تصویر(۱-۳- ۱۲)،نمایی از مجموعه ۳۷
تصویر(۱-۳- ۱۳)، مدیا تک، تویو ایتو، جزییات سازه ۳۷
کتابخانه و مرکز اطلاعات نیومن، نیویورک، امریکا
تصویر(۱-۳- ۱۴)،نمایی از مجموعه ۳۷
تصویر(۱-۳- ۱۵)،پلان مجموعه ۳۷
موسسه تحقیقات فن آوری زمین کیهانا
تصویر(۱-۳- ۱۶)،نمایی از مجموعه ۳۸
تصویر(۱-۳- ۱۷)،نمایی از مجموعه ۳۸
کافه سیبریا پاریس، فرانسه
تصویر(۱-۳- ۱۸)،نمایی از مجموعه ۳۹
تصویر(۱-۳- ۱۹)،نمایی از مجموعه ۳۹
رویای آینده – منچستر انگلستان
تصویر(۱-۳- ۲۰)، نمایی از مجموعه ۴۰
تصویر(۱-۳- ۲۱)، نمایی از مجموعه ۴۰
تصویر(۱-۳- ۲۲)، نمایی از مجموعه ۴۰
مرکز تله کامتوکیو
تصویر(۱-۳- ۲۳)،نمایی از مجموعه ۴۱
ادراه مرکزی مالیات: ناتینگهام
تصویر(۱-۳- ۲۴)،نمایی از مجموعه ۴۲
دانشکده حقوق کمبریج
تصویر(۱-۳- ۲۵)،نمایی از مجموعه ۴۳
مرکز گردهمایی کلمبوس – امریکا
تصویر(۱-۳- ۲۶ )،پرسپکتیو مجموعه ۴۴
تصویر(۱-۳- ۲۷ )،پرسپکتیو مجموعه ۴۵
شناخت شهر
تصویر(۱-۴- ۱)،پلان ۴۶
تصویر(۱-۴- ۲)، سیمای طبیعی و کالبدی شهر ۴۷
تصویر(۱-۴- ۳)، نقشه تهران ۴۸
تصویر(۱-۴- ۴)، نقشه مناطق تهران ۴۹
تصویر(۱-۴- ۵)، نقشه مناطق تهران ۵۰
تصویر(۱-۴- ۶)، نقشه مناطق تهران ۵۱
تصویر(۱-۴- ۷)، ویژگی اقلیمی تهران ۵۲
تصویر(۱-۴- ۸)، تابش آفتاب تهران ۵۳
تصویر(۱-۴- ۹)، نقشه مناطق تهران ۵۴
تصویر(۱-۴- ۱۰)،بارندگی مناطق تهران ۵۵
تصویر(۱-۴- ۱۱)،رطوبت حداکثر و حداقل تهران ۵۶
تصویر(۱-۴- ۱۲)،تعداد روز های یخبندان تهران ۵۶
تصویر(۱-۴- ۱۳)،حداثر سرعت وزش باد تهران ۵۶
تصویر(۱-۴- ۱۴)،حداکثر سرعت وزش باد تهران ۵۷
تصویر(۱-۴- ۱۵)، تاثیرات جهت وزش باد در استقرار ساختمان ۵۹
تصویر(۱-۴- ۱۵)،تغییرات سایه در تهران ۶۰
تصویر(۱-۴- ۱۷)،پلان ۶۲
تصویر(۱-۴- ۱۸)، موزه فرش ۶۳
تصویر(۱-۴- ۱۹)، نقشه هوایی ۶۴
پارک لاله
تصویر(۱-۴- ۲۰)، پارک لاله ۶۵
تصویر(۱-۴- ۲۱)، هتل لاله ۶۶
تصویر(۱-۴-۲۲)،قسمتی از مجموعه پارک ۶۷
تصویر(۱-۴-۲۳)،قسمتی از مجموعه پارک ۶۷
تصویر(۱-۴-۲۴)،قسمتی از مجموعه پارک ۶۷
تصویر(۱-۴-۲۵)، قسمتی از مجموعه پارک ۶۸
تصویر(۱-۴-۲۶)، قسمتی از مجموعه پارک ۶۹
تصویر(۲-۱- ۱)، تئاتر گرد و دید ۷۰
تصویر(۲-۱- ۲)، شکل سقف و انعکاس صدا ۷۱
تصویر(۲-۱- ۳)، نسبت های قسمت مخصوص تماشاگران سنتی (دید) ۷۱
تصویر(۲-۱- ۴)، ارتفاع صندلی ها (گرادیان) ۷۱
تصویر(۲-۱- ۵)، ابعاد صندلی ها ۷۲
تصویر(۲-۱- ۶)، ابعاد صندلی ها ۷۳
تصویر(۲-۱- ۷)، عرض ردیف : ۲۵ صندلی + در ضروری ۷۳
تصویر(۲-۱- ۸)، عرض ردیف : ۱۶ صندلی ۷۳
تصویر(۲-۱- ۹)، استاندارد محل های ایستادن ۷۴
تصویر(۲-۱- ۱۰)، استاندارد صندلی ها ۷۴
تصویر(۲-۱- ۱۱)، استاندارد قفسه ها ۷۶
تصویر(۲-۱- ۱۲)، حداقل فضای آزاد در قسمت مطالعه ۷۶
تصویر(۲-۱- ۱۳)، حداقل فضای میان میزها ۷۷
تصویر(۲-۱- ۱۴)، مساحت یک محل کار فردی ۷۷
تصویر(۲-۱- ۱۵)قفسه مخصوص بچه های مدرسه رو ۷۸
تصویر(۲-۱- ۱۶)، ارتفاع واحد ۵ قفسه ای ۷۸
تصویر(۲-۱- ۱۷)، ارتفاع واحد ۴ قفسه ای برای بچه های کوچک ۷۸
تصویر(۲-۱- ۱۸)، چیدن گوشه های مخصوص ۸۱
تصویر(۲-۱- ۱۹)، طرح کلی نشستن ساده ۸۱
تصویر(۲-۱- ۲۰)، چیدن میزهای مورب ۸۱
تصویر(۲-۱- ۲۱)، چیدن میزهای موازی ۸۱
تصویر(۲-۱- ۲۲)، فضای حداقل میان میزها ۸۲
تصویر(۲-۱- ۲۳)، ترتیب میز کافه تریاها ۸۲
تصویر(۲-۱- ۲۴)، اغذیه فروشی ۸۳
تصویر(۲-۱- ۲۵)، کافه رستوران ۸۳
تصویر(۲-۱- ۲۶)، آشپزخانه رستوران در هتل بزرگ ۸۳
تصویر(۲-۳- ۱)، پیش تنیدگی ۱۰۰
تصویر(۲-۳- ۲)، پیش تنیدگی ۱۰۱
تصویر(۲-۳- ۳)، پیش تنیدگی ۱۰۱
تصویر(۲-۳- ۴)، gfrs 101
تصویر(۲-۳- ۵)، gfrs 101
تصویر(۲-۳- ۶)، gfrs 101
تصویر(۲-۳- ۷)، تاسیسات مکانیکی ساختمان ۱۰۲
تصویر(۲-۳- ۸)، تاسیسات مکانیکی ساختمان ۱۰۲
تصویر(۲-۳- ۹)، هوا شوی ۱۰۳
تصویر(۲-۳- ۱۰)، هوا ساز ۱۰۳
تصویر(۲-۳- ۱۱)، سیستم های هوا –آب ۱۰۳
تصویر(۳-۱-۱)، دسترسی ها ۱۰۵
تصویر(۳-۱-۲)، شیب زمین ۱۰۵
تصویر(۳-۱-۳)،نور ۱۰۵
تصویر(۳-۱-۴)،باد ۱۰۵
تصویر(۳-۱-۵)، دید از خیابان حجاب ۱۰۶
تصویر(۳-۱-۶)، دید از پارک لاله ۱۰۶
تصویر(۳-۱-۷)، دید از خیابان حجاب ۱۰۶
تصویر(۳-۱-۸)، دید از بلوار کشاورز ۱۰۶
تصویر(۳-۱-۹)، دید از خیابان حجاب ۱۰۶
تصویر(۳-۲-۱)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۲)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۳)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۴)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۵)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۶)،روند طراحی ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۷)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۸)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۹)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۱۰)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۱۱)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۱۲)،روند طراحی ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۱۳)،روند طراحی ۱۰۸
فهرست جداول
ج (۲-۱-۱)، بخش همایشی ۹۷
ج (۲-۱-۲)، بخش پژوهشی ۹۷
ج (۲-۱-۳)، بخش نمایشی ۹۷
ج (۲-۱-۴)، بخش اداری ۹۸
ج (۲-۱-۵)، بخش خدماتی ۹۸
 


کلمات کلیدی مرتبط:
برنامه فیزیکی مرکز اطلاع رسانی, رساله آماده مرکز اطلاع رسانی, رساله مرکز اطلاع رسانی, رساله معماری مرکز اطلاع رسانی, رساله معماری مرکز اطلاع رسانی در پارک لاله تهران, رساله کامل مرکز اطلاع رسانی, طراحی مرکز اطلاع رسانی, طرح معماری مرکز اطلاع رسانی در پارک لاله تهران, طرح نهائی مرکز اطلاع رسانی, طرح ,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله طراحی ایستگاه آتش نشانی
مطالعات طراحی پارکینگ طبقاتی
رساله مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار


مشاهده متن کامل ...
مطالعات, معماری, طراحی, مرکز اطلاع رسانی, ۱۲۰ صفحه ,– رساله ,معماری مرکز اطلاع ر
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات معماری طراحی مرکز اطلاع رسانی ۱۲۰ صفحه – رساله معماری مرکز اطلاع رسانی ۱۲۰ صفحه

 

تاریخ ایجاد 07/04/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: ۱۲۰ صفحه ورد برنامه فیزیکی کامل و نمونه های موردی   قیمت: 17500 تومان   حجم فایل: 18923 kb  تعدادمشاهده  166  


برنامه فیزیکی کامل و نمونه های موردی داخلی و خارجی کامل و همراه با ع

چکیده:
با توجه به اهمیت موضوع انتخ به دلایل مختلف از جمله پیشرفت های چشمگیر دانش ارتباطات و اطلاعات و از بین رفتن حدود مرزهای جغرافیایی طراحی مرکز اطلاع رسانی از بین موضوعات مختلف انتخاب گردید.
پس از اطمینان از اهمیت موضوع مورد نظر و مشخص خدمات ارائه شده دراین مرکز در زمینه تئوری معماری و مبانی نظری و رسیدن به یک ایده جهت دهنده مطالعاتی انجام شد و همراه با بررسی نمونه های داخلی و خارجی و تطابق عینی مبانی نظری و نمونه های موجود ، اطلاعات لازم و کافی به دست آمد و نتیجه حاصله توجه به جنبه های فن آورانه معماری همزمان با توجه به روح معماری ایرانی بود.
 
مطالعات معماری مرکز اطلاع رسانی,رساله معماری مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه معماری مرکز اطلاع رسانی,طرح نهائی معماری مرکز اطلاع رسانی,برنامه فیزیکی مرکز اطلاع رسانی,مطالعات مرکز اطلاع رسانی,رساله مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه مرکز اطلاع رسانی,طرح نهائی مرکز اطلاع رسانی,مطالعات کامل مرکز اطلاع رسانی,رساله کامل مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه کامل مرکز اطلاع رسانی,رساله آماده مرکز اطلاع رسانی,مطالعات آماده مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه آماده مرکز اطلاع رسانی,ریزفضاهای طراحی مرکز اطلاع رسانی,
در مرحاه بعد سایت مورد نظر همراه با تمامی عناصر تاثیر گذار بستر طراحی بر شکل گیری معماری ها از جمله جغرافیا و اقلیم مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت و ج و اسناد ضمیمه گردید.
در پایان این مرحله بسیاری از محدودیت های طراحی مشخص شدند که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
به حداقل رساندن بازشوهای جبهه غربی ، تعبیه بازشو در راستای باد تابستانی و ایجاد کوران هوا ، تعبیه سایه بان ، فاصله مناسب درختان از ساختمان و استفاده از پوشش گیاهی مناسب.
در نهایت با توجه به جمیع جهات اقدام به طراحی صورت گرفت.
 
برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…
 
بخشی از مطالب:
 
فصل اول
شناخت
 
۱-۱- شناخت موضوع
۱-۲- مبانی نظری تاثیر گذار در طراحی
۱-۳- بررسی نمونه های داخلی و خارجی
۱-۴- بررسی موقعیت قرارگیری طرح
۱-۱- شناخت موضوع
 
۱-۱-۱- مقدمه و بیان مساله
 
با پیشرفت های روز افزون و عظیم تکنولوژی و ارتباطات و فناوری های اطلاعاتی و با توجه به اینکه این دانش مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته است. کشور ما نیز به تبع نیاز به آگاهی و شناخت و ایجاد زمینه های کاربردی در این مقوله نوپا را دارد.
آغاز قرن بیست و یکم، انقلاب الکترونیک به یک حقیقت قابل لمس تبدیل شده است. بزرگراه های اطلاعاتی شبکه های الکترونیکی جهان گستر، در حال تغییر سیستم های اطلاعاتی، اقتصادی و صنعت اطلاع رسانی هستند. فناوری های کامپیوتری و تلویزیونی در حال ترکیب شدن هستند تا کیمیای آینده، خدمات همواره متصل به شبکه چند رسانه ای را ایجاد کنند.
 
این بازارهای جدید پویا، طیف گسترده ای از واکنش ها را نزد معماران و طراحان به وجود آورده است و به نظر می رسد معماری و طراحی نقش ویژه ای در این عصر بازی می کنند.
مساله قابل تامل جهان همواره با فناوری (هم سو با فناوری) است که تفاوتهایی را با ساختارهای موجود ساختمانها آشکار می کنند. حقیقت مجازی با حضور فراوانش نیاز کمتری به معماری دارد و سرانجام آن را غیر معمول و زاید می کند. انقلاب دیجیتال بر پایه همزمانی، غیر مادیگرای، بی واسطگی و جهانی شدن، شکل گرفته است. تصویر مجازی، وسیله ای برای اطلاعات الکترونیک، ارتباطات واطلاع رسانی، در هر جایی قابل دسترسی است و در هیچ جایی مستقر نگردیده است. کاربران آن، چه کارمندان یا مشتریان و یا استفاده کنندگان اتفاقی، پراکنده وار و جدا از یکدیگر هستند و فقط به وسیله مودم به شبکه های الکترونیکی و اینترنت متصل گردیده اند.
آنچه که آنها می بینند و تجزیه می کنند، تصویر شفاف یا همزمان حقیقی نیست. اما یک حقیقت غیر مادی جدید از نوع خودش می باشد. تمامی واکنش ها، تعاملات و عملیات کاری آنها در هر جایی از شبکه اتفاق می افتد. انقلاب کیفیتی در فناوری چند رسانه ای اکنون در حال تبدیل به یک انقلاب کمیتی است.
این حقیقت که توازن جغرافیایی در معماری دیجیتال و صنعت رسانه ای به شدت به سمت و ژاپن سنگینی می کند، تصادفی نیست، در این کشورهاست که انقلاب چند رسانه ای و به کارگیری اطلاعات بیشترین تاثیرات اقتصادی و فنی را سبب گردیده است.
در عصر حاضر به کارگیری صحیح و به موقع اطلاعات را به عنوان ابزاری بسیار مهم جهت تفوق و برتری کشورها نسبت به هم قلمداد می نمایند به طوری که اطلاعات را چهارمین عنصر حیاتی جوامع بشری پس از آب، آتش و خاک دانسته اند. استفاده مناسب از اطلاعات تاثیر بسزایی در تصمیم گیری ها، پیشرفت های علمی، اجتماعی و صنعتی گذاشته است و موجب ایجاد تحولات بنیادین در جوامع شده است. نقش اطلاعات رامی توان در زمینه های وسیعی چون: کمک به تصمیم گیری در مدیریت، تحقیق وتوسعه تولید و صنعت، آموزش وپرورش، گسترش علوم در تمام زمینه ها و… جستجو کرد.
کشورهای پیشرفته جهان با در نظر گرفتن صرف اعتبارات کافی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خود فعالیت گسترده ای را به امر جمع آوری، سازماندهی، ذخیره و اشاعه اطلاعات آغاز نموده اند و اکنون نیز با شتاب هر چه بیشتر رو به جلو می روند.
قرنهاست که دانشمندان تلاش می کنند تا مدارک دستنویس، کتابها و اسناد و هر آنچه را که گواهی بر شه و دانش بشری است به منظور اشاعه و به خدمت گرفتن آنها جمع آوری، سازماندهی و ذخیره نمایند.
می توان گفت پس از جنگ جهانی دوم حجم انتشارات و مخصوصا انتشارات علمی تخصصی به میزان وسیعی افزایش یافت و در هر زمینه تعداد بسیار زیادی کتاب، مجله، گزارش، دستنامه تحقیقاتی و نظایر آن منتشر گردید. افزایش مستمر حجم این نشریات پدیده ای را به وجود اورد که امروزه آن را عصر اطلاعات یا فناوری اطلاعات می نامند.
گسترش روز افزون منابع انتشاراتی و کثرت حجم آن، دست اندرکاران را بر آن داشت که نسبت به ایجاد محل های جدید اطلاعاتی نظیر اختراع پدیده میکروفرم ها، دیسک های مغناطیسی از دهه ۱۹۸۰ به بعد تکنولوژی نور جهت ذخیره سازی اطلاعات اقدام نمایند.
 
حجم مدارک اطلاعاتی ذخیره شده در محمل های مختلف اطلاعات و ضرورت ارائه خدمات اشاعه اطلاعات منجر به پا به عرصه گذاشتن علم اطلاع رسانی information در سال ۱۹۵۸ شد. در این سال کنفرانس بین المللی علم اطلاع رسانی در شهر واشنگتن امریکا برگزار گردید.
در این کنفرانس از طرفی ابعاد مختلف مستند سازی documentation شامل زبان شناسی، ترجمه ماشینی، چکیده نویسی و نمایه سازی خ ر، آموزش حرفه ای برای تربیت اطلاع رسانان به طور کامل تشریح ربط داده شد و از طرف دیگر، نیاز دانشمندان، ین ارباب، صنایع، ان، سازمانهای تی و… که با تحقیق و توسعه سروکار داشتند مورد بررسی قرار گرفت و یافتن روشی مناسب را برای سازماندهی اطلاعات علمی و فنی از سوی نمایه سازان و مستند سازان در سرلوحه کار خود قرار دارند. زیرا آماده سازی و انتقال اطلاعات جزو ج ناپذیر تحقیق و توسعه به شمار می رفت و اکنون نیز چنین رس ی را بر عهده دارد.
اگرچه استفاده از اصطلاح علم اطلاع رسانی بعد از سال ۱۹۵۸ رایج گردید با این وجود بحث پیرامون تعاریف آن همچنان ادامه داشت در سال ۱۹۶۲ در موسسه تکنولوژی جورجیا تعریفی جامع و کامل از علم اطلاع رسانی بیان شد که تا کنون نیز این تعریف کاربرد خود را داراست: اطلاع رسانی دانشی است که به بررسی حضور حیات و رفتار اطلاعات، نیروهای حاکم و جریان اطلاعات و ابزار آماده سازی اطلاعات برای به حداکثر رساندن دستی و قابل استفاده نمودن آن می پردازد.
آماده سازی اطلاعات شامل اص ، جمع آوری، سازماندهی، ذخیره، بازی ، تفسیر، اشاعه و استفاده از آن می گردد.
داشتن اطلاع رسانی سه رکن اساسی و شناخته شده دارد:
۱- تئوری اطلاعات (سایبر ماتیک)
۲- زبان شناسی، منطق و تکنولوژی اطلاعات (علم ارتباطات و علوم کامپیوتری)
۳- مدیریت اطلاعات (مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی)
 
مهمترین محرک و عامل توسعه علوم اطلاع رسانی از سال ۱۹۸۵ به بعد، ظهور کامپیوترها و گسترش توانمندی های آنها در نسل های مختلف خود بوده است.
چه این ابزار به عنوان مهمترین ابزار ذخیره سازی، پردازش و بازاری اطلاعات مطرح بوده و هست و از این رو از سال ۱۹۷۰ به بعد تجهیزات کامپیوتری به منظور به خدمت گرفتن در امر اطلاع رسانی وفناوری اطلاعات استفاده گردید.
امروزه کارفرمایان پروژه هایی که به نوعی با فن آوری اطلاعات مرتبطند، چیزی بیش از آ ین فن آوری روز می خواهند. آنها یک معماری متناسب با فعالیت هایشان که هم اعتبار موسسه متبوعشان را افزایش دهد و هم آنها را از مزایای عصر ارتباطات بهره مند کند، طلب می کنند.
این نیازها یک طیف گسترده از واکنش ها را در میان معماران و طراحان داخلی سبب گردیده است که از معماری فناوری برتر تا معماری آینده گرا متفاوت است.
به طور کلی معماری متاثر از انقلاب الکترونیک و عصر دیجیتال را می توان در ۵ گروه از ساختمانها مشاهده کرد:
– ساختمان صنعت چند رسانه ای
– شرکتهای تلویزیونی، انتشاراتی، تبلیغاتی و نرم افزاری، که از قدرت تظاهر معماری برای توسعه هویت شرکتهایشان استفاده می کنند.
 
– ساختمان های پیشرفته اداری، که برای بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای عمومی طراحی می گردند.
– تسهیلات چند کارکردی فناورانه، شغلی، اداری وتحقیقاتی که به ساختارهای پیوندی نیاز دارند تا امکانات جداگانه قبلی را در زیر یک سقف با هم ترکیب کند.
– مراکز اطلاع رسانی جدید، که با تجهیزات چند رسانه ای و ظاهر کامپیوتری جذاب تجهیز شده اند وموسسات فرهنگی و آموزشی که با تاثیرات وسایل ذخیره سازی الکترونیکی اطلاعات و شبکه های داده ها رو به رو گردیده اند.
به هر حال، در تمامی معماری های مرتبط با فناوری دیجیتال، همواره این چالش وجود دارد که آیا معماری و طراحی باید پتانسیل آینده گرای فناوری جدید را منع کند یا در جهت نشان دادن جهان غیر واقعی کامپیوتر، به وسیله فراهم یک محیط واقعی انسانی تلاش کند.
 
و…..
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب:
 
عنوان صفحه
 
چکیده
 
فصل اول: شناخت
 
۱-۱- شناخت موضوع ۲
۱-۱-۱- مقدمه و بیان مساله ۲
۱-۱-۲- ضرورت و اهمیت انجام پروژه ۶
۱-۱-۳- پیشینه (تاریخچه) کار ۷
۱-۲- مبانی نظری تاثیر گذار در طراحی ۱۵
۱-۲-۱- مبانی نظری طرح ۱۵
۱-۲-۲- آرمان شهر الکترونیک ۱۵
۱-۲-۳-معماری اطلاعات و جهانی سازی ۱۶
۱-۲-۳-۱-جهانی سازی و اتخاذ رویکردی مناسب ۱۷
۱-۲-۴- اطلاعات و معماری ۱۷
۱-۲-۴- ۱- دیاگرام: واسطه ای است بین ایده و واقعیت ۱۸
۱-۲-۴- ۲- ساختمانهای مدیا ۱۸
۱-۲-۴- ۲- ۱- ساختار فضاهای مدیا ۱۹
۱-۲-۴- ۲- خانه های مجازی ۲۱
۱-۲-۴- ۲- ۱- خانه مجازی ژان نوول ۲۲
۱-۲-۴- ۲- ۲- خانه مجازی تویوایتو ۲۲
۱-۲-۴- ۲- ۳- خانه مجازی دانیل لیبسکیند ۲۲
۱-۲-۵- مفهوم فضا در معماری هزاره سوم ۲۴
۱-۲-۵- ۱- فضا ومسئله فضا ۲۴
۱-۲-۶- نتیجه فصل ۲۹
۱-۳- بررسی نمونه های داخلی و خارجی ۳۰
۱-۳- ۱ – مشخصات تفصیلی پارک فن آوری پردیس ۳۰
۱-۳- ۱ – ۱- مطالعات مکان ی پارک ۳۰
۱-۳- ۱ –۲- متراژ زمین و فضاهای طراحی شده (در طرح جامع پارک) ۳۱
۱-۳- ۱ –۳- ساختمان مدیریتی پارک و خدمات تخصصی ۳۱
۱-۳- ۱ –۴- ساختمان خدمات عمومی و شهری ۳۲
۱-۳- ۱ –۵- مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های مشترک ۳۲
۱-۳- ۲ – مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو ۳۲
۱-۳-۳ – سندای مدیاتک تویواتیو- ژاپن ۳۳
۱-۳- ۴- کتابخانه و مرکز اطلاعات نیومن، نیویورک، امریکا(۱۹۹۴) ۳۷
۱-۳- ۵ – موسسه تحقیقات فن آوری زمین کیهانا، ژاپن (۱۹۹۳) ۳۸
۱-۳- ۶ – کافه سیبریا پاریس، فرانسه (۱۹۹۵) ۳۹
۱-۳- ۷ – رویای آینده – منچستر انگلستان (۱۹۹۶) ۴۰
۱-۳- ۸ – مرکز تله کامتوکیو، ژاپن ۱۹۹۶ ۴۱
۱-۳- ۹ – ادراه مرکزی مالیات: ناتینگهام ۴۲
۱-۳- ۱۰ – دانشکده حقوق کمبریج ۴۳
۱-۳- ۱۱ – مرکز گردهمایی کلمبوس – امریکا ۴۴
۱-۳- ۱۲ – نتیجه گیری ۴۵
 
۱-۴- شناخت سایت و منطقه مورد مطالعه ۴۶
۱-۴-۱- شناخت شهر ۴۶
۱-۴-۱-۱-موقعیت جغرافیایی ۴۶
۱-۴-۱-۲- موقعیت طبیعی ۴۷
۱-۴-۱-۳- سیمای طبیعی و کالبدی شهر ۴۷
۱-۴-۱-۳- ۱ – زمین شناسی ۴۹
۱-۴-۱-۳- ۲ – حرکات فعال زمین ۴۹
 
۱-۴-۲- شناخت اقلیم ۵۱
۱-۴-۲- ۱- موقعیت اقلیمی تهران ۵۱
۱-۴-۲- ۲- ویژگی اقلیمی تهران ۵۲
۱-۴-۲- ۲- ۱-تابش آفتاب ۵۳
۱-۴-۲- ۲- ۲-دما ۵۴
۱-۴-۲- ۲- ۳-میزان بارش ۵۴
۱-۴-۲- ۲- ۴-رطوبت نسبی ۵۵
۱-۴-۲- ۲- ۵-روزهای یخبندان و بارانی ۵۶
۱-۴-۲- ۲- ۶-باد ۵۶
۱-۴-۲- ۲- ۷-تاثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان ۵۷
۱-۴-۲- ۲- ۸-تاثیرات جهت وزش باد در استقرار ساختمان ۵۸
۱-۴-۲- ۲- ۹-سایه و نورگیری ۵۹
۱-۴-۲- ۲- ۱۰-تنظیم کننده های حرارت مکانیکی ۶۰
۱-۴-۲- ۲-۱۱-جهت استقرار ساختمان ۶۰
۱-۴-۲- ۳- نتیجه گیری ۶۱
 
۱-۴-۳- شناخت و تحلیل سایت و دلایل انتخاب آن ۶۱
۱-۴-۳-۱-شناخت کالبد سایت ۶۱
۱-۴-۳-۱- ۱- موقعیت ۶۱
۱-۴-۳-۱- ۲- ابعاد و مساحت زمین ۶۲
۱-۴-۳-۱- ۳- دسترسی ها ۶۲
۱-۴-۳-۱- ۴- همسایگی ۶۲
۱-۴-۳-۲-تاریخچه شکل گیری محوطه پیرامونی ۶۳
۱-۴-۳-۳-تاریخچه پارک لاله ۶۳
۱-۴-۳-۴-دلایل انتخاب سایت ۶۴
۱-۴-۳-۵-ارزش حائز اهمیت سازمان شهری در ارتباط با پروژه ۶۴
۱-۴-۳-۵- ۱- فضاهای آموزشی ۶۴
۱-۴-۳-۵- ۲- پارک لاله ۶۴
۱-۴-۳-۵- ۳- مراکز فرهنگی ۶۸
۱-۴-۳-۵- ۴- سینماها ۶۸
۱-۴-۳-۵- ۵- موزه هنرهای معاصر و موزه فرش ۶۸
۱-۴-۳-۵- ۶- سالن تئاتر(تالار نمایش) پارک لاله ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۷- نگارخانه ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۸- کتابخانه لاله ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۹- مراکز آفرینش های فرهنگی و هنری ۶۹
۱-۴-۳-۵- ۱۰- سازمان خوداشتغالی و بازارچه کتاب ۶۹
فصل دوم: برنامه ریزی فیزیکی و تدوین اصول و ضوابط طراحی
 
۲-۱- استانداردها ۷۰
۲-۱-۱- آمفی تئاتر ۷۰
۲-۱-۱- ۱- سالن اصلی ۷۰
۲-۱-۱- ۲- صحنه نمایش ۷۰
۲-۱-۱- ۳- ارتفاع صحنه نسبت به کف ۷۱
۲-۱-۱- ۴- ابعاد نمایش ۷۱
۲-۱-۱- ۵- عرض صحنه نمایش ۷۲
۲-۱-۱- ۶- عمق صحنه نمایش ۷۲
۲-۱-۱-۷- ابعاد صندلی و شیب کف سالن ۷۲
۲-۱-۱- ۸- اتاق پروژکشن ۷۴
۲-۱-۱- ۹- فضای انتظار ۷۵
۲-۱-۱- ۱۰- سرویس بهداشتی ۷۵
۲-۱-۱- ۱۱- فضای ارتباطی ۷۵
۲-۱-۲- سایت اینترنتی ۷۵
۲-۱-۲- ۱- فضای مورد نیاز ۷۵
۲-۱-۲- ۲- مبلمان مورد نیاز ۷۵
 
۲-۱-۳- کتابخانه ۷۵
۲-۱-۳-۱- اجزای مبلمان کتابخانه ۷۸
۲-۱-۴-اداری ۷۹
۲-۱-۴- ۱- فضاهای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۵- اتاق جلسه ۷۹
۲-۱-۵- ۱- فضای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۶- استراحت کارمندان ۷۹
۲-۱-۶-۱- فضای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۷ – بایگانی ۷۹
۲-۱-۷ – ۱- فضای مورد نیاز ۷۹
۲-۱-۷ –حراست ۸۰
۲-۱-۸ –رستوران ۸۱
۲-۱-۹ –آشپزخانه ۸۲
۲-۱-۹ – ۱-تریا ۸۴
۲-۱-۹ –۲- آبدارخانه ۸۴
۲-۱-۱۰ – خانه ۸۴
۲-۱-۱۱ –تایپ وتکثیر ۸۴
۲-۱-۱۲ – سرویس های بهداشتی ۸۵
۲-۱-۱۳ –انباری ۸۵
 
۲-۲-ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در مورد ایمنی ساختمان ها
 
۲-۲-۱- ضوابط و مقررات ایمنی سازمان در مرحله طراحی ۸۶
۲-۲-۱-۱- ضوابط مربوط به فاصله ساختمان ها از یکدیگر با توجه به نوع کاربری ۸۶
۲-۲-۱-۱-ضوابط مربوط به موتور خانه تأسیسات ۸۶
۲-۲-۱-۲-ضوابط مربوط به سیستم اعلام کننده حریق ۸۶
۲-۲-۱-۳- ضوابط مربوط به نمای سنگ و شیشه ۸۷
۲-۲-۱-۴- ضوابط مربوط به استعلام از سازمان آتش نشانی و نظریات کارشناسی ۸۷
۲-۲-۲-دستور العمل ایمنی سازمان در مرحله اجراء (بازدید، کنترل ونظارت) ۸۷
۲-۲-۲-۱- دستور العمل مربوط به ایمنی از مرحله خاک برداری و شورع تا پایانکار ۸۷
۲-۲-۲-۲- دستور العمل مربوط به برق و روشنائی اضطراری ساختمان ۸۸
۲-۲-۲-۳- دستورالعمل مربوط به سیستم گرمایش ساختمان ۸۸
۲-۲-۲-۴- دستور العمل مربوط به موتور خانه تأسیسات ۸۹
۲-۲-۲-۵- دستورالعمل مربوط به جانپناه، داکت و نورگیر و بازشوها ۸۹
۲-۲-۲-۶- دستور العمل مربوط به سیستم لوله کشی آب آتش نشانی ساختمان ها ۹۰
۲-۲-۲-۷-دستور العمل مربوط به خاموش کننده دستی و چرخ دار آتش نشانی ۹۱
۲-۲-۲-۸-دستورالعمل مربوط به نازک کاری و دکوراسیون داخلی ساختمان ها ۹۱
۲-۲-۲-۹- دستورالعمل مربوط به سیستم اعلام حریق ۹۲
۲-۲-۲-۱۰- دستور العمل مربوط به استعلام از سازمان آتش نشانی و نظریات کارشناسی ۹۲
 
۲-۳- ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی وحرکتی
۲-۳-۱-ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی‌ ۹۳
۲-۳-۱- ۱- ورودیها ۹۳
۲-۳-۱- ۲- راهرو ۹۳
۲-۳-۱- ۳- بازشوها (درو پنجره) ۹۳
۲-۳-۱- ۴- پله‌ ۹۴
۲-۳-۱- ۵- سطح شیبدار ۹۴
۲-۳-۱- ۶- آسانسور ۹۴
۲-۳-۱- ۷- فضاهای بهداشتی‌ ۹۵
۲-۲- برنامه فیزیکی ۹۷
۲-۲-۱- بخش همایشی ۹۷
۲-۲-۲- بخش پژوهشی ۹۷
۲-۲-۳- بخش نمایشی ۹۷
۲-۲-۴- بخش اداری ۹۷
۲-۲-۵- بخش خدماتی ۹۸
 
۲-۳- بررسی سازه و تاسیسات ۹۹
 
۲-۳-۱- بررسی سازه ۹۹
۲-۳-۱- -۱روش پس کشیدگی ۹۹
۲-۳-۱- ۲- بتن پوسته ای با تارهای شیشه ای و شفاف ۱۰۱
 
۲-۳- ۲- بررسی تاسیسات ۱۰۲
۲-۳- ۲- ۱تهویه مطبوع ۱۰۲
۲-۳- ۲-۱ – ۱انواع سیستم های تهویه مطبوع ۱۰۲
– ۱-۱-۱-۲-۳-۲سیستم هوا شوی ۱۰۲
– ۲-۱-۱-۲-۳-۲ سیستم هوا ساز ۱۰۳
– ۳-۱-۱-۲-۳-۲ سیستم های هوا –آب ۱۰۳
۲-۳-۲-۱-۱-۴- سیستم تهویه مطبوع تمام آب ۱۰۴
۲-۳-۲-۱-۱-۵- سیستم تهویه مطبوع تمام هوا ۱۰۴
فصل سوم: طراحی
 
۳-۱- تحلیل سایت
۳-۲- روند طراحی
۳-۳- مدارک و نقشه ها
 
فصل چهارم: شیت های طراحی
 
فهرست منابع و مآخذ
 
فهرست ع ها وجداول
عنوان صفحه
 
تصویر(۱-۱- ۱)، انقلاب الکترونیک ۲
تصویر(۱-۱- ۲)، فناوری دیجیتال ۲
تصویر(۱-۱- ۳)، فناوری اطلاعات ۳
تصویر(۱-۱- ۴)، فناوری دیجیتال ۴
تصویر(۱-۱- ۵)، فناوری دیجیتال ۵
تصویر(۱-۱- ۶)، فناوری دیجیتال ۵
تصویر(۱-۱- ۷)، فناوری دیجیتال ۶
تصویر(۱-۱- ۸)، نمونه موردی ۷
تصویر(۱-۱- ۹)، عصر اطلاعات ۸
تصویر(۱-۱- ۱۰)، فناوری دیجیتال ۹
تصویر(۱-۱- ۱۱)، معماری جدید ۱۰
تصویر(۱-۱- ۱۲)، معماری جدید ۱۱
تصویر(۱-۱- ۱۳)، معماری جدید ۱۲
تصویر(۱-۱- ۱۴)، معماری جدید ۱۳
تصویر(۱-۱- ۱۵)، دیترهافمن ۱۴
تصویر(۱-۱- ۱۶)، بهینه سازی ید ۱۵
تصویر(۱-۱- ۱۷)، ۱۶
تصویر(۱-۱- ۱۸)، دیاگرام ۱۸
تصویر(۱-۱- ۱۹)، ساختمانهای مدیا ۱۹
تصویر(۱-۱- ۲۰)، ساختمانهای مدیا ۲۰
تصویر(۱-۱- ۲۱)، ساختمانهای مدیا ۲۰
تصویر(۱-۱- ۲۲)، خانه مجازی ژان نوول ۲۲
تصویر(۱-۱- ۲۳)، خانه مجازی دانیل لیبسکیند ۲۳
تصویر(۱-۱- ۴۲)، مفهوم فضا در معماری هزاره سوم ۲۴
تصویر(۱-۱- ۲۵)، قوس در معماری ایران ۲۵
تصویر(۱-۱- ۶۲)، پل ف ی ۲۶
تصویر(۱-۱- ۲۶)، معماری شفاف ۲۷
تصویر(۱-۱- ۲۷)، میدان مغناطیسی ۲۸
تصویر(۱-۱- ۸۲)، خلاقیت در فضا ۲۹
 
پارک فن آوری پردیس
تصویر(۱-۳- ۱)، قسمتی از مجموعه پارک ۳۰
تصویر(۱-۳- ۲)،سه بعدی مجموعه ۳۱
تصویر(۱-۳- ۳)،سه بعدی مجموعه ۳۱
تصویر(۱-۳- ۴)،پلان مجموعه ۳۲
تصویر(۱-۳- ۵)،سه بعدی مجموعه ۳۲
مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو
تصویر(۱-۳- ۶)،نمایی از مجموعه ۳۳
تصویر(۱-۳- ۷ )،نمایی از مجموعه ۳۳
سندای مدیاتک تویواتیو
تصویر(۱-۳- ۸)،نمایی از مجموعه ۳۴
تصویر(۱-۳- ۹)، مدیا تک، تویو ایتو، جزییات سازه ۳۴
تصویر(۱-۳- ۱۰)،نمایی از مجموعه ۳۵
تصویر(۱-۳- ۱۱)،نمایی از مجموعه ۳۶
تصویر(۱-۳- ۱۲)،نمایی از مجموعه ۳۷
تصویر(۱-۳- ۱۳)، مدیا تک، تویو ایتو، جزییات سازه ۳۷
کتابخانه و مرکز اطلاعات نیومن، نیویورک، امریکا
تصویر(۱-۳- ۱۴)،نمایی از مجموعه ۳۷
تصویر(۱-۳- ۱۵)،پلان مجموعه ۳۷
موسسه تحقیقات فن آوری زمین کیهانا
تصویر(۱-۳- ۱۶)،نمایی از مجموعه ۳۸
تصویر(۱-۳- ۱۷)،نمایی از مجموعه ۳۸
کافه سیبریا پاریس، فرانسه
تصویر(۱-۳- ۱۸)،نمایی از مجموعه ۳۹
تصویر(۱-۳- ۱۹)،نمایی از مجموعه ۳۹
رویای آینده – منچستر انگلستان
تصویر(۱-۳- ۲۰)، نمایی از مجموعه ۴۰
تصویر(۱-۳- ۲۱)، نمایی از مجموعه ۴۰
تصویر(۱-۳- ۲۲)، نمایی از مجموعه ۴۰
مرکز تله کامتوکیو
تصویر(۱-۳- ۲۳)،نمایی از مجموعه ۴۱
ادراه مرکزی مالیات: ناتینگهام
تصویر(۱-۳- ۲۴)،نمایی از مجموعه ۴۲
دانشکده حقوق کمبریج
تصویر(۱-۳- ۲۵)،نمایی از مجموعه ۴۳
مرکز گردهمایی کلمبوس – امریکا
تصویر(۱-۳- ۲۶ )،پرسپکتیو مجموعه ۴۴
تصویر(۱-۳- ۲۷ )،پرسپکتیو مجموعه ۴۵
شناخت شهر
تصویر(۱-۴- ۱)،پلان ۴۶
تصویر(۱-۴- ۲)، سیمای طبیعی و کالبدی شهر ۴۷
تصویر(۱-۴- ۳)، نقشه تهران ۴۸
تصویر(۱-۴- ۴)، نقشه مناطق تهران ۴۹
تصویر(۱-۴- ۵)، نقشه مناطق تهران ۵۰
تصویر(۱-۴- ۶)، نقشه مناطق تهران ۵۱
تصویر(۱-۴- ۷)، ویژگی اقلیمی تهران ۵۲
تصویر(۱-۴- ۸)، تابش آفتاب تهران ۵۳
تصویر(۱-۴- ۹)، نقشه مناطق تهران ۵۴
تصویر(۱-۴- ۱۰)،بارندگی مناطق تهران ۵۵
تصویر(۱-۴- ۱۱)،رطوبت حداکثر و حداقل تهران ۵۶
تصویر(۱-۴- ۱۲)،تعداد روز های یخبندان تهران ۵۶
تصویر(۱-۴- ۱۳)،حداثر سرعت وزش باد تهران ۵۶
تصویر(۱-۴- ۱۴)،حداکثر سرعت وزش باد تهران ۵۷
تصویر(۱-۴- ۱۵)، تاثیرات جهت وزش باد در استقرار ساختمان ۵۹
تصویر(۱-۴- ۱۵)،تغییرات سایه در تهران ۶۰
تصویر(۱-۴- ۱۷)،پلان ۶۲
تصویر(۱-۴- ۱۸)، موزه فرش ۶۳
تصویر(۱-۴- ۱۹)، نقشه هوایی ۶۴
پارک لاله
تصویر(۱-۴- ۲۰)، پارک لاله ۶۵
تصویر(۱-۴- ۲۱)، هتل لاله ۶۶
تصویر(۱-۴-۲۲)،قسمتی از مجموعه پارک ۶۷
تصویر(۱-۴-۲۳)،قسمتی از مجموعه پارک ۶۷
تصویر(۱-۴-۲۴)،قسمتی از مجموعه پارک ۶۷
تصویر(۱-۴-۲۵)، قسمتی از مجموعه پارک ۶۸
تصویر(۱-۴-۲۶)، قسمتی از مجموعه پارک ۶۹
تصویر(۲-۱- ۱)، تئاتر گرد و دید ۷۰
تصویر(۲-۱- ۲)، شکل سقف و انعکاس صدا ۷۱
تصویر(۲-۱- ۳)، نسبت های قسمت مخصوص تماشاگران سنتی (دید) ۷۱
تصویر(۲-۱- ۴)، ارتفاع صندلی ها (گرادیان) ۷۱
تصویر(۲-۱- ۵)، ابعاد صندلی ها ۷۲
تصویر(۲-۱- ۶)، ابعاد صندلی ها ۷۳
تصویر(۲-۱- ۷)، عرض ردیف : ۲۵ صندلی + در ضروری ۷۳
تصویر(۲-۱- ۸)، عرض ردیف : ۱۶ صندلی ۷۳
تصویر(۲-۱- ۹)، استاندارد محل های ایستادن ۷۴
تصویر(۲-۱- ۱۰)، استاندارد صندلی ها ۷۴
تصویر(۲-۱- ۱۱)، استاندارد قفسه ها ۷۶
تصویر(۲-۱- ۱۲)، حداقل فضای آزاد در قسمت مطالعه ۷۶
تصویر(۲-۱- ۱۳)، حداقل فضای میان میزها ۷۷
تصویر(۲-۱- ۱۴)، مساحت یک محل کار فردی ۷۷
تصویر(۲-۱- ۱۵)قفسه مخصوص بچه های مدرسه رو ۷۸
تصویر(۲-۱- ۱۶)، ارتفاع واحد ۵ قفسه ای ۷۸
تصویر(۲-۱- ۱۷)، ارتفاع واحد ۴ قفسه ای برای بچه های کوچک ۷۸
تصویر(۲-۱- ۱۸)، چیدن گوشه های مخصوص ۸۱
تصویر(۲-۱- ۱۹)، طرح کلی نشستن ساده ۸۱
تصویر(۲-۱- ۲۰)، چیدن میزهای مورب ۸۱
تصویر(۲-۱- ۲۱)، چیدن میزهای موازی ۸۱
تصویر(۲-۱- ۲۲)، فضای حداقل میان میزها ۸۲
تصویر(۲-۱- ۲۳)، ترتیب میز کافه تریاها ۸۲
تصویر(۲-۱- ۲۴)، اغذیه فروشی ۸۳
تصویر(۲-۱- ۲۵)، کافه رستوران ۸۳
تصویر(۲-۱- ۲۶)، آشپزخانه رستوران در هتل بزرگ ۸۳
تصویر(۲-۳- ۱)، پیش تنیدگی ۱۰۰
تصویر(۲-۳- ۲)، پیش تنیدگی ۱۰۱
تصویر(۲-۳- ۳)، پیش تنیدگی ۱۰۱
تصویر(۲-۳- ۴)، gfrs 101
تصویر(۲-۳- ۵)، gfrs 101
تصویر(۲-۳- ۶)، gfrs 101
تصویر(۲-۳- ۷)، تاسیسات مکانیکی ساختمان ۱۰۲
تصویر(۲-۳- ۸)، تاسیسات مکانیکی ساختمان ۱۰۲
تصویر(۲-۳- ۹)، هوا شوی ۱۰۳
تصویر(۲-۳- ۱۰)، هوا ساز ۱۰۳
تصویر(۲-۳- ۱۱)، سیستم های هوا –آب ۱۰۳
تصویر(۳-۱-۱)، دسترسی ها ۱۰۵
تصویر(۳-۱-۲)، شیب زمین ۱۰۵
تصویر(۳-۱-۳)،نور ۱۰۵
تصویر(۳-۱-۴)،باد ۱۰۵
تصویر(۳-۱-۵)، دید از خیابان حجاب ۱۰۶
تصویر(۳-۱-۶)، دید از پارک لاله ۱۰۶
تصویر(۳-۱-۷)، دید از خیابان حجاب ۱۰۶
تصویر(۳-۱-۸)، دید از بلوار کشاورز ۱۰۶
تصویر(۳-۱-۹)، دید از خیابان حجاب ۱۰۶
تصویر(۳-۲-۱)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۲)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۳)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۴)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۵)،روند طراحی ۱۰۷
تصویر(۳-۲-۶)،روند طراحی ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۷)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۸)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۹)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۱۰)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۱۱)،ماکت اتود ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۱۲)،روند طراحی ۱۰۸
تصویر(۳-۲-۱۳)،روند طراحی ۱۰۸
فهرست جداول
ج (۲-۱-۱)، بخش همایشی ۹۷
ج (۲-۱-۲)، بخش پژوهشی ۹۷
ج (۲-۱-۳)، بخش نمایشی ۹۷
ج (۲-۱-۴)، بخش اداری ۹۸
ج (۲-۱-۵)، بخش خدماتی ۹۸
 


کلمات کلیدی مرتبط:
برنامه فیزیکی مرکز اطلاع رسانی, رساله آماده مرکز اطلاع رسانی, رساله مرکز اطلاع رسانی, رساله معماری مرکز اطلاع رسانی, رساله معماری مرکز اطلاع رسانی در پارک لاله تهران, رساله کامل مرکز اطلاع رسانی, طراحی مرکز اطلاع رسانی, طرح معماری مرکز اطلاع رسانی در پارک لاله تهران, طرح نهائی مرکز اطلاع رسانی, طرح ,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله طراحی ایستگاه آتش نشانی
مطالعات طراحی پارکینگ طبقاتی
رساله مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار
رساله معماری مرکز خدمات شهری ۱۱۵ صفحه – مطالعات معماری مرکز خدمات شهری ۱۱۵ صفحه


مشاهده متن کامل ...
تقویم اجرایی گروه علوم اجتماعی شهرستان نجف آباد/95/96
درخواست حذف اطلاعات

باسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد

کارشناسی پژوهش،تکنولوژی گروههای آموزشی متوسطه سال تحصیلی96-95

تقویم اجرایی گروه آموزشی،علوم اجتماعی،اقتصاد ،روانشناسی دوره متوسطه دوم

ماه

ردیف

هفته

تاریخ

موضوع

ملاحظات

مهر

هر

مهههههههههه

م

۱

اول

7/7/95

حضوردر اتاق گروههای اموزشی و آشنایی با سر گروههای تاریخ و جغرافیاوصحبتهای کارشناس مسئول گروههای درسی در ارتباط با برگزاری ضمن خدمت - تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی و تقویم اجرایی- برگزاری جلسات تخصصی ،گردهمایی ها و نظارت دقیق بربرنامه ها و حضور وغیاب - و بازدید از واحد های آموزشی

معرفی اعضای فعال گروه – مشخص تاریخ و منبع مسابقه علمی – ارتباط با سرگروههای آموزشی استان و آگاهی از سطح انتظارات و فراخوان ها و برنامه های استان- ارتباط با کارشناس مسئول متوسطه اول وسرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول

تاکید بر تلگرام گروه علوم اجتماعی و روانشناسی و اقتصاد و اطلاع رسانی به همکاران از آن

سعی شده در برنامه ها و گردهمایی ها با توجه به تغییر نظام آموزشی و کتب درسی و ورود همکاران متوسطه دوم به اول به کتب درسی دوره اول نیز

توجه ویژه شود بطوری که همکاران متوسطه اول نیز از برنامه های متوسطه دوم استفاده و بین این دو دوره آموزشی تعامل بیشتر ایجاد شود

اطلاع رسانی به همکاران متوسطه اول و دوم از طریق سیستم پیام رسانی و ارسال بخشنامه به مدارس

۲

دوم

14/7/95

بحث و تبادل با گروههای آموزشی تاریخ و جغرافیا جهت بازدید از مدارس،هماهنگی جهت برگزاری همایش مشترک– تعیین تاریخ اولین جلسه گردهمایی گروه شهرستان – تعیین تاریخ مسابقه علمی گروه – بحث و تبادل نظر با گروه تاریخ و جغرافی در رابطه بازدید علمی و تفریحی نظیر کویر های استان–ارتباط با سر گروههای استان و اطلاع از تغییرو تحولات برنامه های استان- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی و تقویم اجرایی گروه .

۳

سوم

28/7/95

به روز رسانی کلینیک مجازی و تلگرام گروه - وتبریک سال تحصیلی جدید - اطلاع رسانی همکاران از برنامه عملیاتی و تقویم اجرایی گروه – پیگیری وهماهنگی جهت دعوت ازسخنران درهمایش های آتی–هماهنگی با مسئول مرکزتحقیقات معلمان و پژوهشسرا ی شهید حجتی جهت برگزاری جلسات گردهمایی-تماس با سرگروههای استان جهت اطلاع از بر نامه ها و فراخوان ها و تاریخ جلسات گردهمایی ها-

آبان

آبان

۴

اول

5/8/95

بازدید از مدارس به منظور تعامل و ارتباط نزدیک با همکاران

۵

دوم

12/8/95

بررسی گزارشهای مربوط به بازدید از مدارس و ارزی نتایج آن - برنامه ریزی لازم جهت برگزاری اولین جلسه گردهمایی گروه و آماده مطالب وعناوین جهت ارائه به همکاران و هماهنگی با پژوهشسرا ی شهید حجتی حهت آمادگی لازم و پذیرایی – اطلاع رسانی به همکاران از طریق پیامک و تلگرام جهت شرکت و ارائه مطلب یا مقاله یا بیان نقطه نظرات و پیشنهادات ، مخصوصا کتاب های جامعه شناسی ۱ و اقتصاد پایه ی دهم ادبیات

آبان

۶

سوم

19/8/95

ارزی نتایج اولین جلسه گردهمایی گروه –ارائه پیشنهادات بهتر جهت بر گزاری جلسات- تهیه و تنظیم صورت جلسه گروه و ارائه به کارشناس مسئول تکنولوژی آموزشی- بحث و تبادل نظر در مورد تعیین و ید منبع مسابقه علمی – هماهنگی جهت بر گزاری اولین جلسه درس پژوهی ( تشکیل کار گروه – جلسه هم شی )با محوریت جامعه شناسی ۱ و اقتصاد پایه دهم و روانشناسی ( چند جلسه)

استفاده از مدرس جهت تشکیل کلاسهای ضمن خدمت

۷

چهارم

26/8/95

بازدید از مدارس به منظور تعامل و ارتباط نزدیک با همکاران

آذر

۸

اول

3/9/95

بررسی و تجزیه و تحلیل سؤال های سال گذشته(داخلی) و ثبت نتایج ارزی در فرم های مربوط جهت ارسال به مدارس – حضور در مر کز تحقیقات معلمان اصفهان و ارتباط و تعامل با سرگروههای محترم علوم اجتماعی و روانشناسی و اقتصاد استان- ارزی و تبادل نظر در مورد عناوین مطرح شده در جلسه گروه استان و نقد و بررسی آنها- به روز رسانی کلینیک مجازی وتلگرام و اطلاع رسانی

مسابقه علمی و بر گزاری اولین جلسه درس پژوهی جامعه شناسی دهم

۹

دوم

17/9/95

کارگاه نقدوبررسی سوالات کنکورعلوم اجتماعی،اقتصاد و روانشناسی و تکثیر جهت ارائه به همکاران در جلسه گردهمایی - تماس با همکاران جهت تهیه طرح درس ،تحلیل محتوا از کتب جامعه شناسی ۱و اقتصاد دهم– تهیه جزوات سوال تستی از دروس علوم اجتماعی و بهره گیری از نظرات و تلاش های همکاران در این ارتباط . به روز رسانی کلینیک مجازی و اطلاع رسانی و برنامه بازدید از مرکز پرورش قارچ

تهیه و تکثیر سوالات کنکور ۹5علوم اجتماعی،اقتصاد و روانشناسی جهت نقد و بررسی

۱۰

سوم

24/9/95

بازدید از مدارس به منظور تعامل و ارتباط نزدیک با همکاران

دی

۱۱

اول

1/10/95

برنامه ریزی لازم جهت تشکیل دومین جلسه گردهمایی با محوریت کتب جامعه شناسی۱ و اقتصاد دهم– هماهنگی با مرکز تحقیقات معلمان شهرستان جهت برگزاری گردهمایی – اطلاع رسانی به همکاران گروه از طریق وبلاگ و تلگرام و ارسال به مدارس

تهیه ی بانک سوال جامعه شناسی ۱ و اقتصاد دهم

12

دوم

8/10/95

ارزی نتایج دومین جلسه گردهمایی گروه – تنظیم صورت جلسه گروه جهت ارائه به کارشناس مسئول - تماس با سخنران جلسه همایش در آینده(روانشناسی) – بررسی نتایج حاصل از بازدید از مدارس

۱۳

سوم

15/10/95

بازدید از مدارس به منظور تعامل و ارتباط نزدیک با همکاران

۱۴

چهارم

22/10/95

هماهنگی با مسئول تکنولوژی آموزشی جهت اعلام تاریخ همایش برای تمام گروههای آموزشی و قرار دادن بر اتوماسیون مدارس – هماهنگی و یاد آوری به سخنران جهت اجرای سخنرانی در تاریخ تعیین شده – برنامه ریزی به منظور تشکیل دومین جلسه درس پژوهی با محوریت درس روان شناسی

دومین جلسه درس پژوهی( هم شی ) با محوریت روانشناسی

۱۵

پنجم

29/10/95

بازدید از مدارس به منظور تعامل و ارتباط نزدیک با همکاران

بهمن

۱۶

اول

6/11/95

ارزی عناوین مطرح شده در جلسه گروه استان و نقد و بررسی آنها و ارائه پیشنهاد به گروه استان - نقد و بررسی کتب جامعه شناسی و اقتصاد دهم و باز خورد به گروه استان - تهیه گزارش از نتایج بازدید از مدارس و بازبینی اوراق امتحانی – تدوین سوالات مسابقه علمی و تایپ آن- بررسی سؤالات امتحانی نوبت اول ( دی ماه) – برنامه ریزی به منظور تشکیل سومین جلسه درس پژوهی با محوریت تشکیل کارگاه آموزشی اقتصاد سؤالات محاسباتی

نقد و بررسی کتب اقتصاد و جامعه ی دهم و

سومین جلسه درس پژوهی با محوریت درس اقتصاد

۱۷

دوم

13/11/95

بازدید از مدارس به منظور تعامل و ارتباط نزدیک با همکاران

بهمن

۱۸

سوم

20/11/95

ارائه مجموعه سؤالات مسابقه علمی و پاسخنامه بصورت تایپ شده به کارشناس مسئول محترم تکنولوژی آموزشی جهت تکثیر آن – حضور درمرکزتحقیقات معلمان استان و تعامل با سر گروههای علوم اجتماعی و اقتصاد و روانشناسی – به روز رسانی کلینیک مجازی وتلگرام و اطلاع رسانی – همکاری با سر گروههای استان برای انتخاب سخنران درمجمع عمومی درس اقتصاد ( مدیر عامل صنایع چدن )

۱۹

چهارم

27/11/95

بازدید از مدارس به منظور تعامل و ارتباط نزدیک با همکاران

اسفند

۲۰

اول

4/12/95

ارزی سؤالات دی ماه از بازدید از مدارس- بررسی آثار و دستاورد های همکاران درصورت ارسال به گروه شهرستان – تدارک زمان و مکان و اطلاع رسانی به همکاران در مورد مسابقه علمی

۲۱

دوم

11/12/95

.بازدید از مدارس به منظور تعامل و ارتباط نزدیک با همکاران

۲۲

سوم

18/12/95

بررسی نتایج حاصل از بازدید از مدارس- به روز رسانی کلینیک مجازی و تلگرام و اطلاع رسانی – برنامه ریزی جهت تشکیل چهارمین جلسه درس پژوهی با محوریت درس علوم اجتماعی پیش ی بررسی نتایج مسابقه علمی و اعلام نمرات به کارشناس مسئول و تعیین رتبه های اول تا سوم جهت صدور تشویقی و ارسال به استان

تشکیل چهارمین جلسه درس پژوهی با محوریت درس علوم اجتماعی پیش ی

۲۳

چهارم

25/12/95

بازدید از یک مرکز پرورش گل به اتفاق گروه تاریخ و جغرافیا و مشاوره و...

فروردین

۲۴

اول

16/1/96

برنامه ریزی وهماهنگی جهت بازدید از کویرهای استان– تماس یا ارسال پیامک جهت اطلاع رسانی به همکاران جهت شرکت در اردو -به روزرسانی کلینیک مجازی وتلگرام و اطلاع رسانی- تلاش جهت دریافت تشویقی برای فعالین گروه و حائزین رتبه برتر مسابقه علمی

غنی سازی وبلاگ و

تبادل اطلاعات از طریق تلگرام

بازدید علمی از کویر های استان

۲۵

دوم

23/1/96

.بازدید از مدارس به منظور تعامل و ارتباط نزدیک با همکاران

۲۶

سوم

30/1/96

بررسی نتایج حاصل از بازدید از مدارس وارسال به استان - تدارک وسیله ایاب و ذهاب و غذا جهت بازدید و هماهنگی های لازم – اطلاع رسانی مجدد به همکاران جهت آمادگی بیشتر برای شرکت در اردو

اردیبهشت

۲۷

اول

6/2/96

تهیه گزارش از بازدید علمی به صورت مکتوب و ارسال به استان – تهیه و تکثیر سی دی بازدید علمی – بحث و تبادل نظر در مورد مقالات و طرح درس ها و آثار ارسالی به گروه توسط همکاران – تدارک لازم جهت بازدید گروه استان و نواحی و مناطق از مدارس و مراکز صنعتی و علمی و فرهنگی شهرستان نجف آباد در صورت توافق

بازدید سرگروههای استان ونواحی و مناطق از

قدیمی ترین شهر جدید ایران

۲۸

دوم

13/2/96

.بازدید از مدارس به منظور تعامل و ارتباط نزدیک با همکاران

۲۹

سوم

20/2/96

تهیه گزارش سالانه از عملکرد گروه در سال 96-95 و ارائه آن به کارشناس مسئول گروههای درسی – بررسی نتایج حاصل از بازدید سرگروههای استان ونواحی و مناطق از شهرستان نجف آباد و بازخورد آن

۳۰

چهارم

27/2/96

تهیه و ارائه گزارش ازبازدید از مدارس – اطلاع رسانی به همکاران جهت بازدید علمی و تفریحی انجمن علمی .

کارشناسی پژوهش،تکنولوژی و گروه های آموزشی شهرستان نجف آباد

نام ونام خانوادگی سر گروه آموزشی : مهین ماندگاری امضا

محمد حسن صفدری

کارشناسی پژوهش،تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه

[email protected]

http://group-amozesh.persianblog.irمشاهده متن کامل ...
بیوگرافی و ع های محمد نادری + ماجرای فوت پدرش به دست مایلی کهن
درخواست حذف اطلاعات

بیوگرافی و ع های محمد نادری + ماجرای فوت پدرش به دست مایلی کهن

ع های جدید محمد نادری + بیوگرافی کامل

نم تان : در این پست ع های منتشر شده در صفحات اجتماعی محمد نادری بازیگر خوب کشورمان را گردآوری کرده ایم ، در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع های جدید و دیده نشده محمد نادری + بیوگرافی محمد نادری , بیوگرافی محمد نادری , اینستاگرام محمد نادری , همسر محمد نادری , ع محمد نادری , زندگینامه محمد نادری , زن محمد نادری , فرزند محمد نادری

ع های جدید و پشت صحنه محمد نادری به همراه سروش صحت

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

بیوگرافی محمد نادری

محمد نادری بازیگر نقش هوشنگ در سریال شمعدونی متولد 10 تیر 1357 می باشد. او چندین سال در تئاتر فعالیت داشته است و سریال شمعدونی اولین حضور او در تلویزیون می باشد.

ع های جدید و دیده نشده محمد نادری + بیوگرافی محمد نادری , بیوگرافی محمد نادری , اینستاگرام محمد نادری , همسر محمد نادری , ع محمد نادری , زندگینامه محمد نادری , زن محمد نادری , فرزند محمد نادری

ع های جدید و پشت صحنه محمد نادری به همراه کاظمی

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع های جدید و دیده نشده محمد نادری + بیوگرافی محمد نادری , بیوگرافی محمد نادری , اینستاگرام محمد نادری , همسر محمد نادری , ع محمد نادری , زندگینامه محمد نادری , زن محمد نادری , فرزند محمد نادری

ع های جدید و پشت صحنه محمد نادری به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع های جدید و دیده نشده محمد نادری + بیوگرافی محمد نادری , بیوگرافی محمد نادری , اینستاگرام محمد نادری , همسر محمد نادری , ع محمد نادری , زندگینامه محمد نادری , زن محمد نادری , فرزند محمد نادری

ع های جدید و پشت صحنه محمد نادری به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع های جدید و دیده نشده محمد نادری + بیوگرافی محمد نادری , بیوگرافی محمد نادری , اینستاگرام محمد نادری , همسر محمد نادری , ع محمد نادری , زندگینامه محمد نادری , زن محمد نادری , فرزند محمد نادری

ع های جدید و پشت صحنه محمد نادری به همراه زندگینامه این بازیگر