پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 پرونده الکترونیکی مشاور م
مشاور برند و برندینگ
درخواست حذف اطلاعات
برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما
مشاوره بازاری ، مشاور بازاری ، مشاوره فروش، مشاوران بازاری ، مشاور بازاری تبلیغات فروش و ارتباطات، مرکز مشاوره بازاری ، وظایف مشاور فروش، کلینیک مشاور بازاری ، علی خویه، مشاوره تبلیغات، عارضه ی در مشاوره بازاری ، مدرس crm، مشاور ارشد مدیر عامل، مشاوره بازاری اثربخش، مشاوره بازاری تبلیغات و فروش، مدرس بازاری ، مدرس فروش، مشاور مدیر عامل، مشاور بازاری و تبلیغات، مشاور مدیریت بازاری ، مشاور مدیریت فروش، مشاور ی فروش، مشاوره روانشناسی فروش، مشاوره روانشناسی ارتباط با مشتری، مشاوره مدیریت بازاری ، وظایف مشاور بازاری و فروش، وظایف مشاور بازاری ، مشاور بازاری خوب، مشاور بازاری حرفه ای، مشاوره مدیریت، تحقیقات بازاری ، مشاور تبلیغات، مهارت های مشاور بازاری ، ترفند های مشاور بازاری ، مشاوره crm، مشاوره پیشبرد فروش، مشاوره قیمت گذاری، مشاوره مدیریت محصول، مشاوره تحقیقات بازاری ، مشاور صادرات، مشاوره تبلیغات بازرگانی، مشاور بازاری صادرات، سبک های مشاوره بازاری ، تکنیک های مشاوره بازاری و فروش، علی خوبه، وظایف مشاور بازاری و تبلیغات، آکادمی مشاوره بازاری ، کتاب اصول مشاوره مدیریت، مشاور رفتار مصرف کننده، مشاور تصمیم ید، مشاور افزایش فروش، وظایف و مسولیت های مشاوران مدیریت، مشاوره بازاریاب، فهرست کتاب مشاور بازاری ، اصول مشاوره بازاری ،، مدرس برند، مشاور پورسانت، مشاور و مجری ی فروش، کتاب مدیر، بیماری های بازاری و فروش و روش های درمان آن عار، عارضه ی فروش، عارضه ی بازاری ، عارضه ی سازمان فروش، دوره های تخصصی بازاری ، فروش ، مدیریت ، برندینگ، راه اندازی سیستم و سازمان پخش و فروش مویرگی به صور، بازاری و فروش در شرایط بحران، مصاحبه با آقای علی خویه مدرس و مشاور در زمینه مدیر، مشاور مارکتینگ، مدر س بازاری marketing، مشاور بازاری marketing، تدریس بازاری marketing، مدرس بازاری و فروش marketing & sales، مدرس بازاری marketing، تدریس مدیریت بازاری ، مدرس و مشاور مدیریت بازاری marketing، • معاینه سیستم مشتریان مشاوره

مشاور و مدرس بازاری و فروش

20 بازدید

مشاوره بازاری ، مشاور بازاری ، مشاوره فروش، مشاوران بازاری ، مشاور بازاری تبلیغات فروش و ارتباطات، مرکز مشاوره بازاری ، وظایف مشاور فروش، کلینیک مشاور بازاری ، علی خویه، مشاوره تبلیغات، عارضه ی در مشاوره بازاری ، مدرس crm، مشاور ارشد مدیر عامل، مشاوره بازاری اثربخش، مشاوره بازاری تبلیغات و فروش، مدرس بازاری ، مدرس فروش، مشاور مدیر عامل، مشاور بازاری و تبلیغات، مشاور مدیریت بازاری ، مشاور مدیریت فروش، مشاور ی فروش، مشاوره روانشناسی فروش، مشاوره روانشناسی ارتباط با مشتری، مشاوره مدیریت بازاری ، وظایف مشاور بازاری و فروش، وظایف مشاور بازاری ، مشاور بازاری خوب، مشاور بازاری حرفه ای، مشاوره مدیریت، تحقیقات بازاری ، مشاور تبلیغات، مهارت های مشاور بازاری ، ترفند های مشاور بازاری ، مشاوره crm، مشاوره پیشبرد فروش، مشاوره قیمت گذاری، مشاوره مدیریت محصول، مشاوره تحقیقات بازاری ، مشاور صادرات، مشاوره تبلیغات بازرگانی، مشاور بازاری صادرات، سبک های مشاوره بازاری ، تکنیک های مشاوره بازاری و فروش، علی خوبه، وظایف مشاور بازاری و تبلیغات، آکادمی مشاوره بازاری ، کتاب اصول مشاوره مدیریت، مشاور رفتار مصرف کننده، مشاور تصمیم ید، مشاور افزایش فروش، وظایف و مسولیت های مشاوران مدیریت، مشاوره بازاریاب، فهرست کتاب مشاور بازاری ، اصول مشاوره بازاری ،، مدرس برند، مشاور پورسانت، مشاور و مجری ی فروش، کتاب مدیر، بیماری های بازاری و فروش و روش های درمان آن عار، عارضه ی فروش، عارضه ی بازاری ، عارضه ی سازمان فروش، دوره های تخصصی بازاری ، فروش ، مدیریت ، برندینگ، راه اندازی سیستم و سازمان پخش و فروش مویرگی به صور، بازاری و فروش در شرایط بحران، مصاحبه با آقای علی خویه مدرس و مشاور در زمینه مدیر، مشاور مارکتینگ، مدر س بازاری marketing، مشاور بازاری marketing، تدریس بازاری marketing، مدرس بازاری و فروش marketing & sales، مدرس بازاری marketing، تدریس مدیریت بازاری ، مدرس و مشاور مدیریت بازاری marketing، • معاینه سیستم مشتریان مشاوره

مشاوره بازاری ، مشاور بازاری ، مشاوره فروش، مشاوران بازاری ، مشاور بازاری تبلیغات فروش و ارتباطات، مرکز مشاوره بازاری ، وظایف مشاور فروش، کلینیک مشاور بازاری ، علی خویه، مشاوره تبلیغات، عارضه ی در مشاورهبازاری ، مدرس crm، مشاور ارشد مدیر عامل، مشاوره بازاری اثربخش، مشاوره بازاری تبلیغات و فروش، مدرسبازاری ، مدرس فروش، مشاور مدیر عامل، مشاور بازاری و تبلیغات،

مشاوره بازاری ، مشاور بازاری ، مشاوره فروش، مشاوران بازاری ، مشاور بازاری تبلیغات فروش و ارتباطات، مرکز مشاوره بازاری ، وظایف مشاور فروش، کلینیک مشاور بازاری ، علی خویه، مشاوره تبلیغات، عارضه ی در مشاوره بازاری ، مدرس crm، مشاور ارشد مدیر عامل، مشاوره بازاری اثربخش، مشاوره بازاری تبلیغات و فروش، مدرس بازاری ، مدرس فروش، مشاور مدیر عامل، مشاور بازاری و تبلیغات، مشاور مدیریت بازاری ، مشاور مدیریت فروش، مشاور ی فروش، مشاوره روانشناسی فروش، مشاوره روانشناسی ارتباط با مشتری، مشاوره مدیریت بازاری ، وظایف مشاور بازاری و فروش، وظایف مشاور بازاری ، مشاور بازاری خوب، مشاور بازاری حرفه ای، مشاوره مدیریت، تحقیقات بازاری ، مشاور تبلیغات، مهارت های مشاور بازاری ، ترفند های مشاور بازاری ، مشاوره crm، مشاوره پیشبرد فروش، مشاوره قیمت گذاری، مشاوره مدیریت محصول، مشاوره تحقیقات بازاری ، مشاور صادرات، مشاوره تبلیغات بازرگانی، مشاور بازاری صادرات، سبک های مشاوره بازاری ، تکنیک های مشاوره بازاری و فروش، علی خوبه، وظایف مشاور بازاری و تبلیغات، آکادمی مشاوره بازاری ، کتاب اصول مشاوره مدیریت، مشاور رفتار مصرف کننده، مشاور تصمیم ید، مشاور افزایش فروش، وظایف و مسولیت های مشاوران مدیریت، مشاوره بازاریاب، فهرست کتاب مشاور بازاری ، اصول مشاوره بازاری ،، مدرس برند، مشاور پورسانت، مشاور و مجری ی فروش، کتاب مدیر، بیماری های بازاری و فروش و روش های درمان آن عار، عارضه ی فروش، عارضه ی بازاری ، عارضه ی سازمان فروش، دوره های تخصصی بازاری ، فروش ، مدیریت ، برندینگ، راه اندازی سیستم و سازمان پخش و فروش مویرگی به صور، بازاری و فروش در شرایط بحران، مصاحبه با آقای علی خویه مدرس و مشاور در زمینه مدیر، مشاور مارکتینگ، مدر س بازاری marketing، مشاور بازاری marketing، تدریس بازاری marketing، مدرس بازاری و فروش marketing & sales، مدرس بازاری marketing، تدریس مدیریت بازاری ، مدرس و مشاور مدیریت بازاری marketing، • معاینه سیستم مشتریان مشاورهمشاوره بازاری ، مشاور بازاری ، مشاوره فروش، مشاوران بازاری ، مشاور بازاری تبلیغات فروش و ارتباطات، مرکز مشاوره بازاری ، وظایف مشاور فروش، کلینیک مشاور بازاری ، علی خویه، مشاوره تبلیغات، عارضه ی در مشاوره بازاری ، مدرس crm، مشاور ارشد مدیر عامل، مشاوره بازاری اثربخش، مشاوره بازاری تبلیغات و فروش، مدرس بازاری ، مدرس فروش، مشاور مدیر عامل، مشاور بازاری و تبلیغات، مشاور مدیریت بازاری ، مشاور مدیریت فروش، مشاور ی فروش، مشاوره روانشناسی فروش، مشاوره روانشناسی ارتباط با مشتری، مشاوره مدیریت بازاری ، وظایف مشاور بازاری و فروش، وظایف مشاور بازاری ، مشاور بازاری خوب، مشاور بازاری حرفه ای، مشاوره مدیریت، تحقیقات بازاری ، مشاور تبلیغات، مهارت های مشاور بازاری ، ترفند های مشاور بازاری ، مشاوره crm، مشاوره پیشبرد فروش، مشاوره قیمت گذاری، مشاوره مدیریت محصول، مشاوره تحقیقات بازاری ، مشاور صادرات، مشاوره تبلیغات بازرگانی، مشاور بازاری صادرات، سبک های مشاوره بازاری ، تکنیک های مشاوره بازاری و فروش، علی خوبه، وظایف مشاور بازاری و تبلیغات، آکادمی مشاوره بازاری ، کتاب اصول مشاوره مدیریت، مشاور رفتار مصرف کننده، مشاور تصمیم ید، مشاور افزایش فروش، وظایف و مسولیت های مشاوران مدیریت، مشاوره بازاریاب، فهرست کتاب مشاور بازاری ، اصول مشاوره بازاری ،، مدرس برند، مشاور پورسانت، مشاور و مجری ی فروش، کتاب مدیر، بیماری های بازاری و فروش و روش های درمان آن عار، عارضه ی فروش، عارضه ی بازاری ، عارضه ی سازمان فروش، دوره های تخصصی بازاری ، فروش ، مدیریت ، برندینگ، راه اندازی سیستم و سازمان پخش و فروش مویرگی به صور، بازاری و فروش در شرایط بحران، مصاحبه با آقای علی خویه مدرس و مشاور در زمینه مدیر، مشاور مارکتینگ، مدر س بازاری marketing، مشاور بازاری marketing، تدریس بازاری marketing، مدرس بازاری و فروش marketing & sales، مدرس بازاری marketing، تدریس مدیریت بازاری ، مدرس و مشاور مدیریت بازاری marketing، • معاینه سیستم مشتریان مشاوره

مشاوره بازاری ، مشاور بازاری ، مشاوره فروش، مشاوران بازاری ، مشاور بازاری تبلیغات فروش و ارتباطات، مرکز مشاوره بازاری ، وظایف مشاور فروش، کلینیک مشاور بازاری ، علی خویه، مشاوره تبلیغات، عارضه ی در مشاوره بازاری ، مدرس crm، مشاور ارشد مدیر عامل، مشاوره بازاری اثربخش، مشاوره بازاری تبلیغات و فروش، مدرس بازاری ، مدرس فروش، مشاور مدیر عامل، مشاور بازاری و تبلیغات، مشاور مدیریت بازاری ، مشاور مدیریت فروش، مشاور ی فروش، مشاوره روانشناسی فروش، مشاوره روانشناسی ارتباط با مشتری، مشاوره مدیریت بازاری ، وظایف مشاور بازاری و فروش، وظایف مشاور بازاری ، مشاور بازاری خوب، مشاور بازاری حرفه ای، مشاوره مدیریت، تحقیقات بازاری ، مشاور تبلیغات، مهارت های مشاور بازاری ، ترفند های مشاور بازاری ، مشاوره crm، مشاوره پیشبرد فروش، مشاوره قیمت گذاری، مشاوره مدیریت محصول، مشاوره تحقیقات بازاری ، مشاور صادرات، مشاوره تبلیغات بازرگانی، مشاور بازاری صادرات، سبک های مشاوره بازاری ، تکنیک های مشاوره بازاری و فروش، علی خوبه، وظایف مشاور بازاری و تبلیغات، آکادمی مشاوره بازاری ، کتاب اصول مشاوره مدیریت، مشاور رفتار مصرف کننده، مشاور تصمیم ید، مشاور افزایش فروش، وظایف و مسولیت های مشاوران مدیریت، مشاوره بازاریاب، فهرست کتاب مشاور بازاری ، اصول مشاوره بازاری ،، مدرس برند، مشاور پورسانت، مشاور و مجری ی فروش، کتاب مدیر، بیماری های بازاری و فروش و روش های درمان آن عار، عارضه ی فروش، عارضه ی بازاری ، عارضه ی سازمان فروش، دوره های تخصصی بازاری ، فروش ، مدیریت ، برندینگ، راه اندازی سیستم و سازمان پخش و فروش مویرگی به صور، بازاری و فروش در شرایط بحران، مصاحبه با آقای علی خویه مدرس و مشاور در زمینه مدیر، مشاور مارکتینگ، مدر س بازاری marketing، مشاور بازاری marketing، تدریس بازاری marketing، مدرس بازاری و فروش marketing & sales، مدرس بازاری marketing، تدریس مدیریت بازاری ، مدرس و مشاور مدیریت بازاری marketing، • معاینه سیستم مشتریان مشاوره

راه اندازی سیستم و سازمان پخش و فروش مویرگی به صور، بازاری و فروش در شرایط بحران، مصاحبه با آقای علی خویه مدرس و مشاور در زمینه مدیر، مشاور مارکتینگ، مدر س بازاری marketing، مشاور بازاری marketingg، تدریس بازاری marketing، مدرس بازاری و فروش marketing & sales، مدرس بازاری marketingg، تدریسمدیریت بازاری ، مدرس و مشاور مدیریت بازاری marketing، • معاینه سیستم مشتریان مشاوره

مشاوره بازاری ، مشاور بازاری ، مشاوره فروش، مشاوران بازاری ، مشاور بازاری تبلیغات فروش و ارتباطات، مرکز مشاوره بازاری ، وظایف مشاور فروش، کلینیک مشاور بازاری ، علی خویه، مشاوره تبلیغات، عارضه ی در مشاوره بازاری ، مدرس crm، مشاور ارشد مدیر عامل، مشاوره بازاری اثربخش، مشاوره بازاری تبلیغات و فروش، مدرس بازاری ، مدرس فروش، مشاور مدیر عامل، مشاور بازاری و تبلیغات، مشاور مدیریت بازاری ، مشاور مدیریت فروش، مشاور ی فروش، مشاوره روانشناسی فروش، مشاوره روانشناسی ارتباط با مشتری، مشاوره مدیریت بازاری ، وظایف مشاور بازاری و فروش، وظایف مشاور بازاری ، مشاور بازاری خوب، مشاور بازاری حرفه ای، مشاوره مدیریت، تحقیقات بازاری ، مشاور تبلیغات، مهارت های مشاور بازاری ، ترفند های مشاور بازاری ، مشاوره crm، مشاوره پیشبرد فروش، مشاوره قیمت گذاری، مشاوره مدیریت محصول، مشاوره تحقیقات بازاری ، مشاور صادرات، مشاوره تبلیغات بازرگانی، مشاور بازاری صادرات، سبک های مشاوره بازاری ، تکنیک های مشاوره بازاری و فروش، علی خوبه، وظایف مشاور بازاری و تبلیغات، آکادمی مشاوره بازاری ، کتاب اصول مشاوره مدیریت، مشاور رفتار مصرف کننده، مشاور تصمیم ید، مشاور افزایش فروش، وظایف و مسولیت های مشاوران مدیریت، مشاوره بازاریاب، فهرست کتاب مشاور بازاری ، اصول مشاوره بازاری ،، مدرس برند، مشاور پورسانت، مشاور و مجری ی فروش، کتاب مدیر، بیماری های بازاری و فروش و روش های درمان آن عار، عارضه ی فروش، عارضه ی بازاری ، عارضه ی سازمان فروش، دوره های تخصصی بازاری ، فروش ، مدیریت ، برندینگ، راه اندازی سیستم و سازمان پخش و فروش مویرگی به صور، بازاری و فروش در شرایط بحران، مصاحبه با آقای علی خویه مدرس و مشاور در زمینه مدیر، مشاور مارکتینگ، مدر س بازاری marketing، مشاور بازاری marketing، تدریس بازاری marketing، مدرس بازاری و فروش marketing & sales، مدرس بازاری marketing، تدریس مدیریت بازاری ، مدرس و مشاور مدیریت بازاری marketing، • معاینه سیستم مشتریان مشاورهمشاوره بازاری ، مشاور بازاری ، مشاوره فروش، مشاوران بازاری ، مشاور بازاری تبلیغات فروش و ارتباطات، مرکز مشاوره بازاری ، وظایف مشاور فروش، کلینیک مشاور بازاری ، علی خویه، مشاوره تبلیغات، عارضه ی در مشاوره بازاری ، مدرس crm، مشاور ارشد مدیر عامل، مشاوره بازاری اثربخش، مشاوره بازاری تبلیغات و فروش، مدرس بازاری ، مدرس فروش، مشاور مدیر عامل، مشاور بازاری و تبلیغات، مشاور مدیریت بازاری ، مشاور مدیریت فروش، مشاور ی فروش، مشاوره روانشناسی فروش، مشاوره روانشناسی ارتباط با مشتری، مشاوره مدیریت بازاری ، وظایف مشاور بازاری و فروش، وظایف مشاور بازاری ، مشاور بازاری خوب، مشاور بازاری حرفه ای، مشاوره مدیریت، تحقیقات بازاری ، مشاور تبلیغات، مهارت های مشاور بازاری ، ترفند های مشاور بازاری ، مشاوره crm، مشاوره پیشبرد فروش، مشاوره قیمت گذاری، مشاوره مدیریت محصول، مشاوره تحقیقات بازاری ، مشاور صادرات، مشاوره تبلیغات بازرگانی، مشاور بازاری صادرات، سبک های مشاوره بازاری ، تکنیک های مشاوره بازاری و فروش، علی خوبه، وظایف مشاور بازاری و تبلیغات، آکادمی مشاوره بازاری ، کتاب اصول مشاوره مدیریت، مشاور رفتار مصرف کننده، مشاور تصمیم ید، مشاور افزایش فروش، وظایف و مسولیت های مشاوران مدیریت، مشاوره بازاریاب، فهرست کتاب مشاور بازاری ، اصول مشاوره بازاری ،، مدرس برند، مشاور پورسانت، مشاور و مجری ی فروش، کتاب مدیر، بیماری های بازاری و فروش و روش های درمان آن عار، عارضه ی فروش، عارضه ی بازاری ، عارضه ی سازمان فروش، دوره های تخصصی بازاری ، فروش ، مدیریت ، برندینگ، راه اندازی سیستم و سازمان پخش و فروش مویرگی به صور، بازاری و فروش در شرایط بحران، مصاحبه با آقای علی خویه مدرس و مشاور در زمینه مدیر، مشاور مارکتینگ، مدر س بازاری marketing، مشاور بازاری marketing، تدریس بازاری marketing، مدرس بازاری و فروش marketing & sales، مدرس بازاری marketing، تدریس مدیریت بازاری ، مدرس و مشاور مدیریت بازاری marketing، • معاینه سیستم مشتریان مشاورهمشاوره بازاری ، مشاور بازاری ، مشاوره فروش، مشاوران بازاری ، مشاور بازاری تبلیغات فروش و ارتباطات، مرکز مشاوره بازاری ، وظایف مشاور فروش، کلینیک مشاور بازاری ، علی خویه، مشاوره تبلیغات، عارضه ی در مشاوره بازاری ، مدرس crm، مشاور ارشد مدیر عامل، مشاوره بازاری اثربخش، مشاوره بازاری تبلیغات و فروش، مدرس بازاری ، مدرس فروش، مشاور مدیر عامل، مشاور بازاری و تبلیغات، مشاور مدیریت بازاری ، مشاور مدیریت فروش، مشاور ی فروش، مشاوره روانشناسی فروش، مشاوره روانشناسی ارتباط با مشتری، مشاوره مدیریت بازاری ، وظایف مشاور بازاری و فروش، وظایف مشاور بازاری ، مشاور بازاری خوب، مشاور بازاری حرفه ای، مشاوره مدیریت، تحقیقات بازاری ، مشاور تبلیغات، مهارت های مشاور بازاری ، ترفند های مشاور بازاری ، مشاوره crm، مشاوره پیشبرد فروش، مشاوره قیمت گذاری، مشاوره مدیریت محصول، مشاوره تحقیقات بازاری ، مشاور صادرات، مشاوره تبلیغات بازرگانی، مشاور بازاری صادرات، سبک های مشاوره بازاری ، تکنیک های مشاوره بازاری و فروش، علی خوبه، وظایف مشاور بازاری و تبلیغات، آکادمی مشاوره بازاری ، کتاب اصول مشاوره مدیریت، مشاور رفتار مصرف کننده، مشاور تصمیم ید، مشاور افزایش فروش، وظایف و مسولیت های مشاوران مدیریت، مشاوره بازاریاب، فهرست کتاب مشاور بازاری ، اصول مشاوره بازاری ،، مدرس برند، مشاور پورسانت، مشاور و مجری ی فروش، کتاب مدیر، بیماری های بازاری و فروش و روش های درمان آن عار، عارضه ی فروش، عارضه ی بازاری ، عارضه ی سازمان فروش، دوره های تخصصی بازاری ، فروش ، مدیریت ، برندینگ، راه اندازی سیستم و سازمان پخش و فروش مویرگی به صور، بازاری و فروش در شرایط بحران، مصاحبه با آقای علی خویه مدرس و مشاور در زمینه مدیر، مشاور مارکتینگ، مدر س بازاری marketing، مشاور بازاری marketing، تدریس بازاری marketing، مدرس بازاری و فروش marketing & sales، مدرس بازاری marketing، تدریس مدیریت بازاری ، مدرس و مشاور مدیریت بازاری marketing، • معاینه سیستم مشتریان مشاورهمشاوره بازاری ، مشاور بازاری ، مشاوره فروش، مشاوران بازاری ، مشاور بازاری تبلیغات فروش و ارتباطات، مرکز مشاوره بازاری ، وظایف مشاور فروش، کلینیک مشاور بازاری ، علی خویه، مشاوره تبلیغات، عارضه ی در مشاوره بازاری ، مدرس crm، مشاور ارشد مدیر عامل، مشاوره بازاری اثربخش، مشاوره بازاری تبلیغات و فروش، مدرس بازاری ، مدرس فروش، مشاور مدیر عامل، مشاور بازاری و تبلیغات، مشاور مدیریت بازاری ، مشاور مدیریت فروش، مشاور ی فروش، مشاوره روانشناسی فروش، مشاوره روانشناسی ارتباط با مشتری، مشاوره مدیریت بازاری ، وظایف مشاور بازاری و فروش، وظایف مشاور بازاری ، مشاور بازاری خوب، مشاور بازاری حرفه ای، مشاوره مدیریت، تحقیقات بازاری ، مشاور تبلیغات، مهارت های مشاور بازاری ، ترفند های مشاور بازاری ، مشاوره crm، مشاوره پیشبرد فروش، مشاوره قیمت گذاری، مشاوره مدیریت محصول، مشاوره تحقیقات بازاری ، مشاور صادرات، مشاوره تبلیغات بازرگانی، مشاور بازاری صادرات، سبک های مشاوره بازاری ، تکنیک های مشاوره بازاری و فروش، علی خوبه، وظایف مشاور بازاری و تبلیغات، آکادمی مشاوره بازاری ، کتاب اصول مشاوره مدیریت، مشاور رفتار مصرف کننده، مشاور تصمیم ید، مشاور افزایش فروش، وظایف و مسولیت های مشاوران مدیریت، مشاوره بازاریاب، فهرست کتاب مشاور بازاری ، اصول مشاوره بازاری ،، مدرس برند، مشاور پورسانت، مشاور و مجری ی فروش، کتاب مدیر، بیماری های بازاری و فروش و روش های درمان آن عار، عارضه ی فروش، عارضه ی بازاری ، عارضه ی سازمان فروش، دوره های تخصصی بازاری ، فروش ، مدیریت ، برندینگ، راه اندازی سیستم و سازمان پخش و فروش مویرگی به صور، بازاری و فروش در شرایط بحران، مصاحبه با آقای علی خویه مدرس و مشاور در زمینه مدیر، مشاور مارکتینگ، مدر س بازاری marketing، مشاور بازاری marketing، تدریس بازاری marketing، مدرس بازاری و فروش marketing & sales، مدرس بازاری marketing، تدریس مدیریت بازاری ، مدرس و مشاور مدیریت بازاری marketing، • معاینه سیستم مشتریان مشاوره

سبک های مشاوره بازاری ، تکنیک های مشاوره بازاری و فروش، علی خوبه، وظایف مشاور بازاری و تبلیغات، آکادمی مشاوره بازاری ، کتاب اصول مشاوره مدیریت، مشاور رفتار مصرف کننده، مشاور تصمیم ید، مشاور افزایشفروش، وظایف و مسولیت های مشاوران مدیریت، مشاوره بازاریاب، فهرست کتاب مشاور بازاری ، اصول مشاورهبازاری ،، مدرس برند، مشاور پورسانت، مشاور و مجری ی فروش، کتاب مدیر، بیماری های بازاری و فروش و روش های درمان آن عار، عارضه ی فروش، عارضه ی بازاری ، عارضه ی سازمان فروش، دوره های تخصصیبازاری ، فروش ، مدیریت ، برندینگ،

مشاوره بازاری ، مشاور بازاری ، مشاوره فروش، مشاوران بازاری ، مشاور بازاری تبلیغات فروش و ارتباطات، مرکز مشاوره بازاری ، وظایف مشاور فروش، کلینیک مشاور بازاری ، علی خویه، مشاوره تبلیغات، عارضه ی در مشاوره بازاری ، مدرس crm، مشاور ارشد مدیر عامل، مشاوره بازاری اثربخش، مشاوره بازاری تبلیغات و فروش، مدرس بازاری ، مدرس فروش، مشاور مدیر عامل، مشاور بازاری و تبلیغات، مشاور مدیریت بازاری ، مشاور مدیریت فروش، مشاور ی فروش، مشاوره روانشناسی فروش، مشاوره روانشناسی ارتباط با مشتری، مشاوره مدیریت بازاری ، وظایف مشاور بازاری و فروش، وظایف مشاور بازاری ، مشاور بازاری خوب، مشاور بازاری حرفه ای، مشاوره مدیریت، تحقیقات بازاری ، مشاور تبلیغات، مهارت های مشاور بازاری ، ترفند های مشاور بازاری ، مشاوره crm، مشاوره پیشبرد فروش، مشاوره قیمت گذاری، مشاوره مدیریت محصول، مشاوره تحقیقات بازاری ، مشاور صادرات، مشاوره تبلیغات بازرگانی، مشاور بازاری صادرات، سبک های مشاوره بازاری ، تکنیک های مشاوره بازاری و فروش، علی خوبه، وظایف مشاور بازاری و تبلیغات، آکادمی مشاوره بازاری ، کتاب اصول مشاوره مدیریت، مشاور رفتار مصرف کننده، مشاور تصمیم ید، مشاور افزایش فروش، وظایف و مسولیت های مشاوران مدیریت، مشاوره بازاریاب، فهرست کتاب مشاور بازاری ، اصول مشاوره بازاری ،، مدرس برند، مشاور پورسانت، مشاور و مجری ی فروش، کتاب مدیر، بیماری های بازاری و فروش و روش های درمان آن عار، عارضه ی فروش، عارضه ی بازاری ، عارضه ی سازمان فروش، دوره های تخصصی بازاری ، فروش ، مدیریت ، برندینگ، راه اندازی سیستم و سازمان پخش و فروش مویرگی به صور، بازاری و فروش در شرایط بحران، مصاحبه با آقای علی خویه مدرس و مشاور در زمینه مدیر، مشاور مارکتینگ، مدر س بازاری marketing، مشاور بازاری marketing، تدریس بازاری marketing، مدرس بازاری و فروش marketing & sales، مدرس بازاری marketing، تدریس مدیریت بازاری ، مدرس و مشاور مدیریت بازاری marketing، • معاینه سیستم مشتریان مشاوره

مشاوره بازاری ، مشاور بازاری ، مشاوره فروش، مشاوران بازاری ، مشاور بازاری تبلیغات فروش و ارتباطات، مرکز مشاوره بازاری ، وظایف مشاور فروش، کلینیک مشاور بازاری ، علی خویه، مشاوره تبلیغات، عارضه ی در مشاوره بازاری ، مدرس crm، مشاور ارشد مدیر عامل، مشاوره بازاری اثربخش، مشاوره بازاری تبلیغات و فروش، مدرس بازاری ، مدرس فروش، مشاور مدیر عامل، مشاور بازاری و تبلیغات، مشاور مدیریت بازاری ، مشاور مدیریت فروش، مشاور ی فروش، مشاوره روانشناسی فروش، مشاوره روانشناسی ارتباط با مشتری، مشاوره مدیریت بازاری ، وظایف مشاور بازاری و فروش، وظایف مشاور بازاری ، مشاور بازاری خوب، مشاور بازاری حرفه ای، مشاوره مدیریت، تحقیقات بازاری ، مشاور تبلیغات، مهارت های مشاور بازاری ، ترفند های مشاور بازاری ، مشاوره crm، مشاوره پیشبرد فروش، مشاوره قیمت گذاری، مشاوره مدیریت محصول، مشاوره تحقیقات بازاری ، مشاور صادرات، مشاوره تبلیغات بازرگانی، مشاور بازاری صادرات، سبک های مشاوره بازاری ، تکنیک های مشاوره بازاری و فروش، علی خوبه، وظایف مشاور بازاری و تبلیغات، آکادمی مشاوره بازاری ، کتاب اصول مشاوره مدیریت، مشاور رفتار مصرف کننده، مشاور تصمیم ید، مشاور افزایش فروش، وظایف و مسولیت های مشاوران مدیریت، مشاوره بازاریاب، فهرست کتاب مشاور بازاری ، اصول مشاوره بازاری ،، مدرس برند، مشاور پورسانت، مشاور و مجری ی فروش، کتاب مدیر، بیماری های بازاری و فروش و روش های درمان آن عار، عارضه ی فروش، عارضه ی بازاری ، عارضه ی سازمان فروش، دوره های تخصصی بازاری ، فروش ، مدیریت ، برندینگ، راه اندازی سیستم و سازمان پخش و فروش مویرگی به صور، بازاری و فروش در شرایط بحران، مصاحبه با آقای علی خویه مدرس و مشاور در زمینه مدیر، مشاور مارکتینگ، مدر س بازاری marketing، مشاور بازاری marketing، تدریس بازاری marketing، مدرس بازاری و فروش marketing & sales، مدرس بازاری marketing، تدریس مدیریت بازاری ، مدرس و مشاور مدیریت بازاری marketing، • معاینه سیستم مشتریان مشاورهمشاهده متن کامل ...

انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران با و پر سرعت .

انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران


انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

فرمت :word                                                     تعداد صفحه :325

پیشگفتار

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه های اقتصادی، کاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، کاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه کنندگان، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری ، کاهش هزینه تمام شده و قیمت کالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.

سازمان های بین المللی به ی سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند unctad و un/cefact طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به کشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الکترونیکی و زیرمجموعه های آن یعنی بانکداری الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی بیمه الکترونیکی و ... در جهان به عمل آورده اند. ت ها نیز اقدامات گسترده ای برای توسعه تجارت الکترونیکی انجام داده اند. برخی ت ها در کشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت کلان به توسعه تجارت  و بانکداری الکترونیکی همت گمارده اند. در این کشورها بخش خصوصی پویا و کارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آ ین تحولات فنی در فعالیت های خود استفاده می کند.

از سوی دیگر در برخی کشورهای در حال توسعه پیشرو همانند کشورهای آسیای جنوب شرقی، ت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت کلان، حمایت گسترده ای از توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی به عمل آورده اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی، حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً کارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی در این کشورها بوجود آورده است.

بدین ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بکارگیری آ ین یافته های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الکترونیکی خود را گسترش می دهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانک ها با ی مجدد فعالیت های مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بکارگیری ب و کار الکترونیکی توانسته اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی که در این رقابت عقب بمانند، کاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.

مصرف کنندگان نیز در کشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الکترونیکی از خود نشان داده اند. کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانکداری الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.

در ایران نیز طی چند سال گذشته تمردان با درک مزایا و اثرات تجارت الکترونیکی به طراحی و ایجاد تجارت الکترونیکی همت گمارده اند. بی گمان یکی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی کشور، آگاه سازی عمومی است که در این راستا، معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامه هایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است.

مجموعه حاضر حاصل پژوهشی است که در زمینه نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، به سفارش معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران انجام شده است. بدین روی لازم است ضمن تشکر از مدیر محترم مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران از پژوهشگران محترم نیز تشکر و تقدیر شود.

نکته قابل ذکر اینکه، هر چند ممکن است متن حاضر دارای نواقصی بوده و در برخی مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولی از آنجا که می تواند برای مطالعه دست اندرکاران فناوری اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به این موضوع مفید باشد، تصمیم به انتشار آن گرفته شده است.

فرصت را مغتنم شمرده با امید به آنکه این مجموعه برای دست اندرکاران و علاقمندان تجارت و بانکداری الکترونیکی مفید واقع شود، از کلیه عزیزان علاقمند دعوت می شود تا نظرات و دیدگاههای خود را درباره توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی ایران و به ویژه برنامه های آموزشی، ترویجی و پژوهشی برای این معاونت ارسال کنند.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                    صفحه

 

پیشگفتار

 

فصل اول : تجارت الکترونیکی

    1ـ1ـ مقدمه

    2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی

    3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی

    4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی

    5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی

    6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی

    7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی

    8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده اند

    9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی

    10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه

    11ـ1ـ محدودیت های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه

    12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی

    13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران

 

فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی

    1ـ2ـ مقدمه

    2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت

       1ـ2ـ2ـ نقش های اساسی پول

       2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول

       3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم بندی پول

3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن

       1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری

       2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی

       3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی

    4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه

       1ـ4ـ2ـ مقدمه

       2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (eft)

       3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه eft

       4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه

       5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه

       6ـ4ـ2ـ انواع سیستم های انتقال الکترونیکی وجوه

       7ـ4ـ2ـ معماری سیستم های پرداخت الکترونیکی

    5ـ2ـ سوئیفت (swift)

                   1ـ5ـ2ـ مقدمه

       2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت

       3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت

4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت

    5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت

       6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت

    6ـ2ـ کارت های بانکی

       1ـ6ـ2ـ مفهوم کارت های بانکی

       2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی

       3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی

       4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی

       5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی

       6ـ6ـ2ـ ا امات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت

       7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها

    7ـ2ـ پول الکترونیکی

    1ـ7ـ2ـ مقدمه

       2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی

       3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی

       4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی

       5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی

    8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

       1ـ8ـ2ـ مقدمه

       2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

       3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

       4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

       5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

    9ـ2ـ امنیت در سیستم های الکترونیکی انتقال وجوه

       1ـ9ـ2ـ مقدمه

       2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت

       3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت

       4ـ9ـ2ـ فناوری های امنیت اطلاعات

 

فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران

    1ـ3ـ مقدمه

    2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران

    3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

    1ـ3ـ3ـ مشکلات  مربوط به زیرساخت های اساسی

    2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایه های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

    3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

    6ـ3ـ3ـ موانع گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی

8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور

9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات تی و بخش خصوصی در ایران

10ـ3ـ3ـ تی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها

11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی

12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی

 

فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران

    1ـ4ـ مقدمه

    2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری ایران

    3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری

    4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک

ضمیمه: تعریف واژه های کلیدی

 

 

 

 

فصل اول

 

تجارت الکترونیکی

 

1ـ1ـ مقدمه

با توجه به پیشرفت های فناوری روزمره و شتابان, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را می دهد که فعالیت های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف پذیری انجام دهند.

در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد کرد. پیشرفت های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اوا قرن بیستم باعث شکل گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقل عظیم در شیوه تجارت و ب و کار به وجود آورده است.

تجارت الکترونیکی و به تعبیر وسیع تر ب و کار الکترونیکی شیوه و نحوه زندگی انسانها را نیز متحول می سازد. کشورهای پیشرفته چندین سال است که تجارت الکترونیکی را آغاز کرده اند و کم کم مسائل و مشکلات آن را تجربه کرده اند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری, قانونی و سرمایه های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته اند و در آستانه تحول اساسی و کامل در شیوه ب و کار و زندگی هستند, که در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.

علاوه بر کشورهای پیشرفته, کشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساخت ها و بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی, در حال برنامه ریزی و تلاش هستند. در کشور ما هم تلاش های پراکنده ای صورت گرفته است, ولی این تلاشها تاکنون اثربخش نبوده است زیرا از یک طرف از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نمی باشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.

از آنجا که هدف غایی کتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الکترونیکی و ب و کار الکترونیکی در ایران می باشد در این فصل در خصوص تجارت الکترونیکی بحث و بررسی به عمل می آید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساخت های تجارت الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در آن می باشد.

 

 

2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی[1]

رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه پایانی قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم و افق های جدیدی را بر روی ب و کار و تجارت باز نمود. این افق های جدید سبب تحول در امر تجارت گردید و با سرعت و شتاب وصف ناپذیری در حال گسترش می باشد.

تحولات در زمینه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی به حدی زیاد و مؤثر بوده که بعضی ها عصر حاضر را عصر اطلاعات و تحولات را به انقلاب اطلاعاتی تعبیر می نمایند. انقلاب اطلاعاتی سبب ایجاد شیوه های نوین و بی سابقه در تولید, پردازش و انتقال اطلاعات می گردد. شیوه های جدید به علت اینکه موجب افزایش کارایی, بهره وری, اثربخشی و بالا بردن سرعت در برقراری ارتباطات, و کاهش هزینه ها شده است, از طرف شرکتها و سازمانهای تجاری با استقبال زیادی مواجه گردیده است و در عرصه نوین رقابت, مزیت های رقابتی زیادی را برای آنها به همراه خواهد داشت.

در سال 1991 اینترنت در سراسر دنیا فقط 3 میلیون کاربر داشت و از طریق اینترنت تجارتی صورت نمی گرفت ولی در سال 1999 بالغ بر 150 میلیون نفر به اینترنت دسترسی پیدا د و تقریباً  آنها یدهای خود را به صورت پیوسته از پایگاههای تجارت الکترونیکی انجام می دادند[2].

با توجه به مزیت های زیادی که تجارت الکترونیکی در بردارد پیش بینی می گردد در آینده نزدیک, با سرعت زیادتری مورد استفاده قرار گیرد و انقلاب دیگری را در عرصه تجارت به وجود آورد. این انقلاب جدید نحوه ید و فروش کالا و خدمات توسط مؤسسات تجاری و اشخاص را متحول می سازد.

قبل از پرداختن به مقوله تجارت الکترونیکی لازم است تعریف روشنی از آن ارائه گردد. هر چند با توجه به عمر کوتاه تجارت الکترونیکی هنوز تعریف دقیق, روشن, جامع و مانع از این اصطلاح به ارائه نگردیده است, ولی این بدان معنی نیست که در این زمینه کاری نشده و یا تعریفی ارائه نشده است. بلکه تعاریف بسیار زیادی ارائه شده است, اما در بین شمندان این رشته اتفاق نظر وجود ندارد. در ادامه به ای از تعاریف اشاره می شود و سپس یک تعریف جمع بندی شده ارائه و مورد استفاده قرار می گیرد..

”باجاج“[3] تجارت الکترونیکی را این گونه توصیف می نماید: ”تجارت الکترونیکی یعنی مبادلة اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن نوآوری هایی مانند مبادله الکترونیکی داده ها, پست الکترونیکی, تابلو اعلانات الکترونیکی, انتقال الکترونیکی وجوه و سایر فناوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده می شود. تجارت الکترونیکی نه تنها عملیاتی را که در انجام معاملات به طور دستی و با استفاده از کاغذ صورت می گیرد به ح خ ر درمی آورد, بلکه سازمانها را یاری می کند به یک محیط کاملاً الکترونیکی قدم بگذارند و شیوه های کاری خود را تغییر دهند.“[4]

در تعریف دیگری تجارت الکترونیکی این گونه تعبیر شده است: ”انجام تجارت روی اینترنت, فروش کالاو خدماتی که به صورت ناپیوسته توزیع می شود و ]یا فروش[ به صورت پیوسته یعنی ارائه محصولات ]مثل کتاب الکترونیکی, نرم افزار[ که از طریق نرم افزارهای کامپیوتری به دست مصرف کننده می رسد.“ مبادلات می تواند بین بنگاههای تجاری, شرکتها و مصرف کننده انجام شود. اما اینترنت شامل یک طیف وسیع تر از فعالیت های بالقوه تجاری و تبادل اطلاعاتی است. به عنوان نمونه اینترنت به شرکتها, اشخاص و ت ها یک زیرساخت الکترونیکی را پیشنهاد می کند که قادر است بازارهای مجازی مزایده برای کالاها و خدمات ایجاد کنند. مثلاً ebay.com جزو اولین سایت هایی است که موفق شد چارچوبی ایجاد کند که در آن مصرف کنندگان بتوانند کالاها و خدمات بسیار متنوعی را با افراد دیگر (c2c) و یا (c2b) داد و ستد کنند[5].

 


[1]. electronic commerce (ec)

[2] . کلباسی, 1380, ص 28.

 

[3]. k.k. bajaj

[4] . باجاج و دبجاجی, 1376, ص ص 5ـ3.

[5] . کلباسی, 1380, ص 29.


با


انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران


مشاهده متن کامل ...
مقاله بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی درصنعت بیمه و ارائه را ار
درخواست حذف اطلاعات

مقاله بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی درصنعت بیمه و ارائه را ارهای مناسب

بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی درصنعت بیمه و ارائه را ارهای مناسب
)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا(

چکیده:
بیمه الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مدیریت اطلاعات است که تحولی بس عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت داشته است . بطوریکه از ی و سطح ارتباط با بیمه گذار را افزایش داده است و از سوی دیگر دامنه ید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه ها را وسیع تر کرده است. دراین تحقیق به بررسـی و شناسـائی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی (فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت) در شرکت بیمه دانا و اولویت بندی این موانع می پردازیم.
جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار استنباطی استفاده می کنیم. از آزمون دو جمله ای برای آزمون فرضیه آماری استفاده می شود وبرای رتبه بندی موانع محیطی، سازمانی، رفتاری از روش ahp استفاده می کنیم. در ابتدا با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبی جامعه آماری خود را که شامل کلیه مدیران، معاون مدیران، روسا و معاونین و مسئولین ادارات و شعب شرکت بیمه دانا در سطح شهر تهران می باشند را تقسیم می کنیم و سپس بر اساس نمونه گیری تصادفی عمل می کنیم.
در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه استفاده شده است، که پرسشنامه اول از23 سوال با توجه به مقیاس 5گزینه ای لیکرت تشکیل شده است که پایایی آن با روش های الفای کرونباخ و دو نیم مورد تاییدقرار گرفت.
و پرسشنامه مقایسه زوجی که میزان قابلیت اعتماد آن ازطریق محاسبه نرخ ناسازگاری کل سیستم محاسبه گردیده است که مقدار آن عدد 06/0 می باشد با توجه به اینکه در تحلیل سلسله مراتبی میزان ناسازگاری کمتراز 1/0 قابل قبول بوده ونیازی به تجدید نظر در قضاوت ها نیست درنتیجه سیستم قابل اتکاء می باشد.
نتایج حاصل ازاولویت بندی معیارها و زیر معیارهای مؤثر بر پیاده سازی بیمه الکترونیکی نشان می دهد که این معیارها و زیر معیارها دارای اولویت های متفاوتی می باشند. که عوامل محیطی، رفتاری و سازمانی به ترتیب اولویت بندی شده اند.در مورد زیر معیار عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه و عدم امنیت قانونی کافی در معاملات الکترونیکی دارای بیشترین و کمترین تاثیر در برقراری پیاده سازی بیمه الکترونیکی می باشند و سایر زیر معیارها در دامنه ای بین این دو زیر معیار قرار دارند.
واژگان کلیدی:فناوری اطلاعات،دادو ستد الکترونیکی،بازرگانی الکترونیکی،تجارت الکترونیکی،بیمه الکترونیکی


مقدمه:
عبارت تجارت الکترونیکی از سال 1996 یعنی 3 سال پس از ورود اینترنت به عرصه تجارت مطرح شده است . این تحول مهم که موجبات ورود شرکتهای کوچک و متوسط و نیز عموم مردم به فعالیتهای تجاری را از طریق اینترنت فراهم کرده ، علی رغم عمر کوتاه خود تأثیرات عمیق بر زندگی بشر گذاشته است و موجبب ایجاد تغییراتی بنیادین در کلیه عرصه ها اعم از اقتصادی ، اجتماعی ، شده و تحولات مستمری نیز در آینده نزدیک برای آن قابل پیش بینی است .
دوره ای را که در آن به سر می بریم دوره پدیده های الکترونیکی نامیده اند چرا که پدیده های الکترونیکی زیادی را با خود به همراه داشته که از جمله آنها می توان به تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی ، ت الکترونیکی ، بیمه الکترونیکی و در مجموع زندگی الکترونیکی اشاره کرد.(بهرامعلی،1382، 281)
بیمه الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مدیریت اطلاعات است که تحولی بس عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت داشته است . بطوریکه از ی و سطح ارتباط با بیمه گذار را افزایش داده است و از سوی دیگر دامنه ید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه ها را وسیع تر کرده است . این پدیده از یکطرف به نفع بیمه گران است که با استفاده از نیروی انسانی متخصص ، سخت افزارهای الکترونیکی پیشرفته قادر خواهند بود در حد توانائی مـالی و مدیریت خود به طیف وسیعی از بیمه گذارن خدمات بیمه ای بفروشند و از طرف دیگر سرعت بررسی ، پرداخت خسارت نیز سریع تر و دقیق تر شده است . (کریمی،1383، 65)
از اینرو نیاز به بررسی و شناسائی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی از بعد (موانع محیطی ، سازمانی ، رفتاری ) در شرکت بیمه دانا می باشد . عدم بکارگیری سیستمهای الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می تواند باعث رکود فعالیتهای بیمه ای در آینده ای نزدیک شود ، بنابراین یافتن موانع شکل گیری و اجرای سیستمهای الکترونیکی که در می تواند راه گشای جذب مشتریان در این نوع شرکتها علی الخصوص شرکت بیمه دانا باشد .
در حال حاضر اگرچه فناوری های الکترونیک در مقایسه با دیگر بخشهای صنعتی ، خدماتی تأثیر بسیار محدودی بر صنعت بیمه داشته است ولی بنظر می رسد که این تأثیر در کوتاه مدت به مقدار زیادی تغییر کند . هم اکنون مسئله فرصتهای جدید برای عرضه خدمات بیمه ای ازطریق اینترنت به شدت مورد توجه قرار گرفته است ، از جمله محرکهای عمده ای که باعث ورود صنعت بیمه به دنیای الکترونیک می شود می توان به عمیق روابط با مشتری ، کاهش هزینه ها ، بهبود خدمات و توسعه منابع جدید درآمد اشاره کرد. (همان منبع،83)
افزایش تقاضای دسترسی عموم به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات روشهای کار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده است به همین دلیل یکی از پدیده های منبعث از آن که در طول دهه اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مطرح گردیده و سپس در سایر جوامع نیاز با اقبال خوبی مواجه شده ، پدیده بیمه الکترونیکی می باشد .
بیمه الکترونیکی فرصت هائی را فراهم می کند تا کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان بهبود یافتـه و آنها قـادر باشند در هـر دقیقه از شبـانه روز به خدمات یا اطـلاعات جهت صدور بیمه نامه مورد نظر یا استعلام نرخ یا اعلام خسارت دسترسی داشته باشند . (کریمی،1383، 68)
استقرار بیمه الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در تعامل میان شرکتهای بیمه و مشتریان می تواند مزایای بیشماری همچون قابلیت ارائه خدمات در تمام اوقات شبانه روز ، عدم مراجعه حضوری برای دریافت خسارت ، ارائه خدمات سریع و مطمئن ، جلوگیری از تقلبات بیمه ای و افزایش درآمد شرکت بیمه را در پی داشته باشد . اما پیاده سازی بیمه الکترونیکی مست م آگاهی از توانمندی ها و ظرفیت های شرکتی دارد که قصد ایجاد آنرا دارد. (کریمی،1383، 65)
بنابراین باید بیش از هر چیز موانع استقرار و پیاده سازی آنرا در شرکت شناسائی کرد . در این زمینه بجزء در 2-3 سال اخیر ما کمتر شاهد بحث های کارشناسی بوده ایم ، البته به تازگی شورای فناوری اطلاعات در پژوهشکده بیمه مرکزی گامهائی را در این زمینه برداشته است ، که هر چند لازم ، ولی کافی نیست .
این تحقیق ضمن مروری بر ادبیات این موضوع توجه خود را به بررسـی و شناسـائی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی (فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت) در شرکت بیمه دانا و اولویت بندی این موانع خواهد بود .
ایجاد و توسعه بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا با چالش ها مختلفی روبرو می باشد که شناسائی و سپس ارائه راه کارهائی برای غلبه بر این موانع مهمترین هدف این تحقیق است . بنابراین در این تحقیق سعی می شود تا این موانع با توجه به الگوی 3 شاخگی میرزائی اهرنجانی به طرز صحیح شناسائی شوند و با یک تجزیه و تحلیل دقیق راه کارهائی برای حل آن ارائه شود و بر طبق این الگو موانع به 3 دسته کلی به شرح زیر تقسیم می شوند :(میرزایی اهرنجانی،1381، 7)
1-موانع محیطی (زمینه ای):منظور از موانع محیطی عبارت است از موانعی که خارج از حیطه اختیارات سازمان بوده و زمینه ساز موانع سازمانی و رفتاری می باشد این موانع از 3 بعد قانونی – فرهنگی و تکنولوژی مورد بحث قرار می گیرد. .
2- موانع سازمانی(ساختاری):منظور از موانع سازمانی عبارت است از عوامل غیرانسانی سازمان مانند ساختار ، تکنولوژی داخلی ، قوانین و مقررات داخلی که از 4 بعد سیاستها و خط مشها ، قوانین بیمه ای ، ساختار و تکنولوژی داخلی مورد بحث قرار می گیرد .
3-موانع رفتاری(محتوایی) :منظور از موانع رفتاری عبارت است از عوامل مربوط به نیروی انسانی که از 3 بعد کمبود نیروی متخصص،عدم پشتیبانی مدیران ارشدو مقاومت پرسنل در برابر تغییر مورد بررسی قرار می گیرد.(همان منبع،8)
ایجاد و توسعه بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا با چالش ها مختلفی روبرو می باشد که شناسائی و سپس ارائه راه کارهائی برای غلبه بر این موانع مهمترین هدف این تحقیق است .
همچنین اه فرعی را می توان به صورت زیر عنوان کرد:
-شناسایی زیر معیارهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی
-اولویت بندی معیارها و زیر معیارها
امروزه دنیا به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود ، ب و کار الکترونیکی یکی از مشهورترین تمایلات در تجارت الکترونیک امروز است که نه فقط به دلیل جذ ت بی نظیر شبکه اینترنت بلکه به سبب ب و کار الکترونیک که شامل فرآیندهای مجازی از قبیل زنجیره ای از عرضه و تقاضا ، گزارشهای مالی و گزارشهای مربوط به مشتریان را در بر می گیرد .
ب و کار الکترونیکی مزایای متعددی دارد که عبارت است از افزایش کارآئی از طریق بهبود فرآیندهای ب و کار ، در عالم ب و کار الکترونیک امکان ورود به بازارهای جدید فراهم تر است و شرکتها فرصتهائی برای ورود به بازار بین المللی می یابند . (نیک بخش تهرانی، آذر صابری،1382، 24)
سوالات اصلی تحقیق عبارتند از:
1-آیا عوامل محیطی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
2-آیا عوامل سازمانی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد ؟
3-آیا عوامل رفتاری مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
وسوالات فرعی تحقیق نیز عبارتند از:
1-آیا عوامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
2-آیا عوامل فرهنگی جامعه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟ .
3-آیا عوامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
4-آیا عوامل سیاستها و خط مشی های داخلی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی درشرکت بیمه دانا می باشد؟
5-آیا عوامل قوانین بیمه ای مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
6- آیا عوامل تکنولوژی داخلی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
7-آیا عوامل ساختاری مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی درشرکت بیمه دانا می باشد؟
8-آیا عوامل کمبود نیروی متخصص مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
9-آیا عوامل عدم پشتیبانی مدیران ارشد بیمه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
10-آیا عوامل مقاومت پرسنل در مقابل تغییر مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد ؟.
روش تحقیق:
این پژوهش از نظر تحقیق، یعنی از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، روش تحقیق ما روش تحقیق توصیفی می باشد. در بین انواع مختلف روشهای تحقیق توصیفی نیز این تحقیق از نوع پیمایشی است. بنابراین روش تحقیق در پژوهش ما، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.
روش گردآوری داده های تحقیق حاضر بطور عمده از طریق پرسشنامه بدست آمده است، این پرسشنامه از23 سوال با توجه به مقیاس 5 گزینه ای لیکرت تشکیل شده است.
در این پرسشنامه سوالات1 تا 8 مربوط به فرضیه اول،9 تا 17 مربوط به فرضیه دوم،18 تا 23مربوط به فرضیه سوم بوده است.
در بخش مربوط به رتبه بندی موانع موثر ب یاده سازی بیمه الکترونیکی از دیدگاه خبرگان، از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد بدین ترتیب که پس از شناسایی موانع موثر ب یاده سازی و نیز مصاحبه با تعدادی از کارشناسان بخش بیمه و مصاحبه با آنان و پس از نهایی نمودن موانع موثر ب یاده سازی و دسته بندی این معیارهادرخت تصمیم ترسیم گردید.سپس با استفاده از درخت تصمیم نهایی ، پرسشنامه تحقیق جهت اولویت بندی موانع موثر ب یاده سازی بیمه الکترونیکی طراحی گردید
در این پژوهش، جامعه مورد بررسی ما عبارتست از کلیه مدیران، معاون مدیران، روسا و معاونین و کارشناسان ارشد ساختمان مرکزی و شعب در سطح شهر تهران.
نمونه و روش نمونه گیری در تحقیق بدین صورت است که در ابتدا با استفاده از نمونه گیری نسبی جامعه آماری خود را که شامل کلیه مدیران، معاون مدیران، روسا و معاونین و مسئولین ادارات و شعب در سطح شهر تهران می باشند را تقسیم می کنیم و سپس بر اساس نمونه گیری تصادفی عمل می کنیم.
از آنجا که چارچوب جامعه آماری ما محدود و در دسترس می باشد برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می کنیم:

جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار استنباطی و ناپارامتریک استفاده می کنیم. از آزمون دو جمله ای برای آزمون فرضیه آماری استفاده می شود وبرای رتبه بندی موانع محیطی، سازمانی، رفتاری از روشahp استفاده می کنیم.(آذر مؤمنی،1381 ،9).
.تجزیه و تحلیل داده ها:
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی، دسته بندی،.... ودر نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
فرضیه اهم اول:عوامل محیطی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد.
برای بررسی و آزمون فرضیه اهم اول تحقیق از سه فرضیه اخص به شرح ذیل استفاده خواهد شد:
آزمون فرضیه اخص(1-1):
فرضیه صفر : عامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض h0 رد و h1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 71% پاسخ دهندگان عامل قانونی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.


آزمون فرضیه اخص(2-1):
فرضیه صفر : عامل فرهنگی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل فرهنگی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض h0 رد و h1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 69% پاسخ دهندگان عامل فرهنگی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه اخص(3-1):
فرضیه صفر : عامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست
.
نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض h0 رد و h1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 79% پاسخ دهندگان عامل تکنولوژی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
فرضیه اهم دوم:عوامل سازمانی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد.
برای بررسی و آزمون فرضیه اهم دوم تحقیق از چهار فرضیه اخص به شرح ذیل استفاده خواهد شد:
آزمون فرضیه اخص(1-2):
فرضیه صفر : عامل سیاستها و خط مشی داخلی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل سیاستها و خط مشی داخلی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض h0 رد و h1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 81% پاسخ دهندگان عامل سیاستها و خط مشی داخلی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه اخص(2-2):
فرضیه صفر : عامل قوانین بیمه ای مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل قوانین بیمه ای مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض h0 رد و h1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 68% پاسخ دهندگان عامل قوانین بیمه ای را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه اخص(3-2):
فرضیه صفر : عامل تکنولوژیکی بیمه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل تکنولوژیکی بیمه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض h0 رد و h1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 81% پاسخ دهندگان عامل تکنولوژیکی بیمه را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه اخص(4-2):
فرضیه صفر : عامل ساختاری مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل ساختاری مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض h0 رد و h1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 80% پاسخ دهندگان عامل ساختاری را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
فرضیه اهم سوم:عوامل رفتاری مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد.
برای بررسی و آزمون فرضیه اهم سوم تحقیق از سه فرضیه اخص به شرح ذیل استفاده خواهد شد:
آزمون فرضیه اخص(1-3):
فرضیه صفر : عامل کمبود نیروی متخصص مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل کمبود نیروی متخصص مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری (p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض h0 رد و h1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 76% پاسخ دهندگان عامل کمبود نیروی متخصص را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه اخص(2-3):
فرضیه صفر : عامل عدم پشتیبانی مدیران ارشد بیمه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل عدم پشتیبانی مدیران ارشد بیمه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض h0 رد و h1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 78% پاسخ دهندگان عامل عدم پشتیبانی مدیران ارشد را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه اخص(3-3):
فرضیه صفر : عامل مقاومت پرسنل در برابر تغییر مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل مقاومت پرسنل در برابر تغییر مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض h0 رد و h1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 73% پاسخ دهندگان عامل مقاومت پرسنل در برابر تغییر را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
نتایج حاصله آزمون تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(ahp)
اطلاعات موجود در جداول مربوط به معیارها و زیر معیارهای مؤثر بر پیاده سازی بیمه الکترونیکی نشان می دهد که این معیارها و زیر معیارها دارای اولویت های متفاوتی می باشند و با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری مدل کل برابر با 06/0 می باشد، این مدل دارای سازگاری بوده و قابل اتکا می باشد. همچنین ناسازگاری عوامل محیطی با مقدار 09/0، عوامل سازمانی با مقدار 08/0، عوامل رفتاری با مقدار 06/0 است و نرخ ناسازگاری معیارهای(عوامل محیطی، عوامل سازمانی و عوامل رفتاری) اصلی 06/0 است. با توجه به اینکه مقادیر نرخ ناسازگاریهای به دست آمده کمتر از 10/0 است، در نتیجه نتایج به دست آمده از تحلیل سلسله مراتبی قابل اتکا است. اولویت معیارها در پیاده سازی بیمه الکترونیکی در ج و شکل شماره1زیر نمایش داده شده است.
هدف نام معیار وزن نهایی و رتبه
پیاده سازی بیمه الکترونیکی عوامل محیطی 6/0 1
عوامل سازمانی 13/0 3
عوامل رفتاری 27/0 2
ج 1- رتبه و وزن نسبی و اولویت معیارها اصلی پیاده سازی بیمه الکترونیکی

شماره 1- رتبه و وزن نسبی و اولویت معیارها اصلی پیاده سازی بیمه الکترونیکی

در خصوص زیر معیارهای مورد مطالعه از دیدگاه خبرگان نتایج به دست آمده از تحلیل سلسله مراتبی قابل اتکا بوده و اولویت این زیرمعیارها در پیاده سازی بیمه الکترونیکی در ج زیر نمایش داده شده است.
اولویت زیر معیار وزن نهایی اولویت
1 عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه ای 245/0 1
2 عدم وجود بستر مخابراتی مناسب 093/0 2
3 عدم اطمینان به گذاشتن اطلاعات شخصی برروی اینترنت 090/0 3
4 عدم تعهد مدیران ارشد به پیاده سازی بیمه الکترونیکی 085/0 4
5 عدم وجود فرهنگ استفاده اینترنت بین مردم و بیمه گذاران 061/0 5
6 عدم امنیت شغلی و ترس از بیکاری پرسنل 054/0 6
7 کمبود مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی 053/0 7
8 عدم وجود قانون مربوط به امضا الکترونیکی 039/0 8
9 امکان ارائه تنها 41 تا 60 % خدمات بیمه ای اینترنتی 036/0 9
10 عدم آگاهی مدیران ارشد از مزایای بیمه الکترونیکی 036/0 10
11 عدم تدوین قانونی برای رسیدگی به سوء استفاده از اینترنت ه 034/0 11
12 عدم وجود نیروهای آموزش دیده در زمینه بیمه الکترونیکی 033/0 12
13 عدم آموزش کافی در مورد اینترنت و بیمه الکترونیکی 021/0 13
14 عدم پذیرش بیمه الکترونیکی به عنوان یک مزیت 020/0 14
15 تنوع پوشش های بیمه ای 018/0 15
16 عدم وجود امکانات نرم افزاری در ارتباط شبکه ای بین شعب 016/0 16

17 سنتی عمل نمودن و ترس ازتغییر روشهای انجام کار 012/0 17
18 صدور تعرفه های بیمه ای از طرف مرکز و محدودیت در تصمیم گیری 011/0 18
19 عدم دسترسی پرسنل به اینترنت در محل کار 010/0 19
20 عدم تسلط اکثر پرسنل به زبان انگلیسی 010/0 20
21 پیچیدگی بعضی از پوششهای بیمه ای 007/0 21
22 عدم وجود امکانات سخت افزاری و تجهیزات کافی 006/0 22
23 عدم امنیت قانونی کافی در معاملات الکترونیکی


005/0 23

ج 2- ج اولویت زیر معیارهای موثر در در پیاده سازی بیمه الکترونیکی
همان گونه که مشاهده می گردد به ترتیب زیر معیار عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه و عدم امنیت قانونی کافی در معاملات الکترونیکی دارای بیشترین و کمترین تاثیر در برقراری پیاده سازی بیمه الکترونیکی می باشند و سایر زیر معیارها در دامنه ای بین این دو زیر معیار قرار دارند.


شکل شماره 2: اولویت زیر معیارهای موثر در در پیاده سازی بیمه الکترونیکی
در ج و شکل شماره 2 اولویت معیارهای موثر در پیاده سازی بیمه الکترونیکی رانشان می دهد که زیر معیارهای مورد مطالعه از دیدگاه خبرگان به ترتیب عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه ، عدم وجود بستر مخابراتی مناسب ، عد عدم وجود فرهنگ استفاده اینترنت بین مردم و بیمه گذاران عدم اطمینان به گذاشتن اطلاعات شخصی برروی اینترنت، عدم تعهد مدیران ارشد به پیاده سازی بیمه الکترونیکی ، عدم وجود فرهنگ استفاده اینترنت بین مردم و بیمه گذاران، عدم امنیت شغلی و ترس از بیکاری پرسنل، کمبود مراکز ارائه دهنده

فرمت این مقاله به صورت word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین کنید


فایل

* به 5 کاربرکه بیشترین امتیاز رو تا 22 بهمن ب نمایند، بدون قرعه کشی جوایزه نقدی اهدا خواهد شد.

* به کاربری که بیشترین افراد رو به سامانه معرفی کند، جایزه وِیژه کمپ یار تعلق خواهد گرفت.

* به سه کاربری که تا عید نوروز، یشترین پاسخ صحیح داده باشند جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.

انواع جایزه نقدی در یک قدمی شما


برای شروع اینجا کلیک کنید
آدرس کانال تلگرامی سامانه کمپ ایران


ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
پروژه مدیریت با موضوع تجارت الکتریکی. doc
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل پروژه مدیریت با موضوع تجارت الکتریکی. doc با و پر سرعت .

پروژه مدیریت با موضوع تجارت الکتریکی. doc


پروژه مدیریت با موضوع تجارت الکتریکی. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 325 صفحه

 

مقدمه:

با توجه به پیشرفت های فناوری روزمره و شتابان, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را می دهد که فعالیت های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف پذیری انجام دهند.

در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد کرد. پیشرفت های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اوا قرن بیستم باعث شکل گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقل عظیم در شیوه تجارت و ب و کار به وجود آورده است.

تجارت الکترونیکی و به تعبیر وسیع تر ب و کار الکترونیکی شیوه و نحوه زندگی انسانها را نیز متحول می سازد. کشورهای پیشرفته چندین سال است که تجارت الکترونیکی را آغاز کرده اند و کم کم مسائل و مشکلات آن را تجربه کرده اند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری, قانونی و سرمایه های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته اند و در آستانه تحول اساسی و کامل در شیوه ب و کار و زندگی هستند, که در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.

علاوه بر کشورهای پیشرفته, کشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساخت ها و بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی, در حال برنامه ریزی و تلاش هستند. در کشور ما هم تلاش های پراکنده ای صورت گرفته است, ولی این تلاشها تاکنون اثربخش نبوده است زیرا از یک طرف از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نمی باشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.

از آنجا که هدف غایی کتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الکترونیکی و ب و کار الکترونیکی در ایران می باشد در این فصل در خصوص تجارت الکترونیکی بحث و بررسی به عمل می آید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساخت های تجارت الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در آن می باشد.

 

فهرست مطالب:

1ـ1ـ مقدمه

2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی

3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی

4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی

5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی

6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی

1ـ مرحله اول: معرفی بنگاه تجاری

2ـ مرحله دوم: معرفی محصولات و خدمات

3ـ مرحله سوم: پشتیبانی مشتریان به صورت پیوسته

4ـ مرحله چهارم: فروش و عرضه کالا و خدمات به صورت پیوسته

5ـ مرحله پنجم: انجام کلیه عملیات به صورت پیوسته

7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی

1ـ تجارت الکترونیکی b2b

2ـ تجارت الکترونیکی b2c

3ـ تجارت الکترونیکی مشتری ـ مشتری c2c

4ـ تجارت بنگاه ـ اداره (b2a)

5ـ تجارت الکترونیکی مشتری ـ اداره c2a

6ـ تجارت الکترونیکی ت ـ ت (g2g)

8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده اند

9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی

10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه

11ـ1ـ محدودیت های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه

الف) مشکلات مربوط به زیرساخت ها

ب) دسترسی به رایانه و اینترنت

ج) فقدان ساختارهای قانونی مناسب

د) مسائل امنیتی تبادل اطلاعات

هـ) فقدان سرمایه های انسانی لازم

و) مشکل زبان انگلیسی

ز) مشکلات فرهنگی

12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی

الف) مسائل عمومی

ب) مسائل اجتماعی و اقتصادی

ج) مسائل قانونی

د) مسائل فناوری

13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران

فصل دوم

انتقال الکترونیکی وجوه

و بانکـداری الکترونیکی

1ـ2ـ مقدمه

2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت

1ـ2ـ2ـ نقشهای اساسی پول

الف ـ واسطه مبادله

ب ـ پول به عنوان ذخیرة ارزش

ج ـ پول به عنوان واحد محاسبه (پایة ارزش)

د ـ پول به عنوان معیاری برای پرداختهای آتی

2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول

الف ـ قابل حمل بودن

ب ـ بادوام بودن

ج ـ قابلیت تقسیم پذیری

د ـ ی ان و متحدالشکل بودن

هـ ـ قابلیت تشخیص

3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم بندی پول

الف ـ سیستم پول کالایی

ب ـ پول اعتباری (اسکناس بدون پشتوانه )

ج ـ پول بانکی (تحریری)

3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن

1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری

2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی

الف ـ دوره اول: اتوماسیون پشت باجه

ب ـ دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه

ج ـ دوره سوم: متصل مشتریان به حسابهایشان

د ـ دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستمها و مرتبط مشتری با تمامی عملیات بانکی

3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی

4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه (eft)

1ـ4ـ2ـ مقدمه

2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (eft)

3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه انتقال الکترونیکی

4ـ4ـ2ـ مزایا و ویژگیهای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه

الف ـ امنیت

ب ـ سرعت

ج ـ آسان بودن و سادگی

د ـ هزینه کم

هـ ـ کاهش اشتباهات انسانی

و ـ بهره وری و کارایی

ز ـ بهبود مدیریت وجوه و نقدینگی

ح ـ بهبود روابط با مشتریان

5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه

الف ـ مجوز پرداخت

ب ـ تهاتر پرداخت

ج ـ تسویه پرداخت

1ـ فرآیند انتقال وجه با وجود یک بانک

2ـ فرآیند انتقال وجه با وجود دو بانک

3ـ انتقال وجه با درگیری همزمان سه بانک

6ـ4ـ2ـ انواع سیستم های انتقال الکترونیکی وجوه

1ـ6ـ4ـ2ـ بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری)

الف) ماشین خودپرداز (atm)

ب) ماشین های نقطه فروش eft pos

ج) بانکداری تلفنی

1ـ واکنش صوتی

2ـ تشخیص صدا

3ـ تلفن های قابل برنامه ریزی

د) بانکداری اینترنتی

هـ) بانکداری خانگی / دفتری

2ـ6ـ4ـ2ـ بانکداری الکترونیکی بین بانکی

3ـ6ـ4ـ2ـ کارت های پلاستیکی (بانکی) در بانکداری الکترونیکی

1ـ کارت بد ار

الف) بد اری تک معامله ای

ب) بد اری ماهیانه

2ـ کارت های اعتباری

3ـ کارت های هزینه

4ـ کارت های هوشمند

الف) کیف پول الکترونیکی

ب) چک الکترونیکی

7ـ4ـ2ـ معماری سیستم های پرداخت الکترونیکی

1ـ7ـ4ـ2ـ ویژگیهای سیستم های پرداخت الکترونیکی مناسب

1ـ قابلیت اطمینان و امنیت

2ـ مقیاس پذیری

3ـ رعایت گمنامی

4ـ قابل قبول بودن

5ـ انعطاف پذیری

6ـ تبدیل پذیری

8ـ سهولت استفاده از سیستم

2ـ7ـ4ـ2ـ عناصر اصلی سیستم پرداخت الکترونیکی

3ـ7ـ4ـ2ـ زیرساخت های فناوری سیستم پرداخت الکترونیکی

4ـ7ـ4ـ2ـ زیرساخت های قانونی لازم برای سیستم های پرداخت الکترونیکی

5ـ7ـ4ـ2ـ زیرساخت های امنیتی سیستم های پرداخت الکترونیکی

6ـ7ـ4ـ2ـ مکانیزم های پرداخت در سیستم های پرداخت الکترونیکی

1ـ کارت ها

2ـ پول الکترونیکی

4ـ سیستم پرداخت د

5ـ2ـ سوئیفت (swift)

1ـ5ـ2ـ مقدمه

2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت (swift)

3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت swift

4ـ5ـ2ـ مزایا و اهمیت سوئیفت (swift)

1ـ استاندارد بودن swift

4ـ گستردگی

5ـ هزینه کم

6ـ امنیت

5ـ5ـ2ـ کاربرد و کاربران سوئیفت

1ـ عضو (سهامدار)

6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت

6ـ2ـ کارت های بانکی (اعتباری)

1ـ6ـ2ـ تعریف و مفهوم کارت های اعتباری (بانکی)

2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای اعتباری

3ـ6ـ2ـ مزایای استفاده از کارت های اعتباری

4ـ6ـ2ـ انواع کارت های اعتباری

1ـ4ـ6ـ2ـ طبقه بندی کارتها به لحاظ شیوه تسویه

الف) کارت اعتباری

ب) کارت بد اری

ج) کارت هزینه

2ـ4ـ6ـ2ـ انواع کارت از لحاظ فناوری ساخت

الف) کارت با نوار مغناطیسی

ب) کارت های هوشمند

3ـ4ـ6ـ2ـ انواع کارت ها به لحاظ گستره جغرافیایی کاربرد

الف) کارت های داخلی

ب) کارت های بین المللی

5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارت ها

ب) دارنده کارت

ج) پذیرنده کارت

د) پرداخت کننده

6ـ6ـ2ـ ا امات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت ها

ب) سیستم ارتباطی

1ـ دستگاههای خودپرداز (atm)

2ـ دستگاههای نقطه فروش (pos)

3ـ دستگاه imprinter

7ـ2ـ پول الکترونیکی

1ـ7ـ2ـ مقدمه

3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی

2ـ قابل حمل و جابجایی (عدم وابستگی به مکان )

3ـ قابلیت گردش و چرخش نامحدود (تا زمان از بین رفتن خود آن )

4ـ قابلیت اعتماد و اطمینان به آن (امنیت)

5ـ نامشخص بودن هویت

6ـ قابلیت کار در ح ناپیوسته

7ـ قابلیت استفاده دوتایی یا چندتایی

8ـ قابل تقسیم شدن

9ـ قابلیت همگانی بودن

10ـ ساده بودن و کاربر پسند بودن

12ـ آزاد بودن و عدم وابستگی

13ـ محدود بودن مقدار پول

15ـ سرعت

2ـ پول الکترونیکی غیرقابل شناسایی (بی نام و نشان)

1ـ عدم امکان ردی پرداختهای پول الکترونیکی

2ـ مشکل جعل سازی

3ـ ایجاد اختلال در عرضه پول

4ـ امکان ایجاد بحرانهای مالی از طریق معاملات الکترونیکی

5ـ ملاحظات مالیاتی

8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورتحسابها

1ـ8ـ2ـ مقدمه

2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

4ـ8ـ2ـ فرایند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

ج مقایسه e-billing و نظام فعلی صورت حساب کاغذی و پرداخت آن

5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

1ـ سرعت

2ـ هزینه کمتر

3ـ بازگشت سریع سرمایه

4ـ حفظ مشتریان

5ـ حفظ سرمایه

9ـ2ـ امنیت در سیستم های الکترونیکی انتقال وجوه

1ـ9ـ2ـ مقدمه

2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت

1ـ کاربرد

2ـ شبکه

3ـ پیام

3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت

1ـ قابلیت دسترسی

3ـ تمامیت پیام

4ـ اعتبار و انکارناپذیری پیام

4ـ9ـ2ـ فناوریهای ایمنی اطلاعات

1ـ4ـ9ـ2ـ رمزنگاری

1ـ1ـ4ـ9ـ2ـ رمزنگاری متقارن / سری / کلید خصوصی

مزیت

2ـ1ـ4ـ9ـ2ـ رمزنگاری غیرمتقارن ـ کلید عمومی (pki)

3ـ1ـ4ـ9ـ2ـ پروتکلها و نرم افزارهای رمزنگاری

استاندارد رمزنگاری داده ها (des)

رمزنگاری با کلید عمومی و خصوصی روش rsa

2ـ4ـ9ـ2ـ گواهینامه دیجیتالی

3ـ4ـ9ـ2ـ لایه سوکتهای امن (ssl)

4ـ4ـ9ـ2ـ معاملات الکترونیکی ایمن (set)

5ـ4ـ9ـ2ـ فناوری مبادلات ایمن (stt)

فصل سوم

بانکداری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی وجوه

و مشکلات و موانع گسترش آن در ایران

1ـ3ـ مقدمه

2ـ3ـ بررسی وضعیت بانکداری الکترونیکی در ایران

1ـ2ـ3ـ تاریخچه بانکداری در ایران

2ـ2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران

1ـ2ـ2ـ3ـ کارت های بانکی در ایران

2ـ2ـ2ـ3ـ شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب)

4ـ2ـ2ـ3ـ سوئیفت (swift)

5ـ2ـ2ـ3ـ v

6ـ2ـ2ـ3ـ سیستم های یکپارچه بانکی

7ـ2ـ2ـ3ـ تلفن بانک

7ـ2ـ2ـ3ـ تجارب بانکهای کشور در خصوص بانکداری الکترونیکی

بانک ملی

بانک رفاه کارگران

بانک تجارت

بانک کشاورزی

بانک توسعه صادرات

بانک سپه

بانک ملت

بانک صادرات ایران

3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه بانکداری الکترونیکی در ایران

1ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به زیرساختهای اساسی

1ـ1ـ3ـ3ـ برق

2ـ1ـ3ـ3ـ مخابرات

3ـ1ـ3ـ3ـ

4ـ1ـ3ـ3ـ فراهم آورندگان خدمات اینترنت

5ـ1ـ3ـ3ـ سیستم پست

6ـ1ـ3ـ3ـ سیستم حمل و نقل

7ـ1ـ3ـ3ـ مؤسسات بیمه کننده

3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه (eft) در ایران

1ـ3ـ3ـ3ـ مقدمه

2ـ3ـ3ـ3ـ انتقال الکترونیکی وجوه (eft)

3ـ3ـ3ـ3ـ مسائل مربوط به مقررات نظام پولی

4ـ3ـ3ـ3ـ مسائل حقوقی و قانونی انتقال الکترونیکی وجوه (eft)

1ـ4ـ3ـ3ـ3ـ اعتبار و اص دستورها

2ـ4ـ3ـ3ـ3ـ قطعی شدن دستورها و پرداخت

3ـ4ـ3ـ3ـ3ـ برگشت ناپذیری پرداخت

4ـ4ـ3ـ3ـ3ـ نگهداری و حفظ سوابق و اسناد

5ـ4ـ3ـ3ـ3ـ اعتبار قضایی و حقوقی سوابق الکترونیکی

6ـ4ـ3ـ3ـ3ـ امنیت

7ـ4ـ3ـ3ـ3ـ رعایت اصل محرمانه بودن اسناد و مدارک

8ـ4ـ3ـ3ـ3ـ پیشگیری از تقلب و سوء استفاده

9ـ4ـ3ـ3ـ3ـ فرآیند قضایی رسیدگی به جرائم

5ـ3ـ3ـ3ـ مدل حقوقی پیشنهادی برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

4ـ3ـ3ـ مشکلات اقتصادی در خصوص گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی و اجتماعی در گسترش بانکداری الکترونیکی

6ـ3ـ3ـ موانع

7ـ3ـ3ـ مقاومت در مقابل تغییر و تحول

1-7-3-3-انواع مقاومت

الف) مقاومت شخصی

ب) مقاومت سازمانی

2-7-3-3- شیوه های مقابله با تغییر و تحول

8ـ3ـ3ـ مشکل ساختار سازمانی و نظام مدیریتی حاکم بر بانکها در ایران

9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات تی و خصوصی در ایران

10ـ3ـ3ـ غیررقابتی بودن بانکها

11ـ3ـ3ـ موانع امنیتی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

1ـ قابلیت دسترسی

2ـ محرمانه بودن

12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی علیه ایران

فصل چهارم

راههای گسترش انتقال الکترونیکی وجوه

و بانکداری الکترونیکی در ایران

1ـ4ـ مقدمه

2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری ایران

4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک

1ـ بانک ابتدا لازم است مشخص نماید که چه چیزی را می خواهد تغییر دهد و چرا باید این تغییر را بدهد

مدیران

2ـ برنامه ریزی

3ـ اجرای برنامه تحول

4ـ سنجش و ارزی

ضمیمه

تعریف واژه های کلیدی

تجارت الکترونیکی

مبادله الکترونیکی داده ها

شبکه های ارزش افزوده

اینترنت

وب جهانی

انتقال الکترونیکی وجوه

بانکداری الکترونیکی

اتاق پایاپای خ ر

پول الکترونیکی

کارت های بانکی

ماشین های نقطه فروش (pos)

امنیت

امضای الکترونیکی

مکانیسم های پرداخت

فهرست منابع

 

منابع ومأخذ:

1ـ اباذری, فرشید, ”پول الکترونیکی و سیستم های پرداخت کننده اینترنتی“, پردازشگر, شماره 9, سال دوم.

2ـ ابراهیمی, صفر و بختیاری, محمد, ” ت الکترونیکی“, مجموعه مقالات همایش جهانی ای الکترونیکی و اینترنتی, کیش, 13ـ11 اردیبهشت ماه 1380.

3ـ ابلنسکی, نیک, مترجم: شریفی, منصور, ” ی مجدد و مدیریت دگرگون سازی سازمانها“, نشر آروین, تهران 1374.

4ـ احتشامی اکبری, کاملیا, ”تجارت الکترونیکی“ صنعت و مطبوعات, دی و بهمن 1376,

ص 25ـ23.

5ـ اذعانی, فاطمه, ”برقراری امنیت در سیستم های انتقال الکترونیکی پول“, اولین همایش بانکداری الکترونیکی, انتشارات بانک توسعه صادرات ایران, سال 1379, صفحات 196ـ167.

مشاهده متن کامل ...

تحقیق درمورد پول الکترونیکی چیست
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد پول الکترونیکی چیست با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

پول الکترونیکی چیست ؟

 

پول الکترونیکی چیست ؟

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از سوی ت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.نشر گسترده پول الکترونیکی آثار تجاری، اقتصادی، و اجتماعی قابل توجهی دارد.مهم ترین اثر گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر عرضه پول، سیاست های پولی و بانک مرکزی اختصاص دارد و در ادامه با توسعه بازارهای پول، سرمایه، کار و کالا ایجاد نسل های جدید اقتصادی را هدف گذاری کرده است.با توجه به قابلیت پول الکترونیکی برای جایگزینی به جای اسکناس و مسکوک، این امکان وجود دارد که پول الکترونیکی به تدریج جایگزین پول بانک مرکزی شود و بدین ترتیب موقعیت انحصاری بانک مرکزی در زمینه های سیاست گذاری پولی، نظارت بانکی، نظارت بر نظام پرداخت ها، ثبات نظام مالی و به ویژه استقلال آن با خطر مواجه شود.نتایج ارزی آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد ایران نشان می دهد نشر گسترده پول الکترونیکی اثر ناچیزی بر حجم پول، قدرت کنترلی بانک مرکزی و سیاست های پول به همراه خواهد داشت.البته واکنش های بانک مرکزی در قبال نشر پول الکترونیکی، نقش بسیار مهمی در چگونگی تاثیرگذاری گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد دارد.اگرچه تا کنون اقتصاددانان تعریف جامع و مانعی از پول، که بتواند همه ویژگی ها و وظایف پول را پوشش دهد، ارائه نکرده اند، اما می توان با کمی اغماض پول را به عنوان وسیله ای برای داد و ستد که مورد قبول عموم افراد جامعه باشد، تعریف کرد.پول در زندگی اقتصادی بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی از آن به عنوان یکی از مهم ترین اختراعات بشر یاد کرده و تاریخ اقتصادی را با توجه به اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم می کنند.1 - اقتصاد پایاپای2 - دوره اقتصادی پولی3- اقتصاد اعتباریبا توجه به پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه 1990، شاید بتوان دوره کنونی را نیز دوره اقتصاد اینترنتی نامید.گسترش فزاینده استفاده از پول الکترونیکی، پیامدهای تجاری، اقتصادی، و اجتماعی قابل ملاحظه ای به همراه دارد.از نظر اقتصادی مهم ترین آثار گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر روی عرضه پول، سیاست های پولی و بانک مرکزی ایجاد می شود.آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر سیاست های پولی از آن جهت که می تواند کارآیی یکی از ابزارهای سیاست گذاری کلان اقتصادی ت برای دستی به اه اقتصادی خود، به خصوص تثبیت سطح عمومی قیمت ها را کاهش دهد، بسیار حائز اهمیت است. 

پول الکترونیکی و ویژگی های آن

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پولی واحدهای پول منتشره از سوی ت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.پول الکترونیکی نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول برمی آید بنابراین پول الکترونیکی می تواند جانشین بسیار برای پول بانک مرکزی باشد.ارزش پولی ذخیره شده بر روی وسیله الکترونیکی با اجازه مصرف کننده درگیر معاملات پرداختی، می تواند به وسیله الکترونیکی دیگری انتقال یابد.این روش با سیستم های پرداخت الکترونیکی مرسوم، نظیر کارت های پرداخت و اعتباری و نقل و انتقالات کابلی که هر کدام معمولا نیازمند اخذ مجوز مستمر بوده و ممکن است در هر معامله متضمن بد ار و بستانکار حساب های بانکی باشند، متفاوت است.این گزارش به نقل از بانک توسعه صادرات ایران حاکی است، بر خلاف پول بانک مرکزی که پول بیرونی است، پول الکترونیکی همانند یک س دیداری یا چک مسافرتی پول درونی می باشد.پول درونی طلب قانونی دارنده آن از ناشر آن می باشد در حالی که پول بیرونی متضمن چنین طلبی نیست، به عبارت دیگر موجودی پول الکترونیکی، یک طلب جاری بر عهده ناشر آن است که با هیچ حساب خاصی ارتباط ندارد. 

ویژگی های پول الکترونیکی

اگر چه درفرایند توسعه پول الکترونیکی، انواع بسیار متفاوتی از فرآورده های پول الکترونیکی با ویژگی های مختلف عرضه شده است اما در طراحی همه آنها سعی شده حداقل همه ویژگی های پول بانک مرکزی لحاظ شود.به طور کلی فرآورده های پول الکترونیکی را از نظر فنی می توان به دو دسته تقسیم کرد.1- پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند2- پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار رایانه ایفرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند، برای تسهیل پرداخت های با ارزش کوچک در معاملات د رو در رو طراحی شده اند، بنابراین انتظار می رود که فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند، استفاده از پول بانک مرکزی و نیز در حد کمتر استفاده از کارت های اعتباری و پرداخت را برای پرداخت های مستقیم، کاهش دهد. همچنین به احتمال زیاد استفاده از چک، کارت های پرداخت و کارت های اعتباری در پرداخت های غیرمستقیم، یعنی پرداخت های به هنگام را نیز کاهش خواهد داد.فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار رایانه ای نیز از طریق کاهش هزینه های مبادلاتی با تسهیل نقل و انتقال پول میان انواع مختلف حساب ها، بانک ها و کشورها و نیز سرریز های یادگیری، تقاضای س های دیداری را تحت تاثیر قرار می دهد و آن را کاهش خواهد داد.سرریزهای یادگیری به مهارتی که افراد در طی زمان ضمن استفاده از نرم افزارهای مالی شخصی و فناوری های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه های مالی شخصی و فناوری های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه های مالی خود ب می کنند، مربوط می شود.مهمترین ویژگی پول الکترونیکی یعنی فراملیتی یا بی مرز بودن آن نقش مهمی در اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی ایفا می کند.اگر چه این ویژگی ازنظر ت ها منشا برخی تبعات منفی نشر گسترده پول الکترونیک تلقی می شود اما به ارتقای سطح کارایی مبادلات بین المللی نیز کمک قابل ملاحظه ای می کند.طبیعتا با استفاده از پول الکترونیکی، هزینه نقل و انتقال بین المللی وجوه، به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.البته با افزایش بی سابقه کارایی پرداخت های بین المللی، ممکن است بی ثباتی نظام پولی جهانی افزایش یابد و به بروز کشمکش بین ناشران و استفاده کنندگان پول الکترونیکی از یک سو و بانک های مرکزی کشورها از سوی دیگر منجر شود.ویژگی دیگر پول الکترونیکی، پول قانونی یا پول رایج نبودن آن است که این امر درمراحل اولیه نشر، مقبولیت عمومی آن را کاهش می دهد.علاوه براین پول الکترونیکی برخلاف اسکناس و مسکوک و دیگر وسایل مبادله امروزی ، مست م حضور فیزیکی پرداخت کننده و دریافت کننده وجه برای قطعیت پرداخت نیست، زیرا موجودی پول الکترونیکی می تواند از طریق شبکه های رایانه ای به صورت به هنگام انتقال یابد. 

پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی

نشر گسترده پول الکترونیکی با توجه به ویژگی های خاص آن، به طور گسترده سایر بازارها و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.افزایش کارایی مبادلات یکی از مهم ترین پیامدهای مثبت گسترش استفاده از پول الکترونیکی، افزایش کارایی مبادلات است.پول الکترونیکی به چند طریق به کارامدتر شدن مبادلات کمک خواهد کرد.از آنجا که هزینه نقل وانتقال پول الکترونیکی از طریق اینترنت نسبت به سیستم بانکداری سنتی ارزانتر است، پول الکترونیکی مبادلات را ارزانتر خواهد کرد.برای انتقال پول به روش سنتی، بانک های مرسوم، شعب، کارمندان، دستگاه های تحویلدار خ ر و سیستم های مبادله الکترونیکی مخصوص بسیاری را نگهداری می کنند که هزینه های سربار همه این تشریفات اداری، بخشی از کارمزد نقل وانتقال پول و پرداخت های کارت اعتباری را تشکیل می دهد.در حالی که هزینه نقل و انتقال پول الکترونیکی به دلیل استفاده از شبکه اینترنت موجود و رایانه های شخصی استفاده کنندگان، بسیار کمتر و شاید نزدیک به صفر است.اینترنت هیچ مرز نمی شناسد و پول الکترونیکی نیز بدون مرز است.بنابراین هزینه انتقال پول الکترونیکی در داخل یک کشور با هزینه انتقال آن بین کشورهای مختلف برابر است در نتیجه هزینه بسیار زیاد کنونی نقل و انتقال بین المللی پول نسبت به نقل و انتقال آن در داخل یک کشور معین، به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.وجوه پول الکترونیکی به طور بالقوه می تواند به وسیله هر شخصی که به اینترنت و یک بانک اینترنتی دسترسی دارد مورد استفاده قرار گیرد.به علاوه در حالی که پرداخت های کارت اعتباری به فروشگاه های مجاز محدود است، پول الکترونیکی پرداخت های شخص به شخص را نیز امکان پذیر می سازد.پیدایش پول الکترونیکی نوعی انقلاب پولی در اقتصاد امروزی و نسل های برتر اقتصاد پولی محسوب می شود و با تکمیل فرایند اعتماد سازی ارکان اقتصادی د و کلان به استفاده از این پول، دامنه تحولات آن بیشتر خواهد شد.یکی از وظایف نخبگان علمی و اقتصادی کشور تبیین فرصت ها، مزیت ها و تهدیدهای پول الکترونیکی به ویژه در بازارهای مالی و واسطه گری است.اساس نظریه واسطه گری مالی بر مفهوم بازار کامل کلاسیک ها مبتنی است طبق این نظریه، واسطه گری مالی برای برطرف اصطکاک ها و نقایص نظام بازار از جمله هزینه مبادله و اطلاعات نا متقارن بین سرمایه گذاران و وام دهندگان، به وجود آمده است.از آنجا که این نظریه دیدگاه انفعالی نسبت به واسطه گری داشته و توضیح مناسبی برای برخی واقعیت های صنعت مالی به خصوص رشد شتابان و فوق العاده نوآوری های دهه های اخیر، ارائه نمی کند برخی از صاحب نظران نظیر مرتون و بودی در صدد تکمیل این نظریه برآمده اند.به عقیده آنها وظایف اقتصادی واسطه گری مالی در طی زمان نسبتا ثابت بوده و ساختار نهادی بازار مالی برای انجام این وظایف تکامل یافته اند.تعامل بین واسطه های مالی و بازار، ضمن تقویت و بهبود عملکرد وظایف آنها، نظام مالی را به سمت هدف ایده آل کارایی کامل سوق می دهد علاوه بر این نقش واسطه گری مالی در مدیریت ریسک و کاهش دادن هزینه های مشارکت برای افراد نیز، حائز اهمیت است.بنابراین با پیدایش پول الکترونیکی و گسترش روز افزون بانکداری الکترونیک، تغییری در نقش سنتی بانک ها تجهیز و تخصیص منابع در نظام مالی رخ نخواهد داد.به عبارت دیگر در این دوره نیز واسطه گری مالی یک ضرورت گریز ناپذیر است و بانک ها همچنان به عنوان واسطه بین وام دهندگان و وام گیرندگان فعالیت خواهند کرد اما ساختار نهادی بازار مالی در جهت بهبود کارکرد کل بازار و در نتیجه ارتقای سطح کارایی تغییر خواهد کرد.از جمله تغییرات نهادی صنعت مالی که به واسطه رشد خیره کننده اینترنت اتفاق افتاده و به طور فزاینده در حال گسترش است، رواج بانکداری الکترونیکی و در نتیجه پیدایش بانک های مجازی یا اینترنتی است.مهم ترین ویژگی این نوع بانک ها این است که در رابطه بین بانک و مشتری، موقعیت فیزیکی بانک یا مشتری نقشی ندارد.وابستگی نداشتن به موقعیت فیزیکی، علاوه بر اینکه زمینه رقابت بین بانک ها را تغییر داده و نقش فاصله مکانی از بانک را در هزینه نهایی ارائه خدمات بانکی به مشتری از بین می برد دو پیامد عمده دارد اول این که امکان مبادله خدمات مالی در بازارهای د کشورهای مختلف را فراهم می سازد، دوم این که بانک های مجازی می توانند موقعیت فیزیکی خودشان را بدون این که تغییری در ارتباط خود با مشتریانشان ایجاد کنند، تغییر دهند.بنابراین بانک های مجازی در مقایسه با بانک های سنتی انعطا ف پذیرترند و نسبت به تغییر شرایط اقتصادی یا مقررات قانونی، به سرعت واکنش نشان می دهند و می توانند از کشوری به کشور دیگر نقل مکان کنند. 

آثار کلان اقتصادی

پول الکترونیکی پول در جهان واقعی است و بر حسب همان پول های سخت موجود انتشار یافته پول الکترونیکی دلار، پول الکترونیکی ین و دیگر پول ها می توانند با پول سخت معادل خود در هر زمان مبادله شود بنابراین پول الکترونیکی به مفهومی که دلار، مارک یا ین جدید هستند، پول جدیدی نیست.پول الکترونیکی، پولی است که توسط بانک ها با استفاده از پول واقعی به عنوان پایه، ایجاد می شود و قابلیت تبدیل آن به پول واقعی، تضمین شده است. 

بازار ارز

پول الکترونیکی می تواند عامل بالقوه افزایش بی ثباتی در بازارهای ارز باشد از آنجا که پول الکترونیکی، پول واقعی است، می باید یک نرخ ارز و یک بازار ارز در فضای رایانه ای وجود داشته باشد البته نرخ های ارز فضای رایانه ای و جهان واقعی، می باید برابر باشند در غیر این صورت معاملات اربیتراژ ید و فروش ارز، بلافاصله نرخ های ارز واقعی و مجازی را برابر خواهد کرد.با وجود این تفاوت هایی بین بازارهای ارز واقعی و مجازی وجود خواهد داشت.کارمزد تسعیر پول الکترونیکی برحسب یک ارز با پول الکترونیکی برحسب ارز دیگر نسبت به کارمزد تسعیر پول واقعی، کمتر خواهد بود.از آنجا که در دنیای مجازی مصرف کنندگان می توانند بر روی دیسک سخت رایانه خود پول الکترونیکی چند کشور مختلف را نگهداری کنند، اگر ارزش یک ارز در بازار کاهش یابد، مصرف کنندگان به احتمال زیاد به تسعیر شکل پول الکترونیکی آن ارز با شکل پول الکترونیکی ارز دیگری که با ارزش تر و با ثبات تر باشد، تمایل خواهند داشت از این رو انگیزه سفته بازی در بازار الکترونیکی ارز بیشتر از جهان واقعی خواهد بود.این موضوع از آن جهت که می تواند عامل بی ثباتی نرخ های ارز شود، حائز اهمیت است در واقع فعالیت های سفته بازی می تواند کاهش ارز اولیه هر ارز معینی را شتاب بخشد و نوسانات معمول در بازار ارز را افزایش دهد و آثار حب نوسان کاذب می تواند اتفاق بیافتد.البته اگر انتظارات شرکت کنندگان در بازار از یکدیگر مستقل باشد، افزایش تعداد شرکت کنندگان ممکن است به تثبیت بازار کمک کند، اما اگر انتظارات شرکت کنندگان در بازار به یکدیگر وابسته باشد، احتمال وقوع آثار حباب گونه در بازار افزایش خواهد یافت.بنابراین از آنجا که نرخ ارز پول الکترونیکی با جهان واقعی پیوند خورده است، شرکت گسترده افراد در فعالیت های سفته بازی ممکن است، بی ثباتی نرخ ارز را در پی داشته باشد. 

بازارهای مالی

پول الکترونیکی پول واقعی است که توسط موسسات بانکی و غیره در ازای دریافت اسکناس و مسکوک انتشار یافته و تبدیل آن به اسکناس و مسکوک بنا به درخواست مشتریان تضمین شده است با وجود این، امکان دارد که ناشران پول الکترونیکی نتوانند به خوبی از عهده تعهد قابلیت تبدیل پذیری آن به اسکناس و مسکوک، برآیند.بدیهی است اگر بانکی به اندازه پول واقعی دریافتی از مشتریان خود اقدام به انتشار پول الکترونیکی کند و از محل منابع حاصل از تبدیل پول واقعی به پول الکترونیکی وام ندهد می تواند همه تقاضای مشتریان خود برای اسکناس و مسکوک را پاسخ دهد.در این ح ورش تگی بانک ها غیر متحمل خواهد بود اما از آنجا که همانند شیوه های مرسوم بانکداری، بانک ها فراتر از س های پول نقد خودشان به اعطای وام به صورت پول الکترونیکی، خواهند پرداخت، اگر مشتریان بانک همگی به طور همزمان برای تبدیل موجودی پول الکترونیکی خود مراجعه کنند، بانک توانایی پاسخگویی به


با


تحقیق درمورد پول الکترونیکی چیست


مشاهده متن کامل ...
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجارت الکترونیکی
درخواست حذف اطلاعاتمبانی نظری و پیشینه تحقیق تجارت الکترونیکی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 119 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 76
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجارت الکترونیکیفروشنده فایل


کد کاربری 4558توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و ا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  • منبع : دارد (به شیوه apa)

 • نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


قسمتی از مبانی نظری متغیر:


تجارت الکترونیکی


 


به­کارگیری نوآوری­های فناوری در زمینه­های تجاری تأثیرات شگرفی داشته است .به­کارگیری نوآوری­های فناوری نوعی تغییر است که بر فراگردها و اجزای نظام تجاری تأثیرگذار بوده و جهت این تاثیرات نیز معمولا مثبت است. یکی از نوآوری­های مذکور به­کارگیری ابزارهای الکترونیکی و به­ویژه اینترنت در نظام تجاری است. این نوآوری و تغییر که تجارت الکترونیکی نام دارد، مزایای متعددی برای سازمان­ها به همراه دارد، به همین دلیل بسیاری از شرکت­ها نسبت به استفاده از آن تمایل دارند (حاج کریمی و عزیزی،1387(.


 


به­کارگیری تجارت الکترونیکی اکنون یک گزینه اختیاری نیست، بلکه نوعی اجبار است و شرکت­ها ناگزیر از به­کارگیری آن هستند. اگر­چه بیشتر مبادله­های تجاری هنوز از طریق مجاری مرسوم انجام می گیرد، شمار مصرف­کنندگان و موسسه­های بازرگانی که در حال استفاده از اینترنت برای تجارت الکترونیکی هستند، رو به افزایش است. برای شناسایی عوامل موثر بر به­کارگیری تجارت الکترونیکی ابتدا باید مفهوم تجارت الکترونیکی را شناخت (seyal et.al,2004).


 


منظور از تجارت الکترونیکی، استفاده از اینترنت و وب برای انجام تجارت است. به­عبارت کلی­تر، تجارت الکترونیکی یعنی اینکه تبادلات تجاری را به­صورت دیجیتالی بین سازمان­ها و افراد انجام دهیم. یعنی انجام تبادلات از طریق اینترنت و وب. تجارت الکترونیکی فرایند ید و فروش کالاها به­صورت الکترونیکی می­باشد و از تراکنش­های ب و­کار رایانه­ای، اینترنت و دیگر فن­آوری­های شبکه­ای دیجیتالی استفاده می­کند. تجارت الکترونیکی شامل بازاری ، پشتیبانی مشتریان، تحویل و پرداخت می­شود (laudon,2010). تجارت الکترونیکی، ید و فروش از طریق اینترنت است (chaffy,2002).


 


oecd[1] نیز تجارت الکترونیکی را بدین صورت تعریف می کند: تجارت الکترونیکی مبادله الکترونیکی است که ید یا فروش کالاها و خدمات بین شرکت­ها، افراد، ت­ها و سایر بخش­های عمومی و خصوصی را شامل شده و از طریق شبکه­های کامپیوتری هدایت می­شود. یکی از محققان بیان می­دارد «تجارت الکترونیکی عبارت است از فناوری ، پردازش و عملیاتی که در زمان مبادلات تجاری به­صورت خ ر در شبکه­ها و با استفاده اطلاعات صورت می گیرد» (hiratsu,2002).


 


2-2-1. منافع تجارت الکترونیکی


 


تصمیم به استفاده از تجارت الکترونیکی به این موضوع بستگی دارد که مدیران قانع شوند که تجارت الکترونیکی برای شرکت آنها مزایا و منافعی د­ر­بر­دارد (حسینی و دیگران،1385). هر چقدر مدیریت شرکت کوچک احساس کند به­کارگیری تجارت الکترونیکی مزایای بیشتری دارد، انتظار می­رود که سطح بالاتری از تجارت الکترونیکی را به­کارگیرد. این عامل تقریبا در اکثر تحقیقات انجام شده در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر مثبت آن در به­کارگیری تجارت الکترونیکی تایید شده است. مزایای تجارت الکترونیکی معمولاّ محرک و هدف به­کارگیری تجارت الکترونیکی تلقی می­شود. استفاده از تجارت الکترونیکی سبب کاهش هزینه­ها، افزایش امنیت، تسهیل عملیات تجاری، افزایش اطلاعات برای تصمیم­گیری بهتر و بهبود ارتباط با ذی­نفعان می­شود (seyal et.al,2004). تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش هزینه های تولید، بهبود ارتباطات و کاهش هزینه­های مبادله و تقویت رقابت از جمله سایر مزایای تجارت الکترونیکی است (seculley & woods,2001). بطور کلی می­توان منافع تجارت الکترونیکی را در سه سطح سازمان، مشتری و جامعه برشمرد:


 


2-2-1-1. منافع تجارت الکترونیکی برای بنگاه­ها و سازمان­ها


 


توسعه بازار: تجارت الکترونیکی فضای بازار را برای بنگاه از موقعیت محلی به ملی و جهانی توسعه می­دهد. با وجود سرمایه­گذاری­های اندک، بنگاه­ها می­توانند به آسانی و با سرعت به بهترین عرضه کنندگان، حجم عظیمی از مشتریان و طیف گسترده­ای از شرکای تجاری جهانی دست یابند. افزایش تعداد عرضه­کنندگان و مشتریان موجب می­شود تا بنگاه ارزان­تر یداری نموده و گران­تر بفروشد.


 


کاهش هزینه: تجارت الکترونیکی هزینه­های تولید، توزیع، انبارداری و بازیافت را کاهش داده است. هر چند با کاربرد تجارت الکترونیکی هزینه­های انتشار و ارسال اطلاعات افزایش می­یابد، ولی سهم آنها در کل هزینه­ها به­قدری اندک است که در کل هزینه­ها با کاهش نسبی هزینه­ها روبه­رو خواهیم بود.


 


بهبود زنجیره عرضه: عدم کارایی در زنجیره عرضه مثل افزایش موجودی و طولانی شدن زمان تحویل با استفاده از تجارت الکترونیکی به حداقل می­رسد.


 


استفاده مناسب از زمان: با استفاده از وب سایت، ب و­کار همیشه دایر خواهد بود. لذا مفهوم تعطیلی در ب و­کار با کاربرد تجارت الکترونیکی حذف خواهد شد.


 


بومی­سازی: با به­کارگیری تجارت الکترونیکی و به طبع آن تولید مطابق سفارش و یا به­عبارتی بومی­سازی کالاها و خدمات مطابق درخواست و سلایق مشتری، امکان استفاده از مزیت رقابتی برای بنگاه فراهم می­شود.


 


مدل­های جدید ب و کار: تجارت الکترونیکی به مدل­های ابداعی ب و کار امکان ظهور و بروز داده و بدین ترتیب زمینه را برای افزایش کارایی و سود­دهی فراهم می آورد.


 


افزایش تخصص فروشندگان: استفاده از تجارت الکترونیکی سبب افزایش تخصص که در دنیای فیزیکی با محدودیت در آن مواجه هستیم، خواهد شد. به­عنوان مثال یک فروشگاه ارائه­کننده ابزارهای تخصصی که در دنیای واقعی با تعداد محدودی مشتری مواجه است، در فضای سایبری مورد بازدید و توجه میلیون­ها بازدید کننده و علاقه­مند احتمالی قرار خواهد گرفت، بنابراین ضمن توسعه بازار با توسعه امکان گسترش فضاهای تخصصی مواجه خواهیم بود.


 


سرعت دسترسی به بازار: استفاده از تجارت الکترونیکی فاصله زمانی بین خلق یک ایده و طرح با تجاری سازی آن را از طریق افزایش ارتباطات و زمینه­های همکاری به­شدت کاهش می­دهد.
 
 


[1] organization for economic cooperation and development(oecd)


 مشاهده متن کامل ...
پول الکترونیکی
درخواست حذف اطلاعات

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از سوی ت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.
نشر گسترده پول الکترونیکی آثار تجاری، اقتصادی، و اجتماعی قابل توجهی دارد. مهم‌ترین اثر گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر عرضه پول، سیاست‌های پولی و بانک مرکزی اختصاص دارد و در ادامه با توسعه بازارهای پول، سرمایه، کار و کالا ایجاد نسل‌های جدید اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.


با توجه به قابلیت پول الکترونیکی برای جایگزینی به جای اسکناس و مسکوک، این امکان وجود دارد که پول الکترونیکی به تدریج جایگزین پول بانک مرکزی شود و بدین ترتیب موقعیت انحصاری بانک مرکزی در زمینه‌های سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی، نظارت بر نظام پرداخت‌ها، ثبات نظام مالی و به ویژه استقلال آن با خطر مواجه شود.

نتایج ارزی آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد نشر گسترده پول الکترونیکی اثر ناچیزی بر حجم پول، قدرت کنترلی بانک مرکزی و سیاست‌های پول به همراه خواهد داشت.


البته واکنش‌های بانک مرکزی در قبال نشر پول الکترونیکی، نقش بسیار مهمی در چگونگی تاثیرگذاری گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد دارد. اگرچه تا کنون اقتصاددانان تعریف جامع و مانعی از پول، که بتواند همه ویژگی‌ها و وظایف پول را پوشش دهد، ارائه نکرده‌اند، اما می‌توان با کمی اغماض پول را به عنوان وسیله‌ای برای داد و ستد که مورد قبول عموم افراد جامعه باشد، تعریف کرد.

پول در زندگی اقتصادی بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اختراعات بشر یاد کرده و تاریخ اقتصادی را با توجه به اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم می‌کنند:

۱ - اقتصاد پایاپای
۲ - دوره اقتصادی پولی
۳- اقتصاد اعتباری

با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه ۱۹۹۰، شاید بتوان دوره کنونی را نیز دوره اقتصاد اینترنتی نامید.

گسترش فزاینده استفاده از پول الکترونیکی، پیامدهای تجاری، اقتصادی، و اجتماعی قابل ملاحظه‌ای به همراه دارد.

از نظر اقتصادی مهم‌ترین آثار گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر روی عرضه پول، سیاست‌های پولی و بانک مرکزی ایجاد می‌شود.

آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر سیاست‌های پولی از آن جهت که می‌تواند کارآیی یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی ت برای دستی به اه اقتصادی خود، به خصوص تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش دهد، بسیار حائز اهمیت است.

پول الکترونیکی و ویژگی‌های آن

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پولی واحدهای پول منتشره از سوی ت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.

پول الکترونیکی نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول برمی‌آید بنابراین پول الکترونیکی می‌تواند جانشین بسیار برای پول بانک مرکزی باشد.
ارزش پولی ذخیره شده بر روی وسیله الکترونیکی با اجازه مصرف کننده درگیر معاملات پرداختی، می‌تواند به وسیله الکترونیکی دیگری انتقال یابد.

این روش با سیستم‌های پرداخت الکترونیکی مرسوم، نظیر کارت‌های پرداخت و اعتباری و نقل و انتقالات کابلی که هر کدام معمولا نیازمند اخذ مجوز مستمر بوده و ممکن است در هر معامله متضمن بد ار و بستانکار حساب‌های بانکی باشند، متفاوت است.

بر خلاف پول بانک مرکزی که پول بیرونی است، پول الکترونیکی همانند یک س دیداری یا چک مسافرتی پول درونی می‌باشد.

پول درونی طلب قانونی دارنده آن از ناشر آن می‌باشد در حالی که پول بیرونی متضمن چنین طلبی نیست، به عبارت دیگر موجودی پول الکترونیکی، یک طلب جاری بر عهده ناشر آن است که با هیچ حساب خاصی ارتباط ندارد.

ویژگی‌های پول الکترونیکی‌

اگر چه درفرایند توسعه پول الکترونیکی، انواع بسیار متفاوتی از فرآورده‌های پول الکترونیکی با ویژگی‌های مختلف عرضه شده است اما در طراحی همه آنها سعی شده حداقل همه ویژگی‌های پول بانک مرکزی لحاظ شود.

به طور کلی فرآورده‌های پول الکترونیکی را از نظر فنی می‌توان به دو دسته تقسیم کرد.

۱- پول الکترونیکی مبتنی بر کارت‌های هوشمند
۲- پول الکترونیکی مبتنی بر نرم‌افزار رایانه‌ای

فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت‌های هوشمند، برای تسهیل پرداخت‌های با ارزش کوچک در معاملات د رو در رو طراحی شده‌اند، بنابراین انتظار می‌رود که فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت‌های هوشمند، استفاده از پول بانک مرکزی و نیز در حد کمتر استفاده از کارت‌های اعتباری و پرداخت را برای پرداخت‌های مستقیم، کاهش دهد. همچنین به احتمال زیاد استفاده از چک،‌ کارت‌های پرداخت و کارت‌های اعتباری در پرداخت‌های غیرمستقیم، یعنی پرداخت‌های به هنگام را نیز کاهش خواهد داد.

فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر نرم‌افزار رایانه‌ای نیز از طریق کاهش هزینه‌های مبادلاتی با تسهیل نقل و انتقال پول میان انواع مختلف حساب‌ها، بانک‌ها و کشورها و نیز سرریز‌های یادگیری، تقاضای س ‌های دیداری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن را کاهش خواهد داد.

سرریزهای یادگیری به مهارتی که افراد در طی زمان ضمن استفاده از نرم‌افزارهای مالی شخصی و فناوری‌های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه‌های مالی شخصی و فناوری‌های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه‌های مالی خود ب می‌کنند، مربوط می‌شود.

مهمترین ویژگی پول الکترونیکی یعنی فراملیتی یا بی‌مرز بودن آن نقش مهمی در اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی ایفا می‌کند.
اگر چه این ویژگی ازنظر ت‌ها منشا برخی تبعات منفی نشر گسترده پول الکترونیک تلقی می‌شود اما به ارتقای سطح کارایی مبادلات بین‌المللی نیز کمک قابل ملاحظه‌ای می‌کند.

طبیعتا با استفاده از پول الکترونیکی، هزینه نقل و انتقال بین‌المللی وجوه، به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
البته با افزایش بی‌سابقه کارایی پرداخت‌های بین‌المللی، ممکن است بی‌ثباتی نظام پولی جهانی افزایش یابد و به بروز کشمکش بین ناشران و استفاده کنندگان پول الکترونیکی از یک سو و بانک‌های مرکزی کشورها از سوی دیگر منجر شود.

ویژگی دیگر پول الکترونیکی، پول قانونی یا پول رایج نبودن آن است که این امر درمراحل اولیه نشر، مقبولیت عمومی آن را کاهش می‌دهد.

علاوه براین پول الکترونیکی برخلاف اسکناس و مسکوک و دیگر وسایل مبادله امروزی ، مست م حضور فیزیکی پرداخت‌کننده و دریافت کننده وجه برای قطعیت پرداخت نیست، زیرا موجودی پول الکترونیکی می‌تواند از طریق شبکه‌های رایانه‌ای به صورت به هنگام انتقال یابد. در این مورد مقالاتی درتالار گفتگوی سایت میکرو رایانه وجود دارد.

پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی‌

نشر گسترده پول الکترونیکی با توجه به ویژگی‌‌های خاص آن، به طور گسترده سایر بازارها و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

افزایش کارایی مبادلات یکی از مهم‌ترین پیامدهای مثبت گسترش استفاده از پول الکترونیکی، افزایش کارایی مبادلات است.

پول الکترونیکی به چند طریق به کارامدتر شدن مبادلات کمک خواهد کرد:

از آنجا که هزینه نقل وانتقال پول الکترونیکی از طریق اینترنت نسبت به سیستم بانکداری سنتی ارزانتر است،‌ پول الکترونیکی مبادلات را ارزان تر خواهد کرد.

برای انتقال پول به روش سنتی، بانک‌های مرسوم، شعب، کارمندان، دستگاه‌های تحویلدار خ ر و سیستم‌های مبادله الکترونیکی مخصوص بسیاری را نگهداری می‌کنند که هزینه‌های سربار همه این تشریفات اداری، بخشی از کارمزد نقل وانتقال پول و پرداخت‌های کارت اعتباری را تشکیل می‌دهد.

در حالی که هزینه نقل و انتقال پول الکترونیکی به دلیل استفاده از شبکه اینترنت موجود و رایانه‌های شخصی استفاده‌ کنندگان، بسیار کمتر و شاید نزدیک به صفر است.

اینترنت هیچ مرز نمی‌شناسد و پول الکترونیکی نیز بدون مرز است.

بنابراین هزینه انتقال پول الکترونیکی در داخل یک کشور با هزینه انتقال آن بین کشورهای مختلف برابر است در نتیجه هزینه بسیار زیاد کنونی‌ نقل و انتقال بین‌المللی پول نسبت به نقل و انتقال آن در داخل یک کشور معین، به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

وجوه پول الکترونیکی به طور بالقوه می‌تواند به وسیله هر شخصی که به اینترنت و یک بانک اینترنتی دسترسی دارد مورد استفاده قرار گیرد.

به علاوه در حالی‌ که پرداخت‌های کارت اعتباری به فروشگاه‌های مجاز محدود است، پول الکترونیکی پرداخت‌های شخص به شخص را نیز امکان پذیر می‌سازد.

پیدایش پول الکترونیکی نوعی انقلاب پولی در اقتصاد امروزی و نسل‌های برتر اقتصاد پولی محسوب می‌شود و با تکمیل فرایند اعتماد سازی ارکان اقتصادی د و کلان به استفاده از این پول، دامنه تحولات آن بیشتر خواهد شد.

یکی از وظایف نخبگان علمی و اقتصادی کشور تبیین فرصت‌ها، مزیت‌ها و تهدیدهای پول الکترونیکی به ویژه در بازارهای مالی و واسطه‌گری است.

اساس نظریه واسطه گری مالی بر مفهوم بازار کامل کلاسیک‌ها مبتنی است طبق این نظریه، واسطه‌گری مالی برای برطرف اصطکاک‌ها و نقایص نظام بازار از جمله هزینه مبادله و اطلاعات‌ نا متقارن بین سرمایه‌گذاران و وام دهندگان، به وجود آمده است.

از آنجا که این نظریه دیدگاه انفعالی نسبت به واسطه‌گری داشته و توضیح مناسبی برای برخی واقعیت‌های صنعت مالی به خصوص رشد شتابان و فوق‌العاده نوآوری‌های دهه‌های اخیر، ارائه نمی‌کند برخی از صاحب نظران نظیر مرتون و بودی در صدد تکمیل این نظریه برآمده‌اند.

به عقیده آنها وظایف اقتصادی واسطه‌گری مالی در طی زمان نسبتا ثابت بوده و ساختار نهادی بازار مالی برای انجام این وظایف تکامل یافته‌اند.

تعامل بین واسطه‌های مالی و بازار، ضمن تقویت و بهبود عملکرد وظایف آنها، نظام مالی را به سمت هدف ایده‌آل کارایی کامل سوق می‌دهد علاوه بر این نقش واسطه‌گری مالی در مدیریت ریسک و کاهش دادن هزینه‌های مشارکت برای افراد نیز، حائز اهمیت است.

بنابراین با پیدایش پول الکترونیکی و گسترش روز افزون بانکداری الکترونیک، تغییری در نقش سنتی بانک‌ها تجهیز و تخصیص منابع در نظام مالی رخ نخواهد داد.

به عبارت دیگر در این دوره نیز واسطه‌گری مالی یک ضرورت گریز ناپذیر است و بانک‌ها همچنان به عنوان واسطه بین وام دهندگان و وام گیرندگان فعالیت خواهند کرد اما ساختار نهادی بازار مالی در جهت بهبود کارکرد کل بازار و در نتیجه ارتقای سطح کارایی تغییر خواهد کرد.

از جمله تغییرات نهادی صنعت مالی که به واسطه رشد خیره کننده اینترنت اتفاق افتاده و به طور فزاینده در حال گسترش است، رواج بانکداری الکترونیکی و در نتیجه پیدایش بانک‌های مجازی یا اینترنتی است.
مهم‌ترین ویژگی این نوع بانک‌ها این است که در رابطه بین بانک و مشتری، موقعیت فیزیکی بانک یا مشتری نقشی ندارد.
وابستگی نداشتن به موقعیت فیزیکی، علاوه بر اینکه زمینه رقابت بین بانک‌ها را تغییر داده و نقش فاصله مکانی از بانک را در هزینه نهایی ارائه خدمات بانکی به مشتری از بین می‌برد دو پیامد عمده دارد اول این‌که امکان مبادله خدمات مالی در بازارهای د کشورهای مختلف را فراهم می‌سازد، دوم این‌که بانک‌های مجازی می‌توانند موقعیت فیزیکی خودشان را بدون این‌که تغییری در ارتباط خود با مشتریانشان ایجاد کنند، تغییر دهند.

بنابراین بانک‌های مجازی در مقایسه با بانک‌های سنتی انعطا‌ف‌پذیرترند و نسبت به تغییر شرایط اقتصادی یا مقررات قانونی، به سرعت واکنش نشان می‌دهند و می‌توانند از کشوری به کشور دیگر نقل مکان کنند.

آثار کلان اقتصادی

پول الکترونیکی پول در جهان واقعی است و بر حسب همان پول‌های سخت موجود انتشار یافته پول الکترونیکی دلار، پول الکترونیکی ین و دیگر پول‌ها می‌توانند با پول سخت معادل خود در هر زمان مبادله شود بنابراین پول الکترونیکی به مفهومی که دلار، مارک یا ین جدید هستند، پول جدیدی نیست.
پول الکترونیکی، پولی است که توسط بانک‌ها با استفاده از پول واقعی به عنوان پایه، ایجاد می‌شود و قابلیت تبدیل آن به پول واقعی، تضمین شده است.

بازار ارز

پول الکترونیکی می‌تواند عامل بالقوه افزایش بی‌ثباتی در بازارهای ارز باشد از آنجا که پول الکترونیکی، پول واقعی است، می‌باید یک نرخ ارز و یک بازار ارز در فضای رایانه‌ای وجود داشته باشد البته نرخ‌های ارز فضای رایانه‌ای و جهان واقعی، می‌باید برابر باشند در غیر این‌صورت معاملات اربیتراژ ید و فروش ارز، بلافاصله نرخ‌های ارز واقعی و مجازی را برابر خواهد کرد.

با وجود این تفاوت‌هایی بین بازارهای ارز واقعی و مجازی وجود خواهد داشت:

کارمزد تسعیر پول الکترونیکی برحسب یک ارز با پول الکترونیکی برحسب ارز دیگر نسبت به کارمزد تسعیر پول واقعی، کمتر خواهد بود.

از آنجا که در دنیای مجازی مصرف‌کنندگان می‌توانند بر روی دیسک سخت رایانه خود پول الکترونیکی چند کشور مختلف را نگهداری کنند، اگر ارزش یک ارز در بازار کاهش یابد، مصرف‌کنندگان به احتمال زیاد به تسعیر شکل پول الکترونیکی آن ارز با شکل پول الکترونیکی ارز دیگری که با ارزش‌تر و با ثبات‌تر باشد، تمایل خواهند داشت از این‌ رو انگیزه سفته‌بازی در بازار الکترونیکی ارز بیشتر از جهان واقعی خواهد بود.

این موضوع از آن جهت که می‌تواند عامل بی‌ثباتی نرخ‌های ارز شود، حائز اهمیت است در واقع فعالیت‌های سفته‌بازی می‌تواند کاهش ارز اولیه هر ارز معینی را شتاب بخشد و نوسانات معمول در بازار ارز را افزایش دهد و آثار حب نوسان کاذب می‌تواند اتفاق بیافتد.

البته اگر انتظارات شرکت‌کنندگان در بازار از یکدیگر مستقل باشد، افزایش تعداد شرکت‌کنندگان ممکن است به تثبیت بازار کمک کند، اما اگر انتظارات شرکت‌کنندگان در بازار به یکدیگر وابسته باشد، احتمال وقوع آثار حباب گونه در بازار افزایش خواهد یافت.

بنابراین از آنجا که نرخ ارز پول الکترونیکی با جهان واقعی پیوند خورده است، شرکت گسترده افراد در فعالیت‌های سفته‌بازی ممکن است، بی‌ثباتی نرخ ارز را در پی داشته باشد.

بازارهای مالی‌

پول الکترونیکی پول واقعی است که توسط موسسات بانکی و غیره در ازای دریافت اسکناس و مسکوک انتشار یافته و تبدیل آن به اسکناس و مسکوک بنا به درخواست مشتریان تضمین شده است با وجود این، امکان دارد که ناشران پول الکترونیکی نتوانند به خوبی از عهده تعهد قابلیت تبدیل‌پذیری آن به اسکناس و مسکوک، برآیند.

بدیهی است اگر بانکی به اندازه پول واقعی دریافتی از مشتریان خود اقدام به انتشار پول الکترونیکی کند و از محل منابع حاصل از تبدیل پول واقعی به پول الکترونیکی وام ندهد می‌تواند همه تقاضای مشتریان خود برای اسکناس و مسکوک را پاسخ دهد.

در این ح ورش تگی بانک‌ها غیر متحمل خواهد بود اما از آنجا که همانند شیوه‌های مرسوم بانکداری، بانک‌ها فراتر از س ‌های پول نقد خودشان به اعطای وام به صورت پول الکترونیکی، خواهند پرداخت، اگر مشتریان بانک همگی به طور همزمان برای تبدیل موجودی پول الکترونیکی خود مراجعه کنند، بانک توانایی پاسخگویی به مشتریان را نداشته و در نتیجه ورش ته خواهد شد که این امر می‌تواند به بروز بحران در بازارهای مالی منجر شود.

 مشاهده متن کامل ...
انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه حاضر حاصل پژوهشی است که در زمینه نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، به سفارش معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران انجام شده است
دسته بندی کامپیوتر و it
فرمت فایل doc
حجم فایل 216 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 245
انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

پیشگفتار
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه های اقتصادی، کاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، کاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه کنندگان، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری ، کاهش هزینه تمام شده و قیمت کالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.
سازمان های بین المللی به ی سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند unctad و un/cefact طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به کشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الکترونیکی و زیرمجموعه های آن یعنی بانکداری الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی بیمه الکترونیکی و ... در جهان به عمل آورده اند. ت ها نیز اقدامات گسترده ای برای توسعه تجارت الکترونیکی انجام داده اند. برخی ت ها در کشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت کلان به توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی همت گمارده اند. در این کشورها بخش خصوصی پویا و کارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آ ین تحولات فنی در فعالیت های خود استفاده می کند.
از سوی دیگر در برخی کشورهای در حال توسعه پیشرو همانند کشورهای آسیای جنوب شرقی، ت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت کلان، حمایت گسترده ای از توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی به عمل آورده اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی، حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً کارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی در این کشورها بوجود آورده است.
بدین ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بکارگیری آ ین یافته های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الکترونیکی خود را گسترش می دهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانک ها با ی مجدد فعالیت های مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بکارگیری ب و کار الکترونیکی توانسته اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی که در این رقابت عقب بمانند، کاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.
مصرف کنندگان نیز در کشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الکترونیکی از خود نشان داده اند. کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانکداری الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.
در ایران نیز طی چند سال گذشته تمردان با درک مزایا و اثرات تجارت الکترونیکی به طراحی و ایجاد تجارت الکترونیکی همت گمارده اند. بی گمان یکی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی کشور، آگاه سازی عمومی است که در این راستا، معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامه هایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است.
مجموعه حاضر حاصل پژوهشی است که در زمینه نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، به سفارش معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران انجام شده است. بدین روی لازم است ضمن تشکر از مدیر محترم مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران از پژوهشگران محترم نیز تشکر و تقدیر شود.
نکته قابل ذکر اینکه، هر چند ممکن است متن حاضر دارای نواقصی بوده و در برخی مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولی از آنجا که می تواند برای مطالعه دست اندرکاران فناوری اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به این موضوع مفید باشد، تصمیم به انتشار آن گرفته شده است.
فرصت را مغتنم شمرده با امید به آنکه این مجموعه برای دست اندرکاران و علاقمندان تجارت و بانکداری الکترونیکی مفید واقع شود، از کلیه عزیزان علاقمند دعوت می شود تا نظرات و دیدگاههای خود را درباره توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی ایران و به ویژه برنامه های آموزشی، ترویجی و پژوهشی برای این معاونت ارسال کنند.

فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول : تجارت الکترونیکی
1ـ1ـ مقدمه
2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی
3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی
4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی
5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی
6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی
7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی
8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده اند
9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی
10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه
11ـ1ـ محدودیت های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه
12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی
13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران
فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی
1ـ2ـ مقدمه
2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت
1ـ2ـ2ـ نقش های اساسی پول
2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول
3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم بندی پول
3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن
1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری
2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی
3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی
4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه
1ـ4ـ2ـ مقدمه
2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (eft)
3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه eft
4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه
5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه
6ـ4ـ2ـ انواع سیستم های انتقال الکترونیکی وجوه
7ـ4ـ2ـ معماری سیستم های پرداخت الکترونیکی
5ـ2ـ سوئیفت (swift)
1ـ5ـ2ـ مقدمه
2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت
3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت
4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت
5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت
6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت
6ـ2ـ کارت های بانکی
1ـ6ـ2ـ مفهوم کارت های بانکی
2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی
3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی
4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی
5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی
6ـ6ـ2ـ ا امات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت
7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها
7ـ2ـ پول الکترونیکی
1ـ7ـ2ـ مقدمه
2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی
3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی
4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی
5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی
8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
1ـ8ـ2ـ مقدمه
2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
9ـ2ـ امنیت در سیستم های الکترونیکی انتقال وجوه
1ـ9ـ2ـ مقدمه
2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت
3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت
4ـ9ـ2ـ فناوری های امنیت اطلاعات
فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران
1ـ3ـ مقدمه
2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران
3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به زیرساخت های اساسی
2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایه های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
6ـ3ـ3ـ موانع گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی
8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور
9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات تی و بخش خصوصی در ایران
10ـ3ـ3ـ تی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها
11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی
12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی
فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ4ـ مقدمه
2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری ایران
3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری
4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک
ضمیمه: تعریف واژه های کلیدی
مشاهده متن کامل ...
مدرس برند | تدریس برند
درخواست حذف اطلاعات
برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما
مشاوره بازاری ، مشاور بازاری ، مشاوره فروش، مشاوران بازاری ، مشاور بازاری تبلیغات فروش و ارتباطات، مرکز مشاوره بازاری ، وظایف مشاور فروش، کلینیک مشاور بازاری ، علی خویه، مشاوره تبلیغات، عارضه ی در مشاوره بازاری ، مدرس crm، مشاور ارشد مدیر عامل، مشاوره بازاری اثربخش، مشاوره بازاری تبلیغات و فروش، مدرس بازاری ، مدرس فروش، مشاور مدیر عامل، مشاور بازاری و تبلیغات، مشاور مدیریت بازاری ، مشاور مدیریت فروش، مشاور ی فروش، مشاوره روانشناسی فروش، مشاوره روانشناسی ارتباط با مشتری، مشاوره مدیریت بازاری ، وظایف مشاور بازاری و فروش، وظایف مشاور بازاری ، مشاور بازاری خوب، مشاور بازاری حرفه ای، مشاوره مدیریت، تحقیقات بازاری ، مشاور تبلیغات، مهارت های مشاور بازاری ، ترفند های مشاور بازاری ، مشاوره crm، مشاوره پیشبرد فروش، مشاوره قیمت گذاری، مشاوره مدیریت محصول، مشاوره تحقیقات بازاری ، مشاور صادرات، مشاوره تبلیغات بازرگانی، مشاور بازاری صادرات، سبک های مشاوره بازاری ، تکنیک های مشاوره بازاری و فروش، علی خوبه، وظایف مشاور بازاری و تبلیغات، آکادمی مشاوره بازاری ، کتاب اصول مشاوره مدیریت، مشاور رفتار مصرف کننده، مشاور تصمیم ید، مشاور افزایش فروش، وظایف و مسولیت های مشاوران مدیریت، مشاوره بازاریاب، فهرست کتاب مشاور بازاری ، اصول مشاوره بازاری ،، مدرس برند، مشاور پورسانت، مشاور و مجری ی فروش، کتاب مدیر، بیماری های بازاری و فروش و روش های درمان آن عار، عارضه ی فروش، عارضه ی بازاری ، عارضه ی سازمان فروش، دوره های تخصصی بازاری ، فروش ، مدیریت ، برندینگ، راه اندازی سیستم و سازمان پخش و فروش مویرگی به صور، بازاری و فروش در شرایط بحران، مصاحبه با آقای علی خویه مدرس و مشاور در زمینه مدیر، مشاور مارکتینگ، مدر س بازاری marketing، مشاور بازاری marketing، تدریس بازاری marketing، مدرس بازاری و فروش marketing & sales، مدرس بازاری marketing، تدریس مدیریت بازاری ، مدرس و مشاور مدیریت بازاری marketing، • معاینه سیستم مشتریان مشاوره


مشاوره بازاری ، مشاور بازاری ، مشاوره فروش، مشاوران بازاری ، مشاور بازاری تبلیغات فروش و ارتباطات، مرکز مشاوره بازاری ، وظایف مشاور فروش، کلینیک مشاور بازاری ، علی خویه، مشاوره تبلیغات، عارضه ی در مشاوره بازاری ، مدرس crm، مشاور ارشد مدیر عامل، مشاوره بازاری اثربخش، مشاوره بازاری تبلیغات و فروش، مدرس بازاری ، مدرس فروش، مشاور مدیر عامل، مشاور بازاری و تبلیغات، مشاور مدیریت بازاری ، مشاور مدیریت فروش، مشاور ی فروش، مشاوره روانشناسی فروش، مشاوره روانشناسی ارتباط با مشتری، مشاوره مدیریت بازاری ، وظایف مشاور بازاری و فروش، وظایف مشاور بازاری ، مشاور بازاری خوب، مشاور بازاری حرفه ای، مشاوره مدیریت، تحقیقات بازاری ، مشاور تبلیغات، مهارت های مشاور بازاری ، ترفند های مشاور بازاری ، مشاوره crm، مشاوره پیشبرد فروش، مشاوره قیمت گذاری، مشاوره مدیریت محصول، مشاوره تحقیقات بازاری ، مشاور صادرات، مشاوره تبلیغات بازرگانی، مشاور بازاری صادرات، سبک های مشاوره بازاری ، تکنیک های مشاوره بازاری و فروش، علی خوبه، وظایف مشاور بازاری و تبلیغات، آکادمی مشاوره بازاری ، کتاب اصول مشاوره مدیریت، مشاور رفتار مصرف کننده، مشاور تصمیم ید، مشاور افزایش فروش، وظایف و مسولیت های مشاوران مدیریت، مشاوره بازاریاب، فهرست کتاب مشاور بازاری ، اصول مشاوره بازاری ،، مدرس برند، مشاور پورسانت، مشاور و مجری ی فروش، کتاب مدیر، بیماری های بازاری و فروش و روش های درمان آن عار، عارضه ی فروش، عارضه ی بازاری ، عارضه ی سازمان فروش، دوره های تخصصی بازاری ، فروش ، مدیریت ، برندینگ، راه اندازی سیستم و سازمان پخش و فروش مویرگی به صور، بازاری و فروش در شرایط بحران، مصاحبه با آقای علی خویه مدرس و مشاور در زمینه مدیر، مشاور مارکتینگ، مدر س بازاری marketing، مشاور بازاری marketing، تدریس بازاری marketing، مدرس بازاری و فروش marketing & sales، مدرس بازاری marketing، تدریس مدیریت بازاری ، مدرس و مشاور مدیریت بازاری marketing، • معاینه سیستم مشتریان مشاوره

مشاوره بازاری ، مشاور بازاری ، مشاوره فروش، مشاوران بازاری ، مشاور بازاری تبلیغات فروش و ارتباطات، مرکز مشاوره بازاری ، وظایف مشاور فروش، کلینیک مشاور بازاری ، علی خویه، مشاوره تبلیغات، عارضه ی در مشاورهبازاری ، مدرس crm، مشاور ارشد مدیر عامل، مشاوره بازاری اثربخش، مشاوره بازاری تبلیغات و فروش، مدرسبازاری ، مدرس فروش، مشاور مدیر عامل، مشاور بازاری و تبلیغات،

مشاوره بازاری ، مشاور بازاری ، مشاوره فروش، مشاوران بازاری ، مشاور بازاری تبلیغات فروش و ارتباطات، مرکز مشاوره بازاری ، وظایف مشاور فروش، کلینیک مشاور بازاری ، علی خویه، مشاوره تبلیغات، عارضه ی در مشاوره بازاری ، مدرس crm، مشاور ارشد مدیر عامل، مشاوره بازاری اثربخش، مشاوره بازاری تبلیغات و فروش، مدرس بازاری ، مدرس فروش، مشاور مدیر عامل، مشاور بازاری و تبلیغات، مشاور مدیریت بازاری ، مشاور مدیریت فروش، مشاور ی فروش، مشاوره روانشناسی فروش، مشاوره روانشناسی ارتباط با مشتری، مشاوره مدیریت بازاری ، وظایف مشاور بازاری و فروش، وظایف مشاور بازاری ، مشاور بازاری خوب، مشاور بازاری حرفه ای، مشاوره مدیریت، تحقیقات بازاری ، مشاور تبلیغات، مهارت های مشاور بازاری ، ترفند های مشاور بازاری ، مشاوره crm، مشاوره پیشبرد فروش، مشاوره قیمت گذاری، مشاوره مدیریت محصول، مشاوره تحقیقات بازاری ، مشاور صادرات، مشاوره تبلیغات بازرگانی، مشاور بازاری صادرات، سبک های مشاوره بازاری ، تکنیک های مشاوره بازاری و فروش، علی خوبه، وظایف مشاور بازاری و تبلیغات، آکادمی مشاوره بازاری ، کتاب اصول مشاوره مدیریت، مشاور رفتار مصرف کننده، مشاور تصمیم ید، مشاور افزایش فروش، وظایف و مسولیت های مشاوران مدیریت، مشاوره بازاریاب، فهرست کتاب مشاور بازاری ، اصول مشاوره بازاری ،، مدرس برند، مشاور پورسانت، مشاور و مجری ی فروش، کتاب مدیر، بیماری های بازاری و فروش و روش های درمان آن عار، عارضه ی فروش، عارضه ی بازاری ، عارضه ی سازمان فروش، دوره های تخصصی بازاری ، فروش ، مدیریت ، برندینگ، راه اندازی سیستم و سازمان پخش و فروش مویرگی به صور، بازاری و فروش در شرایط بحران، مصاحبه با آقای علی خویه مدرس و مشاور در زمینه مدیر، مشاور مارکتینگ، مدر س بازاری marketing، مشاور بازاری marketing، تدریس بازاری marketing، مدرس بازاری و فروش marketing & sales، مدرس بازاری marketing، تدریس مدیریت بازاری ، مدرس و مشاور مدیریت بازاری marketing، • معاینه سیستم مشتریان مشاوره

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

پیشگفتار

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه های اقتصادی، کاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، کاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه کنندگان، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری ، کاهش هزینه تمام شده و قیمت کالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.

سازمان های بین المللی به ی سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند unctad و un/cefact طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به کشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الکترونیکی و زیرمجموعه های آن یعنی بانکداری الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی بیمه الکترونیکی و ... در جهان به عمل آورده اند.

مقدمه

با توجه به پیشرفت های فناوری روزمره و شتابان, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را می دهد که فعالیت های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف پذیری انجام دهند.

در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد کرد. پیشرفت های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اوا قرن بیستم باعث شکل گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقل عظیم در شیوه تجارت و ب و کار به وجود آورده است.

مفهوم تجارت الکترونیکی[1]

رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه پایانی قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم و افق های جدیدی را بر روی ب و کار و تجارت باز نمود. این افق های جدید سبب تحول در امر تجارت گردید و با سرعت و شتاب وصف ناپذیری در حال گسترش می باشد.


[1]. electronic commerce (ec)

تاریخچه تجارت الکترونیکی

هر چند اصطلاح تجارت الکترونیکی جدیداً مطرح شده است ولی استفاده از فناوری های الکترونیکی در انجام امور بازرگانی و تجاری به سالهای قبل بازمی گردد. به عنوان مثال استفاده از کارت به جای پول در اوایل دهه 1950 در کشور آغاز شد. در این دهه اولین کارت پلاستیکی جهت پرداخت هزینه های ید کالا یا خدمات توسط مؤسسة آی دینرز[1] تولید شد.

از آن تاریخ به بعد استفاده از انواع کارت ها توسط مؤسسات خدمات عمومی به عنوان بلیط قطار, اتوبوس و راه آهن شهری, مؤسسات مالی نظیر بانکها و یا مؤسسات غیرمالی نظیر مخابرات, ثبت احوال و مؤسسات مالی اعتباری بین المللی مثل ویزا[2], مسترکارت[3], آمریکن ا پرس[4], معمول و گسترش یافت.

با الکترونیکی شدن کارت ها و به کارگیری پایانه های رایانه ای در نقطه فروش
(pos)[5] در سال 1983 ابعاد استفاده از کارت ها در تجارت گسترده تر شد.


[1]. idiners [2]. visa [3]. master card [4]. american express [5]. point of sale

پول و نقش آن در تجارت

با توجه به موضوع کتاب حاضر که انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی می باشد, لازم است قبل از هر چیز به تعریف پول, وظایف و انواع آن اشاره گردد. به همین علت قبل از پرداختن به موضوع اصلی به طور مختصر توضیحاتی ارائه خواهد شد.

پول از جمله مهمترین و مفیدترین ابداعات بشر می باشد, تکامل پول در طول زمان در واقع خلاصه ای از تاریخ مدنیت بشر را نشان می دهد. تولد پول برای بشر منافع زیادی در برداشته است. به عنوان مثال معرفی پول به عنوان یک واحد شمارش باعث شد چندگانگی قیمت حتی در اقتصادهای ساده از بین برود.

پول می تواند نوعی دارایی یا ارزش به شمار آید و می توان آن را به عنوان بخشی از ثروت افراد به حساب آورد. ثروتی که به شکل پول باشد مشخصه منحصر به فردی دارد؛ می توان آن را مستقیماً با دارایی یا خدمت دیگری مبادله کرد که این ویژگی پول را نقدینگی گویند. یک دارایی زمانی می تواند نقدینه به شمار آید که بتوان آن را بدون هزینة داد و ستد زیاد و به آسانی با یک کالا یا خدمت مبادله کرد و ارزش اسمی آن هم از قطعیت نسبی برخوردار باشد.

ـ نقشهای اساسی پول

امروزه پول در اقتصاد و تجارت نقش کلیدی دارد و بدون آن تقریباً کلیه فعالیت های اقتصادی و تجارت مختل می شود. با توجه به وظایف و جایگاه پول در اقتصاد, معمولاً اقتصاددانان چهار نقش بنیادی برای پول قائل شده اند:

1ـ واسطه مبادله

2ـ ذخیرة ارزش

3ـ واحد محاسبه (پایه ارزش)

4ـ وسیله پرداختهای آتی

ب و کار الکترونیکی[1]

ب و کار الکترونیکی در مفهوم وسیع تجارت الکترونیکی مطرح بوده و علاوه بر ید و فروش کالاها و خدمات به مسائلی نظیر خدمات مشتریان، همکاری بین شرکای تجاری به انجام آموزش الکترونیکی و نیز فعالیت های تجاری در داخل بنگاه به صورت الکترونیکی می پردازد.

مکانیسم های پرداخت[2]

سیستم هایی می باشند که به منظور نقل و انتقالات وجوه, انجام پرداخت ها و مبادلات بین مؤسسات مالی طراحی می شوند. معمولاً بانک مرکزی در مکانیسم های پرداخت, به خصوص در مورد توزیع سکه و اسکناس, فرآیند چک و عملیات پایاپای نقش عمده ای را بر عهده دارد.


[1]. electronic business [2]. payment mechanisms

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار

فصل اول : تجارت الکترونیکی

1ـ1ـ مقدمه

2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی

3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی

4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی

5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی

6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی

7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی

8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده اند

9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی

10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه

11ـ1ـ محدودیت های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه

12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی

13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران

فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی

1ـ2ـ مقدمه

2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت

1ـ2ـ2ـ نقش های اساسی پول

2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول

3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم بندی پول

3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن

1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری

2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی

3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی

4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه

1ـ4ـ2ـ مقدمه

2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (eft)

3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه eft

4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه

5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه

6ـ4ـ2ـ انواع سیستم های انتقال الکترونیکی وجوه

7ـ4ـ2ـ معماری سیستم های پرداخت الکترونیکی

5ـ2ـ سوئیفت (swift)

1ـ5ـ2ـ مقدمه

2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت

3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت

4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت

5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت

6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت

6ـ2ـ کارت های بانکی

1ـ6ـ2ـ مفهوم کارت های بانکی

2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی

3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی

4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی

5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی

6ـ6ـ2ـ ا امات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت

7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها

7ـ2ـ پول الکترونیکی

1ـ7ـ2ـ مقدمه

2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی

3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی

4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی

5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی

8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

1ـ8ـ2ـ مقدمه

2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

9ـ2ـ امنیت در سیستم های الکترونیکی انتقال وجوه

1ـ9ـ2ـ مقدمه

2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت

3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت

4ـ9ـ2ـ فناوری های امنیت اطلاعات

فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران

1ـ3ـ مقدمه

2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران

3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

1ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به زیرساخت های اساسی

2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایه های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

6ـ3ـ3ـ موانع گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی

8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور

9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات تی و بخش خصوصی در ایران

10ـ3ـ3ـ تی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها

11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی

12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی

فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران

1ـ4ـ مقدمه

2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری ایران

3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری

4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک

ضمیمه: تعریف واژه های کلیدیید فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
علی خویه، مدرس و معلم بازاری و فروش، مشاورو مجری بازاری و فروش، مشاور برند
درخواست حذف اطلاعات

مدرس بازاری و فروش،مدرس بازاری ،مدرس بازاری و تبلیغات،مدرس تبلیغات،مدرس فروش، ی فروش، ی بازاری ،تحقیقات بازاری ،آموزش بازاری ، بازاری خلاق،تکنیک های فروش، مدیریت ارتباط با مشتریان، crmمدرس مدیر عامل،مدرس مدیریت،،marketing consulting،marketing consult،marketing researchدپارتمان مدرس بازاری و فروش،شبکه مدرس بازاری و فروش،آکادمی مدرس بازاری ،آکادمی بازاری و فروش،کلینیک بازاری و فروش،انجمن مدرس بازاری ،وظایف مدرس بازاری و فروش،مدرس بازاری و فروش،اصول و فنون مذاکر،مهارت های مدرس مدیریت، وظایف مدرس مدیر عامل،مدرس تحقیقات بازاری ،علی خویه، مدرس ان بازاری ،مدرس ان تبلیغات،مدرس برند و برندسازی، مدرس قیمت گذاری،مدرس پیشبرد فروش،مدرس افزایش فروش،مدرس مدیریت محصول،مدرس برنامه بازاری ،مدرس رسانه های تبلیغاتی،مدرس پیام های تبلیغات،مدرس تکنیک های بازاری و فروش،کتاب مدرس بازاری فروش و تبلیغات،مدرس مدیریت فروش،مدرس مدیریت بازاری ،مولف و نویسنده بازاری تبلیغات مذاکره فروش و ارتباطات،مدرس حرفه ای، مرکز مدرس بازاری ایران،دفتر مدرس بازاری و فروش ایران،،marketing consulting clinic،marketing consulting academy،مدرس تحقیقات بازاری ایران،مدرس آنالیز بازار،ویژگی های مدرس بازاری ،مدرس بازاری اثربخش، افزایش فروش،مدرس فروش مویرگی،مدرس شرکت های پخش و توزیع،مدرس برنامه ریزی بازار،مدرس برنامه بازاری و تبلیغات، تحقیقات بازاری ،تحلیل بازار و عوامل بازار،تحقیقات بازار، ی بازار،تکنیک های تحقیقات بازاری ،مدیریت تحقیقات بازاری ،اصول تحقیقات بازاری ،مدرس تحقیقات بازاری ،آنالیز بازار،تحقیقات مشتری،تحقیقات برند،شیوه تحقیقات بازاری ،کلینیک تحقیقات بازار ایران،باشگاه تحقیقات بازاری ،کلوپ تحقیقات بازار ایران،تحقیقات عادت مصرف کننده،دپارتمان تحقیقات بازار ایران،اتاق تحقیقات بازاری ،کلینیک تحقیقات بازار ایران مطالعه بازار،روش های مطالعه و بررسی بازار،روشهای تحقیق بازاری ،تحقیقات بازار محصول برند بسته بندی نام سهم بازار،انواع تحقیقات بازاری و روش های تحقیق در بازاری ،انواع تحقیقات بازاری ،مدرس ی فروش،مدرس فروش،مدرس تحقیقات بازار،پرسشنامه تحقیقات بازار،پژوهش بازار،تحلیل رفتار مصرف کننده نهایی و واسطه ای،تحقیقات بسته بندی و نام تجاری،مطالعه رقبای بازار،تحلیل سهم بازار،آنالیز فروش و بازاری ،برنامه ریزی بازار، برنامه ریزی فروش،برنامه ریزی مشتری،گروه کانون در تحقیقات بازاری ،تحقیقات برند و نام و نشان،تحقیقات بازاری میدانی،نظرسنجی مشتریان،رضایت سنجی مشتریان،رفتار سنجی مصرف کنندگان،ارزی برند،ارزی و آنالیز دیدگاه مشتریان،تحقیق عوامل بازار،کارگاه تحقیقات بازار،تحقیقات بازار توسط گروه کانون،تیم تحقیقات بازار،تحقیقات برندسازی،مونیتورینگ بازار،کاربرد تحقیقات بازاری ،تحلیل رقابت،تخمین بازار،ابزارهای مطالعه بازار،عادات رسانه ای مصرف کننده،فرایند تحقیقات بازار،کلینیک تحقیقات بازار،سیستم تحقیقات بازاری ،پورتال تحقیقات بازار،پروپوزال تحقیقات بازاری ،مرکز تحقیقات بازار ایران،آکادمی تحقیقات بازار ایران،انجمن تحیقیقات بازاری ،شناخت بازار، تجزیه و تحلیل بازار،مدرسه تحقیقات بازاری ،تجزیه و تحلیل عوامل بازاری ،مرچندایزینگ،تحقیقات رفتار مصرف کننده،بازارسازی،مدرس بازاری ، ی فروش،تحلیل بازار،مدیریت محصول،بازارسنجی،مشتری سنجی،مدرس بازاری ،سمپلینگ،تحقیقات بازار صادرات،بازاری صادرات،تحقیقات بازاری کاربردی،کتاب تحقیقات بازاری ،تحقیقات بازاری در 30 روز،وظایف محقق بازار،تحقیقات بازارسازی،تکنیک های بازارسازی،کلاسهای بازارسازی،معاینه واحد بازاری و فروش،marketing research department،تحقیقات بازاری کیفی،تحقیقات بازاری کمی،تحقیقات بازاری اجرایی،تحقیقات بازاری حرفه ای،تحلیل محتوا در تحقیقات بازاری ، marketing research،marketing research clinic،اقدام پژوهی در بازاری ،پژوهش های کیفی در بازاری و فروش،تحقیقات بازار کیفی،quality markeitng research،روش های تحقیق کیفی در بازاری ، مجری تحقیقات بازاری ،مدرس تحقیقات بازاری ،marketing research in iran،consumer behavior research، imc research،تحقیقات ارتباطات بازاری ،تحقیقات رفتار مخاطبان،اقدام پژوهی در تحقیقاتبازاری ، برند، تبلیغات، مطالعه ی موردی تبیینی در تحقیقات بازاری ، برند،تیپ بندی در تحقیقات بازاری ، برند، تبلیغات، مردم نگاری و نحوه ی تکامل آن در تحقیقات بازاری تحقیقات بازاری ، تحلیل بازار و عوامل بازار، تحقیقات بازار، ی بازار، تکنیک های تحقیقات بازاری ، مدیریت تحقیقات بازاری ، اصول تحقیقات بازاری ، مدرس تحقیقات بازاری ، آنالیز بازار، تحقیقات مشتری، تحقیقات برند، شیوه تحقیقات بازاری ، کلینیک تحقیقات بازار ایران، باشگاه تحقیقات بازاری ، کلوپ تحقیقات بازار ایران، تحقیقات عادت مصرف کننده، دپارتمان تحقیقات بازار ایران، اتاق تحقیقات بازاری ، کلینیک تحقیقات بازار ایران مطالعه بازار، روش های مطالعه و بررسی بازار، روشهای تحقیق بازاری ، تحقیقات بازار محصول برند بسته بندی نام سهم بازار، انواع تحقیقات بازاری و روش های تحقیق در بازاریا، انواع تحقیقات بازاری ، مدرس ی فروش، مدرس فروش، مدرس تحقیقات بازار، پرسشنامه تحقیقات بازار، پژوهش بازار، تحلیل رفتار مصرف کننده نهایی و واسطه ای، تحقیقات بسته بندی و نام تجاری، مطالعه رقبای بازار، تحلیل سهم بازار، آنالیز فروش و بازاری ، برنامه ریزی بازار، برنامه ریزی فروش، برنامه ریزی مشتری، گروه کانون در تحقیقات بازاری ، تحقیقات برند و نام و نشان، تحقیقات بازاری میدانی، نظرسنجی مشتریان، رضایت سنجی مشتریان، رفتار سنجی مصرف کنندگان، ارزی برند، ارزی و آنالیز دیدگاه مشتریان، تحقیق عوامل بازار، کارگاه تحقیقات بازار، تحقیقات بازار توسط گروه کانون، تیم تحقیقات بازار، تحقیقات برندسازی، مونیتورینگ بازار، کاربرد تحقیقات بازاری ، تحلیل رقابت، تخمین بازار، ابزارهای مطالعه بازار، عادات رسانه ای مصرف کننده، فرایند تحقیقات بازار، کلینیک تحقیقات بازار، سیستم تحقیقات بازاری ، پورتال تحقیقات بازار، پروپوزال تحقیقات بازاری ، مرکز تحقیقات بازار ایران، آکادمی تحقیقات بازار ایران، انجمن تحیقیقات بازاری ، شناخت بازار، تجزیه و تحلیل بازار، مدرسه تحقیقات بازاری ، تجزیه و تحلیل عوامل بازاری ، مرچندایزینگ، تحقیقات رفتار مصرف کننده، بازارسازی، مدرس بازاری ، ی فروش، تحلیل بازار، مدیریت محصول، بازارسنجی، مشتری سنجی، مدرس بازاری ، سمپلینگ، تحقیقات بازار صادرات، بازاری صادرات، تحقیقات بازاری کاربردی، کتاب تحقیقات بازاری ، تحقیقات بازاری در 30 روز، وظایف محقق بازار، تحقیقات بازارسازی، تکنیک های بازارسازی، کلاسهای بازارسازی، معاینه واحد بازاری و فروش، marketing research department، تحقیقات بازاری کیفی، تحقیقات بازاری کمی، تحقیقات بازاری اجرایی، تحقیقات بازاری حرفه ای، تحلیل محتوا در تحقیقات بازاری ، marketing research، marketing research clinic، اقدام پژوهی در بازاری ، پژوهش های کیفی در بازاری و فروش، تحقیقات بازار کیفی، quality markeitng research، روش های تحقیق کیفی در بازاری ، مجری تحقیقات بازاری ، مدرس تحقیقات بازاری ، marketing research in iran، consumer behavior research، imc research، تحقیقات ارتباطات بازاری ، تحقیقات رفتار مخاطبان، اقدام پژوهی در تحقیقاتبازاری ، برند، تبلیغات، مطالعه ی موردی تبیینی در تحقیقات بازاری ، برند،، تیپ بندی در تحقیقات بازاری ، برند، تبلیغات، مردم نگاری و نحوه ی تکامل آن در تحقیقات بازاری، تحقیقات بازار تحقیقات مشتریان رضایت سنجی مشتریان، آنالیز مشتریان، سنجش رضایت مشتریان، آنالیز و ارزی رضایت مشتریان به صورت علمی، مراحل تحقیقات بازاری ، تحقیقات اکتشافی بازاری ، ابزارهای تحقیقات بازار، امکانات تحقیقات بازار، مرحله جمع آوری اطلاعات میدانی بازار، تجزیه و تحلیل و گزارش تحقیقات بازار، هزینه های تحقیقات بازار، خطاهای تحقیقات بازار، advertise research، تحقیقات رسانه های تبلیغات بازاری ، تحقیقات کانال های توزیع، آنالیز پیام ها و شعارهای تبلیغ، تحقیق اکتشافی، فرموله تحقیقات بازاری ، روش های گردآوری اطلاعات بازار، مصاحبه های عمقی و فرافکن در تحقیقات بازار، 2- تحقیق در زمینه محصول، 1- تحقیق در زمینه بخش بندی بازار، 3- تحقیق در مورد قیمت گذاری، مثالهایی از تحقیقات جل مسئله : 1- تحقیق در زمینه ب، انجمن علمی تحقیقات بازاری ، انجمن مجازی تحقیقات بازاری ایران(۱ ی فروش مویرگی، مهارتهای فروش مویرگی حرفه ای (16 ساعت)،مروری بر ضرورت بازاری و فروش مویرگی در شرایط رقابتی، مفهوم بازاری و فرآیند آن، جایگاه فروش مویرگی در بازاری ، فروش مویرگی و تصورات نادرست در مورد آن در بازاری ، ی فروش مویرگی و جایگاه آن در بازاری ، ارتباط فروش مویرگی و ی، ارتباط فروش مویرگی و تحقیقات بازاری و جایگاه ی فروش مویرگی در این فرایند، سوالاتی که در بازاری و فروش مویرگی باید به آن پاسخ داد، مروری بر مراحل هفتگانه فروش مویرگی در فرایند فروش مویرگی حرفه ای، فروش مویرگی حرفه ای اثربخش و مروری بر خصوصیات- فروش مویرگی ندگان حرفه ای،ابزارها و تکنیک های فروش مویرگی (8ساعت)ابزارهای promotion، مدل steiner،نظریه aidas،مدل spin،ابزار boomerang،تکنیک fab،برنامه ریزی فروش مویرگی،(8 ساعت)تکنیک های هدف گذاری فروش مویرگی ، پیش بینی فروش مویرگی ، برنامه ریزی فروش مویرگی و کنترل و بودجه بندی بندی فروش مویرگی،مدیریت روابط مشتری (crm )،(16 ساعت)مفاهیم و اصول مدیریت ارتباط با مشتری (crm) ، ارزش و فرآیند خلق ارزش در ارتباط با مشتری ، بازاری تک به تک و ضرورت آن در بازار رقابتی،it و نقش آن در crm ، سازماندهی و پیاده سازی crm،سیاستهای تشویقی افزایش فروش مویرگی و روابط عمومی (8 ساعت)تبلیغات غیرشخصی، تعیین بودجه تبلیغات، تبلیغات پیشبرد فروش مویرگی ، تعیین اه تبلیغات پیشبرد فروش مویرگی ، انتخاب ابزارهای پیشبرد فروش مویرگی ، روابط عمومی، ابزارهای اصلی روابط عمومی، تصمیمات عمده در روابط عمومی،مدیریت تیم فروش مویرگی (8 ساعت)ارزی و جذب نیروی فروش مویرگی ، سازماندهی، هدایت و ی نیروهای فروش مویرگی و چگونگی ایجاد انگیزه در آنها، شناسایی و ارائه آموزشهای لازم برای نیروی فروش مویرگی ، نظارت و کنترل نیروهای فروش مویرگی و اصول گزارش گیری صحیح از آنها، ایجاد هماهنگی بین نیروهای فروش مویرگی در جهت اه سازمانی، جلسات فروش مویرگی و چگونگی اداره آنها در جهت اه سازمانی.

[ ٢۳ داد ،۱۳٩۳ ] [ ٥:۱٩ ‎ب.ظ ] [ گروه آموزش تحقیق مشاوره و اجرا - مدیریت بازاری ارتباطات فروش تبلیغات خلاقیت www. ]
مقاله بررسی تأثیر و تبعات بازارهای الکترونیکی
درخواست حذف اطلاعات
مقاله بررسی تأثیر و تبعات بازارهای الکترونیکی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44
مقاله بررسی تأثیر و تبعات بازارهای الکترونیکی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

مقاله بررسی تأثیر و تبعات بازارهای الکترونیکی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش

بازارهای الکترونیکی: تأثیر و تبعات

l تأثیر اقتصادی بازارهای الکترونیکی (بازارهای- e) را بررسی می کنیم.

l نمونه های بازارهای e تأثیر بازارهای- e بر ریو ساختار صنایع، فرق های هزینه یدار و فروشنده برای بازارهای سنتی و الکترونیکی، تبعات منبع درآمد برای فروشنده ها و واسطه گرهای داد و ستد و تعیین کننده های موفقیت بازار- e را شناسائی و تحلیل می کنیم.

l مسأله کلی بیان شده این است که آیا انگیزه های اقتصادی برای بازارهای الکترونیکی وجود دارند، یا آنها فقط سرگرمی موقتی می باشند؟

(بازارهای الکترونیکی: اقتصاد هزینه داد و ستد؛ اقتصاد اطلاعات؛ ساختار صنعت؛ رفتار مصرف کننده؛ استراتژی (خط مشی) تجارت)1- مقدمه

l داد و ستدهای بازرگانی برای قرنها صورت پذیرفته اند، اما انقل در حال وقوع است که بازار را متحول می سازد.

l این تحول حادث می گردد زیرا رابطه بین سازمانها و مصرف کننده ها بطور فزاینده از طریق فن آوری اطلاعات الکترونیکی (it) تسهیل می شوند.

l عموماً به این امر به عنوان بازرگانی الکترونیکی (بازرگانی-e) اشاره می گردد که جزء عمده بازرگانی- e بازارهای در حال ظهور به حد کافی درک نمی شود.

l در 1996 تعداد متضرهای (ضرر دیده ها) از تعداد سود برنده ها به نسبت 2 به 1 از بابت فعالیت های بازرگانی اینترنتی پیشی گرفتند (rebello et al، 1996)

l سؤالی که از رشد جاری بازارهای الکترونیکی پدیدار می گردد اینست که آیا انگیزه های اقتصادی برای یداران و فروشنده ها جهت مشارکت در آنها وجود دارند، یا آیا آنها سرگرمی موقتی هستند.

l هدف این مقاله بیان نمودن این مسئله می باشد.

l کار گذشته بر روی رابطه نظری که عموماً براساس تحلیل اقتصادی هزینه داد و ستد (williamson، 1985)، بین it و طرز انجام داد و ستد است (بازارهای در مقابل سلسله مراتب) متمرکز گشته است.

(ba ، 1991، بنیامین و wigand، 1995، whang, eurbaxani، 1991؛ malone et al، 1987؛ malone et al، 1989؛ rokart، 1991).

l مطالعه ما شامل تحلیل اقتصادی بر مبنای هزینه، مشابه با کار قبلی است، اما بازارهای سنتی را با بازارهای الکترونیکی به جای بازارهای دارای سلسله مراتب مقایسه می کنیم.

l williamson بیان می دارد که مؤسسات اقتصادی سرمایه داری (یعنی بازارها و سلسله مراتب) هدف اصلی و تأثیر اقتصادی سازی بر روی هزینه های داد و ستد دارند (williamson، 1985)

l تز ما این است که در اکثر موارد، بازارهای الکترونیکی از مزیت های هزینه داد و ستد بر روی بازارهای سنتی بهره می گیرند.

l به خاطر این مزیت های هزینه داد و ستد می توانیم رشد مداوم را در بازارهای بر روی خط شبکه در اکثر صنایع انتظار داشته باشیم.

l بخش های بعدی یافته های مطالعه ما را شرح می دهند.

l در بخش 2 چند نمونه بازارهای الکترونیکی را برای فراهم نمودن زمینه برای بخش های باقی ارائه می کنیم.

l بخشهای باقی تأثیر بازارهای- e را از سه منظر: یداران، فروشنده ها و سایر سازمانهای همراه با داد و ستدهای بازرگانی شرح می دهند.

l در بخش 3 تأثیراتی را که بازارهای- e بر روی ساختارهای صنعت دارند شناسائی می کنیم.

l ساختار صنعت ده فروشی، ساختار صنعت برای بازارهای- e محصول غیردیجیتالی و ساختار صنعت برای بازارهای- e همراه با محصولات دیجیتالی را مورد بحث قرار می دهیم.

l در بخش 4 خصوصیات بازارهای سنتی و الکترونیکی را از منظر یدار ارزی می کنیم.

l تعدادی تبعات درآمدی برای فرشنده ها و سایر سازمانها از این تحلیل و نیز تحلیل از بخش قبلی استنتاج می کنیم.

l در بخش 5 فرق های بر مبنای هزینه، بین بازارهای سنتی و الکترونیکی را از منظر فروشنده مورد ارزی قرار می دهیم.

l در بخش 6 تأثیری را که بازارهای- e بر روی منابع درآمدی برای فراهم کنندگان محصول/خدمات، واسطه گرهای داد و ستد، فراهم کنندگان خدمات اینترنتی (ispها) و ت ای ی و فدرالی دارند مورد بحث قرار می دهیم.

l نهایتاً در بخش 7 چند عامل تأثیرگذار بر روی موفقیت بازارهای-e را شناسائی می کنیم و در بخش 8 نتیجه گیری های کلی خودمان را مورد بحث قرار می دهیم.2- بازارهای الکترونیکی: شرح و نمونه ها

l انتقال به سوی بازرگانی الکترونیکی انقل است زیر آن مرتبط سازی مصرف کنندگان به بازارهای الکترونیکی را دربر می گیرد و نه تنها به طور الکترونیکی داد و ستدهای سلسله مراتبی را در داخل و بین سازمانها پشتیبانی می نماید (عموماً به عنوان مسأله یکپارچه سازی داد و ستد اشاره می گردد) شمول مصرف کنندگان، علاوه بر فراهم کنندگان محصول/خدمات، بطور برجسته، بزرگی بالقوه تغییر را افزایش می دهد.

l قسمت قابل ملاحظه gdp هزینه های شخصی هستند (stat-usa، 1998)

l رشد گذشته در سیستم های یکپارچه سازی داد و ستد این داد و ستدها را از دست داد.

l ماهیت انقل بازرگانی الکترونیکی انگیزه کافی را برای مطالعه بازارهای الکترونیکی جهت افزایش در فهم از تأثیر آنها بر روی مشارکت کنندگان بازاری، صنایع سنتی و جدیداً ایجاد شده و نیز به طور کلی اقتصاد فراهم می سازد.

l مدل فرآیند تجارت از منظر مصرف کننده متشکل از فعالیت هائی که می توانند به سه فاز گروه بندی گردند می باشد: تعیین پیش ید، انجام ید و تعامل بعد ید (whinston, kalakota، 1996)

l هر یک از این فازها می تواند در بازارهای-e مکمل بطور الکترونیکی پشتیبانی شود، اما امروزه بازارهای-e عموماً تنها فعالیت های تعیین پیش ید را پشتیبانی می نماید، گرچه آنها بیشتر به سوی انجام ید حرکت می کنند.1-2- توصیف بازار الکترونیکی

l بازارهای الکترونیکی اساس بازرگانی الکترونیکی هستند.

l آنها بطور بالقوه تبلیغ، محصول، تحویل محصولات قابل دیجیتالی و سیستم های پرداخت را یکپارچه می نمایند.

l بازار الکترونیکی (یا سیستم بازار الکترونیکی) سیستم اطلاعاتی سازمانی است که به یداران و فروشنده های مشارکت کننده امکان می دهد که اطلاعات درباره قیمت ها و ارائه های محصول را مبادله نمایند.

l به شرکت عمل کننده سیستم به عنوان واسطه گر اشاره می گردد که ممکن است مشارکت کننده بازاری، یدار یا فروشنده، طرف ثالث مستقل، یا کنسرسیوم چند شرکتی باشد (ba ، 1991)

l بازارهای- e روش الکترونیکی یا متصل به شبکه (on line) را برای تسهیل داد و ستدهای بین یداران و فروشنده هائیکه به طور بالقوه پشتیبانی برای تمام مراحل در کل فرآیند اجرای سفارش تأمین می نمایند فراهم می سازند.2-2- نمونه های بازارهای الکترونیکی

l تعدادی بازارهای الکترونیکی برای ید محصولات از cdها گرفته تا اتومبیل ها برای مصرف کنندگان فراهم هستند.

l در ذیل نمونه های کنونی محصولات و یا خدمات هستند که از طریق بازارهای الکترونیکی مهیا می باشند.

l گلها. calyx و corolla بازرگانی-e را برای تحول اساسی روشی که گلهای تازه چیده از تولیدکننده به مصرف کننده می رسند مورد استفاده قرار داده اند.

l بطور سنتی، زنجیره ارزشی که گلهای چیده عرضه شده را دربرمی گیرد عبارتند از پرورنده، واسطه گر برای حمل به عمده فروش و نهایتاً گل فروش

l از پژوهش گل فروش های بوستون در جولای 1995، قیمت، شامل هزینه تحول و مالیات، برای ترتیب نمونه ای گلها 60 دلار بود.

- بازارهای سنتی و الکترونیکی: دورنمای هزینه یدار

l بازارهای الکترونیکی به یداران کانال های فروش اضافی را که از طریق آنها می توانند محصولات را ب ند فراهم می سازند گرچه ممکن است منافع معین وجود داشته باشد که یداران در بازارهای الکترونیکی ب می نمایند (قیمت های پایین تر و هزینه های جستجو پایین تر) آن همچنین پیچیدگی فرآیند اتخاذ تصمیم هایشان را با افزایش انتخاب دیگر جهت ملاحظه افزایش می دهد آن ممکن است اشکال جدید خطی را اضافه نماید.

l در این بخش مدلی را برای مقایسه فرق های بر مبنای هزینه بین بازارهای سنتی و الکترونیکی (مثل فروشگاههای ده فروشی) شرح می دهیم.1-4- هزینه های مربوط از دیدگاه یدار

l از منظر مشتری (طرف تقاضای داد و ستد)، هزینه های بطور بالقوه که شناسائی گشته اند شامل موارد هستند.

1- قیمت محصول (pb)

2- هزینه های جستجو (scb)

3- هزینه های ریسک (rcb)

4- هزینه های توزیع (dcb)

5- مالیات فروش (tb) و

6- هزینه های بازار (mcb)

l قیمت محصول مجموع هزینه های تولید، هزینه های هماهنگ سازی و منافع زنجیره ارزشی که محصول و خدمات ارائه می نمایند می باشد.

l هزینه های جستجو شامل زمان، تلاش و پول دخیل در جستجوی برای فروشنده ایکه محصول تقاضائی را در قیمت قابل قبول با خصوصیات و کیفیت محصول قابل قبول دارد هزینه زمان و تلاش دخیل با ارزش محل های یدار با زمان و تلاش آنها تعیین خواهند گردید.

l هزینه های ریسک شامل هزینه های دخیل در حداقل سازی خطر داد و ستد و نیز هزینه های همراه با افت ارزش در داد و ستد می باشد ابعاد خطر نوعاً مورد نظر، خطر اقتصادی، خطر اجراء و خطر شخصی می باشند (lakner, simpson، 1993)

l خطر اقتصادی از احتمال زیان افت پولی همراه با ید محصول ناشی می گردد.

l خطر اجراء ادراک (تصور) مشتریان را به نمایش می گذارد که محصول یا خدمات ممکن است از برآورده انتظارات ناکام ماند.

l خطر شخصی مربوط به احتمال صدمه زدن به مشتری ناشی ازمحصول یا فرآیند ید می باشد.

l شکل اضافی خطریکه بطور بالقوه برای یداران اینترنتی مهم می باشد خطر محرمانه بودن است خطر محرمانه بودن درجه ای را که تا آن مشتریان با از دست روی محرمانه بودن بخاطر اطلاعات جمع آوری شده درباره آنها زمانی که ید می کنند مواجه می شوند منع می سازد (1997 و jarrenpaa, toold)

l هزینه های اضافی دخیل شامل هزینه های توزیع، هزینه های همراه با حرکت بطور فیزیکی محصول از فروشنده به یدار و مالیات فروش می باشند.

l هزینه های بازاری هزینه های همراه با مشارکت در بازار می باشند.

l بازارهای سنتی فرض می شوند که بدون هزینه برای یدار باشند، در حالیکه هزینه های بازار-e ممکن است شامل هزینه های دسترسی ثابت و یا هزینه های داد و ستد (متغیر) پرداختی به شرکت هائی که بازار-e را ترتیب می دهند باشند.2-4- مقایسه هزینه های یدار در بازارهای سنتی و الکترونیکی

l با فرض تصمیم یگری عقلانی، هدف یدار حداقل ساختن مجموع هزینه های انفرادی است که تابع محدودیت هائی که کیفیت و خصوصیت محصول بوجود می آورند می باشد.

l شامل اینکه چقدر زود محصل می تواند دریافت شود، باید مورد قبول باشد.

شکل 4- یافته های ارزی هزینه های مربوط به انتخاب مشتری بین بازارهای سنتی و الکترونیکی ما را خلاصه می کند
مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی با و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی


تحقیق و بررسی در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی

لینک پرداخت و *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 77

برخی از فهرست مطالب

 

 

مقدمه:

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی

گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی

 • ) اشکال تشریفات

( 1 -1 ) صراحت در بیان قصه

( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد

( 1 - 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد

( 1 -4) تنظیم سند رسمی

 • ) تأمین تشریفات با داده ی پیام

( 2- 1 ) شرط صراحت

( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد

( 2- 3 ) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد

(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی

( 2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی

مبحث دوم: شرایط تشریفات

زمان و مکان موضوع عقد

گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص

گفتار دوم : سیستم های فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

( 1- 1 ) زمان دریافت

( 1 -2 ) مکان ارسال و دریافت

مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران

گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی

گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی

( 1- 1 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی

( 1 -2 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی  که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها ..

1-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد

2-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیان

3-اشتباه به لحاظ ارزشمندی طرح دوباره آن در قواعد عمومی و بررسی چگونگی اعمال قواعد عمومی در محیط الکترونیکی

فصل اول : اعتبار قراردادهای الکترونیکی

اعتبار هر بیان منوط به به جمع شرایط صحت آن است ماده 190 قانون مدنی قصد و رضا، اهلیت ، موضوع معین و جهت مشروع را لازمه انعقاد تمام پیمانها می داند.در عقود تشریفاتی شرایطی بر موارد مذکور افزوده شده یا آن که بیان قصد تابع منوط و تشریفات خاص می گردد از آنجا که انعقاد الکترونیکی کلیه قراردادها اعم از رضایی و تشریفاتی ، می تواند مطلوب باشد بررسی اعتبار و مکان انعقاد هردو سنخ قرارداد در محیط الکترونیکی ضروری است.

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی توافق دو اراده بر سر موضوعی معین رکن اصلی هر قرارداد است قاعده آن است که نه بیان قصد و توافق دو اراده تابع ضوابط و مقتضیات شکلی می گردد و نه رعایت قیدی دیگر علاوه بر شرایط صحت عقد ضروری است .براساس این قاعده که اصل (( رضایی بودن عقود)) نام دارد.دسته بزرگی از قراردادها شکل می گیرند که به اعتبار کفایت رضای دو طرف در وقوع آنها (( عقود رضایی)) خوانده می شوند.در حقوق کشور ما اصل رضایی بودن قراردادها از ماده 190 قانون مدنی که شرایط صحت عقد را اقصا می کند ماده 191 این قانون که در وقوع عقد مقرون بودن آن به  چیزی که دل بر قصد انشاء نماید را کافی می داند و استقراء در شرایط صحت عقد که جز در موارد نادر قیدی بر شرایط عمومی ماده 190 نمی اقراید قابل استنباط است.

――――

1-کاتوزیان: ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت سهامی انتشار

چاپ سوم ، 1374 / ج 1 . ش  141 ،

برای دیدن              اصل رضایی بودن قراردادها

رک :t.ph . levyeta . castaldo , histoire  

 


از آن جا که وجه فارق قراردادهای الکترونیکی از غیر الکترونیکی صرفا ابزار بیان قصد است به حکم منطبق آن چه که در میان ارکان صحت عقد ، موضوع ماده 190 قانون مدنی جای بحث و تأمل دارد ، قابلیت داده پیام در مقام بیان قصد است.اما مسئله اعتبار و قابلیت داده پیام در انعقاد قراردادهای رضایی پاسخی ساده و روشن دارد. در گزینش شیوه بیان اراده و اصل رضایی بودن قراردادها چنان انعطافی به اشکال انعقاد قرارداد وشیوه های بیان قصد داده است. که پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی ، از حیث ابزار بیان قصد قابل انکار نیست بی تردید داده پیام نیز مانند لفظ نوشته می تواند دل بر قصد انشاء داشته باشد و لذا امکان انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی وجود دارد امکان بیان الکترونیکی قصد و اعتبار عقودی که از این طریق منعقد می شوند در قوانین راجع به معاملات و تجارت الکترونیکی به منظور رفع هرگونه ابهام مورد تصریح قرار گرفته است چنانکه قانون نمونه آنستیرال در تجارت الکترونیکی مقرر می دارد: (( اثر حقوقی و اعتبارو نفوذ اطلاعات نباید به صرف اینکه در شکل داده پیام است انکار شود))

بند 1 ماده 11 این قانون نیز می افزاید:

(( در مورد انعقاد قراردادها اگر خلاف این میان طرفین توافق نشده باشد ایجاب می تواند به وسیله داده پیام ابراز گردد.

هنگامی که داده پیام در انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد اعتبار و نفوذ قرارداد نباید به صرف آن که داده پیام به آن منظور بکار رفته است ، مورد انکار قرار گیرد)) دستور عمل پارلمان اروپا در تجارت الکترونیکی نیز از کشورهای عضو خواسته است که سیستم های حقوقی آن ها امکان انعقاد قرارداد به شیوه الکترونیکی را تضمین نمایند ماده 19 این دستور عمل مقرر می دارد: کشورهای عضو باید تعهد نمایند که سیستمهای حقوقی آنها انعقاد قرارداد به طریق الکترونیکی را مجاز می دانند.

 1. unitral model law on electronic commerce ,art
 2. dorective 2000/31/econ electronic commerce .8 june 2009 , ojl 178 , p.1.17/7/2000

 

 

 

 

 

 

 

کشورهای عضو باید به ویژه باید تضمین نمایند که ضوابط حقوقی قابل اعمال در روند قراردادها نه مانعی برای استفاده از قراردادهای الکترونیکی ایجاد می کند نه قراردادهای مذکور را به اعتبار استفاده از شیوه الکترونیکی بی اعتبار یا فاقد نفوذ حقوقی می دانند...)) قانون تجارت الکترونیک ایران تصریحی در این خصوص ندارد بااین وصف ، قاعده "نفوذ و اعتبار داده پیام در مقام بیان " از اصول کلی و نیز مواد مختلف قانون تجارت الکترونیکی از جمله مواد 6و 7 که دل بر برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی می نماید ونیز ماده 12 قانون که اسناد الکترونیکی را به عنوان دلیل مورد شناسایی قرار می دهد.قابل استنباط است .باپذیرش اعتبار داده پیام در مقام بیان قصد و امکان بکارگیری سیستمهای الکترونیکی در انعقاد قرارداد بدیهی می نماید که تولید و دریافت داده پیام و استفاده از سیستمای الکترونیکی با دخ عوامل انسانی یابدون آن وبطور خ ر صورت گیرد.زیرا همان طور که طرفین قرارداد می توانند اراده خود را شخصا یاتوسط خویش اعلام نماید، قادرند که از سیستمهای الکترونیکی خ ر نیز به این منظور استفاده نمایند بااین وصف معاملات خ ر در میان علماء حقوق موضوع بحث های متعددی بوده است در مقابل احتمال تردید نسبت به تحقق قصد انشاء واعلام رضایت از طریق سیستمهای خ ر گروهی ماشینها را واجد اختیار مستقل برای اعلام رضایت دانسته و اظهار می دارند که (( در دنیای امروز دلیلی برای تمایز نهادن میان ماشینها و انسانها وجود ندارد ماشینها نیز باید مانند اشخاص مورد شناسایی حقوقی قرار گیرند)) گروهی دیگر اعتقاد به امکان بیان رضایت توسط ماشینها را ضرورتی عملی دانسته اند وسرانجام دسته ای آن را قابل قیاس با اهلیت انجام اعمال حقوقی توسط اشخاص حقوقی دانسته اند.اما دیدگاهای مذکور مورد انعقاد گروهی قرار گرفته است که ماشینهارا فاقد اهلیت لازم برای اعلام رضایت مستقل دانسته ودر توجیحه اعتبار قراردادهای خ ر به فرض نمایندگی و انتساب عملکرد ماشین به اشخاص روی آورده اند، عقاید این گروه نیز مصون از ایراد باقی نمانده است.

   -----------------------------------------------------------------------------------

 1. uniform electronic commerce act of canada , sec.5
 2. automatic transaction
 3. craig. harding the trendsin electronic commerce (1996)

 

 

 

برخی بدین باورند که با دخ ماشین که فاقد اهلیت حقوقی است برقراری رابطه ا ام آور میان طرفین قرارداد منتفی می شود.علاوه بر این تحقق مفاهیم (( نمایندگی ))، (( مسئولیت)) ،(( انعقاد قصد)) ،(( رابطه انتساب )) نیز در رابطه شخص و ماشین ممکن نیست. (( معاملات خ ر)) عبارتند از (( معاملاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی اجرا می شوند به نحوی که ماشینها بدون دخ عوامل انسانی قراردادها را منعقد کرده یا تعهدات ناشی از قرارداد را به موقع اجرا می گذراند.))به نظر می رسد برخی از دیدگاه های مذکور در این تصور اشتباه وحدت دارند که ماشین دارای هویتی مستقل بوده یاباید باشد.حال گروهی به این اعتبار ،امکان اعلام رضایت را برای شناخته و گروهی دیگر به دانستن ماشین باور دارند.اما واقعیت آن است که ماشین فاقد هویت مستقل بوده و صرفا ابزاری است که می تواند به منظور اعلام اراده مورد استفاده قرار گیرد همانطور که از قلم ،تلفون، تلگراف و مانند آن به منظور بیان قصد استفاده می شود بی تردید سیستمی که بر مبنای یک برنامه ریزی مشخصی می تواند بیان گر قصد شخصی باشد که برنامه برای او طراحی وراه اندازی شده است صرفا یک ابزار است بی آنکه پیچیدگی عملکرد یا خ ر بودن عملیات وصف ابزاری بودن رااز آن سلب کند به لحاظ تردیدهایی که در اعتبار قراردادهای منعقد توسط سیستمهای خود کار وجود دارد.برخی از قوانین تجارت الکترونیکی موضوع معاملات خ ر را به نحو خاص مورد توجه قرار داده اند حسب تعاریفی که در این قوانین به عمل آمده است .

 1. leone we in the responsibility of intelligent artifacts
 2. vincent gautrais . le contrat electronic international
 3. ueta. sec.2(2): vcita.sec102(7)

1:electronic agent

2:ueta.sec2(5): vclta.sec 102 (27)

 

 


در این تعریف عنصر اساسی فقدان دخ عوامل انسانی در یک یا هردو طرف قرارداد است.مثلا در معامله ای که یک طرف سفارش ید کالایی را داده و در طرف دیگر این سفارش به طور خ ر توسط ماشین تاید شده و دستور ارسال کالا صادر می شود، مانند ید رو مه از سیستمهای خ ر ، معامله در کار تعریف فوق قرار گرفته و خ ر محسوب می شود.(( عامل یا الکترونیکی)) نیز از دیگر تعاریف راجه به معاملات خ ر است این مفهوم عبارت است از : (( برنامه ای رایانه ای یا الکترونیکی یا دیگر روشهای خ ر که از جانب یک شخص توسط او به منظور آغاز انجام یک عمل یاپاسخگویی به پیامهای الکترونیکی یا اجرای آن ها مورد استفاده قرار می گیردبی آنکه در حین عمل یا پاسخگویی به پیامها یا اجرای آنها نظارت یا عملی توسط انسان انجام گیرد.بنابراین تعریف (( عامل الکترونیکی )) یک ماشین و در حکم ابزار شخصی است که این ماشین برای او کار می کند.لذا حسب قواعد کلی نتایج استفاده و بکارگیری از آن ماشین متوجه او خواهد بود.قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنستیرال عنوان مستقلی را به قراردادهای خ ر اختصاص نداده است.اما ماده 13 قانون مذکور تحت عنوان (( انتساب داده پیام)) برای اعتبار اعلام اراده توسط ماشینهای خ ر صحه نهاده و پاراگراف 2 این ماده مقرر می دارد:

(( بین ارسال کننده پیام و مخاطب ، داده پیام منتسب به ارسال کننده است اگر که پیام ارسال شود...توسط یک سیستم اطلاعاتی که به منظور انجام عملیات خ ر توسط یا از طرف ارسال کننده برنامه ریزی شده است))

 

 

 

 

 

 

 


با


تحقیق و بررسی در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی


مشاهده متن کامل ...
بررسی عملکرد سایت بازار بیز bazaarbiz در جذب مشتریان
درخواست حذف اطلاعات
بشر از دیرباز برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله کالا و خدمات نمود، با مرور زمان و با پیشرفت علم،نحوه ی تبادل کالاها و خدمات از روش خود کفایی به مبادله پایاپای تبدیل شد، با اختراع پول روزنه ی جدیدی، در جهت پیشرفت انسان به سوی راحتی بیشتر گشوده شد با وارد شدن علم به این چرخه، و ظهور علم اقتصاد و روش های مختلف تبادل کالاها وخدمات، تجارت جهانی پای
دسته بندی بازاری و امور مالی
فرمت فایل doc
حجم فایل 198 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 142
بررسی عملکرد سایت بازار بیز bazaarbiz در جذب مشتریان

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

مقدمه

بشر از دیرباز برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله کالا و خدمات نمود، با مرور زمان و با پیشرفت علم،نحوه ی تبادل کالاها و خدمات از روش خود کفایی به مبادله پایاپای تبدیل شد، با اختراع پول روزنه ی جدیدی، در جهت پیشرفت انسان به سوی راحتی بیشتر گشوده شد. با وارد شدن علم به این چرخه، و ظهور علم اقتصاد و روش های مختلف تبادل کالاها وخدمات، تجارت جهانی پای به عرصه ای گذاشت که هر روز پیشرفت آن قابل ملاحظه بوده و امروزه با جهانی شدن وتبدیل دنیا به د ده ی جهانی، راهی جز یافتن راههای سریع، موثر و کم هزینه وجود ندارد.

با ظهور اینترنت، این گام اساسی برداشته شد، و عمل تبادل الکترونیکی داده ها یا edi به عنوان سر منشا تجارت الکترونیکی، دوره ی جدیدی از اقتصاد و تجارت را رقم زده است. امروزه تمامی کشورها و سازمان ها برای بقا باید در تجارت الکترونیکی وارد شده امور خود را به صورت اینترنتی و با استفاده از خدمات شبکه انجام دهند.

در این پژوهش سعی شده با بررسی عملکرد یکی از پیشتازان این امر در ایران چگونگی ورود به این بازار را بررسی نماییم. امید است این پژوهش راه گشایی باشد برای انی که تمایل به ورود به این عرصه را دارند.


فصل اول- طرح تحقیق


عنوان کامل پژوهش

بررسی عملکرد سایت بازار بیز در جذب مشتریان و ارائه را ارهای اقتصادی

هدف پژوهش

هدف از این تحقیق بررسی عملکرد سایت bazaarbiz در جذب مشتریان ارائه را ارهای اقتصادی و نگهداری آنها و اجرای crm ونیز بررسی موفقیت این سایت در امر e- marketing می باشد.

بیان مسئله

با توجه به این که در کشور ما هنوز تجارت الکترونیک به طور کامل انجام نمی شود ونیز به دلیل عدم شناخت مردم از این روش تجاری ونیز با تاکید بر این موضوع که دنیای امروز بر پایه استفاده از edi,it پیش می رود، وارد نشدن به این عرصه، می تواند موجبات عقب ماندگی بیشتری اقتصاد کشوری را فراهم آورد لذا وارد شدن e-business , e- commerae یکی از واجبات هر سازمان با شرکتی می باشد.

اهمیت مساله (نظری –عملی)

با توجه به گسترش it در دنیای امروز والکترونیکی شدن امور، ائم از تجارت آموزش، انتقال اطلاعات، تبلیغات واینکه امروزه کوچکترین و پیش پا افتاده ترین کارها نیز از طریق اینترنت صورت می گیرد، و با فراگیر شدن استفاده از اینترنت در پیش رفتن به سمت الکترونیکی کارها از جمله تجارت، که سابقه ای طولانی در سطح جهان دارد در کشور ما امری ضروری است.

یافته های برخی از مهمترین پژوهشهای انجام شده مربوط به مساله مورد پژوهش:

با توجه به جدید بودن و به روز بودن موضوع پژوهشهای چندانی روی این موضوع انجام نگرفته است. و از طرفی پژوهشهای صورت گرفته نیز به صورت کلی بوده وبر فرهنگسازی تجارت الکترونیک و یا بررسی آن در ایران بوده است و هیچ پژوهش به صورت خاص و تخصصی بر این موضوع متمرکز نشده است، اما یافته های بدست آمده شامل مزایا و معایب e- commore نحوه های جابجایی پول، بحث امنیت، تبلیغات و بررسی داشته اند.

سوال (ها) یا فرضیه ها (های) پژوهش

1- فروش online از لحاظ اقتصادی دارای عملکرد مطلوبیست.

2- میزان ماندگاری مشتریان در سایت باعث افزایش فروش می شود.

3- به روز رسانی و ایجاد عوامل جذاب باعث بالا رفتن آماره بازدید کنندگان می شود

4- نبود پول الکترونیکی موجب کاهش کارایی این سیستم می شود.

تعریف علمی و متغیرهای مورد بررس

(متغیرهای مستقل) f= متغیر تابع

متغیرهای مستقل شامل مشتریان جذب و نگهداری مشتری و ی خواسته مشتری

متغیر وابسته عملکرد سایت (عرضه کالا و فروش)

مشخص مقیاس اندازه گیری متغیرها

مقایس اندازه گیری نسبی است (فروش) مقیاس اندازه گیری با توجه به اینکه متغیرها همه وابسته هستند و متغیرهای (فروش، عملکرد، مشتریان، رضایتمندی و....) نسبتی می باشد.

مشخص نقش متغیرها (باز خور)

در این پژوهش، عملکرد سایت 0عرضه کالا و فروش به عنوان متغیر وابسته و آمیخته ها بازاری به عنوان متغیر مستقل می باشد

طرح پژوهش

در بررسی این پژوهش ابتدا تبلیغات بررسی می گردد، سپس میزان فروش مورد محاسبه قرار گرفته و میزان رضایتمندی مشتریان نحوه عملکرد سایت در قبال مشتریان، مورد بررسی قرار می گیرد.

جامعه و گروه نمونه مورد بررسی

جامعه وگروه بررسی شده مدیران وسیاستگذاران سایت بازار بیز می باشند.

روش نمونه برداری

با توجه به اینکه در این پژوهش عملکرد یک سایت مورد بررسی قرار می گیرد لذا جامعه آماری مدیران و سیاستگذاران سایت می باشند که با توجه به مقدار کم آنها، ازهمه ی آنها استفاده شده است.

ابزارگر آوری داده ها

در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه، استفاده از منابع کتابخانه ای، اطلاعات آماری موجود از کاربران سایت استفاده گردیده است.

روش گرد آوری داده ها

برای گرد آوری داده ها اصلی ترین منبع و روش گرد آوری مصاحبه با اعضای اصلی سایت که سیاستگذاران سایت نیز می باشند لذا در مصاحبه با مدیران ومسئولان سایت و پرسش سوالهای مطرح شده به جمع آوری داده ها پرداخته شده است به دلیل نو بودن موضوع، وکم بودن جامعه آماری، تهیه پرسش نامه مقدرو نبود، اما در گرد آوری داده ها از اطلاعات موجود در کنترل پنل conrtol panel سایت نیز استفاده شده است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

با روش های آمار استنباطی آزمون فرضیه ها پرداخته خواهد شد.

در این پروژه برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است


فصل دوم- ادبیات تحقیق


تعریف تجارت الکترونیکی (e business)

یکی از اه قابل توجه از فن آوری اطلاعات، بکارگیری آن در توسعه سازمانهای اقتصادی و خدماتی است این هدف اساسا در حوزه تجارت الکترونیکی تعریف و پیگیری می شود. تجارت الکترونیکی تعریف و پیگیری می شود. تجارت الکترونیکی نیز با تع ر و دیدگاههای متفاوت تعریف شده است. هریک برمبنای یک دیدگاه خاص از تجارت الکترونیکی است. در اینجا به چند مورد از این تعاریف اشاره می شود:

تجارت الکترونیکی اجرا و هماهنگی فرایندهای حیاتی سازمانهای اقتصادی، از قبیل طراحی، تایمن مواد و خدمات، تولید، فروش، اجرای سفارشات، ارائه خدمات از طریق بکارگیری حرفه ای رایانه ها و فن آوری ارتباطات و داده های ذخیره شده در رایانه ها را برعهده دارد.

تجارت الکترونیکی شامل انجام هرکاری با فن اورین ارتباطات و اطلاعات (ict) برای اجرای اه تجاری بین سازمانها یا سازمان و مصرف کننده است.

تجارت الکترونیکی همان بازگانی الکترونیکی (ec[1]) است. با این تفاوت که فرایندهای داخلی، از قبیل تولید، مدیریت انبار، توسعه محصول، مدیریت ریسک، مدیریت دانش و منابع انسانی هم در تجارت الکترونیکی پوشش داده می شوند.

تجارت الکترونیکی ترکیب پیچیده ای از فرایندها، سیستم های سازمانی و زیرساختهای ضروری سازمانی برای ایجاد یک مدل تجاری سطح بالاست.

تجارت الکترونیکی بسیار فراتر از بازرگانی الکترونیکی است. تجارت الکترونیکی شامل تغییر در روشهای سنتی اجرای عملیات سازمان، مدیریت فرایندهای فیزیکی و دیجیتال و روش کارکرد پرسنل است.

از دیدگاه ibm، تجارت الکترونیکی یک نظریه امنیتی، تغیی ذیری و یکپارچگی را را برای دستی به ارزش اقتصادی بیشتر و بسیار متفاوت، از طریق ترکیب سیستم ها و فرایندهای سازمان است (یا core business) یا ساده و دسترسی فراگیر از طریق فن آوری اینترنت، اجرا می کند.

تجارت الکترونیکی درباره فن آوری اینترنت برای انتقال و تغییر روشهای اجرای فرایندهای سازمان است. بارزترین فرم آن، ید از طریق شبکه برای عمده فروشی و ده فروشی است.

به ساده ترین بیان، تجارت الکترونیکی استفاده از فن آوریهای اینترنت برای توسعه و تحول فرایندهای کلیدی سازمان است. با این دیدگاه، بیشتر شرکتها به این مهم پی برده و درحال انتقال از روشهای سنتی به تجارت الکترونیکی هستند.

تجارت الکترونیکی هرگونه بکارگیری اینترنت در سطح تاکتیک یا استراتژیک برای برقراری ارتباطات تجارت از نوع b2b، b2c یا حتی c2c یا هر مدل دیگر تجاری است. تجارت الکترونیکی درواقع راهی برای بهره وری بیشتر، سرعت، نوآوری و خلق ارزشهای جدید در یک سازمان است.

سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ecs[2])

از این سیستمها برای تبادل و اشتراک اطلاعات بین افراد، تحت فرمها و روشهای متنوع استفاده می شود. امروزه با این سیستم ها کارهایی انجام می گیرد که به دلیل فاصله مکانی و احیانا فرهنگی، امکان آنها قبل از اینها به ذهنها هم خطور نمی کرد. این سیستم ها نه تنها امکان ارسال پیامها و مطالب را بعهده دارند بلکه پردازشهای ویژه در این مبادلات نیز امکان پذیر شده است. از ابزارهای متنوعی در سیستم های ارتباطات الکترونیکی استفاده می شود که به طور مختصر می توان آنها رابه دسته های زیر تقسیم بندی نمود:

سیستم های تله کنفرانس برای برگزاری جلسات راه دور و همزمان (زنده) بدون توجه به فاصله مکانی شرکت کنندگان در این جلسات. از انواع ابزارهای این نوع ارتباط می توان به چند نمونه زیر اشاره نمود:

audio conferencing

speader phone

audio g hic conferencing

video conferencing

پست الکترونیکی، voice mail، فا و سیستم های پیامگیر فوری از دیگر کانالهای ارتباطی امروزی است که به دلیل پراکندگی و جدابودن اکثر این سیستم ها از یکدیگر ممکن است برخی مدیران یا متخصصین و کارشناسان با استفاده یکجا از آنها دچار یک نوع سردرگمی یا تنوع وسایل و کانالهای ارتباطی شوند. برای رفع این مشکل، از نیمه دهه 1990 تفکر یک کانال سازی ارتباطات[3] بروز کرد و اکنون ارائه کننده های خدمات اینترنت، (isp) و برخی سایتهای اینترنتی در web این خدمات جدید را به منظور یک کاسه کانالهای اشاره شده می فروشند. در این پدیده، هرسه نوع وسایل ارتباطی از قبیل فا ، پست الکترونیکی و voice mail در یک کانال مشترک قرار می گیرند. بنحویکه از هر مکان می توان به آنها (تنها از یک طریق) دسترسی داشت.

اتاق گفتگو معروف به chat room بعنوان رایج ترین ابزار ارتباطی شبکه ای بین افراد خاص یا گروههای مختلف است. اتاقهای گفتگو یکی از روشهای ارتباطی جدید پس از توسعه فن آوری اینترنت است. این اتاقها موضوع بندی شده و به چند شیوه از آنها استفاده می شود. از ساده ترین شیوه ها تایپ پیام برای افراد مخاطب در اتاقهاست. این شیوه ارتباط به دو روش همزمان و زنده و غیرهمزمان طراحی شده اند. در روش زنده و همزمان، بدلیل محدودیت فضای تایپ پیامها و نیاز به سرعت عمل در آنها، کاربرد آن بیشتر جنبه تفریح و تفنن پیدا کرده و افراد حرفه ای برای اه حرفه ای از این سیستم به میزان اندک استفاده می کنند. پیامها در این روش پس از مدت کوتاهی پاک شده و آثار آنها از بین می رود.

نوع دیگر تماسهای نوع متن، استفاده از mailing list، forum و usenet است که امکان تایپ پیامهای طولانی در آنها وجود دارد. به دلیل عدم وم همزمانی حضور افراد در این نوع ارتباط، فرصت کافی برای وارد اطلاعات و بررسی نظریات در آنها وجود دارد. forum شبیه اتاقهای گفتگو از نوع chat است. اما محدودیت حجم اطلاعات را ندارد. لیکن امکان پیوست مدارک و دیگر فایلها در آن ممکن است محدود و یا غیرممکن باشد. این سیستم شبیه تابلو اعلانات الکترونیکی و در سطح وسیع از طریق اینترنت یا اینترانت اجرا می شود. از forum به صورت حرفه ای و گاه گاه روی موضوعات تخصصی مدیریت یا فنی استفاده می شود. mailing list و usenet با تفاوت اندک به صورت گروههای مکاتبه ای هستند که ضمن موضوع بندی در آنها همراه داشتن سایر مدارک و اسناد از قبیل تصویر، صدا، فایل نقشه و دیگر انواع فایلها امکان پذیر است. این شیوه نیز کاربرد حرفه ای و بسیار مفیدی دارد. به نحوی که بیشتر در سطح ها و سازمانهای پیشرفته بمنظور توسعه علوم و انتقال تجربیات و نظریات بین اعضا استفاده می شود. امروزه از این شیوه در بازاری و توسعه فروش استفاده فراوان می شود. شیوه های اخیر علاوه بر مزایای forum، دارای آرشیوهای مخصوصی هستند که در زمانهای آتی بتوان به متن مکاتبات قبلی دسترسی داشت. در برخی روشها امکان دسته بندی اتوماتیک اطلاعات (به نام threading) در آنها نیز وجود دارد.

سیستمهای groupware می توان به lotus notes اشاره نمود که برای توزیع و انتشار متن و تصویر و انواع داده ها در قالب ساختار بانکهای اطلاعاتی ویژه طراحی شده است. این فن آوری موجب پدید آمدن یک نگرش بسیار پیشرفته در زمینه سازگاری و یکپارچه سازی تمام سیستم های اطلاعاتی در سطح سازمانها و حتی فراسازمانی شد. این نگرش تحت عنوان eai[4] زمینه طراحی بانکهای اطلاعاتیجدید با هدف یکپارچه سازی اطلاعات فرایندها از انواع سیستم های قدیمی و جدید، خارج از اینترنت یا در بستر اینترنت، با زیرساختها و معماری مختلف گردید. توضیحات بیشتر در ارتباط با eai ارائه خواهد شد.

سیستم های مدیریت جریان کار معروف به wfm[5] نیز از دیگر سیستم های groupware است که به یکی از مهمترین ابزارهای کنترل و اتوماسیون فرایندها در سطح سازمان تبدیل شده است. البته این سیستم را می توان در دسته سیستم های اطلاعات اتوماسیون اداری هم قرارداد، چرا که حوزه و میدان عملکرد این سیستم به سطح اداری سازمان محدود نمی شود بلکه به تمام سازمان گسترش می یابد.

مفاهیم bpr برای تجارت الکترونیکی

اینترنت موجب توسعه ارتباطات پیشرفته در همه جا، دسترسی در هر لحظه و ابزاری ساده از طریق مرورگرهای web گردید. سازمانهای سنتی با بکارگیری روشهای نو و ابتکاری پایه عرصه تجارت الکترونیکی گذاشتند تا از تمام مزایا و قابلیتهای اینترنت استفاده کنند. شرکتها از طریق اینترنت فورا با مشتریها فروشنده ها و شرکای خود تماس برقرار می کنند. اینترنت موجب تغییر حرکت اطلاعات در سازمانها، تغییر نحوه تبادل اطلاعات تجاری و ارتباطات گردیده است. این شرایط جدید موجب ایجاد ارزشهای جدید در صحنه های اقتصادی و اجتماعی گردید. bpr شامل طراحی مجدد فرایندها در سرتاسر حلقه های ارتباطات درون سازمانی و بین سازمانی است. این سازمان چه در ابتدای زنجیر ارتباطات باشد (مانند سفارشات، مدیریت انبارداری و تولید) و چه در انتهای این حلقه (مانند فروش، بازاری و خدمات مشتری) باید به یکدیگر متصل شوند. وقتی سازمانها بتوانند اطلاعات را بموقع و در هر لحظه به راحتی مبادله کنند، کارها در یک شبکه ارتباطی بین سازمانها از قبیل scm[6] بهتر انجام می گیرد.

bpr در تجارت الکترونیکی شامل فکر نو و طراحی مجدد فرایندهای سازمانی در سطح یک سازمان و سطح ارتباطات زنجیره ای سازمانها، معروف به مدیریت حلقه تامین (scm) برای بهره برداری بیشتر از مزایای ارتباطی اینترنت و راههای جدید ایجاد ارزش، می باشد. برای مثال، چگون یک مشتری در یک ارتباط زنجیره ای بین سازمانها از طریق اینترنت اقدام به ید یک دستگاه رایانه می کند؟ مشتری سفارش خود را از طریق web به یک فروشنده رایانه می دهد. سفارش بصورت الکترونیکی به دست فروشنده می رسد. سیستم سفارش فروشنده به صورت خدکار سفارش جدیدی را برمبنای مشخصات سفارش مشتری تهیه و زا طریق شبکه اینترنت به سازنده دستگاه ارسال می دارد. شرکت سازنده یا مونتاژکننده، سفارش را دریافت و قطعات مورد نیاز برای تولید دستگاه را در انبارخود بررسی می کند. قطعاتی که در انبار موجود نیست به صورت خ ر از فروشنده ها تقاضا می شود، پس از تکمیل کار ساخت رایانه ی سفارش شده، آن دستگاه بسته بندی شده و برای فروشنده ای که در ابتدای حلقه تامین، سفارش را از مشتری دریافت کرد ارسال می گردد. یا اینکه دستگاه رایانه مستقیما از مونتاژکننده به مشتری نهایی (مصرف کننده) ارسال می شود. جالب اینکه اطلاعات تمام این فرایندها هرلحظه در اختیار مشتری قرار می گیرد. علاوه براین، اطلاعات مشتری به سازنده نیز ارسال شده است تا نظر و سلیقه مشتری مستقیما در طراحی دستگاه مدنظر واقع شود. از این رو قواعد کاری سازمانها تغییر می کند. انجام سفارش، فروش و فرایندهای کاری نیز برای تجارت الکترونیکی و بهره وری بیشتر از ارتباطات زنجیره ای سازمانها طراحی مجدد می شود.

زمینه های bpr برای تجارت الکترونیکی

bpr در خلا اتفاق نیفتاده است. بلکه در یک بستر سازمانی که دارای انسان، فن آوریها و ساختار سازمانی است انجام می گیرد. از این رو bpr در یک زمینه بزرگتر برای تغییر سازمان رخ می دهد. ضمنا bpr در بستر یک دیدگاه فرایند محوری برای تحولات و رشد سازمان اجرا می گردد.

طبق نظریه leavitt، برای موفقیت bpr تنها طراحی مجدد فرایندها کافی نیست. بلکه محیط کاری مرتبط با فرایندها نیز بایستی برای اثر بخشی فرایندهای جدید تطبیق داده شوند. مانند سایر تلاشهای تغییر سازمانی عناصر سازمانی مختلفی نیز بایتسی با یکدیگر سازگار و متناسب شوند. بنابه دیدگاه آقای لی ویت[7]، در این رابطه به چهار دسته متغیر سازمانی توجه می شود:

استفاده از فن آوری اطلاعات

فرم و ساختار سازمانی

مهارتهای انسانی مورد نیاز

فرایندهای شغل

برای حفظ توازن و تناسب سازمان، با تغییرهر دسته از این عوامل، دیگر فاکتورها نیز بایستی به تناسب تغییر یابند. در صورت استفاده از فن آوری اطلاعات جدید، برای استفاده بهینه از آن ممکن است فرایندهای شغلی هم تغییر یابند. استفاده از فن آوری اطلاعات جدید و طراحی مجدد فرایندها ممکن است نیاز به تغییر مهارتهای پرسنلی و احتمالا ساختار سازمانی گردد.

برای یک تغییر موثر در سازمان، این تاثیرات متقابل مورد ارزی و برنامه ریزی قرار گرفته و مدیریت می شوند. در صورت عدم مدیریت چنین تاثیراتی ممکن است تغییر سازمانی موجب عدم تامین اه سازمان گردد. درنتیجه می توان گفت که با اجرای bpr نه تنها فرایندها طراحی مجدد می شوند، بلکه ممکن است زیر ساختهای فن آوری اطلاعات، مهارتهایمورد نیاز پرسنل و ساختار سازمانی هم طراحی مجدد شوند.

برای موفقیت تغییرات سازمانی، به جای توجه به یک عامل، بایستی توازن بین چهار دسته عوامل اشاره شده مورد دقت و ارزی قرار گیرد. نگاههای مختلف به تغییر سازمانی موجب تاکید بیشتر به یکی از عوامل چهارگانه بالا می گردد:

از نگاه it تاکید بیشتر روی معماری یکپارچه فن آوری اطلاعات است.

از نگاه طراحی سازمان، تاکید بیشتر روی آموزش و توسعه منابع انسانی است.

از نگاه منابع انسانی، تاکید بیشتر روی آموزش و توسعه منابع انسان است.

از نگاه فرایند محوری bpr تاکید بیشتر روی فرایندهای شغلی و عملیاتی است.

برای اینکه هریک از این تغییرات موفق گردند، بایستی به تغییرات ضروری در سه عامل دیگر هم توجه شود.

crm و بازاری الکترونیکی

بازاری الکترونیکی یعنی هرکاری از امور طراحی، اجرا و اندازه گیری عملکرد بازاری با استفاده از نرم افزارهای ویژه انجام پذیرد. این نوع نرم افزارها می توانند به انتخاب و گروه بندی مشتریها، پیگیری تماس با افزارهای ویژه انجام پذیرد. این نوع نرم افزارها می توانند به انتخاب و گروه بندی های مشتریها، پیگیری تماس با مشتریها، اندازه گیری آن تماسها، و در برخی موارد مدلسازی نتایج برای اثر بخشی بیشتر روی مشتریها کمک کنند.

خ ر فرایند بازاری برای هر شرکت با شرکت دیگر متفاوت است و را ار ثابت و ی انی برای تمام سازمانها ندارد. برخی از اصولی که برای اتومات بازاری بایستی اولویت بندی گردد به شرح زیر است.

جریان کار: (workflow) فرایند مدیریت و هماهنگی بین فعالیتهای یک برنامه فشرده و حساس بازاری برای طرح ریزی و بودجه بندی جهت اجرا و پیگیری.

دسته بندی مشتری ها: فرایند تشخیص گروههای مشتری از طریق تجزیه تحلیل مشتریهای جاری.

فردی تماسها: توانایی در دستکاری محتوای پیامها مختص هر یک از مشتریها.

اجرا: توزیع عملی یک پیام برای یک گروه مشتری یا مشتریهای هدف از طریق کانالهای ارتباطی خاص.

سنجش پاسخها: توانایی در پیگیری پاسخ یک مشتری به پیامهای تبلیغاتی یا بازاری ، یا پاسخ مشتری به تماسهایی که با وی گرفته میشود.

مدلسازی پاسخ: توانایی در توسعه مدلهای پاسخ، درون ابزار بازاری اتومات که در گروه بندی مشتری ها و بازار هدف استفاده می شوند.

سازگاری بازارهای الکترونیکی، یکپارچه سازی کانالهای مختلف ارتباط مشتری، تعامل همزمان و زنده با مشتری از نیازهای عمومی امروزی در امر توسعه بازاری الکترونیکی است. کانالهای ارتباطی جدید از قبیل پیجر، فا و بی سیم منجر به گستردگی را ارهای بازاری الکترونیکی شده است.

اکنون یکپارچه سازی پست الکترونیکی، اینترنت و مراکز تماس (call center) محرک اصلی بازاری اتوماتیک یا بازاری الکترونیکی به نوآوریهای جدید است. از طریق پست الکترونیکی رفتار مشتری پیگیری می شود. اولین موج تجارت الکترونیکی، انقلاب اینترنت است که موجب توسعه سایتهای web شرکتها شد. سپس در تجارت الکترونیکی برای مبادلات و ارتباط با مشتری از اینترنت استفاده شد و اینک سومین موج تجارت الکترونیکی نیاز به فردی و اختصاصی تماس شرکتها با مشتریهای خود از طریق پست الکترونیکی دارد.

چرا به crm نیاز است؟

با crm شرکتها می توانند اطلاعات مربوط به ید، سلیقه ها، پیشنهادات و ایرادات مشتریها و دیگر داده های آنها را جمع آوری و در دسترس عوامل شرکت قرار دهند تا نیاز مشتریها را به درستی و دقت بیشتر پیش بینی کنند. هدف بیشترین افزایش وفاداری در مشتری است. از دیگر مزایای crm می توان به موارد زیر اشاره نمود؟:

پاسخ سریع به درخواستهای مشتری.

کارایی بیشتر از طریق اتوماسیون

شناخت عمیق تر از مشتری

افزایش فرصتهای بازاری و فروش

تشخیص مشتریهای با سودآوری بیشتر

دریافت بازخور از مشتری که موجب توسعه خدمات و محصولات می شود.

بدست آوردن اطلاعاتی که قابل ارائه به شبکه سازمانهای همکار و مرتبط می شود.

سازگاری erp با تجارت الکترونیکی

erp توسعه یافته سیستم قدیمی mrp[8] است که وظایف برنامه ریزی تهیه مواد مورد نیاز برای تولید را برعهده داشت. mrp بیشتر به یکپارچه سازی و هماهنگی فعالیتهای ید و تولید متمرکز بود. اما در erp حوزه مواد به حوزه سازمان تبدیل شده است. تا نشان دهد اه ی بزرگتر از مدیریت مواد را بعهده دارد. درنتیجه erp در سیستم erp عملا بخشی از ظرفیت و توانایی کامل این سیستم را توضیح می دهد. سیستم های erp بطور کامل اه زیر را متناسب با نیازهای تجارت الکترونیکی دنبال می کنند:

عملیات و لجستیک: مدیریت انبارداری، mrp، برنامه ریزی تولید، مدیریت کیفیت و حمل.

مالی: حسابداری دریافت و پرداخت، مدیریت نقدینگی، دفتر کل، تجزیه تحلیل سود و زیان.

بازاری و فروش: مدیریت اجرای سفارش، مدیریت فروش، قیمت گذاری، برنامه ریزی فروش.

منابع انسانی: محاسبات ساعات کار پرسنل، حقوق و دستمزد و هزینه های رفت و شد.

در ابتدا تهیه کننده های برنامه های نرم افزاری erp نگرشی جدی برای نفوذ در تجارت الکترونیکی نداشتند. اما اکنون دسترسی به اطلاعات سفارشات در مراحل طراحی، تولید، انبارداری و حمل را از طریق این سیستم ها حق مشتری و مصرف کننده می دانند. erp از همین زاویه به توسعه تجارت الکترونیکی کمک شایانی نموده است. و دقیقا از همین زاویه، erp توانست با سیستم ها و استراتژی crm که یکی از مهمترین فن آوری ها در عرصه تجارت الکترونیکی است ارتباط برقرار نماید. این ارتباط در برخی سیستم ها به صورت دو مجموعه جدذاگانه و در برخی سیستم ها درون یک مجموعه قرار دارد. برخی شرکتهابرای رفع نیاز کامل خود در عملیات مربوط به تجارت الکترونیکی بایستی از دو مجموعه crm و erp به طور مستقل همراه با ارتباط منطقی و یکپارچه بین آنها استفاده کنند. برخی از شرکتها نیز می توانند از یک مجموعه erp که برای هر دو خدمات مدیریت ارتباط مشتری و erp طراحی شده اند استفاده می کنند. امروزه بسیاری از شرکتهای طراح سیستم های erp مجموعه از نوع ترکیبی برای هر دونوع خدمات را تهیه کرده اند. البته برای تصمیم گیری دقیق در این نوع انتخاب بایستی با مشخصات و خدمات هر دو فن آوری crm و erp از قبل آشنا بود تا بتوان مطابق نیاز سازمان یک اقدام بهینه و سرمایه گذاری منطقی را تصمیم گیری نمود.


** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست

مشاهده متن کامل ...
حمله به ساختمان پلاسکو
درخواست حذف اطلاعات

نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگمشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگمشاهده متن کامل ...
فصل هفتم سریال game of thrones
درخواست حذف اطلاعات

نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگمشاهده متن کامل ...
فینال چمپیونزلیگ 2017
درخواست حذف اطلاعات

نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ
مشاهده متن کامل ...
صاعقه گیر الکترونیکی آدیتک اسپانیا (aiditec)
درخواست حذف اطلاعات

صاعقه گیر الکترونیکی آدیتک  اسپانیا (aiditec)

صاعقه گیر رونیکی aiditec اسپانیا

یکی از اجزای سیستم های حفاطت در برابر صاعقه، صاعقه گیرهای الکترونیکی یا یونیزه کننده یا برقگیرهای الکترونیکی emission system) early streamer) مطابق با استاندارد nfc 17-102 می باشند. صاعقه گیرهایی یونیزه کننده در واقع نوعی واحد جذب محسوب می گردند که وظیفه دریافت ضربه مستقیم صاعقه و هدایتت جریان اصلی صاعقه به سمت سیستم زمین را بر عهده دارند.

در این بخش صاعقه گیر های فعال (e.s.e. air terminal) با نام مدل های زیر عرضه می شوند.

1- lightning rod electron

صاعقه گیر الکترونیکی aiditec electron

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec electron

 کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec electron

2-lightning rod sigma  در پنج مدل زیر :

صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma

1-2-sigma 25  

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma 25

 کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec electron

2-2-sigma 40

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma 40

 کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma 40

3-2-sigma 55

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma 53

 کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma 55

4-2-sigma 65

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma 65

 کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma 65

5-2-sigma 75

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma 75

 کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma 75

3- lightning rod a nce  در 4 مدل زیر:

صاعقه گیر الکترونیکی aiditec a nce

3- 1-a nce rp 40

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec a nce rp 40

د کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec a nce rp 40

2-3- a nce rp 50

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec a nce rp 50

 کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec a nce rp 50

3-3- a nce rp 60

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec a nce rp 60

 کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec a nce rp 60

4-3- a nce rp 80

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec a nce rp 80

 کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec a nce rp 80

4- lightning event counter کانتر و شمارنده صاعقه گیر

شمارنده صاعقه گیر aiditec

5- تست عملکرد صاعقه گیرهای الکترونیکی aiditec اسپانیا توسط دستگاه تستر

تست عملکرد صاعقه گیر aiditec

6- و انواع ارسترها

 ساخت کمپانی aiditec اسـپـانـیـا معرفی می گردند. 

کاتالوگ کلیه محصولات شرکت aiditec  اسپانیا

 کاتلوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec اسپانیا

 

 

صاعقه گیر سیگما

صاعقه گیر الکترون

صاعقه گیر ادونس

صاعقه گیرelectron

صاعقه گیر sigma

صاعقه گیر a nceمشاهده متن کامل ...
صاعقه گیر الکترونیکی آدیتک اسپانیا (aiditec)
درخواست حذف اطلاعات

صاعقه گیر الکترونیکی آدیتک  اسپانیا (aiditec)

صاعقه گیر رونیکی aiditec اسپانیا

یکی از اجزای سیستم های حفاطت در برابر صاعقه، صاعقه گیرهای الکترونیکی یا یونیزه کننده یا برقگیرهای الکترونیکی emission system) early streamer) مطابق با استاندارد nfc 17-102 می باشند. صاعقه گیرهایی یونیزه کننده در واقع نوعی واحد جذب محسوب می گردند که وظیفه دریافت ضربه مستقیم صاعقه و هدایتت جریان اصلی صاعقه به سمت سیستم زمین را بر عهده دارند.

در این بخش صاعقه گیر های فعال (e.s.e. air terminal) با نام مدل های زیر عرضه می شوند.

1- lightning rod electron

صاعقه گیر الکترونیکی aiditec electron

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec electron

 کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec electron

2-lightning rod sigma  در پنج مدل زیر :

صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma

1-2-sigma 25  

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma 25

 کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec electron

2-2-sigma 40

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma 40

 کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma 40

3-2-sigma 55

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma 53

 کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma 55

4-2-sigma 65

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma 65

 کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma 65

5-2-sigma 75

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma 75

 کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec sigma 75

3- lightning rod a nce  در 4 مدل زیر:

صاعقه گیر الکترونیکی aiditec a nce

3- 1-a nce rp 40

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec a nce rp 40

د کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec a nce rp 40

2-3- a nce rp 50

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec a nce rp 50

 کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec a nce rp 50

3-3- a nce rp 60

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec a nce rp 60

 کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec a nce rp 60

4-3- a nce rp 80

کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec a nce rp 80

 کاتالوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec a nce rp 80

4- lightning event counter کانتر و شمارنده صاعقه گیر

شمارنده صاعقه گیر aiditec

5- تست عملکرد صاعقه گیرهای الکترونیکی aiditec اسپانیا توسط دستگاه تستر

تست عملکرد صاعقه گیر aiditec

6- و انواع ارسترها

 ساخت کمپانی aiditec اسـپـانـیـا معرفی می گردند. 

کاتالوگ کلیه محصولات شرکت aiditec  اسپانیا

 کاتلوگ صاعقه گیر الکترونیکی aiditec اسپانیا

 

 

صاعقه گیر سیگما

صاعقه گیر الکترون

صاعقه گیر ادونس

صاعقه گیرelectron

صاعقه گیر sigma

صاعقه گیر a nceمشاهده متن کامل ...
مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک
درخواست حذف اطلاعات
مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 286 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 168
مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

*مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک*

(1) گزارش توجیهی--------------------------------------------------------- 1

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین المللی-------------------------------------- 1

1) واقعیت--------------------------------------------------------------- 1

2) رویکردهای مختلف قانون گذاری در جهان ---------------------------------------- 1

2-1- رویکرد دستوری یا تجویزی ----------------------------------------------------------------- 1

2-2- رویکرد دوگانه---------------------------------------------------------------------------- 1

2-3- رویکرد «حداقلی »------------------------------------------------------------------------- 1

3) آثار و فروض قانونی ------------------------------------------------------- 1

3-1- اثر حقوقی ------------------------------------------------------------------------------- 1

3-2- فرض قانونی ------------------------------------------------------------------------------ 1

4) تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای اعتبار به دفاتر الکترونیکی 1

4-1- مسئولیت -------------------------------------------------------------------------------- 1

4-1-1 - زمینه -------------------------------------------------------------------------------- 1

4-1-2- رویکرد کشورها------------------------------------------------------------------------ 1

5) سیستم های بسته و استقلال طرفین ------------------------------------------- 1

5-1- رشد معتنابه سیستم های بسته --------------------------------------------------------------- 1

5-2- عواملی که بر روی سیستم های بسته اثر می گذارد------------------------------------------------- 1

6) شناسایی بین المللی ------------------------------------------------------ 1

6-1- اقدامات بین المللی ------------------------------------------------------------------------- 1

6-1-1 دستورالعمل اتحادیة اروپا---------------------------------------------------------------- 1

6-1-2- آنسیترال ----------------------------------------------------------------------------- 1

6-1-3- کنوانسیون بین المللی ------------------------------------------------------------------- 1

6-1-4- oecd----------------------------------------------------------------------------- 1

6-1-5- سایر سازمان های بین المللی ------------------------------------------------------------- 1

7) قانون تجارت الکترونیکی ایران و رویکرد حقوقی برای تدوین قوانین مکمل ------- 1

7-1- حمایت از مصرف کننده--------------------------------------------------------------------- 1

7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی---------------------------------------------------------------- 1

7-2-1- حمایت از داده ------------------------------------------------------------------------ 1

7-2-2- فعالیت های بین المللی ------------------------------------------------------------------ 1

7-2-3- شورای اروپا--------------------------------------------------------------------------- 1

7-2-4- oecd----------------------------------------------------------------------------- 1

7-2-5- سازمان ملل --------------------------------------------------------------------------- 1

7-2-6- کمیسیون جوامع اروپایی ---------------------------------------------------------------- 1

7-2-7- گردش فرامرزی داده ------------------------------------------------------------------- 1

7-3- حمایت از حقوق مالکیت های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)--------------------------- 1

(ب) ابعاد جزایی----------------------------------------------------------- 1

1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت---------------------------------------------- 1

2) جرایم جدید----------------------------------------------------------- 1

2-1- ی کامپیوتری خاص--------------------------------------------------------------- 1

2-2- جعل خاص----------------------------------------------------------------------------- 1

2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)-------------------------------------- 1

2-4- نقض حق تألیف------------------------------------------------------------------------- 1

2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده------------------------------------------------------------------ 1

2-6 نقض حقوق رقابت------------------------------------------------------------------------- 1

(ج) اقدامات آتی قانون گذار--------------------------------------------------- 1

بخش اول – حقوقی--------------------------------------------------------- 1

اقدامات فوری---------------------------------------------------------------------------------- 1

1- آیین نامه ها--------------------------------------------------------------------------------- 1

2- قانون تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی-------------------------------------------------------- 1

اقدامات ضروری-------------------------------------------------------------------------------- 1

1- پرداخت های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی--------------------------------------- 1

2- تدوین قوانین اصلی-------------------------------------------------------------------------- 1

3- آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک--------------------------------------------------------------- 1

بخش دوم - جزایی--------------------------------------------------------- 1

مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه------------------------------------------------------- 1

1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی------------------------------------------------------ 1

2- جرایم دیگر--------------------------------------------------------------------------------- 1

3- تنش‏های آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی------------------------------------ 1

4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی----------------------------------- 1

الف ـ مقدمه---------------------------------------------------------------------------------- 1

ب ـ بررسی مشکل در ح کلاسیک------------------------------------------------------------ 1

ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی---------------------------------------------------- 1

ضمایم----------------------------------------------------------------- 1

ضمیمه 1---------------------------------------------------------------- 1

ی کامپیوتری------------------------------------------------------- 1

تعریف ی کامپیوتری-------------------------------------------------- 1

مجازات ی--------------------------------------------------------- 1

مجازات ی کامپیوتری-------------------------------------------------------------------- 1

الف- سوء استفاده های کامپیوتری---------------------------------------------------------------- 1

ب- سوء استفاده های کامپیوتری کلاسیک--------------------------------------------------------- 1

ج- سوء استفاده در صندوق های پرداخت---------------------------------------------------------- 1

د- سوء استفاده از خطوط تلفنی----------------------------------------------------------------- 1

پدیدة جرم کامپیوتری--------------------------------------------------------------------------- 1

الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر---------------------------------------------------------- 1

ب _ روش های سوء استفاده-------------------------------------------------------------------- 1

ج _ مرتکبین--------------------------------------------------------------------------------- 1

د- قوانین ی کامپیوتری----------------------------------------------------------------- 1

ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون-------------------------------------------------------------- 1

و- تحول مصادیق----------------------------------------------------------------------------- 1

ضمیمه 2---------------------------------------------------------------- 1

جعل کامپیوتری----------------------------------------------------------- 1

1- مقدمه------------------------------------------------------------------------------------- 1

2- طرح بحث--------------------------------------------------------------------------------- 1

3- تاریخچه----------------------------------------------------------------------------------- 1

4- تعریف------------------------------------------------------------------------------------ 1

5- منبع شناسی------------------------------------------------------------------------------- 1

6- جمع بندی و پیشنهاد------------------------------------------------------------------------- 1

ضمیمه 3--------------------------------------------------------------- 1

اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه------------ 1

ماده 1316 قانون مدنی------------------------------------------------------- 1

طرح مصوبه : متن---------------------------------------------------------- 1

بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش های ایجاد امضای الکترونیکی--------------------------------------- 1

بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی ها و ارائه دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:-------------------------------- 1

بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی----------------------------------------------------------- 1

بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی------------------------------------------------------------- 1

شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000---------------------------------- 1

گردش در بازار داخلی----------------------------------------------------------------------- 1

اختیارات کمیسیون----------------------------------------------------------------------------- 1

رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی----------------------------------------------------------------- 1

سیستم تأیید اختیاری------------------------------------------------------------------------- 1

مسئولیت‏ها----------------------------------------------------------------------------------- 1

شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت---------------------- 1

ضمیمه 4---------------------------------------------------------------- 1

قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000---------------------------------------- 1

ضمیمه 5--------------------------------------------------------------- 1

عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی ایران---------------------------------------- 1

ضمیمه 6---------------------------------------------------------------- 1

فرمت x509v3------------------------------------------------------------------------------- 1

(2) پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی------------------------------------------- 1

پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی---------------------------------------------- 1

فهرست عناوین----------------------------------------------------------- 1

باب اول - مقررات عمومی -مبحث اول - درکلیات------------------------------------- 1

فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1------------------------------------------------------------- 1

فصل دوم – تعاریف – ماده 2---------------------------------------------------------------------- 1

فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4-------------------------------------------------------------- 1

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5---------------------------------------------------- 1

مبحث دوم - در احکام »داده«--------------------------------------------------------------------- 1

فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11------------------------------------------------------ 1

مبحث سوم - »داده« مطمئن--------------------------------------------------------------------- 1

فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12---------------------------------------------------- 1

فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13----------------------------------------------- 1

فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16------------------------------- 1

فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21--------------------------------------------- 1

فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22----------------------------------------------------- 1

مبحث چهارم - مبادله »داده«--------------------------------------------------------------------- 1

فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24----------------------------------------------------- 1

فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29----------------------------------------------------- 1

فصل سیزدهم – تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35---------------------------------------------------- 1

فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40------------------------------------ 1

باب دوم---------------------------------------------------------------- 1

دفاتر خدمات الکترونیکی---------------------------------------------------- 1

مبحث اول - کلیات----------------------------------------------------------------------------- 1

فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48------------------------------------------------- 1

مبحث دوم – دفتردار کل------------------------------------------------------------------------- 1

فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57----------------------------------------------------------- 1

فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63--------------------------------------------------- 1

مبحث سوم - وظایف---------------------------------------------------------------------------- 1

فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65------------------------------------------- 1

فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66---------------------------------------------------------- 1

فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67---------------------------------------------------- 1

مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی------------------------------------------------------ 1

فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75----------------------------------- 1

باب سوم---------------------------------------------------------------- 1

در قواعد مختلف---------------------------------------------------------- 1

مبحث اول - حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی------------------------------------------ 1

فصل اول - حمایت از مصرف کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101----------------------------------------- 1

فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104-------------------------- 1

مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی--------------------------------------------- 1

فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107--------------------------- 1

فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109----------------------------------------------- 1

فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111----------------------------------------------- 1

باب چهارم-------------------------------------------------------------- 1

جرایم و مجازات ها--------------------------------------------------------- 1

مبحث اول – ی کامپیوتری – ماده 112------------------------------------------------------ 1

مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113----------------------------------------------------------- 1

مبحث سوم – نقض حقوق مصرف کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115-------------- 1

مبحث چهارم – نقض حق مولف - ماده 116--------------------------------------------------------- 1

مبحث پنجم – نقض حمایت از داده های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121------------------------- 1

مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123--------------------------------------- 1

باب پنجم--------------------------------------------------------------- 1

جبران خسارت – ماده 124----------------------------------------------------------------------- 1

باب ششم--------------------------------------------------------------- 1

متفرقه – مواد 125 الی 134---------------------------------------------------------------------- 1

(3) شرح مواد قانونی-------------------------------------------------------- 1

(4) منابع--------------------------------------------------------------- 1

(1) گزارش توجیهی


(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین المللی

1) واقعیت

فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه ای با قواعد مشترک که نوعی ی انی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه آهن نیست.

برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.

این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیت‏ها و توانایی هایش مست م وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده که بدوی‏ترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.

به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‏کننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏کننده در این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)

این تنش‏ها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنش‏های حقوقی (غیرکیفری) با تنش‏های جزایی مواجه‏اند. به کارگیری این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار می‏گیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، ی به شکل اتخاذ ماهیت کذب برای ب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‏کننده به شکل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الکترونیکی را مرتکب می شوند گاه نیاز به ارتکاب عمدی نیست بلکه برخی دقت‏ها که از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الکترونیکی و ... باید رعایت شود، انجام نمی شود و یا با بی‏مبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض می شود که اینان نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.

به کارگیری و بهره‏برداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتکاب جرایم مربوطه، استفاده از شبکه و کلاً تجارت الکترونیکی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص کارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الکترونیکی اند. جمعاً این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود این تنش و مشکل ناظر به آیین دادرسی کیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی است. این آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشکلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به این جرایم و چگونگی همکاری ت‏ها برای مبارزه با آن است.
مشاهده متن کامل ...
۵۹۰ روز از آغاز رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی گذشت
درخواست حذف اطلاعات
گزارش فارس از یک پرونده جنجالی
۵۹۰ روز از آغاز رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی گذشت/ متهم: منتظر بازگشت پرونده به دادگاه هستیم

پرونده مهدی هاشمی با کیفرخواستی ۱۲۵ صفحه ای، ۱۵ اردیبهشت ۹۲ از سوی دادگاه به دادسرای تهران بازگردانده شد تا ایرادات آن برطرف شود اما با گذشت یک سال هنوز این پرونده به دادگاه بازگردانده نشده است.

خبرگزاری فارس: ۵۹۰ روز از آغاز رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی گذشت/ متهم: منتظر بازگشت پرونده به دادگاه هستیم

خبرگزاری فارس ـ سیداسد رجبی: مهدی هاشمی شامگاه یکشنبه 2 مهر ماه سال 91 با پرواز شماره ek977 هواپیمایی امارات، از دوبی به کشور بازگشت.

متهم پس از بازگشت به تهران در فرودگاه توسط دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا 24 ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند.

آغاز تحقیقات از مهدی هاشمی

سرانجام مهدی هاشمی در تاریخ 3 مهر به دادسرای اوین رفت و براساس وعده ای که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده وی داده بود تحقیقات از این فرد آغاز شد.

مهدی هاشمی آزاد شد

دادسرای تهران در تاریخ 26 آذر عنوان کرد که مهدی هاشمی پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه مناسب از زندان اوین آزاد شد.

صدور کیفرخواست برای متهم

نهایتاً پس از 107 روز گذشت از بازداشت موقت مهدی هاشمی و آغاز رسیدگی به پرونده وی دادستان تهران در 20 دی ماه اعلام کرد کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

قاضی سراج مسئول رسیدگی به پرونده مهدی

در ابتدای اسفند سال 91 و تنها 5 ماه بعد از بازگشت مهدی هاشمی به کشور و آغاز رسیدگی به پرونده وی یک منبع آگاه از تعیین قاضی برای رسیدگی به این پرونده خبر داد.

این منبع اگاه گفت: قاضی ناصر سراج قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به عنوان قاضی پرونده مهدی هاشمی انتخاب شده است و قرار است به این پرونده رسیدگی کند.

انتخاب 15 اردیبهشت به عنوان اولین روز محاکمه

پس از انتخاب قاضی سراج به عنوان مسئول رسیدگی به این پرونده وی در مصاحبه با رسانه ها در خصوص زمان برگزاری دادگاه گفت: باید پرونده را مطالعه کرده و سپس زمان تعیین شود.

پس از این اظهار نظر و با گذشت حدود یک ماه در اوایل سال 92 عنوان شد که روز 15 اردیبهشت برای محاکمه مهدی هاشمی انتخاب شده است و دادگاه در این روز تشکیل می شود.

لغو اولین جلسه دادگاه به دلیل درخواست استمهال

15 اردیبهشت اولین جلسه رسیدگی به دادگاه مهدی هاشمی آغاز شد.

قاضی سراج که تا پیش از روز جلسه دادگاه در خصوص علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه اظهار نظری نکرده بود دادگاه را همانطور غیرعلنی آغاز کرد.

دادگاه به محض شروع مواجهه شد با درخواست وکلای مهدی هاشمی آن هم برای استمهال که این درخواست با موافقت قاضی سراج روبرو شد، اما مشخص شد دلیل این استمهال مشکلات و ایراداتی بوده است که در جریان بازپرسی و تحقیقات اولیه پرونده رخ داده است.

به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود.

پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد/ زمان رسیدگی طولانی می شود

قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی گفت: پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد و همین موضوع زمان رسیدگی را طولانی می کند.

قاضی ناصر سراج در حاشیه پانزدهمین جشن حمایت از زندانیان که در تاریخ 27 تیر در سازمان زندان ها برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که چرا پس از 2 ماه که پرونده مهدی هاشمی از دادگاه به دادسرا رفته تازه قرار است برای پرونده بازپرس تعیین شود گفت: پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد.

وی افزود: به دلیل ایرادات فراوانی که در این پرونده وجود دارد مدت زمان رسیدگی طولانی خواهد شد

منتظر بازگشت پرونده از دادسرا هستیم

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان مراسم تودیع خود با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده مهدی هاشمی، گفت: پرونده در مرحله دادسرا است و منتظر بازگشت آن هستیم.

بازپرس مشغول مطالعه پرونده است

محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضایی هم در نشست خبری خود در خصوص پرونده مهدی هاشمی، گفت: من بازپرس پرونده را دیدم و از وی در این خصوص سئوال ایشان گفتند که مشغول مطالعه پرونده هستند.

وی افزود: قبول داریم که پرونده زمان بر شده بنابراین امیدوارم بتوانیم هرچه زودتر نواقص را برطرف کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بدون شک هر پرونده ای که رسیدگی به آن طولانی شود حاشیه ساز خواهد شد.

درخواست تهران از دستگاه قضا

حجت ال حمید رسایی، مردم تهران در نطق میان دستور خود خواستار رسیدگی هرچه سریع تر دستگاه قضایی به پرونده مهدی هاشمی شد و گفت: از دستگاه قضایی می خواهم تا سریع تر در خصوص پرونده مهدی هاشمی تعیین تکلیف کند.

وی افزود: ادعای نقصان پرونده تا کی باید ادامه یابد؟ مردم سئوال می کنند که چرا اصول 19 و 20 قانون اساسی که می گوید همه در برابر قانون برابرند و هیچ نژادی بر دیگری برتر نیست، اعمال نمی شود؟

آیا با نقصان پرونده فرزند یک کشاورز یا کارمند یا کارگر هم همین طور مماشات می شد؟

آ ین اخبار در رابطه با پرونده مهدی هاشمی از زیان وی

محمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس آن هم در مهر سال 92 در خصوص آ ین وضعیت پرونده مهدی هاشمی، گفت: ما پرونده را مطالعه نکرده ایم اما بازپرس رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی در حال تکمیل تحقیقات خود در این زمینه است.

وی افزود: من برای پیگیری پرونده به دادسرا مراجعه اما بازپرس در جواب من گفت که در حال تحقیق است و در صورت نیاز ما را برای پاسخگویی فرامی خواند.

مهدی هاشمی تصریح کرد: ما تلاش می کنیم که پرونده زودتر به سرانجام برسد اما دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد.

علیزاده طباطبایی، خاطرنشان کرد: بازپرس نمی تواند زمان معینی را به ما اعلام کند چرا که در حال مکاتبه با سازمان های مختلف است و پاسخ این سازمان ها تحقیقات وی را تکمیل خواهد کرد.

سرنوشت پرونده مهدی هاشمی را از دادسرا پیگیری کنید

قاضی ناصر سراج در تاریخ 16 آذر سال 92 درباره آ ین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: این پرونده در دادسرای تهران است و باید علت طولانی شدن و سرانجام آن را از دادسرا پیگیری کنید.

قاضی ناصر سراج در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده مهدی هاشمی و طولانی شده این پرونده در دادسرا گفت: پرونده در دادسرای تهران است و موضوع طولانی شدن آن را از دادسرا باید پیگیری کنید.

وی در خصوص پرونده خاوری گفت: این فرد در آینده نزدیک محاکمه می شود. خاوری پیش از وج از کشور داشته و وی حتی در دادسرای اهواز هم حاضر شده است.

از سرنوشت پرونده مهدی هاشمی بی اطلاعم

اما در ا ین اظهار نظر در تاریخ 9 اسفند سال 92 رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: این پرونده از ان زمان که به دادسرا رفته هنوز برنگشته است. و من اطلاعی ندارم.

590 روز گذشت

اما با توجه به گذشت بیش از 590 روز از آغاز رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی و همچنین گذشت یک سال از بازگشت پرونده این فرد به دادسرای تهران برای رفع ایرادات کیفرخواست 125 صفحه ای هنوز این پرونده به دادگاه بازنگشته است.

ما هم منتظر بازگشت پرونده مهدی از دادسرا هستیم

در این میان و برای جویا شدن از آ ین وضعیت پرونده مهدی هاشمی به سراغ علیزاده طباطبایی رفتیم و وی نیز گفت: ما هم منتظریم تا هرچه زودتر پرونده مهدی به دادگاه بازگردد.

وی گفت: همانطور که قاضی پرونده گفته بودند کیفرخواست ایرادات بزرگی دارد که گویا هنوز برطرف نشده است هرچند ما نتوانسته ایم پرونده را مطالعه کنیم.

اما به نطر می رسد این مطالبه مردی است تا دستگاه قضایی کشور هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این پرونده اقدام کرده و اذهان عموم شهروندان نسبت به این پرونده را روشن کند.مشاهده متن کامل ...
پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران


چکیده

قابلیت استناد به ادله ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مست م ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اه ی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.

کلید واژه : ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک

مقدمه

مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، و ع ، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می داند.

ای از متن

سیستم اطلاعاتی باید سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد فرض کنیم قرار است نگهداری اسناد در یک شرکت بزرگ که دارای شبکه کامپیوتری و سرور مرکزی است بصورت الکترونیکی انجام شود. در این شرکت کلیه حسابداران می توانند اطلاعات مربوط به شرکت را در حیطه صلاحیت و امکانات این افراد خارج می گردد و فقط توسط اداره کننده سرور مرکزی امکان پذیر است. اما در یک شرکت کوچک فقط یک نفر مأمور ثبت اسناد است ایجاد یک رمز ورود سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را تحقق می بخشد و مانع از ورود یا تغییر اطلاعات بوسیله دیگران می گردد (نوری، 1390).

سیستم اطلاعاتی باید متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد به نحوی معقول پیکر بندی و سازماندهی شده باشد. مهمترین عامل معقول بودن یک سیستم سنجش تناسب آن با اهمیت کاری است که انجام می شود حال اگر سیستم اطلاعاتی متناسب با اهمیت اطلاعات نگهداری شده سازماندهی شده باشد یعنی سیستم نرم افزار و سخت افزاری آن به گونه ای طراحی شده باشد که قابلیت نگهداری و ثبت آن اطلاعات را داشته باشد در آنصورت یکی دیگر از شروط سیستم اطلاعاتی مطمئن به دست آمده است (نوری، 1390).

آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن

مهمترین اثر تفکیک میان داده پیام عادی ومطمئن در میزان قابلیت استناد آنهاست.

نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جمات قانونی از اعتبار افتاده است. ماده 15 قانون تجارت الکترونیک (نوری، 1390).

اهمیت داده پیام

امروزه شاهد رشد و نمو، نهال نوپای تجارت الکترونیک در کشورمان هستیم اما بنا به دلایلی روند این رشد، کند و شکننده است. فقر فنی و قانونی در این زمینه به مثابه بندی بر دست و پای تجارت الکترونیک است که از ترقی و تعالی آن جلوگیری می کند. اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک 1382 گامی مهم و مؤثر در این خصوص برداشته شده است، اما هنوز ابهام ای از مسائل همچون ارزش اثباتی این اسناد مرتفغ نگردیده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسأله. 4

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

مرور ادبیات و سوابق.. 7

اه تحقیق.. 7

سؤالات تحقیق.. 7

فرضیه‏های تحقیق.. 8

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

روش تحقیق.. 9

فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی

1-1- مقدمه. 10

1-2- تعاریف... 10

1-2-1- تعریف دلیل.. 11

1-3- داده پیام و انواع آن. 12

1-3-1- داده پیام عادی.. 12

1-3-2- داده پیام مطمئن.. 15

1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن.. 17

1-3-4- اهمیت داده پیام. 19

1-4- تعریف دلیل الکترونیکی.. 21

فصل دوم: ویژگی های دلیل الکترونیکی

2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی.. 23

2-2- اهمیت ادله الکترونیکی.. 27

2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی.. 28

2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی.. 29

2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل های کارکردی.. 31

2-6- انواع دلیل الکترونیکی.. 32

2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی.. 33

2-6-1-1- تعریف... 33

2-6-1-2- ساختار. 33

2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن.. 33

2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده 34

2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن.. 34

2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن.. 35

2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح.. 36

2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی.. 37

2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن.. 37

2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن.. 39

2-7- امضای الکترونیکی.. 40

2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی.. 40

2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی.. 40

2-7-3- انواع امضای الکترونیکی.. 42

2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده 42

2-7-3-2- امضای زیست سنجی.. 43

2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن. 45

2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه. 45

2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن. 45

2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن. 46

2-7-4- امضای دیجیتال. 47

2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال. 47

2-7-4-2- رمز نگاری.. 47

2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی.. 48

2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال. 48

2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء. 49

2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک... 51

2-8-1- سابقه مطمئن.. 52

فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

3-1- مقدمه. 55

3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر. 55

3-2-1- نوشته. 56

3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن. 56

3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته. 57

3-2-2- امضاء. 60

3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن. 60

3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی.. 62

3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی.. 62

3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63

3-3- اص ... 65

3-3-1- تعریف اص و کارکرد آن. 66

3-3-2- تأمین عنصر اص در اسناد الکترونیکی.. 67

3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 69

3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70

3-4-1-1- نوع نظام ارزی دلیل در حقوق ایران. 70

3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71

3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73

3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی.. 75

3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 77

3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.. 78

3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.. 79

3-4-4- بار اثبات دعوا 84

3-4-5- تعارض دلایل.. 85

3-4-6- تکذیب صحت سند. 86

3-4-6-1- اظهار انکار و تردید. 86

3-4-6-2- ادعای جعل.. 87

3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی.. 88

3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک... 90

3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران. 93

نتیجه گیری.. 95

منابع. 96

چکیده انگلیسی.............................98ید فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
اصول و ضوابط در آیین نامه ید خدمات مشاور
درخواست حذف اطلاعات

اصول و ضوابط ید خدمات مشاور

ضوابط ید خدمات مشاور در ۹ بخش کلی ارائه شده است. در این بخش ها جزئی ترین مسائل مربوط به اصول و ضوابطی که در باید توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی رعایت شود، شرح داده شده است.

 1. مسئولیت‌ها و نقش‌ها
 2.  تمهیدات ید خدمات مشاوره
 3. گزارش شناخت
 4. شرح کلی خدمات
 5. تهیه فهرست بلند
 6. همزمانی خدمات مشاور
 7. تشخیص صلاحیت و موازین کلی
 8. انعقاد قراردادهای مشاوره
 9. مستندسازی و اطلاع‌رسانی

مسئولیت‌ها و نقش‌ها

در آیین نامه ید خدمات مشاور برای سه دسته کلی از اشخاص وظایف و مسئولیت در نظر گرفته شده است. بخش اول و اصلی مربوط به وظایف و مسئولیت‌های کارفرما است. در بخش دوم مسئولیت‌های هیئت انتخاب مشاور در فرایند ید خدمات مشاوره ذکر شده و در بخش پایانی مسئولیت‌های معاونت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) تشریح شده است.

وظایف و مسئولیت‌های کارفرما در ید خدمات مشاور

 1. اجرای تمهیدات ید خدمات مشاوره؛
 2. تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو فرآیند ید خدمات مشاوره؛
 3. مستندسازی ید خدمات مشاوره؛
 4. انجام تمام مراحل ید خدمات مشاوره به روش تک گزینه‌ای؛
 5. انعقاد قرارداد مشاوره؛
 6. بررسی کفایت و تایید گزارش شناخت؛
 7. امتیازدهی و ارزی کیفی مشاوران؛
 8. تهیه فهرست کوتاه و گزارش ارزی کیفی؛
 9. تایید مفاد “درخواست پیشنهاد” (rfp)؛
 10. گشایش پاکت‌های ارزی فنی؛
 11. امتیازدهی و ارزی فنی پیشنهادها؛
 12. تعیین مشاور منتخب؛
 13. اطلاع‌رسانی ید خدمات مشاوره.

چنانچه کارفرما احساس نیاز نماید، برای انجام وظایف می‌تواند به تشخیص خود از کمیته‌ای مرکب از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل، استعلام نماید. نظر کمیته یادشده پس از تایید وی اجرایی خواهدبود.

در صورتی که از خدمات مدیر طرح استفاده شود، کارفرما می‌تواند مسئولیت‌های اجزای ۳، ۷ و ۸ ذکر شده در بالا و اجزای ۱ تا ۶ قسمت تمهیدات ید خدمات مشاوره را به مدیر طرح واگذار کند.

مسئولیت‌های هیئت انتخاب مشاور در فرایند ید خدمات مشاوره

مسئولیت های هیئت انتخاب مشاور بجز روش‌های تک گزینه‌ای و مسابقه، شامل موارد زیر است.

 1. گشایش پاکت‌های قیمت؛
 2. ارزی مالی پیشنهادها برای تعیین مشاور منتخب؛
  در روش‌های‌ انتخاب بر مبنای تعرفه و بودجه ثابت، ارزی مالی پیشنهادها فقط شامل کنترل امضا و مهر مشاور در تمامی اسناد “درخواست پیشنهاد” است. قرارداد با مشاوری که بالاترین امتیاز فنی را ب کرده باشد، بر طبق بخش مالی اسناد “درخواست پیشنهاد” که کارفرما ارائه کرده است، منعقد می‌شود.
 3. تایید وجود فقط یک متقاضی خدمات مشاوره؛
 4. رد پیشنهادهای مالی نامتناسب بر اساس روش اعلام شده کارفرما در قسمت درخواست پیشنهاد.

علاوه بر چهار مورد ذکر شده در بالا  ارزی شکلی نیز از مسئولیت های هیئت انتخاب مشاور است.

مسئولیت‌های معاونت (سازمان) در ید خدمات مشاور

 1. تهیه و ارایه فهرست مشاوران صلاحیتدار با ذکر رشته، زمینه تخصصی، پایه صلاحیت و ظرفیت آزاد؛
 2. ابلاغ متن قرارداد ؛
 3. ابلاغ فهرست خدمات یا شرح خدمات ؛
 4. ابلاغ مبانی تعیین حق‌ا حمه ید خدمات مشاور؛
 5. نظارت بر ارجاع کار از طریق بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات؛
 6. تفسیر و تبیین این آیین‌نامه و تهیه، ابلاغ و نظارت بر دستورالعمل‌ها و راهنمای لازم برای اجرای آن.

مسئولیت‌های انجام مراحل ید خدمات مشاوره به روش مسابقه، طبق نشریه شماره ۲۴۰ معاونت (سازمان) تعیین می‌شود.

 تمهیدات ید خدمات مشاوره

کارفرما قبل از شروع فرآیند ید خدمات مشاوره، باید اقدام‌های زیر را انجام دهد.

 1. تهیه گزارش شناخت؛
 2. تهیه شرح کلی خدمات؛
 3. تهیه برنامه زمانی ید خدمات مشاوره؛
 4. برآورد حق‌ا حمه خدمات مشاوره؛
 5. تعیین روش انتخاب مشاوران؛
 6. تهیه مفاد فراخوان مشاوره، حسب مورد؛
 7. تعیین هیئت انتخاب مشاور (حسب روش ید خدمات مشاوره)؛
 8. تهیه معیارها و استعلام ارزی کیفی مشاوران، حسب مورد؛
 9.  تهیه اسناد درخواست پیشنهاد .

کارفرما باید قبل از شروع فرایند انتخاب مشاور، نسبت به تهیه مقدمات لازم برای اجرای تعهدات مشاور مانند مستندسازی مطالعات، نقشه‌ها و مدارک مربوط به مراحل قبلی، اقدام و از تامین منابع مالی کار اطمینان حاصل کند.

گزارش شناخت

تهیه گزارش شناخت، شامل موارد زیر بر عهده کارفرما است.

 1. عنوان، مشخصات کلی، اه کیفی و کمی طرح؛
 2. سازمان کارفرمایی؛
 3. اسناد فنی و نقشه‌ها و مدارک طراحی به نحوی که وضعیت طرح را به طور اجمال برای مشاور از نظر شرایط کار تبیین کند. (در صورتی که در مطالعات قبلی تهیه شده باشد)؛
 4. فهرست مهمترین مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط.

چنانچه انجام خدمات مشاوره طرحی مست م رعایت قوانین و مقررات خاصی باشد، این قوانین و مقررات باید در گزارش شناخت تشریح شوند. حقوق تی خاص (مربوط به مقررات بیمه، عوارض، مالیات و نظایر آن)، حفاظت ویژه یا ملاحظات زیست محیطی را می‌توان به عنوان برخی از این قوانین و مقررات خاص، نام برد.

شرح کلی خدمات

شرح کلی خدمات حداقل شامل موارد زیر است.

 1. هدف و محدوده طرح؛
 2. اطلاعات پایه (به منظور ارایه شرح تفصیلی خدمات یا مت وژی)؛
 3. مبانی، اصول، معیارها و استانداردهای مورد نظر کارفرما؛
 4. وجی‌ها و نتایج مورد نیاز شامل اطلاعات، نقشه‌ها یا گزارش‌هایی که مشاور باید در مراحل مختلف یا پایان‌کار، به کارفرما تحویل دهد؛
 5. خدمات جنبی و تکمیلی که باید توسط مشاور یا به واسطه وی توسط شخص ثالثی انجام شود؛
 6. وظایف مشاور در زمینه آموزش یا انتقال دانش فنی(حسب مورد).

معاونت با دریافت نظر کارفرمایان نسبت به تهیه و ابلاغ شرح خدمات برای کارهای مشاوره، برنامه‌ریزی می‌‌کند. در صورت نبودن شرح خدمات ، کارفرما می‌تواند شرح تفصیلی خدمات را تهیه یا در ابتدا به عنوان یک امتیاز فنی از مشاوران درخواست نموده و سپس شرح تفصیلی خدمات تلفیق شده خود را به منظور استعلام قیمت از مشاوران، به آنها ابلاغ نماید.

کارفرما مجاز است تهیه یک یا چند مورد از موارد مندرج در بخش های گزارش شناخت و شرح کلی خدمات را به اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل واگذار نماید.

تهیه فهرست بلند

کارفرما می‌تواند به روش‌های زیر فهرست بلند مشاوران را تهیه کند.

 1. روش اول: فراخوان مشاوران دارای صلاحیت از طریق انتشار آگهی در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از رو مه‌های کثیرالانتشار کشور و درج آن در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات؛
 2. روش دوم: مراجعه کارفرما به فهرست مشاوران دارای صلاحیت‌ و انتخاب دوازده مشاور.

آگهی فراخوان مشاوره حداقل شامل موارد زیر است.

 1. نام و نشانی کارفرما؛
 2. موضوع خدمات مشاوره؛
 3. درخواست گواهی‌نامه صلاحیت مرتبط با موضوع پروژه در صورت وجود آن؛
 4. اعلام انجام ارزی کیفی (حسب مورد)؛
 5. رشته یا زمینه تخصصی مشاور؛
 6. تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد؛
 7. نحوه دریافت اسناد ارزی و هزینه آن در صورت وم.

فهرست مشاوران دارای صلاحیت معاونت، از طریق مراجعه به نشانی الکترونیکی بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات در دسترس عموم است.

شرایط خاص در تهیه فهرست بلند

 1. در موارد خاص با تشخیص و مسئولیت کارفرما، تعداد مشاوران روش دوم تهیه فهرست بلند، از دوازده تا پنج مشاور تقلیل می‌یابد.
 2. برای کارهایی که برآورد حق‌ا حمه مشاوره آنها در حوزه فناوری اطلاعات بیش از سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد و همچنین برای سایر کارهای مشاوره با برآورد حق‌ا حمه مشاوره بیش از بیست برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، انتشار آگهی ضروری است.
 3. در مورد کارهای فوق الذکر، کارفرما با مجوز بالاترین مقام‌ دستگاه مرکزی خود می‌تواند با رعایت سایر مفاد این آیین‌نامه بدون انتشار آگهی نسبت به تهیه فهرست بلند اقدام نماید.
 4. در صورت انتشار فراخوان بصورت آگهی و عدم تکمیل حداقل سه متقاضی برای فهرست بلند، کارفرما فرآیند انتشار آگهی را یک بار تکرار یا از روش دوم تهیه فهرست بلند، اقدام می‌نماید. در هر صورت تعداد متقاضیان حاصل از این دو را ار کافی است.
 5. در مورد روش دوم تهیه فهرست بلند، در صورت عدم کفایت تعداد فهرست مشاوران دارای صلاحیت، کارفرما فهرست بلند را از مشاوران دارای صلاحیت در پایه‌های بالاتر یا پایین‌تر همان رشته تکمیل می‌کند. در صورتی که به این ترتیب عمل شود، تعداد موجود مشاوران برای فهرست بلند کافی خواهد بود.
 6. در شرایطی که پس از انجام هریک از فرآیندهای ذکر شده در بالا، فقط یک متقاضی خدمات مشاوره اعلام آمادگی نموده باشد، پس از تایید هیئت انتخاب مشاور، انتخاب مشاور به روش تک گزینه‌ای انجام می‌شود.

همزمانی خدمات مشاور

ارجاع همزمان فعالیت‌های جنبی و تکمیلی به مشاور اصلی، در صورتی که دارای صلاحیت لازم در رشته مربوط باشد، مجاز است. در این صورت ارجاع کار خدمات جنبی با استفاده از روش تک گزینه‌ای خواهد بود.

در صورتی ‌که مشاور اصلی فاقد صلاحیت لازم برای انجام خدمات جنبی باشد، ارجاع خدمات جنبی به صورت تک گزینه‌ای به مشاور دیگر، مجاز است. مشاور دیگر بایددارای صلاحیت لازم باشد. این مشاور به عنوان همکار و انجام دهنده این خدمات، توسط مشاور اصلی به کارفرما معرفی می‌شود.

ارجاع خدمات زیر در یک طرح به یک مشاور مجاز نیست.

 1. مدیریت‌ طرح با هر یک از خدمات زیر.
  مطالعات پیدایش؛
  مطالعات‌ توجیهی؛
  طراحی پایه؛
  طراحی تفصیلی؛
  نظارت عالیه و نظارت‌کارگاهی.
 2. مطالعات پیدایش و مطالعات توجیهی با هر یک از خدمات زیر.
  طراحی تفصیلی؛
  نظارت عالیه و نظارت کارگاهی.
 3. قرارداد مستقل خدمات ی ارزش با هر یک از خدمات زیر.
  طراحی پایه؛
  طراحی تفصیلی؛
  نظارت عالیه و نظارت‌کارگاهی.

خدمات ی ارزش می‌تواند جزئی از شرح خدمات در هر گونه قرارداد خدمات مشاوره باشد.

اگر مشاوری در یک طرح خدمات زیر را بر عهده گرفته باشد، هر گونه مشارکت در منافع مالی و تدارکاتی پروژه، برای آن مشاور در قراردادهای تامین کالا (p) و پیمانکاری (c) همان طرح ممنوع است.

 •  مدیریت طرح
 • مطالعات پیدایش
 • مطالعات توجیهی
 • بازرسی
 • طراحی پایه
 • طراحی تفصیلی یا نظارت عالیه یا کارگاهی در طراحی

برای کارهای خدمات مشاوره خارج از حوزه فناوری اطلاعات، همزمانی طراحی با کارهایی که قراردادهای آنها به صورت مشارکت برای پیمانکاری (db&epc&ec) و پیمانکاری عمومی (gc) ارجاع می‌شود، از مصادیق کارهای پیمانکاری بوده و در قالب این آیین‌نامه قرار نمی‌گیرد.

تشخیص صلاحیت و موازین کلی

ارجاع کارهای مشاوره فقط به مشاورانی که حائز شرایط تعریف مشاور در قسمت کلیات و تعاریف در آیین نامه ید خدمات مشاور باشند، مجاز است. میزان ظرفیت کاری مجاز، بنا بر خود اظهاری مشاوران است.

به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان ت در معاملات تی و کشوری، تمام مشاوران استعلام‌شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند.

فرایند ید خدمات مشاور که با حضور شرکت‌های وابسته و نظایر آن انجام می‌شود باید حسب حوزه کار به صورت انتخاب براساس روش کیفیت و قیمت یا روش کیفیت برگزار شود.

صندوق‌های بازنشستگی و تعاونی‌های کارکنان که اعضای آنها عهده‌دار مسئولیت تصمیم‌گیری در فرآیند ید خدمات مشاور هستند، مجاز به انعقاد قرارداد با دستگاه‌های ذیربط خود نخواهند بود. تعاونی‌های کارکنان که اعضای آن جزء مراجع تصمیم‌ گیر نیستند مجاز به شرکت در فرآیند ید خدمات مشاور ، حسب حوزه کار بر اساس روش کیفیت و قیمت و یا روش کیفیت خواهند بود.

ارجاع کار به اشخاص حقوقی که خدمات مشاور را در قالب گروه مشارکت ارایه می‌کنند، با نظر کارفرما مجاز است. در این صورت، امتیازهای مشاوران همکار در امتیاز ارزی کیفی مشاور منظور می‌شود. معاونت (سازمان)، دستورالعمل نحوه مشارکت و همکاری گروه مشارکت را تهیه و ابلاغ می‌نماید.

چنانچه مشاور در فرایند ارزی و انتخاب، از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده باشد و یا پس از گشایش پاکت‌های فنی ویا مالی از پیشنهاد خود انصراف دهد و یا از مبادله قرارداد استنکاف ورزد، از ارجاع کار محروم بوده و مشمول مجازات قانونی خواهد شد. این فرایند مطابق دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مشاوران،که توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود انجام می‌شود.

ارتقا و تضمین کیفیت خدمات مشاور

به منظور ارتقا و تضمین کیفیت خدمات مشاور ، باید اصول زیر در استفاده از خدمات مشاور رعایت شوند.

 1. اصول و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور؛
 2. انجام مطالعات توجیهی پیش از ارجاع مطالعات تفصیلی و اجرایی، حسب مورد؛
 3. استقلال مشاور نسبت به کارفرما؛
 4. تنظیم دقیق شرح خدمات؛
 5. رعایت اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در تمام مراحل ارزی و ارجاع کارهای مشاوره؛
 6. استفاده از متن قرارداد در خدمات مشاور (در صورت وجود)؛
 7. تحقق مسئولیت مدنی مشاوران در قبال صحت و کیفیت کارها و خدمات از طریق ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای و یا سایر روش‌ها برای تضمین خدمات.

انعقاد قراردادهای مشاوره

قرارداد با مشاور منتخب باید قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. در صورت توافق مشاور منتخب و کارفرما این مدت برای یک بار قابل تمدید است.

تغییر در موضوع، قیمت و شرایط قراردادهای مشاوره، بعد از تعیین مشاور منتخب تا انعقاد قرارداد ممنوع‌ است.

تغییر در قیمت و شرح خدمات موضوع قراردادهای خدمات مشاور پس از انعقاد قرارداد تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

در کارهایی که انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت یا به روش بودجه ثابت انجام می‌شود و حوزه کار مشخص است، کارفرما می‌تواند تغییرات (کاهش ویا افزایش) خدمات مشاور را در متن قرارداد به بیست و پنج درصد محدود نماید. این فرایند باید در درخواست پیشنهاد، نیز اعلام شود.

کارفرما می‌تواند در تعیین قیمت مشاوره قرارداد را با قیمت مقطوع منعقد کند. به عبارت دیگر به نحوی با مشاور قرارداد منعقد کند که خدمات مشاوره متکی به درصدی از برآورد هزینه اجرا یا متکی به صورت وضعیت پیمانکار نباشد.

مستندسازی و اطلاع‌رسانی

کارفرما موظف است فرایند انتخاب مشاوران را مستندسازی کند.

مستندهای فرآیند انتخاب مشاوران شامل موارد زیر است.

 1. فراخوان مشاوره؛
 2. فهرست بلند مشاوران (نام مشاور منتخب در روش تک گزینه‌ای)؛
 3. استعلام ارزی کیفی بجز روش تک گزینه‌ای؛
 4. گزارش ارزی کیفی مشاوران بجز روش تک گزینه‌ای؛
 5. اسناد درخواست پیشنهاد؛
 6. صورتجلسه پایانی؛
 7. خلاصه قرارداد که شامل موضوع، شماره، تاریخ، مبلغ، مدت، نام مشاور و اهم خدمات است؛
 8. اسناد و مدارک اخذ شده از مشاوران در طول فرآیند ید خدمات مشاوره؛
 9. اسناد قراردادی که شامل قرارداد، ضمائم و ملحقات آن است.

کارفرما باید تمامی مراحل ید خدمات مشاوره را به صورت مکتوب مستندسازی کند. مستندهای متناظر با اجزای فوق الذکر باید از طریق بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر شود.

کارفرما به تشخیص خود می‌تواند مدارک و مستندات استعلام از مشاوران برای ارزی کیفی را در چارچوب مشخص، فقط به صورت الکترونیکی (بدون نسخه کاغذی) اخذ نماید.

در صورت لغو فرآیند ید خدمات مشاور ، کارفرما باید اعلامیه و خلاصه ادله مربوط را در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، منتشر نماید.

در پایان فرآیند ید خدمات مشاور ، باید پاکت‌های مالی ناگشوده به ارسال کنندگان پیشنهاد مسترد و رسید دریافت گردد. این رسید ها باید به صورت مکتوب مستند و بایگانی شوند.

معاونت (سازمان)، فهرست مشاوران صلاحیتدار را با ذکر رشته و زمینه تخصصی، پایه صلاحیت و نتایج ارزشی دوره‌ای، در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر می‌نماید.

مهلت اطلاع‌رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، در دستورالعمل معاونت تعیین می‌شود.مشاهده متن کامل ...
پست الکترونیکی و نیاز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به آن
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ پست الکترونیکی و نیاز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به آن با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

پست الکترونیکی و نیاز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به آن

چکیده مقاله حاضر به تعریف ، تاریخچه وکاربرد پست الکترونیکی دربخشهای مختلف کتابخانه ازجمله کاربرد آن در واحد مرجع، واحد انتخاب وسفارش ، سازماندهی اطلاعات ، تهیه مجلات الکترونیکی،اشاعه اطلاعات ،گروهای مباحثه ونیاز کتابداران به آن می پردازد ود ایان مزایا و مشکلات استفاده از پست الکترونیکی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ذکر شده است.

کلید واژه هاپست الکترونیکی – کتابخانه ها و مراکزاطلاع رسانی  - پست الکترونیکی ، انتخاب وسفارش- پست الکترونیکی ، سازماندهی اطلاعات-  پست الکترونیکی ،کتابداران-  اشاعه اطلاعات - گروه های بحث الکترونیکی

مقدمه هزاران سال است که دیگر ، دیدار و گفتگوی حضوری تنها برآورنده نیاز انسان به ارتباط نیست و بشر همواره به دنبال سریع ترین راه برای برقراری ارتباط بوده است ، شبکه ها بر اساس همین تمایل انسان به برقراری ارتباط با دیگران بنا نهاده شده اند.(مدیری،1376،49)پست الکترونیکی یکی از مهمترین و پراستفاده ترین خدمات شبکه ارتباطی اینترنت محسوب می شود و قابلیت ارسال و دریافت هرنوع پیام اعم از متن ، تصویر ، صوت ،... را به شکل الکترونیکی ( رقومی ) دارد. پست الکترونیکی شباهت زیادی به پست معمولی دارد. پست الکترونیکی همچون پست معمولی دارای فرستنده ، گیرنده ، محمل و پیام است با این تفاوت که تمامی اجزای آن کامپیوتری می باشد. (شیری ، 1378 ، 32 )پست الکترونیکی ، امکان ارتباط همزمان افراد را فراهم می سازند ، به عبارت دیگر فرستنده هر وقت بخواهد پیام خود را ارسال می کند و گیرنده نیز هروقت بخواهد پیام مورد نظر را بخواند. در واقع لازم نیست فرستنده و گیرنده پیام ، ارتباط همزمان داشته باشند. هنگام ارسال یک نامه الکترونیکی ، پیام از یک رایانه به رایانه دیگر می رود تا به مقصد برسد و در مقصد به صندوق پستی سیستم گیرنده می رود و در یک فایل(inbox) ذخیره می شوند.در روزگاران قدیم به لحاظ محدودیت جغرافیایی هر یک از کشورها و عدم نیاز به ارتباط با خارج از محدوده زندگی خود ، پست فقط نقش یک رابط داخلی را بر عهده داشت ولی تحولاتی که بعد از انقلاب صنعتی در اروپا بوجود آمد و گسترده شدن روابط اجتماعی ، صنعتی و بازرگانی و نیز ضرورت ارتباط با خارج از کشور، پست نیز به تبع این تغییرات دچار تحولاتی شد و انسان به این نتیجه رسید که دیگر وسایل حمل و نقل قدیمی از چاپاروکبوترنامه گرفته تا وسا یل ارتباطی دیگر ، جوابگوی رشد سریع ارتباط انسانی نیست و با گسترش این ارتباطات بود که وسیله ارتباطی سریعی به نام پست الکترونیک که حاصل تحولات فناوری اطلاعات در اینترنت بود ، بوجود آمد تا جائیکه امروزه ما به وسیله این ابزار ارتباطی در ظرف چند ثانیه می توانیم نامه ای را به آن سوی دنیا بفرستیم.

 پست الکترونیکی چیست ؟پست الکترونیکی یکی از روشهای ارسال نامه ، پیام و فایل به صورت الکترونیکی ، از طریق رایانه ها و یا شبکه ها می باشد. پست الکترونیکی از مشهورترین خدمات اولیه و عمومی اینترنت است. این سیستم در شبکه های مختلف و اینترنت بین رایانه ها ارتباط غیر همزمان را بوجود آورده است. پیامها به صورت الکترونیکی از طریق دروازه های (gateway ) شبکه به شکل های مختلف و گوناگون دیگر هدایت می شود. مبادلات الکترونیکی می تواند متنی ساده و با حجم بسیار کم و یا پرونده های صدا ، تصویر و و هر چیز دیگر را شامل می شود.ابزار و امکانات جدیدی چون فهرستهای پستی ، گروههای خبری ، کنفرانسهای الکترونیکی ، سیاهه های الکترونیکی و گروههای هم علاقه برگرفته از پست الکترونیکی می باشد.( ابراهیمی ، 1380 ، 204 – 259 ).

 

تاریخچه استفاده از پست الکترونیکی پست الکترونیکی یا ( electronic mail = e – mail ) یکی از نخستین خدمات اساسی اینترنت به عنوان پراستفاده ترین ابزار شبکه اینترنت مطرح است. قدمت این سرویس به دهه های 70 و 80 میلادی برمی گردد ( ابراهیمی ، 1379 ، 47 ). این ابزار ارتباطی در حوالی سال 1965 زمانی اختراع شد که « فرناندو کوریاتو » و همکارانش در مؤسسه تکنولوژی ماساچوست ( mit ) برنامه ای را درست د که به کاربران رایانه های اجازه می داد پیام های خود را مبادله کنند. برای بیشتر مردم پست الکترونیکی پدیده ای نسبتاً جدید است. اما جالب است که بدانیم نخستین پست الکترونیکی ( e – mail ) جهان 30سال پیش ، پس از آنکه یک برنامه نویس علامت را به عنوان آدرس پست الکترونیکی به کار گرفت ، فرستاده شد.( بشیری ، 1380)« ری تا مینسون » را پدر پست الکترونیکی خوانده اند و به این علت او را پدر پست الکترونیکی نام نهاده اند که او در سال 1971 برنامه ای اختراع کرد که اجازه می داد پیامهای الکترونیکی میان رایانه ها رد و بدل شود. البته سیستم پست الکترونیکی اختراع او نیست بلکه همانطوریکه ذکر شد پست الکترونیکی در حوالی سال 1965 زمانی اختراع شد که « فرناندو کوریاتو » و همکاران وی در مؤسسه تکنولوژی ماساچوست ( mit ) برنامه ای را درست د که به کاربران رایانه های اجازه می داد پیام های خود را مبادله کند.( بشیری ، 1380) کاربرد پست الکترونیکی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پست الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم ارتباطی دارای مزایا و کاربردهای ویژه ای در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی  می باشد. از کاربردهای پست الکترونیکی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به موارد زیر می توان اشاره کرد از جمله:- امکان ارسال همزمان چند کاربر از طریق کنفرانس پست الکترونیکی- امکان ارسال همزمان پیام برای چند نفرازطریق گروههای مباحثه وفهرست های پستی- امکان عضویت در گروه های مباحثه ، گروه های خبری و فهرست های پستی- سرعت بالای ارسال و دریافت نامه ها و پیام برای گروه ها و اشخاص- عضویت در خدمات آگاهی رسانی جاری و اشاعه اطلاعات گزیده ناشران ، و...- ارسال درخواستهای امانت بین کتابخانه ای و سایر مکاتبات اداری مربوط به درخواست و ارسال منابع اطلاعاتی- ایجاد گروه های مباحثه و خبری در موضوعات مختلف کتابخانه ، کتابداری و اطلاع رسانی و تبادل تجربیات علمی و کاربردی- پایین بودن هزینه- حذف محدودیت های زمانی و جغرافیایی- دریافت بعضی از مجلات الکترونیکی رایگان که از طریق پست الکترویکی توزیع می شود.- تولید بولتن خبری و یا فهرست تازه های کتابخانه و ارسال آن از طریق فهرستهای پستی به مشترکین- استفاده از پست الکترونیکی برای دسترسی به بسیاری از


با


پست الکترونیکی و نیاز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به آن


مشاهده متن کامل ...
پست الکترونیکی و نیاز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به آن (2)
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو پست الکترونیکی و نیاز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به آن (2) با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

پست الکترونیکی و نیاز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به آن

چکیده مقاله حاضر به تعریف ، تاریخچه وکاربرد پست الکترونیکی دربخشهای مختلف کتابخانه ازجمله کاربرد آن در واحد مرجع، واحد انتخاب وسفارش ، سازماندهی اطلاعات ، تهیه مجلات الکترونیکی،اشاعه اطلاعات ،گروهای مباحثه ونیاز کتابداران به آن می پردازد ود ایان مزایا و مشکلات استفاده از پست الکترونیکی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ذکر شده است.

کلید واژه هاپست الکترونیکی – کتابخانه ها و مراکزاطلاع رسانی  - پست الکترونیکی ، انتخاب وسفارش- پست الکترونیکی ، سازماندهی اطلاعات-  پست الکترونیکی ،کتابداران-  اشاعه اطلاعات - گروه های بحث الکترونیکی

مقدمه هزاران سال است که دیگر ، دیدار و گفتگوی حضوری تنها برآورنده نیاز انسان به ارتباط نیست و بشر همواره به دنبال سریع ترین راه برای برقراری ارتباط بوده است ، شبکه ها بر اساس همین تمایل انسان به برقراری ارتباط با دیگران بنا نهاده شده اند.(مدیری،1376،49)پست الکترونیکی یکی از مهمترین و پراستفاده ترین خدمات شبکه ارتباطی اینترنت محسوب می شود و قابلیت ارسال و دریافت هرنوع پیام اعم از متن ، تصویر ، صوت ،... را به شکل الکترونیکی ( رقومی ) دارد. پست الکترونیکی شباهت زیادی به پست معمولی دارد. پست الکترونیکی همچون پست معمولی دارای فرستنده ، گیرنده ، محمل و پیام است با این تفاوت که تمامی اجزای آن کامپیوتری می باشد. (شیری ، 1378 ، 32 )پست الکترونیکی ، امکان ارتباط همزمان افراد را فراهم می سازند ، به عبارت دیگر فرستنده هر وقت بخواهد پیام خود را ارسال می کند و گیرنده نیز هروقت بخواهد پیام مورد نظر را بخواند. در واقع لازم نیست فرستنده و گیرنده پیام ، ارتباط همزمان داشته باشند. هنگام ارسال یک نامه الکترونیکی ، پیام از یک رایانه به رایانه دیگر می رود تا به مقصد برسد و در مقصد به صندوق پستی سیستم گیرنده می رود و در یک فایل(inbox) ذخیره می شوند.در روزگاران قدیم به لحاظ محدودیت جغرافیایی هر یک از کشورها و عدم نیاز به ارتباط با خارج از محدوده زندگی خود ، پست فقط نقش یک رابط داخلی را بر عهده داشت ولی تحولاتی که بعد از انقلاب صنعتی در اروپا بوجود آمد و گسترده شدن روابط اجتماعی ، صنعتی و بازرگانی و نیز ضرورت ارتباط با خارج از کشور، پست نیز به تبع این تغییرات دچار تحولاتی شد و انسان به این نتیجه رسید که دیگر وسایل حمل و نقل قدیمی از چاپاروکبوترنامه گرفته تا وسا یل ارتباطی دیگر ، جوابگوی رشد سریع ارتباط انسانی نیست و با گسترش این ارتباطات بود که وسیله ارتباطی سریعی به نام پست الکترونیک که حاصل تحولات فناوری اطلاعات در اینترنت بود ، بوجود آمد تا جائیکه امروزه ما به وسیله این ابزار ارتباطی در ظرف چند ثانیه می توانیم نامه ای را به آن سوی دنیا بفرستیم.

 پست الکترونیکی چیست ؟پست الکترونیکی یکی از روشهای ارسال نامه ، پیام و فایل به صورت الکترونیکی ، از طریق رایانه ها و یا شبکه ها می باشد. پست الکترونیکی از مشهورترین خدمات اولیه و عمومی اینترنت است. این سیستم در شبکه های مختلف و اینترنت بین رایانه ها ارتباط غیر همزمان را بوجود آورده است. پیامها به صورت الکترونیکی از طریق دروازه های (gateway ) شبکه به شکل های مختلف و گوناگون دیگر هدایت می شود. مبادلات الکترونیکی می تواند متنی ساده و با حجم بسیار کم و یا پرونده های صدا ، تصویر و و هر چیز دیگر را شامل می شود.ابزار و امکانات جدیدی چون فهرستهای پستی ، گروههای خبری ، کنفرانسهای الکترونیکی ، سیاهه های الکترونیکی و گروههای هم علاقه برگرفته از پست الکترونیکی می باشد.( ابراهیمی ، 1380 ، 204 – 259 ).

 

تاریخچه استفاده از پست الکترونیکی پست الکترونیکی یا ( electronic mail = e – mail ) یکی از نخستین خدمات اساسی اینترنت به عنوان پراستفاده ترین ابزار شبکه اینترنت مطرح است. قدمت این سرویس به دهه های 70 و 80 میلادی برمی گردد ( ابراهیمی ، 1379 ، 47 ). این ابزار ارتباطی در حوالی سال 1965 زمانی اختراع شد که « فرناندو کوریاتو » و همکارانش در مؤسسه تکنولوژی ماساچوست ( mit ) برنامه ای را درست د که به کاربران رایانه های اجازه می داد پیام های خود را مبادله کنند. برای بیشتر مردم پست الکترونیکی پدیده ای نسبتاً جدید است. اما جالب است که بدانیم نخستین پست الکترونیکی ( e – mail ) جهان 30سال پیش ، پس از آنکه یک برنامه نویس علامت را به عنوان آدرس پست الکترونیکی به کار گرفت ، فرستاده شد.( بشیری ، 1380)« ری تا مینسون » را پدر پست الکترونیکی خوانده اند و به این علت او را پدر پست الکترونیکی نام نهاده اند که او در سال 1971 برنامه ای اختراع کرد که اجازه می داد پیامهای الکترونیکی میان رایانه ها رد و بدل شود. البته سیستم پست الکترونیکی اختراع او نیست بلکه همانطوریکه ذکر شد پست الکترونیکی در حوالی سال 1965 زمانی اختراع شد که « فرناندو کوریاتو » و همکاران وی در مؤسسه تکنولوژی ماساچوست ( mit ) برنامه ای را درست د که به کاربران رایانه های اجازه می داد پیام های خود را مبادله کند.( بشیری ، 1380) کاربرد پست الکترونیکی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پست الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم ارتباطی دارای مزایا و کاربردهای ویژه ای در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی  می باشد. از کاربردهای پست الکترونیکی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به موارد زیر می توان اشاره کرد از جمله:- امکان ارسال همزمان چند کاربر از طریق کنفرانس پست الکترونیکی- امکان ارسال همزمان پیام برای چند نفرازطریق گروههای مباحثه وفهرست های پستی- امکان عضویت در گروه های مباحثه ، گروه های خبری و فهرست های پستی- سرعت بالای ارسال و دریافت نامه ها و پیام برای گروه ها و اشخاص- عضویت در خدمات آگاهی رسانی جاری و اشاعه اطلاعات گزیده ناشران ، و...- ارسال درخواستهای امانت بین کتابخانه ای و سایر مکاتبات اداری مربوط به درخواست و ارسال منابع اطلاعاتی- ایجاد گروه های مباحثه و خبری در موضوعات مختلف کتابخانه ، کتابداری و اطلاع رسانی و تبادل تجربیات علمی و کاربردی- پایین بودن هزینه- حذف محدودیت های زمانی و جغرافیایی- دریافت بعضی از مجلات الکترونیکی رایگان که از طریق پست الکترویکی توزیع می شود.- تولید بولتن خبری و یا فهرست تازه های کتابخانه و ارسال آن از طریق فهرستهای پستی به مشترکین- استفاده از پست الکترونیکی برای دسترسی به بسیاری از


با


پست الکترونیکی و نیاز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به آن (2)


مشاهده متن کامل ...
تحقیق رشته حقوق درباره تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل تحقیق رشته حقوق درباره تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران با و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران 297 صفحه

1-2- طرح سوال:

مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.

اما برای دستی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.

اینک خلاصه ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه اندازی ب و کار الکترونیکی در ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می باشد.

در فصول بعدی به ترتیب نمونه هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز ب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.

در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر 6 نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و را ارها «مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شرکت های کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فن آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت ها و نیز چالش ها در پذیرش و استفاده از ict و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است.

در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالش های حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانه های مختلف و نیز هیئت های کارشناسی مجلس شورای ی و هیئت ان دارد.

در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه گیری به مهمترین موانع و تنگناها که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می باشد اشاره شده است.


فهرست مطالب

عنوان                                                             صفحه

علائم اختصاری ...............................................................................................

فهرست مطالب .................................................................................................

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب.......................................................................................

1-2- طرح سوأل ............................................................................................

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران

2-1- مقدمه.....................................................................................................

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ .................................................................

2-3- انواع تجارت الکترونیک ........................................................................

2-4- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در ایران

2-4-1- منافع ................................................................................................

2-4-2 هزینه ها ...............................................................................................

2-5- مزایای ب و کار الکترونیکی ............................................................

2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می کند؟ ......

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ...............................................................

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود........................................................

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی ...........................

2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه .............................................

2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت های داخلی ...............

2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی ها ....................................................

2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا.................................................................

2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی ها..........................................................

2-10- رویکرد ت ایران ................................................

2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران........................................................

2-11-1- اه ...........................................................................................

2-11-2- اصول .............................................................................................

2-12- نتیجه گیری..........................................................................................

فصل سوم:

نمونه هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی

3-1- مقدمه.....................................................................................................

3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی ...................................

3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال ................................................

3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور ..........................

3-5- طرح استانداردسازی شماره گذاری کالا و خدمات و فعالیت ها ..............

3-6- نتیجه گیری.............................................................................................


فصل چهارم: آینده تجارت الکترونیک

4-1- مقدمه.....................................................................................................

4-2- چشم انداز ب و کار الکترونیکی ......................................................

4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن ..................................

4-4- نتیجه گیری.............................................................................................

فصل پنجم:

تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز

5-1- مقدمه ....................................................................................................

5-2- تجربه اتحادیه اروپا ................................................................................

5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن.....................................................................

5-4- تجربه انگلستان .....................................................................................

5-5- تجربه یونان ...........................................................................................

5-6- تجربه اسکاتلند.......................................................................................

5-7- نتیجه گیری.............................................................................................

فصل ششم:

تجارت الکترونیک و موانع گسترش آن در ایران

6-1- مقدمه.....................................................................................................

6-1- عدم زمینه سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی ...........................

6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و را ارها........................

6-4- نتیجه گیری.............................................................................................

فصل هفتم:  

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیکی در ایران

7-1- مقدمه.....................................................................................................

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الکترونیکی در ایران .........................................................................................

7-2-1- طرح پرسش ها .................................................................................

7-2-2- اه تحقیق ...................................................................................

7-2-3- روش های تحقیق .............................................................................

7-2-3-1- روش تطبیقی ..............................................................................

7-2-3-2- روش پیمایشی ............................................................................

7-2-4- نتیجه گیری از تحقیق .......................................................................

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق..........................................................

7-2-6- ارائه پیشنهادات ................................................................................

7-3- نتیجه گیری.............................................................................................

فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی

8-1- مقدمه.....................................................................................................

8-2- بانکداری الکترونیکی ............................................................................

8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن. .................

8-4- پول الکترونیکی چیست؟.......................................................................

8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی .....................................................

8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک ها............................................................

8-7 جمع بندی و نتیجه گیری ......................................................................

فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه ها

9-1- مقدمه ....................................................................................................

9-2- موانع توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه ها ..........................................

9-3- نتیجه گیری ............................................................................................

فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت های کوچک و متوسط

10-1 مقدمه.....................................................................................................

10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط..........

10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت های

کوچک و متوسط ............................................................................................

10-4- چالش ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در ..........

10-4-2- برخی از مشکلات در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت های کوچک

و متوسط در کشورهای در حال توسعه ...........................................................

10-6- نتیجه گیری .........................................................................................

فصل یازدهم: چالش های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران

11-1- مقدمه..................................................................................................

11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی  

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران..........

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی

ایران..................................................................................................................

11-2-3- فهرست قوانین لازم صویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن ..........................................................................................................................

11-3- جدایم سایبری.....................................................................................

11-3-1- جعل سایبری..................................................................................

11-3-2- کلاهبرداری سایبری.......................................................................

11-3-3- جاسوی سایبری.............................................................................

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری..................................................................

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی.................................

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه ها»........................................................

11-6- نتیجه گیری..........................................................................................

فصل دوازدهم: نتیجه گیری

منابع و مأخذ.....................................................................................................


با


تحقیق رشته حقوق درباره تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران


مشاهده متن کامل ...
مقاله کامل درباره پست الکترونیکی و نیاز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به آن 23
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل مقاله کامل درباره پست الکترونیکی و نیاز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به آن 23 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

پست الکترونیکی و نیاز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به آن

چکیده مقاله حاضر به تعریف ، تاریخچه وکاربرد پست الکترونیکی دربخشهای مختلف کتابخانه ازجمله کاربرد آن در واحد مرجع، واحد انتخاب وسفارش ، سازماندهی اطلاعات ، تهیه مجلات الکترونیکی،اشاعه اطلاعات ،گروهای مباحثه ونیاز کتابداران به آن می پردازد ود ایان مزایا و مشکلات استفاده از پست الکترونیکی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ذکر شده است.

کلید واژه هاپست الکترونیکی – کتابخانه ها و مراکزاطلاع رسانی  - پست الکترونیکی ، انتخاب وسفارش- پست الکترونیکی ، سازماندهی اطلاعات-  پست الکترونیکی ،کتابداران-  اشاعه اطلاعات - گروه های بحث الکترونیکی

مقدمه هزاران سال است که دیگر ، دیدار و گفتگوی حضوری تنها برآورنده نیاز انسان به ارتباط نیست و بشر همواره به دنبال سریع ترین راه برای برقراری ارتباط بوده است ، شبکه ها بر اساس همین تمایل انسان به برقراری ارتباط با دیگران بنا نهاده شده اند.(مدیری،1376،49)پست الکترونیکی یکی از مهمترین و پراستفاده ترین خدمات شبکه ارتباطی اینترنت محسوب می شود و قابلیت ارسال و دریافت هرنوع پیام اعم از متن ، تصویر ، صوت ،... را به شکل الکترونیکی ( رقومی ) دارد. پست الکترونیکی شباهت زیادی به پست معمولی دارد. پست الکترونیکی همچون پست معمولی دارای فرستنده ، گیرنده ، محمل و پیام است با این تفاوت که تمامی اجزای آن کامپیوتری می باشد. (شیری ، 1378 ، 32 )پست الکترونیکی ، امکان ارتباط همزمان افراد را فراهم می سازند ، به عبارت دیگر فرستنده هر وقت بخواهد پیام خود را ارسال می کند و گیرنده نیز هروقت بخواهد پیام مورد نظر را بخواند. در واقع لازم نیست فرستنده و گیرنده پیام ، ارتباط همزمان داشته باشند. هنگام ارسال یک نامه الکترونیکی ، پیام از یک رایانه به رایانه دیگر می رود تا به مقصد برسد و در مقصد به صندوق پستی سیستم گیرنده می رود و در یک فایل(inbox) ذخیره می شوند.در روزگاران قدیم به لحاظ محدودیت جغرافیایی هر یک از کشورها و عدم نیاز به ارتباط با خارج از محدوده زندگی خود ، پست فقط نقش یک رابط داخلی را بر عهده داشت ولی تحولاتی که بعد از انقلاب صنعتی در اروپا بوجود آمد و گسترده شدن روابط اجتماعی ، صنعتی و بازرگانی و نیز ضرورت ارتباط با خارج از کشور، پست نیز به تبع این تغییرات دچار تحولاتی شد و انسان به این نتیجه رسید که دیگر وسایل حمل و نقل قدیمی از چاپاروکبوترنامه گرفته تا وسا یل ارتباطی دیگر ، جوابگوی رشد سریع ارتباط انسانی نیست و با گسترش این ارتباطات بود که وسیله ارتباطی سریعی به نام پست الکترونیک که حاصل تحولات فناوری اطلاعات در اینترنت بود ، بوجود آمد تا جائیکه امروزه ما به وسیله این ابزار ارتباطی در ظرف چند ثانیه می توانیم نامه ای را به آن سوی دنیا بفرستیم.

 پست الکترونیکی چیست ؟پست الکترونیکی یکی از روشهای ارسال نامه ، پیام و فایل به صورت الکترونیکی ، از طریق رایانه ها و یا شبکه ها می باشد. پست الکترونیکی از مشهورترین خدمات اولیه و عمومی اینترنت است. این سیستم در شبکه های مختلف و اینترنت بین رایانه ها ارتباط غیر همزمان را بوجود آورده است. پیامها به صورت الکترونیکی از طریق دروازه های (gateway ) شبکه به شکل های مختلف و گوناگون دیگر هدایت می شود. مبادلات الکترونیکی می تواند متنی ساده و با حجم بسیار کم و یا پرونده های صدا ، تصویر و و هر چیز دیگر را شامل می شود.ابزار و امکانات جدیدی چون فهرستهای پستی ، گروههای خبری ، کنفرانسهای الکترونیکی ، سیاهه های الکترونیکی و گروههای هم علاقه برگرفته از پست الکترونیکی می باشد.( ابراهیمی ، 1380 ، 204 – 259 ).

 

تاریخچه استفاده از پست الکترونیکی پست الکترونیکی یا ( electronic mail = e – mail ) یکی از نخستین خدمات اساسی اینترنت به عنوان پراستفاده ترین ابزار شبکه اینترنت مطرح است. قدمت این سرویس به دهه های 70 و 80 میلادی برمی گردد ( ابراهیمی ، 1379 ، 47 ). این ابزار ارتباطی در حوالی سال 1965 زمانی اختراع شد که « فرناندو کوریاتو » و همکارانش در مؤسسه تکنولوژی ماساچوست ( mit ) برنامه ای را درست د که به کاربران رایانه های اجازه می داد پیام های خود را مبادله کنند. برای بیشتر مردم پست الکترونیکی پدیده ای نسبتاً جدید است. اما جالب است که بدانیم نخستین پست الکترونیکی ( e – mail ) جهان 30سال پیش ، پس از آنکه یک برنامه نویس علامت را به عنوان آدرس پست الکترونیکی به کار گرفت ، فرستاده شد.( بشیری ، 1380)« ری تا مینسون » را پدر پست الکترونیکی خوانده اند و به این علت او را پدر پست الکترونیکی نام نهاده اند که او در سال 1971 برنامه ای اختراع کرد که اجازه می داد پیامهای الکترونیکی میان رایانه ها رد و بدل شود. البته سیستم پست الکترونیکی اختراع او نیست بلکه همانطوریکه ذکر شد پست الکترونیکی در حوالی سال 1965 زمانی اختراع شد که « فرناندو کوریاتو » و همکاران وی در مؤسسه تکنولوژی ماساچوست ( mit ) برنامه ای را درست د که به کاربران رایانه های اجازه می داد پیام های خود را مبادله کند.( بشیری ، 1380) کاربرد پست الکترونیکی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پست الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم ارتباطی دارای مزایا و کاربردهای ویژه ای در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی  می باشد. از کاربردهای پست الکترونیکی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به موارد زیر می توان اشاره کرد از جمله:- امکان ارسال همزمان چند کاربر از طریق کنفرانس پست الکترونیکی- امکان ارسال همزمان پیام برای چند نفرازطریق گروههای مباحثه وفهرست های پستی- امکان عضویت در گروه های مباحثه ، گروه های خبری و فهرست های پستی- سرعت بالای ارسال و دریافت نامه ها و پیام برای گروه ها و اشخاص- عضویت در خدمات آگاهی رسانی جاری و اشاعه اطلاعات گزیده ناشران ، و...- ارسال درخواستهای امانت بین کتابخانه ای و سایر مکاتبات اداری مربوط به درخواست و ارسال منابع اطلاعاتی- ایجاد گروه های مباحثه و خبری در موضوعات مختلف کتابخانه ، کتابداری و اطلاع رسانی و تبادل تجربیات علمی و کاربردی- پایین بودن هزینه- حذف محدودیت های زمانی و جغرافیایی- دریافت بعضی از مجلات الکترونیکی رایگان که از طریق پست الکترویکی توزیع می شود.- تولید بولتن خبری و یا فهرست تازه های کتابخانه و ارسال آن از طریق فهرستهای پستی به مشترکین


با


مقاله کامل درباره پست الکترونیکی و نیاز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به آن 23 ص


مشاهده متن کامل ...
مقاله کامل درباره پست الکترونیکی و نیاز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به آن 20
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل مقاله کامل درباره پست الکترونیکی و نیاز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به آن 20 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

پست الکترونیکی و نیاز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به آن

چکیده مقاله حاضر به تعریف ، تاریخچه وکاربرد پست الکترونیکی دربخشهای مختلف کتابخانه ازجمله کاربرد آن در واحد مرجع، واحد انتخاب وسفارش ، سازماندهی اطلاعات ، تهیه مجلات الکترونیکی،اشاعه اطلاعات ،گروهای مباحثه ونیاز کتابداران به آن می پردازد ود ایان مزایا و مشکلات استفاده از پست الکترونیکی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ذکر شده است.

کلید واژه هاپست الکترونیکی – کتابخانه ها و مراکزاطلاع رسانی  - پست الکترونیکی ، انتخاب وسفارش- پست الکترونیکی ، سازماندهی اطلاعات-  پست الکترونیکی ،کتابداران-  اشاعه اطلاعات - گروه های بحث الکترونیکی

مقدمه هزاران سال است که دیگر ، دیدار و گفتگوی حضوری تنها برآورنده نیاز انسان به ارتباط نیست و بشر همواره به دنبال سریع ترین راه برای برقراری ارتباط بوده است ، شبکه ها بر اساس همین تمایل انسان به برقراری ارتباط با دیگران بنا نهاده شده اند.(مدیری،1376،49)پست الکترونیکی یکی از مهمترین و پراستفاده ترین خدمات شبکه ارتباطی اینترنت محسوب می شود و قابلیت ارسال و دریافت هرنوع پیام اعم از متن ، تصویر ، صوت ،... را به شکل الکترونیکی ( رقومی ) دارد. پست الکترونیکی شباهت زیادی به پست معمولی دارد. پست الکترونیکی همچون پست معمولی دارای فرستنده ، گیرنده ، محمل و پیام است با این تفاوت که تمامی اجزای آن کامپیوتری می باشد. (شیری ، 1378 ، 32 )پست الکترونیکی ، امکان ارتباط همزمان افراد را فراهم می سازند ، به عبارت دیگر فرستنده هر وقت بخواهد پیام خود را ارسال می کند و گیرنده نیز هروقت بخواهد پیام مورد نظر را بخواند. در واقع لازم نیست فرستنده و گیرنده پیام ، ارتباط همزمان داشته باشند. هنگام ارسال یک نامه الکترونیکی ، پیام از یک رایانه به رایانه دیگر می رود تا به مقصد برسد و در مقصد به صندوق پستی سیستم گیرنده می رود و در یک فایل(inbox) ذخیره می شوند.در روزگاران قدیم به لحاظ محدودیت جغرافیایی هر یک از کشورها و عدم نیاز به ارتباط با خارج از محدوده زندگی خود ، پست فقط نقش یک رابط داخلی را بر عهده داشت ولی تحولاتی که بعد از انقلاب صنعتی در اروپا بوجود آمد و گسترده شدن روابط اجتماعی ، صنعتی و بازرگانی و نیز ضرورت ارتباط با خارج از کشور، پست نیز به تبع این تغییرات دچار تحولاتی شد و انسان به این نتیجه رسید که دیگر وسایل حمل و نقل قدیمی از چاپاروکبوترنامه گرفته تا وسا یل ارتباطی دیگر ، جوابگوی رشد سریع ارتباط انسانی نیست و با گسترش این ارتباطات بود که وسیله ارتباطی سریعی به نام پست الکترونیک که حاصل تحولات فناوری اطلاعات در اینترنت بود ، بوجود آمد تا جائیکه امروزه ما به وسیله این ابزار ارتباطی در ظرف چند ثانیه می توانیم نامه ای را به آن سوی دنیا بفرستیم.

 پست الکترونیکی چیست ؟پست الکترونیکی یکی از روشهای ارسال نامه ، پیام و فایل به صورت الکترونیکی ، از طریق رایانه ها و یا شبکه ها می باشد. پست الکترونیکی از مشهورترین خدمات اولیه و عمومی اینترنت است. این سیستم در شبکه های مختلف و اینترنت بین رایانه ها ارتباط غیر همزمان را بوجود آورده است. پیامها به صورت الکترونیکی از طریق دروازه های (gateway ) شبکه به شکل های مختلف و گوناگون دیگر هدایت می شود. مبادلات الکترونیکی می تواند متنی ساده و با حجم بسیار کم و یا پرونده های صدا ، تصویر و و هر چیز دیگر را شامل می شود.ابزار و امکانات جدیدی چون فهرستهای پستی ، گروههای خبری ، کنفرانسهای الکترونیکی ، سیاهه های الکترونیکی و گروههای هم علاقه برگرفته از پست الکترونیکی می باشد.( ابراهیمی ، 1380 ، 204 – 259 ).

 

تاریخچه استفاده از پست الکترونیکی پست الکترونیکی یا ( electronic mail = e – mail ) یکی از نخستین خدمات اساسی اینترنت به عنوان پراستفاده ترین ابزار شبکه اینترنت مطرح است. قدمت این سرویس به دهه های 70 و 80 میلادی برمی گردد ( ابراهیمی ، 1379 ، 47 ). این ابزار ارتباطی در حوالی سال 1965 زمانی اختراع شد که « فرناندو کوریاتو » و همکارانش در مؤسسه تکنولوژی ماساچوست ( mit ) برنامه ای را درست د که به کاربران رایانه های اجازه می داد پیام های خود را مبادله کنند. برای بیشتر مردم پست الکترونیکی پدیده ای نسبتاً جدید است. اما جالب است که بدانیم نخستین پست الکترونیکی ( e – mail ) جهان 30سال پیش ، پس از آنکه یک برنامه نویس علامت را به عنوان آدرس پست الکترونیکی به کار گرفت ، فرستاده شد.( بشیری ، 1380)« ری تا مینسون » را پدر پست الکترونیکی خوانده اند و به این علت او را پدر پست الکترونیکی نام نهاده اند که او در سال 1971 برنامه ای اختراع کرد که اجازه می داد پیامهای الکترونیکی میان رایانه ها رد و بدل شود. البته سیستم پست الکترونیکی اختراع او نیست بلکه همانطوریکه ذکر شد پست الکترونیکی در حوالی سال 1965 زمانی اختراع شد که « فرناندو کوریاتو » و همکاران وی در مؤسسه تکنولوژی ماساچوست ( mit ) برنامه ای را درست د که به کاربران رایانه های اجازه می داد پیام های خود را مبادله کند.( بشیری ، 1380) کاربرد پست الکترونیکی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پست الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم ارتباطی دارای مزایا و کاربردهای ویژه ای در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی  می باشد. از کاربردهای پست الکترونیکی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به موارد زیر می توان اشاره کرد از جمله:- امکان ارسال همزمان چند کاربر از طریق کنفرانس پست الکترونیکی- امکان ارسال همزمان پیام برای چند نفرازطریق گروههای مباحثه وفهرست های پستی- امکان عضویت در گروه های مباحثه ، گروه های خبری و فهرست های پستی- سرعت بالای ارسال و دریافت نامه ها و پیام برای گروه ها و اشخاص- عضویت در خدمات آگاهی رسانی جاری و اشاعه اطلاعات گزیده ناشران ، و...- ارسال درخواستهای امانت بین کتابخانه ای و سایر مکاتبات اداری مربوط به درخواست و ارسال منابع اطلاعاتی- ایجاد گروه های مباحثه و خبری در موضوعات مختلف کتابخانه ، کتابداری و اطلاع رسانی و تبادل تجربیات علمی و کاربردی- پایین بودن هزینه- حذف محدودیت های زمانی و جغرافیایی- دریافت بعضی از مجلات الکترونیکی رایگان که از طریق پست الکترویکی توزیع می شود.- تولید بولتن خبری و یا فهرست تازه های کتابخانه و ارسال آن از طریق فهرستهای پستی به مشترکین


با


مقاله کامل درباره پست الکترونیکی و نیاز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به آن 20 ص


مشاهده متن کامل ...
آسیب شناسی مصداقی و علل افزایش جرم و مجرم در کشور(1)
درخواست حذف اطلاعات

امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیّد ال ء

(أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَی)؛«آیا نمی دانید که خدا می بیند؟»علق /۱۴

1- دستی به سمت قضاوت و مسئولیّت قضایی با حداقل شرائط و عدم احراز ویژگی های عد در فرد در بیش از دودهه

تبعات قضاوت ظالمانه برای قاضی در روایات

صادق علیه السلام: "ایّ قاض قضی بین اثنین فاخطأ سقط ابعد من السماء" کافی ؛ج7؛ص408

صادق علیه السلام:"رجل قضی بجوروهویعلم فهو فی النا ر ورجل قضی بجوروهو لایعلم فهو فی النا ر" کافی ج7؛ص407

صادق علیه السلام: "کلّ حاکم یحکم بغیرقولنا اهل البیت فهو طاغوت" مستدرک الوسائل ج17؛ص244؛ح21240

2- حذف وجوب عد قاضی در قرآن و کفایت علم به قوانین در دستی به سمت قضاوت و مسئولیّت قضایی

در دو دهه اخیر، علاوه بر تداوم سایر معضلات دستگاه قضایی کشور در گزینش قضات و مسئولان قضایی، اخیرا صرف حفظ قوانین، برای احراز شغل قضاوت کافی و برخی جدید الورود با حداقل رعایت اخلاق ی و وجود عد ، در چرخه پرونده قضایی و صدور آراء قضایی قرار گرفته اند، در حالی که طبق آیات قرآن، صفت عد بر داور و قاضی واجب و شرط اصلی و غیرقابل حذف در احراز شایستگی و توان قضاوت می باشد.

فرازهایی از فرمان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی

 • تبعات خشم و خود برتربینی و غرور نسبت به مردم

"هرگز به خشمى ، که از آن امکان رهایى هست ، مشتاب و مگوى که مرا بر شما ساخته‏ اند و باید فرمان من اطاعت شود. زیرا ، چنین پندارى سبب فساد دل و سستى دین و نزدیک شدن دگرگونی ها در نعمتهاست. هرگاه ، از سلطه و قدرتى که در آن هستى در تو نخوتى یا غرورى پدید آمد به عظمت ملک خداوند بنگر که برتر از توست و بر کارهایى تواناست که تو را بر آنها توانایى نیست. این نگریستن سرکشى تو را تسکین مى ‏دهد و تندى و سرافرازى را فرو مى ‏کاهد و دى را که از تو گریخته است به تو باز مى‏ گرداند .

 • عواقب ظلم و ستم به مردم

هیچ چیز چون ستم کارى ، نعمت خدا را دگرگون نکند و خشم خدا را برنیانگیزد، زیرا خدا دعاى ستمدیدگان را مى ‏شنود و در کمین ستمکاران است. باید محبوب ترین کارها درنزد تو، کارهایى باشد که با میانه ‏روى سازگارتر و با عد دمسازتر و خشنودى رعیّت را در پى داشته باشد.

 • شرائط و صفات قاضی از مولای متقیان

براى داورى در میان مردم ، یکى از افراد رعیت را برگزین که در نزد تو برتر از دیگران باشد. از آن ان ، که کارها بر او دشوار نمى ‏آید و از عهده کار قضا برمى ‏آید . مردى که مدعیان با ستیزه و لجاج، رأى خود را بر او تحمیل نکنند و اگر مرتکب خطایى شد، بر آن اصرار نورزد و چون حقیقت را شناخت در گرایش به آن درنگ ننماید و نفسش به آزمندى متمایل نگردد و به اندک فهم، بى‏ آنکه به عمق حقیقت رسد ، بسنده نکند.

قاضى تو باید، ازهر دیگر موارد شبهه را بهتر بشناسد و بیش از همه به دلیل متکى باشد و از مراجعه صاحبان دعوا کمتر از دیگران ملول شود و در کشف حقیقت ، شکیباتر از همه باشد و چون حکم آشکار شد ، قاطع رأى دهد. چرب‏ زبانى و ستایش به خودپسن نکشاند. از تشویق و ترغیب دیگران به یکى از دو طرف دعوا متمایل نشود . چنین ان اندک به دست آیند ، پس داورى مردى چون او را نیکو تعهّد کن و نیکو نگهدار. و در بذل مال به او ، گشاده دستى به ج ده تا گرفتاریش برطرف شود و نیازش به مردم نیفتد. و او را در نزد خود چنان منزلتى ده که نزدیکانت درباره او طمع نکنند و در نزد تو از آسیب دیگران در امان ماند .

 • نظارت و آزمایش کارگزاران قبل از بکارگیری

در این کار، نیکو نظر کن که این دین در دست بدکاران اسیر است . از روى هوا و هوس در آن عمل مى ‏کنند و آن را وسیله طلب دنیا قرار داده ‏اند. در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمار ، نه به سبب دوستى با آنها و بى‏ م دیگران به کارشان مگمار، زیرا به رأى خود کار و از دیگران م نخواستن، گونه ‏اى از ستم و خیانت است.

کارگزاران شایسته را در میان گروهى بجوى که اهل تجربه و حیاء هستند و از خاندان هاى صالح، آنها که در سابقه ‏اى دیرین دارند. اینان به اخلاق شایسته ‏ترند و آبرویشان محفوظ تر است و از طمع کارى بیشتر رویگردان‏ند و در عواقب کارها بیشتر مى ‏نگرند."

اگر فرمان حضرت علی اجرا می شد، آیا ظلم به مردم و انواع فساد تبانی و...، با سیر صعودی شکل گرفته و تثبیت می شد؟

3- میزان مدرک تحصیلی جایگزین میزان عد و تدیّن

چرا در استخدام قضات، میزان مشهود شاخص های عد و پای بندی عملی به اخلاق ی و پرهیز از گناه و تسلّط به اعمال و گفتار و نیز بررسی تخصصی وضعیّت شخصیّتی و روانی انجام نشده و فرد آزموده نشده، مجاز به اظهار نظر قضایی و صدور رأی در سرنوشت مردم شده است؟!

چرا اخیرا مدرک تحصیلی بالا به جای میزان عد و تدیّن بالا و شخصیّت سالم و... ملاک گزینش قضات شده است؟

(ره) در وصیت نامه خویش خطاب به قضات و قوه قضاییه فرمودند:
" و از شوراى عالى قضایى مى خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم انگیزى در آمده بـود، بـا جـدیـت سـر و سـامـان دهـنـد و دسـت کـسـانـى کـه بـا جـان و مـال مـردم بـازى مـى کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست عد ى است، از این کرسى پـر اهـمـیـت کـوتـاه کـنـنـد و بـا پـشـتـکـار و جـدیـت بـتـدریـج دادگـسـتـرى را مـتـحول نمایند و قضات داراى شرایطى که انشاءالله با جدیت حوزه هاى علمیه مخصوصا حوزه مبارکه علمیه قم تربیت و تعلیم و معرفی مى شوند، به جاى قضاتى کـه شـرایـط مـقـرره اسـلامـى را نـدارنـد، نـصـب گردند که انشاءالله تعالى به زودى قضاوت ى در سراسر کشور جریان پیدا کند."

آیا ملاک قوه قضائیه نظام در بکارگیری مسئولان قضایی و قضات براساس شاخص ها ویژگی های فرمایش حضرت علی علیه السلام بوده و عمل کرده و می کند؟

چرا در دستگاه قضایی کشور، اثری از عملی شدن فرمان حضرت علی علیه السلام ملموس و مشهود نبوده و نیست؟

یکی از قضات دادگاه حقوقی ... مشهد بعد از تغییر4 قاضی با شکایت شاکیان به دلیل پذیرش و صدور رأی قضایی بازداشت متهم بی گناه صرفا با اساس مستندات ابرازی! مبنی بربد اری چند میلیونی، که بعد از هتک حرمت آبروریزی و تهمت بد اری و مجهول المکان در رو مه حمایت!! بعد از سالها شکایت به کلیه مراجع قضایی و قانونی! بدون پرداخت غرامت به متهم بی گناه مختومه گردید، همچنان فاقد عد و ازجهت وضعیّت روانی نرمال نبوده و بسیارعصبی می باشد، که حتّی مسئول دفتر نیز جرأت حرف زدن ندارد چه رسد به شاکی و متهم!!! در دفاع از خود! وی چنان داد می زند که چند متر بیرون اتاق نیزشنیده می شود.

4- حذف عملی اخلاق ی از روابط اداری و سمت قضایی و میزان تهذیب نفس منشاء عد

البته اخیرا برخوردهای تند و ترشرویی و جواب های سربالا و توهین آمیز و برخورد متکبّرانه و نگاه از بالا به پائین در برخورد با ارباب رجوع یا عدم پاسخ قانونی و یا راهنمایی اشتباه به سوال یا مشکل ارباب رجوع و بیرون ارباب رجوع از اتاق در دادسرای عمومی مشهد و دادستانی به عنوان رفتار صحیح با ارباب رجوع و شاکی و متهم تثبیت شده و مقررات رفتار قضات و مسئولان قضایی فقط در کتاب عملکرد قانون منتظر عمل مانده است!!!

قانون نظارت بر رفتار قضات شماره48856/463 ۱۳۹۰/۸/۷

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/799728

ماده 10ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی درجه سه یا بالاتر نداشته باشند.
ماده 11ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:
1 ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه
2ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان

ماده 17ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شوند:

4ـ وج از بی طرفی در انجام وظایف قضائی

6ـ رفتار خلاف شأن قضائی
تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می شود و یا خلاف عرف مسلّم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.

5- صعب العبور بودن شکایت از قاضی و محدودیّت قانونی سه سال امکان شکایت و ایجاد زمینه تبانی و فساد مالی و... در قوه قضائیّه

سالهاست مصونیّت قضایی قضات و عدم مجازات متخلّف موجب افزایش شدید جرم و مجرم در کشور شده است.

6- عدم نظارت کیفی مجلس شورای ی به عملکرد قوه قضائیه

7- عدم اجرای قانون اساسی در خصوص عملکرد قوه قضائیّه توسّط ریاست جمهور

چرا در دو دهه گذشته، همواره نظارت مجلس شورای ی و ریاست جمهوری در قوّه قضائیه مفقود و اندک موارد نظارت با ممانعت و مقابله با یا ریاست جمهورروبرو شده است؟

آزار و اذیّت مؤمنین در قرآن

"وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِینًا"سوره احزاب /٥٨

"و آنان که مردان و ن باایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند آزار می دهند؛ بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده اند."

8- شکل گیری و کثرت رو به افزایش جرائم د و کلان و تبدیل به مجرمان حرفه ای و ب بزرگ، حاصل سالها حاکمیّت روابط و جریانات و صاحب منصبان و... در قوه قضائیّه

9- عدم مجازات قاضی با جرم تبانی و تطمیع و... و رهایی آن در کلیه مراجع نظارتی و بازدارنده درون قوّه قضائیه

مصداقی از روند قضاوت فاقد عد در پرونده ای چند لایه با وجود چند دستور دهنده و مجری ب

در سال 89 تا 92 بعد ازاعمال نفوذ رؤسای مجرمان حرفه ای ب پرونده ای چند لایه با اتهام های متعدد و سنگین ومدارک غیرقابل انکار و نقض که خود تولید نمودند، و تبانی بازپرس دادسرای عمومی مشهد با شاکی ومجرمان و برداشته شدن کلیه مدارک مجرمیّت از پرونده! علیرغم چندین باربررسی مجدد پرونده و مفقودی مجدد مدارک مجرمیّت! علیرغم محکوم نمودن مجرمان حتی توسط یداری شده شاکی، از شدّت عیان بودن جرم در مدارک و عمل مجرمان، همه مجرمان پرونده که تعدادی عوامل قضایی و انتظامی هم به دلیل تبانی و... معاونت در جرم داشتند، در سال 92 تبرئه و بلافاصله پرونده مختومه و بایگانی راکد ارسال شده و مجرمان با اطمینان کامل از امنیّت و مصونیّت قضایی، علاوه بر تداوم جرائم، مرتکب جرائم جدیدی نیز می شوند. سالها شاکی دارای شخصیّت حقوقی، از هر امکان قانونی و قضایی استفاده، ولی تبانی های مجدد مانع اجرای قانون و مجازات مجرمان حرفه ای شده و شاکی همچنان گرفتار جرائم متعدد و جدید مجرمان بوده و منتظر ذره ای عد و قانونمندی و بی طرفی و اندکی همّت و اراده در اجرای قانون مانده است.

10- عدم اعمال قانون در پرداخت خسارات و غرامت شاکی یا متهم زیان دیده از قبل اشتباه قاضی به دلیل عدم پذیرش اشتباه قاضی ولی عزل قاضی جهت عدم اعمال شرع و قانون!

عجیب تراین که، با شکایت شاکی مذکورهمچون موارد متعدد در تهران و قم و مشهد، قاضی پرونده عزل ولی مجرمان دستگیر نشده و خسارات و غرامت های متعدد تعلق گرفته مطابق قانون پردا خت نشده است!!

علیرغم چندین رأی قضایی در شکایات واهی، شامل اصل یکصد و هفتاد و یک قانون اساسی می شود، ولی تاکنون، علیرغم عزل و یا ا اج تعدادی قاضی، خسارت شاکی جبران نشده است!!

اصل‏ یکصد و هفتاد و یکمقانون متروکه، در قوه قضائیّه در قانون اساسی :

"هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ ی‏ گردد، درصورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ ی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ ت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد."

مدارک متعدّدی از دستگاه قضایی مشهد و قم و تهران و تبریز و ... در اختیار نگارنده، شامل اصل فوق شده، ولی در مورد هیچ یک اعمال نشده، بلکه مجرمان با توسّل به شیوه های خلاف شرع و قانون رأی خلاف شرع و قانون بیّن، رأی مورد نظر خود تبرئه را گرفته اند!!

طی چندین سال، عملا هرچه پیگیری شاکی مذکور، برای مجازات مجرمین و خاتمه اعمال مجرمانه بیشتر شده! موارد تبانی و... و فساد اداری و مالی و... نیز افزایش یافته! واقدامات قضایی و قانونی بی اثر و مجرمان همچنان آسوده خاطر شده و اشتغال به تداوم جرائم قبلی و انجام جرائم جدید در سه کلان شهر مشهد و قم و تهران دارند.

عدم اجرای اصلی دیگر در احقاق حقّ مظلوم در دستگاه قضایی

یکی دیگراز دلایل افزایش پرونده ها

ماده 9 , 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 1378/06/28مجلس شورای ی در جبران خسارات مالی نیز، همچنان دچار استثناپذیری جرم و مجرم شده و اجرای این قانون، بستگی کامل به چه ی بودن شاکی و متهم دارد! علاوه بر این، علیرغم جامعیّت و صراحت قانون، در اجرا، چنان پیچ و خم هایی در قضاوت ها وجود دارد و نیز هزینه های گزافی برای دستی به حقّ خود اخذ می شود که عملا مطالبه ضرر و زیان غیرممکن شده است.

ماده 9 -" شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود.

ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد:
1 - ضرر و زیانهای مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

2 - منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود."

ماده 12 - "هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید."

11- عدم ناامنی قوه قضائیه بر مجرمان و ناامن بر مظلومان به هر دلیل

در سال 93 با تغییراتی دردادگستری و دادستانی استان اسان رضوی و مشهد، پس از تغییر دادستان کل کشور، اکثر شکات چندین سال مظلوم و آبرو و مالباخته و... باتصوّر ناامنی قوه قضائیّه بر مجرمان!! مجدد جهت احقاق حقّ اقدام نمودند، ولی اکثریّت با پرونده های چندین ساله، همچنان در رفت و آمد هستند. با تلاش شاکی برای بررسی مجدد پرونده، در کمتر از سه روز، مجرمان مطلع!! و زودتر از شاکی در محل کار وی در شهر دیگری حاضر و مرتکب جرم مجدد انتشار اکاذیب و افتراء و تهمت و... شده و با شیوه های خلاف شرع و قانون جایگزینی از محل کار شاکی برای خود ایجاد، و زحمت اعمال مجرمانه ترور شخصیّت و اخلال در امور شغلی و قطع درآمد و... را به وی سپردند!!!

12- عدم مطالعه دقیق شکایات و نامه های اداری در حدود سه سال گذشته، و صدور دستور قضایی بدون وقوف به اصل مطلب و گره اصلی در مشکل ارباب رجوع با دلیل ضیق وقت مسئولان قضایی!

در سال 95 با تداوم وضعیّت فوق، نیز با مراجعه شاکی به دادستان مشهد و ارائه ششمین بار!! مدارک مجرمیّت پرونده مذکور با مدارک جرائم جدید، و اعلام کتبی عدم امنیّت جانی و آبرویی و انتشار اکاذیب و افتراء و... در سه کلانشهر براساس مدارک موجود و اقدام مجرمان، و درخواست رسیدگی فوری، به دلیل ضیق وقت مطالعه پرونده حتّی تورّق، به یکی از مسئولان قضایی ارجاع و وی نیز به همین دلیل! ارجاع به خانم دادیار جهت گزارش خلاصه پرونده داده شد.

یکی از دلایل شکل گیری پرونده های چندین سال در حال جریان، یا بایگانی بدون مجازات مجرمین، علاوه بر ممکن و باز بودن تبانی و اعمال نفوذ و یداری و ... در رسیدگی به پرونده های قضایی در قوه قضائیّه، برخوردهای فوق و ارجاع به مسئول پائین تربدون خواندن متن نامه ها و حتّی تورّق مدارک و ممانعت از توضیح مختصر ارباب رجوع هست، که چندین مسئول قضایی که مسئولیّت پیشگیری از انواع فساد در زیرمجموعه خود دارند، بدون اطلاع از گره موجود در پرونده و مشکل ارباب رجوع که در اکثر موارد وجود تبانی و... با طرف پرونده می باشد، با نوشتن چند کلمه، به همدیگر پاس می دهند، از این روست که عمل قضاوت در پرونده قضایی و سرنوشت طرفین پرونده به عهده چنین دادیاری با وصف ذیل، گذاشته می شود!

13- حذف شرط عد و عدم احراز ویژگی های عد قبل از منصب قضاوت در گزینش قاضی

14- تعدّد اظهار نظر قضایی در پرونده ها با عنوان دادیاراظهارنظر و س رست دادسرا و دادستان و تحمیل نظر خود به قاضی وعدم رعایت استقلال قاضی در

15- متخصص! تلقی دادیار اظهارنظر و س رست دادسرا در کلیه موضوعات پرونده ها و تحمیل نظر آنها به قاضی پرونده به عنوان ملاک تصمیم گیری

عد قاضی کجاست؟

با مراجعه شاکی، خانم دادیار با حداقل سمت قضایی نه چندین صفحه شکوائیّه و مدارک واضح و روشن را می خواند، و نه اجازه توضیح شفاهی به شاکی می دهد، با برخوردی آمرانه و متکبّرانه و توهین آمیز و عدم رعایت حقوق ارباب رجوع که علاوه برمخلّ عد قاضی خلاف اخلاق ی منجر به عد نیزهست، اعتراض مبنی بر یا خواندن یا توضیح شفاهی، با اجبار شاکی! با درخواست نوشتن کلیه مشکلات! علیرغم چندین برگ نوشته شده در اختیار وی! با تعیین وقت! اجازه توضیح شفاهی با قطع مکرر و مداوم صحبت و سوال های کاملا بی ارتباط با موضوع پرونده وحاشیه ای و غیرمعقول می دهد، از جمله سوال دادیار"منزل تان اجاره هست! شاکی گفته نه، یدیم موقوفه آستان قدس هست، دادیار گفته خودم بهترمی دانم!

از مالک ملک سوال از اجاره منزل! که موقوفات مالکیّت مشارکتی داشته وهریک مالک بخشی از ملک هستند، سوال خلاف اصل مالکیّت و بیهوده بوده است. به دلیل عدم درک صحیح و مطابق با واقع براساس سوءظن مرسوم در قوّه قضائیّه و در وی نسبت به شاکی و متهم که مخلّ عد قاضی بوده و از جملات و لحن صحبت و چشم ها کاملا نمایان بود. اگر شاکی اعتراض نمی کرد، با محکومیّت، پرونده وی را بسته بود!

بالا ه با اعتراض و درخواست مکررعدم قطع صحبت و گوش دادن، ریشه اصلی کلیه پرونده سازی ها و تبانی و... را خیلی مختصر بیان نموده، ولی به دلیل عدم پختگی فکری با سن زیر 30 سال و کمی ارتباطات اجتماعی، در دسترسی به وضعیّت مشهود و ملموس موجود کشور به دلیل ّت و نیز عدم تجربه و توان علمی لازم در بررسی پرونده ای چند لایه پیدا و پنهان وعدم تسلّط و آگاهی نسبی و حداقلی از معضلات اجتماعی و فرهنگی کشور بعد از 24 ساعت، مطالعه شکوائیه ها و مدارک مجرمیّت، تنها موضوع اصلی کلّ پرونده ها را جعل سند تشخیص داده است!! در حالی که جرم اقدام به قتل عمدی سه نفر و کلاهبرداری و انتشار اکاذیب و افتراء و ع مجعول سه شهر و ... هم در مدارک بود.

دادیار محترم توان تشخیص فرد سالم از بیمار روانی را نداشته و تشخیص وی فقط با مشاهده برگ پزشکی قانونی هست! لذا، توان تشخیص راستگو از دروغگو و ظالم را مظلوم و ... را نیز ندارد.

دادیار با اعتراض های شاکی به تنگ آمده! و در جلسه دوم هنگام دادن مدارک جدید، اعلام کرده به ایشان توهین! کرده با سوال از مصداق توهین، اعتراض و نقد علمی شاکی براساس واقعیّات مشهود و مستند نسبت به عملکرد قوه قضائیه و مراجع قضایی مشهد و... که هیچ ربطی به ایشان ندارد، در شکوائیه ها را اعلام نموده که توهین به قوه قضائیه توهین به من هست!!

این دادیار توان تشخیص مصادیق شرعی و قانونی توهین را نیز نداشته و دراثر غرور کاذب به جهت ب پست بیش از صلاحیّت، خود را قاضی تمام عیار و جایگزین کلّ قوه قضائیّه! دانسته که با نقدهای متعدّد رسانه ها ریاست کل قوه قضائیّه هم چنین ادّعایی نداشته و نباید داشته باشد. قوه قضائیه متعلّق به مردم ایران هست، نه اشخاص حاضر در داخل آن. ارثیه پدری هیچ یک از مسئولان نیز نبوده و نیست.

خانم دادیاربه شاکی گفته هر مدرک جدیدی دارید قبل از اتمام گزارش تحویل دهید. علیرغم تعیین ساعت معیّن در روز بعد و تأکید ایشان به عدم تأخیر، بیش از سه ربع پشت در اتاق قاضی به دلیل داشتن پرونده مهم! منتظر مانده که خلف وعده، طبق دستور صریح قرآن اوفوا بالعقود، علاوه بر گناه کبیره، مخلّ عد قاضی و اثبات عدم صلاحیّت قضاوت قضایی نیز هست. قرار دادن مدارک در شکوائیه ها کمتر از 3 دقیقه طول می کشد. هماهنگی از روز نیز، اتمام اظهارنظر قضایی سرنوشت ساز، بعد از روز شنبه با حضور شاکی تعیین می شود. ولی روز شنبه مرخصی و نصیب شاکی بیش از یک ساعت هدر رفتن وقت شده و عدم پای بندی قاضی! به اخلاق ی و وجدان کاری نیز مشخص می شود. شاکی مجدد ظهر روز یکشنبه با مدارک جدید شکوائیّه های جدید، که در پی گیری و مطالعه پرونده تبرئه با تبانی به دست آمده مراجعه، ولی با حضورارباب رجوع با لحن آمرانه امر می کنند بیرون باشد، بعد بیش از یک ساعت انتظار بیرون اتاق، ارباب رجوع که از وکلاء بود رفته و شاکی داخل شده، ولی دادیار با تندی و لحن آمرانه و توهین آمیز گفته "شما هر وقت خواستید نمی توانید وارد اتاق! شوید"گویی شاکی وارد ارث پدری دادیار شده! مدارک را نیز نگرفته است!

روزهای بعد شاکی بر طبق وعده های مکرر اتمام گزارش، به مرجع ارجاع دهنده س رست دادسرا مراجعه، ولی جواب مکرر در حال خلاصه و تایپ شده که عدم صداقت مخلّ عد قاضی و اثبات عدم صلاحیّت دایار نیز شده محرز می گردد. با اعلام حدود سه هفته هدر رفتن وقت شاکی، مرجع قضایی ارجاع دهنده اعلام آ ماه و و افزایش کار و وم آمار پرونده ها! نموده که توجیه عدم انجام وظایف قانونی در موارد پرخطر برای شاکی مضطرّ به دلیل عدم امنیّت جانی و آبرویی تحقق می یابد.

چرا معطلی تعمّدی پرونده ها، مراحل اجرای قانون نام گرفته است؟!

آیا این نحو رسیدگی به پرونده ای با مدارک مجرمیّت کاملا عیان بر قاضی عادل، موجب افزایش جرم و جری تر ساختن مجرمان نشده است؟

آنچه از برخورد اکثر مسئولان قضایی مورد رجوع شاکی مشخص شده، این که، مرگ سرباز جنگ نرم برای هیچ یک اهمیّتی ندارد و همچون کشتن مرغ می ماند، ولی امان از روزی که سخنرانی یک اصلاح طلب لغو شود همه قوه قضائیه و مجریه و مقننه و رسانه ملی صدا و سیما و سایررسانه ها را بکار می گیرند و آنها نیز بکار می افتند! تا علت معلوم و لغو کننده مجازات گردد!! یعنی حاکمیّت عد وارونه و زورمدار!!

دادیاراصرار تلویحی و چند کلمه ای در نشان دادن بالا بودن توان علمی و مقام وی از شاکی بوده، لذا هر بار اعتراض شاکی و نمایان شدن ایراد قانونی عملکرد وی، برخورد تلافی جویانه دادیار را دامن زده و بیش از20 روز به بهانه مطالعه و خلاصه و تایپ خلاصه! پرونده را معطل نموده تا شاکی بفهد دنیا دست چه ی هست!! ولی فقدان کلیه ویژگی های عد و عدم پای بندی عملی به اخلاق ی و قانون و عدم بی طرفی در قضاوت و تشخیص سره از ناسره نیز محرز می شود.

16- تعبیر دلبخواهی از قوانین و مقررات قوّه قضائیّه در موارد استثناپذیری جرم و مجرم

شاکی بارها به مسئولان قضایی اعلام و پی گیری آنها نیز بی نتیجه و در نهایت دادستان مشهد به شاکی می گوید "محدودیّت زمانی برای پرونده ها نیست" در حالی که کلیه قضات در بررسی و صدور رأی قضایی محدودیّت زمانی داشته و هر ماه آمار پرونده های خاتمه یافته اعلام و رعایت زمان نیز بررسی می گردد، به طوری که دردادسرای قم امتیاز نیز درتعداد بیشتر پرونده های بایگانی شده در ماه داده می شود و یکی از دادیارها بدون بررسی کافی و احقاق حقّ شاکی و... پرونده را بایگانی کرده وامتیازها را با حرص زیاد در حضور شاکی می شمرد و از مسئول دفتر خود می خواست به مسئول مربوطه بگوید پرونده ای را بسته محاسبه کنند، تا آ وقت اداری تحویل می دهد!!

در خصوص این پرونده که دادیار صرفا موظّف به خلاصه دو پرونده مختومه بوده و سمت قاضی پرونده را نداشته وبه دلیل پیچیدگی پرونده شعبه نیز تعیین نشده و هنوز اقدام قضایی شروع نشده، یک ماه زمان از بین رفته و مجرمان حرفه ای ب نیز در اثر اقدام دادیار مذکور از پی گیری پرونده مطلّع!! و اقدام متقابلی نسبت به شاکی با عدم امنیّت جانی و آبرویی انجام می دهند. فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ ۲۶ سوره تکویر

آیا پای میزان از کلیه مسئولان قضایی و این دادیار فاقد صلاحیّت که در جرم مجرمان شریک شدند نخواهند پرسید: بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۹

ناظران دادگستری و دادستانی مشهد کجایند؟

وی ( ریاست قوه قضائیه) در مورد اطاله دادرسی گفت: میانگین رسیدگی به پرونده ها تنها ۲ الی ۳ ماه است و تنها در تجدید نظرها کمی طولانی تر می شود. شاید برخی پرونده هایی دارند که ۲ الی ۳ سال طول کشیده که به اقتضاعات خود پرونده مرتبط است. مثلا برخی پرونده ها قاتل فراری است یا اینکه در برخی پرونده ها نیاز به چندین کارشناس داریم. با این حال برخی از پرونده ها به دلیل کمبود نیروی انسانی است موجب اطاله می شود.

17- عدم تطابق عملکرد مورد ادعا از قوه قضائیه با عملکرد عینی و مشهود توسط مراجعین و طرفین پرونده ها به دستگاه قضایی

نظارت بر عملکرد قضات مستمر است

آیت الله آملی لاریجانی در مورد نظارت بر دستگاه قضایی گفت: دادسرای انتظامی قضات مهمترین دستگاه نظارتی بر عملکرد قضات محسوب می شود و تمام قضات دارای پرونده هستند و تمام اع ان ثبت و ضبط می شود. برخلاف برخی تصورات این نظارتها استان به استان مستمر است. همچنین با ایجاد معاونت نظارت در دیوان عالی کشور با حضور قضات عالی رتبه با کمال بی طرفی نظارت بر رفتار قضات انجام شده و در محل توصیه ها انجام می شود. فکر می کنم این روند ادامه یاد سلامت دستگاه قضایی بهبود خواهد یافت.

http://www.mehrnews.com/news/2785193/%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c-%db%b1%db%b2-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85

این شاکی و شکات دیگری با پرونده مجرمان چندین سال بیرون زندان مانده همچنان دنبال مسئولین قضایی جهت اجرای قانون و عد قضایی در رفت و آمد به مراجع قضایی هست و همچنان گرفتار فقدان عد خانم یا آقای بازپرس و دادیارو...!!

این پرونده به دلایل فوق به شعبه ارجاع نشده و هنوز قاضی پرونده مشخص نشده تا در صورت وم استعلام کند، ولی در اثر عملکرد دادیار خانم، مجرمان مطلع و علیه شاکی اقداماتی انجام و عدم امنیّت جانی وی را افزایش داده اند و مسئولان همچنان بی خیال!! حتی در اجرای قانون اساسی!!

اصل‏ یکصد و شصت و سوم ‎‎‎‎‎: صفات‏ و شرایط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ به‏ وسیله قانون‏ معین‏ می‏ شود.

اصل‏ بیست و دوم قانون اساسی: "حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند."

اصل‏ یکصد و شصت و ششم: احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏.

اصل‏ شصت و یکم: اعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های‏ دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ ی‏ تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عد ‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد.

اصل‏ یکصد و پنجاه و هشتم: وظایف‏ رئیس‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ شرح‏ زیر است‏:
‎‎‎‎‎‎1 - ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏.
‎‎‎‎‎‎2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ ی‏.
‎‎‎‎‎‎3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏

18- ممنوعیّت عملی و دارای تبعات شدید اعتراض به عملکرد مسئولان قضایی

19- تداوم حاکمیّت استثناپذیری جرم و مجرم در قوه قضائیه

ارجاع از 95/10/13 انجام و پرونده تا 95/11/5 در اختیار خانم دادیار بوده و با ارائه سه صفحه با تأثیرگذاری شدید اعتراضات شاکی در اظهار نظر و قضاوت قضایی و ع از اعلام درخواست بررسی مجدد پرونده مذکور در سه روز اول دریافت مدارک و دو بار قسم به قرآن با دست گذاشتن روی قرآن روی میز خود، مبنی بر هر گونه اقدام در احقاق حقّ و قصد کمک به شاکی در صورت محقّ بودن شاکی، با اظهارنظر متضاد با قبل از اعتراضات شاکی اعلام عدم نیاز به بررسی مجدد پرونده مذکور نموده است. این دادیار در آ ین صفحه گزارش خود، یک جرم را پذیرفته ولی قسم خود را فراموش و در مورد همین احراز یک جرم با مدارک غیرقابل انکارکه پذیرفته، که یکی از شکوائیه های جدید شاکی در مورد همین جرم بوده، برخلاف قسم خود، به جای احقاق حق شاکی حداقل در همین مورد که بیش از چند نفر مجرم پیدا و پنهان دارد،ظلم مضاعف و عظیم را مرتکب شده است.

مرجع ارجاع دهنده معاون قضایی با مدرک ی با مطالعه خلاصه پرونده!! تا 95/11/9 با توقّف اقدام قضایی هدف مجرمان را عملیّاتی کرده، تا همچون دفعات قبل هزینه اسکان شاکی در مشهد نجومی شده و برود و مجرمان و مسئولان قضایی چند صباحی دیگر آمار بالای رسیدگی عادلانه به جرائم و پیشگیری از جرم را در رسانه ها اعلام کنند!

معاون قضایی ارجاع دهنده به دلیل اعتراضات مکرر شاکی مبنی بر توقف اقدام قضایی به مسئولان بالاتر وی، در 95/11/11 به شعبه دادیاری ارجاع می دهد تا کلیه اقدام و اعلام نظر زیر نظر خود وی کنترل و مطابق اعلام به دادستان، عدم نیاز به رسیدگی مجدد و عدم پذیرش شکوائیه های جدید که با دستور مسئول دفتر وی که احتمالا با ابلاغ دستور معاون، شاکی تمبر باطل نموده و هزینه پرداخته و مراحل شکایت قانونی را طی نموده، اعلام می نماید.

20- تهدید شاکی برای ا ام به سکوت و ممانعت از نهی از منکر

همچنین، علیرغم ملاقات حدود پنج دقیقه ای با شاکی و اطلاع دقیق از شغل شاکی دارای شخصیّت حقوقی و پذیرش سلامتی شاکی، در پایان گزارش یک صفحه و 7 سطری وی، به دادستان از ارزی عملکرد خانم دادیار و وی به شدت ناراحت و پایان گزارش نوشته است:

"بدیهی است، در صورتی که نامبرده(شاکی) دارای اختلال شدید روانی نباشد، ادعاهای تبانی و یا فقدان صلاحیّت مسئولان قضایی استان و سایر اشخاص با شکایت افراد متهم شده به افتراء و یا توهین قابل پی گیری قضایی خواهد بود."

زیر سوال رفتن سلامتی روانی! ناهی از منکر جهت اثبات درستی عمل خود، در کدام می گنجد؟

21- گلوگاه فساد در دستگاه قضایی خودسری و امتناع از اجرای قانون در موارد استثناپذیری جرم و مجرم

معطلی پرونده بیش از یک ماه با هدایت و به کام مجرمان انجام، کاملا مشهود از گزارش دو قاضی!! وعلیرغم تأکید مکرر شاکی مبنی بر مراقبت از عدم اطلاع مجرمان از پی گیری قضایی، همان هفته اول! با تماس دادیار خانم بدون دستور کتبی از مافوق مبنی بر تماس با مجرمان پرونده، با یکی از مجرمان اصلی و انجام ت یب و هدایت لازم خانم قاضی! پرونده بیش از یک ماه معطل و با ا ام ریاست دادگستری و دادستان اقدام قضایی شروع می شود. دستور کتبی دادیار فقط تهیه گزارش از دو پرونده بوده نه تماس با مجرم.

اعتراض شاکی به عملکرد دو قاضی، موجب پذیرش گفته های خلاف واقع مجرم چندین سال بیرون زندان مانده! شده و بخشی از گزارش و مستندات!!شده است.

22- وقوع جرم مخلّ عد ، محرز در نامه رسمی قضایی دارای سمت قضاوت

"وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِینًا" سوره احزاب /٥٨

"و آنان که مردان و ن باایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند آزار می دهند؛ بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده اند."

خود معاون جرم افتراء را نسبت به شاکی در نامه رسمی خود به دادستان مرتکب و در طرفداری از دادیار مذکور!! به جای دفاع از حقّ، با بیان ذهنیّاتخود قبل از ارتکاب عمل، علاوه بر تحقق گناه کبیره سوء ظن و بدبینی و بدگویی از مسلمان و مخلّ عد قاضی به دادستان نوشته است:

" خانم ... را فاقد صلاحیّت قضاوت و خارج از عد اعلام نموده است؟!!! و بعید نیست که بنده را نیز چندی دیگر جزء باند سازمان یافته علیه خود قلمداد نماید."

موضع قرآن در بیان ذهنیّات و بدگویی از مسلمان

"وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَـٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا" ٣٦ / سوره اسراء

"از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤولند."

مشاهده متن کامل ...

محتوای الکترونیکی «آز گذشته تا آینده (نان)+رایگان
درخواست حذف اطلاعات

محتوای الکترونیکی «آز گذشته تا آینده (نان)» مربوط به درس 14 علوم تجربی پایه ی دوم ابت از 5 قسمت اه درس، توضیح درس، آزمون، و سرگرمی در محیط شاد و جذاب تهیه و طراحی شده است. در توضیح درس این محتوا از تصاویری زیاد و متناسب با محتوای درس استفاده شده است تا این درس را بخوبی برای دانش آموزان آموزش دهد.

8 تصویر از قسمت های مختلف این محتوا را در زیر مشاهده می کنید:


محتو

محتوای الکترونیکی از گذشته تا آینده نان +علوم دوم کلیک کنید

محتوای الکترونیکی از گذشته تا آینده نان +علوم دوم کلیک کنید

محتوای الکترونیکی از گذشته تا آینده نان +علوم دوم کلیک کنید

محتوای الکترونیکی از گذشته تا آینده نان +علوم دوم کلیک کنید

ای الکترونیکی از گذشته تا آینده نان +علوم دوم

test.ashion.ir/.../ -محتوای-الکترونیکی-از-گذشته-تا-آینده-نان...
translate this page
محتوای الکترونیکی از گذشته تا آینده نان +علوم دوم طرح درس روزانه علوم دوم+ازگذشته تاآینده(نان)ومراحل تهیه ی نان برای طرح روزانه درس دوم دبستان ...

فروشگاه آنلاین آموزش ابت محتوای الکترونیکی از گذشته تا آینده ...

moghanaraz.sellfile.ir/prod-173081-محتوای+الکترونیکی+از+گذ...
translate this page
پس از ید علاوه بر لینک مستقیم سایت، فایل به ایمیل شما بصورت ... محتوای الکترونیکی «آز گذشته تا آینده (نان)» مربوط به درس 14 علوم تجربی پایه ی دوم ...

محتوای الکترونیکی از گذشته تا آینده (نان) - علوم دوم ابت - ''1'',\n '

1.11gig.ir/product/173081
translate this page
محتوای الکترونیکی «آز گذشته تا آینده (نان)» مربوط به درس 14 علوم تجربی .... را می توانید از لینک زیر کنید. ..... از گذشته تا آینده. ( نان ). مراحل تهیه ی نان ...

محتوای الکترونیکی از گذشته تا آینده نان علوم دوم ابت | جستجو | وبلاگ 24

weblog24.net/.../محتوای-الکترونیکی-از-گذشته-تا-آینده-نان-علوم...
translate this page
محتوای الکترونیکی از گذشته تا آینده نان علوم دوم ابت از بین کلیه وبلاگها و اطلاعات سایت جستجو شده و نتیجه آن در لیست زیر نمایش داده شده است. جهت مشاهده اطلاعات ...

محتوای الکترونیکی از گذشته تا آینده (نان) - علوم دوم ابت ... | وبلاگ 24 ...

blog242.com/weblog/amozegareparsi/1276300
translate this page
پست با عنوان محتوای الکترونیکی از گذشته تا آینده (نان) - علوم دوم ابت ... در این صفحه نمایش داده شده است. همچنین شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان وبلاگ مرجع ...

محتوای الکترونیکی از گذشته تا آینده نان علوم دوم ابت | جستجو در ...

blog242.com/.../محتوای-الکترونیکی-از-گذشته-تا-آینده-نان-علوم...
translate this page
نتایج جستجوی عبارت محتوای الکترونیکی از گذشته تا آینده نان علوم دوم ابت از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما ...

محتوای الکترونیکی از گذشته تا آینده نان علوم دوم ابت | جستجو - بهتینا

behtina.gdn/.../محتوای-الکترونیکی-از-گذشته-تا-آینده-نان-علوم-د...
translate this page
عبارت محتوای الکترونیکی از گذشته تا آینده نان علوم دوم ابت در بین اطلاعات ... /11/28/post-34853/ -پاو وینت-علوم-دوم-دبستان-مبحث-از-گذشته-تا-آینده-نان- ...

آزمون عملکردی علوم دوم دبستان | درس 14 - از گذشته تا آینده (نان) | gama.ir

gama.ir/test/detail/3803
translate this page
آزمون مدادکاغذی علوم تجربی دوم دبستان کبیر گلوزه | فصل 1 تا 6 ... تحلیل محتوای علوم دوم ابت ... آزمون عملکردی علوم دوم دبستان | درس 14 - از گذشته تا آینده (نان) 1394/1/29. مقطع : ... سوال. 400 تومان. سوال. 1140 تومان. هرگونه انتشار الکترونیکی این فایل ها غیر مجاز بوده و متخلف تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد.

آسانmozila firefox

gedan.ir/.../zmfuzg9xlmnvzmvibg9nlmlyl3bvc3qvodi1na...
translate this page
محتوای الکترونیکی تاریخچه ی زمین (درس 5 علوم تجربی پایه ی پنجم) . ... محتوای الکترونیکی «آز گذشته تا آینده (نان)» مربوط به درس 14 علوم تجربی پایه ی

پاو وینت طراحی آموزشی علوم پایه دوم ابت : از گذشته تا آینده (نان ...

chipors.com/product/پاو وینت-طراحی-آموزشی-علوم-پایه-دوم-ا/
translate this page
آرمان آموزشی: اشنایی با چگونگی تهیه ی نان و ارزش قائل شدن برای آن اه جزئی: دانش آموز با مراحل تهیه نان آشنا خواهد شد. دانش آموز با روش های پخت نان آشنا خ.

سوالات علوم دوم دبستان - درس من رشد کرده ام و از گذشته تا آینده نان ...

gama.ir/.../ %20سوالات%20علوم%20دوم%20دبستان%20-%20...
translate this page
سوال. رایگان. هرگونه انتشار الکترونیکی این فایل ها غیر مجاز بوده و متخلف تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد. امتیاز آزمون : گزارش فایل ...

لینک محتوای الکترونیکی # وبلاگ یاد

hamedhakemi.weblogyad.xyz/list/لینک+محتوای+الکترونیکی.html - translate this page
محتوای الکترونیکی از گذشته تا آینده (نان) - علوم دوم ابت : .... با برای گوشی های صفحه کوچک جاواحجم فایل 271 کیلوبایتنوع فایل jar ...

zaeri.tk

www.zaeri.tk/
برچسب ها: کتاب درسی، نمونه سوالات امتحانی، آزمون هوش، آموزش خط .... از گذشته تا آینده. ( نان ). مراحل تهیه ی نان ، آسیاب ، تهیه ی خمیر از آرد ، ذروش های ...

تی فایل - فایل آمادهآرشیو وبلاگهای ایران - هستی بلاگ

tfile-bsky.hastiblog.tk/page-4378.html - translate this page
... سوال از شادمهر عقیلی · محتوای الکترونیکی از گذشته تا آینده (نان) - علوم دوم ابت ... نمونه سوالات حقوق بین الملل خصوصی پیام نور کد درس 1223015 رشته ...

. - محتوای آموزشی - جغرافیای طبیعی -

www.mmb1381. /category/10
translate this page
محتوای آموزشی - - . ... آموزش outlook 2007 (حجم 36mb) مستقیم (تمامی بخشها) · آموزش powerpoint 2007 (حجم 48mb) ..... درس چهاردهم-از گذشته تا آینده ...

[pdf]english-farsi glossary — انگلیسی فارسی فهرست معانی - social security

https://www.ssa.gov/multilanguage/farsi/en-fa-gl.pdf
translate this page
ارزی نماییم تا بتوانیم به این شخص جدید نیز مزایا. بپردازیم.با این عمل ... سالهای گذشته شما رابا استفاده از یک ج ارزش بول. سالانه تنظیم .... نان آور خانواده ..... )computer( ... electronic transfer account )eta( ...... پرداخت مربوط به آینده.

درباره یک دروغ: گذشته چراغ راه آینده است! - روزنوشته های محمدرضا ...

mrshabanali.com/درباره-یک-دروغ-گذشته-چراغ-راه-آینده-است/
translate this page
آن زمان، گذشته می توانست چراغ راه آینده باشد آنهم به شرطها و شروطها. ... هر روز دگرگون می شود، دیگر سابقه ی گذشته، چراغ راه آینده نیست و نان به نرخ دیروز خوردن، از نان به ...

مایکل گرین: چطور میتوانیم دنیا را تا سال ۲۰۳۰ به جای بهتری تبدیل ...

https://www.ted.com/talks/michael_green.../transcript?...
translate this page
0:11 آیا فکر می کنید دنیا تا سال آینده جای بهتری بشود؟ ... 0:30 خوب، طبق ت های دنیا؛ میتوانیم (ممکن است) در روزهای گذشته، ان جهان در سازمان ملل جلسه ای ...

بازخوانی پیام های نوروزی انقلاب از سال ۶۹ تا ۹۶ - khamenei.ir

farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8993
translate this page
mar 21, 2015 - بخش هایی از پیام های نوروزی ایشان از سال ۶۹ تا ۹۶ را در زیر می خوانید: ... یکی از این حوادث سال گذشته، از هم پاشیده شدن امپراتوری بزرگ و کشور ... یا خانواده خودمان؛ جهت نان درآوردن باشد، و چه کاری اجتماعی و مردمی و مربوط به .... و همچنین ت آینده در پیش رو دارد - و همبستگی ملی آنان خواهد توانست به .... پست الکترونیکی : ...

نیلوفران آبی دبستانی دوم ابت - نکات کلیدی و سوالات علوم دوم ...

faramarzi55. /.../نکات-کلیدی-و-سوالات-علوم-دوم-ابتدای...
translate this page
در گذشته برای پیام رسانی بر بالای کوهها و تپه ها می رفتند. نمونه سوالات .... نکات کلیدی فصل 14 از گذشته تا آینده ی نان ... محتوای الکترونیکی ... آهنگ جدید ...

جرایم مجازی - ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/جرایم_مجازی
translate this page
جرم آینده، تروریسم سایبر: و ر لاکور یک متخصص تروریسم در مرکز مطالعات استراتژیک ... پلیس تا چه حد اجازه دارد که به حریم خصوصی الکترونیک شهروندان پا بگذارد؟ ... از مهمترین موارد جرم اینترنتی و رایانه ای در سال گذشته، ۳۲ مورد سوء استفاده از ... الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به ...

[pdf]نسخه ی کامل و بدون سانسور کتاب بیشعوری را ... - باران در دهان نیمه باز

blog.debsh.com/wp-content/uploads/2016/01/ holism-full-v.pdf
که تا آنجا که ممکن بوده مرجع اشارات یافته و به همراه اصل کلمه با حروف. انگلیسی ... شش ماه گذشته بود و همچنان قرار بود تـا یکـی. دو هفتـه. ی ... هرچند که برای آیندگان. . امیدو ... همان محتوایی که برای ب مجوز و چاپ در ایران آماده شده بـود،. در بهـار .... ی الکترونیک که امکان ید کتاب از سایت آمازون را دارنـد می ..... ژامبون، نان تُست، آبم. وهی.

گروه آموزشی دوره اول ابت کاشان

amoozegar2kashan. /
translate this page
محتوای مربوطه را می توانید از لینک زیر کنید. ..... از گذشته تا آینده. ( نان ). مراحل تهیه ی نان ، آسیاب ، تهیه ی خمیر از آرد ، ذروش های پخت نان ، مصرف درست.

اول ابت - noor

ariashokooh.persianblog.ir/tag/اول_ابت
translate this page
ذ : ذوق ک نه ات را چون کودک درونت تا همیشه با خود همراه کن . . . ر : رنگی که .... اشتباهات گذشته را فراموش کنید. به تمام موجودات زنده ... عناصر رسم شده در یک سوم بالای نقاشی نشانه احساس کودک به آینده خود است. موضوعات ... محتوای الکترونیکی درس قرآن - پایه ی اوّل ابت ..... برای فایل هر طرح درس، روی عنوان مربوطه کلیک نمایید.

علوم کلاس دوم دبستان - بانک | مرجع رسمی تدریس خصوصی در ایران

https://blog.ostadbank.com/علوم-کلاس-دوم-دبستان/
translate this page
rating: 4.5 - ‎review by بانک
apr 8, 2017 - ارائه دهنده محتوای آموزشی. ... کتاب علومکلاس دوم دبستان ... درس چهاردهم: از گذشته تا آینده (نان) ... روش تدریس علوم دوم ابت بخش سوم ...

[pdf]ﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖ،ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت ﺑﺎ ﺎرآﻓﺮﻨ و ارزش آﻓﺮﻨ

www.urmia.ac.ir/sites/www.urmia.ac.ir/files/کشف%20فرصت%20خلق%20ثروت.pdf
ﻓﺮوش و ﻫﺮﻮﻧﻪ ﺗﻐﺮ در ﻣﺤﺘﻮای اﻦ. ﺘﺎب ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺎﺑﻞ ... ﺘﺎﺑﻬﺎی اﻟﺘﺮوﻧ داﻧﺶ و زﻧﺪ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓ ﻨﺪ. " ﻣﻨﺘﻈﺮ درﺎﻓﺖ ... ﻧﺦ و ﻃﻨﺎب ﻣﻈﻔﺮی. ﻣﻬﺪی ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی. ﺎرآﻓﺮﻨ ﺑﺎ. ﻧﺎن ﺳﺤﺮ. ﻃﺎﻫﺮه ﺟﻮان. ، اﺳﻄﻮره اراده و ﺎرآﻓﺮﻨ. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﺎر ..... در ﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺳﺮ ﻼس. ﻫﺎ از ﻮب اﺷﺎره ..... ﺮا ﺑﻮدن. (. ﺑﺸﺘﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻬﺪﺪات. ) ﻧﺘﺠﻪ. ﺮا ﺑﻮدن. اﻫﻞ . ﺎر و ﻋﻤﻞ ﺑﻮدن. آﻨﺪه. ﺮا ...

بابا آب داد

babaabdad. /
translate this page
aug 7, 2016 - شما در گذشته برای استفاده از این تکالیف با مشکلاتی نظیر تهیه ... این اطمینان به شما داده می شود که تا آن زمان هم کتاب موجود خواهد بود و در ... بالا به همراه 14 صفحه از کتاب بابا آب داد را از دکمه زیر کنید ... این محتوا رو می تونید توی کلاس پخش کنید و برای روز دوم تدریستون ... محتوای الکترونیک پایه ی پنجم.

امکانات خانه ها در آینده | ماهنامه بزرگراه رایانه

www.chmag.com/content/1480
translate this page
jan 18, 2016 - رفتن به محتوای اصلی ... یا میخواهید زمانی که از محل کار خود بیرون میآیید، دستگاه پخت نان در خانه ... نظم و ترتیب دیجیتالی: زمانی که از وقت خواب ک ن گذشته، ... تا سال 2019 نوعی از فناوری خانه هوشمند در 224 میلیون خانه در سرتاسر جهان .... به راه انداختن آنها را کنند و سپس از طریق یک تلفن هوشمند معمولی این ...

پاو وینت علوم ششم ابت مبحث از گذشته تا آینده 20 اسلاید ...

divar.tk/tag/ -پاو وینت-علوم-ششم-ابت -مبح/
پاو وینت علوم ششم ابت مبحث زنگ علوم – 12 اسلاید •در این درس با روش علمی آشنا می شویم. • • با به کار گیری روش علمی در حل مسایل ، عادت پیدا می کنیم ...

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

www.tebyan.net/
... از برنامه های سلامت محور شهرداری منطقه 19 | اجرای 127 برنامه با محتوای گردشگری در ... قابل حمل در فلش مموری | برنامه شبیه ساز اندروید در سیستم رایانه شما nox .... اما در این باره نمی توانست چیزی بگوید تا اینکه غم و غصه ی فراوان او را مریض کرد. ..... امروز خود نیست ، در حالى که زندگى گذشته یا آینده نیست، زندگى همین حالاست.

شه و هنر - موضوعات - برخورد با گذشته - goethe-institut

www.goethe.de › صفحه اصلیموضوعاتبرخورد با گذشته
translate this page
فکر و فن نشریه ای فرهنگی بود که از 1963 تا 2016 توسط انستیتوگوته به .... های مجلس نشان می دهد که دربارۀ محتوای کتابهای درسی آینده اختلاف نظر وجود دارد. .... شود که تانک سیاه و سفیدی را روبری دوچرخه سواری با سینی نان بر سر نشان می دهد. ... نسخه 98 “بازنمایی دموکراسی“ fikrun را در تلفن همراه، blackberry یا خواننده الکترونیکی ...

[pdf] کتاب الکترونیک - chetor

chetor.com/wp-content/uploads/2016/08/68-proven-mind .pdf - translate this page
در کتــاب الکترونیکــی. پیــش رو ســعی بــر ایــن .... جدیـد روشـن نکنیـد، تـا ببینیـد بیشـتر از قبـل راهتـان را گـم. می کنیـد. .... رویدادهایــی در گذشــته، آینــده یــا در مکانــی دوردســت ..... اسـید فولیـک )موجـود در نان، پاسـتا واز آ ایمـر کمـک کنـد .... هرگونه کپی برداری و انتشار مجدد محتوای این کتاب مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

۸ کاری که افراد موفق قبل از ۸ صبح انجام می دهند | چطور - chetor

chetor.com › رشد و توسعه فردیسبک زندگیعادات موفقیت
translate this page
نان تست، دونات و انواع نان های شیرین از این دسته غذاها هستند. ... شاید از خیر آن گذشته و آن را به فردا موکول کرده باشید و سپس آب داغ را باز ... محتوای روحیه بخش ... مطالعه ی مطالب انگیزه بخش و سازنده به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه در هر صبح، تغییرات .... بیشتر انسانها درگیر و دغدغه آینده و یا حسرت گذشته هستند… ..... کتاب الکترونیک ...

استخدام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 96 | «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/استخدام-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-کشور/
translate this page
mar 28, 2017 - انتشار در یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ محتوا گذار شش ۱۵۱ روز قبل .... شده در آزمون استخدامی سال گذشته، ۲۰۰۰ نفر به هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش ... ۱۲۰۰ مربی فنی و حرفه ای تا هفته آینده تبدیل وضعیت می شوند .... در حوزه های صنعت ساختمان، تفاهم نامه ها ( صنایع دستی، فرش و نان و غله و… ) ... نمونه سوالات استخدامی.

موتور جستجوی قطره

www.ghatreh.com/
translate this page
پست الکترونیکی: ..... عارف لرستانی در میان صدای کف زدن حاضران، به افتخار تمام لحظه هایی که آنها را خندانده بود، راهی سرزمین پدری شد تا در کرمانشاه آرام بگیرد.

علوم تجربی دوم دبستان - android apps on google play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdcenterco...
translate this page
rating: 5 - ‎4 votes - ‎free
کتاب به صورت یک مجموعه کامل همراه با امکانات ورق زدن و جستجوی دروس به صورت کاملا رایگان جهت استفاده در مدارس و مراکز آموزشی می باشد. علوم تجربی ______

سئو وب سایت ها و بازاری اینترنتی در سال 2017 - ایده پویا

activeidea.net/content/.../سئو-وب-سایت-ها-و-بازاری -اینترنتی-...
translate this page
feb 6, 2017 - 3- به همین دلیل تحقیقات صوتی به نظر میرسد تا حدودی بنا به راهبرد .... -محتوا و صفحاتی در هر دو نسخه موبایل و دسک تاپ وب سایت به صورت ... را به روز رسانی کنید( و یا چنانچه هنوز آن را به کار نبرده اید، کنید). ... باز هم طبق روال فراموش کردیم که آینده سئو، از طریق تصمیم گیریها در ..... طراحی وب سایت نان سحر.

[pdf]چرا باید درباره تغییرات آب و هوا صحبت کنیم؟

kwciran.com/fa/magazine/ .aspx?qn=8924803
translate this page
محتوی سخنان مرا تغییر داد. من نیز ناچار ... هوایی صحبت کنم، اما در، برهمان پاشنه گذشته می چرخید و سیاست های انرژی .... پراکنده رخ می دهد اما تا 5 سال آینده شاهد جنگ فراگیر آب در داخل ا و .... با این کار عده زیادی از مردم از نان خوردن می افتند و این کار خطرناک است. ..... وی افزود: ما برای نخســتین بار در کشور شــیرهای هوشمند الکترونیک و.

فعالیت همه ایرانی ها در اینترنت رصد می شود/اینترنت حلال،سالم می شود ...

www.khabaronline.ir/detail/339557/ict/ict
translate this page
feb 19, 2014 - پیامک های همراه اول با مخلفات و نان اضافی بدست کاربران سایر اپراتورها می رسد! .... هفته گذشته دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ت ... پهنای باند باشد تا پرداختن به موضوع راهبردی محتوا و سرویس که آینده ... او گفت: مقرر شد که این سازمان در آینده نقش پررنگ تری در محتوا و ...... پست الکترونیک.

تیر ۱۳۹۴ - کلاس مــ ـهــ ربـانـی - blogfa

panjom90. /1394/04
translate this page
برچسب ها: ، محتوای الکترونیکی، جغرافیا، پنجم .... علوم از گذشته تا آینده. ... بیماری های قلبی: عسل و پودر دارچین را روی نان بمالید و از آن به طور منظم به عنوان ...

کتابخانه الکترونیک - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=156&catid=64
translate this page
فایل > کتابخانه الکترونیک ... نظرات : 42 - نمایش : تعداد نمایش - فایل : 31397 ... راهنمای کنترل فشار .... از آموزش سلامت تا سلامت - 1 مگا بایت نظرات : 16 ...

مهمترین اخبار ایران و جهان

vista.ir/
translate this page
افزایش قیمت نان در راه است/ 91 درصد نانوایی های کشور یارانه پز هستند - رئیس ... به افزایش هزینه های تولید و ثبات نرخ نان از سال ۹۳ تا کنون طبیعی است که با ادامه.

تاریخچه کامل سیستم عامل اندروید - زومیت

www.zoomit.ir/2015/10/17/3675/تاریخچه-سیستم-عامل-اندروید/
translate this page
oct 17, 2015 - تلاش خواهیم کرد تا در آینده نیز با معرفی نسخه های جدید اندروید، این مقاله را بروزرسانی کنیم. ... یکپارچه سازی با سرویس پست الکترونیکی جیمیل: .... از این گذشته نان خامه ای این امکان را به شرکت های ثالث می داد تا ابزار لازم برای .... پیش از این نیز در نسخه های قبلی اندروید کاربر تنها می توانست کل محتوای یک کادر را ...

[pdf]دریافت فایل - انجمن معتادان گمنام

na-iran.org/naway.asp?... ...show ...
translate this page
sep 3, 2016 - دهیم تا برای دریافت جزئیات بیشتر، از. بخش ... الکترونیکی ما می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنند. ... آینده. ششمین. سال. پاکی. اش. را. جشن. می. گیرد. و. بدون. شک. در. این ..... ی گذشته که من راهی افتتاحیه ..... تنها به خاطرِ محتوای آن نیست )جزئیات بیشتری را در اینباره در نسخه اکتر مجله راه اِن.

دزفول - اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان

www.khztvto.com/?loc=dezful
translate this page
عبدالنبی سواعدی بااعلام این مطلب افزود: در سال گذشته تعداد 44 هزار و 814 گواهینامه هوشمند الکترونیکی برای قبول شدگان درآزمون های فنی و حرفه ای صادر گردید.

[pdf]ﻭﻳﻩ ﻧﺎﻣﺔ ﺎﻳﺔ ﺩﻫﻢ

www.roshdmag.ir/roshdmag_content/media/magazine2/fa/2016/8/1303.pdf
یــک اثر یک گام به آینده . ... سواد رسانه ای واجب تر از نان شب . .... تـا بتوانیـم از بهتریـن آن هـا در تألیـف کتـب درسـی. دانش آمـوزان بهـره ا م ... توزیع متـوازن و فراگیر این محتـوای الکترونیکی، بازخورد ... در پایـة دوم نظـام گذشـته، هدایـت تحصیلـی انجـام و.

جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه ای - magiran

www.magiran.com/article.asp?aid=1470
translate this page
dec 21, 2004 - در بررسی سیر تاریخی مطبوعات ایران از آغاز تا مشروطیت، دو پدیده مهم قابل ذکرند: 1. .... اولین تهدید علیه مطبوعات در چهاردهم آذر 1330 صورت گرفت که دفاتر رو مه های آینده، نوید ... تعدد مطبوعات را فقط در مورد نشریات عامه پسند و عوام گرا با محتوای ... تاریخی مناسب دارد؛ فرصتی که در گذشته از رونامه نگاران دریغ شده بود.

تاریخ گران شدن نان مشخص شد - خبرگزاری دانشجو

snn.ir/detail/news/568277/1579
بررسی آثار استفاده از فناوری اطلاعات در توسعه صنعت گردشگری ایران با استفاده از d
درخواست حذف اطلاعات

بررسی آثار استفاده از فناوری اطلاعات

 در توسعه صنعت گردشگری ایران با استفاده از dea

 

محمد علوی

 

 

 

 

چکیده:

 

 

با توجه به این که صنعت توریسم بیشترین درآمد ملی را در سطح جهانی برای برخی کشورها به خود اختصاص داده است. توجه بیشتر به آنکاملاً منطقی و اقتصادی بنظر می رسد. در سالهای اخیر فناوری اطلاعات روشهای عمل در تمامی سازمانها و بویژه در صنعت گردشگری را متحول ساخته است. الگوبرداری مناسب از کشورهایی که هم اینک در این صنعت چه از لحاظ تعداد و چه از حیث درآمد از رتبه بندی مناسبی در سطح جهان برخوردار هستند، میتواند مسیر رسیدن به موفقیت را تا حد امکان کوتاه و بهینه سازد.

 

در این تحقیق پس از بررسی کلیات موضوع و بررسی موردی پنج منطقه مهم گردشگری در جهان، پنج استراتژی برمبنای فناوری اطلاعات برای ارتقای صنعت گردشگری معرفی خواهد شد که بر مبنای نظرات کارشناسان و صاحبنظران مورد ارزی قرار خواهد گرفت. روش مورد استفاده در این پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده ها ، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر مقاصد تحقیق، کاربردی است. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده، از روش آزمون دو جمله ای استفاده شده است.

 

واژه های کلیدی: صنعت گردشگری، فناوری اطلاعات، گردشگری الکترونیکی.

 

مقدمه

 

با توجه به امکانات و ویژگیهای بسیار غنی کشورمان در زمینه صنعت گردشگری ، بکارگیری روشهای نوین جذب و نگهداری مشتریان فعلی و در مرحله بعد گسترش تعداد آنها کاملاً ضروری بنظر می رسد. در سالهای اخیر فناوری اطلاعات روشهای

 

عمل را در تمامی سازمانها و بویژه در صنعت گردشگری متحول ساخته است. بر اساس تعریف پپارد فناوری اطلاعات عبارت است از مکانیزمهای توانمندسازی که باعث تسهیل در پردازش و جریان اطلاعات درون یک سازمان و بین سازمانها می شوند ، این اطلاعات شامل اطلاعاتی می شود که سازمانها تولید ، استفاده و یا ذخیره می کنند1]، ص .[5 این پدیده باعث می شود که سازمانها بتوانند فعالیتهای درونی و میان سازمانی خود را در سطح منطقه ای و یا جهانی با قدرت بیشتری هماهنگ سازند. فناوری اطلاعات و صنعت توریسم را میتوان دو عاملی دانست که در تشکیل و ایجاد د ده جهانی بیشترین تاثیر را ایفا کرده اند و شاید از اینروست که با یکدیگر ارتباط جدانشدنی پیدا کرده اند. بر اساس دیدگاه پون بازاری ، ایجاد کانالهای توزیع و همکاری و هماهنگیهای میان سازمانی از بیشترین کاربردهای فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری بوده است 2]، ص .[540

 

فناوری اطلاعات در سالهای اخیر تاثیرات دوسویه ای بر صنعت گردشگری داشته است. از سویی قدرت ارتباطی قوی از طریق اینترنت ، امکان هماهنگی ، کنترل ، عملیات بهتر و اطلاع رسانی مناسب را فراهم ساخته است و باعث ایجاد فرصت برای سازمانهای متکی به ب و کار الکترونیکی شده و از طرف دیگر تهدیداتی را همچون ایجاد بازارهای جهانی، امکان از دست دادن سهم بازار ، ورود رقبای جدید، معرفی محصولات جانشین متنوع و... برای سازمانهایی که در استفاده از این تکنولوژیها دچار تعلل شده اند، ایجاد کرده است. الگوبرداری مناسب از کشورهایی که هم اینک در این صنعت چه از لحاظ تعداد و چه از حیث درآمد از رتبه بندی مناسبی در سطح جهان برخوردار هستند، میتواند مسیر رسیدن به موفقیت را تا حد امکان کوتاه و بهینه سازد. البته در این الگو برداریها آنچه مهم است توجه به شرایط درونی کشور و قابلیتهای فعلی می باشد

 

æ              عملکرد تطبیقی بایستی بگونه ای باشد که این راهبردها تاثیر م بی در چرخه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشور بهمراه نداشته باشد. لذا در این بررسی در صددیم پس از شناسایی را ارهای کشورهای توسعه یافته در صنعت گردشگری، این را ارها را براساس نظرات کارشناسان گردشگری کشور مورد ارزی قرار دهیم و تائید و رد هر یک از این را ارها را در صنعت گردشگری کشور بررسی کنیم.

 

گردشگری الکترونیکی

 

سازمان جهانی گردشگری (unwto) واژه گردشگری الکترونیکی را اینگونه تعریف می کند: واژه "گردشگری الکترونیکی" بمعنای کاربرد ب و کار الکترونیکی1 در مسافرت و گردشگری است. گردشگری الکترونیکی یعنی دیجیتالی شده همه فرایندها و زنجیره های ارزش در گردشگری، مسافرت و میهمان پذیری و فراغت .[3] نکته قابل توجه در این واژه آنست که گردشگری الکترونیکی بمعنای گردش یا سفر بصورت الکترونیکی نیست. اگر چه سفرهای مجازی2 نیز می تواند زیر مجموعه ای از فعالیتهای مورد نظر این واژه باشد. بلکه مفهوم گردشگری الکترونیکی شامل کلیه اجزای ب و کار (تجارت الکترونیک ، بازاری الکترونیکی، مالی الکترونیکی، حسابداری الکترونیکی، مدیریت منابع انسانی الکترنیکی، تحقیق

 

æ              توسعه الکترنیکی و تولید الکترونیکی) و همچنین راهبردهای الکترونیکی شامل برنامه ریزی و مدیریت الکترونیکی برای کلیه بخشهای صنعت است.

 

 

 

 

1 e- business 2 virtual trips

 

فناوری اطلاعات به عنوان یکی از اجزای محیط خارجی صنعت گردشگری می باشد که بگونه ای می توان آنرا واسط و رابط محیط درونی و بیرونی صنعت دانست . واژه گردشگری الکترونیکی را میتوان یک مفهوم میان رشته ای مشتمل بر سه جز زیر دانست که این سه جز در نمودار 1 نشان داده شده است4]، ص :[77

 

گردشگری

 

گردشگری

 

الکترونیک

 

نمودار - 1 اجزای  سیستمها    ب و    [4]

 

هافمن[5] چند عامل را ، علت اصلی یکپارچگی صنعت توریسم و فناوری اطلاعات می داند:

 

نیازهای اقتصادی، بعلت وجود رقابت جهانی سازمانهای نیازمند دستی به حداکثر کارائی در سطح جهان هستند. گسترش بسیار زیاد تکنولوژی و اینترنت در زندگی روزمره مردم و نیز پیدایش تلفنهای همراه نسل سوم بهبود نسبت سود به سرمایه گذاری3 انجام شده در فناوری اطلاعات و یا بعبارتی افزایش پایایی تکنولوژی

 

افزایش توقعات و سطوح انتظار مشتریان ، تمایل آنها برای درک ارزش افزوده بیشتر و آگاهی بیشتر آنها از محصولات رقبا عواملی که با استفاده از بکارگیری فناوری اطلاعات سبب ارتقا سطح رضایت مشتری می شوند، شامل:

 

کاهش فاصله میان انتظارات و تجربیات حاصل از سفر، با استفاده از ابزار شبیه سازی مجازی قبل از سفر امکان دسترسی به گزینه های بیشتر وحق انتخاب متنوعتر درک بهتر سازمانها از نیازهای مشتریان بر اساس ویژگیهای آنها و داده کاوی

ارائه قیمتهای متنوع و تا حد زیاد بسته به نظر مشتری (مدلهای جدید ب وکار امکان قیمت گذاری را از سوی سازمان بسمت مشتری تغییر داده است مانند (priceline.com

خدمات شخصی سازی شده ، مثل سرگرمیها و یا پذیرایی شخصی در اتاق یا بهنگام پرواز کاهش کاغذ بازی و امکان انجام امور تکراری و خسته کننده بوسیله فناوری اطلاعات (ترخیص مسافر و ارائه فاکتور از طریق ارسال پیام های کوتاه، چک اتاق بوسیله تلویزیونهای مدار بسته، در هنگام تحویل اتاق) شناخت سابقه مشتری هماهنگی میان واحدها امکان ارتقا سرویس دهی را فراهم می کند

 

برطرف شدن مشکلات مکالمه ای بر اساس ترجمه همزمان از زبانهای متداول بازار هدف تفکیک مشتریان بر اساس سبک زندگی، نگرش و خواسته هایشان و نه صرفاً وضعیت دموگرافیک آنها

 

چهار دسته محرک را برای بکارگیری سیستمهای الکترونیکی در صنعت گردشگری از سوی سازمانها مهم شناخته است که این محرکها و اجزای تشکیل دهنده هر یک از این محرکها، در ج 1 ذکر شده است:

 

 

 

 

3    roi – return on investment

 

هزینه ها

بازار

قوانین و ت

رقابت

ارتقای کارایی

ی درخواستهای پیچیده

عدم محدودیت قانونی

مدیریت شبکه عرضه کنندگان

هزینه توزیع پایین

انعطاف در زمان انجام عملیات

ایجاد زنجیره ارزش افزا

کاهش هزینه نیروی انسانی

امکان فروش در دقیقه آ

حمایت ت

منعطف

مینیمم سازی موارد تلف

حمایت از موارد خاص

 

ب دانش

شده

متمایز اطلاعات درست

 

ابزار استراتژیک

امکان قیمت گذاری پویا

امکان بازاری ارتباطی با مشتریان

 

مانع ورودی برای تازه واردان

 

ع العمل سریع در مقابل تغییرات

 

 

 

محصولات بهم پیوسته

 

 

 

مدیریت درآمدها

 

 

 

هوشمندی سازمان

 

 

 

تحقیقات بازاری

 

 

ج -1 محرکهای سازمانها برای بکارگیری سیستمهای الکترونیکی

 

 

از دیدگاه عملیاتی کامپیوترها حجم وسیعی از عملیات سازمانی یک واحد گردشگری را بر عهده دارنداین. فعالیتها عمدتاً شامل رزرواسیون ، صدور بلیط ، صدور صورتحساب، نگهداری اطلاعات مشتری، امور اداری ، منابع انسانی ، حسابداری ، انبار، تحقیقات بازاری و بازارشناسی، مدیریت بحران و وقایع غیر منتظره، امکان بکارگیری استراتژی قیمت گذاری داینامیک، شخصی سازی کالا وخدمات ارائه شده به هر یک از مشتریان، کنترل عملکرد و فرایندهای ب و کار و پرسنل و مقایسه آن با استانداردها و دریافت بازخوردها و ارتباطات میان بخشی می باشد.

 

برای مثال، ترمینالهای سلف سرویس و یا کیوسکها امروزه در صنعت گردشگری بعنوان محلهایی برای فروش و یا مبادله اطلاعات استفاده می شوند. در بسیاری از موارد از این دستگاهها برای ید بلیط وسایل نقلیه ، اجاره اتومبیل و یا امکانات اقامتی مورد استفاده قرار می گیرند. اجزای تشکیل دهنده این سیستمها شامل کامپیوتر ، دستگاههای کارتخوان کارتهای اعتباری ، پرینترو یک مودم برای اتصال به سیستم مرکزی می باشد. همچنین این دستگاهها قابلیت انتشار گزارشات مربوط به وضع هوا، نرخ تبدیل واحد پول کشورهای مختلف، مکانهای دیدنی و مکانهای اقامتی را دارند. این دستگاهها تا حدود بسیاری امروزه بعنوان یک کانال توزیع مناسب، گسترده، سریع و کارآمد مورد توجه سازمانهای گردشگری می باشند. حتی در بسیاری از کشورها این خدمات (ترمینالهای سلف سرویس و کیوسکها) از طریق باجه های atm بانکها و یا کیوسکهای تلفن همگانی در اختیار گردشگران قرار می گیرد.

 

روش تحقیق:

 

در این پژوهش پس از مطالعات اولیه در مورد کشورها و مناطق موفق در گردشگری جهان و بر مبنای سند توسعه صنعت گردشگری کشور، پنج استراتژی مطرح شد. در ادامه نیز سیاستهایی برای دستی به هر یک از این پنج استراتژی مطرح شده است.

 

روش مورد استفاده در این پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده ها ، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر مقاصد تحقیق، کاربردی است. نمونه آماری در انجام این تحقیق شامل یکصد و بیست نفر از کارشناسان ، صاحب نظران و دست اندرکاران موسسات تی و خصوصی ای تهران، مشهد و اصفهان می باشد که بنوعی در صنعت گردشگری فعالند. از این تعداد هشتاد و نه نفر به پرسشنامه ها جواب دادند. علت انتخاب این سه شهر ، تمرکز بیشترین تعداد کارشناسان ،

 

صاحبنظران و دست اندرکاران صنعت گردشگری در این ا می باشد. . از کارشناسان در این نظر سنجی خواسته شد تا درجه بندی مورد نظر خود را در مورد تاثیر هریک از استراتژیها و سیاستهای ذکر شده بر ارتقای صنعت گردشگری مشخص کنند. برای جمع آوری نظرات، صاحبنظران با استفاده از طیف لیکرت اعداد 1 تا 5 پرسشنامه نظرات خود را در مورد هر یک از سیاستها ارائه کنند. مبنای امتیازدهی هر سیاست به شکل زیر می باشد:

 

-5 کاملا موافقم -4 موافقم -3 نظری ندارم -2 مخالفم -1کاملاً مخالفم بمنظور بررسی اعتبار و رابطه میان هر یک از سیاستها و استراتژیها بر ارتقای صنعت گردشگری ایران، آزمون دو جملهای

 

مورد استفاده قرار گرفته است.

در این تحقیق پنج منطقه مهم در صنعت گردشگری جهان مورد ارزی قرار گرفت. این مناطق شامل کشورهای ما ی، انگلیس، امارات و ای های ویکتوریای استرالیا و کالیفرنیای می باشند. میتوان معیارهای اصلی برای انتخاب این مناطق را به سه دسته تقسیم بندی کرد:

 

رشد یافتگی در صنعت گردشگری: برای این منظور کشورهایی مورد بررسی قرار گرفتند که در رده بندی جهانی جز ده رتبه اول باشند.

شتاب در توسعه صنعت: برای این منظور کشورهایی که در رده های اولیه قرار ندارند اما از حیث میزان رشد در رده های بالایی قرار دارند. نظیر امارات و ما ی.

 

در دسترس بودن مطالبکشورهای: بسیار توسعه یافته ای نیز در سطح جهان هستند که معمولاً در صدر رده بندی جهانی در این صنعت قرار دارند. کشورهایی نظیر فرانسه و اسپانیا که بترتیب دارای رتبه های اول و سوم در جهان می باشند ولی بعلت محدودیت زبانی نسبت به منابع منتشر شده از سوی این کشورها، سایر کشورهای مشابه مورد ارزی قرار گرفتند.

 

استراتژیهای توسعه گردشگری مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران

 

در پیش نویس سند توسعه گردشگری ایران ، که توسط دفتر پروژه برنامه ملی توسعه گردشگری سازمان ایرانگردی و جهانگردی در سال 1380 تهیه شده بود، استراتژیهای لازم برای توسعه گردشگری کشور را شامل نه استراتژی بیان کرده اند. این استراتژیها عبارتند از:

 

استراتژیهای توسعه منابع انسانی استراتژیهای توسعه گردشگری منطقه ای

استراتژیهای توسعه راهها و زیر ساختها استراتژیهای توسعه زیرساختهای خدماتی

 

استراتژیهای توسعه واحدهای اقامتی گردشگری استراتژیهای توسعه خدمات و تسهیلات گردشگری بین راهی استراتژیهای توسعه خدمات اطلاع رسانی

استراتژیهای توسعه دفاتر خدمات مسافرتی و عملیات تور استراتژیهای توسعه سایر فعالیتهای مرتبط با صنعت گردشگری

 

در این بررسی ما استراتژیهایی که بر مبنای فناوری اطلاعات به ارتقای صنعت گردشگری کشور کمک می کنند را به پنج بخش اصلی تقسیم بندی می کنیم. این پنج بخش عبارتند از:

 

استراتژی توسعه زیر ساختهای عمومی فناوری اطلاعات استراتژی توسعه محصولات و خدمات گردشگری استراتژی توسعه سیستمهای اطلاعاتی و اطلاع رسانی استراتژی توسعه منابع انسانی استراتژی ارتقای کیفیت و رضایت مشتری

 

.1 استراتژی توسعه زیر ساختهای عمومی فناوری اطلاعات

 

این زیر ساختها بیشتر به مواردی اشاره دارد که حضور گردشگران را در کشور تسهیل می کند. برای مثال اگر گردشگری از ی جنوبی قصد سفر به ایران را داشته باشد، با دشواریهای فراوانی برای پیدا و دسترسی به یک هتل چهار ستاره در کنار یکی از آثار تاریخی ایران همچون تخت جمشید، نرخ هتل ، نرخ تورهای سه روزه برای گردش در ای اطراف، نرخ تبدیل واحد پول کشورش به پول کشور مقصد (ایران)، میانگین دمای ای مورد نظرش ، قیمت استفاده از یک اتوبوس بین شهری و... مواجه خواهد بود. (با فرض اینکه گردشگر به زبان انگلیسی تسلط داشته و نیازی به سایر زبانهای رایج دنیا مانند فرانسوی ، اسپانیایی، ایتالیایی و ... نداشته باشد) در ادامه نیز بدون دسترسی به امکانات پرداخت و دریافت از سوی گردشگر و عرضه کننده، مبادله نا تمام خواهد ماند. این

 

شرایط ارتباطی و تراکنشی بشدت شانس یک مقصد را برای انتخاب شدن از سوی گردشگران پایین خواهد آورد. قابلیتهای فناوری اطلاعات بسیاری از این نیازها را پوشش داده و شاید یکی از دلایلی که فناوری اطلاعات و صنعت گردشگری را دو ابزاری می دانند که جهان را بسوی د ده جهانی پیش می برند، این عامل باشد که فناوری اطلاعات این امکانات را به گردشگران می دهد که کلیه اطلاعات مورد نیاز و ذکر شده در بالا را به زبان دلخواه دسترسی داشته باشد، اطلاعات مختلفی مثل نرخ خدمات ، آب و هوای مقصد، نرخ تبدیل ارز و...

 

توزیع الکترونیکی خدمات و محصولات، این امکان را به سازمانها می دهد که بسیاری از هزینه های جانبی نظیر صدور بلیط ، اشتباهات فردی، دستگاههای چاپگر و... را کاهش یابد. مشتریان نیز امکان دسترسی مستقیم از مبدا و اطمینان از انجام مبادله اینترنتی را بدست می آورند. هریک از مقاصد با استفاده از سیستمهای توزیع الکترونیکی این امکان را می یابد، که بدون توجه به محدودیتهای جغرافیایی ، محصولات و خدمات گردشگری را در سرتاسر دنیا توزیع نماید. استفاده از digital tv و یا video text از جمله ابزارهاییست که به توزیع الکترونیکی محصولات و خدمات کمک می کند. این سیستمها در اروپا بویژه در فرانسه و انگلیس برای سالیان متمادی از جمله اصلیترین کانالهای توزیع محسوب می شده است.[4]

 

نوع دیگری از زیر ساختهای عمومی فناوری اطلاعات، زیرساختهای غیر ملموس می باشند. گسترش این نوع زیرساختها تاثیر زیادی بر نحوه درک گردشگران از اوضاع کشور خواهد داشت. تغییر تصورات جهانی در مورد مسائل اجتماعی، تروریستی و سایر تبلیغات سوئی که از سوی بسیاری از کشورها علیه ایران انجام می شود، از اولین اقداماتی است که بایستی با استفاده از کلیه رسانه های ارتباطی صورت گیرد. امکانات متعددی که اینترنت برای اطلاع رسانی در مورد شرایط و اوضاع کشور دارد، اثرات عمیقی را بر ادراکات گردشگران خواهد داشت. از جمله این زیر ساختها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

قوانین : گسترش قوانین جهانی همچون قانون مالکیت معنوی، رعایت حریمهای شخصی و خصوصی و تعیین حدود جرایم اینترنتی از مواردیست که تمایل طرفین زنجیره عرضه و تقاضای گردشگری را به استفاده بیسشتر از ابزارهای فناوری اطلاعات بهبود می بخشد. اطمینان عرضه کنندگان از ایمنی اطلاعات منتشر شده از سوی آنها و نیز اطلاع کاربران از نحوه بکارگیری اطلاعات شخصی آنها توسط سایتهای اینترنتی از جمله عواملیست که باعث اطمینان و وفاداری بیشتر کاربران به

 

سیستمهای الکترونیکی می شود. م م سایتها به گزارش در مورد نحوه استفاده آنان از اطلاعات بازدید کنندگان در بخشهایی همچون terms and condition ، م م عرضه کنندگان به فعالیت در چارچوب زمینه های ذکر شده، قانونگذاری در مورد جرایم اینترنتی و مجازاتهای مربوط به آن باعث افزایش شفافیت در فعالیتهای تجاری و الکترونیکی خواهد شد.

 

امنیت : اتخاذ قوانین مناسب و برقراری امنیت کاربران از جمله عواملیست که یکپارچگی های زیادی باهم دارند. امنیت همواره یکی از عوامل اصلی بوده که از سوی گردشگران بعنوان علت عدم استفاده از اینترنت مطرح شده است. هراس از سو استفاده از اطلاعات شخصی، برداشت از حسابهای بانکی، بازبینی نامه های الکترونیکی و نهایتاً ترس از مخدوش شدن حریم شخصی عمده نگرانیهای کاربران بوده است. در تکنولوژیهای جدیدتر همچون تلفنهای همراه حتی مسئله از این نیز فراتر رفته و امکان مکان ی هر فرد در هر لحظه ممکن می باشد.

 

برای گسترش هرچه بیشتر تجارت الکترونیک و گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات بایستی عواملی که در نظر مشتریان بعنوان عوامل بازدارنده شناخته می شود، شناسایی گردند. اطمینان4 یکی از عوامل کلیدی گسترش تجارت الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات می باشد. امنیت مطرح شده در این قسمت به هر دو نوع امنیت های مادی و معنوی اشاره دارد. امنیت های مادی بیشتر اشاره به مواردی دارد که افراد عدم ید اینترنتی خود را بعلت ترس از شناسایی رمز کارتهای اعتباری و نهایتاً برداشتهای غیر مجاز از حسابهایشان می دانند. ترسهای معنوی نیز بیشتر مربوط به مباحثی می شود که

 

افراد ترس از استفاده های غیرمجاز از اطلاعات شخصیشان را دارند. فروش یا واگذاری این اطلاعات به سازمانهای دیگر، احترام به حریم های شخصی افراد را با تهدید مواجه می سازد.

 

تکنولوژی تا حدودی (و البته نه صد در صد) این مشکلات را مرتفع نموده است. استفاده از کد اطلاعات ارسالی5 و یا ارسال نامه های الکترونیکی بدون نام6 تا حدود زیادی دسترسی افراد و سازمانهای غیر مجاز را به اطلاعات شخصی محدود می سازد. کد اطلاعات نیز از جمله روشهایی است که با کد گذاری بر اطلاعات ارسال شده از سوی فرستنده (شامل اطلاعات شخصی، بانکی و ...) این امکان را فراهم می کند که اطلاعات تنها در مقصد و توسط گیرنده شناسایی شده، رمزگشایی شود.

 

پرداخت الکترنیکی: پرداخت الکترونیکی به عنوان حلقه آ در فرایند ید الکترونیکی ، زمینه را برای تراکنشی سریع، امن و کم هزینه بین عرضه کننده و گردشگر در دورترین نقاط دنیا فراهم می کند. قیمت گذاری یا روشهای متنوع پرداخت همواره بعنوان یکی از انگیزاننده های مشتریان در اکثر صنایع تولیدی و خدماتی شناخته می شود. قیمت بعنوان یکی از آمیخته های بازاری 7 به روش پرداخت و یا قیمت گذاریی برای مشتری اطلاق می شود، که از طریق آن انگیزه بیشتری برای ید در مشتری ایجاد شود. روشهای متعددی در بازاری برای قیمت گذاری مطرح شده است. قیمت گذاری ، قیمت گذاری یک کالا برای دو کالا، قیمت گذاری دسته جمعی، پرداخت در آینده و... . اگر چه بکارگیری هر یک از روشهای ذکر شده می تواند تاثیرات متفاوتی را بر رفتارهای حین ید گردشگران بهمراه داشته باشد، اما یکی از روشهایی که پیاده سازی آن از طریق فناوری اطلاعات ممکن است بکار گیری روشهای پرداخت در آینده می باشد، که بر طبق آن گردشگران کالا و یا خدمات را توسط کارتهای اعتباری تهیه و در ماههای آتی هزینه آنرا پرداخت می کنند.

 

 

 

 

trust data encryption anonymous remailers marketing mix


 

 

4

 

5

 

6

 

7

 

ایجاد نامهای تجاری: ایجاد نام تجاری8 امروزه به یکی از اساسی ترین استراتژیهای بازاری مبدل شده است. گسترش نام تجاری همچون ماده چسبناکیست که وظایف و برنامه های متعدد بازاری را در کنار یکدیگر نگه می دارد. سازمانهای مختلف با استفاده از این نامهای تجاری در صدد القای یک حس منحصربفرد9 از محصولات و خدمات خود در ذهن مشتریان دارند.

 

بر اساس تعریف انجمن بازاری امریکا10 نام تجاری عبارت است از "یک نام، واژه ، علامت ، نشان، طرح و یا ترکیبی از این موارد که در پی معرفی یک کالا و با یک خدمات از سوی فروشنده و متمایز ساختن آن با سایر رقبا می باشد، بگونه ای که بتواند بر رفتارهای مشتریان (در انتخاب محصولات) تاثیرگذار باشد"

 

در سالهای ، که شرکت tourism consultant برای برنامه ریزی فعالیتهای مختلف گردشگری ایران فعالیت می کرد، گسترش نامهای تجاری برای مناطقی از کشور که دارای پتانسیلهای بالایی برای جذب گردشگر بودند را بعنوان فعالیتهای اولیه خود قرار داده بود. شهر مدرن، شهر بیابانی و شهر هنر11 از جمله نامهایی بودند که بترتیب برای ای تهران ، کرمان و اصفهان انتخاب شده بودند. ویژگی این نامها، مخاطب قرار دادن بازارهای هدف خاص و نیز بیان شرایط حاکم در هر یک از این ای می باشد.

 

.2 استراتژی توسعه محصولات و خدمات گردشگری گسترش همکاریهای داخلی و گسترش یکپارچگی های درون و فراصنعتی. فرایند یکپارچگی نیز در سه مرحله

 

متفاوت درون سازمانی، یکپارچگی میان سازمانی و در بالاترین مرحله یکپارچگی میان صنعتی، که طی آن کلیه واحدهایی که بنوعی در صنعت گردشگری نقش دارند با یکدیگر هماهنگ می شوند. این هماهنگی باعث دریافت ارزش افزوده بالاتر از سوی گردشگر و حس یک تجربه مطلوبتر از مقصد می شود. بزرگترین حسن اینگونه هماهنگ سازیها، عدم وجود تداخل در فعالیت واحدهای مختلف می باشد. انجام یکپارچگی درون سازمانی با استفاده از بکارگیری شبکه های اینترانت، یکپارچگیهای درون صنعتی با استفاده از ا ترانت و اینترنت و هماهنگیهای بین صنعتی نیز از طریق بکارگیری شبکه اینترنت و همچنین ایجاد یک پرتال جامع گردشگری برای مقاصد، میسر می شود. برای مثال در سطح کشور شرکتها، آژانسها و شبکه های الکترونیکی متعددی همچون irantravelmart.com وجود دارند که با استفاده از روشهای مختلفی همچون بروشورهای الکترونیکی، دریافت و پرداخت الکترونیکی، عضویت در گروههای مطرح گردشگری جهان، اطلاع رسانی مستمر و بروز از شرایط موجود و... امکان اطلاع رسانی، تبلیغات و جذب گردشگران الکترونیکی را برای واحدهای مختلف گردشگری فراهم می کنند.

 

بکارگیری سیستمهای ویدئو کنفرانس، دیتا کنفرانس12 و سیستمهای ارتباطی نوشتاری13 این امکان را به بازیگران و برنامه ریزان می دهد که بتوانند با کمترین هزینه در تصمیم گیری ها ، برنامه ریزیها و سیاست گذاریها مشارکت داشته باشند. این سیستمها با حذف موانع فواصل جغرافیایی و نیز موانع مالی امکان هماهنگی را در سطوح سازمانی، بین سازمانی و منطقه ای و کشوری فراهم و سیاست گذاریهای هر یک از بازیگران را بر طبق استراتژیهای جامع تدوین شده کنترل می کند.

 

 

 

 

brand building unique selling proposition - usp american marketing ociation modern city, desert city and art city data & video conference chat system


 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

گسترش همکاریهای خارجی و استفاده از توانمندیهای کانالهای توزیع توانمند جهانی. این کانالها که بتدریج سهم کانالهای توزیع سنتی را بخود اختصاص می دهند، کلیه امکانات و تکنولوژیها مورد نیاز در یک چرخه سفر، از مراحل پیش از سفر ، حین سفر و بعد از سفر را دارا می باشند. امکانات گسترده این سایتها در اطلاع رسانی، تبلیغات، پرداخت الکترونیکی، اعتبار و امنیت بالا و... در شرایط فعلی که در کشور هنوز زمینه برای استفاده از همه این امکانات فراهم نمی باشد، بعنوان جایگزین مناسبی برای محدودیتهای داخلی بشمار میرود. عمده ترین این توزیع کنندگان شامل: expedia.com, travelocity.com, asiatravelmart.com, می باشند که در حال حاضر متاسفانه از هیچ یک از این کانالهای توزیع برای ارائه و توزیع خدمات گردشگری ایران استفاده نمی شود. حتی در مورد سایت اینترنتی www.asiatravelmart.com نیز که به ارائه خدمات گردشگری در سطح آسیا می پردازد، نیز نامی از ایران بعنوان مقصد و یا سایر خدمات به چشم نمی خورد.

 

برون سپاری فعالیتهای غیر استراتژیک، برون سپاری برخی از فعالیتهایی که به لحاظ شرایط تکنولوژیکی و سایر موارد دیگر هنوز امکان پیاده سازی آن در کشور بصورت مطلوب فراهم نشده است. برای مثال کشور هلند نیز فعالیتهای مراودات مالی خود را به شرکتهای متخصص برون سپاری کرده و تمرکز را بر سایر فعالیتهای استراتژیک در صنعت متمرکز کرده است. برون سپاری فعالیتهایی همچون پرداخت الکترونیکی که همواره یکی از مشکلات اساسی کشور در زمینه فعالیتهای الکترونیکی محسوب می شده است می تواند کمک شایانی به تسهیل روند جذب گردشگران کند. این خدمات اگر از سوی سازمانهای معتبر جهانی انجام شود که از مقبولیت بالایی در سراسر نقاط دنیا برخوردار می باشند، تصوری از امنیت بالا را در تراکنشها برای گردشگرانی که از طریق کانال اینترنت قصد ید را دارند ایجاد می کنند.

 

یکی دیگر از زمینه هایی که در حال حاضر در کشور می توان برونسپاری کرد، استفاده از سیستمهای رزرواسیون اینترنتی می باشد. این سازمانها پس از جمع آوری اطلاعات لازم از گردشگران با استفاده از سیستمهای انتقال الکترونیکی وجه هزینه های لازم را دریافت و سپس آنها را بصورت دوره ای (ماهیانه) برای سازمانهای طرف قرارداد ارسال می کنند. اما هماهنگی با سازمانهای دیگر در زمینه ارائه خدمات جانبی نیاز به کانال ارتباطی دارد، قابل اطمینان که با هزینه اندک بتواند خواسته های گردشگران را به عرضه کننده انتقال دهد. شبکه های اینترنتی و ا ترانتی با دارا بودن شرایط ذکر شده، زمینه را برای ارتباط مدام و اقتصادی شرکتها فراهم می کند. استفاده از سیستمهای مدیریت زنجیره ارزش14 به مدیران این سازمانها اجازه کنترل بهتر زنجیره عرضه کنندگان را از لحاظ کیفیت، زمانبندی و کمیت می دهد.

 

استفاده از صرفه جوییهای حاصل از مقیاس: بسیاری از سازمانهای گردشگری در بسیاری از فعالیهای خود با یکدیگر دارای رقابت نمی باشند و این فعالیتها را می توانند به موازات سایر همکارانشان و با مشارکت آنان انجام دهند که نهایتاً منجر به ب صرفه اقتصادی برای آنان می شود. برای ﻣﺜﺎل سایت اینترنتی www.biz2bizhospitality.com زمینه ای را برای سازمانهای گردشگری بوجود آورده که این سازمانها بتوانند از طریق آن ید کالاهای غیر استراتژیک خود را، که در تهیه آنها با سایر رقبا و همکاران رقابتی ندارند، انجام دهند. این بازار مجازی گستره متنوعی از نیازهای این سازمانهای شامل : تختخواب، دکوراسیون اطاقها، وسایل الکترونیکی نظیر سیستمهای تهویه هوا، تلویزیون، یخچال، یونیفرمهای پرسنل، وسایل پذیرایی، تجهیزات آشپزخانه، فرمها، کالسکه های حمل اساسیه و ... را گردآوری کرده و با جمع آوری تقاضای سازمانهای

 

 

 

 

 

 

 

14   scm – supply chain mana ent

 

مختلف در نقاط مختلف دنیا قدرتچانه زنی بالاتری را در برابر عرضه کنندگان این کالاها بدست می آورد و نهایتاً این کالاها را با بهای تمام شده کمتری در اختیار سازمانهای ارائه کننده خدمات گردشگری قرار می دهد.

 

گسترش همکاریهای استراتژیک با کشورهای همسایه و منطقه، اینکار سبب کاهش هزینه های اطلاع رسانی و استفاده مشترک طرفین از منابع موجود و بازارهای هدف می باشد. با توجه به اینکه در کشور با تعدد شرایط آب و هوایی مواجه هستیم که مورد توجه بسیاری از گردشگران می باشد، پیاده سازی این همکاریهای استراتژیک سبب استفاده از ظرفیتهای موجود کشور و از طرف دیگر باعث افزایش رضایت گردشگران می شود با توجه به اینکه امکان انجام برخی از فعالیتها با توجه به شرایط خاص اجتماعی، دینی و قانونی در کشور ما میسر نمی باشد، تعریف تورهای مشترک بین کشوری این مشکلات را مرتفع خواهد کرد.

 

.3 استراتژی توسعه سیستمهای اطلاعاتی و اطلاع رسانی سیستمهای پشتیبانی کننده مدیریت: اجرای موفق طرحهای هماهنگی و همکاری با سازمانهای فعال در صنعت و یا

 

صنایع مرتبط، نیاز به استفاده از سیستمهای پشتیبانی کننده مدیریت در انجام پروژه ها را قطعی می سازد، که از طریق آن بتوان مراحل مختلف پیشرفت کار را نظارت و هماهنگیهای سریع را انجام داد. بکار گیری سیستمهایی همچون، سیستمهای کنترل عملکرد، سیستمهای بررسی جریان فعالیتها15، سیستمهای مرتبط با فعالیتهای گروهی16 از جمله سیستمهای مدیریتی هستند که انجام فعالیتهای فوق الذکر بدون کاربرد این سیستمهای بسیار سخت و تاحدودی غیر ممکن می شود. کلیه فعالیتها در واحدهای مختلف عرضه کننده خدمات توسط شبکه های اینترنت، اینترانت و ا ترانت بصورت مجتمع در اختیار واحدهای مدیریتی قرار می گیرد و این واحدها نیز با بکارگیری این سیستمها به موازنه حجم عرضه و تقاضا برای دوره های مختلف زمانی می پردازند.

 

سیستمهای جمع آوری، طبقه بندی آمارها و اطلاعات موجود. برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت مناسب سیستم گردشگری در یک کشور تا حد بسیار زیادی وابسته به میزان اطلاعات موجود و کشف روندهای آینده حاکم بر اطلاعات می باشد. اتخاذ استراتژیها و یا حتی تصمیم گیریهای متداول در محیطی که از لحاظ اطلاعاتی دچار ابهام می باشد، منجر به عدم به کارایی و نتیجه گیری نا صحیح می شود. در شرایط فعلی اطلاعات موجود در سیستم گردشگری کشور بسیار ناقص، قدیمی ، طبقه بندی نشده و غیر قابل تحلیل و بررسی می باشد. گسترش پایگاه های اطلاعاتی می تواند زمینه را برای بهبود اطلاعات موجود فراهم کند و سبب افزایش اثربخشی تصمیمات اتخاذ شده گردد. ارتقای نیروی انسانی در صنعت گردشگری و بویژه ارتقا کیفیت عملکرد و تصمیم گیریهای مدیران در سطوح ختلفم سازمان و صنعت تاثیرات کاملاً محسوسی را بر نوآور بودن محصولات، کیفیت متمایز خدمات و درک دقیقتر از نیازهای گردشگران را بهمراه خواهد داشت. استفاده از پایگاه داده ها و سایر روشها و ابزارهای نگهداری اطلاعات17 سازمانها و نهادها را برای نگهداری اطلاعات مختلف کمک می کنند. پایگاههای داده ها ، اطلاعات متنوعی از جمله اطلاعات دموگرافیک گردشگران، میزان صرف هزینه ها، تحصیلات، سن و ... را در اختیار عرضه کنندگان خدمات گردشگری و کاربران سیستمها قرار می دهد.

 

داده کاوی اطلاعات، تحلیل اطلاعات جمع آوری شده توسط هر یک از واحدهای گردشگری این امکان را به دستندرکاران و مدیران صنعت می دهد که روندها جاری بر اطلاعات را شناسایی کنند و در طراحی خدمات بعدی از آن استفاده کنند.

 

 

 

 

 

activity monitoring groupware’s for enterprise collaboration data warehouse


 

 

15

 

16

 

17

 

هدف اساسی داده کاوی عبارت است از است اج دانشهای نهفته در درون اطلاعات سازمانی. سیستمها و نرم افزارهای داده کاوی اطلاعات گسترده موجود در پایگاه داده ها سازمان را از گذشته مورد بررسی قرار می هند و به شناسایی روندها، الگوها

 

æ                  روابط و همبستگیهای موجود میان داده های خام می پردازند. حاصل فعالیتهای این سیستمها اطلاعاتی است که مدیران و کاربران را برای تصمیم گیریهای پشتیبانی می کنند. نتایج این سیستمها بصورت درختهای تصمیم گیری، رگرسیونها ، شبکه های عصبی، کلاستر بندی داده ها و یا تحلیل سبد بازار می باشد. این سیستمها با بررسی اطلاعات از جنبه های مختلف زمانی، مکانی، دموگرافیک و... داده ها را از ح انجماد خارج و امکان بهره برداری از این داده ها را برای ارائه محصولات مطلوبتر و منطبق بر نیازهای گردشگران فراهم می کند. این سیستمها همچنین، نحوه رفتارهای هر یک از مخاطبان را درمقابل پیامهای تبلیغاتی مقصد مورد ارزی قرار می دهند که هریک از این افراد تحت تاثیر کدامیک از پیامها، مقصد نهایی خود را برگزیده اند. شناسایی کشورهایی که از حیث تعداد گردشگر وجی در سال دارای آمار بالایی می باشند در حالیکه این کشورهای تعداد ورودیهای اندکی به کشور ما دارند و برنامه ریزی خاص برای معرفی واطلاع رسانی بالاتر به این کشورها از طریق رسانه ها مطلوب، از جمله دیگر کارائییهای این سیستمها می باشد، که وم پیاده سازی آنرا در صنعت گردشگری کشور نمایان می سازد. برای مثال استفاده از رسانه های الکترونیکی ، تلویزیون و یا بروشورهای چاپ شده ، بسته به شرایط هر کشور می تواند اثربخشی خاصی را بهمراه داشته باشد.

گسترش پرتال جامع کشور با امکان دسترسی به کلیه فعالان در صنعت، ارائه زمانبندیهای برنامه ها، فستیوالها و مراسم مختلف، شرایط آب و هوای مناطق مختلف، اظهار نظر سایر گردشگران، تغییر واحد پول سایر کشورها ، ارائه مطالب بروز و جذاب، اطلاع رسانی در مورد امکانات مختلف اقامتی ، جاذبه ها و ... که از این طریق امکان رزرواسیون و پرداخت برای بازدید کنندگان فراهم شود. اطلاعات مندرج در این پایگاه می بایست به چندین زبان رایج و متداول دنیا قرار داده شود. جامعیت این پرتال بایستی به گونه ای شدبا که نهایتاً برای گردشگران یک پایگاه اطلاعاتی گردشگری را ایجاد کند.18 قابلیتها ، امکانات و تسهیلات فراهم شده از سوی این پرتال بایستی به حدی باشد که یک مشتری بالقوه را در نقاط مختلف دنیا برای انتخاب کشور بعنوان مقصد تحریک کند. این پرتالهای سیستمهای جامعی هستند که امکان ارتباطات کلیه ذینفعان و علاقمند یک سازمان را بر اساس دسترسیهای تعریف شده ای امکانپذیر می سازند. این سیستمها در گونه های مختلف شبکه ها قابل پیاده سازی هستند و امکان سازگاری آنها با سایر پایگاههای ورودی اطلاعات به سازمان19 می باشد. این سیستمها چون اطلاعات جامعی را از محیط داخلی و خارجی سازمان دارند، پایگاه مناسبی برای مدیریت دانش سازمان

 

æ                  بعبارتی گسترش یادگیری سازمانی از روندهای درونی و بیرونی سازمان می باشند. سیستمهای مدیریت دانش این امکان را به سازمانها می دهند که بتوانند دانشهای ضمنی افراد را که به مرور زمان و بر اثر تجربه بدست می آید ، گردآوری، تدوین و در راه یادگیری سازمانی از آن استفاده کنند. از اینرو این پرتالها بتدریج بعنوان پرتال دانشهای سازمانی20 شناخته می شوند. برای نمونه کشور استرالیا دارای یک پرتال جامع مربوط به صنعت گردشگری می باشد. این کشور اولین وب سایت خود را در سال 1996 معرفی و از طریق آن اقدام به فعالیت نمود. این پرتال مشتمل بر 11000 صفحه بود که از طریق این صفحات اطلاعات مختلفی در مورد مقصد در اختیار بازدید کنندگان قرار می داد. در سال 1998 این سایت به ایجاد دروازه ای برای منطقه ی شمالی پرداخت و سپس این دروازه ها را برای سایر نقاط جهان گسترش داد. در هریک از این دروازه ها

 

 

 

 

 

visitors information system - vis call centers, mail server &… enterprise knowledge portals


 

 

 

18

 

19

 

20

 

امکانات ترجمه اطلاعات نیز رعایت شده بود. در سال 1999 لایه سوم نیز در مجموعه فعالیتهای سایت قرار گرفت که از طریق آن به شناسایی رفتارهای بازدید کنندگان پرداخته می شد و بر اساس این قابلیت ، درک نیازها و انتظارات گردشگران برای مقصد مهیا می گشت. در سال 2000 - 2001 تعداد بازدید کنندگان این سایت بالغ بر پنج میلیون نفر بودکه از 38 میلیون صفحه بازدید د. این رقم تا سال 2002-2003 با رشد سالیانه %50 به 12 میلیون بازدید کننده رسید. این رشد سریع در میان استفاده کنندگان خدمات اینترنتی زمینه را برای تمایل هرچه بیشتر استرالیا برای بکارگیری روشهای بازاری اینترنتی افزایش داد.[6]

 

استفاده از ابزارهای چندرسانه ای و مولتی مدیا، بروشورهای الکترونیکی، تشکیل گروههای مباحثه21 بر شناخت بهتر و دقیقتر گردشگران از شرایط موجود در کشور از حیث شرایط گردشگری ، اجتماعی و موثر است. تحقیقات زیادی تایید کننده این مطلب است که گردشگران بمراتب بیشتر تحت تاثیر گفته های سایر همنوعان خود در ب تجربیات در سفرها هستند. بنابراین انتقال و مراودات c2c در صنعت گردشگری در بسیاری از تصمیم گیریها و انتخاب مقاصد و گزینه ها موثر است . برای این منظور سایتهایی ایجاد شده که در آن افراد به راحتی می توانند تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهند. از آن جمله سایت : www.lonelyplanet.com که توانست در سال 2002 بیش از یکصد و بیست هزار نفر را جذب سایت خود کند که بتوانند آزادانه تجربیات سفرهای خود را از نقاط مختلف دنیا، در اختیار سایرین قرار دهند.

تورهای مجازی، یکی از روشهای جدیدی که امکان دسترسی الکترونیکی گردشگران را به بخشهایی از مقاصد ممکن می سازد استفاده از تورهای مجازی22 و یا سیستمهای حقیقت مجازی23 می باشد که این حس را برای گردشگران بوجود می آورد که بصورت سه بعدی و در ح های 360 درجه می توانند از زوایای مختلف به بررسی مقاصد مورد نظر بپردازند. این تصاویر، با ارائه واقعی شرایط محل، تاثیر زیادی در انتخاب شدن یک منطقه بعنوان مقصد نهایی برای گردشگران دارد.

 

گسترش استفاده از بروشورهای الکترونیکیاین، بروشورها معمولاً دارای هزینه های پیاده سازی بسیار کمتری نسبت به بروشورهای چاپی دارند، امکان دسترسی به آنها از همه نقاط دنیا ممکن است. توزیع این بروشورها نیز از طریق کانا

مشاهده متن کامل ...

Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.