پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 پل گره شانس پل عابر پیاده ای در چین
پایان نامه بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش مطلوبیت گذرگاه عابر پیاده و اف
درخواست حذف اطلاعات
پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش مطلوبیت گذرگاه عابر پیاده و افزایش ایمنی راه ها به روش ahp فازی

 

هزینه کل پایان نامه 350000 تومان  

 

چکیده

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش مطلوبیت گذرگاه عابر پیاده

 

æ افزایش ایمنی راهها به روشahp فازی انجام گرفته است. پس از جمع آوری دادهها از طریق پرسش نامه، ازطریق نرم افزار متلب مدل بررسی گردید و روابط میان متغیرها از طریق روش ahp که یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره می باشد، مورد تحلیل قرار گرفت

 

æ  پارامترهایی که موجب مطلوب بودن گذرگاهها در جهت افزایش ایمنی عابران پیاده می-شوند، رتبه بندی شدند. برای بررسی میزان بودجه و هزینه بر روی پارامترهای این مطالعه از روش topsis فازی استفاده میگردد. بنابر نتایج حاصله عامل هزینه بر روی پلهای زیرگذر با رین اثر و خط کشی کمترین اثر را داراست.

 

کلید واژه: گذرگاه عابر پیاده - ایمنی راهها- ahp فازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‌و

 

 

فهرستمطالب -1فصلاول1‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

 

-1-1 مقدمه ......................................................................................................................

2

-2-1

بیان مسأله .............................................................................................................

3

-3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ........................................................................................

3

-4-1

اه تحقیق ........................................................................................................

5

-5-1

تعریف واژگان .........................................................................................................

5

-6-1

ساختار پایان نامه ...................................................................................................

8

 

‌-2فصلدوم:ادبیاتوچارچوبتحقیق9‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

-1-2 مقدمه................. ....................................................................................................

11

-2-2

مبانی نظری .........................................................................................................

11

-3-2 اهمیت و مزایای توسعه سیستم پیاده روی ...........................................................

11

-4-2 ویژگی های رفتاری عابران پیاده ...........................................................................

13

-5-2 عوامل مؤثر بر کارایی پل های عابر .......................................................................

14

-6-2

پل های زیرگذر ....................................................................................................

16

-7-2

زیرگذر عابر پیاده .................................................................................................

17

-8-2 جزیرههای میانی وسط خیابان .............................................................................

21

-9-2 ترافیک و چگونگی اعمال قوانین و مقررات ترافیکی ...............................................

21

-11-2 ایمنی راه ها .........................................................................................................

25

-11-2 تأثیر طرح هندسه راه در طراحی شهر ..................................................................

27

-12-2 ادبیات تحقیق ......................................................................................................

27

-13-2 پیشینه تحقیق .....................................................................................................

31

 

‌‌-3فصلسوم:روششناسیتحقیق39‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

-1-3 مقدمه ...............................................................................................................

41

 

 

 

فهرستمطالب

 

-2-3

روش تحقیق ........................................................................................................

41

-3-3 شاخصها و مدل مفهومی.......................................................................................

42

-4-3 تصمیم گیری چند معیاره ....................................................................................

42

-5-3

معیارهای تصمیم گیری........................................................................................

43

-6-3  تعیین روش امتیازدهی به شاخص ها ....................................................................

44

-7-3

ماتریس تصمیم گیری ..........................................................................................

44

-8-3 مدل تصمیم گیری و رتبه بندی ........................................................... topsis

44

-9-3

روش گردآوری اطالعات .......................................................................................

45

-11-3 ابزار گردآوری اطالعات .........................................................................................

47

-11-3 جامعه نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه .......................................................

47

-12-3 جمع بندی ..........................................................................................................

51

 

‌-4فصلچهارم:تجزیهوتحلیلدادهها51‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

-1-4 مقدمه.............. ......................................................................................................

52

-2-4

روش سلسه مراتبی .................................................................................... ahp

53

-3-4

تکنیک تاپسیس فازی ..........................................................................................

72

 

-5فصلپنجم:نتیجهگیری90‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

-1-5 مقدمه................................................................................................

91.........

-2-5

خالصه یافته ها ..............................................................................................

91……

-3-5

خالصه نتایج ........................................................................................................

93

منابع.............

........................................................................................................

117

 

 

 

فهرست اشکال

 

شکل :1-2 زیرگذر عابر پیاده، کامبرنالد، اسکاتلند، تنوع نو ردازی................... ............. 17

 

شکل:2-2 زیرگذر عاب یاده، شهر فونی ، ای آریزونا، ، تنوع مصالح................... 18

 

شکل :1-4 درخت سلسله مراتب................................................................................. 55

 

شکل:2-4 وجی نرم افزار ماتریس مقایسه ی زوجی شاخصها نسبت به هدف.................. 61

 

شکل:3-4 وجی نرم افزار ماتریس مقایسه ی زوجی شاخصها نسبت به هدف................. 64

 

شکل4-4 وجی نرم افزار ماتریس مقایسه ی زوجی شاخصها نسبت به هدف.................. 67

 

شکل:5-4 وجی نرم افزار ماتریس مقایسه ی زوجی شاخصها نسبت به هدف................. 71

 

شکل:6-4 اعداد فازی مثلثی معادل طیف 7 درجه جهت ارزی گزینهها.......................... 73

 

شکل:7-4 اعداد فازی مثلثی معادل طیف 7 درجه جهت رتبه بندی اهمیت معیارها........... 74

 

شکل:8-4 وجی نرم افزار متلب................................................................................ 79

 

 

فهرست جداول

 

ج :1-4 درجه بندی اهمیت عناصر............................................................................. 56

 

ج :1-4 وزن دهی اولیه هر یک از شاخص های فرعی شاخص اصلی خط کشی................. 61

 

ج :3-4 مقادیر ضریب سازگاری در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در نمونه موردی............. 61

 

ج :4-4 رتبه نهایی شاخصها........................................................................................ 62

 

ج :5-4 وزن دهی اولیه هر یک از شاخص های فرعی شاخص اصلی چراغ های راهنمایی .. 63

 

ج :6-4 مقادیر ضریب سازگاری در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در نمونه موردی............. 64

 

ج :7-4 رتبه نهایی شاخصها........................................................................................ 65

 

ج :8-4 وزن دهی اولیه هر یک از شاخص های فرعی شاخص اصلی پلهای روگذر............. 66

 

ج :9-4 مقادیر ضریب سازگاری در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در نمونه موردی............. 67

 

ج :11-4 رتبه نهایی شاخصها...................................................................................... 68

 

ج :11-4وزن دهی اولیه هر یک از شاخص های فرعی شاخص اصلی پل های زیرگذر........ 69

 

ج :12-4 مقادیر ضریب سازگاری در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در نمونه موردی........... 71

 

ج :13-4 رتبه نهایی شاخصها.................................................................................... 71

 

ج :14-4 اعداد فازی مثلثی معادل طیف 7 درجه جهت ارزی گزینه ها......................... 73

 

ج :15-4 اعداد فازی مثلثی معادل طیف 7 درجه جهت رتبه بندی معیارها...................... 74

ج :16-4فاصله از ایده آل فازی..................................................... ............................ 81

ج :17-4 نسبی به راه حل ایده آل.................................... ............................. 82

 

ج :18-4طیف فازی مولفه ها................................................................................... . 83

ج :19-4اوزان شاخص ها و طیف فازی مولفه ها........................ .................................. 84

 

ج :21-4فاصله از ایده آل فازی.................................................................................. 86

ج :21-4 نسبی به راه حل ایده آل........................... ....................................... 87

 

ج :22-4اقدامات اصالحی تعریف شده و هزینه اقدام..................................................... 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

بررسیورتبهبندیعواملموثربرافزایشمطلوبیتگذرگاهعابرپیادهو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌…‌کلیاتتحقیق  

  

-1-1  مقدمه

 

پیاده روی طبیعیترین شکل جابهجائی است و علی االصول باید ایمنترین و راحتترین آن نیز باشد. با این وجود امروزه در ای ما پیاده روی کمتر مورد توجه قرار گرفته و دامنه این موضوع تاجائی گسترش یافته که هویت پیاده به عنوان یکی از مهم ترین ارکان سیستم حمل و نقل شهری مخدوش و پیاده فاقد جایگاه در خور و شایسته در سیستم حمل و نقل شهری شده است. پل عاب یاده به عنوان گذرگاه عرضی غیرهم سطح روگذر راه حلی جهت تسهیل عبور و افزایش ایمنی وی به منظور جلوگیری از حوادث و مشک ترافیکی معابر ارائه شد. اما این سازه ف ی در مجاورت با سازههای بتونی در غالب موارد، سبب اختالل تردد عابران پیاده در پیادهروها گردید و از کیفیت فضای پیادهرو کاست. نور عمومی محیط بسیاری از پلهای عابر پیاده برای روشنایی فضای پل ناکافی است و عدم نو ردازی مناسب همراه با استفاده اندک شهروندان سبب ایجاد فضای غیرقابل دفاع گردیده است. عالوه بر آن غالبا پل عاب یاده برای معلولین و سالخوردگان غیرقابل استفاده بوده و این امر سبب از میان رفتن همه شمولی فضا گردیده است. پلهای روگذر مکانهایی است که اغلب شهروندان مایل به استفاده از آن ها نمیباشند زیرا بیشتر افراد به طور ذاتی متمایل به صرف کمترین انرژی در فضا میباشند. از طرفی پلهای عاب یاده به علت محدودیت دید موجب اغت منظر شهری گردیده است. حفظ یکپارچگی معماری ساختمانهای قدیمی با وجود سامانه پیاده رو هوایی، بسیار دشوار است. پلهای عاب یاده هوایی ساخته شده برای چنین معابری، چشم انداز سنتی محور خیابان را مسدود نموده، ادراک محیطی و حس هم پیوندی بین زیرحوزهها و لنگرگاههای جاذب جمعیت را کم کرده و یکپارچگی بصری شخصیت مرکز شهر را تضعیف می نماید.

 

یکی از مهمترین نکات در عرصه عابران پیاده ایجاد ایمنی هرچه بیشتر برای عابر پیاده در هنگام عبور از گذرگاهها و جلوگیری از تصادف عابران با وسایل نقلیه عبوری است. عابران پیاده در میان

 

بررسیورتبهبندیعواملموثربرافزایشمطلوبیتگذرگاهعابرپیادهو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌…‌کلیاتتحقیق

 

کاربران جادهای به عنوان آسیب پذیرترین گروه در معرض خطرات محسوب می شوند؛ زیرا تصادف یک وسیله نقلیه با عابر پیاده تقریبا به صورت اجتناب ناپذیری منجر به جرح یا فوت عابر پیاده می گردد، پس باید با ایجاد تجهیزات ایمنی و اجرای را ارهای موثر در گذرگاههای عرضی موجب افزایش ایمنی برای عابر پیاده شد. در طراحی گذرگاههای عابر پیاده ضروری است که معیارهای مهم و مؤثر در انتخاب محل گذرگاه ایمن عابر پیاده بررسی شده و تجهیزات مورد استفاده برای افزایش ایمنی عابر پیاده مورد ارزی قرار گیرد.

 

-2-1  بیان مسأله

 

حرکت پیاده طبیعیترین، قدیمیترین و ضروریترین شکل جابهجایی انسان در محیط است و پیاده روی هنوز مهمترین امکان برای مشاهده مکانها، فعالیتها و احساس شور و تحرک زندگی و کشف ارزشها و جاذبههای نهفته در محیط است )احمدی و همکاران،.)1390

 

گذرگاهها در جهت ایمن نمودن عبور عابرین از عرض سواره روها احداث میشوند. هرکدام از گذرگاهها عواملی در جهت تشویق و ترغیب عموم برای استفاده از آنها . همچنین افزایش ایمنی را دارند.

 

در این مطالعه عواملی که موجب افزایش مطلوبیت گذرگاههای عابر پیاده میشود رتبه بندی می-

 

شوند تا با توجه به بودجه احداث گذرگاهها و هزینه اجرای عوامل به ترتیب مورد اولویت قرار بگیرند.

  

-3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

جزء اصلی که در گذشته در برنامه ریزی و طراحی شهری از آن استفاده د و مورد توجه قرار گرفته بود عابر پیاده میباشد. هم اکنون رشد شهر نشینی و ازدیاد وسایل نقلیه در کشور باعث از

 

بررسیورتبهبندیعواملموثربرافزایشمطلوبیتگذرگاهعابرپیادهو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌…‌کلیاتتحقیق

  

بین رفتن مقیاس انسانی در سطح شهر، نابودی فضاهای شهری و ارتباط چهره به چهره، افزایش تراکم در مراکز شهری و افزایش میزان تصادفات در شبکه معابر، از بین رفتن ایمنی و امنیت عابران پیاده، کاهش ارزش عابر پیاده، و به طور کلی موجب تنزل کیفیت محیط از دیدگاههای مختلف شده و امکان بهرهگیری از موقعیت مکانی محیط را به شدت کاهش داده است و در نهایت به بروز محیطی با کیفیت پایین و نا امن به خصوص برای عابران پیاده میشود)کاشانی جو، .)1390

 

 

 

 

 

 

 

ظهور اتومبیل سبب ایجاد تحو ی در جوامع صنعتی شد و جابهجایی انسان و کاال را تسریع بخشید. خیابانها و بزرگراههای بسیاری برای حرکت وسایل نقلیه احداث شدند و در ساخت و بازسازی ا به رغم آنکه عابرین پیاده جز الینفک سیستمهای حمل و نقل بودند، اولویت به وسایل نقلیه داده شد، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که شهری شدن پیش از صنعتی شدن در آن به وقوع پیوسته است، پس از ورود اتومبیل، از همان ابتدا مسئله اولویت دادن سوارهها وجود داشته است، بنابراین عابرین پیاده طبقهای از شهروندان می باشند که توجه به آنها پس از سوارهها قرار می گیرد. از آنجایی که طبق آمار راهنمایی و رانندگی در حدود %48 از تصادفات درون شهری با رفتار ترافیکی عابر پیاده در ارتباط است که یکی از مهمترین علل آن عدم عبور از پل عابر پیاده میباشد. در تحقیق حاضر با توجه به بحث مهم عابر پیاده و نقش آن در رابطه با ترافیک شهری و تصادفات درون شهری و با توجه به زیاد بودن میزان تلفات عابرین پیاده در راه-

 

های برون شهری، وم توجه به بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر افزایش مطلوبیت گذرگاه عابر پیاده و افزایش ایمنی راهها و انجام اقدامات و اعمال تمهیدات ایمنی در مقاطع پر حادثه برای عابرین پیاده به منظور افزایش سطح ایمنی عبور و مرور آنها به شدت احساس میشود)اوته و همکاران، .)2012

 

 

 

4

 

بررسیورتبهبندیعواملموثربرافزایشمطلوبیتگذرگاهعابرپیادهو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌…‌کلیاتتحقیق

 

-4-1 اه تحقیق

 

 • هدف اصلی

 

بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش مطلوبیت گذرگاه عابر پیاده و افزایش ایمنی راهها

 

به روشahp فازی.

 

 • اه فرعی

 

 1. بررسی ایجاد خط کشی مناسب عابر پیاده بر افزایش مطلوبیت گذرگاه عابر پیاده و افزایش ایمنی راهها.

 

 1. بررسی ایجاد چراغ های راهنمایی بر افزایش مطلوبیت گذرگاه عابر پیاده و افزایش ایمنی راهها.

 

 1. بررسی ایجاد چراغ های چشمک زن فانوسی و جاسازی شده در روسازی آسف ها بر افزایش مطلوبیت گذرگاه عابر پیاده و افزایش ایمنی راهها.
 2. بررسی ایجاد پلهای روگذر و زیرگذر عابر پیاده بر افزایش مطلوبیت گذرگاه عابر پیاده و افزایش ایمنی راهها.

 

 1. بررسی مکانی مناسب گذرگاههای پیاده بر افزایش مطلوبیت گذرگاه عابر پیاده و افزایش ایمنی راه ها.

 

 

-5-1  تعریف واژگان

 

 • گذرگاه عابر پیاده:

 

تسهی ی است که به منظور جداسازی زمانی یا مکانی ترافیکی پیاده و سواره درعرض معبر ایجاد

 

می شوند.

 

 

 

 

5

 

بررسیورتبهبندیعواملموثربرافزایشمطلوبیتگذرگاهعابرپیادهو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌…‌کلیاتتحقیق

 

 

 

 • عابر پیاده:

 

عابر پیاده به فردی گفته میشود که یک مسافت را با پا به صورت پیادهروی یا دو طی میکند. در بعضی از جوامع افرادی که از وسایل سبک و کمسرعتی مانند: اسکیتبرد، ویلچر و موارد مشابه برای حمل و نقل استفاده میکنند نیز جزو عابر پیاده محسوب میگردند)کریمی، .)1388

 

 • مفهوم پیاده رو :

 

گذرگاهی است که در کنار مسیرهای سوارهرو مثل جاده ، خیابان و یا میدان منحصرا برای حرکت عابران پیاده ساخته میشود . در به آن پیادهرو1 و در انگلستان به آن پیادهرو روسازی2 می-

گویند) قنبری ، .)1382

 

 • مفهوم پیاده راه:

 

خیابانی است که به منظور برتری دادن به محیط ورود اتومبیلهای سواری را به آن ممنوع میکنند و ورود سایر وسایل نقلیه موتوری به آن تنظیم میشود)شنعار3، .)2012

 

 • ایمنی:

 

منظور از ایمنی مراقبت و رسیدگی سریع به مکانهای مورد نظر و کاربران آن در برابر خطرات احتمالی است. ایمنی به معنای در امان بودن از ریسک غیرقابل قبول یک خطر یا به عبارتی میزان و درجه دور بودن از خطرات است)صمدیار، .)1387 عنصریست بنیادینی که پرثمری حیات راه، در گرو حضور مستمر آن است. از آن زمان که کوشش برای ایجاد راه شکل میگیرد، فراهم بودن ایمنی، همچون رعایت سایر ضوابط و معیارها، باید مد نظر باشد. حاصل این کار، پیدایش راهی

 

 

 

 

 

1 side walk 2 pavement footway

3 shinar

 

 

بررسیورتبهبندیعواملموثربرافزایشمطلوبیتگذرگاهعابرپیادهو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌…‌کلیاتتحقیق

 

 

 

 

 

است که ایمنی را در ذات و البه الی وجود خود، به صورت زیربنایی دارد و بار آن را به شکل زیور تحمیلی و روبنایی بر دوش نمی کشد)کریمی، .)1388

 

 • :1ahp

 

روشی است که در آن یک وضعیت پیچیده، به بخش های کوچکتر آن تبدیل شده است، سپس این اجزا در یک ساختار سلسله مراتبی قرار می گیرند. در این روش به قضاوت های ذهنی با توجه به اهمیت هر متغیر مقادیر عددی اختصاص داده، متغیرهایی که بیشترین اهمیت را دارند، مشخص میشوند. به عبارت دیگر ترتیب اولویت متغیرها تعیین میشوند. با کمک این روش می-توان مسائل پیچیده را درک کرد. به طور کلی انسانها دو رویکرد اساسی را در تجزیه و تحلیل به کار میبرند که شامل رویکرد قیاسی2 و رویکرد سیستمی3 است. به کارگیری هر دو رویکرد سیستمی و قیاسی در درک یک سیستم پیچیده بسیار موثر خواهد بود و ترکیب این دو رویکرد از طریق فن ahp امکان پذیر است)پودزکو و همکاران4، .)2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 analytic hierarchy process 2deductiveapproach 3inductive approach 4 podvezko et al

 

 

7

 

بررسیورتبهبندیعواملموثربرافزایشمطلوبیتگذرگاهعابرپیادهو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌…‌کلیاتتحقیق

 

 

 

 

 

-6-1  ساختار پایان نامه

 

با توجه به بحث مهم عابر پیاده و ایمنی راهها و ارتباط بین این دو مؤلفه با ترافیک شهری و همچنین تصادفات درون شهری به گذرگاه عابر پیاده و ایمنی راه پرداخته شد و به اه ی را که در این پژوهش بررسی می شود انتظار می رود که در فصول آتی با در نظر گرفتن فرضیهها و ارتباطی که بین این دو مولفهها وجود دارد به مبانی نظری آنها پرداخته می شود. در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است.

 

این پایان نامه شامل 5 فصل به شرح زیر می باشد: فصل اول: کلیات که همین فصل را شامل می شود.

فصل دوم: به پیشینه تحقیق و بررسی انواع گذرگاه های عابر پیاده و اهمیت و مزایای توسعه سیستم پیاده روی و ویژگی رفتاری عابران پیاده می پردازد.

فصل سوم: به روش تحقیق و روش وزن دهی تحلیل سلسه مراتبی بطور کامل پرداخته می شود. فصل چهارم: محاسبه وزن معیار ها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و در نهایت مشخص شدن رتبه عوامل موثر بر مطلوبیت گذرگاه های عابر پیاده می باشد.

 

فصل پنجم: ارائه نتایج و پیشنهادات را شامل می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهده متن کامل ...
پل گره شانس ، پل عابر پیاده ای در چین +تصاویر
درخواست حذف اطلاعات
[ad_1]
مفیدستان:
 • تاریخ انتشار : دوشنبه 23 / 01 / 2017
 • مشاهده : 53
 • سایر خبرهای : دکوراسیون
 • rss
 • اشتراک گذاری:

پل گره شانس را در ادامه ببینید :

پل گره شانس

« پل گره شانس »، پل عابر پیاده ای در چین

ومی ندارد که همه پل های جهان از یک استاندارد تبعیت کنند. مثلا همگی آنها خا تری، مسطح و دارای کابل های متصل به آن باشند بلکه می توانند در هم تنیده و رنگارنگ هم باشند.

و این همان فلسفه ای است که در پشت ساخت «پل گره شانس» یا the lucky knot bridge
در چانگشای چین وجود دارد. این پل توسط گروه معماران next architects طراحی شده است.

پل شانس دربرگیرنده سه پل در هم تنیده و پیچان است که در مجموع یک ساختار را تشکیل داده اند.
«مایکل شرایما ز» (michel schreimachers) یکی از شرکای سازنده،
در مصاحبه ای با «بیزنس اینسایدر» در مورد برنده شدن طرح این پل در رقابت بین المللی سال ۲۰۱۳ توضیحاتی می دهد.

پل گره شانس

«پل گره شانس» در چین؛ پل عابر پیاده ای متشکل از ۳ پل در هم تنیده

مراحل اتمام این پل نیز در سال ۲۰۱۶ میلادی به انجام رسید.
تصاویری را که از این پل عجیب خواهید دید، به همراه توضیحات آن، شما را با ساختار آن بیشتر آشنا خواهد ساخت.

این پل در فاصله بین یک اتوبان و رودخانه dragon king harbor قرار گرفته
و در ارتفاع حدود ۲۴ متری از سطح رودخانه قرار گرفته و قایق ها در زیر آن در رفت و آمد هستند.

پل گره شانس

«پل گره شانس» در چین؛ پل عابر پیاده ای متشکل از ۳ پل در هم تنیده

این پل که از به هم تنیده شدن سه پل به هم ساخته شده
از ۸ خیابان برای عابران پیاده قابل دسترسی است.

پل گره شانس

«پل گره شانس» در چین؛ پل عابر پیاده ای متشکل از ۳ پل در هم تنیده

معابر عبوری برای عابران پیاده در این پل در پنج نقطه تعبیه شده اند
که «شرایما ز» آنها را «ورودی های ماه» نامیده.

پل گره شانس

«پل گره شانس» در چین؛ پل عابر پیاده ای متشکل از ۳ پل در هم تنیده

طرح این پل تقلیدی از چرخ فلک است. به گفته «شرایما ز» این معابر نه تنها کار عبور
برای عابران پیاده را آسان می کند بلکه برای آنها یک زمین بازی را نیز فراهم می آورد.

پل گره شانس

«پل گره شانس» در چین؛ پل عابر پیاده ای متشکل از ۳ پل در هم تنیده

طرح اصلی پل برگرفته از گره های چینی است. نام این پل یعنی the lucky knot bridge که به معنای « پل گِرِه شانس» است نیز به همین دلیل انتخاب شده.

پل گره شانس

«پل گره شانس» در چین؛ پل عابر پیاده ای متشکل از ۳ پل در هم تنیده

«شرایما ز» اذعان می دارد در هنر فولکلور چینی، «گره» نمادی از شانس و خوشبختی است.
رنگ هم می تواند معنایی چون شانس و شعف را داشته باشد.

پل گره شانس

«پل گره شانس» در چین؛ پل عابر پیاده ای متشکل از ۳ پل در هم تنیده

گروه next architects به ساخت پل هایی بر خلاف تصور رایج شهرت دارند.
یکی دیگر از نمونه های پل این کمپانی که در هلند ساخته شد،
نمونه دشت سیل است که به داخل آب نیز وارد می شود. این پل در سال گذشته به بهره برداری رسید.

پل گره شانس

«پل گره شانس» در چین؛ پل عابر پیاده ای متشکل از ۳ پل در هم تنیده

مانند تمام نمونه های دیگر طراحی های next architects، «پل شانس» نیز چیزی به غیر از یک پل معمولی با ساختاری متفاوت نیست.

پل گره شانس

«پل گره شانس» در چین؛ پل عابر پیاده ای متشکل از ۳ پل در هم تنیده

روزیاتو

پل گره شانس ، پل عابر پیاده ای در چین +تصاویر


[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع

پل گره شانس ، پل عابر پیاده ای در چین تصاویر پل گره شانس ، پل عابر پیاده ای در چین تصاویر
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
ابتکار «جاده ابریشم جدید» چین (اه ، موانع و چالشها)
درخواست حذف اطلاعات

بهرام احمدیان، دانشکده مطالعات جهان، تهران؛ روح اله صالحی ت آباد، علامه طباطبائی

امروز آسیا به عنوان یک قاره پهناور با تحولات جدیدی رو به رو است و بازیگران مختلفی طرحهایی را در راستای تأمین اه خود در مناطق مختلف آن ارائه داده­اند. چین یکی از این بازیگران نوظهور است که برای تبدیل شدن به قدرت جهانی طرح احیای جاده ابریشم را مطرح نموده است. این جاده یکی از ابتکارهای اساسی سیاست خارجی چین برای گسترش حوزه نفوذ و تأثیرگذاری خود به دیگر مناطق است. این طرح که تقریبا 4.4 میلیارد نفر) 65 درصد (از جمعیت جهان و 21 تریلیون از تولید ناخالص جهانی را در بر می­گیرد، توسط رئیس جمهور چین در سپتامبر 2013 اعلام شد و از دو بخش کمربند اقتصادی «جاده ابریشم جدید» و «جاده ابریشم دریایی» تشکیل شده است. تلاش و اهتمام چین برای پیشبرد چنین طرحهای عظیمی جدای از آنکه می­تواند آثار و پیامدهای اقتصادی و جدی برای این کشور در پی داشته باشد، نیز می­تواند در سیاست خارجی چین گسترش­گرایی بیشتر و نقش فعالانه­تر منطقه­ای داشته باشد. عرصۀ رقابت چین و در اقتصاد بین الملل، افزایش نفوذ چین در اقتصاد آسیا و رشد چشمگیر فعالیت های اقتصادی و تجاری چین در آفریقا در مقایسه با سایر قدرت ها به خصوص ایالات­متحده نشان می دهد که چین با احیای جاده ابریشم و ترسیم یک کمربند اقتصادی، دسترسی بازارهای جهانی را تسهیل و گسترش یک کریدور حمل و نقل بین المللی و قابل اتکاء با هزینه های مقرون به صرفه تر را در راستای منافع ملی خود تدوین کرده است. بر این اساس، مولفین این مقاله سوال خود را چنین مطرح می­کنند که آیا ابتکارهای چین به رغم گفته مقامات پکن می­تواند در عمل به منصه ظهور برسد یا موانع موجود بر سر راه این طرحها از به ثمر رسیدن آنها جلوگیری خواهد کرد؟ فرضیه ما این است که باتوجه به هزینه­های گزاف، طرحهای چین و کارشکنی­هایی که ممکن است ایالات­متحده در رقابت با پکن جلوی این طرحها ایجاد کند و همچنین به دلیل مشکلات زیست محیطی و عدم همراهی برخی کشورها حداقل در آینده نزدیک احتمال موفقیت این طرحها بعید به نظر می­رسد. متن کامل مقاله

کلیدواژه ها

چین؛ جاده ابریشم جدید؛ آسیای مرکزی؛ روسیه و
عنوان مقاله [english]
china's new silk road initiative (aims, obstacles and challenges)
چکیده [english]
abstract
today, asia as a continent is faced with new developments and plans in order to meet the goals of different actors in different regions of the continent. china is one of the emerging players who plan to become a global power, has proposed the revival of the silk road initiative. silk road is one of china's foreign policy initiatives for expanding their influence to other areas. the plan, which almost covers an area of 4.4 billion people 65% of the world's population and 21 trillion of global gdp in total. the initiative was announced by president of china in september 2013 and the two economic belt “new silk road" (one road and one belt) and "marine silk road" has been formed. effort and dedication of china to promote such huge projects apart from the economic and political consequences could be serious for the country in the lead, also could be the formation of china's ambitious new foreign policy to expand more and trying to play a regional role.
کلیدواژه ها [english]
key words: china, new silk road, central asia, russia, united states of america
اصل مقاله

ابتکار «جاده ابریشم جدید» چین

(اه ، موانع و چالشها)

بهرام احمدیان[1]

روح­­اله صالحی ت­آباد

(تاریخ دریافت 17/7/95- تاریخ تصویب 13/8/95)

چکیده

امروز آسیا به عنوان یک قاره پهناور با تحولات جدیدی رو به رو است و بازیگران مختلفی طرحهایی را در راستای تأمین اه خود در مناطق مختلف آن ارائه داده­اند. چین یکی از این بازیگران نوظهور است که برای تبدیل شدن به قدرت جهانی طرح احیای جاده ابریشم را مطرح نموده است. این جاده یکی از ابتکارهای اساسی سیاست خارجی چین برای گسترش حوزه نفوذ و تأثیرگذاری خود به دیگر مناطق است. این طرح که تقریبا 4.4 میلیارد نفر) 65 درصد (از جمعیت جهان و 21 تریلیون از تولید ناخالص جهانی را در بر می­گیرد، توسط رئیس جمهور چین در سپتامبر 2013 اعلام شد و از دو بخش کمربند اقتصادی «جاده ابریشم جدید» و «جاده ابریشم دریایی» تشکیل شده است. تلاش و اهتمام چین برای پیشبرد چنین طرحهای عظیمی جدای از آنکه می­تواند آثار و پیامدهای اقتصادی و جدی برای این کشور در پی داشته باشد، نیز می­تواند در سیاست خارجی چین گسترش­گرایی بیشتر و نقش فعالانه­تر منطقه­ای داشته باشد. عرصۀ رقابت چین و در اقتصاد بین الملل، افزایش نفوذ چین در اقتصاد آسیا و رشد چشمگیر فعالیت های اقتصادی و تجاری چین در آفریقا در مقایسه با سایر قدرت ها به خصوص ایالات­متحده نشان می دهد که چین با احیای جاده ابریشم و ترسیم یک کمربند اقتصادی، دسترسی بازارهای جهانی را تسهیل و گسترش یک کریدور حمل و نقل بین المللی و قابل اتکاء با هزینه های مقرون به صرفه تر را در راستای منافع ملی خود تدوین کرده است.

بر این اساس، مولفین این مقاله سوال خود را چنین مطرح می­کنند که آیا ابتکارهای چین به رغم گفته مقامات پکن می­تواند در عمل به منصه ظهور برسد یا موانع موجود بر سر راه این طرحها از به ثمر رسیدن آنها جلوگیری خواهد کرد؟ فرضیه ما این است که باتوجه به هزینه­های گزاف، طرحهای چین و کارشکنی­هایی که ممکن است ایالات­متحده در رقابت با پکن جلوی این طرحها ایجاد کند و همچنین به دلیل مشکلات زیست محیطی و عدم همراهی برخی کشورها حداقل در آینده نزدیک احتمال موفقیت این طرحها بعید به نظر می­رسد.

واژه­هایکلیدی:چین، جاده ابریشم جدید، آسیای مرکزی، روسیه و .

مقدمه

جاده ابریشم قدیمی[2] تجارت چین که بیش از دو هزار سال پیش مورد استفاده بود، کماکان در جهان بسیار شهرت دارد. جاده ابریشم به عنوان پلی بین چین و کشورهای اروپا، آسیا و آفریقا برای تبادلات مادی و تمدنی شرقی و غربی سهم مهمی ادا نموده است. این جاده راه تجارت زمینی چین با آسیای جنوبی، غربی و اروپا و آفریقا از راه آسیای مرکزی در روزگار قدیم بود. در سالهای اخیر، ایده جاده ابریشم مجدداً احیا شده و شمندان غربی و شرقی طرحهایی را برای راه­اندازی مجدد و گسترش آن ارائه داده­اند. دو طرح در خصوص جاده ابریشم مطرح شده است که یکی طرح جاده ابریشم ایالات­متحده است که در سال 2011 توسط هیلاری کلینتون[3]، خارجه وقت این کشور مطرح شد و دیگری طرحی است که چین در نظر دارد آن را اجرایی سازد. طرح ارائه شده توسط بر اساس مطالعات گسترده فردریک استار[4]، ایده پرداز اصلی طرح جاده ابریشم جدید مطرح شده است. طرح یی جاده ابریشم جدید، زیرساخت­های روسیه (جاده­ها، خطوط­آهن و خطوط انتقال انرژی) را به کشورهای آسیای مرکزی و پس از آن به افغانستان، پا تان و هند متصل می­نماید. این طرح سعی دارد با بیرون نگاه داشتن ایران و نادیده انگاشتن اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آن به نوعی از ایفای نقش ایران در منطقه بکاهد و راه­های جدیدی را برای دسترسی به شرق پایه­گذاری نماید. این درحالی است که طرح جاده ابریشم جدید چین با دو گونه خشکی-دریایی بر آن است تا شرق آسیا را به آسیای مرکزی، آسیای­مرکزی را به غرب آسیا و غرب آسیا را به مدیترانه و شرق اروپا متصل سازد، همچنین طرح جاده ابریشم دریایی، بر آن است تا دریای جنوبی چین را به دریای مدیترانه متصل نماید (vander putten & meijnders, 2015: 8). ت چین، ابتکار خود با عنوان «جاده ابریشم دریایی قرن 21» را در اکتبر 2013 مطرح کرد، در سپتامبر همان سال چین طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم را که با هدف ایجاد زیرساخت­های لازم برای همکاری منطقه­ای که از شین­جیانگ[5] (بخش شمالی– غربی چین) تا دریای ب یک را در برمی­گیرد، آغاز کرده بود. ت چین، از اصطلاح «یک کمربند و یک جاده[6]» برای دو طرح استفاده می­کند. طرح جاده ابریشم چین که بدون ملاحظات ایدئولوژیک و بر مبنای واقعیت­های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، سازماندهی شده است، احیای جاده ابریشم قدیم و توسعه آن را مدنظر دارد. این طرح با هدف اعمال سیاست­های دوستانه در قبال کشورهای همسایه و ارائه بازده برد-برد برای همه کشورهای منطقه و همچنین جهان معرفی شده است (szczudlik-tatar, 2013: 17). پروژه­های جاده ابریشم جدید ابزاری در طرح ایجاد همکاری منطقه­ای، ایجاد انعطاف ؛ بهبود رشد اقتصادی، پیشنهاد تنوع­ سازی تجارت و سرمایه­گذاری در حمل­ونقل، بخشهای معدن و انرژی هستند. همه اینها یک فرصت تاریخی بی­سابقه­ای را برای جمهوری­های آسیای مرکزی ارائه می­دهد تا به بازیگران مهمی در اقتصاد جهانی تبدیل شوند. به تبع آن، پروژه­های دوجانبه و چندجانبه بسیاری در مقیاسهای بزرگ و کوچک وجود دارند که هدفشان بازسازی و احیای تجارت و سیستم مبادله مشابه جاده ابریشم قدیم است (clinton, 2011: 4).

مقاله حاضر به بررسی طرح جاده ابریشم جدید چین می­پردازد و ضمن تشریح ویژگی­های آن در نظر دارد تا ابتکار جاده ابریشم ایالات­متحده را به عنوان یکی از موانع عمده برای اجرای طرح چین بررسی کند. در ادامه تلاش می­شود تا تاریخچه این طرح از سال 2013 تاکنون، اه استراتژیک چین از مطرح نمودن این طرح و در نهایت، مجموعه واکنش­های صورت گرفته به خصوص واکنش­های رقابتی روسیه، هند و ؛ همچنین علاقه­مندی برخی از کشورهای پیرامونی چین، حتی ایران را برای همکاری در این طرح مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد و سعی شده تا منافع و مزایایی که جاده ابریشم جدید برای ایران در پی دارد، مورد بررسی قرار گیرند.

این پژوهش با استفاده از نشریات و مجلات تخصصی و منابع اینترنتی، براساس روش توصیفی- تحلیلی نوشته شده است تا تصویر کاملی از طرحهای جاده ابریشم چین و تلاشهایی انجام شده ارائه دهد؛ همچنین به منظور تبیین چهارچوب مفهومی موضوع از روش اسنادی و مطالعات کتابخانه­ای بهره گرفته شده است.

چهارچوب نظری

مکتب کپنهاگ[7]

در چهارچوب نظری نوشتار حاضر از مکتب کپنهاگ بهره گرفته شده است. مکتب کپنهاگ براساس تحلیل نگارندگان، مبتنی بر دو رویکرد نظری واقع­گرایی و سازه­انگاری می­باشد. اعتقاد به وجود ت­ها، اص بخشیدن به منافع ملی و محوریت مسأله امنیت در آثار مکتب کپنهاگ، مبانی واقع­گرایانه این رویکرد نظری به شمار می­روند. با این حال، مکتب کپنهاگ از انشعابات نظریه سازه­انگاری می­باشد و در واقع از نظریه­های انتقادی در تکمیل و پرورش شه­های سازه­انگارانه است. مکتب کپنهاگ هماهنگ­ترین تلاش را در جهت بسط نظریه یا چهارچوبی برای بررسی امنیت، مطابق سنت سازه­انگاری تشکیل می­دهد. مکتب کپنهاگ نامی است که بر دستورکار پژوهش جمعی محققان مختلف مؤسسه پژوهش صلح کپنهاگ در دانمارک گذاشته شده که محور آن را آثار باری بوزان[8] و اوله ­ویوِر[9] تشکیل می­دهد (ویلیامز، 1390: 129). مکتب کپنهاگ که از آن به رهیافت فلسفی در امنیتی تعبیر می­شود (balzacq, 2009: 9-11)، با تکیه بر مباحث زبان شناختی و پساساختارگرایی تکوین یافته است. نظریه «کنش گفتاری» و مفاهیم پساساختارگرایانه، کانون توجه این مکتب به شمار می­رود (waever, 2004: 13). از آنجا که مکتب کپنهاگ، طیف وسیعی از بازیگران و متغیرها را در تحلیل و تبیین پدیده­ها به ویژه سیاست خارجی مورد توجه قرار می­دهد، در نتیجه می­تواند چهارچوب نظری جامعی را برای تبیین سیاست داخلی و خارجی کشورها و روابط خارجی آنها فراهم آورد (behnke, 2006: 62-69). از منظر مکتب کپنهاگ، امنیت شامل بخش­های نظامی، ، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. مکتب کپنهاگ نقطه نظرات انی که امنیت را فقط در چهارچوب عینی و جدا از ذهن و افکار افراد تلقی می­کنند، رد کرده و آن را به عنوان موضوعی بین ذهنی تعریف می­کند. بوزان نقطه آغاز مسأله امنیت را ذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران معرفی می­کند (یزدانی و شاه­محمدی،145:1393). مفهوم امنیتی ساختن، یکی از مباحث بسیار مهم در مکتب کپنهاگ می­باشد و تعریف امنیت به عنوان کنش کلامی گرانیگاه این بحث است. به عبارت مشخص­تر، امنیتی­ روندی است که طی آن یک بازیگر، مسأله، پویش یا بازیگر خاصی را به عنوان «تهدید وجودی» برای یک موضوع خاص امنیت اعلام می­کند. ویور در همین خصوص اظهار می­دارد: «امنیت به عنوان عمل گفتمانی بهتر فهمیده می­شود تا اینکه به عنوان کنش کلامی در نظر گرفته شود». بوزان و دوویلد نیز ﺗﺄکید دارند که امنیت عملی است که سیاست را به آن سوی قوانین تثبیت شده بازی می­برد و در جای دیگر آنها اظهار می­کنند: «کنش، خود ارجاعی می­باشد؛ زیرا این کنش است که یک موضوع را به موضوع امنیتی تبدیل می­سازد» (ابراهیمی، 1386: 439-458). در مجموع، می­توان چند نتیجه از بحث امنیتی ساختن گرفت: نخست آنکه، امنیتی ساختن یک گزینه است .دوم آنکه: امنیت، پدیده­های قابل کشف نمی­باشد، بلکه برساخته می­شود و سوم آنکه، امنیتی ساختن حاکی از نوعی ضرورت یا انتخاب جهتدار حل مسأله است و چهارم آنکه، امنیتی ساختن با مفهوم امنیت ایج متفاوت است (بوزان، 1386: 305- 307). مکتب کپنهاگ همچنین از منظری دیگر به موضوع کمربند اقتصادی جاده ابریشم خواهد پرداخت. در واقع، تحقق یافتن کمربند اقتصادی جاده ابریشم، براساس مکتب کپنهاگ چنین قابل تحلیل است که این طرح مجموعه­ای از واحدها را پدید خواهد آورد که روندها و پویش­های امنیتی­شان چنان به هم گره خورده است که مشکلات امنیتی آنها را نمی­توان جدای از هم به شکل معقولی به تحلیل گذاشت یا برطرف کرد (buzan & weaver, 2003: 44). بر این اساس، بدیهی است که طرح جاده ابریشم جدید به دلیل اهمیت زیاد و ایجاد تغییرات متعدد و ملموس بر منطقه، تمامی کشورهای واقع در این مسیر را دستخوش تحول عظیم خواهد نمود. همگرایی اقتصادی، شکوفایی و رونق اقتصادی کشورهای منطقه، بروز چالش­های امنیتی جدید و به تبع ضرورت چاره­ شی و یافتن را ارهای مقابله با آنها؛ همچنین قدرت­سازی برای کشورهای حاضر در این طرح، از دستاوردهای تحقق این طرح عظیم خواهد بود.

اهمیتجادهابریشمجدید

تا به امروز، هیچ روش­شناسی قابل قبول مشترکی برای تخمین حجم و ارزش تجارتی که با گشایش شاهراه­های جاده­ای و خطوط ریلی در قلب آسیای­مرکزی و افغانستان شکوفا خواهد شد، وجود ندارد. کریدورهای مبادلاتی همکاری اقتصادی منطقه­ای آسیای­مرکزی (کارِک)[10] از راههای مبادلاتی اساسی و حیاتی منطقه به شمار می­آیند. اهمیت این کریدورها به ویژه از آن جهت است که اغلب کشورهای عضو برنامه همکاری اقتصادی منطقه­ای آسیای­مرکزی محصور در خشکی بوده و به طور انحصاری برای نقل و انتقالات و تجارت درون منطقه­ای به مسیرهای زمینی وابسته می­باشند. بانک توسعه آسیا برای برقراری ارتباط میان کشورهای عضو کارِک با سایر کشورهای مجاور در تلاش است (habua, 2015: 5).

گسترش تجارت در کریدورهای ترانزیتی در حال ظهور، ﺗﺄثیر متفاوتی بر کشورها خواهد گذاشت. این خطوط جدید، چین، اروپا، هند و روسیه را قادر خواهد ساخت که کالاهای با ارزش بالا را به صورت کارآمدتری از انتقال آن با کشتی، با خطوط ریلی مبادله نمایند. اروپا سرانجام به مزایایی که با آغاز طرح تراسیکا[11] در سر می­پروراند، نایل خواهد آمد. منطقه اورال در روسیه و غرب سیبری به کریدورهای تجاری کارآمد در هند، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه دسترسی خواهند یافت. ترکیه و جمهوری آذربایجان به کشورهای ترانزیتی مهم تبدیل خواهند شد که از طریق ایران و آسیای­مرکزی، شرق را به غرب متصل می­سازند. قزاقستان و ازب تان هر دو از گسترش خطوط شمال- جنوب که شمال اروپا و روسیه را به خلیج فارس و دریای عرب پیوند می­دهد، سود خواهند برد. تولیدکنندگان نفت و گاز در منطقه دریای خزر از مزایای اقتصادی و امنیتی خطوط لوله انتقالی متعدد سود خواهند برد. خطوط انتقال برق به زودی تاجی تان و قرقیزستان را قادر خواهد ساخت که از میان بزرگترین تولیدکنندگان انرژی هیدروالکتریک در جهان به بازارهای پا تان دسترسی پیدا کنند. ازب تان، ترکمنستان و تاجی تان قادر خواهند بود با ارزشترین محصولات کشاورزی و پنبه خود را به جای صادر به روسیه و طی مسافت 7000 کیلومتری و گذر از دریای ب یک، مستقیماً به بازارهای در دسترس در جنوب آسیا صادر کنند؛ این امر انحصار صادرات روسیه را بر کشورهای منطقه خواهد ش ت. ترکمنستان نیز به یداران متعدد نفت و گاز دسترسی پیدا خواهد کرد. افغانستان نیز از مزایای عواید ناشی از ترانزیت و مالیات حمل و نقل بهره خواهد برد. بازگشایی کریدورهای تجاری شرق به غرب از مسیر پا تان و گشایش کریدورهای جدید به چین، انزوای تحمیل شده بر پا تان را از بین خواهد برد (esteban and otero-iglesias, 2015: 28). امروزه، کشورهای زیادی به خصوص آسیای­مرکزی در مسیر جاده قدیمی قرار گرفته­اند، به نظر می­رسد سیستم تجارت جاده ابریشم تاریخی تنها جایگزین برای رشد و توسعه است. صنایع درحال توسعه بازارهای جدیدی را تقاضا می­کنند؛ اختراع­های تکنولوژیکی، همکاری بین­المللی را تسهیل می­کنند، و حمل و نقل بهتر، افزایش اهمیت تجارت و رشد تقاضاهای انرژی نیازمند همکاری بین­المللی است (clinton, 2011: 3).

ابتکار جاده ابریشم چین

در سپتامبر 2013 شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین در سفر به کشورهای آسیای مرکزی، طرح ابتکار کمربند اقتصادی جاده ابریشم را مطرح کرد. شی جینگ پینگ در نظربایف قزاقستان، پیشنهاد داد که چین و آسیای­مرکزی دست به دست هم دهند و کمربند اقتصادی جاده ابریشم را برای همکاری­های بیشتر در منطقه بسازند. او ابعاد مهم این طرح را اینگونه مطرح کرد: ارتباطات ، اتصال جاده­ای از پاسیفیک تا دریای ب یک و تشکیل یک شبکه حمل و نقل که به آسیای شرقی، غرب و جنوب آسیا متصل می­شود، تسهیل تجارت؛ گردش مالی و مبادلات پایاپای .(fedorenko, 2013: 20) وی از کشورهای آسیای­مرکزی خواست به ایجاد کمربند اقتصادی جاده ابریشم جدید که منافع گسترده اقتصادی برای منطقه خواهد آورد بپیوندند، هدف این پیشنهاد کمک به کشورهای اورآسیایی، به­ویژه جمهوری های آسیای­مرکزی است که توسعه سریع اقتصادی را برای آنها و چین به همراه دارد (orolbaev & steklov, 2008: 9-20). طرح جاده ابریشم چین احیای جاده ابریشم قدیم و توسعه آن را مدنظر دارد. این طرح با هدف اعمال سیاستهای دوستانه در قبال کشورهای همسایه و ارائه بازده برد­-برد برای همه کشورهایمنطقه و همچنین جهان معرفی شده است (lin, 2011: 14). رئیس جمهور چین؛ همچنین در اکتبر 2013 ابتکار جاده ابریشم دریایی را نیز ارائه داد و هر دو طرح خود را «یک کمربند و یک جاده[12]» نامید. مسیر جاده ابریشم جدید چین از مرکز استراتژیک اورآسیا، از میان تهای با ذخایر سرشار انرژی و معدنی و پایگاه جمعیتی قابل توجه عبور خواهد کرد. این مسیر از منطقه شی­آن[13] در چین جنوبی شروع و به شهر ارومچی[14] در مرز قزاقستان رفته و سپس از ایران، عراق، و ترکیه عبور خواهد کرد. شاخه دیگر جاده ابریشم از استانبول به شمال غرب به بلغارستان، رومانی، جمهوری چک و آلمان می رود و قبل از رفتن به شمال به روتردام[15] در هلند و ونیز[16] ایتالیا متصل می­شود، جایی که با جاده ابریشم دریایی قرن 21 به هم پیوند خواهد خورد. پروژه پیچیده چندوجهی که ساختار، پارامترها و مکانیسم­هایی برای اجرایی شدن آن بی­پایه و در عین حال کاملا روشن نیست. کمربند اقتصادی جاده ابریشم بیش از یک کریدور حمل­ونقل همچون پروژه اروپایی «کریدور حمل و نقل اروپا-قفقاز-آسیا» (تراسیکا)[17] است. این تنها یک مسیر تجارت بین­المللی و مبادله فرهنگی بین شرق و غرب نیست، بلکه مسیر استراتژیک بلندمدتی در مقیاس بزرگ است؛ همچنین جاده ابریشم دریایی قرن 21، کریدور اقتصادی چین-پا تان است که کریدور اقتصادی بنگلادش- چین– هند– میانمار را در برمی­گیرد (habova, 2015:64-65). تمرکز اصلی این مسیر متصل زیرساختهای حمل و نقلی بین آسیا و اروپا است. این طرح یک شبکه گسترده­ای از بزرگراهها، راه­آهن­ سریع­ السیر، خط­ لوله­ها و شبکه­های فیبرنوری بین اورآسیا را شامل می­شود. اجرای این استراتژی بزرگ به چین کمک خواهد کرد تا یکپارچگی اقتصادی خود با کشورهای غربی را افزایش دهد. همچنین برای چین سکویی جهت طرح­ریزی نفوذ ­ آن در چرخش غربی در قلب اورآسیا فراهم خواهد کرد. پکن خود را به عنوان منبع اصلی سرمایه­گذاری برای اجرای مراحل مختلف این طرح اعلام می­کند. در این چهارچوب، تصویر کلی جاده ابریشم جدید نشان می­دهد که هدف استراتژیک بلندمدت چین-تقویت استفاده از یوآن[18] (پول واحد چین) برای انتقال­های بین­المللی و کاهش تکیه مالی به ایالات­متحده است (fedorenko, 2013: 26).

رویکرد چین به آسیای مرکزی مبتنی بر توسعه منافع اقتصادی و تجاری است. چین آسیای مرکزی را به عنوان منطقه مهمی بشمار می آورد که می تواند رشد اقتصادی آن را از طریق مسیرهای تجاری توسعه داده و نیاز چین به منابع هیدروکربنی را ﺗﺄمین می­کند. چین با کمال­میل سرمایه­گذاری­های سخاوتمندانه­ای را در زیرساختهای آسیای­مرکزی انجام می­دهد، آنها تشخیص می­دهند که این سرمایه­گذاریها برای اقتصاد چینی­ها سودمند خواهد بود (olsen, 2012: 16). در واقع، یک کمربند و یک جاده، به معنای واقعی کلمه این ایده که «رویای چین» جستجوی زندگی بهتر برای جمعیت با رویای جمعیت جهان دارای وجه اشتراک است. در امتداد مسیر یک کمربند و یک جاده، 65 کشور از آسیای مرکزی، آ سه آن[19]، آسیای جنوبی، اروپای شرقی، آسیای شرقی و آفریقای شمالی، 4.4 میلیارد نفر جمعیت با درآمد قابل عرضه 21 تریلیون دلاری، به ترتیب 63 درصد یک کمربند و 29 درصد یک جاده از ظرفیت جهانی را داراست. در 2013، حجم تجارت چین با کشورهای پیرامون این مسیر بالغ بر یک تریلیون دلار بود که یک چهارم از حجم تجارت خارجی چین را در بر می گرفت. در 10 سال اخیر، تجارت چین با این کشورها با نرخ میانگین سالانه 19 درصد رشد، افزایش یافته است که 4 درصد بیشتر از نرخ رشد میانگین سالانه تجارت خارجی چین در طول مدت مشابه بوده است. فضاهای زیادی برای رشد در آینده وجود دارد.

در سیزدهمین طرح ابداعی در پنج سال، پیش­بینی می­شود که چین واردات کالاها به ارزش 10 تریلیون دلار و سرمایه­گذاری بیش از 500 میلیارد دلار در خارج داشته باشد. کشورهای همسایه چین همچنین کشورهای مسیر جاده ابریشم اولین دریافت کنندگان منافع خواهند بود. در مجموع، یک کمربند و یک جاده نسبت به جاده ابریشم قدیمی در سه جنبه برتری دارد: یک کمربند و یک جاده فعلی در شمال به مسکو، کشورهای پاسیفیک در جنوب، ی لاتین در شرق و آلمان در غرب می­رسد، برتر از منطقه جاده ابریشم قدیمی است. همچنین یک کمربند و یک جاده، تنها یک مسیر برای تجارت ابریشم، چای، ادویه جات، ترشی جات و ظروف چینی نیست، بلکه نشان دهنده اتصال داخلی در قرن 21 است. این ابتکار زیرساخت ها را به هم متصل، سیاستها را هماهنگ، تجارت و بازرگانی را ترویج می­کند، ارز را به گردش در می­آورد و همچنین قلب و اذهان مردم را به یکدیگر پیوند می دهد. از سوی دیگر،جاده ابریشم، اروپایی­ها را قادر می­سازد تا به چین آمده و ابریشم، ادویه جات و ترشی­جات و امثال آن ب ند. یک کمربند و یک جاده محصول جامع چین است که به طور فعال بر سیاست روبه جلو چین اشاره دارد. این ابتکار به شکل­گیری یک بازار اورآسیایی بزرگ و یک الگوی جدیدی از جهانی سازی، در نتیجه فراتر از مفاهیم، به کانالهای تجاری شرق-غرب و کریدورهای فرهنگی کمک می­کند (yiwei, 2015:94-100).

البته باید در نظر داشت که مسیر اصلی و عمده جاده ابریشم سنتی از سین کیانگ به آسیای مرکزی و پس از گذر از مرو(در ترکمنستان امروزی) به ایران و از آنجا به بین النهرین(عراق کنونی) و شام ( کنونی) می­رسید و آ ین نقطه آن پالمیرا(تدمر کنونی در ) در ساحل شرقی دریای مدیترانه بود که از آنجا به راههای دریایی می پیوست. ایران در مرکز این مسیر شاهراه قرار داشت. اکنون نیز ایران در صورت توجه به این مسیر می تواند با پیوستن به این ابتکار در مرکز این شاهراه قرار گرفته و از مزایای آن بهره مند شود.

دیپلماسی پیرامونیچین

کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی الگوی جدید همه­جانبه و چهارچوب جدیدی از دیپلماسی همسایگی چین را تشکیل می­دهند(yiwei, 2015: 94). در دو دهه اخیر، چین بر حفظ تمامیت ملی و ثبات به­علاوه تضمین رشد اقتصادی باثبات متمرکز شده است. ﺗﺄکید سیاست خارجی چین بر ﺗﺄمین ثبات و محیط خارجی صلح­آمیز قرار گرفته است که رشد و توسعه اقتصادی را اجازه می­دهد (habova, 2015: 65). چین در حال حاضر بزرگترین اقتصاد جهانی است و از افزایش اعتماد به نفس در صحنه جهانی برخوردار است. منافع چین به طور فزاینده­ای در حال تبدیل شدن به جهانی متنوع است. همچنان که محیط جهانی به طور چشمگیری درحال تغییر است، به نظر می­رسد ی جدید چین آماده اعمال سیاست خارجی تهاجمی­تر و نشان دادن جاه­طلبی­های ژئوپلتیک قویتر است (liqun, 2010: 18).

یکی از آشکارترین نشانه­ها برای این تغییر، افزایش اهمیت و طرفداری از فعالیت دیپلماسی پیرامونی چین در چند سال اخیر است. شی جینگ پینگ در سال 2013 اعلام کرد که مسیر توسعه صلح­آمیز انتخاب استراتژیک حزب، در گذر زمان و منافع اساسی کشور است. هدف عمده این دیپلماسی پیرامونی صلح و ثبات در منطقه است. شی جینگ پینگ همچنین راهبردهای دیپلماسی پیرامونی را مشخص کرد:«اصل دوستی سازگار دیپلماسی چین با همسایگان و صداقت، روشی برای پرورش بیشتر دوستان و شرکا است. همکاری با همسایگان باید مبتنی بر منافع مشترک و ایجاد یک شبکه نزدیک به منافع مشترک باشد (fallon, 2015: 7). در کنگره ملی خلق چین در مارس 2015، ونگ لی، خارجه چین اشاره کرد که تمرکز دیپلماسی چین در 2015، بر کمربند و جاده و شکوفایی حوزه اورآسیا خواهد بود. در سند حزب کمونیست چین در مارس 2015، بر حوزه جهانی ﺗﺄکید شده است. او همچنین مفهوم روح جاده ابریشم را معرفی کرد که به عنوان میراث مشترک تاریخی و فرهنگی توسط همه کشورهای جهان توصیف شده بود. به طور مشترک ساخت کمربند و جاده به نفع جامعه جهانی است. منع کننده آرمانهای مشترک و پیگیری جوامع انسانی و تلاش مثبتی است تا مدلهای جدیدی از همکاری بین­المللی و حکومت جهانی را جستجو کنیم و انرژی مثبت جدیدی را به صلح و توسعه جهانی تزریق کنیم. از نظر منافع جهانی چین، شرق و جنوب شرق آسیا مهمترین منطقه استراتژیک در دیپلماسی پیرامونی چین هستند.

به هر حال، امنیت و ثبات در مناطق همسایگان جنوب غربی به لحاظ داخلی و خارجی اهمیت فزاینده­ای برای چینی­ها دارد. در مقابل، پس زمینه تنشهای فزاینده در شرق و جنوب شرق آسیاست که «استراتژی موازنه مجدد در منطقه آسیا-پاسیفیک» را دنبال می کند که توسط ت باراک اوباما، رئیس جمهور نامگذاری شده است. توسعه نفوذ چین در آسیای ­مرکزی و جنوبی یک گام مهم استراتژیکی به عنوان بخش قابل توجهی از رویکرد نخبگان در پکن است که هدف آن ش تن «استراتژی مهار» است. کمربند اقتصادی جاده ابریشم یک عنصر مهمی از استراتژی «به سوی غرب[20]» و صلح و امنیت استراتژیک چین است. این یک مکانیسم مکمل برای تضمین ﺗﺄمین انرژی برای اقتصاد چین، کاهش آسیب پذیری کشور، عمدتاً در مقابل ایالات­متحده و در نهایت حفظ حاکمیت ملی است.حاکمیت ملی، بخش اساسی از منافع اصلی چین است که شکل حکومت، سیستم و ثبات، امنیت ملی، اقتصاد پایدار و توسعه اجتماعی کشور، امنیت انرژی و یکپارچگی ملی را دربر می­گیرد (ekman, 2015: 8)؛ به عبارتی، مسائل داخلی همچون تبت و سین­کیانگ[21] به عنون منافع اصلی در رﺃس سیاست خارجی چینی­ها هستند. منطقه خودمختار ایغورنشین سین-کیانگ یک نکته مهم در سیاست به سوی غرب چین است. این استان مهمترین نقطه اتصال چین به آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپا است. همزمان، این منطقه به خاطر ج ­طلبی میان جمعیت اویغور[22] یکی از عوامل مهم آسیب­پذیری چین به شمار می­رود. در سال 2014، رئیس جمهور چین گفت: «ثبات طولانی مدت سین­کیانگ برای اصلاح، توسعه و ثبات، وحدت کشور، توازن قومی وامنیت ملی برای احیای قدرت ملی چینی­ها حیاتی است (xinhua newsagency, 2014)؛ به علاوه، ثبات و توسعه اقتصادی تهای همسایه در آسیای مرکزی به عنوان یک پیش­نیاز مهم برای تضمین ثبات و امنیت در مناطق غربی چین ضروری هستند. سیاست فعال چینی­ها در اوراسیا به طور قوی می­تواند بر پویایی­های ژئوپلتیکی در منطقه ﺗﺄثیر بگذارد و تمرکز بر موازنه ژئوپلیتیکی را که کنترل بر فضای اورآسیا را تعریف می­کند، تغییر دهد (habova, 2015: 66).

اه استراتژیکچیناز طرحیککمربندیکجاده

اه استراتژیک چین از ارائه طرح جاده ابریشم جدید را می­توان این گونه بیان نمود:

1. تعمیق همگرایی اقتصادی منطقه­ای و تضمین جریان انرژی از طریق خشکی از آسیای مرکزی و روسیه به منظور کاهش خطر ممانعت های دریایی، به خصوص در دو آبراه حساس، تنگه مالاکا[23] (که 80 درصد از ترانزیت های نفتی چین با گذر از آن انجام می شود) و تنگه هرمز (که حدود دو پنجم از واردات نفتی چین از این تنگه عبور می کند).

2. پیشبرد پروژه های توسعه برای آرام سین کیانگ، استان غربی ناآرام، اما غنی از نظر انرژی که ج طلبان اویغور در راستای ﺗﺄسیس ت تر تان شرقی، بارها علیه دودمان هان به جنگ برخاسته اند.

3. ایجاد زمینه برای ثبات و یکپارچگی بیشتر در منطقه از طریق محصور همسایگان غربی چین در ناحیه ای از رونق و شکوفایی که تا اروپا گسترش می یابد و پکن در هسته اقتصادی آن قرار دارد (سایت زمان، 1394). با انجام این کار، چین قصد دارد تا از ناآرامی گاه و بیگاه در استانهای غربی و داخلی خود در قلب تعامل با آسیای مرکزی و جنوبی بکاهد و برای سرعت بخشیدن به توسعه و ترویج ثبات در این مناطق تلاش می­کند. اگر این طرح اجرایی شود، ابتکار جاده ابریشم چین پتانسیل دارد تا تعدادی از چالشهای مهمی که چین با آنها مواجه است را کاهش دهد.

4. با ساخت یک جاده ابریشم از طریق کشورهای آسیای مرکزی، چین می­تواند به یک مسیر ترانزیتی زمینی جایگزین برای صدور کالا به اروپا دست یابد. انتقال کالا از مسیر دریایی به اروپا فرایندی بسیار زمان بر است و تقریباً 20 تا 40 روز به طول می­انجامد، این در حالی است که مسیر زمینی تجاری از سین کیانگ به سمت اروپای شرقی، می­تواند این زمان را به 11 روز کاهش دهد (زارع، 1394: 7-5). پکن ابتکارهای خود را به عنوان تلاشی برای تشویق ادغام و رشد اقتصادی در اورآسیا، به جای تلاش برای توسعه نفوذ خود در منطقه توصیف می­کند. سیاستگذاران چینی جاده ابریشم را به عنوان مکانیسمی برای ترویج صلح و ثبات در منطقه -چیزی که شی جینگ­پینگ به عنوان سرنوشت جامعه مشترک درنظر می­گیرد- از طریق تقویت روابط دوجانبه چین با همسایگان خود و سازمانهای بین­المللی در حال توسعه که تحت تسلط قدرتهای غربی نیستند، توصیف می­کنند (یزدانی و شاه­محمدی، 1393: 150).

مسیر شمالی جاده ابریشم

مسیر راه­آهن از شمال غربی چین به اروپا از طریق بندر ریگا[24] در لتونی، «جاده ابریشم جدید» نامیده می­شود، شعبه شمالی[25] به خاطر اینکه این مسیر ایدئولوژی مشابهی با جاده ابریشم قدیمی دارد و بر روابط تجاری بین چین و اروپا متمرکز است (aldis & skapars, 2014:1226). بندر تالین[26] در استونی و بندر کلایپدا[27] در لیتوانی به عنوان بنادر جایگزین در اتحادیه اروپا هستند. بندر ریگا به عنوان یک مورد در این مطالعه تحلیل و بررسی شده است؛ به خاطر اینکه کوتاهترین مسیر از شمال غربی چین به این بندر در اتحادیه اروپا است. بندر ریگا بزرگترین بندر در لتونی و بزرگترین بندر در تهای ب یک است که در سال 2013 بیش از 35 میلیون تن محموله در این بندر بارگیری شده بود؛ این بندر چند منظوره کالاهای خشک، کالاهای عمومی و مایعات را بارگیری می­کند. بندر ریگا به جاده و راه­آهن حمل­ونقل فرا اروپا متصل است (laaksonen & makinen, 2012:51). مزایای بندر ریگا عبارتند از: الف)، از لحاظ جغرافیایی نزدیکترین بندر خارجی به مسکو است، ب)، صلاحیت تجارت در حمل­ونقل بین اتحادیه اروپا و روسیه، تهای مستقل مشترک­المنافع را دارد، ج)، یک بندر چندمنظوره با زیرساخت توسعه­یافته است، د)، سرویسهای با کیفیت عالی و هزینه­های بندر رقابتی را داراست(laaksonen & makinen, 2013:41). کارشناسان ﺗﺄکید می­کنند که برخی چالشها برای توسعه بخش شمالی جاده ابریشم وجود دارد. یکم، توسعه این مسیر به روابط بین روسیه و اتحادیه اروپا، اتحادیه گمرکی[28] و اتحادیه اروپا در عرصه حمل­و­نقل بستگی دارد. دوم، سوال مهم درباره عرض خطوط راه­آهن است؛ زیرا تفاوتهایشان هزینه­های حمل­ونقل را افزایش می­دهد. لتونی، قزاقستان و روسیه، راه­آهن ریلی عریض1520 میلی­متری دارند و چین خط ریل 1435 میلی­متری استاندارد دارد. سوم، در مورد مفید بودن بخش شمالی جاده ابریشم از طریق بندر ریگا برای انتقال کالاهای چینی به کشورهای اتحادیه اروپا شک و تردید وجود دارد، زیرا در حال حاضر مسیر راه­آهن مستقیم از چین به آلمان وجود دارد. یک کارشناس با بیش از 5 سال تجربه در همکاری درحال توسعه بین لتونی و چین معتقد است که توسعه بخش شمالی جاده ابریشم جدید از بندر ریگا به توسعه تولید در شمال غربی چین به خصوص در استان هینجیانگ[29] بستگی دارد که با توسعه آن همکاری و شراکت­های اقتصادی بین چین و اروپا بیش از پیش فراهم خواهد شد (aldis & skapars, 2014: 1227-1228).

اقدامات عملی چین در احداث جاده ابریشم

چین درحال توسعه یک استراتژی دوگانه قاره­ای و دریایی است. این استراتژی دریایی نه تنها برای تجارت مورد استفاده قرار می­گیرد، بلکه برای شراکتهای استراتژیک برای تشکیل یک «رشته گردنبند مروارید[30]» (به گفته چینی­ها) در جنوب و جنوب شرق آسیا از طریق ﺗﺄسیس یک مجموعه از پایگاههای نظامی دائمی برای ﺗﺄمین منابع انرژی مثل چیتاگونگ[31] در بنگلادش، جزایر کوکو[32] در میانمار، هابانتوتا[33] در سریلانکا، مارائو[34] در مالدیو و گوادر[35] در پا تان است (zajec,2008:18-19). سیاست­گذاران چینی باتوجه به نقشی که در ساخت جاده ابریشم قدیم داشتند مالکیت تاریخی جاده ابریشم را برای خود محفوظ می­دارند (american foreign policy interests, 2015: 141)؛ به همین منظور حکومت چین ﺗﺄسیس یک راه آهن جدید، بزرگراه و مسیرهای دریایی برای صدور تولیدات خود به اروپا، اورآسیا و خاورمیانه را پیش­بینی می­کند. چین در ساخت راه­آهن­های متعدد در قاره اورآسیا درگیر شده است. برای مثال، چین و ترکیه با ساخت یک مسیر ریلی 7000 کیلومتری موافقت د که به ای بزرگ ترکیه وصل می­شود. ساخت این مسیر به خوبی درحال انجام است و پیش­بینی می­شود تا 2023 کامل شود (fedorenko, 2013:12-13). چین در توسعه مشارکتهای چندجانبه با کشورهای آسیای­مرکزی در بسیاری از عرصه­ها مثل انرژی، تجارت و مسیرهای حمل­ونقل به دنبال منافع بزرگی بوده است. یکی از مهمترین توافقات انرژی بین آسیای­مرکزی و چین خط­­­ لوله 1100 مایلی است که گاز ترکمنستان را از طریق ازب تان و قزاقستان به چین انتقال می­دهد. عملیات خط لوله گاز آسیای مرکزی- چین در سال 2009 شروع شد و هدفش رسیدن به ظرفیت کامل سالانه 40 میلیارد مترمکعب گاز در سال بود ( news, 2009). پروژه مهم دیگر انرژی خط لوله نفتی قزاقستان- چین که اولین خط لوله واردات مستقیم چین است که سالانه 14 میلیون تن نفت را پمپاژ می­کند (energy global, 2012). علاوه بر این، چین وامهای متعددی برای کشورهای آسیای مرکزی تخصیص داده است. برای مثال، پکن در 2009، حدود 4 میلیارد دلار به ترکمنستان ﺗﺄمین کرد تا میدان گازی یولوتان-عثمان جنوبی[36] را توسعه دهد. همچنین در 2009، چین 10 میلیارد دلار وام برای قزاقستان از جمله 5 میلیارد دلار وام به کاز مونای گاز[37] شرکت ملی نفت و گاز قزاقستان ﺗﺄمین کرد.

در مجموع، روابط بین چین و کشورهای آسیای مرکزی بسیار فعال و سازنده درحال توسعه هستند. چین مشتاق است تا همکاری سودمند متقابل از طریق آسیای مرکزی را گسترش دهد. بزرگترین هدف چین این است که مسیرهای انتقال انرژی مورد نیاز خود را امن و متنوع کند، و فراوانی منابع آسیای مرکزی، منطقه را به یک شریک تجاری کامل تبدیل می­کند. به نوبه خود، جمهوری­های سرشار از هیدروکربن آسیای مرکزی نیز سرمایه­گذاری­های مورد نیاز خود از چین را برای بهره­برداری از منابع طبیعی خودشان دریافت می­کنند. چین سهم گاز طبیعی خود را تا 2020، به سه برابر افزایش می­دهد که قطعاً ﺗﺄثیر مثبتی در روابط بین چین و آسیای مرکزی خواهد داشت (mal ra, 2012: 11). چین در تجارت متمایل به رویکرد جاده ابریشم خود خیلی عمل ت. چین هیچ برنامه ایدئولوژیکی یا در داخل سرمایه­گذاری­های جاده ابریشم ندارد و درباره حفظ بی­طرفی در منطقه کاملاً محتاط است و از سرمایه­گذاری در پروژه­های مورد مناقشه خودداری می­کند؛ از طرف دیگر، داشتن سومین اقتصاد دنیا و ایفای نقش ی در سازمان همکاری شانگهای، بازده­های بالقوه قابل توجه چین برای تغییر پویایی در منطقه هستند (laruelle, 2015: 24).

سرمایه­گذاران جاده ابریشم

پروژه­های جاده ابریشم توسط بانکهای تی چین و یک مجموعه از صندوقهای چندجانبه و تی، مثل صندوق جاده ابریشم[38]، بانک توسعه زیرساخت آسیایی[39] و بانک توسعه بری [40] ﺗﺄمین خواهد شد. بانکهای تی چین یک نقش مهمی در ﺗﺄمین بودجه پروژه­های جاده ابریشم ایفا خواهند کرد. در آوریل 2015، گزارشها، حاکی از آن بود که پکن تمایل دارد تا ذخایر قابل­توجهی از مبادله خارجی را برای تزریق حداقل 62 میلیارد دلار سرمایه در دو بانک برای حمایت از جاده ابریشم تقبل کند. این سرمایه­گذاری­ها شامل 32 میلیارد دلار برای بانک توسعه چین و 30 میلیارد دلار برای بانک توسعه و واردات چین است. در جولای 2015، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که مقدار دقیق سرمایه تعیین­شده برای بانک توسعه چین احتمال دارد بیش از 48 میلیارد دلار باشد (یزدانی و شاه محمدی، 1393: 158). همزمان، شورای تی چین گامهایی برای اصلاح بانکهای کشور در تلاش برای کم کنترلها و مع استراتژی فزاینده تجاری، نقش بانک در سیاستهای حمایتی ت و اه استراتژیک در نظر گرفته است (wall street journal newspaper, 2015).

در آوریل 2015، بانک خلق چین اعلام کرد اولین سرمایه­گذاری این صندوق با هزینه 1.65 میلیارد دلاری برای ساخت یک سد برق آبی بین رودخانه جلوم[41] در شمال پا تان خواهد بود. پکن تمایل دارد بانک سرمایه­گذاری زیرساخت آسیایی که اخیراً ﺗﺄسیس شده است به عنوان وسیله مهم ﺗﺄمین مالی پروژه­های یک کمربند و یک جاده عمل کند. بانک سرمایه­گذاری زیرساخت آسیایی با سرمایه 100 میلیارد دلاری خواهد بود و یک ﻣﺆسسه چند جانبه­ای است که بیش از 57 کشور در آن با نام «اعضای ﻣﺆسس» ثبت نام کرده­اند. چین پیشنهاد داده است بانک سرمایه­گذاری زیرساخت آسیایی به عنوان روشی برای آوردن منابع اضافی شکاف سرمایه­گذاری زیرساخت شناسایی شده در آسیا را از بین ببرد؛ پروژه­ای که هزینه آن بیش از 8 تریلیون دلار است، البته به طور گسترده به عنوان یک پاسخی برای متوقف ساختن تلاش­ها برای دادن حقی در مدیریت موسسات برتون وودز[42] به ت­های در حال رشد است؛ همچنین نمایندگان تهای درحال­توسعه در ﻣﺆسسات برتون وودز، علاوه­بر ﺗﺄسیس بانک سرمایه­گذاری زیرساخت آسیایی، ﺗﺄسیس بانک توسعه نوین[43] در نشست سران بری در جولای 2014 را اعلام د. بانک توسعه نوین با سرمایه اولیه 50 میلیارد د

مشاهده متن کامل ...

مدارک ثبت نام آموزشگاه رانندگی گواهینامه پایه دو 2 فجر فلاورجان اصفهان
درخواست حذف اطلاعات

آموزشگاه رانندگی پایه دو 2 فجر فلاورجان واقع در استان اصفهان است

مدارک لازم جهت ثبت نام گواهینامه پایه دوم ویژه آقایان و خانم ها در آموزشگاه رانندگی پایه دو 2 فجر فلاورجان اصفهان :

برای ثبت نام جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 برای خانم ها و آقایان در آموزشگاه رانندگی گواهینامه پایه دوم فجر فلاورجان استان اصفهان داشتن مدارک زیر ا امی است

 1. داشتن گواهینامه ب1 یا پایه سوم و گذشت حداقل 2 سال از تاریخ صدور آن
 2. داشتن حداقل 23 سال تمام و داشتن حداقل 30 سال تمام برای متقاضیان کم سواد یا بی سواد ( شفاهی )
 3. اصل شناسنامه و کپی صفحه اول و آ در صورت داشتن توضیحات
 4. کارت پایان خدمت 
 5. گواهینامه
 6. کارت ملی ( در صورت مفقود بودن کارت ملی دریافت تاییدیه شماره ملی از اداره ثبت احوال شهرستان محل س ت )
 7. 8 قطعه ع 3*4 جدید تمام رخ سیاه سفید که با هیچ کدام از ع های مدارک دیگر تطابق نداشته باشد
 8. کلیه معافیت ها ا اما باید هوشمند باشد
 9. کارکنان نیرو های مسلح و ادارات و دانشجویان می توانند با معرفی نامه ع دار و ور به مهر یا محل یگان برای دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ثبت نام کنند
تلفن
34212121
سایر تلفن ها
37415140
37415150
تلفن همراه
09133015901
091330009845

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم 2 فجر فلاورجان اصفهان برای ثبت نام گواهینامه پایه دوم 2 برای خانم ها و آقایان :

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت گارماسه اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت دیزیچه اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت قهدریجان اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت کلیشاد اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت پیربکران اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت شهر ابریشم اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت اژیه اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت بهارستان اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت تودشک اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت حسن آباد اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت زیار اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت سگزی اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت قهجاورستان اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت کوهپایه اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت محمد آباد اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت نصر آباد اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت نیک آباد اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت ورزنه اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت هرند اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت شهر اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت درچه اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت کوشک اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت اصغر آباد اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت پیربکران اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت بهاران شهر اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت زازران اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت فلاورجان اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت کلیشاد و سودرجان اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت کلیشاد اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت سودرجان اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت قهدریجان اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت ابریشم اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت ایمان شهر اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت منظریه اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت نجف آباد اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت جوزدان اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت گلدشت اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت کهریزسنگ اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت خورزوق اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت دستگرد اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت ت آباد اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت دهاقان اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت گلشن اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت رضوانشهر اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت تیران اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیاده

آدرس آموزشگاه رانندگی پایه دوم فجر فلاورجان اصفهان مجری طرح آموزش رانندگی پایه دوم 2 جهت دریافت گواهینامه پایه دوم 2 ویژه آقایان و خانم ها از سمت عسگران اصفهان :

فلاورجان فرعی کنار گذر بعد از ایران خودرو گارماسه جنب پل هوایی عابر پیادهمشاهده متن کامل ...
چین، کشور افسانه ها
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: مکانهای تفریحی جهان


چین، کشور افسانه ها - چین چین یک کشور نیست، بلکه جهانی دیگر است در دل جهانی که ما در نقشه جغرافی می بینیم . اگر حوصله یا وقت چندانی ندارید که ماهها در این کشور سفر کنید می توانید چند هفته یا چند ماهی را دز سفر به این کشور افسانه ای سپری کنید و با حسرت محلهایی که هنوز ندیده اید و کوله باری از خاطرات شیرین این کشور را ترک کنید. پی گیری جاده ابریشم قایق سواری و کشف رود یانگ تسه از جمله سفرهای موضوعی است که می توان از آن لذت برد. از جمله سفرهای موضوعی است که می توان از آن لذت برد. از کلان ای صنعتی با مراکز ید عظیم و چهره ای کاملا مدرن گرفته تا زندگی بدوی و ساده در صحرای بکر سین کیانگ، چین سرزمین تنوع وتکثر فرهنگی و جغرافیایی است.

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

در صنعت و هنر این کشور هم می توان میراث سفالگران سلسله های (قرن قبل از میلاد ) را دید وهم می توان صنعت این کشور در ساخت جدیدترین سفینه های فضایی.

 

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

زبان:

اکثر زبانهایی که مردم چین استفاده می کنند به خانواده زبانهای چینی- تبتی ((sino- tibetan تعلق دارند که در حدود 29 گروه قومی-نژادی مختلف را در بر می گیرد. چینی یا پینین ((pinyin اصلی ترین زبان یا گروه زبانی در چین است که به گویشهای مختلف در سراسر چین مورد استفاده واقع می شود .

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

ماندارین((mandarin، که 70 درصد جمعیت بدان صخبت می کنند، وو((wu زبان مردم شانگهای، یو((yue یا کانتون، مین، گان و هاکا اصلی ترین گویشهای زبان چینی محسوب می گردند. قبل از قرن بیستم میلادی چینی کلاسیک زبان نگارش و مکاتبات اداری در سراسر این کشور عظیم بود و ده ها میلیون نفر در گوشه گوشه چین از این زبان نگارش واحد جهت مکاتبات استفاده می گردند و به عنوان عنصری کلیدی در همبستگی ملی چینی ها ایفای نقش می کرد.

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

از اوایل قرن بیستم خطی استاندارد و ملی در سراسر چین به کار گرفته شد، که آنرا بر اساس زبان ساندارین پایه گذاری نموده بودند. مغولی، اویغوری، تبتی، ژوانگ (تایلندی) و کره ای از زبانهایی هستند که علاوه بر چینی به صورت گسترده ای در چین به کار می روند.

 

مردم:

چین کشورمعابد بدیع و بی همتاست. کافی است تا چند قدمی در خیابانی در یکی از ای کوچک چین قدم بزنیم تا معابدی با شکوه و عرفانی برخورد کنیم که طراحی و معماری آنها نوازشگر چشمهای هر بازدید کننده ای است.

یکی از اصلی ترین ویژگی های مذهبی در چین "تنوع" و "تکثر" است. آمار دقیقی از تعداد پیروان مذاهب مختلف در چین موجود نیست. بحش عظیمی از جمعیت به هیچ دینی اعتقاد ندارند. بودیسم ( پیروی از آیین بودا) دین اصلی در چین است. وبیشتر چینی ها از قرن اول میلادی به بودیسم ماهایانا اعتقاد دارند (mahayana buddhism) که گونه ای از بودیسم است.

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

تائوئسیم (taoism) دومین دین اصلی درچین است.در عین حال بسیاری از چینی ها به ترکیبی از بودیسم و تائویسم اعتقاد دارند. پیروی از آیین کنفوسیوس فیلسوف بزرگ چین باستان بازتاب و تاثیری عمیق در مذهب و اخلاق چینی ها در طول تاریخ به جای گذاشته است. یت و به ترتیب از دیگر ادیان پرطرفدار در چین می باشند و مسلمانان چین (در حدود 20 میلیمن نفر ) نقش عمده ای گسترش در آسیای شرقی بر عهده داشته اند.

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

نظام :

جمهوری خلق چین که به سادگی آن را چین می نامیم کشوری است که از سال 1949 سرزمین پهناور چین، هنگ کنگ و ماکائو را دربر می گیرد. نظام حکومتی در چین از سال 1949 تا به امروز جمهوری تک حزبی با یک مجلس قانون گذاری است . حزب کمونیست را اعضای این حزب انتخاب می کنند و اعضای مجلس ملی خلق با نظارت مستقیم حزب کمونیست چین به مدت 5 سال انتخاب می شوند. این مجلس در طی سال یک بار تشکیل جلسه می دهد.

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

عضویت در نهاد های بین الممللی :

سازمان ملل متحد (1945) ، یونسکو ، یونیسف ، فائو چین در سازمان ملل حق وتو می باشد .

اقتصاد :

مائو در دهه 1950 اصلاحات سوسیالیستی را در اقتصار این کشور پی ریزی نمود و چینی ها این اصلاحات را در سالهای 1960 وآغاز دهه 1970 پی گیری نمودند که همواره با انتقاداتی رو به رو بود .

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

انقلاب اساسی در اقتصاد چین در اوایل دهه 1970 میلادی جلوه گر شد که تا به امروز هم ادامه دارد و اقتصادی است با محوریت صادرات .در حال حاضر از نظر تولید نا خالص ملیّ چین ، پس از ایالات متحده ، ژاپن و آلمان چهارمین ابر قدرت اقتصادی در سطح جهان است و پیش بینی ها نشان می دهد که ظرف چند سال آینده چین به یکی از دو ابر قدرت بزرگ اقتصادی دنیا تبدیل خواهد شد .

کشاورزی :

کشاورزی اصلی ترین بخش اقتصادی کشور چین می باشد و جمعیتی بالغ بر 300 میلیون نفر در این بخش مشغول به کار می باشند که تقریباَ نیمی از نیروی کار فعال در چین را در بر می گیرد .

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

چین بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی در سطح جهان می باشد . برنج ، چای ، گندم ، سیب زمینی ، جو ، پنبه و دانه های روغنی اصلی ترین محصولات این کشور می باشند .

واحد پول:

یوان چین ( yuan renmin bi)

مدت پرواز مستقیم از تهران به پکن :

اختلاف زمانی : نسبت به تهران 5/4 ساعت جلوتر است و نسبت به گرینویچ 8 ساعت جلوتر است (( gmt +8 ولتاژ برق :220 ولت است و با سیتم برق ایران مطابقت دارد .

 

 

منبع:lastsecond.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • آشنایی با شهر ممنوعه
 • مومیایی های بسیار عجیب شهری در چین
 • شی چنگ، شهر باستانی و مغروق چین + تصاویر
 • آشنایی با سنگ نگاره های دازو در چین
 • آشنایی با لشکر سفالین
 • آشنایی با معبد آسمان چین[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
بهترین هتل آپارتمان های مشهد
درخواست حذف اطلاعات
هتل های مشهد


هتل آپارتمان یلدا


هتل آپارتمان یلدا مشهد
شروع قیمت از 650,000 ریال
تخفیف : 64 درصد


ب حرم 20 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان نیکا


هتل آپارتمان نیکا
شروع قیمت از 1,300,000 ریال
تخفیف : 59 درصد


ب حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان ستارگان


هتل آپارتمان ستارگان
شروع قیمت از 1,280,000 ریال
تخفیف : 60 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان آوا


هتل آپارتمان آوا
شروع قیمت از 1,100,000 ریال
تخفیف : 63 درصد


ب حرم 10 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان مارین


هتل آپارتمان مارین
شروع قیمت از 1,100,000 ریال
تخفیف : 48 درصد


ب حرم 10 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان مقدم


هتل آپارتمان مقدم
شروع قیمت از 1,000,000 ریال
تخفیف : 55 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان سارا


هتل آپارتمان سارا مشهد
شروع قیمت از 2,900,000 ریال
تخفیف : 38 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان آلما


هتل آپارتمان آلما
شروع قیمت از 1,000,000 ریال
تخفیف : 52 درصد


ب حرم 35 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان ترنج


هتل آپارتمان ترنج
شروع قیمت از 0 ریال
تخفیف : درصد


ب حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان شباهنگ


هتل آپارتمان شباهنگ
شروع قیمت از 1,900,000 ریال
تخفیف : 30 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان آرمان


هتل آپارتمان آرمان مشهد
شروع قیمت از 3,400,000 ریال
تخفیف : 64 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان جمکران


هتل آپارتمان جمکران
شروع قیمت از 1,190,000 ریال
تخفیف : 67 درصد


ب حرم 3 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان میثم


هتل آپارتمان میثم
شروع قیمت از 1,800,000 ریال
تخفیف : 33 درصد


ب حرم 15 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان صادقیه


هتل آپارتمان صادقیه
شروع قیمت از 1,600,000 ریال
تخفیف : 60 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان ترنم


هتل آپارتمان ترنم
شروع قیمت از 1,800,000 ریال
تخفیف : 54 درصد


ب حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان پایتخت


هتل آپارتمان پایتخت
شروع قیمت از 1,200,000 ریال
تخفیف : 50 درصد


ب حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان هورام


هتل آپارتمان هورام
شروع قیمت از 1,100,000 ریال
تخفیف : 56 درصد


ب حرم 10 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان دماوند


هتل آپارتمان دماوند
شروع قیمت از 900,000 ریال
تخفیف : 70 درصد


ب حرم 12 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان معجزه


هتل آپارتمان معجزه
شروع قیمت از 1,100,000 ریال
تخفیف : 50 درصد


ب حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان قصر آیدین


هتل آپارتمان قصر آیدین
شروع قیمت از 1,300,000 ریال
تخفیف : 35 درصد


ب حرم 20 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان ون


هتل آپارتمان ون
شروع قیمت از 1,260,000 ریال
تخفیف : 63 درصد


ب حرم 10 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان نور


هتل آپارتمان نور
شروع قیمت از 950,000 ریال
تخفیف : 68 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان افتخار


هتل آپارتمان افتخار مشهد
شروع قیمت از 1,100,000 ریال
تخفیف : 63 درصد


ب حرم 8دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان آرین


هتل آپارتمان آرین
شروع قیمت از 0 ریال
تخفیف : درصد


به حرم 3 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان پرنیان


هتل آپارتمان پرنیان
شروع قیمت از 3,500,000 ریال
تخفیف : 0 درصد


به حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان سفرا


هتل آپارتمان سفرا
شروع قیمت از 1,000,000 ریال
تخفیف : 67 درصد


به حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان بشری


هتل آپارتمان بشری
شروع قیمت از 2,800,000 ریال
تخفیف : 42 درصد


به حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان کیش بافان


هتل آپارتمان کیش بافان مشهد
شروع قیمت از 900,000 ریال
تخفیف : 70 درصد


به حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان ارمغان مشهد


هتل آپارتمان ارمغان
شروع قیمت از 1,700,000 ریال
تخفیف : 43 درصد


به حرم 15 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان اخوان مشهد


هتل آپارتمان اخوان مشهد
شروع قیمت از 900,000 ریال
تخفیف : 59 درصد


به حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان تسنیم مشهد


هتل آپارتمان تسنیم
شروع قیمت از 800,000 ریال
تخفیف : 67 درصد


به حرم 10 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان کنعان مشهد


هتل آپارتمان کنعان مشهد
شروع قیمت از 1,300,000 ریال
تخفیف : 59 درصد


به حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان درباری مشهد


هتل آپارتمان معین درباری مشهد
شروع قیمت از 1,000,000 ریال
تخفیف : 55 درصد


به حرم 15 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان میلاد مشهد


هتل آپارتمان میلاد مشهد
شروع قیمت از 1,000,000 ریال
تخفیف : 58 درصد


به حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان سلام مشهد


هتل آپارتمان سلام
شروع قیمت از 800,000 ریال
تخفیف : 58 درصد


به حرم 15 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان نسیم شرق مشهد


هتل آپارتمان نسیم شرق
شروع قیمت از 800,000 ریال
تخفیف : 60 درصد


به حرم 15 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان مسافران


هتل آپارتمان مسافران
شروع قیمت از 1,200,000 ریال
تخفیف : 58 درصد


به حرم 35 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان سام


هتل آپارتمان سام
شروع قیمت از 1,000,000 ریال
تخفیف : 58 درصد


به حرم 15 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان مشکات مشهد


هتل آپارتمان مشکاه مشهد
شروع قیمت از 1,000,000 ریال
تخفیف : 58 درصد


به حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان جیحون مشهد


هتل آپارتمان جیحون


به حرم _ دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان ملل مشهد


هتل آپارتمان ملل مشهد
شروع قیمت از 0 ریال
تخفیف : درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان ایده آل


هتل آپارتمان ایده آل
شروع قیمت از 0 ریال
تخفیف : درصد


ب حرم 15 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان صافات


هتل آپارتمان صافات
شروع قیمت از 0 ریال
تخفیف : درصد


ب حرم 15 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان سیبا


هتل آپارتمان سیبا
شروع قیمت از 1,100,000 ریال
تخفیف : 54 درصد


به حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان درسا


هتل آپارتمان درسا
شروع قیمت از 1,100,000 ریال
تخفیف : 54 درصد


ب حرم 15 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان پرکوک


هتل آپارتمان پرکوک مشهد
شروع قیمت از 1,000,000 ریال
تخفیف : 62 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان سروش


هتل آپارتمان سروش مشهد
شروع قیمت از 0 ریال
تخفیف : درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان مهستان


هتل آپارتمان مهستان
شروع قیمت از 2,200,000 ریال
تخفیف : 45 درصد


ب حرم 10 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان شیرزاد


هتل آپارتمان شیرزاد
شروع قیمت از 0 ریال
تخفیف : درصد


ب حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان عمارت


هتل آپارتمان عمارت مشهد
تخفیف : درصد


ب حرم 12 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان نور


هتل آپارتمان نورگلستان


ب حرم 20 دقیقه با ماشین


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان بهرام


هتل آپارتمان بهرام
شروع قیمت از 1,200,000 ریال
تخفیف : 54 درصد


ب حرم 4 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان مهر


هتل آپارتمان مهر
شروع قیمت از 2,000,000 ریال
تخفیف : 45 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان فا


هتل آپارتمان فا
شروع قیمت از 1,000,000 ریال
تخفیف : 31 درصد


ب حرم 20 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان الرحمان


هتل آپارتمان الرحمن
شروع قیمت از 1,500,000 ریال
تخفیف : 52 درصد


به حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو
,قیمت هتل آپارتمان های مشهد
,هتل آپارتمان نزدیک به حرم در مشهد
,هتل آپارتمان های ارزان در"/>

مشاهده متن کامل ...
معرفی بهترین هتل آپارتمان های مشهد
درخواست حذف اطلاعات


 


هتل های مشهد


هتل آپارتمان یلدا


هتل آپارتمان یلدا مشهد
شروع قیمت از 650,000 ریال
تخفیف : 64 درصد


ب حرم 20 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان نیکا


هتل آپارتمان نیکا
شروع قیمت از 1,300,000 ریال
تخفیف : 59 درصد


ب حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان ستارگان


هتل آپارتمان ستارگان
شروع قیمت از 1,280,000 ریال
تخفیف : 60 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان آوا


هتل آپارتمان آوا
شروع قیمت از 1,100,000 ریال
تخفیف : 63 درصد


ب حرم 10 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان مارین


هتل آپارتمان مارین
شروع قیمت از 1,100,000 ریال
تخفیف : 48 درصد


ب حرم 10 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان مقدم


هتل آپارتمان مقدم
شروع قیمت از 1,000,000 ریال
تخفیف : 55 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان سارا


هتل آپارتمان سارا مشهد
شروع قیمت از 2,900,000 ریال
تخفیف : 38 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان آلما


هتل آپارتمان آلما
شروع قیمت از 1,000,000 ریال
تخفیف : 52 درصد


ب حرم 35 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان ترنج


هتل آپارتمان ترنج
شروع قیمت از 0 ریال
تخفیف : درصد


ب حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان شباهنگ


هتل آپارتمان شباهنگ
شروع قیمت از 1,900,000 ریال
تخفیف : 30 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان آرمان


هتل آپارتمان آرمان مشهد
شروع قیمت از 3,400,000 ریال
تخفیف : 64 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان جمکران


هتل آپارتمان جمکران
شروع قیمت از 1,190,000 ریال
تخفیف : 67 درصد


ب حرم 3 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان میثم


هتل آپارتمان میثم
شروع قیمت از 1,800,000 ریال
تخفیف : 33 درصد


ب حرم 15 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان صادقیه


هتل آپارتمان صادقیه
شروع قیمت از 1,600,000 ریال
تخفیف : 60 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان ترنم


هتل آپارتمان ترنم
شروع قیمت از 1,800,000 ریال
تخفیف : 54 درصد


ب حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان پایتخت


هتل آپارتمان پایتخت
شروع قیمت از 1,200,000 ریال
تخفیف : 50 درصد


ب حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان هورام


هتل آپارتمان هورام
شروع قیمت از 1,100,000 ریال
تخفیف : 56 درصد


ب حرم 10 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان دماوند


هتل آپارتمان دماوند
شروع قیمت از 900,000 ریال
تخفیف : 70 درصد


ب حرم 12 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان معجزه


هتل آپارتمان معجزه
شروع قیمت از 1,100,000 ریال
تخفیف : 50 درصد


ب حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان قصر آیدین


هتل آپارتمان قصر آیدین
شروع قیمت از 1,300,000 ریال
تخفیف : 35 درصد


ب حرم 20 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان ون


هتل آپارتمان ون
شروع قیمت از 1,260,000 ریال
تخفیف : 63 درصد


ب حرم 10 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان نور


هتل آپارتمان نور
شروع قیمت از 950,000 ریال
تخفیف : 68 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان افتخار


هتل آپارتمان افتخار مشهد
شروع قیمت از 1,100,000 ریال
تخفیف : 63 درصد


ب حرم 8دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان آرین


هتل آپارتمان آرین
شروع قیمت از 0 ریال
تخفیف : درصد


به حرم 3 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان پرنیان


هتل آپارتمان پرنیان
شروع قیمت از 3,500,000 ریال
تخفیف : 0 درصد


به حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان سفرا


هتل آپارتمان سفرا
شروع قیمت از 1,000,000 ریال
تخفیف : 67 درصد


به حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان بشری


هتل آپارتمان بشری
شروع قیمت از 2,800,000 ریال
تخفیف : 42 درصد


به حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان کیش بافان


هتل آپارتمان کیش بافان مشهد
شروع قیمت از 900,000 ریال
تخفیف : 70 درصد


به حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان ارمغان مشهد


هتل آپارتمان ارمغان
شروع قیمت از 1,700,000 ریال
تخفیف : 43 درصد


به حرم 15 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان اخوان مشهد


هتل آپارتمان اخوان مشهد
شروع قیمت از 900,000 ریال
تخفیف : 59 درصد


به حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان تسنیم مشهد


هتل آپارتمان تسنیم
شروع قیمت از 800,000 ریال
تخفیف : 67 درصد


به حرم 10 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان کنعان مشهد


هتل آپارتمان کنعان مشهد
شروع قیمت از 1,300,000 ریال
تخفیف : 59 درصد


به حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان درباری مشهد


هتل آپارتمان معین درباری مشهد
شروع قیمت از 1,000,000 ریال
تخفیف : 55 درصد


به حرم 15 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان میلاد مشهد


هتل آپارتمان میلاد مشهد
شروع قیمت از 1,000,000 ریال
تخفیف : 58 درصد


به حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان سلام مشهد


هتل آپارتمان سلام
شروع قیمت از 800,000 ریال
تخفیف : 58 درصد


به حرم 15 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان نسیم شرق مشهد


هتل آپارتمان نسیم شرق
شروع قیمت از 800,000 ریال
تخفیف : 60 درصد


به حرم 15 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان مسافران


هتل آپارتمان مسافران
شروع قیمت از 1,200,000 ریال
تخفیف : 58 درصد


به حرم 35 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان سام


هتل آپارتمان سام
شروع قیمت از 1,000,000 ریال
تخفیف : 58 درصد


به حرم 15 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان مشکات مشهد


هتل آپارتمان مشکاه مشهد
شروع قیمت از 1,000,000 ریال
تخفیف : 58 درصد


به حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان جیحون مشهد


هتل آپارتمان جیحون


به حرم _ دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان ملل مشهد


هتل آپارتمان ملل مشهد
شروع قیمت از 0 ریال
تخفیف : درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان ایده آل


هتل آپارتمان ایده آل
شروع قیمت از 0 ریال
تخفیف : درصد


ب حرم 15 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان صافات


هتل آپارتمان صافات
شروع قیمت از 0 ریال
تخفیف : درصد


ب حرم 15 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان سیبا


هتل آپارتمان سیبا
شروع قیمت از 1,100,000 ریال
تخفیف : 54 درصد


به حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان درسا


هتل آپارتمان درسا
شروع قیمت از 1,100,000 ریال
تخفیف : 54 درصد


ب حرم 15 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان پرکوک


هتل آپارتمان پرکوک مشهد
شروع قیمت از 1,000,000 ریال
تخفیف : 62 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان سروش


هتل آپارتمان سروش مشهد
شروع قیمت از 0 ریال
تخفیف : درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان مهستان


هتل آپارتمان مهستان
شروع قیمت از 2,200,000 ریال
تخفیف : 45 درصد


ب حرم 10 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان شیرزاد


هتل آپارتمان شیرزاد
شروع قیمت از 0 ریال
تخفیف : درصد


ب حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان عمارت


هتل آپارتمان عمارت مشهد
تخفیف : درصد


ب حرم 12 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان نور


هتل آپارتمان نورگلستان


ب حرم 20 دقیقه با ماشین


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان بهرام


هتل آپارتمان بهرام
شروع قیمت از 1,200,000 ریال
تخفیف : 54 درصد


ب حرم 4 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان مهر


هتل آپارتمان مهر
شروع قیمت از 2,000,000 ریال
تخفیف : 45 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان فا


هتل آپارتمان فا
شروع قیمت از 1,000,000 ریال
تخفیف : 31 درصد


ب حرم 20 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آپارتمان الرحمان


هتل آپارتمان الرحمن
شروع قیمت از 1,500,000 ریال
تخفیف : 52 درصد


به حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


,قیمت هتل آپارتمان های مشهد
,هتل آپارتمان نزدیک به حرم در مشهد
,هتل آپارتمان های ارزان در"/>

مشاهده متن کامل ...
جاذبه های چین
درخواست حذف اطلاعات

راه آهن چینگهای، تبت چین


این راه آهن متفاوت و منحصر به فرد مرتفع ترین راه آهن جهان است و پنجره های قطارهای آن به گونه ای طراحی شده اند که بتوانند ا یژن کافی به داخل بفرستند.ارتفاع این خط آهن 1956 کیلومتری به 4000 متر و سرعت آن به 120 کیلومتر بر ساعت می رسد. بهای بلیط های این قطار از 226 یوان شروع می شود و حتی مسیر پکن تا لهاسا تنها 1260 یوان هزینه خواهد داشت.این قطار از کوهستان ها، رودخانه ها و علفزارهای دورافتاده می گذرد. در طول مسیر پکن به لهاسا حدود 49 ایستگاه وجود دارد. بنابراین مسافران تور چین می توانند از قطار پیاده شوند و به اطراف سری بزنند.دره جیوژایگو چین
jiuzhaigou valley china


از مکان های دیدنی چین دره جیوژایگو یا پارک ملی جیوژایگو به مساحت 72 هزار تار در شمال سیچوان و درجنوب غربی چین است.دره جیوژایگو یکی از مناطق حفظت شده‌است که دارای چندین آبشار و دریاچه است و حدود 140 گونه پرنده و نیز شماری از گونه‌های گیاهی و جانوری در خطر انقراض در این دره وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به بز کوهی سیچوان و پاندای بزرگ اشاره کرد. این منطقه در سال 1992 به عنوان مکانی طبیعی در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. سرزمین افسانه‌ای که به آسودگی در دل کوهستان‌های آبا در تبت واقع در شمال غربی ای سیچوان قرار گرفته است. دره و رود جیوژایگو هفتمین میراث زیبای طبیعی جهان و از دیدنی های کشور چین از دید یونسکو شناخته می‌شود. قابل‌توجه‌ ترین ویژگی این منطقه زیبا، آب شفاف و زلال رود است که با انعکاس تصاویر زیبای اطراف در آن طیف گسترده‌ای از رنگ‌های طبیعت را در برابر چشمان شما به نمایش می‌گذارد.دیدنیها چین بدون تردید مشابه این ترکیب رنگ‌های طبیعی و زیبایی‌ های آن را در هیچ جای دنیا نخواهید یافت. اگرچه می‌توان دیوار چین را بزرگ‌ ترین مقصد گردشگران تور چین از جنبه تاریخی دانست، اما باید اذعان داشت منطقه جیوژایگو اصلی‌ترین هدف گردشگران برای بازدید از مناطق طبیعی در کشور چین محسوب می‌شود. مردم چین اعتقاد دارند این منطقه یکی از شگفتی‌ های طبیعی جهان به شمار می‌رود. مناطق اطراف رود جیوژایگو زیستگاه بیش از 140 پرنده، گیاه و حیوان منحصربه‌ فرد است که مشهورترین این جانوران س معروف پانداست.این دره بسیار دیدنی است که گردشگران و مسافران تور چین میتوانند از این دره دیدن فرمایند.پل شیشه ای چین


ین چینی به تازگی ایده ای جدید را را پیدا کرده اند که در جای خود بسیار جالب است.گردشگران تور چین اگر از ارتفاع نمی ترسند قطعا پل شیشه ای یکی از جاذبه های جالب و دیدنی برایشان خواهد بود.


یکی از جاذبه های جدید کشور چین که قرار است توسط شرکت معماری به نام هیم دوتان ساخته شود  پل شیشه ای شفافی است که میان دو قله سنگی و در عرض دره ای موسوم به گرند کنیون شهر zhangjiajie قرار خواهد گرفت.این پل به عرض 370 متردر حدود 400 متر بالاتر از کف دره خواهد بود و گفته می شود در هر بار، ظرفیت جادادن 800 نفر را خواهد داشت.کف این پل شفاف با سه طبقه شیشه ساخته  خواهد شد که قله های دو کوه بر فراز دره بینیان را به هم متصل سازد.اعتبارات مالی طولانی ترین پل شیشه ای جهان به عنوان بخشی از نشست همکاری و سرمایه گذاری در گردشگری در نمایشگاه مرکزی چین در سال 2012، تامین شده است.قرار است این پل سال آینده افتتاح شود و مقامات استان هونان در چین لقب یکی از عجایب دنیا را به آن داده اند. این سازه، قله های هر یک از طرفین دره را به یکدیگر متصل می کند. همچنین نوعی طناب فنردار برای علاقه مندان به پرش بانجی در وسط این سازه قرار می گیرد که مرتفع ترین طناب فنردار برای این ورزش، بر روی کره زمین خواهد بوداین طناب حدود 60 متر بلندتر از مرتفع ترین طناب فنردار تجاری حال حاضر است. مرتفع ترین طناب فنردار کنونی دنیا بر روی برج macau در چین قرار گرفته و 233 متر ارتفاع دارد. احتمال می رود که این پل شیشه ای بدترین وسیله تفریح درجهان نام بگیرد، هرچند کارگران آن آموزش های ویژه دیده اند تا به انی که مایل به عبور از این پل هستند، خدمت رسانی کنند.یکی از کارگران می گوید:برخی از بازدید کنندگان  تور چین عبور از این پل شیشه ای را یک تجربه می دانند، ولی من به آن ها می گویم که ترسی را تصور کنید که یک کارگر نظافت کننده احساس می کند، ترس او خیلی بیشتر است. این دومین پلی است که در چین از مواد شفاف ساخته می شود.قصر تابستانی چین


قصر تابستانی پکن که در سال 1750 میلادی ساخته شده، یک شا ار کامل درطراحی باغ های چینی به حساب می آید.در این محوطه چشم انداز طبیعی، تپه ها و آب ها با سرسراها معابد، پل ها و قصر های ساخت دست بشر ترکیب شده و مجموعه ای زیبا و ارزشمند را ایجاد کرده تا مسافران تور چین بتوانند از این مکان زیبا دیدن کنند.این مجموعه باستانی دو عنصر طبیعی دارد، یکی از آنها تپه ای با ارتفاعی حدود 60 متر است و دیگری دریاچه ای است به نام کومینگ که حدود دو سوم مساحت کل مجموعه را تشکیل داده است.این مکان زیبا هر ساله کلی بازدید کننده تور چین را دارد.معبد بودا چین


در قسمت غربی شانگهای،مهبد معروف و مقدسی وجود دارد که متعلق به بودائی هاست.در سال 1882 معبدی قدیمی در این محل برای حفظ دو مجسمه سنگی بودا وجود داشت.این دو مجسمه از بودا نه تنها جزء آثار کمیاب و مقدس به شمار می آید بلکه جزء کارهای چینی زیبا هم هستند.به هر حال بودای نشسته 190 سانتی متر قد دارد و بودای دراز کشیده 96 سانتی متر طول دارد و به سمت راست خود دراز کشیده است.مسافران تور چین میتوانند از این مکان بسیار زیبا  دیدن نمایند که بسیار مکان دیدنی است.


مشاهده متن کامل ...
مجسمه اسرارآمیز بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: عجایب گردشگری


مجسمه اسرارآمیز بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

چین کشوری است که به واسطه ی مکان های دیدنی و تاریخی بسیار زیاد ، همه ساله پذیرای میلیون ها گردشگر از سرار نقاط جهان است. مجسمه بزرگ بودا واقع در کوه اسرار آمیز داگوانگ مینگ ، یکی از جاذبه های توریستی این کشور می باشد. کوه “اِمی” که کوه “داگوانگ مینگ” نیز نامیده می شود، در جنوب استان سی چوان در جنوب غرب چین و در ناحیه گذر حوضه سی چوان به فلات چینگ های – تبت قرار دارد.

 

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

 مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

 مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

  مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

 

قله “وانگ فو” (ده هزار بودا) در این منطقه ۳۰۹۹ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. 1979687 این کوه زیبا به عنوان کوه سحرآمیز بودا در چین و جهان شهرت دارد و تلفیق کاملی از چشم انداز زیبای طبیعی و تاریخ و فرهنگ دیرینه است. این کوه در ناحیه ای با مناظر طبیعی مختلف قرار گرفته است و انواع موجودات و گیاهان در آن یافت می شود. با توجه به گرمسیر بودن منطقه، پوشش جنگلی آن به ۸۷ درصد می رسد. در این کوه در مجموع ۳۲۰۰ نوع گیاه از ۲۴۲ خانواده گیاه رده بالا دیده می شود که یک دهم میزان کل گیاهان چین را شامل می شود. در میان آن یک صد نوع گیاه منحصر به این کوه هستند.

 

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

  مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

 مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

  مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

 

به علاوه در این کوه بسیاری حیوانات کمیاب و نادر زیست می کنند و در کل ۲۳۰۰ نوع گونه حیوان در منطقه مورد شناسایی قرار گرفته است. این ناحیه برای تحقیقات بیولوژیک در جهان حائز اهمیت فراوانی است. مجسمه بودای سنگی “له شان” در قله “سی لوان” در شرق کوه قرار دارد. ساخت این اثر در سال ۷۱۳ میلادی و در آغاز دوران سلسله تانگ شروع شد و ساخت آن در طول ۹۰ سال انجام گرفت. این مجسمه در کنار کوه و روبروی رود کنده کاری شده و بزرگترین مجسمه سنگی بودا در جهان است.

 

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

  مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

 

با توجه به پیکر بزرگ این مجسمه، می گویند: “کوه یک بودای سنگی است و بودا یک کوه است.” بودای بزرگ به نام مایتریا رو به سمت غرب ساخته شد و ارتفاع آن ۷۱ متر است. حکاکی آن دقیق و خطوط آن بسیار موزون و همچنین نسبت اندام رعایت شده و بسیار پرابهت و باعظمت به نظر می رسد و نمایانگر هنر و صنعت عالی سلسله تانگ است. در دو طرف جنوب و شمال این بودای سنگی ۹۰ جایگاه برای مجسمه های سنگی دیگر که همگی در دوران سلسله تانگ ساخته شده است، دیده می شود.

 

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

 

منبع : gadgetnews.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • تصاویری از بزرگترین مدرسه بو در جهان
 • مکان های تاریخی یک کشور ممنوعه!
 • آشنایی با لشکر سفالین
 • آشنایی با معبد آسمان چین
 • آشنایی با کاخ شنبرون در اتریش + تصاویر
 • سفالین امپراتور چینی + تصاویر[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
دیدنی های چین
درخواست حذف اطلاعات

کوه تای در چین


کوه تای که به عنوان چشم انداز جهان در سازمان یونسکو به ثبت رسیده است در میان چینی ها از مقدس ترین کوه ها محسوب می شود. این کوه در جنوب استان جینیان و شمال شهر تیان واقع شده است. مسیر ارتباطی برای رسیدن به این کوه آسان است.این کوه از اهمیت تاریخی و فرهنگی بسیاری برخوردار است.ارتفاع کوه تای 1545 متر (5069 فوت) است و دربین پنج کوه مقدس در چین مهم ترین انها به شمار می‌آید. کوه تای دست کم برای 3،000 سال محل عبادت بوده‌است. این کوه در سال 1987 به عنوان مکانی طبیعی و فرهنگی در میراث جهانی یونسکو ثبت گردید.تمام گردشگران و مسافران تور چین حتما باید از این کوه دیدن فرمایند.بهشت گردشگران چین


این مکان زیبا و بکر که مشهور به “بهشت گردشگران” شده در استان “یوننان” در جنوب غربی چین واقع شده است. گردشگران بسیاری در فصل بهار به منظور عکاسی و پیاده‌ روی به این مکان می‌روند.مسافران تور چین میتوانند از این این جاذبه گردشگری زیبا دیدن نمایند.اردک غول پیکر زرد چین


یک هنرمند آلمانی که اردک پلاستیکی پکن را طراحی کرده است، بیش از 200 میلیون یوان (32?26 میلیون دلار) در مدت نمایش یک ماهه این اردک در پکن ب درآمد کرده است. نمایش این اردک 18 متری بزگ پلاستیکی در دریاچه نمایشگاه باغ ملی و همچنین دریاچه کاخ تابستانی، سبب شد تا بیش از 100 میلیون یوان درآمد صنعت توریسم برای پکن حاصل شود.هجوم توریستان از سراسر ای چین برای تماشای این اردک و همچنین علاقه برای ع انداختن با آن، علتی برای رشد اقتصادی بخش های دیگری از جمله فروشندگان محصولات جانبی، خوراک، مسکن و حمل و نقل شده است. با انتخاب تور چین برای سفر به چین امکان بازدید از این جاذبه ی زیبای چینی را دارید. با تور چین سفر خود را خاطره انگیز کنید.بندرگاه ویکتوریا چین


بندرگاه ویکتوریا یکی از جاذبه‌های مهم توریستی در هنگ کنگ و یکی از عمیق‌ترین بنادر در جهان است. این بندر نمایش خیره کننده ‌ای از آسمان اش‌ها از جزیره هنگ کنگ در یک طرف و خط ساحلی در طرف دیگر را ارائه می‌دهد. بندرگاه ویکتوریا همچنین یکی از شلوغ‌ترین بنادر در جهان با صدها کشتی و قایق سرعتی است. یکی از بهترین راه‌ها برای دیدن بندر سفر با star ferry است.به تمام گردشگران و مسافران تور چین پیشنهاد میشود از این بندر دیدن فرمایند.دره شادی شهر شنزن چین


دره شادی شهر شنزن ، یک پارک مدرن و وسیع در کشور چین به حساب می آید ، این پارک در منطقه nanshan شهر شنزن واقع شده است. فضای این مجموعه حدود350000 متر مربع می باشد . در این پارک وسایل بازی هیجان انگیز و نفس گیر و سرگرم کننده زیادی وجود دارد که تقریباً با هر ذائقه سرگرمی همخوانی دارد.این پارک حدود 100 بازی مهیج مخصوص بچه ها و بزرگتر های تور چین را در خود جای داده است. علاوه بر انواع بازی ها ، سرگرمی های دیگری نیز در این مجموعه برای بازدیدکنندگان تور چین فراهم آورده شده است، از آن جمله می توان به نمایش های مختلف جادوگری ، آکروبات و ورزش های خاص اشاره کرد.کل پارک از 9 ناحیه با موضوعات مختلف تشکیل شده است . این نواحی عبارتند از : میدان اسپانیایی ، شهر کارتون ها ، ماجراجویی در کوه ها ، شهر معادن طلا ، جنگل های بهشت خیالی ، ساحل تابش آفتاب ، در مقابل طوفان ، پارک آبی پلایا مای و دوران خوشبختی .گردشگران و مسافران تور چین میتوانند در این شهر بازی، کلی بازی کنند و لحظات شادی را داشته باشند.
مشاهده متن کامل ...
با توجه به سفر رئیس جمهور چین به چین و ؛ تعامل یا ت
درخواست حذف اطلاعات
ترامپ معتقد است چین از توانایی تاثیر گذاری بر کره شمالی برخوردار است و می تواند با کاهش روابط تجاریش، این کشور را بابت رفتارهای غیر سازنده اش تحت فشار قرار دهد. در مقابل کارشناسان چینی عنوان می کنند که پکن سالهاست که دیگر به کره شمالی به عنوان یک دارایی استراتژیک نگاه نمی کند و آن را یک دردسر می داندپایگاه بصیرت / گروه بین الملل/حسن مولایی

رئیس جمهور چین در اولین سفر خود بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ، در رأس هیاتی عالی رتبه روز پنجشنبه بعد از ظهر به وقت محلی وارد فلوریدا شد و مورد استقبال ر تیلرسون امور خارجه امریکا قرار گرفت. بعد از رایزنی های مقدماتی، دیروز ترامپ و خانم مالانیا در تفرجگاه ساحلی شخصی شان از شی ژینگ پینگ و همسرش پنگ لی یوان استقبال د و رایزنی های سران دو کشور تا صرف یک شام کاری همچنان ادامه پیدا کرد.
چند ساعت بعد از شروع رسمی نشست، ترامپ در توییتی "مذاکره بسیار سختی را پیش بینی کرد" که خیلی زود به تیتر رسانه ها تبدیل شد. او همچنین در بخش دیگری از توییتش نوشت ما به این ری تجاری بزرگ با چین و از دست رفتن شغل ها در امریکا باید خاتمه دهیم؛ شرکت های امریکایی باید رویه سابق خود را تغییر دهند و به فکر یک راه جایگزین باشند.
ساعتی بعد معاون خارجه چین در پاسخی دیپلماتیک در جواب سوال خبرنگاران گفت که دو طرف به دنبال یک نشست سازنده و موفقیت آمیز هستند، به گونه ای که یک هدایت درست می تواند به ارتقاء بیش از پیش روابط دو کشور کمک کند. او همچنین از آمادگی کشورش در رسیدن به یک تعادل در حجم روابط دو کشور خبر داد.


چین و ؛ تعامل یا تقابل؟


همانگونه که از حرف های مبارزات انتخاباتی ترامپ مشخص بود مباحث اقتصادی، مساله کره شمالی و دریای جنوبی چین از اولویت های اصلی طرف امریکایی در این نشست بود. به عبارت دیگر تا آنجا که مشخص بود این نگرانی ها و اولویت های امریکا بود که بر نشست سایه افکنده بود تا نگرانی های چین.
از ابتدای روی کار آمدن ترامپ دنبال این مساله بود که با تهدید به افزایش فشار های اقتصادی، سیاستمداران چینی را در ارتباط با روابط حمایتی خود در حوزه اقتصادی و امنیتی از کره شمالی، مجبور به تغییر رفتار کنند. کارشناسان غربی معتقدند که چین روابط بسیار گسترده اقتصادی با پیونگ یانگ دارد و تا زمانی که این رابطه حمایتی وجود دارد به زانو در آوردن کره شمالی از راه تحریم های اقتصادی غیر ممکن است.
از این رو به گزارش رسانه های غربی یکی از اولین مباحث مطروحه بین دو طرف مساله کره شمالی بود. ترامپ در راه سفر به فلوریدا به خبرنگاران گفت که فکر می کند چین آمادگی برداشتن قدم هایی در این راستا را دارد.
هفته گذشته برای نشان دادن حساسیتش در ارتباط با رفتارهای کره شمالی، چند شرکت چینی را تحت نام عدم رعایت هنجارهای عدم اشاعه و انتقال فناوری های حساس به کره شمالی و ایران تحریم کرد. این هفته ژاپن نیز به طور رسمی از اراده خود برای تحریم شرکت های کره شمالی و جلوگیری از پهلو گیری کشتی های تجاری متعلق به این کشور خبر داد.
ترامپ معتقد است چین از توانایی تاثیر گذاری بر کره شمالی برخوردار است و می تواند با کاهش روابط تجاریش، این کشور را بابت رفتارهای غیر سازنده اش تحت فشار قرار دهد. در مقابل کارشناسان چینی عنوان می کنند که پکن سالهاست که دیگر به کره شمالی به عنوان یک دارایی استراتژیک نگاه نمی کند و آن را یک دردسر می داند، اما مساله این است که چین نمی خواهد با تحریک کره شمالی و رفتن به سمت یک رابطه خصمانه در همسایگی خود، برای خودش یک دشمن هسته ای بتراشد. شی ژینگ پینگ به دنبال این بود ترامپ را قانع کند تا از سیاست تهاجمی صرف در مورد کره شمالی دست بردارد و فشارهای غیر منطقی به شرکت های چینی را با مذاکره مستقیم با کم کند و از تصاعد تهدید در این منطقه بکاهد.
در مقابل اظهارات ترامپ مثل این جمله که دیگر صبر استراتژیک امریکا در ارتباط با کره شمالی به پایان رسیده است نشان از خواست او برای یک رفتار ضربتی و قاطع در این زمینه داشت.


چین و ؛ تعامل یا تقابل؟


دونالد ترامپ به صراحت از روی میز بودن گزینه مستقیم نظامی و یا حملات پیش دستانه علیه کره شمالی خبر داد. هر چند کارشناسان نظامی گزینه مستقیم نظامی را بسیار پُر هزینه برای متحدین منطقه ای امریکا می دانند و بر غیر واقعی بودن آن تاکید دارند، اما در مقابل استقرار سیستم های دفاع هوایی پیشرفته در کره جنوبی به بهانه تهدیدات فزاینده پیونگ یانگ می تواند به شدت برای چین تهدید آمیز باشد.
از طرف دیگر مساله دریای جنوبی چین و رویکرد توسعه طلبانه چین از نگاه یی ها در این منطقه و نوع تعامل ایالات متحده با این موضوع -که قرار است اساس سیاست شرق آسیایی ت ترامپ را شکل دهد- در حال حاضر در حال ریل گذاری است و بر این اساس ت ضروری دیده است که قبل از اتخاذ هر گونه رویکردی چه تهاجمی و یا تعاملی، در عالی ترین سطح با ان چین در این زمینه گفتگو کند.
در مقابل این دیدار از آن رو نیز برای چین حائز اهمیت است که این کشور تنظیم یک رابطه سازنده و بدون تنش با ایالات متحده را هسته اصلی سیاست خارجی خود می داند و همواره تلاش می کند از هر عامل سومی که می تواند این رابطه بدون تنش را که اصلی ترین عامل رشد پیوسته اقتصادی چین در چهار دهه گذشته به حساب می آید، استفاده کند. بنابراین شی ژینگ پینگ در این سفر تلاش می کند تا با از بین بردن ابهامات تا آنجایی که به منافع اساسی چین ضربه وارد نمی کند، سیاست هماهنگی را با ایالات متحده در پیش گیرد.
دومین موضوع مهم بین دو کشور، موضوع اقتصادی بود که روابط دو غول اقتصادی دنیا را بعد از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور منتخب امریکا با توجه به اظهارت انتخاباتی او در هاله ای از ابهام فرو برده بود. ترامپ در دوره مبارزات انتخاباتی خود، چین را به در پیش گرفتن یک رویه ای ناعادلانه در تجارت با امریکا متهم کرد و گفت: می خواهد میزان مالیات بر وارادت کالاهای چینی به ایالات متحده را بالا ببرد. او همچنین چین را به دستکاری در ارزش یوان در مقابل دلار متهم کرد. در دو دهه گذشته چین همواره سعی می کرد با پایین نگه داشتن ارزش پول خود در مقابل دلار یک مزیت نسبی برای صادر کنندگان کالا به امریکا در مقابل وارد کنندگان ایجاد کند.
همچنین دونالد ترامپ با زیر پا گذاشتن سیاست "چین واحد" که از سال 1979 زمان ریاست جمهوری کارتر با قطع روابط ایالات متحده با تایوان، ادامه داشت، به صورت مستقیم با خانم تسای رییس جمهور ج طلب تایوان به صورت تلفنی گفتگو کرد و رویکرد خانم تسای را ستود. هر چند در آن زمان برای بسیاری این گونه رفتارهای ترامپ غیر حرفه ای، بی هدف  و غریزی به نظر می رسید، اما ترامپ به خوبی می دانست که چین را به مرگ گرفته تا به تب راضی شود، چرا که ترامپ معتقد است چین در چهارچوب یک سیاست کنترل تنش با ایالات متحده کم کم دارد، خون امریکا را می مکد و این روند هر چقدر زودتر باید متوقف شود. یکی از این راه ها بالابردن هزینه های سرمایه گذاری در چهارچوب یک تنش کنترل شده در چین است.
از این رو ترامپ امروز به رسانه ها گفت که در ارتباط با تعادل در تراز تجاری دو کشور و برگشت شرکت های امریکایی از چین به خاک امریکا با همتای چینی خود صحبت کرده است. واقعیت این است که در سال های گذشته شرکت های بزرگ امریکایی برای دسترسی به کارگر ارزان و بازارهای جدید یا به طور کامل به خارج از ایالات متحده مثل چین و  مکزیک منتقل شده اند و یا شعبات جدید خود را در این کشورها توسعه داده اند. جالب اینجاست که در برخی موارد بازار هدف تولید این شرکت های امریکایی را خود ایالات متحده شکل داده است.

نتیجه گیری
هر چند بسیاری بر اساس اظهارات بسیار تند ترامپ در دوره مبارزات انتخاباتی و دوره انتقالی ت، روابطی بسیار متشنج را بین ایالات متحده و چین پیش بینی می د، اما واقعیت آن است که هدف اصلی ترامپ همواره برگرداندن اعتبار از دست رفته در مقابل چین است. با این حال این موضوع ظاهر قضیه است و در واقع باید گفت استفاده حداکثری و نمایشی ترامپ از برگ های بازی امریکا در مناطق مختلف نشان از کاهش اعتماد به نفس ایالات متحده دارد. ترامپ هر چند که خوب می داند برای کنترل این روند نزول قدرت امریکا، چاره ای جز همکاری با قدرت های جهانی مثل چین، روسیه و اتحادیه اروپا ندارد، اما این حقیقت را نافی ایجاد یک وضعیتی برای گرفتن امتیازات بیشتر از حریف نمی داند. از طرف دیگر با توجه به این موضوع که بنیان سیاست خارجی چین نیز بر اساس تعامل با قدرت های بزرگ و خصوصا ایالات متحده است به نظر می رسد بر خلاف انتظار، ریل گذاری جدید در روابط دو کشور به سمت یک تعادل تجاری در روابط پگن-واشنگتن تمایل یابد./   


مشاهده متن کامل ...
جمعیت چین
درخواست حذف اطلاعاتسال 2002 سرعت رشد جمعیت چین همچنان کاهش یافتتا پایان همین سال جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و 530 هزار نفر رسید که از این میان جمعیت شهرنشین 502 میلیون و0 12 هزار نفر است و 139 در صد جمعیت کل را تشکیل می دهدجمعیت روستانشین 582 میلیون و 410 هزار نفر است که 960 در صد مجموع جمعیت چین را تشکیل می دهند
دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16
جمعیت چینفروشنده فایل


کد کاربری 7169جمعیت چین


 


چین پرجمعیت ترین کشور جهان است.تاپایان سال 2002،جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و530 هزار نفر رسید(جمعیت مناطق اداری ویژه هنگ کنگ و ماکائو و استان تایوان حساب نشد) که یک پنجم جمعیت جهان است.پوشش جمعیت چین متوازن نیست.مناطق شرقی جمعیت بیشتری از مناطق غربی این کشور دارند.تراکم جمعیت مناطق ساحلی در شرق این کشور بیش از 400 نفر در هر کیلومتر مربع است و این رقم در مناطق مرکزی و فلات های غربی چین 200 نفر و 10 نفر در هر کیلومتر مربع است.میانگین عمر چینی ها 40/71 سال است(مردان 63/69 سال و ن 33/73 سال) که 5 سال کمتر از میانگین جهانی و 7 سال بیشتر از میانگین کشورهای در حال توسعه و 5 سال کمتر از میانگین کشورهای پیشرفته است.


 


سال 2002 سرعت رشد جمعیت چین همچنان کاهش یافت.تا پایان همین سال جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و 530 هزار نفر رسید که از این میان جمعیت شهرنشین 502 میلیون و0 12 هزار نفر است و 1/39 در صد جمعیت کل را تشکیل می دهد.جمعیت روستانشین 582 میلیون و 410 هزار نفر است که 9/60 در صد مجموع جمعیت چین را تشکیل می دهند.جمعیت مردان 661 میلیون و 150 هزار نفر و ن 623 میلیون و 380 هزار نفر هستند.جمعیت کمتر از 14 ساله 4/22 در صد،15 تا 64 ساله 3/70 در صد و بیش از 65 ساله 3/7 در صد جمعیت چین را تشکیل می دهند.در همین سال 16 میلیون و 470 هزار نفر بر جمعیت چین افزوده و 8 میلیون و 210 هزار نفر از جمعیت آن کاسته شد.


 


آیاچین می‌تواند اقتصاد اول دنیا شود؟


 


همواره می‌شنویم که چین را برنده بحران اقتصادی می‌دانند وتحلیلگران و کارشناسان اقتصادی از این مساله صحبت می‌کنند که این کشور توانسته استبحران اقتصادی دنیا را بدون تحمل آسیبی جدی پشت سر بگذارد.


 


برخی تحلیلگران دلیل این اث ذیری اندک چین را تجربه رکود قبلیآسیا می‌دانند. آنها بر این باورند که این کشور تجربه رکود 10 ساله قاره آسیا دردهه 1990 میلادی را داشته است و با ابزارها و سیاست‌هایی که براثر تجربه آن رکود دراختیار داشت توانست کمترین آسیب را در جریان رکود کنونی متحمل شود.


 


الن استیون یکی از تحلیلگران بخش آسیا در صندوق بین‌المللی پولمی‌گوید: چین تجربه رکود 10 ساله آسیا را دارد و این کمک بزرگی به سردمداراناقتصادی این کشور بود؛ ولی واقعیت این است که رکود کنونی شدیدترین رکود بعد از رکودبزرگ دهه 1930 میلادی است و قدرت ت یب آن بسیار بزرگ‌تر از رکود آسیاست. بنابرایننمی‌توان این نظریه را پذیرفت که اقتصاد چین از این بحران رهیده است.


 


بخصوص که این کشور اقتصادی صادرات محور دارد و رکود باعث از بینرفتن سهم بزرگی از درآمد صادراتی این کشور شده است. بدون شک اقتصاد این کشور نیزهمچون دیگر کشورها آسیب‌دیده است و تنها دلیلی که برای نمایان نشدن این آسیب‌هامی‌توان ذکر کرد، تزریق‌های بزرگ ت به اقتصاد و استفاده از ابزارهای مختلف برایس وش گذاشتن بر ضعف‌های ناشی از بحران است اما این تنها یک روی سکه است و در رویدیگر سکه تحلیلگران و اقتصاددانانی وجود دارند که با توجه به شواهد و مدارک خودتاکید می‌کنند اقتصاد چین در جریان بحران آسیب دیده است.


 


آنها بر این باورند آمارهای اقتصادی ت چین یا مربوط بهتزریق‌های میلیاردی و کمک‌های بلاعوض ت به سازمان‌های مختلف است یا آمارهایی استکه بر اثر ادامه روند رشد قبلی به دست آمده است و از ابتدای سال 2010 میلادی کهتاثیر ضعف‌های ناشی از رکود در اقتصاد این کشور نمایان شود، آمارها نیز روند نزولیبه خود می‌گیرند.


 


از طرف دیگر بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرد بزرگیاقتصاد چین بیشتر از واقع نشان داده شده است. این مرکز در گزارش خود تاکید کرداقتصاد این کشور بسیار کوچک‌تر و آسیب‌پذیرتر از آن چیزی است که در آمارها نمایشداده می‌شود. این در حالی است که در گزارش‌های قبلی این مرکز جهانی، همواره بربزرگی اقتصاد چین و رشد بالای آن تاکید شده بود و حتی برخی کشورهای جهان را به نشاندادن ع ‌العمل در برابر این آمارها واداشته بود.


 


برخی معتقدند تسلط کشورهای بزرگ غربی از جمله سبب شدهاست تا گزارش‌های این مرکز نیز فارغ از مباحث علمی ‌دارای جهتگیری باشد؛ اماواقعیت این است که اقتصاد چین با وجود بزرگی ظاهری؛ پتانسیل‌های زیادی برای توسعهندارد و نمی‌توان انتظار داشت به یک قدرت هادی اقتصاد دنیا تبدیل شود. نیوزویک درگزارش اخیر خود چند سناریو در مورد اقتصاد چین ارائه کرده است.


 


البته برخی از این سناریوها به بررسی تاثیر ساختار اینکشور روی اوضاع اقتصادی آن پرداخته است، ولی برخی دیگر از این سناریوها صرفا بهبررسی مسائل اقتصادی این کشور و تحولات آن طی سال‌های قبل پرداخته است و به همیندلیل مطالعه آن می‌تواند جالب باشد.


 


مطالعه وضعیت اقتصادی چین در سال‌های گذشته نشان می‌دهد ک اپیتالیسم یا سرمایه‌داری در این کشور با سرعت زیادی رشد کرده است. در سال 1990میلادی 20 میلیون واحد کارآفرینی خصوصی در کشور چین وجود داشته است، در حالی‌که سال2008میلادی شمار این واحدها به بیشتر از 40 میلیون واحد افزایش یافته است. اما باتوجه به بحران اقتصادی دنیا و مشکلاتی که چین با آن مواجه شد انتظار می‌رود شماراین واحدها تا پایان سال 2009 میلادی به کمتر از 38 میلیون واحد برسد.


 


صاحب‌نظران چینی عامل رشد اقتصادی چین در 10 سال آینده را رشدسرمایه‌های ثابت در این کشور، رشد نرخ پس‌انداز و افزایش سرمایه‌گذاری خارجیمی‌داننددر این میان واحدهای تولیدی تی توانستند منابع مالی بیشتری برای توسعهفعالیت اقتصادی خود در اختیار داشته باشند. آنها این منابعمالی را با نرخ بهرهاندک دریافت د و همین مساله سبب شد تا اقتصاد چین حرکتی در خلاف جهت خصوصی‌سازیآغاز کند؛ حرکتی که در سال جاری در هم آغاز شد و می‌تواند تمامی ‌اصولاقتصادی را تغییر دهد.
 مشاهده متن کامل ...
رستوران های چین
درخواست حذف اطلاعات

رستوران رایس هوم گوانجو چین


رستوران لانه زنبوری در گوانجو چین ساخته شده است.دیزاین و طراحی این رستوران از طرف یک شرکت هنگ کنگی ساخته شده است که بسیار زیبا است.در فضای رستوران به صورت کاملا طبیعی شکل کندوی عسل را طراحی کرده اند.تمام منو غذای این رستوران در یک تلوزیون نمایش داده شده تا مشتریان تور چین بتوانند به راحتی غذای دلخواه خود را انتخاب و سفارش دهند.غذا های رستوران هوم رایس با یهترین کیفیت پخته شده اند تا مسافران تور چین از غذای خود لذت ببرند.


رستوران نن لای شون چین


رستوران لای شون چین در سال 1937 تاسیس شده است تمام آشپز های این رستوران حرفه ای هستند و تمام غذا ها را با بهترین کیفیت و مواد درجه 1 آماده میکنند تا مشتریان تور چین را راضی نگهدارند.غذا های رستوران نن لای ی است تا مشتریان ایرانی تور چین یتوانند از این رستوران استفاده کنند.این رستوران دارای محیطی آرام است.مسافران و مشتریان تور چین میتوانند از غذا های مانند کباب اردک،غذا های دریایی و.... سفارش دهند و نوش جان کنند.


رستوران یویی یی شیون پکن چین


این رستوران ایرانی میباشد تا مسافران ایرانی تور چین بتوانند از این رستوران استفاده کنند.رستوران یویی بر سر چهار راه شی دن در پکن کار خود را شروع کرد در این رستوران غذاها به صورت ی و از گوشت حلال تهیه میشوند. این رستوران در پلاک 28 خیابان هوان شی ده شین من بخش غربی قرار دارد.تمام غذا ها با بهترین کیفیت آماده شده اند.
رستوران هون شون سیان چین


رستوران هون شون سیان در سال 2003 میلادی تاسیس شده است. این رستوران از غذا های ی و حلال از مسافران و گردشگران تور چین پذیرایی میکند.غذا هایی مانند :غذاهای مخلوط، غذاهای دریائی ی،غذاهای گیاهی، سوپ، غذای آماده و سرخ کرده ی،کباب را آماده میکند.کارکنان این رستوران به زبان های انگلیسی و عربی و ژاپنی نیز مسلط هستند تا بتوانند با مسافران تور چین راحت تر صحبت کنند.


نشانی: ساختمان سوم خیابان نیو جیه ناحیه سوان او 
تلفن:83548892-010


آشپزخانه کنجد سیاه چین


رستوران کنجد سیاه از بهترین رستوران های چین پکن است که تمام گردشگران و مسافران تور چین از این رستوران استفاده د و راضی بودند. این رستوران از تمام مواد غذایی با کیفیت استفاده میکند که طعم بی نظیری به غذاها میدهد. تمام کار کنای این رستوران با بهترین نحو از مشتریان تور چین برخورد میکند.
مشاهده متن کامل ...
مراکز ید شانگهای بهشت ید چین
درخواست حذف اطلاعات

مراکز ید شانگهای بهشت ید چین


این مرکز ید بهشت یا پارادایس معروف ترین مراکز ید چین است.مسافران و گردشگران تور چین میتوانند تمام ید های خود را از این مرکز ید انجام دهند زیرا تمام اجناس این بازار با کیفیت هستند به همین دلیل مسافران تور چین از این مرکز ید بهشت راضی هستند و هر ساله تعداد مشتریان تور چین بیشتر میشود.مراکز ید شانگهای بهشت ید چین

مشاهده متن کامل ...
پل لاکی نات چین
درخواست حذف اطلاعات

پل لاکی نات چین


پل لاکی نات یکی از پل های بسیار زیبای جهان و یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری تور چین می باشد که در منطقه نیولیک چانگشای چین بر روی رودخانه ی دراگون کینگ در سال 2013  با طول 185 متر و ارتفاع 244 متر افتتاح شد. معنی لغوی این پل گره خوشبختی می باشد که در ساخت ظاهر پل نیز حفظ شده است. طراحی ظاهری پل از نوار موبیلوس که در فرهگ کهن و معماری و طراحی سنتی چین استفاده می شده الهام گرفته شده است. در سفرتان به چین امکان این را دارید که به این  پل بروید و لحظات خوشی را تجربه کنید و از سفر خود لذت ببرید.


پل لاکی نات چین


پل لاکی نات چین
مشاهده متن کامل ...
پارک هفت ستاره گویلین چین
درخواست حذف اطلاعات

پارک هفت ستاره گویلین چین


پارک هفت ستاره گویلین چین یکی از جاذبه های گردشگری مهم تور چین به حساب می آید. این پارک حدود 400 هزار متر مربع وسعت دارد و در ساحل شرقی رودخانه لی و و در فاصله 1.5 متری شهر گویلین قرار دارد. مهم ترین جاذبه گردشگری پارک  7 ستاره پل گل, کوهستان پوتو, تپه شتر, کوهستان هلال ماه, جنگل ستون های سنگی گویهای و غار هفت ستاره می باشد. این پارک پر بازدید ترین پارک در کشور چین می باشد. اگر قصد بازدید از پارک هفت ستاره گویلین چین را دارید در فصول پرتردد (از ابتداری آوریل تا اکتبر) 6:00 تا 19:30 و در سایر ماه ها (از نوامبر تا مارس) از ساعت 6:30 تا 19:300 می توانید شاهد زیبایی های این پارک معروف باشید.


پارک هفت ستاره گویلین چین
مشاهده متن کامل ...
خبر خودرو: چینی ها در طراحی خودرو به یک نقطه اوج رسیده اند
درخواست حذف اطلاعات

خبر خودرو: چینی ها در طراحی خودرو به یک نقطه اوج رسیده اند


 


چینی ها در طراحی خودرو به یک نقطه اوج رسیده اند

فیس‌بوک  تلگرام 
< on cl ="btn-save-article">ذخیره صنعت خودروسازی چین در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری به خود دیده است و این موضوع در طراحی خودروها بیشتر به چشم می‌خورد.تبلیغات


آیفون 7 با ضمانت نامه اصلیشرایط ویژه اخذ مدرک lpiآموزشگاه بین المللی ارژنگتشخیص خودروهای چینی کار آسانی است. آن‌ها نسخه‌های کپی شده‌ی خودروهای خارجی هستند. اما با شروع بالغ شدن صنعت خودروسازی چین، مهارت طراحان چینی در طراحی پیشرفت کرده است و در حال رسیدن به اعتمادبه‌نفس کافی برای رقابت در سطح بین‌الملل هستند. اکنون ما در آستانه‌ی حرکت طراحی چینی از طرح‌های خنده‌دار به طرح‌های دوست‌داشتنی هستیم.


البته چینی‌ها این موفقیت را به‌تنهایی به دست نیاورده‌اند. خودروسازان چینی در حال استخدام طراحان باسابقه، به‌خصوص از ی شمالی و اروپا، هستند تا علاوه بر تربیت تیم‌های طراحی خود، یک زبان طراحی چینی جدید توسعه دهند که باعث تشخیص خودرو‌های چینی از سایر خودروها در سرتاسر جهان شود.


jeely


پیتر هاربوری، طراح انگلیسی سابق ولوو و فورد که حالا نائب رئیس اجرایی طراحی در جیلی است، می‌گوید: «ما در چین  هستیم. چرا از طراحی به عنوان پایه‌ای برای خودروسازی در چین استفاده نکنیم؟ همان‌طور که بهترین خودروهای ایتالیایی را هیچ کشور دیگری نمی‌تواند طراحی کند، یا بهترین خودروهای آلمانی، «بسیار آلمانی» هستند، یا ولوو سوئدی است؛ دلیلی نمی‌بینم که ما نتوانیم فرهنگ چینی را که فرهنگی 5000 ساله در هنر است، در طراحی خودروهای این کشور منع کنیم».


هاربوری اشاره می‌کند که اکنون جیلی در حال استفاده از نوعی طراحی در جلوپنجره است که برای صدها (یا شاید هزاران) سال در هنر چین نمود داشته است. جیلی از این طراحی در روکش بلندگوها هم استفاده کرده است و در طراحی بالای پنل تجهیزات از طرح پل هانگژو بی، واقع در شهر زادگاه جیلی تقلید شده است. ‌او می‌گوید این‌ها جزئیاتی هستند که به ایجاد یک زبان طراحی زیبا و منحصربه‌فرد چینی کمک خواهند کرد.


jeely emgrand


هاربوری اضافه می‌کند: «حیوانات در فرهنگ چین نقش بزرگی دارند. آن‌ها سال‌های خود را به اسم حیوانات منتسب می‌کنند؛ مثل سال قوچ، سال میمون، یا سال وس. اگر به یک مار یا یک پرنده نگاه کنید، متوجه می‌شوید که محل چشم‌ها و دهان روی صورت‌ آن‌ها با انسان متفاوت است. پس درحالی‌که ما (در غرب) دائما به دنبال کاراکترهای انسانی در خودرو هستیم، این چیزی نیست که اینجا به‌ دنبالش باشند».


در عین حال، این تنها طراحی زیبا نیست که طراحان چینی را به رقیبانی توانمند تبدیل می‌کند. طراحان غربی از سرعت انجام کارها در چین متعجب‌اند.


جیمز هوپ، طراح کانا سابق فورد، دایملر کرایسلر، jci و جنرال موتورز اروپا که حالا مدیر اجرایی طراحی مشترک در چری است می‌گوید: «ما به اینجا سرزمین معجزه‌ها می‌گوییم». او مثالی برای درک سرعت انجام کارها در چین می‌آورد: «یک نمایشگاه خودرو در پیش داشتیم. ما در ژانویه طرح را انتخاب کردیم و باید خودروی ساخته‌شده را پنج روز قبل از نمایشگاه خودروی پکن در اوا آوریل تحویل می‌دادیم. و ما این کار را کردیم!»


آن خودرو، یعنی خودروی مفهومی fv2030، دارای درهای بازشونده به بالا و پیکربندی جدید طراحی داخلی با استفاده از فرمان و پدال‌های مخفی شونده و همچنین صندلی‌هایی بود که به‌صورت خ ر در رانندگی در ح خودران به ح خو ده درمی‌آیند. به عبارت دیگر، این خودروی مفهومی تنها یک ماکت فایبرگلس نبود، بلکه یک مدل مفهومی کاملا کاربردی بود که تنها در مدت سه ماه از یک طرح روی کاغذ به یک نمونه‌ی ساخته‌شده‌ی واقعی در صحنه‌ی نمایشگاه تبدیل شد.


chery


در مورد یک چیز مطمئن باشید، دیگر طرح‌هایی به سبک قدیمی از چین بیرون نمی‌آیند.


کن پارکینسون، طراح یی و نائب رئیس طراحی در جنرال موتورز شانگهای توضیح می‌دهد: «مردم چین بر حرکت به سمت آینده بسیار متمرکز هستند. در غرب مردم ارزش زیادی برای یک خودروی قدیمی یا یک خانه‌ی قدیمی قائل هستند. اما اینجا اصلا این‌گونه نیست. حتی فکر آن به ذهن مردم نمی‌رسد. شاید بخشی از آن ریشه در غرور ملی چینی‌ها نسبت به کشور خود و اینکه در چنین زمان کوتاهی به کجا رسیده‌اند، داشته باشد».


طراحان چینی نه‌تنها بر  آینده متمرکز شده‌اند، بلکه در حال طراحی خودروهایی مخصوص یداران جوان هستند. در چین، سن متوسط یداران خودرو در مقایسه با هر بازار دیگری در دنیا کمتر است. برای مثال، سن متوسط یداران کادیلاک در چین 34 سال است. این میانگین حداقل 20 (یا شاید 25) سال کمتر از میانگین ایالات متحده است. 


jeely emgrand


هاربوری اشاره می‌کند: «ما اخیرا خودرویی برای افراد 27 تا 35 ساله راهی بازار کردیم و حالا در حال رونمایی از خودرویی برای افراد 22 تا 27 ساله هستیم. این واقعا مرا به تعجب واداشت. یک خودروی جدید برای 22 ساله‌ها؟ البته، اینجا در چین، این موضوع طبیعی است.»


طراحی برای چنین جمعیت جوانی در حقیقت یک چالش است، چراکه بعضی از این خودروها فقط برای بازار چین طراحی نمی‌شوند.


پارکینسون از جنرال موتورز می‌گوید: «بعضی از کارهایی که اینجا انجام می‌دهیم در مورد خودروهای بیوک است که در ایالات متحده به فروش می‌رسند و این سخت است که اینجا جمعیتی 25 تا 30 ساله را به‌عنوان بازار مخاطب در نظر بگیرید و در ایالات متحده جمعیتی 15 تا 20 سال مسن‌تر از این. این موضوع باعث ایجاد چالش‌هایی کاملا منحصر‌به‌فرد برای تیم طراحی می‌شود.»


jeely


اما اکنون هم با وجود اعتماد‌به‌نفس روزافزون، همه‌ی خودروسازان چینی دست از روش «کپی پیست» در طراحی خودرو برنداشته‌اند. گروه خودروسازی جگوار-لندروور به‌تازگی پرونده‌ای حقوقی علیه جیانگلینگ موتورز به دلیل طراحی خودروی لندوایند x7 که یک کپی بی‌شرمانه از رنج روور ایووک (range rover evoque) است، تشکیل داده است. اما احتمالا این دیگر پایان این ماجرا است. ما احتمالا در پایان عصر طراحی‌هایی کپی شده‌ی بیرون آمده از چین هستیم.


landwind x7


رشد سریع و درخشان صنعت خودروسازی چین به‌راستی خود یک کتاب تاریخ است. تا حالا داستان فقط درباره‌ی افزایش فروش و ابعاد تولید بود. اما اکنون در آستانه‌ی مشاهده‌ی پیشرفت چینی‌ها به فراتر از این مرزها هستیم. طراحی می‌تواند به لبه‌ی تیز شمشیر چینی‌ها تبدیل شود، چراکه آن‌ها تلاش می‌کنند به دنیا نشان دهند که می‌توانند حریف همه شوند.


 


چینی ها در طراحی خودرو به یک نقطه اوج رسیده اند

فیس‌بوک تلگرام
< on cl ="btn-save-article">ذخیره صنعت خودروسازی چین در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری به خود دیده است و این موضوع در طراحی خودروها بیشتر به چشم می‌خورد.تبلیغات


آیفون 7 با ضمانت نامه اصلیشرایط ویژه اخذ مدرک lpiآموزشگاه بین المللی ارژنگتشخیص خودروهای چینی کار آسانی است. آن‌ها نسخه‌های کپی شده‌ی خودروهای خارجی هستند. اما با شروع بالغ شدن صنعت خودروسازی چین، مهارت طراحان چینی در طراحی پیشرفت کرده است و در حال رسیدن به اعتمادبه‌نفس کافی برای رقابت در سطح بین‌الملل هستند. اکنون ما در آستانه‌ی حرکت طراحی چینی از طرح‌های خنده‌دار به طرح‌های دوست‌داشتنی هستیم.


البته چینی‌ها این موفقیت را به‌تنهایی به دست نیاورده‌اند. خودروسازان چینی در حال استخدام طراحان باسابقه، به‌خصوص از ی شمالی و اروپا، هستند تا علاوه بر تربیت تیم‌های طراحی خود، یک زبان طراحی چینی جدید توسعه دهند که باعث تشخیص خودرو‌های چینی از سایر خودروها در سرتاسر جهان شود.


jeely


پیتر هاربوری، طراح انگلیسی سابق ولوو و فورد که حالا نائب رئیس اجرایی طراحی در جیلی است، می‌گوید: «ما در چین  هستیم. چرا از طراحی به عنوان پایه‌ای برای خودروسازی در چین استفاده نکنیم؟ همان‌طور که بهترین خودروهای ایتالیایی را هیچ کشور دیگری نمی‌تواند طراحی کند، یا بهترین خودروهای آلمانی، «بسیار آلمانی» هستند، یا ولوو سوئدی است؛ دلیلی نمی‌بینم که ما نتوانیم فرهنگ چینی را که فرهنگی 5000 ساله در هنر است، در طراحی خودروهای این کشور منع کنیم».


هاربوری اشاره می‌کند که اکنون جیلی در حال استفاده از نوعی طراحی در جلوپنجره است که برای صدها (یا شاید هزاران) سال در هنر چین نمود داشته است. جیلی از این طراحی در روکش بلندگوها هم استفاده کرده است و در طراحی بالای پنل تجهیزات از طرح پل هانگژو بی، واقع در شهر زادگاه جیلی تقلید شده است. ‌او می‌گوید این‌ها جزئیاتی هستند که به ایجاد یک زبان طراحی زیبا و منحصربه‌فرد چینی کمک خواهند کرد.


jeely emgrand


هاربوری اضافه می‌کند: «حیوانات در فرهنگ چین نقش بزرگی دارند. آن‌ها سال‌های خود را به اسم حیوانات منتسب می‌کنند؛ مثل سال قوچ، سال میمون، یا سال وس. اگر به یک مار یا یک پرنده نگاه کنید، متوجه می‌شوید که محل چشم‌ها و دهان روی صورت‌ آن‌ها با انسان متفاوت است. پس درحالی‌که ما (در غرب) دائما به دنبال کاراکترهای انسانی در خودرو هستیم، این چیزی نیست که اینجا به‌ دنبالش باشند».


در عین حال، این تنها طراحی زیبا نیست که طراحان چینی را به رقیبانی توانمند تبدیل می‌کند. طراحان غربی از سرعت انجام کارها در چین متعجب‌اند.


جیمز هوپ، طراح کانا سابق فورد، دایملر کرایسلر، jci و جنرال موتورز اروپا که حالا مدیر اجرایی طراحی مشترک در چری است می‌گوید: «ما به اینجا سرزمین معجزه‌ها می‌گوییم». او مثالی برای درک سرعت انجام کارها در چین می‌آورد: «یک نمایشگاه خودرو در پیش داشتیم. ما در ژانویه طرح را انتخاب کردیم و باید خودروی ساخته‌شده را پنج روز قبل از نمایشگاه خودروی پکن در اوا آوریل تحویل می‌دادیم. و ما این کار را کردیم!»


آن خودرو، یعنی خودروی مفهومی fv2030، دارای درهای بازشونده به بالا و پیکربندی جدید طراحی داخلی با استفاده از فرمان و پدال‌های مخفی شونده و همچنین صندلی‌هایی بود که به‌صورت خ ر در رانندگی در ح خودران به ح خو ده درمی‌آیند. به عبارت دیگر، این خودروی مفهومی تنها یک ماکت فایبرگلس نبود، بلکه یک مدل مفهومی کاملا کاربردی بود که تنها در مدت سه ماه از یک طرح روی کاغذ به یک نمونه‌ی ساخته‌شده‌ی واقعی در صحنه‌ی نمایشگاه تبدیل شد.


chery


در مورد یک چیز مطمئن باشید، دیگر طرح‌هایی به سبک قدیمی از چین بیرون نمی‌آیند.


کن پارکینسون، طراح یی و نائب رئیس طراحی در جنرال موتورز شانگهای توضیح می‌دهد: «مردم چین بر حرکت به سمت آینده بسیار متمرکز هستند. در غرب مردم ارزش زیادی برای یک خودروی قدیمی یا یک خانه‌ی قدیمی قائل هستند. اما اینجا اصلا این‌گونه نیست. حتی فکر آن به ذهن مردم نمی‌رسد. شاید بخشی از آن ریشه در غرور ملی چینی‌ها نسبت به کشور خود و اینکه در چنین زمان کوتاهی به کجا رسیده‌اند، داشته باشد».


طراحان چینی نه‌تنها بر  آینده متمرکز شده‌اند، بلکه در حال طراحی خودروهایی مخصوص یداران جوان هستند. در چین، سن متوسط یداران خودرو در مقایسه با هر بازار دیگری در دنیا کمتر است. برای مثال، سن متوسط یداران کادیلاک در چین 34 سال است. این میانگین حداقل 20 (یا شاید 25) سال کمتر از میانگین ایالات متحده است. 


jeely emgrand


هاربوری اشاره می‌کند: «ما اخیرا خودرویی برای افراد 27 تا 35 ساله راهی بازار کردیم و حالا در حال رونمایی از خودرویی برای افراد 22 تا 27 ساله هستیم. این واقعا مرا به تعجب واداشت. یک خودروی جدید برای 22 ساله‌ها؟ البته، اینجا در چین، این موضوع طبیعی است.»


طراحی برای چنین جمعیت جوانی در حقیقت یک چالش است، چراکه بعضی از این خودروها فقط برای بازار چین طراحی نمی‌شوند.


پارکینسون از جنرال موتورز می‌گوید: «بعضی از کارهایی که اینجا انجام می‌دهیم در مورد خودروهای بیوک است که در ایالات متحده به فروش می‌رسند و این سخت است که اینجا جمعیتی 25 تا 30 ساله را به‌عنوان بازار مخاطب در نظر بگیرید و در ایالات متحده جمعیتی 15 تا 20 سال مسن‌تر از این. این موضوع باعث ایجاد چالش‌هایی کاملا منحصر‌به‌فرد برای تیم طراحی می‌شود.»


jeely


اما اکنون هم با وجود اعتماد‌به‌نفس روزافزون، همه‌ی خودروسازان چینی دست از روش «کپی پیست» در طراحی خودرو برنداشته‌اند. گروه خودروسازی جگوار-لندروور به‌تازگی پرونده‌ای حقوقی علیه جیانگلینگ موتورز به دلیل طراحی خودروی لندوایند x7 که یک کپی بی‌شرمانه از رنج روور ایووک (range rover evoque) است، تشکیل داده است. اما احتمالا این دیگر پایان این ماجرا است. ما احتمالا در پایان عصر طراحی‌هایی کپی شده‌ی بیرون آمده از چین هستیم.


landwind x7


رشد سریع و درخشان صنعت خودروسازی چین به‌راستی خود یک کتاب تاریخ است. تا حالا داستان فقط درباره‌ی افزایش فروش و ابعاد تولید بود. اما اکنون در آستانه‌ی مشاهده‌ی پیشرفت چینی‌ها به فراتر از این مرزها هستیم. طراحی می‌تواند به لبه‌ی تیز شمشیر چینی‌ها تبدیل شود، چراکه آن‌ها تلاش می‌کنند به دنیا نشان دهند که می‌توانند حریف همه شوند.

مشاهده متن کامل ...
لیست رستوران های خوب چین
درخواست حذف اطلاعات

رستوران سی لای شون چین


رستوران سی لای شون در بازار غذای ی پکن متعلق به گروه غربی با لطافت و باوقار است، در این رستوران انواع فراوانی از غذا تهیه می شود که با طعمی ناب و بدون بوی زهم مشهور است . این رستوران در مسابقات آشپزی جهانی برنده جایزه بزرگ شده است . درجه فضای این رستوران خیلی بالا نیست ، اما تمیز و حجره های آن بسیار آرام و دل انگیز است که نظر تمام مشتریان و گردشکران تور چین را به خود جلب کرده است.


نشانی : منطقه شی چن ، خیابان فو ری ، پلاک 113، در مقابل معبد برج سفید


تلفن : 66014810


رستوران تخم مرغی چین


این رستوران عجیب تخم مرغی که نام اصلی آن “لذت” است، در چین واقع شده و مساحت آن 600 متر مربع می باشد.در داخل رستوران اتاقکهایی به شکل تخم مرغ وجود داشته که افراد برای صرف غذای خود به داخل آنها رفته و درب را نیز می توانند ببندند. این رستوران رسما از تاریخ 1 می 2012 آغاز به کار کرده است.مسافران تور چین میتوانند از این رستوران زیبا دیدن نمایند.خطرناک ترین رستوران چین


خطر ناک ترین رستوران دنیا به نام فنگ ونگ در کشور چین قرار دارد. این رستوران به دلیل قرار گرفتن در یکی از پرتگاه های خطرناک کوه هوبی در چین لقب خطر ناک ترین رستوران دنیا را دارد و تا کنون جان خیلی هارا گرفته است.


فنگ ونگ” رستورانی است که در یکی از پرتگاه های خطرناک کوه های “هوبی” قرار دارد و مشتریان تور چین آن باید از گذرگاه باریکی برای رسیدن به ان عبور کنند که البته کمی ایمن شده است
این گذرگاه درارتفاع 30 متری از پایین دره قرار داد و البته بسیار باریک تر از آن است که سه نفر همزمان از کنار هم عبور کنند و پیش از این یکی از گذرگاه های خطرناک کوهستان بوده است که کشته های زیادی داشته است.
این رستوران البته نکته های دیگری نیز برای جذب مشتری دارد که آن طبیعت بسیار زیبایی است که در مقابل این دره وجود دارد. البته برای استفاده از این رستوران نباید ترس از ارتفاع داشته باشید.
از آنجایی که این رستوران دقیقه به عنوان یک پرتگاه شناخته می شود بسیاری به آن لقب خطرناک ترین رستوران دنیا را داده اند.گردشگران تور چین میتوانند بدون ترس از گذرگاه این رستوران عبور کنند و غذای خود را در طبیعت این رستوران میل کنند و لذت ببرند.


 


رستوران تولوفن چین


در زمان های گذشته در پکن، رستوران های کباب گوشت جی و کباب گوشت وان بسیار معروف بود و ویژگی های خود را داشتند. در حال حاضر رستوران کباب وان واقع در خیابان داخلی شوان وو من است و در سال 1686 تاسیس شد. هنرمندان معروفی از جمله جیان دائو چیان، مه لان فان مهمان دائمی این رستوران بوده اند. اولین لوحه چوبی کباب وان از سوی برادر عمو فو یی آ ین پادشاه چین نوشته شد. در سال 1946 چی بای شی هنر معروف چین خود لوحه چوبی "کباب ی وان " را نگارش کرد.گردشگران و مسافران تور چین میتوانند در زمان گرسنگی از این رستوران استفاده کنند و از غذا های خوشمزه این رستوران لذت ببرند.


نشانی: شماره 102 خیابان داخلی شوان وو من ناحیه شی چن شهر پکن


تلفن: 66031700 ، 64211989رستوران وان ده لوئو چین


رستوران کائو رو جی در سال 1848 زمان رستوران ی وان ده لوئو همان رستوران ی "آن له شوان" است که در سال 1956 میلادی در شمال غرب برج دروازه "ده شن من" تأسیس شد. در سال 2001 میلادی، این رستوران به نشانی کنونی اش انتقال و به "وان ده لوئو" تغییر نام یافت. در این رستوران به کیفیت غذا اهمیت زیادی داده می شود و همیشه برای بهبود کیفیت آنها تلاش می شود. مسافران ایرانی تور چین در صورت دوست نداشتن غذاهای چینی میتوانند از این رستوران استفاده کنند.
مساحت این رستوران بیش از 380 متر مربع است و می تواند همزمان از 220 نفر پذیرایی کند. 
نشانی: منطقه شی چن ، خیابان دی آن من وی شماره 26 
تلفن: 66162446
مشاهده متن کامل ...
آشنایی با کشور چین
درخواست حذف اطلاعات

آشنایی با کشور چین

introduction-to-china2

سرزمین چین پرجمعیت ترین کشور جهان محسوب می شود. پهنه وسیعی از آسیای مرکزی و خاوری را دربر گرفته است.
این کشور عظیم از شمال به مغولستان، از شمال خاوری به کشور روسیه،از خاور به کشور کره شمالی، دریای زرد و دریای چین شرقی، از جنوب به دریای چین جنوبی، کشرو ویتنام، لائوس، میانمار(برمه)، هند، بوتان و نپال، از غرب به کشورهای هند، پا تان، افغانستان، تاجی تان، قرقیزستان، و از شمال غربی به کشور قزاقزستان محدود است.
چین دارای کهن ترین تمدن بشری است و پیشینه فرهنگی آن به هزاران سال قبل برمی گردد. نظام اجتماعی آن در ۳۵۰۰ سال پیش تثبیت گردیده است. قرنهاست که تمدن چین دارای شهرت خاص و عام است.

نام رسمی : جمهوری خلق چین نام محلی: ژانگهو (zhonghua)

اسامی دیگر : امپراتوری آلمانی، چین سرخ، چین کمونیست

پایتخت : پکن (15/780/000 نفر)

تاریخ استقلال : دارای قدمت تاریخی

روز ملی : اول ماه اکتبر سالروز تأسیس جمهوری خلق چین (۱۹۴۹)

نوع حکومت : جمهوری حزبی خلق با یک مجلس قانون گذاری، از سال ۱۹۴۹

رئیس حکومت : رئیس جمهور

رئیس ت : نخست

مساحت : 9/572/900 کیلومتر مربع (سومین کشور جهان)

جمعیت : 1/277/600/000 نفر در سال ۲۰۰۰ (اولین کشور جهان)

تراکم جمعیت : ۵/۱۳۳ نفر در کیلومتر مربع

واحد پول : رنمینی یوآن (y)

برخی از نقاط بسیار زیبا و دیدنی درچین

introduction-to-china12

معبد آسمانی (شهر: پکن)

این معبد در مکانی بسیار زیبا و باشکوه بنا شده است. امپراطوران چینی در آن زمان خودشان را (پسر بهشت) می نامیدند و این معبد با دیواری بلند در قسمت شمالی به صورت نیم دایره محصور و نماد و سمبل بهشت نامیده می شود.
و در قسمت جنوبی نیز به صورت مربع که نمادی از زمین طراحی شده است. چینیان در آن دوره اعتقاد داشتند که آسمان، بلند و مرتفع است ولی زمین، پست و حقیر می باشد و تمامی اینها منع کننده افکار چینی های باستان می باشد.

از جذ تهای دیگر این معبد وجود چترهایی با سر طلایی رنگ می باشد. این بنا از چوب و آجر ساخته شده است.

شهر ممنوعه (شهر: پکن)

شهر ممنوعه یا همان gu gong در شمال میدان tiananmen در پکن واقع شده است. در چین باستان فقط دو امپراطوری qing ، ming اقدام به ساخت کاخ و قصرهای مجلل نموده اند که امروزه بعنوان بزرگترین مجموعه کاخ موزه های امپراطوری چین با مساحت 74 تار در جهان مطرح می باشد.
شهر ممنوعه با 6 متر خندق و ده متر دیوار محصور شده است. و هر دیوار آن یک دروازه دارد. شهر ممنوعه به دو بخش تقسیم می شود: بخش جنوبی با محوطه بیرونی که امپراطوری وقت در آنجا فرمانروایی می کرد. و بخش شمالی یا محویطه درونی که وی با خانواده اشرافی اش در آنجا زندگی می کرده است.

ساخت قصر از سال 1407 یعنی در پنجمین سال فرمانروایی yongue ، امپراطور سوم سلسله ming آغاز شد و 14 سال بعد یعنی در سال 1420 تکمیل شد. مردم چین باستان نهایت مهارت شان را در ساخت شهر ممنوعه بکار برده اند. در ساخت این معبد از کاشی و آجرهای زمرد رنگ استفاده شده است. و ساخت شگفت انیگز و هنر و معماری باشکوه شهر ممنوعه نظر توریست های بسیاری را به خود جلب کرده است.

میدان تیان آن من (شهر: پکن)

این میدان در مرکز پایتخت بنا شده است. محلی برای بازدید برج tiananmen مقبره قهرمانان چین، کاخ ها و عمارت به یادماندنی mao zedong و پرچم ملی در این میدان همیشه برافراشته است. و همه روزه هزاران نفر از جهانگردان و شهروندان چینی از این میدان بازدید می کنند. tiananmen در سال 1417 و طی سلسله ming در کنار شهر ممنوعه ساخته شده است و موزه ملی چین در شرق این میدان قرار دارد.
همچنین ، این میدان همه روزه از گلهای زیبا و تازه آراسته یم شود و این امر بر جذ ت این محل افزوده است.

شانگهای (شهر: شانگهای)

شانگهای با قدمتی تارخی در کشور چین در دهانه رودخانه yangtze واقع شده است. این شهر صنعتی، امروزه با ۵/۱۸ میلیون نفر جمعیت بعنوان یکی از بهترین ای صنعتی جهان محسوب می شود. شانگهای یکی از کلان ای جهان معاصر، از نظر فرهنگی و نژادی گونه های مختلف اقوام را در خود جای داده است. خصیصه رفتاری مدرنیسم و سنتی حتی چینی ها را نیز در این منطقه دربر گرفته است. این شهر یکی از بزرگترین مراکز اصلی در زمینه بازرگانی و تجاری و یکی از بنادر مهم در آسیا و منطقه جنوب شرق محسوب می شود که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. برج مخابراتی شانگهای با ۴۶۸ متر ارتفاع یکی از چهار برج مرتفع جهان بعنوان سمبل و نماد شانگهای بشمار می آید.
در سه قسمت: ۱- سر، که به آن سفینه فضایی نیز می گویند. ۲- قسمت میانی که کروی شکل و داخل آن مغازه ها و رستوران های زیبا دایر می باشد. ۳- قسمت کف که فضای بسیار مناسب و دیدنی را برای بازدید کنندگان فراهم ساخته است، تشکیل شده است.

از دیگر مناطق دیدنی شانگهای می توان به sheshan ، جزیره chongming ، dingshan و منطقه shenshungang اشاره کرد. شرق شناسان اروپایی و غربی سرزمین بهشتی شانگهای را به عنوان پاریس شرق نیز نام برده اند.

پکن (شهر: پکن)

شهر پکن بعنوان مرکز و تجاری چین با وسعت ۸۰۰/۱۶ کیلومتر مربع یکی از مهم ترین و جذاب ترین پایتخت های جهان محسوب می شود. پکن دارای آب و هوایی چهار فصل بوده و بهترین زمان برای مسافرت به این شهر فصل پاییز و بهار می باشد. ۱۵ میلیون نفر امرزه، جمعیت پایتخت چین را تشکیل می دهند. آثار بسیار زیبا و باستانی پکن خود حکایت از قدمت ۳۰۰۰ ساله این شهر دارد. مسئولان شهر پکن برای چذب جهانگردان اقدامات زیادی را فراهم ساخته که از ساخت هتل های بسیار شیک و مجلل، مراکز تفریحی، مراکز ید، سالنهای نمایش، امکانات خوب حمل و نقل شهری، محلهای مختلف برای اجرای اپرای peking، و دیگر اماکن امروزی در کنار آثار باستانی همچون: میدان tiananmen ، شهر ممنوعه ، قصرهای امپراطوری، دیوار بزرگ چین و معبد آسمانی قصر تابستانی، عمارتهای زیبا همگی بهانه ایست برای حضور میلیونها توریست و جهانگرد از سراسر جهان در این شهر.

introduction-to-china9

هانگزو (شهر: هانگزو)

هانگزو مراکز ای zhejiang می باشد، مرکزی ، اقتصادی و فرهنگی با جمعیتی بالغ بر 5/6 میلیون نفر بسیار زیبا و از نظر اقتصادی در جایگاه دوم در چین مطرح می باشد. فاصله شانگهای با این شهر حدود 200 کیلومتر است که از طریق بزرگراهها می توانید کمتر از 2 ساعت به شهر هانگزو بروید. سالیانه 20 میلیون توریست داخلی و خارجی از مرکز ای zhejiang دیدن می کنند. مارکوپولو مورخ و جهانگرد معروف ایتالیائی این شهر را بعنوان باشکوه ترین و جذاب ترین شهر جهان در دوران سلسله yuan توصیف کرده است.

دیوار بزرگ چین (شهر: پکن)

دیوار بزرگ چین، دژی است که در فاصله سده سوم پیش از میلاد تا اوایل قرن هفدهم ساخته شده است. این دژ به منظور حفاظت از سلسله های مختلف چین در مقابل تاخت و تاز هانیکها، مغولهاف ترکها و سایر اقوام چادرنشین که از سرزمین های جدید مغولستان و منچوریا می آمدند، ساخته شده. اما معروفترین آنها، دیورا بزرگ چین می باشد که بین سالهای ۲۲۰ تا ۲۰۰ پیش از میلاد توسط اولین امپراطور چین یعنی کین سی هانگ ساخته شد. این دیوار در دوره سلسله مینگ و در شمال دیوار بزرگ چین امروزی ساخته شده و مقدار کمی از آن باقی مانده است. دیوار چین طویل ترین دویار ساخت دست بشر است که به طول ۶۳۵۲ کیلومتر از گذرگاه شانگهای در دریای بوهایی در شرق و حدفاصل چین و منچوریا تا لوپ نور در جنوبی ترین قسمت منطقه خودمختار زینچجیانگ کشیده شده است. این دیوار تقریباً مرز بین چین شمالی و مغولستان داخلی را مشخص می کند.
وضعیت کنونی دیوار: برخی قسمت های دیوار که در نواحی توریستی قرار دارند حفاظت و برخی بازسازی شده اند. اما در بسیاری قسمتهای دیگر دیوار نیازمند تغییر بوده است.

چهره دیوار از فضا:

بر روی چگونگی تصویر دیوار از فضا اختلاف نظرات زیادی وجود دارد. هالیبرتون در سال ۱۹۳۸ در دومین کتاب شگفتی های خود می نویسد که این دیوار بزرگ تنها ساخته دست بشر است که از کره ماه دیده می شود. این مطلب همچون افسانه ای مشکوک باقی مانده و گاهی حتی به کتابهای مدرسه نیز سرایت کرده است. آرتور والدرون، نویسنده معتبرترین تاریخ دیوار چین می گوید شاید مسئله قابل رویت بودن دیوار از فضا به افسانه رویت کانالهای سیاره مریخ برمی گردد. اگر ما کانال مریخ را می بینیم. مریخی ها هم دیوار چین را می بینند

introduction-to-china11

تاریخ چین

آغاز این سلسله کرم ابریشم از جنوب چین وارد شد و این کار در تخصص ن بوده است مردم شانگ اعتقاد به زندگی بعد از مرگ داشتند چون در فبور شاهان علاوه بر وسایل یاد شده خدمتگزاران خاص و ن را می کشتند …

نژاد مردم چین :

پنج نژاد در چین زندگی می کنند هَن که نژاد اصلی چین است .مَن که نژاد منچوری است. مُون نژاد مغولی است.جان نژاد تبتی است و خُواری که شامل ترکها که مسلمان هستند.
زبان و خط چینی ها که خطی است در ابتداء تصویری یعنی در حد نقش و نقاشی است و در حال حاضر خط شه نگاری است که از نظر شکل لغات با خطوط تصویری تفاوتی ندارد و این خط الفبا ندارد و
بصورت کلمه ها ساده و یک آوایی است و از ترکیب کلمات ساده کلمات دیگر بوجود می آید.
با همان قلمی که خط نوشته می شود نقاشی هم می شود و بنابراین خط چینی یک نوع نقاشی است صحبت به زیان چینی از لحاظ لغات و دستور بسیار ساده است چون یک کلمه هم می تواند فعل باشد و هم اسم و صفت و قیود زمان و مکان جملات را به گذشته و حال و اینده می رساند ولی از نظر نوشتن چون بیش از پنج هزار کلمه باید آموخت نوشتن مشکل است.
از حفاری در سراسر چین مدت زمان زیادی نمی گذرد در طی سالهای اخیر به اکتشافات زیادی دست زده اند که یکی از این کشفیات مربوط به انسانهای پکن است که در محل” جو-گو-تین” در 60 کیلومتری
پکن پیدا د نظرات باستان شناسان در مورد قدمت این انسان 500 هزار سال پیش است این انسان از نظر شکل و قیافه گویای همان نژاد زرد است.
در سال 1914 در حوزه رودخانه زرد در شمال چین در یک تپه ای نمونه های زیادی از داران فسیل شده کشف شد که چینی ها به آن تپه به علت عدم آگاهی تپه استخوان اژدها می خواندندو در سال 1922 یک هیات سوئدی به س رستی آندرسون در مسافت 60 کیلومتری پکن به کاوش پرداخت و با یک متخصص دیرینه شناسی یی به چند دندان برخورد کرد که محل کشف آنها جوگوتین است و در سال 1928 میلادی بقایای یک جسد فسیل شده در اطراف پکن کشف شد در انتهای یک غارکه به علت فشار مواد رسوبی اب شده بود جمجمه یک انسان را کشف د و با دندانهایی که قبلاً پیدا کرده بودند به هم متصل کرده و نام انسان پکن را به آن دادند البته در این محل جوگوتین فسیل نها و کفتار و س و انواع داران کوچک نیز یافت شده و در سال 1931 بر اثر کاوشها چند قطعه کوارتز تراشیده شده در کنار جمجمه پیدا و دیگر تردیدها برطرف شد که انسان پکن از نوع انسان است نه بنا بر اعتقاداتی از میمون زیرا یکی از نشانه های انسانهای اولیه استفاده از ابزار و آتش است.
ویژگیهای انسان پکن :1- درون غار زندگی می کرده و از آتش برای گرم و پختن گوشت و دور حیوانات وحشی استفاده می کرده 2- از کوارتز و یک نوع سنگ آتش زنه ابزاز می ساخته 3- استخوانهای س و شتر و کرگدن و فیل و ن در غار زیاد کشف شده و بیشترین مربوط به ن بوده است.4- از گیاهان نیز استفاده می کرده چون آثاری نبات در آنجا بدست آمده 5- گفته شده که انسان
پکن احتمالاً آدم خوار هم بوده چون غالب جمجمه های یافت شده در اثر ضربات شدید خورد شده که مغز آنها مورد استفاده قرار گیرد و این آدم خواری ممکن است به علت عدم دسترسی به غذا بوده که امکان شکار نبوده یا امکان دارد یک محل مذهبی بوده و یا احتمالاً افراد خورده شده به عنوان اسیر از زد و خورد بدست آمده است.

تمدن های دوره نوسنگی :بعد از انسان پکن تا دوران نوسنگی اطلاع زیادی از تمدن های چین نداریم و این ممکن است بعلت عدم پژوهش و کاوشها در چین باشد و یا ممکن است بعلت تغییرات آب و هوا تمدن یا فرهنگی بعد از انسان پکن در چین بوجود نیامده باشد ولی از نظر دوران کشاورزی یا نوسنگی ما به چند تمدن مهم برمی خوریم.

1- تمدن” خه- مو- دو” مربوط به 7 هزار سال پیش است در این تمدن آثاری از وسایل استخوانی و سنگی و همچنین ظروف سفالین پیدا شده اغلب سفالها منقوش و دست سازند .خانه ها چوبی بوده و قدیمی ترین چیزی که از این تمدن به دست آمده پاروی چوبی است که سالم مانده است . از مکانهای کشف شده دانه های گیاهی – برنج – هسته گیاهان کشف شده است .
2- تمدن” یانگ شائو” که مربوط به هزاره سوم ق م در ناحیه “شن سی” تشکیل شده و رنگ ظروف سفالی قرمز و منقوش به طرح های هندسی است این سفالها از گل رس نرم ساخته شده و سطح
آنها بعد از رفتن به کوره منقوش شده است.
بطور کلی در دوره نوسنگی در چین خانه ها ابتداء از چوب و بعداً از چینه و آ الامر از گل و چوب با یکدیگر بوده است.
تمدن ده نشینی دوران باستان :در حدود 1500 ق م شاهان سلسله شانگ با هم متحد شدند و تشکیل تمدنهای دوره تاریخی چین را دادند البته قبل از دوره شانگ از سلسله ای دیگری به اسم” شیا” اشاره می کنند ولی ظاهراً این دوره را افسانه ای می دانند و به هر حال در دوره شانگ ساخت وسایل مفرغی در ابتداء جنبه آئینی داشته و ظروف مکشوفه از مقابر شانگ نشانه تکامل ساخت این نوع ظروف است.مصارف این ظروف در ابعاد بزرگ و کوچک بدین شرح است:1- ظروف غذاپزی که غالباً به صورت مستطیلی و چهار پایه هستند و در محل دسته آنها سوراخهایی جهت حمل ظرف در نظر گرفته اند2- ظروف مفرغی جهت نگهداری آذوقه و مواد اولیه غذایی 3- ظروف مفرغی پایه دارجهت گرم مواد الکلی و همچنین ظروفی جهت نگهداری مشروبات الکلی 5- زنگهای بسیار بزرگ به جهت دور ارواح خبیثه از آن استفاده می د

6- جامهای مفرغی که به صورت های مختلف ساخته می شده این نوع ظروف به اشکال مختلف ساخته می شد7- سلاح و ابزارهای جنگی.
این ظرف ها عالباً دارای نوشته است و چون پیدایش خط از زمان سلسله شانگ می دانیم این نوشته ها غالباً نام هنرمند و پادشاه زمان و سلسله را در برمی گیرد و همچنین نوشته هایی است که درباره رسوم کشور داری پادشاهان شانگ اطلاعات سودمندی به ما می دهد.
چینی ها قبل از اینکه بر روی ظروف مفرغین بنویسند از مغز استخوان و لاک لاک پشت استفاده می د و نوشتن روی استخوانها غالباً جنبه فال و پیشگویی داشته است در مقابر پادشاهان شانگ آثار زیادی از سفالهای صیقلی ممتاز که از اجداد اصلی چینی ها بدوی هستند یافت شده است در دوره شانگ قربانی انسان هم مورد نظر بوده و مردم خانه های گلی داشته اند و مرد و زن خودشان را در لباس های کامل می پوشاندند.

در آغاز این سلسله کرم ابریشم از جنوب چین وارد شد و این کار در تخصص ن بوده است مردم شانگ اعتقاد به زندگی بعد از مرگ داشتند چون در فبور شاهان علاوه بر وسایل یاد شده خدمتگزاران خاص و ن را می کشتند و همراه جسد امپراطور به خاک می سپردند از نظر مذهبی اعتقاد به جادوگری داشتند و آئینهای مخصوص انجام می دادند که عواید این مراسم و نذورات بین شاه و حاکم هر منطقه تقسیم می شد ارواح کوه – دریا – نهرها- ارواح محلی –خدایان زمینی و آسمانی را ستایش می د پرستش ارواح نیاکان از این زمان درچین رایج شد و تا به امروز ادامه دارد و همینطور پرستش
قهرمانان افسانه ای ،یعنی جنگجویان قدیمی که تبدیل به خدایان می شدند و جنبه تقدس پیدا می د.
اصل خلقت جهان از نظر چینیها جنبه فلسفی داشته که ابتداء نه آسمان وجود داشته و نه زمین و جهان بصورت یک خلاء بی شکل نمایش داده می شد و در این ویژگی خاص دوروح به اسامی یانگ و سین وجود داشته که یانگ بر آسمان و سین بر زمین حکومت می کرده و نیروی یانگ نیروی مثبت روشنایی فعال و مذکر شناخته شده بوده و نیروی سین ماده تاریکی غیر فعال و منفی بوده است و اتحاد این دو نیرو باعث گردش جهان شده است در حالیکه این دو نیرو متضاد و مخالف همدیگرند ،مکمل یکدیگر نیز هستند نیروی یانگ و سین در طبیعت در کل موجودات خلقت وجود دارد و سستی هر کدام باعث اختلال در جهان می شود این دو نیرو را بصورت یک دایره نشان می دهند که به دو قسمت تقسیم شده است
که یک قسمت سیاه و قسمت دیگر سفید است و در قسمت سیاه یک نقطه سفید وجود دارد و در قسمت سفید دارای یک نقطه سیاه است که هر کدام حاوی یک نکته عرفانی است که احتمال تبدیل شدن سیاه به سفید و سفید به سیاه بر اثر عدم انجام وظایف دارد.
بعد از سلسله شانگ سلسله جو از 1028-257 ق م به روی کار آمد و ساخت دیوار چین از این زمان شروع شده و دوفیاسوف مشهور چین مربوط به این دوره هستند لائوتسه و کنفوسیوس و تاسیس مدارس همراه با تشویق مردم برای درس خواندن مربوط به این دوره است . جو-یو-اَن یکی از شعراءمشهور این دوره است و مربوط به قرن چهارم ق م است که به علت فسادی که در اوا سلسله جُو بوجود آمده بود مبارزه می کرد و چون به گفته های او توجه نمی د او خود را در رودخانه غرق می کند(برنامه ای که همه ساله در چین بعنوان نسابقات قایقرانی با قایقهای اژدهایی شکل در چین
است مربوط به یادبود این شاعر است )مردم در این زمان خانه ها و معابد چوبی و گلی داشته اند که اثری از آنها در دست نیست.

introduction-to-china10

سلسله چین :

256 تا 207 ق م بزرگترین پادشاه این سلسله شخصی بود به اسم” چین- شی- خوانگ- دی “که در زمان این پادشاه دیوار چین که به صورت مجزا از هم بود ،پیوستگی و امتداد به دیوارها به کار رفت .سنگ و آجر و ملات مربوط به این پادشاه است .دیوار چین که برای جلوگیری از هجوم اقوام بربری کشیده شده بود تقریباً شمال چین را کرده ارتفاع و عرض دیوار بین 5/7تا 8 متر است و عرض دیوار بحدی است که 6 سوار در کنار هم به آسانی حرکت می کنند و به فاصله هر 100 متر برج دیدبانی قرار دارد و ین در طول زمانهای مختلف به دیده بانی می پرداختند و اخبار در موقع حمله دشمن بوسیله روشن شدن مشعل ها مخابره می شد دیوار در جهتی که رو به دشمن قرار گرفته دارای بریدگی هایی است که برای تیراندازی استفاده می شد چهار دروازه بزرگ و معتبر در طول دیوار وجود داشته که در تمام مدت نگهبانان از آنها مراقبت می د و این دیوارها از پستی و بلندیهاو دره ها با ارتفاع مشخص ادامه پیدا می کرده است (فضا نوردان اولین آثاری که در روی کره زمین مشاهده دیوار بزرگ چین بوده است)در چند دهه قبل باستانشناسان چین مقبره چین شی خوانگ دی را کشف د که شامل کاملی از سفال بود که حدود شش هزار سرباز سفالین داشت گفته شده که این مقبره عظیم 10 سال ساختش طول کشیده است .
چین شی هوان گدی، نخستین امپراتور سلسله کین(چین)، ی بود که ایالات مختلف کشور چین را متحد کرد و در سال 221 پیش از میلاد امپراتوری چین را رسماً پایه گذاری کرد. آرامگاه امپراتور کین در شهر شیان واقع در استان شانشی به همراه جنگجویان سفالی مشهوری که در سال 1974 در این آرامگاه کشف شدند، از سال 1987 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده اند.

سلسله هَن :

206 ق م تا 211 میلادی این سلسله با اشکانیان همزمان بوده و پادشاهان این سلسله راه ابریشم را گسترش داده اند و سفیرانی به ایران و اروپا فرستاده اند در این دوره امتحانات ورودی برای انتخاب کادر ین است که تا قبل از حکومت جمهوری در چین برقرار بود و به خانواده و طبقه نیز کاری نداشته است .کاغذ در این زمان 105 میلادی اختراع شد که از چین به سمرقند و ایران و سپس به بغداد و اروپا رفت.
سلسله تانگ : 618 تا 906 میلادی ورود ادیان مختلف از جمله زردتشت – مانوی – و نیز اختراع صنعت چاپ در این دوره است و نیز چینی سازی در این سلسله جای خود را باز می کند و از اهمیت ظروف ف ی کاسته می شود.در مورد بناهای قدیمی پیش از تاریخ چین جزءدیواره های چینه ای و خانه های چوبی بطور ویران شده ای اثر دیگری بدست نیامده است احتمالاً بناهای پیش از تاریخ چین به علت اوضاع جغرافیایی چین چوبی بوده و به علت احتمال آتش سوزی و پوسیدگی از آنها نشانه ای بدست نیامده است .

معابد: چند نوع معبد در چین از زمانی که دین بو در آنجا پا گرفت ساخته شده است که به شرح ذیل می باشد.

1- معابد بو :

پلان این معابد معمولاً مربع یا مستطیلی شکل است معبد در حیاط مربع یا مستطیلی شکلی محصور شده که در اطراف دارای حجره هایی است که مربوط به راهبان بو و طلاب می باشد این حیاطها دارای درهای بسیار بزرگی هستند که در اطراف آنها مجسمه هایی مربوط به نگهبانان مخصوص بودا وجود دارد قیافه این مجسمه ها غالباً وحشتناک و همراه با سلاح هستند که
کارشان از نظر اسطوره چینی دور ارواح خبیث و شیاطین است جلو معبد اصلی که محصور در حیات بزرگی است عود سوزها و میزهای نذورات قرار دارد و مرکز اصلی بنا را معبد تشکیل می دهد که شامل یک تالار اصلی و فضاهای بزرگ مربع و مستطیل شکل اطراف است و مصالح اصلی معابد قدیم کلاً چوبی بوده که از بین رفته و معابد بعدی از سنگ و چوب ساخته شده است سقف بنا کلاً چوبی است منتهی با تزئینات بسیار زیاد و رنگهای مختلف و نقاشی های گوناگون، و بطور کلی کارهای هنری برجسته کاری چوبکاری و ستونهایی که در معابد بکار رفته است به چند دسته تقسیم می شوندکه عبارتند از 1- پایه ها معمولاً ساده و بدنه ها غالباً استوانه ای شکل و جنس ستون از چوب یا سنگ است و سرستونها از نظر فرم ساده ولی از نظر تزئینات غنی هستند مهمترین کار روی ستونهای سنگی نقش های برجسته یا مشیک اژدها و سیمرغ است در تالار اصلی معابد مجسمه های مختلف از بودا و تجلّیات مختلف او بصورت بودای خندان و غیره دیده می شود در کنار بودا در دو طرف مجسمه های بودا ساتوها و نگهبانان بودا قرار دارند در جلو این مجسمه ها میزهای کنده کاری شده که در روی آنها وسایل موسیقی سنتی چین و گلدان و شمعدانهاو نذورات قرار می گیرد مراسم داخل معبد و دعای راهبان بو هنگام طلوع آفتاب و ظهر و غروب انجام می شود.

2- عود سوزها:

معمولاً ظروف ف ی سه پایه یا چهار پایه هستند که در بالای آنها پوشش چتری شکل است هر بو هنگام ورود به معبد عود و مواد خوش بو را در آتش می ریزد . عمل زانو زدن در خارج از معبد اصلی و عمل تطهیر نیز صورت می گیرد.

3- پول سوزها :

بناهای کوچکی هستند که در معابد ساخته می شوند این بناها دارای بام چتری یا شیروانی شکل هستند که محل وج دود در سقف آنها تعبیه شده است بدنه پول سوزها تو خالی
است و زائرین کاغذهای مخصوص نذورات را از غرفه ها یداری می کنند و به یاد اموات و یا نذر خود در پول سوزها می سوزانند
مهمترین عنصر معماری و تزئین در معابد مربوط به بام معابد است یا سقف معابد که شیروانی شکل هستند و معمولاً چند طبقه که با تکه های سفال یا چوب محافظت می شوند در بیشتر معابد در بالای بام کشتی چوبی به چشم می خورد که از سمبل های هنر بودا است به معنی اینکه مردگان بوسیله این کشتی ها به ساحل نجات می رسند نقوش تزئینی اژدها و سیمرغ – پیروان بودا و بعضی از حیوانات در بام معابد بطرز چشم گیری خودنمایی می کند و غالب این تزئینات را از شیشه های رنگی ساخته اند.

4- دروازه ها:

بناهای چوبی یا سنگی بسیار زیبایی هستند که معمولاً در جلو معابد تعبیه می شوند همان مشخصاتی که در بالای بام معابد گفته شد بطور مختصر تر در بالای دروازه ها دیده می شوند و منظور این دروازها ازنظر مورد توجه است1- تسلط و دید فضای داخلی معبد از خارج و از خود معبد تماشای مناظر خارج از معبد 2- دور ارواح خبیث و ممانعت از ورود آنها به داخل معبد

introduction-to-china5

فرهنگ و آداب و رسوم چین

سال نوی چینی از مهم ترین تعطیلات سنتی مردم چین است. گاهشماری چینی، گاهشماری ترکیبی شمسی-قمری است و حرکت خورشید، ماه و ستارگان، تعیین کننده روزها، ماه ها و سال ها هستند. سال نو، با پدیدار شدن ماه در نخستین روز سال آغاز می شود و به همین علت گاه به آن سال نوی قمری نیز گفته می شود. جشن سال نو، عموماً پانزده روز به طول می انجامد و با جشن فانوس پایان می یابد….

در بیشتر کشورهایی که چینی ها اکثریت را تشکیل می دهند یا اقلیت قدرتمندی هستند، سال نوی چینی جشن گرفته می شود؛ از آن جمله می توان به چین، هنگ کنگ، تایوان، برونئی، کره، مغولستان، نپال، بوتان، ویتنام، سنگاپور، اندونزی، ما ی، فیلیپین و تایلند اشاره کرد.

آداب و رسوم

چینی های بو ، در این روز از خوردن گوشت پرهیز می کنند. بودائیان بر این باورند که روشن آتش و استفاده از کارد در روز اول سال نو، خوش یمن نیست؛ بنابراین معمولاً غذای این روز، از قبل پخته می شود. همچنین در این روز، چینی ها به دیدار و بازدید بزرگترهای خانواده می روند. شیر یکی از کهن ترین آیین های چینی است که در این روز انجام می پذیرد. برخی خانواده ها برای از بین بردن شرّ ارواح خبیثه، این گروه های عروسک گردان را به خانه دعوت می کنند تا با آهنگ ها و های خاص، بدیمنی این روز را از بین ببرند. از دیگر آداب و رسوم این جشن، هدیه پاکت سرخ است.

introduction-to-china8

جشن فانوس

جشن فانوس، جشن سنتی چین است که در روز پانزدهم نخستین ماه سال قمری در گاهشماری چینی جشن گرفته می شود؛ این جشن نمایانگر پایان سال نوی چینی است، و آماده سازی برای آن از روز دهم سال نو آغاز می شود. در این روز در بین چینی ها مرسوم است که ردیف هایی از شمع را در جلوی خانه هایشان روشن می کنند و هنگام شب، فانوس در دست، مسیر می پیمایند. در گذشته، فانوس ها ساده بودند

و تنها امپراتوران و اشراف، فانوس های آراسته و بزرگ داشتند؛ در سال های اخیر، فانوس ها با طرح های جدید و متنوع تزیین می شوند؛ مثلاً فانوس هایی به شکل جانوران مرسوم است. ریشه این جشن به امپراتوری هان و بیش از 2000 سال پیش بازمیگردد.
introduction-to-china7

عید بهار چین

از9 فوریه سال جاری ایام عید بهار سنتی چین آغاز می شود. عید بهار در واقع همانند عید نوروز ایران عید میلی فرخنده و پرنشاط است. به طور کلی از قدیم الایام سال در تقویم کشاورزی چینی با 12 نام حیوان یعنی ، ببر، مار، موش، خوک، میمون، گوش، اسب، وس، ، سگ و اژدها مشخص شده است. اژدها در عهد قدیم توتم ( یعنی روح یا موجود حافظ قبیله ملت چین به شمار می رفت.
در روایات قدیمی چین اژدها همواره به موجودی صاحب نیرو و قدرت جسورا و لبیباک ترسیم شده است و از دیدگاه مردم چنین روحیه ای دقیقا سمبل ایده ال ملت چین است. مردم اژدها این حیوان افسانه ای را می پرستند و آرزومندند تا اژدها خجستگی و میمنت را برایشان به همراه بیاورد.

از تاریخ عید بهار تاکنون 4 هزار سال می گذرد. در بیش از دو هزار ویک صد سا قبل از میلاد مردم زمان شرکت یک دور ستاره مشتری ( یعنی ژوپیتر) را یک ( تسئو) داستند و این عید را نیز ” تسئو” می نامیدند. اما نام این عید در یک هزار سال قبل از میلاد به “نیان” یعنی پرحاصل تغییر کرد.
به رسم و عادت عامیانه در چین ایام عید بهار از 23 دسامبر شروع می شود و تاعید فانوس در تاریخ 15 ماه آینده خاتمه می یابد که جمعا سه هفته طول می کشد. به منظور گرامیداشت ایام عید از ا گرفته تا دهات، مردم فعالیتهای مختلفی را انجام می دهند و جشنهایی ب ا می کنند. درروستاها کشاورزان به خانه تکانی و شستن البسه و لحاف وغیره می پردازند تا با پاکی و پاکیزگی به پیواز سال نو بروند. آنان همچنین خود را کیهای گوناگونی مانند مشکلات و آب نبات، کیک، گوشت و سبزیجات برای پذیرایی از مهمانان تهیه می کنند. در ای بزرگ مقدمات عید نیز از مدتها قبل ازعید شروع می گردد. سازمانها و ادارات فرهنگی و گروههای هنری برنامه های هنری خود را آماده می سازند و در پارکها برنامه های تفریحی و بازی های گروهی جدید و بیشماری برای مردم انجام می شود. موسسات تجاری نیز برای اقناع مشتریان خود کالاها و اجناس متنوع را از کشورها و حتی خارج از چین وارد می کنند.
عید بهار چین همانند عید نوروز ایران عید ملی فرخنده و پرشکوه و پر نشاط است. به طور کلی در نواحی مختلف چین رسوم و عاداب سنتی برای برگزاری این عید متفاوت است.
اما ضیافت شام با حضور کلیه اعضای خانواده د رشب آستانه عید چه در شمال چه در جنوب کشور لازم و ضروری است. در جنوب این غذا غالبا از بیش از 10 خواراک تشکیل می شود که در میان آنها ماهی و خوراکی تهیه شده از خمیر لوبیا باید دیده شود. زیرا این دو خوراک در تلفظ به چینی با ” مرفعه بودن ” تقریبا یکی است. در شمال این غذا را اغلب ” جیازه” یعنی گوشواره تشکیل می دهد. خانواده دراین شب در کنار یکدیگر به تهیه این خوراک سنتی مشغول می شوند. شایان یادآوری است که در میان خوراکهای سنتی عید بهار غذاهای شیرین از ارد برنج چسبیده به چینی ” نیاگا” حتما باید موجود باشد. چه آنکه این نشانگر ارتقای دائمی سطح زندگی، گردهم آمدم و سعادتمندی اعضای خانواده است. در آستانه سال جدید به تقویم کشاورزی چین، مردم با سرور و شادی با سال گذشته وداع نموده و به پیشواز سال جدید میروند. دربعضی مناطق مردم به آتش زدن ترقه و آتش بازی هم می پردازند. ازاول سال نو اعضای خانواده ملبس به لباسهای زیبا و نو به استقبال مهمانان و یا دیدار از خویشاوندان و دوستان می پردازند.
آنان هنگام ملاقات جملات مبارکی چون ” سال نومبارک” و ” یا عید بهار مبارک باد “را می گویند و سپس به خوردن میوه و شکلات و چای مشغول می شوند و با هم گفت و گو می کنند. در ایام عید بهار برنامه های هنری و تفریحی جالب توجه و رنگارنگ است. دربعضی جاها اپراها و های ویژه عید به معرض نمایش گذارده می شود و د ربعضی مناطق دیگر برنامه های هنری عامیانه نظیر شیر، یان گو و با چوب پا و غیره به این ترتیب محیطی مملو از وجد و شعف و شادی برهمه جا حکمفرما است.
گفتنی است که برحسب تابلوهای خونویسی ونقاشی های ویژه عید بهار روی دیوار، روشن فانوس نیز از جمله برنامه های عید بهار است. درایام این عید جشن فانوس نیز جلوه ای خاص دارد.
فانوسهای رنگی درواقع از جمله هنرهای دستی و سنتی مردمی چین است. مردم با دست داشتن اشکال مختلف متنوع فانوسها که بر روی آن شکل حیوانات مناظر طبیعی و چهره های قهرمانان ترسیم شده است در یک جا جمع می شوند و شادی می کنند. البته پابه پای ارتقای سطح زندگی مردم، آنان ضمن حفظ رسوم وعاداب سنتی، برنامه های جدیدی به وجود آورده اند. برای نمونه جهاگردی و چین گردی به رسم نوین چینیها در ایام عید بهار بدل شده است.

هفتمین شب ماه هفتم

هفتمین روز ماه هفتم به تقویم سنتی چین به عنوان ” روز عشق چین” در میان مردم رایج شد. این روز هم عید دختر، عید آرزوی ب مهارت نامیده شد. در سالهای گذشته، این روز برای دختران چین مهمترین روز محسوب می شد.
طبق اساطیر چین، چران و خانم بافنده در شب هفتم ماه هفتم در آسمان به وصل رسیدند. به همین دلیل، دختران نیز با آماده سبدهای میوه دعا می د که مثل آن خانم بافنده عشق پایدار داشته باشند.
داستان چران و خانم بافنده معروفترین داستان عشق چین به شمار می آید. می گویند: چران پسر فقیری بود و با خود زندگی می کرد. خانم بافنده دختر امپراتور آسمان ب

مشاهده متن کامل ...

مرکز ید راین بو شنزن چین
درخواست حذف اطلاعات

مرکز ید راین بو شنزن چین


مرکز ید راین بو از بهترین رستوران های چین است که تمام اجناس و وسایل این مراکز ید برند و با کیفیت است تا مسافران تور چین راضی از این مجموعه بروند.این مرکز ید دارای شعبه های زیادی است.مرکز ید راین دارای تمام اجناس است تا مسافران تور چین در زمان بسیار کم تمام ید خود را از این مرکز یداری کنند.

مشاهده متن کامل ...
پیاده سازی انواع مقاله در نرم افزار متلب (matlab)
درخواست حذف اطلاعات
انجام کار به همراه آموزش گام به گام

پیاده سازی انواع مقاله در نرم افزار متلب (matlab)

پیاده سازی مقاله های هوش

پیاده سازی مقاله های شبکه عصبی

پیاده سازی مقاله های ژنتیک

پیاده سازی کد apriori در متلب و تغییر ان برای کاربردهای شما

پیاده سازی مقاله پردازش تصویر

پیاده سازی انواع روش های خوشه بندی

پروژه های الگوریتم ژتتیک

پزوژه با الگوریتم pso

پروژه با الگوریتم تکاملی تفاضلی de

پروژه با الگوریتم جهش قورباغه
پشتیبان
آموزش متلب
استگانوگرافی (steganog hy)
الگوریتم بهینه سازی فاخته
الگوریتم تکاملی تفاضلی (de)
الگوریتم تکاملی توده ذرات (pso algorithm)
الگوریتم تکاملی خقاش (bat algorithm)
الگوریتم تکاملی زنبور عسل bee algorithm
الگوریتم تکاملی واکنش شیمیایی cro
الگوریتم جستجوی ممنوعه tabu search
الگوریتم جستجوی هارمونی harmony

الگوریتم حریصانه greedy

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir


الگوریتم دسته ماهی های
الگوریتم رقابت استعماری ica
الگوریتم سیستم ایمنی ais
الگوریتم غذای باکتری bfo
الگوریتم مبتنی بر چگالی dbscan, الگوریتم dbscan
الگوریتم ممتیک memetic algorithm
الگوریتم ژنتیک genetic
اموزش پردازش تصویر در متلب
برنامه نویسی ژنتیک genetic programming
بیوانفورماتیک
ترجمه
حل ج سودوکو (sudoku puzzles)
حل مسئله سفر اسب
حل مسئله کوله پشتی (knapsak) در متلب
حل مسائل معروف هوش
خوشه بندی fuzzy c mean
خوشه بندی kmeans
دسته بندی نشده
رمز نگاری بصری یا کریپتوگرافی
زبان ارمنی (ترجمه متون فارسی به ارمنی و ارمنی به فارسی)
سی شا
شبیه سازی با نرم افزار gpss
مسائل جبرخطی
مسیری وسایل نقلیه vrp
پردازش تصویر

پردازش موازی در متلب


[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

پروژه های الگوریتم جهش قورباغه sfla
پروژه های الگوریتم کرم شب تاب firefly algorithm
پروژه های پردازش تصویر
پیاده سازی مقاله game theory
پیاده سازی مقاله smartgrid
پیاده سازی مقاله داده کاوی
پیاده سازی مقاله در متلب
پیاده سازی مقاله درس بازشناسی الگو
پیاده سازی مقاله شبکه عصبی
پیاده سازی مقاله فازی
پیاده سازی مقاله پردازش تصویر
پیاده سازی مقاله ژنتیک
پیاده سازی کلاسترینگ
کد متلب فروشنده دوره گرد (tsp)
کد متلب معمای ۸ (n queen)
یادگیری ماشین
شبه کد الگوریتم زنبور عسل bee algorithm الگوریتم زنبور (به انگلیسی: bee algorithm) شامل گروهی مبتنی بر الگوریتم جستجو است که اولین بار در سال ۲۰۰۵ میلادی توسعه یافت؛ این الگوریتم شبیه سازی رفتار جستجوی غذای گروه های زنبور عسل است. در نسخه ابت این الگوریتم، الگوریتم نوعی از جستجوی محلی انجام می دهد که با جستجوی کتره­­ای (تصادفی) ترکیب شده و می تواند برای بهینه سازی ترکیبی یاالگوریتم زنبور عسل از جمله الگوریتم های تکاملی است که برای بهینه سازی و حل توابع غیرخطی استفاده میشود در این کار ما از الگوریتم زنبور عسل برای بهینه تابع غیرخطی زیر استفاده کرده ایم     جهت دریافت کد متلبالگوریتم تکاملی زنبور عسل (bee algorithm)   برای بهینه سازی و حل توابع غیرخطی  یا انجام پروژه و مقاله ... ادامه مطلب »

شبه کد الگوریتم زنبور عسل bee algorithm
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

    الگوریتم تکاملی زنبور عسل bee algorithm نظر بدهید

شبه کد الگوریتم زنبور عسل bee algorithm الگوریتم زنبور (به انگلیسی: bee algorithm) شامل گروهی مبتنی بر الگوریتم جستجو است که اولین بار در سال ۲۰۰۵ میلادی توسعه یافت؛ این الگوریتم شبیه سازی رفتار جستجوی غذای گروه های زنبور عسل است. در نسخه ابت این الگوریتم، الگوریتم نوعی از جستجوی محلی انجام می دهد که با جستجوی کتره­­ای (تصادفی) ترکیب شده و می تواند برای بهینه سازی ترکیبی یا بهینه سازی ... ادامه مطلب »

اموزش الگوریتم تکاملی زنبور عسل (bee algorithm)

    الگوریتم تکاملی زنبور عسل bee algorithm نظر بدهید

  در این فایل اموزش الگوریتم تکاملی زنبور عسل (bee algorithm) به همراه مثال اورده شده است . با خواندن این فایل به خوبی با نحوه کار الگوریتم آشنا میشوید. اموزش به همراه مثال و اجرای گام به گام الگوریتم. نوع فایل :pdf اندازه فایل: ۲۵ صفحه فایل اموزش الگوریتم تکاملی زنبور عسل (bee algorithm) رمز فایل : www.ipco. ... ادامه مطلب »

شبه کد الگوریتم زنبور عسل bee algorithm

    الگوریتم تکاملی زنبور عسل bee algorithm نظر بدهید

الگوریتم زنبور (به انگلیسی: bee algorithm) شامل گروهی مبتنی بر الگوریتم جستجو است که اولین بار در سال ۲۰۰۵ میلادی توسعه یافت؛ این الگوریتم شبیه سازی رفتار جستجوی غذای گروه های زنبور عسل است. در نسخه ابت این الگوریتم، الگوریتم نوعی از جستجوی محلی انجام می دهد که با جستجوی کتره­­ای (تصادفی) ترکیب شده و می تواند برای بهینه سازی ترکیبی یا بهینه سازی تابعی به کار رود. جهت دریافت کد متلب الگوریتم زنبور ... ادامه مطلب »    پیاده سازی مقاله در زمینه انتخاب ویژگی   
    پیاده سازی مقاله در زمینه انتخاب ویژگی
    پیاده سازی مقاله درس بازشناسی الگو نظر بدهید
    استفاده از تئوری اطلاعات(information theory) برای انتخاب ویژگی feature selection using dynamic weights for cl ification feature selection aims at finding a feature subset that has the most discriminative information from the original feature set. in this paper, we firstly present a new scheme for feature relevance, interdependence and redundancy analysis ... ادامه مطلب »
    توضیحات کد الگوریتم تکاملی آینه ها
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

    پیاده سازی مقاله در متلب ۴ نظرات
    حل سودوکو با الگویتم تابو
    حل سودوکو با الگویتم تابو

    الگوریتم جستجوی ممنوعه tabu search, حل ج سودوکو (sudoku puzzles), پیاده سازی مقاله در متلب نظر بدهید

الگوریتم جستجوی ممنوعه tabu search

    کد متلب مسیری وسایل نقلیه با الگوریتم تابو سرچ

    الگوریتم جستجوی ممنوعه tabu search, مسیری وسایل نقلیه vrp نظر بدهید
    کد متلب مسیری وسایل نقلیه با الگوریتم تابو سرچ کد متلب مسیری وسایل نقلیه یا cvrp با الگوریتم تابو سرچ   برای دریافت کد متلب حل مسیری وسایل نقلیه (vrp) با الگوریتم سرچ با ما تماس بگیرید شماره تماس : ۰۹۱۳۹۹۳۵۳۶۰ ایمیل : [email protected] یاهو: [email protected] جهت ید آنلاین کد بر روی ... ادامه مطلب »
    حل کوله پشتی با الگوریتم جستجوی ممنوعه
    حل کوله پشتی با الگوریتم جستجوی ممنوعه

      الگوریتم جستجوی ممنوعه tabu search, حل مسئله کوله پشتی (knapsak) در متلب نظر بدهید
    حل سودوکو با الگویتم تابو
    حل سودوکو با الگویتم تابو

     الگوریتم جستجوی ممنوعه tabu search, حل ج سودوکو (sudoku puzzles), پیاده سازی مقاله در متلب نظر بدهید

الگوریتم تکاملی زنبور عسل bee algorithm
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

    کد متلب زنبور عسل غیرخطی

    الگوریتم تکاملی زنبور عسل bee algorithm نظر بدهید
    الگوریتم زنبور عسل از جمله الگوریتم های تکاملی است که برای بهینه سازی و حل توابع غیرخطی استفاده میشود در این کار ما از الگوریتم زنبور عسل برای بهینه تابع غیرخطی زیر استفاده کرده ایم     جهت دریافت کد متلبالگوریتم تکاملی زنبور عسل (bee algorithm)   برای بهینه ... ادامه مطلب »
    شبه کد الگوریتم زنبور عسل bee algorithm

    الگوریتم تکاملی زنبور عسل bee algorithm نظر بدهید
    اموزش الگوریتم تکاملی زنبور عسل (bee algorithm)

        الگوریتم تکاملی زنبور عسل bee algorithm نظر بدهید

آموزش متلب

    announcement: تدریس خصوصی برنامه نویسی متلب در کرج و تهران   
    announcement: تدریس خصوصی برنامه نویسی متلب در کرج و تهران

    آموزش متلب نظر بدهید
    تدریس خصوصی برنامه نویسی متلب در کرج و تهران وب سایت matlab24 با تکیه بر تجربه و کارهای فراوانی که با نرم افزار متلب انجام داده و با توجه به نیاز روز افزون دانش پژوهان به استفاده از متلب اقدام به برگزاری دوره های تدریس خصوصی نرم افزار متلب در ... ادامه مطلب »
    جزوه اموزش نرم افزار متلب

     آموزش متلب نظر بدهید
    حل معادلات دیفرانسیل در متلب
    حل معادلات دیفرانسیل در متلب


الگوریتم تکاملی تفاضلی (de)
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

    الگوریتم de
    الگوریتم تکاملی تفاضلی (de) نظر بدهید
    بزرگ شدن مسائل و اهمیت یافتن سرعت رسیدن به پاسخ و عدم پاسخگویی روشهای کلاسیک ،امروزه از الگوریتمهای جستجوی تصادفی به جای جستجوی همه جانبه فضای مسئله ، استقبال بیشتری می شود. در این بین در سالهای اخیر استفاده از الگوریتمهای جستجوی هیوریستیک (شهودی) همچون الگوریتم وراثتی(ga) ، الگوریتم کلونی ... ادامه مطلب »
    حل پازل سودوکو با روش الگوریتم تکامل تفاضلی de
    حل پازل سودوکو با روش الگوریتم تکامل تفاضلی de

     الگوریتم تکاملی تفاضلی (de), حل ج سودوکو (sudoku puzzles) نظر بدهید
    اموزش الگوریتم تکاملی تفاضلی (de)

       الگوریتم تکاملی تفاضلی (de) نظر بدهید

الگوریتم تکاملی توده ذرات (pso algorithm)

    حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم توده ذرات pso

    الگوریتم تکاملی توده ذرات (pso algorithm), حل مسئله کوله پشتی (knapsak) در متلب نظر بدهید
    مسئله کوله پشتی که با عنوان های knapsack یا rucksack مطرح می شود، مسئله ای در بهینه سازی ترکیبیاتی است. فرض کنید مجموعه ای از اشیا، که هر کدام داری وزن و ارزش خاصی هستند در اختیار دارید. به هر شی تعدادی را تخصیص دهید به طوری که وزن اشیا انتخاب شده کوچکتر یا مساوی حدی ... ادامه مطلب »
    الگوریتم توده ذرات یا pso
    الگوریتم تکاملی توده ذرات (pso algorithm) نظر بدهید
    الگوریتم پرندگان یا اجتماع ذرات چیست؟

      الگوریتم تکاملی توده ذرات (pso algorithm) نظر بدهید

الگوریتم سیستم ایمنی ais

    کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم سیستم ایمنی   
    کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم سیستم ایمنی

      الگوریتم سیستم ایمنی ais, کد متلب فروشنده دوره گرد (tsp) نظر بدهید
    کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم سیستم ایمنی   الگوریتم سیستم ایمنی : مراحل الگوریتم بصورت زیر می باشد: گام اول : ایجاد انتی بادی های اولیه : در واقع انتی بادی ها میتوان به نوعی همان کروموزومها در الگوریتم ژنتیک دانست. هر انتی بادی در واقع شامل مقادیر تصادفی ... ادامه مطلب »
    کد متلب الگوریتم سیستم ایمنی

      الگوریتم سیستم ایمنی ais نظر بدهید
    کد متلب معمای ۸ با الگوریتم سیستم ایمنی ais
    کد متلب معمای ۸ با الگوریتم سیستم ایمنی ais

      الگوریتم سیستم ایمنی ais, کد متلب معمای 8 (n queen) نظر بدهید

پروژه های الگوریتم کرم شب تاب firefly algorithm

    کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم کرم شب تاب fa   
    کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم کرم شب تاب fa

    admin ۱۳۹۴/۰۳/۳۰    پروژه های الگوریتم کرم شب تاب firefly algorithm, کد متلب فروشنده دوره گرد (tsp) نظر بدهید
    کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم کرم شب تاب fa   الگوریتم کرم شب تاب یا firefly algorithm (به اختصار fa) در اوا سال ۲۰۰۷ و توسط xin-she yang معرفی شده است، که ایده اصلی آن از ارتباط نوری میان کرم های شب تاب الهام گرفته شده است. این الگوریتم ... ادامه مطلب »
    حل معمای ۸ با الگوریتم کرم شب تاب
    حل معمای ۸ با الگوریتم کرم شب تاب

     پروژه های الگوریتم کرم شب تاب firefly algorithm, کد متلب معمای 8 (n queen) نظر بدهید
    بهینه تابع غیرخطی با الگوریتم کرم شب تاب

    پروژه های الگوریتم کرم شب تاب firefly algorithm نظر بدهید

پروژه های الگوریتم جهش قورباغه sfla

    الگوریتم جهش قورباغه ها sfla

    پروژه های الگوریتم جهش قورباغه sfla نظر بدهید
    الگوریتم جستجوی جهش قورباغههای متحرک، یک الگوریتم جدید در خانواده الگوریتم های تکاملی می باشد . این الگوریتم از زندگی گروهی قورباغه ها زمانی که به دنبال غذا می گردند الهام گرفته شده است. این الگوریتم در سال ۲۰۰۶ به منظور حل مسائل پیچیده ی بهینهسازی، بدون استفاده از روابط ... ادامه مطلب »
    آشنایی با الگوریتم جهش قورباغه sfal

    پروژه های الگوریتم جهش قورباغه sfla نظر بدهید
    فلوچارت الگوریتم جهش قورباغه sfal
    پروژه های الگوریتم جهش قورباغه sfla نظر بدهید

الگوریتم ممتیک memetic algorithm

    حل فروشنده دوره گرد باالگوریتم ممتیک

    الگوریتم ممتیک memetic algorithm, کد متلب فروشنده دوره گرد (tsp) نظر بدهید
    حل فروشنده دوره گرد باالگوریتم ممتیک شرح مسئله بدین شکل است: تعدادی شهر داریم و هزینه رفتن مستقیم از یکی به دیگری را می دانیم. مطلوب است کم هزینه ترین مسیری که از یک شهر شروع شود و از تمامی ا دقیقاًٌ یکبار عبور کند و به شهر شروع بازگردد. تعداد کل راه حل ها ... ادامه مطلب »
    آموزش الگوریتم های ممتیکی ( رضا)
    الگوریتم ممتیک memetic algorithm نظر بدهید
    آموزش الگوریتم های ممتیکی ( رضا)

    الگوریتم ممتیک memetic algorithm نظر بدهید

برنامه نویسی ژنتیک genetic programming

    رایگان تولبا برنامه ریزی ژنتیک – genetic programming toolbox

    آموزش متلب, برنامه نویسی ژنتیک genetic programming نظر بدهید
      برنامه ریزی ژنتیک (genetic programming) و یا به اختصار gp، یکی از روش های قدرتمند در حوزه الگوریتم های تکاملی است و اصول آن مبتنی بر الگوریتم ژنتیک است. اما طرز نمایش جواب ها در این روش، به صورت ساختارهای درختی است که برای حل مسائل مختلف می تواند ... ادامه مطلب »
    حل multiple sequence alignments با genetic algorithm مربوط به درس بیوانفورماتیک

    برنامه نویسی ژنتیک genetic programming, بیوانفورماتیک نظر بدهید

کد متلب معمای 8 (n queen)

    حل معمای n با الگوریتم کلونی زنبور عسل   
    حل معمای n با الگوریتم کلونی زنبور عسل

    کد متلب معمای 8 (n queen) نظر بدهید
    حل معمای n با الگوریتم کلونی زنبور عسل   معمای ۸ :  هدف از مساله هشت ، چیدن ۸ مهره روی یک صفحه شطرنج خالی است، به قسمی که هیچ مهره ای مهره های دیگر را تهدید نکند. به عبارت دیگر، ۸ باید به نحوی چیده شوند که هیچ کدام در بک سطر، ... ادامه مطلب »
    حل معمای ۸ با الگوریتم کرم شب تاب
    حل معمای ۸ با الگوریتم کرم شب تاب

    پروژه های الگوریتم کرم شب تاب firefly algorithm, کد متلب معمای 8 (n queen) نظر بدهید
    حل معمای ۸ با الگوریتم ژنتیک باینری

    پیاده سازی مقاله ژنتیک, کد متلب معمای 8 (n queen) نظر بدهید

حل ج سودوکو (sudoku puzzles)

    حل ج سودوکو با الگوریتم ژنتیک   
    حل ج سودوکو با الگوریتم ژنتیک
    حل ج سودوکو (sudoku puzzles), پیاده سازی مقاله ژنتیک نظر بدهید
    حل ج سودوکو با الگوریتم ژنتیک پیاده سازی مقاله ۲۰۱۳ در زمینه حل ج سودوکو با الگوریتم ژنتیک با عنوان: یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جدید برای حل ج سودوکو a novel hybrid genetic algorithm for solving sudoku puzzles چکیده مقاله: در این مقاله ، یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جدید ارائه ... ادامه مطلب »
    حل سودوکو با الگویتم تابو
    حل سودوکو با الگویتم تابو
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

        الگوریتم جستجوی ممنوعه tabu search, حل ج سودوکو (sudoku puzzles), پیاده سازی مقاله در متلب نظر بدهید
    حل پازل سودوکو با روش الگوریتم تکامل تفاضلی de
    حل پازل سودوکو با روش الگوریتم تکامل تفاضلی de

     الگوریتم تکاملی تفاضلی (de), حل ج سودوکو (sudoku puzzles) نظر بدهید

کد متلب فروشنده دوره گرد (tsp)

    کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم فاخته   
    کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم فاخته

    الگوریتم بهینه سازی فاخته, کد متلب فروشنده دوره گرد (tsp) نظر بدهید
    کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم فاخته روش جستجوی فاخته (cs) یک روش بهینه سازی فرااکتشافی است که رویکردی تکاملی در جستجوی راه حل بهینه دارد و در سال ۲۰۰۹ توسط yang  و deb پیشنهاد شده است. این روش از رفتار جالب توجه گونه هایی از پرنده ی فاخته در پرورش تخم الهام گرفته است و آن ... ادامه مطلب »
    کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم کرم شب تاب fa
    کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم کرم شب تاب fa

     پروژه های الگوریتم کرم شب تاب firefly algorithm, کد متلب فروشنده دوره گرد (tsp) نظر بدهید
    کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم رقابت استعماری ica
    کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم رقابت استعماری ica

      الگوریتم رقابت استعماری ica, کد متلب فروشنده دوره گرد (tsp) نظر بدهید

الگوریتم سیستم ایمنی ais

    کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم سیستم ایمنی   
    کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم سیستم ایمنی
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

    الگوریتم سیستم ایمنی ais, کد متلب فروشنده دوره گرد (tsp) نظر بدهید
    کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم سیستم ایمنی   الگوریتم سیستم ایمنی : مراحل الگوریتم بصورت زیر می باشد: گام اول : ایجاد انتی بادی های اولیه : در واقع انتی بادی ها میتوان به نوعی همان کروموزومها در الگوریتم ژنتیک دانست. هر انتی بادی در واقع شامل مقادیر تصادفی ... ادامه مطلب »
    کد متلب الگوریتم سیستم ایمنی

    الگوریتم سیستم ایمنی ais نظر بدهید
    کد متلب معمای ۸ با الگوریتم سیستم ایمنی ais
    کد متلب معمای ۸ با الگوریتم سیستم ایمنی ais

    الگوریتم سیستم ایمنی ais, کد متلب معمای 8 (n queen) نظر بدهید

الگوریتم مبتنی بر چگالی dbscan, الگوریتم dbscan

    سگمنت تصویر با الگوریتم dbscan   
    سگمنت تصویر با الگوریتم dbscan

    الگوریتم مبتنی بر چگالی dbscan, الگوریتم dbscan, پیاده سازی کلاسترینگ نظر بدهید
      سگمنت تصویر با الگوریتم dbscan الگوریتم dbscan نخستین بار توسط مارتین استر و همکاران معرفی شد. این الگوریتم روشی برای خوشه بندی است که بر پایه چگالی داده ها عمل می کند. در این روش به منظور تخمین چگالی توزیع نقاط از دو پارامتر شعاع همسایگی (eps) حداقل نقاط مورد نیاز برای تشکیل یک ... ادامه مطلب »
    الگوریتم خوشه بندی براساس چگالی الگوریتم dbscan

     الگوریتم مبتنی بر چگالی dbscan, الگوریتم dbscan, پیاده سازی کلاسترینگ نظر بدهید
    الگوریتم مبتنی بر چگالی dbscan

      الگوریتم مبتنی بر چگالی dbscan, الگوریتم dbscan, پیاده سازی کلاسترینگ نظر بدهید

خوشه بندی fuzzy c mean

    آموزش الگوریتم خوشه بندی c میانگین (fuzzy c-means)

    خوشه بندی fuzzy c mean, پیاده سازی کلاسترینگ نظر بدهید
    آموزش الگوریتم خوشه بندی c میانگین (fuzzy c-means) یکی از مهمترین و پرکاربردترین الگوریتم های خوشه بندی، الگوریتم c میانگین می باشد. در این الگوریتم نمونه ها به c خوشه تقسیم می شوند و تعداد c از قبل مشخص شده است. در نسخه فازی این الگوریتم نیز تعداد خوشه ها ... ادامه مطلب »
    کد متلب الگوریتم خوشه بندی فازی fuzzy c-means

    خوشه بندی fuzzy c mean, پیاده سازی کلاسترینگ نظر بدهید
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

خوشه بندی kmeans

    خوشه بندی داده های iris با الگوریتم kmeans

    a    خوشه بندی kmeans, پیاده سازی کلاسترینگ نظر بدهید
    خوشه بندی داده های iris با الگوریتم kmeans   در این کار ما داده های دیتاست iris را که شامل سه کلاس میباشد توسط الگوریتم خوشه بندی kmeansخوشه بندی کرده ایم  کد متلب نوشته شده به این صورت است که داده های دیتاست iris را میخواند و دو بعد ا ... ادامه مطلب »
    اموزش الگوریتم خوشه بندی k-means
    خوشه بندی kmeans, پیاده سازی کلاسترینگ نظر بدهید
    کد متلب خوشه بندی بصورت موازی parallel computing

      خوشه بندی kmeans, پردازش موازی در متلب نظر بدهید

پردازش موازی در متلب

    پردازش موازی (parallel computing) در متلب

    آموزش متلب, پردازش موازی در متلب نظر بدهید
    پردازش موازی (parallel computing) در متلب : نرم افزار متلب، این امکان را به وجود آورده است که در کامپیوترهای دارای پردازنده (cpu) چند هسته ای، از پردازش موازی (parallel computing) استفاده نماییم. در این مبحث آموزشی، قصد داریم که نحوه نوشتن کدهای متلب، برای پردازش موازی کدها را شرح ... ادامه مطلب »
    استفاده از cuda در matlab
    پردازش موازی در متلب نظر بدهید
    کد متلب خوشه بندی بصورت موازی parallel computing

   
    خوشه بندی kmeans, پردازش موازی در متلب نظر بدهید

پیاده سازی مقاله game theory

    نظریه بازی ها و حل مسئله یارانه

    پیاده سازی مقاله game theory نظر بدهید
    نظریه بازی ها و حل مسئله یارانه طبق تئوری بازی ها، شخص می بیند که فارغ از اینکه دیگران چه انتخ انجام دهند، گزینه بهتر برای وی عدم انصراف است. آقای فرهاد خانمیرزایی که دانشجوی ای اقتصاد در ای ی آریزونا هستند، تحلیلی زیبا مبتنی بر نظریه بازیها در مورد علت ... ادامه مطلب »
    پیاده سازی مقاله انتخاب ویژگی با نظریه بازی ها

    پیاده سازی مقاله game theory نظر بدهید
    پیاده سازی مقاله نظریه بازیها game theory در حوزه multi agent و smartgrid
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

      پیاده سازی مقاله game theory, پیاده سازی مقاله smartgrid, پیاده سازی مقاله در متلب نظر بدهید

پیاده سازی مقاله smartgrid

    پیاده سازی مقاله شبکه هوشمند با حراج

     پیاده سازی مقاله smartgrid نظر بدهید
    پیاده سازی مقاله شبکه هوشمند با حراج عنوان مقاله : matching demand with supply in the smart grid using agent-based multiunit auction ieee 2013 تطابق تقاضا با عرضه در شبکه هوشمند با استفاده از حراج چند واحدی مبتنی بر عامل چکیده: recent work has suggested reducing electricity generation cost by ... ادامه مطلب »
    ترجمه مقاله در مورد smart grid سال ۲۰۱۲
    پیاده سازی مقاله smartgrid نظر بدهید
    پیاده سازی مقاله نظریه بازیها game theory در حوزه multi agent و smartgrid

       پیاده سازی مقاله game theory, پیاده سازی مقاله smartgrid, پیاده سازی مقاله در متلب نظر بدهید

پیاده سازی مقاله شبکه عصبی

    پیاده سازی مقاله فازی و شبکه عصبی rbf در متلب

    پیاده سازی مقاله شبکه عصبی, پیاده سازی مقاله فازی نظر بدهید
    پیاده سازی مقاله فازی و شبکه عصبی rbf در متلب عنوان مقاله : improvement of rbf neural networks using fuzzy-osd algorithm in an online radar pulse cl ification system سال چاپ : ۲۰۱۳ لینک مقاله :   http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2013.04.021 چکیده مقاله : in this paper a new methodology for training radial basis function ... ادامه مطلب »
    کد متلب مقاله شبکه عصبی

      پیاده سازی مقاله در متلب, پیاده سازی مقاله شبکه عصبی نظر بدهید
    پیاده سازی مقاله isi شبکه عصبی
    پیاده سازی مقاله isi شبکه عصبی

    پیاده سازی مقاله در متلب, پیاده سازی مقاله شبکه عصبی نظر بدهید

پیاده سازی مقاله ژنتیک

    حل ج سودوکو با الگوریتم ژنتیک   
    حل ج سودوکو با الگوریتم ژنتیک

    حل ج سودوکو (sudoku puzzles), پیاده سازی مقاله ژنتیک نظر بدهید
    حل ج سودوکو با الگوریتم ژنتیک پیاده سازی مقاله ۲۰۱۳ در زمینه حل ج سودوکو با الگوریتم ژنتیک با عنوان: یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جدید برای حل ج سودوکو a novel hybrid genetic algorithm for solving sudoku puzzles چکیده مقاله: در این مقاله ، یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جدید ارائه ... ادامه مطلب »
    اموزش الگوریتم ژنتیک (ga)
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

    پیاده سازی مقاله ژنتیک نظر بدهید
    حل فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک باینری
    پیاده سازی مقاله ژنتیک, کد متلب فروشنده دوره گرد (tsp) نظر بدهید

پیاده سازی مقاله پردازش تصویر

    تشخیص هویت از روی عنبیه چشم با شبکه های    
    تشخیص هویت از روی عنبیه چشم با شبکه های

    پیاده سازی مقاله شبکه عصبی, پیاده سازی مقاله پردازش تصویر نظر بدهید
     تشخیص هویت از روی عنبیه چشم با استفاده از شبکه های عنوان مقاله: iris recognition using artificial neural networks تشخیص هویت از روی عنبیه چشم با استفاده از شبکه های : سال نشر ۲۰۱۰  مقاله isi  در expert systems with applications چکیده:   تشخیص هویت بیومتری یکی از مهم ترین ... ادامه مطلب »
    دانلو مقاله شبکه عصبی به همراه ترجمه و کد متلب، مقاله پردازش تصویر به همراه ترجمه و کد متلب

     پیاده سازی مقاله در متلب, پیاده سازی مقاله پردازش تصویر نظر بدهید

پیاده سازی مقاله فازی
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

    پیاده سازی مقاله فازی و شبکه عصبی rbf در متلب

        پیاده سازی مقاله شبکه عصبی, پیاده سازی مقاله فازی نظر بدهید
    پیاده سازی مقاله فازی و شبکه عصبی rbf در متلب عنوان مقاله : improvement of rbf neural networks using fuzzy-osd algorithm in an online radar pulse cl ification system سال چاپ : ۲۰۱۳ لینک مقاله :   http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2013.04.021 چکیده مقاله : in this paper a new methodology for training radial basis function ... ادامه مطلب »
    پیاده سازی مقاله فازی ۲۰۱۴
     پیاده سازی مقاله فازی نظر بدهید
    کد متلب مقاله فازی ۲۰۱۳

       پیاده سازی مقاله فازی نظر بدهید

پیاده سازی کلاسترینگ

    سگمنت تصویر با الگوریتم dbscan   
    سگمنت تصویر با الگوریتم dbscan

    admin ۱    الگوریتم مبتنی بر چگالی dbscan, الگوریتم dbscan, پیاده سازی کلاسترینگ نظر بدهید
      سگمنت تصویر با الگوریتم dbscan الگوریتم dbscan نخستین بار توسط مارتین استر و همکاران معرفی شد. این الگوریتم روشی برای خوشه بندی است که بر پایه چگالی داده ها عمل می کند. در این روش به منظور تخمین چگالی توزیع نقاط از دو پارامتر شعاع همسایگی (eps) حداقل نقاط مورد نیاز برای تشکیل یک ... ادامه مطلب »
    خوشه بندی داده های iris با الگوریتم kmeans

    admin     خوشه بندی kmeans, پیاده سازی کلاسترینگ نظر بدهید
    اموزش مفاهیم خوشه بندی

    admin     پیاده سازی کلاسترینگ نظر بدهید

بیوانفورماتیک
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

    حل مسئله msa با الگوریتم توده ذرات pso

    admin     بیوانفورماتیک نظر بدهید
    مسئله هم تراز رشته ها با الگوریتم توده ذرات pso در متلب   در این کار ما مسئله همترازی رشته ها را با الگوریتم pso در متلب پیاده سازی کرده ایم حل  multiple sequence alignments با   pso مربوط به درس بیوانفورماتیک در بیوانفورماتیک مسئله هم تراز چند رشته ... ادامه مطلب »
    حل multiple sequence alignments با genetic algorithm مربوط به درس بیوانفورماتیک

    admin     برنامه نویسی ژنتیک genetic programming, بیوانفورماتیک نظر بدهید

پیاده سازی مقاله داده کاوی

    مقاله داده کاوی بهمراه ترجمه و پاو وینت

    admin     پیاده سازی مقاله داده کاوی نظر بدهید
    مقاله داده کاوی بهمراه ترجمه و پاو وینت نام مقاله :  ranking discovered rules from data mining with multiple criteria by data envelopment analysis سال انتشار : ۲۰۰۷ institute of traffic and transportation, national chiao tung university-2007   خلاصه  در کاربردهای دیتاماینینگ ، مهم است که   روشهای ارزی را برای ... ادامه مطلب »
    مقاله داده کاوی به همراه کد متلب

    admin ۱۳۹۳/۰۵/۲۸    پیاده سازی مقاله داده کاوی نظر بدهید
    پیاده سازی apriori در متلب + پروژه داده کاوی

    admin ۱۳۹۳/۰۵/۲۸    پیاده سازی مقاله داده کاوی نظر بدهید

الگوریتم تکاملی واکنش شیمیایی cro
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

    الگوریتم واکنش شیمیایی   
    الگوریتم واکنش شیمیایی

    admin ۱۳۹۳/۱۱/۱۵    الگوریتم تکاملی واکنش شیمیایی cro نظر بدهید
    الگوریتم واکنش شیمیایی این الگوریتم در سال ۲۰۱۰ توسط اقای albert در مقاله ای با عنوان chemical-reaction-inspired metaheuristic for optimization منتشر و معرفی شد. این الگوریتم از فرایند و واکنش های مولکولی الهام گرفته شد ه است.   هر مولکول مجموعه ای از اتم ها و خواصی مانند تعداد و ... ادامه مطلب »
    اموزش الگوریتم واکنش شیمیایی یا cro
    اموزش الگوریتم واکنش شیمیایی یا cro

    admin     الگوریتم تکاملی واکنش شیمیایی cro نظر بدهید
    الگوریتم بهینه سازی واکنش شیمیایی
    الگوریتم بهینه سازی واکنش شیمیایی

    admin     الگوریتم تکاملی واکنش شیمیایی cro نظر بدهید

svm ماشین بردار پشتیبان
رافی

    استگانوگرافی (steganog hy) نظر بدهید

پیاده سازی مقاله در زمینه استگانوگرافی پیاده سازی مقاله با عنوان key dependent image steganog hy using edge detection سال چاپ ۲۰۱۴ محل چاپ: international conference on a nced computing & communication technologies جهت خزید آنلاین کد متلب مقاله با عنوان key dependent image steganog hy using edge detection از لینک زیر اقدام نمایید ادامه مطلب »

پیاده سازی مقاله واترمارکینگ در متلب

    استگانوگرافی (steganog hy), اموزش پردازش تصویر در متلب, پردازش تصویر نظر بدهید
واترمارکینگ در متلب   

پیاده سازی مقاله واترمارکینگ در متلب عنوان مقاله : anti-cropping digital image watermarking using sudoku سال انتشار ۲۰۱۳ برای مشاهده اطلاعات بیشتر در باره مقاله اینجا را کلیک کنید چکیده فارسی مقاله: چکیده: بسیاری از طرح های نهان نگاری تصویر دیجیتال ، برای جاسازی اطلاعات کپی رایت در یک تصویر توسعه یافته اند. با این حال، یک مهاجم ممکن است

اخته


کد فروشنده دوره گرد با الگوریتم فاخته روش جستجوی فاخته (cs) یک روش بهینه سازی فرااکتشافی است که رویکردی تکاملی در جستجوی راه حل بهینه دارد و در سال ۲۰۰۹ توسط yang  و deb پیشنهاد شده است. این روش از رفتار جالب توجه گونه هایی از پرنده ی فاخته در پرورش تخم الهام گرفته است و آن را با پرواز لووی که نوعی گشت تصادفی است ترکیب ... ادامه مطلب »
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم فاخته

    الگوریتم بهینه سازی فاخته, حل مسئله کوله پشتی (knapsak) در متلب نظر بدهید
مسئله کوله پشتی در متلب   

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم فاخته حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم فاخته coa در این کار ما مسئله کوله پشتی صفر و یک را با الگوریتم فاخته coa  حل کرده ایم برای دریافت کد حل کوله پشتی صفر و یک با الگوریتم فاخته با ما تماس بگیرید هزینه : ۳۰ هزار تومان = هزینه کد بعلاوه یک فایل ... ادامه مطلب »مشاهده متن کامل ...
10 شگفتی کشور چین
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: مکانهای تفریحی جهان


10 شگفتی کشور چین - این روزها با وجود خطوط هواپیمایی ارزان قیمت، سفر به قدیمی ترین کشور جهان آسان تر شده است. در این کشور مکان هایی وجود دارد که همه آنها را می شناسند، مثلا شهر ممنوعه، میدان تیان آن من و دیواربزرگ چین. همه ما این مکان ها را می شناسیم و اگر به چین سفر کنیم مطمئنا سری به آنها خواهیم زد. بنابراین تصمیم گرفته ایم تا مکان هایی را به شما معرفی کنیم که کمتر با آنها آشنا هستید:

موزه یادبود قتل عام نانجینگ

 

چین,دیدنیهای چین,آثار باستانی چین

این روزها توجه افراد به دوره های سیاه تاریخ جلب شده و گردشگری تاریک پدیده ای است که روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. مثلا کشتارهای کمبوجیه و هیروشیما دو مورد جذاب هستند که گردشگران زیادی را به خود جلب می کنند.

در چین نیز آثاری از کشتارهای بیرحمانه ژاپنی ها در سال 1973 وجوددارد. در آن زمان ژاپنی ها به مدت 6 هفته چین را محاصره د. سربازهای ژاپنی 200000 مرد، زن و کودک چینی را مورد ، شکنجه و قتل قرار دادند.

امروزه مردم چین یاد و خاطره کشته شدگان این حادثه تلخ را گرامی می دارند. در این موزه تصاویر، مجسمه ها و شرح خاطرات بازماندگان در دسترس بازدیدکنندگان قرار می گیرد.  

 شهر لی جیانگ

 

چین,دیدنیهای چین,آثار باستانی چین

شاید بتوان لی جیانگ را ونیز از نوع چینی دانست. اگرچه بخش عمده این شهر مدرن و پرجمعیت است، "لیجیانگ قدیم" منطقه ای روستایی مملو از کانال ها، پل های سنگی، معماری سنتی چین و فرهنگ و سنت اصیل چینی است، که دیگر نمی توان آن را به اسانی در چین مدرنیزه شده پیدا کرد.

جشنواره یخ و برف هاربین

چین,دیدنیهای چین,آثار باستانی چین

دمای هوا در طول این جشنواره یک ماهه تا 40- درجه می رسد. این دما حتی از دمای شهر ولادی وستک روسیه هم پایین تر است. در چنین دمایی برف و یخ به وفور یافت می شود وچینی ها به همین دلیل هرسال جشنواره ای را برگزار می کنند که شاید بتوان آن را یکی از 4 جشنواره بزرگ زمستانی جهان به شمار آورد.

تیم هایی از سراسر جهان با ساختن مجسمه های یخی بزرگ و خلاقانه به شکل انسان، منظره یا اشیا در مسابقه یخ و برف شرکت می کنند. بازدیدکنندگان همچنین می توانند در فعالیت های دیگری نظیر یخ نوردی شرکت کنند.

غارهای ژیجین

 

چین,دیدنیهای چین,آثار باستانی چین

 

این غارهای عظیم الجثه مساحتی معادل 30000 متر مربع را پوشش داده و ارتفاع سقف آنها گاهی به 185 متر می رسد. اگرچه رودخانه ای که سال ها پیش این غارها را به وجود آورد دیگر جریان ندارد، هنوز نهرها و جریان های آب زیرزمینی راه خود را به سمت ساختارهای سنگی عجیب می پیمایند.

گویلین

 

چین,دیدنیهای چین,آثار باستانی چین

این شهر را زیباترین شهر چین می دانند. گویلین در کنار رودخانه لی در جنوب چین قرار گرفته  و جنگل های سرسبز و طبیعت فوق العاده چین آن را احاطه کرده اند. علیرغم گرایش روزافزون چین به غرب و فرهنگ غربی، گویلین همچنان تاریخ غنی خود را حفظ کرده است.

تپه طوم فیل، رودخانه شکوفه های هلو، و آبشار گودنگ جزو جاذبه های این شهر محسوب می شوند.

 کوه چان بای شان

 

چین,دیدنیهای چین,آثار باستانی چین

رودخانه ای به نام رودخانه بهشت در کنار این آتشفشان خاموش جریان دارد. این منطقه بهارهای گرمی دارد و پارک ملی که در کنار آن واقع شده است محل زندگی گونه های جانوری مختلفی از جمله س ها، ن ها، پلنگ ها و غیره است.

 پارک ملی sanqingshan و پارک جنگلی zhangjiaji

 

چین,دیدنیهای چین,آثار باستانی چین

جزیره های جنگلی که در آواتار دیده می شود، با الهام از پارک جنگلی zhangjiajiساخته شده اند. مجموعه شگفت انگیزی از ستون های شنی جمعیت را به سمت خود جذب می کنند و ستونی به ارتفاع 4000 فوت در مرکزیترین نقطه پارک قرار گرفته است.

اما پارک ملی sanqingshan نیز به همین اندازه جذاب است، ستون های گرانیتی، جنگل های متراکم و انواع و اقسام گیاهان و جانوران در این پارک یافت می شوند.

 هاینان

 

چین,دیدنیهای چین,آثار باستانی چین

هاینان یکی از استان های گرمسیری چین است که بیشتر به یک جزیره در اقیانوس آرام شباهت دارد. تپه های گرمسیری، سواحل شنی، و جنگل های انبوه این جزیره را به یکی از بهترین جاذبه های گردشگری چین تبدیل می کند.

امروزه نقطه اصلی جزیره پر از رستوران ها و مراکزی است که به روس ها تعلق دارند. بازدیدکنندگان می توانند به جزیره میمون ها بروند و آنها را تماشا کنند، غذاهای دریایی بسیار تازه میل کنند و آفتاب بگیرند.

 راه آهن چینگهای، تبت

چین,دیدنیهای چین,آثار باستانی چین

این راه آهن متفاوت و منحصر به فرد مرتفع ترین راه آهن جهان است و پنجره های قطارهای آن به گونه ای طراحی شده اند که بتوانند ا یژن کافی به داخل بفرستند.

ارتفاع این خط آهن 1956 کیلومتری به 4000 متر و سرعت آن به 120 کیلومتر بر ساعت می رسد. بهای بلیط های این قطار از 226 یوان شروع می شود و حتی مسیر پکن تا لهاسا تنها 1260 یوان هزینه خواهد داشت.

این قطار از کوهستان ها، رودخانه ها و علفزارهای دورافتاده می گذرد. در طول مسیر پکن به لهاسا حدود 49 ایستگاه وجود دارد. بنابراین مسافران می توانند از قطار پیاده شوند و به اطراف سری بزنند.

 پارک ملی دره 9 روستا

 

چین,دیدنیهای چین,آثار باستانی چین

شهرت این پارک ملی به آبشارها، روستاهای تبتی، رودخانه های خوشرنگ و جانوران منحصر به فردی که دارد بر می گردد. این پارک بیشتر به رویا شبیه است تا واقعیت. در بعضی از 9 روستایی که این دره نام خود را از آنها گرفته است هنوز نانی وجود دارد.

گردش در سراسر این پارک و مشاهده ویژگی های منحصر به فرد آن حدود 3 روز وقت لازم دارد.

 

منبع:tebyan.net

دور دنیا با یک کلیک

 • آشنایی با شهر ممنوعه
 • مومیایی های بسیار عجیب شهری در چین
 • آشنایی با سنگ نگاره های دازو در چین
 • آشنایی با لشکر سفالین
 • سفالین امپراتور چینی + تصاویر
 • آشنایی با معبد آسمان چین[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
شهردار محترم منطقه یک قزوین،چهره فرهنگی منطقه تحت مدیریت شما در حال مخدوش شدن اس
درخواست حذف اطلاعات

*****تیتریک:

می خواهد از عرض خیابان عبور کند، نگاهی به نرده های وسط خیابان و به پل عابر پیاده می اندازد،پله های پل زیاد و نرده ها بلند تر از آن هستند که بتواند از روی آن بپرد، در انتخاب صحیح برای عبور از پل برای حفظ جان خط قرمز کشیده و تصمیم غلط را ترجیح می دهد،هر چند پر مخاطره ، از بین نرده ها گذشته  و تصمیم خود را عملی می کند، چه سرنوشتی  انتظارش را  می کشد؟گذشتن از میان نرده ها را هر چند نفس گیر و خطر آفرین، بر بالارفتن از پل به جان می د، لابد او نمی داند فاصله بین مرگ و زندگی ممکن است به عرض یک خیابان یا به ارتفاع یک پل عابر پیاده باشد.

****عناوین مهم:

1-افزایش روز افزون آمار تصادفات عابران پیاده  از جمله دلایل احداث پل های هوایی در مناطق پر تردد است.
2-در بعضی از خیابان ها با وجود اینکه در برخی مناطق پر تردد پل های هوایی نصب شده است ولی استفاده عابران از این پل ها ی بی عابر روزانه کمرنگ است.
3-نهادینه نشدن فرهنگ  و یا ضعف فرهنگ ترافیکی بین عابرین پیاده برای استفاده از پل هوایی معضلی است که در بعضی از بلوارها و خیابانها سالانه شماری از افرادی را که زحمت بالا رفتن از چند پله رابه خود نمی هند و از کف خیابان عبور می کنند، به کام مرگ می فرستد.

4-طبق آمار راهنمایی و رانندگی تصادفات رانندگی در شهر با  رفتار عابران پیاده در ارتباط است که یکی از مهمترین علل آن عدم استفاده از پل عابر می باشد.

مقدمه:

عابران پیاده جزو آسیب پذیرترین گروه ها در بحث حوادث ترافیکی شهری می باشند. یکی از مباحث مهم در ایمنی عابران استفاده از پل های عابر پیاده در سطح شهر می باشد.

همه ما میدانیم که قوانین راهنمایی و رانندگی در مورد همه انی که در چرخه ترافیک نقش دارند اعم از خودرو، راننده، سرنشین و عابر پیاده وجود دارد اما عابرین پیاده تنها قوانین را مختص به رانندگان و خودروها می دانند و خود را م م به رعایت قوانین ندانسته و تمام نقاط عرض خیابان بدون توجه به قوانین و مقررات طی میکنند.
و نیز قبول داریم که زیرساخت ها به صورت مناسب فراهم نیست،اما لازم است که عابرین پیاده برای حفظ جان خود هم شده از این زیرساخت های اندک به نحو مطلوب استفاده کنند.

 و اما سخنی با شهردار محترم منطقه یک قزوین:

مهم­ترین هدف طراحی و ساخت پل عابر پیاده، ایمنی و تسهیل در رفت و آمد شهروندان است، پل­های عابر پیاده نمونه ای از امکانات مناسب شهری برای تسهیل عبور و مرور عابران همراه با افزایش ایمنی تردد، جلوگیری از حوادث ناگوار و نیز کاهش مشکلات ترافیکی معابر است.

پل های عاب یاده که برای تامین امنیت شهروندان احداث شده است شاید در طول روز عابرانی به تعداد انگشتان دست هم ندارند؛ تصادف های زیادی درست در زیر پل عابر پیاده رخ می دهد که نمی دانیم برای آن چه ی را باید مقصر بدانیم؛ عاب یاده، راننده و یا مسئولان؟


جناب شهردار؛امروز عبور از پل های عابر پیاده، یکی از نشانه های توسعه یافتگی شهری است که در ردیف فرهنگ شهرنشینی می گنجد، اما متأسفانه این توسعه یافتگی در بینش و عملکرد برخی شهروندان نمایان نیست و درونی نشده است هرچند در کنار مسائلی همچون ضعف فرهنگ ترافیک، عادت نداشتن و عجله داشتن، ناتوانی و بیماری جسمی یا ترس از ارتفاع و... که برخی شهروندان آنها را از دلایل عدم استفاده از پل های عابر بیان می کنند شاید مکانیزه نبودن پل های عابر پیاده نیز در بی رغبتی شهروندان به استفاده از پل های عاب یاده بی تأثیر نباشد.

هزاران بار  مشاهده شده که عابران پیاده به سختی از نرده های به کار گذاشته در وسط بلوار بین دروازه رشت و دوراهی همدان روبه روی ایستگاه های اقبالیه و تا تان برای تردد بالا می روند، عابرانی از پیر و جوان،زن و مردو از همه مهمتر ن بارداری که خدای ناکرده در صورت گیر درمیان نرده ها یا افتادن در خیابان موجبات صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.

آیا با توضیخات بالا ایمنی عابران تضمین شده  است؟

آیا در این زمینه فرهنگ سازی شده است؟


بایک حساب سرانگشتی می توان نتیجه گرفت که هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است،چه بسا می شد در صورت اقدامی، تأثیرات آن را مشاهده نمود.

به قدری تردد عابرین پیاده در این نقطه فراوان شده که گاهاًموجبات ترافیک سرسام آوری شده است و گاهاًبا دوستان شوخی می کنم که شاید ما باید با وسیله نقلیه از پل عابر عبور می کردیم.

شهردار محترم؛هیچ می­دانید که امنیت خاطر یک راننده، زمانی که روبه روی خود پل هوایی می بیند و با تصور اینکه عابر از پل هوایی استفاده خواهد کرد، بر سرعت ماشین می افزاید،اما با عبور غیر قانونی عابر پیاده در آن لحظه که منجر به بروز تصادف شود،به مخاطره می افتد؟و ممکن است در این حادثه اتفاق افتاده ما نیز متهم باشیم؟

چرااز نرده های بهتر برای جلوگیری افراد استفاده نمی شود،مثل نرده های میدان شهید بابایی.

چندسال قبل نیز مطلبی در این زمینه به چاپ رساندم اما دریغ از حتی یک جواب خشک  و خالی.

چرا خدمات شهری شهرداری شما تابه حال فکری در این زمینه نکرده،نرده های بلوار مذکور طوری شده که این روزها با موتور نیز میتوان از آن رد شد،چه برسد به عابر پیاده.می توان با تغییراتی جزئی و کم هزینه از بروز صدمات ،آسیبها و تصادفات شدید جلوگیری کرد.

حتی فضای سبز وسط بلوار در اثر رفت و آمد فراوان از بین رفته و فضای آن قسمت از خیابان و یابهتر ورودی شهر را به چهره ای بدقواره تبدیل کرده است.

فراموش نکنیم که به طور روزانه هزاران نفر بیشتر از زیر نرده ای رد می شوند که امنیت جانی شان تضمین شده نیست،درست که ما مقصر نیستیم اما چرا دراین زمینه فرهنگ سازی نمی شود؟این همان سوالی است که ما به دنبال آن هستیم؟

شهردار محترم،پل عابر پیاده در تمام دنیا موضوعی مهم و نشانه توسعه یافتگی،چه در زمینه فرهنگ و چه در زمینه شهرسازی است ،لابد که نه، حتماً می دانید که خیابان مذکور یکی از ورودی های شهر است،برفرض ورود یک مسافر یا توریست به شهر و مشاهده چنین تصاویری چه چیزی درذهنش خطور می کند؟آیا بازهم می توانیم دم از توسعه شهرنشینی و فرهنگ شهر نشینی بزنیم؟

مطمئن باشید دیدن چنین تصاویری منجر به تعمیم به همه شهروندان خواهد داد.

بیایید کمی بین یم و نقدپذیر باشیم.

خود من به عنوان یک شهروند ن شهر با دیدن چنین صحنه هایی که حتی در دورافتاده ترین ای ایران مشاهده نمی کنم،فقر فرهنگی رااحساس می کنم ،فقری که در عدم ترویج فرهنگ در این زمینه شما نیز به سهم خود مقصرید.

ما می دانیم که کم رنگ بودن فرهنگ احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی عابران پیاده، بخشی از عواملی است که کارشناسان و مسوولان ترافیکی به عنوان دلایل آمار بالای تصادفات و یا گاهاًکشته شدن عابران پیاده می باشد، اما می شود بعد از اقدامات اولیه فوق الذکر(نرده کشی اصولی به گونه ای که حتی بچه کوچک نیز از آن رد نشود) با فرهنگ سازی صحیح تا حدودی از آمارهای نگران کننده تصادفات عابران پیاده کاست.

شهردار محترم ،گذر عابران پیاده از زیر پل هوایی در خیابان مذکور امری عادی و جا افتاده  و آنچه غیر عادی شده گذشتن از روی پلی است که  شاید نگاه تمس آمیز به دنبال داشته باشد؛ متاسفانه شهروندان در این خیابان با بی توجهی به پل­ هوایی که برای تسهیل امور روزمره و تامین امنیت با صرف هزینه­ های زیاد ساخته شده  از عرض خیابان گذر می­ کنند.
واقعیت این است بسیاری از شهروندان ما پ از روی نرده وسط خیابان یا گذشتن از بین آن را به عبور از روی پل عابر پیاده ترجیح می­دهند ریشه این مشکل عدم وجود فرهنگ استفاده از پل عابر پیاده است که عبور ازروی پل را کاری بیهوده و وقت گیر می­دانیم.
سالمندان، ک ن و افرادی که توانایی جسمی ندارند حتی افراد معمولی دلیل خود برای عبور ن از پل عابر پیاده را وجود پله های زیاد و نامناسب می­دانند که می­توان گفت این بزرگترین مشکل پل عابر پیاده است، از این رو مسئولان ترافیک شهری برای حل این مشکل و افزایش جذ ت به ساختن پل های عابر پیاده مکانیزه با پله برقی اقدام کرده اند.

نتیجه:

آموزش نکات ایمنی مانند استفاده از پل عابر پیاده و خط کشی و نحوه صحیح عبور از خیابان تجهیز و نوسازی پل های فرسوده،افزایش تجهیزات و مکانیزه آنها،طراحی هندسی مناسب و زیبا  از مواردی است که موجب سلامت شهروندان وی می شود.

می توان با انجام ابتکاراتی در راستای تشویق شهروندان و ایجاد رغبت برای استفاده آن­ها توسط مدیران امیدوار بود،پل های عابر پیاده که هر روز در حسرت رهگذر هستند از مهجور بودنی که سال­هاست دامنگیرشان شده ، رها شوند.فراهم زیرساخت های تردد و عبور و مرور عابران پیاده در ا یکی از لازمه های ترافیکی شهری است، فراهم نبودن زیرساخت های تردد عابرین پیاده و ایمن نبودن گذرگاه های عبور عابران از مهمترین مشکلاتی است که در حوزه این عابرین در ای این استان وجود دارد.
ساماندهی گذرگاه های عابرین پیاده، خط کشی مناسب و استفاده از پل های عابر مکانیزه راهی برای تسهیل تردد عابرین و کاهش حضور آن ها در سطح سواره روهاست

بیایید چهره فرهنگی شهر را با بی فرهنگی عده ای مخدوش نکنیم.مشاهده متن کامل ...
تاریخ و جغرافیای کشور چین
درخواست حذف اطلاعات

تاریخ و جغرافیای کشور چین

پیش گفتار

      تفاوت هایی در تاریخ قاره ها و کشورها وجود دارد،  بمنظور بهتر شناختن تاریخ ایران و گذر های تاریخی،  و نفوذ استعمار و امپریالیسم،  بخش هایی از تاریخ و جغرافیای کشورها را می نویسم،  و بنا به نیاز وبلاگ ادامه می دهم.

تصویر تاریخی از چین،  ع شماره 3309.

   توجه:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خ ر و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.

لوگو تاریخ را علمی بدانید نه داستان روی داستان،  ع شماره 1618.

برگه 363 بهار 1387 پیوست تاریخ و جغرافیای جهان است.

. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .

اهرام گمشده اسرار آمیز کشور چین
       جوانان باهوش ایران،،  توانایی های دانشی و فکری خود را با مطالعه وبسایت ارگ بالا ببرید،  تا بتوانید از تاریخ و جغرافیای ایران بخوبی و بدرستی بگویید و بنویسید،  و از آنها در مقابل ترفندها و دروغها و حملات دفاع نمایید.
تصویر نقشه کشور چین،  ع شماره 7973.
اهرام مخفی کشور چین
تصویر تعدادی از اهرام کشور چین،  ع شماره 7974.
      حدود 100 هرم باستانی در استان شاآنشی shaanxi، شهرستان شیان xi'an ، مرکز کشور چین قرار دارد.  شاآنشی یا کنجانفو (به چینی: 陝西)، (به پینیین: shaanxi) یکی از استان های کشور چین است.  این استان در مرکز این کشور قرار گرفته است،  و مرکز آن شهر شیان است.  جمعیت آن بالغ بر چهل میلیون نفر است.
      این اهرام نشان دهنده ورود تمدن از ایران و چین استان ایران،  به کشور چین کنونی می باشد،  در این اهرام آثار فراوانی وجود دارد،  که بوضوح نشان دهنده غیر چینی بودن آنهاست.  منجمله وجود مومیایی هایی با قیافه مردم ایران یا آریایی.
      ت چین در 60 سال گذشته سعی در مخفی نگه داشتن یا استتار و از بین بردن این اهرام داشته است،  منجمله در آنها جنگل کاری کرده،  و به کشاورزان گفته است،  در آنها کشاورزی کنند،  و یا سنگها و اشیای آنها را بغارت ببرند.
      وظیفه جوانان محقق متخصص ایران است،  که درباره آنها تحقیق کنند و بگویند و بنویسند،  و در این میان اغفال ترفند های مختلف،  منجمله حقه های غربی برای اینکه آنها را اروپایی بدانند نشوند.
لشکر سفالین کشور چین
تصویر لشکر سفالین کشور چین،  ع شماره 7975.
      لشکر سفالین (به چینی: 秦始皇陵兵马俑) شامل مجسمه سفالی هزاران سرباز مجهز مربوط به پادشاهی چین شی هوان، موسس دودمان چین در قرن 49 خورشیدی ایرانی است.  مجسمه های سنگی تراکوتا در حوالی شهر شی آن پایتخت نخستین امپراتوری چین پراکنده هستند.  این آثار از مهم ترین یافته های باستان شناسی جهان در سال های اخیر به شمار می روند،  که در سه گورستان بزرگ کشف شده اند،  و فضایی بیش از 56 کیلومتر مربع را کرده اند.
      گویند در سال ۱۹۷۴ میلادی،  کشاورزان چینی در استان شاآن شی به صورت کاملاً اتفاقی مقبره چین شی هوان و پاسداران معبد سلطنتی را کشف د.  مجسمه های لشکر سفالین بیش از ۷۰۰۰ سرباز،  ۱۳۰ کالسکه نظامی و ۵۲۰ اسب می شود.  در رشته ای از حفاری های دقیق و پیوسته،  از سال ۱۹۷۴ تاکنون،  بیش از ۲۰۰۰ پیکره از زیر خاک بیرون آورده شده اند.
      مجسمه های لشکر سفالین با اندام و اندازه واقعی به عنوان «پاسداران معبد سلطنتی در چین باستان» مستقر شده بودند.  آنها به اولین امپراتوری چین متحد به نام چین شی هوان تعلق دارند.  این امپراتور در قرن 49 خورشیدی ایرانی بر چین باستان حکومت می کرد.
      برخی از این سربازان با استفاده از رنگ های سرخ، سبز، زرد و صورتی و آبی رنگ آمیزی شده بوده اند،  که به مرور زمان این رنگ ها از بین رفته اند،  اما بقایای آن در خاک نزدیک سربازان کشف شد،  و باستان شناسان در تلاشند تا دریابند آیا رنگ ها متعلق به رنگ طبیعی خاک است،  یا رنگ واراداتی یا تولیدی ترکیبی است.
مومیایی های تاریم کشور چین
تصویر دو مومیایی تاریم کشور چین،  ع شماره 7976.
      مومیایی های تاریم مجموعه ای از 500 مومیایی است،  که در tarim basin، xinjiang امروزی در چین کشف شده است،  و تاریخ آنها به  قرن های 48 تا 50 خورشیدی ایرانی برمی گردد.   ت چین آنها را مخفی نگهداشته و پنهان کرده است،  زیرا بسیاری از این مومیایی قیافه غیر چینی،  و کاملاً ایرانی دارند.  اروپائیان در ترفند هایشان می گویند،  که آنها اروپایی بودند،  ول هیچ توضیح علمی تاریخی برای این گفته ندارند.
   مهم:  اروپائی هایی که توانسته اند مردم محلی اطراف اهرام را ببیند،  گفته اند،  این مردم اهرام را متعلق به خدای خورشید،  و مومیایی های سفید ایرانی را فرزندان خورشید می گویند،  که در ذهن و از خاطرات و تعریف های گذشته های خود دارند.
سنگ های دروپا کشور چین
تصویر سنگ های دیسکی دروپا کشور چین،  مشروح در اینجا،  ع شماره 7977.
 توجه:  جهت اطلاع بیشتر موضع تیتر های بالا را بزبان انگلیسی در جستجوها بنویسید و پیگیری کنید.
 

تاریخ باستان سرزمین چین
   کشوری که ما امروز چین می نامیم،  در گذشته های دور چین نامیده نمی شد،  بلکه سرزمین وسیع با ده ها قبیله و پادشاهی ابت بود،  و هر یک نام خود را داشتند.  در کل به سه منطقه اصلی جغرافیایی تقسیم می شدند،  که بنا به شرایط طبیعی مردم و ت های آن شکل گرفته بودند.    1  ــ  دره رود زرد یا جلگه بزرگ چین امروزی.   2 ــ  سرزمین مرکزی شامل مناطق کوهستانی دره یانگ تسه.   3 ــ  بخش کوهستانی جنوبی.  توجه:  چین یا چین استان نام استان های مرکزی و اصفهان ایران بود،  به استانهای تاریخی ایران مراجعه شود.  نام چین از ابتدای قرن 14م و با اشتباه در برداشت دروغ های حمله مغول کشور مغولستان به چین،  و سفر نامه داستانی مارکوپلو به این سرزمین داده شد.  جهت متوجه شدن این موضوع،  به لینکها و بخش های مختلف وبلاگ مراجعه شود.
   آغاز تمدن ــ  هزاره اول و دوم ق.م، کشاورزی بسیار ابت در این سرزمین وسیع پدید آمد،  همچنین ماهیگیری و دامپروری هم رواج پیدا کرد،  ولی نمی دانستند که شیر و خوردنی است،  و آنرا نمی خوردند.  بمرور به حرفه های گوناگون دیگر هم وارد شدند،  مانند درودگری و ساختن تیر و کمان، گاری و قایق،  سنگ تراشی و کوزه گری.  در حفریات مختلف وسایلی دال بر کار مفرغ هم بدست آمده،  تجارت قبل از میلاد بشکل مبادله بود.  در این سرزمین قبایل مختلف در شرایط جغرافیایی خود حکومت می د،  که تعدادی از آنها مهمتر و به تاریخ نوشته شده وارد شده اند،  تعدادی از آنها را در زیر می نویسم.
   دوره شانگ ین ــ  نخستین دوره تاریخ حوضه رود زرد است،  که 1765 تا 1122 ق.م، بود،  قدرت پادشاه جنبه پدر سالاری داشت،  چون شورای ریش سفیدان طایفه یا قبیله با او همکاری می کرند،  و او وظایف یک فرمانده و کاهن اعظم را بعهده داشت.  در جامعه ین ها یک سلسله مراتب کاملاً مشخص و محدود مالکیت،  و همچنین طایفه ای از اشراف موروثی وجود داشت.  این اشراف زمین دار و برده دار بودند،  بردگی از نوع بردگی پدر سالاری بود.  توده عظیم مردم را دهقانانی تشکیل می دادند،  که در کمون های روستایی زندگی می د.  در همین دوره تاریخ خط بظهور رسید،  حروف را از خط تصویری قدیم اقتباس کرده،  و خط شان بی نهایت پیچیده بود،  تاکنون حدود سه هزار حرف از حروف این خط باستانی شناخته شده است.  در قرن 12 ق.م،  پیکار های شدید با قبایل چو آغاز گردید، سرانجام قبایل چو پایتخت شانگها را در 1124 ق.م تصرف،  و ت خود را در آنجا تأسیس د.
   سلسله چو و چه ئیم ــ  از 1122 تا 771 ق.م،  تشکیل شد،  این پادشاهان به عنوان خدایان محترم شمرده می شدند و لقب هایی چون فرزند خدا و خدا را داشتند.....
   ملوک طوایفی ــ  که بیشتر تاریخ سرزمین را پوشش می دهد،  ولی فقط بخشی از آن را تأیید کرده اند.  در قرن 7 ق.م، پنج ت در این سرزمین بظهور رسیدند،  که پیوسته با یکدیگر در جنگ بودند.  جنگ های داخلی و کشت و کشتار بدون هیچ حکومت قدرتمند تا قرن سوم ق.م، ادامه داشت.....
   سلسله هان ــ  حکومت نخستین هان از 206 ق.م، تا 220 م بود،  بر خلاف سلسله های پیشین های کمتری در این دوره انجام پذیرفت،  امپراتور های سلسله هان لقب هوانگ تی را کنار گذاشتند،  و آئین کنفوسیوس را بعنوان دین رسمی کشور پذیرفتند.....
   جالب:  در تاریخ بدروغ نوشته اند که مردم این سرزمین پهناور،  به رمز تهیه ابریشم دست یافته بودند،  و تقریباً آنرا 2500 سال پنهان نگه داشته،  تا اینکه سرانجام ایرانیها به آن دست یافتند.  هیچ وقت و به هیچ عنوان یک نفر حتی اگر هم ساده باشد،  چنین مطلبی را نمی تواند باور کند،  سرزمین وسیع که بگفته خودشان در جنگ دائم بودند،  آنوقت فقط ابریشم را محرمانه نگاهداشته باشند.  ابریشم و باروت از ابداعات و تولیدات چین ایران بوده است،  به تاریخ ابریشم در ایران  و  تاریخ گوگرد و باروت در ایران مراجعه شود.  در ادبیات تاریخی و باستان شناسی کشور چین،  اثری از کار و تولید و محصول ابریشم و باروت وجود ندارد،  ولی در ادبیات ایران بفراوانی از آنها نام برده شده است.
   دین و فرهنگ باستانی ــ  نخستین دین آنها با پرستش طبیعت مخصوصاً پرستش زمین و کوه ارتباط داشت،  ولی تدریجاً مفاهیم و تصورات مذهبی پیچیده تر شد.  آئین فسیوس در قرن چهارم و پنجم ق.م،  در همه جا گسترش یافت. علاوه بر آئین کنفوسیوس دستگاه دینی و فلسفی تائوئیسم در چین بظهور رسید،  و سپس در قرن اول میلادی آئین بودا از طریق هند به چین راه یافت.  علم و فلسفه هم رشد و تکامل دوره های خود را داشت،  در اختر شناسی نیز به پیشرفت های دست یافته بودند.  ریاضی و علوم دیگر هم به مرور،  رشد و تکامل دوره های تاریخی خود را طی می کرد.  تاریخ نویسی و آثار ادبی هم از دوره های مختلف تاریخ این سرزمین در دست است،  هنر های چینی سازی، مفرغ کاری، صنایع چوب و عاج هم رواج داشت.
رویداد های انقل ابتدای قرن 20 چین
      بیدار شدن آگاهی و گسترش فعالیت های انقل ،  که از اوایل قرن 20 در بسیاری از کشور های آسیایی و قاره کهن بوجود آمده بود،  در چین ابعاد بسیار متنوع و ریشه داری یافت.  آگاهی ملی و احساسات میهن پرستی،  راه را برای گسترش عقاید انقل در صفوف روشنفکران و دانشجویان،  بورژوازی ملی،  کارگران مترقی و دیگر قشر های مردم هموار کرد.  سون یات سن 1866 ــ 1925  نقش بسیار مهمی در ترویج عقاید خواهانه،  استقلال طلبانه و تشکیل سازمان های انقل ایفا کرد.  اشاعه عقاید انقل در میان مهاجران و دانشجویان چینی در گرفته بود،  سون یات سن همه سازمان های ضد امپراتوری منچو را متقاعد نمود،  در یک سازمان انقل و توده ای تازه،  بنام اتحادیه تجدید حیات چین،  گرد آیند.
      در بهار 1905 سون یات سن،  در جلسه ای با حضور دانشجویان انقل چین،  در برو ل نظریه مشهور خودش را،  که به نظریه سه اصل مردمی مشهور است،  ناسیونالیسم، دمکراسی و امکانات زندگی،  تشریح کرد.  این اصول در شرایط جامعه چین ابتدای سده 20،  به معنای سرنگون سلسله منچو،  و استقرار جمهوری دمکرات،  و دادن حق مساوی برای استفاده از زمین توسط دهقانان بود.  این اصول پایه برنامه ای بود،  که سازمان های انقل مختلف چین آن را پذیرفتند،  و تشکیلات تازه ای بنام سازمان وحدت چین بوجود آوردند.  تمامی عناصر بورژوا دمکراتیک،  نمایندگان بورژوا ملی،  بعضی از قشر های مترقی زمین دارا و دانشجویان انقل ،  به این حزب پیوستند،  و برای سرنگون حاکمیت سلسله منچو در چین با یکدیگر متحد شدند.
      سون یات سن به ریاست سازمان وحدت چین برگزیده شد،  و بی درنگ مقدمات قیام انقل را تدارک دید،  سازمان وحدت چین رو مه ای به نام مردم تأسیس کرد،  که در توکیو چاپ می شد.  فعالیت های سازمان وحدت چین زمانی آغاز شد،  که کشور را موجی از هیجانات انقل در بر گرفته بود.  در جنوب و جنوب غربی کشور،  چندین قیام توده ای در فاصله سال های 1906 تا 1911 به وقوع پیوست،  در سال 1906 نخستین قیام کارگران در تاریخ چین در شهر پینگ سیانگ pingsiang از استان کیانگسی kiangsi رخ داد.  در سال های 1907 ــ 1908 دهقانان، صنعتگران و عناصر ده بورژوا،  در چندین استان بارها شورش د.  در سال 1915 شورش های دهقانی متعددی در گرفت،  تمام این شورش ها بدلیل سازمان نایافتگی،  و فقدان ارتباط کافی با ،  و توده های مردم در دیگر بخش های کشور،  به ش ت انجامید.
      امپراتور کوانگ هسو kuang hsu و همسرش تقریباً همزمان در پایان سال 1908 فوت د،  و برادر زاده دو ساله امپراتور بنام پو یی pu yi به مقام امپراتوری رسید.  یعنی قدرت بدست نجبای منچوری به ی دو شاهزاده بنام های چین chin و چون chun پدر پو یی افتاد.  در باره این امپراتور دوساله،  و اتفاقات تاریخی آن زمان،  چینی ها سینمایی بنام آ ین امپراتور ساختند،  با اینکه تجاری بود،  ولی برای دانستن از اتفاقات تاریخی آن زمان نسبتاً خوب بود.  نجبای چین نمی توانستند،  در مقامات عالی تی قرار گیرند،  این وضع موجب ن یی شدید بورژوازی و زمین داران چین شده بود.  حکومت به ای اصلاحات دست زد،  مانند تأسیس کمیته های م ی در استانها،  تجدید سازمان نظام آموزشی و غیره،  و به مردم قول داد،  که در اولین فرصت حکومت مشروطه سلطنتی در کشور برقرار خواهد شد.  اما بسیار طفره می رفت و مانور های الکی می کرد،  و نتوانست با این قبیل جلوی گسترش ن یی ها را بگیرد.  حکومت تشکیل پارلمان را به فراموشی سپرد،  و انقلاب هر دم نزدیکتر می شد.
          سون یات سن و سازمان وحدت چین به ی وی،  فعالانه در سازمان دهی همه فعالیت های انقل شرکت می د،  و نمایندگان سازمان را به میدان های مبارزات می فرستادند،  تدارکاتی چون اسلحه و پول در اختیار شورشیان می گذاشتند.  سازمان وحدت چین با استفاده از تجربه ش ت های اخیر،  بر سرعت و دامنه کار ترویجی در میان سربازان،  و یگان های جدیدی که مانند های اروپایی سازمان دهی شده بودند،  افزود.  بیشتر اعضای سازمان بویژه دانشجویان،  در پاسخ به درخواست سون یات سن به پیوستند،  تا به ترویج عقاید انقل در میان سربازان بپردازند.  در 1910 سربازان کوانگچو kwangshow شورش د،  ولی ش ت خوردند،  زیرا سازمان وحدت چین هنوز تاکتیک های توطئه آمیز را کنار نگذاشته بود.  روز 28 آوریل 1911،  شورش دیگری توسط سربازانی،  که با عقاید انقل آشنا شده بودند آغاز شد.  شورشیان اقامتگاه حاکم محلی را د،  ولی تعداد سربازانی که برای سرکوب اعزام شده بودند،  خیلی زیاد بود،  با وجود مقاومت سرسختانه،  سرانجام انقل ون ش ت خوردند.  همه زندانیان یکجا شدند،  اجساد هفتاد و دو سرباز که در نبرد کشته یا شده بودند،  توسط مردم گرد آوری و در تپه هوانگ هواکانگ huanghuakang بیرون شهر کوانگچو به خاک س شدند.  بعد ها یک ستون سنگی به یاد قهرمانی های آنان در این گورستان عمومی بر پا شد،  سون یات سن نوشت:  پس از آ ین ش ت شورش کوانگتونگ روز به روز بر تعداد پشتیبانان انقلاب افزوده می شد.
   ع تاریخی از چین،  چین امروز با این همه آسمان اش و شهر های مدرن،  در نه چندان دور اینچنین بود.  در انقلاب های گذشته انسان های زیادی کشته می شدند،  که بدلیل نبود امکانات ثبت،  در آمار ها ذکر نشده اند،  ع شماره 4081.
انقلاب 1911 ــ 1913 شین های shin hai
      9 مه 1911،   ت به موجب فرمانی کلیه راه های آهن موجود،  و در دست ساختمان را در چند استان ملی کرد،  این کار ضربه سنگینی بر پیکر بورژوازی چین وارد آورد،  که در حال اجرای پروژه های خصوصی راه آهن بود.  25 مه ساختمان های راه آهن به یک کنسرسیوم بانکی با پشتیبانی سرمایه های یی، بریتانیایی، فرانسوی، آلمانی،  واگذار شد.  این اقدام آشکارا بر خلاف منافع ملی چینی ها بود،  خشم مردم را در سراسر کشور بر انگیخت،  7 سپتامبر 1911،  چائوارفنگ cho erh feng فرماندار استان سچوان،  واکنش خود را با دستگیری ان ی،  که برای دفاع از منافع سهام داران زیان دیده،  از ملی شدن ساختمان راه آهن به راه افتاده بود،  نشان داد.  با این اقدام کاسه صبر مردم لبریز شد،  و در شهر چنگتو chengto قیام گسترده ای در گرفت.  فرماندار کشته شد،  و سرش را از تیری آویختند،  و مردم بالای آن تیر نوشتند:  تا زمانی که زنده بودی از بالا به مردم می نگریستی و لذت می بردی،  اکنون سر بی جانت می تواند به همان کار ادامه دهد.
     سازمان وحدت چین نمایندگانش را برای هماهنگ فعالیت های قیام کنندگان به سچوان فرستاد،  در ماه اکتبر گردان ی مستقر در ووچانگ،  که مرکز فعالیت نمایندگان سازمان وحدت چین و دیگر سازمان های انقل زیر زمینی بود،  شورش کرد.  11 اکتبر کمیته م ی هوپه به همکاری قیام کنندگان شتافت،  و استقرار حکومت جمهوری در چین را اعلام کرد،  پس از رویداد های ووچانگ،  قدرت انقل در هانکو و هانیانگ نیز بر پا شد.  ت موقت انقل تشکیل شد،  و انقل مرکب از انبوه کارگران دهقانان و سربازان پیشین سازمان یافت.  مردم سراسر کشور از انقل پشتیبانی می د،  رویداد های ووچانگ الهام بخش اقدامات انقل مردم در ا و مناطق دیگر شد.  کارگران و دهقانان و قشر های فقیر و متوسط بورژوازی،  ستون فقرات این انقل را تشکیل می دادند.  اما زمینداران و افراد وابسته به بورژوازی کمپرادور ظاهری انقل بروز می دادند،  و قدرت را در استانها تصرف می د.  آنها به هر وسیله ای متوسل شدند،  تا فعالیت انقل مردم را متوقف،  و انقلاب را به سرنگونی سلسله منچو محدود کنند.
      سون یات سن در دسامبر 1911،  پس از سالها تبعید،  به چین بازگشت و در شانگهای مورد استقبال پر شور مردم قرار گرفت.  29 دسامبر 1911،  نمایندگان 17 استان وی را در نانکینگ به مقام ریاست جمهوری برگزیدند.  سرانجام در اول ژانویه 1911،  تشکیل حکومت جمهوری در چین اعلام شد.  سون یات سن در بیانیه ای خطاب به مردم نوشت:  سوگند یاد می کنم که بقایای زهر آگین حکومت استبداد را ریشه کن سازم،  در جهت منافع و رفاه مردم گام بردارم،  تا هدف اصلی انقلاب تحقق یابد،  و آرزوها و امید های مردم به واقعیت مبدل شود.
      اما در این بیانیه ای از مواد برنامه اصلی سازمان وحدت چین،  به ویژه ماده مربوط به حق مساوی در استفاده از زمین دیده نمی شد.  سون یات سن هنوز آنچنان که باید و شاید به قدرت توده های مردم ایمان نیاورده بود،  و برنامه مشخص برای اصلاحات دمکراتیک تدوین نکرده بود،  در برنامه سیاست خارجی وی نیز نوعی تناقص دیده می شد.  سون یات سن ضمن آنکه به قدرت های بیگانه اعلام می کرد،  که چین از آن پس کشوری مستقل و نیرومند خواهد بود،  و از همه امتیازات و حقوق قدرت های امپریالیستی برخوردار خواهد شد،  در همان حال از قدرت های امپریالیستی خواهش می کرد،  که چین را برای رسیدن به این هدفش یاری کنند.  ت سون یات سن مجموعه ای از انقل ون بورژوا،  کارمندان بورکراسی پیشین و لیبرال بود،  که در آن لیبرالها بر بقیه تسلط داشتند.
      سلطه لیبرالها خط مش و سیاست های بعدی ت جدید را تعیین کرد،  هیچ اقدامی برای دگرگون شالوده ساخت اجتماعی ـ اقتصادی کشور،  یا از میان بردن سازمان قبیله ای و تشکیلات فئودالی در ساختار های تاریخ اجتماعی چین،  و تسلط امپریالیسم به عمل نیامد.  بدینسان خواست های توده های مردم تحقق نیافت،   ت مصمم بود که انقلاب را به یک چهار چوب صرفاً بورژوازی محدود کند.  در این ضمن بورژوازی و زمین داران نیز که بر موج مبارزه سوار شده بودند،  تا انقلاب را متوقف کنند،  در پکن اقداماتی برای برچیدن بساط سلطنت به عمل آوردند.  پو یو از سلطنت کناره گیری کرد،  و بقیه اعضای خاندان سلطنتی نیز از او پیروی د.  زمین داران و بورژوازی لیبرال که از گستردگی و قدرت انقل به هراس افتاده بودند،  به گرد سیاستمدار توطئه گری به نام یوان شی کای yuan shih kai،  که به فرماندهی کل تمام نیرو های ضد انقلاب منصوب شده بود، حلقه زدند.  قدرت های امپریالیستی هر روز به فشار شان بر ت چین می افزودند،  و تهدید به مداخله مستقیم می د.
      امپریالیستها آشکارا به پشتیبانی از یوان شی کای برخاستند،  سون یات سن به منظور جلوگیری از جنگ داخلی و مداخله بیگانگان،  در 14 فوریه 1912،  به نفع یوان شی کای از مقام ریاست جمهوری استعفا داد.   یوان شی کای مقر ت را از نانکینگ در منطقه انقل جنوب،  به پکن که نیرو های ارتجاعی در آنجا واحد های بزرگی از سربازان را در اختیار داشتند انتقال داد.  دهقانان که پس از انقلاب بهبودی در وضع شان حاصل نشده بود،  علیه زمین داران شورش د،  و خواستار زمین و کاهش بهره مالکانه شدند.  کارگر به همراهی قشر جوان و روشنفکر،  نیز مجدداً مسلحانه به میدان آمد.  اما سربازان یوان شی کای توانستند به زودی همه شورشهای پراکنده را در هم بکوبند،  سیاست های او مورد تأیید امپریالیستها قرار گرفت،  و کنسرسیوم بین المللی بانکی،  وام بزرگی به وی داد.
      25 اوت 1912  سون یات سن،  همراه چند تن از ان پیشین سازمان وحدت چین،  حزب تازه ای به نام کومین دان kuomingtang،  حزب ملی تأسیس د.  در برنامه این حزب اشاره ای به اصل حق مساوی در استفاده از زمین نشده بود،  و بقیه اصول برنامه سازمان وحدت چین نیز از قاطعیت و روحیه انقل سابق تهی شده بود.  و به همین علت برنامه جدید گامی به قهقرا بود.  ولی همین نسخه دگرگون شده برنامه سون یات سن،  نیز یوان شی کای را خوش نیامد،  و او اعضای کومین دان را شدیداً تحت پیگرد قرار داد.  در ژوئیه 1913 سون یات سن از مردم خواست که انقلاب دوم را آغاز کنند،  سربازان در ای از استانها دعوت او را پذیرفتند.  ولی این نمی توانست یک گذر تاریخی و حرکت به جلو و تکامل تاریخ اجتماعی باشد،  مردم تجربه دو سه سال گذشته را داشتند،  و به پشتیبانی سربازان شورشی بر نخواستند.  در نتیجه یوان شی کای آنها را بی درنگ تارو مار کرد،  فعالیت های حزب کومین دان ممنوع شد،  و سون یات سن و دیگر ان حزب مهاجرت د، بدینسان ارتجاع بر اریکه قدرت نشست.
      زمینداران و بورژوازی کمپرادور چین یگانه طبقاتی بودند،  که از ثمرات انقلاب چین بهره بردند،  توده های مردم به ویژه دهقانان به زمین یا ،  که سال های سال آنچنان فداکارانه در راهش جنگیده بودند، نرسیدند.  با این حال انقلاب روح زندگی تازه ای در مبارزه مردم چین،  ب

مشاهده متن کامل ...
جمهوری خلق چین
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ جمهوری خلق چین با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

جمهوری خلق چین

جمهوری خلق چین، که معمولاً و به طور خلاصه چین خوانده می شود، کشوری است در شرق آسیا. پایتخت آن پکن (یا بیجینگ) است. این کشور پرجمعیت ترین کشور جهان است.نام چین از نام خاندانی به همین نام گرفته شده است که هم زمان با اشکانیان بر چین فرمان می راندند.این نام از راه زبان پارسی به دیگر زبانها راه یافت.

تاریخ

چین تاریخ کهنی دارد.گاهی به گونه یکپارچه و گاهی به مانند چند کشور جدا از هم بوده است.همواره همسایگان به این سرزمین می تاخته اند و از آن دسته مغول بودند که در روزگار چنگیز خان بر چین چنگ انداختند.

سون یات سن "پدر چین مدرن" سیاست مدار و انقل چین در براندازى سلسله امپراتوری منچو در انقلاب سال ۱۹۱۱ بود. در اوایل سال ۱۹۱۱ نیروهای انقل به ی سون یات سن بر امپراتوری منچو پیروز شدند.

رژیم چین پس از انقلاب مردمی از پادشاهی به جمهوری بازساخته شد. وقتى جمهورى چین در سال ۱۹۱۲ تأسیس شد سون یات سن اولین رئیس جمهور چین در سال ۱۹۱۲ بود. او بعداً هم حزب ملى چین کومین تانگ را تأسیس کرد و تا سال ۱۹۲۱ این حزب بود. سون یات سن در سال ۱۹۲۱ در گذشت.

حزب کمونیست چین در سال ۱۹۲۱ میلادی تأسیس شد. از سال ۱۹۲۱ مبارزات سخت مردم چین را ی می کرد و در نتیجه جمهوری خلق چین را در سال ۱۹۴۹ تأسیس نمود. آنگاه ژاپنیها بر این سرزمین تاختند. با پایان جنگ جهانی دوم تازش ژاپنیها ایستانده شد ولی جنگ داخلی میان هواداران ژنرال چیانگ کای شک و مائو تسه تونگ بالا گرفت که سرانجام به پیروزی هواداران حزب کمونیست چین انجامید و از آن پس چین به گونهٔ کمونیستی تا به امروز گردانده می شود و هواداران چیان کایچک نیز که ملی ها بودند به جزیره تایوان گریختند و تا به امروز به ایستادگی دربرابر فشار جمهوری خلق چین ادامه داده اند.

از سال ۱۹۵۶، حزب کمونیست چین به دلیل فقدان تجربه کافی در جریان ی اقتصادی و نوسازی چین اشتباهاتی مرتکب شد. به تبع آن مبارزه قدرت (انقلاب فرهنگی چین) در سالهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ در حزب کمونیست چین شروع شد. که اشتباهی استراتژیک محسوب می شود. چهره های میانه رو حزب ا اج شدند. پس از پایان انقلاب فرهنگی چین در اکتبر سال ۱۹۷۶، چین به دوره نوین توسعه تاریخی وارد شد.

از آغاز سال ۱۹۷۹ " حزب کمونیست چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را که تنگ شیائوپنگ مطرح کرد به اجرا گذارد. پس از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز به این طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستآورده های چشمگیری نائل آمده است. چهره کشور دستخوش تغییرات تکان دهنده شد. این دوران از لحاظ وضعیت بهرین زمان پس از تأسیس جمهوری خلق و بهترین دوره برای مردم به لحاظ تامین منافع آنان به شمار می رود.

سیاست

جمهوری خلق چین یک کشور سوسیالیستی است. نظام سوسیالیسم نظام اصلی جمهوری خلق چین است.

چین از سال 1996 عضو پیمان امنیتی سازمان همکاری شانگهای می باشد. سازمان همکاری شانگهای از دل رقابت قدرت های بزرگ برسر منطقه ژئوپلیتیک آسیای میانه ظهور کرد.

قانون اساسی

پس از تأسیس جمهوری خلق چین در اول اکتبر سال ۱۹۴۹، چهار قانون اساسی در سالهای ۱۹۵۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ جداگانه در جمهوری خلق چین تنظیم و صادر شد.

چهارمین قانون اساسی جمهوری خلق چین یعنی قانون اساسی فعلی در چهارم دسامبر سال ۱۹۸۲ در مجلس ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده و صادر شد. این قانون ضمن ادامه وتوسعه اصول اساسی قانون اساسی سال ۱۹۵۴، با توجه به جمع بندی تجربیات توسعه سوسیالیستی چین و جلب تجربیات بین المللی در این زمینه، یک قانون اصلی دارای ویژگیهای چین و منطبق با نیازساختار مدرنیزاسیون سوسیالیستی چین محسوب می شود. در این قانون به طور مشخص نظامهای و اقتصادی جمهوری خلق چین، حقوق و وظایف اتباع تأسیس ارگانهای تی و چهارچوب یت و وظایف اصلی کشور در آینده قید شده است. ویژگی های اساسی این قانون قید نظام و وظایف اصلی چین، تشخیص چهاراصل اساسی و رهنمود اساسی اصلاحات ودرهای باز است. در این قانون قید شده است که مردم تمام ملتهای و سازمان های سراسر کشور باید طبق قانون اساسی فع کرده وهیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر را ندارد.

این قانون به پنج بخش مقدمه، برنامه اساسی، حقوق و وظایف اساسی اتباع، ارگان های تی، پرچم ملی، نشانه ملی و پایتخت تقسیم شده و شامل ۴ فصل و ۱۳۸ ماده است. چین پس ازصدور این قانون چهار بار در آن تجدید نظر کرده است.

نظام مجلس ملی نمایندگان خلق

نظام مجلس ملی نمایندگان خلق نظام اصلی چین بوده و شکل سازمانی قدرت دیکتاتوری دموکراتیک چین و نظام تی چین به شمار می رود. مجلس ملی نمایندگان خلق چین متفاوت با پارلمان نظام تفکیک و توازن سه قو است. مجلس ملی نمایندگان خلق چین براساس قانون اساسی به عنوان عالی ترین مرجع قدرت کشور تعیین شده است. هر تبعه چینی از ۱۸ سالگی حق انتخاب و منتخب شدن به عنوان مجلس ملی را دارد. در چین، در مجالس سطوح مختلف مردم درمیان نمایندگان، نمایندگان مجلس در سطوح شهرستانها و روستاها با انتخابات مستقیم برگیزده می شوند و نمایندگان سطوح بالاتر از طریق انتخابات غیر مستقم انتخاب می گردد. مجلس ملی نمایندگان خلق سراسری مرکب از نمایندگان منتخب استان ها، مناطق خودمختار، ای تابع مرکز و است. دوره یت مجلس ملی سطوح مختلف ۵ سال است و سالانه یک اجلاس عمومی برگزار می شود.

در اجلاس سالانه مجلس ملی نمایندگاه خلق چین، نمایندگان ضمن استماع گزارش کار تی و گزارشهای مهم دیگر، به بررسی و رسیدگی آنها پرداخته و قطعنامه های مربوط را به تصویب می رسانند. در زمانی که کنفرانس تشکیل جلسه نمی دهد کمیسیون دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق، ارگان دائمی مجلس ملی نمایندگان سطوح مختلف اختیارات محوله از سوی مجلس ملی را اجرا می کند. برای نمونه قدرت کمیسیون دائمی مجلس ملی عبارت است از تشریح قانون اساسی، نظارت بر اجرای قانون اساسی، تنظیم و اصلاح قوانین به غیر از قوانین تنظیم شده توسط اجلاس عمومی مجلس ملی و مسئولیت پذیری در برابر مجلس ملی و تسلیم گزارش کار به مجلس ملی و غیره. قدرت اساسی مجلس ملی شامل حق قانونگذاری، حق نظارت، حق تصمیم گیری در باره امور بزرگ و نصب و غزل پرسنل است. در چین تنظیم برنامه های توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی راهبرد مهمی برای مساعدت به پیشرفت اجتماعی چین محسوب می شود. ولی این برنامه ها تنها در صورت تصویب در مجلس ملی نمایندگان خلق سراسری اعتبار حقوقی می گیرد. در قانون چین قید شده است که ان عمده چین از جمله رییس جمهورو رییس کمیته دائمی مجلس ملی باید به مجلس ملی نمایندگان خلق معرفی و از طریق انتخاب برگزیده شوند. نخست شورای تی و ان وزارتهای مخلتف نیز باید به مجلس ملی نمایندگان خلق معرفی و سپس منصوب شوند. مجلس ملی نمایندگاه خلق سراسری نیز می تواند از طریق تشریفات طرح پیشنهادی عزل ان منتخب وتعیین شده از جمله رییس کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان سراسری، رییس جمهور و نخست را عنوان کرد.

نظام همکاری چند حزبی و م

نظام همکاری چند حزبی و م به ی حزب کمونیست چین نظام اصلی چین محسوب می شود. چین کشوری دارای چند حزبی است. بغیر از حزب کمونیست یعنی ۸ حزب دموکراتیک در این کشور وجود دارد که قبل از ایجاد جمهوری خلق چین به وجود آمده و در زمینه طرفدار ی حزب کمونیست است و این انتخاب تاریخی را آنان در جریان همکاری طولانی و مبارزات مشترک به اتفاق حزب کمونیست چین انجام کرده اند. حزب کمونیست چین و دیگر احزاب دموکراتیک باید طبق قانون اساسی فعالیت کنند. احزاب دموکراتیک از لحاظ سازماندهی مستقل بوده واز ، استقلال تشکیلاتی برابری حقوقی در چهارچوب مقررات در قانون اساسی بهرمند هستند. رهنمود اساسی همکاری حزب کمونیست چین با احزاب دموکراتیک دیگر " همزیستی دراز مدت، نظارت متقابل، نشان صداقت و شفافیت متقابل و مشارکت در افتخارات و مشکلات یکدیگر است.

احزاب و گروههای دموکراتیک چین ا حزاب اپوزاسیون ویا حزب مخالف نیست، بلکه احز هستند که در امور و تی مشارکت دارد. مضامین اساسی مشارکت احزاب و گروه های دموکراتیک درامور و تی عبارت است از مشارکت در م های مرتبط با راهنمودهای مهم کشور و نامزدهای ی کشور، شرکت در مدیریت امور کشور و اجرای رهنمودهای ،سیاستها، قوانین و مقرارت کشور .

اقتصاد

کلانشهر شانگهایبانک جهانی ، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کرده است. ت چین در گزارشی اعلام کرده که حجم اقتصاد چین در سال ۲۰۰۴ معادل ۱۶٫۸ در صد بیش از رقمی بوده است که در بدو امر محاسبه شده بود. حجم اقتصاد چین معادل ۲۸۳ میلیارد دلار بیشتر از مقداری است که آمار قبلی نشان داده بود.

حجم اقتصاد چین از ایتالیا بیشتر بوده و بلافاصله پس از بریتانیا و فرانسه یعنی درمقام ششم در جهان قرار می گیرد. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین تا پایان سال ممکن است عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را ب کند و در این صورت، باید خود را برای مقابله با پی آمدهای و اقتصادی این موضوع آماده کند.

چین از نظر اقتصادی، همچنین در حال رسیدن به ژاپن یعنی بزرگ ترین اقتصاد آسیاست. این امر موجب نگرانی های عمده خواهد شد زیرا این کشور بصورت نیروی بمراتب قوی تری در منطقه درخواهد آمد. بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده است.

با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به سطح کشورهای توسعه یافته برسد هنوز راه زیادی را باید طی کند.

رشد اقتصادی چین

مقامات صندوق بین المللی پول imf، با اشاره به رشد مناسب دو کشور هند و چین پیش بینیهای خود را در مورد رشد اقتصادی آسیا افزایش دادند. در گزارشimf عنوان شد: رشد اقتصادی مناسب دو کشور هند و چین باعث تعدیل تأثیرات گرانی نفت در منطقه آسیا شده است.

در گزارش این سازمان، رشد اقتصادی منطقه آسیا به استثنای ژاپن حدوداً ۷‎/۳ درصد عنوان شد، این در حالی است که پیش از این در ماه آوریل ۲۰۰۵ رشد ۷ درصدی پیش بینی شده بود. در این گزارش رشد اقتصادی دو کشور چین و هند در سال جاری به ترتیب ۹ و ۷‎/۱ درصد عنوان شد که پیش از این میزان رشد اقتصادی این دو کشور در سال جاری ۸‎/۵ و ۶‎/۷ درصد پیش بینی شده بود.


با


جمهوری خلق چین


مشاهده متن کامل ...
انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96-97 گره بان و سایر ای کشور
درخواست حذف اطلاعات

 انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر شهرستان ها بدلیل ادغام شدن کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد دارای حساسیت بسیار بالایی می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر شهرستان ها در دو سایت مختلف صورت می پذیرد به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 های سراسری گره بان و سایر شهرستان ها در سایت سازمان سنجش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 آزاد گره بان و سایر شهرستان هادر سایت azmoon.org می باشد.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد گره بان و سایر شهرستان ها همانگونه که گفته شد جدا از انتخاب رشته کارشناسی ارشد های سراسری گره بان و سایر شهرستان ها می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد گره بان و شهرستان ها در سایت azmoon.org می باشد. بسیاری از داوطلبانی که می خواهند در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 گره بان و سایر ای کشور شرکت نمایند سوالات بسیار زیادی در ذهن دارند. سوالاتی مانند انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 گره بان و سایر ای کشور نسبت به سال قبل آسان تر شده است؟

یا به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 گره بان و سایر ای کشور در مقایسه با سال قبل شانس قبولی را افزایش داده است یا کاهش؟ یعنی اگر در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 گره بان و سایر ای کشور شرکت کنیم همان شانس داوطلبانی که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد گره بان و سایر ای کشور سال قبل شرکت کرده اند را دارند؟

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور اولین گام برای انجام یک انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور درست می باشد. مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور به طور دقیق می تواند شما را در انتخاب رشته بسیار یاری رساند. بسیاری از داوطلبان در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور مشکل دارند و نمی دانند دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 گره بان و سایر ای کشور را از کجا نمایند. در جواب به این عزیزان باید گفت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 گره بان و سایر ای کشور برای های آزاد و سراسری از هم جدا می باشد.

برای دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 گره بان و سایر ای کشور سراسری باید به سایت سنجش مراجعه کنید. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد گره بان و سایر ای کشور در سایت دیگری صورت می پذیرد. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد گره بان و سایر ای کشور همان سایت آزمون می باشد داوطلب با مراجعه به سایت azmoon.org می توانید دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد گره بان و سایر ای کشور را کند. به این صورت که بر روی لینک دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 گره بان و سایر ای کشور کلیک کرده و دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 گره بان و سایر ای کشور را دریافت می کنند. سپس با دقت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 گره بان و سایر ای کشور را مطالعه می نمایند.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور یکی ار ابزارهای مفید برای اطلاع از لیست قبولی سال های قبل با رتبه نزدیک به رتبه شما می باشد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور می تواند انتخ هر چه بهتر را به ارمغان آورد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 گره بان و سایر ای کشور در حال آماده سازی می باشد که بزودی در اختیار کاربران قرار می گیرد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 گره بان و سایر ای کشور هم برای آزاد می باشد و هم برای سراسری. به عبارتی با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 گره بان و سایر ای کشور شما می توانید برای سراسری و با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد گره بان و سایر ای کشور برای آزاد انتخاب رشته کنید.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد گره بان و سایر ای کشور همان امکانات را دارد و نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی آزاد گره بان و سایر ای کشور اطلاعات مفیدی را به داوطلبان می دهد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 گره بان و سایر ای کشور نیز در حال آماده سازی می باشد و بزودی می توانید از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 گره بان و سایر ای کشور برای انتخاب رشته استفاده نمایید. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 گره بان و سایر ای کشور در همین قسمت قرار خواهد گرفت.

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور

برای راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور می توانید از مشاوران مرکز نیز یاری بگیرید. مشاوران مرکز هم به صورت تلفنی راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور را انجام می دهند و هم به صورت حضوری راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 گره بان و سایر ای کشور را انجام می دهند. در صورت نیاز به راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 گره بان و سایر ای کشور می توانید با شماره زیر تماس بگیرید. برای راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 گره بان و سایر ای کشور به صورت حضوری از مشاوران مرکز تعیین وقت انجام دهید.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96-97 گره بان و سایر ای کشور

انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر شهرستان ها بدلیل ادغام شدن کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد دارای حساسیت بسیار بالایی می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر شهرستان ها در دو سایت مختلف صورت می پذیرد به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 های سراسری گره بان و سایر شهرستان ها در سایت سازمان سنجش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 آزاد گره بان و سایر شهرستان هادر سایت azmoon.org می باشد.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد گره بان و سایر شهرستان ها همانگونه که گفته شد جدا از انتخاب رشته کارشناسی ارشد های سراسری گره بان و سایر شهرستان ها می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد گره بان و شهرستان ها در سایت azmoon.org می باشد. بسیاری از داوطلبانی که می خواهند در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 گره بان و سایر ای کشور شرکت نمایند سوالات بسیار زیادی در ذهن دارند. سوالاتی مانند انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 گره بان و سایر ای کشور نسبت به سال قبل آسان تر شده است؟

یا به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 گره بان و سایر ای کشور در مقایسه با سال قبل شانس قبولی را افزایش داده است یا کاهش؟ یعنی اگر در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 گره بان و سایر ای کشور شرکت کنیم همان شانس داوطلبانی که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد گره بان و سایر ای کشور سال قبل شرکت کرده اند را دارند؟

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور اولین گام برای انجام یک انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور درست می باشد. مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور به طور دقیق می تواند شما را در انتخاب رشته بسیار یاری رساند. بسیاری از داوطلبان در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور مشکل دارند و نمی دانند دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 گره بان و سایر ای کشور را از کجا نمایند. در جواب به این عزیزان باید گفت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 گره بان و سایر ای کشور برای های آزاد و سراسری از هم جدا می باشد.

برای دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 گره بان و سایر ای کشور سراسری باید به سایت سنجش مراجعه کنید. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد گره بان و سایر ای کشور در سایت دیگری صورت می پذیرد. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد گره بان و سایر ای کشور همان سایت آزمون می باشد داوطلب با مراجعه به سایت azmoon.org می توانید دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد گره بان و سایر ای کشور را کند. به این صورت که بر روی لینک دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 گره بان و سایر ای کشور کلیک کرده و دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 گره بان و سایر ای کشور را دریافت می کنند. سپس با دقت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 گره بان و سایر ای کشور را مطالعه می نمایند.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور یکی ار ابزارهای مفید برای اطلاع از لیست قبولی سال های قبل با رتبه نزدیک به رتبه شما می باشد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد گره بان و سایر ای کشور می تواند انتخ هر چه بهتر را به ارمغان آورد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 گره بان و سایر ای کشور در حال آماده سازی می باشد که بزودی در اختیار کاربران قرار می گیرد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 گره بان و سایر ای کشور هم برای آزاد می باشد و هم برای سراسری. به عبارتی با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 گره بان و سایر ای کشور شما می توانید برای سراسری و با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد گره بان و سایر ای کشور برای آزاد انتخاب رشته کنید.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد گره بان و سایر ای کشور همان امکانات را دارد و نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی آزاد گره بان و سایر ای کشور اطلاعات مفیدی را به داوطلبان می دهد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 گره بان و سایر ای کشور نیز در حال آماده سازی می باشد و بزودی می توانید از نرم

مشاهده متن کامل ...

تاریخچه ی دیوار بزرگ چین
درخواست حذف اطلاعات

دیوار بزرگ چین


دیوار چین که حدود ۲۰۰۰ سال پیش ساخته شده، طولانی ترین ساخته دست بشر است. با این که نام دیوار چین به گوش همه آشناست اما اکثر مردم اطلاعات کمی درباره این بنای عظیم و منحصر به فرد دارند. به همین خاطر سعی کردیم با جمع آوری اطلاعاتی دقیق که احتمالا از آن ها بی خبر هستید شما را بیشتر با این بنای تاریخی که یکی عجایب هفتگانه دنیا است آشنا کنیم.

دیوار بزرگ چین، چین، دیوار چین، طول دیوار چین، ع دیوار چین
نام چینی دیوار بزرگ چین : 长城 (chángchéng /channg-chnng/ ‘long wall)’

محل ساخت دیوار چین: شمال کشور چین

طول دیوار چین: ۶۰۰۰ کیلومتر

قدمت دیوار بزرگ چین: بیش از ۲۰۰۰ سال

دیوار چین نمادی از فرهنگ، غرو ملی و مقاومت مردم چین است و همچنین گوشه ای از خلاقیت و معماری پیچیده کشور چین را به ما نشان می دهد.
طول دیوار چین چقدر است؟

در حال حاضر طول دیوار بزرگ چین ۶۰۰۰ کیلومتر است. شاید باور ی نباشد اما بنا به اعتقاد عموم، طول اولیه دیوار چین ۵۰۰۰۰ کیلومتر بوده که در طی قرن ها و با تغییرات و خساراتی که به آن وارد شده مقدار قابل توجهی از آن از بین رفته و به این مقدار رسیده است.

طول دیوار چین، ع دیوار چین، محل دیوار چین
دیوار چین کی ساخته شده است؟

دیوار بزرگ چین حدود ۲۰۰۰ سال پیش یعنی سال ۲۲۱ قبل از میلاد ساخته شده است. بیشتر آنچه که امروزه از دیوار چین باقی مانده، در زمان سلسله مینگ و بین سال های ۱۳۶۸ تا ۱۶۴۴ ساخته شده است.
تاریخچه دیوار بزرگ چین

تصور بر این است که سنگ بنای دیوار چین ابتدا در سال ۲۲۱ قبل از میلاد و تحت فرمان امپراطور شین گذاشته شده است. تا پیش از آن ت های دیگر دیوارهای دفاعی خود را ساخته بودند اما امپراطور شین به دنبال متصل این دیوارها به یکدیگر بود تا جلوی حمله مهاجمان شمالی را بگیرد. بنابراین دستور داد تا دیواری به طول یک کیلومتر ساخته شود. بیشتر قسمت های دیوار اولیه، امروزه دیگر وجود ندارند.

پس از امپراطور شین، سلسله های دیگر هر یک به ساخت و توسعه دیوار بزرگ چین کمک نمودند. سلسله مینگ (۱۶۴۴- ۱۳۶۸) طی یک پروژه بازسازی عظیم، طول دیوار چین را به ۶۰۰۰ کیلومتر رساند.

می توانید تصور کنید که ساخت چنین بنایی در آن دوران با چه دشواری هایی همراه بوده است؟ کارگران در آن زمان از چه تکنیکی برای ساخت این دیوار بر روی دامنه های شیب دار استفاده کرده اند؟ آن ها چطور سنگ هایی با آن وزن را تا محل ساخت دیوار حمل کرده اند؟ آنچه می دانیم این است که دیوار بزرگ چین از سنگ، خاک، شن و ماسه و آجر ساخته شده و کارگران برای ساخت آن از دست، طناب و سبد استفاده کرده اند.
علت ساخت دیوار بزرگ چین

اعتقاد بر این است که هدف اولیه از ساخت دیوار بزرگ چین، حفاظت از کشور در برابر حمله قبایل شمالی از جمله مغول ها بوده است.
آیا دیوار بزرگ چین از کره ماه قابل روئیت است؟

در واقع این جمله که “دیوار بزرگ چین از کره ماه قابل مشاهده است” یک افسانه است با این حال هنوز عده زیادی از مردم به این موضوع باور دارند. هیچ یک از فضانوردان چنین موضوعی را تایید نکرده اند با این حال یکی از آن ها معتقد است که دیوار چین تا ارتفاع ۱۸۰ مایلی زمین قابل مشاهده است و بعد از آن ناپدید می شود.
مشخصات ظاهری دیوار بزرگ چین

ارتفاع دیوار چین: ارتفاع دیوار بزرگ چین ۲۵ فوت است و عرض آن بین ۱۵ تا ۳۰ فوت متغیر است.
بدنه دیوار بزرگ چین: ارتفاع برج و باروی دیوار چین ۱٫۸ متر است و جان پناه های آن حدود ۱٫۲ متر ارتفاع دارند.
برج های جانبی دیوار: هر ۵۰۰ متر یک برج در امتداد دیوار قرار دارد. این برج های جانبی به عنوان سنگر سربازان مورد استفاده قرار می گرفته اند.
قلعه های دیوار بزگ چین: این قلعه ها در مهم ترین نقاط آسیب پذیر دیوار ساخته شده اند از جمله قلعه عبور شانگهای، قلعه عبور جویونگ و قلعه عبور جیائو. در امتداد دیوار پنجره های بسیاری قرار دارند که سربازان برای تیراندازی از آن ها استفاده می د. همچنین اتاقک های قلعه ها که غیرقابل تسخیرترین نقاط دیوار بزرگ چین محسوب می شوند.

دیوار بزرگ چین دارای تعدادی برج ساعت و قلعه است که سربازان می توانستند در آن جا سنگر بگیرند و مهمات و آذوقه خود را در آن ها ذخیره نمایند. به خاطر ساختار ویژه آن، برج دیدبانی می توانسته به راحتی پیام های اضطراری را در طول دیوار منتقل نماید. همچنین سلاح های ویژه ای روی دیوار چین تعبیه شده بودند که از آن ها برای دفاع از کشور در برابر مهاجمان استفاده می شده و امروزه نسخه بدل آن ها در آن جا قرار دارند. متخصصان معتقدند که حدود ۱ میلیون سرباز قادر بودند هم زمان در امتداد دیوار چین مستقر شوند!
مدت زمان ساخت دیوار چین

دیوار بزرگ چین در طول سال های زیادی ساخته شده است. اعتقاد بر این است که ساخت دیوار اصلی بیش از ۲۰ سال طول کشیده است. و همچنین مدت زمان ساخت دیوار در زمان سلسه مینگ نیز حدود ۲۰۰ سال به طول انجامیده است.
ساخت دیوار چین چه زمانی به پایان رسید؟

کار تکمیل و توسعه دیوار بزرگ چین عمدتا در زمان سلسله مینگ انجام شده و بعد از آن یعنی از سال ۱۶۴۴ به این طرف فعالیت بیشتری روی آن انجام نگرفته است.

امروزه جهان گردان و گردشگران بسیاری از سراسر جهان برای بازدید از این بنای عظیم به کشور چین سفر می کنند. آمار نشان می دهد که روزانه حدود ۷۰۰۰۰ گردشگر از دیوار بزرگ چین بازدید می کنند.
تعداد کارگران دیوار چین

در طول سالیان دراز، هزاران نفر از مردم برای ساخت این دیوار تلاش نموده اند. به نظر می رسد در زمان امپراطور شین حدود ۳۰۰ هزار سرباز و ۵۰۰ هزار نفر از مردم عادی درگیر ساخت دیوار اصلی چین بوده اند. بسیاری از کارگران در طول ساخت دیوار جان خود را از دست داده اند و باستان شناسان تا به حال بقایای بسیاری از آنان را در بخش هایی از دیوار چین پیدا کرده اند.

دیوار بزرگ چین، چین، دیوار چین، طول دیوار چین، ع دیوار چین، کارگران دیوار چین، افسانه های دیوار چین
نقاط جالب دیوار بزرگ چین

اگر تصمیم گرفتید به کشور چین رفته و از دیوار بزرگ چین دیدن نمایید به شما توصیه می کنیم حتما از این نقاط دیدن نمایید:

mutianyu: باشکوه ترین قسمت ترمیم شده دیوار چین
jinshanling: محبوب ترین مسیر پیاده روی همراه با معماری های زیبا و اصیل چینی
jiankou: بخشی که در اکثر کارت پستال ها دیده می شود. همان پیج های تند و خطرناک معروف

طول دیوار بزرگ چین، حقایق دیوار چین، قدمت دیوار چین، ع دیوار چین
اشخاص معروفی که از دیوار چین دیدن کرده اند:

در طول سال ها، افراد معروف و همچنین ان و روسای جمهور بسیاری از کشورها از دیوار بزرگ چین دیدن کرده اند. از جمله آن ها می توان به باراک اوباما، رئیس جمهور اشاره کرد که در ۱۸ نوامبر سال ۲۰۰۹ از دیوار چین بازدید نمود. همچنین دیوید کامرون نخست اسبق بریتانیا که در ۱۰ نوامبر سال ۲۰۱۰ از این محل دیدن نمود.
مشاهده متن کامل ...
درباره دیوار چین
درخواست حذف اطلاعات

دیوار بزرگ چین


دیوار چین که حدود ۲۰۰۰ سال پیش ساخته شده، طولانی ترین ساخته دست بشر است. با این که نام دیوار چین به گوش همه آشناست اما اکثر مردم اطلاعات کمی درباره این بنای عظیم و منحصر به فرد دارند. به همین خاطر سعی کردیم با جمع آوری اطلاعاتی دقیق که احتمالا از آن ها بی خبر هستید شما را بیشتر با این بنای تاریخی که یکی عجایب هفتگانه دنیا است آشنا کنیم.

دیوار بزرگ چین، چین، دیوار چین، طول دیوار چین، ع دیوار چین
نام چینی دیوار بزرگ چین : 长城 (chángchéng /channg-chnng/ ‘long wall)’

محل ساخت دیوار چین: شمال کشور چین

طول دیوار چین: ۶۰۰۰ کیلومتر

قدمت دیوار بزرگ چین: بیش از ۲۰۰۰ سال

دیوار چین نمادی از فرهنگ، غرو ملی و مقاومت مردم چین است و همچنین گوشه ای از خلاقیت و معماری پیچیده کشور چین را به ما نشان می دهد.
طول دیوار چین چقدر است؟

در حال حاضر طول دیوار بزرگ چین ۶۰۰۰ کیلومتر است. شاید باور ی نباشد اما بنا به اعتقاد عموم، طول اولیه دیوار چین ۵۰۰۰۰ کیلومتر بوده که در طی قرن ها و با تغییرات و خساراتی که به آن وارد شده مقدار قابل توجهی از آن از بین رفته و به این مقدار رسیده است.

طول دیوار چین، ع دیوار چین، محل دیوار چین
دیوار چین کی ساخته شده است؟

دیوار بزرگ چین حدود ۲۰۰۰ سال پیش یعنی سال ۲۲۱ قبل از میلاد ساخته شده است. بیشتر آنچه که امروزه از دیوار چین باقی مانده، در زمان سلسله مینگ و بین سال های ۱۳۶۸ تا ۱۶۴۴ ساخته شده است.
تاریخچه دیوار بزرگ چین

تصور بر این است که سنگ بنای دیوار چین ابتدا در سال ۲۲۱ قبل از میلاد و تحت فرمان امپراطور شین گذاشته شده است. تا پیش از آن ت های دیگر دیوارهای دفاعی خود را ساخته بودند اما امپراطور شین به دنبال متصل این دیوارها به یکدیگر بود تا جلوی حمله مهاجمان شمالی را بگیرد. بنابراین دستور داد تا دیواری به طول یک کیلومتر ساخته شود. بیشتر قسمت های دیوار اولیه، امروزه دیگر وجود ندارند.

پس از امپراطور شین، سلسله های دیگر هر یک به ساخت و توسعه دیوار بزرگ چین کمک نمودند. سلسله مینگ (۱۶۴۴- ۱۳۶۸) طی یک پروژه بازسازی عظیم، طول دیوار چین را به ۶۰۰۰ کیلومتر رساند.

می توانید تصور کنید که ساخت چنین بنایی در آن دوران با چه دشواری هایی همراه بوده است؟ کارگران در آن زمان از چه تکنیکی برای ساخت این دیوار بر روی دامنه های شیب دار استفاده کرده اند؟ آن ها چطور سنگ هایی با آن وزن را تا محل ساخت دیوار حمل کرده اند؟ آنچه می دانیم این است که دیوار بزرگ چین از سنگ، خاک، شن و ماسه و آجر ساخته شده و کارگران برای ساخت آن از دست، طناب و سبد استفاده کرده اند.
علت ساخت دیوار بزرگ چین

اعتقاد بر این است که هدف اولیه از ساخت دیوار بزرگ چین، حفاظت از کشور در برابر حمله قبایل شمالی از جمله مغول ها بوده است.
آیا دیوار بزرگ چین از کره ماه قابل روئیت است؟

در واقع این جمله که “دیوار بزرگ چین از کره ماه قابل مشاهده است” یک افسانه است با این حال هنوز عده زیادی از مردم به این موضوع باور دارند. هیچ یک از فضانوردان چنین موضوعی را تایید نکرده اند با این حال یکی از آن ها معتقد است که دیوار چین تا ارتفاع ۱۸۰ مایلی زمین قابل مشاهده است و بعد از آن ناپدید می شود.
مشخصات ظاهری دیوار بزرگ چین

ارتفاع دیوار چین: ارتفاع دیوار بزرگ چین ۲۵ فوت است و عرض آن بین ۱۵ تا ۳۰ فوت متغیر است.
بدنه دیوار بزرگ چین: ارتفاع برج و باروی دیوار چین ۱٫۸ متر است و جان پناه های آن حدود ۱٫۲ متر ارتفاع دارند.
برج های جانبی دیوار: هر ۵۰۰ متر یک برج در امتداد دیوار قرار دارد. این برج های جانبی به عنوان سنگر سربازان مورد استفاده قرار می گرفته اند.
قلعه های دیوار بزگ چین: این قلعه ها در مهم ترین نقاط آسیب پذیر دیوار ساخته شده اند از جمله قلعه عبور شانگهای، قلعه عبور جویونگ و قلعه عبور جیائو. در امتداد دیوار پنجره های بسیاری قرار دارند که سربازان برای تیراندازی از آن ها استفاده می د. همچنین اتاقک های قلعه ها که غیرقابل تسخیرترین نقاط دیوار بزرگ چین محسوب می شوند.

دیوار بزرگ چین دارای تعدادی برج ساعت و قلعه است که سربازان می توانستند در آن جا سنگر بگیرند و مهمات و آذوقه خود را در آن ها ذخیره نمایند. به خاطر ساختار ویژه آن، برج دیدبانی می توانسته به راحتی پیام های اضطراری را در طول دیوار منتقل نماید. همچنین سلاح های ویژه ای روی دیوار چین تعبیه شده بودند که از آن ها برای دفاع از کشور در برابر مهاجمان استفاده می شده و امروزه نسخه بدل آن ها در آن جا قرار دارند. متخصصان معتقدند که حدود ۱ میلیون سرباز قادر بودند هم زمان در امتداد دیوار چین مستقر شوند!
مدت زمان ساخت دیوار چین

دیوار بزرگ چین در طول سال های زیادی ساخته شده است. اعتقاد بر این است که ساخت دیوار اصلی بیش از ۲۰ سال طول کشیده است. و همچنین مدت زمان ساخت دیوار در زمان سلسه مینگ نیز حدود ۲۰۰ سال به طول انجامیده است.
ساخت دیوار چین چه زمانی به پایان رسید؟

کار تکمیل و توسعه دیوار بزرگ چین عمدتا در زمان سلسله مینگ انجام شده و بعد از آن یعنی از سال ۱۶۴۴ به این طرف فعالیت بیشتری روی آن انجام نگرفته است.

امروزه جهان گردان و گردشگران بسیاری از سراسر جهان برای بازدید از این بنای عظیم به کشور چین سفر می کنند. آمار نشان می دهد که روزانه حدود ۷۰۰۰۰ گردشگر از دیوار بزرگ چین بازدید می کنند.
تعداد کارگران دیوار چین

در طول سالیان دراز، هزاران نفر از مردم برای ساخت این دیوار تلاش نموده اند. به نظر می رسد در زمان امپراطور شین حدود ۳۰۰ هزار سرباز و ۵۰۰ هزار نفر از مردم عادی درگیر ساخت دیوار اصلی چین بوده اند. بسیاری از کارگران در طول ساخت دیوار جان خود را از دست داده اند و باستان شناسان تا به حال بقایای بسیاری از آنان را در بخش هایی از دیوار چین پیدا کرده اند.

دیوار بزرگ چین، چین، دیوار چین، طول دیوار چین، ع دیوار چین، کارگران دیوار چین، افسانه های دیوار چین
نقاط جالب دیوار بزرگ چین

اگر تصمیم گرفتید به کشور چین رفته و از دیوار بزرگ چین دیدن نمایید به شما توصیه می کنیم حتما از این نقاط دیدن نمایید:

mutianyu: باشکوه ترین قسمت ترمیم شده دیوار چین
jinshanling: محبوب ترین مسیر پیاده روی همراه با معماری های زیبا و اصیل چینی
jiankou: بخشی که در اکثر کارت پستال ها دیده می شود. همان پیج های تند و خطرناک معروف

طول دیوار بزرگ چین، حقایق دیوار چین، قدمت دیوار چین، ع دیوار چین
اشخاص معروفی که از دیوار چین دیدن کرده اند:

در طول سال ها، افراد معروف و همچنین ان و روسای جمهور بسیاری از کشورها از دیوار بزرگ چین دیدن کرده اند. از جمله آن ها می توان به باراک اوباما، رئیس جمهور اشاره کرد که در ۱۸ نوامبر سال ۲۰۰۹ از دیوار چین بازدید نمود. همچنین دیوید کامرون نخست اسبق بریتانیا که در ۱۰ نوامبر سال ۲۰۱۰ از این محل دیدن نمود.مشاهده متن کامل ...
هتل های چند ستاره مشهد
درخواست حذف اطلاعات


8360


هتل یک ستاره مشهد


هتل اولیا مشهد


هتل اولیا مشهد


شروع قیمت از 1,400,000 ریال


تخفیف : 50 درصد


به حرم 20 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل اولیا مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های یک ستاره مشهد می باشد که در به جهت داشتن فضای دلنشین و رعایت استانداردهای بین المللی روز دنیا در سطح هتل های خوب مشهد می باشد. در طبقات مختلف این هتل، تنوع بسیاری در سیستم اتاق ها وجود دارد.


هتل حافظ مشهد


هتل حافظ مشهد


شروع قیمت از 1,500,000 ریال


تخفیف : 55 درصد


ب حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل حافظ مشهد یکی از نزدیک ترین و قدیمی ترین هتل های مشهد به بارگاه مطهر رضوی از سمت باب الجواد می باشد.


هتل مرمر مشهد


هتل مرمر مشهد


شروع قیمت از 1,100,000 ریال


تخفیف : 35 درصد


ب حرم 10 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل مرمر مشهد یکی از هتل های مشهد تازه تاسیس می باشد که در داد سال 1393 افتتاح شده است .


هتل انقلاب مشهد


هتل انقلاب مشهد


شروع قیمت از 1,600,000 ریال


تخفیف : 27 درصد


ب حرم 10 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل انقلاب مشهد یکی از بهترین هتل های مشهد است که دربهترین نقطه از شهر مشهد، واقع درخیابان رضا (ع) همجواربا حرم مطهر رضوی و مراکز ید افتخارمیزبانی از مهمانان رضا (ع) را دارد.


هتل همراز مشهد


هتل همراز مشهد


شروع قیمت از 1,100,000 ریال


تخفیف : 50 درصد


ب حرم 30 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل همراز مشهد یکی از هتل های مشهد وافع در خیابان 17 شهرویر می باشد ودر چهار طبقه و دارای 49 واحد شامل اتاق دو تخته و سه تخته و واحد تک خوابه می باشد.


هتل قائم مشهد


هتل قائم مشهد


شروع قیمت از 0 ریال


تخفیف : درصد


به حرم 20 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل قائم مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های یک ستاره مشهد برخوردار از کلیه امکانات رفاهی می باشد . مجهز به سیستمهای صوتی و تصویری؛ سرویس رفت و برگشت به حرم مطهر؛ نزدیک به مراکز اصلی ید مشهد.آماده پذیرایی از مهمانان ارجمند می باشد.


هتل خورشید مشهد


هتل خورشید مشهد


شروع قیمت از 1,400,000 ریال


تخفیف : 22 درصد


به حرم 20 دقیقه با ماشین


اطلاعات کامل و رزرو


هتل خورشید مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های یک ستاره مشهد این هتل در بهترین خیابان مشهد یعنی واقع شده است این هتل نزدیک به مراکز ید از جمله برج تجاری ون و جنت می باشد هتل خورشید آماده پذیرایی از مهمانان گرامی و زائرین ثامن الحجج (ع) می باشد.


هتل آراد مشهد


هتل آراد مشهد


شروع قیمت از 0 ریال


تخفیف : درصد


به حرم 20 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آراد مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های یک ستاره مشهد می باشد که این هتل در حرم ثامن الحجج (ع) واقع گردیده است. این هتل دارای امکانات و خدمات گردشگری مناسبی می باشد و آماده پذیرایی از میهمانان و زائرین گرامی می باشد.
هتل رازی مشهد


هتل رازی مشهد


به حرم 30 دقیقه با ماشین


اطلاعات کامل و رزرو


هتل رازی مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های دو ستاره مشهد می باشد که این هتل در محیطی آرام و دلپذیری را برای مهمانان و زائرین فراهم آورده است این هتل دارای امکانات رفاهی مناسب و کادری مجرب آماده پذیرایی ازمهمانان گرامی می باشد.


 


هتل های دو ستاره مشهد


هتل ارگ مشهد


هتل ارگ مشهد


شروع قیمت از 1,000,000 ریال


تخفیف : 62 درصد


ب حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل ارگ مشهد یکی از هتل های مشهد با فاصله بسیار کم از حرم مطهر در خیابان رضا (ع) مشهد واقع شده است و از سال 1390 شروع به کار نموده است و از جمله هتل های مشهد تازه تاسیس به شمار می رود.


هتل پارس آوا مشهد


هتل پارس آوا مشهد


شروع قیمت از 1,100,000 ریال


تخفیف : 58 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل پارس آوا مشهد یکی از هتل های مشهد با فاصله بسیار کم از حرم مطهر در خیابان رضا (ع) مشهد واقع شده است و از سال 1392 شروع به کار نموده است و از جمله هتل های مشهد تازه تاسیس به شمار می رود.


هتل سهند مشهد


هتل سهند مشهد


شروع قیمت از 1,940,000 ریال


تخفیف : 49 درصد


ب حرم 3 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل سهند مشهد یکی از هتل های مشهد می باشد که در پاییز سال 1391 افتتاح شده و با داشتن امکاناتی منحصر به فرد آماده پذیرایی از میهمانان محترم می باشد .


هتل الوند مشهد


هتل الوند مشهد


شروع قیمت از 1,700,000 ریال


تخفیف : 32 درصد


ب حرم 30 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل الوند مشهد یکی از هتل های مشهد می باشد که در بهترین نقطه از شهر مشهد همجوار با حرم مطهر رضوی قرار دارد. هتل الوند مشهد در 7 طبقه و 55 واحد طراحی شده که شامل اتاق های روبال هتلی می باشد.


هتل جواهری مشهد


هتل جواهری مشهد


شروع قیمت از 2,200,000 ریال


تخفیف : 15 درصد


ب حرم 3 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل جواهری مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های سه ستاره مشهد می باشد که یکی از مجهزترین هتل های مشهد می باشد که در بهترین موقعیت و نزدیک به حرم مطهر واقع شده است.


هتل کوثر مشهد


هتل کوثر مشهد


شروع قیمت از 1,200,000 ریال


تخفیف : 61 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل کوثر مشهد از جمله هتل های مشهد دوستاره می باشد که با فاصله بسیار کم تا حرم مطهر رضا (ع ) با زیر بنای 3000 متر دارای 56 اتاق به صورت اتاق های دوتخته و سه تخته و چهار تخته و با ظرفیت 194 نفر می باشد .


 


هتل های سه ستاره مشهد


هتل کیان مشهد


هتل کیان مشهد


شروع قیمت از 1,840,000 ریال


تخفیف : 55 درصد


ب حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو
هتل کیان مشهد یکی از هتل های مشهد می باشد که با فاصله بسیار کم از حرم رضا(ع) واقع شده است , با پرسنلی مجرب و کادری آموزش دیده آماده پذیرایی از میهمانان و زائرین هشتم (ع)می باشد .


هتل کیانا مشهد


هتل جهان مشهد


شروع قیمت از 1,600,000 ریال


تخفیف : 60 درصد


ب حرم 10 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل جهان مشهد یکی از هتل های مشهد می باشد که با فاصله بسیار کم از حرم رضا(ع) واقع شده است , این هتل با پرسنلی مجرب و کادری آموزش دیده آماده پذیرایی از میهمانان و زائرین هشتم (ع)می باشد .


هتل اعیان مشهد


هتل اعیان مشهد


شروع قیمت از 1,800,000 ریال


تخفیف : 19 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل اعیان مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های سه ستاره مشهد می باشد که با امکانات مناسب در فاصله کمی تا حرم مطهر واقع شده است.


هتل کیانا مشهد


هتل پارمیدا مشهد


شروع قیمت از 1,700,000 ریال


تخفیف : 53 درصد


ب حرم 18 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو
هتل پارمیدا مشهد یکی از هتل های مشهد واقع در خیابان رضا، در تاریخ 22 بهمن 1388 افتتاح گردیده است. هتل پارمیدا مشهد در جوار بارگاه منور ثامن الحجج (ع) و بازارهای مهم قرار گرفته اس


هتل سیمرغ مشهد


هتل سیمرغ مشهد


شروع قیمت از 1,300,000 ریال


تخفیف : 54 درصد


ب حرم 30 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل سیمرغ مشهد یکی از هتل های مشهد می باشد که دارای 76 اتاق در 6 طبقه و دو فاز می باشد که 10 اتاق دو تخت و 55 اتاق 3 تخت و 11 اتاق 4 تخت می باشد.


هتل اطلس مشهد


هتل اطلس مشهد


ب حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل اطلس مشهد یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین هتل های مشهد و هتل های سه ستاره مشهد می باشد و در فاصله بسیار کمی از حرم رضا (ع) قرار دارد .


هتل هلیا مشهد


هتل هلیا مشهد


شروع قیمت از 1,740,000 ریال


تخفیف : 68 درصد


ب حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل هلیا مشهد یکی از هتل ها ی مشهد می باشد که دارای 85 باب اتاق و سوئیت های یک خوابه و دو خوابه همراه با دو رستوران بزرگ و یک کافی شاپ اینترنت وایرلس در ل هتل و دو پارکینگ اختصاصی , وسالن اجتماعات در دست ساخت اقامت به همراه صبحانه نهار و شام و همچنین پخش 24 ساعته در خدمت زائرین حضرت رضا می باشد.


هتل های چهار ستاره مشهد


هتل الماس مشهد


هتل الماس مشهد


شروع قیمت از 1,840,000 ریال


تخفیف : 54 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل الماس مشهد ساختمانی 9 طبقه دارای 108 اتاق رویال و 40 آپارتمان نرمال مجموعا 163واحد که طبقه 8 هتل رستوران و صبحانه خوری با نمایی مشرف به حرم مطهر و در طبقه 9 سالن کنفرانس با دید حرم و …..


هتل کیانا مشهد


هتل کیانا مشهد


شروع قیمت از 2,600,000 ریال


تخفیف : 32 درصد


ب حرم 3 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل کیانا مشهد یکی از هتل های مشهد می باشد که در زمستاه سال 91 افتتاح گردیده است و جز بهترین هتل های مشهد و هتل های 4 ستاره مشهد می باشد


هتل عماد مشهد


هتل عماد مشهد


شروع قیمت از 1,700,000 ریال


تخفیف : 65 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل عماد مشهد با شرایط کاملا استثنائی در فاصله 350 متری حرم مطهر قرار دارد و از جمله هتل های مشهد لو می باشد.


هتل تارا مشهد


هتل تارا مشهد


ب حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل تارا مشهد یکی از هتل های مشهد قدیمی می باشد , این هتل در خیابان مشهد معروف به بالا خیابان قرار دارد.


هتل جواهرشرق مشهد


هتل جواهر شرق مشهد


شروع قیمت از 1,800,000 ریال


تخفیف : 51 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل جواهر شرق مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های چهار ستاره مشهد می باشد که در آبان ماه سال 1393 افتتاح شده است.


هتل سی نور مشهد


هتل سی نور مشهد


شروع قیمت از 2,100,000 ریال


تخفیف : 38 درصد


ب حرم 20 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل سی نور مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های چهار ستاره مشهد می باشد که در 20 طبقه در خیابان 17 شهریور مشهد واقع شده است.


 


هتل های پنج ستاره مشهد


 


هتل قصر طلایی مشهد


هتل قصر طلایی مشهد


شروع قیمت از 2,430,000 ریال


تخفیف : 45 درصد


به حرم 20 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل قصر طلایی مشهد یکی ازتاپ ترین هتل های مشهد می باشد. هتل قصر طلایی مشهد دارای 600 واحد می باشد که در 20 طبقه واقع شده است. هتل قصر طلایی مشهد یکی ازمعدود هتل های مشهد می باشد که دارای اتاق های بی نظیر و سوییت های منحصر به قرد می باشد.(ع)


هتل کوثر ناب


هتل کوثر ناب


شروع قیمت از 3,400,000 ریال


تخفیف : 23 درصد


ب حرم 20 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل کوثر ناب مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های پنج ستاره مشهد می باشد که در مجاورت بلوار تازه تاسیس المومنین واقع شده است.


هتل درویشی مشهد


هتل مجلل درویشی


شروع قیمت از 3,030,000 ریال


تخفیف : 30 درصد


ب حرم 15 دقیقه


اطلاعات کامل و رزرو


هتل پنج ستاره مجلل درویشی در حاشیه خیابان رضا (ع) که اصلی ترین خیابان منتهی به حرم مطهر است قرار دارد. هتل درویشی تنها به فاصله 1400متر از آن مکان مقدس واقع است به طوری که می توان این فاصله را در مدت زمان ده دقیقه به طور پیاده طی نمودهتل پنج ستاره مجلل درویشی در حاشیه خیابان رضا (ع)


هتل قصر طلایی مشهد


هتل مدینه الرضا مشهد


شروع قیمت از 0 ریال


تخفیف : درصد


ب حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل مدینه الرضا مشهد نزدیک ترین هتل پنچ ستاره مشهد به بارگاه ملکوتی رضا با محیطی فوق العاده زیبا و معماری اصیل ایرانی با فرهنگ معنوی با اتاقهای شیک آماده پذیرایی از زائران رضا می باشد.


هتل پارس مشهد


هتل پارس مشهد


ب حرم 50 با ماشین


اطلاعات کامل و رزرو


هتل پارس مشهد یکی از تاپ ترین هتل های مشهد می باشد که در بلوار آباد مشهد قرار دارد.,هتل آپارتمان های پنج ستاره مشهد
,هتل های دو ستاره مشهد
,هتل های سه ستاره مشهد
,هتل ها"/>

مشاهده متن کامل ...
درباره هتل های چند ستاره مشهد
درخواست حذف اطلاعات
8360


هتل یک ستاره مشهد


هتل اولیا مشهد


هتل اولیا مشهد


شروع قیمت از 1,400,000 ریال


تخفیف : 50 درصد


به حرم 20 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل اولیا مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های یک ستاره مشهد می باشد که در به جهت داشتن فضای دلنشین و رعایت استانداردهای بین المللی روز دنیا در سطح هتل های خوب مشهد می باشد. در طبقات مختلف این هتل، تنوع بسیاری در سیستم اتاق ها وجود دارد.


هتل حافظ مشهد


هتل حافظ مشهد


شروع قیمت از 1,500,000 ریال


تخفیف : 55 درصد


ب حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل حافظ مشهد یکی از نزدیک ترین و قدیمی ترین هتل های مشهد به بارگاه مطهر رضوی از سمت باب الجواد می باشد.


هتل مرمر مشهد


هتل مرمر مشهد


شروع قیمت از 1,100,000 ریال


تخفیف : 35 درصد


ب حرم 10 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل مرمر مشهد یکی از هتل های مشهد تازه تاسیس می باشد که در داد سال 1393 افتتاح شده است .


هتل انقلاب مشهد


هتل انقلاب مشهد


شروع قیمت از 1,600,000 ریال


تخفیف : 27 درصد


ب حرم 10 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل انقلاب مشهد یکی از بهترین هتل های مشهد است که دربهترین نقطه از شهر مشهد، واقع درخیابان رضا (ع) همجواربا حرم مطهر رضوی و مراکز ید افتخارمیزبانی از مهمانان رضا (ع) را دارد.


هتل همراز مشهد


هتل همراز مشهد


شروع قیمت از 1,100,000 ریال


تخفیف : 50 درصد


ب حرم 30 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل همراز مشهد یکی از هتل های مشهد وافع در خیابان 17 شهرویر می باشد ودر چهار طبقه و دارای 49 واحد شامل اتاق دو تخته و سه تخته و واحد تک خوابه می باشد.


هتل قائم مشهد


هتل قائم مشهد


شروع قیمت از 0 ریال


تخفیف : درصد


به حرم 20 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل قائم مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های یک ستاره مشهد برخوردار از کلیه امکانات رفاهی می باشد . مجهز به سیستمهای صوتی و تصویری؛ سرویس رفت و برگشت به حرم مطهر؛ نزدیک به مراکز اصلی ید مشهد.آماده پذیرایی از مهمانان ارجمند می باشد.


هتل خورشید مشهد


هتل خورشید مشهد


شروع قیمت از 1,400,000 ریال


تخفیف : 22 درصد


به حرم 20 دقیقه با ماشین


اطلاعات کامل و رزرو


هتل خورشید مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های یک ستاره مشهد این هتل در بهترین خیابان مشهد یعنی واقع شده است این هتل نزدیک به مراکز ید از جمله برج تجاری ون و جنت می باشد هتل خورشید آماده پذیرایی از مهمانان گرامی و زائرین ثامن الحجج (ع) می باشد.


هتل آراد مشهد


هتل آراد مشهد


شروع قیمت از 0 ریال


تخفیف : درصد


به حرم 20 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل آراد مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های یک ستاره مشهد می باشد که این هتل در حرم ثامن الحجج (ع) واقع گردیده است. این هتل دارای امکانات و خدمات گردشگری مناسبی می باشد و آماده پذیرایی از میهمانان و زائرین گرامی می باشد.
هتل رازی مشهد


هتل رازی مشهد


به حرم 30 دقیقه با ماشین


اطلاعات کامل و رزرو


هتل رازی مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های دو ستاره مشهد می باشد که این هتل در محیطی آرام و دلپذیری را برای مهمانان و زائرین فراهم آورده است این هتل دارای امکانات رفاهی مناسب و کادری مجرب آماده پذیرایی ازمهمانان گرامی می باشد.


 


هتل های دو ستاره مشهد


هتل ارگ مشهد


هتل ارگ مشهد


شروع قیمت از 1,000,000 ریال


تخفیف : 62 درصد


ب حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل ارگ مشهد یکی از هتل های مشهد با فاصله بسیار کم از حرم مطهر در خیابان رضا (ع) مشهد واقع شده است و از سال 1390 شروع به کار نموده است و از جمله هتل های مشهد تازه تاسیس به شمار می رود.


هتل پارس آوا مشهد


هتل پارس آوا مشهد


شروع قیمت از 1,100,000 ریال


تخفیف : 58 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل پارس آوا مشهد یکی از هتل های مشهد با فاصله بسیار کم از حرم مطهر در خیابان رضا (ع) مشهد واقع شده است و از سال 1392 شروع به کار نموده است و از جمله هتل های مشهد تازه تاسیس به شمار می رود.


هتل سهند مشهد


هتل سهند مشهد


شروع قیمت از 1,940,000 ریال


تخفیف : 49 درصد


ب حرم 3 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل سهند مشهد یکی از هتل های مشهد می باشد که در پاییز سال 1391 افتتاح شده و با داشتن امکاناتی منحصر به فرد آماده پذیرایی از میهمانان محترم می باشد .


هتل الوند مشهد


هتل الوند مشهد


شروع قیمت از 1,700,000 ریال


تخفیف : 32 درصد


ب حرم 30 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل الوند مشهد یکی از هتل های مشهد می باشد که در بهترین نقطه از شهر مشهد همجوار با حرم مطهر رضوی قرار دارد. هتل الوند مشهد در 7 طبقه و 55 واحد طراحی شده که شامل اتاق های روبال هتلی می باشد.


هتل جواهری مشهد


هتل جواهری مشهد


شروع قیمت از 2,200,000 ریال


تخفیف : 15 درصد


ب حرم 3 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل جواهری مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های سه ستاره مشهد می باشد که یکی از مجهزترین هتل های مشهد می باشد که در بهترین موقعیت و نزدیک به حرم مطهر واقع شده است.


هتل کوثر مشهد


هتل کوثر مشهد


شروع قیمت از 1,200,000 ریال


تخفیف : 61 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل کوثر مشهد از جمله هتل های مشهد دوستاره می باشد که با فاصله بسیار کم تا حرم مطهر رضا (ع ) با زیر بنای 3000 متر دارای 56 اتاق به صورت اتاق های دوتخته و سه تخته و چهار تخته و با ظرفیت 194 نفر می باشد .


 


هتل های سه ستاره مشهد


هتل کیان مشهد


هتل کیان مشهد


شروع قیمت از 1,840,000 ریال


تخفیف : 55 درصد


ب حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو
هتل کیان مشهد یکی از هتل های مشهد می باشد که با فاصله بسیار کم از حرم رضا(ع) واقع شده است , با پرسنلی مجرب و کادری آموزش دیده آماده پذیرایی از میهمانان و زائرین هشتم (ع)می باشد .


هتل کیانا مشهد


هتل جهان مشهد


شروع قیمت از 1,600,000 ریال


تخفیف : 60 درصد


ب حرم 10 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل جهان مشهد یکی از هتل های مشهد می باشد که با فاصله بسیار کم از حرم رضا(ع) واقع شده است , این هتل با پرسنلی مجرب و کادری آموزش دیده آماده پذیرایی از میهمانان و زائرین هشتم (ع)می باشد .


هتل اعیان مشهد


هتل اعیان مشهد


شروع قیمت از 1,800,000 ریال


تخفیف : 19 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل اعیان مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های سه ستاره مشهد می باشد که با امکانات مناسب در فاصله کمی تا حرم مطهر واقع شده است.


هتل کیانا مشهد


هتل پارمیدا مشهد


شروع قیمت از 1,700,000 ریال


تخفیف : 53 درصد


ب حرم 18 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو
هتل پارمیدا مشهد یکی از هتل های مشهد واقع در خیابان رضا، در تاریخ 22 بهمن 1388 افتتاح گردیده است. هتل پارمیدا مشهد در جوار بارگاه منور ثامن الحجج (ع) و بازارهای مهم قرار گرفته اس


هتل سیمرغ مشهد


هتل سیمرغ مشهد


شروع قیمت از 1,300,000 ریال


تخفیف : 54 درصد


ب حرم 30 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل سیمرغ مشهد یکی از هتل های مشهد می باشد که دارای 76 اتاق در 6 طبقه و دو فاز می باشد که 10 اتاق دو تخت و 55 اتاق 3 تخت و 11 اتاق 4 تخت می باشد.


هتل اطلس مشهد


هتل اطلس مشهد


ب حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل اطلس مشهد یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین هتل های مشهد و هتل های سه ستاره مشهد می باشد و در فاصله بسیار کمی از حرم رضا (ع) قرار دارد .


هتل هلیا مشهد


هتل هلیا مشهد


شروع قیمت از 1,740,000 ریال


تخفیف : 68 درصد


ب حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل هلیا مشهد یکی از هتل ها ی مشهد می باشد که دارای 85 باب اتاق و سوئیت های یک خوابه و دو خوابه همراه با دو رستوران بزرگ و یک کافی شاپ اینترنت وایرلس در ل هتل و دو پارکینگ اختصاصی , وسالن اجتماعات در دست ساخت اقامت به همراه صبحانه نهار و شام و همچنین پخش 24 ساعته در خدمت زائرین حضرت رضا می باشد.


هتل های چهار ستاره مشهد


هتل الماس مشهد


هتل الماس مشهد


شروع قیمت از 1,840,000 ریال


تخفیف : 54 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل الماس مشهد ساختمانی 9 طبقه دارای 108 اتاق رویال و 40 آپارتمان نرمال مجموعا 163واحد که طبقه 8 هتل رستوران و صبحانه خوری با نمایی مشرف به حرم مطهر و در طبقه 9 سالن کنفرانس با دید حرم و …..


هتل کیانا مشهد


هتل کیانا مشهد


شروع قیمت از 2,600,000 ریال


تخفیف : 32 درصد


ب حرم 3 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل کیانا مشهد یکی از هتل های مشهد می باشد که در زمستاه سال 91 افتتاح گردیده است و جز بهترین هتل های مشهد و هتل های 4 ستاره مشهد می باشد


هتل عماد مشهد


هتل عماد مشهد


شروع قیمت از 1,700,000 ریال


تخفیف : 65 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل عماد مشهد با شرایط کاملا استثنائی در فاصله 350 متری حرم مطهر قرار دارد و از جمله هتل های مشهد لو می باشد.


هتل تارا مشهد


هتل تارا مشهد


ب حرم 8 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل تارا مشهد یکی از هتل های مشهد قدیمی می باشد , این هتل در خیابان مشهد معروف به بالا خیابان قرار دارد.


هتل جواهرشرق مشهد


هتل جواهر شرق مشهد


شروع قیمت از 1,800,000 ریال


تخفیف : 51 درصد


ب حرم 5 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل جواهر شرق مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های چهار ستاره مشهد می باشد که در آبان ماه سال 1393 افتتاح شده است.


هتل سی نور مشهد


هتل سی نور مشهد


شروع قیمت از 2,100,000 ریال


تخفیف : 38 درصد


ب حرم 20 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل سی نور مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های چهار ستاره مشهد می باشد که در 20 طبقه در خیابان 17 شهریور مشهد واقع شده است.


 


هتل های پنج ستاره مشهد


 


هتل قصر طلایی مشهد


هتل قصر طلایی مشهد


شروع قیمت از 2,430,000 ریال


تخفیف : 45 درصد


به حرم 20 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل قصر طلایی مشهد یکی ازتاپ ترین هتل های مشهد می باشد. هتل قصر طلایی مشهد دارای 600 واحد می باشد که در 20 طبقه واقع شده است. هتل قصر طلایی مشهد یکی ازمعدود هتل های مشهد می باشد که دارای اتاق های بی نظیر و سوییت های منحصر به قرد می باشد.(ع)


هتل کوثر ناب


هتل کوثر ناب


شروع قیمت از 3,400,000 ریال


تخفیف : 23 درصد


ب حرم 20 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل کوثر ناب مشهد یکی از هتل های مشهد و هتل های پنج ستاره مشهد می باشد که در مجاورت بلوار تازه تاسیس المومنین واقع شده است.


هتل درویشی مشهد


هتل مجلل درویشی


شروع قیمت از 3,030,000 ریال


تخفیف : 30 درصد


ب حرم 15 دقیقه


اطلاعات کامل و رزرو


هتل پنج ستاره مجلل درویشی در حاشیه خیابان رضا (ع) که اصلی ترین خیابان منتهی به حرم مطهر است قرار دارد. هتل درویشی تنها به فاصله 1400متر از آن مکان مقدس واقع است به طوری که می توان این فاصله را در مدت زمان ده دقیقه به طور پیاده طی نمودهتل پنج ستاره مجلل درویشی در حاشیه خیابان رضا (ع)


هتل قصر طلایی مشهد


هتل مدینه الرضا مشهد


شروع قیمت از 0 ریال


تخفیف : درصد


ب حرم 2 دقیقه پیاده روی


اطلاعات کامل و رزرو


هتل مدینه الرضا مشهد نزدیک ترین هتل پنچ ستاره مشهد به بارگاه ملکوتی رضا با محیطی فوق العاده زیبا و معماری اصیل ایرانی با فرهنگ معنوی با اتاقهای شیک آماده پذیرایی از زائران رضا می باشد.


هتل پارس مشهد


هتل پارس مشهد


ب حرم 50 با ماشین


اطلاعات کامل و رزرو


هتل پارس مشهد یکی از تاپ ترین هتل های مشهد می باشد که در بلوار آباد مشهد قرار دارد.

,هتل آپارتمان های پنج ستاره مشهد
,هتل های دو ستاره مشهد
,هتل های سه ستاره مشهد
,هتل ها"/>

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.