پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 چهارمین آیین ساعت زمین در شهر زیرزمینی نوش آباد برگزار شد
از خون جوانان وطن لاله دمیده
درخواست حذف اطلاعات

 یکی گره روسری شو شل کرد رفت جلو دوربین ؛ واسه لایک...... هنگام می و فصل گل و گشت (و جانم گشت و خداگشت و) چمن شد دربار بهاری تهی از زاغ و (جانم زاغ و خدا زاغ و) زغن شد از ابر کرم خطه ی ری رشک ختن شد دلتنگ چو من مرغ (جانم مرغ) قفس بهر وطن شد چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ از خون جوانان وطن لاله دمیده / ۲ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از خون جوانانِ وطن لاله دمیده از ماتم سرو قدشان سرو خمیده در سایه ی گل بلبل از این غصه خزیده گل نیز چو من در غ مشان جامه دریده چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ خواب اند ان و اب اند ان بردند به سرقت همه سیم و زر ایران ما را نگذارند به یک خان هی ویران یارب بستان داد فقیران ز ان چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن مشتی گرت از خاک وطن هست به سر کن غیرت کن و شه ی ایام بتر کن اندر جلو تیر عدو سپر کن چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از دست عدو ناله ی من از سرِ درد است شه هر آن کند از مرگ، نه مرد است جا نبازی عشاق نه چون بازی نرد است از خون جوانان وطن لاله دمیده / ۳ مردی اگرت هست کنون وقت نبرد است چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ عارف ز ازل تکیه بر ایام نداد هست جز جام به دست چو خیام نداده ست دل جز به سر زلف دلآرام نداده ست صد زندگی ننگ به یک نام نداده ست چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ . . . . . . . . . یکی بند پوتینشو سفت کرد رفت رو مین واسه خاک.... لعنت خدا بر هرچی وطن فروشه در همیشه رو یه لنگه نمیچرخه حساب کت هست ******************************************** هنگام می و فصل گل و گشت (و جانم گشت و خداگشت و) چمن شد دربار بهاری تهی از زاغ و (جانم زاغ و خدا زاغ و) زغن شد از ابر کرم خطه ی ری رشک ختن شد دلتنگ چو من مرغ (جانم مرغ) قفس بهر وطن شد چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ از خون جوانان وطن لاله دمیده / ۲ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از خون جوانانِ وطن لاله دمیده از ماتم سرو قدشان سرو خمیده در سایه ی گل بلبل از این غصه خزیده گل نیز چو من در غ مشان جامه دریده چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ خواب اند ان و اب اند ان بردند به سرقت همه سیم و زر ایران ما را نگذارند به یک خان هی ویران یارب بستان داد فقیران ز ان چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن مشتی گرت از خاک وطن هست به سر کن غیرت کن و شه ی ایام بتر کن اندر جلو تیر عدو سپر کن چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از دست عدو ناله ی من از سرِ درد است شه هر آن کند از مرگ، نه مرد است جا نبازی عشاق نه چون بازی نرد است از خون جوانان وطن لاله دمیده / ۳ مردی اگرت هست کنون وقت نبرد است چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ عارف ز ازل تکیه بر ایام نداد هست جز جام به دست چو خیام نداده ست دل جز به سر زلف دلآرام نداده ست صد زندگی ننگ به یک نام نداده ست چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ آهنگ

هنگام می و فصل گل و گشت (و جانم گشت و خداگشت و) چمن شد دربار بهاری تهی از زاغ و (جانم زاغ و خدا زاغ و) زغن شد از ابر کرم خطه ی ری رشک ختن شد دلتنگ چو من مرغ (جانم مرغ) قفس بهر وطن شد چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ از خون جوانان وطن لاله دمیده / ۲ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از خون جوانانِ وطن لاله دمیده از ماتم سرو قدشان سرو خمیده در سایه ی گل بلبل از این غصه خزیده گل نیز چو من در غ مشان جامه دریده چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ خواب اند ان و اب اند ان بردند به سرقت همه سیم و زر ایران ما را نگذارند به یک خان هی ویران یارب بستان داد فقیران ز ان چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن مشتی گرت از خاک وطن هست به سر کن غیرت کن و شه ی ایام بتر کن اندر جلو تیر عدو سپر کن چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از دست عدو ناله ی من از سرِ درد است شه هر آن کند از مرگ، نه مرد است جا نبازی عشاق نه چون بازی نرد است از خون جوانان وطن لاله دمیده / ۳ مردی اگرت هست کنون وقت نبرد است چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ عارف ز ازل تکیه بر ایام نداد هست جز جام به دست چو خیام نداده ست دل جز به سر زلف دلآرام نداده ست صد زندگی ننگ به یک نام نداده ست چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ

یکی گره روسری شو شل کرد رفت جلو دوربین ؛ واسه لایک......

.
.
.
.
.
.
.
.
.

یکی بند پوتینشو سفت کرد رفت رو مین واسه خاک....


لعنت خدا بر هرچی وطن فروشه


در همیشه رو یه لنگه نمیچرخه


حساب کت هست

********************************************

هنگام می و فصل گل و گشت (و جانم گشت و خداگشت و) چمن شد دربار بهاری تهی از زاغ و (جانم زاغ و خدا زاغ و) زغن شد از ابر کرم خطه ی ری رشک ختن شد دلتنگ چو من مرغ (جانم مرغ) قفس بهر وطن شد چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ از خون جوانان وطن لاله دمیده / ۲ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از خون جوانانِ وطن لاله دمیده از ماتم سرو قدشان سرو خمیده در سایه ی گل بلبل از این غصه خزیده گل نیز چو من در غ مشان جامه دریده چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ خواب اند ان و اب اند ان بردند به سرقت همه سیم و زر ایران ما را نگذارند به یک خان هی ویران یارب بستان داد فقیران ز ان چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن مشتی گرت از خاک وطن هست به سر کن غیرت کن و شه ی ایام بتر کن اندر جلو تیر عدو سپر کن چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از دست عدو ناله ی من از سرِ درد است شه هر آن کند از مرگ، نه مرد است جا نبازی عشاق نه چون بازی نرد است از خون جوانان وطن لاله دمیده / ۳ مردی اگرت هست کنون وقت نبرد است چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ عارف ز ازل تکیه بر ایام نداد هست جز جام به دست چو خیام نداده ست دل جز به سر زلف دلآرام نداده ست صد زندگی ننگ به یک نام نداده ست چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ

آهنگ " از خون جوانان وطن لاله دمیده "مشاهده متن کامل ...
از خون جوانان وطن لاله دمیده
درخواست حذف اطلاعات

یکی گره روسری شو شل کرد رفت جلو دوربین ؛ واسه لایک......

هنگام می و فصل گل و گشت (و جانم گشت و خداگشت و) چمن شد دربار بهاری تهی از زاغ و (جانم زاغ و خدا زاغ و) زغن شد از ابر کرم خطه ی ری رشک ختن شد دلتنگ چو من مرغ (جانم مرغ) قفس بهر وطن شد چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ از خون جوانان وطن لاله دمیده / ۲ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از خون جوانانِ وطن لاله دمیده از ماتم سرو قدشان سرو خمیده در سایه ی گل بلبل از این غصه خزیده گل نیز چو من در غ مشان جامه دریده چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ خواب اند ان و اب اند ان بردند به سرقت همه سیم و زر ایران ما را نگذارند به یک خان هی ویران یارب بستان داد فقیران ز ان چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن مشتی گرت از خاک وطن هست به سر کن غیرت کن و شه ی ایام بتر کن اندر جلو تیر عدو سپر کن چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از دست عدو ناله ی من از سرِ درد است شه هر آن کند از مرگ، نه مرد است جا نبازی عشاق نه چون بازی نرد است از خون جوانان وطن لاله دمیده / ۳ مردی اگرت هست کنون وقت نبرد است چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ عارف ز ازل تکیه بر ایام نداد هست جز جام به دست چو خیام نداده ست دل جز به سر زلف دلآرام نداده ست صد زندگی ننگ به یک نام نداده ست چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ


.
.
.
.
.
.
.
.
.

یکی بند پوتینشو سفت کرد رفت رو مین واسه خاک....


لعنت خدا بر هرچی وطن فروشه


در همیشه رو یه لنگه نمیچرخه


حساب کت هست

********************************************

هنگام می و فصل گل و گشت (و جانم گشت و خداگشت و) چمن شد دربار بهاری تهی از زاغ و (جانم زاغ و خدا زاغ و) زغن شد از ابر کرم خطه ی ری رشک ختن شد دلتنگ چو من مرغ (جانم مرغ) قفس بهر وطن شد چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ از خون جوانان وطن لاله دمیده / ۲ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از خون جوانانِ وطن لاله دمیده از ماتم سرو قدشان سرو خمیده در سایه ی گل بلبل از این غصه خزیده گل نیز چو من در غ مشان جامه دریده چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ خواب اند ان و اب اند ان بردند به سرقت همه سیم و زر ایران ما را نگذارند به یک خان هی ویران یارب بستان داد فقیران ز ان چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن مشتی گرت از خاک وطن هست به سر کن غیرت کن و شه ی ایام بتر کن اندر جلو تیر عدو سپر کن چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از دست عدو ناله ی من از سرِ درد است شه هر آن کند از مرگ، نه مرد است جا نبازی عشاق نه چون بازی نرد است از خون جوانان وطن لاله دمیده / ۳ مردی اگرت هست کنون وقت نبرد است چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ عارف ز ازل تکیه بر ایام نداد هست جز جام به دست چو خیام نداده ست دل جز به سر زلف دلآرام نداده ست صد زندگی ننگ به یک نام نداده ست چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ

آهنگ " از خون جوانان وطن لاله دمیده "مشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی
درخواست حذف اطلاعات

کاملترین نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی و داخل شهری

قیمت: 4900 تومان

با کمال آرامش در سر جلسه امتحان آیین نامه و داخل شهری حاضر شوید:
http://irancn.com/images/aeen6.jpg


نمونه سوالات آیین نامه معروف به پلیس پویا

کاملترین نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی موجود در اینترنت


مورد تایید آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی

ویرایش جدید

همراه با پاسخنامه

+

22آزمون آیین نامه جدید با پاسخنامه

+

نمونه سوالات آزمون فنی

نمونه تصاویری از فایل نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی :


x5ry_aeen1.jpg


dtis_aeen2.jpg


yds_aeen3.jpg


با این پکیج هم اکنون به موارد زیر دست خواهید یافت
22آزمون آیین نامه جدید به همراه پاسخنامه

نمونه سوالات آزمون فنی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

9 دوره تست های اصلی آزمون آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی (هر دوره 30 سوال)
پاسخنامه 9 دوره تست های اصلی به صورت مجزا در فایل مجزا برای تست زدن1 دوره تست های اصلی آزمون آیین نامه شامل 113 سوال با پاسخنامه مجزا


650 سوال تستی همراه با پاسخنامه برای مرور سریع شامل 8 بخش :


بخش اول: علائم راهنمایی و رانندگی
بخش دوم: هوشیاری
بخش سوم: هدایت و کنترل وسیله ی نقلیه
بخش چهارم: برخورد و واکنش
بخش پنجم: آگاهی از خطرات
بخش ششم: عابرین پیاده
بخش هفتم: مقررات راه و آزادراه
بخش هشتم: تصادفات
240 سوال تستی با پاسخنامه149 و 158 سوال تشریحی با پاسخنامه در 2 فایل مجزا
آشنایی با علائم آیین نامه راهنمایی و رانندگی
تکنیک های آموزش عملی رانندگی جهت امتحان داخل شهری
کتاب آیین نامه


جزوه خلاصه شده کتاب آیین نامه برای مرور سریع
جزوه آموزشی نکات امتحان شهری و نکات کلیدی کتاب آیین نامه
آموزش تعویض دنده مهارت و دانش فنی
آموزش نگهداری صحیح از خودرو
آموزش کاهش مصرف سوخت بنزین

شما قبولید

0nsj_moghan_5_3.gif

این تنها سایتی است که سوالات اصلی و بروز را در اختیار شما قرار می دهدa4wu_aeen4.jpg

در هر آزمونی مطالعه نمونه سوالات دوره های قبل آزمون و مطالعه ی جزوات آموزشی و خلاصه مطالب یکی از بهترین و مهمترین عوامل تسلط به موضوعات یاد گرفته شده و مرور سریع مطالب استwo77_aeen5.jpg
p47r_aeen100.jpg


این مجموعه دارای تصاویر با کیفیت بسیار عالی می باشد و تنها مجموعه کامل و جدید دربردارنده تمامی نکات و سوالات در ارتباط با آیین نامه راهنمایی و رانندگی و داخل شهری و گرفتن گواهینامه رانندگی است

پیشنهاد می کنیم حتی اگر گواهینامه دارید این مجموعه را تهیه و مطالعه نمایید چون شامل نکاتی است که اکثرا اطلاع ندارند


پس از ثبت سفارش کد سفارش و پسوورد را یادداشت نمایید. همچنین کد و پسوورد به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد


 ید سوال از فروشنده

----------


 ید سوال از فروشنده

نمونه سوال آیین نامه ( رایگان ) نمونه سوال فنی آیین نامه ویرایش جدید ...

quizi.ir/2016/07/13/سوالات-بخش-فنی-آزمون-آیین-نامه/
translate this page
jul 13, 2016 - سوالات بخش فنی آزمون آیین نامه – آزمون آیین نامه ۹۵. با توجه به ... آزمون رایگان آیین نامه راهنمایی رانندگی 15. مدت زمان آزمون: 0 ..... پاسخ نادرست. تمام نمونه سوالات آیین نامه رانندگی ..... من امروز قبول شدم ایین نامه ی اصلی من بسیار ...

آزمون آنلاین آیین نامه: نمونه سوالات امتحان آیین نامه اصلی 96 با جواب

www.drdriving.ir/
translate this page
نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی و مقدماتی و نمونه سوالات فنی با جواب ویرایش جدید سال 96 ... رکوردار موثرترین بسته اینترنتی در قبولی آزمون آیین نامه رانندگی.

آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان | تست آنلاین

test-drive.ir/
translate this page
آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان. هدف وب سایت آموزشگاه آنلاین ... آزمون اصلی آیین نامه · بسته سوالات آیین نامه رانندگی · بسته سوالات فنی آیین نامه رانندگی ...

کاملترین نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی | فروشگاه 98 ...

98file.com/ s/کاملترین-نمونه-سوالات-اصلی-آیین-نامه-ی/
translate this page
jul 30, 2016 - کاملترین نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی و داخل شهری +۲۲. آزمون آیین نامه سال ۹۵ به همراه پاسخنامه. aeen6. نمونه سوالات آیین نامه ...

سوالات آیین نامه رانندگی سال 1396 – رایگان

-95.twoblog.ir/
translate this page
jan 13, 2017 - xxbaranxx - نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با ... مجموعه نمونه سوالات کامل و اصلی آزمون آیین نامه رانندگی از این مجموعه ... امشیصٌ دس خُبن ثٍ یػیلٍ ای مجذل ؿذٌ کٍ اوؼبن َب سا ثب َم متحذ ی آؿىب کشدٌ ی ثیه آن َب ...

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 96دنیای فایل های ی

traffic.respeana.ir/
translate this page
نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی 95 با جواب - | نمونه سوالات آیین نامه با جواب | آزمون آنلاین آیین نامه | drdriving drdrivingwww.drdriving.ir/ ...

کاملترین نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی موجود در ...

www.ainnameh.ir/.../کاملترین-نمونه-سوالات-اصلی-آیین-نامه-ی-راه...
translate this page
mar 17, 2016 - با کمال آرامش در سر جلسه امتحان آیین نامه و داخل شهری حاضر شوید: نمونه سوالات آیین نامه معروف به پلیس پویا کاملترین نمونه سوالات اصلی آیین

نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی 95 با جواب

ayinnameh.takblog.net/
translate this page
feb 20, 2017 - نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی 95 با جواب -

آزمون راهنمایی و رانندگی 96 جدید on the app store - itunes - apple

https://itunes.apple.com/us/...راهنمایی-و-رانندگی.../id1135512512?...
translate this page
apr 11, 2017 - با استفاده و کمک از این برنامه زیبا و کم نظیر می توانید آزمونی آزمایشی از سئوالات آیین نامه را با خاطری آسوده در منزل تجربه نمایید. سنجش سرعت و ...

آزمون آیین نامه آنلاین - google docs

https://docs.google.com/forms/d/e/...qw4mb7wrgg/viewform?... - translate this page
this is a required question. 1- وقتی در هنگام رانندگی حواس شما به چیزهای دیگری پرت شود. این کار....؟ الف) ع العملی از خود نشان نخواهید داد. ب) قادر به تصمیم گیری ...

نمونه سوالات آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی

ayinnameh.ir/
translate this page
توجه توجه نمونه سوالات آیین نامه معروف به پلیس پویا تنها نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی مورد تایید آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی ویرایش جدید

نمونه سوالات فنی و تستی آزمون آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی 95

parkedubl.rozblog.com/.../ -نمونه-سوالات-فنی-و-تستی-آزمون...
translate this page
oct 19, 2016 - توجه نمونه سوالات آیین نامه معروف به پلیس پویا تنها نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی مورد تایید آموزشگاه…, نمونه سوالات فنی ...

نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب

parkedubl.rozblog.com/.../نمونه-سوالات-آزمون-آیین-نامه-راهنمایی-و-...
translate this page
توجه توجه نمونه سوالات آیین نامه معروف به پلیس پویا تنها نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی مورد تایید…,نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ...

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی بهمراه جزوه ی رانندگی - فروشگاه ...

ziyafat1408.parsiblog.com/.../نمونه%20سوالات%20آیین%20نامه%2...
translate this page
نمونه سوالات آیین نامه معروف به پلیس پویا، تنها نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی مورد تایید آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی ویرایش جدید سال 1395

نمونه آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی - مرجع سئوالات تستی ایران ...

www.pooyatest.com/sampleexam.aspx
translate this page
نمونه آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی. با استفاده و کمک از این آزمون می توانید با نمونه سئوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی آشنا شوید. سنجش سرعت و دقت کاربر ...

نمونه سوالات ایین نامه راهنمایی رانندگی 96

traffic96.nisblog.ir/
translate this page
feb 28, 2017 - نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی 95 با جواب95نمونه سوالات جدید آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی با جواب .... برچسبها: نمونه ...

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

-sample-questions-traffic-regulations.monoblog.ir/
translate this page
jul 15, 2015 - بیش از ۸۰۰ سوال تستی آزمون های قبلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی + جزوه ... ۸۰۰ سوال تستی و تشریحی آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی و یک جزوه ی آموزشی ... باشد شما با خواندن این سوالات با سوالات آزمون آِیین نامه اصلی آشنا می شوید.

کاملترین نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی و داخل شهری

irancn.com/product.aspx?p_id=8028
translate this page
با کمال آرامش در سر جلسه امتحان آیین نامه و داخل شهری حاضر شوید: نمونه سوالات آیین نامه معروف به پلیس پویا کاملترین نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و ...

نمونه سوال آیین نامه مقدماتی - درس کده

darskade.ir/tag/نمونه-سوال-آیین-نامه-مقدماتی/
translate this page
رایگان نمونه سوالات آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی شامل بیش از ۲۰۰۰ سوال ... نمونه سوال اسکن شده آیین نامه است که از روی همان برگه ی سوالی که در آزمون اصلی به ...

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی

www.udriver.ir/httpwww-udriver-irpage1ازمون-انلاین-ایین-نامه-رای...
translate this page
آزمون آنلاین آیین نامه. ... سوال. علت اینکه در هنگام رانندگی پوشیدن کفش مناسب مورد نیاز است چیست ؟? 1. به منظور حفظ کنترل .... مسیر فرعی و غیر اصلی. صحیح.

سوالات تستی و تشریحی برای آزمون آیین نامه رانندگی - متین ایران

www.irisl-mti.ir/post/44
translate this page
۱: نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی ( تستهای اصلی آزمون 200 تست آزمون ... برنامه ی تست و نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی برای اخذ گواهینامه؟

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با پاسخنامه سال 95

aeennameh.irancnblog.com/
translate this page
feb 12, 2017 - نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با پاسخنامه سال 95 ... کاملترین نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی موجود در اینترنت.

جدیدترین نمونه سوالات ایین نامه راهنمایی ورانندگی سال96

fruoshgah.pasargadblog.ir/
translate this page
نمونه سوالات آیین نامه معروف به پلیس پویا کاملترین نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی موجود در اینترنت مورد تایید آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال96+پکیج کامل و ...

www.emailshop.ir/aeennameh.aspx
translate this page
نمونه سوالات آیین نامه معروف به پلیس پویا کاملترین نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی موجود در اینترنت مورد تایید آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی

نرم افزار آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی - ayeen name v4 ...

patoghu.com › گوناگون
translate this page
aug 2, 2010 - آشنایی با نمونه سوالات ایین نامه راهنمایی رانندگی، انجام آزمون آزمایشی از سوالات آیین نامه، سنجش سرعت و دقت کاربر در پاسخگویی به سوالات، آشنایی ...

کلیه نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی 96

ayinnameh.yektablog.net/
translate this page
توجه توجه نمونه سوالات آیین نامه معروف به پلیس پویا تنها نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی مورد تایید آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی ویرایش جدید

آئین نامه راهنمایی و رانندگی بر روی گوشی همراه + دانلـــود

www.yjc.ir/.../آئین-نامه-راهنمایی-و-رانندگی-بر-روی-گوشی-همراه-دان...
translate this page
dec 18, 2012 - به گزارش خبرنگار دریچه فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران؛ برنامه " آئین نامه راهنمایی و رانندگی" شامل کلیه قوانین راهنمایی و رانندگی همراه با ع ...

نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 95 - آپارات

www.aparat.com/.../نمونه_سوالات_آزمون_اصلی_آیین_نامه_راهنمایی...
translate this page
apr 20, 2017 - نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 95. 241. این مجموعه شامل 26 آزمون با پاسخ صحیح می باشد که از منابع معتبر جمع شده است .

نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 95+ سوالات آزمون ...

ayinnameh.rzb.h5h.ir/post529021.html
translate this page
تنها نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی. مورد تایید آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی. ویرایش جدید. ویرایش جدید سال 1395. نمونه سوالات آزمون آیین نامه سال ...

آزمون آنلاین آیین نامه - شروع

guilandr.ir/آزمون-آن-لاین
translate this page
این سیستم به صورت هوشمند از تکرار سوالات تکراری برای یک شخص خودداری می کند. آموزش آن لاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - با یک کلیک شروع کنید.

نرم افزار آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

https:// .ir/ -نرم-افزار-آزمون-آیین-نامه-راهنم/
translate this page
آشنایی با نمونه سوالات ایین نامه راهنمایی رانندگی، انجام آزمون آزمایشی از سوالات آیین نامه، سنجش سرعت و دقت کاربر در پاسخگویی به سوالات، آشنایی با انواع علایم ...

"آزمون" آنلاین آیین نامه راهنمایی و "رانندگی" ( جدید )| تست | رایگان

https://baelm.net › آزمون آنلاین
translate this page
آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی, آزمون آیین نامه اندروید, امتحان راهنمایی و رانندگی. آیین نامه رانندگی تست جدید آیین نامه سوالات رانندگی اینترنتی ... و رانندگیسوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگینمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ...

کلیه سوالات آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی 96+نمونه سوالات فنی ...

www.deriksaz.ir/?rgm=m&p_id=5
translate this page
jan 10, 2014 - آیا در امتحان آیین نامه راهنمایی و رانندگی شرکت کرده اید؟ توجه توجهنمونه سوالات آیین نامه معروف به پلیس پویاتنها نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی ...

نوای زندگی - نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

manvazendegiim. /post/3
translate this page
۱ : نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی ( تستهای اصلی آزمون. ۶۶۰ تست ) ... برنامه ی تست های آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی؟ برنامه جدید تست ...

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی بهمراه جزوه ی رانندگی - مسبی

www.masbi.com/product.aspx?rgm=samasalehi&p_id=8002
translate this page
نمونه سوالات آیین نامه معروف به پلیس پویا، تنها نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی مورد تایید آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی ویرایش جدید سال 1395 ...

گرفتن گواهینامه در سال 93 / نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی

www.isf-eec.ir/post/42
translate this page
مجموعه آموزشی آیین نامه راهنمایی و رانندگی دریافت گواهینامه رانندگی یکی از دستاوردهایی ... ۱: نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی ( تستهای اصلی آزمون 200 تست آزمون اصلی ) ... برنامه ی نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی؟

نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 96

irannrahnama.ir/post/503
translate this page
توجه توجه نمونه سوالات آیین نامه معروف به پلیس پویا تنها…,نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و ... تنها نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی

کاملترین نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی و داخل شهری ...

newagahi.ir/.../کاملترین-نمونه-سوالات-اصلی-آیین-نامه-ی-راهنمایی-...
translate this page
mar 30, 2016 - نمونه سوالات آیین نامه معروف به پلیس پویاکاملترین نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی موجود در اینترنتمورد تایید آموزشگاه های ...

پویا تست – سایت آزمون های آنلاین آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی+ ...

blog.deriksaz.com/?tag=پویا-تست
translate this page
توجه توجه نمونه سوالات آیین نامه معروف به پلیس پویا تنها نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی مورد تایید آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی ویرایش جدید.

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با پاسخنامه

www.iranianclix.com/product.aspx?rgm=hamid1358&p_id...
translate this page
نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی را به صورت رایگان (بخشی از سوالات )برای ... این سوالات از پلیس راهور ناجا تهیه شده و قبولی شما را در آزمون آیین نامه اصلی ...


 ید سوال از فروشندهمشاهده متن کامل ...
مجموعه تألیفات و تدوینات آماده نشر سعید صالح احمدی
درخواست حذف اطلاعات

مجموعه تألیفات و تدوینات آماده نشر سعید صالح احمدی

الف : تألیفات

دوره هفت جلدی دایره المعارف جامع حقوقی "وسیع" در 7000 صفحه

معرفی اثر:

از ویژگی های این اثر می توان به جامعیت آن از حیث تعدد اصطلاحات بکار رفته مورد حاجت اشاره نمود. لذا از نقطه نظر نگارنده بکارگیری عنوان "وسیع" برای آن، عنوانی مناسب و متضمن وصف گسترده محتوای موجز آن می باشد که بیشتر مباحث حقوقی را در خود گنجانده و بسیاری از لغات و اصطلاحاتی که در مجموعه های منتشره از سوی بزرگ دانشمند حقوق جناب آقای لنگرودی مذکور نیامده را می توان در آن مشاهده و مورد تمتع قرار داد.

1- از الف تا پ

2- از ت تا خ

3- از د تا ژ

4- از س تا ظ

5- از ع تا ق

6- از ک تا م

7- از ن تا ی

.......................................................

ترمینولوژی قوانین موضوعه

معرفی اثر:

بر افواه حقوقیین جاری است که بهترین قانونی، قانونی است که به دلیل روشنی، حاجت به تفسیر و استفسار نداشته و تشتّت آرایی نزد حقوقدانان، مجریان و اصحاب قضاء بوجود نیاید. این اثر غالب تعاریف حقوقی مورد حاجت، مندرج در قوانین موضوعه را در خود جای داده است.

.......................................................

ترمینولوژی اسناد بین المللی حقوق

.......................................................

اختصارات حقوقی

.......................................................

ا امات علمی و نحوه عملی پژوهش، نگارش و نقد در علم حقوق

.......................................................

سیری در کلیّات و مقدمات علم حقوق (= مقدمه علم حقوق)

.......................................................

از قانون نویسی تا قانون نگاری

.......................................................

مجموعه اصول و های مدنی و

.......................................................

مجموعه کتب " ادله و ابزار اثبات دعوا "

جلد اول ادله و ابزار اثبات دعوی قواعدعمومی اثبات دعوی : تقدیم به محمود عرفانی

جلد دوم ادله و ابزار اثبات دعوی اسناد (همراه با بررسی ادله الکترونیکی از جنبه مدنی، تجاری و کیفری) : تقدیم به عبدالهی شمس

جلد سوم ادله و ابزار اثبات دعوی اقرار (= اذعان = اعتراف) : تقدیم به مرحوم مهدی شهیدی و مرحوم سیّد حسن ی

‏جلد چهارم ادله و ابزار اثبات دعوی گواهی (شهادت) و سوگند (قسم) : تقدیم به غلامحسین افراس (دانشجوی ای حقوق خصوصی) و محسن صفری

جلد پنجم ادله و ابزار اثبات دعوی مدنی، کیفری و تجاری : اماره، کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محلّی و علم قاضی، (همراه با بررسی نقش و جایگاه آزمایش dna، آزمایش خون و اثر انگشت در ایجاد علم برای قاضی) : تقدیم به مرحوم رضا نوربها، علی آزمایش، حسین میرمحمدصادقی، محمّدعلی اردبیلی، ایرج گلدوزیان، علی حسین ابرندآبادی، عباس شیری، محمد آشوری و محمود ی.

جلد ششم اصول عملیه راهگشا در اثبات دعوی (همراه با بررسی برخی فتاوی و منابع معتبر فقهی ادله و ابزار اثبات دعوی) : تقدیم به سیّد مصطفی محقّق داماد، آیت الله مرحوم حاج میراز احمد دشتی (= گنخکی).

جلد هفتم دوره مقدماتی ادله و ابزار اثبات دعوی درون مرزی (مدنی، تجاری و کیفری) : تقدیم به بهروز اخلاقی و ربیعا اسکینی

جلد هشتم دوره مقدماتی ادله و ابزار اثبات دعوی بین المللی (مدنی، تجاری و کیفری) : تقدیم به سیدحسین صفایی، جمشید ممتاز، ضیایی بیگدلی و محمود سلجوقی

جلد نهم ادله و ابزار اثبات دعوا در نظم حقوقی کنونی (مدنی، تجاری و امور حسبی) : تقدیم به ناصر کاتوزیان و عبدالله شمس

جلد دهم دایرة المعارف ادله و ابزار اثبات دعاوی داخلی و بین المللی (همراه با « طرح پیشنهادی تصویب قانون واحد (ماهوی و شکلی)‏ ادله و ابزار اثبات دعوی مدنی، تجاری و کیفری) : تقدیم به محمدجعفرجعفری لنگرودی

.......................................................

حاشیه بر قوانین ( ین، رویه، دیدگاه ها و تقسیر ها)

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

ج 1 اموال

ج 2 اشخاص

ج 3 ادله اثبات دعوا

.......................................................

بررسی تطبیقی قانون مدنی ایران

.......................................................

قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی

.......................................................

قانون مسئولیّت مدنی در نظم حقوقی کنونی

.......................................................

قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

ج 1

ج 2 ادله اثبات دعوا

ج 3

ج 4

.......................................................

قانون جدید تجارت در نظم حقوقی کنونی

.......................................................

قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی

.......................................................

قانون ثبت اسناد و املاک در نظم حقوقی کنونی

......................................................

قانون کار در نظم حقوقی کنونی

.......................................................

دوره دو جلدی قانون اساسی ایران در نظم حقوقی کنونی

ج 1: از فصل یکم تا ششم: 700 صفحه

ج 2: فصول هفتم لغایت چهاردهم: 700 صفحه

.......................................................

دوره چهار جلدی مقدماتی حقوق تجارت (بر اساس لایحه جدید قانون تجارت و قوانین موضوعه جدید)

حقوق تجارت 1 کلیّات

حقوق تجارت 2 حقوق شرکت ها

حقوق تجارت 3 اسناد بازرگانی (چک، سفته، برات)

حقوق تجارت 4 ورش تگی و تصفیه امور

.......................................................

واژه نامه ها و فرهنگ های حقوقی به زبان خارجه :

فرهنگ حقوقی (oxford law) آ فورد لا - 553 صفحه

جلد نخست واژه نامه ادله اثبات دعوی (انگلیسی – فارسی و فرانسه - فارسی)

جلد دوم واژه نامه انگلیسی - فارسی آیین دادرسی (مدنی، کیفری، تجاری، امور حسبی و اداری)

جلد سوم واژه نامه داوری (انگلیسی - فارسی)

جلد چهارم واژه نامه حقوقی (انگلیسی - فارسی)

.......................................................

ب :

ب1- مجموعه کتب زیرنظر سعید صالح احمدی به تألیف خانم سحر صالح احمدی

1- قانون جدید مجازات ی در نظم حقوقی کنونی، جلد اول.

2- قانون مجازات ی در نظم حقوقی کنونی، جلد دوم (تعزیرات).

3- قانون مجازات ی در نظم حقوقی کنونی، جلد سوم (جرائم رایانه ای).

4- قانون مجازات نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی.

5- دیگر قوانین کیفری در نظم حقوقی کنونی.

6- ادله و ابزار اثبات دعوا (دلایل اثبات بز اری) در نظم حقوقی کنونی (کیفری).

7- آیین دادرسی کیفری جدید در نظم حقوقی کنونی.

8- دلایل اثبات بز اری.

9- دوره سه جلدی حقوق جزای عمومی منطبق بر قانون مصوب 01/02/1392.

12- دوره سه جلدی حقوق جزای اختصاصی منطبق بر قانون مصوب 01/02/1392.

15- دوره دو جلدی آیین دادرسی کیفری منطبق بر لایحه جدید.

17- آئین دادرسی کیفری اختصاصی.

18- دوره دو جلدی دایره المعارف حقوق جزا و جرم شناسی.

ب2- بخش ترجمه

زیر نظر سعید صالح احمدی

توسط مریم سلطانیان

1- ترجمه لمعه دمشقیه شهید اول

1-1- جلد نخست قسمت نخست متاجر و عقود معیّن (عقود لازم)

2-1- جلد دوم قسمت دوم متاجر و عقود معیّن (عقود جایز)

3-1- جلد سوم احوال شخصیّه 1 (نکاح، طلاق و...)

4-1- جلد چهارم احوال شخصیّه 2 (ارث، وصّیّت و حجر)

5-1- جلد پنجم قسمت نخست بخش جزایی (حدود، قصاص و دیّات)

6-1- جلد ششم قسمت دوم بخش قضایی (قضاء، شهادت، سوگند و اقرار)

......................................................

ب 3-

گردآوری و تدوین مجموعه های نفیس فقه ی

زیر نظر سعید صالح احمدی

توسط مریم سلطانیان

متن عربی قسمت های حقوقی لمعه دمشقیه شهید اول؛ بر اساس نسخه های معتبر

(متون فقه 4 و 3 و 2 و 1 دوره کارشناسی) و (متون فقه دوره کارشناسی ارشد) و (متون فقه های دوره ی) 230 صفحه

متن کامل عربی مکاسب شیخ مرتضی انصاری، ج 1؛ بر اساس نسخه های خطی؛ همراه با چند صفحه ارزشمند از دست خط های آن فقیه بزرگ؛ برای آزمون های ورودی دوره های ی (و خود دوره های ی) 300 صفحه

متن کامل عربی مکاسب شیخ مرتضی انصاری، ج 2؛ بر اساس نسخه های خطی؛ همراه با چند صفحه ارزشمند از دست خط های آن فقیه بزرگ؛ برای آزمون های ورودی دوره های ی (و خود دوره های ی) 320 صفحه

متن کامل عربی کتاب معارج الاصول محقق حلی؛ بر اساس نسخه های معتبر؛ منبع نفیس و معروف برای پژوهش و منبع مورد استفاده اساتید مولف؛ 240 صفحه

متن کامل عربی قسمت های حقوقی کتاب المقنع شیخ صدوق؛ بر اساس نسخه های معتبر؛ منبع نفیس و معروف برای پژوهش و منبع مورد استفاده اساتید مولف؛ 220 صفحه

ج-

کامل ترین مجموعه قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه ها (توسط سودابه صالح احمدی زیر نظر سعید صالح احمدی)

1- حقوقی

مجموعه کامل قوانین حقوقی - 1800 صفحه ی

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به حقوق تجارت - 1340 صفحه ی

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به کارشناسی و کارشناسان رسمی - 1450 صفحه ی

مجموعه موافقتنامه های تجاری بین المللی ایران برای گسترش تجارت بین الملل - 640 صفحه ی

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به حقوق بانکی -

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به چک، سفته، برات و پول (کامل) - 1080 صفحه جیبی = 510 صفحه ی

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به حقوق خانواده، ازدواج و طلاق

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به عقد اجاره و روابط موجر و مستأجر

مجموعه قوانین راجع به حقوق ثبت اسناد و املاک، امور اراضی و موقوفات (کامل) - ج 1 - 2460 صفحه ی

مجموعه قوانین راجع به حقوق ثبت اسناد و املاک، امور اراضی و موقوفات (کامل) - ج 2 - 730 صفحه ی

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به مالکیت معنوی، ثبت علائم و اختراعات (کامل) - 770 صفحه جیبی = 310 صفحه ی

مجموعه قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به ثبت احوال - 790 صفحه جیبی = 320 صفحه ی

مجموعه کامل قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به وک ، سردفتری، دفتریاری، کارشناسی و ترجمه اسناد (کامل) 1050 صفحه جیبی = 490 صفحه ی

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های امور حسبی، ارث و وصیّت - 670 صفحه جیبی = 320 صفحه

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به مسئولیّت (کامل) -

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های حقوق تعاون (کامل) 305 صفحه ی

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به حقوق آب، حقوق دریایی، دریانوردی، رودخانه ها و انهار (کامل)

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به حقوق مصرف (کامل)

مجموعه کامل قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی (کامل)

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به وک (کامل) -

مجموعه کامل آیین نامه های اجرایی قوانین مدنی و ثبتی (کامل)

مجموعه قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به زمین شهری -

مجموعه قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به کشاورزی، باغداری و دامپروری

مجموعه قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به ثبت شرکت ها -

مجموعه قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به ثبت احوال و احوال شخصیّه -

گزیده قوانین داخلی، آیین نامه ها و بخشنامه های حقوق تجارت -

گزیده قوانین داخلی، آیین نامه ها و بخشنامه های قوه قضائیه راجع به حقوق ثبت -

گزیده اسناد بین المللی راجع به ثبت علائم و اختراعات -

گزیده قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به وقف -

2- حقوق کیفری

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های حقوق کیفری (کامل)

مجموعه قوانین راجع به آیین دادرسی کیفری

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به تشدید مجازات ها (کامل) -

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به مبارزه با جرائم (کامل) -

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به تعزیرات (کامل)

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به نیروهای مسلح (کامل)

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به مبارزه با ، قاچاق کالا، ارز و انسان (کامل)

مجموعه قوانین راجع به محیط زیست، شکار، دام، صید و معدن

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های به اصل 49 قانون اساسی (کامل)

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های ضد تخلفات در حقوق ایران

گزیده قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به تعزیرات حکومتی

3-قضایی

مجموعه کامل قوانین آیین دادرسی مدنی، کیفری، تجاری، امور حسبی، اداری، نیروهای مسلح، جرائم رایانه ای و ویژه ت (کامل) -

مجموعه کامل قوانین، آراء، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به داوری (کامل) -

مجموعه قوانین راجع به شوراهای حل اختلاف (کامل) -

گزیده قوانین راجع به اجرای احکام -

گزیده آیین نامه های مصوب و ابلاغ شده از سوی رئیس قوه قضائیه -

گزیده آشنایی با قوانین دیوان عد اداری

4-حقوق عمومی

مجموعه کامل قوانین شهرداری و شوراها -

مجموعه کامل قوانین مالی، مالیاتی و اقتصادی

مجموعه کامل قوانین راجع به صادرات و واردات

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به حقوق گمرکی (کامل) -

مجموعه قوانین راجع به حقوق کار، نظام صنفی، حقوق اداری، استخدام و بازنشستگی (کامل) -

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به حقوق کار (کامل) -

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به استخدام، بازنشستگی و باز ید -

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به نظام صنفی -

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به بانکی و پولی

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به صنعت (کامل) -

مجموعه کامل قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به هدفمندسازی یارانه ها و سهام عد

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به بیمه، رفاه و تأمین اجتماعی (کامل) -

مجموعه کامل قوانین راجع به حمل و نقل داخلی و بین المللی (کامل) -

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به رایانه و رسانه (کامل) -

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به مناقصه ها و مزایده ها

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به پزشکی، سلامت و بهداشت (کامل) -

مجموعه کامل قوانین، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به برنامه های توسعه در ایران

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به ی

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به انتخابات و همه پرسی

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به قانون وصول برخی از درآمدهای ت و...

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به دیوان محاسبات کشور

مجموعه کامل قوانین داخلی و بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به پست، مخابرات و ارتباطات

مجموعه کامل قوانین راجع به موسسات عمومی و خصوصی

مجموعه کامل قوانین داخلی و اسناد بین المللی، آراء، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های راجع به سیاست

مجموعه قوانین انقل

گزیده آراء، آیین نامه ها و قوانین راجع به حقوق کار -

گزیده آشنایی با قوانین دیوان عد اداری -

گزیده قوانین راهنمایی و رانندگی -

گزیده قوانین راجع به آموزش، فرهنگ، مطبوعات و

گزیده قوانین ورزشی و گردشگری

5- و بین الملل

مجموعه کامل قوانین راجع به حقوق بین الملل خصوصی در ایران

مجموعه کامل قوانین راجع به حقوق بین الملل عمومی در ایران

مجموعه کامل قوانین راجع به حقوق ن (کامل) -

مجموعه کامل قوانین راجع به حقوق کودک (کامل)

مجموعه کنوانسیون های بین المللی 1

مجموعه کنوانسیون های بین المللی 2

مجموعه کامل قوانین، راجع به حقوق اقلیّت ها (پیروان دیگر ادیان آسمانی) قابل استفاده برای دادگاه ها (کامل) -

مجموعه قوانین راجع به حقوق علیه جنگ، تروریزم، بهره کشی، رفتارها و اعمال غیرانسانی و خشونت آمیز (کامل) -

6- مجموعه های کلی

مجموعه کامل بخشنامه های رئیس قوه قضائیّه

گنجینه مجموعه کامل آیین نامه های اجرایی قوانین کاربردی - جلد 1 -

گنجینه مجموعه کامل آیین نامه های اجرایی قوانین کاربردی - جلد 2 -

مجموعه کامل قوانین مهم و کاربردی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (کامل) -

مجموعه آراء دادگاه عالی انتظامی قضّات - ج 1 - حقوقی

مجموعه آراء دادگاه عالی انتظامی قضّات - ج 1 - کیفری

مجموعه قوانین تفسیری و استفساری در ایران (کامل) -

مجموعه آیین نامه های داخلی مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت ت و شورای عالی اداری

مجموعه کامل آراء، قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه های راجع به وظایف و اختیارات برخی اشخاص حقوقی در ایران

مجموعه کامل آراء، قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه های راجع به وظایف و اختیارات برخی کمیسیون ها

مجموعه اساسنامه های کاربردی تر

مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور - جلد 1 (حقوقی)

مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور - جلد 2 (کیفری)

مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عد اداری - جلد 1 -

مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عد اداری - جلد 2 -

مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عد اداری - جلد 3 -

مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عد اداری - جلد 4 -

مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عد اداری - جلد 5 -

مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عد اداری - جلد 6 -

7-مجموعه قوانین آزمونی

مجموعه کامل قوانین برای آزمون های حقوقی ( ی، کارشناسی ارشد، وک ، قضاوت، سردفتری، مشاوره حقوقی قوّه قضائیّه، آزمون های استخدامی و گرایش های مرتبط با رشته حقوق -

مجموعه قوانین آزمونی ورودی مقطع ی و کارشناسی ارشد رشته های حقوق عمومی، حقوق بین الملل، روابط بین الملل و

مجموعه قوانین کیفری برای داوطلبان آزمون ورودی ی و ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

مجموعه قوانین حقوقی برای آزمون ی و کارشناسی ارشد (رشته های حقوق خصوصی، حقوق خانواده، حقوق تجارت بین الملل، حقوق اقتصادی، حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، حقوق مالکیّت فکری، حقوق شرکت های تجاری

مشاهده متن کامل ...

نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵
درخواست حذف اطلاعات

نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵

 -sample-test-questions-of-traffic-regulations

نکته :

تمامی سوالات از منابع معتبر گرد آوری شده و تمامی پاسخنامه ها صحیح می باشد.

با خواندن این نمونه سوالات نیاز به هیچ کتاب و جزوه ای برای شرکت در آزمون آیین نامه مقدماتی و اصلی ندارید.(سه آزمون را به صورت رایگان قرار دادیدم برای مشاهده ۲۶ آزمون دیگر باید ید کنید)این مجموعه از منابع بسیار معتبر جمع آوری شده که در آزمون های سال ۹۵ برگزار شده لازم به ذکر است پاسخنامه تمامی سوالات صحیح می باشد.با خواندن این سوالات قبولی شما را در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی تضمین میکنیم.بسته نمونه سوالات آیین نامه شامل بیست و شش آزمون بوده و در هر آزمون ۳۰ سوال طراحی شده است.آزمون شماره یک تا سه این بسته را به صورت رایگان برای کابران عزیز قرار داده شده این سوالات به صورت تستی می باشد تمامی سوالات ایین نامه را می توانید در کمتر از دو ساعت مرور کنید.همان طور که میدانید در هر آزمونی مطالعه نمونه سوالات دوره های قبل آزمون و مطالعه ی جزوات آموزشی و خلاصه مطالب یکی از بهترین و مهمترین عوامل تسلط به موضوعات یاد گرفته شده و مرور سریع مطالب است .همانطور که مستحضر هستید بیشتر جرایم راهنمایی و رانندگی به علت اطلاع نداشتن از قوانین است بنابراین امروزه آزمون راهنمایی و رانندگی اهمیت بسیار زیادی یافته است .این سوالات به صورت یک یکی تایپ شده و تابلوها جمع آوری شده بنابراین مانند دیگر نمونه سوالات موجود در اینترنت اسکن شده و بدون کیفیت نیست.(بعضی از کاربران عزیز تماس میگیرند که چرا سوالات را رایگان نگذاشتید دوستان توجه کنید برای جمع آوری این سوالات هزینه بسیار زیادی پرداخت کردیم و با قیمت ناچیز برای آماده نمودیم)

سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

نمونه سوالات آیین نامه

آیین نامه رانندگی

آیین نامه

 

 

 

این سوالات را در هیچ وب سایتی مشاهده نخواهید کرد

 

 

   سوالات آزمون شماره یک :

sample-questions-traffic-regulation

 

sample-questions-driving-regulation2

 

gggggggggg

 

 

bylaw-answer-questions-driving

 

help-answer-questions-bylaw

   سوالات آزمو ن شماره دو :

 -free-questions-regulations

 

fffffffffffffffff

 

ssssssssssss

ssssss20

 

downlod-pasokh

   سوالات آزمون شماره سه:

test-traffic1

 

test-traffic2

 

 

test-traffic3

 

test-traffic4

 

 

test-traffic5

test-traffic66

 

سوالات آیین نامه بهمراه پاسخنامه صحیح

همانطور که مشاهده می کنید این سوالات عین سوالات برگزار شده آزمون های آیین نامه راهنمایی و رانندگی می باشد شما با خواندن این سوالات با سوالات آزمون آیین نامه اصلی آشنا می شوید.برای ید ۲۶ آزمون دیگر از لینک ید آنلاین  اقدام نمایید.

 

 

 

نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵

 

نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵ ۹۰۵۷نمونه-سوالات-آزمون-اصلی-آیین-نامه-راهن با خواندن این سوالات قبولی شما را در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی تضمین میکنیمبسته نمونه مطالبتون خوبه ولی میشه لطفا فنی بیشتر بزارین من مقدماتی رو ‘ : ۵۱۶۱۶ سوالات فنی آیین نامه راهنمایی و رانندگی – انجمن ین مکانیک تیران xc120 29, 2013 – سوالات فنی آیین نامه راهنمایی و رانندگی – ۱- در طول روز ۲- هیچوقت ۳ – هنگام آموزش رانندگی ۴- در شرایط اضطراری ۱۱- لاستیک سایی نا متوازن یا کلیه سوالات سال ۹۵ ازمون ایین نامه راهنمایی و رانندگی + رایگان c2 18, 2016 – نمونه سوالات سال ۹۵ برای آیین نامه راهنمایی ورانندگی جدید – آزمون های ادواری فنی و حرفه ای و نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی و راهنمای ‘ ۲ : ۳۲۷۱۶ آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی ( جدید )| تست | ۹۵ | آزمون آنلاین › آزمون آنلاین ۹۵، تست آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۴، نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی ۹۵ سوالات خیلی خوب بود اگه بتونید سوالات فنی آیین نامه رو هم بزارید خیلی عالی جزوه و نمونه سوالات تستی و تشریحی آیین نامه راهنمایی و رانندگی cxcc5 مجموعه طلایی آموزش آیین نامه و تست زنی آزمون آیین نامه رانندگی – همه چیز در مورد خودرو در این مجموعه بیش از ۷۵۰ سوال تستی و تشریحی آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی و یک جزوه ی آموزشی از نکات آموزش عملی و نکات مهم کتاب و سوالات فنی و حرفه ای نمونه سوالات با جواب برای امتحان آیین نامه رانندگی | بانک اطلاعات نرم نمونه-سوال-با-جواب-آیین-نامه-رانندگی ۲۰, ۲۰۱۵ – جزوه ی دستنویس تک صفحه ای پیش رو نمونه سوال قسمت فنی جهت آمادگی برای آزمون آئین نامه ی راهنمایی و رانندگی است که مقدمه ای برای گرفتن جواز نمونه سوالات فنی جهت آزمایش – آموزش جامع قوانین ومقررات راهنمائی و رانندگی c11نمونه+سوالات+فنی+جهت+آزمایشآرشیو سوالات آئین نامه راهنمایی و رانندگی – گنجینه فایل های دیجیتالی ۲۴cسوالات-آئین-نامه-راهنمایی-و-رانندگی cc – 8,985; نمونه سوالات نقاش ساختمان درجه ۳ فنی و حرفه ای – ۹۱۱; سوالات طلا و جواهرسازی آزمون ادواری (فنی و سوالات آئین نامه راهنمایی و رانندگی سوالات رایگان ازمون آیین نامه اصلی ۹۵ c-1395 15, 2016 – مرجع سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی ۹۵ – گروه آموزشی نیم کلاج بر آن شده که فرآیند انتخاب تیم های ملی در سال فنی ۹۵-۹۴ اعلام شد شرایط ویژه برای نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی – بانک مقالات فارسی ۶۱۷۳۸– نمونه سوالات مهم تست آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب سوالات امتحان آیین نامه رانندگی سوالات مقدماتی آیین نامه ۳ : تعویض دنده ، مهارت یا دانش فنی ؟ بسته آموزشی و نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگیکد › نمونه سوالات و موفقیت › آزمون رانندگی ۲۴, ۲۰۱۴ – نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی قبولی خود را در آرمون و اخذ گواهینامه قطعی کنید حتی اگر ۳ : تعویض دنده ، مهارت یا دانش فنی ؟ جدیدترین کتاب ایین نامه راهنمایی+رانندگی سال ۹۵ : کتاب جدید آیین نامه آیین-نامه-جدیدجدیدترین+کتاب+ایین+نامه+راه کتاب نگارش سال ۱۳۹۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی ویژه متقاضیان دریافت گواهینامه راهنمایی و رانندگی فهرست : فصل چهار-معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه ۱۸۰۳۲۰۱۶ – نمونه سوالات سال ۹۵ برای آیین نامه راهنمایی ورانندگی جدید – رایگان نمونه سوال فنی راهنمایی رانندگی – یک مدیر ۲۴نمونه%۲۰سوال%۲۰فنی%۲۰راهنمایی%۲۰رانندگی-۲آموزشگاه رانندگی حامد- ساری – نکات مهم مربوط به مبحث سوالات فنی -۱۵x آموزشگاه رانندگی حامد- ساری – نکات مهم مربوط به مبحث سوالات فنی – ارائه خدمات به راهنمایی ۱۰۰ درصد آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی سال ۱۳۹۴ به صورت آنلاین نمونه سوالات فنی راهنمایی و رانندگی – آموزش رانندگی – ساخت وبلاگ ۵۳ نمونه سوالات فنی راهنمایی و رانندگی – – آموزش رانندگی رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی رایگان جدیدترین سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، نمونه سوالات هنرجویان گرامی که در کلاسهای تئوری آئین نامه ، فنی و عملی شهر شرکت نمودند و سامانه آموزش و آزمون آنلاین رانندگی | آزمونهای آنلاین آیین نامه رانندگی و zzآزموهای-الکترونیک این آزمونها بر اساس مطالب موجود در کتاب آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی تهیه شده و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گرفته است در پایان هر آزمون می توانید کارنامه وبلاگ تخصصی گواهینامه رانندگی رضا احمـدی ۱۸, ۲۰۱۶ – هنرآموزان عزیز آنچه به عنوان نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی در افسر کاردان فنی آزمایش رانندگی با وسیله نقلیه مخصوص انجام گیرد رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی | برترین های نت مجموعه آموزشی و نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی هنرجو پس از اتمام کلاسهای تئوری (آئین نامه و فنی ) با واریز هزینه کلاس عملی شهر خود به شماره نمونه سوالات آیین نامه ۹۵ – آزمون اصلی ۹۵z 9 دوره تست های اصلی آزمون آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی (هر دوره ۳۰ سوال)۹۵ که دچار نقص فنی شوید ۳)وقتی بصورت دوبله پارک می کنید ۴)مورد ۱ و ۳ رانندگی در رایگان کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی- فرمت – درس کده —c- رایگان کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی به صورت کامل و فرمت فصل چهارم – معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه آموزش ساده و تصویری پارک دوبل · رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی · رایگان نمونه سوالات آیین نامه نمونه سوالات آیین نامه رانندگی ازبخش فنی – آهنگ با x4-zنمونه+سوالات+آیین+نامه+رانندگی+ازبخش نمونه سوالات ایین نامه آیین نامه راهنمایی و رانندگی رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگینمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی نمونه سوالات آزمون اصلی نمونه سوالات کمک راهنمایی + پاسخ (فنی و جهان بینی) – اردک ۲۲۷۵ ۱ – نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی + پاسخ ( تستهای اصلی آزمون ۶۵۴ برای ثبت نام در آزمون سراسری جهان بینی و فنی کنگره ۶۰؛ سال ۹۲ که در مورخ نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی – ۳۰۹۰۰ ۳۰۹۰۰۱۳۹۵۰۲۰۹-۵ نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی متفرقه نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی · سوالات کلاه گیس باف با موی طبیعی آزمون ادواری فنی و حرفه ای نمونه سوالات فنی برای امتحان ایین نامه در سال ۹۵،فقط فنی | خبرخوان ۱۱۰نمونه+سوالات+فنی+برای+امتحان+ایین+نامه+د نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۴ نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۴ آیین نامه راهنمایی و رانندگی نمونه سوالات آیین نامه آزمون آیین نامه رایگان آموزش آیین نامه راهنمای رانندگی بایگانی – آزمون آیین zcآموزش-هاآموزش-آیین-نامه-راهنمای-رانندگی در اقدامی جدید قرار است به مرور تعدادی از سوالات را بدون وارد در آزمون و بصورت در این قسمت از سایت آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی رانندگی قست داریم تا بخش های در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که موجب کـاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا ۳۰۰ نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی | بانو آرت -۳۰۰-نمونه-سوال-آزمون-آیین-نامه-راه آمادگی – تصادف – حق تقدم – آگاهی از خطرات و هوشیاری – برخورد و واکنش – مقررات راه و آزادراه – هدایت و کنترل وسیله نقلیه – رانندگان و عابرین آسیب پذیر ، عابرین نرم افزار آموزش راهنمایی و رانندگی به همراه نمونه سوالات برای ویندوز فون › نرم افزار › کاربردی نرم افزار آموزش کامل و بسیار عالی آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای ویندوز فون در علائم رانندگی; – مراکز پلیس +۱۰; – مراکز معاینه فنی; – آموزشگاه های راهنمایی و نمونه سوالات فنی خودرو در آزمون رانندگی آنلاین نمونه سوالات فنی خودرو در آزمون رانندگی آنلاین قابلیت نصب بر روی تمام ویندوزها نرم افزار آموزشی آیین نامه راهنمایی و رانندگی اشنایی با نمونه سوالات ادامه مطلب آزمون آیین نامه | مرجع آزمون آنلاین ایران | یک آزمون ۱z آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی آنلاین | نمونه سوالات آئین نامه تستی و تشریحی | نرم افزار امتحان ایین نامه رانندگی | آزمون آنلاین آیین نامه رایگان نمونه سوالات فنی خودرو در آزمون رانندگی آنلاین نمونه سوالات فنی خودرو در آزمون رانندگی آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی و آزمون کامپیوتری به کمک این نرم افزار آموزشی می توانید نمونه آزمون راهنمایی و رانندگی را سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی (تمامی سوالات) – بزرگترین -۳۳ در این مجموعه تمامی سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی گنجانده شده است مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در پی اعلام رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران سوال و جواب در مورد کلیه قوانین ایین نامه رانندگی-تصادفات و ۴۸۹۳۳۷۷۲ ۶, ۲۰۰۸ – کلیه سوالات و مشکلات خود در زمینه قوانی راهنمایی و رانندگی و انظامی مرتبط با رسمی دادگستری و کارشناس فنی راهنمایی و رانندگی پاسخ داده شود عنوان شغلی: کارشناس فناوری اطلاعاتفایل های موجود در این بسته:نمونه سوالات تخصصی کارشناس فناوری اطلاعات (همراه پاسخنامه)– ۱۰۰ نمونه سوال درس ی نرم افزار نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵ – نود تی وی ایران ۹۰+نمونه+سوالات+آزمون+اصلی+آیین+نامه+راهنمایی+و+ مجموعه آموزشی و نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی سال ۱۳۹۵ به صورت فایل های کاربردی – سنجش و نمونه سوالات آزمون های ادواری فنی و حرفه ای و نمونه نمونه سوالات مهم آئین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۴ – سرویس ایران c ۲۱) رانندگی با چه نوع وسیله نقلیه‌ای ممنوع می‌باشد؟ داشتن عیب و نقص فنی یا نداشتن وسایل ایمنی کامل برابر نظر کارشناس راهنمایی و رانندگی ۲۲) نقص فنی در خودرو کاملترین نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی موجود در zکاملترین-نمونه-سوالات-اصلی-آیین-نامه ۱۷, ۲۰۱۶ – نمونه تصاویری از فایل نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی : تست زنی مخصوص موبایل راهنمایی و رانندگی , آموزش تعویض دنده مهارت و دانش فنی سوالات معتبر ایین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب(سال ۹۵) c-442 سوالات عمومی کنکور فنی و حرفه ای با جواب :: سوالات معتبر ایین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب(سال نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵ نمونه سوالات فنی جهت آزمایش – آموزش جامع قوانین ومقررات راهنمائی و رانندگی آرشیو وبلاگ آئین نامه و کتاب آموزش جامع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی | امتحان فنی ۲۰, ۲۰۱۵ – در اینجا برای آموزش بهتر آیین نامه راهنمایی و رانندگی آزمونهای آنلاینی را برای شما دوستان قرار داده ایم که حاوی بیش از ۵۵۰ سوال آیین نامه راهنمایی و نمونه سوالات فنی راهنمایی رانندگی – آموزش رانندگی -۶۰۲۱۸ نمونه سوالات فنی راهنمایی رانندگی, نمونه سوالات آزمون گواهینامه رانندگی, نمونه سوالات علائم راهنمایی و رانندگی, در رانندگی، ابدا تحت تاثیر بوق و چراغ ی قرار نمونه سوالات آزمون فنی رانندگی – آموزش رانندگی zc+نمونه+سوالات+آزمون+فنی+رانندگی نمونه سوالات علایم راهنمایی رانندگی, نمونه سوالات امتحان راهنمایی و رانندگی, نمونه سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی,, نمونه سوالات آزمون فنی رانندگی, حق تقدم چیست؟اطلاعات کتاب : پایه یکم: آموزش فنون رانندگی و سوال و جواب فنی برای پایه-یکم-آموزش-فنون-رانندگی-و-سوال-و-جواب-فنی-برا از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به عدم رواج فرهنگ صحیح رانندگی و بی‌توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی اشاره کرد کتابچه حاضر، به منظور پیش‌گیری از وقوع حوادث، کاهش نمونه سوالات آئین نامه رانندگی – نمونه سوالات آیین نامه رانندگی – c zc7 نمونه سوالات آیین نامه رانندگی – آمـوزشــی علــمی فــرهنگی تــاریخی اجتماعــی سمت چپ مسیر را کنترل و برای آگاهی سایر رانندگان از ژراغ راهنمایی استفاده نمایید و فنی وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا افزایش بیش از حد سوالات آزمون اصلی آیین نامه :: آموزشگاه راهنمایی و رانندگی آینده c-c-c -سوالات-آزمون-اصلی-آیین-نام ۲, ۲۰۱۵ – پاسخ راهنمایی و رانندگی به کاربر سوالات آزمون اصلی آیین نامه خبر آنلاین:آموزش رو مه ایران۹۱۴۲۴: گفت وگوی تفصیلی با معاون فنی آموزش آیین نامه رانندگی بصورت فشرده و سریع cآموزش-آیین-نامه-رانندگی مجموعه سوالات فشرده آموزش آیین نامه رانندگی عیب و نقص فنی یا نداشتن وسایل ایمنی کامل برابر نظر کارشناس راهنمایی و رانندگی ۲۲) نقص فنی در خودرو چیست؟ آزمون آنلاین آیین نامه | اخذ گواهینامه رانندگی آموزشگاه رانندگی رحیمی آموزشگاه رانندگی رحیمی | اخذ گواهینامه رانندگی | آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی | آموزش رانندگی برای آموزش های رانندگی و فنی تصویری تهیه و تنظیم شده و نزدیکترین سوالات به سوالات اصلی ازمون ایین نامه راهنمایی و رانندگی را تجربه خواهید نمود آزمون آیین نامه آنلاین شماره ۷ – آزمون آنلاین آیین نامه | اخذ گواهینامه رانندگی آزمون-آیین-نامه-آنلاین-شماره-۷ c 15, 2014 – کدامیک از موارد زیر نقص فنی محصوب نمیشود ؟ ۱ رنگ سیاه و سفید در علایم راهنمایی به چه معناست ؟ ۱ سوالات فنی مورد نظر در آزمون ها مطرح شده نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی رایگان – ع ,ع جدید cنمونه-سوالات-آیین-نامه-راهنمایی-و-رانن چه موقع نباید از فلاشر استفاده شود؟ ۱)هنگام ب ل ماشین ۲)زمانی که دچار نقص فنی شوید ۳)وقتی بصورت دوبله پارک می کنید ۴)مورد ۱ و ۳ رانندگی در روز و شرائط رایگان فایل های کاربردی c رایگان فایل های کاربردی – سنجش و نمونه سوالات آزمون های ادواری فنی و حرفه ای و نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی و راهنمای کاربردی محبوبیت نمونه سوالات آزمون فنی رانندگی zc_نمونه%۲۰سوالات%۲۰آزمون%۲۰فنی%۲۰را c 3, 2014 – نمونه سوالات علایم راهنمایی رانندگی, نمونه سوالات امتحان راهنمایی و رانندگی, نمونه سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی,, نمونه سوالات آزمون فنی رانندگی, سوالات فنی آیین نامه راهنمایی و رانندگی فنیc آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی شبیه سازی شده ، که باعث کاهش استرس و سوالات خیلی خوب بود اگه بتونید سوالات فنی آیین نامه رو هم بزارید خیلی عالی نکات کلیدی آیین نامه رانندگی جهت آزمون – میهن وب ۵۰۱ ۵۰۱c › آموزشهای عمومی ۲۳, ۲۰۱۴ – نکات کلیدی آیین نامه رانندگی از متن کتاب و از مطالب مهم آن بوده و نتیجه و نکات کلیدی آیین نامه راهنمایی و رانندگی درصد قبولی شما را بیشتر وقتی دچار نقص فنی شوید یک پیشنهاد ویژه : نمونه سوالات آیین نامه رانندگی رایگان سوالات کشوری آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵ -c-95 18, 2016 – سوالات آیین نامه آموزشگاه رانندگی پاسارگاد شیراز جزوه و نمونه سوالات آیین راهنمایی و رانندگی۱)هنگام ب ل ماشین ۲)زمانی که دچار نقص فنی شوید جونمونه سوال آئین نامه راهنمایی و رانندگی رایگان ارسال نمونه آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی – مرجع سئوالات تستی ایران cxx برای استفاده از امکانات کامل و صدها سئوال فنی و تخصصی و همچنین استفاده از فایل آموزشی آیین نامه میتوانید، مجموعه کامل سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۲ پکیج نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی رانندگی ۹۳ – وطن نیاز z8 کاملترین مجموعه آموزشی و نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی آیا حجم کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای شما زیاد ۳ : تعویض دنده ، مهارت یا دانش فنی ؟ نمونه سوالات فنی ایین نامه راهنمایی رانندگی | ایران – صفحه اصلی نمونه+سوالات+فنی+ایین+نامه+راهنمایی – ۴, ۲۰۱۶ – نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۴ نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۴ آیین نامه راهنمایی و رانندگی نمونه سوالات فنی راهنمایی رانندگی با جواب – آ ین اخبار ایران و جهان c?=سوالات+فنی+راهنمایی+رانندگی+با+جواب یک علامت راهنمایی و رانندگی جدید در شهر استکهلم سوئد به رانندگان وسایل نقلیه در خصوص عابرانی که سرشان در گوشی‌های تلفن‌شان است، هشدار می‌دهد به گزارش گروه آزمون آیین نامه رانندگی(قبولی ۱۰۰٪) در کافه‌بازار برای اندروید · کافه :czc1365?= بار اول و ۵ دقیقه ای در آیین نامه قبول شید کل سوالات آیین نامه اصلی اینجاست بهترین این برنامه کاملا شبیه آزمون آیین نامه رانندگی می باشد که شامل کلیه نمونه سئوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی می باشد که اگر کل اضافه شدن سوالات فنی سال ۹۵ نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی – آموزش فنی و حرفه ای – تهران zc › آموزش › آموزش فنی و حرفه ایی نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی بهمراه جزوه از این آدرس: :c نمونه سوالات فنی راهنمایی رانندگی – آموزش رانندگی – ساخت وبلاگ فارسی z+نمونه+سوالات+راهنمایی+و+رانندگی+۹۰ نمونه سوالات آموزشگاه های رانندگی, نمونه سوالات ازمون علایم رانندگی, نمونه سوالات فنی راهنمایی رانندگی, نمونه سوالات آزمون گواهینامه رانندگی, نمونه سوالات علائم راهنمایی نمونه سوالات ایین نامه رانندگی نسخه ۷ zcنمونه-سوالات-ایین-نامه-رانندگی-نسخه-۷ آشنایی با نمونه سوالات ایین نامه راهنمایی رانندگی، انجام آزمون آزمایشی از سوالات آیین سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگینمونه سوالات آشپزی درجه ۲ آزمون ادواری فنی و

نوشته نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵ اولین بار در مرکز پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.مشاهده متن کامل ...
آران : شهرک تاریخ
درخواست حذف اطلاعات

** شهر آران ( آلان یا چهل حصاران سابق) در 5 کیلومتری شهر کاشان و در فاصله 250 کیلومتری تهران واقع شده است. این شهر کوچک97 هزار نفری( به همراه شهر بیدگل) دارای آثار تاریخی چندی است که در نظر اول به چشم نمی آید. البته بسیاری از این آثار و بناهای تاریخی در نگاه اول کم اهمیت و غیرمشهور می باشند، اما هرکدام حکایتگر تحول و گذر زمان در این شهر به ظاهر ناشناخته هستند و ضمناً تنوع و تعدد این آثار خود از حقیقتی دیگر بر می دارد و آن این است که نمادهای سنت تا چه اندازه در ایران فراوان و قدرتمندند . تاریخنگار که خود رگه ای از این شهر دارد، متاسف است که چرا این مجموعه های عظیم تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران زمین به جاذبه های گردشگری و اشتغال و درآمدزائی و معرفی مدنیت ایران بزرگ تبدیل نمی شوند؟

* خانه های تاریخی

- خانه آقا سلیم : خیابان محمد هلال -محله بازار- خانه والی کاشان: سلیم آرانی

- خانه مسعودی : خیابان محمد هلال -محله دربند-ضلع جنوبی میدان دربند

- خانه شیخ ال : خیابان محمد هلال - محله دربند ضلع جنوبی میدان دربند

- خانه نظام وفا : خیابان محمد هلال -محله دربند-میدان دربند-روبروی مسجد باباحاجی

- خانه حاجی آقا : خیابان محمد هلال -محله دربند-ضلع جنوبی میدان دربند

- خانه دانش : خیابان محمد هلال -محله دربند-ضلع جنوبی میدان دربند

- خانه عبدالله خان اکرمیان : خیابان محمد هلال -محله سرکوچه دراز

- خانه تاریخی اکرمیان : خیابان محمد هلال -محله سرکوچه دراز

- خانه حاج محمد دربندی : خیابان محمد هلال -محله بازار

- خانه علمای جبل عاملی : خیابان محمد هلال -محله قاضی

- خانه قدیمی نانوا : خیابان محمد هلال-میدان بزرگ

- خانه ارباب رحیم : بخش مرکزی -خیابان ابوالفضل-کوچه منتهی به میدان بازار

- خانه تاریخی یان : بخش مرکزی خیابان نواب صفوی-دروازه سوراخ باره محله توی ده

- خانه تاریخی عباسیان : بخش مرکزی -خیابان22 بهمن-جنب حسینیه سلمقان

- خانه اسماعیلی : خیابان22 بهمن-جنب خانه بنی طباء

- خانه تاریخی کمباف : بخش مرکزی- خیابان22 بهمن-محله توی ده-کوچه ساطع

- خانه تاریخی صباحی بیدگلی : بخش مرکزی- خ22 بهمن-کوی درب ریگ-کوچه صباحی بیدگلی

- خانه تاریخی ارباب پور : بخش مرکزی -خیابان22 بهمن-محله سلمقان-کوچه پشت حسینیه

- خانه تاریخی رجبیان: بخش مرکزی -خ22 بهمن-سرحد خانقاه حاج عبدالصمد-کوچه

- خانه تاریخی واصف : محله توی ده

- خانه صابری : محله توی ده

- خانه ارب ان : بخش مرکزی- شهر نوش آباد-منطقه شهید باهنر-کوی ربانی زاده

- خانه حاج ذبیح الله ارباب : شهر نوش آباد-منطقه شهید رجایی

- خانه نصرآباد : شهر سفید شهر

- خانه امینی : روستای علی آباد-جنب باغ مهدی خان

- خانه تاریخی رعیت: روستای علی آباد-بلوار اصلی -کوچه مسجد جامع-جنب باغ مهدی خان

- خانه عمارت : روستای علی آباد-جنب باغ امین

- خانه : روستای علی آباد

- خانه زیادتی : روستای یزدل

- خانه حیدریان : روستای یزدل

- خانه مسعود حسینی : روستای یزدل - جنب حسینیه اباالفضل

- خانه تقوایی : روستای یزدل

- خانه عمارتی : شهر نوش آباد-منطقه شهید رجایی

- خانه قدیری : روستای علی آباد-پشت خانه عمارت

** مساجد و حسینیه ها

- مسجد بازار : خیابان محمد هلال - محله بازار

- مسجد بابا حاجی : خیابان محمد هلال -محله دربند

- مسجد ملا علی : خیابان محمد هلال -مجموعه قاضی

- مسجد م آباد : بخش مرکزی-دشت م آباد

- مسجد شیخ عبدالصمد بیدگل : سه راه جمال آباد -کوچه عبدالصمد

- مسجد علی(ع) : محله درب ریگ-جنب درب ریگ-محله یزدلان

- مسجد و آب انبار مدرسه : محله سلمقان-جنب محور 16 متری-خیابان توی ده

- مسجد ابو لؤلؤ : محله درب ریگ

- مسجد ملا محمود و زاده رضا : خیابان22 بهمن-کوچه بنی طباء

- مسجد جعفر : محله درب ریگ -نبش خیابان22 بهمن-کوچه -مقابل تاریخی بیدگلی

- مسجد نقشینه : محله درب مختص آباد

- مسجد بالایی عالی آباد : دشت عالی آباد

- مسجد محله توی ده : محله توی ده

- مسجد رحیم روس : بخش مرکزی -محله درب ریگ-محله توی ده-گذر رحیم روس

- مسجد جامع نوش آباد-مسجد جامع عتیق : شهر نوش آباد-منطقه شهید مطهری

- مسجد علی : شهر نوش آباد-محله توی ده -منطقه شهید بهشتی

- مسجد محبین : شهر نوش آباد-منطقه شهید منتظری

- مسجد موسی ابن جعفر : شهر نوش آباد-منطقه شهید بهشتی- توی ده

- مسجد حاج سید حسین : شهر نوش آباد-منطقه شهید بهشتی توده

- مسجد جامع محمد آباد کویر : شهر نوش آباد-روستای محمد آباد

- مسجد قائمیه : بخش مرکزی نوش آباد-منطقه شهید منتظری-کوی آتشی

- مسجد و حسینیه چهار سوق : خیابان محمد هلال - محله چهار سوق

- مسجد و حسینیه وشاد : خیابان محمد هلال - خیابان علی ابن طالب خیابان وشاد

- حسینیه مشهدی سلیمان : خیابان محمد هلال -محله دربند

- ح بازار :، خیابان محمد هلال -محله بازار

- حسینیه حجتیه : خیابان محمد هلال -خیابان علی(ع)-خیابان وشاد-محل حجتیه

- حسینیه جنگلته : خیابان ابوالفضل(ع) -محله جنگلته

- حسینیه درویشان : خیابان ابوالفضل(ع) -محله دهنو

- حسینیه آبه : خیابان محمد هلال - محله دربند-چهار راه دربند

- حسینیه ویرانه : بخش مرکزی -محله درب ریگ

- حسینیه توده : بخش مرکزی -محله توی ده-میدان سنگ

- حسینیه و زورخانه خانقاه : میدان - کوچه درب مختص آباد و نقشینه

- حسینیه درب ریگ : محله درب ریگ-میدان درب ریگ

- حسینیه سر گنگ : خیابان محمد هلال -محله سرگنگه

- حسینیه توده : شهر نوش آباد-منطقه شهید بهشتی - توی ده

- حسینیه دروازه : میدان

- حسینیه سلمقان : محله سلمقان

- حسینیه مختص آباد : محله مختص آباد

** بقاع متبرکه

- زاده اسحاق واسماعیل : خیابان هلال -محله بازار-جنب مسجد بازار

- زیارتگاه فضل ابن موسی : خیابان 17 شهریور-محله آبپخش زیارت تازه

- زیارت اسحاق و سلیمان وشاد : خیابان محمد هلال-خیابان علی(ع)- خیابان وشاد

- هفت زاده : محله سلمقان-نبش خیابان 14 متری

- زاده علی اکبر : محله درب ریگ-محله یزدلان

- بقعه زاده هادی : محله مختص آباد-جنب دو خیابان اصلی حسین و خیابان

- زیارت زاده محسن : محله سلقمان -نبش خیابان22 بهمن-زیارت زاده محسن

- بقعه چهل دختران : کوی خانقاه-درب مختص آباد-جنب مسجد نقشینه-محله حسینیه محله

- زیارت قدمگاه : خیابان ولی عصر(عج)

- زاده اسماعیل و عبدالله : بخش مرکزی -محله مختص آباد- ابتدای خیابان سلمان فارسی

- زاده قاسم : میدان بهشتی-محله قاسم آباد-خیابان زاده قاسم

- زاده محمد : محله سلقمان

- بقعه زاده ابراهیم : محله درب ریگ

- بقعه زاده حسین : محله درب ریگ

- زاده هاشم : محله درب ریگ

- شاهزاده اسحاق : شهر نوش آباد-جنب مسجد جامع

- زیارت شاهزاده محمد : شهر نوش آباد-محله توی ده -منطقه شهید منتظری

- زیارت شاهزاده عباس : روستای علی آباد

- بقعه پنج زاده (ع) : خیابان محمد هلال -جنب مجموعه قاضی

- زیارت رقیه خاتون : شهر نوش آباد-منطقه شهید باهنر-جویباره

- زیارت بی بی سکینه : بخش مرکزی سفید شهر-میدان سلامت-خیابان منتظرالمهدی

- زیارت بی بی شاه زینب : روستای یزدل

- زیارت شاه ابراهیم : شهر سفید شهر

- زادگان تاج الدین و عزیز الدین : شهر نوش آباد-جاده نوش آباد

- زاده سلیمان فیض آباد : شهر نوش آباد-کویر نوش آباد

** آب انبارها

- آب انبار کوچه یخچال : خیابان ابوالفضل- سر کوچه یخچال

- آب انبار میدان دربند : خیابان محمد هلال- محله دربند -ضلع شرقی میدان دربند

- آب انبار چهار سوق : خیابان محمد هلال -محله میدان بزرگ-محله چهار سوق

- آب انبار سرکوچه دراز : خیابان محمد هلال -محله سر کوچه دراز

- آب انبار میدان بزرگ : خیابان محمد هلال -میدان بزرگ

- آب انبار آقا شهاب : بخش مرکزی -خیابان22 بهمن-کوچه بنی طباء

- آب انبار حاج امین : خیابان محمد هلال -محله حاج امین

- آب انبار درب ریگ : بخش مرکزی -خیابان22 بهمن-محله درب ریگ-میدان درب ریگ

- آب انبار زندیه -کریم خانی : جاده قدیم کاشان-مجاور کوره آج زی

- آب انبار عالی آباد : بخش مرکزی -دشت عالی آباد یا ایل آباد

- آب انبار چاله سی : شهر نوش آباد-جنب مسجد جامع نوش آباد-منطقه شهید مطهری

- آب انبار درب ریگ : شهر نوش آباد-محله درب ریگ

- آب انبار مرکزی : شهر نوش آباد-محله توی ده -منطقه شهید بهشتی

- آب انبار دروازه : خیابان 17 شهریور- مقابل فرمانداری بیدگل

- آب انبار پائین ده : روستای یزدل کوی مسجد اباالفضل

- آب انبار بالاده : روستای یزدل-جنب گ ار

- آب انبار مسجد حسین : شهر نوش آباد-منطقه شهید منتظری

- آب انبار شاهزاده اسحاق : شهر نوش آباد-منطقه شهید مطهری-جنب مسجد جامع

- آب انبار نصر آباد : شهر سفید شهر

- آب انبار عمارت : روستای علی آباد-جنب باغ مهدی خان

** بازارها

- بازار سر گنگه : خیابان محمد هلال -محله سر گنگه

- بازارچه ایزدی : خیابان محمد هلال -محله دربند

- بازارچه شرقی مجموعه قاضی : خیابان محمد هلال-مجموعه قاضی

- بازار ابراهیم بقال : خیابان محمد هلال -میدان بزرگ

- بازارچه غربی مجموعه قاضی : خیابان محمد هلال -محله قاضی

- بازارچه تاریخی درب ریگ : بخش مرکزی -خ22 بهمن-محله درب ریگ-میدان درب ریگ

- بازار تاریخی سلمقان: بخش مرکزی -خ22 بهمن-محله سلمقان-کوچه پشت حسینیه

- بازار سر سنگ : بخش مرکزی -محله درب ریگ

** قلعه ها

- قلعه خشتی نوش آباد : شهر نوش آباد-محله توی ده -منطقه شهید بهشتی

- قلعه ت آباد : دشت ت آباد

- قلعه شجاع آباد : شهر نوش آباد - کویر نوش آباد

- قلعه تقی آباد : بخش مرکزی -دشت تقی آباد

- قلعه تقی آباد : شهر نوش آباد-کویر نوش آباد

- قلعه مورجان : شهر نوش آباد-جاده علی آباد کویر

- قلعه پائین خانه : شهر نوش آباد-منطقه شهید بهشتی

- قلعه ف آباد : شهر نوش آباد-جاده فیض آباد

- قلعه سی چاه : شهر نوش آباد-جاده فیض آباد

- برج حامد آباد : بخش مرکزی -دشت حامد آباد یا همتا باد

- برج مجید آباد-برج مجد آباد : بخش مرکزی -دشت مجیدآباد

- برج صالح آباد : مزرعه صالح آباد

- برج صالح دشت : دشت صالح دشت

** ها

- عنایتی : خیابان محمد هلال - محله وشاد پشت حسینیه وشاد

- توی ده : محله توی ده

- حاجی محمد : محله درب ریگ

- رئیسه : بخش مرکزی -خیابان22 بهمن-محله درب ریگ

** محوطه ها

- محوطه دشت مختار آباد : پشت شهرک صنعتی شماره یک-پشت مختارآباد

- محوطه فیض آباد : جاده نوش آباد-جنب زیارت فیض آباد-کویر نوش آباد

- محوطه الاغ بند : جاده نوش آباد

- تپه مرزن آباد : شهر نوش آباد-کویر نوش آباد

- تپه کهریز :شهر نوش آباد-کویر نوش آباد

- محوطه باستانی اقبالیه : شهر نوش آباد-جاده کاشان به علی آباد کویر

** دیگر ابنیه

- شهر زیر زمینی اوییی : بخش مرکزی آران- شهر جدید اسیس نوش آباد- جنب اب انبار صفویه

- مجموعه تاریخی قاضی : خیابان زاده محمد هلال ابن علی (ع) - مجموعه قاضی

- کاروانسرای مرنجاب : کویر بیدگل-مجاور دریاچه نمک

- یخچال مختص آباد : بخش مرکزی- محله مختص آباد-خیابان

- میدان سنگ : بخش مرکزی -محله توی ده-میدان سنگ

- عصار خانه عصاری : خیابان محمد هلال -محله بازار

- پل ساق آباد : شهر نوش آباد-کویر نوش آباد

- شتر خون-زمین وقفه :شهر نوش آباد-منطقه شهید رجایی-محله درب ریگ

- باغ مهدی خان یا خانه امینی : روستای علی آباد

برای توضیح بیشتر بگویم : این فهرست کوته شده و فقط مواردی را شامل میشود که شناسائی شده اند!مشاهده متن کامل ...
منابع وک 96
درخواست حذف اطلاعات
 

جهت دریافت منابع و جزوات و

تست با پاسخنامه تشریحی و...

  برای آزمون وک و قضاوت 96 

کافی است کلمه ازمون96 را به شماره زیر

  پیام دهید

۰۹۳۷۸۹۱۵۶۵۹

09378915659

تلگرام

https://telegram.me/lawstudent22

https://telegram.me/lawstudent22

 • , کتاب تست تجارت شکری
 • , سوالات تستی قانون تجارت
 • , تست تجارت فرحناکیان
 • , رایگان تست حقوق تجارت
 • , محشای قانون آیین دادرسی کیفری جدید
 • , تست ایین دادرسی مدنی فرحناکیان
 • , تست تجارت قربانی
 • , محشای قانون آیین دادرسی کیفری جدید
 • , تست تجارت فرحناکیان
 • , بهترین کتاب تست حقوق جزا
 • , رایگان تست قانون تجارت
 • , تست تجارت قربانی
 • , کتاب تست تجارت قربانی
 • , کتاب قانون آیین دادرسی مدنی pdf
 • , تست مدنی شهبازی
 • , تست تجارت
 • , تلگرام مه ویان
 • , تست قانون تجارت
 • , نمونه سوالات آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد
 • , دا ری
 • , تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • , منابع وک 96
 • , تست تجارت قربانی
 • , بودجه بندی چتر دانش
 • , کتاب تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • , تست آیین دادرسی مدنی
 • , رایگان تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • , برنامه ریزی وک 96
 • , رایگان تست آیین دادرسی کیفری
 • , آیین دادرسی مدنی فرحناکیان
 • , مشاهیر مهر دا رین
 • , کتاب تست حقوق تجارت
 • , مه ویان
 • , رتبه های برتر وک 95
 • , نمونه سوالات تستی قانون تجارت
 • , کتاب تست تجارت قربانی
 • , کتاب تست آیین دادرسی کیفری
 • , متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی pdf
 • , رایگان محشای قانون آیین دادرسی مدنی
 • , تست جزا
 • , کتاب تست حقوق تجارت قربانی
 • , فایل صوتی شادی عظیم زاده
 • , جزوه حقوق تجارت قربانی
 • , بهترین کتاب تست حقوق تجارت
 • , موسسه مشاهیر مهر دا رین
 • , تست آیین دادرسی کیفری 92
 • , queries
 • , رایگان تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • , دانـــلود فایل برنامه ریزی جامع جهت آمادگی برای آزمون وک توسط محمد کریمی رتبه یک کشوری
 • , تست آیین دادرسی کیفری نورمحمد صبری
 • , تلگرام کمک آزمون
 • , موسسه دادستان
 • , کتاب تست حقوق مدنی شهبازی انتشارات میزان
 • , آزمون دفتریاری 96
 • , تست آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , کتاب تست کمالوند
 • , منابع وک ۹۶
 • , وک ۹۶
 • , تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • , رایگان تست آیین دادرسی کیفری
 • , رایگان کتاب تست شهبازی
 • , ترجمه قانون مجازات آلمان
 • , ازمون قضاوت۹۶
 • , داداستان
 • , ازمون سردفتری96
 • , بهترین کتاب تست آیین دادرسی کیفری
 • , تست مدنی قربانی
 • , کانال تلگرام قضات
 • , منابع آزمون وک ۹۶
 • , سردفتری 96
 • , جزوه جرم شناسی علی توانا
 • , کارنامه دادسیما
 • , تست آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , کتاب تست آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , حامد کشاورز وک
 • , منابع وک 96
 • , سایت داداستان
 • , مجموعه تست های طبقه بندی شده حقوق مدنی شهبازی
 • , آزمون سردفتری سال 96
 • , بودجه بندی ازمون وک دا رین
 • , آزمون سردفتری96
 • , کتاب قانون آیین دادرسی مدنی pdf
 • , تست مدنی شهبازی
 • , بهترین کتاب تست آیین دادرسی مدنی
 • , کتاب تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • , آزمون های آزمایشی دادآفرین
 • , دا رین اصفهان
 • , رایگان کتاب تست مدنی شهبازی
 • , وک
 • , جزوه آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , مصاحبه با محمدرضا صبوری
 • , جزوه آیین دادرسی مدنی شهبازی
 • , جزوه جرم شناسی توانا
 • , تست اصول فقه شهبازی
 • , تست حقوق مدنی شهبازی
 • , منابع ازمون وک
 • , کتاب تست جزا نورمحمد صبری
 • , کتاب تست شهبازی
 • , آزمون دفتریاری
 • , ابوالفضل سهر وک
 • , کتاب تست نورمحمد صبری
 • , وک 96
 • , بهترین کتاب تست حقوق مدنی
 • , رایگان تست آیین دادرسی مدنی
 • , کانال حقوقی
 • , منابع آزمون دفتریاری
 • , موسسه مشاهیر مهر دا رین
 • , فایل صوتی حقوق تجارت قربانی
 • , کانال وک در تلگرام
 • , فایل صوتی مدنی 1 شهبازی
 • , تست تجارت قربانی
 • , تست اصول فقه باقری راد
 • , مشاهیر مهر دادآفرین
 • , رایگان ساده ساز ایین دادرسی مدنی فرحناکیان
 • , نمونه کارنامه وک ۹۵
 • , قضاوت۹۶
 • , کارنامه وک ۹۵
 • , چتردانش مشهد
 • , منابع وک
 • , ازمون سردفتری 96
 • , دا رین شیراز
 • , آزمون سردفتری 96
 • , موسسه فرهنگی حقوقی سینا
 • , کتاب تست اصول فقه شهبازی
 • , منابع قضاوت 96
 • , ابوالفضل سهر رتبه یک وک
 • , رایگان تست مدنی شهبازی
 • , تست تجارت
 • , کتاب تست آیین دادرسی کیفری
 • , منابع آزمون وک 96
 • , مجتبی جرعه نوش
 • , تست مدنی
 • , ابوالفضل سهر
 • , تست مدنی شهبازی
 • , آزمون وک ۹۶
 • , شرایط آزمون دفتریاری
 • , آزمون سر دفتری 96
 • , قضاوت96
 • , رایگان جزوه آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , تست مدنی شهبازی
 • , سوالات آزمون های آزمایشی وک
 • , متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی pdf
 • , سوالات آزمون های آزمایشی دادآفرین
 • , چتردانش کرمان
 • , موسسه مشاهیر مهر دادآفرین
 • , مصاحبه با نفرات برتر وک 93
 • , موسسه داداستان
 • , کتاب تست شهبازی
 • , تست تجارت قربانی
 • , موسسه آموزش عالی آزاد ندا
 • , موسسه حقوقی داداستان
 • , فایل صوتی شادی عظیم زاده
 • , جزوه آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , تست حقوق مدنی
 • , کتاب ا امات خارج از قرارداد صفایی
 • , کتاب اشخاص و محجورین صفایی
 • , جزوه نموداری ادله اثبات دعوی
 • , جزوه تجارت تحریری
 • , دادآفرین بوشهر
 • , تست کمالوند
 • , تست مدنی قربانی
 • , قانون یار مجازات ی
 • , کتاب تست آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , رایگان تست حقوق مدنی
 • , کتاب تست آیین دادرسی کیفری
 • , کانال شه نوین آذرتاش
 • , جزوه مدنی میترا ضر
 • , کانال وک
 • , کمک حافظه آیین دادرسی مدنی
 • , کتاب تست حقوق
 • , رایگان کتاب law text
 • , سوالات قانون تجارت
 • , حقوق۹۶
 • , جزوه حقوق مدنی قربانی
 • , برنامه ریزی برای درس خواندن
 • , کتاب دادرس
 • , سوالات آیین دادرسی کیفری
 • , آزمون سردفتری ۹۶
 • , س با دختر
 • , نمونه سوالات آزمون وک
 • , جزوات حقوقی دا رین
 • , مصاحبه با نفرات برتر ازمون وک
 • , موسسه آموزش عالی آزاد مشاهیر مهر دادآفرین
 • , شرایط دفتریاری
 • , رایگان تست حقوق تجارت
 • , کتاب تست مدنی قربانی
 • , رایگان کتاب اشخاص و محجورین صفایی
 • , نوین بوک
 • , آزمون سر دفتری
 • , تست مدنی
 • , جزوه حقوق تجارت
 • , چتردانش قم
 • , منابع قضاوت ۹۶
 • , کانال ازمون های ازمایشی
 • , آزمون وک ٩۵
 • , ع شادی عظیم زاده
 • , گروه تلگرام رشته حقوق
 • , تست ایین دادرسی مدنی فرحناکیان
 • , تست حقوق مدنی
 • , چگونه برای ازمون وک برنامه ریزی کنیم
 • , وک 96
 • , دور شان حقوقی
 • , سوالات آزمون وک 95
 • , بیوگرافی محمد حسین شهبازی
 • , پی دی اف کتاب دادرس
 • , مصاحبه با رتبه های برتر وک
 • , نکات مهم قانون مدنی
 • , دا ری
 • , قضاوت ۹۶
 • , بودجه بندی چتر دانش
 • , دا رین
 • , کتاب تست مدنی شهبازی
 • , رایگان محشای قانون آیین دادرسی مدنی
 • , متن کامل قانون مدنی
 • , منابع وک ۹۶
 • , منابع وک 96
 • , وک 95
 • , فایل صوتی اصول فقه باقری راد
 • , کارنامه ابوالفضل سهر
 • , تست اصول فقه باقری راد
 • , کمک حافظه حقوق تجارت
 • , روش خواندن حقوق تجارت
 • , رایگان کتاب حقوقی
 • , قانون آیین دادرسی کیفری جدید
 • , گروه آموزشی حسن زاده
 • , دور شان
 • , شرح قانون مدنی
 • , منابع آزمون وک دادآفرین
 • , جزوه حقوق تجارت قربانی
 • , نمونه سوالات تستی قانون تجارت
 • , بودجه بندی دا رین
 • , جزوه مدنی قربانی
 • , کانال ق
 • , آزمون وک
 • , انتشارات چتر دانش
 • , مشاهیر مهر دا رین
 • , تست جرعه نوش
 • , ازمون وک ۹۶
 • , مجتبی جرعه نوش
 • , دا رین
 • , نکات مهم اصول فقه
 • , جزوه مدنی شهبازی
 • , گروه تلگرام دانشجویان حقوق
 • , موسسه حقوقی دادستان
 • , منابع وک سال 96
 • , رضا شکری حقوق
 • , کانال های حقوقی تلگرام
 • , کانال تلگرام شه نوین آذرتاش
 • , سوالات تستی قانون تجارت
 • , بودجه بندی دادستان
 • , برنامه ریزی برای آزمون وک 95
 • , تست آیین دادرسی مدنی
 • , سایت حقوقی داداستان
 • , پایه حقوق۹۶
 • , ازمون سردفتری ۹۶
 • , ادرس موسسه حقوقی دا رین
 • , کمک حافظه حقوق تجارت
 • , قضاوت 96
 • , جزوه اصول فقه باقری راد
 • , دادآفرین اصفهان
 • , بودجه بندی وک
 • , منابع آزمون وک
 • , تلگرام قوانین حقوقی
 • , کتاب قانون آیین دادرسی کیفری جدید
 • , کتاب تست حقوق مدنی شهبازی
 • , کمک حافظه آیین دادرسی کیفری
 • , کانال تلگرام بهمن کشاورز
 • , جزوه حقوق بین الملل عمومی بیگ زاده
 • , برنامه ریزی وک 96
 • , کانال های حقوقی
 • , بهترین کتاب تست
 • , نمونه کارنامه ارشد حقوق عمومی
 • , محشای قانون ایین دادرسی مدنی
 • , تست آیین دادرسی کیفری 92
 • , کانال تلگرام حقوق عمومی
 • , رایگان فایل صوتی حقوق جزای عمومی
 • , کتاب ایین دادرسی مدنی
 • , دادسیما
 • , کتاب تست حقوق مدنی شهبازی
 • , آزمونهای آزمایشی چتر دانش
 • , منابع آزمون قضاوت ۹۶
 • , محمدرضا صبوری وک
 • , مه ویان
 • , نمونه کارنامه وک
 • , تاریخ ازمون سردفتری 96
 • , دادسیما
 • , چتر دانش زنجان
 • , امین بخشی زاده
 • , رایگان فایل صوتی تجارت فرحناکیان
 • , اسامی پذیرفته شدگان وک 94 اصفهان
 • , تلگرام وک
 • , انتشارات دادگستر
 • , آزمون مشاوران حقوقی 96
 • , آیین دادرسی مدنی pdf
 • , برنامه ریزی آزمون وک
 • , کتاب تست مدنی جرعه نوش
 • , روش مطالعه حقوق مدنی
 • , طرح نوین کارنامه
 • , انتشارات دور شان
 • , کانال آیین دادرسی کیفری
 • , مشاهیر مهر دادآفرین
 • , رحمان عمروانی
 • , تست حقوق تجارت
 • , قانون آیین دادرسی مدنی جدید
 • , شرایط آزمون وک
 • , کتاب تست حقوق جزا شادی عظیم زاده
 • , بهنام اسدی حقوق
 • , منابع ازمون وک ۹۶
 • , جزوه مدنی
 • , جزوات دادآفرین
 • , آزمون آنلاین حقوقی
 • , جزوه حقوق مدنی شهبازی
 • , تست حقوقی
 • , مجموعه تست های آیین دادرسی کیفری
 • , تست تجارت قربانی
 • , برنامه وک
 • , فایل صوتی متن قانون آیین دادرسی مدنی
 • , مواد مهم قانون مدنی در ازمون وک
 • , تست شهبازی
 • , نور محمد صبری
 • , گروه تلگرام حقوقی
 • , تلگرام دور شان
 • , رایگان جزوه جرم شناسی
 • , موسسه قانونیار
 • , کتاب تست اصول فقه شهبازی
 • , بهترین منابع ازمون وک
 • , رایگان کتاب جرم شناسی توانا
 • , چتردانش اهواز
 • , کانال تلگرام حقوق خصوصی
 • , تست شهبازی
 • , تست آیین دادرسی کیفری
 • , آزمون سردفتری
 • , جزوه مدنی قربانی
 • , مصاحبه با رتبه های برتر وک 95
 • , رایگان کتاب تست حقوق مدنی شهبازی
 • , انتشارات حقوقی
 • , تست مدنی جرعه نوش
 • , شرایط سنی آزمون وک
 • , کتاب تست تجارت قربانی
 • , ازمون سردفتری سال 96
 • , نمونه برنامه ریزی درسی
 • , چتردانش تهران
 • , آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی
 • , قانون مدنی pdf
 • , جزوه حقوق مدنی شهبازی
 • , نور محمد صبری
 • , انتشارات میزان
 • , کتاب تست حقوق مدنی قربانی
 • , نتایج ازمون وک ۹۵
 • , کتاب تست حقوق تجارت قربانی
 • , سایت دور شان
 • , برنامه ریزی آزمون وک دادآفرین
 • , منابع ارشد حقوق خصوصی 96
 • , متن قانون آیین دادرسی کیفری
 • , جرم شناسی علی توانا
 • , انتشارات چتردانش
 • , queries
 • , دانـــلود فایل برنامه ریزی جامع جهت آمادگی برای آزمون وک توسط محمد کریمی رتبه یک کشوری
 • , برنامه ریزی وک موسسه دا رین
 • , زمان ثبت نام آزمون وک 96
 • , مصاحبه با رتبه های برتر وک 95
 • , هزینه ثبت نام در موسسه دادآفرین
 • , آزمون های آزمایشی دادآفرین
 • , برنامه ریزی وک 96
 • , برنامه ریزی برای آزمون وک 96
 • , شرط معدل در ازمون وک
 • , آزمون دفتریاری 96
 • , آزمون وک 96
 • , روش مطالعه آیین دادرسی مدنی
 • , کانال وک در تلگرام
 • , وک 96
 • , برنامه ریزی آزمون وک دادآفرین
 • , زمان ازمون وک 96
 • , تست اصول فقه شهبازی
 • , کانال تلگرام حقوق مدنی
 • , تست ایین دادرسی مدنی فرحناکیان
 • , برنامه ریزی برای وک
 • , رایگان تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • , متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی pdf
 • , داداستان
 • , برنامه ریزی آزمون وک
 • , منابع وک 96
 • , موسسه دادستان
 • , جزوات حقوقی تهران
 • , حقوق۹۶
 • , رایگان کتاب تست شهبازی
 • , برنامه ریزی برای وک 96
 • , مجموعه تست های طبقه بندی شده حقوق مدنی شهبازی
 • , سوالات تستی قانون تجارت
 • , کانال جزوات حقوقی
 • , تست اصول فقه باقری راد
 • , رایگان فایل صوتی تجارت فرحناکیان
 • , پاسخنامه تشریحی وک 95
 • , تست آیین دادرسی کیفری نورمحمد صبری
 • , رایگان تست اصول فقه شهبازی
 • , رایگان کتاب تست حقوق مدنی شهبازی
 • , کتاب تست اصول فقه شهبازی
 • , سوالات آزمون های آزمایشی وک
 • , مصاحبه با نفرات برتر وک 93
 • , کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی
 • , سوالات تشریحی قضاوت 95
 • , منابع وک 96
 • , جزوه اصول فقه شب خیز
 • , بودجه بندی ازمون وک دا رین
 • , منابع آزمون وک 96
 • , گروه تلگرام دانشجویان حقوق
 • , جزوه اصول فقه شب خیز
 • , کانال تلگرام وک
 • , فایل صوتی آیین دادرسی مدنی شمس
 • , فایل صوتی شادی عظیم زاده
 • , بهترین کتاب تست حقوق جزا
 • , کتاب تست کمالوند
 • , کانال وک
 • , نوین بوک
 • , تلگرام کمک آزمون
 • , کتاب تست آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , کانال تلگرام رشته حقوق
 • , برنامه ریزی وک
 • , فایل صوتی حقوق تجارت فرحناکیان
 • , کتاب تست شهبازی
 • , محشای قانون آیین دادرسی کیفری جدید
 • , رایگان تست حقوق مدنی
 • , کانال تلگرام دانشجویان حقوق
 • , تست اصول فقه
 • , کتابهای حقوقی pdf
 • , کتاب تست تجارت قربانی
 • , پروفایل داوطلبی طرح نوین
 • , ابوالفضل سهر رتبه یک وک
 • , تست اصول فقه شهبازی
 • , تست تجارت قربانی
 • , نمونه متن قوانین گروه تلگرام
 • , موسسه حقوقی دادستان
 • , ازمون قضاوت96
 • , جزوه حقوق مدنی قربانی
 • , آزمون وک 96
 • , هزینه آزمون های دادآفرین
 • , کتاب قانون آیین دادرسی مدنی pdf
 • , تاریخ آزمون وک 96
 • , ازمون وک 96
 • , سوالات آزمون های آزمایشی دادآفرین
 • , کتاب تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • , وک 96
 • , ثبت نام وک 96
 • , فایل صوتی مواد قانون تجارت
 • , کتاب اصول فقه کاربردی قافی
 • , نحوه مطالعه آیین دادرسی مدنی برای آزمون وک
 • , ابوالفضل سهر وک
 • , تست مدنی شهبازی
 • , پایه حقوق۹۶
 • , حامد کشاورز وک
 • , جزوه مدنی قربانی
 • , کتاب تست شهبازی
 • , کارنامه طرح نوین
 • , سایت داداستان
 • , سوالات قضاوت 95
 • , رایگان کتاب شرح جامع قانون مدنی فرهاد بیات
 • , کتاب تست مدنی جرعه نوش
 • , سردفتری 96
 • , تخمین رتبه چتر دانش
 • , منابع وک ۹۶
 • , منابع وک ۹۶
 • , رایگان تست قانون تجارت
 • , جزوه حقوق تجارت دا رین
 • , جزوه مدنی میترا ضر
 • , کانال تلگرام حقوق تجارت
 • , دیه96
 • , آزمون های آزمایشی دادآفرین
 • , سوالات آزمون تشریحی قضاوت 95
 • , تست آیین دادرسی مدنی
 • , اسامی پذیرفته شدگان وک 95 تهران
 • , قانون تجارت صوتی
 • , آزمون سردفتری 96
 • , رایگان کتاب تست مدنی شهبازی
 • , تست مدنی قربانی
 • , ازمون وک 96
 • , کتاب شرح جامع قانون مدنی فرهاد بیات
 • , تست تجارت فرحناکیان
 • , جزوه جزای اختصاصی ساولانی
 • , منابع قضاوت 96
 • , اصول فقه شب خیز
 • , تست حقوق مدنی شهبازی
 • , رایگان تست آیین دادرسی کیفری
 • , محشای قانون آیین دادرسی کیفری جدید
 • , آزمون سردفتری96
 • , قضاوت ۹۶
 • , اسکندر رنجبر ابوعلی
 • , کتاب تست اصول فقه شهبازی
 • , فایل صوتی آیین دادرسی مدنی شمس
 • , روش مطالعه وک
 • , منابع ازمون وک 96
 • , حقوق وجایب pdf
 • , مبانی علم اقتصاد pdf
 • , منابع آزمون وک
 • , دا رین وک
 • , ادرس موسسه حقوقی دا رین
 • , کانال تلگرام امین بخشی زاده
 • , سوالات استعداد شغلی قضاوت 95
 • , موسسه داد افرین
 • , کمک حافظه حقوق مدنی
 • , رتبه یک قضاوت 95
 • , دادآفرین کرمانشاه
 • , زمان آزمون وک 96
 • , محمد حسین شهبازی کجاست؟
 • , مصاحبه با محمدرضا صبوری
 • , رایگان محشای قانون آیین دادرسی مدنی
 • , کتاب تست حقوق مدنی قربانی
 • , گروه تلگرام رشته حقوق
 • , طرح نوین اصفهان
 • , کانال تلگرام حقوق خانواده
 • , تلگرام وک
 • , منابع ازمون وک 96
 • , منابع آزمون وک 96
 • , تست آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , تست تجارت فرحناکیان
 • , تست ایین دادرسی کیفری
 • , طناز میردامادی
 • , کانال چتردانش
 • , رایگان کتاب تست اصول فقه شهبازی
 • , کانال تلگرام قضاوت
 • , کتاب تست مدنی شهبازی
 • , نمونه متن قوانین برای گروه در تلگرام
 • , تست آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , کانال حقوق مدنی
 • , تاریخ ازمون وک
 • , تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • , بهترین کتاب تست حقوق تجارت
 • , سایت موسسه دادستان
 • , منابع ازمون وک ۹۶
 • , رایگان کتاب جرم شناسی توانا
 • , رایگان تست حقوق تجارت
 • , حامد کشاورز
 • , حداقل معدل قبولی در آزمون وک
 • , تست مدنی شهبازی
 • , نمونه قوانین گروه تلگرام
 • , مصاحبه با رتبه های برتر قضاوت 95
 • , شرایط آزمون دفتریاری
 • , ثبت نام ازمون وک 96
 • , اصول فقه کاربردی قافی
 • , قانون وک
 • , رایگان جزوه آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , کانال تلگرام آزمون وک
 • , زمان ثبت نام آزمون وک 96
 • , آزمونهای آزمایشی چتر دانش
 • , تاریخ برگزاری آزمون وک 96
 • , منابع آزمون وک ۹۶
 • , امتحان قضاوت 96
 • , جزوه آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , منابع قضاوت ۹۶
 • , میترا ضر
 • , چتر دانش دریافت کارنامه
 • , منابع ازمون وک ۹۶
 • , کتاب تست شهبازی
 • , فایل صوتی حقوق ثبت
 • , کتاب قانون مدنی در نظم کنونی کاتوزیان
 • , بهترین کتاب تست اصول فقه
 • , تست آیین دادرسی کیفری 92
 • , مصاحبه با علی اکبر غلامی
 • , گروه حقوق جزا در تلگرام
 • , کانال تلگرام چتردانش
 • , کانال آزمون وک
 • , دادآفرین شیراز
 • , شرایط شرکت در آزمون سردفتری 95
 • , سایت حقوقی داداستان
 • , تلگرام موسسه مه ویان
 • , مواد مهم قانون تجارت در ازمون وک
 • , کانال تلگرام حقوق جزا
 • , کتاب تست مدنی قربانی
 • , تست حقوق مدنی 1
 • , بهترین منابع وک 96
 • , ی
 • , تست مدنی قربانی
 • , کتاب تست آیین دادرسی مدنی ابهری
 • , فایل صوتی مدنی 1 شهبازی
 • , کتاب طبقه بندی مشاغل
 • , رایگان تست مدنی شهبازی
 • , شرایط جذب اختصاصی قضات 95
 • , آزمون سردفتری ازدواج 96
 • , کتاب اصول فقه قافی
 • , دریافت کارنامه چتر دانش
 • , جزوه جزا اختصاصی ساولانی
 • , ازمون وک ۹۶
 • , نحوه مطالعه آیین دادرسی کیفری
 • , تست قانون تجارت
 • , تست حقوق مدنی
 • , حذف آزمون وک
 • , کتاب تست حقوق تجارت فرحناکیان
 • , نمونه سوالات آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد
 • , موسسه آموزش عالی آزاد ندا
 • , تست آیین دادرسی کیفری
 • , تاریخ آزمون وک
 • , مصاحبه با نفرات برتر وک 94
 • , کتاب تست اصول فقه شهبازی
 • , سوالات ازمون قضاوت 95
 • , نمونه کارنامه وک
 • , کانال رشته حقوق
 • , منابع ارشد حقوق بین الملل عمومی
 • , رایگان تست آیین دادرسی مدنی
 • , اسامی پذیرفته شدگان وک 95 یزد
 • , قضاوت۹۶
 • , ازمون ازمایشی وک
 • , دا رین شیراز
 • , جزوه اصول فقه شب خیز
 • , فایل صوتی تجارت فرحناکیان
 • , فایل صوتی مدنی 6 شهبازی
 • , زمان برگزاری آزمون وک 96
 • , کارنامه قبول شدگان وک 95
 • , چتردانش
 • , چگونه شویم
 • , آزمون قضاوت96
 • , برنامه ریزی آزمون وک
 • , برنامه ریزی آزمون وک 96
 • , تست آیین دادرسی مدنی
 • , آیین دادرسی کیفری جدید pdf
 • , گروه آموزشی حسن زاده
 • , صدای قانون تجارت
 • , فایل صوتی قانون تجارت
 • , کانال صوتی حقوق
 • , گروه تلگرام وک
 • , منابع آزمون سردفتری ازدواج
 • , دا رین
 • , تلگرام حقوق جزا
 • , کتاب تست حقوق مدنی شهبازی انتشارات میزان
 • , رتبه برتر وک 95
 • , تست مدنی شهبازی
 • , کانال قضاوت
 • , سایت دادستان
 • , جزوات حقوقی دا رین
 • , فایل صوتی آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , مبادی حقوق نصرالله ستانکزی pdf
 • , محشای قانون ایین دادرسی مدنی
 • , ابوالفضل سهر
 • , تست مدنی
 • , آزمون وک ۹۶
 • , سوالهای حقوقی
 • , نکات مهم حقوقی
 • , کتاب آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , موسسه دا رین
 • , نحوه مطالعه آیین دادرسی مدنی
 • , تلگرام قوانین حقوقی
 • , تست شهبازی
 • , رتبه های برتر وک 95
 • , معدل آ ین فرد قبول شده در آزمون وک 94
 • , متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی
 • , سوالات و پاسخنامه قضاوت 95
 • , منابع آزمون وک ۹۶
 • , روش مطالعه برای آزمون وک
 • , گروه های حقوقی در تلگرام
 • , داد افرین
 • , فایل صوتی قوانین
 • , مصاحبه با نفرات برتر ازمون وک
 • , کتاب حقوق مدنی 3 شهیدی
 • , دیه سال 96
 • , ازمون قضاوت ۹۶
 • , قضاوت96
 • , برنامه ریزی ازمون وک 96
 • , چتر دانش یزد
 • , کمپین حذف ظرفیت از آزمون وک
 • , کانال فایل و جزوات حقوقی
 • , کتابهای علوم pdf
 • , دروس وک
 • , نمونه کارنامه وک 95
 • , برنامه ریزی درسی وک
 • , وک 96
 • , کتاب تست حقوق
 • , بیوگرافی محمد حسین شهبازی
 • , بودجه بندی دا رین
 • , رایگان فایل صوتی حقوق جزای عمومی
 • , احتمال قبولی در کدام کانون وکلا بیشتر است
 • , منابع ازمون وک ٩۶
 • , کانال جزوات حقوقی تلگرام
 • , فایل صوتی حقوق مدنی 1
 • , تاریخ ثبت نام آزمون وک 96
 • , تست حقوق تجارت
 • , کانال حقوق خانواده
 • , جزوه جرم شناسی علی توانا
 • , برنامه آزمون های دادآفرین
 • , کانال تلگرام قضات
 • , ازمون وک ٩۶
 • , کلید سوالات وک 94 سازمان سنجش
 • , فایل صوتی مدنی 3 شهبازی
 • , تست شهبازی
 • , رتبه های برتر کانون وکلا 95
 • , نمونه سوالات مصاحبه علمی قضاوت با پاسخ
 • , پاسخنامه وک 95 دادآفرین
 • , قضاوت 96
 • , موسسه حقوقی
 • , کمپین حذف ظرفیت وک
 • , سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 95
 • , تلگرام قانون مدنی
 • , قانون آئین دادرسی مدنی
 • , تست های اصول فقه
 • , تست تجارت قربانی
 • , کمپین حذف ظرفیت ازمون وک
 • , کانال تلگرام حقوق عمومی
 • , ازمون قضاوت۹۶
 • , بیماری شهبازی
 • , جزوات کارآموزان قضایی
 • , وک ۹۶
 • , فروش امتیاز سردفتری
 • , شرایط سنی آزمون وک 95
 • , بسته تضمینی وک
 • , شرط معدل در آزمون قضاوت
 • , وک ۹۶
 • , اصول فقه شب خیز
 • , مصاحبه با نفرات برتر وک 95
 • , اصول فقه شبخیز
 • , کتاب تست مدنی شهبازی
 • , سه هزارم دیه کامل چقدر است
 • , موسسه فرزانگان دادآفرین
 • , زمان ثبت نام آزمون وک ۹۶
 • , تست های آزمون وک
 • , شرایط دفتریار شدن
 • , تاریخ ازمون وک 96
 • , کف معدل قبولی وک 95
 • , منابع قضاوت96
 • , کتاب ساده ساز حقوق تجارت فرحناکیان
 • , دادآفرین
 • , طرح نوین
 • , کتاب تست حقوق مدنی شهبازی
 • , وبلاگ
 • , @dotic
 • , گروه های حقوقی تلگرام
 • , نحوه مطالعه برای آزمون وک
 • , زمان ثبت نام ازمون قضاوت
 • , صانعی
 • , اصول کافی pdf
 • , کانال های حقوقی در تلگرام
 • , تست مدنی جرعه نوش
 • , رتبه برتر وک 94
 • , کتاب جرم شناسی توانا
 • , رمان صوتی
 • , سوالات آزمون قضاوت 94
 • , کتاب اصول بیمه
 • , سوالات آزمون قضاوت 95
 • , سایت موسسه دادآفرین
 • , موسسه مشاهیر مهر دادآفرین
 • , رایگان فایل صوتی قانون تجارت
 • , کلید سوالات وک 95
 • , سوالات آزمون ی 96
 • , مصاحبه با رتبه های برتر قضاوت 94
 • , دیه ش تگی لگن سال 95
 • , حقوق پایه 96
 • , آزمون سردفتری
 • , قانون آیین دادرسی مدنی جدید
 • , کتاب قانون
 • , کلاه قرمزی 96
 • , محمد حسن داودی
 • , محمد ی
 • , روش مطالعه دروس رشته حقوق
 • , ارشد حقوق
 • , مهاجرت به استرالیا
 • , سوالات آزمون وک
 • , کتاب قانون آیین دادرسی مدنی
 • , رایگان فایل صوتی حقوق مدنی شهبازی
 • , نمونه سوالات آزمون قضاوت 95
 • , موسسه دادستان اصفهان
 • , وک در اصفهان
 • , کمک حافظه آیین دادرسی مدنی
 • , موسسه حقوقی فاضل
 • , کارنامه وک 95
 • , social security disability attorney
 • , جزوه ایین دادرسی کیفری جدید
 • , رتبه های برتر کانون وکلا 94
 • , کتاب تست مدنی طبقه بندی شده میترا ضر (انتشارات مجد)
 • , محمد صادق آذین
 • , دا رین کرج
 • , کتاب قانون مدنی جهانگیر منصور
 • , linkedin facebook
 • , چتردانش اهواز
 • , تخمین رتبه وک 95
 • , نفرات برتر آزمون وک 95
 • , کتاب های ششم 94-95
 • , attorney jobs atlanta
 • , کتابهای رشته حقوق
 • , برنامه ششم توسعه
 • , اوا
 • , زمان ثبت نام آزمون قضاوت ۹۶
 • , دفترچه سوالات قضاوت 95
 • , وک ٩۶
 • , جزوه جرم شناسی
 • , بودجه بندی چتر دانش
 • , کمک آزمون
 • , آزمون وک ٩۶
 • , جزوه اصول فقه باقری راد
 • , سوالات قضاوت95
 • , محبی نیا
 • , جزوه جزای اختصاصی ساولانی
 • , انتشارات دور شان
 • , پرویز احمدی
 • , سوالات کنکور ی ٩۶
 • , حذف آزمون وک
 • , جذب اختصاصی قضات 95
 • , نشر
 • , سایت کمک ازمون
 • , طرح نوین شه اصفهان
 • , دادسیما
 • , حقوق وجایب
 • , گروه واتساپ
 • , عد
 • , سوالات قضاوت 94
 • , بهترین کتاب تست آیین دادرسی کیفری
 • , حذف وک
 • , کتاب تست تجارت قربانی
 • , پاسخ سوالات مصاحبه علمی قضاوت
 • , اجاره پارکینگ
 • , زمان ثبت نام وک 96
 • , رتبه یک کانون وکلای مرکز 93
 • , ملکی
 • , موسسه حقوقی دادستان
 • , دختر
 • , موسسه حقوقی عد
 • , حداقل معدل قبولی کانون وکلا
 • , وک 95
 • , منابع حقوق تجارت
 • , اختیارات قاضی اجرای احکام
 • , حقوق اداره کار 96
 • , قانون مدنی جدید
 • , اسامی قبول شدگان وک 95
 • , زمان اعلام نتایج آزمون کارشناس رسمی دادگستری 95
 • , com
 • , کنکور ۹۷ تجربی
 • , آزمون وک
 • , دفترچه سوالات کنکور ی 96
 • , وک ۹۵
 • , مهدی صیادی حقوق
 • , سوالات آزمون ی
 • , جذب قضات
 • , کانال تلگرام حقوق بین الملل
 • , attorney synonym
 • , محمد ی
 • , کتاب شرح جامع قانون مدنی
 • , اسامی پذیرفته شدگان وک 95 خوزستان
 • , کانال تلگرام ی
 • , محمد ی
 • , مصاحبه با رتبه های برتر وک 94
 • , تلگرام حقوق خصوصی
 • , picofile
 • , سوالات ازمون وک سال 95
 • , محمود دمیر
 • , شرایط جذب اختصاصی قضات 94
 • , تست تجارت
 • , کتاب تست حقوق تجارت
 • , چتر دانش ازمون وک
 • , فایل صوتی مدنی 7 شهبازی
 • , نکات
 • , سنجش تکمیلی
 • , سوالات ازمون ی96
 • , کانال تلگرام شه نوین آذرتاش
 • , کتاب مدنی 3 شهیدی
 • , ازمون وک
 • , مشاهیر مهر دا رین
 • , بودجه بندی دادستان
 • , موسسه داداستان
 • , کتاب ا امات خارج از قرارداد صفایی
 • , مصطفی مدرسی چهارطاقی
 • , حذف ازمون وک
 • , محمدعلی ی
 • , موسسه دادآفرین اصفهان
 • , سایت اسکودا
 • , اسامی پذیرفته شدگان وک 95 فارس
 • , آدرس گروه های تلگرام
 • , آموزشگاه دادستان
 • , ربوی
 • , برنامه ریزی برای آزمون قضاوت
 • , حسین قافی
 • , آزمون سردفتری ۹۶
 • , مصاحبه با نفرات برتر وک
 • , تاریخ ثبت نام وک 96
 • , مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
 • , منابع آزمون سردفتری اسناد رسمی 95
 • , شرح قانون مدنی
 • , کتاب زیست دوم دبیرستان 95-96
 • , چتردانش اصفهان
 • , جزوه اصول فقه
 • , ساده ساز حقوق مدنی
 • , مجتبی جرعه نوش
 • , سوالات ی
 • , آزمون قضاوت 96
 • , حقوق جزا
 • , رضا کشاورز
 • , شورای حل اختلاف
 • , تخمین رتبه چتر دانش 95
 • , قانون تجارت جدید pdf
 • , کارنامه دادسیما
 • , کتاب آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته شمس
 • , دا ری
 • , حقوق سال ٩۶
 • , سوالات کارشناسی ارشد حقوق
 • , تست اصول فقه شهبازی
 • , تلگرام مه ویان
 • , سعید لطفی
 • , attorney insurance
 • , شرایط آزمون قضاوت 94
 • , جزوه حقوق اساسی 1
 • , کانال 3
 • , کانال فرزانگان
 • , میانگین درصد قبولی در ازمون وک
 • , الا صنعتی شریف
 • , تخمین رتبه فاضل
 • , کانال ق
 • , بهمن کشاورز
 • , شرف زهره
 • , برنامه ششم توسعه کشور
 • , ناهید یوسفی
 • , منابع وک دادآفرین
 • , کمپین وک
 • , کمک ازمون
 • , تلگرام گروه
 • , زمان ازمون وک
 • , international law in antiquity
 • , ازمون وک ۹۶
 • , جستجوی در تهران
 • , اسامی قبول شدگان قضاوت 95
 • , وک نامه تام الاختیار
 • , تست کمالوند
 • , شرایط ید امتیاز سردفتری اسناد رسمی
 • , اصول فقه کاربردی قافی
 • , رتبه های برتر آزمون وک 95
 • , مجید ابهری
 • , نمونه سوالات اختبار قضاوت
 • , کانال تلگرام موسسه فاضل
 • , استخدام در تهران
 • , تلگرام دا رین
 • , کف معدل قبولی وک ۹۵
 • , نمونه کارنامه ی 94
 • , آزمون قضاوت ۹۶
 • , مبانی اقتصاد pdf
 • , کانال تلگرام فرزانگان
 • , منابع آزمون وک سال96
 • , انتشارات چتر دانش
 • , کمک ازمون
 • , داد آفرین
 • , موسسه داد آفرین
 • , مجید ابهری
 • , اسامی قبول شدگان وک 94+تهران
 • , کانال 5
 • , دا رین وک
 • , تفاوت گروه و گروه تلگرام
 • , منابع آزمون قضاوت 96
 • , کتاب تست کمالوند
 • , داد استان
 • , تخمین رتبه ۹۶
 • , اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای قزوین 95
 • , تاریخ ازمون وک ٩۶
 • , مرجع رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی
 • , جزوه شیمی پیش ی
 • , نتایج ازمون وک ۹۵
 • , کتاب تست حقوق مدنی شهبازی
 • , جذب اختصاصی قضات 96
 • , رضا شکری حقوق
 • , منابع آزمون وک
 • , کتاب حقوق مدنی بیات
 • , lawyer nashville
 • , کانال وکلا در تلگرام
 • , nashville attorney
 • , دادسیما
 • , کتابفروشی حقوقی انقلاب
 • , مشاوره حقوقی
 • , اسامی پذیرفته شدگان وک 94 فارس
 • , insurance attorney
 • , منابع ازمون وک
 • , کانال حقوقی تلگرام
 • , چتر دانش
 • , جزوه آیین دادرسی کیفری جدید
 • , شرح جامع قانون مدنی
 • , قرارداد انجام کار مشخص
 • , آزمون 96
 • , کمک ازمون حقوقی
 • , فایل صوتی حقوق مدنی شهبازی
 • , سازش
 • , تست حقوقی
 • , هما کاتوزیان
 • , موسسه دادآفرین
 • , شرایط دفتریاری
 • , افزایش حقوق۹۶
 • , محمد ایمانی
 • , ثبت نام سردفتری 96
 • , انتشارات طرح نوین
 • , نمایندگی های موسسه دا رین
 • , سوالات ی 96
 • , انتشارات حقوق ی
 • , تست کیفری
 • , کانال تلگرام حقوق خصوصی
 • , امتحان وک 96
 • , محمد علی
 • , جزوه جرم شناسی توانا
 • , سوالات آزمون قضاوت 95
 • , محمدرضا صبوری وک
 • , منابع آزمون سردفتری
 • , ازمون آیین نامه
 • , آزمون های آزمایشی چتر دانش
 • , کانال حقوق جزا در تلگرام
 • , متن قانون آیین دادرسی کیفری جدید
 • , صفحه 2
 • , chatr danesh
 • , متن قوانین گروه تلگرام
 • , رئیسی
 • , کلمه
 • , کتاب های رشته حقوق
 • , آزمون های آزمایشی وک
 • , کتاب تست آیین دادرسی کیفری
 • , اصلاح قانون مبارزه با
 • , انواع
 • , اسامی پذیرفته شدگان وک 95
 • , کف معدل قبولی وک 94
 • , ثبت نام آزمون وک 96
 • , انتشارات ارشد
 • , آزمون وک
 • , طرح نوین اصفهان
 • , منابع
 • , قضاوت
 • , موسسه طرح نوین شه
 • , کانال تلگرام کتاب
 • , قضاوت 95
 • , فایل صوتی قانون مجازات ی
 • , کتاب صوتی رایگان
 • , ترجمه قانون مجازات آلمان
 • , کانال مطالب حقوقی
 • , طرح نوین کارنامه
 • , دیه دندان به تومان
 • , ازمون ی ٩۶
 • , kathleen zellner
 • , بهترین منابع آزمون وک 96
 • , منابع وک ٩۶
 • , یک دهم دیه کامل چقدر است
 • , تلگرام چتر دانش
 • , شرح اصول کافی
 • , مشاغل مورد نیاز
 • , کتاب مدنی 8 کاتوزیان
 • , کانال 1
 • , سوالات و پاسخنامه وک 95
 • , شرایط سنی آزمون سردفتری
 • , بهترین منبع اصول فقه برای وک
 • , پاسخنامه تشریحی کنکور ی 95
 • , مجموعه تست های آیین دادرسی کیفری
 • , سایت دادآفرین
 • , اصول فقه شهبازی
 • , juvenile delinquency theories of cau ion
 • , رایگان فایل صوتی اصول فقه
 • , تلگرامکانال
 • , مال مفروز
 • , قانون آیین دادرسی مدنی pdf
 • , قانون تجارت
 • , کمپین حذف ازمون وک
 • , انتشارات دور شان
 • , کانال تلگرام
 • , جزوه مبانی علم اقتصاد
 • , احمدی
 • , مهرداد بوستانچی
 • , ایزانلو
 • , the rise of roscoe paine
 • , روش
 • , کمک حافظه حقوق تجارت
 • , چتردانش کرمان
 • , تنظیم قرارداد
 • , سوالات مصاحبه علمی قضاوت با پاسخ
 • , سوالات قضاوت 95
 • , رمان روز قضاوت
 • , حقوق مدنی ۱
 • , موسسه طرح نوین
 • , شرایط سنی آزمون وک 94
 • , انتشارات مجد
 • , آوا
 • , گروه تلگرام حقوق جزا
 • , نفرات برتر وک 94
 • , تلگرام
 • , کارنامه وک ۹۵
 • , گروه تلگرام
 • , جزوه حقوق
 • , جزوه مدنی 4 شهبازی
 • , مستاجر
 • , نمونه سوالات مدنی 8 با جواب
 • , لیبیا
 • , آیین نامه وک
 • , کانال دانشجویان حقوق
 • , حسین شهبازی
 • , کتاب تست تجارت شکری
 • , سوالات مصاحبه قضاوت
 • , اقتصاد pdf
 • , دادستان دادسیما
 • , متون فقه چتر دانش
 • , موسسه حقوقی دادآفرین
 • , منبع اصول فقه وک
 • , محمد پازوکی
 • , موسسه حقوقی بهروز اخلاقی
 • , فایل صوتی حقوق جزا
 • , دیه ترقوه به تومان
 • , علی اکبر غلامی تلگرام
 • , کانال
 • , ظرفیت کانون وکلا 96
 • , موسسه آموزش عالی آزاد مشاهیر مهر دادآفرین
 • , آیین دادرسی مدنی فرحناکیان
 • , مواد مهم آیین دادرسی مدنی
 • , جزوه مدنی
 • , کانال تلگرام جزوات حقوقی
 • , سوالات تلگرام
 • , منابع وک چتر دانش
 • , انتشارات مجد حقوقی
 • , مصاحبه با رتبه های برتر وک
 • , تلگرام 95
 • , تست جرعه نوش
 • , جزوه مدنی 4
 • , وک 95
 • , جزوه حقوق جزای بین الملل
 • , اثبات نسب
 • , وک
 • , آزمون وک ٩۵
 • , کارنامه دادستان
 • , کتابهای رشته علوم
 • , سایت دا رین
 • , تخمین رتبه چتر دانش وک 95
 • , مغز برتر رایگان
 • , آدرس موسسه دادآفرین
 • , موسسه آموزش عالی چتر دانش
 • , ضرایب آزمون قضاوت 95
 • , گروه
 • , رئیسی
 • , آیین دادرسی کیفری
 • , کتاب شمس
 • , منابع ازمون قضاوت 96
 • , ع شادی عظیم زاده
 • , سوالات ی حقوق 96
 • , کتاب آیین دادرسی مدنی
 • , شرایط آزمون وک
 • , سایت حقوقی دادستان
 • , رایگان جزوه جرم شناسی
 • , کانال تلگرام صوتی حقوقی
 • , آزمون دفتریاری 95
 • , عبدالله شمس
 • , برادران حقوق
 • , رایگان فایل صوتی حقوق مدنی
 • , کانال 4
 • , ارسالمالیات حقوق
 • , سوالات آزمون ی 96
 • , سایت قضاوت
 • , منابع آزمون وک سال 96
 • , مهریه عندالاستطاعه
 • , مواد مهم قانون مدنی در ازمون وک
 • , مشاهیر مهر دادآفرین
 • , وثیقه
 • , کانال شه نوین آذرتاش
 • , سانستین
 • , 401k
 • , محمد علی اسدی
 • , رضا برادران حقوق دان
 • , نفرات برتر وک ۹۵
 • , فایل صوتی مدنی 4 شهبازی
 • , کتاب قانون تجارت
 • , کتابفروشی حقوقی
 • , کانال جزوه حقوقی
 • , نتایج آزمون موسسه صلح و دوستی
 • , مبادی علم حقوق pdf
 • , متن قوانین گروه
 • , انتشارات گنج دانش
 • , کتاب تست مدنی شهبازی
 • , موسسه حقوقی چتر دانش
 • , پاسخ سوالات قضاوت 95
 • , 7تیک
 • , کانال دادآفرین
 • , بهترین منبع حقوق تجارت
 • , رزومه شادی عظیم زاده
 • , گروه وکلای یاسا
 • , ثبت نام آزمون وک 96
 • , کلید سوالات وک 95 سازمان سنجش
 • , کانال 2
 • , نمونه برنامه ریزی درسی
 • , sydney water privati ion
 • , تست وک
 • , کانال تلگرام دا رین
 • , billing software
 • , کلاه قرمزی ٩۶
 • , فایل صوتی اصول فقه باقری راد
 • , نمونه کارنامه ی برق
 • , برنامه ریزی کنکور 97
 • , حافظه
 • , کلید سوالات ی ٩۶
 • , جزوه حقوق تجارت 2
 • , قانون آیین دادرسی مدنی word
 • , انتشارات حقوقی
 • , شرح قانون
 • , آقابابایی
 • , نمونه سوالات قضاوت 95
 • , منابع ازمون قضاوت96
 • , وحید جلیلی
 • , آزمون وک سال 96
 • , کتاب تست حقوق مدنی میترا ضر
 • , حذف ظرفیت وک
 • , موسسه حقوقی داداستان
 • , ایثاری
 • , کمک آزمون وک
 • , شرایط شرکت در آزمون وک 96
 • , کانال حقوق تجارت
 • , طرح طبقه بندی مشاغل 95
 • , org
 • , رایگان کتاب law text
 • , کانال حقوق مدنی در تلگرام
 • , معدل آ ین فرد قبول شده در آزمون وک
 • , منابع وک سال 96
 • , آزمون وک ۹۶
 • , علی اکبر غلامی
 • , دادآفرین اصفهان
 • , پاسخنامه ی 90
 • , حقوق ۹۶
 • , وبلاگ تلگرام
 • , کانال رنجبر
 • , اسامی پذیرفته شدگان آزمون وک 95 قزوین
 • , موسسه قضا
 • , گروه حقوقی تلگرام
 • , حداقل معدل قبولی وک 94
 • , بیماری محمد حسین شهبازی
 • , attorney online
 • , دا رین فرزانگان
 • , آرش ی
 • , عابدزاده
 • , پاسخنامه ی
 • , موسسه طرح نوین شه قزوین
 • , پیام صوتی
 • , بهترین جزوه حقوق تجارت
 • , قانون مدنی در نظم کنونی کاتوزیان
 • , بیمه ایران
 • , کتاب حقوق وجایب
 • , کانال 6
 • , طالقانی نژاد
 • , حقوق سال96
 • , دادآفرین لرستان
 • , علیرضا دیهیم
 • , تلگرام موسسه فاضل
 • , گروه تلگرام
 • , ازمون قضاوت 96
 • , دیه سال 96 چقدر است
 • , آدرس گروه
 • , محمد مصدق
 • , برنامه ریزی شخصی
 • , تخمین رتبه وک
 • , young smith attorney hickory nc
 • , موسسه حقوقی شهبازی
 • , atlanta attorney jobs
 • , سوالات آزمون ی 95
 • , پاسخنامه ی ٩۶
 • , the ideal chinese political leader
 • , حداقل معدل قبولی وک 95
 • , جزوات حقوقی تهران
 • , داد افرین
 • , موسسه حقوقی دور شان
 • , مشاهیر مهر دادآفرین
 • , رایگان کتاب نظم حقوقی کاتوزیان
 • , دا رین
 • , کتاب تست قربانی
 • , مه ویان
 • , کتاب های حقوقی افغانستان
 • , کانال حقوق بین الملل
 • , سوالات تشریحی قضاوت
 • , ی ٩۶
 • , مدنی بیات
 • , ت

  مشاهده متن کامل ...
منابع وک 96
درخواست حذف اطلاعات
 

جهت دریافت منابع و جزوات و

تست با پاسخنامه تشریحی و...

  برای آزمون وک و قضاوت 96 

کافی است کلمه ازمون96 را به شماره زیر

  پیام دهید

۰۹۳۷۸۹۱۵۶۵۹

09378915659

تلگرام

https://telegram.me/lawstudent22

https://telegram.me/lawstudent22

 • , کتاب تست تجارت شکری
 • , سوالات تستی قانون تجارت
 • , تست تجارت فرحناکیان
 • , رایگان تست حقوق تجارت
 • , محشای قانون آیین دادرسی کیفری جدید
 • , تست ایین دادرسی مدنی فرحناکیان
 • , تست تجارت قربانی
 • , محشای قانون آیین دادرسی کیفری جدید
 • , تست تجارت فرحناکیان
 • , بهترین کتاب تست حقوق جزا
 • , رایگان تست قانون تجارت
 • , تست تجارت قربانی
 • , کتاب تست تجارت قربانی
 • , کتاب قانون آیین دادرسی مدنی pdf
 • , تست مدنی شهبازی
 • , تست تجارت
 • , تلگرام مه ویان
 • , تست قانون تجارت
 • , نمونه سوالات آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد
 • , دا ری
 • , تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • , منابع وک 96
 • , تست تجارت قربانی
 • , بودجه بندی چتر دانش
 • , کتاب تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • , تست آیین دادرسی مدنی
 • , رایگان تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • , برنامه ریزی وک 96
 • , رایگان تست آیین دادرسی کیفری
 • , آیین دادرسی مدنی فرحناکیان
 • , مشاهیر مهر دا رین
 • , کتاب تست حقوق تجارت
 • , مه ویان
 • , رتبه های برتر وک 95
 • , نمونه سوالات تستی قانون تجارت
 • , کتاب تست تجارت قربانی
 • , کتاب تست آیین دادرسی کیفری
 • , متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی pdf
 • , رایگان محشای قانون آیین دادرسی مدنی
 • , تست جزا
 • , کتاب تست حقوق تجارت قربانی
 • , فایل صوتی شادی عظیم زاده
 • , جزوه حقوق تجارت قربانی
 • , بهترین کتاب تست حقوق تجارت
 • , موسسه مشاهیر مهر دا رین
 • , تست آیین دادرسی کیفری 92
 • , queries
 • , رایگان تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • , دانـــلود فایل برنامه ریزی جامع جهت آمادگی برای آزمون وک توسط محمد کریمی رتبه یک کشوری
 • , تست آیین دادرسی کیفری نورمحمد صبری
 • , تلگرام کمک آزمون
 • , موسسه دادستان
 • , کتاب تست حقوق مدنی شهبازی انتشارات میزان
 • , آزمون دفتریاری 96
 • , تست آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , کتاب تست کمالوند
 • , منابع وک ۹۶
 • , وک ۹۶
 • , تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • , رایگان تست آیین دادرسی کیفری
 • , رایگان کتاب تست شهبازی
 • , ترجمه قانون مجازات آلمان
 • , ازمون قضاوت۹۶
 • , داداستان
 • , ازمون سردفتری96
 • , بهترین کتاب تست آیین دادرسی کیفری
 • , تست مدنی قربانی
 • , کانال تلگرام قضات
 • , منابع آزمون وک ۹۶
 • , سردفتری 96
 • , جزوه جرم شناسی علی توانا
 • , کارنامه دادسیما
 • , تست آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , کتاب تست آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , حامد کشاورز وک
 • , منابع وک 96
 • , سایت داداستان
 • , مجموعه تست های طبقه بندی شده حقوق مدنی شهبازی
 • , آزمون سردفتری سال 96
 • , بودجه بندی ازمون وک دا رین
 • , آزمون سردفتری96
 • , کتاب قانون آیین دادرسی مدنی pdf
 • , تست مدنی شهبازی
 • , بهترین کتاب تست آیین دادرسی مدنی
 • , کتاب تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • , آزمون های آزمایشی دادآفرین
 • , دا رین اصفهان
 • , رایگان کتاب تست مدنی شهبازی
 • , وک
 • , جزوه آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , مصاحبه با محمدرضا صبوری
 • , جزوه آیین دادرسی مدنی شهبازی
 • , جزوه جرم شناسی توانا
 • , تست اصول فقه شهبازی
 • , تست حقوق مدنی شهبازی
 • , منابع ازمون وک
 • , کتاب تست جزا نورمحمد صبری
 • , کتاب تست شهبازی
 • , آزمون دفتریاری
 • , ابوالفضل سهر وک
 • , کتاب تست نورمحمد صبری
 • , وک 96
 • , بهترین کتاب تست حقوق مدنی
 • , رایگان تست آیین دادرسی مدنی
 • , کانال حقوقی
 • , منابع آزمون دفتریاری
 • , موسسه مشاهیر مهر دا رین
 • , فایل صوتی حقوق تجارت قربانی
 • , کانال وک در تلگرام
 • , فایل صوتی مدنی 1 شهبازی
 • , تست تجارت قربانی
 • , تست اصول فقه باقری راد
 • , مشاهیر مهر دادآفرین
 • , رایگان ساده ساز ایین دادرسی مدنی فرحناکیان
 • , نمونه کارنامه وک ۹۵
 • , قضاوت۹۶
 • , کارنامه وک ۹۵
 • , چتردانش مشهد
 • , منابع وک
 • , ازمون سردفتری 96
 • , دا رین شیراز
 • , آزمون سردفتری 96
 • , موسسه فرهنگی حقوقی سینا
 • , کتاب تست اصول فقه شهبازی
 • , منابع قضاوت 96
 • , ابوالفضل سهر رتبه یک وک
 • , رایگان تست مدنی شهبازی
 • , تست تجارت
 • , کتاب تست آیین دادرسی کیفری
 • , منابع آزمون وک 96
 • , مجتبی جرعه نوش
 • , تست مدنی
 • , ابوالفضل سهر
 • , تست مدنی شهبازی
 • , آزمون وک ۹۶
 • , شرایط آزمون دفتریاری
 • , آزمون سر دفتری 96
 • , قضاوت96
 • , رایگان جزوه آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , تست مدنی شهبازی
 • , سوالات آزمون های آزمایشی وک
 • , متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی pdf
 • , سوالات آزمون های آزمایشی دادآفرین
 • , چتردانش کرمان
 • , موسسه مشاهیر مهر دادآفرین
 • , مصاحبه با نفرات برتر وک 93
 • , موسسه داداستان
 • , کتاب تست شهبازی
 • , تست تجارت قربانی
 • , موسسه آموزش عالی آزاد ندا
 • , موسسه حقوقی داداستان
 • , فایل صوتی شادی عظیم زاده
 • , جزوه آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , تست حقوق مدنی
 • , کتاب ا امات خارج از قرارداد صفایی
 • , کتاب اشخاص و محجورین صفایی
 • , جزوه نموداری ادله اثبات دعوی
 • , جزوه تجارت تحریری
 • , دادآفرین بوشهر
 • , تست کمالوند
 • , تست مدنی قربانی
 • , قانون یار مجازات ی
 • , کتاب تست آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , رایگان تست حقوق مدنی
 • , کتاب تست آیین دادرسی کیفری
 • , کانال شه نوین آذرتاش
 • , جزوه مدنی میترا ضر
 • , کانال وک
 • , کمک حافظه آیین دادرسی مدنی
 • , کتاب تست حقوق
 • , رایگان کتاب law text
 • , سوالات قانون تجارت
 • , حقوق۹۶
 • , جزوه حقوق مدنی قربانی
 • , برنامه ریزی برای درس خواندن
 • , کتاب دادرس
 • , سوالات آیین دادرسی کیفری
 • , آزمون سردفتری ۹۶
 • , س با دختر
 • , نمونه سوالات آزمون وک
 • , جزوات حقوقی دا رین
 • , مصاحبه با نفرات برتر ازمون وک
 • , موسسه آموزش عالی آزاد مشاهیر مهر دادآفرین
 • , شرایط دفتریاری
 • , رایگان تست حقوق تجارت
 • , کتاب تست مدنی قربانی
 • , رایگان کتاب اشخاص و محجورین صفایی
 • , نوین بوک
 • , آزمون سر دفتری
 • , تست مدنی
 • , جزوه حقوق تجارت
 • , چتردانش قم
 • , منابع قضاوت ۹۶
 • , کانال ازمون های ازمایشی
 • , آزمون وک ٩۵
 • , ع شادی عظیم زاده
 • , گروه تلگرام رشته حقوق
 • , تست ایین دادرسی مدنی فرحناکیان
 • , تست حقوق مدنی
 • , چگونه برای ازمون وک برنامه ریزی کنیم
 • , وک 96
 • , دور شان حقوقی
 • , سوالات آزمون وک 95
 • , بیوگرافی محمد حسین شهبازی
 • , پی دی اف کتاب دادرس
 • , مصاحبه با رتبه های برتر وک
 • , نکات مهم قانون مدنی
 • , دا ری
 • , قضاوت ۹۶
 • , بودجه بندی چتر دانش
 • , دا رین
 • , کتاب تست مدنی شهبازی
 • , رایگان محشای قانون آیین دادرسی مدنی
 • , متن کامل قانون مدنی
 • , منابع وک ۹۶
 • , منابع وک 96
 • , وک 95
 • , فایل صوتی اصول فقه باقری راد
 • , کارنامه ابوالفضل سهر
 • , تست اصول فقه باقری راد
 • , کمک حافظه حقوق تجارت
 • , روش خواندن حقوق تجارت
 • , رایگان کتاب حقوقی
 • , قانون آیین دادرسی کیفری جدید
 • , گروه آموزشی حسن زاده
 • , دور شان
 • , شرح قانون مدنی
 • , منابع آزمون وک دادآفرین
 • , جزوه حقوق تجارت قربانی
 • , نمونه سوالات تستی قانون تجارت
 • , بودجه بندی دا رین
 • , جزوه مدنی قربانی
 • , کانال ق
 • , آزمون وک
 • , انتشارات چتر دانش
 • , مشاهیر مهر دا رین
 • , تست جرعه نوش
 • , ازمون وک ۹۶
 • , مجتبی جرعه نوش
 • , دا رین
 • , نکات مهم اصول فقه
 • , جزوه مدنی شهبازی
 • , گروه تلگرام دانشجویان حقوق
 • , موسسه حقوقی دادستان
 • , منابع وک سال 96
 • , رضا شکری حقوق
 • , کانال های حقوقی تلگرام
 • , کانال تلگرام شه نوین آذرتاش
 • , سوالات تستی قانون تجارت
 • , بودجه بندی دادستان
 • , برنامه ریزی برای آزمون وک 95
 • , تست آیین دادرسی مدنی
 • , سایت حقوقی داداستان
 • , پایه حقوق۹۶
 • , ازمون سردفتری ۹۶
 • , ادرس موسسه حقوقی دا رین
 • , کمک حافظه حقوق تجارت
 • , قضاوت 96
 • , جزوه اصول فقه باقری راد
 • , دادآفرین اصفهان
 • , بودجه بندی وک
 • , منابع آزمون وک
 • , تلگرام قوانین حقوقی
 • , کتاب قانون آیین دادرسی کیفری جدید
 • , کتاب تست حقوق مدنی شهبازی
 • , کمک حافظه آیین دادرسی کیفری
 • , کانال تلگرام بهمن کشاورز
 • , جزوه حقوق بین الملل عمومی بیگ زاده
 • , برنامه ریزی وک 96
 • , کانال های حقوقی
 • , بهترین کتاب تست
 • , نمونه کارنامه ارشد حقوق عمومی
 • , محشای قانون ایین دادرسی مدنی
 • , تست آیین دادرسی کیفری 92
 • , کانال تلگرام حقوق عمومی
 • , رایگان فایل صوتی حقوق جزای عمومی
 • , کتاب ایین دادرسی مدنی
 • , دادسیما
 • , کتاب تست حقوق مدنی شهبازی
 • , آزمونهای آزمایشی چتر دانش
 • , منابع آزمون قضاوت ۹۶
 • , محمدرضا صبوری وک
 • , مه ویان
 • , نمونه کارنامه وک
 • , تاریخ ازمون سردفتری 96
 • , دادسیما
 • , چتر دانش زنجان
 • , امین بخشی زاده
 • , رایگان فایل صوتی تجارت فرحناکیان
 • , اسامی پذیرفته شدگان وک 94 اصفهان
 • , تلگرام وک
 • , انتشارات دادگستر
 • , آزمون مشاوران حقوقی 96
 • , آیین دادرسی مدنی pdf
 • , برنامه ریزی آزمون وک
 • , کتاب تست مدنی جرعه نوش
 • , روش مطالعه حقوق مدنی
 • , طرح نوین کارنامه
 • , انتشارات دور شان
 • , کانال آیین دادرسی کیفری
 • , مشاهیر مهر دادآفرین
 • , رحمان عمروانی
 • , تست حقوق تجارت
 • , قانون آیین دادرسی مدنی جدید
 • , شرایط آزمون وک
 • , کتاب تست حقوق جزا شادی عظیم زاده
 • , بهنام اسدی حقوق
 • , منابع ازمون وک ۹۶
 • , جزوه مدنی
 • , جزوات دادآفرین
 • , آزمون آنلاین حقوقی
 • , جزوه حقوق مدنی شهبازی
 • , تست حقوقی
 • , مجموعه تست های آیین دادرسی کیفری
 • , تست تجارت قربانی
 • , برنامه وک
 • , فایل صوتی متن قانون آیین دادرسی مدنی
 • , مواد مهم قانون مدنی در ازمون وک
 • , تست شهبازی
 • , نور محمد صبری
 • , گروه تلگرام حقوقی
 • , تلگرام دور شان
 • , رایگان جزوه جرم شناسی
 • , موسسه قانونیار
 • , کتاب تست اصول فقه شهبازی
 • , بهترین منابع ازمون وک
 • , رایگان کتاب جرم شناسی توانا
 • , چتردانش اهواز
 • , کانال تلگرام حقوق خصوصی
 • , تست شهبازی
 • , تست آیین دادرسی کیفری
 • , آزمون سردفتری
 • , جزوه مدنی قربانی
 • , مصاحبه با رتبه های برتر وک 95
 • , رایگان کتاب تست حقوق مدنی شهبازی
 • , انتشارات حقوقی
 • , تست مدنی جرعه نوش
 • , شرایط سنی آزمون وک
 • , کتاب تست تجارت قربانی
 • , ازمون سردفتری سال 96
 • , نمونه برنامه ریزی درسی
 • , چتردانش تهران
 • , آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی
 • , قانون مدنی pdf
 • , جزوه حقوق مدنی شهبازی
 • , نور محمد صبری
 • , انتشارات میزان
 • , کتاب تست حقوق مدنی قربانی
 • , نتایج ازمون وک ۹۵
 • , کتاب تست حقوق تجارت قربانی
 • , سایت دور شان
 • , برنامه ریزی آزمون وک دادآفرین
 • , منابع ارشد حقوق خصوصی 96
 • , متن قانون آیین دادرسی کیفری
 • , جرم شناسی علی توانا
 • , انتشارات چتردانش
 • , queries
 • , دانـــلود فایل برنامه ریزی جامع جهت آمادگی برای آزمون وک توسط محمد کریمی رتبه یک کشوری
 • , برنامه ریزی وک موسسه دا رین
 • , زمان ثبت نام آزمون وک 96
 • , مصاحبه با رتبه های برتر وک 95
 • , هزینه ثبت نام در موسسه دادآفرین
 • , آزمون های آزمایشی دادآفرین
 • , برنامه ریزی وک 96
 • , برنامه ریزی برای آزمون وک 96
 • , شرط معدل در ازمون وک
 • , آزمون دفتریاری 96
 • , آزمون وک 96
 • , روش مطالعه آیین دادرسی مدنی
 • , کانال وک در تلگرام
 • , وک 96
 • , برنامه ریزی آزمون وک دادآفرین
 • , زمان ازمون وک 96
 • , تست اصول فقه شهبازی
 • , کانال تلگرام حقوق مدنی
 • , تست ایین دادرسی مدنی فرحناکیان
 • , برنامه ریزی برای وک
 • , رایگان تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • , متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی pdf
 • , داداستان
 • , برنامه ریزی آزمون وک
 • , منابع وک 96
 • , موسسه دادستان
 • , جزوات حقوقی تهران
 • , حقوق۹۶
 • , رایگان کتاب تست شهبازی
 • , برنامه ریزی برای وک 96
 • , مجموعه تست های طبقه بندی شده حقوق مدنی شهبازی
 • , سوالات تستی قانون تجارت
 • , کانال جزوات حقوقی
 • , تست اصول فقه باقری راد
 • , رایگان فایل صوتی تجارت فرحناکیان
 • , پاسخنامه تشریحی وک 95
 • , تست آیین دادرسی کیفری نورمحمد صبری
 • , رایگان تست اصول فقه شهبازی
 • , رایگان کتاب تست حقوق مدنی شهبازی
 • , کتاب تست اصول فقه شهبازی
 • , سوالات آزمون های آزمایشی وک
 • , مصاحبه با نفرات برتر وک 93
 • , کتاب اصول فقه کاربردی حسین قافی
 • , سوالات تشریحی قضاوت 95
 • , منابع وک 96
 • , جزوه اصول فقه شب خیز
 • , بودجه بندی ازمون وک دا رین
 • , منابع آزمون وک 96
 • , گروه تلگرام دانشجویان حقوق
 • , جزوه اصول فقه شب خیز
 • , کانال تلگرام وک
 • , فایل صوتی آیین دادرسی مدنی شمس
 • , فایل صوتی شادی عظیم زاده
 • , بهترین کتاب تست حقوق جزا
 • , کتاب تست کمالوند
 • , کانال وک
 • , نوین بوک
 • , تلگرام کمک آزمون
 • , کتاب تست آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , کانال تلگرام رشته حقوق
 • , برنامه ریزی وک
 • , فایل صوتی حقوق تجارت فرحناکیان
 • , کتاب تست شهبازی
 • , محشای قانون آیین دادرسی کیفری جدید
 • , رایگان تست حقوق مدنی
 • , کانال تلگرام دانشجویان حقوق
 • , تست اصول فقه
 • , کتابهای حقوقی pdf
 • , کتاب تست تجارت قربانی
 • , پروفایل داوطلبی طرح نوین
 • , ابوالفضل سهر رتبه یک وک
 • , تست اصول فقه شهبازی
 • , تست تجارت قربانی
 • , نمونه متن قوانین گروه تلگرام
 • , موسسه حقوقی دادستان
 • , ازمون قضاوت96
 • , جزوه حقوق مدنی قربانی
 • , آزمون وک 96
 • , هزینه آزمون های دادآفرین
 • , کتاب قانون آیین دادرسی مدنی pdf
 • , تاریخ آزمون وک 96
 • , ازمون وک 96
 • , سوالات آزمون های آزمایشی دادآفرین
 • , کتاب تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • , وک 96
 • , ثبت نام وک 96
 • , فایل صوتی مواد قانون تجارت
 • , کتاب اصول فقه کاربردی قافی
 • , نحوه مطالعه آیین دادرسی مدنی برای آزمون وک
 • , ابوالفضل سهر وک
 • , تست مدنی شهبازی
 • , پایه حقوق۹۶
 • , حامد کشاورز وک
 • , جزوه مدنی قربانی
 • , کتاب تست شهبازی
 • , کارنامه طرح نوین
 • , سایت داداستان
 • , سوالات قضاوت 95
 • , رایگان کتاب شرح جامع قانون مدنی فرهاد بیات
 • , کتاب تست مدنی جرعه نوش
 • , سردفتری 96
 • , تخمین رتبه چتر دانش
 • , منابع وک ۹۶
 • , منابع وک ۹۶
 • , رایگان تست قانون تجارت
 • , جزوه حقوق تجارت دا رین
 • , جزوه مدنی میترا ضر
 • , کانال تلگرام حقوق تجارت
 • , دیه96
 • , آزمون های آزمایشی دادآفرین
 • , سوالات آزمون تشریحی قضاوت 95
 • , تست آیین دادرسی مدنی
 • , اسامی پذیرفته شدگان وک 95 تهران
 • , قانون تجارت صوتی
 • , آزمون سردفتری 96
 • , رایگان کتاب تست مدنی شهبازی
 • , تست مدنی قربانی
 • , ازمون وک 96
 • , کتاب شرح جامع قانون مدنی فرهاد بیات
 • , تست تجارت فرحناکیان
 • , جزوه جزای اختصاصی ساولانی
 • , منابع قضاوت 96
 • , اصول فقه شب خیز
 • , تست حقوق مدنی شهبازی
 • , رایگان تست آیین دادرسی کیفری
 • , محشای قانون آیین دادرسی کیفری جدید
 • , آزمون سردفتری96
 • , قضاوت ۹۶
 • , اسکندر رنجبر ابوعلی
 • , کتاب تست اصول فقه شهبازی
 • , فایل صوتی آیین دادرسی مدنی شمس
 • , روش مطالعه وک
 • , منابع ازمون وک 96
 • , حقوق وجایب pdf
 • , مبانی علم اقتصاد pdf
 • , منابع آزمون وک
 • , دا رین وک
 • , ادرس موسسه حقوقی دا رین
 • , کانال تلگرام امین بخشی زاده
 • , سوالات استعداد شغلی قضاوت 95
 • , موسسه داد افرین
 • , کمک حافظه حقوق مدنی
 • , رتبه یک قضاوت 95
 • , دادآفرین کرمانشاه
 • , زمان آزمون وک 96
 • , محمد حسین شهبازی کجاست؟
 • , مصاحبه با محمدرضا صبوری
 • , رایگان محشای قانون آیین دادرسی مدنی
 • , کتاب تست حقوق مدنی قربانی
 • , گروه تلگرام رشته حقوق
 • , طرح نوین اصفهان
 • , کانال تلگرام حقوق خانواده
 • , تلگرام وک
 • , منابع ازمون وک 96
 • , منابع آزمون وک 96
 • , تست آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , تست تجارت فرحناکیان
 • , تست ایین دادرسی کیفری
 • , طناز میردامادی
 • , کانال چتردانش
 • , رایگان کتاب تست اصول فقه شهبازی
 • , کانال تلگرام قضاوت
 • , کتاب تست مدنی شهبازی
 • , نمونه متن قوانین برای گروه در تلگرام
 • , تست آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , کانال حقوق مدنی
 • , تاریخ ازمون وک
 • , تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • , بهترین کتاب تست حقوق تجارت
 • , سایت موسسه دادستان
 • , منابع ازمون وک ۹۶
 • , رایگان کتاب جرم شناسی توانا
 • , رایگان تست حقوق تجارت
 • , حامد کشاورز
 • , حداقل معدل قبولی در آزمون وک
 • , تست مدنی شهبازی
 • , نمونه قوانین گروه تلگرام
 • , مصاحبه با رتبه های برتر قضاوت 95
 • , شرایط آزمون دفتریاری
 • , ثبت نام ازمون وک 96
 • , اصول فقه کاربردی قافی
 • , قانون وک
 • , رایگان جزوه آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , کانال تلگرام آزمون وک
 • , زمان ثبت نام آزمون وک 96
 • , آزمونهای آزمایشی چتر دانش
 • , تاریخ برگزاری آزمون وک 96
 • , منابع آزمون وک ۹۶
 • , امتحان قضاوت 96
 • , جزوه آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , منابع قضاوت ۹۶
 • , میترا ضر
 • , چتر دانش دریافت کارنامه
 • , منابع ازمون وک ۹۶
 • , کتاب تست شهبازی
 • , فایل صوتی حقوق ثبت
 • , کتاب قانون مدنی در نظم کنونی کاتوزیان
 • , بهترین کتاب تست اصول فقه
 • , تست آیین دادرسی کیفری 92
 • , مصاحبه با علی اکبر غلامی
 • , گروه حقوق جزا در تلگرام
 • , کانال تلگرام چتردانش
 • , کانال آزمون وک
 • , دادآفرین شیراز
 • , شرایط شرکت در آزمون سردفتری 95
 • , سایت حقوقی داداستان
 • , تلگرام موسسه مه ویان
 • , مواد مهم قانون تجارت در ازمون وک
 • , کانال تلگرام حقوق جزا
 • , کتاب تست مدنی قربانی
 • , تست حقوق مدنی 1
 • , بهترین منابع وک 96
 • , ی
 • , تست مدنی قربانی
 • , کتاب تست آیین دادرسی مدنی ابهری
 • , فایل صوتی مدنی 1 شهبازی
 • , کتاب طبقه بندی مشاغل
 • , رایگان تست مدنی شهبازی
 • , شرایط جذب اختصاصی قضات 95
 • , آزمون سردفتری ازدواج 96
 • , کتاب اصول فقه قافی
 • , دریافت کارنامه چتر دانش
 • , جزوه جزا اختصاصی ساولانی
 • , ازمون وک ۹۶
 • , نحوه مطالعه آیین دادرسی کیفری
 • , تست قانون تجارت
 • , تست حقوق مدنی
 • , حذف آزمون وک
 • , کتاب تست حقوق تجارت فرحناکیان
 • , نمونه سوالات آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد
 • , موسسه آموزش عالی آزاد ندا
 • , تست آیین دادرسی کیفری
 • , تاریخ آزمون وک
 • , مصاحبه با نفرات برتر وک 94
 • , کتاب تست اصول فقه شهبازی
 • , سوالات ازمون قضاوت 95
 • , نمونه کارنامه وک
 • , کانال رشته حقوق
 • , منابع ارشد حقوق بین الملل عمومی
 • , رایگان تست آیین دادرسی مدنی
 • , اسامی پذیرفته شدگان وک 95 یزد
 • , قضاوت۹۶
 • , ازمون ازمایشی وک
 • , دا رین شیراز
 • , جزوه اصول فقه شب خیز
 • , فایل صوتی تجارت فرحناکیان
 • , فایل صوتی مدنی 6 شهبازی
 • , زمان برگزاری آزمون وک 96
 • , کارنامه قبول شدگان وک 95
 • , چتردانش
 • , چگونه شویم
 • , آزمون قضاوت96
 • , برنامه ریزی آزمون وک
 • , برنامه ریزی آزمون وک 96
 • , تست آیین دادرسی مدنی
 • , آیین دادرسی کیفری جدید pdf
 • , گروه آموزشی حسن زاده
 • , صدای قانون تجارت
 • , فایل صوتی قانون تجارت
 • , کانال صوتی حقوق
 • , گروه تلگرام وک
 • , منابع آزمون سردفتری ازدواج
 • , دا رین
 • , تلگرام حقوق جزا
 • , کتاب تست حقوق مدنی شهبازی انتشارات میزان
 • , رتبه برتر وک 95
 • , تست مدنی شهبازی
 • , کانال قضاوت
 • , سایت دادستان
 • , جزوات حقوقی دا رین
 • , فایل صوتی آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , مبادی حقوق نصرالله ستانکزی pdf
 • , محشای قانون ایین دادرسی مدنی
 • , ابوالفضل سهر
 • , تست مدنی
 • , آزمون وک ۹۶
 • , سوالهای حقوقی
 • , نکات مهم حقوقی
 • , کتاب آیین دادرسی مدنی کمالوند
 • , موسسه دا رین
 • , نحوه مطالعه آیین دادرسی مدنی
 • , تلگرام قوانین حقوقی
 • , تست شهبازی
 • , رتبه های برتر وک 95
 • , معدل آ ین فرد قبول شده در آزمون وک 94
 • , متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی
 • , سوالات و پاسخنامه قضاوت 95
 • , منابع آزمون وک ۹۶
 • , روش مطالعه برای آزمون وک
 • , گروه های حقوقی در تلگرام
 • , داد افرین
 • , فایل صوتی قوانین
 • , مصاحبه با نفرات برتر ازمون وک
 • , کتاب حقوق مدنی 3 شهیدی
 • , دیه سال 96
 • , ازمون قضاوت ۹۶
 • , قضاوت96
 • , برنامه ریزی ازمون وک 96
 • , چتر دانش یزد
 • , کمپین حذف ظرفیت از آزمون وک
 • , کانال فایل و جزوات حقوقی
 • , کتابهای علوم pdf
 • , دروس وک
 • , نمونه کارنامه وک 95
 • , برنامه ریزی درسی وک
 • , وک 96
 • , کتاب تست حقوق
 • , بیوگرافی محمد حسین شهبازی
 • , بودجه بندی دا رین
 • , رایگان فایل صوتی حقوق جزای عمومی
 • , احتمال قبولی در کدام کانون وکلا بیشتر است
 • , منابع ازمون وک ٩۶
 • , کانال جزوات حقوقی تلگرام
 • , فایل صوتی حقوق مدنی 1
 • , تاریخ ثبت نام آزمون وک 96
 • , تست حقوق تجارت
 • , کانال حقوق خانواده
 • , جزوه جرم شناسی علی توانا
 • , برنامه آزمون های دادآفرین
 • , کانال تلگرام قضات
 • , ازمون وک ٩۶
 • , کلید سوالات وک 94 سازمان سنجش
 • , فایل صوتی مدنی 3 شهبازی
 • , تست شهبازی
 • , رتبه های برتر کانون وکلا 95
 • , نمونه سوالات مصاحبه علمی قضاوت با پاسخ
 • , پاسخنامه وک 95 دادآفرین
 • , قضاوت 96
 • , موسسه حقوقی
 • , کمپین حذف ظرفیت وک
 • , سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 95
 • , تلگرام قانون مدنی
 • , قانون آئین دادرسی مدنی
 • , تست های اصول فقه
 • , تست تجارت قربانی
 • , کمپین حذف ظرفیت ازمون وک
 • , کانال تلگرام حقوق عمومی
 • , ازمون قضاوت۹۶
 • , بیماری شهبازی
 • , جزوات کارآموزان قضایی
 • , وک ۹۶
 • , فروش امتیاز سردفتری
 • , شرایط سنی آزمون وک 95
 • , بسته تضمینی وک
 • , شرط معدل در آزمون قضاوت
 • , وک ۹۶
 • , اصول فقه شب خیز
 • , مصاحبه با نفرات برتر وک 95
 • , اصول فقه شبخیز
 • , کتاب تست مدنی شهبازی
 • , سه هزارم دیه کامل چقدر است
 • , موسسه فرزانگان دادآفرین
 • , زمان ثبت نام آزمون وک ۹۶
 • , تست های آزمون وک
 • , شرایط دفتریار شدن
 • , تاریخ ازمون وک 96
 • , کف معدل قبولی وک 95
 • , منابع قضاوت96
 • , کتاب ساده ساز حقوق تجارت فرحناکیان
 • , دادآفرین
 • , طرح نوین
 • , کتاب تست حقوق مدنی شهبازی
 • , وبلاگ
 • , @dotic
 • , گروه های حقوقی تلگرام
 • , نحوه مطالعه برای آزمون وک
 • , زمان ثبت نام ازمون قضاوت
 • , صانعی
 • , اصول کافی pdf
 • , کانال های حقوقی در تلگرام
 • , تست مدنی جرعه نوش
 • , رتبه برتر وک 94
 • , کتاب جرم شناسی توانا
 • , رمان صوتی
 • , سوالات آزمون قضاوت 94
 • , کتاب اصول بیمه
 • , سوالات آزمون قضاوت 95
 • , سایت موسسه دادآفرین
 • , موسسه مشاهیر مهر دادآفرین
 • , رایگان فایل صوتی قانون تجارت
 • , کلید سوالات وک 95
 • , سوالات آزمون ی 96
 • , مصاحبه با رتبه های برتر قضاوت 94
 • , دیه ش تگی لگن سال 95
 • , حقوق پایه 96
 • , آزمون سردفتری
 • , قانون آیین دادرسی مدنی جدید
 • , کتاب قانون
 • , کلاه قرمزی 96
 • , محمد حسن داودی
 • , محمد ی
 • , روش مطالعه دروس رشته حقوق
 • , ارشد حقوق
 • , مهاجرت به استرالیا
 • , سوالات آزمون وک
 • , کتاب قانون آیین دادرسی مدنی
 • , رایگان فایل صوتی حقوق مدنی شهبازی
 • , نمونه سوالات آزمون قضاوت 95
 • , موسسه دادستان اصفهان
 • , وک در اصفهان
 • , کمک حافظه آیین دادرسی مدنی
 • , موسسه حقوقی فاضل
 • , کارنامه وک 95
 • , social security disability attorney
 • , جزوه ایین دادرسی کیفری جدید
 • , رتبه های برتر کانون وکلا 94
 • , کتاب تست مدنی طبقه بندی شده میترا ضر (انتشارات مجد)
 • , محمد صادق آذین
 • , دا رین کرج
 • , کتاب قانون مدنی جهانگیر منصور
 • , linkedin facebook
 • , چتردانش اهواز
 • , تخمین رتبه وک 95
 • , نفرات برتر آزمون وک 95
 • , کتاب های ششم 94-95
 • , attorney jobs atlanta
 • , کتابهای رشته حقوق
 • , برنامه ششم توسعه
 • , اوا
 • , زمان ثبت نام آزمون قضاوت ۹۶
 • , دفترچه سوالات قضاوت 95
 • , وک ٩۶
 • , جزوه جرم شناسی
 • , بودجه بندی چتر دانش
 • , کمک آزمون
 • , آزمون وک ٩۶
 • , جزوه اصول فقه باقری راد
 • , سوالات قضاوت95
 • , محبی نیا
 • , جزوه جزای اختصاصی ساولانی
 • , انتشارات دور شان
 • , پرویز احمدی
 • , سوالات کنکور ی ٩۶
 • , حذف آزمون وک
 • , جذب اختصاصی قضات 95
 • , نشر
 • , سایت کمک ازمون
 • , طرح نوین شه اصفهان
 • , دادسیما
 • , حقوق وجایب
 • , گروه واتساپ
 • , عد
 • , سوالات قضاوت 94
 • , بهترین کتاب تست آیین دادرسی کیفری
 • , حذف وک
 • , کتاب تست تجارت قربانی
 • , پاسخ سوالات مصاحبه علمی قضاوت
 • , اجاره پارکینگ
 • , زمان ثبت نام وک 96
 • , رتبه یک کانون وکلای مرکز 93
 • , ملکی
 • , موسسه حقوقی دادستان
 • , دختر
 • , موسسه حقوقی عد
 • , حداقل معدل قبولی کانون وکلا
 • , وک 95
 • , منابع حقوق تجارت
 • , اختیارات قاضی اجرای احکام
 • , حقوق اداره کار 96
 • , قانون مدنی جدید
 • , اسامی قبول شدگان وک 95
 • , زمان اعلام نتایج آزمون کارشناس رسمی دادگستری 95
 • , com
 • , کنکور ۹۷ تجربی
 • , آزمون وک
 • , دفترچه سوالات کنکور ی 96
 • , وک ۹۵
 • , مهدی صیادی حقوق
 • , سوالات آزمون ی
 • , جذب قضات
 • , کانال تلگرام حقوق بین الملل
 • , attorney synonym
 • , محمد ی
 • , کتاب شرح جامع قانون مدنی
 • , اسامی پذیرفته شدگان وک 95 خوزستان
 • , کانال تلگرام ی
 • , محمد ی
 • , مصاحبه با رتبه های برتر وک 94
 • , تلگرام حقوق خصوصی
 • , picofile
 • , سوالات ازمون وک سال 95
 • , محمود دمیر
 • , شرایط جذب اختصاصی قضات 94
 • , تست تجارت
 • , کتاب تست حقوق تجارت
 • , چتر دانش ازمون وک
 • , فایل صوتی مدنی 7 شهبازی
 • , نکات
 • , سنجش تکمیلی
 • , سوالات ازمون ی96
 • , کانال تلگرام شه نوین آذرتاش
 • , کتاب مدنی 3 شهیدی
 • , ازمون وک
 • , مشاهیر مهر دا رین
 • , بودجه بندی دادستان
 • , موسسه داداستان
 • , کتاب ا امات خارج از قرارداد صفایی
 • , مصطفی مدرسی چهارطاقی
 • , حذف ازمون وک
 • , محمدعلی ی
 • , موسسه دادآفرین اصفهان
 • , سایت اسکودا
 • , اسامی پذیرفته شدگان وک 95 فارس
 • , آدرس گروه های تلگرام
 • , آموزشگاه دادستان
 • , ربوی
 • , برنامه ریزی برای آزمون قضاوت
 • , حسین قافی
 • , آزمون سردفتری ۹۶
 • , مصاحبه با نفرات برتر وک
 • , تاریخ ثبت نام وک 96
 • , مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
 • , منابع آزمون سردفتری اسناد رسمی 95
 • , شرح قانون مدنی
 • , کتاب زیست دوم دبیرستان 95-96
 • , چتردانش اصفهان
 • , جزوه اصول فقه
 • , ساده ساز حقوق مدنی
 • , مجتبی جرعه نوش
 • , سوالات ی
 • , آزمون قضاوت 96
 • , حقوق جزا
 • , رضا کشاورز
 • , شورای حل اختلاف
 • , تخمین رتبه چتر دانش 95
 • , قانون تجارت جدید pdf
 • , کارنامه دادسیما
 • , کتاب آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته شمس
 • , دا ری
 • , حقوق سال ٩۶
 • , سوالات کارشناسی ارشد حقوق
 • , تست اصول فقه شهبازی
 • , تلگرام مه ویان
 • , سعید لطفی
 • , attorney insurance
 • , شرایط آزمون قضاوت 94
 • , جزوه حقوق اساسی 1
 • , کانال 3
 • , کانال فرزانگان
 • , میانگین درصد قبولی در ازمون وک
 • , الا صنعتی شریف
 • , تخمین رتبه فاضل
 • , کانال ق
 • , بهمن کشاورز
 • , شرف زهره
 • , برنامه ششم توسعه کشور
 • , ناهید یوسفی
 • , منابع وک دادآفرین
 • , کمپین وک
 • , کمک ازمون
 • , تلگرام گروه
 • , زمان ازمون وک
 • , international law in antiquity
 • , ازمون وک ۹۶
 • , جستجوی در تهران
 • , اسامی قبول شدگان قضاوت 95
 • , وک نامه تام الاختیار
 • , تست کمالوند
 • , شرایط ید امتیاز سردفتری اسناد رسمی
 • , اصول فقه کاربردی قافی
 • , رتبه های برتر آزمون وک 95
 • , مجید ابهری
 • , نمونه سوالات اختبار قضاوت
 • , کانال تلگرام موسسه فاضل
 • , استخدام در تهران
 • , تلگرام دا رین
 • , کف معدل قبولی وک ۹۵
 • , نمونه کارنامه ی 94
 • , آزمون قضاوت ۹۶
 • , مبانی اقتصاد pdf
 • , کانال تلگرام فرزانگان
 • , منابع آزمون وک سال96
 • , انتشارات چتر دانش
 • , کمک ازمون
 • , داد آفرین
 • , موسسه داد آفرین
 • , مجید ابهری
 • , اسامی قبول شدگان وک 94+تهران
 • , کانال 5
 • , دا رین وک
 • , تفاوت گروه و گروه تلگرام
 • , منابع آزمون قضاوت 96
 • , کتاب تست کمالوند
 • , داد استان
 • , تخمین رتبه ۹۶
 • , اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای قزوین 95
 • , تاریخ ازمون وک ٩۶
 • , مرجع رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی
 • , جزوه شیمی پیش ی
 • , نتایج ازمون وک ۹۵
 • , کتاب تست حقوق مدنی شهبازی
 • , جذب اختصاصی قضات 96
 • , رضا شکری حقوق
 • , منابع آزمون وک
 • , کتاب حقوق مدنی بیات
 • , lawyer nashville
 • , کانال وکلا در تلگرام
 • , nashville attorney
 • , دادسیما
 • , کتابفروشی حقوقی انقلاب
 • , مشاوره حقوقی
 • , اسامی پذیرفته شدگان وک 94 فارس
 • , insurance attorney
 • , منابع ازمون وک
 • , کانال حقوقی تلگرام
 • , چتر دانش
 • , جزوه آیین دادرسی کیفری جدید
 • , شرح جامع قانون مدنی
 • , قرارداد انجام کار مشخص
 • , آزمون 96
 • , کمک ازمون حقوقی
 • , فایل صوتی حقوق مدنی شهبازی
 • , سازش
 • , تست حقوقی
 • , هما کاتوزیان
 • , موسسه دادآفرین
 • , شرایط دفتریاری
 • , افزایش حقوق۹۶
 • , محمد ایمانی
 • , ثبت نام سردفتری 96
 • , انتشارات طرح نوین
 • , نمایندگی های موسسه دا رین
 • , سوالات ی 96
 • , انتشارات حقوق ی
 • , تست کیفری
 • , کانال تلگرام حقوق خصوصی
 • , امتحان وک 96
 • , محمد علی
 • , جزوه جرم شناسی توانا
 • , سوالات آزمون قضاوت 95
 • , محمدرضا صبوری وک
 • , منابع آزمون سردفتری
 • , ازمون آیین نامه
 • , آزمون های آزمایشی چتر دانش
 • , کانال حقوق جزا در تلگرام
 • , متن قانون آیین دادرسی کیفری جدید
 • , صفحه 2
 • , chatr danesh
 • , متن قوانین گروه تلگرام
 • , رئیسی
 • , کلمه
 • , کتاب های رشته حقوق
 • , آزمون های آزمایشی وک
 • , کتاب تست آیین دادرسی کیفری
 • , اصلاح قانون مبارزه با
 • , انواع
 • , اسامی پذیرفته شدگان وک 95
 • , کف معدل قبولی وک 94
 • , ثبت نام آزمون وک 96
 • , انتشارات ارشد
 • , آزمون وک
 • , طرح نوین اصفهان
 • , منابع
 • , قضاوت
 • , موسسه طرح نوین شه
 • , کانال تلگرام کتاب
 • , قضاوت 95
 • , فایل صوتی قانون مجازات ی
 • , کتاب صوتی رایگان
 • , ترجمه قانون مجازات آلمان
 • , کانال مطالب حقوقی
 • , طرح نوین کارنامه
 • , دیه دندان به تومان
 • , ازمون ی ٩۶
 • , kathleen zellner
 • , بهترین منابع آزمون وک 96
 • , منابع وک ٩۶
 • , یک دهم دیه کامل چقدر است
 • , تلگرام چتر دانش
 • , شرح اصول کافی
 • , مشاغل مورد نیاز
 • , کتاب مدنی 8 کاتوزیان
 • , کانال 1
 • , سوالات و پاسخنامه وک 95
 • , شرایط سنی آزمون سردفتری
 • , بهترین منبع اصول فقه برای وک
 • , پاسخنامه تشریحی کنکور ی 95
 • , مجموعه تست های آیین دادرسی کیفری
 • , سایت دادآفرین
 • , اصول فقه شهبازی
 • , juvenile delinquency theories of cau ion
 • , رایگان فایل صوتی اصول فقه
 • , تلگرامکانال
 • , مال مفروز
 • , قانون آیین دادرسی مدنی pdf
 • , قانون تجارت
 • , کمپین حذف ازمون وک
 • , انتشارات دور شان
 • , کانال تلگرام
 • , جزوه مبانی علم اقتصاد
 • , احمدی
 • , مهرداد بوستانچی
 • , ایزانلو
 • , the rise of roscoe paine
 • , روش
 • , کمک حافظه حقوق تجارت
 • , چتردانش کرمان
 • , تنظیم قرارداد
 • , سوالات مصاحبه علمی قضاوت با پاسخ
 • , سوالات قضاوت 95
 • , رمان روز قضاوت
 • , حقوق مدنی ۱
 • , موسسه طرح نوین
 • , شرایط سنی آزمون وک 94
 • , انتشارات مجد
 • , آوا
 • , گروه تلگرام حقوق جزا
 • , نفرات برتر وک 94
 • , تلگرام
 • , کارنامه وک ۹۵
 • , گروه تلگرام
 • , جزوه حقوق
 • , جزوه مدنی 4 شهبازی
 • , مستاجر
 • , نمونه سوالات مدنی 8 با جواب
 • , لیبیا
 • , آیین نامه وک
 • , کانال دانشجویان حقوق
 • , حسین شهبازی
 • , کتاب تست تجارت شکری
 • , سوالات مصاحبه قضاوت
 • , اقتصاد pdf
 • , دادستان دادسیما
 • , متون فقه چتر دانش
 • , موسسه حقوقی دادآفرین
 • , منبع اصول فقه وک
 • , محمد پازوکی
 • , موسسه حقوقی بهروز اخلاقی
 • , فایل صوتی حقوق جزا
 • , دیه ترقوه به تومان
 • , علی اکبر غلامی تلگرام
 • , کانال
 • , ظرفیت کانون وکلا 96
 • , موسسه آموزش عالی آزاد مشاهیر مهر دادآفرین
 • , آیین دادرسی مدنی فرحناکیان
 • , مواد مهم آیین دادرسی مدنی
 • , جزوه مدنی
 • , کانال تلگرام جزوات حقوقی
 • , سوالات تلگرام
 • , منابع وک چتر دانش
 • , انتشارات مجد حقوقی
 • , مصاحبه با رتبه های برتر وک
 • , تلگرام 95
 • , تست جرعه نوش
 • , جزوه مدنی 4
 • , وک 95
 • , جزوه حقوق جزای بین الملل
 • , اثبات نسب
 • , وک
 • , آزمون وک ٩۵
 • , کارنامه دادستان
 • , کتابهای رشته علوم
 • , سایت دا رین
 • , تخمین رتبه چتر دانش وک 95
 • , مغز برتر رایگان
 • , آدرس موسسه دادآفرین
 • , موسسه آموزش عالی چتر دانش
 • , ضرایب آزمون قضاوت 95
 • , گروه
 • , رئیسی
 • , آیین دادرسی کیفری
 • , کتاب شمس
 • , منابع ازمون قضاوت 96
 • , ع شادی عظیم زاده
 • , سوالات ی حقوق 96
 • , کتاب آیین دادرسی مدنی
 • , شرایط آزمون وک
 • , سایت حقوقی دادستان
 • , رایگان جزوه جرم شناسی
 • , کانال تلگرام صوتی حقوقی
 • , آزمون دفتریاری 95
 • , عبدالله شمس
 • , برادران حقوق
 • , رایگان فایل صوتی حقوق مدنی
 • , کانال 4
 • , ارسالمالیات حقوق
 • , سوالات آزمون ی 96
 • , سایت قضاوت
 • , منابع آزمون وک سال 96
 • , مهریه عندالاستطاعه
 • , مواد مهم قانون مدنی در ازمون وک
 • , مشاهیر مهر دادآفرین
 • , وثیقه
 • , کانال شه نوین آذرتاش
 • , سانستین
 • , 401k
 • , محمد علی اسدی
 • , رضا برادران حقوق دان
 • , نفرات برتر وک ۹۵
 • , فایل صوتی مدنی 4 شهبازی
 • , کتاب قانون تجارت
 • , کتابفروشی حقوقی
 • , کانال جزوه حقوقی
 • , نتایج آزمون موسسه صلح و دوستی
 • , مبادی علم حقوق pdf
 • , متن قوانین گروه
 • , انتشارات گنج دانش
 • , کتاب تست مدنی شهبازی
 • , موسسه حقوقی چتر دانش
 • , پاسخ سوالات قضاوت 95
 • , 7تیک
 • , کانال دادآفرین
 • , بهترین منبع حقوق تجارت
 • , رزومه شادی عظیم زاده
 • , گروه وکلای یاسا
 • , ثبت نام آزمون وک 96
 • , کلید سوالات وک 95 سازمان سنجش
 • , کانال 2
 • , نمونه برنامه ریزی درسی
 • , sydney water privati ion
 • , تست وک
 • , کانال تلگرام دا رین
 • , billing software
 • , کلاه قرمزی ٩۶
 • , فایل صوتی اصول فقه باقری راد
 • , نمونه کارنامه ی برق
 • , برنامه ریزی کنکور 97
 • , حافظه
 • , کلید سوالات ی ٩۶
 • , جزوه حقوق تجارت 2
 • , قانون آیین دادرسی مدنی word
 • , انتشارات حقوقی
 • , شرح قانون
 • , آقابابایی
 • , نمونه سوالات قضاوت 95
 • , منابع ازمون قضاوت96
 • , وحید جلیلی
 • , آزمون وک سال 96
 • , کتاب تست حقوق مدنی میترا ضر
 • , حذف ظرفیت وک
 • , موسسه حقوقی داداستان
 • , ایثاری
 • , کمک آزمون وک
 • , شرایط شرکت در آزمون وک 96
 • , کانال حقوق تجارت
 • , طرح طبقه بندی مشاغل 95
 • , org
 • , رایگان کتاب law text
 • , کانال حقوق مدنی در تلگرام
 • , معدل آ ین فرد قبول شده در آزمون وک
 • , منابع وک سال 96
 • , آزمون وک ۹۶
 • , علی اکبر غلامی
 • , دادآفرین اصفهان
 • , پاسخنامه ی 90
 • , حقوق ۹۶
 • , وبلاگ تلگرام
 • , کانال رنجبر
 • , اسامی پذیرفته شدگان آزمون وک 95 قزوین
 • , موسسه قضا
 • , گروه حقوقی تلگرام
 • , حداقل معدل قبولی وک 94
 • , بیماری محمد حسین شهبازی
 • , attorney online
 • , دا رین فرزانگان
 • , آرش ی
 • , عابدزاده
 • , پاسخنامه ی
 • , موسسه طرح نوین شه قزوین
 • , پیام صوتی
 • , بهترین جزوه حقوق تجارت
 • , قانون مدنی در نظم کنونی کاتوزیان
 • , بیمه ایران
 • , کتاب حقوق وجایب
 • , کانال 6
 • , طالقانی نژاد
 • , حقوق سال96
 • , دادآفرین لرستان
 • , علیرضا دیهیم
 • , تلگرام موسسه فاضل
 • , گروه تلگرام
 • , ازمون قضاوت 96
 • , دیه سال 96 چقدر است
 • , آدرس گروه
 • , محمد مصدق
 • , برنامه ریزی شخصی
 • , تخمین رتبه وک
 • , young smith attorney hickory nc
 • , موسسه حقوقی شهبازی
 • , atlanta attorney jobs
 • , سوالات آزمون ی 95
 • , پاسخنامه ی ٩۶
 • , the ideal chinese political leader
 • , حداقل معدل قبولی وک 95
 • , جزوات حقوقی تهران
 • , داد افرین
 • , موسسه حقوقی دور شان
 • , مشاهیر مهر دادآفرین
 • , رایگان کتاب نظم حقوقی کاتوزیان
 • , دا رین
 • , کتاب تست قربانی
 • , مه ویان
 • , کتاب های حقوقی افغانستان
 • , کانال حقوق بین الملل
 • , سوالات تشریحی قضاوت
 • , ی ٩۶
 • , م

  مشاهده متن کامل ...
پرفروش ترین مانیتور های آیفون تصویری سیماران
درخواست حذف اطلاعات

آیفون تصویری سیماران به عنوان برترین برند آیفون تصویری کشور از نظر کیفیت و خدمات پس از فروش با پشتوانه کارخانجات صنایع الکترونیک سیماران با بیش از 55 سال سابقه تولیدات محصولات الکترونیک در کشور در حال حاضر رتبه اول فروش و خدمات پس از فروش و رضایت مشتری را در میان برترین برند های آیفون تصویری داخلی و خارجی بدست آورده است.

 

کارشناس فروش : افشین تر

09136989856

برای مشاهده کلیه محصولات و انتخ آسان لطفا اینجا کلیک کنید

همچنین صنایع الکترونیک سیماران به عنوان بزرگترین تولید کننده محصولات الکترونیک در خاورمیانه تنها برند آیفون تصویری در کشور می باشد که توانسته محصولات آیفون تصویری خود را به کشور های آسیایی و اروپایی همچون امارات ، ترکیه ، عراق ، کویت ، ایتالیا ، عربستان ، روسیه و... صادر کند

کیفیت را با آیفون تصویری سیماران به عنوان بهترین برند آیفون تصویری کشور تجربه کنید

نمونه مانیتور های آیفون تصویری سیماران :

 1. مانیتور آیفون تصویری " 3.5 بدون حافظه سیماران مدل hs-35fl
 2. مانیتور آیفون تصویری " 4 بدون حافظه سیماران مدل hs-40fl
 3. مانیتور آیفون تصویری " 4 تاچ کی حافظه داخلی سیماران مدل hs-40tk/m200
 4. مانیتور آیفون تصویری " 4 لمسی بدون حافظه هنذفری سیماران مدل hf-40
 5. مانیتور آیفون تصویری " 4 لمسی با حافظه هنذفری سیماران مدل hf-40/m
 6. مانیتور آیفون تصویری " 4.3 بدون حافظه سیماران مدل hs-43
 7. مانیتور آیفون تصویری " 4.3 تاچ کی حافظه داخلی ع سیماران مدل hs-43tk/m200
 8. مانیتور آیفون تصویری " 4.3 تاچ کی حافظه داخلی و ع سیماران مدل hs-43tk/m100
 9. مانیتور آیفون تصویری " 7 بدون حافظه سیماران مدل hs-71
 10. مانیتور آیفون تصویری " 7با حافظه داخلی سیماران مدل hs-71/m200
 11. مانیتور آیفون تصویری " 7 با حافظه سیماران مدل hs-71/m
 12. مانیتور آیفون تصویری " 7 باحافظه 5 ورودی سیماران مدل hs-71/5m
 13. مانیتور آیفون تصویری " 7 تاچ کی حافظه داخلی ع سیماران با کلید لمسی مدل hs-72/m200
 14. مانیتور آیفون تصویری " 7 تاچ کی حافظه داخلی و ع سیماران با کلید لمسی مدل hs-72/m100
 15. مانیتور آیفون تصویری " 7 صفحه لمسی با حافظه داخلی ع سیماران مدل hs-73/m200
 16. مانیتور آیفون تصویری " 7 لمسی باحافظه هنذفری سیماران مدل hf-75/m
 17. چشمی دیجیتال درب با حافظه سیماران مدل hf-28/m
برای اطلاع از قیمت آیفون تصویری سیماران با ما تماس بگیرید.
برای دریافت لیست قیمت همکار آیفون تصویری سیماران و لیست قیمت مصرف کننده آیفون تصویری سیماران تماس بگیرید.
برای دریافت اطلاعات و مشخصات و راهنمایی در انتخاب آیفون تصویری تماس بگیرید.
رسمی محصولات سیماران در کشور
پرفروش ترین سیماران در کشور
بزرگترین توزیع کننده محصولات سیماران در کشور
نمایندگی آیفون تصویری سیماران در تهران اصفهان کیش قشم بندرعباس شهرکرد شیراز یزد مشهد اهواز ارومیه تبریز زاهدان یاسوج گرگان گلستان مازندران رشت ساری آستارا چابهار
دارای بزرگترین انبار کالای سیماران در کشور
ارسال به سراسر کشور بدون محدودیت
خدمات پس از فروش سیماران در تهران اصفهان کیش قشم بندرعباس شهرکرد شیراز یزد مشهد اهواز ارومیه تبریز زاهدان یاسوج گرگان گلستان مازندران رشت ساری آستارا چابهار
 
 
 
 
خدمات آیفون تصویری سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
 
واحد فروش آیفون تصویری سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
لیست قیمت آیفون تصویری سیماران و لیست قیمت پنل و مانیتور آیفون تصویری سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
قیمت مانیتور آیفون تصویری سیماران و قیمت پنل درب آیفون تصویری سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
کاتالوگ آیفون تصویری سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
کاتالوگ پنل کارت خوان سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل اثرانگشتی سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
خدمات پس از فروش سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
مرکزی سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
کارخانه سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
تولید کننده آیفون تصویری سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
ع و مشخصات آیفون تصویری سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل کارت خوان سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل اتوماتیک سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل دم درب سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل فراز سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل فراز سیماران با کارت خوان در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل فروز سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل فروز سیماران با کارت خوان در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل فوژان سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل فروژان سیماران با کارت خوان در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل اثر انگشتی سیماران با کارت خوان در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
قیمت کارت سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
قیمت تگ سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
قیمت همکار سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
قیمت مصرف کننده سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
لیست قیمت همکار سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
لیست قیمت مصرف کننده سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
آیفون تصویری ضد آب سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل آیفون تصویری ضد آب سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
مانیتور 7 اینچ سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
مانیتور 4 اینچ سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
مانیتور لمسی سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
مانیتور تحت شبکه سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
مانیتور 3.5 اینچ سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
مانیتور 4.3 اینچ سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
آیفون تصویری کره ای در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
آیفون کره ای در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
قطعات آیفون تصویری سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
آیفون تصویری رنگی سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
آیفون سیاه سفید سیمارن در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
نصب آیفون تصویری سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد ب

مشاهده متن کامل ...
خداشناسی از راه تفکر در جلوه های آفرینش
درخواست حذف اطلاعات
خداشناسی از راه تفکر در جلوه های آفرینش

نویسنده: علیرضا تاجریان
اشاره: جهان آفرینش مجموعه ای از شگفتی هاست و وقتی این شگفتی ها را می نگریم، عظمت خداوند را در جان خویش احساس کرده و هرچه را جز او، کوچک و حقیر می شماریم.
نگاه پویا و پرسشگر به هستی و طبیعت، تلنگری است تا حقیقت جاودان را دری م؛ جهان آفرینش و نقش های بدیع و طرحهای زیبا و دل انگیز آن، کتاب فوق العاده بزرگی است که هر کلمه اش، دلیلی روشن بر وجود آفریدگار جهان است؛ جهان هستی بهترین و زیباترین کلاس خداشناسی و زبان گویای علم و قدرت و تدبیر الهی است.
در این نوشتار قصد آن داریم با بیان گوشه ای از عظمت خلقت و تدبیر و قدرت الهی بهترین و زیباترین کلاس خداشناسی را دایر کنیم.
تفکر در نظام آفرینش
آیات متعددی از قرآن کریم از انسانها دعوت کرده تا به تفکر و بررسی در نظام هستی بپردازند در این کتاب الهی، حدود 750 آیه در زمینه خداشناسی از راه توجه به پدیده های طبیعی به چشم می خورد؛ در این آیات خداوند متعال از پدیده های طبیعی به عنوان آیه و نشانه های الهی یاد می کند و هدف قرآن از دعوت به تفکر در هستی، رساندن بشر به حقیقتی بزرگ است.
بلال موذن می گوید:
«شبی که آیات 190 تا 195 سوره آل عمران بر گرامی (ص) نازل شد،ایشان تا سپیده دم به مناجات ایستاده بود و می گریست یادم می آید که سحرگاه وقتی برای صبح به خدمت آن حضرت رفتم، چشمان اشک آلود ایشان را دیدم و تعجب سپس به ایشان عرض : یا رسول الله چرا گریه می کنی درحالی که مشمول عنایات خداوند هستی؟
حضرت در جواب من فرمود: «در شبی که گذشت، خداوند آیات تکان دهنده ای را بر من نازل کرد ای بلال، وای به حال ی که این آیات را بخواند و در آنها شه نکند.
سپس رسول گرامی حضرت محمد (ص) با صدای دلنشین خود این آیات را قرائت فرمود:
«مسلما در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز، نشانه های (روشنی) برای صاحبان د و عقل است، همانها که خدا را در حال ایستادن و نشستن و آنگاه که بر پهلو خو ده اند یاد می کنند و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین می شند و می گویند بار الها این را بیهوده نیافریده ای، تو پاک و منزهی، ما را از عذاب آتش نگه دار.»
هرچه آگاهی انسان، به رموز هستی بیشتر شود، به همان نسبت معرفت او به آفریدگار جهان کاملتر خواهد شد. لذا در ادامه به برخی از جلوه های آفرینش که به ما درس خداشناسی می دهد، اشاره می کنیم:
شگفتی های آسمان
بشر با استفاده از تجهیزات نجومی تاکنون ک شانهای بسیاری را در پهنای آسمان یافته است که هرکدام مشتمل بر میلیونها ستاره اند برای بیان عظمت این ک شانها باید گفت خورشید به همراه 9 سیاره ای که به دور آن در گردشند، منظومه شمسی را تشکیل می دهند و این منظومه تنها بخش کوچکی از ک شان راه شیری است ک شان راه شیری با حدود یکصد و پنجاه میلیارد ستاره، یکی از میلیونها ک شانی است که در آسمانها وجود دارند.
آسمان شگفت انگیزی که بر فراز ما برافراشته شده است و شبها هزاران ستاره در آن می درخشند، دل انسان را متوجه آفریدگار جهان می کند؛ اگر بدانیم که برخی از ستارگان، همین نقطه های کوچک نورانی در آسمان میلیونها مرتبه از زمین بزرگتر هستند، بیشتر به عظمت خداوند پی می بریم.
ماه و خورشید
حضرت علی (ع) در کتاب نهج البلاغه در مورد آفرینش خورشید و ماه می فرماید:
« (خداوند) آسمان را با ستارگان زینت داد و در آنها چراغ نورافشان خورشید و ماه درخشان را به جریان انداخت و خورشید را که روشنایی دهنده است ، علامت روز قرار داد و ماه را نشانه شب. پس آنها را در راههایی که مسیرشان است، روانه ساخت و حرکتشان را در راههایی که باید سیر کنند، تعیین نمود.»
در سوره شمس به این دو پدیده عظیم خلقت، سوگند یاد شده است؛ در این سوره می خوانیم: « سوگند به خورشید و تابش آن و قسم به ماه که از پس خورشید روان است.»
و در سوره یس آیات 38 و 39 می خوانیم:
« و خورشید نیز برای آنها آیتی است که پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت است این تقدیر خداوند دانا و قادر است و برای ماه منزلگاههایی قرار دادیم (و هنگامی که این منازل را طی کرد) سرانجام به صورت شاخه کهنه (قوسی شکل و زرد رنگ) ما درمی آید.»
ماه و خورشید همه مس فرمان خداوند و خدمتگزار انسان و موجودات زنده هستند؛ نور می تابانند؛ جهان را روشن می کنند؛ بستر موجودات را گرم و آنها را پرورش می دهند و خلاصه منشاء بسیاری از برکات و نعمتها هستند آنها تا زمانی مشخص و در مسیری معین حرکت می کنند اما این حرکت و گردش بیهوده و بدون هدف نیست، تا انسان با تدبر و تفکر در هستی، قدرت لایزال و حکمت بی پایان آفریدگار را به روشنی درک کند و پیشانی بندگی بر آستان او نهد.
زیبایی و ظرافت طبیعت
زیبائیها و ظرافتهایی که در آفرینش به کار رفته، توصیف ی نیست؛ مناظر طبیعت چنان چشمگیر و زیباست که هیچ نقاش و صورتگر چیره دستی نمی تواند به آن زیبایی و ظرافت، منظره ای را ترسیم کند؛ منظره کوهها، دریاها و رودها و جنگل های انبوه و زیبا بسیار شورانگیز است که همه دلها شیفته آن می شود گلها مظهر زیبایی هستند و در میدان شگفتی گویی با یکدیگر مسابقه می دهند وقتی انسان این همه زیبایی را در طبیعت می نگرد، به قدرت و لطف خداوند در آفرینش پی می برد.
چهره انسان
اگر انسان به چهره خود دقت کنید، می بیند که اجزای آن چقدر متناسب و موزون در کنار یکدیگر قرار گرفته اند براستی اگر صورت انسان به گونه ای دیگر بود، چقدر ناهماهنگ و زشت جلوه می کرد.
گردش حساب شده ماه، زمین و خورشید
میلیونها سال است که کره زمین به دور خورشید و ماه به دور زمین گردش می کنند و این گردش، به قدری حساب شده و دقیق است که حتی لحظه ای چه به لحاظ مکانی و یا زمانی تز لی در آن رخ نمی دهد زمین در مداری بیضی شکل که شعاع متوسط آن 150 میلیون کیلومتر است، به دور خورشید می گردد این گردش یک سال طول می کشد زمین همزمان با گردش به دور خورشید، حرکت دیگری نیز دارد و آن اینکه در طول شبانه روز، با سرعت 1680 کیلومتر در ساعت یک دور به دور خود می گردد اما ما بر روی این کره خاکی از چنان آرامشی برخورداریم که حتی لحظه ای این حرکت عظیم را احساس نمی کنیم.
هوای که از آن تنفس می کنیم
21درصد هوای اطراف زمین ا یژن است که اگر ا یژن موجود در هوا به جای این مقدار، 50 درصد بود، تمام مواد سوختنی این عالم آتش می گرفت و اگر کمتر از این بود، ادامه حیات با مشکل مواجه می شد.
غلظت هوای جو زمین به اندازه ای است که اشعه خورشید را تا میزانی که برای رشد و نمو نباتات و حیات انسان لازم است، به ظرافت از خود عبور می دهد و سایر مواد مضر را در همان فضا نابود می کند.
جو زمین
امروزه دانشمندان ثابت کرده اند که بدون لایه اوزون، حیات بر روی زمین در معرض تهدید و نابودی قرار می گیرد. دانشمندان می گویند اگر هوای محیط زمین اندکی از آنچه هست، رقیق تر بود، شهابها چون رگباری وحشتناک، زمین را هدف قرار می دادند و زندگی را غیرممکن می ساختند؛ سرعت برخی از این شهابهای آتشین، حدود دهها هزار کیلومتر در ساعت است، اما جو چون سپری، زندگی را برای نان زمین، اطمینان بخش و آرام ساخته است.
اگر اطراف کره زمین جوی وجود نداشت، آفتاب همانند یک مهمان ناخوانده بدون هیچ مقدمه از مشرق طلوع می کرد و نور خیره کننده خود را بر چشمهایی که به تاریکی شب عادت کرده بود، می تاباند دراین صورت دمای کره زمین نیز بشدت بالا می رفت و گرم می شد در هنگام غروب نیز خورشید، در یک لحظه از نظرها پنهان می شد و تاریکی و ظلمت، همه جا را فرا می گرفت و دمای کره زمین به شدت سرد و غیرقابل تحمل می شد اما جو زمین، درهنگام طلوع و غروب خورشید، تاثیراتی را در افق ایجاد می کند که انسان تدریجا برای پذیرا شدن روز و شب، آماده می شود.
یکی دیگر از فواید جو این است که سبب می شود تا زمین گرمای دریافتی از خورشید را، به هنگام شب، زود از دست ندهد اگر پیرامون کره زمین را هوا فرا نگرفته بود، وقتی از یک قسمت از سطح زمین خورشید غایب می شد، درجه حرارت به سرعت پایین می آمد. جو زمین همچنین، ذخیره لازم آب و بخار آب را در خود نگه می دارد و واسطه ای است که این ذخیره را از دریاها و اقیانوسها به خشکی انتقال می دهد نتیجه معقول آنچه درباره جو بیان کردیم این است که جو چون نگاهبانی دورتادور زمین را احاطه کرده است.
نیروی جاذبه زمین
آنچه جو را در اطراف کره زمین نگه داشته، نیروی عظیم و شگفت انگیز جاذبه است.
براستی نیروی جاذبه زمین چیست؟
نیوتن کاشف نیروی جاذبه زمین در پاسخ به این سئوال می گوید: «منشاء جاذبیت زمین، اراده آفریدگار است و آن نیرویی است معنوی که دیده نمی شود، ولی از آثارش شناخته می شود.»
اگر نیروی جاذبه نبود، هوایی که کره زمین را فرا گرفته، بر گرد زمین نمی ماند آبهایی که از زمین بر اثر تبخیر بالا می روند، به زمین باز نمی گشت و باران و برف نمی بارید.
اگر نیروی جاذبه و همچنین نیروی گریز از مرکز نبود، سیارات، ستارگان و زمین این چنین در فضای بیکران پابرجا نمی ماندند؛ این نیروها، به طرز شگفت انگیزی عمل می کنند تا جهان در تعادل و توازن به سر برد.
قرآن کریم با تعبیری زیبا از این تدبیر خداوند در امر خلقت، چنین یاد می کند؛ در سوره رعد آیه 2 می خوانیم :
«خداوند ی است که آسمانها را بدون ستونهایی که آنها را ببینید، برافراشت سپس بر عرش استیلا یافت و خورشید و ماه را مس ساخت که هرکدام تا زمان معینی حرکت دارند کارها را او تدبیر می کند و آیات را (برای شما ) تشریح می نماید تا به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید.»
رضا (ع) در توضیح این آیه می فرماید: « میان زمین و آسمان، ستونهایی است که شما آن را نمی بینید.»
این آیه از روی یک حقیقت علمی برداشته است قرنها پیش در زمان نزول این آیات ، مسئله نیروی جاذبه بر ی آشکار نبود اما علم و دانش بشر اکنون به این واقعیت رسیده است که کرات آسمانی هرکدام در مدار و جایگاه خود بی آنکه تکیه گاهی داشته باشند، قرار گرفته اند و آنچه آنها را در جای خود ثابت نگه می دارد، تعادل نیروی جاذبه و عه (گریز از مرکز) است؛ این نیروها که دیده نمی شوند، همان ستونهای نامرئی است که قرآن بدان اشاره کرده است.
دنیای اسرار آمیز دریا
انسان همواره به دریا به عنوان محلی پر از شگفتیها و اسرار نگریسته است دریا آنچنان مملو از اسرار و معماهاست که حتی اقیانوس شناسان بزرگ نیز نمی توانند ادعا کنند که به تمامی رازهای آن پی برده اند هزاران سال است که انسان، کشتیهای خود را بر پهنه دریا می راند و از آن ماهی صید می کند یا مایحتاج خود را بدست می آورد.
دریاپر از شگفتیهاست کوچکترین گیاهان ذره بینی و همچنین تنومندترین گیاهان در دریاها می رویند تاکنون راهی برای پی بردن به شماره موجودات دریایی و حتی تخمین میزان آنها که سر به میلیاردها می زند، پیدا نشده است دانشمندان ثابت کرده اند که حتی در عمیق ترین نقاط دریا، نیز جانورانی یافت می شوند. در اعماق دریا آنجا که نوری نیست، جانورانی وجود دارند که از خودشان نور ساطع می کنند؛ می توان گفت این تدبیری ازسوی آفریدگار جهان است که در آن تاریکی مطلق، جانوران دریایی بتوانند براحتی زندگی کنند اندام چنین جانورانی ، چنان مقاوم و محکم است که می تواند فشار زیاد آب را در اعماق دریا تحمل کنند عظیم ترین جانوران روی زمین را نیز در دریاها می توان پیدا کرد.
همانطور که می دانید، آب تمام دریاها شور است براستی اگر آب دریا شیرین بود، چه اتفاقی می افتاد ؟ مسلما مقاومت آب شور دربرابر فاسد شدن از آب شیرین بیشتر است اگر آب دریاها و اقیانوسها شیرین بود، خطر گندیدن آب بیشتر می شد در آن صورت، در آب دریاها و اقیانوسها موجودی زنده باقی نمی ماند بدین ترتیب بخش عظیمی از منبع غذایی و حتی دارویی انسانها، ازمیان می رفت ازطرف دیگر با فاسد شدن آب دریاها و اقیانوسها، حیات انسانها و سایر حیواناتی که در خشکی زندگی می کنند، نیز مورد تهدید قرار می گرفت اینجاست که باید تدبیر خداوند مهربان و حکیم را سپاس گفت.
اسرار کره زمین
خداوند بزرگ در قرآن، به خاطر اهمیت پدیده عظیم آفرینش، به زمین سوگند یاد کرده است تع ر بسیار جالب و قابل توجهی در قرآن از زمین شده است؛ خداوند درجایی از زمین به عنوان مهد و یا گهواره یاد می کند؛ می دانید که گهواره درعین حرکت و ، جایگاهی برای آرمیدن و استراحت است؛ زمین نیز با وجود حرکت سریع خود، محل آسایش و آرامش موجودات است و در این بستر آرام، همه وسایل آرامش نان زمین، آماده و مهیاست اگر دراین حرکت بسیار منظم، کوچکترین دگرگونی ایجاد شود، چه خواهد شد؟
خداوند درجایی دیگر از قرآن کریم، از گستردن و آماده زمین برای زندگی بشر یاد می کند در قرآن همچنین از زمین به عنوان فرش یا زیرانداز نام برده شده است نه تنها زمینهای هموار همچون فرشی گسترده است، بلکه کوهها به خاطر دره و شکافهایی که در میان آنها وجود دارد، قابل عبور و استفاده است.
براستی خداوند تمام شرایطی را که برای یک قرارگاه آرام و مطمئن لازم است، در کره زمین ایجاد کرده است؛ محلی آرام و هماهنگ با ویژگیهای روحی و جسمی انسان؛ همه نیازمندیهای انسان و سایر موجودات نیز در سطح زمین و یا در اعماق آن به صورت مواد اولیه و یا معادن وجود دارد.
در آیه 15 سوره ملک نیز می خوانیم: « اوست ی که زمین را برای شما رام گردانید، پس بر شانه های آن راه بروید و از روزیهای خداوند بخورید و بازگشت همه به سوی اوست.»
خداوند با تدبیر و حکمت خود، زمین را زیر پای آدمی، رام و مس ساخته است تا انسان سوار بر این مرکب از راههای سخت و پر پیچ و خم زندگی بگذرد و خود را به سرمنزل مقصود برساند.
موقعیت زمین از نظر دوری و به خورشید و همچنین به لحاظ سرعتی که در مدار خود دارد، چنان حساب شده و دقیق، تنظیم شده است که اگر غیراز این بود، ادامه حیات بر روی این کره خاکی با مشکل مواجه می شد؛ اگر فاصله زمین تا خورشید دو برابر فاصله کنونی آن بود، حرکت زمین در مداری طولانی تر انجام می شد، درنتیجه طول مدت فصول دو برابر می گردید؛ همچنین حرارتی که از خورشید به آن می رسید، به یک چهارم حرارت کنونی کاهش می یافت.
اگر سرعت حرکت زمین به دور خود به طور مثال، ده برابر کمتر از این بود، می دانید چه اتفاقی می افتاد؟ طول روزها و شبها ده برابر می شد یعنی روزهای بلند به 120 ساعت می رسید؛ همچنین شبها 120 ساعت طول می کشید در این صورت حیات جنبندگان روی زمین مختل می شد.
حال اگر زمین به دور خود نمی چرخید، همیشه نیمی از این کره خاکی در معرض تابش آفتاب قرار داشت و نیمی دیگر در تاریکی و سرمای شدید فرو می رفت در این ح زندگی در روی کره ز مین، امکانپذیر نبود.
نکته مهم دیگر در مورد کره زمین، پوسته آن است؛ پوسته زمین نه چنان سخت است که قابل زندگی نباشد و نه چنان سست و نرم است که همه چیز در آن فرو رود در قسمتهایی از زمین که سخت است، می توان بناهایی عظیم و بلند بنا کرد و در بخشهایی از آن نیز به زراعت و کشاورزی پرداخت.
پوسته زمین ترکیبی است از مناطق مسطح و صاف و همچنین کوهها و دره ها که شرایطی مناسب را برای زندگی بشر و سایر موجودات زنده فراهم کرده است. پوسته خارجی زمین 50 تا 100 کیلومتر ضخامت دارد و پدیده های زمین شناسی بر روی این پوسته خارجی بوجود آمده است متناسب با هر برجستگی بر روی زمین؛ یعنی کوه، در عمق زمین یک فرو رفتگی نیز وجود دارد این فرورفتگی در لایه زیرین زمین، چون ریشه ای عمیق، تکیه گاه کوه است.
کوههای استوار
قرآن کریم در سوره نباء (آیات 6 و 7) از کوهها به عنوان میخ هایی در روی زمین تعبیر می کند:
« الم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا؛ آیا ما زمین را مهد آسایش و کوهها را میخهایی نگردانیدم؟»
در تعبیری دیگر در قرآن کریم، کوهها به عنوان پناهگاه هایی محکم و ثابت یاد می شوند.
در سوره لقمان( آیه 10 ) نیز به تعبیر جالب دیگری از کوهها برمی خوریم؛ در این آیه از کوهها به عنوان لنگر یاد شده است و چنین می خوانیم:
« و القی فی الارض رواسی ان تمید بکم؛ و در زمین لنگرهایی (کوهها) قرار دادیم، تا شما را نلرزاند.»
حضرت علی (ع) درباره حکمت آفرینش کوهها می فرماید: « آفریدگار حکیم، به وسیله میخهای بلند کوهها که در اعماق و اکناف زمین کوبیده ، حرکات آن را نظم بخشیده و آن را آرام کرد.»
امروزه دانشمندان اذعان دارند که پوسته زمین چون قطعاتی جدا از هم و درکنار هم قرار گرفته و چیده شده است این کوهها چون میخهایی این قطعات جدا از هم را به یکدیگر متصل می کنند گرچه کوهها در سطح زمین، ازیکدیگر جدا دیده می شوند، ولی غالبا در زیر زمین، به هم اتصال دارند و همچون زرهی محکم زمین را از فشارهای درونی آن حفظ می کنند با این ترتیب کوهها مانع لرزش و تکانهای مداوم سطح زمین می شوند.
سطح زمین بر اثر فشارهای مختلف که از درون و بیرون بر آن وارد می شود، آماده لرزش و تکانهای شدید است اما کوهها چون نگهبانانی محکم و راسخ ، سطح زمین را از لرزش حفظ می کنند به تعبیر قرآن اگر این میخها و یا لنگرها، در سطح زمین نبود، حرکات پوسته زمین برای موجودات زنده قابل تحمل نمی شد.
اگر همه جای زمین، صاف و ی ان بود، با طوفانهای سهمگین همه چیز بهم می ریخت و حیات موجودات، دستخوش ناملایمات می شد به همین دلیل وجود کوهها سبب می شود که از شدت وزش باد برای ت یب نقاط صاف و هموار کاسته شود
کوهها همچنین منبعی مهم برای ذخیره آب به شمار می روند؛ بسیاری از کوهها، برفی را که از آسمان می بارد، در قله خود یا در شکافهای دره هایشان ذخیره می کنند این برفها، تدریجا آب می شوند و به حکم قانون جاذبه از مناطق مرتفع تر به سوی مناطق پست و هموار، روان می گردند؛ با این فرایند، رودها و چشمه ها بسیاری از زمینها و دشتها را سیراب می کنند بدین ترتیب کوهها، عامل پیدایش طبیعت سرسبز است و همه اینها از تدبیر خداوند حکیم حکایت می کند.
کوهها، حرکات پوسته زمین را در مقابل جزر و مد ناشی از جاذبه ماه به حداقل می رسانند اگر کوهها نبود، جزر و مد عظیمی در پوسته خاکی زمین بوجود می آمد که بی شباهت به جزر و مد دریاها نبود.
بنابراین مهم ترین فایده کوهها ـ این خیمه های سر به فلک کشیده ـ نگهبانی انسانها و موجودات زنده از تکانها و لرزشهای مداوم زمین است.
باران؛ رحمت الهی
باران - این موهبت الهی- نه تنها طبیعت که جان آدمی را نیز زنده و شاداب می سازد؛ قطرات باران گویی همچون رشته هایی زمین و آسمان را به هم پیوند می دهند و قدرت لایزال خداوند و رحمت بی پایان او را به نمایش می گذارند با ریزش باران، همه چیز بوی زندگی و حرکت و نشاط می گیرد؛ جنگلهای انبوه، سبزه زارهای باصفا، کشتزارهای زیبا و گلستانهای دل انگیز همه به برکت نزول باران، زینت بخش زمین شده اند.
قرآن کریم، درآیات متعددی به زیبایی و با ظرافت هایی خاص از آب باران و کارکردهای این موهبتهای الهی یاد کرده است؛ در سوره انبیاء قسمتی از آیه 30 ، آب سرچشمه حیات و زندگی معرفی شده است و می خوانیم:
« و جعلنا من الماء کل شی ء حی ؛ و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم .»
خداوند، در قرآن با اشاره به حرکت ابرها و نزول باران، از رویش گیاهان و سبزی و می زمین یاد کرده است، همچنین فایده های متعدد آب را بیان کرده که با آن چگونه زمینهای خشک و مرده، حیاتی دوباره می یابند؛ در سوره فصلت آیه 39 می خوانیم:
« از آیات خداوند این است که زمین را خشک می بینی، اما هنگامی که آب بر آن می فرستیم ، به درمی آید و نمو می کند همان ی که آن را زنده کرد، مردگان را هم زنده می کند و او بر همه چیز تواناست.»
در سوره نحل آیه 10 نیز می خوانیم: « او ی است که از آسمان آبی فرستاد که شرب (نوشیدنی) شما از آن است و گیاهان و درختان که حیوانات خود را در آن به چرا می برید نیز از آن است. »
با بارش باران، بذرهای کوچک که در اعماق خاکها نهفته اند، درنهایت ظرافت و لطافت از خاک تیره سر بر می آورند و در معرض تابش آفتاب و وزش نسیم قرار می گیرند و سرانجام این بذرها به گیاه و یا درختانی تنومند تبدیل می شوند؛ قطرات باران نه چندان درشتند که زراعتها و زمین را ویران کنند و نه چندان کوچکند که در فضا سرگردان بمانند اینجاست که خداوند به مقتضای لطفش باران را به اندازه ای معین می فرستد.مشاهده متن کامل ...
سیستم اتصال زمین
درخواست حذف اطلاعات

سیستم اتصال زمین:

اساس زمین بر این است که جرم بزرگ زمین به عنوان نقطه صفر در نظر گرفته شود و تمام قسمت هایی که به زمین وصل شده اند هم پتانسیل زمین شوند یا به عبارتی پتانسیل صفر زمین را بگیرند.

زمین به دو علت انجام میگیرد،یکی کار و رفتار صحیح سیستم های الکتریکی، به بیان دیگر حفاظت از وسایل برقی(زمین الکتریکی)و دیگری حفاظت اشخاصی که به نوعی با دستگاه های برقی ارتباط دارند(زمین حفاظتی).

زمین الکتریکی در تاسیسات فشار قوی معمولا" از وظایف توزیع کننده برق (وزارت نیرو) است اما در تاسیسات فشار ضعیف تا ۱۰۰۰ ولت خصوصیات وعملکرد صحیح سیستم زمین الکتریکی و حفاظتی باید هر دو با هم در نظر گرفته شود،نوع زمین در تاسیسات الکتریکی ونگه داشتن حداقل مقاومت زمین بستگی به نوع شبکه انتخاب شده و سیستم های حفاظتی دارد.ما در بحث انواع سیستم نیرو از لحاظ زمین سه نوع سیستم نیرو داریم:سیستم tn,tt,it که در ادامه به بررسی انها می پردازیم.

ازلحاظ ایمنی به منظور حفاظت از جان افراد و کارکنانی که از وسایل و ابزارها و دستگاه های برقی استفاده میکنند در برابر برق گرفتگی باید اقدامات زیر صورت گیرد:

1-نقطه نول سیم پیچ مولد های برق در نیروگاه های برق و هم چنین نقطه نول سیم پیچ ترانسفورماتور در پست های برق وسیم نول شبکه خطوط هوایی در ابتداء و انتهای خطوط به الکترود سیستم اتصال زمین مر بوطه متصل شود. نقطه خنثی مرکزترانس در محل پست ترانس باید زمین شود.

2-بدنه یا محفظه ف ی کلیه وسایل، ابزارها،تابلو های برق و همچنین اسکلت واجزای ف ی هر یک،که حامل جریان برق نمی باشد باید به سیستم اتصال زمین مربوطه متصل گردد.

3-در نیروگاه ها و پست های برق ،سیستم اتصال زمین و همچنین سیستم اتصال زمین بدنه تابلو های فشار قوی باید کاملا" از یکدیگر جدا باشند و استفاده از یک سیستم اتصال زمین با الکترود مشترک مجاز نمی باشد .

4-سیستم هایی که مجهز به برقگیر هستند،سیستم اتصال زمین مربوط به برقگیر باید از سیستم اتصال زمین تاسیسات برقی فشار ضعیف یا فشار قوی کاملا" جدا بوده واز سیستم اتصال زمین مشترک استفاده نشود.

5-هادی های حفاظتی باید کلیه بدنه های هادی تاسیسات را به نقطه زمین شده سیستم نیرو وصل نماید(این هادی های حفاظتی که به رنگ سبز و زرد هستند همان سیم ارت هستند که به لاینpe متصل میشوند و این لاین در انتها به محل زمین سیستم نیرو متصل میشود).سیم نول در انتهای شبکه ودر انتهای کلیه شاخه های فرعی حتما" باید زمین گردد(سیم نول شبکه تحت هیچ شرایطی نباید فیوز داشته باشد).

6-در زمین حفاظتی،اتصال بدنه ف ی دستگاهها به زمین، بدون اینکه بدنه دستگاهها به سیم نول یا سیم حفاظتی شبکه pe وصل شده باشد ممنوع است یعنی زمین بدنه ف ی دستگاه هابه صورت مستقیم ممنوع است و بدنه های انها باید به لاین حفاظتی وصل شود که ان لاین به زمین سیستم نیرو متصل است.

*نحوه عمل یک سیستم اتصال زمین باید با احتیاجات سیستم الکتریکی و تجهیزاتی که به ان وصل خواهند شد مطابقت داشته باشد،اتصال زمین ممکن است به عنوان اتصال زمین حفاظتی (pe) باشدکه غبارت است اززمین کلیه قطعات ف ی تاسیسات الکتریکی که ارتباط مستقیم با قسمت الکتریکی تاسیسات ندارند که این کار برای حفاظت اشخاص در قبال اختلاف سطح تماس زیاد به کار گرفته میشود ،یا اتصال زمین الکتریکی(n) سیستم باشد که زمین نقطه ای از دستگاه های الکتریکی و ادوات برقی که جزیی از مدار الکتریکی میباشد مثل زمین مرکز ستاره سیم پیچ ترانس یا ژنراتور که این کار به خاطر کار صحیح دستگاه و جلوگیری از ازدیاد فشار الکتریکی فازهای سالم نسبت به زمین در موقع تماس یکی از فازهای دیگر با زمین است .

انواع سیستم های نیرو از نظر اتصال به زمین:

مفهوم حروف اختصاری بکار رفته در سیستمهای توزیع نیرو به شرح زیر میباشد:

حرف اول از سمت چپ مشخص کننده نوع رابطه سیستم نیرو با زمین است،

t:یک نقطه از سیستم مستقیما" به زمین وصل است (معمولا نقطه خنثی)

i:قسمتهای برق دار سیستم نسبت به زمین عایق هند و با یک نقطه از سیستم از طریق امپدانسی به زمین وصل است.

حروف دوم از سمت چپ مشخص کننده نوع رابطه بدنه های هادی تاسیسات با زمین است،

t:بدنه های هادی از نظر الکتریکی بطور مستقیم و مستقل از اتصال زمین سیستم نیرو به زمین وصل اند.

n:بدنه های هادی از نظر الکتریکی مستقیما"در نقطه زمین شده سیستم نیرو وصل میشوند.

علاوه بر دو حرف اصلی تععین کننده نوع سیستم نیرو در مورد سیستم های tn برای مشخص نحوه استفاده از هادیهای حفاظتیpe وخنثی n از حروف اضافی استفاده میشود.

s:در سرتاسر سیستم بدنه های هادی از طریق یک هادی مجزاءpe به نقطه خنثی n در مبدا سیستم وصل اند.

c:در سرتا سر سیستم بدنه های هادی به هادی مشترک حفاظتی خنثی pen وصل اند .

در مواردی که قسمتی از سیستم از مبداء تا نقطه تفکیک، هادی توام حفاظتی –خنثی pen دارند و از ان به بعد دو هادی حفاظتی pe وخنثیn از هم جدا می شوند از هر دو حرف c و s استفاده خواهد شد به نحوی که چنین سیستمی به صورت tn-c-sمشخص میشود.

- سیستم نیروی نوع tn-s:

در این سیستم یک نقطه مستقیما" به زمین وصل شده و بدنه های هادی تاسیسات الکتریکی از طریق هادیهای حفاظتی(ارت) به ان نقطه وصل می گردند.در این سیستم هادی های خنثی و حفاظتی در تمام سیستم مجزاء میباشند یعنی نول و ارت مجزاء از هم هستند.

- سیستم نیرو نوع tn-c-s:

در این سیستم هادی های خنثی(نول)و حفاظتی(ارت)در قسمتی از تاسیسات توام میباشند یعنی قسمتی از سیستم از مبداء تا نقطه تفکیک، هادی توام حفاظتی –خنثی pen دارند و از ان به بعد دو هادی حفاظتی pe وخنثیn از هم جدا میشوند.

- سیستم نیروی نوع tn-c:

در این سیستم هادی های خنثی(نول)و حفاظتی(ارت) در تمام سیستم توام میباشند وبه عنوان هادی pen مشخص میگردند.

- سیستم نیروی نوع tt:

در این سیستم یک نقطه مستقیما"به زمین وصل شده وبدنه های هادی تاسیسات الکتریکی مستقل از اتصال زمین سیستم، به زمین وصل میشوند ، در این سیستم شبکه و تاسیسات دارای دو زمین مجزا از یکدیگر میباشند،به طوری که نقطه صفر ستاره ترانس مستقیما" به زمین وصل میشود(زمین الکتریکی)و یک سیم از ان برای استفاده صفر (نول)به خارج هدایت میگرددو بدنه دستگاه ها و وسایل الکتریکی به میل زمین دیگری (زمین حفاظتی ارت)وصل میشوند.

این سیستم جزء در موارد خاصی که شرایط محلی برای استقرار ان مناسب باشد ویا وسایل حفاظتی مخصوص(کلیدهای جریان باقی مانده)بهره برداری از ان را ممکن کند،قابل استفاده نیست.در این سیستم ها استفاده از وسایل حفاظتی نوع جریان باقی مانده،وسایل حفاظتی نوعجریان تفاضلی و همچنین کلیدfi ترجیح داشته و وسایل حفاظتی نوع ولتاژاتصالی نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

- سیستم نیروی نوع it:

در این سیستم اتصال مستقیم بین هادیهای برق دارفاز با زمین وحتی سیم صفر نول با زمین وجود نداشته،اما بدنه های تاسیسات الکتریکی به زمین وصل میشوند با سیم حفاظتی(ارت).سیم صفر ترانس یا نسبت به زمین کاملا" عایق است یا با یک مقاومت بزرگ و یا توسط برقگیر به زمین وصل میشود.

این سیستم علت وم استفاده از وسلیل حفاظتی مخصوص در ان جز در مواردی که ضرورت ایجاب کند به صورت گسترده مورد استفاده نخواهد بود.در این سیستم نقطه خنثی میتواند نسبت به زمین عایق بوده ویا از طریق یک امپدانس به زمین وصل شده باشد وسایل حفاظتی که در این سیستم میتوانند مورد استفاده قرار گیرند،وسایل کنترل دایمی عایق بندی-وسایل حفاظتی که در اثر اضافه جریان عمل میکنند-وسایل حفاظتی که در اثر جریان باقی مانده عمل می کنندوکلیدfu .

از سه گونه ای که برای سیستم tn ذکر شد سیستم tn-c-s متداول ترین انهاست .

مقاومت زمین حفاظتی برای تاسیسات بزرکتر از ۱کیلو ولت:

برای مقاومت زمین حفاظتی در تاسیسات فشار قوی حدودا" ۵ اهم در نظر گرفته میشود.

مقاومت زمین مرکز ستاره ترانس در سیستم tn,tt :

در این دو سیستم باید حتی الامکان مقاومت زمین مجموع تاسیسات زمین های الکتریکی کوچک نگاه داشته شود تا در موقع اتصال یک فاز به زمین،اختلاف سطح فازهای سالم و به خصوص سیم حفاظتی زمین ود سیستم tn سیم pen نسبت به زمین خیلی بالا نرود،بدین منظور مجموع کل مقاومت مجاز زمین الکتریکی(مرکز ستاره ترانس یا ژنراتور)۲ اهم ذکر شده است

انواع روشهای زمین :

1-isolated:روشی است که تقریبا" منسوخ شده است امپدانس بین نقطه خنثی(neutral) و زمین

(earth) بینهایت است .به این سیستم در اصطلاح ungrounded هم میگویند،در واقع نقطه خنثی ایزوله شده است و با زمین اتصالی ندارد.

2- grounding with resistor:این روش دو ح دارد،یا low resistance است یا high resiatanceاست. در این روش بین نقطه خنثی(neutral) و زمین(earth)مقاومت میگذارند.این روش در mv کاربرد دارد.که به آنneutral grounding resistor:ngr))هم میگویند.

*درmv طریقه زمین ثانویه ترانس قدرت وقتی ستاره است توسط ngr امکان پذیر است اما وقتی که ثانویه ترانس قدرت مثلث است، در واقع نقطه نوترال در دسترس نیست توسط ترانس زمین که یک ترانس با سیم پیچی زیگزاک است آن را زمین میکنند،سیم پیچ مثلث آن را به ترانس زیگزاگ وصل کرده و نقطه نوترال سیم پیچ زیگزاگ را توسط ngr زمین میکنند.

3- grounding with reactance:در این روش از سلف برای زمین استفاده میکنند وبین نقطه نوترال و زمین سلف میگذارند.

4-solidy grounded:در این روش که در lv مورد استفاده قرار میگیرد نقطه نوترال مستقیم زمین میشود.این سیستم برای تخلیه اضافه ولتاژ ایده ال است.مشاهده متن کامل ...
سیستم اتصال زمین:tn,tt,it
درخواست حذف اطلاعات

سیستم اتصال زمین:tn,tt,it

اساس زمین بر این است که جرم بزرگ زمین به عنوان نقطه صفر در نظر گرفته شود و تمام قسمت هایی که به زمین وصل شده اند هم پتانسیل زمین شوند یا به عبارتی پتانسیل صفر زمین را بگیرند.

زمین به دو علت انجام میگیرد،یکی کار و رفتار صحیح سیستم های الکتریکی، به بیان دیگر حفاظت از وسایل برقی(زمین الکتریکی)و دیگری حفاظت اشخاصی که به نوعی با دستگاه های برقی ارتباط دارند(زمین حفاظتی).

زمین الکتریکی در تاسیسات فشار قوی معمولا" از وظایف توزیع کننده برق (وزارت نیرو) است اما در تاسیسات فشار ضعیف تا ۱۰۰۰ ولت خصوصیات وعملکرد صحیح سیستم زمین الکتریکی و حفاظتی باید هر دو با هم در نظر گرفته شود،نوع زمین در تاسیسات الکتریکی ونگه داشتن حداقل مقاومت زمین بستگی به نوع شبکه انتخاب شده و سیستم های حفاظتی دارد.ما در بحث انواع سیستم نیرو از لحاظ زمین سه نوع سیستم نیرو داریم:سیستم tn,tt,it که در ادامه به بررسی انها می پردازیم.

ازلحاظ ایمنی به منضور حفاظت از جان افراد و کارکنانی که از وسایل و ابزارها و دستگاه های برقی استفاده میکنند در برابر برق گرفتگی باید اقدامات زیر صورت گیرد:

1-نقطه نول سیم پیچ مولد های برق در نیروگاه های برق و هم چنین نقطه نول سیم پیچ ترانسفورماتور در پست های برق وسیم نول شبکه خطوط هوایی در ابتداء و انتهای خطوط به الکترود سیستم اتصال زمین مر بوطه متصل شود. نقطه خنثی مرکزترانس در محل پست ترانس باید زمین شود.

2-بدنه یا محفظه ف ی کلیه وسایل، ابزارها،تابلو های برق و همچنین اسکلت واجزای ف ی هر یک،که حامل جریان برق نمی باشد باید به سیستم اتصال زمین مربوطه متصل گردد.

3-در نیروگاه ها و پست های برق ،سیستم اتصال زمین و همچنین سیستم اتصال زمین بدنه تابلو های فشار قوی باید کاملا" از یکدیگر جدا باشند و استفاده از یک سیستم اتصال زمین با الکترود مشترک مجاز نمی باشد .

4-سیستم هایی که مجهز به برقگیر هستند،سیستم اتصال زمین مربوط به برقگیر باید از سیستم اتصال زمین تاسیسات برقی فشار ضعیف یا فشار قوی کاملا" جدا بوده واز سیستم اتصال زمین مشترک استفاده نشود.

5-هادی های حفاظتی باید کلیه بدنه های هادی تاسیسات را به نقطه زمین شده سیستم نیرو وصل نماید(این هادی های حفاظتی که به رنگ سبز و زرد هستند همان سیم ارت هستند که به لاینpe متصل میشوند و این لاین در انتها به محل زمین سیستم نیرو متصل میشود).سیم نول در انتهای شبکه ودر انتهای کلیه شاخه های فرعی حتما" باید زمین گردد(سیم نول شبکه تحت هیچ شرایطی نباید فیوز داشته باشد).

6-در زمین حفاظتی،اتصال بدنه ف ی دستگاهها به زمین، بدون اینکه بدنه دستگاهها به سیم نول یا سیم حفاظتی شبکه pe وصل شده باشد ممنوع است یعنی زمین بدنه ف ی دستگاه هابه صورت مستقیم ممنوع است و بدنه های انها باید به لاین حفاظتی وصل شود که ان لاین به زمین سیستم نیرو متصل است.

*نحوه عمل یک سیستم اتصال زمین باید با احتیاجات سیستم الکتریکی و تجهیزاتی که به ان وصل خواهند شد مطابقت داشته باشد،اتصال زمین ممکن است به عنوان اتصال زمین حفاظتی (pe) باشدکه غبارت است اززمین کلیه قطعات ف ی تاسیسات الکتریکی که ارتباط مستقیم با قسمت الکتریکی تاسیسات ندارند که این کار برای حفاظت اشخاص در قبال اختلاف سطح تماس زیاد به کار گرفته میشود ،یا اتصال زمین الکتریکی(n) سیستم باشد که زمین نقطه ای از دستگاه های الکتریکی و ادوات برقی که جزیی از مدار الکتریکی میباشد مثل زمین مرکز ستاره سیم پیچ ترانس یا ژنراتور که این کار به خاطر کار صحیح دستگاه و جلوگیری از ازدیاد فشار الکتریکی فازهای سالم نسبت به زمین در موقع تماس یکی از فازهای دیگر با زمین است .

انواع سیستم های نیرو از نظر اتصال به زمین:

مفهوم حروف اختصاری بکار رفته در سیستمهای توزیع نیرو به شرح زیر میباشد:

حرف اول از سمت چپ مشخص کننده نوع رابطه سیستم نیرو با زمین است،

t:یک نقطه از سیستم مستقیما" به زمین وصل است (معمولا نقطه خنثی)

i:قسمتهای برق دار سیستم نسبت به زمین عایق هند و با یک نقطه از سیستم از طریق امپدانسی به زمین وصل است.

حروف دوم از سمت چپ مشخص کننده نوع رابطه بدنه های هادی تاسیسات با زمین است،

t:بدنه های هادی از نظر الکتریکی بطور مستقیم و مستقل از اتصال زمین سیستم نیرو به زمین وصل اند.

n:بدنه های هادی از نظر الکتریکی مستقیما"در نقطه زمین شده سیستم نیرو وصل میشوند.

علاوه بر دو حرف اصلی تعیین کننده نوع سیستم نیرو در مورد سیستم های tn برای مشخص نحوه استفاده از هادیهای حفاظتیpe وخنثی n از حروف اضافی استفاده میشود.

s:در سرتاسر سیستم بدنه های هادی از طریق یک هادی مجزاءpe به نقطه خنثی n در مبدا سیستم وصل اند.

c:در سرتا سر سیستم بدنه های هادی به هادی مشترک حفاظتی خنثی pen وصل اند .

در مواردی که قسمتی از سیستم از مبداء تا نقطه تفکیک، هادی توام حفاظتی –خنثی pen دارند و از ان به بعد دو هادی حفاظتی pe وخنثیn از هم جدا می شوند از هر دو حرف c و s استفاده خواهد شد به نحوی که چنین سیستمی به صورت tn-c-sمشخص میشود.

- سیستم نیروی نوع tn-s:

در این سیستم یک نقطه مستقیما" به زمین وصل شده و بدنه های هادی تاسیسات الکتریکی از طریق هادیهای حفاظتی(ارت) به ان نقطه وصل می گردند.در این سیستم هادی های خنثی و حفاظتی در تمام سیستم مجزاء میباشند یعنی نول و ارت مجزاء از هم هستند.

- سیستم نیرو نوع tn-c-s:

در این سیستم هادی های خنثی(نول)و حفاظتی(ارت)در قسمتی از تاسیسات توام میباشند یعنی قسمتی از سیستم از مبداء تا نقطه تفکیک، هادی توام حفاظتی –خنثی pen دارند و از ان به بعد دو هادی حفاظتی pe وخنثیn از هم جدا میشوند.

- سیستم نیروی نوع tn-c:

در این سیستم هادی های خنثی(نول)و حفاظتی(ارت) در تمام سیستم توام میباشند وبه عنوان هادی pen مشخص میگردند.

- سیستم نیروی نوع tt:

در این سیستم یک نقطه مستقیما"به زمین وصل شده وبدنه های هادی تاسیسات الکتریکی مستقل از اتصال زمین سیستم، به زمین وصل میشوند ، در این سیستم شبکه و تاسیسات دارای دو زمین مجزا از یکدیگر میباشند،به طوری که نقطه صفر ستاره ترانس مستقیما" به زمین وصل میشود(زمین الکتریکی)و یک سیم از ان برای استفاده صفر (نول)به خارج هدایت میگرددو بدنه دستگاه ها و وسایل الکتریکی به میل زمین دیگری (زمین حفاظتی ارت)وصل میشوند.

این سیستم جزء در موارد خاصی که شرایط محلی برای استقرار ان مناسب باشد ویا وسایل حفاظتی مخصوص(کلیدهای جریان باقی مانده)بهره برداری از ان را ممکن کند،قابل استفاده نیست.در این سیستم ها استفاده از وسایل حفاظتی نوع جریان باقی مانده،وسایل حفاظتی نوعجریان تفاضلی و همچنین کلیدfi ترجیح داشته و وسایل حفاظتی نوع ولتاژاتصالی نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

- سیستم نیروی نوع it:

در این سیستم اتصال مستقیم بین هادیهای برق دارفاز با زمین وحتی سیم صفر نول با زمین وجود نداشته،اما بدنه های تاسیسات الکتریکی به زمین وصل میشوند با سیم حفاظتی(ارت).سیم صفر ترانس یا نسبت به زمین کاملا" عایق است یا با یک مقاومت بزرگ و یا توسط برقگیر به زمین وصل میشود.

این سیستم علت وم استفاده از وسلیل حفاظتی مخصوص در ان جز در مواردی که ضرورت ایجاب کند به صورت گسترده مورد استفاده نخواهد بود.در این سیستم نقطه خنثی میتواند نسبت به زمین عایق بوده ویا از طریق یک امپدانس به زمین وصل شده باشد وسایل حفاظتی که در این سیستم میتوانند مورد استفاده قرار گیرند،وسایل کنترل دایمی عایق بندی-وسایل حفاظتی که در اثر اضافه جریان عمل میکنند-وسایل حفاظتی که در اثر جریان باقی مانده عمل می کنندوکلیدfu .

از سه گونه ای که برای سیستم tn ذکر شد سیستم tn-c-s متداول ترین انهاست .

مقاومت زمین حفاظتی برای تاسیسات بزرکتر از ۱کیلو ولت:

برای مقاومت زمین حفاظتی در تاسیسات فشار قوی حدودا" ۵ اهم در نظر گرفته میشود.

مقاومت زمین مرکز ستاره ترانس در سیستم tn,tt :

در این دو سیستم باید حتی الامکان مقاومت زمین مجموع تاسیسات زمین های الکتریکی کوچک نگاه داشته شود تا در موقع اتصال یک فاز به زمین،اختلاف سطح فازهای سالم و به خصوص سیم حفاظتی زمین ود سیستم tn سیم pen نسبت به زمین خیلی بالا نرود،بدین منظور مجموع کل مقاومت مجاز زمین الکتریکی(مرکز ستاره ترانس یا ژنراتور)۲ اهم ذکر شده است

انواع روشهای زمین :

1-isolated:روشی است که تقریبا" منسوخ شده است امپدانس بین نقطه خنثی(neutral) و زمین

(earth) بینهایت است .به این سیستم در اصطلاح ungrounded هم میگویند،در واقع نقطه خنثی ایزوله شده است و با زمین اتصالی ندارد.

2- grounding with resistor:این روش دو ح دارد،یا low resistance است یاhigh resiatanceاست. در این روش بین نقطه خنثی(neutral) و زمین(earth)مقاومت میگذارند.این روش در mv کاربرد دارد.که به آنneutral groundingresistor:ngr))هم میگویند.

*درmv طریقه زمین ثانویه ترانس قدرت وقتی ستاره است توسط ngr امکان پذیر است اما وقتی که ثانویه ترانس قدرت مثلث است، در واقع نقطه نوترال در دسترس نیست توسط ترانس زمین که یک ترانس با سیم پیچی زیگزاک است آن را زمین میکنند،سیم پیچ مثلث آن را به ترانس زیگزاگ وصل کرده و نقطه نوترال سیم پیچ زیگزاگ را توسط ngr زمین میکنند.

3- grounding with reactance:در این روش از سلف برای زمین استفاده میکنند وبین نقطه نوترال و زمین سلف میگذارند.

4-solidy grounded:در این روش که در lv مورد استفاده قرار میگیرد نقطه نوترال مستقیم زمین میشود.این سیستم برای تخلیه اضافه ولتاژ ایده ال است.مشاهده متن کامل ...
راهبند هوشمند با آنتن برد بلند rfid ایتالیایی با کارت گارانتی معتبر 10 ساله
درخواست حذف اطلاعات

فروش و نصب راهبند ایتالیایی با آنتن ریدر برد بلند rfid محصول تحت لیسانس پروتکو ایتالیا باگارانتی و خدمات پس از فروش صنایع الکترونیک سیماران ایران

حافظان حریم پارسیان به عنوان بزرگترین نمایندگی سیماران فروش نصب و خدمات پس از فروش انواع راهبند سیماران را در کشور به عهده دارد

شرکت سیماران با داشتن واحد خدمات پس از فروش به صورت مجزا از واحد فروش خدمات و پشتیبانی فنی راه بند های ایتالیایی پروتکو ایتالیا و راهبند فراز سیماران تحت لیسانس پروتکو ایتالیا را در سراسر کشور به عهده دارد

در ادامه به بررسی فنی و مشخصاتی راهبند برد بلند فراز سیماران با موتور پروتکو ایتالیا و آنتن ریدر rfid برد بلند سیماران می پردازیم.

rfid card reader system

کارشناس فنی و فروش

افشین تر

09136989856

راهبند برد بلند ایتالیایی با گارانتی سیماران

مشخصات راهبند فراز سیماران و راهبند پروتکو ایتالیا با آنتن ریدر برد بلند rfid با امکان کنترل تردد ثبت و گزارش گیری تردد و رفت و آمد در ادامه مطلب :

مشاهده محصولات مشابه این محصول از اینجا 

 

 

مشخصات فنی آنتن برد بلند rfid سیماران :

 • آنتن ریدر rdid سیماران با امکان خواندن کارت و تگ rfid
 • آنتن ریدر برد بلند سیماران دارای برد تشخیص کارت و تگ rfid تا 25 متر می باشد
 • آنتن ریدر سیماران امکان نصب بر روی انواع راهبند و جک های اتوماتیک و موتور های ریلی و انواع درب های اتوماتیک را دارا می باشد
 • آنتن ریدر برد بلند rfid سیماران امکان ثبت و کنترل تردد ها را دارا می باشد
 • با آنتن ریدر rfid برد بلند سیماران علاوه بر ثبت تردد ها و ورود وج ها امکان مدیریت تردد ها به صورت هوشمند وجود دارد ( با امکان مدیریت هوشمند ورود وج تردد در آنتن برد بلند ریدر rfid سیماران میتوان برای افراد ساعت و روز مجاز برای ورود یا وج تعریف کرد و راهبند به صورت خ ر و هوشمند تردد هارا ندیریت می کند. برای اطلاعات بیشتر با حافظان حریم پارسیان تماس بگیرید 09136989856 )
 • امکان حذف یا اضافه یا استعلام تگ ها و کارت های تعریف شده برای سیستم مدیریت هوشمند تردد با آنتن ریدر برد بلند rfid سیماران
ویژگی های استفاده از آنتن برد بلند ریدر rfid سیماران در راهبند و درب اتوماتیک ریلی و بازویی :
 • کاهش هزینه و افزایش سرعت و دقت در کنترل تردد
 • دارای سیستم کنترل تردد و ا س کنترل داخلی ( بدون نیاز به سیستم کامپیوتری برای مدیریت ورود و وج )
 • امکان ثبت و مدیریت تردد و ورود وج
 • امکان تعریف روز و ساعت غیر مجاز برای تعداد نامحدود کاربر
 • امکان مدیریت هوشمند ورود و وج
 • امکان خواندن کارت تا فاصله 25 متر
 • ضد آب و ضد گرد و غبار با امکان استفاده در محیط خارجی و محیط باز بارانگیر
 • حذف نگبان با سیستم مدیریت هوشمند ورود و وج
 • دقت بسیار بالا در کنار امنیت سیستم
 • امکان نصب به تمام جک ها و موتور های بازویی و ریلی و انواع راهبند
حافظان حریم پارسیان نمایندگی فروش نصب خدمات پس از فروش آنتن برد بلند ریدر rfid سیماران
تلفن سفارشات
03136292929
 
مشخصات و ویژگی های راهبند فراز سیماران تحت لیسانس راهبند پروتکو ایتالیا :
 • تردد نامحدود ( بیش از 30 مرتبه در ساعت )
 • امکان اتصال به ا س کنترل و سیستم کنترل تردد
 • دارای بوم تلسکوپی قابل تنظیم تا 6 متر
 • امکان فرمان گیری ریموت کنترل با برد بالا
 • دارای بوم فلاشر دار و بدون فلاشر
 • قابلیت استفاده از 200 ریموت کنترل مجزا غیر قابل کپی شدن

حافظان حریم پارسیان نمایندگی راهبند و آنتن برد بلند rfid سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
فروش نصب و خدمات راهبند در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
فروش نصب و خدمات آنتن rfid در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
نمایندگی آنتن برد بلند سیماران rfid در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
نصب و خدمات پس از فروش آنتن برد بلند rfid سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
آنتن سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
نصب راهبند برای کوچه در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
نمایندگی مرکز فروش راهبند سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند لایف در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
نصب راهبند لایف در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
نصب راهبند ایتالیایی لایف در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
خدمات پس از فروش راهبند لایف در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
نمایندگی اصلی راهبند پروتکو ایتالیا در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
خدمات راهبند پروتکو ایتالیا در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
نصب پشتیبانی راهبند پروتکو ایتالیا در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
مرکز فروش نصب پشتیبانی خدمات پس از فروش قیمت کاتالوگ لیست قیمت راهبند میله ای  در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
مرکز فروش نصب پشتیبانی خدمات پس از فروش قیمت کاتالوگ لیست قیمت راهبند زره ای در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
مرکز فروش نصب پشتیبانی خدمات پس از فروش قیمت کاتالوگ لیست قیمت راهبند آکاردیونی در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
مرکز فروش نصب پشتیبانی خدمات پس از فروش قیمت کاتالوگ لیست قیمت راهبند آکاردئونی در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند پارکینگ در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
ید راهبند در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
انواع راهبند در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند دستی در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
قیمت راهبند ستونی در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راه بند پارکینگ در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند فادینی در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند لایف در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند فراز سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند اصلی پروتکو در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند ستونی میله ای در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
بوم راهبند در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند خودرو پلاک خوان در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند اتوماتیک پلاک خوان در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند فلاشر دار در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
نصب خدمات پشتیبانی کاتالوگ لیست قیمت نمایندگی اصلی فروش توزیع پخش در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی راهبند اتوماتیک میله ای فلاشر دار لایف فادینی پروتکو سیماران بوش آلمان ایتالیا اروپا در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت

مشاهده متن کامل ...
راهبند هوشمند با آنتن برد بلند rfid ایتالیایی با کارت گارانتی معتبر 10 ساله
درخواست حذف اطلاعات

فروش و نصب راهبند ایتالیایی با آنتن ریدر برد بلند rfid محصول تحت لیسانس پروتکو ایتالیا باگارانتی و خدمات پس از فروش صنایع الکترونیک سیماران ایران

حافظان حریم پارسیان به عنوان بزرگترین نمایندگی سیماران فروش نصب و خدمات پس از فروش انواع راهبند سیماران را در کشور به عهده دارد

شرکت سیماران با داشتن واحد خدمات پس از فروش به صورت مجزا از واحد فروش خدمات و پشتیبانی فنی راه بند های ایتالیایی پروتکو ایتالیا و راهبند فراز سیماران تحت لیسانس پروتکو ایتالیا را در سراسر کشور به عهده دارد

در ادامه به بررسی فنی و مشخصاتی راهبند برد بلند فراز سیماران با موتور پروتکو ایتالیا و آنتن ریدر rfid برد بلند سیماران می پردازیم.

rfid card reader system

کارشناس فنی و فروش

افشین تر

09136989856

راهبند برد بلند ایتالیایی با گارانتی سیماران

مشخصات راهبند فراز سیماران و راهبند پروتکو ایتالیا با آنتن ریدر برد بلند rfid با امکان کنترل تردد ثبت و گزارش گیری تردد و رفت و آمد در ادامه مطلب :

مشاهده محصولات مشابه این محصول از اینجا 

مشخصات فنی آنتن برد بلند rfid سیماران :

 • آنتن ریدر rdid سیماران با امکان خواندن کارت و تگ rfid
 • آنتن ریدر برد بلند سیماران دارای برد تشخیص کارت و تگ rfid تا 25 متر می باشد
 • آنتن ریدر سیماران امکان نصب بر روی انواع راهبند و جک های اتوماتیک و موتور های ریلی و انواع درب های اتوماتیک را دارا می باشد
 • آنتن ریدر برد بلند rfid سیماران امکان ثبت و کنترل تردد ها را دارا می باشد
 • با آنتن ریدر rfid برد بلند سیماران علاوه بر ثبت تردد ها و ورود وج ها امکان مدیریت تردد ها به صورت هوشمند وجود دارد ( با امکان مدیریت هوشمند ورود وج تردد در آنتن برد بلند ریدر rfid سیماران میتوان برای افراد ساعت و روز مجاز برای ورود یا وج تعریف کرد و راهبند به صورت خ ر و هوشمند تردد هارا ندیریت می کند. برای اطلاعات بیشتر با حافظان حریم پارسیان تماس بگیرید 09136989856 )
 • امکان حذف یا اضافه یا استعلام تگ ها و کارت های تعریف شده برای سیستم مدیریت هوشمند تردد با آنتن ریدر برد بلند rfid سیماران
ویژگی های استفاده از آنتن برد بلند ریدر rfid سیماران در راهبند و درب اتوماتیک ریلی و بازویی :
 • کاهش هزینه و افزایش سرعت و دقت در کنترل تردد
 • دارای سیستم کنترل تردد و ا س کنترل داخلی ( بدون نیاز به سیستم کامپیوتری برای مدیریت ورود و وج )
 • امکان ثبت و مدیریت تردد و ورود وج
 • امکان تعریف روز و ساعت غیر مجاز برای تعداد نامحدود کاربر
 • امکان مدیریت هوشمند ورود و وج
 • امکان خواندن کارت تا فاصله 25 متر
 • ضد آب و ضد گرد و غبار با امکان استفاده در محیط خارجی و محیط باز بارانگیر
 • حذف نگبان با سیستم مدیریت هوشمند ورود و وج
 • دقت بسیار بالا در کنار امنیت سیستم
 • امکان نصب به تمام جک ها و موتور های بازویی و ریلی و انواع راهبند
حافظان حریم پارسیان نمایندگی فروش نصب خدمات پس از فروش آنتن برد بلند ریدر rfid سیماران
تلفن سفارشات
03136292929
 
مشخصات و ویژگی های راهبند فراز سیماران تحت لیسانس راهبند پروتکو ایتالیا :
 • تردد نامحدود ( بیش از 30 مرتبه در ساعت )
 • امکان اتصال به ا س کنترل و سیستم کنترل تردد
 • دارای بوم تلسکوپی قابل تنظیم تا 6 متر
 • امکان فرمان گیری ریموت کنترل با برد بالا
 • دارای بوم فلاشر دار و بدون فلاشر
 • قابلیت استفاده از 200 ریموت کنترل مجزا غیر قابل کپی شدن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حافظان حریم پارسیان نمایندگی راهبند و آنتن برد بلند rfid سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
فروش نصب و خدمات راهبند در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
فروش نصب و خدمات آنتن rfid در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
نمایندگی آنتن برد بلند سیماران rfid در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
نصب و خدمات پس از فروش آنتن برد بلند rfid سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
آنتن سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
نصب راهبند برای کوچه در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
نمایندگی مرکز فروش راهبند سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند لایف در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
نصب راهبند لایف در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
نصب راهبند ایتالیایی لایف در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
خدمات پس از فروش راهبند لایف در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
نمایندگی اصلی راهبند پروتکو ایتالیا در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
خدمات راهبند پروتکو ایتالیا در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
نصب پشتیبانی راهبند پروتکو ایتالیا در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
مرکز فروش نصب پشتیبانی خدمات پس از فروش قیمت کاتالوگ لیست قیمت راهبند میله ای  در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
مرکز فروش نصب پشتیبانی خدمات پس از فروش قیمت کاتالوگ لیست قیمت راهبند زره ای در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
مرکز فروش نصب پشتیبانی خدمات پس از فروش قیمت کاتالوگ لیست قیمت راهبند آکاردیونی در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
مرکز فروش نصب پشتیبانی خدمات پس از فروش قیمت کاتالوگ لیست قیمت راهبند آکاردئونی در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند پارکینگ در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
ید راهبند در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
انواع راهبند در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند دستی در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
قیمت راهبند ستونی در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راه بند پارکینگ در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند فادینی در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند لایف در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند فراز سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند اصلی پروتکو در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند ستونی میله ای در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
بوم راهبند در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند خودرو پلاک خوان در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند اتوماتیک پلاک خوان در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
راهبند فلاشر دار در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی
نصب خدمات پشتیبانی کاتالوگ لیست قیمت نمایندگی اصلی فروش توزیع پخش در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده شهریار شوشتر آذربایجان غربی آذربایجان شرقی راهبند اتوماتیک میله ای فلاشر دار لایف فادینی پروتکو سیماران بوش آلمان ایتالیا اروپا در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجن

مشاهده متن کامل ...
نتایج انتخابات شورای شهر
درخواست حذف اطلاعات
در حال بروزرسانی
خبرگزاری میزان- نتایج پنجمین دوره شورای ی شهر بعد از شمارش آرا اعلام شد.
 

به گزارش خبرنگار گروه  خبرگزاری میزان، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبشه با مشارکت بالای مردم کشور انجام شد.

 
نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای شهر+ لیست استان‌ها 
 

 

شمارش آرای انتخابات شورای شهر آغاز شده و در صورت اعلام نتایج در این خبر بروز رسانی خواهد شد.

 

*استان آذربایجان شرقی:

نتایج انتخابات شورای شهر آذرشهر

نتایج انتخابات شورای شهراهر

نتایج انتخابات شورای شهر اسکو

نتایج انتخابات شورای شهر بستان آباد

نتایج انتخابات شورای شهر بناب

نتایج انتخابات شورای شهر تبریز

نتایج انتخابات شورای شهر جلفا

نتایج انتخابات شورای شهر چاراویماق

نتایج انتخابات شورای شهر خداآفرین

نتایج انتخابات شورای شهر سراب

نتایج انتخابات شورای شهر شبستر

نتایج انتخابات شورای شهر عجب شیر

نتایج انتخابات شورای شهر کلیبر

نتایج انتخابات شورای شهر مراغه

نتایج انتخابات شورای شهر مرند

نتایج انتخابات شورای شهر ملکان

نتایج انتخابات شورای شهر میانه

نتایج انتخابات شورای شهر ورزقان

نتایج انتخابات شورای شهر هریس

نتایج انتخابات شورای شهر هشترود

نتایج انتخابات شورای شهر هوراند

 

نتایج انتخابات شورای شهر استان آذربایجان غربی:

نتایج انتخابات شورای شهر ارومیه

نتایج انتخابات شورای شهر اشنویه

نتایج انتخابات شورای شهر بوکان

نتایج انتخابات شورای شهر پیرانشهر

نتایج انتخابات شورای شهر تکاب

نتایج انتخابات شورای شهر خوی

نتایج انتخابات شورای شهر خوی

نتایج انتخابات شورای شهر چای

نتایج انتخابات شورای شهر شوط

نتایج انتخابات شورای شهر پلدشت

نتایج انتخابات شورای شهر سردشت

نتایج انتخابات شورای شهر سلماس

نتایج انتخابات شورای شهر شاهین‌دژ

نتایج انتخابات شورای شهر ماکو

نتایج انتخابات شورای شهر مهاباد

نتایج انتخابات شورای شهر میاندوآب

نتایج انتخابات شورای شهر نقده

 

*استان اردبیل:

نتایج انتخابات شورای شهر اردبیل

نتایج انتخابات شورای شهر بیله‌سوار

نتایج انتخابات شورای شهر پارس‌آباد

نتایج انتخابات شورای شهر خلخال

نتایج انتخابات شورای شهر سرعین

نتایج انتخابات شورای شهر کوثر

نتایج انتخابات شورای شهر گرمی

نتایج انتخابات شورای شهر مشگین‌شهر

نتایج انتخابات شورای شهر نمین

نتایج انتخابات شورای شهر نیر

 

*استان اصفهان

نتایج انتخابات شورای شهر آران و بیدگل

نتایج انتخابات شورای شهر مرکزی

نتایج انتخابات شورای شهر کویرات

نتایج انتخابات شورای شهر اردستان

نتایج انتخابات شورای شهر زواره

نتایج انتخابات شورای شهر اصفهان

نتایج انتخابات شورای شهربرخوار

نتایج انتخابات شورای شهر تیران و کرون

نتایج انتخابات شورای شهر بویین و میاندشت

نتایج انتخابات شورای شهر چادگان

نتایج انتخابات شورای شهر ‌شهر

نتایج انتخابات شورای شهر خوانسار

نتایج انتخابات شورای شهر خور و بیابانک

نتایج انتخابات شورای شهر سمیرم

نتایج انتخابات شورای شهر شاهین‌شهر و میمه

نتایج انتخابات شورای شهر شهرضا

نتایج انتخابات شورای شهر دهاقان

نتایج انتخابات شورای شهر ف

نتایج انتخابات شورای شهر فریدون‌شهر

نتایج انتخابات شورای شهر فلاورجان

نتایج انتخابات شورای شهر کاشان

نتایج انتخابات شورای شهر گلپایگان

نتایج انتخابات شورای شهر مبارکه

نتایج انتخابات شورای شهر نایین

نتایج انتخابات شورای شهر نجف‌آباد

نتایج انتخابات شورای شهر نطنز

 

*استان البرز:

نتایج انتخابات شورای شهر البرز

نتایج انتخابات شورای شهر کرج

نتایج انتخابات شورای شهر ساوجبلاغ

نتایج انتخابات شورای شهر نظرآباد

نتایج انتخابات شورای شهر طالقان

نتایج انتخابات شورای شهر اشتهارد

نتایج انتخابات شورای شهر فردیس

 

استان ایلام:

نتایج انتخابات شورای شهر ایلام

نتایج انتخابات شورای شهر دره شهر

نتایج انتخابات شورای شهر ایوان

نتایج انتخابات شورای شهر دهلران

نتایج انتخابات شورای شهر آبدانان

نتایج انتخابات شورای شهر ملکشاهی

نتایج انتخابات شورای شهر مهران

نتایج انتخابات شورای شهر شیروان و چرداول

نتایج انتخابات شورای شهر ملکشاهی

نتایج انتخابات شورای شهر دره‌شهر

نتایج انتخابات شورای شهر آبدانان

 

*استان بوشهر:

نتایج انتخابات شورای شهر بوشهر

نتایج انتخابات شورای شهر تنگستان

نتایج انتخابات شورای شهر جم

نتایج انتخابات شورای شهر دشستان

نتایج انتخابات شورای شهر دشتی

نتایج انتخابات شورای شهر دیر

نتایج انتخابات شورای شهر دیلم

نتایج انتخابات شورای شهر عسلویه

نتایج انتخابات شورای شهر کنگان

نتایج انتخابات شورای شهر گناوه

 

*استان تهران:

نتایج انتخابات شورای شهر دماوند

نتایج انتخابات شورای شهر شهر

نتایج انتخابات شورای شهر فیروزکوه

نتایج انتخابات شورای شهر پردیس

نتایج انتخابات شورای شهر ری

نتایج انتخابات شورای شهر رباط کریم

نتایج انتخابات شورای شهر شمیرانات

نتایج انتخابات شورای شهر تهران

نتایج انتخابات شورای شهر ورامین

نتایج انتخابات شورای شهر پاکدشت

نتایج انتخابات شورای شهر پیشوا

نتایج انتخابات شورای شهر شهریار

نتایج انتخابات شورای شهر ملارد

نتایج انتخابات شورای شهر قدس

نتایج انتخابات شورای شهر بهارستان

نتایج انتخابات شورای شهر قرچک

 

*استان چهارمحال و بختیاری:

نتایج انتخابات شورای شهر اردل

نتایج انتخابات شورای شهر بورجن

نتایج انتخابات شورای شهر فارسان

نتایج انتخابات شورای شهر کوهرنگ

نتایج انتخابات شورای شهر لردگان

نتایج انتخابات شورای شهر شهرکرد

نتایج انتخابات شورای شهر سامان

 

*استان اسان جنوبی:

نتایج انتخابات شورای شهر بیرجند

نتایج انتخابات شورای شهر فردوس

نتایج انتخابات شورای شهر طبس

نتایج انتخابات شورای شهر قائنات

نتایج انتخابات شورای شهر نهبندان

نتایج انتخابات شورای شهر سربیشه

نتایج انتخابات شورای شهر درمیان

نتایج انتخابات شورای شهر سرایان

نتایج انتخابات شورای شهر بشرویه

نتایج انتخابات شورای شهر زیرکوه

نتایج انتخابات شورای شهر خوسف

 

*استان اسان رضوی

نتایج انتخابات شورای شهر مشهد

نتایج انتخابات شورای شهر نیشابور

نتایج انتخابات شورای شهر سبزوار

نتایج انتخابات شورای شهر تربت حیدریه

نتایج انتخابات شورای شهر تربت جام

نتایج انتخابات شورای شهر کاشمر

نتایج انتخابات شورای شهر تایباد

نتایج انتخابات شورای شهر چناران

نتایج انتخابات شورای شهر سرخس

نتایج انتخابات شورای شهر درگز

نتایج انتخابات شورای شهر فریمان

نتایج انتخابات شورای شهر گناباد

نتایج انتخابات شورای شهر خاف

نتایج انتخابات شورای شهر بردسکن

نتایج انتخابات شورای شهر طرقبه ش ز

نتایج انتخابات شورای شهر مه‌ولات

نتایج انتخابات شورای شهر نیشابور

نتایج انتخابات شورای شهر جوین

نتایج انتخابات شورای شهر بجستان

نتایج انتخابات شورای شهر خلیل آباد

نتایج انتخابات شورای شهر زاوه

نتایج انتخابات شورای شهر چناران

نتایج انتخابات شورای شهر خواف

نتایج انتخابات شورای شهر با ز

نتایج انتخابات شورای شهر جغتای

نتایج انتخابات شورای شهر کلات

نتایج انتخابات شورای شهر رشت خوار

نتایج انتخابات شورای شهر فیروزه

نتایج انتخابات شورای شهر کاشمر

نتایج انتخابات شورای شهر خوشاب

نتایج انتخابات شورای شهر نیشابور

نتایج انتخابات شورای شهر گناباد

نتایج انتخابات شورای شهر درگز

نتایج انتخابات شورای شهر قوچان

 

* اسان شمالی

نتایج انتخابات شورای شهر مانه و سملقان

نتایج انتخابات شورای شهر اسفراینپ

نتایج انتخابات شورای شهر بجنورد

نتایج انتخابات شورای شهر ج

نتایج انتخابات شورای شهر شیروان

نتایج انتخابات شورای شهر فاروج

نتایج انتخابات شورای شهر گرمه

نتایج انتخابات شورای شهر رازوجرگلان

 

*استان خوزستان

نتایج انتخابات شورای شهر آبادان

نتایج انتخابات شورای شهر شوش

نتایج انتخابات شورای شهر امیدیه

نتایج انتخابات شورای شهر مشک

نتایج انتخابات شورای شهر اهواز

نتایج انتخابات شورای شهر ایذه

نتایج انتخابات شورای شهر باغ ملک

نتایج انتخابات شورای شهر دشت آزادگان

نتایج انتخابات شورای شهر ماهشهر

نتایج انتخابات شورای شهر بهبهان

نتایج انتخابات شورای شهر گتوند

نتایج انتخابات شورای شهر دزفول

نتایج انتخابات شورای شهر شادگان

نتایج انتخابات شورای شهر رامشیر

نتایج انتخابات شورای شهر رامهرمز

نتایج انتخابات شورای شهر هویزه

نتایج انتخابات شورای شهر هندیجان

نتایج انتخابات شورای شهر شوشتر

نتایج انتخابات شورای شهر باوی

نتایج انتخابات شورای شهر باغ ملک

نتایج انتخابات شورای شهر کا

نتایج انتخابات شورای شهر لالی

نتایج انتخابات شورای شهر مسجد سلیمان

نتایج انتخابات شورای شهر هفتگل

 

*استان زنجان

نتایج انتخابات شورای شهر زنجان

نتایج انتخابات شورای شهر ابهر

نتایج انتخابات شورای شهر م دره

نتایج انتخابات شورای شهر خدابنده

نتایج انتخابات شورای شهر سلطانیه

نتایج انتخابات شورای شهر طارم

نتایج انتخابات شورای شهر ماه نشان

نتایج انتخابات شورای شهر ایجرود

 

*استان سمنان

نتایج انتخابات شورای شهر سمنان

نتایج انتخابات شورای شهر شاهرود

نتایج انتخابات شورای شهر دامغان

نتایج انتخابات شورای شهر گرمسار

نتایج انتخابات شورای شهر مهدی‌شهر

نتایج انتخابات شورای شهر سرخه

نتایج انتخابات شورای شهر آرادان

نتایج انتخابات شورای شهر میامی

 

*استان سیستان و بلوچستان

نتایج انتخابات شورای شهر زاهدان

نتایج انتخابات شورای شهر فنوج

نتایج انتخابات شورای شهر ایرانشهر

نتایج انتخابات شورای شهر زابل

نتایج انتخابات شورای شهر سرابان

نتایج انتخابات شورای شهر سیب و سوران

نتایج انتخابات شورای شهر نیکشهر

نتایج انتخابات شورای شهر چابهار

نتایج انتخابات شورای شهر قصرقند

نتایج انتخابات شورای شهر دلگان

نتایج انتخابات شورای شهر خاش

نتایج انتخابات شورای شهر سرباز

نتایج انتخابات شورای شهر مهرستان

نتایج انتخابات شورای شهر کنارک

نتایج انتخابات شورای شهر میرجاوه

نتایج انتخابات شورای شهر ز

نتایج انتخابات شورای شهر نیمروز

نتایج انتخابات شورای شهر هاموند

نتایج انتخابات شورای شهر هیرمند

 

*استان فارس

نتایج انتخابات شورای شهر شیراز

نتایج انتخابات شورای شهر مرودشت

نتایج انتخابات شورای شهر کازرون

نتایج انتخابات شورای شهر جهرم

نتایج انتخابات شورای شهر لارستان

نتایج انتخابات شورای شهر فسا

نتایج انتخابات شورای شهر داراب

نتایج انتخابات شورای شهر فیروز آباد

نتایج انتخابات شورای شهر ممسنی

نتایج انتخابات شورای شهر نی‌ریز

نتایج انتخابات شورای شهر آباده

نتایج انتخابات شورای شهر اقلید

نتایج انتخابات شورای شهر لامرد

نتایج انتخابات شورای شهر سپیدان

نتایج انتخابات شورای شهر کوار

نتایج انتخابات شورای شهر زرین دشت

نتایج انتخابات شورای شهر قیر و کارزین

نتایج انتخابات شورای شهر استهران

نتایج انتخابات شورای شهر مُهر

نتایج انتخابات شورای شهر امه

نتایج انتخابات شورای شهر گراش

نتایج انتخابات شورای شهر م‌بید

نتایج انتخابات شورای شهر بوانات

نتایج انتخابات شورای شهر فراشبند

نتایج انتخابات شورای شهر رستم

نتایج انتخابات شورای شهر ارسنجان

نتایج انتخابات شورای شهر خنج

نتایج انتخابات شورای شهر سروستان

نتایج انتخابات شورای شهر پاسارگاد

 

*استان قزوین

نتایج انتخابات شورای شهر قزوین

نتایج انتخابات شورای شهر تا تان

نتایج انتخابات شورای شهر البرز

نتایج انتخابات شورای شهر آبیک

نتایج انتخابات شورای شهر بوئین زهرا

نتایج انتخابات شورای شهر آوج

 

*استان قم

نتایج انتخابات شورای شهر قم

 

*استان کردستان

نتایج انتخابات شورای شهر سنندج

نتایج انتخابات شورای شهر سقز

نتایج انتخابات شورای شهر قروه

نتایج انتخابات شورای شهر مریوان

نتایج انتخابات شورای شهر بانه

نتایج انتخابات شورای شهر کامیاران

نتایج انتخابات شورای شهر بیجار

نتایج انتخابات شورای شهر دیواندره

نتایج انتخابات شورای شهر دهگلان

نتایج انتخابات شورای شهر قروه

نتایج انتخابات شورای شهر سروآباد

 

*استان کرمان

نتایج انتخابات شورای شهر بافت

نتایج انتخابات شورای شهر کهنوج

نتایج انتخابات شورای شهر دهج

نتایج انتخابات شورای شهر بردسیر

نتایج انتخابات شورای شهر شهر بابک

نتایج انتخابات شورای شهر سیرجان

نتایج انتخابات شورای شهر رفسنجان

نتایج انتخابات شورای شهر بم

نتایج انتخابات شورای شهر رابر

 

*استان کرمانشاه

نتایج انتخابات شورای شهر کرمانشاه

نتایج انتخابات شورای شهر سنقر

نتایج انتخابات شورای شهر آباد غرب

نتایج انتخابات شورای شهر کن ر

نتایج انتخابات شورای شهر دالاهو

نتایج انتخابات شورای شهر هرسین

نتایج انتخابات شورای شهر س ل ذهاب

نتایج انتخابات شورای شهر گیلانغرب

نتایج انتخابات شورای شهر روانسر

نتایج انتخابات شورای شهر صحنه

نتایج انتخابات شورای شهر پاوه

 

*استاناستان کهگیلویه و بویراحمد

نتایج انتخابات شورای شهر چرام

نتایج انتخابات شورای شهربویراحمد

نتایج انتخابات شورای شهر بهمئی

نتایج انتخابات شورای شهر دنا

نتایج انتخابات شورای شهرنتایج انتخابات شورای شهر

نتایج انتخابات شورای شهر باشت

نتایج انتخابات شورای شهر لنده

نتایج انتخابات شورای شهر گچساران

 

*استان گلستان

نتایج انتخابات شورای شهر گرگان

نتایج انتخابات شورای شهر گنبدکاووس

نتایج انتخابات شورای شهر مینودشت

نتایج انتخابات شورای شهر کلاله

نتایج انتخابات شورای شهر آزاد شهر

نتایج انتخابات شورای شهر رامیان

نتایج انتخابات شورای شهر بندرگز

نتایج انتخابات شورای شهر کرکودی

نتایج انتخابات شورای شهر بندر ترکمن

نتایج انتخابات شورای شهر آق قلا

نتایج انتخابات شورای شهر علی آباد کتول

 

*استان گیلان

نتایج انتخابات شورای شهر آستارا

نتایج انتخابات شورای شهر آستانه اشرفیه

نتایج انتخابات شورای شهر بندر انزلی

نتایج انتخابات شورای شهر رشت

نتایج انتخابات شورای شهر رودبار

نتایج انتخابات شورای شهر رودسر

نتایج انتخابات شورای شهر شفت

نتایج انتخابات شورای شهر صومعه سرا

نتایج انتخابات شورای شهر طوالش

نتایج انتخابات شورای شهر فومن

نتایج انتخابات شورای شهر لاهیجان

نتایج انتخابات شورای شهر لنگرود

نتایج انتخابات شورای شهر سیا ل

نتایج انتخابات شورای شهر ماسال

نتایج انتخابات شورای شهر رضوانشهر

نتایج انتخابات شورای شهر املش

 

*استان لرستان

نتایج انتخابات شورای شهر ا

نتایج انتخابات شورای شهر الیگودرز

نتایج انتخابات شورای شهر بروجرد

نتایج انتخابات شورای شهر پل دختر

نتایج انتخابات شورای شهر م آباد

نتایج انتخابات شورای شهر دورود

نتایج انتخابات شورای شهر دوره-چنگی

نتایج انتخابات شورای شهر دلفان

نتایج انتخابات شورای شهر رومشگان

نتایج انتخابات شورای شهر سلسله

نتایج انتخابات شورای شهر کوهدشت

 

*استان مازندران

نتایج انتخابات شورای شهر آمل

نتایج انتخابات شورای شهر بابل

نتایج انتخابات شورای شهر بابلسر

نتایج انتخابات شورای شهر بهشهر

نتایج انتخابات شورای شهر جویبار

نتایج انتخابات شورای شهر چالوس

نتایج انتخابات شورای شهر کلاردشت

نتایج انتخابات شورای شهر رامسر

نتایج انتخابات شورای شهر ساری

نتایج انتخابات شورای شهر سوادکوه

نتایج انتخابات شورای شهر سواد کوه شمالی

نتایج انتخابات شورای شهر سیمرغ

نتایج انتخابات شورای شهر تنکابن

نتایج انتخابات شورای شهر عباس آباد

نتایج انتخابات شورای شهر فریدون کنار

نتایج انتخابات شورای شهر قائم شهر

نتایج انتخابات شورای شهر گلوگاه

نتایج انتخابات شورای شهر محمود آباد

نتایج انتخابات شورای شهر میان دورد

نتایج انتخابات شورای شهر نکا

نتایج انتخابات شورای شهر نوشهر

نتایج انتخابات شورای شهر نور

 

*استان مرکزی

نتایج انتخابات شورای شهر اراک

نتایج انتخابات شورای شهر ساوه

نتایج انتخابات شورای شهر خمین

نتایج انتخابات شورای شهر محلات

نتایج انتخابات شورای شهر دلیجان

نتایج انتخابات شورای شهر اراک

نتایج انتخابات شورای شهر شاهزند

نتایج انتخابات شورای شهر زرندیه

نتایج انتخابات شورای شهر تفرش

نتایج انتخابات شورای شهر کمیجان

نتایج انتخابات شورای شهر خنداب

نتایج انتخابات شورای شهر فراهان

نتایج انتخابات شورای شهر آشتیان

 

*استان هرمزگان

نتایج انتخابات شورای شهر ابوموسی

نتایج انتخابات شورای شهر بستک

نتایج انتخابات شورای شهر بندر عباس

نتایج انتخابات شورای شهر بندر لنگه

نتایج انتخابات شورای شهر جاسک

نتایج انتخابات شورای شهر حاجی آباد

نتایج انتخابات شورای شهر رودان

نتایج انتخابات شورای شهر قشم

نتایج انتخابات شورای شهر پارسیان

نتایج انتخابات شورای شهر میناب

نتایج انتخابات شورای شهر خمیر

نتایج انتخابات شورای شهر بشاگرد

نتایج انتخابات شورای شهر سیریک

 

استان همدان

نتایج انتخابات شورای شهر همدان

نتایج انتخابات شورای شهر ملایر

نتایج انتخابات شورای شهر نهاوند

نتایج انتخابات شورای شهر اسدآباد

نتایج انتخابات شورای شهر تویسرکان

نتایج انتخابات شورای شهر بهار

نتایج انتخابات شورای شهر فامنین

نتایج انتخابات شورای شهر رزن

نتایج انتخابات شورای شهر اسدآباد

نتایج انتخابات شورای شهر کبودرنگ

 

*استان یزد

نتایج انتخابات شورای شهر یزد

نتایج انتخابات شورای شهر اردکان

 محمدعلی مروتی 10754 رای، سیدمحمد حسینی‌پور اردکان 9316 ، محمدجواد شاکر 8777، عباس ی 8214، سیدمحمد حسینی‌پور اردکانی 8102، حسن رضاپور میرصالح 7708، شهرام گل 6679، اکبر طاقداریان 6457، امرالله امراللهی 5818، مسعود نوریان 5695، فروغ امین‌الرعایا 5464 و محسن ملت اردکانی 5055 بیشترین تعداد آراء شرکت کنندگان در انتخابات را ب د.  
 

نتایج انتخابات شورای شهر بافق

نتایج انتخابات شورای شهر میبد

نتایج انتخابات شورای شهر اشکذر

نتایج انتخابات شورای شهر بهاباد

نتایج انتخابات شورای شهر تفت

نتایج انتخابات شورای شهر ابرکوه

نتایج انتخابات شورای شهر مهریز

نتایج انتخابات شورای شهر خاتممشاهده متن کامل ...
گردشگری هیجانی؛ سفر به ماداگاسکار
درخواست حذف اطلاعات

گردشگری هیجانی؛ سفر به ماداگاسکار

 

 

 • گردشگری هیجانی؛ سفر به ماداگاسکار

  سفر به ناشناخته ها و کشف جاهای هیجانی و منحصر به فرد،
  یت بسیاری از ارزان گرد ها در دنیای دیجیتالی امروزیست که حسین
  عبدالهی، یکی از آن ها به شمار می رود.

  ماداگاسکار کجاست؟
  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  نقشه
  بالا، به خوبی، موقعیت جغرافیایی ماداگاسکار را که در جنوب شرقی قاره سیاه
  قرار گرفته است، مشخص می کند. چهارمین جزیره بزرگ دنیا، اکنون یکی از
  مقصدهای گردشگری رویایی برای گردشگران حرفه ای بوده و به نظر می رسد که در
  سال های آینده، شمار بیشتری از گردشگران ایرانی در قالب تورهای آفریقا
  گردی، به این منطقه از جهان عزیمت کنند.

  جالب است که بدانید،
  اینترنیشنی ها در این کشور زیبا نیز، انجمن خاص خود را دارند. برای همین،
  اگر به این خطه سفر کردید، از رویدادهای جالب این مجموعه گردشگری مجازی در
  ماداگاسکار استفاده کنید. البته اگر خواهان اقامت در خانه های روستایی یا
  شهری ماداگاسکاری ها هستید، از airbnb استفاده کنید.

  داستان ماداگاسکار: داستان گردشگری هیجانی

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  تصویر خیابان bobabs در شهر morondava ماداگاسکار

  سفر
  به ماداگاسکار، سفر به پاریس و آنتالیا و استکهلم و بانکوک نیست. سفر به
  اقلیمی با طبیعت فوق العاده زیبا و سرزمینی بکر و کم تر دست خورده و فهم
  فرهنگ و سنتی به قدمت تاریخ است. ۵ درصد کل تنوع زیستی جهان در این سرزمین
  قرار داشته و بیش از هشت هزار نوع گونه گیاهی و جانوری را می توان یک جا،
  در ای مختلف ماداگاسکار مشاهده کرد.

  با وجود طبیعتی بی نظیر و
  سواحلی جذاب و زیبا و قابلیت های فراوان گردشگری و طبیعی، ماداگاسکار، یکی
  از فقیر ترین کشورهای دنیا و از جمله کشورهای توسعه نیافته آفریقا محسوب می
  شود. جایی که هنوز در قرن بیست و یکم، حداقل های زندگی، در اختیار طیف
  زیادی از جمعیت این کشور قرار ندارد و ده ها تصویری که در قسمت نخست این
  گزارش از ا و روستاهای این کشور مشاهده کردیم، بخشی از واقعیت این دیار
  را نشان می دهد.

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  به
  هر حال، ماداگاسکار، ظرفیت های گردشگری طبیعی بسیاری برای ایرانیان دارد و
  به همین خاطر، آن را بهشت طبیعت شناسان جهان می دانند که خوشبختانه برای
  سفر به این سرزمین دور دست، روادید از مبدا نیاز نیست و ایرانیان می توانند
  به محض ورود به پایتخت زیبای آن، روادید ۹۰ روزه دریافت کنند.

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  ماداگاسکار، سرزمین لمور ها است

  تنوع
  فرهنگ و سنت و قابلیت های غذایی و انواع و اقسام فرصت های گردشگری جنگلی،
  دریایی، ساحلی، خشکی  و هوایی که در این کشور رنگارنگ آفریقا مشاهده می
  شود، همه و همه جذ ت های سفر به این کشور بوده که از شما دعوت می کنیم تا
  در صورتی که تا کنون به قاره سیاه سفر نکردید، شروع آفریقا گردی را از
  ماداگاسکار دنبال کنید.

  در گزارش قبلی به این جا رسیدیم که آقای
  عبداللهی به همراه گروهی که به این کشور سفر کرده بودند، روز سوم را آغاز
  کرده و عازم شهری به نام میاندریوازو می شوند.

  گشتی در ماداگاسکار
  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  صبح روز سوم است و عازم راهی دور به مقصدی در شهر کوچک میاندریوازو می شویم.

  از
  شهر تانا که دور می شویم زندگی ابت و طبیعی مردمان این سرزمین بیشتر
  به چشممان می آید، کشاورزی و دامداری سراسر سنتی و ابت شان، گویا هنوز
  پای انقلاب صنعتی به این سرزمین باز نشده است!

  زمین ها را با دست
  شخم می زنند، حتی سنگ های مورد نیاز راه و ساختمان سازی شان را با دست د و
  سایزبندی می کنند، حمل و نقل شان هم با گاری و زِبو یا همان هایشان
  صورت می گیرد.

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  روستاها
  عمدتاً کوچک و خانوادگی هستند، چند خانه گلی با سقف های شیبدار سفالی و
  مقداری زمین کشاورزی در اطرافش که نان رزق خانواده از آن تامین می شود.

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  کشت
  اصلی شان هم برنج است، غذای غالب سه وعده شان! به صورت کاملاً تصادفی جلوی
  یکی از روستاهای نسبتاً بزرگتر مسیر می ایستیم و می رویم داخل روستا، لابه
  لای مردم، همان ها که تاکنون با هیچ غریبه از راه دور آمده ای تعاملی
  نداشته اند.

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  ورود
  به دنیایشان آسان است، دنیای غریبه نوازشان، اینجا جواب هر کلامی لبخند
  است، دوربین را به هرسو که بچرخانی لشکری از بچه ها جلویش صف می بندند،
  باشد که دیده شوند و شاید ی در گوشه ای برای همیشه ثبت و ضبط شان کند.

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  تصویری زیبا از خانه های روستایی در ماداگاسکار

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  آقای
  عبدالهی در سفر ماجراجویانه خود به سرزمین بکر ماداگاسکار، به سبک زندگی
  مردمان و پوشش و نوع رفتار آنها بسیار دقت کرده و این رفتارها را شکار
  دوربین خود کرده اند که نمونه ای از آن را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  خنده ک ن ماداگاسکاری

  برای
  این گردشگر جوان کشورمان، زندگی ک ن به عنوان بخشی از واقعیت های زندگی
  و جریان حیات در این اقلیم بی همتا، همواره جالب توجه بوده و بخشی از
  سفرنامه خود را به شکار تصاویری از خنده و بازی ک ن این کشور فقیر
  آفریقایی اختصاص داده اند که در زیر، نمونه ای از این تصاویر را مشاهده می
  کنید.

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  از
  روستا و بچه های همیشه خوشحالش که خداحافظی می کنیم عازم شهر «آنتسیرابه»
  می شویم، دومین شهر بزرگ ماداگاسکار بعد از تانا، در حد ناهار خوردنی
  مهمانش هستیم.

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  در هندوستان نیز چنین موقعیتی برای حمل و نقل وجود دارد

  وسایل
  نقلیه این شهر اما بیشتر از هر چیزی جلب توجه می کنند، نامشان «بوس بوس»
  است، البته نه به آن معنا که ما در ذهن داریم! اصولا دوگونه بوس بوس وجود
  دارد، آنها که سه چرخه هستند و نیروی محرکه شان رکاب زدن است، نوع دوم اما
  دو چرخ بیشتر ندارد که صد البته باید توسط “بوس بوس ران” هدایت شود، دسته
  اش را می گیرد و طول مسیر را می دود تا مسافر خسته را به مقصدش برساند و
  بدین گونه نانی به کف آرد!

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  و این هم بوس بوس سه چرخه، طبیعت این یکی سریع تر است و تکنولوژی پیچیده تری دارد

  شغل
  رایج و بامزه و البته سختی است بوس بوس رانی، مخصوصا که خودت هم بوس بوس
  دار نباشی و مجبور باشی به صورت شیفتی روی بوس بوس دیگران کار کنی!

  باقیمانده
  مسیر تا میاندریوازو را می پیماییم و می پوییم تا بعد از تاریک شدن هوا و
  زیر نور ماه، در محل اقامتمان قرار گیریم و این باشد پایانی بر روز دیگری
  از سفر…

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  عازم
  حاشیه رودخانه سیریبینا می شویم، همان که از مرکز ماداگاسکار سرچشمه می
  گیرد و خود، مسافر ساحل غربی است و مقصدش جایی نیست جز اقیانوس بیکران هند،
  می رود تا به اص خویش بازگردد و در طی این مسیر، روزی می بخشد و سیراب
  می کند جان خسته مردمان سرزمینش را.

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  می
  رویم تا همراه سیریبینا دو روزی را به تماشا بنشینیم زندگی روزمره و
  کاملاً ابت حاشیه نشین هایش را، می رویم تا شاید در این گذر رازآلود،
  زندگی را عمیق تر نفس بکشیم. از روستای کوچکی عبور می کنیم و به رودخانه می
  رسیم، بچه ها و سپس بزرگترهایشان به استقبالمان می آیند.

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  مسیر
  کوتاهی از قسمت کم عمق رودخانه را با کَنوهای چوبی بسیار ساده ای می
  پیماییم تا به قایقمان برسیم، همان کنوهایی که بی هیچ ظرافت و شاید خلاقیتی
  از تنه درختی تراش خورده اند و تنها کمی بیشتر از اندازه مسافرینش عرض
  دارند، قایقران پارو می زند و کنوی چوبی مان رام و مطیع تدبیرش است.

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان
  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان 

  رودخانه
  سیریبینا در اوج سادگی اش بسیار زیباست، گاه عریض می شود و کم عمق و آرام و
  گاه کم عرض و پرشتاب، حتی گاه چنان عرض می گیرد که جزیره هایی کوچک،
  میهمان بسترش می شوند و سواحلی ماسه ای و زیبا هم در حاشیه اش شکل می گیرد
  که بیشتر شبیه دریاچه اش می کند تا رودخانه!

  از هم جذاب تر اما
  زندگانی مردمان حاشیه این رودخانه است، تا ده ها و صدها کیلومتر اطرافشان
  از برق و تکنولوژی اثری نیست و آن ها به ساده ترین شکل ممکن روزگار می
  گذرانند، همانگونه اند که اجدادشان بوده اند، انگار سهمی نیافته اند از
  انقلاب پر سرعت صنعتی و زندگانی مدرن سال های اخیر.

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  فارغ
  هستند از دنیای پرشتاب این روزهای ما، شاید برای همین است که آرامش و
  مهربانی شان عمق دارد و به دل می نشیند… به هر روستایی می رسیم لشکر بچه ها
  در کنار رود چشم انتظارند، چشم انتظار لبخندی و دستی که تکان داده شود تا
  غریق شادی شان کند.

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  عاشق
  بطری های خالی آب هستند تا شاید اندک مواد غذایی شان را در کپرهاشان، در
  آن ها نگهداری کنند. مرد و زن و کوچک و بزرگ روزانه چندین بار تن و بدن شان
  را به آب می سپارند و خود را می شویند، حتی همدیگر را که شاید این
  رفتارشان را از پیشینیان و نیاکانشان به ارث برده اند و این خود می تواند
  گواهی دیگر بر نظریه تکامل باشد.

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  پوشش
  اما مفهومی دیگر دارد اینجا و طبیعتا متفاوت است با آنچه ما دیده ایم و
  آموخته ایم، شاید هم قرار نبوده که ما غریبه ها روزی به دنیای ساده و
  بکرشان سرک بکشیم و قضاوتشان کنیم که آنها دنیای خودشان را دارند و ما
  مفاهیم و تعاریف خودمان را و صد البته همین تفاوت های عمیق است که زمین مان
  را جذاب تر و زیباتر کرده است!

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  می
  رویم و می پیماییم همیشه جاری سیریبینا را تا عصرگاهان به آبشار بسیار
  زیبای «نوسیناپلا» می رسیم، قایقمان آرام می گیرد در زیر سایه سار درخت
  بلندی در حاشیه سیریبینا و مسیر حدودا بیست دقیقه ای تا آبشار را پیاده می
  پیماییم، دریاچه های بسیار زیبای فیروزه ای رنگی که در مسیر آبشار تا رود
  شکل گرفته اند.

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  بدجوری
  دل را هوایی می کنند، تمام خستگی مسیر و گرمای هوا را می سپاریم به خنکی و
  لطافت آب آبشار و حوضچه های اطرافش، همانگونه که بومیان آن منطقه سال ها
  تن و روحشان را در آنجا شسته اند!

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  تازه
  می شویم، زنده می شویم، سرخوش و سر زنده، مخصوصا آنجا که فشار بی وقفه آب
  آبشار بر سر و پشتمان می خورد و انگار تمام گذشته ها را می شوید و با خود
  می برد و زندگی از نو آغاز خواهد شد، توصیف زیبایی و حس خوب لحظاتش واقعا
  سخت است که این لحظات را فقط باید چشید و درک کرد!

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان


  های غروب آفتاب است که عزم پیمودن بخش دیگری از مسیر رودخانه ای سیریبینا
  را می کنیم، حالا ص ه های مسیر بلندتر شده اند و درختان و جنگل های حاشیه
  رود هم انبوه تر و سرسبزتر، می نشینم آن لبه جلویی قایق به دیدار غروب،
  آفتاب کم رمق تر می شود و نور می پاشد بر سر آب و آسمان.

  زمین و
  زمان اینجا جادویی است، مثل آفتاب پرست های این سرزمین هر لحظه اش رنگی
  دارد و آرامش عجیبی که تا عمق جان آدم نفوذ می کند، انگار لحظه هایش ملکوتی
  و خ hست اینجا.

  جالب تر اینکه تکرار این تجربه در سال های
  مختلف هم لحظه ای و ذره ای از لذت عمیقش نکاسته است! چندتایی از خدمه قایق و
  بچه های مالکش می آیند آن جلو، آنها هم گویا تقدس این زیبا سرزمین و لحظات
  غروب را دریافته اند.

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  بی هوا می زنند بر دبه ای تو خالی دم دستشان و سرود مستانه سر می دهند و نوایشان می آمیزد در سکوت طبیعت و به شان در می آورد…

  هوا
  تاریک شده است حالا و ستاره ها یک به یک در گوشه ای از آسمان چشمک پرانی
  می کنند، ماه نه چندان کامل هم از عصرگاهان در آسمان است و حالا با تاریک
  شدن هوا بیشتر خودنمایی و نورافشانی می کند. در گوشه ای از جزیره ای ماسه
  ای آن هم وسط رودخانه چادرهایمان را یک به یک به صورت دایره ای و دورهم
  ب ا می کنیم و در گوشه ای دیگر آتش می افروزیم.

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  آسمان
  بی نهایت زیباست، ستاره هایی را می توان در آسمانش دید که ما نان نیم
  کره شمالی هرگز تماشایشان نکرده ایم، امتداد و عمق ک شان راه شیری هم
  اینجا گویا زیباترست و واضح تر، آنهم در جایی که تا ده ها کیلومتر اطرافمان
  هیچ آلودگی نوری وجود ندارد! همه این زیبایی ها لذتش وقتی مضاعف می شود که
  با صدای طبیعت بکر شب هنگامان این منطقه درهم می آمیزد!

  گردشگری رویایی در چهارمین جزیره بزرگ جهان

  دیری
  نمی پاید که از روستاهای محلی دور و نزدیک، بچه ها و گاه بزرگترهایشان به
  دیدارمان می آیند و ه ن آتشمان می شوند، چشمهاشان برق می زند در کنار
  شعله های آتش، باز هم روح اصیل و عمیقشان به وجد می آید و می خوانند و می
  ند، عمیقا به دل می نشیند چرا که از عمق دل های ساده و صمیمی شان برمی
  آید.

  از آن شبهاست که دوست داری سحری نداشته باشد و کلید صبحش را
  باید در چاه انداخت! بعضی ها می نشینند کنار رودخانه و نیمه های شب غروب
  زیبای ماه روی سر آب رودخانه را تماشا می کنند و بعضی هم تا خود صبح چشم
  برهم نمی گذارند که مبادا لذت لحظه ای از آن فضای پرکشش را از دست بدهند!مشاهده متن کامل ...
چهارمین مسابقه ایران _لهستان1
درخواست حذف اطلاعات

گزارش تصویری ازچهارمین مسابقه ایران و لهستان (شماره یک) لیگ جهانی 2014 والیبال لهستان - گدانسک - ارگو آرنا شنبه چهاردهم تیرماه 1393 عکاس: فرنوش مرادمند

تاریخ درج مطلب: ۵:۴ ۱۳۹۳/۴/۱۵

سرویس ع :

چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 1 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 2
چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 3 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 4
چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 5 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 6
چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 7 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 8
چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 9 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 10
چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 11 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 12
چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 13 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 14
چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 15 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 16
چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 17 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 18
چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 19 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 1 20


مشاهده متن کامل ...
جهارمین مسابقه ایران_لهستان2
درخواست حذف اطلاعات

گزارش تصویری ازچهارمین مسابقه ایران و لهستان (شماره دو

) لیگ جهانی 2014 والیبال لهستان - گدانسک - ارگو آرنا شنبه چهاردهم تیرماه 1393 عکاس: فرنوش مرادمند

تاریخ درج مطلب: ۵:۹ ۱۳۹۳/۴/۱۵

سرویس ع :

چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 1 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 2
چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 3 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 4
چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 5 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 6
چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 7 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 8
چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 9 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 10
چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 11 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 12
چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 13 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 14
چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 15 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 16
چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 17 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 18
چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 19 چهارمین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی ع 3 20


مشاهده متن کامل ...
کاملترین نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی
درخواست حذف اطلاعات

کاملترین نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی


این فایل در قالب pdf و با بهترین کیفیت می باشد.


جهت تویحات بیشتر و کلیک کنید

جهت تویحات بیشتر و کلیک کنید

جهت تویحات بیشتر و کلیک کنید


کلمات کلیدی

نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی +

آمادگی – تصادف – حق تقدم – آگاهی از خطرات – برخورد و واکنش – مقررات راه و آزادراه – هدایت و کنترل وسیله نقلیه – رانندگان و عابرین آسیب پذیر – راه و علائم راهنمایی و ...

نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 95 - همیار دانشجو

نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 95 + نمونه سوالات فنی از کتاب جدید با پاسخنامه. ... بعد از پرداخت هزینه محصول لینک نمایش داده خواهد شد.

نمونه سوالات امتحان آیین نامه + آزمون آنلاین آیین نامه+ آزمون اصلی آیین نامه+نمونه سوالات فنی با پاسخ ... رانندگی | آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی رانندگی.

نمونه سوالات آیین نامه 95،نمونه سوالات آیین نامه ی راهنمایی و ...

نمونه سوالات آیین نامه 95،نمونه سوالات آیین نامه ی راهنمایی و ... نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 95+ سوالات آزمون فنی 95. 1; 2; 3; 4 ...

سوالات تستی و تشریحی برای آزمون آیین نامه رانندگی - متین ایران

کاملترین مجموعه آموزشی و نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی آیا حجم کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای شما…, سوالات تستی و تشریحی برای ...

تمامی سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی - متین ایران

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی / آزمون و تست و سوالات آیین نامه به صورت یکجا دوستانی که دنبال نمونه سوالات آزمون آیین نامه…, رایگان تمامی سوالات ...

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی - میهن همکار

نام محصول: نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی. جهت رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید. - موارد موجود در این بسته: یک فایل ٩١ صفحه ای حاوی ...

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب +pdf

- نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب,نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه رانندگی pdf ,سوالات آیین نامه رانندگی برای موبایل,+ ...

نمونه سوال آیین نامه ( رایگان ) آزمون آنلاین آیین نامه کاملا رایگان

نمونه سوالات فنی آیین نامه، نمونه سوالات آیین نامه، فرهنگ رانندگی، آلودگی و ... به صورت رایگان، آزمون آیین نامه فنی رایگان. ... راهنمای آزمون شهری – بخش اول ( نمونه سوال آیین نامه ) · راهنمای آزمون شهری – بخش دوم ( نمونه سوال آیین نامه ) ... سوالات آیین نامه رانندگی، سوالات فنی آیین نامه، سوالات فنی آیین نامه، آزمون های آیین نامه، آزمون آنلاین ...

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی pdf

نمونه سوالات آیین نامه اصلی

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی

سوالات فنی آیین نامه

سوالات ایین نامه 95

نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی 95 pdf

آزمون آنلاین آیین نامه 95

نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه رانندگی 1395 | فارسی ...

- نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه رانندگی 1395 مجموعه آموزشی و نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی سال 1395 به صورت ...

نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب. کاملترین مجموعه آموزشی و نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی. آیا حجم کتاب آیین نامه راهنمایی و ...

کاملترین نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

- برچسب ها: نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی سوالات تستی و تشریحی برای آزمون آیین نامه رانندگی- رایگان نمونه ...

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی - مطالب ابر ...

رایگان جدیدترین،بروزترین و کاملترین نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی. سوالات تستی و تشریحی برای آزمون آیین نامه رانندگی. آیین نامه، تست ...

رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی - درس کده

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی در بسیاری از سایت ها برای فروش قرار داده شده است اما ... این ۳۰ سوال در همه آزمون های آیین نامه تکرار شده اند و با خواندن آن میتوانید به راحتی ...

نمونه سوال آیین نامه سوالات بخش فنی آزمون آیین نامه - آزمون آیین ...

. سوالات بخش فنی آزمون آیین نامه - آزمون آیین نامه 95 ... آزمون رایگان آیین نامه راهنمایی رانندگی 15 ..... تمام نمونه سوالات آیین نامه رانندگی.

- آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی امتحان تست امتحان آیین نامه ... مدت زمان آزمون 15 دقیقه و تعداد سوالات 30 عدد خواهد بود که به صورت تصادفی از ...

رانندگی بهتر و خودرو - نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

کاملترین مجموعه آموزشی و نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی. آیا فکر قبولی در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ذهن شما را مشغول کرده است ؟ ... سوالات راهنمایی و رانندگی pdf نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سولات آزمون ...

بسته آموزشی و نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی/کد ...

- نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی قبولی خود را در آرمون و ... بسته آموزشی و نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی/کد ۱۰۰ ..... یکی از کاملترین مجموعه های آموزشی آیین نامه رانندگی در اینترنت است و قیمت ...

رانندگی در شب - سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی/تشریحی

کاملترین مجموعه آموزشی و نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی ... آیا فکر قبولی در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ذهن شما را مشغول کرده است ؟ ... نمونه سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی، نمونه سوالات اصلی آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی، ...مشاهده متن کامل ...
نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی(بخش دوم)
درخواست حذف اطلاعات

نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی(بخش دوم)
نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی
(با لحاظ ماده 34 قانون ثبت اصلاحی 1386 و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387)[1]
(بخش دوم)[2]
جنت خداداد[3]
بخش دوم: ترتیب اجرا
فصل اول ـ اجرای اسناد دارای وثیقه:


1 ـ تعاریف:
الف) وثیقه: در لغت به معنی «استوار» و «آنچه که بتوان به آن اعتماد کرد» و «محکم کاری » می باشد و در اصطلاح، وثیقه:
1 ـ مالی است منقول یا غیر منقول که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی مانند رهن یا معاملات شرطی آن را نزد وام دهنده می گذارد و وام می گیرد که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد وام دهنده بتواند از محل فروش وثیقه، طلب خود را به صورت کلی یا جزیی وصول نماید.
2 ـ مالی است که برای تضمین حسن انجام تعهد داده می شود. در این جا گرچه دین بالفعل وجود ندارد اما با توجه به ماده 33 ق.ث.، قرارداد تضمین حسن انجام تعهد نیز در ردیف معاملات با حق استرداد قرار گرفته و اجرای آن طبق ماده 34 اصلاحی قانون ثبت خواهد بود.[4]
ب) معامله با حق استرداد: هر عقدی است که موضوع آن مال منقول یا غیر منقول است که به عنوان وثیقه دین یا حسن انجام تعهد در اختیار قانونی بستانکار قرار داده می شود تا تحت شرایط قانونی در صورت امتناع مدیون از پرداخت دین از محل وثیقه، طلب خود را وصول کند.
ج) معامله رهنی: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد و به موجب عقد مذکور برای وام دهنده یک حق عینی بر آن مال ایجاد می شود.
د) معامله شرطی: که منظور همان بیع شرط است و طبق ماده 458 ق.م. به شرح ذیل تعریف شده است: «در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد؛ در هر حال، حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.»
کلیه معاملات فوق الذکر تحت یک عنوان کلی «معاملات وثیقه ای» شناخته می شود که مهم ترین خصوصیت آن عبارت است از:
1 ـ در معاملات وثیقه ای، مالک مال، آن را ضمن عقدی به وثیقه می دهد خواه بیع شرط باشد یا رهن یا هر عقد دیگر.
2 ـ مال مورد وثیقه به موجب این عقد از مالکیت مالک اولیه خارج نمی شود به همین دلیل، قانونگذار در ماده 33 ق.ث. حق تقاضای ثبت را به انتقال دهنده داده است.
2 ـ ترتیب اجرا:
ترتیب اجرای اسناد وثیقه مربوط به اموال منقول و غیرمنقول طبق مقررات مندرج در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است که ذیلاً در 9 بند تشریح می گردد؛
1 ـ صدور اجرائیه:
در کلیه معاملات با حق استرداد، شرطی و رهنی، بستانکار در صورت عدم پرداخت بدهی از طرف بد ار در موعد مقرر در سند، می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست نماید. درخواست اجرای سند باید حاوی نکات مذکور در موارد 3و4 آیین نامه اجرا باشد.
ـ دفترخانه به تقاضای بستانکار برای وصول مطالبات قانونی وی اجرائیه صادر و به اداره ثبت ارسال می کند.
ـ بد ار از تاریخ ابلاغ اجرائیه 10روز مهلت دارد تا نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید.
در صورتی که بد ار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، اداره ثبت بنا به تقاضای بستانکار یا بد ار مورد معامله را ارزی و پس از قطعیت ارزی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت، نسبت به مزایده مال اقدام می نماید.
در ماده 34 اصلاحی جدید و آیین نامه اجرایی آن، نسبت به ماده 34 سابق تفاوت های زیر مشهود است:
1 ـ در ماده34 اصلاحی جدید، ترتیب اجرای اسناد وثیقه راجع به اموال منقول و غیر منقول ی ان است.
2 ـ مواعد 4 ماه و 8 ماه مقرر در ماده34 سابق به 10 روز کاهش یافته است.
3 ـ حراج مورد وثیقه منتفی گردیده و وثیقه پس از ارزی و قطعیت آن از طریق مزایده به فروش گذارده می شود.
4 ـ مبنای مزایده، بهای ارزی مورد وثیقه است که در صورت انقضای ی ال از تاریخ قطعیت ارزی مال غیر منقول و تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده به درخواست هر یک از طرفین ارزی قابل تجدید خواهد بود. (ماده 34 اصلاحی و تبصره 2 ماده 101 آیین نامه اجرا)
5 ـ پس از آنکه مطالبات قانونی بستانکار و هزینه های اجرایی از محل فروش مورد وثیقه وصول گردید، چنانچه مازادی باشد به متعهد مسترد می گردد. (ماده126 آیین نامه اجرا)
6 ـدر صورتی که بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا، به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می گردد. (تبصره ماده 126 آیین نامه اجرا)
7 ـ در مواردی که وثیقه تکافوی طلب بستانکار را ننماید، او می تواند برای وصول مانده ی طلب خود به سایر اموال متعهد رجوع نماید. (قسمت اخیر ماده 116 آیین نامه اجرا)
8 ـ مقررات فوق در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد هم مجری خواهد بود. (تبصره یک ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و ماده 105 آیین نامه اجرا)
نکات:
1 ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول باید حاوی نکات زیر باشد: (مواد 121 الی 124 آیین نامه اجرا)
1 ـ 1) مشخصات مالک: (نام و نام خانوادگی)
2 ـ 1) مشخصات ملک: (محل وقوع ملک؛ حدود؛ مقدار و توصیف اجمالی ملک؛ اینکه ملک ثبت شده است یا خیر؛ مشاع است یا مفروز؛ در صورتی که منافع مورد وثیقه مستند به سند رسمی به غیر واگذار شده باشد، خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال الاجاره و آ مدت اجاره در آگهی قید می شود؛ بیمه بودن، در صورتی که ملک بیمه باشد.)
3 ـ 1) اشاره به اینکه پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از آنکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد، به عهده برنده مزایده است. (فراز 6 بند الفماده 121 آیین نامه اجرا)
4 ـ 1) روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
5 ـ 1) قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.
2 ـ آگهی مزایده وثایق منقول: در آگهی مزایده اموال منقول، مشخصات مالک، نوع اموال، توصیف اجمالی آن، بیمه بودن مورد مزایده در صورتی که مال بیمه باشد، روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده و قیمتی که مزایده از آن شروع می شود، تصریح می گردد. (مواد 121 الی 124 آیین نامه اجرا)
3 ـدر صورت عدم رعایت موارد فوق در آگهی مزایده تا قبل از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده، به دستور رئیس ثبت آگهی مزایده تجدید می شود. (تبصره ماده 125 آیین نامه اجرا)
2 ـ ارزی :
هرگاه متعهد ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، اداره ثبت بنا به درخواست و معرفی هر یک از طرفین معامله (متعهد یا متعهد ٌله) نسبت به ارزی مورد وثیقه اقدام می نماید. چنانچه معرفی کننده به مبلغ ارزی معترض باشد فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض نماید و اگر طرف مقابل هم حاضر و به ارزی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید. در این صورت، معترض باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس، آن را پرداخت و قبض آن را به اجرا تسلیم و رسید دریافت نماید.
در صورت عدم حضور هر یک از طرفین معامله، مراتب ارزی حداکثر ظرف 3 روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می شود. در این ح ، میزان دستمزد کارشناس مجدد نیز در اخطار قید می گردد تا چنانچه مخاطب به ارزی معترض باشد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را با پیوست قبض س دستمزد کارشناس مجدد، به اجرا تسلیم نماید.
در موارد فوق که به ارزی اعتراض می شود, رئیس ثبت محل به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی، یک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین و کارشناس منتخب ابلاغ می نماید و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطار می کند که اظهار نظر نماید. نظریه کارشناس مجدد، در هر حال، قطعی و غیر قابل اعتراض است.
چنانچه به ترتیب فوق اعتراضی نرسد ارزی قطعی است. (مواد 98 ـ 101 و 102 آیین نامه اجرا)
به عبارت دیگر؛
الف: طرفین معامله در زمان ارزی مورد وثیقه حاضر باشند و اعتراض ننماید. در این صورت، ارزی قطعیت یافته و پس از آن اعتراض مسموع نخواهد بود. (ماده 98 آیین نامه اجرا)
ب: معترض که ضمن امضای صورت مجلس به ارزی اعتراض نموده، ظرف مدت 3 روز مقرر به اجرا مراجعه نکرده و یا در صورت مراجعه، دستمزد کارشناس مجدد را واریز ننموده باشد. در این صورت نیز ارزی اولیه قطعی خواهد بود.
ج: طرفین یا هر یک از آنها در زمان ارزی حاضر نبوده و نتیجه ارزی به آنها ابلاغ شود. در این صورت، چنانچه معترض ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ, کتباً و با واریز هزینه کارشناس مجدد اعتراض ننماید, ارزی قطعیت یافته و عملیات اجرایی ادامه می یابد.
(ماده 101 آیین نامه اجرا)
د: با اعتراض طرفین یا یکی از آنها کارشناس مجدد به قید قرعه از طرف رئیس ثبت انتخاب و نسبت به ارزی مورد وثیقه اقدام می نماید. در این صورت، نتیجه ارزی مجدد قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.(ماده 102 آیین نامه اجرا)
*نکات:
1 ـ در صورتی که ی ال از قطعیت ارزی مال غیر منقول (مورد وثیقه یا مورد بازداشت) گذشته باشد، به درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده، ارزی تجدید می گردد.(تبصره 2 ماده 101 آیین نامه اجرا)
مفاد تبصره فوق از نوآوری های آیین نامه اجرا است که با توجه به نوسان شدید قیمت ها در اموال غیرمنقول, جهت حفظ حقوق طرفین پیش بینی گردیده است.
2 ـ طبق بند ”ر“ ماده یک آیین نامه اجرا کارشناس رسمی ی است که به مناسبت خبره بودن در فنی می تواند در مسایل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهار نظر کند و از مراجع ذی صلاح پروانه برای این کار را داشته باشد. بر این اساس ادارات ثبت در ارزی اموال باید از کارشناس رسمی دادگستری و نیز کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 استفاده نماید.
3 ـ با توجه به مفاد بند ”ر“ فوق الذکر ادارات ثبت در انتخاب ارزیاب مکلف اند با توجه به نوع مال مورد ارزی از کارشناس متخصص در همان موضوع استفاده نمایند. در غیر این صورت, ارزی به دلیل عدم تخصص کارشناس مربوطه فاقد اعتبار خواهد بود.
4 ـ دستمزد ارزی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربه کارشناس یا خبره محلی، محل ارزی ، نوع مال ارزی شده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل تعیین می گردد.
3 ـ مزایده:
برابر ماده 34 اصلاحی جدید در اجرای اسناد وثیقه تمامی مورد معامله ارزی و پس از قطعیت بهای آن حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ قطعیت، از طریق مزایده به فروش می رسد. ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل نیز مانع از ارزی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهد بود. در این ح ، چنانچه مورد وثیقه به دلیل عدم وجود یدار به بستانکار واگذار شود مبلغ ابراء شده به مدیون مستردد می گردد. (ماده 38 آیین نامه اجرا)
قبل از برگزاری مزایده، اداره ثبت مکلف است پس از قطعیت بهای ارزی ، آگهی مزایده مربوط به مال مورد وثیقه (اعم از منقول یا غیر منقول) را با رعایت مواد 121 الی 124 آیین نامه اجرا تهیه و نسبت به انتشار آن در یک نوبت در رو مه کثیر الانتشار محل یا نزدیک ترین به محل اقدام کند و علاوه بر آن آگهی الصاقی نیز تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده, ابنیه عمومی از قبیل شهرداری, بخشداری, فرمانداری, نیروی انتظامی, دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق نماید. فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده نباید از 15 روز کمتر باشد.
مزایده با حضور رئیس اداره یا مسؤول اجرا, متصدی مزایده و دادستان در یک جلسه از ساعت 9 الی 12 برگزار و شرکت در آن برای عموم آزاد است. در مزایده اموال منقول، مأمور اجرای مربوطه به جای مسؤول اجرا یا رئیس اداره شرکت می نماید.
در صورتی که مورد وثیقه از طریق مزایده به فروش رود, پس از پرداخت مطالبات بستانکار و هزینه های اجرایی, چنانچه مازاد داشته باشد، به مدیون مستردد می گردد. در این ح ، اگر برنده مزایده نسبت به پرداخت بدهی های مربوط به مورد مزایده موضوع فراز 6 بند ”الف“ ماده 121 آیین نامه اقدام نموده باشد, می تواند وجوه پرداختی را از محل مازاد مذکور مسترد نماید.
چنانچه مورد وثیقه در جلسه مزایده یدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار شده و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می گردد. در این مورد نیز کلیه هزینه های موضوع فراز 6 بند ”الف“ ماده 121 فوق جزو مطالبات بستانکار محسوب و به موجب همان اجرائیه قابل وصول خواهد بود. (مواد 125 ـ 122 ـ 129 آیین نامه اجرا)
در صورتی که بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، به درخواست وی، نسبت به طلب، از مال مورد وثیقه به وی واگذار می گردد. (تبصره ماده 126 آیین نامه اجرا)
بنابراین با توجه به مقررات آیین نامه اجرا، مورد وثیقه در موارد زیر کلاً یا بعضاً به بستانکار واگذار می شود:
1 ـ در ح ی که مورد وثیقه در جلسه مزایده یدار پیدا نکند. در این صورت، مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می گردد و چنانچه وثیقه تکافوی طلب بستانکار را ننماید وی می تواند برای وصول مانده ی طلب به سایر اموال متعهد رجوع کند.(مواد 116و 126 آیین نامه اجرا)
2 ـ در ح ی که مورد وثیقه در جلسه مزایده یدار پیدا نکند و بستانکار نیز جهت تملیک تمام مورد وثیقه قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد. در این صورت، به تقاضای بستانکار به نسبت طلب، از مال مورد وثیقه به وی واگذار خواهد شد. (تبصره ماده 126 آیین نامه اجرا)
نکات:
1) در مزایده فروش نقدی است مگر اینکه متعهدٌ له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت نماید و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول کند که در هر صورت، خود مسؤول وصول خواهند بود.
2) رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجرا، مباشرین فروش و دادستان، حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری, به صورت مستقیم یا غیرمستقیم را ندارند. (ماده 128آیین نامه اجرا)
3) در جلسه مزایده صورت مجلس مزایده تنظیم می شود که باید به امضای مسؤولان امر، دادستان، یدار و نیز مدیون و داین و یا نمایندگان آنها (در صورت حضور) برسد. (ماده 135آیین نامه اجرا)
4) هرگاه مورد وثیقه رقبات متعدد باشد و برای هر یک از آنها یدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ ید بیش از طلب بستانکار باشد, اقدام به فروش و تنظیم صورت مجلس مزایده می گردد. در صورتی که حاصل فروش بعضی رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد از تنظیم صورت مجلس برای بقیه خودداری می گردد. در این مورد، بد ار می تواند برای فروش یک یا بعضی رقبات رعایت تقدم را درخواست نماید. درخواست مدیون برای تقدم و تأ فروش در مواردی که مورد مزایده مال منقول باشد نیز قابل پذیرش است. (ماده 144 آیین نامه اجرا و تبصره آن)
5) در صورتی که مال مورد وثیقه از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود، با تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده عملیات اجرایی خاتمه می یابد. (تبصره ماده 155آیین نامه اجرا)
6) در کلیه پرونده های اجرایی, هرگاه مال مورد مزایده به بستانکار واگذار شود، بد ار می تواند تا قبل از تنظیم و امضای سند رسمی انتقال اجرایی یا تحویل مال (حسب مورد)، اقدام به پرداخت بدهی و هزینه های اجرایی نموده و از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال منقول جلوگیری نماید. (تبصره ماده 39 آیین نامه اجرا)
7)عملیات مزایده در موارد زیر متوقف می شود: (ماده143 آیین نامه اجرا)
1ـ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی.
2ـ در صورتی که یکی از طرفین یا شخص ثالث به نظریه رئیس ثبت اعتراض کند، مزایده تا زمان صدور رأی هیئت نظارت متوقف می شود.
3 ـ صدور رأی هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت مبنی بر ابطال عملیات اجرایی.
4 ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی.
8) مواردی که فروش از درجه اعتبار ساقط است و آگهی مزایده باید طبق مقررات تجدید شود: (ماده 138آیین نامه اجرا)
1 ـ هرگاه فروش در روز، ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده، به عمل نیاید.
2 ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع ید ی شود و یا بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده را رد کنند.
3 ـ در صورتی که فروش بدون حضور دادسرا به عمل آید.
4 ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان ثبت محل در ید شرکت کرده باشند.
9)پس از تنظیم صورت مجلس مزایده و واگذاری مال به یدار یا بستانکار، اجرا مکلف است وفق مواد 139 و 140 آیین نامه اجرا پیش نویس سند انتقال اجرایی و اخطار حسن نیت را تهیه و پس از امضای رئیس ثبت جهت تنظیم سند انتقال به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال نماید.
4 ـ اعراض از رهن:
با توجه به ماده 787 ق.م. عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است و بر اساس همین اختیار برای مرتهن است که او می تواند تا زمانی که دین بر ذمه راهن باقی است از رهن اعراض نماید. این موضوع در تبصره 6 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 در خصوص معاملات رهنی، پیش بینی شده بود. طبق تبصره 6 مذکور در مورد معاملات رهنی بستانکار می توانست از رهن اعراض نماید که در این صورت مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی بر اساس اسناد ذمه ادامه می یافت. در ماده 34 اصلاحی جدید (تبصره 2) تعیین تکلیف در خصوص اعراض از رهن، به آیین نامه محول گردیده و مواد 112 و 113 آیین نامه اجرا به این موضوع اختصاص یافته است. طبق مواد مذکور؛ اگر اعراض از رهن قبل از صدور اجرائیه باشد در دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل می آید و مراتب در ملاحظات ثبت سند مربوطه قید و به امضای مرتهن می رسد و اطلاع نامه فسخ نیز به اداره ثبت ارسال می شود. در این صورت، صدور اجرائیه با توضیح موضوع اعراض از رهن، خواهد بود. و اگر اعراض از رهن پس از صدور اجرائیه باشد، با اعلام کتبی موضوع از طرف مرتهن به اداره اجرا به عمل می آید. در این صورت نیز پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه به مرتهن توسط رئیس اجرا، موضوع به متعهد ابلاغ شده و به دفتر خانه نیز جهت قید موضوع در ستون ملاحظات ثبت مربوطه و صدور اطلاع نامه فسخ (فک رهن) اطلاع داده می شود. و در هر دو صورت، عملیات اجرایی برابر مقررات اسناد ذمه ای خواهد بود.
* نکات:
1 ـ طبق تبصره ماده 112 مذکور حق اعراض از رهن با تنظیم صورت مجلس مزایده از مرتهن ساقط می شود. لازم به ذکر است مفاد تبصره مذکور اطلاق صدر ماده را که مقرر داشته مرتهن می تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض نماید، تخصیص زده و آن را مقید تا زمان تنظیم صورت مجلس مزایده نموده است.
2 ـ در مواردی که موعد سند منقضی نشده باشد، مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می شود و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول به انقضای مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. (ماده 113آیین نامه اجرا)
3 ـ هرگاه مازاد مورد وثیقه به نفع غیر بازداشت باشد، در صورت اعراض از رهن، بازداشت مازاد به اصل تبدیل می شود.[5] (ماده 113آیین نامه اجرا)
5 ـ حقوق بد ار اسناد وثیقه ای:
بد ار سند وثیقه ای با توجه به ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و مواد 108، 145 و 146 و سایر مقررات آیین نامه اجرا دارای حقوق ذیل نیز می باشد؛
1)فسخ و فک سند وثیقه: بد ار سند وثیقه ای می تواند کلیه بدهی خود را اعم از اصل طلب، سود، خسارت قانونی و حقوق اجرایی (در صورت صدور اجرائیه) به حساب س ثبت واریز نموده و با ارائه فیش پرداختی به دفتر خانه تنظیم کننده سند، نسبت به فسخ و فک سند اقدام نماید. (ماده 145 آیین نامه اجرا)
الف ـ در مورد فوق هر گاه منافع مورد معامله حق سکنیû بوده و به بستانکار منتقل شده باشد، حق بستانکار باید تا آ مدت مذکور در سند رعایت شود. (تبصره 6 ماده 146 آیین نامه اجرا)
ب ـ در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله ضروری است. (ماده 145 آیین نامه اجرا)
2) رهن مکرر: بد ار سند وثیقه ای می تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم، مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه یا تأمین دهد. در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می گیرد. معامله بعدی باید در همان دفتر خانه تنظیم کننده سند مقدم تنظیم گردد و سردفتر مکلف است وقوع معامله مؤ را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد، در ملاحظات ثبت اسناد مقدم قید نماید. (ماده 108 آیین نامه اجرا)
3) انتقال حق استرداد: بد ار سند وثیقه ای (دارنده حق استرداد) می تواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضای مدت سند، حق استرداد خود را واگذار نماید. در این صورت، اجرائیه علیه آ ین منتقل الیه صادر خواهد شد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع نماید یا اینکه حق صلح حقوق یا واگذاری حق استرداد، از راهن سلب شده باشد. در این صورت، اجرائیه علیه راهن صادر می شود. (ماده 108 آیین نامه اجرا)
نکته: هرگاه انتقال حق استرداد با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضای سند و جلب رضای بستانکار به عمل آید اجرائیه علیه آ ین منتقل الیه صادر خواهد شد. (ماده 10 آیین نامه اجرا)
4) پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا یدار ثالث: بد ار سند وثیقه ای می تواند در مواردی که مورد وثیقه در جریان عملیات اجرایی است و منتهی به تنظیم صورت مجلس قطعی مزایده نشده است (مال از طریق مزایده به یدار ثالث فروخته نشده) با سپردن بدهی به صندوق ثبت، سند را فسخ نماید. در این صورت، پرونده اجرایی مختومه شده و مراتب به دفتر خانه تنظیم کننده سند اعلام می گردد تا موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید. (بند 5 ماده 146 آیین نامه اجرا)
همچنین بد ار سند وثیقه ای می تواند در مواردی که مال به دلیل نبود یدار به بستانکار واگذار می شود تا قبل از تنظیم سند اجرایی و یا تحویل مال، با واریز کلیه بدهی به صندوق ثبت از واگذاری مال به بستانکار جلوگیری نموده و نسبت به فک و فسخ سند اقدام نماید. (تبصره ماده 39 آیین نامه اجرا)
6 ـ حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای:
الف) طبق مواد 145 و 146 آیین نامه اجرا هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بد ار را دارد می تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و حقوق تی را پرداخت نموده و استیفای حقوق خود را از اداره ثبت محل درخواست نماید. در این صورت، به محض پرداخت بدهی و حقوق تی، مورد معامله در ازای هردو بدهی و متفرعات آن به نفع بستانکار مذکور بازداشت شده و اداره اجرا مکلف است مراتب را برای فسخ سند به دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه اعلام و موضوع بازداشت ملک را به واحد ثبتی اطلاع، و عملیات اجرایی را طبق مقررات اسناد ذمه ای ادامه دهد.
ب) وفق مواد 109 و 110 آیین نامه اجرا بستانکار معامله مؤ یعنی بستانکاری که مازاد مورد معامله در وثیقه طلب اوست نیز می تواند پس از انقضای مدت سند مقدم، کلیه بدهی سند مذکور را قبل از صدور اجرائیه و یا قبل از فروش مال از طریق و یا تنظیم سند انتقال پرداخت و یا ایدا نموده و تقاضای استیفای حقوق خود از اداره ثبت بنماید. در این صورت پس از پرداخت طلب بستانکار اول (و حقوق تی در صورت صدور اجرائیه) تمام مال مورد وثیقه در وثیقه طلب بستانکار مذکور قرار گرفته و حسب مورد صدور اجرائیه و یا ادامه عملیات اجرایی نسبت به دو سند توأمان خواهد بود.
در موارد الف و ب چنانچه منافع مال مورد معامله، حق سکنیû بوده و به بستانکار اول منتقل شده باشد، باید حق نامبرده تا آ مدت مذکور در سند رعایت شود. پس از انقضای مدت سند، عملیات اجرایی به نفع بستانکار پرداخت کننده دین ادامه می یابد.
7 ـ عملیات اجرایی در صورت فوت بد ار سند وثیقه ای:
در این قسمت نحوه صدور اجرائیه و عملیات اجرایی در مواردی که بد ار سند وثیقه ای فوت می نماید در 2 ح تشریح می گردد؛
الف ـ فوت بد ار قبل از صدور اجرائیه: (ماده 19 آیین نامه اجرا و تبصره آن)
در صورت فوت بد ار قبل از صدور اجرائیه درخواست صدور اجرائیه باید علیه وراث بد ار به عمل آید، در این مورد طبق بند 2 ماده 3 آیین نامه اجرا متعهدٌ له موظف است ورثه را معرفی نماید. در این مورد احتیاجی به گواهی حصر وراثت نیست و در صورت عجز متعهدٌ له از معرفی ورثه، دفتر خانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. در صورت فوت بد ار قبل از صدور اجرائیه، ابلاغ اوراق اجرایی به وراث به صورت واقعی خواهد بود و در صورتی که ابلاغ واقعی در محل اقامتگاه مورث به وارث ممکن نشود و یا ی که به نحو مذکور ابلاغ واقعی به او ممکن نشده اقامتگاه خود را اعلام ننماید و متعهدٌ له نیز قادر به تعیین و معرفی اقامتگاه او نشود، ابلاغ اجرائیه به وسیله آگهی به عمل می آید. در صورتی که بد ار بعد از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت نماید نیز اوراق اجرایی با معرفی بستانکار، به ترتیب فوق به کلیه وراث وی ابلاغ می گردد.
ب ـ فوت بد ار بعد از ابلاغ اجرائیه(ماده 120 آیین نامه اجرا)
در این ح فوق اداره اجرا ضمن ادامه عملیات اجرایی اطلاعیه ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرا در چه مرحله ای است به محل اقامت مدیون متوفیû الصاق می نماید و چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق انتشار آگهی در رو مه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیک تر به محل، آگهی می شود تا چنانچه وراث بخواهند از حق استرداد منتقل شده به خود (موضوع ماده 118 آیین نامه اجرا) استفاده نمایند، اقدام کنند.
در این مورد جهت تنظیم صورت مجلس مزایده یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام یدار یا بستانکار نیازی به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود. اما اگر مال در مزایده به فروش برسد، پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی می باشد. (ماده 120 آیین نامه اجرا)
در هر صورت، با فوت مدیون در خلال عملیات اجرایی، ادامه عملیات، مست م معرفی ورثه از طرف متعهدٌله می باشد. در صورت ناتوانی متعهدٌله از معرفی ورثه، اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. (تبصره ماده 120 آیین نامه اجرا و بند 229 مجموعه بخشنامه های ثبتی)[6]
8 ـ انتقال قهری حق استرداد به وراث:
به موجب ماده 118 آیین نامه اجرا انتقال قهری حق استرداد به وراث، سبب تجزیه مورد معامله نمی شود و بعض وراث نمی توانند نسبت به سهم الارث خود درخواست استفاده از حق استرداد نموده و بعض دیگر درخواست ادامه عملیات اجرایی نمایند. چون اعمال حق استرداد از سوی بعض از وراث سبب تبعیض ناروا به زیان متعهدٌله می باشد فقط در صورتی قابل اجراست که یا همه وراث در این مورد توافق کرده و قبل از صدور اجرائیه یا قبل از ختم عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حقوق تی (در صورت صدور اجرائیه) را پرداخت نمایند و یا چنانچه احد از وراث بخواهد از حق استرداد مذکور استفاده نماید، باید نسبت به پرداخت کلیه بدهی و خسارت قانونی و حقوق اجرایی (در صورت صدور اجرائیه) اقدام که در این صورت مال مورد معامله در وثیقه وارث مذکور قرار می گیرد و هرگاه هریک از وراث نسبت به سهم الارث، بدهی خود را به وارث یاد شده بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد می شود.
نکات:
1 ـ در صورتی که پرداخت دین از ناحیه یکی از وراث، قبل از صدور اجرائیه باشد، پرداخت کننده به عنوان قائم مقام طلبکار می تواند با رعایت مقررات، علیه سایر وراث به نسبت سهم الارث آنها اقدام به صدور اجرائیه نماید. (ماده 7 آیین نامه اجرا)
2 ـ هرگاه پرداخت بدهی سند از طرف یکی از وارث بعد از صدور اجرائیه باشد، اجرا مکلف است بلافاصله مراتب را به وسیله اخطار به سایر وراث اعلام کند و تذکر دهد که هریک از وراث حق دارند که به نسبت سهم الارث خود بدهی و خسارت و حقوق اجرایی را پرداخته، سهم خود را آزاد نماید. در غیر این صورت، عملیات اجرایی وفق مقررات علیه آنها ادامه می یابد.
9ـ بازداشت مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد:
طبق ماده 65 آیین نامه اجرا مازاد احتمالی مال مورد وثیقه قابل بازداشت است و مأخذ محاسبه مازاد احتمالی، جمع ارقام زیر می باشد؛
1) اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه با رعایت ماده 34 اصلاحی قانون ثبت.
2) حق حراج (مزایده).
3) حق الاجرا.
4)حق الوکاله اگر جزو قرارداد مذکور در سند باشد.
5) حق بیمه و سایر هزینه ها که بستانکار با وثیقه پرداخته و برابر مقررات آیین نامه اجرا حق وصول آن را از مدیون دارد.
به مجرد وصول، دستور بازداشت مازاد مورد وثیقه از طرف اجرای ثبت یا سایر مراجع قانونی، باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود. بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق می یابد و هرگاه معامله ای که مازاد آن بازداشت شده، فسخ شود، بازداشت مازاد، خود به خود، به اصل تبدیل می شود. مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد، مراتب را به اجرای مربوط اعلام دارد. (ماده 114 آیین نامه اجرا)
طرز استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد به شرح زیر است:
در معاملات غیر منقول مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت؛ هر یک از بازداشت کنندگان مازاد می تواند با استفاده از ماده 146 آیین نامه اجرا با پرداخت مطالبات سند وثیقه ای و حقوق اجرایی، عملیات اجرایی را تا وصول مجموع دو طلب به نفع خود پیگیری نماید. در صورت پرداخت بدهی از طرف هر یک از بازداشت کنندگان مازاد، بازداشت کننده پرداخت کننده دین در وصول طلب مقدم بر سایر بازداشت کنندگان قرار می گیرد. در صورتی که هیچ یک از بازداشت کنندگان مازاد قصد استفاده از ماده 146 مذکور را نداشته باشند در این صورت عملیات اجرایی ادامه یافته و چنانچه مازادی وجود داشته باشد، مازاد بین بازداشت کنندگان به ترتیب تاریخ بازداشت تقسیم می شود.
نکته:
با توجه به اینکه با پرداخت بدهی سند وثیقه ای توسط هر یک از بازداشت کنندگان مازاد، سند فسخ و مورد معامله آزاد می گردد، نکات زیر باید قبل از پرداخت بدهی مورد توجه قرار گیرد:
1 ـ اینکه مورد معامله تکافوی مجموع دو طلب و هزینه های قانونی را می نماید.
2 ـ مورد معامله جزء مستثنیات دین نمی باشد.
3 ـ منافع مورد معامله (حق سکنیû) به بستانکار سند منتقل نگردیده باشد. چون در این صورت طبق بند 6 ماده 146 آیین نامه اجرا باید حق بستانکار اول تا پایان مدت سند رعایت گردد.
پرداخت بدهی سند بدون توجه به نکات فوق از طرف هر یک از بستانکاران، ممکن است به ضرر وی تمام گردد.
فصل دوم ـ اجرای اسناد ذمه ای:
در این فصل با تعریف سند ذمه ای و نحوه اجرای آن از طریق ادارات اجرای ثبت آشنا می شویم.
1 ـ تعریف اسناد ذمه و تفاوت آن با اسناد وثیقه :
الف ـ تعریف سند ذمه :
در کتاب ترمینولوژی حقوق جعفری لنگرودی سند ذمه ای چنین تعریف شده است؛ «سندی است حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس (که کلی آن جنس بر عهده اوست) مانند سند تعهد پرداخت چند وار گندم. بیشتر در معنی اول به کار می رود».
اما در اصطلاح ثبتی، سند ذمه ای در مقابل اسناد وثیقه ای موضوع مواد 33 و 34 ق.ث. قرار می گیرد. در بند ”ب“ ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387سند ذمه بدین شرح تعریف شده است؛ «سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد به کار می رود». باتوجه به تعریف فوق دو دسته اسناد وجود دارد که به ترتیب مقرر برای اجرای اسناد ذمه ای اجرا می شود؛
1 ) کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق که در بر دارنده تعهد منجز بوده و مالی نیز به عنوان وثیقه نزد بستانکار یا متعهدٌ له قرار داده نشده است. مانند مهریه مندرج در اسناد ازدواج، تعهد تخلیه ملک و غیره...
2) کلیه اسنادی که به موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند. مانند چک، قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و غیره...
ب ـ تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه:
تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه ای را می توان به شرح ذیل برشمرد؛
1 ـ در اسناد وثیقه ای، متعهد از ابتدا مالی را به عنوان وثیقه دین یا تعهد نزد متعهدٌ له قرار می دهد تا در صورت عدم ایفای دین یا تعهد، متعهدٌ له بتواند از محل مال مذکور طلب خود را وصول نماید. اما در اسناد ذمه ای، متعهد مالی را به عنوان وثیقه نزد متعهدٌ له نمی گذارد و متعهدٌله در صورت عدم معرفی مال از طرف متعهد جهت وصول مطالبات خود، اموال متعهد را شناسایی و توقیف می نماید.
2ـ در اسناد ذمه ای، در صورت امتناع متعهد از پرداخت دین و عدم شناسایی اموال وی، متعهدٌ له می تواند با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1352 درخواست بازداشت متعهد را نماید. اما در اسناد وثیقه، متعهدٌ له می تواند از محل وثیقه استیفای طلب نموده و در صورتی که مورد وثیقه تکافوی طلب او را ننماید، به سایر اموال مدیون مراجعه کند و حق بازداشت متعهد را ندارد.
3 ـ در اسناد ذمه ای، بستانکار نمی تواند اموال مشمول مستثنیات دین متعهد را جهت وصول مطالبات خود بازداشت نماید. اما در سند وثیقه ای، حق مرتهن نسبت به مال مورد وثیقه، عینی است و مشمول مستثنیات دین نمی گردد.
2 ـ ترتیب اجرا:
در اسناد ذمه ای نیز اگر متعهد ظرف مدت مقرر از انجام تعهد یا ادای دین خود امتناع نماید ذی نفع می تواند با درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه تنظیم کننده سند یا اداره ثبت صلاحیت دار، نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید. نحوه صدور اجرائیه و ابلاغ اجرائیه اسناد ذمه ای به شرح مذکور در بخش اول این مجموعه می باشد و ترتیب اجرای اسناد مذکور ذیلاً در پنج بند تشریح می گردد؛
الف: نحوه اجرای سند ذمه ای با توجه به موضوع سند.
ب: بازداشت اموال.
پ: مستثنیات دین.
ج: ارزی و مزایده.
د: ختم عملیات اجرایی.
الف ـ نحوه اجرای سند ذمه ای باتوجه به موضوع سند:
* در صورتی که موضوع سند پرداخت دین باشد؛
در این ح ، متعهد مکلف است طبق ماده 21 آیین نامه اجرا ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به اجرای مفاد آن اقدام نماید یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی را معرفی کند که اجرای سند را میسر سازد و چنانچه خود را قادر به پرداخت دین نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسؤول اجرا بدهد و یا اگر مالی ندارد صراحتاً اعلام کند. در این صورت، متعهد مکلف است هر موقع توانایی پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود را پیدا کند آن را بپردازد. بستانکار نیز می تواند هر وقت مالی از مدیون به دست آید نسبت به تعقیب اجرائیه برای وصول مطالبات خود اقدام نماید. در این خصوص؛
1 ـ قیمت مالی که برای فروش معرفی می شود باید متناسب با دین باشد و بلامانع بودن آن جهت استیفای تعهد از هر جهت محرز باشد.(ماده 22 آیین نامه اجرا)
2 ـ مدیون می تواند در صورت قبول متعهدٌ له مطالبات خود را از اعم حال یا مؤجل برای پرداخت دین معرفی نماید. همچنین اگر مدیون از ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد، بازداشت طلب نزد شخص ثالث مذکور جایز است. در این صورت، بازداشت کننده قائم مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه، طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد. (مواد 23و59 آیین نامه اجرا)
3 ـ مدیون می تواند مال ثالث را برای اجرای سند معرفی نماید. این امر مست م وک رسمی و صریح مدیون از طرف ثالث برای معرفی مال است. در این صورت، پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد استرداد مال مورد بازداشت را تقاضا نماید. (ماده 24 آیین نامه اجرا)
4 ـ ثالث می تواند مال خود را برای اجرای سند معرفی کند. در این صورت، پس از بازداشت مال، معرفی کننده حق انصراف ندارد. (ماده 24 آیین نامه اجرا)
5 ـ ثالث می تواند در اجرا از بدهی متعهد ضمانت نماید. در این صورت، باید از عهده مورد ضمانت برآید و در صورت خودداری مسؤول اجرا مورد ضمانت را برابر مقررات آیین نامه اجرا از اموال وی استیفا می نماید. (ماده 33 آیین نامه اجرا)
6 ـ معرفی مال از طرف بد ار یا ثالث مانع تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدٌ له نمی باشد؛ مشروط به اینکه اولاً فروش آن آسان تر باشد. ثانیاً تقاضا فقط یکبار و قبل از انتشار آگهی مزایده انجام شود. در این صورت، با بازداشت مال جدید معادل آن از اموال بازداشت شده قبلی، رفع بازداشت می گردد. چنانچه مال معرفی شده از طرف مدیون یا ثالث به آسانی قابل فروش باشد، تبدیل آن مال به مال دیگر مشروط به رضایت ذی نفع خواهد بود. (مواد 24 و 25 آیین نامه اجرا)
* در صورتی که موضوع سند عین معین منقول باشد؛
1 ـ اگر اجرائیه برای تسلیم عین منقول صادر شده باشد و متعهد تا 10 روز پس از ابلاغ اجرائیه آن را تسلیم نکند، مأمور اجرا مکلف است عین مال و منافع آن را (چنانچه اجرائیه برای منافع نیز صادر شده باشد) از متعهد گرفته و در قبال اخذ رسید به متعهدٌ له تسلیم نماید، مگر اینکه مال مذکور در تصرف شخص ثالث بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن ادعای مالکیت کند که در این صورت با توجه به ماده 92 ق.ث. مأمور اجرا متعرض آن نشده و متعهدٌ له می تواند از طریق مرجع قضایی اقدام نماید. (ماده 28 آیین نامه اجرا)
2 ـ در صورتی که موضوع اجرائیه، عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد، در این صورت متعهدٌ له می تواند بهای روز اجرای تعهد را بخواهد. مدیر ثبت بهای روز اجرای تعهد را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهد گرفت مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر باشد که طبق آن عمل می شود. (ماده 29 آیین نامه اجرا)
* در صورتی که موضوع سند مال کلی باشد:
هرگاه موضوع اجرائیه، کلی در ذمه باشد و متعهد از انجام تعهد امتناع نماید یا مثل آن در خارج پیدا نشود، متعهدٌ له می تواند بهای روز اجرای تعهد را مطالبه نماید. در این صورت، مدیر ثبت، بهای روز اجرای تعهد را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهد گرفت مگر اینکه ترتیب دیگری بین طرفین حاکم باشد. (ماده 29 آیین نامه اجرا)
* در صورتی که موضوع سند تسلیم مال غیرمنقول باشد:
هرگاه موضوع اجرائیه، تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده باشد و متعهد ظرف 10 روز آن را به متعهدٌ له تسلیم ننماید، مأمور اجرا نسبت به تحویل و تسلیم آن به متعهدٌله اقدام خواهد نمود. مگر اینکه مال مذکور در تصرف غیر باشد و نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادره از مالک که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدٌ له باشد، دعوی حق نماید که در این صورت، مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی، به متعهدٌ له تحویل داده می شود. (ماده 27 آیین نامه اجرا)
* در صورتی که موضوع سند تعهد به فعل معین باشد:
هرگاه اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، تکمیل ساختمان یا بنای جدید و امثال آن صادر شده و متعهد پس از صدور اجرائیه ظرف 10 روز اقدام ننماید، اداره ثبت متعهد را اجبار به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید. اگر اجبار متعهد ممکن نباشد، متعهدٌله می تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مذکور را انجام دهد. چنانچه برای تعیین چگونگی انجام تعهد یا میزان هزینه، نیاز به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی را برای این منظور تعیین و حق ا حمه کارشناس را به همراه سایر هزینه ها از متعهدٌ له دریافت می نماید. متعهدٌ له حق دارد توسط اجرای ثبت کلیه هزینه ها را از متعهد مطالبه و وصول نماید. (ماده 34 آیین نامه اجرا)
نکته: در کلیه موارد فوق، اگر در سند برای تأخیر در انجام تعهد وجه زام معین شده باشد مطالبه وجه زام، مانع مطالبه اجرای تعهد نیست ولی اگر وجه زام برای عدم انجام تعهد پیش بینی شده باشد، متعهدٌ له فقط می تواند یکی از آن دو را (اجرای تعهد یا وجه زام) را مطالبه نماید. (ماده 36 آیین نامه اجرا)
یادآوری: طبق بند 222 مجموعه بخشنامه های ثبتی و بخشنامه شماره 2041 ـ 17/9/66 در مواردی که اجراییه علیه متعهد سند لازم الاجرا صادر می شود در صورتی که از طرف نامبرده یا قائم مقام وی مالی معرفی نشود یا دسترسی به اموال آنها نباشد، متعهدله می تواند تقاضای ممنوع ال وجی متعهد از اداره اجرا بنماید. در این صورت با توجه به ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 اقدامات لازم از طریق اداره گذرنامه جهت ممنوع ال وج نمودن متعهد صورت می گیرد و فقط پس از اجرای مفاد سند یا رضایت کتبی متعهدله امکان رفع ممنوعیت وجود دارد.
مع الوصف چنانچه شخص ممنوع ال وج بنا به ضرورت بخواهد از کشور خارج شود، این درخواست فقط یک بار و برای مسافرت به مدت حداکثر 6 ماه مشروط به اینکه خود یا اشخاص ثالث ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی نمایند، پذیرفته می شود. در صورتی که ملک مذکور در رهن یا بازداشت نباشد پس از ارزی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن بازداشت تا در صورت عدم مراجعت مدیون بدون رعایت مستثنیات دین، مزایده و مطالبات بستانکار و هزینه های اجرایی از محل آن وصول شود.
ب ـ بازداشت امو

مشاهده متن کامل ...

آیا آیین زرتشت جزو ادیان الهی است؟
درخواست حذف اطلاعات

هیچ امتی نبوده مگر این که خداوند ی برای هدایت آنان در میانشان مبعوث کرده است.[1] بی تردید ایرانیان نیز در زمره ی امت هایی هستند که ی برای ابلاغ پیام الهی به سوی ایشان فرستاده شده است. برخی از پژوهشگران بر این باورند که زرتشت، همان ایرانیان عهد باستان بوده و با تعالیم کتاب آسمانی «اوستا» مردم را هدایت نموده است. در مقابل، برخی دیگر اعتقاد دارند که زرتشت آن ی نیست که  به خاطر ظهور او در میان ایرانیان، حکم بر اهل کتاب بودن آنها داده، بلکه  ی دیگر با کت دیگر، در میان ایرانیان بوده است; به هر حال، این که زرتشت کیست، او و آیینش از دیدگاه چه جایگاهی دارند، آموزه های اصیل زرتشت کدام  بوده و چه انحرافاتی بر آیین وی وارد شده است، از جمله سؤالاتی است که سعی شده در  این نوشتار به آنها پاسخی هر چند کوتاه داده شود.

آیا آیین زرتشت جزو ادیان الهی است؟

یافتن پاسخ سؤال فوق در گرو پاسخی است که به سؤال دیگر، یعنی سؤال از الهی یا غیر الهی بودن آیین مجوس، خواهیم داد; زیرا «آیین زرتشت» و «آیین مجوس» ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و بدون تفکیک این دو، تشخیص الهی یا غیر الهی بودن آیین زرتشت مشکل  خواهد بود.

مراجعه به تاریخ صدر نشان می دهد که سؤال از الهی یا غیر الهی بودن یک آیین در بین مسلمانان از زمانی آغاز شد که اکرم(صلی الله علیه وآله) بعد از تثبیت پایه های حکومت ی در مدینه و آغاز گسترش مرزهای این حکومت نوپا، به فرمان الهی، غیر مسلمانان را به دو گروه تقسیم کرد و دو را ار متفاوت را در ارتباط با آنان در پیش گرفت:

گروه اول مشرکین بودند. اینان به خداوند متعال شرک ورزیده و بت پرستی را پیشه ی خود ساخته بودند. (صلی الله علیه وآله)ابتدا این گروه را به دین دعوت می د، اگر آنان دعوت (صلی الله علیه وآله) را نمی پذیرفتند، (صلی الله علیه وآله) طبق فرمان الهی با آنان وارد جنگ می شدند[2];

گروه دوم انی بودند که در اصطلاح قرآن از آنان به «اهل کتاب» تعبیر می شود و طبق اعتراف خود آنان، از سوی خداوند برای آنان کت نازل شده بود و قرآن کریم نیز نازل شدن کتاب بر آنان را قبول می کند. بر همین اساس نبی اکرم(صلی الله علیه وآله) با این افراد به گونه ی دیگر برخورد می د; یعنی بعد از دعوت این گروه به دین اگر آنان این دین را نمی پذیرفتند و در ضمن با مسلمانان وارد کارزار نمی شدند، بر اساس فرمان الهی به گرفتن «جزیه» از این گروه اکتفا می د.[3]

همین عملکرد متفاوت با مشرکین و اهل کتاب، این سؤال را مطرح می ساخت که «اهل کتاب» چه انی هستند؟ با مراجعه به آیه ی 14 سوره ی حج، که در آن مردم به سه گروه مؤمنین، اهل کتاب و مشرکین تقسیم شده اند، تا اندازه ای پاسخ این سؤال روشن می شود. خداوند می فرماید:

انی که ایمان آوردند و آنان که یهودی شدند و صابئی ها و نصاری و مجوس و انی که شرک ورزند، خدا در روز رستاخیز میانشان امتیاز می نهد و از هم جدایشان می کند...[4].

طبق مضمون این آیه، یهودی ها، ی ها، صابئین و مجوس ها نه جزو مؤمنین هستند و نه جزو مشرکان، بلکه اهل کتاب محسوب می شوند و سنت (صلی الله علیه وآله) نیز نشان می دهد که (صلی الله علیه وآله) با این چهار گروه، طبق احکام اهل کتاب برخورد می نمودند و اگر را نمی پذیرفتند، آنان را به پرداخت «جزیه» محکوم می د.

با وجود کتاب های تورات و انجیل، همگان اهل کتاب بودن قوم یهود و یان را به راحتی می پذیرفتند; اما پذیرش این واقعیت در مورد صابئین و به خصوص مجوس، که در امپراطوری ایران ساسانی دین رسمی بود،[5] مشکل می نمود; زیرا نین شبه جزیره ی عربستان، کتاب جاافتاده و معمول در دست مجوسیان عصر خود ندیده بودند و از سوی دیگر آنان را بیش تر به دوگانه پرستی می شناختند و شاهد چندانی برای اهل کتاب و توحیدی بودن آیین آنان پیدا نمی د; به همین دلیل این سؤال در میان برخی از مسلمانان و سایر گروه های ن در شبه جزیره مطرح بود که آیا مجوس دینی آسمانی و الهی است و مجوسیان نیز دارای کتاب آسمانی اند؟ همین امر موجب شد تا عده ای از مشرکین بکوشند تا همانند مجوس، که از دیدگاه آنان دوگانه پرست و مشرک بودند، از امتیاز «جزیه» استفاده کنند; پس به حضرت محمد(صلی الله علیه وآله) نامه نوشتند و از آن حضرت خواستند که از آنان نیز جزیه بگیرد و در بت پرستی آزادشان بگذارد. (صلی الله علیه وآله)جواب فرستادند که من از غیر اهل کتاب جزیه قبول نمی کنم. مشرکین در جواب نامه ی آن حضرت نوشتند: تو می گویی از غیر اهل کتاب جزیه نمی گیری، درحالی که از مجوس هجر[6]جزیه می گیری.[7]

(صلی الله علیه وآله) پاسخ دادند:

مجوس ی داشتند که او را کشتند و کت داشتند که شان در پوست دوازده هزار نوشته و آورده بود که آن را سوزاندند.[8]

بعد از وفات (صلی الله علیه وآله) برخی از اطرافیان خلفا نمی توانستند باور کنند که مجوسیان جزو اهل کتاب اند; لذا سعی می د آنان را از زمره ی اهل کتاب خارج کنند; لکن در نهایت، خلفا نیز با مجوس همان رفتار (صلی الله علیه وآله) را ادامه دادند و به اخذ جزیه از مجوسیانی که را نمی پذیرفتند، اکتفا د.

بعد از تثبیت این امر که مجوس نیز دارای کتاب آسمانی است، این سؤال مطرح می شود که آیین مجوس چه آیینی است و ش کیست و کتابش چه نام دارد؟

اکثر مورخین «زرتشت» را پیغمبر آیین مجوس معرفی کرده و به تبع آن نتیجه گرفته اند که کتاب او نیز «اوستا» نام دارد. چنان که مسعودی می نویسد:

زردشت در بلخ ظهور کرد... او از اهل آذربایجان بود... او مجوس است که برای آنها کتاب آورد. نام آن کتاب در نزد عوام الناس « » است، ولی در نزد مجوس «بستاه» (اوستا) نامیده می شود.[9]

دینوری نیز نقل می کند:

گویند زرادشت، مجوس، نزد گشتاسب شاه آمد و گفت: «من خدا به سوی تو هستم» و کت را که در دست مجوس است، برای او آورد و گشتاسب آیین مجوس را پذیرفت و به او ایمان آورد و مردم کشور خود را بر آن دین واداشت و ایشان با رغبت و زور و خواه و ناخواه پذیرفتند.[10]

بعدها برخی از مستشرقین نیز این نظریه را که آیین مجوس همان آیین زرتشت و ش شخصی به نام «زرتشت» است که کتاب «اوستا» را آورده، پذیرفتند. آنان چنین پنداشتند که زرتشت اولین ی بود که آیین یکتاپرستی را در بین ایرانیان رواج داد. چنان  که مؤلف تاریخ باستان می نویسد:

عامه ی مردم ایران هم چنان خدایان متعددی را می پرستیدند... اما در قرن ششم قبل از میلاد مذهبی بزرگی به نام زرتشت در ماد ظهور کرد که دینی مبارز، اخلاقی و مبنی بر توحید آورد.[111]

هم چنین جان بی ناس درباره ی آیین ایرانیان قبل از زرتشت می نویسد:

... دین عامه ی مردم ایران در آن دوره ی باستانی، عملاً همان آیینی بوده است که در وداها ملاحظه می شود; یعنی اکثر خلایق قوای طبیعت را می پرستیده اند و آنها را «دیو» می گفته اند...[12].

و در مورد ظهور زرتشت می گوید:

دینی که این پیغمبر ایرانی تعلیم فرمود، یک آیین اخلاقی و طریقه ی یگانه پرستی است. وی مانند موسی نبی موحد عبرانی، خود موجد و شارع دینی نوین گردید; هر چند مبادی و معتقدات بازمانده از پیشینیان را پایه و مبنای تعالیم خود قرار داد...[13].

پاسخی که برخی از مورخین ی به سؤال از چیستی آیین مجوس داده اند و بعدها اکثر مستشرقین پذیرفته اند، با برخی از شواهد تاریخی سازگار نیست و جای این سؤال هنوز باقی است که اگر آیین مجوس همان آیین زردشتی است، چرا آن را آیین مجوس می نامند؟

واقعیت این است که هیچ دلیل قاطعی بر انطباق نام مجوس بر آیین زردشتی وجود ندارد و مترادف دانستن آیین مجوس با آیین زرتشت از سوی بعضی از تاریخ نگاران ی و  عده ای از مستشرقین، نتیجه ی برخی گزارش های غلط تاریخی و نبودن منابع دست اول از  این دو آیین است; اما با مراجعه به منابع حدیثی شیعه و روایات ائمه ی معصومین(علیهم السلام) در می ی م که آنان بین این دو آیین فرق گذاشته و مردم را از یکی دانستن این دو برحذر داشته اند; به عنوان مثال، در روایتی طولانی که فردی زندیق از صادق(علیه السلام)در مورد مطالب گوناگون سؤال می کند، وقتی از آیین مجوس می پرسد، صادق(علیه السلام)می فرماید:

ما من امة الا خلافیها نذیر;[14] هیچ امتی نیست مگر این که از سوی خداوند منذری برای آنهامبعوث شده است. برای مجوس نیز از سوی خداوند ی با کتاب آسمانی فرستاده شد، لکن آنها او را تکذیب کرده و کتابش را انکار نمودند.

زندیق می پرسد: آن پیغمبر خالد بن سنان است؟ حضرت می فرماید: «خالد یک نفر عرب بدوی بوده و پیغمبر نبوده است...» زندیق می پرسد: آیا زردشت مجوس است؟ می فرماید:

زردشت در میان مجوس با آمد و ادعای نبوت کرد و عده ای از آنان به او ایمان آورده و عده ای او را انکار کرده و بیرونش د تا این که در بیابان ط ی درندگان شد.[15]

در این حدیث صادق(علیه السلام) بین مجوس و آیین زرتشت فرق گذاشته و می فرماید که مجوس داشته اند; ولی ادامه ی حدیث نشان می دهد که آنان خالد بن  سنان یا زردشت نیست، بلکه شخص دیگری است.

در حدیث دیگری (علیه السلام) می فرماید:

مجوس ی داشت که او را کشتند و کتابش را سوزاندند. او کت که در پوست دوازده هزار نوشته شده بود را به میان آنان آورد و به او جاماسب گفته می شود.[16]

طبق مضمون دو حدیث فوق و احادیث دیگری که در کتب روایی شیعه ذکر شده،[17]زرتشت بنیان گذار آیین مجوس نبوده و این آیین توسط دیگری تبلیغ شده است. به تعبیر  دیگر، آیین مجوس، ی غیر از زردشت و کت غیر از اوستا داشته است و دو آیین مجوس و زرتشت مترادف هم نیستند; بنابراین نمی توانیم به این دلیل که (صلی الله علیه وآله)و ائمه ی معصومین(علیهم السلام)مجوسیان را از اهل کتاب شمرده اند،  زردشت را و اوستا را کتاب آسمانی بدانیم.

مترادف نبودن مجوس و زردشت در دیگر منابع نیز پذیرفته شده است; چنانکه مؤلف تاج العروس می نویسد:

مجوس بر وزن صبور مردی بود با گوش های کوچک که برای ملت مجوس دینی وضع کرد و مردم را به آن فراخواند، به طوری که بعضی ها گمان کرده اند آن «زردشت» فارسی نیست; زیرا زردشت بعد از ابراهیم بوده، در صورتی که مجوس دین قدیم است و زردشت بعدها آن را تجدید کرده و تغییراتی داده است. کلمه ی مجوس معرب «منج گوش» است.[18]

از مستشرقین نیز مؤلف کتاب دین های ایران باستان می نویسد:

... تا اندازه ای قطعی است که یک دین مز نه تنها پیش از زردشت وجود داشته، بلکه دیرزمانی پس از او هم بی آن که برخوردی با ساختمان دین او داشته باشد، وجود داشته است. من میان دین مز و دین زردشت، که تنها پرداخت ویژه ای از دین مز است، ج می نهم.[19]

طبق اظهارنظر مؤلف تاج العروس و دین های ایران باستان، زردشت، مصلح در میان مجوس بوده و آیین زردشت در طول آیین مجوس و از شاخه های آن است که با گذشت زمان گسترش یافته و جایگزین و تنها قرائت از دین مجوسی شده است; لذا بیش تر اعتقادات و شه های اصلی آیین زرتشتی ریشه در دین مجوس دارد و برای بررسی آیینزرتشت نباید از دین مجوس غافل بود; ولی وابستگی این دو آیین موجب نخواهد شد تا زردشت را   و کتاب اوستا را کتاب آسمانی بشماریم.

اصول اعتقادی و عملی زرتشت چیست؟ رسول رضوی

1. توحید یا دوگانه پرستی

برخی از مستشرقین، مردم قبل از زرتشت را طبیعت پرست معرفی می کنند و معتقدند که زرتشت یگانه پرستی را آورد و رواج داد; ولی طبق مفاد احادیث ی[20] معلوم می شود که ایرانیان قبل از آمدن زرتشت نیز موحد بوده اند و آیین آنان جزو ادیان توحیدی به حساب می آمده است. این اعتقاد به توحید بعد از ظهور زرتشت نیز ادامه یافت  و وی نیز به عنوان منادی توحید به تبلیغ آیین خود پرداخت. او به خدای یکتا قایل بود  و او را اهورامزدا، یعنی دانای توانا می خواند.[21]

دلایل متعددی وجود دارد که این یگانه پرستی بعد از زرتشت نیز مدت ها ادامه یافته است و پیروان آیین زرتشت هم چنان رابطه ی خود را با دیگر ادیان توحیدی ادامه  داده اند. برای روشن شدن موضوع به چند مورد که نشان دهنده ی اعتقاد زرتشتیان به توحید و رابطه ی آنان با دیگر ادیان توحیدی است، اشاره می شود:

الف) کورش بعد از فتح بین النهرین به قوم یهود کمک کرد تا به فلسطین بازگردند و «معبد»شان را که بنوکد نصر ویران کرده بود از نو بنیان نهند. وی در فرمان خود می نویسد:

من، کورش، پادشاه پارس، اعلام می دارم که خداوند خدای آسمان ها، تمام ممالک جهان را به من بخشیده است و به من امر فرموده است که برای او در شهر اورشلیم که در یهودا است خانه ای بسازم; بنابراین از تمام یهودیانی که در سرزمین من هستند، انی که بخواهند می توانند به آن جا بازگردند و خانه ی خداوند خدای را در اورشلیم بنا کنند خدا همراه ایشان باشد.[22]

ب) وجود ساختمانی همانند کعبه در پاسارگاد، پایتخت کورش، که در میان کاخ ها، پادگان و مقبره ی کورش واقع شده و تمثالی از کعبه است و رعایت جهت قبله در مقبره ی کورش، همگی نشان دهنده ی ارتباط بین کعبه، که نماد ادیان توحیدی به شمار می رود، و آیین زرتشت است. بعد از کورش نیز توحیدگرایی در میان اخلاف او باقی ماند. چنان که در  کتیبه ی خشایارشا نوشته شده است:

در میان این کشورها، که به فرمان خشایارشا گردن نهادند، کشوری بود که در گذشته دیوان را می پرستیدند; آن گاه که من به فضل اهورامزدا جای دیو را تباه ساختم و اعلام که دیوان را نباید پرستید، آن جا که در گذشته دیو پرستیده می شد، اهورامزدا را بر طبق قانون پرستیدم...[23].

وجود ساختمان دیگری که باز شبیه به کعبه بوده و امروزه کعبه ی زرتشت نامیده می شود و در نقش رستم واقع شده است، دلیل دیگری بر ارتباط آیین زرتشت با ادیان توحیدی است;  به خصوص که مقبره ی چند تن از شاهان هخا ، از جمله مقبره خشایارشاه در اطراف این  بنا قرار گرفته و این نشان دهنده ی اهمیت بنای مذکور است و گویا این بناها، به نوعی، یادبود از بنای کعبه بوده است، والا هیچ مناسبتی نمی توان برای وجود این دو بنا، یعنی کعبه ی زرتشت در  نقش رستم و ساختمانی همانند آن در پاسارگاد، پیدا کرد.

ج) ارتباط با ادیان توحیدی و اعتقاد به ارسال رسل از سوی خداوند متعال بعد از هخا ان و در دوره ی اشکانیان نیز ادامه داشته است. مهم ترین شاهد این مدعا حضور عده ای از مجوسیان ایرانی در فلسطین برای یافتن تازه تولدیافته، یعنی حضرت عیسی است. طبق نقل انجیل متی:

چند مجوس ستاره شناس از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند: کجاست آن کودکی که باید پادشاه یهود گردد؟ ما ستاره ی او را در سرزمین های دوردست شرق دیده ایم و آمده ایم تا او را بپرستیم... وقتی وارد خانه ای شدند که کودک (عیسی) و مادرش مریم در آن بودند، پیشانی بر خاک نهاده کودک را پرستش د. سپس هدایای خود را گشودند و طلا و عطر و مواد خوشبو به او تقدیم د; اما در راه بازگشت به وطن از راه اورشلیم مراجعت ن د، تا به هیرودیس گزارش بدهند; زیرا خداوند در خواب به آنها فرموده بود که از راه دیگری به وطن بازگردند.[24]

همین شواهد تاریخی نشان می دهد که آیین زرتشت علاوه بر ریشه های توحیدی رابطه ی تنگاتنگی با ادیان ابراهیمیداشته و همانند آن ادیان، توحید در خالقیت یکی از  ارکانش بوده است; چنان که جان بی ناس می نویسد:

برخلاف عقاید بعضی متأ ان جماعت زرتشتیان، آن پیغمبر باستانی می گفت که برحسب مشیت و اراده ی متعال اهورامزدا، تمام موجودات آفریده شده اند و چنان که در آیه ی آ ین از گاتها صراحت دارد، اهورامزدا موجب و موجد هم نور و هم ظلمت، هر دو است.[25]

بنابر آنچه در اعتقادات رسمی کتاب اوستا مسطور است، اهورامزدا مانند خدای متعال و برتر از همگان مورد پرستش است. وی دارای ذاتی متعال و وجودی بی شبه و مثال است... ولی این نظریه ی توحید خالص بعدها تجزیه و انقسام پذیرفت[26] و شه ی توحید که زرتشت تعلیم می داد دست خوش تغییراتی شد.

2. اعتقاد به جهان آ ت

زرتشت خود را می دانست و مردم را به پرستش اهورامزدا فرا می خواند و آنان را به پاداش ا وی نوید می داد که در صورت عمل به نیکی ها بدان نایل می شدند; چنان که در نیایش با اهورامزدا می گوید:

من روانم را با «منش نیک» به فراترین سرای خواهم برد; چه از پاداشی که «مزدا اهوره» برای کردارها برنهاده است، آگاهم.[27]

مؤمنین به زرتشت، با توجه به پیام های صریحی که در اوستا آمده است، معتقد به جاودانگی روح اند و می گویند:

روان پس از ترک جسم تا روز رستاخیز در عالم برزخ می ماند هم چنین آنان به صراط، میزان اعمال، بهشت و دوزخ معتقدند. بهشت آیین زردشت چیزی مانند بهشت است.[28]

3. اصول عملی

گزارش دقیق و مفصّلی درباره ی احکام عملی زردشت به دست ما نرسیده و آنچه از آنان می شناسیم تنها مربوط به فرقه ی «مزدیسنی»، شاخه ای از زرتشتی است; ولی تأکید احادیث ی بر وجود و کت آسمانی در میان مجوسیان[29] و از سوی دیگر، اعتقاد به توحید و ارتباط تنگاتنگ زرتشتیان دوره ی هخا و اشکانی با دیگر ادیانابراهیمی که در اعلامیه ی کورش نمود پیدا کرده است و وی خود را از سوی خداوند مأمور  بازسازی معبد اورشلیم یهودیان می داند، نشان می دهد که رفتار عملی طرف داران این آیین نیز برگرفته از احکام الهی بوده است و رفتار و کرداری همانند سایر موحدان داشته اند.

عدم اطلاع از احکام عملی آیین زرتشت در دوره ی قبل از ساسانیان، ناشی از این است که این آیین سنت کتبی و نوشتاری نداشته و بیش تر به سنت شفاهی متکی بوده است و منابع  موجود که برخی از احکام اعتقادی و عملیزرتشتیان را نشان می دهند، بیش تر در دوره ی ساسانی و حتی بعد از ظهور گردآوری شده اند[30] و نسبت دادن آنها به زرتشت و زرتشتیانِ قبل از دوره ی ساسانی چندان به واقعیت نزدیک نخواهد بود. با این همه، از همین بازمانده های مکتوب نیز می توان به دست آورد که آیین زرتشت، مانند دیگر آیین ها، مدعی هدایت انسان ها به سوی رستگاری است و وعده می دهد که در صورت عمل به این آیین می توان به سعادت دنیوی و ا وی رسید. مهم ترین منبعی که به ارائه ی برنامه های عملی آیین زرتشت پرداخته، بخش «وندیداد» کتاب اوستاست. این قسمت که  تقریباً از بیست و دو «فرگرد» تشکیل شده، حلال و حرام، نجس و پاک و برخی قوانین  جزایی و اصول عملی و رفتاری آیین زردشت را توضیح داده است.[31] با مطالعه ی این بخش و سایر بخش ها می توان نتیجه گرفت که

مقصود از آفرینش و نتیجه ی زندگی این است که آدمی در آباد جهان و شادمانی خود و دیگران بکوشد و با « شه ی نیک»، «گفتار نیک» و «کردار نیک» خود را شایسته ی رسیدن به اوج کمال و پیوستن به بهروزی جاودانی نشان دهد.[32]

قوانینی که در اوستا به آنها اشاره شده، هر چند در مقایسه با ادیان ابراهیمی و به خصوص دین ، آمیخته با افات بسیاری است،[33] ولی به دو نکته، یعنی وظیفه ی  انسان در مقابل اهورامزدا و هم چنین وظیفه ی او در هم زیستی با همگنان خود، بیش از سایر موارد اهمیت می دهد; هر چند در این میان به دلیل وجود برخی از کج شی ها و افراط و تفریط ها از جاده ی حق دور شده و به ورطه ی گمراهی کشیده می شود.

این همه که گذشت بیش تر بر جنبه ی مشترک آیین زرتشت در اصول اعتقادی و عملی با سایر ادیان ابراهیمی توجه داشت، ولی این آیین وجوه افتراق متعددی نیز با این ادیان دارد; به گونه ای که  برخی از احکام عملی که در بخش «وندیداد» ذکر شده است، هیچ مناسبتی با ادیان الهی ندارد; به طور مثال درباره ی زنی که بچه ی مرده به دنیا بیاورد چنین حکم داده شده است که آن زن باید به نقطه ای دوردست برده و دور از آب و آتش نگه داری شود و تنها بعد از خوردن چندین جام «گُمیز» (پیشاب نر) آمیخته با خا تر می تواند شیر بنوشد، ولی باز حق نوشیدن آب را تا چندین روز ندارد.[34]

در همین بخش وندیداد احکامی ذکر شده که انجام آن عادتاً محال است; به طور مثال: اگر ی سگ آبی را بکشد، باید «ده هزار تازیانه با اسپهه ـ اشترا، ده هزار تازیانه یا سرو شو چرن بدو بزنند و باید اَشَوَنانه و پرهیزگارانه ده هزار بسته هیزم سخت و خشک و پاک را چون تاوانی به روان سگ آبی به آتش اهوره مزدا بیاورد...» و البته حکم به این جا ختم نمی شود، بلکه باید ده هزار مار، ده هزار سنگ پشت، ده هزار قورباغه، ده هزار مورچه، ده هزار کرم خاکی، ده هزار مگس و... را بکشد و خانه و زمینی را به روان سگ آبی داده، هیجده استبل ویران شده را بازسازی و هیجده سگ را از ناپاکی ها پاک کرده، هیجده مرد را طعام دهد[35] و... تا گناه او بخشیده شود.

این گونه احکام بیش تر قسمت های وندیداد را به خود اختصاص داده و مطالعه ی آنها فقط این مطلب را ثابت می کند که احکام مذکور در این کتاب هرگز نمی تواند راه نمایی برای هدایت جامعه و مایه ی سعادت دنیوی و ا وی انسان باشد.

چه انحرافاتی در آیین زرتشت پدید آمده است؟ رسول رضوی

هر چند در نگاه اول، آغاز انحراف در ادیان و مذاهب به صورت تدریجی صورت می گیرد، ولی بررسی عمیق نشان می دهد که برخی از حوادث اجتماعی، ، اقتصادی و... نقش بیش تری در شروع تحولات و انحرافات اساسی دارند و می توان این حوادث را سرآغاز انحراف های بنیادین شمرد.

آیین زرتشت نیز در دوره ای خاص، یعنی به هنگام به قدرت رسیدن شاهان ساسانی، تحولی اساسی یافت و در اثر حوادث ، اجتماعی این دوره تغییرات و انحرافات مهمی را  تجربه کرد.

بر اساس شواهد تاریخی، اردشیر بابکان، که اجدادش از بزرگانِ معبدی در فارس و شهر است بودند، به عنوان یک شخص مذهبی قیام کرد و بعد از پیروزی بر دشمنان خود، یکی از فرقه های آیین زرتشت را که «مزدیسنی» نامیده می شود، بر سرتاسر ایران گسترش داد[366]و سایر فرقه ها را منکوب خود ساخت «و در این کار موبدی به نام «کرتیر» وی را یاری می کرد.[37] ساسانیان سعی می د قیام خود علیه اشکانیان را قیامی مذهبی جلوه دهند و «منکر گرایش اشکانیان به کیش مزدیسنی بودند.»[38]

با روی کار آمدن ساسانیان، شاخه ی مزدیسنی تنها قرائت صحیح از آیین زرتشتی معرفی شد و بر آیین زرتشت غلبه یافت. این غلبه ی بعدها موجب غلبه در عقاید شد و آیین  مزدیسنی را تنها ی آیین زردشت جلوه داد و انحرافاتی که مؤسسین شاخه ی مزدیسنی ایجاد کرده بودند بعدها پررنگ تر شد و دامن آیین زرتشت را فرا گرفت و این آیین را که با ادیان ابراهیمی قرابت هایی داشت از اصل خود دور و زمینه های پدید  آمدن انحراف های بیش تر را فراهم کرد. برخی از گزارش های تلمود[39] نشان می دهد که  ایرانیان در زمان اشکانیان با ادیان توحیدی ارتباط داشتند; مثلاً در اجرای احکام دین یهود به پیروان این دین کمک می د; ولی این کار بعد از روی کار آمدن ساسانیان برافتاد و «اردشیرِ اول یهود را از اعمال کیفرهای سخت بر هم دینان خود محروم ساخت.»[40] و بعدها هنگامی که قسطنطین، یت را آیین رسمی امپراطوری روم معرفی کرد، ساسانیان به کلی ارتباط خود با دیگر ادیان الهی را قطع د و بر ج آیین زرتشتی مزدیسنی از دیگر ادیان پای فشردند و به تقویت آیین مزدیسنی، که بیش تر بر جنبه ی یت ستیزی آن تأکید می شد، پرداختند و همین امر باعث شد تا بستر ایجاد انحرافات جدید بیش از پیش فراهم شود.

تعیین علت و زمان وقوع برخی از انحرافات مشکل می نماید، ولی اگر بخواهیم اهم این انحرافات را بشناسیم می توانیم به موارد ذیل اشاره کنیم:

1. انحراف از توحید

همه ی آنهایی که زرتشت را موحد می دانند، اظهار می دارند که توحید زردشتی بعدها دچار انحراف شد. جان بی ناس  در این مورد می نویسد:

شه ی توحید که زردشت تعلیم داد نیز دست خوش تغییراتی گردید; بنابر آنچه در اعتقادات رسمی کتاب اوستا مسطور است، اهورامزدا مانند خدای متعال و برتر از همگان مورد پرستش می باشد. وی دارای ذاتی متعال و وجودی بی شبه و مثال است و مقام ت و لطف او بالاتر از آن است که بتوان برای او تصویری یا تندیسی از چوب و ف ساخت; ولی این نظریه ی توحید خالص بعدها تجزیه و انقسام پذیرفت.[41]

با استقلالی که اهریمن در مقابل اهورامزدا به دست آورد، توحید اولیه خدشه دار و به نوعی دوگانه پرستی نزدیک شد.زرتشتیان گمان می د با استناد بدی ها و شرور به اهریمن، به تنزیه و تقدیس اهورامزدا پرداخته اند، ولی نمی دانستند که این اعتقاد آنان را به شرک نزدیک می کند.

در برخی از احادیث ذکر شده است که صادق(علیه السلام) فرمود:

انّ القدریة مجوس هذه الامة و هم الذین ارادو ان یصفوا الله بعدله فا جوه من سلطانه;[42] قدریه[43] مجوس این امت هستند و آنها انی هستند که می خواهند خداوند را به عدلش توصیف کنند، ولی او را از قدرت و حکومتش خارج می کنند.

یعنی همان گونه که قدریه، با این که موحد بودند، به دلیل اصرار بر قرائتی خاص از صفت عدل خداوند، از توحید واقعی دور شدند، زرتشتیان نیز دچار این توهم شده بودند که خدای نیکی ها نمی تواند خالق شر و پلیدی باشد و می خواستند این مشکل را حل کنند که در نهایت ناخواسته از راه توحید دور شدند و در دام نوعی ثنویت گرفتار آمدند.

2. تقدیس آتش

از آثار به جای مانده از دوره ی هخا ان و دوره ی قبل از آنان، اثری که با قطع و یقین بتوان آن را آتشکده نامید، وجود ندارد وگویا تعظیم و تقدیس آتش ـ به اندازه ای که توهم پرستش را پیش آورد ـ از زمان اشکانیان آغاز شده ودر دوره ی ساسانیان به اوج خود رسیده است، به گونه ای که برخی از مردم، زرتشتیان راآتش پرست نامیده اند. جان بی ناس می نویسد:

باید دانست که زردشت خود آتش را نمی پرستید... و معتقدات او با آنچه بعدها آتش پرستان اخیر عنوان کرده اند اختلاف دارد، بلکه او آتش را فقط یک رمز قدوسی و نشانی گران بها از اهورامزدا می دانسته است که به وسیله ی آن به ماهیت و عصاره ی حقیقت علوی خداوند دانا می توان پی برد.[44]

زرتشتیان هرگز خود را آتش پرست نمی دانند، ولی افراط آنان در تقدیس آتش منجر شد تا عده ای آنان را آتش پرست بنامند.

3. دفن ن مردگان

زرتشتیان به جاودانگی روح عقیده دارند. آنان می گویند: روان پس از ترک جسم تا روز رستاخیر در عالم برزخ می ماند; هم چنین آنان به صراط، میزان اعمال، بهشت و دوزخ معتقدند;[45] با این همه، مانند مؤمنین به سایر ادیان الهی مردگان خود را دفن نمی کنند، بلکه اجساد مردگان خویش را در درون دخمه یا برج خاموشان قرار می دهند، تا خوراک پرندگان گوشت خوار شوند;[46] اما باید دانست که این رسم نیز جزو رسوم اصیل آیین زرتشتی و مجوسی نیست و وجود مقبره های متعدد از دوره ی هخا ان در پاسارگاد، تخت جمشید و نقش رستم، بهترین گواه بر این مدعاست و ثابت می کند که زرتشتیان نیز، همانند سایر موحدان، مردگان خود را دفن می کرده اند، ولی گویا بعدها، به دلیل افراط در تقدیس خاک و آب و آتش، از دفن مردگان در زمین ـ که به گمان آنان موجب آلودگی خاک می شد ـ خودداری کرده و به گذاشتن آنان در دخمه ها اکتفا نمودند.

4. ازدواج با

یکی از خصوصیاتی که در بیش تر کتاب ها به زرتشتیان نسبت داده شده، ازدواج با (یعنی خواهر، مادر و دختر) است و در تاریخ نیز به این امر اشاره شده است که برخی از پادشاهان و بزرگان زرتشتی با خود ازدواج کرده اند; ولی مهم این است که این امر ریشه در عقاید زرتشت ندارد و بعدها در این آیین متداول شده است; چنان که المؤمنین(علیه السلام) به انحرافی بودن این عمل اشاره می کنند و می فرمایند این عمل بعدها وارد آیین زرتشت شده است.

علامه طباطبایی(ره) می نویسد:

در کتاب توحید روایت کرده که اشعث بن قیس از حضرت المؤمنین(علیه السلام)پرسید که به کدام وجه، از مجوس اخذ جزیه می کنند، با آن که ایشان را نه پیغمبر است و نه کتاب؟ حضرت فرمودند: این چنین نیست که تو می گویی; زیرا ایشان را هم کتاب بوده و هم پیغمبر، تا آن که پادشاه ایشان شبی مست شده با دختر خود کرد. قوم او چون از این امر شنیع مطلع شدند، صبح نزد پادشاه آمدند و گفتند: دین ما را ضایع کردی باید که اجرای حد بر تو کرد. پادشاه ایشان گفت که مرا در این کار عذری است مقبول; زیرا حق سبحانه و تعالی را کریم تر و بزرگ تر از آدم، مخلوقی نبود و او دختران خود را به پسران خود می داد; پس اگر من نیز با دختر خود کرده باشم گناهی نکرده ام. قوم او گفتند: راست گفتی دین حق همین است. بعد از این حق تعالی به واسطه ی مکافات این گناه عظیم علمی را که در ی ایشان بود محو کرد و کت را که برایشان نازل کرده بود از میان ایشان برداشت.[47]

براساس حدیث فوق، پذیرش ازدواج با موجب نابودی آیین زردشت شد.آنچه باقی مانده در حقیقت بیش تر مجموعه ای است از عقاید انحرافی که بعدها نیز دچار تغییر و تحول گردید. این مجموعه بعد از ورود به ایران تغییرات اساسی یافت و برخی از عقاید و اعمال افی آن کنار گذاشته شد و بزرگان این آیین سعی نمودند تا این آیین را از نو بسازند و بیش از پیش قابل پذیرش جلوه دهند; لکن در این امر توفیق چندانی نیافتند و هم چنان گرفتار انحرافاتی هستند که در هیچ آیینی وجود ندارد.

پی نوشتها

 

 

 

[1]. فاطر: 24.

[2]. توبه: 5.

[3]. توبه: 29.

[4]. حج: 17.

[5]. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، «خدمات متقابل و ایران»، (تهران: انتشارات صدرا، چاپ سوم، 1377)، ج 14، ص 157.

[6]. هجر مرکز بحرین است که در قسمت شمال شرقی شبه جزیره عربستان و کناره های جنوب غربی خلیج فارس قرار گرفته است.

[7]. ثقة ال کلینی، الکافی، ج 4، ص 14، به نقل از نرم افزار نور 2.

[8]. همان.

[9]. علی بن حسین بن علی مسعودی، مروج الذهب، ج 1، ص 237، تحقیق عبدال علی مهمّنا، (مؤسسه اعلمی، بیروت 1411 هـ. ق).

[10]. ابوحنیفه احمد بن داود دینوری، اخبار الطوال، ص 49، ترجمه ی محمود مهدوی دامغانی، (نشر نی، چاپ سوم 1368).

[11]. چار ال اندر ر نسن، تاریخ باستان، ص 214، ترجمه ی اسماعیل ت شاهی، (انتشارات و آموزش انقلاب ی، چاپ اول 1370).

[12]. جان بی ناس، تاریخ جامع ادیان، ص 450، ترجمه ی علی اصغر حکمت، (انتشارات و آموزش انقلاب ی، چاپ پنجم 1370).

[13]. همان، ص 454.

[14]. فاطر: 24.

[15]. علامه محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 10، ص 179، (بیروت: دار احیاء راث العربی، چاپ سوم، 1403 هـ. ق); و احمد بن علی طبرسی، احتجاج، (انتشارات اسوه، چاپ دوم، 1416)، ج 2، ص 236.

[16]. شیخ محمد بن حسن طوسی، هذیب، (بیروت: دار عارف للمطبوعات، 1412)، ج 6، ص 175.

[17]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، (مؤسسه آل البیت، چاپ دوم، 1414)، ج 29، ص 222.

[18]. سید محمد مرتضی حسینی، تاج العروس، تحقیق محمد الطناحی، (دارالهدایه، 139 ق)، ج 16، ص 495.

[19]. هنریک ساموئل نیبرگ، دین های ایران باستان، ترجمه ی سیف الدین نجم آبادی، (تهران: مرکز ایرانی مطالعه ی فرهنگ ها، تهران، 1359)، ص 25.

[20]. ر. ک: الکافی، ج 4، ص 14; احمد بن علی طبرسی، احتجاج، (انتشارات اسوه، چاپ دوم 1416)، ج2، ص 236; و مجلسی، بحارالانوار، (بیروت: دار احیاء راث العربی، چاپ سم 1403)، ج 10، ص 179; و شیخ محمد بن حسن طوسی، هذیب، (بیروت: دار عارف للمطبوعات، 1412)، ج 6، ص275.

[21]. محمد جواد مشکور، خلاصه ادیان در تاریخ دین های بزرگ، (انتشارات شرق، چاپ چهارم، 1369)، ص 97.

[22]. کتاب مقدس کتاب عزرا، ج 1، ص 2 ـ 4 و ص 466.

[23]. ریچارد ن. فرای، میراث باستانی ایران، ترجمه ی مسعود رجب نیا، (انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، 1377)، ص 192.

[24]. انجیل متی، 2/2، 3، 11 و 12، کتاب مقدس، ص 894.

[25]. جان بی ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه ی علی اصغر حکمت، (انتشارات و آموزش انقلاب ی، چاپ پنجم، 1370)، ص 458.

[26]. همان، ص 468.

[27]. جلیل دستخواه، اوستا، (انتشارات مروارید، چاپ اول، 1370)، ج 1، ص 8، یسنه هات، 28/4.

[28]. حسین توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ، (انتشارات سمت، چاپ اول، 1379)، ص 66.

[29]. ثقة ال کلینی، الکافی، ج 4، ص 12، به نقل از نرم افزار نور 2.

[30]. ر.ک: مرتضی مطهری، مجموعه آثار، (خدمات متقابل و ایران)، ص 213 و 214.

[31]. جلیل دوستخواه، همان، ج 2، ص 659 ـ 888.

[32]. همان، مقدمه ی ج 1، ص 37.

[33]. مرتضی مطهری، همان، ص 235.

[34]. اوستا، ج 2، ص 715 و 716، فرگرد پنجم، ص 46 ـ 57.

[35]. جلیل دوستخواه، همان، ج 2، ص 822، وندیداد، فرگرد چهاردهم.

[36]. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 14، خدمات متقابل و ایران، (انتشارات صدرا، چاپ سوم، 1377)، ص 156.

[37]. همان.

[38]. ر. ک: ریچارد ن. فرای، میراث باستانی ایران، ترجمه ی مسعود رجب نیا، (انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، 1368)، ص 321.

[39]. تلمود، مجموعه سنت های ربانی است که قوانین و مقررات موسی را شرح و تفسیر می کند. در تلمود دو قسمت مشخص دیده می شود: میشنه که در آن سنن شفاهی را به صورت مجموعه ای درآورده اند و گمارا که تفسیر آن است. فرهنگ معین.

[40]. ریچاردن فرای، همان، ص 321.

[41]. جان بی. ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه ی علی اصغر حکمت، (انتشارات و آموزش انقلاب ی، چاپ پنجم، 1370)، ص 468.

[42]. شیخ صدوق، وحید، ص 382، به نقل از نرم افزار نور 2.

[43]. در کتاب «هفتاد و سه ملت» آمده است که قدریه گویند: سررشته ی اختیار به دست ماست. طاعت و معصیت و خیر و شر فعل بندگان است نه «قضا»ست و نه «قدر» و نه خواست دیگر. ارادت و مشیت و خواست حق جل جلاله با کار ما کاری ندارد; اگر نه چرا باید آدمی گرفتار کردار خود باشد...»; محمد جواد مشکور، فرهنگ فرق ی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ سوم 1375، ص 356.

[44]. جان بی ناس، همان، ص 463.

[45]. حسین توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ، (انتشارات سمت، چاپ اول 1379)، ص 66.

[46]. ر. ک: جان بی ناس، همان، ص 482.

[47]. ترجمه ی تفسیر المیزان، ج 14، ص 21; نورالثقلین، ج 2، ص 475، انوار درخشان، ج 11، ص 154، به نقل از نرم افزار تفسیر جامع.

 

مجله صباح  بهار و تابستان 1382، شماره 7 و 8،زرتشت


مشاهده متن کامل ...
تعیین محل خدمت ، منصرف از تغییر محل جغرافیایی خدمت می باشد
درخواست حذف اطلاعات

تاریخ دادنامه: 6/9/1391 شماره دادنامه: 615 ـ614 کلاسه پرونده: 89/823 و 453
رای هیات عمومی دیوان عد اداری
نظر به این که در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ، تعیین محل خدمت کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط محول شده است و تعیین محل خدمت ، منصرف از تغییر محل جغرافیایی خدمت می باشد و در بند هـ ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ت مصوب سال 1372 ، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در فرض ارتکاب یکی از تخلفات اداری تحت شرایط و ضوابطی قابل اعمال خواهد بود ، بنابراین ماده 19 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره 20461/44295 ـ 31/1/1389 ان عضو کمیسیون امور اجتماعی و ت الکترونیک ، مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عد اداری ، حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.رئیس هیات عمومی دیوان عد اداری ـ محمدجعفر منتظری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عد اداری
شاکی: آقایان ....
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ماده 21 همان قانون گردش کار: آقای سعید فرد به موجب دادخواستی ابطال ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: (به موجب تبصره ماده 19 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری ، مصوبِ ان عضو کمیسیون امور اجتماعی ت الکترونیک در تاریخ 13/10/1388 مقرر شده است اختیار تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان بر خلاف قوانین موجود از جمله اختیارات دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد. این در حالی است که به موجب تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری ، فقط تعیین محل خدمت کارمندان در بدو استخدام به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط گذاشته شده است. لذا ماده 19 مصوبه فوق الذکر علاوه بر این که مغایر با تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری است با قوانین دیگری مغایر است ، از جمله ماده 19 مورد شکایت مغایر با بند الف ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه و مؤسسات تی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی از قانون مزبور و بالع مصوب 20/2/1359 است. زیرا به موجب آن ماده ، انتقال مستخدمین رسمی با تقاضای دستگاه اجرایی متقاضی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا مؤسسه متبوع مستخدم مجاز است. علاوه بر این که تبصره 4 ماده 45 که مورد استناد مصوبه قرار گرفته در ذیل فصل هفتم تحت عنوان ( استخدام) آمده است و طبیعتاً مربوط به کارمندانی است که در آغاز خدمت قرار می گیرند. به علاوه قانون مدیریت خدمات کشوری در هیچ جا به دستگاه اجرایی اختیار نداده است که بتواند محل جغرافیایی کارمندان را تغییر دهند بلکه در ابتدای خدمت محل را تعیین نمایند.) و همچنین آقای حمید جهان سیر طی دادخواست جداگانه ای اظهار داشته است که: (اخیراً رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با صدور ابلاغیه شماره 77638/108 ـ 25/10/1389 در اقدامی غیراداری محل خدمت 25 ساله مرا از رشت به یکی از مراکز خدمت روستایی سیا ل تغییر داده است. نظر به این که ماده 19 مصوبه 20461/44295 ـ 31/1/1389 هیات ان مورد استناد ابلاغیه مذکور می باشد و ماده 19 آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری ، دارای ایرادات و مغایرتهای قانونی زیادی است که به شرح ذیل جهت رسیدگی و امعان نظر تقدیم می گردد ، ابطال ماده 19 آیین نامه مذکور و به تبع آن ابطال ابلاغیه فوق الذکر یا (جابجایی محل خدمت) را خواهانم . 1- تغییر مفاد و متن قانون توضیح این که مجموعه مواد آیین نامه مذکور در مورد مأموریت کارکنان ت از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر است اما ماده 19 آن اختصاص به تغییر جغرافیایی محل خدمت کارکنان ت دارد. متن کامل ماده 19 آیین نامه اجرایی به قرار ذیل است: (با توجه به مفاد تبصره (4) ماده (45) قانون ، تغییر جغرافیایی خدمت کارمندان رسمی در واحدهای تشکیلاتی دستگاه در سطح کشور ، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی از اختیارات دستگاه اجرایی ذی ربط است) اما تبصره 4 ماده 45 قانون مطلب دیگری را بیان می کند. تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری: (تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارکنان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد)با اندکی دقت ملاحظه می گردد که تصویب کنندگان آیین نامه اجرایی متن صریح و شفاف قانون را به دلخواه خود تغییر دادند به طوری که (تعیین محل خدمت) در تبصره 4 ماده 45 قانون را به (تغییر محل جغرافیایی خدمت) در ماده 19 آیین نامه مبدل کرده اند و این تفاوت و تمایز دو عبارت در آیین نامه اجرایی و قانون مفهوم و منطوق جداگانه ای را به دنبال دارد و معنای ی انی ندارد. تبصره 4 ماده 45 از دو موضوع مشخص: 1ـ تعیین محل خدمت کارمند 2ـ شغل مورد تصدی کارمند ، می گوید و با توجه به سیاق جمله و مفهوم آن این گونه استنباط می گردد که آن 2 عمل می بایستی در ابتدای خدمت کارمند صورت پذیرد و نه در طول دوره خدمت اداری و هر زمان که مسئول مربوطه اراده نماید محل خدمت کارمند را تغییر دهد. این موضوع با توجه به ترتیب قرار گرفتن ماده 45 و تبصره های آن در ابتدای فصل هفتم استخدامِ قانون به خوبی منظور قانونگذار اولیه را نمایان می سازد و شک و شبهه ای در فهم آن باقی نمی ماند. 2ـ تناقض آیین نامه اجرایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری همان طوری که توضیح داده شد تغییر متن قانون از (تعیین محل خدمت) به (تغییر محل جغرافیایی خدمت) در آیین نامه اجرایی ، مغایرت دیگری نیز ایجاد می نماید و آن تناقض و تعارض ماده 19 آیین نامه با یکی از شقوق ماده 9 (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) است.قسمت (هـ) ماده 9 در فصل مجازات (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) از (تغییر محل جغرافیایی خدمت) به عنوان یک تنبیه اداری نام می برد.در حالی که ماده 19 آیین نامه اجرایی (تغییر محل جغرافیایی خدمت) را به عنوان یک عمل مرسوم اداری عنوان می کند. بدیهی است که معنا و مفاد قانون و آیین نامه اجرایی همزمان نمی تواند هم تنبیه باشد و هم یک عمل مرسوم و قابل احترام اداری و جمع دو نقیض محال است به قول منطقیون (النقیضان لا یجتمعان) و در تعارض آیین نامه با قانون ، این آیین نامه است که می بایستی ابطال گردد. 3ـ نداشتن مجوز و اختیار تصویب آیین نامه مهمترین و بزرگترین مغایرت ماده 19 آیین نامه که در واقع تخلف بسیار آشکاری است این است که اصولاً مقام تصویب کننده آیین نامه به هیچ وجه اختیار و مجوز لازم برای نوشتن آیین نامه در خصوص تبصره 4 ماده 45 را نداشته است.در تعریف آیین نامه آمده است (آیین نامه عبارت است از مقرراتی که برای تسهیل اجرای قانون و تشریح آن توسط مرجعی که در قانون پیش بینی شده است وضع می گردد) بدیهی است مهمترین رکن تصویب آیین نامه مجوز و اختیاری است که قانونگذار به مقام وضع کننده آیین نامه می دهد. بنابراین وضع و تصویب آیین نامه اجرایی بدون مجوز قانونی فاقد وجاهت قانونی است. مجوز و اختیار وضع تصویب نامه یا آیین نامه و تعیین مرجع وضع کننده معمولاً در پایان تبصره یا ماده و یا فصل قانون به روشنی نوشته می شود در خصوص آیین نامه مذکور این مجوز و اختیار در خصوص تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 داده شده است اما در خصوص تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری قانونگذار اصلی هیچ گونه اجازه ای جهت نوشتن آیین نامه اجرایی نداده است. چنان که در عنوان آیین نامه نیز اشاره ای به آن نشده است ، بنابراین با توجه به مراتب فوق و این که تصویب و اجرای ماده 19 آیین نامه اجرایی شماره 20461/44295 مورخ 31/1/1389 هیات ان وج مقام تصویب کننده از اختیار خود در وضع آیین نامه است و موضوع مصداق بارز بخش 1 ماده 19 قانون دیوان عد اداری است ، از هیات عمومی دیوان عد اداری ابطال ماده 19 (آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری) را در راستای مدلول ماده 42 قانون دیوان عد اداری خواهانم.) در پاسخ به شکایت مذکور ، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی ت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 188339/12113ـ 17/9/1389 توضیح داده است که: (1ـ تصویب نامه فوق الذکر در هیات بررسی و تطبیق مصوبات ت با قوانین مطرح گردیده و طی نامه شماره 39241هـ/ب ـ 16/6/1389 ریاست مجلس شورای ی صرفاً ماده (2) آن مورد ایراد قرار گرفته است. 2- عبارت (تعیین محل خدمت و شغل) در تبصره (4) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386) به طور اطلاق و بدون قیدو حصر آمده و بنابراین ناظر بر تمامی دوران استخدامی مستخدم می باشد. 3ـ ماده (19) تصویب نامه شماره 20461/44295 و بند (الف) ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات تی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالع (مصوب 1359) ناظر بر دو موضوع متفاوت هستند.توضیح این که ماده 19 تصویب نامه در مورد تغییر محل جغرافیایی خدمت در واحدهای تشکیلاتی همان دستگاه در سطح کشور حکم داده است ، حال آن که بند (الف) ماده واحده لایحه قانونی ناظر بر انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به شرکتها و مؤسسات تی مستثنی شده از قانون مزبور و شهرداری تهران می باشد. بنا به مراتب فوق رد شکایت تقدیمی مورد استدعاست.) هیات عمومی دیوان عد اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا ، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی ، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.مشاهده متن کامل ...
نخیر....حساب کت هم هست...
درخواست حذف اطلاعات

یکی گره روسری شو شل کرد رفت جلو دوربین ؛ واسه لایک......

.

.

.

هنگام می و فصل گل و گشت (و جانم گشت و خداگشت و) چمن شد دربار بهاری تهی از زاغ و (جانم زاغ و خدا زاغ و) زغن شد از ابر کرم خطه ی ری رشک ختن شد دلتنگ چو من مرغ (جانم مرغ) قفس بهر وطن شد چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ از خون جوانان وطن لاله دمیده / ۲ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از خون جوانانِ وطن لاله دمیده از ماتم سرو قدشان سرو خمیده در سایه ی گل بلبل از این غصه خزیده گل نیز چو من در غ مشان جامه دریده چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ خواب اند ان و اب اند ان بردند به سرقت همه سیم و زر ایران ما را نگذارند به یک خان هی ویران یارب بستان داد فقیران ز ان چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن مشتی گرت از خاک وطن هست به سر کن غیرت کن و شه ی ایام بتر کن اندر جلو تیر عدو سپر کن چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ از دست عدو ناله ی من از سرِ درد است شه هر آن کند از مرگ، نه مرد است جا نبازی عشاق نه چون بازی نرد است از خون جوانان وطن لاله دمیده / ۳ مردی اگرت هست کنون وقت نبرد است چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ عارف ز ازل تکیه بر ایام نداد هست جز جام به دست چو خیام نداده ست دل جز به سر زلف دلآرام نداده ست صد زندگی ننگ به یک نام نداده ست چه کج رفتاری ای چرخ، چه بدکرداری ای چرخ، سرِ کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ نه دین داری نه آیین داری (نه آیین داری) ای چرخ


.
.
.
.
.
.
.
.
.

یکی بند پوتینشو سفت کرد رفت رو مین واسه خاک....


لعنت خدا بر هرچی وطن فروشه


در همیشه رو یه لنگه نمیچرخه


نخیر....حساب کت هم هست....

*********************************************

منبع:http://hejabpix. /مشاهده متن کامل ...
نتایج انتخابات شورای شهر
درخواست حذف اطلاعات
ر حال بروزرسانی
خبرگزاری میزان- نتایج پنجمین دوره شورای ی شهر بعد از شمارش آرا اعلام شد.
 
به گزارش خبرنگار گروه  خبرگزاری میزان، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبشهت با مشارکت بالای مردم کشور انجام شد.
 
نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای شهر+ لیست استان‌ها 
 

 

شمارش آرای انتخابات شورای شهر آغاز شده و در صورت اعلام نتایج در این خبر بروز رسانی خواهد شد.

 

*استان آذربایجان شرقی:

نتایج انتخابات شورای شهر آذرشهر

******************************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر اهر

فرماندار اهر با اشاره به نتایج قطعی انتخابات شورای شهر اهر اظهار داشت: نفرات نخست تا هفتم شورای این شهر به ترتیب مشخص شدند.   وی افزود: ابوالفضل بابایی دایلاری با 5102 رای، اصغر فتح زاده با 4609 رای، بهبود سعادتی با 4146 رای، بهبود جعفری با 3785 رای، صمد علی اکبرزاده با 2762 رای، میرجلال با 2651 رای و راضیه عباسی با 2622 رای به ترتیب نفرات اول تا هفتم اصلی شورای شهر اهر هستند.
 
آقایان علی اسحقی با 2449 رای و محمود سعادتی با 2365 رای به ترتیب نفرات علی البدل شورای شهر اهر هستند.

شمارش آرای انتخابات شورای شهر آغاز شده و در صورت اعلام نتایج در این خبر بروز رسانی خواهد شد.

 

*استان آذربایجان شرقی:

نتایج انتخابات شورای شهر آذرشهر

******************************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر اهر

فرماندار اهر با اشاره به نتایج قطعی انتخابات شورای شهر اهر اظهار داشت: نفرات نخست تا هفتم شورای این شهر به ترتیب مشخص شدند.   وی افزود: ابوالفضل بابایی دایلاری با 5102 رای، اصغر فتح زاده با 4609 رای، بهبود سعادتی با 4146 رای، بهبود جعفری با 3785 رای، صمد علی اکبرزاده با 2762 رای، میرجلال با 2651 رای و راضیه عباسی با 2622 رای به ترتیب نفرات اول تا هفتم اصلی شورای شهر اهر هستند.
 
آقایان علی اسحقی با 2449 رای و محمود سعادتی با 2365 رای به ترتیب نفرات علی البدل شورای شهر اهر هستند.
 
****************** 
 
 
 

نتایج انتخابات شورای شهر اسکو

نتایج انتخابات شورای شهر بستان آباد

نتایج انتخابات شورای شهر بناب

نتایج انتخابات شورای شهر تبریز

نتایج انتخابات شورای شهر جلفا

نتایج انتخابات شورای شهر چاراویماق

نتایج انتخابات شورای شهر خداآفرین

نتایج انتخابات شورای شهر سراب

نتایج انتخابات شورای شهر شبستر

نتایج انتخابات شورای شهر عجب شیر

نتایج انتخابات شورای شهر کلیبر

نتایج انتخابات شورای شهر مراغه

نتایج انتخابات شورای شهر مرند

نتایج انتخابات شورای شهر ملکان

نتایج انتخابات شورای شهر میانه

نتایج انتخابات شورای شهر ورزقان

نتایج انتخابات شورای شهر هریس

نتایج انتخابات شورای شهر هشترود

نتایج انتخابات شورای شهر هوراند

 

نتایج انتخابات شورای شهر استان آذربایجان غربی:

نتایج انتخابات شورای شهر ارومیه

نتایج انتخابات شورای شهر اشنویه

نتایج انتخابات شورای شهر بوکان

نتایج انتخابات شورای شهر پیرانشهر

نتایج انتخابات شورای شهر تکاب

نتایج انتخابات شورای شهر خوی

****************************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر چای

مرتضی اصغری  با تشریح نتایج انتخابات شوراهای ی شهر و روستا اظهار کرد: بر اساس شمارش آرای مردم، میر توحید حسینی نام پدر میرکمال 5036 رأی، رسول کریمی چرکندی نام پدر بهرام 4966 رأی، بتول احمدی خانقاهی نام پدر کرم  3147 رأی، رعنا ولی زاده نام پدر عین اله 2898 رأی و حسین نام پدر علی‌اصغر 2769 رأی به‌عنوان اعضای اصلی شورای شهر چای مشخص شدند.اعضای علی‌البدل شورای ی شهر چای نیز اله وردی نام پدر علی با 2768 رأی، مهدی عظیمی نام پدر اوروجعلی با 2493 رأی و زیور صنعتی نام پدر قلی  با 2433 رأی مشخص شدند.

******************************** 

 

نتایج انتخابات شورای شهر شوط

نتایج انتخابات شورای شهر پلدشت

نتایج انتخابات شورای شهر سردشت

نتایج انتخابات شورای شهر سلماس

نتایج انتخابات شورای شهر شاهین‌دژ

نتایج انتخابات شورای شهر ماکو

نتایج انتخابات شورای شهر مهاباد

نتایج انتخابات شورای شهر میاندوآب

نتایج انتخابات شورای شهر نقده

 

*استان اردبیل:

نتایج انتخابات شورای شهر اردبیل

*************************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر بیله‌سوار

فرماندار شهرستان بیله‌سوار گفت: نتایج شمارش آرای شوراهای ی شهر و روستا در بیله‌سوار مشخص شد.براساس شمارش آرای ماخوذه از صندوق‌های رای‌گیری یاور سجودی با سه هزار و 177 رای، سیدرسول فاطمی با دو هزار و 826 رای، حسن پورمیرضا با دو هزار و 769 رای، کارگر با دو هزار و 367 رای و عالیه هژیر با دو هزار و 301 رای به شورای شهر بیله‌سوار راه یافتند.

 
 
************************ 
 

نتایج انتخابات شورای شهر پارس‌آباد

 فرماندار شهرستان پارس‌آباد گفت: از مجموع 213 هزار و 126 رای ماخوذه از صندوق‌های رای ساسان ورزند 13 هزار و 653 رای، هوشنگ نوروزی 9 هزار و 746، محمدرضا شی ور 88 هزار و 616، بهروز عبداللهی 7 هزار و 993، کریم سربلند 7 هزار و 696، پویا مجرد 6 هزار و 896، و خانش عیوض‌زاده 6 هزار و 604 رای را ب د.بهروز فخیمی با 6 هزار و 565، اسدالله مستانه گوی شام با 6 هزار و 7 رای، کریم ارژنگی عربلو با 6 هزار و 30، صمد نوری با 5 هزار و 811 رای و سارا برزگر نیز با 5 هزار و 756 رای توانستند به عنوان اعضای علی‌البدل به شورای شهر پارس‌آباد راه یابند.

فرماندار شهرستان پارس‌آباد بیان کرد: علاوه بر پارس‌آباد  33 نفر در اصلاندوز، 15 نفر در تازه‌کند و 16 نفر در شهر  ‌آباد نامزد شوراهای ی شهر شده بودند که در هر یک از این ا  پنج نفر به عنوان اعضای اصلی شورا انتخاب شده‌اند.

******************************** 
 
 

نتایج انتخابات شورای شهر خلخال

********************************* 
 

نتایج انتخابات شورای شهر سرعین

فرماندار شهرستان سرعین گفت: براساس آرای شمارش شده صادق احمدپور، اکبر مینایی، محمود زنده‌دل، ناصر محمدی و حسن اسدی به عنوان اعضای منتخب پنجمین دوره شورای شهر سرعین معرفی شدند. 
 
 
************************************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر کوثر

نتایج انتخابات شورای شهر گرمی

فرماندار شهرستان گرمی گفت: براساس مجموع آرای اخذ شده علی  میکاییلی 4 هزار و 621 رای، علی تخواه 4 هزار و 475 رای، بهمن قهرمان‌زاده 4 هزار و 339 رای، عباس عزیزی 4 هزار و 286 رای، ابراهیم محققی 3 هزار و 371 رای، نرگس خاقانی 3 هزار و 355 رای، سجاد کریمی 3 هزار و 257 رای، عیسی عزیزپور 3 هزار و 156 رای، علی نوروزی 3 هزار و 49 رای و رسول بخشنده دو هزار و 839 رای ب د. 
 
********************* 
 

نتایج انتخابات شورای شهر مشگین‌شهر

نتایج انتخابات شورای شهر نمین

نتایج انتخابات شورای شهر نیر

 

* استان اصفهان

نتایج انتخابات شورای شهر آران و بیدگل

نتایج انتخابات شورای شهر مرکزی

نتایج انتخابات شورای شهر کویرات

*********************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر اردستان

فرماندار اردستان  اسامی منتخبان شورای شهر این شهرستان را به شرح زیر اعلام کرد: علیرضا شریف‌زاده،سید منیر عق ،سید ولی‌الله صمیمی،روح‌الله جلالی،نادر یزدان‌بخش

***************************** 

 

نتایج انتخابات شورای شهر زواره

نتایج انتخابات شورای شهر اصفهان

نتایج انتخابات شورای شهربرخوار

نتایج انتخابات شورای شهر تیران و کرون

نتایج انتخابات شورای شهر بویین و میاندشت

نتایج انتخابات شورای شهر چادگان

*************************************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر ‌شهر

نتایج نهایی انتخابات شواری شهر شهرستان ‌شهر، توسط فرمانداری این شهرستان اعلام شد که اسامی منتخبان به شرح زیر است:  اکبر حاجی حیدری ورنوسفادرانی با 26153 رای   داود وطن‌خواد با 21828 رای  عبدالله کیانی 18812 رای   منیژه مردانی 14418 رای   لطفی فروشانی 14199 رای   عبدالرضا عباسی 12944 رای   حسین رحیمی 12792 رای   حسین غفوری اسفریزی 12615 رای   محمدعلی پورشریعت 12359 رای   این 9 نفر به صورت مستقیم به شورای شهر ‌شهر راه یافتند و 6 نفر دیگر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.

********************************* 
 
 

نتایج انتخابات شورای شهر خوانسار

نتایج انتخابات شورای شهر خور و بیابانک

نتایج انتخابات شورای شهر سمیرم

نتایج انتخابات شورای شهر شاهین‌شهر و میمه

نتایج انتخابات شورای شهر شهرضا

نتایج انتخابات شورای شهر دهاقان

نتایج انتخابات شورای شهر ف

نتایج انتخابات شورای شهر فریدون‌شهر

نتایج انتخابات شورای شهر فلاورجان

************************************ 
 

نتایج انتخابات شورای شهر کاشان

اسامی اعضای شورای ی شهر کاشان به شرح زیر است:

1- سید مهدی ناظم رضوی با 53189 رای، 2- مصطفی یل با 31274 رای،3- علی هاشمی طاهری با 22485 رای،4-مجید شمس با 21359 رای، 5-علیرضا پورعسگری با 20375 رای، 6- علیرضا مفرح با 19910 رای،7- حسین علی با 18546 رای،8- علی رسول زاده با 17789 رای،9- عفت پدرام فر با 17587 رای

 
 
************************************ 
 

نتایج انتخابات شورای شهر گلپایگان

تایج نهایی انتخابات شواری شهر گلپایگان، توسط فرمانداری این شهرستان اعلام شد که اسامی منتخبان به شرح زیر است:

حسین زاهدی 7980 رأی

طاهره خوشنویسان 5864 رأی

مسعود اسکندری 5796 رأی

سینا ناظمی 4949 رأی

معصومه قربانی 4352 رأی

احمد افتخاری 3629 رأی

حمید نوروزی 3371 رأی

***********************************
 

نتایج انتخابات شورای شهر مبارکه

نتایج انتخابات شورای شهر نایین

نتایج انتخابات شورای شهر نجف‌آباد

نتایج انتخابات شورای شهر نطنز

 

*استان البرز:

نتایج انتخابات شورای شهر البرز

نتایج انتخابات شورای شهر کرج

نتایج انتخابات شورای شهر ساوجبلاغ

نتایج انتخابات شورای شهر نظرآباد

 
 
******************************************* 
 

نتایج انتخابات شورای شهر طالقان

فرماندار طالقان با بیان اینکه در شورای شهر طالقان 5 نفر انتخاب شده‌اند، ادامه داد: به ترتیب ب بیشترین آرا، سیدحسن میرحسینی، شعیب‌الله فرامرزی، حمیرا موقیمی، نادر صادقیان و حامد صادقیان انتخاب شدند.  وی با اشاره به اعضاء علی‌البدل شورای شهر طالقان، بیان کرد: 3 نفر به عنوان علی‌البدل انتخاب شدند که شامل محمد رفیع‌عقبایی، سیدابوالفضل قاضی‌میرسعید و حسن ربیعی هستند.
 
************************************ 
 

نتایج انتخابات شورای شهر اشتهارد

نتایج انتخابات شورای شهر فردیس

 

* استان ایلام:

نتایج انتخابات شورای شهر ایلام

**************************

نتایج انتخابات شورای شهر دره شهر

فرماندار دره‌شهر نتایج اخذ رأی انتخابات شورای شهر دره شهر را به شرح زیر اعلام کرد.  اعضای اصلی: 1- عبدالرحیم کرم خدائی مشهور به حاج عبدل فرزند رحیم دارای 6803 رأی 2- اسمعیل کریمی نیا فرزند بیگلر دارای  4265 رأی 3- میثم خدارحمی فرزند رحم خدا دارای  3212 رأی 4-  هوشیار هنجاری فرزند رضا دارای 3060 رأی 5-  سید رامین رحیمی فرزند سید کاکامراد  دارای 2844 رأی  اعضای علی البدل: 1-  همایون نیازی زینیوندی فرزند غلام دارای  2743 رأی 2- فرهاد شادیوند نام  پدر نادعلی دارای 2522 رأی 3-مسعود خسروی نام پدر مراد دارای 2514 رأی.
 
 
همچنین نتایج اخذ رأی انتخابات شورای شهر ماژین به شرح زیر است:

اعضای اصلی: شفیع زاده نام پدر هوشنگ دارای 478 رأی، فرزداد طاهری نام پدر اسفندیار دارای 453 رأی،  محمد صفری نام پدر صید حیدر دارای 450 رأی،  عصمت اله کهزادوند نام پدر نامدار دارای 408،  هوشنگ کرمی نام پدر مسخعلی دارای 395 رأی

 و اعضای علی‌البدل به شرح زیر است:مجتبی آرمند نام پدر حسین دارای 393 رأی، مرتضی بستام نام پدر مهدی دارای 381 رأی،حافظ اسدی نام پدر چنار دارای 367 رأی

 
******************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر ایوان

نتایج انتخابات شورای شهر دهلران

نتایج انتخابات شورای شهر آبدانان

***************************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر ملکشاهی

فرماندار ملکشاهی اسامی منتخبان شورای ی شهر ارکواز ملکشاهی را به شرح زیر اعلام کرد:احمدعبدالی                 3148 رای، موسی علی اکبر پور    2510 رای،فرشاد غلامی              2462 رای،سلیمان جمشیدی          2235 رای،صالح نژاد            2216 رای.

**************************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر مهران

نتایج انتخابات شورای شهر شیروان و چرداول

نتایج انتخابات شورای شهر ملکشاهی

نتایج انتخابات شورای شهر دره‌شهر

نتایج انتخابات شورای شهر آبدانان

 

*استان بوشهر:

نتایج انتخابات شورای شهر بوشهر

نتایج انتخابات شورای شهر تنگستان

نتایج انتخابات شورای شهر جم

نتایج انتخابات شورای شهر دشستان

نتایج انتخابات شورای شهر دشتی

نتایج انتخابات شورای شهر دیر

نتایج انتخابات شورای شهر دیلم

نتایج انتخابات شورای شهر عسلویه

نتایج انتخابات شورای شهر کنگان

نتایج انتخابات شورای شهر گناوه

 

*استان تهران:

نتایج انتخابات شورای شهر دماوند

نتایج انتخابات شورای شهر شهر

نتایج انتخابات شورای شهر فیروزکوه

نتایج انتخابات شورای شهر پردیس

نتایج انتخابات شورای شهر ری

نتایج انتخابات شورای شهر رباط کریم

نتایج انتخابات شورای شهر شمیرانات

نتایج انتخابات شورای شهر تهران

نتایج انتخابات شورای شهر ورامین

نتایج انتخابات شورای شهر پاکدشت

نتایج انتخابات شورای شهر پیشوا

نتایج انتخابات شورای شهر شهریار

نتایج انتخابات شورای شهر ملارد

نتایج انتخابات شورای شهر قدس

نتایج انتخابات شورای شهر بهارستان

نتایج انتخابات شورای شهر قرچک

 

*استان چهارمحال و بختیاری:

نتایج انتخابات شورای شهر اردل

نتایج انتخابات شورای شهر بورجن

نتایج انتخابات شورای شهر فارسان

نتایج انتخابات شورای شهر کوهرنگ

********************************* 
 

نتایج انتخابات شورای شهر لردگان

ابوالقاسم کریمی اظهار داشت: اسامی 5 عضو شورای شهر لردگان مشخص شد. اسامی 5 عضو شورای شهر لردگان شامل مهدی محمودی، جلیل پیران، رسول ، حسنی و یوسف نادری است. 

 
************************** 
 
نتایج انتخابات شورای شهر شهرکرد

فرماندار شهرکرد  اظهار داشت: اسامی نهایی 7 عضو شورای شهر شهرکرد و اعضای علی‌البدل مشخص شد. مرجان دادیی د ردی با 15 هزار و 522 رأی، فرهاد رئیسی د ردی با 12 هزار و 8 رأی، مصطفی حیدری با 9 هزار و 526 رأی، طیبه شریفی با 9 هزار و 21 رأی، حیدر علیپور با 8 هزار و 366 رأی، حمید فتح‌الهی با 7 هزار و 768 رأی و علیرضا توکلی با 6 هزار و 787 رأی به عنوان اعضای اصلی شورای شهر شهرکرد انتخاب شدند.

وی بیان کرد: قلی بلالی د ردی با 6 هزار و 344 رأی، کاظم صالحیان د ردی با 6 هزار و 146 رأی، قهرمان آماره با 5 هزار و 656 رأی، فرج‌الله ارژنگ با 5 هزار و 654 رأی و غلامحسین سقایی د ردی با 5 هزار و 388 رأی به عنوان اعضای علی‌البدل مشخص شدند.

**************************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر سامان

 

*استان اسان جنوبی:

نتایج انتخابات شورای شهر بیرجند

نتایج انتخابات شورای شهر فردوس

نتایج انتخابات شورای شهر طبس

نتایج انتخابات شورای شهر قائنات

نتایج انتخابات شورای شهر نهبندان

نتایج انتخابات شورای شهر سربیشه

نتایج انتخابات شورای شهر درمیان

نتایج انتخابات شورای شهر سرایان

نتایج انتخابات شورای شهر بشرویه

نتایج انتخابات شورای شهر زیرکوه

نتایج انتخابات شورای شهر خوسف

 

*استان اسان رضوی

نتایج انتخابات شورای شهر مشهد

نتایج انتخابات شورای شهر نیشابور

****************************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر سبزوار

فرماندار سبزوار اظهار داشت: قربانعلی کل میشی، علی اکبر فروغی، علی اصغر محمدی، زهرا بخشی، علی ارغیانی، مسعود پسندیده، ذبیح الله آرمین، کاظم کرامت و حسین بروغنی به عنوان اعضای شورای شهر سبزوار انتخاب شدند.

*********************

 

نتایج انتخابات شورای شهر تربت حیدریه

نتایج انتخابات شورای شهر تربت جام

نتایج انتخابات شورای شهر کاشمر

نتایج انتخابات شورای شهر تایباد

نتایج انتخابات شورای شهر چناران

نتایج انتخابات شورای شهر سرخس

نتایج انتخابات شورای شهر درگز

نتایج انتخابات شورای شهر فریمان

 
******************************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر گناباد

محمد‌علی نبی‌پور اظهار داشت: انتخابات شورای شهر گناباد همزمان با سراسر کشور برگزار و منتخبان مردم در این شورا مشخص شدند. براساس شمارش آراء، سید حسین پورهاشمی شهری و سیدعلی اکبر آقایی، هادی رفیع و شیما یوسف‌پور و علیرضا موحد به عنوان اعضای شورای ی شهر گناباد انتخاب شدند.

************************ 

 

نتایج انتخابات شورای شهر خاف

نتایج انتخابات شورای شهر بردسکن

نتایج انتخابات شورای شهر طرقبه ش ز

نتایج انتخابات شورای شهر مه‌ولات

نتایج انتخابات شورای شهر نیشابور

نتایج انتخابات شورای شهر جوین

نتایج انتخابات شورای شهر بجستان

نتایج انتخابات شورای شهر خلیل آباد

نتایج انتخابات شورای شهر زاوه

نتایج انتخابات شورای شهر چناران

نتایج انتخابات شورای شهر خواف

نتایج انتخابات شورای شهر با ز

نتایج انتخابات شورای شهر جغتای

نتایج انتخابات شورای شهر کلات

نتایج انتخابات شورای شهر رشت خوار

نتایج انتخابات شورای شهر فیروزه

نتایج انتخابات شورای شهر کاشمر

نتایج انتخابات شورای شهر خوشاب

نتایج انتخابات شورای شهر نیشابور

نتایج انتخابات شورای شهر گناباد

نتایج انتخابات شورای شهر درگز

نتایج انتخابات شورای شهر قوچان

 

* اسان شمالی

نتایج انتخابات شورای شهر مانه و سملقان

نتایج انتخابات شورای شهر اسفراینپ

نتایج انتخابات شورای شهر بجنورد

نتایج انتخابات شورای شهر ج

نتایج انتخابات شورای شهر شیروان

نتایج انتخابات شورای شهر فاروج

نتایج انتخابات شورای شهر گرمه

نتایج انتخابات شورای شهر رازوجرگلان

 

*استان خوزستان

نتایج انتخابات شورای شهر آغاجری
فرماندار آغاجاری اسامی منتخبان شورای ی شهر آغاجاری را اعلام کرد. اعضای اصلی عبارتند از:  کورش سالاری 2570 رای  سید عیسی حسینی خیاط 1920 رای  عبدالرسول سلیمانی حصاری 1818 رای  مسعود زنگنه  1517 رای  سید سعید فولادی وندا 1495 رای  اعضای علی‌البدل:  مهدی جرتنی 1464 رای  ابراهیم قدیمی 1353 رای  محسن پورخلیلاوی 1334 رای 
 
 
 
*********************************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر آبادان

******************************* 
 
ولی‌الله حیاتی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مشهر و رئیس حوزه انتخابات شهرستان مشهر نتیجه انتخابات پنجمین دوره شورای ی شهر مشهر را بدین شرح اعلام کرد:  اعضای اصلی:  محمد جواد بچاری با 4686 رای  سامری با 4541 رای  موسی مطوری جزیره با 3924 رای  علی بندری با 3847 رای  میلاد پورحمزاوی با 3829 رای  حاتم بندری با 3808 رای   فا ربیعی با 3717 رای   اعضای علی البدل:  سید منصور فا ی با 3476 رای  احمدرضا یونس زاده با 3468 رای  احمد بوعذار با 3302 رای  مجید حیدری با 3301 رای  عادل چلداوی با 3175 رای
 
 
************************************* 
 

نتایج انتخابات شورای شهر شوش

نتایج انتخابات شورای شهر امیدیه

نتایج انتخابات شورای شهر مشک

نتایج انتخابات شورای شهر اهواز

نتایج انتخابات شورای شهر ایذه

نتایج انتخابات شورای شهر باغ ملک

نتایج انتخابات شورای شهر دشت آزادگان

نتایج انتخابات شورای شهر ماهشهر

نتایج انتخابات شورای شهر بهبهان

***************************** 
 
نتایج انتخابات شورای شهر  حمیدیه
 
فرماندار شهرستان حمیدیه لیست نهایی اعضای اصلی پنجمین دوره شورای شهر حمیدیه را اعلام کرد.   اعضای اصلی عبارتند از:  احمد آلبوعبید 3115 رای  عدنان سیاحی 2386 رای  عبدالکریم سیلاوی مقدم 2354 رای  عبدالله عبیاوی 2301 رای  نصره سواری 2029 رای
 
 
******************************* 
 

 

نتایج انتخابات شورای شهر گتوند

گتوند اعضای پنجمین شورای شهر خود را شناخت. مریم فتاحی با 3هزار و 323 رأی، محراب مرادی‎سلطانی با 3هزار و 61 رأی، حمید ی با 2هزار و 990 رأی، جبار سلامی با 2هزار و 558 رأی و صادق علیدادی با 2 هزار و 537 رأی به عنوان اعضای شورای شهر گتوند انتخاب شده‌اند. 
 
************************** 
 

 

نتایج انتخابات شورای شهر دزفول

نتایج انتخابات شورای شهر شادگان

نتایج انتخابات شورای شهر رامشیر

نتایج انتخابات شورای شهر رامهرمز

نتایج انتخابات شورای شهر هویزه

********************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر هندیجان

س رست فرمانداری هندیجان اظهار کرد: محسن شعبانی با 4 هزار و 170 رأی، فاروق جنتی با 3 هزار و 414 رأی، عبدالنبی گشتیل با 29 هزار و 65 رأی، عباس غزالی با 28 هزار و 80 رأی و غلامعباس فدعمی با 25 هزار و 50 رأی به عنوان اعضای اصلی شورای شهر و روستای هندیجان انتخاب شدند.
 
*************************** 
 
 

نتایج انتخابات شورای شهر شوشتر

نتایج انتخابات شورای شهر باوی

نتایج انتخابات شورای شهر باغ ملک

نتایج انتخابات شورای شهر کا

نتایج انتخابات شورای شهر لالی

نتایج انتخابات شورای شهر مسجد سلیمان

نتایج انتخابات شورای شهر هفتگل

 

*استان زنجان

نتایج انتخابات شورای شهر زنجان

نتایج انتخابات شورای شهر ابهر

نتایج انتخابات شورای شهر م دره

نتایج انتخابات شورای شهر خدابنده

نتایج انتخابات شورای شهر سلطانیه

**************************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر طارم

فرماندار طارم گفت: شمارش آرا در شهرستان طارم به پایان رسیده و اسامی شورای شهر آببر اعلام شده است.

وی بیان کرد: عابدین احمدی، اسماعیل زمانی، م ، جلیل جعفری و حسین حیدری به ترتیب حائز اکثریت آرا شدند.

*********************** 
 
 

نتایج انتخابات شورای شهر ماه نشان

نتایج انتخابات شورای شهر ایجرود

 
******************************** 
 

 

*استان سمنان

نتایج انتخابات شورای شهر سمنان

فرماندار سمنان اظهار داشت: سید مسعود سیادتی با ب 17 هزار و 511 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت. مجید نظری به‌عنوان نفر دوم 12 هزار و 276 رأی ب کرد.مهدی اسانیان نیز با ب 11 هزار و 804 رأی نفر سوم شد. محمد همتی با 111 هزار و 520 رأی چهارمین نفر و عباس آلبویه و عباس طالب بیدختی به ترتیب با ب 10 هزار و  10 و 92399 رأی به‌عنوان نفرات پنجم و ششم پنجمین دوره شورای ی شهر سمنان شناخته شدند.محمد زحمتکش نیز توانست 8485 رأی ب کرده و به‌عنوان هفتمین و آ ین نفر راهی شورای ی شهر سمنان در دوره پنجم شود.
 
**************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر شاهرود

******************************* 
 

نتایج انتخابات شورای شهر دامغان

علی‌اصغر مجد اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای ی شهر دامغان، مجتبی ایمانیان با ب 81666 رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.  وی از ب 6987 رأی از سوی خسرو فولادیان به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای ی شهر دامغان خبر داد و افزود: رضا ناصری نیز با ب 6342 رأی به‌عنوان نفر سوم شورای ی شهر دامغان در دوره پنجم شناخته شد. در انتخابات روز گذشته سید محمود حسینی پور موفق شد تا 5772 رأی از مردم دامغان ب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای ی شهر دامغان در دوره پنجم شود. علی حسن بیگی و سید ماکان تر به ترتیب با ب 4815 و 4780 رأی به‌عنوان نفرات پنجم و ششم پنجمین دوره شورای ی شهر دامغان شناخته شدند. رضا زارع زاده نیز توانست 4558 رأی ب کرده و به‌عنوان هفتمین و آ ین نفر راهی شورای ی شهر دامغان در دوره پنجم شود. 
 
******************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر گرمسار

نتایج انتخابات شورای شهر مهدی‌شهر

نتایج انتخابات شورای شهر سرخه

نتایج انتخابات شورای شهر آرادان

نتایج انتخابات شورای شهر میامی

 

*استان سیستان و بلوچستان

نتایج انتخابات شورای شهر زاهدان

نتایج انتخابات شورای شهر فنوج

نتایج انتخابات شورای شهر ایرانشهر

نتایج انتخابات شورای شهر زابل

نتایج انتخابات شورای شهر سرابان

 
 
************************ 
 

نتایج انتخابات شورای شهر سیب و سوران

عبدالصمد عیسی‌زاده اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای ی شهر سیب و سوران، حامد محمدی سوران با ب 2 هزار و 98 رأی به عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.عبدالرضا کبدانی با ب 2 هزار و 46 رأی به عنوان نفر دوم انتخاب شد و عبدالحمید یزدانی نیز با ب یک هزار و 800 رأی به عنوان نفر سوم شورای شهر سیب و سوران در دوره پنجم شناخته شد. ادهم دهقان خلد موفق شد تا با ب یک هزار و 636 رأی به عنوان چهارمین نفرشناخته شود .ابراهیم جهانی نیز با ب یک هزار و 618 رأی به عنوان نفر پنجم و فرشید باهورزهی، عبدالرحیم رضازهی و هوشنگ ملازهی به ترتیب با 1383، 1273 و 1179 رأی به عنوان اعضای علی البدل شورای ی شهر سیب و سوران تعیین شدند. 

***************** 
 
 

نتایج انتخابات شورای شهر نیکشهر

نتایج انتخابات شورای شهر چابهار

نتایج انتخابات شورای شهر قصرقند

************************************ 
 

نتایج انتخابات شورای شهر دلگان

فرماندار دلگان با اشاره به اینکه از مجموع 5 هزار و 438 رأی اخذ شده برای شورای شهر دلگان 5 هزار و 392 رأی صحیح اعلام شده، اظهار داشت: خان‌محمد بامری با ب یک هزار و 990 رأی به عنوان نفر نخست ، شیردل بامری  با ب یک هزار و 946 رأی به عنوان نفر دوم، قاسم عبداللهی نیز با ب یک هزار و 539 رأی به عنوان نفر سوم شورای شهر دلگان در دوره پنجم شناخته شدند. در این انتخابات مسعود محسن‌زاده موفق شد تا با یک هزار و 532 رأی، نفر چهارم شود، سعید بامری نیز با ب یک هزار و 424 رأی به عنوان نفر پنجم پنجمین دوره شورای ی شهر دلگان شناخته شد. همچنین برکت بامری، عظیم بامری و علی بامری به ترتیب با 1318، 1298 و 1285 رأی به عنوان اعضای علی البدل شورای ی شهر دلگان تعیین شدند.
 
**************************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر خاش

نتایج انتخابات شورای شهر سرباز

نتایج انتخابات شورای شهر مهرستان

نتایج انتخابات شورای شهر کنارک

نتایج انتخابات شورای شهر میرجاوه

********************** 
 

نتایج انتخابات شورای شهر ز

فرماندار ز اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای ی شهر ز ، هادی شهرکی با ب 2 هزار و 449 رأی به عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.عباس میری با ب 2 هزار و 355 رأی  نفر دوم شد و محمد رخشانی‌مراد نیز با ب 2 هزار و 11 رأی به عنوان نفر سوم شورای شهر ز در دوره پنجم شناخته شد.در این انتخابات علی‌اکبر شیخی موفق شد تا یک هزار و 997 رأی از مردم ز ب کرده و به عنوان چهارمین نفر راهی شورای ی شهر ز در دوره پنجم شود. عبدالستار چشم‌نور گرگیچ نیز با ب یک هزار و 991 رأی به عنوان نفر پنجم پنجمین دوره شورای ی شهر ز شناخته شدند. 

**************************** 
 
 

نتایج انتخابات شورای شهر نیمروز

نتایج انتخابات شورای شهر هاموند

نتایج انتخابات شورای شهر هیرمند

 

*استان فارس

نتایج انتخابات شورای شهر شیراز

نتایج انتخابات شورای شهر مرودشت

نتایج انتخابات شورای شهر کازرون

نتایج انتخابات شورای شهر جهرم

نتایج انتخابات شورای شهر لارستان

نتایج انتخابات شورای شهر فسا

نتایج انتخابات شورای شهر داراب

نتایج انتخابات شورای شهر فیروز آباد

نتایج انتخابات شورای شهر ممسنی

نتایج انتخابات شورای شهر نی‌ریز

نتایج انتخابات شورای شهر آباده

مشاهده متن کامل ...

نمونه سوالات فنی آیین نامه سال 96
درخواست حذف اطلاعات

نمونه سوالات فنی آیین نامه سال 96


از لینک زیر دریافت کنید (یک نمونه از این مجموعه سوالات را هم قرار میدهیم.


جهت مشاهده این سوالات کلیک نماییدجهت مشاهده این سوالات کلیک نمایید
جهت مشاهده این سوالات کلیک نمایید


سوالات فنی آیین نامه رانندگی بسیار جدیدfani-021-ebayw.ewer.ir/نامه سوالات آیین رانندگی آزمون نمونه آیین نامه نامه راهنمایی نمونه سوالات نامه رانندگی آزمون آیین نمونه سوالات آزمون گواهینامه رانن سوالات فنی آیین نامه رانندگی ...
نمونه سوالات آئین نامه رانندگی - نمونه سوالات آیین نامه رانندگی - blogfa ...blogfaنمونه سوالات آیین نامه رانندگی - آمـوزشــی علــمی فــرهنگی. ... هر نوع نقصان یا تغییر در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا ...

رانندگی |نمونه سوالات فنی امتحان آیین نامه راهنمایی و رانندگیdrdriving.ir/.../باتوجه به اینکه در امتحانات آیین نامه جدیدا سوالات فنی بیشتری می آید سعی کردیم در این مقاله چندین نمونه سوال از بخش فنی آیین نامه را در اختیار شما هنرجویان ...
سوالات فنی آیین نامه رانندگی – آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ......test-drive.ir/1 روز پیش ... سوالات فنی آیین نامه رانندگی. وب سایت آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان جهت آمادگی هر چه بیشتر شما عزیزان در آزمون اصلی آیین نامه ...

نمونه آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی - مرجع سئوالات تستی ایران ......www.pooyatest.com/sampleexam.aspxبا استفاده و کمک از این آزمون می توانید با نمونه سئوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و ... برای استفاده از امکانات کامل و صدها سئوال فنی و تخصصی و همچنین استفاده از فایل آموزشی pdf آیین نامه میتوانید، ... مجموعه کامل سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی. 2 ...
سوالات فنی راهنمایی رانندگی نودو پنجtechnical-questions.dibablog.com/سوالات رایگان فنی آیین نامه در آزمونهای سال 95 اماده شد ما برای جمع اوری این سوالات بسیار تلاش کردیم ... نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 95 ...

رایگان نمونه سوالات آیین نامه همراه با پاسخ - درس کدهdarskade.ir/ رایگان نمونه سوالات آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی شامل بیش از ۲۰۰۰ سوال تستی ... سوالات منطبق بر کتاب آیین نامه چاپ جدید ( ۱۳۹۵ ) و شامل همه بخش های آن ( فنی, ...
بهترین سوالات فنی آیین نامه رانندگی با جواب | دنیای فایل های یarbita.respeana.ir/page-684.html۲۴ آبان ۱۳۹۵ ه.ش. – نمونه سوالات فنی آیین نامه رانندگی سال 95-96 … و رانندگی،نمونه سوالات فنی آیین نامه, نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی+جواب+pdf.

آپارات - سوالات بخش فنی آزمون آیین نامهwww.aparat.com/result/آپارات - سوالات بخش فنی آزمون آیین نامه. ... نمونه سوال آزمون عملی رایانه کار درجه 2 فنی و حرفه ای ... نمونه سوال آیین نامه، آموزش پارک دوبل، آموزش آزمون شهری.
نمونه سوالات فنی آیین نامه رانندگی با پاسخنامه اخبار 9696technical-2-blog.akhbar96.ir/نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 95 + نمونه سوالات فنی از کتاب . .. بله سوالات فنی جدید اضافه شده و در هیچ سایتی موجود نیست (چنانچه مشاهده شود .

کوئیز آنلاین – آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی , آزمون آنلاین ......quiz-online.ir/33 ژانویه 2016 ... آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی (شماره 1) ... آزمون بدلیل ماهیت تئوری خود میتواند برای بعضی از هنرجویان مشکلساز شود و بدلیل تنوع سوالات،حجم بالای ...
نمونه سوال آیین نامه سوالات بخش فنی آزمون آیین نامه | آرشیو وبلاگ 724724weblog724.gdn/data/trodinrt/1224086پست با عنوان نمونه سوال آیین نامه سوالات بخش فنی آزمون آیین نامه از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خ ر بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است.

آزمون آنلاین آیین نامه و فنی 29 سال 95 - مرجع آزمون های آنلاین آیین نامه ...2915 ژوئن 2016 ... آزمون آنلاین آیین نامه و فنی 29 سال 95 ... نمونه سوالات فنی آزمون آیین نامه 29 ... رانندگی با وسیله نقلیه ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد ؟ 1.
بهترین نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با تضمین قبولی قطعیdrivi.ir/بهترین نمونه سوالات آیین نامه با سوالات آزمون اصلی، سوالات فنی، سوالات اخلاق رانندگی و محیط زیست، سوالات کمک های اولیه، آموزش تابلو ها با فلش کارت، تلگرام.

نمونه سوال آیین نامه ( رایگان ) سوالات فنی آیین نامه رانندگی بخش یکمquizi.ir/2016/07/13/13 جولای 2016 ... با توجه به درخواست های مکرر کاربران سایت مبنی بر قرار دادن سوالات بخش فنی در سایت بر آن شدیم تا تمام سوالات فنی آیین نامه کتاب جدید را یکجا ...
نمونه سوال آیین نامه ( رایگان ) سوالات بخش فنی آزمون آیین نامه - آزمون ......quizi.ir/2016/07/13/13 جولای 2016 ... با توجه به درخواست های مکرر کاربران سایت مبنی بر قرار دادن سوالات بخش فنی در سایت بر آن شدیم که حدود ۵۰ سوال را که در آزمون های مختلف آیین نامه ...

سوالات بخش فنی کتاب جدید ایین نامه راهنمایی رانندگی 95 + - کلوب9519 مه 2016 ... بخشی از سوالات فنی آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 95 : 1-سوال پاسخ صحیح نقطه چین کدام گزینه می باشد به ترم دستی ........... وبه ترمزپایی .
نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 95 - همیار دانشجو95نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 95 + نمونه سوالات فنی از کتاب جدید با پاسخنامه. با خواندن این نمونه سوالات نیاز به هیچ کتاب و جزوه ای.

سوالات فنی ایین نامه :: نمونه سوالات آزمون فنی رانندگیtechnical-95.blog.ir/tag/۱ مطلب با کلمهی کلیدی «سوالات فنی ایین نامه» ثبت شده است - نمونه سوالات آزمون فنی رانندگی.
نمونه سوالات فنی آیین نامه رانندگی سال 95-9695-96technical-questions-driving-2-1-3. -questions-free.ir/1010 ساعت قبل ... نمونه سوالات فنی آیین نامه راهنمایی و رانندگی + سال 96. با سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان گلی که قصد گرفتن گواهینامه دارند امروز در سایتم نمونه ...

"آزمون" آنلاین آیین نامه راهنمایی و "رانندگی" ( جدید )| تست | رایگانbaelm.net/24 آگوست 2014 ... امتحان "آزمون آنلاین آیین نامه" 95، تست آنلاین آیین نامه "راهنمایی و رانندگی" 94، نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی 95 ،آیین نامه،تست آنلاین آیین نامه ...
درایورشو: سوالات آیین نامه، آزمون آیین نامه و آموزش رانندگیwww.driversho.com/سوالات آیین نامه رانندگی | آزمون آیین نامه آنلاین | کتاب آیین نامه | آموزش رانندگی | آیین نامه رانندگی | سوالات فنی آزمون رانندگی | تست های آیین نامه. ... هم قرار نگیرید که با یادگیری درست و شرکت در چند آزمون نمونه، نیازی به این همه سوال تکراری نیست.مشاهده متن کامل ...
عجیب ترین اماکن زیرزمینی دنیا
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: عجایب گردشگری


عجیب ترین اماکن زیرزمینی دنیا    
همیشه همه عجایب روی زمین نیستند و نمی توان آنها را به راحتی و بدون زحمت دید! گاهی باید برای دیدن عجایب و ماجراجویی سر از اعماق زمین درآورید.در بعضی از نقاط دنیا اماکن زیر زمینی وجود دارند که تعجب و حتی وحشت اولین واکنش هاییست که نسبت به دیدن آنها نشان می دهید.


این گزارش به معرفی 10 مکان زیرزمینی می پردازد که با دیدن آنها حتما هم شگفت زده می شوید و هم در مواردی برایتان وحشتناک است.
1. قبرستان زیرزمینی پاریس، فرانسه

 

عجایب گردشگری,مکان زیرزمینی عجیب,عجیب ترین اماکن زیرزمینی دنیا

 جمعیت زیاد مناطق مرکزی پاریس در قرن هجدهم، مقامات تی را بر آن داشت تا قناتی به عنوان گورستان دسته جمعی بنا کنند. در طول یک دوره 18 ماهه، استخوان ها و اجساد مردگان به محل استراحت ابدی شان در زیر زمین انتقال می یافت.
در این محل که به "امپراطوری مرگ" شهرت دارد، میلیون ها استخوان وجود دارد و دیدن بخشی از آن نیز برای عموم آزاد است.


2. کوبر پدی، شمال استرالیا

 

عجایب گردشگری,مکان زیرزمینی عجیب,عجیب ترین اماکن زیرزمینی دنیا

 
کوبر پدی، یکی از عجیب ترین اماکن زیرزمینی دنیا محسوب می شود، چراکه حدود 80% مردم آن به خاطر گرم