پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 چه رابطه ایبین دو مفهوم کلیشه ونام تجاری وجود دارد
استشهادیه
درخواست حذف اطلاعات
استشهادیه بدینوسیله امضاکنندگان ذیل عندا...وعندالرسول باعلم وآگاهی وباتوجه به مشهودات عینی گواهی می دارد: درحضوراینجانبان آقای... طی مذاکرات اولیه ومراسم خواستگاری ازخانم ...خودرا فارغ حصیل کارشناسی دانشکده حقوق معرفی نموده وهدف ازاین اقدام مشارالیه به دست آوردن رضایت وقبول خانم …به همسری ایشان بوده که بعنوان شرط،قصد وهدف نامبرده درقبول زوجیت مطرح شده بود. نام ونام خانوادگی: نام پدر: اقامتگاه: امضاء نام ونام خانوادگی: نام پدر: اقامتگاه: امضاء نام ونام خانوادگی: نام پدر: اقامتگاه: امضاء نام ونام خانوادگی: نام پدر: اقامتگاه: امضاء

مشاهده متن کامل ...
فرضیات تحقیق
درخواست حذف اطلاعات

1- به نظر می رسد بین اعتماد به کارایی مسئولان و احساس رفاه اجتماعی در بین بازنشستگان رابطه معناداری وجود دارد.

2- به نظر می رسد بین روحیه مادی گرایی و احساس رفاه بازنشستگان در بین بازنشستگان رابطه معناداری وجود دارد.

3- به نظر می رسد بین احساس عد توزیعی و احساس رفاه اجتماعی در بین بازنشستگان رابطه معناداری وجود دارد.

4- به نظر می رسد بین احساس عد رویه ای و احساس رفاه اجتماعی در بین بازنشستگان رابطه معناداری وجود دارد.

5- به نظر می رسد بین احساس بیگانگی و احساس رفاه اجتماعی در بین بازنشستگان رابطه معناداری وجود دارد.

6- به نظر می رسد بین پایگاه اقتصادی و و احساس رفاه اجتماعی در بین بازنشستگان رابطه معناداری وجود دارد.مشاهده متن کامل ...
8. تهاجم به خود در وهم زندگی
درخواست حذف اطلاعات

در قسمتهای آغازین کتابها یا مقالات با موضوع سبک زندگی، بخشی به نام مفهوم شناسی سبک زندگی دیده می شود که در آن تاریخچه ی پیدایش این مفهوم و تعاریف مختلفی که افراد مختلف از آن ارائه نموده اند طرح و بعضًا نقد می گردد وما نیز در مطالبی در پست های پیشین به آن اشاره کرده ایم. اما این نوع مفهوم شناسی کافی نمی باشد. مفهوم شناسی سبک زندگی در گرو این است که بدانیم سبک زندگی پاسخ به چه سوال و نیازی است. این نوع مفهوم شناسی است که می تواند رابطه ی میان مفهوم سبک زندگی و چگونه زیستن را روشن کند.مشاهده متن کامل ...
8. تهاجم به خود در وهم زندگی
درخواست حذف اطلاعات

در قسمتهای آغازین کتابها یا مقالات با موضوع سبک زندگی، بخشی به نام مفهوم شناسی سبک زندگی دیده می شود که در آن تاریخچه ی پیدایش این مفهوم و تعاریف مختلفی که افراد مختلف از آن ارائه نموده اند طرح و بعضًا نقد می گردد وما نیز در مطالبی در پست های پیشین به آن اشاره کرده ایم. اما این نوع مفهوم شناسی کافی نمی باشد. مفهوم شناسی سبک زندگی در گرو این است که بدانیم سبک زندگی پاسخ به چه سوال و نیازی است. این نوع مفهوم شناسی است که می تواند رابطه ی میان مفهوم سبک زندگی و چگونه زیستن را روشن کند.مشاهده متن کامل ...
فرم عقد
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره.........

تاریخ..........

( النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی)

گواهی می شود عقدشرعی نکاح فی م ن :

آقای.....................فرزند..........و..........ش.ش...............................متولد........صادره از............

و

دوشیزه/خانم....................فرزند........و........ش.ش............................متولد........صادره از..........

وپاسخ آزمایشات پزشکی ازمرکز................................به شماره......................وتاریخ..................

ومهریه.............................................................................................................................

درنزدشهودذیل منعقدنمودم./

امضاءزوج: امضاءزوجه: امضاءولی زوجه

شهود:

1-نام ونام خانوادگی...............نام پدر.........ش.ش....................تاریخ تولد.............صادره از............

ن.................................................................................................................................

2-نام ونام خانوادگی...............نام پدر.........ش.ش....................تاریخ تولد.............صادره از............

ن.................................................................................................................................

3-نام ونام خانوادگی...............نام پدر.........ش.ش....................تاریخ تولد.............صادره از............

ن.................................................................................................................................

والله علی مانقول

نام ونام خانوادگی عاقد........................................................................محل مهروامضاءعاقد

مشاهده متن کامل ...
حقوق شهروندی
درخواست حذف اطلاعات
مفهوم شهروندی از دیر باز با مفهوم انسان انسانیت هم نشین و همراه بوده است و شهروندان به عنوان انسان هایی با فکر و شه متعالی دارای یک سلسله ارزش ها و کرامت هایی هستند که باید به بهترین شکل ممکن در جامعه رعایت شود .

رابطه شهروندان با حکمرانان

رابطه شهروندان با یکدیگر

رابطه شهروندان با ارائه دهندگان خدمات شهری به آنه ا

.

.

. از جمله روابطی است که همواره باید کرامت و انسانیت شهروندان را در نظر داشت.مشاهده متن کامل ...
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری
درخواست حذف اطلاعات
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری | | کمال الله آبادی برگرفته ازمجله دیدگاه های حقوقی - شماره 10 و 11 اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برع هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

مشاهده متن کامل ...
بیماری هلندی در اقتصاد
درخواست حذف اطلاعات

بیماری هلندی یا dutch disease یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می کند رابطه بین بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد.

این مفهوم بیان می دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می تواند اقتصاد ملی را از ح صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم صورت می گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می کند.مشاهده متن کامل ...
آنچه باید کرد ...
درخواست حذف اطلاعات
بعضی افراد می گویند: جلوی برقراری ارتباط دختر و پسر را نمی توان گرفت و آنچه تلاش، در این رابطه می شود تلاشی بی فایده است چنانچه واقعیت های اجتماعی نیز حکایت از همین مطلب دارد و باید گفت که منکران شیوع این رابطه، مانند کبک سر خود را به زیر برف فرو برده اند. به نظر ما این دل مشغولی جوانان در رابطه با جنس مخالف، نه کفر و نه بی دینی است، این کشش، خواهی نخواهی وجود دارد و نه گناه و نه معصیت است....مشاهده متن کامل ...
مفهوم شناسی دین، فرهنگ، و تعالی فرهنگی
درخواست حذف اطلاعات

طرح مسأله

تعیین معنای دین و فرهنگ، قلمرو دین و فرهنگ و خاستگاه پیدایش این دو، از مهم ترین مباحثی است که به کشف رابطۀ دین و فرهنگ یاری می رساند و انسان را در فرایند رشد و تعالی قرار می دهد. با توجه به معناى دین و فرهنگ و نظر به مبانى و اه آن دو و نیز عمل کرد و نقش دین و فرهنگ و وجه مشترکى که بین آن دو وجود دارد، به این نتیجه مى‏توان اعتراف نمود که: دین و فرهنگ همواره یک تعامل و رابطه تنگاتنگ و ناگسستنى دارند و همانگونه که دین در تمدن و فرهنگ انسان‏ها نقش مؤثرى را ایفا مى‏کند، فرهنگ نیز، در بهره‏مندى بایسته و شایسته از فعالیت‏هاى حیات مادى و معنوى انسان‏ها که مستند به طرز تعقّل صحیح و احساسات عالى است، انسان را در حیات معقول کمک مى‏کند و عامل تکامل انسان مى‏گردد، و نیز دین و فرهنگ با ارایه نظام‏هاى سه گانه هدفمند خود مى‏توانند در صورت بکارگیرى آنها، عامل تحول گسترده‏اى در مسیر رشد و تکامل انسان باشند.

در این تحقیق ، نگارنده وصول به اه فوق را در پرتو محورهای زیر دنبال می کند: معنا و مفهوم دین، مفهوم شناسی فرهنگ، نسبت دین و فرهنگ، مفهوم و تعالی فرهنگی و مؤلفه های مشترک تعالی فرهنگی و انسان متعالی.ارائه شده در همایش و تعالی فرهنگی اداره کل تبلیغات ی، دی 1393مشاهده متن کامل ...
کیفیت آشنایی ذهن با مفاهیم ماهوی
درخواست حذف اطلاعات

حقیقت این است که مفهوم ماهوی، یک ادراک انفعالی است که برای عقل حاصل می شود و تنها تقدم یک ادراک شخصی برای حصول آن کفایت می کند، همان گونه که ادراک خیالی، ادراک انفعالی خاصی است که به دنبال ادراک حسی واحدی در قوهٔ خیال تحقق می یابد؛ مثلاً هنگامی که چشم ما رنگ سفیدی را دید، صورت خیالی آن در قوهٔ خیال، و مفهوم کلی آن در عقل انعکاس می یابد که از آن به «ماهیت سفیدی» تعبیر می شود، و همچنین در مورد سایر مدرکات حسی و شخصی دیگر.

پس آشنایی ذهن با ماهیات بسیط، به وسیله انعکاس مفهوم آنها در عقل حاصل می شود و جنبهٔ انفعالی دارد، چنان که در مورد صورت های خیالی نیز چنین است.

البته باید توجه داشت که مفهوم ماهوی و مفهوم وجود، از انعکاس واقعیات خارجی در ذهن به دست می آیند.

دیگر آن که تشخص، لازمهٔ ذاتی وجود است و هر ماهیتی در سایهٔ وجود تشخص می یابد؛ چنان که فار به آن متذکر شده و بنیاد اص وجود را در برابر اص ماهیت نهاده است.مشاهده متن کامل ...
نحوه انتخاب یک نام تجاری موفق
درخواست حذف اطلاعات

نحوه انتخاب یک نام تجاری موفق

علامت تجاری (برند )

کوکا کولا با ارزشترین علامت تجاری در دنیاست و نام آن به تنهایی بیلیون ها دلار ارزش دارد. اما چرا؟ مگر علامت تجاری چیست که یک چنین ارزشی دارد.

علامت تجاری چیست؟علامت تجاری یکی از مهمترین عناصر بازاری و موفقیت یک سازمان می باشد

و تصویریست که سازمان یا شرکت شما را با همه ابعادش معرفی می کندو تصویری از آنچه را که هستید یا می خواهید باشید را در ذهن بیننده، مشتریان، مصرف کنندگان و... ایجاد می کند. . . .

به ادامه مطلب مراجعه نماییدمشاهده متن کامل ...
یک رابطه ی خوب
درخواست حذف اطلاعات
یک رابطه ی خوب بر پایه ی "گفتگو" استوار است...

طرفین میتوانند با هم در مورد مشکلات، ابهامات، احساسات، نیازها، کمبودها و هرگونه احساس دیگری "صحبت" کنند...در یک رابطه خوب طرفین برای یکدیگر "وقتِ کافی" دارند و میزان انرژی ای که هر یک صرف ِ پیش بردن رابطه میکند در یک حد و اندازه است به این دلیل طرفین "احساس دین" نسبت به یکدیگر ندارند...

هدف اصلی در یک رابطه ی خوب، با تمام وجود "لذت بردن از با هم بودن" است"مشاهده متن کامل ...
وجوه اشتراک و افتراق نام تجاری و علامت تجاری
درخواست حذف اطلاعات
مقدمه
در یک قرن گذشته؛ همگام با توسعه وسایل حمل ونقل و پیشرفت فناوری های ارتباطی، تبادل اطلاعات و گردش کالاها نیز سریع تر و آسان تر شد به نحوی که امروزه دیگر، تجارت حد و مرزی نمی شناسد و عرضه کالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه دیگر، به راحتی میسر است. به همین دلیل، تمایل اشخاص یا ا ام قانونی برای انتخاب یک نام تجاری جهت تمایز شخصیت صنفی و انتخاب یک یا چند علامت تجاری برای تمایز کالاها و خدمات، روزبه روز بیشتر می شود. امروزه علایم و نام های تجاری، عنصر مرکزی بازاری و استراتژی عرضه کالاها یا خدمات هستند. در اصل؛ عرصه رقابت تجاری، میدان رقابت علایم و اسامی تجاری است نه تجّار اما؛ افزایش مراودات تجاری، رابطه مستقیمی با افزایش رقابت های مکارانه تجاری دارد که در دهه های اخیر با بهره گیری از فناوری های جدید به صور گوناگون گسترش یافته است. در حال حاضر؛ شایع ترین تقلب در عرصه تجارت و بارزترین رقابت مکارانه، شبیه سازی علایم یا اسامی تجاریمشاهده متن کامل ...
اطلاعیه
درخواست حذف اطلاعات
ب به اطلاع برادران وخواهران عضو کانون ءاتو می رساند جهت شرکت

درمسابقات ،به سایت جشنواره جوانان مساجد مراجعه نموده وجهت ثبت آمار

شرکت کنندگان نام ونام خانوادگی ونام پدر خود را درقسمت نظردهید این وبلاگ

یادداشت فرمایید .با تشکر .مدیریت کانونمشاهده متن کامل ...
قابل توجه دانشجویان درس حقوق بین الملل خصوصی دو (تعارض قوانین)
درخواست حذف اطلاعات

تعارض متحرک یا تاثیر بین المللی حقوق

بعضاً اتفاق می افتد که بین سیستم های حل تعارض کشورها یک رابطه ی زمانی ایجاد می شود بدین مفهوم که ممکن است یک رابطه ی حقوقی در دو زمان متوالی با دو سیستم حقوقی ارتباط پیداکنند، در این مورد مسئله ای که وجود دارد این است که در چه مرحله ای از مراحل وجودی یک حق، تعارض بروز می کند. به طور کلی در حقوق بین الملل خصوصی بین دو مرحله وجودی حق قایل به تفکیک می شوند و حق به دو مرحله ایجادی یعنی تشکیل یک حق و مرحله اثر گذاری یعنی اجرای یک حق تقسیم می شود. در مرحله ایجادی مطلوب ما تعیین قانونی است که برای ایجاد آن صلاحیت دارد و در مرحله اثرگذاری مطلوب ما تعیین این است که حق مذکور آیا در صحنه بین المللی دارای اثر است و آیا محترم شمرده می شود یا خیر. اصطلاحاً این وضعیت را تاثیر بین المللی حقوق یا تعارض های متحرک می گویند.مشاهده متن کامل ...
نهضت نرم افزاری:چیستی،چرایی و چگونگی
درخواست حذف اطلاعات
" نرم افزاری"،نهضتی است که ی معظم انقلاب مبدع آن است.این مفهوم از دو واژه " (نهضت)" و "نرم افزار" تشکیل شده است که باید برای فهم این مفهوم هر کدام از کلید واژه هارو جداگانه تبیین کرد.

در کلمه نهضت دو مفهوم نهفته است :1.مفهومی انقل و همراه با شور مجاهدانه است.2.هویتی جمعی(و نه فردی) را داراست.این مفهوم قرابت معنایی وثیقی با آیه 4 سوره صف "إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ" دارد.این آیه...مشاهده متن کامل ...
آموزشی برنامه نویسی با جاوا اسکریپت به زبان فارسی – درس هشتم
درخواست حذف اطلاعات

در این درس بحث در رابطه با مدل dom را آغاز کرده ایم. از آنجا که مدل dom مهمترین موضوع در رابطه با برنامه نویسی با javascript می باشد قصد داریم طی این درس و دو درس آینده تمام مفاهیم مربوط به آن را ارائه کنیم. در این درس ابتدا به بررسی مفهوم مدل dom و مفهوم گره ها پرداخته شده است و پس آن رابطه بین گره ها (relationship) ، انتخاب گرها، ایجاد تغییرات بر روی گره ها و همچنین نحوه استفاده از متد write در برنامه های جاوااسکریپت تشریح شده است.

مدت زمان : ۶۰ دقیقه

اندازه فایل : ۴۳٫۹mb

لینک مستقیم

رمز فایل : www.azad-dl.comمشاهده متن کامل ...
جشنواره 4-94
درخواست حذف اطلاعات
باتوجه به نظردوستان امسال ، مسابقه تنیس روی میز به مسابقات جشنواره اضافه شد.

مسابقات تنیس روی میز به صورت انفرادی وباتوجه به رده های سنی (دبستان - متوسطه - بزرگسال ) درتاریخ

94/11/30 صبح برای آقایان وعصر برای خانم ها برگزار می شود.

جهت ثبت نام

نام ونام خانوادگی ونام پدر وتاریخ تولد را به شماره 09177748690 مهدی غلامی ، پیامک یا فضای مجازی یا حضوری یا وبلاگ ارسال نمایید.

لطفا به دیگران هم اطلاع دهید.

مهلت ثبت نام برای این مسابقه تاتاریخ 94/11/28 می باشد.بدیهی است پس ازاین تاریخ ، ثبت نامی انجام نخواهد شد.مشاهده متن کامل ...
سؤالات تشریحی درس 3 فلسفه چهارم
درخواست حذف اطلاعات

1ـ اصل واقعیت مستقل از ذهن را توضیح دهید.

ـ ـ نخستین و مهم ترین اصلی که می تواند مبدأ تحقیق فلسفی قرار گیرد چیست آن را توضیح دهید.

2ـ مغایرت وجود و ماهیت را با مثال توضیح دهید.

3ـ ماهیت را تعریف کنید.

4ـ یک دلیل در اثبات مغایرت وجود و ماهیت بنویسید و آن را با یک مثال توضیح دهید.

5ـ مواد قضایا (وجوب ، امکان و امتناع) را از نظر علمای منطق با مثال بنویسید.

ـ ـ رابطه امتناعی را از نظر منطقیین با مثال توضیح دهید.

6ـ مواد ثلاث (وجوب ، امکان و امتناع) را از نظر حکما با مثال توضیح دهید.

ـ ـ توضیح دهید از نظر فلاسفه رابطه «واجب الوجود» و «ممتنع الوجود» با وجود چگونه است؟مثال بزنید.

ـ ـ تقسیم وجود را از نظر فلاسفه توضیح دهید.

ـ ـ از نظر فلاسفه رابطه اشیاء با وجود چند ح دارد؟ نام برده و برای هر یک مثال بیاورید.مشاهده متن کامل ...
!
درخواست حذف اطلاعات
یه رابطه بد با یه آدم نامناسب مثل اعتیاد ب ه!آدم درگیر رابطه ، مدام مثبت فکر میکنه و به امید برد بعدی رابطه رو ادامه میده...
در هر دوطرف قضیه هیچی نیس
یا به بدترین شکل ممکن میبازی!
یا ب بدترین شکل طرفتو نابود میکنی!
در هر دوصورت این رابطه،رابطه بشو نیس!مشاهده متن کامل ...
!
در ستایش پدران
درخواست حذف اطلاعاتبرای مطالعه و تامل در باره ی خانواده، ابتدا باید سه گونه و یا سه سنخ رابطه ی درون ساختار خانواده را از یکدیگر تفکیک نمود. هر یک از این سه صنف رابطه، ویژگی و کیفیت خاص خود را دارد. سه نوع رابطه در ساختار خانواده عبارت است از:
1- رابطه ی همسران با یکدیگر
2- رابطه ی والدین با فرزندان
3- رابطه ی فرزندان با یکدیگرمشاهده متن کامل ...
کیفیت آشنایی ذهن با مفهوم وجود
درخواست حذف اطلاعات

دو راه برای تبیین کیفیت آشنایی ذهن انسان با مفهوم وجود در برابر ماهیت مطرح شده است:

1. تفاوت وجود حرفی و استقلالی: در میان فلسفه ی، نخستین بار مرحوم ـ رضوان الله علیه ـ به این مطلب پرداخته اند. ایشان در اصول فلسفه و همچنین در نهایهٔ الحکمهٔ بیانی دارند که حاصلش این است: انسان ابتدا وجود رابط در قضایا را که در واقع فعل نفس است، حضوراً می یابد و ذهن از آن، مفهومی حرفی می گیرد که در زبان فارسی با کلمهٔ «است» از آن حکایت می شود. سپس آن را به صورت استقلالی می نگرد و مفهوم اسمی وجود را با قید اضافه (وجود مضاف) انتزاع می کند، و بعد قید آن را حذف، و به صورت مطلق درک می کند؛ مثلاً در جمله «علی دانشمند است»، نخست معنای «است» را از حکم نفس به ثبوت دانش برای علی می گیرد که معنایی است حرفی و تصور آن جز در ضمن جمله، میسر نیست . سپس آن را به صورت مستقل لحاظ می کند، چنان که معنای حرفی «از» را مستقلاً لحاظ کرده، آن را به «ابتدا» تفسیر می نماید و می گوید کلمهٔ «از» دل بر «ابتدا» می کند. بدین ترتیب معنای «ثبوت دانش برای علی» را که یک مفهوم اضافی و متضمن معنای نسبت است، به دست می آورد. آن گاه حیثیت اضافه و نسبت آن را حذف کرده، به معنای مستقل و مطلقِ «وجود» نائل می شود.

به سخنی دیگر : ذهن انسان، نخست با مفهوم وجود رابط در قضایا (است) آشنا می شود و سپس با نگرش استقلالی به آن و حذف قید نسبت و اضافه، به درک مفهوم اسمی و مطلق «وجود» نائل می گردد.

2. اضداد : تعرف الاشیاء باضدادها: این راهی ساده تر برای آشنایی ذهن با مفهوم وجود و سایر مفاهیم فلسفی است که نمونهٔ آن را در اینجا ذکر می کنیم و در موارد دیگر هم به آن اشاره خواهیم کرد، و آن این است:

هنگامی که نفس یک کیفیت نفسانی، مثلاً ترس را در خودش مشاهده کرد و بعد از برطرف شدن آن، دو ح خود را، در حال ترس و در حال فقدان ترس با یکدیگر مقایسهٔ نمود، ذهن مستعد می شود که از ح اول، مفهوم «وجود ترس» و از ح دوم، مفهوم «عدم ترس» را انتزاع کند و پس از تجرید آنها از قید اضافه و نسبت، مفهوم های مطلق «وجود» و «عدم» را به دست بیاورد.

این شیوه ای است که در انتزاع سایر مفاهیم فلسفی هم به کار می رود، و از مقایسة دو موجود از دیدگاه خاصی، دو مفهوم متقابل انتزاع می شود. از اینجا راز جفت بودن این مفاهیم آشکار می گردد؛ مانند مفهوم علت و معلول، خارجی و ذهنی، بالقوه و بالفعل، و ثابت و متغیر. در درس پانزدهم بیان کردیم که یکی از فرق های مفاهیم ماهوی با مفاهیم فلسفی، این است که دستهٔ اول به طور اتوماتیک در ذهن انعکاس می یابد، ولی دستهٔ دوم نیاز به فعالیت درون ذهنی و مقایسهٔ و تحلیل دارد، و در اینجا هم دیدیم که چگونه ذهن به وسیله مقایسة دو ح نفسانی، استعداد انتزاع دو مفهوم متقابل وجود و عدم را پیدا می کند.مشاهده متن کامل ...
چه تلخ است روابطمان این روزها!!!
درخواست حذف اطلاعات

چه تلخ است روابطمان این روزها!!!

مجلس عروسی یکی از بزرگان بود و ملانصرالدین را نیزدعوت کرده بودند. وقتی می خواست وارد شود، در مقابل او دو درب وجود داشت با اعلانی بدین مضمون:

از این درب عروس و داماد وارد شوند و از درب دیگر دعوت شدگان.

ملا از درب دعوت شدگان وارد شد، درانجاهم دو درب وجود داشت و اعلانی دیگر:

از این درب دعوت شدگانی که هدیه آورده اند و از درب دیگر دعوت شدگانی که هدیه نیاورده اند.

ملا طبعاً از درب دومی وارد شد و ناگهان خود را در کوچه دید.

این داستان حکایت زندگی ماست، انی را که به زندگی مان دعوت می کنیم (رابطه هایی را آغاز می کنیم) اما وقتی متوجه می‏شویم از آنها چیزی عایدمان نمی شود، رابطه را قطع و افراد را به حال خودشان رها میکنیم.

روابط عاطفی ماچیزی بیشتر از الگوی حاکم بر مناسبات تجاری و اقتصادی نیست و عشق بر مبنای ترس و ضعف محاسبه گر است.

اگر محبتی می کنیم توقع جبران داریم دوست داشتن‏های ما قید و شرط و تبصره دارد و همچنین حساب و کتاب دارد.

اگر ی را دوست داریم به خاطر این است که لیوان نیازمان پر شود و اگر رابطه‏ای سود آور نباشد آن را ادامه نمی دهیم.

چه ستم ت آنکه ازجیبش به تو میبخشد تا از قلب تو چیزی بگیرد.http://itman2009. /مشاهده متن کامل ...
۲۵ نشانه یک رابطه مسموم
درخواست حذف اطلاعات
بسیاری از افراد بدون اینکه خودشان خبر داشته باشند در رابطه ای قرار دارند که سالم نیست. اما وقتی که یک فرد در درون یک رابطه قرار دارد تشخیص این امر که آن رابطه چه تاثیر م بی بر او و اعتماد به نفسش دارد، غالبا کار دشواری است. دیگران ممکن است به شما بگویند که شریک (همسر یا دوست) شما برای شما مناسب نیست یا اینکه “درک نمی کنند که چرا او را رها نمی کنید.” شریک شما ممکن است بعضی وقتها مهربان و مهرورز باشد ولی زمانهایی هم هست که بدون هیچ دلیل خاصی احساس تنهایی، ترس یا عصبانیت می کنید. گلاس نویسنده کتاب آدمهای مسموم (toxic people) یک شخص مسموم را اینگونه توصیف می کند: “هر ی که قادر است باعث احساس عصبانیت، حقارت، سر در گمی و خستگی در شما بشود.” پذیرفتن داشتن یک رابطه مسموم برای خیلیها کار سختی است، چراکه اکثر آدمها مخصوصا در جنبه های دیگر زندگی، خودشان را زیرک و دانا تصور می کنند. ولی بسیاری از انی که در یک رابطه مسموم قرار دارند احساس می کنند که یک مشکل جدی وجود دارد. 25 نشانه یک رابطه مسموم ۱- شریک شما با حرفهایش شما را در خلوت یا جلوی دیگران ضایع می کند.

مشاهده متن کامل ...
بررسی مقایسه ای فسق با کفر، نفاق وفجور
درخواست حذف اطلاعات

چکیده

واژه «فِسق» با واژگانِ همچون کفر، نفاق وفجور، در حوزه معنایی واحدی قرار دارند، زیرا فسق درلغت به معنای وج چیزی ازچیزی، ودراصطلاح به معنای س یچی ازدستورات خداوند ومقررات دین می باشد.

کفری که درمقابل ایمان به کار می رود، درلغت به معنای انکار وپوشاندن حق است، بنابراین، فسق با کفر رابطه تنکاتنک دارد زیرا فسق که نافرمانی خداوند وس یچی ازمقررات دین است، نوعی انکارحق وکفرعملی به شمارمی آید.

فسق با نفاق نیز رابطه دارد، زیرا مطابق نبودن گفتار با کردار، مفهومی است که این دو واژه را باهم پیوند می زند. فسق با فجور نیز رابطه معنایی دارد، زیرا مفهوم اخلاقی فجور، انحرافِ ازحق به سوی باطل است، واین درحقیقت، همان س یچی ونافرمانی خداوند خواهد بود.مشاهده متن کامل ...
تبدیل اموال و اولاد به باقیات الصالحات
درخواست حذف اطلاعات
خداوند متعال می فرماید: وجود مقدّس حضرت حق تعالی در این آیه شریفه به ما یاد می دهد که اگر می خواهید امو ان مانند خانه، مغازه و درآمدهایتان و نیز فرزندانتان که این دو مورد، زینت حیات دنیا هستند برای شما ماندگار باشند باید آن ها را به باقیات الصالحات تبدیل کنید.

من گمان نمی کنم که بین قسمت اول و قسمت دوم آیه ج باشد و خدا نمی خواهد بفرماید که اموال و فرزندانتان یک چیز هستند و باقیات الصالحات چیز دیگری است، بلکه بین این دو قسمت آیه، رابطه وجود دارد. به عبارت دیگر می شود از همین اموال به گونه ای استفاده کرد و نیز فرزندان را به گونه ای تربیت نمود که برای انسان باقیات الصالحات باشند. آیه همچنین می فرماید که این باقیات الصالحاتی که نزد خدا می گذارید بهترین اجر را برایتان دارد و بهترین نقطه آرزو و امید برای فردای شماست. و اصلاً چرا انسان با اموال و زن و فرزندش به گونه ای رابطه داشته باشد که با مرگش آن رابطه از بین برود؟ پس باید کاری د که مرگ نتواند آن رابطه را قطع کند و اتفاقاً خیلی ها از دنیا رفته اند، اما رابطه شان با زن و فرزندان و اموالشان از نظر بهره گیری قطع نشده است.مشاهده متن کامل ...
چرا مردهای بد پرطرفدارترند؟
درخواست حذف اطلاعات
مجله سیب سبز: می گویند زن ها خودآزارند، می گویند اگر می خواهی یک زن را همیشه در زندگی ات داشته باشی، باید زجرش دهی. باید زندگی اش را سخت کنی تا به خاطر یک لبخندت بال دربیاورد و قدر کوچک ترین قدم هایی که به سمتش برمی داری را بداند. می گویند اگر زن ها را به رابطه ای امن و برابر وارد کنی، قدرت را نمی دانند و رهایت می کنند. شما چه فکر می کنید؟ شما هم با ادعاهای کلیشه ای مردهای ش ت خورده موافقید و تصور می کنید زجر کشیدن اصلی ترین عنصری است که یک زن را در رابطه ای عاشقانه ماندگار می کند؟ محققان با این ادعا موافق نیستند. از نظر آنها ماندن در رابطه آزاردهنده دلایل زیادی دارد اما اگر پای یک زن بیمار در میان نباشد، میل به زجر کشیدن در میان این دلایل جایی ندارد.مشاهده متن کامل ...
کار تیمی چیست؟
درخواست حذف اطلاعات


تیم چیست و چه تفاوتی با گروه کاری دارد؟
▪ چند نوع تیم وجود دارد؟
▪ دلیل اهمیت تیم ها چیست و چرا در اقتصاد الکترونیکی و نوین جهانی اهمیت بیشتری یافته اند؟
مفهوم کار تیمی در حقیقت آنقدر ساده است که اغلب مردم فهم آن را بسیار عادی می پندارند. و همین مسئله که آنها با این فرض، کار تیمی انجام می دهند مشکل ساز است چرا که آنها در اصل کار گروهی انجام می دهند. به طور معمول هر تجربه ی حضور در یک جلسه و ایفای نقش در آن و یا مواجهه با یک گروه جدید از همکاران و انجام کار جمعی را داشته است اما اینها صرفاً مثال هایی از گروه های کاری اند.
شاید بهترین توصیف از تفاوت بین این دو مفهوم توسط jon r. katzenbach و k. smith بیان شده باشد. آنها نظریه ی خود را با بررسی مفهوم پیچیده ی واژه ی تیم آغاز می کنندمشاهده متن کامل ...
جهان نامتناهی (صفر=بینهایت)
درخواست حذف اطلاعات

مفهوم هستی عموماً یک جهان فیزیک تلقی می شود. اما در حقیقت مفهوم هستی گسترده تر می شود وقتی آن را در تضاد با نیستی می بینم. اما هرگز نمی پرسیم چرا نیستی هست؟! یا حداقل مفهومی وجود دارد که وجود ندارد. آیا اگر هستی نبود و ما نبودیم مفهوم نیستی وجود داشت در حالی که ی نبود در مورد آن بی شد؟! اما می توان نیستی مطلق را درک کرد؟ چگونه،وقتی نیستی؟!!! اینها در پس یک نظریه ی ریاضی موسوم به جهان نامتناهی نهفته است. دانشمندان متوجه شده اند مقدار ثابت جهانی گرانش در لحظه ی انفجار بیگ بنگ به قدری دقیق است که اگر نبود حیات پشرفته انسان هرگز وجود نداشت . به قدری دقیق که حتی نمی توان آنرا «تصادف» نامید؛و این دقت بالا مست م وجود یک طراح می بود که آنرا به این دقت طراحی کرده باشد. اما اگر جهان نامتناهی باشد چه؟ آنقدر که بی نهایت تصادف ممکن و ناممکن در آن رخ دهد؛ به گونه ای که می توان گفت جهانی خداگونه در کار است. آنقدر که بتواند اراده خالص شود که در اثر تصادف در یک جهان بیگ بنگ های گوناگون جهانی در دل جهانی دیگر، یا موازی زاده شود یا یک میمون به طور کاملاً تصادفی یا کاملاً ارادی رمان ش پیر را بدون هیچ غلطی تایپ کند یا یک میمون خودِ ش پیر باشد. چنین جهانی مست م باور و درکی از مفهوم هستی نامتناهی است. آیا می توان جهان را نا متناهی دانست؟! یک جهان نامتناهی چه شکلی است؟ نکته اینجاست که چه بخواهیم و چه نخواهیم جهان را نا متناهی می بینیم؛ چه متناهی باشد،چه نباشد،چه وجود داشته باشد، چه نداشته باشد. عنصری که باعث می شود جهان نامتناهی به نظر برسد مفهوم نیستی است.نیستی حتی ملموس تر از هستی است. اگر کل جهان را یک حجم کره بزرگ در نظر بگیریم ناخودآگاه در بیرون کره و در نیستی مطلق که بی انتهاست قرار گرفتیم. پس جهانمان دو بخش دارد کره عظیم و نیستی نامتناهی که در آن حضور داریم . اما وقتی نیستی فقط نیستی است چگونه حضورش حس می شود."پس شاید چیزی جز «هستی»، «نیست»"....!!! انگار همه چیز نیست اما هست.به عقیده ی من مفهوم بینهایت در هیچ کاملاً مستتر است. به عبارتی اگر از من بپرسند آ ین عدد چیست؟ قطعاً پاسخ می دهم صفر. یک مثال ساده هندسیمی تواند این مفهوم را توضیح می دهد.آن تعداد اضلاع شکل هندسی دایره است: دایره یک هیچ ضلعی است و در عین حال می توان گفت یک بینهایت ضلعی است؛ پس:(بینهایت=صفر).به عنوان یک دانشجو فیزیک که شیفته مفهوم بینهایت است معتقدم جهان از یک مفهوم واحد و منسجم که نامتناهی است ساخته شده زیرا در این ح کارآمد ترین فرم وشکل حضور داردو جهان چیزی جز همین «فرم» و «شکل» نیست و آنچه هست چیزی جز «وجود» نیست که به اشکال و صور گوناگون در آمده.جهان خواستگاه تکامل است. نیستی و هستی متضاد نیستند بلکه اشکال گوناگونی از جنس وجود هستند و شاید مفهومات بیشمار دیگری در کنارشان وجود داشته باشد! دوست دارم از مفهوم فلسفی خود سخن بگویم : جهان چون یک خدای آزاد است و «هیچ» جز این نیست!!!مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.