پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 کتب ی برق مخابرات
پایان نامه ارشد برق الکترونیک پایان نامه ارشد برق الکترونیک پایان نامه ارشد
درخواست حذف اطلاعات

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق قدرت   پایان نامه ارشد برق قدرت 

طراحی جبران ساز کور با استفاده از الگوریتم های هوش

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق قدرت   پایان نامه ارشد برق کنترل 

زمان بندی مقیاس پذیر گراف های وظایف نرم افزار اپن سیز برای محیط های توزیعی همگن ابری

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق قدرت   پایان نامه ارشد مکاترونیک

ارائه روشی برای بهینه سازی سیگنالینگ احراز هویت در حوزه ims شبکه های ngn

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق قدرت   پایان نامه ارشد برق مخابرات 

ارائه یک مکانیزم جدید تخصیص اعتبار برای سیستم های چند عامله در بحث یادگیری تقویتی

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق قدرت   پروپوزال برق

تحلیل صوری پروتکل مدیریت شبکه netconf به کمک ابزارproverif

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق قدرت   مقاله برق

تحلیل تصاویر اکو کاردیو گرافی با استفاده از روشهای چند مقیاسی جهت دار

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق قدرت   پایان نامه ارشد

مسیر ی قابل اطمینان در شبکه های اقتضایی متحرک

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق کنترل   پایان نامه ارشد کامپیوتر

بهبود مدیریت منابع و کنترل اجازه ورود در خواستها جهت پشتیبانی از کیفیت سرویس در تعامل بین دو شبکه سلولی و شبکه بی سیم محلی

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق کنترل   موضوع پایان نامه ارشد برق

تشخیص حمله pue در رادیو شناختگر با طبقه بندی بیزی غیر پارامتری

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق کنترل   پایان نامه ارشد برق الکترونیک

محل ی خطا در شبکه ی توزیع شعاعی با استفاده از امواج سیار

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق کنترل   پایان نامه ارشد برق قدرت 

ارائه یک روش بخش بندی مبتنی بر خوشه بندی طیفی و کاربرد آن در تقطیع تصویر

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق کنترل   پایان نامه ارشد برق کنترل 

طراحی و شبیه سازی یک مبدل rms_to_dc ح جریان با ولتاژ تغذیه کم توان مصرفی پایین و گستره ی پویایی وسیع

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق کنترل   پایان نامه ارشد مکاترونیک

ارائه یک مدل کمینه برای پتانسیل عمل در بافت بطن قلب انسان

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق کنترل   پایان نامه ارشد برق مخابرات 

تشخیص کمی سرطان با تصاویر سونوگرافی و الاستوگرافی

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق کنترل   پروپوزال برق

بهبود مکانیزم شارژینگ و حسابداری در شبکه های بیسیم مبتنی بر زیر سیستم چند رسانه ایی ip

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق کنترل   مقاله برق

طراحی و شبیه سازی سیستم الکترونیکی قابل کاشت در چشم

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق کنترل   پایان نامه ارشد

شبیه سازی و پیاده سازی الگوریتم های خطای مورد استفاده در قطارهای پر سرعت در fpga

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد مکاترونیک  پایان نامه ارشد کامپیوتر

کاربرد کنترل دروپی در کنترل توان حقیقی و ریز شبکه جزیره شده

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد مکاترونیک  موضوع پایان نامه ارشد برق

طراحی یک مرکز تصدیق هویت صدور مجوز و حسابداری (aaa) برای سیستم های رادیوی شناختی

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد مکاترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک

پیش بینی مرگ و میر در icu با استفاده از شبکه عصبی و تحلیل نتایج آن

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد مکاترونیک  پایان نامه ارشد برق قدرت 

iptv بستره ی سیگنال رسان امن و بومی

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد مکاترونیک  پایان نامه ارشد برق کنترل 

طراحی، شبیه سازی و ساخت میان گذر فوق پهن باند با استفاده از ترویج غیر هم صفحه  msو cbcpw

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد مکاترونیک  پایان نامه ارشد مکاترونیک

استفاده از اطلاعات متقدم در کنترل فعال ارتعاشات بدنه قطار

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد مکاترونیک  پایان نامه ارشد برق مخابرات 

کنترل سرعت و توان در رکاب زنی مبتنی بر تحریک الکتریکی عملکردی در افراد دچار ضایعه نخاعی

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد مکاترونیک  پروپوزال برق

طراحی و شبیه سازی یک نوسان q/i با نویز فاز کم و دقت فاز بالا

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد مکاترونیک  مقاله برق

بهبود عملکرد موتور pmsm تغذیه شده با مبدل ماتریسی توسط کنترل پیش بین

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد مکاترونیک  پایان نامه ارشد

تعیین پارامترهای بهینه مدل های مداری برق گیر ا ید ف ی و بررسی پاسخ آن ها در مقابل اضافه ولتاژهای صاعقه

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق مخابرات   پایان نامه ارشد کامپیوتر

مدلسازی ساختار و کاربرد مولدهای هموپلار

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق مخابرات   موضوع پایان نامه ارشد برق

بهینه سازی خانه هوشمند دارای ریز شبکه

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق مخابرات   پایان نامه ارشد برق الکترونیک

طراحی و شبیه سازی یک fir مقاوم در برابر خطا

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق مخابرات   پایان نامه ارشد برق قدرت 

ارائه روشی نوین جهت آشکارسازی نفوذ گره المثنی در شبکه های حسگر بی سیم متحرک

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق مخابرات   پایان نامه ارشد برق کنترل 

بهبود کیفیت توان در تغذیه راه آهن برقی پر سرعت مبتنی بر مبدل های نیم پل و ترانسفورماتور v/v با استفاده از روش کنترل دو حلقه ای

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق مخابرات   پایان نامه ارشد مکاترونیک

طراحی های موجبری دو مودی فشرده با استفاده از مودهای غیر تشدیدی

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق مخابرات   پایان نامه ارشد برق مخابرات 

بررسی اضافه ولتاژهای القایی صاعقه در خطوط هوایی شبکه توزیع با استفاده از  مدل الکترو مغناطیسی کانال صاعقه

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق مخابرات   پروپوزال برق

شبیه سازی و ارزی اضافه ولتاژ صاعقه در مزارع بادی با در نظر گرفتن اثر سیستم زمین با استفاده از نرم افزار emtp

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق مخابرات   مقاله برق

بهبود عملکرد مدل بازشناسی اشیای مبتنی بر ساختار سیستم بینایی انسان

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق مخابرات   پایان نامه ارشد

ارزی رهیافت های مدیریت توان در مراکز داده ابری سبز

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پروپوزال برق  پایان نامه ارشد کامپیوتر

طراحی بهینه شکل موج سیگنال ارسالی در رادار بر اساس crb

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پروپوزال برق  موضوع پایان نامه ارشد برق

ارائه یک مدل اطلاعاتی جهت پایش و توزیع بهینه توان راکتیو در شبکه هوشمند

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پروپوزال برق  پایان نامه ارشد برق الکترونیک

مدلسازی ردیاب حداکثر توان در سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه با اینورتر کنترل شده با باند هیسترزیس تطبیقی

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پروپوزال برق  پایان نامه ارشد برق قدرت 

بهبود مکانیسم مجوزدهی دو سویه در محیط ims

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پروپوزال برق  پایان نامه ارشد برق کنترل 

حفاظت ریز شبکه ها با استفاده از رله های تفاضلی مبتنی بر سامانه مخابراتی

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پروپوزال برق  پایان نامه ارشد مکاترونیک

تعیین روشی بهینه در دسته بن پایان نامه اغت ات کیفیت توان

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پروپوزال برق  پایان نامه ارشد برق مخابرات 

کاهش نوسانات گشتاور در چرخ دنده مغناطیسی آهنربا ی دائم توسط مورب آهنرباها

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پروپوزال برق  پروپوزال برق

بهره برداری بهینه از نیروگاه مجازی در حضور ذخیره سازهای انرژی

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پروپوزال برق  مقاله برق

طراحی و ساخت ترکیب کننده توان  موضوع پایان نامه ارشد برق  پایان نامه ارشد کامپیوتر  پایان نامه ارشد کامپیوتر  وات مایکرو استریپ  پایان نامه ارشد مکاترونیک  دهانه ای باند  موضوع پایان نامه ارشد برق  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه  مقاله برق  گیگا هرتز

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پروپوزال برق  پایان نامه ارشد

بهبود امنیت زیر ساخت های حیاتی شبکه هوشمند با بکارگیری ارتباط و رمز نگاری کوانتومی

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  مقاله برق  پایان نامه ارشد کامپیوتر

کاهش آلودگی صوتی تولی پایان نامه سامانه های کنترلی موتورهای الکتریکی با استفاده از م اسیون پهنای پالس تصادفی

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  مقاله برق  موضوع پایان نامه ارشد برق

تسویه چند هدفه بازار توان راکتیو در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده با در نظر گرفتن همزمان عدم قطعیت در منابع تولید پراکنده و بار مصرفی

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  مقاله برق  پایان نامه ارشد برق الکترونیک

برنامه ریزی کوتاه مدت منابع انرژی پراکنده در شبکه های توزیع هوشمند

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  مقاله برق  پایان نامه ارشد برق قدرت 

استفاده از الگوریتم رمز نگاری aes سبک وزن جهت بهبود امنیت ویدئو و تصاویر متحرک در کاربردهای بلا درنگ و سریع

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  مقاله برق  پایان نامه ارشد برق کنترل 

ارزی مکانیزمهای احراز هویت در شبکه های نسل آینده

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  مقاله برق  پایان نامه ارشد مکاترونیک

تحلیل و شبیه سازی یک سیستم فشردگی پالس هیبرید برای سیستم رادار به منظور مقابله با اقدام متقابل الکترونیک هوشمند

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  مقاله برق  پایان نامه ارشد برق مخابرات 

طراحی شبیه سازی و بهبود ماتریس زمان بن پایان نامه جهت زمان بن پایان نامه گروهی وظایف در سامانه های خوشه ای

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  مقاله برق  پروپوزال برق

الگوریتم ردی هدف های چندگانه مبتنی بر rti در محیط های بسته

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  مقاله برق  مقاله برق

طراحی پایلوت های بهینه برای تخمین کانال همبسته در سیستم های cdd پایان نامه ofdm

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  مقاله برق  پایان نامه ارشد

طراحی و شبیه سازی نوسان ساز کنترل شونده با ولتاژ مایکروویو در تکنولوژی cmos

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد  پایان نامه ارشد کامپیوتر

تخمین داپلر مرکزی در رادار روزنه هوابرد

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد  موضوع پایان نامه ارشد برق

تحلیل بیناب نمایی فرو ش ت القایی لیزری با استفاده از شبکه های عصبی

 پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد برق الکترونیک  پایان نامه ارشد  پایان نامه ارشد برق الکترونیک

بهبود پایداری و کنترل جزیره شدن غیر عم پایان نامه ریز شبکه با استفاده از اینورتر سنکرون مجازی

مشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات استخدامی مرکز تماس مخابرات +رایگان
درخواست حذف اطلاعات

جذب هزار نفر نیروی انسانی در سال۹۶ / مراکز تماس مخابرات مهرماه آینده یکپارچه میشود

۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ۰ نظر

مدیرعامل خدمات اول مخابرات: جذب هزار نفر نیروی انسانی در سال۹۶ / مراکز تماس مخابرات مهرماه آینده یکپارچه میشود

ictpress – سیاستی مبنی بر تعدیل نیرو نداریم بلکه در سال جدید با جذب هزار نیروی فعال و متخصص به اشتغا ایی نیز اقدام خواهیم کرد.

به گزارش شبکه خبری ictpress، ناصر قدیرکاشانی مدیرعامل شرکت خدمات اول مخابرات روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵ در نشستی خبری با خبرنگاران با بیان مطلب فوق گفت: مراکز تماس مخابرات مهر ۹۶ یکپارچه می شود و حتی یک نفر از پرسنل خصوصی مخابرات تعدیل نمی شود.
وی گفت: در مهر ۹۶ با راه اندازی مرکز تماس یکپارچه شرکت مخابرات ایران تمامی شماره های این شرکت از جمله ۲۰۲۰ ، ۱۱۸، ۱۸۱۸، ۱۱۷ و چندین شماره دیگر یکپارچه می شود.
قدیرکاشانی با بیان اینکه یکی از تصمیمات مخابرات راه اندازی مرکز تماس صنعتی برای ارائه خدمات پاسخگویی حتی به دیگر ارگان ها است، گفت: این مرکز تماس یک کال سنتر واقعی مانند کال سنتر تمام اپراتورهای بزرگ دنیاست و قابلیت پاسخگویی به ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تماس را دارد.
مدیرعامل خدمات اول مخابرات بیان کرد: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد مراحل ساخت این مرکز تماس انجام شده است.
قدیرکاشانی گفت: در گذشته مخابرات به ۵۳۰ شرکت برای اجرای دستورات ابلاغیه ارسال می کرد اما اکنون به یک شرکت ابلاغیه می دهد و این تمرکز از نظر هزینه ها و مدیریت به نفع مخابرات ایران بوده است. علاوه بر اینکه از نظر معیشتی نیز پرسنل شرکتی مخابرات هرسال حقوق، عیدی و سنوات را دریافت کرده اند.
وی تاکید کرد: قرارداد خدمات اول مخابرات با تمامی مناطق مخابرات ایران به جز اصفهان تا پایان ۹۶ تمدید شده است و در حال حاضر ۲۲ هزار پرسنل شرکتی مخابرات در این شرکت ۵ ساله مشغول اند.
وی خاطرنشان کرد: با افزایش تعرفه ها در سال اخیر وضعیت مالی مخابرات های استانی تا اندازه ای بهتر و پرداختی آنها به خدمات اول مخابرات نیز بهتر شده است.

گزیده آگهی های استخدام مشابه:

نمونه سوالات استخدامی مخابرات | «ای استخدام» | آگهی های استخدامی | 48521

www.e-estekhdam.com/ -سوالات-استخدامی-مخابرات/
... استخدامی مخابرات. این نمونه سوالات استخدامی در مرداد ماه سال ۹۳ تنظیم و بروز رسانی شده است ... این سوالات نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی سایت ای-استخدام می باشد. شما با مطالعه این ... نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت .... خانه · ثبت نام · ورود به پنل کاربری · راهنمای پرداخت آنلاین · راهنمای سرویس · تماس با ما · درباره ما · درج آگهی ...

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + سوالات تخصصی (رایگان) - ای استخدام

www.e-estekhdam.com/ -سوالات-استخدامی-وزارت-نیرو/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + تخصصی رایگان ... سوالات تخصصی ی برق مخابرات سوالات تخصصی ی شیمی آب و فاضلاب سوالات تخصصی ی ...

سوالات و پاسخنامه آزمون های قبلی استخدامی وزارت نیرو+

barghnews.com/.../سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-های-قبلی-استخدامی-وزا...
translate this page
برق نیوز نمونه سوالات آزمون های استخدامی سال های گذشته وزارت نیرو را برای استفاده کاربران فراهم نموده است. بعد از پرداخت ... سوالات تخصصی ی برق - مخابرات

رایگان نمونه سوالات استخدامی-وزارت نیرو-برق مخابرات

www.ssmt.ir/.../ +رایگان+نمونه+سوالات+استخدامی-وزارت+نیر...
translate this page
may 29, 2016 - رایگان نمونه سوالات استخدامی-وزارت نیرو-برق مخابرات. "سامانه صدای مشاور تحصیلی". مشاوره دهنده تخصصی نمونه سوال. برای تماس با ...

سوالات استخدامی وزارت نیرو (کاملترین مجموعه) - مرجع جزوات و نمونه ...

shop.iranestekhdam.ir/سوالات-استخدامی-وزارت-نیرو.html
translate this page
(حاوی بیش از 3000 نمونه سوال عمومی و تخصصی - کاملترین مجموعه موجود) این محصول حاوی گلچینی از مهمترین نمو. ... صنایع مس ایران · نمونه سوالات عمومی استخدامی · نمونه سوالات فولاد · لیست کامل محصولات · تماس با ما ... 1525 نمونه سوال عمومی مربوط به آزمون استخدامی وزارت نیرو؛ به شرح زیر: ... سوالات تخصصی ی برق – مخابرات.

تاپ سوال - سوالات استخدامی ی برق مخابرات وزارت نیرو (عمومی + ...

topsoal.ir/سوالات-استخدامی- ی-برق-مخابرات-وز/
translate this page
سوالات استخدامی ی برق مخابرات وزارت نیرو (مناسب شما داوطلبان) تاپ سوال بعنوان ... نمونه سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش مربوط به آزمون ...

بعدی: نمونه سوالات استخدامی شرکت مخابرات

www.esoal24.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-شرکت-مخابرات/
translate this page
dec 11, 2014 - بسته نمونه سوالات استخدامی شرکت مخابرات شامل سوالات زیر می باشد که بعد از پرداخت آنلاین لینک فایل ها فعال می شود.

سوالات استخدامی برق (مخابرات) وزارت نیرو

www.nashr-estekhdam.ir/سوالات-استخدامی- -برق-مخابرات-وزا/
translate this page
سوالات استخدامی برق (مخابرات) وزارت نیرو را تنها در وبسایت نشر استخدام ... ۱۹۰ عدد نمونه سوالات معارف ی + پاسخنامه; ۱۲۵ عدد نمونه سوالات فن آوری اطلاعات ... توانید با پشتیبانی ۲۴ ساعته نشـــــــــــــــر استخـــــــــــــــدام تماس حاصل فرمایید.

نمونه سوالات استخدامی مخابرات - استخدام دهوند

dehvand.ir/jobs/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-مخابرات/
translate this page
mar 14, 2017 - نمونه سوالات زبان انگلیسی (آزمون جامع استخدامی) ( رایگان) تعداد کل سوالات 264، به همراه پاسخنامه کلیدی سوالات تعداد صفحات نمونه سوال: 25 ...

جذب هزار نفر نیروی انسانی در سال۹۶ / مراکز تماس مخابرات مهرماه ... - زد سوال

zsoal.ir/slink/38973
translate this page
mar 16, 2017 - جذب هزار نفر نیروی انسانی در سال۹۶ / مراکز تماس مخابرات مهرماه آینده یکپارچه میشود ... استخدام callcenter،مدیر منابع انسانی،کارمند اداری،کارشناس noc،گرافیست · استخدام کارشناس منابع انسانی،کارمند ... سوالات آزمون وزارت نیرو 96.

نمونه سوالات برق قدرت - سوالات و پاسخنامه آزمون های قبلی استخدامی وزارت ...

www.karyabfast.ir/dfdymjtsyjnrcjnsdxdnsnfnmnsvdrmctdndn.html - translate this page
استخدامی وزارت نیرو-سؤالات عمومی کاردانی فنی · نمونه سوالات عمومی آزمون های . ... ی برق قدرت وزارت نیرو; سوالات تخصصی ی برق مخابرات وزارت نیرو .

اجتماعی - استخدام کارشناس مرکز تماس درشرکت احیا سیستم در اهواز

nashrkhabar.ir/.../استخدام_کارشناس_مرکز_تماس_درشرکت_احیا_س...
translate this page
feb 8, 2017 - مرکز تماس شرکت احیاء سیستم تصمیم دارد در راستای اه ب و کار خود اقدام به ... استخدام کارشناس مرکز تماس درشرکت احیا سیستم در اهواز ... همچنین شما می توانید در صورت هر گونه سوال و یا مشکل با ایمیل زیر در ارتباط باشید. .... سوالات استخدامی مخابرات · نمونه جزوات مربوط به آزمون بیمه مرکزی · نمونه سوالات ...

استخدام | جدید ترین آگهی های استخدام در ادارات ، سازمانها، ها، بانکها ...

www.estekhtam.com/
translate this page
سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو ۹۶ در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟ .... جذب هزار نفر نیروی انسانی در سال۹۶ / مراکز تماس مخابرات مهرماه آینده یکپارچه میشود.

کتاب نمونه سوالات رشته مدیریت آزمون استخدامی دانشکده پست و مخابرات ...

shopyar24.ir/کتاب-نمونه-سوالات-رشته-مدیریت-آزمون-ا-418/
translate this page
کتاب نمونه سوالات رشته مدیریت آزمون استخدامی دانشکده پست و مخابرات با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام. ویژه آزمون های استخدامی رشته مدیریت در کلیه مقاطع و کلیه ...

رایگان سوالات استخدامی وزارت نیرو- ی برق - مخابرات - کندو

https://kandoocn.com/index.php?newsid=4588
translate this page
با توجه به نزدیک شدن ازمون استخدامی وزارت نیرو، مجموعه ای کامل از آزمون های برگزار شده در سال های گذشته را جمع آوری کرده ایم (این نمونه سوالات کاملا واقعی و از منابع ...

کندو | مرجع سوالات و اخبار استخدام

https://kandoocn.com/
translate this page
سایت نیازمندی استخدام و نمونه سوالات استخدامی اخبار استخدام عمران برق و برنامه نویس و شرکت نفت و ... نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی وزارت نفت و شرکت.

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو + رایگان - کالج پروژه

collegeprozheh.ir/ -نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-وز/
translate this page
رایگان نمونه سوال استخدامی وزارت نیرو. – نام محصول: نمونه ... سوالات تخصصی ی برق – مخابرات. + تمامی موارد ذکر شده، به ... شماره تماس: ۲۲۷۴۴۰۱ (۰۴۹۱).

رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + پاسخنامه وزارت نیرو ...

www.baroot.com/news/ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-و/
translate this page
رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو منابع آزمون و کتاب آزمون همراه با ... ی برق قدرت وزارت نیرو; سوالات تخصصی ی برق مخابرات وزارت نیرو ...

رایگان سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات با پاسخنامه :: ...

freeemployment.blog.ir/.../ -رایگان-سوالات-آزمون-استخدامی-ش...
translate this page
may 28, 2015 - رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات رایگان سوالات ... محدودهٔ فعالیت ایجاد و بهره برداری شبکه های مخابرتی و هر گونه فعالیت ... برای تمرکز امور مخابراتی و ارتباطی در داخل کشور و برقراری تماس با سایر ...

سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی | استخدام

estekhdamam.ir/ -سوالات-عمومی-و-تخصصی-آزمون-استخ/
translate this page
شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی عمومی شامل بیش از ۱۳۰۰ سوال مهم آزمون های قبلی در ... استخدام سازمان تامین اجتماعی سال ۹۶ (استخدام جدید) · استخدام مرکز تخصصی و فوق ... جذب هزار نفر نیروی انسانی در سال96 / مراکز تماس مخابرات مهرماه آینده یکپارچه ...

استخدام مدیر فروشگاه ، مرچندایزر ، کارشناس مرکز تماس

www.shiralat.com/.../استخدام+مدیر+فروشگاه+،+مرچندایزر+،+کارش... - translate this page
dec 2, 2016 - استخدام اپراتور مرکز تماس،کارشناس bi،کارشناس it در تهران ... استخدام ارتباط بامشتریان،اپراتور مرکز تماس،صندوق دار در زنبیل .... سوالات استخدامی مخابرات · نمونه جزوات مربوط به آزمون بیمه مرکزی · نمونه سوالات استخدامی تامین ...

خبرگزاری آریا - استخدام متصدی مرکز تماس در اصفهان

www.aryanews.com/.../استخدام-متصدی-مرکز-تماس-در-اصفهان - translate this page
oct 27, 2016 - شرکت ی سیستم یاس ارغوانی متصدی مرکز تماس،پشتیبان دستگاه ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید.

رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو | آموزش مجازی | مدرک معتبر

iranelearn.com/ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-9.html
translate this page
rating: 5 - ‎review by 28 کاربر تایید شده است
رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو، مدرک معتبر رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت ... سوالات تخصصی ی برق قدرت وزارت نیرو; سوالات تخصصی ی برق مخابرات وزارت نیرو; سوالات .... اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد: ...

سوالات استخدامی بانک،آموزش و پرورش،وزارت،سازمان ها و ادارات تی

www.e-soal.ir/
translate this page
ای-سوال · تقویم استخدامی ۹۵ – ۹۶ · درباره ای – سوال · تماس با ما ... سوالات استخدامی وزارت نیرو (شامل سوالات سال های ۹۳ و ۹۴) ... سوالات استخدامی بانک تجارت · نمونه سوالات و جزوه علوم بانکی از ای-سوال ... سوالات استخدامی ی برق مخابرات وزارت نیرو · سوالات استخدامی کمک کارشناس تدارکات وزارت نیرو · سوالات ...

نمونه سوالات استخدامی مصاحبه مخابرات | ایران عرضه

iranarze.ir/.../109-interview-questions-telecom-employment.html
translate this page
این مجموعه کم نظیر و مهم، بر گرفته از سوالات و نکات کلیدی و مهم میباشد که در مصاحبه های گزینشی (حضوری) استخدامی سازمانهای مختلف از قبیل بانک ها، وزارت خانه ها ...

سوالات استخدامی مامایی با جواب کاملا تشریحی سوالات استخدامی ...

1000soal.ir/
translate this page
۱۶۴ نظر برای «نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و های علوم پزشکی» رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد مامایی رایگان سوالات آزمون کارشناسی ...

وبسایت واو | ارسال اگهی استخدام | ا ین اگهی های استخدام و اخبار استخدام ...

wow.ir/
translate this page
ا ین اگهی های استخدام و اخبار استخدام همراه با نمونه سوالات استخدام. ... اگهی استخدام مراکز تماس مخابرات ictpress – سیاستی مبنی بر تعدیل نیرو نداریم بلکه در ...

نمونه سوالات تخصصی استخدامی اپراتوری شرکت آذرخش انتقال نیرو با ...

c60maleki.rozblog.com/.../نمونه-سوالات-تخصصی-استخدامی-اپرات...
translate this page
jan 27, 2017 - بسته نمونه سوالات تخصصی استخدامی شرکت آذرخش انتقال نیرو با جواب نمونه…,نمونه سوالات ... اپراتورهای مرکز تماس شرکت مخابرات تهران نیز این ...

منابع و نمونه سوالات استخدامی

rahkar24. /
translate this page
نمونه سوالات استخدامی شرکت مخابرات · نمونه سوالات استخدامی ... سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت و های علوم پزشکی نمونه سوالات عمومی ...

همراه اول - ارتباط با ما

https://www.mci.ir/contact-us
translate this page
مرکز تلفن شرکت ارتباطات سیار ایران : ۰۲۱-۸۱۷۱۱. دورنگار مرکز تماس همراه اول : ... مشترکین محترم می توانند سوالات، مشکلات، پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص ...

استخدام کارشناس پشتیبانی پروژه ها(برق،کامپیوتر،مخابرات)درمشهد

reportnews.ir/news/1688481/employment-expert-project
translate this page
6 hours ago - دارای لیسانس برق، الکترونیک، کامپیوتر، مخابرات جهت پشتیبانی پروژه ها ... ارسال و یا جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایند. ... استخدام مسئول آموزش و پذیرش در مرکز آموزش فدک آل محمد- مشهد ۸ ساعت قبل ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید.

سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو - استخدام جو

estekhdamjoo.ir/file/.../ -سوالات-آزمون-استخدامی-وزارت-نیرو.h...
translate this page
شما می توانید با مطالعه نمونه سوالات گردآوری شده توسط فروشگاه استخدام جو با نحوه طراحی سوالات در آزمون های استخدامی گذشته آشنا گشته و گامی بزرگ در جهت موفقیت ...

برگزاری اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی - ای ...

www.shahrekhabar.com/employment/14265877806314
translate this page
5 days ago - برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات جلسه ... استخدام مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ...

سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو 95

https://goo.gl/ucjs1g
translate this page
مجموعه ای از تازه ترین نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو و سایر سازمانها گردآوری کرده ایم. هدف ما از تهیه ... سوالات تخصصی ی برق – مخابرات. بسته شماره 3 ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو - سوال دونی مرجع کامل ...

https://soaldoon.ir/ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-و.html
translate this page
در این مطلب نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو را برایتان آماده کرده ایم برای مشاهده ... ی برق قدرت وزارت نیرو; سوالات تخصصی ی برق مخابرات وزارت نیرو ...

نمونه سوالات استخدامی موسسات تی - نمونه سوالات آزمونهای ...

file.estekhdami.org/ -نمونه-سوالات-استخدامی-موسسات-د/
translate this page
چنانچه تمایل دارید در آزمون استخدامی یکی از مراکز تی و یا خصوصی شرکت نمایید، برای ب آمادگی و موفقیت در این آزمون ها نیازمند دسترسی به منابع آزمون ...

آزمون و اسناد دریانوردی | سازمان بنادر و دریانوردی

www.pmo.ir/fa/seafarers/testandcertificates-آزمون-و-اسناد-دریانوردی
translate this page
oct 10, 2016 - نتایج آزمون; اطلاعیه; راهنمای شرکت در آزمون و صدور اسناد; برنامه آزمون; فرمها; نمونه سوالات; پیگیری درخواست ها; تعرفه ارائه خدمات; پرسش های متداول ...

مراکز آموزشی - صنعتی کبیر

https://aut.ac.ir/www/aut/main/?f=p0&s=departments&l=3
translate this page
خبرگان و دانش آموختگان براین باورند که و ارتباط هرچه بیشتر مراکز علمی ... دانشکده ی برق در رشته قدرت و سیستم های مخابرات رادیویی با بالا، قطب علمی کشور است. .... رشد معرفتی دانشجویان است تا در کنار بحثهای تخصصی با سوالات و نیازهای اصیل ... تماس با ما; تبلیغات; شرایط استفاده; حفظ اطلاعات شخصی.

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک - صفحه اصلی

www.rcii.ir/
translate this page
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک به عنوان بازروی اجرایی سازمان حمایت حقوق ... روز جهانی استاندارد پوستر امسال توسط اتحادیه بین المللی مخابرات itu طراحی شده است.

وبلاگ یک ... - نمونه سوالات ازمونهای استخدامی وزارت نیرو

spowpowerplant. /.../ -نمونه-سوالات-ازمونهای-استخدا...
translate this page
در پست 669 نمونه سوالات ازمون های استخدامی وزارت نیرو را به نقل از سایت ازمون نیرو برای قرار داده بودیم که با ... 40 سوالات تخصصی ی برق - مخابرات. نمونه ...

نمونه سوالات استخدامی شرکت مخابرات - فروشگاه اینترنتی نمونه سوالات ...

www.digita.ir/product/.../نمونه-سوالات-استخدامی-شرکت-مخابرات/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی سال های قبل شرکت های مخابرات تهران - ایران و زیرساخت در یک مجموعه گرد آوری شده . فایل ضمیمه را پس از از ح زیپ خارج کنید و با نرم ...

استخدامی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران

www.environmentalhealth.ir/استخدامی-بهداشت-محیط
translate this page
استخدام با مدرک کارشناسی بهداشت محیط جهت مسئول فنی در تهران. منبع : نیازمندیهای ... جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 09123540895- 26305762. 26329839 ... مرکز آموزش علمی – کاربردی هلال احمر خوزستان. بهداشت محیط ..... ۳)کاردان یا کارشناس برق مخابرات. در صورت ...... سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی بهداشت محیط.

بانک اطلاعاتی پرسش های متداول - مرکز مشاوره - رشد

moshavereh.roshd.ir/portal/home/default.aspx?categoryid...
translate this page
از رشته ای که در آزاد مدرک کارشناسی دریافت نموده و مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا شورای ... از لحاظ قانون استخدامی هیچ فرقی بین مدارک وجود ندارد.

تربیت دبیر شهید رجایی

www.srttu.edu/
translate this page
this site may be ed.
سومین کنفرانس ی مخابرات ایران. ۴. اسفند. برگزاری سومین کنفرانس ی مخابرات ایران توسط دانشکده ی برق شهید رجایی در تاریخ …

کتاب سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو

www.novintest.com/index.php?route=product/product...id=80
translate this page
شامل نمونه سوالات استخدامی تخصصی رشته ی برق ( الکترونیک مخابرات قدرت کنترل و انتقال و توزیع ) و دروس عمومی. مجموعه 12 سال سوالات آزمون استخدامی وزارت ...

استخدام کارشناس پشتیبانی پروژه ها(برق،کامپیوتر،مخابرات)درمشهد

www.gishenews.com › اقتصادیاخبار استخدام / منبع : ای استخدام
translate this page
10 hours ago - دارای لیسانس برق، الکترونیک، کامپیوتر، مخابرات جهت پشتیبانی ... و یا جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایند. ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید. ... نمونه سوالات استخدامی ... استانداری ها · سوالات استخدامی شرکت نفت · سوالات استخدامی وزارت ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی مرکز اورژانس تهران ( داد۹۴)

500toman.4kia.ir/.../نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-مرکز-اورژانس-ته...
translate this page
حاوی ۷ نمونه آزمون استخدامی که هر یک شامل بیش از ۱۰۰ سوال از سوالات عمومی آزمون ... درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

طلافایل | کامل ترین نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی وزارت نیرو ...

talafile.com/کامل-ترین-نمونه-سوالات-عمومی-و-تخصصی-اس/
translate this page
mar 11, 2017 - کامل ترین نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی وزارت نیرو - طلافایل. ... سوالات تخصصی ی برق – مخابرات سؤالات تخصصی ی شیمی ...

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + تخصصی رایگان| نیوز

engineernews.ir/news/1012
translate this page
4 days ago - نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + تخصصی رایگان| نیوز. ... مانند آزمون استخدامی وزارت نیرو سالهای ۹۳ و ۹۴ ، آموزش و پرورش، آزمونهای فراگیر ۱و ۲ و شهرداری ها و … طراحی شده است. ... سوالات تخصصی ی برق مخابرات ... تماس: 09165035453; رایانامه: [email protected]; پیامک :10006261; گزارش تخلف.

صنعتی شریف - خانه

www.sharif.ir/
translate this page
آشنایی با · پارک علم و فناوری شریف · درس افزار آزاد شریف · کتابخانه مرکزی · انجمن فارغ حصیلان · مرکز خدمات آزمایشگاهی · دانشجویان · اساتید · کارمندان ...

سوالات سال های گذشته آزمون ارشد و ی و آزمون های استخدامی

www.banksoallat.com/
سوالات مصاحبه استخدامی برق قدرت
درخواست حذف اطلاعات

سوالات مصاحبه استخدامی برق | | هر آنچه یک دانشجوی ی لازم دارد

www.mohandes.org/tag/سوالات-مصاحبه-استخدامی-برق/
translate this page
feb 12, 2015 - خانه / آرشیو برچسب: سوالات مصاحبه استخدامی برق ... این مجموعه سوالات برق بسیار کاربردی می باشد ، از آن می توان برای آمادگی آزمون استخدامی ها ...

در مصاحبه آزمون

سوالات مصاحبه با جواب کلیک کنید

سوالات مصاحبه با جواب کلیک کنید

سوالات مصاحبه با جواب کلیک کنید


مثال: برگرفته شده از meduir.blog.ir+failha.com +testdoni.ir


مثال: برگرفته شده از meduir.blog.ir+failha.com +testdoni.ir

استخدامی وزارت نیرو چه می پرسند؟ - برق نیوز

barghnews.com/.../در-مصاحبه-آزمون-استخدامی-وزارت-نیرو-چه-می-پ...
translate this page
jul 22, 2015 - همه سوالات و موضوعات فوق در جزوه مصاحبه استخدامی وزارت نیرو آماده شده ..... من با سهمیه جانبازی بیست و پنج درصدی پدرم و با مدرک ارشد برق قدرت در ...

سوالات و پاسخنامه آزمون های قبلی استخدامی وزارت نیرو+ - برق نیوز

barghnews.com/.../سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-های-قبلی-استخدامی-وزا...
translate this page
برق نیوز نمونه سوالات آزمون های استخدامی سال های گذشته وزارت نیرو را برای استفاده کاربران فراهم نموده است. بعد از ..... بنده هم درخواست جزوه مصاحبه برق قدرت رو دارم

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + سوالات تخصصی (رایگان) - ای استخدام

www.e-estekhdam.com/ -سوالات-استخدامی-وزارت-نیرو/
translate this page
مانند آزمون استخدامی وزارت نیرو سالهای ۹۳ و ۹۴ ، آموزش و پرورش، آزمونهای فراگیر ۱و ۲ و شهرداری ها و … طراحی شده است ... سوالات تخصصی ی برق قدرت توزیع سوالات ...

سوالات استخدامی برق قدرت(سوالات تخصصی برق قدرت) - ای-سوال

www.e-soal.ir/سوالات-تخصصی-برق-قدرت/
translate this page
کامل ترین مجموعه نمونه سوالات تخصصی برق قدرت که جهت آزمون های استخدامی وزارت نیرو و ... برای ... سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش 95 · سوالات ...

ی برق - ۸۰۰ سوال ی برق قدرت برای آزمون استخدامی به همراه پاسخ

power1. /post/127
translate this page
اما استفاده از آن می تواند برای متقاضیان آزمون های استخدامی برق قدرت و مصاحبه های استخدامی مفید باشد. این مجموعه شامل سوال و جواب های کوتاهی در مسائل گوناگون برق ...

سوال و جواب مصاحبه استخدامی برق - نت دی ال | netdl

netdl.ir/سوال-و-جواب-مصاحبه-استخدامی-برق/
translate this page
این مجموعه شامل 800 سوال مصاحبه های تخصصی رشته برق میباشد که در 5 فصل گردآوری و عرضه شده است.این سوالات برای تمامی ارگان ها و مراکز میتواند مورد استفاده قرار ...

مــهـنـدسـی بــرق - سوالاتی که در مصاحبه رشته برق می پرسند

taha168. /.../سوالاتی-که-در-مصاحبه-رشته-برق-می-پرس...
translate this page
sep 25, 2015 - مــهـنـدسـی بــرق. طه قدیری. سوالاتی که در مصاحبه رشته برق می پرسند. آشنایی با سوالاتی که در مصاحبه رشته برق می پرسند. سوالاتی که در مصاحبه ...

سوالات مصاحبه استخدامی برق قدرت | نتایج جست وجوی | آبتین چت | برگه 2

abtinchat.ir/page/2/?s=سوالات+مصاحبه+استخدامی+برق+قدرت
translate this page
mar 3, 2017 - سوالات استخدامی برق سوالات استخدامی برق الکترونیک سوالات مصاحبه استخدامی برق قدرت نمونه سوالات استخدامی برق سوالات آزمون استخدامی برق ...

سوالات مصاحبه استخدامی برق قدرت | دنیای فایل های ی

arbita.respeana.ir/page-1556.html
translate this page
۳۱ تیر ۱۳۹۴ ه .ش. – همه سوالات و موضوعات فوق در جزوه مصاحبه استخدامی وزارت نیرو آماده شده ….. من با سهمیه جانبازی بیست و پنج درصدی پدرم و با مدرک ارشد برق قدرت در ...

سوالات استخدامی ی برق و الکترونیک پتروشیمی کبیر

istekhdam.ir/سوالات-استخدامی- ی-برق-و-الکترونی/
translate this page
may 24, 2016 - رایگان سوالات ی برق پتروشیمی کبیر،نمونه سوالات استخدامی ... + 800 سوال تخصصی مصاحبه استخدامی ی برق و الکترونیک.

تاپ سوال - سوالات تخصصی استخدامی ی برق قدرت (کاملترین مجموعه ...

topsoal.ir/سوالات-تخصصی-استخدامی- ی-برق-قدرت/
translate this page
سوالات تخصصی استخدامی ی برق قدرت به همراه پاسخنامه ضمن آرزوی موفقیت و ... از آنجایکه آزمون های استخدامی کشور رشته ی برق گرایش قدرت همیشه ... در این بخش قصد داریم کمکی به داوطلبان جهت پاسخگویی به سوالات مصاحبه و گزینش ...

تاپ سوال - سوالات استخدامی ی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان

topsoal.ir/ -سوالات-استخدامی- ی-برق-شرک/
translate this page
سوالات استخدامی ی برق قدرت (مجموعه کامل تخصصی). مواد امتحانی تخصصی گرایشهای رشته ی برق برای آزمون استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان :.

سوالات مصاحبه برق - ی برق و ابزار دقیق

edu-7. /tag/سوالات-مصاحبه-برق
translate this page
ی برق و ابزار دقیق - سوالات مصاحبه برق - این وبلاگ آموزش برق -الکترونیک و ابزار دقیق وهمچنین یک مرچع برای مصاحبه های ی برق می باشد - ی برق و ...

رایگان نمونه سوالات مصاحبه استخدامی برق

soooal. /.../ -رایگان-نمونه-سوالات-مصاحبه-استخدامی...
translate this page
این مجموعه شامل ۸۰۰ سوال مصاحبه های تخصصی رشته برق میباشد که در ۵ فصل گردآوری و عرضه شده است.این سوالات برای تمامی ارگان ها و مراکز میتواند مورد استفاده قرار ...

سوالات استخدامی رشته برق قدرت

epapers.ir/ /tag/سوالات-استخدامی-رشته-برق-قدرت/
translate this page
سوالات استخدامی رشته برق قدرت بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه ... سوالات تخصصی رشته برق شرکت گاز رایگان سوالات مصاحبه ...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | تست - سوالات تخصصی ...

test.ir/post/77
translate this page
سوالات تخصصی آزمون استخدامی ی برق. ... . ی برق. کارشناسی. قدرت. . . ی برق. کارشناسی ارشد. الکترونیک، کنترل. .

سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس ی برق (قدرت) با - رزبلاگ

dariche10.rozblog.com/.../سوالات-استخدامی-وزارت-نیرو-کارشناس-...
translate this page
mar 10, 2017 - سوالات مصاحبه استخدامی برق قدرت | آبتین چت 6 روز پیش ... نمونه سوالات استخدامی برق با پاسخ تشریحی تخصصی قدرت .... نمونه سوالات

سوالات تخصصی برق قدرت -توزیع دستگاه های اجرایی کشور ...

https://estexdam.blog.ir/.../سوالات%20تخصصی%20 %20برق...
translate this page
سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ویژه آزمون اسفند 94 - عمومی و تخصصی. شامل سوالات عمومی و تخصصی: این مجموعه از نمونه سوالات جهت آزمون استخدامی ...

سوالات استخدامی و مصاحبه | تست - برق قدرت توزیع سوالات آزمون ...

test .ir/tag/برق-قدرت-توزیع-سوالات-آزمون-استخدامی
translate this page
سوالات استخدامی و مصاحبه | تست - برق قدرت توزیع سوالات آزمون استخدامی - تست | سوالات استخدامی | مصاحبه استخدامی | جزوه استخدامی | نمونه ...

سوالات استخدامی و مصاحبه | تست - برق

test .ir/category/116/برق
translate this page
سوالات استخدامی و مصاحبه | تست - برق - تست | سوالات استخدامی | مصاحبه ... سوالات آزمون استخدامی برق قدرت، الکترونیک، مخابرات، تولید و توزیع.

سوالات تخصصی رشته ی برق قدرت شرکت نفت (کارشناسی

www.polarispro.ir/dtdytcyfqnrdfdsdynsdxtvdfdcdsrctdfds.html - translate this page
عین دفترچه سوالات تخصصی شرکت نفت در رشته ی برق قدرت و در ... هستش نمونه سوالات مصاحبه ی استخدامی شرکت نفت - istgahنمونه سوالات مصاحبه ی

800 سوال مصاحبه برق - مطلبستان blogchart

blogchart.ir/article/800-سوال-مصاحبه-برق/
800 سوال تخصصی مصاحبه حضوری رشته برق استخدام سوالات : نمونه سوالات استخدامی سوالات استخدامی مصاحبه استخدامی نمونه مصاحبه استخدام چند ، 800 سوال مصاحبه ...

سوالات استخدامی برق الکترونیک وزارت نیرو

www.nashr-estekhdam.ir/سوالات-استخدامی- -برق-الکترونیک...
translate this page
داوطلبین عزیز برای موفقیت در آزمون وزارت نیرو می توانند سوالات استخدامی برق الکترونیک وزارت نیرو را در نشر استخدام در یک مجموعه استثنایی دریافت و....

نمونه سوالات برق قدرت - سوالات استخدامی وزارت نیرو ( نمونه سوالات ...

www.karyabfast.ir/cmdymjtsyjnrcjnsdxdnsnfnmnsvdrmctcjdn.html - translate this page
اما مسئله بسیار مهم نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو است و اینکه چه منبعی برای ... ی برق قدرت وزارت نیرو; سوالات تخصصی ی برق مخابرات وزارت نیرو ...

نمونه سوالات استخدامی ی برق (قدرت) وزارت نیرو | نمونه ...

www.esoal24.ir › نمونه سوالات استخدامی
translate this page
نمونه سوالات استخدامی ی برق (قدرت) وزارت نیرو. این مجموعه دارای نمونه سوالات پرتکرار طرح شده توسط طراحان سوالات پیام نور و کنکور ارشد می باشد که ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت رشته برق archives

www.searchfo p.ir/cjxtcyfqnrvndnsdcacynmdsdcnsdfdfrctdqds.ht... - translate this page
سوالات تخصصی آزمون استخدامی شرکت نفت در رشته برق در اختیار کارجویان ... ... هستش نمونه سوالات مصاحبه ی استخدامی شرکت نفت - istgahنمونه سوالات مصاحبه ی ... سوالات تخصصی رشته ی برق قدرت شرکت نفت (کارشناسی ...سوالات ...

نمونه سوالات عمومی و تخصصی ی برق قدرت استخدامی شرکت گاز

z2.11gig.ir/product/23007
translate this page
نمونه سوالات شرکت گازاستخدامی شرکت گازنمونه سوالات برق قدرت. ... سوالات استخدامی و مصاحبه استخدامی - دفترچه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی .

سوال تخصصی مصاحبه استخدامی: چرا کلیدهای... - ی برق قدرت _ ...

https://www.facebook.com/permalink.php?id...story_fbid...
translate this page
سوال تخصصی مصاحبه استخدامی: چرا کلیدهای قدرت دو تریپ کویل و یک کلوز کویل دارند؟!

مصاحبه اداره برق - سایت نو شان

https://www.noandishaan.com › ... › ی برقالکترونیک
translate this page
sep 7, 2012 - 10 posts - ‎4 authors
من آزمون اداره برق رو قبول شدم حالا باید برم واسه مصاحبه. ... سوالات خاصی نمیپرسند معمولا زبان انگلیسی ، سوالات تخصصی و هوش و اینجور چیزهاست اگه ازاین مرحله به سلامتی ... تو مصحبه های استخدامی بالای 90% باند بازی وجود داره

سوالات استخدامی وزارت نیرو 96

soalniro.ir/
translate this page
آزمون استخدامی وزارت نیرو-سؤالات تخصصی برق قدرت -برق منطقه ای . ... تست | سوالات استخدامی و مصاحبه – نمونه سوالات استخدامی وزارت … سوالات ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو- تکنسین برق - توزیع

https://kandoocn.com/index.php?newsid=4596
translate this page
جهت رایگان " رایگان سوالات استخدامی وزارت نیرو- تکنسین برق ... لطفا نمونه سوالات تخصصی رشته ی برق قدرت در ادوار پیش از این که توسط مجموعه های ...

سوالات مصاحبه استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی سری اول

www.ghatreh.com/.../سوالات-مصاحبه-استخدامی-مشترک-فراگیر-د...
translate this page
feb 2, 2017 - سوالات مصاحبه استخدامی و تجربیات آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی سری اول - ... برق منطقه ای فارس رشته برق قدرت

سوالات مصاحبه استخدامی برق قدرت - مستقیم فایل دانشجویی

go.ir/news/1765
translate this page
۵ روز پیش – نمونه سوالات استخدامی برق با پاسخ تشریحی تخصصی قدرتسوالات استخدامی و مصاحبه استخدامیبرق قدرت توزیع سوالات آزمون استخدامی

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + سوالات تخصصی رایگان

iranestekhdam.ir/ -doe-employment-questions/
translate this page
mar 11, 2017 - سوالات استخدامی وزارت نیرو, سوالات تخصصی وزارت نیرو,دفترچه سوالات استخدامی وزارت ... سؤالات تخصصی برق قدرت -برق منطقه ای.

نمونه سوالات برق قدرت - سوالات و پاسخنامه آزمون های قبلی استخدامی وزارت ...

www.porenerji.ir/dfdqmjtsyjnrdfdsdcnvqnvxqctrctdndn.html - translate this page
لطفا نمونه سوالات عمومی وتخصصی ی برق قدرت با پاسخنامه برام بفرستید. ... استخدامی وزارت نیرو-سؤالات عمومی کاردانی فنی · نمونه سوالات عمومی آزمون های . ..... نتایج پذیرفته شدگان مصاحبه آزمون استخدامی وزرات نیرو علام شد/ نحوه آمادگی ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + پاسخنامه وزارت نیرو ...

www.baroot.com/news/ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-و/
translate this page
سوالات تخصصی کاردانی ایمنی برق وزارت نیرو; سوالات عمومی کاردانی غیر فنی وزارت ... برق الکترونیک وزارت نیرو; سوالات تخصصی ی برق قدرت توزیع وزارت ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی فولاد مبارکه اصفهان - نمونه ...

westekhdam.blogsky.com/.../ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-...
translate this page
nov 28, 2016 - سوالات استخدامی فولاد-سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد- سوالات ... برق – الکترونیک-سوالات استخدامی ی برققدرت یا تکنولوژی ...

سوالات مصاحبه تخصصی رشته برق - استو و و

estoo.ir › نمونه سوالاتنمونه سوالات استخدامی
translate this page
سوال و جواب مصاحبه آزمون استخدامی برق (مصاحبه استخدامی) ... و پاسخ های تخصصی برق می باشد، و در تمامی مصاحبه های استخدامی برق از این سوالات استفاده می شود.

سوالات استخدامی و مصاحبه استخدامی - دفترچه ...

post-reader.xyz/.../5787-3- -سوالات-استخدامی-و-مصاحبه-استخ...
translate this page
سوالات استخدامی و مصاحبه | تست - دفترچه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی (به تفکیک رشته و شغل) .... سوالات استخدامی کارشناسی برق قدرت.

آزمون استخدامی وزارت نیرو-سؤالات تخصصی برق قدرت -برق منطقه ای

www.power2.ir/...استخدامی.../آزمون-استخدامی-وزارت-نیرو-سؤالات-...
translate this page
آزمون استخدامی وزارت نیرو-سؤالات تخصصی برق قدرت -برق منطقه ای حجم:572 kb ... مصاحبه استخدامی به همراه پاسخ نامه · سوالات استخدامی ی برق شرکت نفت ...

سوالات تخصصی رشته ی برق قدرت شرکت نفت (کارشناسی و ...

iranarze.ir/.../116-electrical-engineering-questions-oil-company.ht...
translate this page
دفترچه سوالات تخصصی استخدامی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران (رشته شغلی ی برق قدرت) : این مجموعه شامل آزمون تخصصی رشته شغلی ...

free azmoon - سوالات مصاحبه برق

freeazmoon. /post/11
translate this page
free azmoon - سوالات مصاحبه برق - رایگان نمونه سئوالات استخدامی ، استخدامی ، استخدامی وزارت نیرو ، استخدامی شرکت نفت.

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو

e-vn.mihanblog.com/
translate this page
mar 8, 2017 - نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو , نمونه سوالات استخدامی برق قدرت, نمونه ... آزمون استخدامی وزارت نیرو, سوالات ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ استخدامی شرکت توزیع برق ...

بانک جامع راهنمای مصاحبه های شغلی - سوالات آزمونها

hmdsp. /category/4/سوالات-آزمونها
translate this page
بانک جامع راهنمای مصاحبه های شغلی - سوالات آزمونها - گردآوری شده توسط حامد ... سوالات تخصصی رشته های کاردانی: ... کاردانی برق قدرت - الکتروتکنیک - برق صنعتی

برچسب برق قدرت -برق منطقه ای - نمونه سوالات استخدامی رایگان

www.file99.ir/tag/برق-قدرت-برق-منطقه-ای
translate this page
... آزمون استخدامی اداره برق-سوالات مصاحبه استخدامی برق قدرت- رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی ی برق قدرت-نمونه سوالات استخدامی رشته برق-منابع آزمون ...

رایگان سوالات استخدامی ی برق ی برق با جواب

www.azmoon-estekhdami.ir/.../ -رایگان-سوالات-استخدامی-مهند...
translate this page
سوالات استخدامی ی برق شرکت فولاد اصفهان- رایگان نمونه سوالات استخدامی ی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان- سوالات استخدامی برق قدرت- الک, ... + 800 سوال تخصصی مصاحبه استخدامی ی برق و الکترونیک.

سوالات آزمونهای استخدامی برق قدرت در صنایع الکترونیک - نیازمندیا

www.niazmandia.ir/.../t_recruitment-test-questions-on-power-electr...
translate this page
کتاب نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی شهرداریها + 5 سی دی در زمینه مصاحبه و استخدام ... پایان نامه پروژه و مقاله رایگان برق قدرت الکترونیک کنترل مخابرات و.

مصاحبه تخصصی رشته برق - پرسش و پاسخ

www.irexpert.ir/webforms/forum/question.aspx?qid=38164
translate this page
jul 26, 2010 - 16 posts
گروه تخصصی: فنی ی > برق, زمان ثبت سوال: دوشنبه، 04 مرداد 1389 .... اگه کارخونه باشه بیشتر از برق قدرت می پرسن مثل تابلو برق و plc و ...

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیرو 96 - بیاتوگوگل

faragir96.bia2google.ir/page-462026.html

searches related to سوالات مصاحبه استخدامی برق قدرت

سوالات ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ استخدامی شرکت توزیع برق

سوالات مصاحبه برق

مصاحبه برق قدرت

سوالات مصاحبه برق

سوالات مصاحبه استخدامی ی برق

سوالات مصاحبه رشته برق قدرت

سوالات مصاحبه الکترونیک

سوالات مصاحبه برق صنعتیمشاهده متن کامل ...
بررسی شیوه های مؤثر اطلاع رسانی درمخابرات استان یزد
درخواست حذف اطلاعات
نقش اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع به شیوه اطلاع رسانی و تاثیر گذاری و توانایی در القا این شیوه ها بستگی دارد که موفقیت یا عدم موفقیت در این راه به موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمان یا نهادی که ما متولی ان هستیم می انجامد برای افزایش بهره وری و تسریع در دستی به اه مورد نظر در فعالیت ها باید از مناسب ترین روشه
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 1780 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 137
بررسی شیوه های مؤثر اطلاع رسانی درمخابرات استان یزد

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست

چکیده

فصل اول

موضوع تحقیق.........................................................................................

1

بیان مسئله مورد پژوهش ............................................................................

ضرورت و اهمیت تحقیق ...........................................................................

2

2

اه تحقیق ......................................................................................

3

سوالات .................................................................................................

4

فرضیه ها ..............................................................................................

روش تحقیق ...........................................................................................

5

6

ضرورت تحقیق .......................................................................................

جامعه و نمونه آماری ................................................................................

6

6

ابزار اندازه گیری ....................................................................................

8

واژه ها و اصطلاحات ...............................................................................

تاریخچه و سابقه تحقیق ..............................................................................

موانع و مشکلات ......................................................................................

8

13

14

فصل دوم

بخش اول

اطلاع رسانی و نقش مهم آن در روابط عمومی ................................................

15

اطلاع رسانی، روابط عمومی و مشارکت مردمی .............................................

17

اجزای نظام اطلاع رسانی ..........................................................................

22

فن آوری اطلاعات و مفاهیم کار برای آن .....................................................

22

فرا رسانه و فرا متن ابزارهای مهم فناوری اطلاعات ........................................

24

رسانه های الکترونیک.................................................................................

24

شبکه اطلاع رسانی ...................................................................................

25

انگیزه ایجاد شبکه های اطلاع رسانی و نقش فناوری .........................................

26

اطلاعاتی در شبکه اطلاع رسانی .................................................................

26

اه شبکه های اطلاع رسانی ...................................................................

27

مزایا و فواید شبکه های اطلاع رسانی و کارگروه (it) در شبکه های اطلاع رسانی ............

27

بخش دوم

اول اطلاع رسانی سپس تبلیغات ...................................................................

29

تبلیغات پیام یک سویه است...........................................................................

30

تبلیغات و نوآوری ....................................................................................

31

محصول و نوآوری ...................................................................................

31

در جستجوی تازگی...................................................................................

32

آگهی اسباب بازی نیسان ............................................................................

33

جایگاهی که در ذهن مخاطب خود دارید بپذیرید ...............................................

34

تقویت جایگاه پیشگامانی ............................................................................

46

مبحث خلاقیت و نوآوری ...........................................................................

37

به خلاقیت نیاز نیست ................................................................................

38

معمای حل نشدنی تبلیغات خلاق ...................................................................

40

تبلیغات باد است – روابط عمومی خورشید .....................................................

43

حرکت تبلیغات ما یچ است – حرکت روابط عمومی خطی است ..........................

44

تبلیغات به شیوه انفجاری عمل می کند – روابط عمومی به شیوه آهسته و پیوسته کار می کند ..................

45

تبلیغات تصویری است روابط عمومی کلامی است ............................................

46

رسایی تبلیغات همه را در برمی گیرد ............................................................

47

رسایی روابط عمومی اشخاص مورد نظر را در برمی گیرد ...............................

47

تبلیغات خود محور است – روابط عمومی دیگر محور است ................................

49

تبلیغات می میرد – روابط عمومی زنده می ماند ..............................................

50

تاثیرات ............................................................................................

51

اثرات کوتاه مدت و دراز مدت .................................................................

51

چه هنگام می توان انتظار داشت که اثرات ظاهر شوند ....................................

53

تاثیر برجسته سازی .............................................................................

55

بخش سوم

مبانی نظری.......................................................................................

55

نفش ارتباطات در توسعه ......................................................................

55

الگوهای ارتباطات و توسعه ....................................................................

58

فصل سوم

نظریه های ارتباطات توسعه ...................................................................

نطریه های ارتباطات برای توسعه .............................................................

61

68

روش تحقیق .......................................................................................

پیمایش..............................................................................................

جامعه آماری .....................................................................................

78

78

78

حجم نمونه .......................................................................................

ابزار گرد اوری اطلاعات .....................................................................

79

80

روش تجزیه و تحلیل..................................................................................

روایی تحقیق ...........................................................................................

حدود زمانی تحقیق....................................................................................

حدود مکانی تحقیق ..................................................................................

80

80

81

81

فصل چهارم

بخش اول

ج توزیع فراوانی و نمودار متغیرجنس.......................................................

ج توزیع فراوانی و نمودار متغیرسن.........................................................

ج توزیع فراوانی و نمودار متغیرتحصیلات.................................................

ج توزیع فراوانی و نمودار متغیرشغل........................................................

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از تلفن گویا................................................

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از قبض…..............................................92

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از اینترنت..............................................94 ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از صدا و سیما.........................................96

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از sms..................................................98

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از تبلیغات...........................................100

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از مطبوعات........................................102

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده ازنوع روشهای اطلاع رسانی مطبوعات....104

بخش دوم

جداول دو بعدی، یک بعدی و بررسی فرضیه ها:

فرضیه اول جداول رابطه میان جنس واستفاده از تلفن گویا در اطلاع رسانی......106

فرضیه دوم جداول رابطه میان سن واستفاده تلفن گویا دراطلاع رسانی.............107

فرضیه سوم جداول رابطه میان تحصیلات واستفاده از قبض دراطلاع رسانی....109

فرضیه چهارم جداول رابطه میان شغل واستفاده ازنوع روشها دراطلاع رسانی 111

فرضیه پنجم ج استفاده ازنوع روشها دراطلاع رسانی.............................113

فرضیه ششم ج میزان استفاده ازتلفن گویا دراطلاع رسانی.......................114

فرضیه هفتم ج میزان استفاده ازمطبوعات دراطلاع رسانی......................115

فرضیه هشتم ج میزان استفاده ازقبوض دراطلاع رسانی..........................116

فرضیه نهم ج میزان استفاده ازسایت دراطلاع رسانی..............................117

فرضیه دهم ج میزان استفاده ازتبلیغات تلویزیونی دراطلاع رسانی.............118

فرضیه یازدهم ج میزان استفاده ازsms دراطلاع رسانی..........................119 فرضیه دوازدهم ج میزان استفاده ازتبلیغات محیطی دراطلاع رسانی.........120

82

84

86

88

992

فصل پنجم

بررسی وضعیت متغیر ها.....................................................................121

بررسی جداول دوبعدی ورابطه معنا داری یا عدم معنی داری ........................125

پیشنهادها..........................................................................................129

ضمایم..............................................................................................130

منابع:................................................................................................135

چکیده :

نقش اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع به شیوه اطلاع رسانی و تاثیر گذاری و توانایی در القا این شیوه ها بستگی دارد که موفقیت یا عدم موفقیت در این راه به موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمان یا نهادی که ما متولی ان هستیم می انجامد. برای افزایش بهره وری و تسریع در دستی به اه مورد نظر در فعالیت ها باید از مناسب ترین روشها به صحیح ترین نحو استفاده شود. عدم توجه و دقت در هریک از دو مورد مذکور، دستی به اه را غیر ممکن و یا باعث صرف هزینه و اتلاف وقت بیشتر خواهد شد. این پژوهش در پی پاسخ به سئوالاتی است که بداند روشهای موثر اطلا ع رسانی در شرایط مختلف برای گروههای مختلف جامعه کدام است ؟ برای دستی به اه تحقیق ضمن بررسی کتابخانه ای سوابق، با بهره گیری از پرسشنامه با شیوه نمونه گیری تصادفی ، نظرات مشترکین جمع آوری وبا استفاده از نرم افزار spss نسبت به جمع بندی اطلاعات، توصیف داده ها و تعیین همبستگی ها ، محاسبه رگرسیون و تجزیه وتحلیل داده ها اقدام گردید مشترکین مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه مشترکان تلفن ن در تمامی نقاط استان یزد
می باشد.

با توجه به نتایج تحقیق بیشترین شیوه های موثر جهت ب اطلاعات مشترکین به ترتیب : اطلاع رسانی از طریق پیام کوتاه، قبوض تلفن، گفتگوهای تعاملی، و سایت شرکت بوده است.. پژوهشگر با اعتقاد به این مطلب که سامان­دهی چرخة اطلاع رسانی مورد بحث به بهبود بیشتر وضع در این سازمان منجر خواهد شد، و یا لااقل، وضعیت فعلی را با صرفِ وقت و هزینة کمتری ممکن خواهد ساخت، به ارایة پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت اطلاع رسانی به مشترکین برای غلبه بر موانع موجود پرداخته است.

فصل اول

(کلیات تحقیق)

موضوع تحقیق :

بی شک میزان اطلاعات هر فرد از مبانی مختلف زندگی صنعتی امروزی می تواند نقش بسیار مهم و مؤثری در کیفیت کاری و زندگی فردی وی داشته باشد دراین خصوص می توان به جرات گفت در بهره گیری انسان از مواهب رفاهی ، به میزان اطلاع او از عوامل مختلف زندگی بستگی دارد.

اگر به موضوع فوق بطور کامل توجه کنیم دو وجه این کیمیا را می توانیم با دو عنوان اطلاع ی و اطلاع رسانی تطبیق دهیم ، ضمن اینکه می دانیم اطلاع رسانی دقیق و به موقع سازمانهای خدماتی می تواند در رفع مشکلات و حل مسائل مختلف کمک بزرگی برای افراد و سازمانها باشد براین مطلب وافقیم که مجراهای ارتباطی و نحوه اطلاع ی در فرهنگها ومناطق مختلف متفاوت است .درهمین راستا شرکتها و سازمانها نیز بایستی از میزان اطلاع مخاطبین ومردم جامعه خود در رابطه با فعالیتهای سازمان آگاه باشند و بدانند که جامعه به چه اطلاعات و آگاهیهایی احتیاج دارد واین مهم را نیز در نظر داشته باشند که شیوه های مناسب هر نوع اطلاع رسانی کدام است و نیز طریقه رساندن پیام به مخاطبین کدام است.

شرکت مخابرات استان یزد نیز به عنوان یک شرکت خدماتی با خدمات فراوانی که به مشترکین خود ارائه می دهد از این قاعده مستثنی نیست، در حال حاضر این شرکت خدمات فراوانی در رابطه با تلفن ثابت ، ، تلفن همراه و شبکه دیتا و خدمات جانبی با ارزش افزوده ارائه می دهد که خود مست م آگاهی مردم و مخاطبین شرکت از خدمات متنوع آنها است زیرا بدون اطلاع از انواع خدمات استفاده از آنها امکان پذیر نیست بنابراین شرکت مخابرات استان بایستی این مسئله را مورد نظر داشته باشد.

مخاطبین اغلب از چه راه هایی این اطلاعات را به دست می آورند و در واقع مجاری اطلاع ی آنها چیست تا بتواند اطلاع رسانی خود را از مجرای مناسب و با توجه به ضرورت در مناطق مختلف از استان انجام دهند. این پژوهش در نظر دارد با شناخت شیوه های مؤثر اطلاع رسانی ومشخص سطح اطلاع مشترکین خود از خدمات ارائه شده اقدام به طرح واجرای پژوهشی با عنوان شیوه های مؤثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد نماید تا در راه رسیدن به اه بلند توسعه خود از آن یاری جوید.

بیان مسئله مورد پژوهش :

پیشرفت قابل توجه در امر ارتباطات و مخابرات و دیجیتالی شدن خطوط تلفن و همچنین توسعه و تنوع خدمات مخابراتی در استان یزد از یک طرف و صرف هزینه های بسیار زیاد در راه اندازی تکنولوژیهای جدید و انجام پروژه های زیرساخت در جهت توسعه خدمات مخابراتی از طرف دیگر موجب تنوع و تعدد خدمات رسانی این شرکت در سالهای اخیر شده است.

« واضح است که عدم اطلاع مشترکین از این خدمات و امکانات و همچنین حقوق خود را در این رابطه به معنای بی فایده بودن و به هدر رفتن هزینه ها و امکانات مختلف است . بطور خلاصه می توان گفت :

اولاً : تنوع خدمات زیاد مخابراتی باعث سردرگمی افراد شده است.

ثانیاً : نیاز به حداقل اطلاعات مخابراتی، لازمه داشتن تلفن ثابت و آشنایی کامل به استفاده از آن می باشد که خود وم بستر سازی و اطلاع رسانی قبلی را تشدید می کند.

ثالثاً: با توجه به بررسی های انجام شده در مورد تماسهای تلفنی صورت گرفته از جانب مشترکین با روابط عمومی مخابرات یزد ، مشخص شده است که تعداد کثیری از مشترکین ازنحوه استفاده از خدمات جدید مخابراتی آشنایی کامل ندارند.

رابعاً : برای رساندن اطلاعات به مخاطبین با توجه به تئوریهای مربوطه که هر اطلاع رسانی رسانه و مجرای خود را می طلبد لازم است برای پی بردن به بهترین راه اطلاع رسانی در استان راه مناسبی را انتخاب کرد.لذا تهیه پاسخ به این سئوال که نحوه اطلاع ی آنها از خدمات چه کانالها و مجاری را شامل می شود ضروری است. » ( معنوی ،عبدالمجید،124:1386)

ضرورت و اهمیت تحقیق:

نظر به ضرورت آگاهی از بازخورد ارایه خدمات صورت گرفته واطلاع از روشهای مؤثر ارایه اطلاعات بیشتر و بهترو بهره گیری از روشها و راههای جدید اطلاع رسانی به مشترکان در راستای بهره وری بهتر وصرف انرژی و هزینه و شناخت را ارهای مؤثر با این تحقیق می تواند چراغ راهنمایی باشد تا با روشن ساختن مسیر پیشرفت و توسعه ما را در راه رسیدن به اه شرکت یاری نماید.

اهمیت ضرورت انجام این تحقیق به صورت تیتروار بشرح ذیل می باشد.

- افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات .

- افزایش بهره وری و استفاده بهینه از افراد (نیروی انسانی )

- کاهش شکایات مشترکین از موضوع عدم اطلاع رسانی

- ارایه خدمات مطلوبتر به مشترکین

- شناخت راههای مؤثر اطلاع رسانی به مشترکین

اهدف تحقیق :

هدف این پژوهش بررسی شیوه های موثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد در ارایه خدمات بهتر به مشترکین خود است.

از نیمه دوم قرن بیستم، جهان وارد عصر تازه ای شد و پایان عمر صنعتی آغاز گردید؛ تحولات پرشتاب علمی و فناوری در زمینه ترانزیستورها، موتور محرک این تحول بوده است. ابتدا با ورود کامپیوتر به بازار و در ادامه با تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها به فناوریهای ارتباطی مثل تلفن و تلویزیون پیوستند و انقلاب «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، به وقوع پیوست. اهمیت این مساله، تا حدی بود که در مدلهای رشد و بهره وری، متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک جزء اثرگذار مورد توجه قرار گرفت. فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی جنبه های اجتماعی ، به شدت تأثیرگذارگشت.

این پژوهش ، به بررسی سمت و سوی عرضه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه اطلاع رسانی م وثرجهت افزایش اگاهی مشترکان و به کشف شیوهای موثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد خواهد پرداخت تا ضمن صرفه جویی هزینه ای، راههای تاثیر گذاری موثر را شناسایی و در جهت دستی سریعتر به اه قدم بردارد .

میزان استفاده از روشها ی اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد برحسب سن، جنس، تحصیلات، شغل و همچنین نوع این روشها و اثبات تاثیر ان جهت کمک به شرکت مخابرات استان یزد در رسیدن به اه توسعه شرکت مخابرات استان یزد از اه این پژوهش است.

سئوالات پژوهش

1- ایا جنس بر میزان استفاده ار تلفن گویا به عنوان یکی از روشهای اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

2 ایا سن بر میزان استفاده ار تلفن گویا به عنوان یکی از روشهای اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

3 – ایا تحصیلات بر میزان استفاده ار قبوض تلفن به عنوان یکی از روشهای اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

4- ایا شغل افراد بر میزان استفاده ار قبوض تلفن به عنوان یکی از روشهای اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

5- شرکت مخابرات استان یزد از چه روش های سنتی وقدیمی جهت اطلاع رسانی شهرندان استان یزد استفاده می کند؟

6- آیا اطلاع رسانی از طریق قبوض تلفن روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

7- آیا اطلاع رسانی از طریق سایت اینترنتی روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

8- آیا اطلاع رسانی از طریق تلفن گویا روش مؤثری درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

9- آیا اطلاع رسانی از طریق صدا وسیمای مرکز استان روشی مؤثر درمعرف خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

10- آیا اطلاع رسانی از طریق سامانه sms روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

11- آیا اطلاع رسانی از طریق تبلیغات محیطی روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

12- آیا اطلاع رسانی از طریق مطبوعات روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

فرضیه ها:

1- میان جنس و استفاده ازروش تلفن گویای 135 در اطلاع رسانی خدمات شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

2- میان سن و استفاده از روش تلفن گویای 135 در اطلاع رسانی خدمات شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

3- میان تحصیلات و استفاده از روش قبوض اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد در معرفی خدمات رابطه معنی داری وجود دارد.

4- میان شغل افراد و استفاده از قبوض اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

5- بین میزان استفاده شهروندان استان یزد،از انواع روش ها وشیوه های اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

6- بین میزان استفاده از تلفن گویای 135 روابط عمومی شرکت مخابرات استان یزد در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

7- بین میزان استفاده ازمطبوعات در جهت اطلاع ی از خدمات شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

8- بین میزان استفاده ازقبوض تلفن در جهت اطلاع ی از خدمات شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

9- بین میزان استفاده ازسایت رسمی شرکت مخابرات در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

10- بین میزان استفاده ازتبلیغات تلویزیونی شرکت مخابرات در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

11- بین میزان استفاده ازپیامک های تبلیغاتی شرکت مخابرات استان یزد در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

12- بین میزان استفاده ازتبلیغات محیطی شرکت مخابرات استان یزد در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق:

پژوهش حاضر که تحت عنوان شیو ه های موثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد می باشد به بررسی نظرات ، دیدگاه ها و تحلیل داده ها بر اساس پژوهشی از نوع پیمایشی با جامعه آماری مشترکین تلفن استان یزد بوده و در آن به بررسی فرضیه های پژوهش خواهیم پرداخت.

از طریق مطالعات کتابخانه ای ، اسناد ، مدارک ، مقالات داخلی و خارجی اطلاعات لازم جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است .

در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است.

جامعه و نمونه آماری :

جامعه (آماری) ، عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی ، در مورد گرد آورده کامل واحدها ، که می خواهیم استنباط ُهایی راجع به آن انجام دهیم. جامعه آماج تحقیق است، و منظور از عمل گردآوردن داده ها ، است اج نتایج درباره جامعه می باشد. یا به بیان ساده تر ، در هر بررسی آماری ، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می نامند. یعنی جامعه ، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند.

جامعه اماری در این تحقیق شامل کلیه مشترکان بالای 15 سال، تلفن مشغول بکار استان یزد است که طبق آ ین آمار اداره برنامه ریزی شرکت مخابرات استان (ضمیمه شماره 3) تعداد 553789 مشترک می باشند .

نمونه آماری:

د ر این تحقیق نمونه اماری از مجموع مشترکین تلفن شرکت مخابرات استان یزد که به نوعی از یکی از خدمات این شرکت بصورت مستقیم در سطح استان بهره می برند بصورت رندم انتخاب شده اند و جمعیت نمونه بعد از محاسبات انجام شده و با استفاده از فرمول کوکران جمعا 400 نفر می باشد.


در این فرمول z=1/96 نمره استاندارد در سطح اطمینان 95 درصد می باشد.
(p=0/5) حداکثر نسبت پاسخ های ارائه شده (d=0/03)، درجه دقت برای تعمیم نتایج از گروه نمونه به جامعه آماری553789 n= تعداد جامعه آماری(به تفکیک) q=1-p=0/05 و n هم تعداد نمونه می باشد

محاسبه فرمول

5/0×5/0×2(96/1)+553788×2(5/0)

5/0×5/0×2(96/1)×553789

n=

7/383

531859

~

96/0+1385

n=

به منظور کاستن احتمال خطای نمونه گیری تعداد برآورد شده از فرمول فوق الذکر به400 نفر افزایش یافته است

ابزار اندازه گیری:

در این تحقیق پس از جمع آوری داده ها وکنترل و باز بینی آنها، پرسشنامه ها کدگذاری شده ، سپس تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار استنباطی و از طریق برنامه های رایانه ای «عملیات آماری برای علوم اجتماعی» صورت گرفت.

همچنین در بررسی مشخصات فردی و اجتماعی پاسخگویان از آمار توصیفی بهره برده ایم.

برای پیدا روابط معنی دارو اثبات فرضیه ها وپاسخ به پرسش های تحقیق نیز، با توجه به نوع آزمون ها از آزمون کای اسکوئریا خی 2 استفاده شده است .

تعریف مفاهیم:

- مخابرات :

ارسال و دریافت پیام و یا خبر از نقطه ای به هر شکل ممکن و مستقل از فاصله را مخابرات گویند.[1]

ارتباطات

جمع ارتباط است و هر نوع برخورد بین دو موجود یا پدیده که منجر به ، اشتراک ، همبستگی ، واکنش و مبادله پیام گردد ارتباط نام دارد . ارتباط ممکن است بین دو سلول ، دو فرد دو نظام ، دوجامعه ، اتفاق بیفتد ، از ارتباط سهوا مفهوم مخابرات تداعی می شود که البته معادل مصطلع و دقیق آن ارتباطات راه دور است . ] (پایان نامه کارشناسی ارشد محمد رضا زارع دة آبادی / 1386)

اطلاع رسانی

« علم اطلاع رسانی رشته ای است که درباره ویزگیهایی اطلاعات و رفتار اطلاعاتی نیروهای حاکم بر جریان اطلاعات و شیوه بردازش اطلاعات برای دسترس پذیری و قابلیت استفاده بهینه اطلاعات تحقیق می کند.

اطلاع رسانی با مجموعه ای از دانش در رابطه با تولید، مجموعه سازی، سازما ندهی، ذخیره سازی، بازی ، تفسیر، انتقال، تبدیل و کاربرد اطلاعات مرتبط است .

این رشته شامل ارایه اطلاعات در نظامهای طبیعی و ماشینی ، استفاده از کد در انتقال پیامهای خاص و بررسی ابزارها و فنون پردازش اطلاعات از قبیل رایانه و نظامهای برنامه نویسی می شود.

اطلاع رسانی علمی میان رشته ای است که با رشته هایی چون ریاضیات، منطق، زبان شناسی، روان شناسی علم ، فناوری رایانه، تحقیقات عملیات نظامی، هنرهای گرافیکی، ارتباطات، علوم کتابداری، مدیریت و سایر رشته های مشابه مرتبط است. این علم هم از علوم نظری، که در مورد موضوع اطلاعات و اطلاع رسانی بدون در نظر گرفتن کاربردش تحقیق می کند، و هم از علوم عملی، که باعث به وجود آمدن خدمات و محصولات می شود، تشکیل شده است.» ( بشیری ، جواد ،86:1387)

قبض تلفن:

به مجموعه ای از اطلاعات ریز عملکرد تعرفه صورتحساب تلفن مشترکین که به صورت دوره دو ماهه چاپ شده و به ادرس مشترک جهت پرداخت ارسال میگردد، اطلاق میشود.[2]

سایت اطلاع رسانی

امروزه ارتباطات الکترونیکی با توجه به حذف محدودیتهای مهم زمانی و مکانی و از همه مهمتر تعاملی بودن ان و همچنین با توجه به محدودیتهای مختلف زیر ساختی و تکنولوژی، در کشور ما جایگاه خود را هر چند کند و آهسته پیدا میکند و شرکت مخابرات استان یزد نیز در این شبکه جهانی جایگاهی برای خود برگزیده است که به جایگاه شرکت مخابرات استان یزد در اینترنت [3] که جهت اطلاع رسانی از طریق شبکه جهانی از ان بهره برده میشود سایت اطلاع رسانی شرکت اطلاق می گردد.

شبکه استانی شبکه سیمای:

شبکه سیمای محلی استان یزد با گستره 10 شهرستان تابعه و بخشهای مختلف خبری و تبلیغاتی در 12 ساعت در روز با بخش برنامه های مختلف وظیفه اطلاع رسانی خود را به انجام میرساند.

شبکه صدای استانی:

شبکه صدای مرکز استان یزد که ازسال 1359 فعالیت خود را آغاز کرده است در تمامی شهرستانهای تابعه استان پوشش کامل داشته و به علاقه مندان از ساعت 6 تا ساعت 12 با برنامه های متنوع ارایه برنامه می نماید.

تلفن گویا:

سیستم جامع تلفن گویای شرکت مخابرات استان یزد که از سال 1372 فعالیت خود را اغاز کرده است کانالی است موفق درامراطلاع رسانی به مشترکان خود که با تماس متوسط روزانه 43000 مشترک توانسته است مخاطبان خود را جذب و به ابزار مهمی در امر اطلاع رسانی به مشترکان تبدیل گردد.

(ضمایم شماره 3)

sms :

ابزار جدید ارتباطی که بوسیله ان در تلفن همراه و جدیدا تلفن ثابت مشترک میتواند پیام کوتاهی را از طریق های مخابراتی به مخاطب خود در هر کجا که باشد به شرط ایجاد امکان ارسا ل نماید .[4]

تبلیغات محیطی :

تبلیغات محیطی محدوده های مشخص از فضا را در بر میگیرد که در نقاط مختلف شهری جهت امر تبلیغات و اطلاع رسانی از ان بهره برداری میگردد مصداقهای عینی ان تلویزیونهای شهری، بیلبوردها، پارچه نوشته ها و تابلوهای سطح ا می باشد.

مشترک مخابرات:

به انی اطلاق میگردد که دارای حد اقل یک و حد اکثر چند خط تلفن ثابت یا سیار بوده و بطور مستمر از ان استفاده میکنند این مشترکین در تمامی شهرستانهای تابع استان و روستای ان پراکنده می باشند.

قبوض اطلاع رسانی :

شامل قبوض تلفن استان یزد که دارای کادر و حاشیه اضافی به ابعاد 13*12 سانتیمتر درکنار قبوض تلفن طراحی وچاپ گردیده و اطلاعات مورد نظر مخابرات در حاشیه این قبوض جهت 553789 مشترک تلفن از طریق پست ارسال می گردد. این طرح توسط پژوهشگر در سال 1382 به نظام پیشنهادهای شرکت مخابرات استان یزد پیشنهاد گردید ( ضمایم شماره 2) که پس از بررسیهای کارشناسی تصویب و ضمن پرداخت پاداش به پیشنهاد دهنده به روابط عمومی شرکت مخابرات استان یزد جهت اجرا ابلاغ گردید که از ان زمان تاکنون این طرح در سطح استان یزد و حتی برخی استانهای کشور به عنوان ابزار اطلاع رسانی استفاده میگردد و در این پژوهش برانیم تا تاثیرات این طرح جدید را در استفاده مناسب از ان بررسی نماییم.

فن آوری اطلاعات :

فن آوری اطلاعات را می توان به روش های مختلفی تعریف کرد و از دو دیدگاه به فن آوری اطلاعات توجه کرد.

یکی از دیدگاه دانش فن آوری اطلاعات و دیگری از جنبه فنی .

از دیدگاه دانش فن آوری اطلاعات به معلومات مورد نیاز برای گسترش کار بر مجموعه سیستم های اطلاعاتی گفته می شود.

از جنبه فنی فن آوری اطلاعات در برگیرنده مجموعه سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات مربوط به آنهاست که در ارتباط با پردازش، ذخیره سازی و انتقال اطلاعات با استفاده از وسایل الکترونیکی و نوری به کار گرفته می شود.[5]

شبکه اطلاع رسانی:

در رابطه با شبکه اطلاع رسانی، تعاریف زیادی ارائه شده است که ما در اینجا به ذکر چند مورد اکتفا می کنیم:

« شبکه اطلاع رسانی عبارت است از ساختار یا نظام های متشکل از کتابخانه، نهادهای اطلاع رسانی، مراکز آرشیو و اسناد که برای گسترش" جریان تبادل اطلاعات" و اشتراک منابع در چهار چوب رسمی یا مبتنی بر عضویت براساس یک رشته قرار دادها، موافقت نامه ها و مقاله ها طراحی شده تا زمینه های ارتباط دو سویه برای استفاده متقابل از منابع را فراهم آورد.» (مجله ارتباطات/ص18ج102)

تاریخچه وسابقه تحقیق:

در خصوص شیوه ها ی موثر اطلاع رسانی در مخابرات تا کنون تحقیق عمده و قابل توجهی انجام نشده است.

پیش از این یک نطرسنجی در تاریخ 7 مرداد 1386 از تعداد صد نفر از مشترکان مخابرات استان یزد در خصوص نحوه تعامل این مشترکان با مخابرات یزد به منظور آگاهی از میزان رضایت مشترکان از خدمات این شرکت توسط روابط عمومی مخابرات انجام شده است. این پ ژوهش صرفا یک نظر سنجی محدود بوده است.

همچنین در تحلیل محتوایی که از عملکرد روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان یزد انجام شد به صورت موردی روابط عمومی مخابرات یزد نیز در این تحقیق مد نظر قرار داده شد.

این پژوهش توسط دفتر شورای اطلاع رسانی رواط عمومی استانداری یزد انجام شد که از انجایی که تعداد زیادی از روابط عمومی های سازمان های استان یزد در این تحقیق مورد تحلیل محتوا قرا گرفتند توجه شایانی به مطالعه علمکرد روابط عمومی مخابرات یزد در این تحقیق صورت نگرفت.

این تحقیق در تیر ماه سال 85 انجام شد.

همچنین روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در سال 1385 تحقیقی در این خصوص انجام داد[6] که از جامعه اماری1200 نفره ان، تنها 50 نفر به مشترکین استان یزد اختصاص داده شد که با توجه به جامعه اماری کوجک اختصاص داده شده به استان یزد و نتایج کلی ان قابل استناد و استفاده در استان یزد نبوده است.

شاید بتوان یکی از مزایای این تحقیق را منحصر به فرد بودن ان دانست واینکه تاکنون پژوهشی تا این اندازه به تاثی ذیری مخاطب در مجموعه شرکت مخابرات ایران از نوع و میزان تیلیغات نپرداخته است در نوع خود اگر نتوان به بی نظیر بودن ان استناد کرد اما میتوان انرا یک پژوهش کم نظیر به شماراورد که در استان یزد و کشورمشابه ان کار نشده است و به طور قطع از نتیجه کار شرکت مخابرات استان یزد بهره فراوان خواهد برد.

موانع و مشکلات تحقیق :

در انجام این تحقیق مشکلات و موانع بسیاری روبروی محقق قرار گرفت که اهم انها به شرح ذیل است:

1 – عدم وجود منابع مناسب در زمینه اطلاع رسانی که کار مطالعه و اجرای پژوهش را با مشکلات عدیده روبرو ساخت.

2 - پراکندگی استان که نمونه گیری و توزیع پرسشنامه ها را با مسایل عدیده ای روبرو ساخت.

3 - تاخیر در بازگشت پرسشنامه ها از سوی پرسش شوندگان که موجب طولانی تر شدن مدت تحقیق شد.

4 - وجود مشکلات مالی برای ایاب و ذهاب و تامین برخی لوازم مورد نیاز برای انجام تحقیق

5 - نداشتن تخصص در زمینه های اماری و نیاز به مشاور آماری که البته با وجود اساتید محترم را این مشکل تا حد زیادی مرتفع شد.

6 - تکمیل نشدن همه پاسخ های ارایه شده به پرسشنامه های توزیع شده که موجب به هم ریختگی و بروز مشکل د رتدوین و گردآوری اطلاعات می شد.

فصل دوم

(مبانی وچارچوب نظری تحقیق)

بخش اول

اطلاع رسانی ؛ نقش مهم آن در روابط عمومی

«"اطلاع رسانی" علمی است که پس از جنگ جهانی دوم پدیدار گشت و در اندک مدتی رو به گسترش سریع نهاد. به تدریج سازمانهایی که برای بهبود کارهای خود در زمینه های فنی، علمی، پژوهشی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، و ... به اطلاعات نیاز داشتند از این پدیده استقبال د. علم اطلاع رسانی با پیوند میان بسیاری از رشته های دانش بشر مانند کتابداری، ارتباطات، گرافیک، تکنولوژی کامپیوتر، زبانشناسی، ریاضی، منطق، روانشناسی، مدیریت و برخی دیگر موجب انتقال اطلاعات و جابجایی و اشاعه آن در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و جهانی می شوند که به این کار خدمات اطلاع رسانی گویند.»( بشیری ، جواد ،48:1387)

خدمات اطلاع رسانی به شکلهای مختلفی چون گردآوری تنظیم و تدوین مشخصه های آثار چاپی و غیر چاپی در زمینه یک یا چند موضوع که با نامهای گوناگون نظیر کتابشناسی، کتابنامه، فهرستگان، نمایه نامه، چکیده نامه و... در قالب تک نگاری و یا نشریات ادواری انتشار، صورت می گیرد.

خدمات اطلاع رسانی به کمک ابزار و تجهیزهای مورد نیاز خود تحقق یافته و مخاطبان خود را منتفع می کند. انواع رسانه های خطوط ارتباطی سخت افزارها و نرم افزارها از جمله ابزار و وسایل آن به شمار می روند. خدمات اطلاع رسانی با این هدف که باید در کمترین مدت بیشترین اطلاعات را در اختیار پژوهشگران و سایر کاربران قرار دهد در جامعه جهانی روابط انسانها با یکدیگر شکل گرفته و بر اساس تنوع نیازها به طور دائم به اصلاح و تغییر و تحول در آمده است.

روابط عمومی نیز بر چنین پایه ای استوار است؛ یعنی ارسال پیام صحیح از راه درست به مخاطب مشخص و کاربر متقاضی.

روابط عمومی پدیده ای است که به ارتباط مردم با یکدیگر و یا با سازمان و گروه و نهادی شکل گرفته معنا و مفهوم حیات و پویایی می بخشد. اطلاع دادن و آگاه ساختن مردم و هرگونه مخاطب مرتبط یکی از معیارهای اصلی تبلور روابط عمومی در جامعه بشری است. با تأکید بر این نکته که روابط عمومی می کوشد تا با مردم ارتباط دو سویه برقرار کند.

با تغییر و تحول هایی که به تدریج در حوزه تعریف روابط عمومی به لحاظ تعریف و نقش و مفهوم آن صورت گرفت و به ویژه از سال 1982 به بعد نظام فکری نظریه پردازان و کارشناسان روابط عمومی تحت تأثیر نوآوری های تکنولوژی مبتنی بر نیازهای روزافزون کاربران این حوزه تخصصی خدماتی متحول شد و آنها یافتند که اطلاعات، عامل تعیین کننده و بقا و دوام روابط عمومی است و با شناخت بیشتر آن نظام نوین روابط عمومی در سطح جهان را تقویت و عرضه د.عمده ترین نکته در روابط عمومی نوین پیام رسانی آگاهانه، مستمر و برنامه ریزی شده بر پایه شناخت و سنجش به جامعه مورد نظر است.

"روابط عمومی" علمی است که در قالب خدمات، راهبردها و تدبیرهای خاص با مخاطبان خود در سطوح داخلی، ملی، منطقه ای و جهانی تعامل می کند. عمده ترین نکته در تعریف روابط عمومی نوین این است که پیام رسانی و اطلاع رسانی و اطلاع ی به عنوان دو رکن اصلی در کنار هم قرار می گیرد که اینکار باید آگاهانه، مستمر و برنامه ریزی شده بر پایه شناخت و سنجش با جامعه مورد نظر انجام گیرد.

« در جامعه اطلاعاتی امروز، بسیاری از کارگزاران در مؤسسه ها و سازمانهای مختلف جویای نوعی روابط عمومی هستند که آنها را در طراحی روشهای منطقی کار و فعالیت و تعیین خط مشی های آینده نگر یاری دهد. یعنی نوعی روابط عمومی پویا و پر تحرک که فعالیت آن متکی بر اطلاعات درست روزآمد و د

مشاهده متن کامل ...

بررسی شیوه های مؤثر اطلاع رسانی درمخابرات استان یزد
درخواست حذف اطلاعات
نقش اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع به شیوه اطلاع رسانی و تاثیر گذاری و توانایی در القا این شیوه ها بستگی دارد که موفقیت یا عدم موفقیت در این راه به موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمان یا نهادی که ما متولی ان هستیم می انجامد برای افزایش بهره وری و تسریع در دستی به اه مورد نظر در فعالیت ها باید از مناسب ترین روشه
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 1780 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 137
بررسی شیوه های مؤثر اطلاع رسانی درمخابرات استان یزد

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست

چکیده

فصل اول

موضوع تحقیق.........................................................................................

1

بیان مسئله مورد پژوهش ............................................................................

ضرورت و اهمیت تحقیق ...........................................................................

2

2

اه تحقیق ......................................................................................

3

سوالات .................................................................................................

4

فرضیه ها ..............................................................................................

روش تحقیق ...........................................................................................

5

6

ضرورت تحقیق .......................................................................................

جامعه و نمونه آماری ................................................................................

6

6

ابزار اندازه گیری ....................................................................................

8

واژه ها و اصطلاحات ...............................................................................

تاریخچه و سابقه تحقیق ..............................................................................

موانع و مشکلات ......................................................................................

8

13

14

فصل دوم

بخش اول

اطلاع رسانی و نقش مهم آن در روابط عمومی ................................................

15

اطلاع رسانی، روابط عمومی و مشارکت مردمی .............................................

17

اجزای نظام اطلاع رسانی ..........................................................................

22

فن آوری اطلاعات و مفاهیم کار برای آن .....................................................

22

فرا رسانه و فرا متن ابزارهای مهم فناوری اطلاعات ........................................

24

رسانه های الکترونیک.................................................................................

24

شبکه اطلاع رسانی ...................................................................................

25

انگیزه ایجاد شبکه های اطلاع رسانی و نقش فناوری .........................................

26

اطلاعاتی در شبکه اطلاع رسانی .................................................................

26

اه شبکه های اطلاع رسانی ...................................................................

27

مزایا و فواید شبکه های اطلاع رسانی و کارگروه (it) در شبکه های اطلاع رسانی ............

27

بخش دوم

اول اطلاع رسانی سپس تبلیغات ...................................................................

29

تبلیغات پیام یک سویه است...........................................................................

30

تبلیغات و نوآوری ....................................................................................

31

محصول و نوآوری ...................................................................................

31

در جستجوی تازگی...................................................................................

32

آگهی اسباب بازی نیسان ............................................................................

33

جایگاهی که در ذهن مخاطب خود دارید بپذیرید ...............................................

34

تقویت جایگاه پیشگامانی ............................................................................

46

مبحث خلاقیت و نوآوری ...........................................................................

37

به خلاقیت نیاز نیست ................................................................................

38

معمای حل نشدنی تبلیغات خلاق ...................................................................

40

تبلیغات باد است – روابط عمومی خورشید .....................................................

43

حرکت تبلیغات ما یچ است – حرکت روابط عمومی خطی است ..........................

44

تبلیغات به شیوه انفجاری عمل می کند – روابط عمومی به شیوه آهسته و پیوسته کار می کند ..................

45

تبلیغات تصویری است روابط عمومی کلامی است ............................................

46

رسایی تبلیغات همه را در برمی گیرد ............................................................

47

رسایی روابط عمومی اشخاص مورد نظر را در برمی گیرد ...............................

47

تبلیغات خود محور است – روابط عمومی دیگر محور است ................................

49

تبلیغات می میرد – روابط عمومی زنده می ماند ..............................................

50

تاثیرات ............................................................................................

51

اثرات کوتاه مدت و دراز مدت .................................................................

51

چه هنگام می توان انتظار داشت که اثرات ظاهر شوند ....................................

53

تاثیر برجسته سازی .............................................................................

55

بخش سوم

مبانی نظری.......................................................................................

55

نفش ارتباطات در توسعه ......................................................................

55

الگوهای ارتباطات و توسعه ....................................................................

58

فصل سوم

نظریه های ارتباطات توسعه ...................................................................

نطریه های ارتباطات برای توسعه .............................................................

61

68

روش تحقیق .......................................................................................

پیمایش..............................................................................................

جامعه آماری .....................................................................................

78

78

78

حجم نمونه .......................................................................................

ابزار گرد اوری اطلاعات .....................................................................

79

80

روش تجزیه و تحلیل..................................................................................

روایی تحقیق ...........................................................................................

حدود زمانی تحقیق....................................................................................

حدود مکانی تحقیق ..................................................................................

80

80

81

81

فصل چهارم

بخش اول

ج توزیع فراوانی و نمودار متغیرجنس.......................................................

ج توزیع فراوانی و نمودار متغیرسن.........................................................

ج توزیع فراوانی و نمودار متغیرتحصیلات.................................................

ج توزیع فراوانی و نمودار متغیرشغل........................................................

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از تلفن گویا................................................

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از قبض…..............................................92

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از اینترنت..............................................94 ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از صدا و سیما.........................................96

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از sms..................................................98

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از تبلیغات...........................................100

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده از مطبوعات........................................102

ج و نمودارمتغیر میزان استفاده ازنوع روشهای اطلاع رسانی مطبوعات....104

بخش دوم

جداول دو بعدی، یک بعدی و بررسی فرضیه ها:

فرضیه اول جداول رابطه میان جنس واستفاده از تلفن گویا در اطلاع رسانی......106

فرضیه دوم جداول رابطه میان سن واستفاده تلفن گویا دراطلاع رسانی.............107

فرضیه سوم جداول رابطه میان تحصیلات واستفاده از قبض دراطلاع رسانی....109

فرضیه چهارم جداول رابطه میان شغل واستفاده ازنوع روشها دراطلاع رسانی 111

فرضیه پنجم ج استفاده ازنوع روشها دراطلاع رسانی.............................113

فرضیه ششم ج میزان استفاده ازتلفن گویا دراطلاع رسانی.......................114

فرضیه هفتم ج میزان استفاده ازمطبوعات دراطلاع رسانی......................115

فرضیه هشتم ج میزان استفاده ازقبوض دراطلاع رسانی..........................116

فرضیه نهم ج میزان استفاده ازسایت دراطلاع رسانی..............................117

فرضیه دهم ج میزان استفاده ازتبلیغات تلویزیونی دراطلاع رسانی.............118

فرضیه یازدهم ج میزان استفاده ازsms دراطلاع رسانی..........................119 فرضیه دوازدهم ج میزان استفاده ازتبلیغات محیطی دراطلاع رسانی.........120

82

84

86

88

992

فصل پنجم

بررسی وضعیت متغیر ها.....................................................................121

بررسی جداول دوبعدی ورابطه معنا داری یا عدم معنی داری ........................125

پیشنهادها..........................................................................................129

ضمایم..............................................................................................130

منابع:................................................................................................135

چکیده :

نقش اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع به شیوه اطلاع رسانی و تاثیر گذاری و توانایی در القا این شیوه ها بستگی دارد که موفقیت یا عدم موفقیت در این راه به موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمان یا نهادی که ما متولی ان هستیم می انجامد. برای افزایش بهره وری و تسریع در دستی به اه مورد نظر در فعالیت ها باید از مناسب ترین روشها به صحیح ترین نحو استفاده شود. عدم توجه و دقت در هریک از دو مورد مذکور، دستی به اه را غیر ممکن و یا باعث صرف هزینه و اتلاف وقت بیشتر خواهد شد. این پژوهش در پی پاسخ به سئوالاتی است که بداند روشهای موثر اطلا ع رسانی در شرایط مختلف برای گروههای مختلف جامعه کدام است ؟ برای دستی به اه تحقیق ضمن بررسی کتابخانه ای سوابق، با بهره گیری از پرسشنامه با شیوه نمونه گیری تصادفی ، نظرات مشترکین جمع آوری وبا استفاده از نرم افزار spss نسبت به جمع بندی اطلاعات، توصیف داده ها و تعیین همبستگی ها ، محاسبه رگرسیون و تجزیه وتحلیل داده ها اقدام گردید مشترکین مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه مشترکان تلفن ن در تمامی نقاط استان یزد
می باشد.

با توجه به نتایج تحقیق بیشترین شیوه های موثر جهت ب اطلاعات مشترکین به ترتیب : اطلاع رسانی از طریق پیام کوتاه، قبوض تلفن، گفتگوهای تعاملی، و سایت شرکت بوده است.. پژوهشگر با اعتقاد به این مطلب که سامان­دهی چرخة اطلاع رسانی مورد بحث به بهبود بیشتر وضع در این سازمان منجر خواهد شد، و یا لااقل، وضعیت فعلی را با صرفِ وقت و هزینة کمتری ممکن خواهد ساخت، به ارایة پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت اطلاع رسانی به مشترکین برای غلبه بر موانع موجود پرداخته است.

فصل اول

(کلیات تحقیق)

موضوع تحقیق :

بی شک میزان اطلاعات هر فرد از مبانی مختلف زندگی صنعتی امروزی می تواند نقش بسیار مهم و مؤثری در کیفیت کاری و زندگی فردی وی داشته باشد دراین خصوص می توان به جرات گفت در بهره گیری انسان از مواهب رفاهی ، به میزان اطلاع او از عوامل مختلف زندگی بستگی دارد.

اگر به موضوع فوق بطور کامل توجه کنیم دو وجه این کیمیا را می توانیم با دو عنوان اطلاع ی و اطلاع رسانی تطبیق دهیم ، ضمن اینکه می دانیم اطلاع رسانی دقیق و به موقع سازمانهای خدماتی می تواند در رفع مشکلات و حل مسائل مختلف کمک بزرگی برای افراد و سازمانها باشد براین مطلب وافقیم که مجراهای ارتباطی و نحوه اطلاع ی در فرهنگها ومناطق مختلف متفاوت است .درهمین راستا شرکتها و سازمانها نیز بایستی از میزان اطلاع مخاطبین ومردم جامعه خود در رابطه با فعالیتهای سازمان آگاه باشند و بدانند که جامعه به چه اطلاعات و آگاهیهایی احتیاج دارد واین مهم را نیز در نظر داشته باشند که شیوه های مناسب هر نوع اطلاع رسانی کدام است و نیز طریقه رساندن پیام به مخاطبین کدام است.

شرکت مخابرات استان یزد نیز به عنوان یک شرکت خدماتی با خدمات فراوانی که به مشترکین خود ارائه می دهد از این قاعده مستثنی نیست، در حال حاضر این شرکت خدمات فراوانی در رابطه با تلفن ثابت ، ، تلفن همراه و شبکه دیتا و خدمات جانبی با ارزش افزوده ارائه می دهد که خود مست م آگاهی مردم و مخاطبین شرکت از خدمات متنوع آنها است زیرا بدون اطلاع از انواع خدمات استفاده از آنها امکان پذیر نیست بنابراین شرکت مخابرات استان بایستی این مسئله را مورد نظر داشته باشد.

مخاطبین اغلب از چه راه هایی این اطلاعات را به دست می آورند و در واقع مجاری اطلاع ی آنها چیست تا بتواند اطلاع رسانی خود را از مجرای مناسب و با توجه به ضرورت در مناطق مختلف از استان انجام دهند. این پژوهش در نظر دارد با شناخت شیوه های مؤثر اطلاع رسانی ومشخص سطح اطلاع مشترکین خود از خدمات ارائه شده اقدام به طرح واجرای پژوهشی با عنوان شیوه های مؤثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد نماید تا در راه رسیدن به اه بلند توسعه خود از آن یاری جوید.

بیان مسئله مورد پژوهش :

پیشرفت قابل توجه در امر ارتباطات و مخابرات و دیجیتالی شدن خطوط تلفن و همچنین توسعه و تنوع خدمات مخابراتی در استان یزد از یک طرف و صرف هزینه های بسیار زیاد در راه اندازی تکنولوژیهای جدید و انجام پروژه های زیرساخت در جهت توسعه خدمات مخابراتی از طرف دیگر موجب تنوع و تعدد خدمات رسانی این شرکت در سالهای اخیر شده است.

« واضح است که عدم اطلاع مشترکین از این خدمات و امکانات و همچنین حقوق خود را در این رابطه به معنای بی فایده بودن و به هدر رفتن هزینه ها و امکانات مختلف است . بطور خلاصه می توان گفت :

اولاً : تنوع خدمات زیاد مخابراتی باعث سردرگمی افراد شده است.

ثانیاً : نیاز به حداقل اطلاعات مخابراتی، لازمه داشتن تلفن ثابت و آشنایی کامل به استفاده از آن می باشد که خود وم بستر سازی و اطلاع رسانی قبلی را تشدید می کند.

ثالثاً: با توجه به بررسی های انجام شده در مورد تماسهای تلفنی صورت گرفته از جانب مشترکین با روابط عمومی مخابرات یزد ، مشخص شده است که تعداد کثیری از مشترکین ازنحوه استفاده از خدمات جدید مخابراتی آشنایی کامل ندارند.

رابعاً : برای رساندن اطلاعات به مخاطبین با توجه به تئوریهای مربوطه که هر اطلاع رسانی رسانه و مجرای خود را می طلبد لازم است برای پی بردن به بهترین راه اطلاع رسانی در استان راه مناسبی را انتخاب کرد.لذا تهیه پاسخ به این سئوال که نحوه اطلاع ی آنها از خدمات چه کانالها و مجاری را شامل می شود ضروری است. » ( معنوی ،عبدالمجید،124:1386)

ضرورت و اهمیت تحقیق:

نظر به ضرورت آگاهی از بازخورد ارایه خدمات صورت گرفته واطلاع از روشهای مؤثر ارایه اطلاعات بیشتر و بهترو بهره گیری از روشها و راههای جدید اطلاع رسانی به مشترکان در راستای بهره وری بهتر وصرف انرژی و هزینه و شناخت را ارهای مؤثر با این تحقیق می تواند چراغ راهنمایی باشد تا با روشن ساختن مسیر پیشرفت و توسعه ما را در راه رسیدن به اه شرکت یاری نماید.

اهمیت ضرورت انجام این تحقیق به صورت تیتروار بشرح ذیل می باشد.

- افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات .

- افزایش بهره وری و استفاده بهینه از افراد (نیروی انسانی )

- کاهش شکایات مشترکین از موضوع عدم اطلاع رسانی

- ارایه خدمات مطلوبتر به مشترکین

- شناخت راههای مؤثر اطلاع رسانی به مشترکین

اهدف تحقیق :

هدف این پژوهش بررسی شیوه های موثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد در ارایه خدمات بهتر به مشترکین خود است.

از نیمه دوم قرن بیستم، جهان وارد عصر تازه ای شد و پایان عمر صنعتی آغاز گردید؛ تحولات پرشتاب علمی و فناوری در زمینه ترانزیستورها، موتور محرک این تحول بوده است. ابتدا با ورود کامپیوتر به بازار و در ادامه با تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها به فناوریهای ارتباطی مثل تلفن و تلویزیون پیوستند و انقلاب «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، به وقوع پیوست. اهمیت این مساله، تا حدی بود که در مدلهای رشد و بهره وری، متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک جزء اثرگذار مورد توجه قرار گرفت. فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی جنبه های اجتماعی ، به شدت تأثیرگذارگشت.

این پژوهش ، به بررسی سمت و سوی عرضه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه اطلاع رسانی م وثرجهت افزایش اگاهی مشترکان و به کشف شیوهای موثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد خواهد پرداخت تا ضمن صرفه جویی هزینه ای، راههای تاثیر گذاری موثر را شناسایی و در جهت دستی سریعتر به اه قدم بردارد .

میزان استفاده از روشها ی اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد برحسب سن، جنس، تحصیلات، شغل و همچنین نوع این روشها و اثبات تاثیر ان جهت کمک به شرکت مخابرات استان یزد در رسیدن به اه توسعه شرکت مخابرات استان یزد از اه این پژوهش است.

سئوالات پژوهش

1- ایا جنس بر میزان استفاده ار تلفن گویا به عنوان یکی از روشهای اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

2 ایا سن بر میزان استفاده ار تلفن گویا به عنوان یکی از روشهای اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

3 – ایا تحصیلات بر میزان استفاده ار قبوض تلفن به عنوان یکی از روشهای اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

4- ایا شغل افراد بر میزان استفاده ار قبوض تلفن به عنوان یکی از روشهای اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

5- شرکت مخابرات استان یزد از چه روش های سنتی وقدیمی جهت اطلاع رسانی شهرندان استان یزد استفاده می کند؟

6- آیا اطلاع رسانی از طریق قبوض تلفن روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

7- آیا اطلاع رسانی از طریق سایت اینترنتی روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

8- آیا اطلاع رسانی از طریق تلفن گویا روش مؤثری درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

9- آیا اطلاع رسانی از طریق صدا وسیمای مرکز استان روشی مؤثر درمعرف خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

10- آیا اطلاع رسانی از طریق سامانه sms روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

11- آیا اطلاع رسانی از طریق تبلیغات محیطی روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

12- آیا اطلاع رسانی از طریق مطبوعات روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

فرضیه ها:

1- میان جنس و استفاده ازروش تلفن گویای 135 در اطلاع رسانی خدمات شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

2- میان سن و استفاده از روش تلفن گویای 135 در اطلاع رسانی خدمات شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

3- میان تحصیلات و استفاده از روش قبوض اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد در معرفی خدمات رابطه معنی داری وجود دارد.

4- میان شغل افراد و استفاده از قبوض اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

5- بین میزان استفاده شهروندان استان یزد،از انواع روش ها وشیوه های اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

6- بین میزان استفاده از تلفن گویای 135 روابط عمومی شرکت مخابرات استان یزد در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

7- بین میزان استفاده ازمطبوعات در جهت اطلاع ی از خدمات شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

8- بین میزان استفاده ازقبوض تلفن در جهت اطلاع ی از خدمات شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

9- بین میزان استفاده ازسایت رسمی شرکت مخابرات در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

10- بین میزان استفاده ازتبلیغات تلویزیونی شرکت مخابرات در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

11- بین میزان استفاده ازپیامک های تبلیغاتی شرکت مخابرات استان یزد در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

12- بین میزان استفاده ازتبلیغات محیطی شرکت مخابرات استان یزد در جهت اطلاع ی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق:

پژوهش حاضر که تحت عنوان شیو ه های موثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد می باشد به بررسی نظرات ، دیدگاه ها و تحلیل داده ها بر اساس پژوهشی از نوع پیمایشی با جامعه آماری مشترکین تلفن استان یزد بوده و در آن به بررسی فرضیه های پژوهش خواهیم پرداخت.

از طریق مطالعات کتابخانه ای ، اسناد ، مدارک ، مقالات داخلی و خارجی اطلاعات لازم جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است .

در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است.

جامعه و نمونه آماری :

جامعه (آماری) ، عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی ، در مورد گرد آورده کامل واحدها ، که می خواهیم استنباط ُهایی راجع به آن انجام دهیم. جامعه آماج تحقیق است، و منظور از عمل گردآوردن داده ها ، است اج نتایج درباره جامعه می باشد. یا به بیان ساده تر ، در هر بررسی آماری ، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می نامند. یعنی جامعه ، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند.

جامعه اماری در این تحقیق شامل کلیه مشترکان بالای 15 سال، تلفن مشغول بکار استان یزد است که طبق آ ین آمار اداره برنامه ریزی شرکت مخابرات استان (ضمیمه شماره 3) تعداد 553789 مشترک می باشند .

نمونه آماری:

د ر این تحقیق نمونه اماری از مجموع مشترکین تلفن شرکت مخابرات استان یزد که به نوعی از یکی از خدمات این شرکت بصورت مستقیم در سطح استان بهره می برند بصورت رندم انتخاب شده اند و جمعیت نمونه بعد از محاسبات انجام شده و با استفاده از فرمول کوکران جمعا 400 نفر می باشد.


در این فرمول z=1/96 نمره استاندارد در سطح اطمینان 95 درصد می باشد.
(p=0/5) حداکثر نسبت پاسخ های ارائه شده (d=0/03)، درجه دقت برای تعمیم نتایج از گروه نمونه به جامعه آماری553789 n= تعداد جامعه آماری(به تفکیک) q=1-p=0/05 و n هم تعداد نمونه می باشد

محاسبه فرمول

5/0×5/0×2(96/1)+553788×2(5/0)

5/0×5/0×2(96/1)×553789

n=

7/383

531859

~

96/0+1385

n=

به منظور کاستن احتمال خطای نمونه گیری تعداد برآورد شده از فرمول فوق الذکر به400 نفر افزایش یافته است

ابزار اندازه گیری:

در این تحقیق پس از جمع آوری داده ها وکنترل و باز بینی آنها، پرسشنامه ها کدگذاری شده ، سپس تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار استنباطی و از طریق برنامه های رایانه ای «عملیات آماری برای علوم اجتماعی» صورت گرفت.

همچنین در بررسی مشخصات فردی و اجتماعی پاسخگویان از آمار توصیفی بهره برده ایم.

برای پیدا روابط معنی دارو اثبات فرضیه ها وپاسخ به پرسش های تحقیق نیز، با توجه به نوع آزمون ها از آزمون کای اسکوئریا خی 2 استفاده شده است .

تعریف مفاهیم:

- مخابرات :

ارسال و دریافت پیام و یا خبر از نقطه ای به هر شکل ممکن و مستقل از فاصله را مخابرات گویند.[1]

ارتباطات

جمع ارتباط است و هر نوع برخورد بین دو موجود یا پدیده که منجر به ، اشتراک ، همبستگی ، واکنش و مبادله پیام گردد ارتباط نام دارد . ارتباط ممکن است بین دو سلول ، دو فرد دو نظام ، دوجامعه ، اتفاق بیفتد ، از ارتباط سهوا مفهوم مخابرات تداعی می شود که البته معادل مصطلع و دقیق آن ارتباطات راه دور است . ] (پایان نامه کارشناسی ارشد محمد رضا زارع دة آبادی / 1386)

اطلاع رسانی

« علم اطلاع رسانی رشته ای است که درباره ویزگیهایی اطلاعات و رفتار اطلاعاتی نیروهای حاکم بر جریان اطلاعات و شیوه بردازش اطلاعات برای دسترس پذیری و قابلیت استفاده بهینه اطلاعات تحقیق می کند.

اطلاع رسانی با مجموعه ای از دانش در رابطه با تولید، مجموعه سازی، سازما ندهی، ذخیره سازی، بازی ، تفسیر، انتقال، تبدیل و کاربرد اطلاعات مرتبط است .

این رشته شامل ارایه اطلاعات در نظامهای طبیعی و ماشینی ، استفاده از کد در انتقال پیامهای خاص و بررسی ابزارها و فنون پردازش اطلاعات از قبیل رایانه و نظامهای برنامه نویسی می شود.

اطلاع رسانی علمی میان رشته ای است که با رشته هایی چون ریاضیات، منطق، زبان شناسی، روان شناسی علم ، فناوری رایانه، تحقیقات عملیات نظامی، هنرهای گرافیکی، ارتباطات، علوم کتابداری، مدیریت و سایر رشته های مشابه مرتبط است. این علم هم از علوم نظری، که در مورد موضوع اطلاعات و اطلاع رسانی بدون در نظر گرفتن کاربردش تحقیق می کند، و هم از علوم عملی، که باعث به وجود آمدن خدمات و محصولات می شود، تشکیل شده است.» ( بشیری ، جواد ،86:1387)

قبض تلفن:

به مجموعه ای از اطلاعات ریز عملکرد تعرفه صورتحساب تلفن مشترکین که به صورت دوره دو ماهه چاپ شده و به ادرس مشترک جهت پرداخت ارسال میگردد، اطلاق میشود.[2]

سایت اطلاع رسانی

امروزه ارتباطات الکترونیکی با توجه به حذف محدودیتهای مهم زمانی و مکانی و از همه مهمتر تعاملی بودن ان و همچنین با توجه به محدودیتهای مختلف زیر ساختی و تکنولوژی، در کشور ما جایگاه خود را هر چند کند و آهسته پیدا میکند و شرکت مخابرات استان یزد نیز در این شبکه جهانی جایگاهی برای خود برگزیده است که به جایگاه شرکت مخابرات استان یزد در اینترنت [3] که جهت اطلاع رسانی از طریق شبکه جهانی از ان بهره برده میشود سایت اطلاع رسانی شرکت اطلاق می گردد.

شبکه استانی شبکه سیمای:

شبکه سیمای محلی استان یزد با گستره 10 شهرستان تابعه و بخشهای مختلف خبری و تبلیغاتی در 12 ساعت در روز با بخش برنامه های مختلف وظیفه اطلاع رسانی خود را به انجام میرساند.

شبکه صدای استانی:

شبکه صدای مرکز استان یزد که ازسال 1359 فعالیت خود را آغاز کرده است در تمامی شهرستانهای تابعه استان پوشش کامل داشته و به علاقه مندان از ساعت 6 تا ساعت 12 با برنامه های متنوع ارایه برنامه می نماید.

تلفن گویا:

سیستم جامع تلفن گویای شرکت مخابرات استان یزد که از سال 1372 فعالیت خود را اغاز کرده است کانالی است موفق درامراطلاع رسانی به مشترکان خود که با تماس متوسط روزانه 43000 مشترک توانسته است مخاطبان خود را جذب و به ابزار مهمی در امر اطلاع رسانی به مشترکان تبدیل گردد.

(ضمایم شماره 3)

sms :

ابزار جدید ارتباطی که بوسیله ان در تلفن همراه و جدیدا تلفن ثابت مشترک میتواند پیام کوتاهی را از طریق های مخابراتی به مخاطب خود در هر کجا که باشد به شرط ایجاد امکان ارسا ل نماید .[4]

تبلیغات محیطی :

تبلیغات محیطی محدوده های مشخص از فضا را در بر میگیرد که در نقاط مختلف شهری جهت امر تبلیغات و اطلاع رسانی از ان بهره برداری میگردد مصداقهای عینی ان تلویزیونهای شهری، بیلبوردها، پارچه نوشته ها و تابلوهای سطح ا می باشد.

مشترک مخابرات:

به انی اطلاق میگردد که دارای حد اقل یک و حد اکثر چند خط تلفن ثابت یا سیار بوده و بطور مستمر از ان استفاده میکنند این مشترکین در تمامی شهرستانهای تابع استان و روستای ان پراکنده می باشند.

قبوض اطلاع رسانی :

شامل قبوض تلفن استان یزد که دارای کادر و حاشیه اضافی به ابعاد 13*12 سانتیمتر درکنار قبوض تلفن طراحی وچاپ گردیده و اطلاعات مورد نظر مخابرات در حاشیه این قبوض جهت 553789 مشترک تلفن از طریق پست ارسال می گردد. این طرح توسط پژوهشگر در سال 1382 به نظام پیشنهادهای شرکت مخابرات استان یزد پیشنهاد گردید ( ضمایم شماره 2) که پس از بررسیهای کارشناسی تصویب و ضمن پرداخت پاداش به پیشنهاد دهنده به روابط عمومی شرکت مخابرات استان یزد جهت اجرا ابلاغ گردید که از ان زمان تاکنون این طرح در سطح استان یزد و حتی برخی استانهای کشور به عنوان ابزار اطلاع رسانی استفاده میگردد و در این پژوهش برانیم تا تاثیرات این طرح جدید را در استفاده مناسب از ان بررسی نماییم.

فن آوری اطلاعات :

فن آوری اطلاعات را می توان به روش های مختلفی تعریف کرد و از دو دیدگاه به فن آوری اطلاعات توجه کرد.

یکی از دیدگاه دانش فن آوری اطلاعات و دیگری از جنبه فنی .

از دیدگاه دانش فن آوری اطلاعات به معلومات مورد نیاز برای گسترش کار بر مجموعه سیستم های اطلاعاتی گفته می شود.

از جنبه فنی فن آوری اطلاعات در برگیرنده مجموعه سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات مربوط به آنهاست که در ارتباط با پردازش، ذخیره سازی و انتقال اطلاعات با استفاده از وسایل الکترونیکی و نوری به کار گرفته می شود.[5]

شبکه اطلاع رسانی:

در رابطه با شبکه اطلاع رسانی، تعاریف زیادی ارائه شده است که ما در اینجا به ذکر چند مورد اکتفا می کنیم:

« شبکه اطلاع رسانی عبارت است از ساختار یا نظام های متشکل از کتابخانه، نهادهای اطلاع رسانی، مراکز آرشیو و اسناد که برای گسترش" جریان تبادل اطلاعات" و اشتراک منابع در چهار چوب رسمی یا مبتنی بر عضویت براساس یک رشته قرار دادها، موافقت نامه ها و مقاله ها طراحی شده تا زمینه های ارتباط دو سویه برای استفاده متقابل از منابع را فراهم آورد.» (مجله ارتباطات/ص18ج102)

تاریخچه وسابقه تحقیق:

در خصوص شیوه ها ی موثر اطلاع رسانی در مخابرات تا کنون تحقیق عمده و قابل توجهی انجام نشده است.

پیش از این یک نطرسنجی در تاریخ 7 مرداد 1386 از تعداد صد نفر از مشترکان مخابرات استان یزد در خصوص نحوه تعامل این مشترکان با مخابرات یزد به منظور آگاهی از میزان رضایت مشترکان از خدمات این شرکت توسط روابط عمومی مخابرات انجام شده است. این پ ژوهش صرفا یک نظر سنجی محدود بوده است.

همچنین در تحلیل محتوایی که از عملکرد روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان یزد انجام شد به صورت موردی روابط عمومی مخابرات یزد نیز در این تحقیق مد نظر قرار داده شد.

این پژوهش توسط دفتر شورای اطلاع رسانی رواط عمومی استانداری یزد انجام شد که از انجایی که تعداد زیادی از روابط عمومی های سازمان های استان یزد در این تحقیق مورد تحلیل محتوا قرا گرفتند توجه شایانی به مطالعه علمکرد روابط عمومی مخابرات یزد در این تحقیق صورت نگرفت.

این تحقیق در تیر ماه سال 85 انجام شد.

همچنین روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در سال 1385 تحقیقی در این خصوص انجام داد[6] که از جامعه اماری1200 نفره ان، تنها 50 نفر به مشترکین استان یزد اختصاص داده شد که با توجه به جامعه اماری کوجک اختصاص داده شده به استان یزد و نتایج کلی ان قابل استناد و استفاده در استان یزد نبوده است.

شاید بتوان یکی از مزایای این تحقیق را منحصر به فرد بودن ان دانست واینکه تاکنون پژوهشی تا این اندازه به تاثی ذیری مخاطب در مجموعه شرکت مخابرات ایران از نوع و میزان تیلیغات نپرداخته است در نوع خود اگر نتوان به بی نظیر بودن ان استناد کرد اما میتوان انرا یک پژوهش کم نظیر به شماراورد که در استان یزد و کشورمشابه ان کار نشده است و به طور قطع از نتیجه کار شرکت مخابرات استان یزد بهره فراوان خواهد برد.

موانع و مشکلات تحقیق :

در انجام این تحقیق مشکلات و موانع بسیاری روبروی محقق قرار گرفت که اهم انها به شرح ذیل است:

1 – عدم وجود منابع مناسب در زمینه اطلاع رسانی که کار مطالعه و اجرای پژوهش را با مشکلات عدیده روبرو ساخت.

2 - پراکندگی استان که نمونه گیری و توزیع پرسشنامه ها را با مسایل عدیده ای روبرو ساخت.

3 - تاخیر در بازگشت پرسشنامه ها از سوی پرسش شوندگان که موجب طولانی تر شدن مدت تحقیق شد.

4 - وجود مشکلات مالی برای ایاب و ذهاب و تامین برخی لوازم مورد نیاز برای انجام تحقیق

5 - نداشتن تخصص در زمینه های اماری و نیاز به مشاور آماری که البته با وجود اساتید محترم را این مشکل تا حد زیادی مرتفع شد.

6 - تکمیل نشدن همه پاسخ های ارایه شده به پرسشنامه های توزیع شده که موجب به هم ریختگی و بروز مشکل د رتدوین و گردآوری اطلاعات می شد.

فصل دوم

(مبانی وچارچوب نظری تحقیق)

بخش اول

اطلاع رسانی ؛ نقش مهم آن در روابط عمومی

«"اطلاع رسانی" علمی است که پس از جنگ جهانی دوم پدیدار گشت و در اندک مدتی رو به گسترش سریع نهاد. به تدریج سازمانهایی که برای بهبود کارهای خود در زمینه های فنی، علمی، پژوهشی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، و ... به اطلاعات نیاز داشتند از این پدیده استقبال د. علم اطلاع رسانی با پیوند میان بسیاری از رشته های دانش بشر مانند کتابداری، ارتباطات، گرافیک، تکنولوژی کامپیوتر، زبانشناسی، ریاضی، منطق، روانشناسی، مدیریت و برخی دیگر موجب انتقال اطلاعات و جابجایی و اشاعه آن در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و جهانی می شوند که به این کار خدمات اطلاع رسانی گویند.»( بشیری ، جواد ،48:1387)

خدمات اطلاع رسانی به شکلهای مختلفی چون گردآوری تنظیم و تدوین مشخصه های آثار چاپی و غیر چاپی در زمینه یک یا چند موضوع که با نامهای گوناگون نظیر کتابشناسی، کتابنامه، فهرستگان، نمایه نامه، چکیده نامه و... در قالب تک نگاری و یا نشریات ادواری انتشار، صورت می گیرد.

خدمات اطلاع رسانی به کمک ابزار و تجهیزهای مورد نیاز خود تحقق یافته و مخاطبان خود را منتفع می کند. انواع رسانه های خطوط ارتباطی سخت افزارها و نرم افزارها از جمله ابزار و وسایل آن به شمار می روند. خدمات اطلاع رسانی با این هدف که باید در کمترین مدت بیشترین اطلاعات را در اختیار پژوهشگران و سایر کاربران قرار دهد در جامعه جهانی روابط انسانها با یکدیگر شکل گرفته و بر اساس تنوع نیازها به طور دائم به اصلاح و تغییر و تحول در آمده است.

روابط عمومی نیز بر چنین پایه ای استوار است؛ یعنی ارسال پیام صحیح از راه درست به مخاطب مشخص و کاربر متقاضی.

روابط عمومی پدیده ای است که به ارتباط مردم با یکدیگر و یا با سازمان و گروه و نهادی شکل گرفته معنا و مفهوم حیات و پویایی می بخشد. اطلاع دادن و آگاه ساختن مردم و هرگونه مخاطب مرتبط یکی از معیارهای اصلی تبلور روابط عمومی در جامعه بشری است. با تأکید بر این نکته که روابط عمومی می کوشد تا با مردم ارتباط دو سویه برقرار کند.

با تغییر و تحول هایی که به تدریج در حوزه تعریف روابط عمومی به لحاظ تعریف و نقش و مفهوم آن صورت گرفت و به ویژه از سال 1982 به بعد نظام فکری نظریه پردازان و کارشناسان روابط عمومی تحت تأثیر نوآوری های تکنولوژی مبتنی بر نیازهای روزافزون کاربران این حوزه تخصصی خدماتی متحول شد و آنها یافتند که اطلاعات، عامل تعیین کننده و بقا و دوام روابط عمومی است و با شناخت بیشتر آن نظام نوین روابط عمومی در سطح جهان را تقویت و عرضه د.عمده ترین نکته در روابط عمومی نوین پیام رسانی آگاهانه، مستمر و برنامه ریزی شده بر پایه شناخت و سنجش به جامعه مورد نظر است.

"روابط عمومی" علمی است که در قالب خدمات، راهبردها و تدبیرهای خاص با مخاطبان خود در سطوح داخلی، ملی، منطقه ای و جهانی تعامل می کند. عمده ترین نکته در تعریف روابط عمومی نوین این است که پیام رسانی و اطلاع رسانی و اطلاع ی به عنوان دو رکن اصلی در کنار هم قرار می گیرد که اینکار باید آگاهانه، مستمر و برنامه ریزی شده بر پایه شناخت و سنجش با جامعه مورد نظر انجام گیرد.

« در جامعه اطلاعاتی امروز، بسیاری از کارگزاران در مؤسسه ها و سازمانهای مختلف جویای نوعی روابط عمومی هستند که آنها را در طراحی روشهای منطقی کار و فعالیت و تعیین خط مشی های آینده نگر یاری دهد. یعنی نوعی روابط عمومی پویا و پر تحرک که فعالیت آن م

مشاهده متن کامل ...

سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس ی برق (قدرت)
درخواست حذف اطلاعات
 1. سوالات استخدامی وزارت نیرو تکنسین برق
 2. سوالات استخدامی کارشناس تله متری ،مخابرات ،فیبر نوری،شبکه های برق
 3. سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس ی تاسیسات و سازه های آبی
 4. سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس بهره برداری، تعمیرات و نگهداری سازه های آبی
 5. سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس بررسی های اجتماعی
 6. سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب
 7. سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس طراحی تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب
 8. نمونه سوالات مدیریت منابع انسانی با جواب
 9. نمونه سوالات تخصصی کارشناس حقوق وزارت نیرو ۹۳
 10. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس حراست ( حراست)
 11. نمونه سوالات فرهنگیان کارشناس آزمایشگاه فیزیک
 12. سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس حفاظت و بهره برداری از آب های زیر زمینی
 13. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس اب های سطحی
 14. نمونه سوالات تخصصی کارشناس نرم افزار(برنامه نویس سیستم و تحلیلگر سیستم) استخدامی وزارت نیرو ۹۳
 15. نمونه سوالات تخصصی کارشناس تدارکات (مسؤول خدمات مالی) وزارت نیرو ۹۳
 16. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس برنامه ریزی تخصیص آب
 17. نمونه سوالات اصول حسابداری با جواب
 18. سوالات استخدامی عمومی وزارت نیرو سال ۹۳
 19. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو حسابرس
 20. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس منابع آب
 21. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس حقوقی
 22. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس شبکه
 23. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس مالی
 24. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس تعمیرات و نگهداری از تاسیسات
 25. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس آموزش
 26. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس اداری (خدمات مشترکین )
 27. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس برنامه و بودجه
 28. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس برنامه ریزی
 29. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس روابط عمومی
 30. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو برق
 31. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس فناوری اطلاعات
 32. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس مدیریت بحران و پ ند غیر عامل
 33. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس گزینش
 34. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس آمار
 35. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس امور اداری
 36. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس امور مالی
 37. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب
 38. نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس کنترل کیفی آب و محیط زیست
 39. سوالات استخدامی وزارت نیرو برق (قدرت)
 40. سوالات استخدامی وزارت نیرو برق (الکترونیک)
 41. سوالات استخدامی وزارت نیرو برق (کنترل)
 42. سوالات استخدامی وزارت نیرو برق (مخابرات)
 43. سوالات استخدامی وزارت نیرو برق(قدرت، کنترل،الکترونیک،مخابرات)
 44. سوالات استخدامی وزارت نیرو برق (قدرت، کنترل)
 45. سوالات استخدامی وزارت نیرو برق(قدرت، الکترونیک)
 46. سوالات استخدامی وزارت نیرو برق (الکترونیک ، کنترل)
 47. سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس ی برق (قدرت)
 48. سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس سیستمهای کنترل
www.e-estekhdam.com/ -سوالات-استخدامی-وزارت-نیرو/
translate this page
سوالات تخصصی کارشناسی نرم افزار سوالات تخصصی برق الکترونیک سوالات تخصصی ی برق قدرت توزیع سوالات تخصصی ی برق قدرت تولید

آزمون استخدامی وزارت نیرو-سؤالات تخصصی برق قدرت -توزیع

www.power2.ir/آزمون-استخدامی-وزارت-نیرو/آزمون-استخدامی-وزارت-...
translate this page
آزمون استخدامی وزارت نیرو-سؤالات تخصصی برق قدرت -توزیع حجم:573 kb رمز: www.power2.ir تعداد صفحات: 9 نوع فایل: pdf (function(d, s, id) { var js,...
you visited this page on 3/8/17.

سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس ی برق (قدرت) - رزبلاگ

doorturkcelikkapi.rozblog.com/.../سوالات-استخدامی-وزارت-نیرو-کا...
translate this page
18 hours ago - سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس ی برق (قدرت) 1 . نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + سوالات تخصصی (رایگان) سوالات تخصصی ...

سوالات و پاسخنامه آزمون های قبلی استخدامی وزارت نیرو+

barghnews.com/.../سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-های-قبلی-استخدامی-وزا...
translate this page
سؤالات تخصصی کارشناس بهره برداری آب و فاضلاب ...... اگه ممکنه منابع و نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو برای رشته برق قدرت را برای ایمیلم ارسال کنید. .... سلام نمونه سوال با پاسخنامه استخدامی وزارت نیرو رشته ی تکنولوژی برق قدرت عمومی و ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت های وابسته وزارت نیرو 96لو دنلود

niroo96-blog.lox- .ir/
translate this page
1 day ago - سوالات ,استخدامی ,وزارت ,نمونه ,نیرو ,کارشناس ,وزارت نیرو ,نمونه ... ردیف 59 سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس ی برق (قدرت) ردیف 60 ...
you visited this page on 3/9/17.

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس منابع آب 94 :: سوالات ...

azmoon-niroo.blog.ir/.../نمونه%20سوالات%20استخدامی%20وزارت%...
translate this page
سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس ی برق (قدرت) .... 35- سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو - سوالات تخصصی کارشناس منابع آب. ... نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو شرکت برق منطقه ای توانیر کارشناسی منابع آب. ... نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته های تحصیلی ی عمران ( آب ، بهره برداری از سد و شبکه های ...
you visited this page on 3/9/17.

سوالات استخدامی وزارت نیرو (کاملترین مجموعه)

shop.iranestekhdam.ir/سوالات-استخدامی-وزارت-نیرو.html
translate this page
1525 نمونه سوال عمومی مربوط به آزمون استخدامی وزارت نیرو؛ به شرح زیر: ... سؤالات تخصصی برق قدرت -برق منطقه ای ... سؤالات تخصصی کارشناس ایمنی – برق.

نمونه سوالات برق قدرت - سوالات و پاسخنامه آزمون های قبلی استخدامی وزارت ...

www.karyabfast.ir/dfdymjtsyjnrcjnsdxdnsnfnmnsvdrmctdndn.html - translate this page
رایگان نمونه سوالات کارشناسی ی برق (قدرت) - استخدامآزمون استخدامی وزارت نیرو-سؤالات تخصصی برق قدرت -برق منطقه ای ... آزمون استخدامی وزارت ...

نمونه سوالات برق قدرت - نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + سوالات ...

www.karyabfast.ir/cjdymjtsyjnrcjnsdxdnsnfnmnsvdrmctdydn.html - translate this page
2 days ago - رایگان نمونه سوالات کارشناسی ی برق (قدرت) - استخدامآزمون استخدامی وزارت نیرو-سؤالات تخصصی برق قدرت -برق منطقه ای ... آزمون

سوالات استخدامی ی برق قدرت | آبتین چت

abtinchat.ir/tag/سوالات-استخدامی- ی-برق-قدرت/
translate this page
feb 6, 2017 - 9 نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو برق قدرت، الکترونیک به ... 2 نمونه سوالات دروس تخصصی رشته کارشناسی ی برق قدرت ...

سوالات استخدامی وزارت نیرو برق قدرت 94 با پاسخ :: نمونه سوالات

www.verygoodsearch.ir/dtcqmjtsyjnrcfnvxdnjdsdsncvndnsdcacyrct... - translate this page
ثبت شده است - نمونه سوالات استخدامی تخصصی وزارت نیرو سال94. رایگان نمونه سوالات کارشناسی ی برق (قدرت) - استخدامآزمون استخدامی وزارت نیرو-سؤالات ...

رایگان سوالات آزمون های استخدامی دوره های قبل وزارت نیرو - کندو

https://kandoocn.com/index.php?newsid=1409
translate this page
امروز مجموعه ای کامل از سوالات دوره های قبلی آزمون های استخدامی وزارت نیرو را در اختیار ... سؤالات تخصصی برق -الکترونیک ... سؤالات تخصصی کارشناس نرم افزار.

رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + پاسخنامه وزارت نیرو ...

www.baroot.com/news/ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-و/
translate this page
سوالات تخصصی کارشناس ایمنی برق وزارت نیرو; سوالات تخصصی کارشناس ... برق الکترونیک وزارت نیرو; سوالات تخصصی ی برق قدرت توزیع وزارت نیرو ...

نمونه سوال استخدامی وزارت نیرو+استخدامی

https://soaldoon.ir/ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-و.html
translate this page
در این مطلب نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو را برایتان آماده کرده ایم برای مشاهده مطلب ... سوالات تخصصی کارشناس آمار وزارت نیرو; سوالات تخصصی کارشناس آموزش ... برق الکترونیک وزارت نیرو; سوالات تخصصی ی برق قدرت توزیع وزارت نیرو ...

سوالات استخدامی وزارت نیرو | سوالات استخدامی ویژه سال 96| - ای-سوال

www.e-soal.ir/ -نمونه-سوالات-استخدامی-وزارت-نی/
translate this page
سوالات استخدامی وزارت نیرو به همراه پاسخ نامه شامل سوالات تخصصی و عمومی برای کلیه ... کارشناس ایمنی برق وزارت نیرو; سوالات تخصصی کارشناس ساختمان وزارت نیرو ... قدرت توزیع وزارت نیرو; سوالات تخصصی ی برق قدرت تولید وزارت نیرو ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو 96 + کتاب|دنیای فایل های ی

energy96.respeana.ir/
translate this page
2, آزمون استخدامی وزارت نیرو-سؤالات تخصصی برق قدرت -توزیع, reza, 4568 . سوالات و ... نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس منابع آب - ناین پروجکت!
you visited this page on 3/8/17.

رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی ی برق قدرت | آربیتا فایل

www.arbita.ir › دسته بندی نشده
translate this page
4 days ago - آزمون استخدامی وزارت نیرو-سؤالات تخصصی برق قدرت … .... نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی مارون – کارشناس حقوق … این مجموعه ...

سوالات تست تکنسین برق قدرت - مرکز تبلیغات آگهی جور

kelidfa.ir/ %20سوالات%20تست%20تکنسین%20برق%20قد...
translate this page
سوالات عمومی آزمون استخدامی وزارت نیرو-مقطع کارشناسی( رشته های فنی) سوالات ... سوالات تخصصی آزمون استخدامی وزارت نیرو- ی برق قدرت-برق منطقه ای سوالات ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو - میهن همکار

mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?pid=1409
translate this page
نام محصول: نمونه سوالات آزمون های استخدامی وزارت نیرو ... سوالات تخصصی برق قدرت -برق منطقه ای. سوالات ... سوالات تخصصی کارشناس بهره برداری آب و فاضلاب.
you visited this page on 3/8/17.

نمونخ سوالات استخدامی رشته برق

z1.11gig.ir/product/16701
translate this page
نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو ی برق (قدرت) | جدیدترین اخبار استخدامی ... رشته ها آزمون های استخدامی استخدامی کتاب کارشناسی ارشد و ی آزاد ساد ...

سوالات استخدامی وزارت نیرو ( سوالات استخدامی اداره برق)

www.nashr-estekhdam.ir/ -سوالات-استخدامی-وزارت-نیرو/
translate this page
سوالات استخدامی وزارت نیرو را تنها در یک مجموعه فوق استثنایی در نشر استخدام ... تخصصی ی برق قدرت تولید وزارت نیرو; نمونه سوالات تخصصی کارشناس نقشه ...

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۶

failha.com/نمونه-سوالات-استخدامی-وزارت-نیرو-96/6928
translate this page
2 days ago - نمونه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی وزارت نیرو ۹۴ ردیف ۳۵ ... نمونه سوالات کارشناس ی برق(قدرت) استخدامی وزارت نیرو ۹۴ ردیف ۶۰.

تاپ سوال - سوالات تخصصی استخدامی ی برق قدرت (کاملترین مجموعه ...

topsoal.ir/سوالات-تخصصی-استخدامی- ی-برق-قدرت/
translate this page
سوالات تخصصی استخدامی ی برق قدرت به همراه پاسخنامه ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی تیم تاپ ... سوالات استخدامی کمک کارشناس اداری وزارت نیرو

سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس ی برق (قدرت)

fileazmon.ir/1394/.../سوالات-استخدامی-وزارت-نیرو-کارشناس-مه.htm...
translate this page
سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس ی برق (قدرت) مواد آزمون : دو قسم است سوالات تخصصی : نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۲۰ سوال با پاسخنامه نمونه سوالات مدارهای ...
you visited this page on 3/8/17.

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو

e-vn.mihanblog.com/
translate this page
1 day ago - نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو , نمونه سوالات استخدامی برق قدرت, نمونه سوالات استخدامی برق منطقه ای, منابع تخصصی آزمون ... سوالات تخصصی کارشناس بهره برداری آب و فاضلاب سوالات ... سوالات تخصصی ی برق قدرت توزیع

نمونه سوالات تخصصی استخدام وزارت نیرو | soalbaz - نمونه ...

soalbaz.ir/ -سوالات-تخصصی-وزارت-نیرو/
translate this page
سوالات تخصصی کارشناس ایمنی برق وزارت نیرو; سوالات تخصصی کارشناس ... برق الکترونیک وزارت نیرو; سوالات تخصصی ی برق قدرت توزیع وزارت نیرو ...

استخدام وزارت نیرو در سال 95-96 (شروع استخدام ) | استخدام

www.estekhtam.com/استخدام-وزارت-نیرو/
translate this page
11 hours ago - سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو 96 در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟ ... شرکتهای مادرتخصصی توانیر و ی آب و فاضلاب کشور، در راستای تحقق اه و ... -حداکثر ۳۰ سال برای مقطع کارشناسی (متولدین بعد از تاریخ ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۶۵ ) ... و طرحی زیرمجموعه صنعت آب و برق حداکثر ۸ سال ( ۹۶ ماه)، مشروط به ارائه تأییدیه ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت های وابسته وزارت نیرو 96

niroo96-ebayw.ewer.ir/.../نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-شرکت-های-...
translate this page
1 day ago - سوالات استخدامی وزارت نمونه نیرو کارشناس وزارت نیرو نمونه سوالات سوالات ... 59 سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس ی برق (قدرت) ردیف 60 ...

سوالات استخدامی وزارت نیرو 96

soalniro.ir/
translate this page
محل قرارگیری: صفحه اصلی · آزمون وزارت نیرو آزمون استخدامی وزارت نیرو-سؤالات تخصصی برق قدرت -برق منطقه ای ... نیرو-سؤالات عمومی کارشناسی فنی · ...

وبلاگ یک ... - نمونه سوالات ازمونهای استخدامی وزارت نیرو

spowpowerplant. /.../ -نمونه-سوالات-ازمونهای-استخدا...
translate this page
در پست 669 نمونه سوالات ازمون های استخدامی وزارت نیرو را به نقل از سایت ازمون نیرو برای قرار داده بودیم که با عنایت به تغییر دامنه ... 8 سؤالات تخصصی برق قدرت -برق منطقه ای ... 31 سؤالات تخصصی کارشناس بهره برداری آب و فاضلاب

رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو | آموزش مجازی | مدرک معتبر

iranelearn.com/ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-9.html
translate this page
rating: 5 - ‎review by 32 کاربر تایید شده است
سوالات تخصصی کارشناس ایمنی برق وزارت نیرو; سوالات تخصصی کارشناس ... برق الکترونیک وزارت نیرو; سوالات تخصصی ی برق قدرت توزیع وزارت نیرو ...

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + تخصصی رایگان - قائم هاست

topsoal.sky.2ii.ir/post484421.html
translate this page
سوالات تخصصی استخدامی وزارت نیرو - سوالات عمومی استخدامی وزارت نیرو -نمونه ... برق-سوالات مصاحبه استخدامی برق قدرت- رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی ی ... نمونه سوالات استخدامی ی برق فولاد اصفهان (رده کارشناسی) ...

سوالات و پاسخنامه آزمون های قبلی استخدامی وزارت نیرو+ - پایگاه ...

tnews.ir/news/edd140922047.html
translate this page
برق نیوز نمونه سوالات آزمون های استخدامی سال های گذشته وزارت نیرو را برای استفاده کاربران فراهم نموده است. ... سؤالات تخصصی کارشناس آزمایشگاه -آب و فاضلاب ..... لطفا نمونه سوالات عمومی وتخصصی ی برق قدرت با پاسخنامه برام بفرستید.

رایگان مجموعه کامل سوالات آزمون های استخدامی دوره های قبل وزارت نیرو

beeshilepeele. /post/88
translate this page
رایگان مجموعه کامل سوالات آزمون های استخدامی دوره های قبل وزارت نیرو ... سؤالات تخصصی برق قدرت -برق منطقه ای. 9 ... سوالات تخصصی کارشناس مکانیک. 40.

سوالات استخدامی وزارت نیرو برق (قدرت) 96 | بلاگ نیوز

file24-blog.blogenews.ir/page-510000.html
translate this page
منبع : گزارش کاراموزیسوالات استخدامی وزارت نیرو برق (قدرت) 96 برچسب ها : سوالات ,استخدامی ,وزارت ,نیرو ,کارشناس ,نمونه ,سوالات استخدامی ,وزارت نیرو ...

سوالات استخدامی وزارت نیرو | نمونه سوالات آزمونهای استخدامی

file.estekhdami.org/ -سوالات-استخدامی-وزارت-نیرو/
translate this page
شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران تــوانیـــر / شرکت ی آب و فاضلاب کشور / استخدام شرکت های ... بله، مجموعه ای از نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو در سالهای قبل و همچنین نمونه ... ۵۰ نمونه سوال تخصصی برق قدرت – منطقه ای. ۵۰ نمونه سوال برق قدرت – توزیع ... ۵۰ نمونه سوال تخصصی کارشناس روابط عمومی.

[pdf]pdf: سوالات استخدامی وزرات نیرو برق الکترونیک | ناین پروجکت!

pdf.nineproject.ir/posts/838.pdf
translate this page
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣ وزارت ﻧﺮوﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق q ... ﺳﻮاﻻت اﺳﺘﺨﺪاﻣ وزرات ﻧﺮو ﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺮم اﻓﺰار q ... ﺑﻪ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺑﺮق ﺷﻬﺮداری ﺳﺎل 92 ﺳﻮاﻻت اﻟﺘﺮوﻧ 1 و 2 ﻣﺮﺑﻮط…

سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو تخصصی و عمومی به همراه پاسخ نامه

sellufile.com/product-914-سوالات-آزمون-استخدامی-وزارت-نیرو-تخ...
translate this page
این بسته شامل سوالات عمومی و تخصصی آزمون وزارت نیرو ، در سال های گذشته می باشد ... قدرت تولید; سوالات تخصصی ی برق مخابرات; سؤالات تخصصی کارشناس ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو | ایران عرضه

iranarze.ir/vezarate-niroo/103-doe-employment-test-questions.html
translate this page
نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو به همراه پاسخنامه با سوالات عمومی و ... کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود. ... سؤالات تخصصی برق قدرت -برق منطقه ای.

سوالات استخدامی وزارت نیرو - استخدامی

online-azmoon.ir/سوالات-استخدامی-وزارت-نیرو/
translate this page
سوالات تخصصی کارشناس ی برق. سوالات گروه شغلی مکانیک استخدامی وزارت نیرو : سوالات تخصصی تکنسین مکانیک; سوالات تخصصی ی مکانیک.

نمونه سوالات استخدام ی برق قدرت وزارت نیرو

farafiles.com/ s/نمونه-سوالات-استخدام- ی-برق-قدرت-و/
translate this page
جهت آمادگی بیشتر شما عزیزان و کمک به پاسخگویی بهتر شما به سوالات آزمون استخدمی وزارت نیرو شغل ی برق قدرت توزیع در سال ۹۶ ما مج

مشاهده متن کامل ...
آشنایی با رشته ی برق در مقطع کارشناسی ارشد
درخواست حذف اطلاعات

 

معرفی رشته ی برق در مقطع کارشناسی ارشد
• رشته ی برق
ی برق، دانش تحلیل و بررسی ریاضی پدیده‌هایی فیزیکی است که به نحوی به بارهای الکتریکی و حرکت و آثار آن‌ها (از قبیل جریان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی، میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی، موج الکترومغناطیسی، نیروی الکتریکی، نیروی مغناطیسی) مربوط می‌‌شوند. به دنبال کشف خواص الکتریکی و مغناطیسی مواد این رشته ی برای به کار گیری این خواص جهت ساخت لوازم الکتریکی و الکترونیکی مورد نیاز به وجود آمد.

• توانایی‌های لازم برای داوطلبان رشته ی برق
علاوه بر علاقه که عامل مهمی در موفقیت به حساب می آید، با توجه به تنوع دروس مجموعه ی برق در مقطع کارشناسی ارشد، دانشجو در هر گرایش احتیاج به توانایی های خاصی دارد. در رشته ی برق زیر شاخه ماشین گرایش قدرت با وجود این که ریاضیات قوی مورد نیاز نیست، شخص علاوه بر فهم مفاهیم پایه الکترومغناطیس احتیاج به قدرت تجسم ذهنی بالا برای درک اصول کار ماشین‌های دوار و شار پیوندی دارد.

 

در رشته ی برق زیر شاخه سیستم نیز نیاز به درک مسایل اقتصادی وجود دارد. در در رشته ی برق زیرشاخه مخابرات سیستم احتیاج به فهم ریاضیات قوی دارد که بیشتر در ارتباط با آمار واحتمال و تجزیه و تحلیل سیستم (درس سیگنال‌ها و سیستم‌ها) است. در بعضی از مباحث لایه فیزیکی مربوط به شبکه­ ها، تسلط بر فیزیک الکتریسیته برای دانشجو اهمیت دارد.

 

زیر شاخه مدار (circuit) گرایش الکترونیک دید مداری قوی می طلبد. در زیرشاخه ابزار (device) تسلط بر مفاهیم فیزیک کوانتوم اهمیت دارد و در دیجیتال برنامه نویسی قوی مورد نیاز است. گرایش کنترل با توجه به کاربرد زیاد ریاضیات، تسلط بر ریاضیات و آمادگی ذهنی دانشجو را برای درگیر شدن با مباحث محض ریاضی می طلبد. گرایش ی پزشکی که بین رشته ­ای محسوب می شود علاوه بر دید مداری قوی احتیاج به آشنایی با علم مواد و حرکت اجسام دارد.

 

با توجه به آن‌چه تا کنون گفته شد، کمبود توانایی‌های مذکور می تواند عاملی بازدارنده در ادامه تحصیل در هر گرایش برای دانشجویان ی برق شود. برای این منظور می توان میزان تسلط شخص روی دروس پایه هر گرایش که در دوره کارشناسی گذرانده می شود را مورد ارزی قرار داد. عدم فهم کامل دروس ماشین‌های الکتریکی۳ و بررسی سیستم‌های قدرت ۱و۲ در مورد گرایش قدرت سیستم و عدم تسلط بر دروس الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی ۱و۲ در مورد زیرگرایش های الکترونیک قدرت و ماشین مشکل ساز خواهد شد.

 

توانایی های لازم در رشته ی برق,رشته ی برق, گرایش های رشته ی برق

ی برق شاخه‌ی قدرت دارای دو گرایش ماشین‌های الکتریکی و سیستم‌های قدرت است

 

دانشجویان رشته ی برق که از ریاضی قوی برخوردار نبوده و در دروس سیگنال سیستم، آمار و احتمال مشکل دارند بهتر است وارد گرایش مخابرات نشوند. در مورد گرایش های الکترونیک و ی پزشکی عدم تسلط بر مطالب دروس الکترونیک ۱و۲و۳ مانع موفقیت دانشجو خواهد شد. ضعف در دروس سیستم‌های کنترل خطی، آمار و احتمال و معادلات دیفرانسیل نیز مانع پیشرفت دانشجو در گرایش کنترل است.

 

• انواع گرایش های رشته ی برق
*رشته ی برق - گرایش الکترونیک
در رشته مهند سی برق، گرایش الکترونیک به دو زیر بخش عمده تقسیم می شود. بخش اول میکروالکترونیک است که شامل علم مواد، فیزیک الکترونیک و طراحی و ساخت قطعات، از ساده ترین شکل آن‌ها تا پیچیده‌ترین شکل است. بخش دوم مدار و سیستم نامیده می شود و هدف آن طراحی و ساخت سیستم‌ها و تجهیزات الکترونیکی با استفاده از قطعات ساخته شده توسط متخصصان میکروالکترونیک است. گرایش الکترونیک یکی از گرایش‌های جالب ی برق است که محور اصلی آن آشنایی با قطعات نیمه هادی، توصیف فیزیکی این قطعات، عملکرد آنها و در نهایت استفاده از این قطعات برای طراحی و ساخت مدارها و دستگاه‌هایی است که کاربردهای فنی و روزمره زیادی دارند.

 

*رشته ی برق - گرایش مخابرات
هدف از مخابرات ارسال و انتقال اطلاعات از نقطه ای به نقطه دیگر است که این اطلاعات می تواند صوت، تصویر یا داده های کامپیوتری باشد. مخابرات از دو گرایش میدان و سیستم تشکیل شده است. در گرایش میدان، دانشجویان با مفاهیم میدان های مغناطیسی، امواج، ماکروویو، آنتن و … آشنا می شوند تا بتوانند مناسب‌ترین وسیله را برای انتقال یک موج از نقطه‌ای به نقطه دیگر پیدا کنند. یکی از فعالیت‌های عمده ی مخابرات گرایش سیستم، طراحی فلیترهای مختلفی است که می‌توانند امواج مزاحم شامل صوت یا پارازیت را از امواج اصلی تشخیص و آن‌ها را حذف کرده و تنها امواج اصلی را از آنتن دریافت کنند.

 

گفتنی است که امروزه با توسعه مخابرات بی سیم، ارتباط نزدیکتری بین دو گرایش میدان و سیستم ایجاد شده است. برای نمونه در گوشی تلفن همراه، هم تجهیزات مربوط به مدارهای مخابراتی، هم تجهیزات مربوط به فرستنده و هم آنتن گیرنده را داریم. از همین رو یک مخابرات امروزه باید از هر دو گرایش به‌خوبی اطلاع داشته باشد تا بتواند یک دستگاه بی سیم را طراحی کند.

 

*رشته ی برق - گرایش کنترل
اگر بخواهیم یک تعریف کلی از کنترل ارائه دهیم می‌توانیم بگوییم که هدف این علم، کنترل وجی‌های یک سیستم بر مبنای ورودی‌های آن با توجه به شرایط ویژه و نکات مورد نظر طراحی آن سیستم است. علم کنترل فقط در ی برق مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. بلکه در شاخه های دیگری از علوم ی و حتی علوم انسانی کاربرد دارد. به عنوان نمونه کنترل فرآیند تصفیه نفت در یک پالایشگاه، کنترل عملکرد یک نیروگاه برق، سیستم کنترل ناوبری یک کشتی و یا کنترل تحولات و تغییرات جمعیتی نمونه های متنوعی از کاربرد علم کنترل هستند.

 

گرایش کنترل دارای زیر بخش‌های متنوعی مانند کنترل خطی، غیرخطی، مقاوم، تطبیقی، دیجیتالی، فازی و غیره است. در رشته‌های ی مکانیک، ی شیمی، ی هوافضا، ی سازه و ی‌های دیگر نیز ما شاهد علم کنترل هستیم اما نوع سیستم کنترلی در هر رشته ی متفاوت است. برای مثال در ی مکانیک نوع کنترل، مکانیکی و در ی شیمی براساس فرآیندهای شیمیایی است. اما در کل هدف ی کنترل، طراحی سیستمی است که بتواند عملکرد یک دستگاه را در حد مطلوب حفظ کند. خ ر یا اتوماتیک خط تولید، یکی دیگر از فعالیت‌های ی کنترل است. یعنی کنترل می‌تواند به گونه‌ای خط تولید را هماهنگ و کنترل کند که محصول تولید شده طبق برنامه تعیین شده و با بهترین کیفیت به دست آید.

 

*رشته ی برق - گرایش قدرت
هدف اصلی ین برق، گرایش قدرت، تولید برق در نیروگاه‌ها، انتقال برق از طریق خطوط انتقال و توزیع آن در شبکه‌های شهری و در نهایت توزیع آن برای مصارف خانگی و کارخانجات است. بنابراین یک قدرت باید با روش‌های مختلف تولید برق، خطوط انتقال نیرو و سیستم‌های توزیع، آشنا باشد. گرایش قدرت به آموزش و پژوهش در زمینه طراحی و ساخت سیستم‌های مورد استفاده در تولید، توزیع، مصرف و حفاظت از برق می پردازد. به عبارت دیگر دانشجویان این رشته در شاخه تولید با انواع نیروگاه‌های آبی، گازی، سیکل ترکیبی و … آشنا می‌شوند.

 

در بخش انتقال و توزیع نیز، روش‌های مختلف انتقال برق اعم از کابل‌های هوایی و زیرزمینی را مطالعه می کنند و در شاخه حفاظت نیز انواع وسایل و تجهیزات حفاظتی که در مراحل مختلف تولید، توزیع، انتقال و مصرف انرژی، انسان‌ها و تاسیسات را در برابر حوادث مختلف محافظت می کنند، مورد بررسی قرار می‌دهند که از آن میان می‌توان به انواع رله‌ها، فیوزها، کلیدها و در نهایت سیستم های کنترل اشاره کرد. یکی دیگر از شاخه های قدرت نیز ماشین های الکتریکی است که شامل ژنراتورها، ترانسفورماتورها و موتورهای الکتریکی می شود که این شاخه از زمینه‌های مهم صنعتی و پژوهشی گرایش قدرت است.

 

*رشته ی برق - گرایش ی پزشکی
کاربرد این گرایش در کشورمان در حال حاضر محدود می باشد و امید است در سالهای آتی با گسترش صنایع ساخت ادوات ی پزشکی مانند لوازم بیمارستانی، آزمایشگاهی و توان بخشی زمینه کاری بیش از پیش برای متخصصین این گرایش فراهم آید. در حال حاضر ین این گرتیش بیشتر در زمینه نصب و پشتیبانی دستگاههای حساس بیمارستانی و آزمایشگاهی و نیز ساخت محدود ادوات توان بخشی مشغول به کار می باشند.

 

• درس‌های تاثیر گذار در هر گرایش  ی برق
- مخابرات
الکترومغناطیس، تجزیه و تحلیل که دارای بیشترین ضرایب می باشند و درس الکترونیک که علاوه بر ضریب بالا درسی با ضریب سختی بالاست که درصد خوب آن تراز را به طور محسوسی بالا می برد.

 

- الکترونیک
الکترونیک که به واسطه ی ضریب ۵ آن، تمایز خاصی نسبت به کلیه ی دروس این گرایش دارد در ضمن ضریب سختی آن بالاست و وقت عمده ای باید برای آن صرف شود. الکترو مغناطیس دارای ضریب سختی و ضریب کنکور بالاست، دومین درس دارای اهمیت برای الکترونیک است.

 

رشته ی برق, گرایش های رشته ی برق, انواع گرایش های ی برق

در رشته ی برق زیر شاخه سیستم نیاز به درک مسایل اقتصادی وجود دارد

 

- قدرت
ماشین های الکتریکی و بررسی سیستمهای قدرت به واسطه ی ضریب بالا در این گرایش درس اول است. الکترو مغناطیس به واسطه ی ضریب سختی بالا درس دیگر دارای اهمیت در این گرایش است.

 

- کنترل
کنترل و تجزیه و تحلیل به واسطه ی ضریب بالا درس های اول این گرایش و الکترونیک به واسطه ی ضریب سختی بالا دارای اهمیت بالا در این گرایش هستند.

 

- ی پزشکی
کنترل و تجزیه و تحلیل به واسطه ی ضریب بالا درس های اول این گرایش و الکترونیک به واسطه ی ضریب سختی بالا دارای اهمیت بالا در این گرایش هستند.

 

• وضعیت ادامه تحصیل رشته ی برق در خارج از کشور
با توجه به گستردگی و تنوع گرایش‌های ی برق و نیاز روزافزون دنیا به متخصصین این رشته، ظرفیت زیادی نسبت به سایر رشته ها در ‌ای معتبر در مقطع کارشناسی ارشد و ا به آن اختصاص داده شده است. به این ترتیب شرایط مناسبی برای اخذ پذیرش از ‌ای مذکور فراهم است. البته باید توجه داشت که میزان تسهیلاتی که برای ادامه تحصیل به دانشجو ارایه می‌شود، نسبت مستقیمی با فعالیت‌های علمی و پژوهشی و همچنین نمرات وی در دوره کارشناسی دارد.


با اینکه ‌های خوب ایران از لحاظ سطح علمی با ‌های متوسط کشورهای پیشرفته قابل مقایسه‌اند، هیچ گاه در رتبه‌بندی جهانی جایگاه مناسبی نداشته اند که این قضیه نشان‌ دهنده امکانات برتر آزمایشگاهی و رفاهی در ‌های تراز اول دنیا است.

 

• زمینه‌های اشتغال رشته ی برق
- گرایش مخابرات
ی برق شاخه ی مخابرات دارای سه گرایش مخابرات میدان، مخابرات سیستم و مخابرات رمز است. دانشجویان گرایش مخابرات سیستم عمدتا در طراحی سیستم های مخابراتی فعالیت می‌کنند. طراحی سیستم‌های رادار و جنگ الکترونیک که جزو پروژه‌های نظامی محسوب می‌شوند، از زمینه ها ی ویژه‌ی کاربرد گرایش مخابرات سیستم هستند. طراحی شبکه‌های مخابراتی جهت ارتباط اطلاعاتی (مانند شبکه های ارتباطی بانک ها) و نصب و راه اندازی شبکه‌های ارتباط از راه دور (موبایل ) نیز در تخصص دانشجویان این گرایش است.

 

دانشجویان گرایش مخابرات میدان در زمینه‌ی طراحی اجزای فرستنده – گیرنده های مخابراتی مانند طراحی آنتن‌ها، طراحی موج بر و شبیه سازی آن‌ها تخصص دارند. گرایش رمز در زمینه‌ی مخابرات امن که از مسائل حیاتی در پروژه های نظامی است، کاربرد دارد. تهیه‌ی پروتکل های مخابرات امن و تست و ارزی میزان امنیت شبکه‌های مخابراتی نیاز به متخصصان در این زمینه دارد. بحث طراحی امنیتی کارت‌های هوشمند که در راستای ایجاد ت الکترونیک نقش اساسی دارد در زمره‌ی فعالیت‌های مهم این گرایش است. در مجموع دانشجویان هر سه گرایش نیازهای مخابراتی پروژه‌های نظامی را تامین می کنند اگر چه زمینه‌ی انجام پروژه‌های مخابراتی غیر نظامی هم که نمونه‌هایی از آن‌ها آورده شد، برای متخصصان این رشته جود دارد.


- گرایش الکترونیک

ی برق شاخه‌ی الکترونیک دارای سه گرایش طراحی آنالوگ، مدارهای دیجیتال، ادوات میکرو و نانو الکترونیک است. طراحی آنالوگ، گرایشی است که در گذشته‌ی نه چندان دور به عنوان نمادی برای یک الکترونیک بوده است. به گونه‌ای که وقتی نامی از الکترونیک برده می‌شد، مدارات الکترونیکی آنالوگ شامل سلف، خازن، مقاومت و تقویت کننده‌های عملیاتی در ذهن تداعی می‌شد.

 

امروزه این شاخه از ی الکترونیک با حفظ کاربری خود در طراحی مدارهای آنالوگ برای استفاده در وسایل خانگی، سیستم‌های ارتباطی و پروژه‌های عمدتا تجاری به تدریج شاخص بودن خود را از دست می‌دهد. برتری ویژه‌ی سیستم‌های دیجیتال بر آنالوگ، امروزه باعث شده تمایل بسیاری برای طراحی بر پایه‌ی سیستم‌های دیجیتال به‌وجود آید و اگر این عصر را عصر دیجیتال بگوییم، سخنی به گزافه نگفته‌ایم. برق در شاخه‌ی الکترونیک دیجیتال در کنار ین مخابرات در انجام پروژه‌های مخابراتی و پیاده‌سازی بهینه‌ی طرح‌های مخابراتی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند.

 

طراحی بردهای fpga، طراحی بردهای کنترلی با استفاده از میکرو کنترلرهای عمومی یا خاص از جمله فعالیت‌هایی است که در تخصص این گرایش است. علاوه بر کاربردهای نظامی، با توجه به دیجیتالی شدن اکثر وسایلی که به صورت روزمره با آن ها سروکار داریم، نیاز ویژه‌ای در کشور به ین توانا در این زمینه دیده می‌شود. گرایش ادوات میکرو - نانو الکترونیک از گرایش‌های نو ظهور است که بحث‌های آن در مرزهای دانش واقع است.

 

بیشتر فعالیت‌ها در این زمینه در کشور جنبه‌ی تحقیقاتی دارد و از اه تاسیس چنین گرایشی در کشور نیز رشد علمی و پرورش نسلی از دانشمندان متخصص در زمینه ی تکنولوژی‌های نانو است. این گرایش در حال حاضر در برخی ‌های مطرح کشور از جمله شریف و تهران ارائه می‌شود و فعالیت‌های تحقیقاتی آن به آزمایشگاه‌های موجود در این ‌ها محدود است.

 

- گرایش قدرت
ی برق شاخه‌ی قدرت دارای دو گرایش ماشین‌های الکتریکی و سیستم‌های قدرت است. ین قدرت در گرایش سیستم‌های قدرت و طراحی و نظارت بر شبکه‌ی قدرت تخصص دارند. با توجه به نیاز روز افزون کشور به انرژی برق و توسعه‌ی شبکه‌ی برق از این جهت کشور به متخصصان این گرایش نیازمند است. این ین برق در طراحی نیروگاه‌ها و مشاوره در زمینه‌ی احداث نیروگاه‌هایی که با انرژی‌های نو کار می‌کنند، توانمند هستند. در گرایش ماشین‌های الکتریکی، طراحی موتورهای الکتریکی مورد استفاده در صنایع مختلف، مشاوره در نصب و راه اندازی ژنراتورهای نیروگاهی، طراحی درایو (مدارهای الکترونیک قدرت مورد استفاده جهت راه اندازی و کنترل ماشین‌های الکتریکی) در تخصص ین این گرایش است.

منبع : unp.irمشاهده متن کامل ...
گزارش کاراموزی اداره برق قسمت خدمات مشترکین شهرستان ابهر
درخواست حذف اطلاعات
گزارش کاراموزی اداره برق قسمت خدمات مشترکین شهرستان ابهر در 55 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 726 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55
گزارش کاراموزی اداره برق قسمت خدمات مشترکین شهرستان ابهر

فروشنده فایل

کد کاربری 1280
کاربر

گزارش کاراموزی اداره برق قسمت خدمات مشترکین شهرستان ابهر در 55 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب

عنوان شماره صفحهمقدمه 5

فصل اول - تاریخچه

- تاریخچه برق ابهر 8

- تاریخچه کامپیوتری برق ابهر 9

- مفاهیم ابتدائی واصطلاحاتی برق ابهر 10

فصل دوم - نمودارها

- چارت سازمانی اداره برق ابهر 13

- تشریح چا رت سازمانی برق ابهر 15

- نمودار جریان داده ها 18

- تشریح نمودار جریان داده ها 19

- علائم و کد های فنی مورد استفاده در شرکت توزیع برق زنجان 20

- فلو چارت سیستم 21

فصل سوم- تشریح بخش بایگانی 23

فصل چهارم - قسمت خدمات مشترکین

- اهم خدمات قابل ارائه به مشترکین 31

- فروش انشعاب 31

- نیرو رسانی 31

- نحوه ی محاسبه صورت حساب برق مشترکین خانگی 31

- نحوه ی انجام اصلاحات فیش برق 33

1 - اصلاح فیشهای مصارف عادی

2 - اصلاح فیشهای دیم

- تست لوازم اندازه گیری مشترکین 34

- تقلیل یا افزایش قدرت دائمی 34

- تغییر نام 35

- قبول مشترک 36

فصل پنجم - تشریح نرم افزار قسمت خدمات مشترکین 37فصل ششم - تعرفه

- شرایط اختصاصی تعرفه های برق: 44

- شرایط اختصاصی مربوط به مصارف حانگی وعادی و آزاد 44

- شرایط اختصاصی مربوط به مصارف عمومی عادی و آزاد 44

- شرایط اختصاصی مربوط به مصارف پمپاژ آب کشاورزی عادی و آزاد 45

- شرایط اختصاصی مربوط به مصارف تولید ( صنعت . معدن ) عادی و آزاد 45

- شرایط اختصاصی مربوط به تعرفه شماره 5 (سایر مصارف ) 46

- شرایط عمومی تعرفه های برق 46

فصل هفتم – پشتیبانی

- مرحله ی نگهداری سیستم و backup گیری 51

- سیستم امنیتی اداره 51

- دلایل های برق مناطق 52

- نحوه ی صدور فیش های برق 53جور و بیدادی که در حق

شایسته ترین نوع بشر

صورت گیرد ,

در حق تمامی بشریت

صورت گرفته است

(ویکتور هو گو)
مقدمه :

حضور کارکنان صنعت برق کشور در پیشبرد اه انقلاب ی یکی از ویژگیهای بارز این

کارکنان سختکوش وصمیمی است.

هم اکنون که 28 سال از پیروزی انقلاب ی در کشور ما می گذرد با

بازخوانی نقش ایثارگران صنعت برق وتمامی کارکنانی که در 28 سال پیش در

پیروزی انقلاب ی و دفاع از سنگرهای تولید این صنعت سهیم بوده اند تاثیر تلاشهای این عزیزان در توفیقات صنعت برق آشکارتر و بارز تر می شود

.در دوران پیروزی انقلاب ی کارکنان صنعت برق کشور همگام با تمامی مردم ایران در جهت پیشبرد اه انقلاب ی سهیم بوده و در روند پیروزی انقلاب ی به ی حضرت (ره) حضور پر ثمر داشته تا جایی که تعدادی از این عزیزان در راه پیروزی انقلاب ی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

با آغاز جنگ تحمیلی کارکنان صنعت برق بار دیگر عزم و اراده خود را در دفاع از ارزشها و آرمانهای والای انقلاب ی ایران نشان دادند.

بطوریکه شماری از همکاران با حضور در جبهه های جنگ به دفاع از انقلاب ی و سرزمین ی ایران پرداختند و جان خود را در این راه مقدس نثار د و یا در راه خدمت به مردم و تا مین برق در شرایط سخت جنگی در محل کار خود در نیروگاههای و یا ایستگاههای برق بر اثر حملات دشمن بعثی به شهادت رسیدند و مایه افتخار ربای این صنعت شدند.

همانگونه که مدیر عامل شرکت توانیر گفته است کارکنان صنعت برق کشور در همان سالهای نخستین پیروزی انقلاب ی و در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن ضمن حضور پر رنگ در صحنه های دفاع از انقلاب ی برای فایق آمدن بر مشکلات این صنعت در تامین برق مورد نیاز مردم تلاشها و کوششهای سرشاری داشته اند.

رشد قابل توجه تولید برق نیرو گاهی و افزایش خطوط انتقال و فوق توزیع و... از مواردی است که نشان دهنده تلاش و پویایی و حرکات گسترده و بنیادی کارکنان صنعت برق کشور برای دستی به شاخص های رشد و توسعه است.

در این بیان تدوین برنامه های بنیادی در زمینه توسعه فن آوری در صنعت برق و ارتقای سطح بهرهوری و ساخت انواع تجهیزات بخشهای تولید و انتقال و توزیع و فوق توزیع و... از دیگر فعالیتهای بنیادی است که در صنعت برق کشور اجرا و پیاده شده است .

توسعه فضای رقابتی و ایجاد بازار برق و توجه به بحث مدیریت مصرف برق و...

از دیگر مواردی است که طی سالهای اخیر فعالیتهای بنیادی زیادی در مورد آنها صورت گرفته است.

توجه به امر تحقیقات و پژوهش و کاربردی آنها از دیگر مواردی است که در صنعت برق کشور به آن توجه شده است و ...

بی شک دستاوردهای صنعت برق پس پیروزی انقلاب ی که در سایه تلاش مستمر کارکنان آن حاصل شده است بسیار بیشتر از این موارد است که در اینجا تنها به بخشی از آن اشاره شد.

تاریخچه برق در شهرستان ابهراولین نیروگاه ابهر در سال 1328 توسط بخش خصوصی تاسیس گردید و پس از بیست سال با داشتن 6 دستگاه دیزل ژنراتور به قدرتهای 200- 160- 20 – و75*3 کیلو ولت در سال 1348 تحویل برق تهران شده و به شبکه سراسری وصل گردید که از طریق برق تا تان تا ابهر – مدره احداث گردیده بود با پیک بار 50آمپر به شبکه سراسری پیوست و در سال 1354 پست 63 کیلو ابهر – مدره با ظرفیت 15*2 مگا ولت آمپر و چهار فیدر وجی و پیک بار 5/4

مگا وات مورد بهره برداری قرار گرفته که با عنایت به توسعه شرکت های صنعتی در این شهرستان و همت و تلاش والای مدیریت محترم عامل شرکت برق منطقه ای زنجان در سال 1375 پست 230 کیلو ولت ابهر مورد بهره برداری قرار گرفت که در حال حاضر تامین برق شهرستانهای ابهر و مدره از پستهای ابهر – هیدج – سلطانیه و ابهر 3 با 27 دستگاه فید 20 کیلو ولت و پیک بار 50 مگا ولت با ولتاژ مطمئن انجام می پذیرد.

اینک امور برق ابهر در سالهای اخیر موفقیتهای را ب کرده است که در ذیل به چند مورد از آنها اشاره می کنیم ...خلاصه عملکرد امور برق ابهر در سال 81

1- احداث پست هوائی عمومی و اختصاصی 34 دستگاه .

2- احداث شبکه فشار متوسط 24000 متر.

3- احداث شبکه فشار ضعیف 4529 متر.

4- فروش انشعاب به مشترکین عادی و سنگین 872 فقره.

5- نصب چراغ خیابانی 250 وات 472 دستگاه .

6- اصلاح و بهینه سازی خطوط 20 کیلو ولت و فشار ضعیف 65 کیلو متر.

7- اصلاح و بهینه سازی پست عمومی و اختصاصی 14 دستگاه.

8- تعویض چراغ های مستعمل روستائی به تعداد 650 دستگاه .

9- نصب 8 دستگاه ونر هوائی قابل قطع و وصل زیر بار جهت انجام مانور و جلوگیری از تلفات انرژی .

10 - تامین برق 17 حلقه چاه کشاورزی .

11- نصب خازن در شبکه های فشار ضعیف جهت بهبود ضریب توان 132 دستگاه.انرژی تو زیع نشده در سال 81

با عنایت به اینکه نرخ استاندارد انرژی توزیع نشده طبق قوانین توانیر یک در هزار و متوسط خاموشی هر مشترک در روز 2 دقیقه می باشد به لطف خداوند متعال و تلاش شبانه روزی کارکنان این امور نرخ انرژی توزیع نشده 52/0 در هزار و متوسط خاموشی هر مشترک حدود یک دقیقه در روز می باشد.ید فروش انرژی در سال 81

کل انرژی یداری شده توسط شرکت 1387724661 مگا وات بوده و از این میزان 293000000 مگا وات به این امور اختصاص یافته که بیشترین آن در بخش صنعت می باشد و حدوداً همه ماهه یک چهارم انرژی یداری شده توسط شرکت در این امور به فروش می رود .اهم فعالیتهای انجام گرفته تا آ سال 1382

1- تامین روشنائی بلوار میدان زید الکبیر تا بلوار بهشت کبری بطول 1712 متر و نصب 2 دستگاه پست هوائی با اعتباری بالغ بر 3700000000 ریال .

2- تامین روشنائی انتهای بلوار بسیج ابهر بطول 639 متر و با نصب یک دستگاه پست هوائی با اعتباری بالغ بر 150000000 ریال .

3- احداث شبکه 20 کیلو ولت بطول 5000 متر جهت تعدیل بار وجی چمرود واقع در بخش سلطانیه با اعتباری بالغ بر 475000000 ریال .

4- فروش انشعاب 700 فقره .

5- انجام کامل پروژه مکانیزاسیون تاسیسات شهر ابهر در جهت بهینه سازی خدمات و تاسیسات و تسریع در اصلاح نقاط ضعف آنها و سرویس دهی مطلوب به مشترکین .

6- برگزاری سمینارها در زمینه مدیریت مصرف برق و استفاده از لامپ های کم مصرف و توزیع بین مشترکین .تاریخچه ی کامپیوتری اداره ی برق ابهر

سیستم برق ابهر در سال 1370 بصورت کامپیوتری در آمد و در واقع یک تکنولوژی و نوع آوری در سیستم برق صورت گرفت که توسط این تکنولوژی کارها خیلی سریعتر و مطمئن تر از قبل صورت می گرفت و تمام سلسله مراتب اداره از مدیران عالی سازمان گرفته تا مدیران میانی ومدیران عملیاتی و اجرائی و بالا ه پرسنل ها می توانستند به راحتی و از راه دور بدون نیاز به رفت آمد اطلاعات را مبادله کنند . که کم کم با پیشرفت سریع این تکنولوژی

امکان ارتباط با مرکز استان و حتی ای دور صورت گرفت و از عمده معایب این تکنولوژی در اوایل عمر خویش این بود که سیستم امنی برای پشتیبانی این تکنولوژی وجود نداشت و backup گیری از اطلاعات بدین گونه صورت می گرفت که اطلاعات بر روی فلاپی دیسک ذخیره می شد. ولی با پیشرفت سریع این تکنولوژی backup گیری بصورت اتومات و روزانه از طرف خود اداره ی برق صورت می گیرد که این روش گیری backup خیلی مطمئن تر از گذشته می باشد سیستم گیری و ایجاد نسخه ی پشتیبان از اطلاعات باعث شد که همه ی کارکنان و مردم به این تکنولوژی اعتماد کنند .

در این تکنولوژی امکان اشتباه پرسنل لدلره خیلی کاهش پیدا کرد و کارهای مشترکین خیلی سریع انجام میگرفت به عنوان مثال فیش ها ی برق به موقع صادر می شد که قبل از اینکه سیستم اداره کامپیوتری شود صدور این فیشها به بیش از یک ماه بطول میانجامید ولی هم اکنون با گسترش این تکنولوژی صدور فیش های برق مشترکین در کمتر از 5 روز صورت می گیرد .تشریح چارت سازمانی اداره ی برق ابهرهمانطور که در نمودار صفحه قبل مشاهده میکنید . ریاست اداره در بالاترین سطح از سطوح مدیریت قرار گرفته که این شطح از مدیریت به مدیریت عالی معروف است که رئیس این بخش به کل عملیاتی که در اداره انجام می شود نظارت دارد و وظیفه این بخش هماهنگی بین تمام واحد ها ی اداره می باشد و کار های نظیر برنامه ریزی ، کنترل ، هماهنگی و سازماندهی را انجام می دهد این بخش خودش دارایس مدیرانی است که به 5 دسته تقسیم می شوند که به اصطلاح به این بخش از مدیریت ، مدیریت میانی اداره می گویند که شامل :

1. رئیس اداره طرح و نظارت
2. رئیس اداره بهره برداری
3. رئیس اصلاح و سرویس و نگهداری
4. رئیس خدمات مشترکین

می باشد که وظیفه این سطح از مدیریت بیشتر به عملی دستورات مافوق توسط مادون خود را دارند و مستقیما به مافوق خود گزارش می دهند و بیشتر ، این مدیران در جلسات و برنامه های اداره شرکت می کنند که هر بخش جداگانه برای خود زیر شاخه هایی دارد که در زیر شاخه های این بخش ها مدیران عملیاتی و اجرایی و در نهایت پرسنل اداره فعالیت می کنند . نحوه دستور گرفتن آنها بدین صورت است که فقط از مدیریت بخش خود دستور می گیرند و یا به آنها گزارش می دهند. که ما در ادامه به توضیح هر یک از این بخش ها و سلسله مراتب می پردازیم.قسمت اول: رئیس اداره طرح و نظارت

وظیفه این بخش از مدیریت، نظارت بر کروکی ها و نقشه هایی که برای اجرای پروژه کشیده می شود، می باشد. یعنی طرح هایی که برای کشیدن برق مناطق رسم می شود ابتد باید رئیس اداره طرح و نظارت آن را تایید کند که پس از تایید این طرح توسط تکنسین طرح و بررسی و بعد از اینکه اجرای این طرح امکان پذیر شد آن گاه دستور اجرای این طرح توسط تکنسین مسئول پروژه آغاز می شود که تکنسین پروژه توسط افراد خود یا به عبارت دیگر توسط پیمانکاران خود این طرح یا پروژه را در یک زمان معین آغاز و در یک زمان معین به پایان می رسانند که در طول این زمان تکنسین طرح همچنان بر پروژه نظارت دارد تا طرح با موفقیت پیاده شود و سپس گزارشی برای پایان کار به ریس اداره طرح و نظارت یک گزارشی برای اتمام کار به ریاست داده می شود که در نهایت پس از امضا و تائید ریاست، پرونده این طرح به بایگانی انتقال می یابد . البته لازم به ذکر است اداره ی مالی و اداری تعیین می شود و سپس به اداره طرح و نظارت واگذار می شود.

قسمت دوم : رئیس اداره مالی و اداری

وظیفه تامین هزینه برای اجرای پروژه را بر عهده دارد و همچنین کنترل وسایلی که برای اجرای پروژه استفاده می شود را نیز بر عهده دارد تا با انجام کارهای لازم برای اجرای پروژه ، تمام بخش های زیرین خود را به روز کند.

قسمت سوم : رئیس اداره بهره برداری

این قسمت از اداره مسئول خدمات رسانی به افراد و مشترکین را دارند . و بیشتر با کار های شهری سر و کار دارند و بدین صورت که مثلا اگر برق یک بخش از منطقه ی شهر قطع شود مسئول بررسی این مشکلا بر عهده این قسمت از اداره است که اداره بهره برداری خود دارای زیر شاخه هایی می باشد که آنها را توضیح می دهیم.

الف) تکنسین تعمیرات روشنایی – مسئول به روز چراغ ها و سیستم روشنایی یک منطقه یا شهر ر ا بر عهده دارد که با مادون خود یعنی کار روشنایی در تماس است و دستورات را از اداره ی بهره برداری گرفته و پس از بررسی موضوع ، با هماهنگی کار به منطقه ی مورد نظر برای تعییرات مراجعه می کنند.

ب) کار روشنایی – مستقیما از تکنسین تعمیرات روشنایی دستور می د و رئیس کارهای تعمیراتی می باشد و کار با پیمانکاران کار می کند .

پ) شیفت – این قسمت برای تعمیرات برون شهری می باشد، مثلا روستا هایی که مشکل برق دارند که رفع این مشکلات توسط 3 شیفت متفاوت که در 24 ساعت به طور شبانه روزی کار می کنند صورت می گیرد بدین صورت که ابتدا مسئول شیفت خبر برق منطقه ها را به کار شیفت خود می دهد و کار شیفت به همرا زیر دست خود یعنی کارگر برق کار به محل مورد نظر مراجعه کرده و مشکل برق آن روستا یا بخش را بر طرف می کنند.

قابل ذکر است که این قسمت ها یعنی مسئول شیفت و کار شیفت و کارگر برق کار که هر کدام دارای 3 نفر پرسنل است که به صورت شیفتی کار می کنند .قسمت 4 : رئیس اصلاح و سرویس و نگهداری

این قسمت از اداره نیز کاری را که اداره بهره برداری انجام می دهد را انجام می دهد فقط با این تفاوت که تعمیرات در محدوده ی شرکت ها و کار گاه ها و منازل مشترکین است . که در توضیح این قسمت باید بگوییم که رئیس اصلاح و سرویس طی زمانی برای بررسی و کنترل لوازم اندازه گیری برق نامه ای را از ریاست دریافت می کند که مثلا از 3 داد تا 3 مرداد لوازم اندازه گیری برق منازل کنترل و بررسی می شود که رئیس اصلاح و سرویس و نگهداری و اجرای طرح این پروژه ، وظیفه را به کار اصلاح می دهد که کار اصلا ح و سرویس طبق اطلاعیه ی صادر شده کار را به کار کنترل لوازم اندازه گیری (کنتور ) واگذار می کند. و سپس کار توسط تکنسین کنترل اجرای پروژه را آغاز می کنند ک بعد از اتمام پروژه و پایان کنترل لوازم ، گزارشی برای اتمام به مراحل بالاتر طبق روند عادی داده می شود و کار پایان می یابد.قسمت 5 : رئیس خدمات مشترکین

این قسمت از اداره بیشتر با مشترکین خانگی سرو کار دارند و بیشتر برای رفع نیازها و احتیاجات مشترکین اعمال وظیفه می کند. بدین صورت که در قسمت قبول مشترک ، کنتور هایی به مشترکین واگذار می شود که مشترکین از قبل درخواست کرده اند.

مسئول اصلاحات و تشخیص برای بررسی فیش های مشترکین انجام وظیفه می کنند بدین صورت انی که نسبت به فیش خود اعتراض دارند به این قسمت مراجعه می کنند . که مسئول اصطلاحات و تشخیص برای بررسی موضوع با مسئول انشعابات همکاری لازم را انجام می دهد تا تعرفه انشعاب مورد نظر مشخص شود و مشخص شود که در چه زمانی کنتور فروخته شه و در چه تاریخی up date شده تا از لحاظ لوازم برق خانگی نیز بررسی شود و بعد از رفع این مشکل مسئول وصول مطالبات کارهای لازم را برای گرفتن هزینه ی رفع مشکل از مشترکین به طور غیر مستقیم دریافت می کند (دادن فاکتور هزینه و سپس واریز هزینه به بانک توسط مشترک مورد نظر)

شرایط اختصاصی تعرفه های برق:

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف حانگی وعادی و آزاد:

1. در ماههای تیر، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکین آزاد 20 درصد افزوده می شود.
2. بهای برق آن دسته از مشترکین جانباز50 د رصد و بیشتر (بر اساس فهرست وزارت نیرو) که مصرف ماهیانه آنها 80 کیلو وات ساعت و کمتر است. بخشوده می باشد. مبلغ 6505 ریال از بهای برق مشترکین جانباز بالای 50 درصد و بیشتر که مصرف ماهیانه آنها بیش از 80 کیلو وات ساعت است، ر می گردد.
3. به تشخیص هیئت مدیره شرکت می توان برای خانوارهایی که در یک واحد مس ی زندگی می کنند کد خانوار به شرح زیر در نظر گرفت :

2 / (تعداد خانوار ن در یک واحد مس ی )= کد خانوار

کد خانوار= ( مصرف ماهیانه قرائت شده) = مصرف ماهیانه مبنای صورتحساب

حداکثر کد خانوار برابر 5 می باشد.

4. در مورد مشترکینی که لوازم اندازه گیری دو زمانه دارند مصارف در ساعات اوج بار با ضریب 0.6 نسبت به نرخهای ساعات اوج بار و مصارف سایر ساعات با نرخ ساعات میان باری محاساه می گردد.
5. حداکثر بهای هر کیلو وات ساعات انرژی انشعاب های عادی در اوقات میان باری، و کم باری در ما هخای گرم در مناطق گرمسیری به ترتیب 430و 1075و 107 ریال و در سایر ایام سال این مناطق و کلیه ایام سال در سایر مناطق به ترتیب 468و 1170و 117 ریال می باشد.
6. حداقل بهای برق ماهبانه تعرفه های عادی انشعابهای تک فاز 3398 ریال و برای انشعب های سه فاز تا 50 آمپر 19774 ریال و برای مشترکین آزاد 35332 ریال می باشد.
7. بهای برق انشعابهای با قدرت کمتر از 30 کیلو وات صرفا برابر با بهای انرژی و انشعابهای با قدرت 30 کیلو وات و بالاتر برابر بهای انرژی بعلاوه بهای قدرت (دیماند) می باشد.

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف عمومی عادی و آزاد:

1. در ماههای تیر ، مرداد ، وشهریور به بهای برق مصرفی مشترکین 20 درصد افزوده می شود. مشترکین پمپاژ و تصفیه خانه های آب مشروب شهری و روستایی، تصفیه خانه ها و شبکه های جمع آوری فاضلاب و چاههای آب ز شی وابسته به سازمانهای آب و فاضلاب در ح انشعاب عادی مشمول افزایش بهای برق در ماههای اوج با نمی شود.
2. در مورد مشترکینی که لوازم اندازه گیری دو زمانه دارند، مصارف ساعات اوج بار و مصارف سایر ساعات با نرخ ساعات میان باری محاسبه کی گردد.
3. حداکثر بهای هر کیلو وات ساعت انرژی انشعاب های با قدرت کمتر از 30 کیلو وات در اوقات میان باری ، اوج بار و کم باری برای مشترکین عادی از کد تعرفه 1 – 2 به ترتیب 575 ، 1150 ، 287 ریال می باشد.
4. در شهر های با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر ، بهای برق مجموع بوستانها و میادین تا سقف یکصد میلیارد ریال برای کل کشور به عهده وزارت نیرو می باشد.
5. مشترکین مشمول تعرفه 6-2 با انشعابهای با قدرت کمتر از 30 کیلو وات می توانند تعرفه سایر مصارف را نیز انتخاب نمائید. تعرفه انتخاب شده تا پایان سال برای محاسبه بهای برق مصرفی مشترک تغییر نخواهد یافت.

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف پمپاژ آب کشاورزی عادی و آزاد:

1. در ما ههای تیر ، مرداد و شهریور به هبهای برق مصرفی مشترکین 20 درصد افزوده می شود
2. در مورد مشترکینی که لو م اندازه گیری دو زمانه دارند ، مصارف اوج با ر با ضریب 6/0 نسبت به نرخهای ساعات اوج بار و مصارف سایر ساعات با نرخ ساعات میان باری محاسبه می گردد.
3. حداقل بهای برق ماهیانه مشترکین با قدرت کمتر از 30 کیلو وات در مورد تعرفه های عادی انشعابهای تکفاز 5/5868 ریال و برای انشعاب های سه فاز تا 50 آمپر 19360 ریال برای مشترکین آزاد 77924 ریال می باشد.

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف تولید ( صنعت . معدن ) عادی و آزاد :

1. به بهای برق مصرفی مشترکین در ماههای تیر و شهریور 15 درصد و در ماه مرداد 30 درصد افزوده می شود.

2. از کلیه مشترکین صنعتی دارای وسایل اندازه گیری دو زمانه ، بهای انرژی ساعات اوج بار با ضریب 55/0 نسبت به نرخهای ساعات اوج بار و مصارف سایر ساعات ، با نرخ ساعات میان باری محاسبه می گردد.

3. در روزهای بهای انرژی ساعات اوج بار در مورد اشتراکهای دارای وسیله ی اندازه گیری سه زمانه با ضریب 76/0 محاسبه می شود و در مورد اشتراکهای دارای وسیله اندازه گیری دو زمانه بهای انرژی ساعات اوج بار و کم باری معادل بهای انرژی ساعات میان باری می باشد .
4. بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکین صنعتی که ضوابط مندرج در بند 3-36-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق را رعایت نم نماید با ضریب 2/1 محاسبه و دریافت می گردد . در صورتی که میزان استفاده غیر صنعتی این دسته از مشترکین به بیش از 20 درصد برسد ، مطظابق ا بند 45-4 آیین نامه های تکمیلی تعرفه برق با ایشان رفتار خواهد شد .
5. بهای برق مصرفی مشترکین صنعتی در فاصله تمدید مجوزهای نامبرده شده در ماده 36-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق حسب مورد با تعرفه صنعتی و اعمال با ضریب 2/1 محاسبه و دریافت خواهد شد .
6. بهای برق مصرفی کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی ، دفاتر خدمات مسافری و سایر تاسیسات مشابه در صورت ارائه مجوزهای لازم با توجه به قدرت انشعاب و ولتاژ تحویلی مشمول تعرفه 1-4 الی 4-4 می گردد .
7. حداقل بهای برق ماهیانه مشترکین با قدرت کمتر از 30 کیلو وات (3 فاز تا 50 آمپر )در مورد تعرفه های عادی و برای انشعاب های تک فاز 6397 ریال و برای انشعاب های 3 فاز تا 50 آمپر 21102 ریال و برای مشترکین آزاد 79666 ریال می باشد .
8. بهای برق مصرفی عادی در مناطق ویژه اقتصادی که بیش از 95 درصد مصرف آنها صنعتی است ، با رعایت بند 2-6 و 3-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق با تعرفه تولید(صنعت و معدن) محاسبه خواهد شد .

شرایط اختصاصی مربوط به تعرفه شماره 5 (سایر مصارف ):

1. در ماههای تیر ،مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکین 20 درصد افزوده می شود .
2. در مورد مشترکین که لوزم اندازه گیری دو زمانه دارند مصارف ساعات اوج بار با ضریب 9/0 نسبت به نرخ های ساعات اوج بار و مصارف سایر ساعات با نرخ ساعات میان باری محاسبه می گردد .
3. حداکثر بهای هر کیلو وات ساعت انرژی انشعاب های با قدرت کمتر از 30 کیلو وات در اوقات میان باری ، اوج بار و کم باری به ترتیب باری مشترکین عادی 575و1150و287 و برای مشترکین آزاد 591 و 1181 و 295 ریال می باشد .
4. حداقل بهای برق ماهیانه مشترکین با قدرت کمتر از 30 کیلو وات و در مورد تعرفه های عادی برای انشعاب های 8711 ریال می باشد و برای انشعاب های 3 فاز تا 50 آمپر 28750 ریال و برای مشترکین آزاد 95300 ریال می باشد .
مشاهده متن کامل ...
گزارش کارآموزی مخابرات استان گلستان (شبکه های paper less)
درخواست حذف اطلاعات
گزارش کارآموزی مخابرات استان گلستان(شبکه های paper less) در 140 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و ی
فرمت فایل doc
حجم فایل 4733 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 140
گزارش کارآموزی مخابرات استان گلستان (شبکه های paper less)

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

گزارش کارآموزی مخابرات استان گلستان(شبکه های paper less) در 140 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه و تشکر 1

فصل اول : آشنایی با مکان کار آموزی

آشنایی با مخابرات و تاریخچه آن 2

تاریخچه شرکت مخابرات استان گلستان 6

ساختار شرکت مخابرات استان گلستان 7

محصولات تولیدی 9

فرآیند تولیدی خدماتی 9فصل دوم : ارزی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموزی

شرح مختصری از فرایند خدمات شبکه های paper less 9

موقعیت رشته کارآموز در مکان کارآموزی 10فصل سوم : راهنمای نرم افزار کابردی در محل کارآموزی ( برنامه سینا )

راهنمای ورود به برنامه 11

راهنمای ثبت نامه وارده 15

اصلاح نامه وارده عادی 30

تایپ نامه جدید 34

تایپ نامه های ناتمام 49

تایپ نامه اصلاحی 51

لیست نامه های قابل امضاء 54

صدور نامه های تایپی عادی 61

مشاهده نامه های صادره عادی 77

ارسال پیغام 89

بایگانی موقت 94

جستجوی سوابق وارده 98

جستجوی سوابق صادره 102

جستجوی سوابق تایپی 105

جستجوی سوابق پیغامها 108

آمارازسوابق وارده 110

آمارازسوابق صادره 112

آلارم صوتی 115

تعریف دستورات ارجاعی 117

تعریف کد کاربر 120

تعریف کاربران 110

تعریف لیست ارجاعی 125

ترتیب لیست ارجاعی 128

تنظیم پارامترهای چاپ 129

تعویض اسم رمز 132

شعار درسربرگ 133

معرفی موسسات 134

شماره کلاسمان عادی 136

مشاهده وچاپ تصویرنامه وارده عادی 138

مشاهده وچاپ تصویرنامه صادره عادی 140فصل چهارم : آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات

گزارش پیشرفت کارآموزی 1 141

گزارش پیشرفت کارآموزی 2 142

گزارش پیشرفت کارآموزی 3 143

فرم پایان دوره کارآموزی 144آشنایی با مخابرات و تاریخچه آن :مخابرات در واقع مبادله اخبار و اطلاعات و تصویر و دیتا توسط علائم قراردادی و سمعی و بصری و الکتریکی از محلی به محل بعدی می باشد .

ایرانیان نخستین مللی بودند که از چند هزار سال قبل از مخابرات تلگرافی با استفاده از دو شعله در سال 1101 قبل از هجرت در تصرف آتن جهت ارسال اخبار از آن استفاده شد .تلگراف و موس : در سال 1844 اولین ارتباط تلگرافی بین واشنگتن و با لتیمو به وسیله جریان الکتریکی در سیم مخابره شد . در ایران این کار در سال 1238 صورت گرفت . در سال 1255 علی خان ف ال ه نخستین انتخاب شد و باعث شد تا خطوط تلگرافی در ایران گسترش یابد که مهمترین آنها خط ارتباطی آلمان – روسیه – ایران – هند بوده است .پیدایش تلفن : مخترع تلفن ال اندر گراهام بل بود که در سال 1876 در شهر بوستون مرکز تلفن 21 مشترکه راه اندازی کرد .اولین بار در ایران بین سالهای 65-1264 شمسی ارتباط تلفنی بین راه آهن تهران – ری انجام شد .

در گرگان در سال 1344 مخابرات گرگان با 2000 شماره بصورت خ ر f6 نصب شد . در حالی که قبل از آن به صورت هندلی بود .

در آبان 1352 به مناسبت تاج گذاری شاه std( مرکز بین شهری خ ر) بین شیراز – تهران – اصفهان راه اندازی شد .

در سال 1374 با توجه به گسترش فعالیت های مخابراتی و توسعه روز افزون صنعت مخابرات در کشور و پیروی از سیاست تمرکز ز در اجرای ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران تشکیل شرکتهای مخابرات استانی پیشنهاد شد و در تاریخ 1/11/74 با تصویب اساسنامه شرکتهای مخابرات استانها در کمیسیون مشترک امور اداری و امور پست و تلگراف و تلفن و نیرو در مجلس شورای ی این هدف محقق و در تاریخ 11/11/74 توسط مقام ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد .

مخابرات در توسعه جامعه نقش بسیار مهمی دارد . میزان سرمایه گذاری در امر مخابرات در کشورهای مختلف متفاوت است و بستگی به سایر خدمات از جمله حمل و نقل و سایر صنایع دارد . مسائل زیادی از جمله محدودیت های و اقتصادی در توسعه شبکه های مخابراتی تاثیر بسزایی دارد . با توجه به اینکه طرحهای توسعه اقتصادی کشورهای مختلف ی ان نیست . لذا طرحهای توسعه مخابراتی آنها نیز با هم متفاوت است .عموماً شبکه های مخابرات بر سه بخش عمومی و خصوصی و ویژه تقسیم می شوند :

شبکه های عم.می مانند شبکه های عمومی تلفنی یا شبکه های دیتا و شبکه های موبایل و ... که تمام مشترکین به آنها دسترسی دارد .

شبکه های خصوصی مانند شبکه های نیرو انتظامی یا شبکه های تلفنی شرکت نفت و ... که فقط مشترکین این نوع شبکه ها به آن دسترسی دارند . البته این نوع شبکه ها می توانند به شبکه های عمومی متصل شوند .

شبکه های ویژه که وظایف خاصی را بر عهده دارند و مشترکین به آنها دسترسی ندارند مانند شبکه های مدیریت .

با توجه به افزایش روز به روز ارتباطات لذا از این نظر درر زمینه های اقتصادی و آموزشی و فرهنگی و نظامی روز به روز افزایش می یابد .أ. نظامی : نقش ارتباطات در تحقیقات فضایی و امنیت دفاعی و کامپیتری بسیار فراوان است .

ب. فرهنگی : القای فرهنگ توسط وسائل ارتباط جمعی و رادیو و تلویزیون و و نیز تفاهم و وحدت افراد جامعه و ع آن می تواند در بر داشته باشد .

ج. اقتصادی : جهش اقتصادی و تجارت و امکان ارتباطات در زمان کوتاه و استفاده از فناورری مخابرات اهمیت فراوانی دارد .

د. آموزشی : القای مسائل آموزشی توسط رادیو و تلویزین و پیشرفت دانش .ارسال یا مخابره اخبار طی دو مرحله انجام می گیرد :

أ. مرحله تولید یا اطلاعات : هر موج اطلاعات جهت ارسال از یک نقطه به نقطه ای دیگر احتیاج به سیم های مخابراتی دارد که بتواند جریان و جهت یا ... را به واضحی تبدیل و در طرف دیگر ع آن را انجام دهد .

ب. مرحله انتقال خبر یا انتقال : انتقال جریان و پالسهای الکتریکی پس از عمل بوسیله سیم هایی از یک نقطه به نقطه ای دیگر را مرحله انتقال گویند که به روش های بدون سیم یا رادیویی و انتقال سیمی انجام می شود . در محیط انتقال رادیویی از سیستم های مایکرویوو آنتنهای مخابراتی و ای استفاده می شود . ولی در شبکه سیمی از کابلهای مسی یا فولادی و فیبر نوری و کابلهای کوا یال و کوج برهای ف ی استفاده می شود .تاریخچه شرکت مخابرات استان گلستان :

به استناد قانون تاسیس پس از منفک شدن استان گلستان در تاریخ 1/1/77 از استان مازندران به مرکزیت شهرستان گرگان شرکت مخابرات گلستان فعالیت رسمی خود را از تاریخ 26/2/77 آغاز نمود . اکنون دارای دو مرکز مایکرویوو ( گرگان و گنبد) و مرکز سوئیچ بین شهری و یک مرکز موبایل و اداره دیتا و ... می باشد .

شرکت مخابرات وابسته به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات است وبراساس یک تقسیم بندی مخابرات شامل :

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

معاونت مالی

معاونت توسعه و ی

معاونت نگهداری و بهره برداری

معاونت مالی شامل قسمت های زیر می باشد :

مدیریت مالی اداری

مدیر تدارکاتی و نیروی انسانی

معاونت توسعه و ی خود شامل سوئیچ شهری ، کابل راه دور و ... می باشد.

مدیریت طرح و نظارت شامل طرح و نظارت می باشد .

معاونت نگهداری و بهره برداری شامل قسمت های زیر می باشد :

مدیر راه دور

مدیر ارتباط شهری

مدیریت راه دور شامل مایکروویو و std و مدیرریت ارتباطات شهری شامل شبکه کابل و access-wll و سوئیچ می باشد .

محصولات تولیدی :

شامل data و mobile و wll و fix و backbone (زیر ساخت) می باشد .

ارائه خدمات فنی – ی و ارتباطی و فناوری اطلاعات نظیر تلفن ثابت ، تلفن سیار ، فا ، دیتا و اینترنت و سایر خطوط ویژه نظیر line و lessline و خطوط مایکرویو که علاوه بر کار انتقال تلفن راه دور را بر عهده دارد جهت انتقال سیگنالهای تلویزیونی صدا و سیما نیز کاربرد دارد و علاوه بر ایجاد بستر ارتباطی برای تجارت الکتونیک ، ت الکترونیک ، د ده الکترونیک و خطوط ارتباطی بین بانکها و سایر شرکتای تی و خصوصی و ... را عهده دار می باشد .

شرح مختصری از فرایند تولید خدماتی :

بین چندین شرکت مناقصه انجام می شود . شرکتی که در مناقصه برنده می شود جنس از آن یداری می شود .توسعه و ی آن را نصب وراه اندازی می کند . سپس آزمایش تحویل می شود و به نگهداری تحویل داده می شود و نگهداری خمات را به مردم ارائه می دهد .

شرح مختصری از فرایند خدمات شبکه های paper less :

در این بخش نامه های رسیده و فرستاده در کامپیوتر ثبت شده و روی نامه شماذه زده می شود ، و همچنین اسناد و مدارک سازمان نیز در کامپیوتر ثبت می شود .

اکثر نامه های رسیده شامل فرم های درخواست تلفن ، تغییر مکان تلفن ، قطع تلفن ، استعلام حریم و ... می باشد .

موقعیت رشته کارآموز در مکان کارآموزی :

کارآموز در واحد دبیرخانه و در قسمت ثبت نامه ها از طریق شبکه paper less مشغول به کار است . واحد دبیرخانه با دیگر واحدهای سازمانی در ارتباط می باشد . هر نامه ای که بین واحدها یا بین شرکت های مختلف با مخابرات رد و بدل می شود باید در دبیرخانه ثبت گردد و اگر تغییر و تحولی در آمارمربوط به واحدهای دیگر و اسناد رخ دهد دردبیرخانه ثبت می گردد.بعد از زدن enter نام مخاطب نامه در فیلد قسمت بالا و فیلد قسمت پائین نمایان می شود.در فیلد وسط این پنجره نام شخص مخاطب را تایپ کنید، سپس کلید f4 ( ذخیره ) را بزنید.

با انتخاب کلید f4 نام تایپ شده ، در فیلد قسمت پائین روبروی نام سازمان ظاهر خواهد شد. برای تائید مراحل طی شده کلید f2 را بزنید.

اگر مخاطب نامه کاربری باشد که به شبکه دسترسی دارد می توانید با زدن کلید ارجاع داخلی کاربر مورد نظر را انتخاب نموده ونامه را ارجاع دهید .

با زدن کلید ارجاع داخلی می توانید کاربر مورد نظر را انتخاب کنید.

( با زدن f2به پنجره نامه جدید برگشته و در آنجا می توانید نام مخاطب را مشاهده کنید . در صورتیکه بخواهید چند مخاطب داشته باشید همین مراحل را از ابتدا ، یعنی از کلید f1 طی کنید . )

در پنجره مخاطب نامه، برای تعریف گروه، دکمه تعریف گروه جدیدرا کلیک کنید. با انتخاب این دکمه، پنجره ذیل مشاهده خواهد شد.در فیلد قسمت پائین جهت سهولت کار دریافتن مخاطب نامه ، یک گروه تعریف کنید.

( منظور از تعریف گروه ، در واقع تعیین یک اسم مانند : مدیران / یا یک حرف مانند : a,b / یا استفاده از اعداد و یا 0000 می باشد که باید در قسمت فیلد پائینی تایپ شود.)

برای ایجاد گروهی که تعریف می کنید، کلید f2 را بزنید.

با زدن f2 به پنجره مخاطب نامه باز خواهید گشت.

برای دستی به گروهی که تعریف کرده اید ،کلید f9 ( انتخاب از گروه ) را بزنید.

با زدن f9 پنجره ذیل مشاهده خواهد شد.

در این پنجره نام گروه مورد نظر را با ماوس انتخاب کرده و کلید f4 را بزنید.

با زدن f4 به پنجره مخاطب نامه باز خواهید گشت. در این پنجره مخاطب نامه را که از طریق کلید f9انتخاب کرده اید مشاهده خواهید کرد.

کلید f2 را جهت تائید بزنید.

با زدن f2 به پنجره نامه جدید برگشته و در آنجا نیز نام مخاطب نامه را مشاهده خواهید کرد.

توجه :برای انتخاب گیرنده رونوشت، همان مراحل مخاطب نامه را طی کنید.

منوی کشوئی نوع مراسله، واقع در پنجره نامه جدید را گشوده و نوع مراسله مورد نظر را انتخاب و کلیک نمائید.

( در صورتیکه نوع مراسله عطفی یا پیروی باشد در بخش دوم پنجره نامه جدید ، کلید f3 فعال خواهد شد.) در بخش اول پنجره نامه جدید، در قسمت فیلد پیش عنوان، کلمه فوری یا فا یا فا فوری و .... را تایپ کنید.

در صورتیکه فیلدهای ( به از ) یا ( موضوع ) تیک بخورند ، در موقع چاپ نامه از ح ( به از ، موضوع ) استفاده خواهد شد.

تیک
مشاهده متن کامل ...
گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس
درخواست حذف اطلاعات

این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.


 گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس


فهرست مطالب


پیشگفتار ۱


مقدمه ۲


فصل اول( آشنایی کلی با مکان کارآموزی )


بخش اول :کلیات .. ۴


تعریف مخابرات ۵


تاریخچه مخابرات ایران . ۵


تشکیلا ت کنونی : . ۶


تاریخچه مخابرات در استان فارس ۷


نوع شرکت ۸


شخصیت حقوقی . ۸


مدت شرکت .. ۸


موضوع فعالیت های شرکت ۸


اساسنامه شرکت ۸


استفاده کنندگان صورت های مالی .. ۹


وضعیت اشتغال شرکت ۹


ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع . ۱۰


ارکان شرکت . ۱۰


مجمع عمومی شرکت .. ۱۰


زمان تشکیل مجمع عمومی عادی ۱۱


زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده . ۱۱


وظایفو اختیارات مجمع عمومی عادی .. ۱۲


وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده . ۱۳


هیات مدیره شرکت . ۱۳


نحوه تشکیل جلسات هیأت مدیره . ۱۳


وظایف و اختیارات هیأت مدیره . ۱۴


وظایف واختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل .. ۱۵


بازرسان(حسابرس) ۱۵


وظایف بازرسان ۱۶


گزارش حسابرسان ۱۶


هدف ها و راه بردهای شرکت . ۱۷


اه سال مورد گزارش ۱۸


ذخایر شرکت . ۱۹


تغییر روش استهلاک .. ۲۰


نرخ استهلاک گیری دارایی ها ۲۱


صورت های مالی اسا سی ۲۲


عناصر تشکیل دهنده صورت حساب سود وزیان .. ۲۵


یادداشت های همراه صورت های مالی اساسی ۲۹


بخش دوم :نمودارهای شرکت ۳۰


بخش سوم :چارت های سازمانی ۳۶


بخش چهارم :آشنایی با وظایف بخش های مالی شرکت . ۴۴


قسمتهای مختلف حسابداری شرکت مخابرات .. ۴۵


وظایف و مسئولیتها . ۴۶


وظایف انباردار: . ۴۹


واحد هزینه های سرمایه ای ۵۰


رویه های واحد خزانه داری . ۵۰


چارت رویه های واحد خزانه و پرداخت ۵۳


واحد هزینه های جاری . ۵۴


حقوق و فوق العاده ها .. ۵۵


مزایای متفرقه حقوق و دستمزد .. ۵۶


واحد دارایی ها ۶۰


واحد ترا مه . ۶۱


واحد بایگانی ۶۲


واحد خسارت : ۶۲


واحد اصلاح و نگهداری حسابها . ۶۲


معین حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری .. ۶۵


واحدبودجه ۶۷


فصل دوم( عملیات حسابداری شرکت )


بخش اول :حسابداری شرکت . ۷۱


اداره در یافت ها .. ۷۲


ثبت نام تلفن .. ۷۲


دائری تلفن ۷۲


استرداد وجوه تلفن ۷۲


تها تر تلفن .. ۷۳


تبدیل تلفن ویژه به عادی .. ۷۳


صدوری ( لیست درامد) .. ۷۳


وصولی مشترکین مراکز کم ظرفیت ۷۴


وصولی مشترکین شیراز . ۷۴


در آمد های شرکت .. ۷۵


درآمد های اختصاصی . ۷۵


اداره پرداخت ها . ۷۷


واحد انبار ها .. ۷۷


انواع انبارها . ۷۷


واحد سرمایه ای . ۸۰


واحد جاری . . ۸۲


ثبت پرداخت س ها و ورات طرح های جاری و سرمایه ای .. ۸۲


طرح های جاری . ۸۴


سایرهزینه های شرکت .. ۸۵


اداره تمرکز حسابها .. ۸۵


وج دارایی ثابت از جریان استفاده . ۸۶


سرقت دارایی ۸۹


ضمانتنامه ها .. ۸۹


ضبط ضمانتنامه .. ۹۰


پیش پرداخت . ۹۱


حسابهای شهرستان .. ۹۱


بخش دوم :صورت های مالی شرکت و تائیده مدیران .. ۹۴


تائیدیه مدیران شرکت ۹۸


فصل سوم(نتایج و پیشنهادات )


خلاصه و نتیجه گیری .. ۱۰۱


کلام آ . ۱۰۳


انتقادات و پیشنهادات . ۱۰۴


پیشگفتار


این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در درمرکز مخابرات استان فارس به مدت ۲۴۰ ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. ودر پایان از زحمات مسئولین درمرکز مخابرات استان فارس کمال تشکر رادارم .


مقدمه:


اگر به تاریخ بنگریم و زندگی جوامع انسانی را مطالعه کنیم نیک می بینیم یکی از مهمترین فرازهای زندگی بشری موضوع ارتباط و چگونگی ایجاد آن بوده است این موضوع برای مردم جوامع به ویژه حاکمان و ت ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است در گذشته پیام از طریق پیک های تیزرو و نوشتن در الواح ، مبادله می شد و یا در زمانهای دورتر که پیام به صورت فوری بود با آتش افروختن درکوره ویاازراه انداختن دود در روز روشن و دمیدن در شیپورهای بزرگ با دیگر طایفه ها و قبائل همسایه ارتباط بر قرار می د این ها همه حکایت از اهمیت وجود ارتباط و اطلاع رسانی دارد که به عنوان یکی از جمله نیازهای اساسی جوامع انسانی به شمار می رود بشر چون نیاز داشته که بتواند پیام را به موقع ارسال نماید همیشه در تلاش بوده است تا بتواند ابزار و تجهیزات پیام رسانی راتوسعه و تکمیل نماید تا روش برقراری ارتباط و پیام رسانی آسانتر و راحت تر شوداین است که روز به روز توانست در جهت نیل به خواسته اش که همانا پیشرفت در ابزارهای ارتباطات و اطلاع رسانی بود تندتر حرکت کند تا اینکه توانست ابزارهای نوین را جایگزین وسایل قبلی خود نماید.


امروزه شاهد این تحولات چشمگیر و حیرت آور ارتباطات مخابراتی در جوامع جهانی هستیم وجود ارتباطات اینترنت ، و بسیاری از امکانات مدرن مخابراتی همه از پیشرفت های تکنولوژی و فن آوریهای مخابراتی خبر می دهند.


در تهیه این پروژه سعی براین است که هنر جویان عزیز با مطالعه آن بتوانند با مخابرات استان فارس و نحوه عملیات حسابداری آن و همچنین وظایف قسمت های مختلف مالی این شرکت اشنا شوند.


فصل اول


( آشنایی کلی با مکان کارآموزی )


بخش اول :


کلیات


تعریف مخابرات


مقصود از مخابرات، انتقال و ارسال علائم و نوشته ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر به وسیله سیم یا بی سیم ویا نور ویا هر رویه الکترو مغناطیسی می باشد.


تاریخچه مخابرات ایران


وزارت پست و تلگراف و تلفن یکی از سازمانها ی بسیارگسترده خدماتی ، فنی و تحقیقاتی و تولیدی ت ایران است که از ادغام وزارت پست ،وزارت تلگراف و شرکت تلفن ایران به وجودامده است. این وزارتخانه با بهره گیری از نیروی دست و شه هزار متخصص، کارشناس ، ، کارمند و کارگر با استفاده از دستگاه های پیچیده مکانیکی ، الکتریکی و الکترونیکی، وظایف بسیار مهم و حساسی را در قالب سازمان و تشکیلات منظم ، در جهت رسیدن به هدف های کمی و کیفی بر عهده دارد.


وزارت تلگراف در سال ۱۲۵۵ خورشیدی تاسیس شد ونخستین آن علی قلی خان هدایت ملقب به مخبر ال ه بود و وزارت پست در زمان نا صر الدین شاه به سال ۱۲۵۸ خورشیدی تاسیس و مسئولیت آن به امین الملک س شد . سی یال بعد در سال ۱۲۸۸ وزارت پست با وزارت تلگراف یکی شد.


شرکت تلفن ایران در سال ۱۲۸۴ خورشیدی تاسیس شد و تا سال ۱۳۰۸ با سرمایه و مدیریت شرکت خصوصی اداره می شد و وزارت فواید عامد بر آن نظارت داشت . در این سال امور تلفن به موجب تصویب نامه هیات ان به وزارت پست وتلگراف


وا گذار شد و وزارت پست وتلگراف و تلفن تا سیس شد . پس از تشکیل وزارت پست و تلگراف و تلفن و توجه بیشتر به امور ارتباطات ، مراکز پستی و تلگرافی به تدریج افزایش یافت .


تشکیلا ت کنونی :


در سالهای اخیر فعالیتها ، وظایف و مسئولیتعای وزارت پست و تلگراف و تلفن بسیار زیاد شده به طوری که خدمات گسترده آن در روستاهای بسیار کم جمعیت کشور نیز راه یافته است .


اکنون وزارت پست و تلگراف و تلفن دارای هفت شاخه معاونت ، شش دفتر و چندین مرکز و شرکت تی است .


معاونان در هفت شاخه مدیریت عبارتند از : معاون اداری و مالی ، معاون امور مخابراتی ، معاون امور پستی ، معاون طرح و برنامه ، معاون امور بین الملل، معاون حقوقی وامور مجلس و معاون آموزش، تکنولوژی و تمور شرکتها. شش دفتر وزارتی عبارتند از :


دفتر ،دفتر روابط عمومی ، دفتر ارزشی و بازرسی ، دفتر حراست ، دفتر گزینش و دفتر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری .


شرکتها ، سازمانها ، مراکز ، موسسات آموزشی و کارخانه جات وا بسته:


الف ) شرکتهاومراکز:


۱٫شرکت پست ایران


۲٫شرکت مخابرات ایران


۳٫شرکت پست بانک


۴٫شرکت فدلات هواپیمایی پیام


۵٫مرکزسنجش ازراه دورایران


۶٫اداره کل ارتباطات رادیویی


ب)موسسات ومراکزآموزشی:


۱٫دانشکده مخابراتی


۲٫مرکزتحقیقات مخابرات ایران


۳٫مرکزآموزش شرکت پست


ج)کارخانه جات ومراکزتولیدی وابسته:


۱٫شرکت کارخانه جات مخابراتی ایران


۲٫شرکت صنایع ارتباط راه دور


۳٫شرکت کابلهای شهید قندی


۴٫شرکت طرح وتوسعه تلفن ایران


تاریخچه مخابرات در استان فارس


تاریخ ارتباطات مخابراتی در استان فارس، به حدود یکصد سال پیش می رسد . در آن زمان ،خط تلگرافی بین تهران و بندر بوشهر توسط کمپانی هند شرقی کشیده شده بود. که از مسیر برازجان ، کازرون ، شیراز می گذشت و به تهران می رسید . در سال ۱۳۱۳ اولین مرکز تلفن مغناطیسی با ۸۰ شماره تلفن در شهر شیراز نصب و راه اندازی شد این تلفن که از نوع سیستم مغناطیسی بود، ارتباط داخلی مشترکین را فراهم می نمود و تا سال ۱۳۳۸ به هزار و صد شماره رسید . با زیاد شدن شماره تلفن ها اولین اداره تلفن خ رشهری شیراز با نصب اولیه ۳۰۰۰ شماره تلفن شروع به کار نمود .کل شماره های منصوبه در استان فارس تا زمان پیروزی انقلاب ی چهل و هفت هزار شماره بود، که ۲۵۰۰۰ شماره در شهر شیراز و مابقی در ای جهرم و آباده مشغول به کار بود. با پیروزی انقلاب ی تحولات عظیمی در سیستمهای مخابراتی صورت گرفت و رشد چشمگیری در توسعه ارتباطات حاصل شد یکی از تحولات بسیار مهم که در سیستم های مخابراتی صورت گرفت تبدیل اداره مخابرات استانها به شرکت مخابرات استانها بود که این امردر اجرای قانون اصلاح ماده ۷ قانون تاسیسات شرکت مخابرات ایران مصوب۶/۱۲/۱۳۷۲ وبراساس اساسنامه واحد شرکت های سهامی مخابرات استان های کشورصورت گرفت تا بر اساس،اساسنامه و مقررات مربوط به شرکت های تی اداره گردند . شرکت مخابرات فارس نیز در اجرای همین بند طی جلسه ای مورخ اول بهمن۱۳۷۴توسط کمسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف وتلفن تصویب و در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۷۴به تأیید شورای نگهبان رسید و فعالیت های این شرکت از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۷۵اغاز گردید.


نوع شرکت


شرکت مخابرات یک شرکت خدماتی می باشد و در حال حاضر ۶مدیریت مخابرات شهرستان و ۱۷ اداره مخابرات را زیر پوشش خود دارد که مستقیما زیر نظر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مخابرات استان انجام وظیفه نموده ودر امور توسعه ،نگهداری ، مالی و روستایی با معاونت ها و مدیران مربوط هماهنگ و در ارتباط می باشند.


شخصیت حقوقی


شرکت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران است.


مدت شرکت


مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است.


موضوع فعالیت های شرکت


طبق ماده ۱۵ اساسنامه :موضوع فعالیت های شرکت عبارت است از تأسیس و توسعه شبکه و تأسیسات مخابرات و نگهداری و بهره برداری از ان درقالب تحقق اه و برنامه های وزارت ارتباطات و فن اوری اطلاعات و شرکت های مخابرات ایران و انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران در حوزه استان فارس و همچنین اجرای تکالیف شرکت مخابرات ایران در مواردی که تفویض اختیارگردیده است می باشد.


اساسنامه شرکت


اساسنامه شرکت های سهامی مخابرات استان های کشور در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۷۴ به تصویب کمسیون مشترک امور اداری و استخدامی ،امور پست و تلگراف و نیز مجلس شورای ی رسیده است و در تاریخ ۴/۱۱/۷۴مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده است . همچنین در تاریخ ۸/۱۱/۷۴توسط رئیس مجلس شورای ی برای رئیس جمهور ی ارسال ودر تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ جهت اجرا به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ گردیده است.


استفاده کنندگان صورت های مالی


۱- هیأت مدیره شرکت


۲- مجمع عمومی شرکت


۳- وزارت اقتصاد ودارایی


وضعیت اشتغال شرکت


تغییرات تعداد کارکنان درطی سال به شرح زیر است:


شرح


سال۸۶


سال۸۵


کارکنان شاغل در ابتدای سال


کارکنان انتقالی ازسایر شرکت های مخابرات


کارکنان استخدامی


کارکنان بازگشت به کار


کارکنان انتقالی به سایرشرکت های مخابراتی


کارکنان باز یدی


کارکنان بازنشسته،فسق قراردادوفوت شده


۲۴۰۸


۱۶


۰


۲


(۱۵)


(۳)


(۱۵۶)


۲۴۶۵


۱۲


۱۰


۴


(۸)


(۲)


(۸۳)


کارکنان در پایان سال


۲۲۵۲


۲۴۰۸


ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع


در ارتباط مالی توابع با استانها موارد زیر باید ذکر گردد :


۱- مبادله هر نوع کالا و سایر عملیات مالی غیر پولی با ارسال برگ های بد ار و بستانکارانجام شود .


۲- هر ماهه کلیه میزان های ازمایش دفتر کل و دفاتر معین توابع بمرکز استان ارسال گردد .


۳- هر سه ماه یکبار مغایرت های احتمالی موجود بین حسابهای مرکز استان و توتبع بررسی و حل و فصل گردد .


۴- ترتیبی اتخاذ گردد تا طبق یک برنامه زمان بندی شده کلیه اسناد و صورت حسابهای اسفند ماه توابع حداکثر تا اول اردیبهشت ماه سال بعد به مرکز استان ارسال گردد تا امکان بررسی و جمع و ج و تلفیق ان ها با حساب های مرکز استان وجود داشته و نهایتا در پایان داد ماه سال بعد صورت مالی اساسی شرکت را جهت ارائه به بازرسی قانونی و حسابرسی امکان پذیر گردد.


ارکان شرکت


۱- مجمع عمومی


۲- هیات مدیره ومدیرعامل


۳- بازرس(حسابرس)


مجمع عمومی شرکت


مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام مخابرات به شرح زیر است:


۱- پست تلگراف و تلفن(رئیس مجمع عمومی)


۲- رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت مخابرات ایران(عضومجمع)


۳- اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران(اعضای مجمع)


نکته:در صورتی که هریک از اعضای مجمع عمومی نتواند درجلسات شرکت نمایدمعاون یا وی در جلسات شرکت خواهد کرد.


مجمع عمومی شرکت بر دو نوع است


۱- مجمع عمومی عادی


۲- مجمع عمومی فوق العاده


زمان تشکیل مجمع عمومی عادی


جلساتمجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء و یا حداقل یک عضو و دو معاون رسمیت خواهد یافت وکلیه تصمیمات با اکثر آرا معتبر خواهدبود.در جلسات یکنفر از طرف مجمععمومی به سمت جلسه انتخاب خواهد شد. شرکتمکلف است صورت جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام را پس از امضاء بطور منظم حفظنماید. در مجمع به غیر ازآنچه که در دستور جلسه تعیین شده تصمیمی اتخاذ نخواهد شد.


مجمع عمومی عادی در داد ماه به دعوت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل جهت رسیدگیبه تراز نامه شرکت و در بهمن ماه جهت رسیدگی به بودجه شرکت تشکیل می گردد و تا موقعیکه نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیمی اتخاذ نشده بدون احتیاج به دعوت درروزهای بعد جلسه تشکیل و ادامه خواهد یافت.دستور جلسه مجمع عمومی که از طرف دعوت کننده تهیه شده است حداقل ده روز قبل ازتاریخ انعقاد جلسه بایدضمیمه دعوت نامه شود و برای اعضای مجمع عمومی فرستادهشود.


زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده


مجمع عمومیفوق العاده در هر موقع بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و یا با تقاضای کتبی هر یک از بازرسان از پست و تلگراف و تلفن با ذکر علت و موافقت وی تشکیلمی گردد. پست و تلگراف و تلفن نیز می تواند رأساً مجمع عمومی فوق العاده رادعوت نماید.


گزارش کارورزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس


گزارش کارآموزی رشته حسابداری


کامل گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس
مشاهده متن کامل ...
فایل کامل گزارش کارآموزی کامپیوتر،اداره مخابرات شهرستان آزادشهر
درخواست حذف اطلاعات
گزارش کارآموزی کامپیوتراداره مخابرات شهرستان آزادشهر در 56 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کامپیوتر و it
بازدید ها 8
فرمت فایل doc
حجم فایل 1123 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 56
گزارش کارآموزی کامپیوتر،اداره مخابرات شهرستان آزادشهر

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کارآموزی کامپیوتر-اداره مخابرات شهرستان آزادشهر در 56 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست

عنوان صفحه

فصل اول 2

فصل دوم 4

فصل سوم 5

فیبر نوری 18

ارتباطات سیار 41

فرم گزارش کار آموزی 52

فرم پایان دوره کار آموزی 56
مقدمهمخابرات در واقع مبادله اخبار و اطلاعات و تصویر در دنیا ، توسط علائم قراردادی و سمعی و بصری و الکترونیکی از محلی به محل دیگر می باشد . شرکت مخابرات وابسته به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات است . عموما شبکه های مخابرات به سه بخش عمومی ، خصوصی و ویژه تقسیم می شوند .

شبکه عمومی: مانند شبکه های دیتا ، شبکه عمومی تلفن ، شبکه های موبایل و … که تمامی مشترکین به آنها دسترسی دارند.

شبکه خصوصی: مانند شبکه های نیروی انتظامی یا شبکه های تلفنی شرکت نفت و… که فقط مشترکین این نوع شبکه ها دسترسی دارند . البته این شبکه ها می توانند به شبکه های عمومی متصل شوند.

شبکه ویژه : این شبکه وظایف خاصی را به عهده دارند و مشترکین به آنها دسترسی ندارند.

این گزارش کارآموزی در بادی امر جهت آشنایی و آموزش دانشجویان به قسمتهای فنی مخابرات تهیه شده که نتیجه بازدید از قسمتهای فنی مخابرات می باشد.

تاریخچه مخابرات :
نخستین تلفن از نوعی که اصول کار آن با تلفن های امروزی مشابه بود بوسیله ال اندر گراهامبل اسکاتلندی در امریکا ساخته شد و اولین مکالمه بل و دستیارش در روز دهم مارس 1876 (بیستم اسفند 1255) در شهر بوستون انجام گرفت.

تلفن بل بزودی مورد استفاده عمومی واقع شد و نخستین شبکه تلفنی که 21 نفر مشترک داشت در تاریخ هشتم بهمن ماه 1256 شمسی در شهر نیوهاون امریکا به کار افتاد و سپس در سراسر جهان توسعه یافت. ارتباط تلفنی در ایران بین سال های 1264و1265 شمسی آغاز گردید وآن موقع صاحب امتیاز راه آهن تهران - ری برای ایجاد ارتباط بین دو ایستگاه تهران و ری و نیز بین گاز شهری و واگن خانه سیم کشیهایی نمودن و ارتباط تلفنی را برای نخستین بار در ایران دایر نمودند.

اولین مرکز تلفنی مغناطیسی با ظرفیت 1350 شماره در سال 1305 شمسی در تهران دائر و در سالهای بعد، 2000 شماره افزایش یافت.

نخستین اقدام جهت ارتباط تلفن خارج از تهران در سال 1280 شمسی به شرکتی واگذار شد که در شهر تبریز به شعاع 24 کیلومتر اقدام به ایجاد ارتباط تلفی بنمایند.

پس از آنکه تلفن شهری در تهران و ای مهم کشور تاسیس گردید شرکت تلفن به تدریج بین ا سیم کشیهایی نمود که عموما یک سیمه و از نوع اهنی گالوانیزه نمره4و12بوده و روی تیرهای چوبی قرار داشت.


تاریخچه مخابرات سیار:

اولین ارتباط رادیویی یا در حقیقت استفاده عملی از ارتباط رادیویی سیار در سال 1897 میلادی توسط مارکنی به ثبت رسیده است که برقراری موفقیت آمیز ارتباط بین یک نقطه از خشکی با قایقی در فاصله 18 مایلی بود.

خلاصه از مهمترین وقایع تاریخی در امر مخابرات سیار بشرح ذیل می باشد

1880-اثبات عملی اصل ارتباطات رادیویی(هرتز)

1897-برقراری 6 ارتباط رادیویی با یک قایق در فاصله 18 مایلی (مارکنی)

1937-تهیه قوانین جهت سرویس های منظم رادیویی در امریکا

1959 -پیشنهاد محدوده 32 مگا هرتز جهت افزایش ظرفیت ارتباطات رادیویی سیار

1964-152 مگا هرتز( ارتباط full duplex )

1974-اختصاص محدوده 40 مگا هرتز در محدوده 800 تا 900 مگا هرتز

1981-نخستین سیستم تلفنی سلولی متحرک (در خشکی) در محدوده 800 تا 900 مگا هرتز جهت استفاده تجارتی

1987-تشکیل کنفرانس جهانی توسط اتحادیه جهانی مخابرات جهت وضع ضوابط جدید برای ارتباط سیار ای و زمینی

1991-شروع سرویس تجارتی تلفن سیار در اروپا با تکنولوژی gsm

1993-تاسیس اولین شبکه رادیویی سیار در ایران و شروع سرویس متحرک با استفاده از تکنولوژی gs
ارزی بخشهای مرتبط با رشته کارآموز:

از آنجایی که همه ما می دانیم علم کامپیوتر در همه امور زندگی اجتماعی امروزی مدرن بی بهره و جدا نیست و حتی می توان گفت که بدون سیستم اداره و مدیریت جهان قادر نمی باشد و مخابرات هم از این قائده مستثنی نمی باشد و برای کنترل مدیریت سیستم مخابرات نیاز مبرم و شدید به سیستم کامپیوتری می باشد چون با تغییر سیستم های آنالوگ مخابراتی به سیستم های دیجیتال این امر شدیدتر و ضروری تر شده است . و من در اینجا به قسمتهایی اشاره خواهم کرد که با توجه به بازدیدها و آموزشهایی که در طی این دوره کارآموزی داشتم عبارتند از : سوئیچ ، دیتا ، pc و تلفن .

در قسمت pc که با سیستم کامپیوتری مجهز شده اند .این قسمت مخابرات که مدیریت تمام خطوط تلفن های مکاتبه ای با استفاده از سیستم کامپیوتری صورت می گیرد. این سیستم های کامپیوتری که با استفاده از سیستم عامل zte و با برنامه های بخصوصی که توسط برنامه نویسان مجرب نوشته شده است کار می کنندو در هر مدت خاص توسط این متخصصین برنامه هایشان به روز رسانی می شود.

o&m کامپیوتر اصلی است که در سالن دستگاه قرار دارد و تمامی اطلاعات مربوط به pc و cpuبر روی آن قرار دارد و به راحتی به آن دسترسی پیدا کرد .

این سیستم می تواند ح های down load و up load را داشته باشد .
- آشنایی با قسمتهای فنی مخابرات

تغذیه نیرو:برای راه اندازی سیستم مخابراتی احتیاج به نیروی الکتریکی داریم . برق ابتدا وارد control panel شده و اگر تشخیص دهد که برق شهر دارای سلامت است یعنی دارای ولتاژ و آمپر استاندارد باشد، از خودعبور می دهد و بعد وارد دستگاهی به نام است لایز می شود

این دستگاه از ترانس تشکیل شده و وظیفه آن تقویت ولتاژ می باشد . از آنجا وارد دستگاهی به نام شارژر می شود .

شارژر ی و کننده می باشد واز کارتهایی تشکیل شده است و وظیفه آن تبدیل برق 220 ولت ac به 48 ولت dc است . شارژر یک سیستم dabel است که در صورت یکی ،دیگری شروع به کار می کند . ولی در عمل برقی که شارژر تولید می کند بین 43-56 نوسان می کند .

برای اینکه بتوان از سیستم در تمام مواقع استفاده کرد باید این شارژرها از طریق دیگر هم محافظت شوند

1- دیزل ژنراتور 2- باطری خانه
- باطری خانه:


زمانی که برق شهر در جریان است باطری ها شارژ می شوند و در زمان قطعی برق به عنوان شارژر می توان از آنها استفاده کرد.

وظیفه باطری خانه آن است که زمانی که برق شهر قطع می شود ، برق مورد نیاز دستگاه ها را تامین کرده که در آن باید از باطری خشک استفاده شود .

مدت زمان شارژ ر باطری ها به آمپر ساعت آن بستگی دارد یعنی هر چه آمپر ساعت آن بیشترباشد مدت زمان شارژ آن بیشتر می شود . حال اگر مدت زمان قطعی برق به ا ندازه ای با شد که باطری ها دیگر نتوانند دستگاه های سوئیچ را تغذیه کنند ، دستگاه ها خاموش می شوند .

برای رفع این مشکل از دیزل ژنراتور استفاده می شود.- دیزل ژنراتور:
وظیفه دیزل ژنراتور تولید برق است .این دستگاه از یک موتور مکانیکی و یک ترانس تشکیل شده است .

و همه کارهای دیزل ،تحت فرمان های control panel می باشد از قبیل کنترل آب ، روغن ، سوخت و ...

control panel در صورت دو فاز شدن برق یا قطع کامل فرمان start داده و دیزل ژنراتور روشن می شود. وقتی برق شهر به جریلن افتاد آن گاه control panel دستور خاتمه کار دیزل ژنراتور را ارسال می کند.

شارژر دو وجی 48 ولت dc دارد که یکی به pdb رفته و دیگری به باطری خانه می رود.

بعد از وارد شدن به باطری خانه ،در باطری ها ذخیره می شود.pdb : ( جعبه تقسیم )

این قسمت مانند جعبه تقسیم عمل می کند . در این قسمت می توانیم به تعداد مورد نیاز وجی 48 ولت dc داشته باشیم و برای هر قسمت نیز یک فیوز قرار می دهیم.

ups : ( اینورتر )

تغذیه کامپیوتر از این دستگاه می باشد. چون برق 220 ولت acشهر نوسان دارد و صاف نمی باشد یعنی ممکن است بیشتر از 220 ولت و یا کمتر از آن شود ، در این صورت به case کامپیوتر آسیب رساند . بنابراین دستگاهی به نام اینورتر استفاده می شود.

کار این دستگاه این است که برق 48 ولت dc را گرفته ( از pdb ) و آن را به 220 ولت ac صاف و بدون نوسان تبدیل می کند .. o&m :o&m کامپیوتری است که در سالن دستگاه وجود دارد . در صفحه نمایش کامپیوتر علامت sl نشان دهنده تعداد cpu هایی که در دستگاه سوئیچ وجود دارد و به تعداد cpu هایی که در دستگاه سوئیچ وجود دارد ،کارت شبکه در case کامپیوترنصب می شود.

از پشت cpu که در دستگاه سوئیچ قرار دارد ،دو سیم خارج می شود که به آنها 2b+d می گویند و به case کامپیوتر وصل می شود و اطلاعات مربوط به سوئیچ را به o&m می برد. و در مانیتور نمایش می دهد .

ح های down load و up load را می توان داشته باشیم.


دستگاه سوئیچ:

دستگاه سوئیچ با ولتاژ 48 ولت dc تغذیه می کند که این تغذیه را ازpdb دریافت می کند .

این ولتاژ ابتدا وارد کارت power می شود . به دلیل حیاتی بودن تغذیه دستگاه ، سوئیچ از دو کارت power استفاده می شو د .که یکی از این کارت ها فعال می باشد و در صورتی که به هر دلیل این کارت از کار افتاد و اب شد برای اینکه اختلالی در کار دستگاه سوئیچ به وجود نیاید و بوق مشترکین قطع نشود، کارت دیگر وارد مدار شده و به ادامه کار می پردازد.معرفی چند کارت در دستگاه سوئیچ:

کارت power :این کارت ولتاژ مورد نیاز قسمتهای مختلف دستگاه سوئیچ را تامین می کند.

ولتاژ مورد نیاز دستگاه عبارتند از +5 ، -5 ، +48 ، -48 ، +12 و -12

- در دستگاه سوئیچ بسته به ظرفیت کارت cpu وجود دارد و با هر کارت cpu ، 368 شماره کار می کند.

- در دستگاه سوئیچ هر ردیف را یک شلف می نامند که این شلف ها به وسیله کابل فیزیکی که flat cable نام دارد به هم ارتباط داده می شوند.

کارت line :

بر روی این کارت 16 مشترک قرار می گیرد که وظایف این کارت به شرح زیر می باشد.-battrrey feed

جریان 220 ولت ac را به 48 ولت dc تبدیل می کند .

- over voltage

حفاظت در برابر ولتاژهای القائی را بر عهده دارد .

- ringing

جریان زنگ را برقرار می کند که مشخصات زنگ در سوئیچ به قرار زیر است

1- زنگ 25 hz می باشد.

2- ولتاژ زنگ 80 تا 110 ولت می باشد.

3- جریان آن 50 میلی آمپر می باشد.

-super viser

به عنوان مدار نظارت کننده می باشد و چک می کند مشترک گوشی را برداشته یا اینکه اب است.


وظایف مدار نظارت کننده:

1- نظارت بر بلند یا گذاشتن گوشی مشترک (تشخیص off hook یا on hook )

2 - نظارت و تشخیص بر ارسال پالس های شماره گیری

3 - تشخیص به بلند صدای گوشی مشترک در حال اعمال زنگ به او

-codac :

جریان سیگنال سینوسی یا همان آنالوگ را گرفته و به 0 و 1 یا همان دیجیتال تبدیل می کند.

- hybrid :

تبدیل دو سیم به چهار سیم و بر ع را بر عهده دارد .

صدای رفت روی یک زوج و صدای برگشت روی یک زوج سیم دیگر .

- test :

تست و آزمایش می کند .

کارت isdn :

این کارت در ردیف بالای کارت power قرار می گیرد که وظایفی دارد

1- ساختن بوق ها (نوع ، شماره گیری و …)

2- ارتباط بین شهری را برقرار می کند .

سیستم رله فیبر نوری

سیتستم رله فیبر نوری از عناصر زیر تشکیل شده است :

فرستنده : مسئول تولید و رمزنگاری سیگنال های نوری است .

فیبر نوری: مدیریت سیکنال های نوری در یک مسافت را برعهده می گیرد.

بازیاب نوری : بمنظور تقویت سیگنا ل های نوری در مسافت های طولانی استفاده می گردد.

دریافت کننده نوری : سیگنا ل های نوری را دریافت و رمزگشائی می نمایدالف:فرستنده

وظیفه فرستنده: فرستنده سیگنال های نوری را دریافت و دستگاه نوری را به منظور روشن و خاموش شدن در یک دنباله مناسب ( حرکت منسجم ) هدایت می نماید. فرستنده ، از لحاظ فیزیکی در مجاورت فیبر نوری قرار داشته و ممکن است دارای یک لنز به منظور تمرکز نور در فیبر باشد. لیزرها دارای توان بمراتب بیشتری نسبت به led می باشند. قیمت آنها نیز در مقایسه با led بمراتب بیشتر است . متداولترین طول موج سیگنا ل های نوری ، 850 نانومتر ، 1300 نانومتر و 1550 نانومتر است.ب : بازتاب نوری

همانگونه که قبلا" اشاره گردید ، برخی از سیگنال ها در مواردیکه مسافت ارسال اطلاعات طولانی بوده ( بیش از یک کیلومتر ) و یا از مواد خالص برای تهیه فیبر نوری ( شیشه ) استفاده نشده باشد ، تضعیف و از بین خواهند رفت.در چنین مواردی و بمنظور تقویت ( بالا بردن ) سیگنا ل های نوری تضعیف شده از یک یا چندین " تقویت کننده نوری " استفاده می گردد. تقویت کننده نوری از فیبرهای نوری متععدد بهمراه یک روکش خاص (doping) تشکیل می گردند. بخش دوپینگ با استفاده از یک لیزر پمپ می گردد . زمانیکه سیگنال تضعیف شده به روکش دوپینگی می رسد ، انرژی ماحصل از لیزر باعث می گردد که مولکول های دوپینگ شده، به لیزر تبدیل می گردند. مولکول های دوپینگ شده در ادامه باعث انعکاس یک سیگنال نوری جدید و قویتر با همان خصایص سیگنال ورودی تضعیف شده ، خواهند بود.( تقویت کننده لیزری)

ج:دریافت کننده فیبر نوری

دستگاه فوق سیگنال های دیجیتالی نوری را اخذ و پس از رمزگشائی ، سیگنا ل های الکتریکی را برای سایر استفاده کنندگان ( کامپیوتر ، تلفن و ... ) ارسال می نماید. دریافت کننده بمنظور تشخیص نور از یک "فتوسل" و یا "فتودیود" استفاده می کند .

فن آوری ساخت فیبر نوری

برای تولید فیبر نوری ، ابتدا ساختار آن در یک میله شیشه ای موسوم به پیش سازه از جنس سیلیکا ایجاد می گردد و سپس در یک فرایند جداگانه این میله کشیده شده تبدیل به فیبر می گردد . از سال 1970 روش های متعددی برای ساخت انواع پیش سازه ها به کار رفته است که اغلب آنها بر مبنای رسوب دهی لایه های شیشه ای در اخل یک لوله به عنوان پایه قرار دارند .

الف:روشهای ساخت پیش سازه

روش های فرآیند فاز بخار برای ساخت پیش سازه فیبرنوری را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
- رسوب دهی داخلی در فاز بخار

- رسوب دهی بیرونی در فاز بخار

- رسوب دهی محوری در فاز بخار

ب:موادلازم در فرایند ساخت پیش سازه

-تتراکلرید سیلس :این ماده برای تا مین لایه های شیشه ای در فرایند مورد نیاز است .
- تتراکلرید ژرمانیوم : این ماده برای افزایش ضریب ش ت شیشه در ناحیه مغزی پیش سازه استفاده می شود

- ا ی کلرید فسفریل: برای کاهش دمای واکنش در حین ساخت پیش سازه ، این مواد وارد واکنش می شود .

- گازفلوئور : برای کاهش ضریب ش ت شیشه در ناحیه غلاف استفاده می شود .
- گاز هلیم : برای نفوذ حرارتی و حباب ز در حین واکنش شیمیایی در داخل لوله مورد استفاده قرار می گیرد.

-گاز کلر: برای آب ز محیط داخل لوله قبل از شروع واکنش اصلی مورد نیاز است .

ج:مراحل ساخت

1-) مراحل سیقل حرارتی: بعد از نصب لوله با عبور گاز های کلر و ا یژن ، در درجه حرارت بالاتر از 1800 درجه سلسیوس لوله صیقل داده می شود تا بخار اب موجود در جدار داخلی لوله از ان خارج شود.

2)مرحله اچینگ: در این مرحله با عبور گازهای کلر، ا یژن و فرئون لایه سطحی جدار داخلی لوله پایه خورده می شود تا ناهمواری ها و ترک های سطحی بر روی جدار داخلی لوله از بین بروند

3)لایه نشانی ناحیه غلاف : در مرحله لایه نشانی غلاف ، ماده تترا کلرید سیلیسیوم و ا ی کلرید فسفریل به ح بخار به همراه گاز های هلیم و فرئون وارد لوله شیشه ای می شوند ودر ح ی که مشعل ا ی هیدروژن با سرعت تقریبی 120 تا 200 میلی متر در دقیقه در طول لوله حرکت می کند و دمایی بالاتر از 1900 درجه سلسیوس ایجاد می کند ، واکنش های شیمیایی زیر به دست می آیند. ذرات شیشه ای حاصل از واکنش های فوق به علت

پدیده ترموفرسیس کمی جلوتر از ناحیه داغ پرتاب شده وبر روی جداره داخلی رسوب می کنند و با رسیدن مشعل به این ذرات رسوبی حرارت کافی به آنها اعمال می شود به طوری که تمامی ذرات رسوبی شفاف می گردند و به جدار داخلی لوله چسبیده ویکنواخت می شوند.بدین ترتیب لایه های شیشه ای مطابق با طراحی با ترکیب در داخل لوله ایجاد می گردد و در نهایت ناحیه غلاف را تشکیل می دهد .

مکانیسم تلفات(تضعیف)

تضعیف در فیبرنوری یکی از عوامل در پهنای باند انتقال اطلاعات که در میزان فاصله ریپتری اثر می گذارد. یعنی تا فاصله ای که شکل سیگنالدرحد قابل برداشت (قابل بازسازی)باشد،بعبارت دیگرحداکثر فاصله بدون اینکه از اطلاعات ارسالی چیزی حذف گردد.این پارامتر در تعیین مکانیزم فاصله بین گیرنده و فرستنده نقش عمده ای را ایفا میکند و مقدار تضعیف با مقایسه با کابل مسی خیلی کم بوده و در نتیجه فواصل ریپترها خیلی زیاد خواهد شد. و فاکتور مهمی را برای تعیین مقرون به صرفه بودن دراستفاده ازسیستم های فیبر نوری بیان میکند.

با این وصف ، چنانچه تضعیف مربوط به محدوده هر ریپتر را بدانیم، مقدار فاصله مجاز برای کابلکشی با این نوع کابل خواهد شد.

مکانیزم های اصلی تلفات فیبر نوری عبارتند از :

1. تلفات جذبی

2-.تلفات پراکندگی بعلت نا همگونی ضریب ش ت هسته (پراکندگی رایلی)

3-تلفات پراکندگی بعلت ناهمواریهای مرز میان هسته و غلاف(تلفات مرزی)

4-تلفات خمش

5-.تلفات بعلت اتصال فیبرها به یکدیگر(تلفات در محل اتصالها و پیوندها)

6-تلفات در محل ورودی و وجی فیبرپدیده جذب

پدیده جذب باعث تبدیل مقداری از انرژی نورانی به حرارتی می گردد. این پدیده در اثر مواد تـشکیل دهنده فیبر بوجود می آید. موادی که در ساخت فیبر بکار می رود باعث جذب یا از بین بردن مقداری انرژی ورودی به فیبر می شود. پدیده جذب را می توان به دو دسته تقسیم کرد .1 . جذب ذاتی(داخلی)

2 . جذب عارضی ( خاجی)

1 . جذب ذاتی(داخلی)این جذب به جنس شیشه فیبر بستگی دارد و با هیچ ترکیبی از مواد مختلف نمی توان آنرا از بین برد . در طول موجهای مختلف دارای جذب متفاوتی است یکی دراثر ارتعاش و انتقال الکترونها اتم ششه از مداری به مداری با انرژی یشتر است که در این حال انرژی کمی مورد نیاز است این جذب در منطقه ماورأ بنفش یعنی در طول موج های کمتر از700 نانومتر صورت می گیرد. یکی دیگر از عوامل ،اثر ارتعاش ملکول شیشه در مقابل فوتون عبوری می باشد و زمانی اتفاق می افتد که یک فوتون با یک الکترون در باند ظرفیت برخورد کرده و آنرا تحریک می کند و به سطح انرژی بالاتر می برد که اثر آن در منطقه مادون قرمز و بعد از آن یعنی در طول موجهای بیشتر از 1700 نانومتر آشکار می گردد.بنابراین سیستمهای مخابراتی فیبر شیشه ای ا اماً باید در طول موجهای 1700 الی700 نانومتر محدود شوند.از عوامل دیگر افت ذاتی پراکندگی رایلی می باشد.(اگر تلفات رایلی در مقیاس طول موج انگسترم باشد) که مربوط به توزیع ماده داخل جامدات بی شکل می باشد که در آنها ضریب ان ار متفاوت می باشد و مقدار این افت همانطور که بعداً توضیح خواهیم داد با ع توان چهارم طول موج متناسب می باشد بنابراینطول موجهای بیشتر ، دارای تلفات پراکندگی کمتری هستند.


اعتماد شما سرمایه ما

مشاهده متن کامل ...
سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان- ی برق قدرت+رایگان
درخواست حذف اطلاعات

سوالات استخدامی ی برق شرکت کود شیمیائی اوره لردگان - نمونه ...

999.blogsky.com/.../سوالات-استخدامی- ی-برق-شرک...
translate this page
سوالات استخدامی ی برق شرکت کود شیمیائی اوره لردگان. کارشناسی و کارشناسی ارشد ی برق (گرایش الکترونیک، قدرت، کنترل و ابزار دقیق).

نمونه سوالات است

سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان- ی برق قدرت کلیک کنید

سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان- ی برق قدرت کلیک کنید

سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان- ی برق قدرت کلیک کنید

سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان- ی برق قدرت کلیک کنید

خدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان - نمونه سوالات ...

999.blogsky.com/.../نمونه-سوالات-استخدامی-شرکت-کود-...
translate this page
jan 24, 2017 - با استعانت از خداوند متعال شرکت کود شیمیائی اوره لردگان در نظر دارد بر اساس ... نمونه سوالات استخدامی ی برق قدرت (شرکت کود شیمیائی اوره ...

نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان + فوری - بلاگ

free-test.blog.ir/.../نمونه-سوالات-استخدامی-شرکت-کود-شیمیایی-او...
translate this page
3 hours ago - نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان + فوری ... ها) سوالات استخدامی ی برق شرکت کود شیمیائی اوره لردگان نمونه سوالات ... 7 کارشناسی و کارشناسی ارشد ی برق (گرایش الکترونیک، قدرت، کنترل و ...

سوالات استخدامی ی برق شرکت کود شیمیائی اوره لردگان - نمونه ...

www.file99.ir/.../سوالات-استخدامی- ی-برق-شرکت-کود-شیمیا...
translate this page
6 days ago - سوالات استخدامی ی برق شرکت کود شیمیائی اوره لردگان. کارشناسی و کارشناسی ارشد ی برق (گرایش الکترونیک، قدرت، کنترل و ابزار ...

نمونه سوالات استخدامی ی شیمی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان ...

www.file99.ir/.../نمونه-سوالات-استخدامی- ی-شیمی-نمونه-سوالا...
translate this page
jan 24, 2017 - نمونه سوالات استخدامی شیمی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان ... ی برق شرکت کود شیمیائی اوره لردگان ،سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای ...

استخدام شرکت کود شیمیائی اوره لردگان سال 95 | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/استخدام-شرکت-کود-شیمیائی-اوره-لردگان/
translate this page
1 hour ago - آگهی دعوت به همکاری با شرکت کود شیمیائی اوره لردگان دریافت آگهی های استخدامی مهم در ... ۷, ی برق (گرایش الکترونیک، قدرت، کنترل و ابزار دقیق), ۹, ۱۴, مرد ... جهت نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید.

نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان | جستجو ...

www.lox- .ir/.../ +نمونه+سوالات+استخدامی+شرکت+ک...
translate this page
سوالات استخدامی ی برق شرکت کود شیمیائی اوره لردگان ... (گرایش الکترونیک، قدرت، کنترل و ابزار دقیق)431 سوال تخصصی ی برق 187 سوال استخدامی ...

سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان-لیسانس شیمی | نمونه ...

failha.com/سوالات-استخدامی-شرکت-کود-شیمیائی-اوره-3/6820
translate this page
2 days ago - نمونه سوالات استخدامی لیسانس و فوق لیسانس شیمی (شرکت کود شیمیائی اوره لردگان)+ پاسخنامه نمونه سوالات استخدامی ی برق قدرت (شرکت ...

سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان | نمونه سوالات تخصصی ...

failha.com/سوالات-استخدامی-شرکت-کود-شیمیائی-اوره/6801
translate this page
jan 26, 2017 - ۷, ی برق (گرایش الکترونیک، قدرت، کنترل و ابزار دقیق), ۹, ۱۴, مرد .... نمونه سوالات استخدامی ی برق قدرت (شرکت کود شیمیائی اوره لردگان)+ ...

سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان-لیسانس شیمی

takshop92.rozblog.com/.../ -سوالات-استخدامی-شرکت-کود-شی...
translate this page
2 days ago - شرکت کود شیمیائی اوره لردگان - نمونه سوالات استخدامی رایگان 6 روز ... اوره لردگان)+ پاسخنامه نمونه سوالات استخدامی ی برق قدرت (شرکت . 39 .

سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان-لیسانس شیمی - رزبلاگ

aliesvdez.rozblog.com/tag/شیمی
translate this page
سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان-لیسانس شیمی | نمونه . ... شیمیائی اوره لردگان)+ پاسخنامه نمونه سوالات استخدامی ی برق قدرت (شرکت . 40 .

سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان

sky.2ii.ir/view463523.html
translate this page
-سوالات استخدامی شرکت اوره لردگان -سوالات تخصصی شرکت اوره ... محیط زیست شرکت کود شیمیائی اوره لردگان ،سوالات استخدامی ی برق شرکت کود شیمیائی ...

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان

free-test-blog.hastiblog.tk/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان + فوری ... کارشناسی و کارشناسی ارشد ی برق (گرایش الکترونیک، قدرت، کنترل و ابزار دقیق) 9 14 ...

سوالات استخدامی ی شیمی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان ...

istekhdam.ir › سوالات استخدامی نهادهای تی
translate this page
15 hours ago - سوالات استخدامی ی شیمی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان نمونه سوالات ... محتویات بسته سوالات استخدامی شیمی شرکت اوره لردگان : .... سوالات استخدامی ی برق و الکترونیک پتروشیمی کبیر ، (۱) ...

سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان-لیسانس شیمی

testiha.ir/post/2386
translate this page
2 days ago - نمونه سوالات استخدامی لیسانس و فوق لیسانس شیمی (شرکت کود شیمیائی اوره لردگان)+ پاسخنامه نمونه سوالات استخدامی ی برق قدرت (شرکت ...

سوالات استخدامی ی برق شرکت کود شیمیائی اوره لردگان

www.online20.ir/index.php?route=product/category&path=82...
translate this page
سوالات استخدامی ی برق شرکت کود شیمیائی اوره لردگان. سوالات استخدامی ی برق شرکت کود شیمیائی اوره لردگان. نمایش: لیست / شبکه. نمایش:.

نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان - بدانید 98

istekhtam.sky.bedanid98.ir/post464900.html
translate this page
-سوالات استخدامی شرکت اوره لردگان -سوالات تخصصی شرکت اوره ... محیط زیست شرکت کود شیمیائی اوره لردگان ،سوالات استخدامی ی برق شرکت کود شیمیائی ...

نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان - نمونه سوالات ...

www.bartarinketab.com/1395/11/07/post-310/
translate this page
jan 26, 2017 - -سوالات استخدامی شرکت اوره لردگان -سوالات تخصصی شرکت اوره ... شرکت کود شیمیائی اوره لردگان ،سوالات استخدامی ی برق شرکت کود ...

استخدام شرکت کود شیمیائی اوره لردگان در سال 95 - آگهی های استخدامی روز

job.pnuna.com/.../استخدام-شرکت-کود-شیمیائی-اوره-لردگان.html
translate this page
7 days ago - شرکت کود شیمیائی اوره لردگان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی مورد نیاز خود از ... 7, ی برق (گرایش الکترونیک، قدرت، کنترل و ابزار دقیق), 9, 14, مرد .... سوالات عمومی کاردانی و کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی – هوش و استعداد ...

استخدام | استخدام شرکت کود شیمیائی اوره لردگان در سال ۹۵

estekhdam.pardad.ir/n_47529.aspx
translate this page
5 days ago - استخدام در لردگان - با استعانت از خداوند متعال ، شرکت کود شیمیائی اوره لردگان ... 7, ی برق (گرایش الکترونیک، قدرت، کنترل و ابزار دقیق), 9, 14, مرد .... سوالات عمومی کاردانی و کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی – هوش و استعداد ...

سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان - صفحه اصلی

academihonar.sky.telvesion.com/view463888.html
translate this page
-سوالات استخدامی شرکت اوره لردگان -سوالات تخصصی شرکت اوره ... محیط زیست شرکت کود شیمیائی اوره لردگان ،سوالات استخدامی ی برق شرکت کود شیمیائی ...

نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان - رایگان ...

topsoal.com/1395/11/07/post-35/
translate this page
7 days ago - -سوالات استخدامی شرکت اوره لردگان -سوالات تخصصی شرکت اوره ... شرکت کود شیمیائی اوره لردگان ،سوالات استخدامی ی برق شرکت کود ...

نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان

9786864.sky.emeg.ir/post44.html
translate this page
-سوالات استخدامی شرکت اوره لردگان -سوالات تخصصی شرکت اوره ... محیط زیست شرکت کود شیمیائی اوره لردگان ،سوالات استخدامی ی برق شرکت کود شیمیائی ...

سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان - نمونه سوالات ...

9786864.sky.emeg.ir/post45.html
translate this page
-سوالات استخدامی شرکت اوره لردگان -سوالات تخصصی شرکت اوره ... برق شرکت کود شیمیائی اوره لردگان،سوالات استخدامی ی شیمی شرکت کود شیمیائی ... نمونه سوالات استخدامی دیپلم (شرکت کود شیمیائی اوره لردگان)+ پاسخنامه .... با افتخار قدرت گرفته از سیستم جامع بلاگ ریدر ، میزبانی توسط سرور های پرقدرت نوین دیتا

رایگان نمونه سوالات استخدامی

www.90zoj.ir/
نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان ... برق شرکت کود شیمیائی اوره لردگان،سوالات استخدامی ی شیمی شرکت کود شیمیائی ...... استخدامی ی برققدرت یا تکنولوژی قدرت-سوالات استخدامی ی برق – کنترل یا ...

جهان بین - آزمون استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان – سال 95

www.jahanbinnews.ir/vdcizvap.t1arw2bcct.html
translate this page
jan 24, 2017 - شرکت کود شیمیائی اوره لردگان در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آئین نامه ... 7, ی برق (گرایش الکترونیک، قدرت، کنترل و ابزار دقیق), 9, 14, مرد .... سوالات عمومی کاردانی و کارشناسی, زبان و ادبیات فارسی – هوش و استعداد ...

سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان - نمونه ...

www.shomare-mobile.ir/1395/11/07/post-61/
translate this page
jan 26, 2017 - -سوالات استخدامی شرکت اوره لردگان -سوالات تخصصی شرکت اوره ... شرکت کود شیمیائی اوره لردگان ،سوالات استخدامی ی برق شرکت کود ...

آزمون استخدامی - تی نیوز

tnews.ir/tags/آزمون-استخدامی
translate this page
اطلاعیه؛ قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی ادارات کل دامپزشکی اسان رضوی، ... سوالات استخدامی شرکت گاز- ی برق(کنترل،الکترونیک،ابزار دقیق) ...

استخدام شرکت کود شیمیائی اوره لردگان سال ۹۵ - آوانیوز

ava-news.ir/news/184775
translate this page
jan 24, 2017 - آگهی دعوت به همکاری با شرکت کود شیمیائی اوره لردگان\n دریافت آگهی های ... (کلیه گرایش ها) ۱ ۱۴ زن ۷ ی برق (گرایش الکترونیک، قدرت، کنترل و ابزار دقیق) ... جهت نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید.

استخدام شرکت کود شیمیائی اوره لردگان سال ۹۵ | اخبار امروز ایران و جهان

elim.ir/fa/news/.../استخدام-شرکت-کود-شیمیائی-اوره-لردگان-سال-۹...
translate this page
7 hours ago - آگهی دعوت به همکاری با شرکت کود شیمیائی اوره لردگان دریافت آگهی های استخدامی مهم در ... ۷, ی برق (گرایش الکترونیک، قدرت، کنترل و ابزار دقیق), ۹, ۱۴, مرد ... جهت نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید.

سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان-لیسانس شیمی ...

testdoni.ir/ -سوالات-استخدامی-شرکت-کود-شیمیا-2/7219
translate this page
نمونه سوالات استخدامی ی شیمی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان … ... ۶ days ago – نمونه سوالات استخدامی شیمی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان … ... شیمی (شرکت کود شیمیائی اوره لردگان)+ پاسخنامه نمونه سوالات استخدامی ی برق قدرت ...

سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان\-لیسانس شیمی

funmode-ba.zozanaqe.ir/.../سوالات+استخدامی+شرکت+کود+شیمیائ...
translate this page
2 days ago - نمونه سوالات استخدامی ی شیمی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان . ... شرکت آذرخش انتقال نیرو از داوطلبان متقاضی شغل با مدرک فوق دیپلم برق . ..... آ ین تحلیلها برآورد از قدرت واقعی از موشک 2 ساخت روسیه ت وهمچنین ...

آگهی استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان

searchjob.ir/.../آگهی-استخدامی-شرکت-کود-شیمیائی-اوره-لردگان-.a...
translate this page
آگهی استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان x استخدامی چهارمحال و بختیاری x استخدامی جدید استان چهارمحال و بختیاری x آگهی ... نمونه سوالات استخدامی .... کارشناسی و کارشناسی ارشد ی برق (گرایش الکترونیک، قدرت، کنترل و ابزار دقیق), 9

آرشیو مطالب وبلاگ - نمونه سوالات استخدامی

estekhdam20.com/posts
translate this page
سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان (پنج شنبه 7 بهمن 1395 12:22) ... شرکت مشارکت اپکو این نمونه سوالات مناسب برای عناوین شغلی برق .... های زیر ی برق – الکترونیک یا تکنولوژی الکترونیک ی برققدرت یا ...

سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان کلیک کنید

medu2.ir/page/2
translate this page
1 day ago - نمونه سوالات استخدامی لیسانس و فوق لیسانس شیمی (شرکت کود شیمیائی اوره لردگان)+ پاسخنامه نمونه سوالات استخدامی ی برق قدرت (شرکت .

سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان - نمونه سوالات ...

20-book.ir/1395/11/07/post-88/
translate this page
jan 26, 2017 - -سوالات استخدامی شرکت اوره لردگان -سوالات تخصصی شرکت اوره ... شرکت کود شیمیائی اوره لردگان ،سوالات استخدامی ی برق شرکت کود ...

رایگان سوالات استخدامی فولاد مبارکه اصفهان - رایگان نمونه ...

soal-estekhdam.ir/1395/09/09/post-49/
translate this page
سوالات استخدامی فولاد-سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد- سوالات استخدامی ... و کنترل-سوالات ی برق – الکترونیک-سوالات استخدامی ی برققدرت یا .... نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان · نمونه ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی با جواب

www.efaragir.ir/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی لیسانس و فوق لیسانس شیمی (شرکت کود شیمیائی اوره لردگان)+ پاسخنامه نمونه سوالات استخدامی ی برق قدرت (شرکت کود شیمیائی اوره .

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان

free-test-b.chartblogs.ir/page-2110865.html
translate this page
نمونه سوالات ویژه مقطع دیپلم ریاضی و تجربی - مشاهده و - اینجا را کلیک ... مواد آلی ی برق قدرت مدارهای الکتریکی 1 و 2 - بررسی سیستم های قدرت 1 و 2- ...

صفرنت - نمونه سوالات آزمون استخدامی فولاد مبارکه اصفهان

www.0net.ir/text/201611121856031892
translate this page
nov 12, 2016 - کتاب استخدامی برق فولاد مبارکه. تاریخ باز نشر : 2016-11-12t09: ... صفرنت - نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان ...

نمونه سوالات استخدامی تخصصی فولاد مبارکه اصفهان - نمونه سوالات ...

www.file90.ir/1395/09/08/post-69/
translate this page
nov 28, 2016 - استخدامی فولاد مبارکه، نمونه سوالات استخدامی فولاد، آزمون های فولاد مبارکه ... ی برققدرت یا تکنولوژی قدرت-سوالات استخدامی ی برق – کنترل .... نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان · نمونه سوالات ...

برچسب نمونه سوالات استخدامی-www.file99 - پروژه دانشجویی

www.prozhe-daneshjo.ir/tag/نمونه-سوالات-استخدامی-www-file99
translate this page
dec 6, 2016 - سوالات استخدامی فولاد-سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد- سوالات ... و علوم تجربی-سوالات استخدامی برق متالورژی-سوالات صنایع شیمیایی -سوالات ... ی برققدرت یا تکنولوژی قدرت-سوالات استخدامی ی برق – کنترل .... سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان · نمونه سوالات ...

نمونه سوالات استخدامی

1ay.ir/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان .... دفترچه سوالات استخدامی ی برق (قدرت) شرکت نفت · دفترچه سوالات استخدامی ی برق ...

نمونه سوالات استخدامی ی شیمی – نمونه سوالات استخدامی شرکت کود ...

clinton.ir/نمونه-سوالات-استخدامی- ی-شیمی-نم/
translate this page
jan 24, 2017 - نمونه سوالات استخدامی ی شیمی - نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان ... آزمون استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان – سال 95 ... نمونه سوالات استخدامی تخصصی فولاد مبارکه اصفهان -دیپلم گروه برق- همه ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی

99.ir/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان ... کود شیمیائی اوره لردگان ،سوالات استخدامی محیط زیست شرکت کود شیمیائی اوره لردگان ،سوالات استخدامی ی برق شرکت ...... نمونه سوالات استخدامی-شرکت گاز-برق قدرت-کارشناسی.

فلات - آرشیو مطالب روز

ewer.ir/tag/فلات
translate this page
2 days ago - هنگامی که قدرت در سال 550 ، یعنی در زمان کوروش بزرگ ، به پارس ها منتقل شد ..... سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان +رایگان .... گزارش کارآموزی رشته ی برق در شرکت فنی حفاظتی ؛ یک گزارش کارآموزی خوب برای ...

مکانیک اسکانیا - همراه فید

hamrahfeed.xyz/tags/مکانیک-اسکانیا
translate this page
سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان-لیسانس شیمی ... پاو وینت رشته مکانیک با عنوان سامانه مولتی پل خودرو}هدف کلی از شبکه سازی برق خودرو ، کاهش زمان و .... .blogsky.com/1395/11/09/post-25868/طراحی-آسانسور-پروژه- ی-مکانیک ...

سوالات استخدامی فولاد اصفهان - نمونه سوالات استخدامی - رایگان ...

azmoon94.ir/1395/09/19/post-273/
translate this page
dec 9, 2016 - سوالات استخدامی فولاد-سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد- سوالات .... ی برققدرت یا تکنولوژی قدرت-سوالات استخدامی ی برق – کنترل .... نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان · نمونه ...

نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی فولاد مبارکه اصفهان - نمونه ...

3-90.ir/1395/09/02/post-32/
translate this page
،سوالات استخدامی رده اپراتوری-دیپلم گروه برق- همه گرایش ها (فنی و حرفه ای و کاردانش)، ... و کنترل-سوالات ی برق – الکترونیک-سوالات استخدامی ی برققدرت یا .... نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان · ،،،،نمونه سوالات ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد - نمونه سوالات ...

test20255.mihanblog.com/post/77
translate this page
nov 20, 2016 - نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان · سوالات استخدامی · سوالات ... نمونه سوالات آزمون استخدامی فولاد مبارکه اصفهان-نمونه سوالات .... ی برق – نیرو یا فناوری قدرت-سوالات استخدامی ی برق – مهار یا ...

وبلاگ تخصصی ی مکانیک | جستجو - بهتینا

behtina.gdn/tags/وبلاگ-تخصصی-ی-مکانیک
translate this page
سوالات استخدامی ی برق شرکت کود شیمیائی اوره لردگان. .... /11/post-47033/جزوه-مکانیک-جامدات-1- -گوهری-انارکی-ویژه-کنکور-کارشناسی-ارشد- ی-مکانیک- ...

طلا فایل - مرجع فایل

talafile.ir/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان – دیپلم · نمونه سوالات استخدامی شرکت کود شیمیائی اوره لردگان - دیپلم. قیمت : 3000 تومان · ید · توضیحات.

استخدام گسترده شرکت پتروشیمی آبادان در 10 ردیف شغلی- اطلاعیه جدید ...

estekhdamjoo.ir/.../استخدام-گسترده-شرکت-پتروشیمی-آبادان-در-1...
translate this page
oct 31, 2016 - شرکت پتروشیمی آبادان با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت ... استخدام گسترده در شرکت کود شیمیائی اوره لردگان در استان چهارمحال و بختیاری ... ی برق قدرت, مدارهای الکتریکی 1 و 2 - بررسی سیستم های قدرت 1 و 2- ماشین ... سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی و پالایش فرآورده های نفتی ...

مشاهده متن کامل ...
گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات
درخواست حذف اطلاعات
گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات در 30 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 121 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30
گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول


اهمیت ونقش ارتباطات و مخابرات در جامعه صفحه 1تاریخچه ارتباط مخابراتی در ایران ص 3ارتباطروستایی در ایران ص 7واحد اندازه گیری ترافیک ص 8مراکز هرمینگ ص 10طرح مجتمع ص 11تکنولیژی انتقال در روستا ص 15بررسی فنی مدل خزری ص 18مدل کوهستانی ص 22مدل بیابانی ص 28
فصل دومدستور العمل ارائه طرح نهایی خطوط هوایی ص 31محافظت در مقابل جریان برق ص 32دستورالعمل احداث شبکه های خطوط هوایی

در مجاورت شبکه های انتقال نیرو ص 39مقدار ولتاژ و جریان شبکه ص 43وضعیت خطوط ارتباطی با شبکه های فشار قوی ص 46توضیحات ص 52جداول و نمودارها ص 54


فصل اولنقش ارتباطات و مخابراتاهمیت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعهواکنش هر موجود زنده در برابر محیط و اجتماع خود بر اساس یک سلسله اطلاعات صورت می گیرد و این اطلاعات فراهم نمی گردد جز با برقراری ارتباط با محیط و همنوع خویش . بدین ترتیب هرچه امکانات ارتباطی وسیع تر و پیشرفته تر باشد دستی به منابع اطلاعاتی افزونتر خواهد بود و به تبع داشتن اطلاعات غنی فرد یا جامعه را دارای پویایی و تحرک سریعتر و معقول تری می نماید.دستی به اطلاعات صحیح مطمئن و سریع در اتخاذ تصمیم گیری ها از اعتبار بالایی برخوردار است که در نتیجه ارتباط سالمی را طالب است. غالبا برقراری ارتباط و ب اطلاعات خارج از قلمرو مشاهده مستقیم و تماس شخصی نیاز به امکانات ویژه ای دارد. از میان طیف وسیع امکانات ارتباطی می توان از مخابرات به مفهوم متعارف در جامعه کنونی نام برد.صور ابت ارسال خبر . افروختن آتش و ایجاد دود بر فراز کوهها . نواختن طبل و قاصدان پیاده یا سواره بوده است. اما از سال 1840 که الفبای مورسی تلگراف مورد استفاده قرار گرفت پیشرفت تکنولوژی مخابرات سرعت زاید الوصفی داشته است بطوریکه امروزه مخابرات بعنوان سریعترین روش شناخته شده انتقال اطلاعات مهم و بنا بر تعبیری متضمن غنای فکری جوامع و تسریع کننده آهنگ پیشرفت در عرصه های گوناگون اقتصادی . فرهنگی و اجتماعی نقش ارزشمند و والایی را نصیب خود ساخته. بنحویکه توسعه و گسترش تکنولوژی مخابرات از جمله عوامل مهم پیشرفت و ترقی آنها قلمداد می گردد. بعبارت دیگر تا کشوری به تکمولوژی پیشرفته مخابراتی و سیستمهای نوین این صنعت قرن دست نیابد و تجهیز نگردد به مفهوم واقعی و حقیقی به توسعه و ترقی دست نخواهد یافت و به راهی در قافله پر شتاب کشورهای مترقی نائل نخواهد شد.جدا از مطلب بالا و در واقع مهمتر از این مسائل رس ارزشمندی است که در جوامع بشری بر دوش مخابرات قرار گرفته و الحق مخابرات هم بخوبی از عهده آن بر آمده است و آن بیدار ساختن و آگاهی دادن به ملت های ستمدیده و عقب نگه داشته شده در راه مبارزه و مقابله با قدرت های زورگو و استکباری جهانی برای بدست آوردن آمال خواهی و اعمال قدرتهای مردمی خویش است که تجلی بارز و زندئه آن در طلیعه پیروزی انقلاب ی ایران ظاهر گردیده است.بنابر علل بالا ئو بسیاری از دلایل دیگر امروزه ملت ها بسیج شده اند تا در زمینه تولید و استفاده از تکنیک های پیشرفته مخابراتی طرح های گسترده و نوینی را اجرا نمایند و در این راستا شرکت مخابرات استان مرکزی با توجه به موقعیت حساس استان به لحاظ داشتن مجتمع ها و مراکز عظیم صنعتی و تجاری در جهت تسهیل و تحقق موارد فوق و توسعه مخابرات نقش مهم و بسزایی را ایفا نموده است.

تاریخچه اتباط مخابراتی در ایران15 سال پس از ارسال علائم الکتریکی توسط مورس در ساعت 8 روز 24 ماه مه 1844 میلادی اولین خط تلگرافی بین تهران و اردوگاه چمن سلطانیه مورد بهره برداری واقع گردید این خط در سال 1243 از طریق جلفا به روسیه متصل گردید.

امپراطوری استعماری انگلیس به منظور حفظ مستعمرات خود خصوصا در هندوستان نیاز شدیدی به خطوط تلگرافی داشت و با پا فشاری خود نظر موافق ت ایران را برای احداث خطوط تلگرافی خانقین . باختران. همدان. تهران. شیراز و بوشهر ب نمود تا از طریق کابل دریایی بین بوشهر تا مرزهای شرقی ایران ارتباط داشته و به خط هندوستان متصل شود.

توسعه خطوط هوایی تا سال 1344 که خط سرتاسری مایکروویو مورد بهره برداری قرار گرفت ادامه داشت و بعد از ان آهنگ توسعه خطوط کاهش یافت و حتی خطوط موجود در بسیاری از مسیرها مورد استفاده قرار نگرفت تا سرانجام در سال 1358 با توسعه برنامه روستایی استفاده از این خطوط مجددا آغاز و آهنگ رشد آن حتی از دوران قبل از مایکروویو فزونی یافت و هنوز هم این توسعه به نحو چشمگیری ادامه دارد.

ارتباط تلفن شهری در ایران 9 سال بعد از مکالمه تلفنی گراهام بل( بیستم اسفند ماه )1255

در مسیر قطار تهران – ری مورد استفاده واقع شد و در سال 1292 با تاسیس شرکتی واگذاری تلفن در تهران شروع گردید. در سال 1316 تعداد شش هزار شماره در تهران نصب و سریعا این شماره ها به فروش رسید.

ارتباط بین شهری کشور پس از تاسیس تلفن شهری با اجرای خطوط تک سیمه شروع شد اما توسعه آن به کندی صورت می گرفت و خطوط هوایی به انتقال تلگراف اختصاص داشت. پس از کشور در شهریور 1320 خطوط جدیدی توسط گران دایر گردید بطوریکه پس از تخلیه کشور حدود 2522 کیلومتر خط با پایه با مجموع 5610 کیلومتر باضافه دو ترمینال کاریر بین تهران و باختران . دو ترمینال سه کانالی بین تهران و اهواز . دو ترمینال بین همدان و تهران و یک ترمینال در باختران جهت ارتباط با بغداد به ت ایران فروخته شد.

بدین لحاظ تکنیک خط هوایی و کاریر به شرکت پست و تلگراف منتقل شده و این سیستم بعنوان سیستم اصلی ارتباط شهری پذیرفته شد. در حالیکه در آن سالها استفاده از خطوط کوا یال در ارتباط سایر نقاط دنیا متداول گردیده بود.

ارتباط اتوماتیک بین شهری از سال 1350 در کشور شروع شده و تعداد سه شهر در این سال به شبکه اتوماتیک بین شهری پیوست متعاقب آن تعداد 28 شهر در سال 1351 . 53 شهر در سال 1352 . 70 شهر در سال 1356 و تعداد 78 شهر در سال 1359 به شبکه کشوری پیوست.

در جهت ارتباط رادیویی در سال 1326 تعداد150 دستگاه 50 واتی تلگرافی یداری و در ای مختلف ایران نصب گردید. در سال 1331 نصب دستگاههای رادیویی چهارصد واتی شروع و تا سال 1337 تعداد 36 شهر ایران از طریق این سیستم ارتباط گرفتند. استفاده از سیستمهای رادیویی uhf و vhf قبل از سال 1358 منحصر به چند سیستم می شد که در پروژه ints در فاصله سالهای 1347 تا 1351 نصب گردید و بعد از آن استفاده از سیستم های uhf و vhf محدود و صرفا به چند سیستم مجاری و ژاپنی محدود می شد . اما بعد از سال 1358 استفاده از uhfو vhf در شبکه های روستایی متداول گردید. ارتباط بین المللی نیز در روز 29 شهریورماه 1327 با ایران و لندن افتتاح گردید و امروزه این ارتباط از طریق و شبکه های مایکروویو بصورت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک با اکثر کشورها برقرار است.

استفاده از شبکه های مایکروویو از سال 1343 با اولین خط مایکروویو بین حلقه دره و تهران معمول و امروزه اکثر ای کشور زیر پوشش ارتباط مایکروویو قرار گرفته است.استراتژیاستراتژی تعیین تکنولوژی مخابرات بر اساس قبول تدریجی سیستمهای دیجیتال قرار گرفته و تکنولوژی روستایی به استفاده از سیستمهای رادیویی و کابل هوایی بجای سیستمهای قدیمی کاربر تاکید نموده است.تعداد مراجعین در ساعت شلوغآمار بدست آمده از دفاتر مخابراتی حاکی بر آن است که نعداد مراجعین در شلوغ ترین ساعت حدود 20% از کل مراجعین روزانه است.

شلوغ ترین ساعت دفاتر مخابراتی معمولا بین ساعت 11تا 12 صبح تخمین زده می شود و روزهای دوشنبه و چهار شنبه تعداد مراجعین بیشتر است.لذا اگر تعداد مراجعین روزانه روز دوشنبه به یک دفتر 40 نفر و روز چهارشنبه 36 نفر باشد میانگین مراجعین:38 = 36+40

2

بهتر است برآورد کرد:

نفر 8 = 760 = 20×38 = مراجعین ساعت شلوغ

100 100زمان خطزمان مکالمه از دفاتر مخابراتی به شهر بر خلاف سایر ممالک زیاد است. حد متوسط یک مکالمه دفاتر مخابراتی ایران از زمان شروع شماره گیری تا خاتمه مکالمه 6 دقیقه بر آورد شده است. بدیهی است در محاسبه فرض بر آن بوده است که درجه ارتباط شبکه حداکثر 3% باشد. یعنی اپراتور تقریبا با اولین شماره گیری به مقصد متصل شود. بدیهی است در شرایط کنونی از زمان شماره گیری تا خاتمه مکالمه بیش از 6دقیقه طول می کشد و این به علت نقص در سیستم اس.تی.دی کشور است که با اقداماتی که انجام گرفته است انشاا... این نقیصه برطرف خواهد شد.زمان مدار به شرح ذیل است:برداشتن گوشی 5 ثانیه

شماره گیری 7 رقم 20 ثانیه

انتظار تا پاسخ به مکالمه 15 ثانیه

مدت مکالمه 300 ثانیه

گذاشتن گوشی 5 ثانیه

جمع کل 345 ثانیهدرجه ارتباط:منظور از درجه ارتباط آن است که در طراحی پیش بینی گردد که مشتری با چند مرتبه شماره گیری موفق به تماس با مقصد می گردد. برای مثال درجه ارتباط یک درصد به مفهوم آنست که درصد مرتبه شماره گیری یکمرتبه موفق به اخذ تماس نشویم و درجه ارتباط 3 در صد به مفهوم 3 اخطار در 100 شماره گیری است. لذا هرچه درجه ارتباط بهتر باشد به مدار بیشتری نیاز داریم.مراکز هومینگ ( طرح مجتمع ):در جهت تهیه طرح روستا یکی از مسائل فوق العاده مهم تهیه طرح مجتمع است. زیرا ارتباط یک روستا ممکن است تحت تاثیر سایر نقاط قرار گیرد. لذا در جهت جلوگیری از دوباره کاری و پیاده نمودن یک طرح که از جنبه های فنی و اقتصادی بررسی کامل شده باشد. تهیه طرح بصورت مجتمع لازم الاجرا است. برای مثال فرض نمایید که روستای a در برنامه سال جاری قرار گرفته باشد و پس از برآورد ترلفیک معلوم گردید که یک مدار برای این روستا کفایت می کند. لذا طرح احتمالا از طریق سیستم vhf ارتباط این روستا پیش بینی می کند اگر روستای b در سال بعد در برنامه قرار گیرد و ارتباط آن از طریق ترانزیت a مقدور باشد لذا لازم است سیستم vhf تعویض شود.

تغییرات پی در پی که هم اکنون در ارتباط روستایی مطرح است دلیل دو عامل اصلی است:

اول اینکه برنامه منظم روستایی در دسترس نبوده است.

دوم اینکه در گذشته به تهیه طرح های مجتمع کمتر توجه شده است.

از این نظر لازم و ضروری است که از تهیه طرح بصورت مجزا جدا خودداری شده و طرح ها بصورت مجتمع تهیه گردد.طرح مجتمعدر طرح مجتمع لازم است روستاهای یک منطقه با خصوصیت مشابه و ی ان بررسی گردیده و حتی المقدور مرکزی بعنوان نقطه توزیع یا مرکز هوم انتخاب شود.

این نقطه لازم است دارای خصوصیت ذیل باشد:

الف: دارای مرکز سوئیچ خ ر بین شهری باشد.

ب: حتی المقدور تعدادی از ترافیک روستاها راتخلیه نماید.

پس از مشخص شدن نقاط روستایی و نقطه هوم ترافیک هر روستا به نقطه هوم تعیین می گردد. به شکل 4 مراجعه گردد.کاربرد rss دیجیتال ( tdma ) در مدل کوهستانیدر حات های مختلف بالا کاربرد سیستم های uhf را جهت تامین ارتباط نقاط b و c و d و e مورد بحث قرار دهیم. مسئله ای که در این بررسی باید مورد توجه قرار گیرد باند های مورد نیاز جهت این سیستم ها می باشد. به ان معنی که برای هر لینک uhf به کار گرفته شده یک زوج مستقل بایستی منظور گردد و این مسئله در جاهایی که نیاز به نصب لینک های بیشتر uhf و vhf باشد ما را دچار اشکال خواهد نمود. برای جلوگیری از بروز این اشکال عمده یکی از مهمترین و مدرن ترین سیستم های رایج در کشورهای پیشرفته کاربرد سیستم های tdma یا به عبارت دیگر rss دیجیتال است. سیستم های مذکور را با یک ایستگاه اصلی ( base station ) جهت تامین ارتباط نقاط اطراف و یک یتر جهت ارتباط نقاط دورتر حداکثر با دو زوج می توان بکار گرفت و تا 20 مشترک یا بیشتر را با در نظر گرفتن ترافیک های آنها ارتباط دارد.ارزی مدل های مخابراتی:ارزی این سه مدل نشان می دهد که سیستم rssدیجیتال ( که در اصطلاح بین المللی بنام tdma معروف است ) کاربرد مفیدی در ارتباط روستایی دارد بدیهی است جنبه های فنی مسئله در استفاده از سیستم rss نبایستی فراموش گردد. استفاده از این سیستم در روستاهای با ترافیک زیاد نه تنها کار برد ندارد بلکه ارتباط سایر نقاط کوچک از یک سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد. توسعه ارتباط روستا از طریق این سیستم به سادگی هرچه تمام تر صورت می گیرد. کافی است در راک مربوطه یونیت مدار دوم یا سوم را اضافه نماییم . هزینه افزایش مدار 6/1 هزینه سیستم فرعی می باشد. استفاده از کابل هوایی مهار سرخود نیز در فواصل کوتاه کاربرد خوبی در مدل خزری دارد . به عبارت دیگر روستاهایی که در فواصل نزدیک شهر قرار دارند و ترافیک آنها قابل توجه است می توان زیر پوشش شبکه های کابل هوایی قرار داد.

استفاده از پی . سی . ام روی کابل هوایی نیز می تواند مفید باشد. تجربه این سیستم در منطقه صومعه سرادر سال جاری پیاده شده و نتیجه آن اعلام خواهد شد. استفاده از سیستم های رادیویی uhf و vhf در فواصل طولانی مفیدتر است. بدیهی است کارشناس

طراحی نبایستی صرفا با مراجعه به دستورالعمل های مدل مخابراتی سیستم مورد نظر را انتخاب نماید . بلکه این مدل ها نمودارها . راهنمایی در جهت اتخاذ تصمیم کارشناس طراح می باشد. در تهیه طرح علاوه بر رعایت موارد فنی و اقتصادی اعلام شده ابتکار کارشناس رکن اساسی در طرح مناسب خواهد بود.
مشاهده متن کامل ...
گزارش کارآموزی در بخش اداری مالی مخابرات حس
درخواست حذف اطلاعات
گزارش کارآموزی در بخش اداری مالی مخابرات حس در 73 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 73
گزارش کارآموزی در بخش اداری مالی مخابرات حس

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

گزارش کارآموزی در بخش اداری مالی مخابرات حس در 73 صفحه ورد قابل ویرایشفصل اول

اداره مالی اداری

اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراک تلفن و تشکیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشترکین و محاسبه در آمد و هزینه ها ، خدمات تدارکاتی و پرسنلی و حقوقی کلیه پرسنل و کارکنان مخابرات شهرستان را به عهده دارد که اگر فعالیت و تدارکات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی نتیجه و یا متوقف می ماند .


امور متقاضیان و امور مشترکین

با انتشار اگهی قبول تقاضای تلفن نسبت به ثبت نام متقاضیان تلفن و فروش فیش به آنان اقدام می شود این ثبت نام و فروش فیش بایستی در محدوده مرز خدمات تلفنی که در طرح ایجاد امکانات مخابراتی است بایستی صورت پذیرد پس از فراهم شدن امکانات فنی ، توسط واحد مذکور جهت کلی متقاضیان ردیف ودیعه تعیین و طی دعوتنامه ای از متقاضی نسبت به تکمیل پرونده اقدام می شود و جهت هر یک با رعایت حق تقدیم فرم سیمک شی صادر و به واحد مربوطه ارسال می نمایند . پس از عودت فرم مذکور از واحد زیربط به امور متقاضیان نصبت به صدور فرم دایری تلفن و ارسال آن به واحد های مربوطه نسبت به بر قراری ارتباط مشترکین اقدام می شود و پرونده مربوطه نیز از امور متقاضیان به امور مشترکین جهت استقرار در فایل مربوطه و بایگانی می گردد .

پس از دایری هر تلفن کلیه تغییرها و درخواستهای مشترکین در واحد امور مشترکین صورت می پذیرد که اهم آن بشرح ذیل می باشد .

1-تغییر نام فیش بکلی ممنوع است مگر بصورت درجا به غیر فقط با تغییر مالک در صوتیکه یدار ملک ، یدار فیش مذکور باشد و یا اینکه متقاضی تلفن فوت نموده باشد واگذاری نوبت به احدی از ورّاث با اجازه سایر ورثه طبق گواهی مربوطه ملامانع است .

واحد آبونمان

پس از واگذاری امتیاز خط تلفن به مشترک ابتدا دائری تلفن به واحد آبونما ارسال می گردد تا این واحد مشخصات دائری از قبیل نام ، نام خانوادگی ، آدرس ، شماره کنتور ، تاریخ دائری را به مرکز کامپیوتر اعلام یا نسبت به صدور قبض تلفن و ارسال صورت حساب کارکرد اقدام شود . صورت حساب کارکرد تلفن ها در هر دوره دو ماهه صادر و ارسال می گردد ، کنتر برداری قبوض در ابتدای هر سیکل دو ماهه انجام و به مرکز کامپیوتر ارسال می کردد تا با توجه به کنتر قبلی کارکرد تلفن مشخص گردد، پس از محاسبه کارکرد و صدور قبوض صورت حساب ، قبوض به واحد آبونمان ارسال می گردد تا پس از اصلاحات مقدماتی به اداره پست جهت توضیع ارسال گردد.

قبوض صورتحساب تلفن قبل از تعویض به اداره پست جهت توضیع تحویل پاسخگویان آبونمان داده می شود تا با توجه به اطلاعات موجود ، مشترکین مقرض به کارکرد و هزینة تلفن را نسبت به آن اگاه سازند و چنانچه اشکالی از قبیل اشتباه پانچیست در پانچ اطلاعات کنتور و غیره بود رفع و اصلاح نمایند .

پس از پرداخت مبالغ کارکرد تلفن ها طی قبوض صادره توسط مشترکین به بانک ، هر روزه وصولیهای قبوض تحویل کارکنان حسابدار این واحد می گردد تا با حسابرسی های خود و صدور سند مربوطه آن را آماده و جهت ثبت در مرکز کامپیوتر دسته بندی و ارسال نمایند . مشترکینی که در مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی های خود اقدام ننمایند توسط مرکز کامپیوتر لیستی تهیه و به واحد آبونمان جهت قطع تلفن های بد ار داده می شود که این واحد پس از بررسی تلفن ها به مرکز مربوطه جهت اجرا ارسال می دارد و پس از مراجعه مشترکین بد ار جهت پرداخت بدهیها پس از وصول بدهی نسبت به وصل مجدد تلفن های مذکور اقدام می نمایند .

چنانچه مشترکی بخواهد تلفن خود را از محلی به محل دیگر انتقال دهد چون آدرس تلفن مذکور می بایستی تغییر نماید از طریق امور مشترکین فرم تغییر مکان صادر و پس از اقدامات لازم اصلاحیه آدرس به این واحد ارسال می گردد تا این واحد مقدمات کار و تغییر آدرس در قبوض را برای انجام به مرکز کامپیوتر انجام دهد.

چنانچه مشترکی نسبت به کارکرد تلفن خود اعراض داشته باشد فرم مخصوصی برای تلفن مذکور تهیه و به مرکز تلفن مربوطه ارسال می گردد تا نسبت به کنترل کنتور تلفن مذکور اقدام نمایند و نتیجه سالم و یا معیوب بودن کنتر مشخص و به واحد آبونمان ارسال تا نتیجه به مشترک معترض اعلام شود .

با توجه به استفاده از تکنولوژی و تعدیل نیروی انسانی در این واحد نکاتی چند ضروری بنظر می رسد چون روزبروز کامپیوتر در زندگی انسان ها تاثیر بسزائی را به جا می گذارد و مردم با تکیه بر سرعت و افزایش حجم کارها و تعدد وظایف خود بیشتر به این ماشین روی می آورند لذا باعث گردیده که امروزه ادارات ، شرکتها و مؤسسات تی به جای نیروی کار انسانی رو به کامپیوتر نموده تا جائیکه امکان دارد از آن برای انجام فعالیت های خود کمال استفاده را بنمایند این قائده برای شرکت مخابرات نیز مستثناء نبوده و باعث تعدیل نیروی انسانی در این شرکت هم گردیده که دارای فوائد و مضراتی بوده که مختصرا توضیح داده می شود .


فوائد و مضرات استفاده از کامپیوتر در آبونمان :

از فوائد این طرح افزایش سرعت کار و کارائی فعالیت ها و سرعت گردش کار ، ارائه سریع لیست های مورد نیاز ، ارائه آمارهای لازم و ضروری جهت مدیران به منظور دستی به اه شرکت و همچنین استفاده از کامپیوتر باعث گردیده تا کارکنان با این تکنیک نوین آشنا و ایجاد تخصص جدیدی در بین کارکنان با دادن آموزشهای لازم گردد .

از جهاتی سیستم های کامپیوتری باعث کاهش هزینه های پرسنلی به خاطر تعدیل نیروی انسانی بوده در حالیکه در کوتاه مدت شرکت متحمل هزینه های سنگینی جهت ید کامپوترهای مورد نیاز و آموزش پرسنل گردیده است ولی دراز مدت مقرون بصرفه می باشد . ولی از طرفی با بکار گیری سیستم های کامپیوتری انجام بسیاری از کاهایی که تا قبل از بکار گیری توسط نیروی انسانی مذکور به بیکاری جامعه افزوده شده و عدة بسیاری برای امرار معاش خود با مشکل مواجه می گردند که جذب اینگونه افراد مست م ایجاد مشاغل جدیدی و سرمایه گذاری زیادی در کل کشور می گردد که این امر اجتناب نا پذیر است و تا حصول نتیجه بایستی سیاستی اعمال گردد که این مشکل به نحوی که کمترین صدمه را داشته باشد حل گردد .

یکی دیگر از مضرات آن این است که چنانچه اشکالی در ارسال اطلاعات به مرکز اطلاعات پیش آید می بایست تا دوره بعد ( دوره دو ماهه هر سیکل ) صبر نمود تا بتوان اشکال را بر طرف نمود در صورتیکه در سیستم دستی قبل از کامپیوتری شدن این کار به راحتی در همان روز انجام می گرفت و راحت تر اشکالات بر طرف گردید .

چون نرخهای آمونمان تلفن های خود کار ، در آمد حق الفاظه ، در آمد خارج از مرز تلفن ، در آمد عوارض شهرداری ، در آمد اجاره خط ، در سه دوره مورد مطالعه در سالهای 68و70و72 تغییری نکرده است فقط به کل تغییرات در آمد هر یک اشاره می شود .

چارت سازمانی

مخابرات حس یکی از ادارات تابعه کل مخابرات استان تهران است که بصورت معاونت اداره کل مخابرات استان تهران – شهرستان کرج ، اداره می گردد که سه اداره مالی اداری ، اداره نگهداری بهره برداری ارتباطات شهری ، اداره نگهداری بهره برداری ارتباطات راه دور و مراکز واحد های مخابرات تابعه را تحت نظارت و س رستی خود دارد . ( شکل 5 )

1-ساختار تشکیلاتی اداره شامل سه قسمت به شرح زیر می باشد ( شکل 6 ) .

الف:بخش حسابداری و آبونمان که کلیه عملیات مالی و کنترل دریافت ها و پرداخت ها را به عهده دارد .

ب:بخش خدمات عمومی که کلیه عملیاتی اداری و دفتری و خدماتی ، تدارکاتی را به عهده دارد .

که شرح مفصل فعالیت بندهای الف و پ در فصل «4» ارائه خواهد شد .

2-ساختار تشکیلاتی اداره نگهداری بهره برداری ارتبطات شهری به شرح زیر می باشد ( شکل 7 )

الف:مراکز تلفن شهری که وظیفه نگهداری و بهره برداری سوئیچ شهری و تأمین ارتباط مشترکین را به عهده دارد .

ب:اطلاعات تلفن 118 که وظیفه دادن اطلاعات در خصوص شماره مشترکین اعم از خصوصی و تی به درخواست کنندگان را به عهده دارد .

ج:نگهداری و پشتیبانی فنی نیرو که وظیفه نگهداری و تأمین نیرو مورد نیاز مراکز فنی ، سیستم های مخابرتی را به عهده دارد .

ح:پشتیبانی فنی شبکه کابل و هوایی وظیفه پشتیبانی و تهیه و تدارکات لوازم مورد نیاز شبکه های کابل و هوایی مراکز تلفنی را به عهده دارد .

خ:واگذاری خطوط که وظیفه بررسی و واگذاری خطوط تبفنی را جهت برقراری تلفن متقاضیان و مشترکین به عهده دارد .

د:پشتیبانی فنی مراکز الکترونیک که وظیفه پشتیبانی و تهیة لوازم و قطعات مورد نیاز مراکز را به عهده دارد .

ذ:کنترل و نظارت بر تلفن های همگانی .

3-ساختار تشکیلاتی اداره نگهداری و بهره برداری ارتباطات بین شهری به شرح زیر می باشد . ( شکل 8 )

الف:مرکز نگهداری سوئیچ راه دور که وظیفه تأمین و برقراری ارتباط بین شهری و بین الملل مشترکین تلفن خ ر را به عهده دارد .

ب:تلفن راه دور که وظیفة تأمین و برقراری ارتباط بین شهری و بین الملل متقاضیان فاقد تلفن در ا و روستا ها را به عهده دارد .

پ:واحد تلگراف که وظیفه مخابره و ارسال تلگراف متقاضیان را به اقصی نقاط دنیا به عهده دارد .

ح:واحد خطوط راه دور که وظیفه که وظیفه نگهداری خطوط بین شهری را به عهده دارد .

خ:کنترل و نظارت بر واحدهای مخابراتی که وظیفة کنترل و نظارت و تأمین ارتباط واحدهای مخابراتی در محدوده حوزة مربوطه را به عهده دارد .

که شرح مفصل فعالیت بندیهای الف ، ب و خ در فصل «6» ارائه خواهد شد .

از آنجائیکه تعیین چارت سازمانی هر اداره ای توسط امور تشکیلات و بهبود روش های شرکت مخابرات ایران در تهران بر اساس اگوهایی که در اختیار دارند صورت می گیرد نمی تواند در برگیرنده همه نیازهای سازمانی باشد .

به عنوان مثال : تعداد نفراتی که جهت واحد نگهداری و نوسازی خطوط در نظر گرفته می شود بر اساس میزان کیلومتر خطوطی است که بایستی نگهداری و نوسازی شود . در صورتیکه جهت تعیین تعداد نفرات با با سازمانی واحد مذکور در هر شهرستانی بایستی با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و مسیرهای خطوطی که بایستی نگهداری شوند تعیین گردد .

قوانین عمومی مدیریت

همة مدیران در هر سطحی از سازمان باید تعریف کاملی از مسئولیت های خد داشته و بطور سیستماتیک مسئول و پاسخگوئی عملکرد خود بحساب آیند . اطلاعات آماری تهیه شده توسط سیستم اطلاعاتی مدیریت در هر جا که ممکن باشد باید برای تعیین اه کمی متغیرهای کلیدی مورد استفاده مدیران تا زیر اولین ردة سطح وایزری قرار می گیرد . باید رسماً از مدیران خواسته شود که در آ هر سال پاسخگوئی عملکرد خود در قبال این اه باشند . در صورت وجود کمبودهایی نسبت به این اه ، مدیر مربوطه باید وادار شود که دلایل را تجزیه و تحلیل کرده و با کمک و پشتیبانی متخصصین ادارات مرکزی این کمبودها را بر طرف سازد . برای های دائمی باید فکری شود و برای کمبودها و نقایص دائمی باید تنبیه هایی در نظر گرفته شود هم چنانکه برای عملکردهای بالاتر از حد تعیین شده می باید پاداش هایی منظور گردد .

به عنوان یک مثال واقعی ، تأسیسات خارج از مراکز ( یعنی کابلها ، خطوط هوایی و غیره که مراکز را به مشترکین متصل می سازند ) در بسیاری از ا ، قدیمی و یا معیوب می باشند . از هر مدیری که مسئول نگهداری و تعمیر چنین تأسیساتی می باشد باید خواسته شود که در پایان هر سال در خصوص ی که در ناحیه مربوط به وی ، خطوط را باعی شده و سرعت عملی که موجب برگرداندن سرویس به ح اولیه گردیده گزارش دهد . متخصصان اداره مرکزی باید روشهائی را برای شناسائی علل زیر ابداع ن مایند : نصب و اتصال اولیة کابلها بصورت بد و نامطلوب ، ناشی از عمر تأسیسات ، های فیزیکی ناشی از کارهای ساختمانی مقاطعه کاران و غیره .
شبکه کابل و هوایی

برای اتصال مشترکین تلفنی با مراکز سوئیچ از شبکه کابل و هوایی استفاده می شود شبکه کابل که قسمت اعظم هزینه های مخابرات را تشکیل می دهد در سطح ا تمام کوچه ها و خیابانها را به مراکز تلفن متصل می نماید که اصطلاحاً از دو قسمت کابلهای مرکزی و آبونه تشکیل می گردد کابلهای مرکزی معمولاً کارفرما که با توجه به ظرفیت انها و نیاز هر محله نصب می گردد را به مراکز متصل می نمایند و معمولاً بصورت کانالی کشیده می شود و کابلهای آبونه کابلهایی هستند که صندوق های کافو هر محله را به انشعابات مختلف تقسیم می نمایند یعنی به صورت پست های ده ززوجی بر روی دیوار کوی و برزن نصب می گردد که معمولاً اینگونه کابلها بصورت خاکی کشیده میی شود و ارتباط مشترکین تلفنی از طریق همین پست ها بوسیله سیمها و کابلهای کم زوج هوایی به داخل منازل و مکانهای مورد نظر مشترکین کشیده می شود .

شرکت مخابرات قبل از کابل کشی در سطح خیابانها و کوچه های هر شهر از شهرداری ها و سازمانهای زیربط جهت تایین حریم و امکانات موجود در زیر زمین استعلام می نماید که هم کابلکشی بصورت استاندارد کشیده شود و به آسانی در حریم اجرای طرحها و تأسیسات دیگر قرار نگیرد و هم از امکانات موجود سازمانهای دیگر در زیر زمین و مسیر کابلکش متصل گردد تا در هنگام اجرای طرح به آنها صدمه وارد نگردد ولی متاستفانه طرحهای اجرایی شهرداریها و … در کوتاه مدت تغییر می نماید و

مدام دستخوش تغییرات است و از ثبات نسبی نیز برخوردار نمی بادش و پس از کابلکشی طرحهای مختلف ، تعویض کوچه ها و خیابانها انجام می شود و امکانات موجود در زیر زمین از دسترس خارج می شود و در صورت وجود جهت رفع آن با مشکلات عدیده ای مواجه می گردد که این امر موجب وارد شدن خساراتی سنگین به شبکه کابل و تأسیسات مخابرات می گردد و یا بر اثر تغییرات قسمتی از آنها از رده خارج و یا بصورت مقطعی تغییر و یا تفویض می گردد که از ح استاندارد خارج گشته و موجب تقلیل عمر شبکه می شود و مانند لباسیکه وصله دار شده است هیچگاه بهای اولیه و کیفیت مطلوب خود را نخواهد داشت لذا مخابرات بایستی علاوه بر هزینه سنگین احداث شبکه مخابراتی ، امکانات وسیعتری را برای نگهداری از آن بسیج نماید .

ضمناً جهت برآورد اینگونه خسارتها به عنوان نمونه به لحاظ اینکه مشخص نمی باشد که در کابلی که وسط خیابان قرار گرفته چند بار ممکن است حادث شود و یا اینکه زمان بروز چه موقع می باشد نمی توان برآورد دقیقی و یا درستی از برآورد خسارتها داشت و یا اینکه اگر حدسی هم در مورد تخمین میزان خسارتها زده شود قابل اعتماد نمی باشد و یاا اینکه برآورد هزینه تعویض کل کابل که از دسترس خارج شده است را در نظر بگیریم این برآورد نیز قابل اعتماد نمی باشد چراکه کابلهای فوق پس از بروز اولین به کلی تعویض می گردند و سعی در رفع و استفادة حداکثر از امکانات موجود می باشد مگر اینکه هزینه رفع بیش از هزینه تعویض کابل گردد که این نیز قابل پیش بینی نمی باشد .

لذا باید ترتیبی اتخاذ گردد که توسعه تلفن متناسب با نیازها و هماهنگ و همرا با سایر خدمات و اطلاع از وضعیت مسیرها و تغییرات و عقب نشینی و حتی المقدور طرحهای درازمدت در شبکه کابل اجراء گردد و از انجام کارهای دوباره و چند باره که باعث افزایش کمیت و کاهش کیفیت می گردد و جلوگیری بعمل آید .

در اغلب مراکز تلفن شهری منجمله مرکز تلفن کرج از کابلهای قدیمی که از بدو تأسیس مرکز کشیده شده کماکان استفاده می شود و عملیات بازسازی و نوسازی روی آن انجام نگرفته به عنوان مثال کابلهائیکه حدوداً بیست و پنج سال پیش از نوع سربی و کاغذی کشیده شده و اکنون از رده خارج شده استفاده می شود و هیچگونه پیش بینی جهت تعویض و جایگزین آنها بعمل نیامده و اگر اینگونه کابلها به هر دلیلی دارای نقص و گردد امکان نگهداری از آنها ممکن مخواهد بود و چون در جوار آنها توسعة شبکة کابل صورت نگرفته زمان بسیار زیادی طول خواهد کشید تا مجدداً رفع عیب و راه اندازی گردد در این صورت خسارت زیادی متوجه شرکت مخابرات و ایجاد ن یتی در مشترکین تلفنی ایجاد خواهد شد لذا ایجاب می نماید که خیلی سریعتر نسبت به تأمین متریال مورد نیاز و تعویض تدریجی آنها اقدام گردد . یک رشته کابل باستی از نظر پیوستگی خطها کاملاً سالم باشد یعنی پارگی نداشته باشد . مقاومت عایقی کابل برای یک کیلومتر باید حدود 5000 مگا اهم باشد که هر چه فاصله زیادتر شود مقدار مقاومت کم می شود . مقاومت رفع و برگشت خط باید طبق استاندارد برای سیم 04 در هر کیلومتر 284 اهم و برای سیم 06 در هر کیلومتر 128 اهم درهر کیلومتر 56 اهم باشد . و تضعیف برای سیم 04 در هر کیلومتر 84/1 دسی بل و برای سیم 06 در هر کیلومتر 20/1 دسی بل و برای سیم 09 در هر کیلومتر 86/0 دسی بل باشد . در ضمن باید تعادل بین مقاومت خط وجود داشته باشد یعنی اگر مقاومت رفت و برگشت یک زوج سیم 284 اهم است مقاومت یک رشتة آن باید 142 یا حدود دو درصد اختلاف داشته باشد .

پیوستگی شیلد کابل بایستی برقرار باشد یعنی نوار آلومینیوم روپوش کابل در سرتاسر کابل بهم متصل باشد .

بطور کلی در هر کابل تا دو درصد قابل قبولی است چنانچه اعم از اتصال و یا پارگی بیشتر از 2% باشد آن کابل معیوب محسوب می گردد و بایستی نسبت به رفع آن اقدام نمود .

لذا با توجه به حجم زیاد کابلهای سطح شهرستان کرج و در نتیجه حجم گستردة اطلاعات ها اطلاعات مربوط به یکی از کافوهای مرکز تلفن کرج به عنوان نمونه ارائه می گردد .

توسعه شبکه کابل هیچ گاه با نیاز واقعی ا همراه نبوده و اقلب طراحی شبکه با نقطه گذاری محلهای وجود تقاضا و به نسبت آن همراه بوده است که در سالهای اخیر این مشکل صد چندان گردیده است به عنوان مثال چون احداث ساختمانهای مراکز تلفنی از محل خودیاری مردمی بوده است شرکت مخابرات به اعضای مخابرات هیئت امناء ها که مسئولیت احداث ساختمانهای مذکور را به عهده گرفته اند اجازة قبول تعداد معدودی و دیعه و فروش فیش را داده اند تا از محل اخذ خودیاری از متقاضیان نسبت به ساخت مرکز تلفن اقدام نمایند . و بدون در نظر گرفتن اینکه مرکز ساخته شده دارای ظرفیت اسمی می باشد نسبت به فیش فروخته شدة شبکة کابل آن طراحی و اجرا می شود که با صرف امکانات و پرداخت هزینه اسف به شهرداری و هزینه حفاری و خاکبرداری و خاکریزی و ضرر و زیان به شهروندان در اندک مدتی امکان واگذاری ظرفیت رسمی مرکز برروی شبکة کابل وجود نخواهد داشت و مجدداً نیاز است که همة کارها تکرار گردد که اینبار علاوه بر عملیات و هزینه های مذکور موجب فرسایش شبکة کابل قبلی نیز می گردد و به لحاظ آسیبهایی که می بیند از ح استاندارد خارج گشته و کیفیت مطلوب خود را از دست می دهد .

لذا باید سعی شود که توسعه شبکه همگام با بافت و نیاز ا باشد و با توجه به ظرفیت اسمی مرکز و با فروش فیش تلفن توسعه شبکه کابل به طور کامل انجام شود تا هم از حفاری های بی مورد جلوگیری به عمل آید و در هزینه ها صرفه جویی گردد و در نتیجه به تأسیسات موجود کلیة سازمانها در زیر زمین آسیب وارد نگردد و موجب آسایش و رضایت شهروندان فراهم گردد . باید ترتیبی اتخاذ گردد تا فروش فیش با نیازها هماهنگی داشته باشد و با وضع قوانین و دستورالعمل ها از جابجایی تلفن هایی که ممکن است موجب به هدر رفتن امکانات گردد ممانعت به عمل و حتی الامکان تلفن ها بعد از دائری برای مدتی در محل اولیه وصل باشد و یا اگر نیاز به تغییر مکان و جابجایی باشد به گونه ای باشد که موجب آن نشود تا در محلهایی که هزینه های زیادی جهت توسعه شبکة کابل آن بکار رفته به کلی از ارتباط خالی شود چرا که کابلی که فاقد بار باشد و فعال نباشد قابل نگهدارزی نمی باشد و بعد از مدتی فرسوده و از بین می رود به عنوان مثال در شهر کرج منماطقی وجود دارد که از زمان طراحی فیش زیادی در آن مناطق فروخته شده و بعد از وصل تلفن ها به لحاظ عدم تمکن مالی مردم کلیة تلفن های آن ید و فروش و تغییر مکان یافته و کابل آن منطقه به طور کامل تخلیه گردیده است . در اینگونه محل ها در صورت انجام عملیات ساختمانی ، برق زدگی ، حفاری های سازمانهای مختلف و … امکان وارد شدن خسارت به شبکة کابل وجود دارد و چون روی کابل ، تلفن کارکن وجود ندارد مذکور مشخص نمی گردد و بعد از مدتی آب به داخل کابل نفوذ کرده و موجب ا یده شدن و از بین رفتن کابل می گردد و ضمن از دست دادنه کیفیت از عمر مفید آن نیز کاسته خواهد شد .
مشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره ی ی برق
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی تحقیق درباره ی ی برق با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

ی برق

هدف:

"یکی از بهترین تعریف هایی که از ی برق شده است، این است که محور اصلی فعالیت های ی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. که البته این سیگنال ممکن است شکل موج ولتاژ یا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطلاعات باشد.

ی برق دارای 4 گرایش است که در زیر بطور اجمالی به بررسی آنها می پردازیم و در قسمت معرفی گرایشها به تفصیل در مورد هر کدام صحبت خواهم کرد.

1) ی برق- الکترونیک: الکترونیک علمی است که به بررسی حرکت الکترون در دوره گاز، خلاء و یا نیمه رسانا و اثرات و کاربردهای آن می پردازد. با توجه به این تعریف، الکترونیک در زمینه ساخت قطعات الکترونیک و کاربرد آن در مدارها، فعالیت می کند. به عبارت دیگر، زمینه فعالیت ی الکترونیک را می توان به دو شاخه اصلی "ساخت قطعه و کاربرد مداری قطعه" و "طراحی مدار" تقسیم کرد.

2) ی برق- مخابرات: مخابرات، گرایشی از ی برق است که در حوزه ارسال و دریافت اطلاعات فعالیت می کند. ی مخابرات با ارائه نظریه ها و مبانی لازم جهت ایجاد ارتباط بین دو یا چند کاربر، انجام عملی فرایندها را به طور بهینه ممکن می سازد. پس هدف از ی مخابرات، پرورش متخصصان در چهار زمینه اصلی این گرایش است شامل فرستنده، مرحله میانی، گیرنده و گسترش شبکه که گسترده هر کدام عبارتند از:

فرستنده: شامل آنتن، نحوه ارسال و ...

مرحله میانی: شامل خط انتقال و محاسبات مربوط و ...

گیرنده: شامل آنتن، نحوه دریافت، تشخیص و ...

گسترش شبکه: مشتمل بر تعمیم خط ارتباطی ساده، ادوات سویچینگ ، ارتباط بین مجموعه کاربرها و ...

3) ی برق- قدرت: ی قدرت را می توان "تولید نیروی الکتریکی" به روشهای گوناگون و انتقال و توزیع این نیروها با بازده و قابلیت اطمینان بالا، تعریف کرد. پس هدف از ی قدرت، پرورش افرادی کارا در بخشهای تولید، انتقال و توزیع است که گستره این بخش عبارت است از:

تولید: طراحی شبکه های تولید با کمترین هزینه و بیشترین بازده.

انتقال: طراحی شبکه های انتقال، خطوط انتقال، پخش بار بر روی شبکه، قابلیت اطمینان و پایداری شبکه قدرت، طراحی رله ها و حفاظت شبکه، پخش بار اقتصادی (dispaich economic).

توزیع: طراحی شبکه های توزیع حفاظت و مدیریت آن.

4) ی برق- کنترل: کنترل، در پیشرفت علم نقش ارزنده ای را ایفا می کند و علاوه بر نقش کلیدی در فضاپیماها و هدایت موشکها و هواپیما، به صورت بخش اصلی و مهمی از فرایندهای صنعتی و تولیدی نیز درآمده است. به کمک این علم می توان به عملکرد بهینه سیستمهای پویا، بهبود کیفیت و ارزانتر شدن فرآورده ها، گسترش میزان تولید، ماشینی بسیاری از عملیات تکراری و خسته کننده دستی و نظایر آن دست یافت. هدف سیستم کنترل عبارت است از کنترل وجیها به روش معین به کمک ورودیها از طریق اجزای سیستم کنترل که می تواند شامل اجزای الکتریکی، مکانیک و شیمیایی به تناسب نوع سیستم کنترل باشد.

ماهیت:

انرژی اگر بنیادی ترین رکن اقتصاد نباشد، یکی از ارکان اصلی آن به شمار می آید و در این میان برق به عنوان عالی ترین نوع انرژی جایگاه ویژه ای دارد. تا جایی که در دنیای امروز میزان تولید و مصرف این انرژی در شاخه تولید، شاخص رشد اقتصادی جوامع و در شاخه خانگی و عمومی یکی از معیارهای سنجش رفاه محسوب می شود.

دانش آموختگان این رشته می توانند در زمینه های طراحی، ساخت، بهره برداری، نظارت، نگهداری، مدیریت و هدایت عملیات سیستم ها عمل نمایند.

گرایش های مقطع لیسانس:

رشته ی برق در مقطع کارشناسی دارای 4 گرایش الکترونیک، مخابرات، کنترل و قدرت(1) است. البته گرایش های فوق در مقطع لیسانس تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و هر گرایش با گرایش دیگر تنها در 30 واحد یا کمتر متفاوت است. و حتی تعدادی از فارغ حصیلان ی برق در بازار کار جذب گرایشهای دیگر این رشته می شوند. با این وجود ما برای آشنایی هر چه بیشتر شما گرایشهای فوق را به اجمال معرفی می کنیم.

گرایش الکترونیک

کمره ای ی برق تهران در معرفی این گرایش می گوید:

"گرایش الکترونیک به دو زیر بخش عمده تقسیم می شود. بخش اول میکروالکترونیک است که شامل علم مواد، فیزیک الکترونیک، طراحی و ساخت قطعات از ساده ترین آنها تا پیچیده ترین آنها است و بخش دوم نیز مدار و سیستم نامیده می شود و هدف آن طراحی و ساخت سیستم ها و تجهیزات الکترونیکی با استفاده از قطعات ساخته شده توسط متخصصان میکروالکترونیک است.

جبه دار نیز در معرفی این گرایش می گوید:

"گرایش الکترونیک یکی از گرایشهای جالب ی برق است که محور اصلی آن آشنایی با قطعات نیمه هادی، توصیف فیزیکی این قطعات، عملکرد آنها و در نهایت استفاده از این قطعات، برای طراحی و ساخت مدارها و دستگاههای است که کاربردهای فنی و روزمره زیادی دارند."

گرایش مخابرات

هدف از مخابرات ارسال و انتقال اطلاعات از نقطه ای به نقطه دیگر است که این اطلاعات می تواند صوت، تصویر یا داده های کامپیوتری باشد.

جبه دار در مورد شاخه های مختلف این گرایش می گوید:

"مخابرات از دو گرایش میدان و سیستم تشکیل می شود. که در گرایش میدان، دانشجویان با مفاهیم میدان های مغناطیسی، امواج، ماکروویو، آنتن و ... آشنا می شوند تا بتوانند مناسبترین وسیله را برای انتقال موجی از نقطه ای به نقطه دیگر پیدا کنند.

همچنین یکی از فعالیت های عمده ی مخابرات گرایش سیستم، طراحی فلیترهای مختلفی است که می توانند امواج مزاحم شامل صوت یا پارازیت را از امواج اصلی تشخیص و آنها را حذف کرده و تنها امواج اصلی را از آنتن دریافت کنند.

گفتنی است که امروزه با توسعه مخابرات بی سیم، ارتباط نزدیکتری بین دو گرایش میدان و سیستم ایجاد شده است. برای نمونه در گوشی تلفن همراه ما هم تجهیزات مربوط به مدارهای مخابراتی و هم تجهیزات مربوط به فرستنده و هم آنتن گیرنده را داریم. از همین رو یک مخابرات امروزه باید از هر دو گرایش بخوبی اطلاع داشته باشد تا بتواند یک دستگاه بی سیم را طراحی کند."

 

گرایش کنترل

"اگر بخواهیم یک تعریف کلی از کنترل ارائه دهیم، می توانیم بگوییم که هدف این علم، کنترل وجی های یک سیستم بر مبنای ورودی های آن و با توجه به شرایط ویژه و نکات مورد نظر طراحی آن سیستم می باشد."

کمره ای در ادامه معرفی علم کنترل می گوید: "علم کنترل فقط در ی برق مورد استفاده قرار نمی گیرد. بلکه در شاخه های دیگری از علوم ی و حتی علوم انسانی کاربرد دارد. به عنوان نمونه کنترل فرآیند تصفیه نفت در یک پالایشگاه، کنترل عملکرد یک نیروگاه برق، سیستم کنترل ناوبری یک کشتی و یا کنترل تحولات و تغییرات جمعیتی نمونه های متنوعی از کاربرد علم کنترل می باشد.

گفتنی است که گرایش کنترل دارای زیر بخش های متنوعی مانند کنترل خطی، غیرخطی، مقاوم، تطبیقی، دیجیتالی، فازی و غیره است."

جبه دار نیز با اشاره به اینکه گرایش کنترل منحصر به ی برق نمی شود، می گوید:

"در رشته های ی مکانیک، ی شیمی، ی هوافضا، ی سازه و ی های دیگر نیز ما شاهد علم کنترل هستیم اما نوع سیستم کنترلی در هر رشته ی متفاوت است. برای مثال در ی مکانیک نوع کنترل، مکانیکی و در ی شیمی براساس فرآیندهای شیمیایی است. اما در کل هدف ی کنترل، طراحی سیستمی است که بتواند عملکرد یک دستگاه را در حد مطلوب حفظ کند.

  جبه دار در ادامه درباره فعالیت های دیگر ی کنترل می گوید:

"خ ر یا اتوماتیک خط تولید، یکی دیگر از فعالیت های ی کنترل است. یعنی کنترل می تواند به گونه ای خط تولید را هماهنگ و کنترل کند که محصول تولید شده طبق برنامه تعیین شده و با بهترین کیفیت به دست آید."

گرایش قدرت

جبه دار در معرفی این گرایش می گوید:

"هدف اصلی ین این گرایش، تولید برق در نیروگاهها، انتقال برق از طریق خطوط انتقال و توزیع آن در شبکه های شهری و در نهایت توزیع آن برای مصارف خانگی و کارخانجات است. بنابراین یک قدرت باید به روشهای مختلف تولید برق، خطوط انتقال نیرو و سیستم های توزیع آشنا باشد."

کمره ای نیز در معرفی این گرایش می گوید:

"گرایش قدرت به آموزش و پژوهش در زمینه طراحی و ساخت سیستم های مورد استفاده در تولید، توزیع، مصرف و حفاظت از برق می پردازد.

به عبارت دیگر دانشجویان این رشته در شاخه تولید با انواع نیروگاههای آبی، گازی، سیکل ترکیبی و ... آشنا می شوند. و در بخش انتقال و توزیع، روشهای مختلف انتقال برق اعم از کابلهای هوایی و زیرزمینی را مطالعه می کنند و در شاخه حفاظت نیز انواع وسایل و تجهیزات حفاظتی که در مراحل مختلف تولید، توزیع، انتقال و مصرف انرژی، انسانها و تاسیسات را در برابر حوادث مختلف محافظت می کنند، مورد بررسی قرار می دهند که از آن میان می توان به انواع رله ها، فیوزها، کلیدها و در نهایت سیستم های کنترل اشاره کرد.

یکی دیگر از شاخه های قدرت نیز ماشین های الکتریکی است که شامل ژنراتورها، ترانسفورماتورها و موتورهای الکتریکی می شود که این شاخه از زمینه های مهم صنعتی و پژوهشی گرایش قدرت است."

آینده شغلی، بازار کار، درآمد:

"امروزه با توسعه صنایع کوچک و بزرگ در کشور، فرصت های شغلی زیادی برای ین برق فراهم شده است و اگر می بینیم که با این وجود بعضی از فارغ حصیلان این رشته بیکار هستند، به دلیل این است که این افراد یا فقط در تهران دنبال کار می گردند و یا در دوران تحصیل به جای یادگیری عمیق دروس و در نتیجه ب توانایی های لازم، تنها واحدهای درسی خود را گذرانده اند.

همچنین یک خوب باید، کارآفرین باشد یعنی به دنبال استخدام در موسسه یا وزارتخانه ای نباشد بلکه به یاری آگاهی های خود، نیازهای فنی و صنعتی کشور را یافته و با طراحی سیستم ها و مدارهای خاصی این نیازها را برطرف سازد. کاری که بعضی از فارغ حصیلان ما انجام داده و خوشبختانه موفق نیز بوده اند."

کمره ای نیز در این زمینه می گوید:

"اگر یک فارغ حصیل برق دارای توانایی های لازم باشد، با مشکل بیکاری روبرو نخواهد شد. در حقیقت امروزه مشکل اصلی این است که بیشتر فارغ حصیلان توانمند و با استعداد این رشته به خارج از کشور مهاجرت می کنند و ما اکنون با کمبود نیروهای کارآمد در این رشته روبرو هستیم."

یکی از اساتید ی برق علم و صنعت ایران نیز در مورد فرصت های شغلی فارغ حصیلان این رشته می گوید:

"طبق نظر کارشناسان و متخصصان انرژی در کشور، با توجه به نیاز فزاینده به انرژی در جهان کنونی و همچنین نرخ رشد انرژی الکتریکی در کشور، سالانه باید حدود 1500 م ات به ظرفیت تولید کشور افزوده شود که این نیاز به احداث نیروگاههای جدید و همچنین فارغ حصیلان متخصص برق و قدرت دارد.

فرصت های شغلی یک کنترل نیز بسیار گسترده است چون در هر جا که یک مجموعه عظیمی از صنعت ی مثل کارخانه سیمان، خودروسازی، ذوب آهن و ... وجود داشته باشد، حضور یک ی کنترل ضروری است.

و بالا ه یک مخابرات یا الکترونیک می تواند جذب وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن، صنایع، دفاع و سازمانهای مختلف خصوصی و تی شود."

توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه

الف) توانایی علمی: " ی برق نیز مانند مابقی رشته های ی بر مفاهیم فیزیکی و اصول ریاضیات استوار است و هر چه دانشجویان بهتر این مفاهیم را درک کنند، می توانند بهتری باشند. در این میان گرایش الکترونیک وابستگی شدیدی به فیزیک بخصوص فیزیک الکترونیک و فیزیک نیمه هادی ها دارد. در گرایش مخابرات نیز درس فیزیک اهمیت بسیاری دارد زیرا دروس اصلی این رشته بخصوص در شاخه میدان شامل الکترومغناطیس و امواج می شود."

داشتن ضریب هوشی بالا و تسلط کافی بر ریاضیات، فیزیک و زبان خارجی از ضرورتهای ورود به این رشته است.

ب) علاقمندیها: دانشجوی برق باید ذهنی خلاق و تحلیل گر داشته باشد. همچنین به کار با وسایل برقی علاقه داشته باشد چون گاهی اوقات با دانشجویانی روبرو می شویم که در ریاضی و فیزیک قوی هستند اما در کارهای عملی ضعیف اند. چنین دانشجویانی برای رشته های ی مناسب نیستند و بهتر است رشته های ذهنی و انتزاعی مثل ریاضی یا فیزیک را انتخاب کنند.

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر: (کارشناسی ارشد و ...)

فارغ حصیل در مقطع کارشناسی برق که مدرک خود را در یکی از چهار گرایش الکترونیک، مخابرات، قدرت و کنترل می گیرد، می تواند در یکی از این گرایشها (اختیاری) یا رشته ای که برق زیر مجموعه ای برای آن تعریف شده، ادامه تحصیل نماید. این رشته به صورت: ی برق- الکترونیک، برق- قدرت، برق- مخابرات (شامل گرایش های: میدان، سیستم، موج، رمز، مایکرونوری) برق- کنترل، ی پزشکی (گرایش بیوالکتریک)، ی هسته ای (دو گرایش ی راکتور و ی پرتو پزشکی، ی کامپیوتر (معماری کامپیوتر، هوش و رباتیک) است. برای تحصیل در مقطع ای تخصصی، می توان، در هر یک از زیرشاخه های تخصصی تر گرایشهای یاد شده میزان مورد نیاز واحدها را اخذ کرد و رساله ی را در همان موضوع خاص ارائه داد. مسلم است این زیر شاخه ها، گرایشهای تخصصی تر این چهار گرایش است. امکان ادامه تحصیل در کلیه گرایشهای یاد شده در مقطعهای کارشناسی ارشد و تا حد زیادی در دوره ی، در داخل کشور وجود خواهد داشت. رشته برق به دلیل کاربردی بودن آن در بسیاری از علوم ی دیگر، برای فارغ حصیلان امکان تحصیل در بسیاری گرایشها و دانشها را فراهم می کند.

درسهای تخصصی ی برق – الکترونیک

از درسهای پایه و اصلی موثر در ی الکترونیک می توان به درسهای مدارهای الکتریکی، الکترونیک 2 و 1، مدارهای منطقی و مخابرات اشاره کرد. بعضی از درسهای تخصصی این گرایش عبارتند از:

الکترونیک 3: مبحث اول این درس مربوط به پاسخ ی است که به طور اجمال عوامل مربوط به کاهش بهره در های بالا و پایین (در واقع بالاتر و پایین تر از پهنای باند میانی) و روشهای به دست آوردن های قطع بالا و پایین را در تقویت کننده های ترانزیستوری مورد بررسی قرار می دهد. در مبحث دوم پایداری تقویت کننده های فیدبک مورد توجه قرار می گیرد.


با


تحقیق درباره ی ی برق


مشاهده متن کامل ...
مهلت تمام شد/قرارداد مخابرات فسخ می شود؟
درخواست حذف اطلاعات

مهلت تمام شد/قرارداد مخابرات فسخ می‌شود؟

آرم مخابرات

شرکت مخابرات ایران طبق اعلام رئیس جمهور به پرداخت بدهی‌های خود تا تاریخ ۲۰ دی ماه موظف شده بود تا درصورت پرداخت کلیه بدهیهای این شرکت اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد مخابرات منتفی شود حال چند روز از این تاریخ گذشته و بر اساس اظهارات غیررسمی مسئولان مخابرات،گویا قرار است این مبلغ روز شنبه پرداخت شود.

به گزارش ایسنا، مدیرعامل مخابرات زمانی می‌گفت مخابرات گنج است و همیشه بر سر گنج دعواست، صحبتی که در ت یازدهم به نظر می‌رسد چندان دور از واقعیت هم نبوده است چرا که از همان ابتدای ت، اختلافات با مخابرات از سر بحث‌های تعرفه‌ای آغاز شد و اینک در ماه‌های پایانی ت یازدهم شرایط به سمت و سویی رفته که صحبت از فسخ قرارداد مخابرات می‌شود.

بدین ترتیب سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۳ آذر ماه سال جاری اینگونه اعلام کرد که در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با یدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب یدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده کرده و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ شده اعلام می‌کند.

در ادامه این روند سازمان بورس هم به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه بلافاصله با صدور اطلاعیه‌ای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) خواهان ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری شد.

البته پاسخ اعتماد مبین به این واکش‌ها هم به نوع خود جالب بود چراکه مدیران این شرکت اینگونه اعلام د که اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ پیگیری کند.

این بحث‌ها همچنان ادامه داشت و در این میان برخی اظهارنظرها نیز صورت گرفته و به عنوان مثال عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر این‌که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، تصدیگری شرکت مخابرات واگذار شده، عنوان کرد: بحث‌هایی که در خصوص واگذاری شرکت مخابرات مطرح می‌شود از دو منظر قابل طرح است. اول آنکه آیا ادعای سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم پایبندی یدار سهام مخابرات به مفاد قرارداد صحت دارد یا خیر.

سبحانی‌فر افزود: در صورتی که چنین موضوعی صحت داشته باشد، شرکت مخابرات بار دیگر به سازمان خصوصی‌سازی بازگشت داده شده و مجددا واگذار می‌شود.

او در عین حال عنوان کرد: حال این‌که عمل ن مخابرات به تعهداتش تا چه اندازه صحت دارد، موضوعی است که به شخصه از آن اطلاعی ندارم اما در هر صورت حتی در صورتی که سهام مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی بازگردد هم به معنای تی بودن شرکت نخواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس  همچنین تاکید کرد: در چنین شرایطی از سوی سازمان خصوصی‌سازی بار دیگر مناقصه برگزار شده و سهام مخابرات از این طریق واگذار می‌شود.

اما پس از حرف و حدیث‌های متعدد در نهایت پیگیری وضعیت مخابرات به رئیس جمهور رسید و بر این اساس مدیران توسعه اعتماد مبین طی دیداری با خواستار رسیدگی به این موضوع توسط رئیس جمهور شدند که بر این اساس نیز مهلتی ۱۵ روزه در نظرگرفت تا طی این مدت مخابرات بدهی‌های خود را تا تاریخ ۲۰ پرداخت کند.

بدین ترتیب مقرر شد در صورتی که ظرف پانزده روز (پنجم الی بیستم دیماه) کلیه بدهیهای مخابرات پرداخت شود اقدام سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد منتفی گردد.

همچنین به موجب دستور موقت هیأت داوری موضوع ماده ‹۳۰› قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ‹۴۴› قانون اساسی در پرونده کلاسه ۲۱/۹۵/د/ﻫ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۵ که در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ به سازمان خصوصی‌سازی واصل شد، قرار بر آن شد تا زمان رسیدگی به خواسته شرکت توسعه اعتماد مبین در خصوص فسخ قرارداد، این سازمان به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان از انتقال سهام شرکت منع شود. بنابراین سازمان منتظر اقدام یدار سهام برای انجام کلیه تعهدات و پرداخت تمامی دیون معوقه تا بیستم دیماه سالجاری بود.

حالا چند روزی هم از تاریخ یاد شده می‌گذرد اما با توجه به تعطیلی‌های یکباره‌ای که در کشور رخ داد به نظر می رسد این مهم چند روزی به تعویق افتاده و  طبق اظهارات غیر رسمی مدیران مخابراتی، این شرکت پرداخت بدهی‌های خود را به روز شنبه ۲۵ دی ماه موکول کرده است.

پیش از این عضو هیات مدیره مالک سهام مخابرات ایران با تاکید بر تصمیم مخابرات مبنی بر پرداخت بدهی این شرکت گفته بود: مخابرات به سازمان خصوصی سازی ۴۴۰ میلیارد تومان بدهی معوقه دارد که با تفاهم صورت گرفته، تا روز دوشنبه ۲۰ دی‌ ماه این مبلغ را پرداخت می کند.

مصطفی سیدهاشمی با بیان اینکه شرکت مخابرات تاکنون موفق به پرداخت ۱۳ قسط ید این شرکت شده است، گفت: هر قسط مخابرات مبلغ ۴۹۸ میلیارد تومان است که تاکنون مبلغ ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت اقساط به ت پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه در زمان ید مخابرات مبلغ یکهزار و ۵۶۰ میلیارد تومان را به صورت پیش پرداخت داده ایم، ادامه داد: با مبالغ تفاوت کارمزد در مجموع تا به امروز برای ید سهام مدیریتی مخابرات (۵۰ درصد به علاوه یک سهم)، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبلغ ۷۷۰۰ میلیارد تومان به ت پرداخت کرده است.

عضو هیات مدیره اعتماد مبین، افزود: هم اکنون ۱۰ درصد از قسط چهاردهم را از مبلغ ۴۹۸ میلیارد تومان پرداخت کرده ایم و مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان باقی مانده را نیز تا روز دوشنبه هفته آینده پرداخت خواهیم کرد و دیگر اقساط معوقه نخواهیم داشت.

وی تاکید کرد: تا سال آینده تنها دو قسط باقی می ماند و اقساط ید شرکت مخابرات ایران نیمه دوم سال آینده به اتمام می رسد.

انتهای پیاممشاهده متن کامل ...
مقالات ترجمه شده برق
درخواست حذف اطلاعات

میانگین‌گیری دامنه براساس ارزی تجربی دنده بدون دورسنج برای شرایط سرعت در حال نوسان


میانگین‌گیری دامنه براساس ارزی تجربی دنده بدون دورسنج برای شرایط سرعت در حال نوسان

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و مکانیک
تعداد صفحات ترجمه : 30 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

مقایسه ساختارهای تقسیم توان و سلسله توان با یک ماشین الکتریکی: روش برنامه ریزی دینامیکی


مقایسه ساختارهای تقسیم توان و سلسله توان با یک ماشین الکتریکی: روش برنامه ریزی دینامیکی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 19 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

شبکه عصبی برای ارزی تأثیر سیستم های فوتوولتائیک مجاورت در پیش بینی توان در اوترخت، هلند


شبکه عصبی برای ارزی تأثیر سیستم های فوتوولتائیک مجاورت در پیش بینی توان در اوترخت، هلند

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 23 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

تبدیل سریع فوریه با استفاده از تجزیه ماتریس


تبدیل سریع فوریه با استفاده از تجزیه ماتریس

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 23 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

روش مسیری منطبق باکوتاهترین مسیرجدیدبرای به حداقل رساندن برخوردهای مسیردرشبکه نوری هیبرید تراشه ای


روش مسیری منطبق باکوتاهترین مسیرجدیدبرای به حداقل رساندن برخوردهای مسیردرشبکه نوری هیبرید تراشه ای

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 37 صفحه 

توضیحات و ید آنلاین ترجمه

مبدل‌های افزاینده (step- up) چند ورودی برمبنای انباره ولتاژ خازن ، دیود ، سوپیچ دار


مبدل‌های افزاینده (step- up) چند ورودی برمبنای انباره ولتاژ خازن ، دیود ، سوپیچ دار

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 28 صفحه 

توضیحات و ید آنلاین ترجمه

دور سنج الکترونیکی فشرده برای وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین


دور سنج الکترونیکی فشرده برای وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 9 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

شبیه سازی مشخصات الکتریکی ترانزیستور دوقطبی دوبل هتروجانکشن


شبیه سازی مشخصات الکتریکی ترانزیستور دوقطبی دوبل هتروجانکشن

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 7 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

جریان توان (برق) بهینه توسط الگوریتم جستجوی bat برای تخصیص مجدد تولید با کنترلر جریان برق یکپارچه


جریان توان (برق) بهینه توسط الگوریتم جستجوی bat برای تخصیص مجدد تولید با کنترلر جریان برق یکپارچه

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 21 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

برنامه ریزی بهینه برای باتری¬های ذخیره انرژی توزیع شده، به منظور ارتقای امنیت و اقتصاد سیستم¬های قدرت الکتریکی که با محدودیت انتشار آلاینده همراه هستند


برنامه ریزی بهینه برای باتری¬های ذخیره انرژی توزیع شده، به منظور ارتقای امنیت و اقتصاد سیستم¬های قدرت الکتریکی که با محدودیت انتشار آلاینده همراه هستند

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 35 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

دسترسی رادیویی ۵g


دسترسی رادیویی ۵g

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 16 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

بررسی سیستم ذخیره سازی انرژی الکتریکی


بررسی سیستم ذخیره سازی انرژی الکتریکی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 37 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

مبدل‌های افزاینده (step- up) چند ورودی برمبنای انباره ولتاژ خازن-دیود-سوپیچ دار


مبدل‌های افزاینده (step- up) چند ورودی برمبنای انباره ولتاژ خازن-دیود-سوپیچ دار

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 31 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

کاهش دسته بندی مبدل برای یک statcom با اتصال-دلتا بوسیله بهینه سازی مراجع هارمونیک


کاهش دسته بندی مبدل برای یک statcom با اتصال-دلتا بوسیله بهینه سازی مراجع هارمونیک

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 14 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

توسعه کنترل svc برای فرو نشاندن نوسانات ولتاژ


توسعه کنترل svc برای فرو نشاندن نوسانات ولتاژ

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 23 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

هماهنگ سازی حفاظتی بهینه برای سیستم های توزیع شبکه ای دارای dg که از رله های اضافه جریان سمتی با تنظیم دوگانه استفاده میکند.


هماهنگ سازی حفاظتی بهینه برای سیستم های توزیع شبکه ای دارای dg که از رله های اضافه جریان سمتی با تنظیم دوگانه استفاده میکند.

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 28 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

افزایش عملکرد در میکرو شبکه ی با چند باس با کنترل dg


افزایش عملکرد در میکرو شبکه ی با چند باس با کنترل dg

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 9 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

شبیه سازی مشخصات الکتریکی ترانزیستور دوقطبی دوبل هتروجانکشن


شبیه سازی مشخصات الکتریکی ترانزیستور دوقطبی دوبل هتروجانکشن

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 7 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

تحلیل قیاسی روش ها جهت حذف نویز از تصاویر سی تی اسکن


تحلیل قیاسی روش ها جهت حذف نویز از تصاویر سی تی اسکن

فـرمت ترجمه : 
رشــــــتـــــــه : 
 تعداد صفحات ترجمه : 
قیمت ترجمه :


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

پژوهشی پیرامون بهینه سازی و تحلیل رابطه ی سود


پژوهشی پیرامون بهینه سازی و تحلیل رابطه ی سود

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 16 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

بررسی روش کنترل تعمیر برای شبکه توزیع براساس اتوماسیون و اطلاعات تحت سیستم نگهداری بزرگ


بررسی روش کنترل تعمیر برای شبکه توزیع براساس اتوماسیون و اطلاعات تحت سیستم نگهداری بزرگ

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 10 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

برآورد برجستگی بینایی از طریق مشخصات یکپارچه سازی غیر خطی با استفاده از کواریانس های منطقه


برآورد برجستگی بینایی از طریق مشخصات یکپارچه سازی غیر خطی با استفاده از کواریانس های منطقه

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 37 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

scada هوشمند نامتمرکز برای کنترل هوشمند و یکپارچه سازی تولید پراکنده در شبکه توزیع برق


scada هوشمند نامتمرکز برای کنترل هوشمند و یکپارچه سازی تولید پراکنده در شبکه توزیع برق

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 10 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

اُپ‌اَمپ دو مرحله ای با توان پایین بهره بالا همراه با جبران بافرجریان


اُپ‌اَمپ دو مرحله ای با توان پایین بهره بالا همراه با جبران بافرجریان

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 13 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

بهبود پویایی‌های سیستم مبدل انرژی باد در حین گذر از خطا: upfc در مقابل statcom


بهبود پویایی‌های سیستم مبدل انرژی باد در حین گذر از خطا: upfc در مقابل statcom

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 18 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

مدل ریاضیاتی خازن های الکترو شیمیایی ناهمگون و محاسبه پارامترهای آن ها


مدل ریاضیاتی خازن های الکترو شیمیایی ناهمگون و محاسبه پارامترهای آن ها

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 36 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

بای استابل القاء الکتریکی در ساختارهای تونل زنی تشدیدی


بای استابل القاء الکتریکی در ساختارهای تونل زنی تشدیدی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 12 صفحه 

توضیحات و ید آنلاین ترجمه

محلی سازی هدف مستقیم با یک شبکه راداری فعال


محلی سازی هدف مستقیم با یک شبکه راداری فعال

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 38 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

حفاری یک جفت بهتر: تکنولوژی های جدید در حفاری جهت دار sagd


حفاری یک جفت بهتر: تکنولوژی های جدید در حفاری جهت دار sagd

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 25 صفحه 

توضیحات و ید آنلاین ترجمه

یک روش جدید برای مکان و ظرفیت بهینه واحدهای dg در ریز شبکه ها


یک روش جدید برای مکان و ظرفیت بهینه واحدهای dg در ریز شبکه ها

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 27 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

جانمایی بهینه سیستم های تهویه مطبوع توان اکتیو بوسیله الگوریتم شب تاب گسسته دینامیکی برای کاهش اثرات کیفیت توان منفی ژنراتورهای مبتنی بر انرژی تجدید پذیر


جانمایی بهینه سیستم های تهویه مطبوع توان اکتیو بوسیله الگوریتم شب تاب گسسته دینامیکی برای کاهش اثرات کیفیت توان منفی ژنراتورهای مبتنی بر انرژی تجدید پذیر

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 30 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

کنترل پیشگویانه مدل غیر خطی موتور احتراق داخلی در معرض اغت ات اندازه گیری شده


کنترل پیشگویانه مدل غیر خطی موتور احتراق داخلی در معرض اغت ات اندازه گیری شده

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 32 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

مدار الکتریکی غیر خطی تک پورتی برای شبیه سازی سیستم های زمین کننده تحت جریان ایمپالس


مدار الکتریکی غیر خطی تک پورتی برای شبیه سازی سیستم های زمین کننده تحت جریان ایمپالس

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 17 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

شبیه سازی الکترو ترمومکانیکی مدارات مجتمع در محیط استاندارد cad


شبیه سازی الکترو ترمومکانیکی مدارات مجتمع در محیط استاندارد cad

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 20 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

یک روش ساده و مفید برای تحلیل سریع اتصال تولید تجدید پذیر به شبکه های توزیع فعال


یک روش ساده و مفید برای تحلیل سریع اتصال تولید تجدید پذیر به شبکه های توزیع فعال

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 19 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

بررسی جامع الگوریتم ردی نقطه ی توان ماکزیمم برای سیستم های فتو ولتائیک


بررسی جامع الگوریتم ردی نقطه ی توان ماکزیمم برای سیستم های فتو ولتائیک

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 37 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

مدل‌سازی تصادفی برای برنامه‌ریزی تقاضای شارژ ev در سیستم های توزیع با استفاده از کوپلاها


مدل‌سازی تصادفی برای برنامه‌ریزی تقاضای شارژ ev در سیستم های توزیع با استفاده از کوپلاها

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 37 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

استفاده‌ی بهینه از سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی با منابع انرژی تجدید پذیر


استفاده‌ی بهینه از سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی با منابع انرژی تجدید پذیر

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 37 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

بررسی روش های محاسبه سرعت ت یب فتوولتائیک


بررسی روش های محاسبه سرعت ت یب فتوولتائیک

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 38 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

تکنیک های کنترل پیگیری حداکثر نقطه ی توان: ح هنری در ابزارهای فتوولتائیک (قدرت زای نوری)


تکنیک های کنترل پیگیری حداکثر نقطه ی توان: ح هنری در ابزارهای فتوولتائیک (قدرت زای نوری)

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 23 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

بررسی تکنولوژی های فوتوولتاییک خورشیدی


بررسی تکنولوژی های فوتوولتاییک خورشیدی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 27 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

بررسی فتوولتائیک(pv) وابسته به دما و کارایی و تاثیر آن بر روی محصولات pv در جهان


بررسی فتوولتائیک(pv) وابسته به دما و کارایی و تاثیر آن بر روی محصولات pv در جهان

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 11 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

بهینه سازی چندمنظوره و تصمیم گیری برای برنامه ریزی dg با در نظر گرفتن منافع بین شرکت توزیع و مالک dg ها


بهینه سازی چندمنظوره و تصمیم گیری برای برنامه ریزی dg با در نظر گرفتن منافع بین شرکت توزیع و مالک dg ها

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 39 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

یک ماژول کمکی کاربردی برای رله‌های فاصله معمولی منطقه ۱ از خطوط دو مداره برای از بین بردن خطای مقاومت بالا در دسترسی پایین


یک ماژول کمکی کاربردی برای رله‌های فاصله معمولی منطقه ۱ از خطوط دو مداره برای از بین بردن خطای مقاومت بالا در دسترسی پایین

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 48 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

یک رویکرد کارآمد برای مسئله‌ی مکان‌ی و اندازه‌ی تولید پراکنده


یک رویکرد کارآمد برای مسئله‌ی مکان‌ی و اندازه‌ی تولید پراکنده

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 22 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

مدل تخصیص هزینه برای شبکه های توزیع با در نظرگرفتن نفوذ بالای منابع انرژی توزیع شده


مدل تخصیص هزینه برای شبکه های توزیع با در نظرگرفتن نفوذ بالای منابع انرژی توزیع شده

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 43 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

برآورد ح های الکترومکانیکی درون ناحیه ای در طول عملیات محیطی سیستم های قدرت با استفاده از روش rdt-itd


برآورد ح های الکترومکانیکی درون ناحیه ای در طول عملیات محیطی سیستم های قدرت با استفاده از روش rdt-itd

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق
تعداد صفحات ترجمه : 35 صفحه 

توضیحات و ید آنلاین ترجمه

مشکل چندپخشی توان برقی بهینه در شبکه های بی سیم مش با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات ترکیبی


مشکل چندپخشی توان برقی بهینه در شبکه های بی سیم مش با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات ترکیبی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق
تعداد صفحات ترجمه : 13 صفحه 

توضیحات و ید آنلاین ترجمه

مدل و کنترل سیستم ذخیره سازی انرژی بر اساس خازن برای وسایل نقلیه مترو


مدل و کنترل سیستم ذخیره سازی انرژی بر اساس خازن برای وسایل نقلیه مترو

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق
تعداد صفحات ترجمه : 12 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

تجزیه و تحلیل اقتصادی از ا ام واحد با منابع انرژی توزیع شده


تجزیه و تحلیل اقتصادی از ا ام واحد با منابع انرژی توزیع شده

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق
تعداد صفحات ترجمه : 52 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

کاهش افت ولتاژ در سیستم توزیع هند با استفاده از تجدید ولتاژ پویا


کاهش افت ولتاژ در سیستم توزیع هند با استفاده از تجدید ولتاژ پویا

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق
تعداد صفحات ترجمه : 39 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

تکنیک های برنامه نویسی خطی برای توسعه ی یک سیستم الکتریکی انتقال و ذخیره سازی بهینه شامل ولتاژ بالای جریان مستقیم


تکنیک های برنامه نویسی خطی برای توسعه ی یک سیستم الکتریکی انتقال و ذخیره سازی بهینه شامل ولتاژ بالای جریان مستقیم

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 34 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

کنترل جدای اینورتر متصل به شبکه با اندازه گیری های امپدانس شبکه ی آنلاین برای کاربردهای شبکه های کوچک


کنترل جدای اینورتر متصل به شبکه با اندازه گیری های امپدانس شبکه ی آنلاین برای کاربردهای شبکه های کوچک

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 41 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

افزایش پایداری سیگنال کوچک سیستم توان بادی مبتنی بر dfig با استفاده از پارامترهای کنترل کننده های بهینه


افزایش پایداری سیگنال کوچک سیستم توان بادی مبتنی بر dfig با استفاده از پارامترهای کنترل کننده های بهینه

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق
تعداد صفحات ترجمه : 39 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

طراحی مدل پخش اقتصادی برای شرکت gencos توسط ژنراتورهای حرارتی و بادی


طراحی مدل پخش اقتصادی برای شرکت gencos توسط ژنراتورهای حرارتی و بادی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق
تعداد صفحات ترجمه : 37 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

ح توسعه برای توان انرژی تجدید پذیر در چین: بازار یکپارچه برق و واحدهای مولد توزیع شده


ح توسعه برای توان انرژی تجدید پذیر در چین: بازار یکپارچه برق و واحدهای مولد توزیع شده

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق و الکترونیک
تعداد صفحات ترجمه : 35 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

جریان قدرت بهینه در شبکه های جزیره ای سه فاز با واحدهای واسط مع کننده


جریان قدرت بهینه در شبکه های جزیره ای سه فاز با واحدهای واسط مع کننده

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق
تعداد صفحات ترجمه : 29 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

راه حل مبتنی بر mas برای استراتژی مدیریت انرژی سیستم های تولید توزیع شده


راه حل مبتنی بر mas برای استراتژی مدیریت انرژی سیستم های تولید توزیع شده

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق
تعداد صفحات ترجمه : 32 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

تخصیص منابع توزیع شده به شبکه های رادیو شناختی با محدودیت های اشتراک گذاری طیف


تخصیص منابع توزیع شده به شبکه های رادیو شناختی با محدودیت های اشتراک گذاری طیف

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق
تعداد صفحات ترجمه : 27 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

مدیریت استراتژیک اطلاعات بازار برای شرکتهای متوسط در بحران های اقتصادی


مدیریت استراتژیک اطلاعات بازار برای شرکتهای متوسط در بحران های اقتصادی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق
تعداد صفحات ترجمه : 12 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

مدل سازی زنجیره مارکوف برای پیش بینی بسیار کوتاه مدت انرژی بادی


مدل سازی زنجیره مارکوف برای پیش بینی بسیار کوتاه مدت انرژی بادی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق
تعداد صفحات ترجمه : 21 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

رویکردهای عملیاتی برای سیستم های ذخیره سازی باتری در شبکه های توزیعی ولتاژ پایین برای محدود توان تغذیه ای سیستم های توان خورشیدی سقفی


رویکردهای عملیاتی برای سیستم های ذخیره سازی باتری در شبکه های توزیعی ولتاژ پایین برای محدود توان تغذیه ای سیستم های توان خورشیدی سقفی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق
تعداد صفحات ترجمه : 17 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

پیشرفت اخیر در استفاده از هیدروژن به عنوان یک سوخت برای موتورهای احتراق داخلی


پیشرفت اخیر در استفاده از هیدروژن به عنوان یک سوخت برای موتورهای احتراق داخلی

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق
تعداد صفحات ترجمه : 36 صفحه 


توضیحات و ید آنلاین ترجمه

اثر نسبت هوا به سوخت بر روی خصوصیات احتراق گازهای سنتزی (h_2: co) در تزریق مستقیم موتور شمع-جرقه


اثر نسبت هوا به سوخت بر روی خصوصیات احتراق گازهای سنتزی (h_2: co) در تزریق مستقیم موتور شمع-جرقه

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : برق
تعداد صفحات ترجمه : 
مشاهده متن کامل ...

طرح مالی شرکت مخابرات اسان رضوی
درخواست حذف اطلاعات
طرح مالی شرکت مخابرات اسان رضوی در 43 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 156 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43
طرح مالی شرکت مخابرات اسان رضوی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

طرح مالی شرکت مخابرات اسان رضوی در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان

بخش اول : تاریخچه شرکت مخابرات و چارت سازمانی

طرح جامع مشترکین 3

شرح وظایف 10

بخش دوم : توضیحی بر قسمت بررسی حسابها و فرم های مربوط

فرم های مربوط 12

بخش سوم : شرح عملیات اداره موجودی کالا

شرح عملیات 14

برگشت کالا به انبار 18

ید 27

چرخه ورود و وج کالا به انبار 38

حواله انبار 39
تاریخچه شرکت مخابرات اسان

اولین مرکز تلفن استان اسان در شهر مقدس مشهد با نصب 70 شماره تلفن مغناطیسی در سال 1298 مورد بهره برداری قرار گرفت و طی سالهای 1298 لغایت 1357 تعداد مرکز خ ر تلفن شهری 9 مرکز افزایش یافت. طی برنامه پنج سال اول با راه اندازی 29 مرکز ,مجموع مراکز تلفن استان به 95 مرکز رسید.

مطابق با برنامه توسعه پنج سال دوم تاسیس 139 مرکز تلفن جدید پیش بینی شد که طی برنامه پنج سال دوم تعداد مرکز تلفن شهری به 252 مرکز افزایش یافت. شایان ذکر است کلیه عملیات نصب و راه اندازی مراکز اعم از کم ظرفیت و پر ظرفیت توسط پرسنل استان صورت گرفته است.

در ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب ی تعداد تلفنهای منصوبه استان اسان 64747 شماره بوده است و با بر نامه ریزیهای بعمل آمده طی برنامه اول7124 14شماره در سطح استان نصب شده است.

عملکرد نصب سوئیچ از ابتدای برنامه سوم به میزان بیش از 417000 شماره می باشد که با نصب های انجام شده طی سال 1381 منصوبه استان به تعداد کل 1146972شماره افزایش یافته است.

طرح جامع مشترکین

مخابرات به عنوان یکی از شاخص ترین ارکان نظام مدیریت استراتژیک کشور در راستای تحقق و پیاده سازی برنامه های جامع، یکی از پیشگامان پیاده سازی، سرویس دهی و خدمت رسانی به مشتریان محسوب می شود و در این راستا شرکت مخابرات اسان با بکارگیری فناوری نوین و زیر ساخت قوی و وسیع شبکه ای می تواند بعنوان متولی ساختار ارتباطی کشور گامهای اساسی در جهت نیل به mission و vision شرکت و اه بلند مدت خدمت رسانی بردارد به گونه ای که با شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات، رضایت مشتریان را با عنایت به طرح تکریم ارباب رجوع (مشتری مداری) در پی داشته باشد و این امر ارتقاء کیفی و کمی تکنولوژی و دانش به روز در سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری را سبب خواهد شد.

یکی از وظایف مهم شرکت مخابرات سرویس دهی به مشترکین در مراکز تلفن شهری به صورت سریع و دقیق است به نحوی که مشتریان می توانند از لحظه ورود (متقاضی) تا پیوستن به خانواده مخابرات (مشترک) کلیه مراحل و عملیات لازم را جهت ثبت نام تا دایری از طریق سیستمها و با مراجعه به یک مرکز یا دفتر در تمام سطح شهر به طور مکانیزه طی نمایند. با توجه به وجود سیستمهای مکانیزه متعدد در زمینه های مشترکین، متقاضیان و واگذاری خطوط که بعضا با foxpro نوشته شده بودند و پشتیبانی مناسبی نیز نداشتند اداره خدمات رایانه ای در زمستان 1378 بر آن شد تا پروژه ای را در قالب طرحهای جامع، به نام طرح جامع مشترکین در شرکت مخابرات اسان شروع نماید و تیمی متشکل از کارشناسان این اداره کار را بر روی آن شروع د. در این طرح، مرکز تلفن در قالب هفت زیر سیستم متقاضیان، مشترکین، پاسخگویی آبونمان، mdf، واگذاری خطوط، رئیس مرکز، و سالن دستگاه تعریف شده است که در طرح اول هر یک از زیر سیستمها با هم در داخل مرکز (با وجود یک سرور) در مرکز و سرورها با سرور موجو در اداره خدمات رایانه ای ارتباط داشتند که این کار در محل یک مرکز (در هر ناحیه) مستقر بود نیز ارتباط داشتند که این کار replication بین قسمتها را توسط هماهنگ سازی می طلبید. در این ارتباط دفاتر ارتباطی و دفاتر مشترکین (جدا از محل مرکز) نیز نقش عمده ای را بازی می د. در طرح بعدی با نصب sql، سرور مراکز جمع آوری و همه زیر سیستمها با یک سرور در محل اداره خدمات رایانه ای مرتبط شدند.

gis مجموعه فعالیتهای انجام شده در شرکت مخابرات اسان در زمینه:

ید ، ویرایش و آماده نقشه های پایه شهری با مقیاس 1:2000 و استانی با مقیاس 1:25000 بصورت gis ready ید نرم افزار جامع طراحی و مدیریت اطلاعات مکانی مخابرات به منظور مکانیزه بخش طراحی شبکه کابل کاغذی بر روی نقش های پایه شهری بصورت gis کامل پیاده تاسیسات مخابراتی بین شهری نظیر ایستگاههای ماکروویو ، موبایل ، data و ... بر روی نقشه های 25000/1 و اتصال داده های توصیفی مورد نیاز به آنها انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به منظور پیاده تاسیسات شبکه کابل موجود در نقشه های انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به منظور تعیه نرم افزار webgis بمنظور استفاده از نقشه های gis برای سایر افراد از طریق اینترنت پروژه bc4c یکی از بزرگترین پروژه های it مخابراتی در سطح کشور می باشد که اولین بار توسط شرکت مخابرات استان اسان رضوی در حال انجام می باشد. این پروژه از حدود سه سال قبل با تشکیل تیمی از کارشناسان it شرکت شروع به کار کرد و پس از بررسی دقیق کارشناسی و مشاهده نمونه های مختلف و مطرح خارجی و مسائل فنی مرتبط، هم اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار می باشد که با اتمام این پروژه مشترکین محترم قادر به استفاده از سرویس های متنوع و مفید آن خواهند بود.

bc4c از سه قسمت اصلی billing center یا مرکز محاسبات customer یا خدمات مشترکین و contact center یا مرکز تماس می باشد که وظیفه ارائه سرویسهای مختلف از کانالهای مختلف دسترسی از جمله تلفن، وب، sms، فا و دیگر وسایل ارتباطی را عهده دار خواهد بود کهدر ذیل به تشریح مختصر خدمات ارائه شده توسط هر کدام خواهیم پرداخت.

billing center :

اهم سرویسهای ارائه شده عبارت بودند از : ارائه ریز مکالمات، پرداختهای الکترونیکی، تسهیل در شکل پرداخت های مالی مشترکین به شرکت.

customer care :

اهم سرویسهای این بخش عبارتند از:

- مکانیزاسیون و تسهیل کلیه خدمات مرتبط با مشترکین از جمله واگذاری و پشتیبانی سرویسها و رسیدگی به شکایات

- ارتباط online با کلیه مسئولین خدمات مشترکین

- امکان ارتباط مستقیم با contact center جهت پی گیری شکایات، رفع ها و ...

- افزایش دقت و نظارت و سرعت بر خدمات ارائه شده به مشترکین

contact center :

مرکز تماس مکانی است که مشترکین با گرفتن یک شماره به آن متصل شده و انواع سرویسها را دریافت می نمایند از جمله:

118 اطلاعات مربوط به تافن مشترکین

126 : تماس تلفن راه دور بین الملل

135: ارتباطات مردمی رسیدگی به صورتحساب و اعلام بدهی

ارتباط با امور مشترکین و متقاضیان

ارتباط با مسئولین شرکت

ارتباط با اپراتورهای دیگر ا

اعلام ساعات و اوقات شرعی

م در مورد سرویسها

پخش آگهی های تبلیغاتی

ید:

1. تقاضای ید توسط مدیریت طرح و نظارت یا مدیریت نصب توسط حوزه معاونت و برنامه ریزی و توسعه تائید و پس از آن به تائید معاون مالی و اداری و تدارکات می رسد و به بودجه ارسال می شود.

2. برگ تقاضای کالا از واحدهای مختلف پس از تأیید روسای واحدها و ادارات مربوطه به تائید معاونت مالی و اداری و تدارکات رسیده به واحد حسابداری اجناس ارسال می گردد و در واحد مذکور بررسی می شود آیا کالا در انبار موجود می باشد یا خیر، در صورت وجود کالا در انبار مراحل صدور حواله و دریافت کالا از انبار طی می شود. لکن در صورت عدم وجود کالا در انبار تقاضای کالا به بودجه ارسال می شود.

3. تقاضای ید و فرمهای تقاضای کالا (که در انبار موجود نبوده) در واحد بودجه تامین اعتبار شده و به تدارکات و پس از آن به واحد ید و قراردادها ارسال می گردد.

4. معاملات بیش از 70 میلیون ریال به قسمت قرادادها و معاملات کمتر از 70 میلیون ریال به قسمت ید ارجاع می شود.

5. بررسی توسط قسمت قراردادها و کنترل کامل بودن مشخصات فنی کالا ، همچنین بررسی می شود کالای درخواست شده عام است یا خاص،که در صورت عام بودن مناقصه عمومی تشکیل می شود.

6. در صورت عام بودن کالا و نیاز به انجام مناقصه عمومی قسمت قراردادها درخواست انتشار آگهی صادر که پس از تائید معاونت مالی و اداری به روابط عمومی ارسال می شود، روابط عمومی نیز اقدام به صدور سه نسخه رونوشت آگهی می نماید که یک نسخه آن را بایگانی می نماید و یک نسخه جهت درج در رو مه به اداره ارشاد و نسخه دیگر به قسمت قراردادها ارسال می گردد.

7. قسمت قراردادها پس از دریافت رونوشت آگهی اقدام به تنظیم اسناد مناقصه شامل : 1- شرائط مناقصه 2- طرح قراردادها 3- مشخصات فنی کالا (روی برگ درخواست ید کالا مشخص گردیده است) ، می نماید.

8. فروش اسناد مناقصه توسط قسمت قراردادها انجام می گیرد.

9. تشکیل کمیسیون معاملات با حضور : 1- مدیر عامل 2- یک عضو هیئت مدیره 3- واحد حقوقی 4- متقاضی کالا از قسمت برنامه ریزی 5- ذیحساب (مدیر مالی) 6- مدیر تدارکات 7- رئیس اداره ید و قراردادها (موارد 6 و 7 در سال مالی 82 حذف گردیده است)

10. تکمیل صورت جلسه کمیسیون معاملات در یک نسخه و تایید توسط کلیه اعضاء کمیسیون.

11. ارسال فرم صورت جلسه، اسناد مناقصه و پروژه های شرکت در مناقصه به قسمت قراردادها و بایگانی در این قسمت (قراردادها)

12. قسمت قراردادها طی نامه به برنده مناقصه ارجاع سفارش می نماید.

13. قسمت قراردادها اقدام به انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می نماید. در سه نسخه 1- طرف قرارداد 2 و 3 – قراردادها که به تائید مدیر تدارکات نیز می رسد.

14. طی نامه فسخ قرارداد امضاء شده توسط فروشنده به همراه ضمانتنامه برای تأئید نزد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ارسال می گردد و متعاقبا به قسمت قراردادها ارجاع می شود.

15. از قرارداد مذکور کپی اخذ می شود و نسخه های اصلی 1- فروشنده 2- قراردادها 3- متقاضی کالا و کپی ها جهت 1- اداره امور اقتصادی و دارائی 2- سازمان تامین اجتماعی 3- ذیحس ، متعاقبا پرداختها 4- ممیزی 5- بودجه 6- واحد حسابرسی داخلی ارسال می گردد.

16- در زمان تعیین شده کالا به انبار ارسال و صورت جلسه تائید فنی کالا طبق قرارداد صادر می گردد. 1- قسمت قراردادها 2- انبار

17. رسید انبار صادر و به تائید تحویل دهنده کالا و انباردار می رسد. تفکیک رسیدها 1- انبار 2- حسابداری اجناس 3- قراردادها 4- حسابدار اجناس

18. بر روی رسید انبار (نسخه های اول و دوم) توسط انباردار کدگذاری و ثبت مبلغ ریالی کالا بر اساس فاکتور فروش انجام می گیرد. (ثبت ریالی رسید توسط واحد حسابداری اجناس از روی مدارک ارسالی از واحد ید/قراردادها صورت می پذیرد)

19. رسیدهای انبار جهت ثبت در کارد انبار به قسمت کارد ارسال می شود که پس از ثبت نسخه اول بایگانی و نسخه دوم به حسابداری اجناس ارسال می شود. (ثبت کارد سیستماتیک پس از صدور رسید انبار)

20. ثبت تعدادی کالاهای مندرج در رسید انبار در دفتر حسابداری اجناس و بایگانی رسید انبار در حسابداری اجناس

21. سند حسابداری قسمت پرداختها به حسابداری اجناس ارسال می شود و ثبت ریالی سند حسابداری در قسمت ریالی دفتر اجناس ثبت می گردد، پس از کدگذاری کالا به قسمت پرداختها ارجاع و در آن قسمت اطلاعات در کامپیوتر پاسخ می گردد.

22. برگ یک سند حسابداری در قسمت دفترداری و سند حسابداری و ضمائم در حسابداری بایگانی می شود.

23. ارسال یک نسخه از رسید انبارها، یک نسخه صورت جلسه تأئید فنی به قراردادها و دریافت فاکتور از فروشنده، تنظیم و مطابقت اسناد هزینه (رسید انبار، تایید فنی، فاکتور فروش، تصویرقرارداد و تقاضاهای اولیه کالا) رونوشت، درخواست کالا، فاکتور فروش و اصل قرارداد و رونوشت نامه ارسالی ذیل

24. تنظیم نامه کتبی برای پرداخت وجه توسط قراردادها و تائید توسط مدیر تدارکات و ارسال جهت تائید معاونت مالی و اداری و تدارکاتی، مدارک فوق ضمیمه نامه شود.
مشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره ی ی برق (2)
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره ی ی برق (2) با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

ی برق

هدف: "یکی از بهترین تعریف هایی که از ی برق شده است، این است که محور اصلی فعالیت های ی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. که البته این سیگنال ممکن است شکل موج ولتاژ یا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطلاعات باشد. ی برق دارای 4 گرایش است که در زیر بطور اجمالی به بررسی آنها می پردازیم و در قسمت معرفی گرایشها به تفصیل در مورد هر کدام صحبت خواهم کرد.1) ی برق- الکترونیک: الکترونیک علمی است که به بررسی حرکت الکترون در دوره گاز، خلاء و یا نیمه رسانا و اثرات و کاربردهای آن می پردازد. با توجه به این تعریف، الکترونیک در زمینه ساخت قطعات الکترونیک و کاربرد آن در مدارها، فعالیت می کند. به عبارت دیگر، زمینه فعالیت ی الکترونیک را می توان به دو شاخه اصلی "ساخت قطعه و کاربرد مداری قطعه" و "طراحی مدار" تقسیم کرد.2) ی برق- مخابرات: مخابرات، گرایشی از ی برق است که در حوزه ارسال و دریافت اطلاعات فعالیت می کند. ی مخابرات با ارائه نظریه ها و مبانی لازم جهت ایجاد ارتباط بین دو یا چند کاربر، انجام عملی فرایندها را به طور بهینه ممکن می سازد. پس هدف از ی مخابرات، پرورش متخصصان در چهار زمینه اصلی این گرایش است شامل فرستنده، مرحله میانی، گیرنده و گسترش شبکه که گسترده هر کدام عبارتند از:

فرستنده: شامل آنتن، نحوه ارسال و ...مرحله میانی: شامل خط انتقال و محاسبات مربوط و ...گیرنده: شامل آنتن، نحوه دریافت، تشخیص و ...گسترش شبکه: مشتمل بر تعمیم خط ارتباطی ساده، ادوات سویچینگ ، ارتباط بین مجموعه کاربرها و ...3) ی برق- قدرت: ی قدرت را می توان "تولید نیروی الکتریکی" به روشهای گوناگون و انتقال و توزیع این نیروها با بازده و قابلیت اطمینان بالا، تعریف کرد. پس هدف از ی قدرت، پرورش افرادی کارا در بخشهای تولید، انتقال و توزیع است که گستره این بخش عبارت است از:تولید: طراحی شبکه های تولید با کمترین هزینه و بیشترین بازده.انتقال: طراحی شبکه های انتقال، خطوط انتقال، پخش بار بر روی شبکه، قابلیت اطمینان و پایداری شبکه قدرت، طراحی رله ها و حفاظت شبکه، پخش بار اقتصادی (dispaich economic).توزیع: طراحی شبکه های توزیع حفاظت و مدیریت آن.4) ی برق- کنترل: کنترل، در پیشرفت علم نقش ارزنده ای را ایفا می کند و علاوه بر نقش کلیدی در فضاپیماها و هدایت موشکها و هواپیما، به صورت بخش اصلی و مهمی از فرایندهای صنعتی و تولیدی نیز درآمده است. به کمک این علم می توان به عملکرد بهینه سیستمهای پویا، بهبود کیفیت و ارزانتر شدن فرآورده ها، گسترش میزان تولید، ماشینی بسیاری از عملیات تکراری و خسته کننده دستی و نظایر آن دست یافت. هدف سیستم کنترل عبارت است از کنترل وجیها به روش معین به کمک ورودیها از طریق اجزای سیستم کنترل که می تواند شامل اجزای الکتریکی، مکانیک و شیمیایی به تناسب نوع سیستم کنترل باشد.ماهیت:انرژی اگر بنیادی ترین رکن اقتصاد نباشد، یکی از ارکان اصلی آن به شمار می آید و در این میان برق به عنوان عالی ترین نوع انرژی جایگاه ویژه ای دارد. تا جایی که در دنیای امروز میزان تولید و مصرف این انرژی در شاخه تولید، شاخص رشد اقتصادی جوامع و در شاخه خانگی و عمومی یکی از معیارهای سنجش رفاه محسوب می شود.دانش آموختگان این رشته می توانند در زمینه های طراحی، ساخت، بهره برداری، نظارت، نگهداری، مدیریت و هدایت عملیات سیستم ها عمل نمایند.گرایش های مقطع لیسانس:رشته ی برق در مقطع کارشناسی دارای 4 گرایش الکترونیک، مخابرات، کنترل و قدرت(1) است. البته گرایش های فوق در مقطع لیسانس تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و هر گرایش با گرایش دیگر تنها در 30 واحد یا کمتر متفاوت است. و حتی تعدادی از فارغ حصیلان ی برق در بازار کار جذب گرایشهای دیگر این رشته می شوند. با این وجود ما برای آشنایی هر چه بیشتر شما گرایشهای فوق را به اجمال معرفی می کنیم.گرایش الکترونیک کمره ای ی برق تهران در معرفی این گرایش می گوید:"گرایش الکترونیک به دو زیر بخش عمده تقسیم می شود. بخش اول میکروالکترونیک است که شامل علم مواد، فیزیک الکترونیک، طراحی و ساخت قطعات از ساده ترین آنها تا پیچیده ترین آنها است و بخش دوم نیز مدار و سیستم نامیده می شود و هدف آن طراحی و ساخت سیستم ها و تجهیزات الکترونیکی با استفاده از قطعات ساخته شده توسط متخصصان میکروالکترونیک است. جبه دار نیز در معرفی این گرایش می گوید:"گرایش الکترونیک یکی از گرایشهای جالب ی برق است که محور اصلی آن آشنایی با قطعات نیمه هادی، توصیف فیزیکی این قطعات، عملکرد آنها و در نهایت استفاده از این قطعات، برای طراحی و ساخت مدارها و دستگاههای است که کاربردهای فنی و روزمره زیادی دارند."گرایش مخابراتهدف از مخابرات ارسال و انتقال اطلاعات از نقطه ای به نقطه دیگر است که این اطلاعات می تواند صوت، تصویر یا داده های کامپیوتری باشد. جبه دار در مورد شاخه های مختلف این گرایش می گوید: "مخابرات از دو گرایش میدان و سیستم تشکیل می شود. که در گرایش میدان، دانشجویان با مفاهیم میدان های مغناطیسی، امواج، ماکروویو، آنتن و ... آشنا می شوند تا بتوانند مناسبترین وسیله را برای انتقال موجی از نقطه ای به نقطه دیگر پیدا کنند.همچنین یکی از فعالیت های عمده ی مخابرات گرایش سیستم، طراحی فلیترهای مختلفی است که می توانند امواج مزاحم شامل صوت یا پارازیت را از امواج اصلی تشخیص و آنها را حذف کرده و تنها امواج اصلی را از آنتن دریافت کنند.گفتنی است که امروزه با توسعه مخابرات بی سیم، ارتباط نزدیکتری بین دو گرایش میدان و سیستم ایجاد شده است. برای نمونه در گوشی تلفن همراه ما هم تجهیزات مربوط به مدارهای مخابراتی و هم تجهیزات مربوط به فرستنده و هم آنتن گیرنده را داریم. از همین رو یک مخابرات امروزه باید از هر دو گرایش بخوبی اطلاع داشته باشد تا بتواند یک دستگاه بی سیم را طراحی کند."استفاده قرار نمی گیرد. بلکه در شاخه های دیگری از علوم ی و حتی علوم انسانی کاربرد دارد. به عنوان نمونه کنترل فرآیند تصفیه نفت در یک پالایشگاه، کنترل عملکرد یک نیروگاه برق، سیستم کنترل ناوبری یک کشتی و یا کنترل تحولات و تغییرات جمعیتی نمونه های متنوعی از کاربرد علم کنترل می باشد.گفتنی است که گرایش کنترل دارای زیر بخش های متنوعی مانند کنترل خطی، غیرخطی، مقاوم، تطبیقی، دیجیتالی، فازی و غیره است." جبه دار نیز با اشاره به اینکه گرایش کنترل منحصر به ی برق نمی شود، می گوید:"در رشته های ی مکانیک، ی شیمی، ی هوافضا، ی سازه و ی های دیگر نیز ما شاهد علم کنترل هستیم اما نوع سیستم کنترلی در هر رشته ی متفاوت است. برای مثال در ی مکانیک نوع کنترل، مکانیکی و در ی شیمی براساس فرآیندهای شیمیایی است. اما در کل هدف ی کنترل، طراحی سیستمی است که بتواند عملکرد یک دستگاه را در حد مطلوب حفظ کند. جبه دار در ادامه درباره فعالیت های دیگر ی کنترل می گوید:"خ ر یا اتوماتیک خط تولید، یکی دیگر از فعالیت های ی کنترل است. یعنی کنترل می تواند به گونه ای خط تولید را هماهنگ و کنترل کند که محصول تولید شده طبق برنامه تعیین شده و با بهترین کیفیت به دست آید."گرایش قدرت جبه دار در معرفی این گرایش می گوید:"هدف اصلی ین این گرایش، تولید برق در نیروگاهها، انتقال برق از طریق خطوط انتقال و توزیع آن در شبکه های شهری و در نهایت توزیع آن برای مصارف خانگی و کارخانجات است. بنابراین یک قدرت باید به روشهای مختلف تولید برق، خطوط انتقال نیرو و سیستم های توزیع آشنا باشد." کمره ای نیز در معرفی این گرایش می گوید:"گرایش قدرت به آموزش و پژوهش در زمینه طراحی و ساخت سیستم های مورد استفاده در تولید، توزیع، مصرف و حفاظت از برق می پردازد.به عبارت دیگر دانشجویان این رشته در شاخه تولید با انواع نیروگاههای آبی، گازی، سیکل ترکیبی و ... آشنا می شوند. و در بخش انتقال و توزیع، روشهای مختلف انتقال برق اعم از کابلهای هوایی و زیرزمینی را مطالعه می کنند و در شاخه حفاظت نیز انواع وسایل و تجهیزات حفاظتی که در مراحل مختلف تولید، توزیع، انتقال و مصرف انرژی، انسانها و تاسیسات را در برابر حوادث مختلف محافظت می کنند، مورد بررسی قرار می دهند که از آن میان می توان به انواع رله ها، فیوزها، کلیدها و در نهایت سیستم های کنترل اشاره کرد.یکی دیگر از شاخه های قدرت نیز ماشین های الکتریکی است که شامل ژنراتورها، ترانسفورماتورها و موتورهای الکتریکی می شود که این شاخه از زمینه های مهم صنعتی و پژوهشی گرایش قدرت است."آینده شغلی، بازار کار، درآمد:"امروزه با توسعه صنایع کوچک و بزرگ در کشور، فرصت های شغلی زیادی برای ین برق فراهم شده است و اگر می بینیم که با این وجود بعضی از فارغ حصیلان این رشته بیکار هستند، به دلیل این است که این افراد یا فقط در تهران دنبال کار می گردند و یا در دوران تحصیل به جای یادگیری عمیق دروس و در نتیجه ب توانایی های لازم، تنها واحدهای درسی خود را گذرانده اند.همچنین یک خوب باید، کارآفرین باشد یعنی به دنبال استخدام در موسسه یا وزارتخانه ای نباشد بلکه به یاری آگاهی های خود، نیازهای فنی و صنعتی کشور را یافته و با طراحی سیستم ها و مدارهای خاصی این نیازها را برطرف سازد. کاری که بعضی از فارغ حصیلان ما انجام داده و خوشبختانه موفق نیز بوده اند." کمره ای نیز در این زمینه می گوید:"اگر یک فارغ حصیل برق دارای توانایی های لازم باشد، با مشکل بیکاری روبرو نخواهد شد. در حقیقت امروزه مشکل اصلی این است که بیشتر فارغ حصیلان توانمند و با استعداد این رشته به خارج از کشور مهاجرت می کنند و ما اکنون با کمبود نیروهای کارآمد در این رشته روبرو هستیم."یکی از اساتید ی برق علم و صنعت ایران نیز در مورد فرصت های شغلی فارغ حصیلان این رشته می گوید:"طبق نظر کارشناسان و متخصصان انرژی در کشور، با توجه به نیاز فزاینده به انرژی در جهان کنونی و همچنین نرخ رشد انرژی الکتریکی در کشور، سالانه باید حدود 1500 م ات به ظرفیت تولید کشور افزوده شود که این نیاز به احداث نیروگاههای جدید و همچنین فارغ حصیلان متخصص برق و قدرت دارد.فرصت های شغلی یک کنترل نیز بسیار گسترده است چون در هر جا که یک مجموعه عظیمی از صنعت ی مثل کارخانه سیمان، خودروسازی، ذوب آهن و ... وجود داشته باشد، حضور یک ی کنترل ضروری است.و بالا ه یک مخابرات یا الکترونیک می تواند جذب وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن، صنایع، دفاع و سازمانهای مختلف خصوصی و تی شود."توانایی های مورد نیاز و قابل توصیهالف) توانایی علمی: " ی برق نیز مانند مابقی رشته های ی بر مفاهیم فیزیکی و اصول ریاضیات استوار است و هر چه دانشجویان بهتر این مفاهیم را درک کنند، می توانند بهتری باشند. در این میان گرایش الکترونیک وابستگی شدیدی به فیزیک بخصوص فیزیک الکترونیک و فیزیک نیمه هادی ها دارد. در گرایش مخابرات نیز درس فیزیک اهمیت بسیاری دارد زیرا دروس اصلی این رشته بخصوص در شاخه میدان شامل الکترومغناطیس و امواج می شود."داشتن ضریب هوشی بالا و تسلط کافی بر ریاضیات، فیزیک و زبان خارجی از ضرورتهای ورود به این رشته است.ب) علاقمندیها: دانشجوی برق باید ذهنی خلاق و تحلیل گر داشته باشد. همچنین به کار با وسایل برقی علاقه داشته باشد چون گاهی اوقات با دانشجویانی روبرو می شویم که در ریاضی و فیزیک قوی هستند اما در کارهای عملی ضعیف اند. چنین دانشجویانی برای رشته های ی مناسب نیستند و بهتر است رشته های ذهنی و انتزاعی مثل ریاضی یا فیزیک را انتخاب کنند.وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر: (کارشناسی ارشد و ...)فارغ حصیل در مقطع کارشناسی برق که مدرک خود را در یکی از چهار گرایش الکترونیک، مخابرات، قدرت و کنترل می گیرد، می تواند در یکی از این گرایشها (اختیاری) یا رشته ای که برق زیر مجموعه ای برای آن تعریف شده، ادامه تحصیل نماید. این رشته به صورت: ی برق- الکترونیک، برق- قدرت، برق- مخابرات (شامل گرایش های: میدان، سیستم، موج، رمز، مایکرونوری) برق- کنترل، ی پزشکی (گرایش بیوالکتریک)، ی هسته ای (دو گرایش ی راکتور و ی پرتو پزشکی، ی کامپیوتر (معماری کامپیوتر، هوش و رباتیک) است. برای تحصیل در مقطع ای تخصصی، می توان، در هر یک از زیرشاخه های تخصصی تر گرایشهای یاد شده میزان مورد نیاز واحدها را اخذ کرد و رساله ی را در همان موضوع خاص ارائه داد. مسلم است این زیر شاخه ها، گرایشهای تخصصی تر این چهار گرایش است. امکان ادامه تحصیل در کلیه گرایشهای یاد شده در مقطعهای کارشناسی ارشد و تا حد زیادی در دوره ی، در داخل کشور وجود خواهد داشت. رشته برق به دلیل کاربردی بودن آن در بسیاری از علوم ی دیگر، برای فارغ حصیلان امکان تحصیل در بسیاری گرایشها و دانشها را فراهم می کند.درسهای تخصصی ی برق – الکترونیک


با


تحقیق درباره ی ی برق (2)


مشاهده متن کامل ...
گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات
درخواست حذف اطلاعات
گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات در 43 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 518 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43
گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

مقدمه

فصل اول – آشنایی با مکان کارآموزی

تاریخچه

شرخ مختصری از فرآیند خدماتفصل دوم – ارزی بخش های مرتبط به رشته ict

موقعیت رشته کارآموز

شرح وظایف رشته کارآموز

برنامه های آینده سازمانفصل سوم – آموخته ها

واحد پشتیبانی فنی مراکز شهری

توپولوژی شبکه

مرکز ترانزیت

numbering

تماس های شهری

تماس های بین شهری

کد منطقه

تماس های کشوری

مرکز مخابراتی

مسیر برقراری ارتباط از مشترک تا مرکز

سیگنالینگ صحبت

تبدیل صوت به سیگنال دیجیتالی

لینک e1

فیبر نوری

call prossesing

چگونگی شماره گیری

آشنایی با سخت افزار سوئیچ

انواع کارت ها

مکانیسم loud sharing و standby

سرویس های ویژه مخابراتی

شارژینگ

شبکه های نسل آینده

نتیجه گیری

مقدمه :

انسان از ابتدای خلقت خویش همواره به ارتباط با هم نوع نیاز داشته و این نیاز در گذر سال ها و قرن ها بیشتر شده به صورتی که تبدیل به یک ضرورت انکار پذیر در زندگی انسان ها شده است و همین نیاز باعث شده انسان به دستاوردهای بزرگی مانند پست، تلگراف، تلفن و اینترنت دست یابد و مطمئناً دستاوردهای بهتری نیز در آینده براساس همین نیازها به وجود خواهد آمد و در حقیقت جهان پهناور امروز به واسطه همین ارتباطات ایجاد شده به د ده جهانی تبدیل شده است.

مخابرات سهم عظیم و به جرات می توان گفت بزرگترین سهم را در برقراری ارتباط بین انسان ها به عهده دارد، که به تنهایی شامل بخش ها و قسمت های مختلفی می باشد.

در این گزارش که حال گذراندن یک دوره 240 ساعته در شرکت مخابرات استان ................. می باشد به طور مختصر توضیحاتی در رابطه با چگونگی عملکرد این شرکت ارائه شده است.تاریخچه

ایجاد ارتباطات مخابراتی در ابتدا با اختراع تلفن توسط گراهانبل بوجود آمد و از آن پس این ارتباطات گسترش یافت تا اینکه به شکل امروزی درآمده است. در ابتدای کار ارتباطات کانالیزه نبوده و امنیت نداشت.

و از زمانی که شبکه مخابراتی گسترش یافت نیاز به بخشی جهت ایجاد ارتباط با سایر قسمت ها بود و دیگر این امکان وجود نداشت که هر مشترک به صورت مستقیم با سایر مشترکین در ارتباط باشد. از این رو از تکنولوژی به نام سوییچ استفاده شد.

سوییچ در لغت به معنی کلیک زدن می باشد. اما در عمل به معنی دستگاهی است که عملیات پردازش، محاسبه شارژینگ و کلیه کارهای مرتبط با آن را انجام می دهد.

اداره پشتیبانی فنی در ارتباط با سوییچ است. وقتی دو مشترک به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند سوییچ هیچ گونه جایگاهی ندارد.

سوییچ را نصب می کنیم و این سوییچ مشخص می نماید که کدام مشترک می تواند با دیگر مشترک از همان مرکز یا از سایر مراکز در ارتباط باشد.شرح مختصر از خدمات فرآیند خدمات :

خدماتی که در این بخش ارائه می شوند عبارتند از :

1- از سوییچ

2- up grade سوییچ

3- کنترل عملکرد سوییچ (تغییر سخت افزار و نرم افزار)

4- ارزی سوییچ و غیرهفعالیتهای این بخش به طور کلی به سه دسته زیر تقسیم می شوند :

1- تعمیر و سرویس اساسی کلیه گروه های سالن یک مرکز

این بخش وظیفه دارد که به گروه های مختلفی از دستگاه ها که در سالن یک مرکز قرار دارند سرکشی کرده و آنها را تعمیر و سرویس کنند.2- تعمیر یا تعویض کلیه قطعات فرسوده

کلیه قطعات و کارت های فرسوده و اب از مراکز شهری دیگر در سطح استان و شهر به این بخش آورده شده و تعمیر و سرویس و در صورت وم تعویض می شوند در بعضی موارد که امکان جابجایی دستگاه ها نباشد کارمندان این بخش به این مراکز در سطح شهر یا استان می روند و به تعمیر یا سرویس دستگاه اب در آن محل می پردازند.3- تعیین استانداردهای کمیت مورد نظر در مورد سرویس قطعات اساسی یکی از اجزاء اصلی دستگاه های سوییچ که امکان فرسوده و در آن زیاد است و در این بخش سرویس و تعمیر می شوند کارتهای الکترونیکی هستند. این کارت ها شامل انواع آی سی های cmos و ttl، میکروکنترلرها، انواع کریستال ها، مقاومت، خازن، رله و غیره هستند که طبق نقشه ها و مدارات از قبل طراحی شده روی گیت هایی نصب و لحیم می شوند و انواع کارتها مثل کارت لاین، بافر، کارتهای سی پی یو و غیره را بوجود می آورند.

موقعیت رشته کارآموز :

فناوری اطلاعات امروزه به عنوان ابزاری جهت مدیریت سازمان ها علم جدیدی است که تمامی جهان را در برگرفته است و فن آوری اطلاعات و ارتباطات جامعه ای به وجود می آورد که در آن ارتباطات و زندگی انسان ها براساس وسایل ارتباطی آنها شکل می گیرد و مدیریت اطلاعات از طریق فرهنگ اطلاعات صورت می گیرد. پس کلیه ارتباطات از طریق مدیریت یک بخش سازماندهی می شود.

همانطور که گفته شد دوره کارآموزی خود را در بخش پشتیبانی فنی مراکز سوییچ گذراندم. پس در این بخش نیز سوییچ به عنوان عنصر و عامل اصلی در مدیریت ارتباطات نقش عظیمی را بر عهده دارد و کارها و فعالیت های این بخش تنها با بررسی و کنترل و رفع سوییچ انجام می گیرد. و آنچه در اینجا مهم است ایجاد ارتباط کلیه مشترکین با هم از طریق سوییچ است.شرح وظایف رشته کارآموز :

در این مورد می توان چنین گفت که کارآموز در طی این مرحله آموزش های لازم جهت ایجاد و برقراری یک ارتباط مطلوب از طریق سوییچ و اجزای داخلی ان و وظایف هر کدام از وسایل ارتباطاتی از جمله کافو و پست که در مسیر برقراری ارتباط هستند داده می شود. همچنین وظایف هر مرکز مخابراتی و کارهایی که برای ارتباطات مطلوب تر انجام می دهد.برنامه های آینده سازمان :

از برنامه های آینده سازمان می توان به راه اندازی شبکه ngn ، که یک شبکه هوشمند است نام برد. که این شبکه و استفاده از سرویس های آن امکانات بسیار و ثمربخشی را جهت ارتباط ایجاد می کند که از آن جمله می توان گفت که هر مشترکی که یک خط تلفن ثابت دارد با جابجایی مشترک به شهر منطقه یا ناحیه دیگر، نیازی به تعویض شماره تلفن نخواهد داشت وفقط با انتقال آن می تواند از آن استفاده نماید و نیازی به شماره جدید نمی باشد.

شرکت ها خارجی :

1- neax (شرکت nec ژاپنی)

2- s12 (الکاتل آلمان)

3- ewsd (شرکت زیمنس)

4- zte (شرکت چینی)سوییچ ها از نظر ظرفیت نیز به دو دسته کم ظرفیت و پر ظرفیت تقسیم بندی می شوند که به مراکزی (سوییچی) که کمتر از 1000 شماره داشته باشد سوییچ کم ظرفیت گفته می شود. که معمولاً به صورت 256 شماره ای، 512 شماره ای و 768 شماره ای یافت می شوند. و به مراکز بالای یکصد هزار شماره سوییچ پر ظرفیت گفته می شود. و به صورت 5000 مشاره ای، 10000 شماره ای، 20000 شماره ای و غیره یافت می شوند. البته در حال حاضر به علت گسترش مخابرات در مورد سوییچ هایی که حدود 2000 شماره داشته باشند مانند سوییچ های کم ظرفیت رفتار می شوند. در مراکز پر ظرفیت از سوییچ هایی نظیر ewsd و s12 و zte و در مراکز کم ظرفیت از سوییچ هایی نظیر پارستل و کارین استفاده می شود.توپولوژی شبکه :

1- ارتباط مستقیم بین مراکز

2- استفاده از مراکز واسطه (ترانزیت)

مخابرات ایران از هر دو روش برای برقراری ارتباط استفاده می کند. البته در همه کشور ها به جز کشورهایی که از استفاده می کنند بدین روش است. بین دو مرکز یک مسیر اصلی وجود دارد و یک مسیر alternative که در صورت بروز هر اشکالی برای جلوگیری از قطع ارتباط از مسیر alternative استفاده می شود. البته ومی ندارد که هر دو مسیر مستقیم باشند و یا از مرکز واسطه استفاده کنند. می تواند یکی از کابل ها مستقیم باشد و دیگری از مسیر واسطه استفاده کند تا اگر در مسیر مشکلی ایجاد شد ارتباط قطع نشود.مراکز ترانزیت :

اگر دو مرکز به طور مستقیم با هم ارتباط داشته باشند فاصله بینشان نباید از یک حد مشخص (حدود 7 تا 8 کیلومتر) بیشتر باشد زیرا در غیر اینصورت کابل کشی جواب نمی دهد و باید از مراکز واسطه یا ترانزیت بین مراکز استفاده کرد.آشنایی با سخت افزار سوئیچ :

هر مرکز مخابراتی دارای سوئیچ می باشد، که هر سوئیچ متشکل از چند راک یا ک نت (unite) می باشد. هر راک به طبقاتی به نام شلف (shelf) تقسیم می شود و به جاهایی که کارت ها قرار می گیرند اسلات (slat) گفته می شود. و در هر اسلات یک برد (یک کارت) قرار می گیرد بعد از شلف جزء دیگری که مورد بررسی قرار می گیرد ماژول نامیده می شود که عملاً آن را نمی بینیم. ماژول یک یا تعدادی کارت است که یک وظیفه مشخص را انجام می دهند.

البته در هر راک یک قسمتی به نام power وجود دارد ممکن است یک شلف را به power ها اختصاص دهیم یا اینکه power ها را بین شلف ها تقسیم کنیم. power ها تامین کننده انرژی کارت های می باشند.

یک سری فریم ها که در پشت شلف ها قرارگرفته اند و به آنها back plain گفته می شود و این ها باعث برقراری ارتباط بین کارت ها می شوند. هر اسلات اگر یک اسلات مشترک باشد بسته به نوع کارت که 8، 16، 32 مشترک باشد 8، 16، 32 پورت وجود دارد. که پورت ها از اسلات به هر مشترک به صورت جداگانه وصل است که البته دیده نمی شوند و یک لفط نرم افزاری است و در پشت این کارت ها قسمت هایی جهت نصب به back plain وجود دارد که ژاک یا سوکت نامیده می شوند.

در برخی از سوئیچ ها جهت ارتباط بین دو شلف از مدار connector استفاده می شود. البته این مدار کانکتور در حال حاضر حذف شده است. در سوئیچ پارستل ارتباط دو شلف از طریق ریبون انجام می شود ولی در سوئیچ های جدید ارتباط بین شلف ها هم از طریق back plain انجام می شود. سوئیچ ها با ولتاژی بین 48 و 56 کار می کنند.

مکانیسم loud share :

در این روش هر دو کارت فعال هستند و کار انجام می دهند ولی در صورت و قطع یک کارت، کارت دوم وظایف کارت اول را برعهده می گیرند. و هر کدام از کارت ها 50% عملیات پردازش را انجام می دهند.مکانیسم standby :

در این ح یکی از کارت ها active و دیگری standby و هر دو همزمان کار نمی کنند و در هر لحظه یکی فعال است. همیشه در حین انجام کارها یکی از کارت ها در مدار و کارت دیگر در ح standby می باشد. و در صورت مشکل و کارت active کارت standby به ح فعال در می آید و وظایف را برعهده می گیرد. همچنین با بیرون کشیدن کارت active از شلف، کارت standby فعال می شود.توجه : روی بعضی کارت ها led هایی وجود دارد که نحوه عملکرد کارتها را نشان می دهد. مثلاً در سوئیچ کارین یک کارت به نام iss وجود دارد که 8 عدد led روی آن وجود دارد و برای ح active باید led های 2 تا 5 با یک سرعت خاص روشن – خاموش شوند. و برای ح standby آن led ها به صورت رژه ای و پشت سر هم روشن – خاموش شوند.کارت power :

یکی از کارت های مهم سوئیچ کارت power است که وظیفه آن تبدیل ولتاژ 48 به ولتاژهای موردنیاز جهت کار سایر کارت ها و توزیع این ولتاژهاست مثلاً 48 ولت را به ولتاژها 5، 3، 2 و 1 ولت تبدیل می کند. که این ولتاژها را از طریق back plain به کارت مورد نظر می رساند پس وظیفه کارت power هم تبدیل و هم توزیع ولتاژ است. در سوئیچ های عملی به نام duplecation وجود دارد که معنای آن استفاده از 2 کارت به جای یک کات است که اگر یک کارت اب شد از کارت دومی استفاده می شود. در کل نوع duplication داریم یا ح standby است یا ح loud sharing .

در ح اول زمانی که کارت power در ح active و آن را از شلف بکشیم سریع کارت

standby فعال شده و از ح توقف خارج می شود. در ح دوم هر دو کارت در مدار هستند و تقریباً هر کدام 50 درصد کار می کنند ولی اگر برای یک کارت مشکلی پیش بیاید کارت دوم وظایف کارت اول را هم انجام می دهد.

کارت های کنترلی وکارت های حساس در سوئیچ حتماً باید به صورت duplication قرار داده شوند. در کنار سوئیچ وسایلی مثل ی و کننده، دیزل ژنراتور و باتری وجود دارد به همین دلیل در صورت قطع شدن برق شهر، برق سوئیچ قطع نمی شود.

لازم به تذکر است که به علت استفاده زیاد از ic در سوئیچ، سوئیچ به دما بسیار حساس است و در نتیجه سالن دستگاه حتماً باید دمایی بین 18 تا 20 درجه سانتی گراد داشته باشد.کارت مشترکین :

کارت مشترک یا کارت line وظیفه اساسی آن سرویس دهی به مشترک می باشد. برای هر مشترک یک زوج سیم که به گوشی تلفن آن وصل می شود، در نظر گرفته شده که با صرفنظر از اتصالات بین راه به سوئیچ می رسد. در واقع ورودی کارت لاین همان زوج سیم است. پس برای یک کارت 8 مشترک 8 تا زوج سیم وجود دارد.وظایف اصلی کارت line :

1- تشخیص درخواست مکالمه (call request) :

در کارت هر مشترک قسمتی وجود دارد که جریان را چک می کند (مثل آمپر متر). بدین معنا که اگر جریان ورودی یکی از مشترکین کم شد به این معنی است که این مشترک درخواست مکالمه دارد و بلافاصله کارت لاین به کارت تن دستور می دهد که برای مشترک بوق بفرستد.

2- تامین ولتاژ مورد نیاز مشترک :

ولتاژ کمی که در زوج سیم ورودی در گوشی مشترک احساس می شود توسط این کارت ایجاد می شود.3- ارسال زنگ به مشترک :

که به کارت تن دستور می دهد برای مشترک مقصد زنگ ارسال کند.4- scan کل مشترکین کارت :

بدین معنا که این کارت مدام مشترکین خود را چک می کند و اگر یکی اب باشد به سیستم گزارش می دهد.

از نظر سخت افزاری برای هر مشترک روی کارت قسمتی به نام slice وجود دارد که با توجه به تکنولوژی ساخت شرکت سازنده هر کارت می تواند 8 تایی، 16 تایی و 32 تایی باشد. در سوئیچ neax به ازای هر مشترک یک کارت وجود دارد.

استفاده از کارت ها مشترکین که 32 تایی هستند نیاز به تعداد کارت ها و راک های کمتری دارند و حجم آنها کمتر و مناسب تر هستند ولی در صورت بروز مشکل برای یک مشترک و بیرون کشیدن کارت آن، ارتباط 31 مشترک دیگر هم قطع می شود.

کارت های مشترکین معمولاً با نام های dlu، anc، asl به کار برد ه می شود.کارت همزمانی یا clk :

همانطور که گفته شد سوئیچ ها با برق 48 ولت کار می کنند و در صورتی که ولتاژ بالایی اعمال شود باعث می شود که سوئیچ قطع شود. در سخت افزار سوئیچ مقاومت، ظرفیت خازنی، ظرفیت سلفی زوج سیم را انداه گیری می کند. و در زوج سیم باید یک مقدار استاندارد برای این مقادیر داشته باشیم. و مقاومت سیم ها باید یک مقدار مشخص باشد. و این همزمانی را توسط کارت clk می توانیم ایجاد کنیم. وظیفه این کارت تولید پالس ساعت جهت همزمانی اطلاعات است. چون اطلاعات به صورت 0 و 1 ارسال می شود نباید مراکز با هم اختلاف فاز داشته باشند. به همین منظور یک مرکز در کل کشور وجود دارد که همه مراکز سوئیچ کشور را با هم همزمان می کند. در این کارت ها یک قطعه کریستالی کار همزمانی را انجام می دهد.کارت announcement :

وظیفه ضبط، بخش و فرستادن پیام های ارتباطی مورد نیاز مخابرات را برعهده دارد. این کارت ها برنامه پذیر هستند و می توان آن ها را progrom کرد.کارت ترانک دیجیتالی (digital trunk) :

کارت ترانک با توجه به حافظه و برنامه ای که دارد مسیر را می بیند. به ازای لینکهای مختلف کارت های مختلفی وجود دارند. مثلاً کارت ها ترانک 1 لینک، 2 لینک، 3 لینک 4 لینک.

به عنوان مثال یک ترانک 4 لینک 4 مسیر را هدایت می کند. هر کارت ترانک وظیفه بستن برخی از مسیرها را به عهده دارد بنابراین در یک سوئیچ کارت های ترانک مختلفی وجود دارند. همان طور که گفته شد کارت های ترانک وظیفه بستن مسیرهای ارتباطی بین مراکز یک شهر یا بین مرکز سوئیچ با ای دیگر را برعهده دارد. یعنی هر وقت شماره آنالیز شد به محض اینکه prefix شماره با prefix شماره های مراکز یکی نباشند، وارد کارت ترانک می شود و کارت ترانک با توجه به برنامه مسیر را تعیین می کند.کارت تن :

وظیفه ایجاد بوق های مختلف مثل بوق آزاد، بوق و howler tone و غیره می باشد. مرکز دومی یا مقصد است که برای مشترک اولیه زنگ و برای مشترک دوم زنگ و برای مشترک اولیه شبه زنگ می فرستد. زنگ توسط کارت ring generator ایجاد می شود که ممکن است این کارت همان کارت power باشد.

بوق را کارت لاین مبدا برای مشترک مبدا می فرستند و زنگ و شبه زنگ را کارت لاین مقصد برای مشترک مقصد و مبدا ارسال می کند که این کارت ها را به کارت های tone و ring generator دستور ارسال بوق و زنگ را می دهند. در سوئیچ علاوه بر tone به announce هم احتیاج داریم که پیغام ضبط شده توسط مخابرات برای آگاهی مشترکین است.

آی سی flash memory یک حافظه ram است که می توان اطلاعات را روی آن ذخیره کرد. جای این آی سی روی کارت تعبیه شده است. جای بقیه المان ها روی کارت fix است ولی این آی سی پایه دار است و به همین دلیل قابلیت جابجایی دارد و می توان پس از program آن را سر جای خود قرار داد.
مشاهده متن کامل ...
فایل کامل گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات
درخواست حذف اطلاعات
گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات در 43 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
بازدید ها 3
فرمت فایل doc
حجم فایل 518 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43
گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

مقدمه

فصل اول – آشنایی با مکان کارآموزی

تاریخچه

شرخ مختصری از فرآیند خدماتفصل دوم – ارزی بخش های مرتبط به رشته ict

موقعیت رشته کارآموز

شرح وظایف رشته کارآموز

برنامه های آینده سازمانفصل سوم – آموخته ها

واحد پشتیبانی فنی مراکز شهری

توپولوژی شبکه

مرکز ترانزیت

numbering

تماس های شهری

تماس های بین شهری

کد منطقه

تماس های کشوری

مرکز مخابراتی

مسیر برقراری ارتباط از مشترک تا مرکز

سیگنالینگ صحبت

تبدیل صوت به سیگنال دیجیتالی

لینک e1

فیبر نوری

call prossesing

چگونگی شماره گیری

آشنایی با سخت افزار سوئیچ

انواع کارت ها

مکانیسم loud sharing و standby

سرویس های ویژه مخابراتی

شارژینگ

شبکه های نسل آینده

نتیجه گیری

مقدمه :

انسان از ابتدای خلقت خویش همواره به ارتباط با هم نوع نیاز داشته و این نیاز در گذر سال ها و قرن ها بیشتر شده به صورتی که تبدیل به یک ضرورت انکار پذیر در زندگی انسان ها شده است و همین نیاز باعث شده انسان به دستاوردهای بزرگی مانند پست، تلگراف، تلفن و اینترنت دست یابد و مطمئناً دستاوردهای بهتری نیز در آینده براساس همین نیازها به وجود خواهد آمد و در حقیقت جهان پهناور امروز به واسطه همین ارتباطات ایجاد شده به د ده جهانی تبدیل شده است.

مخابرات سهم عظیم و به جرات می توان گفت بزرگترین سهم را در برقراری ارتباط بین انسان ها به عهده دارد، که به تنهایی شامل بخش ها و قسمت های مختلفی می باشد.

در این گزارش که حال گذراندن یک دوره 240 ساعته در شرکت مخابرات استان ................. می باشد به طور مختصر توضیحاتی در رابطه با چگونگی عملکرد این شرکت ارائه شده است.تاریخچه

ایجاد ارتباطات مخابراتی در ابتدا با اختراع تلفن توسط گراهانبل بوجود آمد و از آن پس این ارتباطات گسترش یافت تا اینکه به شکل امروزی درآمده است. در ابتدای کار ارتباطات کانالیزه نبوده و امنیت نداشت.

و از زمانی که شبکه مخابراتی گسترش یافت نیاز به بخشی جهت ایجاد ارتباط با سایر قسمت ها بود و دیگر این امکان وجود نداشت که هر مشترک به صورت مستقیم با سایر مشترکین در ارتباط باشد. از این رو از تکنولوژی به نام سوییچ استفاده شد.

سوییچ در لغت به معنی کلیک زدن می باشد. اما در عمل به معنی دستگاهی است که عملیات پردازش، محاسبه شارژینگ و کلیه کارهای مرتبط با آن را انجام می دهد.

اداره پشتیبانی فنی در ارتباط با سوییچ است. وقتی دو مشترک به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند سوییچ هیچ گونه جایگاهی ندارد.

سوییچ را نصب می کنیم و این سوییچ مشخص می نماید که کدام مشترک می تواند با دیگر مشترک از همان مرکز یا از سایر مراکز در ارتباط باشد.شرح مختصر از خدمات فرآیند خدمات :

خدماتی که در این بخش ارائه می شوند عبارتند از :

1- از سوییچ

2- up grade سوییچ

3- کنترل عملکرد سوییچ (تغییر سخت افزار و نرم افزار)

4- ارزی سوییچ و غیرهفعالیتهای این بخش به طور کلی به سه دسته زیر تقسیم می شوند :

1- تعمیر و سرویس اساسی کلیه گروه های سالن یک مرکز

این بخش وظیفه دارد که به گروه های مختلفی از دستگاه ها که در سالن یک مرکز قرار دارند سرکشی کرده و آنها را تعمیر و سرویس کنند.2- تعمیر یا تعویض کلیه قطعات فرسوده

کلیه قطعات و کارت های فرسوده و اب از مراکز شهری دیگر در سطح استان و شهر به این بخش آورده شده و تعمیر و سرویس و در صورت وم تعویض می شوند در بعضی موارد که امکان جابجایی دستگاه ها نباشد کارمندان این بخش به این مراکز در سطح شهر یا استان می روند و به تعمیر یا سرویس دستگاه اب در آن محل می پردازند.3- تعیین استانداردهای کمیت مورد نظر در مورد سرویس قطعات اساسی یکی از اجزاء اصلی دستگاه های سوییچ که امکان فرسوده و در آن زیاد است و در این بخش سرویس و تعمیر می شوند کارتهای الکترونیکی هستند. این کارت ها شامل انواع آی سی های cmos و ttl، میکروکنترلرها، انواع کریستال ها، مقاومت، خازن، رله و غیره هستند که طبق نقشه ها و مدارات از قبل طراحی شده روی گیت هایی نصب و لحیم می شوند و انواع کارتها مثل کارت لاین، بافر، کارتهای سی پی یو و غیره را بوجود می آورند.

موقعیت رشته کارآموز :

فناوری اطلاعات امروزه به عنوان ابزاری جهت مدیریت سازمان ها علم جدیدی است که تمامی جهان را در برگرفته است و فن آوری اطلاعات و ارتباطات جامعه ای به وجود می آورد که در آن ارتباطات و زندگی انسان ها براساس وسایل ارتباطی آنها شکل می گیرد و مدیریت اطلاعات از طریق فرهنگ اطلاعات صورت می گیرد. پس کلیه ارتباطات از طریق مدیریت یک بخش سازماندهی می شود.

همانطور که گفته شد دوره کارآموزی خود را در بخش پشتیبانی فنی مراکز سوییچ گذراندم. پس در این بخش نیز سوییچ به عنوان عنصر و عامل اصلی در مدیریت ارتباطات نقش عظیمی را بر عهده دارد و کارها و فعالیت های این بخش تنها با بررسی و کنترل و رفع سوییچ انجام می گیرد. و آنچه در اینجا مهم است ایجاد ارتباط کلیه مشترکین با هم از طریق سوییچ است.شرح وظایف رشته کارآموز :

در این مورد می توان چنین گفت که کارآموز در طی این مرحله آموزش های لازم جهت ایجاد و برقراری یک ارتباط مطلوب از طریق سوییچ و اجزای داخلی ان و وظایف هر کدام از وسایل ارتباطاتی از جمله کافو و پست که در مسیر برقراری ارتباط هستند داده می شود. همچنین وظایف هر مرکز مخابراتی و کارهایی که برای ارتباطات مطلوب تر انجام می دهد.برنامه های آینده سازمان :

از برنامه های آینده سازمان می توان به راه اندازی شبکه ngn ، که یک شبکه هوشمند است نام برد. که این شبکه و استفاده از سرویس های آن امکانات بسیار و ثمربخشی را جهت ارتباط ایجاد می کند که از آن جمله می توان گفت که هر مشترکی که یک خط تلفن ثابت دارد با جابجایی مشترک به شهر منطقه یا ناحیه دیگر، نیازی به تعویض شماره تلفن نخواهد داشت وفقط با انتقال آن می تواند از آن استفاده نماید و نیازی به شماره جدید نمی باشد.

شرکت ها خارجی :

1- neax (شرکت nec ژاپنی)

2- s12 (الکاتل آلمان)

3- ewsd (شرکت زیمنس)

4- zte (شرکت چینی)سوییچ ها از نظر ظرفیت نیز به دو دسته کم ظرفیت و پر ظرفیت تقسیم بندی می شوند که به مراکزی (سوییچی) که کمتر از 1000 شماره داشته باشد سوییچ کم ظرفیت گفته می شود. که معمولاً به صورت 256 شماره ای، 512 شماره ای و 768 شماره ای یافت می شوند. و به مراکز بالای یکصد هزار شماره سوییچ پر ظرفیت گفته می شود. و به صورت 5000 مشاره ای، 10000 شماره ای، 20000 شماره ای و غیره یافت می شوند. البته در حال حاضر به علت گسترش مخابرات در مورد سوییچ هایی که حدود 2000 شماره داشته باشند مانند سوییچ های کم ظرفیت رفتار می شوند. در مراکز پر ظرفیت از سوییچ هایی نظیر ewsd و s12 و zte و در مراکز کم ظرفیت از سوییچ هایی نظیر پارستل و کارین استفاده می شود.توپولوژی شبکه :

1- ارتباط مستقیم بین مراکز

2- استفاده از مراکز واسطه (ترانزیت)

مخابرات ایران از هر دو روش برای برقراری ارتباط استفاده می کند. البته در همه کشور ها به جز کشورهایی که از استفاده می کنند بدین روش است. بین دو مرکز یک مسیر اصلی وجود دارد و یک مسیر alternative که در صورت بروز هر اشکالی برای جلوگیری از قطع ارتباط از مسیر alternative استفاده می شود. البته ومی ندارد که هر دو مسیر مستقیم باشند و یا از مرکز واسطه استفاده کنند. می تواند یکی از کابل ها مستقیم باشد و دیگری از مسیر واسطه استفاده کند تا اگر در مسیر مشکلی ایجاد شد ارتباط قطع نشود.مراکز ترانزیت :

اگر دو مرکز به طور مستقیم با هم ارتباط داشته باشند فاصله بینشان نباید از یک حد مشخص (حدود 7 تا 8 کیلومتر) بیشتر باشد زیرا در غیر اینصورت کابل کشی جواب نمی دهد و باید از مراکز واسطه یا ترانزیت بین مراکز استفاده کرد.آشنایی با سخت افزار سوئیچ :

هر مرکز مخابراتی دارای سوئیچ می باشد، که هر سوئیچ متشکل از چند راک یا ک نت (unite) می باشد. هر راک به طبقاتی به نام شلف (shelf) تقسیم می شود و به جاهایی که کارت ها قرار می گیرند اسلات (slat) گفته می شود. و در هر اسلات یک برد (یک کارت) قرار می گیرد بعد از شلف جزء دیگری که مورد بررسی قرار می گیرد ماژول نامیده می شود که عملاً آن را نمی بینیم. ماژول یک یا تعدادی کارت است که یک وظیفه مشخص را انجام می دهند.

البته در هر راک یک قسمتی به نام power وجود دارد ممکن است یک شلف را به power ها اختصاص دهیم یا اینکه power ها را بین شلف ها تقسیم کنیم. power ها تامین کننده انرژی کارت های می باشند.

یک سری فریم ها که در پشت شلف ها قرارگرفته اند و به آنها back plain گفته می شود و این ها باعث برقراری ارتباط بین کارت ها می شوند. هر اسلات اگر یک اسلات مشترک باشد بسته به نوع کارت که 8، 16، 32 مشترک باشد 8، 16، 32 پورت وجود دارد. که پورت ها از اسلات به هر مشترک به صورت جداگانه وصل است که البته دیده نمی شوند و یک لفط نرم افزاری است و در پشت این کارت ها قسمت هایی جهت نصب به back plain وجود دارد که ژاک یا سوکت نامیده می شوند.

در برخی از سوئیچ ها جهت ارتباط بین دو شلف از مدار connector استفاده می شود. البته این مدار کانکتور در حال حاضر حذف شده است. در سوئیچ پارستل ارتباط دو شلف از طریق ریبون انجام می شود ولی در سوئیچ های جدید ارتباط بین شلف ها هم از طریق back plain انجام می شود. سوئیچ ها با ولتاژی بین 48 و 56 کار می کنند.

مکانیسم loud share :

در این روش هر دو کارت فعال هستند و کار انجام می دهند ولی در صورت و قطع یک کارت، کارت دوم وظایف کارت اول را برعهده می گیرند. و هر کدام از کارت ها 50% عملیات پردازش را انجام می دهند.مکانیسم standby :

در این ح یکی از کارت ها active و دیگری standby و هر دو همزمان کار نمی کنند و در هر لحظه یکی فعال است. همیشه در حین انجام کارها یکی از کارت ها در مدار و کارت دیگر در ح standby می باشد. و در صورت مشکل و کارت active کارت standby به ح فعال در می آید و وظایف را برعهده می گیرد. همچنین با بیرون کشیدن کارت active از شلف، کارت standby فعال می شود.توجه : روی بعضی کارت ها led هایی وجود دارد که نحوه عملکرد کارتها را نشان می دهد. مثلاً در سوئیچ کارین یک کارت به نام iss وجود دارد که 8 عدد led روی آن وجود دارد و برای ح active باید led های 2 تا 5 با یک سرعت خاص روشن – خاموش شوند. و برای ح standby آن led ها به صورت رژه ای و پشت سر هم روشن – خاموش شوند.کارت power :

یکی از کارت های مهم سوئیچ کارت power است که وظیفه آن تبدیل ولتاژ 48 به ولتاژهای موردنیاز جهت کار سایر کارت ها و توزیع این ولتاژهاست مثلاً 48 ولت را به ولتاژها 5، 3، 2 و 1 ولت تبدیل می کند. که این ولتاژها را از طریق back plain به کارت مورد نظر می رساند پس وظیفه کارت power هم تبدیل و هم توزیع ولتاژ است. در سوئیچ های عملی به نام duplecation وجود دارد که معنای آن استفاده از 2 کارت به جای یک کات است که اگر یک کارت اب شد از کارت دومی استفاده می شود. در کل نوع duplication داریم یا ح standby است یا ح loud sharing .

در ح اول زمانی که کارت power در ح active و آن را از شلف بکشیم سریع کارت

standby فعال شده و از ح توقف خارج می شود. در ح دوم هر دو کارت در مدار هستند و تقریباً هر کدام 50 درصد کار می کنند ولی اگر برای یک کارت مشکلی پیش بیاید کارت دوم وظایف کارت اول را هم انجام می دهد.

کارت های کنترلی وکارت های حساس در سوئیچ حتماً باید به صورت duplication قرار داده شوند. در کنار سوئیچ وسایلی مثل ی و کننده، دیزل ژنراتور و باتری وجود دارد به همین دلیل در صورت قطع شدن برق شهر، برق سوئیچ قطع نمی شود.

لازم به تذکر است که به علت استفاده زیاد از ic در سوئیچ، سوئیچ به دما بسیار حساس است و در نتیجه سالن دستگاه حتماً باید دمایی بین 18 تا 20 درجه سانتی گراد داشته باشد.کارت مشترکین :

کارت مشترک یا کارت line وظیفه اساسی آن سرویس دهی به مشترک می باشد. برای هر مشترک یک زوج سیم که به گوشی تلفن آن وصل می شود، در نظر گرفته شده که با صرفنظر از اتصالات بین راه به سوئیچ می رسد. در واقع ورودی کارت لاین همان زوج سیم است. پس برای یک کارت 8 مشترک 8 تا زوج سیم وجود دارد.وظایف اصلی کارت line :

1- تشخیص درخواست مکالمه (call request) :

در کارت هر مشترک قسمتی وجود دارد که جریان را چک می کند (مثل آمپر متر). بدین معنا که اگر جریان ورودی یکی از مشترکین کم شد به این معنی است که این مشترک درخواست مکالمه دارد و بلافاصله کارت لاین به کارت تن دستور می دهد که برای مشترک بوق بفرستد.

2- تامین ولتاژ مورد نیاز مشترک :

ولتاژ کمی که در زوج سیم ورودی در گوشی مشترک احساس می شود توسط این کارت ایجاد می شود.3- ارسال زنگ به مشترک :

که به کارت تن دستور می دهد برای مشترک مقصد زنگ ارسال کند.4- scan کل مشترکین کارت :

بدین معنا که این کارت مدام مشترکین خود را چک می کند و اگر یکی اب باشد به سیستم گزارش می دهد.

از نظر سخت افزاری برای هر مشترک روی کارت قسمتی به نام slice وجود دارد که با توجه به تکنولوژی ساخت شرکت سازنده هر کارت می تواند 8 تایی، 16 تایی و 32 تایی باشد. در سوئیچ neax به ازای هر مشترک یک کارت وجود دارد.

استفاده از کارت ها مشترکین که 32 تایی هستند نیاز به تعداد کارت ها و راک های کمتری دارند و حجم آنها کمتر و مناسب تر هستند ولی در صورت بروز مشکل برای یک مشترک و بیرون کشیدن کارت آن، ارتباط 31 مشترک دیگر هم قطع می شود.

کارت های مشترکین معمولاً با نام های dlu، anc، asl به کار برد ه می شود.کارت همزمانی یا clk :

همانطور که گفته شد سوئیچ ها با برق 48 ولت کار می کنند و در صورتی که ولتاژ بالایی اعمال شود باعث می شود که سوئیچ قطع شود. در سخت افزار سوئیچ مقاومت، ظرفیت خازنی، ظرفیت سلفی زوج سیم را انداه گیری می کند. و در زوج سیم باید یک مقدار استاندارد برای این مقادیر داشته باشیم. و مقاومت سیم ها باید یک مقدار مشخص باشد. و این همزمانی را توسط کارت clk می توانیم ایجاد کنیم. وظیفه این کارت تولید پالس ساعت جهت همزمانی اطلاعات است. چون اطلاعات به صورت 0 و 1 ارسال می شود نباید مراکز با هم اختلاف فاز داشته باشند. به همین منظور یک مرکز در کل کشور وجود دارد که همه مراکز سوئیچ کشور را با هم همزمان می کند. در این کارت ها یک قطعه کریستالی کار همزمانی را انجام می دهد.کارت announcement :

وظیفه ضبط، بخش و فرستادن پیام های ارتباطی مورد نیاز مخابرات را برعهده دارد. این کارت ها برنامه پذیر هستند و می توان آن ها را progrom کرد.کارت ترانک دیجیتالی (digital trunk) :

کارت ترانک با توجه به حافظه و برنامه ای که دارد مسیر را می بیند. به ازای لینکهای مختلف کارت های مختلفی وجود دارند. مثلاً کارت ها ترانک 1 لینک، 2 لینک، 3 لینک 4 لینک.

به عنوان مثال یک ترانک 4 لینک 4 مسیر را هدایت می کند. هر کارت ترانک وظیفه بستن برخی از مسیرها را به عهده دارد بنابراین در یک سوئیچ کارت های ترانک مختلفی وجود دارند. همان طور که گفته شد کارت های ترانک وظیفه بستن مسیرهای ارتباطی بین مراکز یک شهر یا بین مرکز سوئیچ با ای دیگر را برعهده دارد. یعنی هر وقت شماره آنالیز شد به محض اینکه prefix شماره با prefix شماره های مراکز یکی نباشند، وارد کارت ترانک می شود و کارت ترانک با توجه به برنامه مسیر را تعیین می کند.کارت تن :

وظیفه ایجاد بوق های مختلف مثل بوق آزاد، بوق و howler tone و غیره می باشد. مرکز دومی یا مقصد است که برای مشترک اولیه زنگ و برای مشترک دوم زنگ و برای مشترک اولیه شبه زنگ می فرستد. زنگ توسط کارت ring generator ایجاد می شود که ممکن است این کارت همان کارت power باشد.

بوق را کارت لاین مبدا برای مشترک مبدا می فرستند و زنگ و شبه زنگ را کارت لاین مقصد برای مشترک مقصد و مبدا ارسال می کند که این کارت ها را به کارت های tone و ring generator دستور ارسال بوق و زنگ را می دهند. در سوئیچ علاوه بر tone به announce هم احتیاج داریم که پیغام ضبط شده توسط مخابرات برای آگاهی مشترکین است.

آی سی flash memory یک حافظه ram است که می توان اطلاعات را روی آن ذخیره کرد. جای این آی سی روی کارت تعبیه شده است. جای بقیه المان ها روی کارت fix است ولی این آی سی پایه دار است و به همین دلیل قابلیت جابجایی دارد و می توان پس از program آن را سر جای خود قرار داد.


اعتماد شما سرمایه ما

مشاهده متن کامل ...
تحقیق تاریخچه برق ایران در 45 صفحه در فرمت ورد و قابل ویرایش
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل تحقیق تاریخچه برق ایران در 45 صفحه در فرمت ورد و قابل ویرایش با و پر سرعت .
 تحقیق تاریخچه برق ایران در 45 صفحه در فرمت ورد و قابل ویرایش

تاریخچه برق در ایران

بخشی از متن تحقیق :

مقدمه

در سال ۱۸۷۱ میلادی ( ۱۲۵۰ هجری شمسی ) ماشین گرام اختراع شد . این اختراع گامی اساسی در راه ایجاد صنعت برق تجاری بود ، زیرا پس از آن تبدیل انرژی مکانیکی (و هر نوع انرژی دیگری که بتوان از آن کار مکانیکی به دست آورد ) به انرژی برقی ممکن گردید.

یازده سال پس ازآن، درسال ۱۸۸۲ میلادی ( ۱۲۶۱ هجری شمسی ) توماس ادیسون نخستین موسسه برق تجاری خود را برای تامین روشنایی در یکی از خیابانهای نیویورک افتتاح کرد
بیان دو واقعه مهم بالا برای درک رابطه زمانی بین تاریخ پیدایش صنعت برق در جهان و در ایران خالی از فایده نیست . چنانکه خواهد آمد ، اولین مولد برق در ایران ، سه سال بعد از موسسه برق توماس ادیسون به کار افتاد.

در گاه شما ر حاضر ، رویدادهای مهم در تاریخ صنعت برق ایران را به ترتیب تا ریخ هجری شمسی آورده ایم . برای چند واقعه قدیمتر که تاریخ آنها دراسناد اصلی به هجری قمری می باشد، سال هجری قمری در پرانتز آمده است.

۱۲۶۴ (۱۳۰۲قمری)

در زمان ناصرالدین شاه قاجار ، مولدی به قدرت تقریبی ۳ کیلووات به منظور تامین روشنایی بخشی از کاخ سلطنتی برای نخستین بار وارد ایران شد و به بهره برداری رسید . از مدارک تاریخی چنین برمی آید که کار ید و وارد این مولد به ایران ، از یکی دو سال پیش از آن در جریان بوده است
موتور این مولد ظاهرا از نوع otto و سوخت آن گاز حاصل از تبدیل زغال سنگ بود . بدین ترتیب ملاحظه می شود که بهره برداری از نخستین مولد برق در ایران به۱۴ سال پس از اختراع ماشین گرام و سه سال بعد از موسسه برق رسانی توماس ادیسون برمی گردد.

۱۲۸۲ (۱۳۲۰ قمری)

یک دستگاه مولد برق با موتور نوع اتو- دویتس otto-deutz باقدرت ۱۲ اسب برای تامین روشنایی حرم حضرت رضا به بهره برداری رسید . این مولد در سال ۱۲۷۹ به دستور مظفرالدین شاه قاجار یداری شده بود . سه سال بعد مولد دیگری با قدرت ۲۵ اسب بخار یداری و در کنار مولد اول نصب شد.

۱۲۸۳ (۱۳۲۲قمری)

امتیاز تاسیس کارخانه چراغ برق ( و آجر و اسباب نجاری ) به حاجی حسین امین الضرب واگذار گردید. در امتیا مه برای نخستین بار به تولیدروشنایی برق به عنوان یک فعالیت تجاری و خدمت رسانی عمومی نگریسته شده بود.

۱۲۸۵ (۱۳۲۴ قمری )

کارخانه برق حاجی امین الضرب تقریبا شش ماه بعد از صدور فرمان مشروطیت آماده بهره برداری گردید و بر طبق اعلامیه ای آماده پذیرش مشترکان شد . چنان که ازاسم موسسه، یعنی اداره چراغ برق بر می آید ، انرژی برق درابتدا تنها برای تامین روشنایی به کار می رفت و به همین علت تولید برق تنها به پنج تا هفت ساعت اول شب محدود می شد . مولد کارخانه حاجی امین الضرب به قدرت ۴۰۰ کیلو وات ، سه فازه و با ولتاژ ۲۲۰/۳۸۰ ولت بود و برق آن مستقیما به شبکه فشارضعیفی که تا شعاع ۸۰۰ متری اطراف کارخانه واقع در خیابان چراغ برق ( کبیر کنونی ) کشیده می شد تزریق می گردید . تامین روشنایی معابر نیز در محدوده فعالیت اداره چراغ برق در مقابل دریافت قیمت عادله در تعهد اداره بود. کار احداث شبکه ، واگذاری انشعاب ،سیم کشی داخلی مشترکان و نصب چراغ تماما” بر عهده اداره چراغ برق بود واین وضع تا سالها پس از افتتاح کارخانه ادامه داشت.
بهای برق بر حسب تعداد شعله ها و قدرت چراغهای نصب شده ( ۱۶، ۲۵، یا ۳۲ شمسی ) محاسبه و از مشتر کان دریافت می گردید.

از ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۰

از اوایل سالهای ۱۳۰۰ به بعد ، با آگاهی و علاقه مند شدن بخش خصوصی به مزایای برق ، رفته رفته در ای بزرگ و کوچک ایران ، تاسیساتی برای تولید و توزیع و فروش برق ایجاد شد. این گونه فعالیتها عموما” درمقیاسهای کوچک ومحدود وبه طور کلی منفک از یکدیگر انجام می گرفت و البته نیاز به هماهنگی هم در شرایط آن روزهای نخستین احساس نمی شد درهمین دوران برخی ازکارخانه های صنعتی جدید اسیس هم دارای تجهیزات برق اختصاصی شدند که داد و ستدهایی نیز با موسسات برق شهری داشتند.

در ۱۳۱۰

برای نخستین بار ، شبانه روزی برق در تهران در میان تمردان آن زمان مطرح شد و اقدامات اولیه برای تحقق آن صورت گرفت.

در ۱۳۱۶

پس از شش سال و با گذراندن نشیب و فراز های بسیار ، بلا ه در تاریخ ۲۵ /۶ / ۱۳۱۶ نیروگاه بخاری ساخت کارخانه اشکودای چ لواکی با قدرت ۴×۱۶۰۰= ۶۴۰۰ کیلو وات در محل کنونی شرکت برق منطقه ای تهران نصب شد و به بهره برداری رسید.
با وجود آن که در تهران به علت وسعت شهر و موقعیت و اجتماعی آن ، سرمایه گذاری تی در کار برق رسانی پیش از همه ای دیگر آغاز شد ، بخش خصوصی هم در امور برق رسانی در تهران فعالیت قابل توجهی داشت به نحوی که در سال ۱۳۴۱ یعنی سال تاسیس سازمان برق ایران تعداد شرکتهای خصوصی که هر یک در بخشی از شهر تهران فعالیت داشتند به ۳۲ شرکت رسیده بود.

از ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴

برنامه هفت ساله اول عمرانی کشور به اجرا در آمد که در آن سهمی هم برای توسعه صنعت برق در کشور با هدف تامین مصارف خانگی ا و فراهم رفاه اجتماعی منظور شده بود. دراین دوران،سازمان برنامه تعدادی مولدهای دیزلی ۵۰و ۱۰۰و ۱۵۰ کیلو واتی را یداری کرد و با بهره ۳ درصد به شهرداریها و شرکتهای برق خصوصی فروخت و چون دریافت کنندگان کمک سازمان برنامه می بایست تواناییهای لازم را برای تقبل ۵۰ درصد از سرمایه گذاریها داشته باشند ، طبعا” اعطای کمکها ، به امکانات مالی ا و موسسه های وام گیرنده بستگی داشت . به هر صورت در پایان برنامه اول،جمع قدرت نامی نصب شده در کشور به ۴۰ م ات و میزان انرژی تولیدی سالانه به حدود ۲۰۰ میلیون کیلو وات ساعت رسید.

از ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱

در این سالها برنامه هفت ساله عمرانی دوم کشور اجرا شد . سهم برق در این برنامه ، با هدف افزایش تولید برق ، کاهش هزینه های تولید و پایین آوردن سطح عمومی نرخها درنظر گرفته شده بود
دراین برنامه بنابر توصیه کارشناسان خارجی و داخلی، برای توسعه تاسیسات برق چهار حوزه فعالیت به شرح زیر منظور گردید
– منطقه خوزستان
– منطقه تهران
– ای بزرگ
– شهر های کوچک
بدین ترتیب می توان گفت که شه فراتررفتن از محدوده هر شهر در کار توسعه صنعت برق،در برنامه دوم شکل گرفت. شروع به کاراحداث نیروگاههای برق آبی مهم کشور شامل سد دز (با ظرفیت اولیه ۱۳۰ م ات ) ، سد کرج (با ظرفیت ۹۱ م ات ) و سد سفیدرود (با ظرفیت اولیه ۳۵ م ات) همچنین نیروگاه حرارتی طرشت (به قدرت ۵۰ م ات)ازدستاوردهای این دوره است.

در ۱۳۴۱

برنامه سوم عمرانی کشورآغاز شد. با پذیرش نقش زیر بنایی صنعت برق،در این برنامه نیز اعتبارات قابل توجهی برای این صنعت تخصیص داده شد
در این برنامه که ۵/۵ سال به طول انجا مید(تاآ سال ۱۳۴۶)،در مجموع،مبلغ ۲۱میلیارد ریال در صنعت برق هزینه گردید که به طورکلی سه بخش را در بر می گرفت.

تامین برق مراکز عمده مصرف شامل ای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، رشت –
همدان و ساری
تامین برق ۱۷ شهر متوسط کشورشامل ای آمل، چالوس،اردبیل،مراغه، لاهیجان،ارومیه، یزد –
بهشهر، بوشهر، قزوین ،کرج، بابلسر و کرمانشاه
تامین برق ای کوچک –

در همین برنامه ، تشکیل سازمان برق ایران به منظور اشراف کلی واعمال مدیریت بر برنامه ریزی و اجرای طرحهای تولید و ایجا د موسسات تولید ، انتقال و توزیع برق و هدایت سرمایه گذاریها دربخش برق پیش بینی شده بود این سازمان درتاریخ ۱۳دی ماه۱۳۴۱ رسما” تشکیل یافت و تا پایان سال ۱۳۴۴ که عملا” دروزارت آب وبرق ادغام شد به انجام وظایف خود ادامه داد.

در ۱۳۴۳

قانون تاسیس وزارت آب و برق در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۴۳ به ت ابلاغ شد در بخش برق ، وظایف زیر برعهده این وزارت خانه قرار می گرفت.
تهیه و اجرای برنامه ها و طرحهای تولید و انتقال نیرو به منظور تاسیس مراکز تولید برق منطقه ای –
و ایجاد شبکه های فشار قوی سراسر کشور

اداره تاسیسات برق که به موجب بندبالاایجاد می شود و بهره برداری از آنها –
نظارت بر نحوه استفاده از نیروی برق –
سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۴ به عنوان واحد برق در وزارت آب و برق ادغام شد، وسازمانهای دیگری هم که تاآن زمان به توسط سازمان برنامه ، سازمان برق ایران یا به نحو دیگر به وجود آمده بودند تحت پوشش نظارتی وزارت آب و برق قرار گرفتند

در آذر ماه همین سال اساسنامه شرکتهای برق منطقه ای تدوین شد و بدین ترتیب تعداد ۱۰ شرکت برق منطقه ای ( علاوه برسازمان آب و برق خوزستان که از سال ۱۳۳۹ ایجاد شده بود ) تشکیل یافت که عبارت بودند از شرکتهای برق منطقه ای ( تهران ) ، ( اصفهان ) ، ( اسان ) ، ( آذربایجان ) ، (فارس) ، (مازندران) ، (گیلان) ، (جنوب شرقی ایران) ، (کرمانشاهان) و (همدان و کردستان)

با تشکیل شرکتهای برق منطقه ای ، صنعت برق کشور صورتی سازمان یافته و منسجم به خود گرفت. حوزه های زیر پوشش این شرکتهادرابتدا تمامی مساحت کشوررا شامل نمی شد و نوعا” از تقسیمات کشوری نیزپیروی نمی کرد تعداد و حوزه های جغرافیایی شرکتهای برق منطقه ای با گذشت زمان مشمول اصلاحاتی گردید به طوری که درحال حاضر تعداد آنها به ۱۶ می رسد و در مجموع تمامی کشور را پوشش می دهند.

در ۱۳۴۷

برنامه چهارم عمرانی آغازشد. دراین برنامه که تاپایان سال ۱۳۵۱ ادامه داشت ، نگرش به صنعت برق به عنوان یک صنعت زیربنایی و با دید کلان نگر صورت گرفت . احداث خطوط انتقال نیروی سراسری و تاسیس نیروگاههای نسبتا” بزرگ آبی وحرارتی درطی این برنامه نضج گرفت، به طوری که درطول برنامه،جمع قدرت نامی نصب شده در کشور از ۱۵۹۹ م ات به ۳۳۵۴ م ات ( با رشد متوسط سالانه ۱۶ درصد) وتولید انرژی برق از ۴۱۳۳ میلیون کیلووات ساعت به۹۵۵۳ میلیون کیلووات ساعت ( با رشد متوسط سالانه ۲/۱۸ درصد ) بالغ گردید و تعداد مشترکان در تعرفه های مختلف به ۱۶۶۹ هزار رسید


با


تحقیق تاریخچه برق ایران در 45 صفحه در فرمت ورد و قابل ویرایش


مشاهده متن کامل ...
گزارش کارآموزی تاریخچه شرکت مخابرات اسان و چارت سازمانی
درخواست حذف اطلاعات
گزارش کارآموزی تاریخچه شرکت مخابرات اسان و چارت سازمانی در 38 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی گزارش کارآموزی
بازدید ها 11
فرمت فایل doc
حجم فایل 151 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38
گزارش کارآموزی تاریخچه شرکت مخابرات اسان و چارت سازمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 2102
کاربر

گزارش کارآموزی تاریخچه شرکت مخابرات اسان و چارت سازمانی در 38 صفحه ورد قابل ویرایشبخش اول : تاریخچه شرکت مخابرات و چارت سازمانی

طرح جامع مشترکین 3

شرح وظایف 10

بخش دوم : توضیحی بر قسمت بررسی حسابها و فرم های مربوط

فرم های مربوط 12

بخش سوم : شرح عملیات اداره موجودی کالا

شرح عملیات 14

برگشت کالا به انبار 18

ید 27

چرخه ورود و وج کالا به انبار 38

حواله انبار 39
تاریخچه شرکت مخابرات اسان

اولین مرکز تلفن استان اسان در شهر مقدس مشهد با نصب 70 شماره تلفن مغناطیسی در سال 1298 مورد بهره برداری قرار گرفت و طی سالهای 1298 لغایت 1357 تعداد مرکز خ ر تلفن شهری 9 مرکز افزایش یافت. طی برنامه پنج سال اول با راه اندازی 29 مرکز ,مجموع مراکز تلفن استان به 95 مرکز رسید.

مطابق با برنامه توسعه پنج سال دوم تاسیس 139 مرکز تلفن جدید پیش بینی شد که طی برنامه پنج سال دوم تعداد مرکز تلفن شهری به 252 مرکز افزایش یافت. شایان ذکر است کلیه عملیات نصب و راه اندازی مراکز اعم از کم ظرفیت و پر ظرفیت توسط پرسنل استان صورت گرفته است.

در ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب ی تعداد تلفنهای منصوبه استان اسان 64747 شماره بوده است و با بر نامه ریزیهای بعمل آمده طی برنامه اول7124 14شماره در سطح استان نصب شده است.

عملکرد نصب سوئیچ از ابتدای برنامه سوم به میزان بیش از 417000 شماره می باشد که با نصب های انجام شده طی سال 1381 منصوبه استان به تعداد کل 1146972شماره افزایش یافته است.

طرح جامع مشترکین

مخابرات به عنوان یکی از شاخص ترین ارکان نظام مدیریت استراتژیک کشور در راستای تحقق و پیاده سازی برنامه های جامع، یکی از پیشگامان پیاده سازی، سرویس دهی و خدمت رسانی به مشتریان محسوب می شود و در این راستا شرکت مخابرات اسان با بکارگیری فناوری نوین و زیر ساخت قوی و وسیع شبکه ای می تواند بعنوان متولی ساختار ارتباطی کشور گامهای اساسی در جهت نیل به mission و vision شرکت و اه بلند مدت خدمت رسانی بردارد به گونه ای که با شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات، رضایت مشتریان را با عنایت به طرح تکریم ارباب رجوع (مشتری مداری) در پی داشته باشد و این امر ارتقاء کیفی و کمی تکنولوژی و دانش به روز در سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری را سبب خواهد شد.

یکی از وظایف مهم شرکت مخابرات سرویس دهی به مشترکین در مراکز تلفن شهری به صورت سریع و دقیق است به نحوی که مشتریان می توانند از لحظه ورود (متقاضی) تا پیوستن به خانواده مخابرات (مشترک) کلیه مراحل و عملیات لازم را جهت ثبت نام تا دایری از طریق سیستمها و با مراجعه به یک مرکز یا دفتر در تمام سطح شهر به طور مکانیزه طی نمایند. با توجه به وجود سیستمهای مکانیزه متعدد در زمینه های مشترکین، متقاضیان و واگذاری خطوط که بعضا با foxpro نوشته شده بودند و پشتیبانی مناسبی نیز نداشتند اداره خدمات رایانه ای در زمستان 1378 بر آن شد تا پروژه ای را در قالب طرحهای جامع، به نام طرح جامع مشترکین در شرکت مخابرات اسان شروع نماید و تیمی متشکل از کارشناسان این اداره کار را بر روی آن شروع د. در این طرح، مرکز تلفن در قالب هفت زیر سیستم متقاضیان، مشترکین، پاسخگویی آبونمان، mdf، واگذاری خطوط، رئیس مرکز، و سالن دستگاه تعریف شده است که در طرح اول هر یک از زیر سیستمها با هم در داخل مرکز (با وجود یک سرور) در مرکز و سرورها با سرور موجو در اداره خدمات رایانه ای ارتباط داشتند که این کار در محل یک مرکز (در هر ناحیه) مستقر بود نیز ارتباط داشتند که این کار replication بین قسمتها را توسط هماهنگ سازی می طلبید. در این ارتباط دفاتر ارتباطی و دفاتر مشترکین (جدا از محل مرکز) نیز نقش عمده ای را بازی می د. در طرح بعدی با نصب sql، سرور مراکز جمع آوری و همه زیر سیستمها با یک سرور در محل اداره خدمات رایانه ای مرتبط شدند.

gis مجموعه فعالیتهای انجام شده در شرکت مخابرات اسان در زمینه:

ید ، ویرایش و آماده نقشه های پایه شهری با مقیاس 1:2000 و استانی با مقیاس 1:25000 بصورت gis ready ید نرم افزار جامع طراحی و مدیریت اطلاعات مکانی مخابرات به منظور مکانیزه بخش طراحی شبکه کابل کاغذی بر روی نقش های پایه شهری بصورت gis کامل پیاده تاسیسات مخابراتی بین شهری نظیر ایستگاههای ماکروویو ، موبایل ، data و ... بر روی نقشه های 25000/1 و اتصال داده های توصیفی مورد نیاز به آنها انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به منظور پیاده تاسیسات شبکه کابل موجود در نقشه های انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به منظور تعیه نرم افزار webgis بمنظور استفاده از نقشه های gis برای سایر افراد از طریق اینترنت پروژه bc4c یکی از بزرگترین پروژه های it مخابراتی در سطح کشور می باشد که اولین بار توسط شرکت مخابرات استان اسان رضوی در حال انجام می باشد. این پروژه از حدود سه سال قبل با تشکیل تیمی از کارشناسان it شرکت شروع به کار کرد و پس از بررسی دقیق کارشناسی و مشاهده نمونه های مختلف و مطرح خارجی و مسائل فنی مرتبط، هم اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار می باشد که با اتمام این پروژه مشترکین محترم قادر به استفاده از سرویس های متنوع و مفید آن خواهند بود.

bc4c از سه قسمت اصلی billing center یا مرکز محاسبات customer یا خدمات مشترکین و contact center یا مرکز تماس می باشد که وظیفه ارائه سرویسهای مختلف از کانالهای مختلف دسترسی از جمله تلفن، وب، sms، فا و دیگر وسایل ارتباطی را عهده دار خواهد بود کهدر ذیل به تشریح مختصر خدمات ارائه شده توسط هر کدام خواهیم پرداخت.

billing center :

اهم سرویسهای ارائه شده عبارت بودند از : ارائه ریز مکالمات، پرداختهای الکترونیکی، تسهیل در شکل پرداخت های مالی مشترکین به شرکت.

customer care :

اهم سرویسهای این بخش عبارتند از:

- مکانیزاسیون و تسهیل کلیه خدمات مرتبط با مشترکین از جمله واگذاری و پشتیبانی سرویسها و رسیدگی به شکایات

- ارتباط online با کلیه مسئولین خدمات مشترکین

- امکان ارتباط مستقیم با contact center جهت پی گیری شکایات، رفع ها و ...

- افزایش دقت و نظارت و سرعت بر خدمات ارائه شده به مشترکین

contact center :

مرکز تماس مکانی است که مشترکین با گرفتن یک شماره به آن متصل شده و انواع سرویسها را دریافت می نمایند از جمله:

118 اطلاعات مربوط به تافن مشترکین

126 : تماس تلفن راه دور بین الملل

135: ارتباطات مردمی رسیدگی به صورتحساب و اعلام بدهی

ارتباط با امور مشترکین و متقاضیان

ارتباط با مسئولین شرکت

ارتباط با اپراتورهای دیگر ا

اعلام ساعات و اوقات شرعی

م در مورد سرویسها

پخش آگهی های تبلیغاتی

ید:

1. تقاضای ید توسط مدیریت طرح و نظارت یا مدیریت نصب توسط حوزه معاونت و برنامه ریزی و توسعه تائید و پس از آن به تائید معاون مالی و اداری و تدارکات می رسد و به بودجه ارسال می شود.

2. برگ تقاضای کالا از واحدهای مختلف پس از تأیید روسای واحدها و ادارات مربوطه به تائید معاونت مالی و اداری و تدارکات رسیده به واحد حسابداری اجناس ارسال می گردد و در واحد مذکور بررسی می شود آیا کالا در انبار موجود می باشد یا خیر، در صورت وجود کالا در انبار مراحل صدور حواله و دریافت کالا از انبار طی می شود. لکن در صورت عدم وجود کالا در انبار تقاضای کالا به بودجه ارسال می شود.

3. تقاضای ید و فرمهای تقاضای کالا (که در انبار موجود نبوده) در واحد بودجه تامین اعتبار شده و به تدارکات و پس از آن به واحد ید و قراردادها ارسال می گردد.

4. معاملات بیش از 70 میلیون ریال به قسمت قرادادها و معاملات کمتر از 70 میلیون ریال به قسمت ید ارجاع می شود.

5. بررسی توسط قسمت قراردادها و کنترل کامل بودن مشخصات فنی کالا ، همچنین بررسی می شود کالای درخواست شده عام است یا خاص،که در صورت عام بودن مناقصه عمومی تشکیل می شود.

6. در صورت عام بودن کالا و نیاز به انجام مناقصه عمومی قسمت قراردادها درخواست انتشار آگهی صادر که پس از تائید معاونت مالی و اداری به روابط عمومی ارسال می شود، روابط عمومی نیز اقدام به صدور سه نسخه رونوشت آگهی می نماید که یک نسخه آن را بایگانی می نماید و یک نسخه جهت درج در رو مه به اداره ارشاد و نسخه دیگر به قسمت قراردادها ارسال می گردد.

7. قسمت قراردادها پس از دریافت رونوشت آگهی اقدام به تنظیم اسناد مناقصه شامل : 1- شرائط مناقصه 2- طرح قراردادها 3- مشخصات فنی کالا (روی برگ درخواست ید کالا مشخص گردیده است) ، می نماید.

8. فروش اسناد مناقصه توسط قسمت قراردادها انجام می گیرد.

9. تشکیل کمیسیون معاملات با حضور : 1- مدیر عامل 2- یک عضو هیئت مدیره 3- واحد حقوقی 4- متقاضی کالا از قسمت برنامه ریزی 5- ذیحساب (مدیر مالی) 6- مدیر تدارکات 7- رئیس اداره ید و قراردادها (موارد 6 و 7 در سال مالی 82 حذف گردیده است)

10. تکمیل صورت جلسه کمیسیون معاملات در یک نسخه و تایید توسط کلیه اعضاء کمیسیون.

11. ارسال فرم صورت جلسه، اسناد مناقصه و پروژه های شرکت در مناقصه به قسمت قراردادها و بایگانی در این قسمت (قراردادها)

12. قسمت قراردادها طی نامه به برنده مناقصه ارجاع سفارش می نماید.

13. قسمت قراردادها اقدام به انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می نماید. در سه نسخه 1- طرف قرارداد 2 و 3 – قراردادها که به تائید مدیر تدارکات نیز می رسد.

14. طی نامه فسخ قرارداد امضاء شده توسط فروشنده به همراه ضمانتنامه برای تأئید نزد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ارسال می گردد و متعاقبا به قسمت قراردادها ارجاع می شود.

15. از قرارداد مذکور کپی اخذ می شود و نسخه های اصلی 1- فروشنده 2- قراردادها 3- متقاضی کالا و کپی ها جهت 1- اداره امور اقتصادی و دارائی 2- سازمان تامین اجتماعی 3- ذیحس ، متعاقبا پرداختها 4- ممیزی 5- بودجه 6- واحد حسابرسی داخلی ارسال می گردد.

16- در زمان تعیین شده کالا به انبار ارسال و صورت جلسه تائید فنی کالا طبق قرارداد صادر می گردد. 1- قسمت قراردادها 2- انبار

17. رسید انبار صادر و به تائید تحویل دهنده کالا و انباردار می رسد. تفکیک رسیدها 1- انبار 2- حسابداری اجناس 3- قراردادها 4- حسابدار اجناس

18. بر روی رسید انبار (نسخه های اول و دوم) توسط انباردار کدگذاری و ثبت مبلغ ریالی کالا بر اساس فاکتور فروش انجام می گیرد. (ثبت ریالی رسید توسط واحد حسابداری اجناس از روی مدارک ارسالی از واحد ید/قراردادها صورت می پذیرد)

19. رسیدهای انبار جهت ثبت در کارد انبار به قسمت کارد ارسال می شود که پس از ثبت نسخه اول بایگانی و نسخه دوم به حسابداری اجناس ارسال می شود. (ثبت کارد سیستماتیک پس از صدور رسید انبار)

20. ثبت تعدادی کالاهای مندرج در رسید انبار در دفتر حسابداری اجناس و بایگانی رسید انبار در حسابداری اجناس

21. سند حسابداری قسمت پرداختها به حسابداری اجناس ارسال می شود و ثبت ریالی سند حسابداری در قسمت ریالی دفتر اجناس ثبت می گردد، پس از کدگذاری کالا به قسمت پرداختها ارجاع و در آن قسمت اطلاعات در کامپیوتر پاسخ می گردد.

22. برگ یک سند حسابداری در قسمت دفترداری و سند حسابداری و ضمائم در حسابداری بایگانی می شود.

23. ارسال یک نسخه از رسید انبارها، یک نسخه صورت جلسه تأئید فنی به قراردادها و دریافت فاکتور از فروشنده، تنظیم و مطابقت اسناد هزینه (رسید انبار، تایید فنی، فاکتور فروش، تصویرقرارداد و تقاضاهای اولیه کالا) رونوشت، درخواست کالا، فاکتور فروش و اصل قرارداد و رونوشت نامه ارسالی ذیل

. تنظیم نامه کتبی برای پرداخت وجه توسط قراردادها و تائید توسط مدیر تدارکات و ارسال جهت تائید معاونت مالی و اداری و تدارکاتی، مدارک فوق ضمیمه نامه شود.

معاون مالی اداری دستور پرداخت میدهد.

25. ارسال نامه به بودجه و تامین اعتبار، تائید ذیحساب و ارسال جهت پرداختها و صدور کاربرگ اسناد حسابداری توسط تست پرداختها و ارسال آن به ------ و بازگشت به پرداختها و شماره گذاری کاربرگ سند.

26. صدور چک و سند حسابداری کامپیوتری ارسال به بودجه و رومیزی جهت کنترل و مهر زدن بر روی سند و ارجاع به پرداختها

27. تائید از حسابداری، چک توسط ذیحساب، معاون مالی و اداری و مدیر عامل

28. ارجاع سند و چک به پرداختها و مهر حسابداری چک و تحویل آن به طرف قرارداد.

29. نسخه اول سند حسابداری به همراه ضمائم بایگانی در حسابداری و نسخه سند بایگانی در قسمت دفترداری.

فرض ب ـ ترک مناقصه :

تنظیم گزارش توجیهی ترک مناقصه در 2 نسخه : 1- قراردادها (بایگانی) 2- هیئت مدیره (بایگانی) که به تاخیر معاونت مالی و اداری می رسد.
ارسال جهت هیئت سه نفره : 1- ذیحساب (مدیرعامل) 2- مدیرعامل 3- مجمع عمومی و صدور مجوز ترک مناقصه در 2 نسخه 1- هیئت سه نفره 2- قراردادها
ارسال مجوز به قراردادها و ارجاع سفارش به فروشنده مورد نظر و انعقاد قرارداد با وی. سایر مراحل سیستم بشرح ردیف 14 به بعد می باشد.

فرض 2- معاملات کمتر از 000/000/70 ریال

1- ارسال درخواست کالا به واحد ید و شماره گذاری بر اساس ردیف کامپیوتر و ارجاع به کا رداز جهت بررسی و تفکیک نوع ید الف – معاملات متوسط ب – معاملات جزء
مشاهده متن کامل ...
انتخاب رشته کنکور آزاد و سراسری پست برق 96-97
درخواست حذف اطلاعات

 انتخاب رشته کنکور شهر پست برق , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر پست برق  ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر پست برق, انتخاب رشته آزاد شهر پست برق , انتخاب رشته آزاد 96 شهر پست برق , دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر پست برق ،  دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر پست برق , دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر پست برق   ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر پست برق  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر پست برق  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر پست برق ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر پست برق  ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر پست برق  ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر پست برق ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر پست برق  , راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر پست برق  ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر پست برق

انتخاب رشته کنکور شهر پست برق , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر پست برق ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر پست برق ,انتخاب رشته آزاد شهر پست برق ,انتخاب رشته آزاد 96 شهر پست برق ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر پست برق ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر پست برق ,دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر پست برق ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر پست برق ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر پست برق ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر پست برق , نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر پست برق ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر پست برق ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر پست برق ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر پست برق ,راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر پست برق ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر پست برق

انتخاب رشته کنکور شهر پست برق ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر پست برق ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر پست برق ،انتخاب رشته آزاد شهر پست برق ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر پست برق ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر پست برق ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر پست برق ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر پست برق ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر پست برق ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر پست برق ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر پست برق ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر پست برق ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر پست برق ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر پست برق ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر پست برق ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر پست برق ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر پست برق

انتخاب رشته کنکور شهر پست برق ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر پست برق ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر پست برق ،انتخاب رشته آزاد شهر پست برق ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر پست برق ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر پست برق ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر پست برق ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر پست برق ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر پست برق ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر پست برق ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر پست برق ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر پست برق ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر پست برق ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر پست برق ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر پست برق ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر پست برق ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر پست برق

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده تلفنی

تخمین رتبه آزمون تیزهوشان 96

ثبت نام کنکور کاردانی 96

سایت همگام

 


مشاهده متن کامل ...
تجلیل از خدمات 12 ساله فرقانی در مدیریت مخابرات منطقه آذربایجان شرقی
درخواست حذف اطلاعات
طی مراسمی با حضور وصلی عضو هیات مدیره، مطهری معاون پشتیبانی و زنجیره تامین، بیدخام مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، معاونین استاندار و جمع کثیری از مدیران کل استانی، از زحمات 12 ساله ی فرقانی در مخابرات منطقه آذربایجان شرقی تجلیل شده و یوسف شکوری به عنوان مدیر جدید مخابرات این منطقه معرفی شد.
 
وصلی عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در این مراسم با اشاره به سهم بالای بازار اینترنت پرسرعت در مخابرات استان آذربایجان شرقی، گفت: سهم بازار اینترنت پر سرعت در مخابرات منطقه آذربایجان شرقی برابر با 63 درصد است در حالی که سهم بازار اینترنت پرسرعت در شرکت مخابرات ایران برابر با 51 درصد است.
 
وصلی در آیین تودیع و معارفه ی مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شرقی، اظهار کرد: هرگز افرادی را که در جهت پیشرفتتان تلاش کرده را فراموش نکنید، بنده نیز از همکارانم قدردانی می کنم، چرا که اگر توفیق خدمتی در جامعه داشته ام از موهبت و همدلی همکارانم بوده است.
 
وی با اشاره به تمثیلی زیبا از اهمیت و ارزش همکاران و کارکنان سازمان ها، یادآور شد: اگر مدیران، موفق به خدمت رسانی و ارائه ی امکانات در جامعه می شوند در نتیجه ی وجود کارکنانی است که همواره در راستای توسعه و پیشرفت تلاش می کنند.
 
وصلی ضمن قدردانی از مدیران مخابرات منطقه آذربایجان شرقی، بیان کرد: سال جدید معطر به رایحه ی حضرت فاطمه زهرا(س) است و امید داریم این عطر تا پایان سال روح ما را بنوازد و در ماه مبارک رجب نیز بهترین سرنوشت برایمان رقم بخورد.
 
وی ضمن بیان تاریخچه ای از پیدایش شبکه مخابرات بیان کرد: امروز در جایگاهی قرار داریم که تمامی روستاهای کشور، اینترنت پرسرعت مطالبه می کنند، این موارد نشان می دهد که مخابرات حد و مرز نمی شناسد.
 
وصلی تاکید کرد: آذربایجان شرقی، از استان های پیش رو در بخش مخابرات کشور است، این استان از 30 میلیون و 500 هزار شماره ثابت دایر در کشور، یک و شش دهم میلیون شماره تلفن را به خود اختصاص داده است که ضریب آن نیز برابر با 42 و سه دهم است در حالی که میانگین کشوری این بخش، برابر با 38 می باشد.
 
وی گفت: از 65 میلیون شماره تلفن همراه موجود در کل کشور، سه و سه دهم میلیون شماره برای مشترکان آذربایجان شرقی به ثبت رسیده است و همچنین افزون بر 11 هزار کیلومتر سامانه ی فیبر نوری قوی نیز در آذربایجان شرقی وجود دارد که این موارد نوید آینده ای خوب برای توسعه ی این استان است.
 
وصلی، اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: با توجه به پیشران بودن فناوری اطلاعات و بهره وری بالای این بخش ، تولید و اشتغال در این بخش از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و  فضای مناسب تری برای تحقق شعار ارزشمند امسال که توسط ی مطرح شده، دارد.
 
عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با تصریح اینکه از ظرفیت آی تی باید برای توانمندسازی تمامی بخش های کشور استفاده شود، اظهار داشت: تولید ایده در حوزه آی تی به راحتی شکل می گیرد و در عین حال سهم آی تی در هزینه سبد خانوار هم در حال رشد است.
 
وی همچنین بر وم توسعه ب و کارهای جدید بر بستر آی تی تاکید کرد و افزود : در حوزه فناوری اطلاعات فضای مناسبی در کشور حاکم شده، بنابراین می طلبد از این شرایط ، نهایت بهره برداری صورت گیرد تا این حوزه سهم به سزایی در تولید، اشتغال و اقتصاد مقاومتی ایفا نماید.
 
وصلی در پایان ضمن قدردانی از زحمات شایسته ی آقای محمد فرقانی و آرزوی موفقیت برای آقای یوسف شکوری، یادآور شد: آقای شکوری در کنار سمت جدید، مجری پروژه ی فاز هفت توسعه موبایل کشور نیز هستند که در این راستا نیز در سال گذشته 30 هزار سایت جدید ایجاد کرده و 90 درصد کار خود را در این حوزه انجام داده اند. امید است که 10درصد بعدی نیز به همین روال در کنار مسئولیت جدید اتمام یابد.
 
فرقانی نیز ضمن تبریک ایام مبارک رجب و سال جدید و با بیان سابقه ی کار خود در شرکت مخابرات، بیان کرد: از سال 63 وارد این حوزه شده و در بهمن ماه 67  به عنوان معاون مدیر کل مخابرات استان انتخاب شدم و در سال 80 نیز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان اردبیل شده و از سال 84 تا کنون نیز در سمت مدیریت مخابرات منطقه آذربایجان شرقی مشغول خدمت بوده ام.
 
وی با اشاره به اینکه در دوران خدمت، افراد ارزشمندی را در کنار خود داشتم، اظهار کرد: این افراد شامل مدیران و روسایی بودند که در حوزه ی خود جزو بهترین ها بودند، افرادی صاحب نظر و متخصص که آقایان خسروی، وصلی و بخشمندی از جمله ی آنان هستند.
 
فرقانی افزود: در وهله ی دوم نیز حضور همکارانی دلسوز، صبور و همراه، فرصتی ارزشمند بود، که در جهت توسعه و خدمت رسانی همواره در تلاش بودند.
 
وی با بیان اینکه بنده در دوران خدمت، اصولی را برای خود در نظر گرفته بودم  ادامه داد: در این مدت چندین ساله ی خدمت در شرکت مخابرات، تمام توصیه و تلاش ما ارائه ی آمارهای دقیق و صحیح بود.
 
مدیر سابق  مخابرات منطقه آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه مخابرات، زیر بنایی با اهمیت و زیربناساز است، تاکید کرد: اگر این حوزه در جامعه توانمند باشد در نتیجه بستری فراهم می کند که کار دیگر بخش های جامعه نیز تسهیل شود.
 
وی با اشاره به نقش و اهمیت شرکت مخابرات در بخش های مختلف جامعه، یادآور شد: تمام تلاش ما این بود که به سایر سازمان ها نیز خدمات موردنیاز را ارائه دهیم، حتی بدون اینکه سازمانی درخواست کرده باشد و در این راستا نیز بارها به شهرک های صنعتی استان مراجعه می کردیم.
 
وی با بیان اینکه برای هزار واحد صنعتی در منطقه آزاد ارس، شبکه ی فیبر نوری راه اندازی کردیم، خاطرنشان کرد: این امر با کمک مدیر عامل منطقه آزاد ارس انجام شد و آقای ترکان نیز در این خصوص گفته بودند که شبکه مخابراتی و زیرساختی منطقه آزاد ارس قبل از شروع فعالیت های صنعتی آن آماده است.
 
فرقانی با تاکید بر اینکه 400 مگ ت با میانگین چهار خط تلفن برای هر واحد در منطقه آزاد ارس درنظر گرفتیم، افزود: این امر، منطقه آزاد ارس را در حوزه ی الکترونیک پیشتاز کرده است
 
وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای یوسف شکوری، مدیر جدید مخابرات منطقه آذربایجان شرقی، بیان کرد: ممکن است در بخشی از تصمیمات گرفته شده در طول خدمت مدیران، افرادی رنجیده خاطر شوند، از این رو بنده از تمامی همکاران بزرگوار طلب حلیت و بخشش دارم.
 
یوسف شکوری، مدیر جدید مخابرات منطقه آذربایجان شرقی نیز در این مراسم ضمن خیرمقدم گویی به حاضران، اظهار کرد: خداوند را شاکرم که فرصت خدمت در مخابرات استان را عنایت کرده و از اعتماد هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نیز قدردانی می کنم. امید است با کمک همکاران و راهنمایی بزرگان و همچنین مساعدت مدیران استانی وظیفه ی توسعه و نگهداری شبکه مخابرات استان را به خوبی انجام دهیم.
 
شایان ذکر است، در ابتدای مراسم کلیپی از فعالیت ها، خدمات و پروژه های افتتاح شده در دوران مدیریت 12 ساله ی محمد فرقانی در مخابرات استان به نمایش گذاشته شد که شامل فعالیت های عمرانی، افتتاح پروژه ها، خدمت رسانی ها، فعالیت های اجتماعی، برگزاری همایش های تخصصی، فعالیت های قرآنی و دینی و... بود.


مشاهده متن کامل ...
سایت پربازدید و معتبرآگهی رایگان صنعت برق و برق صنعتی
درخواست حذف اطلاعات

اگر در جستجوی سایت پربازدید و معتبر صنعت برق و برق صنعتی هستید ...

اگر قصد دارید در زمینه شارژر صنعتی تبلیغ ثبت کنید ...
اگر در جستجوی سایت اختصاصی شارژر صنعتی و برق صنعتی هستید ...
اگر در زمینه ید و فروش شارژر صنعتی فعالیت دارید ..
اگر فروش جزئی و عمده شارژر صنعتی انجام می دهید ...
اگر نصب و تعمیر شارژر صنعتی انجام می دهید ....

اگر در جستجوی سایت معتبر و پربازدید تبلیغات صنعت برق هستید ...
اگر در زمینه صنعت برق فعالیت دارید ...
اگر می خواهید با ثبت اگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی در یک سایت پربازدید تعداد مشتریان خودتان را افزایش دهید ....
اگر در زمینه ید و فروش انواع لوازم و تجهیزات نو و دست دوم صنعت برق، انواع سیم و کابل برق و سیم و کابل شبکه، انواع تابلوی برق صنعتی، کابل شبکه بلدن، سیم وکابل ستاره یزد، کنتاکتور اشنایدر، اجاره و فروش دیزل ژنراتور دست اول و کارکرده و .... فعالیت دارید ...

اگر قصد دارید در زمینه تجهیزات برقی ضد انفجار، سیم پیچی، سیم و کابل، کنتاکتور، الکتروموتور، ونر، برق خورشیدی، ابزارآلات برق صنعتی، شارژر صنعتی، باتری صنعتی، کابل کشی، خازن و یا سایر زمینه های مرتبط با برق صنعتی در یک سایت با بازدید بالا و معتبر تبلیغات اینترنتی درج نمائید.

اگر در جستجوی یک سایت آگهی صنایع برق و برق صنعتی معتبر و با بازدهی بالا هستید، تبلیغات خودتان را در وب سایت (ایستگاه برق) درج نمائید.

سایت ایستگاه برق به صورت اختصاصی در زمینه ثبت تبلیغات و درج آگهی صنایع برق و برق صنعتی فعالیت دارد. این وب سایت در زمینه برق صنعتی کاملا بهینه است.
چون در وب سایت حاضر به صورت اختصاصی به ثبت اگهی برق صنعتی پرداخته شده است، آگهی و تبلیغ شما در بین هزاران آگهی غیرمرتبط گم نشده و بازدهی آگهی شما بالاتر خواهد بود.

مطلب دیگر اینکه شما با درج تبلیغ در یک سایت اختصاصی آگهی صنایع برق و برق صنعتی به ب و کار خودتان اعتبار بخشیده و درآمد و تعداد مشتریان خودتان را افزایش خواهید داد.

بهترین سایت تبلیغات رایگان برق صنعتی وب سایت (ایستگاه برق) است. سایت ایستگاه برق به صورت اختصاصی در زمینه تبلیغات برق صنعتی و صنایع برق و الکترونیک فعالیت دارد. در این وب سایت فقط آگهی های مرتبط با صنعت برق ثبت می شود و بنابراین به علت تمرکز بر روی موضوع برق صنعتی یک محیط کاملا مناسب را برای درج آگهی و تبلیغ فعالان این صنعت فراهم آورده است.
سایت ایستگاه برق به علت تمرکز بر روی موضوع برق صنعتی از نظر گوگل هم بهینه است. با درج تبلیغ در این سایت موثر بودن درج آگهی صنعت برق در سایت ایستگاه برق را خواهید دید. همانطور که می دانید در حال حاضر تبلیغات اینترنتی یکی از بهترین را ارها برای فروش کالا و خدمات است. با درج تبلیغ در زمینه صنعت برق در سایت ایستگاه برق ب و کارتان را رونق ببخشید و درآمدتان را افزایش دهید.
در این وب سایت گروه بندی کاملا متنوعی برای درج آگهی و تبلیغ در زمینه صنعت برق در نظر گرفته شده است.

سایت آگهی تابلو برق، خازن، کنتاکتور و سیم و کابل - اگر در زمینه ساخت، نصب و طراحی تابلو برق فعالیت دارید و یا تجهیزات تابلو برق صنعتی به فروش می رسانید و در جستجوی یک سایت عالی برای ثبت آگهی رایگان هستید ....
اگر در زمینه ید و فروش خازن فعالیت دارید و با درج تبلیغات رایگان در یک سایت معتبر قصد دارید ب و کارتان را رونق ببخشید ...
اگر در زمینه نصب کنتاکتور، ید و فروش کنتاکتور و ... فعالیت دارید ....
در صورتیکه در زمینه ید و فروش انواع سیم و کابل برق در تهران و یا هر جای دیگر ایران فعالیت دارید ...
اگر تجهیزات برق صنعتی به فروش میرسانید و یا خدمات برق صنعتی انجام می دهید و قصد دارید برای کالا و خدمات خودتان اگهی اینترنتی درج کنید ...
در هر صورت، آگهی و تبلیغ خودتان را در همین سایت (ایستگاه برق) درج نمائید.
www.istgahebargh.com
سایت (ایستگاه برق) بهترین گزینه برای درج آگهی و تبلیغات شما در زمینه برق صنعتی و صنایع برق است.
همانطور که می دانید، در حال حاضر یکی از بهترین را ارها برای جذب مشتری و رونق ب و کار در زمینه برق و صنایع برق استفاده از تبلیغات اینترنتی است. در سایت ایستگاه برق چون به صورت اختصاصی به تبلیغات صنعت برق پرداخته شده است، آگهی شما در بین هزاران آگهی و تبلیغ با موضوعات مختلف گم نخواهد شد. با درج تبلیغ در سایت ایستگاه برق ب و کارتان را رونق ببخشید.
با ثبت آگهی و تبلیغ اینترنتی در زمینه برق صنعتی می توانید کالا و خدمات خودتان را در معرض هزاران بازدید کننده از کل ایران قرار دهید. در ضمن تبلیغ شما به صورت 24 ساعته قابل مشاهده خواهد بود.
برای درج تبلیغ در وب سایت (ایستگاه برق)، در بالای همین صفحه بر روی عبارت "ثبت آگهی جدید" کلیک کنید. ثبت آگهی و تبلیغ اینترنتی در سایت ایستگاه برق در زمینه برق صنعتی و صنایع برق مفید و پربازده است.
عبارتهای کلیدی: نصب کنتاکتور، انواع کنتاکتور، سیم کشی کنتاکتور، مدار کنتاکتور، قیمت کنتاکتور کنتاکتور چیست، کنتاکتور+pdf، کنتاکتور تک فاز، سیم و کابل البرز، سیم و کابل اسان، سیم و کابل کرمان، سیم و کابل لاله زار، سیم و کابل همدان، سیم و کابل ابهر، سیم و کابل مغان، فروش سیم و کابل، تابلو برق صنعتی، اموزش تابلو برق، تابلو برق ساختمان، قیمت تابلو برق، فروش تابلو برق، تابلو برق pdf، انواع تابلو برق، نقشه تابلو برق، خازن سرامیکی، خازن عدسی، خازن تانتالیوم، خازن mkt چیست، خازن پلی استر، خازن روغنی
مشاهده متن کامل ...
مچ اندازی بر سر بلوک مخابرات ختم بخیر شد
درخواست حذف اطلاعات
با پرداخت بدهی‌های مخابرات در روز چهارشنبه بیست‌ودوم دی‌ماه، مچ‌اندازی‌ای دیگر بر سر بلوک مخابرات ختم بخیر شد.
 
"مچ‌اندازی بر سر بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات در سالجاری"، البته پیش‌تر هم در سال گذشته سازمان خصوصی سازی با یدار مخابرات "مچ‌اندازی دیگری" را بر سر بلوک 4.78 درصدی اخابر داشت که ختم بخیر شد.
 
حالا هم شنیده می شود مچ‌اندازی دوم نیز با پرداخت بدهی یداران به خصوصی سازی ختم بخیر شده است. این خبر را تازگیها مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران داده و گفته بدهی‌های مخابرات در روز چهارشنبه بیست‌ودوم دی‌ماه پرداخت شده است و با این تفاسیر انتظار می‌رود بحث فسخ قرارداد این شرکت که پیش‌تر از سوی سازمان خصوصی‌سازی مطرح شده بود منتفی شود.
 
بر این اساس نگاهی به شروع داستان پرحاشیه ورود مخابرات ایران به بورس و آغاز واگذاری سهام این شرکت نشان می‌دهد با بازگشایی نماد معاملاتی مخابرات با قیمت پایه هر سهم 337 تومان و 9 ریال در روز 5 مهر 1388 یکی از بزرگترین واگذاریهای تی و نیز معاملات تاریخ بورس در حالی رقم خورد که شاید کمتر ی آن روزها فکر می‌کرد این واگذاری بزرگ حاشیه‌های بزرگی نیز به دنبال داشته باشد.
 
با این وجود در آن روز هر سهم این شرکت با سی ریال افزایش به قیمت 340 تومان و 9 ریال از سوی کنسرسیوم اعتماد مبین یداری شد. در این معامله که از ساعت 11و 15 دقیقه روز  پنجم مهرماه سال 88 آغاز و در ساعت 11 و 45 دقیقه همان روز به پایان رسید، 22 میلیارد و 936 میلیون و 827 هزار و 827 سهم شرکت مخابرات به ارزش تقریبی 7800 میلیارد تومان توسط کنسوسیوم اعتماد مبین از طریق کارگزاری بهمن به صورت 20 درصد نقد و بقیه اقساط 8 ساله در قالب 16 قسط با فاصله زمانی 6 ماهه معامله و قرار شد، یدار در مدت 30 روز کاری بالغ بر یک هزار و 560 میلیارد تومان بابت بخش نقدی و 20 درصدی معامله پرداخت و هر شش ماه یکبار 484 میلیارد تومان بابت اقساط به حساب ت واریز کند.
 
اما با انجام این معامله همه چیز به خوبی و در آرامش پیش می رفت و اقساط هم سر موقع پرداخت می شد، تا این که در یک روز بهاری، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد به دلیل عدم وصول مطالبات و معوقه شدن بدهی‌ها قصد دارد به وک از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین بلوک 4.78 درصدی و 2 میلیارد و 190 میلیون و 762 هزار و 354 سهمی شرکت مخابرات ایران را در روز 25 داد سال 94 در بورس اوراق بهادار عرضه کند.
 
البته این اطلاعیه‌ای خصوصی‌سازی بی‌جواب نماند و در آن روزها سخنگوی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد با پرداخت قسط اردیبهشت ماه از سوی توسعه اعتماد مبین با 25 روز تاخیر، فروش بلوک 4.78 درصدی مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی لغو شده است و بدین ترتیب، با پرداخت اقساط معوق این حاشیه و البته مچ‌اندازی اول بر سر بلوک مخابرات ختم بخیر شد.
 
با این وجود اما این معامله، مچ‌اندازی دوباره‌ای هم داشت و این بار در یک روز پاییزی سازمان خصوصی سازی دوباره با انتشار اطلاعیه‌ای فوری و مهم در روز 23 آذر امسال عنوان کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با یدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب یدار، قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ شده اعلام می‌کند.
 
پس از اطلاعیه خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات شرکت مخابرات ایران نیز سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه بلافاصله با صدور اطلاعیه‌ای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) خواهان ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری شد.
 
در ادامه نیز مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص نامه سازمان بورس توضیحاتی ارایه داد و اعلام کرد: اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری پیگیری کند.
 
در ادامه نیز سازمان خصوصی‌سازی با صدور اطلاعیه ای دیگر اعلام کرد این سازمان به موجب مفاد قراردادی فی م ن از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی یدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است. البته یدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید.
 
سرانجام هم کار به محکمه هیات داوری کشیده شد تا این که در جلسه فوق العاده مورخ 95.10.2، هیات داوری ضمن اعلام موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف کلیه اقدامات سازمان خصوصی سازی در مورد نقل و انتقال سهام شرکت مخابرات ایران را صادر کرد.
 
با این وجود یداران بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهمی مخابرات به رای هیات داوری اکتفا ن د و طی دیداری با خواستار حل این معما توسط رئیس جمهور شدند که بر این اساس نیز تا 20 دیماه مهلتی را برای تسویه اقساط و بدهی‌های یداران مخابرات اعلام د که البته این موعد بعدها تا 22 دیماه تمدید شد.
 
حالا با اظهارنظر مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران مبنی بر پرداخت بدهی‌های مخابرات در روز چهارشنبه بیست‌ودوم دی‌ماه، مچ‌اندازی دوم هم بر سر بلوک پر حاشیه مخابرات ختم بخیر شده است ...


مشاهده متن کامل ...
تحقیق ایمنی در برق
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی تحقیق ایمنی در برق با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

ایمنی در برق

 

قرار گرفتن دو نقطه از بدن در مسیر جریان برق ، موجب عبور جریان از بدن می شود و با توجه به شدت و مدت عبور جریان ، برق گرفتگی بوجود می آید و ممکن است عواقب مختلفی نظیر مرگ ، ناشی از ایست قلبی - سوختگی داخلی و سوختگی خارجی بدنبال داشته باشد। بعد از برق گرفتگی ممکن است کلیه ها از کار بیفتد یا دست ها بدلیل سوختگی داخلی قطع شوند و یا بعلت پرتاب شدن ( بعلت لرزش ناشی برق گرفتگی ) استخوانها دچار ش تگی گردند.چگونه برق گرفتگی اتفاق می افتد :تمامی سطح زمین ، دیوارها و کف اتاقها در تمامی طبقات ، به عنوان یک نقطه از سیستم برق محسوب می شود و اگر نقطه ای از بدن موجود زنده از یک طرف به زمین یا دیوارها وصل باشد و از طرف دیگر به سیم برق ( فاز یا نول ) یا بدنه ف ی دستگاه برقی ( یخچال ، کولر ، چرخ گوشت ...) تماس داشته باشد جریان برق از بدن عبور می کند.بنابراین برای جلوگیری از برق گرفتگی بایستی اولاً از تماس مستقیم با سیمهای برق ( فاز یا نول ) ، یا تماس غیرمستقیم ( با بدنه ف ی دستگاههای برقی که ممکن است اتصال داخلی دشته باشند ) جلوگیری کنیم و ثانیاً اینکه هر وقت با وسایل برقی تماس داشته باشیم ( درب یخچال ، بدنه ، کولر ، چرخ گوشت و و... ) سعی کنیم از تماس دست یا پا به دیوار یا کف اتاق یا بدنه ف ی ک نت ها خودداری کنیم.برق گرفتگی به دو دسته تقسیم می شود :1- با ولتاژهای بالا 2- با ولتاژهای پائیندر موارد با ولتاژ بالا ، حتماً بدن لازم نیست مستقیم با سیم یا کابل برق تماس داشته باشد بلکه ممکن است در فاصله چند متری هم جریان برق از هوا عبور کند و به بدن فرد منتقل شود و باعث برق گرفتگی شود.در این موارد هر چقدر ولتاژ برق و رطوبت هوا بالا باشد ، میزان انتقال و آسیبی که به بدن وارد می شود بیشتر است.موارد ولتاژ پائین بیشتر در خانه اتفاق می افتد. مثلاً فرد از سیم و یا وسایل برقی ، مخصوصاً آن دسته از وسایلی که در آنها آب ریخته می شود ، آسیب می بیند. ممکن است از طریق کلید برق ، برق گرفتگی ایجاد شود. در برق گرفتگی با ولتاژ پائین بدن فرد دچار لرزش می شود، حال آنکه در موارد با ولتاژ بالا بدلیل گرفتگی عضلات ، منجر به اتصال دائم با آن وسیله خواهد شد.

ایمنی در برق - قسمت اول :خطر برق گرفتگی (تماس مستقیم و غیر مستقیم )

علل - شدت وعلامتهای برق گرفتگیعلل برق گرفتگی چند دسته است:1 – وجود ولتاژ٢٢٠ تا ٤٤٠ ولت درخانه یا دفتر کار2 – وجود ولتاژهای قوی تر در کارگاه3 – برخورد با صاعقه در بیابانها یا اماکنی که ولتاژ آن به مگا ولت میرسدشدت برق گرفتگی بستگی دارد به :1- مقاومت پوست بدن (این مقاومت در مردها 3 کیلو اهم و در زنها کمتر است )2- رطوبت پوست بدن (مقاومت پوست بدن در صورت مرطوب بودن پوست کاهش می یابد .)3- عبور جریان برق از بدن در صورتی که جریان برق از بین دو دست و یا از بین یکی از دستها و پای چپ بگذرد و به علت قرار گرفتن قلب در مسیر جریان بیمار آسیب بیشتری خواهد دید.4-ولتاژ برق (از نظر ایمنی ولتاژ های پایین تر از 32 ولت بی خطر وبیشتر از 50 ولت خطرناک است ).علامتهای برق گرفتگی :1- انقباض ماهیچه ها : برق گرفته ممکن است در اثر انقباض ماهیچه های دست سیم برق را محکم گرفته و آن را رها نکند و یا بر ع انقباض عضلات باعث پرتاب شدن او شود.2- قطع تنفس : در اثر فلج شدن مرکز تنفس در بصل النخاع 3- لرزش بطنی قلب : برق گرفتگی موجب تند شدن ضربان قلب میشود یعنی ضربان قلب در دقیقه به جای 80 به 300 الی 600 بار میرسد .4- سوختگی : در محل ورود و وج جریان برق سوختگی ایجاد میشود .خطر برق گرفتگی :به دو صورت به وقوع می پیوندد :1- تماس مستقیم2- تماس غیر مستقیمتماس مستقیم :هنگامی که سیستم کاملا سالم است و انسان به سهو یا بر اثر بی توجهی و بی مبالاتی با هادی برق دار در یک نقطه تماس حاصل کند ، به این گونه برق گرفتگی تماس مستقیم گویند .تماس غیر مستقیم :هنگامی که در اثر اب شدن عایق بندی یا هر علت دیگر، یک هادی برق دار با سطوح ف ی در دسترس مربوط به سیستم با بدنه هادی مانند ،بدنه موتور ، تابلوی برق یا دستگاه دیگری تماس حاصل کند و در عین حال انسان با همان سطح ف ی در تماس باشد .به این گونه برق گرفتگی ، تماس غیر مستقیم گویند .

چگونگی و ح برق گرفتگی :برق گرفتگی انسان بدین گونه ایجاد میشود :1- تماس بدن با هر دو سیم فاز ونول2- تماس یک فاز و یک نقطه از دستگاه با بدن3- تماس بدن با دستگاهی که جریان فاز به آن متصل استقطع کننده های دیفرانسیلی راه حل جدید این موضوع است . در ماده ی 36 از قانون 14 نوامبر 1962 فرانسه آمده است که : ( وسایل قطع کننده باید بتوانند هنگامی که بین فاز و بدنه دستگاه اتصالی پیش میآید ، قبل از آن که بدنه وسایل به پتانسیل 24 ولت مثبت به زمین در محلهای خیلی هادی و 50 ولت در سایر حالات برسد ، جریان برق را فورا قطع کند و این شرایط در خصوصیات رله ی دیفرانسیلی نهفته است .)علت برق گرفتگی:ضربان قلب انسان با توجه به سن فرق میکند . این ضربان بین 70 تا 105 بار در دقیقه است . ضربان ،یا به بیان دیگر برق شهری در هر ثانیه 50 بار و در هر دقیقه 3000 بار است .وقتی شخصی با برق تماس پیدا میکند ، یا در اصطلاح برق او را میگیرد ،بدن انسان میخواهد تعداد ضربان قلب خود را با برق شهر ی ان کند و قلب شروع به افزایش ضربان میکند ؛ اما چون قادر نیست در هر ثانیه 3000 بار طپش داشته باشد، از این رو در همان لحظات نخستین،با افزایش ضربان،شدت جریان خون را زیاد و با افزایش آن ،قلب و شریانها میشود و دریچه های قلب به سبب پارگی از کار میافتد و متوقف میشود و مرگ عارض میگردد .تقسیم بندی تاسیسات الکتریکی از نظر ولتاژ :1- ولتاژهای خیلی ضعیف : تا 50 ولت در جریان مستقیم ، تا مقدار موثر 24 ولت بین هادی و زمین در جریان متناوب تا 24 ولت بین فازهایی که دارای جریان سه فاز بوده و سیم نول آن به زمین متصل باشد.2- ولتاژهای ضعیف : 50 تا600 ولت در جریان مستقیم ،24 تا 250 ولت بین فاز و زمین در جریان متناوب 42 تا 433 ولت بین فازها اگر جریان سه فاز باشد . با توجه به عوامل مختلف مانند ، مقاومت زمین در محل - مقاومت بدن شخص – رطوبت زمین و غیره ... . 3-ولتاژهای قوی :600 تا6000 ولت در جریان مستقیم،250 تا 33000 ولت بین هادیها و زمین در جریان متناوب،433 تا 57000 ولت بین فازها در جریان سه فاز .4- ولتاژهای خیلی قوی : ولتاژهای بیش از 6000 ولت در جریان مستقیم و بیش از 33000 ولت بین هادیها و زمین در جریان متناوب و بیش از 57000 ولت بین فازها در جریان سه فاز در ردیف ولتاژهای خیلی قوی قرار دارند.ولتاژهای خیلی ضعیف جزو ولتاژهای بی خطر محسوبمی شوندو ولتاژهای ضعیف غالباٌ خطرناک و کشنده هستند.ولتاژهای قوی و خیلی قوی در اغلب موارد کشنده هستند

برق مصرفی شهری ما ۲۲۰ ولت می باشد که این مقدار برای نابودی فرد کافی است. ما روزانه با وسایل برقی بسیاری سرو کار داریم و از آنها به صورت درست یا نادرست استفاده میکنیم که باید به ایمنی جانی خود در برخورد با این وسایل توجه کنیم. به طور کلی لوازم برقی ،سیمهای رابط ، کلیدها ، پریزها و ... ،در محل تولید به صورت کاملا ایمنی از نظر عایقی ساخته میشوند و بسته به مورد مصرفی از نظر عایقی با هم متفاوتند . عایقها انواع گوناگون دارند که بسته به مورد استفاده در سیمها با نامهای گوناگون شناخته می شوند.ولی با وجود عایقهای پیش ساخته نیز باید به موارد ایمنی توجه کرد مثلا نمونه بارز آن سیم کشی ساختمان هاست که از داخل لوله های پلاستیکی و داخل دیوار کار گذاشته میشوند که در وحله اول ایمنی بعد زیبایی کار را بالا میبرد .سیمها در قسمت اتصال به وسایل، منبع ، کلید و ... هستند که برای اتصال آن به پیچ میتوانیم از کابلشو یا سوکتهای مخصوص استفاده کنیم تا در صد ایمنی نیز بالا رود .البته این اتصالات زیر روپوش ، درب کلیدها و... قرار میگیرند .حال اگر اتصال ما اتصال سیم به سیم باشد یعنی زیر پیچ و ... قرار نگیرد در این صورت اتصال ما باید عایق کاری شود و عایق مورد استفاده نیز باید از همان مواد عایقی باشد که روی هادی قرار دارد . به منظور نوار پیچی محل اتصالات معمولا از چسبهای لاستیکی استفاده میشود که این کار باید با نرمی و کشش توام باشد تا هوایی بین لایه ها باقی نماند و بهتر است برای این کار از وسط کار شروع شود .اتصالات در صنعت :تابلوهای برق موارد استفاده زیادی دارد . تابلو برقهای شبکه های الکتریکی موجودند که از بیش از صد قسمت مانند کنتاکتور ، رله ها و ... تشکیل شده اند و با برق شهر و یا برق فشار قوی تغذیه میشوند.در هر صورت سر سیمها را به صورت پیچی اتصال داده اند . پس با وجود این همه سیم کنار هم باید به عایق بندی آنها نیز توجه شود که با درست قرار دادن آنها زیر پیچ به ایمنی توجه میشود .برق اصلی در تابلوهای بزرگ به وسیله شمش های مسی تامین میشود یعنی به جای سیم ، شمشهای مسی که هیچگونه عایقی ندارد را در تابلو قرار میدهند .نحوه عایق بندی این شمشهای مسی با سیم فرق میکند یعنی از چسبهای لاستیکی نمیتوان استفاده کرد. این شمشها را به طور کامل رنگ آمیزی (عایق رنگی ) و نقاط اتصال دو شمش را از رنگ پاک و دو شمش را با پیچ به یکدیگر محکم میکنند.تابلوها را با وجود ایمنی های کلی که در آن رعایت می شود به صورت کمدی و درب دار می سازند تا قسمت های برق دار به طور کلی از دست رس انسان دور باشد.در شبکه های برق به دلیل وجود تلفات انرژی در مسیر های طولانی مجبور به استفاده از ترانس هستند.( طبق قانون توان) تا جریان را کاهش و ولتاژ را افزایش دهند و تلفات را کم کنند. که این ترانس ها یا در اتاقک های برق و یا روی تیر های چراغ برق نصب می شوند. از اتاقک های برق برای کنترل قسمتی از برق شهر، کوچه و خیابان تعبیه شده اند که درون این اتاقک ها به دلیل وجود تابلو های برق و قسمت های برق دار از کفپوش های توری که به زمین ارت شده اند استفاده می شود تا


با


تحقیق ایمنی در برق


مشاهده متن کامل ...
لیست اسامی کتب کتابخانه حضرت خدیجه کبری
درخواست حذف اطلاعات

به نام الله مهر گستر مهربان

در آسمان پر میزنم،

      بر هر کجا سر میزنم

تا اصل خود جویم همی

شاید دمی آدم شوم

هم آنچه بودم آن شوم

با من بیا، نالان نیا  

         با قدرت والا بیا

در شک و ریبی مانده‌ام

در بند نفست دیده‌ام

با توشه صدق و صفا

        در وادی عشق و وفا

                پران شوی از این جهان

از بند نَفس بیرون بشو

با حُسن کَس همره نشو

این روی زیبا چند صبا

از دوشت افتد چون قبا

 

لیست اسامی کتب با موضوع  آیت الله دستغیب

 

لیست اسامی کتب با موضوع  ادبی

لیست اسامی کتب با موضوع  اجتماعی

 

 

لیست اسامی کتب با موضوع  ادیان الهی

 

 

لیست اسامی کتب با موضوع  مطهری

 

لیست اسامی کتب با موضوع  علی (ع)

لیست اسامی کتب با موضوع  پزشکی

لیست اسامی کتب با موضوع  تاریخی

 

 

لیست اسامی کتب با موضوع  تغذیه

لیست اسامی کتب با موضوع  خانواده

لیست اسامی کتب با موضوع  جغرافیا  

 

لیست اسامی کتب با موضوع  داستان

 

 

لیست اسامی کتب با موضوع  داستان نوجوان

 

لیست اسامی کتب با موضوع  داستان ک نه

 

لیست اسامی کتب با موضوع  سروش

 

لیست اسامی کتب با موضوع  شریعتی

 

لیست اسامی کتب با موضوع  روانشناسی

 

 

لیست اسامی کتب با موضوع 

 

 

لیست اسامی کتب با موضوع  شخصیت

 

 

لیست اسامی کتب با موضوع  شعر

 

 

لیست اسامی کتب با موضوع  صحیفه سجادیه

لیست اسامی کتب با موضوع  فلسفه و عرفان

 

لیست اسامی کتب با موضوع  فنی

 

لیست اسامی کتب با موضوع  مرجع

 

لیست اسامی کتب با موضوع  مطالب قرآنی

لیست اسامی کتب با موضوع  ورزشی

 

 

لیست اسامی کتب با موضوع  کامپیوتر

 

لیست اسامی کتب با موضوع  کتب تفسیر

 

لیست اسامی کتب با موضوع  کتب درسی

 

لیست اسامی کتب با موضوع  علمی

لیست اسامی کتب با موضوع  مذهبی

لیست اسامی کتب با موضوع  یادگارشهیدانمشاهده متن کامل ...
تاریخچه مخابرات 33 ص
درخواست حذف اطلاعات
تاریخچه مخابرات 33 ص تحقیق تاریخچه مخابرات 33 ص مقاله تاریخچه مخابرات 33 ص تاریخچه مخابرات 33 ص
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل zip
حجم فایل 366 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34
 تاریخچه مخابرات 33 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 34 صفحه

چکیده: دستگاه سوئیچ دیجیتال به عنوان قلب و مرکز کلیه ارتباطات تلفنی محسوب می شود.
با توجه به اهمیتی که ارتباطاتی نظیر تلفن، اینترنت، فا و .
.
.
در زندگی امروز به عهده دارند، سرویس و نگهداری و همچنین ارائه خدمات به مشترکین از طریق سالنهای دستگاه در مراکز تلفن اهمیت مضاعفی پیدا کرده است و وظیفه افرادی که در این مراکز مسئولیت دارند از یک سو نگهداری و سرویس خود دستگاه و از طرف دیگر ارائه خدمات به مشترکین می باشد.
خدماتی نظیر قطع و وصل و دایر سرویسهای ویژه و مزاحم ی .
کارآموزی که طی مدت کوتاهی در این مرکز مشغول فعالیت است می تواند با اکثر این وظایف بطور خلاصه آشنا شود در گزارش حاضر سعی شده است که اطلاعات ب شده تقریباً بطور کامل در اختیار مطالعه کنندگان قرار گیرد.
فصل اول: تاریخچه مخابرات در دوم ژوئن سال 1875 میلادی مصادف با 11 داد 1254 شمسی تلفن اختراع شد.
در سال 1265 برای اولین بار در ایران یک رشته سیم بین تهران و شاهزاده عبدالعظیم به طول 7/8 کیلومتر توسط یک بلژیکی کشیده شد ولی در واقع مرحله دوم فن آوری مخابرات در تهران از سال 1268 شمسی با برقراری ارتباط تلفنی بین دو ایستگاه ماشین دودی تهران و شهر ری آغاز شد.
وزارت تلگراف در سال 1287 با وزارت پست ادغام و بنام وزارت پست و تلگراف نامگذاری شد.
در سال 1302 قراردادی برای احداث خطوط تلفنی زیرزمینی با شرکت زیمنس و هالسکه منعقد شد و 3 سال بعد در آبان 1305 تلفن خ ر جدیدی برروی 2300 رشته کابل در مرکز اکباتان آماده بهره برداری شد.
در سال 1308 امور تلفن نیز تحت نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار گرفت و به نام وزارت پست و تلگراف و تلفن نامگذاری شد.
مرکز تلفن اکباتان در سال 1316 به 6000 شماره رسید و در سال 1337 به 13 هزار شماره توسعه یافت.
خطوط تلفن جدید (کاریر) نیز پس از شهریور 1320 مورد بهره برداری قرار گرفت و ارتباط تلفنی بین تهران و سایر ا گسترش یافت و مراکز تلفن تهران شروع به تأسیس شد.
در پایان سال 2001 تعداد مشترکین تلفن ثابت کشور به 293/384/10 شماره رسید که نسبت به سال قبل آن 06/13 درصد رشد داشت و در مقایسه با سایر کشورهای جهان ایران رتبه 20 از لحاظ تعداد تلفن و رتبه 5 از لحاظ درصد رشد تلفن را داشت.
شرکت سهامی مخابرات استان تهران در راستای سیاست تمرکز ز در تاریخ 11/11/74 به مدت نامحدود تأسیس و آغاز به کار نمود.
اه و مأموریتهای کلان شرکت: تأسیس و توسعه شبکه و تأسیسات مخابراتی عمومی و خصوصی (به استثنای بخش صدا و سیما) در حوزه عملیاتی استان تهران.
نگهداری و بهره برداری از شبکه و تأسیسات مخابراتی استان تهران در قالب تحقق اه و برنامه های وزارت پست و تلگراف و تلفن.
اجرای تکالیف شرکت مخابرات ایران در مواردی که تفویض اختیار می شود.
تعریف مخابرات: مقصود از مخابرات عبارت است از انتقال و ارسال علایم و نوشته ها و تصاویر و صداها و هرگونه اطلاعات دیگر بوسیله سیم یا بدون سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی دیگر.
فصل دوم: ارزی بخشهای مرتبط یک مرکز تلفن با ی مخابرات کل اعمالی که در یک مرکز تلفن و بطور خصوصی تر در سالن دیجیتال مراکز انجام می گیرد اعم
مشاهده متن کامل ...