پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 کنیم اجتماعی
خلاصه دروس جامعه شناسی (2)
درخواست حذف اطلاعات

درس اول

ورودی اول – پدیده های درون جهان اجتماعی

جهانی که در آن زندگی می کنیم شامل دو قسمت می باشد الف – جهان طبیعی ب – جهان اجتماعی

جهان طبیعی مجموعه پدیده هی طبیعی است مانند جنگل ودریا -------- جهان اجتماعی : مجموعه پدیده های اجتماعی مانند خانواده وامنیت

ورودی دوم – معیار شناسایی پدیده های جهان اجتماعی

هر چیزی که با زندگی اجتماعی انسان ارتباط داشته باشد درون جهان اجتماعی قرار می گیرد . بر اساس این قاعده کنش های اجتماعی انسان وپیامد های آن به جهان اجتماعی تعلق دارد . احترام به قانون یک کنش است اما صلح وامنیت حاصل کنش اجتماعی است .

هر پدیدهای که بر روی زندگی انسان اثر بگذارد در داخل جهان اجتماعی قرار می گیرد . به عنوان مثال ز له وخش الی پدیده های طبیعی هستند . اما به دلیل اینکه بر روی زندگی اجتماعی انسان اثر می گذارند در داخل جهان اجتماعی قرار می گیرد .

ورودی سوم بسط جهان اجتماعی شناخت خداوند وفرشتگان وجهان ماوراء طبیعی آرمان ها وارزشهایزندگی ادمیان را تغییر می دهند و کنش های اجتماعی آنان را دگرگون می سازد . بنابر این هر یک از موجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی قرار دارند به واسطه ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کند می توانند در گستره جهان اجتماعی قرار گیرند .منبع: http://sociology4. /

مشاهده متن کامل ...
نعریف خشونت
درخواست حذف اطلاعات

معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است.
از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند.
آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.منبع: http://atashdaroon. /

مشاهده متن کامل ...
زندگی سالم در دوره سالمندی
درخواست حذف اطلاعات
کتاب زندگی سالم در دوره سالمندی توسط مهین سادات عظیمی تالیف شده است

این کتاب توسط انتشارات ، پژواک آرمان در سال 1395 در 132 صفحه با موضوع رفتار با سالمندان منتشر شده است.

متاسفانه برخی از ما با سالمندان مانند ک ن رفتار می کنیم. به آنها امرو نهی می کنیم و فراموش کرده ایم که سالمند ناتوانی که با او طرف هستیم شان و مرتبه خاصی دارد که در رفتار با آنها باید مراقب به خطر نیفتادن آن شان و مرتبه باشیم. در بسیاری موارد وقتی صحبت از مراقبت و نگهداری از پدر و مادر سالمندمان به میان می آید، گمان می کنیم چون آنها را دوست داریم، این مراقبت بسیار ساده است.برای همین با یک نگرش سنتی با آنها که پا به سن گذاشته اند، رفتار می کنیم؛ رفتارهایی که گاهی مناسب سن والدین سالمندمان (چه سالم و چه بیمار یا معلول) نیست. گاهی اوقات ما سعی داریم همان طور که از فرزندمان مراقبت می کنیم، با آنها برخورد کنیم و فراموش می کنیم که ما هرگز نمی توانیم والد پدر و مادر خود باشیم و مراقبت از آنها مهارت های خاصی نیاز دارد.منبع: http://plemamhasan. /

مشاهده متن کامل ...
زیبایی حجاب
درخواست حذف اطلاعات


آثار و فواید حجاب ی بر تحقق امنیّت اجتماعی

آثار و فواید حجاب ی بر گسترش امنیّت اجتماعی، بسیار است که برخی از آنها عبارتند از:

1. ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه.

2. جلوگیری از تهییج و تحریک و خنثی نمودن لذایذ نفسانی.

3. کاهش چشمگیر مفاسد فردی و اجتماعی در جامعه ی.

4. حفظ و استیفای نیروی کار در سطح جامعه ی.

5. حضور معنوی گرایانه ن و مردان در محیط اجتماعی.

6. کاهش تقاضای مدپرستی بانوان.

7. حفظ ارزش های انسانی، مانند عفت، حیا و متانت در جامعه.

8. مصونیّت ن در همه زمانها و مکانها.

9. سلامت و زیبایی موقعیّت اجتماعی و فرهنگی مردان و ن جامعه ی.

10. هدایت، کنترل و بهره مندی صحیح از امیال و غرایز انسانی.

11. مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب.

12. از بین بردن فشارهای اجتماعی نامشروع و نابهنجار(1).منبع: http://parvindini. /

مشاهده متن کامل ...
خشونت
درخواست حذف اطلاعات

تعریف خشونت
معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است.
از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند.
آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.منبع: http://pomehr17. /

مشاهده متن کامل ...
مقاله خشونت
درخواست حذف اطلاعات

عریف خشونت
معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است.
از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند.
آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.منبع: http://khashm11. /

مشاهده متن کامل ...
مقاله خشونت
درخواست حذف اطلاعات

تعریف خشونت
معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است.
از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند.
آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.منبع: http://khooshoonat1. /

مشاهده متن کامل ...
تعریف خشونت
درخواست حذف اطلاعات
تعریف خشونت
معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است.
از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند.
آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.منبع: http://nikareihaneh. /

مشاهده متن کامل ...
اهدای تندیس نشان مسئولیت اجتماعی ایران به محک با حضور رئیس جمهور
درخواست حذف اطلاعات

محک تندیس و لوح افتخار مسئولیت اجتماعی ایران در حوزه رفاه و سلامت اجتماعی را از کار، تعاون و رفاه اجتماعی دریافت کرد.
اولین همایش ملی نشان مسئولیت اجتماعی ایران یادبود شهید فیاض بخش با حضور رئیس جمهور، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان، علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امور ن و خانواده، مدیران تی، صاحبان صنایع و اساتید ها روز دوشنبه 24 آبان 1395 در سالن اجلاس سران برگزار شد.
در این همایش که با توجه به بسترسازی و گسترش فرآیندهای ارتقاء سلامت و رفاه اجتماعی در کشور، از طریق مشارکت نهادها و سازمان های اجتماعی، عمومی و خصوصی به وسیله تبیین و ترویج مسئولیت اجتماعی در آنان برگزار شد، دبیرخانه همایش رأسا نسبت به انتخاب مؤسسه خیریه محک اقدام و تندیس و لوح افتخار مسئولیت اجتماعی ایران را به این مؤسسه تقدیم کرد.
مؤسسه مردم نهاد محک از سال 1387 به عنوان یکی از پیشگامان ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی در بین سازمان های غیر تی و بنگاه های اقتصادی شناخته می شود و همواره در تلاش است تا به منظور فرهنگ سازی در این خصوص اقدامات مختلفی انجام دهد. نمایشگاه بین المللی طراحی پوستر با موضوع سرطان کودک و مسئولیت اجتماعی در سال 89 و سه دوره همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در سال های 1389،1391 و 1393 و همزمان با روز سرطان کودک به منظور نیل به این هدف برگزار شده است.
محک در نظر دارد در بیست و پنجمین سال فعالیت خود چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی شرکت ها با محوریت تجارب عملی در جامعه مدنی را در بهمن ‎ ماه سال 1395 با حضور سخنرانان ملی و بین المللی و به منظور بررسی چگونگی عملیاتی شدن مسئولیت اجتماعی در شرکت ها، زیر ساخت های مورد نیاز برای عملیاتی شدن مسئولیت اجتماعی در شرکت ها، پیوند حسن شهرت، مسئولیت اجتماعی و تداوم سازمان، بررسی تجارب عملی و پروژه های پیشنهادی مسئولیت اجتماعی در سطح ملی و بین المللی برگزار کند و امیدوار است با اشتراک گذاری ظرفیت های اجتماعی خدمات حمایتی و درمانی گسترده تری به ک ن مبتلا به سرطان در سراسر ایران ارائه نماید.


منبع: http://setarehayedonbaledar. /

مشاهده متن کامل ...
روش ایفای نقش
درخواست حذف اطلاعات

هدف این الگو ,رشد همدلی با دیگران و بررسی مسایل وواقعیت ها و ارزشهای اجتماعی در عمل است. این الگو می تواند باب افتتاح گفتگو در باره ی ارزشها و چگونگی اثر آنها در زندگی روزانه باشد . در این الگو معلم مسئول شروع و هدایت دانش آموزان است. به نحوی که آنها را قادر به تحلیل رفتار, ارزشهای فردی, همدلی, حل مسائل میان فردی ,نقش ارزشها در مسائل اجتماعی و آسودگی در ابراز عقاید نماید. این الگو در همه برنامه های آموزشی و پرورشی و سنین مختلف کار برد دارد. بطور کلی این الگو باعث افزایش فهم دانش آموزان در بهبود و گسترش ارزشهای اجتماعی می شود. برای مثال: معلم می تواند از طریق این الگو مسائل خوب و بد اجتماعی و یا رفتارهای خوب و بد را توسط دانش آموزان به نمایش بگذارد و سپس در مورد آن به کمک فراگیران به بحث و ارزشی بپردازد. بدین ترتیب معلم از طریق عمل ( نمایش ) به بررسی مسائل اجتماعی, رفتاری و ارزشی آن توسط دانش آموزان می پردازد.منبع: http://mohamadrezakhakbaz. /

مشاهده متن کامل ...
تفاوت فکر با پول
درخواست حذف اطلاعات
تفاوت سکه و ایده در این است که اگر من یک سکه و شما نیز یک سکه داشته باشید و سکه هایمان را با هم جابجا کنیم، باز هر کدام از ما یک سکه خواهیم داشت. اما اگر شما یک ایده و من یک ایده داشته باشم و آنها را با هم مبادله کنیم، هر کدام دارای دو ایده خواهیم بود.
جهان و محیط اطرافمان مدام در حال تغییر است. بیشتر از توجه به سکه های دیگران، به ایده ها و افکارشان توجه کن.
الوین تافلرمنبع: http://shburhan13. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
چقدر خوب است

که ما هم یاد گرفته ایم
گاه برای ناآشناترین اهل هر کجا حتی
خواب نور و سلام و بوسه می بینیم
گاه به یک جاهایی می رویم
یک دره های دوری از پسین و ستاره
از آواز نور و سایه روشن ریگ
و می نشینیم لب آب
لب آب را می بوسیم
ریحان می چینیم
ترانه می خوانیم
و بی اعتنا به فهم فاصله
دهان به دهان دورترین رویاها
بوی خوش روشناییِ روز را می شنویم
باید حرف بزنیم
گفت و گو کنیم
زندگی را دوست بداریم
و بی ترس و انتظار
اندکی عاشقی کنیم

سیدعلی صالحیمنبع: http://aminasgari69. /


مشاهده متن کامل ...
تعریف خشونت
درخواست حذف اطلاعات

.....

معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است.
از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند.
آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.منبع: http://khashm77. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

بی حج پدیده ای است اجتماعی که برای رسیدن به عوامل و علل آن باید با نگاهی اجتماعی مسائل و زمینه های آن راکاوید.این بحث از جهات مختلفی قابل توجه است وبی گمان در چگونگی پیدایش و رشد و گسترش آن نمی توان به یک یا چندعامل بسنده کرد.چنانکه راه حلهای این معضله ی اجتماعی را نیز نمی توان ساده انگارانه در مطالبی محدودکرد.

1-تلاش استعمار درزدودن پوشش

2-دگرگونی ارزش ها

3-الگوهای نا هنجار

4-خلأ های درونیمنبع: http://mobinaaaa. /

مشاهده متن کامل ...
چگونه اعتیاد به شبکه های اجتماعی را ترک کنیم؟!
درخواست حذف اطلاعات
بسیاری افراد، اعتیادی آشکار به شبکه های اجتماعی دارند و زمان زیادی را بابت چک حلقه ای شبکه های اجتماعی، در طول روز از دست می دهند، بدون اینکه واقعا ومی داشته باشد برای اطلاع از آ ین اخبار این شبکه ها، این همه خود را گرفتار کنند. چگونه اعتیاد به شبکه های اجتماعی را ترک کنیم؟! سبک کاربری چنین […] نوشته چگونه اعتیاد به شبکه های اجتماعی را ترک کنیم؟! اولین بار در سلامتی پدیدار شد.

مشاهده متن کامل ...
چرا خشونت در جامعه زیاد است؟
درخواست حذف اطلاعات
نظریه های مختلف اجتماعی به این نکته تاکید دارد جوامع عموماً در حال بازتولید آسیب های اجتماعی است و یکی از این آسیب های که در جامعه این روزها تولید شده است، خشونت در فضای شبکه های اجتماعی است. با این حال مجید صفاری نیا ای روان شناسی و علامه طباطبایی معتقد است بخشی از این مسایل با مفهوم «تاب آوری اجتماعی» قابل تحلیل است.


منبع: http://nafykhoshounat17. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

سوالات فصل اول کارآفرینی

a - تستی

1- درمسابقه زندگی کدام گروه به درآمد متوسط و رفاه نسبی قانع هستند یا اه بلندی ندارند ؟

الف) تماشاچیان ب )بازندگان ج) برندگان د) هر سه مورد

2- در مسابقه زندگی کدام گروه از موفقیت و پذیرش مسئولیت می ترسند؟

الف) تماشاچیان ب) بازندگان ج) برندگان د) هر سه مورد

3- شیوه درست فکر و زندگی را ... گویند.

الف) هدف ب ) خلاقیت ج) موفقیت د) برنامه ریزی

4- ابعاد موفقیت عبارتند از:

الف) بعد فردی و اجتماعی ب) بعد سازمانی -و اجتماعی

ج) بعد فردی ، سازمانی د) بعد روانی ، -اجتماعی

5- کدام گروه از افراد که در مسابقه زندگی شرکت دارند، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند؟

الف) گروه تماشاچیان ب) گروه بازندگان

ج) گروه برندگان د) گروه بازیکنان

6- رسیدن به .................. یکی از معیارهای اصلی موفقیت به حساب می آید.

الف) پشتکار ب) هدف

ج) آرزو د) درآمد

7- جمله زیر بیانگر کدام عامل موفقیت می باشد.

"کوشش قضا را سبب می شود" بزرگمهر

الف) راضی نبودن به وضع موجود ب) خواستن رمزموفقیت

ج) استفاده از فرصتها د ) اشتیاق

8- کدام یک از گزینه های زیر روشی برای پرورش خلاقیت می باشد؟

الف) آگاه بودن از مجموعه موقعیت کنونی ب)در نظر گرفتن تمام راه حلهای جایگزین

ج) حداکثر استفاده از زمان د) گزینه های الف و ب صحیح می باشد

9- کدام یک از گزینه های زیر شامل ابعاد موفقیت می باشند؟

الف) بعد فردی ب) بعد سازمانی

ج) بعد اجتماعی د) الف و ب صحیح است

10- بالفعل استعدادهای نهانی که در وجود هر نهفته است را................... میگویند.

الف) خلاقیت ب) استعداد

ج) موفقیت د) هدف

11- موفقیت و توسعه کشورها به چه چیزی بستگی دارد؟

الف) به وجود افراد موفق ب) وجود تجهیزات و امکانات

ج) جمعیت د) هیچکدام

12- کدام یک از گزینه های زیر شامل ابعاد موفقیت می باشند؟

الف) بعد فردی ب) بعد سازمانی

ج) بعد اجتماعی د) الف و ب صحیح است

13- کدام گروه از افرادی که در مسابقهی زندگی شرکت میکنند، از حس

انتقادی شدیدی برخوردارند؟

الف) تماشاچیان ب) بازندگان

ج) برندگان د) همه ی موارد

14- در کدام بعد از ابعاد موفقیت فرد میتواند به تنهایی و بدون

در نظر گرفتن عوامل بیرونی به برتریهایی برسد؟

الف) بعد فردی ب) بعد سازمانی

ج) بعد اجتماعی د) بعد فرهنگی

b- جای خالی

1- به نظر متخصصان برنامه ریزی اه بزرگ را باید به ......تقسیم کنیم .

2- دو مورد از روشهای پرورش خلاقیت عبارتست از :

-......................... .....................

3- افراد خلاق به مسائل وامور ساده نگاه نقادانه دارند وبدنبال راه وروش .................هستند

4- خواستن واقعی -> تصمیم قطعی -> ............... -> نتیجه

5- معنی واقعی شانس ، استفاده درست از ........... ا ست

c - تشریحی

1- افراد بشر را در مسابقه زندگی به چند گروه می توان تقسیم نمود، توضیح دهید؟

2- دو مورد از تعاریف موفقیت را بیان نمائید .

3- فرد موفق چه ی است ؟

4- ابعاد موفقیت را با ذکر مثال تعریف نمائید.

5- نقش تعیین اه درموفقیت چیست؟

6- چگونه خواستن واقعی ما را به هدف می رساند؟

7- عوامل موفقیت را نام ببرید .

8- تأثیر اعتماد به نفس را در رسیدن به موفقیت را توضیح دهید ( سایر عوامل موفقیت را می توان جایگزین نمود)

9- یکی از موفقیتهای زندگی خود را بنویسید و عوامل موفقیت خود را ذکر نمایید.

10- راههای پرورش و افزایش خلاقیت را بنویسید.منبع: http://karafarinborhan. /

مشاهده متن کامل ...
تعریف خشونت
درخواست حذف اطلاعات

معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است.
از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند.

آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.

خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی،تندی و سختی است.

هرگونه رفتار که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد،رفتار خشونت آمیز نام دارد.منبع: http://mohsenahkami. /

مشاهده متن کامل ...
سیاست های اجتماعی علت اصلی اعتیاد است/ آسیب های اجتماعی قابل تبدیل به یکدیگر هست
درخواست حذف اطلاعات
رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی با تاکید بر اینکه باید سعی کنیم علل و عوامل اعتیاد مانند فقر را درست کنیم،گفت: با دستگیر معتادان و اینکه صورت مسئله را پاک کنیم، هیچ چیز درست نمی شود.

مشاهده متن کامل ...
وم آموزش مهارت « کنترل خشم» در مدارس
درخواست حذف اطلاعات
به گزارش پار ، برای برچیده شدن تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس کار به تصویب قانون در مجلس کشید تا برخورد فیزیکی با دانش آموزان ممنوع شود. اما تنبیه بدنی تنها نوع خشونت در مدارس نیست. خشونت در بین خود دانش آموزان و همچنین خشونت علیه معلم ها از سوی دانش آموزان، بخش های دیگری از این معضل هستند که تنها با تصویب قانون حل نخواهند شد.به اعتقاد رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران آموزش و پرورش باید مهارت های زندگی از قبیل کنترل خشم، تصمیم گیری درست، روابط بین فردی و رفتار جرأت مندانه را در کنار موضوع های دیگر به دانش آموزان آموزش دهند.
اگر تنبیه بدنی ممنوع است. پس ما چطور دانش آموزان را کنترل کنیم ؟ این سوالی بود که معلم های سنتی در برابر قانون ها و بخشنامه های مبنی بر ممنوع بودن تنبیه بدنی از یکدیگر و مسئولان آموزش و پرورش می پرسیدند. دستگاهی که با توجه به کمبود بودجه و کلاس های پر جمعیتی که دارد گاهی نقش خود را تا حد کنترل گر دانش آموزان پایین می آورد. خشونت فیزیکی در زبانی در ارتباط بین معلم ها و دانش آموزان در ایران ریشه کن نشده، خبر کشته شدن معلم بروجردی توسط یک دانش آموز تلنگری بود تا امکان بروز خشونت از سوی دانش آموزان نادیده گرفته نشود. خشونت روزمره خیابان ها و خانه ها دور از چهاردیواری مدارس باقی نمی ماند. تابستان گذشته برای اولین بار خبر یک معلم به دانش آموزان در تهران منتشر شد و کشته شدن معلم بروجردی شوک دومی بود که امسال به آموزش و پرورش وارد شد.
رئیس انجمن مددکاری معتقد است ورود مددکار به مدارس می تواند تا حدودی این خشونت را مهار کند. سید حسن چلک در گفت و گو با ایلنا با اشاره به کشته شدن معلم بروجردی توسط دانش آموز خود، خاطرنشان کرد: باید به این موضوع توجه داشت که آموزش و پرورش یک محیط اجتماعی است که با سایر محیط ها در تعامل است، لذا آموزش هایی که افراد خارج از این محیط دریافت می کنند در نوع رفتارشان تاثیر گذار خواهد بود. لذا اینگونه نیست که افراد خشونت را تنها در آموزش و پرورش بیاموزند.وی ادامه داد: اما آموزش و پرورش باید مهارتهای زندگی از قبیل کنترل خشم، تصمیم گیری درست و روابط بین فردی و رفتار جراتمندانه را در کنار موضوع های دیگر به دانش آموزان آموزش دهد و چنانچه فعالیت خود را در این زمینه گسترده، فراگیر و مستمر انجام دهد، طبیعتا می تواند در کنترل خشونت و بالابردن آستانه تحمل کمک زیادی به جامعه کند.رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش بهترین بستر برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است، افزود: دانش آموزان به هر حال حداقل 12 سال از عمر خود را در نظام آموزش و پرورش سپری می کنند و خانواده ها نیز به این واسطه با آموزش و پرورش در ارتباط هستند اما در عین حال فقط آموزش و پرورش نیست که می تواند بر رفتارهای دانش آموزان تاثیرگذار باشد بلکه امروز رسانه ها، الگوهای تربیتی خانواده، شرایط اقتصادی و گروه همسالان و تشکلات خارج از گروه مدرسه که دانش آموز با آنها سر وکار دارد، نیز می تواند در این امر تاثیر گذار باشد. چلک خاطر نشان کرد: به نظر می رسد که در چند سال اخیر به ویژه در یک سال گذشته آموزش و پرورش در بخش پیشگیری و مبارزه با آسیب های اجتماعی که خشونت نیز بخشی از آن به شمار می رود، نسبت به سالهای گذشته بهتر عمل کرده، اما انتظار ما این است که برای بهبود این روند مددکاران اجتماعی در مدارس جذب شوند چرا که حضور مددکاران اجتماعی به تعامل بیشتر می انجامد.وی با اشاره به اهمیت جایگاه مددکاران اجتماعی در مدارس افزود: جایگاه مددکار اجتماعی در محیط مدرسه به دلیل نوع وظایفی که دارد، طبیعتا می تواند در کنترل بروز آسیب های اجتماعی و حوادثی از این دست بسیار موثر باشد.رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: همانطور که در گذشته بار ها اعلام کرده ایم؛ این آمادگی را داریم به عنوان تشکلی غیر تی با بیش از نیم قرن سابقه در زمینه تامین نیرو، آموزش و نظارت مددکاران در مدارس با آموزش و پرورش همکاری کنیم.وی همچنین با تاکید بر ضرورت توجه و حفظ احترام متقابل بین معلم و دانش آموز، تصریح کرد: بدون شک یکی از حقوق اساسی هر یک از ما به عنوان شهروند در هر محیطی که قرار می گیریم، حفظ کرامت اجتماعی است. چلک افزود: از آنجا که هر ی نسبت به فرد دیگری بی احترامی کند، با عث ایجاد حس ناخوشایند در دیگری می شود، گاهی مواقع نیز این حس می تواند منجر به حس انتقام جویی شود. لذا فرد در مدرسه چه به عنوان معلم و چه در نقش دانش آموز باید مورد احترام قرار گیرد، لذا در هر محیطی رفتار احترام آمیز متقابل می تواند در کنترل و کاهش تنش ها، درگیری ها و بروز رفتار خشونت آمیز موثر باشد.منبع: http://porseshemhr95. /

مشاهده متن کامل ...
برای امضای تفاهم نامه های اشتغا ا؛
درخواست حذف اطلاعات

ان تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات

وارد اهواز شدند


ایسنا: علی ربیعی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمود واعظی ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد اهواز شدند.

ان تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و هیات همراه امروز، 20 آبان ماه به منظور بازدید و حضور در جلسات مختلف وارد خوزستان شده اند.

قرار است ان تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات در ابتدای سفر خود با آیت الله جزایری ولی فقیه در استان خوزستان دیدار و گفت و گو کنند.

امضای تفاهم نامه ای میان استانداری خوزستان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری از دیگر برنامه های این ان است.

حضور در جمع نمایندگان کانون بازنشستگان، شوارهای ی، تشکل های کارگری، موسسات خیریه و مدیران اجرایی در شهرستان ها و بازدید از مناطق حاشیه نشین اهواز از برنامه های علی ربیعی در این سفر است.منبع: http://taavonghran. /

مشاهده متن کامل ...
افشانی: اختیارات را به مردم و نهادهای اجتماعی واگذار کنیم
درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: شهردار تهران با تأکید بر این که موضوع تفویض اختیار، امری منطقی و درست است و نباید از این که اختیاراتمان را به راحتی به نهادهای اجتماعی و مردم واگذار کنیم بترسیم، گفت: می توانیم اختیارهای لازم را به مناطق، مردم و نهادهای اجتماعی واگذار کنیم ولی ستاد شهرداری تهران باید نظارت و کنترل دقیق و شفاف بر عملکرد مناطق و نهادها داشته باشد و نقش تولی گری را به نقش نظارتی تبدیل کنیم.

مشاهده متن کامل ...
جزوه کاملا خلاصه شده و تایپ شده "الگوریتم بهینه سازی مورچگان" ant colony optimiz
درخواست حذف اطلاعات

جزوه خلاصه شده و کاملا قابل فهم و تایپ شده الگوریتم بهینه سازی مورچگان یا ant colony optimization.

الگوریتم کلونی مورچه برای اولین بار توسط دوریگو و همکارانش به عنوان یک راه حل چندعامله برای مسائل مشکل بهینه­سازی مانند فروشنده دوره­گرد ارائه شد. عامل هوشمند، موجودی است که از طریق حسگرها قادر به درک پیرامون خود بوده و از طریق تاثیر گذارنده ها می تواند روی محیط تاثیر بگذارد. الگوریتم کلونی مورچه الهام گرفته شده از مطالعات و مشاهدات روی کلونی مورچه هاست. این مطالعات نشان داده که مورچه ها اتی اجتماعی هستند که در کلونی ها زندگی می کنند و رفتار آن ها بیشتر در جهت بقاء کلونی است تا در جهت بقاء یک جزء از آن. یکی از مهمترین و جالب ترین رفتار مورچه ها رفتار آنها برای یافتن غذا و به ویژه چگونگی پیدا کوتاهترین مسیر میان منابع غذایی و آشیانه است. این نوع رفتار مورچه ها دارای نوعی هوشمندی توده ای است که اخیرا مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. باید تفاوت هوشمندی توده ای (کلونی) و هوشمندی اجتماعی را روشن کنیم. در هوشمندی اجتماعی عناصر میزانی از هوشمندی را دارا هستند. نکته دیگر تفاوت سطح هوشمندی افراد این جامعه است. مثلا هوشمندی لازم برای فرد معمار با یک کارگر ساده متفاوت است. در هوشمندی توده ای عناصر رفتاری تصادفی دارند و بین آن ها هیچ نوع ارتباط مستقیمی وجود ندارد و آنها تنها به صورت غیرمستقیم و با استفاده از نشانه ها با یکدیگر در تماس هستند.

شناسه جزوه: 012011 قیمت: 10,000 تومان

برای دریافت جزوه، درخواست خود را به [email protected] ارسال نمائید.منبع: http://codesandprojects. /

مشاهده متن کامل ...
پکیج درس 8 اجتماعی: چرا با هم همکاری می کنیم
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل پکیج درس 8 اجتماعی: چرا با هم همکاری می کنیم با و پر سرعت .

پکیج درس 8 اجتماعی: چرا با هم همکاری می کنیم شامل طرح درس و راهنمای تدریس است


با


پکیج درس 8 اجتماعی: چرا با هم همکاری می کنیم


مشاهده متن کامل ...
نوشته محمد رضا شعبانعلی
درخواست حذف اطلاعات
بعضی روزها، شیرینند. زود می گذرند. می ماند خاطره ای برای مرور در آینده دور و نزدیک. مثل یک گردش یک روزه در اطراف شهر با
دوستان قدیمی .
بعضی روزها، مهم اند. زود می گذرند. اما اثر آنها تا ماهها و سالها باقی می ماند. شاید آن روز مهم را دیگر به خاطر نیاوریم. اما تأثیر آن تا
آ ین روزهای زندگی با ما می ماند. مثل روزی که عاشق می شویم .
بعضی روزها تلخ اند. اما بازهم زود می گذرند. فراموش می کنیمشان. می ماند خاطره ای دوردست در پس ذهن. مثل روزی که یکی از
نزدیکانمان را از دست می دهیم .
بعضی روزها متفاوتند. زود می گذرند. اما بارها و بارها آن ها را در ذهن خود تکرار می کنیم. و بارها با آن روزها زندگی می کنیم. می میریم و
زنده می شویم. مثل روزی که با عزیزترین مان می گذرانیم .
بعضی روزها سردند. بعضی روزها گرم اند. بعضی روزها، کوتاهند. بعضی روزها طولانی اند .
و بعضی روزها، هستند. فقط هستند. می آیند. می مانند. و نمی گذرند. مثل امروز منمنبع: http://albertazad. /

مشاهده متن کامل ...
تعاون و تحقق اقتصاد مقاومتی
درخواست حذف اطلاعات

در سالهای اخیر معیشت مردم و توسعه اقتصادی کشور مهمترین چالش کشور می باشد. لو در مسیری که برای مسوولان و مردم ترسیم شده کلید واژه هایی مانند اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید، کاروسرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی پله های نردبان پیشرفت و تعالی کشور را تشکیل می دهد. اگر در ماهیت کلمات فوق بیشتر تعمق کنیم درمی ی م که علی رغم این که جهت اصلی این کلمات، اه اقتصادی کشور را نشان می دهد اما لازمه تحقق هرکدام از آن ها ایجاد بسترهای اجتماعی و فرهنگی متناسب با هرکدام است و همین عامل باعث شده است که سیاستگذاری کلان فرهنگی ـ اجتماعی کشور به سمت بررسی و اصلاح معیشت مردم سوق پیدا می کند و در ابعادی بزرگتر، ماهیت رفتاری اجتماعی به خود می گیرد و به عنوان شاخصه ای اجتماعی ظهور می باید.

کلیه حقوق این مقاله متعلق به وبلاگ سایبر ژورنالیست است...

لطفا به ادامه مطلب بروید...منبع: http://cyber-journalist. /

مشاهده متن کامل ...
الفبای مدیریت خشم
درخواست حذف اطلاعات
http://rasekhoon.net/userfiles/article/1390/07/07/sa4672.jpg

رو مه ها گاهی به اتفاقات مرگباری اشاره می کنند که بر اثر خشمی آنی ایجاد شده اند. تا به حال چند بار در حالی که رگ های گردنتان از شدت عصبانیت بیرون زده بوده کاری انجام داده اید و بعدا از انجامش به شدت پشیمان شده اید؟ چرا عصبانی می شویم؟ و چقدر می توانیم خشم خود را کنترل کنیم؟ اینها سوال هایی است که ممکن است گاهی از خود پرسیده باشید. بهتر است کمی هم بدون هیچ عصبانیتی به خشم فکر کنیم و آن را بشناسیم.

منبع : http://www.salamat.com

بقیه در ادامه مطلبمنبع: http://for-peace. /

مشاهده متن کامل ...
نظر ارتباطات درباره حضور در شبکه های اجتماعی
درخواست حذف اطلاعات
ارتباطات با اشاره به حضور خود در شبکه های اجتماعی، گفت: لازم است برای نظرات مردم و دیدگاههایشان وقت بگذاریم، فکر کنیم و آنها را منع کنیم.

مشاهده متن کامل ...
خشونت در تقسیم بندی اجتماعی
درخواست حذف اطلاعات
خشونت در تقسیم بندی اجتماعی
هر گاه در جامعه یک گروه از گروه دیگر متمایز و تفکیک شود فاصله اجتماعی رخ می دهد و این امر عواقب دیگری با خود به همراه می آورد. افرادی که خود را در گروه خودی قرار می دهند اعمال خشونت را در مورد گروه بیرونی امری مشروع و طبیعی تلقی می نمایند و نسبت به سایرین، خود را محق می دانند همانند تماشاگران تیم فوتبال که هر کدام گروه خود را خودی و گروه دیگری را بیرونی می خوانند. عواقب چنین تقسیم بندی را بارها بین تماشاگران شاهد بوده ایم. برخوردهای خشونت آمیز حتی در بیرون از زمین فوتبال، د شیشه اتومبیل ها، روکش صندلی ها به طوری که درگیری دو گروه فوتبال، کشته نیز بر جای نهاده است.
به طور کلی در جوامع توسعه نیافته از لحاظ این معضل خود را بیشتر نشان می دهد. در جوامعی که فرهنگ گفت و شنود و بحث دو طرفه و تبادل نظر دموکراتیک وجود نداشته و یا قوت ندارد، روابط نابرابر قدرت نیز عامل اعمال خشونت از جانب اشخاص دارای قدرت بیشتر نسبت به اشخاص دارای قدرت کمتر روا می شود و ن یتی گروه مقابل نیز از طریق رفتار خشونت آمیز ابراز می گردد.منبع: http://xoshoonat1. /

مشاهده متن کامل ...
افشانی: اختیارات را به مردم و نهادهای اجتماعی واگذار کنیم
درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: شهردار تهران با تأکید بر این که موضوع تفویض اختیار، امری منطقی و درست است و نباید از این که اختیاراتمان را به راحتی به نهادهای اجتماعی و مردم واگذار کنیم بترسیم، گفت: می توانیم اختیارهای…

مشاهده متن کامل ...
جمعیت مصرف کننده مخدر و روانگردان در ایران
درخواست حذف اطلاعات
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بیش از 38 سال است که در حوزه سلامت اجتماعی غفلت کرده ایم، گفت: در بخش سلامت اجتماعی غفلت دیرینه کرده ایم و اگر امروز شروع کنیم شاید دو دهه دیگر آثارش را مشاهده کنیم.

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
با سلام
من کارمند رسمی ت هستم ولی بدلیل مشکلات شخصی مجبور به ترک کار میباشم ایا سوابق بیمه من که تامین اجتماعی هست با وجود ترک کار باقی میماند؟ و عواقبی برای من ندارد و میتوانم بیمه خود را تا بازنشستگی از محل دیگری ادامه بدهم ؟ با تشکر

جواب: مشکلی برای شما پیش نمی آید سابقه شما محفوظ است و می توانید تا رسیدن به بازنشستگی در کارگاههای مشمول قانون کار یا تامین اجتماعی مشغول بکار شوید یا از طریق بیمه خویش فرما به بیمه پردازی خود ادامه دهید.منبع: http://kar-bime. /

مشاهده متن کامل ...
سرتیب 2 خلبان احمد مهرنیادر جلسه هفتگی انصار حزب الله
درخواست حذف اطلاعات
بررسی شیوه های بازدارندگی در دفاع از کشور

باید تفکر را تقویت کنیم و شرایطی که همه بتوانند خود را در صحنه حاضر ببینند را ایجاد کنیم تا همه خودشان را عضوی از این نیروی لایزال الهی ببینند
سرتیب ۲ خلبان احمد مهرنیا در جلسه هفتگی انصار حزب الله با موضوع قدرت بازدارند نظامی ایران ی به سخنرانی پرداخت که متن کامل آن در پی می آید.
لازم به یادآوری است که ایشان به همراه همرزمانش در جریان عملیات «اچ۳» در دفاع مقدس به یکی از دورترین پایگاه های عراق به نام الولید در مرز عراق و اردن یورش برده و با مهارتی خیره کننده در حالی که رژیم بعث عراق تصور آن را نمی کرد همه تجهیزات و هواپیماهای جنگی عراق را در آن پایگاه نابود د و به سلامت به ایران بازگشتند.


منبع: http://ansar-mahmoodabad. /


مشاهده متن کامل ...
چگونه تمام حساب های کاربری شبکه های اجتماعی خود را پاک کنیم
درخواست حذف اطلاعات
چگونه تمام حساب های کاربری شبکه های اجتماعی خود را پاک کنیم

اگر می‌خواهید نحوه‌ی حذف حساب کاربری ، توییتر، اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی محبوب را یاد بگیرید، زومیت را در ادامه‌ی این مقاله همراهی کنید.مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

خـــــــــــورش قرمه سبزی

: مــــــــــــواد لازم
: طـــــــــــرز تهیه

سبزی، تره، جعفری، شنبلیله : یک کیلو ¤
گوشت مغز ران : نیم کیلو ¤
لوبیای قرمز : صد گرم ¤
لیمو عمانی : چهار عدد ¤
روغن : به مقدار کافی ¤
نمک : به مقدار کافی ¤

گوشت را تکه تکه می کنیم و با پیاز سرخ کرده و با لوبیا قرمز و لیمو عمانی و مقدار کافی آب میگذاریم نیم پز شود. بعد سبزی شسته را در آبکش میگذاریم تا آب آن کاملا گرفته شود. آن را کاملا د کرده و با روغن سرخ می کنیم و داخل گوشت می ریزیم. مقداری نمک به آن اضافه میکنیم و میگذاریم خورش آهسته بجوشد و بروغن بیفتد. در صورتی که ترشی آن کم بود می توان کمی آب لیمو به آن اضافه نمود
منبع: http://ashpazih. /

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
مهار کامل آتش سوزی در جنگل های گیلان خسارت به 13 5 تار از مزارع چای استان العربیة دیسمبر المتحدة اللغة الأمم الذی اللغة العربیة الأمم المتحدة العالمی للغة للأمم المتحدة لغتنا العربیة العامة للأمم المتحدة ا باربری تهران باربری تهران گیلان تهران رشت چه چشمان فراموشکاری شرکت چینی را به اتهام نقض تحریم ایران ۸۹۲ میلیون دلار جریمه کرد کره شمالی ایران نیست که صرفا با رفع تحریم راه پیشرفتش هموار شود آموزش فروشگاه ساز ووکامرس توسط اطلس وردپرس حرفه داربست کاری از درآمدهای میلیونی تا چالش ها و مشکلات بیمه ای white takes beaner wall جلسه نقد و بررسی ر مان کافه ی خیابان گوته نوشته حمیدرضا شاه آبادی آرامش بازار ارز دوام دارد دام رو میزارم به دریا افشین اذری از کدام البوم هست قالب حرفه ای شرکتی و اداری buildpress فارسی نسخه 3 2 0 برای وردپرس نسخه کامل جشنواره مد و لباس فجر طلایی ترین دوره خود را سپری می کند دختران بلا پسران ناقلا قیمت جاروبرقی فیلیپس نیروهای کرد مدعی شدند به منطقه صنعتی شهر دیرا ور رسیده اند آقای سیاوش جعفریان مددکاران اجتماعی دو گروگانگیری همزمان در دو نقطه پاریس ورود تانک به صحنه حادثه حمله پلیس به محل نگهداری گروگان
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.