پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 کود تان درسناورد
کود تان درسناورد
درخواست حذف اطلاعات
روستای سناورد به همت مرحوم حاج قهرمان انصاری (که یکی از بزرگان وشخصیت های تأثیرگذار گذشته ی سناورد و ی سال ها کدخدای سناورد بوده است) در سال 1355 از خانه ی فرهنگ روستایی تی(شامل کود تان وکتاب خانه)برخوردار بوده است.در این مرکز که یک خانم مسئول آن بود ک ن همه روزه تحت آموزش مربی قرار می گرفتند ولباس متحدالشکل داشتندوازغذای گرم نیز بهره مند می شدند.این مرکز درملک شخصی حاج قهرمان انصاری دایر شده بود وبعد از انقلاب بخش کتابخانه ی آن مدتی دایر بود ولی سپس تعطیل شد ومنحل گردید.اهمیت وجوداین خانه ی فرهنگ زمانی آشکار تر می شود که در آن سال ها بسیاری از روستاهای بزرگتر از سناورد فاقد چنین مرکزی بودند وهم اکنون نیزبا گذشت سال ها ی زیاد ،در سناورد چنین مرکزی وجود ندارد.مشاهده متن کامل ...
کود تان درسناورد
درخواست حذف اطلاعات

به دلیل حذف شدن مطلب زیر از مطالب قبلی دوباره آنرا برای علاقمندان بارگذاری می کنم:

روستای سناورد به همت مرحوم حاج قهرمان انصاری (که یکی از بزرگان وشخصیت های مهم سناورددرگذشته بوده و ی سال ها کدخدای سناورد بوده است )در سال 1355 از خانه ی فرهنگ روستایی (شامل کود تان وکتاب خانه)برخوردار بوده است.در این مرکز که یک خانم مسئول آن بود ک ن همه روزه تحت آموزش مربی قرار می گرفتند ولباس متحدالشکل داشتندوازغذای گرم نیز بهره مند می شدند. وبعد از انقلاب بخش کتابخانه ی آن مدتی دایر بود ولی سپس تعطیل شد ومنحل گردید. (مکان این مرکز درملکی دایر شده بود که ابتدا از طرف مرحوم حاج قهرمان انصاری به ت فروخته شده بود ولی دوباره در سال 63 به دلیل این که به عنوان مهریه ی یکی از افراد خانواده ی انصاری بود ،بهای آن از طرف مراجع تی وقضایی پس گرفته شد و قانونا درتملک خانواده ی انصاری قرار گرفت.) اهمیت وجوداین خانه ی فرهنگ زمانی آشکار تر می شود که در آن سال ها بسیاری از روستاهای بزرگتر از سناورد فاقد چنین مرکزی بودند وهم اکنون با گذشت سال ها ی زیاد ،در سناورد ودیگر روستاهای منطقه چنین مرکزی وجود ندارد.البته سیاست های ت نیز در بی توجهی به فرهنگ روستاها را نباید به عنوان یک دلیل از نظر دور داشت.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.