پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 گلستان ریاضیات
گلستان سرور
درخواست حذف اطلاعات

گروه طراحی گلستان,گروه طراحی گلستان,گروه طراحی گلستان,گروه طراحی گلستان,گروه طراحی گلستان,گروه طراحی گلستان,گروه طراحی گلستان,چت روم شلوغ گلستان,چت روم شلوغ گلستان,چت روم شلوغ گلستان,چت روم شلوغ گلستان,چت روم شلوغ گلستان,سرور ارزان گلستان,سرور ارزان گلستان,سرور ارزان گلستان,سرور ارزان گلستان,سرور ارزان گلستان,سرور ارزان گلستان,سرور ارزان گلستان,سرور ارزان گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,چت روم بزرگ گلستان,چت روم بزرگ گلستان,چت روم بزرگ گلستان,چت روم بزرگ گلستان,چت روم بزرگ گلستان,چت روم بزرگ گلستان,چت روم بزرگ گلستان,چت روم بزرگ گلستان,طراح گلستان,طراح گلستان,طراح گلستان,طراح گلستان,طراح گلستان,طراح گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی سایت گلستان,طراحی سایت گلستان,طراحی سایت گلستان,طراحی سایت گلستان,طراحی سایت گلستان,طراحی سایت گلستان,موزیک گلستان,موزیک گلستان,موزیک گلستان,موزیک گلستان,موزیک گلستان,موزیک گلستان,موزیک گلستان, گلستان, گلستان, گلستان, گلستان, گلستان, گلستان, گلستان,هاست ایران ارزان گلستان,هاست ایران ارزان گلستان,هاست ایران ارزان گلستان,هاست ایران ارزان گلستان,هاست ایران ارزان گلستان,هاست ایران ارزان گلستان, ید ریسلر ایران گلستان, ید ریسلر ایران گلستان, ید ریسلر ایران گلستان, ید ریسلر ایران گلستان, ید ریسلر ایران گلستان, ید ریسلر ایران گلستان, ید ریسلر ایران گلستان, ید ریسلر المان گلستان, ید ریسلر المان گلستان, ید ریسلر المان گلستان, ید ریسلر المان گلستان, ید ریسلر المان گلستان, ید ریسلر المان گلستان, ید ریسلر المان گلستان,المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور ایارن گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور فرانسه گلستان,سرور فرانسه گلستان,سرور فرانسه گلستان,سرور فرانسه گلستان,سرور فرانسه گلستان,سرور فرانسه گلستان,سرور امریکا گلستان,سرور امریکا گلستان,سرور امریکا گلستان,سرور امریکا گلستان,سرور امریکا گلستان,گروه طراحی گلستان,گروه طراحی گلستان,گروه طراحی گلستان,گروه طراحی گلستان,گروه طراحی گلستان,گروه طراحی گلستان,گروه طراحی گلستان,چت روم شلوغ گلستان,چت روم شلوغ گلستان,چت روم شلوغ گلستان,چت روم شلوغ گلستان,چت روم شلوغ گلستان,سرور ارزان گلستان,سرور ارزان گلستان,سرور ارزان گلستان,سرور ارزان گلستان,سرور ارزان گلستان,سرور ارزان گلستان,سرور ارزان گلستان,سرور ارزان گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,گروه طراحی چت روم گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,طراحی ارزان گلستان,چت روم بزرگ گلستان,چت روم بزرگ گلستان,چت روم بزرگ گلستان,چت روم بزرگ گلستان,چت روم بزرگ گلستان,چت روم بزرگ گلستان,چت روم بزرگ گلستان,چت روم بزرگ گلستان,طراح گلستان,طراح گلستان,طراح گلستان,طراح گلستان,طراح گلستان,طراح گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی چت روم گلستان,طراحی سایت گلستان,طراحی سایت گلستان,طراحی سایت گلستان,طراحی سایت گلستان,طراحی سایت گلستان,طراحی سایت گلستان,موزیک گلستان,موزیک گلستان,موزیک گلستان,موزیک گلستان,موزیک گلستان,موزیک گلستان,موزیک گلستان, گلستان, گلستان, گلستان, گلستان, گلستان, گلستان, گلستان,هاست ایران ارزان گلستان,هاست ایران ارزان گلستان,هاست ایران ارزان گلستان,هاست ایران ارزان گلستان,هاست ایران ارزان گلستان,هاست ایران ارزان گلستان, ید ریسلر ایران گلستان, ید ریسلر ایران گلستان, ید ریسلر ایران گلستان, ید ریسلر ایران گلستان, ید ریسلر ایران گلستان, ید ریسلر ایران گلستان, ید ریسلر ایران گلستان, ید ریسلر المان گلستان, ید ریسلر المان گلستان, ید ریسلر المان گلستان, ید ریسلر المان گلستان, ید ریسلر المان گلستان, ید ریسلر المان گلستان, ید ریسلر المان گلستان,المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور المان گلستان,سرور ایارن گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور ایران گلستان,سرور فرانسه گلستان,سرور فرانسه گلستان,سرور فرانسه گلستان,سرور فرانسه گلستان,سرور فرانسه گلستان,سرور فرانسه گلستان,سرور امریکا گلستان,سرور امریکا گلستان,سرور امریکا گلستان,سرور امریکا گلستان,سرور امریکا گلستان,مشاهده متن کامل ...
تدریس خصوصی ریاضیات رشته ریاضی، گسسته، حسابان، جبر و احتمال و هندسه
درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی ریاضیات رشته ریاضی، گسسته، حسابان، جبر و احتمال و هندسه - در صورتیکه برای دروس ریاضی دبیرستان رشته ریاضی فیزیک (جبر و احتمال، هندسه، حسابان، هندسه تحلیلی، ریاضیات گسسته، حساب دیفرانسیل و ...) به مدرس خصوصی نیاز دارید به قسمت تدریس خصوصی ایران مدرس مراجعه کرده  و در بخش جستجو اسم درس مورد نظر را وارد نمائید تا لیست مدرسین آن درس نشان داده شود.iranmodares


سایت تدریس خصوصی ریاضی چهارم دبیرستان (پیش ی)
درس ریاضیات گسسته یکی از دروس اصلی دوره دبیرستان رشته ریاضی است.

از مباحث اصلی درس ریاضیات گسسته می توان به گراف، ترکیبیات، احتمال و .... اشاره کرد. درس ریاضیات گسسته از دروس اصلی رشته ریاضی بوده و بعضی از بحثهای آن در ادامه مباحث درس جبرواحتمال است.

در صورتی که در زمینه تدریس خصوصی ریاضیات گسسته و یا تدریس خصوصی جبرواحتمال به مدرس احتیاج دارید، بر روی عبارت تدریس ریاضیات گسسته و یا مدرسین جبر و احتمال کلیک نمائید.
درس جبر و احتمال یکی از دروس اصلی و اساسی سال سوم رشته ریاضی فیزیک است.

در درس جبرو احتمال قوانین احتمال، اصل لانه کبوتری و ... ارائه می شود. مبحث احتمال که در درس جبر و احتمال ارائه می شود، در درس دیگری به اسم ریاضیات گسسته کاملتر خواهد شد.

در صورتیکه برای درس جبر و احتمال و یا ریاضیات گسسته به مدرس خصوصی احتیاج دارید، بر روی لینکهای تدریس جبرواحتمال و یا مدرسین ریاضیات گسسته کلیک نمائید.

لیستی از مدرسین دروس جبر و احتمال و ریاضیات گسسته در پایین همین مطلب نشان داده شده است.
آموزش و تدریس خصوصی جبر و احتمال و ریاضیات گسسته
چگونگی مطالعه ریاضیات گسسته فصول 1 تا 6 برای کنکور


خلاصه جزوه ریاضیات گسسته

iranmodares

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی هندسه تحلیلی بر روی عبارت معلم خصوصی هندسه تحلیلی کلیک نمائید.

ریاضیات گسسته و هندسه تحلیلی جزو دروس مهم رشته ریاضی فیزیک بوده و یادگیری بهتر آنها هم در ارتقای معدل و هم در ب رتبه خوب در کنکور موثر است. برای سادگیری بهتر این دو درسهم در کلاسهای مدرسه به صورت کامل شرکت کنید و هم در صورت وم از جلسات تدریس خصوصی استفاده نمائید.

در وب سایت ایران مدرس علاوه بر آموزش خصوصی ریاضیات گسسته و آموزش خصوصی هندسه تحلیلی جزوات و نمونه سوالهایی برای این دروس ارائه شده است که در ادامه تعدادی از آنها آمده است.

iranmodaresمشاهده متن کامل ...
تحقیق مقاله پروژه در مورد چرا باید ریاضیات بخوانیم
درخواست حذف اطلاعات

چرا باید ریاضیات بخوانیم • نام فایل: چرا باید ریاضیات بخوانیم

 • حجم فایل: 60 کیلوبایت

 • فرمت: word . pdf

 • سایز کاغذ: a4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی

 • تعداد صفحات: 20 صفحه

 • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی و قابل ویرایش

 • توضیحات: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)


مقدمه


چرا باید ریاضیات بخوانیم؟راجر بیکن، فیلسوف انگلیسی در سال 1267 میلادی پاسخ این سوال را این چنین داده است: « ی که این کار را نکند نمی تواند چیزی از بقیه علوم و هر آن چه در این جهان هست بفهمد . . . چیزی که بدتر است این است که انی که ریاضیات نمی دانند به جه خودشان پی نمی برند و در نتیجه در پی چاره جویی برنمی آیند.» می توانم همین جا سخن را پایان دهم اما ممکن است بعضی ها فکر کنند که شاید خیلی چیزها در هفت قرن گذشته تغییر کرده باشد.


شاهدی تازه می آورم، پال دیراک از خالقان مکانیک کوانتومی، معتقد است که وقتی تئوری فیزیکی ای را پایه ریزی می کنید نباید به هیچ شهود فیزیکی اعتماد کنید. پس به چه چیزی اعتماد کنید؟ به گفته این فیزیکدان مشهور، فقط به برنامه ای متکی بر ریاضیات ولو این که در نگاه اول ربطی به فیزیک نداشته باشد.در حقیقت، در فیزیک تمامی ایده های صرفا فیزیکی رایج در ابتدای این قرن کنار گذاشته اند در حالی که الگوهای ریاضی ای که به زرادخانه های فیزیکدان ها راه یافته اند به تدریج معنای فیزیکی یافته اند. در این جاست که قابل اعتماد بودن ریاضیات به روشنی رخ می نمایاند. بنابراین الگو سازی ریاضی روشی پربار برای شناخت در علوم طبیعی است .
موریس کلاین می نویسد: یونانی های قدیم واقعیت های دنیای اطراف خود را با علم ریاضیات منطبق می دیدند و حقیقت نمایی طرح کیهان را در ریاضیات می یافتند. آن ها بین قانون های طبیعت و قانون های ریاضی شباهت هایی را احساس می د که اکنون یکی از پایه های اساسی علوم را تشکیل می دهد. بعدها یونانی ها در شناخت طبیعت پیشتر رفتند و اعتقاد استواری پیدا د که جهان بر اساس قانون های ریاضی طراحی شده و دستگاه کنترل شده ای است، از قانون هایی پیروی می کند و برای بشر قابل درک است.
دست آ این که ریاضیات موسیقی ذهن است پس باید آن را نواخت .

============================
تاریخچه ریاضی, تاریخچه ریاضی pdf, تاریخچه ریاضی word, تحقیق تاریخچه ریاضی, تحقیق تعریف علم ریاضی, تحقیق چرا باید ریاضی بخوانیم؟, تحقیق چرا باید ریاضیات بخوانیم, تحقیق چرا ریاضی سخت است, تحقیق چرا ریاضی میخوانیم, تحقیق چگونه در ریاضی قوی شویم, تحقیق کتاب ریاضیات چیست, تحقیق ریاضی یعنی چه, تحقیق ریاضیات چیست, تحقیق علم ریاضی در قرآن, تحقیق کاربرد ریاضی در زندگی, تحقیق معنی ریاضی, تحقیق معنی کلمه ریاضی چیست, تحقیق مقاله پروژه در مورد چرا باید ریاضیات بخوانیم, تعریف علم ریاضی, تعریف علم ریاضی pdf, تعریف علم ریاضی word, چرا باید ریاضی بخوانیم؟, چرا باید ریاضی بخوانیم؟ pdf, چرا باید ریاضی بخوانیم؟ word, چرا باید ریاضیات بخوانیم, چرا باید ریاضیات بخوانیم pdf, چرا باید ریاضیات بخوانیم word, چرا ریاضی سخت است, چرا ریاضی سخت است pdf, چرا ریاضی سخت است word, چرا ریاضی میخوانیم, چرا ریاضی میخوانیم pdf, چرا ریاضی میخوانیم word, چگونه در ریاضی قوی شویم, چگونه در ریاضی قوی شویم pdf, چگونه در ریاضی قوی شویم word, تاریخچه ریاضی, تعریف علم ریاضی, چرا باید ریاضی بخوانیم؟, چرا باید ریاضیات بخوانیم, چرا ریاضی سخت است, چرا ریاضی میخوانیم, چگونه در ریاضی قوی شویم, ریاضی یعنی چه, ریاضیات چیست, علم ریاضی در قرآن, کاربرد ریاضی در زندگی, کتاب ریاضیات چیست, کتاب ریاضیات چیست pdf, کتاب ریاضیات چیست word, معنی ریاضی, معنی کلمه ریاضی چیست, ریاضی یعنی چه, ریاضی یعنی چه pdf, ریاضی یعنی چه word, ریاضیات چیست, ریاضیات چیست pdf, ریاضیات چیست word, علم ریاضی در قرآن, علم ریاضی در قرآن pdf, علم ریاضی در قرآن word, کاربرد ریاضی در زندگی, کاربرد ریاضی در زندگی pdf, کاربرد ریاضی در زندگی word, معنی ریاضی, معنی ریاضی pdf, معنی ریاضی word, معنی کلمه ریاضی چیست, معنی کلمه ریاضی چیست pdf, معنی کلمه ریاضی چیست word, مقاله تاریخچه ریاضی, مقاله تعریف علم ریاضی, مقاله چرا باید ریاضی بخوانیم؟, مقاله چرا باید ریاضیات بخوانیم, مقاله چرا ریاضی سخت است, مقاله چرا ریاضی میخوانیم, مقاله چگونه در ریاضی قوی شویم, مقاله کتاب ریاضیات چیست, مقاله ریاضی یعنی چه, مقاله ریاضیات چیست, مقاله علم ریاضی در قرآن, مقاله کاربرد ریاضی در زندگی, مقاله معنی ریاضی, مقاله معنی کلمه ریاضی چیست


تحقیق مقاله پروژه در مورد چرا باید ریاضیات بخوانیم
برای اینجا کلیک کنید


مشاهده متن کامل ...
پارک ملی گلستان ، قدیمی ترین پارک ملی ثبت شده در کشور ایران
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: مکانهای تفریحی جهان


پارک ملی گلستان, جنگل گلستان,آشنایی با پارک ملی گلستان

پارک ملی گلستان یا جنگل گلستان منطقهٔ حفاظت شده ای در شرق استان گلستان و غرب استان اسان شمالی است. پارک گلستان، قدیمی ترین پارک ملی ثبت شده در کشور ایران و پناهگاهی کم نظیر برای حیات وحش است که ۱۳۵۰ گونهٔ گیاهی و ۳۰۲ گونهٔ جانوری، از جمله نیمی از گونه های داران ایران را در حدود ۹۰۰ کیلومتر مربع مساحت خود جای داده است.

تاریخچه پارک ملی گلستان
این جنگل در ۱۹ مرداد ۱۳۳۶ به نام «منطقه حفاظت شده آلمه وایشکی» تحت حفاظت کانون شکار قرار گرفت، در شهریور ۱۳۴۲ به «پارک محمدرضا شاه» تغییر نام داد، در ۲۲ فروردین ۱۳۴۳ «پارک وحش» نامیده شد. در شهریور ۱۳۵۰ محدوده ای در شرق پارک به نام «قرخود» با وسعت ۳۴ هزار تار به آن الحاق شد و در ۱۳۵۳ عنوان پارک وحش به «پارک ملی» تغییر داده شد. در سال ۱۳۵۴ اولین پارک ملی ایران شد که در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان یکی از ۵۰ ذخیره گاه زیست محیطی کره زمین به ثبت رسیده است. بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ دو منطقه قرخود و آلمه مجدداً از یکدیگر جدا شدند و پارک فعلی به «پارک ملی گلستان» تغییر نام داد.

 

پارک ملی گلستان, جنگل گلستان,آشنایی با پارک ملی گلستان

 جغرافیای جنگل گلستان
گلستان، بزرگترین پارک طبیعی ایران است. مساحت آن در برخی منابع بیش از ۹۱ هزار تار و در برخی منابع ۸۷۴۰۲ تار ذکر شده است. محیط پارک حدود ۱۹۸ کیلومتر است. حد غربی پارک ملی گلستان از روستای تنگراه در استان گلستان شروع می شود و حد شرقی آن در روستای رباط قره بیل واقع در استان اسان شمالی پایان می یابد. بیشتر پارک در استان گلستان، حدود ۳۴ درصد آن در استان اسان شمالی و بخش ناچیزی نیز در استان سمنان قرار دارد.

اختلاف ارتفاع در پارک حدود ۲۰۰۰ متر است (از ۲۴۱۱ متر تا ۴۰۰ متر از سطح دریا) که همین طیف ارتفاعی تنوع زیستگاه ها و ریزبوم های متعددی را ایجاد کرده است. میانگین بارندگی در مناطق مختلف این جنگل هم از حدود ۷۰۰ میلیمتر تا ۱۵۰ میلیمتر در سال متغیر است.

آبشار آق سو و آبشار جنگل گلستان با ارتفاع ۷۰ متر و آب دهی ۳۰ لیتر بر ثانیه از آبشارهای معروف این پارک اند.

همچنین در این پارک رودخانه های متعددی جریان دارد و بیش از ۲۱ دهنه چشمه در آن شناسایی شده است که مهمترین آنان را می توان رودخانه مادرسو، زاو، قرتو، چشمه های گلشن، گلستان، جانو، خانه، دوشان، آق سو، کرکولی نام برد.

از مهمترین کوه ها و دره های این بوستان می توان به ارتفاعات قره قون، تنگه گل، شاخا، یکه قدم، المه، قره قاشلی، قوفی قورچی و دره های آلمه، آنسر، قرغون، آق سو، آلی دالی، آدنس، جمشیدآباد، قزقلعه، آلوباغ و خشک اشاره کرد.

 

پارک ملی گلستان, جنگل گلستان,آشنایی با پارک ملی گلستان

  حیات وحش
یک هشتم گونه های گیاهی، یک سوم گونه های پرندگان و بیش از ۵۰ درصد از گونه های داران کشور در این پارک زندگی می کنند.

۶۹ گونه دار وابسته به ۶ راسته، ۲۱ خانواده و ۵۰ سرده در پارک ملی گلستان شناسایی شده است. پلنگ و س قهوه ای از گوشت خواران بزرگ پارک ملی هستند. سمور جنگلی از گوشتخوارانی است که احتمالاً فقط در پارک ملی گلستان زندگی می کند و بر ارزش ژنتیکی پارک افزوده است. دیگر داران مهم ن این جنگل شامل مرال، شوکا، گراز، گربه جنگلی، تشی، آهوی ایرانی، وحشی (قوچ و میش)، گرگ، روباه، روباه ترکمنی و بز کوهی (کل و بز) می شود. از راسته خفاش ها تاکنون ۱۸ گونه در این پارک شناسایی شده است.

این منطقه از بهترین زیست گاه های وحشی اوریال بزرگ ترین و قدیمی ترین زیرگونهٔ وحشی ایران است و یکی از خالص ترین جمعیت های قوچ و میش اوریال را در خود جای داده است. جمعیت این حیوان در جنگل گلستان در دهه ۱۳۵۰ حدود ۱۵۰ هزار رأس برآورد شده بود که معادل نزدیک به سه چهارم کل جمعیت ان وحشی اوریال دنیا می شد.

۱۴۹ گونه پرنده متعلق به ۱۵ راسته، ۴۲ تیره و ۸۹ سرده در پارک ملی گلستان شناسایی شده است که از این تعداد پرنده ۴۸ نوع در فصل بهار و تابستان در منطقه مشاهده می شود و ۶۲ گونه بومی پارک ملی هستند. مهمترین این پرندگان شامل قرقاول، کبک، تیهو، جغد خال دار، زنگوله بال، کوکر سیاه، ا، بلدرچین، قرقی، دلیجه، سارگپه پابلند، سارگپه، عقاب دوبرار، دال سیاه، دال، عقاب دریایی دم سفید، بالابان، هما، دارکوب سیاه، بلبل، توکای باغی، سهره ها، زردپره ها، مگس گیرها، زنبورک ها و دم سرخ ها می شوند.

گیاهان اصلی پارک بدلیل وجود اقلیم های مختلف متنوع است. مهمترین گونه های گیاهی شامل بلوط، بلند مازو، ممرز، انجیلی، افرا، نمدار، مندی (از خانوادهٔ آبنوس)، زبان گنجشک، پلت، شیردار، کرکو، آزاد، اوری، توسکا، شیردار، بارانک، انجیر، توت، ملچ، داغداغان، ازگیل، ولیک، زا الک، سیاه تلو، گوجه وحشی، شیر خشت، گردو، تمشک، انار وحشی، گل وحشی، زرشک، تاغ، گز، پرند، کاروان کش، کلاه میرحسن، گون، چوبک، درمنه، خار شتر و ارس می شود.

از مجموع جانوران موجود در این جنگل ۱۹ گونه در خطر انقراض است که هما، بالابان، گیلان شاه خال دار و روباه ترکمنی از جمله آن هاست. مرال، شوکا، کل و بز، و قوچ و میش هم از جمله گونه هایی اند که بیشتر مورد شکار غیرمجاز قرار می گیرند.

 

 تصاویری از پارک ملی گلستان

پارک ملی گلستان, جنگل گلستان,آشنایی با پارک ملی گلستان

پارک ملی گلستان, تصاویری از پارک ملی گلستان

پارک ملی گلستان, جنگل گلستان,آشنایی با پارک ملی گلستان

 پارک ملی گلستان, تصاویری از پارک ملی گلستان

پارک ملی گلستان, جنگل گلستان,آشنایی با پارک ملی گلستان

 پارک ملی گلستان, تصاویری از پارک ملی گلستان

پارک ملی گلستان, جنگل گلستان,آشنایی با پارک ملی گلستان

 پارک ملی گلستان, تصاویری از پارک ملی گلستان

پارک ملی گلستان, جنگل گلستان,آشنایی با پارک ملی گلستان

 پارک ملی گلستان, تصاویری از پارک ملی گلستان

پارک ملی گلستان, جنگل گلستان,آشنایی با پارک ملی گلستان

پارک ملی گلستان, تصاویری از پارک ملی گلستان

پارک ملی گلستان, جنگل گلستان,آشنایی با پارک ملی گلستان

 


منابع :

wikipedia.org

tebyan.net

دور دنیا با یک کلیک

 • به دنبال آرامش هستید اینجا را از دست ندهید[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
سایت های مرتبط با ریاضیات
درخواست حذف اطلاعات

سایت های مرتبط با ریاضیاتمشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات استخدامی شهرداری گلستان +رایگان
درخواست حذف اطلاعات

استخدام شهرداری گلستان سال 96

iranestekhdam.ir/استخدام-شهرداری-های-استان-گلستان/
translate this page
may 16, 2016 - نمونه سوالات استخدامی ... استخدام شهرداری گلستان (گرگان) ... خبر ۱۲ اسفند ۹۴ : نتایج آزمون استخدام پیمانی شهرداری های گلستان سال ۹۴ اعلام ...
24

۵۵۰سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه

۲٫ ۵۵۰ سوال استخدامی احکام و معارف ی همراه با پاسخنامه

۳٫ ۵۰۰ سوال استخدامی زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه

۴٫ ۵۰۰ سوال استخدامی کامپیوتر همراه با پاسخنامه

۵٫ ۱۰۰ سوال استخدامی هوش و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه

۶٫ ۷۰۰ سوال استخدامی مسائل اجتماعی ، و مبانی قانونی همراه با پاسخنامه

۷٫ ۶۰۰ سوال استخدامی آمار و ریاضی همراه با پاسخنامه

مشخصات فایل:

pdf با قابلیت پرینت و کپی /قابل استفاده با کامپیوتر خانگی/ لپ تاپ /تب لت /گوشی موبایل/اندروید و هوشمند


جهت کلیک کنید

سوالات مصاحبه با جواب

سوالات مصاحبه عقیدتی با جواب

نمونه سوالات مصاحبه = (شامل ۲۸۲ سوال احکام با جواب)

نمونه سوالات مصاحبه = ( شامل ۲۶۸ سوال ان با جواب)

3. نمونه سوالات مصاحبه = (شامل ۱۴۴ سوال ان با جواب)

4. نمونه سوالات مصاحبه = (شامل ۹۹ سوال احادیث و شخصیتهای مذهبی با جواب)

5. نمونه سوالات مصاحبه = (شامل ۶۲ سوال جبهه و جنگ با جواب)

6. نمونه سوالات مصاحبه = (شامل ۱۰۴ سوال قرآن با جواب)

7. نمونه سوالات مصاحبه = (شامل ۲۴۶ سوال قانون اساسی با جواب)

8. نمونه سوالات مصاحبه = (شامل ۵۰ سوال وصیتنامه با جواب)

9.نمونه سوالات مصاحبه = (شامل ۴۱۶ سوال قانون اداری با جواب)

+50 صفحه اتفاقات و روزهای مهم سالهای گذشته

+شامل یک فایل پی دی اف = 4 صفحه ای شامل سوالات مهم مصاحبه = با موضوع عقیدتی به همراه پاسخ تشریحی

+یک فایل پی دی اف 280 صفحه ای مصاحبه = همراه با پاسخ تشریحی شامل سوالات تخصصی گزینش(احکام ،قوانین ،تاریخ انبیاء و …)

+یک فایل پی دی اف 30 صفحه ای مصاحبه = شامل سوالات و پاسخ های تشریحی

+یک فایل پی دی اف 280 صفحه ای مصاحبه = همراه با پاسخ تشریحی شامل سوالات تخصصی گزینش(احکام ،قوانین ،تاریخ انبیاء و …)

+یک فایل پی دی اف 32 صفحه ای مصاحبه = شامل سوالات روانشناسی همراه با پاسخ تشریحی

+یک فایل پی دی اف 37 صفحه ای مصاحبه = شامل سوالات و مذهبی

جهت کلیک کنید

سوالات بدو استخدام

حدود 170 سوال با جواب

نمونه سوالات آزمون توجیهی بدو خدمت ،

نمونه سوالات آزمون توجیهی بدو خدمت با جواب

جهت کلیک کنید

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 94 | ایران ...

استخدام شهرداری گلستان در سال 96 | «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/استخدام-شهرداری-گلستان/
translate this page
dec 21, 2015 - برای نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک کنید. ... استانداری گلستان برای تامین نیروی انسانی موردنیاز شهرداریهای ای ...

استخدام شهرداری ها سال 96 (تجربیات آزمون + خبر اعلام نتایج) | «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/استخدام-شهرداری-ها/
translate this page
1 day ago - برای نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک کنید · برای نمونه سوالات ... استخدام شهرداری گلستان · استخدام شهرداری ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها

www.baroot.com/news/ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-ش/
translate this page
این نمونه سوالات در قالب ۱۰ فایل pdf ارائه می شود جدیدترین نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شهرداری و سازمانها برگزار شده در سالهای گذشته که شامل بیش از ۱۹۰۰ سوال مهم ...

سوالات آزمون استخدامی شهرداری 96 - سیستم همکاری در فروش فایل

hdaneshjoo.com/product/.../ -سوالات-آزمون-استخدامی-شهرداری-...
translate this page
مجموعه ای از تازه ترین نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها و سایر سازمانها گردآوری کرده ایم. هدف ما از تهیه این مجموعه سوالات کمک به آماده سازی شما از نظر علمی بوده تا ...

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری های سراسر کشور

all-shahr-94.blogsky.com/
translate this page
dec 8, 2015 - جامع ترین نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری های کشور ویژه سال 1394 همه ... و بویراحمد,نمونه سوالات تخصصی استخدامی شهرداری های استان گلستان ...

استخدام شهرداری سال 95 | استخدام

www.estekhtam.com/استخدام-شهرداری-سال-95/
translate this page
sep 11, 2016 - دریافت نمونه سوالات آزمون استخدام شهرداری فایل مجموعه قوانین شهرداری جهت آمادگی در آزمون در ... نتایج استخدام شهرداری های استان گلستان اعلام شد.

نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها

rpqymp.blogpen.ir/
translate this page
may 25, 2017 - نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری اهواز با پاسخ به همراه جزوه منابع ..... نمونه سوالات استخدامی استانداری گلستان رشته حسابداری با پاسخ به همراه ...

آزمون استخدامی شهرداری های استان گلستان در آذرماه 94 :: اخبار و سوالات ...

estexdam.blog.ir/.../آزمون-استخدامی-شهرداری-های-استان-گلستان-در-آ...
translate this page
آزمون استخدامی شهرداری های استان گلستان در آذرماه 94 ... جزوه و نمونه سوالات استخدامی آتش نشانی شهرداری ها ... سوالات استخدامی شهرداری ها ویژه آزمون آذرماه 94 ...

استخدام شهرداری های استان گلستان :: اخبار و سوالات استخدامی جدید 95

https://estexdam.blog.ir/.../استخدام%20شهرداری های%20استان%20گل... - translate this page
۳ مطلب با کلمه ی کلیدی «استخدام شهرداری های استان گلستان» ثبت شده است - آگهی های استخدامی سراسر ... جزوه و نمونه سوالات استخدامی آتش نشانی شهرداری ها.

استخدام شهرداری استان گلستان

depaper.net/ /tag/استخدام-شهرداری-استان-گلستان/
translate this page
استخدام شهرداری استان گلستان بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه ... مطالعه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته شهرداری ها کمک بزرگی برای ...

استخدام شهرداری در استان گلستان

www.estekhdami.org/tag/استخدام-شهرداری-در-استان-گلستان
translate this page
may 21, 2012 - آرشیو تگ ها: استخدام شهرداری در استان گلستان ... آ ین اخبار رسیده برگزاری آزمون شهرداری ها در استان های باقی مانده برای اطلاع و استخدام ... نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها سال ۹۴ · سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی سال ...

اطلاعیه استخدام شهرداری های استان گلستان | رایگان نمونه سوالات ...

www.pazhang.ir/tag/اطلاعیه-استخدام-شهرداری-های-استان-گلس/
translate this page
اطلاعیه استخدام شهرداری های استان گلستان کارشناس مسئول اداری-استخدامی شهرداریها و رئیس دبیرخانه ستاد استخدامی شهرداریهای استان از اخذ مجوز استخدام نیروی جدید ...

نمونه سوالات استخدامی شهرداری - دهوند

dehvand.ir/jobs/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-شهرداری/
translate this page
jun 12, 2017 - نمونه سوالات آزمون تخصصی متصدی نجات ( رایگان) تعداد کل سوالات 40، بدون پاسخ نامه تعداد صفحات نمونه سوال: 8 صفحه سال 1390 حجم فایل ...

استخدام شهرداری گلستان سال ۹۵ - نشـــــر استخـــــــــــدام

www.nashr-estekhdam.ir/استخدام-شهرداری-گلستان/
translate this page
آ ین اخبار استخدام شهرداری گلستان را در نشر استخدام دنبال نمایید.به محض ... نشر استخدام مرجع نمونه سوالات استخدامی ... شهرداری گلستان بعد از آزمون استخدامی سال ۹۴ هیچ خبر استخدامی در سال ۹۵ مبنی بر استخدام این سازمان منتشر نکرده است.

استخدام شهرداری ها (تجربیات مصاحبه + استخدام آتش نشانی)

alvarssport-blogfa-com.2p -ir.parsblogs.ir/page-26291.html - translate this page
برای نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک کنید · برای نمونه سوالات تخصصی ... استخدام شهرداری گلستان. استخدام شهرداری کهگیلویه و ...

آگهی استخدام درمانگاه شبانه روزی گلستان شفا - نمونه سوالات استخدامی ...

bartarin-ketab.ir/.../آگهی-استخدام-درمانگاه-شبانه-روزی-گلستان-ش... - translate this page
سوالات استخدامی شهرداری ... آگهی استخدام درمانگاه شبانه روزی گلستان شفا ... + سوالان مصاحبه استخدامی ۹۲/۰۶/۰۳ رایگان سوالات استخدامی نمونه سوالات ...

ای استخدام>استخدام: استخدام س رست فروش در شرکت گلستان در شهر کرد

www.shenidi.com/37928-استخدام-س رست-فروش-در-شرکت-گل...
translate this page
apr 29, 2017 - ای استخدام>استخدام: استخدام س رست فروش در شرکت گلستان در شهر کرد ... و استخدامهای شهرداری های کل کشور · نمونه سوالات استخدامی استانداری ها ...

استخدام برنامه نویس در شرکت پیشگامان دنیای فناوری در گلستان

www.shiralat.com/.../استخدام+برنامه+نویس+در+شرکت+پیشگامان+... - translate this page
dec 11, 2016 - استخدام برنامه نویس در شرکت پیشگامان دنیای فناوری در گلستان. ... استخدام برنامه نویس php،برنامه نویس موبایل در یک شرکت معتبر .... و استخدامهای شهرداری های کل کشور · نمونه سوالات استخدامی استانداری ها · نمونه سوالات استخدامی ...

596 - نمونه سوالات استخدامی

failha.com/page/596?option=com_content&view...id... - translate this page
jun 29, 2015 - نمونه سوالات استخدامی عمومی مشترک فراگیر ۹۴با جواب نمونه سوالات هواشناسی ... شهرداری 94,نمونه سوالات نمونه سوالات استخدامی شهرداری استان آذربایجان غربی,نمونه .... نمونه سوالات گزینش راه آهن استان گلستان"گزینش راه آهن استان ...

رایگان سوالات استخدامی شهرداری ها-100 سوال کلیدی - کندو

https://kandoocn.com/6593- -رایگان-سوالات-استخدامی-شهردار...
translate this page
اکنون هم زمان با استخدامی شهرداری ها سوالات آزمون های استخدامی شهرداری ها را تحت عنوان 100 سوال کلیدی همراه با ... دسته بندی: بانک سوال / نمونه سوالات استخدامی / شهرداری

استخدامی شهرداری سال ۹۲ + نمونه سوالات آزمون - yjc

www.yjc.ir › اقتصادینبض بازار
translate this page
may 14, 2013 - استخدام شهرداری سال ۹۲ از ۲۴ اردیبهشت ۹۲،راس ساعت ۱۶ آغاز میشود.

استخدام شهرداری سال 95 | آ ین اخبار - ای-سوال

www.e-soal.ir/استخدام-شهرداری-ها/
translate this page
آ ین خبر: اعلام نتایج آزمون استخدامی شهرداری و زمان مصاحبه. ... سوالات استخدامی شهرداری · سوالات تخصصی استخدامی شهرداری ها ... استخدام شهرداری گلستان .... ای - سوال دارای بیش از 5 سال سابقه فعالیت در ارائه نمونه سوالات استخدامی. دارای نماد ...

نمونه سوالات استخدامی رایگان

www.bartarin-ketab. /
translate this page
استخدام شهرداری اصفهان در بیش از 50 رشته شغلی + نمونه سوالات استخدامی · استخدام نزدیک به ... استخدام نیروی انسانی در اداره کل راه آهن استان گلستان · استخدام نیروی ...

ید و مجموعه نمونه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی شهرداری ...

nab.rngkamune.ir/post/matlab1875.html
translate this page
1 hour ago - کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول ی|| مجموعه نمونه سوالات عمومی و ...

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی گلستان با جواب

netdl.ir/نمونه-سوالات-استخدامی- -علوم-پز-2/
translate this page
این بسته از نمونه سوالات استخدامی جهت آمادگی داوطلبین گرامی متقاضی شرکت در آزمون استخدامی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان گلستان می باشد که جهت ...

سوالات استخدامی دادگستری 95 - سوالات استخدامی شهرداری سنندج

asheghane-mg. /tag/سوالات-استخدامی-شهرداری-سنندج - translate this page
<سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی مشترک فراگیر 94 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر ٍ سوالات استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی کشور ۹۴"فراگیر ...

نمونه سوالات آزمون های استخدامی همراه با جواب - شگفت انگیز سخنان ...

www.ehsan-news123. /category/17
translate this page
شگفت انگیز ✿ سخنان حکیمانه *wonderful☆ - نمونه سوالات آزمون های استخدامی همراه با جواب ... + راه و ترابری + سوالات آزمون های شهرداری ها + سوالات استخدامی فرمانداری + سوالات عمومی بانک های ..... 72 – کدام اثر به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده است ؟

استخدام ویزیتور،س رست فروش در شرکت گلستان در زنجان – دنیای خبر

viwo.news/.../استخدام-ویزیتور،س رست-فروش-در-شرکت-گ-5/
translate this page
apr 29, 2017 - شرکت گلستان جهت تکمیل کادر فروش خود، س رست فروش و تعدادی .... اخبار و استخدامهای شهرداری های کل کشور · نمونه سوالات استخدامی استانداری ها ...

اسامی قبول شدگان نمونه تی استان گلستان شھرستان کلالہ کلاس ششم ...

faramarzrashidi.weblogyad.xyz/.../اسامی+قبول+شدگان+نمونه+تی+ا... - translate this page
nov 28, 2016 - رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی ... دوشنبه 6 آذر 95 مدارس گلستان مازندران تعطیل است؟ ,آیا دوشنبه تعطیل است؟,وضعیت تعطیلی ..... -سوالات-تخصصی-استخدامی-شهرداری/ کامل نمونه سوالات استخدامی شهرداری 95 کلیک ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی شهرداری های استان ... - arshadpdf group

testiha.ir/post/2545
translate this page
jun 4, 2017 - نمونه سوالات استخدامی شهرداری گلستان (بهارستان). , نمونه سوالات استخدامی شهرداری لواسان. , نمونه سوالات استخدامی شهرداری مرانک; , نمونه سوالات ...

استخدام شهرداری های استان گلستان سال ۹۴ (اطلاعیه)

banki.ir/ba/jobs/vacancy/index/2224
translate this page
کارفرمای شهرداری اگهی استخدام استخدام شهرداری های استان گلستان سال ۹۴ (اطلاعیه) . ... دریافت نمونه سوالات آزمون استخدام شهرداری ... سوالات رایج در آزمون های استخدامی.

استخدام شهرداری های استان گلستان سال 94 | اخبار استخدامی - قطره

www.ghatreh.com/news/.../استخدام-شهرداری-های-استان-گلستان-سا...
translate this page
apr 22, 2015 - اخبار استخدامی شهرداری های استان گلستان نمونه سوالات تخصصی شهرداری ها بر حسب رشته شغلی دریافت آگهی های استø.

استخدام نیروی انسانی در اداره کل راه آهن استان گلستان - نمونه سوالات ...

bartarinketab.ir/post/846
translate this page
اداره کل راه آهن شمال شرق ۲ (استان گلستان) به منظور تأمین نیروی انسانی خود در تعدادی از مشاغل فنی و از طریق ... تعداد ۵۰ نفر، از طریق برگزاری آزمون ورودی از داوطلبان بومی و مرد استان گلستان با شرایط زیر جذب نیرو نماید. .... سوالات استخدامی شهرداری.

خبرگزاری آریا - نمونه سوالات استخدامی شهرداری - به صورت رایگان ...

www.aryanews.com/.../ -نمونه-سوالات-استخدامی-شهرداری---به-...
translate this page
نمونه سوالات استخدامی شهرداری - به صورت رایگان - رایگان. خبرگزاری آریا - آیا مطالب مشابه در سایت وجود دارد؟ بله. در این بخش: ( نمونه سوال استخدامی)

خانه - نمونه سوالات استخدامی شهرداری کرمانشاه

khabarbaz.xyz/page-10123.html
translate this page
نمونه سوالات استخدامی شهرداری کرمانشاه. ... نمونه سوالات استخدامی شهرداری کلیک کنید 48508 · نمونه سوالات استخدامی شهرداری کلیک کنید 48508 · نمونه سوالات ...

اجتماعی - استخدام ویزیتور حضوری در شرکت گلستان در گلستان

nashrkhabar.ir/.../استخدام_ویزیتور_حضوری_در_شرکت_گلستان...
translate this page
1 day ago - شرکت گلستان جهت تکمیل کادر فروش خود، تعدادی فروشنده حرفه ای در ... کتاب از آگهی استخدامی تا مصاحبه تخصصی،گزینش + منابع و سوالات آزمون ...

استخدامی گمرک گلستان - لاوینز

ns-shop.ir/استخدامی-گمرک-گلستان
پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان آزمون استخدامی شهرداری های استان ... اخبار استخدامی شهرداری های استان گلستان نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری .

استخدام مدیر فروش،کارشناس بازار،ارتباط بامشتری،حسابدار-گلستان ...

akhbartop.com/512074/
translate this page
jun 7, 2017 - استخدام مدیر فروش،کارشناس بازار،ارتباط بامشتری،حسابدار-گلستان .... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید. ... نمونه سوالات استخدامی شهرداری · نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری.

استخدام ویزیتور حضوری در شرکت گلستان در گلستان - مجله خبر روز ...

khabrroz.ir/استخدام-ویزیتور-حضوری-در-شرکت-گلستان-14/
translate this page
jun 13, 2017 - شرکت گلستان جهت تکمیل کادر فروش خود، تعدادی فروشنده حرفه ای در گرگان، .... نمونه سوالات استخدامی استانداری ها · نمونه سوالات استخدامی شهرداری ...

اخبار من - استخدام ویزیتور حضوری در شرکت گلستان در شیراز

www.akhbareman.com/.../استخدام-ویزیتور-حضوری-در-شرکت-گ...
translate this page
may 31, 2017 - جهت تکمیل فرم استخدام در سایت شرکت گلستان اینجا کلیک نمایید ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید. ... نمونه سوالات استخدامی شهرداری · نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری.

استخدام شهرداری های سراسر کشور سال ۹۴ -اعلام نتایج استان اسان شمالی ...

estekhdamjoo.ir/.../استخدام-شهرداری-ها-سال-۹۴---استخدام-جدید.html
translate this page
mar 7, 2016 - نتایج استخدام شهرداری های استان گلستان در سال ۹۴ اعلام شد. برای مشاهده صفحه ..... اینجا کلیک کنید · نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها ...

رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداریها+ تخصصی/عمومی ...

pgs.parsiblog.com/.../ +رایگان+نمونه+سوالات+آزمون+استخدامی...
translate this page
jan 21, 2016 - رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها + سوالات تخصصی و .... آذربایجان غربی، سمنان، قم، کردستان، کرمان، گلستان، مرکزی و البرز ...

منابع و نمونه سوالات استخدامی - استخدامی

rahkar24. /tag/استخدامی
translate this page
نتایج آزمون استخدامی شهرداری های گلستان پایان بهمن اعلام می شود استخدام شرکت آسان خودرو در تهران استخدام شرکت پاکدیس استخدام شرکت پالایش نفت کرمانشاه

استخدام ویزیتور حضوری در شرکت گلستان در شاهرود | آ ین اخبار ...

news.rayacenter.ir/.../استخدام%20ویزیتور%20حضوری%20در%20...
translate this page
2 days ago - استخدام ویزیتور حضوری در شرکت گلستان در شاهرود ... ساز رایگان) · کتاب از آگهی استخدامی تا مصاحبه تخصصی،گزینش + منابع و سوالات آزمون .... و استخدامهای شهرداری های کل کشور · نمونه سوالات استخدامی استانداری ها · نمونه سوالات ...

استخدامی شهرداری گلستان سال95 - resultfa

resultfa.ir/key/استخدامی-شهرداری-گلستان-سال95/
جامع علمی کاربردی استان گلستان به نمونه سوالات استخدامی شهرداری . استخدام استخدام 95 آگهی استخدام استخدامی استخدام دهوند استخدام شهرداری نمونه ...

استخدامی شهرداری گلستان 95 - resultfa

resultfa.ir/key/استخدامی-شهرداری-گلستان-95/
اخبار استخدامی شهرداری های استان گلستان نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری . ثبت نام آزمون استخدامی شهرداری های استان قزوین سال 94 کارفرمای شهرداری اگهی ...

استخدام ویزیتور حضوری و س رست فروش در شرکت گلستان در شیراز

https://www.bia2akhbar.com/details.php?id=7103851
translate this page
jun 7, 2017 - شرکت گلستان جهت تکمیل کادر فروش خود، س رست فروش و تعدادی فروشنده ... جهت تکمیل فرم استخدام در سایت شرکت گلستان اینجا کلیک نمایید .... اخبار و استخدامهای شهرداری های کل کشور · نمونه سوالات استخدامی استانداری ها ...

استخدام ویزیتور حضوری با پورسانت و مزایا در شرکت گلستان

estekhdamtehran.com/استخدام-ویزیتور-حضوری-با-پورسانت-و-مز...
translate this page
jun 2, 2017 - شرکت گلستان جهت تکمیل کادر فروش خود ، در ته

مشاهده متن کامل ...
تدریس خصوصی ریاضیات گسسته، جبر واحتمال و هندسه تحلیلی
درخواست حذف اطلاعات
تدریس خصوصی ریاضیات گسسته، جبر واحتمال و هندسه تحلیلی در این بخش ارائه شده است. درس جبر و احتمال یکی از دروس اصلی و اساسی سال سوم رشته ریاضی فیزیک است.

در درس جبرو احتمال قوانین احتمال، اصل لانه کبوتری و ... ارائه می شود. مبحث احتمال که در درس جبر و احتمال ارائه می شود، در درس دیگری به اسم ریاضیات گسسته کاملتر خواهد شد.

در صورتیکه برای درس جبر و احتمال و یا ریاضیات گسسته به مدرس خصوصی احتیاج دارید، بر روی لینکهای تدریس جبرواحتمال و یا مدرسین ریاضیات گسسته کلیک نمائید.


درس ریاضیات گسسته یکی از دروس اصلی دوره دبیرستان رشته ریاضی است.

از مباحث اصلی درس ریاضیات گسسته می توان به گراف، ترکیبیات، احتمال و .... اشاره کرد. درس ریاضیات گسسته از دروس اصلی رشته ریاضی بوده و بعضی از بحثهای آن در ادامه مباحث درس جبرواحتمال است.

در صورتی که در زمینه تدریس خصوصی ریاضیات گسسته و یا تدریس خصوصی جبرواحتمال به مدرس احتیاج دارید، بر روی عبارت تدریس ریاضیات گسسته و یا مدرسین جبر و احتمال کلیک نمائید.

در صورتیکه برای دروس ریاضی دبیرستان رشته ریاضی فیزیک (جبر و احتمال، هندسه، حسابان، هندسه تحلیلی، ریاضیات گسسته، حساب دیفرانسیل و ...) به مدرس خصوصی نیاز دارید به قسمت تدریس خصوصی همین وب سایت مراجعه کرده (لینک آن در بالای همین صفحه قرار دارد) و در بخش جستجو اسم درس مورد نظر را وارد نمائید تا لیست مدرسین آن درس نشان داده شود.


گراف مبحثی است که در کتاب پیش ی، بحث جدیدی محسوب میشود و دانش آموزان در 3 سال اول دبیرستان با این بحث آشنا نشده اند.

از این رو، حجم تعاریف و مطالب مقدماتی در ابتدای این بحث، نسبتاً زیاد است، ضمن اینکه یکی از پیش نیازهای اصلی این بحث، مفاهیم آنالیز ترکیبی و روابط مربوط به جایگشت و ترکیب میباشد که توصیه میشود داوطلبان ابتدا روی این مفاهیم تسلط یافته سپس به حل مسائل مربوط به گراف بپردازند.

توجه شود که علیرغم اینکه بحث گرافها از مباحث نسبتاً ساده کتاب گسسته محسوب میشود اما توجه به تعاریف موجود در کتاب درسی به طور دقیق و همچنین آگاهی کامل از قراردادها و اصطلاحات کتاب، شرط لازم در دستی به موفقیت در حل تستهای این بحث است.

به طور کلی تستهای بحث گراف، تستهایی با ظرافتهای بسیار زیاد هستند که در قالب سؤالات متنوع، نمود پیدا میکنند و داوطلبان پس از حل تستهای متنوع میتوانند تشخیص دهند که «دقت زیاد» در حل تستهای این بحث نقش زیادی دارد چراکه در بسیاری از موارد، عدم دقت در موارد استثناء و یا شرایط موجود در یک قضیه و یا جزئیات یک تعریف میتواند منجر به نادرست زدن تستها توسط داوطلبان شود. از مهمترین مباحث گراف که در سالهای اخیر در کنکور سراسری بیش از سایر مباحث از آنها سؤال طراحی شده، میتوان به محاسبه تعداد مسیرها و تعداد دورهای یک گراف، ویژگیهای گرافهای همبند و ناهمبند، ویژگیهای دنباله درجات رئوس یک گراف، ویژگیهای درخت و ماتریس مجاورت نظیر یک گراف اشاره کرد.

یکی از انواع تستهای گراف که از دسته سؤالات مشکل محسوب میشود و احتمال اشتباه در آنها بسیار زیاد است، تستهایی هستند که در آنها «تعداد» گرافهایی با ویژگیهای داده شده مورد نظر است و تعداد مطلوب از طریق رسم به دست می آید (در این نوع تستها اطمینان از اینکه تمام حالات مورد نظر توسط داوطلب رسم شده است و یا اینکه تمام حالات رسم شده غیریکنواخت بوده و تکراری نیستند، بسیار مهم است).

توجه شود که بعضی مفاهیم و تعاریف گرافها نیز در تمرینات کتاب درسی آمده است ولی در متن درس، به آنها اشاره ای نشده است. مثلاً تعریف گراف همیلتنی یا تعریف گراف پترسن و یا معرفی رابطه همارزی «وجود مسیر بین دو رأس مفروض گراف» از جمله این موارد هستند. بنابراین لازم است داوطلبان محترم حتماً تمامی تمرینات کتاب درسی را بادقت مطالعه و حل کنند چون تا به حال بسیاری از سؤالات کنکور سراسری، دقیقاً از تمرینات کتاب و یا مشابه آنها طرح شده است.

از آنجا که نکات و ویژگیها و روابط موجود در بحث گرافها از نظر تعداد، زیاد و متنوع هستند، امکان خلاصه نویسی و دسته بندی در این بحث چندان وجود ندارد و باید در ضمن زدن تستهای متنوع و زیاد، این ویژگیها و نکات را مرور کرد و آنها را به خاطر سپرد.

فصول 3 تا 6 کتاب، به مبحث نظریه اعداد میپردازد که مبحثی بسیار مهم است و نیاز به ابتکار، خلاقیت و توان ذهنی زیاد دارد. تمامی مباحث این 3 فصل که شامل اصل خوشترتیبی، قضیه تقسیم، تبدیل مبناها به یکدیگر، بمم، کمم و اعداد اول و مفهم همنهشتی است، شامل مسائل بسیار متنوع و مهم میباشد که تسلط بر آنها نیاز به تمرین بسیار زیاد دارد.

شاید بتوان مهمترین بحث نظریه اعداد را همنهشتی معرفی کرد زیرا کاربرد تمامی فصول 4 و 5 در فصل 6 نمایش داده میشود و به همین دلیل، معمولاً تعداد سؤالات این بحث، از سایر مباحث بیشتر است. مهمترین سؤالات همنهشتی، شامل تعیین باقیمانده تقسیم یک عدد تواندار بر یک عدد طبیعی، تعیین رقم یکان یک عدد، حل معادلات سیال و معادلات همنهشتی، قضایای فرما و ویلسون و همچنین تستهایی که مستقیماً به ویژگیهای رابطه همنهشتی مربوط هستند، میباشد.

از دیگر مواردی که در کنکور سالهای اخیر اکثراً مورد توجه طراحان سؤال کنکور قرار گرفته است، قواعد تقسیم پذیری بر بعضی اعداد میباشد که در قالب تعیین پارامترهای a و b مورد سؤال واقع میشود و توصیه میشود که داوطلبان به حل مسائل این بحث اهمیت ویژه ای دهند.

منبع: میگنا

کلمات کلیدی: ریاضیات گسسته، مطالع صحیح ریاضیات گسسته برای کنکور، برای کنکور چگونه ریاضیات گسسته بخوانیم، نکات کنکوری ریاضیات گسسته، روش درست مطالعه ریاضیات گسسته، را ار صحیح مطالعه ریاضیات گسسته، ریاضیات گسسته کنکور

آموزش و تدریس خصوصی جبر و احتمال و ریاضیات گسسته مانند سایر دروس در وب سایت ایران مدرس  ارائه شده است. در این وب سایت مدرسین زیادی در زمینه تدریس خصوصی جبر و احتمال و تدریس خصوصی ریاضیات گسسته فعالیت دارند.

برای مشاهده لیست مدرسین جبر و گسسته به دو صورت می توانید عمل کنید. 1- به پایین همین مطلب مراجعه کنید و لیست مدرسین را مشاهده نمائید. 2- بر روی عبارتهای معلم خصوصی جبر و احتمال یا مدرس خصوصی ریاضیات گسسته کلیک نمائید.

علاوه بر بحث تدریس خصوصی و آموزش در منزل جبر و احتمال و ریاضیات گسسته، مطالب آموزشی و نمونه سوالات امتحانی و جزوات درسی برای رایگان در این وب سایت ارائه شده است. تعدادی جزوه، نمونه سوال امتحانی و ... برای جبر و احتمال و گسسته در ادامه ارائه شده است.


 


خلاصه جزوه ریاضیات گسسته

اگر در جستجوی سایت مدرسین تدریس خصوصی ریاضیات گسسته و هندسه تحلیلی هستید، در وب سایت حاضر (ایران مدرس) با اطمینان می توانید مدرس خودتان را از بین هزاران مدرس ثبت نامی انتخاب کنید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضیات گسسته بر روی عبارت مدرس خصوصی ریاضیات گسسته کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی هندسه تحلیلی بر روی عبارت معلم خصوصی هندسه تحلیلی کلیک نمائید.

ریاضیات گسسته و هندسه تحلیلی جزو دروس مهم رشته ریاضی فیزیک بوده و یادگیری بهتر آنها هم در ارتقای معدل و هم در ب رتبه خوب در کنکور موثر است. برای سادگیری بهتر این دو درسهم در کلاسهای مدرسه به صورت کامل شرکت کنید و هم در صورت وم از جلسات تدریس خصوصی استفاده نمائید.

در وب سایت ایران مدرس علاوه بر آموزش خصوصی ریاضیات گسسته و آموزش خصوصی هندسه تحلیلی جزوات و نمونه سوالهایی برای این دروس ارائه شده است که در ادامه تعدادی از آنها آمده است.


مشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات استخدامی شهرداری گلستان کلیک کنید
درخواست حذف اطلاعات

استخدام شهرداری گلستان سال 96

iranestekhdam.ir/استخدام-شهرداری-های-استان-گلستان/

may 16, 2016 - نمونه سوالات استخدامی ... استخدام شهرداری گلستان (گرگان) ... خبر ۱۲ اسفند ۹۴ : نتایج آزمون استخدام پیمانی شهرداری های گلستان سال ۹۴ اعلام ...

استخدام شهرداری گلستان در سال 96 | «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/استخدام-شهرداری-گلستان/

translate this page

dec 21, 2015 - برای نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک کنید. ... استانداری گلستان برای تامین نیروی انسانی موردنیاز شهرداریهای ای ...

استخدام شهرداری گلستان 99 - «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/tag/استخدام-شهرداری-گلستان-99/

translate this page

dec 21, 2015 - استخدام شهرداری گلستان برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات جلسه مصاحبه و سایر تجربیات در … ادامه آگهی .

استخدام شهرداری ها سال 96 (تجربیات آزمون + خبر اعلام نتایج) | «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/استخدام-شهرداری-ها/

translate this page

1 day ago - برای نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک کنید · برای نمونه سوالات ... استخدام شهرداری گلستان · استخدام شهرداری ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها

www.baroot.com/news/ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-ش/

translate this page

این نمونه سوالات در قالب ۱۰ فایل pdf ارائه می شود جدیدترین نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شهرداری و سازمانها برگزار شده در سالهای گذشته که شامل بیش از ۱۹۰۰ سوال مهم ...

سوالات آزمون استخدامی شهرداری 96 - سیستم همکاری در فروش فایل

hdaneshjoo.com/product/.../ -سوالات-آزمون-استخدامی-شهرداری-...

translate this page

مجموعه ای از تازه ترین نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها و سایر سازمانها گردآوری کرده ایم. هدف ما از تهیه این مجموعه سوالات کمک به آماده سازی شما از نظر علمی بوده تا ...

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها | رایگان نمونه سوالات استخدامی ...

www.pazhang.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-شهرداری-ها/ - translate this page

nov 28, 2015 - نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها سال 94 شما می توانید این مجموعه سوالات را با ... ارسال شده توسط:سایت پاژنگ درنمونه سوالات استخدامی ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ ۰ ... سنندج استخدامی شهرداری فارس استخدامی شهرداری گلستان استخدامی شهرداری ...

آزمون استخدامی شهرداری های استان گلستان در آذرماه 94 :: اخبار و سوالات ...

estexdam.blog.ir/.../آزمون-استخدامی-شهرداری-های-استان-گلستان-در-آ...

translate this page

آزمون استخدامی شهرداری های استان گلستان در آذرماه 94 ... جزوه و نمونه سوالات استخدامی آتش نشانی شهرداری ها ... سوالات استخدامی شهرداری ها ویژه آزمون آذرماه 94 ...

نمونه سوالات استخدامی شهرداری - دهوند

dehvand.ir/jobs/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-شهرداری/

translate this page

jun 12, 2017 - نمونه سوالات آزمون تخصصی متصدی نجات ( رایگان) تعداد کل سوالات 40، بدون پاسخ نامه تعداد صفحات نمونه سوال: 8 صفحه سال 1390 حجم فایل ...

برچسب سوالات تخصصی شهرداری ها 94 - نمونه سوالات تخصصی ...

all-shahr-94.blogsky.com/tag/سوالات-تخصصی-شهرداری-ها-94

translate this page

dec 8, 2015 - نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری های سراسر کشور - این ... و بویراحمد,نمونه سوالات تخصصی استخدامی شهرداری های استان گلستان ...

استخدام شهرداری گلستان سال ۹۵ - نشـــــر استخـــــــــــدام

www.nashr-estekhdam.ir/استخدام-شهرداری-گلستان/

translate this page

آ ین اخبار استخدام شهرداری گلستان را در نشر استخدام دنبال نمایید.به محض ... نشر استخدام مرجع نمونه سوالات استخدامی ... شهرداری گلستان بعد از آزمون استخدامی سال ۹۴ هیچ خبر استخدامی در سال ۹۵ مبنی بر استخدام این سازمان منتشر نکرده است.

سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها | نمونه سوالات آزمونهای استخدامی

file.estekhdami.org/ -سوالات-آزمون-استخدامی-شهرداری/

translate this page

شهرداری های هفت استان کشور شامل آذربایجان غربی، سمنان، قم، کردستان، کرمان، گلستان، مرکزی و البرز ( صرفاً سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج ) به منظور ...

آرشیو استخدام شهرداری های سراسر کشور | استخدام

www.estekhtam.com/آرشیو-استخدام-شهرداری-های-سراسر-کشور/

translate this page

nov 22, 2015 - دریافت نمونه سوالات آزمون استخدام شهرداری ..... استانداری گلستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداری های جلین، ...

استخدام شهرداری سال 95 | آ ین اخبار - سوالات استخدامی

www.e-soal.ir/استخدام-شهرداری-ها/

translate this page

آ ین و جدیدترین خبر استخدام شهرداری سال 95 را می توانید در وب سایت ای-سوال دنبال نمایید.آ ین خبر: ... سوالات تخصصی استخدامی شهرداری ها ... استخدام شهرداری گلستان .... ای - سوال دارای بیش از 5 سال سابقه فعالیت در ارائه نمونه سوالات استخدامی.

آگهی استخدام درمانگاه شبانه روزی گلستان شفا - نمونه سوالات استخدامی ...

bartarin-ketab.ir/.../آگهی-استخدام-درمانگاه-شبانه-روزی-گلستان-ش... - translate this page

سوالات استخدامی شهرداری ... آگهی استخدام درمانگاه شبانه روزی گلستان شفا ... + سوالان مصاحبه استخدامی ۹۲/۰۶/۰۳ رایگان سوالات استخدامی نمونه سوالات ...

ای استخدام>استخدام: استخدام س رست فروش در شرکت گلستان در شهر کرد

www.shenidi.com/37928-استخدام-س رست-فروش-در-شرکت-گل...

translate this page

apr 29, 2017 - ای استخدام>استخدام: استخدام س رست فروش در شرکت گلستان در شهر کرد ... و استخدامهای شهرداری های کل کشور · نمونه سوالات استخدامی استانداری ها ...

596 - نمونه سوالات استخدامی

failha.com/page/596?option=com_content&view...id... - translate this page

jun 29, 2015 - نمونه سوالات استخدامی عمومی مشترک فراگیر ۹۴با جواب نمونه سوالات هواشناسی ... شهرداری 94,نمونه سوالات نمونه سوالات استخدامی شهرداری استان آذربایجان غربی,نمونه .... نمونه سوالات گزینش راه آهن استان گلستان"گزینش راه آهن استان ...

نمونه سوالات استخدامی شهرداری گلستان | سوالات تخصصی و ...

testdoni.ir/ -نمونه-سوالات-استخدامی-شهرداری-5/7606

translate this page

may 16, 2016 – نمونه سوالات استخدامیاستخدام شهرداری گلستان (گرگان) … خبر ۱۲ اسفند ۹۴ : نتایج آزمون استخدام پیمانی شهرداری های گلستان سال ۹۴ اعلام ...

استخدامی شهرداری سال ۹۲ + نمونه سوالات آزمون - yjc

www.yjc.ir › اقتصادینبض بازار

translate this page

may 14, 2013 - استخدام شهرداری سال ۹۲ از ۲۴ اردیبهشت ۹۲،راس ساعت ۱۶ آغاز میشود.

نمونه سوالات استخدامی رایگان

www.bartarin-ketab. /

translate this page

استخدام شهرداری اصفهان در بیش از 50 رشته شغلی + نمونه سوالات استخدامی · استخدام نزدیک به ... استخدام نیروی انسانی در اداره کل راه آهن استان گلستان · استخدام نیروی ...

فروش نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها از طریق اینترنت غیرقانونی ...

www.imo.org.ir/showcontent.html?i=ovc3adfxswwzale9

translate this page

mar 3, 2014 - فروش نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها از طریق اینترنت ... آذربایجان غربی، کردستان، سمنان،کرمان،قم،گلستان،مرکزی و شهرداری کرج در نیمه دوم ...

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی گلستان با جواب

netdl.ir/نمونه-سوالات-استخدامی- -علوم-پز-2/

translate this page

این بسته از نمونه سوالات استخدامی جهت آمادگی داوطلبین گرامی متقاضی شرکت در آزمون استخدامی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان گلستان می باشد که جهت ...

سوالات استخدامی دادگستری 95 - سوالات استخدامی شهرداری سنندج

asheghane-mg. /tag/سوالات-استخدامی-شهرداری-سنندج - translate this page

<سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی مشترک فراگیر 94 نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر ٍ سوالات استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی کشور ۹۴"فراگیر ...

نمونه سوالات آزمون های استخدامی همراه با جواب - شگفت انگیز سخنان ...

www.ehsan-news123. /category/17

translate this page

شگفت انگیز ✿ سخنان حکیمانه *wonderful☆ - نمونه سوالات آزمون های استخدامی همراه با جواب ... + راه و ترابری + سوالات آزمون های شهرداری ها + سوالات استخدامی فرمانداری + سوالات عمومی بانک های ..... 72 – کدام اثر به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده است ؟

استخدام شهرداری های استان گلستان سال 94 | اخبار استخدامی - قطره

www.ghatreh.com/news/.../استخدام-شهرداری-های-استان-گلستان-سا...

translate this page

apr 22, 2015 - اخبار استخدامی شهرداری های استان گلستان نمونه سوالات تخصصی شهرداری ها بر حسب رشته شغلی دریافت آگهی های استø.

استخدام شهرداری های استان گلستان سال ۹۴ (اطلاعیه)

banki.ir/ba/jobs/vacancy/index/2224

translate this page

کارفرمای شهرداری اگهی استخدام استخدام شهرداری های استان گلستان سال ۹۴ (اطلاعیه) . ... دریافت نمونه سوالات آزمون استخدام شهرداری ... سوالات رایج در آزمون های استخدامی.

استخدام نیروی انسانی در اداره کل راه آهن استان گلستان - نمونه سوالات ...

bartarinketab.ir/post/846

translate this page

اداره کل راه آهن شمال شرق ۲ (استان گلستان) به منظور تأمین نیروی انسانی خود در تعدادی از مشاغل فنی و از طریق ... تعداد ۵۰ نفر، از طریق برگزاری آزمون ورودی از داوطلبان بومی و مرد استان گلستان با شرایط زیر جذب نیرو نماید. .... سوالات استخدامی شهرداری.

خبرگزاری آریا - نمونه سوالات استخدامی شهرداری - به صورت رایگان ...

www.aryanews.com/.../ -نمونه-سوالات-استخدامی-شهرداری---به-...

translate this page

نمونه سوالات استخدامی شهرداری - به صورت رایگان - رایگان. خبرگزاری آریا - آیا مطالب مشابه در سایت وجود دارد؟ بله. در این بخش: ( نمونه سوال استخدامی)

استخدام شهرداری های سراسر کشور سال ۹۴ -اعلام نتایج استان اسان شمالی ...

estekhdamjoo.ir/.../استخدام-شهرداری-ها-سال-۹۴---استخدام-جدید.html

translate this page

mar 7, 2016 - نتایج استخدام شهرداری های استان گلستان در سال ۹۴ اعلام شد. برای مشاهده صفحه ..... اینجا کلیک کنید · نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها ...

رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداریها+ تخصصی/عمومی ...

pgs.parsiblog.com/.../ +رایگان+نمونه+سوالات+آزمون+استخدامی...

translate this page

jan 21, 2016 - رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها + سوالات تخصصی و .... آذربایجان غربی، سمنان، قم، کردستان، کرمان، گلستان، مرکزی و البرز ...

منابع و نمونه سوالات استخدامی - استخدامی

rahkar24. /tag/استخدامی

translate this page

نتایج آزمون استخدامی شهرداری های گلستان پایان بهمن اعلام می شود استخدام شرکت آسان خودرو در تهران استخدام شرکت پاکدیس استخدام شرکت پالایش نفت کرمانشاه

رایگان سوالات استخدامی شهرداری » کندو | مرجع سوالات و اخبار استخدام

kandoocn.com/tags/ +رایگان+سوالات+استخدامی+شهرداری/

translate this page

سایت نیازمندی استخدام و نمونه سوالات استخدامی اخبار استخدام عمران برق و برنامه نویس و شرکت نفت و استخدامی های جدید تی و بانکها و موسسات مالی.

استخدام ویزیتور حضوری در شرکت گلستان در خوی و سلماس

ir.infrc.com/news/508107

translate this page

may 28, 2017 - شرکت گلستان جهت تکمیل کادر فروش خود، تعدادی فروشنده حرفه ای را در خوی و ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید. ... اخبار و استخدامهای شهرداری های کل کشور · نمونه سوالات استخدامی استانداری ها ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی تبدیل وضعیت

kphc.mihanblog.com/post/588

translate this page

mar 9, 2015 - نمونه سوال استخدامی “تبدیل وضعیت”, نمونه سوال استخدامی “تبدیل ... و بویراحمد,نمونه سوالات استخدامی “تبدیل وضعیت” استان گلستان,نمونه ...

نمونه سوال استخدامی راه آهن پروژه ی قابلیت سازی+سال 95

https://soaldoon.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-راه-آهن-پروژه-قا.html

translate this page

نمونه سوالات استخدامی+پروژه قابلیت سازی راه آهن+نمونه سوالات مرحله دوم پروژه قابلیت سازی+ استخدامی راه آهن سال 95 پروژه قابلیت ... نمونه سوالات استخدامی راه آهن پروژه قابلیت سازی ۳سال ۹۵ ...... کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداری . ... استخدام در اداره کل راه آهن استان گلستان – مرکز اطلاع رسانی …

رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری قم

testiha.ir/post/page/2

translate this page

6 days ago - سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها | نمونه سوالات آزمونهای استخدامی .... آذربایجان غربی، کردستان، سمنان،کرمان،قم،گلستان،مرکزی و شهرداری ...

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری ها سال 94

azmoon94.pishroblog.ir/

translate this page

dec 11, 2015 - پکبج شماره 1 نمونه سوالات جامع آزمون استخدامی شهرداری ها ویژه سال 94 .... شهرداری ها اینجا کلیک کنید آزمون استخدامی شهرداری های استان گلستان ...

کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری ها سال ۹۴ (قم و یزد) | ایران استخدام

vista.ir/.../کارت-ورود-به-جلسه-آزمون-استخدامی-شهرداری-ها-سال-۹۴-%...

translate this page

jan 19, 2016 - نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها .... کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های استان گلستان از هم اکنون ۲۶ دی ۹۴ قابل دریافت میباشد.

منبع تضمین100% مبانی قانونی شهرداری

esteghdamshahrdari. /

translate this page

برچسب ها: استخد ام شهرداری در سال95, استخدام شهرداریها, آزمون استخدامی شهرداریها آذر ماه ... نویسنده کتاب آزمونهای استخدامی شهرداری، اعلام می نماییم در این دور از ازمون از کتاب بنده سوال طرح نمیشود. ... http://golestan.iran-azmoon.ir/register.aspx ... ۶-برای نمونه ازمونهای آزمایشی شهرداریها توسط سایت ما روی لینک های زیر کلیک کنید.

نمونه سوالات استخدامی 94: یک استخدام | آگهی استخدام روز

1estekhdam.com/

translate this page

استخدام کشتیرانی ایران سال ۹۴ · استخدام شهرداری سال ۹۴ · استخدام ... استخدام سازمان بهزیستی اصفهان سال ۹۴; استخدام آتش نشان در شهرداری گلستان، ...

آغاز ثبت نام آزمون استخدام پیمانی شهرداری ها - استخدام امروز - کاری

karyab.net/agahi/آغاز-ثبت-نام-آزمون-استخدام-پیمانی-شهرد/

translate this page

... آزمون استخدامی شهرداری های استان های کردستان، مرکزی، گلستان، کرمان، سمنان، آذربایجان ... آگهی استخدام شهرداری های تابعه استان، مورد تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه .... نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی در سال 1386 ، مرجعی بسیار ...

جستجو : استخدام شهرداری - پرتال ی کشور

www.unp.ir/search/استخدام%20شهرداری

translate this page

اعلام نتایج قبول شدگان آزمون استخدام پیمانی در شهرداری های استان ... نتایج آزمون استخدام پیمانی در مشاغل شهرداریهای استان گلستان(فاضل آباد– گمیش تپه– سیمین شهر–آق قلا) اعلام شد. به گزارش .... نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

کافی نت تیک تاک - مطالب نمونه سوالات استخدامی

tiktaksaveh.ir/post/category/35

translate this page

نمونه سوالات استخدامی شهرداری قیمت هر مجموعه تخفیف خورده. قیمت 5000 تومان; قیمت فقط 2000 تومان. سوالات استخدامی شهرداری عمومی. مجموعه ی زیر شامل سوالات ...

فرم استخدام شهرداری ها+دهیاری ها اذر ماه 94

estekhdam-shahrdariha-azar94.monoblog.ir/post-120227.html

translate this page

dec 5, 2015 - نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها ... خبر ۶ آذر ۹۴: آزمون استخدامی شهرداری های استان گلستان برگزار می شود (منبع: golestanp.ir). کارشناس ...

استخدام شهرداری های استان یزد - اخبار پیام نور

pnunews.com/343/استخدام-شهرداری-های-استان-یزد/

translate this page

mar 14, 2015 - آگهی استخدام پیمانی در شهرداری ای ندوشن، مهردشت ، مروست ، عقدا .... و به تعداد ۱۲۰ سوال شامل ۹۰ سوال به صورت کاربردی و تخصصی در حوزه رشته ...

زمان ثبت نام استخدامی شهرداری های آذربایجان غربی اعلام شد - زریان

ziryan.ir/newsdetail.aspx?itemid=453

translate this page

aug 9, 2012 - مسئول کمیته مرکزی آزمون استخدامی شهرداریهای کشور گفت: ثبت نام مرحله ... استان های آذربایجان غربی، کردستان، سمنان،کرمان،قم،گلستان،مرکزی و شهرداری ... سایت ها در خصوص فروش سوالات با عنوان نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها ...

با سوالات استخدام شهرداری ها+فایل پاسخنامه : ...

-test-municipal.mizbanblog.com/post/7

translate this page

dec 8, 2015 - جدیدترین نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شهرداری ها و دهیاری ها برگزار شده در ... شهرداری ها استان کردستان، سوالات استخدام شهرداری ها استان گلستان، ...

نمونه سوالات استخدامی شهرداری حسابدار" نمونه سوالات استخدامی شهرداری ...

bankmellat.lineblog.ir/.../نمونه+سوالات+استخدامی+شهرداری+حسابدار...

translate this page

dec 15, 2015 - نمونه سوالات استخدامی حسابداری تی ۱۲۰ سوال با پاسخنامه ... نمونه سوالات استخدامی شهرداری حسابداری 93 با جواب نمونه سوالات استخدامی شهرداری ... نمونه سوالات استخدامی شهرداری های شهرداری حسابداری گلستان سال ۹۴, ...

نمونه سوالات استخدامی

searchjob.ir/cat/143/ -نمونه-سوالات-استخدامی.aspx

translate this page

نمایش پست : مجموعه کامل نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها 94. لینک مجموعه نمونه .... آگهی استخدام استانداری گلستان سال ۹۳. آگهی استخدام استانداری ...

سوالات استخدامی صندوق کارآفرینی مهر امید - آی استخدام مرجع

istekhdam.ir › سوالات استخدامی نهادهای تی

تاریخچه تشکیل خانه ریاضیات اصفهان
درخواست حذف اطلاعات
خانه ریاضیات اصفهان، نخستین خانه ریاضیات ایران و جهان است که به دنبال تشکیل ستاد ملی سال جهانی ریاضیات و با کمک شهرداری اصفهان در این شهر علم دوست و تاریخی و با همت عده ای علاقه مند به علوم ریاضی، آموزش و جوانان در سال 1377 آغاز به کار نموده است.

تجربه بیش از 20 سال جلسات بعدازظهرهای دوشنبه معلمان ریاضی اصفهان و تشکیل مرکز بررسی ریاضیات دبیرستانی از سال 1358 که در آن­ها دیوارهای ج بین معلمان مقاطع مختلف تحصیلی ش ته شد و این رویداد منشاءخدمات زیادی به جامعه علمی کشور شد، گروهی از معلمان واساتید ریاضی را بر آن داشت تا یک موسسه غیر تی برای ارتقاء دانش ریاضی تشکیل دهند.

اگرچه ایجاد مرکز تحقیقات معلمان اصفهان به عنوان الگویی برای تشکیل پژوهشگاه­های معلم در سراسر کشور، برگزاری مسابقات ریاضی که منجر به اجرای المپیاد ریاضی ایران و به دنبال آن المپیادهای دیگر علمی و حضور موفق جوانان ایرانی در عرصه­های بین­المللی گردید، انجام مطالعه افت ریاضی که منجر به انتشار نشریات متعدد توصیفی در زمینه علوم ریاضی شد و بسیاری دیگر از ابزارهای توسعه دانش ریاضی را همراه داشت و نیز الگو­سازی جهت تشکیل انجمن علمی آموزشی معلمان برخی از نتایج این جلسات است، ولی از همه مهمتر هم­فکری و همکاری مشترک معلمان و توسعه تحقیقات گروهی بین این عزیزان و برگزاری نخستین کنفرانس آموزش ریاضی در ایران را در سال 1375 به دنبال داشت.
از سوی دیگر کمیسیون بین­المللی آموزش ریاضی(icmi) و اتحادیه بین­المللی ریاضی( imu) پیشنهاد اعلام سال جهانی ریاضیات را برای سال 2000 عنوان نمودند که مورد تأیید یونسکو قرار گرفت و در سال 1993 این مسئله رسماً اعلام گردید. در حاشیه بیست و پنجمین کنفرانس ریاضی کشور که صنعتی شریف برگزار گردید، مسئله فعالیت ایران در زمینه توسعه دانش ریاضی و تلاش در جهت عمومی­سازی علم ریاضی در ایران به این مناسبت مطرح شد. تا این که سرانجام در ملاقات­های مسئول کمیته علمی نخستین کنفرانس آموزش ریاضی ایران با احمد بیرشک مسئله تشکیل ستاد ملی سال جهانی ریاضیات مطرح که پیشنهاد احمد بیرشک در این راستا،مورد تأیید آموزش و پرورش و معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری قرار گرفت.
سرانجام ستاد ملی سال جهانی ریاضیات به ریاست رئیس جمهورو با دبیری وزارت فرهنگ و آموزش عالی، طرح خانه ریاضیات را به عنوان یکی از طرح­های اجرایی خود به تصویب رساند.
نخستین خانه ریاضیات طی موافقت نامه­ای که بین شهرداری اصفهان و معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و با موافقت استاندار وقت (جانشین شورای ی شهر) در این شهر تاریخی شکل گرفت. بر اساس آن تعهد و حمایت وزارت علوم این مرکز به عنوان یک انجمن علمی رسمی تأیید شد و شهرداری اصفهان تأمین مکان و هزینه­های جاری را تعهد نمود و سرانجام در سال 1377 با حضور فرهنگ و آموزش عالی و استاندار وقت با تلاش و پی­گیری هیئت موسس آن افتتاح شد و حاصل تجربیات مشترک یان و دبیران ریاضی در این مکان کوچک تبلور یافت. انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی اصفهان، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و اصفهان از حمایت­کنندگان اصلی و برنامه­ریزان راه­اندازی این خانه بودند. خانه در ابتدا زیر نظر ستاد سال جهانی ریاضیات و شهرداری فعالیت می­کرد، اما پس از تشکیل خانه­های ریاضیات در شهرستان­های دیگر، شورای خانه­های ریاضیات در تهران به عنوان یک نهاد علمی غیر تی زیر نظر کمیسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری فعالیت خود را ادامه داد. این شورا با بررسی عملکرد خانه­های ریاضیات مجوز تشکیل و فعالیت آن­ها را صادر می­نماید، که خانه ریاضیات اصفهان تا کنون به عنوان یکی از الگوهای برتر و اولیه این حرکت علمی مطرح بوده است .
اکنون خانه پس از فعالیت های چشمگیر محلی، ملی و بین المللی خود، سرانجام به عنوان یک نهاد غیر تی مستقل زیر نظر یک شورای علمی با رسمیت یافتن توسط شورای خانه های ریاضیات ایران زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با حمایت مالی شهرداری اصفهان از طریق یک هیئت امناء فعالیت دارد و در اسفند ماه 1387، دهمین سال تأسیس خود را با موفقیت جشن گرفت. طرح ساختمان چهار باله خانه ریاضیات اصفهان در زمینی که شهرداری اصفهان در اختیار قرار داده بود به منظور ایجاد فضایی مناسب با مجموعه فعالیت­های خانه، پس از مطالعات بسیار، به تصویب نخستین شورای ی شهر اصفهان رسید و شهرداری عملیات ساختمانی را از سال 1380 آغاز نمود. در تکمیل و تجهیز دو بال از این طرح مصوب، استانداری اصفهان، کارخانه­های سیمان وابسته به سازمان صنایع اصفهان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آیسسکو و نهاد ریاست جمهوری علاوه بر شهرداری مشارکت داشته­ا­ند، قرار است این بخش از ساختمان آماده بهره­برداری گردید. در سال 1391 با انتقال به ساختمان جدید خانه ریاضیات و تصویب طرح شهر علم در اصفهان فعالیت های این مرکز گسترش پیدا کرد و اتاق بازی، آزمایشگاه های ریاضی و آمار و استودیو ن نایان در محل جدید با حمایت شهرداری اصفهان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گشایش یافت.مشاهده متن کامل ...
خانه ریاضیات چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
از سال 1377 گروه هایی از معلمان و یان ایران خانه های ریاضیات را در سراسر کشور راه اندازی نمودند. هدف خانه های ریاضیات ایجاد فرصت هایی برای دانش آموزان و معلمان در مقاطع مختلف تحصیلی است که با استفاده از کار گروهی و درگیری با مسایل و ابزارهای ریاضی درک عمیق تر از مفاهیم ریاضیات را تجربه کنند. این ابزارها شامل تکنولوژی اطلاعات، مطالعات مستقل، درک مفاهیم ریاضیات و یادگیری تاریخ و کاربر های علوم ریاضی، بازی های ریاضی و مطالعه ایده های بین رشته ای مانند ریاضیات و هنر، ریاضی و تاریخ تمدن و معماری ایرانی، ریاضیات و ژنتیک، ریاضیات و علوم اجتماعی و علوم پزشکی یا ریاضیات و ی می باشد.
مسابقات تیمی، مسابقات الکترونیکی، مشاهده ریاضیات در زندگی روزمره، مطالعه در زمینه های تاریخ ریاضیات، مشاهده ارتباط ریاضیات و علوم دیگر، سخنرانی های عمومی و تخصصی، نمایشگاه ها، کارگاه های آموزشی و تحقیقاتی،اردوهای آموزشی و جشنواره های سالیانه برخی از فعالیت های غیر کلاسیک این خانه ها در زمینه ریاضی است.
این خانه ها به آگاهی عمومی در مورد ریاضیات مخصوصاٌ در میان خانواد ه دانش آموزان و دانشجویان کمک می کنند. آن ها ریاضیات را از طریق تفریح و لذّت بردن به وسیله بازی با ابزارهای ریاضی، یادگیری کاربرد های ریاضیات و مشاهده توانمندی های ریاضی در هنر و سایر علوم، تکنولوژی، علوم اجتماعی و پزشکی وابسته به زندگی ارائه می دهند.
اعضاء خانه ها، دانش آموزان، دانشجویان،معلمان و ان در حالیکه از محیط کار گروهی انتقال دانش و تجربه با یکدیگر لذّت می برند، می توانند توانمندی های ریاضی و مهارت های فکری خود را نمایش و ارتقاء دهند. خانه ها نیز در این میان استعداد ها را شناسائی و به طریق مناسب هدایت و حمایت نمایند.

معلمان، دانش آموزان و دانشجویان مستعد می توانند در تمام فعالیت های خانه و یا برحسب مورد در برنامه های خاص آن شرکت نمایند و از طریق افراد مستعد برای به دست آوردن موفقیت های بیشتر و بهتر تحت حمایت و تربیت خانه ها قرار می گیرند.

خانه ریاضیات یک میدان و مرکزی برای ایجاد امکانات خوب چالشی است و هدف آن پاسخ گویی به نیاز های چالشی در زمینه آموزش ریاضی است. خانه در چالش های ضروری دانش آموزان، دانشجویان و معلمان به هنگام عمل می کند.


ضرورت ایجاد مکان هایی مشابه خانه

علی رغم همه فعالیت هایی که در زمینه آموزش و پژوهش در ها و نیز سازمان های آموزش و پرورش کشور صورت می گیرد، وم انجام فعالیت های فوق برنامه و نیز انجام فعالیت های مستقل که بتوانند در درازمدت تأثیر خود را در زمینه های فوق بگذارند، ایجاد نهاد هایی همسو ولی مستقل را ایجاب نموده است. دلایل عمده این ضرورت را می توان به صورت زیر برشمرد:

- متفاوت بودن فعالیت ها و آموزش و پرورش یا آموزش های غیر رسمی
- نیاز به اصلاح و بازنگری دائمی به روش های آموزش ریاضی در مدارس
- نیاز به فعالیت های فوق برنامه دانش آموزی و دانشجویی
- حمایت آموزشی و پژوهشی از معلمان
- نیاز به انجام مستقل گروهی و ارزشی روش های آموزشی

یکی از علل موفقیت خانه ها، درگیری با مسایل مختلف و طرح ایده های گوناگون از طرف اعضاء هیئت علمی ها، دبیران و دانشجویان است.مشاهده متن کامل ...
خانه ریاضیات چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
از سال 1377 گروه هایی از معلمان و یان ایران خانه های ریاضیات را در سراسر کشور راه اندازی نمودند. هدف خانه های ریاضیات ایجاد فرصت هایی برای دانش آموزان و معلمان در مقاطع مختلف تحصیلی است که با استفاده از کار گروهی و درگیری با مسایل و ابزارهای ریاضی درک عمیق تر از مفاهیم ریاضیات را تجربه کنند. این ابزارها شامل تکنولوژی اطلاعات، مطالعات مستقل، درک مفاهیم ریاضیات و یادگیری تاریخ و کاربر های علوم ریاضی، بازی های ریاضی و مطالعه ایده های بین رشته ای مانند ریاضیات و هنر، ریاضی و تاریخ تمدن و معماری ایرانی، ریاضیات و ژنتیک، ریاضیات و علوم اجتماعی و علوم پزشکی یا ریاضیات و ی می باشد.
مسابقات تیمی، مسابقات الکترونیکی، مشاهده ریاضیات در زندگی روزمره، مطالعه در زمینه های تاریخ ریاضیات، مشاهده ارتباط ریاضیات و علوم دیگر، سخنرانی های عمومی و تخصصی، نمایشگاه ها، کارگاه های آموزشی و تحقیقاتی،اردوهای آموزشی و جشنواره های سالیانه برخی از فعالیت های غیر کلاسیک این خانه ها در زمینه ریاضی است.
این خانه ها به آگاهی عمومی در مورد ریاضیات مخصوصاٌ در میان خانواد ه دانش آموزان و دانشجویان کمک می کنند. آن ها ریاضیات را از طریق تفریح و لذّت بردن به وسیله بازی با ابزارهای ریاضی، یادگیری کاربرد های ریاضیات و مشاهده توانمندی های ریاضی در هنر و سایر علوم، تکنولوژی، علوم اجتماعی و پزشکی وابسته به زندگی ارائه می دهند.
اعضاء خانه ها، دانش آموزان، دانشجویان،معلمان و ان در حالیکه از محیط کار گروهی انتقال دانش و تجربه با یکدیگر لذّت می برند، می توانند توانمندی های ریاضی و مهارت های فکری خود را نمایش و ارتقاء دهند. خانه ها نیز در این میان استعداد ها را شناسائی و به طریق مناسب هدایت و حمایت نمایند.

معلمان، دانش آموزان و دانشجویان مستعد می توانند در تمام فعالیت های خانه و یا برحسب مورد در برنامه های خاص آن شرکت نمایند و از طریق افراد مستعد برای به دست آوردن موفقیت های بیشتر و بهتر تحت حمایت و تربیت خانه ها قرار می گیرند.

خانه ریاضیات یک میدان و مرکزی برای ایجاد امکانات خوب چالشی است و هدف آن پاسخ گویی به نیاز های چالشی در زمینه آموزش ریاضی است. خانه در چالش های ضروری دانش آموزان، دانشجویان و معلمان به هنگام عمل می کند.


ضرورت ایجاد مکان هایی مشابه خانه

علی رغم همه فعالیت هایی که در زمینه آموزش و پژوهش در ها و نیز سازمان های آموزش و پرورش کشور صورت می گیرد، وم انجام فعالیت های فوق برنامه و نیز انجام فعالیت های مستقل که بتوانند در درازمدت تأثیر خود را در زمینه های فوق بگذارند، ایجاد نهاد هایی همسو ولی مستقل را ایجاب نموده است. دلایل عمده این ضرورت را می توان به صورت زیر برشمرد:

- متفاوت بودن فعالیت ها و آموزش و پرورش یا آموزش های غیر رسمی
- نیاز به اصلاح و بازنگری دائمی به روش های آموزش ریاضی در مدارس
- نیاز به فعالیت های فوق برنامه دانش آموزی و دانشجویی
- حمایت آموزشی و پژوهشی از معلمان
- نیاز به انجام مستقل گروهی و ارزشی روش های آموزشی

یکی از علل موفقیت خانه ها، درگیری با مسایل مختلف و طرح ایده های گوناگون از طرف اعضاء هیئت علمی ها، دبیران و دانشجویان است.مشاهده متن کامل ...
سرفصل های ارشد نرم افزار
درخواست حذف اطلاعات

به نام خداوند مهربان

همانطور که می دانید کنکور ارشد شامل سه بخش دروس عمومی و دروس مشترک و دروس تخصصی می باشد .

دروس مشترک آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر بین تمام گرایش ها شامل 2 درس زبان عمومی و تخصصی و ریاضیات می باشد که درس ریاضیات خود شامل 4 درس می باشد و درسی به نام «دروس مشترک» که آن هم شامل 5 عنوان درسی است و مابقی سؤالات با توجه به گرایش به صورت تخصصی هر رشته مطرح شده اند.
___________________________________________________________
« زبان عمومی و تخصصی »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد 30 سئوال می باشد. همان طور که از نام درس پیداست، تعدادی از سئوالات این درس زبان عمومی و تعدادی از آن ها نیز مربوط به اصطلاحات و متون تخصصی ی کامپیوتر می باشد. بدون تردید اگر دانشجویان کارشناسی ارشد در درس زبان حداقل هایی را داشته باشند مطالعه و سرمایه گذاری در این درس می تواند منطقی باشد. معمولاً منبع درس زبان تخصصی در اکثر رشته ها در های مختلف فرق می کند و اساتید این درس به صورت سلیقه ای منابع و یا جزوات مورد نظر خود را به دانشجویان معرفی می کنند. خواندن کتاب زبان عمومی و همچنین زبان تخصصی موسسه مدرسان شریف برای رسیدن به تسلط در این درس کفایت می کند. در کتاب زبان عمومی مطالب گرامری و یک سری لغات و اصطلاحات عمومی و همچنین تست های عمومی رشته های مختلف گنجانده شده و داوطلبان حتی در صورت فراموشی درس زبان می توانند خود را به سطح مطلوبی با استفاده از این کتاب برسانند. در کتاب زبان تخصصی موسسه مدرسان شریف علاوه بر بررسی و ارایه پاسخ تشریحی و ترجمه تست های کنکورهای کارشناسی ارشد سال های قبل (از سال 92 ـ 72) لغات، اصطلاحات و متون رایج در رشته ی کامپیوتر به همراه ترجمه آن ها گنجانده شده و ضمن آموزش و ترجمه متون مختلف، تست های چهارگزینه ای تألیفی برای آشنایی هرچه بیشتر داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر با سئوالات درس زبان تخصصی این رشته آورده شده است. ضریب این درس در کنکور کارشناسی ارشد تی 1 می باشد.

____________________________________________________________

« ریاضیات »
سؤالات درس ریاضیات در کنکور کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر شامل 4 درس ریاضیات ی، آمار و احتمال، محاسبات عددی و ساختمان های گسسته می باشد. ضریب درس ریاضیات برای تمام گرایش ها (2) و تعداد آن 16 سئوال می باشد.

« ریاضیات ی »
تعداد سئوالات درس ریاضیات ی در آزمون کارشناسی ارشد 5 سئوال می باشد. کتاب کرویت­ سیک مهمترین مرجع تدریس این درس می باشد که به لحاظ حل مثال های زیاد و تشریح کامل مطالب خصوصاً در بخش توابع مختلط دارای ضعف می باشد و بعضاً به دلیل ترجمه گزینشی در فصول معادلات با مشتقات جزیی مطالب پیچیده تر نیز شده است. در کتاب ریاضیات ی انتشارات مدرسان شریف تمام مطالب درسی با متنی ساده و روان آموزش داده شده، همچنین گنجاندن مثال ها و تست های چهارگزینه ای فراوان با پاسخ های تشریحی در ضمن آموزش درس از دیگر مزیت های این کتاب است. طبقه بندی مطالب و آوردن تمامی تست های کنکورهای کارشناسی ارشد 10 سال اخیر اکثر رشته های فنی و ی و گروه علوم پایه به صورت طبقه بندی شده در پایان هر فصل با پاسخ های کاملاً تشریحی، قرار دادن تست های تکمیلی با پاسخ کلیدی برای داوطلبان آزمون جهت تمرین بیشتر، حل کامل سئوالات آزمون سراسری 1392 (بهمن 91)، ارایه آزمون های خودسنجی در پایان کتاب در سه سطح a و b و c برای آمادگی در هفته های آ نزدیک آزمون، ارایه روش های تستی برای حل تست ها و ... از جمله مشخصات دیگر این کتاب است.
کتاب ریاضی ی شامل 1250 پرسش چهار گزینه ای شامل 950 مسئله حل شده با پاسخ تشریحی و 300 مسئله با پاسخ کلیدی می باشد.

_________________________________________________

« آمار و احتمالات »
تعداد سئوالات درس آمار و احتمالات در آزمون کارشناسی ارشد 5 سئوال می باشد. در ها کتاب های آمار و احتمال نادر نعمت الهی، احتمال و آمار پاشا، آمار و احتمالات ی تألیف شلدون راس تدریس می شود و بعضی اساتید از جزوه های شخصی خود برای تدریس استفاده می کنند. سئوالات این درس در قسمت مفاهیم آماری معمولاً ساده تر و در قسمت احتمال سخت تر به نظر می رسد. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز از سالیان گذشته کت را ویژه رشته های کامپیوتر و برق روانه بازار کرده است. در ویرایش اخیر این کتاب، ضمن اضافه شدن مثال های مختلف با حل تشریحی، پاسخ های تشریحی سئوالات سال 1392 نیز در کتاب گنجانده شده است.

_____________________________________________________

« آنالیز عددی (محاسبات عددی) »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر 5 سئوال می باشد. همان طور که از نام درس پیداست مطالب آن در مورد محاسبات عددی می باشد و جزء دروس آسان ریاضیات می باشد. آنچه برای موفقیت در آزمون سراسری اهمیت دارد داشتن دقت زیاد و حفظ روابط و فرمول های این درس می باشد. منابع مهم این درس کتاب های آنالیز عددی تألیف اصغر کرایه چیان، آنالیز عددی تألیف اسماعیل بابلیان، محاسبات عددی تألیف عبدا... شیدفر می باشد. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز کتاب بسیار جامع و کاملی را ارایه کرده است. در این کتاب ضمن آموزش تمام مطالب، ارایه الگوریتم های حل مسئله و دسته بندی فرمول های لازم برای حل مسائل این درس، تمامی تست های آزمون های کارشناسی ارشد 10 سال اخیر در سه رشته ی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و ریاضی را با پاسخ تشریحی آورده است.

________________________________________________________

« آنالیز عددی (محاسبات عددی) »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر 5 سئوال می باشد. همان طور که از نام درس پیداست مطالب آن در مورد محاسبات عددی می باشد و جزء دروس آسان ریاضیات می باشد. آنچه برای موفقیت در آزمون سراسری اهمیت دارد داشتن دقت زیاد و حفظ روابط و فرمول های این درس می باشد. منابع مهم این درس کتاب های آنالیز عددی تألیف اصغر کرایه چیان، آنالیز عددی تألیف اسماعیل بابلیان، محاسبات عددی تألیف عبدا... شیدفر می باشد. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز کتاب بسیار جامع و کاملی را ارایه کرده است. در این کتاب ضمن آموزش تمام مطالب، ارایه الگوریتم های حل مسئله و دسته بندی فرمول های لازم برای حل مسائل این درس، تمامی تست های آزمون های کارشناسی ارشد 10 سال اخیر در سه رشته ی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و ریاضی را با پاسخ تشریحی آورده است.

_______________________________________________________

« ساختمان گسسته »
از این درس نیز معمولاً در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر 5 سئوال مطرح می شود. برای تسلط بر این درس آشنایی با مفاهیم درس ساختمان داده ها لازم است البته مطالب این درس بیشتر حال و هوای ریاضیات دارد و به همین سبب جزء سئوالات ریاضیات در نظر گرفته می شود. از منابع مهم این درس کتاب های ساختمان های گسسته، تألیف بهروز قلی زاده و ریاضیات گسسته اثر رالف.پ. گریمالوی می باشند. با توجه به حجم کم مطالب در این درس وقت گذاشتن برای درس ساختمان گسسته مفید می باشد. انتشارات مدرسان شریف کتاب ساختمان گسسته را با در نظر گرفتن مطالب مورد نیاز داوطلبان به بازار عرضه کرده است. این کتاب در 7 فصل ضمن آموزش خلاصه مطالب با آوردن مثال های متعدد سعی بر آشنایی داوطلبان با سئوالات این درس داشته است. در این کتاب علاوه بر ارائه تمامی سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته ی کامپیوتر از سال 78 تا 92، سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته های ی it و همچنین رشته علوم کامپیوتر نیز در آن گنجانده شده است.

__________________________________________________________

دروس تخصصی مشترک تمام گرایش های ی کامپیوتر
از این دروس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر 27 تست مطرح می شود و شامل 5 درس: 1ـ ساختمان داده 2ـ نظریه زبان ها و ماشین ها 3ـ مدارهای منطقی 4ـ معماری کامپیوتر 5ـ سیستم عامل می باشد. ضریب این دروس در آزمون (4) می باشد و با توجه به این ضریب, مهمترین عامل برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد می باشد.

_____________________________________________________________
« ساختمان داده ها »
از این درس در آزمون 7 سئوال مطرح می شود. منابع مهم این درس در ها کتاب های اصول ساختمان داده ها تألیف هروتیز، ساختمان داده ها با استفاده از پاسکال تألیف تننباوم می باشد. مباحث این درس آرایه ها، صف و پشته، لیست های پیوندی، درخت ها، گراف ها و الگوریتم های مرتب سازی هستند. تسلط بر این درس در درجه اول با توجه به تعداد سؤالات و ضریب آن بسیار مهم و در درجه دوم برای فهم بهتر درسی مانند طراحی الگوریتم و ساختمان گسسته کاملاً ضروری می باشد. برای این درس نیز مانند کتب دیگر انتشارات مدرسان شریف کتاب جامع و بسیار مفید ساختمان داده ها را به قلم آقای بهروز تبریزیان (که ایشان سابقه زیادی در تدریس، تألیف و تحقیق در این درس را دارند) به جامعه علمی کشور عرضه کرده است. در این کتاب ضمن آموزش ساده و روان خلاصه مطالب درسی مانند کتب دیگر مثال های متعدد در متن درس قرار داده شده است و در پایان هر فصل تمامی تست های کنکور کارشناسی ارشد رشته های ی کامپیوتر، ی it و رشته علوم کامپیوتر مربوط به این فصل گنجانده شده است و پس از ارایه پاسخ تشریحی برای این تست ها مولف تعدادی تست تکمیلی با پاسخ کلیدی برای تمرین هرچه بیشتر دانشجویان در کتاب گنجانده است. بررسی سئوالات آ ین آزمون (بهمن 91) در پایان کتب از جمله مزایای دیگر این کتاب می باشد.

_____________________________________________________

« نظریه زبان ها و ماشین ها »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر 6 سئوال می باشد. کتاب های مرجع در این درس مقدمه ای بر زبان های رسمی و ماشین تألیف لینتز، تئوری زبان های رسمی تألیف روسز، مقدمه ای بر تئوری کامپیوتر تألیف کوهن می باشند و تقریباً تمامی آن ها مطالب را پیچیده و غیرقابل فهم بیان کرده اند. البته خود این درس ماهیت این چنین دارد. انتشارات مدرسان شریف از سال ها قبل کتاب نظریه زبان ها و ماشین ها را به قلم محمدرضا نامی به بازار کتاب ایران عرضه کرده که در سال 92 این کتاب ویرایش مجدد شده و با اضافه مثال های متعدد، توضیح بیشتر درس و بررسی سئوالات آ ین آزمون (بهمن 91) مجدداً روانه بازار کتاب شده است. مطالعه این کتاب برای این درس به همه داوطلبان توصیه می شود.

____________________________________________________________

« مدار منطقی »
از این درس در آزمون 7 سئوال مطرح می شود، به لحاظ اهمیت در بین دروس ی کامپیوتر در کنار درس ساختمان داده ها جزء مهمترین دروس می باشد. این درس به نوعی پیش نیاز درس معماری کامپیوتر نیز می باشد. منابع مهم این درس در های مختلف کتاب های طراحی دیجیتال، تألیف موریس مانو، کتاب تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال تألیف ویکتور پرنلسون می باشند. سیستم ها و مبناهای عددی، مدارهای منطقی، ساده سازی توابع منطقی، مدارهای منطقی می باشد. کتاب های مرجع فوق هرچند کتاب های خوبی هستند ولی به دلیل اینکه هر دوی آن ها ترجمه هستند لذا آموزش بعضی مطالب کمرنگ بیان شده است و در ضمن مسائل حل شده آن ها خیلی زیاد نیستند. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز کتاب مدار منطقی را به داوطلبان ی کامپیوتر ارایه کرده است. در این کتاب ضمن ارایه خلاصه درس تست های تألیفی مولف در فصول مختلف گنجانده شده است. وجود تست های رشته ی کامپیوتر از سال 1374 تا 1392 به همراه پاسخ های تشریحی آن ها در کتاب به همراه تست های تکمیلی در پایان هر فصل کتاب باعث منحصر به فرد شدن این کتاب در بین کتاب های دیگر بازار شده است.

____________________________________________

« معماری کامپیوتر »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر 6 یا 7 سئوال می باشد. منابع مهم این درس در ها کتاب های طراحی سیستم های کامپیوتری تألیف مانو، طراحی نرم افزار و معماری کامپیوتر تألیف هنسی می باشند. تسلط و درک مطالب مدار منطقی کمک زیادی به موفقیت در این درس می کند. رئوس مطالب این درس، اطلاعات داده ها، الگوریتم محاسباتی، زبان انتقال ثابت، واحد پردازنده، واحد کنترل، خط لوله ای و سیستم های موازی، حافظه پنهان و دستگاه های ورودی و وجی i/d می باشند. برای این درس انتشارات مدرسان شریف کتاب معماری کامپیوتر را به بازار کتاب عرضه کرده است. در این کتاب با نگاهی به سئوالات 15 سال اخیر، سعی شده مطالب در راستای این گونه سئوالات جمع بندی شود. مثال های زیاد، آوردن الگوریتم های مختلف، ترسیم اشکال مورد نیاز از جمله نقاط قوت این کتاب می باشد. در این کتاب سئوالات رشته ی it نیز به طور کامل به همراه پاسخ های تشریحی آن ها آورده شده است.

_______________________________________

« سیستم عامل »
تعداد سئولات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر 4 تست می باشد. منابع مهم این درس در های مختلف کتاب های سیستم های عامل مدرن تألیف تننباوم، سیستم های عامل تألیف استالینگ، سیستم های عامل تألیف دتیل، مفاهیم سیستم های عامل تألیف سیلبر شاتز می باشند. برای این درس انتشارات مدرسان شریف کتاب سیستم عامل را به جامعه علمی کشور ارائه کرده است. در این کتاب ضمن آموزش درس در حدود 860 تست چهارگزینه ای گنجانده شده است. تمامی سئوالات ی کامپیوتر از سال 1374 تا 1392 و همچنین سئوالات ی it از سال 1381 تا 1392 به همراه پاسخ های تشریحی آن ها گنجانده شده است. به لحاظ مثال های حل شده هیچ کت تاکنون در کشور مانند این کتاب تألیف نشده و به همین دلیل برخی اساتید از این کتاب به عنوان کتاب مرجع ی برای تدریس خود در طول ترم های ی استفاده می کنند. روبه رو شدن با تست های مختلف برای موفقیت در این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر کاملاً ضروری می باشد. این کتاب یکی از کتب بی نظیر کامپیوتر در کشور می باشد و مطالعه آن به کلیه داوطلبان با هر سطح علمی و توانایی توصیه می شود.

دروس تخصصی معماری کامپیوتر در آزمون کارشناسی ارشد
این دروس شامل 4 درس مدارهای الکتریکی، vlsi، الکترونیک، دیجیتال و انتقال داده ها در آزمون کارشناسی ارشد می باشند. ضریب این دروس برای این گرایش 2 می باشد و مجموعا 16 سوال از این دروس مطرح می شود.
___________________________________________________
« مدار های الکتریکی»
این درس از دروس مشترک برای گرایش های معماری کامپیوتر و هوش و از جمله دروسی است که در گروه برق ارایه می گردد. منابع مهم این درس در ها کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها تألیف چار دسور و ارنست کوه، ترجمه پرویز جبه دارمارالانی می باشد. از کتاب هیت، نلسون و چند مرجع دیگر نیز در ها برای آموزش استفاده می شود. کتاب مدارهای الکتریکی موسسه مدرسان شریف با حل کامل سوالات کنکور ارشد از سال 70 تا 92 و ارایه مثال های متعدد تألیفی و آوردن تست های متفاوت در این کتاب تقریباً دانشجو را از مراجعه به منابع مختلف بی نیاز می کند، ارائه روش های تستی در حل مسائل, آموزش مفاهیم، قوانین و فرمول های اساسی توضیحات فارسی ضمن آموزش مطالب، این کتاب را در نوع خود بی نظیر کرده است. با نگاهی به کارنامه قبولی های کارشناسی ارشد ی کامپیوتر، می توان به این نتیجه رسید میانگین 45% به بالا برای این درس خیلی دور از دسترس نیست.

________________________________________________

« vlsi »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد (5) سئوال می باشد. از جمله دروسی است که از سال 82 به عنوان مواد درسی در لیست آزمون کارشناسی ارشد گنجانده شده است، منابع مهم این درس در های مختلف کتاب های اصول طراحی vlsi نوشته کامران شریف اشراقیان می باشند.

« الکترونیک دیجیتال »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد (6) سئوال می باشد. همان طور که از نام این درس پیداست، مطالب آن ترکیب دو درس مدار منطقی و الکترونیک می باشد و برای موفقیت در این درس باید به مطالب هردوی این دروس مسلط بود. البته وزن الکترونیک در این درس بیشتر است و آن مقدار مطلبی که در مورد مدار منطقی لازم است را معمولاً دانشجویان رشته کامپیوتر بلد هستند و معمولاً داوطلبان در درس الکترونیک دچار مشکل اند. منابع مهم این درس کتاب های الکترونیک دیجیتال تألیف مهدی صدیقی، والیزاده و مهدی پور، اصول و مبانی الکترونیک دیجیتال ترجمه پوپک محبت زاده می باشند. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز کتاب خلاصه و مفیدی را برای دانشجویان کارشناسی ارشد ی کامپیوتر ارائه کرده است.
_______________________________________________
« انتقال داده ها »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد (4) سئوال می باشد. منابع مهم این درس کتاب های شبکه های کامپیوتری و انتقال داده تألیف فرشاد صفایی و محمود فتحی، شبکه های کامپیوتری تألیف تننباوم ترجمه پدرام، ccna – انتقال داده و شبکه های کامپیوتر تألیف ویلیام استالینگز ترجمه قدرت ا... سپیدفام می باشند. این درس مفاهیم انتقال اطلاعات در دنیای کامپیوتر را مورد بررسی قرار می دهد، تعریف مفاهیم انتقال، انواع شبکه های انتقال، رسانه های انتقال، رمز داده ها، واسط انتقال داده ها، کنترل پیوند داده ها از جمله مباحثی است که در این درس مورد بررسی قرار می گیرد، مطالعه کتاب انتقال داده های انتشارات مدرسان شریف که به شکل کاملاً حرفه ای مباحث وسیع این درس را مطابق آزمون ارشد جمع آوری کرده است را به کلیه داوطلبان آزمون ی کامپیوتر توصیه می کنیم.

_______________________________________________

دروس تخصصی گرایش نرم افزار و گرایش الگوریتم ومحاسبات آزمون کارشناسی ارشد
این دروس شامل 4 درس کامپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم و پایگاه داده ها می باشند. برای گرایش نرم افزار، این دروس دارای ضریب (2) و برای گرایش الگوریتم و محاسبات این دروس دارای ضریب (4) هستند و مجموعا 16 سوال از این دروس مطرح می شود.
__________________________________________________
« کامپایلر »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر معمولاً (4) سئوال می باشد. از منابع مهم این درس می توان به کتاب اصول طراحی کامپایلر تألیف ای هو اشاره کرد. به طور کلی کامپایلر برنامه ای است که متن برنامه نوشته شده به یک زبان که زبان مبدأ نامیده می شود را به عنوان ورودی گرفته و آن را به برنامه معادلش و به یک زبان دیگر که زبان مقصد گفته می شود، ترجمه می کند. این درس جزء دروس سنگین گرایش نرم افزار محسوب می شود.
_____________________________________________
« زبان های برنامه سازی »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد (5) سئوال می باشد. مطالب آن نیاز به آشنایی با مطالب برنامه نویسی دارد، مدل های زبان، بررسی معماری ماشین، انواع داده اصلی، بسته بندی و داده های ساخت یافته، وراثت، کنترل ترتیب برنامه و زیربرنامه و مدیریت حافظه از رئوس مطالب این درس می باشند. از منابع مهم این درس کتاب های زبان های برنامه سازی تألیف پرات ترجمه جعفرنژاد قمی، اصول زبان های برنامه سازی تألیف هروتیز می باشند.
_____________________________________________________
« طراحی الگوریتم »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد تی ی کامپیوتر (6) سئوال می باشد. این درس را به نوعی می توان ادامه درس ساختمان داده ها دانست و برای تسلط بر این درس، یادگیری کامل درس ساختمان داده ها ضروری می باشد. رئوس مطالب این درس، پیچیدگی زمانی الگوریتم، الگوریتم های تقسیم، برنامه نویسی پویا، الگوریتم های حریصانه، مرتب سازی و جست و جو و مفاهیم درخت و گراف می باشد. از جمله کتاب های مرجع برای این درس کتاب های clrs ـ اصول الگوریتم های کامپیوتر تألیف هروتیز، الگوریتم های ساختمان داده تألیف ای هو می باشند. انتشارات مدرسان شریف به قلم ظهیری کتاب طراحی الگوریتم خود را به بازار کتاب عرضه کرده است. در این کتاب نیز همانند دیگر کتاب های انتشارات مدرسان شریف، شرح درس تمام مطالب لازم به صورت طبقه بندی شده به همراه مثال های متعدد آورده شده است و در پایان هر فصل تست های آزمون های کارشناسی ارشد 15 سال گذشته به همراه پاسخ های تشریحی گنجانده شده است، سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته ی it نیز در کتاب ارایه شده است، تا داوطلبان با تعداد سئوالات بیشتری از آزمون های تی و آزاد آشنا شوند.
_____________________________________________________-
« پایگاه داده ها »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر (4) سئوال می باشد. تعاریف و مفاهیم پایگاه داده ها، مدل های داده ای، زبان های پرس و جوی فرمال، زبان پرس و جوی sql، جامعیت و امنیت و سطوح نرمال و نرمال سازی از مطالبی است که در این درس مورد مطالعه قرار می گیرد. از کتاب های مرجع این درس که در های مختلف به عنوان منبعی برای تدریس مورد استفاده قرار می گیرد می توان به کتاب های پایگاه داده ها تألیف دیت، اصول پایگاه داده تألیف سیلبر شاتز اشاره کرد. انتشارات مدرسان شریف برای این درس کت بسیار کامل و جامع را به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر ارائه کرده است. در این کتاب تمامی مطالب از مفاهیم اولیه تا پیشرفته ترین مطالب به صورت کاملاً ساده و روان آموزش داده شده است. ضمن آموزش مطالب، تست های زیادی مورد بررسی قرار گرفته است و مانند سایر کتب این انتشارات تمامی سئوالات آزمون های گذشته رشته ی کامپیوتر تا سال 1392 نیز در کتاب آورده شده است. سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته ی it نیز به طور کامل در کتاب گنجانده شده است. همچنین تست های تکمیلی جهت خودسنجی داوطلبان در پایان هرفصل کتاب ارایه گردیده است.
__________________________________________
دروس تخصصی گرایش هوش آزمون کارشناسی ارشد
این دروس شامل 3 درس مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم و هوش هستند، ضریب تمام دروس برابر 2 می باشد و تعداد سوالات طرح شده در آزمون 1392، 16 سوال می باشد.
__________________________________________________
« مدارهای الکتریکی »
این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر از دروس مشترک برای گرایش های معماری کامپیوتر و هوش و از جمله دروسی است که در گروه برق نیز ارائه می گردد. منابع مهم این درس در ها کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها تألیف چار دسور و ارنست کوه، ترجمه پرویز جبه دارمارالانی می باشد. از کتاب هیت، نلسون و چند مرجع دیگر نیز در ها برای آموزش این درس استفاده می شود. کتاب مدارهای الکتریکی موسسه مدرسان شریف با حل کامل سوالات کنکور ارشد از سال 70 تا 92 و ارایه مثال های متعدد تألیفی و آوردن تست های متفاوت تقریباً دانشجو را از مراجعه به منابع مختلف بی نیاز می کند، ارائه روش های تستی در حل مسائل، آموزش مفاهیم، قوانین و فرمول های اساسی توضیحات فارسی ضمن آموزش مطالب، این کتاب را در نوع خود بی نظیر کرده است. با نگاهی به کارنامه قبولی های کارشناسی ارشد ی کامپیوتر، می توان به این نتیجه رسید میانگین 45% به بالا برای این درس خیلی دور از دسترس نیست.

_____________________________________________________

« طراحی الگوریتم »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد تی ی کامپیوتر (6) سئوال می باشد. این درس را به نوعی می توان ادامه درس ساختمان داده ها دانست و برای تسلط بر این درس، یادگیری کامل درس ساختمان داده ها ضروری می باشد. رئوس مطالب این درس، پیچیدگی زمانی الگوریتم، الگوریتم های تقسیم، برنامه نویسی پویا، الگوریتم های حریصانه، مرتب سازی و جست و جو و مفاهیم درخت و گراف می باشد. از جمله کتاب های مرجع برای این درس کتاب های clrs ـ اصول الگوریتم های کامپیوتر تألیف هروتیز، الگوریتم های ساختمان داده تألیف ای هو می باشند. انتشارات مدرسان شریف به قلم ظهیری کتاب طراحی الگوریتم خود را به بازار کتاب عرضه کرده است. در این کتاب نیز همانند دیگر کتاب های انتشارات مدرسان شریف، شرح تمام مطالب لازم به صورت طبقه بندی شده به همراه مثال های متعدد آورده شده است و در پایان هر فصل تست های آزمون های کارشناسی ارشد 15 سال گذشته به همراه پاسخ های تشریحی گنجانده شده است، سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته ی it نیز در کتاب ارایه شده است، تا داوطلبان با تعداد سئوالات بیشتری از آزمون های تی و آزاد آشنا شوند.
___________________________________________________
« هوش »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر (7) سئوال می باشد. این درس از سال 81 به عنوان مواد درسی گرایش هوش در نظر گرفته شده است. از منابع مهم این درس می توان به کتاب های هوش تألیف راست، هوش تألیف ایچ، پرولوگ تألیف براتکو اشاره کرد. بعضی از مطالب این درس کمی نامانوس با رشته کامپیوتر می باشد و به نوعی مفاهیمی از رشته های دیگر نیز در این درس تلفیق شده است ولی از دروسی است که می توان با استفاده از تکرار در مطالعه مطالب آن به راحتی به درصد خوبی در آن رسید.

- ریاضیات شامل: ریاضیات ی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی، ساختمان های گسسته
- دروس مشترک شامل: ساختمان داده ها، نظریه زبان ها و ماشین ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل
- دروس تخصصی معماری کامپیوتر شامل: مدارهای الکتریکی، vlsi، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده
- دروس تخصصی هوش شامل: مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم ها، هوش
- دروس تخصصی نرم افزار شامل: کامپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده

_____________________________________

برگرفته از سایت مدرسان شریفمشاهده متن کامل ...
تدریس خصوصی ریاضی، هندسه، جبر، گسسته، ریاضیات ی و حسابان
درخواست حذف اطلاعات
در این بخش مطالبی در زمینه تدریس خصوصی ریاضی، هندسه، جبر، گسسته، ریاضیات ی و حسابان ارائه می گردد. در صورتی که نیازمند دریافت خدمات در زمینه تدریس خصوصی ریاضی هستید، از راهنمایی زیر کمک بگیرید. در ایران مدرس تدریس خصوص ریاضی به صورت ویژه ای مورد توجه قرار گرفته و مدرسین زیادی در این زمینه مشغول فعالیت هستند. در رابطه با مبحث تدریس خصوصی ریاضی موارد زیر حائز اهمیت است:
به منظور مشاهده لیست مدرسین ریاضی مقطع دبیرستان مسیر زیر را در صفحه اصلی وب سایت ایران مدرس (www.iranmodares.com) دنبال کنید:

تدریس خصوصی دبیرستان> دروس مشترک>ریاضیتدریس خصوصی ریاضی – تدریس خصوصی ریاضیات – تدریس ریاضی دبیرستان – تدریس ریاضی ی – تدریس خصوصی ریاضی رشته انسانی – تدریس خصوصی ریاضی رشته تجربی – تدریس خصوصی کلیه دروس ریاضی مرتبط با رشته ریاضی – مدرس خصوصی ریاضی – تدریس حرفه ای ریاضیات – تدریس ریاضی با قیمت مناسب – تدریس خصوصی ریاضی ی – بهترین مدرسین خصوصی درس ریاضی – تدریس خصوصی ریاضی ابت و راهنمایی – تدریس ریاضی ابت

تدریس خصوصی ریاضی بحث تابع و مدلسازی – تساوی دو تابع – توابع چندضابطه ای- رسم نمودار توابع – اعمال جبری روی توابع – تابع وارون و محاسبه آن - تدریس خصوصی ریاضی بحث توابع چندجمله ای - توابع متناوب – توابع پله ای
یکی از دروسی که دانشجویان در دوران کارشناسی با آن سرو کار دارند، درس ریاضی ی است.

درس ریاضی ی یکی از دروس زیر مجموعه دروس ریاضی مقطع ی است. در درس ریاضی ی مباحثی همچون معادلات دیفرانسیل ای و اعداد مختلط ارائه می گردد.

درس ریاضی ی به نسبت سایر دروس زیر مجموعه دروس ریاضی مقطع ی کمی سنگین تر است. بسیاری از مدرسانی که در زمینه تدریس خصوصی ریاضی ی فعالیت می کنند، تدریس خصوصی ریاضی ی را نیز انجام می دهند.

اگر برای درس ریاضی ی به مدرس خصوصی احتیاج دارید، بر روی عبارت تدریس ریاضی ی کلیک کنید. با کلیک بر روی لینک ارائه شده، لیست مدرسین خصوصی ریاضی ی نمایش داده خواهد شد.

نسبتهای مثلثاتی مجموع دو زاویه – محورهای مثلثاتی – تدریس خصوصی ریاضی بحث نمودار توابع مثلثاتی – اتحادهای مثلثاتی – معادلات مثلثاتی – تابع وارون مثلثاتی
تدریس خصوصی ریاضی بحث مجموع جملات دنباله های عددی و هندسی – حد دنباله – بسط اعشاری اعداد (متناوب و غیر متناوب) – هر بسط اعشاری عددی را نشان می دهد .

تدریس خصوصی ریاضی بحث حد تابع در نقطه – پیوستگی تابع در نقطه – قضایای حد توابع – تکنیک تجزیه در محاسبه حد توابع- تدریس خصوصی ریاضی بحث حد sin x بر x

مفهوم مشتق – مشتق و خط مماس – تدریس خصوصی ریاضی بحث مشتق و سرعت – مشتق و آهنگ تغییرات – مشتق جمع و ضرب و تقسیم و ترکیب توابع-مشتق تابع وارون - تدریس خصوصی ریاضی بحث مشتق توابع خاص(چندجمله ای – رادیکالی – ری – مثلثاتی و وارون مثلثاتی)

درس ریاضیات گسسته یکی از دروس اصلی دوره دبیرستان رشته ریاضی است.

از مباحث اصلی درس ریاضیات گسسته می توان به گراف، ترکیبیات، احتمال و .... اشاره کرد. درس ریاضیات گسسته از دروس اصلی رشته ریاضی بوده و بعضی از بحثهای آن در ادامه مباحث درس جبرواحتمال است.

در صورتی که در زمینه تدریس خصوصی ریاضیات گسسته و یا تدریس خصوصی جبرواحتمال به مدرس احتیاج دارید، بر روی عبارت تدریس ریاضیات گسسته و یا مدرسین جبر و احتمال کلیک نمائید.

در پایین همین مطلب هم تعدادی از مدرسین جبر و احتمال و ریاضیات گسسته نشان داده شده اند.


اگر در زمینه تدریس خصوصی ریاضیات به ارائه خدمات نیاز دارید ...

اگر می خواهید برای دروس حسابان و حساب دیفرانسیل مدرس خصوصی داشته باشید ...

در صورتیکه در یادگیری جبر و احتمال و ریاضیات گسسته به مشکل خورده اید ...

اگر برای یاد گیری بهتر دروس هندسه 1، هندسه 2، و هندسه تحلیلی می خواهید از کلاسهای خصوصی استفاده نمائید ...

در هر صورت ...

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضی بر روی عبارت مدرس خصوصی ریاضی کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی حسابان بر روی عبارت مدرس خصوصی حسابان کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل بر روی عبارت مدرس خصوصی حساب دیفرانسیل کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی جبر و احتمال بر روی عبارت مدرس خصوصی جبر و احتمال کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضیات گسسته بر روی عبارت مدرس خصوصی ریاضیات گسسته کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی هندسه 1 و آموزش خصوصی هندسه 2 بر روی عبارت مدرس خصوصی هندسه کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی هندسه تحلیلی بر روی عبارت مدرس خصوصی هندسه تحلیلی کلیک نمائید.


تدریس خصوصی ریاضی 1 و 2 (ریاضیات عمومی ) در کنار آموزش و تدریس خصوصی سایر دروس در سایت ایران مدرس (همین سایت) ارائه شده است.

ریاضی عمومی 1 و 2 ی در ترمهای اول و دوم ارائه می گردد. اگر دانشجو در این دو ترم اول بتواند به خوبی خودش را با محیط که به نسبت دبیرستان متفاوت است وفق بدهد، در ترمهای بعد هم موفق تر خواهد بود. بسیاری از دانشجویان در ترمهای اول به دلیل اینکه به جو موجود در و خوابگاه عادت ندارند، در درس خواندن به مشکل می خورند.

بنابراین در یکی دو ترم اول سعی کنید روی درسها متمرکز باشید. اگر برای یادگیری ریاضی 1 و ریاضی 2 هم مشکل داشتید و خواستید با یک مدرس خصوصی ریاضی خوب هماهنگ کنید، به سایت ایران مدرس مراجعه نمائید (بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضیات کلیک نمائید) و از بین مدرسینی که مشاهده می کنید، با توجه به رزومه، سابقه کار، محل تحصیل و ... مدرس، مورد نظرتان را انتخاب کنید.نمونه سوال امتحانی ریاضی پایه هفتم دبیرستان فرهنگیان شهید چمران
نمونه سوالات امتحان هماهنگ درس ریاضی پایه هفتم نوبت دوم

نمونه سوال امتحانی فصل 1 و 2 ریاضی پایه هشتم

نمونه سوالات امتحانی اعداد گویا، اعداد اعشاری و ر مولد
عبارتهای کلیدی:مکانیک سیالات-دروس ابت در زنجان-تدریس خصوصی-فیزیک- ی برق-تدریس کامپیوتر در اصفهان-حقوق مدنی-برترین سایت تدریس-تقویتی-تدریس ریاضی ابت -تدریس-تدریس خصوصی سیگنال و سیستم-ریاضیات-آموزش فیزیک در تهران-شیمی نهایی-ریاضیات دبیرستان-مدرس طراحی اجزاء-تدریس دروس امار-ریاضی-نقشه اجرایی ساختمان-آموزش فیزیک-تدریس خصوصی دروش ابت -مکانیک سیالات 1-معلم فیزیک در مشهد-تدریس قرآن در تهران-ریاضی دبیرستان-سلفژ-تدریس فیزیک-ریاضی-مدیریت مالی1-مدرس خوب درس زمین شناسی-ریاضی-آموزشگاه تعمیر تلویزیون-حسابداری کاربردی-تدریس پژوهش عملیاتی-تدریس خصوصی فیزیک پیش-سیگنال و سیستم-مدرس فیزیک-تحقیق در عملیات-اقتصاد -فیزیک دبیرستان-تدریس-تدریس مکانیک سیالات-معلم ریاضی در مشهد-تدریس ریاضی دبیرستان در زنجان-آموزش اصولی موسیقی-تدریس فیزیک-آموزش فیزیک-شیمی 1-تدریس خصوصی زیست شناسی-شیمی-متلب-تدریس هندسه-نمونه-آمادگی آزمون-تدریس خصوصی ریاضی در مشهد-تدریس خصوصی-آموزش تعمیرات-مدرس شیمی-فیزیک-آموزش فیزیک دبیرستان-ریاضی1و2-تدریس آمار-ریاضیات-دروس برق در شیراز-همکاران سیستم-autocad-ریاضیات-معماری-فیزیک-مدرس ریاضی-تدریس خصوصی عربی پیش-تدریس ریاضی در تهران-ریاضیات ،فیزیک ی-تدریس تضمینی شیمی در تهران-شیمی-تدریس برنامه نویسی c-تدریس تضمینی ریاضی-تدریس کنکور عربی-تدریس در تبریز-ریاضی-شیوه های تست زنی عربی-آموزش ترمودینامیک-تدریس خصوصی-تدریس ی مکانیک-آهنگسازی- فیزیک 2 -رشته معماری-انگلیسی-خصوصی ریاضی-نرم افزار-ریاضی-مکانیک سیالات وایت-سرمایه گذاری در بورس-شیمی 1-سایت آگهی رایگان تدریس-جزوه الکترونیک-مکاتبات تجاری بازرگانی-ریاضیات دبیرستان-ریاضی-مشاهده متن کامل ...
اخبار ایران و شمال
درخواست حذف اطلاعات
: در برابر افراط و افراطیون پیروز خواهیم بود تصریح کرد: اگر در جامعه ما از افراط خبری نباشد، اگر در جامعه عدل و اعتدال باشد، هم فکری و همدلی باشد از همه مشکلات یکی پس از دیگر عبور خواهیم کرد.
بازگشت آرامش به بازار خودرو فعالان، بازار هفته جاری را بازاری آرام توصیف د که مردم در آن برای ید عجله ای از خود به ج ندادند. به عقیده این فعالان، ادامه این روند از سوی مشتریان می تواند باعث کاهش بیش از پیش هاب بازار شده و قیمت هایی را که طی چند هفته به صورت کاذب رشد کرده بودند، تا حدودی کاهش دهد.
ایران، اول آسیا در رتبه بندی جهانی فوتبال براساس تازه ترین رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال ( فیفا ) که امروز ( پنجشنبه) منتشر شد، تیم ملی فوتبال ایران با 715 امتیاز بدون تغییر در جایگاه جهانی و آسیایی خود همچنان بر بام آسیا باقی ماند.
سه جدید پروانه ساخت گرفتند شورای پروانه ساخت های سینمایی برای سه ، پروانه صادر کرد.
ایران، جایگاه 16 تولید علمی جهان عزیزی اظهارکرد: پیش از انقلاب سالانه تنها یک دانشجوی دوره ا در رشته های پزشکی جذب و مشغول به تحصیل می شد اما در حال حاضر هر ساله یک هزار دانشجوی در این مقطع پذیرفته می شوند.
رتبه ایران از نظر شادی در میان 157 کشور یکی از ویژگی های جامعه امروزی گسترش شهر نشینی، دسترسی بیشتر به فناوری، مشغله های فراوان، تحمیل استرس های متعدد بر افراد،کاهش ارتباطات عاطفی میان مردم، افزایش اختلالات روانی و... است.
ثبت نام 3 میلیون نفر در طرح بیمه سلامت وی با بیان اینکه تاثیر برنامه تحول سلامت در آینده در زندگی مردم پدیدار خواهد شد، اظهار کرد: پس از سلامت اجتماعی، تولید و اشتغال موضوع مورد توجه ت یازدهم است.
ابراز امیدواری خاتمی نسبت به باز شدن فضا امیدوارم روز به روز شاهد بازتر شدن فضا و ایجاد امنیت بیشتربرای فعالیت های اجتماعی، و فرهنگی باشیم. برای عزیزان شرکت کننده در گردهمایی از درگاه خداوند طلب توفیق و کام روایی می کنم.
رکورد بازدید نمایشگاه کتاب ش ته شد بنا بر شمارش علمی که پنجشنبه 18 اردیبهشت تاظهر امروز انجام گرفته بالغ بر 270 هزار نفر از درب های مختلف وارد مصلی تهران شده اند، به گونه ای که شلوغ ترین روز نمایشگاه کتاب تهران رقم خورده است.
افزایش واحد درسی ترم تابستان آزاد از این پس به دانشجویان تا ۱۰ واحد درسی اعطا می شود در حالی که در گذشته تنها تا ۶ واحد در ترم تابستانی به دانشجویان اعطا می شد.
محسن رضایی: دلواپس مذاکرات نیستممحسن رضایی» روز پنجشنبه در حاشیه اولین نشست همایش «گفتمان اقتصاد مقاومتی از منظر دین» در قم در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه افق آینده کشور خوب است، افزود: دغدغه داشتن با امید سازگاری دارد و مهم این است که ما امید خود به آینده کشور را از دست ندهیم.
ایران در سال 94 صادرکننده بنزین میشود رسال 1385روزانه 30 میلیون لیتر بنزین وارد می شد که با توسعه ظرفیت های تولیدی در داخلی و توسعه صنعت سی ان جی، میزان واردات در سال گذشته به 10 میلیون لیتر کاهش یافت.
قتل هولناک زن جوان در مقابل چشمان فرزندش با این اعترافات غلام و وحید دستگیر شدند که متهمان با اعتراف به شرکت در این سرقت مرگبار، قتل زن جوان را به گردن یکدیگر انداختند.
بانک سینا استخدام می کند حداکثر سن برای پذیرش استخدام 29 سال (متولدین ۱۳۶۴ به بعد) است.
تقدیر از معلمان نمونه کشور (ع ) تقدیر از معلمان نمونه کشور (ع )
یک میلیون دختر بالای 30 سال ایران، ازدواج نکرده اند از این تعداد ۳۲۰ هزار نفر پسر و ۹۸۰ هزار نفر دختر هستند که با توجه به سن تجرد قطعی در خانم ها که ۴۹ سال تعیین شده است زنگ خطر تجرد قطعی برای نزدیک به یک میلیون دختر به صدا درآمده است.
افزایش 26درصدی بودجه آموزش وپرورش در سال جاری معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش از افزایش 26 درصدی بودجه وزارت آموزش و پرورش در سالجاری خبر داد.
۲ ایرانی در جمع برترین ها ۲ ایرانی در جمع برترین های دنیا قرار گرفتند.
هاشمی دقیقا چه گفت؟ اداره کل روابط عمومی و تبلیغات مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار مطلبی با عنوان "بعضی ها باعث وهن خبرنگاری هستند" نسبت به نحوه انعکاس خبر در سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در کتابخانه ملی از سوی برخی رسانه ها انتقاد کرد.
ت سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه می دهد قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران گفت: ت سالانه 425 هزار میلیارد ریال ( 42.5 هزار میلیارد تومان) یارانه پرداخت می کند.
مجلس: معتادان ایران از افغانستان هم بیشتر است! اوایل ماه جاری، معاون دبیرکل ستاد مبارزه با اعلام کرد که ۴ درصد از دانش آموزان در سنین ۱۶ و ۱۷ سالگی، دست کم یک بار، ماده محرک شیشه را برای موفقیت در امتحانات خود استفاده کرده اند.
محمد رویانیان امروز آزاد می شود در ارتباط با پرونده ستاد سوخت به شعبه 15 دادسرای کارکنان ت احضار و تفهیم اتهام شده بود.
آموزش و پرورش: نام نویسی سال تحصیلی جدید از اول داد آموزش و پرورش اعلام کرد: نام نویسی مدارس برای سال تحصیلی آینده از اول داد آغاز می شود.
زمان بازنشستگی ۳۵ سال می شود مسوول کمیته بازنگری قانون خدمات کشوری از بررسی افزایش زمان بازنشستگی تا 35 سال خبر داد و گفت: براساس بازنگری قانون خدمات کشوری ورود به خدمت انعطاف پذیرتر می شود و استخدام در دو نوع بلندمدت با 35 سال و کوتاه مدت به مدت یک سال و قابل تمدید خواهد شد.
زمان برگزاری آزمون ارشد آزاد آزمون کارشناسی ارشد آزاد ی در دهه اول داد ماه برگزار می شود.
10 دانستنی مهم برای الحاقیه بیمه شخص ثالث الحاقیه سندی رسمی است که هرگونه تغییر در مفاد بیمه نامه شخص ثالث در آن ثبت و جزو بیمه نامه است.
نرخ جدید حامل های انرژی ابلاغ شد همچنین قیمت نفت گاز برای بخش حمل و نقل هر لیتر 2500 ریال (قیمت اول) و 5000 ریال (قیمت دوم) و نرخ نفت گاز کشاورزی (تا سقف 10 میلیون لیتر در روز) 2500 ریال و نفت گاز کشاورزی (بیش از 10 میلیون لیتر در روز) 5000 ریال تعیین شد.
خطر تشعشع موبایل تا چه فاصله ای است؟ اکنون نتایج تحقیقات گوناگونی که در کشورهای مختلف دنیا صورت گرفته در موارد متعدد گویای آن است که تشعشعات گوشی های موبایل می تواند خطر ابتلا به بیماریهایی چون سرطان را افزایش دهد این در حالی است که به نظر می رسد در دنیای امروز حذف این تکنولوژی ارتباطی به نوعی غیرممکن است.
39 روز تا جام جهانی 2014 سایت فیفا تا آغاز برگزاری جام جهانی 2014 اقدام به روز شمار این رقابت ها کرده و هر روز به مناسبت تعداد روزهای باقی مانده یک واقعه مربوط به جام جهانی را مورد بررسی قرار می دهد.
آغاز ثبت نام کاردانی به کارشناسی از 11 داد مشاور عالی رییس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال جاری 11 تا 19 دادماه امسال انجام خواهد شد.
خانه های دو منظوره در مازندران ایجاد می شود رئیس شورای اقامه استانداری مازندران با تاکید بر تقویت جلسات شهرستانی شورای اقامه استان، گفت: خانه های دو منظوره در مازندران ایجاد می شود.
ایجاد ۱۰۴ هزار فرصت شغلی در مازندران مدیرکل جهادکشاورزی مازندران گفت: با اعتباری بالغ بر هشتاد هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال، ۱۰۴ هزار و ۸۱۸ فرصت شغلی تا شش ماهه اول سال ۹۲ در بخش کشاورزی مازندران ایجاد شد.
اجرای طرح پایش زیست محیطی شناگاه های مازندران مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: طرح پایش زیست محیطی بیش از ۳۰ طرح سالمسازی دریا از هفته آینده در مازندران آغاز می شود.
طرح های بزرگ سرمایه گذاری مازندران شناسایی شود استاندار مازندران با اشاره به اینکه زمینه حضور سرمایه گذار به استان باید تسهیل شود، خواستار شناسایی طرح های بزرگ سرمایه گذاری مازندران شد.
توجه به اقتصاد ی در مازندران جدی باشد استاندار مازندران با تاکید بر ارتقا دانش علمی ان استان، گفت: توجه به اقتصاد ی در مازندران باید جدی باشد.
راه اندازی نیروگاه خورشیدی و بادی در مازندران مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با اشاره به اینکه با راه اندازی این نیروگاه ۶۰ م ت برق از طریق انرژی خورشیدی تولید می شود، از احداث نیروگاه خورشیدی در مازندران خبر داد.
اختصاص ۳.۵ میلیارد تومان اعتبار حوادث به جاده های نکا فرماندار شهرستان نکا گفت: سال گذشته سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از اعتبار حوادثی در جاده هزار جریب نکا هزینه شد.
طرح توجیهی ایجاد بازارچه فرش دستباف مازندران تهیه شود مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با تاکید بر حضور فعالان حوزه فرش استان در بازارهای صادراتی خارج کشور خواستار تهیه طرح توجیهی ایجاد بازارچه فرش دستباف از سوی اتحادیه تولیدکنندگان این محصول در استان شد.
صادرات ۱۰۰ میلیون دلار محصولات استان مازندران به افغانستان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با تاکید بر افزایش مبادلات تجاری مازندران و افغانستان، پیش بینی کرد تا پایان امسال میزان صادرات محصولات تولیدی مازندران به افغانستان به ۱۰۰ میلیون دلار برسد.
چهارمین جشنواره ملی بهار نارنج گشایش یافت چهارمین جشنواره ملی بهار نارنج را با حضور بیش از ۳۰ هزار نفر از شهروندان و مسئولان کشوری و شهرستانی دربابل آغاز شد.
درآمد ۱۸۰ میلیارد تومانی صیادان مازنی از فروش ماهی قزل آلا مدیرکل شیلات مازندران گفت: پرورش ماهی قزل آلا در مازندران ۱۸۰ میلیارد تومان گردش اقتصادی برای تولید کنندگان داشته و توسعه پرورش آن می تواند مازندران را به قطب برتر در تولید آبزیان تبدیل کند.
آغاز ساخت پست های جدید خطوط ریلی مازندران مدیرکل راه آهن شمال از آغاز ساخت پست های جدید در خطوط ریلی ایستگاه های پل سفید مازندران و گرگان خبر داد
برنامه ملی ساماندهی سواحل شمال تامین می شودقائم مقام کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفت: با توجه به حضور میلیونی مسافران به استان های شمالی بویژه مازندران سواحل نیازمند برنامه ملی و پشتیبانی ملی است.
۶ بیمارستان جدید در مازندران ساخته می شود معاون راه و شهرسازی گفت: ساخت شش بیمارستان با حدود هزار و ۵۰۰ تخت در ای استان مازندران در حال انجام است.
مبتلایان به بیماری تالاسمی در مازندران کاهش یافت رئیس علوم پزشکی مازندران از کاهش آمار مبتلایان به تالاسمی در مازندران خبر داد.
شناسایی ۱۸۰۰ دهیاری مصوب در استان مازندران مدیرکل امور روستایی مازندران با اشاره به اینکه با تجمیع روستاهای کوچک می توان برای این روستاها مجوز دهیاری صادر کرد، گفت: هزار و ۸۰۶ دهیاری مصوب در مازندران وجود دارد.
اختصاص ۳ درصد اعتبارات تملک دارایی مازندران به پژوهش معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه برنامه راهبردی پژوهش، فناوری و تحول اداری مازندران در سال ۹۳ تدوین می شود، گفت: امسال سه درصد اعتبارات تملک دارایی استان در بخش پژوهش اختصاص خواهد یافت.
حضور ۱۰ کشور در کنفرانس بین المللی گردشگری سلامت مازندران دبیرکل اتاق اکوی ایران، از حضور ۱۰ کشور عضو همکاری های اکو در نخستین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان در روزهای ۲۷ و ۲۸ مرداد ماه امسال در مازندران خبر داد.
رشد ۳۱ درصدی وصول درآمدهای عمومی مازندران دبیر ستاد درآمد مازندران از رشد ۳۱.۹ درصدی وصول درآمدهای عمومی استان در امسال خبر داد.
حضور ۱۰۰ شرکت مازندرانی در نمایشگاه سلیمانیه عراق مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به مشخص شدن زمان برگزاری نمایشگاه توانمندی های اقتصادی و تجاری مازندران در سلیمانیه عراق، گفت: ۱۰۰ شرکت مازندرانی در نمایشگاه سلیمانیه عراق حضور دارند.
نصب تجهیزات پالایشگاه بهشهر در آذرماه امسال فرماندار بهشهر با اشاره به آغاز ساخت مخازن پالایشگاه بهشهر، از نصب تجهیزات این پالایشگاه در آذرماه ۹۳ خبر داد.
تولید ۶۰ اثر موسیقی محلی در مازندران مجری برگزاری کنسرت های بومی و محلی مازندران گفت: ۶۰ اثر موسیقی بومی و محلی در استان تولید شد.
سرمایه گذاری صنایع تبدیلی در مازندران ضعیف است اقتصاد های مازندران با تاکید بر ارتقا جایگاه کشاورزی مازندران در کشور، گفت: سرمایه گذاری صنایع تبدیلی در مازندران ضعیف است.
پذیرفته شدگان بخش پژوهشی تئاتر تیرنگ مشخص شدند دبیر یازدهمین جشنواره بومی تئاتر نیرنگ گفت: پذیرفته شدکان بخش پژوهشی و آیین های نمایشی جشنواره تئاتر بومی تیرنگ مشخص شدند.
تشکیل نخستین پارلمان کارگری کشور در مازندران مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: نخستین پارلمان کارگری کشور در مازندران تشکیل می شود.
مازندران تامین کننده سیمان مورد نیاز کشورهای دریای خزر است رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با تاکید بر ارتقا ظرفیت های صادراتی محصولات تولیدی استان، گفت: مازندران اکنون تامین کننده سیمان مورد نیاز کشورهای حاشیه دریای خزر شده است.
تشکیل ستاد راهبردی خدمات سلامت در مازندران مدیرکل بیمه سلامت مازندران با تاکید بر ارتقا شاخص های حوزه سلامت در مازندران، خواستار تشکیل ستاد راهبردی خدمات سلامت در استان شد
گردشگری سلامت در مازندران سازمان یافته نیست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با تاکید بر ارتقا شاخص های گردشگری در استان، گفت: گردشگری سلامت در مازندران سازمان یافته نیست.
نکا میزبان جشن پدران آسمانی شرق مازندران شد فرماندار نکا گفت: جشن پدران آسمانی شرق مازندران، همزمان با سالروز میلاد المومنین (ع) با حضور فرزندان شاهد در نکا برگزار می شود.
معاون آموزشی مازندران منصوب شد در ادامه تغییرات در مازندران در مراسمی معاون جدید آموزشی مازندران معرفی شد.
ار تر سمفونیک ملی گیلان تشکیل می شود معاون هنری فرهنگ و ارشاد ی گیلان از تشکیل ار تر سمفونیک ملی با عضویت 80 موسیقی دان برای نخستین بار پس از تهران در این استان خبر داد.
سفر نوبخت و فانی به گیلان مدیر کل آموزش و پرورش گیلان از سخنرانی محمدباقر نوبخت سخنگوی ت در اجتماع یک هزار نفری فرهنگیان و علی اصغر فانی آموزش و پرورش در اجتماع 500 نفری معلمان این استان در اردیبهشت امسال خبر داد.
برنامه فرهنگی شهرستان های گیلان تهیه می شود معاون امنیتی استاندار گیلان گفت: برنامه فرهنگی شهرستان ها توسط فرمانداران و با هماهنگی ائمه به صورت سالانه در گیلان تهیه می شود.
چای مظهر پیشرفت توسعه گیلان است مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای ی گفت: چای سنبل پیشرفت توسعه گیلان است و همه باید در احیای این صنعت تلاش کنند.
عملکرد مدیران گیلان ارزی می شودمعاون امنیتی استاندار گیلان گفت: عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی گیلان به لحاظ فعالیت های انجام شده و حضور در جلسه ها ارزی می شود.
کنگره ی ورزشکار گیلان برگزار می شود مدیرکل ورزش و جوانان گیلان از برگزاری کنگره ی ورزشکار همزمان با سوم داد سالروز حماسه آزادسازی مشهر در این استان خبر داد.
مرحوم «فرض پور» سرمایه فرهنگی گیلان بود مدیر کل فرهنگ و ارشاد ی گیلان گفت: مرحوم علم و اخلاق مصطفی فرض پور ماچیانی سرمایه فرهنگی گیلان بود.
افزایش نرخ ید تضمینی برگ سبز چای استاندار گیلان از افزایش نرخ ید تضمینی برگ سبز چای خبر داد.
مصطفی فرض پورماچیانی درگذشت فرهیخته و گرانقدر زبان و ادبیات فارسی بر اثر عارضه قلبی در گذشت.
جلوی ساخت وساز بی رویه روستاهای گیلان گرفته شود استاندار گیلان ساخت و ساز بی رویه روستایی را موجب نگرانی مسئولان در این استان عنوان کرد و گفت: جلوی ساخت وساز بی رویه روستاهای گیلان گرفته شود.
مسابقات لیگ کشتی گیلان برگزار می شود رئیس هیئت کشتی گیلان از برگزاری دور برگشت مسابقات لیگ کشتی این استان در 29 فروردین جاری خبر داد.
صدور 100 هزار جلد سند مالکیت روستایی در گیلان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب ی گیلان از صدور 100 هزار جلد سند مالکیت روستایی در این استان خبر داد و گفت: سال گذشته 2 هزار و 685 جلد روستایی به متقاضیان واگذار شده است.
استقرار گردان واکنش سریع در گیلانفرمانده پادگان نیروی زمینی منجیل از استقرار گردان واکنش سریع نیروی زمینی کشور در این استان خبر داد.
رشت: گیلان با کمبود آب مواجه است رشت با اشاره به وضعیت چای گفت: می خواهیم قیمت نرخ تضمینی برگ سبز چای را سریع تر اعلام کنند.
سقوط داماش تاسف انگیز است سرمربی تیم فوتبال مس کرمان گفت: از سقوط داماش متاسف هستم و ج رده بندی می توانست به گونه ای دیگر رقم بخورد.
اجرای طرح هادی در 350 روستای گیلان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب ی گیلان از اجرای طرح هادی در 350 روستای این استان طی سال جاری خبر داد.
گیلان نیازمند خانه کشتی است رئیس هیئت کشتی گیلان احداث خانه کشتی را نیاز این استان دانست و گفت: گیلان بدون داشتن خانه کشتی رتبه دهم کشوری را در سال گذشته ب کرد.
اختصاص 160 میلیارد تومان اعتبار صنعت چای کشور مردم رودسر و املش در مجلس شورای ی از اختصاص 160 میلیارد تومان اعتبار به صنعت چای کشور در بودجه ت خبر داد.
صید 29 هزار ماهی مولد در گیلان مدیرکل شیلات گیلان از صید 29 هزار قطعه انواع ماهیان مولد از رودخانه ها و دریای خزر در این استان خبر داد.
مدیران و معاونان منطقه آزاد انزلی از دریافت یارانه انصراف دادندمدیران، معاونان و مشاوران سازمان منطقه آزاد انزلی از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند.
پیشرفت 60 درصدی احداث راه آهن گیلان مدیر کل راه و شهرسازی گیلان از پیشرفت 60 درصدی پروژه احداث راه آهن این استان خبر داد و گفت: پروژه راه آهن گیلان در صورت تامین اعتبار فایناس تا پایان سال 94 به پایان می رسد.
آغاز سرشماری بهاره مرال در جنگل های گیلانمدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان از آغاز سرشماری بهاره مرال در جنگل های این استان خبر داد.
قایقران اسطوره اخلاق مداری بود فرمانده ارشد آجا در گیلان، مرحوم سیروس قایقران را اسوه جوانان خواند و گفت: قایقران اسطوره اخلاق مداری بود.
40 نفر از کارکنان جهاد ی گیلان ا اج شدند 16 فروردین امسال 40 نفر از کارکنان جهاد ی گیلان ا اج شدند و دلیل این ا اج هنوز مشخص نیست.
وجود 105 نشریه فعال و غیرفعال در گیلان مدیرکل فرهنگ و ارشاد ی گیلان از وجود 105 نشریه فعال و نیمه فعال در این استان خبر داد.
آمادگی شهر لاهیجان برای پذیرایی از مهمانان نوروزی شهردار لاهیجان از آمادگی این شهر برای پذیرایی از مهمانان نوروزی خبر داد.
راهی 5 نوجوان کشتی گیر گیلان به اردوی تیم ملی رئیس هیئت کشتی گیلان از راهی پنج نوجوان کشتی آزاد این استان به اردوی تیم ملی خبر داد.
تشکیل قرارگاه نوروزی پلیس در گیلان فرمانده انتظامی گیلان از تشکیل قرارگاه نوروزی پلیس با رویکرد آماده باش فعال در شهرستان های مختلف در این استان خبر داد.
انقلاب فکری در گیلان پایه گذاری می شود محقق و پژوهشگر گیلانی گفت: با همکاری و همفکری فرهیختگان و نخبگان گیلان پروژه انقلاب فکری را در این استان پایه گذاری می کنیم.
صدور اسناد مالکیت 98 درصد اراضی جنگلی و مراتع گیلان مدیر کل منابع طبیعی گیلان گفت: با تلاش کارشناسان مربوطه و بهره گیری از قوانین موجود درباره جنگل و مراتع، 98 درصد از مراتع و جنگل های گیلان اسناد مالکیت دریافت د.
آمادگی گلستان برای ثبت‎‎نام مردم برای دریافت یارانه معاون استاندار گلستان از آمادگی استان گلستان برای ثبت‎‎نام مردم برای دریافت یارانه در مرحله دوم هدفمندی یارانه‎ها خبر داد.
رشد 12 درصدی مسافران ورودی به گلستان دبیر اجرایی ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان گفت: درصد رشد مسافران ورودی به استان در سال 1393 نسبت به سال گذشته 12 درصد است.
انجام 499 عملیات امداد و نجات در نوروز 1393 مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان با اعلام انجام 499 عملیات امداد و نجات در نوروز 1393 از اجرای کنگره جهانی ربات‎های امداد و نجات در استان گلستان در آینده خبر داد.
100 درصد ای گلستان الکترونیکی است پدر «آی‎تی» ایران گفت: 100 درصد ای استان گلستان به صورت الکترونیک است.
گرگان پایتخت طبیعت گردی ایران شودعضو شورای ی شهر گرگان با اشاره به وجود قابلیت‎ها و مواهب الهی در این شهر بر وم تبدیل شدن گرگان به پایتخت طبیعت گردی ایران تأکید کرد.
کنگره مختومقلی فراغی باشکوه برگزار می‎شودس رست اداره کل امور اجتماعی استانداری گلستان ابراز امیدواری کرد با آمادگی کامل دستگاه‎های اجرایی استان شاهد برگزاری باشکوه کنگره مختومقلی فراغی باشیم.
تکمیل تمام پروژه‎های عمرانی شهرداری گرگان در سال 1393شهردار گرگان گفت: تمام پروژه‎های عمرانی شهرداری گرگان در سال 1393 به پایان خواهد رسید.
اعزام بیش از 20 هزار گلستانی به اردوی راهیان نور جانشین فرماندهی نینوا گلستان با بیان اینکه اعزام کاروان راهیان نور از 20 فروردین 92 آغاز و تا 20 فروردین 93 ادامه خواهد داشت، گفت: بیش از 20 هزار نفر از گلستان در یک دوره یک‎ ساله عازم سرزمین نور می شوند.
بودجه سال 1393 شهرداری گرگان ابلاغ شد بودجه سال 1393 شهرداری گرگان با حضور مسئولان استانی به شهرداری گرگان ابلاغ شد.
900 میلیارد تومان در بخش گردشگری گلستان هزینه شد دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان از سرمایه‎گذاری 900 میلیارد تومانی در بخش گردشگری استان خبر داد.
راه‎اندازی نمایشگاه دائمی آثار هنرمندان در گلستانمدیرکل فرهنگ و ارشاد ی گلستان با ارائه پیشنهادی بر راه اندازی نمایشگاه دائمی آثار هنرمندان در این استان تاکید کرد.
تور گردشگری مذهبی در گرگان راه‎اندازی شد رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان گرگان از راه‎اندازی تور گردشگری مذهبی برای نخستین بار در کشور خبر داد.
نظارت ویژه نوروزی در ای گلستانمدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان با اعلام اینکه تا شهریور سال آینده چهار پایانه در ای گلستان ایجاد می‎شود، گفت: نظارت ویژه‎ای برای نوروز در ای این استان شکل می‎گیرد.
نخستین کاروان دانشجویی راهیان نور گلستان اعزام شدمسئول سازمان بسیج دانشجویی گلستان گفت: نخستین کاروان دانشجویی راهیان نور گلستان به مناطق عملیاتی اعزام شدند.
گلستان سرزمین آبشاران پذیرای مسافران نوروزیقربان عباسی اظهار داشت: استان گلستان علاوه بر جذ ت‎های مختلف طبیعی و تاریخی با داشتن آبشارها و چشمه‎سارهای فراوان به سرزمین آبشاران معروف است.
خش الی در کمین گلستانمدیر دفتر بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: با آغاز بارش باران از دیروز، موجی از خوشحالی در کشاورزان استان به وجود آمد ولی با نزول رحمت الهی، سدهای استان همچنان با کاهش حجم آبگیری مواجه هستند.
جای خالی رسانه در حوزه عمران گلستانمعاون عمرانی استاندار گلستان گفت: جای خالی رسانه‎ها در حوزه عمرانی استان احساس می‎شود.
سفره‎های هفت‎سین در گلستان پهن می‎شوند دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان گفت: سفره‎های هفت‎سین در سراسر گلستان پهن می‎شوند.
استقبال خوب گلستانی‎ها از نمایشگاه فروش بهاره رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان از استقبال خوب گلستانی‎ها از نمایشگاه فروش بهاره در این استان خبر داد.
آغاز فعالیت کمیته‎های 13 گانه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در گلستانمدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان از فعال شدن کمیته‎های 13 گانه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در استان خبر داد.
آغاز طرح نوروزی پلیس در گلستان رئیس پلیس راهور استان گلستان با اعلام آغاز طرح نوروزی پلیس در استان گلستان گفت: برای کاهش ترافیک نوروزی در شهر مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
500 ایثارگر گلستان اهل‎سنت هستند مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان با بیان اینکه 500 ایثارگر گلستان اهل‎سنت هستند، گفت: استان گلستان 17 هزار شهید، جانباز، آزاده و ایثارگر دارد.
استاندار گلستان: نکته پنهانی در استانداری نداریم استاندار گلستان گفت: هیچ نکته پنهانی در استانداری گلستان برای حضور یا عدم حضور رسانه‎ای خاص وجود ندارد.
خانه مطبوعات گلستان را واقعی خبرنگاران می‎دانیممعاون ، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: خانه مطبوعات قانونی استان را واقعی خبرنگاران گلستان می‎دانیم
بازدیدهای نظارتی از واحدهای اقامتی ستاد خدمات سفر گلستان دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفرهای استان گلستان از اجرای بازدیدهای نظارتی از واحدهای تحت پوشش ستاد هماهنگی خدمات سفر گلستان خبر داد.
تسهیل صدور ویزا برای گسترش روابط تجاری با قزاقستان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گرگان با بیان اینکه توسعه روابط بین دو کشور نیازمند ابزار مناسب است، گفت: تسهیل صدور ویزا مهمترین ابزار مناسب و ضروری گسترش روابط دو کشور است.
سطح زیرکشت اراضی آبی گلستان باید 50 درصد کاهش یابدمعاون حفاظت و بهره‎برداری شرکت آب منطقه‎ای گلستان با توجه به خش الی جاری خواستار کاهش بیش از 50 درصدی سطح کشت آبی در استان گلستان شد
مطالعات مترو در دستور کار شورای شهر گرگان رئیس شورای ی شهر گرگان بر ضرورت آغاز طرح مطالعاتی مترو تاکید کرد.
اشد مجازات برای متعرضان به جان محیط‎بانان گلستانی
تدوین «سند جامع ، امنیتی و اجتماعی» در گلستان معاون ، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: برای نخستین بار در استان و کشور «سند جامع ، امنیتی و اجتماعی» از سوی این معاونت تدوین شده است.


مشاهده متن کامل ...
ع /آتش سوزی در پارک ملی گلستان در پنجاه و هفتمین سالروز تاسیس
درخواست حذف اطلاعات
آتش سوزی گسترده از روز گذشته 19 مرداد در پنجاه وهفتمین سال روز تاسیس اولین پارک ملی ایران ( پارک ملی گلستان ) در منطقه دیوار کجی همچنان ادامه دارد

ع /آتش سوزی در پارک ملی گلستان در پنجاه و هفتمین سالروز تاسیس ان - 1

ع /آتش سوزی در پارک ملی گلستان در پنجاه و هفتمین سالروز تاسیس ان - 2مشاهده متن کامل ...
ریاضیات شاه کلید رموز هستی
درخواست حذف اطلاعات

ریاضیات همان شاه کلید گشودن رازهای هستی است.

ریاضیات به ذهن نظم می بخشد و آدمی را به تفکر منطقی عادت می دهد.

ریاضیات همیشه و همه جا بلندگوی این شعار است که فعالیت آدمی پایان ناپذیر است.

درک هر علمی مست م دانستن مقدماتی از علم ریاضی می باشد.

ریاضیات عامل پیوستگی و ارتباط دهنده ی تمام ذرات کائنات است.

ریاضیات هم علم است و هم هنر. علم بدان معنا که کشف می کند و هنر بدان معنا که زیباست.

ریاضیات روح علوم است.

ریاضیات دروازه و کلید علوم است.

هیچ شاخه ای از ریاضیات نیست که روزی در جهان واقعی به کار نرود.

معلمان ریاضی افتخاری مضاعف نصیبشان شده است که در شاهراه بزرگ ترین رس بشری(معلمی) از بهترین وسیله ی حرکتِ پیمودن مسیر(یعنی ریاضیات )استفاده می کنند.

ریاضیات زبان مشترک تمام آدم هاست.

ریاضی راه و رسم زندگانی است و نمودارش خطوط مهربانی است.

ریاضیات پایه ی علوم و زیربنای تفکر صحیح در جامعه است.

وضوح خطرناک ترین واژه در ریاضیات است.

ریاضیات خالص شده ی تمام علوم بشری است.

پویایی ریاضیات در طرح سوالات نو و تعمیم مسائل است.مشاهده متن کامل ...
تحقیق وبررسی در مورد زندگینامه تالس
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق وبررسی در مورد زندگینامه تالس با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

رباضیدان به انی گفته می شود که علم دانش و شناخت کافی در مورد ریاضی دارند و به تحقیق و تفکر و پژوهش در این دانش می پردازند

زندگی

پیشینه

تالس در شهر میلتوس در ایونیا (غرب ترکیه امروزی) می زیست. سالیان حیات تالس به روشنی معلوم نیست. بنا بر یک روایت، وی نود سال زیست، و بنا بر روایتی دیگر هشتاد سال. در طول حیات بلند خود، تالس درگیر فعالیت های گوناگون بسیاری شد و نوآوری های زیادی انجام داد. عده ای معتقدند وی نوشته ای از خود به جای نگذاشت و عده ای بر این باورند که او نگارندهٔ "دربارهٔ انقلاب نجومی" و "دربارهٔ اعتدال شب و روز" است، هر چند هیچ کدام باقی نمانده است.

تالس در کهولت ملقب به دمند شد و بعدها که یونانیان برای خود هفت دمند شناختند، او را نخستین آنان دانستند. تالس سرانجام هنگامی که نظاره گر یک مسابقه ورزشی بود، از گرما و تشنگی و ناتوانی جان سپرد.

تجارت

بعضی بر این باورند که تالس تنها یک متفکر صرف نبود، بلکه در تجارت و سیاست هم نقش داشت. هر چند با توجه به فلسفه وی، با انجام کارهای تجاری، هدف وی ثروتمند شدن صرف نبود.

سیاست

زندگی تالس بیشتر به درگیری ایونی ها در دفاع از آناتولی در برابر قدرت فزایندهٔ ایرانیان که تازه به آن منطقه وارد شده بودند بر می گردد.

اخلاق

دیدگاه تالس دربارهٔ اخلاق را می توان از گفتارهای منسوب به وی در دیوجانس لائرتیوس فهمید. نخست او به یک خدای متعالی که نه آغاز است نه پایان قایل است. او معتقد است خداوند عادل است و از بشر هم انتظار اعمال عادلانه دارد. نه ناعادل بودن (آدی )، و نه شهٔ بی عد ی از دیدگان خدا پنهان نمی ماند.

تاریخ پیدایش ریاضیاتسه قرن اول ریاضیات یونانی که با تلاشهای اولیه در هندسه برهانی بوسیله تالس در حدود ۶۰۰ سال قبل از میلاد شروع شده و با کتاب برجسته اصول اقلیدس در حدود ۳۰۰ سال قبل از میلاد به اوج رسید، دوره ای از دستاوردهای خارق العاده را تشکیل می دهد.

در حدود ۱۲۰۰ سال قبل از میلاد بود که قبایل بدوی “دوریایی” با ترک دژهای کوهستانی شمال برای دستی به قلمروهای مساعدتر در امتداد جنوب راهی شبه جزیره یونان شدند و متعاقب آن قبیله بزرگ آنها یعنی اسپارت را بنا د. بخش مهمی از سکنه قبلی برای حفظ جان خود ، به آسیای صغیر و زایر یونانی و جزایر یونانی دریای اژه گریختند و بعدها در آنجا مهاجرنشنهای تجاری یونانی را ب ا د. در این مهاجرنشینها بود که در قرن ششم (ق.م) اساس مکتب یونانی نهاده شد و فلسفه یونانی شکوفا شد و هندسه برهانی تولد یافت. در این ضمن ایران بدل به امپراطوری بزگ نظامی شده بود و به پیروزی از یک برنامه توسعه طلبانه در سال ۵۴۶ (ق.م) شهر یونیا و مهاجرنشینهای یونانی آسیای صغیر را تسخیر نمود. در نتیجه عده ای از فیلسوفان یونانی مانند فیثاغورث موطن خود را ترک و به مهاجرنشینهای در حال رونق جنوب ایتالیا کوچ د. مدارس فلسفه و ریاضیات در “کروتونا” زیر نظر فیثاغورث در “الیا” زیر نظر نوفانس ، زنون و پارمیندس پدید آمدند.

در حدود۴۸۰ سال قبل از میلاد آرامش پنجاه ساله برای آتنیها پیش آمد که دوره درخشانی برای آنان بود و ریاضیدانان زیادی به آتن جذب شدند. در سال ۴۳۱ (ق.م) با آغاز جنگ “پلوپونزی” بین آتنیهای و آسپارتها ، صلح به پایان رسید و با ش ت آتنیها دوباره رکورد حاصل شد.ظهور افلاطون و نقش وی در تولید دانش ریاضیاگرچه با پایان جنگ پلوپرنزی مبادله قدرت کم اهمیت تر شد، اما ی فرهنگی خود را دوباره بدست آورد. افلاطون در آتن یا حوالی آن و در سال ۴۲۷ (ق.م) که در همان سال نیز طاعون بزرگی شیوع یافت و یک چهارم جمعیت آتن را هلاک رد و موجب ش ت آنها شد، به دنیا آمد، وی فلسفه را در آنجا زیر نظر سقراط خواند و سپس در پی ب حکم عازم سیر و سفرهای طولانی شد. وی بدین ترتیب ریاضیات را زیر نظر تیودوروس در ساحل آفریقا تحصیل کرد. در بازگشت به آتن در حدود سال ۳۸۷ (ق.م) آکادمی معروف خود را تاسیس کرد.

تقریبا تمام کارهای مهم ریاضی قرن چهارم (ق.م) بوسیله دوستان یا شاگردان افلاطون انجام شده بود. آکادمی افلاطون به عنوان حلقه ارتباط ریاضیات فیثاغورثیان اولیه و ریاضیات اسکندریه در آمد. تاثیر افلاطون بر ریاضیات ، معلول هیچ یک از کشفیات ریاضی وی نبود، بلکه به خاطر این اعتقاد شورانگیز وی بود که مطالعه ریاضیات عالیترین زمینه را برای تعلیم ذهن فراهم می آورد و از اینرو در پرورش فیلسوفان و انی که می بایست ت آرمانی را اداره کنند، نقش اساسی داشت. این اعتقاد ، شعار معروف او را بر سر در آکادمی وی توجیه می کند: “ ی که هندسه نمی داند، داخل نشود.” بنابراین به دلیل رکن منطقی و نحوه برخورد ذهنی ن که تصور می کرد مطالعه ریاضیات در شخص ایجاد می کند، ریاضیات به نظر افلاطون از بیشترین اهمیت برخوردار بود، و به همین جهت بود که جای پر ارزش را در برنامه درس آکادمی می کرد. در بیان افلاطون اولین توضیحات درباره فلسفه ریاضی موجود هست.

آشتی با ریاضیات

گالیله می گفت:«ریاضیات،زبان طبیعت است و برای شناخت طبیعت و آشنایی با قانون های حاکم بر آن،باید این زبان،یعنی ریاضیات را فرا گرفت.»به جز این،باید گفت:ریاضیات،در ضمن،زبان زندگی است؛بدون ریاضیات،نمی توان زندگی را شناخت و نمی توان بر دشواری های آن غلبه کرد. ولی طبیعت و زندگی،پیچیدگی های بسیار دارند و به سادگی نمی توان آن ها را شناخت.زندگی روز به روز بغرنج تر می شود و ،همراه با آن،برای تحلیل و توضیح جنبه های مختلف زندگی (از اقتصاد و صنعت گرفته تا پزشکی و جامعه شناسی و روان شناسی)،به ریاضیاتی پیچیده تر ، پیش رفته تر و دقیق تر نیاز دارد.به همین ترتیب،هر چه در ژرفای قانون مندی های حاکم بر طبیعت بیشتر فرو می رویم،خود را نیازمند به ابزار های تازه ای در ریاضیات می بینیم.پیچ ها و مهره های طبیعت،با یک آچار باز نمی شوند و ،گاه،برای درک طبیعت،ناچاریم ابزار تازه و تازه تری بسازیم. ریاضیات هرگز کهنه نمی شود،کشف های تازه و ابزار های تازه در ریاضیات،به معنای دور ریختن کشف های قبلی و کنار گذاشتن ابزار های پیشین نیست.پیشرفت ریاضیات،به معنای نابودی ریاضیات کهن و جانشینی شه های نو نیست،بلکه به این معناست که لباس تازه ای بر قامت ریاضیات بدوزیم، شه های پشین را سوهان بزنیم،نیاز های تازه را (چه برای حل دشواری های زندگی و چه برای شناخت بهتر طبیعت)،با دقیق تر ابزار کار خود،یعنی ریا ضیات،برطرف کنیم. ریاضیات مثل یک موجود زنده عمل می کند:در حرکت است،خود را تصحیح می کند،در هر جا ابزار ویژه ی آن را به کار می برد و هرگز قانون های اصلی خود را نقض نمی کند.تنها همیشه هشدار می دهد که، از هر دستوری یا فرمولی،در جای خودش استفاده کنید،وگر نه دچار اشتباه می شوید. ... متنی که خو د از پرویز شهریاری بود

تاریخچه مختصر ریاضیات»

قسمت دوم

پس از مرگ کوپرنیک مردی به نام تیکوبراهه در کشور دانمارک متولد شد. وی نشان داد که حرکت سیارات کاملاً با نمایش و تصویر دایره های هم مرکز وفق نمی دهد. تجزیه و تحلیل نتایج نظریه تیکوبراهه به یوهان کپلر که در سال آ زندگی براهه دستیار وی بود محول گشت. پس از سالها کار وی به نخستین کشف مهم خود رسید و چنین یافت که سیارات در حرکت خود به گرد خورشید یک مدار کاملاً دایره شکل را نمی پیمایند بلکه همه آنها بر روی مدار بیضی شکل حرکت می کنند که خورشید نیز در یکی از دو کانون آنها قرار دارد. قرن هفدهم در تاریخ ریاضیات قرنی عجیب و معجزه آساست. از فع رین دانشمندان این قرن کشیشی پاریسی به نام مارن مرسن که می توان وی را گرانبها ترین قاصد علمی جهان دانست. در سال 1609 گالیله ریاضیات و نجوم را در پادوا در ایتالیا تدریس می کرد. وی یکی از واضعین مکتب تجربی است. وی قانون سقوط اجسام را به دست آورد و مفهوم شتاب را تعریف کرد. در همان اوقات که گالیله نخستین دوربین نجومی خود را به سوی آسمان متوجه کرد در 31 مارس 1596 در تورن فرانسه رنه دکارت به دنیا آمد. نام ریاضیدان بزرگ سوئیسی «پوب گولدن» را نیز باید با نهایت افتخار ذکر کرد. شهرت وی بواسطه قضایای مربوط به اجسام دوار است که نام او را دارا می باشد و در کت به نام مرکزثقل ذکر شده. دیگر از دانشمندان برجسته قرن هفدهم پی یر دوفرما ریاضیدان بزرگ فرانسوی است که یکی از برجسته ترین آثار او تئوری اعداد است که وی کاملاً بوجود آورنده آن می باشد. ریاضیدان بزرگ دیگری که در این قرن به خوبی درخشید ژیرارد زارک فرانسوی است که بیشتر به واسطه کارهای درخشانش در هنر معماری شهرت یافت و بالا ه ریاضی دان دیگر فرانسوی یعنی روبروال که بواسطه ترازوی مشهوری که نام او را همراه دارد همه جا معروف است. در اواسط قرن هفدهم کم کم مقدمات اولیه آنالیز عناصر بی نهایت کوچک در تاریکی و ابهام به وجود آمد و رفته رفته سر و صدای آن به گوش مردم رسید. بدون شک پاسکال همراه با دکارت و فرما یکی از سه ریاضیدان بزرگ نیمه اول قرن هفدهم بود و نیز می توان ارزش او را در علم فیزیک برابر گالیله دانست. در نیمه دوم قرن هفدهم ریاضی بطور دقیق دنبال شد. سه نابغه فنا ناپذیر این دوره یعنی نیوتن انگلیسی، لایب نیتس آلمانی و هویگنس هلندی جهان علم را روشن کرده بودند. لایب نیتس در سال 1684 با انتشار مقاله ای درباره حساب عناصر بی نهایت کوچک انقل ب ا کرد. هوگنس نیز در تکمیل دینامیک و مکانیک استدلالی با نیوتن همکاری کرد و عملیات مختلف آنها باعث شد که ارزش واقعی حساب انتگرال در توسعه علوم دقیقه روشن شود. در قرن هجدهم دیگر تمام طوفانهای قرن هفدهم فرو نشست و تحولات این قرن عجیب به یک دوره آرامش مبدل گردید. دالامبر فرانسوی آنالیز ریاضی را در مکانیک به کار برد و از روشهای آن استفاده کرد. کلرو رقیب او در 18 سالگی کت به نام تفحصات درباره منحنی های دو انحنایی انتشار داد و در مدت شانزده سال رساله ای تهیه و به آکادمی علوم تقدیم نمود که شامل مطالب قابل توجهی مخصوصاً در مورد مکانیک آسمانی و هندسه بی نهایت کوچکها بود. دیگر لئونارد اویلر ریاضیدان بزرگ سوئیسی است که در 15 آوریل 1707 م. در شهر بال متولد شد و در 17 سپتامبر 1783 م. در روسیه درگذشت. لاگرانژ از جمله بزرگترین ریاضیدانان تمام ادوار تاریخ بشر است. مکانیک تحلیلی او که در سال 1788 . عمومیت یافت بزرگترین شا ار وی به شمار می رود. لاپلاس که در تدریس ریاضی دانشسرای عالی پاریس معاون لاگرانژ بود کت تحت عنوان مکانیک آسمانی در پنج جلد انتشار داد. گاسپار مونژ این نابغه دانشمند وقتی که هنوز بیست سال نداشت شاخه جدید علم هندسه به نام هندسه ترسیمی را بوجود آورد. ژان باتیست فوریه در مسأله انتشار حرارت روش بدیع و جالبی اختراع کرد که یکی از مهمترین مباحث آنالیز ریاضی گردید. از دیگر دانشمندان بزرگ این قرن سیمون دنی پوآسون (1840-1781) فرانسوی و شاگرد لاپلاس می باشد که اکتشافات مهمی در ریاضیات نمود گائوس ریاضیدان شهیر آلمانی تئوری کامل مغناطیس را بوجود آورد. مطالعات او درباره انحناء و ترسیم نقشه ها و نمایش سطوح بر صفحات اصلی و اساسی می باشد. کوشی فرانسوی که در سراسر نیمه اول قرن پانزدهم بر دیگر هموطنان برتری داشت با منطق دقیق خود تئوری های زیادی از حساب انتگرال را توسعه داد. آبل در سال 1824 ثابت نمود که صرفنظر از معادلات درجه اول تا درجه چهارم هیچ دستور جبری که بتواند معادله درجه پنجم را به نتیجه برساند وجود ندارد. گالوا که در 26 اکتبر 1811 م. در پاریس متولد شد تئوری گروهها را که قبلاً بوسیله کوشی و لاگرانژ مطالعه شده بود در معادلات جبری به کار برد و گروه جانشینی هر معادله را مشخص کرد. دیگر از دانشمندان بزرگ این قرن ژنرال پونسله فرانسوی می باشد که آثاری همچون «موارد استعمال آنالیز در ریاضی» و «خواص تصویری اشکال» دارد همچنین لازار کانو فرانسوی که اکتشافات هندسی او دارای اهمیت فوق العاده می باشد. میشل شال هندسه مطلق را با بالاترین درجه ی به بالاترین حد ممکن ترقی داد. در نیمه اول قرن نوزدهم ریاضیدان روسی نیکلاس ایوانویچ لوباچوشکی نخستین کشف خود را درباره هندسه غیراقلیدسی به جامعه ریاضیات و فیزیک قازان تقدیم کرد. ادوارد کومرنیز در نتیجه اختراع نوعی از اعداد به نام اعداد ایده آل جایزه ریاضیات آکادمی علوم پاریس را از آن خود کرد. در اینجا ذکر نام دانشمندانی نظیر شارل وایرشتراس و شارل هرمیت که در مورد توابع بیضوی کشفیات مهمی نمودند ضروری است. ژرژ کانتور ریاضیدان آلمانی مکه در روسیه تولد یافته بود در ربع آ قرن نوزدهم با وضع فرضیه مجموعه ها اساس هندسه اقلیدسی را در هم کوفت. کانتور مجموعه را به دو صورت زیر تعریف کرد:1- اجتماع اشیایی که دارای صفت ممیزه مشترک باشند هر یک از آن اشیاء را عنصر مجموعه می گویند.2- اجتماع اشیایی مشخص و متمایزولی ابتکاری و تصوری هنری پوانکاره یا غول فکر ریاضی آ ین دانشمند جهانی است که به همه علوم واقف بود. وی در بیست و هفت سالگی بزرگترین اکتشاف خود یعنی توابع فوشین را به دنیای دانش تقدیم نمود. بعد از پوانکاره ریاضیدان سوئدی متیاگ لفلر کارهای او را ادامه داد و سپس ریاضیدان نامی فرانسوی امیل پیکارد در این راه قدم نهاد. در اوا قرن نوزدهم علم فیزیک ریاضی به منتها درجه تکامل خود رسید و دانش نجوم مکانیک آسمانی تکمیل گردید. امروزه ریاضیات بیش از پیش در حریم سایر علوم نفوذ کرده و نه فقط علوم نجوم و فیزیک و شیمی تحت انضباط آن درآمده اند بلکه اصولاً ریاضیات دانش مطلق و روح علم شده است

تالس

از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

پرش به: ناوبری, جستجو

تصویر:thales2.jpg

تالس ملطی

تالس ملطی (به یونانی: θαλης) در حدود سال ۶۴۰ (پیش از میلاد) در شهر «میلیتوس» بدنیا آمد. بسیاری از او به عنوان اولین فیلسوف یونانی و همچنین پدر علم یاد می کنند. تالس بیشتر وقت خود را صرف مطالعه ریاضیات و ستاره شناسی کرد و فقط به قصد تامین معاش روزانه، به سوداگری پرداخت. تالس از زمرهٔ «ماده گرایان» اولیه محسوب می شود.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

۱ زندگی

۱.۱ پیشینه

۱.۲ تجارت

۱.۳ سیاست

۱.۴ اخلاق

۲ فلسفه

۳ جستارهای وابسته

۴ پیوند به بیرون

[ویرایش] زندگی

[ویرایش] پیشینه

تالس در شهر میلتوس در ایونیا (غرب ترکیه امروزی) می زیست. سالیان حیات تالس به روشنی معلوم نیست. بنا بر یک روایت، وی نود سال زیست، و بنا بر روایتی دیگر هشتاد سال. در طول حیات بلند خود، تالس درگیر فعالیت های گوناگون بسیاری شد و نوآوری های زیادی انجام داد. عده ای معتقدند وی نوشته ای از خود به جای نگذاشت و عده ای بر این باورند که او نگارندهٔ "دربارهٔ انقلاب نجومی" و "دربارهٔ اعتدال شب و روز" است، هر چند هیچ کدام باقی نمانده است.

تالس در کهولت ملقب به دمند شد و بعدها که یونانیان برای خود هفت دمند شناختند، او را نخستین آنان دانستند. تالس سرانجام هنگامی که نظاره گر یک مسابقه ورزشی بود، از گرما و تشنگی و ناتوانی جان سپرد.

[ویرایش] تجارت

بعضی بر این باورند که تالس تنها یک متفکر صرف نبود، بلکه در تجارت و سیاست هم نقش داشت. هر چند با توجه به فلسفه وی، با انجام کارهای تجاری، هدف وی ثروتمند شدن صرف نبود.

[ویرایش] سیاست

زندگی تالس بیشتر به درگیری ایونی ها در دفاع از آناتولی در برابر قدرت فزایندهٔ ایرانیان که تازه به آن منطقه وارد شده بودند بر می گردد.

[ویرایش] اخلاق

دیدگاه تالس دربارهٔ اخلاق را می توان از گفتارهای منسوب به وی در دیوجانس لائرتیوس فهمید. نخست او به یک خدای متعالی که نه آغاز است نه پایان قایل است. او معتقد است خداوند عادل است و از بشر هم انتظار اعمال عادلانه دارد. نه ناعادل بودن (آدی )، و نه شهٔ بی عد ی از دیدگان خدا پنهان نمی ماند


با


تحقیق وبررسی در مورد زندگینامه تالس


مشاهده متن کامل ...
رباضیدان به انی گفته می
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل رباضیدان به انی گفته می با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

رباضیدان به انی گفته می شود که علم دانش و شناخت کافی در مورد ریاضی دارند و به تحقیق و تفکر و پژوهش در این دانش می پردازند

زندگی

پیشینه

تالس در شهر میلتوس در ایونیا (غرب ترکیه امروزی) می زیست. سالیان حیات تالس به روشنی معلوم نیست. بنا بر یک روایت، وی نود سال زیست، و بنا بر روایتی دیگر هشتاد سال. در طول حیات بلند خود، تالس درگیر فعالیت های گوناگون بسیاری شد و نوآوری های زیادی انجام داد. عده ای معتقدند وی نوشته ای از خود به جای نگذاشت و عده ای بر این باورند که او نگارندهٔ "دربارهٔ انقلاب نجومی" و "دربارهٔ اعتدال شب و روز" است، هر چند هیچ کدام باقی نمانده است.

تالس در کهولت ملقب به دمند شد و بعدها که یونانیان برای خود هفت دمند شناختند، او را نخستین آنان دانستند. تالس سرانجام هنگامی که نظاره گر یک مسابقه ورزشی بود، از گرما و تشنگی و ناتوانی جان سپرد.

تجارت

بعضی بر این باورند که تالس تنها یک متفکر صرف نبود، بلکه در تجارت و سیاست هم نقش داشت. هر چند با توجه به فلسفه وی، با انجام کارهای تجاری، هدف وی ثروتمند شدن صرف نبود.

سیاست

زندگی تالس بیشتر به درگیری ایونی ها در دفاع از آناتولی در برابر قدرت فزایندهٔ ایرانیان که تازه به آن منطقه وارد شده بودند بر می گردد.

اخلاق

دیدگاه تالس دربارهٔ اخلاق را می توان از گفتارهای منسوب به وی در دیوجانس لائرتیوس فهمید. نخست او به یک خدای متعالی که نه آغاز است نه پایان قایل است. او معتقد است خداوند عادل است و از بشر هم انتظار اعمال عادلانه دارد. نه ناعادل بودن (آدی )، و نه شهٔ بی عد ی از دیدگان خدا پنهان نمی ماند.

تاریخ پیدایش ریاضیاتسه قرن اول ریاضیات یونانی که با تلاشهای اولیه در هندسه برهانی بوسیله تالس در حدود ۶۰۰ سال قبل از میلاد شروع شده و با کتاب برجسته اصول اقلیدس در حدود ۳۰۰ سال قبل از میلاد به اوج رسید، دوره ای از دستاوردهای خارق العاده را تشکیل می دهد.

در حدود ۱۲۰۰ سال قبل از میلاد بود که قبایل بدوی “دوریایی” با ترک دژهای کوهستانی شمال برای دستی به قلمروهای مساعدتر در امتداد جنوب راهی شبه جزیره یونان شدند و متعاقب آن قبیله بزرگ آنها یعنی اسپارت را بنا د. بخش مهمی از سکنه قبلی برای حفظ جان خود ، به آسیای صغیر و زایر یونانی و جزایر یونانی دریای اژه گریختند و بعدها در آنجا مهاجرنشنهای تجاری یونانی را ب ا د. در این مهاجرنشینها بود که در قرن ششم (ق.م) اساس مکتب یونانی نهاده شد و فلسفه یونانی شکوفا شد و هندسه برهانی تولد یافت. در این ضمن ایران بدل به امپراطوری بزگ نظامی شده بود و به پیروزی از یک برنامه توسعه طلبانه در سال ۵۴۶ (ق.م) شهر یونیا و مهاجرنشینهای یونانی آسیای صغیر را تسخیر نمود. در نتیجه عده ای از فیلسوفان یونانی مانند فیثاغورث موطن خود را ترک و به مهاجرنشینهای در حال رونق جنوب ایتالیا کوچ د. مدارس فلسفه و ریاضیات در “کروتونا” زیر نظر فیثاغورث در “الیا” زیر نظر نوفانس ، زنون و پارمیندس پدید آمدند.

در حدود۴۸۰ سال قبل از میلاد آرامش پنجاه ساله برای آتنیها پیش آمد که دوره درخشانی برای آنان بود و ریاضیدانان زیادی به آتن جذب شدند. در سال ۴۳۱ (ق.م) با آغاز جنگ “پلوپونزی” بین آتنیهای و آسپارتها ، صلح به پایان رسید و با ش ت آتنیها دوباره رکورد حاصل شد.ظهور افلاطون و نقش وی در تولید دانش ریاضیاگرچه با پایان جنگ پلوپرنزی مبادله قدرت کم اهمیت تر شد، اما ی فرهنگی خود را دوباره بدست آورد. افلاطون در آتن یا حوالی آن و در سال ۴۲۷ (ق.م) که در همان سال نیز طاعون بزرگی شیوع یافت و یک چهارم جمعیت آتن را هلاک رد و موجب ش ت آنها شد، به دنیا آمد، وی فلسفه را در آنجا زیر نظر سقراط خواند و سپس در پی ب حکم عازم سیر و سفرهای طولانی شد. وی بدین ترتیب ریاضیات را زیر نظر تیودوروس در ساحل آفریقا تحصیل کرد. در بازگشت به آتن در حدود سال ۳۸۷ (ق.م) آکادمی معروف خود را تاسیس کرد.

تقریبا تمام کارهای مهم ریاضی قرن چهارم (ق.م) بوسیله دوستان یا شاگردان افلاطون انجام شده بود. آکادمی افلاطون به عنوان حلقه ارتباط ریاضیات فیثاغورثیان اولیه و ریاضیات اسکندریه در آمد. تاثیر افلاطون بر ریاضیات ، معلول هیچ یک از کشفیات ریاضی وی نبود، بلکه به خاطر این اعتقاد شورانگیز وی بود که مطالعه ریاضیات عالیترین زمینه را برای تعلیم ذهن فراهم می آورد و از اینرو در پرورش فیلسوفان و انی که می بایست ت آرمانی را اداره کنند، نقش اساسی داشت. این اعتقاد ، شعار معروف او را بر سر در آکادمی وی توجیه می کند: “ ی که هندسه نمی داند، داخل نشود.” بنابراین به دلیل رکن منطقی و نحوه برخورد ذهنی ن که تصور می کرد مطالعه ریاضیات در شخص ایجاد می کند، ریاضیات به نظر افلاطون از بیشترین اهمیت برخوردار بود، و به همین جهت بود که جای پر ارزش را در برنامه درس آکادمی می کرد. در بیان افلاطون اولین توضیحات درباره فلسفه ریاضی موجود هست.

آشتی با ریاضیات

گالیله می گفت:«ریاضیات،زبان طبیعت است و برای شناخت طبیعت و آشنایی با قانون های حاکم بر آن،باید این زبان،یعنی ریاضیات را فرا گرفت.»به جز این،باید گفت:ریاضیات،در ضمن،زبان زندگی است؛بدون ریاضیات،نمی توان زندگی را شناخت و نمی توان بر دشواری های آن غلبه کرد. ولی طبیعت و زندگی،پیچیدگی های بسیار دارند و به سادگی نمی توان آن ها را شناخت.زندگی روز به روز بغرنج تر می شود و ،همراه با آن،برای تحلیل و توضیح جنبه های مختلف زندگی (از اقتصاد و صنعت گرفته تا پزشکی و جامعه شناسی و روان شناسی)،به ریاضیاتی پیچیده تر ، پیش رفته تر و دقیق تر نیاز دارد.به همین ترتیب،هر چه در ژرفای قانون مندی های حاکم بر طبیعت بیشتر فرو می رویم،خود را نیازمند به ابزار های تازه ای در ریاضیات می بینیم.پیچ ها و مهره های طبیعت،با یک آچار باز نمی شوند و ،گاه،برای درک طبیعت،ناچاریم ابزار تازه و تازه تری بسازیم. ریاضیات هرگز کهنه نمی شود،کشف های تازه و ابزار های تازه در ریاضیات،به معنای دور ریختن کشف های قبلی و کنار گذاشتن ابزار های پیشین نیست.پیشرفت ریاضیات،به معنای نابودی ریاضیات کهن و جانشینی شه های نو نیست،بلکه به این معناست که لباس تازه ای بر قامت ریاضیات بدوزیم، شه های پشین را سوهان بزنیم،نیاز های تازه را (چه برای حل دشواری های زندگی و چه برای شناخت بهتر طبیعت)،با دقیق تر ابزار کار خود،یعنی ریا ضیات،برطرف کنیم. ریاضیات مثل یک موجود زنده عمل می کند:در حرکت است،خود را تصحیح می کند،در هر جا ابزار ویژه ی آن را به کار می برد و هرگز قانون های اصلی خود را نقض نمی کند.تنها همیشه هشدار می دهد که، از هر دستوری یا فرمولی،در جای خودش استفاده کنید،وگر نه دچار اشتباه می شوید. ... متنی که خو د از پرویز شهریاری بود

تاریخچه مختصر ریاضیات»

قسمت دوم

پس از مرگ کوپرنیک مردی به نام تیکوبراهه در کشور دانمارک متولد شد. وی نشان داد که حرکت سیارات کاملاً با نمایش و تصویر دایره های هم مرکز وفق نمی دهد. تجزیه و تحلیل نتایج نظریه تیکوبراهه به یوهان کپلر که در سال آ زندگی براهه دستیار وی بود محول گشت. پس از سالها کار وی به نخستین کشف مهم خود رسید و چنین یافت که سیارات در حرکت خود به گرد خورشید یک مدار کاملاً دایره شکل را نمی پیمایند بلکه همه آنها بر روی مدار بیضی شکل حرکت می کنند که خورشید نیز در یکی از دو کانون آنها قرار دارد. قرن هفدهم در تاریخ ریاضیات قرنی عجیب و معجزه آساست. از فع رین دانشمندان این قرن کشیشی پاریسی به نام مارن مرسن که می توان وی را گرانبها ترین قاصد علمی جهان دانست. در سال 1609 گالیله ریاضیات و نجوم را در پادوا در ایتالیا تدریس می کرد. وی یکی از واضعین مکتب تجربی است. وی قانون سقوط اجسام را به دست آورد و مفهوم شتاب را تعریف کرد. در همان اوقات که گالیله نخستین دوربین نجومی خود را به سوی آسمان متوجه کرد در 31 مارس 1596 در تورن فرانسه رنه دکارت به دنیا آمد. نام ریاضیدان بزرگ سوئیسی «پوب گولدن» را نیز باید با نهایت افتخار ذکر کرد. شهرت وی بواسطه قضایای مربوط به اجسام دوار است که نام او را دارا می باشد و در کت به نام مرکزثقل ذکر شده. دیگر از دانشمندان برجسته قرن هفدهم پی یر دوفرما ریاضیدان بزرگ فرانسوی است که یکی از برجسته ترین آثار او تئوری اعداد است که وی کاملاً بوجود آورنده آن می باشد. ریاضیدان بزرگ دیگری که در این قرن به خوبی درخشید ژیرارد زارک فرانسوی است که بیشتر به واسطه کارهای درخشانش در هنر معماری شهرت یافت و بالا ه ریاضی دان دیگر فرانسوی یعنی روبروال که بواسطه ترازوی مشهوری که نام او را همراه دارد همه جا معروف است. در اواسط قرن هفدهم کم کم مقدمات اولیه آنالیز عناصر بی نهایت کوچک در تاریکی و ابهام به وجود آمد و رفته رفته سر و صدای آن به گوش مردم رسید. بدون شک پاسکال همراه با دکارت و فرما یکی از سه ریاضیدان بزرگ نیمه اول قرن هفدهم بود و نیز می توان ارزش او را در علم فیزیک برابر گالیله دانست. در نیمه دوم قرن هفدهم ریاضی بطور دقیق دنبال شد. سه نابغه فنا ناپذیر این دوره یعنی نیوتن انگلیسی، لایب نیتس آلمانی و هویگنس هلندی جهان علم را روشن کرده بودند. لایب نیتس در سال 1684 با انتشار مقاله ای درباره حساب عناصر بی نهایت کوچک انقل ب ا کرد. هوگنس نیز در تکمیل دینامیک و مکانیک استدلالی با نیوتن همکاری کرد و عملیات مختلف آنها باعث شد که ارزش واقعی حساب انتگرال در توسعه علوم دقیقه روشن شود. در قرن هجدهم دیگر تمام طوفانهای قرن هفدهم فرو نشست و تحولات این قرن عجیب به یک دوره آرامش مبدل گردید. دالامبر فرانسوی آنالیز ریاضی را در مکانیک به کار برد و از روشهای آن استفاده کرد. کلرو رقیب او در 18 سالگی کت به نام تفحصات درباره منحنی های دو انحنایی انتشار داد و در مدت شانزده سال رساله ای تهیه و به آکادمی علوم تقدیم نمود که شامل مطالب قابل توجهی مخصوصاً در مورد مکانیک آسمانی و هندسه بی نهایت کوچکها بود. دیگر لئونارد اویلر ریاضیدان بزرگ سوئیسی است که در 15 آوریل 1707 م. در شهر بال متولد شد و در 17 سپتامبر 1783 م. در روسیه درگذشت. لاگرانژ از جمله بزرگترین ریاضیدانان تمام ادوار تاریخ بشر است. مکانیک تحلیلی او که در سال 1788 . عمومیت یافت بزرگترین شا ار وی به شمار می رود. لاپلاس که در تدریس ریاضی دانشسرای عالی پاریس معاون لاگرانژ بود کت تحت عنوان مکانیک آسمانی در پنج جلد انتشار داد. گاسپار مونژ این نابغه دانشمند وقتی که هنوز بیست سال نداشت شاخه جدید علم هندسه به نام هندسه ترسیمی را بوجود آورد. ژان باتیست فوریه در مسأله انتشار حرارت روش بدیع و جالبی اختراع کرد که یکی از مهمترین مباحث آنالیز ریاضی گردید. از دیگر دانشمندان بزرگ این قرن سیمون دنی پوآسون (1840-1781) فرانسوی و شاگرد لاپلاس می باشد که اکتشافات مهمی در ریاضیات نمود گائوس ریاضیدان شهیر آلمانی تئوری کامل مغناطیس را بوجود آورد. مطالعات او درباره انحناء و ترسیم نقشه ها و نمایش سطوح بر صفحات اصلی و اساسی می باشد. کوشی فرانسوی که در سراسر نیمه اول قرن پانزدهم بر دیگر هموطنان برتری داشت با منطق دقیق خود تئوری های زیادی از حساب انتگرال را توسعه داد. آبل در سال 1824 ثابت نمود که صرفنظر از معادلات درجه اول تا درجه چهارم هیچ دستور جبری که بتواند معادله درجه پنجم را به نتیجه برساند وجود ندارد. گالوا که در 26 اکتبر 1811 م. در پاریس متولد شد تئوری گروهها را که قبلاً بوسیله کوشی و لاگرانژ مطالعه شده بود در معادلات جبری به کار برد و گروه جانشینی هر معادله را مشخص کرد. دیگر از دانشمندان بزرگ این قرن ژنرال پونسله فرانسوی می باشد که آثاری همچون «موارد استعمال آنالیز در ریاضی» و «خواص تصویری اشکال» دارد همچنین لازار کانو فرانسوی که اکتشافات هندسی او دارای اهمیت فوق العاده می باشد. میشل شال هندسه مطلق را با بالاترین درجه ی به بالاترین حد ممکن ترقی داد. در نیمه اول قرن نوزدهم ریاضیدان روسی نیکلاس ایوانویچ لوباچوشکی نخستین کشف خود را درباره هندسه غیراقلیدسی به جامعه ریاضیات و فیزیک قازان تقدیم کرد. ادوارد کومرنیز در نتیجه اختراع نوعی از اعداد به نام اعداد ایده آل جایزه ریاضیات آکادمی علوم پاریس را از آن خود کرد. در اینجا ذکر نام دانشمندانی نظیر شارل وایرشتراس و شارل هرمیت که در مورد توابع بیضوی کشفیات مهمی نمودند ضروری است. ژرژ کانتور ریاضیدان آلمانی مکه در روسیه تولد یافته بود در ربع آ قرن نوزدهم با وضع فرضیه مجموعه ها اساس هندسه اقلیدسی را در هم کوفت. کانتور مجموعه را به دو صورت زیر تعریف کرد:1- اجتماع اشیایی که دارای صفت ممیزه مشترک باشند هر یک از آن اشیاء را عنصر مجموعه می گویند.2- اجتماع اشیایی مشخص و متمایزولی ابتکاری و تصوری هنری پوانکاره یا غول فکر ریاضی آ ین دانشمند جهانی است که به همه علوم واقف بود. وی در بیست و هفت سالگی بزرگترین اکتشاف خود یعنی توابع فوشین را به دنیای دانش تقدیم نمود. بعد از پوانکاره ریاضیدان سوئدی متیاگ لفلر کارهای او را ادامه داد و سپس ریاضیدان نامی فرانسوی امیل پیکارد در این راه قدم نهاد. در اوا قرن نوزدهم علم فیزیک ریاضی به منتها درجه تکامل خود رسید و دانش نجوم مکانیک آسمانی تکمیل گردید. امروزه ریاضیات بیش از پیش در حریم سایر علوم نفوذ کرده و نه فقط علوم نجوم و فیزیک و شیمی تحت انضباط آن درآمده اند بلکه اصولاً ریاضیات دانش مطلق و روح علم شده است

تالس

از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

پرش به: ناوبری, جستجو

تصویر:thales2.jpg

تالس ملطی

تالس ملطی (به یونانی: θαλης) در حدود سال ۶۴۰ (پیش از میلاد) در شهر «میلیتوس» بدنیا آمد. بسیاری از او به عنوان اولین فیلسوف یونانی و همچنین پدر علم یاد می کنند. تالس بیشتر وقت خود را صرف مطالعه ریاضیات و ستاره شناسی کرد و فقط به قصد تامین معاش روزانه، به سوداگری پرداخت. تالس از زمرهٔ «ماده گرایان» اولیه محسوب می شود.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

۱ زندگی

۱.۱ پیشینه

۱.۲ تجارت

۱.۳ سیاست

۱.۴ اخلاق

۲ فلسفه

۳ جستارهای وابسته

۴ پیوند به بیرون

[ویرایش] زندگی

[ویرایش] پیشینه

تالس در شهر میلتوس در ایونیا (غرب ترکیه امروزی) می زیست. سالیان حیات تالس به روشنی معلوم نیست. بنا بر یک روایت، وی نود سال زیست، و بنا بر روایتی دیگر هشتاد سال. در طول حیات بلند خود، تالس درگیر فعالیت های گوناگون بسیاری شد و نوآوری های زیادی انجام داد. عده ای معتقدند وی نوشته ای از خود به جای نگذاشت و عده ای بر این باورند که او نگارندهٔ "دربارهٔ انقلاب نجومی" و "دربارهٔ اعتدال شب و روز" است، هر چند هیچ کدام باقی نمانده است.

تالس در کهولت ملقب به دمند شد و بعدها که یونانیان برای خود هفت دمند شناختند، او را نخستین آنان دانستند. تالس سرانجام هنگامی که نظاره گر یک مسابقه ورزشی بود، از گرما و تشنگی و ناتوانی جان سپرد.

[ویرایش] تجارت

بعضی بر این باورند که تالس تنها یک متفکر صرف نبود، بلکه در تجارت و سیاست هم نقش داشت. هر چند با توجه به فلسفه وی، با انجام کارهای تجاری، هدف وی ثروتمند شدن صرف نبود.

[ویرایش] سیاست

زندگی تالس بیشتر به درگیری ایونی ها در دفاع از آناتولی در برابر قدرت فزایندهٔ ایرانیان که تازه به آن منطقه وارد شده بودند بر می گردد.

[ویرایش] اخلاق

دیدگاه تالس دربارهٔ اخلاق را می توان از گفتارهای منسوب به وی در دیوجانس لائرتیوس فهمید. نخست او به یک خدای متعالی که نه آغاز است نه پایان قایل است. او معتقد است خداوند عادل است و از بشر هم انتظار اعمال عادلانه دارد. نه ناعادل بودن (آدی )، و نه شهٔ بی عد ی از دیدگان خدا پنهان نمی ماند


با


رباضیدان به انی گفته می


مشاهده متن کامل ...
تحقیق مقاله پروژه در مورد چرا باید ریاضیات بخوانیم
درخواست حذف اطلاعات

چرا باید ریاضیات بخوانیم

 • نام فایل: چرا باید ریاضیات بخوانیم
 • حجم فایل: ۶۰ کیلوبایت
 • فرمت: word . pdf
 • سایز کاغذ: a4 آماده کپی با هر نوع دستگاهی
 • تعداد صفحات: ۲۰ صفحه
 • صفحه آرایی: بسیار مرتب، رنگی و قابل ویرایش
 • توضیحات: قبل از چاپ، مشخصات تهیه کننده را ویرایش کنید (تهیه کننده مدیر سایت می باشد)

مقدمه

چرا باید ریاضیات بخوانیم؟راجر بیکن، فیلسوف انگلیسی در سال ۱۲۶۷ میلادی پاسخ این سوال را این چنین داده است: « ی که این کار را نکند نمی تواند چیزی از بقیه علوم و هر آن چه در این جهان هست بفهمد . . . چیزی که بدتر است این است که انی که ریاضیات نمی دانند به جه خودشان پی نمی برند و در نتیجه در پی چاره جویی برنمی آیند.» می توانم همین جا سخن را پایان دهم اما ممکن است بعضی ها فکر کنند که شاید خیلی چیزها در هفت قرن گذشته تغییر کرده باشد.

شاهدی تازه می آورم، پال دیراک از خالقان مکانیک کوانتومی، معتقد است که وقتی تئوری فیزیکی ای را پایه ریزی می کنید نباید به هیچ شهود فیزیکی اعتماد کنید. پس به چه چیزی اعتماد کنید؟ به گفته این فیزیکدان مشهور، فقط به برنامه ای متکی بر ریاضیات ولو این که در نگاه اول ربطی به فیزیک نداشته باشد.در حقیقت، در فیزیک تمامی ایده های صرفا فیزیکی رایج در ابتدای این قرن کنار گذاشته اند در حالی که الگوهای ریاضی ای که به زرادخانه های فیزیکدان ها راه یافته اند به تدریج معنای فیزیکی یافته اند. در این جاست که قابل اعتماد بودن ریاضیات به روشنی رخ می نمایاند. بنابراین الگو سازی ریاضی روشی پربار برای شناخت در علوم طبیعی است .
موریس کلاین می نویسد: یونانی های قدیم واقعیت های دنیای اطراف خود را با علم ریاضیات منطبق می دیدند و حقیقت نمایی طرح کیهان را در ریاضیات می یافتند. آن ها بین قانون های طبیعت و قانون های ریاضی شباهت هایی را احساس می د که اکنون یکی از پایه های اساسی علوم را تشکیل می دهد. بعدها یونانی ها در شناخت طبیعت پیشتر رفتند و اعتقاد استواری پیدا د که جهان بر اساس قانون های ریاضی طراحی شده و دستگاه کنترل شده ای است، از قانون هایی پیروی می کند و برای بشر قابل درک است.
دست آ این که ریاضیات موسیقی ذهن است پس باید آن را نواخت .

============================
تاریخچه ریاضی, تاریخچه ریاضی pdf, تاریخچه ریاضی word, تحقیق تاریخچه ریاضی, تحقیق تعریف علم ریاضی, تحقیق چرا باید ریاضی بخوانیم؟, تحقیق چرا باید ریاضیات بخوانیم, تحقیق چرا ریاضی سخت است, تحقیق چرا ریاضی میخوانیم, تحقیق چگونه در ریاضی قوی شویم, تحقیق کتاب ریاضیات چیست, تحقیق ریاضی یعنی چه, تحقیق ریاضیات چیست, تحقیق علم ریاضی در قرآن, تحقیق کاربرد ریاضی در زندگی, تحقیق معنی ریاضی, تحقیق معنی کلمه ریاضی چیست, تحقیق مقاله پروژه در مورد چرا باید ریاضیات بخوانیم, تعریف علم ریاضی, تعریف علم ریاضی pdf, تعریف علم ریاضی word, چرا باید ریاضی بخوانیم؟, چرا باید ریاضی بخوانیم؟ pdf, چرا باید ریاضی بخوانیم؟ word, چرا باید ریاضیات بخوانیم, چرا باید ریاضیات بخوانیم pdf, چرا باید ریاضیات بخوانیم word, چرا ریاضی سخت است, چرا ریاضی سخت است pdf, چرا ریاضی سخت است word, چرا ریاضی میخوانیم, چرا ریاضی میخوانیم pdf, چرا ریاضی میخوانیم word, چگونه در ریاضی قوی شویم, چگونه در ریاضی قوی شویم pdf, چگونه در ریاضی قوی شویم word, تاریخچه ریاضی, تعریف علم ریاضی, چرا باید ریاضی بخوانیم؟, چرا باید ریاضیات بخوانیم, چرا ریاضی سخت است, چرا ریاضی میخوانیم, چگونه در ریاضی قوی شویم, ریاضی یعنی چه, ریاضیات چیست, علم ریاضی در قرآن, کاربرد ریاضی در زندگی, کتاب ریاضیات چیست, کتاب ریاضیات چیست pdf, کتاب ریاضیات چیست word, معنی ریاضی, معنی کلمه ریاضی چیست, ریاضی یعنی چه, ریاضی یعنی چه pdf, ریاضی یعنی چه word, ریاضیات چیست, ریاضیات چیست pdf, ریاضیات چیست word, علم ریاضی در قرآن, علم ریاضی در قرآن pdf, علم ریاضی در قرآن word, کاربرد ریاضی در زندگی, کاربرد ریاضی در زندگی pdf, کاربرد ریاضی در زندگی word, معنی ریاضی, معنی ریاضی pdf, معنی ریاضی word, معنی کلمه ریاضی چیست, معنی کلمه ریاضی چیست pdf, معنی کلمه ریاضی چیست word, مقاله تاریخچه ریاضی, مقاله تعریف علم ریاضی, مقاله چرا باید ریاضی بخوانیم؟, مقاله چرا باید ریاضیات بخوانیم, مقاله چرا ریاضی سخت است, مقاله چرا ریاضی میخوانیم, مقاله چگونه در ریاضی قوی شویم, مقاله کتاب ریاضیات چیست, مقاله ریاضی یعنی چه, مقاله ریاضیات چیست, مقاله علم ریاضی در قرآن, مقاله کاربرد ریاضی در زندگی, مقاله معنی ریاضی, مقاله معنی کلمه ریاضی چیست


تحقیق مقاله پروژه در مورد چرا باید ریاضیات بخوانیم
برای اینجا کلیک کنیدمشاهده متن کامل ...
اخبار ایران و شمال
درخواست حذف اطلاعات
ناظران کشاورزی مازندران تا پایان امسال جذب می شوند معاون برنامه ریزی و اشتغال مازندران گفت : ناظران کشاورزی استان تا پایان سال جاری جذب جهاد کشاورزی می شوند.
کاهش مساحت جنگل های شمال/ واقعیت ها و هشدارها ت یب و از میان رفتن بخشی از جنگل های هیرکانی در شمال ایران هم به استناد آمارهای رسمی و هم نقشه جغرافیای طبیعی واقعیتی انکارناپذیر است که به اعتقاد کارشناسان باید جدی گرفته شود.
28هزار دانش آموز مازندرانی متقاضی ورود به مدارس نمونه تی هستند معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران گفت : بیش از 28هزار و 260 دانش آموز مازندرانی برای شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه تی ثبت نام کرده اند.
مدیرکل بنادر مازندران نسبت به ادامه ساخت وساز غیرمجازساحلی هشدارداد مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران نسبت به ادامه ساخت و سازهای غیرمجاز ساحلی در این استان گردشگ ذیر هشدار داد.
پرونده تعطیلی تنها تی آمل متوقف شد رییس شورای ی شهر آمل، از اقدام حمایتی این شورا وشهرداری آمل برای متوقف نشدن وادامه فعالیت وبرطرف شدن مشکلات مالکیتی دانشکده پرستاری وپیراپزشکی آمل خبر داد.
استاندار:مازندران با کاهش 30درصدی بارندگی مواجه است استاندارمازندران با بیان اینکه این استان امسال با کاهش 30درصدی بارندگی مواجه بوده است، گفت: خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر کم آبی شدید و خش الی در شالیزارهای مازندران در سال زراعی جاری گزارش نشده است.
استاندارمازندران خواستاربرخورد با عوامل ساخت وسازغیرمجاز ساحلی شد استاندارمازندران با ابراز نگرانی از ساخت و سازهای غیرمجازدرمحدوده قانونی ساحلی خواستار برخورد جدی مسوولان نهادهای ذیربط با متخلفان شد.
کنگره بیماری های عفونی مقاوم به آنتی می ال در ساری گشایش یافت کنگره بیماری های عفونی مقاوم به آنتی می ال روز پنجشنبه با حضور متخصصان ، پزشکان و کارشناسان علوم پزشکی سراسر کشور در ساری گشایش یافت.
ولی فقیه در مازندران:متولیان فرهنگی حافظان ارزش های ی ولی فقیه در مازندران و ساری مسوولان و متولیان فرهنگ و ارشاد ی را حافظان ارزش های انقلاب ، و باورهای دینی مردم دانست .
استاندار مازندران :مشاوران بازوان فکری مدیران هستند استاندار مازندران از مشاوران به عنوان بازوان فکری مدیران یاد کرد و گفت: مشاوران با تولید ایده و فکر به کمک توسعه استان بیایند .
500 ناجی برای استقرار در سواحل دریای مازندران آماده شدند مدیر کل ورزش و جوانان مازندران از ایجاد ردیف حقوقی برای ناجیان غریق در سال جاری خبر داد و گفت : همزمان با آغاز طرح سالمسازی دریا 500 ناجی در محل اجرای طرح و نقاط کور سواحل مازندرانی مستقر می شوند.
واحدهای اقامتی مازندران برای پذیرش میهمانان تابستانی آماده شد مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از وجود 650 هزار نفر شب ظرفیت اقامتی در استان خبر داد و گفت : واحدهای اسکان و پذیرایی برای پذیرش میهمانان و گردشگران تابستانی مهیا شده است.
قهرمانان و مدال آوران جانباز و معلول مازندران تجلیل شدند قهرمانان و مدال آوران جانباز و معلول مازندران روز پنجشنبه با حضور استاندار ، مدیران کل ورزش و جوانان ، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در ساری مورد تجلیل قرار گرفتند.
مرکز فوق تخصصی چالوس، بیمارستان ارجاعی غرب مازندران می شود معاون بهداشت و درمان گفت: مرکز درمانی فوق تخصصی چالوس، بیمارستان ارجاعی غرب مازندران می شود.
تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای احداث بزرگراه سوادکوه - ساری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای ی از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث پروژه بزرگراه سوادکوه - ساری در سال ۹۳ خبر داد.
اختصاص اعتبارات ویژه برای تامین زیرساخت شهرک های صنعتی مازندران استاندار مازندران از اختصاص اعتبارات ویژه برای تامین زیرساخت شهرک های صنعتی استان در امسال خبر داد.
جشنواره بهار نارنج ساری ثبت ملی شد دبیر اجرایی جشنواره ملی بهار نارنج مازندران با اشاره به ب ایی این جشنواره از فردا در ساری، گفت: ساری به عنوان مرکز جشنواره ملی بهار نارنج ثبت ملی شده است.
خانه های دو منظوره در مازندران ایجاد می شود رئیس شورای اقامه استانداری مازندران با تاکید بر تقویت جلسات شهرستانی شورای اقامه استان، گفت: خانه های دو منظوره در مازندران ایجاد می شود.
ایجاد ۱۰۴ هزار فرصت شغلی در مازندران مدیرکل جهادکشاورزی مازندران گفت: با اعتباری بالغ بر هشتاد هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال، ۱۰۴ هزار و ۸۱۸ فرصت شغلی تا شش ماهه اول سال ۹۲ در بخش کشاورزی مازندران ایجاد شد.
اجرای طرح پایش زیست محیطی شناگاه های مازندران مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: طرح پایش زیست محیطی بیش از ۳۰ طرح سالمسازی دریا از هفته آینده در مازندران آغاز می شود.
طرح های بزرگ سرمایه گذاری مازندران شناسایی شود استاندار مازندران با اشاره به اینکه زمینه حضور سرمایه گذار به استان باید تسهیل شود، خواستار شناسایی طرح های بزرگ سرمایه گذاری مازندران شد.
توجه به اقتصاد ی در مازندران جدی باشد استاندار مازندران با تاکید بر ارتقا دانش علمی ان استان، گفت: توجه به اقتصاد ی در مازندران باید جدی باشد.
راه اندازی نیروگاه خورشیدی و بادی در مازندران مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با اشاره به اینکه با راه اندازی این نیروگاه ۶۰ م ت برق از طریق انرژی خورشیدی تولید می شود، از احداث نیروگاه خورشیدی در مازندران خبر داد.
اختصاص ۳.۵ میلیارد تومان اعتبار حوادث به جاده های نکا فرماندار شهرستان نکا گفت: سال گذشته سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از اعتبار حوادثی در جاده هزار جریب نکا هزینه شد.
طرح توجیهی ایجاد بازارچه فرش دستباف مازندران تهیه شود مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با تاکید بر حضور فعالان حوزه فرش استان در بازارهای صادراتی خارج کشور خواستار تهیه طرح توجیهی ایجاد بازارچه فرش دستباف از سوی اتحادیه تولیدکنندگان این محصول در استان شد.
صادرات ۱۰۰ میلیون دلار محصولات استان مازندران به افغانستان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با تاکید بر افزایش مبادلات تجاری مازندران و افغانستان، پیش بینی کرد تا پایان امسال میزان صادرات محصولات تولیدی مازندران به افغانستان به ۱۰۰ میلیون دلار برسد.
چهارمین جشنواره ملی بهار نارنج گشایش یافت چهارمین جشنواره ملی بهار نارنج را با حضور بیش از ۳۰ هزار نفر از شهروندان و مسئولان کشوری و شهرستانی دربابل آغاز شد.
درآمد ۱۸۰ میلیارد تومانی صیادان مازنی از فروش ماهی قزل آلا مدیرکل شیلات مازندران گفت: پرورش ماهی قزل آلا در مازندران ۱۸۰ میلیارد تومان گردش اقتصادی برای تولید کنندگان داشته و توسعه پرورش آن می تواند مازندران را به قطب برتر در تولید آبزیان تبدیل کند.
آغاز ساخت پست های جدید خطوط ریلی مازندران مدیرکل راه آهن شمال از آغاز ساخت پست های جدید در خطوط ریلی ایستگاه های پل سفید مازندران و گرگان خبر داد
برنامه ملی ساماندهی سواحل شمال تامین می شودقائم مقام کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفت: با توجه به حضور میلیونی مسافران به استان های شمالی بویژه مازندران سواحل نیازمند برنامه ملی و پشتیبانی ملی است.
دو کاراته کار گیلانی در رقابت های غرب آسیا حضور می یابند مسوول اجرایی هیات کارته استان گیلان گفت : دو کاراته کار گیلانی در رقابت های کاراته قهرمانی غرب آسیا حضور می یابند .
درمانگاه هپاتیت ویروسی در آستارا راه اندازی شد س رست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا از راه اندازی درمانگاه هپاتیت ویروسی و گوارشی در بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان خبر داد.
بیش از دو هزار و 500 تن کالا از گیلان به خارج از کشور صادر شد مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان از صادرات دو هزار و 550 تن کالا در دو ماه نخست امسال از استان به خارج از کشور خبر داد .
عملیات بازرسی از طرح های سالم سازی دریا در گیلان آغاز شد س رست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان از آغاز عملیات بازرسی از طرح های سالم سازی دریا در سواحل استان گیلان خبر داد.
سینماهای دیجیتال گیلان افزایش یافتمعاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد ی گیلان از افزایش تعداد سینماهای دیجیتال در استان خبر داد.
پنجمین جشنواره تخصصی تئاتر در گیلان منطقه ای برگزار می شود مسوول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان عنوان کرد : پنجمین جشنواره تخصصی تئاتر با عنوان ˈ ایده تا بداهه ˈ در استان منطقه ای برگزار می شود .
بیش از 56 میلیون دلار محصولات کشاورزی از گمرک آستارا صادر شد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آستارا از صادرات 23 نوع محصول کشاورزی به ارزش 56 میلیون و 885 هزار و 450 دلار در دو ماهه نخست امسال از طریق گمرک مرزی آستارا خبر داد .
دانش آموختگان رشته بیوشیمی حمایت می شوند معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از حمایت ت از 60 نفر اول دانش آموختگان رشته بیوشیمی خبر داد.
بیش از 15 میلیون سهم در بورس رشت داد و ستد شدمدیر تالار منطقه ای بورس رشت گفت: در معاملات روز شنبه بورس گیلان، 15 میلیون و 84 هزار و 942 سهم داد و ستد شد.
استاندار گیلان: در پیگیری مناسبات خارجی به دنبال اقدامات ماندگار هستاستاندار گیلان در دیدار فیصل راضین سفیر سریلانکا در کشورمان گفت: در پیگیری مناسبات خارجی به دنبال اقدامات عملی و ماندگار هستیم.
رییس گیلان: توجه به اقتصاد دانش بنیان، رمز پیشرفت کشور است رییس گیلان گفت : توجه به فناوری و رویکرد به اقتصاد دانش بنیان رمز پیشرفت کشورها و موفقیت ملت ها در هزاره سوم است.
استاندار: بیش از 70 درصد از دانش آموختگان ی گیلان بیکار هستند استاندار گیلان با بیان این که در بخش اشتغال فارغ حصیلان کارشناسی به بالا در این استان مشکل داریم، گفت : 70 تا 75 درصد از دانش آموختگان ی گیلان بیکار هستند که قابل پذیرش نیست.
ار تر سمفونیک ملی گیلان تشکیل می شود معاون هنری فرهنگ و ارشاد ی گیلان از تشکیل ار تر سمفونیک ملی با عضویت 80 موسیقی دان برای نخستین بار پس از تهران در این استان خبر داد.
سفر نوبخت و فانی به گیلان مدیر کل آموزش و پرورش گیلان از سخنرانی محمدباقر نوبخت سخنگوی ت در اجتماع یک هزار نفری فرهنگیان و علی اصغر فانی آموزش و پرورش در اجتماع 500 نفری معلمان این استان در اردیبهشت امسال خبر داد.
برنامه فرهنگی شهرستان های گیلان تهیه می شود معاون امنیتی استاندار گیلان گفت: برنامه فرهنگی شهرستان ها توسط فرمانداران و با هماهنگی ائمه به صورت سالانه در گیلان تهیه می شود.
چای مظهر پیشرفت توسعه گیلان است مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای ی گفت: چای سنبل پیشرفت توسعه گیلان است و همه باید در احیای این صنعت تلاش کنند.
عملکرد مدیران گیلان ارزی می شودمعاون امنیتی استاندار گیلان گفت: عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی گیلان به لحاظ فعالیت های انجام شده و حضور در جلسه ها ارزی می شود.
کنگره ی ورزشکار گیلان برگزار می شود مدیرکل ورزش و جوانان گیلان از برگزاری کنگره ی ورزشکار همزمان با سوم داد سالروز حماسه آزادسازی مشهر در این استان خبر داد.
مرحوم «فرض پور» سرمایه فرهنگی گیلان بود مدیر کل فرهنگ و ارشاد ی گیلان گفت: مرحوم علم و اخلاق مصطفی فرض پور ماچیانی سرمایه فرهنگی گیلان بود.
افزایش نرخ ید تضمینی برگ سبز چای استاندار گیلان از افزایش نرخ ید تضمینی برگ سبز چای خبر داد.
مصطفی فرض پورماچیانی درگذشت فرهیخته و گرانقدر زبان و ادبیات فارسی بر اثر عارضه قلبی در گذشت.
جلوی ساخت وساز بی رویه روستاهای گیلان گرفته شود استاندار گیلان ساخت و ساز بی رویه روستایی را موجب نگرانی مسئولان در این استان عنوان کرد و گفت: جلوی ساخت وساز بی رویه روستاهای گیلان گرفته شود.
مسابقات لیگ کشتی گیلان برگزار می شود رئیس هیئت کشتی گیلان از برگزاری دور برگشت مسابقات لیگ کشتی این استان در 29 فروردین جاری خبر داد.
صدور 100 هزار جلد سند مالکیت روستایی در گیلان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب ی گیلان از صدور 100 هزار جلد سند مالکیت روستایی در این استان خبر داد و گفت: سال گذشته 2 هزار و 685 جلد روستایی به متقاضیان واگذار شده است.
استقرار گردان واکنش سریع در گیلانفرمانده پادگان نیروی زمینی منجیل از استقرار گردان واکنش سریع نیروی زمینی کشور در این استان خبر داد.
رشت: گیلان با کمبود آب مواجه است رشت با اشاره به وضعیت چای گفت: می خواهیم قیمت نرخ تضمینی برگ سبز چای را سریع تر اعلام کنند.
سقوط داماش تاسف انگیز است سرمربی تیم فوتبال مس کرمان گفت: از سقوط داماش متاسف هستم و ج رده بندی می توانست به گونه ای دیگر رقم بخورد.
اجرای طرح هادی در 350 روستای گیلان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب ی گیلان از اجرای طرح هادی در 350 روستای این استان طی سال جاری خبر داد.
گیلان نیازمند خانه کشتی است رئیس هیئت کشتی گیلان احداث خانه کشتی را نیاز این استان دانست و گفت: گیلان بدون داشتن خانه کشتی رتبه دهم کشوری را در سال گذشته ب کرد.
اختصاص 160 میلیارد تومان اعتبار صنعت چای کشور مردم رودسر و املش در مجلس شورای ی از اختصاص 160 میلیارد تومان اعتبار به صنعت چای کشور در بودجه ت خبر داد.
استاندارگلستان: روابط عمومی باید روحیه امیدواری را درسازمان زنده کند استاندار گلستان با بیان اینکه اگر می خواهیم در حکومت به نتایج خوبی دست پیدا کنیم، یکی از بازوان اصلی، روابط عمومی ها هستند، گفت: روابط عمومی باید روحیه امیدواری را در سازمان زنده کند.
برگزیدگان دومین جشنواره روابط عمومی های برتر استان گلستان جشنواره روابط عمومی های برتر استان گلستان روز پنجشنبه برای دومین سال متوالی با حضور مسوولان و اساتید کشوری در گرگان برگزار و آثار برگزیده در6 موضوع از سوی هیات داوران معرفی شد.
سیلاب بیش از 900 میلیارد ریال خسارت به راه های گلستان وارد کرد مدیرکل راه و شهرسازی گلستان، میزان خسارت وارده به راه ها و ابنیه فنی آن ها را در جریان سیلاب چند روز گذشته 925 میلیارد ریال اعلام کرد.
گذشت شاکی، جوان 27ساله گرگانی را از نجات داد مدیر زندان مرکزی شهرستان گرگان گفت: گذشت شاکی، جوان 27ساله گرگانی را که از سال 1387به جرم قتل عمد در زندان بسر می برد، را از نجات داد.
سیلاب به یک هزار 200 تار از اراضی گنبدکاووس خسارت وارد کرد معاون استاندار گلستان و فرماندار ویژه گنبدکاووس از خسارت یک هزارو 200 تار از اراضی زراعی این شهرستان بدلیل جاری شدن سیلاب خبر داد.
آغاز اجرای طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در استان گلستانفعالیت پایگاه های سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان دراستان گلستان روز شنبه در آیینی با حضور مسوولان آموزش وپرورش در گرگان آغاز شد.
سیلاب 150 میلیارد ریال به بخش کشاورزی آزادشهر خسارت وارد کرد مدیر جهادکشاورزی آزادشهر از خسارت 150 میلیارد ریالی جاری شدن سیلاب به بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد.
آمادگی گلستان برای ثبت‎‎نام مردم برای دریافت یارانه معاون استاندار گلستان از آمادگی استان گلستان برای ثبت‎‎نام مردم برای دریافت یارانه در مرحله دوم هدفمندی یارانه‎ها خبر داد.
رشد 12 درصدی مسافران ورودی به گلستان دبیر اجرایی ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان گفت: درصد رشد مسافران ورودی به استان در سال 1393 نسبت به سال گذشته 12 درصد است.
انجام 499 عملیات امداد و نجات در نوروز 1393 مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان با اعلام انجام 499 عملیات امداد و نجات در نوروز 1393 از اجرای کنگره جهانی ربات‎های امداد و نجات در استان گلستان در آینده خبر داد.
100 درصد ای گلستان الکترونیکی است پدر «آی‎تی» ایران گفت: 100 درصد ای استان گلستان به صورت الکترونیک است.
گرگان پایتخت طبیعت گردی ایران شودعضو شورای ی شهر گرگان با اشاره به وجود قابلیت‎ها و مواهب الهی در این شهر بر وم تبدیل شدن گرگان به پایتخت طبیعت گردی ایران تأکید کرد.
کنگره مختومقلی فراغی باشکوه برگزار می‎شودس رست اداره کل امور اجتماعی استانداری گلستان ابراز امیدواری کرد با آمادگی کامل دستگاه‎های اجرایی استان شاهد برگزاری باشکوه کنگره مختومقلی فراغی باشیم.
تکمیل تمام پروژه‎های عمرانی شهرداری گرگان در سال 1393شهردار گرگان گفت: تمام پروژه‎های عمرانی شهرداری گرگان در سال 1393 به پایان خواهد رسید.
اعزام بیش از 20 هزار گلستانی به اردوی راهیان نور جانشین فرماندهی نینوا گلستان با بیان اینکه اعزام کاروان راهیان نور از 20 فروردین 92 آغاز و تا 20 فروردین 93 ادامه خواهد داشت، گفت: بیش از 20 هزار نفر از گلستان در یک دوره یک‎ ساله عازم سرزمین نور می شوند.
بودجه سال 1393 شهرداری گرگان ابلاغ شد بودجه سال 1393 شهرداری گرگان با حضور مسئولان استانی به شهرداری گرگان ابلاغ شد.
900 میلیارد تومان در بخش گردشگری گلستان هزینه شد دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان از سرمایه‎گذاری 900 میلیارد تومانی در بخش گردشگری استان خبر داد.
راه‎اندازی نمایشگاه دائمی آثار هنرمندان در گلستانمدیرکل فرهنگ و ارشاد ی گلستان با ارائه پیشنهادی بر راه اندازی نمایشگاه دائمی آثار هنرمندان در این استان تاکید کرد.
تور گردشگری مذهبی در گرگان راه‎اندازی شد رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان گرگان از راه‎اندازی تور گردشگری مذهبی برای نخستین بار در کشور خبر داد.
نظارت ویژه نوروزی در ای گلستانمدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان با اعلام اینکه تا شهریور سال آینده چهار پایانه در ای گلستان ایجاد می‎شود، گفت: نظارت ویژه‎ای برای نوروز در ای این استان شکل می‎گیرد.
نخستین کاروان دانشجویی راهیان نور گلستان اعزام شدمسئول سازمان بسیج دانشجویی گلستان گفت: نخستین کاروان دانشجویی راهیان نور گلستان به مناطق عملیاتی اعزام شدند.
گلستان سرزمین آبشاران پذیرای مسافران نوروزیقربان عباسی اظهار داشت: استان گلستان علاوه بر جذ ت‎های مختلف طبیعی و تاریخی با داشتن آبشارها و چشمه‎سارهای فراوان به سرزمین آبشاران معروف است.
خش الی در کمین گلستانمدیر دفتر بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: با آغاز بارش باران از دیروز، موجی از خوشحالی در کشاورزان استان به وجود آمد ولی با نزول رحمت الهی، سدهای استان همچنان با کاهش حجم آبگیری مواجه هستند.
جای خالی رسانه در حوزه عمران گلستانمعاون عمرانی استاندار گلستان گفت: جای خالی رسانه‎ها در حوزه عمرانی استان احساس می‎شود.
سفره‎های هفت‎سین در گلستان پهن می‎شوند دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان گفت: سفره‎های هفت‎سین در سراسر گلستان پهن می‎شوند.
استقبال خوب گلستانی‎ها از نمایشگاه فروش بهاره رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان از استقبال خوب گلستانی‎ها از نمایشگاه فروش بهاره در این استان خبر داد.
آغاز فعالیت کمیته‎های 13 گانه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در گلستانمدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان از فعال شدن کمیته‎های 13 گانه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در استان خبر داد.
آغاز طرح نوروزی پلیس در گلستان رئیس پلیس راهور استان گلستان با اعلام آغاز طرح نوروزی پلیس در استان گلستان گفت: برای کاهش ترافیک نوروزی در شهر مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
500 ایثارگر گلستان اهل‎سنت هستند مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان با بیان اینکه 500 ایثارگر گلستان اهل‎سنت هستند، گفت: استان گلستان 17 هزار شهید، جانباز، آزاده و ایثارگر دارد.
استاندار گلستان: نکته پنهانی در استانداری نداریم استاندار گلستان گفت: هیچ نکته پنهانی در استانداری گلستان برای حضور یا عدم حضور رسانه‎ای خاص وجود ندارد.
جزییات پرونده 3000 دانشجو ای بورسیه رییس کمیته آموزش عالی و آموزش پزشکی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطر نشان کرد: آنچه که صدیقی معاون علوم و رییس سازمان امور دانشجویان مستند به اسنادی که در سازمان وجود دارد گفته، طبیعتا نمی تواند غیر استنادی و غیر موثق باشد.
آغاز ثبت نام فراگیر ارشد پیام نور از 13 داد معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی پیام نور اعلام کرد: ثبت نام دوره های فراگیر کارشناسی ارشد طی روزهای 13 تا 21 داد ماه از طریق سایت سازمان سنجش انجام می شود.
آمار ازدواج پسران با دختران بزرگتر از خود در سال ۹۲ در مجموع ۶۰۰ هزار و ۷۶۸ واقعه ازدواج طی این سال صورت گرفته که پسران از نظر سنی بزرگتر از دختران بوده اند، این درحالی است که این رقم معادل ۷۷.۶ درصد کل ازدواج ها است.
۵ ایرانی در جدیدترین رتبه بندی جهان مهراد گفت: هدف از این پروژه، توسعه یک نظام رتبه بندی با درنظر گرفتن همه ابعاد و طبیعت ناهمگون های جهان است.
اختراعات تصادفی که جهان را تغییر داد ویلیلم رانتگن، فیزیکدان آلمانی اشعه ای را پس از آن کشف کرد که مشاهده شد اشعه نامرئی کاتود تاثیر درخشنده کنندگی روی قطعه ای از برگ آغشته به ماده باریوم پلاتینوکیانید بر جای گذاشت و تمام اتاق را روشن کرد.
تمدید ثبت نام آزمون کاردانی نظام جدید تا 13 داد مشاورعالی سازمان سنجش از تمدید مهلت ثبت نام آزمون دوره های کاردانی نظام جدید تا ساعت 24 روز 13 داد ماه خبر داد. آزمون دوره های کاردانی نظام جدید در روز 24 مردادماه در حوزه های امتحانی مربوطه برگزار می شود.
جهانگیری: از تشرها و هشدارها ترسی نداریم وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به مسائل پیش آمده در ارتباط با بحث بورس دانشجویان و مسائل حاشیه ای مرتبط با آن، از وزارت علوم و وزارت بهداشت خواست که با جریان سوئی که در این ارتباط به وجود آمده برخورد کند به نحوی که اعتماد به و یان برگردد.
اطلاعیه فدراسیون فوتبال درباره اسامی بازیکنان سایت فدراسیون فوتبال اعلام کرد اسامی که توسط برخی از رسانه ها تحت عنوان بازیکن نهایی اعلام شده است، تنها گمانه زنی رسانه ای بوده و تاکنون سرمربی تیم ملی فوتبال، اسامی 23 بازیکن نهایی را اعلام نکرده است.
افزایش 2 برابری ابتلا به سرطان در ایران معاون پشتیبانی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از در دست تدوین بودن طرح جامع کنترل سرطان در این وزارتخانه خبر داد.
خودروها را از نگیرید! از این خبر که محمود و همکاران او از بازپس دادن ده ها دستگاه خودرو متعلق به نهاد ریاست جمهوری یا دستگاه های زیر مجموعه آن خودداری کرده اند بار دیگر این نتیجه حاصل می شود که برای تصدی مسؤولیت های کلان به مناعت و استغنایی نیاز است که از تظاهرات عادی و صوری، ضروری تر است.
تأسف به حال وزارت علوم و ده ها سال آینده های ایران! این ها را نه رسانه ها از نزد خود گفته اند و نه استکبار جهانی شایع کرده است. اطلاعات و آماری هستند که خود مقامات رسمی تی در وزارت علوم اعلام کرده اند.
افزایش 650 درصدی صادرات نفت ایران به ژاپن ژاپن یکی از مشتریان نفت خام ایران است که در چند سال اخیر تحت تاثیر فشارهای شدید و تحریم های اتحادیه اروپا، مجبور شد به صورت پلکانی، واردات نفت از ایران را کاهش بدهد.
"جاده صاف کنی بهشت" به چه معناست؟! اگر تی بخواهد با اصلاح روابط بین المللی کشور ، کاهش نرخ تورم ، افزایش صادرات ، رونق تولید و نظایر این ها ، معیشت مردم را ارتقا دهد، دقیقاً در راستای دینداری مردم و جاده صاف کنی بهشت کار کرده است ولی برخی این ها را نمی بینند و فکر می کنند جاده صاف کنی بهشت ، یعنی بگیر و ببند و ایجاد محدودیت و سانسور.
علم و صنعت: روابط عمومی ها باید دانش بنیان شوند علم و صنعت با بیان اینکه روابط عمومی باید دانش بنیان باشد، گفت: خیلی از کارهای ما سنتی است، درحالی که با علم و دانش، کارها با موفقیت به پایان می رسد و سرمایه نیز از بین نمی رود.
نظام رتبه بندی معلمان در مجلس بررسی می شود عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی گفت: نظام رتبه بندی معلمان همانند اساتید ها در مجلس در حال بررسی است.
آ ین آمار فروش ها «پنج ستاره» در دو روز اول اکرانش 28 میلیون تومان فروخت.
: در برابر افراط و افراطیون پیروز خواهیم بود تصریح کرد: اگر در جامعه ما از افراط خبری نباشد، اگر در جامعه عدل و اعتدال باشد، هم فکری و همدلی باشد از همه مشکلات یکی پس از دیگر عبور خواهیم کرد.
بازگشت آرامش به بازار خودرو فعالان، بازار هفته جاری را بازاری آرام توصیف د که مردم در آن برای ید عجله ای از خود به ج ندادند. به عقیده این فعالان، ادامه این روند از سوی مشتریان می تواند باعث کاهش بیش از پیش هاب بازار شده و قیمت هایی را که طی چند هفته به صورت کاذب رشد کرده بودند، تا حدودی کاهش دهد.
ایران، اول آسیا در رتبه بندی جهانی فوتبال براساس تازه ترین رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال ( فیفا ) که امروز ( پنجشنبه) منتشر شد، تیم ملی فوتبال ایران با 715 امتیاز بدون تغییر در جایگاه جهانی و آسیایی خود همچنان بر بام آسیا باقی ماند.
سه جدید پروانه ساخت گرفتند شورای پروانه ساخت های سینمایی برای سه ، پروانه صادر کرد.
ایران، جایگاه 16 تولید علمی جهان عزیزی اظهارکرد: پیش از انقلاب سالانه تنها یک دانشجوی دوره ا در رشته های پزشکی جذب و مشغول به تحصیل می شد اما در حال حاضر هر ساله یک هزار دانشجوی در این مقطع پذیرفته می شوند.
رتبه ایران از نظر شادی در میان 157 کشور یکی از ویژگی های جامعه امروزی گسترش شهر نشینی، دسترسی بیشتر به فناوری، مشغله های فراوان، تحمیل استرس های متعدد بر افراد،کاهش ارتباطات عاطفی میان مردم، افزایش اختلالات روانی و... است.
ثبت نام 3 میلیون نفر در طرح بیمه سلامت وی با بیان اینکه تاثیر برنامه تحول سلامت در آینده در زندگی مردم پدیدار خواهد شد، اظهار کرد: پس از سلامت اجتماعی، تولید و اشتغال موضوع مورد توجه ت یازدهم است.
ابراز امیدواری خاتمی نسبت به باز شدن فضا امیدوارم روز به روز شاهد بازتر شدن فضا و ایجاد امنیت بیشتربرای فعالیت های اجتماعی، و فرهنگی باشیم. برای عزیزان شرکت کننده در گردهمایی از درگاه خداوند طلب توفیق و کام روایی می کنم.
رکورد بازدید نمایشگاه کتاب ش ته شد بنا بر شمارش علمی که پنجشنبه 18 اردیبهشت تاظهر امروز انجام گرفته بالغ بر 270 هزار نفر از درب های مختلف وارد مصلی تهران شده اند، به گونه ای که شلوغ ترین روز نمایشگاه کتاب تهران رقم خورده است.
افزایش واحد درسی ترم تابستان آزاد از این پس به دانشجویان تا ۱۰ واحد درسی اعطا می شود در حالی که در گذشته تنها تا ۶ واحد در ترم تابستانی به دانشجویان اعطا می شد.
محسن رضایی: دلواپس مذاکرات نیستممحسن رضایی» روز پنجشنبه در حاشیه اولین نشست همایش «گفتمان اقتصاد مقاومتی از منظر دین» در قم در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه افق آینده کشور خوب است، افزود: دغدغه داشتن با امید سازگاری دارد و مهم این است که ما امید خود به آینده کشور را از دست ندهیم.
ایران در سال 94 صادرکننده بنزین میشود رسال 1385روزانه 30 میلیون لیتر بنزین وارد می شد که با توسعه ظرفیت های تولیدی در داخلی و توسعه صنعت سی ان جی، میزان واردات در سال گذشته به 10 میلیون لیتر کاهش یافت.
قتل هولناک زن جوان در مقابل چشمان فرزندش با این اعترافات غلام و وحید دستگیر شدند که متهمان با اعتراف به شرکت در این سرقت مرگبار، قتل زن جوان را به گردن یکدیگر انداختند.
بانک سینا استخدام می کند حداکثر سن برای پذیرش استخدام 29 سال (متولدین ۱۳۶۴ به بعد) است.


مشاهده متن کامل ...
اخبار ایران و شمال
درخواست حذف اطلاعات
ناظران کشاورزی مازندران تا پایان امسال جذب می شوند معاون برنامه ریزی و اشتغال مازندران گفت : ناظران کشاورزی استان تا پایان سال جاری جذب جهاد کشاورزی می شوند.
کاهش مساحت جنگل های شمال/ واقعیت ها و هشدارها ت یب و از میان رفتن بخشی از جنگل های هیرکانی در شمال ایران هم به استناد آمارهای رسمی و هم نقشه جغرافیای طبیعی واقعیتی انکارناپذیر است که به اعتقاد کارشناسان باید جدی گرفته شود.
28هزار دانش آموز مازندرانی متقاضی ورود به مدارس نمونه تی هستند معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران گفت : بیش از 28هزار و 260 دانش آموز مازندرانی برای شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه تی ثبت نام کرده اند.
مدیرکل بنادر مازندران نسبت به ادامه ساخت وساز غیرمجازساحلی هشدارداد مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران نسبت به ادامه ساخت و سازهای غیرمجاز ساحلی در این استان گردشگ ذیر هشدار داد.
پرونده تعطیلی تنها تی آمل متوقف شد رییس شورای ی شهر آمل، از اقدام حمایتی این شورا وشهرداری آمل برای متوقف نشدن وادامه فعالیت وبرطرف شدن مشکلات مالکیتی دانشکده پرستاری وپیراپزشکی آمل خبر داد.
استاندار:مازندران با کاهش 30درصدی بارندگی مواجه است استاندارمازندران با بیان اینکه این استان امسال با کاهش 30درصدی بارندگی مواجه بوده است، گفت: خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر کم آبی شدید و خش الی در شالیزارهای مازندران در سال زراعی جاری گزارش نشده است.
استاندارمازندران خواستاربرخورد با عوامل ساخت وسازغیرمجاز ساحلی شد استاندارمازندران با ابراز نگرانی از ساخت و سازهای غیرمجازدرمحدوده قانونی ساحلی خواستار برخورد جدی مسوولان نهادهای ذیربط با متخلفان شد.
کنگره بیماری های عفونی مقاوم به آنتی می ال در ساری گشایش یافت کنگره بیماری های عفونی مقاوم به آنتی می ال روز پنجشنبه با حضور متخصصان ، پزشکان و کارشناسان علوم پزشکی سراسر کشور در ساری گشایش یافت.
ولی فقیه در مازندران:متولیان فرهنگی حافظان ارزش های ی ولی فقیه در مازندران و ساری مسوولان و متولیان فرهنگ و ارشاد ی را حافظان ارزش های انقلاب ، و باورهای دینی مردم دانست .
استاندار مازندران :مشاوران بازوان فکری مدیران هستند استاندار مازندران از مشاوران به عنوان بازوان فکری مدیران یاد کرد و گفت: مشاوران با تولید ایده و فکر به کمک توسعه استان بیایند .
500 ناجی برای استقرار در سواحل دریای مازندران آماده شدند مدیر کل ورزش و جوانان مازندران از ایجاد ردیف حقوقی برای ناجیان غریق در سال جاری خبر داد و گفت : همزمان با آغاز طرح سالمسازی دریا 500 ناجی در محل اجرای طرح و نقاط کور سواحل مازندرانی مستقر می شوند.
واحدهای اقامتی مازندران برای پذیرش میهمانان تابستانی آماده شد مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از وجود 650 هزار نفر شب ظرفیت اقامتی در استان خبر داد و گفت : واحدهای اسکان و پذیرایی برای پذیرش میهمانان و گردشگران تابستانی مهیا شده است.
قهرمانان و مدال آوران جانباز و معلول مازندران تجلیل شدند قهرمانان و مدال آوران جانباز و معلول مازندران روز پنجشنبه با حضور استاندار ، مدیران کل ورزش و جوانان ، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در ساری مورد تجلیل قرار گرفتند.
مرکز فوق تخصصی چالوس، بیمارستان ارجاعی غرب مازندران می شود معاون بهداشت و درمان گفت: مرکز درمانی فوق تخصصی چالوس، بیمارستان ارجاعی غرب مازندران می شود.
تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای احداث بزرگراه سوادکوه - ساری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای ی از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث پروژه بزرگراه سوادکوه - ساری در سال ۹۳ خبر داد.
اختصاص اعتبارات ویژه برای تامین زیرساخت شهرک های صنعتی مازندران استاندار مازندران از اختصاص اعتبارات ویژه برای تامین زیرساخت شهرک های صنعتی استان در امسال خبر داد.
جشنواره بهار نارنج ساری ثبت ملی شد دبیر اجرایی جشنواره ملی بهار نارنج مازندران با اشاره به ب ایی این جشنواره از فردا در ساری، گفت: ساری به عنوان مرکز جشنواره ملی بهار نارنج ثبت ملی شده است.
خانه های دو منظوره در مازندران ایجاد می شود رئیس شورای اقامه استانداری مازندران با تاکید بر تقویت جلسات شهرستانی شورای اقامه استان، گفت: خانه های دو منظوره در مازندران ایجاد می شود.
ایجاد ۱۰۴ هزار فرصت شغلی در مازندران مدیرکل جهادکشاورزی مازندران گفت: با اعتباری بالغ بر هشتاد هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال، ۱۰۴ هزار و ۸۱۸ فرصت شغلی تا شش ماهه اول سال ۹۲ در بخش کشاورزی مازندران ایجاد شد.
اجرای طرح پایش زیست محیطی شناگاه های مازندران مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: طرح پایش زیست محیطی بیش از ۳۰ طرح سالمسازی دریا از هفته آینده در مازندران آغاز می شود.
طرح های بزرگ سرمایه گذاری مازندران شناسایی شود استاندار مازندران با اشاره به اینکه زمینه حضور سرمایه گذار به استان باید تسهیل شود، خواستار شناسایی طرح های بزرگ سرمایه گذاری مازندران شد.
توجه به اقتصاد ی در مازندران جدی باشد استاندار مازندران با تاکید بر ارتقا دانش علمی ان استان، گفت: توجه به اقتصاد ی در مازندران باید جدی باشد.
راه اندازی نیروگاه خورشیدی و بادی در مازندران مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با اشاره به اینکه با راه اندازی این نیروگاه ۶۰ م ت برق از طریق انرژی خورشیدی تولید می شود، از احداث نیروگاه خورشیدی در مازندران خبر داد.
اختصاص ۳.۵ میلیارد تومان اعتبار حوادث به جاده های نکا فرماندار شهرستان نکا گفت: سال گذشته سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از اعتبار حوادثی در جاده هزار جریب نکا هزینه شد.
طرح توجیهی ایجاد بازارچه فرش دستباف مازندران تهیه شود مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با تاکید بر حضور فعالان حوزه فرش استان در بازارهای صادراتی خارج کشور خواستار تهیه طرح توجیهی ایجاد بازارچه فرش دستباف از سوی اتحادیه تولیدکنندگان این محصول در استان شد.
صادرات ۱۰۰ میلیون دلار محصولات استان مازندران به افغانستان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با تاکید بر افزایش مبادلات تجاری مازندران و افغانستان، پیش بینی کرد تا پایان امسال میزان صادرات محصولات تولیدی مازندران به افغانستان به ۱۰۰ میلیون دلار برسد.
چهارمین جشنواره ملی بهار نارنج گشایش یافت چهارمین جشنواره ملی بهار نارنج را با حضور بیش از ۳۰ هزار نفر از شهروندان و مسئولان کشوری و شهرستانی دربابل آغاز شد.
درآمد ۱۸۰ میلیارد تومانی صیادان مازنی از فروش ماهی قزل آلا مدیرکل شیلات مازندران گفت: پرورش ماهی قزل آلا در مازندران ۱۸۰ میلیارد تومان گردش اقتصادی برای تولید کنندگان داشته و توسعه پرورش آن می تواند مازندران را به قطب برتر در تولید آبزیان تبدیل کند.
آغاز ساخت پست های جدید خطوط ریلی مازندران مدیرکل راه آهن شمال از آغاز ساخت پست های جدید در خطوط ریلی ایستگاه های پل سفید مازندران و گرگان خبر داد
برنامه ملی ساماندهی سواحل شمال تامین می شودقائم مقام کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفت: با توجه به حضور میلیونی مسافران به استان های شمالی بویژه مازندران سواحل نیازمند برنامه ملی و پشتیبانی ملی است.
دو کاراته کار گیلانی در رقابت های غرب آسیا حضور می یابند مسوول اجرایی هیات کارته استان گیلان گفت : دو کاراته کار گیلانی در رقابت های کاراته قهرمانی غرب آسیا حضور می یابند .
درمانگاه هپاتیت ویروسی در آستارا راه اندازی شد س رست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا از راه اندازی درمانگاه هپاتیت ویروسی و گوارشی در بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان خبر داد.
بیش از دو هزار و 500 تن کالا از گیلان به خارج از کشور صادر شد مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان از صادرات دو هزار و 550 تن کالا در دو ماه نخست امسال از استان به خارج از کشور خبر داد .
عملیات بازرسی از طرح های سالم سازی دریا در گیلان آغاز شد س رست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان از آغاز عملیات بازرسی از طرح های سالم سازی دریا در سواحل استان گیلان خبر داد.
سینماهای دیجیتال گیلان افزایش یافتمعاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد ی گیلان از افزایش تعداد سینماهای دیجیتال در استان خبر داد.
پنجمین جشنواره تخصصی تئاتر در گیلان منطقه ای برگزار می شود مسوول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان عنوان کرد : پنجمین جشنواره تخصصی تئاتر با عنوان ˈ ایده تا بداهه ˈ در استان منطقه ای برگزار می شود .
بیش از 56 میلیون دلار محصولات کشاورزی از گمرک آستارا صادر شد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آستارا از صادرات 23 نوع محصول کشاورزی به ارزش 56 میلیون و 885 هزار و 450 دلار در دو ماهه نخست امسال از طریق گمرک مرزی آستارا خبر داد .
دانش آموختگان رشته بیوشیمی حمایت می شوند معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از حمایت ت از 60 نفر اول دانش آموختگان رشته بیوشیمی خبر داد.
بیش از 15 میلیون سهم در بورس رشت داد و ستد شدمدیر تالار منطقه ای بورس رشت گفت: در معاملات روز شنبه بورس گیلان، 15 میلیون و 84 هزار و 942 سهم داد و ستد شد.
استاندار گیلان: در پیگیری مناسبات خارجی به دنبال اقدامات ماندگار هستاستاندار گیلان در دیدار فیصل راضین سفیر سریلانکا در کشورمان گفت: در پیگیری مناسبات خارجی به دنبال اقدامات عملی و ماندگار هستیم.
رییس گیلان: توجه به اقتصاد دانش بنیان، رمز پیشرفت کشور است رییس گیلان گفت : توجه به فناوری و رویکرد به اقتصاد دانش بنیان رمز پیشرفت کشورها و موفقیت ملت ها در هزاره سوم است.
استاندار: بیش از 70 درصد از دانش آموختگان ی گیلان بیکار هستند استاندار گیلان با بیان این که در بخش اشتغال فارغ حصیلان کارشناسی به بالا در این استان مشکل داریم، گفت : 70 تا 75 درصد از دانش آموختگان ی گیلان بیکار هستند که قابل پذیرش نیست.
ار تر سمفونیک ملی گیلان تشکیل می شود معاون هنری فرهنگ و ارشاد ی گیلان از تشکیل ار تر سمفونیک ملی با عضویت 80 موسیقی دان برای نخستین بار پس از تهران در این استان خبر داد.
سفر نوبخت و فانی به گیلان مدیر کل آموزش و پرورش گیلان از سخنرانی محمدباقر نوبخت سخنگوی ت در اجتماع یک هزار نفری فرهنگیان و علی اصغر فانی آموزش و پرورش در اجتماع 500 نفری معلمان این استان در اردیبهشت امسال خبر داد.
برنامه فرهنگی شهرستان های گیلان تهیه می شود معاون امنیتی استاندار گیلان گفت: برنامه فرهنگی شهرستان ها توسط فرمانداران و با هماهنگی ائمه به صورت سالانه در گیلان تهیه می شود.
چای مظهر پیشرفت توسعه گیلان است مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای ی گفت: چای سنبل پیشرفت توسعه گیلان است و همه باید در احیای این صنعت تلاش کنند.
عملکرد مدیران گیلان ارزی می شودمعاون امنیتی استاندار گیلان گفت: عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی گیلان به لحاظ فعالیت های انجام شده و حضور در جلسه ها ارزی می شود.
کنگره ی ورزشکار گیلان برگزار می شود مدیرکل ورزش و جوانان گیلان از برگزاری کنگره ی ورزشکار همزمان با سوم داد سالروز حماسه آزادسازی مشهر در این استان خبر داد.
مرحوم «فرض پور» سرمایه فرهنگی گیلان بود مدیر کل فرهنگ و ارشاد ی گیلان گفت: مرحوم علم و اخلاق مصطفی فرض پور ماچیانی سرمایه فرهنگی گیلان بود.
افزایش نرخ ید تضمینی برگ سبز چای استاندار گیلان از افزایش نرخ ید تضمینی برگ سبز چای خبر داد.
مصطفی فرض پورماچیانی درگذشت فرهیخته و گرانقدر زبان و ادبیات فارسی بر اثر عارضه قلبی در گذشت.
جلوی ساخت وساز بی رویه روستاهای گیلان گرفته شود استاندار گیلان ساخت و ساز بی رویه روستایی را موجب نگرانی مسئولان در این استان عنوان کرد و گفت: جلوی ساخت وساز بی رویه روستاهای گیلان گرفته شود.
مسابقات لیگ کشتی گیلان برگزار می شود رئیس هیئت کشتی گیلان از برگزاری دور برگشت مسابقات لیگ کشتی این استان در 29 فروردین جاری خبر داد.
صدور 100 هزار جلد سند مالکیت روستایی در گیلان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب ی گیلان از صدور 100 هزار جلد سند مالکیت روستایی در این استان خبر داد و گفت: سال گذشته 2 هزار و 685 جلد روستایی به متقاضیان واگذار شده است.
استقرار گردان واکنش سریع در گیلانفرمانده پادگان نیروی زمینی منجیل از استقرار گردان واکنش سریع نیروی زمینی کشور در این استان خبر داد.
رشت: گیلان با کمبود آب مواجه است رشت با اشاره به وضعیت چای گفت: می خواهیم قیمت نرخ تضمینی برگ سبز چای را سریع تر اعلام کنند.
سقوط داماش تاسف انگیز است سرمربی تیم فوتبال مس کرمان گفت: از سقوط داماش متاسف هستم و ج رده بندی می توانست به گونه ای دیگر رقم بخورد.
اجرای طرح هادی در 350 روستای گیلان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب ی گیلان از اجرای طرح هادی در 350 روستای این استان طی سال جاری خبر داد.
گیلان نیازمند خانه کشتی است رئیس هیئت کشتی گیلان احداث خانه کشتی را نیاز این استان دانست و گفت: گیلان بدون داشتن خانه کشتی رتبه دهم کشوری را در سال گذشته ب کرد.
اختصاص 160 میلیارد تومان اعتبار صنعت چای کشور مردم رودسر و املش در مجلس شورای ی از اختصاص 160 میلیارد تومان اعتبار به صنعت چای کشور در بودجه ت خبر داد.
استاندارگلستان: روابط عمومی باید روحیه امیدواری را درسازمان زنده کند استاندار گلستان با بیان اینکه اگر می خواهیم در حکومت به نتایج خوبی دست پیدا کنیم، یکی از بازوان اصلی، روابط عمومی ها هستند، گفت: روابط عمومی باید روحیه امیدواری را در سازمان زنده کند.
برگزیدگان دومین جشنواره روابط عمومی های برتر استان گلستان جشنواره روابط عمومی های برتر استان گلستان روز پنجشنبه برای دومین سال متوالی با حضور مسوولان و اساتید کشوری در گرگان برگزار و آثار برگزیده در6 موضوع از سوی هیات داوران معرفی شد.
سیلاب بیش از 900 میلیارد ریال خسارت به راه های گلستان وارد کرد مدیرکل راه و شهرسازی گلستان، میزان خسارت وارده به راه ها و ابنیه فنی آن ها را در جریان سیلاب چند روز گذشته 925 میلیارد ریال اعلام کرد.
گذشت شاکی، جوان 27ساله گرگانی را از نجات داد مدیر زندان مرکزی شهرستان گرگان گفت: گذشت شاکی، جوان 27ساله گرگانی را که از سال 1387به جرم قتل عمد در زندان بسر می برد، را از نجات داد.
سیلاب به یک هزار 200 تار از اراضی گنبدکاووس خسارت وارد کرد معاون استاندار گلستان و فرماندار ویژه گنبدکاووس از خسارت یک هزارو 200 تار از اراضی زراعی این شهرستان بدلیل جاری شدن سیلاب خبر داد.
آغاز اجرای طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در استان گلستانفعالیت پایگاه های سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان دراستان گلستان روز شنبه در آیینی با حضور مسوولان آموزش وپرورش در گرگان آغاز شد.
سیلاب 150 میلیارد ریال به بخش کشاورزی آزادشهر خسارت وارد کرد مدیر جهادکشاورزی آزادشهر از خسارت 150 میلیارد ریالی جاری شدن سیلاب به بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد.
آمادگی گلستان برای ثبت‎‎نام مردم برای دریافت یارانه معاون استاندار گلستان از آمادگی استان گلستان برای ثبت‎‎نام مردم برای دریافت یارانه در مرحله دوم هدفمندی یارانه‎ها خبر داد.
رشد 12 درصدی مسافران ورودی به گلستان دبیر اجرایی ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان گفت: درصد رشد مسافران ورودی به استان در سال 1393 نسبت به سال گذشته 12 درصد است.
انجام 499 عملیات امداد و نجات در نوروز 1393 مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان با اعلام انجام 499 عملیات امداد و نجات در نوروز 1393 از اجرای کنگره جهانی ربات‎های امداد و نجات در استان گلستان در آینده خبر داد.
100 درصد ای گلستان الکترونیکی است پدر «آی‎تی» ایران گفت: 100 درصد ای استان گلستان به صورت الکترونیک است.
گرگان پایتخت طبیعت گردی ایران شودعضو شورای ی شهر گرگان با اشاره به وجود قابلیت‎ها و مواهب الهی در این شهر بر وم تبدیل شدن گرگان به پایتخت طبیعت گردی ایران تأکید کرد.
کنگره مختومقلی فراغی باشکوه برگزار می‎شودس رست اداره کل امور اجتماعی استانداری گلستان ابراز امیدواری کرد با آمادگی کامل دستگاه‎های اجرایی استان شاهد برگزاری باشکوه کنگره مختومقلی فراغی باشیم.
تکمیل تمام پروژه‎های عمرانی شهرداری گرگان در سال 1393شهردار گرگان گفت: تمام پروژه‎های عمرانی شهرداری گرگان در سال 1393 به پایان خواهد رسید.
اعزام بیش از 20 هزار گلستانی به اردوی راهیان نور جانشین فرماندهی نینوا گلستان با بیان اینکه اعزام کاروان راهیان نور از 20 فروردین 92 آغاز و تا 20 فروردین 93 ادامه خواهد داشت، گفت: بیش از 20 هزار نفر از گلستان در یک دوره یک‎ ساله عازم سرزمین نور می شوند.
بودجه سال 1393 شهرداری گرگان ابلاغ شد بودجه سال 1393 شهرداری گرگان با حضور مسئولان استانی به شهرداری گرگان ابلاغ شد.
900 میلیارد تومان در بخش گردشگری گلستان هزینه شد دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان از سرمایه‎گذاری 900 میلیارد تومانی در بخش گردشگری استان خبر داد.
راه‎اندازی نمایشگاه دائمی آثار هنرمندان در گلستانمدیرکل فرهنگ و ارشاد ی گلستان با ارائه پیشنهادی بر راه اندازی نمایشگاه دائمی آثار هنرمندان در این استان تاکید کرد.
تور گردشگری مذهبی در گرگان راه‎اندازی شد رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان گرگان از راه‎اندازی تور گردشگری مذهبی برای نخستین بار در کشور خبر داد.
نظارت ویژه نوروزی در ای گلستانمدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان با اعلام اینکه تا شهریور سال آینده چهار پایانه در ای گلستان ایجاد می‎شود، گفت: نظارت ویژه‎ای برای نوروز در ای این استان شکل می‎گیرد.
نخستین کاروان دانشجویی راهیان نور گلستان اعزام شدمسئول سازمان بسیج دانشجویی گلستان گفت: نخستین کاروان دانشجویی راهیان نور گلستان به مناطق عملیاتی اعزام شدند.
گلستان سرزمین آبشاران پذیرای مسافران نوروزیقربان عباسی اظهار داشت: استان گلستان علاوه بر جذ ت‎های مختلف طبیعی و تاریخی با داشتن آبشارها و چشمه‎سارهای فراوان به سرزمین آبشاران معروف است.
خش الی در کمین گلستانمدیر دفتر بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: با آغاز بارش باران از دیروز، موجی از خوشحالی در کشاورزان استان به وجود آمد ولی با نزول رحمت الهی، سدهای استان همچنان با کاهش حجم آبگیری مواجه هستند.
جای خالی رسانه در حوزه عمران گلستانمعاون عمرانی استاندار گلستان گفت: جای خالی رسانه‎ها در حوزه عمرانی استان احساس می‎شود.
سفره‎های هفت‎سین در گلستان پهن می‎شوند دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان گفت: سفره‎های هفت‎سین در سراسر گلستان پهن می‎شوند.
استقبال خوب گلستانی‎ها از نمایشگاه فروش بهاره رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان از استقبال خوب گلستانی‎ها از نمایشگاه فروش بهاره در این استان خبر داد.
آغاز فعالیت کمیته‎های 13 گانه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در گلستانمدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان از فعال شدن کمیته‎های 13 گانه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در استان خبر داد.
آغاز طرح نوروزی پلیس در گلستان رئیس پلیس راهور استان گلستان با اعلام آغاز طرح نوروزی پلیس در استان گلستان گفت: برای کاهش ترافیک نوروزی در شهر مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
500 ایثارگر گلستان اهل‎سنت هستند مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان با بیان اینکه 500 ایثارگر گلستان اهل‎سنت هستند، گفت: استان گلستان 17 هزار شهید، جانباز، آزاده و ایثارگر دارد.
استاندار گلستان: نکته پنهانی در استانداری نداریم استاندار گلستان گفت: هیچ نکته پنهانی در استانداری گلستان برای حضور یا عدم حضور رسانه‎ای خاص وجود ندارد.
جزییات پرونده 3000 دانشجو ای بورسیه رییس کمیته آموزش عالی و آموزش پزشکی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطر نشان کرد: آنچه که صدیقی معاون علوم و رییس سازمان امور دانشجویان مستند به اسنادی که در سازمان وجود دارد گفته، طبیعتا نمی تواند غیر استنادی و غیر موثق باشد.
آغاز ثبت نام فراگیر ارشد پیام نور از 13 داد معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی پیام نور اعلام کرد: ثبت نام دوره های فراگیر کارشناسی ارشد طی روزهای 13 تا 21 داد ماه از طریق سایت سازمان سنجش انجام می شود.
آمار ازدواج پسران با دختران بزرگتر از خود در سال ۹۲ در مجموع ۶۰۰ هزار و ۷۶۸ واقعه ازدواج طی این سال صورت گرفته که پسران از نظر سنی بزرگتر از دختران بوده اند، این درحالی است که این رقم معادل ۷۷.۶ درصد کل ازدواج ها است.
۵ ایرانی در جدیدترین رتبه بندی جهان مهراد گفت: هدف از این پروژه، توسعه یک نظام رتبه بندی با درنظر گرفتن همه ابعاد و طبیعت ناهمگون های جهان است.
اختراعات تصادفی که جهان را تغییر داد ویلیلم رانتگن، فیزیکدان آلمانی اشعه ای را پس از آن کشف کرد که مشاهده شد اشعه نامرئی کاتود تاثیر درخشنده کنندگی روی قطعه ای از برگ آغشته به ماده باریوم پلاتینوکیانید بر جای گذاشت و تمام اتاق را روشن کرد.
تمدید ثبت نام آزمون کاردانی نظام جدید تا 13 داد مشاورعالی سازمان سنجش از تمدید مهلت ثبت نام آزمون دوره های کاردانی نظام جدید تا ساعت 24 روز 13 داد ماه خبر داد. آزمون دوره های کاردانی نظام جدید در روز 24 مردادماه در حوزه های امتحانی مربوطه برگزار می شود.
جهانگیری: از تشرها و هشدارها ترسی نداریم وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به مسائل پیش آمده در ارتباط با بحث بورس دانشجویان و مسائل حاشیه ای مرتبط با آن، از وزارت علوم و وزارت بهداشت خواست که با جریان سوئی که در این ارتباط به وجود آمده برخورد کند به نحوی که اعتماد به و یان برگردد.
اطلاعیه فدراسیون فوتبال درباره اسامی بازیکنان سایت فدراسیون فوتبال اعلام کرد اسامی که توسط برخی از رسانه ها تحت عنوان بازیکن نهایی اعلام شده است، تنها گمانه زنی رسانه ای بوده و تاکنون سرمربی تیم ملی فوتبال، اسامی 23 بازیکن نهایی را اعلام نکرده است.
افزایش 2 برابری ابتلا به سرطان در ایران معاون پشتیبانی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از در دست تدوین بودن طرح جامع کنترل سرطان در این وزارتخانه خبر داد.
خودروها را از نگیرید! از این خبر که محمود و همکاران او از بازپس دادن ده ها دستگاه خودرو متعلق به نهاد ریاست جمهوری یا دستگاه های زیر مجموعه آن خودداری کرده اند بار دیگر این نتیجه حاصل می شود که برای تصدی مسؤولیت های کلان به مناعت و استغنایی نیاز است که از تظاهرات عادی و صوری، ضروری تر است.
تأسف به حال وزارت علوم و ده ها سال آینده های ایران! این ها را نه رسانه ها از نزد خود گفته اند و نه استکبار جهانی شایع کرده است. اطلاعات و آماری هستند که خود مقامات رسمی تی در وزارت علوم اعلام کرده اند.
افزایش 650 درصدی صادرات نفت ایران به ژاپن ژاپن یکی از مشتریان نفت خام ایران است که در چند سال اخیر تحت تاثیر فشارهای شدید و تحریم های اتحادیه اروپا، مجبور شد به صورت پلکانی، واردات نفت از ایران را کاهش بدهد.
"جاده صاف کنی بهشت" به چه معناست؟! اگر تی بخواهد با اصلاح روابط بین المللی کشور ، کاهش نرخ تورم ، افزایش صادرات ، رونق تولید و نظایر این ها ، معیشت مردم را ارتقا دهد، دقیقاً در راستای دینداری مردم و جاده صاف کنی بهشت کار کرده است ولی برخی این ها را نمی بینند و فکر می کنند جاده صاف کنی بهشت ، یعنی بگیر و ببند و ایجاد محدودیت و سانسور.
علم و صنعت: روابط عمومی ها باید دانش بنیان شوند علم و صنعت با بیان اینکه روابط عمومی باید دانش بنیان باشد، گفت: خیلی از کارهای ما سنتی است، درحالی که با علم و دانش، کارها با موفقیت به پایان می رسد و سرمایه نیز از بین نمی رود.
نظام رتبه بندی معلمان در مجلس بررسی می شود عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی گفت: نظام رتبه بندی معلمان همانند اساتید ها در مجلس در حال بررسی است.
آ ین آمار فروش ها «پنج ستاره» در دو روز اول اکرانش 28 میلیون تومان فروخت.
: در برابر افراط و افراطیون پیروز خواهیم بود تصریح کرد: اگر در جامعه ما از افراط خبری نباشد، اگر در جامعه عدل و اعتدال باشد، هم فکری و همدلی باشد از همه مشکلات یکی پس از دیگر عبور خواهیم کرد.
بازگشت آرامش به بازار خودرو فعالان، بازار هفته جاری را بازاری آرام توصیف د که مردم در آن برای ید عجله ای از خود به ج ندادند. به عقیده این فعالان، ادامه این روند از سوی مشتریان می تواند باعث کاهش بیش از پیش هاب بازار شده و قیمت هایی را که طی چند هفته به صورت کاذب رشد کرده بودند، تا حدودی کاهش دهد.
ایران، اول آسیا در رتبه بندی جهانی فوتبال براساس تازه ترین رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال ( فیفا ) که امروز ( پنجشنبه) منتشر شد، تیم ملی فوتبال ایران با 715 امتیاز بدون تغییر در جایگاه جهانی و آسیایی خود همچنان بر بام آسیا باقی ماند.
سه جدید پروانه ساخت گرفتند شورای پروانه ساخت های سینمایی برای سه ، پروانه صادر کرد.
ایران، جایگاه 16 تولید علمی جهان عزیزی اظهارکرد: پیش از انقلاب سالانه تنها یک دانشجوی دوره ا در رشته های پزشکی جذب و مشغول به تحصیل می شد اما در حال حاضر هر ساله یک هزار دانشجوی در این مقطع پذیرفته می شوند.
رتبه ایران از نظر شادی در میان 157 کشور یکی از ویژگی های جامعه امروزی گسترش شهر نشینی، دسترسی بیشتر به فناوری، مشغله های فراوان، تحمیل استرس های متعدد بر افراد،کاهش ارتباطات عاطفی میان مردم، افزایش اختلالات روانی و... است.
ثبت نام 3 میلیون نفر در طرح بیمه سلامت وی با بیان اینکه تاثیر برنامه تحول سلامت در آینده در زندگی مردم پدیدار خواهد شد، اظهار کرد: پس از سلامت اجتماعی، تولید و اشتغال موضوع مورد توجه ت یازدهم است.
ابراز امیدواری خاتمی نسبت به باز شدن فضا امیدوارم روز به روز شاهد بازتر شدن فضا و ایجاد امنیت بیشتربرای فعالیت های اجتماعی، و فرهنگی باشیم. برای عزیزان شرکت کننده در گردهمایی از درگاه خداوند طلب توفیق و کام روایی می کنم.
رکورد بازدید نمایشگاه کتاب ش ته شد بنا بر شمارش علمی که پنجشنبه 18 اردیبهشت تاظهر امروز انجام گرفته بالغ بر 270 هزار نفر از درب های مختلف وارد مصلی تهران شده اند، به گونه ای که شلوغ ترین روز نمایشگاه کتاب تهران رقم خورده است.
افزایش واحد درسی ترم تابستان آزاد از این پس به دانشجویان تا ۱۰ واحد درسی اعطا می شود در حالی که در گذشته تنها تا ۶ واحد در ترم تابستانی به دانشجویان اعطا می شد.
محسن رضایی: دلواپس مذاکرات نیستممحسن رضایی» روز پنجشنبه در حاشیه اولین نشست همایش «گفتمان اقتصاد مقاومتی از منظر دین» در قم در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه افق آینده کشور خوب است، افزود: دغدغه داشتن با امید سازگاری دارد و مهم این است که ما امید خود به آینده کشور را از دست ندهیم.
ایران در سال 94 صادرکننده بنزین میشود رسال 1385روزانه 30 میلیون لیتر بنزین وارد می شد که با توسعه ظرفیت های تولیدی در داخلی و توسعه صنعت سی ان جی، میزان واردات در سال گذشته به 10 میلیون لیتر کاهش یافت.
قتل هولناک زن جوان در مقابل چشمان فرزندش با این اعترافات غلام و وحید دستگیر شدند که متهمان با اعتراف به شرکت در این سرقت مرگبار، قتل زن جوان را به گردن یکدیگر انداختند.
بانک سینا استخدام می کند حداکثر سن برای پذیرش استخدام 29 سال (متولدین ۱۳۶۴ به بعد) است.


مشاهده متن کامل ...
موفقیت در حل تمرینات، مسائل و مثالهای ریاضی، موفقیت در ریاضیات
درخواست حذف اطلاعات
اگر حل تمرینات، مسائل و مثالهای ریاضی برایتان مشکل است، با استفاده از روشهای زیر می توانید از پس حل این مسائل برآیید.

1- مرور دوباره متن درس: در بسیاری از اوقات مسائل را به آن دلیل نمی توانید حل کنید که متن درس را خوب نفهمیده اید. بنابراین پس از جلسات تدریس ریاضی در مدرسه (یا اگر مدرس خصوصی ریاضی دارید) بعد از جلسات خصوصی تدریس ریاضی درس را خوب مرور کنید.

2- حظور مرتب در کلاسهای ریاضی: تا جایی که امکان دارد غیبت نکنید. اگر برای مبحثی در کلاس ریاضی حاضر نباشید ممکن است بعدا جبران آن برایتان مشکل باشد. خیلی از اوقات آن مطلبی که سر کلاسش نبوده اید تا آ ترم برایتان جا نمی افتد. در صورت وم از مدرسین خصوصی ریاضی کمک بگیرید ( برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی ریاضی بر روی لینک مدرسین ریاضی کلیک نمائید).

3- مرور مثالهای حل شده توسط مدرس خصوصی ریاضی یا معلم ریاضی: مدرس، دبیر و یا معلم ریاضی شما پس از ارائه درس معمولا تمریناتی را حل می کند. اولین کاری که پس از مرور خود درس انجام می دهید باید حل دوباره و مطالعه آن تمرینات باشد.4- برنامه ریزی درست برای مطالعه ریاضی: مواردی را که باید مطالعه یا مرور شود به صورت زمانبندی شده در برنامه خود ذکر کنید و هر موردی که انجام شد، آن را تیک بزنید. برنامه شما اگر صد در صد هم انجام نشود باز هم مفید بوده و تاثیر خود را خواهد
گذاشت.

5- از خودتان حین مطالعه و حل تمرینات ریاضی سوال بپرسید. به این ترتیب در خودتان انگیزه ایجاد کرده و می توانید مطالب را به زبان خودتان تشریح کنید.

6- حل مسائل و مثالهای حل شده توسط معلم، و یا مدرس خصوصی ریاضی: مسائل و مثالهای حل شده را بدون نگاه به راه حل آن دوباره حل کرده و راه حل خود را با راه حل ارائه شده توسط مدرس یا خود مقایسه کنید. سعی کنید مسئله را خودتان
حل نمائید. به صورت رو مه وار خواندن سوالها و مرور سطحی فایده ای ندارد. با حل دوباره سوالها بیشتر با مسئله درگیر شده و علاوه بر اینکه به لحاظ ذهنی قویتر می شوید، یادگیری عمیق تری هم خواهید داشت. تعداد زیادی از دانش آموزان یا دانشجویان در طول ترم یا ایام امتحانات تعداد زیادی مسئله حل شده را از روی کتاب یا حل المسائل نگاه می کنند تا بلکه با دیدن تعداد زیادی سوال حل شده ریاضی بتوانند از پس امتحان برآیند. ولی اینگونه حل سوال و مسئله ریاضی و این شیوه مطالعه فایده ای ندارد. اگر تعداد محدودتری سوال حل کرده باشید ولی برای حل هر سوال به اندازه کافی فکر کرده و زحمت کشیده باشید درس را بهتر یاد گرفته و از لحاظ ذهنی قویتر می شوید. ذهن ریاضی شما تنها با فکر و حل مسائل توسط خودتان قوی تر می شود. خواندن درس، حضور در کلاسها، مرور و .... این موارد همه لازم است ولی عاملیکه بیشترین تاثیر در یادگیری ریاضی توسط شما را دارد، حل مسائل و تمرینها به گونه ای است که گفته شد. درست مانند ورزشکاری که با بلند هر وزنه ای که مقداری وزن آن از توانایی خودش بیشتر است مقداری به حجم عضلات خود می افزاید، شما نیز با حل هر مثال و مسئله ریاضی که مقداری شما را به تفکر وادارد مقداری به توانائی های ذهنی تان می افزائید.


جذب مدرس-لیست مدرسین دروس ی- ی معدن-فیزیک دبیرستان 2-آموزش کنکور اقتصاد-اتوکد-دیاگ-solidworks 2016-فیزیک دوم دبیرستان-دیفرانسیل-زیست-معماری-msrt-آموزش ریاضیات 2 -عمران-تدریس تافل در تهران-کنکور کاردانی-تدریس ریاضیات دبیرستان-فیزیک 1 دبیرستان-تدریس-تدریس-


روشهای زیر برای ب نمره خوب در درس ریاضی می تواند موثر و مفید باشد:

1- شرکت در کلاسهای ریاضی مدرسه و جلسات تدریس خصوصی ریاضی: برای آموزش صحیح درس ریاضی در کلاسهای مدرسه و در صورت وم جلسات آموزش خصوصی ریاضی شرکت نمائید. برای مشاهده لیست مدرسین ریاضی بر روی عبارت مدرس ریاضی کلیک نمائید.

2- حل دوباره مثالهای حل شده در کلاسهای ریاضی: پس از شرکت در کلاسهای تدریس ریاضی، مثالهای حل شده را یکبار دیگر خودتان حل کنید تا روند حل آن برایتان جا بیافتد.

3- مرور پس از جلسات تدریس ریاضی: پس از کلاسهای تدریس ریاضی مرور را فراموش نکنید. اگر بعد از کلاس بتوانید در یک جزوه کوچک نکات مهم آن روز را یادداشت کنید برای ایام امتحانات خیلی کمک کننده خواهد بود.

4- حل مثال و تمرین کافی از درس ریاضی: از بین تمامی درسها، درس ریاضی بیشتر از همه به حل تمرین و مثال نیاز دارد. برای ب نمره خوب در درس ریاضی حتما مثال و تمرین کافی حل کنید.

5- مطالعه ریاضی در طول ترم: با مطالعه ریاضی در طول ترم، در ایام امتحانات بر روی مطالبی کار می کنید که تسلط شما را افزایش دهد. اگر در طول ترم ریاضی را نخوانید در ایام امتحانات فقط می توانید به صورت سطحی درس را به پایان برسانید.

منبع: ایران مدرس

یکی از دروسی که دانشجویان در دوران کارشناسی با آن سرو کار دارند، درس ریاضی ی است.

درس ریاضی ی یکی از دروس زیر مجموعه دروس ریاضی مقطع ی است. در درس ریاضی ی مباحثی همچون معادلات دیفرانسیل ای و اعداد مختلط ارائه می گردد.

درس ریاضی ی به نسبت سایر دروس زیر مجموعه دروس ریاضی مقطع ی کمی سنگین تر است. بسیاری از مدرسانی که در زمینه تدریس خصوصی ریاضی ی فعالیت می کنند، تدریس خصوصی ریاضی ی را نیز انجام می دهند.

اگر برای درس ریاضی ی به مدرس خصوصی احتیاج دارید، بر روی عبارت تدریس ریاضی ی کلیک کنید. با کلیک بر روی لینک ارائه شده، لیست مدرسین خصوصی ریاضی ی نمایش داده خواهد شد.

درس ریاضیات گسسته یکی از دروس اصلی دوره دبیرستان رشته ریاضی است.

از مباحث اصلی درس ریاضیات گسسته می توان به گراف، ترکیبیات، احتمال و .... اشاره کرد. درس ریاضیات گسسته از دروس اصلی رشته ریاضی بوده و بعضی از بحثهای آن در ادامه مباحث درس جبرواحتمال است.

در صورتی که در زمینه تدریس خصوصی ریاضیات گسسته و یا تدریس خصوصی جبرواحتمال به مدرس احتیاج دارید، بر روی عبارت تدریس ریاضیات گسسته و یا مدرسین جبر و احتمال کلیک نمائید.

در پایین همین مطلب هم تعدادی از مدرسین جبر و احتمال و ریاضیات گسسته نشان داده شده اند.

در صورتیکه در زمینه تدریس ریاضی و تدریس خصوصی ریاضی فعالیت دارید، عوامل زیر ممکن است در موفقیت در تدریس ریاضی به شما کمک کند.

مطالب را به زبان ساده و از دید دانشجو یا دانش آموز توضیح دهید. حین توضیح درس، سوالاتی از خود دانشجو یا دانش آموز بپرسید که هم وارد بحث شود و هم بازخورد بگیرید و ببینید که آیا درس را متوجه می شود یا نه. اگر در فهم درس اشکال دارد و یا به سوالات شما نمی تواند پاسخ دهد، اشکال از روش تدریس شماست. حداقل در جلسات تدریس خصوصی ریاضی شما باید با دانشجو یا دانش آموز و سطح علمی او همانگ شوید.لازم نیست مطالبی که ارائه می کنید خیلی سطح بالا و بسیار علمی باشد. شما باید به زبان ساده و به نحوی که متقاضی تدریس و کلاس شما درس را یاد بگیرد، آموزش دهید. ممکن است حین تدریس ریاضی ی متوجه شوید که مثلا دانشجوی شما در فلان مبحث ریاضی دبیرستان اشکالی دارد. در این ح به صورت خلاصه آن بحث را برایش توضیح دهید. خلاصه اینکه شما نباید انتظار داشته باشید که شاگرد شما همه ی مطالب سالهای قبل را بلد باشد. اگر اینطور بود که اصلا کلاس خصوصی ریاضی لازم نداشت.

به هر حال، در جلسات تدریس خصوصی ریاضی باید سادگی روش توضیح مطالب را در نظر داشته باشید.

مطلب دیگر اینکه، باید مسائل را از بالا ببینید. اگر خودتان بر مطلب و درس تدریسی تسلط داشته باشید، به راحتی می توانید در نحوه ارائه و بیان درس به نحوی عمل کنید که شاگرد شما آن را خوب متوجه شود. ممکن است یک مبحث واحد از درس ریاضی را برای چند نفر مختلف با چند روش متفاوت توضیح دهید.

در جلسات تدریس ریاضی و تدریس خصوصی ریاضی، حل مثال و تمرین را فراموش نکنید. برای شاگردتان هم حل مسئله و تمرین را در بین جلسات تدریس در نظر بگیرید. هر مطلبی را که توضیح دادید از آن مثال حل کنید. به نظر می رسد، اینکه ابتدا چند مطلب را به صورت یکجا توضیح دهید و بعد بخواهید از همه مسئله حل کنید، روش خوبی نباشد.


در وب سایت (ایران مدرس) تدریس خصوصی ریاضیات ششم، هفتم، هشتم و نهم در کنار تدریس خصوصی ریاضی سایر مقاطع و تدریس خصوصی سایر دروس ارائه می گردد.

در این وب سایت مدرسین مجرب و با سابقه زیادی در زمینه تدریس خصوصی ریاضیات ششم، هفتم، هشتم و نهم و تدریس خصوصی ریاضی سایر مقاطع به فعالیت مشغول هستند. اگر به مدرس خصوصی ریاضی نیاز دارید برای مشاهده لیست مدرسین ریاضی به دو صورت زیر عمل کنید:

1- به پایین همین مطلب که تعدادی از مدرسین ریاضی نشان داده شده اند مراجعه کنید.

2- بر روی عبارت معلم خصوصی ریاضی یا مدرس خصوصی ریاضی کلیک کنید.


در این بخش 7 را ار برای ب نمره عالی در درس ریاضی ارائه شده است. برای ب نمره عالی در درس ریاضی موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

1-حضور در کلاسهای تدریس ریاضی: به صورت مرتب در کلاسهای تدریس درس ریاضی شرکت کنید. یادگیری در کلاس درس به نسبت مطالعه شخصی مفیدتر و موثرتر است.

2- حل تمرینات و مسائل حل شده در کلاس درس ریاضی: مسائل و تمریناتی که در کلاس تدریس ریاضی حل شده است را یکبار دیگر خودتان حل کنید. حل مسائل را برای خودتان شرح دهید.

3- حل مسائل و تمرینات اضافی ریاضی: برای آموزش درس ریاضی بهترین را ار حل مثال و تمرین است. هر چه بیشتر تمرین حل کنید مهارتتان بیشتر خواهد شد.

4- مرور پیوسته درسهای ارائه شده در طول ترم: درسها و تمرینات و مثالهای حل شده در طول ترم را مرور نمائید. نگذارید که مطالب ارائه شده انباشت شود.


ب نمره عالی در درس ریاضی و نمره ی 20 ریاضیات
اگر در جستجوی سایت مدرسین، اساتید و معلمین تدریس خصوصی ریاضی هستید، در وب سایت (ایران مدرس) هزاران مدرس، معلم و تدریس و آموزش ریاضی و سایر دروس ثبت نام کرده اند.

با مراجعه به بخش تدریس خصوصی همین وب سایت و جستجوی عبارت "تدریس خصوصی ریاضی" می توانید لیست مدرسان و معلمان ریاضی را مشاهده کنید.

به صورت دیگر، اگر می خواهید مدرسان و اساتید ریاضی را مشاهده کنید بر روی عبارت تدریس خصوصی ریاضی یا مدرس خصوصی ریاضی کلیک کنید.
iranmodares

سایت ایران مدرس برترین سایت تدریس ایران است و تا بهمن 95 بیش از 15300 مدرس ثبت نامی دارد. اگر در زمینه تدریس ریاضی هم فعالیت دارید آگهی خودتان را در همین وب سایت ثبت کرده و شاگرد جذب نمائید.

اگر در جستجوی سایت مدرسین تدریس خصوصی ریاضیات گسسته و هندسه تحلیلی هستید، در وب سایت (ایران مدرس) با اطمینان می توانید مدرس خودتان را از بین هزاران مدرس ثبت نامی انتخاب کنید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضیات گسسته بر روی عبارت مدرس خصوصی ریاضیات گسسته کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی هندسه تحلیلی بر روی عبارت معلم خصوصی هندسه تحلیلی کلیک نمائید.

ریاضیات گسسته و هندسه تحلیلی جزو دروس مهم رشته ریاضی فیزیک بوده و یادگیری بهتر آنها هم در ارتقای معدل و هم در ب رتبه خوب در کنکور موثر است. برای سادگیری بهتر این دو درسهم در کلاسهای مدرسه به صورت کامل شرکت کنید و هم در صورت وم از جلسات تدریس خصوصی استفاده نمائید.

در وب سایت ایران مدرس علاوه بر آموزش خصوصی ریاضیات گسسته و آموزش خصوصی هندسه تحلیلی جزوات و نمونه سوالهایی برای این دروس ارائه شده است که در ادامه تعدادی از آنها آمده است.کلیاتی در مورد ریاضیات
درخواست حذف اطلاعات
انسان اولیه نسبت به اعداد بیگانه بود وشمارش اشیاء اطراف خود را به حسب غریزه یعنی همان طور که مرغ خانگی تعداد جوجه هایش را میداند انجام میداد
دسته بندی ریاضی
بازدید ها 57
فرمت فایل doc
حجم فایل 122 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86
کلیاتی در مورد ریاضیات

فروشنده فایل

کد کاربری 1024
کاربر

کلیاتی در مورد ریاضیات


تاریخچه
انسان اولیه نسبت به اعداد بیگانه بود وشمارش اشیاء اطراف خود را به حسب غریزه یعنی همان طور که مرغ خانگی تعداد جوجه هایش را میداند انجام میداد اما به زودی مجبور شد وسیله ی شمارش دقیق تری به وجود اورد لذا به کمک انگشتان دست دستگاه شمارش جدیدیپدید اورد که مبنای ان شصت بود .این دستگاه شمار که بسیار پیچیده میباشدقدیمی ترین دستگاه شماری است که اثاری از ان در کهن ترین مدارک موجود یعنی نوشته های سومری مشاهده میشود.سومری ها که تمدنشان مربوط به هزار سال قبل از میلاد در جنوب بین النهرین یعنی ناحیه بین دو رود دجله وفرات ن بودند .ان ها در حدود ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد با امپراتوری سامی اکاد متحد شدند وتمدن آشوری را پدید اوردند درز این موقع مصری ها نیز در سواحل سفلای رود نیل تمدن درخشانی پدید اوردنده بودند.طغیان رود نیل هر ساله حدود زمینهای زراعتی این قوم را محو میکرد احتیاج به تقسیم مجدد این اراضی ی انها به اولین احکام ساده هندسی گردیدهمچنین مبادلات تجاری وتعیین مقدار باج و اج سالیانه ان ها را وادار به توسعه علم حساب نمود این اطلاعات همگی از روی پاپیروسها والواحی است که در نتیجه حفاریهای به دست امده وبه خط هیرو گلیفی می باشند به دست آمده.قدیمی ترین انها که مربوط به ۱۸۰۰ سال قبل از میلاد است شامل چند رساله درباره ی علم حساب ومسایل حساب مقدماتی میباشد از آن جمله رساله پاپیروس آهمس است که در سال ۱۸۶۸ توسط ایسنلر مصر شناس مشهور ترجمه شد .سلیر تمدنهای شرقی نظیر چینی وهندی نقش موثری نداشتند جز برخی نتایج پراکنده که در زیر فشار مفاهیم ماورا الطبیه د شده است.
قریب هزار سال پس از نابودی فرهنگ قدیم مصر ومحو تمدن عاشور یونانیان از روی مقدمات پراکنده وبی شکل آنها علمی پدید اوردند که در واقع به عالی ترین وجه مرتب ومنظم گردیده وعقل ومنطق را کاملا اقناع نمودند نخستین دانشمند یونانی طالس ملطسی(۶۳۹-۵۴۸) قبل از میلاد است که در پیدایش علوم نقش مهمی به عهده داشت ومیتوان وی را موجد علوم فیزیک نجوم وهندسه دانست.لیکن انتساب تئوری بسیار مهم هندسی تشابه به او کاملا بی اساس است.در اوایل قرن ششم قبل از میلاد فیثاغورس از اهالی ساموس یونان کم کم ریاضیات را بر پایه واساس محکم قرار داد وبه ایجاد مکتب فلسفی خویش همت گماشت .فیثاغورسیان عدد را به خاطر هم آهنگی ونظمی که دارد اساس ومبدا همه چیز میپنداشتند وبراین عقیده بودند که تمام مفاهیم را به کمک آن میتوان بیان نمود.
پس از فیثاغورس باید از زنون فیلسوف وریاضیدان یونانی که ۴۹۰ قبل از میلاد در ایلیا متولد شده است نام برده شود در اوایل نیمه دوم قرن پنجم بقراط از اهالی کیوس قضایای متفرق آن زمان را گرد اوری کرد ودر حقیقت همین قضایا است که مبانی هندسه ی جدید ما را تشکیل می دهد.
در قرن چهارم قبل از میلاد افلاطون در باغ اکادموس(آکادمی از همین نام گرفته شده )در آتن مکتبی ایجاد کرد که ۹ قرن بعد از او نیز هم چنان بر پا ماند .وی ریاضیات مخصوصا هندسه را بسیار عزیز می داشت تا جایی که بر سر در مکتب خود این جمله را حک کرده بود(هر ی هندسه نمی داند وارد نشود) این فیلسوف بزرگ به تکمیل منطق که رکن اساسی ریاضیات است همت گماشت.
انسان اولیه نسبت به اعداد بیگانه بود و شمارش اشیاء اطراف خود را به حسب غریزه یعنی همانطور که مثلاً مرغ خانگی تعداد جوجه هایش را می داند انجام می داد. اما بزودی مجبور شد وسیلة شمارش دقیقتری بوجود آورد. لذا، به کمک انگشتان دست دستگاه شماری پدید آورد که مبنای آن 60 بود. این دستگاه شمار که بسیار پیچیده می باشد قدیمی ترین دستگاه شماری است که آثاری از آن در کهن ترین مدارک موجود یعنی نوشته های سومری مشاهده می شود.

سومریها که تمدنشان مربوط به حدود هزار سال قبل از میلاد است در جنوب بین النهرین، یعنی ناحیه بین دو رود دجله و فرات ن بودند. آنها در حدود 2500 سال قبل از میلاد با امپراطوری سامی، عکاد متحد شدند و امپراطوری و تمدن آشوری را پدید آوردند.

در این موقع مصریها نیز در سواحل سفلای رود نیل تمدنی درخشان پدید آورده بودند. طغیان رود نیل هر سال حدود و ثغور زمینهای زراعتی این قوم را محو می کرد. احتیاج به تقسیم مجدد این اراضی موجب ی آنها به اولین احکام سادة هندسی گردید. همچنین مبادلات تجارتی و تعیین مقدار باج و اج سالیانه آنها را وادار به توسعه علم حساب نمود این اطلاعات همگی از روی پاپیروسها و الواحی است که در نتیجه حفاریها بدست آمده و به خط هیروگلیفی می باشد. قدیمی ترین آنها که مربوط به 1800 سال قبل از میلاد است شامل چند رساله دربارة علم حساب و مسائل حساب مقدماتی می باشد، از آن جمله رسالة پاپیروس آهس است که درسال 1868 توسط ایسنلر مصرشناس مشهور ترجمه شد. سایر تمدنهای شرقی نظیر چینی و هندی در ترویج دانش نقش مؤثری نداشته اند و جز برخی نتایج پراکنده که در زیر فشار مفاهیم ماوراءالطبیعه د شده است چیزی از آنان در دست نیست.

قریب هزار سال پس از نابودی فرهنگ قدیم مصر و محو تمدن آَشور، یونانیان از روی مقدمات پراکنده و بی شکل آنها علمی پدید آوردند که در واقع به عالیترین وجه مرتب و منظم گردیده و عقل و منطق را کاملاً اقناع می نمود.

نخستین دانشمند معروف یونانی طالس ملطلی (639_548ق.م) است که در پیدایش علوم نقش مهمی بعهده داشته و می توان ویرا موجد علوم فیزیک ، نجوم و هندسه «تشابه» به او کاملاً بی اساس است.

در اوایل قرن ششم ق.م. فیثاغورث (572_500 قبل از میلاد) از اهالی ساموس یونان کم کم ریاضیات را بر پایه و اساسی قرار داد و به ایجاد مکتب فلسفی خویش همت گماشت. فیثاغورثیان عدد را بخاطر هم آهنگی و نظمی که دارد اساس ومبدأ همه چیز می پنداشتند و بر این عقیده بودند که تمام مفاهیم را به کمک آن می توان بیان نمود.

پس از فیثاغورث باید از زنون فیلسوف و ریاضیدان یونانی که در 490ق.م در ایلیا متولد شده است نام ببریم.

در اوایل نیمه دوم قرن پنجم بقراط از اهالی کیوس فضاهایی متفرق آن زمان را گردآوری کرد و در حقیقت همین قضایا است که مبانی هندسة جدید ما را تشکیل می دهند.

در قرن چهارم قبل از میلاد افلاطون در باغ آکادموس در آتن مکتبی ایجاد کرد که نه قرن بعداز او نیز همچنان ب ا ماند. وی ریاضیات مخصوصاً هندسه را بسیار عزیز می داشت، تا جائی که بر سردر مکتب خود این جمله را حک کرده بود: «هر هندسه نمی داند به اینجا قدم نگذارد». این فیلسوف بزرگ به تکمیل منطق که رکن اساسی ریاضیات است همت گماشت و چندی بعد منجم و ریاضیدان معاصر وی ادو با ایجاد تئوری نسبت ها نشان داد که کمیات اندازه نگرفتنی که تا آن زمان در مسیر علوم ریاضی گودالی حفر کرده بود هیچ چیز غیر عادی ندارد و می توان مانند سایر اعداد قواعد حساب را در مورد آنها بکار برد.

در این احوال اسکندر کشورها را یکی پس از دیگری فتح می کرد و هرجا را که بر روی آن انگشت می نهاد مرکزی از برای پیشرفت تمدن یونانی می شد.

پس از مرگ این فاتح مقتدر در 323ق.م و تقسیم امپراطوری عظیم او، مصر بدست بطلیموس افتاد و امپراطوری بطالسه را تشکیل داد. بطالسه که اسکندریه را به پایتختی برگزیده بودند تمام دانشمندان را بدانجا پذیرفتند و همین دانشمندان در صدد ایجادکتابخانة بزرگی در این شهر ساحلی برآمدند و به توسعه و تکمیل آن همت گماشتند.

اکنون به زمانی رسیده ایم که بایستی آنرا عصر طلائی ریاضیات یونان نامید. اهمیت فوق العاده این دوره به سبب ظهور سه عالم بزرگ ریاضی یعنی اقلیدس ، ارشمیدس و آپولونیوس است که هم در دوران خود و هم برای قرون بعد از خویش شهرتی عالمگیر ب نمودند.

در قرن دوم ق.م نام تنها ریاضیدانی که بیش از همه تجلی داشت ابرخس یا هیپارک بود. این ریاضیدان و منجم بزرگ که بین سالهای 161تا 126ق.م در رودس متولد شد گامهای بلند و انه ای در علم نجوم برداشت و مثلثات را نیز اختراع کرد.

هیپارک نخستین ی بود که تقسیم بندی معمولی بابلی ها را برای پیرامون دایره پذیرفت. به این معنی که دایره را به 360 درجه و درجه را به 60 دقیقه و دقیقه را نیز به 60 قسمت برابر تقسیم نمود و ج ی تابع شعاع دایره بدست آورد که وترهای بعضی از قوسها را می داد و این قدیمی ترین ج مثلثاتی است که تاکنون شناخته شده است.

در سال 47ق.م که ژول سزار نیروی دریایی مصررا آتش زد، در کتابخانه بزرگ اسکندریه نیز حریقی ایجاد شد که قسمت اعظم آنرا نابود ساخت. بالا ه در سال 30ق.م به هنگام امپراطوری ملکه کلئوپاترا کشور مصریکی از ایالات امپراطوری روم شد.

در این دوره کوتاه از کشفیات جدید خبری نبود و دانشمندان متوسطی نظیر بطلیموس، منلائوس و باپوس نیز که ظهور د تنها به تعلیم و انتشار آثار قدما اکتفا نمودند.

بطلیموس که به احتمال قوی با امپراطوران بطالسه هیچگونه ارتباطی ندارددر تعقیب افکار هیپارک کوشش بسیار کرد.

کتاب مشهور او به نام اصلی«ترکیب ریاضی» شامل یک دستگاه هیأت بیان حرکت دورانی اجسام سماوی و یکدورة کامل مثلثاتکروی و مستقیم الخط و توضیح و محاسبة نمودهای حرکت بومی است. این کتاب را درسال 827 از یونانی به عربی ترجمه د ونام آنرا مجسطی یعنی «بسیار بزرگ» نهادند و از آن پس به همین نام باقی ماند.

منلائوس که در اوا قرن اول میلادی در اسکندریه می زیست به امر امپراطور دومی سین کت تألیف کرد که قضیه معروف منلائوس دربارة چهارضلعی محاطی در آن ذکر شده است.

پاپوس که دورة زندگانیش در حدود 350 میلادی بوده است دارای کت است به نام «مجموعة ریاضیات». هدف وی از تدوین این کتاب آن بوده است که به اختصار نتایجی را که از بدو پیدایش علم هندسه تا آن زمان حاصل شده بود برای خود بیان نماید. با این حال در موارد بسیار احکام جدید و جالبی که از اکتشافات خودش می بود و بر آن افزود. مسألة معروف پاپوس که در همه کتابهای هندسة ما وجود دارد و قضیه بسیار مهم تعیین مرکز نقل سطوح و احجام که برخلاف واقع آنرا به گولدن نسبت داده اند.

در این احوال هندوستان به منزلة یک مرکز جدید روشنفکری توسعه می یافت و چنین به نظر می رسید که علم بدانجا فرار کرده و یا به عبارت بهتر فقط آنجا را مقام خود ساخته است. زیرا سابق براین در زمان یونانی ها نیز در آنجا وجود داشته است. علوم هندی بیش از علوم تمام ممالک دیگر که تاکنون از ایشان سخن گفتیم در خدمت مذهب بود وشامل بعضی مقدمات علم طب یعنی همانقدر که برای ساختن مشروبات مقدس کفایت می کردو مختصری از علوم نجومیعنی درست همان اندازه که برای تشکیل تقاویم مذهبی مورد نیاز است و اندکی هندسه، مرکب از بعضی طرق عملی که برای ساختن مسجد و محراب لازم است بیش نبود.
در نخستین قرون تاریخ چهار ریاضی دان مشهور در این کشور وجود داشت که عبارت بودند از:

آپاستامبا(قرن پنجم)، آریاب هاتا (قرن ششم)، براهماگوپتا (قرن هفتم) و بهاسکارا (قرن نهم) که در کتب ایشان بخصوص قواعد تناسب ساده و ربح مرکب مشاهده می شود. محاسبات در این کتابها جنبه شاعرانه داشت و حتی نام علم حسابرا «لیلاواتی» گذارده بودندکه معنی دلبری و افسونگری دارد! با شروع قرن دهم پیشرفت کشفیات ریاضی در هندوستاننیز متوقف گردید و مشعل فروزان علم بدست اعراب افتاد.

در سال 622م که حضرت محمدصلی الله علیه و آله وسلماز مکه هجرت فرمود در واقع آغاز شگفتی تمدن بود. اعراب که شدید خود را از سدة هفتم آغاز کرده بودند پس از رحلت پیغمبر در 632 به توسعه سرزمینهای خود پرداختند و بزودی تمام ممالک آفریقائی ساحل مدیترانه را متصرف شدند و این توسعه طلبی ایشان را در اروپاتا اسپانیاو در آسیاتا هندوستانکشانید و در نتیجه تماس با کشورهای مغلوب که مردم آنها غالباً دارای تمدن عالی بودند ذوق شدیدی به آموختن در ایشان بوجود آمد. لذا با سهولت و چالاکی فرهنگ ممالک دست نشانده را پذیرفتند.

در زمان مامون خلیفه عباسی تمدن بحد اعتلای خود رسید بطوری که از اواسط قرن هشتم تا اوا قرن یازدهم زبان عربی علمی بین المللی گردید.

از ریاضی دانان بزرگ ی یکی خوارزمیمی باشد که در سال 820 به هنگام خلافت مأمون در بغدادکتاب مشهورالجبر و المقابله را نگاشت.

وی در این کتاب بدون آنکه از حروف و علامات استفاده کند، حل معادلة درجه اولرا بدو طریقی که ما امروزه جمع جبری جمل و نقل آنها از یکطرف بطرف دیگر می نامیم، انجام داده است.

دیگر ابوالوفا (998_ 938) است که جداول مثلثاتی ذیقیمتی پدید آورده و بالا ه محمدبن هیثم(1039_ 965) معروف به الحسن را باید نام بردکه صاحب تألیفات بسیاری در ریاضیات و نجوماست.

قرون وسطی از قرن پنجم تا قرن دوازدهم یکی از دردناکترین ادوار تاریخی اروپاست. عامة مردم در منتهای فلاکت و بدبختی بسر می بردند. جنگهای متوالی و قتل و غارت و از طرف دیگر نفوذ کلیسا آنچنان فکر مردم را به خود مشغول داشته بود که هیچ فرصت آنرا نمی یافت که در فکر علم باشد، آری مدت هفت قرن تمام اروپا محکوم به این بود که بار گران جهل و نادانی را بر دوش کشد. در اوا قرن دهم ژربر فرانسوی کوشید تا به کمک مطالبی که در چند مدرسه از کلیساهای بزرگ اروپا آموخته بود پیشرفت جدیدی به علوم مقدماتی بدهد. وی دستگاه مخصوص را که برای محاسبه بکار می رفت اصلاح کرد. این دستگاه همان چرتکه بود.

برجسته ترین نامهائی که در این دوره ملاحظه می نمائیم، در مرحله اول لئوناردیونا ی (1220_1170) ریاضی دان ایتالیائی است. وی که مدتهادر مشرق زمین اقامت کرده بود، آثار برخی از دانشمندان ی را از آنجا به ارمغان آورد. همچنین برای اولین بار علم جبررا در هندسهمورد استفاده قرار داد. دیگر نیکلاارسم فرانسوی می باشد که باید او را پیشقدم هندسه تحلیلیدانست. وی اولین ی است که نه تنها مجذور و مکعب و توانهای چهارم و پنجم اعدادرا در نظر گرفت بلکه اعدادرا بقوای ری از قبیل یک دوم و دو سوم و یک هفتم و غیره نیز رسانید و به عبارت دیگر وانهای ری اعدادرا بدست آورد.

در قرن پانزدهم ترقی فنی، پیشرفت علوم نظری را تحت الشعاع خود را قرار داد. اختراع چاپ در سال 1440 بوسیله گوتنبرگ سبب آن شد که تعداد کتاب در جهان با سرعتی صاعقه آسا رو به افزایش نهد و زمینه برای مطالعة منابع علمی گذشته که کم و بیش فراموش شده بود مهیا گردد.

در قرون پانزدهم و شانزدهم دانشمندان ایتالیائی و شاگردان آلمانی آنها در حساب عددی جبر و مکانیک ترقیات شایان نمودند. تارتاگلیا و کاردان در ایتالیا سنن ریاضی دانان عهد عتیق را از سر گرفتند.

رژیمن تانسوس آلمانی که از جمله بزرگترین منجمان این دوره است کتاب قدیمی ترین کتاب جالبی دربارة مثلثات نگاشت. این کتاب قدیمی ترین کتاب کامل مثلثات است که در مغرب زمین انتشار یافت. همچنین ژان ورتر از اهالی نورنبرگ آلمان که به هندسه قدما به خوبی مسلط بود راه حل عالمانه و بدیعی از یکی از مسائل ارشمیدس که موضوع آن تقسیم کره به کمک صفحه به نسبت معلومی بود بدست داد. وی در تمام قسمتهای ریاضی بخصوص مثلثات تألیفات بسیار دارد.

ریاضی دانان فرانسوی در اوایل قرن شانزدهم عموماً مادون ایتالیائی ها بودند. مشهورترین آنها یکی اورنس فین است که در هندسه بویژه در موردتربیع دایره اکتشافات تازه ای کرد. دیگر پی یرلارامه موسوم به راموس است که بیشتر از لحاظ آثار فلسفی خود شهرت یافت. با وجود این به ریاضیات نیز علاقه فراوان نشان داد تا جائی که کت در ستایش ریاضیات و کتاب دیگری در مقدمات حسابو هندسهتألیف کرد. بالا ه کاندال را باید نام ببریم که در مطالعات مخصوص به چند وجهی ها تخصص یافت.

در اوا قرن شانزدهم در فرانسه شخصی بنام فرانسواویت (1603_1540م) به پیشرفت علوم ریاضی خدمات ارزنده ای نمود. وی یکی از واضعین بزرگ علم جبر و مقابلة جدید و در عین حال هندسه دان قابلی بود. مثلثات جدید فقط متکی بر زحمات اوست. هر چند بسیاری از قدما و دانشمندان جدید باری پایه گذاری اساس آن زحماتی کشیده اند، اما ترقی آن کاملاً مرهون وی است. او اولین ی است که مثلث کروی را با معلوم بودن سه ضلع آن حل کرد و در عین حال نخستین ریاضی دانی است که برای حل مسأله ترسیم دایره مماس بر سه دایرة دیگر راه حل هندسی بدست داد و ریشه های معادلة درجه چهارم را ساخت.

کشور دانش خیز هلند نیز در اوا این قرن مهد و یکی از مراکز مهم علمی جهان شده بود. آدرین رومن و سپس آدرین متیوس مقدار تقریبی عدد پی را محاسبه د و یکی دیگر از هموطنان آنان بنام وان سولن تا 30 رقم اعشار آن را بدست آورد.

همچنین انگلستان که در آغاز قرن شانزدهم برای پیشرفت علم جبرکوشیده بود اینک با کشف لگاریتم بوسیله جان نپر تئوری فن محاسبة عددی را یک قدم قطعی بجلو برد.

کوپرنیک(1543_1473) منجم بزرگ لهستانی در اواسط قرن شانزدهم در کتاب مشهور خود بنام «دربارة دوران اجسام آسمانی» که همزمان با مرگش انتشار یافت تصویری از منظومة شمسی بدست داد که امروز هر دانش آموزی با آن آشناست:
مرکز منظومة شمسی، خورشید است نه زمین.
در حالی که ماه بگرد زمین می چرخد، سیارات دیگر، همراه با خود زمین بگرد خورشید می چرخند.
زمین در هر 24 ساعت یکبار حول محور خود می چرخد نه کرة ستاره های ثابت.

پس از مرگ کوپرنیک در قلب اروپا، در کشور دانمارک مردی بنام تیکو براهه متولد شد که کارهای او پایه و اساس انقلاب قریب الوقوع نجوم گردید. وی نشان داد که حرکت سیارات کاملاً با نمایش و تصویر دایره های هم مرکز وفق نمی دهد. از آنجا که تیکو براهه بیشتر به رصدهای مستقیم و اندازه گیری سرگرم بود، هیچ کوشش برای تجزیه و تحلیل نتایج خود انجام نداد و این کار به یوهان کپلر که در سال آ زندگی تیکو براهه دستیار وی بود محول گشت.

پس از سال ها کار، وی به نخستین کشف مهم خود رسید و چنین یافت که سیارات در حرکت خود به گرد خورشید یک مدار کاملاً دایره شکل نمی پیمایند بلکه همة آنها بر روی بیضی هایی حرکت می کنند که خورشید در یکی از دو کانون آنها قرار دارد.
همچنین وی در نخستین بار اصل ماند (اصل جبر) را در مکانیک حدس زد که بعدها بوسیلة گالیله صورت تحقیق یافت.
مشاهده متن کامل ...
آشتی با ریاضیات
درخواست حذف اطلاعات
گالیله می گفت:«ریاضیات،زبان طبیعت است و برای شناخت طبیعت و آشنایی با قانون های حاکم بر آن،باید این زبان،یعنی ریاضیات را فرا گرفت.»به جز این،باید گفت:ریاضیات،در ضمن،زبان زندگی است؛بدون ریاضیات،نمی توان زندگی را شناخت و نمی توان بر دشواری های آن غلبه کرد. ولی طبیعت و زندگی،پیچیدگی های بسیار دارند و به سادگی نمی توان آن ها را شناخت.زندگی روز به روز بغرنج تر می شود و ،همراه با آن،برای تحلیل و توضیح جنبه های مختلف زندگی (از اقتصاد و صنعت گرفته تا پزشکی و جامعه شناسی و روان شناسی)،به ریاضیاتی پیچیده تر ، پیش رفته تر و دقیق تر نیاز دارد.به همین ترتیب،هر چه در ژرفای قانون مندی های حاکم بر طبیعت بیشتر فرو می رویم،خود را نیازمند به ابزار های تازه ای در ریاضیات می بینیم.پیچ ها و مهره های طبیعت،با یک آچار باز نمی شوند و ،گاه،برای درک طبیعت،ناچاریم ابزار تازه و تازه تری بسازیم. ریاضیات هرگز کهنه نمی شود،کشف های تازه و ابزار های تازه در ریاضیات،به معنای دور ریختن کشف های قبلی و کنار گذاشتن ابزار های پیشین نیست.پیشرفت ریاضیات،به معنای نابودی ریاضیات کهن و جانشینی شه های نو نیست، بلکه به این معناست که لباس تازه ای بر قامت ریاضیات بدوزیم، شه های پشین را سوهان بزنیم، نیاز های تازه را (چه برای حل دشواری های زندگی و چه برای شناخت بهتر طبیعت)، با دقیق تر ابزار کار خود، یعنی ریاضیات، برطرف کنیم. ریاضیات مثل یک موجود زنده عمل می کند: در حرکت است، خود را تصحیح می کند، در هر جا ابزار ویژه ی آن را به کار می برد و هرگز قانون های اصلی خود را نقض نمی کند. تنها همیشه هشدار می دهد که، از هر دستوری یا فرمولی، در جای خودش استفاده کنید، وگرنه دچار اشتباه می شوید. ...

متنی که خو د از پرویز شهریاری بود.مشاهده متن کامل ...
جملات زیبای ریاضی
درخواست حذف اطلاعات
ریاضیات همان شاه کلید گشودن رازهای هستی است

ریاضیات به ذهن نظم می بخشد و آدمی را به تفکر منطقی عادت می دهد

ریاضیات همیشه و همه جا بلندگوی این شعار است که فعالیت آدمی پایان ناپذیر است

درک هر علمی مست م دانستن مقدماتی از علم ریاضی می باشد

ریاضیات عامل پیوستگی و ارتباط دهنده ی تمام ذرات کائنات است

ریاضیات هم علم است و هم هنر. علم بدان معنا که کشف می کند و هنر بدان معنا که زیباست

ریاضیات روح علوم است

ریاضیات دروازه و کلید علوم است

هیچ شاخه ای از ریاضیات نیست که روزی در جهان واقعی به کار نرود

ریاضیات زبان مشترک تمام آدم هاست

ریاضی راه و رسم زندگانی است و نمودارش خطوط مهربانی است

ریاضیات پایه ی علوم و زیربنای تفکر صحیح در جامعه است

وضوح خطرناک ترین واژه در ریاضیات است

ریاضیات خالص شده ی تمام علوم بشری است

پویایی ریاضیات در طرح سوالات نو و تعمیم مسائل استمشاهده متن کامل ...
اسامی جان باختگان ایرانی در فاجعه منا
درخواست حذف اطلاعات

http://i.alalam.ir/news/image/650x375/2015/09/29/alalam_635791422274297865_25f_4x3.jpg

سازمان حج و زبارت فهرست اسامی جان باختگان فاجعه منا را منتشر کرد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اسامی جان باختگان منا به این شرح است؛

ردیف /نام/ نام خانوادگی/نام پدر/استان/مدیر/ کاروان/ شهر

1 نوربخش ابراهیمی عباس مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

2 عبدالرسول ابراهیمی مصیب فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

3 ابراهیم احمد جامی _ خارج از کشور _ 48017 تهران

4 محمدابراهیم احمدابادی حسن اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

5 مردان احمدی ورملایی محمدعلی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

6 سید علی احمدیان زاده سیدحبیب الله اسان رضوی سید ایمان غفوریان حیدری 19054 مشهد

7 محمدصادق اخوان حسن تهران محمد امانی 17248 تهران

8 غلامحسین ارفاقی علی تهران مهدی عباس پایدار 17291 تهران

9 اسمعیل اسپوکه علی آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

10 حسین است ی م فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

11 حسن اسحاقی ریزی رحمت اله اصفهان سیف اله صالحی 13053 ف

12 علی اسدزاده وسطیکلایی نصراله مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

13 محمد اسدی ارسلان البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

14 سلیمان اسدی اسداله اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

15 وحید ی محمد فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

16 بلال یان ت اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

17 محمد اسمعیلی غلام تهران محمد امانی 17248 تهران

18 احمد اسمعیلی چافی ابراهیم گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

19 فرضعلی اصغری نجفقلی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

20 غضنفر اصل رکن آبادی محمد تهران بعثه 49003

21 حسن افشون عبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

22 موسی افغانی اصل یوسف اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

23 مختار اکبری غلام فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

24 غلامحسین اله وردی صادق ابادی علی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

25 زهرا الیاسی حسن آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

26 رمضان امیدعلی رجبعلی البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

27 داود ابادی امراله فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

28 نادعلی امینی علیایی محمدامین فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

29 رسول امینی فرخانی اسداله اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

30 مرادعلی انجیدنی محمدمهدی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

31 حمیدرضا انزایی گریوده رمضانعلی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

32 حجت اوشیانی علی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

33 حمیده ایازی شاه محمد گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

34 ای جمال ایری ارازقلی گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

35 علی اصغر ایزدیمقدم شجاع مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

36 عزت اله ایزدی سرمست فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

37 جمشید ایزدی نیا عین اله مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

38 عبداله ایکدری نورمحمد گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

39 اسداله ایمن پور نصراله فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

40 اغول بی بی اینچه برونی عرازمحمداقا گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

41 سلیم ایور طه آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

42 مراد آبروش خاتم لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

43 تازه گل آزمون عراز گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

44 امنه آق ادینه قلی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

45 عبدالمجید آق اتابای اراز محمد گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

46 محمدرحیم آقائی پور علی وزارت خارجه 0 -

47 علیرضا باغانی احمد اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

48 علی اکبر باغانی محمد اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

49 محمد ابراهیم باقری بابا محمد اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

50 محمد باقری محمدابراهیم اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

51 ابراهیم باقریان یزد ابادی غلامعلی اصفهان احمد شمس 13430 فلاورجان

52 امین باوی کاظم تهران بعثه 49003

53 حسن باهرخواه عباس اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

54 بایرامعلی بخته اقام اوغلان اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

55 محمدعلی بدیعی ازاندهی سیف اله مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

56 محمدباقر بذارچمازکتی عزیز مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

57 اروجعلی برازنده شایق ماشااله اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

58 عبداله براهویی ژند روشن گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

59 مجتبی برزگر مصطفی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

60 محمد برزگر حسین گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

61 عطا اله برزگر محمدحسین فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

62 حسین برفرازی صفر اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

63 بالا اوغلان برگستان غلام اردبیل رحمن یعقوبی نماد 10116 اردبیل

64 علی نظر برومند غلام رضا فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

65 حبیب اله بزمی عبدالجواد اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

66 غضنفر بشیری گودرزی قاسم لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

67 حسین بغلانی کریم خوزستان علی حکمت 20206 آبادان

68 علیرضا بقایی حبیب اله اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

69 علیرضا بنیادی حسین لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

70 حسین بنیسی قاسم تهران مجید درزی 50999 مکه

71 علیرضا بهاری دلال علی اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

72 محمدعلی بهرام پرور ابوالفضل گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

73 بهرام بهرامیان جعفر قلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

74 محم ی بهلکه بیک محمد گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

75 رحمت الله بهمرام عبدالعلیم گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

76 محمدباقر بهمن زادگان جهرمی بخشی فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

77 حسن بیت غانم یاسر خوزستان علی حکمت 20206 آبادان

78 قدرت الله پاپی یدالله لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

79 تاج محمد پاریخی حاجیگلدی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

80 نازمحمد پدری قربانمحمد گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

81 محمدعلی پناهی عبدالعهد لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

82 ایوب پوراحمدیان یوسف خوزستان علی حکمت 20206 آبادان

83 کریم پورتقی راستگو مقدم تقی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

84 ابراهیم پوررستمی اسماعیل گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

85 فرهاد پیرزاده _ خارج از کشور _ 48000 -

86 عبدالناصر پیروتی عبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

87 عثمان پیروتی عبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

88 محمد امین پیروتی عبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

89 حسین پیروی اکبرابادی زکی فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

90 حبیب تر علی اکبر گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

91 معین تقوی کوتنایی بهرام مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

92 علی تقوی طلب حسین اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

93 وجیهه اله تقیانی نصراله تهران محمد امانی 17248 تهران

94 بی بی روشن تکه کریم گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

95 مصطفی تودویی محمدقلی لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

96 گزل تورانی صالح بردی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

97 عبداله توغدری چاقی اقا گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

98 علی ثامنی محمدحسن گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

99 محمد جاتن رمضان اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

100 عبدل علی جان زمین بابل گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

101 حسین جعفری شکراله اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

102 سیدمهدی جعفری سیداقا مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

103 اسماعیل جعفری ابراهیم فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

104 سعید جعفری حسن تهران سید حسن میر صانع 17665 تهران

105 سید نصرالله جعفری اسدالله مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

106 عباس جعفری چمازکتی محمدعلی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

107 سیدجلال جلال زاده سیدمحمد اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

108 محمدرضا جلالی خیراباد حسین تهران حسین غلامی 17775 تهران

109 عبد الصمد جمشید نژاد موسی فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

110 رجبعلی اریانی علی اکبر اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

111 محمد جمهور ربعلی البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

112 عباسعلی جوزی محمد علی اصفهان محمد باقر پیمانی فروشانی 13020 شهر

113 عبدالصالح جهانبازی دیدار قلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

114 عزیز چاچ احمد آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

115 علی حسین چشم دهام عزیزاله اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

116 جواد چکشی ابوالحسن لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

117 حبیب اله چنگیزی امان اله اصفهان مرتضی افشار 13322 اصفهان

118 محمد چوبدار غلامرضا اسان جنوبی سید ابوالفضل یعقوبی 39009 قاین

119 اسماعیل چوپان نیک ابراهیم آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

120 محمد رضا حاجتمند عباسعلی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

121 علی حاجی پور حاجی محمد اسان جنوبی سید ابوالفضل یعقوبی 39009 قاین

122 زلیخا حاجی زاده عبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

123 محسن حاجی حسنی کارگر محمدمهدی تهران بعثه 49003

124 پرویز حبیبی ابراهیم لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

125 سید حسین حجتی سید حسن لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

126 عصمت حسامی عباس آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

127 محمد حسن پورکرداسی ذات الله مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

128 مهدی حسنی برنجستانکی عبدالحسین مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

129 علی اکبر حسنی محمدابراهیم اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

130 سید ناصر حسینی _ خارج از کشور _ 50050 مکه

131 حسن حسینی مقدم _ خارج از کشور _ 48022 تهران

132 سیداحمد حسینی سیدمهدی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

133 علی میرزا حسینی دهقانی محمد فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

134 حیدر حسینی سراوئی کردعلی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

135 سید حمید رضا حسینی سید حسین تهران بعثه 49003

136 سیدحسین حسینی سید محمود تهران بعثه 49003

137 محمد حسینی شعبان فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

138 سید حسن حسینی سیدابراهیم اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

139 عبداله حصاری علی اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

140 محمد حکیمی راد علی تهران ستاد 49001

141 حسین حیاتی علی فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

142 صفرمحمد حیدری غلام حیدر گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

143 قیصرعلی حیدری صفی اصفهان سیف اله صالحی 13053 ف

144 اشکان حیران رحمان آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

145 مهدی خادم دزفولی محمدرضا تهران حسین غلامی 17775 تهران

146 عبداله خادمی محمد آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

147 احمد خادمی کریم فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

148 علی محمد خادمی زاده حاجی فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

149 حمیدرضا خا ارحقانی د ردی قلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

150 مرتضی خالواحمدی عباس فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

151 حسن خانپایه سیدعبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

152 عبدالصمد خانی علی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

153 ولی خانی علی فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

154 محمدحسین خجسته محمدصادق آذربایجان شرقی حسن تبار 11176 تبریز

155 خدیجه مالی بیرام گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

156 احمد مالی قلیچ گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

157 ابوالقاسم خلیلی احمد لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

158 محمد خندان برجعلی فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

159 حسن خواجه پور محمد فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

160 غلامرضا خورسند علی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

161 ماشااله خورشیدوند کرسفید لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

162 شکراله خوشخویی هاشم اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

163 ابوالفضل خیرابادی علی اکبر اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

164 فتح اله دارایی رستم مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

165 بایرام بی بی داز خانمحمد گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

166 غلامرضا داغستانی اسماعیل اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

167 حسن دانش علی بمان تهران بعثه 49003

168 محمدسعید دانش طلب عبدالحسین اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

169 هرمز داودی کورانی عزیز چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

170 مهدی درستکار حسین یزد محمدحسین جوادی ندوشن 34178 یزد

171 رضا درودی مرادعلی تهران محمد سعیدی 17999 تهران

172 حمید دریانورد شهباز فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

173 محمود دشتی محمد اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

174 ابوالفضل دشتی علی اصغر اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

175 علی اکبر دلیری غلامرضا اسان جنوبی سید ابوالفضل یعقوبی 39009 قاین

176 محمد دوست علیزاده احمد اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

177 یوسف تی عین علی تهران محمد مصدرالامور 17082 تهران

178 طویقلی و تواق بردی گلستان عبدالمجید فیروزی 38002 بندرترکمن

179 مالک دهقان خیاوی محمود اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

180 قربان بی بی دهقانپوراینچه برون امان طغان گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

181 محمدابراهیم دهنوی جبار اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

182 هادی ذاکری خلیل اله اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

183 علی اکبر ذبیح زاده پاشا شهاب الدین مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

184 علی ذبیح زاده پاشا شهاب الدین مازندران جمشید ایزدی نیا 30028

185 عبداله رادپور یوسف آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

186 علی رازانی فاضل لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

187 محمد راکعی اصغر فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

188 محمود ربیع نژاد کومله ابوالحسن گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

189 علی رجبی محمداباد حسن اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

190 حجت الله رجبی ذبیح الله مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

191 عبدالقادر رحکن رودی _ خارج از کشور _ 48000 -

192 قنبر رحمانی تونی حسن لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

193 قاسم رحمانی محمد فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

194 مصطفی رحمانی قاسم فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

195 رحمت نیا علی اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

196 عبدالستار رحمکن سوری _ آزاد _ 0 -

197 سیداحمد رحیمی سی ضل اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

198 حسن رحیمی غلامعلی اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

199 رضا رحیمیانی ثابت علی حسین لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

200 ابوالقاسم رسام غلامعباس لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

201 گشتاسب رستمی فرادنبه شیر محمد چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

202 سید علی محمد رشید ابادی سید حسن اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

203 محمد مهدی رضاپور محمد علی اسان جنوبی سید ابوالفضل یعقوبی 39009 قاین

204 علی اکبر رضازاده چاری حسنجان مازندران بهزاد آقانژادشالینگی 30005 بابل

205 علی اصغر رضایی حسن مازندران بهزاد آقانژادشالینگی 30005 بابل

206 محسن رضایی حسن مازندران بهزاد آقانژادشالینگی 30005 بابل

207 محمدجواد رضی کاظمی حسین گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

208 علیرضا رفیعی _ فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

209 حبیب اله رمضانی غلامحسن اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

210 محمدحسین رمضانی سیاه خلکی محمدتقی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

211 سیدمحمدرضا سیدمحمدمهدی تهران محمد امانی 17248 تهران

212 محمد روزبهانی میرزااقا لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

213 اسمعیل روستایی ابراهیم فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

214 علی اصغر روشن روان حسینعلی اسان رضوی هادی بیژن نژاد 19009 مشهد

215 محمدعلی روشنی کاظم لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

216 یدالله رویین تن علی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

217 احمد ی رضا قلی البرز کاظم دهقان طزرجانی 41021 کرج

218 سیدمرتضی رییس زاده سیدحسن اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

219 غلامحسین زارع شهباز فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

220 جلیل زارع رضا فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

221 خلیل زارعی علی عسکر فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

222 عبدالغفور زراعت دوست رمضان اسان رضوی فاروق ابوبکری 19402 تایباد

223 حسن زردی محمدتقی اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

224 غلامحسین زردی محمدتقی اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

225 علی زرگریان علی اکبر لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

226 ولی زکایی نبی مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

227 معصوم زمانی بوزندانی کرم البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

228 محمدحسین زینلی شریف اباد حسن کرمان علی دهقان رحیمی 26002 رفسنجان

229 قربانعلی سالاری علی اکبر مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

230 حسین سبیانی علی محمد اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

231 عبدمحمد ستاری علیقلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

232 احمد ستوده اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

233 نصرت اله سعیدی عباسعلی تهران مهدی عباس پایدار 17291 تهران

234 محمدسعید سعیدی زاده عبدالواحد تهران بعثه 49003

235 محمدمهدی سلحشورواس شعبان مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

236 مریم سلطانی رحیم آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

237 ولی سلطانی علی تهران احمد کیایی 17272 تهران

238 اسماعیل سلمانیان قربانعلی اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

239 حسن سلیمانی درچه قدمعلی اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

240 محمدرضا سلیمانیان غلامعلی اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

241 علی سمنانی محمد اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

242 غلامعباس سهیلی خیراله فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

243 محی الدین سیدباقری سیدفضل اله فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

244 نورسلطان شادکام کوفن گلستان عبدالمجید فیروزی 38002 بندرترکمن

245 شهریار شادمندقانع حاجی مراد اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

246 غلامرضا شاکرین عبدالعلی فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

247 رجبعلی شاه رجبیان گرگ اکبر اصفهان سیف اله صالحی 13053 ف

248 محمد شاه محمدی حسن اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

249 مرتضی شاهپوری محمد اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

250 احمد شاهی اقدم مصطفی آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

251 غلامعلی شاهین سلیمان اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

252 حسن شبانی عباس اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

253 کریم شجاع پیره محمد رحیم اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

254 سیدمحمود شجاعی اب بخشان سیدمرتضی لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

255 حبیب اله شریفی عزیزاله فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

256 سیدمحمدحسین شفیعی احمد تهران محمد امانی 17248 تهران

257 عباسعلی شکری قربان اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

258 محمود شماعیان علی اکبر تهران سیدمرتضی پورایوانی 17202 تهران

259 عبدالستار شنیورنصاری حمزه خوزستان علی حکمت 20206 آبادان

260 ابوالفضل شور حسین اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

261 حسین شور قدرت اله اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

262 علی اصغر شهرابادی محمد اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

263 حسین شیخانی حبیب اله اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

264 یوسف شیخی محمدخلیل آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

265 ساراگل شیروانی ملامراد گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

266 علی صابری فودانی حسین اصفهان احمد شمس 13430 فلاورجان

267 ابراهیم صادقی وا حسن مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

268 علی اصغر صالحی گلسفیدی حسین گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

269 حسین صبورابراهیمی عزیز اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

270 عبدالخالق صداقت فر حسن اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

271 حسام الدین صدیقی _ خارج از کشور _ 48017 تهران

272 علی صرفی محمد صادق تهران آشپزخانه 49011 تهران (تهران)

273 محبوب صمدیان کلی داداش اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

274 غلام رسول طاهری _ آزاد _ 0 0

275 عبدالحمید طاهری _ خارج از کشور _ 48017 تهران

276 دردی ملا طاهری محمود گلستان عبدالمجید فیروزی 38002 بندرترکمن

277 غلامرضا طاهری حسین اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

278 عید محمد طریک عاشور گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

279 یوسف طل توغین گلستان عبدالمجید فیروزی 38002 بندرترکمن

280 اناقلی ظفر اوده بردی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

281 ولی اله عابدی ناصر اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

282 مسلم عارف سلمان قم مهدی بختیاری 35010 قم (قم)

283 رضا عارفخانی عبداله اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

284 حسینعلی عباسی محمد اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

285 اصغر عباسی حیدر اصفهان سیف اله صالحی 13053 ف

286 احمد عباسی محمد اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

287 زینب عبدیان عبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

288 کمال الدین عربشاهی حسین البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

289 عیدی محمد عزیزی سورشجانی عزیزالله چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

290 حبیب الله عزیزی حضرتقلی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

291 محمود عزیزیان بایزید آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

292 غلامحسن عشقی سلیمان اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

293 علی عطایی نورعلی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

294 حسینعلی عفتی ارسلان البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

295 شهناز علاقی عبدالرحمن گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

296 جمشید علم جو محمد گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

297 ارسلان علی نژاد علی محمد اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

298 حسینعلی علیپوردستنایی صفرعلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

299 مهدیقلی علیپورفیل ابادی مختار چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

300 اصغر علیزاده عباس ابادی محمدعلی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

301 شریف عماد ارشد ابراهیم آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

302 رحمت اله عموهادی حسن اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

303 حسین غلامعلی بوشهر عبدالرسول میگلی نژاد 16133 کنگان

304 بهمن پور کرمعلی اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

305 محسن غلامی _ آزاد _ 0 -

306 غلامرضا غلامی محمد اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

307 فرامرز غلامی بزاباد غلامحسین اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

308 رحمت غلامی جیرکل محمدعلی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

309 حسن فتح ابادی مرادعلی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

310 محمداسمعیل ف ی محمد اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

311 ابراهیم ف ی تالکیاشری محمدجعفر گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

312 عبد العزیز فرح محمد حسین فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

313 خلیل فرخ قاسم بوشهر عبدالرسول میگلی نژاد 16133 کنگان

314 محمدحسن فرخاری علی اصغر اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

315 براتعلی فرخاری علی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

316 محمدتقی فرخاری موسی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

317 محمدعلی فرخاری محمدعلی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

318 حسین فرخی ولی اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

319 محمدرضا فروزان علی جان مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

320 محمدمهدی فلاح هروی محمد اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

321 نورمحمد فلاح نژاد نامدار مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

322 اصغر فولادگر احمد تهران بعثه 49003

323 احمد فهیما _ وزارت خارجه _ 0 -

324 حسن فهیمی محمد قم احمد خان محمدی 35195 قم

325 محمدجواد فیاض مهدیقلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

326 گلی قادری محمد آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

327 غلامعباس قادری غلامحسین اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

328 جلیل قاسمی صدراله فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

329 غلام عباس قاسمی هبت اله لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

330 نوحعلی قاسمی بویاغچی قلنج اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

331 هدایت قاسمی شور محمد مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

332 عبدالحلیم قاضی طواق مراد گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

333 علیرضا قانونی نیا محمد اصفهان سیف اله صالحی 13053 ف

334 جان علی قایدرحمت کرم جان لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

335 سبزخدا قایدرحمتی راه خدا لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

336 علی اکبر قدمگاهی ابوالحسن اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

337 گلنار قدیری _ خارج از کشور _ 48017 تهران

338 ناصر قربان نی ک محله علیقلی تهران محمد امانی 17248 تهران

339 حسین قربانی مهر علیجا البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

340 صاحبعلی قربانی ویند محرمعلی اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

341 درسن تقان قزل قلچ دردی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

342 حسین قلی زاده جعفرقلی اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

343 علی اکبر قمری _ خارج از کشور _ 48022 تهران

344 علی قنبری قنبرعلی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

345 قاسم قنبری رحیم تهران آشپزخانه 49011 تهران (تهران)

346 جانه گل قوچق حسن گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

347 اغول بی بی قورچایی عطا گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

348 سیدحماد قهستانی سیداحمدعلی تهران محمد امانی 17248 تهران

349 محمد رضا کارگر حسین یزد محمدحسین جوادی ندوشن 34178 یزد

350 حسن کاشفی علی اکبر اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

351 عبداله کاظمی حاجی تیمور مازندران بهزاد آقانژادشالینگی 30005 بابل

352 میثم کاظمی بهروز تهران حسین غلامی 17775 تهران

353 یوسف کاکویی محمد گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

354 محمد کامل لطفعلی بوشهر عبدالرسول میگلی نژاد 16133 کنگان

355 کیک کر نازی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

356 حسین کر غلامحسین اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

357 محمدموسی کرمی ابراهیم لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

358 رضا کریمی قلعه باباخانی مسلم تهران محمد امانی 17248 تهران

359 علی کریم لو فتح اله اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

360 ابراهیم کریم پور چنیجانی احمد گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

361 جاجی کریمی ایل گلدی گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

362 محمدعلی کریمی اغچه محمدباقر اصفهان مرتضی افشار 13322 اصفهان

363 منصور کشفی ساقصلو مم ی اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

364 احمد کفاش نعمت اله اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

365 علی اکبر کلاته ابراهیم تهران محمد امانی 17248 تهران

366 یکن دردی کلته یکن محمد گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

367 محسن کمیلی مقدم مرادعلی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

368 الیاس لی انه نظر گلستان عبدالمجید فیروزی 38002 بندرترکمن

369 سیدجعفر کهنه سیدمعصوم اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

370 فیض الله کیوانی هفشجانی نوروز چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

371 مجتبی گرجی محمدربیع لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

372 بی بی عایشه گرگانی عبدالحلیم گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

373 عبدالباقی گل چشمه حاج علی گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

374 حسن گلشنی فضل اله اصفهان سیف اله صالحی 13053 ف

375 محمد گلشنی علی اکبر اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

376 علی گمارلو حسین بوشهر عبدالرسول میگلی نژاد 16133 کنگان

377 اسمعیل گند ذبیح اله اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

378 فتح اله گودرزی محمد لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

379 عباس گودرزی شیخ مراد لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

380 غلامرضا گودرزی علی رضا لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

381 احمد لطفی علی اکبر اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

382 عباس لطفی محمد فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

383 عبدالرحمن لطیفی عبدالحمید بوشهر علی رحمانی 16011 کنگان

384 گلدی بای مارامایی ملا بردی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

385 محمدطاهر ماروسی مختار اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

386 حبیب اله ماروسی محم ی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

387 بهرام مجد علی فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

388 ارازبی بی محمدالق سلطان گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

389 ابراهیم محمدی اسماعیل اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

390 حسین محمدی محمدرحیم فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

391 نازدار محمدی ابراهیم آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

392 محمد محمدی صفرعلی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

393 علی اکبر محمدی سرک مصطفی البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

394 غلامرضا محمودی محمود اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

395 نورمحمد مختوم نژاد احمد گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

396 بایرام سلطان مختوم نژاد حلیم گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

397 عزت اله مرادی جان گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

398 طهماس مرادی سلیمان لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

399 مصطفی مرتضایی محمد تهران حسین غلامی 17775 تهران

400 سیدرضا مرتضوی سیدمحمد گلستان بهروز اردلانی 38037 گرگان

401 حسن مرشدی موسی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

402 ایمانعلی مسیبی نظرعلی مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

403 فواد مشعلی منصور تهران بعثه 49003

404 لطیف مشهدبان اسکندرکلایی محمود مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

405 حسن مشهدی خوشخو محمدتقی اسان رضوی علیرضا بهشتی سعادت 19100 مشهد

406 محمدابراهیم مصطفی زاده طالش خالق گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

407 عباس معلمی اوره حسن اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

408 رجب محمد مغفوری عبدالکریم گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

409 یگن بی بی مقدم اینچه برون مامن گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

410 محمدحسن ملایم اسمعیل فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

411 عطا منصوری یحیی فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

412 نعمت اله منصوری جان فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

413 سیدمحمد احمد لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

414 مصطفی محمود مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

415 داود حبیب اله تهران حسین غلامی 17775 تهران

416 سید حسن محمد گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

417 مصطفی مرتضی لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

418 ابراهیم مولوی محمدکاظم تهران عیوض پناه علی نیا 17273 تهران

419 محمد رضا مویدزاده محمود قم مهدی بختیاری 35010 قم (قم)

420 بهرام مهدیان د ردی عبدالعلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

421 علی اصغر مهراباد علی اکبر اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

422 علی اصغر مهر سلمی علی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 1

مشاهده متن کامل ...

چگونه ریاضی بخوانیم
درخواست حذف اطلاعات

ریاضیات شامل علائم، فرمول ها، روش های ویژه و کتاب های درسی ای است که سخت به نظر می آیند و خیلی کلمات و اصطلاحات منحصربه فرد هستند. در نتیجه مهم است که از مهارت های مطالعه ای استفاده کنید که اختصاصاً مناسب ریاضیات باشد.

1- شما نمی توانید ریاضیات را فقط با خواندن و گوش دادن یاد بگیرید. قسمت زیادی از یادگیری ریاضیات به تمرین فعالانه بستگی دارد. این بدان معنی است که شما حتماً باید همه ی تکالیف و وظایف محوله ی درسی خود در ریاضیات را انجام دهید. یاد گرفتن چگونگی استفاده از فرمول ها و روش ها، حیاتی است.

2- ریاضیات یک موضوع زنجیره ای است. چیزی که در یک روز معین درس داده می شود بر اساس آموخته های روز قبل از آن است. همین که عقب افتادید، دوباره رسیدن به درس سخت می شود. آماده شدن برای امتحان، آن هم در دقایق آ ، به شما کمک نخواهد کرد. باید در همه ی کلاس ها شرکت کنید و پابه پای معلم تان پیش بروید.

3- ریاضیات مبحث سختی است که به طور فزاینده ای پیچیده می شود. شاید لازم باشد که زمان مطالعه ی بیش تری برای ریاضیات نسبت به دیگر مباحث اختصاص دهید.

4- سعی نکنید که روش خود را در ریاضیات حفظ کنید. فرمول ها و روش های بسیار زیادی در ریاضیات وجود دارد. سعی کنید که بر روش های کلیدی مسلط شوید. این کار میزان اطلاعاتی را که باید به خاطر بسپارید کاهش خواهد داد.

5- وقتی روشی را برای حل یک مسئله یاد گرفتید، دقیقاً همان روش برای دیگر مسائل هم در اغلب موارد می تواند استفاده شود. وقتی با مسئله ی جدیدی روبه رو می شوید، سعی کنید آموخته های قبلی خود را بر مسئله ی جدید اعمال کنید.

6- فرهنگ لغات ریاضی را یاد بگیرید. اغلب کلمه ای که در ریاضی مورد استفاده قرار می گیرد، وقتی در مبحثی غیر از ریاضی مورد استفاده قرار می گیرد، معنای متفاوتی می دهد. کلمات و اصطلاحات جدید ریاضی و معنای ریاضی آن ها را در قسمت های خاصی از دفتر خود وارد کنید.

7- ریاضیات مبحثی است که بسیاری از دانش آموزان را مضطرب می کند. داشتن اعتمادبه نفس می تواند اضطراب شما را کاهش دهد. روش هایی که برای مطالعه ی ریاضی به شما پیشنهاد می کنیم می تواند به شما در موفقیت در ریاضیات کمک کند. تا زمانی که تشخیص می دهید به را ار هایی بیش از این ها نیاز دارید، کمک بگیرید و تلاش بسیاری ید.

حجم بسیار زیاد و تنوع در درس ریاضی، عواملی هستند که باید داوطلبان با برنامه‏ای ویژه و پیوسته، خود را در این درس بسیار مهم برای کنکور سراسری آماده کنند تا به بهترین نتیجه برسند. مطالعه‏ی درس ریاضی را باید بر مبنای سه اصل یادگیری، تمرین و مرور قرار دهیم که در ادامه به هر یک از این موارد می پردازیم:

یادگیری:

اولین مرحله از مطالعه، یادگیری است که می‏توان گفت بهترین اصل است؛ زیرا تا درست و مفهومی یاد نگیریم، نمی‏توانیم سؤالات ریاضی را به درستی پاسخ دهیم؛ پس باید از تمام ابزارهای موجود برای یادگیری استفاده کنیم. ابزارهای یادگیری این درس عبارت اند از: کلاس، جزوه و کتاب درسی. شما داوطلب عزیز باید به دقت در کلاس، درس را از دبیر بیاموزید، سپس در همان روز، مبحث تدریس شده را از جزوه، مطالعه کرده و مثال‏ها را مجدداً حل کنید.

بعد از خواندن جزوه، نوبت به مطالعه‏ی کتاب درسی می‏رسد که باید خط به خط آن را بخوانید و تمام مثال‏ها و تمرین‏های حل شده و حل نشده را حل کنید. تعدادی از تست‏های کنکور سراسری، عیناً از مثال‏ها و تمرین‏ها و نکات متن درس مطرح می‏شود. توجه داشته باشید برای حل سؤالات ریاضی، تنها یاد گرفتن نکات، قضیه‏ها و فرمول‏ها کافی نیست بلکه باید علاوه بر یادگیری و فهمیدن، آن‏ها را به خاطر بسپارید؛ زیرا در جلسه‏ی آزمون، نه کتاب داریم و نه جزوه.

پس اول به دقت و مفهومی یاد بگیرید و سپس فرمول‏ها و نکات و رابطه‏ها و... را حفظ کنید. در ادامه‏ی مرحله ی یادگیری لازم است تعدادی تست به طور آموزشی از مبحثی که مطالعه کردید، حل کنید. در حل تست به طور آموزشی، زمان تست زدن مهم نیست، بلکه یادگیری تمام نکات تست و به کارگیری مطالب مطالعه شده در حل تست، مهم است. هنگام حل تست آموزشی می‏توانید از جزوه یا کتاب درسی یا حتی پاسخ تشریحی تست کمک بگیرید. تعداد تست‏های آموزشی باید به اندازه‏ای باشد که تمام مطالب درسی در آن مبحث را پوشش دهد.

پس از حل تست‏های آموزشی، نوبت خلاصه‏نویسی است. مباحثی را که مطالعه و چند تست آموزشی از آن حل کردید خلاصه‏نویسی کنید. سعی کنید در خلاصه‏نویسی، تمام مطالب و نکات مهم را یادداشت کنید. با پایان خلاصه‏نویسی، مبحث مطالعه شده‏ی مرحله‏ی اول مطالعه که یادگیری است، به پایان می‏رسد.

تمرین:

اکنون که درس را خوب یاد گرفته و خلاصه‏نویسی کردید، باید برای تثبیت و تسلط مطالب و نکات درسی و نیز بالا رفتن سرعت تست‏زنی، تعدادی تست را تمرین کنید. تست‏هایی را که حل نکردید یا غلط حل کردید، حتماً علامت‏گذاری کنید؛ زیرا در این تست‏ها ضعف دارید و باید آن‏ها را برطرف کنید.

چون حجم مطالب درسی و تنوع آن‏ها زیاد است، نباید تعداد تست‏های تمرینی به قدری زیاد باشد که از مباحث دیگر عقب بیفتید؛ باید تست را به دقت و متناسب با حجم مبحث مطالعه شده انتخاب کنید. اگر مبحثی را به طور کامل نخو د، به حل تست‏های تمرینی نپردازید، مثلاً تا تمام نکات دنباله را یاد نگرفتید، از مبحث دنباله، تست تمرینی حل نکنید. توصیه می‏کنم، متناسب با هر تستی که از یک مبحث در کنکور سراسری مطرح می‏شود، حداقل 50 تست به طور تمرینی حل کنید؛ مثلاً اگر از مبحث مجانب‏ها در کنکور سراسری، یک سؤال مطرح می‏شود، حداقل باید 50 تست مجانب، به طور تمرینی حل کنید.

در انتخاب تست‏های تمرینی، اولویت با تست‏های کنکورهای سال‏های گذشته است؛ چون هم استاندارد هستند و هم تمام مطالب درسی را پوشش می‏دهند.

مرور:

چون حجم مطالب در درس ریاضی زیاد است؛ ممکن است بعضی از مطالبی را که قبلاً مطالعه کردید، فراموش کنید. در این صورت باید در فواصل معین، مطالب را مرور و دوره کنید. در این مرحله از مطالعه می‏توانید هم از جزوه و هم از خلاصه‏نویسی‏ها استفاده کنید. پس از خواندن آن‏ها و یادآوری نکات، بهتر است به سراغ تست‏های علامت‏گذاری شده بروید و آن‏هایی را که قبلاً اشکال داشتید، مجدداً حل کنید و اگر زمان داشتید، تعدادی تست جدید از آن مبحث حل کنید. هر اندازه بتوانید تعداد دفعات مرور را بیش‏تر کنید، آماده‏تر شده و حضور ذهن بالاتری برای حل سؤالات تستی پیدا می‏کنید.مشاهده متن کامل ...
روشهای یاددهی یادگیری ریاضی
درخواست حذف اطلاعات

موضوع مقاله : چگونگی آموزش هندسه :

چکیده :

هندسه به عنوان بخشی از ریاضی ، یکی از درس های مهم ، مشکل و در عین حال ، پر جاذبه و شیرین دوران تحصیل است . ( البته گاه گاهی نیز مخاطره آمیز می شود و لازم است موردتوجه قرار گیرد .) هر معلمی که ، درس ریاضی را تدریس کرده باشد ، متوجه این می شود که دانش آموزان در بخش هندسه ، دچار سردر گمی می شوند و مسائل مربوط را نا ملموس تلقی می کنند . علت این امر می تواند دلایل خاص خود را داشته باشد . باید از دید دانش آموزان به مسأله نگاه کرد و عملکردهای آن ها را در حل نمونه های متنوع مربوط به هندسه بررسی نمود تا منشا این مشکل پیدا شود و راه حل مناسب پیشنهاد گردد .در این مقاله سعی شده است که برخی از مشکلات یادگیری هندسه و راه حل هایی برای آموزش بهتر این بخش از درس ریاضی ارائه شود .

واژه های کلیدی :

هندسه – تقویت ذهن فضایی – بازی هندسی – بعد عملکردی

۱– مقدمه ریاضیات با فرمول ها عجین شده است . اما این برای دانش آموزان چندان خوش آیند نمی آید و بهتر است آموزش ریاضی در دنیای ملموس تری صورت گیرد . کاری بدون هیچ فرمول ، بدون هیچ ارتباطی با جبر ، بدون اعداد ، پرداختن به چیزی هندسی در فضا و مسائلی که با اشیاء هندسی سروکار دارند ، است . باید بتوان اشیاء هندسی را طبقه بندی کرد و اشیاء یک بعدی و دو بعدی و ... را به دانش آموزان معرفی نمود . چون نوع فضای زیستی ما ، سه بعدی است ، باید به آموزشگران یاد داد که چگونه دنیای سه بعدی را در دنیای دو بعدی کاغذ بگنجانند .

[۱] هندسه یکی از دروس مهم و در عین حال همواره با دشواری برای معلمان و دانش اموزان می باشد . خیلی از افراد این درس را مشکل و مبهم می دانند و نتیجه ی این باور ، عدم اعتماد به نفس در یادگیری آن است . می توان آموزش هندسه را به صورت ملموس تر در آورد و دانش آموزان را به صورت ملموس با مسائل مربوط به هندسه روبرو کرد . آموزش هایی که دانش آموزان در مدرسه می بینند باید تا حدود زیادی منع کننده ی زندگی واقعی آن ها باشد . اصولا ، وقتی مفاهیمی که تدریس می شوند ، در زندگی فراگیران ، معنی دار باشند و موافق درک و توانایی های آن ها ارائه شوند ، فراگیران ضمن علاقه مند شدن به آن ، عملا مسئولیت بیشتری را در امر یادگیری به عهده خواهند گرفت . همچنین ، وقتی مفاهیم هندسه با شیوه ی استدلالی و همراه با تعریف های خشک تدریس شود ، کمتر مورد توجه قرار می گیرد و هرگاه به شیوه ی عملی و کاربردی تدریس شود ، ضمن این که برخی ازمسائل تدریس و یادگیری ، از پیش پا برداشته خواهد شد ، در فراگیران شوق و علاقه به مطالعه و یادگیری این درس ، ایجاد شده و رشد خواهد یافت . هندسه مثل علم ریاضی ، دارای مفاهیم مجرد و ذهنی است و مفاهیمی که تعاریف هایشان نشات گرفته از خودشان است ، مثل نقطه ، خط ، سطح و ... . در تدریس این مفاهیم ، بایستی سعی کرد که دور از ابهام ارائه شوند .

هدف از تدریس ریاضی ، پرورش قوای فکری ، توانایی درست شیدن ، به کار بستن صحیح دانش و معلومات در حل مسائل روزمره و پرورش ذهن های خلاق و مبتکر است نه محدود نمودن آن ها به حفظ تعریف ها و قضیه های خشک ریاضی و هندسه . درس هندسه ، به عنوان درس بنیادی ، علاوه بر این که می تواند موجبات علاقه و رشد افراد در زمینه ی مشاغل سازنده ای چون معماری ، تراشکاری ، ریخته گری و سایر مشاغل تولیدی ایجاد نماید ، می تواند زمینه ی علاقه و رشد جوانان مستعد به ادامه تحصیل د ررشته های فنی و ی را نیز فراهم کند .

[۲] مشکلات یادگیری هندسه و را ار ها با اینکه هندسه ، یادگیری ریاضیات را آسان می کند ، اما در یادگیری خود هندسه نیز مشکلاتی وجود دارد . اغلب در تدریس یک مطلب جدید هندسه ، به این مساله برخورد می کنیم که مطالب پیش زمینه ی متعددی با موضوع جدید عجین شده است که عموما ضعف دانش آموزان در آن مطالب باعث می شود تا نتوانند به خوبی روی مطلب جدید متمرکز شده و آن را بیاموزند .درسی برای دانش آموزان جذاب است که جنبه پژوهش و تحقیق درونی در آن باشد . حل مسائل هندسه برای دانش آموزان ، معمولا چالش برانگیز بوده است . ضعف در یاد آوری و بسیج دانش قبلی ، انتخاب راهبرد صحیح و گذر از حدسیه سازی تا رسیدن به اثبات ، از مشکلات عمده ی دانش آموزان محسوب می شود .

از جمله مشکلات دیگری که به ماهیت این درس مربوط می شود ، می توان گفت که هندسه نسبت به جبر یا حساب ، دارای مسائل اثبات ی بیشتری است . یکی از رویکرد مناسب برای رفع مشکل در یادگیری هندسه ، استفاده از نظریه ی ساخت و سازگرایی و ابزارهای آموزشی در تدریس و یادگیری است . بر این اساس ، دانش آموزان در مراحل مختلف تدریس و یادگیری مباحث درسی ، با استفاده از وسایل کمک آموزشی متنوع ، درگیر حل مساله می شوند . در هندسه ، باور هر دانش آموز ، از عامل های موثر در فعالیت های ریاضی است . ریاضیات ، ماهیت دوگانه ی انتزاعی و ملموس بودن دارد و هندسه نیز از این مورد مستثنی نیست .

[٣] اکثر دانش آموزان ، قادر به حل مسائلی از هندسه هستند که آن ها را دیده اند و یا این که معلم در تدریس خود به آن ها اشاره کرده است و آموزش دیده اند که تکالیف خود را از روش معمولی یا الگوریتمی حل کنند . ( انواع مشابه ) . برای اینکه موارد مربوط به درس هندسه ی راهنمایی برای دانش آموزان ، ملموس تر ارائه شود و آن ها یادگیری بهتری داشته باشند ، معلم باید روش تدریس عملی توسط خود دانش آموز را اتخاذ کند . به این صورت که در آموزش ، جزئیات ارائه شده ، توسط تک تک دانش آموزان در روی کاغذ ، انجام شود و آن ها عینا چیزی را که در حال یادگیری هستند ، لمس کنند . متاسفانه به خاطر اینکه دانش آموزان ، هندسه ی ابت را واقعا یاد نمی گیرند ، در سال اول راهنمایی ، گویی اصلا هندسه نیاموخته اند و چیزی که معلمان مدام باید به دانش آموزان خود بگویند ، این است :

« اعتماد به نفس داشته باشید .»

یکی دیگر از مواردی که باید در آموزش هندسه به آن دقت نمود ، نمادهایی است که به کار می بریم . باید این نماد ها را در ابتدا به دانش آموزان معرفی کنیم تا برایشان ملموس شود . مثلا نماد زاویه ، کمان ، خط ، موازی بودن ، متقاطع بودن و عمود بودن و ... . نکته ی دیگر این است که باید به دانش آموزانمان بیاموزیم همان طور که در مسائل ، هندسی عمل می کنند ، در رابطه با هندسه نیز ، بتوانند تصور هندسی را به تصور ملموس تری مبدل کنند . مراحل تدریس هندسه را می توان به صورت آهسته به دانش آموزان نشان داد . به این صورت که مراحل با شکل هایشان در یک صفحه نمایش ( تخته سیاه ، وایت بورد ، .... ) نمایش داده شود .

چیزی که مهم است ، این است که دانش آموزان بتوانند آن چیزی که مورد نظر است ، دریافت کنند . برای آموزش بهتر هندسه به دانش آموزان، بایستی ابتدا ذهن فضایی آن ها را آماده کنیم . بنابراین تمرین ذهنی لازم برای یادگیری درس هندسه باید بررسی شود . اینکه دانش آموزان چطور بتوانند برخی از موارد را در ذهن خود مجسم کنند و به آن معنی ببخشند . برای این کار ، باید یک سری مراحلی از تمرینات را برای دانش آموزان ارائه کرد . اولین مرحله برای آشنایی با تجسم فضایی ، می تواند مثال هایی از طبیعت اطراف دانش آموز باشد که خیلی راحت او را به دنیای سه بعدی هندسه وارد می کند . دانش آموز باید بیاموزد که چطور بتواند اجسام سه بعدی را در دنیای دو بعدی کاغذ جا دهد .

این مانند رسیدن از کل به جز است .

اجزای مبهمی که در نظر دانش آموز در هندسه نهفته است ، آن را برای او مشکل می سازد طوری که شکایت از ج هندسه و ریاضیات می کند . مشکل اساسی دیگر دانش آموزان در رابطه با درس هندسه ، می تواند این باشد که آن ها هدف از آموزش این بخش از ریاضیات را نمی دانند و انگیزه ای هم ندارند و این پیچیدگی هندسه را برای آن ها بیشتر و گنگ تر می کند .

۳- شیوه های برتر تدریس هندسه در این جا ، هندسه بررسی می شود . بسیاری از مشکلات حاصل دراین مقطع ، ریشه در ضعف هندسه ی ابت دارد .

شیوه های تدریس هندسه ( ریاضی ) می تواند در سه روش کلی زیر خلاصه شود :

١- شیوه های زبانی تدریس ( یادگیری از طریق شنیدن ) که تدریس به کمک سخنرانی و استدلال معلم و همراه با نماد ها و گزاره های ریاضی است . اگر چه این شیوه ی تدریس برای فراگیرانی مناسب است که در مرحله ی رشد عملکرد های قیاسی ( ۱ تا ۱۶ سالگی ) قرار دارند ولی با توجه به مفاهیم هندسه ( نقطه ، خط ، خطوط موازی و ...) لازم است حداقل تدریس آن به شیوه ی تصویر انجام شود.

٢- شیوه های تصویری تدریس ( یادگیری از طریق دیدن و شنیدن ) که تدریس به کمک نمودار های تصویری ( اشکال و تصاویر ) و اشیای واقعی انجام می شود و فراگیران ضمن توجه به توضیحات معلم ، ناظر بر فعالیت های تدریس او هستند . ( رشم اشکال و تصاویر )

٣– شیوه های عملی تدریس ( یادگیری از طریق تجربه و عمل ) که تدریس به کمک فعالیت های هدفدار برنامه ریزی شده و توسط خود فراگیران انجام می شود و پس از انجام فعالیت های یادگیری و به منظور نتیجه گیری فراگیران ، به بحث و گفتگو می پردازند .

[۲] آگاهی از مفاهیم هندسه و اهمیت تدریس آن و مطالعه ی ماهیت فراگیران و مرحله ای از رشد که در آن قرار دارند و محدودیت هایی که در این سنین با آن مواجه هستند ، توجه به یک نکته را ضروری می نماید و آن انتخاب مناسب ترین نقطه ی آغاز تدریس مفاهیم هندسه است . یادگیری های انسان ، اصولا از جز به کل و موافق رشد قوای ذهنی او صورت می پذیرد . اما گاهی نیز راه طبیعی یادگیری فراگیران از کل به جز است . البته زمانی که فراگیری کل برای آن ها ساده تر و قابل لمس تر از اجزای متشکله ی آن است . در تدریس هندسه نیز ، می توان از کل به جز آموزش داد .

مثلا حجم سطح ها خط ها و بالا ه نقطه . به نظر می رسد که این شیوه ی معرفی مفاهیم ، ضمن این که به شیوه ی عملی قابل تدریس است ، موافق طبع و ماهیت آن ها خواهد بود و چون درک مفهوم کل از اجزا ی آن ساده تر است ، تدریس آن را حتی می توان در دروه ی آمادگی آغاز نمود . اگر در تدریس هندسه از وسایل کمک آموزشی مثلا از یک تخته ی مستقل که نقطه چین های منظمی دارد استفاده شود ، عملکرد بهتری مشاهده خواهد شد . و همچنین فعالیت های یادگیری می تواند به صورت فردی یا گروهی انجام گیرد .

٣-۱- تدریس هندسه با بازی با طراحی بازی های خاص ، می توان برخی از مهارت های یادگیری هندسه را به دانش آموزان آموخت . به عنوان مثال ، بازی زیر ، مهارت تجسم مکانی و ترسیم اشکال را در دانش آموزان تقویت می کند : سه یا چهار شی مختلف را چنان روی میز وسط اتاق قرار دهید که هنگام مشاهده ی اشیا ، هر سه بعد آن ها قابل تجسم و تشخیص باشد . نخست ، بهتر آن است که چگونگی آرایش و چیدن آن ها روی میز ، کاملا ساده باشد . سپس ، از دانش آموزانی که گرداگرد میز نشسته اند ، بخواهید که هر یک – بی آنکه جای خویش را تغییر بدهند – مجموعه ی اجسام را به گونه ای رسم کنند که انگار هر دانش آموز اشیا را از طرف مقابل می بیند .

[۴] بازی دیگر زیر نیز ، مهارت تجسم بعد های سه گانه و درک فکری را در دانش آموزان بالا می برد . این بازی برای دانش آموزان مناسب است . صفحه ی بازی شامل چهار صفحه ی ۴در ۴ خانه ای است که مطابق شکل زیر ، روی هم قرار داده شده اند ، به طوری که مجموع آن ها یک اسباب بازی سه بعدی می سازند که خانه های آن ها دارای یک موقعیت فضایی ۴در ۴در ۴ هستند . بازیکنان که به تناوب بازی می کنند ، مهره ها را در سه بعد مختلف قرار می دهند و هر یک می کوشند تا چهار مهره ی خود را در راستای یکی از بعد های سه گانه ردیف کنند . هر یک از چهار صفحه ی مذکور باید از اشیاء نازک شفاف ( مثل پلاستیک شفاف یا حتی شیشه ) انتخاب و ساخته شوند تا کار موقعیت ی مهره ها در خانه ها براحتی امکان پذیر باشد

بازی دیگر نیز در رابطه با تقویت این مهارت به این صورت است : معلم یک نمودار هندسی می کشد و آن را به یکی از دانش آموزان می دهد .( نمودار مذکور بستگی به دوره ی تحصیلی دانش آموز ، می تواند آسان و یا پیچیده ترسیم شده باشد .) این دانش آموز می کوشد بی آنکه نمودار را به ی نشان دهد ، جزئیات آن را تا حد امکان با وضوح و دقت کامل برای سایر دانش آموزان بیان کند . هر یک از دانش آموزان با توجه به استنباط خود از توصیف ارائه شده ، نمودار مورد نظر را رسم می کند . پس از پایان کار ، نمودار های ترسیمی دانش آموزان جمع و با اصل آن مقایسه می شود . این بازی بر خلاف آن چه به نظر می رسد ، بسیار دشوار است . مثال هایی از این گونه ترسیمات در شکل ها ی زیر آمده است :

٣- بررسی عملکرد دانش آموزان بعد از تدریس برای یافتن نقاط ضعف دانش آموزان در یادگیری مفاهیم مختلف هندسه ، می توان نوشته ی دو دانش آموز قوی و ضعیف را مقایسه نمود . نمونه ی زیر مربوط به دو دانش آموز هم کلاسی می باشد . با توجه به نمونه ی بالا ، مشاهده می شود که نوشته های سمت چپ صحیح تر می باشند . می توان فهمید که دانش آموزی که نمونه ی سمت راست را نوشته است ، اصلا ضلع و زاویه را تشخیص نداده است . چون برابری ضلع و زاویه (ad=e و ... ) را مطرح کرده است که معقولانه نیست . اگر دانش آموزی در تشخیص مفاهیمی چون زاویه و ضلع مشکل دارد ، بایستی از روش ساده تری برای آموزش او استفاده نمود . به عنوان مثال ، برای تشخیص زاویه و ضلع ، اشکال متنوعی مانند زیر رسم کنید و از دانش آموز بخواهید ضلع مقابل به زاویه ی مشخص یا برع را بگوید . و این تمرین را مکررا از او بخواهید .در ابتدا از اشکال ساده استفاده کنید . برای سایر مفاهیم نیز می توان از را ار ابت تر اما مفیدتر ، استفاده نمود .

نتیجه گیری :

با توجه به مشکلات ذکر شده دریاددهی و یادگیری هندسه ، می توان فهمید که پایه ی دانش آموزان اهمیت زیادی برای مراحل بعدی یادگیری هندسه دارد . همچنین تقویت ذهن فضایی و قدرت فکری دانش آموز در مقاطع پایین تر، نکته ی مهم دیگر محسوب می شود . مساله ی دیگر این است که در یادگیری هندسه ، نباید فقط معلم به نوشتن جزییات و مراحل بپردازد ، بلکه دانش آموز باید مرحله ها را به همراه معلم ، خودش انجام دهد . در این ح ، یادگیری ملموس تر می شود . همچنین ، این نکته اهمیت پیدا می کند که باید به دانش آموزان خود یاد بدهیم که در روبر شدن با یک مساله ی هندسی ، فقط روی مجهول متمرکز نشوند ، بلکه سعی ند در راستای توجه به مجهول خواسته شده ، از داده های ذکر شده شروع ند و جلو بروند .

[۵] پیشنهادات:

۱- ٣- بررسی عملکرد دانش آموزان بعد از تدریس :

۱- تالیف یک کت که شامل کاربرد ها ی( در طبیعت و زندگی ) مفاهیم ریاضیات (در مقاطع مختلف تحصیلی ) باشد و همچنین شامل قسمتی که دانش آموز در آن تصاویر هنری خودش را ترسیم می کند ( برای بالا بردن تفکر ریاضی وار دانش آموزان ) . در واقع ، از کاربرد های ریاضیات در محیط زندگی و طبیعت و همچنین از هنر مرتبط با ریاضیات در طبیعت ، در این کتاب جمع آوری می شود .

۲- درست کاردستی ریاضی وار به عنوان فعالیت جالب برای موضوعات مختلف کتاب درسی . در واقع ، این کار دستی ها بایستی برای بهتر یاد گرفتن موضوعات مربوطه ، درست شوند .

٣- در آموزش هندسه ، استفاده از انیمیشن ها و نرم افزارهای کامپیوتری ، مفید خواهد بود . بهتر است از انیمیشن ها و محتوای الکترونیکی که هر معلم ، خودش با توجه به وضعیت دانش آموزانش تهیه می کند ، استفاده شود .

روش های فعال تدریس ریاضی مبتنی بر ساخت و ساز گرایی:

چکیده :

ریاضـی یکی از چند درسـی اسـت کـه در باز کــردن ذهــن دانــش آمــوز و آمــوزش چگونــه شــیدن نقــش درجــه اول را دارد اما یادگیری درس ریاضی از معضلات دانش آموزان است و روش های یاددهی آن یکی از مسائلی است که هر معلم ریاضی با آن مواجه می شود . همچنین با توجه به این که امروزه علم باسرعت واقعا باورن ی در حال گسترش است این سوال پیش می آید که چگونه می توان از میان انبوه اطلاعات و دانش تولید شده مناسب ترین، بیشترین و مورد نیازترین محتوا را انتخاب نموده و آموزش داد؟ و چگونه می توان انتظار داشت یادگیرندگان بهترین بهره را از آن ببرند؟ امروزه ، دیگر نیازی به دانش آموزانی نیست که فقط مخزن اطلاعاتی باشند که هیچ عملکردی در پی آن نیست . بلکه باید دانش آموزان امروزی بتوانند نیاز های خود را تشخیص دهند و از میان اطلاعاتشان ، داده ی درست را برای هدفشان انتخاب ند و آن ها را به کار ببرند و بین معلومات و جهان واقعی ارتباط برقرار کنند . نظام های آموزشی جهان برای برطرف معضلات موجود، به دنبال تغییر و اصلاح روش ها و سیاست های پیشین خود هستند.در میان راه حل ها و پیشنهادات گسترده موجود، ساخت و سازگرایی که برخاسته از نهضت فلسفی- اجتماعی است، می تواند پاسخی برای رسیدن به هدف آموزش برتر باشد. به جای آن که دانش از پیش ساخته شده را به دانش آموزان انتقال دهیم می توان تدبیری شید که دانش آموز خود به تولید علم بپردازد ، در اختیار گذاشتن ابزار لازم، ایجاد شرایط مناسب و آموزش چگونه ساختن دانش ، لازمه این کار است. که این همان مفهوم ساخت و سازگرایی است . در این مقاله سعی شده است که روش ساخت و سازگرایی برای تدریس درس ریاضی مورد بحث قرار گیرد و مراحل یک تدریس به این روش مطرح شود .

واژه های کلیدی : ریاضی – روش های یاددهی – ساخت و ساز گرایی:

۱ – مقدمه بااستفاده ازنتایج تحقیقات ، مردم :

١٠ درصد آنچه راکه می خوانند،به یاد می آورند .

٢٠ درصد آنچه را که می شنوند ،به یاد می آورند

. ٣٠ درصد آنچه را که می بینند به یاد می آورند .

٥٠ درصد آنچه را که می بینندو می شنوند به یاد می آورند .

٧٠ درصدآنچه راکه می گویند ومی نویسند ، به یاد می آورند .

٩٠ درصد آنچه را که می گویند وانجام می دهند ،به یاد می آورند .

پس می توان گفت که :

۱–حداکثر یاد سپاری و یاد آوری ، زمانی اتفاق می افتد که یاد گیرنده ، خود بگوید وبنویسد ویا خود بگوید وانجام دهد .

٢ -یاد گیرنده هرچه ازحواس بیشتری در یاد گیری استفاده کند، مطالب بیش تری را می تواند به خاطر بسپارد وبه یاد آورد . بنابراین باید به دنبال روشی برای یاددهی باشیم که این دو نکته را میسر سازند . با مطالعه تاریخ آموزش و پرورش، ملاحظه می کنیم که همواره دو نوع آموزش درمقابل هم قرار داشته اند .

دسته اول، روشهای تدریس سنتی، که در گذشته های دور به کار می رفته اند و دسته دوم، روشهای مبتنی بر یافته های روانشناسی است که به طور عمده از قرن بیستم به بعد تکوین یافته اند و به روشهای جدید شهرت دارند. از میان روشهای سنتی می توان از روش سقراطی و روش مکتبخانه ای در ایران و دیگر کشورهای ی نام برد.

از روش های جدید تدریس ریاضی می توان به روش توضیحی، روش سخنرانی، روش اکتشافی، روش حل مساله، روش مفهومــی، روش فعــال ، پرسش و پاسخ، روش قیاسی و استقرایی و روش الگوریتمی و روش ساخت و سازگرایی اشاره کرد که روش ساخت و سازگرایی یکی از روش های فعال تدریس ریاضی است . در آموزش به روش فعال هر دانش آموز مطالب را به سرعت خود یاد می گیرد و فرصت دارد که به مطالب فکر کند. برای موفقیت در یاددهی –یادگیری ریاضیات ، روش نوین ساخت و سازگرایی می تواند مفید باشد. ساخت و سازگرایی در آموزش ریاضیات نوین، بالاترین جایگاه را در میان دیگر نظریه های یادگیری و آموزش داراست. در این روش ، آموزش به سمت آموزشی آزادتر که محور اصلی آن فرد است سوق داده می شود.استفاده از روش ساخت و ساز گرایی که ریشه در فلسفه دارد ، از این جا آغاز شد که مطالعات عمیق در زمینه آموزش و به ویژه آموزش ریاضیات، ارتباط تنگاتنگی با فلسفه و شناخت شناسی دارد.

بخشی از سنت های قدیمی به همراه برخی از تئوری های جدید در حوزه فلسفه، پیکره مفهومی فلسفه ساخت گرایی را تشکیل می دهد. از دیدگاه ساخت گرایی ، ادراک و باورهای ما از جهان، صرفاً ساخته هایی بشری هستند که به گونه ای فعال بنا گشته اند. در آموزش ریاضیات به روش ساخت و ساز گرایی ، دانش آموز با پی بردن به توانایی های خود، در او حس اعتماد به نفس تقویت مـی شـود چـون در به دست آوردن نتیجه ها و کشف قواعد سهیم است و نسبت به مطالب احساس علاقه و مالکیت می کند و میل بـه دانــش افزایی در او بارور می شود . در این روش وظایف معلم عبارتست از توجه به کار یکایک دانش آمــوزان و دادن راهنمـایی در مـوارد ﻻزم، علاقه منـد کــردن آنهـا بـه کـار و فعالیــت درسی، شناخت دانش آموزان و پی بردن به توانایی آنها و از همه مهمتر قدم به قدم پیش بردن دانش آموز برای یــادگیری یک مطلب درسی جدید طی مراحل مختلف آن . وظیفه دانش آموز هم ، فعالیت و کــارآموزی و کاوشــگری در حــد توانـایی خـود مــی باشد . اگر دانش آموز در تنظیم صورت مساله هایی که باید حل کند، شرکت داشته باشد، خیلی فعــ ر خواهـد کوشــید. معلـم بایـد شرایطی را فراهم آورد که دانش آموز بتواند مساله های خــودش را طـرح کند ، چـون باعـث خواهــد شـد کـه نـیروی خلاقیت او شکوفا شود . رس خطیر متخصصان تدریس ریاضی ، در واقع شناخت یادگیرنده، چگونگی شکل دهی مفاهیم ریاضی، دوباره سازی مفاهیم ریاضی و سرانجام از بین بردن معضلات موجود است .

پایه گذاران و پیروان ا نظریه ساخت و سازگرایی عبارتند :

از جان دیویی ،ژان پیاژه ،ویگوتسکی ، جروم برونر و دیویی و آزوبل. ۲- تاریخچه نظریه ساخت و سازگرایی اگرچه ساخت گرایی در آموزش، در سال های اخیر به شهرت رسیده است، ولی ریشه تفکر آن به عهد عتیق بازمی گردد. سقراط در خیابان های آتن با مردم عادی به گفت وگو می نشست و پرسش های کلیدی ذهن ایشان را جست وجو می کرد. سقراط شناس مشهور انگلیسی، هارولد تارانت، درباره روش پرسشگری سقراط می نویسد: می دانیم که سقراط ادعا می کرد که درس و دستورالعمل نمی دهد. او تنها راهنمایی می کند و پایه های بحث را می سازد. سقراط باور داشت که آموزش مطمئن ساختمانی است که آزادانه بر تجربه خود دانش پژوه استوار شود. هدف گفت وگو و پرسشگری سقراطی، جست وجوی دریچه های جدید برای شناخت است و نه تحویل دادن دیدگاههای سنگ شده و قالبی. کانت(١۷٨٠)

منابع و مآخذ ١- لانگ ، سرژ ؛ هنر ریاضی ورزیدن ؛ ( غلامرضا یاسی پور) ؛ چاپ اول ؛ بهار ١٣٧١ . ٢- مبینی ، محمد تقی ؛ روش تدریس هندسه ؛ انتشارات معونت فرهنگی آستان قدی رضوی ؛ چاپ اول ؛ ١٣٦٩ . ٣- مجموعه مقالات دهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران ٤- دفت ، جان ؛ درک مفاهیم ریاضی از طریق بازی های آموزشی ؛ (حسن نصیرنیا )؛ انتشارات مدرسه ؛ چاپ سوم ؛ زمستان ١٣٧٥.

تالیف و گرد آوری : ع-ن جمشیدی مدرس ریاضی ابتمشاهده متن کامل ...
تدریس خصوصی ریاضی، هندسه، گسسته، جبر و احتمال، حسابان و دیفرانسیل
درخواست حذف اطلاعات
مطالب مرتبط با تدریس خصوصی ریاضی، هندسه، گسسته، جبر و احتمال، حسابان و دیفرانسیل در این بخش ارائه شده است. هندسه تحلیلی، هندسه 1 و هندسه 2 از دروس اساسی و مهم رشته ریاضی مقطع دبیرستان هستند. این دروس زیر مجموعه دروس ریاضی بوده ولی به صورت کلی با دروسی همچون حسابان، جبرواحتمال و حساب دیفرانسیل متفاوت هستند.

از مباحث اصلی درس هندسه تحلیلی می توان به خط و صفحه، مقاطع م وطی و ... اشاره کرد. در صورتیکه در زمینه تدریس خصوصی هندسه 1، تدریس هندسه 2 و آموزش خصوصی هندسه تحلیلی به مدرس احتیاج دارید، بر روی عبارت تدریس هندسه کلیک نمائید تا لیست مدرسین هندسه نمایش داده شود.

هندسه 1، هندسه 2 و هندسه تحلیلی جزو دروس اساسی رشته ریاضی فیزیک در دوران دبیرستان هستند.

با یادگیری صحیح این دروس هم می توان نمره بهتری در امتحانات و درصد بالاتری در کنکور ب نمود و هم در سالهای بعدی تحصیل در یادگیری و حل مسائل دروس ی مشکلی نخواهید داشت.


iranmodares


در دروس هندسه 1 و 2 قضایای پایه ای درس هندسه ارائه می شود. اثبات این قضایا جزو مسائلی است که در امتحانات مورد سوال خواهد بود.
چنانچه در دروس هندسه 1، هندسه 2 و هندسه تحلیلی اشکال دارید و می خواهید برای این دروس مدرس خصوصی داشته باشید، بر روی عبارتهای تدریس هندسه و یا مدرسین هندسه تحلیلی کلیک نمائید.

اگر در زمینه درس هندسه1 اشکال دارید ...

اگر برای رفع اشکال و حل مسائل و یادگیری بهتر درس هندسه 1 می خواهید از جلسات تدریس خصوصی استفاده کنید ...

اگر برای آمادگی کنکور و ب درصد بالای ریاضی در کنکور می خواهید مدرس خصوصی هندسه 1 داشته باشید ....

در هر صورت برای مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه آموزش و تدریس خصوصی هندسه 1 بر روی عبارت معلم خصوصی هندسه کلیک کنید.

برای پاسخ کامل مسائل کتاب درسی هندسه 1 سال دوم دبیرستان نیز بر روی لینک زیر کلیک نمائید.


پاسخ کامل مسائل کتاب درسی هندسه 1 سال دوم دبیرستان


اگر در زمینه تدریس خصوصی ریاضیات به ارائه خدمات نیاز دارید ...

اگر می خواهید برای دروس حسابان و حساب دیفرانسیل مدرس خصوصی داشته باشید ...

در صورتیکه در یادگیری جبر و احتمال و ریاضیات گسسته به مشکل خورده اید ...

اگر برای یاد گیری بهتر دروس هندسه 1، هندسه 2، و هندسه تحلیلی می خواهید از کلاسهای خصوصی استفاده نمائید ...

در هر صورت ...

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضی بر روی عبارت مدرس خصوصی ریاضی کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی حسابان بر روی عبارت مدرس خصوصی حسابان کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل بر روی عبارت مدرس خصوصی حساب دیفرانسیل کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی جبر و احتمال بر روی عبارت مدرس خصوصی جبر و احتمال کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضیات گسسته بر روی عبارت مدرس خصوصی ریاضیات گسسته کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی هندسه 1 و آموزش خصوصی هندسه 2 بر روی عبارت مدرس خصوصی هندسه کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی هندسه تحلیلی بر روی عبارت مدرس خصوصی هندسه تحلیلی کلیک نمائید.

ب نمره عالی در درس ریاضی و نمره ی 20 ریاضیات
توصیه های کلی درباره ی هندسه ی تحلیلی:

یکی از ویژگی های بارز تست های هندسه تحلیلی که تقریباً در تمامی بخش های کتاب وجود دارد، این است که محاسبات آنها عمدتاً طولانی و وقت گیر هستند و مهارت در محاسبات این بخش، به تمرین فراوان نیاز دارد. از طرفی به دلیل حجم محاسبات زیاد، امکان بی دقتی در آن ها بسیار زیاد است.

به همین دلیل به داوطلبان توصیه می شود که در زدن تست های این قسمت، همانند آزمون کنکور، در منزل نیز تمرینات تستی را با گرفتن زمان که حدوداً 5/1 دقیقه برای هر تست می باشد، انجام دهند تا سرعت عمل مناسب را به همراه دقت مطلوب، ب کنند.

به طور کلی تعداد روابط و فرمول های مهم و یا نکات و ویژگی هایی که مورد استفاده قرار می گیرند، از نظر تعداد، زیاد هستند و به همین دلیل خلاصه نویسی، دسته بندی و در صورت امکان استفاده از نمودار برای به خاطر سپردن آن ها توصیه می شود حتی در مواردی لازم است داوطلبان، روش اثبات به دست آمدن فرمول ها و روابط را نیز مطالعه و تمرین کنند تا رابطه ی مورد نظر در ذهن آن ها نقش بندد. استفاده از

آزمون های سال های قبل گزینه دو نیز منبع مناسبی است برای داوطلبان تا با نمونه های تستی بیش تری آشنا شوند.زدن تست های مربوط به هر فصل پس از پایان آن فصل و به تعداد مناسب به طوری که داوطلب احساس کند به اکثر مطالب درسی آن فصل مسلط شده است، از مواردی است که به داوطلبان محترم توصیه می شود.

بدیهی است که زدن تست های دوره ای به صورت آزمون های مطابق با کنکور سراسری که شامل تمامی مباحث هندسه تحلیلی است، به خصوص پس از اتمام کل مباحث کتاب، از آ ین مواردی است که به داوطلبان توصیه می شود.

هم چنین دقت شود که مبحث ماتریس و دستگاه چون از آ ین مباحث کتاب درسی است، معمولاً دانش آموزان دوره ی پیش ی، به اندازه ی فصول قبلی روی آن وقت نمی گذارند و از آن جا که تعداد تست های این مباحث نسبت به کل تست های هندسه تحلیلی زیاد است، توصیه می شود برای تسلط بر تست های این مبحث، حتماً تعداد کافی و متنوع از تست های این بخش در برنامه ی درسی داوطلبان در نظر گرفته شود.

منبع: میگنا

کلمات کلیدی: هندسه ی تحلیلی، هندسه ی تحلیلی برای کنکور، نحوه مطالعه درس هندسه ی تحلیلی برای کنکور، چگونگی مطالعه هندسه ی تحلیلی کنکور، روش مطالعه درس هندسه تحلیلی، روش مطالعه درس هندسه تحلیلی در کنکور، کنکور هندسه تحلیلی، هندسه در کنکور


مشاهده متن کامل ...
گفت وگو با ابراهیم دار ؛ نویسنده و معلم پیش وت/ مرتضی مجدفر
درخواست حذف اطلاعات

گفت وگو با ابراهیم دار ؛ نویسنده و معلم پیش وت/ مرتضی مجدفر

۱۳ آبان ۱۳۹۴ دانیشیق

darabi

majdfar_2

تناسب و همزیستی مسالمت آمیز میان ادبیات و ریاضیات

اشارهبرای مطبوعاتی ها، انسان ها با رویدادها و آثاری که از آن ها بر جای می ماند، اهمیت پیدا می کنند، ولی برخی ها هستند که وجه ممیزۀ آن ها چیزهای دیگری است و باید آن ها را با آن ویژگی ها شناخت، از جمله: ادب، متانت و سنگینی در رفتار، گفتار سلیس و حساب شده و از همه مهم تر معلم و یاددهندۀ همیشگی. برای ما آذربایجانی ها، معلمی از جایگاه برجسته ای برخوردار است، به طوری که هم زبانان ما در جمهوری آذربایجان، اوج احترام به یک پیش وت و را با اطلاق واژۀ «معلم» به او، به اکمال می رسانند و اگر این فرد، خود معلم نیز باشد، دیگر به قول معروف، نور علی نور می شود.
برای آَشنایی با زندگی و فعالیتهای یکی از معلمان تأثیرگذار در پیشرفت جامعه، که در زمینۀ ادبیات و نگارش نیز بی بدیلی است، به سراغ ابراهیم دار ، معلم پیش وت دیارمان رفته و با او به گفت وگو نشسته ایم. این معلم جامع الاطراف، در هر وادی و زمینه ای که وارد شده، موجب تلألو جرقه های پیشرفت و تلنگر در تفکر مخاطبان خود شده است. برای ما دانش آموزان و دانشجویان سال های ۵۵ تا ۶۵ که می خواستیم متفاوت باشیم، و در آن سال هایی که هنوز المپیاد ریاضی به کاسبی آموزشی و کارزاری دوپینگی تبدیل نشده بود، کتاب های متعدد دار با عناوینی چون: سؤالات المپیادهای ریاضی شوروری، مسئله های پیچیدۀ ریاضی و … حکم جواهر را داشت و دست به دست، بین مان جا به جا می شد. تأثیری که این کتاب ها و سایر آثار این معلم توانمند در توسعۀ فرهنگ تفکر علمی و فکرورزی در میان جوانان آن سال ها داشت، بی مانند بود. ایشان بعدها دامنۀ فعالیت های خود را گسترش داد و همراه با تدریس برتر، کار علمی در زمینۀ مجلات ریاضی، به ویژه راه اندازی و ادامۀ فعالیت مجلۀ وزین و ماندگار رشد آموزش ریاضیات را پی گرفت.
سال ها بعد، به سبب علاقۀ شخصی ام به حوزۀ ادبیات، به ویژه با محوریت رویدادهای تاریخی آذربایجان ایران، رمان دو جلدی حجیمی در نزدیک به ۱۲۷۰ صفحه به دستم رسید که نام مؤلفش برایم آشنا بود. «اشک سبلان» که یادآور مبارزات و تلاش های آذربایجانی ها در دهه ها و سال های منتهی به پیروزی انقلاب ی است، آن چنان زبان لطیف، سیال و نرمی دارد که آدمی نمی تواند باور کند این اثر را همان ی نوشته که مسایل بغرنج، پیچیده و البته شیرین ریاضیات را در قالب کتاب ها و مقالات متعدد به جامعۀ آموزشی کشور اهدا کرده است. اشتباه نمی : این دار ، همان دار بود؛ در وتی همیشه معلم، آموزاننده و تشنۀ پیشرفت جامعۀ خود.
دار ، راضی نبود با او گفت وگو کنیم و از او بنویسیم. او که با تواضع، ادب و متانت خود، همواره خود را «شاگرد وادی آموزش، تغییر و ادبیات»می شمارد، با اصرار گروهی از معلمان پیش وت آذربایجانی، به ویژه حبیب فرشباف- که برای گفت وگو با خود ایشان هم باید دست به دامن گروه دیگری از معلمان شویم- پذیرفت که با اینجانب مصاحبه کند.
گفت وگویی که در پی می آید در آستانۀ ۸۰ سالگی ابراهیم دار ، و به مثابه مصداقی از انسان های ماندگار در فرهنگ آذربایجان ایران  و معلمان حرفه ای تلاشگر در پیشرفت جامعه، تقدیم خوانندگان سایت وزین ایشیق می شود که امیدوارم مورد پسندتان قرار گیرد.

مرتضی مجدفر

***

*دوست داریم گفت وگو را با ورق زدن شمه ای از زندگی شما اعم ازتولد،تحصیلات، مراحل زندگی، مراحل معلمی و فعالیت های احتماعی- فرهنگی شروع کنیم. موافقید؟بله، حتماً. در سال هایی که «اشرار» بر روستاها حاکم بودند و هر روز روستایی، قصبه ای در جایی از ایران، به خصوص در آذربایجان غارت می شد، در یکی از این درگیری ها، مادربزرگ من و برادرش کشته شدند. از این رو خانواده، برای ب کار و امرارمعاش به طور دسته جمعی روستای  دره وار در حدود ۱۵ کیلومتری اردبیل را ترک و به باکو و ای قفقاز مهاجرت د و پس از حدود سی سال کار و تلاش در باکو و سایر ای قفقاز، چون حاضر به پذیرش تابعیت دائمی اتحاد جماهیر شوروی آن سال ها نشدند، از آن ها خواسته شد که در مدت معینی شوروی را ترک کنند و آن ها در سال ۱۳۰۴، یعنی ۱۰ سال قبل از تولد من، به طور دسته جمعی از طریق بیله سوار وارد ایران شدند.
میرزا حیدر، پدربزرگ مادری من قبل از رفتن به باکو هم با سواد بود و به همین خاطر او را «میرزا» صدا می د. او در باکو به جای این که فرزندان خود را دنبال کار بفرستند، به مدرسه فرستاد. پسر بزرگش دورۀ حسابداری را گذراند و در باکو مشغول کار شد. پسر کوچکترش راه و ساختمان شد و دختر کوچکترش که مادر من بود، دورۀ تحصیلات ابت اجباری (۶ تا ۸ سال) را به پایان برد و در باکو با پدرم که سوادی در حد خواندن (نه نوشتن) داشت، ازدواج کرد. مادرم علاقه مند به شعر و موسیقی و مسلم، برادر ش، علاقه مند به ریاضیات و نقاش زبردستی بود که تابلوها و پارچه دوزی های او زینت بخش دیوارهای اتاق های دوست و فامیل شده بود.
اگر سوغات بزرگترها در بازگشت به وطن لوازم خانگی و طلا بود، سوغات این خواهر و برادر، دو صندوق بزرگ شامل کتاب های ریاضی و کتاب های شعر و ادبی مادرم بود و نیز گرامافونی که وقتی پیکاپ براق و لوزی آن بر روی صفحه قرار می گرفت و صدای موسیقی از آن بلند می شد، حیرت زده به آن خیره می شدم و تصور می یکی در داخل گرامافون پنهان شده است و اوست که می خواند!
اما سوغات باکو تنها این ها نبود. با ارزش ترین سوغات، فرهنگی بود که خانواده ما با خود آورده بودند و تأثیری که بر روی اطرافیان خود داشته. مادرم برای من، دو خواهر بزرگتر و برادر دو سال کوچکترم (بعدها صاحب برادر دیگری هم شدم) شعر می خواند، قصه می گفت و با لالایی های سحرانگیز ترکی اش ما را به خواب می برد.
تعریف و تمجیدهایی که مادرم از برادرش مسلم و نبوغ او در ریاضیات می کرد، این فکر و آرزو را در ذهن من می کاشت که ای کاش وقتی بزرگ شدم، من هم مثل مسلم شوم! من هم مانند او  نقاشی بکشم و ریاضی بدانم.

* از شعرهای مادرتان چیزی به یادتان مانده است؟بله. زیاد. ولی به دو شعر که بیشتر مادرم برایمان می خواند، اشاره می کنم که آن روزها نمی دانستم چرا مادرم این گونه شعرها را برای ما می خواند. یکی از این دو شعر، مَتَل معروف ترکی با سرآغاز«اوُشودوم آی اوشودوم / داغدان آلما داشیدیم…» بود و شعر دوم که اولین داستان خود را بر اساس آن نوشته و تحت عنوان «درخت سیب و پسرک فقیر» به چاپ رساندم، از صابر، شاعر نامی آذربایجان است با این مطلع: آلما، پالوت،شام آغاجی حال ایله/ ائیله دیلر بحث بو منوال ایله…(مناظرۀ سه درخت سیب، بلوط و کاج و به رخ کشیدن برتری های هر یک به دیگری).
در داستان نوشته شدۀ من، درخت کاج یا چنار به عنوان انگل اجتماع که هیچ بهره وری به مردم نمی دهد و درخت سیب به عنوان موجود تلاشگری که به فکر فایده رساندن به مردم است، توصیف شده اند. این کتاب با دو داستان مندرج در آن، به چاپ رسید و در رو مۀ ایران نوین آن زمان  نقد و معرفی شد.
پدرم نیز که تحت تأثیر فرهنگ باکو قرار گرفته و علاقه مند به کنسرت، تئاتر و موسیقی شده بود، گاهی شب ها پی شام، در حالی که حسرت آن روزها از نگاهش می تراوید، با سوت، آهنگ نمایشنامه های آرشین مال آلان یا مشدی عباد و یا اپرای اصلی وکرم را می زد و در فواصل، داستان این نمایشنامه ها و یا اپرا را برای ما تعریف می کرد.

*به نظر می رسد تربیت غیررسمی شما، قبل از رفتن به مدرسه بسیار قوی بوده است؟بله. تأثیر اشعاری که مادرم می خواند و تعریف و تمجید هایی که از ام مسلم می شد، تأثیر به سزایی در شکل گیری اولیۀ شخصیتم داشت. چنان چه من هم علاقه مند به ریاضیات شدم و در کلاس چهارم ابت در مسابقۀ نقاشی بین المللی، برندۀ جایزه ای شدم که طی مراسمی در مدرسۀصفوی اردبیل به من داده شد، اما روزهای خوش دیری نپایید.
با ورود قوای شوروی به ایران در سال ۱۳۲۰ و بمباران پادگان اردبیل و پخش اعلامیه از هواپیما که مردم را به آرامش دعوت و از هر نوع اقدام خصمانه بر حذر می داشت، مردم از ترس جان خود، شهر را تخلیه د و به هر جای امنی که سرا داشتند، پناه بردند.
ما نیز به روستای دره وار پیش پدربزرگ مادری ام رفتیم که پس از بازگشت از باکو، با ساخت و ساز تازه ای در آن جا مستقر شده بود. وقتی به روستا رسیدیم، قوای شوروی زودتر از ما به آنجا رسیده بود و چون معلوم شد آن ها کاری به کار مردم عادی ندارند، پس از سه روز به خانۀ خود در اردبیل بازگشتیم و دیدیم دار و ندار ما به یغما رفته و خانه را خالی کرده است.
این، آغاز بدبیاری های شگفتی بود که در خانوادۀ ما شروع می شد: چندان طول نکشید که مادرم مریض شد و جان سپرد. مسلم هم چندی قبل فوت کرده بود. پدرم از نظر مالی سخت در تنگنا قرار گرفت و فقر از پی رفاه نسبی در خانواده، چهرۀ کریه خود را نشان داد.
من آن روز پنج شش ساله بودم، بزرگترین خواهرم ده سال و کوچک ترین برادرم تنها شش ماهه بود. می توان تصور کرد که پدرم با چند فرزند دسال در چه وضعیت لاعلاجی قرار گرفته بود. زن ام که دوست و مأنوس مادرم بود و تنها یک پسر ۱۲ ساله داشت، سپر کرد و مارا مانند یک مادر زیر بال خود گرفت.
به رغم آرزوهایی که پدر و مادرم در دل پرورده بودند، امکان تحصیل برای فرزندانشان به وجود نیامد و من تنها در سن ۹ سالگی در سال تحصیلی۲۵-۱۳۲۴ و همزمان با دورۀ یک سالۀ حکومت ملی، با برادرم که دو سال کوچک تر از من بود، توانستیم در کلاس اول دبستان در اردبیل اسم بنویسیم و درس بخوانیم، البته به زبان مأنوس و مادری خودمان، ترکی. اگر بگویم با همان یک سال تحصیل، باسواد شده بودم، اغراق نکرده ام! آن دو صندوق کتاب ترکی که از باکو آورده شده بود و یادگاری از مادر و ام بودند، به مثابۀ مکتبی شد که کم کم به آن قدم می گذاشتم. از کتاب های ریاضی در آن چیزی درک نمی ، اما از کتاب های داستان و شعر مادرم، مطالبی ولو خیلی کم دستگیرم می شد که هرچه به کلاس بالاتر می رفتم، بهتر می توانستم آن ها را بخوانم. یکی از این کتاب ها «پیر و نادرشاه» بود. من آن را ، تحت عنوان «درخت نظر کرده» ترجمه و به چاپ رسانده ام.
پدرم برای این که به زندگی خود سامان دهد، زن گرفت. زن ام اجازه نداد خواهرهایم و برادر کوچک ترم که دو ساله شده بودند، زیر دست زن پدر، بزرگ شوند. تنها من و برادر دو سال کوچک تر از من، به خانه ای که پدر اجاره کرده بود، نقل مکان کردیم. زندگی برای همۀ ما، به ویژه من و برادرم که مجبور به تحمل زن پدری شده بودیم، سخت تر بود. به هر جان کندنی بود دورۀ ابت را در اردبیل به پایان بردیم و در تهران به خواهران و برادرمان پیوستیم که در خانواده ام مستقر شده بودند.

*کوچ اجباری از اردبیل به تهران یا سفری در پی ب فرصت های بهتر؟شاید هر دو. در کلاس اول دبیرستان ابوریحان واقع در خیابان دلگشا اسم نوشتیم. دنیای دیگری به روی ما باز شد که شیرین و خیال انگیز بود. اگر در اردبیل در خانه هوپ هوپ نامه و رو مه ملانصرالدین خوانده و رد و بدل می شد، در این خانه رو مه های جورواجور دیگری دست به دست می شد که برای من تازگی داشت. ام در رویدادهای فرقه در سال های ۲۴ و ۲۵ در اردبیل حسابداری ساده و پدرم هم پاسبان حکومت یک سالۀ آذربایحان بود. همان وقت ،پسرش را برای تحصیل در رشتۀ حقوق به تبریز فرستاده بود. وقتی ما به تهران آمدیم، پس از آزاد شدن از زندان به عنوان حسابدار در یک شرکت ساختمانی مشغول کار  بود، و پسرش پس از تبعید به خوزستان، و بدون آن که به تحصیل او در رشتۀ حقوق وقعی گذاشته شود، به تازگی در بانک سپه مشغول کار شده بود و در فعالیت های شرکت داشت. پدرم نیز لباس فروشی می کرد. پسر رفقایی داشت که به خانه شان رفت و آمد می د و در برخورد با من و برادرم رفتاری بسیار دوستانه و رئوفانه داشتند. جو مدرسه هم متأثر از محیط خارج، به شدت سیاست زده بود و دانش آموزان طرفدارحزب توده که رو مه «دانش آموز» را تبلیغ می د، با طرفداران نهضت ملی و مصدق مرتب در بحث و جدل بودند که گاهی به زد و خورد هم منجر می شد.
تابستان ها من و برادرم کار می کردیم. من به عنوان کمک حسابدار در همان شرکتی که ام کار می کرد، زیر دست او به کار مشغول شدم. شرکت، کارخانۀ آسف داشت و کارهای دفتری، کنترل کارگران و حاضر و غایب آن ها، و نیز کنترل ماشین هایی که از کارخانه ماسه یا آسف به خارج می بردند، با من بود.
در تابستان سال ۱۳۳۲ در روز کودتا من و ام، در دفتر کارخانۀ شعبه مشهد بودیم که دیدیم عده ای سوار بر گاری با شعار زنده باد شاه، مرگ بر مصدق و مرگ بر توده ای به راه افتادند. با تهران تماس گرفتیم معلوم شد پسر ام دستگیر شده است و ما به تهران بازگشتیم.

*چگونه معلم شدید؟دبیرستان ابوریحان نه کلاسه بود و تنها سیکل اول دبیرستان در آن تدریس می شد. ما دورۀ دوم دبیرستان را در دبیرستان ادیب(کوچۀ منتهی به خیابان فردوسی و لاله زار) گذار م. پس از فارغ حصیل شدن، دنبال کار می گشتیم، اما به خاطر سربازی از استخدام ما جلوگیری می د. برادرم در کنکور دانشسرای عالی شرکت کرد و پذیرفته شد و من در آزمون آموزگاران پیمانی شرکت و قبول شدم و در منطقۀ ۵ آن روز تهران در یک مدرسه مشغول کار شدم. سال بعد رئیس دبیرستان باباطاهر به سراغم آمد و مرا از دبیرستان دهخدا که یک سال بود آن جا فیزیک و ریاضی درس می دادم، به مدرسۀ خود برد.
در این دبیرستان که به تازگی دبیر ریاضی کلاس های چهارم و پنجم ریاضی را جواب کرده بودند ( ششم ریاضی نداشت) دفترداری بود که بعدها فهمیدم به کتاب«۷۰۰ مسئله ی» دست پیدا کرده و با دادن مسایلی از آن کتاب به دست دانش آموزان و فرستادنشان به سراغ معلم ریاضی، از کار خود لذت می برد. معلم ریاضی قبلی هم از قربانیان این سیاست بود! این معلم که با من در دبیرستان دهخدا همکار بود، از مشکلات مدرسۀ باباطاهر سخن ها گفت و از جمله افزود که دانش آموزان کلاس چهارم ریاضی این مسئله را مطرح می کرده اند که چگونه می توان تنها به کمک پرگار، مرکز یک دایره را تعیین کرد.
من قبل از رفتن به سر همین کلاس، در خانه چندین ساعت روی این مسئله با پرگار بر روی کاغذ کار و به طور تجربی، نه علمی، راه پیدا مرکز دایره را یاد گرفتم. ضمن تدریس و حل مسایل، به این مسئله مهم اشاره و دیدم دانش آموزان با کنجکاوی هرچه بیشتر اول هم دیگر را نگاه د و بعد چشم به من دوختند که مسئله را برایشان حل می . البته ناگفته نماند که سال ها بعد، در ۱۳۳۶، کت در این باره تحت عنوان «هندسۀ پرگاری» ترجمه که توسط انتشارات گوتنبرگ منتشر شد..
روزهای بعد دانش آموزانی را می دیدم که در راهرو منتظر من بودند تا یکی از آن مسایلی که دفتردار در اختیارشان گذاشته بود را به من بدهند و حل آن را بخواهند. من مسئله را می گرفتم، در جیب می گذاشتم و می گفتم روی آن فکر می کنم..

*در این ایام به تدریج در حال قدم گذاشتن در جای پای مسلم بودید؟شاید بهتر است بگویم هنوز نه. ماجرای جالبی را برایتان تعریف می کنم که علاقه مند شدن جدی مرا به ریاضیات بیشتر نشان می دهد.
عبداله توکل و فیض الهی از دوستان نزدیک پسر ام بودند که مسئولیت اعزام دانشجویان به خارج از کشور را در آموزش و پرورش به عهده داشتند. در همان روزهایی که من در مدرسه باباطاهر مشغول تدریس بودم، از من و یک دبیر ریاضی دیگر دعوت د که در طرح سؤال ریاضی برای دانشجویان شرکت کنیم.
سه مسئله من و سه مسئله دبیر دیگر طرح کردیم و آزمون برگزار و از فردای آن روز تصحیح اوراق آغاز شد. برای حل یکی از مسایلی که دبیر همکارم طرح کرده بود (مسئله مربوط به لگاریتم)، من حدود نصف یک صفحۀ ۴a را به عنوان کلید سؤال در نظر گرفته بودم. اما وقتی تصحیح اوراق را شروع ، دیدم دانشجویی در چند سطر حل، به جواب درست رسیده است. اول دچار تردید شدم و پیش خود فکر که دانشجو تقلب کرده و ی جواب مسئله را به او رسانده و او با عملیاتی ساختگی، به جواب رسیده است. اما در اوراق دیگر، باز هم با همین حل مواجه شدم. اوراق را جمع ، به مسئول آزمون سپردم و گفتم امروز کار دارم، فردا می آیم اوراق را تصحیح می کنم.
از ساختمان وزارت فرهنگ در اکباتان به طرف میدان بهارستان به راه افتادم. در نبش خیابان، پشت ویترین یک کتابفروشی، کت با رنگ بنفش دیدم که عنوانش «کنکورهای شوروی» ترجمۀ زنده یاد پرویز شهریاری بود. کتاب را یدم، هنوز به خانه نرسیده، در حالی که کتاب را ورق می زدم، به منابعی دست یافتم که برایم حیرت انگیز بود. من که به ظاهر از دبیران موفق روز بودم، خبر نداشتم و در کتاب های ریاضی ما هم آورده نشده بود که لگاریتم تنها در پایۀ ده تعریف نمی شود، بلکه در هر پایه ای می توان از اعداد لگاریتم گرفت. مسئله ای که همکار دبیر داده بود، از همین کتاب برداشته شده بود و دانشجویانی که به این کتاب دسترسی داشتند یا قبلاً در کلاس های شهریاری یا ی شرکت کرده بودند، توانسته بودند این مسئله را به راحتی در چند خط حل کنند. این سرآغاز مرحلۀ دیگری در کار  فرهنگی من بود.

*مرحلۀ کشیده شدن به سوی تألیف و ترجمۀ آثار ریاضی؟بله. البته اول یادگیری یک زبان، بعد تألیف و ترجمه. کتاب یاد شده از زبان روسی ترجمه شده بود و من شنیده بودم که شهریاری زبان روسی را در زندان یاد گرفته است. تصمیم گرفتم برای دسترسی به این نوع کتاب ها، زبان روسی را یاد بگیرم. در کلاس های روسی انجمن ایران و شوروی آن سال ها اسم نوشتم و در عرض ۲ سال به اخذ دیپلم روسی نایل آمدم. زبان روسی راه کتابفروشی های و،گوتنبرگ و دنیا را که آن موقع کتاب های روسی می فروختند، به روی من باز کرد.
در کتابفروشی و علاوه بر کتاب ها و مجلات ریاضی، مجلۀ آذربایجان و رو مۀ «ادبیات و اینجه صنعت»(ادبیات و هنر) هم که به زبان آذربایجانی بود، فروخته می شد و من در مراجعه به این کتابفروشی، مجموعه ای از کتاب ها و مجلات را که بسیار ارزان بودند، یداری می .
زبان روسی و آشنایی با حروف کریلیک که کتاب های ترکی چاپ شده در جمهوری آذربایجان نیز با این حروف چاپ می شد، دنیایی را به روی من گشود که آرزویش را دل پرورده بودم. این زبان و این حروف، پلی بود که از دوران کودکی با مرگ مادرم ویران شده بود. در رو مۀ یادشده هر بار یک داستان کوتاه هم درج می شد که من آن ها را ترجمه می و انتشارات نوپا آنها را منتشر می کرد(در حاشیۀ گفت وگو و در لیست مجموعه کتاب های ، به این داستان ها هم اشاره شده است) کتاب حماسۀ دده قورقود را هم از مجلۀ آذربایجان برداشته، ترجمه و در همان سال ها منتشر کرده ام.

*از این منابع جدید که در قلمرو ریاضیات و ادبیات به آن ها دست یافته بودید، در حرفۀ معلمی خود و برنامه ریزی هایتان چگونه بهره می بردید؟ آرزوی من معلمی خوب و کمک به هم نوعانم بود. دوست داشتم با اکتفا به ابزاری که به دست آورده بودم، کارهای دیگر هم م. درست است که انسان های نجیب هر یک به نوعی بر روی من تأثیر گذار بوده اند، اما این خود زندگی و مشکلات آن و به ویژه فقر بود که آموختنی های بسیاری را به من می آموخت و من می توانستم با بهره گیری از گفته ها، خوانده ها و نوشته هایی که در ذهن انباشته بودم، مسیر زندگی ام را تعیین کنم. من میوۀ تلخ رنج و فقر و زحمت بودم و باید در حد توان خود، از تلخ شدن میوه های دیگر جلوگیری می . ارتباط من در عرصۀ فرهنگ به عنوان معلم، در درجۀ اول با دانش آموزان بود و من می بایستی دانش آموزانی را که در مسابقۀ کنکور و آزمون های دیگر با امکانات ناچیز و نابرابر با فرزندان اغنیا رقابت می د، کمک می ؛ دانش آموزانی که به معلم خصوصی و کلاس های کنکور دسترسی نداشتند. شروع به نوشتن کتاب های کمک آموزشی . تمام مدارسی که در تهران تدریس کرده ام، در جنوب شهر بوده است: میدان اسان، میدان شوش و خیابان های پایین تر از شوش. در مسیر راه دبیرستان عمید، درمسیر جادۀ شهرری و پایین تر از شوش، با گودال هایی مواجه می شدم که انسان های فلک زده ای، در داخل آن ها زندگی می د. پسرک فقیر کتاب «درخت سیب و پسرک فقیر» داستان زندگی انسان هایی از این گودال هاست.
پس از اخذ لیسانس ریاضیات از دانشسرای عالی شبانه، به رشت منتقل شدم و سال بعد از آنجا به تا تان رفتم. ساعت چهار، پنج صبح با اتوبوس از تهران حرکت می . قبل از هشت صبح در تا تان سر کلاس بودم. هفت سال به این کار ادامه دادم. در آن جا فیزیک و ریاضیات کلاس ششم را من تدریس می که در امتحانات نهایی، تا تان از قزوین پیشی گرفته بود.
وقتی به تا تان می رفتم، کتاب هایی را همراه می بردم و در کلاس در بحث هایی که پیش می آمد، به برخی از آثار وکتاب های معروف آن روزگار از جمله آثار صمد بهرنگی اشاره می . این از چشم ساواک و ساواکیان دور نمانده بود. چنان چه سرانجام به اداره ساواک قزوین احضار شدم. چون با تطمیع و تهدید نتوانستند کاری از پیش ببرند و اولیای دانش آموزان سخت طرفدارم بودند و به عناوین مختلف محبت و قدردانی خود را نسبت به من ابراز می د، کار به آنجا منجر شد که من به اجبار، تا تان را ترک .
در سال ۱۳۵۳ از تا تان به تهران منتقل شدم و در دبیرستان ابوریحان- این بار نزدیک میدان شوش- در دو کلاس چهارم ریاضی هندسه و حسابان تدریس می . در این دو کلاس علاوه بر من دبیران دلسوز دیگری هم تدریس می د. در کنکور بیش از نیمی از دانش آموزان کلاس که تعدادشان به چهل نفر می رسید، پذیرفته می شدند.

*از بازنشستگی وحضورتان در مجلۀ رشد آموزش ریاضی سخن بگویید. تأثیر این مجله و سایر مجله های ریاضی مثل آشتی با ریاضیات زنده یاد پرویز شهریاری و … را در توسعۀ تفکر علمی در جامعه چگونه تحلیل می کنید؟در سال ۶۴ با ۲۶ سال سابقه بازنشسته شدم و مدت ۱۱ سال در مجلۀ رشد آموزش ریاضی به عنوان عضو هیئت تحریریه کار . این همکاری در جوار انسان های فرهیختۀ هیئت تحریریۀ مجله و سردبیر آن مدقالچی، از خاطره انگیز ترین سال های فرهنگی من به شمار می آید. حاصل تولید فکری این جمع، مجموعه مقاله ها و مسایلی هستند که از کارهای فرهنگی ماندگار به حساب می آیند. از من نیز در مجلات رشد ریاضیات و رشد برهان قریب به ۲۰ مقاله به چاپ رسیده است. هم زمان با عضویت درهیئت تحریریۀ مجله در تألیف کتاب های درسی هم شرکت داشتم. تألیف کتاب بازرگانی سال چهارم و هندسه ۱و۲ از کارهای مشترک من با مؤلفان دیگر است.
با کناره گیری مدقالچی از سردبیری مجله رشد آموزش ریاضی و سرکار آمدن خانم گویا و همسرشان رنگنه، اعضای هیئت تحریریه تغییر و محتوای مجله هم بیشتر جنبۀ آموزش ریاضی پیدا کرد و حل مسایل ریاضی از آن حذف شد. ولی اکنون می توان گفت که مجلۀ  رشد برهان ریاضی با دو نسخۀ مجزا که برای دانش آموزان دوره های اول و دوم متوسطه منتشر می شود، توانسته است جای خالی مجلۀ رشد ریاضی قبل از تغییر را تا حدود زیاد و به طرز شایسته ای پر کند.
اما دربارۀ مجلۀ آشتی با ریاضیات. زنده یاد پرویز شهریاری با کوله باری از تجارب فرهنگی و اجتماعی، آموخته ها ، تألیفات و ترجمه های فراوان که تعدادشان به ۳۰۰جلد کتاب و بیش از هزار مقاله در زمینۀ ریاضیات می رسد و عشق به وطن و فرهنگ ایران، به خلایقی که می پنداشتند ریاضیات درس مشکلی است، نشان داد اگر مشکلی هست، از آموزش دهندگان ریاضیات است وگرنه ریاضیات، از زمان های دور چون رودی زلال در سرزمین ما ساری و جاری بوده است. شهریاری پس از آشتی دادن دانش آموزان و دانشجویان گریزان از ریاضیات، به سراغ پایه گذاری مجلۀ«آشنایی با ریاضیات» و سپس«چیستا» رفت و با مقاله های بسیار گیرا و آموزنده در اول هر شماره، بخش وسیعی از علاقه مندان به ریاضیات و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را به دور خود جمع کرد. من هم افتخار داشتم که همکار کوچکی در این مجلات باشم.

*چگونه به تدوین کتاب های ریاضیات روی آوردید و در این کار به یکی از ماندگارترین نام ها و چهره ها تبدیل شدید؟ماندگاری که لطف شماست و گرنه آن چه از سوی من بوده، پیگیری، سماجت و البته داشتن هدفی مقدس چون خدمت به دانش آموزان این آب و خاک بوده است و لاغیر.

*سوژۀ این کتاب ها  و انگیزۀ نوشتن آن ها چگونه به ذهن تان می رسید؟ بازتاب کتاب های تان را در این سال ها چگونه دیده اید؟هم در حین تدریس به سوژه ها دست می یافتم و هم موضوعات، بر اساس نیاز دانش آموزان تعیین می شد. البته کانال های دیگری هم برای بروز و ظهور سوژه ها موجود بود. برای مثال، در بین مجلات ریاضی که در کتابفروشی و از شوروی سابق آورده می شد، مجله ای با نام «ریاضیات در مدرسه» هم بود که در آن صورت و حل مسایل آزمون های ورودی دانشکده ها و نیز سؤال ها و حل مسایل المپیادهای داخلی و خارجی شوروی درج می شد. مسایل و سؤال هایی که تفکر برانگیز بودند . درست برخلاف آزمون های تستی که دانش آموزان ما را سطحی نگر بار می آورد و من به شدت مخالف آن هستم. مسایل مندرج در این مجله وکتاب های ریاضی که همراه آن ها فرستاده می شد، مرا بر آن داشت که در زمینۀ المپیادهای ریاضی هم کاری کنم. به این ترتیب بود که اولین جلد کتاب «نخستین گام ها در المپیاد ریاضی» ترجمه و تدوین شد و برای چاپ به مؤسسه مبتکران پیشنهاد که مورد استقبال مدیر مؤسسه قرار گرفت و به چاپ رسید. در پی آن جلد دوم و سوم و چهارم این کتاب هم چاپ شد و مورد استقبال قرار گرفت.در چاپ های بعدی با افزودن مطالبی به اول هر فصل که به درک مسایل کمک می کند، کتاب متناسب تر شد و چهار جلد کتاب در سه جلد با صفحات بیشتر به چاپ رسید. تنها به این کتاب ها اکتفا نشد. کتاب های دیگری هم که در سطح المپیادهای ریاضی بودند، ترجمه و تدوین شد که مجموعۀ این کتاب ها با کتاب های دیگری که برای دانش آموزان نوشته شده است، در این مؤسسه فرهنگی از جملۀ کتاب مدرسه شطرنج به ۱۴ جلد می رسد.
اما این که این کتاب ها چه بازت داشته اند، فکر می کنم هر کتاب و نوشته به منزلۀ تولد فرزند یک فرد، برای نویسنده همان اثر شوق انگیز و مسرت بخش است و بازتاب را  هم می توان در چشم و نگاه و کلام خوانندگان این کتاب ها آشکارا دید و شنید. همان طور که خود شما هم، با علاقه از خواندن کتاب های من در دورۀ دانش آموزی و دانشجویی تان سخن گفتید و مرا شرمنده ساختید.

* بین ریاضیات و ادبیات، چگونه تناسب و هم زیستی مسالمت آمیز ایجاد کردید؟ به قول معروف این کجا و آن کجا؟چند سال پیش به این فکر افتادم که بعضی از مسایل جبری را به روش هندسی حل کنم. اولین سؤالی که پیش آمد این بود که آیا هر مسئله جبری را می توان با روش هندسی حل کرد؟ سرانجام به این نتیجه رسیدم که برای این کار دو عامل تعیین کننده لازم و م وم یکدیگرند: مسئله قابلیت حل شدن به روش هندسی را داشته باشد؛ و خلاقیت لازم در حل کنندۀ مسئله وجود داشته باشد.
در این صورت، مراحل حل مسئله به طور منطقی پیش برده می شود و به زبان منطق ریاضی p و آن گاه q تحقق پیدا می کند. از نظر من، پدیده های تاریخی و اجتماعی  و حتی زندگی هم شبیه مسایل ریاضی اند که وقتی با آن ها روبه رو می شویم، به حل و تحلیل شان علاقه مندمی شویم و این فکر پیش می آید که آیا این پدیده هم مانند مسایل ریاضی قابلیت تبدیل شدن به یک رمان یا داستان را دارد یا نه؛ و اگر دارد آیا خلاقیت لازم در نویسندۀ داستان یا رمان هم وجود دارد یا خیر. جواب هر دو سؤال در اشخاص متفاوت، گوناگون است.
اگر رویدادی از نظر ی قابلیت تبدیل شدن به رمان را داشته باشد و آن به پندار خود خلاقیت خلق شخصیت های رمان، زمان و مکان آن را هم داشته باشد، نوشتن رمان با منطق ریاضی  p و آن گاه q آغاز می شود زیرا: «داستان یا رمان را می توان به عنوان نقل رشته ای از حوادث که برحسب توالی زمانی ترتیب یافته اند، تعریف کرد» یعنی همان منطق p و آن گاه q در مورد رمان هم صدق می کند. بر این اساس می توان گفت که ریاضیات در بطن زندگی و هر رمان و داستانی تنیده شده است.

*از اشک سبلان بگویید. این کتاب چگونه پدید آمد؟ برای نگارش آن چقدر وقت گذاشتید و داستان آن تا چه اندازه واقعی است؟زندگی من از دوران کودکی با حوادث و رویدادهای بسیار تلخ و کمتر شیرین همراه بوده است. تأثیر این رخدادها، مدام و اغلب پی د ی همانند قطره هایی در ظرف ذهن من انباشته شده و سرریز پیدا کرده است و اشک سبلان نیز سرریز همین قطره هاست که از چشم سبلان هم جاری می شود. شخصیت های رمان گاهی حقیقی اند و بیشتر تخیلی. بعضی از آن ها را می شناختم (نه آن طور که در رمان توصیف شده اند)، شرح حال بعضی ها را در رو مه ها و کتاب ها خوانده بودم. هر جا لازم بود که رشتۀ کلام مشکل منطقی نداشته باشد، شخصیت های تخیلی در افراد و مکان ها و مثال های تخیلی بر آن ها افزوده شده است.
از مفاهیم دیگر داستان ها و نوشته های خودم نیز در تدوین این رمان استفاده . اشاره که اولین داستان کوتاهی که منتشر کرده ام «درخت سیب و پسرک فقیر» بود و داستان های کوتاه دیگری هم بر آن ها افزوده شده است. در همان سال ها پس از ترجمۀ «حماسه دده قورقود» که اجازۀ انتشار داده نشد و تنها در روزهای منتهی به انقلاب چاپ و منتشر شد، حوادث و رویدادهای ایران به کلی تغییر کرد.
از سال ها پیش و همزمان با شروع اصلاحات شاه و مخالفت ت با آن، فصل دیگری از رویدادهای ایران آغاز شد. در این سال ها، برخی از گروه های مذهبی و غیرمذهبی با روبه رو شدن با سرکوب روز افزون رژیم که فعالیت های را بر نمی تافت، به فکر استفاده از ابزارهای استعاره ای مانند شعر و ادبیات داستانی ادبیات و البته برخی دیگر نیز به فکر جنگ مسلحانه افتادند.
قبل از آغاز این تحرکات، نگارش جلد اول «اشک سبلان» هم زمان با ترجمۀ داستان های کوتاهی که چاپشان می ، آغاز شده بود و چون امکان چاپ و انتشار آن وجود نداشت، پس از اتمام به کناری گذاشته بودم و هیچ وقت فکر نمی بتوانم آن را منتشر کنم.  با تحرکاتی که در کشور شروع شده بود و احساس می شد رژیم به پایان عمر خود رسیده است، نگارش جلد دوم را هم آغاز و اشک سبلان، در سال های منتهی به انقلاب و پس از قیام مردم تبریز که در آن رمان به حوادث آن اشاره شده است، به پایان رسید. در واقع، ماجراهای رمان ۲ جلدی و حجیم اشک سبلان، با قهرمانان واقعی و تخیلی خود، از سال های دهۀ ۲۰ شمسی و روزهای به قدرت رسیدن ت ملی آذربایجان در سال ۲۴ آغاز و تا بهمن ۱۳۵۷ و پیروزی  انقلاب ی ادامه می یابد.

*از قرار، مثل این که در حال نگارش ادامۀ اشک سبلان هستید و ماجراهای قهرمانان داستان در سال های پس از پیروزی انقلاب در حال شکل گیری است.بله. در ادامۀ این دو جلد، پیگیر سرنوشت شخصیت های رمان در طول انقلاب  شده ام و جلد سوم هم در حال نگارش  است که اگر عمری باقی بود امیدواریم این بخش از رمان هم نوشته، بازنویسی شده و به چاپ س شود.

* امیدواریم در ۸۰ سالگی شما، شاهد انتشار جلد سوم اشک سبلان باشیم. خوب، بسیار ممنون از صبر و حوصلۀ شما برای حضور در این گفت وگو و وقتی که گذاشتید. دوست داریم  به عنوان معلمی که قریب ۶ دهه  با  تعلیم وتربیت و زندگی تربیتی با آدم ها خو گرفته است، چند کلامی را به مثابه حسن ختام از شما بشنویم.شما لطف دارید. توصیۀ اول من این است که در تعلیم وتربیت دانش آموزان خود، همۀ افراد را به مثابه انسان هایی که کرامت انسانی آن ها، فارغ از ثروت و منزلت و جایگاه فردی و اجتماعی و خانوادگی، در اولویت است، بپذیرند. به ویژگی های ذاتی بچه ها توجه کنند و برای یاددان به بچه ها زبان کودکی بگشایند و خود کودک شوند. یکی از این راه ها توجه به بازی های بومی و فرهنگی و نیز بازی های فکری است. در این که بازی می تواند در شکل گیری اولیۀ شخصیت کودک نقش داشته باشد، حرفی نیست. اما تا جایی که من می دانم خود بازی هدف نیست، بلکه از ابزارهای شناسایی علایق و استعداد بچه هاست که مربیان مجرب با پی بردن به این علایق و استعدادها ضمن پرورش این استعداد در بچه ها، آن ها را به سوی علایق خود آنان از نوع موسیقی، آشنایی با انواع آلات موسیقی، ژیمناستیک، باله، شطرنج و سایر رشته های هنری، ورزشی، فرهنگی و ادبی سوق می دهند.
در برنامه های درسی و ورزش مدارس ما، هیچ اشاره ای به بازی شطرنج ک ن نشده است. در حالی که در بعضی کشورها شطرنج جزو مواد درسی مدارس به شمار می آید. ممکن است این سؤال پیش آید که آیا ک ن دسال، آمادگی آشنایی با دنیای گستردۀ شطرنج را دارند؟ آیا این کار لطمه ای به رشد ذهنی بچه ها وارد نمی کند؟ ان و مربیان بزرگ شطرنج و تعلیم و تربیت بر این باورند که اگر در یاددادن این بازی به ک ن افراط نشود و مربیان آن را با حوصله و بردباری به عنوان سرگرمی به آنان یاد دهند، جز فایده هیچ چیز دیگری در بر ندارد. مسلماً بازی شطرنج، نباید بچه ها را از بازی های پرجنب و جوش که لازمۀ رشد آن هاست، باز دارد.
و. گریشین، ی. ایلین دو تن از مربیان و ان بزرگ شطرنج و تعلیم و تربیت کت تحت عنوان الفبای شطرنج برای ک ن ۷-۵ سال نوشته اند که این کتاب را من در سال ۱۳۵۴ ترجمه و تحت عنوان نخستین گام ها در صفحۀ شطرنج به چاپ رسانده ام که از طرف انتشارات دنیا منتشر شده است.

* بی شک هم صحبتی با شما، یکی از افتخاراتم خواهد بود و همواره به آن خواهم بالید. از این که در این گفت وگو حضور یافتید، سپاسگزارم. از طرف شورای نویسندگان و گردانندگان سایت ایشیق، فصلنامۀ آذری و دوماهنامۀ شوق تغییر که هر یک قول داده اند به اندازۀ وسع خود، بخش هایی از گفت وگوی شما را منشر کنند، برایتان آرزوی سلامتی داریم و بی صبرانه منتظر برگزاری هشتادمین سال تولد شما هستیم.من هم ممنونم.

***

darabi_2

darabi

Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.