پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 یعنی
عشق یعنی...
درخواست حذف اطلاعات
عشق یعنی... عشق بیداد من باختن یعنی لحظه عشق جان سرزمین یعنی یعنی زندگی پاک عشق لیلی و من مجنون در عشق یعنی ... شدن ساختن عشق دل یعنی کلبه وامق و یعنی عذرا عشق شدن من عشق فردای یعنی کودک مسجد یعنی الاقصی عشق من عشق آمیختن افروختن یعنی به هم عشق سوختن چشمهای یکجا یعنی پر ز و غم دردهای گریه خون/ درد بیشمار عشق من یعنی الاسرار کلبه مخزن اسرار یعنی

مشاهده متن کامل ...
عشق یعنی..................
درخواست حذف اطلاعات
عشق بیداد من باختن یعنی لحظه عشق جان سرزمین یعنی یعنی زندگی پاک عشق لیلی و من مجنون در عشق یعنی ... شدن ساختن عشق دل یعنی کلبه وامق و یعنی عذرا عشق شدن من عشق فردای یعنی کودک مسجد یعنی الاقصی عشق من عشق آمیختن افروختن یعنی به هم عشق سوختن چشمهای یکجا یعنی پر ز و غم دردهای گریه خون/ درد بیشمار عشق من یعنی الاسرار کلبه مخزن

مشاهده متن کامل ...
نظر یادت نره
درخواست حذف اطلاعات

عشق یعنی

عشق یعنی یک سلام و یک درود

عشق یعنی درد و محنت در درون

عشق یعنی یک تبلور یک سرود

عشق یعنی قطره و دریا شدن

عشق یعنی یک شقایق غرق خون

عشق یعنی زاهد اما بت پرست

عشق یعنی همچو من شیدا شدن

عشق یعنی همچو یوسف قعر چاه

عشق یعنی بیستون کندن بدست

عشق یعنی آب بر آذر زدن

عشق یعنی چون محمد پا به راه

عشق یعنی عالمی راز و نیاز

عشق یعنی با پرستو پرزدن

عشق یعنی رسم دل بر هم زدن

عشق یعنی یک تیمم یک

عشق یعنی سر به دار آویختن

عشق یعنی اشک حسرت ریختن

عشق یعنی شب ن ن تا سحر

عشق یعنی سجده ها با چشم تر

عشق یعنی مستی و دیوانگى

عشق یعنی خون لاله بر چمن

عشق یعنی شعله بر من زدن

عشق یعنی آتشی افروخته

عشق یعنی با گلی گفتن سخن

عشق یعنی معنی رنگین کمان

عشق یعنی شاعری دلسوخته

عشق یعنی قطره و دریا شدن

عشق یعنی سوز نی آه شبان

عشق یعنی لحظه های هاب

عشق یعنی لحطه های ناب ناب

عشق یعنی دیده بر در دوختن

عشق یعنی در فراقش سوختن

عشق یعنی انتظار و انتظار

عشق یعنی هر چه بینی ع یار

عشق یعنی سوختن یا ساختن

عشق یعنی زندگی را باختن

عشق یعنی در جهان رسوا شدن

عشق یعنی مست و بی پروا شدن

عشق یعنی با جهان بیگانگمشاهده متن کامل ...
عشق یعنی...
درخواست حذف اطلاعات

عشق یعنی مستی و دیوانگی
عشق یعنی با جهان بیگانگی
عشق یعنی شب ن ن تا سحر
عشق یعنی سجده ها با چشم تر
عشق یعنی سر به دار آویختن
عشق یعنی اشک حسرت ریختن
عشق یعنی در جهان رسوا شدن
عشق یعنی مست و بی پروا شدن
عشق یعنی سوختن یا ساختن
عشق یعنی زندگی را باختن

عشق یعنی انتظار و انتظار
عشق یعنی هرچه بینی ع یار
عشق یعنی دیده بر در دوختن
عشق یعنی در فراقش سوختن
عشق یعنی شعله بر من زدن
عشق یعنی رسم دل بر هم زدن
عشق یعنی لحظه های هاب
عشق یعنی لحظه های ناب ناب
عشق یعنی با پرستو پر زدن
عشق یعنی آب بر آذر زدن
عشق یعنی سوز نی ، آه شبان
عشق یعنی معنی رنگین کمان
عشق یعنی شاعری دل سوخته
عشق یعنی آتشی افروخته
عشق یعنی با گلی گفتن سخن
عشق یعنی خون لاله بر چمن
عشق یعنی دیده بر در دوختن
عشق یعنی در فراقش سوختن
عشق یعنی یک تیمّم، یک
عشق یعنی عالمی راز و نیاز

عشق یعنی چون محمد پا به راه
عشق یعنی همچو یوسف قعر چاه
عشق یعنی بیستون کندن به دست
عشق یعنی زاهد اما بُـت پرست
عشق یعنی همچو من شیدا شدن
عشق یعنی قطره و دریا شدن
عشق یعنی یک شقایق غرق خون
عشق یعنی درد و محنت در درون
عشق یعنی یک تبلور یک سرود
عشق یعنی یک سلام و یک درودمشاهده متن کامل ...
سلامتی هرچی رفیقه
درخواست حذف اطلاعات
سلام تقدیم به همه دوستان با معرفت ودوست داشتنی:

دوست یعنی انتخاب

یعنی از بنده سلام از تو جواب

دوست یعنی دل به ما بستی رفیق؟

دوست یعنی یاد ما هستی رفیق؟

دوست یعنی مطلبت را دیده ام

یعنی احوال تو را پرسیده ام

دوست یعنی در رفاقت کاملی

دوست یعنی: نیستی و... در دلی

دوست یعنی: دوستی را لایقم؟

تو حقیقت، من مجازی عاشقم

دوست یعنی کار و بارم خوب نیست

تو نباشی، روزگارم خوب نیست

دوست یعنی بغض لبخندم ش ت

دوری و جای تو گلدانی نشست

دوست یعنی مثل جان و در تنی

دوست یعنی خوب شد تو با منی

دوست یعنی حسرت و لبخند و آه

میشوم دلتنگ رویت گاه گاه

دوست یعنی جای پایت بر دل است

دوری از تو جان شیرین مشکل است

دوست یعنی نکته های پیچ پیچ

دوست یعنی جز محبت، هیچ هیچ

دوست یعنی از سکوت من بخوان

دوست یعنی در کنار من بمان

دوست یعنی خنده های ریز ریز

دوست یعنی دوستت دارم عزیز

....

برای همه آنهایی که رد پایشان در زندگیم پررنگ است.مشاهده متن کامل ...
یعنی
درخواست حذف اطلاعات
یعنی انتظار بی کران
یعنی دور شو از دیگران
یعنی طالب مهدی شدن
یعنی ضد بد عهدی شدن
یعنی آرزوی فاطمه
یعنی گریه بی واهمه
یعنی مست و بی پروا شدن
یعنی عاشق زهرا شدن
یعنی تیغ در دست علی
یعنی هستی هست علی
یعنی با شهیدان ساختن
یعنی برقه برانداختن
یعنی با یتیمان خوب باش
یعنی ساده و محبوب باش
یعنی درد را درمان کنی
یعنی آنچه خواهی آن کنی
یعنی یک بهانه یک نفس
یعنی شاد بیرون از قفس
یعنی عید، یعنی پاک شو
ه ن انجم و افلاک شو
یعنی با خودت آسوده باش
یعنی آنچه او فرموده باش...مشاهده متن کامل ...
دهه شصت یعنی ....
درخواست حذف اطلاعات
یعنی بیدار شدن با بوی نفت بخاری نفتی
یعنی اپول مانتو
یعنی ویدئو قاچاق
یعنی آتاری و میکرو
یعنی ف فروختن با کتونی میخی..!
یعنی تلویزیون سیاه و سفید
یعنی کپسول بوتان و پرسی
یعنی نوار کاست
یعنی یدن لبو و لواشک از سر کوچه ی مدرسه یعنی سوختگی نارنجی رنگ بلوز کاموایی... . یعنی نیمکت سه نفره
یعنی چوبین و زبل خان
یعنی تیله بازی
عاشق شدن از پس حیا و شرم
یعنی صدای آژیر قرمز
یعنی سریال اوشین
یعنی نامه پسر همسایه .
دهه شصت یعنی من... یعنی تو... یعنی ما
دهه 60کپیییییییییی کننننننننننمشاهده متن کامل ...
داداش
درخواست حذف اطلاعات
داداش یعنی غول مرحله ا خاستگار .... داداش یعنی هرکول کارای سخت...

. داداش یعنی بتمن رویاها.... داداش یعنی غیرت زورو ....

داداش یعنی بت واس پرستش ....

یعنی اگه نباشه میخوام دنیا نباشه .... (((دلنوشته واسه بهترین داداش و امید زندگیم))) rrrrrrمشاهده متن کامل ...
عشق یعنى..
درخواست حذف اطلاعات

عشق یعنی آنچنان در نیستی / تاکه معشوقت نداند کیستی

عشق یعنی ذهن زیبا آفرین / آسمان روی زمین

عشق گوید مست شو گر عاقلی / از غیر انگوری ولی

هرکه باعشق آشنا شد مست شد / وارد یک راه بی بن بست شد

کاش در جامم عشق باد / خانه ی جانم اب عشق باد

هرکجا عشق آید و ن شود / هرچه ناممکن بود ممکن شود

در جهان هر کار خوب و ماندنی / ردپای عشق در او دیدنی

سالک آری عشق رمزی در دل است / شرح ووصف عشق کاری مشکل است

عشق یعنی شور هستی در کلام / عشق یعنی شعر، مستی والسلام

عشق یعنی خدمت بی منتی / عشق یعنی طاعت بی جنتی

گاه بر بی احترامی احترام / بخشش و مردی به جای انتقام

عشق یعنی مشکلی آسان کنی / دردی از درمانده ای درمان کنی

عشق یعنی خویشتن را گم کنی / عشق یعنی خویش را گندم کنی

عشق یعنی خویشتن را نان کنی / مهربانی را چنین ارزان کنی

عشق یعنی نان ده و از دین مپرس / در مقام بخشش از آئین مپرس

هر ی او را خدایش جان دهد / آدمی باید که او را نان دهد

در تنور عاشقی سردی مکن /در مقام عشق نامردی مکنمشاهده متن کامل ...
عشق یعنى..
درخواست حذف اطلاعات

عشق یعنی آنچنان در نیستی / تاکه معشوقت نداند کیستی

عشق یعنی ذهن زیبا آفرین / آسمان روی زمین

عشق گوید مست شو گر عاقلی / از غیر انگوری ولی

هرکه باعشق آشنا شد مست شد / وارد یک راه بی بن بست شد

کاش در جامم عشق باد / خانه ی جانم اب عشق باد

هرکجا عشق آید و ن شود / هرچه ناممکن بود ممکن شود

در جهان هر کار خوب و ماندنی / ردپای عشق در او دیدنی

سالک آری عشق رمزی در دل است / شرح ووصف عشق کاری مشکل است

عشق یعنی شور هستی در کلام / عشق یعنی شعر، مستی والسلام

عشق یعنی خدمت بی منتی / عشق یعنی طاعت بی جنتی

گاه بر بی احترامی احترام / بخشش و مردی به جای انتقام

عشق یعنی مشکلی آسان کنی / دردی از درمانده ای درمان کنی

عشق یعنی خویشتن را گم کنی / عشق یعنی خویش را گندم کنی

عشق یعنی خویشتن را نان کنی / مهربانی را چنین ارزان کنی

عشق یعنی نان ده و از دین مپرس / در مقام بخشش از آئین مپرس

هر ی او را خدایش جان دهد / آدمی باید که او را نان دهد

در تنور عاشقی سردی مکن /در مقام عشق نامردی مکنمشاهده متن کامل ...
عشق یعنى..
درخواست حذف اطلاعات

عشق یعنی آنچنان در نیستی / تاکه معشوقت نداند کیستی

عشق یعنی ذهن زیبا آفرین / آسمان روی زمین

عشق گوید مست شو گر عاقلی / از غیر انگوری ولی

هرکه باعشق آشنا شد مست شد / وارد یک راه بی بن بست شد

کاش در جامم عشق باد / خانه ی جانم اب عشق باد

هرکجا عشق آید و ن شود / هرچه ناممکن بود ممکن شود

در جهان هر کار خوب و ماندنی / ردپای عشق در او دیدنی

سالک آری عشق رمزی در دل است / شرح ووصف عشق کاری مشکل است

عشق یعنی شور هستی در کلام / عشق یعنی شعر، مستی والسلام

عشق یعنی خدمت بی منتی / عشق یعنی طاعت بی جنتی

گاه بر بی احترامی احترام / بخشش و مردی به جای انتقام

عشق یعنی مشکلی آسان کنی / دردی از درمانده ای درمان کنی

عشق یعنی خویشتن را گم کنی / عشق یعنی خویش را گندم کنی

عشق یعنی خویشتن را نان کنی / مهربانی را چنین ارزان کنی

عشق یعنی نان ده و از دین مپرس / در مقام بخشش از آئین مپرس

هر ی او را خدایش جان دهد / آدمی باید که او را نان دهد

در تنور عاشقی سردی مکن /در مقام عشق نامردی مکنمشاهده متن کامل ...
عشق یعنى..
درخواست حذف اطلاعات

عشق یعنی آنچنان در نیستی / تاکه معشوقت نداند کیستی

عشق یعنی ذهن زیبا آفرین / آسمان روی زمین

عشق گوید مست شو گر عاقلی / از غیر انگوری ولی

هرکه باعشق آشنا شد مست شد / وارد یک راه بی بن بست شد

کاش در جامم عشق باد / خانه ی جانم اب عشق باد

هرکجا عشق آید و ن شود / هرچه ناممکن بود ممکن شود

در جهان هر کار خوب و ماندنی / ردپای عشق در او دیدنی

سالک آری عشق رمزی در دل است / شرح ووصف عشق کاری مشکل است

عشق یعنی شور هستی در کلام / عشق یعنی شعر، مستی والسلام

عشق یعنی خدمت بی منتی / عشق یعنی طاعت بی جنتی

گاه بر بی احترامی احترام / بخشش و مردی به جای انتقام

عشق یعنی مشکلی آسان کنی / دردی از درمانده ای درمان کنی

عشق یعنی خویشتن را گم کنی / عشق یعنی خویش را گندم کنی

عشق یعنی خویشتن را نان کنی / مهربانی را چنین ارزان کنی

عشق یعنی نان ده و از دین مپرس / در مقام بخشش از آئین مپرس

هر ی او را خدایش جان دهد / آدمی باید که او را نان دهد

در تنور عاشقی سردی مکن /در مقام عشق نامردی مکنمشاهده متن کامل ...
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین
درخواست حذف اطلاعات

آجرک الله یا صاحب ا مان فی مصیبت جدک الحسین (ع)
آسمان خشک شد و نیست خبر، یعنی چه؟
شعر می بارد و ا یر هنر یعنی چه؟
رنگ این قافیه از غم شد و وزنش ماتم
هی ردیفم شده :او رفته سفر...،یعنی چه؟
روضه خوان گفت تو را کرب و بلا خواهم برد
هر که دارد هوس خون جگر یعنی چه؟
روضه خوان گفت زنی پشت دری...اما بعد...
تو بیا ترجمه کن و در یعنی چه؟
گفت مردی شده غربت زده و محرم چاه
پس«علیٌ بشرٌ کیفَ بَشر»*یعنی چه؟
گفت یک کودک لب تشنه به دنبال سراب
بر کف دست پدر... تیر سه سر یعنی چه؟
آه ای حضرت موعود بیا ثابت کن
"ارثِ این مادرِ خم گشته کمر"یعنی چه؟
اللهم عجل لولیک الفرجمشاهده متن کامل ...
عشق یعنی
درخواست حذف اطلاعات

عشق یعنی رازقی؟ یعنی نسیم
عشق یعنی مست گشتن از شمیم
عشق یعنی آفتاب بی غروب
عشق یعنی آسمان؟ یعنی فروغ
عشق یعنی آرزو؟ یعنی امید
عشق یعنی روشنی؟ یعنی سپید
عشق یعنی غوطه خوردن بین دو موج
عشق یعنی رد شدن از مرز اوج
عشق یعنی از سپیده تا سحر
عشق یعنی پا نهادن در خطر
عشق یعنی لحظه لحظه دیدار یار
عشق یعنی دست در دستِ نگار
عشق یعنی عقل شد مدهوش تو
عشق یعنی لحظه لحظه بی قرار
عشق یعنی صبر؟ یعنی انتظار
عشق یعنی اشتیاق و انتظار
عشق یعنی دلهوره؟ یعنی شتاب
عشق یعنی اشک؟یعنی عاطفه
عشق یعنی یادگاری؟ خاطره
عشق یعنی لایق مریم شدن
عشق یعنی با خدا همدم شدن
عشق یعنی جام لبریز از
عشق یعنی خواستن له له زدن

عشق یعنی سال های عمر سخت
عشق یعنی زهر شیرین؟ بخت تلخ
عشق یعنی با خدایا ساختن
عشق یعنی چون همیشه باختنمشاهده متن کامل ...
دختر یعنی...
درخواست حذف اطلاعات
دختر یعنی دختر بودن یعنی تمام عمر پای آینه بودن ! دختر بودن یعنی پنکک زدن به جای صورت شستن ! دختر بودن یعنی کله قند و لی لی لی لی … دختر بودن یعنی پس این چایی چی شد؟؟! دختر بودن یعنی الگوی خیاطی وسط مجله های د یت دختر بودن یعنی همونی باشی که مادر و و ت هستن دختر بودن یعنی انتظار خاستگار مایه دار! دختر بودن یعنی دختر و چه به رانندگی؟ تو باید ماشین ظرفشویی برونی ! دختر بودن یعنی باید مورد علاقه تو ول کنی پاشی چایی بریزی! دختر بودن یعنی نخواستن و خواسته شدن! دختر بودن یعنی حق هر چیزی رو فقط وقتی داری که تو عقدنامه نوشته باشه! دختر بودن یعنی شنیدی شوهر سیمین واسه ش یه سرویس طلا یده ?? میلیون؟ دختر بودن یعنی ببخشید میشه جزوه تونو ببینم؟! دختر بودن یعنی به به خانوم خوشگل….هزار ماشالااااااا… دختر بودن یعنی برو تو ، دم در وای نستا! دختر بودن یعنی لباست ? متر و نیم پارچه ببره! دختر بودن یعنی خوب به سلامتی لیسانس هم که گرفتی دیگه باید شوهرت بدیم! دختر بودن یعنی کجا داری میری؟! دختر بودن یعنی تو نمیخواد بری اونجا ، من خودم میرم! دختر بودن یعنی کی بود بهت زنگ زد؟! با کی حرف میزدی؟! گوشیت و بده ببینم ! دختر بودن یعنی خیلی خودسر شدی! دختر بودن یعنی اول پدر و برادر بعد هم شوهر ! دختر بودن یعنی با لباس سفید اومدن با کفن رفتن ! دختر بودن یعنی چون پیر شدم میخواد طلاقم بده رفته کرده! نه با با! بی خود جوش نکنید. دختر بودن یعنی فرشته بودن! تورا دختر خانوم می نامند مضمونی که جذ تش نفس گیر است… دنیای دخترانه تو نه با شمع و عروسک معنا پیدا می کند و نه با اشک و افسون. اما تمام این ها را هم در برمی گیرد… دختر! تو نه ضعیفی و نه ناتوان، چرا که خداوند تو را بدون خشونت و زورِ بازو می پسندد. اشک ریختن قدرت تو نیست، قدرت روح توست . تو دختری تو جسم ظریف و روح قوی داری اما مواظب باشی هر چیزی ظریفی نیاز به مواظبت بیشتر دارد دختر!

مشاهده متن کامل ...
بوسه
درخواست حذف اطلاعات

بوسه یعنی وصل شیرین دو لب بوسه یعنی عشق در اعماق شب

بوسه یعنی لذت از دلدادگی لذت از شب لذت از دیوانگی

طعم شیرینی به رنگ سادگی بوسه اغازی برای ما شدن

لحظه ای با دلبران تنها شدن بوسه اتش میزند بر جسم وجان

بوسه برمیدارد این شرم از میان بوسه یعنی خستگی از من بکاه

بوسه یعنی عشق خالی از گناه بوسه یعنی قلب تو از ان من

بوسه یعنی تو همیشه مال منمشاهده متن کامل ...
عشق مشکل
درخواست حذف اطلاعات
عشق یعنی مشکلی آسان کنی
دردی از درمانده ای درمان کنی
مهربانی را چنین ارزان کنی
در تنور عاشقی سردی مکن
در مقام عشق نامردی مکن
لاف مردی می زنی مردانه باش
در مسیر عاشقی افسانه باش
عشق یعنی ظاهر باطن نما
باطنی آکنده از نور خدا
عشق یعنی ذهن زیبا آفرین
آسمانی روی زمین
در جهان هر کار خوب و ماندنی
ردپای عشق در او دیدنی ست
عشق یعنی شور هستی در کلام
عشق یعنی شعر، مستی والسلام

( مجتبى کاشانى . سالک)مشاهده متن کامل ...
عشق یعنی:
درخواست حذف اطلاعات

عشق یعنی, شعر عاشقی

عشق یعنی با تو خواندن از جنون
عشق یعنی سو ا از درون

عشق یعنی سوختن تا ساختن
عشق یعنی عقل و دین را باختن

عشق یعنی دل تراشیدن ز گل
عشق یعنی گم شدن در باغ دل

عشق یعنی تو ملامت کن مرا
عشق یعنی می ستایم من تو را

عشق یعنی در پی تو در به در
عشق یعنی یک بیابان درد سر

عشق یعنی با تو آغاز سفر
عشق یعنیقلبی آماج خطر

عشق یعنی تو بران از خود مرا
عشق یعنی باز می خوانم تو را

عشق یعنی بگذری از آبرو
عشق یعنی کلبه های آرزو

عشق یعنی با تو گشتن هم کلام
عشق یعنی انتظار یک سلام

عشق یعنی دستهایی رو به دوست
عشق یعنی مرگ در راهت ن ت

عشق یعنی شاخه ای گل در سبد
عشق یعنی دل سپردن تا ابد

عشق یعنی سروهای سر بلند
عشق یعنی خارها هم گل کنند

عشق یعنی تو بسوزانی مرا
عشق یعنی سایه بانم من تو را

عشق یعنی بشکنی قلب مرا
عشق یعنی می پرستم من تو را

عشق یعنی آن نخستین حرفها
عشق یعنی در میان برفها

عشق یعنی یاد آن روز نخست
عشق یعنی هر چه در آن یاد توست

عشق یعنی تک درختی در کویر
عشق یعنی عاشقانی سر به زیر

عشق یعنی بگذری از هفت خان
عشق یعنی آرش و تیر و کمان

عشق یعنی بی پروا شدن
عشق یعنیسعی از قطره تا دریا شدنمشاهده متن کامل ...
عشق یعنی می ستایم من تو را
درخواست حذف اطلاعات

عشق یعنی با تو خواندن از جنون
عشق یعنی سو ا از درون

عشق یعنی سوختن تا ساختن
عشق یعنی عقل و دین را باختن

عشق یعنی دل تراشیدن ز گل
عشق یعنی گم شدن در باغ دل

عشق یعنی تو ملامت کن مرا
عشق یعنی می ستایم من تو را

عشق یعنی در پی تو در به در
عشق یعنی یک بیابان درد سر

عشق یعنی با تو آغاز سفر
عشق یعنی قلبی آماج خطر

عشق یعنی تو بران از خود مرا
عشق یعنی باز می خوانم تو را

عشق یعنی بگذری از آبرو
عشق یعنی کلبه های آرزو

عشق یعنی با تو گشتن هم کلام
عشق یعنی انتظار یک سلام

عشق یعنی دستهایی رو به دوست
عشق یعنی مرگ در راهت ن ت

عشق یعنی شاخه ای گل در سبد
عشق یعنی دل سپردن تا ابد

عشق یعنی سروهای سر بلند
عشق یعنی خارها هم گل کنند

عشق یعنی تو بسوزانی مرا
عشق یعنی سایه بانم من تو را

عشق یعنی بشکنی قلب مرا
عشق یعنی می پرستم من تو را

عشق یعنی آن نخستین حرفها
عشق یعنی در میان برفها

عشق یعنی یاد آن روز نخست
عشق یعنی هر چه در آن یاد توست

عشق یعنی تک درختی در کویر
عشق یعنی عاشقانی سر به زیر

عشق یعنی بگذری از هفت خان
عشق یعنی آرش و تیر و کمان

عشق یعنی بی پروا شدن
عشق یعنی سعی از قطره تا دریا شدنمشاهده متن کامل ...
کولی 1388 و پیش تر از آن
درخواست حذف اطلاعات

اولین گفتگویم با ناشر از معنی کولی آغاز شد . چرا کولی ؟ کولی یعنی چة ؟

- البته ، حتماً . من این کلمه را زندگی کرده ام . با آن معنی شده ام . و باور کرده ام که کولی ام . چیزی میان یاد داشت نشده ها ، اهل هیچ کجا ، راهش از همه جدا ، غریبه ، موضوع داغ وسط گذاشتن و دور زدن ، ناخوانده ، حاشیه و "بی سرزمین تر از باد" . کولی یعنی ؛ وجدان ی برای محرومیت هایش درد نمی گیرد ، .... کولی که باشی و زن ، یعنی مهدور الدم . یعنی آ مکافات . یعنی به جهنم . یعنی بی طبقه و لمپن ، یعنی رجم بدون ... بله داداشم ، یعنی اگر چه کولی ها در تیرة انسان قرار دارند اما ی آنها را به یاد نمی آورد و در تقسیم منزلت ، عد و رفاه اجتماعی ، شناسنامة قابل ارایه ندارند !مشاهده متن کامل ...
ش ت را چگونه تعریف کنیم ؟
درخواست حذف اطلاعات
ش ت را چگونه تعریف کنیم ؟گفتند : ش ت یعنی تو یک انسان در هم ش ته ای !

گفتم : نه ! ش ت یعنی من هنوز موفق نشده ام .

گفتند : ش ت یعنی تو هیچ کاری نکرده ای .

گفتم : نه ! ش ت یعنی من هنوز چیزی یاد نگرفته ام .

گفتند : ش ت یعنی تو حماقت کردی .

گفتم : نه ! ش ت یعنی من به اندازه کافی جرات و جسارت داشتم .

گفتند : ش ت یعنی تو دیگر به مقصود نمی رسی .

گفتم : نه ! ش ت یعنی باید از راهی دیگر به سمت هدفمم حرکت کنم .

گفتند : ش ت یعنی تو کوچک و نادان هستی .

گفتم : ش ت یعنی من هنوز کامل نیستم .

گفتند : ش ت یعنی تو زندگی و عمرت را بیهوده تلف کردی .

گفتم : نه ! ش ت یعنی من بهانه ای برای شروع دارم.

گفتند : ش ت یعنی تو دیگر باید تسلیم شوی !

گفتم : نه ! ش ت یعنی من باید بیشتر تلاش کنم .

" ش ت پل پیروزی است . از ش ت ها باید درس گرفت تا پیروز شد . "

ناکامی ها همیشه به فرداهای بهتر می انجامد . ناکامی ، ش ت نیست؛ تأخیر در پیروزی است .


مشاهده متن کامل ...
دلنوشته...
درخواست حذف اطلاعات
تنهایی یعنی ...

تنهایی یعنی اینکه وقتی به ی میگی من خیلی تنهام بگه پس من چیم عزیزم بعد ازت دورشه

تنهایی یعنی اینکه ی ح رو نفهمه

تومیتونی تو یه جمع شلوغ تنها باشی تنهایی وما بودن 1 نفر نیست یا نبودن 2نفر پیش هم نیس

تنهایی یعنی اینکه وقتی میشینی تو اتاقت انقدر با خودت حرف بزنی که دیوونه بشی

تنهایی یعنی اینکه اشک چشات تموم شه

حالا تو بگو ی که همه ی این ویژگی هارو داره تنهاس یا نه؟مشاهده متن کامل ...
یادداشت شما: آشنایی با اصطلاحات امروزی جوانان
درخواست حذف اطلاعات

شده بچه شما یا برادرتان بیاید کنار شما و حرف بزند و اصلا نفهمید چه می گوید؟ بله! این برای این است که ادبیات نسل جدید را نمی دانیم. مطلب پیش روی شما چند کلمه از این ادبیات جدید است. برای مطالعه بیشتر توصیه می کنم حتما این چند کتاب نوشته شده را تهیه بخوانید تا بتوانید بفهمید فرزند دلبندتان چه می گوید. به موارد ذیل توجه کنید:

فطیر : خیلی یعنی خیلی زیاد یعنی اونقدر که نشه فکرش را کرد

گرخید : ترسیدن یعنی کپ یعنی کم آوردن یعنی قافیه رو باختن

آجر : یعنی سیب زمینی! یعنی 1000کیلومتر اون طرف تر از بی احساسیمشاهده متن کامل ...
دوست یعنی....
درخواست حذف اطلاعات
نازنینا، دوست یعنی انتخاب


یعنی از بنده سلام از تو جواب


دوست یعنی دل به ما بستی رفیق؟


دوست یعنی یاد ما هستی رفیق؟


دوست یعنی مطلبت را دیده ام


یعنی احوال تو را پرسیده ام


دوست یعنی در رفاقت کاملی


دوست یعنی: نیستی و... در دلی


دوست یعنی: دوستی را لایقم؟


تو حقیقت، من مجازی عاشقم


دوست یعنی کار و بارم خوب نیست


تو نباشی، روزگارم خوب نیست


دوست یعنی بغض لبخندم ش ت


دوری و جای تو گلدانی نشست


دوست یعنی مثل جان و در تنی


دوست یعنی خوب شد تو با منی


دوست یعنی حسرت و لبخند و آه


میشوم دلتنگ رویت گاه گاه


دوست یعنی جای پایت بر دل است


دوری از تو جان شیرین مشکل است


دوست یعنی نکته های پیچ پیچ


دوست یعنی جز محبت، هیچ هیچ


دوست یعنی از سکوت من بخوان


دوست یعنی در کنار من بمان


دوست یعنی خنده های ریز ریز


دوست یعنی دوستت دارم عزیز


برای همه آنهایی که رد پایشان در زندگیم پررنگ است.مشاهده متن کامل ...
ناشاد
درخواست حذف اطلاعات

وقتی که تو دومین کشور ناشاد دنیا زندگی می کنی............آره ناشاد............اصلا ناشاد یعنی چی؟!یعنی غمگین؟!.......یعنی ناراحت؟!.......یعنی افسرده؟!...........یعنی بی پول؟!...............یعنی بی معرفت؟!

اگه هزار تا کلیپ هپی بسازید و تو مراسم عروسی وتولد از اول تا آ ب ی........هیچ چیز تغییر نکرده!!!

در بهترین ح فقط یک ناشادی!!!مشاهده متن کامل ...
note 117
درخواست حذف اطلاعات
سکوت ک میکنم، یعنی دردم آنقدر زیاد است که زبانم بند آمده است...
یعنی دلم آنقدر گرفته است که راه گلویم بسته شده است...
سکوت ک میکنم، یعنی حالم آنقدر وخیم است که توانی برای حرف زدن نمانده
یعنی آنقدر حرف برای گفتن دارم که مانده ام از کجا شروع کنم...
سکوت ک میکنم...یعنی...دلم گرفته...
کمی نگاهم کن...کمی برایم حرف بزن.....
#..........


مشاهده متن کامل ...
note 117
درخواست حذف اطلاعات
سکوت ک میکنم، یعنی دردم آنقدر زیاد است که زبانم بند آمده است...
یعنی دلم آنقدر گرفته است که راه گلویم بسته شده است...
سکوت ک میکنم، یعنی حالم آنقدر وخیم است که توانی برای حرف زدن نمانده
یعنی آنقدر حرف برای گفتن دارم که مانده ام از کجا شروع کنم...
سکوت ک میکنم...یعنی...دلم گرفته...
کمی نگاهم کن...کمی برایم حرف بزن.....
#..........


مشاهده متن کامل ...
ناراحتی...
درخواست حذف اطلاعات
ناراحتی یعنی اینکه آسمون دلت ابری باشه..... ولی جایی هم نداشته باشی بباره

ناراحتی یعنی دلت غصه باشه..................... ولی نتونی بگی

ناراحتی یعنی دلت یه چیزایی بخواد............... ولی نتونی و نباید بخواهی

ناراحتی یعنی نصف شب از خواب بپری........... ولی ی نباشه بهت بگه نترس خواب دیدی

ناراحتی یعنی تنها باشی.......................... و چاره ای هم نداشته باشیمشاهده متن کامل ...
بوسه...
درخواست حذف اطلاعات

بوسه یعنی وصل شیرین دو لب

بوسه یعنی خلسه در اعماق شب

بوسه یعنی مستی از مشروب عشق

بوسه یعنی آتش و گرمای تب

بوسه یعنی لذت از دلدادگی

لذت از شب ، لذت از دیوانگی

بوسه یعنی حس طعم خوب عشق

طعم شیرینی به رنگ سادگی

بوسه آغازی برای ما شدن

لحظه ای با دلبری تنها شدن

بوسه سرفصل کتاب عاشقی

بوسه رمز وارد دلها شدن

بوسه آتش می زند بر جسم و جان

بوسه یعنی عشق من ، با من بمان

شرم در دلدادگی بی معنی است

بوسه بر می دارد این شرم از میان

طعم شیرین عسل از بوسه است

پاسخ هر بوسه ای یک بوسه است

بهترین هدیه پس از یک انتظار

بشنوید از من فقط یک بوسه است

بوسه را تکرار می باید نمود

بوسه یعنی عشق و آواز و سرود

بوسه یعنی وصل جانها از ب

بوسه یعنی پر زدن ، یعنی صعود

"abolfazl"مشاهده متن کامل ...
عشق یعنی « همت » و یک دل خدا
درخواست حذف اطلاعات

عشق یعنی « همت » و یک دل خدا

توی اشتیاق کربلا
عشق یعنی شوق پروازی بزرگ
در هجوم زخم های بی صدا
عشق یعنی قصة عباس و آب
در « طلاییه » غروب آفتاب
عشق یعنی چشم ها غرق سکوت
در درون ، اما انقلاب
عشق یعنی آسمان غرق خون
در شلمچه گریه گریه.... تا جنون
عشق یعنی در سکوت یک نگاه
نغمة انا الیه راجعون
عشق یعنی در فنا نابود شدن
در میان تشنگان ساقی شدن
عشق یعنی در ره دهلاویه
غرق اشک چشم، مشتاقی شدن
عشق یعنی حرمت یک استخوان
یادگار از قامت یک نوجوان
آنکه با خون شریفش رسم کرد
بر زمین، جغرافیای آسمان


مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.