یه دنیا حرف نپخته جستجو
پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 یه دنیا حرف نپخته
تقارن دنیا و آ ت
درخواست حذف اطلاعات

تقارن دنیا و آ ت:

قرآن کریم دنیا و آ ت را در ده ها آیه در کنار هم آورده و امورى را مورد توجّه قرار داده است: 1. رابطه دنیا و آ ت: اعتقاد به آ ت در صورتى در کردار آدمى تأثیر مى گذارد که بین زندگى دنیا و زندگى آ ت رابطه اى وجود داشته باشد. در غیر این صورت، تأثیرى بر کردار او در زندگى دنیا نخواهد داشت. از دیدگاه قرآن، دنیا و آ ت از یک دیگر جدا نیستند؛ بلکه پیوستگى و رابطه تنگاتنگى میان آن ها برقرار است. این رابطه بین اعمال اختیارى آدمیان در دنیا و سعادت یا شقاوت آ ت است.[90] این رابطه از نوع رابطه هاى قراردادى نیست؛ بلکه رابطه اى تکوینى بین عمل و نتیجه آن در آ ت وجود دارد.[91] برخى این رابطه را فراتر از رابطه علّى و معلولى دانسته و از آن به رابطه عینیّت و اتّحاد یاد کرده اند.[92] از روایات فراوانى نیز به دست مى آید که اعمال دنیایى ما داراى صورت هایى آ تى است که در آ ت به صورت نعمت و یا عذاب ظاهر مى شود؛[93] بنابر این میان دنیا و آ ت ارتباط تنگاتنگى وجود دارد. دنیا رَحِم آ ت و محلّ تربیت انسان ها و پرورش استعداد آن ها است.[94] عقاید، اخلاق و اعمال ما در دنیا، تعیین کننده سرنوشتمان در آ ت بوده، چهره آن جهانى ما همان صورتى است که در دنیا براى خویش ساخته ایم؛[95] زیرا به طور کلّى، آ ت چیزى جز باطن دنیا نیست: «یَعلَمونَ ظـهِراً مِن الحَیـوةِ الدُّنیَا و هُم عَنِ الأَخِرةِ هُم غـفِلونَ.»(روم/30، 7) از این که در آیه پیشین آ ت در مقابل ظاهر زندگى دنیا قرار گرفته، روشن مى شود که آ ت باطن زندگى دنیا است. دنیا و آ ت مانند دو فصل از یک سالند؛ در یکى به کشت، و در دیگرى به درو مى پردازیم. در روایتى از رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، دنیا مزرعه آ ت دانسته شده است؛[96] از این رو انسان در دنیا باید زمینه برخوردارى از نعمت هاى آ تى را فراهم سازد: «مَن کانَ یُریدُ حرثَ الأَخِرةِ نَزِد لَه فِى حَرثِهِ»(شورى/42،20)[97] چنان که به قارون سفارش شده از سهم دنیایى خویش براى آ تش بکوشد:«وَابتَغِ فِیمَا ءَاتَـکَ اللّهُ الدّارَالأَخِرَةَ وَ لاتَنسَ نَصِیبَکَ مِن الدُّنیَا.» (قصص/28،77) به گفته بسیارى از مفسّران، مقصود آن است که در دنیا براى آ ت بکوشى؛ زیرا سهم انسان از دنیا چیزى جز کار براى آ ت نیست و على(علیه السلام)در تفسیر آیه فرمود: فراموش مکن که از سلامت، نیرو، فراغت، جوانى، نشاط و ثروت خودبراى ب آ ت بهره گیرى؛[98] از این رو مؤمنان، با اعمال شایسته نظیر جهاد (توبه/9،44)، زکات (نساء/4،162) و... در دنیا، زمینه برخوردارى از ثمره آن در آ ت را فراهم مى سازند. 2. خالق و حاکم دنیا و آ ت: خداوند همان گونه که این جهان را آفریده، آ ت رانیزپدید مى آورد:«فَانظُروا کَیفَ بَدأَالخَلقَ ثُمَّ اللَّهُ یُنشِئُ النَّشأَةَ الأخِرَةَ.» (عنکبوت/29،20) با توجّه به واژه «ینشئ»(از ریشه انشاء*)، مى توان فهمید که سراى آ ت غیر از عالم مادّى بوده، با آن مباینت دارد.[99] دنیا و آ ت از آنِ خداوند و ستایش و فرمان روایى در هر دو سرا مخصوص او است. (قصص/28،70؛ نجم/53 ،25؛لیل/92،13) 3.خدا، خواهان ترجیح آ ت بر خواسته هاى زودگذر دنیایى: در حالى که انسان ها خواستار نعمت هاى زودگذر دنیا (مانند غنیمت هاى جنگى) هستند، خداوند آ ت را برایشان برمى گزیند: «تُرِیدونَ عَرَضَ الدُّنیَاواللَّهُ یُرِیدُالأَخِرة.» (انفال/8 ،67) تعبیر «عرض»، نشانه غیر اصلى و گذاریى بودن دنیا است و نیز از آیه 32انعام/ 6 که از شیدن درباره حقیقت دنیا و آ ت سخن رفته، بر مى آید که ترجیح آ ت بر دنیا به حکم عقل است؛ چنان که آیه 64 عنکبوت/ 29 برگزیدن آ ت بر دنیا را به مقتضاى دانش دانسته است. خداوند انى را که به جاى آ ت به زندگى دنیا راضى شده اند سرزنش کرده است: «أرضیتم بالحیوة الدّنیا من الأ ة» . (توبه/ 9، 38) 4. تفکّر در دنیا و آ ت: شیدن در کار دنیاو آ ت، تشویق شده است: «کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکمُ الأَیـتِ لَعَلَّکُم تَتَفکَّرون * فِى الدُّنیَا وَالأَخِرَةِ.» (بقره/2،219 و 220) ابن عبّاس مى گوید: یعنى در زوال و فناى دنیا و در روى آوردن و ماندگارى آ ت بین ید.[100] 5 . برترى آ ت بر زندگى دنیایى: قرآن، در موارد متعدّدى، زندگى دنیایى را «لهو» (سرگرمى) و «لعِب» (بازیچه) و آ ت را براى پرهیزگاران بهتر معرّفى کرده است: «وَ مَا الحَیوةُ الدُّنیا إلاّ لَعِبٌ وَ لَهوٌ وَ لَلدّارُ الأخِرَةُ خَیرٌ لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ أفَلاَ تَعقِلوُنَ».(انعام/6 ،32) به نظر طبرسى، «لهو و لعب» امورى است که براى دست یابى به نعمت هاى آ ت وسیله قرار نگیرد و پروردگار با آن نافرمانى شود. برخى احتمال داده اند دنیا از آن رو «لهو» و«لعب» است که همانند بازى ک نه خیلى زود به پایان مى رسد و چون نعمت هاى آ ت فناناپذیر است، براى پرهیزگاران بهتر است.[101] در آیات 64 عنکبوت/29 و 20 حدید/57 نیز دنیا لهو و لعب معرفى و به انتخاب آ ت و ترجیح آن بر دنیا سفارش شده است. ترجیح آ ت از آن رو است که باقى و جاودانه مى ماند. لذّت هاى آن مخلوط با درد و رنج نیست و سعادت آن، جسمى و روحى و به دور از هرگونه شقاوت است.[102] 6 . یدارى آ ت بازندگى دنیایى: گروهى از مردم خواستار آ ت بوده: «وَ مِنکُم مَن یُرِیدُ الأخِرَةَ» (آل عمران/3،152) آن را با فروش زندگى دنیایى مى طلبند: «فَلیُقـتِل فِى سَبیلِ اللّهِ الَّذِینَ یَشرونَ الحَیوةَ الدُّنیا بِالأَخِرةِ.» (نساء/4،74) اینان با فروش زندگى دنیا و بذل جان و مال در راه خدا، زندگى و نعمت هاى جاودانه به دست مى آورند؛ امّا گروهى دیگر، دنیا را برگزیده، (اعلى/87 ،16) آن را با فروش آ ت به دست مى آورند: «أُولـئِکَ الَّذینَ اشترَوُا الحَیوةَ الدُّنیا بِالأَخِرةِ.» (بقره/2، 86). 7. علاقه به دنیا عامل واگذارى آ ت: قرآن کریم، انى راکه دوست دار دنیاى زودگذر بوده، آ ت را رها مى کنند، سرزنش کرده است: «کَلاّبَل تُحِبُّونَ العَاجِلَةَ * وَ تَذَرُونَ الأَخِرَةَ» (قیامت/75،20 و 21) و نیز مى فرماید: اینان دنیاى زودگذر را دوست دارند و روزى گران بار را [به غفلت]پشت سر مى افکنند. (انسان/76،7). 8 . ترجیح زندگى دنیایى بر آ ت، نشانه کفر: قرآن، ترجیح زندگى دنیایى بر آ ت را از صفات کافران دانسته و آن را نشانه گمراهى صاحبانش معرّفى کرده است: «و وَیلٌ لِلکـفرینَ مِن عَذاب شَدید * الَّذِینَ یَستَحِبُّونَ الحَیوةَ الدُّنیا عَلَى الأَخِرَةِ... أُولئِکَ فِى ضَلـل بَعید». (ابراهیم/14، 2 و 3) از کلام علاّمه طباطبایى بر مى آید که برگزیدن دنیا، موجب ترک آ ت است؛ زیرا در این صورت، دنیا هدف قرار گرفته، نفى آ ت را در پى دارد؛ ولى برگزیدن آ ت و هدف قرار دادن آن، موجب ترک دنیا به صورت کلّى نمى شود؛ بلکه در این صورت، دنیا وسیله و مقدمه اى براى رسیدن به آ ت است[103] و نیز آیه 107 نحل/16. 9. محرومیّت زراعت دنیا از آ ت: خداوند، ضمن تشبیه اعمال به بذر و نتیجه آن ها به زراعت، بیان داشته که هر نتیجه اع را در آ ت بخواهد، ثوابش را چند برابر مى کند و هر نتیجه اع را در دنیا بطلبد، خداوند مقدارى از دنیا را به او مى دهد؛ ولى در آ ت براى وى هیچ نصیبى نخواهد بود[104]:«مَن کانَ یُرِیدُ حَرثَ الدُّنیا نُؤتِهِ مِنها وَ ما لَهُ فِى الأَخِرَةِ مِن نَصِیب.» (شورى/42،20) مؤمنان(علیه السلام)در حدیثى مى فرماید: هر دنیا را دوست بدارد، به آ ت کینه مىورزد و با آن دشمنى مى کند و دنیا و آ ت مانند مشرق و مغربند که نزدیک شدن به هر یک، موجب دورى از دیگرى است.[105] برخى گفته اند: درباره دنیا و آ ت، چهارگونه رابطه متصوّر است: نخست برخوردارى از دنیا و برخوردارى از آ ت، دوم هدف قرار گرفتن دنیا و هدف قرار گرفتن آ ت، سوم هدف قرار گرفتن آ ت و برخوردارى از دنیا و چهارم هدف قرار گرفتن دنیا و برخوردارى از آ ت. در رابطه اوّل و سوم، هیچ گونه تضادّى وجود ندارد و جمع میان دو طرف در آن ها ممکن است؛ ولى در رابطه دوم و چهارم، جمع میان دو طرف ممکن نیست.[106] قرآن نیز همیشه برگزیدن دنیا و آ ت را در برابر هم قرار داده است: «مِنکُم مَن یُریدُ الدُّنیا و مِنکُم مَن یُریدُ الأخِرةَ» (آل عمران/ 3، 152) و نیز احزاب/ 33، 29؛ بقره/ 2، 200؛ هود/ 11، 15 و 16. 10. فناپذیرى زندگى دنیایى و ماندگارى در آ ت: زندگى دنیا فقط کالایى ناچیز بوده، در حقیقت، آ ت سراى پایدار است: «إنَّما هذِهِ الحَیوةُ الدُّنیا مَتـعٌ وَ إنَّ الأَخِرَةَ هِىَ دارُالقَرارِ.» (غافر/40،39) 11. کورى در دنیا موجب کورى در آ ت: هر در این دنیا کور دل باشد، در آ ت هم کور دل و گمراه تر خواهد بود: «وَ مَن کانَ فِى هذِهِ أَعمى فَهُوَ فِى الأَخِرَةِ أَعمى وَ أضَلُّ سَبِیلاً.» (اسراء/17،72) به نظر علاّمه طباطبایى، این آیه در صدد بیان مطابقت حال دنیا و آ ت است. وى با استناد به جمله «وَ أضلُّ سَبِیلاً» آن را کورى* در بینش دانسته، مى گوید: آن که در دنیا پیشواى حق را نشناسد و راه حق را نپیماید، در زندگى آ ت نیز سعادت و رستگارى نمى یابد؛[107]البتّه برخى از مفسران، کورى در دنیا را به کورى در بصیرت و کورى در آ ت را به کورى چشم معنا کرده اند.[108] 12. امکان برخوردارى از نعمت هاى دنیا و آ ت: برخى پنداشته اند برخوردارى از دنیا و بهره مندى از آ ت با یک دیگر قابل جمع نیست و هر خوشى دنیا باعث ناخوشى در آ ت خواهد بود؛ در حالى که محرومیّت دنیایى رابطه اى با سعادت آ تى ندارد.[109] در بسیارى از آثار ى تصریح شده، بلکه از مسلّمات و ضروریّات است که جمع میان دنیا و آ ت از نظر برخوردار شدن ممکن است و برخوردارى از دنیا، مست م محرومیّت از آ ت نیست.[110] چنان که قرآن از انى مانند سلیمان و برخى از ملوک بنى یاد مى کند که در دنیا بهره هاى فراوانى داشته، در آ ت هم سعادت مند هستند و نیز به ستایش از مؤمنانى مى پردازد که در دعاى خود، نیکى دنیا و آ ت را مى طلبند: «رَبَّنا ءاتِنا فِى الدُّنیا حَسَنَةً وَ فِى الأخِرَةِ حَسَنةً». (بقره/2،201) در روایتى از صادق(علیه السلام)گشایش در روزى و خوش خلقى در دنیا و خشنودى خداوند، و بهشت در آ ت، از مصادیق حسنه شمرده شده است. انس و قتاده نیز «حسنه» را به نعمت هاى دنیا و آ ت تفسیر کرده اند. در برخى روایات هم بر «همسر شایسته» در دنیا و آ ت تطبیق شده است؛[111]هم چنین موسى(علیه السلام)از خداوند، زندگانى نیکو در دنیا و آ ت را مى طلبد: «وَ اکتُب لَنا فِى هذِهِ الدُّنیَا حَسَنَةً وَ فِى الأخِرَةِ» (اعراف/7،156) و خداوند، مهاجران را از نعمت دنیا وآ ت بهره مند مى سازد: «وَالَّذینَ هَاجَروا فِى اللّهِ مِن بَعدِ ماظُلِموا لَنُبوِّئنَّهُم فِى الدُّنیا حَسنةً و لاََجرُ الأَخِرةِ أَکبَرُ...» (نحل/16، 41) و نیز به قارون سفارش شده که دنیا را به فراموشى نسپارد: «و با آن چه خدایت داده، سراى آ ت را بجوى و سهم خود را از دنیا فراموش مکن». (قصص/28،77) برخى درتفسیرآیه گفته اند: قارون با خانواده اش سخت گیر و بخیل بود؛ از این رو بدو گفته شد: از آن چه خدا به تو داده، بخور، بیاشام و از امور مباح بهره ببر.[112] درباره مجاهدانى که همراه ان به جهاد برخاستند، مى گوید: خداوند، پاداش این دنیا، وپاداش نیک آ ت را به آنان عطا کرد (آل عمران/3،148) چنان که درباره ابراهیم(علیه السلام)نیز مى فرماید: ما به او در دنیا «حسنه» دادیم و او در آ ت هم از شایستگان خواهد بود: «و ءاتینـه فى الدّنیا حَسَنَةً و إنّه فِى الأخِرَةِ لَمِنَ الصّـلحین». (نحل/ 16، 122) 13. زیان کاران دنیا و آ ت: برخى از انسان ها در دنیا و آ ت زیان* کار شمرده مى شوند: «خَسِرَ الدُّنیا وَالأخِرَة.» (حج/22،11) درباره کافران آمده است: در دنیا براى آنان رسوایى، و در آ ت عذابى بزرگ خواهد بود (مائده/5 ،41) و نیز اعمال کافران در دنیا و آ ت تباه است. (آل عمران/3،22)مشاهده متن کامل ...
قسمت هشتم و پایانی گودال یخی
درخواست حذف اطلاعات

«قسمت پایانی گودال یخی»
-این چیه شاهین جان؟


-این نشان لبیک صندوق وام به خواسته شماست!


دنیا با خوشحالی پاکت را گرفت و گفت:«راست می‌گی؟ به این زودی و دم سال نو موافقت ؟»
-آره عزیزم! گفتم اگه موافقت نکنید زنم بیرونم می‌کنه اونها هم دیدند راست می‌گم به حرف


-شوخی نکن شاهین! جان من؟


-خب پاکتو بازکن ببین
دنیا با خوشحالی پاکت را بازکرد و چنان فریادی از شادی زد که باران از ترس محکم پای شاهین را چسبید!


-پس می‌تونیم ماشینمونو عوض کنیمو یه دستی به سر و روی خونه بکشیم؟


-البته خانم! فقط باید فردا برم و کارشو تموم کنم تا قبل از سال نو وامو بگیرم.
-فردا کی می‌ری؟


-صبح. یکی دو ساعت مرخصی گرفتم.


-منم میام


-نه عزیزم! می‌خوام برم بانک نه پارک. صبح زود هم می‌خوام برم با موتور هم می‌خوام برم که زودتر برگردم.


آن شب تا صبح دنیا نقشه کشید تا با وام چه کند! نقشه‌ها را با شاهین و باران هی زیر و رو د و بالا و پایین بردند. نظر دادند و تصور د:


-بیا این دیوار جلو رو تا نصفه برداریم و اپن آشپزخونه رو بزرگتر کنیم


شاهین ک نت‌ّ‌ها رو هم قول بده عوض کنی


-جناب دنیا خانم، به من مگه چقدر وام می‌خوان بدن که تو می‌خوای تمام خونتو کن‌فی کنی، ماشین هم عوض کنی؟!!


-من نمی‌دونم قول دادی!
صحبت‌ّهای شاهین و دنیا تمامی نداشت و باران کوچک،‌سرش را گذاشت و آرام خو د.


شاهین، باران را بغل گرفت و بوسید.گفت:«نگاه کن دنیا، مثل فرشته‌هاست! چقدر معصومه و بی‌گناهه! آدم دلش براش می‌سوزه!
و دوباره بوسیدش و به باران خو ده گفت:«بزرگ شو دخترم! می‌خوام بزرگیتو ببینم عزیزم!»


و آرام او را توی تختش گذاشت و کنار تختش برای لحظاتی با دنیا نشستند. هر کدام دستش را گرفته‌بودند و محو چهره زیبا و آرام باران شده‌بودند!


-راستی شاهین برای باران هم باید یه خونه ب ی!


-حتما. همین خونه از باران


-تو خیلی بدی! پس من چی؟
-منو تو توی چادر هم می‌تونیم زندگی کنیم اما این دخترم نباید یه ذره رنج بکشه! دلم نمی‌خواد کوچکترین بادی حتی به صورتش بخوره و ناراحتش کنه!


فردا می‌ری وامو بگیری مواظب باش ازت نزنن


-دنیا جان، چک رمزدار می‌گیرم، نترس!


البته شاید رفتم با اون زن دیگم جش
دنیا، بالشت را به سمت شاهین پرت کرد و بالشت به سمت خودش دوباره برگشت!


یک دل سیر بالشت به سر و پشت هم کوبیدند و در دنیایی از خیال پردازی‌های فردا به سر بردند!
صبح، با صدای دنیا، شاهین غلتی دیگر به رو زد و گفت:«بذار یه کمه دیگه بخوابم!»


-دیرت میشه مگه نمی‌خوای برگردی بانکت؟
-چرا. اما فقط ده دقیقه دیگه!


-من اگه بخوابم تا ده خوابم ها! خواب نمونی دوباره بیدار نمیشم!
شاهین سر جایش نشست و گفت:«یعنی چه؟ یعنی نمی‌خوای یه لقمه صبحونه به من بدی؟»


-لطفا خودت بخور خیلی خوابم میاد


شاهین صبحانه را آماده کرد و بالای سر دنیا آمد و گفت:«بیا عزیزم من تنهایی از گلوم چیزی پایین نمی‌ره! پاشو بخور و دوباره بخواب»


-شاهین!


من اگه پاشم دیگه نمی‌خوابم!


-حالا که پا شدی! چشماتو کامل باز کن فقط یه لقمه!
صبحانه را که خوردند شاهین گفت:«آخی الان اگه باران جونم بیدار بود می‌گفت بریم هان هان! مجبورم موتور رو تا سر کوچه با دست ببرم و روشن نکنم»


و با یادآوری باران، انگار دلش برای دخترش تنگ شده‌باشد بالای سر او رفت و دستش را بوسید و محو نگاه ش شد!
-دنیا! نمی‌دونم چرا از دیدن باران سیر نمی‌شم؟!! هر چی بیشتر نگاهش می‌کنم بیشتر دوست دارم نگاهش کنم! همیشه دلم براش تنگه!


دنیا هم آرام و هیس‌هیس‌کنان بالای سر باران آمد و گفت:«واقعا. منم اصلا از دیدنش سیر نمی‌شم. اما اگه یه کمه دیگه واستی و حرف بزنی، بیدارش می‌کنی و اشکشو درمیاری! لطفا دیگه برو»


-فقط یه بوس کوچولو ازش بخورم؟!


-زود باش شاهین ساعت هشت و نیم شد.
و بر پیشانی بلند و کشیده باران، بوسه‌ای دیگر زد و رفت.


ساعت ده و نیم با صدای زنگ در، دنیا از خواب پرید.


گیج و سرگردان به پای آیفون رفت. زهره زن سعید بود.
با نگرانی در را زد. دلش تالاپی افتاد پایین که چی شده، زهره صبح به این زودی بدون تلفن به خانه‌اش آمده!


-سلام دنیا جان


-سلام


و روی هم را بوسیدند


-ببخشید بیدارت نه؟
-نه عزیزم! من هیچ وقت تا این موقع نمی‌خوابم. یعنی شاهین نمی‌ذاره. این قدر از بانک هی زنگ می‌زنه که کجایی و چی کار می‌کنی و تنها نمونی که خواب صبح یادم نمیاد اما ب تا کلی بیدار بودیم و طرح می‌ریختیم. برای همین خواب موندم.
-ببخشید تو رو خدا! رفتم تا مدرسه علی‌جون. سر راهم بودی گفتم یه سر بهت بزنم.


-دستت درد نکنه بیا بشین می‌خوای همه حرفامونو دم در بزنی.


-باران جونم کو؟


-لالا


-چه خوب می‌خوابه!


-اونم طفلی ب با ما تا کلی بیدار بود! شاهین سر به سرش می‌ذاشت و نمی‌ذاش بچه‌ام زود بخوابه.
با صدای زهره، باران کوچولو از توی اتاق سر و کله‌اش پیدا شد.


-آخی فدات بشم! عزیزم! بیا بغلم فرشته کوچولوی نازم!
و باران بدو بدو و خواب‌آلود خودش را در بغل زن سعید انداخت.


-دنیا جان، بیا بریم خونه ما. امروز ناهار آش دوغ گذاشتم.


-راست می‌گی؟


-آره


-وای من عاشق آش دوغم!
-منم مخصوص تو بار گذاشتم. بپوشید بریم.


-ساعت چنده؟


-ده و نیم.


-وا! جدی؟  ده و نیمه؟... خوب از شاهین خبری نشد!
-حتما کار داره


-اون همیشه کار داره. اما تلفنش به راهه


-خب یه زنگ بزن و بهش بگو داری میای خونه ما
-واستا یه چای بیارم


-اصلا دنیا جان. همین الان چای و صبحانه خوردمو دراومدم.


-یه چایی!


-اگه بگی یه قطره! نمی‌خوام زود آماده شید تا بریم


و سر به سر باران گذاشت.
دنیا به شاهین زنگ زد. با این که تلفن زنگ می‌خورد، موبایل را جواب نمی‌داد.


-جواب نمی‌ده


-حتما سای‌لنته


-شاهین این‌قدر حواسش جمع تلفنشه همیشه که امکان نداره سای لنت بذاره


-دوباره زنگ بزن. حتما متوجه نشده.
دوباره زنگ زد، بازهم جواب نداد.


-نمی‌دونم چرا جواب نمی‌ده


-یه بار دیگه بگیر بیا بریم. خودش شمارتو که رو تلفن ببینه، حتما زنگ می‌زنه اون موقع می‌فهمه کجایی!
دنیا دوباره شماره شاهین را گرفت.


این بار تلفن برداشته‌شد. اما شاهین پشت خط نبود. صدای مرد دیگری از پشت تلفن می‌آمد.


-الو شاهین؟ سلام


-سلام خانم. شما؟


-من همسر همون ی هستم که شما گوشیتون دستشه
-اشتباه گرفتید


و قطع کرد.


زهره با تعجب نگاهی به دنیا انداخت و گفت:«کی بود؟»


-نفهمیدم راستش. من که به شماره شاهین زنگ زدم اما یکی دیگه برداشت.


-چک کن


دنیا دوباره تلفن را چک کرد و گفت:«درست گرفتم اما یه مرد دیگه تلفنو برداشت تا گفتم خانمشم‌، قطع کرد»
-یعنی چی؟ نگران نشو. حتما خط رو خط افتاده


-شاید هم موبایلشو یدن!!


-کو واستا این دفعه من شماره رو بگیرم.
زهره دوباره شماره را گرفت. دنیا متوجه شد که رنگ از روی زهره برگشت! به تته پته افتاده‌بود


-کی بود زهره جون؟


-هیچ کی! موبایلشو یکی پیدا کرده آدرس داد بریم بگیریم.
-موبایلشو یکی پیدا کرده؟


-آره


-خب چرا از تلفن دیگه‌ای زنگ نزده؟


-تو هم الان دنیا جان، بیست سؤالی می‌پرسی!


باران رو بذار خونه مادرت بریم ببینیم چی شده!
-راستشو بگو زهره چی گفت اون مرده؟


- هیچی به خدا


-من که این طوری سکته می‌کنم راستشو بگو


-چیزی نیست دنیا جان، یه تصادف کوچیک کرده!
انگار سقف آسمان را روی سر دنیا اب د! از طرز حرف زدن و نگاه زهره فهمید که اتفاق ساده‌ای نیفتاده. دوباره با نگرانی و اشک‌ریزان گفت:«تو رو خدا راستشو بگو، اتفاقی برای شاهین افتاده»


زهره خودش را کمی جمع و جور کرد و گفت:«تو چقدر نفوس بد می‌زنی! نه به خدا! یه تصادف کوچیک کرده! حالش هم خوبه ولی باید بریم کلانتری»


-چرا  کلانتری؟


-مدارکشو بگیریم
-خودش کجاست؟


-کلانتری دنیا جان اما مثل این که تو اتاق بازپرس بود.


زود باش دنیا جان، به جای پرس و جویی از من بدو بریم.
پاهای دنیا به دنبالش نمی‌آمد و زبانش، لال شده‌بود. صدای ضربان قلبش را می‌شنید! تپشش را روی لباسش احساس می‌کرد! به سختی نفس می‌کشید. زهره که متوجه حال بد دنیا شده‌بود، دست دنیا را به آرامی در دست گرفت و گفت:«دنیا جان، عزیزم! چیزی نشده! من چطوری بهت بگم؟ بیا بریم کلانتری تا معلومت بشه که باز الکی داری حرص و جوش می‌خوری!


اشک‌ّهای دنیا شرشر بر روی صورتش جاری شده‌بودند. باران کوچولو به سمت مادر آمد و با نگرانی مادر را صدا کرد و بغض کرد!


زهره گفت:«دنیا جان به خاطر باران خودتو یه ذره کنترل کن و آروم باش»


صدای زنگ در بلند شد. ماشین دنبالشان آمده‌بود.


باران را سر راه خانه مادردنیا گذاشتند.
دنیا صورتش را به شیشه ماشین چسبانده‌بود و بی‌دریغ و وقفه اشک می‌ریخت! هر چه هم زهره دلداری‌اش می‌داد فایده نداشت.


به کلانتری که رسیدند، سعید آن‌جا بود.


دنیا تا سعید را دید، دلش بیشتر پایین ریخت و از ترس و شوک، زبان به دهان نداشت.
سعید سریع به اتاق رفت و با چهره‌ای بسیار درهم و سری در پیش افتاده بیرون آمد.


زهره سریع‌تر از دنیا جلو دوید و پرسید:«چی شده؟»


سعید نگاهی به دنیا کرد و آرام زیر لب چیزی به زهره گفت که ناگهان زهره بر صورتش زد و شروع کرد به بلند بلند گریه !
دنیا همان کنار صندلی نتوانست قدم از قدم بردارد از چهره و چشم‌های سعید و از گریه و زاری زهره، فهمید که خبر، خبر خوشی نیست!


بی‌رمق روی صندلی نشست. دست‌هایش را روی سرش گرفت!


سعید سریع جلو آمد و دنیا را بغل کرد و با صدای بلند سر در آغوش دنیا، های‌های گریست!


-متأسفم دنیا جان، متأسفم آبجی!


مأمور کلانتری جلو آمد و گفت:«شما فامیل شاهین سهروردی بودید؟»


با بغضی خفه و کوبیده سعید گفت:«بله»


-متأسفانه سرعتش خیلی زیاد بوده.  نتونسته توی اتوبان موتورش رو کنترل کنه و تصادف  می‌کنه و منجر به مرگش میشه.
دنیا باورش نمی‌شد که این خبر را به او می‌دهند. شوک و مات به زمین نگاه کرد....


اینجا همان گودال آب یخ بود! همان گودالی که وقتی پنج سالش بود در آن افتاده‌بود!


دوباره ته همان گودال افتاد! ... سرد بود و خفه کننده! آب تا بالای سرش بود! به سختی دهانش را روی آب میگرفت تا خفه نشود! صدای هلهله و فریاد همه را می‌شنید ولی ی صدای خفه شدن و فریادهای او را نمی‌شنید!..
هر چه داد و بیداد می‌کرد، ی صدایش را نمی‌شنید! به روی آب چنگ می‌زد و به زور خودش را بالا می‌کشید، اما هر بار بیشتر به زیر آب فرو می‌رفت و با هر دست و پا زدنش، گودال عمیق‌تر می‌شد!


چقدر آب سرد بود! چقدر گودال عمیق بود!! چقدر آب ، بد بود! چقدر گودال، درنده و تمساح صفت!


آب توی دهانش را پر کرده‌بود! دیگر توانی برای فریاد زدن هم نداشت! مرگ را جلوی چشمانش می‌دید! خیلی نزدیک‌تر از نفس‌های بریده‌بریده و تمام شده‌اش!


آب دور گلویش، حلقه زده‌بود و گودال او را به عمق خود می‌کشاند! سرما تنش را می‌لرزاند و سوزن سوزن سردی را به استخوان‌هایش احساس می‌کرد!
این‌بار همه او را صدا می‌زدند و به دنبالش می‌دویدند و او تاب و توانی برای پاسخ نداشت! سرش زیر آب بود و آب، آرام! انگار هیچ چیزی درون آب نیست! هیچ ی در آن در حال غرق شدن نیست!


صداها بیشتر می‌شد! صداهایی که با هم و بی‌هم، یکریز و مدام، دنیا را صدا می‌زد!


اما دنیا نه ص برای جواب دادن داشت و نه توانی در انگشت‌ها برای دست تکان دادن!
تمام آسمان درون گودال آمده‌بود، تا دنیای کوچک را بغل گیرد و با خود به بلندی‌های بی‌آب رساند! فرشتگان، بال‌هایشان را پهن کرده‌بودند و دست‌هایشان را دراز تا دنیا را از عمق گودال و آب یخ، رها سازند و نجات دهند! یکی سرش را زیر پای دنیا گرفت تا کمی بالاتر بیاید و نفسی راحت بکشد!


سر انگشتانش را از آب بیرون داد و با ضعیف ناله‌ای کورناک، فریاد زد، من اینجام!
در همین هنگام، شاهین به سر گودال رسید و دستش را دراز کرد و دستان سرد و ناتوان دنیا را محکم به دست گرفت و تن بی‌حالش را به تمام توان از آب بیرون کشید!


-دنیا جان، عزیزم! ح خوبه! چشماتو باز کن! من همین‌جام بالای سرت! بلند شو عزیزم! پاشو دنیای من! پاشو!
دنیا به سختی پلک‌هایش را بازکرد. تار می‌دید!!! آرام آرام دنیا برایش روشن شد! هنوز شاهین دستش را در دست داشت و صورتش را نوازش می‌کرد!!
نگاه کرد... همه دورش حلقه زده‌بودند. باران کوچک،‌دستش را گرفته‌بود و صورت رنجور مادر را با دست‌های کوچکش نوازش می‌کرد!!!


-شاهین کو؟؟


همین‌جا بود الان؟!


چشمان همه سرخ از اشک‌بود و لبریز از گریه!
مادر آرام در بغلش گرفت و گفت:«دنیا جان، باران بچه‌ام، یک ساعته بالای سرت نشسته و صدات می‌زنه مادر!»


زهره گفت:«خدا رو شکر به هوش اومد!


گفتم صدای بارانو بشنوه، به هوش میاد!
دلش می‌خواست، مرگ نیز یقه‌ او را می‌گرفت، همان‌گونه که از شاهین را گرفته‌بود! برایش تصور زندگی بدون شاهین، امکان نداشت!باورش نمی‌شد که بعد از شاهین زنده است! دلش نمی‌خواست صدای هیچ‌ و هیچ چیزی را بشنود! و ی را ببیند! انگار دنیا، برای دنیا خلاصه شده بود در شاهین! و حالا با به پایان رسیدن شاهین، همه چیز برای دنیا، تمام شده‌بود! همه چیز برایش پایان پذیرفته‌بود! دیگر هیچ حتی ارزش نگاه برایش نداشت! ارزش شنیدن نداشت! نفس کشیدن برایش سخت شده‌بود و حتی توان بلند انگشتانش را نداشت!


حالا مرگ برایش، آرزویی بود که می‌توانست با آن از زندگی بدون شاهین فرار کند! و در خا ار آن، چشم از تمام دنیای بدون شاهین فروبند!!!


اما چیز قوی‌تر از این آرزو او را از خود بیرون کشید!


صدای پر اشک و ماس باران بود! به چشمان باران کوچک خیره شد!


او هم درست مثل باران کوچکش، دو ساله بود که پدرش را از دست داد! حالا دستان دخترش را محکم با انگشتانش می‌فشرد! اگر او نیز باران را تنها بگذارد و برود، چه بر سر نازدانه شاهین خواهد‌آمد؟


در ذهنش مرور می‌کرد اگر مادر من هم مرا رها می‌کرد و می‌رفت، من الان کجا بودم؟ در خانه کی؟ در ابه کدام شهر و دیار؟ و زیر دست مهربانی پر منت چه ی؟ با چه حال و چه روزگاری؟ با چه انی؟؟


نه ... نه ... درست نیست! ... درست نیست!!!! من هم مثل مادرم زنده می‌مانم تا زندگی را به بارانم هدیه کنم و تنها یادگار عزیزترین م را سایه‌بان باشم!!!
برای همین، در حالی که بی‌صدا و خاموش، اشک می‌ریخت، باران کوچکش را در بغل گرفت و گفت:«نترس عزیزم!! نترس بارانم!! من پیشت می‌مونم مامان!!! نترس دخترم!!
شاهین خیلی جوان و خیلی راحت از دنیا رفت! اما دنیا ماند تا یادگار شاهین را در قلب و جای دهد و مراقب لحظه لحظه‌اش باشد! همان‌گونه که شاهین مراقب او بود.


هر سال دنیا روز تولد شاهین، گل و شیرینی و هدیه می‌گیرد و بین ک ن بهزیستی، به یاد شاهین، پخش می‌کند!
باران، هر روز به شاهین شبیه‌تر! حتی اخلاقش. دوست داشت درست مثل شاهین همه کارهایش را خودش د با این که بسیار کوچک و بچه بود!


سایه به سایه مراقب مادر بود که مبادا، کوچکترین گزندی به او برسد و ذره‌ای گرد رنج بر رویش نشیند! درست مثل شاهین!


لحظه‌های بارانی دنیا، بدون شاهین نبود. چرا که شاهین در کلام و نگاه باران، در دست‌ها و خنده‌هایش، در همه وجود و توان باران، جریان یافته‌بود و نمی‌گذاشت دنیا به سوگ شاهین در عمق گودال آب یخ، غرق گردد!!


 


 


ممنون از شکیبایی و همراهی‌تان

مشاهده متن کامل ...
فوریو گپ|چت فوریو گپ|گپ فوریو گپ اصلی
درخواست حذف اطلاعات

فوریو گپ|چت فوریو گپ|گپ فوریو گپ اصلی سی اس چت .چت جم اس سی چت ادرس جدید سی اس چت

زیبا,چت روم زیبا,چکلمات کلیدی مورد نیازیک ادمین برای چتروم

این کلمات معمولا تاثیر بسزایی در رتبه سایت شما دارند
سعی کرده ایم کلماتی را تایپ کنیم که از نظر گوگل اهمیت بالایی دارند

یک مقاله ارزشمند
اورداپ چت
چت اورداپ ال ا,ققنوس چت,چت ققنوس,چت روم ققنوس,عسل چت,چت عسل,چت روم عسلی ها,چت روم عسل,عسلناز چت,عسل ناز چت,ناز چت,میهن چت,چت میهن,میهن باران چت,باران چت,چت باران,چت روم باران,فریاد چت,اواز چت,یاهو چت,یاهو چت,چت روم یاهو,یاهو,چت روم اصفهانی ها,چت روماورداپ چت ها,چت روم تبریزی ها,چت روم مشهدی ها,چت روم خوزستانی ها,چت روم شمالی ها,چت روم اذری ها,چت روم ترک ها,سایت چت روم یاهو,چت روم کرجی ها,چت روم جنوبی ها,چت روم یاهو چت,چت یاهو,چت روم یاهو,چت روم گفتگو,چتروم تورک ها,چت روم دختران,چت روم دخترونه,چت روم پسران,چت روم پسرونه,چت روم اذربایجانی ها,چت روم یاهو,یاهو چت,چت روم بوشهری ها,چت روم یزدی ها,سایت یاهو,یاهو چت,عضویت درچت روم یاهو,چت یاهو,چت روم کرجی ها,چت روم رشتی ها,چت روم استقلالی ها,چت روم تصویری,چت روم پرسپلیسی ها,چت روم گلستانی ها,چت روم جدید,چت روم قزوینی ها,چت روم کرمانی ها,چت روم همدانی ها,چت روم گیلانی ها,چت روم کردستانی ها,چت روم مازندرانی ها,چت روم یاهو,چت روم قشمی ها,چت روم پربازدید یاهو,چت روم ایرانی یاهو,چت روم یاهو,چت یاهو در گوگل,چت روم اسان,چت روم,چت روم ایرانی,چت روم یاهو,چت یاهو,یاهو چت,چت روم ایرانی,چت فارسی یاهو,چت روم کردها,برنامه چت روم,برنامه چت یاهو مسنجر چت,چت روم,چت,چتروم,چت روم یاهو,یاهو چت,سئو چت روم,چت روم سئو,سئو چت,چت سئو,سئو چت روماورداپ چت ,چت روم یاهو,چت روم ایرانسلی ها,چت روم فارسی,سایت چت,سایت یاهو,یاهو چت,چت روم یاهو,چت,چتروم,چت روم,چتروم فارسی,چت روم فارسی,چت فارسی,چت شلوغ,چت روم شلوغ,شلوغ چت, چت , چت روم , چتروم , چت روم یاهو , چت یاهو , یاهو چت , yahoo http://www.ordup.com/chat.php


کلمات کلیدی: چت یاهو,یاهو چت,چت روم,چت روم یاهو,یاهو چت,چت روم فارسی,یاهو چت,چت,چتروم,چت روم,چتروم فارسی,چت روم فارسی,چت فارسی,چت شلوغ,چت روم شلوغ,شلوغ چت,چت یاهو,یاهو چت,گروپ چت,چت گروپ,چت روم گروپ,ال ا چت,چت روم ال ا,چت ال ا,ققنوس چت,چت ققنوس,چت روم ققنوس,عسل چت,چت عسل,چت روم عسلی ها,چت روم عسل,عسلناز چت,عسل ناز چت,ناز چت,میهن چت,چت میهن,میهن باران چت,باران چت,چت باران,چت روم باران,فریاد چت,اواز چت,یاهو چت,یاهو چت,چت روم یاهو,یاهو,چت روم اصفهانی ها,چت روم ها,چت روم تبریزی ها,چت روم مشهدی ها,چت روم خوزستانی ها,چت روم شمالی ها,چت روم اذری ها,چت روم ترک ها,سایت چت روم یاهو,چت روم کرجی ها,چت روم جنوبی ها,چت روم یاهو چت,چت یاهو,چت روم یاهو,چت روم گفتگو,چتروم تورک ها,چت روم دختران,چت روم دخترونه,چت روم پسران,چت روم پسرونه,چت روم اذربایجانی ها,چت روم یاهو,یاهو چت,چت روم بوشهری ها,چت روم یزدی ها,سایت یاهو,یاهو چت,عضویت درچت روم یاهو,چت یاهو,چت روم کرجی ها,چت روم رشتی ها,چت روم استقلالی ها,چت روم تصویری,چت روم پرسپلیسی ها,چت روم گلستانی ها,اورداپ چت چت روم جدید,چت روم قزوینی ها,چت روم کرمانی ها,چت روم همدانی ها,چت روم گیلانی ها,چت روم کردستانی ها,چت روم مازندرانی ها,چت روم یاهو,چت روم قشمی ها,چت روم پربازدید یاهو,چت روم ایرانی یاهو,چت روم یاهو,چت یاهو در گوگل,چت روم اسان,چت روم,چت روم ایرانی,چت روم یاهو,چت یاهو,یاهو چت,چت روم ایرانی,چت فارسی یاهو,چت روم کردها,برنامه چت روم,برنامه چت یاهو مسنجر چت,چت روم,چت,چتروم,چت روم یاهو,یاهو چت,سئو چت روم,چت روم سئو,سئو چت,چت سئو,سئو چت روم,چت روم یاهو,چت روم ایرانسلی ها,چت روم فارسی,سایت چت,سایت یاهو,یاهو چت,چت روم یاهو,چت,چتروم,چت روم,چتروم فارسی,چت روم فارسی,چت فارسی,چت شلوغ,چت روم شلوغ,شلوغ چت, چت , چت روم , چتروم , چت روم یاهو , چت یاهو , یاهو چت , yahoo http://www.ordup.com/chat.php
چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...تبلیغاتx فکر برتر شماره پلاک خودروها در ایران از وبلاگ فکر برتر نیز دیدن فرمائید. پلاکهای ایران بترتیب حروف الفبا: استان آذربایجان شرقی شهر تبریز(مرکز استان): پلاک ایران 15سایر ای استان: پلاک ایران 25 – پلاک ایران 35 استان آذربایجان غربیشهر ارومیه (مرکز استان): پلاک ایران 17سایر ای استان: پلاک ایران 27 – پلاک ایران 37 استان اردبیلشهر اردبیل(مرکز استان): پلاک ایران 91سایر ای استان: پلاک ایران 91 ( پلاک مرکز استان و سایر ای استان یکی می باشد) استان اصفهانشهر اصفهان (مرکز استان): پلاک ایران 13سایر ای استان: پلاک ایران 23 و پلاک ایران 43 – پلاک ایران 53 استان ایلامشهر ایلام (مرکز استان): پلاک ایران 98سایر ای استان: پلاک ایران 98 ( پلاک مرکز استان و سایر ای استان یکی می باشد) استان بوشهرشهر بوشهر (مرکز استان): پلاک ایران 48سایر ای استان : پلاک ایران 58 استان تهرانشهر تهران (مرکز استان): پلاک ایران 11- پلاک ایران 22- پلاک ایران 33- پلاک ایران 44شهر کرج چت روم , چت فارسی چت روم دوستان چت , چت روم فارسی برای چت دوستی , چت روم گیلان , قوانین چت روم , چت روم شلوغ , چت روم سوما , چتروم فارسی پگاه چت , چت روم فارسی , چت چت روم چت روم فارسی , چت روم مهریز , چت روم الفت بزرگترین چت روم ایرانیان , ارم چت و شاتل وچتی ها چت روم سون , چتروم دلریز چت , چتروم شاد دختر پسر های , چت روم زیبا فلفل اورداپ چت چت , چت روم شلوغ فلفل چت , بهریتن و شاد ترین چتروم فارسی زبانان , چتروم مخفی , دلناز چت بهترین چت روم ایران
http://www.ordup.com/chat.php چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ... : پلاک ایران 68 شهر –پاکدشت و.. : پلاک ایران 78 استان چهار محال و بختیاریشهرکرد(مرکز استان): پلاک ایران 71سایر ای استان: پلاک ایران 81 استان اسان شهر مشهد (مرکز استان): پلاک ایران 12سایر ای اسان (شمالی و رضوی و جنوبی): پلاک ایران 32 و پلاک ایران 42 – پلاک ایران 52 استان خوزستانشهر اهواز (مرکز استان): پلاک ایران 14سایر ای استان: پلاک ایران 24 و پلاک ایران 34 استان زنجانشهر زنجان (مرکز استان): پلاک ایران 87سایر ای استان: پلاک ایران 97 استان سمنانشهر سمنان (مرکز استان): پلاک ایران 86سایر ای استان: پلاک ایران 96 استان سیستان و بلوچستانشهر زاهدان (مرکز استان): پلاک ایران 85سایر ای استان: پلاک ایران 95 چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , اورداپ چت چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ... استان فارسشهر شیراز (مرکز استان) : پلاک ایران 63سایر ای استان: پلاک ایران 73 – پلاک ایران 83اورداپ چت - پلاک ایران 93 استان قزوینشهر قزوین (مرکز استان): پلاک ایران 79سایر ای استان: پلاک ایران 89 استان قمشهر قم(مرکز استان): پلاک ایران 16سایر ای استان: پلاک ایران 26- پلاک ایران 36 استان کردستانشهر سنندج (مرکز استان): پلاک ایران 51سایر ای استان: اورداپ چت پلاک ایران 61 استان کرمان شهر کرمان(مرکز استان): پلاک ایران 45سایر ای استان: پلاک ایران 65- پلاک ایران 75 استان کرمانشاه شهر کرمانشاه (مرکز استان): پلاک ایران 19 سایر ای استان: http://www.ordup.com/chat.php پلاک ایران 29- پلاک ایران 39 استان ک لویه و بویر احمد شهر یاسوج (مرکز استان): پلاک ایران 49 سایر ای استان: پلاک ایران 49 ( پلاک مرکز استان و سایر ای استان یکی می باشد) استان گلستانشهر گرگان چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی ...(مرکز استان): پلاک ایران 59سایر ای استان: پلاک ایران 69 استان گیلانشهر رشت (مرکز استان):پلاک ایران 46سایر ای استان: پلاک ایران 56 - پلاک ایران 76 استان لرستانشهر م آباد (مرکز استان): پلاک ایران 31سایر ای استان : پلاک ایران 41 استان مازندرانشهر ساری (مرکز استان): پلاک ایران 62سایر ای استان : پلاک ایران 72 – پلاک ایران 82- پلاک ایران 92 استان هرمزگانشهر بندرعباس (مرکز استان): پلاک ایران 84سایر ای استان: اورداپ چت پلاک ایران 94 استان همدانشهر همدان (مرکز استان): پلاک ایران 18سایر ای استان: پلاک ایران 28- پلاک ایران 38 استان یزدشهر یزد (مرکز استان): پلاک ایران 54سایر ای استان: پلاک ایران 64- پلاک ایران 74 با تشکر از سایت پلاک ایران درباره بنام مهربان ترین مهربانانبه وبلاگ فکر برتر خوش آمدید. این وبلاگ در زمینه موفقیت و آموزش رازهای جهان هستی در زندگیستشاد و پایدار باشید×××برداشت مطالب وبلاگ با ذکر منبع از دید مدیریت وبلاگ بلامانع می باشد××× صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو وبلاگ http://www.ordup.com/chat.php
کد بندی پلاک خودروهای تمام ای ایران

کد بندی پلاک خودروهای تمام ای ایران. این بسته ، شامل: کد بندی پلاک خودروهای تمام ای ایران می باشد. توصیه می کنیم حتما ببینید.


ضمیمه :
پلاک سری الف جهت خودرو های تی – ت جهت تا یرانی – ع جهت عمومی

———
تهران بزرگ :
11-22-33-44-55-66-77-88-99-10-20-30-40-50-60-70-80-90

مناطق شمال : 11 تمامی حروف

مناطق مرکزی 22 تمامی حروف

مناطق جنوب 33 تمامی حروف

——–
شهرستان های استان تهران :

شهر : کد 78 حرف (ب)
رباط کریم : کد 78 حرف (ج)
شهریار : کد 78 و حرف (د)
ورامین: کد 78 و حرف (س)
دماوند : کد 78 و حرف (ص)
ساوجبلاغ : کد 78 و حرف (ط)
فیروزکوه : کد 78 و حرف (ق)
پاکدشت : کد 78 و حرف(ل)
ری: کد 78 و حرف ( ن)
شمیرانات : کد 78 و حرف (و)

استان البرز

کرج: ۶۸ (تمامی حروف) – کد ۲۱ حرف (و) – کد ۲۱ حرف (ی)
نظراباد: کد ۷۸ حرف (م) – کد ۲۱ حرف (ص)
هشتگرد: کد ۲۱ حرف (ص) – کد ۷۸ حرف (ط)
طالقان: کد ۲۱ حرف (ص) – کد ۷۸ حرف (ط)
استان اذربایجان

ارومیه : کد 17 و تمامی حروف

شهرستان های استان اذربایجان غربی کد 27 و حروف :

خوی : (ب)
مهاباد (ج)
ماکو: (د)
سلماس : (س)
نقده : ( ص)
میاندواب : ( ط)
تکاب : (ق)
شاهین دژ : (ل)
سردشت : (م)
بوکان : (ن)
پیرانشهر : (و)
چالدران : (ه)
اشنویه : (ی)

استان مازندران :

کد ها : 62 و 72 و 82 و 92

——————–

مرکز استان ساری : کد 62 و تمامی حروف

——————-

کلیه شهرستان های استان مازندران کد 72 و

امل : (ب)
بابل : (ج)
تنکابن : (د)
رامسر : (س)
نوشهر : ( ص)
نور : ( ط)
بهشهر ( ق)
قاپم شهر ( ل)
بابلسر (م)
چالوس (ن)
محموداباد ( و)
نکاء (ه)
جویبار (ی)
سوادکوه (ب)

استان کرمانشاه :

کدهای عددی : 19 و 29 و 39

مرکز استان کرمانشاه : کد 19 و تمامی حروف

————

شهرستان های استان کد 29 و حروف های :

اباد غرب (ب)
گیلان غرب (ج)
س ل ذهاب (د)
پاوه (س)
کن ر (ص)
قصرشیرین (ط)
سنقر (ق)
جوانرود (ل)
صحنه (م)
هرسین (ن)
ثلاث باباجانی (و)

استان اذر بایجان شرقی

کد های عددی 15 و 25 و 35

مرکز استان تبریز کد 15 و تمامی حروف

——————

شهرستان ها

مراغه : کد 25 و حرف (ب)
مرند : کد 25 و حرف (ج)
میانه : کد 25 و حرف (د)
اهر : کد 25 و حرف (س)
سراب : کد 25 و حرف (ص)
جلفا : کد 25 و حرف (ط)
هشترود : کد 25 و حرف (ق)
بناب : کد 25 و حرف (ل) همون جایی که کباب هاش معروفه ها !!!
بستان اباد : کد 25 و حرف ( م)
شبستر : کد 25 و حرف (ن)
کلیبر : کد 25 و حرف (و)
هریس: کد 25 و حرف (ه)
اذر شهر : کد 25 و حرف (ی)
———-
اسکو : کد 35 و حرف (ب)
وزرقان کد 35 و حرف (ج)
عجب شیر : کد 35 و حرف (د)
چااویماق : کد 35 و حرف (س)
ملکان : کد 35 و حرف (ص)

استان اردبیل

کدهای عددی فقط 91

اردبیل : کد 91 و حروف ( ب – ج – د )

———–
پارس اباد : حرف ( س)
خلخال : حرف (ص)
گرمی : حرف (ط)
مشکین شهر : (ق)
بیله سوار : حرف (ل)
نیر : حرف (م)
نمین : حرف (ن)
کوثر : حرف (و)

استان کردستان

کدهای عددی 51 و 61

سنندج مرکز استان کد 51 و تمامی حروف

———
شهرستان های استان کد 61 و حروف :

سقز : حرف (ب)
بیجار : حرف (ج)
بانه : حرف (د)
قروه : حرف (س)
مریوان : حرف (ص)
دیواندره : حرف (ط)
کامیاران : حرف (ق)
سرواباد : حرف (ل)

استان زنجان کدهای 87 و 97

مرکز استان شهر زنجان : کد 87 و تمامی حروف

————–
شهرستان های استان کد 97 و حروف :

ابهر : حرف (ب)
خدابنده : حرف ( ج)
م دره : حرف (د)
ایجرود : حرف (س)
طارم : حرف (ص)
ماه نشاه : حرف (ط)

استان همدان

کدهای عددی 18 و 28 و 38

مرکز استان شهر همدان : کد 18 و تمامی حروف

——————-

شهرستان های استان کد 28 و حروف :

نهاوند : حرف (ب)
ملایر : حرف (ج)
تویسرکان : حرف (د)
کبودراهنگ : حرف (س)
رژن : حرف (ص)
بهار : حرف (ط)
اسد اباد : حرف (ق)

استان قزوین

کدهای عددی 79 و 89

مرکز استان شهر قزوین کد 79 و تمامی حروف

————-
شهرستان های استان کد 89 و حروف :

تا تان : حرف (ب)

بوپین زهرا : حرف (ج)

ک : حرف (د)

استان مرکزی

کدهاتی عددی 47 و 57 و 67

مرکز استان شهر اراک : کد 47 و تمامی حروف

———————
شهرستان های استان کد 57 و حروف

ساوه : حرف (ب)
خمین : حرف (ج)
محلات : حرف (د)
تفرش: حرف (س)
دلیجان : حرف (ص)
اشتیان : حرف (ط)
شازند : حرف (ق)
زرندیه : حرف (ل)
کمیجان : حرف(ن)

استان لرستان

کدهای عددی 31 و 41

مرکز استان شهر م اباد کد 31 و تمام حروف

————–

شهرستان های استان کد 41 و حروف :

بروجرد : حرف (ب)
الیگودرز : حرف (ج)
درور : حرف (د)
کوهدشت : حرف (س)
دلفان : حرف (ص)
ا : حرف (ط)
پل دختر : حرف (ق)
سلسله : حرف (ل)

استان ایلام
کدهای عددی 98

ایلام : کد 98 و حروف (ب – ج – د – س)

مهران کد 98 و حرف (ص)
دره شهر کد 98 و حرف ؛(ط)
دهلران : کد 98 و حرف (ق)
شیروان و چرداول : کد 98 و حرف (ل)
ایوان : کد 98 و حرف (م)
ابدانان : کد 98 و حرف (ن)

استان چهارمحال و بختیاری

کدهای عددی 71 و 81

مرکز استان شهرکرد : کد 71 و تمامی حروف

————

شهرستان های استان کد 81 و حروف :

بروجن : حرف (ب)
اردل : حرف (ج)
فارسان : حرف (د)
لردگان : حرف (س)
کوهرنگ : حرف (ص)

استان خوزستان

کدهای عددی 14 و 24 و 34

مرکز استان شهر اهواز : کد 14 و تمامی حروف

——————
کد 24 برای شهرستان های : و حرف :

آبادان و حرف (ب)
مشهر و حرف (ج)
دزفول و حرف (د)
بهبهان و حرف (س)
مسجد سلیمان و حرف (ص)
بندرماهشهر و حرف(ط)
دشت آزادگان و حرف (ق)
رامهرمز و حرف (ل)
مشک و حرف (م)
شوشتر و حرف (ن)
شوش و حرف (و)
شادگان . حرف (ه)
ایزه و حرف (ی)
————————–
کد 34 برای شهرستان های … حرف …

باغملک و حرف (ب)
امیدیه و حرف (ج)
هندیجان و حرف (د)
——————
شهرستان لاتی با کد 35 و حرف (س)

استان ک یلویه

کد عددی 49

یاسوج : کد 49 و حروف ( ب – ج – د – س)
گچساران : کد 49 و حرف (ص)
دهدشت : کد 49 و حرف (ط)
دنا : کد 49 وحرف (ق)

استان گیلان :

کد های 46 و 56 و 76

مرکز استان شهر رشت کد عددی 46 و تمامی حروف

———
کد 56 برای شهرستان های … و حرف ….

بندانزلی و حرف (ب)
لاهیجان و حرف (ج)
استارا و حرف (د)
طالش و حرف (س)
رودسر و حرف (ص)
ر.دبار و حرف (ط)
صومعه سرا و حرف (ق)
فومن و حرف (ل)
لنگرود و حرف (م)
رضوانشهر و حرف (ن)
املش و حرف (و)
ماسوله و حرف (ه)
شفت و حرف (ی)
——–
کد 76 برای شهرستان های … و حرف ..

سیا ل و حرف (ب)
استانه اشرفیه و حرف(ج)

استان گلستان
کدهای عددی 59 و 69

مرکز استان شهر گرگان کد عددی 59 و تمامی حروف

———
شهرستان های استان گلستان کد 69 و حروف :

گنبد : حرف(ب)

بندرترکمن : حرف(ج)

کردکوی : حرف(د)

علی آباد : حرف (س)

آزاذشهر : حرف(ص)

مینودشت : حرف (ط)

بندرگز: حرف (ق)

رامیان : حرف (ل)

اق قلا : حرف (م)

کلاله : حرف (ن)

استان قم !!!!!!!

بدون شهرستان

کد های عددی 16 و 26 و 36

شهر قم : کد عددی 16 و تمامی حروف

استان اصفهان

کدهای عددی 13 و 23 و 43 و 53

مرکز استان شهر اصفهان کد 13 و تمامی حروف

————
کد 23 برای شهرستان های .. و حروف …

کاشان و حرف (ب)
نجف آباد و حرف (ج)
شهرضا و حرف (د)
شهر و حرف (س)
گلپایگان و حرف (ص)
نطنز و حرف (ط)
اردستان و حرف (ق)
خوانسار . حرف (ل)
ناپین و حرف (م)
سمیرم و حرف (ن)
فریدونشهر و حرف (و)
فلاورجان و حرف (ه)
لنجان و حرف (ی)
—————————–
کد 43 برای شهرستان های .. و حروف ….

ف و حرف (ب)
مبارکه و حرف (ج)
برخوار و میمه و حرف(د)
اران و بیدگل و حرف (س)
تیران و کرون و حرف (ص)
چاودگان و حرف (ط)

استان یزد

کدهای عددی 54 و 64 و 74

مرکز استان شهر یزد کد عددی 54 و تمامی حروف

———————–

شهرستان های استان کد عددی 64 و حروف :

اردکان : حرف (ب)
تفت : حرف (ج)
میبد : حرف (د)
بافق : حرف (س)
مهریز : حرف (ص)
ابرکوه : حرف (ط)
طبس :حرف (ق)
خاتم : حرف (ل)
صدوق : حرف (م)

استان فارس
کد های عددی 63 و 73 و 83 و 93

مرکز استان شهر شیراز کد 63 و تمامی حروف

————

کد 73 برا ی شهرستان های … و حروف ….

جهرم و حرف (ب)
لارستان و حرف(ج)
داراب و حرف (د)
فسا و حرف (س)
کازرون و حرف (ص)
فیروز اباد و حرف (ط)
اباده و حرف (ق)
مرودشت و حرف (ل)
لامرد و حرف (م)
نیریز و حرف (ن)
استهبان و حرف (و)
اقلید و حرف (ه)
سپیدان و حرف (ی)

————-

کد 83 برای شهرستان های… و حروف ….

ممسنی و حرف (ب)
زریندشت و حرف (ج)
قیروکارزین و حرف (د)
مهر و حرف (س)
ارسنجان و حرف (ص)
مبید و حرف (ط)
بوانات و حرف (ق)
فراشبد و حرف (ل)

استان سمنان

کدهای 86 و 96

مرکز استان سمنان کد 86 و تمامی حروف

—————

شهرستان های استان کد 96 و حروف :

دامغان و حرف (ب)
شاهرود و حرف (ج)
گرمسار و حرف (د)

استان کرمان

کد های عددی 45 و 65 و 75

مرکز استان کد عددی 45 و تمامی حروف

—————

شهرستان های استان کد 65 و حروف ….

رفسنجان : حرف (ب)
بم: حرف (ج)
سیرجان : حرف (د)
بافت : حرف (س)
جیرفت : حرف (ص)
زرند : حرف (ط)
کهنوج : حرف (ق)
شهر بابک : حرف (ل)
بردسیر : حرف (م)
منوجان : حرف (ن)
عنبرآباد : حرف (و)
راور : حرف (ه)

استان اسان

کدهای عددی 12 و 32 و 42 و 52

مرکز استان مشهد کد 12 و تمامی حروف

————————
کد 32 برای شهرستان های ….. و حروف ….

نیشابور و حرف (ب)
سبزوار و حرف(ج)
بیرجند و حرف (د)
بجنورد و حرف (س)
تربت جام و حرف(ص)
قوچان و حرف (ط)
گناباد و حرف (ق)
تربت حیدریه و حرف (ل)
کاشمر و حرف (م)
قاءنات و حرف ( ن)
فردوس . حرف(و)
تایباد و حرف (ه)
نهبندان و حرف (ی)

———————-
کد 42 برای شهرستان های … وحروف ….

فریمان و حرف (ب)
شیروان و حرف (ج)
سرخس و حرف (د)
درگز و حرف (س)
خواف(ص)
چناران و حرف (ط)
اسفراین و حرف(ق)
برد و حرف (ل)
رشت خوار و حرف (م)
ج و حرف (ن)
ماند و سلمقان و حرف (و)
سربشیر و حرف (ه)
کلات و حرف (ی)

استان سیستان و بلوچستان

کدهای عددی 85 و 95

مرکز استان زاهدان کد 85 و تمامی حروف

——–
شهرستان های استان کد 95 و حروف :

زابل : حرف (ب)
ایرانشهر : حرف (ج)
خاش : حرف (د)
سراوان : حرف (س)
نیکشهر : حرف (ص)
سرباز : حرف (ط)
چابهار : حرف (ق)

استان بوشهر

کدهای عددی 48 و 58

مرکز استان بوشهر کد 48 و تمامی حروف

—————–

شهرستان های استان بوشهر کد 58 و حروف :

دشستان : حرف (ب)
گناوه:حرف(ج)
کنگان : حرف (د)
تنگستان : حرف (س)
دشتی : حرف (ص)
دیر: حرف (ط)
دیلم : حرف (ق)
جم : حرف (ل)

استان هرمزگان

کدهای عددی 84 و 94

مرکز استان بندر عباس کد 84 و تمامی حروف

————-

شهرستان های استان هرمزگان کد 94 و حروف

میناب : حرف (ب)

بندرلنگه : حرف ( ج)

رودان : حرف (د)

ابوموسی : حرف (س)

جاسک : حرف (ص)

بستک : حرف (ط)

حاجی اباد : حرف (ق)

قشم : حرف (ل)

بزرگترین چتروم دنیاتروم زیبا چت,زیبا گپ,فریال چت,چت فریال,چت روم فریال,چتروم فریال چت,وبلاگ و سایت فریال چت,گپ روم فریال گپ,فریال گپ,ادرس اصلی و جدید و قدیمی فریال چت,چت روم قشنگ,قشنگ چت,چت قشنگ,قشنگ گپ,زیبا چت,چت زیبا,چت روم زیبا,جذاب چت,ارور چت,چت ارور,اردر چت,چت اردر,اوردر چت,چت روم ارور,چتروم اردر, ,ارور گپ,اردر گپ,سایت وبلاگ چت روم ارور,ادرس جدید و اصلی و قدیمی چتروم اردر,چشمک چت,چت چشمک,چت روم چشمک,چتروم چشمک چت,سایت و وبلاگ چشمک چت,چشمک گپ,گپروم چشمک,هتل چت,چت هتل,چت روم هتل,چتروم هتل چت,سرافراز چت ,موشی چت,چت موشی,چت روم موشی,چتروم موشی چت,هتل گپ,موشی موشی چت,سایت و وبلاگ موشی چت,کلوب چت,چت کلوب,چت روم کلوب, ,چتروم کلوب چت,چت روم کلوب گپ,گپ روم کلوب چت,سایت و وبلاگ کلوب چت,گل یخ چت,یخی چت,یخ چت,گل یخی چت,یخ گل چت,یخی گپ,گل ناز چت,چت کرج,چت روم کرج,کرج چت,کرج گپ, karaj ,رادیو چت,رادیو گپ,چت رادیو,چت روم رادیو,گپ روم رادیو گپ, radio ,چتروم کرج چت,گپروم کرج گپ,موشی چت,چت موشی,آیناز چت,چت ایناز,بگو مگو چت,چت بگومگو,پی ام سی چت,چت پپسی,پی 30 گپ,نیناز چت,چت روم نیناز,موشی سایت,موشی بلاگ,چت روم ایران,ایران گپ,چت روم باران,باران چت,فارسی چت,چتروم فارسی,گپ روم,چت روم,فریال چت,چت فریال,شعله چت,چت شعله,هتل چت,چتروم هتل,کلوب چت,چت کلوب,سایت چت ,چت روم شلوغ,چت روم بزرگ,گپ تو گپ,یخی چت,چت یخی,یخ چت,گل یخ چت,ارور چت,چت ارور,اردر چت,چت روم اردر,تبادل لینک رایگان,مختلط چت,چت مختلط,ساناز چت,چت ساناز,چت روم ساناز,موشی بک لینک,بک لینک چت روم,طراحی چت روم,بهترین گروه طراجی چتروم,سئو چت روم,موشی کلوب,دوستی چت,چت دوستی,چت روم دوستی,چتروم دخترانه,دختر چت,وروجک چت,چت وروجک,چت روم وروجک,موش چت,چت موش,موش موشی چت,مموش چت,موموش چت,پوتن چت,چت پوتن,چت روم پوتن,چشمک چت,چت چشمک,چت روم چشمک,وینا چت,چت وینا,میکرو چت,چت روم میکرو,چت میکرو,مهسان چت,چت مهسان,مهر چت,چت مهر,پت و مت چت,چت روم پتو مت,چت پت و مت,مهر چت,چت مهر,چتروم مهر,نیناز چت,چت نیناز,ناز مهر چت,مهرناز چت,چت روم نیناز مهر ناز چت,گروپ گپ,دوست ی و همسر ی ,قم چت,چت قم,چتروم قم,تهران چت,چت تهران,چت روم تهران,شما چت,چت شما,چت روم شما,سما چت,چت سما,سما گپ,دیز گپ,گپ دیز,دیز چت,قرمز چت,چت قرمز,چت روم قرمز,آرزو چت,چت ارزو,چت روم ارزو,سوسوش چت,چت سوسوش,چت روم سوسوش,4 فصل گپ,چهار فصل چت,چت روم 4 چهار فصل سرافراز چت .الفا چت.سرافراز چت .پیدایش چت.سرافراز چت .ایرانسل چت.سرافراز چت بانک ملی چت.سرافراز چت . تراختور چت. سرافراز چت پرسپولیس چت سرافراز چت .مغان چت.مرام چت .سرافراز چت .لیلی چت . سرافراز چت .تهران چت. سرافراز چت.باران چت.سرافراز چت.عسل چت .سرافراز چت چت.سرافراز چت.میهن چت.سرافراز چت نیایش چت.سرافراز چت.قرمزچت.گرمی چت.سرافراز چت پارس اباد چت.سرافراز چت چتو چت.سرافراز چت.ورزش3چت.سرافراز چت.ستایش چت.سرافراز چت وام چت.سرافرازچت.خنده چت.سرافرازچت.لیگ چت.گنبد چت.سرافراز چت.سرافراز چت ملودی .سرافراز چت سحر .سرافراز چت مشگین .سرافراز چت اهواز .سرافراز چت.ملیناچت .سرافراز چت.نازی چت.سرافراز چت نازنین .سرافراز چت .سرافراز چت بنیاد .سرافراز چت جانبازچت.سرافراز چت ارایش چت.سرافراز چت ملت .سرافراز چت مسگن .سرافراز چت ..سرافراز چت مرند .سرافراز چت اداری چت.سرافراز چت سلام چت.سرافراز چت جم چت.سرافراز چت شبکه سه چت .سرافراز چت هواوی چت .سرافراز چت پارسی چت .سرافراز چت نهارچت. .سرافراز چتسرافراز چت .الفا چت.سرافراز چت .پیدایش چت.سرافراز چت .ایرانسل چت.سرافراز چت بانک ملی چت.سرافراز چت . تراختور چت. سرافراز چت پرسپولیس چت سرافراز چت .مغان چت.مرام چت .سرافراز چت .لیلی چت . سرافراز چت .تهران چت. سرافراز چت.باران چت.سرافراز چت.عسل چت .سرافراز چت چت.سرافراز چت.میهن چت.سرافراز چت نیایش چت.سرافراز چت.قرمزچت.گرمی چت.سرافراز چت پارس اباد چت.سرافراز چت چتو چت.سرافراز چت.ورزش3چت.سرافراز چت.ستایش چت.سرافراز چت وام چت.سرافرازچت.خنده چت.سرافرازچت.لیگ چت.گنبد چت.سرافراز چت.سرافراز چت ملودی .سرافراز چت سحر .سرافراز چت مشگین .سرافراز چت اهواز .سرافراز چت.ملیناچت .سرافراز چت.نازی چت.سرافراز چت نازنین .سرافراز چت .سرافراز چت بنیاد .سرافراز چت جانبازچت.سرافراز چت ارایش چت.سرافراز چت ملت .سرافراز چت مسگن .سرافراز چت ..سرافراز چت مرند .سرافراز چت اداری چت.سرافراز چت سلام چت.سرافراز چت جم چت.سرافراز چت شبکه سه چت .سرافراز چت هواوی چت .سرافراز چت پارسی چت .سرافراز چت نهارچت. .سرافراز چتکلمات چتی : سرافراز چت,چت سرافراز,چت روم,شلوغ چت,چت,باران چت,یاهو چت,زندگی چت,سرافراز چت,چت روم فارسی,عشق

منبع : پاریس چت|عسل چت|ادرس همیشگی چتروم سرافرازچتسی اس چت/چت سی اس
برچسب ها : سرافراز ,چتروم ,موشی ,چشمک ,کلوب ,فریال ,سرافراز سرافراز ,سرافراز بنیاد ,بنیاد سرافراز ,جانبازچت سرافراز ,سرافراز ارایش ,مرند سرافراز اداری ,مس


مشاهده متن کامل ...
کد بندی پلاک خودرو های تمام ای ایران+انواع پلاک ایرانی
درخواست حذف اطلاعات
کد بندی پلاک خودرو های تمام ای ایران ضمیمه : پلاک سری الف جهت خودرو های تی - ت جهت تا یرانی - ع جهت عمومی --------- تهران بزرگ : 11-22-33-44-55-66-77-88-99-10-20-30-40-50-60-70-80-90 مناطق شمال : 11 تمامی حروف مناطق مرکزی 22 تمامی حروف مناطق جنوب 33 تمامی حروف -------- شهرستان های استان تهران : کرج : کد 68 و تمامی حروف شهر : کد 78 حرف (ب) رباط کریم : کد 78 حرف (ج) شهریار : کد 78 و حرف (د) ورامین: کد 78 و حرف (س) دماوند : کد 78 و حرف (ص) ساوجبلاغ : کد 78 و حرف (ط) فیروزکوه : کد 78 و حرف (ق) پاکدشت : کد 78 و حرف(ل) نظراباد : کد 78 و حرف ( م) ری: کد 78 و حرف ( ن) شمیرانات : کد 78 و حرف (و) استان اذربایجان غربی ارومیه : کد 17 و تمامی حروف شهرستان های استان اذربایجان غربی کد 27 و حروف : خوی : (ب) مهاباد (ج) ماکو: (د) سلماس : (س) نقده : ( ص) میاندواب : ( ط) تکاب : (ق) شاهین دژ : (ل) سردشت : (م) بوکان : (ن) پیرانشهر : (و) چالدران : (ه) اشنویه : (ی) استان مازندران : کد ها : 62 و 72 و 82 و 92 -------------------- مرکز استان ساری : کد 62 و تمامی حروف ------------------- کلیه شهرستان های استان مازندران کد 72 و امل : (ب) بابل : (ج) تنکابن : (د) رامسر : (س) نوشهر : ( ص) نور : ( ط) بهشهر ( ق) قاپم شهر ( ل) بابلسر (م) چالوس (ن) محموداباد ( و) نکاء (ه) جویبار (ی) سوادکوه (ب) استان کرمانشاه : کدهای عددی : 19 و 29 و 39 مرکز استان کرمانشاه : کد 19 و تمامی حروف ------------ شهرستان های استان کد 29 و حروف های : اباد غرب (ب) گیلان غرب (ج) س ل ذهاب (د) پاوه (س) کن ر (ص) قصرشیرین (ط) سنقر (ق) جوانرود (ل) صحنه (م) هرسین (ن) ثلاث باباجانی (و) استان اذر بایجان شرقی کد های عددی 15 و 25 و 35 مرکز استان تبریز کد 15 و تمامی حروف ------------------ شهرستان ها مراغه : کد 25 و حرف (ب) مرند : کد 25 و حرف (ج) میانه : کد 25 و حرف (د) اهر : کد 25 و حرف (س) سراب : کد 25 و حرف (ص) جلفا : کد 25 و حرف (ط) هشترود : کد 25 و حرف (ق) بناب : کد 25 و حرف (ل) همون جایی که کباب هاش معروفه ها !!! بستان اباد : کد 25 و حرف ( م) شبستر : کد 25 و حرف (ن) کلیبر : کد 25 و حرف (و) هریس: کد 25 و حرف (ه) اذر شهر : کد 25 و حرف (ی) ---------- اسکو : کد 35 و حرف (ب) وزرقان کد 35 و حرف (ج) عجب شیر : کد 35 و حرف (د) چااویماق : کد 35 و حرف (س) ملکان : کد 35 و حرف (ص) استان اردبیل کدهای عددی فقط 91 اردبیل : کد 91 و حروف ( ب - ج - د ) ----------- پارس اباد : حرف ( س) خلخال : حرف (ص) گرمی : حرف (ط) مشکین شهر : (ق) بیله سوار : حرف (ل) نیر : حرف (م) نمین : حرف (ن) کوثر : حرف (و) استان کردستان کدهای عددی 51 و 61 سنندج مرکز استان کد 51 و تمامی حروف --------- شهرستان های استان کد 61 و حروف : سقز : حرف (ب) بیجار : حرف (ج) بانه : حرف (د) قروه : حرف (س) مریوان : حرف (ص) دیواندره : حرف (ط) کامیاران : حرف (ق) سرواباد : حرف (ل) استان زنجان کدهای 87 و 97 مرکز استان شهر زنجان : کد 87 و تمامی حروف -------------- شهرستان های استان کد 97 و حروف : ابهر : حرف (ب) خدابنده : حرف ( ج) م دره : حرف (د) ایجرود : حرف (س) طارم : حرف (ص) ماه نشاه : حرف (ط) استان همدان کدهای عددی 18 و 28 و 38 مرکز استان شهر همدان : کد 18 و تمامی حروف ------------------- شهرستان های استان کد 28 و حروف : نهاوند : حرف (ب) ملایر : حرف (ج) تویسرکان : حرف (د) کبودراهنگ : حرف (س) رژن : حرف (ص) بهار : حرف (ط) اسد اباد : حرف (ق) استان قزوین کدهای عددی 79 و 89 مرکز استان شهر قزوین کد 79 و تمامی حروف ------------- شهرستان های استان کد 89 و حروف : تا تان : حرف (ب) بوپین زهرا : حرف (ج) ک : حرف (د) استان مرکزی کدهاتی عددی 47 و 57 و 67 مرکز استان شهر اراک : کد 47 و تمامی حروف --------------------- شهرستان های استان کد 57 و حروف ساوه : حرف (ب) خمین : حرف (ج) محلات : حرف (د) تفرش: حرف (س) دلیجان : حرف (ص) اشتیان : حرف (ط) شازند : حرف (ق) زرندیه : حرف (ل) کمیجان : حرف(ن) استان لرستان کدهای عددی 31 و 41 مرکز استان شهر م اباد کد 31 و تمام حروف -------------- شهرستان های استان کد 41 و حروف : بروجرد : حرف (ب) الیگودرز : حرف (ج) درور : حرف (د) کوهدشت : حرف (س) دلفان : حرف (ص) ا : حرف (ط) پل دختر : حرف (ق) سلسله : حرف (ل) استان ایلام کدهای عددی 98 ایلام : کد 98 و حروف (ب - ج - د - س) مهران کد 98 و حرف (ص) دره شهر کد 98 و حرف ؛(ط) دهلران : کد 98 و حرف (ق) شیروان و چرداول : کد 98 و حرف (ل) ایوان : کد 98 و حرف (م) ابدانان : کد 98 و حرف (ن) استان چهارمحال و بختیاری کدهای عددی 71 و 81 مرکز استان شهرکرد : کد 71 و تمامی حروف ------------ شهرستان های استان کد 81 و حروف : بروجن : حرف (ب) اردل : حرف (ج) فارسان : حرف (د) لردگان : حرف (س) کوهرنگ : حرف (ص) استان خوزستان کدهای عددی 14 و 24 و 34 مرکز استان شهر اهواز : کد 14 و تمامی حروف ------------------ کد 24 برای شهرستان های : و حرف : آبادان و حرف (ب) مشهر و حرف (ج) دزفول و حرف (د) بهبهان و حرف (س) مسجد سلیمان و حرف (ص) بندرماهشهر و حرف(ط) دشت آزادگان و حرف (ق) رامهرمز و حرف (ل) مشک و حرف (م) شوشتر و حرف (ن) شوش و حرف (و) شادگان . حرف (ه) ایزه و حرف (ی) -------------------------- کد 34 برای شهرستان های ... حرف ... باغملک و حرف (ب) امیدیه و حرف (ج) هندیجان و حرف (د) ------------------ شهرستان لاتی با کد 35 و حرف (س) استان ک یلویه کد عددی 49 یاسوج : کد 49 و حروف ( ب - ج - د - س) گچساران : کد 49 و حرف (ص) دهدشت : کد 49 و حرف (ط) دنا : کد 49 وحرف (ق) استان گیلان : کد های 46 و 56 و 76 مرکز استان شهر رشت کد عددی 46 و تمامی حروف --------- کد 56 برای شهرستان های ... و حرف .... بندانزلی و حرف (ب) لاهیجان و حرف (ج) استارا و حرف (د) طالش و حرف (س) رودسر و حرف (ص) ر.دبار و حرف (ط) صومعه سرا و حرف (ق) فومن و حرف (ل) لنگرود و حرف (م) رضوانشهر و حرف (ن) املش و حرف (و) ماسوله و حرف (ه) شفت و حرف (ی) -------- کد 76 برای شهرستان های ... و حرف .. سیا ل و حرف (ب) استانه اشرفیه و حرف(ج) استان گلستان کدهای عددی 59 و 69 مرکز استان شهر گرگان کد عددی 59 و تمامی حروف --------- شهرستان های استان گلستان کد 69 و حروف : گنبد : حرف(ب) بندرترکمن : حرف(ج) کردکوی : حرف(د) علی آباد : حرف (س) آزاذشهر : حرف(ص) مینودشت : حرف (ط) بندرگز: حرف (ق) رامیان : حرف (ل) اق قلا : حرف (م) کلاله : حرف (ن) استان قم !!!!!!! بدون شهرستان کد های عددی 16 و 26 و 36 شهر قم : کد عددی 16 و تمامی حروف استان اصفهان کدهای عددی 13 و 23 و 43 و 53 مرکز استان شهر اصفهان کد 13 و تمامی حروف ------------ کد 23 برای شهرستان های .. و حروف ... کاشان و حرف (ب) نجف آباد و حرف (ج) شهرضا و حرف (د) شهر و حرف (س) گلپایگان و حرف (ص) نطنز و حرف (ط) اردستان و حرف (ق) خوانسار . حرف (ل) ناپین و حرف (م) سمیرم و حرف (ن) فریدونشهر و حرف (و) فلاورجان و حرف (ه) لنجان و حرف (ی) ----------------------------- کد 43 برای شهرستان های .. و حروف .... ف و حرف (ب) مبارکه و حرف (ج) برخوار و میمه و حرف(د) اران و بیدگل و حرف (س) تیران و کرون و حرف (ص) چاودگان و حرف (ط) استان یزد کدهای عددی 54 و 64 و 74 مرکز استان شهر یزد کد عددی 54 و تمامی حروف ----------------------- شهرستان های استان کد عددی 64 و حروف : اردکان : حرف (ب) تفت : حرف (ج) میبد : حرف (د) بافق : حرف (س) مهریز : حرف (ص) ابرکوه : حرف (ط) (طبس :حرف«ق» که البته شهرستان طبس درسال 1391 با پیگیری مردم ومسئولان از دارالعباده یزد منتزع و به موطن اصلی وتاریخی خود یعنی خطه دار الولایه اسان بازگشته است واین نگارش قدیمی است) خاتم : حرف (ل) صدوق : حرف (م) استان فارس کد های عددی 63 و 73 و 83 و 93 مرکز استان شهر شیراز کد 63 و تمامی حروف ------------ کد 73 برا ی شهرستان های ... و حروف .... جهرم و حرف (ب) لارستان و حرف(ج) داراب و حرف (د) فسا و حرف (س) کازرون و حرف (ص) فیروز اباد و حرف (ط) اباده و حرف (ق) مرودشت و حرف (ل) لامرد و حرف (م) نیریز و حرف (ن) استهبان و حرف (و) اقلید و حرف (ه) سپیدان و حرف (ی) ------------- کد 83 برای شهرستان های... و حروف .... ممسنی و حرف (ب) زریندشت و حرف (ج) قیروکارزین و حرف (د) مهر و حرف (س) ارسنجان و حرف (ص) مبید و حرف (ط) بوانات و حرف (ق) فراشبد و حرف (ل) استان سمنان کدهای 86 و 96 مرکز استان سمنان کد 86 و تمامی حروف --------------- شهرستان های استان کد 96 و حروف : دامغان و حرف (ب) شاهرود و حرف (ج) گرمسار و حرف (د) استان کرمان کد های عددی 45 و 65 و 75 مرکز استان کد عددی 45 و تمامی حروف --------------- شهرستان های استان کد 65 و حروف .... رفسنجان : حرف (ب) بم: حرف (ج) سیرجان : حرف (د) بافت : حرف (س) جیرفت : حرف (ص) زرند : حرف (ط) کهنوج : حرف (ق) شهر بابک : حرف (ل) بردسیر : حرف (م) منوجان : حرف (ن) عنبرآباد : حرف (و) راور : حرف (ه) استانهای اسان(رضوی-شمالی-جنوبی) کدهای عددی 12 و 32 و 42 و 52 مرکز استان مشهد کد 12 و تمامی حروف ------------------------ کد 32 برای شهرستان های ..... و حروف .... نیشابور و حرف (ب) سبزوار و حرف(ج) بیرجند و حرف (د) بجنورد و حرف (س) تربت جام و حرف(ص) قوچان و حرف (ط) گناباد و حرف (ق) تربت حیدریه و حرف (ل) کاشمر و حرف (م) قاءنات و حرف ( ن) فردوس . حرف(و) تایباد و حرف (ه) نهبندان و حرف (ی) ---------------------- کد 42 برای شهرستان های ... وحروف .... فریمان و حرف (ب) شیروان و حرف (ج) سرخس و حرف (د) درگز و حرف (س) خواف(ص) چناران و حرف (ط) اسفراین و حرف(ق) برد و حرف (ل) رشت خوار و حرف (م) ج و حرف (ن) ماند و سلمقان و حرف (و) سربشیر و حرف (ه) کلات و حرف (ی) استان سیستان و بلوچستان کدهای عددی 85 و 95 مرکز استان زاهدان کد 85 و تمامی حروف -------- شهرستان های استان کد 95 و حروف : زابل : حرف (ب) ایرانشهر : حرف (ج) خاش : حرف (د) سراوان : حرف (س) نیکشهر : حرف (ص) سرباز : حرف (ط) چابهار : حرف (ق) استان بوشهر کدهای عددی 48 و 58 مرکز استان بوشهر کد 47 و تمامی حروف ----------------- شهرستان های استان بوشهر کد 58 و حروف : دشستان : حرف (ب) گناوه:حرف(ج) کنگان : حرف (د) تنگستان : حرف (س) دشتی : حرف (ص) دیر: حرف (ط) دیلم : حرف (ق) جم : حرف (ل) استان هرمزگان کدهای عددی 84 و 94 مرکز استان بندر عباس کد 84 و تمامی حروف ------------- شهرستان های استان هرمزگان کد 94 و حروف میناب : حرف (ب) بندرلنگه : حرف ( ج) رودان : حرف (د) ابوموسی : حرف (س) جاسک : حرف (ص) بستک : حرف (ط) حاجی اباد : حرف (ق) قشم : حرف (ل ) منبع:سایتهای پرمحتوی : بازار خبر و ایران ویجمشاهده متن کامل ...
قسمت هفتم گودال یخی
درخواست حذف اطلاعات«قسمت هفتم گودال‌یخی»
در انتظار باران، روز و شب‌ّها طولانی می‌گذشت. به خصوص این که ویار دنیا نه تنها کم که نشد، بلکه هر روز بدتر و شدیدتر می‌شد و این ثانیه‌ها را سخت می‌گذراند و شب‌ها را دیر به صبح می‌رساند.
دنیا از این که می‌توانست مادر شود و دخترش را در بغل گیرد، خوشحال بود اما وقتی ناگهان این فکر به ذهنش حمله می‌کرد که شاید بچه مشکلی داشته‌باشد، قلبش در جاتنگی می‌کرد و روحش آزرده و سرگردان می‌شد!


دلش نمی‌خواست با افکار پریشان و آشفته‌اش، شاهین را نیز ناراحت کند. برای همین تا جایی که می‌توانست نگرانی‌اش را از شاهین پنهان می‌کرد. اما شاهین از همان نگاه و سکوت دنیا می‌فهمید که در چه دنیایی سیر می‌کند و از چه شه‌ای رنج می‌برد برای همین لحظه‌های دنیا را پر می‌کرد از تمام چیزهایی که داشت! از خنده‌هایش، قصه‌هایش، شوخی‌ها و بحث‌هایش.


هر چه دنیا سنگین‌تر می‌شد و پا به ماه‌تر، بیرون رفتنش سخت‌تر و کندتر می‌گردید. دیگر حتی جلو چشمش نمی‌دید که تا سر کوچه برود. دلش می‌خواست روی کاناپه لم بدهد و بخوابد اما از درد پهلو و شکم خواب به چشمانش نمی‌رفت. چیزهایی که خیلی دوست داشت بخورد همگی باعث تهوع و استفراغش می‌شد برای همین کم‌خوراک شده‌بود و ناتوان.


شاهین هرچه دنیا هوس می‌کرد را به ثانیه‌ای برایش آماده می‌کرد. بیشتر از دنیا این شاهین بود که در فشار و سختی بود. ثانیه‌ها را می‌شمارد تا به آ ین لحظه‌ها کی می‌رسند؟ و کی دنیا این بار را بر زمین خواهدگذاشت؟ و دوباره دست هم را خواهندگرفت و شهر را زیر پا خواهندگذاشت؟


کی دنیایش را مثل همیشه سرحال و شاد خواهددید؟ و دردها و سختی‌ّها دست از سر عزیزترین ش برخواهندداشت؟
بعضی مواقع دنیا سردردهای شدیدی می‌گرفت که حتی بنای گریه می‌گذاشت و از شدت سردرد، اشک می‌ریخت!


شاهین در میان گریه دنیا گفت:«چقدر باهم موتور سواری کردیم یادته؟ یا فراموش کردی؟ الان چند ماهه سوار موتور نشدی؟»


دنیا اشک‌ّهایش را با پشت دستش پاک کرد و گفت:«آره واقعا! الان فکر کنم یه چهارماهی میشه سوار موتور نشدم»
-یه چیز خنده‌دار!


دفعه بعد که سوار موتور بشیم سه نفری هستیم دیگه! دیگه دوران دو نفریمون تموم شد و رفت! می‌دونی دلم چی می‌خواد؟


-چی؟


-اون روزی رو که بتونم باران رو جلوی موتورم سوار کنمو با دخترم دور کوچه‌ها دور بدم! این‌قدر بگردونمش که خودش خسته بشه و بگه برگردیم


-اگه مادرش منم اصلا خسته نمیشه و اونی که خسته میشه تویی نه اون


بهت گفته‌باشم‌ها هر جا باران رو بردی منم میام


-حتما خانم! تو روی باکم جا داری!


-روی باک که باران رو می‌خوای بذاری


-خوب تو رو پشتم بشین خوبه؟
-آره خوبه


و به همین راحتی دنیا را از فکر و ناراحتی ویار حاملگی‌اش بیرون می‌کشید و برای دقایقی او را به دنیایی دیگر می‌کشاند تا غرق افکار ناجور و مشوش نشود! و به سردرد و ناراحتی‌هایش فکر نکند.
دنیا وارد ماه نه شده‌بود. به خاطر وضعیتی که داشت، ش وقت سزارین برایش داده‌بود. دنیا خیلی دوست داشت که طبیعی زایمان کند. از مادرش شنیده‌بود که چقدر راحت و بی‌درد، طبیعی زایمان کرده‌است. برای همین فکر می‌کرد شاید طبیعتش مثل مادرش باشد و به راحتی زایمان کند و از زیر تیغ جراح فرار کند اما به خاطر بیماری‌اش ناچار بود که سزارین شود و احساس خوبی از رفتن به اتاق عمل و شکافتن شکم نداشت!


شاهین گفت:«همه دوست دارن سزارین بشن تو مادر باران دوست داری طبیعی زایمان کنی!»


-من خیلی مثل مادرم هستم. برای همین هم فکر می‌کنم خیلی راحت زایمان کنم از این که برم اتاق عمل و شکمم رو کنند می‌ترسم! بعدش هم باید تا چقدر عذاب بکشی که زخمت خوب بشه که خوب هم نمیشه!


-دنیا جان، تو هر لحظه برای خودت یه غصه درست می‌کنی بذار به اون لحظه برسیم، تصمیم می‌گیریم
-شاهین؟ ما نوبت سزارین تو بیمارستان گرفتیم حالا واستیم تا لحظه آ ؟


-خدا رو چه دیدی؟ شاید تا ه اومد شمشیر بر شکمت بزنه، بارانمون دستشو بگیره و بگه تولدم مبارک
-تو همیشه همه چیزو به شوخی بگیر! اصلا نمیشه یه حرف جدی باهات زد


-اگه ح خوبه و می‌تونی حرف بزنی پاشو بریم یه کم راه برو برات خوبه


-من تو اتاق سختمه راه برم اون موقع تو می‌گی بیا بریم بیرون.
-خب همین دیگه خانم خانما! تو یه ذره راه نمی‌ری پاهات از هم باز بشه، حالا می‌خوای بری طبیعی زایمان کنی؟!!


-شاهین من همیشه این‌طوری نمی‌مونم‌ها! حسابتو می‌رسم!
بلا ه روز موعود رسید. لحظه‌ای که نه ماه تمام چند خانواده منتظرش بودند از راه رسید.


پنج‌شنبه صبح ساعت هشت نوبت سزارین دنیا بود. به همراه دنیا و شاهین، یک اکیپ آدم به راه افتاده‌بودند. پدر و مادر شاهین، مادر و برادرهای دنیا، زن برادرها،‌ دو تا از صمیمی‌ترین دوستان دنیا، همکار شاهین و خانمش که رفت و آمد با هم داشتند! فقط جای خواجه حافظ خالی بود!
همه توی راهرو بیمارستان نشسته‌بودند و می‌گفتند و می‌خندیدند، اما دل دنیا و شاهین مثل سیر و سرکه می‌جوشید. دنیا و شاهین خیلی سعی د تا خود را آرام و شاد نشان دهند اما کاملا مشخص بود که لبخندهایشان تصنعی‌ است و سخنانشان، گیج و درهم!
دنیا زیر لب با خدا حرف می‌زد و می‌خواست تا بچه‌اش سالم باشد و شاهین تمام مدت خیره به دنیا می‌ترسید که دیگر نتواند دنیا را ببیند و این آ ین دیدارش باشد!


ترس اتاق عمل دنیا، به شاهین منتقل شده‌بود و از استرس عمل دنیا، ت شده‌بود و بی‌سر و صدا و این را همه احساس می‌ د. شاهین مرد شوخ و خوش صحبتی بود و حالا یکدفعه در سکوتی غمناک و ترسیده به سر می‌برد و این بار این دیگران بودند که سر به سر شاهین می‌گذاشتند تا او را از دنیای شلوغ و نگران ذهنش بیرون بکشند!
پرستار دنیا را صدا کرد تا به توی اتاق قبل از عمل برای آماده شدن برود.


شاهین ت و آرام، محکم دست‌ّهای دنیا را در دست گرفته‌بود اصلا نشنید که پرستار دنیا را صدا زد.


دنیا شانه‌های شاهین را تکان داد و گفت:«شاهین جان، صدام د»


-جدی؟ باید بری؟؟


-آره


شاهین؟


-جانم؟


-دلم نمی‌خواد این‌قدر ناراحتت ببینم. بخند


-نه عزیزم، ناراحت نیستم! نمی‌دونم چرا این‌طوری شدم؟!
-تو همیشه به من آرامش می‌دادی دلم نمی‌خواد با این نگاه و صدات برم!


-نه فدات شم. کاش می‌شد منم باهات بیام اتاق عمل!
-خواهش می‌کنم بخند.... خب....بخند


من حالم خوبه. باور کن. اصلا هم نگران نیستم! دلم می‌خواد زودتر باران کوچولومونو ببینم
تا اسم باران را آورد، شاهین آرام شد و لبش به خنده نشست. دست دنیا را گرفت و آرام با مادر دنیا او را به سمت اتاق بردند.
دنیا به توی اتاق پا گذاشت و قبل از آن که در را ببندد، دوباره برگشت و برای شاهین دست تکان داد.


شاهین به سختی لبخندی زد. اشک‌هایش را دنیا دید. سریع رویش را برگرداند و پشت کرد تا بیشتر از این دنیا را ناراحت نکند.
همه روی صندلی مقابل در نشسته‌بودند. تا دنیا در را بست، اشک‌های شاهین، گوله گوله مثل ابر بهار بر صورت زیبا و تیغ‌زده‌اش، جاری شد! هر چه سعی کرد جلوی گریه‌اش را بگیرد نتوانست!
با صدای اشک شاهین، صدای خنده همراهی‌ها بلند شد! مردها به شوخی و خنده برخاستند و شاهین را بغل د و یکی یکی چیزی می‌گفتند تا او را بخندانند!
سعید گفت:«ای خدا! دوقولو می‌خوای یه قولو بهت می‌دن؟ گریه نکن می‌گم هر چی تو بیمارستان اضافه بود بدهن تو!»


راژن دوست شاهین گفت:«واستا یه ع ازت بگیرم فردا نشون همکارا بدم! اگه بگم باورشون نمیشه! بذار با سند ثابت کنم»
احسان گفت:«گریه خوشحالیه! برای دو سه روزی از شر دنیا راحت میشه برا همونه»


پدرش گفت:«حق داره بچه‌ام! بعد بیست و هفت سال بابا شده!»
هر ی که حرفی می‌زد، جمع می‌خندید و شاهین در میان این خنده‌ها، هر چند لب به خنده گشوده‌بود،‌ اما دلش به تمامی پیش دنیا بود و ضربان قلبش در آ ین نگاه دنیا، گیر کرده‌بود! هر لحظه نگاه آ دنیا را برای خودش تکرار می‌کرد و تپش قلبش بیشتر می‌شد!
در همان یک ساعت هزاران کیلومتر راهروی بیمارستان را تند راه رفت و هر دقیقه به ساعتش نگاه کرد. هر دقیقه به ساعتش نگاه کرد و در میان هر دقیقه از دیگران می‌پرسید چقدر شده دنیا رفته تو؟


مادر که نگرانی شاهین را تاب نیاورده‌بود، از جا برخاست و به کنار شاهین آمد. شاهین به خاطر مادر ناچار شد که بایستد. مادر آرام دست شاهین را گرفت و روی صندلی نشاندش و گفت:«بذار من از لحظه تولد خودت بگم»
و شروع کرد قصه تولد شاهین را برای هزارمین بار برایش تعریف کرد.


-ما بچه‌دار نمی‌شدیم. تمام خواهر و برادرهایت موقع تولد می‌مردند. چراشو خودمونم نفهمیدیم. سر تو هم همین فکرو می‌کردیم ... برای همین خیلی خوش‌بین نبودیم. وقتی به دنیا اومدی مثل دو سه تای قبل ص ازت بلند نشد و من گفتم تو هم رفتی ... اما تا به کف پات زد چنان فریادی زدی که کل بیمارستان رو لرزوندی!
حرف مادر که به این‌جا رسید، پرستار در را باز کرد و فامیلیه شاهین را صداکرد....


شاهین مثل یک شاهین که بر اوج پرمی‌گیرد، از جا برخاست و سبکبال و تیز به سمت پرستار پرکشید!
مادرها هم هم‌پای شاهین به سمت در دویدند.


پرستار که از نگاه شاهین تمام حرفش را خوانده‌بود، با خوشحالی گفت:«مبارک باشه !دخترتون به دنیا اومد. هر دو تاشون هم حالشون خوبه»


مادرها یکی یکی روی شاهین را بوسیدند.


شهلا خانم گفت:«دیدی پسرم تموم شد دیگه! مبارکت باشه! قدمش پر خیر و برکت!
یکی یکی همه بلند شدند و قدم باران را به شاهین تبریک گفتند.
حالا با آمدن باران به خانه، فضای ت و بی‌صدای خانه پر از نق و نوق نوزاد تازه به دنیا آمده‌شده‌بود!


باران کوچک، خانه شاهین را روشن کرده‌بود. هر ی می‌آمد در نوزاد چند روزه، به دنبال شباهتی از پدر یا مادر بود. با این که بسیار کوچک و نوزاد بود، اما صورتش فریاد می‌زد که چقدر شکل پدرش است!


چشمانش درست مثل شاهین سبز و موهایش فر خورده و روشن بود. انگشت‌های دست و پایش هر چند به باریکی انگشتان دنیا بود اما، ترکیب اصلی و نمایش، انگشتان شاهین بود!


هر چه باران بزرگتر می‌شد بیشتر به شاهین شبیه می‌شد.
گاهی دنیا سر به سر شاهین می‌گذاشت می‌گفت:«خودت کم بودی یکی دیگه هم شکل خودت آوردی»
هر لحظه باران برای دنیا و شاهین زیبا و دلنشین بود. چنان غرق باران بودند که از خودشان فراموش  کرده‌بودند.
تولد ی الگی باران را شاهین به زیباترین شکل برگزار کرد. بچه‌های کوچک بهزیستی را به تولد دختر کوچکش دعوت کرد و شادی این روز را با‌ آن‌ها شریک شد. برای هر کدامشان هدیه‌ای کوچک ید تا دل آن‌ها را نیز شاد  کرده‌باشد.


رو به دنیا برگشت و گفت:«دیدی دنیا جان، اون همه می‌ترسیدی باران مشکلی داشته‌باشه و به لطف خدا هیچ اتفاق بدی نیفتاد؟»
-آره .. چقدر الکی حرص خوردم! باورم نمیشه که منم مادر شدم!


-می‌خوای یه یخ تو یقه‌ات بندازم تا باورت بشه؟
-تو یخ بنداز تا من شلنگ آبو بیارم!!
زندگی شاهین و دنیا با آمدن باران زیبا بود، زیباتر شد! زیبایی که خودشان به خوبی احساسش می‌ د و قدر لحظه لحظه و ثانیه به ثانیه‌اش را می‌دانستند!
امکان نداشت شاهین از سر کار نیامده تو، باران کوچک را با موتور لااقل یک دور کوچک ندهد. چنان باران به این ساعت و صدای موتور عادت کرده‌بود که اگر در هر کجای خانه می‌بود، تا صدای موتور را می‌شنید پشت در با همان کلمات ش ته و بریده‌اش، بابا را صدا می‌زد و می‌ایستاد تا آغوش گرم شاهین او را دوباره بر روی موتور سوار کند! تا دم در هم پدر و دختر یکدیگر را غرق بوسه می‌ د و قربان صدقه هم می‌رفتند.
باران جشن تولد دوسالگی‌اش را خوب به یاد داشت، چرا که پدر با یک موتور زیبای شارژی از در وارد شد وحالا باران می‌توانست در خانه نیز سوار موتور خودش بشود و تمام شهر خیالی‌اش را زیر پا بگیرد و با تمام آدم‌های شهر خیالی‌اش سوار بر موتور حرف بزند و برایشان دست تکان دهد.
‌های سال نو بود. آن هفته قرار بود تا دنیا و شاهین با باران کوچک به بازار بروند و لباس عید باران را ب ند.


آن روز شاهین خوشحال و خندان به خانه آمد. تا وارد شد شنگول و شیطون گفت:«مژده بده دنیاجان! مژده بده»


-خیلی خوشحالی عزیزم چه خبر شده؟


باران خودش را در آغوش پدر انداخت و گفت:«هان هان... بابایی هان هان»


-چشم پرنسسم من چاکر شمام! .... من الاغ حلقه به گوشتون هستم و


قبل از این که به سؤال دنیا جو بدهد،‌ موتورسوار زیبارو را به گردش برد.
تا وارد شدند، دنیا پرسید نگفتی چه خبر شده؟


-آها بانو! الان به عرضتون می‌رسونم


و کاغذی را جلوی دنیا گرفت و پاچه شلوارش را به معنای پیشکش، بالا کشید!
-این چیه شاهین جان؟


 


 


 


ادامه دارد


ممنون از همراهی و صبرتان

مشاهده متن کامل ...
نشانه ‏هاى اهل دنیا و اهل آ ت‏
درخواست حذف اطلاعات
نوشته: حضرت حسین انصاریان

در سطور گذشته به این معنا واقف شدید که مقصود از دنیا زمین و آسمان، خورشید و ماه، مأکولات و ملبوسات و چشمه‏ها ورودها نیست که این همه نعمت‏هاى الهى است که ى قدرت ارزیابى ارزش آن‏ها را ندارد، بلکه مقصود رابطه غلط و ظالمانه و غاصبانه و عاصیانه با نعمت‏هاى الهى است، آن که از حرام به دست مى‏آورد و در حرام مصرف مى‏کند، یا آن که از حلال به دست مى‏آورد و در حرام مصرف مى‏نماید، یا آن که به دست مى‏آورد و نسبت به آن بخل مى‏ورزد او اهل دنیا است.

صلى الله علیه و آله مى‏فرماید:

شب معراج به من خطاب رسید: اى احمد! دنیا و اهل آن را دشمن‏دار و آ ت و اهل آن را عاشق باش، پرسیدم اهل دنیا کیانند و اهل آ ت چه مردمى هستند؟

خداوند خطاب فرمود:

این است نشانه‏هاى اهل دنیا:

پرخورى، خنده زیاد، خواب بى‏اندازه، کثرت خشم، قلّت رضا و خشنودى نسبت به حق و خلق و عدم عذرخواهى دربرابر رفتار سویى که نسبت به دیگران‏ داشته، قبول ن عذر خواه، در طاعت، بى‏باکى در معصیت، آرزوى دراز، نزدیکى مرگ، عدم محاسبه نفس، کم سود، پر حرف، کم ترس، خوشحالى زیاد به وقت خوردن، عدم شکر به هنگام راحتى، بى‏صبرى به وقت بلا و آزمایش، بسیارى مردم به پیش نظرشان کم است و به آنچه که انجام نداده‏اند از خویش ستایش مى‏کنند، نسبت به آنچه ندارند ادعا مى‏کنند، احسان خود را بازگو کرده و از گفتن بدى‏هاى مردم پروا ندارند، نیکى مردم را از نظر دور داشته و پنهان مى‏کنند!

عرضه داشتم: غیر از این عیوب، براى اهل دنیا عیب دیگرى هم هست؟

خطاب رسید: عیب اهل دنیا زیاد است، جهل و حماقتشان بسیار و نسبت به ان خود متکبر و پیش خود عاقل، ولى نزد عارفان احمقند.

اما اهل آ ت:

داراى چهره‏هایى شرمگین، کثیر الحیا، کم حمق و وجودشان پرمنفعت و مکرشان کم است.

مردم از آنان در راحت، ولى آنان براى راحت مردم در رنج، داراى کلامى موزون و سنگین و حسابگر نفس، در مسیر برنامه‏هاى مثبت، اهل رنج و زحمت.

چشمشان خواب، ولى دلشان بیدار است، دیدگانى پر اشک و قلبى ذاکر دارند.

به وقتى که نام مردم را در دیوان غفلت مى‏نویسند، آنان را در دفتر ذاکران ثبت نام مى‏کنند.

در ابتداى نعمت سپاس گزارند و در انتهاى آن شاکرند، دعایشان مرفوع و سخنشان مسموع است، ملائکه به آنان شادند، خواسته‏هاشان در سرا ملکوت در گردش و خداوند عاشق شنیدن گفتار آنان است، چنانچه پدر عاشق شنیدن کلام فرزند.

چشم به هم زدنى از یاد حق باز نمى‏مانند و به زیادى غذا میل ندارند، از پرحرفى گریزانند و لباس آنان اندک است، مردم نزد آنان مرده و حضرت حق پیش آنان زنده و پایدار و کریم است.

فراریان را با آقایى و کرامت مى‏خوانند و برگشتگان را با مهربانى مى‏خواهند.

دنیا و آ ت نزدشان یکى است، مردم یکبار مى‏میرند، ولى آنان به خاطر ریاضت و مجاهده نفس و مخالفت با هوا، روزى هفتاد بار با مرگ روبرو مى‏شوند، از حرکت باد پریشان خاطر شده، به خدا پناه مى‏برند که نکند بلایى آسمانى باشد.

چون در برابر من قیام مى‏کنند، گویى بنایى بسیار محکم سر پا ایستاده، در دل ایشان مشغولیّتى به خلق نمى‏بینى، به عزت و جلالم آنان را به حیات طیبه زنده مى‏کنم، به وقت مفارقت روح از بدنشان، ملک الموت را به آنان کارى نیست که جز من ى از آنان قبض روح نمى‏کند، تمام درهاى آسمان را به روى آنان باز کرده و کلیه حجاب‏ها را از پیش نظرشان بردارم، بهشت را امر مى‏کنم جهت آنان آرایش شود و حورالعین را دستور مى‏دهم خود را در اختیار آنان بگذارد.

ملائکه را مى‏گویم به آنان درود فرستند و درختان براى آنان میوه دهند و اثمار جنّت برآنان بریزد، به نسیم زیر عرش دستور مى‏دهم کوه‏ها از کافور و مشک با خود حمل کرده و با درخشش چشمگیر بر او وارد کنند، بین من و روحش پوششى نیست، به وقت قبض روحش مى‏گویم: به آمدنت نزد من خوش آمدى و صفا آوردى، با کرامت و بشارت و رحمت و رضوان به سویم حرکت کن، در جنات نعیم مقیم باش و در آنجا به طور ابد قرار بگیر که نزد من داراى اجر عظیمى، اگر بینى ملائکه با او چه مى‏کنند؟ یکى روحش را پس از مرگ مى‏گیرد، دیگرى بخشش‏هایم را به او مى‏پردازد!! اینان از وقتى خدا را شناختند آن طور که باید از غذاهاى خوشمزه لذت نبردند و از وقتى به سیئات گذشته خود توجه د مصائب در آنان اثرى نکرد، بر گناهانشان گریه مى‏کنند، بر نفسشان سخت‏ مى‏گیرند، راحت اهل بهشت در مرگ و آ ت استراحتگاه بندگان من است، مونسشان اشک چشم و جلوسشان با ملائکه دست راست و چپ است، مناجاتشان با خدا است، قلوبشان جریحه‏دار و مرتب مى‏پرسند چه وقت با رفتن از دار فنا به خانه بقا راحت مى‏شویم‏ «1».

آرى، عاشقان حق جز حق نخواهند و جز حق ندانند و جز سخن حق نشنوند و جز به حق و براى حق کارى نکنند، دنیا براى آنان مقدمه آ ت و آ ت مقدمه رضوان اللّه و رسیدن به مقام قرب و وصل، تنها آرزوى آنان است.

تمام لذت آنان، در ایمان و عمل صالح و اخلاق حسنه است و به قول عارفان عاشق از دنیا و آ ت رسته و به حضرت دوست پیوسته‏اند.

دنیا از دیدگاه المؤمنین علیه السلام‏

حضرت على علیه السلام در «نهج البلاغة» درباره دنیایى که براى انسان سود آ تى ندارد و جز اتلاف وقت ثمرى به انسان نمى‏رساند و غیر غرور و غفلت و سرگردانى و حمّالى، منفعتى ندارد مى‏فرماید:

اى مردم! کالاى دنیا، گیاه خشک د شده وبا خیز و تباه کننده است، پس دورى کنید از چراگاهى که کوچ و نماندن در آن از اقامت گزیدنش سودمندتر است و اندک روزى و خوراک آن از دارایى بسیارش پاکیزه‏تر، فقر و ندارى براى آن که بسیار از آن جمع کند مقرر شده و نصرت به آسودگى براى بى‏رغبت به آن ختم گشته، آن را که زینت دنیا به شگفتى کشیده، انگار بیناست، عاشق آن دلش ظرف اندوه شود و قلبش خانه نگرانى، اراده و قصدى او را گرفتار سازد و غرور خواسته، وى را اندوهگین نماید. به طور دائم در کشاکش اندوه‏ها و گرفتارى‏ها بماند تا راه نفسش با مرگ گرفته شود، آن گاه وى را به قبرستان برده به دل خاک سپارند، در حالى که دو رگ دلش قطع شده، نابود شدنش و به وسیله برادرانش به گور افتادنش، سهل و آسان است.

مؤمن با دیده عبرت به دنیا نظر کند و به اندازه لازم و از باب ناچارى روزى خود به دست آورد، با گوش خشم سخن از دنیا بشنود، اگر بگویند فلانى ثروتمند شد، اندکى بعد مى‏گویند بدبخت و فقیر گشت، اگر به بودش شاد شوند به نبودش غمگین گردند، این است حال انسان در دنیا.. «2».

و نیز مى‏فرماید:

آن که به خاطر به دست نیاوردن مال دنیا اندوهگین گردد، به قضا و قدر حضرت دوست خشمگین گشته و ى‏که از مصیبتى گله کند از حضرت حق به شکایت برخاسته و ى‏که بر ثروتمند به خاطر ثروتش فروتنى نماید، دو سوم دینش را از دست داده و ى‏که قرآن بخواند و پس از مرگ دوزخى شود، معلوم است قرآن را به مس ه گرفته و آن که دلش شیفته و عاشق امور دنیایى و مادى محض شود و جز دنیا هدفى نبیند به سه چیز مبتلا شود، اندوه همیشگى، حرص حاکم، آرزوى غیر قابل یافتن! «3»!

و نیز فرموده:

دنیا در ابتداى امر فریب مى‏دهد، سپس زیان مى‏رساند، آن گاه به شتاب و سرعت از دست مى‏رود.

خداوند راضى نشد دنیا را پاداش دوستان و عذاب دشمنان قرار دهد.

اهل دنیا، چونان کاروانى هستند که به وقت فرود آمدن، راننده و حمله‏دارشان فریاد زند کوچ کنند «4»!!

یکى پرسید از آن داناى فتوا

که چه بهتر بود از مال دنیا

چنین گفت او که مالى کان نباشد

که گر باشد بجز تاوان نباشد

که گر مالى زدنیا افتد آغاز

تو را آن مال دارد از خدا باز

ولى کى ارزد آن مال جهانى‏

که از حق باز مانى تو زمانى‏

چو از حق باز مى‏دارد تو را مال‏

پس آن بهتر که نبود در همه حال‏

تو را چون عشق دنیا راه زن شد

کجا در دین توانى بت شکن شد

همه عمرت شب است اى ه راه‏

نه از روزى نه از بیدارى آگاه‏

چو روزت صبح گرداند به زودى‏

که تو در عشق بازى با که بودى‏

اگر در عشق حق خلوت نشینى‏

حریف اژدهاى آتشینى‏ «5»

در سوره بیست و پنجم احادیث قدسیه آمده:

اى پسر آدم! زاد و توشه خود را یاد کن که راه دور است دور، کشتى را نو کن که دریا عمیق است عمیق، بارت را سبک کن که راه دقیق است دقیق.

عمل را خالص کن که ارزیاب، بیناست بینا، خوابت را براى قبر بگذار و افتخارات را براى میزان و خوشى و لذتت را براى بهشت و راحتت را براى آ ت و کام گیریت را براى حورالعین و براى من باش تا برایت باشم، با سبک شمردن دنیا به من نزدیک شو و با دشمنى با بدکاران و عشق به نیکان، از آتش جهنم دور شو که‏ خداوند مزد نیکوکاران را ضایع نمى‏کند «6».

دنیاى اولیاى خدا

حضرت على علیه السلام در «نهج البلاغة» نظر اولیا و عاشقان حق را به دنیا نظر دیگرى مى‏داند، آن جناب عقیده دارد که اهل دل به دنیا به دید الهى و عمقى مى‏نگرند و لحظه لحظه دنیا را به آ ت ابدى و نعیم همیشگى حق، مبدل مى‏کنند.

إنّ أوْلیاءَ اللّهِ هُمُ الَّذینَ نَظَرُوا إلى‏ باطِنِ الدُّنْیا إذا نَظَرَ النّاسُ إلى‏ ظاهِرِهَا وَاشْتَغَلُوا بآجِلِها إذَا اشْتَغَلَ النّاسُ بِعاجِلِها فَأماتُوا مِنْها ما خَشَوا أنْ یُمیتَهُمْ وَتَرَکُوا مِنْها ما عَمِلُوا أنَّهُ سَیَتْرُکُهُمْ وَرَأوُا اسْتِکْثارَ غَیْرِهِمْ مِنْها اسْتِقْلالًا وَدَرَکَهُمْ لَها فَوْتاً، أعْداءُ ما سالَمَ النّاسُ وَسِلْمُ ما عادَى النّاسُ بِهِمْ عُلِمَ الْکِتابُ وَبِهِ عَلِمُوا وَبِهِمْ قامَ الْکِتابُ وَبِهِ قامُوا لا یَرَوْنَ مَرْجُوَّاً فَوْقَ ما یَرْجُونَ وَلا مَخُوفَاً فَوْقَ ما یَخَافُونَ‏ «7».

عاشقان خدا آنانند که به حقیقت و عمق و باطن دنیا بنگرند، به وقتى‏که دیگران به ظاهر فریبا و زینت و زیور از دست رفتنى آن نظر کنند و به پایان و عاقبت آن توجه کنند، هنگامى‏که تنگ نظران به امروز آن مشغول گردند، علل بدبختى و عذاب را با طاعت و اخلاص از بین مى‏برند، از ترس این که خود به دست آن علل هلاک گردند، تمام کالاهاى دنیا را قلباً رها کرده و دل به آن نمى‏بندند؛ زیرا مى‏دانند که عناصر و اشیا و دنیا آن‏ها را رها خواهد کرد، آن را که دیگران از امور مادى بهره زیاد مى‏بینند، آنان در مقابل بهره آ ت بسیار کم مى‏بینند، مى‏دانند که دریافت دنیا مساوى با از دست دادن آ ت است، با آنچه معشوق مردم است دشمنند، به وسیله آنان قرآن شناخته مى‏شود و آنان تمام حقایق را به وسیله کتاب یافتند و تداوم قرآن به آنان و دوام خود آنان به کتاب خدا است، امیدى بالاتر از امید خود که امید به عنایت حق است و ترسى ما فوق ترس خود که ترس از عذاب الهى است، نمى‏بینند.

آرى، این وضع روحى و نفسى و قلبى و عقلى اولیاى خدا نسبت به دنیاست، دنیا به حقیقت که پر سودترین تجارتخانه براى بیداران و بینایان وعلت بدبختى و شقاوت و پستى و حقارت براى کوردلان است، اهل معرفت دنیا را خانه مهمانى دانسته و در این جایگاه عالى با آراسته شدن به ایمان و عشق و اخلاق و عمل، جز رسیدن به لقاى رب و وصل محبوب هدفى ندارند.

اگر بى‏ بنمایى جم اى جهان‏آرا

به دام اشتیاق آرى همه مرغان دل‏ها را

صبا زان طرّه مشکین اگر بر هم زند یک چین‏

دو عالم را کند مشکین مشام از عنبر سارا

اگر بر کوه برگویى نگارا قصه عشقت‏

رسد بر آسمان بى‏شبهه فریاد از دل خارا

زشاهى گدایان درت گر آگهى یابد

ره فقر و فنا گیرد هزار اسکندر و دارا

یکى مخمور دیدستى که صهبا راست زان هستى‏

عجب کان شوخ چشم استى چنین تأثیر را دارا

فلک در کج روى افتاد زابروى کجش آرى‏

حریفى سخت عیار است و با گردون زند نارا

تو خوانى زلف و مژگانش ندانى دست سبحانش‏

رقم زد در کتاب حسن این را جیم و آن را را

الهى در هواى وصل او دلخون چه گل بنشین‏

سر دیدار اگر دارى به پاى گلشنش خارا

حکایتى عجیب از اوضاع و احوال دنیا

فیلسوف بزرگ، صدر المتألهین ملا صدراى شیرازى، در ضمن توضیح یکى از آیات سوره یس به نقل از «رسائل اخوان الصفا» گفتگوى دو رفیق را در زمینه برخوردشان به حال و وضع دنیا این چنین نقل مى‏کند:

دوستى به یکى از دوستانش رسید و از او پرسید: حال و وضعت در این دنیا چگونه است؟

جواب داد: خوب است، البته اگر از آفات و بلیّاتش در امان بمانم، به غیر از خیر و خوشى و عافیت، امید دیگرى از دنیا ندارم، این حال من است، اکنون تو وضع خود را براى من بگو، جواب داد: مى‏خواهى چه باشد، حال ى که در این خانه غربت گرفتار و فقیر است، براى جلب منفعت، ضعیف و براى دفع ضرر، ناتوان و بى‏قدرت است.

پرسید: چگونه در این حالى؟ گفت: در این دنیا در عذ م، ولى در قیافه دارنده نعمت، دست بسته‏ایم ولى در شکل موجود آزاد، مغروریم به صورت خوشبخت، آزاد محترمیم در شکل برده پست، پنج حکومت بر ما حاکم است که فشار این پنج‏ حکومت به سختى برگرده ماست، احکام خود را بر ما جارى مى‏کنند، بخواهیم یا نخواهیم.

دوستش گفت: از این پنج حاکم و حکومتشان مرا خبر ده، پاسخ داد: بشنو:

اوّل: جهان و این فلک گردان است که ما در درون او هم چون اسیر زندانى، محبوسیم.

انجم و ستارگانش به طور دائم در حرکتند، توقف و س ى بر آنان نیست، گاهى شب را با ظلمت و تاریکى‏اش براى ما مى‏آورند و زمانى روز را با نور و روشناییش، زمانى تابستان را با حر و وقتى زمستان را با سرمایش، گاهى بادهاى تند و وزنده را پدیدار مى‏کنند و زمانى ابر و باران و برق جهنده را، وقتى صاعقه مهیب و ز له ویران کننده و علل وحشت و گرفتگى ماه و خورشید و زمانى قحطى و گرانى و دوره‏اى امراض کشنده حیوانات و وبا و زمانى جنگ و فتنه و بلا و وقتى غم و غصه دائمى که از ضربه و ضرر و شر این امور و این همه تیر بلا، راه نجاتى جز مرگ نیست!!

دوّم: طبیعت و امورى که ذاتى اوست، از حرارت گرسنگى و آتش تشنگى و سوز و شراره شهوات و آلام و امراض و کثرت حاجات که انسانى نسبت به این برنامه‏ها، چاره‏اى جز جلب منفعت و دفع ضرر ندارد، برنامه‏هایى که یک چشم زدن به یک ح نیست، به طور دائم نفس انسان در برخورد با این مسائل در مشقت و رنج و بلا و عذاب و گرفتارى و ناراحتى است و راحت انسان از این امور، جز به مرگ میسر نخواهد بود!

سوّم: قواعد عظیم و عجیب الهى است، از احکام و حدود و اوامر و نواهى و بشارت و انذار، تهدید و توبیخ، رنج رمضان و مشقت بدن در قیام به واجبات و مبارزه با نفس به وقت اداى واجبات مالى و رنج سفر حج و مشقت کشیدن در وقت مهاجرت و زخم برداشتن در میدان جهاد با کفر و مسائل دیگر از قبیل: ترک لذات حرام و اجتناب از شهوات و محرمات.

چهارم: روبرو شدن با حکومت ستمگران، آن زورگویانى که خود را مالک رقاب مردم دانسته و بندگان حق را به زور به بردگى مى‏برند که اگر مطیع آنان بشوى، جز همّ و غم و رنج و مشقت و ضایع عمر و از همه بدتر، غضب و انتقام و سخط حضرت حق را در پى ندارى و بین تو و طاعت حق حجابى بدتر از خدمت به ت ستمگر نیست و اگر از اطاعت آنان، شانه خالى کنى ظاهر زندگیت تباه و جز ناراحتى محصولى برایت نیست و از طرفى هم انسان در دنیا به تعاون و تمدن و سیاست و ریاست محتاج است!!

پنجم: نیاز شدید به مواد و عناصر و اغذیه و اشربه و اط و لباس و مسکن براى قوام بدن و اداره امور زندگى که فراهم آوردنش در گرو کار طاقت فرسا و دویدن و عرق ریختن در شب و روز و یاد گرفتن صنعت و تجارت و کشاورزى و دامدارى و ید و فروش و سر و کله زدن با مردم و گرفتار شدن به حرص و طمع براى جمع مال وحفظ آن از دستبرد رندان و آفات و عوارض است، این است حال و احوال و وضع و اوضاع ما و اکثر مردم روزگار و خلاصه فرزندان این دنیاى تنگ و تاریک، آنان که با این همه آفات و بلیّات و آلام و اسقام و امراض و رنج‏ها و اختلافات و نزاع‏ها و طوفان‏ها و حوادث، آرزوى ماندن و خوشى دارند، یا ایمان به خدا و آ ت ندارند، یا تصور مى‏کنند پس از مرگ خبرى نیست. در هر دو ح ، هم چون کفار مردمى پست و غافل از حقیقتند.

و اما آنان که به آ ت و معاد و عظمت جهان دیگر و شرف و سرور اهلش و لذّت نیک‏بختان و نعمت و ملکت عالم بعد توجه دارند، براى دلبستگى به دنیا و مغرور شدن به آن و آرزوى خلود، در این مجلس و دویدن دنبال تکاثر و تفا و ریاست چه عذرى دارند، باید گفت: اینان در عقل دچار خلل و در ایمان و عقیده دچار فسادند و به فرموده قرآن‏ «8».

[وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ‏] «9».

و بیشترشان به خدا ایمان نمى‏آورند مگر آن که [براى او] شریک قرار مى‏دهند.

در مسئله دنیا و حقیقت ظاهر و باطن آن و برخورد اهل غفلت با دنیا و اهل خدا با این خانه زودگذر و این که دنیا پرستان به چه خسارت‏هایى در همین دنیا و آ ت دچار مى‏شوند و اهل خدا و معرفت‏داران و بینایان، چه سودها در همین دنیا و آ ت عایدشان مى‏شود آن‏قدر مطلب و مسئله هست که اگر در این نوشتار منع شود مثنوى هفتاد من شود، این فقیر تصور مى‏کند، آنچه به طور مختصر در توضیح این حدیث پر قیمت رفت براى درس و پند کافى مى‏باشد، امید است خداى بزرگ به همه ما توفیق نصیب بردن از دنیاى صحیح را براى آبادى آ ت به لطف و کرمش عنایت فرماید.

پی نوشت ها:

______________________________

(1)- ارشاد القلوب: 1/ 200؛ بحار الأنوار: 74/ 23، باب 2، حدیث 6.

(2)- نهج البلاغة: حکمت 367؛ بحار الأنوار: 70/ 131، باب 122، حدیث 136.

(3)- نهج البلاغة: حکمت 228.

(4)- نهج البلاغة: حکمت 415؛ بحار الأنوار: 70/ 119، باب 122، حدیث 111.

(5)- الهى نامه، عطار نیشابورى.

(6)- کلمة اللّه: 471.

(7)- نهج البلاغة: حکمت 432؛ بحار الأنوار: 66/ 319، باب 37، حدیث 36.

(8)- تفسیر سوره «یس»، ملا صدرا: 184.

(9)- یوسف (12): 106.مشاهده متن کامل ...
نشانه ‏هاى اهل دنیا و اهل آ ت‏
درخواست حذف اطلاعات
نوشته: حضرت حسین انصاریان

در سطور گذشته به این معنا واقف شدید که مقصود از دنیا زمین و آسمان، خورشید و ماه، مأکولات و ملبوسات و چشمه‏ها ورودها نیست که این همه نعمت‏هاى الهى است که ى قدرت ارزیابى ارزش آن‏ها را ندارد، بلکه مقصود رابطه غلط و ظالمانه و غاصبانه و عاصیانه با نعمت‏هاى الهى است، آن که از حرام به دست مى‏آورد و در حرام مصرف مى‏کند، یا آن که از حلال به دست مى‏آورد و در حرام مصرف مى‏نماید، یا آن که به دست مى‏آورد و نسبت به آن بخل مى‏ورزد او اهل دنیا است.

صلى الله علیه و آله مى‏فرماید:

شب معراج به من خطاب رسید: اى احمد! دنیا و اهل آن را دشمن‏دار و آ ت و اهل آن را عاشق باش، پرسیدم اهل دنیا کیانند و اهل آ ت چه مردمى هستند؟

خداوند خطاب فرمود:

این است نشانه‏هاى اهل دنیا:

پرخورى، خنده زیاد، خواب بى‏اندازه، کثرت خشم، قلّت رضا و خشنودى نسبت به حق و خلق و عدم عذرخواهى دربرابر رفتار سویى که نسبت به دیگران‏ داشته، قبول ن عذر خواه، در طاعت، بى‏باکى در معصیت، آرزوى دراز، نزدیکى مرگ، عدم محاسبه نفس، کم سود، پر حرف، کم ترس، خوشحالى زیاد به وقت خوردن، عدم شکر به هنگام راحتى، بى‏صبرى به وقت بلا و آزمایش، بسیارى مردم به پیش نظرشان کم است و به آنچه که انجام نداده‏اند از خویش ستایش مى‏کنند، نسبت به آنچه ندارند ادعا مى‏کنند، احسان خود را بازگو کرده و از گفتن بدى‏هاى مردم پروا ندارند، نیکى مردم را از نظر دور داشته و پنهان مى‏کنند!

عرضه داشتم: غیر از این عیوب، براى اهل دنیا عیب دیگرى هم هست؟

خطاب رسید: عیب اهل دنیا زیاد است، جهل و حماقتشان بسیار و نسبت به ان خود متکبر و پیش خود عاقل، ولى نزد عارفان احمقند.

اما اهل آ ت:

داراى چهره‏هایى شرمگین، کثیر الحیا، کم حمق و وجودشان پرمنفعت و مکرشان کم است.

مردم از آنان در راحت، ولى آنان براى راحت مردم در رنج، داراى کلامى موزون و سنگین و حسابگر نفس، در مسیر برنامه‏هاى مثبت، اهل رنج و زحمت.

چشمشان خواب، ولى دلشان بیدار است، دیدگانى پر اشک و قلبى ذاکر دارند.

به وقتى که نام مردم را در دیوان غفلت مى‏نویسند، آنان را در دفتر ذاکران ثبت نام مى‏کنند.

در ابتداى نعمت سپاس گزارند و در انتهاى آن شاکرند، دعایشان مرفوع و سخنشان مسموع است، ملائکه به آنان شادند، خواسته‏هاشان در سرا ملکوت در گردش و خداوند عاشق شنیدن گفتار آنان است، چنانچه پدر عاشق شنیدن کلام فرزند.

چشم به هم زدنى از یاد حق باز نمى‏مانند و به زیادى غذا میل ندارند، از پرحرفى گریزانند و لباس آنان اندک است، مردم نزد آنان مرده و حضرت حق پیش آنان زنده و پایدار و کریم است.

فراریان را با آقایى و کرامت مى‏خوانند و برگشتگان را با مهربانى مى‏خواهند.

دنیا و آ ت نزدشان یکى است، مردم یکبار مى‏میرند، ولى آنان به خاطر ریاضت و مجاهده نفس و مخالفت با هوا، روزى هفتاد بار با مرگ روبرو مى‏شوند، از حرکت باد پریشان خاطر شده، به خدا پناه مى‏برند که نکند بلایى آسمانى باشد.

چون در برابر من قیام مى‏کنند، گویى بنایى بسیار محکم سر پا ایستاده، در دل ایشان مشغولیّتى به خلق نمى‏بینى، به عزت و جلالم آنان را به حیات طیبه زنده مى‏کنم، به وقت مفارقت روح از بدنشان، ملک الموت را به آنان کارى نیست که جز من ى از آنان قبض روح نمى‏کند، تمام درهاى آسمان را به روى آنان باز کرده و کلیه حجاب‏ها را از پیش نظرشان بردارم، بهشت را امر مى‏کنم جهت آنان آرایش شود و حورالعین را دستور مى‏دهم خود را در اختیار آنان بگذارد.

ملائکه را مى‏گویم به آنان درود فرستند و درختان براى آنان میوه دهند و اثمار جنّت برآنان بریزد، به نسیم زیر عرش دستور مى‏دهم کوه‏ها از کافور و مشک با خود حمل کرده و با درخشش چشمگیر بر او وارد کنند، بین من و روحش پوششى نیست، به وقت قبض روحش مى‏گویم: به آمدنت نزد من خوش آمدى و صفا آوردى، با کرامت و بشارت و رحمت و رضوان به سویم حرکت کن، در جنات نعیم مقیم باش و در آنجا به طور ابد قرار بگیر که نزد من داراى اجر عظیمى، اگر بینى ملائکه با او چه مى‏کنند؟ یکى روحش را پس از مرگ مى‏گیرد، دیگرى بخشش‏هایم را به او مى‏پردازد!! اینان از وقتى خدا را شناختند آن طور که باید از غذاهاى خوشمزه لذت نبردند و از وقتى به سیئات گذشته خود توجه د مصائب در آنان اثرى نکرد، بر گناهانشان گریه مى‏کنند، بر نفسشان سخت‏ مى‏گیرند، راحت اهل بهشت در مرگ و آ ت استراحتگاه بندگان من است، مونسشان اشک چشم و جلوسشان با ملائکه دست راست و چپ است، مناجاتشان با خدا است، قلوبشان جریحه‏دار و مرتب مى‏پرسند چه وقت با رفتن از دار فنا به خانه بقا راحت مى‏شویم‏ «1».

آرى، عاشقان حق جز حق نخواهند و جز حق ندانند و جز سخن حق نشنوند و جز به حق و براى حق کارى نکنند، دنیا براى آنان مقدمه آ ت و آ ت مقدمه رضوان اللّه و رسیدن به مقام قرب و وصل، تنها آرزوى آنان است.

تمام لذت آنان، در ایمان و عمل صالح و اخلاق حسنه است و به قول عارفان عاشق از دنیا و آ ت رسته و به حضرت دوست پیوسته‏اند.

دنیا از دیدگاه المؤمنین علیه السلام‏

حضرت على علیه السلام در «نهج البلاغة» درباره دنیایى که براى انسان سود آ تى ندارد و جز اتلاف وقت ثمرى به انسان نمى‏رساند و غیر غرور و غفلت و سرگردانى و حمّالى، منفعتى ندارد مى‏فرماید:

اى مردم! کالاى دنیا، گیاه خشک د شده وبا خیز و تباه کننده است، پس دورى کنید از چراگاهى که کوچ و نماندن در آن از اقامت گزیدنش سودمندتر است و اندک روزى و خوراک آن از دارایى بسیارش پاکیزه‏تر، فقر و ندارى براى آن که بسیار از آن جمع کند مقرر شده و نصرت به آسودگى براى بى‏رغبت به آن ختم گشته، آن را که زینت دنیا به شگفتى کشیده، انگار بیناست، عاشق آن دلش ظرف اندوه شود و قلبش خانه نگرانى، اراده و قصدى او را گرفتار سازد و غرور خواسته، وى را اندوهگین نماید. به طور دائم در کشاکش اندوه‏ها و گرفتارى‏ها بماند تا راه نفسش با مرگ گرفته شود، آن گاه وى را به قبرستان برده به دل خاک سپارند، در حالى که دو رگ دلش قطع شده، نابود شدنش و به وسیله برادرانش به گور افتادنش، سهل و آسان است.

مؤمن با دیده عبرت به دنیا نظر کند و به اندازه لازم و از باب ناچارى روزى خود به دست آورد، با گوش خشم سخن از دنیا بشنود، اگر بگویند فلانى ثروتمند شد، اندکى بعد مى‏گویند بدبخت و فقیر گشت، اگر به بودش شاد شوند به نبودش غمگین گردند، این است حال انسان در دنیا.. «2».

و نیز مى‏فرماید:

آن که به خاطر به دست نیاوردن مال دنیا اندوهگین گردد، به قضا و قدر حضرت دوست خشمگین گشته و ى‏که از مصیبتى گله کند از حضرت حق به شکایت برخاسته و ى‏که بر ثروتمند به خاطر ثروتش فروتنى نماید، دو سوم دینش را از دست داده و ى‏که قرآن بخواند و پس از مرگ دوزخى شود، معلوم است قرآن را به مس ه گرفته و آن که دلش شیفته و عاشق امور دنیایى و مادى محض شود و جز دنیا هدفى نبیند به سه چیز مبتلا شود، اندوه همیشگى، حرص حاکم، آرزوى غیر قابل یافتن! «3»!

و نیز فرموده:

دنیا در ابتداى امر فریب مى‏دهد، سپس زیان مى‏رساند، آن گاه به شتاب و سرعت از دست مى‏رود.

خداوند راضى نشد دنیا را پاداش دوستان و عذاب دشمنان قرار دهد.

اهل دنیا، چونان کاروانى هستند که به وقت فرود آمدن، راننده و حمله‏دارشان فریاد زند کوچ کنند «4»!!

یکى پرسید از آن داناى فتوا

که چه بهتر بود از مال دنیا

چنین گفت او که مالى کان نباشد

که گر باشد بجز تاوان نباشد

که گر مالى زدنیا افتد آغاز

تو را آن مال دارد از خدا باز

ولى کى ارزد آن مال جهانى‏

که از حق باز مانى تو زمانى‏

چو از حق باز مى‏دارد تو را مال‏

پس آن بهتر که نبود در همه حال‏

تو را چون عشق دنیا راه زن شد

کجا در دین توانى بت شکن شد

همه عمرت شب است اى ه راه‏

نه از روزى نه از بیدارى آگاه‏

چو روزت صبح گرداند به زودى‏

که تو در عشق بازى با که بودى‏

اگر در عشق حق خلوت نشینى‏

حریف اژدهاى آتشینى‏ «5»

در سوره بیست و پنجم احادیث قدسیه آمده:

اى پسر آدم! زاد و توشه خود را یاد کن که راه دور است دور، کشتى را نو کن که دریا عمیق است عمیق، بارت را سبک کن که راه دقیق است دقیق.

عمل را خالص کن که ارزیاب، بیناست بینا، خوابت را براى قبر بگذار و افتخارات را براى میزان و خوشى و لذتت را براى بهشت و راحتت را براى آ ت و کام گیریت را براى حورالعین و براى من باش تا برایت باشم، با سبک شمردن دنیا به من نزدیک شو و با دشمنى با بدکاران و عشق به نیکان، از آتش جهنم دور شو که‏ خداوند مزد نیکوکاران را ضایع نمى‏کند «6».

دنیاى اولیاى خدا

حضرت على علیه السلام در «نهج البلاغة» نظر اولیا و عاشقان حق را به دنیا نظر دیگرى مى‏داند، آن جناب عقیده دارد که اهل دل به دنیا به دید الهى و عمقى مى‏نگرند و لحظه لحظه دنیا را به آ ت ابدى و نعیم همیشگى حق، مبدل مى‏کنند.

إنّ أوْلیاءَ اللّهِ هُمُ الَّذینَ نَظَرُوا إلى‏ باطِنِ الدُّنْیا إذا نَظَرَ النّاسُ إلى‏ ظاهِرِهَا وَاشْتَغَلُوا بآجِلِها إذَا اشْتَغَلَ النّاسُ بِعاجِلِها فَأماتُوا مِنْها ما خَشَوا أنْ یُمیتَهُمْ وَتَرَکُوا مِنْها ما عَمِلُوا أنَّهُ سَیَتْرُکُهُمْ وَرَأوُا اسْتِکْثارَ غَیْرِهِمْ مِنْها اسْتِقْلالًا وَدَرَکَهُمْ لَها فَوْتاً، أعْداءُ ما سالَمَ النّاسُ وَسِلْمُ ما عادَى النّاسُ بِهِمْ عُلِمَ الْکِتابُ وَبِهِ عَلِمُوا وَبِهِمْ قامَ الْکِتابُ وَبِهِ قامُوا لا یَرَوْنَ مَرْجُوَّاً فَوْقَ ما یَرْجُونَ وَلا مَخُوفَاً فَوْقَ ما یَخَافُونَ‏ «7».

عاشقان خدا آنانند که به حقیقت و عمق و باطن دنیا بنگرند، به وقتى‏که دیگران به ظاهر فریبا و زینت و زیور از دست رفتنى آن نظر کنند و به پایان و عاقبت آن توجه کنند، هنگامى‏که تنگ نظران به امروز آن مشغول گردند، علل بدبختى و عذاب را با طاعت و اخلاص از بین مى‏برند، از ترس این که خود به دست آن علل هلاک گردند، تمام کالاهاى دنیا را قلباً رها کرده و دل به آن نمى‏بندند؛ زیرا مى‏دانند که عناصر و اشیا و دنیا آن‏ها را رها خواهد کرد، آن را که دیگران از امور مادى بهره زیاد مى‏بینند، آنان در مقابل بهره آ ت بسیار کم مى‏بینند، مى‏دانند که دریافت دنیا مساوى با از دست دادن آ ت است، با آنچه معشوق مردم است دشمنند، به وسیله آنان قرآن شناخته مى‏شود و آنان تمام حقایق را به وسیله کتاب یافتند و تداوم قرآن به آنان و دوام خود آنان به کتاب خدا است، امیدى بالاتر از امید خود که امید به عنایت حق است و ترسى ما فوق ترس خود که ترس از عذاب الهى است، نمى‏بینند.

آرى، این وضع روحى و نفسى و قلبى و عقلى اولیاى خدا نسبت به دنیاست، دنیا به حقیقت که پر سودترین تجارتخانه براى بیداران و بینایان وعلت بدبختى و شقاوت و پستى و حقارت براى کوردلان است، اهل معرفت دنیا را خانه مهمانى دانسته و در این جایگاه عالى با آراسته شدن به ایمان و عشق و اخلاق و عمل، جز رسیدن به لقاى رب و وصل محبوب هدفى ندارند.

اگر بى‏ بنمایى جم اى جهان‏آرا

به دام اشتیاق آرى همه مرغان دل‏ها را

صبا زان طرّه مشکین اگر بر هم زند یک چین‏

دو عالم را کند مشکین مشام از عنبر سارا

اگر بر کوه برگویى نگارا قصه عشقت‏

رسد بر آسمان بى‏شبهه فریاد از دل خارا

زشاهى گدایان درت گر آگهى یابد

ره فقر و فنا گیرد هزار اسکندر و دارا

یکى مخمور دیدستى که صهبا راست زان هستى‏

عجب کان شوخ چشم استى چنین تأثیر را دارا

فلک در کج روى افتاد زابروى کجش آرى‏

حریفى سخت عیار است و با گردون زند نارا

تو خوانى زلف و مژگانش ندانى دست سبحانش‏

رقم زد در کتاب حسن این را جیم و آن را را

الهى در هواى وصل او دلخون چه گل بنشین‏

سر دیدار اگر دارى به پاى گلشنش خارا

حکایتى عجیب از اوضاع و احوال دنیا

فیلسوف بزرگ، صدر المتألهین ملا صدراى شیرازى، در ضمن توضیح یکى از آیات سوره یس به نقل از «رسائل اخوان الصفا» گفتگوى دو رفیق را در زمینه برخوردشان به حال و وضع دنیا این چنین نقل مى‏کند:

دوستى به یکى از دوستانش رسید و از او پرسید: حال و وضعت در این دنیا چگونه است؟

جواب داد: خوب است، البته اگر از آفات و بلیّاتش در امان بمانم، به غیر از خیر و خوشى و عافیت، امید دیگرى از دنیا ندارم، این حال من است، اکنون تو وضع خود را براى من بگو، جواب داد: مى‏خواهى چه باشد، حال ى که در این خانه غربت گرفتار و فقیر است، براى جلب منفعت، ضعیف و براى دفع ضرر، ناتوان و بى‏قدرت است.

پرسید: چگونه در این حالى؟ گفت: در این دنیا در عذ م، ولى در قیافه دارنده نعمت، دست بسته‏ایم ولى در شکل موجود آزاد، مغروریم به صورت خوشبخت، آزاد محترمیم در شکل برده پست، پنج حکومت بر ما حاکم است که فشار این پنج‏ حکومت به سختى برگرده ماست، احکام خود را بر ما جارى مى‏کنند، بخواهیم یا نخواهیم.

دوستش گفت: از این پنج حاکم و حکومتشان مرا خبر ده، پاسخ داد: بشنو:

اوّل: جهان و این فلک گردان است که ما در درون او هم چون اسیر زندانى، محبوسیم.

انجم و ستارگانش به طور دائم در حرکتند، توقف و س ى بر آنان نیست، گاهى شب را با ظلمت و تاریکى‏اش براى ما مى‏آورند و زمانى روز را با نور و روشناییش، زمانى تابستان را با حر و وقتى زمستان را با سرمایش، گاهى بادهاى تند و وزنده را پدیدار مى‏کنند و زمانى ابر و باران و برق جهنده را، وقتى صاعقه مهیب و ز له ویران کننده و علل وحشت و گرفتگى ماه و خورشید و زمانى قحطى و گرانى و دوره‏اى امراض کشنده حیوانات و وبا و زمانى جنگ و فتنه و بلا و وقتى غم و غصه دائمى که از ضربه و ضرر و شر این امور و این همه تیر بلا، راه نجاتى جز مرگ نیست!!

دوّم: طبیعت و امورى که ذاتى اوست، از حرارت گرسنگى و آتش تشنگى و سوز و شراره شهوات و آلام و امراض و کثرت حاجات که انسانى نسبت به این برنامه‏ها، چاره‏اى جز جلب منفعت و دفع ضرر ندارد، برنامه‏هایى که یک چشم زدن به یک ح نیست، به طور دائم نفس انسان در برخورد با این مسائل در مشقت و رنج و بلا و عذاب و گرفتارى و ناراحتى است و راحت انسان از این امور، جز به مرگ میسر نخواهد بود!

سوّم: قواعد عظیم و عجیب الهى است، از احکام و حدود و اوامر و نواهى و بشارت و انذار، تهدید و توبیخ، رنج رمضان و مشقت بدن در قیام به واجبات و مبارزه با نفس به وقت اداى واجبات مالى و رنج سفر حج و مشقت کشیدن در وقت مهاجرت و زخم برداشتن در میدان جهاد با کفر و مسائل دیگر از قبیل: ترک لذات حرام و اجتناب از شهوات و محرمات.

چهارم: روبرو شدن با حکومت ستمگران، آن زورگویانى که خود را مالک رقاب مردم دانسته و بندگان حق را به زور به بردگى مى‏برند که اگر مطیع آنان بشوى، جز همّ و غم و رنج و مشقت و ضایع عمر و از همه بدتر، غضب و انتقام و سخط حضرت حق را در پى ندارى و بین تو و طاعت حق حجابى بدتر از خدمت به ت ستمگر نیست و اگر از اطاعت آنان، شانه خالى کنى ظاهر زندگیت تباه و جز ناراحتى محصولى برایت نیست و از طرفى هم انسان در دنیا به تعاون و تمدن و سیاست و ریاست محتاج است!!

پنجم: نیاز شدید به مواد و عناصر و اغذیه و اشربه و اط و لباس و مسکن براى قوام بدن و اداره امور زندگى که فراهم آوردنش در گرو کار طاقت فرسا و دویدن و عرق ریختن در شب و روز و یاد گرفتن صنعت و تجارت و کشاورزى و دامدارى و ید و فروش و سر و کله زدن با مردم و گرفتار شدن به حرص و طمع براى جمع مال وحفظ آن از دستبرد رندان و آفات و عوارض است، این است حال و احوال و وضع و اوضاع ما و اکثر مردم روزگار و خلاصه فرزندان این دنیاى تنگ و تاریک، آنان که با این همه آفات و بلیّات و آلام و اسقام و امراض و رنج‏ها و اختلافات و نزاع‏ها و طوفان‏ها و حوادث، آرزوى ماندن و خوشى دارند، یا ایمان به خدا و آ ت ندارند، یا تصور مى‏کنند پس از مرگ خبرى نیست. در هر دو ح ، هم چون کفار مردمى پست و غافل از حقیقتند.

و اما آنان که به آ ت و معاد و عظمت جهان دیگر و شرف و سرور اهلش و لذّت نیک‏بختان و نعمت و ملکت عالم بعد توجه دارند، براى دلبستگى به دنیا و مغرور شدن به آن و آرزوى خلود، در این مجلس و دویدن دنبال تکاثر و تفا و ریاست چه عذرى دارند، باید گفت: اینان در عقل دچار خلل و در ایمان و عقیده دچار فسادند و به فرموده قرآن‏ «8».

[وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ‏] «9».

و بیشترشان به خدا ایمان نمى‏آورند مگر آن که [براى او] شریک قرار مى‏دهند.

در مسئله دنیا و حقیقت ظاهر و باطن آن و برخورد اهل غفلت با دنیا و اهل خدا با این خانه زودگذر و این که دنیا پرستان به چه خسارت‏هایى در همین دنیا و آ ت دچار مى‏شوند و اهل خدا و معرفت‏داران و بینایان، چه سودها در همین دنیا و آ ت عایدشان مى‏شود آن‏قدر مطلب و مسئله هست که اگر در این نوشتار منع شود مثنوى هفتاد من شود، این فقیر تصور مى‏کند، آنچه به طور مختصر در توضیح این حدیث پر قیمت رفت براى درس و پند کافى مى‏باشد، امید است خداى بزرگ به همه ما توفیق نصیب بردن از دنیاى صحیح را براى آبادى آ ت به لطف و کرمش عنایت فرماید.

پی نوشت ها:

______________________________

(1)- ارشاد القلوب: 1/ 200؛ بحار الأنوار: 74/ 23، باب 2، حدیث 6.

(2)- نهج البلاغة: حکمت 367؛ بحار الأنوار: 70/ 131، باب 122، حدیث 136.

(3)- نهج البلاغة: حکمت 228.

(4)- نهج البلاغة: حکمت 415؛ بحار الأنوار: 70/ 119، باب 122، حدیث 111.

(5)- الهى نامه، عطار نیشابورى.

(6)- کلمة اللّه: 471.

(7)- نهج البلاغة: حکمت 432؛ بحار الأنوار: 66/ 319، باب 37، حدیث 36.

(8)- تفسیر سوره «یس»، ملا صدرا: 184.

(9)- یوسف (12): 106.مشاهده متن کامل ...
سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: مکانهای تفریحی جهان


 اگر در جستجوی چیزی متفات هستید، شاید بتوانیم آن را در این فهرست از سواحل عجیب به شما نشان دهیم. با ما در مرور این گزارش همراه باشید.

10. ساحل شیشه ای، کالیفرنیا، ایالات متحده 

سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 این ساحل عجیب در شهر فورت برگ (fort bragg)، واقع شده و نکته ی جالب اینکه این ساحل در اصل نتیجه ی آلودگی محیط زیست است. این سنگریزه های شیشه ای تراش خورده، در اصل زباله هایی هستند که در طول سالیان متمادی و در بخش شمالی شهر، به دریا ریخته شده اند و بعدها توسط امواج شکل داده شده و تراش خورده اند. امروزه این ساحل به یک نقطه ی گردشگری معروف و محبوب تبدیل شده است. مشاهده ی یک ساحل بی نظیر و قدم زدن روی سنگ های گرد شیشه ای از جمله دلایل جذ ت این نقطه است، اما به لحاظ مسائل بهداشتی باید از جمع آوری این سنگ ها خودداری نمود.

9. شاخ طلایی (zlatni rat)، جزیره ی برک (brac) ، کروواسی

سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 این ساحل کوچک که تنها 530 متر آن به سمت آب های شفاف و کریستالی دریای آدریاتیک گسترده شده، در جنوب جزیره ی برک واقع شده است. این نقطه ی دیدنی بازدید کنندگان فراوانی را به سوی خود جذب می کند که مایلند از گرمای خورشید لذت برده، به آب تنی در آب های خنک ساحلی پرداخته و با ورزش های آبی سرگرم شوند. این نقطه همچنین به عنوان مکانی مناسب برای موج سواری با تخته و بادبان به شهرت رسیده است.

8. مجمع الجزایر بازاروتو (bazaruto)، موزامبیک

سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

  این جا شاید یکی از دورافتاده ترین سواحل جهان لقب بگیرد و معنای نام آن نیز جزیره ای از غبار است. در اصل این ساحل و طبیعت دست نخورده ی آن، بسیار دور از سرزمین اصلی واقع شده و شاید تنها ماجراجویان اصیل را به سوی خود جذب کند. همچنین در این نقطه استراحت گاه های قابل توجهی وجود دارند که اقامتی فراموش نشدنی را برای مسافران رقم خواهند زد. طبیعت بکر، فعالیت های متنوعی از جمله ماهیگیری، سفرهای تفریحی با قایق، اسکی روی آب، پاراگلایدینگ و تماشای وال ها، دلفین و فلامینگوها از جمله جذ ت های این منطقه برای گردشگران است.

7. مونارکو (menorca)، اسپانیا

سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 این جزیره ی کوچک مدیترانه ای، دارای 120 ساحل مبهوت کننده و جالب توجه است! در واقع اینجا یکی از مهیج ترین نقاط مجموعه ی جزایر بِلریک (balearic)، به شمار می رود. به شفافیت آب آن توجه کنید، در کنار شنا در این آب زلال و کریستالی، کانو و کایاک سواری نیز از دیگر فعالیت های مفرحی است که در این ناحیه انجام می شوند. جایی فوق العاده برای لذت بردن از مزایای سفر به سواحل در فصل تابستان.

6. سواحل ماسه ای سیاه، جزیره ی بزرگ، هاوایی

سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

  ماسه ی سیاه رنگ این جزیره نتیجه ی فعالیت های مکرر آتشفشانی است که در این جزایر رخ می دهند. سواحل متعددی در بیگ آیلند وجود دارد که در میان آنها پونه لوو (punalu u) ازهمه مشهورتر است. در کنار رنگ غیر عادی ماسه هایش، بازدیدگنندگان به آنجا سفر می کنند تا پیک نیک برگزار کرده و آفتاب گرفتن لاکپشت ها را به تماشا بنشینند.

5. آنسه سورس دی آرجنت (anse source d'argent)، جزیره ی لادیگو، سیشل

سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 ساحلی بینظیر و سمبلیک که زیبایی آن همچون تصاویر کارت پستال ها تماشایی و به یاد ماندنی است و به نوعی می توان گفت امضاء و مشخصه ی اصلی جزایر سیشل به حساب می آید. سواحل نرم ماسه ای، آب گرم و شفاف اقیانوس هند و تخته سنگ های بزرگ گرانیتی که در گوشه و کنار جزیره پراکنده شده و باعث به وجود آمدن غارها و حفره های متعددی شده اند، همه و همه از جمله دیدنی های این نقطه به حساب می آیند.

4. ساحل خلیج کتدرال (chathedral)، شبه جزیره ی کروماندل (coromandel) ، نیوزلند

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 ساحلی معروف و دیدنی که اغلب به عنوان یکی از زیباترین سواحل دنیا از آن نام برده می شود. عکاسان بویژه مایلند تا برای عکاسی سفری به این نقطه داشته باشند. اینجا بیشتر به خاطر تخته سنگ های جوش خورده با اشکالی جالب که شکل و ظاهری کاملا متفاوت بدان بخشیده، به چنین شهرتی دست یافته است. شنا، غواصی و کایاک سواری از جمله فعالیت های پر طرفداری است که در این منطقه انجام می شوند. در کل می توان گفت خلیجی است با چشم انداز تماشایی و مبهوت کننده.

3. اَلگرو (algarve)، پرتغال

سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 نام این ساحل در زبان عربی الغرب است، ساحلی که در جنوبی ترین نقطه کشور پرتغال واقع شده و از خطوط ساحلی تماشایی برخوردار و با غارهای آ ی دیدنی لبریز شده است. سواحل تأثیر گذاری که می توان به صورت پیاده و یا با قایق به بازدید از آن ها رفت. گشت و گذار در میان این ستون های ماسه سنگی که درگوشه و کنار و بر فراز دریا گسترده شده اند خالی از لطف نخواهد بود.

2. پارک ای ی جولیا فایفر، بیگ سور، کالیفرنیا، ایالات متحده

سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 این نقطه بویژه به دلیل آبشار مک وی (mc way) به شهرت رسیده است که از ص ه ای در اقیانوس به پایین فرو می ریزد. خلیجی که به شدت تماشایی است و اگر چه دسترسی به ساحل آن دشوار است، اما بازدیدکنندگان فراوانی را به سوی خود جذب می کند که خود را با قایق بدانجا رسانده و از این منظره دیدنی لذت می برند.

1 خلیج جرویس، نیو ساوت و ، استرالیا

سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

 سواحل عجیب و شگفت انگیز دنیا,زیباترین سواحل دنیا,جالبترین سواحل دنیا

  سواحل این نقطه به ویژه شب هنگام بسیار تماشایی و البته رویایی هستند، زمانی که پلانکتون ها با فعل و انفعالات شیمیایی به درخشش افتاده و به نورافشانی می پردازند در نتیجه این مخلوقات دریایی کوچک با نوری آبی، درخشان و جادویی می درخشند. این نقطه نیز همانند ساحل هایامز (hyams)، در شب بسیار رمانتیک و دوست داشتنی است. در کنار این پدیده ی نادر طبیعی، خلیج جرویس به دلیل فعالیت های تفریحی متنوع و دریایی خود نیز به شهرت بسزایی دست یافته است.

منبع:zoomit.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • زیباترین سواحل سیاه رنگ در دنیا + تصاویر
 • با ۱۰ ساحل عجیب جهان آشنا شوید
 • با بهترین سواحل در کوبا آشنا شوید !
 • با سواحل برتر 2016 آشنا شوید!
 • زیباترین سواحل دنیا - شهر ساحلی کنکان، مکزیک
 • سواحل رنگی دنیا+تصاویر[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
توشه برای آ ین سفر
درخواست حذف اطلاعات
توشه برای آ ین سفر


نویسنده: خلیل نصرتی

مرگ از آفریده های الهی است که یت انتقال انسان از جهانی به جهانی دیگر را به عهده دارد. این انتقال برای بسیاری از مردم در چند مرحله و برای عده ای مخلصان در یک مرحله اتفاق می افتد. از آنجایی که انتقال به معنای جان گرفتن کامل و تمام است به طور طبیعی برای بیشتر مرم سختی و تلخی هایی دارد. نویسنده با مراجعه به آموزه های عوامل کاهش و آسانی سکرات مرگ را بیان کرده است.

مرگ، انتقال نفس آدمی
مرگ و در زبان عربی موت، از آفریده های الهی است. خداوند می فرماید: الذی خلق الموت والحیاه؛ خ که مرگ و زندگی را آفرید. (ملک، آیه 2) این آفریده از سوی خداوند یت دارد تا نفوس آدمی را به طور تمام و کمال بگیرد و به نشئه و جهانی دیگر منتقل کند. (ص) می فرماید: انما تنتقلون من دار الی دار؛ جز این نیست که شما از خانه ای به خانه ای دیگر منتقل می شوید. (بحارالانوار، العلامه المجلسی، ج 37، ص 146)
البته این انتقال برای بسیاری از مردم در چند مرحله اتفاق می افتد و تنها برای عده ای از مردم است که تنها یک بار مرگ را تجربه خواهند کرد؛ زیرا آنان خود را در همین دنیا به تمام و کمال مطلق رسانیده اند و نیازی نیست تا عوالم دیگری را تجربه کنند و در آنجا به کمالاتی برسند. از همین رو دیگر مرگ های چندگانه را ندارند و در زمان نفخ صور اول که همه می میرند اینان زنده خواهند بود و به جای دو مرگ و دو زندگی تنها یک مرگ را تجربه می کنند. خداوند در باره این دسته خاص از انسان ها می فرماید: لایذوقون فیها الموت الاالموته الاولی و وقاهم عذاب الجحیم؛ در آنجا جز مرگ نخستین، مرگ نخواهند چشید و خدا آنها را از عذاب دوزخ نگاه می دارد. (دخان، آیه 56)
پس آنان تنها مرگی را می چشند که سبب انتقال از دنیا به عالم قیامت خواهد بود؛ پس تجربه مرگ برزخی پس از نفخ صور اول را نخواهند داشت؛ چرا که اینان مرگ خود را کشته اند و دیگر نیازی به انتقال از نشئه و عالمی به عالمی دیگر ندارند؛ زیرا به سبب فنا در خدا به بقای الهی بقا یافته اند؛ خداوند درباره این افراد در آیه 87 سوره نمل می فرماید: و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الامن شاءالله و کل اتوه دا ین؛ و روزی که در صور دمیده شود، پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است به هراس افتد، مگر آن که خدا بخواهد و جملگی با زبونی رو به سوی او آورند.
درآیه 68 سوره زمر نیز می فرماید: و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الامن شاء الله ثم نفخ فیه ا ی فاذا هم قیام ینظرون؛ و در صور دمیده می شود، پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است مدهوش (نه بیهوش) درمی افتد، مگر ی که خدا بخواهد، سپس بار دیگر در آن دمیده می شود و بناگاه آنان بر پای ایستاده می نگرند.
اما توده های مردم باید دو مرگ و دو زندگی را تجربه کنند؛ چنانکه خداوند در این باره نقل می کند: قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی وج من سبیل؛ می گویند: «پروردگارا، دوبار ما را به مرگ رسانیدی و دو بار ما را زنده گردانیدی. به گناهانمان اعتراف کردیم پس آیا راه بیرون شدنی از آتش هست؟»(غافر، آیه 11)
مسئله دو مرگ و دو زندگی اینان به اینگونه است که یک بار از عالم دنیا به عالم برزخ با مرگ منتقل می شوند و سپس با مرگ دومی از برزخ به قیامت منتقل می گردند. پس آنان دو مرگ با دو زندگی پیش از این (زندگی دنیایی و زندگی برزخی) را تجربه می کنند. اما پس از آن دیگر به سبب اینکه یت مرگ تمام می شود و به تعبیر روایی، مرگ ذبح می گردد، دیگر مرگی نیست تا مسئولیت انتقالی را به عهده بگیرد. از باقر(ع) روایت است که فرمود: فیوتی بالموت فی صورهًْ کبش املح... فیذبح؛ مرگ به صورت ی که سفیدی آن فزونتر از سیاهی است آورده و ذبح خواهد شد.(بحارالانوار، ج 8، ص 346، باب ذبح الموت؛ النهایهًْ، ابن اثیر، ج 4، ص 354)
از همین روست که خداوند درباره بهشتی ها می گوید که آنان حیات و زندگی مطلق دارند و دوزخیان زندگی ای دارند که نه مرگ و نه زندگی است: ثم لایموت فیها و لایحیی؛ سپس دوزخیان در آن نمی میرند و نه زندگی می کنند.(اعلی، آیه 13)
پس وقتی مرگ ذبح می شود و دیگر مرگی در آ ت نیست، آنجا تنها حیات باقی خواهد ماند. بر همین اساس خداوند زندگی ا وی را حیات محض دانسته و فرموده است: و ما هذه الحیاهًْ الدنیا الالهو و لعب و ان الدار الا هًْ لهی الحیوان لو کانوا یعلمون؛ این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست، و زندگی حقیقی همانا در سرای آ ت است، ای کاش می دانستند.(عنکبوت، آیه 64) و همچنین خداوند اهل دوزخ را در شرایطی تصویر می کند که دیگر راهی برای وج ندارند؛ زیرا ی چون مرگ نیست تا انتقالی و وجی صورت گیرد(غافر، آیه 11).

سکرات و غمرات مرگ و سختی جان کندن
یکی از اصطلاحات قرآنی سکرات مرگ است. خداوند در آیه 19 سوره ق می فرماید: و جاءت سکرهًْ الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید؛ و سکرات و مستی مرگ، حقیقت را به پیش آورد و فرا رسید. این همان است که از آن می گریختی!
سکر، به معنای مستی است. مسکر به مست کننده می گویند. از این رو خداوند نهی کرده در هنگام مستی خوانده شود.(نساء، آیه 43) به ح ی که محتضر در هنگام مرگ دارد، سکرات می گویند؛ چرا که از فشاری که در هنگام مرگ به او دست می دهد چون مستان رفتار می کند.
طبرسی در ذیل آیه 19 سوره ق درباره سکرات و سختی جان کندن می نویسد: منظور از سختی های مرگ اضطراب و گرفتاری هایی است که در آستانه جان دادن به سوی انسان هجوم می آورد و کار را به جایی می رساند که انسان در آن حال از هوش می رود و آن فشارها بر خود او چیره می گردد.(مجمع البیان، ذیل آیه)
علامه طباطبایی می نویسد: مراد از سکره و مستی موت، حال نزع و جان کندن آدمی است که مانند مستان مشغول به خودش است، نه می فهمد چه می گوید و نه می فهمد اطرافیانش درباره اش چه می گویند و اگر آمدن سکره موت را مقید به قید «حق» کرد، برای این است که اشاره کند به اینکه مسئله مرگ جزو قضاهای حتمی است که خدای تعالی در نظام عالم رانده و از خود مرگ غرض و منظور دارد. و مردن عبارت است از انتقال از یک خانه به خانه ای که بعد از آن و دیوار به دیوار آن قرار دارد، و این مرگ و انتقال، حق است، همان طور که بعث و جنت و نار، حق است. این معنایی است که از کلمه «حق» می فهمیم ولی دیگران اقوالی دیگر دارند، که فایده ای در نقل آنها نیست... اشاره به کلمه «هذا» (در آیه 22) به آن حقایقی است که انسان در قیامت با چشم خود می بیند که تمامی اسباب از کار افتاده و همه چیز ویران گشته و به سوی خداوند واحد قهار برگشته است و همه این حقایق در دنیا هم بود. اما انسان به خاطر اعتمادی که به اسباب ظاهری داشت از این حقایق غافل شده بود (و خیال می کرد سببیت آن اسباب از خود آنها است و نمی دانست که هرچه دارند از خداست و خدا روزی سببیت را از آنها خواهد گرفت)، تا آنکه در قیامت خدای تعالی این غفلت را از جلو چشم او کنار زد، آن وقت حقیقت امر برایش روشن شده فهمید و به مشاهده عیان فهمید، نه به استدلال فکری.
به همین جهت این طور خطاب می شود: «لقد کنت فی غفله من هذا» تو در دنیا از اینهایی که فعلامشاهده می کنی و به معاینه می بینی در غفلت بودی، هرچند که در دنیا هم جلو چشمت بود و هرگز از تو غایب نمی شد، لیکن تعلق و دلبستگی ات به اسباب، تو را از درک آنها غافل ساخت و و حائلی بین تو و این حقایق افکند، اینک ما آن را از جلو درک و چشمت کنار زده ایم، «فبصرک» در نتیجه بصیرت و چشم دلت «الیوم» امروز که روز قیامت است «حدید» تیزبین و نافذ شده، می بینی آنچه را که در دنیا نمی دیدی. (علامه طباطبایی، المیزان، ذیل آیات 19 و 22 سوره ق)
مفسران تفسیر نمونه می نویسند: «سکر» (بر وزن مکر) در اصل به معنی مسدود راه آب است و سکر (بر وزن فکر) به معنی محل مسدود، آمده و از آنجا که در حال مستی گویی سدی میان انسان و عقلش ایجاد می شود به آن «سکر» (بر وزن شکر) گفته شده است.
سکره مرگ، ح ی است شبیه به مستی که بر اثر فرا رسیدن مقدمات مرگ، به صورت هیجان و انقلاب فوق العاده ای به انسان دست می دهد و گاه بر عقل او چیره می گردد و او را در اضطراب و ناآرامی شدیدی فرو می برد.
چگونه چنین نباشد در حالی که مرگ یک مرحله انتقالی مهم است که باید انسان در آن لحظه تمام پیوندهای خود را با جهانی که سالیان دراز با آن خو گرفته بود قطع کند و در عالمی گام بگذارد که برای او کاملاتازه و اسرار آمیز است، بخصوص اینکه در لحظه مرگ انسان درک و دید تازه ای پیدا می کند، بی ثباتی این جهان را با چشم خود می بیند و حوادث بعد از مرگ را کم و بیش مشاهده می کند. اینجا است که وحشتی عظیم سر تا پای او را فرا می گیرد و ح ی شبیه مستی به او دست می دهد ولی مست نیست.
حتی انبیا و مردان خدا که در لحظه مرگ از آرامش کاملی برخوردارند از مشکلات و شدائد این لحظه انتقالی بی نصیب نیستند، چنانکه در حالات (ص) آمده است که در لحظات آ عمر مبارکش دست خود را در ظرف آبی می کرد و به صورت می کشید و لااله الاالله می گفت و می فرمود: ان للموت سکرات: مرگ سکراتی دارد. (روح البیان، جلد 9 صفحه 118)
علی(ع) ترسیم زنده و گویایی از لحظه مرگ و سکرات آن دارد می فرماید: سکرات مرگ، توام با حسرت از دست دادن آنچه داشتند بر آنها هجوم می آورد، اعضای بدنشان سست می گردد و رنگ از صورتهایشان می پرد کم کم مرگ در آنها نفوذ کرده، میان آنها و زبانشان جدائی می افکند، در حالی که او در میان خانواده خویش است، با چشمش می بیند و با گوشش می شنود و عقل و هوشش سالم است، اما نمی تواند سخن بگوید! در این می شد که عمرش را در چه راه فانی کرده؟ و روزگارش را در چه راهی سپری نموده است؟!
به یاد ثروتهائی می افتد که در تهیه آن چشم بر هم گذارده و از حلال و حرام و مشکوک جمع آوری نموده و تبعات و مسئولیت گردآوری آن را بر دوش می کشد، در حالی که هنگام جدائی و فراق از آنها رسیده است و به دست بازماندگان می افتد، آنها از آن متنعم می شوند و بهره می گیرند اما مسئولیت و حسابش بر او است! (نهج البلاغه، خطبه 109)
و در جای دیگر این معلم بزرگ جهان انسانیت هشدار می دهد و می فرماید: انکم لو قد عاینتم ما قد عاین من مات منکم لجزعتم و وهلتم و سمعتم و اطعتم و لکن محجوب عنکم ما قد عاینوا و قریب ما یطرح الحجاب!؛ اگر آنچه را مردگان شما مشاهده کرده اند شما می دیدید وحشت می کردید، و ترسان می شدید، سخنان حق را می شنیدید و اطاعت می کردید، ولی آنها آنچه دیده اند از شما مستور است و به زودی ها کنار می رود و شما هم مشاهده می کنید. (نهج البلاغه، خطبه 20)
مرگ واقعیتی است که غالب افراد از آن می گریزند، و این گریختن یا به خاطر علائق و پیوندهای شدیدی است که با دنیا و مواهب مادی دارند و نمی توانند از آن دل بر کنند و یا به خاطر تاریکی نامه اع ان!
هرچه هست از آن گریزانند، اما چه سود که این سرنوشتی است که در انتظار همگان است و شتری است که بر در خانه همه می خوابد و احدی را توان فرار از آن نیست، همه سرانجام در کام مرگ فرو می روند و به آنها گفته می شود این همان است که از آن فرار می کردید؟!
اصطلاح دیگر قرآنی، «غمره» است. خداوند می فرماید: و کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ می بندد یا می گوید: «به من وحی شده»، در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد، و آن که می گوید: «به زودی نظیر آنچه را خدا نازل کرده است نازل می کنم»؟ و کاش ستمکاران را در شداید مرگ می دیدی که فرشتگان ]به سوی آنان[ دستهایشان را گشوده اند ]و نهیب می زنند:[ «جانهایتان را بیرون دهید» امروز به ]سزای[ آنچه بناحق بر خدا دروغ می بستید و در برابر آیات او تکبر می کردید، به عذاب خوارکننده کیفر می ی د. (انعام، آیه 93)
«غمرهًْ» به مفهوم سختی و شدت است. این واژه نسبت به هر چیزی که به کار می رود، رنج و سختی آن را می رساند. برای نمونه «غمرات الموت» به مفهوم سختی های مرگ است که انسان را به کام خود می کشد. (مجمع البیان، ذیل آیه)
البته به نظر می رسد که سکرات ح ی عمومی تر دارد و اختصاصی به مومن و کافر ندارد، اما غمرات ویژه کافران است؛ چرا که خداوند با کافران معامله دیگری دارد. در آیات قرآنی آمده است که هنگام جان گرفتن از کافران فرشتگان عذاب آنان را می زنند. (محمد، آیه 27)
از آیات و روایات به دست می آید که نفس آدمی کم کم از بدن خارج می شود این عمل از نوک انگشتان پا شروع شده و در نهایت به حلقوم می رسد. در قرآن آمده است وقتی جان به حلقوم می رسد، آ کار ارتباط بدن و نفس خواهد بود. خداوند می فرماید: فلولااذا بلغت الحلقوم و انتم حینئذ تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لاتبصرون فلولاان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین؛ پس چرا آنگاه که جان شما به گلو می رسد و در آن هنگام خود نظاره گرید و ما به آن محتضر از شما نزدیکتریم ولی نمی بینید - اگر قیامت را باور ندارید، اگر راست می گویید، روح را چرا برنمی گردانید؟ (واقعه، آیات 83 تا 87)

عوامل سختی جان کندن
این مستی و سکراتی که موجب می شود تا مرگ سخت و شدید شود، به سبب عواملی است که از جمله آنها می توان به موارد ذیر اشاره کرد:
1- دلبستگی به دنیا و مادیات آن: از مهمترین عواملی که موجب سکرات و سختی جان کندن می شود دلبستگی آدمی به دنیا و مادیات آن است. وقتی انسان به دنیا دلبسته شود، این محبت و عشق به دنیا و مادیات نمی گذارد تا از آن دل بر کند، لذا جان کندن برای محتضر سخت و شدید می شود. گویی جانش را که به مادیات وابسته است با قیچی جدا می کنند. هر دم که تصورات از دست دادن دنیا و مادیات آن به نظر و ذهنش می آید، می سوزد و رنج می کشد. مومنان علی (ع) دراین باره می فرماید: محتضر به یاد می آورد اموالی را که آنها را جمع کرده و در راه پیدا آنها- از حلال و حرام- چشم پوشیده و از جاهایی که (حلال و حرامش) واضح و یا مشتبه بود، به دست آورده است. از همین رو، تبعات جمع مال ها همراه و ملازم اوست و مشرف بر ج و فراق از آنها گشته است. اموال برای بعدی ها می ماند و آنان از آنها بهره و لذت می گیرند و گوارایی و لذت مال برای دیگران است، ولی وبال و سنگینی آن بر پشت او مانده است. (نهج البلاغه فیض ال ، ص 331، خطبه 108)
2. کشف حقایق و بی توشه بودن: از عوامل سختی جان کندن و سکرات مرگ، می توان به آن چیزی اشاره کرد که در آیه 22 سوره ق بیان شده است. خداوند پس از اینکه در آیه 19 سخن از سکرات مرگ می کند در آیه 22 می فرماید: فکشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حدید، اینک ما را از تو برداشتیم و امروز چشم تو تیزبین است. در این زمان حقایقی که به سبب گناه بر او مکشوف نبوده کشف می شود و وقتی ها کنار رفت درمی یابد که دنیا هیچ ارزشی جز ابزاری برای آ ت و دستی به کمالات از طریق عبودیت نداشت و انسان آنچه که زینت دنیا بود به خود بسته بود، چرا که مال و زن و فرزند و مانند آن زینت دنیا و زندگی دنیاست (کهف، آیات 7 و 28 و 46)، پس اکنون خود را بی زینت می بیند و درمی یابد که ره توشه ای از کمالات و تقوا برنداشته است؛ از این رو از وضعیت آینده خود هراسان می شود و حقیقت چنان تلخ و زننده است که چون مستان می شود. شیخ عباس قمی می نویسد: در آن زمان می بیند حضرت رسول و اهل بیت طهارت (صلوات الله علیهم اجمعین) و ملائکه رحمت و ملائکه غضب حاضر شده اند تا درباره او چه حکم شود و چه سفارش نمایند؟ و از طرف دیگر، ابلیس و اعوان او برای آنکه او را به شک اندازند، جمع شده اند و می خواهند کاری کنند که ایمانش از او گرفته شود و بی ایمان از دنیا رود، و از طرفی هول آمدن ملک الموت که آیا به چه هیئت و هیبتی خواهد بود و به چه نحو جان او را قبض خواهد کرد و امور دیگر او را به هراس افکند و دچار سکرات موت می شود. (منازل الا ه، حاج شیخ عباس قمی، فصل اول، مرگ)
3. دست های خالی: یکی از منظره هایی که انسان در سکرات موت می بیند، مشاهده حقیقت برزخی و صورت ملکوتی «مال»، «فرزندان» و «اعمال» است. او ابتدا رو به مال خود کرده و می گوید: به خدا قسم در دنیا به تو حریص و بخیل بودم. حال سهم من از تو چیست؟ مال در پاسخ می گوید: به اندازه کفن خود از من بردار! آنگاه رو به سوی فرزندانش می کند و می گوید: به خدا قسم شما را دوست داشتم و حامی شما بودم. اکنون بهره من از شما چیست؟ آنها می گویند: ما تو را تا کنار قبر می بریم و در آنجا دفن می کنیم. سپس رو به سوی عمل خود کرده و می گوید: به خدا قسم من نسبت به تو بی اعتنا بودم و تو بر من گران و سنگین بودی. اینک بهره من از تو چیست؟ عمل در پاسخ می گوید: من در قبر و قیامت ه ن تو خواهم بود تا هر دو به پیشگاه پروردگار عرضه شویم.
در آستانه ترک دنیا کم کم ها از جلو چشم انسان کنار می رود و انسان بیشتر از هر موقع دیگر به حقیقت اعمال و خواسته های خود توجه می کند و دید او وسعت بیشتری می یابد. در این لحظات نگاهی به اعمال و گذشته خود می اندازد و بر فرصت های از دست رفته خود افسوس می خورد.

کاهش و آسانی سکرات مرگ
پر واضح است عواملی که در بخش مربوط به سختی جان دادن بیان شد اگر مع گردد و برخلاف آنها رفتار شود، موجب راحتی و آسانی جان دادن خواهد شد که در راس همه عوامل موثر در کاهش سکرات مرگ، قطع دلبستگی ها به دنیا و مظاهر آن از قبیل ثروت، مسکن، همسر و فرزند و غیره است. البته این بیان به معنی ترک دنیا و در پیش گرفتن زندگی مرتاضانه نیست بلکه باید در دنیا زیست و از آن استفاده کرد اما نباید دنیا را وارد دل کرد و به آن وابسته و دلبسته شد.

تفاوت جان کندن ها
در آیات و روایات بیان شده که دوگونه جان دادن است که با توجه به ایمان و کفر به چهار نوع تقسیم می شود. این چهار نوع جان دادن علل و عواملی دارد که ارتباط با مساله تصفیه حساب در دنیا و آ ت و مانند آنها دارد. این چهار نوع عبارتند از:
1- آسان جان دادن مومنان: بعضی آدمهای خوب و مومن، راحت جان می هند؛ در روایت است که جان کندن آنان مثل بو یک گل است. در روایتی از (ص) آمده که ملک الموت برای شخص مومن دوشاخه گل می آورد یکی منیسه و یکی هم مسخیه (و در بعضی روایات دو نسیم می وزد) گل یا نسیم منسیه به خاطر این است که تعلقاتش یعنی اموال و فرزندانش را فراموش کند و مسخیه به خاطر اینکه با عطر الهی سخاوتمندانه جان دهد. در کتاب «امالی» شیخ طوسی روایت می کند از حضرت جعفر صادق (ع) که: خداوند عزوجل می فرماید: من در هیچ امری درنگ ن مانند درنگ ی که در قبض روح مومن ؛ چون آن مومن از مرگ کراهت داشت و من هم کراهت داشتم به او ناراحتی برسانم. پس زمانی که اجل محتوم آن مومن رسید، من دو شاخه گل معطر از بهشت برای او فرستادم، یکی از آنها مسخیه نام داشت و دیگری منسیه. اما مسخیه، پس او را نسبت به بی اعتنا نموده از همه آنها می گذرد؛ و اما منسیه، پس او را از تمام امور و شئون دنیا به فراموشی می اندازد.» (بحارالانوار، طبع ی، ج6، ص 152)
2- سخت جان دادن مومنان: بعضی آدمهای خوب و مومن، سخت جان می دهند، این مومنین، گنا ارانی بوده اند که در دنیا پاک می شوند و گناهی که کرده اند در همینجا مجازات می شوند تا حسابرسی آنان به آ ت نکشد. از همین رو در اینجا سختی را می چشند و به مشقت جان می دهند. گاه می شود که سالیان بسیار در بستر بیماری می افتند تا گناهانشان پاک شود.
3- آسان جان دادن فاسقان: آدمهای کافر وفاسقی که راحت جان می دهند، به خاطر آن است که این افراد در دنیا کار خیری انجام داده اند و از آنجا که خداوند اجر هیچ را ضایع نمی کند، لذا راحت جان می دهند یا به عبارتی در همین دنیا تسویه حساب می شوند تا خیری برای آنان در آ ت نباشد. خداوند چنان زندگی را در دنیا بر آنان آسان می کند تا اگر موجب کفر مومنان نبود، خانه هایشان نیز از زر و سیم ساخته می شد. (ز ف، آیه 33)
4- سخت جان دادن فاسقان: آدمهای بد وفاسقی که بد هم جان می دهند، زیرا خداوند برخی از عذاب ا وی آنان را در همین دنیا می خواهد به دیگران نشان دهد. در حقیقت عذاب استیصال را در همین دنیا تجربه خواهند کرد. آیات بسیاری درباره اقوام ثمود و عاد و لوط و مانند آنها آمده است که در همین دنیا عذاب سهمگین داشته و به سختی جان دادند.
با توجه به مطالب بالامی توان گفت که نمی توان به ظاهر جان دادن افراد قضاوت کرد و گفت که او چگونه آدمی بوده است.مشاهده متن کامل ...
لو ترین هتل های دنیا : اوشوآیا ایبیزا بیچ اسپانیا تصاویر
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: مکانهای تفریحی جهان


هتل اوشوآیا ایبیزا بیچ (ushuaia ibiza beach) هتلی است جذاب و مدرن در شهر کوچک اوشوآیا در ای تیرا دل فوئگو (tierra del fuego) اسپانیا.

در این هتل انواع مراسم شبانه، کنسرت های زنده و برنامه های متنوع برگزار می شود.

مهمانان هتل می توانند از مشاهده مناظر خیره کننده دریا و یا تماشای کل منطقه ساحلی لذت ببرند.

در مرکز سلامت و زیبایی این هتل که eqllibrium نام دارد خدمات 24 ساعته شخصی به مهمانان عرضه می شود.

از دیگر امکانات این هتل می توان به ماساژ سنگ داغ، است ، جکوزی با ظرفیت شش نفر با امکان تماشای مناظر دریا و خدمات آرایش مو که حتی در اتاق مهمانان نیز امکان پذیر است اشاره کرد.

این هتل از محل توقف تا ی ها فرودگاه، حدود 4 کیلومتر فاصله دارد.


 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

  لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 لو ترین هتل های دنیا,زیباترین هتل های دنیا,بهترین هتل های دنیا

 

منبع:lastsecond.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • اسپانیا ارزان ترین و پرطرفدارترین مقصد گردشگری اروپا + تصاویر
 • با عجیب ترین ساختمان های جهان آشنا شوید
 • زندگی جدید در مهمان نوازترین کشورهای دنیا
 • شا ار معماری دنیا در اسپانیا !
 • مناطق عجیبی که توریست ها از آن غافل شدند
 • هتل شناور خورشیدی در ایتالیا + تصاویر[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
سخنان فلسفی 19
درخواست حذف اطلاعات

مردان و ن کهن ، در راه رسیدن به آرمان بزرگ ، یک آن هم ، نمی ایستند . حکیم ارد بزرگ


نگاه مردان و ن کهن ، ایستا نیست ، آنها دوران های آینده را نیز ، به خوبی می بینند . حکیم ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ


مردان و ن کهن ، با مهر همه زندگی خویش را به دیگران می بخشند . حکیم ارد بزرگ


مردان و ن کهن ، با مهربانی در بین مردم سرزمین خویش ، همبستگی و دوستی می آفرینند . حکیم ارد بزرگ


رستاخیزهای مردمی ، بدون همراهی ن دلیر ، ناممکن است چرا که زن ، پرچمدار وارستگی ، پاکی و از خودگذشتگی است . حکیم ارد بزرگ


مردان کهن ، مرزداران و پیشاهنگان ، شرف و امنیت هستند . حکیم ارد بزرگ


پشتکار ، گوهر مردان و ن فرهمند است . حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگگاهی برای رسیدن به پیشرفت می بایست ، راه سخت کوهستان را برگزینیم . حکیم ارد بزرگ


مشاهده متن کامل ...
سخنان فلسفی 19
درخواست حذف اطلاعات

مردان و ن کهن ، در راه رسیدن به آرمان بزرگ ، یک آن هم ، نمی ایستند . حکیم ارد بزرگ


نگاه مردان و ن کهن ، ایستا نیست ، آنها دوران های آینده را نیز ، به خوبی می بینند . حکیم ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ


مردان و ن کهن ، با مهر همه زندگی خویش را به دیگران می بخشند . حکیم ارد بزرگ


مردان و ن کهن ، با مهربانی در بین مردم سرزمین خویش ، همبستگی و دوستی می آفرینند . حکیم ارد بزرگ


رستاخیزهای مردمی ، بدون همراهی ن دلیر ، ناممکن است چرا که زن ، پرچمدار وارستگی ، پاکی و از خودگذشتگی است . حکیم ارد بزرگ


مردان کهن ، مرزداران و پیشاهنگان ، شرف و امنیت هستند . حکیم ارد بزرگ


پشتکار ، گوهر مردان و ن فرهمند است . حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگ


حکیم ارد بزرگ / بزرگترین فیلسوف و حکیم حال حاضر دنیا / great orod / hekmat orodism / بزرگترین فلسفه دان / بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ایرانی / فیلسوف ایرانی / بزرگترین فیلسوف های جهان / بزرگترین فیلسوف جهان / بزرگترین متفکر ایران ، فیلسوفان بزرگ جهان / بزرگترین فیلسوف / بزرگترین فیلسوف تاریخ / بزرگترین فیلسوف دنیا / فیلسوفان بزرگ دنیا / فیلسوف ارد بزرگ / حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان / حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی / ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر / حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا / فلسفه ارد بزرگگاهی برای رسیدن به پیشرفت می بایست ، راه سخت کوهستان را برگزینیم . حکیم ارد بزرگ


مشاهده متن کامل ...
سخنان فلسفی 17
درخواست حذف اطلاعات

جهان را آغاز و انجامی نیست ، آنچه هست ، دگرگونی در گیتی است . ما دگرگونی در درون گیتی را زایش و مرگ می نامیم . ما بخشی از دگرگونی در گیتی هستیم ، دگرگونی که در نهان خود ، پویش و شکوفایی را پیگیری می کند . بروز آینده ما ، بسیار فربه تر از امروز خواهد بود ، ما در درون گیتی ، در حال پرتاب شدن هستیم ، پرتاب به سوی جایی و نمایی که هیچ چیز از آن نمی دانیم ، همان گونه که در کودکی از این جهان هیچ نمی دانستیم . میدان دید ما ، با همه فراخنایی خود ، می تواند همچون شبنمی کوچک باشد بر جهانی بسیار بزرگتر از آنچه ما امروز از گیتی در سر می پرورانیم ، پس ، گیتی بی آغاز و بی پایان است . حکیم ارد بزرگ


خواست واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدها و امواج گیتی است . حکیم ارد بزرگ


گیتی ، آوای زندگی و شادیست . حکیم ارد بزرگ


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


بی مایگی و بدکاری ، پاینده نخواهد ماند ، گیتی رو به شکوفایی است . با نگاهی به گذشته می آموزیم : نابکاری هایی همچون برده داری ، همسر سوزی و … را آدمیان رها نموده اند ، پس پویندگی و شکوفایی ، براستی هویداست . حکیم ارد بزرگ


نرمش و سازگاری با گیتی ، ما را آرام خواهد ساخت . حکیم ارد بزرگ


گیتی زایشگر است ، پویشی آرام در همه گونه های آن ، دیده می شود . حکیم ارد بزرگ


مرگ و پایانی نیست ، دگرگونی و آمیختگی با گیتی ، آینده همه زندگان است . حکیم ارد بزرگ


مهربانان ، با سرشت پاک گیتی آمیخته اند . حکیم ارد بزرگ


گیتی را در مهربانی می بینم . حکیم ارد بزرگ


جهان همواره در حال دگرگونی و شکوفایی است ، نباید این پویندگی را زشت دانست ، باید همراه بود و بخشی از این شکوفایی را بر دوش داشت . حکیم ارد بزرگ


روان ، همواره تشنه پرواز و بالا بردن خواسته های آدمی است ، این سرشت خوب ، همان ریشه بالندگی آدمیست . حکیم ارد بزرگ


اگر دشمن خطرناکی داری ، بجای پنهان شدن ، بکوش همگان را از گرفتاری خویش ، با خبر و آگاه سازی . حکیم ارد بزرگ


امیدی به آینده آدمهایی که مدام می گویند نمی توانم و یا نمی شود ، نیست . حکیم ارد بزرگ


خویشتن خویش را ، دوست داشته باشیم . حکیم ارد بزرگ


دمندان و هنرمندان ، سازندگان آینده اند . حکیم ارد بزرگ


در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند ، در برابر فرهنگ و هنر ، ایستادگی کند . حکیم ارد بزرگ


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


هنر ، برآیند شناور بودن د ، در جهان احساس است . حکیم ارد بزرگ


آهنگ دلپذیر ، نوا و آوای گیتی است . حکیم ارد بزرگ


هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است . حکیم ارد بزرگ


تنها آثار هنری جاودانه می شوند ، که به درون هنرمند نزدیکترند . حکیم ارد بزرگ


مشاهده متن کامل ...
سخنان فلسفی 17
درخواست حذف اطلاعات

جهان را آغاز و انجامی نیست ، آنچه هست ، دگرگونی در گیتی است . ما دگرگونی در درون گیتی را زایش و مرگ می نامیم . ما بخشی از دگرگونی در گیتی هستیم ، دگرگونی که در نهان خود ، پویش و شکوفایی را پیگیری می کند . بروز آینده ما ، بسیار فربه تر از امروز خواهد بود ، ما در درون گیتی ، در حال پرتاب شدن هستیم ، پرتاب به سوی جایی و نمایی که هیچ چیز از آن نمی دانیم ، همان گونه که در کودکی از این جهان هیچ نمی دانستیم . میدان دید ما ، با همه فراخنایی خود ، می تواند همچون شبنمی کوچک باشد بر جهانی بسیار بزرگتر از آنچه ما امروز از گیتی در سر می پرورانیم ، پس ، گیتی بی آغاز و بی پایان است . حکیم ارد بزرگ


خواست واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدها و امواج گیتی است . حکیم ارد بزرگ


گیتی ، آوای زندگی و شادیست . حکیم ارد بزرگ


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


بی مایگی و بدکاری ، پاینده نخواهد ماند ، گیتی رو به شکوفایی است . با نگاهی به گذشته می آموزیم : نابکاری هایی همچون برده داری ، همسر سوزی و … را آدمیان رها نموده اند ، پس پویندگی و شکوفایی ، براستی هویداست . حکیم ارد بزرگ


نرمش و سازگاری با گیتی ، ما را آرام خواهد ساخت . حکیم ارد بزرگ


گیتی زایشگر است ، پویشی آرام در همه گونه های آن ، دیده می شود . حکیم ارد بزرگ


مرگ و پایانی نیست ، دگرگونی و آمیختگی با گیتی ، آینده همه زندگان است . حکیم ارد بزرگ


مهربانان ، با سرشت پاک گیتی آمیخته اند . حکیم ارد بزرگ


گیتی را در مهربانی می بینم . حکیم ارد بزرگ


جهان همواره در حال دگرگونی و شکوفایی است ، نباید این پویندگی را زشت دانست ، باید همراه بود و بخشی از این شکوفایی را بر دوش داشت . حکیم ارد بزرگ


روان ، همواره تشنه پرواز و بالا بردن خواسته های آدمی است ، این سرشت خوب ، همان ریشه بالندگی آدمیست . حکیم ارد بزرگ


اگر دشمن خطرناکی داری ، بجای پنهان شدن ، بکوش همگان را از گرفتاری خویش ، با خبر و آگاه سازی . حکیم ارد بزرگ


امیدی به آینده آدمهایی که مدام می گویند نمی توانم و یا نمی شود ، نیست . حکیم ارد بزرگ


خویشتن خویش را ، دوست داشته باشیم . حکیم ارد بزرگ


دمندان و هنرمندان ، سازندگان آینده اند . حکیم ارد بزرگ


در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند ، در برابر فرهنگ و هنر ، ایستادگی کند . حکیم ارد بزرگ


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


سخنان گرانبها / سخنان بزرگان با تصاویر / اخبار روز / سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع / سخنان بزرگان / مورینیو با ع بزرگ /


هنر ، برآیند شناور بودن د ، در جهان احساس است . حکیم ارد بزرگ


آهنگ دلپذیر ، نوا و آوای گیتی است . حکیم ارد بزرگ


هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است . حکیم ارد بزرگ


تنها آثار هنری جاودانه می شوند ، که به درون هنرمند نزدیکترند . حکیم ارد بزرگ


مشاهده متن کامل ...
اخلاق و زندگی
درخواست حذف اطلاعات

أ- سرمستى از مال و نعمت‏


قرآن‏


1- الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلَّا کَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِ‏ ...- انى که (در این جهان) ربا مى‏خورند، (در رستاخیز) مانند انى (از گور) برمى‏خیزند که از آسیب دیو دیوانه شده باشند ... (نامتعادل، آنسان که اهل م آنان را بشناسند که رباخواران بوده‏اند) ...


حدیث‏


الإمام علی «ع»: ... ذاک حیث تسکرون من غیر ، بل من النّعمة و النّعیم ...


- على «ع»: ... در آن زمان (که فساد مى‏گسترد) مست مى‏شوید، اما نه از ، بلکه از نعمت و غوطه‏ورى در آن ...


الإمام السّجّاد «ع»: ... و اعلم- و یحک- یا ابن آدم! أنّ قسوة البطنة، و فترة المیلة، و سکر الشّبع، و عزّة الملک، مما یثبّط و یبطى‏ء عن العمل، و ینسی الذّکر، و یلهی عن اقتراب الأجل، حتى کأنّ المبتلى بحبّ الدّنیا به خبل من سکر الشّراب ...


- سجّاد «ع»: ... بدان- افسوس بر تو- اى پسر آدم! که سنگدلى پدید آمده از شکم‏پرستى، و سستى حاصل از امیال، و مستى سیرى، و قدرت فرمانروایى، همه از چیزهایى است که آدمى را در کارها کند مى‏کند و از عمل باز مى‏دارد، و یاد خدا را به فراموشى مى‏سپارد، و انسان را از نزدیک‏


شدن مرگ غافل مى‏سازد. و چنان است که گویى انسان مبتلا به دوستى دنیا، از میگسارى گیج و منگ شده است ...


الإمام الصّادق «ع»- فیما رواه عن الإمام علی: السّکر أربع سکرات، سکر الشّراب، و سکر المال، و سکر النّوم، و سکر الملک.


- صادق «ع»- به روایت از على «ع»: مستى بر چهارگونه است: مستى ، و مستى مال، و مستى خواب، و مستى فرمانروایى.


ب- تباه شدن و از دست رفتن دین‏


قرآن‏


1- وَ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ‏ ... انى که مالهاى خود را براى ریا و نشان دادن به مردم انفاق مى‏کنند، و به خدا ایمان ندارند ...


حدیث‏


عیسى ال «ع»- فیما رواه الإمام علیّ بن أبی طالب: الدّینار داء الدّین ...


- عیسى «ع»- به روایت علىّ بن ابى طالب «ع»: دینار (مال)، آسیب دین است ...


الإمام علی «ع»: و اعلموا أنّ کثرة المال مفسدة للدّین.


على «ع»: بدانید که فزونى مال سبب تباهى دین است.


الإمام الصّادق «ع»: ما ذئبان ضاریان فی غنم قد فارقها رعاؤها، أحدهما فی أوّلها و الآ فی آ ها، بأفسد فیها من حبّ المال و الشّرف، فی دین المسلم.


صادق «ع»: فساد دو گرگ در یک گله بدون چوپان، یکى در جلو و دیگرى در عقب آن، کمتر است از فساد مالدوستى و جاه‏طلبى در دین شخص مسلمان.


* شرف در اینجا به معنى جاه‏طلبى و مقام دوستى است، یعنى اینکه شخص خواستار مقام و ریاست و برترى بر دیگران باشد.


ج- ستمگرى، ناسپاسى، غفلت‏


قرآن‏


1- یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّنْیا، وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ‏* (بیشتر مردم) اندکى از ظاهر زندگى دنیا مى‏دانند، و اینان از آ ت غافل غافلند* 2- إِنَّ قارُونَ کانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى‏ فَبَغى‏ عَلَیْهِمْ‏ ... قارون از قوم موسى بود، و سپس بر ایشان ستم کرد ...


حدیث‏


النّبىّ «ص»: إنّما أتخوّف على أمّتی من بعدی، ثلاث خلال: ... أو یظهر فیهم المال حتى یطغوا و یبطروا ...


«ص»: بر امّتم پس از خود از سه چیز بیمناکم: ... (سوّم اینکه) مال در میان ایشان چندان فزون شود (و اهمیّت پیدا کند) که طغیان ورزند و ناسپاسى کنند ...


الإمام علی «ع»: إن استغنى بطر و فتن.


على «ع»: اگر (انسان) مالدار شود تکبّر پیدا کند (و نعمت را سپاس نگزارد)، و در معرض فتنه و آزمایش قرار گیرد.


الإمام السّجّاد «ع»: ... و ازو عنّی من المال ما یحدث لی مخیلة، أو تأدّیا إلى بغی ...


سجّاد «ع»: ... مالى را از من دور کن که مرا دچار پندار نادرست سازد، یا به ستمگرى انگیزد ...


الإمام الصّادق «ع»: ... و أعظم الفساد أن یرضى العبد بالغفلة عن اللَّه. و هذا الفساد یتولّد من طول الأمل و الحرص و الکبر، کما أخبر اللَّه عزّ و جلّ فی قصّة قارون، فی قوله: وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ‏. و کانت هذه الخصال من صنع قارون و اعتقاده. و أصلها من حبّ الدّنیا و ا و ...


صادق «ع»: ... بزرگترین تباهى آن است که بنده به غفلت‏ورزیدن از خدا رضا دهد. و این تباهى از آرزوى دراز داشتن و آزمندى و تکبّر به وجود مى‏آید، چنان که خداى بزرگ در باره قارون از آن چنین خبر داده است: وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ‏*- در زمین خواستار فساد و تباهى مباش، که خدا تب اران را دوست نمى‏دارد*». و این خصلتها برخاسته از کردار قارون و پندار او بود. و ریشه آن دوستى دنیا و جمع مال دنیاست و ...


د- زیاد شدن گناهان و فراموش آنها


قرآن‏


1- وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُکِّرَ بِآیاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَ نَسِیَ ما قَدَّمَتْ یَداهُ، إِنَّا جَعَلْنا عَلى‏ قُلُوبِهِمْ أَکِنَّةً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَ فِی آذانِهِمْ وَقْراً، وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى‏ فَلَنْ یَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً* کیست ستمکارتر از ى که چون آیات پروردگارش را به یاد او آرند، از آنها رویگردان شود، و آنچه را که پیشتر کرده است فراموش کند؛ ما (در نتیجه این کردارها) بر دلهاى ایشان پوششهایى نهاده‏ایم که نمى‏توانند فهمید، و در گوشهاشان سنگینى؛ و چون ایشان را به راه نجات بخوانى، هرگز پوینده آن نخواهند گشت*


حدیث‏


الإمام علی «ع»: المال مادّة الشّهوات.


على «ع»: مال مادّه (سرچشمه) هاست.


الإمام علی «ع»: کثرة المال یفسد القلوب و ینسی الذّنوب.


على «ع»: مال زیاد دلها را تباه مى‏کند و گناهان را از یاد مى‏برد.


الإمام الصّادق «ع»: فیما قال اللَّه عزّ و جلّ لموسى: یا موسى! لا ترکن إلى الدّنیا


 


ر الظّالمین ... و اعلم أنّ کلّ فتنة بدؤها حبّ الدّنیا؛ و لا تغبط أحدا بکثرة المال، فإنّ مع کثرة المال تکثر الذّنوب لواجب الحقوق.


صادق «ع»: از جمله سخنان خداوند به موسى این بود: «اى موسى! دل در دنیا مبند چنان که ستمگران بندند» ... و بدان که هر فتنه (و گرفتارى) از دوستى دنیا آغاز مى‏شود. و بر ى به فزونى مال غبطه مخور، که زیادى مال سبب افزایش گناهان است، به دلیل حقوق (بسیار) که (اداى آنها بر توانگر) واجب مى‏شود (و کمتر توانگرى آن حقوق را ادا مى‏کند).


* مراد از «دنیا» در احادیث، اغلب همان «مال» است، زیرا که مال مهمترین چیزى است که مردمان در دنیا مى‏خواهند، و بوسیله آن به چیزهاى دیگر دنیا دسترس پیدا مى‏کنند.


الإمام الصّادق «ع»- فیما رواه عن الإمام الباقر «ع»: أوحى اللَّه- تبارک و تعالى- إلى موسى «ع»: لا تفرح بکثرة المال ... فإنّ کثرة المال تنسی الذّنوب ...»


صادق «ع»- به روایت‏از ‏باقر «ع»: خداى متعال به موسى «ع» چنین وحى کرد: «از فزونى مال شادمان مباش ... چه زیادى مال سبب فراموش گناهان است ...»


ه- طمع و آزمندى‏


قرآن‏


1- وَ جَعَلْتُ لَهُ مالًا مَمْدُوداً* ... ثُمَّ یَطْمَعُ أَنْ أَزِیدَ* به او مالى فزاینده دادم* ... باز طمع آن دارد که آن را افزونتر کنم*


حدیث‏


الإمام علی «ع»: أمّا بعد، فإنّ الدّنیا مشغلة عن غیرها، و لم یصب صاحبها منها شیئا إلّا فتحت له حرصا علیها، و لهجا بها ...


على «ع»: ... دنیا آدمى را از جز خود باز مى‏دارد، و چیزى از آن نصیب ى نمى‏شود مگر اینکه حرص او را بر آن افزایش دهد و بر آزمندى او بیفزاید ...


الإمام علی «ع»: لا یجمع المال إلّا الحریص. و الحریص شقیّ مذموم.


على «ع»: مال را ى جز حریص جمع نمى‏کند، و حریص بدبخت و نکوهیده است.


الإمام الصّادق «ع»: ما فتح اللَّه على عبد بابا من أمر الدّنیا، إلّا فتح اللَّه علیه من الحرص مثله.


صادق «ع»: خدا بر بنده‏اى درى از امر دنیا نمى‏گشاید، مگر اینکه درى از حرص و آز- همانند آن- بر او بگشاید.


الإمام الصّادق «ع»: کلّما نقص من القناعة زاد فی الرّغبة. و الطّمع و الرّغبة فی الدّنیا أصلان لکلّ شرّ، و صاحبهما لا ینجو من النّار إلّا أن یتوب.


صادق «ع»: هر چه از مقدار قناعت کاسته شود، بر مقدار میل و هوس افزوده خواهد شد. آزمندى و تمایل به دنیا ریشه هر شر است، و دارنده این صفات جز به توبه از آنها (و ترک آنها)، نمى‏تواند از آتش رهایى پیدا کند.


الإمام الرّضا «ع»: لا یجتمع المال إلّا بخمس خصال: ببخل شدید، و أمل طویل، و حرص غالب، و قطیعة الرّحم، و إیثار الدّنیا على الآ ة.


رضا «ع»: مال جز با چند خصلت گرد نمى‏آید: با بخل شدید، و آرزوى دراز، و حرص چیره، و قطع رحم، و برگزیدن دنیا بر آ ت.


و- بخل، خسّت، شکم ‏پرستى‏


قرآن‏


1- وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى‏* وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنى‏* فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرى‏*


... آن که بخل ورزد و به توانگرى نازد* و پاداش بهتر را (در جهان دیگر) دروغ شمارد* او را تسلیم سختى (عذاب دوزخ) خواهیم کرد (و راه افتادن در عذاب را به روى او خواهیم گشود)* 2- وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ ... انى که از بخشیدن نعمتهاى خداداد به دیگران بخل مى‏ورزند، گمان نکنند که بخل‏ورزیدن براى آنان بهتر است، بلکه براى ایشان بدتر است (زیرا) آنچه را از بخیلى نبخشیده‏اند، در روز قیامت، همچون طوقى به گرد گردن ایشان خواهند آویخت ...


3- وَ تَأْکُلُونَ ُّراثَ أَکْلًا لَمًّا* وَ تُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا* میراث (سهم خود و دیگران و یتیمان) را دربست مى‏خورید* و مال را بسیار دوست مى‏دارید*


حدیث‏


النّبیّ «ص»: إنّ صلاح أوّل هذه الأمّة با ّهد و الیقین، و هلاک آ ها بالشّحّ و الأمل.


«ص»: سامانیابى کار این امّت- در آغاز- به زهد و یقین است، و بیسامانى آن- در پایان- به آزمندى (خسّت) و آرزو دارى.


النّبیّ «ص»- فیما رواه ال الصّادق «ع»: منهومان لا یشبعان، منهوم دنیا و منهوم علم.


«ص»- به روایت صادق «ع»: دو گرسنه‏اند که هرگز سیر نمى‏شوند: گرسنه دنیا و گرسنه دانش.


الإمام على «ع»: لا یبقی المال إلّا البخیل.


على «ع»: جز بخیل ى مال را نگاه نمى‏دارد.


الإمام الصّادق «ع»: مثل الدّنیا کمثل ماء البحر، کلّما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتّى یقتله.


صادق «ع»: مثل دنیا (و مال و خواسته دنیا) همچون مثل آب دریاست، که هر چه تشنه از آن بخورد بر تشنگى او افزوده مى‏شود تا عاقبت او را بکشد.


الإمام الرّضا «ع»: لا یجتمع المال إلّا بخمس خصال: ببخل شدید ...


رضا «ع»: مال جز با پنج خصلت فراهم نمى‏آید: بخل شدید ...


ز- چسبیدن به زندگى زمینى (برگزیدن زندگى نابودشدنى بر زندگى جاودانى)


قرآن‏


1- یَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ‏* چنان مى‏پندارد که مال او، او را جاودانى خواهد کرد* 2- وَ تَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّکُمْ تَخْلُدُونَ‏* کوشکها (ى بلند) مى‏سازید تا شاید همیشه بمانید* 3- الَّذِینَ یَسْتَحِبُّونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا عَلَى الْآخِرَةِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ یَبْغُونَها عِوَجاً، أُولئِکَ فِی ضَلالٍ بَعِیدٍ* انى که زندگى دنیا را- به جاى آ ت- دوست مى‏دارند، و جلو راه خدا (و معرفت خدا و عمل به دین خدا) را مى‏گیرند، و به کجروى مى‏گرایند، این گونه ان گرفتار گمراهیى بس گرانند*


حدیث‏


النّبیّ «ص»: یبنون الدّور، و یشیدون القصور، و یز فون المساجد، لیست همّتهم إلّا الدّنیا، عاکفون علیها، معتمدون فیها، آلهتهم بطونهم؛ قال اللَّه تعالى: وَ تَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّکُمْ تَخْلُدُونَ‏*.


«ص»: خانه‏ها مى‏سازند و کاخها مى‏افرازند، و به نقش و نگار مساجد مى‏پردازند، جز به دنیا توجّه ندارند، و دلداده آنند و بر آن تکیه دارند؛ معبودهاى ایشان شکمهاى آنان است؛ خداى متعال فرموده است:


وَ تَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّکُمْ تَخْلُدُونَ‏*- کوشکها (ى بلند) مى‏سازید، تا شاید جاودانه بمانید*».


النّبیّ «ص»: فیما رواه الإمام الصّادق «ع»: أتى النّبیّ رجل فقال: ما لی لا أحبّ الموت؟ فقال له: أ لک مال؟ قال: نعم. قال: فقدّمته؟ قال: لا. قال:


فمن ثمّ لا تحبّ الموت!


«ص»- به روایت صادق «ع»: مردى نزد آمد و گفت:


چرا من مرگ را دوست نمى‏دارم؟ فرمود: مالى دارى؟ گفت:


آرى. فرمود (چیزى از) آن را از پیش فرستاده‏اى (انفاق کرده‏اى و براى آن جهان ذخیره ساخته‏اى)؟ گفت: نه. فرمود: به همین سبب است که مرگ را دوست نمى‏دارى.


الإمام علی «ع»: فإیّاک أن تغترّ بما ترى، من إخلاد أهلها إلیها، و تکالبهم‏


علیها ...


على «ع»: مبادا به دلیل آنچه مى‏بینى که مردمان سخت به دنیا چسبیده‏اند، و بر سر آن (مانند سگان) به ستیزه‏گرى با یک دیگر پرداخته‏اند، فریب خورى ...


الإمام الرّضا «ع»: لا یجتمع المال إلّا بخمس خصال: ... و إیثار الدّنیا على الآ ة.


رضا «ع»: مال جز به پنج خصلت گرد نمى‏شود: ... برگزیدن دنیا بر آ ت.


* از این بیان رضوى چنان مفهوم مى‏شود که مال اندوزى از مهمترین انگیزه‏هاى انتخاب دنیاى گذران به جاى آ ت جاودان و دل دادن به مادیّات پست و نابودشونده است؛ زیرا که مال چون از اندازه کفاف درگذرد، عنوان غایت و هدف پیدا مى‏کند، و خواهنده آن از دیگر هدفهاى متعالى زندگى انسانى غافل مى‏ماند، و خود را در راه به دست آوردن چیزى که آن را هدف مى‏شمارد به هلاکت مى‏اندازد؛ با اینکه مال و مال اندوزى هدف زندگى انسان نیست. پس مال و ثروت را اصل شمردن چیزى است که معنویّت و فضیلت را فرع قرار مى‏دهد و به دست فراموشى مى‏سپارد، و آدمى را به چسبیدن به چیزهاى نابودشونده و دورى گزیدن از آنچه ماندگار است مى‏کشاند.


ح- پرستش درهم و دینار (پول‏ پرستى)


قرآن


1- أُفٍّ لَکُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، أَ فَلا تَعْقِلُونَ؟* (ابراهیم «ع» به نمرودیان گفت:) بیزارى باد بر شما و بر آنچه- جز خداى- مى‏پرستید، مگر عقل ندارید؟* 2- وَ یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً ... جز خدا چیزى را مى‏پرستند که هیچ برهانى براى آن به «وحى» نیامده است ...


حدیث‏


النّبیّ «ص»: ملعون ملعون، من عبد الدّینار و الدّرهم.


«ص»: هر دینار و درهم (پول) را بپرستد، ملعون است، ملعون.


* شیخ صدوق گفته است: «این سخن «ص»: هر دینار و درهم را بپرستد به معنى ى است که زکات مال ندهد، و از مواسات با برادران (و دادن مقدارى از ثروت و امکانات خود به آنان) خوددارى کند، که در این صورت پرستش دینار و درهم (مال و ثروت) را به جاى پرستش آفریدگار خویش برگزیده است».


الإمام علی «ع»: من أحبّ الدّینار و الدّرهم فهو عبد الدّنیا.


على «ع»: هر دینار و درهم را دوست بدارد، بنده دنیاست.


الإمام علی «ع»: ... أماتت الدّنیا قلبه، و ولهت علیها نفسه، فهو عبد لها و لمن فی یده شی‏ء منها، حیثما ز زال إلیها، و حیثما أقبلت أقبل علیها.


على «ع»: ... (در باره انسان دنیا دوست): ... دنیا قلب او را میرانده، و جان وى شیفته دنیا گشته است، او بنده دنیاست و بنده هر که چیزى از دنیا در دست دارد؛ دنیا به هر سوى بگردد او نیز بگردد، و به هرجا روى آورد او نیز روى آورد.


الإمام علی «ع»: تعبّدوا للدّنیا أیّ تعبّد، و آثروها أیّ إیثار.


على «ع»: دنیا را پرستیدند، چه پرستیدنى؟! و آن را برگزیدند، چه برگزیدنى؟!


الإمام علی «ع»: فتاهوا فی حیرتها، و غرقوا فی نعمتها، و اتّخذوها ربّا، فلعبت بهم و لعبوا بها، و نسوا ما وراءها.


على «ع»: ... در دنیا دچار حیرت شدند، و در نعمت آن غرق گشتند، و آن را پروردگار خویش گرفتند، پس دنیا به بازى با ایشان پرداخت و


ایشان به بازى با دنیا پرداختند، و آنچه را پس از زندگى دنیا خواهد آمد فراموش د.


 


   الحیاة / ترجمه احمد آرام، ج‏4، ص: 53
 

مشاهده متن کامل ...
پرسمان 74: مستند حکم حرمت استفاده از ماهی های بدون «پُولَک» چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

پرسمان 74: مستند حکم حرمت استفاده از ماهی های بدون «پُولَک» چیست؟

بنام پروردگار علیم و حکیم. سرکار خانم «م- د» (دانشجوی ایرانی مجازی المصطفی – صلوات الله علیه و آله- مقیم «لاهه هُلَند»)، سلام علیک؛ سال نو را تبریک عرض مینمایم؛ و از درگاه حضرت حق، سالی سرشار از خیر و رحمت و سعادت را برای جنابعالی مسئلت دارم. از تأخیر غیر عمدی در پاسخ از پرسش ارسالی عذر خواهم.

طرح پرسش:

«با سلام خدمت گرامی. دوستی از اهل تسنن از بنده منبع حرمت خوردن ماهی بدون «فَلْس» را سوال کرد.اگر عنایت کنید منبعی معرفی بفرمایید ممنون میشم. ایشون ظاهرا از هیچ فرقه ای تبعیت نمیکند و هرآنچه خودش تحقیق کند می پذیرد. در ضمن بسیار مقید و متشرع هستند. امیدوارم خداوند همه ما را هدایت بفرماید. ماس دعا». (م.. د../ لاهه هلند).

پاسخ از پرسش:

در پاسخ از پرسش مذکور، ذکر نکات ذیل را سودمند میدانم:

نکته اوّل: دیدگاه فقهاء فرقین در مورد حکم استفاده از  ماهی  بدون «پُولَک»

الف- دیدگاه فقهاء اهل سنَت

همۀ فقیهان اهل سنت در این مسأله اتفاق نظر دارند که خوردن هر نوع ماهی حلال است و شرط اساسی حلال بودن آبزیان ، این است که صرفاً از خانوادۀ ماهیان باشند. بنابراین، وجود «پولک» در ماهی، به هیچ وجه، ملاک و شرط حلال بودن نیست و هیچ یک از ان مذاهب چهارگانه اهل سنّت، متعرض وجود تفاوت بین ماهیان دارای«پولک» و غیره نشده اند (الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 2، ص 5)

حتی برخی از علمای اهل سنت، خوردن تمام حیوانات دریایی را به جز چند نوع آن، جایز و مباح می دانند؛ هر چند که برخی از پیشوایانشان، خوردن تعدادی از حیوانات آبزی را جایز نمی دانند؛ حَنَفیها  میگویند :اگر آبزیانی مرده باشد خوردنش جایز نیست».

ب- دیدگاه فقهاء شیعه ( یّه)

 

فقهای شیعه از دیر باز تا کنون، تنها آن دسته از ماهیانی را که دارای «پُولَک» (= «فَلْس») باشند را، قابل خوردن و حلال دانسته اند؛ جناب شیخ صدوق (ره) آورده است :«از صید دریا فقط آن دسته از ماهیانی که دارای پولک باشند، قابل خوردن هستند و ماهیان بدون پولک را نباید خورد» (ابن بابویه، شیخ صدوق، المقنع فی الفقه، ج 1و 2، ص 15)؛ طبق این دیدگاه، حلال بودن گوشت ماهیان و جانداران دریایی، تابع دو شرط اساسی است:

الف ) از جهت شکل و اندام فیزیکی از خانوادۀ ماهیان باشد .

ب ) بر روی بدن آنها ،«فَلْس»( پُولَک ) وجود داشته باشد .

نکته دوَم: دسته بندی ماهیها بر اساس دیدگاه فقهاء شیعه ( یّه)

طبق دیدگاه دوَم، ماهیها به دو دسته کّلی قابل تقسیم می باشند:

الف- ماهی های حلال؛ از قبیل: آزاد، قزل آلا، کولی سفید، سیم، کپور، حشام، حاش، کوله، تلاجی، لامی، اردک ماهی، کفال، سوف، سیاه کولی و سفید کولی.

ب- ماهی های حرام؛ همانند:  سه خاری، گرزک، فوگل، اسب ماهی، ارّه ماهی، لقمه ماهی، تاس، اوزون بورون و شیپ ماهی ( با تلخیص از کتاب اولین و آ ین ، ج8، ص 109 به بعد، تألیف سیّد رضا پاک نزاد). 

نکته سَوّم: سیره علوی در کنترل و نظارت مراکز توزیع آبزیان

الف- شیعه و سنی هر دو از (صلی الله علیه وآله وسلّم) روایت کرده اند که فرمود: « اَقضاکُم عَلِیٌّ» یعنی « بعد از من برترین صحابه در قضاوت به حقّ، علیّ ابن طالب است » (جهت آگاهی از مستندات این روایت، مراجعه شود به مقاله «ارزی سخن ابن تیمیه درباره حدیث «أَقضاکُم عَلِیٌّ» در سایت: « نقد وهَبیَت»).

ب- حضرت علی (علیه السّلام) کلیه ماهیها را به دو دسته تقسیم فرموده اند :

1- ماهیهای دارای   پُولَک» و «فَلْس».

2- ماهیهای بدون پُولَک» و «فَلْس».

از انواع ماهی بدون «فَلْس» چهار نمونه آن را صراحتاً حرام گوشت دانسته اند .

·        در کتاب ناسخ واریخ آمده است ، که حضرت علی (علیه السّلام) روزی از بازار ماهی فروشان کوفه عبور می فرمودند . خطاب به ماهی فروشان فرمودند : ماهی جری ، مارماهی ، ماهی طافی و ماهی زمیر را نفروشید . (نک:شعبان تازه کام و علیرضا شیخی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی در متون ی ، ص245)؛

·        ابن سنان از حضرت صادق (علیه السّلام) نقل می کند که آن حضرت فرمود : المؤمنین علی (علیه السلام) زمانی که در کوفه بودند، سوار براستر پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) ضمن عبور از بازار ماهی فروشان فرمودند : «ماهیانی را که قشر و فلس ندارند نخورید و ید و فروش نکنید که حرام است»  (شیخ حُرّ عامِلی، وسایل الشیعه ،ج 16، ص 298 ، ح 6)؛

نکته چهارم:دلایل و مستندات دیدگاه فقهاء شیعه ( یّه)

برای اثبات درستی دیدگاه فقهاء شیعه ( یّه) می توان از دلایل متنوَعی بهره جست؛ مهمترین آنها عبارت است از:

1. آیات

هانگونه که اشاره شد، طبق نظر فقهاء شیعه ( یّه)، از میان آبزیان، تنها ماهی پولک دار و «مَیگُو» حلال گوشت می باشند .  یکی از دلایل حلال بودن ماهی پولک دار آیات قرآنی است. این آیات به اطلاق یا عموم بر این حکم دل دارند در قرآن ضمن آیات متعددی، از دریاها و اهمیت حیاتی آنها سخن به میان آمده است؛ به جهت پرهیز از طولانی شدن بحث، به ذکر شماره این مجموعه از آیات اکتفا می شود؛ این آیات عبارتند از: بقره/173، اعراف/157، مائده/ 96، نحل/ 14، فاطر/ 12، جاثیه/ 12، بقره/ 164، بنی / 70.

نکته مهم اینکه در آیات قرآن مجید به صراحت شرط پولک دار بودن ماهی برای حلیت آن مطرح نشده است وآیات الاحکام قرآن مجید در این مورد، کلی و اجمالی است و تفصیل و تفسیر آن به و ائمه اطهار صلوات الله علیهم واگذار گردیده است. یعنی با استفاده از روایات ایشان می توان کیفیت حلال و حرام بودن حیوانات دریایی را معلوم نمود .

2. روایات

مهم ترین دلیل حلیت خوردن ماهی پولک دار و حرام بودن  غیر آنها،روایات است که به ذکر چهار مورد می پردازیم:

·        در روایت صحیح محمدبن مسلم از صادق (علیه السَلام) آمده است : « کُلْ مِنَ السَّمَکِ مَا کَانَ لَهُ فُلُوسٌ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ مَا لَیْسَ لَهُ فَلْسٌ: .«بخور هر ماهی فَلس دار را و از خوردن ماهی بدون فَلس خود داری کن« (شیخ صدوق، مَن لا یحضره الفقیه، ج 3,،ص323؛و شیخ حُرّ عامِلی، وسائل الشیعه ، موسسه آل البیت ع ، ج 24 ، ص 127؛ -  البته با اندکی تفاوت)؛

·        حمادبن عثمان از صادق (علیه السلام) می پرسد: از ماهی ها کدام حلال گوشت است؟ می فرماید : «ماهی ای که پولک دارد»  (همان ،ج 16، ص 397 ، ح 2)؛

·        محمد بن سلام از باقر (علیه السّلام) سؤال کرد : ای پسر ، رحمت خدا بر شما باد . برای ما ماهی آورده اند که پولک ندارد ( حکمش چگونه است ؟ ) حضرت فرمود :« آن دسته از ماهیانی که دارای پولک هستند بخورید و آن دسته از ماهیانی که پولک ندارند ، نخورید»  (همان ، ص 329)؛

·        حَنّان بن سُدَیر نقل می کند که در محضر صادق (علیه السلام) بودم که شخصی به نام فیض بن مختار مقداری «مَیگُو» خدمت حضرتش آورد و در رابطه با حلال بودن آن سؤال کرد . حضرت در پاسخ وی فرمود : «این میگو دارای پولک است » ، و آن حضرت خود آن را تناول فرمود و ما همه ناظر بر تناول حضرت بودیم» (همان ، ج 16 ،ص    ص 329 ،  ح 2)؛

3-  دلایل علمی- بهداشتی

اگرچه دلیل حرام بودن آبزیان هائی که در خوردن گوشتشان حرام است؛ دلیل نقلی است؛ نه دلیل عقلی یا همان دلیل علمی تجربی؛ ولی می توان از یافته های علمی دانشوران در حوزه آبزیان به عنوان مؤیّد دیدگاه فقهاء یّه استفاده نمود؛ از باب نمونه به ذکر سخنان یکی از کارشناسان در این راستا بهره می جوئیم:

  بابا مخیر در بخشی از سخنرانی خود در سومین کارگاه آموزشی آبزیان حلال و حرام گفته است: «نحوۀ قرار گرفتن فلسها بر بدن ماهیان گاه به گونه ای است که فلسهای ردیف جلو مقداری از سطح فلسهای خلفی را می پوشاند؛ درست شبیه صفحات سفالی پشت بام منازل نواحی جنگلی . بدین ترتیب ، فلسها ، پوشش مقاومی برای حفاظت از بدن ماهیها در مقابل آسیب به وجود می آورند و در عین حال مانع تحرک آزاد و راحت آنها نمی گردند. فلسها، از مایع جی پوشانیده شده اند که شفاف و چسبناک بوده و مانع نفوذ مواد سمی به داخل بدن ماهی می گردند . براساس اظهار نظر کارشناسان ، در ماهیانی که فاقد فلس بوده و یا از فلس کمتری برخوردارند ، چنین مادۀ مخاطی مخصوصی ترشح نمی شود . بنابراین ماهیان بدون فلس ، مواد رادیواکتیویته بیشتری را نسبت به ماهیان فلس دار جذب کرده و در نتیجه انگلها و باکتریهای بیشتری می توانند از سطح پوستشان عبور نمایند.

یکی از اقسام فلس ها، فلس پلاکوئیدی است. شکل فلس های پلاکوئید متغیر بوده و این تغییرات به منظور انجام وظایف متعدد صورت گرفته است. این وظایف شامل حفاظت از ماهی در مقابل عوامل شکارچی و انگل های خارجی ، کاهش اش مکانیکی، کمک به تولید نور و اندام های حسی و کاهش اصطکاک است .

همچنین فلس ها به صورت مکانیکی لایه های عمیق تر را محافظت می کنند و پوشش استخوانی و خارها ، آنها را از حمله دشمنان شکارچی در امان نگه می دارد» ( مسعود ستاری ،ماهی شناسی 1، ص 64-59)

نکته پنجم: تنها دلیل و مستند دیدگاه فقهاء اهل سنّت و پاسخ از آن

با تتبَع صورت پذیرفته مشخّص گردید: تنها دلیل فقهاء اهل سنَت بر حلَیّت مطلق ماهیها بلکه همه آبزیان ها؛ اطلاق مفاد اطلاقی دو آیه ذیل می باشد؛ دیده شده است که برخی از افراد غیر کارشناس، همین مفاد را دلیل بر درستی دیگاه فقهاء اهل سنَت دانسته اند؛ این دو آیه عبارتند از:

الف -«أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَّکُمْ وَ لِلسَّیَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذی إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ96» ( سوره مائده، آیه 96) : «صید دریا و طعام آن برای شما و کاروانیان حلال است تا ( در حال احرام ) از آن بهره مند شوید ولی ما دام که محرم هستید ، شکار صحرا برای شما حرام است و از ( نافرمانی ) خ که به سوی او محشور می شوید، بترسید»؛

ب -«وَ هُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا» (سوره نمل، آیه 14) : «او ی است که دریا را مسخّر ( شما ) ساخت تا از آن، گوشت تازه بخورید».

فقهاء اهل سنّت و پیروان آنان گویند: طبق مفاد اطلاقی این دو آیه، خوردن مطلق ماهیها بلکه مطلق آبزیانها حلال است.

در متون تفسیری و فقهی شیعی، شاهد ذکر سخنان علمی و منطقی مناسبی در جهت نقد این تنها دلیل و مستند فقهاء اهل سنَت بیان می باشیم؛ ما در بخش پایانی این نوشته به نقل امور ذیل بسنده می نمائیم:

1- همه عقلای عالم قبول دارند که اظهار نظر در هر رشته ای نیازمند تخصص است؛ اما برخی را چه می شود که با قیافه ای شمندانه این اصل عقلی را زیر پا نهاده و با اینکه هیچ سر رشته ای در علم دین ندارند به راحتی به خود اجازه می دهند که در حوزه دین اظهار نظر کنند و بگویند به نظر من این حلال است و آن حرام؛ داستان وقتی جالب تر می شود که این افراد برای همین اظهارنظرهای غیر کارشناسانه و غیرعقلائیشان مورد تشویق برخی همردیفان خود قرار می گیرند؛

2- اگر ی بدون هیچ پیشداشت ذهنی و دور از هرگونه تعصّب و لجاجت به سیاق دو آیه مذکور بنگرد، به آسانی خواهد یافت که استدلال مذکور، استدلالی نادرست می باشد؛ بدین جهت میگوئیم:

اوّلا:با دقت در فراز دوّم آیه اوّل معلوم می شود که این آیه اصلا نمی خواهد بگوید آبزیان حلال هستند یا نه؛ این آیه مربوط به حاجیان است که در آن، دو حکم از احکام احرام بیان شده است: اول اینکه به افراد در حال احرام، اجازه می دهد از دریا صید کنند و بخورند؛ یعنی این کار (صید آبزیان) برای آنها حرام نیست؛ دوم اینکه حق ندارند حیوانات خشکی را صید کنند؛ یعنی این کار (صید حیوانات خشکی) برای آنها حرام است؛ اما اینکه کدام آبزی برای آنها حلال است و کدام حرام در آیه سخنی از آن به میان نیامده است؟ وقتی به روایات مراجعه می کنیم پاسخ روشن می شود و این هم کار ی است که در این رشته متخصص است؛ برای همین است که می گوییم کار استنباط احکام و فهم این چنینی از آیه و روایات را باید به متخصص دین واگذار کرد و احکام را از او پرسید؛ از اینجا پاسخ انی که کارشناس نیستند و می گویند ما این حکم (حرمت) را قبول نداریم و به نظر ما حکم فلان گونه است نیز روشن می شود.

ثانیا:معنای آیه شریفه دوّم نیز این است که: «خداوند همانی است که دریا را به خدمت شما درآورد تا از آن، گوشت تازه بخورید »؛ از فراز این آیه فهمیده نمی شود که هر چه در دریا زندگی می کند خوردنش برای انسان حلال است؟؛ تعبیر « لَحْمًا طَرِیًّا»  هم یعنی گوشت تازه؛ نه هر گوشتی که در دریا هست. حالا سوال می شود کدام گوشت؟؛ اهل بیت (علیهم السّلام) که طبق آیات 44 و 64 سوره نحل، بیانگر قرآنند، پاسخ ما را می دهند؛ صادق (علیه السلام) فرمودند: «کُلْ مِنَ السَّمَکِ مَا کَانَ لَهُ فُلُوسٌ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ مَا لَیْسَ لَهُ فَلْسٌ ؛ از ماهی ایی می توانی بخوری (بر تو حلال است که بخوری) که فَلس (پولک) داشته باشد و از ماهی ایی که فَلس ندارد نخور (بر تو حرام است که بخوری) (شیخ صدوق، مَن لا یحضره الفقیه، ج 3,،ص323).مشاهده متن کامل ...
و مقتضیات زمان جلد1 قسمت ششم
درخواست حذف اطلاعات

جلسه دوازدهم : مقتضیات زمان (1)
مقتضیات زمان (1)
انزل من السماء ماء فس اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا ر ا.(50)
بحثهائى که در این چند شب کردیم مربوط به تاریخ فکرى مسلمین بود. عرض کردیم یک جریانهاى فکرى در دنیاى پیش آمده است که باید نامشان را افراط یا جه گذاشت ، جریانهائى که یک نوع افراطکارى ها و دخل و تصرف هاى بیجا در امور دینى بوده است . مثالهایى براى این موضوع عرض کردیم و عرض شد که متقابلا جریانهاى فکرى دیگرى در دنیاى پیش آمده است که تفریط و کندروى و جمود بوده است . براى این هم مثالهائى عرض کردیم ولى همه مربوط به گذشته بود و این بحثهاى راجع به گذشته مقدمه اى بود براى اینکه وظیفه خودمان را در زمان حاضر به دست آوریم . و یادمان نرود که اصل این بحث مساله انطباق با مقتضیات زمان بود و چون در این مساله ، دو نحو و دو گونه مى توان فکر کرد، یکى افراط و تندروى و جه ، و دیگر جمود و تقشر، مسلمان باید به تعلیم قرآن معتقد باشد و جریان معتدلى را طى کند. ما امروز باید وظیفه خودمان را در میان جمودها و جه ها به دست آوریم . یعنى از جهت اینکه مسلمان هستیم ، از نظر مقتضیات زمان ، نه باید جاهل و مفرط و تندرو باشیم و نه باید جامد و متقشر باشیم . حالا وقت آنست که ما یک مقیاسى به دست بدهیم اینطور که فائده اى ندارد، به طور کلى مطلب را گفتیم که نه باید مفرط بود و نه مفرط، نه باید تندرو بود و نه کندرو، باید معتدل بود. اصلا مقیاس چیست ؟ ما با چه مقیاسى باید بفهمیم که آیا از طبقه معتدل و امت وسط هستیم که قرآن گفته است یا از آن طبقه انحرافى جاهل (یا جامد)؟
معناى مقتضیات زمان چیست ؟ اول لغت را معنى مى کنیم . معناى این لغت اینست که زمان که دائما در حال گذشتن و آمدن است ، در هر قطعه اى یک اقتضائى دارد، در هر لحظه اى ، در هر وقتى و در هر قرنى ، در هر چند سالى یک تقاضائى دارد. به عبارت دیگر (به جاى کلمه اقتضا اگر کلمه تقاضا بگذاریم بهتر فهمیده مى شود): زمان تقاضاهاى مختلف دارد یعنى الان که ما در نیمه دوم قرن چهاردهم هجرى و نیمه دوم قرن بیستم میلادى هستیم ، این نیمه دوم این قرن تقاضائى دارد که در نیمه اول نبود، در قرن پیش هم نبود. معناى اینکه تقاضا دارد چیست ؟ یک وقت هست ما تقاضاى قرن را اینجور تفسیر مى کنیم که در این قرن یک چیزهائى آمده است (اصلا تقاضا یعنى به وجود آمدن ) پس این قرن اینجور تقاضا دارد هر چه که در یک زمان به وجود آمد، همین به وجود آمدن معنایش تقاضا است . تبعیت از مقتضاى زمان و از تقاضاى زمان یعنى در این زمان یک پدیده هائى پیدا شده است و چون این پدیده ها پیدا شده است ، پس این قرن تقاضا دارد، بنابراین باید خود را با این تقاضا یعنى با پدیده هائى که در زمان پیدا شده تطبیق داد، آنها را پذیرفت این یک جور تفسیر است . حالا عرض مى کنم که این حرف یعنى چه ؟
یک تفسیر دیگر براى تقاضاى زمان یا اقتضاى زمان ، تقاضاى مردم زمان است یعنى پسند مردم ، ذوق و سلیقه مردم ، به این معنى که ذوق و سلیقه و پسند مردم در زمانهاى مختلف اختلاف پیدا مى کند. (در این بحثى نیست .) هر زمانى یک ذوق و یک پسند حکمفرماست . مثلا در مدهاى کفش و لباس مى بینید در هر زمانى یکجور کفش میان مردم مد است ، یک نوع دوخت لباس مد است یعنى مردم آنطور مى پسندند. یک نوع پارچه مد مى شود، پسندهاى مردم عوض مى شود. معناى اینکه انسان باید با مقتضاى زمان هماهنگى د، اینست که ببیند پسند اکثریت مردم چیست ، ذوق عمومى چیست و از پسند عموم پیروى د. این همان جمله اى است که از قدیم گفته اند: (خواهى نشوى رسوا همرنگ جماعت شو)اکثریت هر رنگ را پذیرفتند، تو هم از جماع پیروى کن همان رنگ را بپذیر.
اگر معناى مقتضاى زمان هر یک از این دو تفسیر باشد، غلط است که انسان تابع مقتضاى زمانش باشد. اگر معناى اول باشد، یعنى در هر زمانى هر چه که پیدا شد چون پدیده قرن است ، باید تابع آن باشیم اینجا سوالى پیش مى آید: آیا هر چه در قرن جدید پیش مى آید خوب است و در جهت صلاح و سعادت بشریت است ؟ یعنى آیا بشریت اینجور ساخته شده که هر چیز نوى که پیدا مى شود، آن چیز حتما در جهت صلاح و پیشرفت اوست ؟ آیا جامعه انحراف پیدا نمى کند و امکان ندارد یک چیز تازه در قرن پدید بیاید که انحراف و در جهت سقوط باشد بلکه امکان دارد، پدیده هاى هر زمانى ممکن است در جهت صلاح بشریت باشد و ممکن است در جهت فساد باشد. دلیلش اینست که ما مصلح داریم ، به قول اینها مرتجع داریم . مصلح علیه زمان قیام مى کند، مرتجع هم علیه زمان قیام مى کند با این تفاوت که مرتجع به ى مى گویند که علیه پیشرفت زمان قیام مى کند و مصلح به ى مى گویند که علیه فساد و انحراف زمان قیام مى کند. هر دو علیه زمان خودشان قیام مى کنند. ما سید جمال الدین اسد آبادى را مصلح مى شماریم و همه دنیا او را مصلح مى شمارند. او علیه اوضاع زمان خودش قیام کرده بود یعنى با آنچه که در زمان خودش وجود داشت هماهنگى نمى کرد. پس چرا به او مصلح مى گوئیم ؟ براى اینکه این اصل را قبول نکرده ایم که هر چه که در زمان باشد خوب است ، هر چه که اکثریت بر آن باشند خوب است . مى گوئیم در زمان او یک سلسله مفاسد و انحرافات وجود داشت که او علیه آنها قیام کرد. در مقابل ، هر که امروز تاریخ مثلا فلان اخبارى را که آن شب اسم بردم بخواند، مى گوید او یک مرتجع است یعنى علیه پیشرفت و ترقیات زمان خودش قیام کرده است .
پس به همین دلیل که ما مى توانیم در هر زمان مصلح و مرتجع داشته باشیم پدیده هاى زمان دو ح مى توانند داشته باشند. یک ح ، ح پیشرفتگى ، و ح دیگر، ح انحطاط. پس این مطلب درست نیست که (باید با زمان هماهنگى کرد)یعنى باید با پدیده هاى زمان هماهنگى کرد، و فلسفه و سرش را هم در شبهاى اول عرض که خداوند، خلقت انسان را با خلقت حیوانات از این نظر متفاوت کرده است که انسان را یک موجود مختار و مبتکر و آزاد آفریده است . حیوانات آنچه که باید داشته باشند خلقت به شکل غریزه به آنها داده است ، یک ذره ابتکار ندارند، آزادى عمل ندارند، در کار خودشان مختار نیستند و لهذا از آنچه که دست خلقت به آنها داده است ، نه مى توانند به عقب بروند و نه مى توانند به جلو بروند، آنچه که دارند از همان روز اول خلقت داشته اند و تا آ هم دارند. تاریخ مى گوید از زمانى که بشر زنبور عسل را شناخته است ، همین نظامات و تشکیلاتى را که امروز دارد داشته است . زمانى که بشر از لحاظ تمدن خیلى عقب بوده است او همینجور بوده است و امروز هم که بشر هزاران دوره را طى کرده است ، باز هم همانجور است . او جلو نرفته است عقب هم نمى رود، به راست منحرف نمى شود، به چپ هم انحراف پیدا نمى کند، ولى بشر، مختار و آزاد و داراى قوه ابتکار آفریده شده است . آیه قرآن مى گوید: (انى جاعل فى الارض خلیفه (51)اسم بشر را خلیفه الله گذاشته است . به چه مناسبت بشر خلیفه الله است نه زنبور عسل و نه حیوانات دیگر؟ یکى از جهاتش اینست که خدا به بشر بیشتر قدرت خلاقیت و ابتکار داده است یعنى قدرت داده است که نقشى را که در دنیا وجود ندارد بیافریند. زندگى این موجود را از صفر شروع کرده است . آنوقت ببینید بشر چه چیزهائى را به وجود مى آورد، خلق مى کند (البته به اذن پروردگار) ابداع مى کند. بشر به حکم اینکه خلیفه الله است ، باید تمدن خودش را با نقشه و طرح و ابداع خودش بسازد. شما همین مدلها و سیستمهاى اتومبیلها را ببینید، مى بینید هر سال نقش تازه اى مى آفرینند. این همان قدرت خلاقیت بشر است . و بشر به همین دلیل که مى تواند جلو برود، یعنى این آزادى عمل به او داده شده و مختار آفریده شده است ، مى تواند به عقب برگردد. اینجور نیست که راه عقب را به روى بشر بسته باشند. المؤ منین فرمود: (الیمین والشمال مضله و الطریق الوسطى هى الجاده)(52)راست روى و چپ روى گمراه کننده است ، راه راست راه مستقیم است .
پس بشر همانطور که امکان پیشروى دارد، امکان عقب روى هم دارد بنابراین امکان انحراف در بشر هست . پس نمى شود قبول کرد که روى هر چه که در زمان پدید آمده و پدیده قرن است و جدید نامیده شده ، اسم تجدد گذاشته شود و گفت خوب است . لذا به این معنى تقاضاى زمان را پیروى غلط است . باید هشیار بود و روى آن پدیده حساب کرد و با مقیاسهاى دیگرى که عرض مى کنم آن را سنجید و دید اگر خوب است آن را گرفت و اگر بد است آن را طرد کرد. به همین دلیل مقتضاى زمان به معناى مد و پسند مردم را نمى شود تصدیق کرد یعنى ما نباید همیشه نگاه ببینیم ذوق اکثریت مردم زمان چیست همانطور که راجع به مد در رو مه ها مى خوانید که پدیده قرن است . پدیده قرن یعنى چه ؟! هم پدیده این قرن است ، در سابق نبود. بر اثر پیشرفت علم شیمى مى سازند. اگر شما دیدید مى خواهند چیزى را به عنوان پدیده قرن بر شما تحمیل کنند، قبول نکنید شما ببینید این مد بالاى زانو پدیده قرن است . پدیده قرن یعنى چه ؟! در مورد پسند مى گویند مردم دنیا امروز اینچنین مى خواهند، دنیاى امروز این را نمى پسندد، آن را مى پسندد. یعنى چه ؟! مطلق پسند که دلیل نمى شود. تا این صحبت به میان مى آید که دست را باید برید یا نه مى گویند آقا این دیگر چه حرفى است که شما مى زنید؟! دنیاى امروز این حرفها را نمى پسندد! ى ، جرمى است که در اجتماع واقع مى شود. سؤ ال مى کنیم آیا جلوى این جرم را باید گرفت یا نباید گرفت . همه مى گویند باید گرفت ، ما هم قبول داریم . ما مى گوئیم براى یک همچو مجازاتى وضع کرده است و در عمل هم نشان داده که آنوقت که این مجازات عملى بشود ى هم ریشه کن مى شود. حاجیهاى 50 سال پیش اطلاع دارند که در صحراى عربستان اصلا آدم را مى خوردند قافله هاى 500 نفرى را مى یدند. فقط چهار تا دست ب د، ببینید در آن صحراى وسیع چه امنیتى برقرار کرده اند. حالا شما مى گوئید دنیاى امروز نمى پسندد. مى گوئیم آیا دنیاى امروز فرمولى بهتر از این آورده است که این را نمى پسندد؟ اگر آورده است و بهتر از این نتیجه داده است ، ما هم قبول مى کنیم .
در اینجا سخنى مى گویند که ما هم آن را قبول داریم ، مى گویند باید را اول تربیت کرد. مگر ما مى گوئیم نباید تربیت کرد؟! صحبت در این است که با آن شخص که تربیت هم در او مفید واقع نشده و باز هم ى کرده است چه باید کرد؟ آیا تعلیم و تربیت قادر شده است که به کلى جلوى جرم و جنایت را در دنیا بگیرد؟ اگر گرفته بود که مى بایست مجازات در دنیا به کلى لغو بشود، پس چرا نشده است ؟ این ، دلیل آنست که تعلیم و تربیت به تنهائى قادر نیست جلوى جرم و جنایت را بگیرد. یک گزارش رسمى از آلمان غربى پارسال منتشر د که در ظرف یک سال هشتاد و اند بار مسلحانه فقط به بانک حمله شده است . در ببینید کار گانگستربازى به کجا کشیده است که برایش مدرسه باز مى کنند. یعنى براى اینکه خودشان فنون ى را یاد بگیرند مدرسه باز مى کنند دنیاى امروزى براى جلوگیرى از ى چه نقشى را بازى کرده است ؟ فقط مى گویند دنیاى امروز نمى پسندد.
یادم افتاد آن داستانى که مى گوید شخصى مریض بود. هر مى گفت فلان طبیب براى این شخص خوب است در این اثنا یکى از حاضرین گفت من طبیبى را سراغ دارم که از تمام اطبائى که در عمرم دیده ام بهتر است . گفتند چطور؟ گفت یک وقتى شخصى مدتها بود به مرضى مبتلا بود. تمام اطباء درجه اول آمدند کمیسیون تشکیل دادند، نسخه ها دادند، نسخه ها را عوض د و مریض خوب نشد. البته گاهى پیشروى بسیار مختصرى پیدا مى کرد. شخصى فلان را معرفى کرد. رفتند او را آوردند همینکه او آمد با یک شهامت بى نظیر اول حرفى که زد این بود که تمام اطباء نفهمیده اند، همه اشتباه کرده اند و مز ف گفته اند، معطل نکرد، گفت فورا مریض را به یک بیمارستان ببرید، باید روى او عمل جراحى بشود. با یک جراءتى فورا او را به مریضخانه برد و خوابانید. اصلا یک ساعت طول نکشید که شکم این مریض را باز کرد و جراحى کرد. در همین جا دیگر سکوت کرد پس از چند لحظه اى یکى از اهل مجلس پرسید خوب حالا حال مریض چطور شد؟ گفت هیچى ، مریض مرد. گفتند پس تمام این حرفها و این تعریفها براى اینست که آن مریض مرد؟! معلوم شد این شخص بیچاره آنچنان تحت تاءثیر آن طبیب واقع شده است و آنچنان در نشئه فرو رفته که به نتیجه کارش فکر نمى کند، دائما مى گوید آنها آمدند و نسخه دادند و رفتند ولى این آمد با قاطعیت تمام کار کرد و رفت . دنیاى امروز نمى پسندد دست را ببرند. پس چه کرده است ؟!
غرض این جهت است که یکى از چیزهائى که یک مسلمان نباید تحت تاءثیر آن قرار بگیرد موضوع پسند است . على (ع ) فرمود: (لاتستوحشوا فى طریق الهدى لقلة اهله )(53)هرگز اگر راه حق را پیدا کردید، از اینکه در اقلیت هستید وحشت نکنید یعنى شخصیت داشته باشید. اکثر، همین بى شخصیتى ، پدر افراد بشر را درآورده است . همینکه ملتى خودشان را در اقلیت دیدند و دیدند اکثریت یک پسندى دارند، کارى را انجام مى دهند. به خودش جراءت نمى دهد که ممکن است اکثریت اشتباه کرده باشد و اقلیت اشتباه نکرده باشد. باز قصه دیگرى یادم آمد: یادم هست در جلسه اى به مناسبتى این بحث شد که عالم بزرگى در یک محاسبه ، به حساب ابجد پرداخته است . من آنجا انتقاد که هرگز دنبال این حرفها نروید اینکه مى گویند (انا من المجرمون منتقمون )به حساب ابجد ابوبکر و عثمان در مى آید، یا مثلا اسم فلان شهر با اسم حسن به حروف ابجد یکى در مى آید پس حسن باید در آن شهر باشد، اینها یک چیزهائى است که پایه ندارد یک نفر که آنجا نشسته بود و بسیار شریف بود گفت نه آقا. گفتم آقا همینجور است . گفت نه آقا، چون من یک قضیه اى دارم : در فلان سال در فلان شهر بودیم . در آنجا بزرگانى از علما بودند، اسم برد. یک ى آمد حساب کرد راجع به ظهور حضرت حجت . آیه : (ان الارض یرتها عبادى الصالحون )(54)منطبق مى شد با سال 1361. چون دیدم او در مجلسى بوده است که در آن بزرگانى بوده اند و...(55).
یک تفسیر دیگر نیز براى مقتضیات زمان مى شود و آن اینکه تقاضاى زمان به معناى اینست که احتیاجات واقعى در [ طول ] زمان تغییر مى کند، آنوقت احتیاجى که بشر در هر زمان دارد یک نوع تقاضا مى کند.
مى دانید که محور فعالیت بشر احتیاج است . یعنى خدا انسان را در این دنیا آفریده است با یک سلسله احتیاجات واقعى : بشر به خوراک احتیاج دارد، به پوشاک احتیاج دارد، به مسکن کشاورزى ، خیاطى ، تجمل ، حمل و نقل ، مسافرت ، علم آموختن ، وسائل فنى و... احتیاج دارد. احتیاج هم شوخى بردار نیست یعنى عملا انسان اجبار دارد که به دنبال احتیاجات برود، از احتیاجات پیروى د، اگر نکند زمان حدش مى زند. در اینجور موارد است که اگر ى بخواهد نام جبر زمان را ببرد برده است . یک سلسله از احتیاجات بشر است که ثابت و لایتغیر است . بشر باید به روح خودش نظام بدهد دستورالعمل اخلاقى بدهد و اینها در همه زمانها یکجور است . بشر باید به اجتماع خودش نظمى بدهد، آن نظام کلى در تمام زمانها یکى است . بشر به رابطه اى که با خداى خودش دارد باید نظمى بدهد و این ، در تمام زمانها یکجور است . همچنین است در مورد بعضى ارتباطاتى که بشر با مخلوقات دیگر نظیر زمین ، درخت و حیوانات دارد. انسان بر گیاههاى دنیا چه حقى دارد؟ گیاهها بر انسان چه حقى دارند؟ اینها احتیاجات ثابت و لایتغیراست .
ولى انسان براى تاءمین همین احتیاجات ، به یک سلسله ابزار و وسائل نیاز دارد. وسائل در هر عصر و زمانى فرق مى کند چون وسائل در ابتکار خود بشر است . دین به وسیله (البته مشروع ) کارى ندارد. دین هدف را معین مى کند و راه رسیدن به هدف را، اما تعیین وسیله تاءمین احتیاجات در قلمرو عقل است . عقل کار خودش را به تدریج تکمیل مى کند و هر روز وسیله بهترى انتخاب مى کند و بشر به حکم قانون اتم و اکمل (به قول علامه طباطبائى ) مى خواهد از هر راه که ساده تر و کم ج تر باشد به هدف خودش برسد. در جایى که احتیاج انسان به وسیله عوض مى شود یعنى وسیله اى که امروز مورد احتیاج است فردا که تکمیل شد دیگر مورد احتیاج واقع نمى شود، باید تقاضاى زمان تغییر کند. اینجور چیزها واقعا تقاضاى زمان است . این تقاضا است که صرف پدیده و پسند زمان نیست ، احتیاج واقعى حکم مى کند. هیچ احتیاج واقعى اى نیست که جلو آن را گرفته باشد جلوى هوس را گرفته است . در وقتى که تراکتور پیدا شده اگر ى بگوید من با آهن شخم مى زنم ، این ، محکوم است ، ولى اگر مد بالاى زانو بیاید باید از آن جلوگیرى کرد. این هاى مهیج و خانمان برانداز را نمى شود به عنوان پدیده قبول کرد. اگر وسیله اى پیدا شود، آن وسیله را مى توان براى هدفهاى مشروع و نامشروع استخدام کرد، وسیله که بیچاره زبان ندارد، مانند بلندگو که کارش اینست که صورت را قوى مى کند. آن بیچاره مى گوید اگر ذکر خدا را بگوئى من قویتر مى کنم ، اگر کفر هم بگوئى من قویتر مى کنم . رادیو فى حد ذاته ابزارى است که هر چه در پشت آن دستگاه گفته شود با برد زیادى تحویل مى دهد اما زبان بسته هیچ مى گوید که اینجا فلان تصنیف را بخوانید یا آیه قرآن را بخوانید؟ تلویزیون هم از همین قبیل است .
اگر ى در مورد وسائلى که انسان را به هدفهاى صحیحش نزدیک مى کند بگوید نه ، من نمى خواهم از این وسائل استفاده م و آنوقت ى که دنبال هدفهاى نامشروع مى رود از همین وسائل استفاده مى کند، و این که دنبال هدفهاى مشروع مى رود از این وسائل استفاده نکند، چنین شخصى محکوم به ش ت است . مثل اینکه شما بگوئید من مسلمانم و مى خواهم هدف ى را تعقیب م ، مى خواهم جهاد م و واقعا هم قصد شما لله است . دیگرى در راه مى خواهد بجنگد، در راه ما دیگرى و فساد مى جنگد، اما او از وسائلى که امروز پیدا شده است مثل توپ و تفنگ و خم استفاده مى کند و شما مى گوئید نه ، من به وسیله کار ندارم ، من مى خواهم با کارد و شمشیر بجنگم . قطعا شما محکوم هستید، هدف شما محکوم است . شما هدف خود را با دست خودتان محکوم کرده اید.
این است معناى تقاضا و اقتضاى زمان تقاضاى زمان را با پسند مردم و پدیده قرن اشتباه نکنید. حاجتهاى اولى بشر ثابت است . حاجتهاى ثانوى یعنى حاجتهائى که انسان را به حاجتهاى اولى مى رساند، متغیر است . این حاجت زمان مى گوید من تغییر کرده ام و اگر جنابعالى بخواهید خشکى به ج بدهید محکوم به ش ت هستید، و نتیجه اش این مى شود که فلان آهنگ را او مى تواند با وسیله قوى به گوش 23 میلیون (56)جمعیت برساند و شما هم که به عمرت رادیو گوش نمى کنى ، یک وقت در خانه مى بینى بچه سه ساله ات تصنیف رادیو مى خواند ولى حرف حساب ترا ى نمى شنود. آنوقت تو در هدفت ش ت مى خورى .
آن عالم بیچاره که براى اولین بار صنعت ضبط صوت را اختراع کرد چیزى که به گمانش خطور نمى کرد این بود که در آن تصنیف بخوانند و اخلاق مردم را فاسد کنند. او اختراع کرد که بدینوسیله خطابه ها و کنفرانسها را ضبط ند و به دنیا برسانند ولى این گناه ضبط صوت نیست ، گناه مردمى است که هدف صحیح دارند و از وسیله نیرومند و قوى استفاده نمى کنند. فى حد ذاته گناه ندارد. وقتى که صنعت در دنیا مى آید، مردم هشیار و بیدار نیستند که از آن در راه هدفهاى فاسد، هدفهائى که از اب کننده تر است ، مخدرتر است استفاده نشود. حالا اگر مى توانند، جلوى آن را بگیرند، چه از این بهتر؟! لااقل جلوى او را که نمى توانى بگیرى با او رقابت ! نمى کند تا اینکه عده اى مى آیند خانه خدا را در جائى به ما نمایش مى دهند که تا حالا آن هاى دیگر را نمایش مى دادند.
این عیب هست و این عیب تقصیر آنهائى است که قبلا این فکر را ن د که باید وارد زندگى مشروع مردم بشود، باید وارد زندگى دینى و مذهبى مردم بشود. قبل از اینکه این هاى منحط را در این جور جاها نمایش بدهند، شما یک جاهائى ، دار بلیغ هائى براى نمایش دادن هاى خوب تهیه ید و با آنها مبارزه ید. اگر جلویش را گرفتند که چه بهتر! تازه ، خوب مگر منحصر به حجاج است ؟ شما مى توانید هاى جالب و خوب تهیه ید که لااقل نیمى از جوانها را به این طرف بکشید. اصلا ى بالاتر از دستگاه خلقت نیست . اگر ت نطفه یا پیدایش یک گل را نمایش بدهند، اگر کیفیت و حرکات قلب را نمایش بدهند، خواهید دید که چه تاءثیراتى دارد! خدا مى داند تمام ، درس توحید است . آنوقت یک عده از ما وقتى بگویند مقتضیات زمان ، پدیده قرن ، دنیاى امروز، دیگرى مى گوید این ى که این حرفها را نشان مى دهد! آقا که گناه ندارد، یک تعلیم سمعى بصرى است .
اولى که همین بلندگو پیدا شد بعضیها چه داد و فریادى راه انداختند! آقاى فلسفى تعریف مى د اولین نفرى که در میان وعاظ با بلندگو صحبت کرد من بودم . نمى دانید چه بازى اى سر من در آوردند. گفتند مجلس معظمى بود و در آنجا بلندگو گذاشته بودند. قبل از من واعظى رفت صحبت د، گفت این بوق را بردارید. برداشتند و آن واعظ در اثر کثرت جمعیت نتوانست مطلب را به همه مردم بفهماند. من رفتم روى منبر. تا نشستم گفتم بوق را بیاورید. ببینید جمود چقدر! اینها آبروى دین را مى برد. کى گفته بلندگو بوق است ؟!
جلسه سیزدهم : مقتضیات زمان (2)
مقتضیات زمان (2)
ان شر الدواب عندالله الصم البکم الذین لایعقلون.(57)
ب در اطراف مساءله مقتضیات زمان بحث مى کردیم . کلمه مقتضیات و کلمه اقتضاى زمان را تفسیر و معنى کردیم . براى اینکه آقایان بحث محترم کاملا توجه داشته باشند و مطلب را به ذهن خودشان بسپارند که اگر با یکى از دو طبقه جاهل و جامد روبرو شدند با آن طبقه اى که هر چیزى را به نام مقتضیات زمان مى خواهند بپذیرند و به دیگران بقبولانند، و یا آن طبقه اى که اساسا این حرفها را موهوم تلقى مى کنند بتوانند درست مطلب را براى آنها بشکافند، از این نظر باز فهرست مطلب را تکرار مى کنیم .
عرض شد که اقتضاى زمان را یکى اینطور مى شود تفسیر کرد که مقتضیات زمان یعنى پیش آمدها و پدیده ها و امور رائج زمان . اگر چیزى در یک زمان پدید آمد، چون مخصوص این زمان است و این زمان نسبت به زمان گذشته زمان نوى است ، باید آن را پذیرفت . پس پدیده هاى هر زمان نوى را باید پذیرفت و این تجدد است ، ترقى و پیشرفت است . عرض شد این حرف ، حرف غلطى است . پدیده هاى هر زمان نو دو قسم است : ممکن است ناشى از یک ترقى و پیشرفت باشد و ممکن است ناشى از یک انحراف باشد. در همه زمانها این دو امکان براى بشر وجود دارد و به عبارت دیگر هیچ چیزى را به دلیل نو بودن نمى شود پذیرفت کمااینکه هیچ چیزى را صرفا به دلیل قدمت نه مى شود پذیرفت و نه مى شود رد کرد. نه نو بودن دلیل خوبى یا بدى است و نه قدمت دلیل خوبى یا بدى است . مقیاس خوبى و بدى ، نو بودن و قدیمى بودن نیست . اى بسا یک چیز قدیمى خوب باشد و باید آن را گرفت و اى بسا چیزى که نو است ، بد باشد و باید آن را رد کرد.
تفسیر دیگر از مقتضیات زمان ، سلیقه و ذوق و پسند مردم زمان است . مردم این زمان فلان چیز را مى پسندند و فلان چیز دیگر را نمى پسندند. آیا اینکه انسان باید با مقتضیات زمان هماهنگى کند یعنى باید با پسند و سلیقه مردم زمان هماهنگى کند؟ خیر، این هم درست نیست . بسیار امکان دارد که سلیقه مردم بد باشد. چقدر اتفاق افتاده است که در جامعه اى اکثریت مردم داراى سلیقه کج و معوجى بوده اند. درباره این هم بحث شد.
ولى یک تفسیر دیگر از مقتضیات زمان هست که باید روى آن فکر کرد و به آن معنى مقتضیات زمان را باید پذیرفت و آن به معناى حاجتهاى زمان است . انسان براى رسیدن به هدفهاى واقعى که در هر زمان باید داشته باشد احتیاج دارد به امورى که آن امور احتیاجات دوم بشر است یعنى یک سلسله احتیاجات ثابت دارد و از این احتیاجات ، احتیاجات دیگرى برمى خیزد. انسان براى این احتیاجات دیگر خود، دنبال وسیله مى گردد. این وسیله ها همیشه در تغییر و غالبا رو به تکامل است . تغییراتى که اجتماع بشر از این نظر پیدا مى کند، تقاضاى زمان به معناى حاجتهاى زمان را تغییر مى دهد. فرض کنید انسان احتیاج دارد که در زمستان خودش را گرم د. تا وقتى که این فصول چهارگانه در دنیا هست این احتیاج هست ، ولى امورى که انسان استخدام مى کند براى رفع این حاجت ، فرق مى کند. یک وقت ذغال نقش اول را دارد یعنى یگانه وسیله اى که بشر با آن خودش را گرم مى کند ذغال است . آنوقت ذغال خیلى قیمت پیدا مى کند. کار به جائى مى رسد که شعرهاى معروف نسیم شمال مى گوید: آقا ذغال ، میرزا ذغال ، شازده ذغال ، ولى آیا ذغال براى بشر اص ى دارد و جزء حاجتهاى اولیه بشر است ؟ نه ، ذغال وسیله اى است براى گرم بشر. یکمرتبه در اثر تغییرات و اکتشافاتى که مى شود نفت پیدا مى شود، به طورى که امروز ممکن است براى بشر، از ذغال ، هم ارزانتر و هم ساده تر تهیه شود. این (نفت یا ذغال )، یک حاجت دومى است براى بشر یعنى امرى است که انسان به آن احتیاج دارد اما در مرحله دوم . گرم شدن احتیاج اولى است . این یک مثال کوچک بود.
اینست که مى گویند حاجت زمان تغییر مى کند. خیلى موارد دیگر شما مى توانید پیدا کنید که در آنها احتیاجات بشر تغییر مى کند، به این شکل که سببى در کار مى آید که بهتر و کم ج تر و آسانتر و نیرومندتر است . آن مقتضیات زمانى که هر عاقلى ، هر عالمى باید آن را بپذیرد، اینجور مقتضیات است . اینها خلاصه اى بود از آنچه که ب عرض . ولى بحثى که الان مى روى این مبنا و پایه بود که انسان یک سلسله احتیاجات ثابت و دائمى دارد و یک سلسله احتیاجات متغیر در اینجا هستند افرادى که مى گویند تمام احتیاجات بشر متغیر است ، اصلا بشر احتیاج ثابت ندارد یعنى هیچ چیزى در دنیا نیست که بشر همیشه و در تمام ادوار به آن احتیاج داشته باشد. مى گویند همه چیز مثل ذغال است ، در یک زمان بشر به آن احتیاج دارد، در زمان دیگر احتیاج ندارد و چون احتیاج ندارد خواه ناخواه به حکم جبر زمان از میان مى رود. البته این مطلب را که اینجا ادعا مى کنند، شامل مادیات و معنویات هر دو مى شود. آنها راجع به دین اگر بحث مى کنند حتى اینجور حاضر نیستند بحث ند که آیا دین باید باشد یا نباید باشد. مى گویند ما اساسا به این مساءله کار نداریم . دین در یک زمان که بشر به آن احتیاج داشته است ، به حکم احتیاج پیدا شده و چون هیچ احتیاجى براى همیشه باقى نمى ماند، کم کم احتیاج بشر از آن سلب مى شود. وقتى سلب شد خواه ناخواه از میان مى رود، همان طورى که ذغال خواه ناخواه منسوخ مى شود. این منطق ، یک حرفى است که به آن خیلى آب و تاب داده اند این ، همان منطق توده اى ها، منطق مادیهاست . مى گویند هیچ احتیاجى و چیزى در دنیا ثابت و باقى نیست . همه چیز در تغییر و تبدیل است و امور احتیاجى بشر هم در یک زمان مخصوصى پیدا شده و با تغییر زمان از بین مى رود. و اى بسا که صدها و هزارها جوان را با همین حرفها منحرف کرده اند. ولى ما باید این مطلب را بشکافیم :
اصل این قانون کلى به دو شکل بیان مى شود: یکى رنگ فلسفى مى گیرد و دیگرى رنگ اجتماعى ، رنگ فلسفى به این شکل که در این دنیا همه چیز متغییر است ، هیچ چیز باقى نیست ، و رنگ اجتماعى به این صورت که هر چیز در اجتماع زائیده یک احتیاج است و احتیاجات اجتماعى بشر در تغییر است پس هر چیزى یک مدت موقت در اجتماع مى ماند.
اما مطلب اول که رنگ فلسفى مى دهند و مى گویند همه چیز در تغییراست آیا راست است ؟ به این تعبیر که همه چیز در تغییر است درست نیست ، ولى به این معنى که جهان مادیات ، ترکیبات مادى این دنیا در تغییر است ، صحیح است . یعنى شما در این دنیا ماده اى پیدا نمى کنید که از ازل به همین شکل بوده و تا ابد هم به همین شکل باقى خواهد ماند. آیا این کوههائى که مى بینید از ازل به همین شکل بوده و تا ابد هم به همین شکل باقى خواهد بود؟ نه . آیا دریا به همین شکل که الان هست بوده است ؟ نه . آیا به همین شکل باقى مى ماند نه . حکماى ى از قدیم الایام این آیه قرآن را که مى فرماید:
(و ترى الجبال تحسبها جامدة و هى تمر مر السحاب صنع الله الذى اتقن کل شى ء)(58)
ناظر به تغییرى که در همه اشیاء و اجسام عالم رخ مى دهد دانسته اند، به قرینه
(صنع الله الذى اتقن کل شى ء.)
آیه مى گوید این کوهها را که مى بینى خیال مى کنى یکنواخت و ثابت است و حال اینکه اینها دائما در تغییر است همان طورى که ابرها را مى بینى که به یک حال باقى نمى مانند. البته کوه به عنوان مثال است ، یعنى همه اشیاء اینجور است . حکیمى از قدیم گفته است : هیچ شخصى در یک رودخانه دو بار شستشو نمى کند. مقصود این بوده است که در یک رودخانه اگر امروز شستشو کنى فردا که مى روى نه آن آب ، آب دیروز است و نه تو که شستشو مى کنى آن آدم دیروز هستى . پس هیچ در یک رودخانه دو بار شستشو نمى کند.
در اینکه اجسام و مواد این عالم دائما در تغییرند هیچ بحثى نیست . جغرافیا به ما نشان مى دهد که مثلا همین دریاى خزر، الان نسبت به چهل سال پیش تغییر کرده است یعنى ساحلش مقدارى به آن سمت کشیده شده است . قرائن علمى ثابت کرده است که بین ما و یکراه خشکى وجود داشته است ، تدریجا تغییراتى که در زمین پیدا شده ، سبب شده است که این اقیانوسهاى بزرگى که در دنیا وجود دارد، بین ما و فاصله شوند. نه دریاها به یک ح باقى مى مانند، نه خشکیها و نه منطقه ها. واقعا تهران کنونى با تهران 50 سال پیش از لحاظ گرما و سرما یکنواخت نیست . سرمائى که سابقا در تهران بود، دیگر حالا نیست و اى بسا اینجا تبدیل بشود به یک منطقه گرمسیر، و اى بسا یک منطقه گرمسیر تبدیل بشود به یک منطقه سردسیر. همه چیز در این دنیا پیر مى شود. این ذرات کوچکى که به نام اتم کشف کرده اند، هم تولد دارند، هم جوانى و هم پیرى . یعنى ثابت شده است که اینها از خودشان تشعشعاتى دارند تا کم کم نابود بشوند. بعد دوباره اتمهائى در دنیا به وجود مى آید. هیچ جسمى در این دنیا ثابت و پایدار نیست . ممکن است مدتش با هم فرق د ولى ابدیت ندارد:
(و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اءفان مت فهم الخالدون )(59)
قرآن مى گوید ما براى هیچ بشرى قبل از تو ابدیت قرار ندادیم ، هیچ بشرى الى الابد زنده نیست ، بالا ه مى میرد:
(کل نفس ذائقة الموت .)(60)
حالا [ممکن است ] یک ى بیشتر عمر د یک ى کمتر، بالا ه مى میرد. در این آیه اگر نفس را به معناى ذات بگیریم یعنى تمام اشیاء هم باید بمیرند. ولى آیا این حرف درست است که همه چیز دائما در تغییر است ؟ نه ممکن است چیزى در دنیا باشد که متغییر به آن معنائى که اجسام تغییر مى کنند نباشد، ثابت بماند. یکى از آنها روح بشر است بشر جسمش پیر مى شود و رو به فنا مى رود و تغییر مى کند ولى روحش اینطور نیسست .
از نظر علمى ثابت شده است که بدن انسان مجموعه اى است از حیوانات ذره بینى کوچک به نام سلول . سلولها بر دو قسمند: سلولهاى عصبى و سلولهاى غیرعصبى . اینکه سلولهاى غیرعصبى نو و کهنه مى شوند قدیمیها قبول داشته اند و امروز هم ثابت است . در مورد سلولهاى عصبى مى گویند خود سلول نمى میرد ولى پیکر آن عوض مى شود. بنابراین اگر شما یک انسان را در نظر بگیرید مثل اینست که ساختمان و بناى این مسجد را در نظر بگیرید. اگر همه جاى این ساختمان را عوض ند: سقف را عوض ند، کفش را عوض ند، دیوارها را عوض ند، یک آدمى که قبلا این مسجد را دیده است ، حالا که مى بیند ممکن است خیال د که این همان مسجد است در صورتى که از آن مسجد حتى یک جزء هم وجود ندارد. اما واقعا و اساسا این مسجد، آن مسجد نیست . از نظر بدن انسان اگر فکر ، بدن هر انسانى قطعا در مدت عمر چند بار عوض مى شود یعنى ما از نظر بدن خودمان مثل همین مسجدى هستیم که دو سه بار آن را از بین برده و از بیخ و بن تعمیر کرده باشند. اما در عین اینکه پیکر ما در طول عمرمان چندین بار عوض شده است ، یک حقیقت هست و آن اینکه ما عوض نشده ایم (من )یعنى شخصیت خود انسانى ، عوض نشده است . شخصیت همان شخصیت است . این براى اینست که در این پیکر و در این اندام یک حقیقت ثابت بوده و هست و شخصیت ما را آن حقیقت ثابت تشکیل مى دهد و این متغیرات حکم لباس را دارد. بوعلى سینا شاگردى دارد به نام بهمنیار که اصلا گویا اهل شمال بوده و در اوایل زردشتى بوده است و در اوا آورده و از افاضل شاگردان بوعلى سینا است . او در یکى از سخنانش بحثى داشته راجع به زمان . مى گفت زمان ، مشخص هر شى ء است یعنى زمان جزء ذات هر چیزى است و چون زمان تغییر مى کند پس هر چیزى تغییر مى کند. بوعلى مى گفت نه ، (هر چیزى )درست نیست . مى گفت نه ، حتما اینجور است . بوعلى قبول نمى کرد. بعد بهمنیار سؤ الى کرد بوعلى جواب نداد. پرسید چرا جواب نمى دهى ؟ گفت : از همان ى که سوال کردى جوابت را بگیر. گفت من از تو سؤ ال . گفت به عقیده تو، تو در یک آن از ى سؤ ال کردى که در آن بعد او دیگر وجود ندارد چون او با زمان تغییر کرده و رفته است و آن ى که سؤ ال کرده هم وجود ندارد. پس تو از کى جواب مى خواهى ؟ بنابراین قبول کن که شخصیت انسان یک اصل و حقیقت ثابت است . شخصیت تو واحد است که شاگرد من است .
ما اکنون درباره روح بحث نمى کنیم . این مطلب فقط از این جهت عرض شد که معلوم شود آن اصل فلسفى که مى گویند همه چیز در تغییر است و هیچ چیز ثابت نیست ، یک مورد نقضش روح است .
مطلب دیگر اینکه (همه چیز در تغییر است )یک مطلب است ، (قانونها در تغییر است )مطلب دیگر. قانون یعنى آن اصل و ى که تغییر اشیاء بر اساس آن است . مى گوئیم هیچ شکلى در دنیا باقى نمى ماند اما آیا قانونى که براى یک شکل وجود دارد هم تغییر مى کند؟ نه ، خود قانون ثابت است . مثلا داروین معتقد بود که براى جاندارها یک سلسله قوانین کشف کرده است . ما مى پرسیم داروین که مى گوید این جاندارها در تغییر و تکامل اند آیا قوانین خود داروین هم در تکاملند یعنى آیا همانطور که یک بچه کوچک است ، بزرگ مى شود یا به قول خود داروین انواع تغییر نوعیت مى دهند، تدریجا نوعى ، نوعى دیگر مى شود، قوانین علمى داروین هم تغییر مى کند؟ خیر، آن قوانین ، یک قوانین ثابت جهانى است که از اولى که دنیا بوده است تا آ ، این قوانین بر دنیا حکومت مى کند. همچنین قانون جاذبه عمومى خودش یک قانون ثابت است . اگر ما بگوئیم پیغمبر یعنى شخص پیغمبر با همان بدن ابدیت دارد ممکن است ى بگوید طبق قانون فلسفى هیچ شیئى ثابت نمى ماند، پس شخص پیغمبر خلود ندارد. بحث که روى شخص نیست . بحث روى قانون است . قرآن قانون است . اگر ى بگوید کاغذهایى که خطوط و آیات قرآن روى آن نوشته شده است کهنه نمى شود ما مى گوئیم نه ، کاغذ جسم است و کهنه مى شود ولى قرآن حقایق را بیان مى کند، قوانین را بیان مى کند و این دیگر کهنگى پذیر نیست . قانون که جسم نیست . جسم کهنه و فانى مى شود ولى قانون اگر حقیقت باشد یعنى مطابق با واقع باشد همیشه باقى است و اگر مطابق با واقع نباشد از اول هم درست نبوده است . به هر حال مانعى ندارد که بشر یک سلسله قوانین داشته باشد که اینها براى همیشه ثابت و باقى بماند.
پس کهنه شدن اجسام را ما هم قبول داریم . قرآن مى گوید:
(کل من علیها فان .)(61)
و یا:
(اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت )(62)
روزى که خورشید پیر مى شود روزى که ستارگان پیر مى شوند. دریا دیگر به شکل دریا نیست . آرى ، قرآن هم مى گوید هیچ جسمى از اجسام این عالم ابدیت ندارد ولى بحث ما درباره اجسام نیست . بحث ما درباره قانون است . حرف ما اینست که بشر یک سلسله قوانین آسمانى دارد که این قوانین براى همیشه باقى است . چه اشتباه بزرگى است که یک چیزهائى را خیال مى کنند ب به واسطه کهنگى است . مثلا مى گویند فئودالیسم دیگر کهنه شده است ، اینکه فئودالیسم و فئودال یعنى آدمى که به زور قلدرى سرزمین زیادى را تصاحب کرده و عده اى را هم به زور به کار گماشته است که آنها کار ند و او بخورد بد است چون دیگر کهنه شده است . مثل اینکه روز اول خوب بوده ، نو بوده ، عیبش فقط کهنگیش است . خیال مى کنند مثل اتومبیل است که سیستم نوش خوب است و بعد که کهنه شد دیگر بد مى شود. اصلا من از این تعبیر حیرت مى کنم که آقا دیگر فئودالیسم کهنه شده است . مگر روزى که نو بود خوب بود؟ اینها که نو و کهنه ندارد، روز اولش هم مثل امروز بد بوده ، امروز هم مثل دیروزش بد است . کهنه شده یعنى چه ؟! به همین دلیل هر سنت قدیمى را بد مى دانند. مى گویند (مگر انسان یک لباس را چقدر مى پوشد؟!)مگر همه چیز حکم کفش و لباس را دارد؟!
پس این پنبه را از گوش اینها بیرون بیاورید. این اصل فلسفى ، در مورد قوانین و اصول صادق نیست ، راجع به اشیاء و اجسام است . از اینکه بگذریم مطلب به یک شکل دیگر بیان مى شود که اول عرض و امشب نمى رسم پیرامون آن بحث کنم و آن ، مساءله احتیاجات است اشاره اى مى کنم و رد مى شوم . عرض کردیم که بشر یک سلسله احتیاجات ثابت دارد و یک سلسله احتیاجات متغیر. آنها براى اینکه بفهمانند تمام احتیاجات متغیر است این را بر یک پایه و اصل موهومى گذاشته اند که حتى امروز خود کمونیستهاى دنیا دیگر زیر بار این حرف نمى روند و آن اینکه آمده اند هر چیزى که در اجتماع هست مثلا علم ، هنر، صنعت ، قضاوت ، دین و مذهب ، اخلاق ، معلومات ، سیاست ، حقوق خانوادگى ، تمام اینها را به منزله شاخه درخت گرفته اند و براى همه آنها یک ریشه فرض کرده اند که اتفاقا آن ریشه تغییر مى کند و چون ریشه تغییر مى کند، [نتیجه گرفته اند که پس ] همه چیز تغییر مى کند. اینها ریشه همه چیز را امور اقتصادى دانسته اند یعنى بشر هر چیزى را که خواسته است ، براى منافع اقتصادى خودش خواسته است . و در امور اقتصادى ابزار تولید تغییر مى کند. عوض شدن ابزار تولید، اخلاق و وجدان عالى را عوض مى کند چون همه اینها محصول ابزار تولید است ریشه این حرف این است .
ولى امروز ثابت شده که این اصل بزرگترین اشتباه و بسیار غلط است . چون خلاصه حرفشان این است که تمام فعالیتهائى که بشر مى کند براى شکمش مى باشد. من در ذهنم همیشه این فکر پیدا مى شود که این فرنگیها که اینهمه دم از انسانیت مى زنند، اعلامیه براى ما تدوین مى کنند، از حیثیت انسانى زن و مرد دم مى زنند، اول به ما بگویند اینها بشر را چگونه تعبیر مى کنند؟ اگر ما این حرفها را بزنیم درست است چون ما به :
(انى جاعل فى الارض خلیفه )(63)
معتقدیم ، ما انسان را خلیفة الله تعبیر و تفسیر مى کنیم ، ما
(و لقد کرمنا بنى آدم )(64)
داریم . تو که عقیده ات درباره انسان این است که انسان همه چیز را به خاطر شکمش مى خواهد، تو که ریشه [فعالیت ] انسان را حاجتهاى شکمى او مى دانى پس انسانیت چیست ؟ تو که مى گوئى هنر مولود حاجتهاى شکم است ، علم ، اخلاق ، معنویت ، مذهب و عبادت ، مولود حاجتهاى شکم است پس آن مقام انسانیت کجاست ؟ پس انسان چه فرقى با حیوان دارد؟ نه انسان اگر شکم دارد مغز هم دارد، دل هم دارد خیلى از کارها را انسان مى کند نه به خاطر شکم بلکه به خاطر اینکه عقل و مغزش اینجور حکم مى کند. خیلى از کارها را بشر على رغم منافع اقتصادى خودش انجام مى دهد چون دین دارد. البته ما نمى گوئیم اقتصاد عامل نیست ، اقتصاد یکى از عوامل است اما انسان عاملهاى زیادى دارد که به حکم آن عوامل فعالیت مى کند. ما مى گوئیم عبادت و پرستش خدا خودش یک چراغى است در دل انسان . حس گذشت از منافع اقتصادى یک حس عالى است . علمائى بوده اند که پا روى منافع اقتصادى گذاشته اند که به علم برسند. مدتها بعد از آنکه بوعلى سینا زندانى و سپس آزاد شد، پادشاه فهمید که براى او سعایت کرده اند، او را احضار کرد. اصلا از مخفیگاه بیرون نیامد و به شاگردانش سپرد که بروز ندهید، الان در همین مخفیگاه کارى که مى کنیم به مراتب بهتر از وزارت و ریاست و پول و مقام است . غلامانى داشت ، مرتب اصرار مى د بیا بیرون و او حاضر نمى شد. بالاء ه همانها محرمانه خبر دادند و آمدند او را بردند.
بشر مى تواند از منافع اقتصادى خودش صرف نظر کند. اینکه مى گویند همه احتیاجات بشر در تغییر است چون تمام احتیاجات بستگى به یک احتیاج دارد، تمام این حرف ، دروغ و خطا است .مشاهده متن کامل ...
کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر
درخواست حذف اطلاعات

,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر دبیرستانی من,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر صحرایی در ج ,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی تهران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر بچه کرده,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی قم,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی خوب,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی ارومیه,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی کاشان,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی فروشی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی ع ,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی تهرانی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی رشت,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی آلمانی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی ع ,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی اصل,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی انگلیسی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی اصیل,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی اصل المانی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی اهواز,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی مسافتی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی سفید,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی اهواز,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی خارجی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی سرعتی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی المانی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی ایران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی تهران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی شوشتر,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی اردبیل,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی هرمزگان,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر دبیرستانی من اپارات,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر دبیرستانی من شاهرخ رویانی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر دبیرستانی من بهادر,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر دبیرستانی من از بهادر ییلاقی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)|| کبوتر دبیرستانی من,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||متن کبوتر دبیرستانی من,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)|| آهنگ کبوتر دبیرستانی من,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||متن اهنگ کبوتر دبیرستانی من,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||آهنگ مازندرانی کبوتر دبیرستانی من,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر صحرایی در ج ,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر صحرایی ج ,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی اصفهان,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی در مشهد,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی در تهران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی شیراز,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی در اصفهان,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی تهران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی کاشان,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی در شیراز,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی پرشی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه قورتان,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه میبد,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه قورتان اصفهان,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه؛ اعجاز معماری ایرانی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه یزد,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه در معماری ی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه در اصفهان,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه ها در ایران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه گلپایگان,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی تهران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی تهران خاوران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی تهرانپارس,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی تهران قدیم,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتران پرشی تهران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کفتر پرشی تهران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کفتر پرشی تهران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کفتر پرشی تهرانی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر بچه کرده کاش بودی و میدیدی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر بچه کرده کاش بودی ,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر بچه کرده کاش بودیُ میدیدی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر بچه کرده ترول,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر بچه کرده کاش,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||اهنگ کبوتر بچه کرده,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)|| کبوتر بچه کرده,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||ع کبوتر بچه کرده,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)|| آهنگ کبوتر بچه کردهمشاهده متن کامل ...
کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،ک
درخواست حذف اطلاعات

,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر دبیرستانی من,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر صحرایی در ج ,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی تهران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر بچه کرده,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی قم,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی خوب,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی ارومیه,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی کاشان,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی فروشی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی ع ,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی تهرانی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی رشت,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی آلمانی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی ع ,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی اصل,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی انگلیسی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی اصیل,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی اصل المانی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی اهواز,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی مسافتی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پلاکی سفید,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی اهواز,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی خارجی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی سرعتی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی المانی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی ایران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی تهران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی شوشتر,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی اردبیل,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر مسافتی هرمزگان,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر دبیرستانی من اپارات,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر دبیرستانی من شاهرخ رویانی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر دبیرستانی من بهادر,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر دبیرستانی من از بهادر ییلاقی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)|| کبوتر دبیرستانی من,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||متن کبوتر دبیرستانی من,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)|| آهنگ کبوتر دبیرستانی من,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||متن اهنگ کبوتر دبیرستانی من,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||آهنگ مازندرانی کبوتر دبیرستانی من,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر صحرایی در ج ,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر صحرایی ج ,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی اصفهان,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی در مشهد,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی در تهران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی شیراز,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی در اصفهان,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی تهران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی کاشان,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی در شیراز,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر فروشی پرشی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه قورتان,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه میبد,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه قورتان اصفهان,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه؛ اعجاز معماری ایرانی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه یزد,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه در معماری ی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه در اصفهان,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه ها در ایران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوترخانه گلپایگان,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی تهران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی تهران خاوران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی تهرانپارس,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر پرشی تهران قدیم,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتران پرشی تهران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کفتر پرشی تهران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کفتر پرشی تهران,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کفتر پرشی تهرانی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر بچه کرده کاش بودی و میدیدی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر بچه کرده کاش بودی ,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر بچه کرده کاش بودیُ میدیدی,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر بچه کرده ترول,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||کبوتر بچه کرده کاش,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||اهنگ کبوتر بچه کرده,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)|| کبوتر بچه کرده,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)||ع کبوتر بچه کرده,||کبوتر مشهد pigeon p o gallery - کبوتر هومر(کله اسبی)و اژدها(با نژادی خوب) - کبوتر مشهد،کبوتر تهران،کبوتر ایران،کبوتر آلمانی،کبوتر پا تانی،کبوتر بغدادی،کبوتر هومر وکبوتران دنیا. ... فروش کبوتر(آقا شایان) · کبوتران علی(آقا علی)|| آهنگ کبوتر بچه کردهمشاهده متن کامل ...
35 جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا را دیده اید؟
درخواست حذف اطلاعات
جهان ما جاده های زیادی دارد که می توان در آنها سفر کرد اما ۳۵ جاده در میان آنها شاید شگفت انگیزتر از بقیه باشند. جاده هایی که زیبایی، ساختمان و طبیعت آنها تجربه یکتایی از سفر و رانندگی را به انسان ارایه می دهند.
یک پزشک: چیزهای بسیار کمی در دنیا هستند که می توانند لذتی بیش از رانندگی در جاده های شگفت انگیز را برای انسان به ارمغان بیاورند. جهان ما جاده های زیادی دارد که می توان در آنها سفر کرد اما ۳۵ جاده در میان آنها شاید شگفت انگیزتر از بقیه باشند. جاده هایی که زیبایی، ساختمان و طبیعت آنها تجربه یکتایی از سفر و رانندگی را به انسان ارایه می دهند.

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

در ادامه با این جاده ها آشنا می شویم.

۱- جاده rohtang، هند

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

ریزش کوه در مسیر rohtang بسیار شایع است، لذا باید در زمانی که محو تماشای یخچال های طبیعی، کوه های مه گرفته و رودخانه ها هستید احتیاط در رانندگی را همواره در نظر داشته باشید.


۲- chapman’s peak drive ، آفریقای جنوبی

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

چشم اندازهای این جاده زیبا به دریا احساس سفر در لبه کوه ها را برای شما تداعی خواهد کرد. این مسیر ۵ مایلی که دارای ۱۱۴ پیچ است، توجه ویژه ای هنگام رانندگی می طلبد.

۳- ruta، آرژانتین

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

این جاده ۳۰۰۰ مایلی از ۲۰ پارک ملی و ۱۸ رودخانه عبور می کند که می تواند برای شما خاطره یک سفر هیجان انگیز و مناظری خیره کننده را در ذهن ثبت کند. انی که به دنبال تغییر و تحول هستند حتما باید در این جاده رانندگی کنند.


۴- state route 1، کالیفرنیا

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

رانندگی در طول ساحل شرقی اقیانوس آرام و حس تجسم زیبایی های ساحل غربی و مناظری خیره کننده از اقیانوس و دره ها ارمغان این جاده به شماست.


۵- جاده a82، اسکاتلند

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

اگر قصد سفر به اسکاتلند را دارید، نمی توانید جاده ای بهتر از a82 را برای دیدن زیبایی های طبیعت این کشور پیدا کنید.


۶- بزرگراه hana، هاوایی

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

جاده های زیاد در هاوایی هستند که زیبایی های شگفت آوری دارند اما بزرگراه هانا با ترکیب جنگلهای بارانی، اقیانوس و آبشار ها قاب ع ی زنده و جادویی را در چشمان شما رسم می کند.


۷- باغراه blue ridge، کارولینای شمالی، ویرجینیا، ایالات متحده

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

اکر می خواهید نمایی از ارتفاعات آپالاچین را به همراه طبیعت رنگارنگ آن ببینید، حتما باید در این مسیر رانندگی کنید. این مسیر از کالروینای شمالی تا ویرجینیا امتداد دارد و تصویری در ذهن شما ایجاد می کند که هیچ گاه فراموش نخواهید کرد.


۸- جاده atlantic، نروژ

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

می توان گفت که کل زیبایی های نروژ در این جاده خلاصه شده است، جایی که می توانید در آن وال هایی که در اقیانوس آتلانتیک شنا می کنند را ببینید و ص ه ها را نیز در دور دست تماشا کنید.


۹- جاده valley of fire، نوادا

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

اگر به رنگ قرمرعلاقه دارید، این جاده حتما شما را علاقه مند خواهد کرد. ص ه های زیبای قرمز رنگ اینجا زیاد دیده می شوند، تا جایی که زیر نور آفتاب آنها را به آتش تشبیه کرده اند.


۱۰- جاده milford، نیوزلند

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

این جاده گلچینی از تمام زیبایی های نیوزلند را پیش چشمان شما قرار خواهد داد.


۱۱- جاده north yungas، بولیوی

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

با وجود اینکه مه رقیقی که در اطراف این جاده وجود دارد شاید مانع از این شود که بتوانید به درستی زیبایی های طبیعت سرسبزی که اطراف این جاده را فراگرفته است را ببینید اما تلفیق این زیبایی و ترسناک بودن مسیر می تواند تجربه جدیدی را برای شما فراهم کند


۱۲- بزرگراه overseas، فلوریدا ایالات متحده

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

برای رفتن از سرزمین اصلی به مرکز تعطیلات فلوریدا حتما باید از این پل عبور کنید. تجربه رانندگی روی اقیانوس که تا چند مایل ادامه پیدا می کند. رانندگی در زمان غروب آفتاب در این مسیر بسیار لذت بخش خواهد بود.


۱۳- scenic byway 163، آریزونا، ایالات متحده

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

اگر از جاده valley of fire خوشتان آمده حتما تجربه رانندگی در این جاده نیز برای شما لذت بخش خواهد بود، این جاده ۴۵ مایلی مدوام بین ارتفاعات و صحراهای قرمز رنگ به راه خود ادامه می دهد.


۱۴- جاده jebel hafeet mountain، ابوذبی

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

تماشای غروب آفتای از کوههای jebel hafeet بسیار دیدنی است حال اگر لذت رانندگی را نیز به آن اضافه کنید می توانید خاطره ای دلنشین را در ذهن خود ثبت کنید.


۱۵- trollstigen، نروژ

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

چشم اندازی از آبشار زیبای stigfossen به ارتفاع ۱۰۵۰ فوت هدیه رانندگانی است که خطر می کنند تا از مناظر نفس گیر این جاده بهره مند شوند.


۱۶- جاده oberalp، سویس

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

در ارتفاع ۶۷۰۶ پایی از سطح دریا بارش های فصلی در این جاده به حدی است که این جاده تنها در فصل تابستان برای تردد باز است.


۱۷- جاده great ocean، استرالیا

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

جنگل های بارانی، نمایی زیبا از اقیانوس و پارک های ملی جاده great ocean را به یکی از خوش منظره ترین جاده های دنیا تبدیل کرده است.


۱۸- col de l’iseran، فرانسه

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

این جاده که در واقع مرتفع ترین جاده کوه های آلپ نیز هست در تابستان برای دوچرخه سواری و رانندگی بسیار مناسب است.


۱۹- بزرگراه karakoram

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

به عنوان اتصال دهنده پا تان و چین این بزرگراه نقشی کلیدی دارد اما در عین حال این بزرگراه دارای مناظری بسیار زیبا و جالب توجه است.


۲۰- interstate 70، ایالات متحده

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

بسیاری از رانندگان به دنبال کشف مناظری خاص و فوق العاده به این جاده می روند.


۲۱- cabot trail، کانادا

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

قله های سرسبز، اقیانوس آبی و مناظری دیدنی باعث می شود که بسیاری از انی که از طریق این جاده سفر می کنند بارها در میانه راه برای دیدن مناظر آن توقف کنند.


۲۲- furka، سوئیس

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

این راه در رشته کوه های آلپ سوئیس است و مسیری پر برف و در عین حال دارای چشم انداز های سر سبز است.


۲۳- جاده white rim، ایالات متحده

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

این جاده به طول ۱۰۰ مایل برای رانندگان ماجراجو و دوچرخه سواران کوهستان مناسب است.

۲۴- جاده تانی tianmen، چین

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

این جاده ۱۱ کیلومتری می تواند شما را با بالای کوهای پارک ملی تیانمن ببرد.


۲۵-مسیر stelvio، ایتالیا

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

برنامه تخت گاز، این جاده را به عنوان جذاب ترین جاده رانندگی در دنیا معرفی کرده است.


۲۶- col de turini، فرانسه

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

درست مثل جاده furka در سوئیس که در کوه های آلپ قرار دارد این جاده نیز از کوههای اعجاب انگیز فرانسه عبور می کند.


۲۷- بزرگراه denali، آلاسکا

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

آلاسکا یکی از زیباترین ای های ایالات متحده ست. با رانندگی در این مسیر به درستی این ادعا پی خواهید برد.


۲۸- sani، آفریقای جنوبی

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

برای رانندگی در این مسیر حتما به یک خودرو آف رود نیاز دارید. می توانید در طول رانندگی از مناظر اعجاب انگیز آن استفاده کنید.


۲۹- جاده going-to-the-sun، مونتانا

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

زیبایی این جاده با نام آن ی ان است. این جاده از پارک ملی glacier عبور می کند جایی که می توانید در آن دریاچه های یخ زده را ببینید.این جاده ای است که نباید آن را از دست بدهید.


۳۰- مسیر ۵۵۰، کلرادو

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

چشم انداز هیجان انگیز از جنگل ها و کوهای کلرادو یک رانندگی فوق العاده را به شما پیشنهاد می کند.


۳۱- transfăgărășan، رومانی

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

این مسیر هم جز مرتفع ترین راه ها در جهان است.


۳۲-کمربندی the hawaii ، هاوایی

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

منظور از کمربندی هاوایی راههای شماره ۱۱، ۱۹ و ۱۹۰ هستند که به دور جزیزه کشیده شده اند. با رانندگی در دور جزیره می توانید کوههای اتشفشانی، سواحل دریا، جنگل های بارانی و کوههای سرسبز را به نظاره بشینید.


۳۳- بزرگراههای finger lakes، نیویورک

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

این بخش از نیویورک مرکزی منظره ای از مزارع سنتی، و روستاهای کوچک زیبا را به شما هدیه می دهد.


۳۴- iroha-zaka، ژاپن

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا

به عنوان اتصال دهنده بین nikko و oku-nikko این جاده پیچ در پیچ مناظری نفس گیر از طبیعت رنگارنگ ژاپن را پیش روی چشمان شما قرار می دهد.


۳۵- باغراه palisades، نیو ی

نیو ی به سبب شهر هایی که دارد چندان جای معروفی نیست. اما این باغراه با ارایه نما های جذ از رودخانه hudson نظر شما را در خصوص آن تغییر می دهد.

۳۵ جاده شگفت انگیز و زیبای دنیا


مشاهده متن کامل ...
قدر اون چیزیرو که دارین بدونین
درخواست حذف اطلاعات

نسیم معنوی گیوی:

یه فلج قطع نخاعى از خواب که بیدار میشه منتظره یک نفر بیدار بشه،

سرش منت بذاره و ببرتش دستشویى و و کاراى دیگه شو انجام بده.

میدونى آرزوش چیه؟

فقط یکبار دیگه خودش بتونه راه بره و کاراشو انجام بده...

☑️یه ن نا از خواب که بیدار میشه، روشنایى رو نمیبینه، خورشید و نمیبینه،صبح رو نمیبینه.

میدونى آرزوش چیه؟

فقط یکبار فقط یکروز بتونه نزدیکاش و عزیزاش و آسمون و و زندگى رو با چشماش ببینه...

☑️یه بیمار سرطانى دلش میخواد خوب بشه و بدون شیمى درمانى و مسکن هاى قوى زندگى کنه و درد نکشه...

☑️یه کر و لال آرزوشه بشنوه بتونه با زبونش حرف بزنه...

☑️یه بیمار تنفسى دلش میخواد امروز رو بتونه بدون کپسول ا یزن نفس بکشه...

☑️یه معتاد در عذاب آرزوى بیست و چهار ساعت پاکى رو داره...

⬆️الآن مشکلت چیه دوست من؟

دستتو ببر بالا و از ته قلبت شکرگزارى کن

که از قدیم گفتن

شکر نعمت نعمتت افزون کند

کفر نعمت از کفت بیرون کند

با تمام وجودت از نعمتایى که خدا بهت داده استفاده کن

.

تو خیلى خیلى خیلى خوشبختى،

غر نزن،ناشکرى نکن.

آسونا روخودت حل کن

سختاشم خدا.مشاهده متن کامل ...
بزرگترین کشتی دنیا
درخواست حذف اطلاعات

بزرگ ترین کشتی دنیا

این کشتی بزرگترین کشتی کروز جهان است. مالک این کشتی تفریحی شری اَریسون ثروتمندترین زن ی و مالک بزرگ ترین شرکت کشتی های کروز (کشتی های تفریحی) در جهان و بانک پوعلیم (بزرگ ترین بانک در فلسطین ی) است. ساخت این کشتی ۲ سال بطول انجامید و توسط فنلاند انجام گرفت. این کشتی در فورت لادردیل در فلوریدا در مستقر است.

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالب

بزرگترین کشتی دنیا با امکاناتی فوق العاده + تصاویر جالبمشاهده متن کامل ...
کد کشورها و کد تمام مناطق دنیا و جهان و جزایر مختلف
درخواست حذف اطلاعات

کد کشورها و کد تمام مناطق دنیا و جهان و جزایر مختلف


کد کشورها , پیش شماره کشورها , راهنمای تلفن کشورها , کد کشورهای مختلف دنیا


 کد کشورها و کد تمام مناطق دنیا و جهان و جزایر مختلف


کد    نام کشور    کد کشورها    نام کشور
221    سنگال    994    آذربایجان
46    سوئد    54    آرژانتین
41    سوئیس    27    آفریقای جنوبی


 کد کشورها و کد تمام مناطق دنیا و جهان و جزایر مختلف


249    سودان  کد کشورها  236    آفریقای مرکزی
597    سورینام    355    آلبانی
963         49    آلمان
252    سومالی    1    
148    سیشل    244    آنگولا
56    شیلی    43    اتریش
381    صربستان و مونته نگرو    351    اتیوپی


 کد کشورها و کد تمام مناطق دنیا و جهان و جزایر مختلف


96    عربستان    962    اردن
968    عمان    374    ارمنستان
233    غنا    598    اروگوئه
33    فرانسه    291    اریتره
358    فنلاند    7371کد کشورها     ازب تان
679    فیجی    34    اسپانیا
63    فیلیپین    61    استرالیا
357    قبرس    372    استونی


 کد کشورها و کد تمام مناطق دنیا و جهان و جزایر مختلف


7331    قرقیزستان    43    اطریش
974    قطر    93    افغانستان
855    کامبوج  کد کشورها  213    الجزایر
237    کامرون    503    السالوادور


کد کشورها , پیش شماره کشورها , راهنمای تلفن کشورها , کد کشورهای مختلف دنیا


 کد کشورها و کد تمام مناطق دنیا و جهان و جزایر مختلف


1    کانادا    971    امارات
82    کره جنوبی    62    اندونزی
850    کره شمالی  کد کشورها  44    انگلستان
385    کرواسی    25    اوگاندا
506    کاستاریکا    380    اوکراین
57    کلمبیا    39    ایتالیا


 کد کشورها و کد تمام مناطق دنیا و جهان و جزایر مختلف


242    کنگو    98    ایران
254    کنیا    353    ایرلند
53    کوبا    593    اکوادور
269    کومور    354    ایسلند
965    کویت  کد کشورها  18094    باربادوس
241    گابون    18093    باهاما
220    گامبیا    973    بحرین
955    گرجستان    55    برزیل


 کد کشورها و کد تمام مناطق دنیا و جهان و جزایر مختلف


1473    گرنادا    673    بروئنی
502    گواتمالا    32    بلژیک
671    گوام    359    بلغارستان
224    گینه    880    بنگلادش
240    گینه استوایی    229    بنین
245    گینه بیسائو  کد کشورها  267    بوتان
856    لائوس    387    بوسنی و هرزگوین
961    لبنان    591    بولیوی
266    لسوتو    595    پاراگوئه


 کد کشورها و کد تمام مناطق دنیا و جهان و جزایر مختلف


48    لهستان    507    پاناما
352    لوکزامبورگ    92    پا تان
231    لیبریا  کد کشورها  351    پرتغال
218    لیبی    51    پرو
265    مالاوی    95    پنال
356    م     992    تاجی تان


 کد کشورها و کد تمام مناطق دنیا و جهان و جزایر مختلف


کد کشورها , پیش شماره کشورها , راهنمای تلفن کشورها , کد کشورهای مختلف دنیا


 کد کشورها و کد تمام مناطق دنیا و جهان و جزایر مختلف


960    مالدیو    255    تانزانیا
60    ما ی    66    تایلند
223    مالی  کد کشورها  886    تایوان
36    مجارستان    1868    ترینیداد
212    مراکش    7363    ترکمنستان
20    مصر    90    ترکیه
976    مغولستان    216    تونس


 کد کشورها و کد تمام مناطق دنیا و جهان و جزایر مختلف


389    مقدونیه    676    تونگا
222    موریتانی    18099    جامائیکا
230    موریس    359    جزایر قناری
258    موزامبیک    692    جزایرمارشال
95    میانمار  کد کشورها  237    چاد
52    مکزیک    86    چین


 کد کشورها و کد تمام مناطق دنیا و جهان و جزایر مختلف


674    نائورا    42    چک
264    نامیبیا    45    دانمارک
977    نپال کد کشورها   508    دومینیکا
47    نروژ    1809    دومینیکن
267    نگارا پرونئی دارالسلام    250    رو آندا
227    نیجر    7095    روسیه


 کد کشورها و کد تمام مناطق دنیا و جهان و جزایر مختلف


505    نیکاراگوئه    40    رومانی
509    هائی تی    243    زئیر
31    هلند    260    زامبیا
91    هند  کد کشورها  64    زلاند نو
504    هندوراس    263    زیمبابوه
752    هنگ کنگ    81    ژاپن
39    واتیکان    225    ساحل عاج


 کد کشورها و کد تمام مناطق دنیا و جهان و جزایر مختلف


58    ونزوئلا    684 کد کشورها   ساموآ
84    ویتنام    685    ساموا غربی
969    یمن جنوبی    94    سریلانکا
967    یمن شمالی    1758    سنت لوسیا
381    یوگسلاوی    1784    سنت وینسنت
30    یونان    1869    سنت کیتس


کد کشورها

تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب سگ
مشاهده متن کامل ...
تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا!!
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: عجایب گردشگری


بزرگترین غار دنیا, تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا,غار هانگ سون دونگ

 تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا!!
مجله نشنال جغرافی به معرفی یکی از بزرگترین غارهای دنیا به نام "هانگ سون دونگ" در ویتنام پرداخته است.
غار "هانگ سون دونگ" در ویتنام دارای یک جنگل داخلی است. این غار به حدی وسیع است که برای وارد شدن به آن باید از یک مسیر عمودی به ارتفاع یک آسمان اش 40 طبقه پایین رفت.
در آستانه ورود به "هانگ سون دونگ"، یک ستون غول پیکر از رسوبات کربنات کلسیم همانند برجی بلند در برابر دیدگان مکتشفان این غار عظیم ظاهر می شود.
در آوریل 2009 تیمی متشکل از مکتشفان انگلیسی و ویتنامی شروع به اکتشاف "هانگ سون دونگ" د و دریافتند که زیر جنگلهای بارانی در مرز میان ویتنام و لائوس غاری خیره کننده به طول بیش از 4 کیلومتر و در برخی نقاط با ارتفاع بیش از 180 متر امتداد یافته است.
بررسیها نشان داد که یک رودخانه زیرزمینی بین دو تا پنج میلیون سال قبل این غار را در زیر این جنگل بارانی حفر کرده است.
مکتشفان از سال 1990 به این منطقه اعزام می شوند و تاکنون توانسته اند بیش از 150 غار را کشف کرده و بیش از 140 کیلومتر تونل در داخل این غارها را نشانه گذاری کنند.
در این راستا، مجله علمی نشنال جغرافی در اولین شماره سال 2011 خود گزارشی تصویری از مناظر دیدنی این غار را منتشر کرده است.

بزرگترین غار دنیا, تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا,غار هانگ سون دونگ

  برای ورود به این غار باید از مسیری به وسعت یک آسمان اش 40 طبقه پایین رفت

بزرگترین غار دنیا, تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا,غار هانگ سون دونگ

  غار هانگ سون دونگ شاید بزرگترین تونل افقی دنیا را داشته باشد

بزرگترین غار دنیا, تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا,غار هانگ سون دونگ

  یک ستون از رسوبات کربنات کلیسم

بزرگترین غار دنیا, تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا,غار هانگ سون دونگ

  ورودی غار

بزرگترین غار دنیا, تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا,غار هانگ سون دونگ

  یک دیوار کچی رنگی در وجی غار که شبیه جلبکهای عظیم به نظر می رسد

بزرگترین غار دنیا, تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا,غار هانگ سون دونگ

  سنگهای ورودی این غار بسیار لغزان هستند

بزرگترین غار دنیا, تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا,غار هانگ سون دونگ

رشد گیاهان در مناطق اولیه غار که هنوز نور به آنها می تابد. این مناطق محل زندگی مارها، پرندگان و میمونها هستند

بزرگترین غار دنیا, تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا,غار هانگ سون دونگ

 حوضچه های خشک شده ای که سنگهای آن مانند دانه های قطره بر روی هم انباشته شده اند

بزرگترین غار دنیا, تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا,غار هانگ سون دونگ

مسیری که در اثر حرکت آبهای کلسیتی ایجاد شده و با خزه ها و جلبکها پوشانده شده است

بزرگترین غار دنیا, تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا,غار هانگ سون دونگ

  همانند یک قلعه شگفت انگیز، تصویر یک ص ه بزرگ در آب افتاده است

بزرگترین غار دنیا, تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا,غار هانگ سون دونگ

 رسوبات کربنات کلسیم عظیم که راه را بر غار شناسان می بندند

بزرگترین غار دنیا, تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا,غار هانگ سون دونگ

 آبشاری زیر زمینی که با ص همانند صدای حرکت یک قطار در تونل فرو می ریزد

بزرگترین غار دنیا, تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا,غار هانگ سون دونگ

 در فصل خشک از آوریل تا نوامبر می توان به قسمتهای درونی تر غار بدون ترس از سیل آبهای زیرزمینی رفت

بزرگترین غار دنیا, تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا,غار هانگ سون دونگ

 این غار هانگ لونگ کن است که در سال 2010 کشف شد
اعتقاد بر این است که این غار به هانگ سون دون وصل می شود

بزرگترین غار دنیا, تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا,غار هانگ سون دونگ

 استلاگمیتهای عمق غار "هانگ  لونگ کن"
 
منبع: mehrnews.com

 

دور دنیا با یک کلیک
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
تصاویر شگفت انگیز بزرگترین غار دنیا!!
مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: مکانهای زیارتی ایران و جهان


مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا
مسجد جامع در شهر جنه (djenne) مالی، در غرب آفریقا با 100 متر طول و 40 متر عرض بزرگترین بنای خشتی جهان لقب گرفته است.

معماری این مسجد و دیگر بناهای خشتی شهر را هنرمندان و صنعت کارانی متبحر از نسل های مختلف بر عهده داشتند و آنها را به نحوی می ساختند که در مقابل آب باران نفوذ ناپذیر باشند. لازم به ذکر است، مسلمانان اجازه ورود به این مسجد را ندارند.

 تصاویری از مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

 بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

  مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا

بزرگترین مسجد خشتی دنیا,مسجد جنه,مسجد جامع در شهر جنه

منبع:coome.ir

دور دنیا با یک کلیک
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
مسجد جنه ، بزرگترین مسجد خشتی دنیا
10 شهر توریستی و ارزان دنیا
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: مکانهای تفریحی جهان


 اواسط بهمن ماه هر سال که می رسد، انواع و اقسام آگهی های آژانس های مسافرتی را در رو مه های مختلف می بینید، از سواحل ترکیه تا سواحل هند، از چین، ما ی و تایلند تا ارمنستان، گرجستان و آذربایجان و اگر بیشتر هم جنید، یعنی داشته باشید که ج کنید، تور برزیل، آفریقای جنوبی و آرژانتین و البته اروپا در خدمت شماست. با اینکه می گویند هزینه ها بالاست و تورم و این جور حرف ها اما آنهایی که دستشان به دهانشان می رسد، ایام نوروز این سفرهای خارجی را از دست نمی دهند. آنهایی هم که دوست دارند حداقل یک بار به خارج از ایران سفر کنند، حتی شده قرض می کنند یا وام می گیرند تا به این سفرها بروند ...

حالا خیلی از بحث مان دور نشویم، می خواهیم ارزان ترین ای دنیا برای توریست های جهان را معرفی کنیم. دقت کنید برای توریست های جهان، برای مثال هیچ وقت یک ایرانی به شهر نگوسیگالپا پایتخت هندوراس نمی رود، اما شاید خیلی ها از اروپا به این شهر توریستی بروند. با این ا آشنا شوید

نگوسیگالپا مرکز هندوراس در ی مرکزی
نهمین شهر ارزان دنیاست (توجه کنید در این مقاله به ای توریستی می پردازیم، وگرنه در قاره آفریقا، ایی وجود دارند که خیلی ارزانتر است). در مرکز این شهر، آپارتمان دو خوابه برای اجاره ماهی 700 دلار است، در صورتی که اگر همین آپارتمان را در هنگ کنگ اجاره کنید باید 7 هزار دلار بدهید، ضمن اینکه مکان های گردشگری زیادی هم در این شهر خواهید دید و نسبت به مکزیک همسایه شمالی اش خیلی به صرفه تر است.

  10 شهر توریستی و ارزان دنیا,شهر های ازران دنیا برای گردشگری,ارزانترین شهر های دنیا برای گردشگری

بندر کراچی
بزرگترین شهر پا تان، ارزانترین شهر توریستی دنیا نام گرفته است. اجاره بهای یک آپارتمان دو خوابه لو در بالای شهر تنها 350 دلار است، اجاره همان آپارتمان در نیویورک 4500 دلار می باشد، یعنی چیزی حدود 13 براتبر بیشتر. بله، کراچی ارزان ترین شهر دنیاست.

   10 شهر توریستی و ارزان دنیا,شهر های ازران دنیا برای گردشگری,ارزانترین شهر های دنیا برای گردشگری

کلکته در هندوستان
در رده هفتم قرار دارد، یک وعده فست فود در کلکته 3 دلار برای شما آب می خورد، حال مقابل آن مسکو را قرار دهید که باید 20 دلار بپردازید.

      10 شهر توریستی و ارزان دنیا,شهر های ازران دنیا برای گردشگری,ارزانترین شهر های دنیا برای گردشگری

  تونس
اجاره ماهانه یک آپارتمان در این شهر شمال آفریقا، تنها 500 دلار است؛ در حالی که در توکیو شما باید حدود 4900 دلار بپردازید. گرچه انقلاب در این کشور باعث شد که گردشگران زیادی را از دست بدهداما رفته رفته دوباره توریست ها پایشان به این شهر باز شده است، از ایران هم به تونس نتور می برند.

  10 شهر توریستی و ارزان دنیا,شهر های ازران دنیا برای گردشگری,ارزانترین شهر های دنیا برای گردشگری

  آباد، پایتخت پا تان
دومین شهر ارزان جهان ... هر ساله توریست های زیادی از اروپا به این شهر ارزان می روند و البته از آنجا هم به هندوستان سفر می کنند.

  10 شهر توریستی و ارزان دنیا,شهر های ازران دنیا برای گردشگری,ارزانترین شهر های دنیا برای گردشگری

 ماناگوا، پایتخت نیکاراگوئه
در ی مرکزی سومین شهر ارزان جهان است، بهای یک فنجان قهوه در این شهر تنها یک و نیم دلار است.

  10 شهر توریستی و ارزان دنیا,شهر های ازران دنیا برای گردشگری,ارزانترین شهر های دنیا برای گردشگری

 اسکوبیه مرکز مقدونیه
هشتمین شهر ارزان قیمت، تا دلتان می خواهد در این شهر پوشاک ب ید، ضمن اینکه با توجه به سابقه تاریخی آن و با وجود آثار به جای مانده از یونان باستان، این شهر هر ساله میزبان گردشگران زیادی است.

   10 شهر توریستی و ارزان دنیا,شهر های ازران دنیا برای گردشگری,ارزانترین شهر های دنیا برای گردشگری

بیشکک، پایتخت قرقیزستان
چهارمین شهر ارزان دنیا، در آسیای میانه است که اجاره بهای یک آپارتمان دو خوابه لو در این شهر 700 دلار است، این کشور با توجه به مکان های تاریخی اش، پای خیلی از اروپایی ها را به خود باز کرده است.

  10 شهر توریستی و ارزان دنیا,شهر های ازران دنیا برای گردشگری,ارزانترین شهر های دنیا برای گردشگری

  ز پایتخت بولیوی
پنجمین شهر این فهرست است، کشوری در ی جنوبی، قیمت یک وعده فست فود، در این شهر 5 دلار است اما در سائو پائولوی برزیل، شما باید 10 دلار پرداخت کنید، گفتنی است ارزان بودنخدمات مسافرتی در مرتفع ترین شهر دنیا از سطح دریا، بسیاری را از اروپا برای گذراندن تعطیلات به این منطقه می کشاند. البته تنفس در این شهر کمی مشکل است.

   10 شهر توریستی و ارزان دنیا,شهر های ازران دنیا برای گردشگری,ارزانترین شهر های دنیا برای گردشگری

تیرانا پایتخت آلبانی
این کشور اروپایی، 421 هزار نفر جمعیت دارد. در این شهر قیمت یک فنجان قهوه 2 دلار است، ارزان تر از تهران ... در حالی که در لندن شما باید برای یک فنجان قهوه 5 دلار بدهید، در تیرانا با بلیت 5 دلاری به سینما می روید اما در لندن 20 دلار باید بدهید، این شهر در رده دهم ای ارزان دنیا قرار دارد.

 

 

 

   10 شهر توریستی و ارزان دنیا,شهر های ازران دنیا برای گردشگری,ارزانترین شهر های دنیا برای گردشگری

 

 خانواده سبز

دور دنیا با یک کلیک
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
10 شهر توریستی و ارزان دنیا
آشنایى با قرآن - جلد 8 - (22) - نویسنده : شهید مرتضى مطهرى
درخواست حذف اطلاعات

انسان از نظر خلق بالقوه به دنیا مى‏آید

خلق-که اصطلاح‏«اخلاق‏»هم در میان علماى ى از همین جا پدید آمده است-در مقابل خلق است،خلق داریم و خلق.خلق به صورت و بدن اطلاق مى‏شود و خلق به خصلتها و کیفیتهاى روحى.انسان از نظر خلق،بالفعل به دنیا آمده،یعنى در عالم رحم بدون اختیار او خلقش تمام مى‏شود،ولى انسان از نظر خلق،بالقوه به دنیا مى‏آید و خودش است که باید براى خودش خلق بسازد و به عبارت دیگر این خود انسان است که باید خودش را از نظر درون و روح و اندامهاى روحى بیافریند.یک تفاوت حیوانات با انسان این است که حیوان وقتى که به دنیا مى‏آید،چه از نظر جسمى و چه از نظر خصلتهاى روحى،بالفعل به دنیا مى‏آید،یعنى حیوان با یک سلسله غرایز به دنیا مى‏آید و تا آ هم همین طور است،تغییر پذیر هم نیست مگر در سطح بسیار کم،یعنى همین طور که بدن حیوان را مى‏شود با تربیت فى الجمله تغییر داد،مثلا یک اسب را در اثر تربیت،کمى اندامش را تغییر داد،خلق حیوان را هم مى‏توان فى الجمله و به مقدار کم تغییر داد.هر حیوانى با هر صفتى که[به دنیا]مى‏آید،[به آن صفت باقى است.]مثلا اگر مى‏گوییم سگ به حسب غریزه وفادار است و گربه به حسب غریزه بى‏وفا، آن دیگر غریزه‏اش وفادارى است و این هم غریزه‏اش بى‏وفایى است.تغییر دادن آن صفت،اگر هم بشود،بسیار بسیار کم است.روح و جسم در حیوان هماهنگ‏اند. ولى انسان از نظر جسم، کامل(یعنى تمام شده)به دنیا مى‏آید،یک عضو ناتمام از او باقى نیست که در دنیا بخواهد تمام شود،مثلا قلبش،کبدش،روده‏اش،چشمهایش،دستهایش،لبش،در عالم رحم تمام نشده باشد،بعد در دنیا بخواهد تمام شود،به او بگویند دیگر چشم و ابرویت را خودت درست کن،تا اینجا خلق شده‏اى،از این به بعد اختیارش با خودت که چشمت را هر طور مى‏خواهى بساز، مى‏خواهى مشکى باشد یا میشى یا آبى،ابرویت هم مى‏خواهى کج باشد یا راست.اما انسان از نظر روح یک منزل نسبت به جسم عقب است،یعنى جسمش در مرحله رحم تمام مى‏شود و روحش در دنیا باید تمام شود.این است که دنیا رحم جان انسان است.از نظر جسم،خودش در رحم خودش را نساخته است،او را تمام کرده‏اند،از نظر روح،در عالم دنیا خودش باید خودش را تمام کند و بسازد.

این است که قلم قضا و قدر را در دنیا به دست‏خود انسان داده‏اند،نقاشى و رسم و طراحى و ى ساختمان روحى انسان را در دنیا به خود انسان داده‏اند.مدلها را هم به انسان معرفى کرده‏اند،انسانهاى کامل،انسانهاى شرور،گفته‏اند مى‏خواهى خودت را مطابق این مدل بساز،این پیغمبر است،این على است،این حسن است،این حسین است،این سلمان است،این ابوذر است،آن دیگرى فرعون است،هامان است،نمرود است،اختیار با توست، مى‏خواهى چشم روحت را مثل آن بساز یا مثل این،ابروى روحت را مثل آن بساز یا مثل این، رنگ روحت را مثل آن بساز یا مثل این.این را مى‏گویند«خلق‏».حالات روحى انسان وقتى که به صورت ملکه در بیاید«خلق‏»گفته مى‏شود.

سخن روانشناسان

روانشناسان حرف خوبى مى‏گویند،همان که حکما به این تعبیر گفته‏اند که انسان از نظر روحى بالقوه به دنیا مى‏آید.مى‏گویند انسان وقتى که به دنیا مى‏آید،از نظر حالات روانى حکم ماده شلى را دارد که قابل سفت‏شدن است،آن را در هر قالبى بریزید مطابق همان قالب سفت و محکم مى‏شود،مثل گچ.گچى که روى آن آب ریخته‏اند ابتدا یک ماده شل است.این ماده شل را در هر قالبى بریزید ظرف نیم ساعت به شکل آن قالب در مى‏آید.اگر بخواهید از آن یک سر انسان بسازید،چنانچه قبلا قالب سر یک انسان را ریخته باشید و این ماده را در آن بریزید و بعد از مدتى بیرون بیاورید،مى‏بینید مثلا سر سقراط از آن بیرون مى‏آید.اگر آن را در قالب موش بریزید موش بیرون مى‏آید.انسان در ابتدا همان ح ماده شل را دارد ولى تدریجا تغییر شکل پیدا مى‏کند،البته نه به آن سرعتى که ماده گچ تغییر شکل پیدا مى‏کند،و هر چه عمر انسان به پایان خود نزدیکتر مى‏شود قابلیت دگرگونى او کمتر مى‏شود،یعنى براى یک بچه شیرخوار که تازه پدر و مادر را تشخیص مى‏دهد،این ماده شلتر و قابل انعطاف‏تر است،سه ساله که مى‏شود قابلیت انعطافش کمتر است چون اندکى شکل مى‏گیرد،پنج‏ساله که شد کمتر است،پانزده ساله از آن کمتر،سى ساله از آن کمتر،شصت‏ساله از آن کمتر،هشتاد ساله از آن کمتر،آن آ ها باز هم قابلیت هست،امکان توبه براى انسان هست،اما خیلى نیرو مى‏خواهد،یعنى این ماده بسیار سفت‏شده است(مثل شى‏ء آهنى که اگر بخواهند آن را تغییر بدهند باید یک حرارت مثلا پنج هزار درجه‏اى به آن بدهند ذوبش کنند و آن را به قالب دیگرى برگردانند).حال چنین نیرویى پیدا بشود یا نشود با خداست،و سعدى چه تشبیه خوبى مى‏کند!انسان را تشبیه مى‏کند به شاخه ترکه تا وقتى که تر است آن را به هر شکلى که بخواهى در مى‏آورى،اما وقتى که خشک شد دیگر به هیچ شکلى نمى‏توان در آورد:

هر که در دى‏اش ادب نکنند در بزرگى صلاح از او برخاست چون تر را چنانکه خواهى پیچ نشود خشک جز به آتش راست

صفات در انسان استحکام و رسوخ پیدا مى‏کند.یک وقت صفت بد در انسان استحکام و رسوخ پیدا مى‏کند،قهرا زوالش مشکل است،و یک وقت صفت‏خوب در انسان رسوخ پیدا مى‏کند،آن هم زوالش مشکل است.اصلا ما به چه ى مى‏گوییم‏«عادل‏»؟ ى که داراى ملکه تقوا باشد که مى‏شود به او اعتماد کرد،یعنى ى که تقوا در روحش رسوخ کرده و روحش بر تقوا استحکام و استقرار پیدا کرده است و لهذا منحرف شدنش خیلى بعید است.

قرآن به پیغمبر مى‏فرماید تو بر خلق بسیار عظیمى استقرار پیدا کرده‏اى.در اینجا خلق پیغمبر اکرم به عظمت‏یاد شده است.همین طور که بعضى از مفسرین فرموده‏اند،این آیه بیشتر ناظر به اخلاق اجتماعى پیغمبر است،یعنى تو از نظر اخلاق اجتماعى فوق العاده اخلاق عظیمى دارى.آن اخلاقى را که ناشى از عظمت روح باشد مى‏گویند«اخلاق عظیم‏»، یعنى استقامتها،تحمل شدایدها،صبرها،حلمها،گذشتها.خدا پیغمبر را به خلق عظیم یاد مى‏کند،در ع العمل‏هایى که پیغمبر در مقابل کفار و مشرکین از خود بروز مى‏داد.

آزمایشگاه زمان

اینها گفتند که پیغمبر دیوانه است،خداى پیغمبر مى‏گوید خیر،دیوانه نیست،کفار مى‏گویند بسیار خوب،ما که این خدا را قبول نداریم،ما اگر خدا و وحى را قبول مى‏داشتیم که این حرف را نمى‏زدیم.همان ى که[از سوى او]به تو وحى مى‏شود به تو مى‏گوید که تو دیوانه نیستى،ما مى‏گوییم همین هم من دیوانگى است.جوابش چیست؟محک و تجربه.زمان براى حوادث تاریخى،بهترین لابراتوارها و آزمایشگاههاست.قرآن مى‏گوید عن قریب تو خواهى دید-یعنى تو نخواهى مرد و خواهى دید و آنها هم نخواهند مرد و خواهند دید-که دیوانه کیست: و لتعلمن نباه بعد حین (1) خبرش را عن قریب خواهید شنید،همین چیزى که شما آن را حرفهاى یک آدم دیوانه مى‏دانید،اثرش را روى دنیا عن قریب خواهید دید،خواهید دید که چگونه قلمها،نوشته‏ها،فیلسوفها،عالمها،داناها،عاقلهاى درجه اول در این آستان خضوع خواهند کرد.شما چند آدم مشرک بت‏پرستى که همه کارهایتان جنون آمیز است بیایید این حرفها را بزنید،ولى زمان ثابت‏خواهد کرد. فستبصر و یبصرون یعنى به بعد از مرگ تو هم نمى‏رسد.

ابو سفیان هنوز نمرده بود و اتفاقا در دربار قیصر بود.مقارن بودن او در دربار قیصر نامه پیغمبر اکرم به قیصر رسید که او را به نبوت و رس ‏خودش دعوت کرد.او جلو ایستاده بود و عده دیگرى پشت‏سرش ایستاده بودند،هیبت قیصر هم او را گرفته بود و مى‏ترسید که دروغى درباره پیغمبر بگوید،مبادا ى اطلاعى داشته باشد بگوید در حضور قیصر دروغ مى‏گویى؟و همان جا گردنش را بزنند.غرق در تعجب شده بود که کار این مرد به کجا رسیده که حالا یکى از دو قدرت بزرگ دنیا را دارد دعوت مى‏کند که بیا اگر سعادت مى‏خواهى نزد من است.تازه این هم به تردید افتاده،مى‏گوید ببینید چه مى‏گوید.قیصر گفت:آیا اهل منطقه شماست؟بله، اهل منطقه ماست.از احوال او چیزى مى‏دانى؟بله،مى‏دانم.بگو،ولى راست بگو،یک کلمه دروغ نگو.ابو سفیان مثل یک دستگاه ضبط صوت[سخن گفت و]اصلا جرات نکرد یک کلمه خلاف بگوید،علیرغم عقیده خودش مجبور شد که آنچه در پیغمبر اکرم از حقیقت هست بیان کند که در کودکى چگونه بوده،در جوانى چگونه بوده،ما او را با چه صفتى مى‏شناختیم و چه مى‏گوید،عین حقیقت را گفت.این همان فستبصر و یبصرون باییکم المفتون است.[گویى ابو سفیان با خود گفت:]عجب دیوانه‏اى بود!ما نمردیم و دیدیم کارش به کجاها رسید!

این به اصطلاح آزمایش عملى است،زمان مطلب را ثابت مى‏کند،از این اتهامات،از این حرفها هر چه مى‏خواهند بگویند،عن قریب آزمایشگاه زمان مطلب را به ثبوت مى‏رساند.

درد واقعى کفار قریش

بعد قرآن مى‏خواهد بفرماید که حال،درد واقعى اینها چیست؟این بشر که اینقدر مى‏آید روى نیات خودش مى‏کشد[و]حرفهایى مى‏زند که خودش هم به آن حرفها معتقد نیست، قرآن مى‏خواهد بگوید که اینها خودشان هم به این حرف معتقد نیستند.یک وقت واقعا براى اینها یک چنین خیال و توهمى پیدا شده بود که-العیاذ بالله-این شخص دیوانه است،که باید از آنها رفع توهم شود،و یک وقت مساله چیز دیگرى است و مساله دو راه مختلف است.اینها منافع خودشان را در گمراهى بشر تشخیص داده‏اند و تو راه راست را نشان مى‏دهى.مساله مساله دو راه و مساله هدایت و ضل است نه مساله عقل و جنون،حقیقت این است.آنها واقعا در عمق دلشان دچار چنین شبهه‏اى نیستند،مساله این است که اینها مى‏خواهند راه تو را به هر شکل و عنوان که هست تخطئه کنند،خدا که خودش مى‏داند که حقیقت چیست،اینها در زیر این ‏ها بر مردم بتوانند تعمیه کنند،بر خدا که تعمیه نمى‏شود.

«مفتون‏»به معنى گرفتار شده است،یعنى مجنون.اغلب،مفسرین گفته‏اند که‏«ب»در باییکم المفتون «ب»زائده است،یعنى فستبصر و یبصرون ایکم المفتون .ولى بعضى دیگر از مفسرین گفته‏اند دلیل ندارد بگوییم زائده است،اما آنها مفتون را مصدر به معناى خود فتنه گرفته‏اند، چون در زبان عربى مفعول به معناى مصدر زیاد آمده،مثل میسور که به معناى یسر آمده است.ولى من از این مطلب تعجب -و نرسیدم که همه تفاسیر را ببینم-که اساسا کلمه‏«ابصر»در لغت عرب،مکرر و شاید بیشتر با«ب»استعمال مى‏شود و این یک امر استثنائى نیست،یعنى‏«ابصرته‏»در زبان عرب داریم و«ابصرت به‏»هم زیاد داریم که همان معنى ابصرته را مى‏دهد و به اصطلاح باء تقویه است.این یک امرى نیست که بگوییم استثنائا در این مورد آمده است که بعد بگوییم آیا«ب»زائد است‏یا زائد نیست،مثل‏«اعلم به‏»است که در آیه بعد آمده است.«علمته‏»و«علمت به‏»هر دو در زبان عرب استعمال شده است.بنا بر این دلیل ندارد که ما«ب»را زائده بگیریم،مفتون را به همان معنى مجنون مى‏گیریم و«ب»را هم زائد نمى‏گیریم.

ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین پروردگار تو خودش داناتر است، بهتر مى‏شناسد که چه ى از راه منحرف است و چه ى راه را یافته است،یعنى مساله مساله گمراهى و هدایت است،مساله دو راه است،طرح مساله عقل و جنون یک فریبکارانه است که اینها کشیده‏اند براى اینکه از این طریق راه را تخطئه کنند.

بعد قرآن به شکل دیگرى اینها را رسوا مى‏کند،پوچى و غیر جدى بودن ادعاى اینها را ثابت مى‏کند و آن این است که مى‏فرماید: فلا تطع المکذبین ودوا لو تدهن فیدهنون و لا تطع کل حلاف مهین الى آ .

آدمى که راهش راه حقیقت نیست قهرا به درهاى مختلف مى‏زند.مى‏گویند روزى پیغمبر اکرم در میان اصحاب نشسته بودند.یک خط مستقیم از طرف خودشان به یک نقطه معین کشیدند،بعد چند خط منحنى و کج کشیدند.سپس آن خط مستقیم را نشان دادند و فرمودند این راه من است،یعنى یک راه حق بیشتر نیست،آن راههاى کج همه راههاى دیگرى است،یعنى راه کج زیاد است و راه راست‏یکى بیشتر نیست،که قرآن روى این مطلب خیلى تکیه دارد.آدمى که حرف حق مى‏زند یک راه بیشتر نمى‏رود،ولى آدمى که حرف باطل مى‏زند از راههاى متضاد و متناقض مى‏رود،مثل همین کفار قریش،گاهى مى‏گفتند او(پیغمبر)یک شاعر است مثل همه شاعرها،گاهى مى‏گفتند دیوانه است و گاهى چیز دیگر.از یک طرف مى‏آمدند تبلیغ مى‏ د که این بیچاره حالش بهم خورده،گاهى محرمانه مى‏آمدند پیش پیغمبر،مى‏گفتند حالا بیاییم یک جورى با هم کنار بیاییم(با دیوانه که ى کنار نمى‏آید،کنار آمدن معنى ندارد،این ضد همان ادعاست)،تو راه خودت را برو،به این بتهاى ما جسارت و اهانت نکن،ما را به حال خود بگذار،بگذار ما کار خودمان را ،تو هم کار خودت را ،بیاییم با همدیگر کنار بیاییم.این با همان ادعاى دیوانه بودن هم جور در نمى‏آید.خودشان حس مى‏ د که این به تنهایى به شکل یک قدرت در آمده و مجبورند با او سازش کنند،چون انسان وقتى مطمئن است که حریف از بین مى‏رود یا مى‏تواند او را از بین ببرد پیشنهاد سازش به او نمى‏دهد،این پیشنهاد سازش دادن دلیل بر این است که او را به صورت یک قدرت خیلى جدى درک کرده‏اند.

ادهان و مصانعه

قرآن این[کار]را تعبیر به‏«ادهان‏»مى‏کند.ادهان و مداهنه در زبان عربى همان معنایى را مى‏دهد که ما در فارسى به آن مى‏گوییم ماست مالى،عرب مى‏گوید روغن مالى.سر و ته کارى را بهم آوردن،صورتى برایش ساختن،مقدارى از آن را کنار زدن و مقدارى را گرفتن،امروز مى‏گویند سمبل .مصانعه تعبیر دیگر آن است.مصانعه درست همین مفهوم سازشکارى را دارد.دو فکر که در دو قطب متضاد قرار گرفته‏اند امکان ندارد که با یکدیگر کنار بیایند مگر اینکه این فکر مقدارى از حرفهایش را حذف کند،آن هم مقدارى از حرفهایش را،تا بشود اینها را در کنار همدیگر قرار داد و الا او بخواهد روى همه حرفهاى خودش ایستادگى داشته باشد، آن هم روى همه حرفهاى خودش،محال است که با هم کنار بیایند.پیشنهاد همزیستى مسالمت آمیز مى‏دادند،همان چیزى که وشچف پیشنهاد کرد. خلاصه با همدیگر بسازیم دنیا را بچاپیم(آنها داشتند مى‏چاپیدند)،تو از قدرت ما استفاده کن،ما هم از قدرت تو استفاده مى‏کنیم.

قرآن مى‏گوید که دو فکر صد در صد متضاد و دو قطب متضاد با همدیگر سازش ندارند.ولى دنیاى امروز نشان داد که چنین کارى مى‏شود کرد،منتها شدن از قبیل همان داستان که شخصى به دیگرى گفت این کار نمى‏شود[و حرام است،]گفت ما کردیم شد!اینها هم یک چنین کارى د.هنوز هم از اینکه کاپیتالیسم و کمونیسم دو قطب صد در صد متضادند دم مى‏زنند.آ در چه متضادند؟در آنچه که مربوط به مردم هست که نهایت‏سازش را د. ناسازگارى‏شان از قبیل همان ناسازگارى عسل و بزه است که طبیبى به شخصى گفت ایندو را با هم نخور،نمى‏سازند،خورد و دل درد گرفت.طبیب گفت:نگفتم با هم نمى‏سازند؟! گفت:اتفاقا با همدیگر خوب ساخته‏اند ولى پدر مرا دارند در مى‏آورند!

ودوا لو تدهن فیدهنون قرآن ته قلب اینها را مى‏شکافد:خیلى دوست دارند که تو مداهنه و مصانعه و سازشکارى کنى،حرفها را سمبل کنى،[بپذیرى که]به ظاهر مخالف یکدیگر باشیم، تو علیه ما بگو و ما علیه تو،ولى باطنا با همدیگر بسازیم.قرآن مى‏گوید آنها آماده‏اند براى ادهان و سازشکارى،دوست دارند تو هم این کار را ى.قرآن این[کار]را تعبیر به‏«اطاعت‏»کرده است،چون واقعا هم اطاعت است،یعنى خواسته آنها را پذیرفتن: فلا تطع المکذبین این تکذیب کنندگان تو و حقیقتى که عرضه داشته‏اى حرفشان را گوش نکن ودوا لو تدهن فیدهنون آنها دوست مى‏دارند تو کمى مداهنه و مصانعه کنى که آنها هم این کار ند،یعنى تو امتیاز بدهى و آنها هم بدهند،آماده‏اند براى امتیاز دادن اما به شرط اینکه تو هم امتیاز بدهى... (2)

پى‏نوشتها:

1- ص/88

2- [مقدار کمى از آ بیانات شهید روى نوار ضبط نشده است.]مشاهده متن کامل ...
آشنایى با قرآن - جلد 8 - (22) - نویسنده : شهید مرتضى مطهرى
سوالاتم وجوابهای سایت پرسمان
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم

سوالاتی که بنده از سایت مفید پرسمان پرسیده ام و کارشناس عزیزشان پاسخ را به من ارائه داده اند شاید که مورد استفاده شما برادر وخواهر عزیز قرار بگیرد

سوال 1 : آیا تعریف رویای صادقه پس از تعبیر در لسان روایات اشکال دارد یا نه واگر که آری چرا؟
پاسخ :

با تشکر از ارتباط شما با این مرکز به مطلب زیر توجه کنید .

قاعده کلی این است که انسان خواب خود را برای دیگران نقل نکند مگر این که هدف مهمی مانند هشدار و انذار و تربیت و امید بخشیدن و بازداشتن از ناامیدی و مانند آن در کار باشد .
سفارش بزرگان این بوده که ایشان خواب های خود را برای دیگران نقل نکند و در سوره یوسف -ع- نیز حضرت یعقوب -ع- فرزندش را از بیان و نقل خوابش برای برادرانش منع می کند .
خواب های هر از اسرار شخصی او است و نباید برای دیگران بازگو شود مگر برای افرادی که محرم اسرار و راز نگهدار باشند و یا بخواهند خواب انسان را تعبیر کنند . بیان خواب برای دیگران گاه موجب سوء استفاده دیگران می گردد و موجب می شود دیگران از حالات روحی و روانی انسان آگاه گردند و از این نظر کار درستی نیست .
به طور کلى خواب و رؤیا بر سه قسم است، چنان که رسول گرامى (ص) مى‏فرماید: «الرؤیا ثلاثة: بشرى من الله، و تحزین من ال ، والذین یحدث به الانسان نفسه فیراه فى منامه؛ خواب و رؤیا سه گونه است. گاهى بشارتى از ناحیه خداوند است، گاه وسیله غم و اندوه از سوى و گاه مسائلى است که انسان در فکر خود مى‏پروراند و آن را در خواب مى‏بیند»، (میزان‏الحکمه، ج 4، ص 16، انتشارات مکتبه ‏ال ى). به هر ترتیب تشخیص این که چه خوابى صادق است کار دشوارى است و اساسا تعبیر نمودن خواب جنبه الهامى دارد و با صفاى باطنى به دست مى‏آید.
در هر صورت اگر رؤیا صادقانه باشد بیانگر واقعیت است و از گذشته یا آینده به درستی خبر می دهد. اما از آنجا که تعریف خواب های خوب، چه بسا موجب تخلیه روحیه معنوی شود و یا تعریف آن چه بسا موجب غرور معنوی نزد خود یا شهرت نزد دیگران شود در این صورت حجاب هایی روی قلب آدمی فرا خواهد گرفت. مگر آن که با تعریف آن به تقویت اعتقاد و یا بعد معنوی مخاطبان کمک کند.
چنان که شخصی در مدینه خواب دیده بود که (ص) از مسلمانان گله کرده بودند و این آیه قرآن را تلاوت د «یارب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا؛ پروردگارا قوم من این قرآن را رها د (فرقان، آیه 30). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی ی در ها، کد: 5/100110795)

سوال 2 : آیا همه اعمال نیک ما را اعمال بد از بین می برد یا نه ؟ودر مورد بعضی اعمال عبادی وارد شده است اگر مثلا فلان عمل را انجام دهید تمام گناهان می ریزد همچون برگ درختان در پاییز وبا تع ر دیگر؟حالا این شامل چه گناهانی می شود چون اگر گناهان جنبه حق الناسی داشته باشد که باید رضایت مظلوم گرفته شود واگر هم واجبی از آن بنده فوت شده باشد که باید مثلا و روزه ای بوده است باید قضا شود پس مضمون این روایت چه گناهانی را شامل می شود؟
پاسخ :

1ـ خیر فقط برخی گناهان، برخی ثوابها را نابود می کنند. مثلاً حبّ اهل بیت(ع) با هیچ گناهی جز کفر و شرک و نفاق پاک نمی شود. اثرش تضعیف می شود ولی از بین نمی رود.

2ـ گناهان دو گونه اند؛

الف: حقّ الناس، که خود آن هم بر دو گونه است؛ برخی نیاز به حلالیّت گرفتن دارند ولی برخی نیاز به حلالیّت گرفتن ندارند. اعمال نیک محو کننده ی گناهان، قسم دوم را پاک می کنند نه قسم اوّل را. راه پاک شدن قسم نخست، حلالیّت گرفتن یا جایگزینهای فقهی آن است.

ب: حقّ الله، که خود آن هم دو گونه است، برخی از آنها نیاز به اداء یا قضا یا کفّاره و امثال آن دارند؛ ولی برخی دیگر، نیاز به این امور ندارند. اعمال نیک محو کننده ی گناهان، قسم دوم را پاک می کنند نه قسم اوّل را.

البته اغلب در تمام چهار قسم، حقّ الله وجود دارد؛ و اعمال نیک، آن را پاک می کند. مثلاً اگر ی بر دیگری سیلی زده، هم معصیت خدا را کرده هم حقّ الناس بر گردنش است. حال اگر رفت و از آن فرد سیلی خورده حلالیّت گرفت، هنوز معصیتی که کرده بر جای خود است؛ که باید از آن استغفار کند و اعمال خیری انجام دهد تا آن معصیت هم بخشیده شود. یا اگر ی سهل انگاری کرده و ش قضا شده، افزون بر آنکه را باید قضا کند، باید استغفار هم د و خیراتی انجام دهد تا جبران گناه سهل انگاری اش باشد.

سوال 3 : اتفاقاتی که در آینده مقدر شده است که اتفاق بیفتد که چگونه می شود که تغییر می کند؟وراجع به لوح محفوظ یک اطلاعاتی بدهید؟و چه اعمالی باعث عاقبت به خیری انسان می شود؟
پاسخ :

1ـ باید توجّه داشت که اراده ی تکوینی خداوند متعال در عالم خلقت ، از طریق قانون علّیّت جاری می شود. لذا قضاء الهی به این معنی است که خداوند متعال برای هر حادثه ای علّت تامّه ای قرار داده است ، که با وجود آن علّت تامّه ، تحقّق آن حادثه حتمی و اجتناب ناپذیر است ؛ کما اینکه با فراهم نبودن آن علّت تامّه ، عدم تحقّق آن حادثه حتمی می شود ؛ و هر دو طرف این قضیّه، قضای الهی است ؛ یعنی به اراده و خواست خداست. لذا چیزی از قضای الهی خارج نیست و نمی تواند هم خارج باشد.

خداوند متعال ، دعا ، صدقه ، صله ی رحم ، تلاش و کوشش اختیاری انسان و ... را نیز علل ناقصه ی برخی امور مادّی قرار داده است ؛ یعنی خداوند متعال اراده نموده که این گونه افعال اختیاری انسانها ، جزئی از علّت تامّه ی برخی امور باشند. لذا با وجود این امور به تنهایی ، تحقّق معلول آنها حتمی نمی شود ؛ ولی بدون وجود آنها عدم تحقّقش حتمی می گردد ؛ چون وجود علّت ناقصه کافی برای تحقّق شی ء نیست و معلول فقط با علّت تامّه موجود می گردد ، ولی عدم وجود علّت ناقصه کافی برای عدم تحقّق معلول می باشد ؛ چرا که با نبود علّت ناقصه ، علّت تامّه نیز وجود نخواهد داشت. پس در جایی که دعا یا صدقه یا صله رحم و امثال آنها جزء علل چیزی هستند ، اگر دیگر اجزاء علّت تامّه تماماً فراهم باشند و دعا یا صدقه یا صله رحم نیز به آنها اضافه شوند ، علّت تامّه محقّق خواهد شد ؛ و با تحقّق یافتن علّت تامّه ، پیدایش معلول ضروری خواهد گشت.

در چنین موردی در مرتبه ی قدر (مرتبه ی علل ناقصه ) گفته می شود که دعا یا صدقه یا صله رحم قضاء حتمی را برگردانده است. چون اگر دعا یا صدقه یا صله رحم و امثال آنها وارد عمل نمی شدند ، علّت تامّه ی حادثه درست نمی شد ؛ لذا آن پدیده نیز رخ نمی داد. یعنی در آن صورت علّت تامّه ی عدم پیدایش آن امر مهیّا است ؛ لذا عدم پیدایش آن امر خود از مصادیق قضاء شمرده می شود. چونقضاء نسبت شیء به علّت تامّه است. در این صورت گفته می شود دعا یا صدقه یا صله رحم یا قربانی یا نذر و امثال آن ، یک قضاء حتمی خدا را برگرداند است به یک قضا ء حتمی دیگر خدا.
مثلا اگر قبولی ی در امتحان دارای سه علت ناقصه باشد مثل خوب درس خواندن ، شرکت در امتحان و طلب قبولی از خدا ، و آن دو علّت اوّل را فراهم نماید ولی دعا نکند ، رد شدن او حتمی می شود؛ چون علّت رد شدن او فراهم است. پس ردّی او در این حال قضاء حتمی خداست. ولی اگر این شخص دعا کند، این قضاء حتمی برمی گردد و قبولی او حتمی می شود ؛ که آن نیز قضاء دیگر خداست. بنا براین ، آنجا که دعا یا صدقه یا نذر و امثال آنها جزء علّت تحقّق امری هستند، اگر علل دیگر آن فراهم باشند و دعا یا صدقه یا نذر و ... هم به آنها ملحق شود ، آن امر محقق می گردد ؛ و اگر در این صورت دعا یا صدقه یا نذر و ... به آن علل ملحق نگردد ، آن امر هم محقق نمی شود. امّا اگر در امری، دعا یا صدقه یا نذر و ... ، جزء علل نباشد ، در آن صورت دعا یا صدقه یا نذر و ... تأثیری در قضاء آن امر نخواهند داشت. همچنین آنجا که فقط دعا یا صدقه یا نذر خود شخص جزء علل یک چیز است نه دعا یا صدقه ی دیگران ، در آن موارد نیز تنها دعا یا صدقه یا نذر خود شخص مؤثر خواهد بود نه دعا یا صدقه یا نذر دیگری. البته در موردی هم که دعا یا صدقه یا نذر و ... جزء علّت مقصود نیستند باز مطلوبیّت دارند. چرا که دعا یا صدقه به تنهایی نیز علل اموری در وجود آدمی هستند. برای مثال باعث غلبه بر نفس یا لطافت باطن می شوند. و اساساً دعا یا صدقه و امثال این امور از همین راه است که علل امور دیگر نیز واقع می شوند ؛ یعنی یا موجب ایجاد قابلیّت در شخص شده علّت قابلی را مهیّا می کنند یا باعث ترقّی وجود شخص شده وجود ملکوتی او را در سلسله ی علل امور قرار می دهند ، یا باعث مسانخت او با ملائکه شده از قوای آنها برای رسیدن به مقصود مدد می جویند.
بنا براین آنجا که معصومین(ع) فرمودند دعا قضا حتمی را برمی گرداند منظور آن مواردی است که دعا جزء علل قضاء مخالف آن قضاء حتمی باشد ؛ و آنجا که فرمودند دعا قضاء را برنمی گرداند ،مواردی مراد است که دعا جزء علل قضاء مخالف آن قضاء نیست.
همین طور از بیانات فوق معلوم می شود که همه ی علل امور و از جمله دعا و صدقه و اختیار و ... همگی داخل در قضاء الهی هستند. چون قضاء یعنی نسبت شیء به علّت تامه اش، چرا که شیء نسبت به علّت تامّه اش ضروری الوجود ثابت و تغییرناپذیر است.
همچنین باید دانست که ممکن است دعا یا صدقه یا نذر یا قربانی یا صله رحم و امثال این امور اختیاری، موجب تغییر قضایی حتمی شوند ؛ ولی انسان از طرف دیگری کاری کند که آن قضای تغییر یافته دوباره به اجرا در آید. چرا که برخی گناهان موجب حبط و نابودی اعمال خیر می شوند. لذا با نابودی آن خیرات ، معلول آنها نیز از بین می رود. خداوند متعال فرمود: « ... وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ـــــ و ى که انکار کند آنچه را باید به آن ایمان بیاورد، اعمال او تباه مى‏گردد »(المائدة:5).

نیز باید دانست که در مورد اجل ، آنچه با خیرات تغییر می کند ، اجل معلّق است نه اجل حتمی. انسان اجلی مسمّی و حتمی دارد که محال است یک ثانیه بیش از آن بتواند زنده بماند ؛ امّا برخی گناهان باعث می شوند که اجل شخص جلوتر بیفتد ؛ در چنین مواردی دعا ، صله رحم ، صدقه و امثال این امور ، با زدودن آثار وضعی آن گناهان ، اجل پیش افتاده را دوباره پس می زنند و به جای خود باز می گردانند. « وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ ذلِکَ ذِکْرى‏ لِلذَّاکِرینَ ـــــ در دو طرف روز، و اوایل شب، را ب ا دار؛ چرا که حسنات، سیئات را از بین مى‏برند؛ این تذکّرى است براى انى که اهل تذکّرند.» (هود:114)

2ـ لوح محفوظ یعنی لوح قضای حتمی؛ و گفته شد که برخی امور، مشروط به فعل اختیاری ما در لوح محفوظ ثبت شده اند. البته در خصوص لوح محفوظ، حرف زیاد است؛ لکن ورود به آن برای افراد ناآشنا با عرفان نظری، چندان مقدور نیست.

3ـ تمام اعمال خیر، سهمی در عاقبت به خیر شدن دارند، و تمام گناهان سهمی در عاقبت به شرّ شدن دارند. لذا هیچ گناهی و هیچ خیری را نباید دست کم گرفت. البته سهم واجبات و محرّمات بیش از مستحبّات و مکروهات است. از مهمترین چیزهایی که موجب عاقبت به خیری می شود، « حبّ فی الله و بغض فی الله ـ دوست داشتن به خاطر خدا و دشمنی و متنفّر شدن به خاطر خدا» است؛ این کار را در عرف دین، تولّی و تبرّی گویند. مراقبت بر اوّل وقت نیز نقش بسزایی در عاقبت به خیری دارد. کما اینکه دوست داشتن دشمنان خدا و دشمنی و نفرت نسبت به دوستان خدا و ترک عمدی و سهل انگاری در ، از مهمترین عوامل عاقبت به شرّی هستند.

برخی دیگر از عوامل عاقبت به خیری و عاقبت به شرّی.

ـ یاد مرگ و فراموش مرگ

ـ احترام و اطاعت والدین و عاقّ والدین

ـ احترام به سادات به خاطر جدّشان و بی احترامی به ایشان

ـ علاقه و احترام به علمای ربّانی و بی احترامی به آنها

ـ تعظیم شعائر الهی و تحقیر شعائر الهی

ـ محاسبه نفس و خود فراموشی

ـ مداومت بر تلاوت قرآن همراه با تدبّر در برخی آیات (تلاوت حدّ اقل 50 آیه در روز) و ترک تلاوت قرآن

ـ مجالست با ذاکران (مؤمنان) و مجالست با غافلان (اهل فسق)

سوال 4 : در روایت هست که همه اعمال ما در قیامت با سنجیده می شود و از طرف دیگر می فرماید که آن قسمت از پذیرفته می شود که انسان حضور قلب دارد حالا تکلیف اعمال ما چگونه می شود با این های بی حضور قلب آیا تمام اعمال بنده بی حضور قلب در از بین می رود؟وکلا چگونه می توان در حضور قلب داشت؟
پاسخ :دوست گرامی. حضور قلب شرط کمال و قبولی است نه شرط صحت . بنابراین بی حضور قلب هم اگر درست خوانده شود صحیح است و رفع تکلیف می کند اما آن اثر معنوی خاصی که باید داشته باشد ندارد. نتیجه این می شود که اعمال بی حضور قلب کلا از بین نمی رود و بی تاثیر نیست .
اگر ی بخواهد به حضور قلب دست یابد، باید فناء فی الله داشته باشد. این تنها راه است. البته شدنی هم هست چون فناء فی الله برای همه امکان پذیر است و به تدریج حاصل می شود، تمام راه بندگی خدا از اول تا آ ، طی مراتب فناء است. به هر مقدار که انسان در راه خدا پیش می رود و از دنیا دور و فانی در خدا می شود، به همان میزان در عباداتش تمرکز خواهد داشت زیرا مانع بزرگ این مهارت معنوی، فناء در دنیا است. تا زمانی که انسان همه فکر و ذکرش دنیا است این مشکل وجود دارد. فناء فی الله یعنی بکوشی به تدریج تمام فکر و ذکر و عملت خدا و بندگی او شود.
پاسخ مفصل:
منظور از حضور قلب تمرکز داشتن بر یاد خداوند و توجه به اذکار و افعال است. بنابراین برای داشتن حضور قلب در لازم است به معانی کلمات و اذگاری که گفته می شود توجه شود. در این راستا لازم است انسان معانی کلمات را بداند درست مانند زبان مادری خود که وقتی سخن می گوید کاملا می داند چه می گوید. ما در زبان مادری خود حضور قلب داریم چون می دانیم چه می گوییم. اما معمولا وقتی زبان عربی صحبت می کنیم بدلیل اینکه معانی آن را درست نمی دانیم نمی توانیم به راحتی حضور قلب داشته باشیم. برای داشتن حضور قلب دانستن معانی کلمات لازم است اما کافی نیست و شرایط دیگری دارد که د رادامه به آن اشاره می شود.
حضور قلب برای موفقیت در هر کاری لازم است و انسان وقتی مشغول کاری هست, در صورتی موفق میشود که کاملا روی آن کار تمرکز داشته باشد و حواس اش پرت نباشد. مثلا وقتی مطالعه می کند در صورتی این مطالعه موثر است که در آن هنگام فقط مطالعه کند و کار یا فکر دیگری انجام ندهد. در عبادت هم وضع به همین منوال است. عبادت در صورتی موثر است که انسان در هنگام عبادت فقط عبادت کند و فکر وکار دیگری انجام ندهد.
حضور قلب در هم به این معنا است که انسان فقط بخواند و کار دیگری انجام ندهد.
مهمترین عملی است که انسان مومن در راستای بندگی خدا انجام می دهد و در حقیقت اوج بندگی است. وقتی ی در حضور قلب دارد که در خارج از در طول روز هم بنده خدا باشد و خدا را فراموش نکند. انی که در طول روز به خدا وانجام وظایف بندگی فکر می کنند و برای خود شغلی جز بندگی خداوند نمی شناسند، در داخل هم حضور قلب دارند. ی که بنده خدا است در همچون بندگان خداوند در مقابل او می ایستد و با او سخن می گوید و خود را بنده ی و چیزی نمی داند که حواسش به او پرت شود. ما اگر حواسمان پرت می شود به خاطر این است که در خداپرستی محض نیستیم و مشکل توحیدی داریم. انسان موحد و یگانه پرست در هم یگانه پرست است و تمرکز دارد.
تا زمانی که انسان مشغول خود است (خودپرستی) و دچار کثرت ها است حضور قلب داشتن در برایش مشکل خواهد بود و راهش این است که انسان در تمام زمان ها و حالات زندگی مشغول خدا باشد (خداپرستی) و از خودش بگذرد (تزکیه نفس) تا بتواند در هم مشغول خدا باشد و حضور قلب داشته باشد.
بنابراین نهایت مو فقیت در موضوع حضور قلب خاص اولیای خدا است یعنی انی که فانی فی الله هستند و سایر مردم هر ی به مقداری که فنای فی الله دارد و در طول روز و زندگی مشغول خدا است و یاد خدا را فراموش نمی کند، در هم حضور قلب خواهد داشت و ی که فانی در دنیا است و صاحب غفلت کامل است به کلی از حضور قلب محروم است.
بهترین راه رسیدن به حضور قلب خودسازی و سیر و سلوک موثر است. در این زمینه باید توجه داشته باشید که خودسازی دو جنبه دارد. یکی مبارزه با نفس و هواهای نفسانی و دیگری اطاعت و عبادت خداوند. انی در حضور قلب موفق هستند که در جهاد اکبر و مبارزه با نفس موفق بوده باشند, چون مهمترین مانع اطاعت و عبادت خداوند و حضور قلب در و عبادت از ناحیه نفس و اشتغالات نفسانی ایجاد می شود. اگر نفس تذکیه شود, انسان آزاد و رها شده و بهتر می تواند در یاد خداوند متمرکز گردد. سر اینکه گفته اند اول تذکیه کنید, بعد ب علم و عبادت, به خاطر این است که نفسانیت همواره مانع رشد آدمی است. تا انسان اسیر نفس است نمی تواند در مسیر خ شدن و قرب الهی متمرکز و موفق باشد.
البته تمرکز در و حضور قلب یکی از حالات بلند عرفانی و معنوی است و سال های متمادی و پیاپی زمان می خواهد تا انسان به این مقام برسد که در عبادات مخصوصا در حضور قلب و تمرکز داشته باشد و به هیچ وجه حواس اش به غیر عبادت پرت نشود.
باید دانست حضور قلب کامل نتیجه معرفت کامل خداوند و رفع غفلت از خدا و تمرکز روی خداپرستی توحیدی است. به عبارت دیگر این مقام عرفانی نیاز به سیر و سلوک و حرکت توحیدی دارد, یعنی حرکت از کثرت دنیا به وحدت حق تعالی و انس به خداوند و عشق به او.
برای رسیدن به این منظور باید انسان از طریق معرفت و شناخت, ریاضت و عبادت های گوناگون انس اش را به خداوند زیاد نماید و در نتیجه انس اش به دنیا کم شود. در غیر این صورت وقتی که فکر و ذهن اش به دنیا و کثرات مشغول است و با امور دنیوی انس دارد نباید از خودش توقع داشته باشد که وقتی به عبادت مشغول می شود و یا به می ایستد، ذهن و دل اش کاملا در اختیار خداوند باشد و به سمت دنیا نرود. این افراد که اکثریت مردم هستند، به هر مقدار که بخواهند ذهن خود را کنترل کنند که منحرف نشود، با اندک غفلتی مهار آن را از دست می دهند و ناگهان می بینند که در همان ح خواندن، مدتی است که غرق در دنیا و رتق و فتق امور آن در ذهن خود هستند، زیرا هر ی به هر چیزی که علاقه و انس دارد در همان زمینه می تواند تمرکز داشته باشد.
انسان از انس است و مانند کبوتری که به لانه خود انس می گیرد و او را از هر کجا که رها سازیم، به سمت لانه خود تمایل می یابد و حرکت می کند به اموری که به صورت مستمر بدان می پردازد و در فکر آن است انس پیدا می کند. را ار درمان این ح این است که موضوع انس را عوض کنیم و سعی کنیم به خداوند انس پیدا کنیم و از دنیا و انس به آن فاصله بگیریم.
عامل حقیقی تمرکز حواس و حضور قلب, گرایش های عاطفی انسان است. علاقه ها, دلبستگی ها و به خصوص عشق که همان شدت حب و دلبستگی است, تعیین کننده ترین علت تمرکز انسان بر یک موضوع است. ی که عاشق تحصیل دانش است, تمرکز بیشتری در درس و مطالعه دارد تا ی که علاقه چندانی به آن ندارد. ی که عاشق ی شده است شاید تمام فکر و ذکرش یاد او شود و دائم به فکر او باشد. همین طور در مورد و عبادت ی که عاشق خدای متعال و پرستش او است, در بیشتر از هر زمان و موقعیت دیگری, حضور قلب دارد؛ زیرا دقیقا هنگامی است که اجازه یافته با معشوق خویش سخن بگوید و راز و نیاز عاشقانه داشته باشد و در این ح آنقدر در جذبه حق است که امکان ندارد حواسش از محبوب به چیز دیگری که بدان چندان علاقه ای ندارد, پرت شود؛ از آن رو بهترین و بالاترین درجه حضور قلب مخصوص عارفان حقیقی و عاشقان خدا است و سایرین نیز هر یک به نسبت معرفت و عشق و علاقه که به خداوند دارند, از حضور قلب برخوردار می شوند.
در مقابل این علاقه و احساس حضور, علاقه و دلبستگی به دنیا و لذت های مادی و مانند آن قرار دارد که باعث می شود انسان حواس و تمرکزش به سمت دنیا گرایش پیدا کند و در نتیجه نسبت به امور معنوی بی توجه گردد و در که یک امر معنوی است, حضور قلب کمتری داشته باشد.
منتهی نکته ظریف دیگری در این زمینه وجود دارد که حاکی از ح بسیار دقیقی است که معمولا اهل معرفت قادرند آن را در خویش به وجود بیاورند. آنها می توانند با ادراک عظمت هستی و تنظیم و کوک ذهن با هستی بی نهایت چنان محو جمال ذات وجود شوند که نه تنها مشکل تمرکز و حضور قلب نداشته باشند، بلکه گاها خارج شدن از این ح برایشان دشوار است. اگر ی موفق شود ذهن خود را با هستی مرتبط و همراه کند، می تواند به حضور قلب کامل دست یابد، ولی رسیدن به این مقام چندان آسان نیست و نیاز به عرفان و شناخت وحدت هستی و تمرین و ریاضت و فراغت دارد.
پس از آشنایی با معیار اصلی حضور قلب اکنون شما نیاز به یک بررسی دارید, شاید دلیل کم شدن تمرکز و حضور قلب شما در تقویت گرایش های عاطفی نسبت به دنیا و لذت های مادی باشد, در این صورت اگر بخواهید این ح را درمان کنید, لازم است رابطه محبت آمیز خود با خدای متعال را تقویت نمایید. برای این منظور شناخت هر چه بیشتر و حقیقی تر خدای متعال و رابطه از طریق دعا, مناجات و اظهار محبت به او و در مقابل کم مشغله های دنیوی و قطع علائق مادی راه درمان واقعی است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد تدریجی بودن وصول به مقامات معنوی است. حضور قلب هم از این قاعده مستثنی نیست. باید سعی کنیم با دور شدن از علاقه به کثرات مادی به تدریج در یاد خداوند متمرکز شویم و درجه حضور قلب خود را نسبت به خداوند در و عبادت افزایش دهیم.
را اری از علامه طباطبایی( ره)
یکى از شاگردان علامه طباطبایى(ره) از نداشتن خشوع در و عدم حضور قلب رنج مى‏برد به خدمت علامه(ره) رسید و را اری خواست. ایشان نخست از پاسخ خودداری د، پس از چندبار اصرار به شاگرد خود رو د و فرمودند: «شما نمی‏توانی!» شاگرد گفت: آقا شما بفرمایید حداقل اگر ی پرسید به او بگویم.
علامه(ره) فرمودند: «فکر در دنباله افکار شبانه‏روز است. ی که صبح تا ظهر به یاد خدا نبوده نمی‏تواند هنگام یاد خدا را استمرار دهد.
بنابراین توصیه می‏شود محیط زندگى و کار و فعالیت و همچنین فضای ذهنی خود را سالم کرده و با نیت خالص و پاک همه امور آنرا با یاد و نام خداوند پیگیری نمود و همچنین آنرا از ح یکنواختى و خسته‏کننده بیرون آوره و با یک برنامه‏ریزى مناسب به کارهاى شخصى، درسى، کاری و روابط خوب با دیگران بپردازید، و به همه کارهاى روزانه خود رنگ خدایى بدهید و پیش خود بگویید: «خدایا من در طول روز در کلاس و هنگام فعالیت آن چه تو دوست‏داری انجام مى‏دهم و تو هم قلب مرا از محبت خود پر گردان و نگرانی از آینده را از دل من بر طرف بگردان. چنین رازگویی و نیازخواهی صادقانه با خدا دریچه‏ای از نور و عرفان به سوی انسان می‏گشاید. و تداوم این عهد و پیمان، مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف می‏سازد.
ی که در ابتدای راه کمال و خودسازی قرار دارد نباید از خود انتظار حضور قلب کامل داشته باشد بلکه باید آن را به تدریج تمرین کند و بدست آورد. برای نمونه راههای حضور قلب در و دعا می توانید از راه‏هاى زیر استفاده کنید:
1- دقت در انجام مقدمات ، مانند وضوى با معنویت، انجام مستحباتى چون اذان، اقامه و...
در کتاب‏هاى حدیث آمده است: شخصى از (ص) درخواست کرد که راهى به او بنمایاند تا حضور قلب بیشترى در پیدا کند حضرت او را به شاداب گرفتن وضو فرمان دادند. بنابراین وضوی شاداب و با آداب خود در حضور قلب انسان در مؤثر است.
2- گزینش مکان مناسب، دورى ازجاهای شلوغ و پر سر و صدا و پرهیز از هر آنچه که موجب انحراف توجه از خداوند شود.
3- گزینش وقت مناسب و تا آن جا که ممکن است اول وقت خواندن .
4- تا حد امکان در مسجد و با جماعت خواندن و دعا (به ویژه در جماعاتى که بعد معنوى بیشترى دارد).
5- را با طمأنینه و دقت در مفاهیم و معانى آن خواندن و دعا را با توجه به عظمت خداوند و کوچکی خود به جا آوردن.
6- در در حال ایستاده به مهر نگریستن و در رکوع پایین پا و در تشهّد به دامن خود نظر نمودن.
7- تخلیه دل از حب دنیا و امور دنیوى وآن را مالامال از عشق خدا ساختن. توضیح: ذهن انسان همواره متوجه چیزى است که به آن عشق مى‏ورزد؛ همانند عاشقى که آنى از فکر معشوق خود بیرون نمى‏رود. این که ما در هایمان همواره به فکر مسائل دیگر هستیم، به خاطر تعلق شدید نفس به دنیا و حب آن است. اما آن که عاشق حق شد، در هر حال و در هر کارى به یاد خدا خواهد بود به طورى که گویى همیشه در است.
8- توجه به این که مبدأ و منتهاى انسان خداوند است وآنچه در این بین است براى امتحان آدمى و ابزارى جهت رشد و کمال اوست.
9- ضبط قوه خیال. توضیح : پرنده لجام گسیخته خیال، چکاوکى است که هر آن بر شاخسارى مى‏نشیند. ازاین‏رو همیشه افکار انسان به این طرف وآن طرف متوجه بوده و قرار و آرامى ندارد؛ اما اگر آدمى با دقت و هوشیارى در کنترل آن بکوشد پس از چند صباحی رام و مطیع شده و به هر سو که اراده شود متوجه می‏گردد. بنابراین انسان باید در از اول با قاطعیت بنا را بر این بگذارد که تمام توجه خود را به سوی پروردگار معطوف دارد و هر گاه پرنده خیال از چنگ او گریخت، بلافاصله آن رابه همان جهت برگرداند. اگر چندین مرتبه در ایام متوالى چنین کند، کم‏کم ذهنش عادت خواهد کرد.
10- توجه به عظمت و هیبت پروردگار و فقر و فاقه خود. روشن است اگر آدمى بداند با چه بزرگى روبه‏رو است و خود در مقابل او هیچ بلکه عین احتیاج و فقر و فاقه است، با تمام وجود و ذهن و شه خاضع خواهد گردید.
یکى از اولیاى خدا توصیه‏ نموده‏اند که مدتى قبل از شروع حداقل 15 دقیقه به حسابرسی و تخلیه درون بپردازید و به صورت ارادی عوامل پریشانی خاطر را تعدیل بخشید. با گفتن ذکر های مستحبی و دعاهای افتتاح و استغفار خود را براى مهیا سازید
در سخنی از المؤمنین -علیه السلام- آمده که: « سجده اول یعنی من از خاک هستم. سر برداشتن از سجده اول یعنی من از خاک برآمده ام. سجده دوم یعنی من به خاک باز می گردم و سر برداشتن از آن یعنی دوباره برای قیامت سر از خاک بر می دارم». اگر مدتی را به همین صورت بخوانید هم نگاهتان به دنیا و سختی های آن تغییر خواهد کرد، و نیز از جهت روحی رشد خاصی خواهید نمود.
- «انس به دنیای مذموم با حضور قلب نمی سازد» باید انسان انسش به دنیا کم شود. وقتی به می ایستد، ذهن و دلش کاملا در اختیارش باشد و به سمت دنیا نرود. منتهی باید توجه داشته باشد که رسیدن به توحید ، مست م تلاش فراوان و برنامه ریزی و عمل است. با مشغله فکری و کاری ، امکان حضور قلب کامل بسیار کم است.
- ی که عاشق خدای متعال و پرستش او است در بیشتر از هر زمان و موقعیت دیگری حضور قلب دارد ، شناخت هر چه بیشتر و حقیقی تر خدای متعال و رابطه با او از طریق دعا، مناجات و اظهار محبت به او و در مقابل کم مشغله های دنیوی در بیشتر شدن حضور قلب تأثیر بالایی دارد.

- «حضور قلب حوصله می خواهد»حضور قلب باید به تدریج مستقر شود بنابراین ی که در ابتدای راه کمال و خودسازی قرار دارد نباید از خود انتظار حضور قلب کامل داشته باشد و باید آن را به تدریج تمرین کند و بدست آورد. باید با نفس مانند کودکی نوآموز مدارا کرد و به تدریج و با آهستگی آن را مهار و رام نمود. بنابراین باید از مقدار بسیار کم شروع کرد و به تدریج بر میزان تمرکز و توجه و حضور قلب افزود.
- در پایان گفتنی است: حضور قلب شرط کمال است و نمی توان به بهانه نداشتن حضور قلب را ترک کرد و گفت فایده ای ندارد, زیرا همین دست و پاش ته ای که می خوانیم فواید و آثار فراوانی دارد و ما را از گناه و انحراف کلی از خدای متعال محافظت می کند. حضور قلب نیز دارای مراتب است و ی می تواند آن را تحصیل کند که اهل و عبادت باشد..
مطالعه کتاب‏هایى همچون «آداب الصلوه» یا «پرواز در ملکوت خمینى» و «اسرار الصلوه» مرحوم میرزا جواد آقا ملکى بسیار نافع است.
دو کتاب دیگر نیز در این مورد پیشنهاد مى‏کنیم:
1. حضور قلب در ، على اصغر عزیزى تهرانى
2. حضور قلب در ، محمد بدیعى.

سوال 5 : خواهشمندم یک لیستی از گناهان کبیره بدهید به ویژه براساس اعضا چشم ،گوش،زبان ،دست وپا وچگونه می شود از این بیماری های گناهان رهایی پیدا کنیم ؟
پاسخ :در پاسخ به این سوال ابتدا پیرامون مفهوم گناه ، اقسام آن و ملاک کبیره بودن، سخن خواهیم گفت و سپس به بیان فهرست کاملی از گناهان کبیره خواهیم پرداخت.
گناه چیست؟
«گناه» عملی است که با اراده و رضایت الهی در تضاد بوده ، با ایجاد نوعی “ تاریکی" معنوی در نفس انسان، آدمى را از خدای متعال که "نور" آسمانها و زمین است، دور مى‏سازد و به عبارت دیگر، موجب بازماندن وى از کمال و قرب به خدا مى‏گردد.
تعیین این که چه چیزی گناه است و چه چیزی ثواب از طریق کتاب و سنت مقدور است، زیرا در بسیاری از موارد، گناه بودن عملی قابل تشخیص عقلانی نیست و خدای متعال است که این موارد را به اقتضای علم و حکمت مطلق خود، از طریق وحی و دین، برای بشر بیان نموده است.
اقسام گناه:
عالمان ی گناهان را بر دو گونه تقسیم نموده اند: گناهان کبیره (بزرگ) و گناهان صغیره (کوچک)..
این تقسیم بندى از قرآن و روایات سرچشمه گرفته است ؛ در قرآن چنین مى خوانیم: اگر از گناهان کبیره اى که از آن نهى شده اید، اجتناب کنید، گناهان کوچک شما را مى پوشانیم وشما را در جایگاه خوبى وارد مى سازیم . (نساء، 31) 1
و در جاى دیگر آمده است: و کتاب (نامه اعمال ) در آنجا گذارده شود، گن اران را مى بینى که از آنچه در آن است ، ترسان و هراسناکند، و مى گویند: اى واى بر ما، این چه کتابى است که هیچ عمل کوچک و بزرگى نیست ، مگر اینکه آن را شماره کرده است ؟ (کهف، 49) 2
و درباره ى بهشتیان مى خوانیم: مواهب آ ت ، جاودانه است براى آنانکه از گناهان بزرگ و کارهاى زشت پرهیز مى کنند. (شوری، 38) 3
از این آیات به روشنى استفاده مى شود، که گناهان ، دو گونه اند: کبیره و صغیره و همچنین استفاده مى شود بعضى از گناهان ، بدون توبه حقیقى بخشودنى نیست ، ولى بعضى از آنها بخشودنى است .
على علیه السلام در گفتارى فرمود: گناهان بر سه گونه اند: گناه بخشودنى و گناه نابخشودنى و گناهى که براى صاحبش ، هم امید بخشش داریم و هم ترس از کیفر.
سپس فرمود: اما گناهى که بخشیده است ، گناه بنده اى است که خداوند او را در دنیا کیفر مى کند و در آ ت کیفر ندارد. در این صورت خداوند حکیم تر و بزرگوارتر از آن است که بنده اش را دو بار کیفر کند.
اما گناهى که نابخشودنى است ، حق الناس است یعنى ظلم بندگان نسبت به همدیگر که بدون رضایت مظلوم بخشیده نمى شود.
و اما نوع سوم ، گناهى است که خداوند آن را بر بنده اش پوشانده ، توبه را نصیب او نموده است ، و در نتیجه آن بنده هم از گناهش هراسان است و هم امید به آمرزش پروردگارش دارد، ما نیز درباره ى چنین بنده اى ، هم امیدواریم و هم ترسان . (بحار الانوار، ج6، ص29) 4
ملاک کبیره (بزرگ) بودن گناه:
در قرآن مجید و کلام معصومین (ع) کلیه اعمالى که گناه محسوب مى‏شود، بیان گردیده است ، منتهی کبیره بودن گناه، پیرو ملاک هایی است.
در کتاب تحریر الوسیله خمینى قدس سره پیرامون معیار گناهان کبیره ، چنین آمده است :
1- گناهانى که در مورد آنها در قرآن یا روایات ى وعده ى آتش دوزخ ، داده شده باشد.
2- از طرف شرع ، به شدت ، از آن نهى شده است .
3- دلایلی وجود دارد که معلوم می شود آن گناه ، بزرگتر از بعضى از گناهان کبیره است .
4- عقل ، حکم کند که فلان گناه، کبیره است .
5- در ذهن مسلمینِ پاى بند به دستورات الهى ، چنین تثبیت شده که فلان گناه ، از گناهان بزرگ است .
6- از طرف (صلّى اللّه علیه و آله) یا ان (علیهم السلام) در خصوص گناهى تصریح شده که از گناهان کبیره است .
(برخی از فقها تعزیر را نشانه کبیره بودن گناه می دانند که در این صورت استمنا نیز از گناهان کبیره محسوب خواهد شد ، زیرا در روایتی آمده است که علی (ع)، با زدن روی دست، شخص مستمنی را تعزیر فرمودند.)
البته گناهان کبیره نیز همه در یک سطح نیستند. بعضى بدون توبه بخشیده نمى‏شوند، مانند «شرک» و «قتل نفس» و برخى بدون توبه و تحت شرایطی و در اثر انجام کارهای نیک ممکن است مشمول مغفرت گردند.

فهرست گناهان کبیره:
روایات متعددى از ائمّه علیهم السلام به ما رسیده که بیانگر تقسیم گناهان به کبیره و صغیره است ، ودر کتاب اصول کافى یک باب تحت عنوان" باب الکبائر" به این موضوع اختصاص یافته که داراى 24 حدیث است .
در روایت اوّل و دوّم این باب ، تصریح شده که گناهان کبیره ، گناهانى را گویند که خداوند، دوزخ و آتش جهنم را بر آنها مقرر نموده است .
در بعضى از این روایات (روایت سوم و هشتم )، هفت گناه به عنوان گناه کبیره ، و در برخى از روایات (روایت 24) نوزده گناه به عنوان گناهان کبیره ، شمرده شده است .
گرچه هر گناه ، چون مخالفت فرمان خداى بزرگ است ، سنگین و بزرگ است، ولى این موضوع منافات ندارد که بعضى از گناهان نسبت به خود و آثارى که دارد، بزرگتر از برخى دیگر باشد، و به گناهان بزرگ و کوچک تقسیم گردد.
گناهان کبیره در کلام صادق) علیه السلام):
عمروبن عبید یکى از علماى ، به حضور صادق (علیه السلام) آمد، سلام کرد و سپس این آیه را خواند: نیکوکاران انى هستند که از گناهان بزرگ ، و زشتى پرهیز مى کنند. (شوری، 38) 5
سپس سکوت کرد و دنبال آیه را نخواند؛ صادق (علیه السلام) به او فرمودند: چرا سکوت کردى ؟! او گفت : دوست دارم ، گناهان کبیره را از کتاب خداوند بدانم .
آنگاه صادق (علیه السلام) گناهان کبیره اى را که در قرآن آمده بیان نمودند:
1- بزرگترین گناهان کبیره ، شرک به خدا است : قرآن مى فرماید ی که براى خدا، شریک قرار دهد، خداوند بهشت را بر او حرام مى کند. (مائده، 72 ) 6
2- ناامیدى از رحمت خدا: هیچ جز کافران از رحمت خدا، نومید نگردد. (یوسف،87) 7
3- ایمنى از مکر (عذاب و مهلت ) خدا: از مکر خدا ایمن نشود، مگر مردم زیان کار. ( اعراف، 99) 8
4- عقوق (و آزار) والدین : چنان که قرآن از زبان عیسى (علیه السلام) مى فرماید: خدا دستور داده که به مادرم نیکى کنم و مرا زورگوى تیره بخت قرار نداده است . (مریم، 32) 9
5- کشتن انسانِ بى گناه : و هر فرد با ایمانى را از روى عمد، به قتل برساند مجازات او، دوزخ است که جاودانه در آن مى ماند، و خداوند بر او غضب مى کند و از رحمتش دور مى سازد و عذاب عظیمى براى او آماده ساخته است . (نساء، 93)10
6- نسبت نارواى به زن پاکدامن : انى که ن پاکدامن و بى خبر (از هر گونه آلودگى ) و با ایمان را متهم مى سازند، در دنیا و آ ت ، از رحمت الهى بدورند، و عذاب بزرگى در انتظارشان است . (نور، 23) 11
7- خوردن مال یتیم: همانا انى که اموال یتیمان را مى خورند، آنها در شکم هاى خود، آتش فرو مى برند و بزودى در آتش سوزان مى سوزند. ( نساء، 10) 12
8- فرار از جبهه جهاد: و هر در آن هنگام (جنگ ) به آنها پشت کند مگر در صورتى که هدفش ، کناره گیرى از میدان براى حمله مجدد و یا به قصد پیوستن به گروهى (از مجاهدان ) بوده باشد (چنین ى ) گرفتار خشم پروردگار خواهد شد، و جایگاه او جهنم ، و چه بد عاقبتى است . ( انفال، 16) 13
9- ربا خوارى: انى که ربا مى خورند، بر نمى خیزند مگر مانند ى که باتماس خود، او را همچون دیوانه ، آشفته حال کرده است . 14( بقره، 275)
10- سحر و جادو: قطعا دانستند که هر یدار جادو شود، در آ ت ، بى بهره خواهد بود. ( بقره، 102) 15
11- : هر که کند، مجازاتش را خواهد دید، عذاب چنین ى در قیامت ، مضاعف گردد و با خوارى ، همیشه در آن خواهد ماند. ( فرقان، 68) 16
12- سوگند دروغ براى گناه : انى که پیمان خود با خدا و سوگندهاى خود را به بهاى اندک مى فروشند، در آ ت ، بى بهره اند. (آل عمران، 77) 17
13- خیانت در غنایم جنگى : و هر که در غنیمت جنگى ، خیانت کند، روز قیامت با آنچه خیانت کرده بیاید. ( آل عمران، 161) 18
14- نپرداختن زکات واجب : در آن روز (طلاها و نقره ها را)در آتش دوزخ داغ و سوزان کرده و با آن صورت ها و پهلوها و پشت هایشان را داغ مى گذارند. ( توبه، 35) 19
15- گواهى به دروغ ، کتمان : و هر گواهى دادن را پنهان کند، قلبش گن ار است . ( بقره، 283) 20

16- خوارى : اى انى که ایمان آورده اید، و و بت ها و تیرهاى قرعه پلیدند و از عمل ند. پس از آنها دورى کنید باشد که رستگار شوید. ( مائده، 90) 21
17- ترک یا واجبات دیگر بطور عمد، زیرا (صلّى اللّه علیه و آله) فرمود: هر عمدا را ترک کند از پیمان خدا و رسول خدا بیزارى جسته است . (بحار الانوار، ج47، ص17) 22
18و19- پیمان شکنى و قطع رحم ، چنانکه خداوند مى فرماید: براى آنانکه (پیمان را مى شکنند و قطع رحم مى کنند) لعنت و خانه بد در آ ت ، است. (رعد، 25) 23 .
صادق (علیه السلام) به اینجا که رسید، عمروبن عبید در حالى که از شدت ناراحتى ، شیون مى کشید از محضر آن حضرت خارج شد و مى گفت: به هلاکت رسید آن که به راءى ، فتوا داد، و در فضل و علم با شما، ستیزکرد. (بحارالانوار، ج76، ص 8) 24
(رض) در کتاب تحریر الوسیله مى گوید: گناهان کبیره ، بسیار است ، بعضى از آنها عبارتند از:
1- نا امیدى از رحمت خدا. 2- ایمن شدن از مکر خدا. 3- دروغ بستن به خدا یا رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و یا اوصیاى علیهم السلام4- کشتن نا بجا. 5- عقوق پدر ومادر6- خوردن مال یتیم از روى ظلم . 7- نسبت به زن با عفت . 8- فرار از جبهه جنگ با دشمن . 9- قطع رحم . 10- سحر و جادو. 11- . 12- لواط. 13- ى . 14- سوگند دروغ . 15- کتمان گواهى . (در آنجا که گواهى دادن واجب است ) 16- گواهى به دروغ . 17- پیمان شکنى . 18- رفتار بر خلاف وصیّت . 19- خوارى . 20- رباخوارى . 21- خوردن مال حرام . 22- بازى . 23- خوردن مردار و خون . 24- خوردن گوشت خوک . 25- خوردن گوشت حیوانى که مطابق شرع ذبح نشده است . 26- کم فروشى . 27- تعرّب بعد از هجرت . یعنى انسان به جایى مهاجرت کند که دینش را از دست مى دهد. 28- کمک به ستمگر. 29- تکیه بر ظالم . 30- نگهدارى حقوق دیگران بدون عذر. 31- دروغگویى . 32- تکبر. 33- اسراف و تبذیر. 34- خیانت . 35- غیبت . 36- سخن چینى . 37- سر گرمى به امور لهو. 38- سبک شمردن فریضه حج . 39- ترک . 40- ندادن زکات . 41- اصرار بر گناهان صغیره.
از این میان شرک به خدا و انکار آنچه را که خداوند دستور داده ، و دشمنى با اولیاى خدا، از بزرگترین گناهان کبیره است.
همانگونه که بیان شد طبق فتواى خمینى قدس سره گناهان کبیره ، بسیار است و آنچه در بالا ذکر شد قسمتى از آنها است ، مثلا توهین به کعبه و قرآن و ( صلّى اللّه علیه و آله) و ان (علیهم السلام) یا ناسزا گفتن به آنها و بدعت گذارى و.... از گناهان کبیره است .
موارد تبدیل گناه صغیره به کبیره:
از آیات و روایات استفاده مى شود که در چند مورد، گناه صغیره ، تبدیل به کبیره شده و حکم گناهان کبیره را پیدا مى کند از جمله :
اول. اصرار بر صغیره:
تکرار گناه صغیره ، آن را تبدیل به گناه کبیره مى کند، و اگر انسان حتى یک گناه کند، ولى استغفار نکند، و در فکر توبه هم نباشد، اصرار به حساب مى آید. صغیره همچون نخ نازک و باریکى است که اگر تکرار شود، طناب و ریسمان ضخیمی مى گردد که در این صورت ش مشکل است .
قرآن درباره ى پرهیزکاران مى فرماید: آنان آگاهانه بر گناهانشان ، اصرار نورزند. (آل عمران، 135)25
باقر علیه السلام در شرح این آیه فرمود: اصرار، عبارت از این است که ى گناهى کند و از خدا آمرزش نخواهد و در فکر توبه نباشد.
مؤ منان على علیه السلام فرمود: از اصرار بر گناه بپرهیز، چرا که از بزرگترین جرایم است. (مستدرک الوسایل،موسسه آل البیت، ج11، ص368) 26
از گناهان کوچک غافل نشویم:
صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله) همراه یاران (در سفرى ) در س

مشاهده متن کامل ...

وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا
درخواست حذف اطلاعات

وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا

وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا

وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا

وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا

وحشدناک ترین کیک عروسی 3 وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا

وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا

وحشدناک ترین کیک عروسی 1 وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا

وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا

وحشدناک ترین کیک عروسی 2 وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا

وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا

وحشدناک ترین کیک عروسی 4 وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا

وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا

وحشدناک ترین کیک عروسی 5 وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا

وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا

اینترنت رایگان ایرانسل

تصویر وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا+بهترین تصویر وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا+جدیدترین تصویر وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا+ تصویر وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا+مشاهده جدید ترین تصویر وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا+ع وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا+تصویر جدید وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا+تصویر این ماه وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا+اخبار جدید در باره وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا+تصویر کیفیت دار وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا+تصویر مینیاتوری وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا+کاریکاتور وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا+ تصویر های وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا+ تصویر وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا+ع وحشتناک ترین کیک عروسیمشاهده متن کامل ...
نقدی بر نقد اعجاز علمی و ریاضی قرآن
درخواست حذف اطلاعات

یکی از مراجعان محترم وبلاگ، در بخش نظرات پُست قبل، مقاله‌ای را معرفی د که به نقد اعجاز علمی و ریاضی قرآن پرداخته است؛

"نقد اعجاز علمی و ریاضی قرآن"

پس از مطالعة آن تصمیم گرفتم نقدی بر نقد مذکور و نقدهای مشابه که بر اعجاز ریاضی قرآن می‌شود، بنویسم که از طریق فایل زیر نیز قابل دریافت است؛

"نقدی بر نقد اعجاز علمی و ریاضی قرآن"

در مقدمة نوشتة مذکور آمده است که «مسلمانان عزیز در نظر داشته باشند که نقد و رد اعجاز علمی و ریاضی قرآن به معنی نفی حقانیت قرآن نیست».

در پاسخ باید بگوییم که اولا اعجاز ریاضی قرآن فراتر از تصور نویسندة مقالة مذکور است و ثانیا اگرچه ممکن است بسیاری از مسلمانان، بدون اعجاز علمی و ریاضی، حقانیت قرآن را بپذیرند(چه اینکه بر اساس ادلة دیگر باشد یا بنا بر آیین نیاکان)، عمدة غیر مسلمانان و بعضی از مسلمانان در زمان حاضر بدون اعجاز علمی و ریاضی، حقانیت قرآن را نخواهند پذیرفت به ویژه آن که جنبة لفظی(فصاحت و بلاغت) قرآن برای بسیاری بخصوص غیرعربها روشن نیست و جنبة محتوایی و معنایی آن به‌تنهایی برای اثبات حقانیت کافی نیست و به نویسندة نقد مذکور باید بگوییم اگر اعجاز علمی را تفسیرگونه می‌دانید جنبة محتوایی و حتی لفظی نیز چنین خواهد بود و در نتیجه حقانیت قرآن را نپذیرفته‌اید.

در مقدمه همچنین گفته است: «کما این که تا 50 سال قبل هیچ خبری از اعجاز علمی و ریاضی در قرآن نبود و هیچ یک از علمای نیز وجود آنها را لازمه حقانیت قرآن ندانسته بود.»

پاسخ: پیداست که اعجاز علمی و ریاضی برای عصر علم و رایانه است و بنابراین قرار نبوده است که تا 50 سال قبل، خبری از آن بوده باشد. نیز اولا؛ علمای قایل به وجود مواردی از علم و نظم ریاضی در قرآن بوده و هستند و آن موارد را مؤید حقانیت قرآن دانسته‌اند و معتقدند که تحقیق در اعجاز ریاضی 19 باید ادامه یابد و آن را رد نکرده‌اند چنان‌که در تفسیر نمونه، ذیل آیة اول سورة آل‌عمران به بعضی از کشفیات رشاد اشاره شده و رد نشده بلکه قابل تحقیق هم دانسته شده است. ثانیا؛ حقانیت قرآن بسی فراتر از تایید یا عدم تایید علمای است و محقق حقیقی منتظر تایید آنها نمی‌ماند بلکه می‌داند که خود باید به دنبال حقیقت باشد. آیا اگر امروز راز حروف مقطعه‌ای که مفسران و علمای به رازآلود بودن آنها اعتراف دارند آشکار شود باز هم نباید آن را قبول کنیم صرفا به این خاطر که آنها چیزی نگفته‌اند؟

در ادامه مطالبی آمده است که ماحصل آن همان جمله‌ای است که در عنوان آورده است: «اعجاز علمی اعجازی قطعی نیستند، بلکه اعجازی تفسیری هستند.»

پاسخ: اگر اعجاز علمی را اعجاز تفسیری هم بدانید اشکالی بر اعجاز بودن آن نیست زیرا لازم نیست که اعجاز برای همگان صریح، روشن و بدون ابهام باشد و هیچگاه قرار نبوده است معجزات برای همگان اینگونه باشد بلکه برای انی ویژگی صراحت را داشته که از ایمان لازم به خداوند برخوردار باشند مثلا معجزات موسی در زمانی محقق می‌شده است که سحر و جادو رواج داشته است لذا بعضی افراد معجزات را چنان می‌پنداشته‌اند که سحر است. یا این که قرآن، معجزه‌ای بوده است که همیشه بعضی افراد، اعجاز آن را از هر جهت که شما بگویید نمی‌پذیرفته‌اند. مومنان و مسلمانان حقیقی اعجاز علمی و ریاضی قرآن را می‌پذیرند و آن را بهترین دلیل حقانیت قرآن می‌دانند.

در ادامة تفسیرگونه دانستن اعجاز علمی، به مثالی استناد شده است که در همین مثال هم دقت کافی صورت نگرفته است؛ در این مثال آمده است :«حرکت خورشید مبهم است؛ آیا منظور، حرکت خورشید به دور زمین است یا حرکت آن در ک شان؟!». جواب: اگر این فرد به قرآن توجه کافی می‌داشت متوجه می‌شد که در ادامة آیاتی که از حرکت خورشید سخن می‌گوید عبارت «کل فی فلک» آمده که به وضوح نشان می‌دهد حرکت خورشید به دور زمین منظور نیست:

یس: 40: لَا الشَّمسُ یَنبَغى لَها أَن تُدرِکَ القَمَرَ وَلَا الَّیلُ سابِقُ النَّهارِ وَکُلٌّ فى فَلَکٍ یَسبَحونَ؛ نه خورشید را سزد (در مدار خود سریعتر شود و) به (مدار) ماه رسد، و نه شب را سزد که بر روز پیشی گیرد (و مانع پیدایش آن شود). هر یک در مداری شناورند (و مسیر خود را بدون کمترین تغییر ادامه می‌دهند).

انبیاء: 33: وَهُوَ الَّذى خَلَقَ الَّیلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ کُلٌّ فى فَلَکٍ یَسبَحونَ؛ خدا است که شب و روز و خورشید و ماه را آفریده‌است و همه در مداری می‌گردند (که او برای آنهاتعیین کرده است).

آن‌گاه از همین مثال نتیجة کلی گرفته که: «واقعیت این است که تمام آنچه در مورد اعجاز علمی قرآن تاکنون گفته شده هیچ کدام صریح و روشن نیست همچنین هیچ اعجاز علمی صریح و روشنی در قرآن وجود ندارد.»

این مطلب اگر حاکی از بی‌خبری این نویسنده نباشد بیانگر بی‌انصافی او خواهد بود به‌ویژه آن‌که از آینده و معلوم شدن موارد بیشتر اعجاز علمی قرآن بی‌خبریم. حقیقت این است که در مقام نقد اعجاز علمی قرآن نباید پس از ذکر یک مثال (که آن هم صحیح نبود) چنین نتیجه‌گیری کلی شود. حقایق روشن اعجاز علمی قرآن مانند بیگ بنگ، کرویت زمین، زوجیت، لقاح، مراحل آفرینش انسان، ممنوعیت خواری و... (ن.ک. http://islam-pdf.persiangig.com/) نادیده گرفته شده است.

اگرچه وی سپس با عنوان «بررسی یکی دیگر از اعجازهای علمی قرآن» مسالة پیشگویی قرآن در مورد ش ت ایران از روم پرداخته است اما اولا «پیشگویی تاریخی» را با «اعجاز علمی» خلط کرده است و ثانیا در اینجا نیز دقت کافی صورت نگرفته است؛ زیرا ایشان با این که به خبر دادن قرآن از پست‌ترین نقطة زمین که همان سواحل بحر المیت است و تصاویر ‌ای آن را تایید کرده، اعتراف کرده است بهانه گرفته است که چرا قرآن دقیقا همة جزئیات را نگفته است؟ و می‌گوید:

«اگر این آیه به این صورت نوشته شده بود یک اعجاز علمی بود: "بحر المیت در مرز اردن و فلسطین و در کرانه باختری رود اردن واقع شده است. سواحل اطراف آن پست‌ترین نقطة خشکی‌های زمین است".»

شما چگونه از اعتراف خود به یک حقیقت به سرعت عبور کرده‌اید و چنان بهانه‌هایی را گرفته‌اید؟ می‌توانستید بهانة روشن‌تری را مطرح کنید و بفرمایید که چرا خداوند هر لحظه بر انسانها نازل نمی‌شود و برای انها عصایی را تبدیل به اژدها نمی‌کند...؟ پاسخ این سخن شما همان است که قرآن می‌فرماید:

یَسـَٔلُکَ أَهلُ الکِتٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَیهِم کِتٰبًا مِنَ السَّماءِ فَقَد سَأَلوا موسىٰ أَکبَرَ مِن ذٰلِکَ فَقالوا أَرِنَا اللَّهَ جَهرَةً فَأَخَذَتهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلمِهِم ثُمَّ اتَّخَذُوا العِجلَ مِن بَعدِ ما جاءَتهُمُ البَیِّنٰتُ فَعَفَونا عَن ذٰلِکَ وَءاتَینا موسىٰ سُلطٰنًا مُبینًا... (نساء:153)؛ اهل کتاب از تو می‌خواهند که (اگر پیغمبری، یکجا) کت را از آسمان بر آنان نازل کنی. (البتّه این درخواست، استهزاء و بهانه‌ای بیش نیست) چرا که از موسی چیز بزرگتر از این را خواستند و گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان بده....

نیز می‌فرماید:

وَلَو نَزَّلنا عَلَیکَ کِتٰبًا فى قِرطاسٍ فَلَمَسوهُ بِأَیدیهِم لَقالَ الَّذینَ کَفَروا إِن هٰذا إِلّا سِحرٌ مُبینٌ (انعام: 7)؛ حتی اگر کت ، نوشته بر کاغذ، برایشان فرو می فرستادیم، و با دستان خود آنرا لمس می د، انی که کافر شدند میگفتند، « این جز افسونی زیرکانه نیست.»

هر پاسخی که به بهانه‌های یهودیان عصر موسی و محمد در آیات فوق می‌دهید پاسخ شما نیز هست. پاسخ من به شما این است که خداوند راه اختیار را بر انسان نمی‌بندد انسان اگر راه تقوا را در پیش گیرد از همان معجزاتی که خداوند قرار داده حقیقت را پیدا می‌کند و برای خدا تعیین تکلیف نمی‌کند. همان اشاره به پست‌ترین منطقه برای او کافی است و انتظار ندارد که مرز اردن و فلسطین... را هم در آیه بیاورد.

در ادامه، دو داستان از ملا نصر الدین نقل شده که آنها را مشابه مواردی دانسته که در قرآن از آنها به عنوان اعجاز علمی یاد می‌شود. اشکال این مقایسه در آن است که اولا شما و همگان می‌دانید که در اعمال ملا نصر الدین اشتباهات بسیاری وجود دارد که به همان جهت این موارد را تفسیری و اتفاقی می‌دانیم و معجزه محسوب نمی‌کنیم و این مطلب در صورتی در مورد قرآن هم صحیح است که در آن اشتباه و تناقضاتی پیدا کنید که بتوانیم آن را با حکایات ملانصرالدین مقایسه کنیم در حالی که قرآن چنین نیست و اشتباه و تناقضی در قرآن وجود ندارد و لذا مواردی هم که تحت عنوان اعجاز علمی در قرآن هست حمل بر صحت و دقت و علمی بودن آنها می شود. ثانیا اگر در قرآن موارد اعجاز علمی و ریاضی اندک بود می‌توانستیم حمل بر تفسیر شخصی یا تصادفی بودن انطباق آنها با واقعیت کنیم اما در قرآن به ویژه در جنبة ریاضی موارد بسیار فراوانی از اعجاز وجود دارد که احتمال تفسیری و تصادفی بودن آنها مطابق علم آمار بسیار ضعیف است به‌طوری که اگر ی آنها را تصادفی بداند مثل این است که آفرینش را تصادفی دانسته باشد؛ مواردی که نویسندة متن مذکور و بسیاری از خوانندگان از آنها بی‌خبرند و در ادامه به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد و بعضی از موارد هم در وبلاگ آمده است که باید با حوصله مطالعه شود: http://alzekr.persianblog.ir  

در مورد شعر هاتف اصفهانی نیز پاسخ شبیه مطالب فوق است.

اعجاز ریاضی قرآن

در ادامة متن مورد بحث، به اعجاز ریاضی قرآن پرداخته شده و تحت عنوان ترفند به مواردی اشاره شده است که در ادامه بیان می‌شود:

اولین مورد که آن را ترفند نامیده این است که ادعا شده است محققان اعجاز ریاضی از عوام الناس بهره‌برداری کرده‌اند و مواردی را مطرح کرده‌اند که عوام در صدد تحقیق آنها برنمی‌آیند.

در پاسخ به مطلب مذکور می‌گوییم که مخاطب اعجاز ریاضی قرآن، گروه خاصی مانند عوام الناس نیستند ضمن این که مگر عوام الناس اصل پذیرش حقانیت قرآن و بسیاری مسایل و احکام شرعی را با دلیل عقلی قبول کرده‌اند یا اینکه تقلید می‌کنند؟! آیا در آنجا از عوام بهره‌برداری نشده و در اینجا می‌شود؟! البته بعضی از عوام هستند که حقیقت خدا و قرآن و نبوت و معاد را با تعقل خود و بدون استفاده از گفتار عالمان فقه و فلسفه و قرآن پذیرفته‌اند و با عقل عملی خود به عبادت خدا و عمل صالح مشغولند و اعجاز ریاضی قرآن را نه رد می‌کنند و نه اثبات می‌کنند. مخاطب اعجاز ریاضی قرآن 5 گروه هستند که در آیة 30 و 31 سورة مدثر پس از ذکر عدد 19 نام برده شده‌اند(http://submission.org/qi#74%3a30-31 ) مخاطب قرآن و اعجاز آن بیشتر عالمان و محققان هستند زیرا عالمان هستند که در مقابل خدا خشوع دارند. البته عالمان همانا عاقلان هستند نه وما باسوادها. محققان نیز انی هستند که صرفا به مطالعه چند وبلاگ و مشاهدة چند مورد تحت عنوان اعجاز بسنده نمی‌کنند و حقیقت را در بسیاری سایتها و مقالات که بعضی از آنها غیرفارسی هستند هم دنبال می‌کنند. بعضی افراد، خود را عوام نمی‌دانند در حالی که محقق هم نیستند و هیچ تحقیق دقیقی در این زمینه نکرده‌اند بلکه یا دیدن چند مورد از موارد منتسب به اعجاز، آن را عددسازی دانسته‌اند.

اعجاز ریاضی قرآن که امروزه مورد بحث است مربوط به عدد 19 است که یک بخش اصلی آن در مورد حروف مقطعه است نه تعداد کلمة یوم یا مساوی بودن کلمات متضاد و مانند آنها که بعضا ممکن است چنین هم نباشد.

یکی از مثالهای مضرب 19 که مورد نقد قرار گرفته است مربوط به تعداد آیات قرآن است اما باید بدانیم که در بحث اعجاز ریاضی قرآن، انی که تعداد آیات را مضرب 19 می‌دانند، دو آیة آ سورة توبه را قبول ندارند به‌خاطر ادله‌ای که بعضی از آنها در این آدرس آمده است:

http://message-of-god.com/00a%20farsi%202%20ayats.htm

بنابراین تعداد آیات قرآن از نظر آنها شامل 6234 آیة شماره‌دار و 112 آیة بدون شماره(بسم الله الرحمن الرحیم در 112 سوره، بدون شماره است) که جمع آنها 6346 است که مضرب 19 است. معلوم می‌شود منتقد مورد نظر هیچ آگاهی از اصول اعجاز ریاضی قرآن و نرم‌افزارهای مربوطه ندارد و گمان کرده است منظور از مضرب 19 بودن تعداد آیات قرآن همان چیزی است که همگان گفته‌اند(6236) و آن‌گاه که دیده است عدد 6236 مضرب 19 نیست خود را محقق دانسته و پنداشته که مدعیان اعجاز عددی خواسته‌اند عوامفریبی کنند.

دومین مورد که به عنوان ترفند دوم از آن یاد کرده این است که بسیاری از آمار و ارقام در شمارش کلمات و حروف، مبهم است که آن هم ناشی از زبان عربی است بخاطر مشتقاتی که وجود دارد. مانند تعداد واژة «نظم»...

پاسخ: نظم ریاضی قرآن بر مبنای عدد 19 چنان‌که گفتیم مربوط به شمارش کلماتی مانند یوم، شهر، دنیا، آ ت، نظم و... نیست اگرچه همینها هم در مواردی که از تایید زبان عربی برخوردار است داخل در اعجاز است اما متاسفانه برخی مواردی را به اعجاز ریاضی نسبت داده‌اند که کاملا سلیقه‌ای است و گاهی یک لفظ خاص یا مشتق مورد نظر را جستجو کرده و به خواست خود نایل شده‌اند و همین سبب شده است که بعضی افراد مانند منتقد مذکور را به اشتباه اندازند و به اعجاز ریاضی قرآن هم آسیب بزنند و از دقت و تنوع زبان عربی سوء استفاده شود اما محققان در اعجاز ریاضی قرآن می‌دانند که اینها ربطی به حقیقت اعجاز عددی ندارد و  اعجاز ریاضی فراتر از اینها و به‌صورتی است که اشکالی از حیث مذکور بر آن وارد نیست مثلا حرف مقطعة "ط" اولین بار در سوره ۲۰ آمده است و نکته مهم آن است که از اول قرآن تا ابتدای  آیه 20 (طه) تعداد ۶۳۶ حرف «ط» و بعد از این آیه نیز تا آ قرآن ۶۳۶ حرف «ط» دیده می شود نه یکی کم و نه یکی زیاد:  ۶۳۶ط۶۳۶ . ضمن این که دقیقا ۱۲۷۳ حرف ط در کل قرآن مشاهده می شود که مضرب 19 هم هست.

این مطلب در مورد حرف «ط» که حتی به‌تنهایی هم یک اعجاز است، هیچ ربطی به زبان عربی و رسم الخطها و این که دو آیة آ توبه جزء قرآن باشد یا نباشد، ندارد و حتی از برنامة word هم برای محاسبه می‌توانید استفاده کنید به این صورت که متن قرآن را در آن قرار دهید و پنجرة replace را باز کنید.

سومین مطلب که آن را مهمترین ترفند قلمداد کرده است، استفاده از خاصیت احتمال است و مدعی شده که رشاد خلیفه(کاشف اعجاز عدد 19 در قرآن) از آن استفاده کرده است. نویسنده خواسته است بگوید که رشاد عدد 19 را به این خاطر انتخاب کرده که اعداد دیگر جور در نمی‌آمده و عدد 19 مطابق خواست او بوده و بر اساس احتمال بالا ه یک عددی را که به طور احتمال می‌توان مواردی را برای آن در هر کت پیدا کرد.

پاسخ: یک مثال ساده که پاسخ قانع‌کننده‌ای برای مستشکل است همان وسط قرار گرفتن حرف «ط» در آیة «طه» است؛ لطفا دقت فرمایید که اولا این مطلب را رشاد خلیفه نگفته است و دیگران کشف کرده‌اند و ثانیا کدام عقل سلیم باور می‌کند که حرف مقطعة «ط» در این آیه که یک آیة کلیدی در مورد حرف مقطعة «ط» است(آیة 1 سورة طه)، صرفا بر اساس تصادف، حرف طای وسط قرآن باشد؟!

در همین حرف «ط» تعداد آیاتی که با حرف ط شروع یا به آن ختم می شوند؛  19 آیه اند اما فعلا از این مطلب را ملاک قرار نمی‌دهیم زیرا منتقد می‌گوید بالا ه تعداد این آیات، 17 یا 18 یا 19 یا هر عددی خواهد بود که همان را مدعی اعجاز می‌تواند ملاک قرار دهد اگرچه این مطلب اولا به ذهن رشاد خلیفه هم نرسیده است که بخواهد به آن خاطر عدد 19 را انتخاب کند، با اینحال ما گفتیم حرف مقطعة «ط» حرف طای وسط قرآن نیز هست و این اعجازی است که هر مضرب و عددی که در دیوان حافظ و غیر آن بی د نمی‌تواند اعجاز باشد. آن‌گاه وقتی می‌بینیم تعداد حرف «ط» نیز در قرآن مضرب 19 است و تعداد آیاتی که با این حرف شروع یا به آن ختم می‌شود نیز 19 است و در موارد دیگر نیز چنین نظمی را می‌بینیم می‌فهمیم که 19 مبنای ریاضی قرآن است.

مثال دوم: در سطور قبلی به آیة 30 سورة مدثر که عدد 19 ذکر شده است و آیة 31 که علت انتخاب 19 آمده است، اشاره کردیم؛ اکنون به آیة 1 این سوره (سورة 74) توجه کنیم که به راز قرآن اشاره می‌کند: (یایها المدثر؛ ای راز نهفته). شمارة سوره و آیه عدد 741 را به ما می‌دهد(آیة 1 سورة 74). این آیه از آ قرآن 741مین آیة قرآن و مضرب 19 است در حالی که هیچ آیة دیگری اینگونه نیست؛ آیا تصادفی است که این آیة کلیدی چنین تناسب عددی داشته باشد و مضرب 19 هم باشد؟!

مثال سوم: در آیة 2 سورة شوری حروف مقطعة عسق آمده است؛ اکنون:

1- آیا تصادفی است که در تمام قرآن فقط 19 آیة شمارة 2 هست که هر سه حرف ع س ق را داراست؟ (آیة 2 سوره کهف از جمله 19  آیه شماره دویی است که هر سه حرف ع س ق را دارند و کلمه "قیما" که در ابتدای این آیه آمده چه بسا بهتر بود به لحاظ معنا در آیه 1 بعد از کلمة «الکِتٰبَ» می آمد اما اگر اینگونه می‌شد تعداد این آیات 18 می شد!)

2- آیا تصادفی است که در همة قرآن فقط 19 آیة شمارة 1 هست که هر سه حرف ع س ق را داراست؟( حروف ع س ق را در آیه های شماره 1 هم به صورت مقطعه داریم: ق ، کهیعص ، یس ، طس ، طسم و به این خاطر به آیات شماره 1 سخن می‌گوییم).

3- آیا تصادفی است که در تمام قرآن فقط 19 آیة شماره 19 هست که هر سه حرف ع س ق را داراست؟

4- آیا تصادفی است که در سوره شوری که از آن صحبت می‌کنیم فقط 19 آیه هست که هر سه حرف ع س ق را داراست؟!

5- آیا تصادفی است که از آیة 2 سورة شوری(سورة 42) که با حرف ع شروع می شود(عسق)  تا آیة 30 سوره مدثر (سورة 74) که آن هم با حرف ع شروع می شود (علیها تسعة عشر) و در آن عدد 19 ذکر شده است، دقیقا 19 آیه هست که با حرف ع شروع می شوند؟!

6- آیا تصادفی است که در قرآن فقط 19 آیه هست که مانند42:2 و 74:30 با حرف ع شروع شود و دارای حرف س نیز که مشترک دو آیه هست باشد؟!...

 http://alzekr.persianblog.ir/post/75

فراموش نکنید که ما از مضرب 19هایی صحبت می‌کنیم که کلید آن حروف مقطعه است که همگان به رازگونه بودن آنها معترفند نه مثل اشعار حافظ که به دنبال چنین مساله‌ای نبوده است؟ ما از کت به نام قرآن صحبت می‌کنیم که تحدی کرده است و از نویسندة کت صحبت می‌کنیم که خالق قادر مطلق است و می‌توانسته در پرتو فصاحت لفظی و محتوای معنوی نظم عددی نیز در کلام خویش به‌کار گیرد و با حروف مقطعه به چنین اعجازی اشاره کرده باشد؛ پس چرا چنین نکند؟!

مثال چهارم: سورة البینة سورة 98 قرآن است؛ آیا همین یک مورد دلیل روشنی بر اعجاز عددی قرآن نیست که اولا؛ مقدار عددی (ابجد) کلمه «البینه» مساوی شماره این سوره در قرآن یعنی: 98 است؟! (سوره 57  قرآن نیز سوره الحدید است که شماره سوره برابر مقدار عددی «الحدید» است و ابجد «حدید» نیز 26 است که برابر عدد اتمی حدید(آهن) است .این مطلب که دو سوره از قرآن، مقدار عددی مساوی با شماره سوره دارند به معنای احتمال 2 به 114 نیست بلکه بسیار بالاتر است. می‌توانید 114 کلمه را به طور تصادفی کنار 114 عدد بگذارید و ابجد آنها را محاسبه کنید)

ثانیا؛ تعداد کلمات این سوره نیز 98 است؟! (حرف واو به کلمه بعدش می چسبد در تمام موارد اعجاز عددی اینگونه محاسبه می‌شود و در قرآن و تمام کتابهای بزرگ عربی این قاعده رعایت شده است)

 ثالثا؛ وقتی از آ قرآن هم 98 آیه بشمارید دقیقا به سوره 98 می رسید؟! اگر آیات بدون شماره (بسم الله الرحمن الرحیم) را هم شمارش کنید 114 آیه میشود که مضرب 19 و برابر تعداد سوره های قرآن است. اکنون اگر بگوییم البینة که به معنای مدرک و دلیل است به مدرک ریاضی قرآن اشاره دارد؛ آیا باید برخی انکار کنند به جای اینکه فروتنی پیشه نمایند؟! با توجه به موارد معنادار فوق و این‌که  سوره 19 نیز 98 آیه دارد و این‌که با قرار دادن تعداد آیات این سوره در کنار شماره سوره به عدد 988 و مضرب 19 بودن آن می‌رسیم و صدها مورد دیگر در قرآن؛ آیا اشکالی دارد که عدد 19 مبنای ریاضی قرآن و دلیل حقانیت آن باشد؟

مثال پنجم: تعداد آیاتی که در قرآن همة 14 حرف مقطعه را دارند، دقیقا 114 آیه هستند که مساوی تعداد سوره‌های قرآن و نیز مضرب 19 است! اولین آیه از این مجموعه آیات هم آیة 19 سورة بقره است. آیا چنین مساله‌ای تصادفی است؟! از نرم افزار openquran مطابق فرمول needall این مورد را می‌توانید بررسی کنید. اگر در منوی جستجو، کلید f1 را بزنید راهنماییهای لازم وجود دارد می‌توانید امتحان کنید. این نرم افزار به صورتی است که هر متن دیگری به جای قرآن را هم می توانید به آن بدهید و هر عددی را که بخواهید مبنا قرار دهید و بحث اعجاز؟ یا احتمال؟ را تحقیق کنید:  http://openquran.codeplex.com

مثال ششم: اگر شماره آیه و سوره را در 114 آیه‌ای که همة حروف مقطعه را دارند جمع ببندید می‌شود 9702 که برابر 14*693 است: اکنون اگر بگوییم منظور از 14 همان 14 حرف مقطعه است و 693 ابجد آن 14 حرف است آیا علم آمار نمی‌گوید که احتمال تصادفی بودن چنین پدیده‌ای بسیار بعید است؟!

مثال هفتم: حرف مقطعه قاف نوزدهمین حرف در سیستم ابجد است و نوزدهمین ق نیز در آیه 19 بقره است و یکی از حروف مقطعه و کلیدی است که در اوایل دو سورة 42 و 50 آمده است؛ اکنون آیا احتمال و تصادف است که:

1- در سوره 50 تعداد حرف قاف 57 (19*3) است و در سوره 42 هم تعداد حرف قاف 57 (19*3) است که جمع آن با سوره ی 50 برابر با تعداد سوره های  قرآن(114= 6 × 19) است. (در سوره ی 50 که تعداد حرف قاف 57 (19*3) است خداوند به جای عبارت "قوم لوط" که در سوره های دیگر قرآن به کار رفته از عبارت اخوان لوط استفاده فرموده است تا نظم عدد نوزده این سوره بر هم نخورد!)

2- شماره سوره قاف (50) با تعداد آیات آن (45) برابر 95 می شود و شماره سوره شوری (42) نیز با تعداد آیات آن (53) برابر 95 (19×5) می شود.

3- در تمام قرآن آیاتی که شماره آیه در آن 19 است (مثل 2:19 و 3:19 و 4:19 و ....) تعداد حرف قاف 76 (19*4)  است و تعداد قاف در شش سوره ای که شماره سوره فاکتوری از 19 است (19 ,38 ,57 ,76 ,95 و 114) برابر  228 (19*12) است و در تمام قرآن کل آیاتی که شماره آیه 19 و یا فاکتوری از نوزده باشد (مثل 2:19 و 2:38 و 2:57 و ....) باز هم 323‌ (19*17) حرف قاف داریم.

4- در آیه ی دوم سوره ی شوری عبارت «عسق» به کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره 209 (11*19) مرتبه است و در آیة اول سوره ی شوری عبارت «حم» به کار رفته است که علاوه بر این سوره در شش سوره پس از آن هم ( یعنی فصلت، شوری، ز ف، دخان، جاثیه و احقاف) تکرار شده است. مجموع تکرار این دو حرف در این هفت سوره برابر با 2147 است که مضربی از نوزده است و دارای مطالب ریاضی دیگری هم هست که مربوط به بحث حوامیم می شود: http://alzekr.persianblog.ir/post/124

موارد دیگر در مورد حرف مقطعة قاف نیز در اینجا مطالعه شود: http://alzekr.persianblog.ir/post/112

مثال هشتم: انکارکنندگان اعجاز عددی قرآن قایل به عددسازی هستند و مثال اصلی آن را، آیة 1 سورة قلم میدانند که رشاد خلیفه معتقد است باید حرف مقطعة «ن» به صورت «نون» نوشته شود و در این صورت است که تعداد این حرف در این سوره، 133 و مضربی از 19 می‌شود.

پاسخ: البته منتقد مقالة مورد بحث به این مورد آگاهی ندارد و آن را مطرح نکرده است ولی از آنجا که در نقدهای دیگر به آن اشاره کرده‌اند این مورد و همچنین اشکال املایی کلمة «بصطة» را روشن می‌کنیم:

مواردی که در مبنای ریاضی قرآن بر اساس عدد 19 در حروف مقطعه از نظر رشاد خلیفه و باورمندان به اعجاز عددی قرآن، املای آنها باید تغییر کند دو مورد است؛ یکی همین حرف مقطعة «ن» و دیگری کلمة «بسطة» در آیة 69 سورة اعراف است که نباید با حرف صاد و به صورت «بصطة» نوشته شود؛ اکنون به این دو مطلب می‌پردازیم تا معلوم شود که «عددسازی» است یا «اعجاز عددی»؟

نون والقلم وما یسطرون

اگرچه نوشتن حرف مقطعة «ن» به صورت "نون" تایید تاریخی دارد و رسم‌الخطی از قرن اول هجری با این نوشتار یافت شده است اما تاییدات ریاضی بسیاری دارد که به‌جای این که عدد سازی باشد آشکارکنندة اعجاز ریاضی قرآن است و در ادامه بعضی از آن موارد می‌آید و موارد دیگری هم در

 http://alzekr.persianblog.ir/post/95  

و http://alzekr.persianblog.ir/post/87

و در سایتهای دیگر مانند http://quranmessage. .com

و http://nun.hanif.de

و http://godistheone. .com قابل ملاحظه است.

اگر «ن» به صورت «نون» نوشته ‌شود، تعداد حرف "ن" در سوره 68 برابر با 133 (19*7) می‌شود؛ اکنون:

آیاتی که در قرآن با سه حرف "نون" خاتمه می یابند 133 است یعنی هم مضرب 19 است و هم دقیقا همان تعداد حرف «ن» در سورة قلم. علاوه بر این مطلب،

133مین آیه‌ای که به «نون» ختم می‌شود آیة 6 سورة تین می‌باشد؛ معجزه است که این آیه از آ قرآن 133مین آیه است!!!!!!!!!! این‌گونه مواردی در قرآن وجود دارد که هر دمند مؤمنی را بی‌نیاز از جستجوی هر نوع رابطة ریاضی در اشعار حافظ و غیر آن می‌نماید و تفاوت معجزه با تصادف را در می‌یابد.

تعداد آیاتی که در آنها "نون" وجود دارد چه در آ آیه یا غیر آن 228 (19*12) است و آیة نون والقلم وما یسطرون یکی از آنها می باشد.

آیاتی که در آنها دو تا "ن" بغل هم قرار دارد: ننـ ، نن 133 است یعنی هم مضرب 19 است و هم دقیقا همان تعداد حرف «ن» در سورة قلم. تعداد آیات زوج از 133 آیه ای که دارای دو ن کنار هم (ننـ) هستند 76 (19*4) است و تعداد آیات فرد از 133 آیه ای که دارای دو ن کنار هم (ننـ) هستند 57 (19*3) است. همچنین تعداد کلمه الله در 133 آیه ای که در آن دو تا "ن" کنار هم قرار دارد 76 (19*4) است.

تعداد آیاتی که در آنها دو تا "ن" بغل هم (با فاصله و بی فاصله) وجود دارد 361 (19*19) است. (در نرم افزار openquran از فرمول cutspace برای حذف فاصله ها استفاده شود. از برنامه word هم از پنجرة replace می توان کمک گرفت). اگر به قرآن نگاه کنید در آیه 21:88 کلمه ننجی با یک حرف "ن" نوشته شده است و حرف دیگر بالای کلمه قرار گرفته است و اگر این‌طور نبود این رابطه و رابطة قبل به هم میخورد.

و موارد بسیار دیگری که نشان میدهد که حرف نون نوشتار و رسم الخط قرآن را تایید میکند و به جمع آوری قرآن اشاره دارد به‌ویژه آن که خدای مهربان بعد از حرف "ن" به قلم اشاره می‌کند.

چرا می گوییم کلمات "یبسط" و"بسطة" با سین درست است ؟

 پاسخ: این اختلاف ظاهرا به این جهت است که برخی کلمات(با معنای ی ان یا نزدیک به هم) دو شکل املایی دارند مثلا در فرهنگ المنجد کلمه سراط به معنای سبیل(راه) آمده وصراط به معنای طریق(راه) ویا کلمه سطر وصطر که در المنجد هر دو شکل آن آمده؛ در المنجد می خوانیم: «صطر: صَطَرَ ـُـ صَطرًا وصَیطَر والمُصطار هی بمعنی سطر وسیطر والمسطار (بالسین).» لیکن در فرهنگ المنجد ریشه "بصط" را نمی بینیم. ه ن شدن حرف سین با حرف طا نیز که از حروف استعلاست ممکن است سبب شود که آن را با صاد بنویسیم چنان که در آ قرآن که نکاتی تجویدی را ذکر کرده اند در مورد علامت "س" که بالا یا پایین حرف صاد در برخی کلمات مثلا "بصطة"، "یبصط" و"مصیطرون" گذاشته اند مفهوم آن را چنین نوشته اند: «س: علامت وجوب تلفظ به سین بجای صاد واگر علامت در پایین کلمه باشد تلفظ به صاد مشهورتر است.»

 اعجاز ریاضی ثابت می کند که حتی در املای کلمات نیز دقت وهماهنگی وجود دارد که باید آن را حفظ نمود. ریشه "بسط" در قرآن 25 بار به کار رفته که در همه موارد با سین نوشته می شود. گفته می شود یکی از نسخه های قدیمی قرآن معروف به قرآن سمرقند یا تاشکند مربوط به قرن اول هجری این کلمه را در 7:69 به صورت "بسطة" نگارش کرده است واین خود نشان می دهد که خطای انسانی در نوشتن قرآن این اشتباه را به وجود آورده است. اختلاف اصلی در املا، مربوط به کلمه ی "بسطة" در 7:69 می باشد که در ادامه با اعجاز ریاضی قرآن در مورد این اختلاف قضاوت می کنیم: 

 1 – سوره 7 (اعراف) با حروف مقطعه المص شروع شده! دو سوره ی دیگر هم هست که حرف مقطعه صاد دارند: 19(سوره مریم با حروف کهیعص) و38(سوره ص با حرف ص)؛ تعداد حرف صاد در این سه سوره 152(19*8) است که اگر "بسطة" با صاد نوشته شود دیگر مضرب 19 نخواهیم داشت!!! به اعداد 19 و38 نیز دقت کنید گویی حرف صاد از اهمیت خاصی در اعجاز ریاضی برخوردار است که این شماره سوره ها را به خود اختصاص داده!

 2 - جمع شماره آیه و سوره در 7:69 برابر 76(19*4) است. نیز مقدار عددی کلمه بسطة، 76 (19*4) است .

 3 - کلمه ی "بسطة" در دو آیه ی قرآن آمده یکی در 2:247 و دیگری در 7:69 ؛ خیلی عجیب است که از 2:247 تا 7:69 دقیقا 769 آیه هست!!! عدد 769 به 7:69 اشاره می کند که املای این کلمه در این آیه باید مانند 2:247 باشد. عدد 76 را نیز داخل این ارقام می بینیم که این اصل را با دو اصل قبل اتصال می دهد. نیز بین 2:247و7:69 به تعداد 285(19*15) آیه ی دارای حرف صاد وجود دارد (با احتساب 2:247 که حرف صاد نیز دارد. 7:69 نیز حرف صاد ندارد واگر "بسطة" با صاد نوشته می شد اشکال می شد که چرا آن را محاسبه نکنیم؟ وآن گاه مضرب 19 به هم می خورد) .

 4 - وقتی در 7:69 کلمه ی "بسطة" را با سین می نویسیم این آیه یک حرف سین دارد وحرف صاد ندارد؛ اکنون تعداد آیاتی را بشماریم که که یک حرف سین دارند وحرف صاد ندارند: عجیب است که در کل سوره نیز 38 (19*2) آیه داریم! (اگر "بسطة" را با صاد بنویسیم تعداد 37 می شود). نیز شگفت انگیز است که وقتی در 7:69 کلمه ی "بسطة" را با سین می نویسیم در کل سوره به تعداد 19 آیه داریم که یک حرف صاد دارند و حرف سین ندارند!! (اگر "بسطة" را با صاد بنویسیم تعداد 20 می شود). این یعنی با یک تیر دو نشان!

 5- علاوه بر این دو رابطه؛ وقتی در 7:69 می نویسم: "بسطة"؛ گفتیم که در آیه حرف سین داریم و حرف صاد نداریم وبنابراین حرف سین از حرف صاد بیشتر است حال در کل سوره 7 آیاتی را ببینیم که حرف سین بیشتر از حرف صاد باشد خیلی عجیب است که دقیقا 114(19*6) آیه داریم!!! (در حالی که اگر "بسطة" را با صاد بنویسیم تعداد 113 می شود).

 6- وقتی از 7:69 صحبت می کنیم یعنی سوره اعراف که از سوره های پاراف دار (دارای حروف مقطعه) است؛ تعداد حرف صاد در این سوره ها(29 سوره) به تعداد 988(19*52) بار آمده!! یعنی در 7:69 "بسطة" صحیح است. ضمنا 988 می تواند اشاره داشته باشد به سوره 98 که دارای 8 آیه است ونام این سوره "البینة" با مقدار عددی 98 است! وبه معنای دلیل ومدرک!(مدرک ریاضی قرآن).

 7- حرف مقطعه ص همراه با 7 حرف دیگر ا ل م ک ه ی ع آمده است؛ مقدار ابجد این 8 حرف 266 (19*14) می باشد. در 29 سوره مقطعه دار؛ تعداد آیاتی که این 8 حرف را دارند برابر است با 456 = 19*24 = 3*152 = 3*19*8= 6*76 .(عدد 76 با کلمه "بسطة" ارتباط دارد، تعداد 152 ص در 3 سوره ای که این حرف مقطعه را دارد وخانواده ص 8 عضو دارد).

 8- تا قبل از حرف "ص" عبارت"وأحصی کل شیء عددا" (19×103) 1957 صاد در قرآن هست واز آ 114مین صاد است(آری! او تعداد همه چیز را شمرده است). نیز تا قبل از حرف "ص" عبارت" وأحصی کل شیء عددا" 969 (19×51) صاد در سوره های بدون پاراف هست چنان که سوره 72 نیز بدون پاراف است.  همه این موارد به شرط املای درست کلمات است. آیه ی آ سوره ی جن(72:28) چنین است:

 [72:28]   لیعلم ان قد ابلغوا رسلت ربهم واحاط بما لدیهم واحصى کل شیء عددا .

ترجمه :  این برای آن است که ثابت شود آنها پیام های پروردگارشان را تحویل داده اند. او به آنچه آنها دارند، کاملا آگاه است. او تعداد همه چیز را شمرده است.

9- تا آ سوره 74 (مدثر=راز نهفته) که در آن عدد 19 را ذکر کرده است تعداد 1974 حرف صاد داریم و می دانیم که عدد 19 در سوره 74 آمده!!! و اعجاز عددی قرآن سال 1974 کشف شد!! یعنی 1406 سال پس از نزول قرآن و 1406 = 19×74 !!!! 

10- بین 38:1 (ص والقرءان ذی الذکر) و 74:30(علیها تسعة عشر) 456 (19*24) صاد وجود دارد .

 11– حرف صاد در همه قرآن به تعداد 2071(19*109) بار به کار رفته است. با املای صحیح کلماتی که در ابتدا ذکر کردیم واختلاف اصلی در کلمه "بسطة"(7:69) بود. در 2:245 در بعضی رسم الخطها کلمه "یبسط" را با صاد نوشته‌اند اما در تمام قرآن؛ تعداد آیاتی که هر 14 حرف مقطعه در حروف آنها یافت می شود فقط 114(19*6) آیه است!!! به تعداد سوره های قرآن! جمع شماره سوره(بدون تکرار) وشماره آیه هم در این 114 آیه 9702 = 693*14 است  که 693 مقدار عددی همان 14 حرف مقطعه است!!!!!!!!!!!!! حال اگر در 2:245 کلمه ی "یبسط" را با صاد بنویسیم این آیه نیز همه ی حروف مقطعه را دارد و در این صورت تعداد آیات 115 می شود وجمع شماره سوره وآیه نیز تغییر می کند(9947) که خاصیت های مذکور را ندارد.

12- مشتقات "بسط" در 15 سوره، در 23 آیه وبه تعداد 25 بار آمده(در دو آیه دو بار) که جمع شماره سوره وآیه (بدون تکرار) برابر 1691 (19*89) می باشد یعنی این که مشتقات بسط همه جا با س نوشته می شود نه با ص. (15+23=38 نیز که بیانگر تعداد سوره ها وآیات است مضرب 19 است) (ضمن این که 2:245 و7:69 که دو مورد از 25مورد است شماره آیه وسوره در اولی 247(19*13) ودر دومی 76(19*4) است واگر این دو مورد را از آمار حذف کنیم مضرب 19 در بقیه موارد نیز به هم می خورد زیرا شماره سوره بقره (2) باید با بقیه محاسبه شود وبنابراین به عدد 1370 می رسیم که مضرب 19 نیست (1370= 69-7-245-1691)

(موارد بیشتر و لیست آیات در: http://alzekr.persianblog.ir/post/73/ )

مثال نهم: طرح ریاضی «بسم الله الرحمن الرحیم»

این طرح ریاضی مافوق توانایی بشر بر اساس تعداد کلمات، حروف و مقدار عددی حروفی است که چهار کلمه "بسم الله الرحمن الرحیم" را می سازند:

اصل ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم ... از ۱۹ حرف تشکیل شده است. 19= 6+6+4+3

اصل ۲ - ترتیب ردیف کلمات و بدنبال آن تعداد حروف هر کلمه عدد ۸ رقمی را می سازد که دو بار مضرب ۱۹ است: ۱۳۲۴۳۶۴۶ =۱۹×۱۹×۳۶۶۸۶

اصل ۳ - در اصل ۲ بجای تعداد حروف هر کلمه ، مقدار عددی آنرا قرار می دهیم عدد بدست آمده ۱۵ رقم خواهد داشت که آن هم مضربی از ۱۹ خواهد بود.   

۱۱۰۲۲۶۶۳۳۲۹۴۲۸۹

اصل ۴ -  بجای مقدار عددی کلمه مقدار عددی هر حرف را بدنبال یکدیگر پس از ردیف آن کلمه قرار می دهیم . عدد حاصل ۳۷ رقم دارد و مضربی از ۱۹ است.  ۱۲۶۰۴۰۲۱۳۰۳۰۵۳۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۴۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰

اصل ۵ - در اصل ۴ ، ردیف هر حرف هر کلمه را نیز قبل از مقدار عددی آن قرار می دهیم : عدد حاصل ۵۶ رقمی بوده و حاصل مضربی از ۱۹ است .

۱۱۲۲۶۰۳۴۰۲۱۱۲۳۰۳۳۰۴۵۳۱۱۲۳۰۳۲۰۰۴۸۵۴۰۶۵۰۴۱۱۲۳۰۳۲۰۰۴۸۵۱۰۶۴۰

اصل ۶ - پس از ردیف کلمه، جمع مقدار عددی حرف اول و آ آن کلمه را قرار می دهیم : حاصل مضربی از ۱۹ است: ۱۴۲۲۶۳۵۱۴۴۱   

اصل ۷ - بدنبال ردیف کلمات جمع مقدار حروف و مقدار عددی هر کلمه را می نویسیم : حاصل مضربی از ۱۹ است: ۱۱۰۵۲۷۰۳۳۳۵۴۲۹۵     

اصل ۸ - بدنبال شماره ردیف هر کلمه تعداد کلی حروف کلمات را تا کلمه مورد نظر قرار می دهیم.  حاصل مضربی از ۱۹ است: ۱۳۲۷۳۱۳۴۱۹     

اصل ۹ - همان کاری که در اصل ۸ با تعداد حروف هر کلمه انجام دادیم با مقدار عددی کلمات انجام می دهیم : عدد حاصل مضربی از ۱۹ است:  ۱۱۰۲۲۱۶۸۳۴۹۷۴۷۸۶      

اصل ۱۰ - حروف بسم الله الرحمن الرحیم را به ترتیب از 1 تا 19 شماره گذاری می کنیم و ارزش عددی هر حرف را قبل از آن قرار می دهیم با این کار عدد ۶۲ رقمی بدست می آید که مضربی از ۱۹ می باشد:

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹

اصل ۱۱ - در اصل ۱۰ در انتهای ارقام مربوط به هر کلمه شماره ردیف آن کلمه را اضافه می کنیم نتیجه آن یک عدد ۶۶ رقمی است که مضربی از ۱۹ می باشد.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۲۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۴

اصل ۱۲ - اعداد مورد استفاده در اصل ۱۱ را در نظر بگیرید و ترتیب ردیف کلمات را با مقدار عددی آنها عوض می کنیم در حالیکه بقیه اعداد را تغییر نمی دهیم نتیجه ۷۳ رقمی و مضربی از ۱۹ خواهد بود.مشاهده متن کامل ...
ع سخنان بزرگان / 41
درخواست حذف اطلاعات


 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorg
 فلسفه بزرگان ، بزرگترین فلسفه دان ، بزرگان فلسفه ایران ، فیلسوف بزرگ ، بزرگ فلسفه ، فلسفه دانان بزرگ ، فلسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان ، فیلسوفان بزرگ جهان ، بزرگترین فیلسوف ،بزرگترین فیلسوف تاریخ ، بزرگترین فیلسوف دنیا ، فیلسوفان بزرگ دنیا ، فیلسوف ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف ایرانی ، ارد بزرگ ، فیلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکیم بزرگترین فیلسوف دنیا ، فلسفه ارد بزرگ ، سخنان گرانبها ، سخنان بزرگان با تصاویر ، حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا ، حکیم ارد بزرگ در کتاب سرخ ، حکیم ارد ، جمله های زیبا ، جملات فرهنگی ، حکیم ارد بزرگ wikipedia ، سخنان حکیم ارد بزرگ ، سخنان حکیم ارد ، سخنانی از حکیم ارد بزرگ ، تصاویر سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ ، سخنان ادب و احترام ، دیدار با حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم ارد ، تصاویر بزرگان فلسفه غرب ، اس ام اس کلام بزرگان جهان ودانشمندان ایرانی با تصاویر ، سخنان برگزیده دانشمندان جهان ، سخنان حکیمانه با ع ، دوستان و دشمنان حکیم ارد بزرگ ، شه های حکیم ارد بزرگ ، سخنان بزرگان جهان ، قاره کهن ، قاره کهن ارد بزرگ ، سخنان کوتاه مدیران بزرگ با ع ، رکورد جملات قصار ، ع برای ویچت ، نظریه ک شان بزرگ شه ، حکیم اردبزرگ ، سخنان بزرگان ، جملات ارد بزرگ ، جملات حکیم ارد بزرگ ، جملات قصار ارد بزرگ ، جملات زیبای ارد بزرگ ، جملات عاشقانه ارد بزرگ ، جملات سنگین ، جملات فلسفی ارد بزرگ ، بهترین جملات ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، جملات کوتاه ارد بزرگ ، sokhan bozorgan ، جمله های ارد بزرگ ، جملات حکیمانه ارد بزرگ ، رهنمون های سخنان بزرگان مشاهیر و نوابغ جهان +ع ، orod ، orod bozorg، جملات ناب ، orod bozorg wikipedia ، hakim orod bozorgبرچسب ها: سخنان برگزیده دانشمندان جهان، سخن بزرگان، سخن بزرگان ، جملات حکیم ارد بزرگ، سخنان ارد بزرگ، جملات بزرگان، جملات مشاهیر، جملات مشاهیر جهان، بزرگان فلسفه ایران/ فیلسوف بزرگ، مشاهده متن کامل ...
دریاچه بلد اسلوونی رومانتیک ترین مناطق دنیا
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: مکانهای تفریحی جهان


رومانتیک ترین مناطق دنیا,زیباترین مناطق دنیا

 در شمال غربی کشور اسلوونی و اطراف کوه های آلپ، منطقه ای به نام کارنیولای شمالی قرار گرفته که دریاچه ی بلد (bled) سمبل آن می باشد. این ناحیه که با تپه های شیبدار احاطه شد، منطقه ای کوهستانی و بسیار خوش منظره می باشد. در فصل تابستان می توان دراینجا شنا کرد و از آفتاب زیبا لذت برد و در فصل زمستان بعد از اسکی در آن استراحت کرد. فعالیت های ورزشی متعددی نیز در تمام طول سال در این ناحیه موجود می باشد. علاوه بر این، اگر آرزوی خاصی دارید می توانید به جزیره رفته و زنگ آرزوهای کلیسا را به صدا در بیاورید.
کوه تریگلاو (triglav) با سه قله ی به هم پیوسته اش که درست در بالای دریاچه bled واقع شده، بلندترین کوه در کشور اسلونی می باشد. اهالی این کشور به این کوه افتخار می کنند و در بین آنها عرف است که یک "اسلاو اصیل" در طول عمرش حداقل یک بار باید به قله ی آن صعود کند.
این ناحیه خانه ی ورزش های زمستانی می باشد و سراشیبی های فراوانی برای اسکی دارد که همه ساله توریست های مشتاق اسکی را به خود جذب می کند. مرکز اسکی kranjska gora بهترین آنهاست که هر سال مسابقه ی جام جهانی اسکی vitranc را میزبانی می کند. مناطق kanin، bovec و vogel نیز خاطراتی فراموش نشدنی برایتان به ارمغان می آورند. همچنین در منطقه ی planica می توانید از پرش های بلند اسکی لذت برید. پیست اسکی letalnica bratov gorišek دارای رکورد جهانی 239 محل پرش طولانی می باشد. در حقیقت از سال 1984 تا به حال بطور مداوم رکورد بلندترین و طولانی ترین پرش های اسکی در همین ناحیه ش ته می شود. این مسابقه ی جهانی تبدیل به جاذبه ای شده که توریست های بسیاری را به این ناحیه می کشاند تا شاهد انسانهایی باشند که در هوا پرواز می کنند! تمام این وقایع در کنار غذاها و موسیقی عالی، موقعیت مناسبی را برای شما فراهم می کند که در کنار دوستان خود اوقات خوشی را بگذرانید.
همچنین دریاچه ی بوهینج (bohinj) که در ورودی پارک ملی triglav واقع شده، بر زیبایی منطقه ی کارنیولای شمالی افزوده است. این پارک یکی از بزرگ ترین نواحی حفاظت شده در سراسر اروپاست. طبیعت بکر و سکوت مطلق حاکم بر این کوهستان، توریست ها و کوهنوردان را مسحور می کند. چشم انداز زیبای کوه های جولیان واقع در رشته کوه آلپ، آبشارها، دریاچه های triglav و تعداد دیگری از مناظر طبیعی به این پارک زینت بخشیده اند. اما مطمئنا نمی توانید بازدید از تنگه هایpokljuka و vintgar را فراموش کنید. همچنین طبیعت پنهان شده در دل دره های تنگ و شیبدار، پیاده روی فراموش نشدنی ای برای شما در نظر گرفته است چراکه می توانید در بین تخته سنگ ها و رودخانه ای که حاوی گودال های پر از آب، بندهای شیبدار و آبشارهای زیبا می باشد، قدم بزنید.
منظره ی مسحور کننده ی کارنیولای شمالی توسط رشته کوه های جولیان و کانیک واقع در آلپ و کوه های کاراوانکی تزیین شده است. در منطقه ی ولیکا، مالا و دشت gojška واقع در کوه های کانیک، سنت چوپانی هنوز رواج دارد. یاد و خاطره ی چوپانان با حفظ خانه های بیضی شکل و تولید نوعی پنیر خشک شده و تزیینی به نام trniči که مورد علاقه ی چوپانان بوده، زنده نگاه داشته می شود.

 رومانتیک ترین مناطق دنیا,زیباترین مناطق دنیا

رومانتیک ترین مناطق دنیا

  رومانتیک ترین مناطق دنیا,زیباترین مناطق دنیا

 رومانتیک ترین مناطق دنیا

 رومانتیک ترین مناطق دنیا,زیباترین مناطق دنیا

 رومانتیک ترین مناطق دنیا

 رومانتیک ترین مناطق دنیا,زیباترین مناطق دنیا

 رومانتیک ترین مناطق دنیا

 رومانتیک ترین مناطق دنیا,زیباترین مناطق دنیا

دریاچه بلد, رومانتیک ترین مناطق دنیا

 رومانتیک ترین مناطق دنیا,زیباترین مناطق دنیا

دریاچه بلد, رومانتیک ترین مناطق دنیا

 رومانتیک ترین مناطق دنیا,زیباترین مناطق دنیا

دریاچه بلد, رومانتیک ترین مناطق دنیا

 رومانتیک ترین مناطق دنیا,زیباترین مناطق دنیا

 دریاچه بلد, رومانتیک ترین مناطق دنیا

رومانتیک ترین مناطق دنیا,زیباترین مناطق دنیا

 دریاچه بلد, رومانتیک ترین مناطق دنیا

رومانتیک ترین مناطق دنیا,زیباترین مناطق دنیا

 دریاچه بلد, رومانتیک ترین مناطق دنیا

رومانتیک ترین مناطق دنیا,زیباترین مناطق دنیا

 دریاچه بلد, رومانتیک ترین مناطق دنیا

منبع:lastsecond.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • دریاچه بلد، اسلوونی یکی از رومانتیک ترین مناطق دنیا + تصاویر
 • رومانتیک ترین مناطق دنیا[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
نون : قلم قرآن است
درخواست حذف اطلاعات

نون والقلم وما یسطرون

حرف "ن" یکی از حروف مقطعه مهم است که در آیه 68:1 ذکر شده است. جالب است که خدای مهربان بعد از حرف "ن" به قلم اشاره می‌کند و این خود نشان میدهد که حرف نون نوشتار و رسم الخط قرآن را تایید میکند و به جمع آوری قرآن اشاره دارد. نکته مهم در مورد این حرف مقطعه آن است که باید آن را به صورت "نون" نوشت نه به صورت "ن" که این مطلب علاوه بر تایید تاریخی ، تاییدات ریاضی دارد که در ادامه معلوم خواهد شد:

:

ردیف

توضیحات

حاصل

ضرب

1

تعداد حرف "ن" در سوره 68

133

19*7

2

آیاتی که با سه حرف "نون" خاتمه می یابند

133

19*7

3

آیاتی که در آنها دو تا "ن" بغل هم قرار دارد: ننـ ، نن

133 

19*7

4

آیاتی که در آنها تعداد حرف ن و تعداد کلمه الله مساوی استدر ضمن 9:129 را حساب نمی کنیم!

133 

19*7

5

مقدار عددی حروفی که آیات ردیف2 با آن شروع می شود: ا ب ت ث ر ف ق ک  ل م ن ه و ی

1444

4*19*19

6

مقدار عددی حروفی که آیات ردیف3 با آن شروع می شود: ی ،و ،ه ،م ،ل ،ق ،ف ،ع،س ،ر ،ذ ،ث ،ت ،ب  ا

2204

19*116

7

تعداد کلمه الله در 133 آیه ای که در آن دو تا "ن" کنار هم قرار دارد

76

19*4

8

تعداد آیات زوج از 133 آیه ای که دارای دو ن کنار هم (ننـ) هستند

تعداد آیات فرد از 133 آیه ای که دارای دو ن کنار هم (ننـ) هستند

76

 

57

19*4

 

19*3

9

تعداد آیاتی که در آنها دو تا "ن" بغل هم (با فاصله و بی فاصله) وجود دارد

361

19*19

10

کلمه "نون" دارای دو حرف ن و یک حرف و می باشد تعداد آیاتی که دارای دو حرف نون(ن) و یک حرف واو می باشند برابر است با 228 = 19*12 = 114*2 و قرآن 114 سوره و 2 حرف مقطعه ن دارد.

228

19*12

11

تعداد کلمه "الله" در آیاتی که (10 آیه) در هر یک از آنها 19 حرف ن وجود دارد

19

19*1

12

تعداد آیاتی که هم "نون" (نه حرف ن) و هم کلمه الله در آنها هست

95

19*5

13

در آیه 21:88 کلمه ننجی با یک حرف "ن" نوشته شده است و حرف دیگر بالای کلمه قرار گرفته است. و اگر این‌طور نبود بعضی از روابط قبل به هم میخورد. تعداد حروف این آیه 38 است.

 38

 19*2

14

مقدار ابجد آیه 21:88

2983

19*157

15

اگر دو مقدار ٢٩٨٣ و ٣٨ را جمع کنیم می شود ٣٠٢١ یعنی ١٩*١۵٩ و ١۵٩ یعنی؛١۵:٩ که می فرماید:

[15:9]  انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون :  مسلما، ما این تذکر را نازل کرده ایم و مسلما، آن را حفظ خواهیم کرد.*

 

 

16

فقط سه ایه هست که هم "نون" و هم "ننـ" دارند:48:12 ، 6:109 و 7:27 اگر شماره سوره و آیه را جمع کنیم

209

19*11

17

تعداد حرف ن را در این سه آیه

38

19*2

18

آیه ی 68:1 دارای "نون" می باشد؛ تعداد آیاتی که در آنها "نون" وجود دارد چه در آ آیه یا غیر آن

228

19*12

19

جمع شماره سوره و آیه ها در سوره 68 که دارای "نون" هستند

152 

19*8

برای بررسی موارد فوق و مواردی که در ادامه مطلب آمده است می توانید با نرم افزار قرآنی  openquran از :http://openquran.codeplex.com/ استفاده نمایید.در این نرم افزار هر متنی را که بخواهید میتوانید اضافه کنید و با فشار دادن کلید f1 در قسمت جستجو از فرمولهای جستجو در این نرم افزار راهنمایی بگیرید.

 20- از مجموع آیات قرآن فقط 114 آیه داریم که همه 14 حرف مقطعه را دارند از این آیات، سه آیه دارای دو ن کنار هم هستند(ننـ) در این سه آیه، 29 حرف ن هست یعنی به تعداد سوره هایی که حرف مقطعه دارند! آن سه آیه: 13:41، 23:27 و 38:22

21- تعداد آیاتی که دارای "نون" و نیز همه حرف "بسم الله الرحمن الرحیم" یعنی حروف(ب س م ا ل ه ر ح ن ی) باشند، 64 آیه است جالب است که در این 64 آیه؛ 681 ن هست و 681 یعنی؛ 68:1 "نون والقلم و ما یسطرون"!

22- کلماتی که مثل کلمه "نون" با حرف ن(نـ) شروع و با حرف ن خاتمه می یابند و دارای سه حرف نیز هستند (مثل کلمه "نحن") در 68 آیه وجود دارند و 68 یعنی سوره قلم(نون والقلم وما یسطرون)!

23-  کلماتی که با حرف ن شروع و ختم می شوند و دارای هرچند حرف هستند ولی حروف بین دو حرف "ن" از حروف مقطعه هست (مثل: نصرین) در 79 آیه آمده است و می دانیم که تعداد همه حروف مقطعه با تکرار آنها 79 حرف می باشد.

24- کلماتی که با حرف ن شروع و ختم می شوند و دارای هرچند حرف هستند ولی حروف بین دو حرف "ن" از حروف بسمله هست (مثل: نحن) در 66 آیه آمده است و می دانیم که 66 مقدار عددی کلمه "الله" می باشد.

25- تعداد کلماتی که به "نن" یا "نون" ختم می شوند و در اول وآ آیه نیستند به ترتیب 33 مورد(مثل3:81: "لتؤمنن") و 100 مورد یعنی باهم 133 کلمه است برابر با تعداد ن در سوره 68 و برابر با تعداد آیاتی که به "نون" ختم می شوند...

26- تعداد آیاتی که دارای فقط یک حرف ن و یک کلمه الله هستند 95 (19*5) آیه است. (در صورتی که 9:129 حساب نشود)

27- کلمه "نون" در سوره 68 آمده است، از مجموع 228 آیه ای که در آنها حروف "نون" وجود دارد فقط 2 آیه شما ره 68 (و نیز مضرب 68) وجود دارد: 25:68 و 43:68 که اگر شماره این دو سوره را نیز جمع کنیم می شود 68= 43+25 و این که دو آیه وجود دارد نیز می تواند بیانگر دو حرف مقطعه ن باشد.

28- در 358 آیه قرآن حروف "نون" یا "ننـ" وجود دارند در این آیات 2698 حرف ن به کار رفته است!!!!!!! می دانیم که کلمه "الله" نیز در قرآن 2698 بار آمده و 2698=19*142!!!!!

جمع شماره سوره و آیه ها نیز برابر است با 30229=19*1591!!!!!!!! و آیه ی 15:91 می فرماید:

[15:91]  الذین جعلوا القرءان عضین [15:91]  آنها که فـقط بخش هایی از قرآن را می پذیرند.

29- در 358 آیه قرآن که حروف "نون" یا "ننـ" وجود دارند فقط دو آیه با حرف ن شروع می شوند (28:3 و 68:1) و فقط دو آیه دارای تعداد 14 حرف ن می باشند و می دانیم که حرف مقطعه ن 2بار در قرآن به کار رفته: "نون"

30- در 358 آیه قرآن که حروف "نون" یا "ننـ" وجود دارند تعداد 11 آیه دارای همه حروف مقطعه هستند در این 11 آیه 190 حرف ن وجود دارد(19*10)

31- در مورد 133 نکاتی دانستیم (تعداد حرف ن در سوره 68 و موارد دیگر) اکنون اگر به 133 آیه اول قرآن نگاه کنیم (یعنی تا آیه 2:226) تعداد 14 آیه می ی م که در آنها  "نون" به کار رفته و می دانیم که حرف ن 14مین حرف در ترتیب ابجد است و نیز 14مین حرف مقطعه؛ جالب است که در آیه 68:1 نیز 14 حرف مقطعه(با تکرار) وجود دارد! چنان که اولین آیه ای که بر نازل شد(96:1) نیز دارای 14 حرف مقطعه(با تکرار) است! واقعا که متن قرآن فوق العاده است! عجیب است که فقط 14 کلمه که در 14 آیه آمده است دارای 3 حرف ن می باشد (مثل لن ن در 7:149) و نیز می دانیم که حرف ن در 68:1 سه بار آمده!!

32- همه نعداد حالاتی(نه آیاتی) که بین دو حرف ن ، یکی از حروف بسمله یا مقطعه یا فاصله وجود دارد (مثل انبنا – عینان –لن نقدر) برابر است با 681 یعنی 68:1 (به شرطی که 9:129 را که در آن کلمه ی بالموءمنین آمده به حساب نیاوریم!)

33- همه حالاتی که در آنها بین دو حرف ن یکی از حروف آیه ی 68:1 یا فاصله (که فاصله هم در این آیه وجود دارد) به کار رفته باشدبرابر است با : 798= 19*42 = 133

34- این بار در نظر بگیریم همه حالاتی که در آنها بین دو حرف ن یکی از حروف آیه ی 96:1(اولین آیه ی نازل شده) یا فاصله (که فاصله هم در این آیه وجود دارد) به کار رفته باشدبرابر است با : 570= 19*30 = 10*57

35- می دانیم که آیه 97:1 آیه ای است که از نزول دفعی قرآن در شب قدر خبر می دهد جالب است که همه حالاتی که در آنها بین دو حرف ن یکی از حروف آیه ی 97:1 یا فاصله (که فاصله هم در این آیه وجود دارد) به کار رفته باشد برابر است با : 532= 19*28= 19*14*2

36- سوره فاتحه یعنی سوره کلید؛ اگر محاسبه کنیم همه حالاتی که در آنها بین دو حرف ن یکی از حروف سوره فاتحه یا فاصله (که فاصله هم در این سوره وجود دارد) به کار رفته باشدبرابر است با : 722= 19*38= 19*19*2

37- در 114 سوره قرآن فقط 19 آیه در شروع سوره (آیه شماره 1) وجود دارد که با ن شروع یا به آن ختم می شود :

[6:1],[8:1],[9:1],[12:1],[13:1],[15:1],[16:1],[21:1],[23:1],[24:1],[27:1],[55:1],[63:1],[68:1],[78:1],[83:1],[95:1],[107:1],[109:1]

در 114 سوره قرآن فقط 19 آیه در شروع سوره (آیه شماره 1) وجود دارد که به  ن ختم می شود (این 19 آیه همان آیات فوق است یعنی این که اگر آیه با ن شروع شده با ن هم ختم شده است.

38- در همه آیاتی که شماره آیه به اضافه شماره سوره مضربی از 19 است تعداد حرف ن به کار رفته برابر است با: 1406= 19*74 و نیز می دانیم که اعجاز 19 قرآن در سال 1974 کشف شد و می دانیم که در سوره 74 به 19 اشاره یا تصریح شده است!!!!

39- در سوره 68 بعد از "نون" به القلم سوگند یاد شده اکنون ببینیم همه آیاتی که در آنها حروف ا ل ق م همراه با "نون" چه تعداد است؟ می بینیم که برابر است با 152 آیه = 19*8 !! آری قدرت خدداوند بی نهایت است! سراسر قرآن 19 است!

40- همه آیاتی که در آنها حروف القلم ( ا ل ق م ) به کار رفته : 1998= 666*3 و فهمیده ایم که 666 همان قرآن و همان تعداد رسولان خدا هستند که تا روز رستاخیز می آیند!

41- قرآن؛ قلمی برای نوشتن دارد که همان حروف نون است اکنون تمام سوره هایی را ببینیم که در آنها تعداد آیاتی که با یکی از حروف ن و ن شروع می شود مضرب 19 باشد  ؛ فقط 4 سوره هست : سوره ی 9 با 38 آیه ، سوره ی 13 با 19 آیه ، سوره ی 17 با 57 و سوره ی 51 با 19 آیه (چه این که مثل سوره 9 هیچ آیه ای با "ن" شروع نشده باشد و 38 آیه فقط با "و" شروع شود و یا این که مثل سوره ی 57 برخی آیات با "ن" و برخی با "و" که جمعا 19 آیه می باشد). اکنون این مقادیر را جمع می کنیم : 38+19+57+19 = 133 !

حال تمام سوره هایی را ببینیم که در آنها تعداد آیاتی که فقط با حرف "و" شروع می شود مضرب 19 باشد  ؛ 5 سوره هست : سوره ی 9 با 38 آیه ، سوره ی 12 نیز با 38 آیه، سوره ی 13 با 19 آیه ، سوره ی 51 با 19 و سوره ی 54 نیز با 19 آیه (در این صورت به آیاتی که با "ن" شروع شود کاری نداریم). اکنون این مقادیر را جمع می کنیم : 38+38+19+19+19 = 133 !

42- حرف "و" از حروف "نون" می باشد؛ تعداد آیاتی که دارای یک کلمه الله و یک حرف "و" هستند = 76= 19*4

43- تعداد 12 آیه هستند که یک کلمه الله و یک حرف ن دارند ولی حرف "و" ندارند و تعداد 7 آیه هستند که یک کلمه الله و یک حرف "و" دارند ولی حرف ن ندارند و : 12+7 = 19 !

44- کلمه "نون" سه حرف دارد ؛ به تعداد 171 (19*9) آیه هستند که 3 "ن" و 3 "و" دارند مثل؛ 110:2 و به تعداد 209 (19*11) آیه هست که حرف "ن" 3 برابر حرف "و" می باشد مثل 114:6 . تعداد 855 (19*45) آیه نیز دارای حروف نون هست که در آنها حرف "و" 2 بار آمده است! خداوند با حروف نون، قرآن را حفظ می کند و ی جز او از عدد سربازانش باخبر نیست!!

45- تعداد 1149 آیه با حرف "و" شروع و با حرف "ن" ختم می شوند که از این تعداد، 95 (19*5) آیه دارای 7 حرف واو می باشند مثل 64:12 و جالب است که 95 (19*5) آیه نیز دارای 7 حرف ن می باشند مثل 68:51 (عدد 7 نیز دارای نقش مهمی در اعجاز ریاضی است که در این مقاله نیز بعضی از آنها را می توان مشاهده کرد مثل عدد 133 که 19*7 می باشد یا مواردی که از 14 (2*7) صحبت کردیم.

اضافه کنیم که از این 1149 آیه، 38(19*2) آیه نیز دارای 3 حرف"و" و 3 حرف "ن" می باشد مثل 107:7

تعداد 66 آیه (مقدار عددی کلمه الله) نیز از 1149 آیه هست که تعداد "و" ضرب در تعداد "ن" = 6 مثل 95:1 که دارای 3"و" و 2"ن" می باشد و 3*2=6

46- در کلمه ی "نون" حرف نون 2 برابر حرف واو است؛ آیاتی را ببینیم که تعداد نون 4 و تعداد واو 2 باشد در این ح 133 آیه داریم (19*7) مثل 89:15 خیلی عجیب است که تعداد 228 (19*12) آیه نیز دارای 2 نون و 1 واو هستند مثل 111:2

این که در کلمه ی "نون" دو حرف مقطعه ن همراه با یک حرف غیر مقطعه "و" به کار رفته می تواند نقش مهمی را در ارتباط با حروف مقطعه و غیر مقطعه (کل حروف) و در حفاظت از کل قرآن ایفا کند که چه بسا به این خاطر خداوند می فرماید "نون والقلم و ما یسطرون" یعنی قرآن؛ قلمی برای نوشتن دارد که همان حروف نون است. ارزش عددی ن 50 بنابراین ارزش عددی دو حرف ن مساوی 100 و مساوی حرف مقطعه ق ( قرآن) است. مقدار عددی کلمه ی "نون" 106 است و اگر به آیه 2:106 نگله کنیم در آن دو بار حرف ننـ کنار هم به کار رفته (ما ننسخ – او ننسها) !!! (در این آیه 2 بار نیز حرف "و" آمده).

گفتیم که مقدار عددی 2ن می شود 100 مساوی حرف ق؛ اکنون آیاتی را که 100 حرفی هستند بشماریم می شود 19 آیه!!! در این 19 آیه تعداد حروف مقطعه (غیر تکراری ها در هر آیه + آیات دیگر) برابر است با 228=19*12=114*2 آن 19 آیه:

[2:20], [4:58], [4:150], [5:27], [6:92], [7:101],[7:195], [9:18], [9:67], [9:72], [12:43], [13:22],[16:14], [17:51], [18:45], [22:17], [31:34],[39:5], [45:17]

47- حالا بیایید 19 آیه اولی قرآن را در نظر بگیریم و همچنین نوزده آیه آ ی را ؛ در 19 آیه اولی (1:1 تا 2:12) 57 (19*3)عدد حرف "ن" داریم!!!! و در نوزده آیه آ ی (114:6 تا 111:2) 19 حرف "ن" داریم!!!!!

این نشانه ای دیگر است از طراحی ریاضی قرآن. خدای توانا را سپاس که قرآن با این عظمت را در اختیار جهانیان قرار داده است تا بوسیله آن هدایت شوند و سرگردان نشوند!!!!

48- چرا در سوره ی 19 در آیه ی 9 و آیه ی 20 به ترتیب "تلــــ" و "الـــــ" آمده به جای تکن و اکن ؟!

علاوه بر نکاتی که در مورد حرف کاف وجود دارد که مثلا بین این دو کلمه 19 حرف کاف هست مطلب بسیار جالبی هم در مورد حرف نون وجود دارد: تعداد آیاتی که در سوره 19 دارای دو حرف ن هستند برابرند با 19 و یکی از این آیات آیه ی 9 است که اگر لفظ "تکن" می آمد تعداد آیات 18 می شد. همچنین در این سوره 19 آیه هست که دارای سه حرف نون می باشد و یکی از این آیات آیه ی 20 است که اگر لفظ "أکن" می آمد تعداد آیات 18 می شد!!!!!!!!! برای جستجوی این دو مورد در منوی جستجوی نرم افزار openquran هر یک از فرمولهای زیر را جداگانه قرار دهید و سوره انتخ سوره 19 باشد:

count(ن=2);

count(ن=3);

علاوه بر این بین این دو کلمه با فصل واو (شمارش واو به عنوان کلمه مستقل) 114(19*6) کلمه وجود دارد. همچنین تعداد حرف کاف(که از حروف مقطعه این سوره است) بین دو کلمه(با احتساب این دو کلمه) 19 است.مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
نمونه سوالات درس اصول مبانی فلسفه تعلیم تربیت یا ذالمن الکثیر و بالیسیر ندگی به تر با تلگرام جدید تر یک بند ضرب المثل شکر نعمتت افزون کند حرام ماههای محاسبه بیمه میگردد کدامند ماههای حرام حرام کدامند محاسبه میگردد میلیون تومان چگونه محاسبه حرام چگونه محاسبه لیزر بافت اطراف کیست مویی نحوه ری خدمت سربازی ایلام 98 99 هماهن برگزاری المپیاد جوک میگه میگم پ پ گفتم پ ن ه ن ه پ ن پ گفتم پ پ ن r ya ayxan senden ba qa coinvault باج افزاری هزاران قربانی گرفت اجرای قاضی احکام کیفری آیین مستقر اجرای احکام قاضی مستقر قاضی اجرای احکام کیفری آیین نامه اجرای احکام کیفری قاضی اجرای احکام آیین دا طرح بروشور عرقیات گیاهی استقبال رسمی از نخست سوئد در سعدآباد برگزاری نشست های چندجانبه تغییر تعطیلی ا هفته در عربستان متن اهنگ ترک الینه ترک دیلینه قربونم تبلیغ فعالیت ها و خدمات کتابخانه های عمومی در این هفته lovedance dance your love with beauty your beauty with your gathered safely burning violindance beauty with پادشاه قلب من دوستت دارم گوشیx power باتری قدرتمند با قیمت فوق العاده
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.