پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 یوم الفرج yomolfaraj
اتتماس دعا
درخواست حذف اطلاعات

ابا صـــــــــــــــــــــالح ماس دعا
زمان مهربان ترین پدر
بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد...
دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد...

بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب...
که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد...

بخوان دعای فرج را و نا امید مباش...
بهشت پاک اجابت هزار در دارد...

بخوان دعای فرج را که صبح نزدیک است...
خدای را، شب یلدای غم سحر دارد...

بخوان دعای فرج را به شوق روز وصال...
مسافر دل ما، نیت سفر دارد...

بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا...
ز پشت پردۀ غیبت به ما نظر دارد...

بخوان دعای فرج را که دست مهر خدا...
حجاب غیبت از آن روی ماه بر دارد...


♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥


╬♥اللهم عجل لولیک الفرج
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج
╬♥اللهم عجل لولیک الفرج
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج

✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿
✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿
✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬


♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥iاللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥iاللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸

♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج.`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج.`’•,,•
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج.`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•......’
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج..`’•,,•
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج.`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج.`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’

♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
آرشیو مطالب
داد 1393
صح یکشنبها

8:44مشاهده متن کامل ...
اتتماس دعا
درخواست حذف اطلاعات

ابا صـــــــــــــــــــــالح ماس دعا
زمان مهربان ترین پدر
بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد...
دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد...

بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب...
که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد...

بخوان دعای فرج را و نا امید مباش...
بهشت پاک اجابت هزار در دارد...

بخوان دعای فرج را که صبح نزدیک است...
خدای را، شب یلدای غم سحر دارد...

بخوان دعای فرج را به شوق روز وصال...
مسافر دل ما، نیت سفر دارد...

بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا...
ز پشت پردۀ غیبت به ما نظر دارد...

بخوان دعای فرج را که دست مهر خدا...
حجاب غیبت از آن روی ماه بر دارد...


♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥


╬♥اللهم عجل لولیک الفرج
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج
╬♥اللهم عجل لولیک الفرج
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج

✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿
✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿
✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬
╬═♥اللهم عجل لولیک الفرج♥╬


♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥iاللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
♥♥iاللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥♥
♥♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥♥
♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥
♥اللهم عجل لولیک الفرج♥
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸
¸¸.•*´•.♥.•`*•.¸

♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج.`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج.`’•,,•
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج.`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•......’
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج..`’•,,•
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج.`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•
اللهم عجل لولیک الفرج,•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج.`’•,,•’`
اللهم عجل لولیک الفرج•’``’•,•’``’•,
اللهم عجل لولیک الفرج’•,`’•,*,•’`,•’
اللهم عجل لولیک الفرج`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’

♥♥♥اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥
آرشیو مطالب
داد 1393
صح یکشنبها

8:44مشاهده متن کامل ...
رساله, یوم, فوتبال ۳۱۰۰۰, نفره ۱۷۰ صفحه,طرح نهائی, یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نف
درخواست حذف اطلاعات

رساله یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره ۱۷۰ صفحه – طرح نهائی یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره

 

تاریخ ایجاد 11/01/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 170 برگ ورد - دریافت توسط لینک بلافاصله   قیمت: 18000 تومان   حجم فایل: 19 kb  تعدادمشاهده  7  


 - فصل اول : معرفی طرح
۱-۱- تعریف یوم
باید توجه داشت که یوم از زمانهای دور با تمام مشکلات تکنولوژیک که ب ایی این ساختمانهای عظیم نظیر یوم المپیک در یونان و کلوزئوم در شهر رم ایتالیا در آن دوره با آن روبرو بودهاند به عنوان مهمترین کار عظیم ساخت بشر مورد توجه قرار داشتهاند.
در قرن گذشته هم جامعه بشری چنین نیازی را حتی در زمان جنگ جهانی دوم انکار نکرد. در زمان جنگ جهانی دوم و در جریان فاجعهای که هم در اروپا با آن درگیر بود، بازسازی یوم برلین از طرف مردم آلمان و جهان مورد استقبال قرار گرفت. به علت همین احساس نیاز، تها در طول تاریخ هزینه سنگین ساخت چنین یومهایی را پذیرفتهاند هرچند امروزه بازگشت سرمایه و سود آن روندی چندین ساله دارد اما چون ب ایی یومها جزئی از ا امات فرهنگی جامعه است متخصصان برای این مشکل نیز راهحلهای مفیدی یافتهاند که اگر بازگشت سرمایه صددرصد نباشد لااقل مقدار مناسبی از آن جبران گردد (nixdorf,stefan,2007).

رساله یوم فوتبال 31000 نفره,مطالعات یوم فوتبال,پایان نامه یوم فوتبال,پروپوزال یوم فوتبال,برنامه فیزیکی یوم فوتبال,طرح نهائی یوم فوتبال, رساله معماری یوم فوتبال,رساله آماده یوم فوتبال,رساله کامل یوم فوتبال,ظوابط یوم فوتبال,استانداردهای طراحی یوم فوتبال,ظوابط و سرانه یوم فوتبال,طراحی یوم فوتبال,نقشه یوم فوتبال, مطالعات معماری یوم فوتبال, پایان نامه یوم فوتبال, طرح نهائی معماری یوم فوتبال,پایان نامه معماری یوم فوتبال,رساله معماری,معماری

۱-۲- تاریخچه ساخت یوم
۱-۲-۱- یوم
کلمه « یوم» از کلمه یونانی «stadion» مشتق شده که پیش از هر چیز به واحد قدیمی طول اشاره داشت که بر حسب شرایطِ محلی بین ۱۷۷ و ۱۹۲ متر متغیر بود. مفهوم این اصطلاح تا زمین بازی کلی مسابقات نیز بسط یافت، یعنی زمین مسابقه همراه با ردیف های تماشاچیان در اطراف آن. در آن زمان یونانیان اصطلاح «stadion» را به تمام زمینهای ورزشی که به شکل مربع مستطیلهای کشیده با امتدادهای نیم دایره بودند اطلاق کرده و بعدها از این واژه برای اشاره به زمین بازی سایر انواع وقایع ورزشی استفاده می د(یک واحد طول = یک ) stadion) (nixdorf,stefan,2007)).

برای و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب:
زمین بازی
واژه زمین بازی (معادل واژه انگلیسی arena که از واژهای لاتین به معنای «شن» مشتق شده) در اصل به «محل نبرد پوشیده شده از شن در آمفی تئاتر، زمین ورزشی یا یوم» اطلاق می شود.
این فضا محل برگزاری رقابتهای ورزشی و رویدادهای فرهنگی است. امروزه این واژه نه تنها به محل انجام آن فعالیت بلکه به کل ساختار معماری اطراف آن اشاره دارد.

۱- ۲ – ۲- دسته بندیهای تاریخی
در طول هزاران سال به دنبال پیدایش زمین بازی، کار ساخت مکانهای گردهمایی و انگیزه انجام این کار آغاز شد.
در کشور یونان باستان، یومها در ابتدا فضای برگزاری نبردهای نظامی فرقهای و بعدها محل انجام رقابت های ورزشی بودند که نشاندهنده گرایشهای میهن پرستانه و مهمتر از همه نشاندهنده اعتبار اغنیای حاکم بود. ظرفیت نشیمن این یوم ها اغلب مطابق با جمعیت کل یک شهر خاص بود. «بازیهای المپیک» با فاصله های زمانی ۴ سال بین سالهای ۷۷۶ پیش از میلاد و ۳۹۳ پس از میلاد در یوم قدیمی «اولمپیا » در شبه جزیره پلوپوتیسوس و به اصطلاح در تنها یوم «اصلی» المپیک برگزار شدند.
این یوم امکان تماشای بازی را برای تقریباً ۳۰٫۰۰۰ تماشاچی فراهم می آورد. با این حال تماشاچیان امکان نشستن نداشتند. برای اینکه تماشاچیان دید بهتری داشته باشند در اطراف زمین مسابقه دیوارهای خاکی ساخته شد. در سراشیبی جنوبی، سکوها یا تریبونهای سنگی کوچکی فقط برای استفاده داوران و یک سکو هم برای والاترین کاهنه معبد((هِرا)) در محر در سراشیبی شمالی تعبیه شد.
یوم شهر دِلف که به قرن پنجم پیش از میلاد می رسد یکی از بهترین نمونههای حفظ شده از یونان باستان است. طول این ساختمان تقریباً ۱۷۷ متر می باشد که از توپوگرافی شیب دار در ساخت دیوار خاکی سکوی آن استفاده شده است. در اینجا هم برای افراد سرشناسی که در مراسم حضور داشتند سازه های پلکانی به شکل ردیف- نیمکتهای سنگی ساخته می شد. این نیمکتها امکان تماشای بلامانع زمین مسابقه را فراهم می آوردند.

تصویر شماره ۱-۱ : یوم آنتیگوی دلفی، یونان
پهنه ورزشی  تقریباً در طی دوره آغازین امپراطوری روم در حدود سال ۵۰۰ پیش از میلاد ساخته شد. این زمین ورزشی، بزرگترین زمین ورزشی رم باستان بود که عموماً صحنه مسابقات ارابه های جنگی و به دفعات کمتر، محل برگزاری نبرد گلادیاتورها یا شکار حیوانات بود.
تماشاگران در ابتدا بر روی سراشیبی های دو طرف دره و بعداً بر روی سکوهای چوبی ساده میشستند. اینجا هم فقط برای سناتورها نیمکتهای سنگی ساخته شده بود. این ساختار تا قرن ۴ پس از میلاد به مناسبتهای مختلف وسعت یافت و در شکل نهایی خود به طول ۵/۳ یا (۶۳۵ متر) و عرض ۱۱۰ متر رسید.
این زمین ورزشیِ وسعت یافته، خود دارای طول ۵۹۰ متر بود و از یک بیضی کشیده تشکیل شده بود که در قسمت وسط با دیواری به نام «اسپینا» جدا می شد. ظرفیت نشیمن پهنه ورزشی «سیر ما یموس» بیش از ۳۰۰٫۰۰۰ نفر تخمین زده می شود. اگرچه در طول دوره امپراطوری روم هم، یومهایی ساخته شده است اما در ایتالیا به رقابتهای ورزشی از نوع یونانی کمتر اهمیت داده میشد.
تصویر شماره۱- ۲
۱-۳- نسل یومها طبق نظر رود شر، رئیس ارشد ورزشگاه(اچ . او . کی)
۱-۳-۱- یوم های نسل اول
تاریخچه یوم های امروزی به ساماندهی ورزش در نیمه قرن نوزدهم برمی گردد.در نسل اول یوم ها، تأکید بر جای دادن تعداد زیادی تماشاچی بود و به کیفیت امکانات یا آسایش این تماشاچیان توجه کمی می شد.

۱-۳-۲- یوم های نسل دوم: تأثیر تلویزیون
با تحول تلویزیون در ۱۹۳۰، پخش رویدادهای ورزشی آغاز شد. نسل دوم یوم ها متقابلاً تأکید بیشتری بر آسایش تماشاچیان و بهبود امکانات حمایتی ورزشگاهها داشت. با این حال، هنوز هم اکثر این یوم ها از زمین گودی متشکل از شن و ماسه بودند و تعداد زیادی از ورزشگاههای دنیا به عنوان یوم های نسل دوم باقی مانده اند.

۱-۳-۳- یوم های نسل سوم: یوم های خانوادگی
نسل سوم یوم ها در اوایل دهه ۱۹۹۰ بوجود آمدند که به منظور جلب کل خانواده، امکانات کارب سندتری را فراهم آورده بودند. ورزشگاه، مرکز فعالیت بود اما تنها مرکز توجه نبود و منبع اصلی بودجه باشگاههای ورزشی از دریافتهای دوره ای از بازاریاب ها و تلویزیون بود.در زمین های ورزشی، استاندارد جدیدی برای کیفیت امکاناتِ مختص تماشاگران، ارائه شده بود که تعداد زیادی رستوران، محل عرضه خوراکی و فروشگاههایی برای هواداران را شامل می شد.

۱-۳-۴ – یوم های نسل چهارم: تعهد جمعی و رسانه ها
مشخص شد که اگر طرح، تأمین بودجه و مدیریت یومها نظاممند شوند یوم ها میتوانند درآمدزا باشند. نباید گمان کرد که یوم ها منابع مالی کشور را صرف می کنند.دوره جدیدی در حال ظهور بود که یوم جدید «تلسترا دوم» در ملبورن، نمونهای برجسته از آن است. این یوم سقف روباز، ردیف نشیمنهای متحرک و یک پارکینگ خودرو در زیر زمین بازی دارد. و یک طرح کلی برای ا در آینده محسوب می شود.

۱-۳-۵- یوم های نسل پنجم: بازسازی شهری
یومها به بلوغ رسیدهاند و به ساختمانهایی بدل شدهاند که میتوان از آنها برای پیشرفت برنامه ریزی شده و تدبیرانه ای قرن ۲۱ بهره برد. یوم ها نمادهای پرتوان فرهنگ ما، آرمانهای ما و گاه ش تهای ما شده اند. باید بیاموزیم که چگونه از آنها استفاده دمندانه کنیم.((nixdorf,stefan,2007

۱-۴- یوم از لحاظ معماری
• ایده‌آل
یوم‌های ورزشی مکان‌های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن‌های سینما و تئاتر از شاخصه‌های معماری شهر و یا سرزمین محسوب می‌گردند. در نهایت طراحی در یوم هنگامی به دست می‌آید که سازه و سایر مسائل ساختمان در تمامی ابعاد اعم از کل تا جزئی‌ترین جزئیات که هر یوم در رابطه با زمان و مکان و محیط با آن روبرو است به دقت در نظر گرفته شود.
• مشکلات
از آنجایی که یوم‌های ورزشی در ارتباطی نزدیک با بایستی‌های عملکردی ( نظیر خطوط دید واضح، سیرکولاسیون و…. هستند) از جمله ساختمان‌هایی محسوب می‌شوند که در بیشتر مواقع فرم در تبعیت مستقیم از عملکرد قرارداد.
• شکل درون‌گرا
یوم به شکل طبیعی رو به فعالیت‌های ورزشی و پشت به پیرامون آن است و پیرامون آن معمولاً با حصار و سایر موانع امنیتی مجهز می‌گردد.
• پارکینگ خودرو
فضای پارک خودرو تماشاگرانی و توقفگاه‌های وسایل نقلیه عمومی در یوم، اغلب نه تنها به خودی خود غیر جذاب است بلکه باعث قطع ارتباط یوم با پیرامون آن می‌گردد.
• مقیاس غول‌آسا
در حالی که مقیاس فیزیکی عظیم یک یوم مسئله خاصی در فضاهای برون شهری است جای دادن آن در داخل شهر امری بغرنج است تطبیق اندازه یوم با محیط پیرامون آن سعیی عظیم را ایجاب می‌کند.
• عناصر غیر انعطاف‌پذیر
یوم ترکیبی از عناصر مختلف (نظیر ردیف‌های صندلی، راه‌پله‌ها و گذرگاه‌ها، ورودی سقف و…) است که بسیار غیر انعطاف بوده و گاهی حتی تطبیق آنها با شکل‌های سنتی ساختمانی نیز شکل است. به‌طوری که حتی قوانین سنتی کمپوزسیون نیز چشم‌پوشی شده و فرم‌های معماری در پی یافتن عوامل ممکنی هستند که علاوه بر ایستایی و مقاومت و استفاده زیبا و هارمونیک نمایانگر معماری خوب نیز باشند. یوم‌ها معمولاً روزهای زیادی از سال را بدون هیچ‌گونه فعالیتی می‌گذرانند. در نتیجه برای استفاده در یک دوره کوتاه‌مدت فضای مفید بسیاری را می‌نمایند. این الگوی استفاده در میان انواع ساختمان‌ها بی‌نظیر است و بدترین تأثیر را هم در ح استفاده بیش از حد و هم در ح استفاده کمتر از حد بر محیط اطراف خود بر جای می‌گذارند. بنابراین زنده نگه داشتن فضای یوم و ایجاد کاربری برای فضا در زمان غیر از انجام مسابقات، علاوه بر ایجاد درآمدزایی راه حل مناسبی برای رفع این نواقص می باشد.

-۴- فصل چهارم : بررسی استانداردها

۱-۴-۱- استاندارد درهای ورودی
از یک عرض واحد در هر دقیقه از ۱۰ تا ۳۰ نفر رد می شوند که اگر بخواهیم با توجه با استاندارد مذکور ورزشگاه در یک ساعت پر شود به ۶۶ متر عرض ورودی نیاز داریم. در هر دقیقه ۴۰ نفر (در سطح صاف و رامپ) ۱۰۰ متر را طی میکنند که در نتیجه ورزشگاه با ۵۰۰ متر عرض وجی در یک دقیقه تخلیه میشود. در صورت قبول استاندارد معمول (۸ دقیقه) و تخمین ۲۰۰ متر طی طریق، عرض وجی برای ۶ دقیقه پیش بینی شده است.

۱-۴- ۲- فضاهای وجی
برای وج عادی از یوم می توان از الگوی درختی پیروی کرد. دراین روش مسیرهای کوتاهتر به مسیرهای بزرگتر و در نهایت به یک مسیر اصلی می رسند. علائم نشان دهنده وجی ها باید کاملاً واضح و قابل رؤیت باشند و درصورت امکان نو ردازی شوند. برای رعایت هرچه بیشتر ایمنی بهتر است که این علائم به صورت بینالمللی و مشترک بین همه کشورها در نظر گرفته شوند.

۱-۴-۳- مسیرهای وج اضطراری
تابلوهای راهنما به سمت نزدیکترین وجی، بایستی ثابت و کاملاً قابل رویت باشد. مسیرهای وج بایستی کاملاً رنگی باشند تا بوضوح به چشم آیند. براساس استانداردهای فیفا /dfb وdin، گذرگاههای محوری توسط علائم رنگی علامت گذاری می شوند. درتمامی فضاهای جمعی، مسیرهای وج اضطراری، در تاریکی باید کاملاً قابل تشخیص بوده و حتی بدون چراغ ایمنی نمایان باشد. در یوم های ورزشی دارای روشنایی اضطراری، استفاده از چراغ اضافی دیگر در ردیفها ا امی نیست.

۱-۴- ۴- محاسبات زمان برای وج جمعیت
معمولاً مدت زمان وج تماشاچیان در کشورهای مختلف منطبق با شرایط و ضوابط داخلی آن کشور که تابع موقعیت سیستمهای آتش نشانی، نیروهای امداد و نجات، فرهنگ ملت ها و… میباشد، تعیین میگردد. اما در هر صورت حداقل زمان وج، موفقیت طرح و مدیریت پروژه می باشد. حداقل زمان (مطلوب ترین زمان) در انگلستان ۸ دقیقه و در ایتالیا ۵ دقیقه تعیین گردیده است. زمان حرکت از محل نشستن تا دهانه وجی در این محاسبات در نظر گرفته نمیشود.

نحوه محاسبه
• دهانه وجی که در بدترین موقعیت قرار دارد ملاک عمل قرار گیرد.
• مسافت این دهانه تا منطقه ۳ محاسبه شود.
• سرعت هر تماشاچی در رامپ و سطح صاف، ۱۰۰ متر در دقیقه در نظر گرفته می شود و همین سرعت برای پله ۳۰ متر در دقیقه می باشد که در یک عرض واحد از دهانه یا در رد می شوند (عرض واحد ۶۰ سانتی متر می باشد).
• زمان فوق را با زمان عبور از منطقه ۳ جمع نمود.
• زمان به دست آمده باید با ۸ دقیقه مقایسه شود.
• در نظر گرفتن عرض واحد (۶۰ سانتی متر برای هر نقر) در مقایسه با عرض درها و معابر، زمان رد شدن از درهای وجی را مشخص می کند.
• محاسبه فوق (عرض دهانه و درها و مسافت ها) را مجددا برای تمام تغییرات مورد بررسی قرار داده تا هیچ قسمتی نادیده انگاشته نشود.

۱-۴- ۵- تعداد ردیفها
برحسب ظرفیت، ساختار جایگاه به ردیفهایی تقسیم بندی میشوند. تعداد ردیفهای متوالی بستگی به ظرفیت مورد نیاز و بهره برداریهای طراحی شده نسبت به فضاهای اضافی در زیر جایگاه دارد.
برای جلوگیری از آشفتگی، جایگاهها بایستی توسط جدا سازیهای بصری واضح مشخص شود مـانند لـژها. جهت رسیدن به نیمکتها، تماشاگران ۲ جهت حرکتی را دنبال میکنند: عمودی و افقی.
یک استـادیـوم بیـش از یـک طبقه بایستی ازدحام تماشاگران را به شکل عمودی به سمت گذرگاهها و محل های جانبی راهنمائی نماید. بطور کلی هدایت مسیرها در پشت و جلو ی ان است.. سیستمهای عمودی ذیل در نظر گرفته میشود.

۱-۴- ۶- پله ها
پله ها فضاهای خطرناکی هستند و باید به گونهای طراحی شوند تا انی که استفاده از سطوح شیبدار برایشان مشکل است بتوانند از آنها استفاده نمایند.
پیشانی پله باید یکپارچه و محکم باشد و نباید از ۱۵ سانتیمتر کند. حداقل عرض کف پله نیز ۲۸ سانتیمتر است.
اختلاف سطح بین دوپاگرد پله نباید از ۲/۱ متر بیشتر باشد، حداقل عرض پاگرد نیز از ۲/۱ متر کمتر نیست. برای ایمنی هرچه بیشتر بهتر است پله ها با دستگیره هایی در اطراف احاطه شوند.
سطح پاگرد پشت درهای خارجی باید حداقل ابعادی برابر ۸/۱ × ۸/۱ متر داشته باشد و لازم است به گونهای طراحی شود که تا ۲/۱ متر از عرض پاگرد عاری از هرگونه بازشو و چرخش در به سمت خارج باشد.

۱-۴- ۷- گذرگاهها و سطوح شیبدار
مسیرهای حرکتی حداقل ۲/۱ متر عرض دارند و در صورتی که برای صندلی چرخدار طراحی شده باشند عرض آنها به ۲ متر می رسد.
برای کوتاه و هموار راهها می توان از سطوح شیبدار استفاده کرد. نقطه اتصال سطوح باید هموار باشد و حداکثر شیب سطوح شیبدار ۶% است. دربین دو پاگرد به عرض ۵/۱ متر حداکثر طول شیب نباید بیش از ۱۰ متر باشد.
شیب هیچ رمپی نباید از ۸% بیشتر و فاصله رمپ بین دو پاگرد نیز از ۵ متر بیشتر باشد.
رمپهایی که شیب آنها بیش از ۵% باشد باید دارای دستگیرههایی با ارتفاع ۱ متر در بالای پاگردها و ۹۰ سانتیمتر بالای رمپها باشد. رمپهایی بیشتر از ۵% باید با پله هایی تجهیز شوند.
اختلاف سطح بین سطح شیبدار و زمین مجاور آن باید با میلهها یا جداولی به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر ایمن شود. جنس سطوح شیبدار باید غیر صیقلی بوده و در هر شرایط آب و هوایی از خطرهای ممکنه پیشگیری نماید.

۱-۴- ۸- بالابرها و پله برقی
مسافران و بالابرهای مخصوص لوازم برای تقریباً تمامی مسابقات و زمینهای ورزشی بزرگ طراحی میشود. بالابرها، فضاهای انبار طبقه پائینی را به آشپزخانه ها و فروشگاه ها در طبقات بالاتر متصل میکند. قفسه های عمودی در واحدهای خدماتی تدارکاتی مانند تولیدات آشپزخانه، امکانات ظرفشویی و یا فضاهای انبار، حداقل یک سیستم بالابر ا امی است. بالابرهای مسافرین در فضاهای مهمانان ویژه دسترسی مناسب را تسهیل میکند و اغلب در سطوح بالاتر از لژها در جداسازی بین ردیف پائین و بالا قرار میگیرد. تعداد و تجهیزات آن بستگی به نیازهای یوم داشته و یا به تعداد افرادی که تمایل دارند در هر ساعت از بالا یا پائین انتقال یابند، بستگی دارد.

۱-۴- ۹- ورودیها
ورودی اصلی باید به گونهای باشد تا همه استفاده کنندگان قادر باشند از آن عبور کنند. محل ورودیها باید درطول مسیرهای ارتباطی تعریف شوند و شکل آنها به گونهای باشد که در نمای اصلی قابل تشخیص باشد. فواصل ورودیها در تمامی یوم های جام جهانی آلمان، بصورت متفاوت استقرار مییابند.(از m5/13 تا m 0/37 ) و بستگی به شبکه ارتباطی و ساختاری آن دارد.درهای ورودی باید برای تمام انی که دارای مشکلات حرکتی هستندیا مجبور به استفاده از صندلیهای چرخدارند قابل دسترس باشد.
بازشوهایی که با کنترل از راه دور کار می کنند در ایجاد امنیت بیشتر موثرند. درهای متحرک و تاشو مناسبتر از درهای چرخشی و مفصلی هستند.
عرض مناسب بازشو برای یک در یا لنگه اصلی از یک در باید حداقل ۸۰ سانتیمتر و ترجیحاً ۸۵ سانتیمتر باشد.
برای کمک به افرادی که از صنـدلی چـرخـدار استفاده میکنند یا انی که توسط عصا یا دیگر ابزارهای کمکی حرکت می کنند، باید برای مواقع اضطراری فضاهایی بدور از مانع در کنار درها پیشبینی شود.
شیشه کاری درها باید حداکثر ۹۰ سانتیمتر ارتفاع داشته باشد تا دید مناسبی ایجاد کند ولی به لحاظ ایمنی باید مورد توجه قرارگیرد. داشتن دید مناسب از داخل ساختمان و قبل از ورود به آن در ایجاد ایمنی موثر است. دستگیره های در باید از چهار چوب آن قابل تشخیص باشند و استفاده از آنها سهل و راحت باشد. چنانچه دستگیره در عمودی باشد در ارتفاع ۸۰ تا ۱۴۰ سانتیمتر نصب می شود و اگر به صورت افقی باشد در فاصله ۸۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری از سطح زمین قرارمی گیرد.
راهروی م ن درهای داخلی و خارجی حتی الامکان حذف می شود و در مواقعی که وجود راهرو بین دو درب ضروری است طول آن باید به اندازهای باشد تا ی که روی صندلی چرخدار نشسته قبل از رسیدن به درب دوم از درب اول عبور نماید ( ین مشاور نوی، ۱۳۸۵).

۱-۴- ۱۰- گردش افقی
حداقل عرض مسیر حرکتی برای عبور مستقیم و محدود ۲/۱ متر است. این اندازه در نزدیک درها به ۵/۱ متر و برای عبور صندلیهای چرخدار به ۲ متر می رسد.
سکوهای نشمین باید برای افراد معلول هم قابل استفاده باشد، در طراحی جایگاه تماشاچیان، فضایی نیز برای استقرار صندلیهای چرخدار (به ازای هر صندلی ۱۴۰ × ۹۰ سانتیمتر) باید در نظر گرفته شود. طراحی فضای منطقی بین ردیفها یا پیش بینی دسته برای صندلیهای مورد استفاده معلولین ضروری است.
بازشوهای بزرگ، حرکت آسانتر صندلی چرخدار و عبور بهتر انی که با عصا حرکت میکنند را موجب میشود ( ین مشاور نوی، ۱۳۸۵).

۱-۴- ۱۱- درهای داخلی
درهای داخلی در عمل برای افراد معلول مانع محسوب می شوند و در صورت امکان بایستی حذف شوند. درهایی که در مـواقع آتش سـوزی مـورد استـفاده قـرارمی گیرند باید به تاسیسات ضد حریق متصل باشند. این درها در مواقع عادی باز می شوند ولی در مواقع ضروری به خودی خود بسته می شوند.
حداقل عرض درهای یک لنگه، یا لنگه اصلی درهای نگه ۸۰ سانتیمتر است. برای مسیرهای زاویه دار، عرض بازشوها به ۹۰ سانتیمتر می رسد. درها باید تا ارتفاع حداکثر ۹۰ سانتیمترشیشه کاری شوند. شیشه کاری در، دید واضحی از آن طرف در به معلول ارائه می کند.

۱-۴- ۱۲- گردش عمودی
فضاهای گردش عمودی ساختمان برای کلیه استفاده کنندگان باید مطلوب و مناسب بوده و شرایط زیر برای ایمنی هر چه بیشتر مهیا گردد:
بین کف پله و پا گرد تفاوت واضح بوده و لبه پله قابل تشخیص باشد. اندازه ارتفاع پیشانی پله ۱۷ سانتیمتر و حداقل عرض کف پله ۲۵ سانتیمتر است. حداکثر ارتفاع طی شده بین دو پاگرد متوالی ۸/۱ متر پیشنهاد میشود.
برای حرکت عمودی در ساختمان، وجود آسانسور ضروری است تا افرادی که قادر به استفاده از پله نیستند بتوانند جابه جا شوند. حداقل اندازه داخلی یک آسانسور با ظرفیت ۸ نفر ۴/۱ × ۱/۱ متر است. ( ین مشاور نوی، ۱۳۸۵)

۱-۴- ۱۳- تعیین بلوک ها جهت استقرار نیمکت ها

تعیین بلوکها در قوانین آلمان بدین صورت مطرح میشود: چیدمان نیمکتها بایستی به گونه ای باشد که در حداکثر ۳۰ ردیف جای گیرد. در قسمت پشت و م ن بلوکها از مسیرهای حداقل ۲۰/۱ متری استفاده شود تا در کوتاهترین فاصله تماشاگران به نزدیکترین وجی هدایت شوند. در قوانین گذشته، م ن دو راهرو تا ۳۲ نفر (۱۶×۲) مجاز به نشستن در ردیفهای بدون شیب بودند. در ردیفهای شیبدار این مقـدار به ۲۴ نفر (۱۲ ×۲) کاهش یافته و در صورتی که ورودی پله ها حداقل ۵۰/۱ متر عرض داشته باشد در هر چهار ردیف ۵۰ نفر اسکان مییابند.

۱-۴- ۱۴- بررسی تعیین بلوکها
حداکثر اندازه بلوک نیمکت ها شامل ۱۲۰۰ نفر می باشد. حداکثر طول مسیرهای وج اضطراری نباید بیش از این باشد. نفر ۱۲۰۰ = نفر ۴۰ ×ردیف ۳۰ ، نفر ۱۲۰۰ = نفر۳۰ ×ردیف ۴۰
بلوک ها به دوشیوه تعریف می شوند: برحسب ابعاد بلوکهای تماشاگران، دیوار بلوک ها به سمت مرکز و یا زمین بازی تعبیه می گردد.
a : بلوک های تماشاگران: مانند جایگاه نشسته و ایستاده بین دو مسیر
b : بلوک آگهی: مانند تعیین و محاسبه نیمکت های منفرد، بطورکلی اجرا همراه با سیستم ارتباطی است. واژه بلوک برای راهروها و نیمکت های مجاور آن به سمت چپ و راست بکار می رود. از اینرو تنها تماشاگران بر مبنای این راهروها محاسبه می شوند (nixdorf,stefan,2007).

۱-۴- ۱۵- فضـاهای ارتباطی
بـه دلیـل حداقـل عـرض مسیـرها (m 20/1) بین بلوک تماشاگران و مسیر وجی m 20/1واقـع در پشـت هر بلـوک، ارتبـاط میان سطوح مورد نیاز و فضای خدماتی برحسب نقشه تغییر می کند.در ذیل سه عرض راهرو جهت فضای وجی معرفی می گردد.
سهم فضاهای ارتباطی با ترکیب ۴۰ ×۳۰ و ۳۰ ×۴۰ حدوداً ۲ % افزایش می یابد. در نتیجه بهره برداری از سطح مـورد نظـر از ۱۲/۲ به ۰۹/۲ نیمـکت در هـر متـرمربع کاهش می یابد. افراد بیشتری در یک بلوک جای می گیرند و تناسبات مورد نظر متعادل تر گشته ظرفیت های بیشتری سازماندهی می شوند. برمبنای عرض وجی m60/0، سه گروه اصلی راهروها پدید می آیند (nixdorf,stefan,2007).
فضای خارجی : m40/2 برای ۱۲۰۰ نفر فضای داخلی : m 60/3 برای ۶۰۰ نفر
m 80/1 برای ۹۰۰ نفر m40/2 برای ۴۰۰ نفر
m 20/1 برای ۶۰۰ نفر m80/1 برای ۳۰۰ نفر
m20/ 1برای ۲۰۰ نفر

۱-۴- ۱۶- سهم فضاهای ارتباطی
تصمیم گیری جهت اندازه بلوک ها و عرض مشابه راهروها مطابق شبکه ساختاری یوم ها می باشد. در مورد مسیر ورودی، موقعیت دسترسی جایگاه شبیه به یک پلکان روباز است.
شکل تکمیل شده، به صورت بخش های کوتاه چند ضلعی از قسمتهای پیش ساخته است. شبکه کوچکتر و نیز تیرهای حائل کوتاهتر موجب تراکم بیشتر تقسیمات ورودیها و ابعاد کوچکتر بلوک های تماشاگران خواهد شد. بلوک استاندارد ۱۲۰۰ نفر/ m40/2 درحداکثر یک مسیر ارتباطی ۱۵% در۱۲/۲ نیمکت در هر متر مربع درنظر گرفته می شود. بدون یک راهروی جانبی اضافه در جایگاه، فاصله محوری ورودی m40/22 است. در یک بلوک ۶۰۰ با عرض راهروی m20/1، شبکه داخلی نصف می گردد. بنابراین سهم مسیرهای ارتباطی به ۲۳% افزایش یافته و تنها ۹۲/۱ نیمکت در هر متر مربع نصب می گردد (nixdorf,stefan,2007).

۱-۴- ۱۷- اندازه گیری ظرفیت اولیه
ظرفیت کلی مطابق قانون برابراست با دونفر در هر مترمربع، یا در ۱۹۹۳ از میزان۲ m /نیمکت ۵/۲ آغاز میکند. در حقیقت اندازه گیری اولیه به اماکن خصوصی بدون در نظر گرفتن سطح راهروی مورد نیاز انتقال مییابد، به علت عوامل موثر در مجموعه های ورزشی ظرفیت دقیق و اولیه تعیین شده به ندرت اعمال شده و یا اغلب بطور ت در برنامه ریزی ها برآورد می شود. ظرفیت واقعی تحت تاثیر سیستم های ارتباطی، بلوک ها و تعداد ردیف های جایگاه قرارمی گیرد. ظرفیت های جزئی مانند نیمکت های رسانه ها، مفسرین و یا برداران و تعداد مناسب نیمکت های ویژه نیز نقش مثبتی را ارائه می نمایند. اندازه گذاری های اولیه جهت میانگین ها به منظور قرارگرفتن درحداقل ظرفیت مورد نیاز در مرحله برنامه ریزی نهایی می باشد. دونوع ظرفیت بطورکلی لحاظ می گردد:
۱) ویژه نیمکت ها ۲ ) ویژه بلوک ها.
در یوم های روباز عرض راهرو m20/1با حداکثر ۶۰۰ نفر ظرفیت، و یا ۲۰۰ نفر برای فضای داخلی در حداکثر عرض یک بلوک (۳۰ ردیف)، تعداد نیمکت ها همراه با تجهیزات:
(متر پلکان نیمکت) ۱۰= (نفر در هر طرف راهرو ۱۰= نفر ۲۰ = ردیف ۳۰/۶۰۰)
تعداد ردیف ها برحسب حداکثر محدوده ردیف نیمکت ها تقسیم می شوند (۳۰ ردیف داخل هر بلوک). هرگاه بلوکی به این تعداد ردیف دست یابد بایستی ردیف دیگری در مجاورت آن جهت متعادل ساختن قرارگیرد.
با افزایش ظرفیت، ردیف نیمکت ها روی یکدیگر قرارمی گیرند در نتیجه یک ردیف دوبل ایجاد می شود. در سطوح پله دار یک ردیف بالاتر همواره بزرگتر از ردیف پائینی است ( ین مشاور نوی، ۱۳۸۵).

۱-۴- ۱۸- ارتباطات مخابراتی از راه دور
فیفا در دستورالعمل های تکنیکی خود به وضوح، به نیازمندیهای موجود به منظور استفاده از تسهیلات ارتباطی در یوم های ورزشی مدرن به این موارد اشاره نموده است، خطوط ارتباطی مخابراتی سازماندهی شده و قابل تمدید (تکنولوژی فیبر نوری) بایستی کاملاً در دسترس باشد. عملکرد بسیار پیشرفته موجود که بایستی توسط یک سازمان شبکه ای حمایت کننده، پشتیبانی شوند و مرکز اطلاعات و فضاهای مناسب در محل های ورودی استقراریابند. سیستم کابل ها بایستی دارای حداقل استانداردها بوده (lan-cats) و معماری شبکه باید براساس lan (شبکه ارتباطی محلی) باشد.
ارتباط رادیویی : طبق نظر dfb باید یک شبکه تلفنی داخلی(همچنین موبایل) به منظور اه ارتباطی مخابراتی در داخل یوم را جایگزین ارتباط رادیوئی محلی قبلی گردد. سیستم های دوگانه همچنان به منظور کنترل محل ها، پست فرماندهی، ایستگاه پلیس، بازداشتگاه ها، تیم ها و داوران و نیز اداره مرکزی توصیه می شود (nixdorf,stefan,2007).

 

 

و….

 

 

 

 
فهرست مطالب:

بخش اول
فصل اول : معرفی طرح
۱-۱- تعریف یوم ۱
۱-۲- تاریخچه ساخت یوم ۱
۱-۳- تاریخچه ساخت یوم ۱
۱-۲-۱- یوم ۱
۱- ۲ – ۲- دسته بندیهای تاریخی ۲
-۳-۱نسل یومها طبق نظر رود شر، رئیس ارشد ورزشگاه(اچ . او . کی) ۳
۱-۳-۱- یوم های نسل اول ۴
۱-۳-۲- یوم های نسل دوم: تأثیر تلویزیون ۴
۱-۳-۳- یوم های نسل سوم: یوم های خانوادگی ۵
۱-۳-۴ – یوم های نسل چهارم: تعهد جمعی و رسانه ها ۵
۱-۳-۵- یوم های نسل پنجم: بازسازی شهری ۵

۱-۲- فصل دوم : بررسی محیط پیرامون
۱-۲-۱- مقدمه ۸
۱-۲-۲- چکیده ۹
۱-۲-۳- واژه های کلیدی ۹
۱-۲-۴- شناخت ویژگیهای منطقه ۱۰
۱-۲-۴-۱- موقعیت استان همدان [حوزه کلان ] ۱۰
۱-۲-۴-۲- موقعیت شهرستان ملایر ۱۱
۱-۲-۵- بررسی و تعیین ویژگی های اقلیمی منطقه ۱۱
۱-۲-۵-۱- آب و هواو عوامل مؤثر بر آن در شهر ملایر ۱۱
۱-۲-۶- عناصر اقلیمی ۱۲

۱-۳- فصل سوم : بررسی ضوابط و مقررات
۱-۳-۱- مشخصات کالبدی ۱۶
۱-۳-۱-۱- ابعاد و اندازهها ۱۶
۱-۳-۱-۲- روش ترسیم خطوط زمین فوتبال ۱۷
۱-۳-۱-۳-تعیین جهت قرارگیری زمین ۱۸
۱-۳-۱-۳- تجهیزات مورد نیاز مسابقات فوتبال ۱۸
۱-۳- ۱- ۴ – امکانات زمین بازی جهت مسابقات دو میدانی ۱۹
۱-۳-۱- ۵ – ایمنی زمین بازی ۲۰
۱-۳-۱- ۶ – اندازه نیمکتها ۳۱
۱-۳-۱- ۷ – محلهای ایستادن ۳۱
۱-۳-۱- ۷ – ۱- ابعاد جایگاه تماشاگران ایستاده ۳۲
۱-۳-۱- ۷ – ۲- انواع جایگاه های ایستادن ۳۲
۱-۳-۱- ۷ – ۳-آرایش جایگاه تماشاگران ایستاده ۳۲
۱-۳-۱- ۸ – آسایش تماشاگران ۳۲
۱-۳-۱- ۹ – جایگاه معلولین ۳۳
۱-۳-۲- دسترسی ها ۳۵
۱-۳-۳- تجهیزات ۳۵
۱-۳-۴- نقشه (پلان) زمین یوم ۳۶
۱-۳-۵- فضای بازیکنان و اتاق رختکن ۳۷
۱-۳-۵- ۱- فضای بازیکنان ۳۸
۱-۳-۵- ۲- اتاق تعویض تیم ها ۳۸
۱-۳-۵- ۳- حوضچه های مخصوص استراحت و تمدد اعصاب ۳۹
۱-۳-۵- ۴- اتاق مخصوص ماساژ ۳۹
۱-۳-۵- ۵- اتاق تعویض مربیان تیم ۳۹
۱-۳-۵- ۶- اتاق داوران برحسب قوانین فیـفا ۴۰
۱-۳-۵- ۷- فضای آزمایش ۴۱
۱-۳-۵- ۸- مراقبت های پزشکی ۴۲
۱-۳-۵- ۹- فضـای گـرم کـردن ۴۲
۱-۳-۵- ۱۰- نیمکت بازیکنان ۴۳
۱-۳-۵- ۱۱- فضای تعویض نمایندگان رسمی ۴۴
۱-۳-۶- فضاهای مربوط به اشخاص مهم و سرشناس و پذیرایی از مهمانان سازمانها ۴۵
۱-۳-۶- ۱- استراحتگاههای متعلق به اشخاص مهم ۴۵
۱-۳-۶- ۲- فضای پذیرایی ۴۵
۱-۳-۶- ۳- سالن استراحت ۴۶
۱-۳-۶- ۴- کرسی های اجرایی ۴۶
۱-۳-۶- ۵- لژ و فضاهای ویژه مخصوص اشخاص مهم ۴۷
۱-۳ – ۷- ارتفاعها ۴۸
۱-۳-۸- تسهیلات رسانه ها (امکانات و فضاهای کاری رسانه ها و مطبوعات) ۴۹
۱-۳- ۸ – ۱- فضاهای مربوط به عملکرد رسانه ها ۴۹
۱-۳- ۸ – ۲- موقعیت فضاهای مربوط به رسانه ها ۵۰
۱-۳- ۸ – ۳- موقـعیتهـای مفسرین ۵۱
۱-۳- ۸ – ۴- مکان و تجهیزات ۵۱
۱-۳- ۸ – ۵- فضـای کنترل مفسرین ۵۲
۱-۳- ۸ – ۶- نیمکتهای گزارشگران تلویزیون ۵۳
۱-۳- ۸ – ۷- عکاسان ۵۳
۱-۳- ۸ – ۸- رو مه نگاران ۵۴
۱-۳- ۸ – ۹- منطقه مختلط ۵۵
۱-۳- ۸ – ۱۰- فضای مذاکرات و انجمن مطبوعاتی ۵۶
۱-۳- ۸ – ۱۱- موقعیت دوربین ۵۷
۱-۳- ۸ – ۱۲- فضای مورد نیاز بردار ۵۷
۱-۳- ۸ – ۱۳- حداقل فضای مورد نیاز دوربین ها ۵۷

۱-۴- فصل چهارم : بررسی استانداردها
۱-۴-۱- استاندارد درهای ورودی ۵۸
۱-۴- ۲- فضاهای وجی ۵۸
۱-۴-۳- مسیرهای وج اضطراری ۵۸
۱-۴- ۴- محاسبات زمان برای وج جمعیت ۵۹
۱-۴- ۵- تعداد ردیفها ۶۰
۱-۴- ۶- پله ها ۶۰
۱-۴- ۷- گذرگاهها و سطوح شیبدار ۶۱
۱-۴- ۸- بالابرها و پله برقی ۶۱
۱-۴- ۹- ورودیها ۶۲
۱-۴- ۱۰- گردش افقی ۶۳
۱-۴- ۱۱- درهای داخلی ۶۳
۱-۴- ۱۲- گردش عمودی ۶۴
۱-۴- ۱۳- تعیین بلوک ها جهت استقرار نیمکت ها ۶۴
۱-۴- ۱۴- بررسی تعیین بلوکها ۶۵
۱-۴- ۱۵- فضـاهای ارتباطی ۶۵
۱-۴- ۱۶- سهم فضاهای ارتباطی ۶۶
۱-۴- ۱۷- اندازه گیری ظرفیت اولیه ۶۷
۱-۴- ۱۸- ارتباطات مخابراتی از راه دور ۶۸
۱-۴- ۱۹- فضاهای پشتیبانی ۶۸
۱-۴- ۱۹- ۱- پارکینگ ۶۹
۱-۴- ۱۹- ۲- انبار ۷۰
۱-۴- ۱۹- ۳- تدارکات یوم ۷۱
۱-۴- ۱۹- ۳- ۱- سالن میهمانان ویژه ۷۲
۱-۴- ۱۹- ۳- ۲- فضای رستوران ۷۱
۱-۴- ۱۹- ۳- ۳- آشپرخانه مرکزی ۷۲
۱-۴- ۱۹- ۴- کیوسکها و یا فروشگاهها ۷۳
۱-۴- ۱۹- ۵- محل کمک های اولیه ۷۳
۱-۴- ۱۹- ۶- فضاهای کلی سرویس بهداشتی ۷۴
۱-۴- ۱۹- ۷- فضاهای اداری و عمومی ۷۵
۱-۴- ۲۰- محدوده مخصوص بازیکنان ۷۶
۱-۴- ۲۰- ۱- رختکن بازیکنان ۷۷
۱-۴- ۲۰- ۲- شرایط رختکن بازیکنان ۷۸
۱-۴- ۲۰- ۳- امکانات رختکن ها ۷۸
۱-۴- ۲۱- دفتر مربیان ۷۸
۱-۴- ۲۱- ۱- امکانات دفتر مربیان ۷۹
۱-۴- ۲۲- اتاق داوران ۷۹
۱-۴- ۲۲- ۱- امکانات اتاق داوران ۷۹
۱-۴- ۲۳- علائم در محوطه رختکن ها ۸۰
۱-۴- ۲۴- بخش های عملکردی رسانه ها ۸۱
۱-۴- ۲۴- ۱- محل قرار گیری گزارشگران ۸۲
۱-۴- ۲۴- ۲- محل قرارگیری عکاسان ۸۳
۱-۴- ۲۴- ۳- اتاق کنترل تصاویر و گزارش تلویزیونی ۸۴
۱-۴- ۲۴- ۴- بخش خبرنگاران مطبوعات ۸۵
۱-۴- ۲۴- ۵- فضای مشترک ۸۷
۱-۴- ۲۴- ۶- جایگاه مصاحبه فوری ۸۷
۱-۴- ۲۴- ۷- اتاق کنفرانس مطبوعاتی ۸۸
۱-۴- ۲۴- ۸- مرکز رسانه ها در یوم ۸۹
۱-۴- ۲۴- ۹- پخش تلویزیونی ۹۰
۱-۴- ۲۴- ۱۰- دوربین های اصلی پخش اختصاصی ۹۲
۱-۴- ۲۴- ۱۱- طراحی فضای مورد نیاز برای دوربین ها ۹۵
۱-۴- ۲۴- ۱۲- دوربین های ضبط تصاویر آهسته ۹۶
۱-۴- ۲۵- سالن های پذیرایی ۹۷
۱-۴- ۲۶- ل و پذیرش ۹۸
۱-۴- ۲۷- سالن ۹۸
۱-۴- ۲۸- سکوهای تماشای مسابقه (جایگاه vip) 99
۱-۴- ۲۹- ظرفیت سکو های مهمانان ۱۰۰
۱-۴- ۳۰- اتاق های مهمانان ۱۰۰
۱-۴- ۳۰- ۱- ایده های طراحی ۱۰۱
۱-۴- ۳۰- ۲- قرارگیری اتاق ها بین سکو های یوم ۱۰۱

بخش دوم
۲-۱- فصل اول : مبانی نظری طرح
۲-۱-۱-(high-tech) 115
۲-۱-۲- منابع ۱۱۸
۲-۲- فصل دوم : تحلیل سایت ۱۱۹
۲-۳- فصل سوم : طراحی ۱۲۰
۲-۴- فصل چهارم : سازه ۱۲۱
۲-۴-۲- سیستم های باربری ساختمانی ۱۲۳
۲-۴-۲- ۱- سیستم های سازه با عملکرد شکلی ۱۲۳
۲-۴-۲- ۲- سیستم های سازه با عملکرد برداری ۱۲۳
۲-۴-۲- ۳- سیستم های سازه با عملکرد مقطعی ۱۲۳
۲-۴-۲- ۵- سیستم های سازه با عملکرد ارتفاعی ۱۲۵
۲-۴-۳- سیستم های سازه ای مناسب برای پوشش دهانه های بزرگ ۱۲۵
۲-۴-۳- ۱- سیستم های خطی ۱۲۵
۲-۴-۳- ۲- سازه های فضاکار ۱۲۷
۲-۴-۳- ۴- لایه بندی ۱۲۸
۲-۴-۳- ۵- اتصالات ۱۲۹
۲-۴-۳- ۶- گنبدهای مشبک ۱۳۰
۲-۴-۳- ۷- سازه کش بستی ۱۳۱
۲-۴-۳- ۸- سیستم سقف چرخ دوچرخه ۱۳۱
۲-۴-۳- ۹- سازه ورق های تاشده ۱۳۲
۲-۴-۳- ۱۰- سازههای پارچه ای ۱۳۳
۲-۴-۳- ۱۰-۱- دسته بندی سازههای پارچهای به لحاظ عملکرد ۱۳۴
۲-۴-۳- ۱۰-۲- فرم و رفتار سازه های پارچه ای ۱۳۸
۲-۴-۳- ۱۱- بالشتکهای بادی ۱۴۱
۲-۴-۳- ۱۱- ۱- ابعاد بالشتک ها ۱۴۴
۲-۴-۳- ۱۱- ۲- پوشش های etfe با پیش تنیدگی مکانیکی ۱۴۴
۲-۴-۳- ۱۱- ۳- نصب و ب ایی ۱۴۵
۲-۴-۳- ۱۱- ۴- تولید و فرآوری محصول etfe 147
۲-۴-۳- ۱۱- ۵- باد بالشتکها ۱۴۷
۲-۴-۳- ۱۱- ۶- نگهداری ۱۴۸
۲-۴-۳- ۱۱- ۸- رطوبت گیرها ۱۴۹
۲-۴-۳- ۱۱-۹- حریق ۱۴۹
۲-۴-۳- ۱۱-۱۰- ا تیک ۱۴۹
۲-۴-۳- ۱۱- ۱۱- انتقال حرارت ۱۴۹
۲-۴-۳- ۱۲- طراحی سازه های پارچه ای ۱۵۰
۲-۴-۳- ۱۲- ۱- شکل سطح ـ پوشش ۱۵۱
۲-۴-۳- ۱۲- ۲- پیشتنیدگی ۱۵۱
۲-۴-۳- ۱۲- ۳- انعطافپذیری و تغییر شکل ۱۵۲
۲-۴-۳- ۱۲- ۴- آب و هوای داخل پوسته ۱۵۲

۲-۵- فصل پنجم : تاسیسات ۱۵۴
۲-۵-۱- تاسیسات برقی ۱۵۴
۲-۵- ۲- نو ردازی ۱۵۴
۲-۵- ۲- ۱- نیاز استفاده کنندگان ۱۵۴
۲-۵- ۲- ۲- رده های نو ردازی ۱۵۵
۲-۵- ۲-۳- معیارهای نو ردازی ۱۵۶
۲-۵- ۲- ۴- یکنواختی نور ۱۵۶
۲-۵- ۲- ۵- طراحی روشنایی ۱۵۷
۲-۵- ۲- ۷- نو ردازی یوم فوتبال ۱۵۸
۲-۵- ۲- ۸- گرمای رنگ نور ۱۶۰
۲-۵- ۲- ۹- گرمای رنگ لامپ ها ۱۶۰
۲-۵- ۲- ۱۰- نصب چراغها ۱۶۲
۲-۵- ۲- ۱۲- روشنایی اضطراری ۱۶۲
۲-۵- ۲- ۱۳- آ تیک ۱۶۳
۲-۵-۳- تاسیسات مکانیکی ۱۶۶
۲-۵-۳- ۱- تامین دمای مناسب ۱۶۶
۲-۵-۳- ۲- تامین هوای تازه ۱۶۷
۲-۵-۴- ملاحظات اقلیمی ۱۶۷
۲-۵-۴- ۱- آسایش گرمایی در زمین های روباز ۱۶۸
۲-۵-۵- ضوابط اقلیمی طر احی زمینهای ورزشی ۱۶۸
۲-۵-۶- بررسی نحوه مدیریت اقتصادی یوم ها (موثر بر معماری) ۱۶۹

 

بخش اول
تصویر شماره ۱-۱ : یوم آنتیگوی دلفی، یونان ۳
تصویر شماره۱- ۲: سیر ما یموس، روم ۴
تصویر شماره ۱-۳-۱: اندازه زمین فوتبال ۱۷
تصویر شماره ۱-۳- ۲: جهت گیری بهینه زمین فوتبال ۱۸
تصویر شماره ۱-۳-۳: دروازه و ابعاد آن ۱۹
تصویر شماره ۱-۳-۳: نمونه هایی از حفاظ های دور زمین ۲۲
تصویر شماره ۱-۳-۴: دسترسیهای متفاوت به جایگاه تماشاچیان ۲۴
تصویر شماره ۱-۳-۵ : فواصل دید تماشاچیان ۲۵
تصویر شماره ۲-۱۰: مقادیر موثر در تعیین ارتفاع پله ۲۷
تصویر شماره ۲-۱۱: انواع صندلیهای جایگاه تماشاچیان ۲۸
تصویر شماره ۲-۱۲: روشهای مختلف ساخت جایگاههای پیش ساخته ۲۹
تصویر شماره ۲-۱۳: ابعاد جایگاه تماشاچیان ۳۰
تصویر شماره ۲-۱۴: ابعاد جایگاه معلولین ۳۴
تصویر شماره۲-۱۵: دیاگرام سیرکولاسیون فضای بازیکنان ۳۷
تصویر شماره ۲-۱۶: مشخصات اتاق داوران ۴۱
تصویر شماره ۲-۱۸: موقعیت نیمکت بازیکنان نسبت به زمین بازی ۴۴
تصویر شماره ۲-۱۹: مشخصات جایگاه مفسرین ۵۲
تصویر شماره ۲-۲۰: دیاگرام فضایی بخش رسانه ها و مطبوعات ۵۶
تصویر شماره ۲-۱۷: ابعاد نیمکت بازیکنان ۴۴
بخش دوم
تصویر شماره ۲-۴- ۱: اتصالات گوی مرو ۱۲۹
تصویر شماره ۲-۴-۲ : یوم تنیس روتنبام شهر هامبورگ ۱۳۲
تصویر شماره ۲-۴-۳ : ترمینال بین المللی یوکوهاما ژاپن ۱۳۳
تصویر شماره ۲-۴-۴ : دسته بندی سازه های پارچه ای به لحاظ عملکرد ۱۳۵
تصویر شماره ۲-۴-۵ : گنبد اقیانوس هوا نمایشگاه ا پو ۱۹۹۸ ۱۳۵
تصویر شماره ۲-۴-۶ : گنبد آکیتا کاوابه کویگو ۱۳۶
تصویر شماره ۲-۴-۷ : مرکز تحقیقات شیمی ونفارو ۱۳۶
تصویر شماره ۲-۴-۸ : فضای داخلی مرکز تحقیقات شیمی ونفارو ۱۳۷
تصویر شماره ۲-۴-۹ : یوم آلیانز آرنا مونیخ ۱۴۲
تصویر شماره ۲-۴-۹ : یوم آلیانز آرنا مونیخ ۱۴۵
تصویر شماره ۲-۴-۱۱ : مراحل نصب بالشتک های یوم آلیانز آرنا مونیخ ۱۴۶
تصویر شماره ۲-۴-۱۲ : مرکز گیاه شناسی ادن ۱۵۰
تصویر شماره ۲-۴-۱۳ : جزیره حاره ای بر ۱۵۳
پ
ج ۱-۲ : روزهای یخبندان ۱۳
ج ۱-۲ : میانگین سالانه تعداد بادها در ایستگاه ملایر ۱۵
ج شماره ۱-۳-۱: مشخصات کالبدی فعالیت‌های ورزشی فوتبال ۱۶
ج شماره ۲-۲ ابعاد نیمکت های جایگاه تماشاچیان ۳۱
ج شماره ۲-۳: تجهیزات رختکن بازیکنان ۳۸
ج شماره ۲-۴ تجهیزات رختکن مربیان و داوران ۴۰
۱-۵- فصل پنجم : بررسی نمونه مشابه ۱۰۳
۱-۵-۱- معرفی مصادیق ۱۰۳
 


کلمات کلیدی مرتبط:
استانداردهای طراحی یوم فوتبال, برنامه فیزیکی یوم فوتبال, رساله معماری یوم فوتبال, طرح نهائی معماری یوم فوتبال, مطالعات معماری یوم فوتبال, پایان نامه یوم فوتبال, رساله آماده یوم فوتبال, رساله یوم فوتبال 31000 نفره, رساله معماری, رسا,
مقالات مرتبط در این دسته
پروژه کامل طراحی د ده ورزشی
پروژه کامل طراحی مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین
رساله مجتمع ورزشی تفریحی ، مطالعات طراحی مرکز ورزشی تفریحی
رساله طراحی مرکز ورزش های آبی ،مطالعات معماری مجتمع ورزش های آبی
مطالعات طراحی سالن‌ ورزشی چند منظوره
مطالعات طراحی زورخانه - رساله زورخانه
تحقیق معماری مرکز تفریحی- ورزشی- رفاهی
رساله طراحی و معماری باشگاه و مدرسه سوارکاری
پروژه طراحی مجموعه ورزشی تفریحی بانوان
پروژه مجموعه ورزشی جوانان
رساله طراحی مجتمع ورزشی چند منظوره با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی مجموعه اختصاصی ورزش های آبی
رساله مجموعه اختصاصی ورزش های آبی -مجتمع ورزشهای آبی
مطالعات طراحی د ده ورزشی
مطالعات مجموعه ورزشی
رساله طراحی باشگاه و مدرسه سوارکاری-مطالعات معماری
رساله یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره ۱۷۰ صفحه – طرح نهائی یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره
رساله و مطالعات طراحی باشگاه پرواز های تفریحی - معماری باشگاه هوانوردی
رساله کامل مجموعه موزه مردم شناسی


مشاهده متن کامل ...
رساله, یوم, فوتبال ۳۱۰۰۰, نفره ۱۷۰ صفحه,طرح نهائی, یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره
درخواست حذف اطلاعات

رساله یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره ۱۷۰ صفحه – طرح نهائی یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفرهتاریخ ایجاد 11/01/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 170 برگ ورد - دریافت توسط لینک بلافاصله قیمت: 18000 تومان حجم فایل: 19 kb تعدادمشاهده 7
- فصل اول : معرفی طرح
۱-۱- تعریف یوم
باید توجه داشت که یوم از زمانهای دور با تمام مشکلات تکنولوژیک که ب ایی این ساختمانهای عظیم نظیر یوم المپیک در یونان و کلوزئوم در شهر رم ایتالیا در آن دوره با آن روبرو بودهاند به عنوان مهمترین کار عظیم ساخت بشر مورد توجه قرار داشتهاند.
در قرن گذشته هم جامعه بشری چنین نیازی را حتی در زمان جنگ جهانی دوم انکار نکرد. در زمان جنگ جهانی دوم و در جریان فاجعهای که هم در اروپا با آن درگیر بود، بازسازی یوم برلین از طرف مردم آلمان و جهان مورد استقبال قرار گرفت. به علت همین احساس نیاز، تها در طول تاریخ هزینه سنگین ساخت چنین یومهایی را پذیرفتهاند هرچند امروزه بازگشت سرمایه و سود آن روندی چندین ساله دارد اما چون ب ایی یومها جزئی از ا امات فرهنگی جامعه است متخصصان برای این مشکل نیز راهحلهای مفیدی یافتهاند که اگر بازگشت سرمایه صددرصد نباشد لااقل مقدار مناسبی از آن جبران گردد (nixdorf,stefan,2007).

رساله یوم فوتبال 31000 نفره,مطالعات یوم فوتبال,پایان نامه یوم فوتبال,پروپوزال یوم فوتبال,برنامه فیزیکی یوم فوتبال,طرح نهائی یوم فوتبال, رساله معماری یوم فوتبال,رساله آماده یوم فوتبال,رساله کامل یوم فوتبال,ظوابط یوم فوتبال,استانداردهای طراحی یوم فوتبال,ظوابط و سرانه یوم فوتبال,طراحی یوم فوتبال,نقشه یوم فوتبال, مطالعات معماری یوم فوتبال, پایان نامه یوم فوتبال, طرح نهائی معماری یوم فوتبال,پایان نامه معماری یوم فوتبال,رساله معماری,معماری

۱-۲- تاریخچه ساخت یوم
۱-۲-۱- یوم
کلمه « یوم» از کلمه یونانی «stadion» مشتق شده که پیش از هر چیز به واحد قدیمی طول اشاره داشت که بر حسب شرایطِ محلی بین ۱۷۷ و ۱۹۲ متر متغیر بود. مفهوم این اصطلاح تا زمین بازی کلی مسابقات نیز بسط یافت، یعنی زمین مسابقه همراه با ردیف های تماشاچیان در اطراف آن. در آن زمان یونانیان اصطلاح «stadion» را به تمام زمینهای ورزشی که به شکل مربع مستطیلهای کشیده با امتدادهای نیم دایره بودند اطلاق کرده و بعدها از این واژه برای اشاره به زمین بازی سایر انواع وقایع ورزشی استفاده می د(یک واحد طول = یک ) stadion) (nixdorf,stefan,2007)).

برای و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب:
زمین بازی
واژه زمین بازی (معادل واژه انگلیسی arena که از واژهای لاتین به معنای «شن» مشتق شده) در اصل به «محل نبرد پوشیده شده از شن در آمفی تئاتر، زمین ورزشی یا یوم» اطلاق می شود.
این فضا محل برگزاری رقابتهای ورزشی و رویدادهای فرهنگی است. امروزه این واژه نه تنها به محل انجام آن فعالیت بلکه به کل ساختار معماری اطراف آن اشاره دارد.

۱- ۲ – ۲- دسته بندیهای تاریخی
در طول هزاران سال به دنبال پیدایش زمین بازی، کار ساخت مکانهای گردهمایی و انگیزه انجام این کار آغاز شد.
در کشور یونان باستان، یومها در ابتدا فضای برگزاری نبردهای نظامی فرقهای و بعدها محل انجام رقابت های ورزشی بودند که نشاندهنده گرایشهای میهن پرستانه و مهمتر از همه نشاندهنده اعتبار اغنیای حاکم بود. ظرفیت نشیمن این یوم ها اغلب مطابق با جمعیت کل یک شهر خاص بود. «بازیهای المپیک» با فاصله های زمانی ۴ سال بین سالهای ۷۷۶ پیش از میلاد و ۳۹۳ پس از میلاد در یوم قدیمی «اولمپیا » در شبه جزیره پلوپوتیسوس و به اصطلاح در تنها یوم «اصلی» المپیک برگزار شدند.
این یوم امکان تماشای بازی را برای تقریباً ۳۰٫۰۰۰ تماشاچی فراهم می آورد. با این حال تماشاچیان امکان نشستن نداشتند. برای اینکه تماشاچیان دید بهتری داشته باشند در اطراف زمین مسابقه دیوارهای خاکی ساخته شد. در سراشیبی جنوبی، سکوها یا تریبونهای سنگی کوچکی فقط برای استفاده داوران و یک سکو هم برای والاترین کاهنه معبد((هِرا)) در محر در سراشیبی شمالی تعبیه شد.
یوم شهر دِلف که به قرن پنجم پیش از میلاد می رسد یکی از بهترین نمونههای حفظ شده از یونان باستان است. طول این ساختمان تقریباً ۱۷۷ متر می باشد که از توپوگرافی شیب دار در ساخت دیوار خاکی سکوی آن استفاده شده است. در اینجا هم برای افراد سرشناسی که در مراسم حضور داشتند سازه های پلکانی به شکل ردیف- نیمکتهای سنگی ساخته می شد. این نیمکتها امکان تماشای بلامانع زمین مسابقه را فراهم می آوردند.

تصویر شماره ۱-۱ : یوم آنتیگوی دلفی، یونان
پهنه ورزشی تقریباً در طی دوره آغازین امپراطوری روم در حدود سال ۵۰۰ پیش از میلاد ساخته شد. این زمین ورزشی، بزرگترین زمین ورزشی رم باستان بود که عموماً صحنه مسابقات ارابه های جنگی و به دفعات کمتر، محل برگزاری نبرد گلادیاتورها یا شکار حیوانات بود.
تماشاگران در ابتدا بر روی سراشیبی های دو طرف دره و بعداً بر روی سکوهای چوبی ساده میشستند. اینجا هم فقط برای سناتورها نیمکتهای سنگی ساخته شده بود. این ساختار تا قرن ۴ پس از میلاد به مناسبتهای مختلف وسعت یافت و در شکل نهایی خود به طول ۵/۳ یا (۶۳۵ متر) و عرض ۱۱۰ متر رسید.
این زمین ورزشیِ وسعت یافته، خود دارای طول ۵۹۰ متر بود و از یک بیضی کشیده تشکیل شده بود که در قسمت وسط با دیواری به نام «اسپینا» جدا می شد. ظرفیت نشیمن پهنه ورزشی «سیر ما یموس» بیش از ۳۰۰٫۰۰۰ نفر تخمین زده می شود. اگرچه در طول دوره امپراطوری روم هم، یومهایی ساخته شده است اما در ایتالیا به رقابتهای ورزشی از نوع یونانی کمتر اهمیت داده میشد.
تصویر شماره۱- ۲
۱-۳- نسل یومها طبق نظر رود شر، رئیس ارشد ورزشگاه(اچ . او . کی)
۱-۳-۱- یوم های نسل اول
تاریخچه یوم های امروزی به ساماندهی ورزش در نیمه قرن نوزدهم برمی گردد.در نسل اول یوم ها، تأکید بر جای دادن تعداد زیادی تماشاچی بود و به کیفیت امکانات یا آسایش این تماشاچیان توجه کمی می شد.

۱-۳-۲- یوم های نسل دوم: تأثیر تلویزیون
با تحول تلویزیون در ۱۹۳۰، پخش رویدادهای ورزشی آغاز شد. نسل دوم یوم ها متقابلاً تأکید بیشتری بر آسایش تماشاچیان و بهبود امکانات حمایتی ورزشگاهها داشت. با این حال، هنوز هم اکثر این یوم ها از زمین گودی متشکل از شن و ماسه بودند و تعداد زیادی از ورزشگاههای دنیا به عنوان یوم های نسل دوم باقی مانده اند.

۱-۳-۳- یوم های نسل سوم: یوم های خانوادگی
نسل سوم یوم ها در اوایل دهه ۱۹۹۰ بوجود آمدند که به منظور جلب کل خانواده، امکانات کارب سندتری را فراهم آورده بودند. ورزشگاه، مرکز فعالیت بود اما تنها مرکز توجه نبود و منبع اصلی بودجه باشگاههای ورزشی از دریافتهای دوره ای از بازاریاب ها و تلویزیون بود.در زمین های ورزشی، استاندارد جدیدی برای کیفیت امکاناتِ مختص تماشاگران، ارائه شده بود که تعداد زیادی رستوران، محل عرضه خوراکی و فروشگاههایی برای هواداران را شامل می شد.

۱-۳-۴ – یوم های نسل چهارم: تعهد جمعی و رسانه ها
مشخص شد که اگر طرح، تأمین بودجه و مدیریت یومها نظاممند شوند یوم ها میتوانند درآمدزا باشند. نباید گمان کرد که یوم ها منابع مالی کشور را صرف می کنند.دوره جدیدی در حال ظهور بود که یوم جدید «تلسترا دوم» در ملبورن، نمونهای برجسته از آن است. این یوم سقف روباز، ردیف نشیمنهای متحرک و یک پارکینگ خودرو در زیر زمین بازی دارد. و یک طرح کلی برای ا در آینده محسوب می شود.

۱-۳-۵- یوم های نسل پنجم: بازسازی شهری
یومها به بلوغ رسیدهاند و به ساختمانهایی بدل شدهاند که میتوان از آنها برای پیشرفت برنامه ریزی شده و تدبیرانه ای قرن ۲۱ بهره برد. یوم ها نمادهای پرتوان فرهنگ ما، آرمانهای ما و گاه ش تهای ما شده اند. باید بیاموزیم که چگونه از آنها استفاده دمندانه کنیم.((nixdorf,stefan,2007

۱-۴- یوم از لحاظ معماری
• ایده آل
یوم های ورزشی مکان های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن های سینما و تئاتر از شاخصه های معماری شهر و یا سرزمین محسوب می گردند. در نهایت طراحی در یوم هنگامی به دست می آید که سازه و سایر مسائل ساختمان در تمامی ابعاد اعم از کل تا جزئی ترین جزئیات که هر یوم در رابطه با زمان و مکان و محیط با آن روبرو است به دقت در نظر گرفته شود.
• مشکلات
از آنجایی که یوم های ورزشی در ارتباطی نزدیک با بایستی های عملکردی ( نظیر خطوط دید واضح، سیرکولاسیون و…. هستند) از جمله ساختمان هایی محسوب می شوند که در بیشتر مواقع فرم در تبعیت مستقیم از عملکرد قرارداد.
• شکل درون گرا
یوم به شکل طبیعی رو به فعالیت های ورزشی و پشت به پیرامون آن است و پیرامون آن معمولاً با حصار و سایر موانع امنیتی مجهز می گردد.
• پارکینگ خودرو
فضای پارک خودرو تماشاگرانی و توقفگاه های وسایل نقلیه عمومی در یوم، اغلب نه تنها به خودی خود غیر جذاب است بلکه باعث قطع ارتباط یوم با پیرامون آن می گردد.
• مقیاس غول آسا
در حالی که مقیاس فیزیکی عظیم یک یوم مسئله خاصی در فضاهای برون شهری است جای دادن آن در داخل شهر امری بغرنج است تطبیق اندازه یوم با محیط پیرامون آن سعیی عظیم را ایجاب می کند.
• عناصر غیر انعطاف پذیر
یوم ترکیبی از عناصر مختلف (نظیر ردیف های صندلی، راه پله ها و گذرگاه ها، ورودی سقف و…) است که بسیار غیر انعطاف بوده و گاهی حتی تطبیق آنها با شکل های سنتی ساختمانی نیز شکل است. به طوری که حتی قوانین سنتی کمپوزسیون نیز چشم پوشی شده و فرم های معماری در پی یافتن عوامل ممکنی هستند که علاوه بر ایستایی و مقاومت و استفاده زیبا و هارمونیک نمایانگر معماری خوب نیز باشند. یوم ها معمولاً روزهای زیادی از سال را بدون هیچ گونه فعالیتی می گذرانند. در نتیجه برای استفاده در یک دوره کوتاه مدت فضای مفید بسیاری را می نمایند. این الگوی استفاده در میان انواع ساختمان ها بی نظیر است و بدترین تأثیر را هم در ح استفاده بیش از حد و هم در ح استفاده کمتر از حد بر محیط اطراف خود بر جای می گذارند. بنابراین زنده نگه داشتن فضای یوم و ایجاد کاربری برای فضا در زمان غیر از انجام مسابقات، علاوه بر ایجاد درآمدزایی راه حل مناسبی برای رفع این نواقص می باشد.

-۴- فصل چهارم : بررسی استانداردها

۱-۴-۱- استاندارد درهای ورودی
از یک عرض واحد در هر دقیقه از ۱۰ تا ۳۰ نفر رد می شوند که اگر بخواهیم با توجه با استاندارد مذکور ورزشگاه در یک ساعت پر شود به ۶۶ متر عرض ورودی نیاز داریم. در هر دقیقه ۴۰ نفر (در سطح صاف و رامپ) ۱۰۰ متر را طی میکنند که در نتیجه ورزشگاه با ۵۰۰ متر عرض وجی در یک دقیقه تخلیه میشود. در صورت قبول استاندارد معمول (۸ دقیقه) و تخمین ۲۰۰ متر طی طریق، عرض وجی برای ۶ دقیقه پیش بینی شده است.

۱-۴- ۲- فضاهای وجی
برای وج عادی از یوم می توان از الگوی درختی پیروی کرد. دراین روش مسیرهای کوتاهتر به مسیرهای بزرگتر و در نهایت به یک مسیر اصلی می رسند. علائم نشان دهنده وجی ها باید کاملاً واضح و قابل رؤیت باشند و درصورت امکان نو ردازی شوند. برای رعایت هرچه بیشتر ایمنی بهتر است که این علائم به صورت بینالمللی و مشترک بین همه کشورها در نظر گرفته شوند.

۱-۴-۳- مسیرهای وج اضطراری
تابلوهای راهنما به سمت نزدیکترین وجی، بایستی ثابت و کاملاً قابل رویت باشد. مسیرهای وج بایستی کاملاً رنگی باشند تا بوضوح به چشم آیند. براساس استانداردهای فیفا /dfb وdin، گذرگاههای محوری توسط علائم رنگی علامت گذاری می شوند. درتمامی فضاهای جمعی، مسیرهای وج اضطراری، در تاریکی باید کاملاً قابل تشخیص بوده و حتی بدون چراغ ایمنی نمایان باشد. در یوم های ورزشی دارای روشنایی اضطراری، استفاده از چراغ اضافی دیگر در ردیفها ا امی نیست.

۱-۴- ۴- محاسبات زمان برای وج جمعیت
معمولاً مدت زمان وج تماشاچیان در کشورهای مختلف منطبق با شرایط و ضوابط داخلی آن کشور که تابع موقعیت سیستمهای آتش نشانی، نیروهای امداد و نجات، فرهنگ ملت ها و… میباشد، تعیین میگردد. اما در هر صورت حداقل زمان وج، موفقیت طرح و مدیریت پروژه می باشد. حداقل زمان (مطلوب ترین زمان) در انگلستان ۸ دقیقه و در ایتالیا ۵ دقیقه تعیین گردیده است. زمان حرکت از محل نشستن تا دهانه وجی در این محاسبات در نظر گرفته نمیشود.

نحوه محاسبه
• دهانه وجی که در بدترین موقعیت قرار دارد ملاک عمل قرار گیرد.
• مسافت این دهانه تا منطقه ۳ محاسبه شود.
• سرعت هر تماشاچی در رامپ و سطح صاف، ۱۰۰ متر در دقیقه در نظر گرفته می شود و همین سرعت برای پله ۳۰ متر در دقیقه می باشد که در یک عرض واحد از دهانه یا در رد می شوند (عرض واحد ۶۰ سانتی متر می باشد).
• زمان فوق را با زمان عبور از منطقه ۳ جمع نمود.
• زمان به دست آمده باید با ۸ دقیقه مقایسه شود.
• در نظر گرفتن عرض واحد (۶۰ سانتی متر برای هر نقر) در مقایسه با عرض درها و معابر، زمان رد شدن از درهای وجی را مشخص می کند.
• محاسبه فوق (عرض دهانه و درها و مسافت ها) را مجددا برای تمام تغییرات مورد بررسی قرار داده تا هیچ قسمتی نادیده انگاشته نشود.

۱-۴- ۵- تعداد ردیفها
برحسب ظرفیت، ساختار جایگاه به ردیفهایی تقسیم بندی میشوند. تعداد ردیفهای متوالی بستگی به ظرفیت مورد نیاز و بهره برداریهای طراحی شده نسبت به فضاهای اضافی در زیر جایگاه دارد.
برای جلوگیری از آشفتگی، جایگاهها بایستی توسط جدا سازیهای بصری واضح مشخص شود مـانند لـژها. جهت رسیدن به نیمکتها، تماشاگران ۲ جهت حرکتی را دنبال میکنند: عمودی و افقی.
یک استـادیـوم بیـش از یـک طبقه بایستی ازدحام تماشاگران را به شکل عمودی به سمت گذرگاهها و محل های جانبی راهنمائی نماید. بطور کلی هدایت مسیرها در پشت و جلو ی ان است.. سیستمهای عمودی ذیل در نظر گرفته میشود.

۱-۴- ۶- پله ها
پله ها فضاهای خطرناکی هستند و باید به گونهای طراحی شوند تا انی که استفاده از سطوح شیبدار برایشان مشکل است بتوانند از آنها استفاده نمایند.
پیشانی پله باید یکپارچه و محکم باشد و نباید از ۱۵ سانتیمتر کند. حداقل عرض کف پله نیز ۲۸ سانتیمتر است.
اختلاف سطح بین دوپاگرد پله نباید از ۲/۱ متر بیشتر باشد، حداقل عرض پاگرد نیز از ۲/۱ متر کمتر نیست. برای ایمنی هرچه بیشتر بهتر است پله ها با دستگیره هایی در اطراف احاطه شوند.
سطح پاگرد پشت درهای خارجی باید حداقل ابعادی برابر ۸/۱ × ۸/۱ متر داشته باشد و لازم است به گونهای طراحی شود که تا ۲/۱ متر از عرض پاگرد عاری از هرگونه بازشو و چرخش در به سمت خارج باشد.

۱-۴- ۷- گذرگاهها و سطوح شیبدار
مسیرهای حرکتی حداقل ۲/۱ متر عرض دارند و در صورتی که برای صندلی چرخدار طراحی شده باشند عرض آنها به ۲ متر می رسد.
برای کوتاه و هموار راهها می توان از سطوح شیبدار استفاده کرد. نقطه اتصال سطوح باید هموار باشد و حداکثر شیب سطوح شیبدار ۶% است. دربین دو پاگرد به عرض ۵/۱ متر حداکثر طول شیب نباید بیش از ۱۰ متر باشد.
شیب هیچ رمپی نباید از ۸% بیشتر و فاصله رمپ بین دو پاگرد نیز از ۵ متر بیشتر باشد.
رمپهایی که شیب آنها بیش از ۵% باشد باید دارای دستگیرههایی با ارتفاع ۱ متر در بالای پاگردها و ۹۰ سانتیمتر بالای رمپها باشد. رمپهایی بیشتر از ۵% باید با پله هایی تجهیز شوند.
اختلاف سطح بین سطح شیبدار و زمین مجاور آن باید با میلهها یا جداولی به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر ایمن شود. جنس سطوح شیبدار باید غیر صیقلی بوده و در هر شرایط آب و هوایی از خطرهای ممکنه پیشگیری نماید.

۱-۴- ۸- بالابرها و پله برقی
مسافران و بالابرهای مخصوص لوازم برای تقریباً تمامی مسابقات و زمینهای ورزشی بزرگ طراحی میشود. بالابرها، فضاهای انبار طبقه پائینی را به آشپزخانه ها و فروشگاه ها در طبقات بالاتر متصل میکند. قفسه های عمودی در واحدهای خدماتی تدارکاتی مانند تولیدات آشپزخانه، امکانات ظرفشویی و یا فضاهای انبار، حداقل یک سیستم بالابر ا امی است. بالابرهای مسافرین در فضاهای مهمانان ویژه دسترسی مناسب را تسهیل میکند و اغلب در سطوح بالاتر از لژها در جداسازی بین ردیف پائین و بالا قرار میگیرد. تعداد و تجهیزات آن بستگی به نیازهای یوم داشته و یا به تعداد افرادی که تمایل دارند در هر ساعت از بالا یا پائین انتقال یابند، بستگی دارد.

۱-۴- ۹- ورودیها
ورودی اصلی باید به گونهای باشد تا همه استفاده کنندگان قادر باشند از آن عبور کنند. محل ورودیها باید درطول مسیرهای ارتباطی تعریف شوند و شکل آنها به گونهای باشد که در نمای اصلی قابل تشخیص باشد. فواصل ورودیها در تمامی یوم های جام جهانی آلمان، بصورت متفاوت استقرار مییابند.(از m5/13 تا m 0/37 ) و بستگی به شبکه ارتباطی و ساختاری آن دارد.درهای ورودی باید برای تمام انی که دارای مشکلات حرکتی هستندیا مجبور به استفاده از صندلیهای چرخدارند قابل دسترس باشد.
بازشوهایی که با کنترل از راه دور کار می کنند در ایجاد امنیت بیشتر موثرند. درهای متحرک و تاشو مناسبتر از درهای چرخشی و مفصلی هستند.
عرض مناسب بازشو برای یک در یا لنگه اصلی از یک در باید حداقل ۸۰ سانتیمتر و ترجیحاً ۸۵ سانتیمتر باشد.
برای کمک به افرادی که از صنـدلی چـرخـدار استفاده میکنند یا انی که توسط عصا یا دیگر ابزارهای کمکی حرکت می کنند، باید برای مواقع اضطراری فضاهایی بدور از مانع در کنار درها پیشبینی شود.
شیشه کاری درها باید حداکثر ۹۰ سانتیمتر ارتفاع داشته باشد تا دید مناسبی ایجاد کند ولی به لحاظ ایمنی باید مورد توجه قرارگیرد. داشتن دید مناسب از داخل ساختمان و قبل از ورود به آن در ایجاد ایمنی موثر است. دستگیره های در باید از چهار چوب آن قابل تشخیص باشند و استفاده از آنها سهل و راحت باشد. چنانچه دستگیره در عمودی باشد در ارتفاع ۸۰ تا ۱۴۰ سانتیمتر نصب می شود و اگر به صورت افقی باشد در فاصله ۸۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری از سطح زمین قرارمی گیرد.
راهروی م ن درهای داخلی و خارجی حتی الامکان حذف می شود و در مواقعی که وجود راهرو بین دو درب ضروری است طول آن باید به اندازهای باشد تا ی که روی صندلی چرخدار نشسته قبل از رسیدن به درب دوم از درب اول عبور نماید ( ین مشاور نوی، ۱۳۸۵).

۱-۴- ۱۰- گردش افقی
حداقل عرض مسیر حرکتی برای عبور مستقیم و محدود ۲/۱ متر است. این اندازه در نزدیک درها به ۵/۱ متر و برای عبور صندلیهای چرخدار به ۲ متر می رسد.
سکوهای نشمین باید برای افراد معلول هم قابل استفاده باشد، در طراحی جایگاه تماشاچیان، فضایی نیز برای استقرار صندلیهای چرخدار (به ازای هر صندلی ۱۴۰ × ۹۰ سانتیمتر) باید در نظر گرفته شود. طراحی فضای منطقی بین ردیفها یا پیش بینی دسته برای صندلیهای مورد استفاده معلولین ضروری است.
بازشوهای بزرگ، حرکت آسانتر صندلی چرخدار و عبور بهتر انی که با عصا حرکت میکنند را موجب میشود ( ین مشاور نوی، ۱۳۸۵).

۱-۴- ۱۱- درهای داخلی
درهای داخلی در عمل برای افراد معلول مانع محسوب می شوند و در صورت امکان بایستی حذف شوند. درهایی که در مـواقع آتش سـوزی مـورد استـفاده قـرارمی گیرند باید به تاسیسات ضد حریق متصل باشند. این درها در مواقع عادی باز می شوند ولی در مواقع ضروری به خودی خود بسته می شوند.
حداقل عرض درهای یک لنگه، یا لنگه اصلی درهای نگه ۸۰ سانتیمتر است. برای مسیرهای زاویه دار، عرض بازشوها به ۹۰ سانتیمتر می رسد. درها باید تا ارتفاع حداکثر ۹۰ سانتیمترشیشه کاری شوند. شیشه کاری در، دید واضحی از آن طرف در به معلول ارائه می کند.

۱-۴- ۱۲- گردش عمودی
فضاهای گردش عمودی ساختمان برای کلیه استفاده کنندگان باید مطلوب و مناسب بوده و شرایط زیر برای ایمنی هر چه بیشتر مهیا گردد:
بین کف پله و پا گرد تفاوت واضح بوده و لبه پله قابل تشخیص باشد. اندازه ارتفاع پیشانی پله ۱۷ سانتیمتر و حداقل عرض کف پله ۲۵ سانتیمتر است. حداکثر ارتفاع طی شده بین دو پاگرد متوالی ۸/۱ متر پیشنهاد میشود.
برای حرکت عمودی در ساختمان، وجود آسانسور ضروری است تا افرادی که قادر به استفاده از پله نیستند بتوانند جابه جا شوند. حداقل اندازه داخلی یک آسانسور با ظرفیت ۸ نفر ۴/۱ × ۱/۱ متر است. ( ین مشاور نوی، ۱۳۸۵)

۱-۴- ۱۳- تعیین بلوک ها جهت استقرار نیمکت ها

تعیین بلوکها در قوانین آلمان بدین صورت مطرح میشود: چیدمان نیمکتها بایستی به گونه ای باشد که در حداکثر ۳۰ ردیف جای گیرد. در قسمت پشت و م ن بلوکها از مسیرهای حداقل ۲۰/۱ متری استفاده شود تا در کوتاهترین فاصله تماشاگران به نزدیکترین وجی هدایت شوند. در قوانین گذشته، م ن دو راهرو تا ۳۲ نفر (۱۶×۲) مجاز به نشستن در ردیفهای بدون شیب بودند. در ردیفهای شیبدار این مقـدار به ۲۴ نفر (۱۲ ×۲) کاهش یافته و در صورتی که ورودی پله ها حداقل ۵۰/۱ متر عرض داشته باشد در هر چهار ردیف ۵۰ نفر اسکان مییابند.

۱-۴- ۱۴- بررسی تعیین بلوکها
حداکثر اندازه بلوک نیمکت ها شامل ۱۲۰۰ نفر می باشد. حداکثر طول مسیرهای وج اضطراری نباید بیش از این باشد. نفر ۱۲۰۰ = نفر ۴۰ ×ردیف ۳۰ ، نفر ۱۲۰۰ = نفر۳۰ ×ردیف ۴۰
بلوک ها به دوشیوه تعریف می شوند: برحسب ابعاد بلوکهای تماشاگران، دیوار بلوک ها به سمت مرکز و یا زمین بازی تعبیه می گردد.
a : بلوک های تماشاگران: مانند جایگاه نشسته و ایستاده بین دو مسیر
b : بلوک آگهی: مانند تعیین و محاسبه نیمکت های منفرد، بطورکلی اجرا همراه با سیستم ارتباطی است. واژه بلوک برای راهروها و نیمکت های مجاور آن به سمت چپ و راست بکار می رود. از اینرو تنها تماشاگران بر مبنای این راهروها محاسبه می شوند (nixdorf,stefan,2007).

۱-۴- ۱۵- فضـاهای ارتباطی
بـه دلیـل حداقـل عـرض مسیـرها (m 20/1) بین بلوک تماشاگران و مسیر وجی m 20/1واقـع در پشـت هر بلـوک، ارتبـاط میان سطوح مورد نیاز و فضای خدماتی برحسب نقشه تغییر می کند.در ذیل سه عرض راهرو جهت فضای وجی معرفی می گردد.
سهم فضاهای ارتباطی با ترکیب ۴۰ ×۳۰ و ۳۰ ×۴۰ حدوداً ۲ % افزایش می یابد. در نتیجه بهره برداری از سطح مـورد نظـر از ۱۲/۲ به ۰۹/۲ نیمـکت در هـر متـرمربع کاهش می یابد. افراد بیشتری در یک بلوک جای می گیرند و تناسبات مورد نظر متعادل تر گشته ظرفیت های بیشتری سازماندهی می شوند. برمبنای عرض وجی m60/0، سه گروه اصلی راهروها پدید می آیند (nixdorf,stefan,2007).
فضای خارجی : m40/2 برای ۱۲۰۰ نفر فضای داخلی : m 60/3 برای ۶۰۰ نفر
m 80/1 برای ۹۰۰ نفر m40/2 برای ۴۰۰ نفر
m 20/1 برای ۶۰۰ نفر m80/1 برای ۳۰۰ نفر
m20/ 1برای ۲۰۰ نفر

۱-۴- ۱۶- سهم فضاهای ارتباطی
تصمیم گیری جهت اندازه بلوک ها و عرض مشابه راهروها مطابق شبکه ساختاری یوم ها می باشد. در مورد مسیر ورودی، موقعیت دسترسی جایگاه شبیه به یک پلکان روباز است.
شکل تکمیل شده، به صورت بخش های کوتاه چند ضلعی از قسمتهای پیش ساخته است. شبکه کوچکتر و نیز تیرهای حائل کوتاهتر موجب تراکم بیشتر تقسیمات ورودیها و ابعاد کوچکتر بلوک های تماشاگران خواهد شد. بلوک استاندارد ۱۲۰۰ نفر/ m40/2 درحداکثر یک مسیر ارتباطی ۱۵% در۱۲/۲ نیمکت در هر متر مربع درنظر گرفته می شود. بدون یک راهروی جانبی اضافه در جایگاه، فاصله محوری ورودی m40/22 است. در یک بلوک ۶۰۰ با عرض راهروی m20/1، شبکه داخلی نصف می گردد. بنابراین سهم مسیرهای ارتباطی به ۲۳% افزایش یافته و تنها ۹۲/۱ نیمکت در هر متر مربع نصب می گردد (nixdorf,stefan,2007).

۱-۴- ۱۷- اندازه گیری ظرفیت اولیه
ظرفیت کلی مطابق قانون برابراست با دونفر در هر مترمربع، یا در ۱۹۹۳ از میزان۲ m /نیمکت ۵/۲ آغاز میکند. در حقیقت اندازه گیری اولیه به اماکن خصوصی بدون در نظر گرفتن سطح راهروی مورد نیاز انتقال مییابد، به علت عوامل موثر در مجموعه های ورزشی ظرفیت دقیق و اولیه تعیین شده به ندرت اعمال شده و یا اغلب بطور ت در برنامه ریزی ها برآورد می شود. ظرفیت واقعی تحت تاثیر سیستم های ارتباطی، بلوک ها و تعداد ردیف های جایگاه قرارمی گیرد. ظرفیت های جزئی مانند نیمکت های رسانه ها، مفسرین و یا برداران و تعداد مناسب نیمکت های ویژه نیز نقش مثبتی را ارائه می نمایند. اندازه گذاری های اولیه جهت میانگین ها به منظور قرارگرفتن درحداقل ظرفیت مورد نیاز در مرحله برنامه ریزی نهایی می باشد. دونوع ظرفیت بطورکلی لحاظ می گردد:
۱) ویژه نیمکت ها ۲ ) ویژه بلوک ها.
در یوم های روباز عرض راهرو m20/1با حداکثر ۶۰۰ نفر ظرفیت، و یا ۲۰۰ نفر برای فضای داخلی در حداکثر عرض یک بلوک (۳۰ ردیف)، تعداد نیمکت ها همراه با تجهیزات:
(متر پلکان نیمکت) ۱۰= (نفر در هر طرف راهرو ۱۰= نفر ۲۰ = ردیف ۳۰/۶۰۰)
تعداد ردیف ها برحسب حداکثر محدوده ردیف نیمکت ها تقسیم می شوند (۳۰ ردیف داخل هر بلوک). هرگاه بلوکی به این تعداد ردیف دست یابد بایستی ردیف دیگری در مجاورت آن جهت متعادل ساختن قرارگیرد.
با افزایش ظرفیت، ردیف نیمکت ها روی یکدیگر قرارمی گیرند در نتیجه یک ردیف دوبل ایجاد می شود. در سطوح پله دار یک ردیف بالاتر همواره بزرگتر از ردیف پائینی است ( ین مشاور نوی، ۱۳۸۵).

۱-۴- ۱۸- ارتباطات مخابراتی از راه دور
فیفا در دستورالعمل های تکنیکی خود به وضوح، به نیازمندیهای موجود به منظور استفاده از تسهیلات ارتباطی در یوم های ورزشی مدرن به این موارد اشاره نموده است، خطوط ارتباطی مخابراتی سازماندهی شده و قابل تمدید (تکنولوژی فیبر نوری) بایستی کاملاً در دسترس باشد. عملکرد بسیار پیشرفته موجود که بایستی توسط یک سازمان شبکه ای حمایت کننده، پشتیبانی شوند و مرکز اطلاعات و فضاهای مناسب در محل های ورودی استقراریابند. سیستم کابل ها بایستی دارای حداقل استانداردها بوده (lan-cats) و معماری شبکه باید براساس lan (شبکه ارتباطی محلی) باشد.
ارتباط رادیویی : طبق نظر dfb باید یک شبکه تلفنی داخلی(همچنین موبایل) به منظور اه ارتباطی مخابراتی در داخل یوم را جایگزین ارتباط رادیوئی محلی قبلی گردد. سیستم های دوگانه همچنان به منظور کنترل محل ها، پست فرماندهی، ایستگاه پلیس، بازداشتگاه ها، تیم ها و داوران و نیز اداره مرکزی توصیه می شود (nixdorf,stefan,2007).

و….
فهرست مطالب:

بخش اول
فصل اول : معرفی طرح
۱-۱- تعریف یوم ۱
۱-۲- تاریخچه ساخت یوم ۱
۱-۳- تاریخچه ساخت یوم ۱
۱-۲-۱- یوم ۱
۱- ۲ – ۲- دسته بندیهای تاریخی ۲
-۳-۱نسل یومها طبق نظر رود شر، رئیس ارشد ورزشگاه(اچ . او . کی) ۳
۱-۳-۱- یوم های نسل اول ۴
۱-۳-۲- یوم های نسل دوم: تأثیر تلویزیون ۴
۱-۳-۳- یوم های نسل سوم: یوم های خانوادگی ۵
۱-۳-۴ – یوم های نسل چهارم: تعهد جمعی و رسانه ها ۵
۱-۳-۵- یوم های نسل پنجم: بازسازی شهری ۵

۱-۲- فصل دوم : بررسی محیط پیرامون
۱-۲-۱- مقدمه ۸
۱-۲-۲- چکیده ۹
۱-۲-۳- واژه های کلیدی ۹
۱-۲-۴- شناخت ویژگیهای منطقه ۱۰
۱-۲-۴-۱- موقعیت استان همدان [حوزه کلان ] ۱۰
۱-۲-۴-۲- موقعیت شهرستان ملایر ۱۱
۱-۲-۵- بررسی و تعیین ویژگی های اقلیمی منطقه ۱۱
۱-۲-۵-۱- آب و هواو عوامل مؤثر بر آن در شهر ملایر ۱۱
۱-۲-۶- عناصر اقلیمی ۱۲

۱-۳- فصل سوم : بررسی ضوابط و مقررات
۱-۳-۱- مشخصات کالبدی ۱۶
۱-۳-۱-۱- ابعاد و اندازهها ۱۶
۱-۳-۱-۲- روش ترسیم خطوط زمین فوتبال ۱۷
۱-۳-۱-۳-تعیین جهت قرارگیری زمین ۱۸
۱-۳-۱-۳- تجهیزات مورد نیاز مسابقات فوتبال ۱۸
۱-۳- ۱- ۴ – امکانات زمین بازی جهت مسابقات دو میدانی ۱۹
۱-۳-۱- ۵ – ایمنی زمین بازی ۲۰
۱-۳-۱- ۶ – اندازه نیمکتها ۳۱
۱-۳-۱- ۷ – محلهای ایستادن ۳۱
۱-۳-۱- ۷ – ۱- ابعاد جایگاه تماشاگران ایستاده ۳۲
۱-۳-۱- ۷ – ۲- انواع جایگاه های ایستادن ۳۲
۱-۳-۱- ۷ – ۳-آرایش جایگاه تماشاگران ایستاده ۳۲
۱-۳-۱- ۸ – آسایش تماشاگران ۳۲
۱-۳-۱- ۹ – جایگاه معلولین ۳۳
۱-۳-۲- دسترسی ها ۳۵
۱-۳-۳- تجهیزات ۳۵
۱-۳-۴- نقشه (پلان) زمین یوم ۳۶
۱-۳-۵- فضای بازیکنان و اتاق رختکن ۳۷
۱-۳-۵- ۱- فضای بازیکنان ۳۸
۱-۳-۵- ۲- اتاق تعویض تیم ها ۳۸
۱-۳-۵- ۳- حوضچه های مخصوص استراحت و تمدد اعصاب ۳۹
۱-۳-۵- ۴- اتاق مخصوص ماساژ ۳۹
۱-۳-۵- ۵- اتاق تعویض مربیان تیم ۳۹
۱-۳-۵- ۶- اتاق داوران برحسب قوانین فیـفا ۴۰
۱-۳-۵- ۷- فضای آزمایش ۴۱
۱-۳-۵- ۸- مراقبت های پزشکی ۴۲
۱-۳-۵- ۹- فضـای گـرم کـردن ۴۲
۱-۳-۵- ۱۰- نیمکت بازیکنان ۴۳
۱-۳-۵- ۱۱- فضای تعویض نمایندگان رسمی ۴۴
۱-۳-۶- فضاهای مربوط به اشخاص مهم و سرشناس و پذیرایی از مهمانان سازمانها ۴۵
۱-۳-۶- ۱- استراحتگاههای متعلق به اشخاص مهم ۴۵
۱-۳-۶- ۲- فضای پذیرایی ۴۵
۱-۳-۶- ۳- سالن استراحت ۴۶
۱-۳-۶- ۴- کرسی های اجرایی ۴۶
۱-۳-۶- ۵- لژ و فضاهای ویژه مخصوص اشخاص مهم ۴۷
۱-۳ – ۷- ارتفاعها ۴۸
۱-۳-۸- تسهیلات رسانه ها (امکانات و فضاهای کاری رسانه ها و مطبوعات) ۴۹
۱-۳- ۸ – ۱- فضاهای مربوط به عملکرد رسانه ها ۴۹
۱-۳- ۸ – ۲- موقعیت فضاهای مربوط به رسانه ها ۵۰
۱-۳- ۸ – ۳- موقـعیتهـای مفسرین ۵۱
۱-۳- ۸ – ۴- مکان و تجهیزات ۵۱
۱-۳- ۸ – ۵- فضـای کنترل مفسرین ۵۲
۱-۳- ۸ – ۶- نیمکتهای گزارشگران تلویزیون ۵۳
۱-۳- ۸ – ۷- عکاسان ۵۳
۱-۳- ۸ – ۸- رو مه نگاران ۵۴
۱-۳- ۸ – ۹- منطقه مختلط ۵۵
۱-۳- ۸ – ۱۰- فضای مذاکرات و انجمن مطبوعاتی ۵۶
۱-۳- ۸ – ۱۱- موقعیت دوربین ۵۷
۱-۳- ۸ – ۱۲- فضای مورد نیاز بردار ۵۷
۱-۳- ۸ – ۱۳- حداقل فضای مورد نیاز دوربین ها ۵۷

۱-۴- فصل چهارم : بررسی استانداردها
۱-۴-۱- استاندارد درهای ورودی ۵۸
۱-۴- ۲- فضاهای وجی ۵۸
۱-۴-۳- مسیرهای وج اضطراری ۵۸
۱-۴- ۴- محاسبات زمان برای وج جمعیت ۵۹
۱-۴- ۵- تعداد ردیفها ۶۰
۱-۴- ۶- پله ها ۶۰
۱-۴- ۷- گذرگاهها و سطوح شیبدار ۶۱
۱-۴- ۸- بالابرها و پله برقی ۶۱
۱-۴- ۹- ورودیها ۶۲
۱-۴- ۱۰- گردش افقی ۶۳
۱-۴- ۱۱- درهای داخلی ۶۳
۱-۴- ۱۲- گردش عمودی ۶۴
۱-۴- ۱۳- تعیین بلوک ها جهت استقرار نیمکت ها ۶۴
۱-۴- ۱۴- بررسی تعیین بلوکها ۶۵
۱-۴- ۱۵- فضـاهای ارتباطی ۶۵
۱-۴- ۱۶- سهم فضاهای ارتباطی ۶۶
۱-۴- ۱۷- اندازه گیری ظرفیت اولیه ۶۷
۱-۴- ۱۸- ارتباطات مخابراتی از راه دور ۶۸
۱-۴- ۱۹- فضاهای پشتیبانی ۶۸
۱-۴- ۱۹- ۱- پارکینگ ۶۹
۱-۴- ۱۹- ۲- انبار ۷۰
۱-۴- ۱۹- ۳- تدارکات یوم ۷۱
۱-۴- ۱۹- ۳- ۱- سالن میهمانان ویژه ۷۲
۱-۴- ۱۹- ۳- ۲- فضای رستوران ۷۱
۱-۴- ۱۹- ۳- ۳- آشپرخانه مرکزی ۷۲
۱-۴- ۱۹- ۴- کیوسکها و یا فروشگاهها ۷۳
۱-۴- ۱۹- ۵- محل کمک های اولیه ۷۳
۱-۴- ۱۹- ۶- فضاهای کلی سرویس بهداشتی ۷۴
۱-۴- ۱۹- ۷- فضاهای اداری و عمومی ۷۵
۱-۴- ۲۰- محدوده مخصوص بازیکنان ۷۶
۱-۴- ۲۰- ۱- رختکن بازیکنان ۷۷
۱-۴- ۲۰- ۲- شرایط رختکن بازیکنان ۷۸
۱-۴- ۲۰- ۳- امکانات رختکن ها ۷۸
۱-۴- ۲۱- دفتر مربیان ۷۸
۱-۴- ۲۱- ۱- امکانات دفتر مربیان ۷۹
۱-۴- ۲۲- اتاق داوران ۷۹
۱-۴- ۲۲- ۱- امکانات اتاق داوران ۷۹
۱-۴- ۲۳- علائم در محوطه رختکن ها ۸۰
۱-۴- ۲۴- بخش های عملکردی رسانه ها ۸۱
۱-۴- ۲۴- ۱- محل قرار گیری گزارشگران ۸۲
۱-۴- ۲۴- ۲- محل قرارگیری عکاسان ۸۳
۱-۴- ۲۴- ۳- اتاق کنترل تصاویر و گزارش تلویزیونی ۸۴
۱-۴- ۲۴- ۴- بخش خبرنگاران مطبوعات ۸۵
۱-۴- ۲۴- ۵- فضای مشترک ۸۷
۱-۴- ۲۴- ۶- جایگاه مصاحبه فوری ۸۷
۱-۴- ۲۴- ۷- اتاق کنفرانس مطبوعاتی ۸۸
۱-۴- ۲۴- ۸- مرکز رسانه ها در یوم ۸۹
۱-۴- ۲۴- ۹- پخش تلویزیونی ۹۰
۱-۴- ۲۴- ۱۰- دوربین های اصلی پخش اختصاصی ۹۲
۱-۴- ۲۴- ۱۱- طراحی فضای مورد نیاز برای دوربین ها ۹۵
۱-۴- ۲۴- ۱۲- دوربین های ضبط تصاویر آهسته ۹۶
۱-۴- ۲۵- سالن های پذیرایی ۹۷
۱-۴- ۲۶- ل و پذیرش ۹۸
۱-۴- ۲۷- سالن ۹۸
۱-۴- ۲۸- سکوهای تماشای مسابقه (جایگاه vip) 99
۱-۴- ۲۹- ظرفیت سکو های مهمانان ۱۰۰
۱-۴- ۳۰- اتاق های مهمانان ۱۰۰
۱-۴- ۳۰- ۱- ایده های طراحی ۱۰۱
۱-۴- ۳۰- ۲- قرارگیری اتاق ها بین سکو های یوم ۱۰۱

بخش دوم
۲-۱- فصل اول : مبانی نظری طرح
۲-۱-۱-(high-tech) 115
۲-۱-۲- منابع ۱۱۸
۲-۲- فصل دوم : تحلیل سایت ۱۱۹
۲-۳- فصل سوم : طراحی ۱۲۰
۲-۴- فصل چهارم : سازه ۱۲۱
۲-۴-۲- سیستم های باربری ساختمانی ۱۲۳
۲-۴-۲- ۱- سیستم های سازه با عملکرد شکلی ۱۲۳
۲-۴-۲- ۲- سیستم های سازه با عملکرد برداری ۱۲۳
۲-۴-۲- ۳- سیستم های سازه با عملکرد مقطعی ۱۲۳
۲-۴-۲- ۵- سیستم های سازه با عملکرد ارتفاعی ۱۲۵
۲-۴-۳- سیستم های سازه ای مناسب برای پوشش دهانه های بزرگ ۱۲۵
۲-۴-۳- ۱- سیستم های خطی ۱۲۵
۲-۴-۳- ۲- سازه های فضاکار ۱۲۷
۲-۴-۳- ۴- لایه بندی ۱۲۸
۲-۴-۳- ۵- اتصالات ۱۲۹
۲-۴-۳- ۶- گنبدهای مشبک ۱۳۰
۲-۴-۳- ۷- سازه کش بستی ۱۳۱
۲-۴-۳- ۸- سیستم سقف چرخ دوچرخه ۱۳۱
۲-۴-۳- ۹- سازه ورق های تاشده ۱۳۲
۲-۴-۳- ۱۰- سازههای پارچه ای ۱۳۳
۲-۴-۳- ۱۰-۱- دسته بندی سازههای پارچهای به لحاظ عملکرد ۱۳۴
۲-۴-۳- ۱۰-۲- فرم و رفتار سازه های پارچه ای ۱۳۸
۲-۴-۳- ۱۱- بالشتکهای بادی ۱۴۱
۲-۴-۳- ۱۱- ۱- ابعاد بالشتک ها ۱۴۴
۲-۴-۳- ۱۱- ۲- پوشش های etfe با پیش تنیدگی مکانیکی ۱۴۴
۲-۴-۳- ۱۱- ۳- نصب و ب ایی ۱۴۵
۲-۴-۳- ۱۱- ۴- تولید و فرآوری محصول etfe 147
۲-۴-۳- ۱۱- ۵- باد بالشتکها ۱۴۷
۲-۴-۳- ۱۱- ۶- نگهداری ۱۴۸
۲-۴-۳- ۱۱- ۸- رطوبت گیرها ۱۴۹
۲-۴-۳- ۱۱-۹- حریق ۱۴۹
۲-۴-۳- ۱۱-۱۰- ا تیک ۱۴۹
۲-۴-۳- ۱۱- ۱۱- انتقال حرارت ۱۴۹
۲-۴-۳- ۱۲- طراحی سازه های پارچه ای ۱۵۰
۲-۴-۳- ۱۲- ۱- شکل سطح ـ پوشش ۱۵۱
۲-۴-۳- ۱۲- ۲- پیشتنیدگی ۱۵۱
۲-۴-۳- ۱۲- ۳- انعطافپذیری و تغییر شکل ۱۵۲
۲-۴-۳- ۱۲- ۴- آب و هوای داخل پوسته ۱۵۲

۲-۵- فصل پنجم : تاسیسات ۱۵۴
۲-۵-۱- تاسیسات برقی ۱۵۴
۲-۵- ۲- نو ردازی ۱۵۴
۲-۵- ۲- ۱- نیاز استفاده کنندگان ۱۵۴
۲-۵- ۲- ۲- رده های نو ردازی ۱۵۵
۲-۵- ۲-۳- معیارهای نو ردازی ۱۵۶
۲-۵- ۲- ۴- یکنواختی نور ۱۵۶
۲-۵- ۲- ۵- طراحی روشنایی ۱۵۷
۲-۵- ۲- ۷- نو ردازی یوم فوتبال ۱۵۸
۲-۵- ۲- ۸- گرمای رنگ نور ۱۶۰
۲-۵- ۲- ۹- گرمای رنگ لامپ ها ۱۶۰
۲-۵- ۲- ۱۰- نصب چراغها ۱۶۲
۲-۵- ۲- ۱۲- روشنایی اضطراری ۱۶۲
۲-۵- ۲- ۱۳- آ تیک ۱۶۳
۲-۵-۳- تاسیسات مکانیکی ۱۶۶
۲-۵-۳- ۱- تامین دمای مناسب ۱۶۶
۲-۵-۳- ۲- تامین هوای تازه ۱۶۷
۲-۵-۴- ملاحظات اقلیمی ۱۶۷
۲-۵-۴- ۱- آسایش گرمایی در زمین های روباز ۱۶۸
۲-۵-۵- ضوابط اقلیمی طر احی زمینهای ورزشی ۱۶۸
۲-۵-۶- بررسی نحوه مدیریت اقتصادی یوم ها (موثر بر معماری) ۱۶۹بخش اول
تصویر شماره ۱-۱ : یوم آنتیگوی دلفی، یونان ۳
تصویر شماره۱- ۲: سیر ما یموس، روم ۴
تصویر شماره ۱-۳-۱: اندازه زمین فوتبال ۱۷
تصویر شماره ۱-۳- ۲: جهت گیری بهینه زمین فوتبال ۱۸
تصویر شماره ۱-۳-۳: دروازه و ابعاد آن ۱۹
تصویر شماره ۱-۳-۳: نمونه هایی از حفاظ های دور زمین ۲۲
تصویر شماره ۱-۳-۴: دسترسیهای متفاوت به جایگاه تماشاچیان ۲۴
تصویر شماره ۱-۳-۵ : فواصل دید تماشاچیان ۲۵
تصویر شماره ۲-۱۰: مقادیر موثر در تعیین ارتفاع پله ۲۷
تصویر شماره ۲-۱۱: انواع صندلیهای جایگاه تماشاچیان ۲۸
تصویر شماره ۲-۱۲: روشهای مختلف ساخت جایگاههای پیش ساخته ۲۹
تصویر شماره ۲-۱۳: ابعاد جایگاه تماشاچیان ۳۰
تصویر شماره ۲-۱۴: ابعاد جایگاه معلولین ۳۴
تصویر شماره۲-۱۵: دیاگرام سیرکولاسیون فضای بازیکنان ۳۷
تصویر شماره ۲-۱۶: مشخصات اتاق داوران ۴۱
تصویر شماره ۲-۱۸: موقعیت نیمکت بازیکنان نسبت به زمین بازی ۴۴
تصویر شماره ۲-۱۹: مشخصات جایگاه مفسرین ۵۲
تصویر شماره ۲-۲۰: دیاگرام فضایی بخش رسانه ها و مطبوعات ۵۶
تصویر شماره ۲-۱۷: ابعاد نیمکت بازیکنان ۴۴
بخش دوم
تصویر شماره ۲-۴- ۱: اتصالات گوی مرو ۱۲۹
تصویر شماره ۲-۴-۲ : یوم تنیس روتنبام شهر هامبورگ ۱۳۲
تصویر شماره ۲-۴-۳ : ترمینال بین المللی یوکوهاما ژاپن ۱۳۳
تصویر شماره ۲-۴-۴ : دسته بندی سازه های پارچه ای به لحاظ عملکرد ۱۳۵
تصویر شماره ۲-۴-۵ : گنبد اقیانوس هوا نمایشگاه ا پو ۱۹۹۸ ۱۳۵
تصویر شماره ۲-۴-۶ : گنبد آکیتا کاوابه کویگو ۱۳۶
تصویر شماره ۲-۴-۷ : مرکز تحقیقات شیمی ونفارو ۱۳۶
تصویر شماره ۲-۴-۸ : فضای داخلی مرکز تحقیقات شیمی ونفارو ۱۳۷
تصویر شماره ۲-۴-۹ : یوم آلیانز آرنا مونیخ ۱۴۲
تصویر شماره ۲-۴-۹ : یوم آلیانز آرنا مونیخ ۱۴۵
تصویر شماره ۲-۴-۱۱ : مراحل نصب بالشتک های یوم آلیانز آرنا مونیخ ۱۴۶
تصویر شماره ۲-۴-۱۲ : مرکز گیاه شناسی ادن ۱۵۰
تصویر شماره ۲-۴-۱۳ : جزیره حاره ای بر ۱۵۳
پ
ج ۱-۲ : روزهای یخبندان ۱۳
ج ۱-۲ : میانگین سالانه تعداد بادها در ایستگاه ملایر ۱۵
ج شماره ۱-۳-۱: مشخصات کالبدی فعالیت های ورزشی فوتبال ۱۶
ج شماره ۲-۲ ابعاد نیمکت های جایگاه تماشاچیان ۳۱
ج شماره ۲-۳: تجهیزات رختکن بازیکنان ۳۸
ج شماره ۲-۴ تجهیزات رختکن مربیان و داوران ۴۰
۱-۵- فصل پنجم : بررسی نمونه مشابه ۱۰۳
۱-۵-۱- معرفی مصادیق ۱۰۳


کلمات کلیدی مرتبط:
استانداردهای طراحی یوم فوتبال, برنامه فیزیکی یوم فوتبال, رساله معماری یوم فوتبال, طرح نهائی معماری یوم فوتبال, مطالعات معماری یوم فوتبال, پایان نامه یوم فوتبال, رساله آماده یوم فوتبال, رساله یوم فوتبال 31000 نفره, رساله معماری, رسا,
مقالات مرتبط در این دسته
پروژه کامل طراحی د ده ورزشی
پروژه کامل طراحی مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین
رساله مجتمع ورزشی تفریحی ، مطالعات طراحی مرکز ورزشی تفریحی
رساله طراحی مرکز ورزش های آبی ،مطالعات معماری مجتمع ورزش های آبی
مطالعات طراحی سالن ورزشی چند منظوره
مطالعات طراحی زورخانه - رساله زورخانه
تحقیق معماری مرکز تفریحی- ورزشی- رفاهی
رساله طراحی و معماری باشگاه و مدرسه سوارکاری
پروژه طراحی مجموعه ورزشی تفریحی بانوان
پروژه مجموعه ورزشی جوانان
رساله طراحی مجتمع ورزشی چند منظوره با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی مجموعه اختصاصی ورزش های آبی
رساله مجموعه اختصاصی ورزش های آبی -مجتمع ورزشهای آبی
مطالعات طراحی د ده ورزشی
مطالعات مجموعه ورزشی
رساله طراحی باشگاه و مدرسه سوارکاری-مطالعات معماری
رساله یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره ۱۷۰ صفحه – طرح نهائی یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره
رساله و مطالعات طراحی باشگاه پرواز های تفریحی - معماری باشگاه هوانوردی
رساله کامل مجموعه موزه مردم شناسی


مشاهده متن کامل ...
رساله, یوم, فوتبال, ۳۱۰۰۰ نفره ,۱۷۰ صفحه , طرح نهائی , یوم فوتبال ۳۱۰۰۰
درخواست حذف اطلاعات

رساله یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره ۱۷۰ صفحه – طرح نهائی یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره

 

تاریخ ایجاد 11/01/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 170 برگ ورد   قیمت: 18000 تومان   حجم فایل: 17111 kb  تعدادمشاهده  28  


فصل اول : معرفی طرح
۱-۱- تعریف یوم
باید توجه داشت که یوم از زمانهای دور با تمام مشکلات تکنولوژیک که ب ایی این ساختمانهای عظیم نظیر یوم المپیک در یونان و کلوزئوم در شهر رم ایتالیا در آن دوره با آن روبرو بودهاند به عنوان مهمترین کار عظیم ساخت بشر مورد توجه قرار داشتهاند.
در قرن گذشته هم جامعه بشری چنین نیازی را حتی در زمان جنگ جهانی دوم انکار نکرد. در زمان جنگ جهانی دوم و در جریان فاجعهای که هم در اروپا با آن درگیر بود، بازسازی یوم برلین از طرف مردم آلمان و جهان مورد استقبال قرار گرفت. به علت همین احساس نیاز، تها در طول تاریخ هزینه سنگین ساخت چنین یومهایی را پذیرفتهاند هرچند امروزه بازگشت سرمایه و سود آن روندی چندین ساله دارد اما چون ب ایی یومها جزئی از ا امات فرهنگی جامعه است متخصصان برای این مشکل نیز راهحلهای مفیدی یافتهاند که اگر بازگشت سرمایه صددرصد نباشد لااقل مقدار مناسبی از آن جبران گردد (nixdorf,stefan,2007).
 

 
۱-۲- تاریخچه ساخت یوم
۱-۲-۱- یوم
کلمه « یوم» از کلمه یونانی «stadion» مشتق شده که پیش از هر چیز به واحد قدیمی طول اشاره داشت که بر حسب شرایطِ محلی بین ۱۷۷ و ۱۹۲ متر متغیر بود. مفهوم این اصطلاح تا زمین بازی کلی مسابقات نیز بسط یافت، یعنی زمین مسابقه همراه با ردیف های تماشاچیان در اطراف آن. در آن زمان یونانیان اصطلاح «stadion» را به تمام زمینهای ورزشی که به شکل مربع مستطیلهای کشیده با امتدادهای نیم دایره بودند اطلاق کرده و بعدها از این واژه برای اشاره به زمین بازی سایر انواع وقایع ورزشی استفاده می د(یک واحد طول = یک ) stadion) (nixdorf,stefan,2007)).
 
برای و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…
 
بخشی از مطالب:
زمین بازی
واژه زمین بازی (معادل واژه انگلیسی arena که از واژهای لاتین به معنای «شن» مشتق شده) در اصل به «محل نبرد پوشیده شده از شن در آمفی تئاتر، زمین ورزشی یا یوم» اطلاق می شود.
این فضا محل برگزاری رقابتهای ورزشی و رویدادهای فرهنگی است. امروزه این واژه نه تنها به محل انجام آن فعالیت بلکه به کل ساختار معماری اطراف آن اشاره دارد.
 
۱- ۲ – ۲- دسته بندیهای تاریخی
در طول هزاران سال به دنبال پیدایش زمین بازی، کار ساخت مکانهای گردهمایی و انگیزه انجام این کار آغاز شد.
در کشور یونان باستان، یومها در ابتدا فضای برگزاری نبردهای نظامی فرقهای و بعدها محل انجام رقابت های ورزشی بودند که نشاندهنده گرایشهای میهن پرستانه و مهمتر از همه نشاندهنده اعتبار اغنیای حاکم بود. ظرفیت نشیمن این یوم ها اغلب مطابق با جمعیت کل یک شهر خاص بود. «بازیهای المپیک» با فاصله های زمانی ۴ سال بین سالهای ۷۷۶ پیش از میلاد و ۳۹۳ پس از میلاد در یوم قدیمی «اولمپیا » در شبه جزیره پلوپوتیسوس و به اصطلاح در تنها یوم «اصلی» المپیک برگزار شدند.
این یوم امکان تماشای بازی را برای تقریباً ۳۰٫۰۰۰ تماشاچی فراهم می آورد. با این حال تماشاچیان امکان نشستن نداشتند. برای اینکه تماشاچیان دید بهتری داشته باشند در اطراف زمین مسابقه دیوارهای خاکی ساخته شد. در سراشیبی جنوبی، سکوها یا تریبونهای سنگی کوچکی فقط برای استفاده داوران و یک سکو هم برای والاترین کاهنه معبد((هِرا)) در محر در سراشیبی شمالی تعبیه شد.
یوم شهر دِلف که به قرن پنجم پیش از میلاد می رسد یکی از بهترین نمونههای حفظ شده از یونان باستان است. طول این ساختمان تقریباً ۱۷۷ متر می باشد که از توپوگرافی شیب دار در ساخت دیوار خاکی سکوی آن استفاده شده است. در اینجا هم برای افراد سرشناسی که در مراسم حضور داشتند سازه های پلکانی به شکل ردیف- نیمکتهای سنگی ساخته می شد. این نیمکتها امکان تماشای بلامانع زمین مسابقه را فراهم می آوردند.
 
تصویر شماره ۱-۱ : یوم آنتیگوی دلفی، یونان
پهنه ورزشی  تقریباً در طی دوره آغازین امپراطوری روم در حدود سال ۵۰۰ پیش از میلاد ساخته شد. این زمین ورزشی، بزرگترین زمین ورزشی رم باستان بود که عموماً صحنه مسابقات ارابه های جنگی و به دفعات کمتر، محل برگزاری نبرد گلادیاتورها یا شکار حیوانات بود.
تماشاگران در ابتدا بر روی سراشیبی های دو طرف دره و بعداً بر روی سکوهای چوبی ساده میشستند. اینجا هم فقط برای سناتورها نیمکتهای سنگی ساخته شده بود. این ساختار تا قرن ۴ پس از میلاد به مناسبتهای مختلف وسعت یافت و در شکل نهایی خود به طول ۵/۳ یا (۶۳۵ متر) و عرض ۱۱۰ متر رسید.
این زمین ورزشیِ وسعت یافته، خود دارای طول ۵۹۰ متر بود و از یک بیضی کشیده تشکیل شده بود که در قسمت وسط با دیواری به نام «اسپینا» جدا می شد. ظرفیت نشیمن پهنه ورزشی «سیر ما یموس» بیش از ۳۰۰٫۰۰۰ نفر تخمین زده می شود. اگرچه در طول دوره امپراطوری روم هم، یومهایی ساخته شده است اما در ایتالیا به رقابتهای ورزشی از نوع یونانی کمتر اهمیت داده میشد.
تصویر شماره۱- ۲
۱-۳- نسل یومها طبق نظر رود شر، رئیس ارشد ورزشگاه(اچ . او . کی)
۱-۳-۱- یوم های نسل اول
تاریخچه یوم های امروزی به ساماندهی ورزش در نیمه قرن نوزدهم برمی گردد.در نسل اول یوم ها، تأکید بر جای دادن تعداد زیادی تماشاچی بود و به کیفیت امکانات یا آسایش این تماشاچیان توجه کمی می شد.
 
۱-۳-۲- یوم های نسل دوم: تأثیر تلویزیون
با تحول تلویزیون در ۱۹۳۰، پخش رویدادهای ورزشی آغاز شد. نسل دوم یوم ها متقابلاً تأکید بیشتری بر آسایش تماشاچیان و بهبود امکانات حمایتی ورزشگاهها داشت. با این حال، هنوز هم اکثر این یوم ها از زمین گودی متشکل از شن و ماسه بودند و تعداد زیادی از ورزشگاههای دنیا به عنوان یوم های نسل دوم باقی مانده اند.
 
۱-۳-۳- یوم های نسل سوم: یوم های خانوادگی
نسل سوم یوم ها در اوایل دهه ۱۹۹۰ بوجود آمدند که به منظور جلب کل خانواده، امکانات کارب سندتری را فراهم آورده بودند. ورزشگاه، مرکز فعالیت بود اما تنها مرکز توجه نبود و منبع اصلی بودجه باشگاههای ورزشی از دریافتهای دوره ای از بازاریاب ها و تلویزیون بود.در زمین های ورزشی، استاندارد جدیدی برای کیفیت امکاناتِ مختص تماشاگران، ارائه شده بود که تعداد زیادی رستوران، محل عرضه خوراکی و فروشگاههایی برای هواداران را شامل می شد.
 
۱-۳-۴ – یوم های نسل چهارم: تعهد جمعی و رسانه ها
مشخص شد که اگر طرح، تأمین بودجه و مدیریت یومها نظاممند شوند یوم ها میتوانند درآمدزا باشند. نباید گمان کرد که یوم ها منابع مالی کشور را صرف می کنند.دوره جدیدی در حال ظهور بود که یوم جدید «تلسترا دوم» در ملبورن، نمونهای برجسته از آن است. این یوم سقف روباز، ردیف نشیمنهای متحرک و یک پارکینگ خودرو در زیر زمین بازی دارد. و یک طرح کلی برای ا در آینده محسوب می شود.
 
۱-۳-۵- یوم های نسل پنجم: بازسازی شهری
یومها به بلوغ رسیدهاند و به ساختمانهایی بدل شدهاند که میتوان از آنها برای پیشرفت برنامه ریزی شده و تدبیرانه ای قرن ۲۱ بهره برد. یوم ها نمادهای پرتوان فرهنگ ما، آرمانهای ما و گاه ش تهای ما شده اند. باید بیاموزیم که چگونه از آنها استفاده دمندانه کنیم.((nixdorf,stefan,2007
 
۱-۴- یوم از لحاظ معماری
• ایده‌آل
یوم‌های ورزشی مکان‌های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن‌های سینما و تئاتر از شاخصه‌های معماری شهر و یا سرزمین محسوب می‌گردند. در نهایت طراحی در یوم هنگامی به دست می‌آید که سازه و سایر مسائل ساختمان در تمامی ابعاد اعم از کل تا جزئی‌ترین جزئیات که هر یوم در رابطه با زمان و مکان و محیط با آن روبرو است به دقت در نظر گرفته شود.
• مشکلات
از آنجایی که یوم‌های ورزشی در ارتباطی نزدیک با بایستی‌های عملکردی ( نظیر خطوط دید واضح، سیرکولاسیون و…. هستند) از جمله ساختمان‌هایی محسوب می‌شوند که در بیشتر مواقع فرم در تبعیت مستقیم از عملکرد قرارداد.
• شکل درون‌گرا
یوم به شکل طبیعی رو به فعالیت‌های ورزشی و پشت به پیرامون آن است و پیرامون آن معمولاً با حصار و سایر موانع امنیتی مجهز می‌گردد.
• پارکینگ خودرو
فضای پارک خودرو تماشاگرانی و توقفگاه‌های وسایل نقلیه عمومی در یوم، اغلب نه تنها به خودی خود غیر جذاب است بلکه باعث قطع ارتباط یوم با پیرامون آن می‌گردد.
• مقیاس غول‌آسا
در حالی که مقیاس فیزیکی عظیم یک یوم مسئله خاصی در فضاهای برون شهری است جای دادن آن در داخل شهر امری بغرنج است تطبیق اندازه یوم با محیط پیرامون آن سعیی عظیم را ایجاب می‌کند.
• عناصر غیر انعطاف‌پذیر
یوم ترکیبی از عناصر مختلف (نظیر ردیف‌های صندلی، راه‌پله‌ها و گذرگاه‌ها، ورودی سقف و…) است که بسیار غیر انعطاف بوده و گاهی حتی تطبیق آنها با شکل‌های سنتی ساختمانی نیز شکل است. به‌طوری که حتی قوانین سنتی کمپوزسیون نیز چشم‌پوشی شده و فرم‌های معماری در پی یافتن عوامل ممکنی هستند که علاوه بر ایستایی و مقاومت و استفاده زیبا و هارمونیک نمایانگر معماری خوب نیز باشند. یوم‌ها معمولاً روزهای زیادی از سال را بدون هیچ‌گونه فعالیتی می‌گذرانند. در نتیجه برای استفاده در یک دوره کوتاه‌مدت فضای مفید بسیاری را می‌نمایند. این الگوی استفاده در میان انواع ساختمان‌ها بی‌نظیر است و بدترین تأثیر را هم در ح استفاده بیش از حد و هم در ح استفاده کمتر از حد بر محیط اطراف خود بر جای می‌گذارند. بنابراین زنده نگه داشتن فضای یوم و ایجاد کاربری برای فضا در زمان غیر از انجام مسابقات، علاوه بر ایجاد درآمدزایی راه حل مناسبی برای رفع این نواقص می باشد.
 
-۴- فصل چهارم : بررسی استانداردها
 
۱-۴-۱- استاندارد درهای ورودی
از یک عرض واحد در هر دقیقه از ۱۰ تا ۳۰ نفر رد می شوند که اگر بخواهیم با توجه با استاندارد مذکور ورزشگاه در یک ساعت پر شود به ۶۶ متر عرض ورودی نیاز داریم. در هر دقیقه ۴۰ نفر (در سطح صاف و رامپ) ۱۰۰ متر را طی میکنند که در نتیجه ورزشگاه با ۵۰۰ متر عرض وجی در یک دقیقه تخلیه میشود. در صورت قبول استاندارد معمول (۸ دقیقه) و تخمین ۲۰۰ متر طی طریق، عرض وجی برای ۶ دقیقه پیش بینی شده است.
 
۱-۴- ۲- فضاهای وجی
برای وج عادی از یوم می توان از الگوی درختی پیروی کرد. دراین روش مسیرهای کوتاهتر به مسیرهای بزرگتر و در نهایت به یک مسیر اصلی می رسند. علائم نشان دهنده وجی ها باید کاملاً واضح و قابل رؤیت باشند و درصورت امکان نو ردازی شوند. برای رعایت هرچه بیشتر ایمنی بهتر است که این علائم به صورت بینالمللی و مشترک بین همه کشورها در نظر گرفته شوند.
 
۱-۴-۳- مسیرهای وج اضطراری
تابلوهای راهنما به سمت نزدیکترین وجی، بایستی ثابت و کاملاً قابل رویت باشد. مسیرهای وج بایستی کاملاً رنگی باشند تا بوضوح به چشم آیند. براساس استانداردهای فیفا /dfb وdin، گذرگاههای محوری توسط علائم رنگی علامت گذاری می شوند. درتمامی فضاهای جمعی، مسیرهای وج اضطراری، در تاریکی باید کاملاً قابل تشخیص بوده و حتی بدون چراغ ایمنی نمایان باشد. در یوم های ورزشی دارای روشنایی اضطراری، استفاده از چراغ اضافی دیگر در ردیفها ا امی نیست.
 
۱-۴- ۴- محاسبات زمان برای وج جمعیت
معمولاً مدت زمان وج تماشاچیان در کشورهای مختلف منطبق با شرایط و ضوابط داخلی آن کشور که تابع موقعیت سیستمهای آتش نشانی، نیروهای امداد و نجات، فرهنگ ملت ها و… میباشد، تعیین میگردد. اما در هر صورت حداقل زمان وج، موفقیت طرح و مدیریت پروژه می باشد. حداقل زمان (مطلوب ترین زمان) در انگلستان ۸ دقیقه و در ایتالیا ۵ دقیقه تعیین گردیده است. زمان حرکت از محل نشستن تا دهانه وجی در این محاسبات در نظر گرفته نمیشود.
 
نحوه محاسبه
• دهانه وجی که در بدترین موقعیت قرار دارد ملاک عمل قرار گیرد.
• مسافت این دهانه تا منطقه ۳ محاسبه شود.
• سرعت هر تماشاچی در رامپ و سطح صاف، ۱۰۰ متر در دقیقه در نظر گرفته می شود و همین سرعت برای پله ۳۰ متر در دقیقه می باشد که در یک عرض واحد از دهانه یا در رد می شوند (عرض واحد ۶۰ سانتی متر می باشد).
• زمان فوق را با زمان عبور از منطقه ۳ جمع نمود.
• زمان به دست آمده باید با ۸ دقیقه مقایسه شود.
• در نظر گرفتن عرض واحد (۶۰ سانتی متر برای هر نقر) در مقایسه با عرض درها و معابر، زمان رد شدن از درهای وجی را مشخص می کند.
• محاسبه فوق (عرض دهانه و درها و مسافت ها) را مجددا برای تمام تغییرات مورد بررسی قرار داده تا هیچ قسمتی نادیده انگاشته نشود.
 
۱-۴- ۵- تعداد ردیفها
برحسب ظرفیت، ساختار جایگاه به ردیفهایی تقسیم بندی میشوند. تعداد ردیفهای متوالی بستگی به ظرفیت مورد نیاز و بهره برداریهای طراحی شده نسبت به فضاهای اضافی در زیر جایگاه دارد.
برای جلوگیری از آشفتگی، جایگاهها بایستی توسط جدا سازیهای بصری واضح مشخص شود مـانند لـژها. جهت رسیدن به نیمکتها، تماشاگران ۲ جهت حرکتی را دنبال میکنند: عمودی و افقی.
یک استـادیـوم بیـش از یـک طبقه بایستی ازدحام تماشاگران را به شکل عمودی به سمت گذرگاهها و محل های جانبی راهنمائی نماید. بطور کلی هدایت مسیرها در پشت و جلو ی ان است.. سیستمهای عمودی ذیل در نظر گرفته میشود.
 
۱-۴- ۶- پله ها
پله ها فضاهای خطرناکی هستند و باید به گونهای طراحی شوند تا انی که استفاده از سطوح شیبدار برایشان مشکل است بتوانند از آنها استفاده نمایند.
پیشانی پله باید یکپارچه و محکم باشد و نباید از ۱۵ سانتیمتر کند. حداقل عرض کف پله نیز ۲۸ سانتیمتر است.
اختلاف سطح بین دوپاگرد پله نباید از ۲/۱ متر بیشتر باشد، حداقل عرض پاگرد نیز از ۲/۱ متر کمتر نیست. برای ایمنی هرچه بیشتر بهتر است پله ها با دستگیره هایی در اطراف احاطه شوند.
سطح پاگرد پشت درهای خارجی باید حداقل ابعادی برابر ۸/۱ × ۸/۱ متر داشته باشد و لازم است به گونهای طراحی شود که تا ۲/۱ متر از عرض پاگرد عاری از هرگونه بازشو و چرخش در به سمت خارج باشد.
 
۱-۴- ۷- گذرگاهها و سطوح شیبدار
مسیرهای حرکتی حداقل ۲/۱ متر عرض دارند و در صورتی که برای صندلی چرخدار طراحی شده باشند عرض آنها به ۲ متر می رسد.
برای کوتاه و هموار راهها می توان از سطوح شیبدار استفاده کرد. نقطه اتصال سطوح باید هموار باشد و حداکثر شیب سطوح شیبدار ۶% است. دربین دو پاگرد به عرض ۵/۱ متر حداکثر طول شیب نباید بیش از ۱۰ متر باشد.
شیب هیچ رمپی نباید از ۸% بیشتر و فاصله رمپ بین دو پاگرد نیز از ۵ متر بیشتر باشد.
رمپهایی که شیب آنها بیش از ۵% باشد باید دارای دستگیرههایی با ارتفاع ۱ متر در بالای پاگردها و ۹۰ سانتیمتر بالای رمپها باشد. رمپهایی بیشتر از ۵% باید با پله هایی تجهیز شوند.
اختلاف سطح بین سطح شیبدار و زمین مجاور آن باید با میلهها یا جداولی به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر ایمن شود. جنس سطوح شیبدار باید غیر صیقلی بوده و در هر شرایط آب و هوایی از خطرهای ممکنه پیشگیری نماید.
 
۱-۴- ۸- بالابرها و پله برقی
مسافران و بالابرهای مخصوص لوازم برای تقریباً تمامی مسابقات و زمینهای ورزشی بزرگ طراحی میشود. بالابرها، فضاهای انبار طبقه پائینی را به آشپزخانه ها و فروشگاه ها در طبقات بالاتر متصل میکند. قفسه های عمودی در واحدهای خدماتی تدارکاتی مانند تولیدات آشپزخانه، امکانات ظرفشویی و یا فضاهای انبار، حداقل یک سیستم بالابر ا امی است. بالابرهای مسافرین در فضاهای مهمانان ویژه دسترسی مناسب را تسهیل میکند و اغلب در سطوح بالاتر از لژها در جداسازی بین ردیف پائین و بالا قرار میگیرد. تعداد و تجهیزات آن بستگی به نیازهای یوم داشته و یا به تعداد افرادی که تمایل دارند در هر ساعت از بالا یا پائین انتقال یابند، بستگی دارد.
 
۱-۴- ۹- ورودیها
ورودی اصلی باید به گونهای باشد تا همه استفاده کنندگان قادر باشند از آن عبور کنند. محل ورودیها باید درطول مسیرهای ارتباطی تعریف شوند و شکل آنها به گونهای باشد که در نمای اصلی قابل تشخیص باشد. فواصل ورودیها در تمامی یوم های جام جهانی آلمان، بصورت متفاوت استقرار مییابند.(از m5/13 تا m 0/37 ) و بستگی به شبکه ارتباطی و ساختاری آن دارد.درهای ورودی باید برای تمام انی که دارای مشکلات حرکتی هستندیا مجبور به استفاده از صندلیهای چرخدارند قابل دسترس باشد.
بازشوهایی که با کنترل از راه دور کار می کنند در ایجاد امنیت بیشتر موثرند. درهای متحرک و تاشو مناسبتر از درهای چرخشی و مفصلی هستند.
عرض مناسب بازشو برای یک در یا لنگه اصلی از یک در باید حداقل ۸۰ سانتیمتر و ترجیحاً ۸۵ سانتیمتر باشد.
برای کمک به افرادی که از صنـدلی چـرخـدار استفاده میکنند یا انی که توسط عصا یا دیگر ابزارهای کمکی حرکت می کنند، باید برای مواقع اضطراری فضاهایی بدور از مانع در کنار درها پیشبینی شود.
شیشه کاری درها باید حداکثر ۹۰ سانتیمتر ارتفاع داشته باشد تا دید مناسبی ایجاد کند ولی به لحاظ ایمنی باید مورد توجه قرارگیرد. داشتن دید مناسب از داخل ساختمان و قبل از ورود به آن در ایجاد ایمنی موثر است. دستگیره های در باید از چهار چوب آن قابل تشخیص باشند و استفاده از آنها سهل و راحت باشد. چنانچه دستگیره در عمودی باشد در ارتفاع ۸۰ تا ۱۴۰ سانتیمتر نصب می شود و اگر به صورت افقی باشد در فاصله ۸۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری از سطح زمین قرارمی گیرد.
راهروی م ن درهای داخلی و خارجی حتی الامکان حذف می شود و در مواقعی که وجود راهرو بین دو درب ضروری است طول آن باید به اندازهای باشد تا ی که روی صندلی چرخدار نشسته قبل از رسیدن به درب دوم از درب اول عبور نماید ( ین مشاور نوی، ۱۳۸۵).
 
۱-۴- ۱۰- گردش افقی
حداقل عرض مسیر حرکتی برای عبور مستقیم و محدود ۲/۱ متر است. این اندازه در نزدیک درها به ۵/۱ متر و برای عبور صندلیهای چرخدار به ۲ متر می رسد.
سکوهای نشمین باید برای افراد معلول هم قابل استفاده باشد، در طراحی جایگاه تماشاچیان، فضایی نیز برای استقرار صندلیهای چرخدار (به ازای هر صندلی ۱۴۰ × ۹۰ سانتیمتر) باید در نظر گرفته شود. طراحی فضای منطقی بین ردیفها یا پیش بینی دسته برای صندلیهای مورد استفاده معلولین ضروری است.
بازشوهای بزرگ، حرکت آسانتر صندلی چرخدار و عبور بهتر انی که با عصا حرکت میکنند را موجب میشود ( ین مشاور نوی، ۱۳۸۵).
 
۱-۴- ۱۱- درهای داخلی
درهای داخلی در عمل برای افراد معلول مانع محسوب می شوند و در صورت امکان بایستی حذف شوند. درهایی که در مـواقع آتش سـوزی مـورد استـفاده قـرارمی گیرند باید به تاسیسات ضد حریق متصل باشند. این درها در مواقع عادی باز می شوند ولی در مواقع ضروری به خودی خود بسته می شوند.
حداقل عرض درهای یک لنگه، یا لنگه اصلی درهای نگه ۸۰ سانتیمتر است. برای مسیرهای زاویه دار، عرض بازشوها به ۹۰ سانتیمتر می رسد. درها باید تا ارتفاع حداکثر ۹۰ سانتیمترشیشه کاری شوند. شیشه کاری در، دید واضحی از آن طرف در به معلول ارائه می کند.
 
۱-۴- ۱۲- گردش عمودی
فضاهای گردش عمودی ساختمان برای کلیه استفاده کنندگان باید مطلوب و مناسب بوده و شرایط زیر برای ایمنی هر چه بیشتر مهیا گردد:
بین کف پله و پا گرد تفاوت واضح بوده و لبه پله قابل تشخیص باشد. اندازه ارتفاع پیشانی پله ۱۷ سانتیمتر و حداقل عرض کف پله ۲۵ سانتیمتر است. حداکثر ارتفاع طی شده بین دو پاگرد متوالی ۸/۱ متر پیشنهاد میشود.
برای حرکت عمودی در ساختمان، وجود آسانسور ضروری است تا افرادی که قادر به استفاده از پله نیستند بتوانند جابه جا شوند. حداقل اندازه داخلی یک آسانسور با ظرفیت ۸ نفر ۴/۱ × ۱/۱ متر است. ( ین مشاور نوی، ۱۳۸۵)
 
۱-۴- ۱۳- تعیین بلوک ها جهت استقرار نیمکت ها
 
تعیین بلوکها در قوانین آلمان بدین صورت مطرح میشود: چیدمان نیمکتها بایستی به گونه ای باشد که در حداکثر ۳۰ ردیف جای گیرد. در قسمت پشت و م ن بلوکها از مسیرهای حداقل ۲۰/۱ متری استفاده شود تا در کوتاهترین فاصله تماشاگران به نزدیکترین وجی هدایت شوند. در قوانین گذشته، م ن دو راهرو تا ۳۲ نفر (۱۶×۲) مجاز به نشستن در ردیفهای بدون شیب بودند. در ردیفهای شیبدار این مقـدار به ۲۴ نفر (۱۲ ×۲) کاهش یافته و در صورتی که ورودی پله ها حداقل ۵۰/۱ متر عرض داشته باشد در هر چهار ردیف ۵۰ نفر اسکان مییابند.
 
۱-۴- ۱۴- بررسی تعیین بلوکها
حداکثر اندازه بلوک نیمکت ها شامل ۱۲۰۰ نفر می باشد. حداکثر طول مسیرهای وج اضطراری نباید بیش از این باشد. نفر ۱۲۰۰ = نفر ۴۰ ×ردیف ۳۰ ، نفر ۱۲۰۰ = نفر۳۰ ×ردیف ۴۰
بلوک ها به دوشیوه تعریف می شوند: برحسب ابعاد بلوکهای تماشاگران، دیوار بلوک ها به سمت مرکز و یا زمین بازی تعبیه می گردد.
a : بلوک های تماشاگران: مانند جایگاه نشسته و ایستاده بین دو مسیر
b : بلوک آگهی: مانند تعیین و محاسبه نیمکت های منفرد، بطورکلی اجرا همراه با سیستم ارتباطی است. واژه بلوک برای راهروها و نیمکت های مجاور آن به سمت چپ و راست بکار می رود. از اینرو تنها تماشاگران بر مبنای این راهروها محاسبه می شوند (nixdorf,stefan,2007).
 
۱-۴- ۱۵- فضـاهای ارتباطی
بـه دلیـل حداقـل عـرض مسیـرها (m 20/1) بین بلوک تماشاگران و مسیر وجی m 20/1واقـع در پشـت هر بلـوک، ارتبـاط میان سطوح مورد نیاز و فضای خدماتی برحسب نقشه تغییر می کند.در ذیل سه عرض راهرو جهت فضای وجی معرفی می گردد.
سهم فضاهای ارتباطی با ترکیب ۴۰ ×۳۰ و ۳۰ ×۴۰ حدوداً ۲ % افزایش می یابد. در نتیجه بهره برداری از سطح مـورد نظـر از ۱۲/۲ به ۰۹/۲ نیمـکت در هـر متـرمربع کاهش می یابد. افراد بیشتری در یک بلوک جای می گیرند و تناسبات مورد نظر متعادل تر گشته ظرفیت های بیشتری سازماندهی می شوند. برمبنای عرض وجی m60/0، سه گروه اصلی راهروها پدید می آیند (nixdorf,stefan,2007).
فضای خارجی : m40/2 برای ۱۲۰۰ نفر فضای داخلی : m 60/3 برای ۶۰۰ نفر
m 80/1 برای ۹۰۰ نفر m40/2 برای ۴۰۰ نفر
m 20/1 برای ۶۰۰ نفر m80/1 برای ۳۰۰ نفر
m20/ 1برای ۲۰۰ نفر
 
۱-۴- ۱۶- سهم فضاهای ارتباطی
تصمیم گیری جهت اندازه بلوک ها و عرض مشابه راهروها مطابق شبکه ساختاری یوم ها می باشد. در مورد مسیر ورودی، موقعیت دسترسی جایگاه شبیه به یک پلکان روباز است.
شکل تکمیل شده، به صورت بخش های کوتاه چند ضلعی از قسمتهای پیش ساخته است. شبکه کوچکتر و نیز تیرهای حائل کوتاهتر موجب تراکم بیشتر تقسیمات ورودیها و ابعاد کوچکتر بلوک های تماشاگران خواهد شد. بلوک استاندارد ۱۲۰۰ نفر/ m40/2 درحداکثر یک مسیر ارتباطی ۱۵% در۱۲/۲ نیمکت در هر متر مربع درنظر گرفته می شود. بدون یک راهروی جانبی اضافه در جایگاه، فاصله محوری ورودی m40/22 است. در یک بلوک ۶۰۰ با عرض راهروی m20/1، شبکه داخلی نصف می گردد. بنابراین سهم مسیرهای ارتباطی به ۲۳% افزایش یافته و تنها ۹۲/۱ نیمکت در هر متر مربع نصب می گردد (nixdorf,stefan,2007).
 
۱-۴- ۱۷- اندازه گیری ظرفیت اولیه
ظرفیت کلی مطابق قانون برابراست با دونفر در هر مترمربع، یا در ۱۹۹۳ از میزان۲ m /نیمکت ۵/۲ آغاز میکند. در حقیقت اندازه گیری اولیه به اماکن خصوصی بدون در نظر گرفتن سطح راهروی مورد نیاز انتقال مییابد، به علت عوامل موثر در مجموعه های ورزشی ظرفیت دقیق و اولیه تعیین شده به ندرت اعمال شده و یا اغلب بطور ت در برنامه ریزی ها برآورد می شود. ظرفیت واقعی تحت تاثیر سیستم های ارتباطی، بلوک ها و تعداد ردیف های جایگاه قرارمی گیرد. ظرفیت های جزئی مانند نیمکت های رسانه ها، مفسرین و یا برداران و تعداد مناسب نیمکت های ویژه نیز نقش مثبتی را ارائه می نمایند. اندازه گذاری های اولیه جهت میانگین ها به منظور قرارگرفتن درحداقل ظرفیت مورد نیاز در مرحله برنامه ریزی نهایی می باشد. دونوع ظرفیت بطورکلی لحاظ می گردد:
۱) ویژه نیمکت ها ۲ ) ویژه بلوک ها.
در یوم های روباز عرض راهرو m20/1با حداکثر ۶۰۰ نفر ظرفیت، و یا ۲۰۰ نفر برای فضای داخلی در حداکثر عرض یک بلوک (۳۰ ردیف)، تعداد نیمکت ها همراه با تجهیزات:
(متر پلکان نیمکت) ۱۰= (نفر در هر طرف راهرو ۱۰= نفر ۲۰ = ردیف ۳۰/۶۰۰)
تعداد ردیف ها برحسب حداکثر محدوده ردیف نیمکت ها تقسیم می شوند (۳۰ ردیف داخل هر بلوک). هرگاه بلوکی به این تعداد ردیف دست یابد بایستی ردیف دیگری در مجاورت آن جهت متعادل ساختن قرارگیرد.
با افزایش ظرفیت، ردیف نیمکت ها روی یکدیگر قرارمی گیرند در نتیجه یک ردیف دوبل ایجاد می شود. در سطوح پله دار یک ردیف بالاتر همواره بزرگتر از ردیف پائینی است ( ین مشاور نوی، ۱۳۸۵).
 
۱-۴- ۱۸- ارتباطات مخابراتی از راه دور
فیفا در دستورالعمل های تکنیکی خود به وضوح، به نیازمندیهای موجود به منظور استفاده از تسهیلات ارتباطی در یوم های ورزشی مدرن به این موارد اشاره نموده است، خطوط ارتباطی مخابراتی سازماندهی شده و قابل تمدید (تکنولوژی فیبر نوری) بایستی کاملاً در دسترس باشد. عملکرد بسیار پیشرفته موجود که بایستی توسط یک سازمان شبکه ای حمایت کننده، پشتیبانی شوند و مرکز اطلاعات و فضاهای مناسب در محل های ورودی استقراریابند. سیستم کابل ها بایستی دارای حداقل استانداردها بوده (lan-cats) و معماری شبکه باید براساس lan (شبکه ارتباطی محلی) باشد.
ارتباط رادیویی : طبق نظر dfb باید یک شبکه تلفنی داخلی(همچنین موبایل) به منظور اه ارتباطی مخابراتی در داخل یوم را جایگزین ارتباط رادیوئی محلی قبلی گردد. سیستم های دوگانه همچنان به منظور کنترل محل ها، پست فرماندهی، ایستگاه پلیس، بازداشتگاه ها، تیم ها و داوران و نیز اداره مرکزی توصیه می شود (nixdorf,stefan,2007).
 
 
 
 
 
و….
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب:
 
بخش اول
فصل اول : معرفی طرح
۱-۱- تعریف یوم ۱
۱-۲- تاریخچه ساخت یوم ۱
۱-۳- تاریخچه ساخت یوم ۱
۱-۲-۱- یوم ۱
۱- ۲ – ۲- دسته بندیهای تاریخی ۲
-۳-۱نسل یومها طبق نظر رود شر، رئیس ارشد ورزشگاه(اچ . او . کی) ۳
۱-۳-۱- یوم های نسل اول ۴
۱-۳-۲- یوم های نسل دوم: تأثیر تلویزیون ۴
۱-۳-۳- یوم های نسل سوم: یوم های خانوادگی ۵
۱-۳-۴ – یوم های نسل چهارم: تعهد جمعی و رسانه ها ۵
۱-۳-۵- یوم های نسل پنجم: بازسازی شهری ۵
 
۱-۲- فصل دوم : بررسی محیط پیرامون
۱-۲-۱- مقدمه ۸
۱-۲-۲- چکیده ۹
۱-۲-۳- واژه های کلیدی ۹
۱-۲-۴- شناخت ویژگیهای منطقه ۱۰
۱-۲-۴-۱- موقعیت استان همدان [حوزه کلان ] ۱۰
۱-۲-۴-۲- موقعیت شهرستان ملایر ۱۱
۱-۲-۵- بررسی و تعیین ویژگی های اقلیمی منطقه ۱۱
۱-۲-۵-۱- آب و هواو عوامل مؤثر بر آن در شهر ملایر ۱۱
۱-۲-۶- عناصر اقلیمی ۱۲
 
۱-۳- فصل سوم : بررسی ضوابط و مقررات
۱-۳-۱- مشخصات کالبدی ۱۶
۱-۳-۱-۱- ابعاد و اندازهها ۱۶
۱-۳-۱-۲- روش ترسیم خطوط زمین فوتبال ۱۷
۱-۳-۱-۳-تعیین جهت قرارگیری زمین ۱۸
۱-۳-۱-۳- تجهیزات مورد نیاز مسابقات فوتبال ۱۸
۱-۳- ۱- ۴ – امکانات زمین بازی جهت مسابقات دو میدانی ۱۹
۱-۳-۱- ۵ – ایمنی زمین بازی ۲۰
۱-۳-۱- ۶ – اندازه نیمکتها ۳۱
۱-۳-۱- ۷ – محلهای ایستادن ۳۱
۱-۳-۱- ۷ – ۱- ابعاد جایگاه تماشاگران ایستاده ۳۲
۱-۳-۱- ۷ – ۲- انواع جایگاه های ایستادن ۳۲
۱-۳-۱- ۷ – ۳-آرایش جایگاه تماشاگران ایستاده ۳۲
۱-۳-۱- ۸ – آسایش تماشاگران ۳۲
۱-۳-۱- ۹ – جایگاه معلولین ۳۳
۱-۳-۲- دسترسی ها ۳۵
۱-۳-۳- تجهیزات ۳۵
۱-۳-۴- نقشه (پلان) زمین یوم ۳۶
۱-۳-۵- فضای بازیکنان و اتاق رختکن ۳۷
۱-۳-۵- ۱- فضای بازیکنان ۳۸
۱-۳-۵- ۲- اتاق تعویض تیم ها ۳۸
۱-۳-۵- ۳- حوضچه های مخصوص استراحت و تمدد اعصاب ۳۹
۱-۳-۵- ۴- اتاق مخصوص ماساژ ۳۹
۱-۳-۵- ۵- اتاق تعویض مربیان تیم ۳۹
۱-۳-۵- ۶- اتاق داوران برحسب قوانین فیـفا ۴۰
۱-۳-۵- ۷- فضای آزمایش ۴۱
۱-۳-۵- ۸- مراقبت های پزشکی ۴۲
۱-۳-۵- ۹- فضـای گـرم کـردن ۴۲
۱-۳-۵- ۱۰- نیمکت بازیکنان ۴۳
۱-۳-۵- ۱۱- فضای تعویض نمایندگان رسمی ۴۴
۱-۳-۶- فضاهای مربوط به اشخاص مهم و سرشناس و پذیرایی از مهمانان سازمانها ۴۵
۱-۳-۶- ۱- استراحتگاههای متعلق به اشخاص مهم ۴۵
۱-۳-۶- ۲- فضای پذیرایی ۴۵
۱-۳-۶- ۳- سالن استراحت ۴۶
۱-۳-۶- ۴- کرسی های اجرایی ۴۶
۱-۳-۶- ۵- لژ و فضاهای ویژه مخصوص اشخاص مهم ۴۷
۱-۳ – ۷- ارتفاعها ۴۸
۱-۳-۸- تسهیلات رسانه ها (امکانات و فضاهای کاری رسانه ها و مطبوعات) ۴۹
۱-۳- ۸ – ۱- فضاهای مربوط به عملکرد رسانه ها ۴۹
۱-۳- ۸ – ۲- موقعیت فضاهای مربوط به رسانه ها ۵۰
۱-۳- ۸ – ۳- موقـعیتهـای مفسرین ۵۱
۱-۳- ۸ – ۴- مکان و تجهیزات ۵۱
۱-۳- ۸ – ۵- فضـای کنترل مفسرین ۵۲
۱-۳- ۸ – ۶- نیمکتهای گزارشگران تلویزیون ۵۳
۱-۳- ۸ – ۷- عکاسان ۵۳
۱-۳- ۸ – ۸- رو مه نگاران ۵۴
۱-۳- ۸ – ۹- منطقه مختلط ۵۵
۱-۳- ۸ – ۱۰- فضای مذاکرات و انجمن مطبوعاتی ۵۶
۱-۳- ۸ – ۱۱- موقعیت دوربین ۵۷
۱-۳- ۸ – ۱۲- فضای مورد نیاز بردار ۵۷
۱-۳- ۸ – ۱۳- حداقل فضای مورد نیاز دوربین ها ۵۷
 
۱-۴- فصل چهارم : بررسی استانداردها
۱-۴-۱- استاندارد درهای ورودی ۵۸
۱-۴- ۲- فضاهای وجی ۵۸
۱-۴-۳- مسیرهای وج اضطراری ۵۸
۱-۴- ۴- محاسبات زمان برای وج جمعیت ۵۹
۱-۴- ۵- تعداد ردیفها ۶۰
۱-۴- ۶- پله ها ۶۰
۱-۴- ۷- گذرگاهها و سطوح شیبدار ۶۱
۱-۴- ۸- بالابرها و پله برقی ۶۱
۱-۴- ۹- ورودیها ۶۲
۱-۴- ۱۰- گردش افقی ۶۳
۱-۴- ۱۱- درهای داخلی ۶۳
۱-۴- ۱۲- گردش عمودی ۶۴
۱-۴- ۱۳- تعیین بلوک ها جهت استقرار نیمکت ها ۶۴
۱-۴- ۱۴- بررسی تعیین بلوکها ۶۵
۱-۴- ۱۵- فضـاهای ارتباطی ۶۵
۱-۴- ۱۶- سهم فضاهای ارتباطی ۶۶
۱-۴- ۱۷- اندازه گیری ظرفیت اولیه ۶۷
۱-۴- ۱۸- ارتباطات مخابراتی از راه دور ۶۸
۱-۴- ۱۹- فضاهای پشتیبانی ۶۸
۱-۴- ۱۹- ۱- پارکینگ ۶۹
۱-۴- ۱۹- ۲- انبار ۷۰
۱-۴- ۱۹- ۳- تدارکات یوم ۷۱
۱-۴- ۱۹- ۳- ۱- سالن میهمانان ویژه ۷۲
۱-۴- ۱۹- ۳- ۲- فضای رستوران ۷۱
۱-۴- ۱۹- ۳- ۳- آشپرخانه مرکزی ۷۲
۱-۴- ۱۹- ۴- کیوسکها و یا فروشگاهها ۷۳
۱-۴- ۱۹- ۵- محل کمک های اولیه ۷۳
۱-۴- ۱۹- ۶- فضاهای کلی سرویس بهداشتی ۷۴
۱-۴- ۱۹- ۷- فضاهای اداری و عمومی ۷۵
۱-۴- ۲۰- محدوده مخصوص بازیکنان ۷۶
۱-۴- ۲۰- ۱- رختکن بازیکنان ۷۷
۱-۴- ۲۰- ۲- شرایط رختکن بازیکنان ۷۸
۱-۴- ۲۰- ۳- امکانات رختکن ها ۷۸
۱-۴- ۲۱- دفتر مربیان ۷۸
۱-۴- ۲۱- ۱- امکانات دفتر مربیان ۷۹
۱-۴- ۲۲- اتاق داوران ۷۹
۱-۴- ۲۲- ۱- امکانات اتاق داوران ۷۹
۱-۴- ۲۳- علائم در محوطه رختکن ها ۸۰
۱-۴- ۲۴- بخش های عملکردی رسانه ها ۸۱
۱-۴- ۲۴- ۱- محل قرار گیری گزارشگران ۸۲
۱-۴- ۲۴- ۲- محل قرارگیری عکاسان ۸۳
۱-۴- ۲۴- ۳- اتاق کنترل تصاویر و گزارش تلویزیونی ۸۴
۱-۴- ۲۴- ۴- بخش خبرنگاران مطبوعات ۸۵
۱-۴- ۲۴- ۵- فضای مشترک ۸۷
۱-۴- ۲۴- ۶- جایگاه مصاحبه فوری ۸۷
۱-۴- ۲۴- ۷- اتاق کنفرانس مطبوعاتی ۸۸
۱-۴- ۲۴- ۸- مرکز رسانه ها در یوم ۸۹
۱-۴- ۲۴- ۹- پخش تلویزیونی ۹۰
۱-۴- ۲۴- ۱۰- دوربین های اصلی پخش اختصاصی ۹۲
۱-۴- ۲۴- ۱۱- طراحی فضای مورد نیاز برای دوربین ها ۹۵
۱-۴- ۲۴- ۱۲- دوربین های ضبط تصاویر آهسته ۹۶
۱-۴- ۲۵- سالن های پذیرایی ۹۷
۱-۴- ۲۶- ل و پذیرش ۹۸
۱-۴- ۲۷- سالن ۹۸
۱-۴- ۲۸- سکوهای تماشای مسابقه (جایگاه vip) 99
۱-۴- ۲۹- ظرفیت سکو های مهمانان ۱۰۰
۱-۴- ۳۰- اتاق های مهمانان ۱۰۰
۱-۴- ۳۰- ۱- ایده های طراحی ۱۰۱
۱-۴- ۳۰- ۲- قرارگیری اتاق ها بین سکو های یوم ۱۰۱
 
بخش دوم
۲-۱- فصل اول : مبانی نظری طرح
۲-۱-۱-(high-tech) 115
۲-۱-۲- منابع ۱۱۸
۲-۲- فصل دوم : تحلیل سایت ۱۱۹
۲-۳- فصل سوم : طراحی ۱۲۰
۲-۴- فصل چهارم : سازه ۱۲۱
۲-۴-۲- سیستم های باربری ساختمانی ۱۲۳
۲-۴-۲- ۱- سیستم های سازه با عملکرد شکلی ۱۲۳
۲-۴-۲- ۲- سیستم های سازه با عملکرد برداری ۱۲۳
۲-۴-۲- ۳- سیستم های سازه با عملکرد مقطعی ۱۲۳
۲-۴-۲- ۵- سیستم های سازه با عملکرد ارتفاعی ۱۲۵
۲-۴-۳- سیستم های سازه ای مناسب برای پوشش دهانه های بزرگ ۱۲۵
۲-۴-۳- ۱- سیستم های خطی ۱۲۵
۲-۴-۳- ۲- سازه های فضاکار ۱۲۷
۲-۴-۳- ۴- لایه بندی ۱۲۸
۲-۴-۳- ۵- اتصالات ۱۲۹
۲-۴-۳- ۶- گنبدهای مشبک ۱۳۰
۲-۴-۳- ۷- سازه کش بستی ۱۳۱
۲-۴-۳- ۸- سیستم سقف چرخ دوچرخه ۱۳۱
۲-۴-۳- ۹- سازه ورق های تاشده ۱۳۲
۲-۴-۳- ۱۰- سازههای پارچه ای ۱۳۳
۲-۴-۳- ۱۰-۱- دسته بندی سازههای پارچهای به لحاظ عملکرد ۱۳۴
۲-۴-۳- ۱۰-۲- فرم و رفتار سازه های پارچه ای ۱۳۸
۲-۴-۳- ۱۱- بالشتکهای بادی ۱۴۱
۲-۴-۳- ۱۱- ۱- ابعاد بالشتک ها ۱۴۴
۲-۴-۳- ۱۱- ۲- پوشش های etfe با پیش تنیدگی مکانیکی ۱۴۴
۲-۴-۳- ۱۱- ۳- نصب و ب ایی ۱۴۵
۲-۴-۳- ۱۱- ۴- تولید و فرآوری محصول etfe 147
۲-۴-۳- ۱۱- ۵- باد بالشتکها ۱۴۷
۲-۴-۳- ۱۱- ۶- نگهداری ۱۴۸
۲-۴-۳- ۱۱- ۸- رطوبت گیرها ۱۴۹
۲-۴-۳- ۱۱-۹- حریق ۱۴۹
۲-۴-۳- ۱۱-۱۰- ا تیک ۱۴۹
۲-۴-۳- ۱۱- ۱۱- انتقال حرارت ۱۴۹
۲-۴-۳- ۱۲- طراحی سازه های پارچه ای ۱۵۰
۲-۴-۳- ۱۲- ۱- شکل سطح ـ پوشش ۱۵۱
۲-۴-۳- ۱۲- ۲- پیشتنیدگی ۱۵۱
۲-۴-۳- ۱۲- ۳- انعطافپذیری و تغییر شکل ۱۵۲
۲-۴-۳- ۱۲- ۴- آب و هوای داخل پوسته ۱۵۲
 
۲-۵- فصل پنجم : تاسیسات ۱۵۴
۲-۵-۱- تاسیسات برقی ۱۵۴
۲-۵- ۲- نو ردازی ۱۵۴
۲-۵- ۲- ۱- نیاز استفاده کنندگان ۱۵۴
۲-۵- ۲- ۲- رده های نو ردازی ۱۵۵
۲-۵- ۲-۳- معیارهای نو ردازی ۱۵۶
۲-۵- ۲- ۴- یکنواختی نور ۱۵۶
۲-۵- ۲- ۵- طراحی روشنایی ۱۵۷
۲-۵- ۲- ۷- نو ردازی یوم فوتبال ۱۵۸
۲-۵- ۲- ۸- گرمای رنگ نور ۱۶۰
۲-۵- ۲- ۹- گرمای رنگ لامپ ها ۱۶۰
۲-۵- ۲- ۱۰- نصب چراغها ۱۶۲
۲-۵- ۲- ۱۲- روشنایی اضطراری ۱۶۲
۲-۵- ۲- ۱۳- آ تیک ۱۶۳
۲-۵-۳- تاسیسات مکانیکی ۱۶۶
۲-۵-۳- ۱- تامین دمای مناسب ۱۶۶
۲-۵-۳- ۲- تامین هوای تازه ۱۶۷
۲-۵-۴- ملاحظات اقلیمی ۱۶۷
۲-۵-۴- ۱- آسایش گرمایی در زمین های روباز ۱۶۸
۲-۵-۵- ضوابط اقلیمی طر احی زمینهای ورزشی ۱۶۸
۲-۵-۶- بررسی نحوه مدیریت اقتصادی یوم ها (موثر بر معماری) ۱۶۹
 
 
 
بخش اول
تصویر شماره ۱-۱ : یوم آنتیگوی دلفی، یونان ۳
تصویر شماره۱- ۲: سیر ما یموس، روم ۴
تصویر شماره ۱-۳-۱: اندازه زمین فوتبال ۱۷
تصویر شماره ۱-۳- ۲: جهت گیری بهینه زمین فوتبال ۱۸
تصویر شماره ۱-۳-۳: دروازه و ابعاد آن ۱۹
تصویر شماره ۱-۳-۳: نمونه هایی از حفاظ های دور زمین ۲۲
تصویر شماره ۱-۳-۴: دسترسیهای متفاوت به جایگاه تماشاچیان ۲۴
تصویر شماره ۱-۳-۵ : فواصل دید تماشاچیان ۲۵
تصویر شماره ۲-۱۰: مقادیر موثر در تعیین ارتفاع پله ۲۷
تصویر شماره ۲-۱۱: انواع صندلیهای جایگاه تماشاچیان ۲۸
تصویر شماره ۲-۱۲: روشهای مختلف ساخت جایگاههای پیش ساخته ۲۹
تصویر شماره ۲-۱۳: ابعاد جایگاه تماشاچیان ۳۰
تصویر شماره ۲-۱۴: ابعاد جایگاه معلولین ۳۴
تصویر شماره۲-۱۵: دیاگرام سیرکولاسیون فضای بازیکنان ۳۷
تصویر شماره ۲-۱۶: مشخصات اتاق داوران ۴۱
تصویر شماره ۲-۱۸: موقعیت نیمکت بازیکنان نسبت به زمین بازی ۴۴
تصویر شماره ۲-۱۹: مشخصات جایگاه مفسرین ۵۲
تصویر شماره ۲-۲۰: دیاگرام فضایی بخش رسانه ها و مطبوعات ۵۶
تصویر شماره ۲-۱۷: ابعاد نیمکت بازیکنان ۴۴
بخش دوم
تصویر شماره ۲-۴- ۱: اتصالات گوی مرو ۱۲۹
تصویر شماره ۲-۴-۲ : یوم تنیس روتنبام شهر هامبورگ ۱۳۲
تصویر شماره ۲-۴-۳ : ترمینال بین المللی یوکوهاما ژاپن ۱۳۳
تصویر شماره ۲-۴-۴ : دسته بندی سازه های پارچه ای به لحاظ عملکرد ۱۳۵
تصویر شماره ۲-۴-۵ : گنبد اقیانوس هوا نمایشگاه ا پو ۱۹۹۸ ۱۳۵
تصویر شماره ۲-۴-۶ : گنبد آکیتا کاوابه کویگو ۱۳۶
تصویر شماره ۲-۴-۷ : مرکز تحقیقات شیمی ونفارو ۱۳۶
تصویر شماره ۲-۴-۸ : فضای داخلی مرکز تحقیقات شیمی ونفارو ۱۳۷
تصویر شماره ۲-۴-۹ : یوم آلیانز آرنا مونیخ ۱۴۲
تصویر شماره ۲-۴-۹ : یوم آلیانز آرنا مونیخ ۱۴۵
تصویر شماره ۲-۴-۱۱ : مراحل نصب بالشتک های یوم آلیانز آرنا مونیخ ۱۴۶
تصویر شماره ۲-۴-۱۲ : مرکز گیاه شناسی ادن ۱۵۰
تصویر شماره ۲-۴-۱۳ : جزیره حاره ای بر ۱۵۳
پ
ج ۱-۲ : روزهای یخبندان ۱۳
ج ۱-۲ : میانگین سالانه تعداد بادها در ایستگاه ملایر ۱۵
ج شماره ۱-۳-۱: مشخصات کالبدی فعالیت‌های ورزشی فوتبال ۱۶
ج شماره ۲-۲ ابعاد نیمکت های جایگاه تماشاچیان ۳۱
ج شماره ۲-۳: تجهیزات رختکن بازیکنان ۳۸
ج شماره ۲-۴ تجهیزات رختکن مربیان و داوران ۴۰
۱-۵- فصل پنجم : بررسی نمونه مشابه ۱۰۳
۱-۵-۱- معرفی مصادیق ۱۰۳
 


کلمات کلیدی مرتبط:
استانداردهای طراحی یوم فوتبال, برنامه فیزیکی یوم فوتبال, رساله معماری یوم فوتبال, طرح نهائی معماری یوم فوتبال, مطالعات معماری یوم فوتبال, پایان نامه یوم فوتبال, رساله آماده یوم فوتبال, رساله یوم فوتبال 31000 نفره, رساله معماری, رسا,
مقالات مرتبط در این دسته
پروژه کامل طراحی د ده ورزشی
پروژه کامل طراحی مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین
رساله مجتمع ورزشی تفریحی ، مطالعات طراحی مرکز ورزشی تفریحی
رساله طراحی مرکز ورزش های آبی ،مطالعات معماری مجتمع ورزش های آبی
مطالعات طراحی سالن‌ ورزشی چند منظوره
مطالعات طراحی زورخانه - رساله زورخانه
تحقیق معماری مرکز تفریحی- ورزشی- رفاهی
رساله طراحی و معماری باشگاه و مدرسه سوارکاری
پروژه طراحی مجموعه ورزشی تفریحی بانوان
پروژه مجموعه ورزشی جوانان
رساله طراحی مجتمع ورزشی چند منظوره با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی مجموعه اختصاصی ورزش های آبی
رساله مجموعه اختصاصی ورزش های آبی -مجتمع ورزشهای آبی
مطالعات طراحی د ده ورزشی
مطالعات مجموعه ورزشی
رساله طراحی باشگاه و مدرسه سوارکاری-مطالعات معماری
رساله یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره ۱۷۰ صفحه – طرح نهائی یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره
رساله و مطالعات طراحی باشگاه پرواز های تفریحی - معماری باشگاه هوانوردی
رساله کامل مجموعه موزه مردم شناسی


مشاهده متن کامل ...
رساله, یوم, فوتبال, ۳۱۰۰۰ نفره ,۱۷۰ صفحه , طرح نهائی , یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفرهw
درخواست حذف اطلاعات

رساله یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره ۱۷۰ صفحه – طرح نهائی یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفرهتاریخ ایجاد 11/01/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 170 برگ ورد قیمت: 18000 تومان حجم فایل: 17111 kb تعدادمشاهده 28


فصل اول : معرفی طرح
۱-۱- تعریف یوم
باید توجه داشت که یوم از زمانهای دور با تمام مشکلات تکنولوژیک که ب ایی این ساختمانهای عظیم نظیر یوم المپیک در یونان و کلوزئوم در شهر رم ایتالیا در آن دوره با آن روبرو بودهاند به عنوان مهمترین کار عظیم ساخت بشر مورد توجه قرار داشتهاند.
در قرن گذشته هم جامعه بشری چنین نیازی را حتی در زمان جنگ جهانی دوم انکار نکرد. در زمان جنگ جهانی دوم و در جریان فاجعهای که هم در اروپا با آن درگیر بود، بازسازی یوم برلین از طرف مردم آلمان و جهان مورد استقبال قرار گرفت. به علت همین احساس نیاز، تها در طول تاریخ هزینه سنگین ساخت چنین یومهایی را پذیرفتهاند هرچند امروزه بازگشت سرمایه و سود آن روندی چندین ساله دارد اما چون ب ایی یومها جزئی از ا امات فرهنگی جامعه است متخصصان برای این مشکل نیز راهحلهای مفیدی یافتهاند که اگر بازگشت سرمایه صددرصد نباشد لااقل مقدار مناسبی از آن جبران گردد (nixdorf,stefan,2007).۱-۲- تاریخچه ساخت یوم
۱-۲-۱- یوم
کلمه « یوم» از کلمه یونانی «stadion» مشتق شده که پیش از هر چیز به واحد قدیمی طول اشاره داشت که بر حسب شرایطِ محلی بین ۱۷۷ و ۱۹۲ متر متغیر بود. مفهوم این اصطلاح تا زمین بازی کلی مسابقات نیز بسط یافت، یعنی زمین مسابقه همراه با ردیف های تماشاچیان در اطراف آن. در آن زمان یونانیان اصطلاح «stadion» را به تمام زمینهای ورزشی که به شکل مربع مستطیلهای کشیده با امتدادهای نیم دایره بودند اطلاق کرده و بعدها از این واژه برای اشاره به زمین بازی سایر انواع وقایع ورزشی استفاده می د(یک واحد طول = یک ) stadion) (nixdorf,stefan,2007)).

برای و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب:
زمین بازی
واژه زمین بازی (معادل واژه انگلیسی arena که از واژهای لاتین به معنای «شن» مشتق شده) در اصل به «محل نبرد پوشیده شده از شن در آمفی تئاتر، زمین ورزشی یا یوم» اطلاق می شود.
این فضا محل برگزاری رقابتهای ورزشی و رویدادهای فرهنگی است. امروزه این واژه نه تنها به محل انجام آن فعالیت بلکه به کل ساختار معماری اطراف آن اشاره دارد.

۱- ۲ – ۲- دسته بندیهای تاریخی
در طول هزاران سال به دنبال پیدایش زمین بازی، کار ساخت مکانهای گردهمایی و انگیزه انجام این کار آغاز شد.
در کشور یونان باستان، یومها در ابتدا فضای برگزاری نبردهای نظامی فرقهای و بعدها محل انجام رقابت های ورزشی بودند که نشاندهنده گرایشهای میهن پرستانه و مهمتر از همه نشاندهنده اعتبار اغنیای حاکم بود. ظرفیت نشیمن این یوم ها اغلب مطابق با جمعیت کل یک شهر خاص بود. «بازیهای المپیک» با فاصله های زمانی ۴ سال بین سالهای ۷۷۶ پیش از میلاد و ۳۹۳ پس از میلاد در یوم قدیمی «اولمپیا » در شبه جزیره پلوپوتیسوس و به اصطلاح در تنها یوم «اصلی» المپیک برگزار شدند.
این یوم امکان تماشای بازی را برای تقریباً ۳۰٫۰۰۰ تماشاچی فراهم می آورد. با این حال تماشاچیان امکان نشستن نداشتند. برای اینکه تماشاچیان دید بهتری داشته باشند در اطراف زمین مسابقه دیوارهای خاکی ساخته شد. در سراشیبی جنوبی، سکوها یا تریبونهای سنگی کوچکی فقط برای استفاده داوران و یک سکو هم برای والاترین کاهنه معبد((هِرا)) در محر در سراشیبی شمالی تعبیه شد.
یوم شهر دِلف که به قرن پنجم پیش از میلاد می رسد یکی از بهترین نمونههای حفظ شده از یونان باستان است. طول این ساختمان تقریباً ۱۷۷ متر می باشد که از توپوگرافی شیب دار در ساخت دیوار خاکی سکوی آن استفاده شده است. در اینجا هم برای افراد سرشناسی که در مراسم حضور داشتند سازه های پلکانی به شکل ردیف- نیمکتهای سنگی ساخته می شد. این نیمکتها امکان تماشای بلامانع زمین مسابقه را فراهم می آوردند.

تصویر شماره ۱-۱ : یوم آنتیگوی دلفی، یونان
پهنه ورزشی تقریباً در طی دوره آغازین امپراطوری روم در حدود سال ۵۰۰ پیش از میلاد ساخته شد. این زمین ورزشی، بزرگترین زمین ورزشی رم باستان بود که عموماً صحنه مسابقات ارابه های جنگی و به دفعات کمتر، محل برگزاری نبرد گلادیاتورها یا شکار حیوانات بود.
تماشاگران در ابتدا بر روی سراشیبی های دو طرف دره و بعداً بر روی سکوهای چوبی ساده میشستند. اینجا هم فقط برای سناتورها نیمکتهای سنگی ساخته شده بود. این ساختار تا قرن ۴ پس از میلاد به مناسبتهای مختلف وسعت یافت و در شکل نهایی خود به طول ۵/۳ یا (۶۳۵ متر) و عرض ۱۱۰ متر رسید.
این زمین ورزشیِ وسعت یافته، خود دارای طول ۵۹۰ متر بود و از یک بیضی کشیده تشکیل شده بود که در قسمت وسط با دیواری به نام «اسپینا» جدا می شد. ظرفیت نشیمن پهنه ورزشی «سیر ما یموس» بیش از ۳۰۰٫۰۰۰ نفر تخمین زده می شود. اگرچه در طول دوره امپراطوری روم هم، یومهایی ساخته شده است اما در ایتالیا به رقابتهای ورزشی از نوع یونانی کمتر اهمیت داده میشد.
تصویر شماره۱- ۲
۱-۳- نسل یومها طبق نظر رود شر، رئیس ارشد ورزشگاه(اچ . او . کی)
۱-۳-۱- یوم های نسل اول
تاریخچه یوم های امروزی به ساماندهی ورزش در نیمه قرن نوزدهم برمی گردد.در نسل اول یوم ها، تأکید بر جای دادن تعداد زیادی تماشاچی بود و به کیفیت امکانات یا آسایش این تماشاچیان توجه کمی می شد.

۱-۳-۲- یوم های نسل دوم: تأثیر تلویزیون
با تحول تلویزیون در ۱۹۳۰، پخش رویدادهای ورزشی آغاز شد. نسل دوم یوم ها متقابلاً تأکید بیشتری بر آسایش تماشاچیان و بهبود امکانات حمایتی ورزشگاهها داشت. با این حال، هنوز هم اکثر این یوم ها از زمین گودی متشکل از شن و ماسه بودند و تعداد زیادی از ورزشگاههای دنیا به عنوان یوم های نسل دوم باقی مانده اند.

۱-۳-۳- یوم های نسل سوم: یوم های خانوادگی
نسل سوم یوم ها در اوایل دهه ۱۹۹۰ بوجود آمدند که به منظور جلب کل خانواده، امکانات کارب سندتری را فراهم آورده بودند. ورزشگاه، مرکز فعالیت بود اما تنها مرکز توجه نبود و منبع اصلی بودجه باشگاههای ورزشی از دریافتهای دوره ای از بازاریاب ها و تلویزیون بود.در زمین های ورزشی، استاندارد جدیدی برای کیفیت امکاناتِ مختص تماشاگران، ارائه شده بود که تعداد زیادی رستوران، محل عرضه خوراکی و فروشگاههایی برای هواداران را شامل می شد.

۱-۳-۴ – یوم های نسل چهارم: تعهد جمعی و رسانه ها
مشخص شد که اگر طرح، تأمین بودجه و مدیریت یومها نظاممند شوند یوم ها میتوانند درآمدزا باشند. نباید گمان کرد که یوم ها منابع مالی کشور را صرف می کنند.دوره جدیدی در حال ظهور بود که یوم جدید «تلسترا دوم» در ملبورن، نمونهای برجسته از آن است. این یوم سقف روباز، ردیف نشیمنهای متحرک و یک پارکینگ خودرو در زیر زمین بازی دارد. و یک طرح کلی برای ا در آینده محسوب می شود.

۱-۳-۵- یوم های نسل پنجم: بازسازی شهری
یومها به بلوغ رسیدهاند و به ساختمانهایی بدل شدهاند که میتوان از آنها برای پیشرفت برنامه ریزی شده و تدبیرانه ای قرن ۲۱ بهره برد. یوم ها نمادهای پرتوان فرهنگ ما، آرمانهای ما و گاه ش تهای ما شده اند. باید بیاموزیم که چگونه از آنها استفاده دمندانه کنیم.((nixdorf,stefan,2007

۱-۴- یوم از لحاظ معماری
• ایده آل
یوم های ورزشی مکان های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن های سینما و تئاتر از شاخصه های معماری شهر و یا سرزمین محسوب می گردند. در نهایت طراحی در یوم هنگامی به دست می آید که سازه و سایر مسائل ساختمان در تمامی ابعاد اعم از کل تا جزئی ترین جزئیات که هر یوم در رابطه با زمان و مکان و محیط با آن روبرو است به دقت در نظر گرفته شود.
• مشکلات
از آنجایی که یوم های ورزشی در ارتباطی نزدیک با بایستی های عملکردی ( نظیر خطوط دید واضح، سیرکولاسیون و…. هستند) از جمله ساختمان هایی محسوب می شوند که در بیشتر مواقع فرم در تبعیت مستقیم از عملکرد قرارداد.
• شکل درون گرا
یوم به شکل طبیعی رو به فعالیت های ورزشی و پشت به پیرامون آن است و پیرامون آن معمولاً با حصار و سایر موانع امنیتی مجهز می گردد.
• پارکینگ خودرو
فضای پارک خودرو تماشاگرانی و توقفگاه های وسایل نقلیه عمومی در یوم، اغلب نه تنها به خودی خود غیر جذاب است بلکه باعث قطع ارتباط یوم با پیرامون آن می گردد.
• مقیاس غول آسا
در حالی که مقیاس فیزیکی عظیم یک یوم مسئله خاصی در فضاهای برون شهری است جای دادن آن در داخل شهر امری بغرنج است تطبیق اندازه یوم با محیط پیرامون آن سعیی عظیم را ایجاب می کند.
• عناصر غیر انعطاف پذیر
یوم ترکیبی از عناصر مختلف (نظیر ردیف های صندلی، راه پله ها و گذرگاه ها، ورودی سقف و…) است که بسیار غیر انعطاف بوده و گاهی حتی تطبیق آنها با شکل های سنتی ساختمانی نیز شکل است. به طوری که حتی قوانین سنتی کمپوزسیون نیز چشم پوشی شده و فرم های معماری در پی یافتن عوامل ممکنی هستند که علاوه بر ایستایی و مقاومت و استفاده زیبا و هارمونیک نمایانگر معماری خوب نیز باشند. یوم ها معمولاً روزهای زیادی از سال را بدون هیچ گونه فعالیتی می گذرانند. در نتیجه برای استفاده در یک دوره کوتاه مدت فضای مفید بسیاری را می نمایند. این الگوی استفاده در میان انواع ساختمان ها بی نظیر است و بدترین تأثیر را هم در ح استفاده بیش از حد و هم در ح استفاده کمتر از حد بر محیط اطراف خود بر جای می گذارند. بنابراین زنده نگه داشتن فضای یوم و ایجاد کاربری برای فضا در زمان غیر از انجام مسابقات، علاوه بر ایجاد درآمدزایی راه حل مناسبی برای رفع این نواقص می باشد.

-۴- فصل چهارم : بررسی استانداردها

۱-۴-۱- استاندارد درهای ورودی
از یک عرض واحد در هر دقیقه از ۱۰ تا ۳۰ نفر رد می شوند که اگر بخواهیم با توجه با استاندارد مذکور ورزشگاه در یک ساعت پر شود به ۶۶ متر عرض ورودی نیاز داریم. در هر دقیقه ۴۰ نفر (در سطح صاف و رامپ) ۱۰۰ متر را طی میکنند که در نتیجه ورزشگاه با ۵۰۰ متر عرض وجی در یک دقیقه تخلیه میشود. در صورت قبول استاندارد معمول (۸ دقیقه) و تخمین ۲۰۰ متر طی طریق، عرض وجی برای ۶ دقیقه پیش بینی شده است.

۱-۴- ۲- فضاهای وجی
برای وج عادی از یوم می توان از الگوی درختی پیروی کرد. دراین روش مسیرهای کوتاهتر به مسیرهای بزرگتر و در نهایت به یک مسیر اصلی می رسند. علائم نشان دهنده وجی ها باید کاملاً واضح و قابل رؤیت باشند و درصورت امکان نو ردازی شوند. برای رعایت هرچه بیشتر ایمنی بهتر است که این علائم به صورت بینالمللی و مشترک بین همه کشورها در نظر گرفته شوند.

۱-۴-۳- مسیرهای وج اضطراری
تابلوهای راهنما به سمت نزدیکترین وجی، بایستی ثابت و کاملاً قابل رویت باشد. مسیرهای وج بایستی کاملاً رنگی باشند تا بوضوح به چشم آیند. براساس استانداردهای فیفا /dfb وdin، گذرگاههای محوری توسط علائم رنگی علامت گذاری می شوند. درتمامی فضاهای جمعی، مسیرهای وج اضطراری، در تاریکی باید کاملاً قابل تشخیص بوده و حتی بدون چراغ ایمنی نمایان باشد. در یوم های ورزشی دارای روشنایی اضطراری، استفاده از چراغ اضافی دیگر در ردیفها ا امی نیست.

۱-۴- ۴- محاسبات زمان برای وج جمعیت
معمولاً مدت زمان وج تماشاچیان در کشورهای مختلف منطبق با شرایط و ضوابط داخلی آن کشور که تابع موقعیت سیستمهای آتش نشانی، نیروهای امداد و نجات، فرهنگ ملت ها و… میباشد، تعیین میگردد. اما در هر صورت حداقل زمان وج، موفقیت طرح و مدیریت پروژه می باشد. حداقل زمان (مطلوب ترین زمان) در انگلستان ۸ دقیقه و در ایتالیا ۵ دقیقه تعیین گردیده است. زمان حرکت از محل نشستن تا دهانه وجی در این محاسبات در نظر گرفته نمیشود.

نحوه محاسبه
• دهانه وجی که در بدترین موقعیت قرار دارد ملاک عمل قرار گیرد.
• مسافت این دهانه تا منطقه ۳ محاسبه شود.
• سرعت هر تماشاچی در رامپ و سطح صاف، ۱۰۰ متر در دقیقه در نظر گرفته می شود و همین سرعت برای پله ۳۰ متر در دقیقه می باشد که در یک عرض واحد از دهانه یا در رد می شوند (عرض واحد ۶۰ سانتی متر می باشد).
• زمان فوق را با زمان عبور از منطقه ۳ جمع نمود.
• زمان به دست آمده باید با ۸ دقیقه مقایسه شود.
• در نظر گرفتن عرض واحد (۶۰ سانتی متر برای هر نقر) در مقایسه با عرض درها و معابر، زمان رد شدن از درهای وجی را مشخص می کند.
• محاسبه فوق (عرض دهانه و درها و مسافت ها) را مجددا برای تمام تغییرات مورد بررسی قرار داده تا هیچ قسمتی نادیده انگاشته نشود.

۱-۴- ۵- تعداد ردیفها
برحسب ظرفیت، ساختار جایگاه به ردیفهایی تقسیم بندی میشوند. تعداد ردیفهای متوالی بستگی به ظرفیت مورد نیاز و بهره برداریهای طراحی شده نسبت به فضاهای اضافی در زیر جایگاه دارد.
برای جلوگیری از آشفتگی، جایگاهها بایستی توسط جدا سازیهای بصری واضح مشخص شود مـانند لـژها. جهت رسیدن به نیمکتها، تماشاگران ۲ جهت حرکتی را دنبال میکنند: عمودی و افقی.
یک استـادیـوم بیـش از یـک طبقه بایستی ازدحام تماشاگران را به شکل عمودی به سمت گذرگاهها و محل های جانبی راهنمائی نماید. بطور کلی هدایت مسیرها در پشت و جلو ی ان است.. سیستمهای عمودی ذیل در نظر گرفته میشود.

۱-۴- ۶- پله ها
پله ها فضاهای خطرناکی هستند و باید به گونهای طراحی شوند تا انی که استفاده از سطوح شیبدار برایشان مشکل است بتوانند از آنها استفاده نمایند.
پیشانی پله باید یکپارچه و محکم باشد و نباید از ۱۵ سانتیمتر کند. حداقل عرض کف پله نیز ۲۸ سانتیمتر است.
اختلاف سطح بین دوپاگرد پله نباید از ۲/۱ متر بیشتر باشد، حداقل عرض پاگرد نیز از ۲/۱ متر کمتر نیست. برای ایمنی هرچه بیشتر بهتر است پله ها با دستگیره هایی در اطراف احاطه شوند.
سطح پاگرد پشت درهای خارجی باید حداقل ابعادی برابر ۸/۱ × ۸/۱ متر داشته باشد و لازم است به گونهای طراحی شود که تا ۲/۱ متر از عرض پاگرد عاری از هرگونه بازشو و چرخش در به سمت خارج باشد.

۱-۴- ۷- گذرگاهها و سطوح شیبدار
مسیرهای حرکتی حداقل ۲/۱ متر عرض دارند و در صورتی که برای صندلی چرخدار طراحی شده باشند عرض آنها به ۲ متر می رسد.
برای کوتاه و هموار راهها می توان از سطوح شیبدار استفاده کرد. نقطه اتصال سطوح باید هموار باشد و حداکثر شیب سطوح شیبدار ۶% است. دربین دو پاگرد به عرض ۵/۱ متر حداکثر طول شیب نباید بیش از ۱۰ متر باشد.
شیب هیچ رمپی نباید از ۸% بیشتر و فاصله رمپ بین دو پاگرد نیز از ۵ متر بیشتر باشد.
رمپهایی که شیب آنها بیش از ۵% باشد باید دارای دستگیرههایی با ارتفاع ۱ متر در بالای پاگردها و ۹۰ سانتیمتر بالای رمپها باشد. رمپهایی بیشتر از ۵% باید با پله هایی تجهیز شوند.
اختلاف سطح بین سطح شیبدار و زمین مجاور آن باید با میلهها یا جداولی به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر ایمن شود. جنس سطوح شیبدار باید غیر صیقلی بوده و در هر شرایط آب و هوایی از خطرهای ممکنه پیشگیری نماید.

۱-۴- ۸- بالابرها و پله برقی
مسافران و بالابرهای مخصوص لوازم برای تقریباً تمامی مسابقات و زمینهای ورزشی بزرگ طراحی میشود. بالابرها، فضاهای انبار طبقه پائینی را به آشپزخانه ها و فروشگاه ها در طبقات بالاتر متصل میکند. قفسه های عمودی در واحدهای خدماتی تدارکاتی مانند تولیدات آشپزخانه، امکانات ظرفشویی و یا فضاهای انبار، حداقل یک سیستم بالابر ا امی است. بالابرهای مسافرین در فضاهای مهمانان ویژه دسترسی مناسب را تسهیل میکند و اغلب در سطوح بالاتر از لژها در جداسازی بین ردیف پائین و بالا قرار میگیرد. تعداد و تجهیزات آن بستگی به نیازهای یوم داشته و یا به تعداد افرادی که تمایل دارند در هر ساعت از بالا یا پائین انتقال یابند، بستگی دارد.

۱-۴- ۹- ورودیها
ورودی اصلی باید به گونهای باشد تا همه استفاده کنندگان قادر باشند از آن عبور کنند. محل ورودیها باید درطول مسیرهای ارتباطی تعریف شوند و شکل آنها به گونهای باشد که در نمای اصلی قابل تشخیص باشد. فواصل ورودیها در تمامی یوم های جام جهانی آلمان، بصورت متفاوت استقرار مییابند.(از m5/13 تا m 0/37 ) و بستگی به شبکه ارتباطی و ساختاری آن دارد.درهای ورودی باید برای تمام انی که دارای مشکلات حرکتی هستندیا مجبور به استفاده از صندلیهای چرخدارند قابل دسترس باشد.
بازشوهایی که با کنترل از راه دور کار می کنند در ایجاد امنیت بیشتر موثرند. درهای متحرک و تاشو مناسبتر از درهای چرخشی و مفصلی هستند.
عرض مناسب بازشو برای یک در یا لنگه اصلی از یک در باید حداقل ۸۰ سانتیمتر و ترجیحاً ۸۵ سانتیمتر باشد.
برای کمک به افرادی که از صنـدلی چـرخـدار استفاده میکنند یا انی که توسط عصا یا دیگر ابزارهای کمکی حرکت می کنند، باید برای مواقع اضطراری فضاهایی بدور از مانع در کنار درها پیشبینی شود.
شیشه کاری درها باید حداکثر ۹۰ سانتیمتر ارتفاع داشته باشد تا دید مناسبی ایجاد کند ولی به لحاظ ایمنی باید مورد توجه قرارگیرد. داشتن دید مناسب از داخل ساختمان و قبل از ورود به آن در ایجاد ایمنی موثر است. دستگیره های در باید از چهار چوب آن قابل تشخیص باشند و استفاده از آنها سهل و راحت باشد. چنانچه دستگیره در عمودی باشد در ارتفاع ۸۰ تا ۱۴۰ سانتیمتر نصب می شود و اگر به صورت افقی باشد در فاصله ۸۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری از سطح زمین قرارمی گیرد.
راهروی م ن درهای داخلی و خارجی حتی الامکان حذف می شود و در مواقعی که وجود راهرو بین دو درب ضروری است طول آن باید به اندازهای باشد تا ی که روی صندلی چرخدار نشسته قبل از رسیدن به درب دوم از درب اول عبور نماید ( ین مشاور نوی، ۱۳۸۵).

۱-۴- ۱۰- گردش افقی
حداقل عرض مسیر حرکتی برای عبور مستقیم و محدود ۲/۱ متر است. این اندازه در نزدیک درها به ۵/۱ متر و برای عبور صندلیهای چرخدار به ۲ متر می رسد.
سکوهای نشمین باید برای افراد معلول هم قابل استفاده باشد، در طراحی جایگاه تماشاچیان، فضایی نیز برای استقرار صندلیهای چرخدار (به ازای هر صندلی ۱۴۰ × ۹۰ سانتیمتر) باید در نظر گرفته شود. طراحی فضای منطقی بین ردیفها یا پیش بینی دسته برای صندلیهای مورد استفاده معلولین ضروری است.
بازشوهای بزرگ، حرکت آسانتر صندلی چرخدار و عبور بهتر انی که با عصا حرکت میکنند را موجب میشود ( ین مشاور نوی، ۱۳۸۵).

۱-۴- ۱۱- درهای داخلی
درهای داخلی در عمل برای افراد معلول مانع محسوب می شوند و در صورت امکان بایستی حذف شوند. درهایی که در مـواقع آتش سـوزی مـورد استـفاده قـرارمی گیرند باید به تاسیسات ضد حریق متصل باشند. این درها در مواقع عادی باز می شوند ولی در مواقع ضروری به خودی خود بسته می شوند.
حداقل عرض درهای یک لنگه، یا لنگه اصلی درهای نگه ۸۰ سانتیمتر است. برای مسیرهای زاویه دار، عرض بازشوها به ۹۰ سانتیمتر می رسد. درها باید تا ارتفاع حداکثر ۹۰ سانتیمترشیشه کاری شوند. شیشه کاری در، دید واضحی از آن طرف در به معلول ارائه می کند.

۱-۴- ۱۲- گردش عمودی
فضاهای گردش عمودی ساختمان برای کلیه استفاده کنندگان باید مطلوب و مناسب بوده و شرایط زیر برای ایمنی هر چه بیشتر مهیا گردد:
بین کف پله و پا گرد تفاوت واضح بوده و لبه پله قابل تشخیص باشد. اندازه ارتفاع پیشانی پله ۱۷ سانتیمتر و حداقل عرض کف پله ۲۵ سانتیمتر است. حداکثر ارتفاع طی شده بین دو پاگرد متوالی ۸/۱ متر پیشنهاد میشود.
برای حرکت عمودی در ساختمان، وجود آسانسور ضروری است تا افرادی که قادر به استفاده از پله نیستند بتوانند جابه جا شوند. حداقل اندازه داخلی یک آسانسور با ظرفیت ۸ نفر ۴/۱ × ۱/۱ متر است. ( ین مشاور نوی، ۱۳۸۵)

۱-۴- ۱۳- تعیین بلوک ها جهت استقرار نیمکت ها

تعیین بلوکها در قوانین آلمان بدین صورت مطرح میشود: چیدمان نیمکتها بایستی به گونه ای باشد که در حداکثر ۳۰ ردیف جای گیرد. در قسمت پشت و م ن بلوکها از مسیرهای حداقل ۲۰/۱ متری استفاده شود تا در کوتاهترین فاصله تماشاگران به نزدیکترین وجی هدایت شوند. در قوانین گذشته، م ن دو راهرو تا ۳۲ نفر (۱۶×۲) مجاز به نشستن در ردیفهای بدون شیب بودند. در ردیفهای شیبدار این مقـدار به ۲۴ نفر (۱۲ ×۲) کاهش یافته و در صورتی که ورودی پله ها حداقل ۵۰/۱ متر عرض داشته باشد در هر چهار ردیف ۵۰ نفر اسکان مییابند.

۱-۴- ۱۴- بررسی تعیین بلوکها
حداکثر اندازه بلوک نیمکت ها شامل ۱۲۰۰ نفر می باشد. حداکثر طول مسیرهای وج اضطراری نباید بیش از این باشد. نفر ۱۲۰۰ = نفر ۴۰ ×ردیف ۳۰ ، نفر ۱۲۰۰ = نفر۳۰ ×ردیف ۴۰
بلوک ها به دوشیوه تعریف می شوند: برحسب ابعاد بلوکهای تماشاگران، دیوار بلوک ها به سمت مرکز و یا زمین بازی تعبیه می گردد.
a : بلوک های تماشاگران: مانند جایگاه نشسته و ایستاده بین دو مسیر
b : بلوک آگهی: مانند تعیین و محاسبه نیمکت های منفرد، بطورکلی اجرا همراه با سیستم ارتباطی است. واژه بلوک برای راهروها و نیمکت های مجاور آن به سمت چپ و راست بکار می رود. از اینرو تنها تماشاگران بر مبنای این راهروها محاسبه می شوند (nixdorf,stefan,2007).

۱-۴- ۱۵- فضـاهای ارتباطی
بـه دلیـل حداقـل عـرض مسیـرها (m 20/1) بین بلوک تماشاگران و مسیر وجی m 20/1واقـع در پشـت هر بلـوک، ارتبـاط میان سطوح مورد نیاز و فضای خدماتی برحسب نقشه تغییر می کند.در ذیل سه عرض راهرو جهت فضای وجی معرفی می گردد.
سهم فضاهای ارتباطی با ترکیب ۴۰ ×۳۰ و ۳۰ ×۴۰ حدوداً ۲ % افزایش می یابد. در نتیجه بهره برداری از سطح مـورد نظـر از ۱۲/۲ به ۰۹/۲ نیمـکت در هـر متـرمربع کاهش می یابد. افراد بیشتری در یک بلوک جای می گیرند و تناسبات مورد نظر متعادل تر گشته ظرفیت های بیشتری سازماندهی می شوند. برمبنای عرض وجی m60/0، سه گروه اصلی راهروها پدید می آیند (nixdorf,stefan,2007).
فضای خارجی : m40/2 برای ۱۲۰۰ نفر فضای داخلی : m 60/3 برای ۶۰۰ نفر
m 80/1 برای ۹۰۰ نفر m40/2 برای ۴۰۰ نفر
m 20/1 برای ۶۰۰ نفر m80/1 برای ۳۰۰ نفر
m20/ 1برای ۲۰۰ نفر

۱-۴- ۱۶- سهم فضاهای ارتباطی
تصمیم گیری جهت اندازه بلوک ها و عرض مشابه راهروها مطابق شبکه ساختاری یوم ها می باشد. در مورد مسیر ورودی، موقعیت دسترسی جایگاه شبیه به یک پلکان روباز است.
شکل تکمیل شده، به صورت بخش های کوتاه چند ضلعی از قسمتهای پیش ساخته است. شبکه کوچکتر و نیز تیرهای حائل کوتاهتر موجب تراکم بیشتر تقسیمات ورودیها و ابعاد کوچکتر بلوک های تماشاگران خواهد شد. بلوک استاندارد ۱۲۰۰ نفر/ m40/2 درحداکثر یک مسیر ارتباطی ۱۵% در۱۲/۲ نیمکت در هر متر مربع درنظر گرفته می شود. بدون یک راهروی جانبی اضافه در جایگاه، فاصله محوری ورودی m40/22 است. در یک بلوک ۶۰۰ با عرض راهروی m20/1، شبکه داخلی نصف می گردد. بنابراین سهم مسیرهای ارتباطی به ۲۳% افزایش یافته و تنها ۹۲/۱ نیمکت در هر متر مربع نصب می گردد (nixdorf,stefan,2007).

۱-۴- ۱۷- اندازه گیری ظرفیت اولیه
ظرفیت کلی مطابق قانون برابراست با دونفر در هر مترمربع، یا در ۱۹۹۳ از میزان۲ m /نیمکت ۵/۲ آغاز میکند. در حقیقت اندازه گیری اولیه به اماکن خصوصی بدون در نظر گرفتن سطح راهروی مورد نیاز انتقال مییابد، به علت عوامل موثر در مجموعه های ورزشی ظرفیت دقیق و اولیه تعیین شده به ندرت اعمال شده و یا اغلب بطور ت در برنامه ریزی ها برآورد می شود. ظرفیت واقعی تحت تاثیر سیستم های ارتباطی، بلوک ها و تعداد ردیف های جایگاه قرارمی گیرد. ظرفیت های جزئی مانند نیمکت های رسانه ها، مفسرین و یا برداران و تعداد مناسب نیمکت های ویژه نیز نقش مثبتی را ارائه می نمایند. اندازه گذاری های اولیه جهت میانگین ها به منظور قرارگرفتن درحداقل ظرفیت مورد نیاز در مرحله برنامه ریزی نهایی می باشد. دونوع ظرفیت بطورکلی لحاظ می گردد:
۱) ویژه نیمکت ها ۲ ) ویژه بلوک ها.
در یوم های روباز عرض راهرو m20/1با حداکثر ۶۰۰ نفر ظرفیت، و یا ۲۰۰ نفر برای فضای داخلی در حداکثر عرض یک بلوک (۳۰ ردیف)، تعداد نیمکت ها همراه با تجهیزات:
(متر پلکان نیمکت) ۱۰= (نفر در هر طرف راهرو ۱۰= نفر ۲۰ = ردیف ۳۰/۶۰۰)
تعداد ردیف ها برحسب حداکثر محدوده ردیف نیمکت ها تقسیم می شوند (۳۰ ردیف داخل هر بلوک). هرگاه بلوکی به این تعداد ردیف دست یابد بایستی ردیف دیگری در مجاورت آن جهت متعادل ساختن قرارگیرد.
با افزایش ظرفیت، ردیف نیمکت ها روی یکدیگر قرارمی گیرند در نتیجه یک ردیف دوبل ایجاد می شود. در سطوح پله دار یک ردیف بالاتر همواره بزرگتر از ردیف پائینی است ( ین مشاور نوی، ۱۳۸۵).

۱-۴- ۱۸- ارتباطات مخابراتی از راه دور
فیفا در دستورالعمل های تکنیکی خود به وضوح، به نیازمندیهای موجود به منظور استفاده از تسهیلات ارتباطی در یوم های ورزشی مدرن به این موارد اشاره نموده است، خطوط ارتباطی مخابراتی سازماندهی شده و قابل تمدید (تکنولوژی فیبر نوری) بایستی کاملاً در دسترس باشد. عملکرد بسیار پیشرفته موجود که بایستی توسط یک سازمان شبکه ای حمایت کننده، پشتیبانی شوند و مرکز اطلاعات و فضاهای مناسب در محل های ورودی استقراریابند. سیستم کابل ها بایستی دارای حداقل استانداردها بوده (lan-cats) و معماری شبکه باید براساس lan (شبکه ارتباطی محلی) باشد.
ارتباط رادیویی : طبق نظر dfb باید یک شبکه تلفنی داخلی(همچنین موبایل) به منظور اه ارتباطی مخابراتی در داخل یوم را جایگزین ارتباط رادیوئی محلی قبلی گردد. سیستم های دوگانه همچنان به منظور کنترل محل ها، پست فرماندهی، ایستگاه پلیس، بازداشتگاه ها، تیم ها و داوران و نیز اداره مرکزی توصیه می شود (nixdorf,stefan,2007).

و….
فهرست مطالب:

بخش اول
فصل اول : معرفی طرح
۱-۱- تعریف یوم ۱
۱-۲- تاریخچه ساخت یوم ۱
۱-۳- تاریخچه ساخت یوم ۱
۱-۲-۱- یوم ۱
۱- ۲ – ۲- دسته بندیهای تاریخی ۲
-۳-۱نسل یومها طبق نظر رود شر، رئیس ارشد ورزشگاه(اچ . او . کی) ۳
۱-۳-۱- یوم های نسل اول ۴
۱-۳-۲- یوم های نسل دوم: تأثیر تلویزیون ۴
۱-۳-۳- یوم های نسل سوم: یوم های خانوادگی ۵
۱-۳-۴ – یوم های نسل چهارم: تعهد جمعی و رسانه ها ۵
۱-۳-۵- یوم های نسل پنجم: بازسازی شهری ۵

۱-۲- فصل دوم : بررسی محیط پیرامون
۱-۲-۱- مقدمه ۸
۱-۲-۲- چکیده ۹
۱-۲-۳- واژه های کلیدی ۹
۱-۲-۴- شناخت ویژگیهای منطقه ۱۰
۱-۲-۴-۱- موقعیت استان همدان [حوزه کلان ] ۱۰
۱-۲-۴-۲- موقعیت شهرستان ملایر ۱۱
۱-۲-۵- بررسی و تعیین ویژگی های اقلیمی منطقه ۱۱
۱-۲-۵-۱- آب و هواو عوامل مؤثر بر آن در شهر ملایر ۱۱
۱-۲-۶- عناصر اقلیمی ۱۲

۱-۳- فصل سوم : بررسی ضوابط و مقررات
۱-۳-۱- مشخصات کالبدی ۱۶
۱-۳-۱-۱- ابعاد و اندازهها ۱۶
۱-۳-۱-۲- روش ترسیم خطوط زمین فوتبال ۱۷
۱-۳-۱-۳-تعیین جهت قرارگیری زمین ۱۸
۱-۳-۱-۳- تجهیزات مورد نیاز مسابقات فوتبال ۱۸
۱-۳- ۱- ۴ – امکانات زمین بازی جهت مسابقات دو میدانی ۱۹
۱-۳-۱- ۵ – ایمنی زمین بازی ۲۰
۱-۳-۱- ۶ – اندازه نیمکتها ۳۱
۱-۳-۱- ۷ – محلهای ایستادن ۳۱
۱-۳-۱- ۷ – ۱- ابعاد جایگاه تماشاگران ایستاده ۳۲
۱-۳-۱- ۷ – ۲- انواع جایگاه های ایستادن ۳۲
۱-۳-۱- ۷ – ۳-آرایش جایگاه تماشاگران ایستاده ۳۲
۱-۳-۱- ۸ – آسایش تماشاگران ۳۲
۱-۳-۱- ۹ – جایگاه معلولین ۳۳
۱-۳-۲- دسترسی ها ۳۵
۱-۳-۳- تجهیزات ۳۵
۱-۳-۴- نقشه (پلان) زمین یوم ۳۶
۱-۳-۵- فضای بازیکنان و اتاق رختکن ۳۷
۱-۳-۵- ۱- فضای بازیکنان ۳۸
۱-۳-۵- ۲- اتاق تعویض تیم ها ۳۸
۱-۳-۵- ۳- حوضچه های مخصوص استراحت و تمدد اعصاب ۳۹
۱-۳-۵- ۴- اتاق مخصوص ماساژ ۳۹
۱-۳-۵- ۵- اتاق تعویض مربیان تیم ۳۹
۱-۳-۵- ۶- اتاق داوران برحسب قوانین فیـفا ۴۰
۱-۳-۵- ۷- فضای آزمایش ۴۱
۱-۳-۵- ۸- مراقبت های پزشکی ۴۲
۱-۳-۵- ۹- فضـای گـرم کـردن ۴۲
۱-۳-۵- ۱۰- نیمکت بازیکنان ۴۳
۱-۳-۵- ۱۱- فضای تعویض نمایندگان رسمی ۴۴
۱-۳-۶- فضاهای مربوط به اشخاص مهم و سرشناس و پذیرایی از مهمانان سازمانها ۴۵
۱-۳-۶- ۱- استراحتگاههای متعلق به اشخاص مهم ۴۵
۱-۳-۶- ۲- فضای پذیرایی ۴۵
۱-۳-۶- ۳- سالن استراحت ۴۶
۱-۳-۶- ۴- کرسی های اجرایی ۴۶
۱-۳-۶- ۵- لژ و فضاهای ویژه مخصوص اشخاص مهم ۴۷
۱-۳ – ۷- ارتفاعها ۴۸
۱-۳-۸- تسهیلات رسانه ها (امکانات و فضاهای کاری رسانه ها و مطبوعات) ۴۹
۱-۳- ۸ – ۱- فضاهای مربوط به عملکرد رسانه ها ۴۹
۱-۳- ۸ – ۲- موقعیت فضاهای مربوط به رسانه ها ۵۰
۱-۳- ۸ – ۳- موقـعیتهـای مفسرین ۵۱
۱-۳- ۸ – ۴- مکان و تجهیزات ۵۱
۱-۳- ۸ – ۵- فضـای کنترل مفسرین ۵۲
۱-۳- ۸ – ۶- نیمکتهای گزارشگران تلویزیون ۵۳
۱-۳- ۸ – ۷- عکاسان ۵۳
۱-۳- ۸ – ۸- رو مه نگاران ۵۴
۱-۳- ۸ – ۹- منطقه مختلط ۵۵
۱-۳- ۸ – ۱۰- فضای مذاکرات و انجمن مطبوعاتی ۵۶
۱-۳- ۸ – ۱۱- موقعیت دوربین ۵۷
۱-۳- ۸ – ۱۲- فضای مورد نیاز بردار ۵۷
۱-۳- ۸ – ۱۳- حداقل فضای مورد نیاز دوربین ها ۵۷

۱-۴- فصل چهارم : بررسی استانداردها
۱-۴-۱- استاندارد درهای ورودی ۵۸
۱-۴- ۲- فضاهای وجی ۵۸
۱-۴-۳- مسیرهای وج اضطراری ۵۸
۱-۴- ۴- محاسبات زمان برای وج جمعیت ۵۹
۱-۴- ۵- تعداد ردیفها ۶۰
۱-۴- ۶- پله ها ۶۰
۱-۴- ۷- گذرگاهها و سطوح شیبدار ۶۱
۱-۴- ۸- بالابرها و پله برقی ۶۱
۱-۴- ۹- ورودیها ۶۲
۱-۴- ۱۰- گردش افقی ۶۳
۱-۴- ۱۱- درهای داخلی ۶۳
۱-۴- ۱۲- گردش عمودی ۶۴
۱-۴- ۱۳- تعیین بلوک ها جهت استقرار نیمکت ها ۶۴
۱-۴- ۱۴- بررسی تعیین بلوکها ۶۵
۱-۴- ۱۵- فضـاهای ارتباطی ۶۵
۱-۴- ۱۶- سهم فضاهای ارتباطی ۶۶
۱-۴- ۱۷- اندازه گیری ظرفیت اولیه ۶۷
۱-۴- ۱۸- ارتباطات مخابراتی از راه دور ۶۸
۱-۴- ۱۹- فضاهای پشتیبانی ۶۸
۱-۴- ۱۹- ۱- پارکینگ ۶۹
۱-۴- ۱۹- ۲- انبار ۷۰
۱-۴- ۱۹- ۳- تدارکات یوم ۷۱
۱-۴- ۱۹- ۳- ۱- سالن میهمانان ویژه ۷۲
۱-۴- ۱۹- ۳- ۲- فضای رستوران ۷۱
۱-۴- ۱۹- ۳- ۳- آشپرخانه مرکزی ۷۲
۱-۴- ۱۹- ۴- کیوسکها و یا فروشگاهها ۷۳
۱-۴- ۱۹- ۵- محل کمک های اولیه ۷۳
۱-۴- ۱۹- ۶- فضاهای کلی سرویس بهداشتی ۷۴
۱-۴- ۱۹- ۷- فضاهای اداری و عمومی ۷۵
۱-۴- ۲۰- محدوده مخصوص بازیکنان ۷۶
۱-۴- ۲۰- ۱- رختکن بازیکنان ۷۷
۱-۴- ۲۰- ۲- شرایط رختکن بازیکنان ۷۸
۱-۴- ۲۰- ۳- امکانات رختکن ها ۷۸
۱-۴- ۲۱- دفتر مربیان ۷۸
۱-۴- ۲۱- ۱- امکانات دفتر مربیان ۷۹
۱-۴- ۲۲- اتاق داوران ۷۹
۱-۴- ۲۲- ۱- امکانات اتاق داوران ۷۹
۱-۴- ۲۳- علائم در محوطه رختکن ها ۸۰
۱-۴- ۲۴- بخش های عملکردی رسانه ها ۸۱
۱-۴- ۲۴- ۱- محل قرار گیری گزارشگران ۸۲
۱-۴- ۲۴- ۲- محل قرارگیری عکاسان ۸۳
۱-۴- ۲۴- ۳- اتاق کنترل تصاویر و گزارش تلویزیونی ۸۴
۱-۴- ۲۴- ۴- بخش خبرنگاران مطبوعات ۸۵
۱-۴- ۲۴- ۵- فضای مشترک ۸۷
۱-۴- ۲۴- ۶- جایگاه مصاحبه فوری ۸۷
۱-۴- ۲۴- ۷- اتاق کنفرانس مطبوعاتی ۸۸
۱-۴- ۲۴- ۸- مرکز رسانه ها در یوم ۸۹
۱-۴- ۲۴- ۹- پخش تلویزیونی ۹۰
۱-۴- ۲۴- ۱۰- دوربین های اصلی پخش اختصاصی ۹۲
۱-۴- ۲۴- ۱۱- طراحی فضای مورد نیاز برای دوربین ها ۹۵
۱-۴- ۲۴- ۱۲- دوربین های ضبط تصاویر آهسته ۹۶
۱-۴- ۲۵- سالن های پذیرایی ۹۷
۱-۴- ۲۶- ل و پذیرش ۹۸
۱-۴- ۲۷- سالن ۹۸
۱-۴- ۲۸- سکوهای تماشای مسابقه (جایگاه vip) 99
۱-۴- ۲۹- ظرفیت سکو های مهمانان ۱۰۰
۱-۴- ۳۰- اتاق های مهمانان ۱۰۰
۱-۴- ۳۰- ۱- ایده های طراحی ۱۰۱
۱-۴- ۳۰- ۲- قرارگیری اتاق ها بین سکو های یوم ۱۰۱

بخش دوم
۲-۱- فصل اول : مبانی نظری طرح
۲-۱-۱-(high-tech) 115
۲-۱-۲- منابع ۱۱۸
۲-۲- فصل دوم : تحلیل سایت ۱۱۹
۲-۳- فصل سوم : طراحی ۱۲۰
۲-۴- فصل چهارم : سازه ۱۲۱
۲-۴-۲- سیستم های باربری ساختمانی ۱۲۳
۲-۴-۲- ۱- سیستم های سازه با عملکرد شکلی ۱۲۳
۲-۴-۲- ۲- سیستم های سازه با عملکرد برداری ۱۲۳
۲-۴-۲- ۳- سیستم های سازه با عملکرد مقطعی ۱۲۳
۲-۴-۲- ۵- سیستم های سازه با عملکرد ارتفاعی ۱۲۵
۲-۴-۳- سیستم های سازه ای مناسب برای پوشش دهانه های بزرگ ۱۲۵
۲-۴-۳- ۱- سیستم های خطی ۱۲۵
۲-۴-۳- ۲- سازه های فضاکار ۱۲۷
۲-۴-۳- ۴- لایه بندی ۱۲۸
۲-۴-۳- ۵- اتصالات ۱۲۹
۲-۴-۳- ۶- گنبدهای مشبک ۱۳۰
۲-۴-۳- ۷- سازه کش بستی ۱۳۱
۲-۴-۳- ۸- سیستم سقف چرخ دوچرخه ۱۳۱
۲-۴-۳- ۹- سازه ورق های تاشده ۱۳۲
۲-۴-۳- ۱۰- سازههای پارچه ای ۱۳۳
۲-۴-۳- ۱۰-۱- دسته بندی سازههای پارچهای به لحاظ عملکرد ۱۳۴
۲-۴-۳- ۱۰-۲- فرم و رفتار سازه های پارچه ای ۱۳۸
۲-۴-۳- ۱۱- بالشتکهای بادی ۱۴۱
۲-۴-۳- ۱۱- ۱- ابعاد بالشتک ها ۱۴۴
۲-۴-۳- ۱۱- ۲- پوشش های etfe با پیش تنیدگی مکانیکی ۱۴۴
۲-۴-۳- ۱۱- ۳- نصب و ب ایی ۱۴۵
۲-۴-۳- ۱۱- ۴- تولید و فرآوری محصول etfe 147
۲-۴-۳- ۱۱- ۵- باد بالشتکها ۱۴۷
۲-۴-۳- ۱۱- ۶- نگهداری ۱۴۸
۲-۴-۳- ۱۱- ۸- رطوبت گیرها ۱۴۹
۲-۴-۳- ۱۱-۹- حریق ۱۴۹
۲-۴-۳- ۱۱-۱۰- ا تیک ۱۴۹
۲-۴-۳- ۱۱- ۱۱- انتقال حرارت ۱۴۹
۲-۴-۳- ۱۲- طراحی سازه های پارچه ای ۱۵۰
۲-۴-۳- ۱۲- ۱- شکل سطح ـ پوشش ۱۵۱
۲-۴-۳- ۱۲- ۲- پیشتنیدگی ۱۵۱
۲-۴-۳- ۱۲- ۳- انعطافپذیری و تغییر شکل ۱۵۲
۲-۴-۳- ۱۲- ۴- آب و هوای داخل پوسته ۱۵۲

۲-۵- فصل پنجم : تاسیسات ۱۵۴
۲-۵-۱- تاسیسات برقی ۱۵۴
۲-۵- ۲- نو ردازی ۱۵۴
۲-۵- ۲- ۱- نیاز استفاده کنندگان ۱۵۴
۲-۵- ۲- ۲- رده های نو ردازی ۱۵۵
۲-۵- ۲-۳- معیارهای نو ردازی ۱۵۶
۲-۵- ۲- ۴- یکنواختی نور ۱۵۶
۲-۵- ۲- ۵- طراحی روشنایی ۱۵۷
۲-۵- ۲- ۷- نو ردازی یوم فوتبال ۱۵۸
۲-۵- ۲- ۸- گرمای رنگ نور ۱۶۰
۲-۵- ۲- ۹- گرمای رنگ لامپ ها ۱۶۰
۲-۵- ۲- ۱۰- نصب چراغها ۱۶۲
۲-۵- ۲- ۱۲- روشنایی اضطراری ۱۶۲
۲-۵- ۲- ۱۳- آ تیک ۱۶۳
۲-۵-۳- تاسیسات مکانیکی ۱۶۶
۲-۵-۳- ۱- تامین دمای مناسب ۱۶۶
۲-۵-۳- ۲- تامین هوای تازه ۱۶۷
۲-۵-۴- ملاحظات اقلیمی ۱۶۷
۲-۵-۴- ۱- آسایش گرمایی در زمین های روباز ۱۶۸
۲-۵-۵- ضوابط اقلیمی طر احی زمینهای ورزشی ۱۶۸
۲-۵-۶- بررسی نحوه مدیریت اقتصادی یوم ها (موثر بر معماری) ۱۶۹بخش اول
تصویر شماره ۱-۱ : یوم آنتیگوی دلفی، یونان ۳
تصویر شماره۱- ۲: سیر ما یموس، روم ۴
تصویر شماره ۱-۳-۱: اندازه زمین فوتبال ۱۷
تصویر شماره ۱-۳- ۲: جهت گیری بهینه زمین فوتبال ۱۸
تصویر شماره ۱-۳-۳: دروازه و ابعاد آن ۱۹
تصویر شماره ۱-۳-۳: نمونه هایی از حفاظ های دور زمین ۲۲
تصویر شماره ۱-۳-۴: دسترسیهای متفاوت به جایگاه تماشاچیان ۲۴
تصویر شماره ۱-۳-۵ : فواصل دید تماشاچیان ۲۵
تصویر شماره ۲-۱۰: مقادیر موثر در تعیین ارتفاع پله ۲۷
تصویر شماره ۲-۱۱: انواع صندلیهای جایگاه تماشاچیان ۲۸
تصویر شماره ۲-۱۲: روشهای مختلف ساخت جایگاههای پیش ساخته ۲۹
تصویر شماره ۲-۱۳: ابعاد جایگاه تماشاچیان ۳۰
تصویر شماره ۲-۱۴: ابعاد جایگاه معلولین ۳۴
تصویر شماره۲-۱۵: دیاگرام سیرکولاسیون فضای بازیکنان ۳۷
تصویر شماره ۲-۱۶: مشخصات اتاق داوران ۴۱
تصویر شماره ۲-۱۸: موقعیت نیمکت بازیکنان نسبت به زمین بازی ۴۴
تصویر شماره ۲-۱۹: مشخصات جایگاه مفسرین ۵۲
تصویر شماره ۲-۲۰: دیاگرام فضایی بخش رسانه ها و مطبوعات ۵۶
تصویر شماره ۲-۱۷: ابعاد نیمکت بازیکنان ۴۴
بخش دوم
تصویر شماره ۲-۴- ۱: اتصالات گوی مرو ۱۲۹
تصویر شماره ۲-۴-۲ : یوم تنیس روتنبام شهر هامبورگ ۱۳۲
تصویر شماره ۲-۴-۳ : ترمینال بین المللی یوکوهاما ژاپن ۱۳۳
تصویر شماره ۲-۴-۴ : دسته بندی سازه های پارچه ای به لحاظ عملکرد ۱۳۵
تصویر شماره ۲-۴-۵ : گنبد اقیانوس هوا نمایشگاه ا پو ۱۹۹۸ ۱۳۵
تصویر شماره ۲-۴-۶ : گنبد آکیتا کاوابه کویگو ۱۳۶
تصویر شماره ۲-۴-۷ : مرکز تحقیقات شیمی ونفارو ۱۳۶
تصویر شماره ۲-۴-۸ : فضای داخلی مرکز تحقیقات شیمی ونفارو ۱۳۷
تصویر شماره ۲-۴-۹ : یوم آلیانز آرنا مونیخ ۱۴۲
تصویر شماره ۲-۴-۹ : یوم آلیانز آرنا مونیخ ۱۴۵
تصویر شماره ۲-۴-۱۱ : مراحل نصب بالشتک های یوم آلیانز آرنا مونیخ ۱۴۶
تصویر شماره ۲-۴-۱۲ : مرکز گیاه شناسی ادن ۱۵۰
تصویر شماره ۲-۴-۱۳ : جزیره حاره ای بر ۱۵۳
پ
ج ۱-۲ : روزهای یخبندان ۱۳
ج ۱-۲ : میانگین سالانه تعداد بادها در ایستگاه ملایر ۱۵
ج شماره ۱-۳-۱: مشخصات کالبدی فعالیت های ورزشی فوتبال ۱۶
ج شماره ۲-۲ ابعاد نیمکت های جایگاه تماشاچیان ۳۱
ج شماره ۲-۳: تجهیزات رختکن بازیکنان ۳۸
ج شماره ۲-۴ تجهیزات رختکن مربیان و داوران ۴۰
۱-۵- فصل پنجم : بررسی نمونه مشابه ۱۰۳
۱-۵-۱- معرفی مصادیق ۱۰۳


کلمات کلیدی مرتبط:
استانداردهای طراحی یوم فوتبال, برنامه فیزیکی یوم فوتبال, رساله معماری یوم فوتبال, طرح نهائی معماری یوم فوتبال, مطالعات معماری یوم فوتبال, پایان نامه یوم فوتبال, رساله آماده یوم فوتبال, رساله یوم فوتبال 31000 نفره, رساله معماری, رسا,
مقالات مرتبط در این دسته
پروژه کامل طراحی د ده ورزشی
پروژه کامل طراحی مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین
رساله مجتمع ورزشی تفریحی ، مطالعات طراحی مرکز ورزشی تفریحی
رساله طراحی مرکز ورزش های آبی ،مطالعات معماری مجتمع ورزش های آبی
مطالعات طراحی سالن ورزشی چند منظوره
مطالعات طراحی زورخانه - رساله زورخانه
تحقیق معماری مرکز تفریحی- ورزشی- رفاهی
رساله طراحی و معماری باشگاه و مدرسه سوارکاری
پروژه طراحی مجموعه ورزشی تفریحی بانوان
پروژه مجموعه ورزشی جوانان
رساله طراحی مجتمع ورزشی چند منظوره با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی مجموعه اختصاصی ورزش های آبی
رساله مجموعه اختصاصی ورزش های آبی -مجتمع ورزشهای آبی
مطالعات طراحی د ده ورزشی
مطالعات مجموعه ورزشی
رساله طراحی باشگاه و مدرسه سوارکاری-مطالعات معماری
رساله یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره ۱۷۰ صفحه – طرح نهائی یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره
رساله و مطالعات طراحی باشگاه پرواز های تفریحی - معماری باشگاه هوانوردی
رساله کامل مجموعه موزه مردم شناسی


مشاهده متن کامل ...
50 نام برای روز غدیر
درخواست حذف اطلاعات

 

عید غدیر

نام‌ها به سهولت در اذهان‌ جاى مى‏گیرند و به راحتى معانى بلند را منتقل مى‏کنند به همین دلیل و دلایل دیگر، نامگذارى روزها و یا هفته‏ها یکى از شیوه‏هاى تبلیغاتى مثبت و منفى شده است و مطرح شدن و رواج پیدا ارزش‌ها یا ضد ارزش‌ها را در پى دارد.

علاوه بر این که براى برخى از روزها اسم‌هاى خاصى مانند عید قربان، عید فطر، روز عرفه و ... برگزیده بر همه این روزها نام ایام الله نهاده است تا عظمت و قداست این روزها هر چه بیشتر در ذهن و دل مؤمنان، نقش بسته و موجب تذکر و تنبه آنان گردد.

یکى از روزهایى که در براى تعظیم آن، از شیوه نامگذارى بهره گرفته شده غدیر است ویژگى غدیر این است که نام‌هاى گوناگونى براى آن قرار داده شده و این خود عظمت این روز را نسبت به روزهاى دیگر نشان مى‏دهد.

نام‌هاى روز غدیر، از اسرار و ابعاد این روز برمى‏دارند هر نامى از این نام‌ها درى تازه از قلعه بلند غدیر بر ما مى‏گشاید چه آن که بر برگزیدن نامى براى زمان یا مکان و یا هر چیز دیگر، خصوصیات مسمى را در نظر داشته و به جنبه‏ها و زوایاى آن توجه کرده است. از این روى شناختن و شناساندن نام‌هاى روز غدیر یک ضرورت است. با این کار تصویرى روشن از این روز در ذهن و دل نقش بسته و بیش از پیش این روز بزرگ را مى‏شناساند.

شایسته است نام‌هاى غدیر را با بهترین شکل و زیباترین خط بنویسیم و محافل جشن و سرور عید غدیر را با آن، معنى و روحى تازه ببخشیم.

آنچه در زیر مى‏آید پنجاه نام و یا صفت براى روز غدیر است که از روایات برگرفته‏ایم:

1ـ بزرگترین عید خدا؛ (عیدالله الاکبر) (1)

2ـ روز گشایش؛ (یوم وقوع الفرج) (2)

3ـ روز خشنودى پروردگار؛ (یوم مرضاة الرحمن) (3)

4 ـ روز زبونى ؛ (یوم مرغمة ال ) (4)

5ـ روز مشعل فروزان دین؛ (یوم منار الدین) (5)

6 ـ روز بپا خاستن؛ (یوم القیام) (6)

7 ـ روز شادمانى؛ (یوم السرور) (7)

8 ـ روز لبخند؛ (یوم بسم) (8)

9ـ روز راهنمایى؛ (یوم الارشاد) (9)

10ـ روز بلندى گرفتن منزلت شایستگان؛ (یوم رفع الدرج) (10)

11ـ روز روشن شدن دلایل خدا؛ (یوم وضوح الحجج) (11)

12ـ روز آزمایش بندگان؛ (یوم محنة العباد) (12)

13ـ روز راندن ؛ (یوم دحر ال ) (13)

14ـ روز آشکار حقیقت؛ (یوم الایضاح) (14)

15ـ روز بیان حقایق ایمان؛ (یوم البیان عن حقایق الایمان) (15)

16ـ روز ولایت؛ (یوم الولایة) (16)

17ـ روز کرامت؛ (یوم الکرامة) (17)

18ـ روز کمال دین؛ (یوم کمال الدین) (18)

19ـ روز جداسازى حق از باطل؛ (یوم الفصل) (19)

20 ـ روز برهان؛ (یوم البرهان) (20)

21ـ روز منصوب شدن مؤمنان؛ (یوم نصب المؤمنین(علیه السلام) (21)

22ـ روز گواهى و گواهان؛ (یوم الشاهد و المشهود) (22)

23ـ روز پیمان؛ (یوم العهد المعهود) (23)

24ـ روز میثاق؛ (یوم المیثاق المأخوذ) (24)

25ـ روز آراستن؛ (یوم ا ینة) (25)

26ـ روز قبولى اعمال شیعیان؛ (یوم قبول اعمال الشیعة) (26)

27ـ روز رهنمونى به رهنمایان؛ (یوم الدلیل على الرواد) (27)

28ـ روز امن و امان؛ (یوم الامن المأمون) (28)

29ـ روز آشکار امور پنهان؛ (یوم ابلاء السرائر) (29)

30ـ عید اهل بیت(علیهم السلام)؛ (عید اهل البیت(علیهم السلام) (30)

31ـ عید شیعیان؛ (عید الشیعة) (31)

32ـ روز عبادت؛ (یوم العبادة) (32)

33ـ روز اتمام نعمت؛ (یوم تمام النعمة) (33)

34ـ روز اظهار گوهر مصون؛ (یوم اظهار المصون من المکنون) (34)

35ـ روز بر ملا مقاصد پوشیده؛ (یوم ابلاء خفایا الصدور) (35)

36ـ روز تصریح به برگزیدگان؛ (یوم النصوص على اهل الخصوص) (36)

37ـ روز محمد و آل محمد(صلی الله علیه و آله)؛ (یوم محمد(ص) و آل محمد(ص)) (37)

38ـ روز ؛ (یوم الصلاة) (38) عید غدیر

39ـ روز شکرگزارى؛ (یوم الشکر) (39)

40ـ روز دوح (درختان پر شاخ و برگ)؛ (یوم الدوح) (40)

41ـ روز غدیر؛ (یوم الغدیر) (41)

42ـ روز روزه‏دارى؛ (یوم الصیام) (42)

43 ـ روز اطعام؛ (یوم اطعام الطعام) (43)

44 ـ روز جشن؛ (یوم العید) (44)

45ـ روز عالم بالا؛ (یوم الملأ الاعلى) (45)

46ـ روز کامل دین؛ (یوم اکمال الدین) (46)

47ـ روز شادابى؛ (یوم الفرح) (47)

48ـ روز به صراحت سخن گشودن از مقام ناب؛ (یوم الافصاح عن المقام الصراح) (48)

49ـ روز افشاى پیوند میان کفر و نفاق؛ (یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود.) (49)

50 ـ روز گردهمایى و تعهد حاضران؛ (یوم الجمع المسؤول) (50)

 

پى‏نوشت‌ها:

1ـ رضا(علیه السلام) مى‏فرماید: و هو عید الله الاکبر (عید غدیر، برترین عید خداوند است)، الغدیر، ج 1، ص .286

2ـ على (علیه السلام): هذا یوم فیه وقع الفرج (این، روزى است که گشایش در آن مى‏رسد)، مصباح المتهجد، ص‏ 700 .

3ـ صادق(علیه السلام): و فیه مرضاة الرحمن (در این روز، رضایت خداوند نهفته است)، بحارالانوار، ج 98، ص 323.

4ـ رضا(علیه السلام): انه یوم مرغمة ال (روز غدیر، روز اندوه است) بحارالانوار، ج 98، ص 323.

5ـ صادق(علیه السلام): یوم منار الدین أشرف منهما (روز مشعل فروزان دین، از دو عید فطر و قربان گرامى‏تر است.

6ـ صادق(علیه السلام): ذلک یوم القیام (روز غدیر، روز بپاخاستن است) بحارالانوار،ج 98، ص323.

7ـ صادق(علیه السلام): انه یوم السرور (روز غدیر، روز شادمانى است) الغدیر، ج 1، ص 286.

8ـ رضا(علیه السلام): و هو یوم بسم (روز غدیر، روز لبخند است) المراقبات، 257.

9ـ على(علیه السلام): هذا یوم الارشاد (این، روز راهنمایى است) مصباح المتهجد، ص700.

10ـ على(علیه السلام): هذا یوم فیه ... رفعت الدرج؛ (این روزى است که منزلت شایستگان در آن، بلندى گرفت) مصباح المتهجد، ص 700.

11ـ على(علیه السلام): هذا یوم ... فیه ... وضحت الحجج (این روزى است که دلایل خداوند در آن، روشن گشت.

12ـ على(علیه السلام): هذا یوم محنة العباد (این روز آزمایش بندگان است) مصباح المتهجد، ص 700.

13ـ على(علیه السلام): و هو ... یوم دحر ال (روز غدیر روز راندن است) مصباح المتهجد، ص 700.

14ـ على(علیه السلام): و هو یوم الایضاح (روز غدیر، روز آشکار حقیقت است) ،مصباح المتهجد، ص 700.

15ـ على(علیه السلام): و هو ... یوم البیان عن حقایق الایمان (روز غدیر روز بیان حقایق ایمان است) مصباح المتهجد، ص 700.

16ـ رضا(علیه السلام) در حدیثى مفصل، روز غدیر را روز عرضه ولایت به انسانها و مخلوقات معرفى مى‏کند، المراقبات، ص 257.

17ـ صادق(علیه السلام): در هنگام ملاقات با برادر ایمانى خود بگو: الحمدالله الذى اکرمنا بهذا الیوم (حمد خداوند را که ما را در این روز کرامت داد) المرقبات، ص 257.

18ـ على(علیه السلام) و هو ...یوم کمال الدین (غدیر، روز کمال دین است)مصباح المتهجد،ص 700.

19ـ على(علیه السلام): هذا یوم الفصل الذى کنتم توعدون (این روز جداسازى است که به آن وعده داده شده‏اید) مصباح المتهجد، ص 700.

20ـ على(علیه السلام): و هو ... یوم البرهان (روز غدیر، روز برهان است) مصباح المتهجد، ص 700.

21ـ صادق(علیه السلام): الیوم الذى نصب منه رسول الله المؤمنین(علیه السلام)... (روزى که (ص) در آن مؤمنان را منصوب کرد) الغدیر، ج 1، ص 285.

22ـ على(علیه السلام): و هو ... یوم الشاهد و المشهود (غدیر، روز گواهى و گواهان است) مصباح المتهجد، ص 700 . صادق(علیه السلام): نام غدیر در زمین روز به گواهى گرفته شدگان (جمع مشهود) است. بحارالانوار، ج 98، ص 231.

23ـ على(علیه السلام): و هو ... یوم العهد المعهود (غدیر، روز وعده و پیمان است) مصباح المتهجد، ص .700 صادق(علیه السلام): نام غدیر در آسمانها روز پیمان بستن است) بحارالانوار، ج 98، ص 321.

24ـ صادق(علیه السلام): نام غدیر در زمین، روز میثاق گرفته شده است، بحارالانوار، ج 98، ص 321.

25ـ رضا(علیه السلام): روز غدیر، روز زینت است. المراقبات، ص 257.

26ـ رضا(علیه السلام): یوم تقبل اعمال الشیعة (غدیر روزى است که اعمال شیعه در آن قبول مى‏شود) المراقبات، ص 257.

27ـ على(علیه السلام): هذا ... یوم الدلیل على الرواد (این، روز رهنمونى به رهنمایان است) مصباح المتهجد، ص 700.

28ـ على(علیه السلام): هذا یوم الامن المأمون (این، روز امن و امان است) مصباح‏المتهجد، ص 700.

29ـ على(علیه السلام): هذا یوم ابلاء السرائر (این، روز آشکار امور پنهان است) مصباح المتهجد، ص 700.

30ـ صادق(علیه السلام): جعله عیدا لنا (خداوند این روز رابراى ما اهل بیت(علیه السلام) عید قرار داد) بحارالانوار، ج 98، ص 300.

31ـ صادق(علیه السلام): جعله عیدا ... لموالینا و شیعتنا (خداوند این روز را براى دوست داران و شیعیان، عید قرار داد) بحارالانوار، ج 98، ص 300.

32ـ صادق(علیه السلام): روز غدیر، روز عبادت است. الغدیر، ج 1 ، ص 285.

33ـ صادق(علیه السلام): انه الیوم الذى... تمت فیه النعمة (روز غدیر، نعمت در آن، تمام شد) الغدیر، ج 1، ص 285.

34ـ على(علیه السلام): هذا یوم اظهار المصون من المکنون (این، روز اظهار گوهر مصون از راز پنهان داشته است)، مصباح المجتهد، ص 700.

35ـ على(علیه السلام): هذا یوم ابدى خفایا الصدور و مضمرات الامور (این، روزى است که مقاصد و نیت‏هاى نهان را برملا کرد) مصباح المتهجد، ص 36700ـ على(علیه السلام): هذا یوم النصوص على اهل الخصوص (این، روز تصریح برگزیدگان است). همان.

37ـ صادق(علیه السلام):هو الیوم الذى جعله لمحمد(ص) و آله(علیه السلام) (روز غدیر، روزى است که خداوند آن را براى محمد و آل او قرار داد) المراقبات، ص 257.

38ـ صادق(علیه السلام): روز غدیر، روز است. الغدیر، ج 1 ص 285.

39ـ صادق(علیه السلام): روز غدیر، روز شکرگزاراى است. الغدیر، ج 1، ص 285.

40ـ على(علیه السلام): و انزل على نبیه فى یوم الدرج ما بین له عن ارادته فى خلصائه (و خداوند در روز دوم، اراده خویش را در حق بندگان خاص و گزیدگان خود اظهار داشت) مصباح المتهجد، ص 700 . مقصود ازدرج، درختان پر شاخ و برگى است که در سرزمین غدیر وجود داشت و حضرت در سایه آنها قرار گرفت و ولایت مؤمنان(علیه السلام) را ابلاغ فرمود.

41ـ این نام، معروفترین نام غدیر است که از مکان واقعه گرفته شده است.

42ـ صادق(علیه السلام): ذلک یوم صیام (روز غدیر، روز روزه‏دارى است) بحارالانوار، ج 98، ص323.

43ـ صادق(علیه السلام): روز غدیر، روز اطعام است. بحارالانوار، ج 98، ص 323.

44ـ صادق(علیه السلام): انه یوم عید (روز غدیر، روز عید و جشن است) بحارالانوار، ج 98، ص 298.

45ـ على(علیه السلام): هذا یوم الملأ الاعلى ... (این روز عالم بالا است...) مصباح المتهجد، ص 700.

46ـ رضا(علیه السلام): هو الیوم الذى اکمل الله فیه الدین...(این، روزى است که خداوند دین را در آن، کامل کرد...) المراقبات، ص 257.

47ـ صادق(علیه السلام): انه یوم فرح (غدیر، روز شادابى است) الغدیر، ج 1، ص 286.

48ـ على(علیه السلام): و هو ... یوم الایضاح عن المقام الصراح (روز غدیر، روز به صراحت سخن گفتن از مقام ناب است) مصباح المتهجد، ص 700.

49ـ على(علیه السلام): و هو یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود (غدیر، روز باز گره پیوند میان کفر و نفاق است) مصباح المتهجد، ص 700.

50ـ صادق(علیه السلام): نام غدیر در زمین، روز بازخواست شدگان است. بحار الانوار، ج 98، ص 320.

مأخذ: مجله کوثر شماره 2، زهرا حبیبیانمشاهده متن کامل ...
پیشاپیش عیدتون مبرک
درخواست حذف اطلاعات
نام علی : عد - راه علی : سعادت - عشق علی : شهادت - ذکر علی : عبادت -عید علی : مبارک

در قرآن مجید، چهار وصف عظیم برای غدیر، نشان از شکوه بی کران آن است: «امروز کافران، از دست اندازی به دین شما نومید گردیده اند؛ امروز دین شما را کامل ؛ [امروز] نعمتم را بر شما تمام گردانیدم؛ و سند شدم که کیش شما باشد. (مائده ـ 3)» غدیر بر ت معصومی پافشاری می کند که با هدایت او راه تا فرجام به روشنی ضمانت گرفته است؛ نه هر انسان آسیب پذیری که پیوسته در معرض اشتباه و خطاست. توحید غدیر، خدا را ذات لایزال منزهی می داند که با هیچ یک از مخلوقاتش قابل مقایسه نیست، نه جسم قابل تصوری با دست و پا و دیگر اعضا و عظمتی تنزل یافته بسان مخلوقاتش. باید گفت که راویان بسیاری از اهل سنت و تشیع، حدیث گران قدر غدیر را در کتاب های خود آورده اند. گردآوری اسامی راویان حدیث غدیر که نتیجه زحمات فرزانگانی چون میرحامد حسین و علامه امینی است اثبات می کند که هیچ حدیث نبوی به اندازه حدیث غدیر، روایت کننده ندارد. کتاب های بسیاری نیز درباره بحث های رجالی و تاریخی مربوط به سند حدیث غدیر نوشته شده که از بهترین آن ها می توان به کتاب های عبقات الانوار و الغدیر اشاره کرد. هم چنین تاریخچه مفصلی از اسناد و راویان حدیث غدیر تدوین شده و جنبه های اعجاب انگیز آن در زمینه های اسناد و رجال تبیین گردیده است. غدیر هم واقعه است و هم حادثه؛ اگر واقعه را رخدادی نیک و رویدادی مثبت معنی کنیم، و حادثه را رخدادی سهمگین و ناگوار، غدیر برای واقعه ای شیرین است که حاصل سال ها سعی در گلستانی، بوستان رس را به دست باغبانی امین و پارسا می سپرد که محبوب خدا و ملائک بود، و برای امت واقعه ای به یاد ماندنی است که جانشین شان را شناختند و امور دنیا و آ تشان را رهاشده از تدبیر ندیدند... و حادثه است برای آنان که امیدهای باطلشان به یأس تبدیل گشت و حادثه است برای تاریخ که رودرروی چشمانش،حقیقتی مسلم را به قربانگاه انکار بردند. آنچه در زیر می آید پنجاه نام و یا صفت برای روز غدیر است که از روایات برگرفته شده است: 1 ـ بزرگترین عید خدا؛ «عیدالله الاکبر» (1) 2 ـ روز گشایش؛ «یوم وقوع الفرج» (2) 3 ـ روز خشنودی پروردگار؛ «یوم مرضاة الرحمن» (3) 4 ـ روز زبونی ؛ «یوم مرغمة ال » (4) 5 ـ روز مشعل فروزان دین؛ «یوم منار الدین» (5) 6 ـ روز بپا خاستن؛ «یوم القیام» (6) 7 ـ روز شادمانی؛ «یوم السرور» (7) 8 ـ روز لبخند؛ «یوم بسم» (8) 9 ـ روز راهنمایی؛ «یوم الارشاد» (9) 10 ـ روز بلندی گرفتن منزلت شایستگان؛ «یوم رفع الدرج» (10) 11 ـ روز روشن شدن دلایل خدا؛ «یوم وضوح الحجج» (11) 12 ـ روز آزمایش بندگان؛ «یوم محنة العباد» (12) 13 ـ روز راندن ؛ «یوم دحر ال » (13) 14 ـ روز آشکار حقیقت؛ «یوم الایضاح» (14) 15 ـ روز بیان حقایق ایمان؛ «یوم البیان عن حقایق الایمان» (15) 16 ـ روز ولایت؛ «یوم الولایة» (16) 17 ـ روز کرامت؛ «یوم الکرامة» (17) 18 ـ روز کمال دین؛ «یوم کمال الدین» (18) 19 ـ روز جداسازی حق از باطل؛ «یوم الفصل» (19) 20 ـ روز برهان؛ «یوم البرهان» (20) 21 ـ روز منصوب شدن مؤمنان؛ «یوم نصب المؤمنین(ع)» (21) 22 ـ روز گواهی و گواهان؛ «یوم الشاهد و المشهود» (22) 23 ـ روز پیمان؛ «یوم العهد المعهود» (23) 24 ـ روز میثاق؛ «یوم المیثاق المأخوذ» (24) 25 ـ روز آراستن؛ «یوم ا ینة» (25) 26 ـ روز قبولی اعمال شیعیان؛ «یوم قبول اعمال الشیعة» (26) 27 ـ روز رهنمونی به رهنمایان؛ «یوم الدلیل علی الرواد» (27) 28 ـ روز امن و امان؛ «یوم الامن المأمون» (28) 29 ـ روز آشکار امور پنهان؛ «یوم ابلاء السرائر» (29) 30 ـ عید اهل بیت(ع)؛ «عید اهل البیت(ع)» (30) 31 ـ عید شیعیان؛ «عید الشیعة» (31) 32 ـ روز عبادت؛ «یوم العبادة» (32) 33 ـ روز اتمام نعمت؛ «یوم تمام النعمة» (33) 34 ـ روز اظهار گوهر مصون؛ «یوم اظهار المصون من المکنون» (34) 35 ـ روز بر ملا مقاصد پوشیده؛ «یوم ابلاء خفایا الصدور» (35) 36 ـ روز تصریح برگزیدگان؛ «یوم النصوص علی اهل الخصوص» (36) 37 ـ روز محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ «یوم محمد(ص) وآل محمد(ص)» (37) 38 ـ روز ؛ «یوم الصلاة» (38) 39 ـ روز شکرگزاری؛ «یوم الشکر» (39) 40 ـ روز دوح (درختان پر شاخ و برگ)؛ «یوم الدوح» (40) 41 ـ روز غدیر؛ «یوم الغدیر» (41) 42 ـ روز روزه داری؛ «یوم الصیام» (42) 43 ـ روز اطعام؛ «یوم اطعام الطعام» (43) 44 ـ روز جشن؛ «یوم العید» (44) 45 ـ روز عالم بالا؛ «یوم الملأ الاعلی» (45) 46 ـ روز کامل دین؛ «یوم اکمال الدین» (46) 47 ـ روز شاد ؛ «یوم الفرح» (47) 48 ـ روز به صراحت سخن گشودن از مقام ناب؛ «یوم الافصاح عن المقام الصراح» (48) 49 ـ روز افشای پیوند میان کفر و نفاق؛ «یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود» (49) 50 ـ روز گردهمایی و تعهد حاضران؛ «یوم الجمع المسؤول» (50) پی نوشت ها: 1ـ رضا(ع) می فرماید: و هوعید الله الاکبر (عید غدیر، برترین عید خداوند است)، الغدیر، ج 1، ص 286. 2ـ قال علی (ع): هذا یوم فیه وقع الفرج، مصباح المتهجد، ص 700. 3ـ قال الصادق(ع): و فیه مرضاة الرحمن (در این روز، رضایت خداوند نهفته است)، بحارالانوار، ج 98، ص 323. 4ـ قال الرضا(ع): انه یوم مرغمة ال ، بحارالانوار، ج 98، ص 323. 5ـ قال الصادق(ع): یوم منارالدین أشرف منهما (روز مشعل فروزان دین، از دو عید فطر و قربان گرامی تر است. 6ـ قال الصادق(ع): ذلک یوم القیام (روزغدیر، روز بپاخاستن است) بحارالانوار، ج 98، ص323. 7ـ قال الصادق(ع): انه یوم السرور، الغدیر، ج 1، ص 286. 8ـ قال الرضا(ع): و هو یوم بسم ،المراقبات، ص257. 9ـ قال علی(ع): هذا یوم الارشاد ، مصباح المتهجد، ص 700. 10ـ قال علی(ع): هذا یوم فیه ... رفعت الدرج (این روزی است که منزلت شایستگان در آن، بلندی گرفت) مصباح المتهجد، ص 700. 11ـ قال علی(ع): هذا یوم ... فیه ... وضحت الحجج (این روزی است که دلایل خداوند در آن، روشن گشت). 12ـ قال علی(ع): هذا یوم محنة العباد، مصباح المتهجد، ص 700. 13ـ قال علی(ع): و هو ... یوم دحرال ، مصباح المتهجد، ص 700. 14ـ قال علی(ع): و هو یوم الایضاح (روزغدیر، روزآشکار حقیقت است) مصباح المتهجد، ص700. 15ـ قال علی(ع): و هو ... یوم البیان عن حقایق الایمان، مصباح المتهجد، ص 700. 16ـ رضا(ع) در حدیثی مفصل، روزغدیر را روزعرضه ولایت به انسانها و مخلوقات معرفی می کند، المراقبات، ص 257. 17ـ صادق(ع): در هنگام ملاقات با برادر ایمانی خود بگو: الحمدالله الذی اکرمنا بهذا الیوم (حمد خداوند را که ما را در این روز کرامت داد) المرقبات، ص 257. 18ـ قال علی(ع) و هو ... یوم کمال الدین، مصباح المتهجد، ص 700. 19ـ قال علی(ع): هذا یوم الفصل الذی کنتم توعدون، مصباح المتهجد، ص 700. 20ـ قال علی(ع): و هو ... یوم البرهان، مصباح المتهجد، ص 700. 21ـ قال الصادق(ع): الیوم الذی نصب منه رسول الله المؤمنین(ع)، الغدیر، ج 1، ص 285. 22ـ قال علی(ع): وهو... یوم الشاهد و المشهود، مصباح المتهجد، ص700. صادق(ع): نام غدیر در زمین روز به گواهی گرفته شدگان (جمع مشهود) است. بحارالانوار، ج 98، ص 231. 23ـ قال علی(ع): و هو... یوم العهد المعهود، مصباح المتهجد، ص 700 . 24ـ صادق(ع): نام غدیر در زمین، روز میثاق گرفته شده است، بحارالانوار، ج 98، ص 321. 25ـ رضا(ع): روزغدیر، روز زینت است، المراقبات، ص 257. 26ـ قال الرضا(ع): یوم تقبل اعمال الشیعة، المراقبات،مشاهده متن کامل ...
پاو وینت یوم آلیانز آرنا و یوم ملی پکن
درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت یوم آلیانز آرنا و یوم ملی پکن

برچسب ها : پاو وینت یوم آلیانز آرنا و یوم ملی پکن , پاو وینت یوم آلیانز آرنا و یوم ملی پکن , یوم آلیانز آرنا و یوم ملی پکن , پاو وینت یوم آلیانز آرنا , پاو وینت یوم ملی پکن , تحلیل یوم آلیانز آرنا , یوم ملی پکن , پاو وینت یوم آلیانز آرنا و یوم پکن

پاو وینت یوم آلیانز آرنا و یوم ملی پکن
دسته: معماری
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 1631 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35

فایل پاو وینت تحلیل یوم آلیانز آرنا و یوم ملی پکن،در حجم 35 اسلاید قابل ویرایش


 ید

پاو وینت تحلیل یوم آلیانز آرنا و یوم ملی پکن،در حجم 35 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
آلیانز آرنا :
در شمال شهر مونیخ و میان تپه ها وعلف زارهای بیرون شهر (م ن شهر وفرودگاه مونیخ)،پیکره مشبک فشرده ای با عنوان یوم آلیانز قرار گرفته است. هیجان حاصل از این پیکره نورانی که از فاصله بسیار دور نیز قابل رویت است، به قدری است که افرادی را که علاقه ای به رویدادهای ورزشی ندارند را نیز به سوی خود جذب می کند. ایده اصلی معماران یوم، هرتزوگ و دمورن، سنت شکنی در شیوه طراحی رایج یوم های ورزشی بود.

یوم ملی پکن:
یوم اصلی المپیک چین در سایت اصلی بازی های المپیک 2008 و در مجاورت است س وشیده مسابقات
(water cube) قرار دارد؛ شکوه معماری این اثر، منحصر به فرد است. المان های پیچیده فولادی به گونه ای طراحی شده است که توجه هر شخصی را به خود معطوف می کند. این یوم یکصد و دو هزار نفری که نود و یک هزار صندلی به راحتی در آن کار گذاشته می شود، یکی از پیچیده ترین آثار معماری در میان پروژه های جهان محسوب می شود. یوم افتتاحیه و اختتامیه بیست و نهمین دوره بازی های المپیک شهر پکن، بزرگترین و زیباترین یوم س وشیده جهان است.
و...

فهرست مطالب:
یوم آلیانز آرنا
مشخصات کلی یوم
معرفی ورزشگاه
تاریخچه
ابعاد ورزشگاه
مشخصات سازه ای ورزشگاه
مصالح مصرفی
امکانات یوم
آلیانز آرنا، خانهٔ امن بایرن مونیخ
یوم ملی پکن
مشخصات کلی
معرفی یوم
معماران یوم
طرح معماری یوم
مشخصات سازه ای
تصاویر یوم

این فایل با فرمت پاو وینت در 35 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


 ید

برچسب ها : پاو وینت یوم آلیانز آرنا و یوم ملی پکن , پاو وینت یوم آلیانز آرنا و یوم ملی پکن , یوم آلیانز آرنا و یوم ملی پکن , پاو وینت یوم آلیانز آرنا , پاو وینت یوم ملی پکن , تحلیل یوم آلیانز آرنا , یوم ملی پکن , پاو وینت یوم آلیانز آرنا و یوم پکنمشاهده متن کامل ...
«مالک یوم الدّین»
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم «مالک یوم الدّین»

در این آیه نیز اختلاف بر سر "مالک" و "یوم" و "دین" است. برخی از قاریان "مالک" خوانده، برخی دیگر "مَلک" می خوانند. در "یوم" و "دین" نیز آراء و اختلافاتی است که از نظر شما می گذرد.

1 ـ «بدون شک و بدون هیچ اختلافی، و به استناد به تواتر، در کتب قرآن "مالک" آمده.
ولی آیا "مَلِک" هم صحیح است مانند "مالک" یا خیر، دو روایت است که یکی بر استمرار قرائت "مالک" توسّط اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم تصریح دارد و دیگری بر استمرار قرائت "مَلِک" توسّط آن حضرت.
استمرار قرائت در هر یک، نفی استمرار قرائت در دیگری می کند... و با عرضه قرائت "مَلک" بر قرآن، قرائت "مالک" صادق است نه غیر آن».
* مفسّر با این بیان، عرضة روایت به قرآن را عرضة روایت به نوشته و نسخه های قرآن می داند. و با عرضه این دو گروه روایت متعارض، با استناد به ثبت این کلمه در کتابت قرآن، قضیّه را فیصله می دهد! البته باز هم جای تشکر دارد که به هرحال، ایشان به روایت استناد کرده است.

2 ـ «... حجّت آنان که "مالک" می خوانند به "الف"، آن است که گفتند:
مراد آن است که ی در آن روز ملکیّت تصرّف ندارد. چون ملکیّت همه مالکان در آن روز زائل شود. و املاک همه مالکان با حق تعالی افتد».

3 ـ «حجّت آنان که "ملک" خوانند "بی الف" آن است که گفتند:
خدای تعالی در دنیا ملوک را تمکین کرد و بعضی را مملکت داد، چون انبیاء و اوصیاء و ائمّه علیهم السّلام. فردا مُلک از همه باز ستاند و همه را معزول گرداند».

4 ـ «حجّت دیگر اینکه: "مَلِک" بلیغتر است در مدح تا "مالک". چون هر "مالک"، "مَلِک" نباشد ولی هر "مَلِک"، "مالک" باشد».

5 ـ «قرّاء "مالک" گفتند: "مالک" بلیغتر است. زیرا آن تصرّف که مالک می تواند در مِلک خود داشته باشد مانند فروش و وقف و هبه و اقرار، "مَلِک" نمی تواند در مِلک خود داشته باشد. پس "مالک" بلیغتر است از "مَلِک"».

6 ـ «معنی "مالک"، عبارت است از: ی که قادر بر تصرّف در ملک خویش است به گونه ای که ی نمی تواند او را از تصرّف منع کند.
و شخص عاجز را نمی گویند "مالک" است. چون مرجع معنی این اسم، داشتن قدرت است.
این صفت برای خدا ذاتی و ازلی و ابدی است».

7 ـ «"مالک" و "مَلِک" دو لغت است به یک معنا... امّا در عرف بین ایندو فرقی هست.
و به هر حال، "مَلِک"، بلیغ تر از "مالک" باشد».

* در اعراب و حرکات "مالک" یا "مَلِک" نیز هر به راهی رفته و به مقتضای ذوق و سلیقه اش قرائت کرده. چند نظر آینده در ارتباط با همین مسأله است:
8 ـ «اعمش و محمّدبن السّمیقع خوانند: "مالکَ" به نصب کاف، به تقدیر "یا مالکَ"... تا به شکل خطاب باشد. زیرا "ایاک نعبد" خطاب است».

9 ـ «عون العقیلی خواند: "مَلِکُ" به تقدیر "هو مَلِکُ"».

10 ـ «ابو حیوة خواند: "مَلْکُ"».

11 ـ «"یوم" عبارت است از طلوع فجر الی غروب خورشید... .
و یا عبارت است ازطلوع خورشید تا غروب آن... .
اگر گویند: چگونه گفت "مالک یوم" در حالی که "یوم" عبارت است از طلوع خورشید و در آن روز خورشیدی نیست، جواب اینکه:
به این دلیل تعبیر به روز می کند که در آن اوقات، تاریکی نیست مانند روز. پس بر سبیل تشبیه آن را "یوم" می خواند».

12 ـ «منظور از "یوم" زمان است مطلقا، نه روز اصطلاحی مقابل شب».

13 ـ «منظور از روز، ادامة نور و روشنی است تا سرنوشتها تعیین شده، هر ی در مکان خود مستقرّ گردد».

14 ـ «"یوم" ـ روز ـ از ابتدای روشنی هوا تا آغاز تاریکی را شامل می شود... و روز قیامت بمنزله روح تمام روزهای این عالم از اول دنیا تا آ آن است».

15 ـ «در قیامت که تمام کرات از حرکت می افتند، زمانی نیست که آنرا یوم یا لیل یا ماه و سال نامیم.
بنا بر این، اطلاق یوم بر روز قیامت بر فرض تقدیر است. به این معنی که اگر حرکتی بود و روز و ماه و سال تشکیل می داد مقدار روز قیامت، پنجاه هزار سال بود».

16 ـ « در آیه "مالک یوم الدّین" از کلمه "یوم" مطلق وقت اراده شده است. زیرا در روز قیامت، آفتاب وجود ندارد».

17 ـ «معنی "مالک یوم الدّین" آن است که: "مالک فی یوم الدّین" ... یعنی "مالک الحکم و الأثر و القضاء فی یوم الدّین"».

18 ـ «"دین" درلغت به معانی مختلف آمده است:
به معنی جزاء، حساب، قهر و غلبه، طاعت، و عادت.
از این معانی، آنچه مناسب اینجاست، یکی حساب است،... و قول دیگر جزاست... و قول دیگر قهر و غلبه است،... و طاعت است».

19 ـ «"دین" در این آیه، به معنی پاداش و حساب است».

20 ـ «"دین" به معنای پاداش دادن، و مصدر است.
و به معنای اسم مصدر که پاداش و جزا باشد هم مناسب است».

21 ـ «"مالک یوم الدّین" یعنی "مالک یوم لاینفع فیه الاّالدّین"... .
و بر این قول، "دین" باشد».

22 ـ «"یوم الدّین" یعنی روزی که بر دین، جزا و پاداش داده می شود... .
و بنا بر این قول، مراد، مطلق دین است، خواه دین حق و خو
اه دین باطل.
یعنی حق سبحانه و تعالی بر دین حق ثواب می دهد و بر دین باطل عقاب مترتب می سازد».

23 ـ «"یوم الدّین" یعنی روزی که جز دین، چیزی سود نمی بخشد».

24 ـ «"یوم الدّین" یکی از القاب روز قیامت است».

چکیدة آراء:

* «مراد از این آیه نفی ملکیّت از غیر خدا و اختصاص آن به خداست. به همین دلیل، باید "مالک" خوانده شود».
* «ثبت "مالک" در قرآنها متواتر است و شک و اختلافی در آن نیست».
* «در جواز قرائت "مَلک" روایتی است که با جواز قرائت "مالک" متعارض است».
* «با عرضه قرائت "مَلک" بر قرآن که به صورت تواتر، "مالک" ثبت شده، "مالک" صادق است و نه غیر آن».
* «بدین جهت "مَلِک یوم الدّین" خوانده می شود که خداوند، فردای قیامت، هر را که پادشاهی داده، از او باز ستاند و عزل کند و پادشاهی را در انحصار خود گرداند».
* «"مَلِک" بلیغ تر از "مالک" است».
* «به این دلیل باید "مَلِک یوم الدّین" خوانده شود که "مَلِک" در مدح، بلیغ تر از "مالک" است. زیرا هر "مالک" ، "مَلِک" نیست ولی هر "مَلِک"، "مالک" هست».
* «"مالک" بلیغ تر از "مَلِک" است. زیرا تصرّفاتی را که "مالک" می تواند در ملک خود داشته باشد، "مَلِک" نمی تواند در ملکش داشته باشد».
* «"مالک" یعنی ی که بر تصرّف در ملک خویش تواناست به گونه ای که ی نتواند او را از تصرّفش منع کند».
* «"مالک" و "مَلِک" به یک معنا هستند».
* «چون "ایّاک نعبد" خطاب است، "مالک" نیز باید به شکل خطاب باشد. لذا "یاء" ندا در تقدیر گرفته و "مالکِ" را با نصب کاف یعنی "مالکَ" خوانده اند».
* «"مالکِ"، "ملکُ" خوانده شده است، به تقدیر "هوَ ملِکُ"».
* «"مالکِ" ، "مَلْکُ" خوانده شده است».
* «با اینکه در قیامت، از خورشید اثری نیست، به این دلیل زمان قیامت را به "یَوم ـ روز" تعبیر کرده است که در آن زمان، تاریکی نیست مانند روز. یعنی از باب تشبیه به روز آن را روز قیامت خوانده است».
* «منظور از "یوم" روز اصطلاحی نیست. بلکه منظور زمان است».
* «منظور از "یوم" ادامه نور و روشنی است برای تعیین سرنوشتها و استقرار افراد در مکان خود».
* «"روز" ابتدای روشنی هوا تا ابتدای تاریکی است و روز قیامت، به منزله روح تمام روزهای عالم از اول دنیا تا آ آن است».
* «اطلاق "یوم" بر روز قیامت، بر فرض تقدیر است. یعنی اگر حرکتی بود و روز و ماه و سال تشکیل می داد، مقدار روز قیامت، پنجاه هزار سال بود».
* «در آیه "مالک یوم الدّین" از کلمه "یوم" مطلق وقت اراده شده است. زیرا در قیامت، آفتاب وجود ندارد».
* «"مالک یوم الدّین" یعنی "مالک الحکم و الأثر والقضاء فی یوم الدّین"».
* «"دین" معانی مختلف دارد. مناسب ترین معنا در آیة "مالک یوم الدّین"، "حساب" است».
* «مناسبترین معنا برای "دین" در آیه "مالک یوم الدّین"، "جزا" می باشد».
* «مناسبترین معنا برای "دین" در آیه "مالک یوم الدّین"، "قهر و غلبه" است».
* «مناسبترین معنا برای "دین" در آیه "مالک یوم الدّین"، "طاعت" است».
* «"دین" در آیه "مالک یوم الدّین"، به معنای "پاداش و حساب" است».
* «"دین" در آیه "مالک یوم الدّین"، مصدر و به معنی "پاداش دادن" است».
* «"دین" در آیه "مالک یوم الدّین"، به معنای اسم مصدر یعنی "پاداش و جزا" هم باشد، مناسب است».
* «"مالک یوم الدّین" یعنی "مالِکِ یَومٍ لایَنفَعُ فیه اِلاَّ الدّین ـ مالک روزی که هیچ چیز جز دین نفعی ندارد ـ". بنا بر این، منظور از "دین" است».
* «"یوم الدّین" یعنی روزی که بر دین جزا و پاداش داده می شود».
* «مراد از "دین" مطلق دین است. یعنی خدا بر دین حق پاداش و بر دین باطل عقاب می دهد».
* «"یوم الدّین" یعنی روزی که جز دین چیزی سود نمی بخشد».
* «"یوم الدّین" یکی از القاب روز قیامت است».

"مالک" است یا "مَلک" یا "مَلْک"؟ کدامیک بلیغ تر است؟ چرا بلیغ تر است؟ به یک معنا هستند یا معانی متفاوت دارند؟ اعراب آ شان چیست؟ اگر مالک است به معنای مصلح است یا صاحب مال ؟ تقدیر پیش از آن چیست؟ چرا برای قیامت، کلمه "یوم" به کار رفته؟ معنای "یوم" چیست؟ آیا حقیقتا روز است یا از باب تشبیه یا از باب تقدیر؟ دین به چه معناست؟ و... ؟ اینها پرسشهایی است که به پاسخی مطمئن از سوی مفسّران نیاز دارند. و کدام پاسخ از پاسخهای گذشته، دارای چنین ویژگی است؟مشاهده متن کامل ...
40 حدیث غدیر
درخواست حذف اطلاعات

غدیر در قرآن
الیوم کملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم ال دینا . ( مائده : .3 )
روز غدیر خم دین شما را به حد کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام و را بعنوان دین براى شما پسندیدم .

» جایگاه عید غدیر در مکتب

1ـ عید خلافت و ولایت
روى زیاد بن محمد قال :
دخلت على ابى عبد الله (ع) فقلت :
للمسلمین عید غیر یوم الجمعة والفطر والاضحى ؟
قال : نعم ، الیوم الذى نصب فیه رسول الله (ص) المؤمنین (ع) . مصباح المتهجد : .736
زیاد بن محمد گوید :

بر صادق (ع) وارد شدم و گفتم : یا مسلمانان عیدى غیر از عید قربان و عید فطر و دارند ؟ (ع) فرمود :
آرى ، روزى که رسول خدا (ص) مؤمنان (ع) را ( به خلافت و ولایت ) منصوب کرد .

2ـ برترین عید امت

قال رسول الله (ص) :
یوم غدیر خم افضل اعیاد امتى و هو الیوم الذى امرنى الله تعالى ذکره فیه بنصب اخى على بن ابى طالب علما لامتى، یهتدون به من بعدى و هو الیوم الذى کمل الله فیه الدین و اتم على امتى فیه النعمة و رضى لهم ال دینا . ( امالى صدوق : 125، ح .8 )
رسول خدا (ص) فرمود :
روز غدیر خم برترین عید هاى امت من است و آن روزى است که خداوند بزرگ دستور داد ؛ آن روز برادرم على بن ابى طالب را به عنوان پرچمدار ( و فرمانده ) امتم منصوب کنم ، تا بعد از من مردم توسط او هدیت شوند ، و آن روزى است که خداوند در آن روز دین را تکمیل و نعمت را بر امت من تمام کرد و را به عنوان دین براى آنان پسندید .

3ـ عید بزرگ خدا
عن الصادق (ع) قال :
هو عید الله الکبر ، و ما بعث الله نبیا الا و تعید فى هذا الیوم و عرف حرمته و اسمه فى السماء یوم العهد المعهود و فى الارض یوم المیثاق المأخوذ و الجمع المشهود . ( وسائل الشیعه ، 5: 224، ح .1 )

صادق (ع) فرمود :
روز غدیر خم عید بزرگ خداست ، خدا ى مبعوث نکرده ، مگر ینکه این روز را عید گرفته و عظمت آن را شناخته و نام این روز در آسمان ، روز عهد و پایمان و در زمین ، روز پایمان محکم و حضور همگانى است .

4ـ عید ولایت
قیل لابى عبد الله (ع) :
للمؤمنین من الاعیاد غیر العیدین و الجمعة ؟
قال : نعم لهم ما هو اعظم من هذا ، یوم اقیم المؤمنین (ع) فعقد له رسول الله الولیة فى اعناق الرجال والنساء بغدیر خم . ( وسائل الشیعه ، 7: 325، ح .5 )

به صادق (ع) گفته شد :
یا مؤمنان غیر از عید فطر و قربان و عید دیگرى دارند ؟ فرمود :
آرى ، آنان عید بزرگتر از اینها هم دارند و آن روزى است که المؤمنین (ع) در غدیر خم بالا برده شد و رسول خدا مسأله ولایت را بر گردن ن و مردان قرار داد .

5ـ روز تجدید بیعت
عن عمار بن حریز قال دخلت على ابى عبد الله (ع) فى یوم الثامن عشر من ذى الحجة فوجدته صائما فقال لى :
هذا یوم عظیم عظم الله حرمته على المؤمنین و کمل لهم فیه الدین و تمم علیهم النعمة و جدد لهم ما أخذ علیهم من العهد و المیثاق . ( مصباح المتهجد : .737 )

عمار بن حریز گوید :
روز هجدهم ماه ذیحجه خدمت صادق (ع) رسیدم و آن حضرت را روزه یافتم . به من فرمود : امروز ، روز بزرگى است ، خداوند به آن عظمت داده و آن روز دین مؤمنان را کامل ساخت و نعمت را بر آنان تمام نمود و عهد و پایمان قبلى را تجدید کرد .

6ـ عید آسمانى
قال الرضا (ع) : حدثنى ابى ، عن ه (ع) قال :
إن یوم الغدیر فى السماء اشهر منه فى الارض . ( مصباح المتهجد : .737 )

رضا (ع) فرمود :
پدرم به نقل از پدرش ( صادق (ع) ) نقل کرد که فرمود :روز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است .

7ـ عید بى نظیر
قال على (ع) :
إن هذا یوم عظیم الشأن ، فیه وقع الفرج ، ورفعت الدرج و وضحت الحجج و هو یوم الیضاح والافصاح من المقام الصراح ، و یوم کمال الدین و یوم العهد المعهود ... ( بحارالانوار ، 97: .116 )

على (ع) فرمود :
امروز ( عید غدیر ) روز بس بزرگى است .
در این روز گشایش رسیده و منزلت ( انى که شایسته آن بودند ) بلندى گرفت و برهان هاى خدا روشن شد و از مقام پاک با صراحت سخن گفته شد و امروز روز کامل شدن دین و روز عهد و پایمان است .

8ـ عید پربرکت
عن الصادق (ع) :
والله لو عرف الناس فضل هذا الیوم بحقیقته لصافحتهم الملائکة فى کل یوم عشر مرات ...
و ما اعطى الله لمن عرفه ما لیحصى بعدد . ( مصباح المتهجد : .738 )

صادق (ع) فرمود :
به خدا قسم اگر مردم فضیلت واقعى « روز غدیر » را مى شناختند ، فرشتگان روزى ده بار با آنان مصافحه مى د و بخشش هاى خدا به ى که آن روز را شناخته ، قابل شمارش نیست .

9ـ عید فروزان
قال ابو عبد الله (ع) :
... و یوم غدیر بین الفطر والاضحى و یوم الجمعة کالقمر بین الکوکب . ( اقبال سید بن طاووس : .466 )

صادق (ع) فرمود :
... روز غدیر خم در میان روز هاى عید فطر و قربان و همانند ماه در میان ستارگان است .

10ـ یکى از چهار عید الهى
قال ابو عبد الله (ع) :
اذا کان یوم القیامة زفت اربعة یام الى الله عز و جل کما تزف العروس الى خدرها :
یوم الفطر و یوم الاضحى و یوم الجمعةو یوم غدیر خم . ( اقبال سید بن طاووس : .466 )

صادق (ع) فرمود :
هنگامى که روز قیامت ب ا شود چهار روز بسرعت بسوى خدا مى شتابند همانطور که عروس به حجله اش بسرعت مى رود .
آن روزها عبارتند از :
روز عید فطر و قربان و و روز غدیر خم .

» شایسته ها و بایسته هاى غدیر

11ـ روز پیام و ولایت
قال رسول الله (ص) :
یا معشر المسلمین لیبلغ الشاهد الغائب ، اوصى من آمن بى و صدقنى بولیة على ، الا ان ولیة على ولایتى و ولایتى ولیة ربى ، عهدا عهده الى ربى و أمرنى أن أبلغکموه . ( بحارالانوار 37: 141، ح .35 )

رسول خدا (ص) ( در روز غدیر ) فرمود :
اى مسلمانان ! حاضران به غیبان برسانند : ى را که به من ایمان آورده و مرا تصدیق کرده است ، به ولایت على سفارش مى کنم ، آگاه باشید ولایت على ، ولایت من است و ولایت من ، ولایت خداى من است . این عهد و پایمانى بود از طرف پروردگارم که فرمانم داد تا به شما برسانم .

12ـ روز اطعام
قال ابو عبد الله (ع) :
... و انه الیوم الذى اقام رسول الله (ص) علیا (ع) للناس علما و ابان فیه فضله و وصیه فصام شکرا لله عزوجل ذلک الیوم و انه لیوم صیام و اطعام و صلة الاخوان و فیه مرضاة الرحمن ، و مرغمة ال . ( وسائل الشیعه 7: 328، ضمن حدیث .12 )

صادق (ع) فرمود :
عید غدیر ، روزى است که رسول خدا (ص) على (ع) را بعنوان پرچمدار براى مردم برافراشت و فضیلت او را در این روز آشکار کرد و جانشین خود را معرفى کرد ، بعد بعنوان سپاسگزارى از خداى بزرگ آن روزه را روزه گرفت و آن روز ، روز روزه دارى و عبادت و طعام دادن و به دیدار برادران دینى رفتن است . آنروز روز ب خشنودى خداى مهربان و به خاک بینى است .

13ـ روز هدیه
عن المؤمنین (ع) قال :
... اذا تلاقیتم فتصافحوا ب سلیم و تهابوا النعمة فى هذا الیوم ، و لیبلغ الحاضر الغائب ، والشاهد البین ، ولیعد الغنى الفقیر و القوى على الضعیف امرنى رسول الله (ص) بذلک . ( وسائل الشیعه 7: .327 )

المؤمنین (ع) ( در خطبه روز عید غدیر ) فرمود :
وقتى که به همدیگر رسیدید همراه سلام ، مصافحه کنید ، و در این روز به یکدیگر هدیه بدهید ، این سخنان را هر که بود و شنید ، به آن که نبود برساند ، توانگر به سراغ مستمند برود ، و قدرتمند به یارى ضعیف ، مرا به این چیزها امر کرده است .

14ـ روز کف
عن المؤمنین (ع) قال :
... فکیف بمن تکفل عددا من المؤمنین والمؤمنات و أنا ضمینه على الله تعالى الامان من الکفر والفقر ( وسائل الشیعه 7: .327 )

مؤمنان (ع) فرمود :
... چگونه خواهد بود حال ى که عهده دار هزینه زندگى تعدادى از مردان و ن مؤمن ( در روز غدیر ) باشد ، در صورتى که من پیش خدا ضامنم که از کفر و تنگدستى در امان باشد .

15ـ روز سپاس و شادى
قال ابو عبد الله (ع) :
... هو یوم عبادة و صلوة و شکر لله و حمد له ، و سرور لما من الله به علیکم من ولایتنا ، و انى احب لکم ان تصوموه . ( وسائل الشیعه 7: 328، ح .13 )

صادق (ع) فرمود :
عید غدیر ، روز عبادت و و سپاس و ستایش خداست و روز سرور و شادى است به خاطر ولایت ما خاندان که خدا بر شما منت گذارد و من دوست دارم که شما آن روز را روزه بگیرید .

16ـ روز نیکوکارى
عن الصادق (ع) :
... و لدرهم فیه بألف درهم لإخوانک العارفین ، فأفضل على اخوانک فى هذا الیوم و سر فیه کل مؤمن و مؤمنة . ( مصباح المتهجد : .737 )

از صادق (ع) نقل شده که فرمود :
یک درهم به برادران با ایمان و معرفت ، دادن در روز عید غدیر برابر هزار درهم است ، بنابرین در این روز به برادرانت انفاق کن و هر مرد و زن مؤمن را شاد گردان .

17ـ روز سرور و شادى
قال ابو عبد الله (ع) :
انه یوم عید و فرح و سرورو یوم صوم شکرا لله تعالى . ( وسائل الشیعه 7: 326، ح .10 )

صادق (ع) فرمود :
عید غدیر ، روز عید و خوشى و شادى است و روز روزه دارى به عنوان سپاس نعمت الهى است .

18ـ روز تبریک و تهنیت
قال على (ع) :
عودوا رحمکم الله بعد انقضاء مجمعکم ب وسعة على عیالکم ، والبر باخوانکم و الشکر لله عزوجل على ما منحکم ، و اجتمعوا یجمع الله شملکم ، و تباروا یصل الله الفتکم ، و تهانؤا نعمة الله کما هنا کم الله بالثواب فیه على أضعاف الاعیاد قبله و بعده الا فى مثله ... ( بحارالانوار 97: .117 )

على (ع) فرمود :
بعد از پایان گردهم آیى خود ( در روز غدیر ) به خانه برگردید ، خدا بر شما رحمت فرستد . به خانواده خود گشایش و توسعه دهید ، به برادران خود نیکى کنید ، خداوند را بر این نعمت که شما را بخشیده است ، سپاس گزارید ، متحد شوید تا خدا به شما وحدت بخشد ، نیکویى کنید تا خدا دوستیتان را پایدار کند ، به همدیگر نعمت خدا را تبریک بگوئید ، همانطور که خداوند در این روز با چندین برابر عید هاى دیگر پاداش دادن به شما تبریک گفته ، این گونه پاداش ها جز در روز عید غدیر نخواهد بود .

19ـ روز درود و برائت
روى الحسن بن راشد عن ابى عبد الله (ع) قال :
قلت : جعلت فدک ، للمسلمین عید غیرالعیدین ؟ قال : نعم ، یا حسن ! اعظمهما و اشرفهما ، قال : قلت له : و أى یوم هو ؟
قال : یوم نصب المؤمنین (ع) فیه علما للناس .
قلت له : جعلت فدک وما ینبغى لنا ان نصنع فیه ؟
قال : تصومه یا حسن و تکثر الصلوة على محمد و آله فیه و تتبرأ الى الله ، ممن ظلمهم ، فان الانبیاء کانت تأمر الاوصیاء بالیوم الذى کان یقام فیه الوصى ان یتخذ عیدا . ( مصباح المتهجد : .680 )

حسن بن راشد گوید :
به صادق (ع) گفتم : یا مسلمانان بجز آن دو عید ، عید دیگرى هم دارند ؟ فرمود : بله ، بزرگترین و بهترین عید . گفتم : کدام روز است ؟
فرمود : روزى که مؤمنان بعنوان پرچمدار مردم منصوب شد .
گفتم : فدایت شوم در آن روز سزاوار است ، چه کنیم ؟ فرمود : روزه بگیر و درود برمحمد و آل او بفرست و از ستمگران به آنان برائت بجوى ، زیرا ان به جانشینان دستور مى دادند که روزى را که جانشین انتخاب مى شود ، عید بگیرند .

20ـ عید اوصیاء
عن ابى عبد الله (ع) قال :
... تذکرون الله عز ذکره فیه بالصیام والعبادة و الذکر لمحمد و آل محمد ، فان رسول الله (ص) اوصى المؤمنین ان یتخذ ذلک الیوم عیدا ، و کذلک کانت الانبیاء تفعل ، کانوا یوصون أوصیائهم بذلک فیتخذونه عیدا . ( وسائل الشیعه 7: 327، ح .1 )

صادق (ع) فرمود :
در روز عید غدیر ، خدا را با روزه و عبادت و یاد و خاندان او یادآورى کنید ، زیرا رسول خدا به المؤمنین سفارش کرد که آن روز را عید بگیرد ، همینطور ان هم به جانشینان خود سفارش مى د که آن روز را عید بگیرند ، آنان هم چنین مى د .

21ـ روز گشایش و درود
عن ابى عبد الله (ع) قال :
والعمل فیه یعدل ثمانین شهرا ، و ینبغى ان یکثر فیه ذکر الله عزوجل ، والصلوة على النبى (ص) ، و یوسع الرجل فیه على عیاله . ( وسائل الشیعه 7: 325، ح .6 )

صادق (ع) فرمود :
ارزش عمل در آن روز ( عید غدیر ) برابر با هشتاد ماه است ، و شایسته است آن روز ذکر خدا و درود بر (ص) زیاد شود ، و مرد ، بر خانواده خود توسعه دهد .

22ـ روز دیدار ى
عن مولانا ابى الحسن على بن محمد (ع) قال لابى اسحاق :
و یوم الغدیر فیه اقام النبى (ص) أخاه علیا علما للناس و ا من بعده ، [ قال ] قلت :
صدقت جعلت فدک ، لذلک قصدت ، اشهد انک حجة الله على خلقه . ( وسائل الشیعه 7: 324، ح .3 )

هادى (ع) به ابواسحاق فرمود :
در روز غدیر اکرم (ص) برادرش على (ع) را بلند کرد و به عنوان پرچمدار ( و فرمانده ) مردم و پیشواى بعد از خودش معرفى کرد .
ابواسحاق گفت : عرض ، فدایت شوم راست فرمودى . به خاطر همین به زیارت و دیدار شما آمدم ، گواهى مى دهم که تو حجت خدا بر مردم هستى .

23ـ روز تکبیر
عن على بن موسى الرضا (ع) :
من زار فیه مؤمنا أدخل الله قبره سبعین نورا و وسع فى قبره و یزور قبره کل یوم سبعون ألف ملک و یبشرونه بالجنة . ( اقبال الاعمال : .778 )

رضا (ع) فرمود :
ى که در روز ( غدیر ) مؤمنى را دیدار کند ، خداوند هفتاد نور بر قبر او وارد مى کند و قبرش را توسعه مى دهد و هر روز هفتاد هزار فرشته قبر او را زیارت مى کنند و او را به بهشت بشارت مى دهند .

24ـ روز دیدار و نیکى
قال الصادق (ع) :
ینبغى لکم ان تتقربوا الى الله تعالى بالبر و الصوم و الصلوة و صلة الرحم و صلة الاخوان ، فان الانبیاء علیهم السلام کانوا اذا اقاموا اوصیاء هم فعلوا ذلک و امروا به . ( مصباح المتهجد : .736 )

صادق (ع) فرمود :
شایسته است با نیکى به دیگران و روزه و و بجاآوردن صله رحم و دیدار برادران ایمانى به خدا نزدیک شوید ، زیرا ان زمانى که جانشینان خود را نصب مى د ، چنین مى د و به آن توصیه مى فرمودند .

25ـ در مسجد غدیر
عن ابى عبد الله (ع) قال :
انه تستحب الصلوة فى مسجد الغدیرلان النبى (ص) اقام فیه المؤمنین (ع) و هو موضع اظهرالله عزوجل فیه الحق . ( وسائل الشیعه 3: .549 )

صادق (ع) فرمود :
خواندن در مسجد غدیر مستحب است ، چون اکرم (ص) در آنجا مؤمنان (ع) را معرفى و منصوب کرد . و آنجایی است که خداى بزرگ ، حق را آشکار کرد .

26ـ روز غدیر
عن ابى عبد الله (ع) قال :
و من صلى فیه رکعتین اى وقت شاء و افضله قرب ا وال و هى الساعة ى اقیم فیها المؤمنین (ع) بغدیر خم علما للناس و ... کان کمن حضر ذلک الیوم ... ( وسائل الشیعه 5: 225، ح .2 )

صادق (ع) فرمود :
ى که در روز عید غدیر هر ساعتى که خواست ، دو رکعت بخواند و بهتر ینست که نزدیک ظهر باشد که آن ساعتى است که المؤمنین(ع) در آن ساعت در غدیر خم به ت منصوب شد ، ( هر که چنین کند ) همانند ى است که در آن روز حضور پیدا کرده است ...

27ـ روزه غدیر
قال الصادق (ع) :
صیام یوم غدیر خم یعدل صیام عمر الدنیا لو عاش انسان ثم صام ما عمرت الدنیا لکان له ثواب ذلک . ( وسائل الشیعه 7: 324، ح .4 )

صادق (ع) فرمود :
روزه روز غدیر خم با روزه تمام عمر جهان برابر است . یعنى اگر انسانى همیشه زنده باشد و همه عمر را روزه بگیرد ، ثواب او به اندازه ثواب روزه عید غدیر است .

28ـ روز تبریک و تبسم
عن الرضا (ع) قال :
... و هو یوم هنئة یهنئ بعضکم بعضا ، فاذا لقى المؤمن أخاه یقول :
« الحمد لله الذى جعلنا من المتمسکین بولیة أمیر المؤمنین و الائمة (ع) »
و هو یوم بسم فى وجوه الناس من اهل الایمان ... ( اقبال : .464 )

رضا (ع) فرمود :
عید غدیر روز تبریک و تهنیت است . هر یک به دیگرى تبریک بگوید ، هر وقت مؤمنى برادرش را ملاقات کرد ، چنین بگوید : « حمد و ستایش خدیى را که به ما توفیق چنگ زدن به ولایت مؤمنان و پیشویان عطا کرد » آرى عید غدیر روز لبخند زدن به چهره مردم با ایمان است ...

» ولایت در غدیر

29ـ و ولایت على (ع)
عن ابى سعید قال :
لما کان یوم غدیر خم امر رسول الله (ص) منادیا فنادى : الصلوة جامعة ، فاخذ بید على (ع) و قال :
اللهم من کنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه ، و عاد من عاداه . ( بحارالانوار 37: 112، ح .4 )

ابو سعید گوید :
در روز غدیر خم رسول خدا (ص) دستور داد : منادى ندا دهد که : براى جمع شوید . بعد دست على (ع) را گرفت و بلند کرد و فرمود :
خدیا ى که من مولاى اویم پس على هم مولاى اوست ، خدیا دوست بدار ى را که على را دوست بدارد و دشمن بدار ى را که با على دشمنى کند .

30ـ زندگى گونه
قال رسول الله (ص) :
من یرید ان یحیى حیاتى ، و یموت مماتى ، وی ن جنة الخلد ى وعدنى ربى فلیتول على ابن ابى طالب ، (ع)
فانه لن ی جکم من هدى ، ولن یدخلکم فى ضلالة . ( الغدیر 10: .278 )

رسول خدا (ص) فرمود :
ى که مى خواهد زندگى و مرگش همانند من باشد و در بهشت جاودان ه اى که پروردگارم به من وعده کرده ، ن شود ، ولایت على بن ابى طالب (ع) را انتخاب کند ، زیرا او هرگز شما را از راه هدیت بیرون نبرده ، به گمراهى نمى کشاند .

31ـ و ت على (ع)
عن جابر بن عبد الله الانصارى قال : سمعت رسول الله (ص) یقول لعلى بن ابى طالب (ع) :
یا على ! انت اخى و وصیى و وارثى وخلیفتى على امتى فى حیوتى و بعد وفاتى محبک محبى و مبغضک مبغضى و عدوک عدوى . ( امالى صدوق : 124، ح .5 )

جابربن عبد الله انصارى مى گوید :
از رسول خدا (ص) شنیدم که به على بن ابى طالب (ع) فرمود :
اى على ، تو برادر و وصى و وارث و جانشین من در میان امت من در زمان حیات و بعد از مرگ منى . دوستدار تو دوستدار من و دشمن و کینه توز تو دشمن من است .

32ـ پایه هاى
عن ابى جعفر (ع) قال :
بنى ال على خمس :
الصلوة و ا کوة و الصوم و الحج و الولیةو لم یناد بشى ء ما نودى بالولیة یوم الغدیر . ( کافى 2، 21، ح .8 )

باقر (ع) فرمود :
بر پنج پایه استوار شده است : ، زکات ، روزه ، حج و ولایت و به هیچ چیز به اندازه آنچه در روز غدیر به ولایت تاکید شده ، ندا نشده است .

33ـ ولایت جاودانه
عن ابى الحسن (ع) قال :
ولیة على (ع) مکتوبة فى صحف جمیع الانبیاء ولن یبعث الله رسولا الا بنبوة محمد و وصیة على (ع). ( سفینة البحار 2: .691 )

کاظم (ع) فرمود :
ولایت على (ع) در کتاب هاى همه ان ثبت شده است و هیچ ى مبعوث نشد ، مگر با میثاق نبوت محمد (ص) و ت على (ع).

34ـ ولایت و توحید
قال رسول الله (ص) :
ولیة على بن ابى طالب ولیة الله و حبه عبادة الله و اتباعه فریضة الله و اولیاؤه اولیاء الله و اعداؤه اعداء الله و حربه حرب الله و سلمه سلم الله عز و جل . ( امالى صدوق : .32 )

رسول خدا (ص) فرمود :
ولایت على بن طالب (ع) ولایت خداست ، دوست داشتن او عبادت خداست ، پیروى او واجب الهى است و دوستان او دوستان خدا و دشمنان او دشمنان خدایند ، جنگ با او ، جنگ با خدا و صلح با او ، صلح با خداى متعال است .

35ـ روز ناله نومیدى
عن جعفر ، عن ه (ص) قال :
ان ابلیس عدوالله رن اربع رنات :
یوم لعن ، و یوم اهبط الى الارض ، و یوم بعث النبى (ص) و یوم الغدیر . ( قرب الاسناد : .10 )

باقر (ع) از پدر بزرگوارش صادق (ع) نقل کرد که فرمود :
دشمن خدا چهار بار ناله کرد : روزى که مورد لعن خدا واقع شد و روزى که به زمین هبوط کرد و روزى که اکرم (ص) مبعوث شد و روز عید غدیر .

36ـ ولایت علوى دژ توحید
عن النبى (ص) :
یقول الله تبارک و تعالى :
ولیة على بن ابى طالب حصنى ، فمن دخل حصنى أمن من نارى . ( جامع الاخبار : 52، ح .7 )

اکرم (ص) فرمود :
خداوند مى فرمید : ولایت على بن طالب دژ محکم من است ، پس هر داخل قلعه من گردد ، از آتش دوزخم محفوظ خواهد بود .

37ـ جانشین
قال رسول الله (ص) :
یا على انا مدینة العلم و انت بابها و لن تؤتى المدینة الا من قبل الباب ... انت امتى و خلیفتى علیها بعدى ، سعد من اطاعک و شقى من عصک ، و ربح من تولک و خسر من عادک . ( جامع الاخبار : 52، ح .9 )

رسول خدا (ص) فرمود :
اى على من شهر علمم و تو درب آن هستى ، به شهر جز از راه درب آن وارد نشوند . ... تو پیشواى امت من و جانشین من در این شهرى ، ى که اطاعت تو کند سعادتمند است ، و ى که تو را نافرمانى کند ، بدبخت است ، و دوستدار تو سود برده و دشمن تو زیان کرده است .

38ـ در سایه ولایت
قال الصادق (ع) :
اثافى ال ثلاثة :
الصلوة و ا کوة و الولیة ، لا تصح واحدة منهن الا بصاحبتیها . ( کافى : 2، ص .18 )

صادق (ع) فرمود :
سنگ هاى زیربناى سه چیز است :
، زکات و ولایت که هیچ یک از آنهابدون دیگرى درست نمى شود .

39ـ ده هزار شاهد
قال ابو عبد الله (ع) :
العجب یا حفص لما لقى على بن ابى طالب !! انه کان له عشرة الاف شاهد لم یقدر على اخذ حقه و الرجل یأخذ حقه بشاهدین . ( بحار الانوار : 37، .140 )

صادق (ع) فرمود :
اى حفص ! شگفتا از آنچه على بن ابى طالب (ع) با آن مواجه شد ! او با ده هزار شاهد و گواه ( در روز غدیر ) نتوانست حق خود را بگیرد ، در حالى که شخص با دو شاهد حق خود را مى گیرد .

40ـ على (ع) ، مفسر قرآن
عن النبى (ص) فى احتجاجه یوم الغدیر :
على تفسیر کتاب الله ، و الداعى الیه ، الا و ان الحلال و الحرام کثر من أن احصیهما و اعرفهما ، فآمر بالحلال و أنهى عن الحرام فى مقام واحد، فأمرت أن آخذ البیعة علیکم و الصفقة منکم ، بقبول ما جئت به عن الله عز و جل فى على المؤمنین و الائمة من بعده ، معاشر الناس تدبروا و افهموا یاته ، و انظروا فى محکماته و لا تتبعوا متشابهه ، فو الله لن یبین لکم زواجره ، و لا یوضع لکم عن تفسیره الا الذى انا آخذ بیده . ( وسایل الشیعه : 18، 142، ح .43 )

اکرم (ص) روز عید غدیر فرمود :
على (ع) تفسیر کتاب خدا ، و دعوت کننده به سوى خداست ، آگاه باشید که حلال و حرام بیش از آنست که من معرفى و به آنها امر و نهى کنم و بشمارم . پس دستور داشتم که از شما عهد و پایمان بگیرم که آنچه را در مورد على مؤمنان ، و پیشویان بعد او از طرف خداوند بزرگ آوردم ، بپذیرید .
اى مردم ! شه کنید و آیات الهى را بفهمید ، در محکمات آن دقت کنید و متشابهات آن را دنبال نکنید . به خدا قسم هرگز ى نداهاى قرآن را نمى تواند بیان کند و تفسیر آن را روشن کند ، جز آن ى که من دست او را گرفته ام ( و او را معرفى ) .مشاهده متن کامل ...
40 حدیث غدیر
درخواست حذف اطلاعات

غدیر در قرآن
الیوم کملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم ال دینا . ( مائده : .3 )
روز غدیر خم دین شما را به حد کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام و را بعنوان دین براى شما پسندیدم .

» جایگاه عید غدیر در مکتب

1ـ عید خلافت و ولایت
روى زیاد بن محمد قال :
دخلت على ابى عبد الله (ع) فقلت :
للمسلمین عید غیر یوم الجمعة والفطر والاضحى ؟
قال : نعم ، الیوم الذى نصب فیه رسول الله (ص) المؤمنین (ع) . مصباح المتهجد : .736
زیاد بن محمد گوید :

بر صادق (ع) وارد شدم و گفتم : یا مسلمانان عیدى غیر از عید قربان و عید فطر و دارند ؟ (ع) فرمود :
آرى ، روزى که رسول خدا (ص) مؤمنان (ع) را ( به خلافت و ولایت ) منصوب کرد .

2ـ برترین عید امت

قال رسول الله (ص) :
یوم غدیر خم افضل اعیاد امتى و هو الیوم الذى امرنى الله تعالى ذکره فیه بنصب اخى على بن ابى طالب علما لامتى، یهتدون به من بعدى و هو الیوم الذى کمل الله فیه الدین و اتم على امتى فیه النعمة و رضى لهم ال دینا . ( امالى صدوق : 125، ح .8 )
رسول خدا (ص) فرمود :
روز غدیر خم برترین عید هاى امت من است و آن روزى است که خداوند بزرگ دستور داد ؛ آن روز برادرم على بن ابى طالب را به عنوان پرچمدار ( و فرمانده ) امتم منصوب کنم ، تا بعد از من مردم توسط او هدیت شوند ، و آن روزى است که خداوند در آن روز دین را تکمیل و نعمت را بر امت من تمام کرد و را به عنوان دین براى آنان پسندید .

3ـ عید بزرگ خدا
عن الصادق (ع) قال :
هو عید الله الکبر ، و ما بعث الله نبیا الا و تعید فى هذا الیوم و عرف حرمته و اسمه فى السماء یوم العهد المعهود و فى الارض یوم المیثاق المأخوذ و الجمع المشهود . ( وسائل الشیعه ، 5: 224، ح .1 )

صادق (ع) فرمود :
روز غدیر خم عید بزرگ خداست ، خدا ى مبعوث نکرده ، مگر ینکه این روز را عید گرفته و عظمت آن را شناخته و نام این روز در آسمان ، روز عهد و پایمان و در زمین ، روز پایمان محکم و حضور همگانى است .

4ـ عید ولایت
قیل لابى عبد الله (ع) :
للمؤمنین من الاعیاد غیر العیدین و الجمعة ؟
قال : نعم لهم ما هو اعظم من هذا ، یوم اقیم المؤمنین (ع) فعقد له رسول الله الولیة فى اعناق الرجال والنساء بغدیر خم . ( وسائل الشیعه ، 7: 325، ح .5 )

به صادق (ع) گفته شد :
یا مؤمنان غیر از عید فطر و قربان و عید دیگرى دارند ؟ فرمود :
آرى ، آنان عید بزرگتر از اینها هم دارند و آن روزى است که المؤمنین (ع) در غدیر خم بالا برده شد و رسول خدا مسأله ولایت را بر گردن ن و مردان قرار داد .

5ـ روز تجدید بیعت
عن عمار بن حریز قال دخلت على ابى عبد الله (ع) فى یوم الثامن عشر من ذى الحجة فوجدته صائما فقال لى :
هذا یوم عظیم عظم الله حرمته على المؤمنین و کمل لهم فیه الدین و تمم علیهم النعمة و جدد لهم ما أخذ علیهم من العهد و المیثاق . ( مصباح المتهجد : .737 )

عمار بن حریز گوید :
روز هجدهم ماه ذیحجه خدمت صادق (ع) رسیدم و آن حضرت را روزه یافتم . به من فرمود : امروز ، روز بزرگى است ، خداوند به آن عظمت داده و آن روز دین مؤمنان را کامل ساخت و نعمت را بر آنان تمام نمود و عهد و پایمان قبلى را تجدید کرد .

6ـ عید آسمانى
قال الرضا (ع) : حدثنى ابى ، عن ه (ع) قال :
إن یوم الغدیر فى السماء اشهر منه فى الارض . ( مصباح المتهجد : .737 )

رضا (ع) فرمود :
پدرم به نقل از پدرش ( صادق (ع) ) نقل کرد که فرمود :روز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است .

7ـ عید بى نظیر
قال على (ع) :
إن هذا یوم عظیم الشأن ، فیه وقع الفرج ، ورفعت الدرج و وضحت الحجج و هو یوم الیضاح والافصاح من المقام الصراح ، و یوم کمال الدین و یوم العهد المعهود ... ( بحارالانوار ، 97: .116 )

على (ع) فرمود :
امروز ( عید غدیر ) روز بس بزرگى است .
در این روز گشایش رسیده و منزلت ( انى که شایسته آن بودند ) بلندى گرفت و برهان هاى خدا روشن شد و از مقام پاک با صراحت سخن گفته شد و امروز روز کامل شدن دین و روز عهد و پایمان است .

8ـ عید پربرکت
عن الصادق (ع) :
والله لو عرف الناس فضل هذا الیوم بحقیقته لصافحتهم الملائکة فى کل یوم عشر مرات ...
و ما اعطى الله لمن عرفه ما لیحصى بعدد . ( مصباح المتهجد : .738 )

صادق (ع) فرمود :
به خدا قسم اگر مردم فضیلت واقعى « روز غدیر » را مى شناختند ، فرشتگان روزى ده بار با آنان مصافحه مى د و بخشش هاى خدا به ى که آن روز را شناخته ، قابل شمارش نیست .

9ـ عید فروزان
قال ابو عبد الله (ع) :
... و یوم غدیر بین الفطر والاضحى و یوم الجمعة کالقمر بین الکوکب . ( اقبال سید بن طاووس : .466 )

صادق (ع) فرمود :
... روز غدیر خم در میان روز هاى عید فطر و قربان و همانند ماه در میان ستارگان است .

10ـ یکى از چهار عید الهى
قال ابو عبد الله (ع) :
اذا کان یوم القیامة زفت اربعة یام الى الله عز و جل کما تزف العروس الى خدرها :
یوم الفطر و یوم الاضحى و یوم الجمعةو یوم غدیر خم . ( اقبال سید بن طاووس : .466 )

صادق (ع) فرمود :
هنگامى که روز قیامت ب ا شود چهار روز بسرعت بسوى خدا مى شتابند همانطور که عروس به حجله اش بسرعت مى رود .
آن روزها عبارتند از :
روز عید فطر و قربان و و روز غدیر خم .

» شایسته ها و بایسته هاى غدیر

11ـ روز پیام و ولایت
قال رسول الله (ص) :
یا معشر المسلمین لیبلغ الشاهد الغائب ، اوصى من آمن بى و صدقنى بولیة على ، الا ان ولیة على ولایتى و ولایتى ولیة ربى ، عهدا عهده الى ربى و أمرنى أن أبلغکموه . ( بحارالانوار 37: 141، ح .35 )

رسول خدا (ص) ( در روز غدیر ) فرمود :
اى مسلمانان ! حاضران به غیبان برسانند : ى را که به من ایمان آورده و مرا تصدیق کرده است ، به ولایت على سفارش مى کنم ، آگاه باشید ولایت على ، ولایت من است و ولایت من ، ولایت خداى من است . این عهد و پایمانى بود از طرف پروردگارم که فرمانم داد تا به شما برسانم .

12ـ روز اطعام
قال ابو عبد الله (ع) :
... و انه الیوم الذى اقام رسول الله (ص) علیا (ع) للناس علما و ابان فیه فضله و وصیه فصام شکرا لله عزوجل ذلک الیوم و انه لیوم صیام و اطعام و صلة الاخوان و فیه مرضاة الرحمن ، و مرغمة ال . ( وسائل الشیعه 7: 328، ضمن حدیث .12 )

صادق (ع) فرمود :
عید غدیر ، روزى است که رسول خدا (ص) على (ع) را بعنوان پرچمدار براى مردم برافراشت و فضیلت او را در این روز آشکار کرد و جانشین خود را معرفى کرد ، بعد بعنوان سپاسگزارى از خداى بزرگ آن روزه را روزه گرفت و آن روز ، روز روزه دارى و عبادت و طعام دادن و به دیدار برادران دینى رفتن است . آنروز روز ب خشنودى خداى مهربان و به خاک بینى است .

13ـ روز هدیه
عن المؤمنین (ع) قال :
... اذا تلاقیتم فتصافحوا ب سلیم و تهابوا النعمة فى هذا الیوم ، و لیبلغ الحاضر الغائب ، والشاهد البین ، ولیعد الغنى الفقیر و القوى على الضعیف امرنى رسول الله (ص) بذلک . ( وسائل الشیعه 7: .327 )

المؤمنین (ع) ( در خطبه روز عید غدیر ) فرمود :
وقتى که به همدیگر رسیدید همراه سلام ، مصافحه کنید ، و در این روز به یکدیگر هدیه بدهید ، این سخنان را هر که بود و شنید ، به آن که نبود برساند ، توانگر به سراغ مستمند برود ، و قدرتمند به یارى ضعیف ، مرا به این چیزها امر کرده است .

14ـ روز کف
عن المؤمنین (ع) قال :
... فکیف بمن تکفل عددا من المؤمنین والمؤمنات و أنا ضمینه على الله تعالى الامان من الکفر والفقر ( وسائل الشیعه 7: .327 )

مؤمنان (ع) فرمود :
... چگونه خواهد بود حال ى که عهده دار هزینه زندگى تعدادى از مردان و ن مؤمن ( در روز غدیر ) باشد ، در صورتى که من پیش خدا ضامنم که از کفر و تنگدستى در امان باشد .

15ـ روز سپاس و شادى
قال ابو عبد الله (ع) :
... هو یوم عبادة و صلوة و شکر لله و حمد له ، و سرور لما من الله به علیکم من ولایتنا ، و انى احب لکم ان تصوموه . ( وسائل الشیعه 7: 328، ح .13 )

صادق (ع) فرمود :
عید غدیر ، روز عبادت و و سپاس و ستایش خداست و روز سرور و شادى است به خاطر ولایت ما خاندان که خدا بر شما منت گذارد و من دوست دارم که شما آن روز را روزه بگیرید .

16ـ روز نیکوکارى
عن الصادق (ع) :
... و لدرهم فیه بألف درهم لإخوانک العارفین ، فأفضل على اخوانک فى هذا الیوم و سر فیه کل مؤمن و مؤمنة . ( مصباح المتهجد : .737 )

از صادق (ع) نقل شده که فرمود :
یک درهم به برادران با ایمان و معرفت ، دادن در روز عید غدیر برابر هزار درهم است ، بنابرین در این روز به برادرانت انفاق کن و هر مرد و زن مؤمن را شاد گردان .

17ـ روز سرور و شادى
قال ابو عبد الله (ع) :
انه یوم عید و فرح و سرورو یوم صوم شکرا لله تعالى . ( وسائل الشیعه 7: 326، ح .10 )

صادق (ع) فرمود :
عید غدیر ، روز عید و خوشى و شادى است و روز روزه دارى به عنوان سپاس نعمت الهى است .

18ـ روز تبریک و تهنیت
قال على (ع) :
عودوا رحمکم الله بعد انقضاء مجمعکم ب وسعة على عیالکم ، والبر باخوانکم و الشکر لله عزوجل على ما منحکم ، و اجتمعوا یجمع الله شملکم ، و تباروا یصل الله الفتکم ، و تهانؤا نعمة الله کما هنا کم الله بالثواب فیه على أضعاف الاعیاد قبله و بعده الا فى مثله ... ( بحارالانوار 97: .117 )

على (ع) فرمود :
بعد از پایان گردهم آیى خود ( در روز غدیر ) به خانه برگردید ، خدا بر شما رحمت فرستد . به خانواده خود گشایش و توسعه دهید ، به برادران خود نیکى کنید ، خداوند را بر این نعمت که شما را بخشیده است ، سپاس گزارید ، متحد شوید تا خدا به شما وحدت بخشد ، نیکویى کنید تا خدا دوستیتان را پایدار کند ، به همدیگر نعمت خدا را تبریک بگوئید ، همانطور که خداوند در این روز با چندین برابر عید هاى دیگر پاداش دادن به شما تبریک گفته ، این گونه پاداش ها جز در روز عید غدیر نخواهد بود .

19ـ روز درود و برائت
روى الحسن بن راشد عن ابى عبد الله (ع) قال :
قلت : جعلت فدک ، للمسلمین عید غیرالعیدین ؟ قال : نعم ، یا حسن ! اعظمهما و اشرفهما ، قال : قلت له : و أى یوم هو ؟
قال : یوم نصب المؤمنین (ع) فیه علما للناس .
قلت له : جعلت فدک وما ینبغى لنا ان نصنع فیه ؟
قال : تصومه یا حسن و تکثر الصلوة على محمد و آله فیه و تتبرأ الى الله ، ممن ظلمهم ، فان الانبیاء کانت تأمر الاوصیاء بالیوم الذى کان یقام فیه الوصى ان یتخذ عیدا . ( مصباح المتهجد : .680 )

حسن بن راشد گوید :
به صادق (ع) گفتم : یا مسلمانان بجز آن دو عید ، عید دیگرى هم دارند ؟ فرمود : بله ، بزرگترین و بهترین عید . گفتم : کدام روز است ؟
فرمود : روزى که مؤمنان بعنوان پرچمدار مردم منصوب شد .
گفتم : فدایت شوم در آن روز سزاوار است ، چه کنیم ؟ فرمود : روزه بگیر و درود برمحمد و آل او بفرست و از ستمگران به آنان برائت بجوى ، زیرا ان به جانشینان دستور مى دادند که روزى را که جانشین انتخاب مى شود ، عید بگیرند .

20ـ عید اوصیاء
عن ابى عبد الله (ع) قال :
... تذکرون الله عز ذکره فیه بالصیام والعبادة و الذکر لمحمد و آل محمد ، فان رسول الله (ص) اوصى المؤمنین ان یتخذ ذلک الیوم عیدا ، و کذلک کانت الانبیاء تفعل ، کانوا یوصون أوصیائهم بذلک فیتخذونه عیدا . ( وسائل الشیعه 7: 327، ح .1 )

صادق (ع) فرمود :
در روز عید غدیر ، خدا را با روزه و عبادت و یاد و خاندان او یادآورى کنید ، زیرا رسول خدا به المؤمنین سفارش کرد که آن روز را عید بگیرد ، همینطور ان هم به جانشینان خود سفارش مى د که آن روز را عید بگیرند ، آنان هم چنین مى د .

21ـ روز گشایش و درود
عن ابى عبد الله (ع) قال :
والعمل فیه یعدل ثمانین شهرا ، و ینبغى ان یکثر فیه ذکر الله عزوجل ، والصلوة على النبى (ص) ، و یوسع الرجل فیه على عیاله . ( وسائل الشیعه 7: 325، ح .6 )

صادق (ع) فرمود :
ارزش عمل در آن روز ( عید غدیر ) برابر با هشتاد ماه است ، و شایسته است آن روز ذکر خدا و درود بر (ص) زیاد شود ، و مرد ، بر خانواده خود توسعه دهد .

22ـ روز دیدار ى
عن مولانا ابى الحسن على بن محمد (ع) قال لابى اسحاق :
و یوم الغدیر فیه اقام النبى (ص) أخاه علیا علما للناس و ا من بعده ، [ قال ] قلت :
صدقت جعلت فدک ، لذلک قصدت ، اشهد انک حجة الله على خلقه . ( وسائل الشیعه 7: 324، ح .3 )

هادى (ع) به ابواسحاق فرمود :
در روز غدیر اکرم (ص) برادرش على (ع) را بلند کرد و به عنوان پرچمدار ( و فرمانده ) مردم و پیشواى بعد از خودش معرفى کرد .
ابواسحاق گفت : عرض ، فدایت شوم راست فرمودى . به خاطر همین به زیارت و دیدار شما آمدم ، گواهى مى دهم که تو حجت خدا بر مردم هستى .

23ـ روز تکبیر
عن على بن موسى الرضا (ع) :
من زار فیه مؤمنا أدخل الله قبره سبعین نورا و وسع فى قبره و یزور قبره کل یوم سبعون ألف ملک و یبشرونه بالجنة . ( اقبال الاعمال : .778 )

رضا (ع) فرمود :
ى که در روز ( غدیر ) مؤمنى را دیدار کند ، خداوند هفتاد نور بر قبر او وارد مى کند و قبرش را توسعه مى دهد و هر روز هفتاد هزار فرشته قبر او را زیارت مى کنند و او را به بهشت بشارت مى دهند .

24ـ روز دیدار و نیکى
قال الصادق (ع) :
ینبغى لکم ان تتقربوا الى الله تعالى بالبر و الصوم و الصلوة و صلة الرحم و صلة الاخوان ، فان الانبیاء علیهم السلام کانوا اذا اقاموا اوصیاء هم فعلوا ذلک و امروا به . ( مصباح المتهجد : .736 )

صادق (ع) فرمود :
شایسته است با نیکى به دیگران و روزه و و بجاآوردن صله رحم و دیدار برادران ایمانى به خدا نزدیک شوید ، زیرا ان زمانى که جانشینان خود را نصب مى د ، چنین مى د و به آن توصیه مى فرمودند .

25ـ در مسجد غدیر
عن ابى عبد الله (ع) قال :
انه تستحب الصلوة فى مسجد الغدیرلان النبى (ص) اقام فیه المؤمنین (ع) و هو موضع اظهرالله عزوجل فیه الحق . ( وسائل الشیعه 3: .549 )

صادق (ع) فرمود :
خواندن در مسجد غدیر مستحب است ، چون اکرم (ص) در آنجا مؤمنان (ع) را معرفى و منصوب کرد . و آنجایی است که خداى بزرگ ، حق را آشکار کرد .

26ـ روز غدیر
عن ابى عبد الله (ع) قال :
و من صلى فیه رکعتین اى وقت شاء و افضله قرب ا وال و هى الساعة ى اقیم فیها المؤمنین (ع) بغدیر خم علما للناس و ... کان کمن حضر ذلک الیوم ... ( وسائل الشیعه 5: 225، ح .2 )

صادق (ع) فرمود :
ى که در روز عید غدیر هر ساعتى که خواست ، دو رکعت بخواند و بهتر ینست که نزدیک ظهر باشد که آن ساعتى است که المؤمنین(ع) در آن ساعت در غدیر خم به ت منصوب شد ، ( هر که چنین کند ) همانند ى است که در آن روز حضور پیدا کرده است ...

27ـ روزه غدیر
قال الصادق (ع) :
صیام یوم غدیر خم یعدل صیام عمر الدنیا لو عاش انسان ثم صام ما عمرت الدنیا لکان له ثواب ذلک . ( وسائل الشیعه 7: 324، ح .4 )

صادق (ع) فرمود :
روزه روز غدیر خم با روزه تمام عمر جهان برابر است . یعنى اگر انسانى همیشه زنده باشد و همه عمر را روزه بگیرد ، ثواب او به اندازه ثواب روزه عید غدیر است .

28ـ روز تبریک و تبسم
عن الرضا (ع) قال :
... و هو یوم هنئة یهنئ بعضکم بعضا ، فاذا لقى المؤمن أخاه یقول :
« الحمد لله الذى جعلنا من المتمسکین بولیة أمیر المؤمنین و الائمة (ع) »
و هو یوم بسم فى وجوه الناس من اهل الایمان ... ( اقبال : .464 )

رضا (ع) فرمود :
عید غدیر روز تبریک و تهنیت است . هر یک به دیگرى تبریک بگوید ، هر وقت مؤمنى برادرش را ملاقات کرد ، چنین بگوید : « حمد و ستایش خدیى را که به ما توفیق چنگ زدن به ولایت مؤمنان و پیشویان عطا کرد » آرى عید غدیر روز لبخند زدن به چهره مردم با ایمان است ...

» ولایت در غدیر

29ـ و ولایت على (ع)
عن ابى سعید قال :
لما کان یوم غدیر خم امر رسول الله (ص) منادیا فنادى : الصلوة جامعة ، فاخذ بید على (ع) و قال :
اللهم من کنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه ، و عاد من عاداه . ( بحارالانوار 37: 112، ح .4 )

ابو سعید گوید :
در روز غدیر خم رسول خدا (ص) دستور داد : منادى ندا دهد که : براى جمع شوید . بعد دست على (ع) را گرفت و بلند کرد و فرمود :
خدیا ى که من مولاى اویم پس على هم مولاى اوست ، خدیا دوست بدار ى را که على را دوست بدارد و دشمن بدار ى را که با على دشمنى کند .

30ـ زندگى گونه
قال رسول الله (ص) :
من یرید ان یحیى حیاتى ، و یموت مماتى ، وی ن جنة الخلد ى وعدنى ربى فلیتول على ابن ابى طالب ، (ع)
فانه لن ی جکم من هدى ، ولن یدخلکم فى ضلالة . ( الغدیر 10: .278 )

رسول خدا (ص) فرمود :
ى که مى خواهد زندگى و مرگش همانند من باشد و در بهشت جاودان ه اى که پروردگارم به من وعده کرده ، ن شود ، ولایت على بن ابى طالب (ع) را انتخاب کند ، زیرا او هرگز شما را از راه هدیت بیرون نبرده ، به گمراهى نمى کشاند .

31ـ و ت على (ع)
عن جابر بن عبد الله الانصارى قال : سمعت رسول الله (ص) یقول لعلى بن ابى طالب (ع) :
یا على ! انت اخى و وصیى و وارثى وخلیفتى على امتى فى حیوتى و بعد وفاتى محبک محبى و مبغضک مبغضى و عدوک عدوى . ( امالى صدوق : 124، ح .5 )

جابربن عبد الله انصارى مى گوید :
از رسول خدا (ص) شنیدم که به على بن ابى طالب (ع) فرمود :
اى على ، تو برادر و وصى و وارث و جانشین من در میان امت من در زمان حیات و بعد از مرگ منى . دوستدار تو دوستدار من و دشمن و کینه توز تو دشمن من است .

32ـ پایه هاى
عن ابى جعفر (ع) قال :
بنى ال على خمس :
الصلوة و ا کوة و الصوم و الحج و الولیةو لم یناد بشى ء ما نودى بالولیة یوم الغدیر . ( کافى 2، 21، ح .8 )

باقر (ع) فرمود :
بر پنج پایه استوار شده است : ، زکات ، روزه ، حج و ولایت و به هیچ چیز به اندازه آنچه در روز غدیر به ولایت تاکید شده ، ندا نشده است .

33ـ ولایت جاودانه
عن ابى الحسن (ع) قال :
ولیة على (ع) مکتوبة فى صحف جمیع الانبیاء ولن یبعث الله رسولا الا بنبوة محمد و وصیة على (ع). ( سفینة البحار 2: .691 )

کاظم (ع) فرمود :
ولایت على (ع) در کتاب هاى همه ان ثبت شده است و هیچ ى مبعوث نشد ، مگر با میثاق نبوت محمد (ص) و ت على (ع).

34ـ ولایت و توحید
قال رسول الله (ص) :
ولیة على بن ابى طالب ولیة الله و حبه عبادة الله و اتباعه فریضة الله و اولیاؤه اولیاء الله و اعداؤه اعداء الله و حربه حرب الله و سلمه سلم الله عز و جل . ( امالى صدوق : .32 )

رسول خدا (ص) فرمود :
ولایت على بن طالب (ع) ولایت خداست ، دوست داشتن او عبادت خداست ، پیروى او واجب الهى است و دوستان او دوستان خدا و دشمنان او دشمنان خدایند ، جنگ با او ، جنگ با خدا و صلح با او ، صلح با خداى متعال است .

35ـ روز ناله نومیدى
عن جعفر ، عن ه (ص) قال :
ان ابلیس عدوالله رن اربع رنات :
یوم لعن ، و یوم اهبط الى الارض ، و یوم بعث النبى (ص) و یوم الغدیر . ( قرب الاسناد : .10 )

باقر (ع) از پدر بزرگوارش صادق (ع) نقل کرد که فرمود :
دشمن خدا چهار بار ناله کرد : روزى که مورد لعن خدا واقع شد و روزى که به زمین هبوط کرد و روزى که اکرم (ص) مبعوث شد و روز عید غدیر .

36ـ ولایت علوى دژ توحید
عن النبى (ص) :
یقول الله تبارک و تعالى :
ولیة على بن ابى طالب حصنى ، فمن دخل حصنى أمن من نارى . ( جامع الاخبار : 52، ح .7 )

اکرم (ص) فرمود :
خداوند مى فرمید : ولایت على بن طالب دژ محکم من است ، پس هر داخل قلعه من گردد ، از آتش دوزخم محفوظ خواهد بود .

37ـ جانشین
قال رسول الله (ص) :
یا على انا مدینة العلم و انت بابها و لن تؤتى المدینة الا من قبل الباب ... انت امتى و خلیفتى علیها بعدى ، سعد من اطاعک و شقى من عصک ، و ربح من تولک و خسر من عادک . ( جامع الاخبار : 52، ح .9 )

رسول خدا (ص) فرمود :
اى على من شهر علمم و تو درب آن هستى ، به شهر جز از راه درب آن وارد نشوند . ... تو پیشواى امت من و جانشین من در این شهرى ، ى که اطاعت تو کند سعادتمند است ، و ى که تو را نافرمانى کند ، بدبخت است ، و دوستدار تو سود برده و دشمن تو زیان کرده است .

38ـ در سایه ولایت
قال الصادق (ع) :
اثافى ال ثلاثة :
الصلوة و ا کوة و الولیة ، لا تصح واحدة منهن الا بصاحبتیها . ( کافى : 2، ص .18 )

صادق (ع) فرمود :
سنگ هاى زیربناى سه چیز است :
، زکات و ولایت که هیچ یک از آنهابدون دیگرى درست نمى شود .

39ـ ده هزار شاهد
قال ابو عبد الله (ع) :
العجب یا حفص لما لقى على بن ابى طالب !! انه کان له عشرة الاف شاهد لم یقدر على اخذ حقه و الرجل یأخذ حقه بشاهدین . ( بحار الانوار : 37، .140 )

صادق (ع) فرمود :
اى حفص ! شگفتا از آنچه على بن ابى طالب (ع) با آن مواجه شد ! او با ده هزار شاهد و گواه ( در روز غدیر ) نتوانست حق خود را بگیرد ، در حالى که شخص با دو شاهد حق خود را مى گیرد .

40ـ على (ع) ، مفسر قرآن
عن النبى (ص) فى احتجاجه یوم الغدیر :
على تفسیر کتاب الله ، و الداعى الیه ، الا و ان الحلال و الحرام کثر من أن احصیهما و اعرفهما ، فآمر بالحلال و أنهى عن الحرام فى مقام واحد، فأمرت أن آخذ البیعة علیکم و الصفقة منکم ، بقبول ما جئت به عن الله عز و جل فى على المؤمنین و الائمة من بعده ، معاشر الناس تدبروا و افهموا یاته ، و انظروا فى محکماته و لا تتبعوا متشابهه ، فو الله لن یبین لکم زواجره ، و لا یوضع لکم عن تفسیره الا الذى انا آخذ بیده . ( وسایل الشیعه : 18، 142، ح .43 )

اکرم (ص) روز عید غدیر فرمود :
على (ع) تفسیر کتاب خدا ، و دعوت کننده به سوى خداست ، آگاه باشید که حلال و حرام بیش از آنست که من معرفى و به آنها امر و نهى کنم و بشمارم . پس دستور داشتم که از شما عهد و پایمان بگیرم که آنچه را در مورد على مؤمنان ، و پیشویان بعد او از طرف خداوند بزرگ آوردم ، بپذیرید .
اى مردم ! شه کنید و آیات الهى را بفهمید ، در محکمات آن دقت کنید و متشابهات آن را دنبال نکنید . به خدا قسم هرگز ى نداهاى قرآن را نمى تواند بیان کند و تفسیر آن را روشن کند ، جز آن ى که من دست او را گرفته ام ( و او را معرفى ) .مشاهده متن کامل ...
مقاله کامل درباره معاد و جهان پس از مرگ
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو مقاله کامل درباره معاد و جهان پس از مرگ با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع تحقیق:

معاد و جهان پس از مرگ

محقق : سید مصطفی هاشمی

راهنما : جناب آقای افشاری

کد کلاس : 121........... کد درس : 3903

ترم دوم- سال تحصیلی 84-85

الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیا مت

لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا

)) سوره ی مبارکه ی نساء آیه ی87 ((

افسوس که آنچه برده ام باختنی است

بشناخته ها تمام نشناختنی است

برداشته ام هر آنچه باید بگذاشت

بگذاشته ام هرآنچه برداشتنی است

90 اسم از اسامی قیامت از دیدگاه قرآن

((یوم ال )) براساس آیه 45 سوره یونس

((یوم القیامت الساعه)) براساس آیات 186 و187 اعراف

((یوم النسیان )) بر اساس آیات 51 اعراف و 126 طه

((یوم البشارت و بریک)) براساس آیات 13 حدید و 35 نحل

((یوم الشماتت وال ماس)) براساس آیات 50 مومن و98 انبیا

((یوم الشفاعت)) براساس آیات 46 بقره و 53 اعراف

((یوم الشهادت)) براساس آیات 138 بقره 19 و20 و21 فصلت

((یوم الندامت)) بر اساس آیه 55 یونس

((یوم العداوت)) براساس آیات 162 و163 بقره و31 فرقان

((یوم عظیم وکبیر)) بر اساس آیه 16 یونس

((یوم الجزا)) بر اساس آیات3 حمد و 12 حج

((یوم الخسران)) بر اساس آیات 46 یونس و 25 هود

((یوم الوفود و الورود)) بر اساس آیات84 مریم و 101 هود

((یوم الفصل)) بر اساس آیات 59 یس و17 عم

((یوم الجمع)) بر اساس آیات 87 نسا و 109 مائده

((یوم الخشوع و سلیم)) بر اساس آیات 28 و29 نحل و108 طه

((یوم الامر)) بر اساس آیات 43 و44 ن والقلم

((یوم الحسرت و اسف)) بر اساس آیات 28 انفال و 32 انعام

((یوم الذلت)) براساس آیات 28 یونس و 20 صافات

((یوم القضاوت والحکومت))بر اساس آیات 63 انعام و 73 مریم و 95 نحل

((یوم الظلمت)) بر اساس .آیات10 و 11 دخان و 14 حدید

((یوم لاریب فیه)) بر اساس آیات 9 و25 آل عمران و 87 نسا

 

((یوم لا ینفع فیه نسب)) بر اساس آیات 11 تا 15 معراج و 101 مومنون

((یوم لا ینفع شیء)) بر اساس آیات 9 آل عمران و254 بقره

((یوم الا ت)) براساس آیات 83قصص و 134 نسا

((یوم الوفا )) بر اساس آیات 28 بقره و 25 آل عمران

((یوم الشدت و الیاس )) بر اساس آیات 29 فرقان و 70 نمل

((یوما عبوسا )) بر اساس آیات 11 و 12 دهر

((یوم ناد )) بر اساس آیات 42 تا 48 مدثر و 35 مومن

((یوم الحساب)) بر اساس آیات 15 و16 اسراء

((یوم المعاد )) بر اساس آیات 4 یونس و134 انعام

((یوم لاق )) بر اساس آی144 یونس و 16 مومنون


با


مقاله کامل درباره معاد و جهان پس از مرگ


مشاهده متن کامل ...
پرسپولیس و ساخت قرمزترین یوم ایران
درخواست حذف اطلاعات

 کار بزرگ مدیران و برانکو در سکوت؛

پرسپولیس و ساخت قرمزترین یوم ایران


مدیران پرسپولیس توانسته اند بهترین سود از تخصیص یوم اختصاصی به این باشگاه را با ساخت و تجهیز شهید کاظمی ترتیب دهند. گزارشی که می‌خوانید با آ ین تصاویر ورزشگاه همراهی شده‌اند.


 

به گزارش "ورزش سه"، مسئولان پرسپولیس به خوبی از امکاناتی که در اختیار آنها قرار گرفته سود می‌برند و توانسته‌اند در اولین گام طرح زیرساختی خود، یوم شهید کاظمی را در مرحله ترمیم و تجهیز قرار دهند تا از این امکانات به سود تیم خود بهره ببرند. دقیقا یک سال پیش بود که در جلسه‌ای با حضور هیات مدیره دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در مورد انتخاب ورزشگاه‌های رضا (ع) و شهید کاظمی در دفتر معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای تشکیل شد. در این جلسه مقرر شد یوم شهید کاظمی در اختیار سرخپوشان قرار گیرد و آنها مراحل آماده‌سازی و تمرینی خود را در این یوم پشت سر بگذارند.


بر این اساس با توجه به آماده سازی مجموعه درفشی فر، شاگردان برانکو از ابتدای این فصل تمرینات خود را به یوم شهید کاظمی منتقل د. برانکو ایوانکوویچ در اولین گام حرفه‌ای گری برای بازیکنانش خط مشی حضور در باشگاه را تعریف کرد و بر این اساس آنها باید از صبح در این کمپ حضور می‌یافتند و همانند یک کارمند، صرف صبحانه، تمرین و استراحت خود را تا بعد از ظهر پشت سر می‌گذاشتند. با این حال طبیعی بود که این یوم در روزهای ابت امکانات و ظرفیت یک تیم کاملا حرفه‌ای را در اختیار نداشته باشد. با این وجود علی اکبر طاهری و برانکو ایوانکوویچ در جلساتی متعدد به جمع بندی لازم برای تجهیز این یوم به صورت حرفه‌ای دست یافتند. ساخت امکاناتی برای اصحاب رسانه، رختکن‌های حرفه‌ای، آسایشگاه برای بازیکنان، تجهیز سرویس‌های بهداشتی، سکوهای تماشاگران و وی‌ آی پی، اتاق آنالیز و جلسات فنی، اتاق کادرفنی، سالن بدنسازی و جیم و است تصمیماتی بود که برای اینکه این یوم به صورت حرفه‌ای پذیرای سرخپوشان باشد جزو تصمیماتی بود که مورد تایید قرار گرفت و در فازهای مختلف برای انجام آن برنامه ریزی صورت گرفت.


اکنون با گذشت یک سال از در اختیار گرفتن این یوم در جنوبی ترین اتوبان تهران، آنها توانسته‌اند مختصات آن را به عنوان یک یوم تقریبا حرفه‌ای برای پرسپولیس در نظر بگیرند. برانکو ایوانکوویچ که خود شخصا یک مجموعه حرفه‌ای ورزشی در کرواسی و محل تولد خود دارد مطمئنا خوشحال ترین عضو این مجموعه است که علاوه بر موفقیت فنی به همراه تیمش، توانسته در کنار مدیران این تیم یک کار زیرساختی برای آینده باشگاه نیز ترتیب دهد. سرمربی کروات سرخپوشان در این باره می‌گوید: «خوشحالم این تغییرات را می بینم و احساس خوبی به من می دهد و دوست دارم تجربیاتی که داشته ام را اینجا مورد استفاده قرار دهم و در اختیار مسئولان بگذارم.»


کافی است کمی به عقب بازگردیم؛ در روز اول تمرین پرسپولیسی‌ها در یوم شهید کاظمی تیتر رسانه‌ها بدون توجه به استارت ستاره‌ها با پوشش کامل مسیر بد و خاکی ورودی این یوم و احاطه افراد شرور و معتاد به این مساله واکنش نشان دادند. در ادامه اما با هماهنگی‌های صورت گرفته این مسیر از این افراد با همکاری نیروی انتظامی پا ازی شد و استارت برای ساخت مسیر مناسب زده شد. با این حال هنوز هم این کارهای فنی و ی برای ترمیم و تجهیز این یوم به نحوی که تصمیم‌گیری شده است ادامه دارد. امروز هم برانکو ایوانکوویچ به همراه هومن افاضلی به عنوان دوست صمیمی‌اش در روزی که تمرین سرخپوشان تعطیل اعلام شده بود در یوم شهید کاظمی حضور یافت و از آ ین تغییرات و همچنین مراحل آماده‌سازی این مجموعه اطلاع ب کرد.


امکاناتی که یوم شهید کاظمی خواهد داشت
یوم شهید کاظمی که در اتوبان شهید کاظمی قرار دارد. یومی با نهصدهزار مترمربع مساحت و زیربنای 12هزار متر مربع که اکنون گنجایش 15 هزار هوادار را داراست. این در حالی است که مسئولان پرسپولیس قصد دارند در فاز بعدی تغییرات و تجهیز، زمین تمرین دوم خود را نیز به ساخت و بهره برداری برساند و از این حیث نیز به شرایط مدنظر خود دست یابند. این یوم اکنون دارای یک زمین چمن است که در تمرینات و دیدارهای دوستانه و تدارکاتی سرخپوشان مورد استفاده قرار می‌گیرد. سونا و جکوزی از دیگر امکانات این یوم بود که توسط مسئولان پرسپولیس اقدام به ترمیم و نوسازی شد و پارکینگ با فضای مستقل برای بازیکنان، اصحاب رسانه و هواداران دیگر امکانات این یوم محسوب می‌شود. با این حال علیرغم امکاناتی که در گذشته این یوم داشت، اکنون نسبت به ایجاد تغییرات و حرفه‌ای سازی آن اقدام شده است. به گونه‌ای که پیست تارتان این یوم در حال جابه جایی است تا برخلاف دیگر یوم‌های ایران، برداشته شود و این یوم اختصاصی فوتبال شود. جایگاه وی آی پی نیز با صندلی‌های قرمز و اصحاب رسانه نیز به همین ترتیب در نظر گرفته شده است. 


این یوم البته همانطور که گفته شد علاوه بر رختکن لو برای بازیکنان و آسایشگاه، دارای سالن‌ کنفرانس برای اصحاب رسانه، سالن جلسات فنی برای بازیکنان، سالن بدنسازی و همچین سونا و جکوزی است. قرار است ضمن تجهیز این یوم اتاقک بوفه برای تامین نیاز هواداران نیز تدارک دیده شود.


اقدام جالب توجه که با نظر برانکو ایوانکوویچ ترتیب داده شده است، تجهیز رختکن این یوم است، جایی که سرمربی سرخپوشان دستور داده برای هر ک ن بازیکنان، اسم و مشخصات و همچنین ع ی اکشن در نظر گرفته شود تا آنها با روحیه مناسب برای استارت تمرینات آماده شوند. 


مسئولان پرسپولیس که اعتقاد ویژه‌ای برای تم رنگ بندی‌ها در نظر گرفته‌اند از رنگ قرمز به عنوان نماد این باشگاه غافل نبوده‌اند تا بیشتر جایگاه‌های یوم شهید کاظمی قرمزرنگ شود. از صندلی‌های جایگاه ویژه تا سالن کنفرانس، رختکن و همچنین اتاق مخصوص برانکو ایوانکوویچ که همانطور که در ع ‌ها مشخص است کاملا قرمز است. با تمام این تفاسیر باید دید آنها موفق خواهند شد در پروسه تخصیص بلیت فروشی اختصاصی خود، این باشگاه را در بازی‌های رسمی خود به عنوان یوم اختصاصی معرفی کنند یا خیر. اتفاقی که البته با گنجایش 15 هزار نفری فعلی آن بعید به نظر می‌رسد و البته پیگیری‌های مجدانه علی اکبر طاهری برای تجهیز بهتر و در خور شان برای پرسپولیس ادامه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهده متن کامل ...
مطالعات معماری یوم های فوتبال 43 صفحه فایل ورد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل مطالعات معماری یوم های فوتبال 43 صفحه فایل ورد با و پر سرعت .

 مطالعات معماری یوم های فوتبال 43 صفحه فایل ورد


 مطالعات معماری یوم های فوتبال 43 صفحه فایل ورد

مطالعات معماری یوم های فوتبال 43 صفحه فایل ورد

 

 

 

 

 

نور

الف ـ نور مناسب جهت فضای بازی : برای تأمین نور زمین مسابقه فوتبال و پیست دو و میدانی از نورافکن های قوی در یوم تعبیه می گردد استفاده می شود . این نورافکن ها باید در مکانی تعبیه گردند که میزان نور در تمام نقاط زمین به صورت ی ان باشد وهمچنین ارتفاع آن به اندازه ای باشد  که برای بازیکنان ایجاد خیرگی ننماید . ( سعی شود در ارتفاع بالا باشد ) بدین منظور معمولاً در چهار جهت یوم،برج هایی جهت استقرار نورافکن ها ساخته می شود .تعداد چراغ های هر برج به ارتفاع آنها از مرکز زمین و همچنین قدرت آنها بستگی خواهد داشت . نوری که توسط نورافکن های فوق به زمین مسابقه تابانده می شود ، علاوه بر تأمین نور لازم جهت انجام مسابقه باید به اندازه ای باشد که انجام برداری از مسابقه به سهولت ممکن گردد .

در صورتی که نتوان از سطوح وسیع جهت نصب چراغ های نورافکن استفاده کرد می توان به جای 4 برج از 6 یا 8 برج کوچکتر در پیرامون یوم بهره گرفت .

ب ـ نور افکن در سایر فضاها : علاوه بر تأمین نور زمین مسابقه باید

کلیه فضاهای داخلی راهروها ، اتاقها و … دارای نور مناسب باشند که در این نور توسط چراغ های معمولی و یا فلورسنت تعبیه شده در سقف فضاها تأمین می گردد .

 

 صدا

در یوم های فوتبال همواره بلندگوهایی در پیرامون زمین و در مجاورت سکوهای تماشاچیان تعبیه می گردد . فاصله بلندگوها باید به گونه ای باشد که صدای گوینده یوم ضمن اینکه به راحتی به کلیه تماشاچیان می رسد ، ایجاد تشدید ( دو ص ) نکند . همچنین بلندگوها باید در مکانی قرار گیرند که مانع دید تماشاچیان نسبت به زمین مسابقه نباشند و فاصله آنها از تماشاچیان به حدی نباشد که باعث آزردگی آن ها گردد . به علت اینکه یوم فوتبال فضایی باز است استفاده از تایل های آ تیکی ضرورتی نخواهد داشت .

 رسانه های همگانی

ورزش امروزه به یکی از پر طرفدارترین برنامه های رادیو تلویزیونی تبدیل شده است و صفحات زیادی از مطبوعات را هر روزه به خود اختصاص میدهد ، بنابراین توجه به رسانه های همگانی در یوم ـ های ورزشی از ارزشی والا برخوردار است که ذیلاً به آن پرداخته می شود .

الف ـ جایگاه گزارشگران : مسابقات پر اهمیت ورزشی معمولاً مستقیماً توسط رادیو و تلویزیون برای علاقه مندانی که فرصت آمدن به ورزشگاه را ندارند گزارش می گردد.گزارشگران رادیو و تلویزیون باید دارای جایگاه مخصوصی باشند که ضمن تسلط مناسب بر زمین مسابقه ،بتوانند از های تهیه شده از مسابقه که مستقیماً در اختیارشان قرار می گیرد استفاده نمایند و برای بینندگان تلویزیونی و شنوندگان رادیویی گزارش دهند . جایگاه مخصوص گزارش مسابقه باید در مکانی مناسب از سکوهای  تماشاچیان در نظر گرفته شود و امکانات لازم رادیو تلویزیونی در آن تعبیه گردد .

ب ـ جایگاه خبرنگاران : علاوه بر گزارشات رادیو تلویزیونی مطبوعات نیز به اخبار و گزارشات ورزشی توجه نشان می دهند و همواره تعداد نسبتاً زیادی خبرنگار در محل انجام مسابقات حضور دارند . بدین منظور جایگاه مخصوصی نیز برای خبرنگاران مطبوعات در یوم ها در نظر گرفته می شود .

جایگاه خبرنگاران نیز باید مانند جایگاه گزارشگران از سر و صدای معمول در یوم دور بوده تا بتوانند با تمرکز کامل به تهیه اخبار و گزارش و خبر از مسابقه بپردازند .

ج ـ تابلوی نمایش یوم : به منظور اعلام نتایج ، معرفی اسامی و دادن پیام های مختلف به تماشاگران تابلوی بزرگی بر فراز یوم تعبیه می گردد . تابلوی فوق که مجهز به سیستم های الکترونیکی است در محلی قرار می گیرد که بیشترین تعداد تماشاچیان بتوانند از آن استفاده کنند . تابلوهایی که اخیراً در یوم ها مورد استفاده قرار می گیرند ، علاوه بر موارد ذکر شده قادرند هایی را که از جریان مسابقه تهیه می شود به صورت مستقیم برای بینندگان داخل یوم نمایش دهند .

 سرویس های تماشاچیان

سرویس دهی و خدمات رسانی به تماشاچیان با توجه به اینکه آنها ساعاتی از وقت خود را در یوم می گذرانند ، از اهمیت خاصی برخوردار است و بدین منظور فضاهایی مورد نیاز است که بطور خلاصه توضیح داده می شود .

الف ـ بوفه ها و فروش مواد غذایی : به علت اینکه تماشاچیان زمان نسبتاً زیادی از وقت خود را در یوم بسر می برند ، احتیاج به تهیه مواد غذایی ، نوشیدنی و …دارند . بدین منظور باید بوفه ـ هایی در یوم پیش بینی گردد .

بوفه ها باید پرانکندگی لازم را در یوم ، جهت دسترسی مناسب تمامی تماشاگران داشته و دارای فضای مناسب در کنار خود باشند تا از ایجاد سد معبر جلوگیری شود . معمولاً فضاهای زیر سکوهای فوقانی و در مجاورت راهروهای اصلی بهترین مکان برای قرارگیری بوفه ها می باشد تا تماشاگران بتوانند در هنگام ورود به یوم و قبل از استقرار در سکوها مواد مورد نیاز خود را تهیه کنند .

ب ـ آبخوری ها : آبخوری ها نیز که از اهمیت خاصی در جهت رفاه تماشاگران به عهده دارند به مانند بوفه ها باید در دسترس عموم باشند و تعداد آنها جوابگوی جمعیت باشد . رعایت مسائل بهداشتی ، پیش بینی شبکه فاضلاب و … از ضروریات آبخوری ها است .

ج ـ تو ها : دستشویی ها و تو ها باید به تمامی تماشاگران به سادگی سرویس دهد و در مکان هایی قرار گیرد که علاوه بر رعایت بهداشت

و آلوده ن محیط ، امکان تهویه مناسب آن وجود داشته باشد .

د ـ خانه : به منظور امکان انجام فرایض دینی تماشاگران ، ضرورت دارد که چند فضا در بخش هایی از یوم جهت خانه پیش بینی گردد .

ه ـ کمک های اولیه : به علت اینکه امکان وقوع حوادث برای تماشاچیان وجود دارد ، لذا باید کمک های اولیه برای آنها پیش بینی شود و فضاهایی برای این منظور در نظر گرفته شود .


با


مطالعات معماری یوم های فوتبال 43 صفحه فایل ورد


مشاهده متن کامل ...
مطالعات, طراحی, یوم, فوتبال
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات طراحی یوم فوتبال

 

تاریخ ایجاد 31/12/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 168   قیمت: 30000 تومان   حجم فایل: 17097 kb  تعدادمشاهده  56  


بخش اول
فصل اول : معرفی طرح
1-1-    تعریف یوم                                        1
1-2-    تاریخچه ساخت یوم                                    1
1-3-    تاریخچه ساخت یوم                                    1
1-2-1- یوم                                        1
1- 2 - 2- دسته بندیهای تاریخی                                    2
-3-1نسل یومها طبق نظر رود شر، رئیس ارشد ورزشگاه(اچ . او . کی)                3
1-3-1- یوم های نسل اول                                    4     
1-3-2- یوم های نسل دوم: تأثیر تلویزیون                            4
1-3-3- یوم های نسل سوم: یوم های خانوادگی                        5
1-3-4 - یوم های نسل چهارم: تعهد جمعی و رسانه ها                    5
1-3-5- یوم های نسل پنجم:  بازسازی شهری                        5
 
1-2- فصل دوم : بررسی محیط پیرامون
1-2-1- مقدمه                                            8
1-2-2- چکیده                                            9
1-2-3-  واژه های کلیدی                                    9
1-2-4-  شناخت ویژگیهای منطقه                                10
1-2-4-1-  موقعیت استان همدان [حوزه کلان ]                             10
1-2-4-2-  موقعیت شهرستان ملایر                                 11
1-2-5-  بررسی و تعیین ویژگی های اقلیمی منطقه                         11
1-2-5-1-  آب و هواو عوامل مؤثر بر آن در شهر ملایر                         11
1-2-6-  عناصر اقلیمی                                         12
 
1-3- فصل سوم : بررسی ضوابط و مقررات                         
1-3-1- مشخصات کالبدی                                    16
1-3-1-1-  ابعاد و اندازهها                                    16
1-3-1-2- روش ترسیم خطوط زمین فوتبال                            17
1-3-1-3-تعیین جهت قرارگیری زمین                                18
1-3-1-3- تجهیزات مورد نیاز مسابقات فوتبال                            18
1-3- 1- 4 - امکانات زمین بازی جهت مسابقات دو میدانی                    19
1-3-1- 5 - ایمنی زمین بازی                                     20
1-3-1- 6 - اندازه نیمکتها                                     31
1-3-1- 7 -  محلهای ایستادن                                    31
1-3-1- 7 – 1- ابعاد جایگاه تماشاگران ایستاده                            32
1-3-1- 7 – 2- انواع جایگاه های ایستادن                            32
1-3-1- 7 – 3-آرایش جایگاه تماشاگران ایستاده                             32
1-3-1- 8 -  آسایش تماشاگران                                     32
1-3-1- 9 -   جایگاه معلولین                                     33
1-3-2- دسترسی ها                                        35
1-3-3- تجهیزات                                        35
1-3-4- نقشه (پلان) زمین یوم                                36
1-3-5- فضای بازیکنان و اتاق رختکن                                37
1-3-5- 1- فضای بازیکنان                                    38
1-3-5- 2- اتاق تعویض تیم ها                                     38
1-3-5- 3- حوضچه های مخصوص استراحت و تمدد اعصاب                     39
1-3-5- 4- اتاق مخصوص ماساژ                                39
1-3-5- 5- اتاق تعویض مربیان تیم                                 39
1-3-5- 6- اتاق داوران  برحسب قوانین فیـفا                            40
1-3-5- 7- فضای آزمایش                                 41
1-3-5- 8- مراقبت های پزشکی                                    42
1-3-5- 9-  فضـای گـرم کـردن                                    42
1-3-5- 10-  نیمکت بازیکنان                                     43
1-3-5- 11- فضای تعویض نمایندگان رسمی                             44
1-3-6-  فضاهای مربوط به اشخاص مهم و سرشناس و پذیرایی از مهمانان سازمانها            45
1-3-6-  1-  استراحتگاههای متعلق به اشخاص مهم                        45
1-3-6-  2-  فضای پذیرایی                                    45
1-3-6- 3- سالن استراحت                                    46
1-3-6- 4- کرسی های اجرایی                                    46
1-3-6- 5-  لژ و فضاهای ویژه مخصوص اشخاص مهم                         47
1-3 - 7-   ارتفاعها                                         48
1-3-8-  تسهیلات رسانه ها (امکانات و فضاهای کاری رسانه ها و مطبوعات)            49
1-3- 8 - 1-  فضاهای مربوط به عملکرد رسانه ها                            49
1-3- 8 - 2-  موقعیت فضاهای مربوط به رسانه ها                        50
1-3- 8 - 3-  موقـعیتهـای مفسرین                                 51
1-3- 8 - 4-  مکان و تجهیزات                                    51
1-3- 8 - 5-  فضـای کنترل مفسرین                                52
1-3- 8 - 6-  نیمکتهای گزارشگران تلویزیون                            53
1-3- 8 - 7-   عکاسان                                        53
1-3- 8 - 8-  رو مه نگاران                                    54
1-3- 8 - 9-  منطقه مختلط                                     55
1-3- 8 - 10-  فضای مذاکرات و انجمن مطبوعاتی                        56
1-3- 8 - 11-  موقعیت دوربین                                    57
1-3- 8 - 12-  فضای مورد نیاز بردار                                57
1-3- 8 - 13-   حداقل فضای مورد نیاز دوربین ها                        57
 
1-4- فصل چهارم : بررسی استانداردها
1-4-1- استاندارد درهای ورودی                                    58
1-4- 2- فضاهای وجی                                    58
1-4-3- مسیرهای وج اضطراری                                58
1-4- 4- محاسبات زمان برای وج جمعیت                            59
1-4- 5- تعداد ردیفها                                        60
1-4- 6- پله ها                                            60
1-4- 7-  گذرگاهها و سطوح شیبدار                                61
1-4- 8- بالابرها و پله برقی                                    61
1-4- 9- ورودیها                                        62
1-4- 10- گردش افقی                                        63
1-4- 11-  درهای داخلی                                     63
1-4- 12-  گردش عمودی                                     64
1-4- 13-  تعیین بلوک ها جهت استقرار نیمکت ها                        64
1-4- 14- بررسی تعیین بلوکها                                    65
1-4- 15- فضـاهای ارتباطی                                     65
1-4- 16- سهم فضاهای ارتباطی                                    66
1-4- 17- اندازه گیری ظرفیت اولیه                                 67
1-4- 18- ارتباطات مخابراتی از راه دور                                68
1-4- 19-  فضاهای پشتیبانی                                    68
1-4- 19- 1- پارکینگ                                        69
1-4- 19- 2- انبار                                        70
1-4- 19- 3- تدارکات یوم                                    71
1-4- 19- 3- 1-  سالن میهمانان ویژه                                72
1-4- 19- 3- 2-  فضای رستوران                                71
1-4- 19- 3- 3-  آشپرخانه مرکزی                                72
1-4- 19- 4- کیوسکها و یا فروشگاهها                                 73
1-4- 19- 5- محل کمک های اولیه                                73
1-4- 19- 6- فضاهای کلی سرویس بهداشتی                            74
1-4- 19- 7- فضاهای اداری و عمومی                                75
1-4- 20-  محدوده مخصوص بازیکنان                                76
1-4- 20- 1- رختکن بازیکنان                                    77
1-4- 20- 2- شرایط رختکن بازیکنان                                78
1-4- 20- 3- امکانات رختکن ها                                 78
1-4- 21- دفتر مربیان                                         78
1-4- 21- 1- امکانات دفتر مربیان                                 79
1-4- 22- اتاق داوران                                        79
1-4- 22- 1- امکانات اتاق داوران                                79
1-4- 23- علائم در محوطه رختکن ها                                 80
1-4- 24- بخش های عملکردی رسانه ها                             81
1-4- 24- 1- محل قرار گیری گزارشگران                            82
1-4- 24- 2- محل قرارگیری عکاسان                                83
 1-4- 24- 3- اتاق کنترل تصاویر و گزارش تلویزیونی                        84
1-4- 24- 4- بخش خبرنگاران مطبوعات                                85
1-4- 24- 5-  فضای مشترک                                    87
1-4- 24- 6- جایگاه مصاحبه فوری                                87
1-4- 24- 7- اتاق کنفرانس مطبوعاتی                                88
1-4- 24- 8- مرکز رسانه ها در یوم                             89
1-4- 24- 9- پخش تلویزیونی                                    90
1-4- 24- 10-  دوربین های اصلی پخش اختصاصی                        92
1-4- 24- 11-  طراحی فضای مورد نیاز برای دوربین ها                        95
1-4- 24- 12-  دوربین های ضبط تصاویر آهسته                            96
1-4- 25- سالن های پذیرایی                                    97
1-4- 26- ل و پذیرش                                    98
1-4- 27- سالن                                            98
1-4- 28- سکوهای تماشای مسابقه (جایگاه vip)                         99
1-4- 29- ظرفیت سکو های مهمانان                                100
1-4- 30- اتاق های مهمانان                                    100
1-4- 30- 1- ایده های طراحی                                     101
1-4- 30- 2- قرارگیری اتاق ها بین سکو های یوم                         101
 
بخش دوم
2-1- فصل اول : مبانی نظری طرح
2-1-1-(high-tech)                                         115
2-1-2- منابع                                             118
2-2- فصل دوم : تحلیل سایت                                    119                     
2-3- فصل سوم : طراحی                                    120
2-4- فصل چهارم : سازه                                    121
2-4-2- سیستم های باربری ساختمانی                                123
2-4-2- 1-  سیستم های سازه با عملکرد شکلی                            123
2-4-2- 2- سیستم های سازه با عملکرد برداری                            123
2-4-2- 3- سیستم های سازه با عملکرد مقطعی                             123
2-4-2- 5-  سیستم های سازه با عملکرد ارتفاعی                            125
2-4-3- سیستم های سازه ای مناسب برای پوشش دهانه های بزرگ                    125
2-4-3- 1-  سیستم های خطی                                    125
2-4-3- 2- سازه های فضاکار                                    127
2-4-3- 4- لایه بندی                                        128
2-4-3- 5- اتصالات                                        129
2-4-3- 6-  گنبدهای مشبک                                    130
2-4-3- 7- سازه کش بستی                                    131
2-4-3- 8- سیستم سقف چرخ دوچرخه                                131
2-4-3- 9-  سازه ورق های تاشده                                132
2-4-3- 10- سازههای پارچه ای                                133
2-4-3- 10-1- دسته بندی سازههای پارچهای به لحاظ عملکرد                    134
2-4-3- 10-2- فرم و رفتار سازه های پارچه ای                            138
2-4-3- 11- بالشتکهای بادی                                    141
2-4-3- 11- 1- ابعاد بالشتک ها                                144
2-4-3- 11- 2- پوشش های etfe با پیش تنیدگی مکانیکی                    144
2-4-3- 11- 3- نصب و ب ایی                                    145
2-4-3- 11- 4- تولید و فرآوری محصول etfe                         147
2-4-3- 11- 5- باد بالشتکها                                 147
2-4-3- 11- 6- نگهداری                                    148
2-4-3- 11- 8- رطوبت گیرها                                    149
2-4-3- 11-9- حریق                                        149
2-4-3- 11-10- ا تیک                                    149
2-4-3- 11- 11- انتقال حرارت                                 149
2-4-3- 12- طراحی سازه های پارچه ای                                150
2-4-3- 12- 1- شکل سطح ـ پوشش                                 151
2-4-3- 12- 2- پیشتنیدگی                                    151
2-4-3- 12- 3- انعطافپذیری و تغییر شکل                            152
2-4-3- 12- 4- آب و هوای داخل پوسته                            152
 
2-5- فصل پنجم : تاسیسات                                    154
2-5-1- تاسیسات برقی                                        154
2-5- 2- نو ردازی                                         154
2-5- 2- 1- نیاز استفاده کنندگان                                 154
2-5- 2- 2- رده های نو ردازی                                    155
2-5- 2-3- معیارهای نو ردازی                                 156
2-5- 2- 4- یکنواختی نور                                    156
2-5- 2- 5- طراحی روشنایی                                     157
2-5- 2- 7- نو ردازی یوم فوتبال                                 158
2-5- 2- 8- گرمای رنگ نور                                    160
2-5- 2- 9- گرمای رنگ لامپ ها                                 160
2-5- 2- 10- نصب چراغها                                    162
2-5- 2- 12- روشنایی اضطراری                                 162
2-5- 2- 13- آ تیک                                        163
2-5-3- تاسیسات مکانیکی                                     166
2-5-3- 1- تامین دمای مناسب                                     166
2-5-3- 2-  تامین هوای تازه                                     167
2-5-4-  ملاحظات اقلیمی                                    167
2-5-4- 1- آسایش گرمایی در زمین های روباز                            168
2-5-5-  ضوابط اقلیمی طر احی زمینهای ورزشی                         168
2-5-6- بررسی نحوه مدیریت اقتصادی یوم ها (موثر بر معماری)                169     
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله یوم , نقشه یوم , نقشه معماری , نقشه های معماری , نقشه کدی ,رساله یوم و مطالعات معماری یوم ، پروژه یوم فوتبال، مطالعات، رساله ، یوم فوتبال ، رساله یوم فوتبال ، پایان نامه یوم فوتبال ، برنامه فیزیکی ، سرانه ،اصول و ضو,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله کامل طراحی یوم فوتبال و مجموعه های خدماتی وابسته


مشاهده متن کامل ...
تفسیر نور سوره حمد (سوالات مسابقه متعاقبا اعلام می گردد.)
درخواست حذف اطلاعات

> تفسیر نور سوره حمد

بسم الله الرحمن الرحیم
الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
الرَّحْمـنِ الرَّحِیمِ
مَـلِکِ یَوْمِ الدِّینِ
إِیَّاکَ نَعْبُدُ وإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ
اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ
صِرَاطَ الَّذِینَ أَنعَمتَ عَلَیهِمْ غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ

بسم الله الرحمن الرحیم

ترجمه

به نام خداوند بخشنده ى مهربان

نکته ها

در میان اقوام و ملل مختلف، رسم است که کارهاى مهم و با ارزش را به نام بزرگى از بزرگان خویش که مورد احترام و علاقه ى آنهاست، شروع مى کنند تا آن کار میمون و مبارک گردد و به انجام رسد. البتّه آنان بر اساس اعتقادات صحیح یا فاسد خویش عمل مى کنند. گاهى به نام بت ها وطاغوت ها وگاهى با نام خدا و به دست اولیاى خدا، کار را شروع مى کنند. چنانکه در جنگ خندق، اوّلین کلنگ را رسول خدا صلى الله علیه وآله بر زمین زد. (6)

بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم سر آغاز کتاب الهى است. بسم اللَّه نه تنها در ابتداى قرآن، بلکه در آغاز تمام کتاب هاى آسمانى بوده است. در سر لوحه ى کار و عمل همه ى انبیا بسم اللَّه قرار داشت. وقتى کشتى حضرت نوح در میان امواج طوفان به راه افتاد، نوح علیه السلام به یاران خود گفت: سوار شوید که بسم اللَّه مجریها و مرسیه (7) یعنى حرکت و توقّف این کشتى با نام خداست. حضرت سلیمان علیه السلام نیز وقتى ملکه سبا را به ایمان فراخواند، دعوتنامه خود را با جمله ى بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم (8) آغاز نمود.

حضرت على علیه السلام فرمود: بسم اللَّه، مایه برکت کارها و ترک آن موجب نافرجامى است. همچنین آن حضرت به شخصى که جمله ى بسم اللَّه را مى نوشت، فرمود: جَوِّده آنرا نیکو بنویس. (9)

بر زبان آوردن بسم اللَّه در شروع هر کارى سفارش شده است؛ در خوردن و خو دن ونوشتن، سوارشدن بر مرکب ومسافرت وبسیارى کارهاى دیگر. حتّى اگر حیوانى بدون نام خدا ذبح شود، مصرف گوشت آن حرام است و این رمز آن است که خوراک انسان هاى هدف دار و موحّد نیز باید جهت الهى داشته باشد.

در حدیث مى خوانیم: بسم اللَّه را فراموش نکن، حتّى در نوشتن یک بیت شعر. و روایاتى در پاداش ى که اوّلین بار بسم اللَّه را به کودک یاد بدهد، وارد شده است. (10)

سؤال: چرا در شروع هر کارى بسم اللَّه سفارش شده است؟

پاسخ: بسم اللَّه آرم ونشانه ى مسلمانى است وباید همه کارهاى او رنگ الهى داشته باشد. همانگونه که محصولات و کالاهاى ساخت یک کارخانه، آرم و علامت آن کارخانه را دارد؛ خواه به صورت جزیى باشد یا کلّى. مثلاً یک کارخانه چینى سازى، علامت خود را روى تمام ظروف مى زند، خواه ظرف هاى بزرگ باشد یا ظرف هاى کوچک. یا اینکه پرچم هر کشورى هم بر فراز ادارات و مدارس و پادگان هاى آن کشور است و هم بر فراز کشتى هاى آن کشور در دریاها، و هم بر روى میز ادارى کارمندان.

سؤال: آیا بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم آیه اى مستقل است؟

پاسخ: به اعتقاد اهل بیت رسول اللّه علیهم السلام که صد سال سابقه بر سایر ان فقهى مذاهب دارند و در راه خدا به شهادت رسیده و در قرآن نیز عصمت و پاکى آنها به صراحت بیان شده است، آیه بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم آیه اى مستقل و جزء قرآن است. ف رازى در تفسیر خویش شانزده دلیل آورده که بسم اللَّه جزء سوره است. آلوسى نیز همین اعتقاد را دارد. در مسند احمد نیز بسم اللَّه جزء سوره شمرده شده است. (11) برخى از افراد که بسم اللَّه را جزء سوره ندانسته و یا در آن را ترک کرده اند، مورد اعتراض واقع شده ا ند. در مستدرک حاکم آمده است: روزى معاویه در بسم اللَّه نگفت، مردم به او اعتراض نمودند که أسرقت أم نَیستَ، آیه را یدى یا فراموش کردى؟! (12)

ان معصوم علیهم السلام اصرار داشتند که در ، بسم اللَّه را بلند بگویند. باقر علیه السلام در مورد انى که بسم اللَّه را در نمى خواندند و یا جزء سوره نمى شمردند، مى فرمود: سَرقوا اکرم آیة (13) بهترین آیه قرآن را به سرقت بردند. در سنن بیهقى در ضمن حدیثى آمده است: چرا بعضى بسم اللَّه را جزء سوره قرار نداده اند! (14)

شهید مطهّرى قدس سره در تفسیر سوره حمد، ابن عباس، عاصم، ایى، ابن عمر، ابن زبیر، عطاء، طاووس، ف رازى وسیوطى را از جمله انى معرّفى مى کند که بسم اللَّه را جزء سوره مى دانستند.

در تفسیر قرطبى از صادق علیه السلام نقل شده است: بسم اللَّه تاج سوره هاست. تنها در آغاز سوره برائت (سوره توبه) بسم اللَّه نیامده و این به فرموده حضرت على علیه السلام به خاطر آن است که بسم اللَّه کلمه امان و رحمت است، واعلام برائت از کفّار و مشرکین، با اظهار محبّت ورحمت سازگار نیست. (15)

سیماى بسم اللّه

1- بسم اللَّه نشانگر رنگ وصبغه ى الهى وبیانگر جهت گیرى توحیدى ماست. (16)

2- بسم اللَّه رمز توحید است وذکر نام دیگران به جاى آن رمز کفر، و قرین نام خدا بانام دیگران، نشانه ى شرک. نه در کنار نام خدا، نام دیگرى را ببریم ونه به جاى نام او. (17)

3- بسم اللَّه رمز بقا ودوام است. زیرا هرچه رنگ خدایى نداشته باشد، فانى است. (18)

4- بسم اللَّه رمز عشق به خدا وتوکّل به اوست. به ى که رحمن و رحیم است عشق مى ورزیم و کارمان را با توکّل به او آغاز مى کنیم، که بردن نام او سبب جلب رحمت است.

5 - بسم اللَّه رمز وج از تکبّر و اظهار عجز به درگاه الهى است.

6- بسم اللَّه گام اوّل در مسیر بندگى و عبودیّت است.

7- بسم اللَّه مایه ى فرار است. ى که خدا را همراه داشت، در او مؤثّر نمى افتد.

8 - بسم اللَّه عامل قداست یافتن کارها و بیمه آنهاست.

9- بسم اللَّه ذکر خداست، یعنى که خدایا من تو را فراموش نکرده ام.

10- بسم اللَّه بیانگر انگیزه ماست، یعنى خدایا هدفم تو هستى نه مردم، نه طاغوت ها ونه جلوه ها و نه هوس ها.

11- رضا علیه السلام فرمود: بسم اللَّه به اسم اعظم الهى، از سیاهى چشم به سفیدى آن نزدیک تر است. (19)

پیام ها :

1- بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم در آغاز سوره، رمز آن است که مطالب سوره، از مبدأ حقّ و مظهر رحمت نازل شده است.

2- بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم در آغاز کتاب، یعنى هدایت تنها با استعانت از او محقّق مى شود. (20)

3- بسم اللَّه کلامى که سخن خدا با مردم وسخن مردم با خدا، با آن شروع مى شود.

4- رحمت الهى همچون ذات او ابدى و همیشگى است. اللَّه الرّحمن الرّحیم

5 - بیان رحمت الهى در قالب هاى گوناگون، نشانه ى اصرار بر رحمت است. (هم قالب رحمن، هم قالب رحیم) الرّحمن الرّحیم

6- شاید آوردن کلمه رحمن و رحیم در آغاز کتاب، نشانه این باشد که قرآن جلوه اى از رحمت الهى است، همانگونه که اصل آفرینش و بعثت جلوه لطف ورحمت اوست. الرّحمن الرّحیم

توضیح :

سیماى سوره حمد

سوره ى حمد که نام دیگرش فاتحة الکتاب است، هفت آیه دارد (1) وتنها سوره اى است که بر هر مسلمانى واجب است حدّاقل روزانه ده بار آن را در هاى شبانه روزى بخواند وگرنه او باطل است. لاصلاة الاّ بفاتحة الکتاب (2)

بنا به روایت جابربن عبداللّه انصارى از رسول اکرم صلى الله علیه وآله: این سوره بهترین سوره هاى قرآن است. و به نقل ابن عباس؛ سوره ى حمد اساس قرآن است. در حدیث نیز آمده است: اگر هفتاد مرتبه این سوره را بر مرده خو د و زنده شد، تعجّب نکنید. (3)

از نامگذارى این سوره به فاتحة الکتاب، معلوم مى شود که تمام آیات قرآن در زمان رسول خدا صلى الله علیه وآله جمع آورى شده و به صورت کتاب در آمده است و به امر ایشان این سوره در آغاز و شروع کتاب )قرآن) قرار گرفته است.

همچنین در حدیث ثقلین مى خوانیم که صلى الله علیه وآله فرمود: انّى تارک فیکم الثقلَین کتاب اللَّه و عترتى (4) من دو چیز گرانبها در میان شما مى گذارم، کتاب خدا و خاندانم. از این حدیث نیز معلوم مى شود که آیات الهى در زمان صلى الله علیه وآ له به صورت کتاب اللّه جمع آورى شده و به همین نام در میان مسلمانان معروف و مشهور بوده است.

آیات سوره ى مبارکه فاتحه، اشاراتى در باره ى خداوند و صفات او، مسأله معاد، شناخت و درخواست رهروى در راه حقّ و قبول حاکمیت و ربوبیّت خداوند دارد. همچنین به ادامه ى راه اولیاى خدا، ابراز علاقه واز گمراهان و غضب شدگان اعلام بیزارى و انزجار شده است.

سوره ى حمد - همانند خود قرآن - مایه ى شفاست، هم شفاى دردهاى جسمانى و هم شفاى بیمارى هاى روحى. (5)

درسهاى تربیتى سوره ى حمد

قبل از تفسسیر سوره حمد سیمایى از درسهاى این سوره را ترسیم نموده و در صفحات بعد به شرح آن مى پردازیم؛

1- انسان در تلاوت سوره ى حمد با بسم اللَّه از غیر خدا قطع امید مى کند.

2- با ربّ العالمین و مالک یوم الدین احساس مى کند که مربوب و مملوک است و خودخواهى و غرور را کنار مى گذارد.

3- با کلمه عالمین میان خود و تمام هستى ارتباط برقرار مى کند.

4- با الرّحمن الرّحیم خود را در سایه لطف او مى داند.

5 - با مالک یوم الدین غفلتش از آینده زدوده مى شود.

6- با گفتن ایّاک نعبد ریا و شهرت طلبى را زایل مى کند.

7- با ایّاک نستعین از ابرقدرت ها نمى هراسد.

8 - از انعمت مى فهمد که نعمت ها به دست اوست.

9- با اهدن رهسپارى در راه حقّ و طریق مستقیم را درخواست مى کند.

10- در صراط الّذین انعمت علیهم همبستگى خود را با پیروان حقّ اعلام مى کند.

11- با غیر المغضوب علیهم و لا الضّالّین بیزارى و برائت از باطل و اهل باطل را ابراز مى دارد.

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

ترجمه

سپاس و ستایش مخصوص خداوندى است که پروردگار جهانیان است.

نکته ها

ربّ به ى گفته مى شود که هم مالک وصاحب چیزى است و هم در رشدو پرورش آن نقش دارد. خداوند هم صاحب حقیقى عالم است و هم مدبّر و پروردگار آن. پس همه هستى حرکت تکاملى دارد و در مسیرى که خداوند معیّن کرده، هدایت مى شود.

علاوه بر سوره حمد، چهار سوره ى انعام، کهف، سبأ وفاطر نیز با جمله الحمدللّه آغاز گردیده، ولى فقط در سوره حمد بعد از آن ربّ العالمین آمده است.

مفهوم حمد، ترکیبى از مفهوم مدح و شکر است. انسان در برابر جمال و کمال و زیبایى، زبان به ستایش و در برابر نعمت و خدمت واحسان دیگران، زبان به تشکّر مى گشاید. خداوند متعال به خاطر کمال و ج ، شایسته ى ستایش وبه خاطر احسان ها و نعمت هایش، لایق شکرگزارى است.

الحمدللّه بهترین نوع تشکّر از خداوند است. هر در هرجا، با هر زبانى، هرگونه ستایشى از هر کمال و زیبایى دارد، در حقیقت سرچشمه ى آن را ستایش مى کند. البتّه حمد خداوند منافات با سپاسگزارى از مخلوق ندارد، به شرط آنکه به امر خدا و در خط و مسیر او باشد.

خداوند مسیر رشد و تربیت همه را تعیین نموده است: ربّنا الّذى اعطى کل شیى ء خلقه ثمّ هدى (21) پرودگار ما همه ى موجودات را نعمت وجود بخشیده و سپس به راه ک هدایت نموده است. او به زنبور عسل یاد داده که از چه گیاهى بمکد و به مورچه آموخته است که چگونه قوت زمستانى خود را ذخیره کند و بدن انسان را چنان آفریده که هر گاه کمبود خون پیدا کرد، خون سازى نماید. چنین خداوندى، شایسته حمد وسپاسگزارى است.

خداوند، پروردگار همه ى آفریده هاست. و هو ربّ کلّ شى (22) آنچه در آسمان ها و زمین و میان آنهاست، پروردگارشان اوست. ربّ السّموات والارض و م نهم (23) حضرت على علیه السلام مى فرماید: من الجمادات والحیوانات یعنى او پروردگار جاندار و بى جان است . له الخلق والامر تبارک اللّه ربّ العالمین هم آفرینش از اوست و هم اداره ى آن، و او پرورش دهنده ى همه است.

مراد از عالَمین یا فقط انسان ها هستند، مانند آیه 70 سوره حجر که قوم لوط به حضرت لوط گفتند: أوَ لم نن عن العالمین آیا ما تو را از ملاقات با مردم نهى نکردیم؟ و یا مراد همه ى عوالم هستى است. عالَم به معناى مخلوقات و عالَمین به معناى تمام مخلوقات نیز استعمال شده است. از این آیه فهمیده مى شود که تمام هستى یک پروردگار دارد که اوست و آنچه در جاهلیت و در میان بعضى از ملّت ها اعتقاد داشتند که براى هر نوع از پدیده ها خدایى است و آن را مدّبر و ربّ النوع آن مى پنداشتند، باطل است.

پیام ها :

1- همه ستایش ها براى اوست. الحمدللَّه (24)

2- خداوند در تربیت و رشد هستى اجبارى ندارد. زیرا حمد براى کارهاى غیر اجبارى است. الحمدللَّه

3- همه هستى زیباست و تدبیر همه هستى نی ت. زیرا حمد براى زیبایى و نیکویى است. الحمدللَّه

4- دلیل ستایش ما، پروردگارى اوست. الحمدللَّه ربّ العالمین

5 - رابطه ى خداوند با مخلوقات، رابطه ى دائمى و تنگاتنگ است. ربّ العالمین (نقاش و بنّا هنر خود را عرضه مى کند و مى رود، ولى مربّى باید هر لحظه نظارت داشته باشد.)

6- همه ى هستى، تحت تربیت خداوند یکتاست. ربّ العالمین

7- امکان رشد و تربیت، در همه ى موجودات وجود دارد. ربّ العالمین

8 - خداوند هم انسان ها را با راهنمایى انبیا تربیت مى کند، (تربیت تشریعى) و هم جمادات ونباتات وحیوانات را رشد وپرورش مى دهد. (تربیت تکوینى) ربّ العالمین

9- مؤمنان در آغاز کتاب (قرآن) با نیایش به درگاه خداوند متعال، الحمدللّه ربّ العالمین مى گویند و در پایان کار در بهشت نیز، همان شعار را مى دهند که آ دعویهم أن الحمدللّه ربّ العالمین (25)

الرَّحْمـنِ الرَّحِیمِ

ترجمه

(خدایى که) بخشنده و مهربان است.

نکته ها

کلمه رحمن به معناى مبالغه و شدّت در رحمت و گستردگى آن است. از کاربرد دو صفت رحمن و رحیم در قرآن، استفاده مى شود که رحمانیّت درباره همه ى مخلوقات ورحیم بودن، مربوط به انسان وموجودات مکلّف است.

خداوند رحمت را برخود واجب کرده است، کتب ربّکم على نفسه الرّحمة (26) و رحمت او بر همه چیز سایه گسترده است، و رحمتى وسعت کلّ شیى ء (27) همچنین و کتاب او مایه رحمتند، رحمةً للعالمین (28) آفرینش وپرورش او براساس رحمت است و اگر عقوبت نیز مى دهد از روى لطف است. بخشیدن گناهان و قبول توبه ى بندگان و عیب پوشى از آنان و دادن فرصت براى جبران اشتباهات، همه مظاهر رحمت و مهربانى اوست.

پیام ها :

1- تدبیر وتربیت الهى، همراه محبّت و رحمت است. (در کنار کلمه ربّ، کلمه رحمن آمده است.) ربّ العالمین الرحمن الرحیم

2- همچنان که تعلیم نیازمند رحم و مهربانى است، الرّحمن علّم القرآن (29) تربیت و تزکیه نیز باید بر اساس رحم و مهربانى باشد. ربّ العالمین الرّحمن الرّحیم

3- رحمانیّت خداوند، دلیل بر ستایش اوست. الحمدللَّه... الرّحمن الرّحیم

مَـلِکِ یَوْمِ الدِّینِ

ترجمه

(خدایى که) مالک روز جزاست.

نکته ها

مالکیّت خداوند، حقیقى است و شامل احاطه و سلطنت است، ولى مالکیّت هاى اعتبارى، از سلطه ى مالک خارج مى شود و تحت سلطه ى واقعى او نیست. مالک یوم الدین

با آنکه خداوند مالک حقیقى همه چیز در همه وقت است، ولى مالکیّت او در روز قیامت و معاد جلوه ى دیگرى دارد؛

در آن روز تمام واسطه ها واسباب قطع مى شوند. تقطّعت بهم الاسباب (30)

نسبت ها و خویشاوندى ها از بین مى رود. فلا انساب بینهم (31)

مال و ثروت و فرزندان، ثمرى ندارند. لا ینفع مال و لا بنون (32)

بستگان و نزدیکان نیز فایده اى نمى رسانند. لن تنفعکم ارحامکم (33)

نه زبان، اجازه عذر تراشى دارد و نه فکر، فرصت تدبیر. تنها راه چاره لطف خداوند است که صاحب اختیار آن روز است.

لفظ دین در معانى گوناگون به کار رفته است:

الف: مجموعه ى قوانین آسمانى. إنّ الدّین عنداللَّه ال (34)

ب: عمل و اطاعت. للّه الدّین الخالص (35)

ج: حساب و جزا. مالک یوم الدّین

یوم الدّین در قرآن به معناى روز قیامت است که روز کیفر و پاداش مى باشد. یسئلون ایّان یوم الدّین (36) مى پرسند روز قیامت چه وقت است؟ قرآن در مقام معرّفى این روز، چنین مى فرماید: ثم ما ادریک ما یوم الدّین . یوم لا تملک نفس شیئاً و الامر یومئذ للّه (37) (اى !) نمى دانى روز دین چه روزى است؟ روزى که هیچ براى ى کارآیى ندارد وآن روز تنها حکم و فرمان با خداست.

مالک یوم الدّین نوعى انذار و هشدار است، ولى با قرار گرفتن در کنار آیه ى الرّحمن الرّحیم معلوم مى شود که بشارت و انذار باید در کنار هم باشند. نظیر آیه شریفه دیگر که مى فرماید: نبّى ء عبادى انّى أنا الغفور الرّحیم . و أنّ عذابى هو العذاب الالیم (38) به بندگانم خبر ده که من بسیار مهربان و آمرزنده ام، ولى عذاب و مجازات من نیز دردناک است. همچنین در آیه دیگر خود را چنین معرّفى مى کند: قابل َّوب شدید العقاب (39) خداوند پذیرنده ى توبه مردمان وعقوبت کننده ى شدید گنا اران است.

در اوّلین سوره ى قرآن، مالکیتَ خداوند عنوان شده است، مالکِ یوم الدّین و در آ ین سوره، مَلِکیت او. ملک النّاس

پیام ها :

1- خداوند متعال، از جهات مختلف قابل عبادت است و ما باید حمد و سپاس او را به جا آوریم. به خاطر کمال ذات و صفات او که اللّه است، به خاطر احسان و تربیت او که ربّ العالمین است و به خاطر امید و انتظار رحم و لطف او که الرّحمن الرّحیم است و به خاطر قدرت و هیبت او که مالک یوم الدّین است.

2- قیامت، پرتوى از ربوبیّت اوست. ربّ العالمین... مالک یوم الدین

3- قیامت، جلوه اى از رحمت خداوند است. الرّحمن الرّحیم مالک یوم الدین

إِیَّاکَ نَعْبُدُ وإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ

ترجمه

(خدایا) تنها ترا مى پرستیم و تنها از تو یارى مى جوئیم.

نکته ها

انسان باید به حکم عقل، بندگى خداوند را بپذیرد. ما انسان ها عاشق کمال هستیم و نیازمند رشد و تربیت، و خداوند نیز جامع تمام کمالات و ربّ همه ى هستى است. اگر به مهر و محبّت نیازمندیم او رحمان و رحیم است و اگر از آینده دور نگرانیم، او صاحب اختیار و مالک آن روز است. پس چرا به سوى دیگران برویم؟! عقل حکم مى کند که تنها باید او را پرستید و از او کمک خواست. نه بنده هوى و هوس خود بود و نه بنده زر و زور دیگران.

در ، گویا شخص گزار به نمایندگى از تمام خداپرستان مى گوید: خدایا نه فقط من که همه ى ما بنده توایم، ونه تنها من که همه ى ما محتاج و نیازمند لطف توایم.

خدایا! من ى جز تو را ندارم ایّاک ولى تو غیر مرا فراوان دارى و همه هستى عبد و بنده ى تو هستند. ان کلّ من فى السموات و الارض الاّ اتى الرّحمن عبد (40) در آسمان ها و زمین هیچ چیزى نیست مگر این که بنده و فرمان بردار تو هستند.

جمله نعبد هم اشاره به این دارد که به جماعت خوانده شود و هم بیانگر این است که مسلمانان همگى برادر و در یک خط هستند.

مراحل پرواز معنوى، عبارت است از: ثنا، ارتباط و سپس دعا. بنابراین اوّل سوره ى حمد ثناست، آیه ى ایّاک نعبد ارتباط و آیات بعد، دعا مى باشد.

چون گفتگو با محبوب واقعى شیرین است، لذا کلمه ایّاک تکرار شد.

پیام ها :

1- ابتدا باید بندگى خدا کرد، آنگاه از او حاجت خواست. نعبد، نستعین

2- بندگى، تنها در برابر خداوند رواست نه دیگران. ایّاک

3- قوانین حاکم بر طبیعت محترم است، ولى اراده ى خداوند حاکم وقوانینِ طبیعى، محکوم هستند. (41) لذا فقط از او کمک مى خواهیم. ایّاک نستعین

4- گر چه عبادت از ماست، ولى در عبادت نیز نیازمند کمک او هستیم. ایّاک نعبد و ایّاک نستعین (42)

5 - چون خداوند بیشترین لطف را بر ما کرده، ما بهترین تذلّل را به درگاهش مى بریم. الرّحمن الرّحیم ایّاک نعبد

6- ایّاک نعبد و ایّاک نستعین یعنى نه جبر است و نه تفویض. چون مى گوییم: نعبد پس داراى اختیار هستیم و نه مجبور. وچون مى گوییم: نستعین پس نیاز به او داریم و امور به ما تفویض نشده است.

7- عبادت، مقدمّه و وسیله ى استمداد است. ابتدا عبادت آمده آنگاه استمداد. ایّاک نعبد و ایّاک نستعین

8 - شناخت خداوند و صفات او، مقدمّه دست یابى به توحید و یکتاپرستى است. ربّ العالمین، الرّحمن الرّحیم، مالک یوم الدّین، ایّاک نعبد

9- از آداب دعا و پرستش این است که انسان خودرا مطرح نکند و خود را در حضور خداوند احساس کند. ایّاک نعبد...

10- توجّه به معاد، یکى از انگیزه هاى عبادت است. مالک یوم الدّین ایّاک نعبد

اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ

ترجمه

(خداوندا!) ما را به راه راست هدایت فرما.

نکته ها

در قرآن مجید دو نوع هدایت مطرح شده است:

الف: هدایت تکوینى، نظیر هدایت زنبور عسل که چگونه از شهد گلها بمکد و چگونه کندو بسازد. و یا هدایت و راهنمایى پرندگان در مهاجرت هاى زمستانى و تابستانى. آنجا که قرآن مى فرماید:ربّنا الّذى اعطى کلّ شى ء خلقه ثم هدى (43) بیانگر این نوع از هدایت است.

ب: هدایت تشریعى که همان فرستادن انبیاى الهى و کتب آسمانى براى هدایت بشر است.

کلمه ى صراط (44) بیش از چهل مرتبه در قرآن آمده است. انتخاب راه و خط فکرى صحیح، نشانه ى شخصیت انسان است.

راههاى متعدّدى در برابر انسان قرار دارد که او باید یکى را انتخاب کند:

راه خواسته ها وهوس هاى خود.

راه انتظارات وهوس هاى مردم.

راه وسوسه هاى .

راه طاغوت ها.

راه نیاکان و پیشینیان.

راه خدا و اولیاى خدا.

انسان مؤمن، راه خداوند واولیاى او را انتخاب مى کند که بر دیگر راهها امتیازاتى دارد:

الف: راه الهى ثابت است، بر خلاف راه هاى طاغوت ها و هوس هاى مردم و هوس هاى شخصى که هر روز تغییر مى کنند.

ب: یک راه بیشتر نیست، در حالى که راه هاى دیگر متعدّد و پراکنده اند.

ج: در پیمودن آن، انسان به مسیر و مقصد مطمئن است.

د: در پیمودن آن، ش ت و باخت وجود ندارد.

راه مستقیم، راه خداست. انّ ربّى على صراطٍ مستقیم (45)

راه مستقیم، راه انبیاست. انّک لَمِن المرسلین على صراطٍ مستقیم (46)

راه مستقیم، راه بندگى خداست. و أنِ اعبدونى هذا صراط مستقیم (47)

راه مستقیم، توکّل وتکیه بر خداست. مَن یعتصم باللّه فقدهُدىَ الى صراطمستقیم (48)

راه مستقیم، یکتاپرستى و تنها یارى خواستن از اوست. (49)

راه مستقیم، کتاب خداوند است. (50)

راه مستقیم، راه فطرت سالم است. (51)

انسان، هم در انتخاب راه مستقیم و هم در تداوم آن باید از خدا کمک بگیرد. مانند لامپى که روشنى خود را هر لحظه از نیروگاه مى گیرد.

در راه مستقیم بودن، تنها خواسته اى است که هر مسلمان، در هر از خداوند طلب مى کند، حتّى رسول اللَّه صلى الله علیه وآله و ائمّه اطهار علیهم السلام از خداوند ثابت ماندن در راه مستقیم را مى خواهند.

انسان باید همواره، در هر نوع از کارهاى خویش، اعم از انتخاب شغل، دوست، رشته ى تحصیلى وهمسر، راه مستقیم را از خداوند بخواهد. زیرا چه بسا در عقاید، صحیح فکر کند، ولى در عمل دچار لغزش شود و یا بالع . پس هر لحظه، خواستن راه مستقیم از خدا، ضرورى است.

راه مستقیم مراتب و مراحلى دارد. حتّى انى که در راه حقّ هستند، مانند اولیاى خداوند، لازم است براى ماندن در راه و زیادشدن نورِ هدایت، دعا کنند. والّذین اهتدوا زادَهم هُدى (52)

راه مستقیم، همان راه میانه و وسط است که حضرت على علیه السلام مى فرماید: الیمین و الشمال مضلّة و الطریق الوسطى هى الجادّة (53) انحراف به چپ و راست گمراهى و راه وسء جاده ى هدایت است.

راه مستقیم یعنى میانه روى واعتدال واحتراز از هر نوع افراط وتفریء چه در عقیده و چه در عمل. یکى در عقاید از راه خارج مى شود ودیگرى در عمل و اخلاق. یکى همه کارها را به خدا نسبت مى دهد، گویا انسان هیچ نقشى در سرنوشت خویش ندارد. و دیگرى خود را همه کاره و فعّال مایشاء دانسته و دست خدا را بسته مى داند. یکى ان آسمانى را همچون مردمان عادى و گاهى ساحر و مجنون معرّفى مى کند و دیگرى آن بزرگواران را در حدّ خدا مى پندارد. یکى زیارت ان معصوم و را بدعت مى داند و دیگرى حتّى به درخت و دیوار، متوسل شده و ریسمان مى بندد. یکى اقتصاد را زیر بنا مى داند و دیگرى، دنیا و امورات آن را نادیده مى انگارد.

در عمل نیز یکى غیرت نابجا دارد و دیگرى همسرش را بى حجاب به کوچه و بازار مى فرستد. یکى بخل مى ورزد و دیگرى بى حساب سخاوت به ج مى دهد. یکى از خلق جدا مى شود و دیگرى حقّ را فداى خلق مى کند.

اینگونه رفتار وکردارها، انحراف از مسیر مستقیم هدایت است. خداوند دین پا برجا واستوار خود را، راه مستقیم معرّفى مى کند. (54) در روایات آمده است که ان معصوم علیهم السلام مى فرمودند: راه مستقیم، ما هستیم. (55) یعنى نمونه ى عینى و عملى راه مستقیم و اسوه و الگو براى قدم برداشتن در راه، ان آسمانى هستند. آنها در دستورات خود درباره ى تمام مسائل زندگى از قبیل کار، تفریح، تحصیل، تغذیه، انفاق، انتقاد، قهر، صلح و علاقه به فرزند و ... ، نظر داده و ما را به اعتدال و میانه روى سفارش کرده اند. (56) جالب آنکه ابلیس در همین صراطِ مستقیم به کمین مى نشیند. (57)

در قرآن و روایات، نمونه هاى زیادى آمده که در آنها به جنبه ى اعتدال، تأکید و از افراط و تفریط نهى شده است. به موارد ذیل توجّه کنید:

کلوا و اشربوا و لاتسرفو (58) بخورید و بیاشامید، ولى اسراف نکنید.

لا تَجعل یدک مَغلولةً الى عُنقک و لاتبسُطها کلّ البَسط (59) در انفاق، نه دست بر گردن قفل کن - دست بسته باش - و نه چنان گشاده دستى کن که خود محتاج شوى.

الّذین اذا أنفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قوام (60) مومنان، به هنگام انفاق نه اهل اسرافند و نه اهل بخل، بلکه میانه رو هستند.

لا تجهر بصلوتک و لاتخافت بها وابتغ بین ذلک سبیل (61) را نه بلند بخوان ونه آهسته، بلکه با صداى معتدل بخوان.

نسبت به والدین احسان کن؛ و بالوالدین احسان (62) امّا اگر تو را از راه خدا بازداشتند، اطاعت از آنها لازم نیست. ان جاهداک على ان تشرک بى... فلاتطعهم (63)

هم رس عمومى دارد؛ و کان رسولاً نبیّ (64) و هم خانواده خویش را دعوت مى کند. و کان یأمر اهله بالصلوة (65)

هم را سفارش مى کند که ارتباط با خالق است؛ اقیموا الصلوة و هم زکات را توصیه مى کند که ارتباط با مردم است. اتوا ا کوة (66)

نه محبت ها شما را از گواهى حقّ منحرف سازد؛ ء لِلّه و لو على انفسکم (67) و نه دشمنى ها شما را از عد دور کند. و لا یَجرِمنّکم شَنئان (68)

مؤمنین هم عه دارند؛ أشداء على الکفار و هم جاذبه دارند. رحماء بینهم (69)

هم ایمان و باور قلبى لازم است؛ امنو و هم عمل صالح. عملوا الصالحات (70)

هم اشک و دعا و درخواست پیروزى از خدا لازم است؛ ربّنا افرغ علینا صبر (71) و هم صبورى وپایدارى در سختى ها. عشرون صابرون یغلبوا مأتین (72) شب عاشورا حسین علیه السلام هم مناجات مى کرد و هم شمشیر تیز مى کرد.

روز عرفه و شب عید قربان، زائر خانه ى خدا دعا مى خواند و روز عید باید در قربانگاه با خون آشنا شود.

مالکیّت را مى پذیرد، الناس مسلّطون على اموالهم (73) ولى اجازه ضرر زدن به دیگرى را نمى دهد و آن را محدود مى سازد. لا ضَرر و لا ضِرار (74)

آرى، دین یک بعدى نیست که تنها به جنبه اى توجّه کند و جوانب دیگر را فراموش کند، بلکه در هر کارى اعتدال ومیانه روى وراه مستقیم را سفارش مى کند.

پیام ها :

1- همه ى هستى، در مسیرى که خداوند اراده کرده در حرکتند. خدایا! ما را نیز در راهى که خود دوست دارى قرار بده. اهدنا الصراط المستقیم

2- درخواست هدایت به راه مستقیم، مهم ترین خواسته ى یکتاپرستان است. ایّاک نعبد... اهدنا الصراط المستقیم

3- براى دست یابى به راه مستقیم، باید دعا نمود. اهدنا الصراط المستقیم

4- ابتدا ستایش، آنگاه استمداد و دعا. الحمدللَّه... اهدن

5 - بهترین نمونه استعانت از خدا، درخواست راه مستقیم است. ایّاک نستعین اهدنا اهدنا الصّراط المستقیم

صِرَاطَ الَّذِینَ أَنعَمتَ عَلَیهِمْ غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ

ترجمه

(خداوندا! ما را به) را سانى که آنها را مشمول نعمت خود ساختى، (هدایت کن) نه غضب شدگان و نه گمراهان!

نکته ها

این آیه راه مستقیم را، راه انى معرّفى مى کند که مورد نعمت الهى واقع شده اند وعبارتند از: انبیا، صدّیقین، وصالحین. (75) توجّه به راه این بزرگواران و آرزوى پیمودن آن وتلقین این آرزو به خود، ما را از خطر کجروى وقرار گرفتن در خطوط انحرافى باز مى دارد. بعد از این درخواست، از خداوند تقاضا دارد که او را در مسیر غضب شدگان وگمراهان قرار ندهد. زیرا بنى نیز به گفته قرآن، مورد نعمت قرار گرفتند، ولى در اثر ناسپاسى ولجاجت گرفتار غضب شدند.

قرآن، مردم را به سه دسته تقسیم مى نماید: انى که مورد نعمت هدایت قرار گرفته وثابت قدم ماندند، غضب شدگان و گمراهان.

مراد از نعمت در انعمتَ علیهم، نعمتِ هدایت است. زیرا در آیه ى قبل سخن از هدایت بود. علاوه بر آنکه نعمت هاى مادى را کفّار ومنحرفین ودیگران نیز دارند.

هدایت شدگان نیز مورد خطرند و باید دائماً از خدا بخواهیم که مسیر ما، به غضب و گمراهى کشیده نشود.

مغضوبین در قرآن

در قرآن، افرادى همانند فرعون و قارون و ابولهب و امّت هایى همچون قوم عاد، ثمود و بنى ، به عنوان غضب شدگان معرّفى شده اند. (76)

بنى که داستان زندگى و تمدن آنها در قرآن بیان شده است، زمانى بر مردم روزگار خویش برترى داشتند؛ فَضّلتُکم على العالَمین (77) لکن بعد از این فضیلت و برترى، به خاطر کردار و رفتار خودشان، دچار قهر و غضب خداوند شدند و باؤوا بغضب من اللّه (78) این تغییر سرنوشت، به علّت تغییر در رفتار و کردار آنان بوده است. دانشمندان یهود، دستورات وقوانین آسمانى تورات را تحریف د، یحرّفون الکلم (79) وتجّار وثروتمندان آنان نیز به ربا وحرام خوارى و رفاه طلبى روى آوردند، اخذهم الرّب (80) وعامّه مرد م نیز در برابر دعوت به جهاد و مبارزه، از روى تن پرورى و ترس، از رفتن به جبهه نبرد و ورود به سرزمینِ مقدّس، سر باز زدند. فاذهب انت و ربّک فقاتلا انّا هیهُنا قاعدون (81) به خاطر این انحرافات، خدا آنان را از اوج عزّت و فضیلت، به نهایت ذلّت و سرافکندگى مبتلا ساخت.

ما در هر ، از خداوند مى خواهیم که مانند غضب شدگان نباشیم. یعنى نه اهل تحریف آیات و نه اهل ربا و نه اهل فرار از جهاد در راه حقّ، و همچنین از گمراهان نباشیم، آنان که حقّ را رها کرده و به سراغ باطل مى روند و در دین و باور خود غلوّ و افراط کرده و یا از هوى و هوس خود و یا دیگران پیروى مى کنند. (82)

انسان در این سوره، عشق و علاقه و تولاّى خود را به انبیا و و صالحان و راه آنان، اظهار و ابراز داشته و از مغضوبان و گمراهان تاریخ نیز برائت و دورى مى جوید و این مصداق تولّى و تبرّى است.

ضالّین در قرآن

ضل که حدود دویست مرتبه این واژه با مشتقاتش در قرآن آمده است. گاهى در مورد تحیّر بکار مى رود، و وَجدَک ضال (83) وگاهى به معناى ضایع شدن است، اضلّ اعمالهم (84) ولى اکثراً به معناى گمراهى وهمراه با تعبیرات گوناگونى نظیر: ضلال مبین، ضلا ل بعید، ضلال قدیم به چشم مى خورد.

در قرآن افرادى به عنوان گمراه معرّفى شده اند، از جمله: انى که ایمان خود را به کفر تبدیل د، (85) مشرکان، (86) کفار، (87) عصیان گران، (88) مسلمانانى که کفّار را س رست و دوست خود گرفتند، (89) انى که مردم را از راه خدا باز مى دارند، انى که به خدا یا رسول خدا توهین مى کنند، آنان که حقّ را کتمان مى کنند و انى که از رحمت خدا مأیوسند.

در قرآن نام برخى به عنوان گمراه کننده آمده است، از قبیل: ابلیس، فرعون، سامرى، دوست بد، رؤسا ونیاکان منحرف.

گمراهان خود بستر وزمینه ى انحراف را فراهم و گمراه کنندگان از این بسترها و شرایط آماده، استفاده مى کنند. بسترهاى انحراف در قرآن عبارتند از: هوسها، (90) بت ها، (91) گناهان (92) ، پذیرش ولایت باطل، (93) جهل و نادانى. (94)

پیام ها :

1- انسان در تربیت، نیازمند الگو مى باشد. انبیا، ، صدّیقین وصالحان، نمونه هاى زیباى انسانیّت اند. صراط الّذین انعمت علیهم

2- آنچه از خداوند به انسان مى رسد، نعمت است. قهر و غضب را خود به وجود مى آوریم. (95) انعمت، المغضوب علیهم

3- ابراز تنفّر از مغضوبان و گمراهان، جامعه ى را در برابر پذیرش حکومت آنان، مقاوم و پایدار مى کند. غیر المغضوب علیهم ولا الضّالّین (96)

من یطع اللّه والرّسول فاولئک مع الّذین انعم اللّه علیهم من النبیّین والصدّیقین وال ء والصالحین، انى که خدا و رسول را پیروى کنند، آنان با انى هستند که خدا آنها را نعمت داده است، از ان، راستگویان، و صالحان. نساء، 69 و آیه 59 سوره مریم.

در آیات متعدّدى از قرآن ویژگى هاى گمراهان و غضب شدگان و مصادیق آنها بیان شده است: منافقان و مشرکان و بدگمانان به خداوند. نساء، 116 و فتح، 6. کافران به آیات الهى و قاتلان انبیاء الهى. بقره، 61. اهل کتاب که در برابر دعوت به حقّ سرکشى کرده اند. آل عمران، 110مشاهده متن کامل ...
تفسیر نور سوره حمد (سوالات مسابقه متعاقبا اعلام می گردد.)
درخواست حذف اطلاعات

> تفسیر نور سوره حمد

بسم الله الرحمن الرحیم
الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
الرَّحْمـنِ الرَّحِیمِ
مَـلِکِ یَوْمِ الدِّینِ
إِیَّاکَ نَعْبُدُ وإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ
اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ
صِرَاطَ الَّذِینَ أَنعَمتَ عَلَیهِمْ غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ

بسم الله الرحمن الرحیم

ترجمه

به نام خداوند بخشنده ى مهربان

نکته ها

در میان اقوام و ملل مختلف، رسم است که کارهاى مهم و با ارزش را به نام بزرگى از بزرگان خویش که مورد احترام و علاقه ى آنهاست، شروع مى کنند تا آن کار میمون و مبارک گردد و به انجام رسد. البتّه آنان بر اساس اعتقادات صحیح یا فاسد خویش عمل مى کنند. گاهى به نام بت ها وطاغوت ها وگاهى با نام خدا و به دست اولیاى خدا، کار را شروع مى کنند. چنانکه در جنگ خندق، اوّلین کلنگ را رسول خدا صلى الله علیه وآله بر زمین زد. (6)

بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم سر آغاز کتاب الهى است. بسم اللَّه نه تنها در ابتداى قرآن، بلکه در آغاز تمام کتاب هاى آسمانى بوده است. در سر لوحه ى کار و عمل همه ى انبیا بسم اللَّه قرار داشت. وقتى کشتى حضرت نوح در میان امواج طوفان به راه افتاد، نوح علیه السلام به یاران خود گفت: سوار شوید که بسم اللَّه مجریها و مرسیه (7) یعنى حرکت و توقّف این کشتى با نام خداست. حضرت سلیمان علیه السلام نیز وقتى ملکه سبا را به ایمان فراخواند، دعوتنامه خود را با جمله ى بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم (8) آغاز نمود.

حضرت على علیه السلام فرمود: بسم اللَّه، مایه برکت کارها و ترک آن موجب نافرجامى است. همچنین آن حضرت به شخصى که جمله ى بسم اللَّه را مى نوشت، فرمود: جَوِّده آنرا نیکو بنویس. (9)

بر زبان آوردن بسم اللَّه در شروع هر کارى سفارش شده است؛ در خوردن و خو دن ونوشتن، سوارشدن بر مرکب ومسافرت وبسیارى کارهاى دیگر. حتّى اگر حیوانى بدون نام خدا ذبح شود، مصرف گوشت آن حرام است و این رمز آن است که خوراک انسان هاى هدف دار و موحّد نیز باید جهت الهى داشته باشد.

در حدیث مى خوانیم: بسم اللَّه را فراموش نکن، حتّى در نوشتن یک بیت شعر. و روایاتى در پاداش ى که اوّلین بار بسم اللَّه را به کودک یاد بدهد، وارد شده است. (10)

سؤال: چرا در شروع هر کارى بسم اللَّه سفارش شده است؟

پاسخ: بسم اللَّه آرم ونشانه ى مسلمانى است وباید همه کارهاى او رنگ الهى داشته باشد. همانگونه که محصولات و کالاهاى ساخت یک کارخانه، آرم و علامت آن کارخانه را دارد؛ خواه به صورت جزیى باشد یا کلّى. مثلاً یک کارخانه چینى سازى، علامت خود را روى تمام ظروف مى زند، خواه ظرف هاى بزرگ باشد یا ظرف هاى کوچک. یا اینکه پرچم هر کشورى هم بر فراز ادارات و مدارس و پادگان هاى آن کشور است و هم بر فراز کشتى هاى آن کشور در دریاها، و هم بر روى میز ادارى کارمندان.

سؤال: آیا بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم آیه اى مستقل است؟

پاسخ: به اعتقاد اهل بیت رسول اللّه علیهم السلام که صد سال سابقه بر سایر ان فقهى مذاهب دارند و در راه خدا به شهادت رسیده و در قرآن نیز عصمت و پاکى آنها به صراحت بیان شده است، آیه بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم آیه اى مستقل و جزء قرآن است. ف رازى در تفسیر خویش شانزده دلیل آورده که بسم اللَّه جزء سوره است. آلوسى نیز همین اعتقاد را دارد. در مسند احمد نیز بسم اللَّه جزء سوره شمرده شده است. (11) برخى از افراد که بسم اللَّه را جزء سوره ندانسته و یا در آن را ترک کرده اند، مورد اعتراض واقع شده ا ند. در مستدرک حاکم آمده است: روزى معاویه در بسم اللَّه نگفت، مردم به او اعتراض نمودند که أسرقت أم نَیستَ، آیه را یدى یا فراموش کردى؟! (12)

ان معصوم علیهم السلام اصرار داشتند که در ، بسم اللَّه را بلند بگویند. باقر علیه السلام در مورد انى که بسم اللَّه را در نمى خواندند و یا جزء سوره نمى شمردند، مى فرمود: سَرقوا اکرم آیة (13) بهترین آیه قرآن را به سرقت بردند. در سنن بیهقى در ضمن حدیثى آمده است: چرا بعضى بسم اللَّه را جزء سوره قرار نداده اند! (14)

شهید مطهّرى قدس سره در تفسیر سوره حمد، ابن عباس، عاصم، ایى، ابن عمر، ابن زبیر، عطاء، طاووس، ف رازى وسیوطى را از جمله انى معرّفى مى کند که بسم اللَّه را جزء سوره مى دانستند.

در تفسیر قرطبى از صادق علیه السلام نقل شده است: بسم اللَّه تاج سوره هاست. تنها در آغاز سوره برائت (سوره توبه) بسم اللَّه نیامده و این به فرموده حضرت على علیه السلام به خاطر آن است که بسم اللَّه کلمه امان و رحمت است، واعلام برائت از کفّار و مشرکین، با اظهار محبّت ورحمت سازگار نیست. (15)

سیماى بسم اللّه

1- بسم اللَّه نشانگر رنگ وصبغه ى الهى وبیانگر جهت گیرى توحیدى ماست. (16)

2- بسم اللَّه رمز توحید است وذکر نام دیگران به جاى آن رمز کفر، و قرین نام خدا بانام دیگران، نشانه ى شرک. نه در کنار نام خدا، نام دیگرى را ببریم ونه به جاى نام او. (17)

3- بسم اللَّه رمز بقا ودوام است. زیرا هرچه رنگ خدایى نداشته باشد، فانى است. (18)

4- بسم اللَّه رمز عشق به خدا وتوکّل به اوست. به ى که رحمن و رحیم است عشق مى ورزیم و کارمان را با توکّل به او آغاز مى کنیم، که بردن نام او سبب جلب رحمت است.

5 - بسم اللَّه رمز وج از تکبّر و اظهار عجز به درگاه الهى است.

6- بسم اللَّه گام اوّل در مسیر بندگى و عبودیّت است.

7- بسم اللَّه مایه ى فرار است. ى که خدا را همراه داشت، در او مؤثّر نمى افتد.

8 - بسم اللَّه عامل قداست یافتن کارها و بیمه آنهاست.

9- بسم اللَّه ذکر خداست، یعنى که خدایا من تو را فراموش نکرده ام.

10- بسم اللَّه بیانگر انگیزه ماست، یعنى خدایا هدفم تو هستى نه مردم، نه طاغوت ها ونه جلوه ها و نه هوس ها.

11- رضا علیه السلام فرمود: بسم اللَّه به اسم اعظم الهى، از سیاهى چشم به سفیدى آن نزدیک تر است. (19)

پیام ها :

1- بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم در آغاز سوره، رمز آن است که مطالب سوره، از مبدأ حقّ و مظهر رحمت نازل شده است.

2- بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم در آغاز کتاب، یعنى هدایت تنها با استعانت از او محقّق مى شود. (20)

3- بسم اللَّه کلامى که سخن خدا با مردم وسخن مردم با خدا، با آن شروع مى شود.

4- رحمت الهى همچون ذات او ابدى و همیشگى است. اللَّه الرّحمن الرّحیم

5 - بیان رحمت الهى در قالب هاى گوناگون، نشانه ى اصرار بر رحمت است. (هم قالب رحمن، هم قالب رحیم) الرّحمن الرّحیم

6- شاید آوردن کلمه رحمن و رحیم در آغاز کتاب، نشانه این باشد که قرآن جلوه اى از رحمت الهى است، همانگونه که اصل آفرینش و بعثت جلوه لطف ورحمت اوست. الرّحمن الرّحیم

توضیح :

سیماى سوره حمد

سوره ى حمد که نام دیگرش فاتحة الکتاب است، هفت آیه دارد (1) وتنها سوره اى است که بر هر مسلمانى واجب است حدّاقل روزانه ده بار آن را در هاى شبانه روزى بخواند وگرنه او باطل است. لاصلاة الاّ بفاتحة الکتاب (2)

بنا به روایت جابربن عبداللّه انصارى از رسول اکرم صلى الله علیه وآله: این سوره بهترین سوره هاى قرآن است. و به نقل ابن عباس؛ سوره ى حمد اساس قرآن است. در حدیث نیز آمده است: اگر هفتاد مرتبه این سوره را بر مرده خو د و زنده شد، تعجّب نکنید. (3)

از نامگذارى این سوره به فاتحة الکتاب، معلوم مى شود که تمام آیات قرآن در زمان رسول خدا صلى الله علیه وآله جمع آورى شده و به صورت کتاب در آمده است و به امر ایشان این سوره در آغاز و شروع کتاب )قرآن) قرار گرفته است.

همچنین در حدیث ثقلین مى خوانیم که صلى الله علیه وآله فرمود: انّى تارک فیکم الثقلَین کتاب اللَّه و عترتى (4) من دو چیز گرانبها در میان شما مى گذارم، کتاب خدا و خاندانم. از این حدیث نیز معلوم مى شود که آیات الهى در زمان صلى الله علیه وآ له به صورت کتاب اللّه جمع آورى شده و به همین نام در میان مسلمانان معروف و مشهور بوده است.

آیات سوره ى مبارکه فاتحه، اشاراتى در باره ى خداوند و صفات او، مسأله معاد، شناخت و درخواست رهروى در راه حقّ و قبول حاکمیت و ربوبیّت خداوند دارد. همچنین به ادامه ى راه اولیاى خدا، ابراز علاقه واز گمراهان و غضب شدگان اعلام بیزارى و انزجار شده است.

سوره ى حمد - همانند خود قرآن - مایه ى شفاست، هم شفاى دردهاى جسمانى و هم شفاى بیمارى هاى روحى. (5)

درسهاى تربیتى سوره ى حمد

قبل از تفسسیر سوره حمد سیمایى از درسهاى این سوره را ترسیم نموده و در صفحات بعد به شرح آن مى پردازیم؛

1- انسان در تلاوت سوره ى حمد با بسم اللَّه از غیر خدا قطع امید مى کند.

2- با ربّ العالمین و مالک یوم الدین احساس مى کند که مربوب و مملوک است و خودخواهى و غرور را کنار مى گذارد.

3- با کلمه عالمین میان خود و تمام هستى ارتباط برقرار مى کند.

4- با الرّحمن الرّحیم خود را در سایه لطف او مى داند.

5 - با مالک یوم الدین غفلتش از آینده زدوده مى شود.

6- با گفتن ایّاک نعبد ریا و شهرت طلبى را زایل مى کند.

7- با ایّاک نستعین از ابرقدرت ها نمى هراسد.

8 - از انعمت مى فهمد که نعمت ها به دست اوست.

9- با اهدن رهسپارى در راه حقّ و طریق مستقیم را درخواست مى کند.

10- در صراط الّذین انعمت علیهم همبستگى خود را با پیروان حقّ اعلام مى کند.

11- با غیر المغضوب علیهم و لا الضّالّین بیزارى و برائت از باطل و اهل باطل را ابراز مى دارد.

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

ترجمه

سپاس و ستایش مخصوص خداوندى است که پروردگار جهانیان است.

نکته ها

ربّ به ى گفته مى شود که هم مالک وصاحب چیزى است و هم در رشدو پرورش آن نقش دارد. خداوند هم صاحب حقیقى عالم است و هم مدبّر و پروردگار آن. پس همه هستى حرکت تکاملى دارد و در مسیرى که خداوند معیّن کرده، هدایت مى شود.

علاوه بر سوره حمد، چهار سوره ى انعام، کهف، سبأ وفاطر نیز با جمله الحمدللّه آغاز گردیده، ولى فقط در سوره حمد بعد از آن ربّ العالمین آمده است.

مفهوم حمد، ترکیبى از مفهوم مدح و شکر است. انسان در برابر جمال و کمال و زیبایى، زبان به ستایش و در برابر نعمت و خدمت واحسان دیگران، زبان به تشکّر مى گشاید. خداوند متعال به خاطر کمال و ج ، شایسته ى ستایش وبه خاطر احسان ها و نعمت هایش، لایق شکرگزارى است.

الحمدللّه بهترین نوع تشکّر از خداوند است. هر در هرجا، با هر زبانى، هرگونه ستایشى از هر کمال و زیبایى دارد، در حقیقت سرچشمه ى آن را ستایش مى کند. البتّه حمد خداوند منافات با سپاسگزارى از مخلوق ندارد، به شرط آنکه به امر خدا و در خط و مسیر او باشد.

خداوند مسیر رشد و تربیت همه را تعیین نموده است: ربّنا الّذى اعطى کل شیى ء خلقه ثمّ هدى (21) پرودگار ما همه ى موجودات را نعمت وجود بخشیده و سپس به راه ک هدایت نموده است. او به زنبور عسل یاد داده که از چه گیاهى بمکد و به مورچه آموخته است که چگونه قوت زمستانى خود را ذخیره کند و بدن انسان را چنان آفریده که هر گاه کمبود خون پیدا کرد، خون سازى نماید. چنین خداوندى، شایسته حمد وسپاسگزارى است.

خداوند، پروردگار همه ى آفریده هاست. و هو ربّ کلّ شى (22) آنچه در آسمان ها و زمین و میان آنهاست، پروردگارشان اوست. ربّ السّموات والارض و م نهم (23) حضرت على علیه السلام مى فرماید: من الجمادات والحیوانات یعنى او پروردگار جاندار و بى جان است . له الخلق والامر تبارک اللّه ربّ العالمین هم آفرینش از اوست و هم اداره ى آن، و او پرورش دهنده ى همه است.

مراد از عالَمین یا فقط انسان ها هستند، مانند آیه 70 سوره حجر که قوم لوط به حضرت لوط گفتند: أوَ لم نن عن العالمین آیا ما تو را از ملاقات با مردم نهى نکردیم؟ و یا مراد همه ى عوالم هستى است. عالَم به معناى مخلوقات و عالَمین به معناى تمام مخلوقات نیز استعمال شده است. از این آیه فهمیده مى شود که تمام هستى یک پروردگار دارد که اوست و آنچه در جاهلیت و در میان بعضى از ملّت ها اعتقاد داشتند که براى هر نوع از پدیده ها خدایى است و آن را مدّبر و ربّ النوع آن مى پنداشتند، باطل است.

پیام ها :

1- همه ستایش ها براى اوست. الحمدللَّه (24)

2- خداوند در تربیت و رشد هستى اجبارى ندارد. زیرا حمد براى کارهاى غیر اجبارى است. الحمدللَّه

3- همه هستى زیباست و تدبیر همه هستى نی ت. زیرا حمد براى زیبایى و نیکویى است. الحمدللَّه

4- دلیل ستایش ما، پروردگارى اوست. الحمدللَّه ربّ العالمین

5 - رابطه ى خداوند با مخلوقات، رابطه ى دائمى و تنگاتنگ است. ربّ العالمین (نقاش و بنّا هنر خود را عرضه مى کند و مى رود، ولى مربّى باید هر لحظه نظارت داشته باشد.)

6- همه ى هستى، تحت تربیت خداوند یکتاست. ربّ العالمین

7- امکان رشد و تربیت، در همه ى موجودات وجود دارد. ربّ العالمین

8 - خداوند هم انسان ها را با راهنمایى انبیا تربیت مى کند، (تربیت تشریعى) و هم جمادات ونباتات وحیوانات را رشد وپرورش مى دهد. (تربیت تکوینى) ربّ العالمین

9- مؤمنان در آغاز کتاب (قرآن) با نیایش به درگاه خداوند متعال، الحمدللّه ربّ العالمین مى گویند و در پایان کار در بهشت نیز، همان شعار را مى دهند که آ دعویهم أن الحمدللّه ربّ العالمین (25)

الرَّحْمـنِ الرَّحِیمِ

ترجمه

(خدایى که) بخشنده و مهربان است.

نکته ها

کلمه رحمن به معناى مبالغه و شدّت در رحمت و گستردگى آن است. از کاربرد دو صفت رحمن و رحیم در قرآن، استفاده مى شود که رحمانیّت درباره همه ى مخلوقات ورحیم بودن، مربوط به انسان وموجودات مکلّف است.

خداوند رحمت را برخود واجب کرده است، کتب ربّکم على نفسه الرّحمة (26) و رحمت او بر همه چیز سایه گسترده است، و رحمتى وسعت کلّ شیى ء (27) همچنین و کتاب او مایه رحمتند، رحمةً للعالمین (28) آفرینش وپرورش او براساس رحمت است و اگر عقوبت نیز مى دهد از روى لطف است. بخشیدن گناهان و قبول توبه ى بندگان و عیب پوشى از آنان و دادن فرصت براى جبران اشتباهات، همه مظاهر رحمت و مهربانى اوست.

پیام ها :

1- تدبیر وتربیت الهى، همراه محبّت و رحمت است. (در کنار کلمه ربّ، کلمه رحمن آمده است.) ربّ العالمین الرحمن الرحیم

2- همچنان که تعلیم نیازمند رحم و مهربانى است، الرّحمن علّم القرآن (29) تربیت و تزکیه نیز باید بر اساس رحم و مهربانى باشد. ربّ العالمین الرّحمن الرّحیم

3- رحمانیّت خداوند، دلیل بر ستایش اوست. الحمدللَّه... الرّحمن الرّحیم

مَـلِکِ یَوْمِ الدِّینِ

ترجمه

(خدایى که) مالک روز جزاست.

نکته ها

مالکیّت خداوند، حقیقى است و شامل احاطه و سلطنت است، ولى مالکیّت هاى اعتبارى، از سلطه ى مالک خارج مى شود و تحت سلطه ى واقعى او نیست. مالک یوم الدین

با آنکه خداوند مالک حقیقى همه چیز در همه وقت است، ولى مالکیّت او در روز قیامت و معاد جلوه ى دیگرى دارد؛

در آن روز تمام واسطه ها واسباب قطع مى شوند. تقطّعت بهم الاسباب (30)

نسبت ها و خویشاوندى ها از بین مى رود. فلا انساب بینهم (31)

مال و ثروت و فرزندان، ثمرى ندارند. لا ینفع مال و لا بنون (32)

بستگان و نزدیکان نیز فایده اى نمى رسانند. لن تنفعکم ارحامکم (33)

نه زبان، اجازه عذر تراشى دارد و نه فکر، فرصت تدبیر. تنها راه چاره لطف خداوند است که صاحب اختیار آن روز است.

لفظ دین در معانى گوناگون به کار رفته است:

الف: مجموعه ى قوانین آسمانى. إنّ الدّین عنداللَّه ال (34)

ب: عمل و اطاعت. للّه الدّین الخالص (35)

ج: حساب و جزا. مالک یوم الدّین

یوم الدّین در قرآن به معناى روز قیامت است که روز کیفر و پاداش مى باشد. یسئلون ایّان یوم الدّین (36) مى پرسند روز قیامت چه وقت است؟ قرآن در مقام معرّفى این روز، چنین مى فرماید: ثم ما ادریک ما یوم الدّین . یوم لا تملک نفس شیئاً و الامر یومئذ للّه (37) (اى !) نمى دانى روز دین چه روزى است؟ روزى که هیچ براى ى کارآیى ندارد وآن روز تنها حکم و فرمان با خداست.

مالک یوم الدّین نوعى انذار و هشدار است، ولى با قرار گرفتن در کنار آیه ى الرّحمن الرّحیم معلوم مى شود که بشارت و انذار باید در کنار هم باشند. نظیر آیه شریفه دیگر که مى فرماید: نبّى ء عبادى انّى أنا الغفور الرّحیم . و أنّ عذابى هو العذاب الالیم (38) به بندگانم خبر ده که من بسیار مهربان و آمرزنده ام، ولى عذاب و مجازات من نیز دردناک است. همچنین در آیه دیگر خود را چنین معرّفى مى کند: قابل َّوب شدید العقاب (39) خداوند پذیرنده ى توبه مردمان وعقوبت کننده ى شدید گنا اران است.

در اوّلین سوره ى قرآن، مالکیتَ خداوند عنوان شده است، مالکِ یوم الدّین و در آ ین سوره، مَلِکیت او. ملک النّاس

پیام ها :

1- خداوند متعال، از جهات مختلف قابل عبادت است و ما باید حمد و سپاس او را به جا آوریم. به خاطر کمال ذات و صفات او که اللّه است، به خاطر احسان و تربیت او که ربّ العالمین است و به خاطر امید و انتظار رحم و لطف او که الرّحمن الرّحیم است و به خاطر قدرت و هیبت او که مالک یوم الدّین است.

2- قیامت، پرتوى از ربوبیّت اوست. ربّ العالمین... مالک یوم الدین

3- قیامت، جلوه اى از رحمت خداوند است. الرّحمن الرّحیم مالک یوم الدین

إِیَّاکَ نَعْبُدُ وإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ

ترجمه

(خدایا) تنها ترا مى پرستیم و تنها از تو یارى مى جوئیم.

نکته ها

انسان باید به حکم عقل، بندگى خداوند را بپذیرد. ما انسان ها عاشق کمال هستیم و نیازمند رشد و تربیت، و خداوند نیز جامع تمام کمالات و ربّ همه ى هستى است. اگر به مهر و محبّت نیازمندیم او رحمان و رحیم است و اگر از آینده دور نگرانیم، او صاحب اختیار و مالک آن روز است. پس چرا به سوى دیگران برویم؟! عقل حکم مى کند که تنها باید او را پرستید و از او کمک خواست. نه بنده هوى و هوس خود بود و نه بنده زر و زور دیگران.

در ، گویا شخص گزار به نمایندگى از تمام خداپرستان مى گوید: خدایا نه فقط من که همه ى ما بنده توایم، ونه تنها من که همه ى ما محتاج و نیازمند لطف توایم.

خدایا! من ى جز تو را ندارم ایّاک ولى تو غیر مرا فراوان دارى و همه هستى عبد و بنده ى تو هستند. ان کلّ من فى السموات و الارض الاّ اتى الرّحمن عبد (40) در آسمان ها و زمین هیچ چیزى نیست مگر این که بنده و فرمان بردار تو هستند.

جمله نعبد هم اشاره به این دارد که به جماعت خوانده شود و هم بیانگر این است که مسلمانان همگى برادر و در یک خط هستند.

مراحل پرواز معنوى، عبارت است از: ثنا، ارتباط و سپس دعا. بنابراین اوّل سوره ى حمد ثناست، آیه ى ایّاک نعبد ارتباط و آیات بعد، دعا مى باشد.

چون گفتگو با محبوب واقعى شیرین است، لذا کلمه ایّاک تکرار شد.

پیام ها :

1- ابتدا باید بندگى خدا کرد، آنگاه از او حاجت خواست. نعبد، نستعین

2- بندگى، تنها در برابر خداوند رواست نه دیگران. ایّاک

3- قوانین حاکم بر طبیعت محترم است، ولى اراده ى خداوند حاکم وقوانینِ طبیعى، محکوم هستند. (41) لذا فقط از او کمک مى خواهیم. ایّاک نستعین

4- گر چه عبادت از ماست، ولى در عبادت نیز نیازمند کمک او هستیم. ایّاک نعبد و ایّاک نستعین (42)

5 - چون خداوند بیشترین لطف را بر ما کرده، ما بهترین تذلّل را به درگاهش مى بریم. الرّحمن الرّحیم ایّاک نعبد

6- ایّاک نعبد و ایّاک نستعین یعنى نه جبر است و نه تفویض. چون مى گوییم: نعبد پس داراى اختیار هستیم و نه مجبور. وچون مى گوییم: نستعین پس نیاز به او داریم و امور به ما تفویض نشده است.

7- عبادت، مقدمّه و وسیله ى استمداد است. ابتدا عبادت آمده آنگاه استمداد. ایّاک نعبد و ایّاک نستعین

8 - شناخت خداوند و صفات او، مقدمّه دست یابى به توحید و یکتاپرستى است. ربّ العالمین، الرّحمن الرّحیم، مالک یوم الدّین، ایّاک نعبد

9- از آداب دعا و پرستش این است که انسان خودرا مطرح نکند و خود را در حضور خداوند احساس کند. ایّاک نعبد...

10- توجّه به معاد، یکى از انگیزه هاى عبادت است. مالک یوم الدّین ایّاک نعبد

اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ

ترجمه

(خداوندا!) ما را به راه راست هدایت فرما.

نکته ها

در قرآن مجید دو نوع هدایت مطرح شده است:

الف: هدایت تکوینى، نظیر هدایت زنبور عسل که چگونه از شهد گلها بمکد و چگونه کندو بسازد. و یا هدایت و راهنمایى پرندگان در مهاجرت هاى زمستانى و تابستانى. آنجا که قرآن مى فرماید:ربّنا الّذى اعطى کلّ شى ء خلقه ثم هدى (43) بیانگر این نوع از هدایت است.

ب: هدایت تشریعى که همان فرستادن انبیاى الهى و کتب آسمانى براى هدایت بشر است.

کلمه ى صراط (44) بیش از چهل مرتبه در قرآن آمده است. انتخاب راه و خط فکرى صحیح، نشانه ى شخصیت انسان است.

راههاى متعدّدى در برابر انسان قرار دارد که او باید یکى را انتخاب کند:

راه خواسته ها وهوس هاى خود.

راه انتظارات وهوس هاى مردم.

راه وسوسه هاى .

راه طاغوت ها.

راه نیاکان و پیشینیان.

راه خدا و اولیاى خدا.

انسان مؤمن، راه خداوند واولیاى او را انتخاب مى کند که بر دیگر راهها امتیازاتى دارد:

الف: راه الهى ثابت است، بر خلاف راه هاى طاغوت ها و هوس هاى مردم و هوس هاى شخصى که هر روز تغییر مى کنند.

ب: یک راه بیشتر نیست، در حالى که راه هاى دیگر متعدّد و پراکنده اند.

ج: در پیمودن آن، انسان به مسیر و مقصد مطمئن است.

د: در پیمودن آن، ش ت و باخت وجود ندارد.

راه مستقیم، راه خداست. انّ ربّى على صراطٍ مستقیم (45)

راه مستقیم، راه انبیاست. انّک لَمِن المرسلین على صراطٍ مستقیم (46)

راه مستقیم، راه بندگى خداست. و أنِ اعبدونى هذا صراط مستقیم (47)

راه مستقیم، توکّل وتکیه بر خداست. مَن یعتصم باللّه فقدهُدىَ الى صراطمستقیم (48)

راه مستقیم، یکتاپرستى و تنها یارى خواستن از اوست. (49)

راه مستقیم، کتاب خداوند است. (50)

راه مستقیم، راه فطرت سالم است. (51)

انسان، هم در انتخاب راه مستقیم و هم در تداوم آن باید از خدا کمک بگیرد. مانند لامپى که روشنى خود را هر لحظه از نیروگاه مى گیرد.

در راه مستقیم بودن، تنها خواسته اى است که هر مسلمان، در هر از خداوند طلب مى کند، حتّى رسول اللَّه صلى الله علیه وآله و ائمّه اطهار علیهم السلام از خداوند ثابت ماندن در راه مستقیم را مى خواهند.

انسان باید همواره، در هر نوع از کارهاى خویش، اعم از انتخاب شغل، دوست، رشته ى تحصیلى وهمسر، راه مستقیم را از خداوند بخواهد. زیرا چه بسا در عقاید، صحیح فکر کند، ولى در عمل دچار لغزش شود و یا بالع . پس هر لحظه، خواستن راه مستقیم از خدا، ضرورى است.

راه مستقیم مراتب و مراحلى دارد. حتّى انى که در راه حقّ هستند، مانند اولیاى خداوند، لازم است براى ماندن در راه و زیادشدن نورِ هدایت، دعا کنند. والّذین اهتدوا زادَهم هُدى (52)

راه مستقیم، همان راه میانه و وسط است که حضرت على علیه السلام مى فرماید: الیمین و الشمال مضلّة و الطریق الوسطى هى الجادّة (53) انحراف به چپ و راست گمراهى و راه وسء جاده ى هدایت است.

راه مستقیم یعنى میانه روى واعتدال واحتراز از هر نوع افراط وتفریء چه در عقیده و چه در عمل. یکى در عقاید از راه خارج مى شود ودیگرى در عمل و اخلاق. یکى همه کارها را به خدا نسبت مى دهد، گویا انسان هیچ نقشى در سرنوشت خویش ندارد. و دیگرى خود را همه کاره و فعّال مایشاء دانسته و دست خدا را بسته مى داند. یکى ان آسمانى را همچون مردمان عادى و گاهى ساحر و مجنون معرّفى مى کند و دیگرى آن بزرگواران را در حدّ خدا مى پندارد. یکى زیارت ان معصوم و را بدعت مى داند و دیگرى حتّى به درخت و دیوار، متوسل شده و ریسمان مى بندد. یکى اقتصاد را زیر بنا مى داند و دیگرى، دنیا و امورات آن را نادیده مى انگارد.

در عمل نیز یکى غیرت نابجا دارد و دیگرى همسرش را بى حجاب به کوچه و بازار مى فرستد. یکى بخل مى ورزد و دیگرى بى حساب سخاوت به ج مى دهد. یکى از خلق جدا مى شود و دیگرى حقّ را فداى خلق مى کند.

اینگونه رفتار وکردارها، انحراف از مسیر مستقیم هدایت است. خداوند دین پا برجا واستوار خود را، راه مستقیم معرّفى مى کند. (54) در روایات آمده است که ان معصوم علیهم السلام مى فرمودند: راه مستقیم، ما هستیم. (55) یعنى نمونه ى عینى و عملى راه مستقیم و اسوه و الگو براى قدم برداشتن در راه، ان آسمانى هستند. آنها در دستورات خود درباره ى تمام مسائل زندگى از قبیل کار، تفریح، تحصیل، تغذیه، انفاق، انتقاد، قهر، صلح و علاقه به فرزند و ... ، نظر داده و ما را به اعتدال و میانه روى سفارش کرده اند. (56) جالب آنکه ابلیس در همین صراطِ مستقیم به کمین مى نشیند. (57)

در قرآن و روایات، نمونه هاى زیادى آمده که در آنها به جنبه ى اعتدال، تأکید و از افراط و تفریط نهى شده است. به موارد ذیل توجّه کنید:

کلوا و اشربوا و لاتسرفو (58) بخورید و بیاشامید، ولى اسراف نکنید.

لا تَجعل یدک مَغلولةً الى عُنقک و لاتبسُطها کلّ البَسط (59) در انفاق، نه دست بر گردن قفل کن - دست بسته باش - و نه چنان گشاده دستى کن که خود محتاج شوى.

الّذین اذا أنفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قوام (60) مومنان، به هنگام انفاق نه اهل اسرافند و نه اهل بخل، بلکه میانه رو هستند.

لا تجهر بصلوتک و لاتخافت بها وابتغ بین ذلک سبیل (61) را نه بلند بخوان ونه آهسته، بلکه با صداى معتدل بخوان.

نسبت به والدین احسان کن؛ و بالوالدین احسان (62) امّا اگر تو را از راه خدا بازداشتند، اطاعت از آنها لازم نیست. ان جاهداک على ان تشرک بى... فلاتطعهم (63)

هم رس عمومى دارد؛ و کان رسولاً نبیّ (64) و هم خانواده خویش را دعوت مى کند. و کان یأمر اهله بالصلوة (65)

هم را سفارش مى کند که ارتباط با خالق است؛ اقیموا الصلوة و هم زکات را توصیه مى کند که ارتباط با مردم است. اتوا ا کوة (66)

نه محبت ها شما را از گواهى حقّ منحرف سازد؛ ء لِلّه و لو على انفسکم (67) و نه دشمنى ها شما را از عد دور کند. و لا یَجرِمنّکم شَنئان (68)

مؤمنین هم عه دارند؛ أشداء على الکفار و هم جاذبه دارند. رحماء بینهم (69)

هم ایمان و باور قلبى لازم است؛ امنو و هم عمل صالح. عملوا الصالحات (70)

هم اشک و دعا و درخواست پیروزى از خدا لازم است؛ ربّنا افرغ علینا صبر (71) و هم صبورى وپایدارى در سختى ها. عشرون صابرون یغلبوا مأتین (72) شب عاشورا حسین علیه السلام هم مناجات مى کرد و هم شمشیر تیز مى کرد.

روز عرفه و شب عید قربان، زائر خانه ى خدا دعا مى خواند و روز عید باید در قربانگاه با خون آشنا شود.

مالکیّت را مى پذیرد، الناس مسلّطون على اموالهم (73) ولى اجازه ضرر زدن به دیگرى را نمى دهد و آن را محدود مى سازد. لا ضَرر و لا ضِرار (74)

آرى، دین یک بعدى نیست که تنها به جنبه اى توجّه کند و جوانب دیگر را فراموش کند، بلکه در هر کارى اعتدال ومیانه روى وراه مستقیم را سفارش مى کند.

پیام ها :

1- همه ى هستى، در مسیرى که خداوند اراده کرده در حرکتند. خدایا! ما را نیز در راهى که خود دوست دارى قرار بده. اهدنا الصراط المستقیم

2- درخواست هدایت به راه مستقیم، مهم ترین خواسته ى یکتاپرستان است. ایّاک نعبد... اهدنا الصراط المستقیم

3- براى دست یابى به راه مستقیم، باید دعا نمود. اهدنا الصراط المستقیم

4- ابتدا ستایش، آنگاه استمداد و دعا. الحمدللَّه... اهدن

5 - بهترین نمونه استعانت از خدا، درخواست راه مستقیم است. ایّاک نستعین اهدنا اهدنا الصّراط المستقیم

صِرَاطَ الَّذِینَ أَنعَمتَ عَلَیهِمْ غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ

ترجمه

(خداوندا! ما را به) را سانى که آنها را مشمول نعمت خود ساختى، (هدایت کن) نه غضب شدگان و نه گمراهان!

نکته ها

این آیه راه مستقیم را، راه انى معرّفى مى کند که مورد نعمت الهى واقع شده اند وعبارتند از: انبیا، صدّیقین، وصالحین. (75) توجّه به راه این بزرگواران و آرزوى پیمودن آن وتلقین این آرزو به خود، ما را از خطر کجروى وقرار گرفتن در خطوط انحرافى باز مى دارد. بعد از این درخواست، از خداوند تقاضا دارد که او را در مسیر غضب شدگان وگمراهان قرار ندهد. زیرا بنى نیز به گفته قرآن، مورد نعمت قرار گرفتند، ولى در اثر ناسپاسى ولجاجت گرفتار غضب شدند.

قرآن، مردم را به سه دسته تقسیم مى نماید: انى که مورد نعمت هدایت قرار گرفته وثابت قدم ماندند، غضب شدگان و گمراهان.

مراد از نعمت در انعمتَ علیهم، نعمتِ هدایت است. زیرا در آیه ى قبل سخن از هدایت بود. علاوه بر آنکه نعمت هاى مادى را کفّار ومنحرفین ودیگران نیز دارند.

هدایت شدگان نیز مورد خطرند و باید دائماً از خدا بخواهیم که مسیر ما، به غضب و گمراهى کشیده نشود.

مغضوبین در قرآن

در قرآن، افرادى همانند فرعون و قارون و ابولهب و امّت هایى همچون قوم عاد، ثمود و بنى ، به عنوان غضب شدگان معرّفى شده اند. (76)

بنى که داستان زندگى و تمدن آنها در قرآن بیان شده است، زمانى بر مردم روزگار خویش برترى داشتند؛ فَضّلتُکم على العالَمین (77) لکن بعد از این فضیلت و برترى، به خاطر کردار و رفتار خودشان، دچار قهر و غضب خداوند شدند و باؤوا بغضب من اللّه (78) این تغییر سرنوشت، به علّت تغییر در رفتار و کردار آنان بوده است. دانشمندان یهود، دستورات وقوانین آسمانى تورات را تحریف د، یحرّفون الکلم (79) وتجّار وثروتمندان آنان نیز به ربا وحرام خوارى و رفاه طلبى روى آوردند، اخذهم الرّب (80) وعامّه مرد م نیز در برابر دعوت به جهاد و مبارزه، از روى تن پرورى و ترس، از رفتن به جبهه نبرد و ورود به سرزمینِ مقدّس، سر باز زدند. فاذهب انت و ربّک فقاتلا انّا هیهُنا قاعدون (81) به خاطر این انحرافات، خدا آنان را از اوج عزّت و فضیلت، به نهایت ذلّت و سرافکندگى مبتلا ساخت.

ما در هر ، از خداوند مى خواهیم که مانند غضب شدگان نباشیم. یعنى نه اهل تحریف آیات و نه اهل ربا و نه اهل فرار از جهاد در راه حقّ، و همچنین از گمراهان نباشیم، آنان که حقّ را رها کرده و به سراغ باطل مى روند و در دین و باور خود غلوّ و افراط کرده و یا از هوى و هوس خود و یا دیگران پیروى مى کنند. (82)

انسان در این سوره، عشق و علاقه و تولاّى خود را به انبیا و و صالحان و راه آنان، اظهار و ابراز داشته و از مغضوبان و گمراهان تاریخ نیز برائت و دورى مى جوید و این مصداق تولّى و تبرّى است.

ضالّین در قرآن

ضل که حدود دویست مرتبه این واژه با مشتقاتش در قرآن آمده است. گاهى در مورد تحیّر بکار مى رود، و وَجدَک ضال (83) وگاهى به معناى ضایع شدن است، اضلّ اعمالهم (84) ولى اکثراً به معناى گمراهى وهمراه با تعبیرات گوناگونى نظیر: ضلال مبین، ضلا ل بعید، ضلال قدیم به چشم مى خورد.

در قرآن افرادى به عنوان گمراه معرّفى شده اند، از جمله: انى که ایمان خود را به کفر تبدیل د، (85) مشرکان، (86) کفار، (87) عصیان گران، (88) مسلمانانى که کفّار را س رست و دوست خود گرفتند، (89) انى که مردم را از راه خدا باز مى دارند، انى که به خدا یا رسول خدا توهین مى کنند، آنان که حقّ را کتمان مى کنند و انى که از رحمت خدا مأیوسند.

در قرآن نام برخى به عنوان گمراه کننده آمده است، از قبیل: ابلیس، فرعون، سامرى، دوست بد، رؤسا ونیاکان منحرف.

گمراهان خود بستر وزمینه ى انحراف را فراهم و گمراه کنندگان از این بسترها و شرایط آماده، استفاده مى کنند. بسترهاى انحراف در قرآن عبارتند از: هوسها، (90) بت ها، (91) گناهان (92) ، پذیرش ولایت باطل، (93) جهل و نادانى. (94)

پیام ها :

1- انسان در تربیت، نیازمند الگو مى باشد. انبیا، ، صدّیقین وصالحان، نمونه هاى زیباى انسانیّت اند. صراط الّذین انعمت علیهم

2- آنچه از خداوند به انسان مى رسد، نعمت است. قهر و غضب را خود به وجود مى آوریم. (95) انعمت، المغضوب علیهم

3- ابراز تنفّر از مغضوبان و گمراهان، جامعه ى را در برابر پذیرش حکومت آنان، مقاوم و پایدار مى کند. غیر المغضوب علیهم ولا الضّالّین (96)

من یطع اللّه والرّسول فاولئک مع الّذین انعم اللّه علیهم من النبیّین والصدّیقین وال ء والصالحین، انى که خدا و رسول را پیروى کنند، آنان با انى هستند که خدا آنها را نعمت داده است، از ان، راستگویان، و صالحان. نساء، 69 و آیه 59 سوره مریم.

در آیات متعدّدى از قرآن ویژگى هاى گمراهان و غضب شدگان و مصادیق آنها بیان شده است: منافقان و مشرکان و بدگمانان به خداوند. نساء، 116 و فتح، 6. کافران به آیات الهى و قاتلان انبیاء الهى. بقره، 61. اهل کتاب که در برابر دعوت به حقّ سرکشى کرده اند. آل عمران، 110مشاهده متن کامل ...
حماسه حضور میلیونی؛ ملت ایران "گزینه های روی میز" خود را به رخ " بزرگ" کشاند
درخواست حذف اطلاعات

امسال باز هم خیابان ها و معابر سطح کشور در ۲۲ بهمن شاهد حضوری میلیونی و حماسه ای از جنس حضور در صحنه انقلاب ی بود؛ امروز ملت ایران آمدند تا با جلوه ای از حضور میلیونی خود مشتی بر دهان یاوه گویی دشمنان بکوبند.

به گزارش خبرگزاری تسنیمگروه استان ها، امسال هم خیابان ها و معابر سطح کشور در 22 بهمن، سالگرد پیروزی انقلاب ی شاهد حضوری میلیونی و حماسه ای از جنس حضور میلیونی ملت ایران در صحنه های انقلاب ی بود.

ملت ایران امروز آمدند تا با حضور پیام آفرین خود، مؤلفه های منطقی و قدرت نرم و گزینه های روی میز خود را به رخ دشمن به ویژه ی جنایتکار کشانده و نشان دهند که در مسیر پیشرفت و تعالی، هیچگاه خسته نشده و همیشه آماده رزم در عرصه های مختلف جهادی و جبهه های جنگ نرم دشمن و مقاومت اقتصادی هستند.

مردم سراسر کشور امروز با حضور خود در 22 بهمن بار دیگر با نمایش وحدت و همبستگی ملی؛ وحدت، همدلی و عشق به آرمان ها و ارزش های متعالی انقلاب ی را ترسیم د.

ملت انقل ایران امروز هماهنگ با یکدیگر در سراسر کشور با سردادن شعار هایی همچون "مرگ بر "، "مرگ بر "، "مرگ بر انگلیس"، "مرگ بر آل سعود و "، "حزب فقط حزب علی فقط سید علی"، بار دیگر با آرمان های راحل، ولایت و ی بیعت کرده و با ندای "لبیک یا " خواب دشمنان را آشفته د.

مراسم باشکوه یوم الله 22 بهمن در کرمان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مراسم یوم الله 22 بهمن در کرمان از دقایقی پیش با حضور گسترده مردم از چهارراه طالقانی آغاز و هم اکنون مردم ولایتمدار کرمان در حال حرکت به سمت نقطه پایانی مسیر هستند.

راهپیمایان با در دست داشتن تصاویر (ره)، معظم انقلاب، پرچم سه رنگ ایران و همچنین تصاویر ی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس حمایت خود را از انقلاب و دست آوردهای آن نشان می دهند.

به گزارش تسنیم محل و پایان مراسم یوم الله 22 بهمن در کرمان میدان عاشورا بوده و قرار است علی لاریجانی رئیس مجلس شورای ی در این مراسم در جمع مردم کرمان سخنرانی کند.

راهپیمایان با سر دادن شعارهای "الله اکبر"، "22 بهمن ماه، یوم الله، یوم الله"، "مرگ بر "، "مرگ بر "، "ای آزاده، آماده ایم، آماده" و "خونی که در رگ ماست، هدیه به ماست" خشم و انزجار خود را از سیستهای زورگویانه استکبار جهانی اعلام د.

به گزارش تسنیم، مراسم 22 بهمن در استان کرمان، همزمان با شهر کرمان در 23 شهرستان، 67 شهر و 57 بخش در حال برگزاری است.

22 بهمن با طنین بانگ الله اکبر در دیار نخل و آفتاب آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرستان های استان سیستان و بلوچستان، مراسم باشکوه 22 بهمن ماه دقایقی پیش با طنین بانگ "الله اکبر" در ای مختلف استان سیستان و بلوچستان، دیار نخل و آفتاب آغاز شد.

اقشار مختلف مردم انقل و ولایت مدار شیعه و سنی سیستان و بلوچستان از دقایقی پیش در نقاط مختلف استان یوم الله 22 بهمن را با بانگ "الله اکبر" و "مرگ بر " آغاز د.

مردم سنی و شیعه سیستان و بلوچستان متحد و یکصدا، همگام با سایر هموطنان بصیر و همیشه در صحنه ایران ی آمده اند تا با حضور با شکوه خود علاوه برگرامیداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب ی، پاسخ یاوه گویی های دشمنان ایران ی را کوبنده تر از همیشه بدهند.

هم اکنون گسترده اقشار مختلف مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان با لبیک به ندای معظم انقلاب در بسیاری از نقاط استان آغاز شده و قرار است مردم 50 نقطه جمعیتی شهری و روستایی سطح استان با حضور در این اقتدار ایران ی را مقابل چشم جهانیان به نمایش بگذارند.

مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان بار دیگر با سردادن شعارهای استکبارستیزانه، دفاع از مظلومان عالم و حمایت همه جانبه از معظم انقلاب و دستاوردهای انقلاب و نظام را به نمایش گذاشته اند و حضوری وحدت آفرین را رقم زده اند.

مردم حتی در دورافتاده ترین نقاط مرزی سطح استان به میدان آمده اند تا نشان دهند همواره پای آرمان های انقلاب خواهند ایستاد و تلاش گسترده دشمنان ایران ی نتوانسته ذره ای از عظم راسخ آنها در دفاع از کم کند.

مراسم بزرگداشت یوم الله 22 بهمن ماه در زاهدان از ساعت 8:30 صبح با اجتماع مردم در میدان آغاز شده و پس از اجرای برنامه توسط گروه های رزمی و اجرای سرود دانش آموزی، اقشار مختلف مردم از میدان به سمت مصلی قدس در حال برگزاری است.

سخنران اصلی 22 بهمن در زاهدان محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور است و برای دیگر نقاط استان نیز بیش از 50 سخنران در نظر گرفته شده که همه از چهره های شاخص استان هستند.

مراسم باشکوه یوم الله 22 بهمن در استان لرستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از م آباد 22 بهمن ماه همزمان با سراسر کشور در استان لرستان با حضور پرشور و گسترده مردم ولایتمدار و مؤمن این استان آغاز شد.

اقشار مختلف مردم اعم از زن و مرد، کودک و بزرگسال با حضور وصف ناپذیر در 22 بهمن باشکوه تر از سال های گذشته با آرمان های انقلاب و ی تجدید میثاق د؛ امروز همه آمده اند تا با حرکت با بصیرت خود کاخ ظلم و ستم استکبار را فرو ریزند.

شرکت کنندگان در پس از طی مسیرهای مختلف شهر خود را به میدان رسانده و با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهای مرگ بر ، مرگ بر و شعارهای ضد صهیونیستی حضور دارند تا بار دیگر انزجار قلبی خود را از استکبار جهانی اعلام کنند.

22 بهمن در شهرستان م آباد در حال برگزاری است و مردم با مشت هایی گره کرده و سردادن شعارهای ضد صهیونیستی به سمت میدان 22 بهمن درحرکت هستند و یک صدا پایبندی خود را به انقلاب ی و آرمان های (ره) رساتر از همیشه فریاد زده و تبعیت خویش را از ی اعلام می کنند.

همه آمده اند تا بار دیگر به دشمنان نظام ی ثابت کنند که همواره درصحنه حضور دارند و باجان و دل، از انقلاب ی و آرمان های آن پاسداری می کنند و با راحل بیعتی دوباره بسته و شور و شعور خود را به رخ جهانیان بکشند.

22 بهمن در استان البرز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، 22 بهمن با حضور خیل عظیم مردم انقل و شهید پرور در مرکز استان البرز و به طور همزمان در 88 نقطه دیگر استان آغاز شد.

روز 22 بهمن در کرج از 2 مسیر چهارراه (ره)، میدان کرج، میدان ، میدان ، بلوار ، میدان و مسیر دیگر از میان جاده، سه راه رجایی شهر، میدان ، بلوار به میدان ختم می شود.

در این مردم با سر دادن شعارهای "مرگ بر "، "مرگ بر آل سعود" و "مرگ بر " انزجار خود از استکبار جهانی و حمایت از انقلاب ی و ولی فقیه را اعلام می کنند.

مردم در سی و هشتمین سالگرد انقلاب ی با حضور گرم و پرشور خود در اقتدار و قدرت نظام را به رخ جهانیان می کشانند.

به سبب برگزاری در ساعت 11 با سخنرانی "محسن رضایی" دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قرائت قطعنامه به پایان می رسد.

22 بهمن در سراسر دارالعباده یزد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مردم ولایتمدار یزد صبح امروز و همزمان با سایر نقاط ایران ی، با حضور در مسیرهای تعیین شده، 22 بهمن را با شعار مرگ بر آغاز د.

پیش از شروع ، در بسیاری از نقاط یزد دعای سمات و دعای فرج زمان(عج) قرائت شد و مردم یزد پیش از خلق حماسه ای دیگر، معنویت خاصی به این حرکت بزرگ بخشیدند.

آغاز بخش مراسم امروز مردم یزد، شعار مرگ بر و مرگ بر بود و شرکت کنندگان در با مشت های گره کرده یک صدا این شعارها را تکرار د.

مردم یزد امروز همصدا با سایر هموطنان خود با حضور و شعارهای کوبنده خود، پاسخی دندان شکن به جسارت های مستکبران عالم به ویژه ترامپ رئیس جمهور می دهند.

مراسم باشکوه 22 بهمن در اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مراسم سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی و 22 بهمن از ساعت 9:30 صبح امروز همزمان با سراسر کشور در اصفهان آغاز شد.

مردم انقل اصفهان از ساعات ابت صبح امروز از مسیرهای 8 گانه راهی میدان (ره) شدند تا ضمن گرامی داشت سالروز پیروزی انقلاب ی بار دیگر حضور خود در صحنه های حراست از آرمان های این انقلاب را به نمایش بگذارند.

اقشار مختلف مردم با شعار همیشگی "مرگ بر " راهی میعادگاه یوم الله 22 بهمن در اصفهان شدند و با حضور باشکوه خود بر وحدت و اتحاد ملی حول محور تأکید د.

مردم اصفهان با حضور باشکوه خود در باشکوه 22 بهمن و با شعار "مرگ بر " انزجار خود از جنایت های استکبار جهانی را به دنیا نشان دادند.

همزمان با اصفهان، مردم سایر شهرستان های استان نیز از دقایقی پیش با حضور در خیابان ها و میادین اصلی شهر شکوه 22 بهمن را به نمایش گذاشتند.

مردم ولایت مدار استان اصفهان در جای جای این استان در گردهمایی های عظیم حضور به هم رسانده اند تا صحنه دیگری از وحدت و همدلی ملت بزرگ ایران را رقم بزنند.

آغاز مردم علویان مازندران در یوم الله 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مازندران، در سالروز یوم الله 22 بهمن و سی و هشتمین پیروزی شکوهمند انقلاب ی بار دیگر عهدبندی با خون ی انقلاب ی و میثاق با آرمان های راحل(ره) مردم دیار علویان آمدند.

آمدند بگویند که هر چه دشمن تحریم ها را فشرده تر کند، مشت ها آن ها در یوم الله 22 بهمن محکم تر بالای سرشان قرار می دهند و بر سر دشمنان می کوبند.

آمدند شعارهای" مرگ بر "، " مرگ بر صهونیست"، " مرگ بر " را با فریاد رسا سر دادند تا اثبات کنند که همچنان مردم ایران ی گفته بنیانگذار کبیرشان یعنی" نه شرقی، نه غربی، فقط استقلال " را با جان و دل گوش می دهند و مهم ترین اه پیشرو توسعه کشورشان قرار می دهند.

باشکوه 22 بهمن در آذربایجان شرقی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، مردم ولایتمدار و انقل آذربایجان شرقی در 21 شهرستان و بخش های استان همزمان با سراسر کشور در سی و هشتمین جشن مردمی 22 بهمن حاضر شدند و را با شعارهای الله اکبر و مرگ بر آغاز د.

بر اساس این گزارش، در تبریز هم راهپیمایان از مسیرهای 12 گانه حرکت خود را آغاز د و در پایان در مصلی اعظم (ره) با حضور سخنران پایانی به قرائت قطعنامه پایانی خواهند پرداخت.

در مراسم امروز تبریز دریادار سیاری و نیرو حضور خواهند داشت که فرمانده نیروی دریایی در پایان به سخنرانی می پردازد.

راهپیمایان در آغاز خلق حماسه ای دیگر، شعارهای مرگ بر و مرگ بر سرداده و پشتیبانی خود از نظام و ولایت را یکصدا فریاد سر دادند.

مردم آذربایجان امروز همصدا با سایر هموطنان خود با حضور و شعارهای کوبنده خود، پاسخی دندان شکن به جسارت های مستکبران عالم به ویژه ترامپ رئیس جمهور می دهند.

22 بهمن در شهرستان های 17 گانه آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازارومیه، از دقایقی پیش این در شهر اورمیه از میدان آغاز شده و پس از گذر از خیابان شهید محمد منتظری به طرف میدان دفاع مقدس و بلوار رس به مصلای بزرگ (ره) ختم می شود.

در پایان امروز آیت الله سیداحمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و موقت تهران سخنرانی خواهد کرد.

هم اینک در شهرستان های 17گانه آذربایجان غربی مردم در مسیر ذیل مشغول هستند.

در شهرستان نقده مردم از میدان خود را آغاز کرده و پس از گذر از خیابان (ره) و بلوار شهید بهشتی مقابل فرمانداری می کنند در شهرستان چالدران هم 22 بهمن از میدان صفوی آغاز شده و پس از گذر از خیابان و خیابان طالقانی در مزار پایان می یابد.

در شهرستان میاندوآب مردم از میدان شهرداری، خیابان پاسداران، خیابان ، خیابان 11 شهریور و خیابان کرده و در مصلای (ره) گرد هم می آیند و در شهرستان ماکو نیز از مقابل اداره مخابرات آغاز شده و پس از گذر از بلوار روبه روی بانک انصار اصلی انجام می شود.

هم اینک مردم در شهرستان پیرانشهر در میدان ، در شهرستان سلماس در مقابل شهرداری، در شهرستان مهاباد در فلکه شهرداری، در شهرستان بوکان در میدان فرمانداری، در شهرستان خوی در میدان مصلی، در شهرستان شاهین دژ، در فلکه شهرداری، در شهرستان سردشت مقابل مسجد جامع، در شهرستان پلدشت در میدان حسین(ع)، در شهرستان تکاب در میدان ، در شهرستان چای در بلوار انقلاب و در شهرستان اشنویه در چهارراه کارگر کرده اند.

22 بهمن در بام ایران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، مراسم سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی و 22 بهمن از ساعت 10:000 صبح امروز همزمان با سراسر کشور در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

مردم در بام ایران از ساعات اولیه صبح در مسیرهای از قبل مشخص شده برای 22 بهمن مستقر شدند تا مردم و مسئولان این دیار حماسه ای دیگر به همراه مردم سراسر کشور رقم بزنند.

شعار "مرگ بر " لحظه به لحظه با صداهای بلندتری در آسمان بام ایران می پیچد و مردم با بیان این شعار انزجار خود از جنایت های استکبار جهانی را به جهانیان نشان می دهند.

در دیگر شهرستان استان چهارمحال و بختیاری مردم با پلاکاردها و کاریکاتورهایی از ت اعلام انزجار د.

مراسم 22 بهمن در سرزمین علم و ادب آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، مراسم باشکوه و به یاد ماندنی یوم الله 22 بهمن در شهرستان بیرجند مرکز اسان جنوبی دقایقی پیش با حضور مردم قدرشناس و همیشه در صحنه این شهرستان از میدان آغاز و تا میدان قدس ادامه دارد.

مردم ولایی و شهیدپرور شهرستان بیرجند و سایر شهرستان های استان اسان جنوبی از ابتدای آغازین صبح آدینه خود را برای مراسم باشکوه 22 بهمن آماده د تا بار دیگر به ندای (ره)، ی و ی انقلاب وهشت سال دفاع مقدس تجدید عهد و پیمان کنند.

شرکت کنندگان در مسیرهای مختلف با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهای مرگ بر ، مرگ بر حضور دارند تا بار دیگر انزجار قلبی خود را از استکبار جهانی اعلام کنند.

امروز مردم دیار علم وادب بار دیگر زن و مرد، پیر وچوان، کودک و دسال به صحنه آمدند تا به دشمنان انقلاب ی بگویند همچنان راه معمار کبیر انقلاب (ره) و ی را ادامه می دهیم و نخواهیم گذاشت یک وجب از این خاک مقدس به پای دشمنان بیفتد.

22 بهمن در دیار قومس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، مردم جای جای استان سمنان امروز و همزمان با طلیعه سی ونهمین فجر انقلاب ی در ا و روستاهای خود به خیابان های محل برگزاری باشکوه 22 بهمن آمدند تا بار دیگر ثابت کنند که همواره در راه دفاع از ارزش های انقلاب ی استوار و ثابت قدم خواهند ماند.

در شهرستان سمنان ساعت 10 صبح از میدان سعدی و مسیر خیابان سعدی به سوی میدان (ره) و خیابان آستانه جنب مصلای آغاز شده است.

سمنانی ها با حضوری گسترده دراین مسیر خود را آغاز کرده اند و با فریادهای مرگ بر و مرگ بر خود جلوه ای دیگر از حماسه حضور خود را به نمایش گذاشته اند.

مردم شهر اخلاق امروز در مسیری که ی دفاع مقدس و نیز ی م ع حرم این شهر تشییع می شود؛ در حال سالگرد پیروزی انقلاب ی هستند تا بار دیگر پایبندی خود را به راه و به اثبات برسانند.

اقشار مختلف مردم اعم از زن و مرد، کودک و نوجوان، پیر و جوان و در همه اقشار صنفی در این بزرگ و باشکوه حضور داشته و حمایت خود از انقلاب ی را به نمایش گذاشته اند.

پلاکاردهای مرگ بر و مرگ بر و نیز مرگ بر آل سعود آنان حکایت از استکبارستیزی مردم استان سمنان مانند مردم دیگر نقاط میهن ی ما (ایران) دارد.

شعارهایی در راستای محکوم جنایت های تروریست های تکفیری در کشورهای منطقه و گرامی داشتن یاد و نام ی والامقام م ع حرم از جمعیت گسترده حاضر دراین به گوش می رسد.

22 بهمن امسال در لاسجرد سرخه نیز از میدان شهید بهشتی به سمت زادگان سید رضا(ع) و سید علی اکبر(ع) و در بیابانک نیز ساعت 8 و 30 دقیقه صبح از مسجد محله به سمت مزار ی این روستا برگزار شده است.

مردم استان سمنان در 22 بهمن اقتدار، عزت و سربلندی را به نمایش گذاشتند و شاهرودی ها نیز ساعت 9 و 30 دقیقه صبح امروز 22 بهمن خود را از خیابان (ره) به سوی مصلی آغاز د.

مردم روستای جزن از ساعت 9 و 30 دقیقه از پایگاه بسیج به سمت سالن ورزشی این روستا برگزار شد و مردم شهر بسطام نیز ساعت 10 صبح امروز از زاده محمد (ع) این شهر به سوی مصلی بسطام د.

مجنی ها نیز امروز ساعت 10 از گ ار به سمت مسجد حسین (ع) کرده و در جشن انقلاب ی حضور یافته اند.

و اما مردم همیشه در صحنه دامغان نیز امروز از ساعت 10 صبح در مسیر برگزاری 22 بهمن حضور یافته و از میدان به سوی میعادگاه و مصلای (ره) این شهر در حال حرکت اند و البته یه ای ها در شهرستان دامغان هم ساعت 10 از مسجد جامع به سوی میدان در یوم الله 22 بهمن حاضر شدند.

باشکوه 22 بهمن در استان گلستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، همزمان با فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند ی ایران، مردم ولایتمدار و مؤمن استان گلستان آغاز شد، تا بار دیگر با حرکت بصیرت بخش خویش، کاخ ظلم و استکبار را فرو ریزند.

مردم مومن و انقل گلستان اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شیعه و سنی، و بازاری، نظامی و فرهنگی، ایثارگر و خانواده شهید، کارمند و کارگر بار دیگر به صحنه آمده اند تا با فریادهای استکبارستیز خود تجدیدعهد با آرمان های (ره) معمار کبیر انقلاب ی و منویات سلف صالحش معظم انقلاب را به رخ جهانیان بکشانند.

مردم شهیدپرور و همیشه در صحنه استان گلستان، همگام با سراسر کشور امروز به خیابان ها آمده اند تا فریاد "الله اکبر"، "مرگ بر " و " مرگ بر " را فریاد زنند.

مراسم 22 بهمن ماه در همه ای استان گلستان، از ساعت 10 صبح امروز آغاز شد که در گرگان، مرکز استان، مردم، از مسیرها حرکت خود را آغاز د.

22 بهمن امسال در 43 نقطه از ا و روستاهای استان گلستان برگزار می شود که در گرگران مرکز استان از دقایقی پیش از مسیر چهارراه میدان، میدان شهرداری، خیابان ، چهارراه به سمت مصلی وحدت گرگان آغاز شده است.

سخنران مراسم یوم الله 22 بهمن در گرگان، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه است.

همه اقشار مختلف مردم از جمله کارگران، کارمندان، فرهنگیان، نیروهای نظامی و انتظامی، دانش آموزان و دانشجویان در این حضوری پرشور دارند.

مردم، جوانان، دانشجویان و پیر و جوان در این حاضر هستند و با حمل پلاکاردهای مختلف، بیعت خود با نظام، و ی را به نمایش می گذارند.

سیل وشان 22 بهمن در سرزمین کارون، کرخه، مارون و اروند به راه افتاد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، دقایقی پیش موج های عظیم مردمی در ا و روستاهای مختلف استان خوزستان برای گرامیداشت سالروز انقلاب شکوهمند ی به راه افتاد.

ا و روستاهای استان خوزستان که از ساعات صبح شاهد حضور مردم ولایتمدار و علاقمند به انقلاب ی و ایران ی بود از ساعت 10 صبح خود را در مسیرهای تعیین شده آغاز د.

در اهواز نیز با تلاوت آیات قرآن مجید و سرود پرافتخار ملی آغاز شد و اقشار مختلف مردم با همراهی استاندار، ولی فقیه در خوزستان و سایر مسئولان و علما از میدان مولوی به سمت رودخانه وشان کارون به راه افتادند.

بارش قطرات باران در شب گذشته و هوای لطیف امروز بر لطافت و زیبایی این روز در سراسر خوزستان افروده است.

به گزارش تسنیم، سرلشکر رحیم صفوی سخنران پایانی 22 بهمن در اهواز خواهد بود و در شهرستان ها نیز با اقامه در مصلاها و مساجد جامع به پایان می رسد.

آغاز مردم "سرزمین آفتاب، زادگاه روح الله (ره)" در جشن پیروزی انقلاب

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مراسم 22 بهمن هم زمان با سراسر کشور در سالروز پیروزی انقلاب ی از دقایقی پیش در نقاط مختلف شهری و روستایی استان مرکزی، زادگاه بنیانگذار کبیر انقلاب ی آغاز شد.

امروز زن و مرد، پیر و جوان همه و همه از "خمین" زادگاه امت(ره) تا پایتخت گل و گیاه ایران "محلات"، دیار فرهنگ و ادب "فراهان" تا سرزمین شه و علم "تفرش"، کهن دیار تاریخ "آشتیان" تا سرزمین یاقوت های سرخ "ساوه" و شهر کار و تلاش "زرندیه"، از "کمیجان" و "خنداب" همیشه سبز تا سرزمین چشمه ها و سراب "شازند" همه و همه شعارهای "مرگ بر امریکا" "مرگ بر " و "الله اکبر"، "استقلال، ، " را فریاد زدند.

حضور مردم در مراسم اراک و دیگر ا باشکوه درحال برگزاری است و مردم استان مرکزی امروز مانند همیشه با حضور حماسی و بسیار شورانگیز خود نشان داده اند که همواره در حمایت از نظام هم دل و همراه هستند.

ملت انقل سرزمین افتاب، زادگاه امت(ره) با مشت های گره خورده انزجار و نفرت خود را از استکبار و طاغوتیان زمان اعلام د و به همه دنیا نشان دادند که انقلاب ی ایران تا همیشه تاریخ جاودان می ماند و همچنان به پشتوانه مردم غیور و بابصیرت لرزه بر اندام مستکبران جهانی می اندازد.

امروز روز جشن پیروزی انقلاب ی، پیروزی حق بر باطل و تثبیت حقانیت ملت ایران بود که مردم هوشیار سرزمین افتاب نیز همگام با ملت ایران ی به خیابان ها آمده و این روز بزرگ ملت ایران را جشن گرفتند و با فریادی رسا بار دیگر حماسه ای ماندگار و غرورآفرین را رقم زدند.

شعارهای مردم استان مرکزی سرشار از تجدید بیعت با آرمان های راحل، ولایت و ی بود که حمایت خود را از نظام و ولایت اعلام کرده و با نداهای لبیک با ی خواب دشمنان را بار دیگر آشفته د.

22 بهمن در 76 نقطه از استان فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مراسم باشکوه 22 بهمن دقایقی پیش در شیراز و 76 نقطه از استان فارس آغاز شد.

مردم ولایی و شهیدپرور شهرستان شیراز وسایر شهرستان‎های استان فارس از ساعات ابت صبح خود را برای مراسم باشکوه 22 بهمن آماده د تا بار دیگر با آرمان‎های (ره) و ی لبیک گویند و تجدیدعهد کنند.

شرکت کنندگان در مسیرهای مختلف با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهای مرگ بر ، مرگ بر و 22 بهمن ماه یوم‎الله‎ست یوم‎الله حضور دارند تا بار دیگر انزجار قلبی خود را از استکبار جهانی اعلام کنند.

به گزارش تسنیم، 3 مسیر در شهر شیراز، 2 مسیر فرعی و یک مسیر اصلی برای در شیراز در نظر گرفته شده که مسیر شماره 1 شامل میدان ، بلوار کریم خان زند، میدان حسین (ع) و چهار راه پانزده داد، مسیر شماره 2 شامل میدان ، خیابان و چهار راه پانزده داد و مسیر اصلی شامل چهار راه 15 داد، چهار راه خیرات، چهار راه پیروزی و حرم مطهر شاهچراغ می‎شود.

با شکوه 22 بهمن در سراسر استان کردستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، همزمان با فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند ی ایران، مردم ولایتمدار و متدین استان کردستان با سراسر کشور آغاز شد، تا بار دیگر با حرکت بصیرت بخش خویش، کاخ ظلم و استکبار را فرو ریزند.

مردم انقل ، مومن و همیشه در صحنه کردستان اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شیعه و سنی، دانش آموزان و دانشجویان، و بازاری، نیروهای نظامی و انتظامی، فرهنگیان، خانواده معظم و ایثارگران، کارمند، کارگر و اقشار مختلف مردم بار دیگر به صحنه آمده اند تا با فریادهای استکبارستیز خود تجدیدعهد با آرمان های راحل(ره) معمار کبیر انقلاب ی و منویات سلف صالحش ی را به رخ استکبار و جهانیان بکشانند.

به گزارش خبرنگاران تسنیم، یوم الله 22 بهمن ماه امسال نیز همانند سال های گذشته در همه شهرستان ها، بخش ها و روستاهای استان کردستان آغاز شده است.

همه اقشار مختلف مردم از جمله جوانان، دانش آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و نیروهای نظامی و انتظامی در این حضوری پرشور دارند.

باشکوه 22 بهمن در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، مراسم سی و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی و 22 بهمن از ساعت 10 صبح امروز همزمان با سراسر کشور در ای مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.

مراسم 22 بهمن ماه در مراکز شهرستان های هشت گانه کهگیلویه و بویراحمد و همچنین سایر مناطق از جمله مراکز بخش ها و دهستان ها با حضور پرشور و شعور مردم انقل ولایتمدار آغاز شده است.

مردم این دیار اعم از پیر، جوان، زن و مرد وغیره آمده اند تا یک بار دیگر عزت ایران و ایرانی را به نمایش بگذارند و با حضور خود یک درس فراموش نشدنی به استکبار و مخالفان نظام دهند.

بنا به گزارش خبرنگاران تسنیم از ای مختلف کهگیلویه و بویراحمد با وجود سرد بودن هوا، ولی دل های عاشقان انقلاب ی گرم گرم است.

هم اکنون در خیابان ها و میادین ای مختلف این استان ندای " لبیک یا "، "مرگ بر "، "مرگ بر "، " مرگ بر انگلیس " وغیره به گوش می رسد.

22 بهمن در اسان شمالی سرزمین گنجینه فرهنگ ها آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، مردم 46 نقطه از اسان شمالی در زیر بارش برف و باران امروز همزمان با سراسر مردم کشور در 22 بهمن شرکت د.

مردم شهیدپرور و انقل اسان شمالی همگام با سراسر کشور امروز به خیابان ها آمده اند تا فریاد «الله اکبر»، «مرگ بر » و «مرگ بر » را فریاد زنند.

طبق اعلام برنامه 22 بهمن سخنران مراسم 22 بهمن در نقاط و شهرستان های مختلف ائمه هستند و در بجنورد نیز حسن قشقاوی، معاون امور خارجه در مرکز استان اسان شمالی سخنرانی می کند.

در شهرستان شیروان 22 بهمن از ساعت 10 و 30 دقیقه از چهارراه دفاع مقدس تا مصلا، با سخنرانی حجت ال طباطبایی نسب مشاور و مدیر حوزه ریاست شورای سیاست گذاری ائمه انجام می شود.

در شهرستان گرمه نیز ساعت 10 صبح از مسیر میدان ارشاد تا مصلا در حال انجام است و حجت ال تاتاری این شهر سخنران راهپیمای 22 بهمن در این شهرستان است.

در شهر راز مرکز شهرستان رازوجرگلان نیز روز 22 بهمن از ساعت 10 و 30 دقیقه از محل میدان مرکزی تا مسجد جامع در حال انجام است و حجت ال نوروزی شهرستان راز و جرگلان سخنران این مراسم خواهد بود.

در شهر آشخانه مرکز شهرستان مانه و سملقان نیز از ساعت 10 از چهارراه شهرداری تامصلی در حال انجام است.

در شهر ج نیز 22 بهمن از ساعت 10 و 30 دقیقه از محل مسجد صاحب ا مان تا مصلا با سخنرانی حجت ال این شهر انجام می شود.

در شهرستان فاروج نیز ساعت 10 مراسم در این شهر از مسجد آل یاسین تا مصلا در حال انجام است و حجت ال قلی زاده سخنران این مراسم است.

در شهرستان اسفراین نیز 22 بهمن از ساعت 10 و 30 دقیقه و از محل خیابان ولی عصر تا مصلا انجام می شود.

22 بهمن در سراسر استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، در سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب ی مردم همیشه در صحنه بوشهر امروز در حرکتی انقل به خیابان ها آمدند تا نشان دهند همچنان انقل هستند.

مردم ا و روستاهای استان بوشهر با حضور پرشورشان در 22 بهمن برای پاسداری از ارزش ها و دستاوردهای انقلاب ی چون امواج خلیج فارس وشان و مانند نخل های سر بر آسمان دیارشان به خیابان ها آمدند تا بار دیگر بیعت خود را با ولایت اعلام کنند.

نان 37 شهر و صدها روستای استان بوشهر در مراسم 22 بهمن اعلام می کنند همچنان در مسیر انقلاب گام برمی دارند.

مردم همیشه صحنه بوشهر که خود را از بسیج مرکزی آغاز کرده اند با سردادن شعارهایی همچون الله اکبر، مرگ بر و مرگ بر و این همه لشکر آمده به عشق آمده، بیعت مجدد خود را با آرمان های (ره) و انقلاب ی میثاق دوباره خود را با ی اعلام د.

حضور نسل سوم و چهارم انقلاب در کنار نسل های اول و دوم انقلاب از نکات زیبای یوم الله 22 بهمن در بوشهر است.

در 22 بهمن در بوشهر که ولی فقیه در استان بوشهر، استاندار بوشهر، فرماندهان نیروهای مسلح در استان، خانواده معظم ، رزمندگان دوران دفاع مقدس و سایر قشرهای مردم حضور دارند با شعارهای ای آزاده آماده آماده و 22 بهمن یوم الله یوم الله است ضمن پاسخ قاطع به رئیس جمهور لرزه بر هیمنه پوشالی دشمنان انقلاب انداختند.

در مسیر بوشهر ، یک فروند بالگرد بر فراز آسمان شهر بوشهر راهپیمایان بوشهری را گلباران کرد، تا سپاسی از حضور حماسی مردم این دیار باشد.

یوم الله 22 بهمن در استان ایلام آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام, همگام و هم صدا با سایر نقاط کشور، مراسم یوم الله 22 بهمن در همه شهرستان های استان ایلام آغاز شد.

مردم با در دست داشتن پرچم مقدس ایران, تمثال (ره) و ی و با سردادن شعارهای انقل مسیرهای را می پیمایند.

شعارهای "الله اکبر"، "22 بهمن ماه، یوم الله، یوم الله"، "مرگ بر "، "مرگ بر "، "ای آزاده، آماده ایم، آماده" و "خونی که در رگ ماست، هدیه به ماست" از جمله شعارهای مردم انقل استان ایلام در گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب است.

در شهر ایلام مرکز این استان مردم مسیر چهار راه رس – میدان شهید کشوری – بلوار – میدان مادر را تا نقطه پایانی این مراسم یعنی مصلای طی خواهند کرد.

سخنران ویژه مراسم امسال شهر ایلام آیت الله حسینی بوشهری، عضو مجلس خبرگان ی و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.

22 بهمن در سرزمین مرزداران کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه همزمان با سراسر کشور جشن سی و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی و 22 بهمن از ساعت 10 و 300 دقیقه صبح امروز در سراسر استان کرمانشاه آغاز شد.

در کرمانشاه و هفت شهرستان دیگر این استان به مصلی های ختم می شود که در مرکز استان این مراسم از مقابل مسجد آیت الله بروجردی آغاز شده و به سمت مسجد جامع است و حجت ال ابوتر نیز در جمع راهپیمایان به سخنرانی می پردازد.

شروع مراسم در ای سنقر، دالاهو، هرسین، آباد غرب و کن ر از ساعت 11 بوده و مسیر سنقر از مسیرهای چهارراه بسیج ـ بلوار فلسطین به سمت مسجد جامع، در آباد غرب از میدان (ره) ـ میدان هدایت ـ خیابان فرمانداری به سمت مسجد جامع، در کن ر از میدان (ره) ـ خیابان ـ میدان شهید عراقی ـ بلوار انقلاب ـ میدان ـ مسجد جامع، در دالاهو از میدان (ره) به سمت مسجد المهدی و در هرسین از میدان جمهوری ی ـ چهارراه انقلاب به مصلی است.

شروع مراسم در ای جوانرود، گیلانغرب و س ل ذهاب در ساعت 9 و 30 دقیقه صبح بود و مسیر در گیلانغرب از میدان 22 بهمن ـ خیابان شهید بهشتی(ره) به سمت مسجد جامع، در جوانرود از میدان مولوی ـ خیابان 22 بهمن به سمت میدان بسیج و در س ل ذهاب از میدان (ره) به سمت مصلی است.

مسیر در قصرشیرین از میدان مهدیه ـ بلوار کربلا ـ خیابان مدرس ـ خیابان به سمت مسجد جامع، در شهرستان ثلاث باباجانی از میدان معلم ـ به سمت میدان مولوی ـ دبستان سیدال در پاوه از میدان به سمت میدان مولوی، در صحنه از در فرمانداری ـ خیابان مولوی به سمت میدان مولوی انجام می شود.

به گزارش تسنیم با وجود استقرار هوای سرد و بارش برف و باران در استان کرمانشاه ندای گرم لبیک یا ، مرگ بر ، مرگ بر در سراسر این استان به گوش می رسد.

طنین فریاد "مرگ بر " در سراسر همدان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، در 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب ی برف و سرمای هوا هم نتوانست مانع حضور گرم و حماسی مردم انقل همدان شود و امسال نیز پر ر از هر سال در لبیک به دعوت پیشوای خود بصیرت استکبارستیزی و ولایتمداری خود را به رخ جهانیان کشیدند.

امروز مردم همدان اعم از پیر و جوان، زن و مرد، کوچک و بزرگ با وحدت و همدلی در کنار هم فریاد" مرگ بر " و " مرگ بر " سردادند و در پاسخ به تهدیدات و لفاظی های سران ، متحدتر و مصمم تر از قبل در دفاع از کیان ی و حریم ولایت در صحنه حاضر شدند.

اقشار مختلف مردم همدان که این روزها مشعوف و شادمان از تغریظ بر چهار کتاب ادبیات دفاع مقدس، بیشتر از هر سالی، ی گرانقدر انصارالحسین (ع) را در کنار خود احساس می کنند، ساعتی قبل از شروع مراسم علی رغم برودت هوا در میدان مرکزی شهر همدان حاضر شدند تا اعلام کنند اینجا همدان همچنان دارالمومنین و دارالمجاهدین است.

مردم دارالمومنین همدان آمدند تا ثابت کنند یاران و تربیت یافتگان ان شهید همدانی، چیت سازیان، ابراهیمی، شکری موحد و دیگر ی سفرکرده در دفاع از انقلاب ی آماده لبیک گویی به فرمان و مقتدای خود هستند.

حضور باشکوه مردم ولایتمدار اردبیل در 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، امروز 22 بهمن ماه با حضور باشکوه مردم ولایتمدار استان اردبیل در مناطق مختلف استان از مراکز شهری گرفته تا بخش ها و روستاها به طور باشکوه برگزار شد و امروز مردم ولایی استان اردبیل حماسه ای عظیم در تاریخ انقلاب ی ایران آف د.

امروز 22 بهمن ماه که از ساعت 10 صبح در مرکز شهر اردبیل آغاز شده بود مملو از جمعیتی بود که از ابتدای صبح خود را به ایستگاه سرعین و میدان شریعتی اردبیل رسانده بودند و با در دست داشتن پرچم ایران سالگرد پیروزی انقلاب ی ایران را گرامی داشته و با شعارهای «الله اکبر»، « لا اله الا الله»، «مرگ بر »، «مرگ بر »، «گزینه های روی میز ما، مرگ بر »، «مرگ بر انگلیس»، «ملت ما بیدار است، از فتنه گر بیزار است»، «مرگ بر فتنه گر»، « حزب فقط حزب علی، فقط » و دیگر شعارهای انقل خشم و انزجار خود را از دشمنان و استکبار جهانی نشان دادند.

خیابانهای اردبیل امروز جایی برای سوزن انداختن نداشت و همگان با وحدت و همدلی و یکصدا فریاد "الله اکبر" نواختند و حضوری حماسی در 22 بهمن ماه رقم زدند و نشان دادند که همیشه پای ارزشها و آرمانهای انقلاب ی ایران می مانند.

علی رغم بارش برف و برودت هوا مردم ولایتمدار استان اردبیل در 22 بهمن ماه شرکت د و سردی هوا و بارش برف نیز مانعی برای حضور آنها در این باشکوه نشد بلکه این سردی هوا با شعارهای کوبنده و جشن انقلاب ی ایران گرمی خاصی گرفت.

امروز اهالی سنی نشین عنبران و هشتجین نیز همانند برادران شیعه خود در 22 بهمن ماه شرکت د و با وحدت و همدلی و یکصدا سالگرد پیروزی انقلاب ی ایران را گرامی داشته و خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی و دشمنان نشان دادند.

در امروز در استان اردبیل تمام شهرستان های این استان از شمال تا جنوب نیر، نمین، سرعین، خلخال، کوثر تا مشگین شهر و پارس آباد و بیله سوار و گرمی و بخشها و روستاها مملو از مردمی بود که آمده بودند تا حماسه ای عظیم در تاریخ انقلاب ی ایران رقم بزنند و امروز اردبیل جلوه ها و صحنه های ویژه ای را در 22 بهمن ماه به خود دید.

مراسم باشکوه 22 بهمن در شهرستان های استان تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان تهران، باشکوه 22 بهمن که قرار بود ساعت 9 صبح روز همزمان در سراسر کشور آغاز شود، از ساعتی پیش از آن با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستا ن های استان تهران آغاز شد.

مردم انقل شهرستان شهریار، دماوند، شهرقدس، شهرری، رباط کریم، پیشوا و ورامین که مراسم در آن با تولد و شهادت شهید «مهدی ثامنی راد» آغاز شده بود، از ساعات ابت صبح امروز از مسیرهای تعیین شده، با وجود شرایط نامطلوب هوا در 22 بهمن سال 95 حضور پیدا د تا بار دیگر با آرمان های و راحل بیعت کنند.

راهپیمایان با سردادن شعار «مرگ بر امریکا» و «مرگ بر » مشتی محکمی بر دهان یاوه گویان زده و به تمامی جهانیان نشان دادند که مردم ایران همیشه در صحنه حضور دارند و اجازه هیچ گونه دخ ی به هیچ کشوری نمی دهند.

مردم انقل در شهرستان های فیروزکوه، پردیس، بومهن، شهر، پاکدشت وغیره نیز با حضور در خیابان ها یاد و خاطره 38 سال پیش را بار دیگر در خاطره ها زنده د.

22 بهمن در استان قزوین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، 22 بهمن همزمان با 38 سالگرد پیروزی انقلاب با حضور مردم ولایت مدار و شهیدپرور در استان قزوین آغاز شد.

مردم انقل قزوین در جای جای استان و در مسیرهای تعیین شده از ساعات اولیه صبح حضور داشتند تا حماسه دیگری در برگی از تاریخ انقلاب خلق کنند.

اقشار مختلف مردم از پیر و جوان، زن و مرد، کودک با در دست داشتن پرچم و پلاکارد ها و همچنین کاریکاتورهایی از مستکبران و یی ها هم دل و یک صدا شعار «مرگ بر » و «مرگ بر » سر می دهند.

قزوینی ها امروز در حال سالگرد پیروزی انقلاب ی هستند تا بار دیگر پایبندی خود را به راه و به اثبات برسانند.

فریاد "مرگ بر " در دیار غواصان دریادل طنین انداز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مراسم با شکوه 22 بهمن مردم در پایتخت شور و شعور حسینی دقایقی پیش با حضور اقشار مختلف مردم زنجان آغاز شد.

هوای سرد و برفی زنجان مانع حضور مردم برای تجدید میثاق با آرمانهای راحل و انقلاب نشد و مردم دیار غواصان دریادل با شور و شعور حسینی در این حضور پیدا کرده اند.

مردم استان زنجان در همه شهرستان ها، ا و روستاهای بزرگ به مناسبت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب ی برگزار می کنند.مشاهده متن کامل ...
نامهای قیامت
درخواست حذف اطلاعات

یوم الحسرة یوم الندامة یوم المحاسبة یوم المسالة یوم الواقعة یوم القارعة یوم الراجفة یوم الرادفة یوم الطلاق یوم الفراق یوم الحساب یوم ناد یوم العذاب یوم الفرار یوم الحق یوم الحکم یوم الفصل یوم الجمع یوم الدین یوم تبلى السرائر یوم لا یغنى مولى عن مولى شیئا یوم یفر المرء من اخیه یوم لا ینفع مال و لا بنون و یوم غابن

مشاهده متن کامل ...
تحقیق زیر یوم
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو تحقیق زیر یوم با و پر سرعت .

 تحقیق زیر یوم


 تحقیق زیر یوم

دسته بندی : علوم پایه _ فیزیک

فرمت فایل:  image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ( در صورتی که متن زیر شکل نامناسبی دارد از ورد کپی شده )

خصوصیات قابل توجه کاربردها تاریخچه پیدایش ایزوتوپها هشدارها منبع اتصالات خارجی زیر یوم زیر یوم یکی از عناصر شیمیایی ج تناوبی است که نماد آن zr و عدد اتمی آن 40 میباشد. ف ی فروزنده به رنگ سفید و طوسی است که قابلیت تغییر از ح ی به ح دیگر را داشتده و شبیه تیتانیوم میباشد. زیر یوم به طور عمده از زیر بدست می آید و در برابر زنگ زدگی بسیار مقاوم است. . زیر یوم عمدتا در راکتورهای اتمی برای جذب نوترون و برای ساختن ف اتی که در برابر زنگ زدگی مقاوم هستند استفاده میشود. خصوصیات قابل توجه زیر یوم ف ی به رنگ سفید-طوسی و فروزنده میباشد که به طور استثنایی در برابر زنگ زدگی مقاوم است. زیر یوم سبک تر از فولاد بوده و سختی آن شبیه به مس است. این عنصر وقتی به ذرات ریز تقسیم شود به سرعت در هوا مشتعل میشود (مشتعل این ف در ح جامد بسیار دشوارتر است. ) ف zirconium zinc در دمای پایین تر از 35k خاصیت آهن ربایی پیدا میکند. ح ا یداسیوم متداول برای زیر یوم +2و+3و+4 است. کاربردها مهمترین کاربردهای زیر یوم در صنعت سفال سازی به صورت جسم نسوز و ماسه ریخته گری میباشد. همچنین به عنوان سنگ جواهر مورد استفاده در جواهرات به بازار عرضه شده و ا ید آن برای تولید محرک الماس و زیر یای مکعبی شکل تهیه شده است.استفاده های دیگر آن عبارتند از : زیر یونم قدرت جذب پایینی در جذب نوترونها دارد که این ویژگی آن را برای استفاده از انرژی اتمی مطلوب میسازد. (مانند عناصر ف کاری سوختی) بیش از 90% محصولات ف زیر یوم به مصرف تجاری در تولید نیروی اتمی میرسد. . رآکتورهای جدید تجاری میتوانند نیم میلیون فوت ف زیر یوم را برای لوله سازی به کار ببرند. زیر یوم به طور گسترده توسط صنایع شیمیایی برای لوله کشی در محیط خورنده استفاده می شود. زیر یوم آتش زا است و در جنگل ها برای آتش زدن استفاده می شده است. کربن آن به عنوان محلول ضد عفونی کننده مورد استفاده قرار میگیرد. ا ید زیر یوم ناخالص زیر یا برای ساختن ظرف مخصوص ذوب ف در آزمایشگاه به کار میرود که بتواند در برابر گرمای زیاد مقاوم باشد. همچنین برای پوشاندن کوره ذوب استفاده شده و به عنوان جسم نسوز در صنایع شیشه سازی و سفال سازی به کار میرود. بافت انسانی به راحتی میتواند این آهن را به صورت مفاصل و بازوهای تحمل کند. همچنین در تهویه کننده های هوا به عنوان گیرنده در لوله جارو برقی رشته های لامپ و ف ات خاص دیگر استفاده می شود. آلیاژ زیر یوم و niobium خاصیت ابر رسانایی در دماهای پایین را برای زیر یوم در بر دارد که برای ساختن آهن رباهای بسیار قوی توسط نیروی الکتریکی در مقیاس زیاد استفاده میشود. تاریخچه این عنصر که نام آن از zarkn عربی و zargn فارسی گرفته شده است در سال 1789 توسط laproth کشف شد و در سال 1824 توسط jons jakob berzelius به صورت مجزا به دست آمد. زیر یوم

تعداد صفحات : 10 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده  نمایید »
/images/spilit.png
 

با


تحقیق زیر یوم


مشاهده متن کامل ...
نامهای قیامت
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو نامهای قیامت با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

 

طامه الکبری: لحظه ای که به طور ناگهانی بر انسان فرود می آید و همه چیز را دگرگون می کند.)سوره نازعات، آیه۷۹ )

یوم تجد کل نفس ما عملت: روزی که انسان هر آنچه که کرده می یابد.

(سوره آل عمران، آیه۳۰ )

یوم لحمی علیها فی نار جهنم: روزی که کافران در آتش دوزخ تفتیده شوند.)سوره توبه، آیه (۳۵

یوم یقول نادوا شرکایی الذین زعمتم: روزی که منادی خداوند جار می زند که ای مشرکان کجایند شریکانی که برای من برگزیدید.

 (کهف، ایه ۵۲)

یوم عقیم: روزی که عذابش رشته حیات لذت بخش را عقیم می گذارد و می کند.(سوره حج، آیه۵۵ )

یوم الفزع: روزی که از شدت سختی هر در آسمان و زمین است به فزع و فریاد آید.(سوره نمل، آیه(۸۷

یوم لامرد که من الله: روزی که راه فراری از حکومت پروردگار وجود ندارد.

(سوره روم، ایه۴۳ )

یوم کان مقداره الف سنه: روزی که مقدار آن به حساب ما هزار سال است. (سوره سجد، آیه(۵

یوم شیب الولدان: روزی که بچه ها از ترس پیر می شوند.

(سوره مزمل، آیه۱۷ )

یوم الصدعک: روزی که کافران از شدت ترس از هم شکافته شوند.(سوره روم، آیه۴۲ )

یوم لایوخذ من احد فدیه: روزی که از هیچ فدیه و برای نجات از آتش قبول نمی شود.)سوره حدید، آیه (۱۵

یوم السحب: روزی که زنجیرها در گردن کفار نهاده شده و کشیده می شوند.(سوره مومن، آیه۷۱ )

یوم السوال من النعیم: روزی که خداوند از نعمت ها سوال می کند.)سوره تکاثر، آیه۸ )

یوم الامن: روزی که مومنین از هر نوع خوفی و حزنی در امانند(سوره نمل، آیه۸۹ )

یوم تقرین المجرمین فی الاصفار: روزی که مجرمین و تبه کاران در زنجیرهای آتشین در بند می شوند.(سوره ابراهیم، آیه۴۲ )

یوم الصعق: روزی که صاعقه اش بقدری شدید است که ی زنده نمی ماند. (سوره طور، آیه۴۵ )

یوم ضحک المومن من الکافر: روزی که مومن به کافر می خندد همانطور که کافر در دنیا به مومن می خندید و مس ه می کرد.(سوره مطففین، آیه۳۵ )

یوم الخلود: روزی که کافر و مومن به طور جاویدان در جهنم یا بهشت به سر می برند.(سوره ق، آیه (۳۴

یوم الدع الی النار: روز رانده شدن کافران به سوی آتش.)سوره طور، آیه۱۳ )

یوم سعی النور المومن بین یدیه: روزی که نور مومن پیشاپیش او در حرکت است. )سوره حدید، آیه (۱۲

یوم تقلب وجوههم فی النار: روزی که کافران و فاسقان صورت هاشان در آتش دگرگون می شود.)سوره احزاب، آیه(۶۶

یوم تشقق السماء بالغمام: روزی که خداوند آسمان ها را به وسیله ابرهای مخصوص (عذاب آفرین) از هم می شکافد و ملائک از آسمان به سوی زمین می فرستد.)سوره فرقان، آیه۲۷ )

یوم تبدل الارض غیر الارض و السموات: روزی که زمین دنیا، به غیر از زمین و آسمان، تبدیل شود (نه زمینی وجود خواهد داشت نه آسمانی).)سوره ابراهیم، آیه۴۸ )

یوم محیط: روزی که به همه چیز احاطه می یابد و چیزی را فروگذار نمی کند.)سوره هود، آیه (۸۰

یوم غابن: روزی که چه مومن و چه کافر احساس غبن و خسارت می کنند .)سوره تغابن، آیه۹ )


با


نامهای قیامت


مشاهده متن کامل ...
مطالعات ,طراحی, و ,معماری , یوم های, فوتبال
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات طراحی و معماری یوم های فوتبالتاریخ ایجاد 29/11/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 71 قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 124 kb تعدادمشاهده 11


مطالعات معماری یوم های فوتبال در 71 صفحه با فرمت ورد بسیار جامع جهت استفاده در مطالعات طرح ها و معماری شامل بخش های زیر می باشد:

نور

صدا

رسانه های همگانی

سرویس های تماشاچیان

سرویس های ورزشکاران

فضاهای خدماتی

فرم

جهت

ترافیک و دسترسی های داخلی

سکوهای تماشاگران

نور

رسانه های همگانی

ج نام، تعداد و مساحت فضاهای مورد نیاز یوم

مرکز ورزشی

موقعیت و ارتباط مجموعه

پارکینگ

رفت و آمد در مجموعه

سالن ورزش ها و است های س وشیده

سالن ورزش ها

سالن است ها

پیست دوچرخه سواریvelclrome

هاکیhakey

محوطه مجموعه ورزشی

پنج سالن ورزشی five srorts halls

فضاهای ارتباط جمعی

فضاهای عمومی داخلی

ورودی ورزشکاران

نور و صدا

1ـ نور

الف ـ نور مناسب جهت فضای بازی : برای تأمین نور زمین مسابقه فوتبال و پیست دو و میدانی از نورافکن های قوی در یوم تعبیه می گردد استفاده می شود . این نورافکن ها باید در مکانی تعبیه گردند که میزان نور در تمام نقاط زمین به صورت ی ان باشد وهمچنین ارتفاع آن به اندازه ای باشد که برای بازیکنان ایجاد خیرگی ننماید . ( سعی شود در ارتفاع بالا باشد ) بدین منظور معمولاً در چهار جهت یوم،برج هایی جهت استقرار نورافکن ها ساخته می شود .تعداد چراغ های هر برج به ارتفاع آنها از مرکز زمین و همچنین قدرت آنها بستگی خواهد داشت . نوری که توسط نورافکن های فوق به زمین مسابقه تابانده می شود ، علاوه بر تأمین نور لازم جهت انجام مسابقه باید به اندازه ای باشد که انجام برداری از مسابقه به سهولت ممکن گردد .

در صورتی که نتوان از سطوح وسیع جهت نصب چراغ های نورافکن استفاده کرد می توان به جای 4 برج از 6 یا 8 برج کوچکتر در پیرامون یوم بهره گرفت .

ب ـ نور افکن در سایر فضاها : علاوه بر تأمین نور زمین مسابقه باید

کلیه فضاهای داخلی راهروها ، اتاقها و … دارای نور مناسب باشند که در این نور توسط چراغ های معمولی و یا فلورسنت تعبیه شده در سقف فضاها تأمین می گردد .

2 ـ صدا

در یوم های فوتبال همواره بلندگوهایی در پیرامون زمین و در مجاورت سکوهای تماشاچیان تعبیه می گردد . فاصله بلندگوها باید به گونه ای باشد که صدای گوینده یوم ضمن اینکه به راحتی به کلیه تماشاچیان می رسد ، ایجاد تشدید ( دو ص ) نکند . همچنین بلندگوها باید در مکانی قرار گیرند که مانع دید تماشاچیان نسبت به زمین مسابقه نباشند و فاصله آنها از تماشاچیان به حدی نباشد که باعث آزردگی آن ها گردد . به علت اینکه یوم فوتبال فضایی باز است استفاده از تایل های آ تیکی ضرورتی نخواهد داشت ...


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات ,طراحی و معماری , یوم های فوتبال ,رساله یوم ,تحقیق یوم ,ضوابط یوم ,طراحی یوم ,معماری ورزشگاه , یوم فوتبال,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی و معماری مجموعه ورزش های آبی
رساله طراحی و معماری یوم فوتبال
رساله یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره ۱۷۰ صفحه – طرح نهائی یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره
رساله یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره ۱۷۰ صفحه – طرح نهائی یوم فوتبال ۳۱۰۰۰ نفره
مطالعات طراحی یوم فوتبال
مطالعات رساله مجموعه ورزشی بانوان
مطالعات طراحی یوم فوتبال
رساله کامل طراحی یوم فوتبال و مجموعه های خدماتی وابسته


مشاهده متن کامل ...
آشنایی با یوم مستایا؛ سرزمین خفاش ها
درخواست حذف اطلاعات

والنسیا شاید در نگاه اول، زیاد مورد توجه گردشگران قرار نگیرد اما در حقیقت یکی از زیباترین ای اسپانیا است که جاذبه‌های گردشگری بسیاری دارد. 

اطلاعات کلیدی

باشگاه: والنسیا سی.اف (valencia cf)

سال تاسیس: ۱۹۲۳

گنجایش: ۵۵.۰۰۰ صندلی

تاریخچه و توضیحات ورزشگاه

یو دی مستایا یا همان یوم مستایا یکی از ورزشگاه‌های قدیمی اسپانیا است که در تاریخ بیستم ماه مه سال ۱۹۲۳ با بازی بین تیم‌های والنسیا و لوانته به صورت رسمی افتتاح شد. مستایا در ابتدا تنها گنجایش ۱۷.۰۰۰۰ تماشاچی را داشت که البته گنجایش آن خیلی زود به ۲۵.۰۰۰ نفر افزایش پیدا کرد.

estadio-de-mestalla

در طول جنگ داخلی اسپانیا، یوم مستایا به عنوان محل پناه آوارگان جنگ و همچنین انبار تبدیل شد و به حدی ت یب شد که پس از جنگ تقریباً چیزی از آن باقی نمانده بود.

estadio-de-mestalla

پس از پایان جنگ یوم تحت یک بازسازی جزئی قرار گرفت و بازی‌های تیم والنسیا در آن از سر گرفته شدند. پس از گذشت مدتی از این بازسازی، باشگاه تصمیم گرفت طی پروژه‌ای که نام آن را «gran mestallaa» گذاشت، یوم را دستخوش تغییرات و بهسازی‌هایی اساسی کند. طی این پروژه یک جایگاه تماشاچیان اصلی جدید برای یوم مستایا ساخته شد و بقیه‌ی جایگاه‌ها هم توسعه پیدا د. کار بهسازی یوم در سال ۱۹۵۵ به پایان رسید و ظرفیت آن به ۴۵۰۰۰ نفر افزایش پیدا کرد.

در سال ۱۹۵۷ بخشی از یوم در اثر سیل ت یب شد اما بخش‌های ت یب شده خیلی زود بازسازی شدند. باشگاه ناتینگهام فارست اولین تیم خارجی بود که در سال ۱۹۶۲ در یوم مستایا به زمین رفت.

estadio-de-mestalla

در سال ۱۹۶۹ نام یوم به افتخار رئیس جدید باشگاه به لوئیس کاسانوا (louis casanova) تغییر پیدا کرد، اما در سال ۱۹۹۴ به درخواست خود آقای کاسانوا نام ورزشگاه مجدداً به مستایا تغییر یافت.

مسئولین باشگاه والنسیا در دهه‌ی ۱۹۷۰ در نظر داشتند که به یومی جدید نقل مکان کنند اما در نهایت تصمیم گرفتند که به جای این کار مستایا را نوسازی کنند و تغییراتی که برای برگز‌اری جام جهانی ۱۹۸۲ باید در آن صورت می‌گرفت را عملی کنند. یکی از اصلی‌ترین کارهای نوسازی که باید در مستایا صورت می‌گرفت، ساخت مجدد ردیف پایینی جایگاه‌ها بود که ساختاری آجری داشت و باید با ساختاری بتنی جایگزین می‌شد.

estadio-de-mestalla

بالا ه بازسازی مستایا پیش از آغاز جام جهانی ۱۹۸۲ به پایان رسید و این یوم هر سه بازی مرحله‌ی گروهی تیم ملی اسپانیا را میزبانی کرد.

طی ۱۵ سال پس از برگزاری جام جهانی یوم مستایا تقریباً به همان صورت باقی ماند بالا ه برای آ ین بار بین سال‌های ۱۹‌‌۹۷ و ۲۰۰۱ تحت بهسازی قرار گرفت و یک ردیف جایگاه‌های پشت دروازه و یکی از جایگاه‌های جانبی اضافه شد.

با وجود تمام بازسازی‌هایی که روی ورزشگاه صورت گرفته است یوم مستایا هنوز هم با کمبود امکانات مدرن روبرو است و به همین دلیل مدیران باشگاه تصمیم گرفتند تا یومی جدید در بخش شمالی شهر بنا کنند. ساخت یوم ۷۵.۰۰۰ نفری جدید در سال ۲۰۰۷ آغاز شد اما در اوایل سال ۲۰۰۹ به دلیل کمبود بودجه پروژه متوقف شد و در حال حاضر هم به نظر نمی‌رسد به این زودی کار ساخت یوم از سر گرفته شود.

راه‌های دسترسی به ورزشگاه مستایا

یوم مستایا دقیقاً در قسمت شرق شهر تاریخی والنسیا قرار گرفته است. اگر از کلیسای جامع یا ایستگاه مرکزی راه‌اهن (estacion del norte) پیاده به سمت یوم بروید حدود ۳۰ دقیقه بیشتر در راه نخواهید بود.

یوم از هر نقطه از شهر به وسیله‌ی خطوط مترو قابل دسترسی است. ایستگاه مترو aragon که در مسیر خط ۵ قرار دارد دقیقاً کنار یوم واقع شده است. خط ۵ همچنین شما را به فرودگاه هم می‌رساند.

estadio-de-mestalla

اگر با اتوموبیل شخصی از سمت شمال به سمت یوم می‌روید، جاده‌ی a7 که از بارسلونا به والنسیا می‌رود تقریباً شما را مستقیم به یوم مستایا می‌برد. با وارد شدن به ورودی v-21 که به سمت شهر می‌رود می‌توانید به یوم برسید.

اگر از سمت مادرید و از طریق جاده‌ی a3 به سمت والنسیا می‌روید، از وجی avenida del cid‌وارد شهر بشوید. پس از رسیدن به بیمارستان به چپ بپیچید و در تقاطع turia به راست بپیچید. در این خیابان خط رودخانه را دنبال کنید تا به پل calatravaa برسید، یوم آن طرف همین پل قرار دارد.

آدرس یوم: avenida suecia s/n, 46010 valenciaمشاهده متن کامل ...
مطالعات, طراحی, ورزشگاه, داخل ,سالن - رساله, مجتمع ,ورزشی داخل سالن
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات طراحی ورزشگاه داخل سالن - رساله مجتمع ورزشی داخل سالن

 

تاریخ ایجاد 07/09/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 93 برگ ورد   قیمت: 17000 تومان   حجم فایل: 18285 kb  تعدادمشاهده  160  


 

مقدمه:
مکان های ورزشی ،فضاهایی هستند پر شور و نشاط و بیش از هر مکان دیگری می توانند در پویایی محیط و فضای اطرافشان نقش داشته باشند .فضاهای ورزشی به فراخور نیاز و سطح مورد نظری که ممکن است وجود داشته باشند به مقیاس های گوناگونی برای هر نوع ورزش وجود دارند از یوم های ورزشی چند صد هزار نفری گرفته تا سالنهای ورزشی محلی این طیف وسیع را در بر می گیرند.ورزشگاه ها ساختمانهای شگفت انگیزی هستند که توانسته اند بیش از هر نوع بنای دیگری در تاریخ به شکل گیری ا یاری رسانند. و حتی شهر یا کشوری که در آن وجود دارند را به شهرت برسانند. یوم های ورزشی بزرگ در برخی نقاط توانسته اند یک عنصر ضروری در چشم انداز شهری شوند و یک نقطه متمرکز برای دست ی به آرمان های گوناگون ورزشی،فرهنگی و در کل هدفی بزرگ برای اقتصاد باشند.به لطف المپیک ها و سایر رویدادهای مهم ورزشی که هر ساله در گوشه ای از دنیا و هر روزه صورت می گیرند. بی شک از جمله پربازدید ترین مکان های دنیا به شمار میروند. یوم های ورزشی می توانند نماد آرمان های یک ملت باشند. و قادر هستند هزاران نفر گردشگر را به خود جلب کنند.
 
مطالعات معماری ورزشگاه داخل سالن,رساله معماری ورزشگاه داخل سالن,طرح نهائی معماری ورزشگاه داخل سالن,برنامه فیزیکی ورزشگاه داخل سالن,ظوابط معماری ورزشگاه داخل سالن,نمونه موردی داخلی ورزشگاه داخل سالن,نمونه موردی خارجی ورزشگاه داخل سالن, مطالعات آماده ورزشگاه داخل سالن, رساله آماده ورزشگاه داخل سالن,طرح نهائی آماده معماری با موضوع ورزشگاه داخل سالن,پلان ورزشگاه داخل سالن,نقشه معماری ورزشگاه داخل سالن,پروپوزال ورزشگاه داخل سالن,مطالعات ورزشگاه داخل سالن,رساله ورزشگاه داخل سالن,مطالعات آماده ورزشگاه داخل سالن,رساله آماده ورزشگاه داخل سالن
مکانهای ورزشی از جمله سالن های چند منظوره ساختمان های پر هزینه ای هستند اما به همان اندازه می توانند درآمد زایی هم داشته باشند. طبق آمارهای ورزشی ، قدرت مالی جهان ورزش در حال افزایش است.در قرن ۲۱ ورزش تبدیل به یک فرهنگ جهانی شده است و هر ساله کشورهای گوناگون بودجه های هنگفتی برای ساخت و تجهیز بناهای ورزشی در نظر می گیرند. همین امر باعث شده تا یوم ها به عنوان یک ابزار برنامه ریزی شهری در نظر گرفته شوند . و تبدیل به مهم ترین بناهای شهری شوند.مانند یوم ومبلی شهر لندن که از قدیمی ترین و معروفترین یوم های دنیا است که در انگلستان وجود دارد این یوم دارای مرتفع ترین سازه قوسی جهان است، این سازه به عنوان یکی از نمادهای شهر لندن در تمامی شهر قابل مشاهده است.
 
برای و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…
 
 
 
بخشی از مطالب و پروپوزال:
 
مجتمع های ورزشی اغلب در دوره های مختلف سال به دلایل گوناگون اقتصادی و طبیعی ساخته و تکمیل می شوند برای سازگاری نهایی از نظر زیبایی شناسی و کارکرد و همچنین دوری جستن از کار بی نتیجه باید از همان ابتدای شروع طراحی برنامه ریزی دقیق و مطالعات امکان سنجی مناسبی برای انتخاب سایت مورد نظر انجام داد.
فصل اول: بیان موضوع و اه
 
۱-۱- تعریف یوم:
یک یوم نوعی از ساختمان است که تمامی المان های مورد نیاز، شامل بخش مس ی،تجاری، ده فروشی، فراغت و تفریح را در خود جای می دهد و همه این ها همراه با سایر خدمات و زیر ساخت های حمل و نقل، یک یوم شهر را تشکیل می دهند.
نکات و پارامترهای گوناگونی در طراحی و ساخت یوم ها باید مورد بررسی قرار بگیرند . که به صورت کلان به شرح زیر مطرح می شود:
۱- اقلیم منطقه مورد نظر برای ساخت
۲- ظرفیت
۳- ریز فضاهای مورد نظر
۴- شکل نمای خارجی
۵- پارکینگ
۶- مقیاس غول آسا
۷- المانهای انعطاف ناپذیر
۸- مقاومت طرح بعد از ساخت و دوره های عدم استفاده
۱-۱-۱- اقلیم و جهت گیری:
تعیین موقعیت قرارگیری زمین باید متناسب با رویدادهایی باشد که به آنها نگاه می شود.پلان اصلی در یومهای سر باز بیشتر روی این اصل طراحی می گردد. البته در طراحی سالن های ورزشی نیز به دلیل س وشیده بودن باید شرایط اقلیمی و محیطی برای قرار گیری طرح مد نظر باشد ولی از اهمیت کمتری برخوردار است.
 
۱-۱-۲- ظرفیت:
ظرفیت در واقع معیاری برای اندازه یک ورزشگاه محسوب می شود . عنوان ظرفیت به معنای تعداد حداکثر تماشاگرانی است که در آن واحد می توانند در ورزشگاه حضور داشته باشند و تمامی خدمات برای آن تعداد از تماشاگران و همچنین کادر مربوط به ورزش که حاضر در سالن هستند اتلاق می شود. مثلا ورزشگاه یکصد هزار نفری در تهران که در یک مسابقه می تواند صد هزار نفر تماشاگر را در خود جای دهد و تمامی این جمعیت از شرایطی ی ان برای عبور،مرور و استفاده از خدمات برخوردارند. استاندارد لازم برای ابعاد صندلی های تعبیه شده در سالن های ورزشی ابعاد ۴۵/۰ *۴/۰ * ۵/۰ برای هر نفر در نظر گرفته شده و باید ابعاد مسیر های دسترسی و سکوهای بین پلکانهای مستقر هم در نظر گرفته شود.
 
۱-۱-۳- ریز فضاهای مورد نظر :
ورودی،فروش بلیط و دروازه های وروداصلی، راهروهای ورود به سالن اصلی بخش تماشاگران،راه روهای ورود به بخش اداری و بخش رخت کن، سالن اصلی ،بخش اداری،بخش نگهبانی ، بخش استراحت مستخدمین، اتاق مربوط به رئیس،سرویس بهداشتی تماشاگران،سرویس بهداشتی کارمندان،سرویس بهداشتی بازیکنان،اتاق درمانی و کمک های اولیه (اتاق پزشک) ، رختکن تیم میهمان،رختکن تیم میزبان، دوش های مربوط به هر یک از تیم ها ، اتاق انباری وسایل، سالن بدن سازی و ریکاوری ، تاسیسات گرمایش و سرمایش ، تاسیسات الکتریکی و روشنایی ، اتاق داوران،اتاق آموزشی ویدئوپروجکتور و پارکینگ که هر کدام با سرانه مربوطه شرح داده می شوند.
 
۱-۱-۴- شکل نمای خارجی:
شکل ظاهری و غول آسای یوم های ورزشی به دلیل درونگرا بودنشان زیاد با محیط اطرافشان هم خوان نیستند گویی به محیط اطرافشان پشت کرده اند.و اغلب حس خوش آمد گویی خاصی را برای مراجعین ایجاد نمی کنند این حس ناخوشایند با وجود حصارهای امنیتی و سایر مسائل کنترل جمعیت تشدید می شود.در این بین باید توجه کرد که شکل ظاهری تابع عملکرد است.
 
۱-۱-۵- پارکینگ:
یوم ها برای سهولت مراجعین مانند سایر بناهای عمومی و خصوصی نیاز به پارکینگ دارند و با توجه به وسعت آنها و تعداد مراجعین خود باید فضای زیادی صرف پارک اتومبیل ها و اتوبوس ها کرد که این عامل خود باعث ج ساختمان یوم با محیطش می شود.و از جذ ت محیط کم می کنند
 
۱-۱-۶- مقیاس غول آسا:
مقیاس فیزیکی یوم های ورزشی در خارج از شهر مشکلی ایجاد نمیکند اما ایجاد یک یوم ورزشی به صورت مطلوب در فضای شهری بسیار دشوار است. تطبیق مقیاس یوم ها با محیط اطرافشان همواره بزرگ ترین چالش طراحان بوده است.
 
۱-۱-۷- المان های انعطاف ناپذیر:
یوم های ورزشی دارای عناصری مثل ردیف های صندلی،پله ها و رمپ ها و … هستند و نمی توان در شکل آنها ابتکار به ج داد زیرا که مسئله دید تماشاگران و رسیدن به ظرفیت مطلوب استاندارهای معینی را ایجاد کرده و دست طراحان را برای طراحی های خاص مبلمان ورزشگاه ها بسته است.
 
۱-۱-۸- مقاومت طرح بعد از ساخت و دوره های عدم استفاده:
ورزشگاه ها باید سطحی سخت و بسیار ارتجاع پذیر داشته باشند تا بدون نیاز به نگهداری مداوم و پرداخت هزینه های زیاد و نامعقول در برابر شرایط بد جوی ، ازدحام جمعیت و ابکاری های تعمدی تماشاگران بتوانند ایستادگی کنند. چون مسابقاتی که برگزار می شود با هیجان و احساسات تماشاگران در ارتباط است که می تواند باعث هیجان آنها شده و باعث پدیده وندالیسم یا ت یب گرایی در آنها شود.
در طراحی ورزشگاه ها شکل ظاهری تابع عملکرد است.اما در کل قوانین ثابت و مدونی برای یک معماری خوب در طراحی یوم وجود ندارد اما با توجه به حساس بودن طرح در فضای شهری و تاثیراتی که در ناحیه یا سایت میگذارد . بررسی دو نمونه از یوم های اجرا شده موفق برای بهتر شکل گرفتن طرح خالی از لطف نیست. و استفاده از تجربیات قبلی شرمساری به وجود نمی آورد. و بیشتر طراحی های موفق تغییر هوشمندانه یک الگوی موجود است.در همین راستا ورزشگاه جهان پهلوان رضا زاده در اردبیل و مجموعه ورزشی شهر بناب در این بین مورد بررسی قرار می گیرند. مهمترین نکته که در طراحی یوم و کلا هر موضوع دیگر، چالش برانگیز است و ممکن است دست طراحان را برای رسیدن به فرم مطلوب خود ببندد توجه به استانداردهای گوناگون در این سطح از طراحی هاست. برای نمونه استانداردها و قوانین میدان دید در سکوهای تماشاچیان در طبقات مختلف و زمان عبور از معبر وج یا عرض معابر گوناگون در یوم ها و ورزشگاه های چند منظوره از مسائلی است که به شدت باید مورد توجه قرار بگیرد که در ادامه با توجه به استانداردهای روز دنیا و ضوابط مربوط در ایران همه استانداردهای مربوط به طراحی سالن های چند منظوره قانونی – منظور سالن هایی است که مسابقات رسمی در آن ها برگزار می شود – بیان خواهند شد.
فصل دوم: مقررات و معیارهای طراحی سالن‌های ورزشی چند منظوره
ملاحظات کلی طراحی ورزشگاه‌ها:
– محل احداث: جهت انتخاب محل مناسب برای ایجاد ورزشگاه باید به شرایط و موقعیت‌های زیر توجه داشت.
– اندازه: زمین مورد نظر باید دارای قابلیت احداث اماکن ورزشی استاندارد با گنجایش کافی در رشته‌های مختلف، و کلیه فضاهای جانبی نظیر رختکن، دوش، اداری، پارکینگ و… را داشته باشد.
– موقعیت )انتخاب زمین ورزشگاه): مکان‌های ورزشی علاوه بر در نظرگرفتن وضعیت و موقعیت جغرافیایی نظیر آب و هوا، از نظر موقعیت جغرافیای شهری) محلی( نیز دارای دسترسی آسان برای بهره برداری بوده و نباید در کنار مراکز عمومی پر رفت و آمد و یا مراکزی که نیازمند آرامش هستند، نظیر بیمارستان‌ها، احداث گردنند و ارجح آن است که در کنار مراکز آموزشی نظیر مدارس، دبیرستان‌ها و ‌ها ساخته شوند و دسترسی لازم به معابر سهل‌الوصول نظیر بزرگراه‌ها و خیابان‌های اصلی را داشته باشند.
– جانمایی بنا) تعیین محل احداث بنا): باید به نحوی باشد که از عوارض زمین برای طراحی و ساخت نهایت استفاده صورت گرفته و از عوامل ) ساخت و ساز (در تکمیل آن بهره گیری شود و به عواملی نظیر آفتاب، باد و باران توجه گردد.
الف: امکان احداث، یا ایجاد دسترسی به پارکینگ و فضاهای عمومی را داشته باشند.
ب :قابلیت تغییردر نوع استفاده از ورزشگاه‌ها) استفاده چند منظوره (در رشته‌های مشابه پیش‌بینی شده باشد.
پ :درساخت ورزشگاه‌ها ضمن رعایت مسائل امنیتی، به ذخیره وکاهش مصرف انرژی توجه گردد.
تمامی ورزشگاه‌ها باید دارای فضاهای اداری، شامل بخش مدیریت و کارکنان باشند. در مجتمع‌های کوچک بهتر است اتاق مدیر مشرف به سالن باشد.
در احداث اماکن ورزشی به سایرفضاها مانند محل رختکن، سرویس‌های بهداشتی، انبار، آبدارخانه، بوفه و… توجه گردد.
 
۲-۱- ضوابط عمومی ورزش‌های سالنی، ابعاد و اندازه زمین مسابقه آنها
۲-۱-۱- ورزش فوتسال
فوتسال تنها شکل فوتبال سالنی است که به تاییدfifa رسیده است. این ورزش با سرعت زیادی در سراسر جهان در حال پیشرفت است و در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کشور و میلیون¬ها بازیکن به آن می‌پردازند. زمین فوتسال مستطیلی شکل است و بازی¬های بین¬المللی آن بر روی کفپوش¬های چوبی یا که چرخش و حرکت توپ را محدود نسازند انجام می¬گیرد. فوتسال را می¬توان بر روی چمن هم انجام داد، ولی باید از بازی بر روی بتن یا آسف اجتناب کرد.
 
ابعاد زمین فوتسال:
– ابعاد طول: ۴۰ متر
– ابعاد عرض: ۲۰ متر
– ارتفاع مجاز: ۵/۱۲ متر
ابعاد و اندازه‌ دروازه:
– عرض دهانه: ۳ متر
– عمق: ۱ متر
– ارتفاع: ۲ متر
– ابعاد و مشخصات دروازه هندبال و فوتسال ی ان در نظر گرفته می‌شود.
– دروازه‌ها باید از سیستم تثبیت کننده و در صورت نیاز پرتابل برخوردار باشند. محوطه جریمه با ربع دایره‌هایی با شعاع ۶ متر که مرکز آنها در خارج از دروازه قرار گرفته مشخص می‌شود بخش بالای هر ربع دایره خطی به طول ۱۶/۳ متر است که موازی با خط دروازه (خط بین دو تیرک دروازه) است. نقطه پن ی با فاصله ۶ متر و دومین نقطه پن ی با فاصله ۱۰ متر از نقطه وسط خط دروازه تعیین می‌شود.
قوس کرنر ربع دایره‌ای با شعاع ۲۵ سانتی‌متر است که از هر گوشه (کرنر) در درون زمین کشیده می‌شود.
منطقه تعویض با طول ۵ متر در مقابل نیمکت تیم‌ها واقع شده است، و هر دو انتهای آن با خطی به طول ۸۰ سانتی‌متر و به عرض ۸ سانتی‌متر مشخص شده که ۶۰ سانتی‌متر آن درون زمین و ۴۰ سانتی‌متر آن در خارج آن قرار گرفته است. در مقابل وقت نگه‌دار به فاصله ۵ متر از هر طرف باید فضای خالی وجود داشته باشد.
 
۲-۱-۲- ورزش هندبال
در هندبال دو تیم ۷ نفره با استفاده از مهارت‌هایی چون پاس¬کاری، دریبل،‌گرفتن و پرتاب توپ سعی در به ثمر رساندن گل دارند. بازی شامل دو زمان ۳۰ دقیقه‌ای با ۱۰ دقیقه زمان استراحت در بین آن می‌باشد.
 
ابعاد و اندازه‌های استاندارد:
– طول زمین: ۴۰ متر
– عرض زمین: ۲۰ متر
– ارتفاع: ۹ تا ۵/۱۲ متر
– حریم‌ها حداقل در کناره‌های طولی ۲ متر و در پشت دروازه ۳ متر در نظر گرفته می‌شود.
– علامت گذاری زمین هندبال باید با دقت فراوان انجام شود. مهم‌ترین خط زمین هندبال خط ۶ متر است که خط محدوده دروازه نیز محسوب می‌گردد. محدوده‌ای به شعاع ۶ متر که محوطه گل محسوب می‌گردد، خط دیگر خط ۹ متر است.
 
خطوط زمین بازی:
– خطوط طولی و عرضی زمین به فاصله ۴۰ متر و ۲۰ متر می‌باشند خطوط اصلی هستند.
– ضخامت تمامی خطوط زمین ۵ سانتی‌متر می‌باشد.
– دروازه ۳ متر طول و ۲ متر ارتفاع دارد. قطر تیر دروازه ۸ سانتی‌متر است که این قطر در طول دروازه محسوب می‌گردد. خط پشت دروازه به موازات خط انتهایی زمین است و عمق دروازه حداقل ۱ متر می‌باشد.
– دو محوطه ۶ و ۹ متری جلوی دروازه‌ها قرار دارند که محوطه شش متر برای دروازبان و ۹ متر برای پرتاب خطاهای م عین می‌باشد. خط ۹ متر به صورت منقطع بوده و بین هر یک ۱۵ سانتی‌متر فاصله دارد.
– خط وسط زمین که آن را به دو نیمه مساوی تقسیم می‌کند.
– خط تعویض به طول ۵/۴ متر در خارج از قسمت طولی زمین قرار دارد.
– خط دروازه‌بان ۱۵ سانتی‌متر طول دارد و به فاصله ۴ سانتی‌متری خط دروازه و در وسط آن قرار دارد.
– خط پن ی یک متر طول دارد و به فاصله ۷ متری خط انتهایی زمین و درست به موازات آن در وسط دروازه رسم میگردد.
 
۲-۱-۳- ورزش بسکتبال
توسط دو تیم ۵ نفره و در دو زمان ۲۰ دقیقه انجام می‌گیرد. که هدف هر تیم عبور توپ در سبد حریف و ب امتیاز و همچنین ممانعت از ب امتیاز توسط حریف است. ارزش هر گل دو امتیاز و هر گلی که از طریق پن ی به ثمر رسد ۱ امتیاز است. پرتاب‌هایی که از پشت خط ۳ امتیازی منجر به گل شوند ۳ امتیاز دارند.
 
و…
 
 
 
 
فهرست مطالب:
 
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱- فصل اول: بیان موضوع و اه ………………………………………………………………………………………………۷
۱-۱- تعریف یوم……………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۱-۱- اقلیم و جهت گیری……………………………………………………………………………………………………۷
۱-۱-۲- ظرفیت ……………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۱-۳- ریزفضاهای مورد نظر…………………………………………………………………………………………………۸
۱-۱-۴- شکل نمای خارجی…………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۱-۵- پارکینگ…………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۱-۶- مقیاس غول آسا………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۱-۷- المان های انعطاف ناپذیر……………………………………………………………………………………………۸
۱-۱-۸- مقاومت طرح بعد از ساخت و دوره های عدم استفاده…………………………………………………….۹
۲- فصل دوم: مقررات و معیارهای طراحی سالن‌های ورزشی چند منظوره………………………………..۱۰
۲-۱-ضوابط عمومی ورزش‌های سالنی و ابعاد و اندازه زمین مسابقه آنها…………………………………………..۱۱
۲-۱-۱- ورزش فوتسال………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۱-۲- ورزش هندبال…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۱-۳- ورزش بسکتبال…………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۱-۴- ورزش والیبال……………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۲- ضوابط عمومی فضاها و امکانات پشتیبانی……………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۲-۱- دسترسی‌ها و نظام حرکتی (سیرکولاسیون) کلی برای طراحی ورزشگاه‌ها……………………………….۱۷
۲-۲-۱-۱- انواع دسترسی‌های استفاده‌کنندگان…………………………………………………………………………….۱۷
۲-۲-۱-۲- انواع دسترسی‌های عمودی…………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۲-۱-۳- دسترسی تماشاگران به محدوده سکوها……………………………………………………………………….۱۹
۲-۲-۱-۴- نکاتی در مورد راهروهای جانبی…………………………………………………………………………………۲۱
۲-۲-۲- محدوده بازیکنان………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۲-۲-۱- دفتر مربیان………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۲-۲-۲- اتاق داوران……………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۲-۳- اتاق ناظران مسابقه……………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۲-۲-۴- محدوده کمک‌های اولیه و درمان………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۲-۲-۵- شرایط و امکانات اتاق کنترل دوپینگ………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۲-۶- فضای است جکوزی، حوضچه آب سرد، سونای خشک و سونای بخار…………………………۲۵
۲-۲-۲-۷- سالن بدنسازی…………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۲-۳- محدوده تماشاچیان………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۲-۳-۱- مقررات و ضوابط طراحی جایگاه تماشاچیان…………………………………………………………………۲۸
۲-۲-۳-۱-۱- طراحی سکوهای تماشاگران……………………………………………………………………………..۲۸
۲-۲-۳-۱-۲- نکات مهم و شرایط سکوهای ورزشگاه‌ها…………………………………………………………..۳۰
۲-۲-۳-۱-۳- عرض سکوهای تماشاگران………………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۳-۱-۴- انواع نرده‌های محافظ برای سکو‌ها……………………………………………………………………۳۱
۲-۲-۳-۱-۵- خط دید و مسائل مربوط به آن…………………………………………………………………………۳۲
۲-۲-۳-۱-۶- تعیین نقطه تمرکز دید………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۲-۳-۱-۷- محدوده آزاد دید………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۲-۳-۱-۸- فاصله اولیه دید………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۲-۳-۱-۹- رابطه‌های مورد استفاده برای طراحی سکوها و صندلی‌ها…………………………………….۳۷
۲-۲-۳-۱-۱۰- رابطه عرض سکوها……………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۲-۳-۱-۱۱- شیب سکوها…………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۲-۳-۱-۱۲- حالات نشستن………………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۲-۳-۱-۱۳- صندلی تماشاگران………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۲-۳-۲- بوفه‌های ورزشگاه……………………………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۲-۳-۳- دسترسی تماشاچیان…………………………………………………………………………………………………..۴۲
۲-۲-۳-۳-۱- سرویس‌های بهداشتی تماشاچیان……………………………………………………………………..۴۲
۲-۲-۳-۴- محدوده میهمانان ویژه……………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۲-۴- محدوده رسانه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۲-۴-۱- ضوابط کلی طراحی سکوهای گزارشگران، خبرنگاران……………………………………………………۴۶
۲-۲-۴-۲- اتاق کنفرانس مطبوعاتی…………………………………………………………………………………………..۵۰
۲-۲-۵- ضوابط عمومی طراحی برای معلولین……………………………………………………………………………………۵۳
۲-۲-۵-۱- معلولیت‌ها به چند دسته تقسیم می‌گردند……………………………………………………………………..۵۳
۲-۲-۵-۲- دسترسی‌ها………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۲-۲-۵-۳- درها و راهروها…………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۲-۲-۵-۴- فضاهای تماشاچیان معلول………………………………………………………………………………………….۵۷
۲-۲-۵-۵- ورزشکاران معلول………………………………………………………………………………………………………۶۰
۲-۲-۵-۶- پارکینگ معلولین………………………………………………………………………………………………………۶۳
۲-۲-۶- ضوابط ایمنی و شرایط اضطراری…………………………………………………………………………………………۶۴
۲-۲-۶-۱- زمان وج اضطراری (egress time)……………………………………………………………………65
۲-۲-۶-۲- راه‌های وج…………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۲-۲-۷- خصوصیات اجزای مختلف کف، سقف، دیوارها……………………………………………………………………..۶۷
۲-۲-۷-۱-کف‌سازی…………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۲-۲-۷-۲- دیوارها……………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۲-۲-۷-۳- بازشوها……………………………………………………………………………………………………………………۶۹
۲-۲-۷-۴- سقف‌ها…………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۲-۲-۷-۵- سیستم حرارتی و تهویه سالن‌های ورزشی……………………………………………………………………۷۰
۲-۲-۷-۶- اتاق‌های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی………………………………………………………………………۷۱
۲-۲-۷-۷- فضا‌های بخش تعمیر و نگهداری مجموعه…………………………………………………………………..۷۱
۲-۲-۷-۸- سیستم روشنایی سالن‌های ورزشی………………………………………………………………………………۷۱
۳ – فصل سوم: بررسی نمونه های موردی از ورزشگاه های موفق چند منظوره…………۷۲
۳-۱- ورزشگاه جهان پهلوان حسین رضازاده اردبیل………………………………………………………………………۷۲
۳-۲- ورزشگاه چند منظوره بناب…………………………………………………………………………………………………۷۲
۳-۳ بیان مسئله و ضرورت طرح ………………………………………………………………………………………………..۸۱
۴- فصل چهارم: ارائه طرح نهایی…………………………………………………………………………………..۸۳
۴-۱- ایده طرح………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۴-۲- روند طراحی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۳-۴- مبانی معماری عناصر و فضاهای طرح ……………………………………………………………………………….۸۶
۴-۳-۱- سایت پروژه ……………………………………………………………………………………………………………۸۷
۴-۳-۲- کاربری های مجموعه ……………………………………………………………………………………………۸۸
۴-۳-۳- محدوده ی بازیکنان و تیم های مرتبط ……………………………………………………………………..۹۰
۴-۳-۴- محدوده ی تماشاچیان …………………………………………………………………………………………….۹۱
۴-۳- سازه……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۴-۴- معرفی تکنولوژی ها و مصالح مورد استفاده در طرح …………………………………………………………….۹۵
۴-۴-۱- سقف های یکپارچه ……………………………………………………………………………………………….۹۸
۴-۴-۲- پانل های آلومینیومی ……………………………………………………………………………………………..۹۹
۴-۴-۳- شیشه …………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
۴-۴-۴- نانو ذرات…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۴-۳-۱-۱- نانو ذرات ف ی…………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۴-۴-۶- کفپوش های ورزشی …………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۴-۴- سیستم تهویه ، برودت و حرارت………………………………………………………………………………………۱۰۶
۴-۵- برنامه فیزیکی طرح………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
۴-۵-۱- بررسی برنامه اولیه طرح………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۴-۵-۲- تهیه برنامه نهایی با تکیه بر اولویت اه ……………………………………………………………..۱۰۸
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
تشکر . قدردانی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶
ضمائم و نقشه های معماری و فنی طرح ………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
 
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات ورزشگاه داخل سالن ,مطالعات طراحی ورزشگاه داخل سالن ,رساله پایان نامه مجتمع ورزشی داخل سالن ,پایان نامه معماری ,ورزش سالنی ,استاندارد و ضوابط ,برنامه فیزیکی ,نمونه های موردی سالن ورزشی ,دسترسی‌ها و نظام حرکتی (سیرکولاسیون) کلی برای طراحی ,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله مجتمع ورزشی تفریحی ، مطالعات طراحی مرکز ورزشی تفریحی
مطالعات طراحی مرکز بازی های آبی،رساله طراحی پارک آبی
مطالعات طراحی زورخانه - رساله زورخانه
مطالعات طراحی آکادمی پرورش اندام
مجموعه فرهنگی ورزشی ک ن
رساله طراحی مجموعه است قهرمانی


مشاهده متن کامل ...
مطالعات, طراحی, یوم ,سبز تهران
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات طراحی یوم سبز تهران

 

تاریخ ایجاد 01/01/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 158   قیمت: 28500 تومان     تعدادمشاهده  59  


 
 
مشخصات کلی
 
1- بیان مسئله تحقیق
 
2- هدف تحقیق
 
3- اهمیت موضوع
 
4- سابقه پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع پروژه و جنبه های نو آوری پروژه
 
5- روش تحقیق و چگونگی انجام آن
 
6- محل سایت و اهمیت انتخاب آن
 
7- زمانبندی انجام پروژه
 
8- نقشه سایت مورد نظر
 
نظریه شورای گروه
 
1- بیان مسئله ت یق
 
موضوع این پروژه طراحی یوم بین‌المللی فوتبال در شهر تهران است. یوم های بین‌المللی فوتبال در زمان انجام بازی های بین المللی مورد بازدید و استفادة تعداد زیادی از افراد از سرتاسر دنیا قرار می گیرند که حاضرند وقت و پول خود را صرف کنند تا بازی­های تیم­های محبوبشان را از نزدیک ببینند. از آنجایی که صنعت توریسم یکی از پردرآمدترین صنعت ها در بسیاری از کشورها محسوب می شود. کشورها هزینه زیادی را برای ساخت یوم های بین المللی صرف می کنند زیرا در هنگام بازی های مهم بین تیم های مطرح، تعداد زیادی توریست به کشورشان می آیند که با درآمد حاصل از حضور این افراد در کشور و همچنین درآمد حاصل از فروش بلیط های یوم جبران این هزینه ها می شود. بعلاوه، با این کار اعتبار لازم را در برابر میلیون ها آدمی که به کشورشان می آیند برای خود ب می کنند. به همین دلیل امروزه یوم‌های بین‌المللی در ای مختلف جهان، تبدیل به نمادی برای شهر و حتی کشور شده‌اند که در عین حال رشد معماری و امکانات ساخت و ساز کشورها را به نمایش می‌گذارند.
 
یوم های بین المللی با توجه به ابعاد بسیار بزرگ و نیازهای فنی‌شان، مصرف انرژی بسیار بالایی دارند. به همین دلیل امروزه در طراحی چنین پروژه‌هایی طراحی پایدار معماری در مرکز توجه طراحان و سازندگان قرار گرفته است. علی‌رغم این موضوع، بازهم هزینه ساخت و نگهداری یوم‌های بین‌المللی بسیار بالاست، به همین دلیل بهتر است که طراحی آن به‌گونه ای باشد که در زمانی که مسابقه ای در یوم
 
رگزار نمی شود نیز بتوان آن را مورد استفاده قرار داد.
 
از جمله فضاهایی که در این یوم قرار خواهد گرفت فضاهایی عادی هر یوم از قبیل جایگاه های مختلف، دسترسی ها، ورودی ها، فضاهای مربوط به ورزشکاران و دست اندرکاران، اتاق های کمک های اولیه و ... خواهد بود و علاوه بر ین فضاها می توان به موزه، کتابخانه، مرکز مراقبت های روزانه، آکادمی فوتبال و از این قبیل اشاره کرد.


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله یوم سبز تهران, ,مطالعات یوم سبز تهران, ,پروژه یوم سبز تهران, ,پروپوزال رساله یوم سبز تهران, ,پایاننامه یوم سبز تهران, ,پلان یوم سبز تهران, ,پاو وینت یوم سبز تهران, , رایگان یوم سبز تهران, ,طراحی یوم سبز تهران, , رساله پایان نامه معماری ,
مقالات مرتبط در این دسته
پروژه کامل طراحی د ده ورزشی
پروژه کامل طراحی مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین
مطالعات طراحی و معماری مجموعه ورزش های آبی
مطالعات مجموعه تیراندازی المپیک شیراز
مطالعات مجتمع گردشگری ورزشی با رویکرد معماری پایدار(کمپ ورزشی)
رساله طراحی مجتمع فرهنگی ورزشی تفریحی
رساله مجتمع ورزشی تفریحی ، مطالعات طراحی مرکز ورزشی تفریحی
رساله طراحی مرکز ورزش های آبی ،مطالعات معماری مجتمع ورزش های آبی
مطالعات طراحی مرکز بازی های آبی،رساله طراحی پارک آبی
رساله طراحی و معماری یوم فوتبال
رساله طراحی،مرکز علمی ورزشی بانوان، مطالعات معماری
رساله طراحی مجتمع کوهنوردی، مطالعات کمپ کوهنوردی
مطالعات طراحی سالن‌ ورزشی چند منظوره
تحقیق معماری مجموعه ورزشی جوانان/word
مطالعات طراحی زورخانه - رساله زورخانه
مطالعات طراحی مرکز یوگا و مدیتیشن
مطالعات طراحی و معماری یوم های فوتبال
تحقیق معماری مرکز تفریحی- ورزشی- رفاهی
پروژه طراحی مجموعه ورزشی - مطالعات مجموعه ورزشی
پروژه طراحی مجموعه اختصاصی ورزش های آبی


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت تجزیه تحلیل نمونه موردی ورزشگاه ( یوم آلیانزآرنا )
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت تجزیه تحلیل نمونه موردی ورزشگاه ( یوم آلیانزآرنا ) با و پر سرعت .

 پاو وینت تجزیه تحلیل نمونه موردی ورزشگاه ( یوم آلیانزآرنا )


 پاو وینت تجزیه تحلیل نمونه موردی ورزشگاه ( یوم آلیانزآرنا )

پاو وینت تجزیه تحلیل نمونه موردی ورزشگاه ( یوم آلیانزآرنا ) در 137 اسلاید

 

 

 

یوم آلیانزآرنا:

مکان: مونیخ، آلمان    

معمار: هرزوگ و دمورون 

زمان ساخت: 2002-2005

پیش گفتار:

در شمال شهر مونیخ و میان تپه ها وعلف زارهای بیرون شهر (م ن شهر وفرودگاه مونیخ)،پیکره مشبک فشرده ای با عنوان یوم آلیانز قرار گرفته است. هیجان حاصل از این پیکره نورانی که از فاصله بسیار دور نیز قابل رویت است، به قدری است که افرادی را که علاقه ای به رویدادهای ورزشی ندارند را نیز به سوی خود جذب می کند.

ایده اصلی:

  ایده اصلی معماران یوم، هرتزوگ و دمورن، سنت شکنی در شیوه طراحی رایج یوم های ورزشی بود.

آنها قاعده کلی طراحی یوم را که تقریبا از سال 1972 (زمانی که فرای اتو یوم المپیک مونیخ را طراحی کرد)، شروع شده بود و روش غالب در طراحی پوشش سقف یوم های ورزشی و شیوه پایداری آن (فرم های سازه) به شمار می رفت، کنار نهادند.

آنها با استناد به این که طراحی یوم  یک امر انسان ساز فرهنگی است نه یک کار ی صرف، کار طراحی را آغاز د.

 

منبع الهام آنها در طراحی یوم، معماری بر مبنای فرم سازه های کششی و سیستم های پایی یا ایده ای چون سازه یک پل معلق نبود، بلکه :

تصویر کلاژ شده ای از نمایش بازیکنان فوتبال در یک تئاتر باروک بود.  

 همچنین هرتزوگ و دمورن بر این باور بودند که، یوم ها تنها مکان هایی برای تماشای یک مسابقه ورزشی نیستند، بلکه :

همچون یک شهر کوچک دارای رستوران ها، فروشگاه ها، تسهیلات برگزاری همایش ها و امکانات رفاهی دیگر برای برگزارکنندگان و رسانه های گروهی می باشند که در این میان شیوه پوشش سقف و گاه خودنمایی سازه آن به عنوان ویژگی منحصربفرد یوم تنها بخشی از معماری آن را شکل می دهد.

در خصوص فضای داخلی یوم نیز، اولین مسئله مورد توجه آنها:

ایجاد نزدیک ترین رابطه و هیجان ممکن میان بازیکنان و تماشاگران فوتبال بود.

 

 فضایی که هرتزوگ و دمورن آن را به تئاتر های گلوب ش پیری یا دهانه آتشفشان (به سبب وجود حرارت و هاب ناشی از گدازه ها) تشبیه می کنند.

زمانی که یوم در طی یک مسابقه مملو از تماشاگر است در این صورت است که معماری به کنار رفته و تماشاگران و بازیکنان برای تجربه ای از جنس هیجان به جزئی از بنا تبدیل می شوند.

 


با


پاو وینت تجزیه تحلیل نمونه موردی ورزشگاه ( یوم آلیانزآرنا )


مشاهده متن کامل ...
معاد و جهان پس از مرگ
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل معاد و جهان پس از مرگ با و پر سرعت .

معاد و جهان پس از مرگ


 معاد و جهان پس از مرگ

 لینک پرداخت و در "پایین مطلب"

 

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

 تعداد صفحات;23

 

90 اسم از اسامی قیامت از دیدگاه قرآن

 

 ((یوم ال )) براساس آیه 45 سوره یونس

 

 ((یوم القیامت الساعه)) براساس آیات 186 و187 اعراف

 

 ((یوم النسیان )) بر اساس آیات 51 اعراف و 126 طه

 

 ((یوم البشارت و بریک)) براساس آیات 13 حدید و 35 نحل

 

 ((یوم الشماتت وال ماس)) براساس آیات 50 مومن و98 انبیا

 

 ((یوم الشفاعت)) براساس آیات 46 بقره و 53 اعراف

 

 ((یوم الشهادت)) براساس آیات 138 بقره 19 و20 و21 فصلت

 

 ((یوم الندامت)) بر اساس آیه 55 یونس

 

 ((یوم العداوت)) براساس آیات 162 و163 بقره و31 فرقان

 

 ((یوم عظیم وکبیر))  بر اساس آیه 16 یونس

 

 ((یوم الجزا)) بر اساس آیات3 حمد و 12 حج

 

 ((یوم الخسران))  بر اساس آیات 46 یونس و 25 هود 

 

 ((یوم الوفود و الورود)) بر اساس آیات84 مریم و 101 هود

 

  ((یوم الفصل)) بر اساس آیات 59 یس و17 عم

 

  ((یوم الجمع)) بر اساس آیات 87 نسا و 109 مائده                                       ((یوم الخشوع و سلیم)) بر اساس آیات 28 و29 نحل و108 طه

 

 ((یوم الامر)) بر اساس آیات 43 و44 ن والقلم

 

 ((یوم الحسرت و اسف))  بر اساس آیات 28 انفال و 32 انعام

 

 ((یوم الذلت))  براساس آیات 28 یونس و 20 صافات

 

 ((یوم القضاوت والحکومت))بر اساس آیات 63 انعام و 73 مریم و 95 نحل

 

 ((یوم الظلمت)) بر اساس .آیات10 و 11 دخان و 14 حدید

 

 

                  


با


معاد و جهان پس از مرگ


مشاهده متن کامل ...
زیر یوم
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یارا فایل زیر یوم با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

خصوصیات قابل توجه

کاربردها

تاریخچه

پیدایش

ایزوتوپها

هشدارها

منبع

اتصالات خارجی

زیر یوم

زیر یوم یکی از عناصر شیمیایی ج تناوبی است که نماد آن zr و عدد اتمی آن 40 میباشد. ف ی فروزنده به رنگ سفید و طوسی است که قابلیت تغییر از ح ی به ح دیگر را داشتده و شبیه تیتانیوم میباشد. زیر یوم به طور عمده از زیر بدست می آید و در برابر زنگ زدگی بسیار مقاوم است. . زیر یوم عمدتا در راکتورهای اتمی برای جذب نوترون و برای ساختن ف اتی که در برابر زنگ زدگی مقاوم هستند استفاده میشود.

خصوصیات قابل توجه

زیر یوم ف ی به رنگ سفید-طوسی و فروزنده میباشد که به طور استثنایی در برابر زنگ زدگی مقاوم است. زیر یوم سبک تر از فولاد بوده و سختی آن شبیه به مس است. این عنصر وقتی به ذرات ریز تقسیم شود به سرعت در هوا مشتعل میشود (مشتعل این ف در ح جامد بسیار دشوارتر است. ) ف zirconium zinc در دمای پایین تر از 35k خاصیت آهن ربایی پیدا میکند. ح ا یداسیوم متداول برای زیر یوم +2و+3و+4 است.

کاربردها

مهمترین کاربردهای زیر یوم در صنعت سفال سازی به صورت جسم نسوز و ماسه ریخته گری میباشد. همچنین به عنوان سنگ جواهر مورد استفاده در جواهرات به بازار عرضه شده و ا ید آن برای تولید محرک الماس و زیر یای مکعبی شکل تهیه شده است.استفاده های دیگر آن عبارتند از :

زیر یونم قدرت جذب پایینی در جذب نوترونها دارد که این ویژگی آن را برای استفاده از انرژی اتمی مطلوب میسازد. (مانند عناصر ف کاری سوختی) بیش از 90% محصولات ف زیر یوم به مصرف تجاری در تولید نیروی اتمی میرسد. . رآکتورهای جدید تجاری میتوانند نیم میلیون فوت ف زیر یوم را برای لوله سازی به کار ببرند.

زیر یوم به طور گسترده توسط صنایع شیمیایی برای لوله کشی در محیط خورنده استفاده می شود.

زیر یوم آتش زا است و در جنگل ها برای آتش زدن استفاده می شده است.

کربن آن به عنوان محلول ضد عفونی کننده مورد استفاده قرار میگیرد.

ا ید زیر یوم ناخالص زیر یا برای ساختن ظرف مخصوص ذوب ف در آزمایشگاه به کار میرود که بتواند در برابر گرمای زیاد مقاوم باشد. همچنین برای پوشاندن کوره ذوب استفاده شده و به عنوان جسم نسوز در صنایع شیشه سازی و سفال سازی به کار میرود.

بافت انسانی به راحتی میتواند این آهن را به صورت مفاصل و بازوهای تحمل کند.

همچنین در تهویه کننده های هوا به عنوان گیرنده در لوله جارو برقی رشته های لامپ و ف ات خاص دیگر استفاده می شود.

آلیاژ زیر یوم و niobium خاصیت ابر رسانایی در دماهای پایین را برای زیر یوم در بر دارد که برای ساختن آهن رباهای بسیار قوی توسط نیروی الکتریکی در مقیاس زیاد استفاده میشود.

تاریخچه

این عنصر که نام آن از zarkn عربی و zargn فارسی گرفته شده است در سال 1789 توسط laproth کشف شد و در سال 1824 توسط jons jakob berzelius به صورت مجزا به دست آمد. زیر یوم که شامل زیر معدنی و دیگر واریاسونها مانند jargon, hyacinth jiacnith, ligure میباشد در نوشته های


با


زیر یوم


مشاهده متن کامل ...
,فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی یوم فوتبال- skp
درخواست حذف اطلاعات

فهرست مطالب: ,فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی یوم فوتبال- skpتاریخ ایجاد 22/04/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 1 فایل اتوکد طبق تصویر نمونه قیمت: 8800 تومان تعدادمشاهده 2


,فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی یوم فوتبال- skp


این فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی یوم فوتبال است که لیست در ادامه وجود دارد که میتوانید بررسی کنید به پیوست نمونه تصویر این بنا مشاهده میفرمایید که با قیمتی ناچیز می توانید تهیه نمایید

فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی برای دانشجویان و ان عزیز

برای پروژه های طرح

یوم فوتبال با سایت پلان و طراحی فوق العاده


کلمات کلیدی مرتبط:
,فایل ,3بعدی , اسکچاپ ,ورزشی , یوم , فوتبال , skp , , ,این فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی یوم فوتبال است که لیست در ادامه وجود دارد که میتوانید بررسی کنید به پیوست نمونه تصویر این بنا مشاهده میفرمایید که با قیمتی ناچیز می توانید تهیه نمایید , ,فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی برای دانشجویان ,
مقالات مرتبط در این دسته
,فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی ( یوم ) - skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی یوم - skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم با سایت پلان- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ پیست اسکی با سایت پلان- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ پیست موتور و ماشین سواری- skp
,3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال 1- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم - skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ پیست اسکی - skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال 3- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال با سایت پلان 1- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال 2- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ پارک المپیک- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال 1- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال ساحلی - skp
,3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال با سایت پلان- skp
,3بعدی اسکچاپ پیست اسکی- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال- skp
,فایل یوم فوتبال با سایت پلان- skp
,پروژه 3بعدی اسکچاپ ورزشی-


مشاهده متن کامل ...
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم - skp
درخواست حذف اطلاعات

فهرست مطالب: ,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم - skpتاریخ ایجاد 22/04/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 1 فایل اتوکد طبق تصویر نمونه قیمت: 7900 تومان تعدادمشاهده 3


,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم - skp


این فایل 3بعدی اسکچاپ یوم است که لیست در ادامه وجود دارد که میتوانید بررسی کنید به پیوست نمونه تصویر این بنا مشاهده میفرمایید که با قیمتی ناچیز می توانید تهیه نمایید

فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی برای دانشجویان و ان عزیز

برای پروژه های طرح

یوم فوتبال با سایت پلان و طراحی فوق العاده


کلمات کلیدی مرتبط:
, ,فایل , 3 ,بعدی ,اسکچاپ , یوم , skp , , ,این فایل 3بعدی اسکچاپ یوم است که لیست در ادامه وجود دارد که میتوانید بررسی کنید به پیوست نمونه تصویر این بنا مشاهده میفرمایید که با قیمتی ناچیز می توانید تهیه نمایید , ,فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی برای دانشجویان و ان عزیز , ,برای پروژه,
مقالات مرتبط در این دسته
,فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی ( یوم ) - skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی یوم - skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم با سایت پلان- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ پیست اسکی با سایت پلان- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ پیست موتور و ماشین سواری- skp
,3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال 1- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی یوم فوتبال- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ پیست اسکی - skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال 3- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال با سایت پلان 1- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال 2- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ پارک المپیک- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال 1- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال ساحلی - skp
,3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال با سایت پلان- skp
,3بعدی اسکچاپ پیست اسکی- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال- skp
,فایل یوم فوتبال با سایت پلان- skp
,پروژه 3بعدی اسکچاپ ورزشی- skp


مشاهده متن کامل ...
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال 3- skp
درخواست حذف اطلاعات
فهرست مطالب: ,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال 3- skp

تاریخ ایجاد 22/04/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 1 فایل اتوکد طبق تصویر نمونه قیمت: 8800 تومان تعدادمشاهده 2


,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال 3- skp

این فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال است که لیست در ادامه وجود دارد که میتوانید بررسی کنید به پیوست نمونه تصویر این بنا مشاهده میفرمایید که با قیمتی ناچیز می توانید تهیه نمایید

فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی برای دانشجویان و ان عزیز

برای پروژه های طرح

یوم فوتبال با سایت پلان و طراحی فوق العاده


کلمات کلیدی مرتبط:
, ,فایل , 3بعدی , اسکچاپ , یوم , فوتبال , skp , ,این فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال است که لیست در ادامه وجود دارد که میتوانید بررسی کنید به پیوست نمونه تصویر این بنا مشاهده میفرمایید که با قیمتی ناچیز می توانید تهیه نمایید , ,فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی برای دانشجویان و ان عزیز ,
مقالات مرتبط در این دسته
,فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی ( یوم ) - skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی یوم - skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم با سایت پلان- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ پیست اسکی با سایت پلان- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ پیست موتور و ماشین سواری- skp
,3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال 1- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی یوم فوتبال- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم - skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ پیست اسکی - skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال با سایت پلان 1- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال 2- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ پارک المپیک- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال 1- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال ساحلی - skp
,3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال با سایت پلان- skp
,3بعدی اسکچاپ پیست اسکی- skp
,فایل 3بعدی اسکچاپ یوم فوتبال- skp
,فایل یوم فوتبال با سایت پلان- skp
,پروژه 3بعدی اسکچاپ ورزشی- skpمشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.