پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 ۱ ۶۲۶ ۴۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ریال سود حاصل از اجرای کجا ج شده است ع
همکاران و فروشگاه های و عطاری های مورد تایید
درخواست حذف اطلاعات

سعی نا برده در این راه بجایی نرسی

مزد اگر میطلبی طاعت ببر

شهر

نام مجموعه

متصدی

آدرس

تلفن

اصفهانعطاری اباسیدرضا صالحیخیابان جی- م ن هتل نگین و بانک سپه
اصفهانرفیعی ت آباد
اصفهانمویدینجف آباد
اصفهانآقاجانیشهرابریشم
اصفهانفروشگاه طبیعتحیدریهشت بهشت
اصفهانعطاری بهشتکاوهسروش- آلخجند
اصفهانعطاری ابوعطار

قلمکاری بنایی

خیابان فیض
اصفهانرستگاریاحمداباد
اصفهاناحیای سلامتنیکنامبازار گیاهان
اصفهانجمشیدیان فلاحبازار گیاهان
اصفهانبستنیعظیمیمیدان برازنده
اصفهانعسل خدادادیذلفقاریانتهای خیابان ملک
کاشانمرنج آران بیدگل
کاشان
تهرانلطیفیان
زنجانملکی
قم
زاهدانراستی
زاهدانراستی
زاهدانعزیزی
زابلراستی
شیراززارع
کارزونبنیاد
برازجانکازرونی
کرمانعسک ور
تبریزمشتاق
اردبیلعزت خواه
اردبیلقهرمانزاده
دزفولشلال نژاد
بردسکنقلیپور
ماهشهرموسسه رضا

صاحب الامری

حیدری

لنگرودقاسمی
رشتنوری
قشممرادی

عرضه محصولات طبیعی و محصولات طب ی

کتب طب ی و کتب آیت الله عباس تبریزیان

سی دی های طب ی

سویق ها = سویق گندم , جو , سنجد, برنج, عدس, نخود , کامل ,

سرمه های طب ی

عطرهای طبیعی, عطر سنجد, عطر زعفران , عطر محمدی و ....

روغن های طبیعی زیتون , کنجد, حیوانی , سمن, شحم, بنفشه, سیاهدانه , بادام تلخ و ..

پوشاک طبیعی

تغذیه و شیرینی های طبیعی و ارگانیک

ادویه های طبیعی

رنگ موی طبیعی

محصولات و کتب روازاده

کتب جمشید خدادادی

سرکه , سکنجبین طبیعی و سکنجبین عسلی

قند و شکرهای قهوه ای نیشکر

گیاهان مرغوب طبی

سیدالادویه

شربت زبیب رضویمشاهده متن کامل ...
همکاران و فروشگاه های و عطاری های مورد تایید
درخواست حذف اطلاعات

سعی نا برده در این راه بجایی نرسی

مزد اگر میطلبی طاعت ببر

شهر

نام مجموعه

متصدی

آدرس

تلفن

اصفهانعطاری اباسیدرضا صالحیخیابان جی- م ن هتل نگین و بانک سپه
اصفهانرفیعی ت آباد
اصفهانمویدینجف آباد
اصفهانآقاجانیشهرابریشم
اصفهانفروشگاه طبیعتحیدریهشت بهشت
اصفهانعطاری بهشتکاوهسروش- آلخجند
اصفهانعطاری ابوعطار

قلمکاری بنایی

خیابان فیض
اصفهانرستگاریاحمداباد
اصفهاناحیای سلامتنیکنامبازار گیاهان
اصفهانجمشیدیان فلاحبازار گیاهان
اصفهانبستنیعظیمیمیدان برازنده
اصفهانعسل خدادادیذلفقاریانتهای خیابان ملک
تهرانلطیفیان
زنجانملکی
قم
زاهدانراستی
زاهدانراستی
زاهدانعزیزی
زابلراستی
شیراززارع
کارزونبنیاد
کازرونی
کرمانعسک ور
تبریزمشتاق
اردبیلعزت خواه
اردبیلقهرمانزاده
دزفولشلال نژاد
بردسکنقلیپور
ماهشهرموسسه رضا

صاحب الامری

حیدری

عرضه محصولات طبیعی و محصولات طب ی

کتب طب ی و کتب آیت الله عباس تبریزیان

سی دی های طب ی

سویق ها = سویق گندم , جو , سنجد, برنج, عدس, نخود , کامل ,

سرمه های طب ی

عطرهای طبیعی

روغن های طبیعی زیتون , کنجد, حیوانی , سمن, شحم

پوشاک طبیعی

تغذیه و شیرینی های طبیعی و ارگانیک

ادویه های طبیعی

رنگ موی طبیعی

محصولات و کتب روازاده

کتب جمشید خدادادی

سرکه , سکنجبین طبیعی و سکنجبین عسلی

قند و شکرهای قهوه ای نیشکر

گیاهان مرغوب طبیمشاهده متن کامل ...
گروه نرم افزارهای کاربردی در الکترونیک
درخواست حذف اطلاعات

ش دانشجویی

میانترم اول (45نمره)

میانترم دوم (45نمره)

پایانترم (110نمره)

نمره امتیازی

نمره کوئیز (2نمره)

نمره تمرین (1نمره)

کارگاه (20نمره)

3579258101

5/28

-

52/0

4/0

18

3579258102

5/26

-

52/0

6/0

19

3579258103

38

1

22/1

1

5/19

9359268106

5/20

-

2/1

4/0

19

9359268107

21

-

4/0

-0-

19

9359268109

5/28

-

4/0

1

19

9359268110

5/28

-

66/0

2/0

19

3579258141

36

-

2/1

1

18

3579258105

19

-

-0-

-0-

19

3579258106

33

-

26/0

2/0

19

3579258107

25

-

2/1

6/0

5/19

3579258108

5/25

-

52/0

-0-

19

9359268113

28

-

12/0

-0-

19

3579258109

5/31

-

6/1

4/0

5/19

9359268115

21

1

-0-

-0-

19

3579258111

5/42

1

46/1

1

20

علیمردانی

5/29

-

12/0

2/0

17

3579258112

26

-

26/0

-0-

5/19

3579258113

5/23

1

26/0

1

20

3579258114

5/25

-

46/1

6/0

18

3579258115

5/34

-

66/0

-0-

16

3579258104

29

-

4/0

2/0

20

3579258116

5/22

-

26/0

4/0

19

3579258118

5/33

-

26/0

-0-

19مشاهده متن کامل ...
گروه مباحث ویزه در الکترونیک
درخواست حذف اطلاعات

ش دانشجویی

میانترم اول (45نمره)

میانترم دوم (45نمره)

پایانترم (110نمره)

نمره کوئیز (2نمره)

نمره امتیازی

نمره تمرین (1نمره)

نمره کل

3579278101

23

12/0

-

6/0

9359288119

5/17

12/0

-

2/0

3579278103

32

12/0

-

1

3579278106

5/30

92/0

5/1

2/0

3579278107

5/33

26/0

-

8/0

3579278109

31

-0-

-

-0-

3579278110

5/30

12/0

-

2/0

9359288111

20

12/0

-

2/0

3579278111

5/34

-0-

-

-0-

9359288113

30

12/0

-

4/0

3579278112

26

12/0

-

4/0

3209278123

5/28

-0-

-

1

3579278114

5/37

66/0

-

1

9359268117

5/12

-0-

-

-0-

9359288115

31

-0-

-

2/0

3579278115

39

26/0

1

6/0

1139217007

-0-

2/1

1

2/0

3579278116

5/40

-0-

-

8/0

3579278117

5/29

12/0

-

1

3579278118

5/32

-0-

-

-0-

باغی

15

-0-

-

-0-

برخورداری

5/7

-0-

-

-0-مشاهده متن کامل ...
ج محاسبه هزینه های دادرسی
درخواست حذف اطلاعات
آیین دادرسی مدنی »
بر اساس ماده 3 این قانون قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

بر این اساس، شماره های مندرج در این خبر، تعرفه مصوب در قانون وصول برخی از درآمدهای ت بوده و در ذیل آن نیز با علامت ستاره، میزان افزایش آن بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه ذکر شده است.

1- در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر می شود.
* مبالغ فوق بدین صورت افزایش یافته است: حداقل نهصد هزار ریال (900.000) ریال و حداکثر سیزده میلیون ریال (13.000.000) ریال

2- هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.
* مبالغ فوق بدین صورت افزایش یافته است: حداقل نهصد هزار ریال (900.000) ریال و حداکثر چهل میلیون ریال (.40.000.000) ریال

3- در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.
* بدون تغییر ماند

4- تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مست م الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال می باشد.
* این مبلغ به پنجاه هزار ریال (50.000) ریال افزایش یافت.

5- تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مست م الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال خواهد بود.
* این مبلغ به پنجاه هزار ریال (50.000) ریال افزایش یافت.

6- 6 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه ها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می شود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین می گردد.
* این مبلغ به پنج هزار ریال (5000) ریال افزایش یافت.

7- درآمد صندوق " الف " اداره کل تصفیه و امور ورش تگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دریافت می شود.
* بدون تغییر ماند.

8- درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورش تگی تثبیت می گردد.
* بدون تغییر ماند.

9- هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (1000) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین می شود.
* هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد ده هزار ریال (10.000) ریال شد.
- هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری بیست هزار ریال (20.000) ریال شد.
- هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه با مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد بیست هزار ریال (20.000) ریال شد.

10- هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال می گردد.
الف - پروانه وک درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال.
ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وک درجه (2) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.
ج - پروانه وک درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.
د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستان ها بیست هزار (20000) ریال.
ه - پروانه وک اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.

* این مبالغ به شرح زیر افزایش یافت: پروانه وک درجه (1) دو میلیون ریال (2.000.000) ریال
- پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وک درجه (2) و کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد یک میلیون ریال (1.000.000) ریال
- پروانه کارگشائی درجه (3) هشتصد هزار ریال (800.000) ریال
- پروانه وک اتفاقی پانصد هزار ریال (500.000) ریال

11- تقدیم دادخواست به دیوان عد اداری مست م الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.
* تقدیم دادخواست به دیوان عد اداری: 1- شعب دیوان پنجاه هزار ریال (50.000) ریال شد. 2- شعب تشخیص یکصد هزار ریال (100.000) ریال شد.

12- هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می گردد.
الف - مرحله بدوی:
دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.
ب - مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محکوم به.
ج - مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:
- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(4%) ارزش محکوم به.
- در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

* بدون تغییر ماند.

13- هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین می شود.
* هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی پنجاه هزار ریال (50.000) ریال شد.

14- در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.
* این مبلغ بدین صورت افزایش یافت: هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد یکصد هزار ریال (100.000) ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت شود.

15- هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500) ریال تعیین می شود.
* این مبلغ به پنجاه هزار ریال (50.000 ریال) افزایش یافت.

16- هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می شود.
* این مبلغ به پنجاه هزار ریال (50.000 ریال) افزایش یافت.

17- هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عد اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می شود.
* این مبلغ به دو هزار ریال (2.000) ریال افزایش یافت.

18- هزینه ابلاغ

[مشاهده فقط برای اعضا امکان پذیر است . برای ثبت نام اینجا کلیک کنید ...]
و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (1000) ریال تعیین می شود.
* این مبلغ به ده هزار ریال (10.000) ریال افزایش یافت.

19- هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده (10000) هزار ریال تعیین می شود.
* این مبلغ بدین شرح افزایش یافت:
- هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون ریال (1.000.000) ریال، پانزده هزار ریال (15.000) ریال شد.
- نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال (10.000.000) ریال، چهل هزار ریال (40.000) ریال
- مازاد بر ده میلیون ریال (10.000.000) ریال، یکصد و پنجاه هزار ریال (150.000) ریال

20- هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (1000) ریال و برای نسخه های بعدی دویست (200) ریال تعیین می شود.
* این مبلغ بدین شرح افزایش یافت:
- نسخه اول پنجاه هزار ریال (50.000) ریال
- نسخه های بعدی بیست هزار ریال (20.000) ریال

21- هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می شود.
* این مبلغ به یکصد هزار ریال (

[مشاهده فقط برای اعضا امکان پذیر است . برای ثبت نام اینجا کلیک کنید ...]
00.000) ریال افزایش یافت.

22- هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (30%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه می باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
* هزینه اجرای احکام تخیله اعیان مستأجره بدون تغییر ماند.
- هزیه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری
از یکصد هزار ریال (100.000) ریال تا پانصد هزار ریال (500.000) ریال به تشخیص دادگاهمشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران، تاریخ 1396/03/01
درخواست حذف اطلاعات

فهرست عناوین مناقصه های روز دوشنبه  مورخ 1396/03/01

 1. مناقصه فاز۴ طرح کاداستر اراضی کشاورزی استان قزوین- محدوده مرکز خدمات محمدآباد شهرستان بوئین زهرا
 2. مناقصه احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به ای استان قزوین مطابق اسناد و شرایط مناقصه
 3. مناقصه یداری تعداد ۱۵۶۰ عدد مقره های سیلی ی «کامپوزیت »خطوط ۲۳۰ کیلوولت ( محدود ۹۶/۱-۳ )
 4. مناقصه esa"logging cable maxtemp:۵۰۰fdeg breaking strengt
 5. مناقصه مناقصه تامین نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر
 6. مناقصه تعمیر و نگهداری (جاری) ابنیه ، تأسیسات ، اماکن، محوطه ها و جاده های مجتمع بندری شهیدرجایی و شهرک ها
 7. مناقصه نگهداری فضای سبز اختصاصی شرکت عمران شهرجدید هشتگرد
 8. مناقصه ایاب و دهاب پرسنل با خودرو سواری
 9. مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت و حراست از اراضی و اموال شرکت عمران شهرجدید هشتگرد
 10. مناقصه مشاوره و نظارت فنی ، مالی و ایمنی بر اجرای کلیه پروژه های سرمایه ای ،نیرو رسانی و عمرانی درمحدوده جغ
 11. مناقصه ارائه خدمات عمومی ٬ نظافتی و پیشخدمتی مکانهای فعال دانشجوئی و رفاهی
 12. مناقصه تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک توربین و کمپرسور یاتاقان توربین واحد کرافت v۹۳.۱ نیروگاه گازی شیرا
 13. مناقصه ارئه خدمات عمومی ٬پیشخدمتی و نظافتی مکانهای فعال اداری و آموزشی
 14. مناقصه ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری شرکت عمران شهرجدید هشتگرد
 15. مناقصه انجام امور حمل و نقل مربوط به پایش منابع آلاینده و ایستگاههای سنجش آلودگی در سطح استان اصفهان
 16. مناقصه تهیه و تامین ۱۰۶ دستگاه خودرو سبک ۱۲ و ۱۶ و ۲۴ ساعته و اتوبوس ۲۴ ساعته
 17. مناقصه واگذاری امور تهیه ٬ طبخ و توزیع غذا بیمارستان ی هفتم تیر
 18. مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی مروبط به آزمایشگاههای ساختمان مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان
 19. مناقصه پایش٬کنترل٬نگهداری و تعمیرات ایستگاههای حفاظت کاتدیک و کلیه نقاط اندازه گیری پتانسیل در سطح استان
 20. مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی فیروزگر


 1. مناقصه تکمیل و ادامه کانال انتقال آب شیر آباد شهرستان مانه و سملقان
 2. مناقصه مناقصه شماره ۹۶/۰۰۰۳ انجام خدمات ناجیان غریق وامور تاسیسات است باشگاه مرکزی
 3. مناقصه ترک تشریفات: عملیات بهره برداری و وصول حقوق تی در شبکه های مدرن، تلفیقی و سنتی در سدهای وشمگیر
 4. مناقصه واگذاری امور خودروسواری شبکه بهداشت و درمان رباط کریم
 5. مناقصه ترک تشریفات:عملیات بهره برداری و وصول حقوق تی در شبکه های مدرن، تلفیقی و سنتی در منطقه سدهای ایمر
 6. مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان معاونت غذا و دارو
 7. مناقصه مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق شهرستان برخوار ۹۶/۱۵۴۱
 8. مناقصه ترمیم و احداث ابنیه فنی (‌آبرو لوله ای ، گ ون ، دیوار سنگی ملاتی ، قنوی پوشش دار ) در محور کردکوی
 9. مناقصه انجام خدمات امداد و گازبانی در شهرستان های شهرکرد٬بن و سامان
 10. مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان
 11. مناقصه انجام خدمات امور مشترکین ٬وصول مطالبات و تعویض کنتور در شهرستان های فارسان و کوهرنگ
 12. مناقصه مناقصه واگذاری ارائه خدمات مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های سلامت
 13. مناقصه انجام خدمات امور مشترکین ٬وصول مطالبات و تعویض کنتور در شهرستان بروجن
 14. مناقصه آگهی ارزی کیفی در زمینه فعالیت راه و ترابری
 15. مناقصه ارائه خدمات انتظامی برای گشت های ویژه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی
 16. مناقصه 51-1-96 : ارزی کیفی اجرای کلکتور اصلی فاضلاب شهر حبیب آباد (قسمت اول) ارزی کیفی با برآورد 21.758.106.820 ریال و تضمین 1.090.000.000 ریال ---- 52-1-96 : ارزی کیفی عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه 3 با برآورد 4.000.243.759 ریال و تضمین 200.200.000 ریال
 17. مناقصه انجام خدمات امداد و گازبانی در شهرستان های کیار و اردل
 18. مناقصه آگهی ارزی کیفی در زمینه فعالیت نیرو
 19. مناقصه انجام خدمات امداد و گازبانی در شهرستان های فارسان و کوهرنگ
 20. مناقصه ارزی کیفی در زمینه فعالیت ابنیه
 21. مناقصه انجام خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و نصب کنتور و رگولاتور در شهرستانهای فارسان و کوهرنگ
 22. مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل با مینی بوس هیوندا و میدل باس
 23. مناقصه انجام خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و نصب کنتور و رگولاتور در شهرستان بروجن
 24. مناقصه خدمات نظافتی وفضای سبز تخت جمشید وپاسارگاد
 25. مناقصه ید تخت های ویژه تمام اتوماتیک الکتریکی چهار موتوره
 26. مناقصه اجرای بیس ، ترمیم و احداث ابنیه فنی محور عزیز آباد - یل چشمه - قوشه چشمه در شهرستان کلاله
 27. مناقصه ترمیم و احداث ابنیه فنی در محور قرناوه - گلیداغ در شهرستان مراوه تپه
 28. مناقصه زیرسازی ، احداث ابنیه فنی و اجرای بیس و آسف راه روستایی چایلی در شهرستان مراوه تپه
 29. مناقصه خدمات نقلیه اداره کل میراث فارس
 30. مناقصه احداث پل دالی دهانه ۵ متری روستای سیاه مرزکوه (‌دهنه محمد آباد ) در شهرستان علی آباد کتول
 31. مناقصه خدمات حفاظتی ونگهبانی اماکن تاریخی فارس
 32. مناقصه ید و نصب اتوکلاو دندانپزشکی
 33. مناقصه خدمات نظافتی وفضای سبز اماکن تاریخی فارس
 34. مناقصه ید و نصب یونیت دندانپزشکی
 35. مناقصه واگذاری فعالیتهای اداری ، مالی و پشتیبانی و ... مورد نیاز شرکت در سطح استان اسان شمالی
 36. مناقصه تجدید مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی ادارات تابعه منطقه چهار عملیات انت
 37. مناقصه تامین خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات تله متری و سیستمهای دیسپچینگ منطقه ۴ عملیات انتقال گاز
 38. مناقصه بوته کاری وآبیاری قره قشلاق بناب درسطح ۴۰۰ تار
 39. مناقصه بارگیری ٬حمل وتخلیه ۰۰۰/۱۰ تن نهاده های کشاورزی از مبدا دزفول
 40. مناقصه تهیه و تامین ۱۰۵ دستگاه خودروسبک ۱۲ و ۱۶ و ۲۴ ساعته واتوبوس ۲۴ ساعته و مینی بوس
 41. مناقصه تهیه ,حمل واجرای حفاظ بتنی بلوک مفصلی شهرستان ملکان
 42. مناقصه ید ۲۰۰۰۰۰ تن کنجاله سویا از مبادی خارجی
 43. مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایش ۳باب در شهرستان شاهرود ( به شماره مناقصه ۲۰۰۹۶۳۱۳۲۰۰۰۰۰۲ )
 44. مناقصه مناقصه پیمان ایمنی٫ بهداشت و محیط زیست ساختمانهای ستادی
 45. مناقصه احداث پانسیون پزشکان کوزران-چنار-قزانچی
 46. مناقصه پروژه ساخت اسپول جهت نصب بر روی تسهیلات سرچاهی
 47. مناقصه عملیات بارگیری حما وتخلیه ۱۲هزار تن انواع نهادهای زراعی
 48. مناقصه مناقصه قرارداد کانون ارزی مدیران شرکت ملی گاز ایران
 49. مناقصه انجام خدمات امداد و گازبانی در شهرستان لردگان
 50. مناقصه ید کامیون با کاربری کفی ف ی
 51. مناقصه انجام خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و نصب کنتور و رگولاتور در شهرستان لردگان
 52. مناقصه تکمیل سالن ورزشی چنارستان
 53. مناقصه مناقصه تهیه سیم های محافظ هوایی و ...خط ۱۳۲ کیلوولت تکمداره خوی ۲ - چالدران
 54. مناقصه گازرسانی به شهر ماژین از توابع شهرستان دره شهر
 55. مناقصه واگذاری مدیریت و تامین نیروهای مراکز جامعه سلامت و پایگاه های سلامت مستقر در واحدهای علوم پز
 56. مناقصه حمل و تخلیه مقدار ۱۰ هزار تن انواع نهاده های زراعی از انبارهای اردبیل
 57. مناقصه انجام امور خدماتی
 58. مناقصه مدیریت ٬بهره برداری و نگهداری اتاق های واقع در دروازه ارگ سمنان
 59. مناقصه اجرای خطوط انتقال و شبکه توزیع مجتمع خاتم دامغان
 60. مناقصه (ساخت تعدادی از شیرآلات و قطعات یدکی مرتبط برای واحد ذخیره سازی پالایشگاه (ساخت داخل کشور))
 61. مناقصه مناقصه تقاضای شماره dp۹۴-۱۰۶۱۸۹۶۰۰۳-as ید سواری استیشن وانت دو دیفرانسل
 62. مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب از مخزن تصفیه خانه به مخزن کهنانی مربوط به پروژه ابرسانی زیر مجموعه سند
 63. مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تهیه ، حمل، ‌نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، ابزار دق
 64. مناقصه واگذاری بخشی از خدمات خودرویی اداره کل زندانهای اسان جنوبی و ادارات تابعه
 65. مناقصه جذب نیروهای فوریتهای پزشکی و نیروهای بخش mri بیمارستان شهید بهشتی
 66. مناقصه آگهی تجدید نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه وتجهیزات کنتورهای بازار برق برق آذربایجان ۹۶ ( ۱۶۷۸/۳۴۰)
 67. مناقصه اصلاحیه ارزی کیفی : 10/96 : اتفاقات شبکه و رفع خاموشی و سرویس و نگهداری و اصلاح تاسیسات توزیع حوزه شمال و مرکز استان شمال : بوشهر 1 و 2 و چغادک و خارگ دشتستان (برازجان و نواحی) گناوه و دیلم با تضمین 2.732.000.000 ریال --- 11/96 : اتفاقات شبکه و رفع خاموشی و سرویس و نگهداری و اصلاح تاسیسات توزیع حوزه جنوب شامل تنگستان ، دشتی، دیر، کنگان عسلویه و جم با تضمین 1.970.000.000 ریال
 68. مناقصه مناقصه تعمیرات اساسی کمپرسورهای np
 69. مناقصه اجرای ۳۸۰۰ متر لوله پلی اتیلن ۹۰ م.م و ۲۷۰۰متر لوله ۷۵ م.م و سایر موارد بر اساس برآورد
 70. مناقصه تعمیر، مرمت و تعریض پلهای محور سلفچگان- ساوه و اجرای درز انبساط پلیمری در پلهای استان با برآورد 7.400.000.000 ریال و تضممین 370.000.000 ریال------- تعمیر و اجرای قرنیز و حفاظ تک شیب بتن مسلح در پلهای اتوبان قم - تهران با برآورد 6.860.000.000 ریال و تضمین 343.000.000 ریال ------ نگهداری سیستم روشنایی بهمراه چراغهای چشمک زن در سال 96-97 با برآورد 9.972.130.868 ریال و تضمین 499.000.000 ریال
 71. مناقصه واگذاری خدمات امورنگهبانی وحفاظت فیزیکی با تامین ۳۲ نفر نیرو-آبفای منطقه۳ شهرتهران
 72. مناقصه عبارت است از وصول مطالبات آب بهاء و تعهدات آب مشترکین بد ار و اصلاح قرارداد انشعاب آب و مغایرت گیری
 73. مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و جاده دسترسی از سد زیردان به پیر سهراب مربوط به پروژه آبرسانی تلنگ،پلا
 74. مناقصه ید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی از تصفیه خانه ایج به فسا ( مخزن مهدی آباد )
 75. مناقصه ید حمل قی اشی و پخش مکانیکی و متراکم نمودن آسف معابر سطح شهر بهار با برآورد 4.193.767.249 ریال و اعتبار اولیه 4.200.000.000 ریال
 76. مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع اب،ساختمان های سر چاهی و ساختمان های جنبی مجتمه روستایی نکمبکان
 77. مناقصه عملیات اجرایی نصب ۱۵۰۰ فقره انشعاب فاضلاب در شهر بندرعباس
 78. مناقصه اصلاحیه ارزی کیفی : 10/96 : اتفاقات شبکه و رفع خاموشی و سرویس و نگهداری و اصلاح تاسیسات توزیع حوزه شمال و مرکز استان شمال : بوشهر 1 و 2 و چغادک و خارگ دشتستان (برازجان و نواحی) گناوه و دیلم با تضمین 2.732.000.000 ریال --- 11/96 : اتفاقات شبکه و رفع خاموشی و سرویس و نگهداری و اصلاح تاسیسات توزیع حوزه جنوب شامل تنگستان ، دشتی، دیر، کنگان عسلویه و جم با تضمین 1.970.000.000 ریال
 79. مناقصه بهسازی نوع (ب) محور فرعی دبیران به شهر پیر و حاجی آباد با براورد 28.300.000.000 ریال و تضمین 1.415.000.000 ریال ----- بهسازی و روکش آسف محور داراب قلاتویه با برآورد 110.488.857.781 ریال و تضمین 3.550.000.000 ریال ------ درزگیری اسف محور شرق استان (فسا، داراب، قلاتویه) با برآورد 5.447.856.960 ریال و تضمین 275.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس (تجدید مناقصه) با برآورد 39.990.000.000 ریال و تضمین 1.999.500.000 ریال
 80. مناقصه ارزی کیفی اجرای عملیات ساختمانی و تهیه ، حمل ، نصب راه اندازی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ، ابزار دقیق و بهره برداری ی اله تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر سهند
 81. مناقصه تامین مصالح سنگی مورد نیاز خود : ماسه 200000 تن --- بادامی 80000 تن --- بادامی 20000 تن
 82. مناقصه ید خدمات و نگهداری عوارضی قم تهران بصورت حجمی
 83. مناقصه حفاری چاه آب آشامیدنی روستای خورین از توابع شهرستان ورامین
 84. مناقصه شناسایی پیمانکار به منظور تهیه لیست کوتاه پیمانکاران ذی صلاح جهت تهیه و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق مورد نیاز اماکن بانک ملت در سطح تهران بزرگ
 85. مناقصه 98-95 : خط انتقال آب برگشت مخازن مهر 2 به حسن آباد با برآورد 3.716.649.904 ریال و تضمین 186 میلیون ریال --- 118-95 : ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال مخزن مهر 1 به مهر 2 با برآورد 4.172.764.066 ریال و تضمین 209 میلیون ریال --- 119-95 : اصلاح شبکه فاضلاب با برآورد 4.401.906.644 ریال و تضمین 220.100.000 ریال --- 12-96 : اجرای شبکه آب و جمع آوری فاضلاب مسکن مهر فاز 3 بهاران با برآورد 2.855.728.941 ریال و تضمین 143 میلیون ریال
 86. مناقصه شناسایی پیمانکار به منظور تهیه لیست کوتاه پیمانکاران ذی صلاح جهت سرویس و نگهداری سیستم اعلام و اطفاء حریق مورد نیاز اماکن بانک ملت در سطح تهران بزرگ
 87. مناقصه حفظ و نگهداری و حراست پارکها و فضاهای سبز شهری سطح منطقه دو
 88. مناقصه جهت ساخت یک قطعه زمین با کاربری تجاری، اداری، فرهنگی در پهنه s222 به مساحت 36/2976 متر مربع
 89. مناقصه ساخت دو قطعه زمین با کاربری تجاری، اداری در پهنه s122 به مساحت 1564 متر مربع (دو قطعه قابل تجمیع)
 90. مناقصه حفظ و نگهداری تاسیسات شهرداری (پارک باباامان، سنگ شکنها، ساختمان های اداری و نو ردازی جشن ها)
 91. مناقصه جهت ساخت یک قطعه زمین با کاربری مس ی در پهنه r122 به مساحت 252 متر مربع
 92. مناقصه اجرای عملیات انتقال نرو وب رق رسانی شبکه ای توزیع نیرو و همچنین اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خود نگهدار در حدوده عملیاتی مناطق برق رودکی و نارمک شامل انتقال نیرو و برق رسانی رودکی : 960410101- با برآورد 3.050.199.178 ریال و تضمین 253.000.000 ریال -- 960510097- با برآورد 5.239.533.867 ریال و تضمین 358.000.000 ریال ------ جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خود نگهد ار نارمک : 960510120- با برآورد 2.876.392.095 ریال و تضمین 244.000.000 ریال --- 960510121 : با برآورد 3.631.095.245 ریال و تضمبن 282.000.000 ریال
 93. مناقصه ارزی کیفی اجرای خط لوله eye wash واحدهای مجتمع در مدت زمان 10 ماه تمام خورشیدی
 94. مناقصه ارزی کیفی اجرای عملیات آسف نقاط پراکنده در سطح مجتمع پتروشیمی اروند به مدت 6 ماه
 95. مناقصه انجام خدمات هدایت و نگهداری وسایط نقلیه ماشین آلات و خدمات فنی ترابری در منطقه عملیاتی آغار و دالان
 96. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی پروژه مجتمع مس ی، اداری وتجاری ترنج
 97. مناقصه ید چوب نراد روسی جهت نیروگاه اصفهان
 98. مناقصه طبخ و توزیع غذای روزانه خود
 99. مناقصه پاسخگویی، فروش از طریق مرکز تماس 2020 ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی مشترکین سرویسهای دایر بر بستر adsl مراکز تلفن و قدس و رجایی قزوین ، مراکز خوارزمی و توابع البرز ، مرکز تلفن تا تان و توابع و مراکز بویین زهرا و توابع به صورت حجمی با حدود 21500 پورت adsl
 100. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود به یک شرکت حمل و نقل مسافربری
 101. مناقصه واگذاری خدمات عمومی و نظافت عمومی- صنعتی- حفظ ونگهداری از فضای سبز- تامین نیروی انسانی- تولید آجر و بهره برداری از پرس ها- بهره برداری از برج دانه بندی مواد- بهره برداری از کوره دوار- لیفتراک- لودر - بسته بندی - تخلیه واگنها- آسیاب فلکی- خدمات روشنایی برق- خانه بهداشت کارگری
 102. مناقصه واگذاری حسابرسی دهیاریهای استان زنجان
 103. مناقصه یداری خدمات تعمیر و نگهداری جرثقیل های صنعت
 104. مناقصه ید تجهیزات شامل : میز دو نفره دانش آموزی با صندلی با برآورد 3.300.000.000 ریال و تضمین 165.000.000 ریال ---- صندلی دسته دار امتحانی با برآورد 1.350.000.000 ریال و تضمین 67.500.000 ریال ---- کمد بایگانی با برآورد 420.000.000 ریال و تضمین 21.000.000 ریال --- فایل ف ی 4 کشو با برآورد 260.000.000 ریال و تضمین 13.000.000 ریال ---- میز معلم درب دار با برآورد 330.000.000 ریال و تضمین 16.500.000 ریال ---- صندلی معلم با برآورد 135.000.000 ریال و برآورد 6.750.000 ریال --- میز اداری دو طرفه با برآورد 220.000.000 ریال و تضمین 11.000.000 ریال --- میز مدیریت با برآورد 190.000.000 ریال و تضمین 9.500.000 ریال ---- صندلی گردان با برآورد 225.000.000 ریال --- مبل اداری با برآورد 240.000.000 ریال و تضمین 12.000.000 ریال --- کمد کتابخانه با برآورد 250.000.000 ریال و تضمین 12.500.000 ریال --- میز و صندلی مطالعه متوسطه (یک میز 4 صندلی ) با برآورد 1.800.000.000 ریال و تضمین 90.000.000 ریال ---- کمد شش درب معلم با برآورد 115.000.000 ریال و تضمین 5.750.000 ریال
 105. مناقصه به کارگیری یک دستگاه لودر کات یلار 950 را به مدت ی ال
 106. مناقصه ارزی کیفی مرمت و ساماندهی راه ها و ابنیه فنی موجود در سطح منطقه پارس دو (کنگان)
 107. مناقصه واگذاری حق بهره برداری از دو محل جهت استقرار فعالیت صرافی تضامنی در سالن های عمومی پروازهای وجی و ورودی ترمینال مسافری شماره 1 فرودگاه بین المللی
 108. مناقصه تامین بطری 3 لیتری شفاف همراه با درب و دستگیره (به طورکامل ) به تعداد 700/000 عدد به صورت اجرتی ---- چاپ و ساخت حلب 3 لیتری کت همراه با درب و دستگیره (به طور کامل) به تعداد 300/000 عدد
 109. مناقصه واگذاری حق بهره برداری از محل جهت استقرار فعالیت های بسته بندی بار همراه مسافر، امانات بار و کافی نت در ترمینال مسافری شماره 1 فرودگاه بین المللی
 110. مناقصه خط کشی راه های حوزه استحفاظی استان البرز با برآورد 9.672.748.800 ریال و تضمین 483.673.440 ریال --- تهیه و اجرای نیو ی مفصلی 6 متری آزادراه تهران ـ کرج با برآورد 43.249.596.062 ریال و تضمین 2.162.479.803 ریال
 111. مناقصه ارزی کیفی - احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به ای استان قزوین مطابق اسناد و شرایط مناقصه
 112. مناقصه تامین خودرو و راهبری
 113. مناقصه انجام عملیات لکه گیری رویه آسف ی و روکش مقطعی محور بناب - گیلوان - منجیل و راه های حوزه استحفاظی شهرستان طارم با برآورد 9.925.329.459 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- انجام عملیات لکه گیری رویه آسف ی و روکش مقطعی محور زنجان - سرچم با برآورد 9.786.721.037 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- انجام عملیات لکه گیری رویه آسف ی و روکش مقطعی محور زنجان - تا تان و راه های حوزه استحفافظی شهرستان های سلطانیه ، مدره و ابهر با برآورد 19.632.500.465 ریال و تضمین 982.000.000 ریال
 114. مناقصه ید آداپتور یک لبه و دو لبه
 115. مناقصه تعداد 200.000 زوج زیره پوتین سربازی مورد نیاز خود
 116. مناقصه یداری مواد اولیه مورد نیاز خود : فروسیلیس - کک متالوژی با دانه بندی 30-10 میلیمتر - کک متالوژی با دانه بندی 3-1 میلیمتر - آ
 117. مناقصه rubber expantion joint
 118. مناقصه ید تجهیزات شامل : کامپیوتر با متعلقات با برآورد 850.000.000 ریال و تضمین 42.500.000 ریال ---- دستگاه کپی با برآورد 1.150.000.000 ریال و تضمین 57.500.000 ریال ---- اسکنر با برآورد 600.000.000 ریال و تضمین 6.750.000 ریال --- برد هوشمند با برآورد 600.000.000 ریال و تضمین 30.000.000 ریال ---- دیتا پروژکتور با برآورد 700.000.000 ریال و تضمین 35.000.000 ریال ----لپ تاپ با برآورد 700.000.000 ریال و تضمین 35.000.000 ریال ---- چاپگر سیاه و سفید با برآورد 325.000.000 ریال و تضمین 16.250.000 ریال
 119. مناقصه انجام خدمات شستشوی فضاها و تونل های مسیر خطوط 1 الی 8
 120. مناقصه ید اقلام مورد نیاز : لباس گرم سفید زمستانی 150.000 دست --- و زی وش 150.000 دست --- پتوی ساده سربازی 150.000 تخته
 121. مناقصه تعداد 19 قلم قطعات یدکی مربوط به سیستم بیسیم تترا
 122. مناقصه اجرای پروژه فیبر نوری مرکز شهید رجایی - خوارزمی از جاده بویین زهرا با تهیه فیبر تجهیزات و مصالح مربوطه به میزان تقریبی 12500 متر حفاری و 19000 متر کابلکشی خاکی و کانالی فیبر نوری و 144 عدد نصب پیکتل و 576 کر فیوژنبندی و ... با تهیه 19000 متر فیبر 72 کر nz خاکی و 4000 متر سابداکت 4 سوراخه و 144 متر پیکتل و ...
 123. مناقصه خدمات فنی و ی نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی و حفاظتی مسیر خطوط 8،7، 6، 5
 124. مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 50 هزار تن انواع کو دشیمیایی از مبدا انبارهای بندر چابهار به اقصی نقاط کشور
 125. مناقصه ید یک ردیف قطعه صنعتی به تعداد 2000 عدد
 126. مناقصه اجرای عملیات هشت دستگاه پل خاص راه آهن کیلومتراژ 230+196 الی 369-205 پروژه قطعه 3 راه آهن چابهار ـ ایرانشهر ـ زاهدان خود
 127. مناقصه واگذاری تعداد یک میلیون تخته کیسه خالی یک لایه 95*62 به تولیدکننگان (کیسه خالی)
 128. مناقصه ید مواد اولیه مورد نیاز کارخانه فروسیلیسیم خود وقع در شهرک صنعتی خمین استان مرکزی : پوسته ا یدی - کک گازی متالوژی - زغالسنگ
 129. مناقصه مشارکت پروژه های این شرکت در شهرکهای شهید باقری و مروارید شهر در منطقه 22
 130. مناقصه 5-2/96 : واگذاری فعالیتهای پشتیبانی فنی و خدمات جانبی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی در حوزه نیروگاه بخار با تضمین 3.770.000.000 ریال --- 6-2/96 : واگذاری فعالیتهای پشتیبانی فنی و خدمات جانبی شرکت مدیریت تولید و برق شهید رجایی در حوزه نیروگاه سیکل ترکیبی با تضمین 1.683.000.000 ریال --- 7-2/96 : واگذاری فعالیتهای پشتیبانی اداری و مالی، عمومی و خدمات شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی با تضمین 3.041.000.000 ریال
 131. مناقصه 05/96 : تکمیل آماده سازی بلوک های 127 و 128 و 129 واقع در فاز دو شهر بهارستان با برآورد 16.052.420.891 ریال و تضمین 802.621.045 ریال ---- 06/96 : تکمیل آماده سازی بلوک های 121 و 122 و 123 واقع در فاز دو شهر بهارستان با برآورد 18.485.105.337 ریال تضمین 924.255.266 ریال --- 07/96 : تکمیل آماده سازی بلوک های 124 و 125 و 126 واقع در فاز دو شهر بهارستان با برآورد 16.052.420.891 ریال و تضمین 802.621.045 ریال ---- 08/96 : تکمیل آماده سازی بلوک های 221 و 222 و 233 واقع در فاز دو شهر بهارستان با برآورد 18.485.105.337 ریال و تضمین 924.255.266 ریال
 132. مناقصه واگذاری خدمات کارگزاری و مدیریتی مربوط به پشتیبانی و تامین نیروی انسانی
 133. مناقصه خط تغذیه گاز از روستای دشت عباس تا روستای استقلال و شبکه و توزیع روستا های بدر ، خیبر ، ولیعصر ، و شاخ در شهرستان دهلران
 134. مناقصه ید و پخش آسف در ضلع جنوبی سطح شهر بناب
 135. مناقصه تکمیل تعدادی از پروژه های خود واقع در استان های لرستان و کهگیلویه و بویراحمد
 136. مناقصه تکمیل تعدادی از پروژه های خود واقع در استان های لرستان و کهگیلویه و بویراحمد
 137. مناقصه واگذاری ید و پخش آسف در ضلع شمالی سطح شهر بناب
 138. مناقصه ج گذاری سطح شهر بناب
 139. مناقصه اجرای عملیات : تکمیل گل کالشور در محورمیامی - ری آباد - ج با برآورد 28.926.805.638 ریال و تضمین 1.446.340.282 ریال --- تهیه و اجرای درز انبساط پلیمری و الاستومری پلهای بزرگ با برآورد 3.644.328.449 ریال و تضمین 182.216.423 ریال --- ید گاردریل دو موج با برآورد 6.458.500.000 ریال و تضمین 322.925.000 ریال --- عملیات حصارکشی در محور میاندشت - عباس آباد با برآورد 9.338.386.802 ریال و تضمین 466.919.340 ریال --- طرح و جرای آسف حفاظتی در محورهای اصلی و فرعی حوزه استحفاظ استان سمنان با برآورد 35.136.945.558 ریال و تضمین 1.756.847.278 ریال --- اجرای قرنیز به طول 1070 متر و هندریل به طول 470 در محورهای استان سمنان با برآورد 6.079.321.453 ریال و تضمنین 303.966.073 ریال
 140. مناقصه ارزی کیفی پروژه مشتمل بر انجام مطالعات ممیزی انرژی به صورت میدانی و شبیه سازی رایانه ای و همچنین ارائه را ارهای بهینه سازی انرژی برای ساختمانهای اداری و غیر اداری شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
 141. مناقصه تهیه و نصب و نگهداری تابلوهای اطلاعاتی حوزه استحفاظی استان کردستان
 142. مناقصه ساخت نرده پل های بزرگ، تعمیرات جانپناه، آبرو پل ها و نصب نرده پل ها
 143. مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری دستگاه های پولشمار دماوند و پارامورد استفاده شعب تحت پوشش در سطح استان گیلان (شامل تعمیر و تعویض قطعات)
 144. مناقصه ید rubber expansion joint
 145. مناقصه ید rubber expansion joint
 146. مناقصه عملیات اجرایی احداث قطعه 1 باند دوم محور دامغان - معلمان - جندق (حدفاصل دامغان تا یزدان آبا9 به طول 55 کیلومتر شامل عملیات خاکی ، ابنیه فنی ، روسازی ، علائم و تجهیزات ایمنی واقع در استان سمنان
 147. مناقصه تامین مصالح ساخت حمل و نصب اسکلت ف ی سوله تعمیرگاه سنگین ناوگان درگاه دپو
 148. مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر با برآورد 7.000.000.000 ریال ---- ج گذاری معابر سطح شهر با برآورد 5.000.000.000 ریال ----- آسف معابر سطح شهر بخش مکانیزه با برآورد 11.000.000.000 ریال --- آسف معابر سطح شهر پخش دستی با برآورد 3.000.000.000 ریال ---- پیاده روسازی بلوار ماهدشت با برآورد 5.000.000.000 ریال
 149. مناقصه انجام کلیه عملیات اجرایی مربوط به احداث حدود 50 دستگاه سایبان شیشه ای مربوط به ایستگاه های اتوبوس
 150. مناقصه اجرای آسف و ج گذاری بلوار ورزش بشرویه
 151. مناقصه اجرای آسف بلوار شهرداری بشرویه
 152. مناقصه ید نصب و راه اندازی سیستم چیلر ساختمان ارزش افزوده (ساختمان مجاور اداره کل) خود
 153. مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و ز شی کردان جلنگدار واغشت
 154. مناقصه عملیات نگهداری و بهره بردرای از شبکه و تاسیسات فاضلاب شهر پرند
 155. مناقصه تهیه، نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاههای دیتالاگر ایستگاههای سنجش منابع آب : تهیه ، نصب، راه اندازی و نگهداری 7 دستگاه باران سنج دیتالاگر، 12 دستگاه سطح سنج دیتالاگر ایستگاههای هیدرمتری 70 دستگاه سطح سنج درون چاهی و 1 دستگاه هوواشناسی 9 کاناله ایستگاه تبخیر سنجی
 156. مناقصه واگذار ید 100.000 عدد قوطی پلاستیکی از جنس پلی اتیلن
 157. مناقصه ارزی کیفی حفاری و تجهیز شبکه پایش آبهای زیر زمینی
 158. مناقصه ارزی کیفی - تعمیرات اساسی جزئی و نگهداری و بازسازی نرده پل های برگ راه های حوزه استحفاظی استان کردستان شامل سنندج، سروآباد، مریوان، کامیاران، دهگلان با برآورد اولیه 11.040.000.000 ریال و مبلغ تضمین 552.000.000 ریال --- دیواندره، سقز، بانه، قروه، بیجار با برآورد اولیه 11.040.000.000 ریال و مبلغ تضمین 552.000.000 ریال
 159. مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات فاز شناخت و فاز یک آبیاری و ز شی در استان کردستان
 160. مناقصه 6/96 : ید 18100 متر انواع کابل خودنگهدار (تولید داخل) از محل اعتبارات عمرانی با تضمین 13.100.000 ریال ---- 7/96 : ید 8724 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی 10 (100)a اپارتمانی (تولید داخل) از محل اعتبارات عمرانی با تضمین 22.000.000 ریال ---- 8/96 : ید 80 دستگاه ترانسفورماتور 250-100-315-200 و 160 کیلوولت آمپر کم تلفات ab (تولید داخل) از محل اعتبارات عمرانی با تضمین 46.000.000 ریال ---- 11/96 : ید تعداد 83 دستگاه انواع تابلو توزیع عمومی و اختصاصی با سکوی مربوطه (تولید داخل) از محل اعتبارات عمرانی با تضمین 17.000.000 ریال
 161. مناقصه تامین نصب، راه اندازی و نگهداری سامانه های حمل و نقل هوشمند به صورت مشارکت b.o.t
 162. مناقصه انجام خدمات رده بندی و بازرسی قانونی و فنی خود بازرسی رده بندی و قانونی شناورها و سازه های دریایی نوساز و موجود ---- ممیزی از سیستم های مدیریتی شناورها و سکوها و ممیزهای مرتبط باکنوانسیون های دریایی ---- بازرسی رده تایید عملیات بارگیری بارچینی و یدک کش ایمن --- بازرس بانکی و بیمه ای --- بازرس ایمنی تجهیزات بندری و بالابری
 163. مناقصه ارزی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی ید 13489 متر لوله چدن داکتیل ضد ز له کلاس k9 در اقطار 1000 ، 900، 800 و 600 میلی متر
 164. مناقصه ارزی کیفی - واگذاری عملیات ابنیه ساختمان خوابگاه توانبخشی تهران
 165. مناقصه امور خدماتی و نظافتی و فضای سبز
 166. مناقصه برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع (اتفاقات) ای کوچک (عنبران و آبی بیگلو- کورائیم و تازه کند و آباد)
 167. مناقصه ید لوله و اتصالات grp شبکه آبیاری و ز شی سد هرات
 168. مناقصه واگذاری: تکمیل کمپینگ زائر بوستان غدیر (منطقه 8) به مبلغ برآورد 15.046.308.571 ریال و ضمانت 753.000.000 ریال ------ احداث بوستان نبوت (منطقه 6) با برآورد 14.756.462.068 ریال و ضمانت 740.000.000 ریال ------ احداث بوستان کارگر (منطقه 6) به مبلغ برآورد 8.073.563.947 ریال و تضمین 404.000.000 ریال------ احداث بوستان انقلاب فاز 2 (منطقه 8) با برآورد 6.380.371.209 ریال و تضمین 320.000.000 ریال------- احداث بوستان مساعی منش (منطقه 5) با برآورد 2.276.060.347 ریال و تضمین 114.000.000 ریال
 169. مناقصه 5005/96 : بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب حیات (گلاکک ،دارخوین اهواز و آبادان)با تضمین 573.730.000 ریال و برآورد 14.457.478.860 ریال ---- 5006/96 : بهره برداری و نگهداری از تاسیسات سرچاهی ادارات آبفا شوش ، شاوور ، الوان ، حر و فتح المبین با تضمین 434.610.000 ریال و تضمین 9.830.174.320 ریال ---- 5011/96 : بهره برداری از تاسیسات چاه فلمن و تاسیسات ای ترکالکی صالح شهر و جنت مکان آبفا گتوند با تضمین 311.860.000 ریال و برآورد 5.728.435.020 ریال --- 5014/96 : بهره برداری و نگهداری از سایت ها و تاسیسات آبفا شوشتر و ادارات تابعه با تضمین 590.100.000 ریال و برآورد 15.003.044.100 ریال ---- 5015/96 : نگهداری از خانه ها قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات اداره آبفا شادگان با تضمین 544.240.000 ریال و برآورد 13.474.601.640 ریال
 170. مناقصه تعمیرات اساسی و اعمال پوشش خود ترمیمی viseoejastic coatin seirheaiing خطوط لوله 30 اینچ انتقال گاز از مراکز میدان تابناک به پالایشگاه پارسیان
 171. مناقصه ارزی کیفی لباسکار مخصوص جهت کار با دستگاه واتر جت به تعداد 5 قلم
 172. مناقصه مرمت و بازسازی عبور گاه پل تاریخی آق قلا
 173. مناقصه ارائه خدمات حراستی حفاظتی و نگهبانی خود به مدت ی ال
 174. مناقصه عملیات احداث سه دستگاه پل پلهای دماوند، تکاور و ابتهاج) واقع در محور هراز شامل عملیات خاکی ابنیه فنی روسازی علائم و تجهیزات ایمنی واقع در استان مازندران
 175. مناقصه تدارکات سوخت هوایی از انبارهای این شرکت، بهره برداری از تاسیسات، امکانات و تجهیزات سوخت فرودگاهی و عملیات سوختگیری و فروش سوخت به شرکت های هواپیمایی در فرودگاه های کشور
 176. مناقصه عملیات اجرایی طرح اصلاح و بازسازی بخشی از تاسیسات آبرسانی شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) شامل اصلاح و تعویض تاسیسات مکانیکی و برقی چاه و خطوط انتقال و اجرای سیستم تله متری - مرمت و بازسازی ساختمان سرچاه - اجرای خط لوله پلی اتیلن به اقطار 110 و 200 میلیمتر به طول تقریبی 6300 متر بهمراه متعلقات و حوضچه شیرآلات - احداث مخزن بتونی مدفون به ظرفیت 500 تر مکعب ، مخزن ف ی هوایی به ظرفیت 100 متر مکعب و احداث ایستگاه پمپاژ
 177. مناقصه واگذاری خدمات مسئولیت مدنی بیمه گزار درخصوص جبران خسارت های جانی، بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث شهر اراک
 178. مناقصه پیمان لیفتراک کارخانه های شمس آباد و مهر آباد خود
 179. مناقصه تعمیر و صافکاری تانکرهای سیار حمل گاز مایع
 180. مناقصه تعمیرات زیربندی تانکرهای حمل گاز
 181. مناقصه پروژه های خود را در حوزه معاونت ی و اجرای طرحها شامل : نظارت بر عملیات احداث پروژه های خطوط انتقال تغذیه و شبکه های گازرسانی --- نظارت بر کارهای ساختمانی --- نظارت بر ساخت ایستگاههای تقلیل فشار با ظرفیتهای مختلف --- نظارت بر زیرسازی و آسف مسیر شبکه های گازرسانی
 182. مناقصه ید دو دستگاه شلتر ارتباطی قابل نصب بر روی شاسی ایسوزو و 9 تن
 183. مناقصه ارزی کیفی - انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه سنگین در منطقه عملیاتی آغار و دالان
 184. مناقصه اجرای لکه گیری و ترمیم آسف و اجرای عملیات فوگسیل در راه های مختلف مواصلاتی استان کرمانشاه
 185. مناقصه واگذاری امور فرهنگی و تبلیغاتی خود به مدت ی ال به کانون فرهنگی و تبلیغاتی
 186. مناقصه ارزی کیفی ید تیپ مشعل اصلی و تیپ مشعل گاز اسیدی
 187. مناقصه حجمی فضای سبز
 188. مناقصه ارزی کیفی - انتخاب مشاور برای انجام خدمات مطالعات مدیریت محیط زیست احداث شبکه فاضلاب تهران در بخش های اجرا نشده و ارزی اثرات محیط زیست 4 واحد تصفیه خانه منطقه 22 شهر تهران
 189. مناقصه گازرسانی به متقاضیان صنعتی و مجتمع های مس ی در سطح استان شامل اجرای شبکه توزیع فولادی به قطر 2 اینج - اجرای شبکه توزیع فولادی به قطر 4 اینچ - اجرای شبکه توزیع فولادی به قطر 6 اینچ - اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر - اجرای شبکه پبی اتیلن به قطر 90 میلی متر - اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 160 میلی متر - اجرای خط تغذیه فولادی 2،4 و 6" --- ساخت و نصب علمک فولادی - ساخت و نصب علمک پلی اتیلن - بار ی و حمل و نصب و راه اندازی ایستگاه 400-60250 --- بارگیری وحمل و نصب و راه اندازی ایستگاه 1000 - 60-60
 190. مناقصه طراحی تهیه و تدارک، ساخت، نصب، اجرا، راه انداز یهبه برداری و راهبردی واحدهای 7 و 8 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران به روش طرح و ساخت epc از محل منابع عمومی و سایر منابع داخلی
 191. مناقصه انجام کلیه امور بیمه ایی خود شامل بیمه تکمیلی ، مسئولیت جامع شهرداری، آتش سوزی ، بیمه اتومبیل ، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، بیمه عمر و حوادث گروهی و تمام خطر پیمانکاران
 192. مناقصه واگذاری

  مشاهده متن کامل ...
نتایج اولیه مسابقه کتابخوانی-مطهر 11
درخواست حذف اطلاعات

ردیف

نام

نام خانوادگی

امتیاز

1

فاطمه

ابراهیمی اصل

100

2

الهه

آقارضی

100

3

ملیحه

خاک یا

100

4

زهرا

رحمتیان

100

5

فهیمه

صادقی فر

100

6

حمیده

قهرمانی

100

7

شبنم

انصاری

96

8

محمد حسین

خزاعی

96

9

محسن

ربانی

96

10

مریم

سحرخیز

96

11

مینا

سنائی منفرد

96

12

اعظم

سیاه پشت

96

13

علی

اعتمادی

92

14

الهه

برهانی ایرائی

92

15

مریم

رحمانی مقدم

92

16

اعزم

رستمی

92

17

زهرا

رفیعی

92

18

زینب

فیض پور

92

19

صدیقه

پیرانی

88

20

فاطمه

شجاعی نژاد

88

21

صالحه

فصیحی

88

22

سمیرا

یوسف پناه

88

23

زهره

برهانی

84

24

زینب

حق پسند

84

25

زهرا

شواخی زواره

84

26

زهرا

فیض پور

84

27

طیبه

گوهری

84

28

معصومه

محمدی راد

84

29

فریبا

موحدی

84

30

محبوبه

نیک صفا

84

31

الهه

پیروان

80

32

نسرین

تنیدفر

80

33

سمیه

جلیلیان

80

34

فرزانه

سلیمی

80

35

محمد

شهلائی

80

36

غزاله

حاجی صفائی فرد

76

37

زهرا

حق پسند

76

38

وجیهه

سلیمی

76

39

جمیله

شهریاری

72

40

حسین

لواسانی

68

41

لیلا

مزاری

68

42

فهیمه

سلیمی

64

43

معصومه

عبدالباقی

64

44

سکینه

مختاری

64

45

محبوبه

مختاری

64مشاهده متن کامل ...
کتابشناسی فلسطین
درخواست حذف اطلاعات
فهرستی از آثار منتشر شده درباره فلسطین بر اساس اطلاعات موسسه خانه کتاب

• «فلسطین» 08 - 48: سلب مالکیت شصت ساله
آرلین ای کلمشا؛ مترجم:علیرضا میراسدالله - ماتیکان - 100 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 30000 ریال

• آ ین سنگ: پاسخ به سوالات و شبهات درباره فلسطین، لبنان و صهیونیسم
ابوالفضل رافعی - قبله اول،جمعیت دفاع از ملت فلسطین - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 50000 ریال

• پایگاه امپریالیسم و حرکت های ی در فلسطین
سیدهادی خسروشاهی - دفتر نشر فرهنگ ی - 160 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 5000 نسخه - 700 ریال

• اسناد مهاجرت یهودیان ایران به فلسطین (1300 - 1330 ه . ش)
مرضیه یزدانی - سازمان اسناد ملی ایران، پژوهشکده اسناد - 320 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 4000 نسخه - 6000 ریال

• (ره) و انتفاضه فلسطین
حمید پاشاپوریوالاری - مرکز اسناد انقلاب ی - 220 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 نسخه - 12000 ریال

• انتفاضه فلسطین از دیدگاه دوستانه بین المللی
محمدطاهر کنعانی؛ هاجر سیاه رستمی - جمعیت دفاع از ملت فلسطین - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 5000 ریال

• انتفاضه فلسطین، دلایل، پیامدها، دورنما: به مناسبت روز جهانی قدس
سازمان عقیدتی ایران - 48 صفحه - پ ویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 4500 ریال

• انتفاضه، آ ین راه حل مسئله فلسطین
علی عامری پور - صمد - 216 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 20000 ریال

• انتفاضه، حماسه مقاومت فلسطین
جمیله کدیور - اطلاعات - 366 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 2100 نسخه - 6000 ریال

• انقلاب تا پیروزی به دفاع از فلسطین قهرمان بپاخیزیم
34 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - 25 ریال

• انقلاب سنگ: مروری بر مبارزات ملت مسلمان فلسطین و آغاز انتفاضه دوم
علیرضا موحد - موسسه فرهنگی منادی تربیت - 48 صفحه - پ ویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 2500 ریال

• ایران و مسئله فلسطین بر اساس اسناد وزارت امور خارجه (1897 - 1937 م / 1317 ش - 1315 ق)
علی اکبر ولایتی - دفتر نشر فرهنگ ی - 252 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2000 نسخه - 9000 ریال

• این نقشه جعلی است: فلسطین از آغاز تا امروز
زهرا اشعری - میراث اهل قلم - 72 صفحه - پ ویی (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 2500 نسخه - 16000 ریال

• بازشناسی علل و ریشه های (تاریخی، ) انتفاضه فلسطین
پاسداران انقلاب ی، نمایندگی ولی فقیه - 236 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه

• بحران فلسطین و راه حل آن

منوچهر محمدی؛ پیروز غفرانی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 400 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 46000 ریال

• بذرهای توطئه: گزیده اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس (از اعلامیه بالفور تا قیمومت انگلیس بر سرزمین فلسطین)

گردآورنده:دورین اینگرامز؛ مترجم:حسین ابوتر ان - اطلاعات - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 2100 نسخه - 25000 ریال

• بررسی سیر تحول ت در سرزمین فلسطین
اسدالله رضایی - گنج معرفت - 212 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 12000 ریال

• برنامه جبهه دموکراتیک برای فلسطین
ابوریحان - 40 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1360 - 60 ریال

• تن در آیینه حقیقت: فلسطین و رژیم صهیونیستی در نگاه معظم انقلاب ی
سیدعلی - موسسه فرهنگی قدر ولایت - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 12000 ریال

• پا ازی قوم فلسطین
ایلان پاپه؛ مترجم:سیدمصطفی نبوی - مگستان - 476 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 110000 ریال

• پرونده فلسطین
مترجم:کریم زمانی؛ حکم دروزه - بعثت - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1361 - 40 ریال

• پژوهشی درباره نهضت های رهایی بخش (افریقا، امریکای لاتین و مسئله فلسطین)
محمد شیخ نوری - فکر روز،نشر کلبه - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2200 نسخه - 13500 ریال

• تا فراموش نشوی: خاطرات رانده شدگان سرزمین فلسطین
ویراستار:مرتضی محمدی - صدا و سیمای ، سروش - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 55000 ریال

• تاریخ انقلاب فلسطین
فواد جابر؛ ویلیام کوانت؛ آن مورلی لش - الهام - 280 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 350 ریال

• تاریخ شصت ساله فلسطین
غوری؛ مترجم:عبدالرسول جامعی - ناشر - 201 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 5000 نسخه - 250 ریال

• تاریخ مصور فلسطین
• اسماعیل شموط؛ سعید تقدیسیان - کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان - 40 صفحه - خشتی - چاپ 5 سال 1364 - 15000 نسخه - 70 ریال

• تاریخ نوین فلسطین
• عبدالوهاب کیالی؛ مترجم:محمد جواهرکلام - موسسه انتشارات کبیر - 412 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 10000 ریال

• تجربیاتی چند از انقلاب فلسطین
• منیر شفیق - ستاره انقلاب - 165 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1358 - 5000 نسخه - 80 ریال

• تحلیلی گذرا و سریع بر مسئله فلسطین
سازمان بخش فلسطین - 30 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1367 - 20 ریال

• جستارهایی پیرامون فلسطین
زهرا مصطفوی - قبله اول،جمعیت دفاع از ملت فلسطین - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 60000 ریال

• ایران و تحولات فلسطین (1385 - 1357 / 2006 - 1979)
علی اکبر ولایتی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 280 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 28000 ریال

• های ی در فلسطین
• زیادابو عمرو؛ مترجم:هادی صبا - سفیر - 144 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 2000 نسخه - 850 ریال

• های ی در فلسطین (حماس و جهاد ی)
• حسن خدادی - ایده سبز - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 58000 ریال

• جنگ سازش در فلسطین سازش ت های عرب با صهیونیسم
• مصطفی شعاعیان - پویان - 69 صفحه - چاپ 1 سال 1358

• حرکت ی فلسطین از آغاز تا انتفاضه
• سیدهادی خسروشاهی - اطلاعات - 264 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2100 نسخه - 18000 ریال

• حقایق چهل گانه مساله فلسطین
محسن محمدصالح؛ مترجم:محمدابراهیم ساعدی - دامینه - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 3000 ریال

• حماسه حماس: بررسی مساله فلسطین و جنگ 22 روزه غزه
• ایوب پورقیومی - وداد - 256 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 35000 ریال

• حوالی مبارک: فلسطین از گذشته تا امروز
شمس الدین رحمانی؛ ویراستار:حمید گروگان - کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان - 538 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 230000 ریال

• خاطرات خدمت در فلسطین
• فضل الله نورالدین کیا - نشر آبی - 472 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 19000 ریال

• خاطرات - اجتماعی صادق طباطبایی: لبنان، صدر و انقلاب فلسطین
• صادق طباطبایی - موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت (ره)،موسسه چاپ و نشر عروج - 602 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - ی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه

• دانشنامه فلسطین
• گردآورنده: مجید صفاتاج - آرون - 634 صفحه - (در8جلد ) چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه

• دایره المعارف مصور: تاریخ فلسطین
• حامد کفاش؛ منصوری - سایان،عابد - 370 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 5100 نسخه - 35000 ریال

• دختری از فلسطین
هیات تحریریه ی؛ موسسه درراه حق - در راه حق - 84 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1359 - ادامه مطلب انتخاب

• در جبهه مقاومت فلسطین استعمارگری صهیونی
• روژه کودروا؛ فایق سائق؛ مترجم:اسدالله مبشری - خوارزمی - 135 صفحه - چاپ 2 سال 1357

• درباره فلسطین
• رودنسون ما یم؛ ایزاک دویچر؛ مترجم:منوچهر هزارخانی - رواق - 136 صفحه - چاپ 1 سال 1357

• ت فلسطین و شهرک های یهودی نشین
• عبد معروف؛ مترجم:فرزاد ممدوحی - اطلاعات - 127 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 2100 نسخه - 1800 ریال

• دیروز ایران حالا فلسطین

حمید گروگان - کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 20000 نسخه - 8000 ریال

• راه دشوار مقاومت فلسطین
• دینا جیب نجاس؛ مترجم:حمید فرزانه؛ ریاض نجیب الریس - ی - 273 صفحه - چاپ 1 سال 1357

• ن مقاومت در فلسطین
مترجم:م. فهیم - آینده زن - 128 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 150 ریال

• سخنان بزرگان درباره فلسطین
گسترش شه - 24 صفحه - پ ویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه

• سرگذشت رنج و رزم خلق قهرمان فلسطین
مترجم:حمید عمرانی - ره آورد هنر - 143 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 135 ریال

• سرگذشت سرزمین فلسطین
سیروس ان - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه - 120 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1100 نسخه - 15500 ریال

• سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار
اکرم زعیتر؛ مترجم:اکبر هاشمی رفسنجانی - بوستان کتاب قم - 428 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 1000 نسخه - 60000 ریال

• سلاح پاک: روایتی تطبیقی از فلسطین
گرگ فیلو؛ مایک بری؛ مترجم:افسانه وفا - روایت فتح - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 18000 ریال

• ، لبنان و فلسطین
سیامک ذوالفقاریان - تولد - 10 صفحه - خشتی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1386

• سید ضیاء الدین طباطبایی و فلسطین
رضا آذری شهرضایی - شیرازه - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 12000 ریال

• سیره حضرت (ره): اصل صدور انقلاب و توجه به بیداری ی به ویژه مساله فلسطین
گردآورنده: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت - موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت - 272 صفحه - جلد 12 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 40000 ریال

• سیری در تاریخ فلسطین از آغاز تا اردیبهشت ماه 1383
علی سپهری اردکانی - میراث ماندگار - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 5000 ریال

• شریعتی و فلسطین
گردآورنده:علی فیاض - انتشار - 36 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 40 ریال

• شکوفه های زیتون (3): شهیدان انتفاضه اول فلسطین
مجید صفاتاج - نشر شاهد - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 25000 ریال

• شیخ عزالدین قسام: بنیانگذار انقلاب ی فلسطین
مسعود نوری - نور - 44 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 40 ریال

• طالقانی و فلسطین
گردآورنده:علی فیاض - مهدی - 40 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 60 ریال

• فاصله ادیان، فاجعه فلسطین
میشل لولون؛ مترجم:محمدرضا رضوان طلب - ادیان - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 13000 ریال

• فراتر از واپسین آسمان: زندگی مردم فلسطین
ادوارد سعید؛ مترجم:حامد شهیدیان - بعثت - 208 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 8000 ریال

• فرهنگ جامع فلسطین
مجید صفاتاج - تجسم خلاق - 968 صفحه - (در3جلد ) ی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 95000 ریال

• فرهنگ جامع فلسطین

مجید صفاتاج - سفیر اردهال - 960 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - ی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 550 نسخه - 100000 ریال

• فرهنگ معاصر فلسطین: شخصیت ها و ها
عزت ملاابراهیمی - موسسه مطالعات شه سازان نور - 248 صفحه - جلد 1 - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 20000 ریال

• فلسطین
جواد محدثی - بوستان کتاب قم - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 9000 ریال

• فلسطین 1947 تقسیمی نافرجام
آلن گرش؛ دومینیک ویدال؛ مترجم:عباس آگاهی - بنیاد پژوهشهای ی - 270 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 980 ریال

• فلسطین از دیدگاه (س): تبیان آثار موضوعی
موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت (ره) - 286 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 5000 نسخه - 11000 ریال

• فلسطین از منظر حضرت آیت الله العظمی (مد ظله العالی) معظم انقلاب ی
به اهتمام:سعید صلح میرزایی - انقلاب ی، وابسته به موسسه ی پژوهشی فرهنگی انقلاب ی - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 5000 نسخه - 85000 ریال

• فلسطین ره کی نظرمیس
موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت (ره) - 254 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1500 نسخه - 18000 ریال

• فلسطین برای فلسطینی است
گردآورنده: گروه فرهنگی کنعان؛ گردآورنده:الهه کریمی؛ گردآورنده:ریحانه رفیعی - موسسه فرهنگی شهید آوینی،مهر آرمین - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 20000 ریال

• فلسطین به مناسبت بزرگداشت انتفاضه
جواد محدثی - تربیت - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 1400 ریال

• فلسطین پیروز است
محمود اعتمادزاده - جمعیت ایرانی هواداران صلح - 96 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 100 ریال

• فلسطین در گذر زمان
موسسه دراسات فلسطین،جمعیت مقاصدخیریه ی؛ مترجم:ویدا براک؛ ویراستار:آذر - نشر هدایت الهی - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 11000 ریال

• فلسطین سرزمین باورها، جنگ ها و پیمان ها
عباس باوری - صمد - 248 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 18000 ریال

• فلسطین صلح، یا، نژادپرستی
جیمی کارتر؛ مترجم:محمدحسین وقار - اطلاعات - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2100 نسخه - 18000 ریال

• فلسطین قلب مسلمین
سیدجواد نور لنگرودی - دبیرخانه هیات هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان قم - 12 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه -

• فلسطین همیشه در : فلسطین از درون و بیرون
ساری ماکدیسی؛ مترجم:سپیده مهرجویا؛ مترجم:سمیرا صادق ابدالی - روایت فتح - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2200 نسخه - 180000 ریال

• فلسطین و اسراییل رویارویی با عد
جان کوئیلگی؛ مترجم:سهیلا ناصری - وزارت امور خارجه - 432 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1372 - 2500 نسخه - 3800 ریال

• فلسطین و النظام الصهیونی: بضعه ال فی مرآه الحقیقه
• زیرنظر:سیدعلی ؛ مترجم:محمدرضا میرزاجان - موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 70000 ریال

• فلسطین و رژیم صهیونیستی از دیدگاه ی
• نیروهای مسلح،دفتر سازمان عقیدتی وزارت دفاع وپشتیبانی - دفاع - 204 صفحه - پ ویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 7500 ریال

• فلسطین و صهیونیسم
• مرتضی شیرودی - تحسین - 212 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 نسخه - 7000 ریال

• فلسطین و صهیونیزم: ازبیانات و اعلامیه های ازسال 41تا1361
موسسه انتشارات کبیر - 199 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 145 ریال

• فلسطین: دیروز، امروز، فردا
سیده خدیجه حسینی - نور محبت - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 120000 ریال

• فلسطین: روایتی ساده از سرگذشت و سرنوشت فلسطین
مجید صفاتاج - آرون - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 34000 ریال

• فلسطین: صلح نه تبعیض
جیمی کارتر؛ مترجم:مهران قاسمی - نشر ثالث - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1650 نسخه - 55000 ریال

• فلسطین: نگاه ییان: کاوشی نو در ریشه های مسئله فلسطین
لورنس دیویدسون؛ مترجم:حسن گلریز - نشر نی - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 56000 ریال

• فلسطین: یک سرزمین - دو ملت
دومینیک پرن؛ مترجم:امان الله ترجمان؛ ویراستار:ابوطالب ترجمان - پرشکوه - 440 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3600 نسخه - 35000 ریال

• فلسطین، بهار 1381 به روایت اینترنت
مترجم:فیروزه مهاجر؛ مترجم:سحر سجادی - موسسه انتشارات آگاه - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 10000 ریال

• فلسطین، دیوار حائل و حقوق بین الملل
مریم افشاری - سندی - 352 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 58000 ریال

• فلسطین، صهیونیسم، انتفاضه
مسعود فاضل - مهرخوبان - 88 صفحه - پ ویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 3000 ریال

• فلسطین، نگاه ایرانی: مجموعه مقالات
به اهتمام:مهدی عباسی؛ به اهتمام:اکبر عباس زاده - موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 344 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1200 نسخه - 43000 ریال

• فلسطین؛ از تا انتفاضه
مجید صفاتاج؛ ویراستار:نرگس آبیار - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه - 120 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 8300 نسخه - 45000 ریال

• فلسطین؛ صلح به جای تبعیض نژادی
جیمی کارتر؛ مترجم:علی عراقی - صمدیه - 310 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 50000 ریال

• قدرت نرم ایران: مطالعه موردی فلسطین (1381 - 1387)
جواد یوسفی؛ مقدمه:اصغر افتخاری؛ ویراستار:محمدرضا - صادق (ع) - 306 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 60000 ریال

• قصه فلسطین مظلوم
سیدضیاءالدین تنکابنی - ناصر - 48 صفحه - رقعی (کاغذی) - چاپ 2 سال 1375 - 4000 نسخه - 1000 ریال

• قضیه فلسطین و الصهیونیه فی رویه ال (ره)
محمدتقی تقی پور - سازمان تبلیغات ی، مرکز چاپ و نشر - 40 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370

• کتاب فلسطین در کلام (س) بزبان بنگالی
موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت (ره) - 80 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380

• کتاب شناسی تفصیلی فلسطین، یهود، صهیونیسم و
گردآورنده: مرکزمطالعات فلسطین - مرکز مطالعات فلسطین - 864 صفحه - جلد 1 - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1750 نسخه - 60000 ریال

• کتاب شناسی تفصیلی فلسطین، یهود، صهیونیسم و
• گردآورنده: مرکزمطالعات فلسطین - مرکز مطالعات فلسطین - 632 صفحه - جلد 2 - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 100000 ریال

• گاهشمار رویدادهای تاریخ معاصر فلسطین (1860 - 2010)
عزت ملاابراهیمی - امید مجد - 460 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 100000 ریال

• گفت وگو با هاشمی رفسنجانی: بار دیگر فلسطین و انتفاضه همراه با چند سخنرانی و گاهشمار وقایع...
به اهتمام:عباس بشیری - صدف سماء - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 20000 ریال

• گفتگوی برادر هانی الحسن رئیس دفتر سازمان بخش فلسطین در ایران با نمایندگان وسایل ارتباط جمعی
هانی الحسن - سازمان بخش فلسطین - 320 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1358

• ماجرای فلسطین و اسراییل
مجید صفاتاج - دفتر نشر فرهنگ ی - 340 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1000 نسخه - 35000 ریال

• مجموعه مقالات "فلسطین و مسوولیت ن فرهیخته جهان"
تهیه و تنظیم: سازمان فرهنگ وارتباطات ی؛ مترجم:ابوالفضل حقیری؛ ویراستار:اعظم السادات ابوالبقایی - بین المللی الهدی - 82 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه

• مسئله فلسطین و ماهیت طرح صهیونیسم
• علی غرویی؛ مترجم:سیدهادی خسروشاهی - دفتر نشر فرهنگ ی - 141 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 2000 نسخه - 1050 ریال

• مسلمانان و آرمان فلسطین
ابوالحسن علی ندوی؛ مترجم:حمیده براهویی؛ مترجم:عبدالقادر براهویی - کانی مهر - 230 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 115000 ریال

• مقالات برگزیده کنفرانس بین المللی رسانه های عربی و ی در حمایت از ملت فلسطین
عبدالله آلبوغبیش؛ ویراستار:حسین ی - قبله اول - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 16000 ریال

• مقاومت فلسطین از آغاز پیدایش صهیونیسم تا امروز
علی اکبر مائی - بعثت - 193 صفحه - چاپ 1 سال 1358

• مقاومت فلسطین پس از
مجید صفاتاج - سفیر اردهال - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1100 نسخه - 37000 ریال

• نامه های ک ن فلسطین به خدا
تیلجی منجو؛ مترجم:سیدمرتضی علم الهدی - پیام کودک - 24 صفحه - جلد 1 - ی - چاپ 1 سال 1362 - 20000 نسخه - 45 ریال

• نبرد به خاطر فلسطین تاریخ 3000 ساله قهر
فردریش شرایبر؛ مترجم:عبدالرحمن صدریه - نشر آبی - 372 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2200 نسخه - 4900 ریال

• نبرد مردم فلسطین پیش از سال 1948
عبدالقادر یاسین؛ مترجم:یوسف عزیزی بنی طرف - سهند - 276 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 1750 ریال

• نگاهی به یهود و انتفاضه فلسطین
سیدمرتضی حسینی اصفهانی؛ ویراستار:مهدی ملاکاظمی - صادق آل محمد(ص) - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 15000 ریال

• نگرش جهان معاصر از گذرگاه تاریخ بشریت به صهیونیسم، فلسطین، انتفامنه
علی ت آبادی - وزارت آموزش و پرورش، اداره کل امور فرهنگی و هنری - 190 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه

• ه وی ه ال ص راع ، ۱۹۸۹ - ۱۹۷۹م .: ق راآه ف ی ات ج اه ات ال ص راع ح ول ف ل س طی ن
عادل رووف - کیهان - 328 صفحه - ی - چاپ 1 سال 1368 - 5000 نسخه - 1300 ریال

• یادداشت های زندان: ده ماه اسارت در زندان های فلسطین ی
• اسعد عبدالرحمن؛ مترجم:محمدرضا ترکی - سازمان تبلیغات ی - 207 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 3300 نسخه - 1350 ریال

خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)


مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، تاریخ 1396/02/25
درخواست حذف اطلاعات

فهرست عناوین مناقصه های روز دوشنبه  مورخ 1396/02/25

 1. مناقصه خط تغذیه گاز از دشت عباس تاروستای استقلال و شبکه و توزیع روستاهای بدر و...
 2. مناقصه استعلام قیمت: اندازه گیری شبکه سنجش منابع آب پایاب شهرستان علی آباد و شرق آن
 3. مناقصه گازرسانی به روستای کلم سفلی و علیا از توابع بدره
 4. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان گرمی
 5. مناقصه عملیات قرائت کنتور
 6. مناقصه تکمیل مدرسه۷کلاسه واصلان ز
 7. مناقصه استعلام قیمت: عملیات حفاری ژئوتکنیک٬ نمونه برداری و آزمایش های صحرایی برای تصفیه خانه و مخزن نرماب
 8. مناقصه خط تغذیه از سه راهی پاریاب تاکیلومتر ۱۶ نادر آباد شهرستان ملکشاهی
 9. مناقصه تکمیل مدرسه۲کلاسه سهراب آبادنوک آبادخاش
 10. مناقصه تامین مواد غذائی و طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دانشجویان سیستان و بلوچستان
 11. مناقصه تکمیل مدرسه ۳کلاسه شندان سیب وسوران
 12. مناقصه ید تعداد ۵۰۰ دستگاه کدورت سنج پرتابل دیجیتال
 13. مناقصه انتخاب مشاور برای پروژه توسعه بیمارستان۱۰۰ تختخو مهاباد
 14. مناقصه تهیه ،طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل بیمارستان علی شریعتی فسا
 15. مناقصه بهره برداری، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرکها ونواحی صنعتی استان گلستان
 16. مناقصه انتخاب مشاور در بیمارستان۱۶۰ تختخو جایگزین بیمارستان (ره) شهرستان نور
 17. مناقصه ید دستگاه ا یژن ساز بیمارستان ی بهشهر
 18. مناقصه حمل و نصب و راه اندازی یک ایستگاه ۲۰۰۰۰ و دو ایستگاه ۱۰۰۰۰ و مسیر خط تغذیه گازجاده قدیم گرگان-کردکوی
 19. مناقصه ید دستگاه اا یژن ساز بیمارستان رضا(ع) آمل
 20. مناقصه تمدید مرتبه اول مناقصه شماره ٩۵۴٠١٩٠ ( ید ٨٠٠ تن متیل دی اتانول آمین)


 1. مناقصه نگهداری از نهال های تولیدی به تعداد ۲۰۰۰۰۰۰اصله در نهالستان بزرگ کرج
 2. مناقصه انجام بخشی از امور رفاهی پرسنل (مجموعه فرهنگی ورزشی تالار مجلل)
 3. مناقصه اجرای پروژه کروکی پراکنده اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح شهر مشهد فاز هشت
 4. مناقصه اجرای طرح هادی روستای شکرآباد
 5. مناقصه بهره برداری،تعمیرات و رفع اتفاقات شبکه،انشعابات و نصب انشعابات آب شهر بابل
 6. مناقصه ید تابلو کنترل دور)vsd)
 7. مناقصه مناقصه :۹۶.۱۴ـ ید مقره های کامپوزیتی خط ۴۰۰ کیلوولت تکمداره جیرفت – ارگ بم
 8. مناقصه حمل 85.000 تن مصالح سنگی شامل (نخودی بادامی بیس و....) از معدن مورد نظر خود واقع در استان تهران ـ صفادشت میدان نبی اکرم ص خیابان آزاد 2 کیلومتر بعد از روستای شش و تخلیه آن در محور اجرایی پروژه کنارگذر جنوبی تهران به فاصله تقریبی 32 کیلومتر از معدن
 9. مناقصه اجرای طرح هادی روستای شیاسی
 10. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها و قشلاقهای پاشا ؛حاج خان احمد؛علیش و .... از توابع شهرستان بیله سوار .
 11. مناقصه اجرای پروژه کروکی پراکنده اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح شهر مشهد فاز هفت
 12. مناقصه واگذاری کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه حمزه وابسته به بیمارستان علی شریعتی فسا به صورت مشارکت
 13. مناقصه ید دستگاه ا یژن ساز بیمارستان ی زیراب
 14. مناقصه تامین مواد اولیه طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
 15. مناقصه بهنگام سازی و داده آمایی کدژستی اماکن شهری سطح شهرستان همدان
 16. مناقصه اجرای پروژه کروکی پراکنده اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح شهر مشهد فاز شش
 17. مناقصه تجدید مناقصه عمومی ید لوله چدن تایتون سایز ۱۰۰۰ به مقدار ۳۰۰۰ متر شرکت آبفای مشهد
 18. مناقصه استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه مرزی(بازه۱)
 19. مناقصه احداث مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی شهر صفاشهر
 20. مناقصه تکمیل مدرسه۳کلاسه حکمت پلگی بزی نیمروز
 21. مناقصه ید تابلو سافت استارتر
 22. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
 23. مناقصه واگذاری پیمان سپاری خدمات تش نشانی، پیمان سپاری خط کارگاه جوشکاری، قطعه سازی و تعمیر چکش دستگاه gfm
 24. مناقصه احداث مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی مدفون توحید (۲) ارومیه و ساختمان ها و ابنیه فنی جانبی
 25. مناقصه انجام اماده سازی جهت احداث مسیر به سایت مسن مهر
 26. مناقصه ت یب ساختمان های موجود و احداث خانه های بهداشت ساران دماوند و ه شمیرانات
 27. مناقصه احداث اسکلت ساختمان معاونت بهداشتی علوم پزشکی اراک
 28. مناقصه تکمیل عملیات ابنیه و اجرای عملیات تاسیسات پروژه بخشهای ویژه و دیالیز بیمارستان فیروزکوه
 29. مناقصه اجرای طرح هادی روستای سوادجان
 30. مناقصه ارزی کیفی انجام عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء به تعداد 4.000.000 مورد در اقطار مختلف (عادی و خاص)
 31. مناقصه احداث مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی شهر صفاشهر
 32. مناقصه احداث پل دهانه ۵۰ متری کیلومتر ۵۰۰+۴۰ محور مراوه تپه - داشلی برون
 33. مناقصه عملیات اصلاح ۴۵۰۰ فقره انشعاب آب و اجرای اتصال آبدار در شهر گلستان
 34. مناقصه تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع سه وعده غذا در ناحیه بوشهر مناقصه شماره ۱۰۱/۹۵/ات
 35. مناقصه تکمیل مدرسه۵کلاسه شکرآبادانده میرجاوه
 36. مناقصه تامین مواد اولیه جهت طبخ و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل علوم پزشکی فسا
 37. مناقصه تکمیل مدرسه۳کلاسه سوران سیب وسوران
 38. مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی مجموعه فرهنگی و تفریحی و ورزشی جماران
 39. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان خلخال و کوثر
 40. مناقصه خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای یخکش،پچت،زلت و ...ا از بخش هزار جریب گلوگاه به همراه ساخت و نصب و
 41. مناقصه (ساخت تعداد ٣ عدد شیرتوپی٢٠اینچ کلاس۶٠٠برای واحدهای تصفیه گاز (ساخت داخل)
 42. مناقصه آگهی مناقصه ید کنتورهای گازی سال ۹۶
 43. مناقصه م م/ ۰۴۰۱/۹۵ خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی طرح های نفت و گاز
 44. مناقصه (ساخت شیرآلات توپی و قطعات یدکی آن مربوط به برجهای خشک کننده واحد ذخیره س
 45. مناقصه ت یب و احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلعه سین پیشوا و احداث خانه بهداشت زواره ور ورامین
 46. مناقصه اجرای طرح هادی روستای شهرک کاظمیه
 47. مناقصه ید ۷۵۳۶ تن لوله های فولادی به قطر ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیمتر ازضخامت۱/۱۱ تا ۳/۱۴ میلیمتر با ورق st۳۷-s
 48. مناقصه خدمات بهره برداری و امداد گاز قم
 49. مناقصه اصلاحیه - عملیات تعمیر و بهسازی معابر سطح ناحیه یک با برآورد 23.401.049.688 ریال و تضمین 250.000.000 ریال --- عملیات تعمیر و بهسازی معابر سطح ناحیه دو با برآورد 23.643.888.840 ریال و تضمین 250.000.000 ریال --- عملیات تعمیر و بهسازی معابر سطح ناحیه سه با برآورد 24.253.219.979 ریال و تضمین 250.000.000 ریال --- ید آسف مرحله اول با برآورد 30.000.000.000 ریال و تضمین 300.000.000 ریال -- ید آسف مرحله دوم با برآورد 30.000.000.000 ریال و تضمین 300.000.000 ریال
 50. مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان ۱
 51. مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب جهت اجرا در تویسرکان (۸۰۰۰ متر لوله و ۲۰۰ منهول)
 52. مناقصه اصلاحیه: ارزی کیفی نیرورسانی توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح نصب و برکناری تاسیسات پروژه های استانی روستایی مدیریت برق بوشهر دو جزیره شفت
 53. مناقصه بردهای یدکی سایت های bts هواوی wll موردنیاز خود
 54. مناقصه واگذاری ید و تحویل ماژول سیسکو
 55. مناقصه انواع تیر بتنی گرد
 56. مناقصه یداری تجهیزات نسوز مورد نیاز کوره های سختکاری خود
 57. مناقصه ید کات اوت تیغه ای 1000 دستگاه --- کات اوت فیوز 20 کیلوولت 500 دستگاه
 58. مناقصه ید کنتور تکفاز با ملحقات
 59. مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز باغ موزه قصر به صورت حجمی
 60. مناقصه ید برخی از مواد اولیه : شمش قلع به مقدار 20 تن ـ فروسیلیس 750 تن ـ گرافیت پر گوگرد 1000 تن ـ رنگ پوشان ماهیچه 200 تن، مس 50 تن، بتونیت 1000 تن، فروکروم 60 تن، فرومنگنز 200تن، ماسه سیلیسی 15000 تن
 61. مناقصه 961010048- کنتور تکفاز دیجیتال چند تعرفه (گرد) با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 300.000.000 ریال --- 961010050- کنتور تکفاز دیجیتال چند تعرفه ترمینالی با برآورد 23.550.000.000 ریال و تضمین 906.500.000 ریال --- 961010051- کنتور سه فاز دیجیتال چند تعرفه اتصال مستقیم با برآورد 5.003.000.000 ریال و تضمین 350.900.000 ریال --- 961010053- کابل 6*2 به مقدار 2500000 با برآورد 9.005.000.000 ریال و تضمین 485.000.000 ریال --- 961010054- اواع کلید مینیاتوری تک فاز دو پل و سه فاز چهار پل 25 و 32 آمپر با برآورد 2.271.008.000 ریال و تضمین 265.184.000 ریال --- 961010095- انواع سینم مسی لاکی با برآورد 5.001.000.000 ریال و تضمین 353.000.000 ریال
 62. مناقصه ید و اجرای تجهیزات موتورخانه ساختمان سالن همایش ها و ید تجهیزات موتورخانه های دانشکده فنی ی و دانشکده زیست شناسی خود
 63. مناقصه ید و اجرای تجهیزات موتورخانه ساختمان سالن همایشها و ید تجهیزات موتورخانه های دانشکده فنی ی و دانشکده زیست شناسی
 64. مناقصه جذب مشاور بررسی آسیب پذیری و ارائه طرح مقاوم سازی و بهسازی زمین یک باب ساختمان آموزشی (آموزشکده سما) با زیربنای حدود 7450متر مربع
 65. مناقصه ید م ومات مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی مورد نیاز
 66. مناقصه ید داده های اندازه گیری شده ذرات معلق کوچکتر از 2/5 میکرون در پنجاه نقطه از سطح شهر تهران
 67. مناقصه ارائه سیستم جامع اطلاع رسانی دیداری digital signage تامین نصب و راه اندازی سیستم جامع اطلاع رسانی دیداری برای شعب منتخب و ساختمان اصلی
 68. مناقصه ید دو دستگاه اندازه گیری کربن سیاه (اتلومیتر) برند magee scientific مدل ae33
 69. مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نظافت فضاهای داخلی یکی از پروژه های خود
 70. مناقصه ید و نصب و راه اندازی ادوات تکمیلی کارخانه کمپوست (کیسه کن 250 تن در هر شیفت کاری 1 دستگاه) دستگاه پرس زباله ریجکتی 100 تن در هر شیفت کاری 1 دستگاه
 71. مناقصه خدمات حراستی، حفاظتی و نگهبانی یکی از پروزه های خود
 72. مناقصه ید: 8/96 ید لوازم اندازه گیری---- 9/96 ید تجهیزات و یراق آلات شبکه برق
 73. مناقصه تهیه لوله های فولادی مورد نیاز عملیات اجرایی قطعه دوم و سوم سامانه انتقال آب شهر بانه از سد عباس آباد : تهیه لوله های فولادی st37-2 به قطر 200 الی 1000 میلیمتر و به طول 11368 متر همراه با پوشش داخلی و خارجی
 74. مناقصه ید 48.000 پرس غذای گرم جهت کارکنان برای مدت ی ال
 75. مناقصه رفت و روب محلات و خیابان های حوزه شمالی سطح شهر
 76. مناقصه ید اقلام: 015-96 channel plate alfalaval high&low با متریال 08904 uns n ----- 016-96 amine for wash water-------- 017-96 ticl4---------- 018-96 donord -------
 77. مناقصه ید کنتور راسونیک
 78. مناقصه ید اتوریکلوزر هوایی خلاء سه فاز در شبکه های هوایی 20 کیلوولت
 79. مناقصه احداث پل عابر پیاده جاده قدیم قم ابتدای مهدی آباد
 80. مناقصه زیرسازی سطح شهر
 81. مناقصه رفت و روب محلات و خیابان های حوزه جنوبی سطح شهر
 82. مناقصه تهیه و اجرای لوله گذاری با مبلغ 18.000.000.000 ریال با تضمین 900.000.000 ریال --- ید ، تهیه حمل و پخش آسف سطح شهر شماره 1 با مبلغ 15.000.000.000 ریال و تضمین 750 میلیون ریال --- ید ، تهیه، حمل و پخش آسف سطح شهر با مبلغ 15.000.000.000 ریال و تضمین 750.000.000 ریال --- زیرسازی و آسف منطقه صنعتی زیبادشت، گلچشمه، کوره، اصفهانی ها و ... با مبلغ 7.300.000.000 ریال و تضمین 365 میلیون ریال --- تهیه و اجرای ج گذاری سطح شهر با مبلغ 9.100.000.000 ریال و تضمین 455.000.000 ریال --- تهیه و اجرای ج ذاری سطح شهر شماره 3 با مبلغ 9.100.000.000 ریال و تضمین 455.000.000 ریال --- تهیه و اجرای پیاده روسازی سطح شهر با مبلغ 18.000.000.000 ریال و تضمین 900.000.000 ریال --- طراحی و ساخت پروژه پارک تنیس شهر با مبلغ 9.100.000.000 ریال و تضمین 455 میلیون ریال --- طراحی و ساخت پروژه پارک تنیس شهر با مبلغ 9.100.000.000 ریال و تضمین 455 میلیون ریال --- احداث فرهنگسرای فرهنگی و ورزشی کوی بهار با مبلغ 13.650.000.000 ریال و تضمین 682.500.000 ریال --- احداث ساختمان شهرداری فاز 1 با مبلغ 27.300.000.000 ریال و تضمین 1.365.000.000 ریال
 83. مناقصه اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی
 84. مناقصه ید کابل قدرت 33 کیلو ولت 185*1 میلی متر مربع
 85. مناقصه تکمیل بانک اطلاعاتی خود در زمینه ارائه خدمات انجام تشریفات مربوط به حمل محمولات از بنادر خارج از کشور به بندرعباس و گمرک فرودگاه و ترانزیت
 86. مناقصه خدمات فنی ی
 87. مناقصه احداث پل های رودخانه ای حاجی ماهرود و لاویج رود در محور نور-چمستان -آمل
 88. مناقصه ساخت تایم لپس برای پروژه مجتمع اداری - تجاری خود
 89. مناقصه ساخت انیمیشن برای پروژه مجتمع اداری - تجاری خود
 90. مناقصه ساماندهی و توانمندسازی س تگاههای غیر رسمی شهر اردبیل (اجرایی آسف معابر محله گلمغان و ایران آباد اردبیل) با برآورد 12.297.219.630 ریال و تضمین 615.000.000 ریال ---- عملیات اجرای کانال سنگی و ساماندهی مسیل گلمغان و ایران آباد با برآورد 7.698.864.696 ریال و تضمین 385.000.000 ریال ---- عملیات اجرا اصلاح و توسعه شبکه آب شرب و فاضلاب زیر نهر تراب با برآورد 3.774.000.000 ریال و تضمین 189.000.000 ریال ---- عملیات اجرای بهسازی و ج گذاری و آسف معابر دره حسنعلی با برآورد 4.500.000.000 ریال و تضمین 225.000.000 ریال
 91. مناقصه برش از شیت 1/5 در 6 متر به ضخامت 30 م م و فرزکاری آن با فرز سه محور از جنس فولاد 24crmo4
 92. مناقصه ید 300000 متر کابل 1*6+6 فشار ضعیف
 93. مناقصه ید و حمل و پخش مکانیزه آسف معابر ک هر بابرآورد: 4 میلیارد ریال و تضمین 200 میلیون ریال --- ید حمل و پخش مکانیزه آسف معابر مدشت بابرآورد: 4 میلیارد ریال و تضمین 200 میلیون ریال --- ید حمل و پخش مکانیزه آسف معابر شمال غربی شهر بابرآورد: 4 میلیارد ریال و تضمین 200 میلیون ریال --- ید حمل و پخش مکانیزه آسف مکانیزه آسف معابر شمال شرقی شهر بابرآورد: 4 میلیارد ریال و تضمین: 200 میلیون ریال --- ج گذاری معابر مدشت با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 100 میلیون ریال
 94. مناقصه اجرای پروژه های : ید علائم و تجهیزات ترافیکی بابرآورد: 3 میلیارد ریال و تضمین: 150 میلیون ریال --- تهیه و نصب گاردریل بابرآورد: 2.500.000.000 ریال و تضمین: 125 میلیون ریال --- ید رنگ ترافیکی بابرآورد: 1 میلیارد ریال و تضمین: 50 میلیون ریال --- خط کشی محل تردد عابرین پیاده و سرعت گیرها بابرآورد: 3 میلیارد ریال و تضمین: 150 میلیون ریال
 95. مناقصه عملیات احداث فونداسیون و نصب سوله تجهیزات به همراه محوطه سازی آن
 96. مناقصه طراحی پایه برآورد اولیه و مدیریت پیمان شامل ( نظارت بر طراحی تفصیلی تامین و اجرای) سالن ریسندگی طرح نوسازی و بازسازی شرکت گسترش صنایع بلوچ واقع در ایرانشهر (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)
 97. مناقصه ید انواع مفصل حرارتی و روکش تعمیری و ماژول 25 زوجی فصل حرارتی با س 665.040.00 ریال --- روکش تعمری با س 64.500.000 ریال --- ماژول 25 زوجی با س 580.000.000 ریال
 98. مناقصه ید انواع تابلو کامپوزیت فشار ضعیف با فونداسیون از تولید کنندگان
 99. مناقصه تعمیر و نگهداری مانیک کارخانه --- کلیه خمات فنی و تعمیرات مربوط به کارگاه جوشکاری و آهنگری
 100. مناقصه پروژه تامین برق روستایی شهرستان ایذه فاز 1
 101. مناقصه آماده سازی و تعمیر نقاط خوردگی با استفاده از پوشش کامپوزیت بر روی خطوط لوله 26 اینچ فرآورده آسار/ پل بابا حسین
 102. مناقصه ید تعداد 145 بشکه روغن t32 محصول شرکت شل جهت مصرف در واحدهای بخار نصب شده در محل نیروگاه سیکل ترکیبی ی پاکدشت (دماوند)
 103. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 6 مارون : انجام عملیات ت یب عملیات خاکی عملیات بنایی با سنگ اندود و بندکشی قالب بندی و چوب بست کارهای فولادی بتن ریزی زیر اساس اساس و بالاست علائم و تجهیزات ایمین مرمت محوطه چاه مرمت سلر مرمت گودال آبگل مرمت گودال سوخت و احداث آبرو بتنی در طول مسیر جاده و دسترسی
 104. مناقصه پروژه ساخت اسپول جهت نصب بر روی تسهیلات سرچاهی : آماده سازی کارگاه جهت ساخت اسپولها --- بارگیری و حمل لوله ها و کالای پروژه از انبارهای شرکت نفت تا کارگاه محل ساخت اسپولها در اهواز شامل تخلیه، دپو و انبارکالای پروژه توسط پیمانکار و حمل اسپولهای ساخته شده از محل کارگاه تا انبار یونیت 2 اهواز --- تهیه wps و pqr و انجام آزمایش اسپولها --- ساخت اسپولها --- تسویه کالا
 105. مناقصه اجرای پروژه فشار مثبت ساختمان 001 و تهویه مطبوع ساختمان های 290 و 390 خود
 106. مناقصه ید آهن آلات
 107. مناقصه توزیع و فروش وا ن های تولیدی خود (دامی و طیور) در سال 96
 108. مناقصه ارزی کیفی ید هادی پرظرفیت acss معادل در یک و یراق آلات مربوطه
 109. مناقصه اصلاحیه : ارزی کیفی ید هادی پرظرفیت acss معادل در یک و یراق آلات مربوطه
 110. مناقصه 200961215000021 : آبرسانی به سیار به روستاهای فاقد آب شر با برآورد 1.193.0100.000 ریال و تضمین 596.505.000 ریال --- تامین خودرو آژانس با برآورد 4.192.200.000 ریال و تضمین 209.610.000 ریال
 111. مناقصه ید 62 دستگاه ایستگاه ک نتی تقلیل فشار و اندازه گیری
 112. مناقصه احداث مخزن 5000 مترمکعبی مدفون توحید 2 ارومیه و ساختمان ها و ابنیه فنی جانبی
 113. مناقصه 946/300/96 : به روز رسانی و نگهداری از سامانه اطلاعات مکانی با برآورد 1.478.600.000 ریال و تضمین 74 میلیون ریال --- 947/600/96 : ید اتصالات چدنی با برآورد 6.102.187.400 ریال و تضمین 119 میلیون ریال --- 948/600/96 : ید لوله های پلی اتیلن آبی و اتصالات پلی اتیلن با برآورد 10.022.028.860 ریال و تضمین 131 میلیون ریال
 114. مناقصه انجام پروژه های نگهداری راهبری و تعمیرات تاسیسات بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
 115. مناقصه بهسازی و اصلاح قوس سوم و چهارم در محور کلمه - بوشکان
 116. مناقصه ارزی کیفی اجاره شش دستگاه خودرو مزدا دو ک ن با ک ن عقب جهت واحد امداد و اتفاقات شبکه های آبرسانی شهری
 117. مناقصه تصفیه خانه فاضلاب شامل واحدهای فرایندی محوطه سازی ساختمان اداری و انبار حصارکشی ید و نصب اقلام فاکتوری
 118. مناقصه حجمی فضای سبز
 119. مناقصه اجرای آسف و ج گذاری بلوار ورزش بشرویه
 120. مناقصه اجرای آسف بلوار شهرداری بشرویه
 121. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای قره آغاج پشته، برجلو، عباس قشلاقی (نوری کندی) - مشیران - قلعه قشلاق - کهریز شامی- پشته قشلاق- کنچوبه - قره آغاج - دیک درق و چرچیلو از توابع شهرستان مشگین شهر : احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن به اقطار 63، 90، 125 و 160 میلیمتر و به طول 50000 متر --- احداث خط تغذیه گاز فولادی به اقطار 2، 4 ، 6 و 8 اینچ و به طول 22656 متر --- تهیه و نصب یک عدد ایستگاه تقلیل فشار گاز tbs ک نتی به ظرفیت 400 مترمکعب در ساعت --- نصب دو عدد ایستگاه تقلیل فشار گاز tbs ک نتی به ظرفیت 2500 مترمکعب در ساعت --- نصب یک عدد ایستگاه تقلیل فشار گاز tbs ک نتی به ظرفیت 1000 مترکعب در ساعت --- ساخت و نصب یک مورد ایستگاه حفاظت کاتدی cps از نوع چاهی آبی
 122. مناقصه ارزی کیفی توان انجام کار عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه محمدآباد شهر قرچک به طول 6688 متر
 123. مناقصه مسیر ، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز روستاهای پاقلعه و پل آرام شهرستان رامیان
 124. مناقصه کارهای باقیمانده پل ولیعصر از پروژه کنارگذر فریدونکنار با زئو بلوک
 125. مناقصه لکه گیری و درزگیری پلیمری و اجرای روکش کمربندی قصر شیرین ـ پرویزخان و باند رفت و برگشت محور قصر شیرین ـ خسروی استان کرمانشاه
 126. مناقصه عملیات نگهداری و 272pm سایت gsm-wll و 9 ریپیتر در استان
 127. مناقصه ارزی کیفی - اجرای پروژه های حفره خالی و نصب انشعاب در قالب معاملات جزء یا متوسط
 128. مناقصه گازرسای به خوشه اورما (شامل روستاهای رزدار -اورما - انگولش- بیاچال - استه سر) از توابع رضوانشهر و روستای پنگاپشت از توابع ماسال به طول 64680 متر و 10114 متر خط تغذیه و ساخت و نصب 1461 انشعاب و یک مورد tbs2500 (pc)
 129. مناقصه اجرای پروژه های : عملیات ساماندهی پارک شقایق ، سیمرغ و آبشار بابرآورد: 10 میلیارد ریال و تضمین: 500 میلیون ریال --- عملیات مرمت پارکها و بوستان ها در سطح شهر بابرآورد: 10 میلیارد ریال و تضمین: 500 میلیون ریال --- احداث فاز دو بوستان سرو بابرآورد: 9 میلیارد ریال و تضمین: 450 میلیون ریال --- اجرای کف فرش در سطح شهر بابرآورد: 10 میلیارد ریال و تضمین: 500 میلیون ریال --- ج گذاری در سطح شهر بابرآورد: 10 میلیارد ریال و تضمین: 500 میلیون ریال --- عملیات احداث قبور در وادی السلام بابرآورد: 4 میلیارد ریال و تضمین: 200 میلیون ریال --- گزینش مشاور نظارت پروژه های عمرانی بابرآورد: 5 میلیارد ریال و تضمین: 250 میلیون ریال
 130. مناقصه ارزی کیفی - یداری تعداد 10 عدد رینگ حرارتی ترموکوبل توربین رو رویس
 131. مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف مهاباد
 132. مناقصه انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین
 133. مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان 29 بهمن تبریز /اتودربست
 134. مناقصه ید انواع لامپ
 135. مناقصه ارزی کیفی خط انتقال آب شرب شهر فیروزه از سد مخزنی بار
 136. مناقصه ارزی کیفی p/f "blohm+voss" manual tong type"bv-57"
 137. مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان آرامستان شهرداری یزد تا سقف 33 نفر
 138. مناقصه اجرای پروژه های : 1017-96 : مجتمع آبرسانی قدمگاه شهرستان نهبندان (آبرسانی به روستاهای سیاه خونیک و سرلرد) با برآورد 3.986.485.005 ریال و تضمین 199.500.000 ریال --- 1018-96 : مجتمع آبرسانی سده شهرستان قاینات آبرسانی به روستای زمانی و کوهمیران با برآورد 12.274.410.360 ریال و تضمین 614 میلیون ریال --- 1/1011-95 : مجتمع آبرسانی شهید رجائی شهرستان زیرکوه با برآورد 8.875.804.815 ریال و تضمین 444 میلیون ریال
 139. مناقصه ارزی کیفی 016/7/96 : ساماندهی حاشیه ا (دفع آبهای سطحی محله آباده سیرجان با تضمین 310.000.000 ریال و برآورد 6.056.486.649 ریال ----017/7/96 : ساماندهی حاشیه ا (زیرسازی و آسف محله رحمت آباد - رفسنجان) با تضمین 260.000.000 ریال و برآورد 5.153.410.933 ریال
 140. مناقصه ارزی کیفی ساماندهی حاشیه شهر ها (اصلاح روشنایی معابر محلی فیروزآباد کرمان )
 141. مناقصه تامین نیروی انسانی خود را در سال 1396
 142. مناقصه اجرای عملیات آسف و لکه گیری معابر سطح شهر
 143. مناقصه ید لوله های پلی اتیلن pe80 سایز 250 تا 450 میلیمتر مورد نیاز شبکه آبیاری و ز شی زمگان
 144. مناقصه عملیات اجرایی احداث راه دسترسی احداث موتورخانه و تجهیز چاه جدید مجتمع حسنلنگی(دشت شمیل) از توابع شهرستان بندرعباس
 145. مناقصه p/f"web wilson"casing tong
 146. مناقصه ارزی کیفی p/f blohm + voss manual tong type bv-80
 147. مناقصه اجرای ساختمان آتش نشانی ، عملیات اجرایی شامل دیوار چینی طبقه همکف ، اجرای سقف طبقه همکف ، اجرای ستونهای طبقه بالای همکف ساختمان اداری
 148. مناقصه واگذاری امور: جمع آوری هدایت آبهای سطحی ک هر با برآورد 18.700.000.00 ریال و س 935.000.000 ریال ------- فاز اول احداث پارک محله ای پیشاهنگی با برآورد 5.000.000.000 ریال با س 250.000.000 ریال
 149. مناقصه واگذاری ید و پخش آسف در ضلع شمالی سطح شهر بناب
 150. مناقصه عملیات اجرایی احداث زیرگذر خیابان یه
 151. مناقصه ارزی کیفی راهبری و کاربری خودروهای استیجاری نقلیه منطقه تهران
 152. مناقصه ید و پخش آسف در ضلع جنوبی سطح شهر بناب
 153. مناقصه ید 45000 متر کابل خودنگهدار 50+16+50*3
 154. مناقصه ارزی کیفی ادامه عملیات احداث فرهنگسرای شهر با مصالح از محل منابع داخلی
 155. مناقصه تعداد 76 قلم انواع البسه ورزشی در تمامی رشته ها موردنیاز خود
 156. مناقصه ارزی کیفی - یداری تعداد 1800 متر لوله 26-x65"
 157. مناقصه احداث شبکه روشنایی معابر بلوکهای 29، 28، 27، 10، 9 شهرک صنعتی اشتهارد
 158. مناقصه تهیه - حمل - قی اشی - پخش و کوبیدن آسف بیندر و توپکا در سطح مناطق سه گانه خود
 159. مناقصه ارزی کیفی broach reboiler heater parts
 160. مناقصه ج گذاری سطح شهر بناب
 161. مناقصه عمیات ید ، طراحی ، اجرا ، نصب و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب ای بلداجی و گندمان ، هر یک به ظرفیت 500 متر مکعب در شبانه روز
 162. مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری از شبکه و تاسیسات آب - نصب انشعاب آب - اصلاح و توسعه شبکه آب شهر سهند
 163. مناقصه 07-46/96 احداث رمپ های ورودی و وجی مجتمع خدماتی و رفاهی موسی آسا سهر ، محور رودبار- ز لوت با برآورد 20.989..214.055 و تضمین 150.000.000 ------ 08-46/96 احداث رمپ های ورودی و وجی مجتمع خدماتی و رفاهی غلامرضا رهروان، محور منوجان- رودان با برآورد 20.989.214.055 و تضمین 150.000.000 ریال
 164. مناقصه تامین و تجهیزات و تعمیر و نگهداری دوربین های تردد شمار با برآورد 1 میلیارد ریال و تضمین 50 میلیون ریال --- تامین تجهیزات و تعمیر چراغهای راهنمایی سطح شهر با برآورد 1.500.000.000 ریال و تضمین 75 میلیون ریال --- تامین و تجهیزات و تعمیر و نگهداری دوربین های نظارت تصویری با برآورد 1 میلیارد ریال و تضمین 50 میلیون ریال -- تامین و تجهیزات و تعمیر و نگهداری دوربین های کنترل سرعت راداری با برآورد 1 میلیارد ریال و تضمین 50 میلیون ریال ---
 165. مناقصه عملیات کانالسازی و حوضچه گذاری در خیابان جدید الاحداث شهید مخترع (زینبیه غربی) از خیابان تا خیابان رضویه
 166. مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان خود را در 9 مسیر در استانهای البرز و تهران
 167. مناقصه امور نگهبانی و خدماتی (نظافت و پذیرایی) به ترتیب واقع در شهرکهای تابعه
 168. مناقصه casing accessories
 169. مناقصه ید لامپ های ویدئو پروژکتور موردنیاز خود (برندهای پاناسونیک و بارکو)
 170. مناقصه 12/96 تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی، اداری و فنی و تضمین 919.192.000 ریال -----------13/96 تامین نیروی انسانی جهت انجام پاسخگویی مرکز فورتیها برق و دیسپاچینگ، سیمبانی و راننده جراثقال و تضمین 989.310.000 ریال
 171. مناقصه ید 2400 عدد هوای موردنیاز توربینهای گازی v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
 172. مناقصه تهیه انواع رول رسید مشتری دستگاههای خودپرداز و رول pos مورد نیاز خود
 173. مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گاز رسانی فریمان
 174. مناقصه اجرای نمای کامپوزیت پروژه خود را برج 35 طبقه
 175. مناقصه p/f ''blohm+voss'' manual tong type ''bv-57''
 176. مناقصه تهیه صبحانه و ناهار پرسنل (در محل رستوران شرکت) --- سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 177. مناقصه عملیات برش و فورج و ماشینکاری تعداد 50.000 عدد قطعه فولادی (ck45) با ارتفاع 70 م م و قطر 177 م م و وزن حدودی 8 کیلوگرم
 178. مناقصه ید آسف ریزدانه 12-0 میلیمتر جهت لکه گیری آسف نوارهای حفاری به صورت اکیپ امانی
 179. مناقصه احداث سردرب پروژه پردیس تئاتر تهران (خاوران )
 180. مناقصه تامین تعداد 2 قلم کالا شامل 6000 متر کابل برق قدرت
 181. مناقصه ارزی کیفی استقرار نظام مدیریت انرژِی ساختمانهای شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون : طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی در پنج فاز شناخت وضع موجود و آماده سازی سازمان طرح ریزی انرژی در سیستم مدیریت انرژِ استقرار و عملیات سیستم مدیریت انرژی بررسی بازنگری و اخذ گواهینامه و همچنین استقرا سامانه مدیریت اطلاعات انرژی شامل ماژول های کنترل مدرک و سوابق ممیزی ، مدیریت فرایندها و مبتنی بر استاندارد iso 5001
 182. مناقصه تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 1 با برآورد 11.334.041.622 ریال و تضمین 570.000.000 ریال --- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 2 با برآورد 21.971.838.504 ریال و تضمین 1.100.000.000 ریال --- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 3 با برآورد 8.251.462.632 ریال و تضمبین 413.000.000 ریال --- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 4 با برآورد 21.661.804.278 ریال و تضمین 1.085.000.000 ریال --- بهسازی نوع ب تراش و لکه گیری محور قیر - جهرم حدفاصل کیلومتر 000+22 الی 440+33 با برآورد 50.066.804.400 ریال و تضمین 2.325.000.000 ریال
 183. مناقصه واگذاری امور ج گذاری معابر شهر گرمی نامجو، معلم، جانبازان
 184. مناقصه ید 550 دستگاه موتور سیکلت هوندا crf250 cc
 185. مناقصه پروژه بازسازی ، نوسازی و بهره برداری از پارک آبی مخصوص ک ن واقع در مجموعه ناژوان
 186. مناقصه تخیله ، کیسه گیری و بارگیری مقدار 200 هزار تن کود شیمیایی فله و تخلیه و بارگیری 60 هزار تن کود شیمیایی کیسه ای از محصول کشتی های وارده به بندرعباس
 187. مناقصه عملیات اصلاح 4500 فقره انشعاب آب و اجرای اتصال آبدار به تعداد 68 مورد و کور لوله های قدیمی به تعداد 71 مورد در سطح شهر گلستان
 188. مناقصه 6/96 : کابل 6+6*1 با مقدار 250000 متر با تضمین 399.000.000 ریال ---- پلمپ ب لی کنتور مشترکین عادی و دیم با تضمین 192.000.000 ریال
 189. مناقصه ید کابل بدون مهار : کابل بدون مهار 2,06 ---- کابل بدون مهار 4,06 ---کابل بدون مهار6,06 ----کابل بدون مهار8,06 ---- کابل بدون مهار 10,06
 190. مناقصه ید 210 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات : ترانسفورماتور 25 کاوا -- ترانسفورماتور 50 کاوا ـ ترانسفورماتور 75 کاوا ـ ترانسفورماتور 100 کاوا ـ ترانسفورماتور 125 کاوا ـ ترانسفورماتور 160 کاوا ـ ترانسفورماتور 200 کاوا ـ ترانسفورماتور 250 کاوا ـ ترانسفورماتور 315 کاوا ـ ترانسفورماتور 630 کاوا ـ ترانسفورماتور 800 کاوا ـ ترانسفورماتور 1000 کاوا ـ ترانسفورماتور 1250 کاوا ـ ترانسفورماتور 1600 کاوا
 191. مناقصه شناسایی پیمانکار اجرای عملیات بازدید آزمون سرویس تعمیر و نگهداری کلیه خطوط و پستهای انتقال فوق توزیع تحت مدیریت شرکت برق منطقه ای آذربایجان در سطوح ولتاژی 63،132،230،400 کیلوولت در سال 96
 192. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نظافت، نگهبانی، امور ماشین نویسی و دفتر و بایگانی، تحصیلدار راننده با اتومبیل، بیمه و راننده خودرو به مدت دو سال
 193. مناقصه اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام 2000 متر پیشروی در تونلهای اصلی و فرعی معادن پرورده یک شرکت زغالسنگ پرورده طبس (معدن مرکزی)
 194. مناقصه ارزی کیفی اجرای پروژه کروکی پراکنده اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح شهر مشهد فاز 6 با برآورد 11.102.244.273 ریال و تضمین 560 میلیون ریال --- اجرای پروژه کروکی پراکنده اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح شهر مشهد فاز 7 با برآورد 11.102.244.273 ریال و تضمین 560 میلیون ریال --- اجرای پروژه کروکی پراکنده اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح شهر مشهد ـ فاز 8 با برآورد 11.102.244.273 ریال و تضمین 560 میلیون ریال
 195. مناقصه 48423632 استفاده از خدمات ی مشاور تخصصی در زمینه انجام مراحل اول و دوم پروژه های انباشت و برداشت و هندلینگ مواد اولیه در کاخانه های فولادسازی ------ 48435321 ساخت حوضچه سرباره جدید شرکت فولاد مبارکه------- 48414030 انجام عملیات طراحی و ی، تهیه و تدارک، ساخت، حمل، نصب، تست و راه اندازی آموزش و تضمین عملکرد ایستگاه دریافت tonsy 70.000 غبار در مجاورت لاگن ها و انتقال آنها تا تیکنر موجود واحد گندله سازی شرکت فولاد مبارکه ---- 48438470 تغییر و ارتقا ساختار فیزیکی مرکز داده در شرکت فولاد مبارکه---- 48437354 انجام بخشی از توسعه قسمت هوا خنک و آماده ساز یواحد تختال 28 در شرکت فولاد مبارکه ------- 48436552 تعمیر لودسلهای 20 مگانیوتنی در قفسه های ناحیه فولاد ساز یونورد پیسوته سبا لودسل های 35 و 40 و 60 تنی سیستم های توزین ولدوسل های 150، 100، 50 و 25 تنی ناحیه فولادسازی و ریخته گری شرکت فولادمبارکه در کارگاه پیمانکار-------- 48438055 حمل ریلی محصولات صادراتی شرکت فولاد مبارکه با استفاده از واگنهای لبه کوتاه ----- 048428179 mobarakeh steel company intends to purchase 29,000----------- 48429737 m/t medium carbon ferro manganes
 196. مناقصه یداری مقدار 1300 مترلوله grp به قطر 400 میلیمتر از محل منابع داخلی و تحت نظارت کمیسیون فنی ید خود
 197. مناقصه عملیات ید آسف معابر سطح شهر
 198. مناقصه گازرسانی به ناحیه صنعتی میان جلگه نیشابور و شهرک صنعتی شماره 2 تربت حیدریه (شامل تهیه، حمل، نصب و راه اندازی یک مورد ایستگاه تقلیل فشار cgs/tbs به ظرفیت 10/000 و یک مورد ایستگاه tbs به ظرفیت 5000 و اجرای حدود 70 متر خط انتقال و 170 متر شبکه تغذیه و 130 متر شبکه توزیع فولادی
 199. مناقصه تامین نیروی کارگری مورد نیاز خود را در جهت انجام امور جاری به پیمانکار واجد شرایط
 200. مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، تاریخ 1396/03/07
درخواست حذف اطلاعات

فهرست عناوین مناقصه های روز دوشنبه  مورخ 1396/03/07

 1. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز پزشکی آموزشی ودرمانی قدس سنندج
 2. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز ژزشکی ٬آموزشی ودرمانی بعثت
 3. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل ستادمرکزی علوم پزشکی کردستان
 4. مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای ید یک میلیون تخته کیسه خالی یک لایه
 5. مناقصه آگهی فراخوان شناسایی مشاور -مطالعه و طراحی و نظارت کارگاهی احداث پست هگمتانه
 6. مناقصه واگذاری امور تاسیسات بیمارستانهای تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی سیرجان
 7. مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر هوایی هریک به ظرفیت ۱۲۰ تن واقعی
 8. مناقصه اجرای پروژه تکمیلی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد مخزنی کبوترلانه(آناهیتا)
 9. مناقصه احداث سردر ورودی پایانه مرزی نوردوز
 10. مناقصه اجرای کارهای ابنیه کوچک و تاسیساتی با اولویت سایت های ۳و۴و۵
 11. مناقصه ید،نصب و راه اندازی پله برقی و حمل و اجرای پل عابر پیاده مکانیزه دیزج بناب
 12. مناقصه حفر یک حلقه چاه‌ آ ی در شهر عمادشهر
 13. مناقصه طبخ و توزیع دو وعده غذای گرم روازنه ( نهار و شام ) کارکنان عملیاتی
 14. مناقصه ید یک ست تابلوی ۲۰ کیلوولتmds هشت سلولی
 15. مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب
 16. مناقصه اجرای ۵۶۷۷۹ متر شبکه در روستاهای محور سیگار و چاه شیخ و لاور خشت لامرد
 17. مناقصه واگذاری خدمات توانبخشی به معلولین و بیماران ضایعات نخاعی بیمارستان شهید بهشتی (تجدید اول)
 18. مناقصه ید تعداد ۸۳ دستگاه انواع تابلو توزیع عمومی و اختصاصی با سکوی مربوطه ( تولید داخل ) از محل اعتبارا
 19. مناقصه طبخ و توزیع غذای نیمروز پرسنل آبفای استان تهران و بهره برداری از امکانات و تجهیزات رستوران و تالار م
 20. مناقصه ید و نصب و راه اندازی یک مورد پکیج سامانه بهبودکیفیت آب شرب


 1. مناقصه احداث دبستان ۳کلاسه روستای روستای یرصفا مریوان
 2. مناقصه احداث دبستان ۳کلاسه روستای رزاب سرو آباد
 3. مناقصه احداث دبستان ۲کلاسه روستای افراسیاب سنندج
 4. مناقصه احداث دیوار سنگی در روستای قلعه محمود از توابع شهرستان گرگان بر اساس فهرست بهای راه ، راه آهن و بان
 5. مناقصه احداث دبستان ۳کلاسه روستای کوخ شیخ ال بانه
 6. مناقصه احداث دبستان ۱۲کلاسه ،سرویس و سرایداری زمان ۲۰
 7. مناقصه احداث دبستان ۱۲ کلاسه و سرایداری باهنر
 8. مناقصه پروژه مرمت و بهسازی فرودگاه همدان
 9. مناقصه نگهداری وترمیم فضای سبز ایستگاههای راه آهن زاگرس
 10. مناقصه احداث خانه محله شهرک علی (ع) - مشهد
 11. مناقصه ید ۶۲دستگاه انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات
 12. مناقصه خدمات خودروئی و امور حمل و نقل زندانهای استان آذربایجان غربی
 13. مناقصه احداث مدرسه ۶ کلاسه،سرویس و سرایداری عطوفت
 14. مناقصه آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی پیمانکاران
 15. مناقصه روژه مرمت و بهسازی ساختمانها،زیر‌ساختهای تأسیسات برقی،مکانیکی،عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه یزد
 16. مناقصه بهره برداری از شبکه و تاسیسات آب ـ نصب انشعاب آب ـ اصلاح و توسعه شبکه آب شهر سهند
 17. مناقصه پروژه های آبرسانی شامبراکان-تنگ تامرادی- تنگ مشکو -ده قاضی-آب انجیر-آبسردان
 18. مناقصه اجرای طرح آبرسانی خلیل اباد(بخشی از خط انتقال و ساختمان سرچاه)
 19. مناقصه اجرای سیم هوایی و زمینی فیبر نوری برای خط ۲۳۰قم یک - نیزار
 20. مناقصه واگذاری امور نقلیه
 21. مناقصه محوطه‌سازی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 22. مناقصه فراخوان سرمایه گذار درخصوص مجتمع های استان که در آگهی مشخص می باشند .
 23. مناقصه حفر یک حلقه چاه‌ا ی در شهر عمادشهر
 24. مناقصه احداث دیوار سنگی در روستای زنگیان از توابع شهرستان گرگان بر اساس فهرست بهای راه ، راه آهن و باند فر
 25. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل معاونت غذا ودارو علوم پزشکی کردستان
 26. مناقصه تهیه طرح حفظ و احیاء -ضابطه اختصاصی بافت تاریخی شهر کرمانشاه
 27. مناقصه احداث دبستان ۱۲ کلاسه و سرایداری ۱۳ آبان
 28. مناقصه ید مقره سیلی ی جهت خط ۶۶ کیلو ولت دو مداره تنگ ارم
 29. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز پزشکی ٬آموزشی ودرمانی توحید
 30. مناقصه انجام امورخدماتی وپشتیبانی
 31. مناقصه واگذاری امور حمل ونقل معاونت درمان علوم پزشکی کردستان
 32. مناقصه ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها و آرام سازی ترافیک محل عبور عابرین پیاده در حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان
 33. مناقصه واگذاری بیمه اموال منقول و غیرمنقول واحدهای تابعه
 34. مناقصه اصلاحیه : ید انواع تابلو هوایی (زیر ترانس) کامپوزیت
 35. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز بهداشت شهرستان سنندج
 36. مناقصه ید سموم دفع آفات نباتی به مقدار ۱۲۰۰۰کیلو لیتر از تولید کنندگان داخلی
 37. مناقصه نگهداری تاسیسات حرارتی وبرودتی فرودگاه ارومیه
 38. مناقصه واگذاری خدمات گروه پرستاری
 39. مناقصه ید ۲۰،۰۰۰ عدد مقره سوزنی سیلی ی و ۸۰۰۰ عدد مقره کششی سیلی ی ( از محل اعتبارات داخلی ) ( تولید
 40. مناقصه مناقصه بارگیری٬حمل و تخلیه انواع نهادهای کشاورزی از انبارهای سازمانی به سایر نقاط
 41. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار
 42. مناقصه ید ونصب آسانسورهای کلینیک ویژه بیمارستانهای تابعه دانشکده آبادان
 43. مناقصه واگذاری امور حمل ونقل مجموعه پردیس علوم پزشکی کردستان
 44. مناقصه ایاب و ذهاب )خودرو سواری( ستاد
 45. مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره ۱ سلیمان آباد کن ر
 46. مناقصه خط گرم بشماره های ۳۱-۳۰-۲۹-۲۷-۲۵-۲۴/۲/۹۵
 47. مناقصه واگذاری حجمی امور مربوط به بخش خدمات و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای مازندران
 48. مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژچاه شماره ۱ علی آباد
 49. مناقصه اعزام و انتقال بیماران بین بیمارستانی و ۱۲ پایگاه اورژانس جاده ای
 50. مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود ۲۴ کیلومتر شبکه پراکنده و نصب ۲۵۰ انشعاب بصورت پراکنده در نجف شهر
 51. مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه
 52. مناقصه پروژه احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز ۲۸ روستای شهرستان هشترود و ۳ روستای شهرستان بستان آباد
 53. مناقصه نوبت دوم - ید ۶/۷ کیلومتر لوله فولادی به قطر ۹۰۰ میلیمتر و ضخامت ۷/۱ میلیمتر
 54. مناقصه محوطه‌سازی دانشکده علوم ورزشی
 55. مناقصه ید سامانه مدیریت منابع انسانی hrm
 56. مناقصه ید و نصب تجهیزات سیستم اطفاء حریق هوشمند در بایگانی اداره ثبت اسناد و املاک
 57. مناقصه یدار ترانسفورماتور
 58. مناقصه امور مربوط به نگهداری جنگل کاری مجتمع پردازش و دفع آرادکوه
 59. مناقصه واگذاری عملیات جدوال گذاری معابر شهر با اعتبار 1.500.000.000 ریال -- اجرای پروژه ت یب و بازسازی جداول گذاری معابر شهر با اعتبار 4.000.000.000 ریال
 60. مناقصه واگذاری کلیه فرایندهای شستشو، رنگ و لاک زنی تعداد 80.000 قطعه فولادی خود با ابعاد 153 * 62 میلیمتر و همچنین ماشینکاری 70.000 عدد همین قطعه
 61. مناقصه ارزی کیفی- 02/96 - خدمات عمومی اداری و پشتیبانی پالایشگاه و اماکن تابعه با برآورد 153.455.609.000 ریال و تضمین 4.390.000.000 ریال ------ 03/96 - خدمات تهیه طبخ توزیع و سرو غذا در رستورانهای مجتمع مس ی پارس جم با برآورد 160.000.000.000 ریال و تضمین 4.520.000.000 ریال -------- 04/96- پروژه موزائیک کاری منازل محله نخلستان شهرک توحید با برآورد 8.000.000.000 ریال و تضمین 400.000.000 ریال ----- 05/96 - پروژه مسقف پاسیو منازل تایپ b شهرک توحید با برآورد 25.000.000.000 ریال ----- 06/96- ساخت نورگیر در منازل تایپ d شهرک توحید با برآورد 3.600.000.000 ریال و تضمین 180.000.000 ریال
 62. مناقصه سرویس و نگهداری پل های عابر پیاده مکانیزه
 63. مناقصه اجرای سیم هوائی و زمینی فیبر نوری (opgw) و تهیه یراق آلات مربوطه برای خط 230 کیلوولت قم یک - نیزار
 64. مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای کارکنان ---- نگهداری راهبری و تعمیرات دستگاه های آسانسور ---- نگهداری فضای سبز و خدمات شهری --- نگهداری راهبری و تعمیرات تاسیساتی ---- امور مربوط به نگهبانی و انتظامات ---- نگهداری راهبری و تعمیرات خطوط و تجهیزات برقی ---- نگهداری تعمیرات و ده کاری ساختمانی ---- انجام امور اداری و رایانه ای و فرهنگی (پشتیبانی) شهرک های مس ی
 65. مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مولوی ریگ محله با برآورد 7.929.714.500 یال و تضمین 396.500.000 ریال --- احداث مدرسه 6 کلاسه تلاش چوپان محله با برآورد 7.535.817.500 ریال و تضمین 377.000.000 ریال
 66. مناقصه ارزی کیفی ید 2400 متر لوله 26" api 5l x52 مورد نیاز خود
 67. مناقصه واگذاری پروژه های: طرح شبکه ز شی 12000 تاری اراضی اولویت در استان گلستان از 52000 تاری محدوده اورکت حاجی و قره سو، همراه با ارزی کیفی مناقصه گران، طبق مشخصات فنی درج شده در اسناد مناقصه و اسناد ارزی کیفی با برآورد 260.232.909.911 ریال و تضمین 6.524.658.200 ریال -------- طرح تکمیل عملیات اجرایی سامانه ز شی زیرزمینی شبکه صد گلستان در سطح 2200 تار همراه با ارزی کیفی مناقصه گران با برآورد 74.322.177.120 ریال و تضمین 200.806.443542 ریال ----------- طرح تامین، انتقال و ذخیره سازی آب اراضی شیبد از روستای دورجن در سطح 300 تار با برآورد 6.568.984.155 ریال و تضمین 328.449.208 ریال -------- طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روستای خوردیماق در سطح 7/45 تار با برآورد 5.189.066.046 ریال با تضمین 259.454.000 ریال
 68. مناقصه احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن به اقطار 63، 90، 125 و 160 میلیمتر و به طول 69980 متر و واگذاری پروژه گازرسانی به روستاها و قشلاقات آ خ، احمدی، ایری دره حاجی چاپار، ایره دره حاجی محبت، حاجی طالب، حاجی غلام، حاجی بایندر و حاجی آقاقلی، قنبرلو حاج محمد حسن، آغ کهل، قنبرلو رستم قنبر لوی وسطی، ایمان قویی محمد جلیلی، ایمان قویی مشهدعلی، ساری قویی احمدخان، سای قویی شاه مار، تک قویی قره پیران، تک قویی قره پیران حضرتقلی، تک قویی مطلب و علی خان از توابع شهرستان پارس آباد
 69. مناقصه 09/46/96 : تعمیر و مرمت رادیه و برید پل های آسیب دیده سطح حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان (تعمیر و تعریض پل های جیرفت ـ دهبکری ، تعمیرات اساسی و اصلاح سیستم ز شی 2 دستگاه پل جیرفت ـ بافت مطالعه و اجرای تعمیرات اساسی و نگهداری پل های بزرگ و ابنیه فنی راههای کشور با برآورد 4.996.133.628 ریال و تضمین 249.807.000 ریال --- 10/46/96 : روکش آسف محور جیرفت ـ بافت (از پاسگاه دلفارد تا ابتدای گردنه المومنین کیلومتر 25 تا 40 با برآورد 19.988.694.172 ریال و تضمین 1 میلیارد ریال --- 11/46/96 : بهسازی و تعریض قسمتی از محور جیرفت ـ بافت با برآورد 33.065.711.031 ریال و تضمین 1.654.000.000 ریال
 70. مناقصه ارزی کیفی مشاوران به منظور واگذاری طرح جامع محوطه انبار مرکزی خود
 71. مناقصه 20096559000008- روکش آسف محورهای روستایی منتهی به جاده چالوس شامل کندر و مورود با برآورد 23.830.597.561 ریال --- 20096559000009- احداث راه ولیان -اسکلدره با برآورد 15.186.167.792 ریال --- 20096559000010- بهسازی و آسف محور روستایی شلینتک با برآورد 20.021.480.486 ریال
 72. مناقصه اصلاحیه : 961010164: اصلاح و بهینه سازی روستایی سواد کوه با برآورد 2.352.444.498 ریال و تضمین 217.622.000 ریال ------ 961010165: رینگ و ایجاد قدرت مانور سوادکوه با برآورد 1.449.356.498 ریال و تضمین 174.950.000 ریال
 73. مناقصه ساخت 145 متر نوار نقاله با عرض بلت 100 سانتیمتر و 80 سانتیمتر با کلیه متعلقات شامل اسکلت ف ی ، گیرب ، بلت ، رولیک و ...
 74. مناقصه تامین تعداد 21 قلم قطعات یدکی سیستم اعلان حریق و آشکارساز گاز
 75. مناقصه ید 62 دستگاه انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات
 76. مناقصه ید کابل جلی فیلد خاکی و پلاستیکی مهار سر خود و کابل نوری خاکی و هوایی
 77. مناقصه رفع نقاط آبگیر میدان الغدیر با برآورد 2.200.000.000 ریال و تضمین 30.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه 1 با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه 2 با برآورد 5.00.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه 3 با برآورد 7.000.000.000 ریال و تضمین 70.000.000 ریال---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه 4 با برآورد 5.000.000.000 ریال با تضمین 50.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه 5 با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 50.0000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه 6 با برآرود 7.000.000.000 ریال و تضمین 70.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه 7 با برآورد 6.000.000.000 ریال و تضمین 60.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه 8 با برآورد 7.000.000.000 ریال و تضمین 70.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه 9 با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال --- اجرای عملیات نگهداشت تعمیر و نگهداری شامل ج گذاری پیاده روسازی لکه گیری مرمت نوار حفاری درزگیری و روکش آسف در سطح پهنه شرقی با برآورد 4.500.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ---- اجرای عملیات نگهداشت تعمیر و نگهداری شامل ج گذاری پیاده روسازی لکه گیری مرمت نوار حفاری درزگیری و روکش آسف در سطح پهنه غربی با برآورد 4.500.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ---- ید آسف با برآورد 15.000.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال
 78. مناقصه اجرای ادامه پارک بانوان
 79. مناقصه نگهداری پل عابر پیاده مکانیزه در سطح منطقه با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ---- طراحی و چاپ و نصب بنر در سطح منطقه با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ---- رنگ آمیزی مبلمان شهری و سطح ف ی نواحی 2و3 و جنگل لویزان و یاس با برآورد 4.600.000.000 ریال و تضمین 80.000.000 ریال
 80. مناقصه ید 60 دستگاه پرینتر با تضمین 12.000.000 ریال------ ید 125 دستگاه کامپیوتر با تضمین 125.000.000 ریال----- ید 50 دستگاه لپ تاب با تضمین 56.250.000 ریال ------ ید 30 دستگاه برد هوشمند با تضمین 20.250.000 ریال -------- ید 60 دستگاه فتوکپی با تضمین 75.000.000 ریال -------- ید 30 دستگاه دیتا پروژکتور با تضمین 24.000.000 ریال ------- ید 500 متر مربع موکت با تضمین 50.000.000 ریال
 81. مناقصه ید و اجرای رنگ ترافیکی سرد و گرم معابر سطح شهر
 82. مناقصه نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستمهای pgs و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی پرظرفیت و کم ظرفیت منطقه شرق استان گیلان
 83. مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر با برآورد 7.000.000.000 ریال ---- ج گذاری معابر سطح شهر با برآورد 5.000.000.000 ریال ----- آسف معابر سطح شهر بخش مکانیزه با برآورد 11.000.000.000 ریال --- آسف معابر سطح شهر پخش دستی با برآورد 3.000.000.000 ریال ---- پیاده روسازی بلوار ماهدشت با برآورد 5.000.000.000 ریال
 84. مناقصه ید تجهیزات و لوازم مربوط به دستگاه های پله برقی جهت نصب بر روی پل عابر پیاده
 85. مناقصه احداث آشیانه فلایت چک فرودگاه بین المللی مهرآباد به روش طرح و ساخت شامل احداث سوله ای با اندازه های تقریبی ارتفاع 7/5 متر طول 30 متر عرض 25 و کلیه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مربوطه
 86. مناقصه ارزی کیفی - ید یک دستگاه toc مترو تعداد یک دستگاه gc m به همراه لوازم جانبی و لوازم مصرفی مورد نیاز
 87. مناقصه ارزی کیفی انجام خدمات اجاره تعداد 21 دستگاه خودرو (انواع سمند یا پژو) با طرح ترافیک مدل 90 به بالا به منظور سرویس دهی به شرکت
 88. مناقصه واگذاری اجرا و طراحی شبکه برق زمینهای تحت اختیار به پیمانکاران
 89. مناقصه یداری گوشت منجد کارتنی تولید داخل وزن هر لاشه 1200 الی 1800 گرم به مدقار 396.000 کیلو گرم با س 1.287.000.000 ریال --- یداری گوشت منجد کارتنی تولید داخل وزن هر لاشه 1200 الی 1800 گرم مقدار 282000 کیلوگرم با س 916.500.000 ریال
 90. مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه چالوس
 91. مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل بسکت های لایه گرم ابر هیترهای واحد 5-6 خود
 92. مناقصه ارزی کیفی ید و نصب شیرآلات و اتصالات بر روی مسیر گاز سبک وجی کارخانه گاز و گاز مایع 1600
 93. مناقصه ساماندهی ادامه نوار ساحلی محدوده سازمان منطقه آزاد انزلی
 94. مناقصه انتخاب ین مشاور جهت تهیه شرح خدمات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی ایمن سازی ساختمان آلومینیوم واقع در تهران
 95. مناقصه خدمات اداری اداره کل راه آهن لرستان
 96. مناقصه ارزی کفی خدمات نقلیه و نظافت و سرایداری خوابگاه های اداره کل راه آهن لرستان
 97. مناقصه نگهداری فضای سبز نواحی 1 و 2 منطقه 3 با برآورد 36.121.808.209 ریال و تضمین 1.807.000.000 ریال ---- نگهداری فضای سبز نواحی 3 و4 منطقه 3 با برآورد 35.409.299.598 ریال و تضمین 1.771.000.000 ریال ---- نگهداری فضای سبز ناحیه 1 منطقه 7 با برآورد 28.901.764.451 ریال و تضمین 1.446.000.000 ریال ---- نگهداری فضای سبز نواحی 2 و 3 منطقه 7 با برآورد 34.868.547.094 ریال و تضمین 1.744.000.000 ریال ---- نگهداری بخشی از فضای سبز پارک شهروند واقع در منطقه 3 با برآورد 17.516.506.834 ریال و تضمین 876.000.000 ریال
 98. مناقصه ارزی کیفی خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن لرستان
 99. مناقصه واگذاری تصدی و مدیریت حمل و نقل و جابجایی کالاهای متعلق به خود : حمل حدود 2 میلیون تن گندم- برنج (کیسه ای و کانتینری) شکر خام- روغن خام - دانه های روغنی و سایر کالاهای تکلیفی شامل : روغن آماده مصرف ، قند و شکرو ... از استان تهران - البرز- کرمانشاه - اصفهان - ایلام - بوشهر - چهارمحال و بختیاری - خوزستان - قم - کهگیلویه و بویر احمد و لرستان به سایر استان های کشور و نیز حمل و جابجایی داخل استان براساس اعلام صاحب کالا---- حمل حدود 2 میلیون تن گندم - برنج (کیسه ای و کانتینری) - شکر خام - روغن خام- دانه های روغنی و سایر کالاهای تکلیفی شامل : روغن آماده مصرف- قند و شکر ... از استان های آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی - کردستان - اسان رضوی - اسان شمالی - اسان جنوبی - زنجان - سمنان - سیستان و بلوچستان و فارس به سایر استان های کشور و نیز حمل و جابجایی داخل استان براساس اعلام صاحب کالا --- حمل حدود 2 میلیون تن گندم - برنج (کیسه ای و کانتینری) - شکر خام - روغن خام - دانه های روغنی و سایر کالاهای تکلیفی شامل: روغن آماده مصرف - قند و شکر و... از استان های اردبیل - گلستان - قزوین - کرمان - گیلان - مازندران - مرکزی - هرمزگان- همدان و یزد به سایر استان های کشور ونیز حمل و جابجاییی داخل استان براساس اعلام صاحب کالا
 100. مناقصه انجام عملیات ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع خود واقع در غنی آباد شهرری
 101. مناقصه نگهداری فضای سبز نواحی 1 و 2 منطقه 3 با مبلغ اولیه 36.121.808.209 ریال و تضمین 1.807.000.000 ریال --- نگهداری فضای سبز نواحی 3 و 4 منطقه 3 با مبلغ اولیه 35.409.299.598 ریال و تضمین 1.771.000.000 ریال --- نگهداری فضای سبز ناحیه 1 منطقه 7 با مبلغ اولیه 28.901.764.451 ریال و تضمین 1.446.000.000 ریال --- نگهداری فضای سبز نواحی 2 و 3 منطقه 7 با مبلغ اولیه 34.868.547.094 ریال و تضمین 1.744.000.000 ریال --- نگهداری بخشی از فضای پارک شهروند واقعا در منطقه 3 با مبلغ اولیه 17.516.506.834 ریال و تضمین 876.000.000 ریال
 102. مناقصه rubber expantion joint
 103. مناقصه بخشی از عملیات جمع آوری و دفن زباله های شهری ، سرایداری ، رسیدگی به فضای سبز ، تامین راننده ماشین آلات شهرداری
 104. مناقصه ید لوله های پلی اتیلن
 105. مناقصه ید تعداد 180.000 عدد دستمال چسبی 25*20 سانتیمتری جهت تمیزکاری ذرات از روی بدنه خودرو در ک ن های پاشش آستر
 106. مناقصه انجام پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی در قفس دریایی پی سی (epc)
 107. مناقصه ید 2 دستگاه جراثقال 50 تن
 108. مناقصه اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق ساختمان های ستادی مورد نیاز
 109. مناقصه واگذاری راهبر و نگهداری و سرویس دوره ای و تعمیرات جزئی اضطراری به طور شبانه روزی شبکه توزیع دو مداره و تجهیزات برق فشار متوسط پست های 20 کیلو ولت نمایشگاه بین المللی
 110. مناقصه اجرای سیستم روشنایی پارک جنگلی یاسوج
 111. مناقصه انجام رنگ آمیزی سطوح داخلی و خارجی مخازن سوخت مایع نیروگاه سیکل ترکیبی ی پاکدشت (دماوند)
 112. مناقصه ید 1200 متر لوله api 5l x52 30 مورد نیاز
 113. مناقصه ارزی کیفی حمل و امحاء یا بازیافت ضایعات هیدروکربنی اتیلن دی کلراید high boil
 114. مناقصه ارزی پیمانکاران احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه بندرعباس را به صورت e.p.c
 115. مناقصه احداث همکف ساختمان 7 طبقه (شهید نیل درار)
 116. مناقصه انجام فعالیتهای ساختمانی در سطح شرکت ایران خودرو
 117. مناقصه تهیه و اجرای سیستم روشنایی بوستان ورزش با برآورد 1.266.205.977 ریال و تضمین 63.500.000 ریال ----- زیرسازی بلوار اعتماد شرقی با برآورد 1.403.783.394 ریال و تضمین 70.500.000 ریال
 118. مناقصه واگذاری کلیه خدمات مربوط به تنظیفات ساختمان پنج طبقه بلوک یک در منطقه اهواز شامل: تنظیفات، تمیز کلیه دفاتر کار، سالنهای آموزشی، جلسات، لایی ها، راه پله ها، آسانسورها، سرویس های بهداشتی و پیاده روهای اطراف ساختمانها طبق تشخیص کارفرما با 26 واحد کاری - تهیه و تامین مواد مصرفی و وسایل مورد نیاز
 119. مناقصه تامین خدمات انتظامات و نگهبانی و شارژ و کنترل و نگهداری کپسول هی اطفاء حریق ساختمانهای مدیریت مخابرات منطقه گیلان
 120. مناقصه ید ابزار مخصوص اورهال واحدهای 1 و 2 نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
 121. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل
 122. مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر هوای ( با کمپرسور تراکمی اسکرال و کندانسور هوا خنک دو تکه) هر یک به ظرفیت 120 تن واقعی ساختمان مدیریت شعب منطقه سیستان و بلوچستان بانک سپه
 123. مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمانهای قوه قضائیه در سراسر کشور
 124. مناقصه ید انواع ورق فولادی- ناودانی- قوطی پروفیل- نبشی چهار پهلو و تسمه
 125. مناقصه احداث ساختمان تعمیرات بهره برداری و امداد کرمانشاه شامل: ت یب ساختمان های موجود امداد سنج ، خاکبرداری و گودبرداری ، محوطه سازی سازی و احداث ساختمان به مساحت تقریبی 7200 مترمربع مشتمل بر دو طبقه زیرزمین جهت پارکینگ و 5 طبقه ساختمان و اجرای کامل تاسیسات برقی و مکانیکی
 126. مناقصه 2.000 mt medium carbon ferro manganese
 127. مناقصه عملیات گازرسانی به حفرات خالی وستاهای توابع استان قم (مرحله 5) (pc) شامل لوله گذاری شبکه توزیع پلی اتیلن به طول تقریبی 15000 متر - تهه مصالح ، ساخت و نصب 600 عدد انشعاب خانگی و تجاری
 128. مناقصه ید 3 دستگاه مستغلات اداری
 129. مناقصه نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستمهای pgs و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی پرظرفیت و کم ظرفیت منطقه شرق استان گیلان
 130. مناقصه تامین نوشت افزار
 131. مناقصه ارزی کیفی تبدیل تقاطع همسطح زیباشهر به غیرهمسطح
 132. مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص و ساده جهت تعمیرات اساسی واحدهای عملیات شرکت نفت ان
 133. مناقصه م ومات چاپ دفاتر درمانی خود
 134. مناقصه خدمات داربست بندی طناب بندی و عایقکاری مورد نیاز تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی شرکت نفت ان
 135. مناقصه بیمه سمئولیت مدنی و خسارات جانی و مالی به مشترکین و اشخاص ثالث
 136. مناقصه ید یک پکیج کامل آبگیری لجن centrifugal decanter همراه با کلیه متعلقات
 137. مناقصه خدمات تامین و راهبری وسایط نقلیه سنگین مورد نیاز تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی شرکت نفت ان
 138. مناقصه واگذاری تنظیف، رفت و روب و جمع آوری پسماند مناطق: ده با تضمین 319.500.000 ریال ----- سیزده با تضمین 214.000.000 ریال -------- 14 با تضمین 208.000.000 ریال شهرداری اصفهان برای سال 98-97-1396 (2 سال کاری)
 139. مناقصه لکه گیری و درزگیری پلیمری و اجرای عملیات روکش آسف محور قصر شیرین - گیلانغرب
 140. مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص ماهر نیمه ماهر و ساده موردنیاز
 141. مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص ماهر نیمه ماهر و ساده مورد نیاز
 142. مناقصه اصلاحیه : 961010177 : نصب و اصلاح انشعاب عادی برق کلید در دست امور برق قائمشهر با برآورد 13.739.845.000 ریال و تضمین 612.196.000 ریال --- 961010178 : نصب و اصلاح انشعاب عادی برق کلید در دست امور برق فریدونکنار با برآورد 3.547.750.000 ریال و تضمین 277.388.000 ریال --- 961010179 : نصب و اصلاح انشعاب عادی برق کرید در دست امور برق بابلسر با برآورد 10.354.769.950 ریال و تضمین 510.643.000 ریال
 143. مناقصه بازسازی و نوسازی تعدادی از سالنهای خود
 144. مناقصه واگذاری عملیات مرمت و بازسازی ساختمان شماره دو ستادی
 145. مناقصه providing finance , construction , operation and transfer of water treatment plant number 3 of karaj in b.o.t contract in the format of buy-back of the water according to the amendment certain articies (no.20) of the law of drafting part of state financial regulations
 146. مناقصه ید ، نصب و راه اندازی ، گارانتی ، پشتیبانی تعداد شش هزار دستگاه pinpad به همراه نرم افزار مربوطه
 147. مناقصه انجام خدمات خودروئی حوزه ستادی و امورات تابعه خود
 148. مناقصه پروژه ید آسف توپک (جهت نواحی چهارگانه ری) با اعتبار 7.000.000.000 ریال --- پروژه طراحی و نقشه برداری بلوار اصلی میدان 15 داد تا میدان ولی عصر (عج) با برآورد 500.000.000 ریال
 149. مناقصه عملیات ساخت و نصب سازه ف ی و سوله پروژه خود در شهر صنعتی البرز را به شرکت (پیمانکار)
 150. مناقصه عملیات زیرسازی و آسف معابر اصلی و فرعی سطح شهر (مبارکه ، شیخ آباد ، سرارود،نصیر آباد و ....با برآورد 6.437.582.868 ریال ---- عملیات زیر سازی و آسف معابر اصلی و فرعی سطح شهر (سجادیه ،محمدیه، قهنویه ، صادقیه ، نهچیر و ...) با برآورد 6.437.582.868 ریال
 151. مناقصه عملیات عمرانی پروژه خود (شامل آرماتوربندی ، قالب بندی، بتن ریزی) در شهر صنعتی البرز
 152. مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا
 153. مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیات فاضلاب مسکن مهر آبشناسان رباط کریم
 154. مناقصه نگهداری و تعمیرات کلیه امور تاسیساتی خود را به صورت حجمی
 155. مناقصه یداری مقدار 4800 کیلوگرم فولاداستنلس استیل ss316l در قطرهای 40 تا 250 میلیمتر
 156. مناقصه ارزی کیفی ید ، حمل ، بارگیری و تخلیه لوله و اتصالات پلی اتیلن pe
 157. مناقصه ید حدود 250 تن زغال چوب مورد استفاده در کارخانه ذوب و ریخته گری خود
 158. مناقصه عملیات راهسازی معابر سطح شهر
 159. مناقصه 002/96/1 : ید تعداد 170/000 پ پلاستیکی با تضمین 550.000.000 ریال ---- 003/96/1 : ید 360/000 کیلوگرم رول شرینگ با تضمین 135.000.000 ریال ---- 008/96/1 : ید 5000 تن کربنات سدیم سبک با تضمین 230.000.000 ریال
 160. مناقصه ارزی کیفی - انجام خدمات ی مشاور (نظارت عالیه وکارگاهی ) بر نحوه ی اجرای عملیات لوله گذاری خطوط فرعی شبکه و نصب انشعابات فاضلاب و اصلاح و بازسازی شبکه توزیع و انشعابات آب در محدوده عملیاتی
 161. مناقصه ید 1 دستگاه غلتک
 162. مناقصه تامین 14 قلم اقلام برقی مکانیکی و ایمنی --- تامین 450 عدد فندر نارنجی رنگ دور شناور --- تامین 13 قلم اقلام برقی --- تامین 12 قلم مکانیکی تاسیساتی و ایمنی
 163. مناقصه عملیات اجرایی راهسازی فتح المبین (فاز 2)
 164. مناقصه حمل گندم از مراکز ید به کارخانجات آردسازی و انبارها و سیلوها و حمل سهمیه روزانه گندم مورد نیاز کارخانجات آردسازی از سیلو و انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه در استان فارس به مقدار تقریبی 500000 تن ه مدت ی ال
 165. مناقصه واگذاری پروژه عملایت ساختمانی احداث پست 20/63 کیلو ولت gis بابل 54
 166. مناقصه اری کیفی عملیات اجرایی تکمیل خط اصلی آب رسانی به م ن مهرشهر پارس آباد
 167. مناقصه ارزی کیفی ید ، حمل ، تحول و نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور دریایی لایروب ارس
 168. مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات حفاظتی و مراقبتی و نگهبانی از املاک تملیکی خود در سطح استان
 169. مناقصه تامین خدمات پشتیبانی فنی، اداری و مالی در سطح مدیریت منطقه گیلان
 170. مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب خود
 171. مناقصه تامین 14 قلم اقلام برقی مکانیکی و ایمنی --- تامین 450 عدد فندر نارنجی رنگ دور شناور --- تامین 13 قلم اقلام برقی --- تامین 12 قلم مکانیکی تاسیساتی و ایمنی
 172. مناقصه ارزی کیفی حفاظت فیزیکی اداره کل راه آهن تهران
 173. مناقصه طراحی ، ید ، نصب ، راه اندازی و خدمات پس از فروش چهار دستگاه آسانسور پروژه تجاری مس ی
 174. مناقصه ارزی کیفی واگذاری کار اجرایی تصفیه خانه فاضلاب روستای بیرق شهرستان تبریز
 175. مناقصه عملیات است اج 18 میلیون تن سنگ آهن و باطله و بارگیری، حمل و تخلیه 3 میلیون تن سنگ آهن
 176. مناقصه تهیه تعویض بارگذاری سیلیس و نازل های های شنی واحد اسیون
 177. مناقصه تعداد 7 دستگاه موتور جوش دیزل 500a مورد نیاز خود
 178. مناقصه ید 72 دستگاه کولر گازی 24000 اسپلیت دیواری اوجنرال و 12 دستگاه داکت اسپلیت 60000 اوجنرال به همراه نصب
 179. مناقصه ارزی کیفی احداث اسکلت ساختمان مدیریت توزیع نیروی برق آزاد شهر
 180. مناقصه ارزی کیفی تبدیل تقاطع همسطح مهر شهر به غیرهمسطح
 181. مناقصه اجرای عملیات ترمیم جداول اسیب دیده واجرای یک لایه آسف محوطه مجتع خود
 182. مناقصه انتخاب پیمانکار امور حفاری لایروبی بازبینی و گسترش چاه های جاذب آب های سطحی
 183. مناقصه ید ، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی به اقطار مختلف برای ای استان با برآورد 23.350.000.000 ریال و تضمین 800.500.000 ریال ---- ید بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن به اقطار مختلف برای pe80 آبرسانی ای استان با برآورد 10.116.000.000 ریال و تضمین 506.000.000 ریال
 184. مناقصه شناسایی تامین کنندگان اصلی تجهیزات مورد نیاز خود را با موضوعات شبکه شامل: اکتیو، پسو سرور، سیسکو و ذخیره سازی، رایانه و تجهیزات جانبی شامل: قطعات، کیبرد، ماوس، اسپیکر. تجهیزات و ماشین های اداری شامل: چاپگر، اسکنر، کپی، فا ، دوربین های مداربسته، صوتی، تصویری. پیمانکاران خدماتی: نیروی انسانی ،خورو، نصب و راه اندازی تجهیزات it
 185. مناقصه 002/96 : تامین و تحویل مواد آلومینیومی شامل ورق و نبشی گریدر 5083 --- 03/96 : تامین و تحویل پروفیل hp فولاد گریدر a دریایی --- 004/96 : تامین و تحویل ورق فولادی گرید a دریایی
 186. مناقصه اجرای آسف برخی از معابر سطح شهر
 187. مناقصه ارزی کیفی ید و نصب دوربینهای مداربسته (نظارت تصویری) ایستگاه شاهرود فاز اول
 188. مناقصه طرح تامین و انتقال آب اراضی روستای گل سفید : تهیه و حمل 5000 متر لوله فولادی در سایزهای متفاوت
 189. مناقصه تامین تولید مدیریت و مانیتورینگ شبکه و دیتاسنتر noc در داخل کشو
 190. مناقصه تعداد 1000 دستگاه مانیتور
 191. مناقصه مشارکت در احداث پروژه خود در شهر تهران
 192. مناقصه ید سنگ گچ عیار بالا موردنیاز کارخانه خود به میزان تقریبی 15/000 تن
 193. مناقصه یداقلام و نهاده های دامی موردنیاز در 28 ردیف شامل : جو --- ذرت دانه ای --- سبوس گندم --- تخم پنبه --- کنجاله سویا --- پودر چربی --- پودر ماهی --- مکمل اویلا فور--- پیش ساز گلوگز --- دانه کتان ---جوش شیرین --- فول فت سویا --- تو ین بایندر --- پودر گوشت --- ا ید منیزیم --- مکمیل دامی شیری ---- مکمل دای تلیسه و خشک ---- ویتامین ای سلنیوم --- تفاله خشک چغندر ---- ملاس --- گلوتن ذرت -- سولفات مس --- تفاله گندم ---- کنجاله ک ا ---- اویلافور ---- دستمال کاغذی ---- مکمل آنیونی ---- دی کلسیم فسفات ----
 194. مناقصه ید سنگ آهن هماتیت با عار بالا مورد نیاز کرخانه به میزان تقریبی 10.000 تن
 195. مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین مورد نیاز مجتمع کنسانتره و گندله سازی سنگ آهن زرند
 196. مناقصه تعمیرات اساسی و بهسازی ساختمان قانون تردد تایباد
 197. مناقصه بارگیری حمل و تخلیه 6000 شش هزار تن انواع نهاده های زراعی از مبدا انبارهای شرکت در استان بوشهر به کلیه نقاط داخل و خارج استان
 198. مناقصه تامین مواد خط پیش رنگ قطعات خودروی خود
 199. مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو تقاطع رودخانه حیدر و بلوارالهی
 200. مناقصه سالن ورزشی بانوان گنبد با سرمایه گذاری 10.556 ریال --- سالن ورزشی پسران بندر گز با سرمایه گذاری ثابت 10.018 ریال
 201. مناقصه عملیات اجرایی تکمیل سوله ورزشی 22 بهمن
 202. مناقصه بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده : پژو 405 - پژو پارس - سمند و ال 90 تع

  مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، تاریخ 1396/03/08
درخواست حذف اطلاعات

فهرست عناوین مناقصه های روز دوشنبه  مورخ 1396/03/08

 1. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز پزشکی آموزشی ودرمانی قدس سنندج
 2. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز ژزشکی ٬آموزشی ودرمانی بعثت
 3. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل ستادمرکزی علوم پزشکی کردستان
 4. مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای ید یک میلیون تخته کیسه خالی یک لایه
 5. مناقصه آگهی فراخوان شناسایی مشاور -مطالعه و طراحی و نظارت کارگاهی احداث پست هگمتانه
 6. مناقصه واگذاری امور تاسیسات بیمارستانهای تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی سیرجان
 7. مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر هوایی هریک به ظرفیت ۱۲۰ تن واقعی
 8. مناقصه اجرای پروژه تکمیلی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد مخزنی کبوترلانه(آناهیتا)
 9. مناقصه احداث سردر ورودی پایانه مرزی نوردوز
 10. مناقصه اجرای کارهای ابنیه کوچک و تاسیساتی با اولویت سایت های ۳و۴و۵
 11. مناقصه ید،نصب و راه اندازی پله برقی و حمل و اجرای پل عابر پیاده مکانیزه دیزج بناب
 12. مناقصه حفر یک حلقه چاه‌ آ ی در شهر عمادشهر
 13. مناقصه طبخ و توزیع دو وعده غذای گرم روازنه ( نهار و شام ) کارکنان عملیاتی
 14. مناقصه ید یک ست تابلوی ۲۰ کیلوولتmds هشت سلولی
 15. مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب
 16. مناقصه اجرای ۵۶۷۷۹ متر شبکه در روستاهای محور سیگار و چاه شیخ و لاور خشت لامرد
 17. مناقصه واگذاری خدمات توانبخشی به معلولین و بیماران ضایعات نخاعی بیمارستان شهید بهشتی (تجدید اول)
 18. مناقصه ید تعداد ۸۳ دستگاه انواع تابلو توزیع عمومی و اختصاصی با سکوی مربوطه ( تولید داخل ) از محل اعتبارا
 19. مناقصه طبخ و توزیع غذای نیمروز پرسنل آبفای استان تهران و بهره برداری از امکانات و تجهیزات رستوران و تالار م
 20. مناقصه ید و نصب و راه اندازی یک مورد پکیج سامانه بهبودکیفیت آب شرب


 1. مناقصه احداث دبستان ۳کلاسه روستای روستای یرصفا مریوان
 2. مناقصه احداث دبستان ۳کلاسه روستای رزاب سرو آباد
 3. مناقصه احداث دبستان ۲کلاسه روستای افراسیاب سنندج
 4. مناقصه احداث دیوار سنگی در روستای قلعه محمود از توابع شهرستان گرگان بر اساس فهرست بهای راه ، راه آهن و بان
 5. مناقصه احداث دبستان ۳کلاسه روستای کوخ شیخ ال بانه
 6. مناقصه احداث دبستان ۱۲کلاسه ،سرویس و سرایداری زمان ۲۰
 7. مناقصه احداث دبستان ۱۲ کلاسه و سرایداری باهنر
 8. مناقصه پروژه مرمت و بهسازی فرودگاه همدان
 9. مناقصه نگهداری وترمیم فضای سبز ایستگاههای راه آهن زاگرس
 10. مناقصه احداث خانه محله شهرک علی (ع) - مشهد
 11. مناقصه ید ۶۲دستگاه انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات
 12. مناقصه خدمات خودروئی و امور حمل و نقل زندانهای استان آذربایجان غربی
 13. مناقصه احداث مدرسه ۶ کلاسه،سرویس و سرایداری عطوفت
 14. مناقصه آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی پیمانکاران
 15. مناقصه روژه مرمت و بهسازی ساختمانها،زیر‌ساختهای تأسیسات برقی،مکانیکی،عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه یزد
 16. مناقصه بهره برداری از شبکه و تاسیسات آب ـ نصب انشعاب آب ـ اصلاح و توسعه شبکه آب شهر سهند
 17. مناقصه پروژه های آبرسانی شامبراکان-تنگ تامرادی- تنگ مشکو -ده قاضی-آب انجیر-آبسردان
 18. مناقصه اجرای طرح آبرسانی خلیل اباد(بخشی از خط انتقال و ساختمان سرچاه)
 19. مناقصه اجرای سیم هوایی و زمینی فیبر نوری برای خط ۲۳۰قم یک - نیزار
 20. مناقصه واگذاری امور نقلیه
 21. مناقصه محوطه‌سازی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 22. مناقصه فراخوان سرمایه گذار درخصوص مجتمع های استان که در آگهی مشخص می باشند .
 23. مناقصه حفر یک حلقه چاه‌ا ی در شهر عمادشهر
 24. مناقصه احداث دیوار سنگی در روستای زنگیان از توابع شهرستان گرگان بر اساس فهرست بهای راه ، راه آهن و باند فر
 25. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل معاونت غذا ودارو علوم پزشکی کردستان
 26. مناقصه تهیه طرح حفظ و احیاء -ضابطه اختصاصی بافت تاریخی شهر کرمانشاه
 27. مناقصه احداث دبستان ۱۲ کلاسه و سرایداری ۱۳ آبان
 28. مناقصه ید مقره سیلی ی جهت خط ۶۶ کیلو ولت دو مداره تنگ ارم
 29. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز پزشکی ٬آموزشی ودرمانی توحید
 30. مناقصه انجام امورخدماتی وپشتیبانی
 31. مناقصه واگذاری امور حمل ونقل معاونت درمان علوم پزشکی کردستان
 32. مناقصه ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها و آرام سازی ترافیک محل عبور عابرین پیاده در حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان
 33. مناقصه واگذاری بیمه اموال منقول و غیرمنقول واحدهای تابعه
 34. مناقصه اصلاحیه : ید انواع تابلو هوایی (زیر ترانس) کامپوزیت
 35. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز بهداشت شهرستان سنندج
 36. مناقصه ید سموم دفع آفات نباتی به مقدار ۱۲۰۰۰کیلو لیتر از تولید کنندگان داخلی
 37. مناقصه نگهداری تاسیسات حرارتی وبرودتی فرودگاه ارومیه
 38. مناقصه واگذاری خدمات گروه پرستاری
 39. مناقصه ید ۲۰،۰۰۰ عدد مقره سوزنی سیلی ی و ۸۰۰۰ عدد مقره کششی سیلی ی ( از محل اعتبارات داخلی ) ( تولید
 40. مناقصه مناقصه بارگیری٬حمل و تخلیه انواع نهادهای کشاورزی از انبارهای سازمانی به سایر نقاط
 41. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار
 42. مناقصه ید ونصب آسانسورهای کلینیک ویژه بیمارستانهای تابعه دانشکده آبادان
 43. مناقصه واگذاری امور حمل ونقل مجموعه پردیس علوم پزشکی کردستان
 44. مناقصه ایاب و ذهاب )خودرو سواری( ستاد
 45. مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره ۱ سلیمان آباد کن ر
 46. مناقصه خط گرم بشماره های ۳۱-۳۰-۲۹-۲۷-۲۵-۲۴/۲/۹۵
 47. مناقصه واگذاری حجمی امور مربوط به بخش خدمات و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای مازندران
 48. مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژچاه شماره ۱ علی آباد
 49. مناقصه اعزام و انتقال بیماران بین بیمارستانی و ۱۲ پایگاه اورژانس جاده ای
 50. مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود ۲۴ کیلومتر شبکه پراکنده و نصب ۲۵۰ انشعاب بصورت پراکنده در نجف شهر
 51. مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه
 52. مناقصه پروژه احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز ۲۸ روستای شهرستان هشترود و ۳ روستای شهرستان بستان آباد
 53. مناقصه نوبت دوم - ید ۶/۷ کیلومتر لوله فولادی به قطر ۹۰۰ میلیمتر و ضخامت ۷/۱ میلیمتر
 54. مناقصه محوطه‌سازی دانشکده علوم ورزشی
 55. مناقصه ید سامانه مدیریت منابع انسانی hrm
 56. مناقصه ید و نصب تجهیزات سیستم اطفاء حریق هوشمند در بایگانی اداره ثبت اسناد و املاک
 57. مناقصه یدار ترانسفورماتور
 58. مناقصه امور مربوط به نگهداری جنگل کاری مجتمع پردازش و دفع آرادکوه
 59. مناقصه واگذاری عملیات جدوال گذاری معابر شهر با اعتبار 1.500.000.000 ریال -- اجرای پروژه ت یب و بازسازی جداول گذاری معابر شهر با اعتبار 4.000.000.000 ریال
 60. مناقصه واگذاری کلیه فرایندهای شستشو، رنگ و لاک زنی تعداد 80.000 قطعه فولادی خود با ابعاد 153 * 62 میلیمتر و همچنین ماشینکاری 70.000 عدد همین قطعه
 61. مناقصه ارزی کیفی- 02/96 - خدمات عمومی اداری و پشتیبانی پالایشگاه و اماکن تابعه با برآورد 153.455.609.000 ریال و تضمین 4.390.000.000 ریال ------ 03/96 - خدمات تهیه طبخ توزیع و سرو غذا در رستورانهای مجتمع مس ی پارس جم با برآورد 160.000.000.000 ریال و تضمین 4.520.000.000 ریال -------- 04/96- پروژه موزائیک کاری منازل محله نخلستان شهرک توحید با برآورد 8.000.000.000 ریال و تضمین 400.000.000 ریال ----- 05/96 - پروژه مسقف پاسیو منازل تایپ b شهرک توحید با برآورد 25.000.000.000 ریال ----- 06/96- ساخت نورگیر در منازل تایپ d شهرک توحید با برآورد 3.600.000.000 ریال و تضمین 180.000.000 ریال
 62. مناقصه سرویس و نگهداری پل های عابر پیاده مکانیزه
 63. مناقصه اجرای سیم هوائی و زمینی فیبر نوری (opgw) و تهیه یراق آلات مربوطه برای خط 230 کیلوولت قم یک - نیزار
 64. مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای کارکنان ---- نگهداری راهبری و تعمیرات دستگاه های آسانسور ---- نگهداری فضای سبز و خدمات شهری --- نگهداری راهبری و تعمیرات تاسیساتی ---- امور مربوط به نگهبانی و انتظامات ---- نگهداری راهبری و تعمیرات خطوط و تجهیزات برقی ---- نگهداری تعمیرات و ده کاری ساختمانی ---- انجام امور اداری و رایانه ای و فرهنگی (پشتیبانی) شهرک های مس ی
 65. مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مولوی ریگ محله با برآورد 7.929.714.500 یال و تضمین 396.500.000 ریال --- احداث مدرسه 6 کلاسه تلاش چوپان محله با برآورد 7.535.817.500 ریال و تضمین 377.000.000 ریال
 66. مناقصه ارزی کیفی ید 2400 متر لوله 26" api 5l x52 مورد نیاز خود
 67. مناقصه واگذاری پروژه های: طرح شبکه ز شی 12000 تاری اراضی اولویت در استان گلستان از 52000 تاری محدوده اورکت حاجی و قره سو، همراه با ارزی کیفی مناقصه گران، طبق مشخصات فنی درج شده در اسناد مناقصه و اسناد ارزی کیفی با برآورد 260.232.909.911 ریال و تضمین 6.524.658.200 ریال -------- طرح تکمیل عملیات اجرایی سامانه ز شی زیرزمینی شبکه صد گلستان در سطح 2200 تار همراه با ارزی کیفی مناقصه گران با برآورد 74.322.177.120 ریال و تضمین 200.806.443542 ریال ----------- طرح تامین، انتقال و ذخیره سازی آب اراضی شیبد از روستای دورجن در سطح 300 تار با برآورد 6.568.984.155 ریال و تضمین 328.449.208 ریال -------- طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روستای خوردیماق در سطح 7/45 تار با برآورد 5.189.066.046 ریال با تضمین 259.454.000 ریال
 68. مناقصه احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن به اقطار 63، 90، 125 و 160 میلیمتر و به طول 69980 متر و واگذاری پروژه گازرسانی به روستاها و قشلاقات آ خ، احمدی، ایری دره حاجی چاپار، ایره دره حاجی محبت، حاجی طالب، حاجی غلام، حاجی بایندر و حاجی آقاقلی، قنبرلو حاج محمد حسن، آغ کهل، قنبرلو رستم قنبر لوی وسطی، ایمان قویی محمد جلیلی، ایمان قویی مشهدعلی، ساری قویی احمدخان، سای قویی شاه مار، تک قویی قره پیران، تک قویی قره پیران حضرتقلی، تک قویی مطلب و علی خان از توابع شهرستان پارس آباد
 69. مناقصه 09/46/96 : تعمیر و مرمت رادیه و برید پل های آسیب دیده سطح حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان (تعمیر و تعریض پل های جیرفت ـ دهبکری ، تعمیرات اساسی و اصلاح سیستم ز شی 2 دستگاه پل جیرفت ـ بافت مطالعه و اجرای تعمیرات اساسی و نگهداری پل های بزرگ و ابنیه فنی راههای کشور با برآورد 4.996.133.628 ریال و تضمین 249.807.000 ریال --- 10/46/96 : روکش آسف محور جیرفت ـ بافت (از پاسگاه دلفارد تا ابتدای گردنه المومنین کیلومتر 25 تا 40 با برآورد 19.988.694.172 ریال و تضمین 1 میلیارد ریال --- 11/46/96 : بهسازی و تعریض قسمتی از محور جیرفت ـ بافت با برآورد 33.065.711.031 ریال و تضمین 1.654.000.000 ریال
 70. مناقصه ارزی کیفی مشاوران به منظور واگذاری طرح جامع محوطه انبار مرکزی خود
 71. مناقصه 20096559000008- روکش آسف محورهای روستایی منتهی به جاده چالوس شامل کندر و مورود با برآورد 23.830.597.561 ریال --- 20096559000009- احداث راه ولیان -اسکلدره با برآورد 15.186.167.792 ریال --- 20096559000010- بهسازی و آسف محور روستایی شلینتک با برآورد 20.021.480.486 ریال
 72. مناقصه اصلاحیه : 961010164: اصلاح و بهینه سازی روستایی سواد کوه با برآورد 2.352.444.498 ریال و تضمین 217.622.000 ریال ------ 961010165: رینگ و ایجاد قدرت مانور سوادکوه با برآورد 1.449.356.498 ریال و تضمین 174.950.000 ریال
 73. مناقصه ساخت 145 متر نوار نقاله با عرض بلت 100 سانتیمتر و 80 سانتیمتر با کلیه متعلقات شامل اسکلت ف ی ، گیرب ، بلت ، رولیک و ...
 74. مناقصه تامین تعداد 21 قلم قطعات یدکی سیستم اعلان حریق و آشکارساز گاز
 75. مناقصه ید 62 دستگاه انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات
 76. مناقصه ید کابل جلی فیلد خاکی و پلاستیکی مهار سر خود و کابل نوری خاکی و هوایی
 77. مناقصه رفع نقاط آبگیر میدان الغدیر با برآورد 2.200.000.000 ریال و تضمین 30.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه 1 با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه 2 با برآورد 5.00.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه 3 با برآورد 7.000.000.000 ریال و تضمین 70.000.000 ریال---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه 4 با برآورد 5.000.000.000 ریال با تضمین 50.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه 5 با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 50.0000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه 6 با برآرود 7.000.000.000 ریال و تضمین 70.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه 7 با برآورد 6.000.000.000 ریال و تضمین 60.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه 8 با برآورد 7.000.000.000 ریال و تضمین 70.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه 9 با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال --- اجرای عملیات نگهداشت تعمیر و نگهداری شامل ج گذاری پیاده روسازی لکه گیری مرمت نوار حفاری درزگیری و روکش آسف در سطح پهنه شرقی با برآورد 4.500.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ---- اجرای عملیات نگهداشت تعمیر و نگهداری شامل ج گذاری پیاده روسازی لکه گیری مرمت نوار حفاری درزگیری و روکش آسف در سطح پهنه غربی با برآورد 4.500.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ---- ید آسف با برآورد 15.000.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال
 78. مناقصه اجرای ادامه پارک بانوان
 79. مناقصه نگهداری پل عابر پیاده مکانیزه در سطح منطقه با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ---- طراحی و چاپ و نصب بنر در سطح منطقه با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ---- رنگ آمیزی مبلمان شهری و سطح ف ی نواحی 2و3 و جنگل لویزان و یاس با برآورد 4.600.000.000 ریال و تضمین 80.000.000 ریال
 80. مناقصه ید 60 دستگاه پرینتر با تضمین 12.000.000 ریال------ ید 125 دستگاه کامپیوتر با تضمین 125.000.000 ریال----- ید 50 دستگاه لپ تاب با تضمین 56.250.000 ریال ------ ید 30 دستگاه برد هوشمند با تضمین 20.250.000 ریال -------- ید 60 دستگاه فتوکپی با تضمین 75.000.000 ریال -------- ید 30 دستگاه دیتا پروژکتور با تضمین 24.000.000 ریال ------- ید 500 متر مربع موکت با تضمین 50.000.000 ریال
 81. مناقصه ید و اجرای رنگ ترافیکی سرد و گرم معابر سطح شهر
 82. مناقصه نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستمهای pgs و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی پرظرفیت و کم ظرفیت منطقه شرق استان گیلان
 83. مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر با برآورد 7.000.000.000 ریال ---- ج گذاری معابر سطح شهر با برآورد 5.000.000.000 ریال ----- آسف معابر سطح شهر بخش مکانیزه با برآورد 11.000.000.000 ریال --- آسف معابر سطح شهر پخش دستی با برآورد 3.000.000.000 ریال ---- پیاده روسازی بلوار ماهدشت با برآورد 5.000.000.000 ریال
 84. مناقصه ید تجهیزات و لوازم مربوط به دستگاه های پله برقی جهت نصب بر روی پل عابر پیاده
 85. مناقصه احداث آشیانه فلایت چک فرودگاه بین المللی مهرآباد به روش طرح و ساخت شامل احداث سوله ای با اندازه های تقریبی ارتفاع 7/5 متر طول 30 متر عرض 25 و کلیه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مربوطه
 86. مناقصه ارزی کیفی - ید یک دستگاه toc مترو تعداد یک دستگاه gc m به همراه لوازم جانبی و لوازم مصرفی مورد نیاز
 87. مناقصه ارزی کیفی انجام خدمات اجاره تعداد 21 دستگاه خودرو (انواع سمند یا پژو) با طرح ترافیک مدل 90 به بالا به منظور سرویس دهی به شرکت
 88. مناقصه واگذاری اجرا و طراحی شبکه برق زمینهای تحت اختیار به پیمانکاران
 89. مناقصه یداری گوشت منجد کارتنی تولید داخل وزن هر لاشه 1200 الی 1800 گرم به مدقار 396.000 کیلو گرم با س 1.287.000.000 ریال --- یداری گوشت منجد کارتنی تولید داخل وزن هر لاشه 1200 الی 1800 گرم مقدار 282000 کیلوگرم با س 916.500.000 ریال
 90. مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه چالوس
 91. مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل بسکت های لایه گرم ابر هیترهای واحد 5-6 خود
 92. مناقصه ارزی کیفی ید و نصب شیرآلات و اتصالات بر روی مسیر گاز سبک وجی کارخانه گاز و گاز مایع 1600
 93. مناقصه ساماندهی ادامه نوار ساحلی محدوده سازمان منطقه آزاد انزلی
 94. مناقصه انتخاب ین مشاور جهت تهیه شرح خدمات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی ایمن سازی ساختمان آلومینیوم واقع در تهران
 95. مناقصه خدمات اداری اداره کل راه آهن لرستان
 96. مناقصه ارزی کفی خدمات نقلیه و نظافت و سرایداری خوابگاه های اداره کل راه آهن لرستان
 97. مناقصه نگهداری فضای سبز نواحی 1 و 2 منطقه 3 با برآورد 36.121.808.209 ریال و تضمین 1.807.000.000 ریال ---- نگهداری فضای سبز نواحی 3 و4 منطقه 3 با برآورد 35.409.299.598 ریال و تضمین 1.771.000.000 ریال ---- نگهداری فضای سبز ناحیه 1 منطقه 7 با برآورد 28.901.764.451 ریال و تضمین 1.446.000.000 ریال ---- نگهداری فضای سبز نواحی 2 و 3 منطقه 7 با برآورد 34.868.547.094 ریال و تضمین 1.744.000.000 ریال ---- نگهداری بخشی از فضای سبز پارک شهروند واقع در منطقه 3 با برآورد 17.516.506.834 ریال و تضمین 876.000.000 ریال
 98. مناقصه ارزی کیفی خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن لرستان
 99. مناقصه واگذاری تصدی و مدیریت حمل و نقل و جابجایی کالاهای متعلق به خود : حمل حدود 2 میلیون تن گندم- برنج (کیسه ای و کانتینری) شکر خام- روغن خام - دانه های روغنی و سایر کالاهای تکلیفی شامل : روغن آماده مصرف ، قند و شکرو ... از استان تهران - البرز- کرمانشاه - اصفهان - ایلام - بوشهر - چهارمحال و بختیاری - خوزستان - قم - کهگیلویه و بویر احمد و لرستان به سایر استان های کشور و نیز حمل و جابجایی داخل استان براساس اعلام صاحب کالا---- حمل حدود 2 میلیون تن گندم - برنج (کیسه ای و کانتینری) - شکر خام - روغن خام- دانه های روغنی و سایر کالاهای تکلیفی شامل : روغن آماده مصرف- قند و شکر ... از استان های آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی - کردستان - اسان رضوی - اسان شمالی - اسان جنوبی - زنجان - سمنان - سیستان و بلوچستان و فارس به سایر استان های کشور و نیز حمل و جابجایی داخل استان براساس اعلام صاحب کالا --- حمل حدود 2 میلیون تن گندم - برنج (کیسه ای و کانتینری) - شکر خام - روغن خام - دانه های روغنی و سایر کالاهای تکلیفی شامل: روغن آماده مصرف - قند و شکر و... از استان های اردبیل - گلستان - قزوین - کرمان - گیلان - مازندران - مرکزی - هرمزگان- همدان و یزد به سایر استان های کشور ونیز حمل و جابجاییی داخل استان براساس اعلام صاحب کالا
 100. مناقصه انجام عملیات ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع خود واقع در غنی آباد شهرری
 101. مناقصه نگهداری فضای سبز نواحی 1 و 2 منطقه 3 با مبلغ اولیه 36.121.808.209 ریال و تضمین 1.807.000.000 ریال --- نگهداری فضای سبز نواحی 3 و 4 منطقه 3 با مبلغ اولیه 35.409.299.598 ریال و تضمین 1.771.000.000 ریال --- نگهداری فضای سبز ناحیه 1 منطقه 7 با مبلغ اولیه 28.901.764.451 ریال و تضمین 1.446.000.000 ریال --- نگهداری فضای سبز نواحی 2 و 3 منطقه 7 با مبلغ اولیه 34.868.547.094 ریال و تضمین 1.744.000.000 ریال --- نگهداری بخشی از فضای پارک شهروند واقعا در منطقه 3 با مبلغ اولیه 17.516.506.834 ریال و تضمین 876.000.000 ریال
 102. مناقصه rubber expantion joint
 103. مناقصه بخشی از عملیات جمع آوری و دفن زباله های شهری ، سرایداری ، رسیدگی به فضای سبز ، تامین راننده ماشین آلات شهرداری
 104. مناقصه ید لوله های پلی اتیلن
 105. مناقصه ید تعداد 180.000 عدد دستمال چسبی 25*20 سانتیمتری جهت تمیزکاری ذرات از روی بدنه خودرو در ک ن های پاشش آستر
 106. مناقصه انجام پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی در قفس دریایی پی سی (epc)
 107. مناقصه ید 2 دستگاه جراثقال 50 تن
 108. مناقصه اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق ساختمان های ستادی مورد نیاز
 109. مناقصه واگذاری راهبر و نگهداری و سرویس دوره ای و تعمیرات جزئی اضطراری به طور شبانه روزی شبکه توزیع دو مداره و تجهیزات برق فشار متوسط پست های 20 کیلو ولت نمایشگاه بین المللی
 110. مناقصه اجرای سیستم روشنایی پارک جنگلی یاسوج
 111. مناقصه انجام رنگ آمیزی سطوح داخلی و خارجی مخازن سوخت مایع نیروگاه سیکل ترکیبی ی پاکدشت (دماوند)
 112. مناقصه ید 1200 متر لوله api 5l x52 30 مورد نیاز
 113. مناقصه ارزی کیفی حمل و امحاء یا بازیافت ضایعات هیدروکربنی اتیلن دی کلراید high boil
 114. مناقصه ارزی پیمانکاران احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه بندرعباس را به صورت e.p.c
 115. مناقصه احداث همکف ساختمان 7 طبقه (شهید نیل درار)
 116. مناقصه انجام فعالیتهای ساختمانی در سطح شرکت ایران خودرو
 117. مناقصه تهیه و اجرای سیستم روشنایی بوستان ورزش با برآورد 1.266.205.977 ریال و تضمین 63.500.000 ریال ----- زیرسازی بلوار اعتماد شرقی با برآورد 1.403.783.394 ریال و تضمین 70.500.000 ریال
 118. مناقصه واگذاری کلیه خدمات مربوط به تنظیفات ساختمان پنج طبقه بلوک یک در منطقه اهواز شامل: تنظیفات، تمیز کلیه دفاتر کار، سالنهای آموزشی، جلسات، لایی ها، راه پله ها، آسانسورها، سرویس های بهداشتی و پیاده روهای اطراف ساختمانها طبق تشخیص کارفرما با 26 واحد کاری - تهیه و تامین مواد مصرفی و وسایل مورد نیاز
 119. مناقصه تامین خدمات انتظامات و نگهبانی و شارژ و کنترل و نگهداری کپسول هی اطفاء حریق ساختمانهای مدیریت مخابرات منطقه گیلان
 120. مناقصه ید ابزار مخصوص اورهال واحدهای 1 و 2 نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
 121. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل
 122. مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر هوای ( با کمپرسور تراکمی اسکرال و کندانسور هوا خنک دو تکه) هر یک به ظرفیت 120 تن واقعی ساختمان مدیریت شعب منطقه سیستان و بلوچستان بانک سپه
 123. مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمانهای قوه قضائیه در سراسر کشور
 124. مناقصه ید انواع ورق فولادی- ناودانی- قوطی پروفیل- نبشی چهار پهلو و تسمه
 125. مناقصه احداث ساختمان تعمیرات بهره برداری و امداد کرمانشاه شامل: ت یب ساختمان های موجود امداد سنج ، خاکبرداری و گودبرداری ، محوطه سازی سازی و احداث ساختمان به مساحت تقریبی 7200 مترمربع مشتمل بر دو طبقه زیرزمین جهت پارکینگ و 5 طبقه ساختمان و اجرای کامل تاسیسات برقی و مکانیکی
 126. مناقصه 2.000 mt medium carbon ferro manganese
 127. مناقصه عملیات گازرسانی به حفرات خالی وستاهای توابع استان قم (مرحله 5) (pc) شامل لوله گذاری شبکه توزیع پلی اتیلن به طول تقریبی 15000 متر - تهه مصالح ، ساخت و نصب 600 عدد انشعاب خانگی و تجاری
 128. مناقصه ید 3 دستگاه مستغلات اداری
 129. مناقصه نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستمهای pgs و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی پرظرفیت و کم ظرفیت منطقه شرق استان گیلان
 130. مناقصه تامین نوشت افزار
 131. مناقصه ارزی کیفی تبدیل تقاطع همسطح زیباشهر به غیرهمسطح
 132. مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص و ساده جهت تعمیرات اساسی واحدهای عملیات شرکت نفت ان
 133. مناقصه م ومات چاپ دفاتر درمانی خود
 134. مناقصه خدمات داربست بندی طناب بندی و عایقکاری مورد نیاز تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی شرکت نفت ان
 135. مناقصه بیمه سمئولیت مدنی و خسارات جانی و مالی به مشترکین و اشخاص ثالث
 136. مناقصه ید یک پکیج کامل آبگیری لجن centrifugal decanter همراه با کلیه متعلقات
 137. مناقصه خدمات تامین و راهبری وسایط نقلیه سنگین مورد نیاز تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی شرکت نفت ان
 138. مناقصه واگذاری تنظیف، رفت و روب و جمع آوری پسماند مناطق: ده با تضمین 319.500.000 ریال ----- سیزده با تضمین 214.000.000 ریال -------- 14 با تضمین 208.000.000 ریال شهرداری اصفهان برای سال 98-97-1396 (2 سال کاری)
 139. مناقصه لکه گیری و درزگیری پلیمری و اجرای عملیات روکش آسف محور قصر شیرین - گیلانغرب
 140. مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص ماهر نیمه ماهر و ساده موردنیاز
 141. مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص ماهر نیمه ماهر و ساده مورد نیاز
 142. مناقصه اصلاحیه : 961010177 : نصب و اصلاح انشعاب عادی برق کلید در دست امور برق قائمشهر با برآورد 13.739.845.000 ریال و تضمین 612.196.000 ریال --- 961010178 : نصب و اصلاح انشعاب عادی برق کلید در دست امور برق فریدونکنار با برآورد 3.547.750.000 ریال و تضمین 277.388.000 ریال --- 961010179 : نصب و اصلاح انشعاب عادی برق کرید در دست امور برق بابلسر با برآورد 10.354.769.950 ریال و تضمین 510.643.000 ریال
 143. مناقصه بازسازی و نوسازی تعدادی از سالنهای خود
 144. مناقصه واگذاری عملیات مرمت و بازسازی ساختمان شماره دو ستادی
 145. مناقصه providing finance , construction , operation and transfer of water treatment plant number 3 of karaj in b.o.t contract in the format of buy-back of the water according to the amendment certain articies (no.20) of the law of drafting part of state financial regulations
 146. مناقصه ید ، نصب و راه اندازی ، گارانتی ، پشتیبانی تعداد شش هزار دستگاه pinpad به همراه نرم افزار مربوطه
 147. مناقصه انجام خدمات خودروئی حوزه ستادی و امورات تابعه خود
 148. مناقصه پروژه ید آسف توپک (جهت نواحی چهارگانه ری) با اعتبار 7.000.000.000 ریال --- پروژه طراحی و نقشه برداری بلوار اصلی میدان 15 داد تا میدان ولی عصر (عج) با برآورد 500.000.000 ریال
 149. مناقصه عملیات ساخت و نصب سازه ف ی و سوله پروژه خود در شهر صنعتی البرز را به شرکت (پیمانکار)
 150. مناقصه عملیات زیرسازی و آسف معابر اصلی و فرعی سطح شهر (مبارکه ، شیخ آباد ، سرارود،نصیر آباد و ....با برآورد 6.437.582.868 ریال ---- عملیات زیر سازی و آسف معابر اصلی و فرعی سطح شهر (سجادیه ،محمدیه، قهنویه ، صادقیه ، نهچیر و ...) با برآورد 6.437.582.868 ریال
 151. مناقصه عملیات عمرانی پروژه خود (شامل آرماتوربندی ، قالب بندی، بتن ریزی) در شهر صنعتی البرز
 152. مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا
 153. مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیات فاضلاب مسکن مهر آبشناسان رباط کریم
 154. مناقصه نگهداری و تعمیرات کلیه امور تاسیساتی خود را به صورت حجمی
 155. مناقصه یداری مقدار 4800 کیلوگرم فولاداستنلس استیل ss316l در قطرهای 40 تا 250 میلیمتر
 156. مناقصه ارزی کیفی ید ، حمل ، بارگیری و تخلیه لوله و اتصالات پلی اتیلن pe
 157. مناقصه ید حدود 250 تن زغال چوب مورد استفاده در کارخانه ذوب و ریخته گری خود
 158. مناقصه عملیات راهسازی معابر سطح شهر
 159. مناقصه 002/96/1 : ید تعداد 170/000 پ پلاستیکی با تضمین 550.000.000 ریال ---- 003/96/1 : ید 360/000 کیلوگرم رول شرینگ با تضمین 135.000.000 ریال ---- 008/96/1 : ید 5000 تن کربنات سدیم سبک با تضمین 230.000.000 ریال
 160. مناقصه ارزی کیفی - انجام خدمات ی مشاور (نظارت عالیه وکارگاهی ) بر نحوه ی اجرای عملیات لوله گذاری خطوط فرعی شبکه و نصب انشعابات فاضلاب و اصلاح و بازسازی شبکه توزیع و انشعابات آب در محدوده عملیاتی
 161. مناقصه ید 1 دستگاه غلتک
 162. مناقصه تامین 14 قلم اقلام برقی مکانیکی و ایمنی --- تامین 450 عدد فندر نارنجی رنگ دور شناور --- تامین 13 قلم اقلام برقی --- تامین 12 قلم مکانیکی تاسیساتی و ایمنی
 163. مناقصه عملیات اجرایی راهسازی فتح المبین (فاز 2)
 164. مناقصه حمل گندم از مراکز ید به کارخانجات آردسازی و انبارها و سیلوها و حمل سهمیه روزانه گندم مورد نیاز کارخانجات آردسازی از سیلو و انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه در استان فارس به مقدار تقریبی 500000 تن ه مدت ی ال
 165. مناقصه واگذاری پروژه عملایت ساختمانی احداث پست 20/63 کیلو ولت gis بابل 54
 166. مناقصه اری کیفی عملیات اجرایی تکمیل خط اصلی آب رسانی به م ن مهرشهر پارس آباد
 167. مناقصه ارزی کیفی ید ، حمل ، تحول و نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور دریایی لایروب ارس
 168. مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات حفاظتی و مراقبتی و نگهبانی از املاک تملیکی خود در سطح استان
 169. مناقصه تامین خدمات پشتیبانی فنی، اداری و مالی در سطح مدیریت منطقه گیلان
 170. مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب خود
 171. مناقصه تامین 14 قلم اقلام برقی مکانیکی و ایمنی --- تامین 450 عدد فندر نارنجی رنگ دور شناور --- تامین 13 قلم اقلام برقی --- تامین 12 قلم مکانیکی تاسیساتی و ایمنی
 172. مناقصه ارزی کیفی حفاظت فیزیکی اداره کل راه آهن تهران
 173. مناقصه طراحی ، ید ، نصب ، راه اندازی و خدمات پس از فروش چهار دستگاه آسانسور پروژه تجاری مس ی
 174. مناقصه ارزی کیفی واگذاری کار اجرایی تصفیه خانه فاضلاب روستای بیرق شهرستان تبریز
 175. مناقصه عملیات است اج 18 میلیون تن سنگ آهن و باطله و بارگیری، حمل و تخلیه 3 میلیون تن سنگ آهن
 176. مناقصه تهیه تعویض بارگذاری سیلیس و نازل های های شنی واحد اسیون
 177. مناقصه تعداد 7 دستگاه موتور جوش دیزل 500a مورد نیاز خود
 178. مناقصه ید 72 دستگاه کولر گازی 24000 اسپلیت دیواری اوجنرال و 12 دستگاه داکت اسپلیت 60000 اوجنرال به همراه نصب
 179. مناقصه ارزی کیفی احداث اسکلت ساختمان مدیریت توزیع نیروی برق آزاد شهر
 180. مناقصه ارزی کیفی تبدیل تقاطع همسطح مهر شهر به غیرهمسطح
 181. مناقصه اجرای عملیات ترمیم جداول اسیب دیده واجرای یک لایه آسف محوطه مجتع خود
 182. مناقصه انتخاب پیمانکار امور حفاری لایروبی بازبینی و گسترش چاه های جاذب آب های سطحی
 183. مناقصه ید ، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی به اقطار مختلف برای ای استان با برآورد 23.350.000.000 ریال و تضمین 800.500.000 ریال ---- ید بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن به اقطار مختلف برای pe80 آبرسانی ای استان با برآورد 10.116.000.000 ریال و تضمین 506.000.000 ریال
 184. مناقصه شناسایی تامین کنندگان اصلی تجهیزات مورد نیاز خود را با موضوعات شبکه شامل: اکتیو، پسو سرور، سیسکو و ذخیره سازی، رایانه و تجهیزات جانبی شامل: قطعات، کیبرد، ماوس، اسپیکر. تجهیزات و ماشین های اداری شامل: چاپگر، اسکنر، کپی، فا ، دوربین های مداربسته، صوتی، تصویری. پیمانکاران خدماتی: نیروی انسانی ،خورو، نصب و راه اندازی تجهیزات it
 185. مناقصه 002/96 : تامین و تحویل مواد آلومینیومی شامل ورق و نبشی گریدر 5083 --- 03/96 : تامین و تحویل پروفیل hp فولاد گریدر a دریایی --- 004/96 : تامین و تحویل ورق فولادی گرید a دریایی
 186. مناقصه اجرای آسف برخی از معابر سطح شهر
 187. مناقصه ارزی کیفی ید و نصب دوربینهای مداربسته (نظارت تصویری) ایستگاه شاهرود فاز اول
 188. مناقصه طرح تامین و انتقال آب اراضی روستای گل سفید : تهیه و حمل 5000 متر لوله فولادی در سایزهای متفاوت
 189. مناقصه تامین تولید مدیریت و مانیتورینگ شبکه و دیتاسنتر noc در داخل کشو
 190. مناقصه تعداد 1000 دستگاه مانیتور
 191. مناقصه مشارکت در احداث پروژه خود در شهر تهران
 192. مناقصه ید سنگ گچ عیار بالا موردنیاز کارخانه خود به میزان تقریبی 15/000 تن
 193. مناقصه یداقلام و نهاده های دامی موردنیاز در 28 ردیف شامل : جو --- ذرت دانه ای --- سبوس گندم --- تخم پنبه --- کنجاله سویا --- پودر چربی --- پودر ماهی --- مکمل اویلا فور--- پیش ساز گلوگز --- دانه کتان ---جوش شیرین --- فول فت سویا --- تو ین بایندر --- پودر گوشت --- ا ید منیزیم --- مکمیل دامی شیری ---- مکمل دای تلیسه و خشک ---- ویتامین ای سلنیوم --- تفاله خشک چغندر ---- ملاس --- گلوتن ذرت -- سولفات مس --- تفاله گندم ---- کنجاله ک ا ---- اویلافور ---- دستمال کاغذی ---- مکمل آنیونی ---- دی کلسیم فسفات ----
 194. مناقصه ید سنگ آهن هماتیت با عار بالا مورد نیاز کرخانه به میزان تقریبی 10.000 تن
 195. مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین مورد نیاز مجتمع کنسانتره و گندله سازی سنگ آهن زرند
 196. مناقصه تعمیرات اساسی و بهسازی ساختمان قانون تردد تایباد
 197. مناقصه بارگیری حمل و تخلیه 6000 شش هزار تن انواع نهاده های زراعی از مبدا انبارهای شرکت در استان بوشهر به کلیه نقاط داخل و خارج استان
 198. مناقصه تامین مواد خط پیش رنگ قطعات خودروی خود
 199. مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو تقاطع رودخانه حیدر و بلوارالهی
 200. مناقصه سالن ورزشی بانوان گنبد با سرمایه گذاری 10.556 ریال --- سالن ورزشی پسران بندر گز با سرمایه گذاری ثابت 10.018 ریال
 201. مناقصه عملیات اجرایی تکمیل سوله ورزشی 22 بهمن
 202. مناقصه بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده : پژو 405 - پژو پارس - سمند و ال 90 تع

  مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، تاریخ 1396/02/31
درخواست حذف اطلاعات

فهرست عناوین مناقصه های روز یکشنبه مورخ 139602/31

 1. مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای حراست اماکن و منازل- ناحیه ملی
 2. مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده سالن ورزشی هندبال کامیاران
 3. مناقصه : انجام امورخدمات نگهداری ، راهبری و تعمیرات سیستم های تاسیساتی فنی ، مخابراتی و الکترومکانیکال در م
 4. مناقصه اجاره ۲۵ دستگاه خودرو سواری جهت امور انجام ایاب ذهاب یتهای اداری
 5. مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی ساختمانهای شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
 6. مناقصه پیمان تعویض پوشش ۱۰ کیلومتر خط ۳۲ اینچ حدفاصل مراکز انتقال نفت شماره ۶ تا ۷ مارون-اصفهان
 7. مناقصه تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهرک صنعتی اهواز ۲
 8. مناقصه تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شوش (به روش pc)
 9. مناقصه تجدید مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه آب و فاضلاب شهرک صنعتی اهواز ۴
 10. مناقصه انجام امور خدماتی شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان
 11. مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و برق فشار متوسط
 12. مناقصه عملیات احداث شبکه آبیاری تحت فشار اراضی هارکله
 13. مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی مستقر و انجام خدمات آزمایشگاه و کنترل کیفی خاک بتن آسف و ...)
 14. مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی منطقه برق تهرانپارس
 15. مناقصه احداث مرکز بهداشت شهرستان ملکشاهی
 16. مناقصه احداث آموزشگاه بهورزی شهرستان دره شهر
 17. مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی منطقه برق بهمن
 18. مناقصه احداث مرکز بهداشت شهرستان بدره
 19. مناقصه اجرای ۸ مورد چاه حفاظت کاتدیک در سطح استان اسان رضوی
 20. مناقصه مرکز بهداشت شهرستان ایوان


 1. مناقصه نصب تجهیزات مناطق ۱ ٬‌ ۲ ٬‌۵ و ۶ مشهد
 2. مناقصه احداث مرکز بهداشت شهرستان آبدانان
 3. مناقصه احداث مرکز بهداشت شهرستان سیروان
 4. مناقصه اصلاح شبکه و نصب انشعابات ٬ ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه تربت جام
 5. مناقصه مرکز ناباروری ایلام
 6. مناقصه حفر چاه آ ی فیروزآباد
 7. مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره ۲ ایلام
 8. مناقصه احداث آموزشگاه بهورزی شهرستان سرابله
 9. مناقصه احداث مرکز بهداشت شهرستان سرابله
 10. مناقصه حفر چاه آ ی فیروزآباد
 11. مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای شهرک توحید
 12. مناقصه مشاغل خدماتی
 13. مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای پیاز آباد
 14. مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای شهرک یه
 15. مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای تم تم اب دهلران
 16. مناقصه ید چیلر- ups- ژنراتور
 17. مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای حمزه دهلران
 18. مناقصه ید تجهیزات شبکه ارتباطی مرکز داده
 19. مناقصه احداث آموزشگاه بهورزی شهرستان ایوان
 20. مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای مهر ملکشاهی
 21. مناقصه احداث آموزشگاه بهورزی شهرستان آبدانان
 22. مناقصه مناقصه عمومی امور حفاظتی و فیزیکی بصورت حجمی
 23. مناقصه اصلاح سیستم گرمایشی مدارس بندرترکمن
 24. مناقصه بارگیری حمل و تخلیه مقدار ۸۵۰۰تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبارهای شهید یزدانی سورک و دشت ناز
 25. مناقصه احداث مخزن ۵۰۰۰ و تأسیسات جانبی فردوسیه
 26. مناقصه خـرید اقلام مورد نیاز مـربوط به تـامین روشنایی معابر
 27. مناقصه ید یکصد کولر اسپلیت ۱۸۰۰۰ سرمایشی ایرانی
 28. مناقصه تجدید مناقصه نیروهای حفاظتی نگهبانی
 29. مناقصه انجام عملیات بازسازی خط معدن آلومینای ج و حمل کوبلاژها و ادوات مستعمل به ایستگاه ج
 30. مناقصه بهینه سازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ایستگاههای شاهرود-بسطام –شیرین چشمه-گیلان-بکران-جهان آباد-ابری
 31. مناقصه ید ۲۰۰ دستگاه کولر اسپلیت ۲۴۰۰۰ سرمایشی
 32. مناقصه تهیه و نصب ۱۰ دستگاه با ۳*۴ و ۴*۳
 33. مناقصه انجام عملیات ابنیه محوطه ندامتگاه ۱۰۰۰ نفری چابهار فاز ۳
 34. مناقصه ید ۵۰۰ دستگاه کولر پنجره ای۱۸۰۰۰ ایرانی
 35. مناقصه پیمان تعویض پوشش ۴۰ کیلومتر خط ۳۲ اینچ حدفاصل مراکز انتقال نفت شماره ۶ تا ۷ مارون-اصفهان
 36. مناقصه انجام خدمات خودرویی(امور حمل و نقل) جهت انجام سرویس کارکنان و یت های درون و برون شهری شرکت شهرک
 37. مناقصه مناقصه عمومی واگذاری خدمات گروه پرستاری و بهداشتی علوم پزشکی آذربایجان غربی
 38. مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایش ۴ باب آموزشگاه در شهرستان مه هر (( آموزشگاههای گل نرگس ٬ ایثار ٬ ج
 39. مناقصه تأمین و مدیریت نیروی انسانی مربوط به امور خدماتی , پروژه ای و رانندگان خودروهای استیجاری بنیاد مسک
 40. مناقصه انجام خدمات خودرویی(امور حمل و نقل) جهت انجام سرویس کارکنان و یت های درون و برون شهری شرکت شهرک
 41. مناقصه ساخت ٬نصب ٬نگهداری و بهره برداری تبلیغاتی از ۵ دستگاه پل عابر پیاده در حریم راههای استان اصفهان
 42. مناقصه احداث م دوم و بهره برداری م اول و دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی لاهیجان (تجدید مناقصه)
 43. مناقصه انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر
 44. مناقصه انجام خدمات خودرویی(امور حمل و نقل) جهت انجام سرویس کارکنان و یت های درون و برون شهری شرکت شهرک
 45. مناقصه فراخوان ارزی کیفی مناقصه گران پروژهای نگهداری راهبری تاسیسات بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی آبادان
 46. مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از تأسیسات و اماکن خط انتقال آب چاه نیمه به زاهدان و اماکن وتأسیس
 47. مناقصه پروژه ساخت و نصب انشعابات (فولادی و پلی اتیلن) شهرستان تبریز
 48. مناقصه مناقصه ید انواع کنتور -یراق آلات کابل خودنگهدارو کابل مسی فشار ضعیف
 49. مناقصه اصلاح سیستم گرمایشی مدارس گمیشان
 50. مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیر و راهبری تاسیسات برق
 51. مناقصه اجرای کارهای ابنیه کوچک و تاسیساتی با اولویت سایت های ۱ و ۲
 52. مناقصه مناقصه پیمان نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی
 53. مناقصه اجـرای کـارهـای سـاختمانـی و تـأسیساتـی پـروژه بیمارستان ۶۴ تختخو تأمین اجتماعی لنگرود
 54. مناقصه تجدید مناقصه ید انواع چراغ خیابانی-مقره ثابت وکششی-ترنسفورماتور
 55. مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ( رفع حوادث)کلیه تجهیزات و تاسیسات شامل : ایستگاههای پمپاژ ، مخازن
 56. مناقصه مناقصه عمومی ید خدمات گروه پرستاری و بهداشت براساس نفر ساعت در بیمارستان ها و مراکز
 57. مناقصه اصلاح سیستم گرمایشی مدارس مراوه تپه
 58. مناقصه واگذاری بخشی از عملیات حفاظت و مراقبت واحد حفاظت شرکت سفیدرود به موسسات خدماتی
 59. مناقصه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور آبفای یزد
 60. مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز ۶ روستای شهرستان اسکو
 61. مناقصه واگذاری امور خدماتی به بخش غیر تی
 62. مناقصه ساخت یک ست تیوپ باندل کامل 2e-613
 63. مناقصه 98-95 : خط انتقال آب برگشت مخازن مهر 2 به حسن آباد با برآورد 3.716.649.904 ریال و تضمین 186 میلیون ریال --- 118-95 : ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال مخزن مهر 1 به مهر 2 با برآورد 4.172.764.066 ریال و تضمین 209 میلیون ریال --- 119-95 : اصلاح شبکه فاضلاب با برآورد 4.401.906.644 ریال و تضمین 220.100.000 ریال --- 12-96 : اجرای شبکه آب و جمع آوری فاضلاب مسکن مهر فاز 3 بهاران با برآورد 2.855.728.941 ریال و تضمین 143 میلیون ریال
 64. مناقصه ید تجهیزات و تکمیل مجتمع تجاری سینمایی گلشهر با برآورد 17.000.000.000 ریال و س 850.000.000 ریال ---- پیاده روسازی معابر سطح شهر با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 125.000.000 ریال ---- اجرای کارهای متفرقه عمرانی در سطح شهر با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال
 65. مناقصه ید تجهیزات آموزشی
 66. مناقصه به منظور پیاده سازی سامانه کنترل تردد نسبت به ید تجهیزات به همراه خدمات مربوط به تامین، نصب و راه اندازی نرم افزار، نصب و استقرار گیت و دستگاههای کارت ساعت مشاوره، تحویل، تست، آموزش، به روزرسانی ، گارانتی، پشتیبانی و ارائه خودمات پس از فروش آنها
 67. مناقصه ید میلگرد - ورق - تسمه و چهار پهلوی آلومینیومی
 68. مناقصه ارزی کیفی بسته بندی ، بارگیری ، و ترخی محولات مجتمع
 69. مناقصه تعمیرات دوره ای توربو ژنراتورهای پالایشگاه اول تا چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی
 70. مناقصه ارزی کیفی بسته بندی ، بارگیری ، و ترخی محولات مجتمع
 71. مناقصه انواع ماشین آلات خاص 66 دستگاه
 72. مناقصه ارزی کیفی تهیه و نصب 10 دستگاه با 4*3 و 3*4
 73. مناقصه اصلاحیه : ید، حمل و پخش آسف معابر جدید شهری
 74. مناقصه ارزی کیفی انجام عملیات بازسازی خط معدن آلومینای ج و حمل کوبلاژها و ادوات مستعمل به ایستگاه ج
 75. مناقصه ارزی کیفی بهینه سازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ایستگاههای شاهرود - بسطام - شیرین چشمه - گیلان - بکران - جهان آباد - ابریشم - ج - آزادور - سنخواست - جوین
 76. مناقصه نگهداری و تعمیر سیستم تهویه و کنترل روشنایی تونل توحید
 77. مناقصه ارزی کیفی - احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به ای استان قزوین مطابق اسناد و شرایط مناقصه
 78. مناقصه اصلاحیه پاسخگوئی خدمات مرکز تماس ۲۰۲۰ و فروش اینترنت پرسرعت آشنای اول در استان گیلان
 79. مناقصه احداث شبکه آبرسانی فضای سبز و آتش نشانی پایانه بار بندر انزلی
 80. مناقصه ارزی کیفی شناسایی تامین کنندگان انواع آلومینیوم مورد نیاز خود شامل آلومینیوم مفتولی و آلومینیوم چیپس
 81. مناقصه ارزی کیفی اجرای عملیات ساختمانی و تهیه ، حمل ، نصب راه اندازی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ، ابزار دقیق و بهره برداری ی اله تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر سهند
 82. مناقصه واگذاری تعداد یک میلیون تخته کیسه خالی یک لایه 95*62 به تولیدکننگان (کیسه خالی)
 83. مناقصه شناسایی پیمانکار ترخیص کالا : جهت تامین خدمات کارسازی و انجام کلیه امور مربوط به اخذ مجوزهای ورود، تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای وارداتی خود در سراسر کشور
 84. مناقصه تامین کیسه های جامبو لیفه ای به تعداد 12000 تخته
 85. مناقصه زیرسازی و آسف شهرک مهدیه
 86. مناقصه پروژه مجتمع تجاری خدماتی واقع در ابتدای خیابان هشتم فاز یک شهر شه
 87. مناقصه عملیات اجرایی احدث پل ابرو بلوار رضا مسیر رفت به مصلی
 88. مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 50 هزار تن انواع کو دشیمیایی از مبدا انبارهای بندر چابهار به اقصی نقاط کشور
 89. مناقصه تکمیل و تعریض ، زیرسازی و آسف راه اصلی دهشاد بالا به نصیر آباد
 90. مناقصه واگذاری تهیه ، تامین ، نگهداری و بسته بندی و توزیع اقلام مصرفی درمانی
 91. مناقصه اجرای پروژه تکمیل آسف معابر ناحیه صنعتی رباط سنگ و اسف قسمتی از معابر و اجرای سیل بند شهرک صنعتی چرمهشر
 92. مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای بخش مشخصی از شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهر ساوه با برآورد 19.540.356.482 ریال و تضمین 977.017.824 ریال --- عملیات تهیه مصالح و اجرای بخش مشخصی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ساوه با برآورد 19.817.469.564 ریال و تضمین 990.873.478 ریال
 93. مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله 12 اینچ جهرم و 56 اینچ چهارم و هشتم سراسری در محدوده مرکز بهره برداری جهرم
 94. مناقصه تعمیرات اساسی اسکله بندر شیلاتی شهید باهنر واقع در استان هرمزگان
 95. مناقصه اجرای پروژه قسمتی از کانالهای جمع آوری آبهای سطحی، تکمیل زیرسازی و اسف معابر اصلی و اجرای گارد ریلهای پلهای فاز دو شهرک صنعتی کاویان
 96. مناقصه ارزی کیفی پروژه مشتمل بر انجام مطالعات ممیزی انرژی به صورت میدانی و شبیه سازی رایانه ای و همچنین ارائه را ارهای بهینه سازی انرژی برای ساختمانهای اداری و غیر اداری شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
 97. مناقصه اجرای پروژه آبرسانی شهرک صنعتی مشهد 5
 98. مناقصه ارزی کیفی خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای محمدآباد و رودبار یخکش از بخش هزار جریب بهشهر به همراه ساخت ، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه ک نتی به ظرفیت tbs/2500 متر مکعب به روش pc
 99. مناقصه طبخ و توزیع سه وعده غذایی (صبحانه، ناهار، شام) برای کارکنان سایت، مجتمع سنگ آهن در محل سایت به همراه ارائه خدمات سرو، توزیع و شستشوی ظروف
 100. مناقصه ارزی کیفی - 303/96: مشاوره و نظارت فنی، مالی و ایمنی بر اجرای کلیه پروژه های سرمایه ای، نیرو رسانی و عمرانی در محدوده جغرافیایی استان اسان شمالی -------- 304/96: برداشت و طراحی وتهیه پروژه در محدوده جغرافیایی استان اسان شمالی
 101. مناقصه ارزی کیفی - خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سبک
 102. مناقصه ید و نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی
 103. مناقصه ارزی کیفی نیرو رسانی توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح نصب و برکناری تاسیسات پروژه های مدیریت برق دیلم
 104. مناقصه تعداد 200.000 زوج زیره پوتین سربازی مورد نیاز خود
 105. مناقصه ارزی کیفی ی- عملیات اجرایی احداث مخزن 5000 متر مکعبی و تاسیسات جانبی فردوسیه
 106. مناقصه ید اقلام مورد نیاز : لباس گرم سفید زمستانی 150.000 دست --- و زی وش 150.000 دست --- پتوی ساده سربازی 150.000 تخته
 107. مناقصه 20/96- احداث ساختمان مرکز جامع سلامت شماره 2 با براورد 11.810 میلیون ریال --- 21/96- احداث ایستگاه اتش نشانی بلوار شاهنامه با براورد 20.700 ریال --- 22/96- احداث ساختمان مرکز جامع سلامت شماره 3 با براورد 13.100 میلیون ریال --- 22/96- احداث ساخمان مرکز جامع سلامت شماره 3 با براورد 13.100 میلیون ریال --- 23/96- احداث سالن ورزشی هادی با براورد 21.000 میلیون ریال --- 24/96- احداث سالن ورزشی صیداباد با براورد 10.007 میلیون ریال -- احداث سالن ورزشی 12 بهمن با براورد 10.007 میلیون ریال -- 26/95- تکمیل ساختمان کتابخانه گلشهر با براورد 5.757 میلیون ریال
 108. مناقصه ید و اجرای گاردریل و هدریل در شهر جدید گلبهار
 109. مناقصه بهسازی نوع (ب) محور فرعی دبیران به شهر پیر و حاجی آباد با براورد 28.300.000.000 ریال و تضمین 1.415.000.000 ریال ----- بهسازی و روکش آسف محور داراب قلاتویه با برآورد 110.488.857.781 ریال و تضمین 3.550.000.000 ریال ------ درزگیری اسف محور شرق استان (فسا، داراب، قلاتویه) با برآورد 5.447.856.960 ریال و تضمین 275.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس (تجدید مناقصه) با برآورد 39.990.000.000 ریال و تضمین 1.999.500.000 ریال
 110. مناقصه ارزی کیفی احداث ساختمان اورژانس و ساختمان نگهبانی بخشداری شهر جدید گلبهار
 111. مناقصه خط کشی راه های حوزه استحفاظی استان البرز با برآورد 9.672.748.800 ریال و تضمین 483.673.440 ریال --- تهیه و اجرای نیو ی مفصلی 6 متری آزادراه تهران ـ کرج با برآورد 43.249.596.062 ریال و تضمین 2.162.479.803 ریال
 112. مناقصه واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه های تحت پوشش وزارت راه و شهرسازی در حوزه فعالیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس با برآورد 15.712.238.208 ریال و تضمین 790.000.000 ریال --------- واگذاری اجازه بهره برداری از 5/1 تار زمین در پایانه بار شیراز بدون اخذ سرقفلی جهت پارکینگ خودروهای توقیفی با برآورد 2.160.00.000 ریال و تضمین 108.000.000 ریال
 113. مناقصه اجرای بخشی از عملیات خاکبرداری، خاکریزی، اجرای لاله زیراساس و اجرای اساس به مقدار تقریبی 210.000 متر مکعب
 114. مناقصه ساخت 145 متر نوار نقاله با عرض بلت 100 سانتیمتر و 80 سانتیمتر با کلیه متعلقات شامل اسکلت ف ی ، گیرب ، بلت ، رولیک و ...
 115. مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و جاده دسترسی از سد زیردان به پیر سهراب مربوط به پروژه آبرسانی تلنگ ، پلان و پیرسهراب شهرستان چابهار
 116. مناقصه ید تجهیزات شامل : میز دو نفره دانش آموزی با صندلی با برآورد 3.300.000.000 ریال و تضمین 165.000.000 ریال ---- صندلی دسته دار امتحانی با برآورد 1.350.000.000 ریال و تضمین 67.500.000 ریال ---- کمد بایگانی با برآورد 420.000.000 ریال و تضمین 21.000.000 ریال --- فایل ف ی 4 کشو با برآورد 260.000.000 ریال و تضمین 13.000.000 ریال ---- میز معلم درب دار با برآورد 330.000.000 ریال و تضمین 16.500.000 ریال ---- صندلی معلم با برآورد 135.000.000 ریال و برآورد 6.750.000 ریال --- میز اداری دو طرفه با برآورد 220.000.000 ریال و تضمین 11.000.000 ریال --- میز مدیریت با برآورد 190.000.000 ریال و تضمین 9.500.000 ریال ---- صندلی گردان با برآورد 225.000.000 ریال --- مبل اداری با برآورد 240.000.000 ریال و تضمین 12.000.000 ریال --- کمد کتابخانه با برآورد 250.000.000 ریال و تضمین 12.500.000 ریال --- میز و صندلی مطالعه متوسطه (یک میز 4 صندلی ) با برآورد 1.800.000.000 ریال و تضمین 90.000.000 ریال ---- کمد شش درب معلم با برآورد 115.000.000 ریال و تضمین 5.750.000 ریال
 117. مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب ، ساختمان های سرچاهی و ساختمان های جنبی مجتمع روستایی نکمبکان شهرستان کنارک
 118. مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسف نوار حفاری آب (مهرشهر ، کرج ، گرمدره ، رجائی شهر و فردیس) به مساحت 5000 متر مربع
 119. مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب از مخزن تصفیه خانه به مخزن کهنانی مربوط به پروژه آبرسانی زیرمجموعه سد پیشین شهرستان چابهار
 120. مناقصه ید تجهیزات شامل : کامپیوتر با متعلقات با برآورد 850.000.000 ریال و تضمین 42.500.000 ریال ---- دستگاه کپی با برآورد 1.150.000.000 ریال و تضمین 57.500.000 ریال ---- اسکنر با برآورد 600.000.000 ریال و تضمین 6.750.000 ریال --- برد هوشمند با برآورد 600.000.000 ریال و تضمین 30.000.000 ریال ---- دیتا پروژکتور با برآورد 700.000.000 ریال و تضمین 35.000.000 ریال ----لپ تاپ با برآورد 700.000.000 ریال و تضمین 35.000.000 ریال ---- چاپگر سیاه و سفید با برآورد 325.000.000 ریال و تضمین 16.250.000 ریال
 121. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سیستمهای گندز گازی و مایعی و دستگاههای خنثی ساز کلر (اسکرابر) در مناطق تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان البرز
 122. مناقصه نگهداری 60000 اصله نهال کاشته شده شامل: اری، کوددهی واکاری باری مدت یک سال جهت 200 تار از کمربند سبز شمال غرب در قطعه a-b با برآورد 5.963.782.500 ریال و تپمین 298.189.125 ریال ---- نگهداری 40000 اصله نهال کاشته شده شامل: اری، کوددهی واکاری برای مدت یک سال جهت 120 تار از کمربند سبز شمال غرب اهواز در قطعه c1-c2 با براورد 5.045.105.000 ریال و تضمین 252.255.250 ریال ------- نگهداری 60000 اصله نهال کاشته شده شامل: اری، کوددهی واکاری برای مدت یک سال جهت 165 تار از کمربند سبز شمال غرب اهواز در قطعه در 165 تار از کمربند سبز شمال غرب در قطعه d1-d2 با برآورد 6.463.470.000 ریال و تضمین 528.918.000 ریال ---------- نگهداری 80000 اصله نهال کاشته شده شامل: اری، کوددهی واکاری برای مدت یک سال جهت 200 تار از کمربند سبز شمال غرب در قطعه e1-e2 با برآورد 10.578.360.000 ریال و تپمین 528.918.000 ریال
 123. مناقصه بهسازی و اصلاح قوس خطرناک میچ قاوان (محور لردگان ـ مالخلیفه)
 124. مناقصه حفاظت و نگهداری از اراضی ملی
 125. مناقصه نظافتی پشتیبانی و فضای سبز، طبخ و توزیع غذا و ...
 126. مناقصه تهیه مواد اولیه محصولات تولیدی جدید شامل: کمک فرایند فوم --- نگهدارنده حرارتی استابلایزر برای فوم --- پلی اتیلن و --- او ید ایز پلی اتیلن و --- روان کننده --- روان کننده و کمک فرآیند --- عامل فوم دهنده فوم زرد --- عامل فوم دهنده سفید --- پوشش دهنده رنگی تیتان --- پوشش دهنده رنگی تیتان --- سفید کننده - براق کننده --- کمک فرآیند --- کمک فرایندهمراه با روان کننده --- استابلایزر ورق سبک - تیتان روتایل - روان کننده داخلی --- oxidized polyethylenc --- پلی اتیلن وا --- رنگ لاجوردی --- سبک کننده - پوشش دهنده رنگی تیتان
 127. مناقصه احداث ج گذاری و خاکریزی خیابانهای مجتمع صنوف آلاینده ژینگه پاریزی بوکان
 128. مناقصه ارزی کیفی طراحی تفصیلی و محاسبات ، تامین متریال ، ساخت ، حمل و نصب ، سالن ریسندگی (سازه ، ساختمان ، تاسیسات برقی و مکانیکی و ..) سیستم تهویه مرکزی ، سیستم اعلام و اطفاء حریق و .. مربوط به طرح نوسازی و بازسازی شرکت گسترش صنایع بلوچ واقع در ایرانشهر
 129. مناقصه خدمات مسولیت مدنی بیمه گزار درخصوص جبران خسارتهای جانی، بدنی مالی وارد به اشخاص ثالث - شهر اراک
 130. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 074 شمال ذیلایی (پسماند) : عملیات خاکی تسطیح و شیب بندی اجرای شن مخلوط رودخانه ای ، شن ریزی ش ته کارخانه ای ساختمان پی دستگاه حفاری ، احداث دیوار بلوکی ، لوله کشی آب و گاز ، ساخت ونصب مهارهای لوله سوخت، احداث آبرو بتنی مسلح، احداث پل بتنی با پایه های سنگی ، سنگ کاری دیوارهای حائل جاده احداث حوضچه های فاضلاب محل استقرار مخازن سوخت و دیزل ژنراتور ساخت و نصب جان پناه پل و رنگ آمیزی مد نظر می باشد
 131. مناقصه ارزی پیمانکار جهت عملیات اجرایی احداث سد مخزنی خاکی سنگریزه ای هواسان
 132. مناقصه ارزی کیفی تهیه و نصب تجهیزت خانه های سایتهای b و c طرح آبرسان نمین و عنبران
 133. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی پروژه کف فرش پیاده رو و جداول معابر اصلی شهر
 134. مناقصه احداث چمن طبیعی شامل برداشت چمن موجود و مصالح زیرین ، تهیه و حمل مصالح ز ش و ید و اجرای سیستم هیتینگ و موتورخانه و کاشت و نگهداری چمن طبیعی موجود در مرکز ملی فوتبال ایران به مساحت تقریبی 19500 متر مربع
 135. مناقصه انجام امورات تغسیل تکفین حفاری و آماده سازی قبور در قطعات قدیمی و آماده سازی و بلوک چینی مزار در قطعات دفن روزانه (عمومی) خا پاری و تلقین میت و حراست از تاسیسات (گ ار و باغ فردوس)
 136. مناقصه ید خدمات و نگهداری عوارضی قم تهران بصورت حجمی
 137. مناقصه آسف محوطه خود
 138. مناقصه انجام امور نگهبانی حفاظت و حراست فیزیکی از اموال تجهیزات مبلمان و دریاچه موجود در پارک بهشت ناحیه شهری مهرگان شهر محمدیه
 139. مناقصه واگذاری امور مربوط به سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 140. مناقصه تامین کیسه های جامبو لیفه ای به تعداد 12000 تخته
 141. مناقصه پروژه اجرای فرش موزاییکی پیاده روهای سطح شهر آمل
 142. مناقصه عملیات احداث شبکه آبیاری تحت فشار اراضی هارکله
 143. مناقصه ارزی کیفی esa logging cable maxtempl500 fdeg breaking stregt
 144. مناقصه قرارداد پشتیبانی دستگاه های خودپرداز grg
 145. مناقصه انجام عملیات نوغانداری به صورت قرارداد حجمی در قالب بکارگیری نیروهای فصلی
 146. مناقصه اجرای 8 مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک در سطح استان اسان رضوی
 147. مناقصه ید تیپ مشعل اصلی و تیپ مشعل گاز اسیدی
 148. مناقصه ایم سازی ، مخلوط ریزی و شن ریزی ایستگاههای حوزه استحفاظی یارد قزوین
 149. مناقصه ارائه خدمات انتظامی برای گشتهای ویژه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی
 150. مناقصه ارزی کیفی استقرار نظام مدیریت انرژی ساختمانهای شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان : طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی در پنج فاز (شناخت وضع موجود و آماده سازی سازمان، طرح ریزی انرژی در سیستم مدیریت انرژی، استقرار و عملیات سیستم مدیریت انرژی ، بررسی ، بازنگری و اخذ گواهینامه، و همچنین استقرار سامانه مدیریت اطالاعات انرژی شامل ماژول های کنترل مدارک و سوابق، ممیزی، مدیریت فرآیندها و ...) مبتنی بر استاندارد iso 50001 مد نظر کارفرما می باشد
 151. مناقصه احداث شبکه آب رسانی فضای سبز آتش نشانی و آب شرب پایانه بار رشت
 152. مناقصه واگذاری چاپ بنرهای مناسبتی و مورد نیاز خود
 153. مناقصه ایمن سازی ورودی شهر ناغان ـ محور شهرکرد ـ ناغان
 154. مناقصه نسبت به ید ، حمل ، تحویل ، نصب و راه اندازی موضوع تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های زیست شناسی و پزشکی خود
 155. مناقصه احداث پانسیون پزشکان کوزران کرمانشاه با برآورد 3.042.838.207 ریال و تضمین 155.000.000 ریال -----احداث پانسیون پزشکان چناره کرمانشاه با برآورد 2.913.651.950 ریال و تضمین 155.000.000 ریال ----- احداث پانسیون پزشکان قرانچی کرمانشاه با برآورد 2.913.955.359 ریال و تضمین 155.000.000 ریال ----- احداث پانسیون پزشکان شاخانی کرمانشاه با برآورد 2.913.955.359 ریال و تضمین 155.000.000 ریال ----- احداث پانسیون پزشکان روستای زلان شهرستان جوانرود با برآورد 3.116.965.928 ریال و تضمین 160.000.000 ریال -----احداث پانسیون پزشکان چهر هرسین با برآورد 3.002.074.993 ریال و تضمین 155.000.000 ریال -----احداث پانسیون پزشکان نهرایی روانسر با برآورد 3.071.257.493 ریال و تضمین 155.000.000 ریال ----- احداث پانسیون پزشکان شهری روانسر با برآورد 3.068.732.782 ریال و تضمین 155.000.000 ریال ----- احداث پانسیون پزشکان دوریسان پاوه با برآورد 3.132.285.521 ریال و تضمین 160.000.000 ریال -----احداث پانسیون پزشکان تازه آباد ثلاث باباجانی با برآورد 3.348.737.313 ریال و تضمین 170.000.000 ریال -----احداث پانسیون پزشکان جنب بیمارستان کن ر با برآورد 3.028.995.783 ریال و تضمین 155.000.000 ریال -----احداث پانسیون پزشکان روستای دینور صحنه با برآورد 3.012.715.903 ریال و تضمین 155.000.000 ریال ----- احداث پانسیون پزشکان سرمست گیلانغرب با برآورد 3.338.767.448 ریال و تضمین 170.000.000 ریال -----احداث پانسیون پزشکان روستای باوله سنقر با برآورد 3.054.687.582 ریال و تضمین 155.000.000 ریال -----احداث پانسیون پزشکان روستای سطر سنقر با برآورد 3.061.946.944 ریال و تضمین 155.000.000 ریال ----- احداث پانسیون پزشکان روستای گهواره دالاهو با برآورد 3.095.714.574 ریال و تضمین 155.000.000 ریال ----- احداث پانسیون پزشکان شبکه آباد غرب با برآورد 2.994.528.808 ریال و تضمین 150.000.000 ریال ----- احداث پانسیون پزشکان روستای شیان اباد غرب با برآورد 2.994.951.131 ریال و تضمین 150.000.000 ریال ----- احداث پانسیون پزشکان حمیل اباد غرب با برآورد 2.994.951.131 ریال و تضمین 150.000.000 ریال -----
 156. مناقصه جهت راه اندازی کارگاه عمران تعدادی دوربین و اقلام نقشه برداری
 157. مناقصه تانکر سیار 8000 لیتری واحد سوخت رسان فرودگاهی (رفیولر)
 158. مناقصه واگذاری اجرای عملیات جاده دسترسی به سایت جنوبی گواتر شهرستان چابهار به طول 3 کیلومتر
 159. مناقصه تامین قلم دستگاه تراش عمودی ـ دستگاه فرز cng
 160. مناقصه ج گذاری محله صادقیه و چالوکه
 161. مناقصه ید لوله پلی اتیلن دو جداره با واشر 200 - ید لوله پلی اتیلن دو جداره با واشر 250 - ید لوله پلی اتیلن دو جداره با واشر 315 - ید لوله پلی اتیلن دو جداره با واشر 600 -
 162. مناقصه جمع آوری مواد بازیافتی ، تعمیر، حفظ و نگهداری و بهره برداری از روی نوار خطوط 1 و 2 تولید در کارخانه کود آلی خود با ظرفیت حدود 700 تن در روز --- جمع آوری مواد بازیافتی ، تعمیر، حفظ و نگهداری و بهره برداری از روی نوار خطوط 3 تولید در کارخانه کود آلی خود با ظرفیت حدود 300 تن در روز
 163. مناقصه زیرسازی و آسف محله صاایران
 164. مناقصه احداث ج نهر و کانیو و سطح شهر
 165. مناقصه برگزاری عملیات اجرایی تکمیلی خط انتقال ناحیه یک غرب گیلان روستای صیقلوندان از توابع شهرستان صومعه سرا به طول 2500 متر ساز 500 میلیمتر چدن داکتیل
 166. مناقصه ارزی کیفی ید لوله های فولادی موردنیاز طرح آبرسانی از تصفیه خانه ایچ به فسا (مخزن مهدی آباد) : تامین لوله فولادی به قطر نامی 700 میلیمتر و ضخامت جدار 6/3 میلیمتر به طول 44 کیلومتر
 167. مناقصه برگزاری عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 17 کیلومتر روستاهای پیرده، بیجار و محمدآباد
 168. مناقصه تعداد ششصد هزار تخته کیسه آرد 90*60
 169. مناقصه ید تعداد 1 دستگاه دیزل ژنراتور کوپله فابریک مارک کامینز پاور 1400 کیلوولت آمپر
 170. مناقصه شناسایی پیمانکار : پروژه های در حال احداث خود در شهر مشهد که در حوزه های مختلف اجرای ابنیه پروژه های بزرگ ساختمانی مانند اجرای انواع دیوار بنایی، نماسازی، کفسازی با انواع پوشش سنگ، سرامیک و ... ، اجرای انواع عایق ، اجرای انواع سقف کاذب، نصب و اجرای انواع درب و پنجره و ... دارای تخصص توانمندی و سابقه اجرایی
 171. مناقصه کانال 1000، 600، 800 سطح شهر
 172. مناقصه ید چیلر -ups - ژنراتور مورد نیاز خود
 173. مناقصه ید تعداد 250 عدد تخت ویژه بیمارستانی 3 شکن چهار موتوره تمام اتوماتیک الکتریکی به همراه تعداد 250 عدد کمد (لاکر)
 174. مناقصه ید جهت تجهیز و راه اندازی کارگاه کامپیوتر
 175. مناقصه پروژه زیرسازی، ج گذاری و آسف روستا
 176. مناقصه اجرای خط انتقال آبرسانی به روستاهای مجتمع کوشک (شهرستان آبدانان) : اجرای 3800 متر لوله پلی اتیلن 90 م.م و 2700 متر لوله 75 م.م
 177. مناقصه یداری اقلام کامپیوتری مورد نیاز
 178. مناقصه پروژه ج گذاری و پیاده رو سازی
 179. مناقصه تعداد 6 دستگاه دیزل ژنراتور شامل 5 دستگاه 1500 kva با ولتاژ 690 ولت و یک دستاه 2000 kva با ولتاژ 400 ولت
 180. مناقصه ید 55 دستگاه ups شامل 20 دستگاه 10 kva و 35 دستگاه 3 kr باتری داخلی و خارجی
 181. مناقصه پروژه زیرسازی ، ج گذاری روستا
 182. مناقصه تامین نیرو جهت انجام امور خدمات، نظافت و سرویس دهی خدمات پذیرایی تشریفات آبدارخانه ساختمانهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد
 183. مناقصه ید 8 قلم الکتروموتور پمپ های واحدهای آیزوما و هیدروژن
 184. مناقصه واگذاری عملایت دپو و بارگیری حدود 300.000 تن خاک تونان از معدن خاک تونان خود واقع در گردنه زینل
 185. مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی بیمارستان حضرت نبی اکبرم عسلویه
 186. مناقصه مشاغل خدماتی مورد نیاز به تعداد 505 نفر
 187. مناقصه ید 2 دستگاه سرور hp g9
 188. مناقصه بهسازی راه اصلی محور بافت ـ حاجی آباد (تکمیل قسمتی از باند دوم محور بافت ـ ارزوئیه ـ حاجی آباد)
 189. مناقصه واگذاری عملیات اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات تامین آب شرب ای بهاباد، ندوشن و زارچ و ارتقاء و یکپارچه سازی نرم افزار و سخت افزار (scada) مرکز پایش و راهبری استان یزد
 190. مناقصه اصلاحیه : ارزی کیفی نگهداری، تعمیرات حوادث خطوط انتقال، شبکه توزیع، انشعابات و استانداردسازی انشعابات آب شرب ای زنجان و ارمغانخانه و نیک پی
 191. مناقصه تامین تجهیزات مورد نیاز خود : تامین و تحویل 1 دستگاه بالابر هیدرولیک
 192. مناقصه عملیات احداث میدان معلم
 193. مناقصه تعمیر و نگهداری (جاری) ابنیه ، تاسیسات ، اماکن ، محوطه ها و جاده های مجتمع بندری شهید رجایی و شهرک های مس ی تابعه و بندر قشم
 194. مناقصه ید خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه
 195. مناقصه ارائه خدمات تعمیر و نگهداری کشنده ها و کفی های حمل کانتینر در بندر شهید رجایی
 196. مناقصه ید خدمات آبدارخانه و نظافت
 197. مناقصه ید خدمات سرویس و نگهداری برق و تاسیسات خود
 198. مناقصه خدمات سرویس و ایاب ذهاب (اتوبوس و مینی بوس) کارکنان خود
 199. مناقصه ارزی کیفی - 021-001/7/96: تکمیل راه روستایی کشیتوئیه با برآورد 8.154.927.506 و تضمین 410.000.000 ریال ------- 022-004/7/96: تکمیل محور محمدآباد باش ابدان (تکمیل و اسف محور محمدآباد باش آبدان شهرستان سیرجان) با براورد 12.565.487.076 و تضمین 630.000.000 ریال
 200. مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم وب سایت درمان بانک تجارت
 201. مناقصه انجام عملیات راهبری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب انسانی به همراه بارگیری حمل و تخلیه فاضلاب
 202. مناقصه ید سیستم رایانه و نمایشگر همراه با انواع پرینتر و اسکنر
 203. مناقصه ارزی کیفی - 019/7/96 : احداث کنارگذر کرمان (نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث کنارگذر جنوبی کرمان) با برآورد 2.286.728.578 ریال -------- ارزی کیفی - 020/7/96 : احداث کنارگذر کرمان (نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث کنارگذر کرمان رضا) با برآورد 6.271.402.668 ریال
 204. مناقصه انتخاب سرمایه گذار واجد شرائط : طرح مشارکت در ساخت مجتمع تجاری
 205. مناقصه حفر چاه مجتمع آشوربای در شهرستان آق قلا روستای بهلکه داشلی
 206. مناقصه بهره برداری از مجموعه است و نگهداری تاسیسات است و موتورخانه مربوطه به صورت اجاره
 207. مناقصه واگذاری عملیات راهداری و نگهداری راهها در حوزه استحفاظی شهرستان گرمسار، سمنان، شهمیرزاد و دامغان با برآورد 59506083539 و تضمین 2975304177 --------- عملیات راهداری ونگهداری راهها د

  مشاهده متن کامل ...
کد آهنگ های پیشواز
درخواست حذف اطلاعات

۳۰۱۷۷ یه چکه ماه علیرضا افتخاری ۳۰۲۰۰ یه لحظه چشمات رو ببند گروه هفت
۳۰۱۴۷ یه امشب فکرکن حامد طاها ۱۰۱۲۵ یلدا اقتباسی ۱۰۲۰۷ یاد چوب خیزران علیمی
۳۰۱۹۷ یاد تو ۲ مانی رهنما ۳۰۱۹۶ یاد تو ۱ مانی رهنما ۳۰۲۴۲ یا لیتنی کنا معک محمود کریمی
۱۰۲۱۵ یا رقیه طاهری ۳۰۱۲۰ گیتار ۹ بیکلام ۳۰۱۱۹ گیتار ۷ بیکلام
۲۰۰۷۳ گیتار ۶ اقتباسی ۲۰۰۷۱ گیتار ۴ اقتباسی ۲۰۰۷۰ گیتار ۳ اقتباسی
۲۰۰۶۹ گیتار ۲ اقتباسی ۱۰۲۴۸ گیتار ۱ اقتباسی ۲۰۰۷۲ گیتار اقتباسی
۳۰۲۰۶ گل پامچال فریبرزلاچینی ۳۰۱۴۶ گل لاله مهدی نیکخواه ۳۰۰۸۵ گل سرخ و ارغوانی سلحشور
۳۰۰۸۱ گل ارغوانم علیمی
۳۰۱۶۸ کوچ پدرام محبوبیان
۳۰۲۴۴ کوفه شهر بی وفا سیب سرخی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۳ کشته لب تشنه ف ی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۰۱ کاشکی محسن چاوو شی
۳۰۲۵۸ چون آهوی اسیرم داود ی
۳۰۲۶۸ چهار مضراب تصنیف بیات سالار عقیلی
۳۰۲۰۸ چشمهای تو فتحعلی اویسی
۱۰۱۹۷ چشمام به چشم تو کریمی ۳۰۲۱۲ چشم سیاه ۱ علیرضا اویسی
۳۰۱۷۱ چشم به راه علیرضا افتخاری
۱۰۲۱۴ چراغ شب تیره ف ی
۱۰۱۴۵ چرا عمو عباس دیر کرد ملاباسم
۱۰۱۶۳ پلنگ صورتی اقتباسی
۳۰۱۴۰ پریزاد حامد طاها
۳۰۰۷۹ پرستوی مه خلج
۱۰۱۸۶ پرستوی سفیدم کریمی
۱۰۱۶۲ پت و مت اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۰۶۷ پاپیون اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۵۲ یا رقیه شیرزاد ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۹ ولایت عشق۲ محمد اصفهانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۸ ولایت عشق ۱ محمد اصفهانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۱۶ وای از درد ابه طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۱ واست می میرم گروه هفت ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۷ وارث اعطینا سلحشور ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۹۶ هیاهوی ملک محمد زمانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۰ همه چیم تو رضا عنایتی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۰۶۶ هرکول پوارو اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۳ هجرت حمید طالب زاده ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۳۶ نگاهم کن مهدی نیکخواه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۷۵ نگاه قشنگ علیرضا افتخاری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۴۲ نیایش حامد طاها ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۲ نورخورشید فرمان فتحعلیان ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۷۴ نورخدا علیرضا افتخاری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۶۱ نل اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۴۵ نفس حامد طاها ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۸۵ ندیدمت این غصه کم نیست آقا کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۰۵ ناوارو اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۶ ناجی محمد اصفهانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۸۴ میروم به آ ین سفر کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۵۹ میتی کومون اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۸ مگه نه حمید طالب زاده ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۸ مولا علی جان گروه آرین ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۶ موزارت اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۵۰ منو دل کندن هلالی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۹۹ من نمردم که تو تنهایی کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۵۹ من الذی ایطمنی داود ی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۹۴ معجزه محمد اصفهانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۵۴ مظلوم کربلا عباس ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۱۷ مسلم دیگه ی رو نداره طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۵ مرو قرار حیدر کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۴۳ مرحله حامد طاها ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۸۳ مرا بابا حسینی تربیت کرده ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۴۸ مداحی جواد مقدم ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۴۷ محمد سامی یوسف ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۸۲ ماهم برون فتاده کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۳ مادرم فاطمه اکبری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۶ مادر جوونم کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۴۱ مادر به زبان انگلیسی سامی یوسف ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۵ مادر هامون ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۴۲ مادر سامی یوسف ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۳۳ مادر مهدی نیکخواه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۶ لک لبیک بنی فاطمه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۰۶۵ لوسین اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۳ لطفاً عمران طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۱۸ لبیک یا حسین میرداماد ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۰ لافتی الا علی (ویژه عیدغدیرخم ) محمود کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۱۱ قشنگترین بابای دنیا کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۱۱ فلوت بیکلام ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۶۵ فراق علیرضا قربانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۸۰ فاطمه یعنی تمام هستیم میرداماد ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۲ فاطمه خدا کنه از رو زمین پاشی اکبری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۸۰ غضب نگاهش حیدریه کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۸۲ غروب مدینه چه دلگیره علیمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۹ عموم عباس شاهین آرین ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۳ عمو عمو آب آب علیمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۰۶ عمو عباس بنی فاطمه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۵ عمو حسین جانم طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۶ بابایم کجاست ۲ کویتی پور ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۵ بابایم کجاست ۱ کویتی پور ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۳ علی علی (مولودی ) ملاباسم ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۷ علی را وصف در باور نیاید محمد اصفهانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۹۲ علی اکبر لیلا ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۸ علی اصغر علی عبدالمالکی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۵ علی بود سید خلیل عالی نژاد ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۹ علمدار نیامد داود ی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۸ علمدار (به زبان لری ) علی جهان آرا ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۸ عشق یعنی ۲ کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۷ عشق یعنی ۱ کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۰ عذاب دوست داشتن ۲ علی لهراسبی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۰۹ عذاب دوست داشتن ۱ علی لهراسبی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۶ عاشقت داره میره رضا هاشمیان ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۹۰ ضامن آهو حمید غلامعلی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۴۶ صلوات سامی یوسف ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۰۷ صلوات ملاباسم ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۱ صدای من سهیل تهرانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۹۰ شب تاره کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۹۸ سپیده شهرام ناظری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۱ سوزسوز گارداشیم کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۶۷ سوره مریم عبدالباسط ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۵۵ سوره فجر عبدالباسط ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۶۶ سوره فتح عبدالباسط ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۶۹ سوره شورا عبدالباسط ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۶۸ سوره عبدالباسط ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۱ سوره الرحمن۱ عبدالباسط ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۰ سوره الرحمن عبدالباسط ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۱ سلطان طریقت فرمان فتحعلیان ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۱ سلام بابا دیگه بی جوابه اکبری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۹۹ سلام آ ۱ احسان خواجه ی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۶ سقا و میر لشکرمن خلج ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۵۷ سفینه النجاه داود ی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۹ ستاره گروه هفت ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۵۸ سا یفون اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۹۶ ساقی قلبش در تب و تاب سیب سرخی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۰ زینب سنه قربان کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۲ زمستون پوژنگ پروازی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۹ ریشه حمید طالب زاده ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۸۴ روضه تو مسجد و دیر منه علیمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۶۴ رسوای زمانه علیرضا قربانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۵ رستگاران محمد اصفهانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۶۷ راز دل علیرضا قربانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۰ دو تا داداش علیرضا طلیسچی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۹۸ دو بچه شیر کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۰۲ دلم گرفته امین رستمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۴ دلا خون حسین عرش زمین است ف ی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۳ دل شوره ۲ محسن چاووشی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۲ دل شوره ۱ محسن چاووشی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۸۹ دل سوختگان کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۷ دستهای خالیم علیرضا کبریایی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۷ دریاچه مرده محسن چاووشی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۱ دارم عاشق می شم پژمان کلانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۹۳ خورشید محمداصفهانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۴ خوب من ابراهیم توکلی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۹ خواب جاده ها ( زمان عج ) علی آه نک ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۷ خدایا پیام مقامی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۳۹ خداخافظ ۲ مهدی نیکخواه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۳۸ خداحافظ ۱ مهدی نیکخواه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۶ خدا چرا عاشق شدم محمد حشتمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۲ حیدر بابا هلالی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۱۱ حی علی العزا طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۸۱ حسین فرزند پیغمبر طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۸ حراج محسن چاووشی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۴ جای گل یاس گلدونه کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۰۵ جان مریم فریبرز لاچینی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۴ تومیدونی ادریس منصوری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۸۳ تو نفس میزدی من ز نفس افتادم علیمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۸۶ تو به طوفان بلا نوحم بودی علیمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۶۱ تصنیف شوشتری سالار عقیلی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۶۶ تصنیف ابو عطا سالار عقیلی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۶۳ تصنیف همایون ۲ سالار عقیلی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۶۲ تصنیف همایون ۱ سالارعقیلی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۸۷ تازه مهمان رقیه طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۵ بیا تا سیب سرخ رو بو کنیم بنی فاطمه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۹۲ بی واژه محمد اصفهانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۰۷ بی من نرو علیرضا اویسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۵ بی تو عاشق بودن زیبانیست میرداماد ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۷ بی تفاوت سعیدقاسمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۱ بگو جو نتم محمد یاوری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۱۰ بگو بابا بنی فاطمه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۰۹ بوی سیب بنی فاطمه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۲۵ بهمن ۲۲ گروه سرود ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۷۰ بهترین ترانه کیارش حسن زاده ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۲ به من بگو سهیل تهرانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۷ به دلم برات شده کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۹۱ به خدا دنیا رو نمی خوام طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۸ به خدا با دست بسته ام کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۴ بعد از رفتنت ۲ علی لهراسبی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۳ بعد از رفتنت ۱ علی لهراسبی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۷۳ بردی از یادم علیرضا افتخاری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۰ باورم کن سهیل تهرانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۰۳ باور نمی کنم احسان خواجه ی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۳ باور ندارم سهیل تهرانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۶ باور پیام مقامی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۴ بازار مشهر محسن چاووشی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۶ بابا حیدر فرمان فتحعلیان ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۶ با هر نفس پر میزنم کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۳۷ با تو باشم مهدی نیکخواه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۰ ایران من محمد یاوری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۵۱ ای اکبرم داریوش رحیمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۱ ای آدما علیرضا اویسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۴۸ اگه برگردی ببینی حامد طاها ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۰ اگه باشی محمد اصفهانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۴ این حسین کیست ؟ کویتی پور ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۷۸ ای ایران غلامحسین بنان ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۴۹ انتظار سهیل تهرانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۷۲ انتظار علیرضا افتخاری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۲ انتظار مهرزاد خیری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۹ امشب شب عشق (ویژه عید غدیر خم ) محمود کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۲۸ الله الله توپناهی بر ضعیفان ۱ گروه سرود ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۴۴ الله سامی یوسف ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۱ السلام ای سربریده یا قتیل العبرات محمود کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۹۱ اسیری محسن چاوشی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۶۰ از من بگذر علیرضا قربانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۶۴ از سرزمینهای شمالی اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۱۳ اربعین ف ی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۳ ابوالفضل شیرین ترین یار حسین کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۴ أ ین حرف سهیل تهرانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۰ آهنگ بیکلام ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۶۰ آنشرلی اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۱۲ آقای من دنیای من هلالی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۴ آقام علی مظلومه کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۹ آقام آقام طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۷ آسمون غریب مصطفی یگانه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۴۱ آسمون حامدطاها ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۵ آروم نشد با حرفام ادریس منصوری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۵ آروم آروم سهراب پاکزاد و طبری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۸ آرام جان لیلا علیمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۰۴ آتش شهرام ناظری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۲ آبروی عالم طاهری ۳۰
مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، تاریخ 1396/03/02
درخواست حذف اطلاعات

فهرست عناوین مناقصه های روز  مورخ 1396/03/02

 1. مناقصه ِِتهیه ونصب راه اندازی ph متر انلاین در شهرکهای صنعتی کاسپین ، لیا ، حیدریه
 2. مناقصه احداث واحدهای ۷ و ۸ تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران به روش طرح و ساخت epc
 3. مناقصه آبرسانی مجتمع چله شهرستان گیلانغرب
 4. مناقصه تعمیر و اجرای قرنیز و حفاظ تک شیب بتن مسلح در پل های اتوبان قم - تهران
 5. مناقصه نظارت بر پروژه های خط انتقال و تغذیه و شبکه و... حوزه معاونت ی و اجرای طرحها
 6. مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز ناحیه عسلویه
 7. مناقصه ید و حمل لوله های پلی اتیلن
 8. مناقصه آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار
 9. مناقصه نگهداری سیستم روشنایی بهمراه چراغهای چشمک زن
 10. مناقصه ید شیر شبکه و شیر خ ر به مقدار ۲۰۷۰۰ عدد شرکت آبفای مشهد
 11. مناقصه ید ۴۰۰ کیلومتر کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۷۰+۷۰*۳-شماره ۱۲/۹۶
 12. مناقصه مجموعه ورزشی لیکک
 13. مناقصه استعلام قیمت: عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاههای آق قلا، بصیرآباد، سرمه رود و وطنا در شبکه پایش مناب
 14. مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تهیه ، حمل، ‌نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، ابزار دق
 15. مناقصه سالن ورزشی ناصر آباد گچساران
 16. مناقصه آبرسانی مجتمع شادمان
 17. مناقصه تکمیل سالن ورزشی موک
 18. مناقصه ‌احداث ساختمان و سپتیک شبکه بهداشت دشتستان واقع در شهرستان دشتستان
 19. مناقصه ید خدمات و نگهداری ایستگاه عوارضی قم - تهران بصورت حجمی
 20. مناقصه واگذاری نظارت و وصول مطالبات


 1. مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه فاضلاب سپتیک های مشترکین جزیره زیبای کیش
 2. مناقصه عملیات راهداری و نگهداری راهها در حوزه استحفاظی شهرستان شاهرود و میامی
 3. مناقصه احداث سر درب علوم پزشکی
 4. مناقصه ید چراغ لاک پشتی بخار سدیم ۱۵۰ وات ۹۶۱۵-۰۸۱۸
 5. مناقصه ید کامیون کمپرسی
 6. مناقصه احداث سد مخزنی خاکی سنگریزه ای هواسان
 7. مناقصه خدمات امداد شهرستانهای گچساران و کهگیلویه
 8. مناقصه تهیه مصالح و اجرای ۱۰۰ کیلومتر شبکه گازرسانی و نصب ۳۲۰۰ انشعاب شهر درگهان و روستای هلر
 9. مناقصه اجرای عملیات امور راهداری در سطح حوزه راههای حوزه استحفاظی شهرستان گرمسار ، سمنان ، شهمیرزاد ، دامغ
 10. مناقصه اجرای پروژه قسمتی از کانالهای جمع آوری آبهای سطحی، تکمیل زیرسازی وآسف معابر اصلی واجرای گاردریلها
 11. مناقصه عملیات ایاب و ذهاب کارکنان شرکت عمران شهر جدید رامین از سطح شهر اهواز به دفتر شرکت
 12. مناقصه انجام مشاوره برداشت ، تهیه ، پیکتاژ کلیه پروژه های سرمایه ای ، نیرورسانی و عمرانی
 13. مناقصه ید انواع سیم و کابل ۹۶۱۰-۰۸۱۳
 14. مناقصه واگذاری امور کافه تریا و بوفه مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
 15. مناقصه ید کامیون کشنده
 16. مناقصه مجموعه ورزشی باشت
 17. مناقصه ید قطعات یدک ۱۰ ساله سیستم های مخابراتی ایستگاههای مسیر رشت
 18. مناقصه ارزی کیفی انتخاب مشاور جهت خدمات نظارت پروژه
 19. مناقصه تکمیل سالن ورزشی بادنگان
 20. مناقصه ید و حمل لوله اتصالات grp شبکه آبیاری و ز شی سد هرات
 21. مناقصه احداث پانسیون پزشکان شیان ابادغرب-گهواره دالاهو-حمیل اباد غرب-شبکه اباد غرب
 22. مناقصه ارزی کیفی فراخوان ارزی کیفی عملیات بهسازی محور زنجان - دندی - تخت سلیمان(قطعه 3) از کلومتر 000+16 تاکیلومتر 775+41 به طول 775+25(بهسازی نوع 2)
 23. مناقصه زمین چمن بوستان باشت
 24. مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسف نوار حفاری آب به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع/ آبفااستان البرز
 25. مناقصه آبرسانی مجتمع هفت آشیان شهرستان سنقر
 26. مناقصه آبرسانی مجتمع بیلوار شهرستان کرمانشاه
 27. مناقصه ید پایه چراغ و سری چراغ لاک پشتی
 28. مناقصه اجرای پروژه تکمیل آسف معابر ناحیه صنعتی رباط سنگ و آسف قسمتی از معابر و اجرای سیل بند شهرک صنع
 29. مناقصه ید کامیون شاسی با کاربری آتش نشانی
 30. مناقصه احداث پانسیون پزشکان دینور صحنه-جنب بیمارستان کن ر-تازه آباد ثلالث باباجانی
 31. مناقصه نیرو رسانی، توسعه و باز سازی شبکه های توزیع نیروی برق مدیریت برق دیلم
 32. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم های گندز گازی و مایعی و خنثی سازگاز کلر/آبفااستان البرز
 33. مناقصه ید انواع کابل خود نگهدار فشار ضعیف
 34. مناقصه احداث پانسیون پزشکان قلعه شاخانی-چهر هرسین- زلال جوانرود
 35. مناقصه انجام عملیات بهره برداری ونگهداری از شبکه های آبیاری وز شی کردان ، جلنگدار واغشت
 36. مناقصه ید کامیون با کاربری باری لبه دار بغل ف ی
 37. مناقصه مجموعه ورزشی گچساران
 38. مناقصه ید انواع سیم آلومینیومی
 39. مناقصه اجرای پروژه آبرسانی شهرک صنعتی مشهد۵
 40. مناقصه سالن ورزشی سرابننیز گچساران
 41. مناقصه برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ شادمان شهرستان کرمانشاه
 42. مناقصه ید دیزل ژنراتور سطح استان کرمانشاه
 43. مناقصه ید ۱۲ دستگاه ریکلوزر با قابلیت ارسال اطلاعات و دارا بودن rtu ، مودم ، تابلو کنترلر و pt ب
 44. مناقصه ید ریکلوزر عایق جامد
 45. مناقصه ید چراغهای ledمورد استفاده در معابر محلی ۹۶۱۶-۰۸۱۹
 46. مناقصه ید ونر هوایی sf۶ موتوردار ۹۶۱۳-۰۸۱۶
 47. مناقصه فراخوان ارزی کیفی: پروژه شبکه آبیاری و ز شی قره سو و زرینگل(بسته قره سو-۱)
 48. مناقصه ید ۲۱۰ دستگاه انواع تابلو
 49. مناقصه واگذاری ج گذاری فاز 4 فرهنگیان با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال------- پیاده رو سازی خیابانهای نواب و صفوی و شریعتی سیدجمال ایدین با برآورد 5.008.000 ریال و تضمین 250.000.000 ریال ----------- پیاده رو سازی خیابانهای ، خیابان شهید بهشتی، معلم و بهشت رضا با برآورد 5.500.000.000 ریال و تضمین 275.000.000 ریال
 50. مناقصه tube bunle
 51. مناقصه انتخاب مشاور برای خدمات مطالعات مدیریت محیط زیست احداث شبکه فاضلاب تهران
 52. مناقصه ید ٬ تهیه ٬ نصب و اجرای سیستم پایش آنلاین دود وجی از بویلر نیروگاه شهید مفتح همدان
 53. مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود یک کیلومتر خط تغذیه شهرک راه آهن بندرعباس
 54. مناقصه پروژه احداث آشیانه فلایت چک فرودگاه بین المللی مهراباد به روش طرح و ساخت
 55. مناقصه تعمیر،مرمت و تعریض پل های محور سلفچگان - ساوه و اجرای درز انبساط پلیمری در پلهای استان
 56. مناقصه سالن ورزشی کره
 57. مناقصه لوله فاضل پلی اتیلن۵۰۰ با متعلقات - ۴۰۰
 58. مناقصه لوله فاضل پلی اتیلن۲۰۰ با متعلقات -۲۵۰
 59. مناقصه لوله پلی اتیلن دو جداره با واشر ۲۰۰ - ۲۵۰
 60. مناقصه لوله پلی اتیلن دو جداره با واشر ۲۰۰ - ۲۵۰-
 61. مناقصه ارزی کیفی - پیمان تعویض پوشش ۱۰ کیلومتر خط ۳۲ اینچ حدفاصل مراکز انتقال نفت شماره ۶ تا ۷ مارون-اصفهان
 62. مناقصه تعمیرات اساسی واحد تصفیه گاز ۳۰۰شرکت پالایش گاز بیدبلند ۸۲۹/۹۶/۶۱۴
 63. مناقصه لوله فاضل پلی اتیلن 300 با متعلقات - لوله فاضل پلی اتیلن 250 با متعلقات - لوله فاضل پلی اتیلن 215 با متعلقات - مانشون پلی اتیلن 200 - مانشون پلی اتیلن 250 - مانشون پلی اتیلن 315
 64. مناقصه تامین باندل پاس اول پیش گرمکن هوای کوره
 65. مناقصه اجرای امور مربوط به پشتیبانی و نگهداشت سیستم ها و تجهیزات رایانه ای (سخت افزار، نرم افزار و شبکه )
 66. مناقصه 4/96- ارائه خدمات موتوری (ایاب و ذهاب) با خودروهای سبک با ضمانت 300.000.000 ریال --- 5/96- تعمیرات ، سرویس و نگهداری ، راهبری و راه اندازی دستگاه های مولد تهویه ،مطبوع حرارتی و برودتی با ضمانت 250.000.000 ریال
 67. مناقصه شناسایی ارزی کیفی پیمانکاران طرح و ساخت جهت احداث واحدهای 7 و 8 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
 68. مناقصه ارائه خدمات تهیه و سرو غذای نیمروز کارکنان (روزانه 170 پرس) -- تهیه و راه اندازی دوربین مدار بسته شعبات کاری صنعتی
 69. مناقصه ارزی کیفی - انتخاب مشاور برای انجام خدمات مطالعات مدیریت محیط زیست احداث شبکه فاضلاب تهران در بخش های اجرا نشده و ارزی اثرات محیط زیست 4 واحد تصفیه خانه منطقه 22 شهر تهران
 70. مناقصه ارزی کیفی خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای محمدآباد و رودبار یخکش از بخش هزار جریب بهشهر به همراه ساخت ، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه ک نتی به ظرفیت tbs/2500 متر مکعب به روش pc
 71. مناقصه احداث ساختمان سوله ورزشی چند منظوره شهر جدید بینالود
 72. مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله 12 اینچ جهرم و 56 اینچ چهارم و هشتم سراسری در محدوده مرکز بهره برداری جهرم
 73. مناقصه لکه گیری موارد خطری معابر فرعی سطح منطقه یک
 74. مناقصه مرمت جداول و دال های خطری معابر فرعی سطح منطقه یک
 75. مناقصه بازسازی سیستم فاضلاب زیربلوکی، بلوک های منازل سازمانی به تعداد 6 بلوک واقعدر افسریه خیابان هارم شهرک شهید بهشتی (قصر فیروزه شماره 2)
 76. مناقصه ید تعداد 150.000 طاقه کلاه کرکی و 150.000 جفت دستکش کرکی
 77. مناقصه واگذاری عملیات پیشروی به طول 1100 متر و در سه جبهه کاری اوکلن های اصلی فرعی معدن زون 5 بلوک 3 پروده شرقی طبس
 78. مناقصه ید 205 عدد cpu i5- 440, core 15 3.1 ghz, 6mcashe, intel
 79. مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و بیمه عمر و حوادث گروهی به صورت یکجا
 80. مناقصه 6497- عملیات تکمیلی پروژه بزرگراه رستگار مقدم در سطح منقه با برآورد 6.546.000.000 یال و تضمین 104.000.000 ریال --- 6521- ید 14 دستگاه بازیافت پسمان (تفکیک زباله از مبداء ) با برآورد 15.775.000.000 ریال و تضمین 183.000.000 ریال
 81. مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت بازسازی آ سانسورهای بلوک های منازل سازمانی (آسانسور بولک های 10 طبقه به تعداد 9 دستگاه و بلوک های 15 طبقه به تعداد 6 ستگاه واقع در افسریه خیابان چهارم شهرک شهید بهشتی قصر فیروزه شماره 2
 82. مناقصه بازپیرایی و لکه گیری معابر سطح شهر و پیاده روسازی مسکن شهر جدید بینالود
 83. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی
 84. مناقصه فراخوان شناسیایی ، ارزی و انتخاب متقاضیان سرمایه گذاری جهت واگذاری آزاد راه تهران - قم به روش بهسازی ، بهره برداری و انتقال rot
 85. مناقصه طراحی ید نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته مجموعه های پالایشگاه روغن سازی تهران و مجتمع ظرفسازی و بسته بندی واقع در شهرری ابتدای جاده قدیم قم و پالایشگاه روغن سازی آبادان واقع در آبادان میدان ف رهنگ خود
 86. مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی
 87. مناقصه واگذاری: تکمیل کمپینگ زائر بوستان غدیر (منطقه 8) به مبلغ برآورد 15.046.308.571 ریال و ضمانت 753.000.000 ریال ------ احداث بوستان نبوت (منطقه 6) با برآورد 14.756.462.068 ریال و ضمانت 740.000.000 ریال ------ احداث بوستان کارگر (منطقه 6) به مبلغ برآورد 8.073.563.947 ریال و تضمین 404.000.000 ریال------ احداث بوستان انقلاب فاز 2 (منطقه 8) با برآورد 6.380.371.209 ریال و تضمین 320.000.000 ریال------- احداث بوستان مساعی منش (منطقه 5) با برآورد 2.276.060.347 ریال و تضمین 114.000.000 ریال
 88. مناقصه واگذاری حمل و نقل کالای شرکت
 89. مناقصه ید و نصب چمن بردستان شهستان دیر استان بوشهر با برآورد 5.674.935.000 ریال و تضمین 284.000.000 ریال --- تکمل سالن ورزش شهرستان عسلویه با بر آورد 39.470.000.000 ریال و تضمین 1.980.000.000 ریال --- احداث خوابگاه ورزشکاران جم با برآورد 18.548.207.313 ریال و تضمین 930.000.000 یال --- احداث خوانه جوان عسلویه با برآورد 8.622.967.581 یال و تضمین 432.000.000 ریال -- دکل روشنایی زمین چمن دیلم با برآورد 4.466.097.845 ریال و تضمین 224.000.000 ریال --- دکل روشنایی زمین چمن دوبره با برآورد 4.466.097.845 ریال و تضمین 224.000.000 ریال --- احداث سالن سقف کوتاه عسلویه با برآورد 12.902.463.541 ریال و تضمین 646.000.000 ریال
 90. مناقصه 2465 : تامین گوشت قرمز با تضمین 200.000.000 ریال ---- 2466 : گوشت سفید با تضمین 200.000.000 ریال
 91. مناقصه اجرای سیستم اطفای حریق اتوماتیک در ادارات تابعه در سطح استان تهران
 92. مناقصه واگذاری پروژه طراحی، ید ،نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته مجموعه پالایشگاه روغن سازی تهران و مجتمع ظرفسازی و بسته بندی واقع در شهر ری
 93. مناقصه اصلاح سیستم ارت ایستگاههای مخابراتی گنو و فینو و منازل قطب آباد - منطقه خلیج فارس
 94. مناقصه تامین کیسه های جامبو لیفه ای به تعداد 12000 تخته
 95. مناقصه عملیات احداث سه دستگاه پل پلهای دماوند، تکاور و ابتهاج) واقع در محور هراز شامل عملیات خاکی ابنیه فنی روسازی علائم و تجهیزات ایمنی واقع در استان مازندران
 96. مناقصه تامین آب شرب و ساخت تصفیه خانه اضطراری شهر جدید هشتگرد از خط انتقال آب طالقان
 97. مناقصه حمل بار کود اوره یداری شده از شرکت پتروشیمی اسان از مبداء بارگیری این شرکت واقع در کیلومتر 17 جاده بجنورد - مشهد به مقصد گمرک ماهی رود در مرز ایران و جمهوری افغانستان با وسیله حمل و نقل مناسب (تریلی بغل دار و یا بدون بغل)
 98. مناقصه 12/96: ید 18100 متر انواع کابل خودنگهدار (تولید داخل) از محل اعتبارات عمرانی با تضمین 13.100.000 ریال ---- 14/96 : ید 20.000 عدد مقره سوزنی سیلی ی و 8000 مقره کششی سیلی ی (از محل اعتبارات داخلی) تولید داخل با مبلغ تضمین 425.600.000 ریال
 99. مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات فاز شناخت و فاز یک آبیاری و ز شی در استان کردستان
 100. مناقصه ید یک دستگاه بسته بندی بطری 1/5 لیتری دوغ (تری بلوک)
 101. مناقصه ارزی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی ید 13489 متر لوله چدن داکتیل ضد ز له کلاس k9 در اقطار 1000 ، 900، 800 و 600 میلی متر
 102. مناقصه یداری پنج قلم نهاده دامی مورد نیاز امور دامپرورری خود شامل : کنجاله سویا به مقدار 700 تن با تضمین 700 میلیون ریال --- کنجاله تخم پنبه 750 تن با تضمین 710 میلیون ریال --- پودر ماهی 150 تن با تضمین 300 میلیون ریال ---- کنجاله ک ا با تضمین 350.000.000 ریال ---- پودر چربی با تضمین 200.000.000 ریال
 103. مناقصه شناسایی پیمانکاران تعمیر سیلندرهای ترمز و شیرهای پنوماتیک f8 واگن های دو طبقه خط 5 متروی تهران : تعمیرات اساسی برای شیرهای پنوماتیک f8 و سیلندرهای ترمز sp4,sp2 و تامین قطعات مورد نیاز سیلندرها و شیرهای مذکور
 104. مناقصه 1- واگذاری عملیات لکه گیری نوارهای حفاری کم عرض معابر شهر با اعتبار 5.000.000.000 ریال --- 2- اجرای پروژه آسف معابر سطح شهر با اعتبار 15.000.000.000 ریال
 105. مناقصه برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع (اتفاقات) ای کوچک (عنبران و آبی بیگلو- کورائیم و تازه کند و آباد)
 106. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 2
 107. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی جهت امورات اداری و جمع آوری زباله، رفت و روب سطح شهر، احیاء و نگهداری فضای سبز، رانندگی ماشین آلات
 108. مناقصه rep-7914505027-t02 : ید یک دستگاه مبدل حرارتی e-7314 با تضمین 91.600.000 ریال ---- rep-7613607077-t02 : rosemount radar level transmiter با تضمین 41.600.000 ریال
 109. مناقصه واگذاری زمین چمن مجموعه ورزشی علی (ع) واقع در انتتهای خیابان بسیج دو
 110. مناقصه انجام امور خدماتی از قبیل پخش آسف و انجام امور دفتری و اداری
 111. مناقصه ید منوآلومینیوم فسفات 20 تن ـ منوپتاسیم فسفات 10 تن ـ سولفات پتاسیم 15 تن ـ کلات آهن و مس هر کدام 350 کیلوگرم موردنیاز خود
 112. مناقصه ایجاد و واگذاری بستر فیبر نوری در خصوص 5 واحد ثبتی همدان ناحیه 2، ملایر، نهاوند تویسرکان و اسدآباد و انتقال سرویس های دیتای فعلی به روی بستر ایجاد شده و اتصال ادارات ثبت مذکور به مراکز ارائه دهنده پهنای باند و سرویسهای مربوطه
 113. مناقصه ید دیزل ژنراتور 500 کاوا
 114. مناقصه تامین قطعات یدکی و نصب راه اندازی کمپرسور اینگر سولراند سنتک (سانتریفیوژ ظرفیت 90 متر مکعب بر دقیقه) خود
 115. مناقصه ید 200 دستگاه سیستم گرمایشی (استیم کوئل) و نصب برروی واگنهای مخزندار سری 546 هزاری
 116. مناقصه عملیات اجرایی احداث سه دستگاه پل (پلهای دماوند، تکاور و ابتهاج) واقع در محور هزار شامل عملیات خاکی، ابنیه فنی، روسازی، علایم و تجهیزات ایمنی واقع در استان مازندران
 117. مناقصه ید تعداد 2 دستگاه پست امداد سیار و یک دستگاه اتاق عمل سیار
 118. مناقصه ید 25 آیتم لوازم یدکی c.w.pهای واحدهای بخار مدل e-type نیروگاه سیکل ترکیبی ی پاکدشت (دماوند)
 119. مناقصه ارزی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود 11 کیلومتر خط تغذیه 12 اینچ و 35 کیلومتر شبکه توزیع در محور روستاهای سیدآباد، چهل تخم، دشت آب به همراه راه اندازی یک عدد ایستگاه tbs نرماشیر
 120. مناقصه ارزی کیفی انتخاب از بین مجریان جهت ارائه راهبری و پشتیبانی سامانه تحت وب آموزش الکترونیک و جذب مخاطبین در راستای ارائه خدمات آموزش الکترونیک به صنایع کوچک و متوسط یک نفر
 121. مناقصه نگهداری 60000 اصله نهال کاشته شده شامل: اری، کوددهی واکاری باری مدت یک سال جهت 200 تار از کمربند سبز شمال غرب در قطعه a-b با برآورد 5.963.782.500 ریال و تپمین 298.189.125 ریال ---- نگهداری 40000 اصله نهال کاشته شده شامل: اری، کوددهی واکاری برای مدت یک سال جهت 120 تار از کمربند سبز شمال غرب اهواز در قطعه c1-c2 با براورد 5.045.105.000 ریال و تضمین 252.255.250 ریال ------- نگهداری 60000 اصله نهال کاشته شده شامل: اری، کوددهی واکاری برای مدت یک سال جهت 165 تار از کمربند سبز شمال غرب اهواز در قطعه در 165 تار از کمربند سبز شمال غرب در قطعه d1-d2 با برآورد 6.463.470.000 ریال و تضمین 528.918.000 ریال ---------- نگهداری 80000 اصله نهال کاشته شده شامل: اری، کوددهی واکاری برای مدت یک سال جهت 200 تار از کمربند سبز شمال غرب در قطعه e1-e2 با برآورد 10.578.360.000 ریال و تپمین 528.918.000 ریال
 122. مناقصه شناسایی پیمانکاران جهت نصب، تست و راه اندازی تجهیزات کالیبراسیون در مجتمع کک سازی و پالایشگاه واقع در کیلومتر 7 جاده زرند - کرمان
 123. مناقصه عملیات اجرایی طرح اصلاح و بازسازی بخشی از تاسیسات آبرسانی شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) شامل اصلاح و تعویض تاسیسات مکانیکی و برقی چاه و خطوط انتقال و اجرای سیستم تله متری - مرمت و بازسازی ساختمان سرچاه - اجرای خط لوله پلی اتیلن به اقطار 110 و 200 میلیمتر به طول تقریبی 6300 متر بهمراه متعلقات و حوضچه شیرآلات - احداث مخزن بتونی مدفون به ظرفیت 500 تر مکعب ، مخزن ف ی هوایی به ظرفیت 100 متر مکعب و احداث ایستگاه پمپاژ
 124. مناقصه پیمان رنگ آمیزی لوله روگذر 14 اینچ رودبار / رشت در محدوده زاده هاشم از کیلومتر 786+33 تا 143+35
 125. مناقصه گاز رسانی به روستاهای کچل آباد ، داش بلاغ ، سیاهپوش ، ی وسطی و علیا ، سقدل ، گلی ، خادملو ، دابانلو ، مولان سفلی ، مولان ع لیا ، تک بلاغ ، اباذر ، ملا احمد ، اق درق ، آق گونی و رامین لو از توابع شهرستان نیر و روستاهای قلیچی از توابع شهرستان اردبیل : احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن به اقطار 63 ، 90 ، 125 و 160 میلیمتر
 126. مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز شهر
 127. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 9 قلعه نار شامل انجام عملیات ت یب ، عملیات خاکی ، عملیات بنایی با سنگ اندود و بندکشی ، قالب بندی و چوب بست ، کارهای فولادی ، بتن ریزی ، زیراساس ، اساس و بالاست ، نصب علائم و تجهیزات ایمنی ، مرمت محوطه چاه ، مرمت سلر ، مرمت گودال آبگل ، مرمت گودال سوخت ، احداث آبرو بتنی در ول مسیر جاده و دسترسی
 128. مناقصه ید ، حمل و نصب گیرب هواده سطحی تصفیه و فاضلاب ساخت اروپای غربی و کوپل نمودن آن با الکتروموتور و توربین موجود ، ارائه کاتالوگ و ضمانت کتبی تعویض از تاریخ نصب به مدت 1 سال و 10 سال سال خدمات پس از فروش و آموزش اپراتوری و ارائه دفترچه نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات دستگاه
 129. مناقصه ارزی کیفی - تعمیرات اساسی جزئی و نگهداری و بازسازی نرده پل های برگ راه های حوزه استحفاظی استان کردستان شامل سنندج، سروآباد، مریوان، کامیاران، دهگلان با برآورد اولیه 11.040.000.000 ریال و مبلغ تضمین 552.000.000 ریال --- دیواندره، سقز، بانه، قروه، بیجار با برآورد اولیه 11.040.000.000 ریال و مبلغ تضمین 552.000.000 ریال
 130. مناقصه راه اندازی و نصب سیستم دوربین های مداربسته در ساختمان اداری محوطه باراندازا انبارهای هانگار و مسقف
 131. مناقصه احداث ابنیه فنی ، آبرو کشاورزی و تسطیح مسیر خط لوله 30 اینچ شیروان ـ بجنورد
 132. مناقصه واگذاری آسف معابر سطح شهر و دور برگردان
 133. مناقصه ج گذاری بلوار حس با مبلغ 1.115.000.000 ریال و تضمین 55.750.000 ریال --- پیاده روسازی بلوار علی (ع) با برآورد 2.761.000.000 ریال و تضمین 138.050.000 ریال
 134. مناقصه حفر چاه مجتمع آشوربای در شهرستان آق قلا روستای بهلکه داشلی
 135. مناقصه ید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضل در اقطار 400-500-600-800 و 1000 م/م pe80 با مقاومت حلقوی 5/31 کیلو نیوتن بر مترع مربع ت سرخود به همراه واشر به ترتیب 2500-2400-1500-200 و 200 متر
 136. مناقصه امور مربوط به فعالیتهای خدماتی همانند باغبانی ـ نگهبانی ـ امور نظافتی بهداشتی و غیره را (حدود 13 نیرو)
 137. مناقصه ساخت نرده پل های بزرگ، تعمیرات جانپناه، آبرو پل ها و نصب نرده پل ها
 138. مناقصه تهیه و نصب و نگهداری تابلوهای اطلاعاتی حوزه استحفاظی استان کردستان
 139. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دهی و جابجایی کارکنان ، اساتید و دانش آموزان
 140. مناقصه ارزی کیفی پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاههای تقلیل فشار tbs ، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاهای محور خورنج شهرستان پیرانشهر (روستاهای خورنج ، کانی مولا ، کانی بداق ، شاوله ، دشت قوره ، گرگول سفلی ، گرگول علیا ، حاجی علده ، کانی لاغ ، لیکبین ، زنگ آباد ، اشتوزنگ ف بالابان ، کلیه علیا ، قبه ، هور د ، قره قاپان ، دی ی ریال قلاته رش ، چیانه ، گردیمخانه ، نمنجه ، بادین آباد به شرح شبکه تویع 60 psi با لوله های فولادی به قطر 6 اینچ - شبکه توزیع 4 bar با لوله های پلی اتیلنی به اقطار 63 الی 225 نمیلیمتر --- احداث خط تغذیه 250psig با لوله های فولادی به اقطار 2 تا 8 اینچ - احداث ایستگاه تقلیل فشار 5000،60،250 t.b.s --- ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی -
 141. مناقصه 6/96 : ید 18100 متر انواع کابل خودنگهدار (تولید داخل) از محل اعتبارات عمرانی با تضمین 13.100.000 ریال ---- 7/96 : ید 8724 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی 10 (100)a اپارتمانی (تولید داخل) از محل اعتبارات عمرانی با تضمین 22.000.000 ریال ---- 8/96 : ید 80 دستگاه ترانسفورماتور 250-100-315-200 و 160 کیلوولت آمپر کم تلفات ab (تولید داخل) از محل اعتبارات عمرانی با تضمین 46.000.000 ریال ---- 11/96 : ید تعداد 83 دستگاه انواع تابلو توزیع عمومی و اختصاصی با سکوی مربوطه (تولید داخل) از محل اعتبارات عمرانی با تضمین 17.000.000 ریال
 142. مناقصه تعداد 6 دستگاه دیزل ژنراتور شامل 5 دستگاه 1500 kva با ولتاژ 690 ولت و یک دستاه 2000 kva با ولتاژ 400 ولت
 143. مناقصه انجام خدمات جابجایی و تکمیل کارخانجات خود
 144. مناقصه امحای ترانسفورماتور، روغن، خاک و تجهیزات آلوده به آسکارل نیروگاه بندرعباس
 145. مناقصه پیمان بلاستینگ و رنگ آمیزی تجهیزات منیفلد تاسیسات ری / قدیم
 146. مناقصه 13/96 : نظارت بر آژانس های مشترکین برق با برآورد 19.726.152.811 ریال و تضمین 711.784.584 ریال ---- 14/96 : انتخاب مشاور نظارت عالیه پروژه های طراحی توزیع برق با برآورد 3.082.273.452 ریال و تضمین 212.468.204 ریال
 147. مناقصه عملایت تهیه و نصب و اجرای دکل 20 متری در سطح شهر کاشان
 148. مناقصه ید 18 عدد انواع لوله تست
 149. مناقصه واگذاری بازاری و فروش اینترنت باند پهن تجاری و انجام خدمات پشتیبانی جهت مشترکین
 150. مناقصه عملیات اجرایی پروژه قطعه 3 باند دوم بزرگراه کوار- فیروزآباد به طول 14 کیلومتر مشتمل بر 7 دستگاه تونل به طول حدود 3035 متر، در استان فارس و مدت اجرای کار 40 ماه
 151. مناقصه زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی واحدهای ثبتی استان اصفهان
 152. مناقصه ارزی کیفی پیمان راهبری وسائط نقلیه مرکز خوزستان به صورت حجمی
 153. مناقصه ترمیم و بهسازی پل فاضل آباد شامل اجرای شمع های پایین دست پل و ایجاد مسیر انحرافی با برآورد 5.487.116.821 ریال و تضمین 274.400.000 ریال ---- احداث دیوار سنگی ملاتی 330 متری و احداث پل با ی 3 متری در محور اصلی دهنه محمد آباد - سیاه مرز کوه--- با برآورد 11.654.988.476 ریال و تضمین 582.750.000 ریال ---- احداث پل دالی دهانه 5 متری محور کشکک - ویرو حوزه شهرستان رامیان با برآورد 2.815.486.966 ریال و تضمین 104.775.000 ریال
 154. مناقصه ارزی خدمات حجمی بنایی و بهینه سازی اماکن شامل بنایی و بهینه سازی اماکن ساختمان شماره 31 شرکت ملی نفت ایران
 155. مناقصه برگزاری مناقصه ید کارتن ها و لیوان های موردنیاز خود
 156. مناقصه 06-96: واگذاری آسف خیابانهای محدوده س ت های غیررسمی شهر برازجان با برآورد اولیه 3.007.569.369 با مبلغ تضمین 150.379.000 ریال --- 07-96: احداث دیوار حفاظتی دره گرمسیری شهر برازجان با برآورد اولیه 5.975.551.548 با مبلغ تضمین 298.778.000 ریال --- 08-96: احداث پارک دره گرمسیری شهر برازجان با برآورد اولیه 3.596.114.814 ریال با مبلغ تضمین 179.806.000 ریال
 157. مناقصه کیف سلامت و البسه و منسوجات مورد نیاز بیماران بیمارستان های تابعه را در سال 94 به مدت یک سال جهت بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد مبلع 500.000.000 ریال ـ بیمارستان هاجر مبلغ 400.000.000 ریال جهت بیمارستان لردگان مبلغ 300.000.000 ریال جهت بیمارستان سیدال ع فارسان مبلغ 350.000.000 ریال ـ جهت بیمارستان ولیعصر عج بروجن مبلغ 500.000.000 ریال ـ جهت بیمارستان شهید ارجمند مالخلیفه 20.000.000 ریال ـ جهت بیمارستان سینا جونقان 20 میلیون یال ـ جهت بیمارستان رضا اردل مبلغ 50 میلیون ریال ـ بیمارستان جواد ناغان مبلغ 50 میلیون ریال ـ بیمارستان سجاد کوهرنگ مبلغ 10 میلیون ریال
 158. مناقصه ید 3 دستگاه ماشین تراش cnc
 159. مناقصه عملیات حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات منطقه پنج عملیات انتقال گاز
 160. مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمانهای ، زیرساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه شهید آیت ا.. صدوقی یزد شامل عملیات یب ، عملیات خاکی با دست و ماشین ، کارهای فولادی با میلگرد ، بتن درجا ، بتن پیش ساخته ، یراساس ، اساس و بالاست ، آسف ، کارهای سنگی و ارهای تاسیسات برقی و مکانیکی شامل چراغهای فضای آزاد ، کابل های فضشار ضعیف و سایر وسایل شبکه و ...
 161. مناقصه ارزی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات فاز شناخت و فاز یک آبیاری و ز شی در استان کردستان
 162. مناقصه ید یک ردیف قطعه صنعتی به تعداد 200.000 عدد
 163. مناقصه ید و اجرای ج گذاری بتونی سطح شهر فرمهین
 164. مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی حکیمیه، شال، اسفرورین، مدشت و آوج با کمیت خدمات
 165. مناقصه تولید 130 تن استرچ مورد نیاز برای بسته بندی محصولات پلیمری
 166. مناقصه عمیات ید، نصب و راه اندازی سیستم ثبت تخلف سرعت، سیستم ثبت پلاک خودروهای عبوری ، سیستم ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و سیستم ثبت تخلف تردد در خطوط ویژه در معابر شهر کاشان
 167. مناقصه limit switch crouzet
 168. مناقصه تامین سنسور سطح سنج مخازن کشتی
 169. مناقصه نگهداری کامل محدوده باغ راه ایرانی و پارک خانواده جزیره زیبای کیش
 170. مناقصه خدمات فنی و ی نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی و حفاظتی مسیر خطوط 8،7، 6، 5
 171. مناقصه انجام خدمات شستشوی فضاها و تونل های مسیر خطوط 1 الی 8
 172. مناقصه تعمیر، مرمت و تعریض پلهای محور سلفچگان- ساوه و اجرای درز انبساط پلیمری در پلهای استان با برآورد 7.400.000.000 ریال و تضممین 370.000.000 ریال------- تعمیر و اجرای قرنیز و حفاظ تک شیب بتن مسلح در پلهای اتوبان قم - تهران با برآورد 6.860.000.000 ریال و تضمین 343.000.000 ریال ------ نگهداری سیستم روشنایی بهمراه چراغهای چشمک زن در سال 96-97 با برآورد 9.972.130.868 ریال و تضمین 499.000.000 ریال
 173. مناقصه اجرای عملیات نصب سیستم صاعقه گیر و اتصال به زمین ایستگاه تقلیل فشار cgs اول ، cgs دوم یزد و نیروگاه آلستوم
 174. مناقصه تعداد 19 قلم قطعات یدکی مربوط به سیستم بیسیم تترا
 175. مناقصه 96/07: انجام خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و نصب کنتور و رگولاتور در شهرستان بروجن باتضمین: 400 میلیون ریال --- 96/08: انجام خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و نصب کنتور و رگولاتور در شهرستان لردگان باتضمین: 530 میلیون ریال --- 96/09: انجام خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و نصب کنتور و رگولاتور در شهرستانهای فارسان و کوهرنگ باتضمین: 582 میلیون ریال
 176. مناقصه واگذاری پروژه ج گذاری و روکش آسف معابر
 177. مناقصه ارزی کیفی اجاره کشتی حمل میعانات گازی از بنادر عسلویه و طاهری به مقصد بندر خود واقع در ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر سایت 4
 178. مناقصه انجام عملیات و خدمات اکتشاف تفصیلی زغال سنگ در جنوب محدوده پروده 4 ( اسان جنوبی - طبس)
 179. مناقصه ارزیاب یکیفی - ید تجهیزات و اجرای عملیات نصب برج و سیم کشی خط 132 کیلو ولت چهار مداره شیبان- رینگ اهواز
 180. مناقصه ید لوله پلی اتیلن
 181. مناقصه عبارت است از اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق در فضای بایگانی واحدهای ثبتی تابعه و اداره کل
 182. مناقصه خدمات فنی و ی نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی و حفاظتی مسیر خطوط 8،7، 6، 5
 183. مناقصه انجام خدمات شستشوی فضاها و تونل های مسیر خطوط 1 الی 8
 184. مناقصه اجرای عملیات : تکمیل گل کالشور در محورمیامی - ری آباد - ج با برآورد 28.926.805.638 ریال و تضمین 1.446.340.282 ریال --- تهیه و اجرای درز انبساط پلیمری و الاستومری پلهای بزرگ با برآورد 3.644.328.449 ریال و تضمین 182.216.423 ریال --- ید گاردریل دو موج با برآورد 6.458.500.000 ریال و تضمین 322.925.000 ریال --- عملیات حصارکشی در محور میاندشت - عباس آباد با برآورد 9.338.386.802 ریال و تضمین 466.919.340 ریال --- طرح و جرای آسف حفاظتی در محورهای اصلی و فرعی حوزه استحفاظ استان سمنان با برآورد 35.136.945.558 ریال و تضمین 1.756.847.278 ریال --- اجرای قرنیز به طول 1070 متر و هندریل به طول 470 در محورهای استان سمنان با برآورد 6.079.321.453 ریال و تضمنین 303.966.073 ریال
 185. مناقصه تعداد 19 قلم قطعات یدکی مربوط به سیستم بیسیم تترا
 186. مناقصه اجرای لکه گیری و ترمیم آسف و اجرای عملیات فوگسیل در راه های مختلف مواصلاتی استان کرمانشاه
 187. مناقصه واگذاری ید تجهیزات access با مبلغ تضمین 117.500.000 ریال و 10g core با مبلغ تضمین 241.000.000 ریال شبکه دیتای استان سمنان
 188. مناقصه برگزاری عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 17 کیلومتر روستاهای پیرده، بیجار و محمدآباد
 189. مناقصه انجام خدمات: 01/96، انجام خدمات امداد و گازبانی در شهرستانهای شهرکرد، بن و سامان با تضمین 756.000.000 ریال ------- 02/96 انجام خدمات امداد و گازبانی در شهرستان لردگان با تضمین 860.000.000 ریال ---- 04/96 انجام خدمات امداد و گازبانی در شهرستانهای فارسان و کوهرنگ با تضمین 420.000.000 ریال -------- 05/96 انجام خدمات امداد و گازبانی در شهرستانهای کیار و اردل با تضمین 723.000.000 ریال
 190. مناقصه گازرسانی به متقاضیان صنعتی و مجتمع های مس ی در سطح استان شامل اجرای شبکه توزیع فولادی به قطر 2 اینج - اجرای شبکه توزیع فولادی به قطر 4 اینچ - اجرای شبکه توزیع فولادی به قطر 6 اینچ - اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر - اجرای شبکه پبی اتیلن به قطر 90 میلی متر - اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 160 میلی متر - اجرای خط تغذیه فولادی 2،4 و 6" --- ساخت و نصب علمک فولادی - ساخت و نصب علمک پلی اتیلن - بار ی و حمل و نصب و راه اندازی ایستگاه 400-60250 --- بارگیری وحمل و نصب و راه اندازی ایستگاه 1000 - 60-60
 191. مناقصه پایش٬کنترل٬نگهداری و تعمیرات ایستگاههای حفاظت کاتدیک و کلیه نقاط اندازه گیری پتانسیل در سطح استان
 192. مناقصه خدمات عمومی نظافت و فضای سبز
 193. مناقصه عملیات کندن، دپو، بارگیری حمل، باراندازی و تسطیح حدود 100.000 تن مصالح پوسته با فاصله حمل 25 کیلومتر
 194. مناقصه اجرای 8 مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک در سطح استان اسان رضوی
 195. مناقصه احداث ساختمان کنترل پست 66 کیلو ولت مرکزی بوشهر
 196. مناقصه تولید 130 تن استرچ موردنیاز برای بسته بندی محصولات پلیمری
 197. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه ای توزیع نیرو و همچنین اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خود نگهدار در حدوده عملیاتی مناطق برق رودکی و نارمک شامل انتقال نیرو و برق رسانی رودکی : 960410101- با برآورد 3.050.199.178 ریال

  مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، تاریخ 1396/03/06
درخواست حذف اطلاعات

فهرست عناوین مناقصه های روز شنبه مورخ 1396/03/06

 1. مناقصه احداث راه بی بی زلیخایی - برد کشکی - برم سبز- دژکوه
 2. مناقصه احداث راه بی بی زلیخایی - برد کشکی - برم سبز- دژکوه
 3. مناقصه حفاظت از اراضی تی در شهرستان استان گیلان
 4. مناقصه واگذاری خدمات ن ظافتی و فضای سبز فرودگاههای استان اردبیل (فرودگاه اردبیل و پارس آباد ) در سال ۹۶-۹۷
 5. مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم کارکنان عملیاتی آبادان
 6. مناقصه ید ۲۰۰۰۰ دستگاه کنتور آب سردکلاس c مولتی جت نیمه خشک باقابلیت قرائت از راه دور۱-۱۰۲/۹۶
 7. مناقصه عملیات اجرایی احداث خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب ، بازسازی و راه اندازی ایستگاه پمپاژ وپکیج
 8. مناقصه انجام امور خدمات نظافتی، پشتیبانی، حمل و نقل، سرایداری، ایمنی، نگهداری و خدمات فضای سبز
 9. مناقصه اجرای امور خدمات نظافت وتنظیف فضای اداری فعال وارائه خدمات تشریفات
 10. مناقصه عملیات اجرایی تکمیل خطوط انفصال شبکه و خطوط انتقال ، تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب
 11. مناقصه تهیه و نصب تجهیزات تلبمه خانه های سایتهای b و cطرح آبرسانی نمین و عنبران
 12. مناقصه اصلاحیه : ید انواع ترانسفورماتور
 13. مناقصه مدیریت ،راهبری ،بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب سردشت
 14. مناقصه ارزی کیفی ید لوله پلی اتیلن آبرسانی (hdpe-pe100) در سایزهای مختلف موردنیاز پروژه های آبرسانی با کیفیت مطلوب مطابق استانداردهای inso 14427-2 و inso 14427-1 طبق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه
 15. مناقصه ارزی کیفی احداث اسکلت ساختمان مدیریت توزیع نیروی برق آزاد شهر
 16. مناقصه ید لوله فولادی آبرسانی از نوع درز جوش مستقیم در سایزهای 6 الی 24 اینچ با ضخامت حداکثر 6 میلیمتر
 17. مناقصه ساخت و احداث باغ ایرانی
 18. مناقصه انجام پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی در قفس دریایی پی سی (epc)
 19. مناقصه اصلاحیه اجرای عملیات احداث زیرگذر عابر پیاده ناهارخوران
 20. مناقصه اجرای کارهای ابنیه کوچک و تاسیساتی با اولویت سایت های 3 و 4 و 5


 1. مناقصه اصلاحیه اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح دور برگردان نهارخوران
 2. مناقصه ید انواع اتو ترانس از تولیدکنندگان
 3. مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 19000 تن انواع نهاده های زراعی از مبدا انبارهای شرکت در شهرستان سنندج قروه و بیجار به کلیه نقاط داخل و خارج استان
 4. مناقصه ید علوفه باشگاه سوارکاری خود
 5. مناقصه واگذاری پروژه های: دیوار ساحلی با اعتبار 9.975.000.000 ریال و تضمین 498.750.000 ریال --- آسف گرم با اعتبار 1.875.000.000 ریال و تضمین 93.750.000 ریال ---- نصب علائم با اعتبار 1.200.000.000 ریال و تضمین 60.000.000 ریال ---- عملیات زیرسازی با اعتبار 1.950.000.000 ریال و تضمین 97.500.000 ریال
 6. مناقصه ید ونر گازی و خلاء از تولیدکنندگان
 7. مناقصه تامین و بازسازی وتغییر کاربری ساختمان سالن تولید و ید دو ستگاه سختی گیر رزینی و یک دستگاه شنی
 8. مناقصه 05-209/96- ید ، بارگیری و حمل و تخلیه قطعات بتنی جهت کانال های آدم رو ضلع شرقی سالن بدنه و مونتاژ 3 سایپا --- 18-208/96- ید ، حمل ، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق پروژه مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
 9. مناقصه ید و نصب تجهیزات سیستم اطفاء حریق هوشمند در بایگانی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساوه
 10. مناقصه ید 3 دستگاه دیزل ژنراتور 750 کیلو وات مارک perkins کوبله فابریک انگلیس
 11. مناقصه حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف : بارگیری حمل و تخلیه کالا و بارهای مختلف از قبیل ماشین قطعات سبک و سنگین حفاری و ساختمانی ورق های آهنی بزرگ و کوچک انواع لوله های حفاری و جداری خاک مواد حفاری مصالح ساخمانی مواد شیمیایی به صورت فله و بسته بندی بشکه از محل انبارهای کوار در استان فارس و ری در تهران به حوزه های عملیاتی در سراسر کشور و بالع و انتقال کالا و مواد بین نواحی حفاری
 12. مناقصه تهیه و اجرای درب های ضد سرقت ، ضد حریق ، داخلی ، کمدی و قرنیزهای پروژه سپهر پردیس المپیک واقع در میدان المپیک تهران به تعداد تقریبی 400 واحد مس ی
 13. مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز محدوده شهر خود با مساحت حدود 85000 مترمربع روزانه و پروژه تنظیف و رفت و روب معابر شهر و کارهای عمرانی محدوده شهر طی مدت ی ال و با متراژ تقریبی روزانه 90000 مترمربع
 14. مناقصه واگذاری احداث ایستگاه پمپاژ برازان ثقلای و خطوط انتقال آب برازان سنندج
 15. مناقصه ارزی کیفی ید کامیون کشنده
 16. مناقصه انجام خدمات عمومی خود را به صورت حجمی
 17. مناقصه تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی کاهش آلودگی هوای تهران
 18. مناقصه واگذاری فعالیت حفاظت فیزیکی (نگهبانی)
 19. مناقصه 484171113: ید حمل، نصب، تست و راه اندازی شبکه آب صنعتی سایت شهید ازی از محل است 50 هزار متر مکعبی--- 48438773- انجام عملیات تهیه و تامین مصالح ف ساخت ، اصلاح و تعویض ، نصب ، تست و راه اندازی شبکه لوله های آب ، روغن و امولسیون ناحیه نورد سرد شرک فولاد مبارکه --- 484227802- ید دو دستگاه آمبولانس بنز --- 48435100: انجام عملیات تست، تعمیر، زنگ ز و رنگ آمیزی تعداد 920 عدد سیلندر گاز و 34 عدد پ ثابت و متحرک سیلندر شرکت فولاد مبارکه- --- 48437919- انجام عملیات ت یب سربار سرد --- 48425135- استفاده از خدمات مشاور تخصصی در زمینه انجام مراحل اول و دوم پروژه های راه ، رده آهن و ترابری در شرکت فولاد مبارکه
 20. مناقصه تامین 300 تن انواع ورق واگن طی دوره زمانی چهار ماهه جهت واگن های باری خود
 21. مناقصه تامین تعداد 1000 حلقه بانداژ و رینگ بانداژ 920 اروپایی، جهت واگن های باری خود طی دوره زمانی 10 ماهه
 22. مناقصه انجام خدمات هدایت خودرویی ماشین های آتش نشانی آتش نشان جهت اداره ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون : انجام خدمات مورد نیاز هدایت خودرویی ماشین های آتش نشانی آتش نشان جهت اداری ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون توسط نیروی انسانی متخصص و با تجربه به تعداد 35 واحد کاری
 23. مناقصه انجام خدمات حراست حفاظت و نگهبانی از اماکن دفاتر اسکله ها دروازه ها کلیه اموال منقول و غیر منقول بندر پتروشیمی ماهشهر
 24. مناقصه تامین اقلام : رولبرینگ سیلندریکال پارسی 80*240** 130 تعداد 220 جفت --- رولبرینگ اسفریکال 75*220*130 تعداد 100 عدد --- رولبرینگ سیلندریکال روسی 80*250*130 تعداد 50 جفت
 25. مناقصه تامین تعداد 35 عدد یوقلاب ماینر و 10 عدد یوقلاب رینگ فدر مورد تایید راه آهن ج.ا.ا جهت واگن های باری لبه بلند چهار محوره
 26. مناقصه عملیات برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی تندیس در وسعتی حدود 2620 کیلومترمربع واقع در استان خوزستان و خلیج فارس
 27. مناقصه طبخ و توزیع غذای در صنعت یزد برای مدت یک سال
 28. مناقصه تامین اقلام : چرخ محور روسی 957 کامل به همراه جعبه و رولبرینگ تعداد 100 دستگاه -- چرخ منوبلوک 920-ba004 تعداد 40 حلقه --- چرخ منوبلوک 957 تعداد 100 حلقه --- محور اروپایی ba002 تعداد 100 عدد
 29. مناقصه ید 417 دستگاه رایانه (کیس) مورد نیاز خود
 30. مناقصه مجموعه همزن های مورد نیاز خود را یداری نماید
 31. مناقصه یداری 200 تن فروسیلیس کلوخه ای مورد نیاز کارخانجات فولادسازی
 32. مناقصه عمیات راهبری سیلوها و مراکز ذخیره سازی گندم در سطح کشور : عملیات نگهداری و تعمیراتا دستگاهها انواع سیستمهای انتقال مواد و نقاله های تسمه ای و زنجیری دیزل ژنراتور، سیستم جدب گرد و غبار و ... --- سرویس و نگهداری تجهیزات و تاسیسات عمومی برق صنعتی، تجهیزات اتاق فرمان تجهیزات کنترل و بعضاplc --- انبارداری گندم ذخیره شده و حفظ و نگهداری آن و عملیات ضدعفونی و کنترل درجه حرات --- تخلیه و بارگیری گندم و اپراتوری دستگاهها و اتاق فرمان --- نظافت و سایر امور مشابه
 33. مناقصه انتخاب پیمانکار امور خدمات نظافتی، پشتیبانی، حمل و نقل، سرایداری، ایمنی، نگهداری و خدمات فضای سبز منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان واقع در استان هرمزگان
 34. مناقصه انجام خدمات حسابداری مناطق تحت پوشش
 35. مناقصه انتخاب پیمانکار انجام امور خدمات نظافتی ، پشتیبانی ، حمل و نقل ، سرایداری ایمنی ،نگهدای و خدمات فضای سبز منطقه ویژه اقتصادی انرژی لامرد واقع در استان فارس
 36. مناقصه عملیات است اج 18 میلیون تن سنگ آهن و باطله و بارگیری، حمل و تخلیه 3 میلیون تن سنگ آهن
 37. مناقصه کلیه عملیات مربوط به تخلیه بارگیری بارشماری و کیسه گیری انواع سیمان و کلینکر صادراتی و همچنین تامین ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز خود در کارخانه و محوطه اختصاصی اسکله بندر شهید رجائی
 38. مناقصه ارزی کیفی اجرای زیرسازی پایگاه امداد هوایی بوشهر
 39. مناقصه ید 25 دستگاه هواده دور کند شناور تصفیه خانه فاضلاب شهرضا
 40. مناقصه ساخت و بسته بندی حداکثر 780.000 کیلوگرم گریس پایه کلسیم ـ شاسی 3 در بسته بندی بشکه 400 پوندی ـ سطل 35 پوندی ـ قوطی 10 پوند و ق وطی 2 پوندی
 41. مناقصه ارزی کیفی ید خدمات مشاور نظارت عالیه و کارگاهی بر نحوه اجرای عملیات لوله گذاری خطوط فرعی شبکه و نصب انشعابات فاضلاب و اصلاح و بازسازی شبکه توزیع و انشعابات آب در محدوده خود به مشاور صلاحیت دار
 42. مناقصه ارزی کیفی 15 قلم تجهیزات امداد و نجات فرودگاهی مورد نیاز خود
 43. مناقصه تعمیر و بازسازی تالار الغدیر کتابخانه حضرت آیت الله قم
 44. مناقصه طراحی سیستم اعلام حریق ساختمان های کارخانه
 45. مناقصه تامین اقلام خ ر ترمز اروپایی drv3 به تعداد 8 عدد --- خ ر ترمز اروپایی drv2 به تعداد 2 عدد --- فنر داخلی بوژی y25 به تعداد 50 عدد --- فنر خارجی بوژی y25 به تعداد 50 عدد --- قلاب اتوماتیک یونی، کوپلر به تعداد 5 عدد --- قلاب اتوماتیک sa3 به تعداد 10 عدد
 46. مناقصه واگذاری تامین سواری های در اختیار شرکت
 47. مناقصه تهیه تعدادی البسه آتش نشانی جهت پرسنل شهرداری قزوین
 48. مناقصه تامین اقلام : جعبه یاتاقان پارسی ساده تعداد 200 عدد --- جعبه یاتاقان رومانی ساده تعداد 50 عدد
 49. مناقصه اصلاحیه : فراخوان عمومی جهت پیش ارزی به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه تصفیه خانه آب شماره 3 کرج در قالب قراردادی b.o.t
 50. مناقصه فراخوان شناسیایی ، ارزی و انتخاب متقاضیان سرمایه گذاری جهت واگذاری آزاد راه تهران - قم به روش بهسازی ، بهره برداری و انتقال rot
 51. مناقصه اجرای عملیات نصب سیستم صاعقه گیر و اتصال به زمین ایستگاه تقلیل فشار cgs اول ، cgs دوم یزد و نیروگاه آلستوم
 52. مناقصه limit switch crouzet
 53. مناقصه واگذاری انجام خدمات اورژانس و تامین خدمات دارویی، درمانی، راهبری درمانگاه و اقدامات اورژانسی توسط کادر کارشناس پرستاری به صورت شبانه روزی
 54. مناقصه اجرای رمپ های ورود و وج مجتمع خدماتی و رفاهی حجت مومنه محور بیستون - کرمانشاه - استان کرمانشاه
 55. مناقصه ید شیرآلات شبکه آبرسانی : ید انواع شیرآلات کشویی در اقطار 100 و 150 میلیمتر با ضمانت 200.000.000 ریال --- ید انواع شیر کنترل دبی (گلوب والو) در اقطار 100 و 150 و 200 و 250 و 300 میلیمتر با ضمانت 1.200.000.000 ریال --- ید فشار شکن در اقطار 100 و 150 و 200 و 250 میلیمتر با تضمین 100.000.000 ریال --- شیر هوا و محفظه دو روزنه به قطر 80 میلیمتر با تضمین 100.000.000 ریال
 56. مناقصه 028/7/96 : تکمیل راه آسف ه راه آدوری بم (احداث و تکمیل محورهای روستایی آدوری و دربر شهرستان بم) با تضمین 2.100.000.000 ریال و برآورد 41.834.483.558 ریال --- 029/7/96 : تکمیل آسف محور گچ علیا شهرستان راور با تضمین 140.000.000 ریال و برآورد 2.707.634.852 ریال
 57. مناقصه ید 9.000.000 قطعه کارت بانکی
 58. مناقصه ارزی خدمات حجمی بنایی و بهینه سازی اماکن شامل بنایی و بهینه سازی اماکن ساختمان شماره 31 شرکت ملی نفت ایران
 59. مناقصه ارزی کیفی ید کامیون با کاربری کفی ف ی
 60. مناقصه 19-96 : ید 13000 دستگاه چراغ خیابانی 20 وات led با تضمین 315.000.000 ریال ---- 20-96 : ید 125000 عدد انواع کلمپ شکافدار مسی با تضمین 280.000.000 ریال
 61. مناقصه ید ست اسیون برند millipore برای امور تحقیقاتی و تولید داروهای بیماریهای خاص
 62. مناقصه ارزی کیفی پیمان تعویض پوشش 3 کیلومتر از خط لوله 8 اینچ علی آباد / گنبد (کیلومتر 12 الی 15)
 63. مناقصه عملیات جمع آوری پسماندهای خشک بر اساس طرح تفکیک در مبدا
 64. مناقصه عملیات اجرایی راه روستایی سارون سفلی به طول 5 کیلومتر
 65. مناقصه ارزیای کیفی خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی ، خدمات عمومی ، رفع نشتی و تعویض کنتور ناحیه گازرسانی سبزوار به مدت دو سال
 66. مناقصه ید 200.000 کیلوگرم رول کاغذ کاربن لس سفید و زرد
 67. مناقصه انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال تجهیزات ماشین آلات محوطه و تاسیسات در محدوده فعالیت شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
 68. مناقصه ت یب و بازسازی دبستان شهید حضرتی روستای ارسطو صفادشت ملارد
 69. مناقصه پیمان زنگ ز و رنگ آمیزی کف و سقف بیرونی مخزن سقف شناور (pl tk-4031004000054 ) با سیال نفت سفید با ظرفیت 20 میلیون لیتر مرکز انتفال نفت رفسنجان
 70. مناقصه اجرای ج ، زیرسازی ، آسف معابر
 71. مناقصه واگذاری تامین طبخ و توزیع غذای رستوران کارخانه
 72. مناقصه ید تجهیزات جانبی سامانه نظارت تصویری بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران
 73. مناقصه ارزی کیفی عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب ساختمان سرچاهی و مخزن روستای مولتان شهرستان مهرستان
 74. مناقصه اجرای طرح ج و زیرسازی و آسف معابر
 75. مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه تربیت هره دشت با برآورد 7.242.295.900 ریال و تضمین 362.500.000 ریال --- احداث مدرسه 6 کلاسه شهید رسولی یزدانی جیرده با برآورد 7.370.323.000 ریال و تضمین 369 میلیون ریال --- احداث مدرسه 6 کلاسه شهید نورانی تازه آباد با برآورد 8.411.384.800 ریال و تضمین 421.000.000 ریال
 76. مناقصه احداث بلوار خیابان شهید بهشتی به طول 500 متر (ج گذاری و خاکبرداری)
 77. مناقصه خید قطعه برنجی : ید تعدادی قطعه برنجی (فورج شده و ماشین کاری شده)
 78. مناقصه ید 40 تن صابون رشته ای مورد نیاز خود
 79. مناقصه ارزی کیفی واگذاری احداث سد لاستیکی تالش بر روی رودخانه کرگانرود
 80. مناقصه ید قطعه فولادی : تعدادی قطعه8 فولادی فورج شده و ماشین کاری شده
 81. مناقصه واگذاری انجام امرو خدماتی و پشتیبانی
 82. مناقصه ید خطایاب از تولید کنندگان واجد صلاحیت
 83. مناقصه ید انواع خازن 20 حیلو ولت و pt با سکو از تولد کنندگان واجد تایید صلاحیت
 84. مناقصه واگذاری انجام عملیات مختلف باغی و زراعی در واحدها تحت پوشش واقع در اردستان و نطنز
 85. مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله منطقه 2 ناحیه 4 خود
 86. مناقصه انجام اقدامات حفاظت فیزیکی (نگهبانی و انتظامات) شبانه روزی کارگاه های خود در سطح استان تهران به مدت یک سال
 87. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی پروژه پارک بانوان واقع در خیابان از قبیل
 88. مناقصه ید لوازم و کف پوش زمین بازی ک ن و لوازم بدن سازی با برآورد 5.050.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال ---- ید تجهیزات بازسازی شبکه روشنایی بوستان های سطح منطقه با برآورد 6.255.000.000 ریال و تضمین 125.000.000 ریال ---- ید المان پارکی بوستان های سطح منطقه 50.400.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال ---- ید لوله و اتصالات آبرسانی فضای سبز با برآورد 2.597.190.207 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ----- اجاره داربست و چادر در سطح منطقه 10 با برآورد 2.292.000.000 ریال و تضمین 46.000.000 ریال ---- عملیات پا ازی نظافت لایروبی و نگهداری کانال ها با برآورد 3.769.204.490 ریال و تضمین 75.000.000 ریال --- طراحی چاپ نصب حمل و نقل جمع آوری بنر فل ی و ... در سطح منطقه با برآورد 2.618.000.000 ریال با تضمینی 50.000.000 ریال ---- نگهداری فضای سبز ناحیه 1 با برآورد 34.260.000.000 ریال و تضمین 680.000.000 ریال ---- عملیات تعمیر و نگهداری بهسازی معابر ناحیه 2 با برآورد 24.349.636.909 ریال و تضمین 250.000.000 ریال --- عملیات اجرای آسف مکانیزه سطح منطقه با برآورد 19.916.726.208 ریال وتضمین 200.000.000 ریال ---- ید آسف با برآورد 20.000.000.00 ریال و تضمین 400.000.000 ریال
 89. مناقصه ارزی کیفی ball & golobe valve : شیرآلات مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان
 90. مناقصه ارزی کیفی احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه بندرعباس را به صورت e.p.c
 91. مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود
 92. مناقصه ارزی کیفی انجام خدمات اتاقداری، تنظیمات، امور اداری، سمپاشی، فضای سبز، راهبردی و نگهداشت و تعمیرات تصفیه خانه و پساب بهداشتی، اماکن مس ی، ورزشی و اداری منطقه لاوان
 93. مناقصه اری کیفی عملیات اجرایی تکمیل خط اصلی آب رسانی به م ن مهرشهر پارس آباد
 94. مناقصه مقدار 23400 متر لوله پلی اتیلن آبرسانی 90 و 20100 متر لوله پلی اتیلن آبرسانی 110
 95. مناقصه ارزی کیفی شناسایی پیمانکار جهت موضوع : خدمات فنی ـ عمومی شهر فرودگاهی (ره)
 96. مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مشکین شهر اولویت سوم (بخشی از قسمت اول و دوم)
 97. مناقصه 13/96 : نظارت بر آژانس های مشترکین برق با برآورد 19.726.152.811 ریال و تضمین 711.784.584 ریال ---- 14/96 : انتخاب مشاور نظارت عالیه پروژه های طراحی توزیع برق با برآورد 3.082.273.452 ریال و تضمین 212.468.204 ریال
 98. مناقصه احداث دیوار سنگی به طول 150 متر در روستای زنگیان با برآورد 2.516.817.000 ریال و تضمین 126.000.000 ریال -- احداث دیوار سنگی به طول 180 متر در روستای قلعه محمود از توابع شهرستان گرگان با برآورد 3.073.600.000 ریال و تضمین 153.700.000 ریال
 99. مناقصه ید کامپیوتر و لوازم جانبی مورد نیاز ساختمان ستاد شیراز
 100. مناقصه تامین تولید مدیریت و مانیتورینگ شبکه و دیتاسنتر noc در داخل کشو
 101. مناقصه ارزی کیفی عملیات برج بندی و سیم کشی خط انتقال 230 کیلوولت مهران - دهلران (قطعه سوم)
 102. مناقصه ارزی کیفی عملیات اجرایی احداث خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب ، بازسازی و راه اندازی ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی روستای حسنکدر و تکمیل خطوط و تکمیل خطوط انفصال شبکه و خطوط انتقال تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی روستای ولایت رود از توابع شهرستان کرج : عملیات اجرایی احداث خطوط انفصال و تکمیل شبکه و خط انتقال فاضلاب و بازسازی و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و پکیج تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی روستای حسنکدر با برآورد 6.686.710.135 ریال و تضمین 334.335.508 --- عملیات اجرایی تکمیل خطوط انفصال شبکه و خطوط انتقال ، تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی روستای ولایت رود با برآورد 16.028.187.158 ریال و تضمین 801.409.358 ریال
 103. مناقصه اجرای مقاوم سازی مدرسه شهید نقی جعفری تولمات
 104. مناقصه پله گذاری کمربندی 1 و 2 مریوان با برآورد 5.852.531.128 ریال --- احداث شبکه فاضلاب تازه اباد سقز با برآورد اولیه به مبلغ 9.749.525.789 ریال
 105. مناقصه عملیات اجرایی حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 علی آباد
 106. مناقصه نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستمهای pgs و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی پرظرفیت و کم ظرفیت منطقه غرب استان گیلان
 107. مناقصه نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستمهای pgs و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی پرظرفیت و کم ظرفیت منطقه شرق استان گیلان
 108. مناقصه تامین خدمات پشتیبانی فنی، اداری و مالی در سطح مدیریت منطقه گیلان
 109. مناقصه انجام خدمات نشت ی از تاسیسات شرکت گاز استان : انجام نشت ی از تاسیسات (خط تغذیه و شبکه توزیع و ...) به طول تقریبی 5400 کیلومتر --- انجام نشت ی خانگی به تعداد 1711428 انشعاب --- انجام نشت ی از ایستگاه ها به طول تقریبی 1550 کیلومتر
 110. مناقصه ارزی کیفی واگذاری احداث سد لاستیکی خانه های آسیاب آستارا بر روی رودخانه ملاهادی
 111. مناقصه تامین نیروهای حفاظت فیزیکی خود
 112. مناقصه پیمان مدیریت تامین نیرو در حوزه خدمات اداری شهرداری کمال شهر
 113. مناقصه اقلام یدکی مربوط به mokveld adjust able choke
 114. مناقصه احداث ج نهر و کانیو و سطح شهر
 115. مناقصه ارزی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود 120 کیلومتر شبکه توزیع روستاهای حومه شرقی فهرج به محوریت سه کهور و برج معاذ (اکبر آباد، شریک آباد، دشت آباد، علی آباد ی، نوریه، سنگ آباد، بیزنیه، حاجی آباد، حسین آباد خدابنده، حسین آباد و ملک آباد)
 116. مناقصه کانال 1000، 600، 800 سطح شهر
 117. مناقصه اجرا آسف خیابان های سطح شهر فرمهین
 118. مناقصه purchase of one set of mobile x-ray inpection system to inspect tracks and cintainers through public , international tender according to the following conditions
 119. مناقصه ارزی کیفی قطعات یدکی کمپرسور هوای air pack
 120. مناقصه ارزی کیفی ید 1200 متر لوله 24 ali 5l x52
 121. مناقصه ید خدمات مشاغل گروه پرستاری واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
 122. مناقصه ید اقلام شامل : لوله پلی اتیلن 250 آب با تضمین 140.000.000 ریال --- لوله پلی اتیلن 300 آب ---- لوله پلی اتیلن 355 آب
 123. مناقصه ید یک ست تابلوی 20 کیلو ولت mds هشت سلولی
 124. مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه با کولرهای گازی چند تکه پروژه تکمیل موزه میدان علی (ع)
 125. مناقصه یداری تجهیزات و قطعات مورد نیاز مربوط به تابلوهای برق ایستگاههای پمپاژ
 126. مناقصه احداث مخزن هوایی 150 متر مکعبی به همراه فنداسیون در روستای زکی آباد
 127. مناقصه ارزی کیفی ید اقلام آشپزخانه صنعتی مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان خود
 128. مناقصه آسف و لکه گیری معابر سطح شهر (به صورت دستمزدی)
 129. مناقصه عملیات اجرایی حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد
 130. مناقصه ارزی کیفی ید 2400 متر لوله 26" api 5l x52 مورد نیاز خود
 131. مناقصه 96/2-24 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شرق گرگان با تضمین 85.600.000 ریال و برآورد 855.800.000 ریال --- 96/2-25 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق غرب گرگان با برآورد 697.916.000 ریال و تضمین 70 میلیون ریال --- 96/2-26 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق گنبد با برآورد 1.430.600.000 ریال و تضمین 143.100.000 ریال --- 96/2-28 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان های مینودشت و آزادشهر با برآورد 680.986.000 ریال و تضمین 68.100.000 ریال --- 96/2-29 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستانهای علی آباد کتول ورامیان با برآورد 1.026.800.000 ریال و تضمین 102.700.000 ریال --- 96/2-30 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستانهای آق قلا و گمیشان با برآورد 865.800.000 ریال و تضمین 86.600.000 ریال ---96/2-31 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستانهای کردکوی ـ بندر گز و ترکمن با تضمین 110 میلیون ریال و برآورد 1.098.700.000 ریال
 132. مناقصه تامین نیروی انسانی به طور حجمی به مدت یک سال
 133. مناقصه ید یکصد دستگاه دوربین و ویدئو پروژکتور
 134. مناقصه ید نهاده های کشاورزی :مقدار 3000 متر مکعب کود دامی -- مقدار 30 تن پوشال برنج جهت بارگیری محصول
 135. مناقصه تامین خدمات انتظامات و نگهبانی و شارژ و کنترل و نگهداری کپسول هی اطفاء حریق ساختمانهای مدیریت مخابرات منطقه گیلان
 136. مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی پروژه های خود در شهر مشهد
 137. مناقصه احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران ساوه
 138. مناقصه کیف سلامت و البسه و منسوجات مورد نیاز بیماران بیمارستان های تابعه را در سال 94 به مدت یک سال جهت بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد مبلع 500.000.000 ریال ـ بیمارستان هاجر مبلغ 400.000.000 ریال جهت بیمارستان لردگان مبلغ 300.000.000 ریال جهت بیمارستان سیدال ع فارسان مبلغ 350.000.000 ریال ـ جهت بیمارستان ولیعصر عج بروجن مبلغ 500.000.000 ریال ـ جهت بیمارستان شهید ارجمند مالخلیفه 20.000.000 ریال ـ جهت بیمارستان سینا جونقان 20 میلیون یال ـ جهت بیمارستان رضا اردل مبلغ 50 میلیون ریال ـ بیمارستان جواد ناغان مبلغ 50 میلیون ریال ـ بیمارستان سجاد کوهرنگ مبلغ 10 میلیون ریال
 139. مناقصه تامین نیروی انسانی در امورات خدمات شهر فضای سبز و اداری
 140. مناقصه عملیات لکه گیری ترمیم روسازی و همسطح سازی منهولها ناحیه 1 منطقه 2 با برآورد 5.142.306.378 ریال و تضمین 257.120.000 ریال ----عملیات لکه گیری ترمیم روسازی و همسطح سازی منهولها ناحیه 2 منطقه 2 با برآورد 5.142.306.378 ریال و تضمین 257.120.000 ریال ----عملیات لکه گیری ترمیم روسازی و همسطح سازی منهولها ناحیه 3 منطقه 2 با برآورد 5.142.306.378 ریال و تضمین 257.120.000 ریال ---- زیرسازی روکش آسف و همسطح سازی منهولها منطقه 2 شهرداری رشت با برآورد 11.956.263.105 ریال و تضمین 597.820.000 ریال ---- ترمیم نوار حفاری محدود منطقه 2 شهرداری رشت با برآورد 11.635.668065 ریال و تضمین 581.790.000 ریال
 141. مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه آب منطقه 3 تبریز
 142. مناقصه ارزی کیفی - یداری 1560 شاخه لوله 4، 6 و 8 اینچ
 143. مناقصه تأمین خدمات ترافیک پیامک قوه قضائیه
 144. مناقصه اپراتوری نگهداری و تعمیرات سیستم های تصویر برداری و نودال ترجمه همزمان و استودیوی مرکز همایش های بین المللی مجموعه برج میلاد تهران
 145. مناقصه ید مقدار 10/000 تن آهن آلات مورد نیاز
 146. مناقصه احداث راه بی بی زلیخایی ـ برد کششی ـ برم سبز ـ دزکوه
 147. مناقصه 6000 mt injection metallurgical coke
 148. مناقصه شناسایی و ارزی پیمانکار احداث یک کارخانه فولادسازی به روش قوس الکتریکی طی دو فاز ، با ظرفیت تولید 2.5 میلیون تن در سال که احداث فاز اول آن با ظرفیت 1 میلیون تن در سال به همراه واحدهای جانبی wtp آن و پیش بنی فاز دوم آن در لی آوت lay out با ظرفیت 15 تن در سال --- پیش بینی کارخانه احیاء مستقیم مگام میدر به ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال در لی اوت --- احداث کارخانه نورد میلگرد به ظرفیت 1 میلیون تن در سال براساس یکی از تکنولوژی های کارآمد و شناخته شده اروپایی
 149. مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی (نظافت ، امور خدماتی ، پخت و پز و پدیرایی ) مراکز رفاهی و درمانی خود
 150. مناقصه امور تحقیقاتی و تولید داروهای بیماری های خاص اقدام به ید ست اسیون برند milipore
 151. مناقصه ارزی کیفی - پروژه خط کشی محورهای بین شهری و روستایی سطح استان کردستان در مناطق: جنوب استان (قروه دهگلان سنندج، کامیاران، سروآباد، مریوان) با برآورد 55.219.181.255 و تضمین 2.425.000.000 ریال ---------- شمال استان (بانه، بیجار، سقز و دیواندره) با برآورد 58.319.704.500 ریال با تضمین 2.490.000.000 ریال
 152. مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام : حمل و نقل درون و برون شهری محصولات تولیدی ـ تولید و تکمیل کاری انواع ماهیچه آلومینیومی ـ تکمیل کاری سرسیلندر پراید ، تیبا و نیسان
 153. مناقصه ارزی کیفی خدمات خودرویی
 154. مناقصه انجام نگهداری و تعمیرات ساختمن ها و ابنیه اعم از صنعتی و غیرصنعتی --- گندز پ های چوبی جهت سته بندی محموله های صادراتی، ور نمودن پ ها و صدور گواهی بهداشت
 155. مناقصه ید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه ای ری کامیونی - کانتینری موبایلی
 156. مناقصه تعمیر تجهیزات پزشکی بیمارستان قائم
 157. مناقصه تمدید ید اقلام موردنیاز پروژه دیتا ipni
 158. مناقصه پیمانکار راهبری تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی موتورخانه مرکی و پمپ خانه مربوط به چاپخانه سازمان نیازمندی ها خود را به پیمانکار واجد شرایط
 159. مناقصه احداث سازه ساختمان تجاری به مساحت حدود 2000 مترمربع شامل تهیه مصالح و اجرای گودبرداری فونداسیون و اسکلت بتنی واقع در استان مازندران
 160. مناقصه 3 کیلومتر لوله فولادی st37 به قطر 1200 میلیمتر و ضخامت 10 میلیمتر
 161. مناقصه اجرای چهار خطه محور آق قلا- اینچه برون و تعریض طرفین و احداث بزرگراه چهار خطه شامل زیرسازی - نه و آسف
 162. مناقصه ید لوله داکتیل 400 د-- لوله داکتیل 500-- لوله داکتیل 600 -- لوله داکتیل 700
 163. مناقصه ارزی کیفی احداث مدرسه 2کلاسه روستای گلدانلو ارومیه با برآورد 2.576 میلیون ریال --- احداث مدرسه 9 کلاسه روستای قره حسنلو با برظآورد 17.640 میلیون ریال --- احداث مدرسه 2 کلاسه روستای روستای دو شهری بوکان با برآورد 2.576 میلیون ریال --- احداث مدرسه 2 کلاسه روستای روستای گنه دار مهاباد با براورد 2.576 میلیون ریال--- احداث مدرسه 2 کلاسه روستای گله ی مهاباد با برآورد 2.576 میلیون ریال --- احداث مدرسه 2 کلاسه روستای جو مهاباد با برآورد 2.576 میلیون ریال --- احداث مدرسه 10 کلاسه روستایقره قشلاق مهاباد با برآورد 11.573 میلیون ریال --- احداث مدرسه 2 کلاسه روستای علیان سلماس با برآورد 2.576 میلیون ریال --- احداث مدرسه 5 کلاسه تازه شهر سلماس با برآورد 1.000 میلیون ریال --- احداث مدرسه 4 کلاسه روستای شیرکی سلماس با برآورد 6.650 میلیون ریال --- احداث مدرسه 2 کلاسه روستای همت آباد سلماس با برآورد 2.576 میلیون ریال --- احداث مدرسه 6 کلاسه روستای زاویه جیک با برآورد 11.774 میلیون ریال --- احداث مدرسه 3 کلاسه روستایمغول سلماس با برآورد 3.500 میلیون ریال --- احداث مدرسه 6 کلاسه روستای کلوانس خوی با برآورد 11.620 میلیون ریال --- احداث مدرسه 6 کلاسه روستای نالوس اشنویه با برآورد 5.500 میلیون ریال --- احداث مدرسه 9 کلاسه فاطمه ا هرا تکاب با برآورد 18.228 میلیون ریال --- احداث مدرسه 5 کلاسه روستای ماملو شاهیندژ با برآورد 11.774 میلیون ریال
 164. مناقصه ید ، حمل ، نصب و راه اندازی آسانسورهای کلینیک ویژه شهرستان های آبادان ، مشهر و شادگان
 165. مناقصه انتخاب ین مشاور جهت تهیه شرح خدمات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی ایمن سازی ساختمان آلومینیوم واقع در تهران
 166. مناقصه ارزی کیفی فوریتهای پزشکی مستقر در ایستگاه راه آهن تهران
 167. مناقصه زنگ ز و رنگ آمیزی مخازن و تجهیزات مرکز انتقال نفت یزد
 168. مناقصه تکمیل و راه اندازی کامل طبقه همکف (به غیر از مهمانسرا و تجاری) ، طبقه اول و پشت بام پروژه ساختمان اداری بنیاد مسکن شهرستان کلاله که در حال حضر اسکلت بتن ، سفتکاری و آستر ماسه سیمان ، چهار چوب ف ی دربها ، فرم پنجره های طبقه اول اجرا شده و متراژ مفید تقریبی و اول پروژه 540 متر مربع می باشد
 169. مناقصه تهیه کلیه مصالح و احداث مخزن بتنی 1000 مترمکعبی شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت
 170. مناقصه واگذاری ید دو دستگاه چیلر جذبی بیمارستان 96 تختخو باغملک
 171. مناقصه واگذاری تهیه ضابطه اختصاصی بافت تاریخی شهر کرمانشاه
 172. مناقصه ارزی کیفی ید 20000 کنتور مکانیکی به اقطار 1/2 و 3/4 و 1 اینچ
 173. مناقصه ید غذای آماده : کتلت گوشت به مقدار 74000 کیلوگرم --- کوکو سیب زمینی به مقدار 74000 کیلوگرم --- شنیسل مرغ به مقدار 63000 کیلوگرم با تضمین 450.000.000 ریال ---- حبوبات شامل : لوبیا چیتی به مقدار 81000 کیلوگرم --- عدس به مقدار 79000 کیلوگرم --- لپه به مقدار 38000 کیلوگرم ---- لوبیا قرمز به مقدار 38000 کیلوگرم با تضمین 460.000.000 ریال
 174. مناقصه 961010177 : نصب و اصلاح انشعاب عادی برق کلید در دست امور برق قائمشهر با برآورد 13.739.845.000 ریال و تضمین 612.196.000 ریال --- 961010178 : نصب و اصلاح انشعاب عادی برق کلید در دست امور برق فریدونکنار با برآورد 3.547.750.000 ریال و تضمین 277.388.000 ریال --- 961010179 : نصب و اصلاح انشعاب عادی برق کرید در دست امور برق بابلسر با برآورد 10.354.769.950 ریال و تضمین 510.643.000 ریال
 175. مناقصه ساخت ساختمان پیش ساخته lsf
 176. مناقصه یدار ترانسفورماتورهای مورد نیاز شرکت برق
 177. مناقصه اجرای سیمان پاششی پروژه خود واقع در منطقه چیتگر به متراژ 15 هزار متر مربع
 178. مناقصه نیازمند به پیمانکار جهت دیوار چینی داخلی (هبل )
 179. مناقصه ارزی کیفی: 36-4-96: بهسازی آسف محور سیرجان- شهر بابک (از زیدآباد تا سیرجان) با برآورد 10.705.850.827 ریال و تضمین 535.292.542 ریال ------ 37-4-96: بهسازی آسف محور کرمان- رفسنجان با برآورد 11.062.847.045 با تضمین 553.142.353 ریال --------- 38-4-96: بهسازی آسف محور کمربندی سیرجان (از سمت میدان گمک) با برآورد 5.360.323.562 ریال و تضمین 268.016.180 ریال
 180. مناقصه ید اقلام : قطعه انبساط 700 2 عدد ـ قطعه انبساط 400 8 عدد --- قطعه انبساط 300 9 عدد --- قطعه انبساط 600 1 عدد --- قطعه انبساط 800 2 عدد --- قطعه انبساط 500 4 عدد --- قطعه انبساط 350 4 عدد --- شیر فشارشکن 400 4 عدد --- شیر فلکه پروانه ای 400 13 عدد --- شیر فلکه پروانه ای 500 4 عدد --- شیر فلکه پروانه ای 600 1 عدد --- شیر فلکه پروانه ای 300 13 عدد --- شیر فلکه پروانه ای 350 5 عدد --- شیر فلکه کشویی 250 24 عدد
 181. مناقصه ارزی کیفی عملیات احداث کانال اصلی ساحل راست ناحیه عمرانی قطور grpc (بسته شماره 2)
 182. مناقصه پیمانکاری حمل نفت کوره (مازوت) به میزان تقریبی 50/400/000 لیتر به مدت ی ال
 183. مناقصه پیمانکاری حمل نفت کوره (مازوت) به میزان تقریبی 50/400/000 لیتر به مدت ی ال
 184. مناقصه پیمانکاری حمل نفت کوره (مازوت) به میزان تقریبی 50/400/000 لیتر به مدت ی ال
 185. مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت احداث مجتمع های خدماتی ـ رفاهی آزادراه کنارگذر جنوبی تهران :

  مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران، تاریخ 1396/03/07
درخواست حذف اطلاعات

فهرست عناوین مناقصه های روزیکشنبه مورخ 1396/03/07

 1. مناقصه م م/۰۰۵۸/۹۶ تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای حراست اماکن و منازل- ناحیه کوت عبدالله و کارون
 2. مناقصه احداث ایستگاه تقلیلب فشار گاز نیروگاه بندرعباس
 3. مناقصه احداث دیوار سنگی ملاتی ۳۳۰ متری و احداث پل با ی سه متری در محور اصلی دهنه محمد آباد - سیاهمرزکوه
 4. مناقصه خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای محمد اباد و رودبار خکش از بخش هزار جریب بهشهر به همراه ساخت و نصب
 5. مناقصه دعوت برای تکمیل ارزی کیفی
 6. مناقصه تجدید مناقصه احداث پل دالی دهانه ۵ متری محور کشکک - ویرو حوزه شهرستان رامیان
 7. مناقصه انجام خدمات ی مشاور (نظارت عالیه وکارگاهی ) بر نحوه ی اجرای عملیات لوله گذاری خطوط شبکه ونصب ا
 8. مناقصه تهیه تامین نگهداری و بسته بندی و توزیع اقلام مصرفی درمانی
 9. مناقصه تجدید مناقصه ترمیم و بهسازی پل فاضل آباد شامل اجرای شمع های پایین دست و ایجاد مسیر انحرافی آب
 10. مناقصه خدمات فنی-عمومی شهر فرودگاهی (‌ره )‌
 11. مناقصه خدمات مستمر ونگهداری وتعمیرات ماشین آلات دوار،ثابت وراهبری سرویس های تعمیراتی وکارگاه پالایشگاه سوم
 12. مناقصه ارائه خدمات مشاور در خصوص بررسی طرح های سرمایه گذاری به لحاظ توجیه اقتصادی..........................
 13. مناقصه انجام عملیات و خدمات اکتشاف تفصیلی زغال سنگ در جنوب محدوده پروده ۴ طبس
 14. مناقصه ایچادبستر فیبرنوری
 15. مناقصه اجرای عملیات حدود ۳۲ کیلومتر گسترش شبکه و ساخت و نصب ۷۲۰ مورد انشعاب فولادی و...در سطح شهرستان اردستان و نواحی تابعه
 16. مناقصه احداث ساختمان تعمیرات ،بهره برداری و امداد کرمانشاه
 17. مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی در سایز های ۲ الی ۶ اینچ بصورت پراکنده در محدوده گازرسانی مناطق ۴ و ۶ اصفهان
 18. مناقصه تجدید مناقصه حمل و تخلیه۵۰هزار تن کود از چابهار به تمام نقاط کشور
 19. مناقصه بهسازی راه اصلی بافت-حاجی آباد (تکمیل قسمتی از باند دوم محور بافت-ارزوئیه-حاجی آباد)
 20. مناقصه ید ۱۸۱۰۰ متر انواع کابل خودنگهدار ( تولید داخل ) از محل اعتبارات عمرانی


 1. مناقصه عملیات نصب٬ تست و راه اندازی توسعه ترانس دوم پست ۱۳۲/۳۳ کیلوولت گتوند
 2. مناقصه حفر چاه آبرفتی در شهر سعادت شهر
 3. مناقصه م م/۰۴۰۹/۹۵ خدمات فضای سبز و تنظیفات محوطه در آموزش فنون اهواز
 4. مناقصه م م/ ۰۱۰۲/۹۶ خدمات خودرویی (هدایت) ۸۲ نفر راننده بصورت ۲ نوبتکار ۱۲ ساعته و ۱۲ نفر بصورت روزکار مورد
 5. مناقصه حفر چاه آبرفتی در شهر سعادت شهر
 6. مناقصه حمل و نقل خودروهای سبک
 7. مناقصه خدمات امور گری و ماشین نویسی، انجام خدمات اصلی و جانبی کتابخانه مرکزی و انجام خدمات
 8. مناقصه احداث مخزن هوایی ۱۵۰ متر مکعبی به همراه فنداسیون در روستای زکی آباد ( از توابع شهرستان ساوجبلاغ در ا
 9. مناقصه طبخ و توزیع غذا
 10. مناقصه ارائه خدمات اپراتوری در پستهای فوق توزیع و انتقال در آ.ش و آ.غ و اردبیل (۲۱۲۳/۳۴۰)
 11. مناقصه حفر چاه آ ی در شهر سروستان
 12. مناقصه ارائه خدمات موتوری ( ایاب و ذهاب با خودروهای سبک )
 13. مناقصه تامین تجهیزات گرمایشی وسرمایشی مدارس (استاندارد سازی سامانه گرمایشی ) تعدادی از مدارس خوسف
 14. مناقصه ید لوازم و تجهیزات ابزار دقیق
 15. مناقصه اصلاحیه ۲ - اصلاحیه لیست تجهیزات آشپزخانه مناقصه عمومی ید٬نصب و راه اندازی تجهیزات آشپزخانه بوکان
 16. مناقصه مسقف پاسیو منازل تایپ b شهرک توحید
 17. مناقصه ساخت نورگیر منازل تایپ d شهرک توحید
 18. مناقصه نوبت دوم - ید تجهیزات سخت افزاری و شبکه رایانه ای و ارتباطی تاسیسات آبی خود را در استان هرمزگان
 19. مناقصه مناقصه مدیریت انبار کمالوند مرکزی م آباد
 20. مناقصه موزائیک کاری منازل محله ی نخلستان شهرک توحید
 21. مناقصه خدمات عمومی پالایشگاه
 22. مناقصه انجام خدمات نظافتی و آبدارخانه ای ساختمان های شرکت برق منطقه ای اسان
 23. مناقصه اصلاحیه : ید انواع ترانسفورماتور
 24. مناقصه روکش آسف معابر، محلات زینبیه و دارک (اصفهان) و جوی آباد، وازیچه و قرطمان ( شهر)
 25. مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود ۱۲۰کیلومتر شبکه توزیع روستاهای حومه شرقی فهرج به محوریت سه کهور
 26. مناقصه اجرای عملیات نصب سیستم صاعقه گیر و اتصال به زمین ایستگاه تقلیل فشار cgs اول،cgs دوم،نیروگاه الستوم
 27. مناقصه احداث سالن اجتماعات آموزش بهداشت عمومی
 28. مناقصه قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین و وصول مطالبات
 29. مناقصه انتخاب واحد مشاور در نظارت بر یدهای کارفرمایی رودخانه های حوضه مرزی از قبیل لوله اتصالات شیرآلات .
 30. مناقصه احداث پایگاه سلامت پروین اعتصامی
 31. مناقصه تکمیل دبستان حضرت مهدی(عج) درگهان
 32. مناقصه ۹۶.۸عملیات اجرایی خط انتقال وشبکه توزیع آب ،ساختمان سرچاهی ومخزن روستای مولتان شهرستان مهرستان
 33. مناقصه اجرای عملیات راهبری نگهداری و مراقبت و تعمیر تاسیسات و تجهیزات مکانیکی اداره منزل آباد آبفا مشهد
 34. مناقصه پروژه احداث کتابخانه عمومی روستای بان وره پاوه
 35. مناقصه حفر چاه آ ی در شهر اقلید
 36. مناقصه ید ۱۳۰۰ دستگاه چراغ خیابانی ۲۰ وات led
 37. مناقصه (قطعات یدکی سیستم اعلان حریق و آشکار ساز گاز)
 38. مناقصه ید ۱۲۵۰۰۰ عدد انواع کلمپ شکافدار مسی
 39. مناقصه حفر چاه آ ی در شهر اقلید
 40. مناقصه ید ۸۰ دستگاه ترانسفورماتور در ظرفیتهای ۱۰۰-۱۶۰-۲۰۰- ۲۵۰ و ۳۱۵ کیلو ولت آمپر کم تلفات abˊ ( با رعا
 41. مناقصه تهیه علائم ایمنی راهها (اخطاری-انتظامی-مسیرنما و ....)در نقاط پر تصادف
 42. مناقصه تهیه و تامین وسایط نقلیه سبک با راننده
 43. مناقصه خدمات حمل و نقل
 44. مناقصه انجام خدمات حسابداری مناطق تحت پوشش
 45. مناقصه حفر چاه آ ی در شهر سروستان
 46. مناقصه ید،بارگیری وحمل لوله واتصالات جی آر پی به قطر ۵۰۰میلی متری برای ای ارومیه وبوکان
 47. مناقصه تامین تجهیزات گرمایشی وسرمایشی مدارس (استاندارد سازی سامانه گرمایشی ) تعدادی از مدارس سطح سربیشه
 48. مناقصه مناقصه بارگیری ٫حمل و تخلیه مقدار ۱۹۰۰۰تن اتواع نهاده های کشاورزی
 49. مناقصه مناقصه r۲-۹۵/۰۱۷ تقاضای r۲-۹۵۴۰۵۷۵-si ید" limit switch "crouzet
 50. مناقصه ارزی کیفی توان انجام نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری تحت پوشش شرکت برق ...
 51. مناقصه اداره ی رستورانهای مجتمع مس ی پارس جم
 52. مناقصه گازرسانی به متقاضیان صنعتی و مجتمع های مس ی در سطح استان در سال ۱۳۹۶
 53. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام امور حمل ونقل اداره کل فرهنگ وارشاد ی اسان رضوی
 54. مناقصه تهیه و مرمت و صافکاری گاردریلهای آسیب دیده در حوزه استحفاظی اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای شهرستان سیرجان
 55. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان شهرستان بانه
 56. مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب اردبیل شامل محله بعثت و محلات همجوار
 57. مناقصه تعمیرات سرویس و نگهداری ، راهبردی و راه اندازی همه دستگاه های مولد تهویه مطبوع حرارتی و برودتی
 58. مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب اسکو ـ خسروشاه و شبکه فاضلاب قسمتی از خسروشاه
 59. مناقصه لوله داکتیل ۴۰۰-۵۰۰ ۶۰۰
 60. مناقصه لوله پلی اتیلن ۲۵۰ آب - ۴۰۰- ۳۵۵
 61. مناقصه بهره برداری از عرفه میوه فروشی
 62. مناقصه قطعه انبساط ۷۰۰- ۴۰۰- ۳۰۰
 63. مناقصه ید 25 دستگاه هواده دور کند شناور تصفیه خانه فاضلاب شهرضا
 64. مناقصه خدمات امداد ٬ خدمات و گازبانی ناحیه گازرسانی سبزوار
 65. مناقصه تکمیل سالن انجیره شهرستان بندرلنگه
 66. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سطح شهر همدان ۱۲۳/۹۶
 67. مناقصه آگهی برگزاری مناقصه عمومی شماره شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان
 68. مناقصه ارزی کیفی توان تأمین ۱۰ کیلومتر کابل ۲۳۰ کیلوولت تونل کابل زیرزمینی آباد...(۹۶۰/۶۰۰۳)
 69. مناقصه خدمات بهره برداری و امداد منطقه دو مشهد
 70. مناقصه ارزی کیفی توان تأمین ۳۶ کیلومتر کابل ۶۳ کیلوولت تونل کابل زیرزمینی
 71. مناقصه ارزی کیفی 54-1-96: عملیات اجرایی مخزن و شیرخانه 2000 متر مکعبی مدفون گلشن دهاقان با مبلغ برآورد 7.871.402.672 ریال و مبلغ تضمین 394.000.000 ریال --- 55-1-96: احداث مخزن و شیرخانه مدفون 2000 تر مکعبی بوئین و میاندشت با مبلغ برآورد 9.152.770.305 ریال و مبلغ تضمین 48.000.000 ریال--- 59-1-96:عملیات اجرایی شبکه فاضلاب شهر خورزوق با مبلغ برآورد 15.223.234.796 ریال و مبلغ تضمین 762.000.000 ریال
 72. مناقصه نگهداری شبکه آب منطقه ۳ تبریز
 73. مناقصه تسطیح ، شن ریزی و احداث ابنیه فنی مسیر خط لوله 16 اینچ نمز / مشهد حدفاصل کیلومتر 0 تا 50
 74. مناقصه پروژه مجتمع تجاری خدماتی واقع در ابتدای خیابان هشتم فاز یک شهر شه
 75. مناقصه ارزی کیفی انجام حجم خدمات تعمیرات اساسی واحد های تقطیر و lpgو ccr
 76. مناقصه ید قطعات برقی هیدرولیکی p/f line bhreak control sys s/n : uf - 7090 or pl-5=8467-1
 77. مناقصه انجام محوطه سازی و دیوارکشی مسجد محله غدیر واقع در فاز سه بلوک 228
 78. مناقصه ید یک مجموعه سینی کابل و متعلقات از جنب گالوانیزه گرم مورد نیاز یکی از پروژه های خود
 79. مناقصه 05-209/96- ید ، بارگیری و حمل و تخلیه قطعات بتنی جهت کانال های آدم رو ضلع شرقی سالن بدنه و مونتاژ 3 سایپا --- 18-208/96- ید ، حمل ، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق پروژه مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
 80. مناقصه یک مجموعه جانکش با و لوکال با موردنیاز یکی از پروژه های خود
 81. مناقصه ید و حمل و بارگیری کنتور مولتی جت تمام خشک r160 در سایز 2/1 اینچ
 82. مناقصه یک مجموعه انواع کابل برق و ابزاردقیق موردنیاز یکی از پروژه های خود
 83. مناقصه 83/95- اجرای عملیات نقشه برداری بر پالایشگاه آبادان با برآورد 3.361.442.840 ریال و ضمانت نامه 169.000.000 ریال --- 6/96- ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم تهئیه ، دستگاه های گازسوز تاسیسات جانبی در بندر صادراتی ماهشهر با براورد 5.231.599.120 ریال و تضمین 262.000.000 ریال
 84. مناقصه پیمایش مسیر و اجرای جاده دسترسی شمشک بالا (فاز اول) با اعتبار 6.000.000.000 ریال و تضمین 300.000.000 ریال --- تکمیل دیوارهای ساحلی در سطح شهر با اعتبار 6.150.000.000 ریال و تضمین 307.500.000 ریال --- تکمیل و ادامه جداول سطح شهر با اعتبار 700.000.000 ریال و تضمین 35 میلیون ریال
 85. مناقصه انجام عملیات ایزولاسیون مخزن آتش نشانی خود را با پوشش frp با رزین پلی استر
 86. مناقصه حفاری و کابل کشی فیبر نوری اهرم ـ کلمه
 87. مناقصه ید فیوز کت اوت تیغه ای
 88. مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبارهای نفت ش رق و شمالغرب
 89. مناقصه تولید 130 تن استرچ موردنیاز برای بسته بندی محصولات پلیمری
 90. مناقصه ید ریکلوزر با مودم به تعداد 43 دستگاه از تولید کنندگان واجد تایید صلاحیت
 91. مناقصه بکارگیری پیمانکار آبرسان واگذاری پروژه های جنگل کاری و حفظ و نگهداری
 92. مناقصه انجام امور گمرکی محموله های صادراتی مجتمع به مدت یک سال
 93. مناقصه تامین تولید مدیریت و مانیتورینگ شبکه و دیتاسنتر noc در داخل کشو
 94. مناقصه تامین ، حمل ، زیرسازی و شاسی کشی آسانسورهای مورد نیاز در پروژه مجتمع مس ی خانه باغ واقع در تهران اتوبان شهید چمران جنوب ـ جنب مجتمع مس ی آتی ساز ـ خیابان شهید سوری نبش بن بست شقایق
 95. مناقصه ید رایانه و تجهیزات مرتبط و سرور و تجهیزات ذخیره سازی
 96. مناقصه مجموعه همزن های مورد نیاز خود را یداری نماید
 97. مناقصه عملیات مراقبتی (وجین و مرمت محصور سنواتی) طرحهای جنگلداری بابل کنار و بابلرود
 98. مناقصه ید 3 دستگاه مستغلات اداری
 99. مناقصه واگذاری امور خدمات خودرویی و نقلیه ساختمان مرکزی ستاد
 100. مناقصه مجموعه همزن های مورد نیاز خود را یداری نماید
 101. مناقصه عملیات جمع آوری حدود 1400 متر خط لوله ف ی 14 اینچ موجود و اجرای خط لوله ف ی 18 اینچ جدید آب آتش نشانی واحد lpg
 102. مناقصه واگذاری کلیه فرایندهای شستشو، رنگ و لاک زنی تعداد 80.000 قطعه فولادی خود با ابعاد 153 * 62 میلیمتر و همچنین ماشینکاری 70.000 عدد همین قطعه
 103. مناقصه انجام رتبه بندی و ارزی خدمات و سنجش رضایت مسافران در خطوط حمل و نقل هوایی، زمینی و ریلی
 104. مناقصه احداث پروژه زیرساخت مسکن مهر : 103/96- واگذاری اجراء فاز یک شهرک مهرگان شامل زونهای بخش شمالی به صورت کلید در دست و شامل احداث پست هوایی ، احداث ونر 630 آمپر ، احداث شبکه 20 کیلو ولت هوایی ، احداث شبکه 20 کیلو ولت زمینی ، احداث شبکه فشار ضعیف زمینی ، احداث شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار ، احداث روشنایی با پایه ف ی 12 متری با اعتبار 20.000.000.000 ریال و تضمین 1.000.000.000 ریال --- واگذاری اجراء فاز یک شهرک مهرگان شامل زون های نیمه جنوبی به صورت کلید در دست و شامل احداث پست هوایی ، احداث ونر 630 آمپر ، احداث شبکه 20 کیلو ولت هوایی شبکه فشر متوسط زمینی ، احداث شبکه فشار ضعیف زمینی احداث روشنایی با پایه ف ی 12 متری به پیمانکار با اعتبار 20.000.000.000 ریال و تضمین 1.000.000.000 ریال
 105. مناقصه اصلاحیه : ید لوازم و کف پوش زمین بازی ک ن و لوازم بدن سازی با برآورد 5.050.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال ---- ید تجهیزات بازسازی شبکه روشنایی بوستان های سطح منطقه با برآورد 6.255.000.000 ریال و تضمین 125.000.000 ریال ---- ید المان پارکی بوستان های سطح منطقه 5.400.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال ---- ید لوله و اتصالات آبرسانی فضای سبز با برآورد 2.597.190.307 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ----- اجاره داربست و چادر در سطح منطقه 10 با برآورد 2.292.000.000 ریال و تضمین 46.000.000 ریال ---- عملیات پا ازی نظافت لایروبی و نگهداری کانال ها با برآورد 3.769.204.490 ریال و تضمین 75.000.000 ریال --- طراحی چاپ نصب حمل و نقل جمع آوری بنر فل ی و ... در سطح منطقه با برآورد 2.618.000.000 ریال با تضمینی 50.000.000 ریال ---- نگهداری فضای سبز ناحیه 1 با برآورد 34.260.000.000 ریال و تضمین 680.000.000 ریال ---- عملیات تعمیر و نگهداری بهسازی معابر ناحیه 3 با برآورد 24.349.636.909 ریال و تضمین 250.000.000 ریال --- عملیات اجرای آسف مکانیزه سطح منطقه با برآورد 19.916.726.208 ریال وتضمین 200.000.000 ریال ---- ید آسف با برآورد 20.000.000.00 ریال و تضمین 400.000.000 ریال
 106. مناقصه واگذاری عملیات ماله کشی مزارع نیشکر در حدود 5000 تار در دو پاس با بلدوزر d7 شخصی
 107. مناقصه ید کت اوت
 108. مناقصه عملیات اجرایی نصب انشعابات برق (به صورت مصالح و دستمزد)
 109. مناقصه نظافت واحدهای اداری جمع آوری زباله اماکن و ساختمان ها امربری اداری و امور آبدارخانه و نگهداری خوابگاه های ایستگاههای شیراز - آباده - اقلید - صفاشهر - سعادت شهر و شهررضا
 110. مناقصه عمیات راهبری سیلوها و مراکز ذخیره سازی گندم در سطح کشور : عملیات نگهداری و تعمیرات دستگاهها انواع سیستم های انتقال مواد و نقاله های تسمه ای و زنجیری دیزل ژنراتور، سیستم جدب گرد و غبار و ... --- سرویس و نگهداری تجهیزات و تاسیسات عمومی برق صنعتی، تجهیزات اتاق فرمان تجهیزات کنترل و بعضاplc --- انبارداری گندم ذخیره شده و حفظ و نگهداری آن و عملیات ضدعفونی و کنترل درجه حرات --- تخلیه و بارگیری گندم و اپراتوری دستگاهها و اتاق فرمان --- نظافت و سایر امور مشابه
 111. مناقصه ارزی کیفی cables & connectors vibration bently nevada
 112. مناقصه انجام قسمتی از امور اجرایی سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد به صورت حجمی
 113. مناقصه تامین نصب، راه اندازی و نگهداری سامانه های حمل و نقل هوشمند به صورت مشارکت b.o.t
 114. مناقصه ید علوفه باشگاه سوارکاری خود
 115. مناقصه تهیه طرح تبدیل ساختمان موجود دیزلخانه در شرکت توزیع یزد به موزه
 116. مناقصه ید ، نصب و راه اندازی ، گارانتی ، پشتیبانی تعداد شش هزار دستگاه pinpad به همراه نرم افزار مربوطه
 117. مناقصه واگذاری ید و نصب و راه اندازی یک مورد پکیج سامانه بهبود کیفیت آب شرب با متعلقات و تجهیزات مربوطه و احداث یک مورد اتاقک س وشیده جهت استقرار پکیج ها در روستای حسوشیری شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی
 118. مناقصه ید 64 عدد الکتروپمپ لجن کش فاضل
 119. مناقصه ید سامانه مدیریت منابع انسانی hrm
 120. مناقصه تامین نیروهای حفاظت فیزیکی خود
 121. مناقصه پروژه تامین خدمات بهره برداری ناحیه زنجان : انجام امور قطع و وصل گاز مشترکین بد ار --- انجام امور کنتورخوانی و توزیع صورتحساب --- انجام امور نصب کنور و رگلاتور و تعویض کنتورهای معیوب --- انجام نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی --- انجام تعمیر و نگهداری سیستم حفاظت از زنگ --- انجام امور تعمیرات ایستگاههای تقلیل فشار ـ انجام امور خدمات حمل و نقل و مخابرات و بهره برداری --- انجام خدمات تعمیر ات شبکه و انشعابات و ... --- انجام کارهای ابنیه --- انجام امور ثابت نگه داشتن کنتور --- انجام امور نصب شیربرنجی 1 اینچ
 122. مناقصه اجرای عملیات سازه و نازک کاری پارکینگ طبقاتی بیمارستان 540 تختخو کوثر سنندج
 123. مناقصه ید انواع اتو ترانس از تولیدکنندگان
 124. مناقصه تعمیر تجهیزات پزشکی بیمارستان قائم
 125. مناقصه شناسایی پیمانکار : پروژه های در حال احداث خود در شهر مشهد که در حوزه های مختلف اجرای ابنیه پروژه های بزرگ ساختمانی مانند اجرای انواع دیوار بنایی، نماسازی، کفسازی با انواع پوشش سنگ، سرامیک و ... ، اجرای انواع عایق ، اجرای انواع سقف کاذب، نصب و اجرای انواع درب و پنجره و ... دارای تخصص توانمندی و سابقه اجرایی
 126. مناقصه واگذاری عملیات ج گذاری و بهسازی و اصلاح جداول در پارکها و معابر سطح شهر
 127. مناقصه واگذاری عملیات تکمیل ساختمان اداری چدید شهرداری ممقان از قبیل عایق کاری، نبش کشی، اجرای دیوارهای جانبی، پارتیشن بندی و گچکار و سایر کارهای مرتبط با سفت کاری
 128. مناقصه ید ونر گازی و خلاء از تولیدکنندگان
 129. مناقصه ساخت ، تجهیز ، بهره برداری ، اجازه و انتقال طرح (پیست اسکیت پارک شهر) در قالب قرارداد bolt
 130. مناقصه ید نصب و راه اندازی انواع باطری تروسیلد اسید با ظرفیت 2 الی 3000 آمپر ساعت به همراه جمع آوری باطریهای فرسوده مراکز استان در قالب دو گره گروه یک : با برآورد 15.000.000.000 ریال و تضمین 530 میلیون ریال --- گروه دو با برآورد 44.000.000.000 ریال و تضمین 1.160.000.000 ریال
 131. مناقصه اصلاحیه : تکمیل محوطه سازی نیروگاه زباله ساخت کارگاه آموزشی و محوطه سازی نیروگاه
 132. مناقصه یداری 320 متر مکعب چوب روسی جهت استفاده در معادن مکانیزه ذغال سنگ
 133. مناقصه ارزیای کیفی خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی ، خدمات عمومی ، رفع نشتی و تعویض کنتور ناحیه گازرسانی سبزوار به مدت دو سال
 134. مناقصه عملیات اجرایی حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ جاده شماره 1 سلیمان آباد
 135. مناقصه یک دستگاه خودرو امداد و نجات زمینی فرودگاهی
 136. مناقصه اجرای سیم هوائی و زمینی فیبر نوری (opgw) و تهیه یراق آلات مربوطه برای خط 230 کیلوولت قم یک - نیزار
 137. مناقصه واگذاری انجام امرو خدماتی و پشتیبانی
 138. مناقصه 2 عدد الکتروموتور 225 کیلووات موردنیاز خود
 139. مناقصه حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف : بارگیری حمل و تخلیه کالا و بارهای مختلف از قبیل ماشین قطعات سبک و سنگین حفاری و ساختمانی ورق های آهنی بزرگ و کوچک انواع لوله های حفاری و جداری خاک مواد حفاری مصالح ساخمانی مواد شیمیایی به صورت فله و بسته بندی بشکه از محل انبارهای کوار در استان فارس و ری در تهران به حوزه های عملیاتی در سراسر کشور و بالع و انتقال کالا و مواد بین نواحی حفاری
 140. مناقصه ارزی کیفی کنترل ولو فشار 2 عدد --- کنترل ولو آنتی سرچ 2 عدد --- کنترل ولو گاز تزریق به مشعل 1 عدد
 141. مناقصه ارزی کیفی انجام عملیات راهبری ، نگهداری و مراقبت و تعمیر تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی و ساختمانی چاههای آب شرب و مخزن اداره بهره برداری منزل اباد و ..
 142. مناقصه 27/96 : احداث خانه محله شهرک علی (ع) با برآورد بهنگام 11.185 میلیون ریال --- 28/96 : احداث دبستان 12 کلساه و سرایداری 13 آبان با برآورد بهنگام با برآورد 19.672 ریال --- 29/96 : احداث مدرسه 6 کلاسه سرویس و سرایداری عطوفت با برآورد بهنگام حدود 12.400 میلیون ریال --- 30/96 : احداث دبستان 12 کلاسه ، سرایتداری و سرویس بهداشتی زمان 20 با برآورد بهنگام حدود 20.016 ریال --- 31/96 : احداث دبستان 12 کلاسه و سرایداری باهنر با مبلغ برآورد بهنگام حدود 19.672 میلیون ریال
 143. مناقصه زیرسازی و آسف منطقه سه
 144. مناقصه برونسپاری عملیات برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف فعالیت های خدمات مشترکین مدیریت های توزیع برق ساوجبلاغ، جنوب کرج، نظراباد و طالقان
 145. مناقصه ید یک ست تابلوی 20 کیلو ولت mds هشت سلولی
 146. مناقصه راهبری درمانگاه و انجام خدمات اورژانس بندر پتروشیمی پارس: تامین خدمات دارویی، درمانی، راهبری درمانگاه و اقدامات اورژانسی توسط کادر کارشناس پرستاری به صورت شبانه روزی
 147. مناقصه احداث کنار گذر و تعمیر پل قصرالدشت با برآورد 17.712.861.375 ریال و تضمین 886.000.000 ریال ---- بهسازی نوع (ب) محور آباده - صفاد سمیرم با برآورد 21.630.000.000 ریال و تضمین 1.081.500.000 ریال ---- بهسازی و ایمن سازی مسیر شیراز - باجگاه با برآورد 14.166.537.407 ریال و تضمین 710.000.000 ریال ---- تقاطع غیر همسطح صفاشهر با برآورد 33.349.028.480 ریال و تضمین 1.670.000.000 ریال
 148. مناقصه واگذاری امور مربوط به عملیات هوانوردی فرودگاه بین المللی شامل: (سرویس مراقبت پرواز- تعمیر و نگهداری دستگاه های کمک ناوبری و ارتباط و نظارتی- سیستم های سوئیچینگ برج مراقبت پرواز- رکوردر و نگهداری خطوط aftn، هواشناسی نگهداری و رفع عیب سیستم روشنایی باند فرودگاه)
 149. مناقصه عملیات اجرایی راه روستایی سارون سفلی به طول 5 کیلومتر
 150. مناقصه ید 417 دستگاه رایانه (کیس) مورد نیاز خود
 151. مناقصه ساماندهی ادامه نوار ساحلی محدوده سازمان منطقه آزاد انزلی
 152. مناقصه 028/7/96 : تکمیل راه آسف ه راه آدوری بم (احداث و تکمیل محورهای روستایی آدوری و دربر شهرستان بم) با تضمین 2.100.000.000 ریال و برآورد 41.834.483.558 ریال --- 029/7/96 : تکمیل آسف محور گچ علیا شهرستان راور با تضمین 140.000.000 ریال و برآورد 2.707.634.852 ریال
 153. مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مشکین شهر اولویت سوم (بخشی از قسمت اول و دوم)
 154. مناقصه بهسازی محور سیمکان - میمند
 155. مناقصه پروژه احداث آشیانه فلایت چک فرودگاه بین المللی مهراباد به روش طرح و ساخت
 156. مناقصه ارزی کیفی تهیه مصالح و اجرای فاز سوم خط انتقال آب مجتمع روستایی ویست (گلسار) شهرستان خوانسار با برآورد 14.108.044.633 ریال --- تهیه مصالح و اجرای اولویت دوم اصلاح شبکه توزیع آب روستای نیوان نار شهرستان گلپایگان با برآورد 6.529.981.023 ریال
 157. مناقصه ید ، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره فاضل به اقطار مختلف برای شهرستانهای
 158. مناقصه طراحی و نظارت بر پروژه های راهسازی
 159. مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات خود در شهرستانهای تابع
 160. مناقصه 05-209/96- ید ، بارگیری و حمل و تخلیه قطعات بتنی جهت کانال های آدم رو ضلع شرقی سالن بدنه و مونتاژ 3 سایپا --- 18-208/96- ید ، حمل ، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق پروژه مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
 161. مناقصه انجام خدمات شناسایی و وصول درآمد شامل قرائت کنتور ، چاپ ، توزیع قبض ، وصول بدهی کمتر از شش ماه بدون قطع و پاسخ گویی مشترکین در شهرستان بوشهر ( ای بوشهر-چغادک و عالی شهر)
 162. مناقصه انجام خدمات حراست حفاظت و نگهبانی از اماکن دفاتر اسکله ها دروازه ها کلیه اموال منقول و غیر منقول بندر پتروشیمی ماهشهر
 163. مناقصه اجرای رمپ های ورود و وج مجتمع خدماتی و رفاهی حجت مومنه محور بیستون - کرمانشاه - استان کرمانشاه
 164. مناقصه آلودگی ز تخصصی و خدمات تکمیلی بهینه سازی مرکز داده خود
 165. مناقصه 96/95- ارائه خدمات تعمیر ، مراقبت و نگهداری دستگاههای سیستم برودتی و حرارتی خارج از پالایشگاه با براورد 23.830.557.250 ریال و تضمین 1.192.000.000 ریال --- 97/95- ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق بندر صادراتی ماهشهر با برآورد 15.434.160.229 ریال و تضمین 772.000.000 ریال
 166. مناقصه واگذاری بیمه تکمیل درمان پرسنل شرکت
 167. مناقصه بارگیری حمل و تخلیه 6000 شش هزار تن انواع نهاده های زراعی از مبدا انبارهای شرکت در استان بوشهر به کلیه نقاط داخل و خارج استان
 168. مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری از شبکه و تاسیسات آب - نصب انشعاب آب - اصلاح و توسعه شبکه آب شهر سهند
 169. مناقصه عملیات اجرایی احداث حصار و فنس کشی بخشی از محوطه تصفیه خانه فاضلاب
 170. مناقصه ارزی کیفی انجام خدمات اتاقداری، تنظیمات، امور اداری، سمپاشی، فضای سبز، راهبردی و نگهداشت و تعمیرات تصفیه خانه و پساب بهداشتی، اماکن مس ی، ورزشی و اداری منطقه لاوان
 171. مناقصه انجام خدمات حسابداری مناطق تحت پوشش
 172. مناقصه ارزی کیفی فوریتهای پزشکی مستقر در ایستگاه راه آهن تهران
 173. مناقصه طراحی و پیاده سازی سامانه پرداخت های نوین در آزادراه ها را به همراه طراحی ، نصب و راه اندازی تجهیزات مربوطه جهت اخذ الکترونیکی عوارض در کلیه ایستگاه های عوارضی آزادراه ها
 174. مناقصه پروژه اجرای فرش موزاییکی پیاده روهای سطح شهر آمل
 175. مناقصه احداث آشیانه فلایت چک فرودگاه بین المللی مهرآباد به روش طرح و ساخت شامل احداث سوله ای با اندازه های تقریبی ارتفاع 7/5 متر طول 30 متر عرض 25 و کلیه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مربوطه
 176. مناقصه ید خطایاب از تولید کنندگان واجد صلاحیت
 177. مناقصه انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی در سال 1396 به میزان تقریبی 18/500 متر مکعب با ابزار آلات دستی در منطقه عملیاتی خانگیران / سرخس
 178. مناقصه ید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه ای ری کامیونی - کانتینری موبایلی
 179. مناقصه ید انواع خازن 20 حیلو ولت و pt با سکو از تولد کنندگان واجد تایید صلاحیت
 180. مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو بلوار رضا مسیر برگشت از مصلی
 181. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته بوستان جنگلی یاس با برآورد 19.000.000.000 ریال و تضمین 400.000.000 ریال --- عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته جنگل قوچک با برآورد 7.000.000.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال
 182. مناقصه اجرای عملیات باقیمانده خط لوله انقال گاز شامل مخلوط ریزی، خاکبرداری و اصلاح مسیر ، ساخت دال بتنی و نصب، بلوکاژ و ساخت آبنما
 183. مناقصه ید انواع ورق فولادی- ناودانی- قوطی پروفیل- نبشی چهار پهلو و تسمه
 184. مناقصه ارزی کیفی مشاوران به منظور واگذاری طرح جامع محوطه انبار مرکزی خود
 185. مناقصه ارزی کیفی ید و نصب شیرآلات و اتصالات بر روی مسیر گاز سبک وجی کارخانه گاز و گاز مایع 1600
 186. مناقصه ید تجهیزات پزشکی شامل سی و دو دستگاه تخت icu/ccu دویست و بیست و شش دستگاه تخت بستری یک دستگاه اتوکلاو پلاسما هشت دستگاه همودیالیز بیست دستگاه ونتیلاتور پرتابل
 187. مناقصه خدمات خودرویی و امور حمل و نقل واحدهای تابعه خود در سطح استان
 188. مناقصه اجرای عملیات سیویل احداث سیلوی 30000 تنی غلات خود در بندر آباد مازندران به صورت epc
 189. مناقصه پروژه آبرسانی شامبراکان (شال تهیه و اجرای لوله فولادی گالوانیزه 5 اینچ به طول 1250متر - احداث خزن 500 متر مکعبی بتن مسلح - احداث حوضچه های شیر آلات - پکیج دستگاه الکترولیز نمک طعا و . با برآورد 3.152.266.430 ریال و تضمین 157.613.321 ریال --- پروه آبرسانی تنگ تامرادی - کوشک گود بلهی - آبلاد جلیل شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن pe80,pn10 به قطرهای 20 میلیمتر 300م تر - 63 میلیمتر 950 متر ، 75 میلیمتر 1100 متر ، 90 میلیمتر 440 م تر - و قطر 125 میلیمتر به طول 2430 متر و ... با برآورد 3.120.939.875 ریال و تضمین 156.046.994 ریال --- پروژه آبرسانی سرابننیز تلخاب شیرین - آب انجیر شامل احداث دو باب مخزن 500 و 300 متر مکعبی بتن مسلح و ... با برآورد 2.682.080.215 ریال و تضمین 134.104.011 ریال --- پروژه آبرسانی چشمه لشه آبسردان (شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن pe80,pn10 به قطرهای 63 میلیمتر 1100 متر ، تهیه و اجرای لوله فولادی گالوانیزه 3 اینچ به طول 200 متر - احدث مخزن 100 متر مکعبی بتن مسلح و و ... با برآورد 1.501.349.501 ریال و تضمین 75.067.475 ریال --- پروژه آبرسانی ده قاضی شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن pe80,pn10 به قطر 110 میلیمتر 2000 متر و ... با برآورد 1.120.917.260 ریال و تضمین 56.045.863 ریال --- پروژه آبرسانی تنگ مشکو - تنگ خشک - م له خمسیر شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن pe80,pn10 به قطر 90 میلیمتر 60 متر و 110 میلیمتر 1000 متر - احداث مخزن 50 متر مکعبی بتن مسلح ، بهسازی چشمه و .. با برآورد 1.089.975.206 ریال و تضمین 54.498.760 ریال
 190. مناقصه عملیات ساخت و نصب 5000 انشعاب سری در شهرستان زاهدان : ساخت و نصب انشعابات گازدار توکار 4000 سری --- ساخت و نصب انشعابات گازدار روکار 1000 سری
 191. مناقصه تهیه و تامین ( ید و سرو) غذای پرسنل
 192. مناقصه روغن و گریس های مورد نیاز موتورهای دکل خود را در بخشهای جداگانه روغن و گریس ساخت ایران با تضمین 450.000.000 ریال و ساخت خارج از کشور با تضمین 500.000.000 ریال
 193. مناقصه pure gas distribution/ detection and emergency shutdown systems and equipment procurement and installation
 194. مناقصه اصلاحیه : ید شیرآلات شبکه آبرسانی : ید انواع شیرآلات کشویی در اقطار 100 و 150 میلیمتر با ضمانت 200.000.000 ریال --- ید انواع شیر کنترل دبی (گلوب والو) در اقطار 100 و 150 و 200 و 250 و 300 میلیمتر با ضمانت 1.200.000.000 ریال --- ید فشار شکن در اقطار 100 و 150 و 200 و 250 میلیمتر با تضمین 100.000.000 ریال --- شیر هوا و محفظه دو روزنه به قطر 80 میلیمتر با تضمین 100.000.000 ریال
 195. مناقصه واگذاری پروژه های: طرح شبکه ز شی 12000 تاری اراضی اولویت در استان گلستان از 52000 تاری محدوده اورکت حاجی و قره سو، همراه با ارزی کیفی مناقصه گران، طبق مشخصات فنی درج شده در اسناد مناقصه و اسناد ارزی کیفی با برآورد 260.232.909.911 ریال و تضمین 6.524.658.200 ریال -------- طرح تکمیل عملیات اجرایی سامانه ز شی زیرزمینی شبکه صد گلستان در سطح 2200 تار همراه با ارزی کیفی مناقصه گران با برآورد 74.322.177.120 ریال و تضمین 200.806.443542 ریال ----------- طرح تامین، انتقال و ذخیره سازی آب اراضی شیبد از روستای دورجن در سطح 300 تار با برآورد 6.568.984.155 ریال و تضمین 328.449.208 ریال -------- طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روستای خوردیماق در سطح 7/45 تار با برآورد 5.189.066.046 ریال با تضمین 259.454.000 ریال
 196. مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب خود
 197. مناقصه 106-96 : تهیه مصالح و اجرای و مخزن زمینی بتنی 500 مترمکعبی و چا پمپاژ از طرح آبرسانی به روستای فمی متین آباد شهرستان نطنز با برآورد 2.390.117.381 ریال و تضمین 120.000.000 ریال ---- 109-96 : تهیه مصالح و اجرای عملیات اصلاح شبکه توزیع آب روستای علی آباد شهرستان چادگان با برآورد 2.386.169.074 ریال و تضمین 119.500.000 ریال ---- 110-96 : تهیه مصالح و اجرای عملیات اصلاح شبکه توزیع آب روستای حجت آباد شهرستان چادگان با برآورد 2.786.169.261 ریال و تضمین 139.500.000 ریال
 198. مناقصه بهسازی پیاده رو های بلوار شهید صدوقی حد فاصل بلوار امین تا میدان صدوقی با برآورد 5.023.686.820 ریال و تضمین 252.000.000 ریال ---- احداث ایستگاه مشارکت خدمات شهری (ایستگاه دایم جمع آوری پسماند خشک) منطقه هشت با برآورد 2.227.863.703 ریال و تضمین 112.000.000 ریال ---- احداث ایستگاه مشارکت خدمات شهری (ایستگاه دایم جمع آوری پسماند خشک) منطقه سه به مبلغ برآورد 1.955.070.055 ریال و تضمین 98.000.000 ریال
 199. مناقصه ارزی کیفی اجرای سامانه انتقال آب خام تصفیه خانه شهر چابهار سد زیردان
 200. مناقصه انجام خدمات مشاوره آزمایشگاهی و انجام آزمایشات آسف ، بتن ، ژئوتکنیک و بازرسی جوش جهت پروژه های عمرانی سطح شهر
 201. مناقصه تکمیل سالن انجیره بندر لنگه با برآورد 7.832.916.649 ریال و تضمین 391.645.832 ریال --- تکمیل دبستان حضرت مهدی درگهان شهرستان قشم با برآورد 8.096.681.021 رال و تضمین 404.684.051 ریال
 202. مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل بسکت های لایه گرم ابر هیترهای واحد 5

  مشاهده متن کامل ...
نتایج قرعه کشی-مسابقه کتابخوانی-مهطر11-اسفند94
درخواست حذف اطلاعات

ردیف

نام

نام خانوادگی

امتیاز

1

فاطمه

ابراهیمی اصل

کارت 150هزار تومانی

2

الهه

آقارضی

سکه ربع بهار

3

ملیحه

خاک یا

کارت 150هزار تومانی

4

زهرا

رحمتیان

سکه ربع بهار

5

فهیمه

صادقی فر

کارت 150هزار تومانی

6

حمیده

قهرمانی

کارت 150هزار تومانی

7

شبنم

انصاری

کارت 50هزار تومانی

8

محمد حسین

خزاعی

کارت 50هزار تومانی

9

محسن

ربانی

کارت 50هزار تومانی

10

مریم

سحرخیز

کارت 50هزار تومانی

11

مینا

سنائی منفرد

کارت 50هزار تومانی

12

اعظم

سیاه پشت

کارت 50هزار تومانی

13

علی

اعتمادی

کارت 30هزار تومانی

14

الهه

برهانی ایرائی

کارت 30هزار تومانی

15

مریم

رحمانی مقدم

کارت 50هزار تومانی

16

اعزم

رستمی

کارت 30هزار تومانی

17

زهرا

رفیعی

کارت 50هزار تومانی

18

زینب

فیض پور

کارت 30هزار تومانی

19

صدیقه

پیرانی

کارت 30هزار تومانی

20

فاطمه

شجاعی نژاد

کارت 30هزار تومانی

21

صالحه

فصیحی

کارت 30هزار تومانی

22

سمیرا

یوسف پناه

کارت 30هزار تومانی

23

زهره

برهانی

کارت 20هزار تومانی

24

زینب

حق پسند

کارت 30هزار تومانی

25

زهرا

شواخی زواره

کارت 30هزار تومانی

26

زهرا

فیض پور

کارت 20هزار تومانی

27

طیبه

گوهری

کارت 20هزار تومانی

28

معصومه

محمدی راد

کارت 30هزار تومانی

29

فریبا

موحدی

کارت 30هزار تومانی

30

محبوبه

نیک صفا

کارت 20هزار تومانی

31

الهه

پیروان

کارت 20هزار تومانی

32

نسرین

تنیدفر

کارت 20هزار تومانی

33

سمیه

جلیلیان

کارت 20هزار تومانی

34

فرزانه

سلیمی

کارت 20هزار تومانی

35

محمد

شهلائی

کارت 20هزار تومانی

36

غزاله

حاجی صفائی فرد

کارت 20هزار تومانی

37

زهرا

حق پسند

کارت 20هزار تومانی

38

وجیهه

سلیمی

کارت 20هزار تومانیمشاهده متن کامل ...
فروش خشکبار ، مواد اولیه قنادی ، ادویه جات و گیاهان دارویی - لیست قیمت اسفند 139
درخواست حذف اطلاعات

شرکت بازرگانی برلیان ، به عنوان یکی از فعالین صنایع غذایی کشور آمادگی خود را جهت تامین مواد اولیه غذایی و اقلام ذکر شده در لیست ذیل برای شرکت های بازرگانی و صادراتی ، شرکت های پخش ،کارخانه جات صنایع غذایی و سایر مراکز مصرف اعلام می دارد


اقلام مورد فعالیت شرکت بازرگانی برلیان : 

- خشکبار

- زعفران 

- ادویه جات 

- سبزیجات خشک 

- زعفران 

- گیاهان دارویی 

- میوه جات خشک 

- بذرجات 

- مواد اولیه قنادی و شیرینی پزی 

- انواع آردها و نشاسته


لیست قیمت محصولات شرکت بازرگانی برلیان - اسفند 1395


 


پودر فلفل سیاه 410.000 ریال


پودر آویشن درجه 1 : 160.000 ریال - درجه 2 : 120.000 ریال


پودر فلفل سفید اعلا 550.000 ریال


پودر فلفل سفید اعلا درجه 1 650.000 ریال


پودر پاپریکا 80.000 ریال


پودر جوز هندی 430.000 ریال


جوز هندی درشت 420.000 ریال


پودر دل کانا جی اس دان کد 103 178.000 ریال


ریشه جوز درشت 105.000 ریال


پودر پیاز ایرانی 130.000 ریال


پودر دارچین 120.000 ریال


بکینگ پودر سهیل 55.000 ریال


میخک درشت 520.000 ریال


پودر زنجبیل 160.000 ریال


زنجبیل درشت 160.000 ریال


پودر زرچوبه 75.000 ریال


گشنیز خشک 65.000 ریال


شوید خشک 135.000 ریال


جعفری خشک 130.000 ریال


نعنا خشک 170.000 ریال


پودر نعنا خشک 180.000 ریال


پودر جعفری خشک 150.000 ریال


پودر تلخون خشک 290.000 ریال


پودر ریحان خشک 185.000 ریال


پودر شوید خشک 190.000 ریال


پودر گشنیز خشک 85.000 ریال


پودر پیاز با پروانه ساخت 145.000 ریال


پودر فلفل قرمز اشعه 102.000 ریال


زیره سبز اشعه 125.000 ریال


پودرسیر ایرانی 105.000 ریال


پودر سیر اعلا ایرانی 130.000 ریال


پودر جوز هندی 480.000 ریال


پودر فلفل قرمز ساده 92.000 ریال


پودر فلفل قرمز هندی 75.000 ریال


سیاه دانه هندی 155.000 ریال


پودر رازیانه 130.000 ریال


پودر شنبلیله 110.000 ریال


پودر نارگیل چرب 75.000 ریال


پودر نارگیل خشک 82.000 ریال


ژل کیک ایرانی الیاس ساینا 75.000 ریال


پکتین اندره چینی 1.070.000 ریال


پودر کاکائو اس 9 تیره 135.000 ریال


م و د ترین چینی 30.000 ریال


هل اکبر بنفش 690.000 ریال – 720.000 ریال


جوش شیرین چینی و ایرانی شیراز 27.000 ریال حمل با یدار


نشاسته گندم 23.500 ریال


نشاسته ذرت 20.000 ریال


کنجد سفید هندی 63.000 ریال


بکینگ پودر ایرانی سهیل 55.000 ریال


پودر نارگیل خشک دماوند 71.500 ریال


نسکافه گلد 610.000 ریال


پودر زرده تخم مرغ اکراینی 300.000 ریال


نشاسته شیراز 25.000 ریال


وانیل سی تجاری 710.000 ریال


تخم بذرک 60.000 ریال


تخم کتان 55.0 ریال


ایزوله سویا واندر فول 108.000 ریال


اسید اسکوربیک پودری 159.000 ریال


اسید سیتریک خشک ttca 39.500 ریال


زانتان مش ۲۰۰ فوفنگ کارتنی 79.000 ریال


د تروز آبدار چینی 27.800 ریال


تری سدیم سیترات 36.000 ریال


cmc سانروز چینی 205.000 ریال


cmc ویسکوزیته ۳۰۰۰_۳۵۰۰ چینی 155.000 ریال


مونو سدیم گلوتمات 75.000 ریال


اسید لاکتیک 69.000 ریال


سوربات پتاسیم برند دالیان 129.000 ریال


گوارگام بیکول 77.000 ریال


بنزوات سدیم خوراکی 75.000 ریال


گزانتان فودکم 81.500 ریال


گوارگام هندی ویسکوزیته 6000 70.000 ریال


اسانس دود پودری _ ( اتول اسلونی ) 1.100.000 ریال


گرانول موسیر سایز ۳ ساده 500.000 ریال


خلال پسته قزوینی درجه 1 820.000 ریال


مغز بادام درختی 480.000 ریال


گرانول موسیر سایز ۳ ساده 500.000 ریال


موسیر درجه 1 اشعه 450.000 ریال


موسیر معمولی اشعه 380.000 ریال


انجیر aa قیمت 32500


پسته احمدآقایی خام ممتاز 34000


اکبری توچین خام  45000


مغز بادام ایرانی 64500


مغزبادام زرین 20-22 قیمت 45500


بادام زرین 27-30 قیمت 43500


مغز فندق باکو 44500


فندق ترک خورده شور ایرانی 30500


فندق ترک خورده خام ایرانی 28500


فندق سالم با پوست ایرانی 27500


بادام هندی سایز 320 قیمت خام 62000 و شور 63500


تخمه ژاپنی لو 11300


تخمه کدو گوشتی ممتاز 17500


قیسی ممتاز 21000


کشمش شبز کاشمری کیلویی ۱۰/۰۰۰_۱۳/۰۰۰ تومان


کشمش افت :   ۵/۰۰۰_۵/۵۰۰ تومان


تیز ۳۶۰۰_۴۲۰۰ تومان


 ملایری ۳۶۰۰_۴۲۰۰ تومان


 طلایی کیلو ۵۸۰۰_۶۲۰۰ تومان .


تخمه کدو پهن :  ۱۱ هزار تومان هر کیلوگرم


پودر نارگیل : هر کیلوگرم ۸۸۰۰ تومان


زرشک : ۱۸ تا ۲۵ هزار تومان هر کیلوگرم


لیمو عمانی : ۱۱ الی ۱۷ هزار تومان هر کیلوگرم


مغز فندق ترک ۱۴-۱۶ : ۴۲.۵۰۰ تومان هر کیلوگرم


مغز بادام درختی ۲۰-۲۲ : ۴۲.۵۰۰ تومان هر کیلوگرم


بکینگ پودر سهیل  55.000 ریال


پودر زرچوبه   75.000 ریال


گشنیز خشک  65.000 ریال


شوید خشک  135.000 ریال


جعفری خشک  130.000 ریال


نعنا خشک  170.000 ریال


پودر نعنا خشک  180.000 ریال


پودر جعفری خشک  150.000 ریال


پودر تلخون خشک  290.000 ریال


پودر ریحان خشک  185.000 ریال


پودر شوید خشک   190.000 ریال


پودر گشنیز خشک  85.000 ریال


پودر فلفل قرمز اشعه  102.000 ریال


زیره سبز اشعه  125.000 ریال


پودرسیر ایرانی   105.000 ریال


پودر سیر اعلا ایرانی  130.000 ریال


پودر فلفل قرمز هندی   75.000 ریال


سیاه دانه هندی  155.000 ریال


پودر رازیانه  130.000 ریال


ژل کیک ایرانی الیاس ساینا  75.000 ریال


پکتین اندره چینی  1.070.000 ریال


پودر کاکائو اس 9 تیره  135.000 ریال


م و د ترین چینی  30.000 ریال


هل اکبر بنفش  690.000 ریال – 720.000 ریال


جوش شیرین چینی و ایرانی شیراز  27.000 ریال حمل با یدار


نشاسته گندم  23.500 ریال


نشاسته ذرت   20.000 ریال


کنجد سفید هندی   63.000 ریال


اسید اسکوربیک پودری  159.000 ریال


اسید سیتریک خشک  ttca   39.500 ریال


زانتان مش ۲۰۰ فوفنگ کارتنی  79.000 ریال


د تروز آبدار چینی  27.800 ریال


تری سدیم سیترات  36.000 ریال


cmc سانروز چینی  205.000 ریال


cmc ویسکوزیته ۳۰۰۰_۳۵۰۰ چینی


سدیم گلوتمات  75.000 ریال


اسید لاکتیک   69.000 ریال


سوربات پتاسیم برند دالیان  129.000 ریال


گوارگام بیکول  77.000 ریال


بنزوات سدیم خوراکی  75.000 ریال


گزانتان فودکم  81.500 ریال


گوارگام هندی ویسکوزیته 6000    70.000 ریال


اسانس دود پودری _ ( اتول اسلونی )  1.100.000 ریال


گرانول موسیر سایز ۳ ساده  500.000 ریال


خلال پسته قزوینی درجه 1  820.000  ریال


مغز بادام درختی  480.000 ریال


گرانول موسیر سایز ۳ ساده  500.000 ریال


موسیر درجه 1 اشعه  350.000 ریال


موسیر معمولی اشعه  380.000 ریال


انجیر aa قیمت 32500


پسته احمدآقایی خام ممتاز 34000


اکبری توچین خام  45000


مغز بادام ایرانی 64500


مغزبادام زرین 20-22 قیمت 45500


بادام زرین 27-30 قیمت 43500


مغز فندق باکو 44500


فندق ترک خورده شور ایرانی 30500


فندق ترک خورده خام ایرانی 28500


فندق سالم با پوست ایرانی 27500


بادام هندی سایز 320 قیمت خام 62000 و شور 63500


تخمه ژاپنی لو 11300


تخمه کدو گوشتی ممتاز 17500


قیسی ممتاز 21000


 


 


 


 


 


 


با تشکر


حسین محمدی


شرکت بازرگانی برلیان


02155389557


09122863843 موبایل ، تلگرام و واتس آپ


www.parscenter.com/berelian


http://en.mefair.com/berelian


http://berelian400.wix.com/berelianمشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران ، تاریخ 1396/02/23
درخواست حذف اطلاعات

فهرست عناوین مناقصه های روز شنبه مورخ 23 / 02 / 1396


 

 1. مناقصه مجتمع آّرسانی سده شهرستان قاینات (آبرسانی به روستای زمانی و کوهمیران)
 2. مناقصه ساخت یک دستگاه شیرسوزنی ۱۶۰۰ میلی متر با فشار کاری ۱۶ بار ، همراه با حمل، نصب و بهره برداری آزمایشی
 3. مناقصه مجتمع آبرسانی قدمگاه شهرستان نهبندان (آبرسانی به روستاهای سیاه خونیک و سرلرد)
 4. مناقصه احداث دیوار سنگی ملاتی ۹۵ متری روستای الستان (‌دهنه محمد آباد ) در شهرستان علی آباد
 5. مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین امورهای برق شهرستانهای ۹ گانه استان
 6. مناقصه ترمیم زیرسازی ، اجرای بیس و احداث ابنیه فنی محور تنگراه - قوشه چشمه در شهرستان گالیکش
 7. مناقصه احداث حوضچه شیرآلات شبکه فرعی آبیاری پایاب سد گاران مریوان از توابع استان کردستان
 8. مناقصه تکمیل شبکه تحت پوشش و احداث تصفیه خانه شهرک مهرگان مشهد به روش بیع متقابل شرکت آبفای مشهد
 9. مناقصه جابجایی خط ۲۰ کیلو ولت محور ملایر - توره
 10. مناقصه حفر یک حلقه چاه آ ی در شهر کازرون
 11. مناقصه احداث حوضچه شیرآلات شبکه فرعی آبیاری پایاب سدهای آباد و رمشت کامیاران از توابع استان کردستان
 12. مناقصه حفر یک حلقه چاه آ ی در شهر کازرون
 13. مناقصه تکمیل زیرسازی و اجرای عملیات روسازی راه روستایی کرفس-ناکین شهرستان رزن
 14. مناقصه حفر یک حلقه چاه آ ی در شهر نیریز
 15. مناقصه حفر یک حلقه چاه‌ا ی در شهر نیریز
 16. مناقصه مناقصه شماره ۱۹/۹۵/بیل مکانیکی و مینی لودر
 17. مناقصه حفر یک حلقه چاه در شهر صغاد
 18. مناقصه حفر یک حلقه چاه آ ی در شهر صغاد
 19. مناقصه ساخت بخشی از اسکلت ف ی مصلی ویس
 20. مناقصه تجدید مناقصه ۲-۱۱ ید انواع لوازم برقی
 
 1. مناقصه تهیه و توزیع غذای پرسنل مجتمع گیلان
 2. مناقصه عملیات اجرایی مخازن هوایی مجتمع چگردک .گزگر و کلانظهور و روستای چاه جلال شهرستان دلگان
 3. مناقصه عملیات اجرایی مخازن ۵۰۰ مترمکعبی مجتمع نکمبکان شهرستان کنارک
 4. مناقصه ید کابل ۲۰ کیلو ولت
 5. مناقصه انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی طرح دائم ایستگاه برق ۴۰۰ کیلوولت باغملک
 6. مناقصه ید کنتور تکفاز
 7. مناقصه ید انواع ترانسفورماتور
 8. مناقصه احداث ابنیه فنی محور یلی بدراق - گچی سو - اقچی در شهرستان کلاله
 9. مناقصه ترمیم زیرسازی و احداث ابنیه فنی محور کندسکوه در شهرستان گالیکش
 10. مناقصه حرید کارت یدکی
 11. مناقصه احداث ابنیه فنی محور چالجه - قوی در شهرستان کلاله
 12. مناقصه قطعه موتور یانمار
 13. مناقصه تهیه مصالح ٬ساخت ٬نصب واجرای ۱۰۰۰انشعاب پراکنده در سطح شهر کرمان
 14. مناقصه 47-1-96- انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فریدون شهر با برآورد 2.263.476.194 ریال و تضمین 113.200.000 ریال --- 50-1-96- اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دهق با برآورد 6.545.941.323 ریال و تضمین 328.000.000 ریال
 15. مناقصه اجاره خودرو جهت انجام یت های کارکنان ستادی اداره کل
 16. مناقصه ید لوازم انشعاب آب
 17. مناقصه تامین 8 آیتم (تعداد 165.804 قلم) انواع سره الکترود گان و الکترود گیر نقطه جوش گان خود
 18. مناقصه نگهداری فضای سبز تاسیسات و حیات وحش بوستان ملت با برآورد 28.835.800.185 ریال و تضمین 420.000.000 ریال ---- عملیات کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهر (موش) با برآورد 3.723.494.992 ریال و تضمین 60.000.000 ریال
 19. مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات موردنیاز خود در نیروگاه سیکل ترکیبی ی پاکدشت (دماوند) را جهت سال 97-96
 20. مناقصه ید نگهدارنده الکترود ، چپقی ، الکترود گر و بازوی مسی گان خود
 21. مناقصه ید تعداد یک دستگاه خشک کن نواری مورد نیاز خود
 22. مناقصه یداری ده هزار تن سنگ آهن کلوخه با ابعاد 50 تا 600 میللی متر و عیار متوسط 55%
 23. مناقصه ید و نصب 2 دستگاه سیستم پایش آنلاین بر روی کوره های پالایشگاه روغن سازی تهران
 24. مناقصه ید یک دستگاه اندازه گیری تصویری ویدیوئی مورد نیاز خود
 25. مناقصه شناسائی جهت احداث و راه اندازی کارخانه بازیافت چوب و سرخاخه و کارخانه بازیافت لاستیک های مستعمل خودرو یا ید اقلام فوق
 26. مناقصه تامین و انجام کلیه سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان آیت اله کاشانی و درمانگاه شهید عباسی باقرشهر
 27. مناقصه ید نصب و پیاده سازی سامانه مدیریت دارایی و بدهی
 28. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرووبرقرسانی منطقه برق نیاوران 962310093 : با برآورد 5.599.071.900 ریال و تضمین 368.000.000 ریال --- 962310095 : با برآورد 5.568.168.300 ریال و تضمین 368.000.000 ریال
 29. مناقصه ارزی کیفی طراحی ، ساخت ، حمل ، تحویل شش دستگاه جرثقیل 63 تن موبایل ساحلی مربوط به بنادرنوشهر ، انزلی ، آباد
 30. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب خود
 31. مناقصه 9617: انجام خدمات حفظ و حراست خط انتقال آب از خانه ام الدبس به اهواز (به طول 80 کیلومتر ) مخزن و خط انتقال برق بستان به خانه ام الدبس (به طول 20 کیلومتر) ---- 9618 : انجام خدمات حفظ و حراست خط انتقال آب از خانه قیصریه به مشهر آبادان و دارخوین (به طول 130 کیلومتر) ----- 9619 : عملیات تعمیر نگهداری و بهره برداری از خانه ام الدبس
 32. مناقصه ید 2180 باطری 12 و 2 ولت در آمپرهای مختلف به همراه متعلقات مربوطه مورد نیاز پستهای انتقال و فوق توزیع
 33. مناقصه تامین انواع جعبه مقوایی - جعبه لمینتی - کارتن قهوه ای نایلون (چاپی،دسته دار، پرفراژی) نایلون و استرچ حبابدار جهت نیاز یک ساله
 34. مناقصه 9613 : عملیات تکمیلی مخازن روباز و محوطه سازی خانه ام الدبس با برآورد 73.000.000.000 ریال ---- 9614 : عملیات احداث و تجهیز ساختمان مرکزی بهره برداری کنترل و مانیتورینگ واقع در اهواز با برآورد 97.000.000.000 ریال ---- 9615 : عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات الکتریکی و مکانیکی تصفیه خانه آب دار خوین با برآورد 65.000.000.000 ریال --- 9616 : عملیات احداث حوضچه های بتنی و پیش ساخته شیرآلات خط انتقال آب به طول تقریبی 210 کیلومتر از تملبه خانه ام الدبس به اهواز و از خانه قیصریه به مشهر و آبادان با برآورد 42.000.000.000 ریال ---- 9620: اجرای خط لوله فولادی 750 میلیمتر از تاسیسات علی ابن مهزیار به منبع آب حصیرآباد به طول تقریبی 4 کیلومتر با برآورد 20.000.000.000 ریال
 35. مناقصه ید برنج ـ ماکارونی غنی شده یا معمولی 700 گرمی ـ بلغر جو 900 گرمی ـ نخود 900 گرمی ـ لپه 900 گرمی ـ عدس 900 گرمی لوبیا قرمز 900 گرمی ـ پنیر 400 گرمی ـ سویا 250 گرمی ـ ما 900 گرمی ـ روغن مایع 810 گرمی ـ مرغ منجمد
 36. مناقصه تامین نیروی کارگر و مونتاژ کار ماهر مورد نیاز خود به مقدار 2560 نفر روز جهت سال 1396
 37. مناقصه ارزی کیفی - طراحی ید حمل نصب تست و راه اندازی سیستم تله متری و کنترل از راه دور scada تاسیسات آبرسانی خط انتقال سد لتیان به پردیس به روش epc
 38. مناقصه اجرای تثبیت و روسازی با سیمان و آ در محوطه کراولی بارانداز d غربی واقع در بندر
 39. مناقصه شناسایی 2 دستگاه ups آنلاین به ظرفیت kva 100 به همراه باطری جهت تغذیه برق به مدت 30 دقیقه
 40. مناقصه حسابرسی نهایی عملکرد مالی پایان اسفند سال 1396 و حسابرسی ضمنی عملکرد ماهیانه و نهایی سال 1396 شهرداری قائمشهر و سازمانهای وابسته (عمران تا یرانی آتش نشانی ـ اتوبوسرانی ـ آرامستان و شورای ی شهر قائم شهر
 41. مناقصه پیمان احداث سایبان نقلیه سنگین در مرکز انتقال نفت قطب آباد منطقه خلیج فارس
 42. مناقصه ارزی کیفی ید و نصب انواع کولر گازی
 43. مناقصه ید 2 دستگاه ذخیره ساز و 2 عدد سرور بلید مورد نیاز خود
 44. مناقصه اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده شهرک الهیه زنجان
 45. مناقصه ید 22.000 عدد کیسه جامبو جهت کیسه گیری محصولات تولیدی مجتمع آلومینیای ج
 46. مناقصه extender, liquid for light weicht cements it functions as a compressive strenght enhancer and as a gas block st abilizer
 47. مناقصه تامین قطعات مورد نیاز تولید فرستنده های تلویزیونی
 48. مناقصه فاز دوم مسجد در حال ساخت به مساحت 798 متر
 49. مناقصه ارزی کیفی ید نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم نظارت تصویری (دوربین مداربسته)
 50. مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات در محدوده منطقه آزاد انزلی
 51. مناقصه ید 2 دستگاه چیلر تراکمی اسکرو جهت بیمارستان لنگرود
 52. مناقصه ارزی کیفی گازرسانی به روستاهای محور بیاس آباد ـ بهدادین از توابع خواف شامل تهیه، حمل و نقل و راه اندازی 7 ایستگاه تقلیل فشار tbs و یک ایستگاه cgs با بودار کننده و هیتر و نصب لوله ورودی ایستگاه و اجرای حدود 66.500 متر شبکه تغذیه 620 متر شبکه توزیع فولادی 236.500 متر شبکه پلی اتیلن و نصب حدود 3830 انشعاب با 5 اکیپ کاری کامل و مستقل
 53. مناقصه یداری: نخ bcf، گرانول pvc، نانوون اسپانلس، چتایی، الیاف ضایعاتی کتان، نانوون ترموباند سفید پشت چسبدار، نانوون تر موباند مشکی، پلی اتیلن وینیل استات (eva)، الیاف پلی استر ریسایکل و rv، الیاف پلی استر ویرجین، نوار دوردوزی و لات
 54. مناقصه ید مقره های کامپوزیتی خط 400 کیلو ولت تکمداره جیرفت- ارگ بم
 55. مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی، کنترل تردد و نگهبانی ساختمان شهرداری و سازمان های تابعه
 56. مناقصه تهیه و ید یوپی اس های مورد نیاز ایستگاه های دائم شبکه شمیم
 57. مناقصه ید: 8/96 ید لوازم اندازه گیری---- 9/96 ید تجهیزات و یراق آلات شبکه برق
 58. مناقصه ارزی کیفی ید چهار عدد کنترل ولو بخار شیرین سازی
 59. مناقصه ارزی کیفی سیم چاه پیمایی
 60. مناقصه تامین بخشی از خدمات اداری و پشتیبانی سرویس دهی آبدارخانه ها تنظیفات ساختمان ها و نامه رسانی
 61. مناقصه ید کابل قدرت 23 کیلو ولت 185*1 میلی متر مربع
 62. مناقصه بردهای یدکی سایت های bts هواوی wll موردنیاز خود
 63. مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری تابلوهای متغیر خبری و تلویزیون های شهری سطح شهر تهران (شامل عملیات های الکتریکال مخابراتی و عمرانی)
 64. مناقصه ارزی کیفی پروژه گازرسانی به روستاهای زیرکوه محورهای شاهرخت اردکول و کبودان به روش pc : تهیه کلیه مصالح و اجرای 60.844 متر شبکه تغذیه و 300 متر شبکه توزیع فولادی 85.430 متر شبکه توزیع پلی اتیلن نصب 2000 مورد انشعاب پلی اتیلن و اجرای عملیات سیویل برقی مکانیکال سه مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز (t.b.s)ک نتی به ظرفیت 2500m3/hr دو مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز (t.b.s) ک نتی به ظرفیت 5000m3/hr و یک مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز (t.b.s) ک نتی به ظرفیت 1000m3/hr در سطح روستاهای زیر کوه (محورهای شاهرخت اردکول و کبودان ) به روش pc
 65. مناقصه مسیر ، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز روستاهای پاقلعه و پل آرام شهرستان رامیان
 66. مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی پروژه عمرانی در استان آذربایجان غربی
 67. مناقصه یداری پوزیشتر مورد نیاز شرکت
 68. مناقصه ارزی کیفی ید لوله های فولادی موردنیاز طرح آبرسانی به ای ارسنجان و سعادتشهر
 69. مناقصه انتخاب مجری آموزشی ارائه خدمات آموزشی جهت واحدهای صنعتی
 70. مناقصه شناسایی پیمانکار : خدمات بارگیری، حمل ، بی خطر سازی و امحاء انواع پسماند و --- خدمات اندازه گیری آلاینده های هوا و صدا، وجی پساب تصفیه خانه های فاضلاب و کیفیت منابع آب فعالیت می نمایند
 71. مناقصه تکمیل ازبیلت مناطق فاقد کروکی شهرستانهای م آباد و الیگودرز: تکمیل ازبیلت (20.000 متر نقشه برداری و تهیه نقشه) مناطق فاقد کروکی شهرستانهای م آباد و الیگودرز
 72. مناقصه تهیه و تامین ید 2 دستگاه کلید خانه 24 ولت با قابلیت حمل ونقل
 73. مناقصه ید دستگاه encoder و decoder صوت و تصویر
 74. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نظافت، نگهبانی، امور ماشین نویسی و دفتر و بایگانی، تحصیلدار راننده با اتومبیل، بیمه و راننده خودرو به مدت دو سال
 75. مناقصه ید ادوات و تجهیزات اب و هواشناسی
 76. مناقصه تصفیه خانه فاضلاب شامل واحدهای فرایندی محوطه سازی ساختمان اداری و انبار حصارکشی ید و نصب اقلام فاکتوری
 77. مناقصه ید 35 تن پلاستیک زباله شیری رنگ با سایز120*90 که داری حدود 11 تا 12 عدد پلاستیک در هر کیلو باشد
 78. مناقصه ید ، حمل و پخش آسف با فینیشر با برآورد 5.156.426.160 ریال و تضمین 358.000.000 ریال --- ید آسف ش ته کوهی با برآورد 2.558.000.000 ریال و تضمین 178.000.000 ریال --- لکه گیری و روکش آسف (دستی) با برآورد 846.580.000 ریال و تضمین 43.000.000 ریال --- احداث سرویس بهداشتی سرگذر با برآورد 18.380.055.272 ریال و تضمین 92.000.000 ریال
 79. مناقصه مقدار 120 تن مایع دستشویی جهت مصرف در حرم مطهر رضوی
 80. مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی شماره یک دزفول با برآورد 3.959.289.557 ریال و تضمین 198.000.000 ریال --- اداره امور اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی شماره دو دزفول با برآورد 4.001.822.772 ریال و تضمین 200.500.000 ریال --- اداره امور اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی مشک با برآورد 3.066.485.758 ریال و تضمین 154 میلیون ریال --- اداره امور اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه دو منظوره شرکتی شوشتر با برآورد 4.403.251.398 ریال و تضمین 220.500.000 ریال
 81. مناقصه ید آهن آلات
 82. مناقصه توزیع و فروش وا ن های تولیدی خود (دامی و طیور) در سال 96
 83. مناقصه 946/300/96 : به روز رسانی و نگهداری از سامانه اطلاعات مکانی با برآورد 1.478.600.000 ریال و تضمین 74 میلیون ریال --- 947/600/96 : ید اتصالات چدنی با برآورد 6.102.187.400 ریال و تضمین 119 میلیون ریال --- 948/600/96 : ید لوله های پلی اتیلن آبی و اتصالات پلی اتیلن با برآورد 10.022.028.860 ریال و تضمین 131 میلیون ریال
 84. مناقصه واگذاری اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری شهرک دریا و شهرک سلمان فارسی مهرشهر به طول تقریبی 3 کیلومتر
 85. مناقصه ید بشکه : یداری تعداد 24000 عدد بشکه ف ی مورد نیاز مجتمع خود : ید بشکه ف ی 220 لیتری
 86. مناقصه ساخت شیرآلات توپی و قطعات یدکی آن مربوط به برجهای خشک کننده واحد ذخیره سازی (ساخت داخل کشور)
 87. مناقصه ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی 14a و ترمیم اسکله سوختی بندر تجاری کیش
 88. مناقصه یداری یک نوع گیرب به تعداد 50 دستگاه
 89. مناقصه ارزی کیفی ید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضل (کاروگیت) به قطرهای 200 - 250 - 315 و 400 میلی متر به همراه واشرهای آببند و اتصالات مورد استفاده در طرح جمع آوری فاضلاب (م ن مهر ای نیشابور و سبزوار
 90. مناقصه بهسازی زیرسازی و آسف معابر شهر کوهسار
 91. مناقصه 3/96 : احداث کانال آبهای سطحی خیابان نواب و بلوار وحدت (تهاتری) --- 04/96 : زیرسازی، لکه گیری و روکش آسف (تهاتری)
 92. مناقصه ید 15 ست خازن فشار متوسط (50*3) کیلو وات
 93. مناقصه عملیات نگهداری از برخی پروژه های خود شامل : نگهداری از جنگلکاریکوریجان کبود آهنگ با برآورد 1.394.559.000 ریال ---- نگهداری از جنگلکاری شیرین سو کبودرآهنگ با برآورد 925.587.600 ریال --- نگهداری از جنگلکاری شهید بهشتی تویسرکان با برآورد 1.475.730.000 ریال ---- نگهداری از جنگلکاری سد اکباتان با برآورد 852.861.100 ریال ---- نگهداری از جنگلکاری گرمک رزن با برآورد 660.388.000 ریال ---- نگهداری از جنگلکاری گیان نهاوند با برآورد 1.376.340.000 ریال ---- نگهداری از جنگلکاری گاماسیاب نهاوند با برآورد 2.307.600.000 ریال ---- نگهداری از جنگلکاری فارسبان نهاوند با برآورد 770.890.000 ریال ---- نگهداری از جنگلکاری پارک زائر اسدآباد با برآورد 1.862.842.000 ریال ---- نگهداری از جنگلکاری گردنه اسدآباد با برآورد 1.209.227.000 ریال ---- نهالستان قدس ملایر با برآورد 1.012.278.000 ریال ---- ایستگاه تولید بذر بهار با برآورد 7 ساله 50.674.543.000 ریال
 94. مناقصه خدمات تولید 200.000 عدد از قطعات مورد نیاز : تامین ماشین آلات، ابزار، مواد اولیه، مکان و تعمیر و نگهداری ماشین آلات
 95. مناقصه عملیات ج گذاری و بلوک فرش پارک حاشیه (چهل تار) کاشان
 96. مناقصه ید دستگاه (wdc) xrf
 97. مناقصه احداث مخزن 5000 مترمکعبی مدفون توحید 2 ارومیه و ساختمان ها و ابنیه فنی جانبی
 98. مناقصه 48423632 : استفاده از خدمات مشاور تخصصی در زمینه انجام مراحل اول و دوم پروژه های انباشت و برداشت و هلدینگ مواد اولیه در کارخانه های فولادسازی --- 48435321 : ساخت حوضچه سرباره جدید شرکت فولاد مبارکه --- 48414030 : انجام عملیات طراحی و ی، تهیه و تدارکات ، ساخت، حمل، نصب، تست و راه اندازی، آموزش و تضمین عملکرد ایستگاه دریافت 70.000 tons/y غبار در مجاورت لاگن ها و انتقال آن ها تا تیکنر موجود واحد گندله سازی شرکت فولاد مبارکه --- 48438470 : تغییر و ارتقاء ساختار فیزیکی مرکز داده در شرکت فولاد مبارکه --- 48437354 : انجام بخشی از توسعه قسمت هوا خنک و آماده سازی واحد تختال 28 در شرکت فولاد مبارکه --- 48436552 : تعمیر لودسل های 20 مگانیوتنی در قفسه های ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته سبا و لودسل های 35 و 40 و 60 تنی سیستم های توزین و لودسل های 150، 100 ، 50، 25 تنی ناحیه فولادسازی و ریخته گری شرکت فولاد مبارکه در کارگاه پیمانکار
 99. مناقصه ید سرور hp : یداری تعداد 30 دستگاه سرور hp
 100. مناقصه اجرای پروژه جدو گذاری و اصلاح تقاطع هندسی در سطح منطقه 3
 101. مناقصه عملیات اصلاح 4500 فقره انشعاب آب و اجرای اتصال آبدار به تعداد 68 مورد و کور لوله های قدیمی به تعداد 71 مورد در سطح شهر گلستان
 102. مناقصه ید مقدار 40.000 متر فوم با ضخامت 2 میلی متر و با وزن 50 گرم بر متر مربع مورد نیاز خود
 103. مناقصه ید لوله چدن تایتون 1000 م م به همراه واشر به مقدار 3000 متر
 104. مناقصه پیمان سپاری دوخت تعداد 800.000 عدد ماسک نیمک صورت پارچه ای مورد نیاز خود
 105. مناقصه امور مربوط به واگذاری امور خدمات کشاورزی (حجمی) مزرعه، داری، ایستگاه تحقیقاتی دام و طیور و گلخانه های دانشکده
 106. مناقصه تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 1 با برآورد 11.334.041.622 ریال و تضمین 570.000.000 ریال --- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 2 با برآورد 21.971.838.504 ریال و تضمین 1.100.000.000 ریال --- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 3 با برآورد 8.251.462.632 ریال و تضمبین 413.000.000 ریال --- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه 4 با برآورد 21.661.804.278 ریال و تضمین 1.085.000.000 ریال --- بهسازی نوع ب تراش و لکه گیری محور قیر - جهرم حدفاصل کیلومتر 000+22 الی 440+33 با برآورد 50.066.804.400 ریال و تضمین 2.325.000.000 ریال
 107. مناقصه حمل و نقل محصولات دخانی به تعداد حدود 2190 سرویس انواع تریلی و کامیون
 108. مناقصه پیمایش مسیر و اجرای دسترسی شمشک بالا (فاز اول) با اعتبار 6.000.000.000 ریال و تضمین 300.000.000 ریال ---- تکمیل دیوارهای ساحلی در سطح شهر با اعتبار 6.150.000.000 ریال و تضمین 307.500.000 ریال --- تکمیل و ادامه جداول سطح شهر با اعتبار 700.000.000 ریال و تضمین 35.000.000 ریال
 109. مناقصه اصلاحیه انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمانهای قوه قضائیه
 110. مناقصه خدمات مشاوره جهت انجام خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه های بندر آباد
 111. مناقصه ید و نصب قفسه بندی و طبقه بندی داخل سوله و محوطه انبار انتقال نیرو
 112. مناقصه واگذاری پروژه های: دیوار ساحلی با اعتبار 9.975.000.000 ریال و تضمین 498.750.000 ریال --- آسف گرم با اعتبار 1.875.000.000 ریال و تضمین 93.750.000 ریال ---- نصب علائم با اعتبار 1.200.000.000 ریال و تضمین 60.000.000 ریال ---- عملیات زیرسازی با اعتبار 1.950.000.000 ریال و تضمین 97.500.000 ریال
 113. مناقصه ساخت 13 ردیف قطعات یدکی شیر آلات پالایشگاه شامل تعداد 220 عدد و 20 ست (ساخت داخل کشور)
 114. مناقصه انجام مشاوره، خدمات ی، نظارت کارگاهی و نظارت عالیه
 115. مناقصه تامین نیروی انسانی خود را در سال 1396
 116. مناقصه حفر چاه جدید در اراضی گلشن نیشابور حفر یک حلقه چاه عمیق با عمق 216 متر با لوله جدار به قطر 14 اینچ به روش روتاری واقع در حاشیه جاده باغرود نیشابور
 117. مناقصه اجرای بهسازی وروکش آسف راه روستایی محور قلقله ـ بزمیرآباد
 118. مناقصه انجام عملیات راهبری کارگاههای مرکزی و متمرکز واقع در مجتمع پتروشیمی بندر و سایت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و بخشی از کارگاه ماشین آلات حساس شرکت خوارزمی بندر
 119. مناقصه ساخت یک دستگاه شیر سوزنی 1600 میلی متر با فشار کاری 16 بار همراه با حمل نصب و بهره برداری آزمایشی
 120. مناقصه ید نصب و راه اندازی 70 دستگاه ضبط مکالمات تولید داخلی برای پست های فوق توزیع
 121. مناقصه تنظیف و رفت و روب خیابانهای و کوچه و جمع آوری احشام و لایروبی انهار و شستشوی جداول در سطح شهر را بمدت ی ال
 122. مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری و بهره برداری تلفن های همگانی مناطق مخابراتی 2 و 3 و 7 منطقه تهران
 123. مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی به قطر ۸ اینچ جهت گازرسانی به روستاهای دهستان بازفت پایین بخش بازفت از توابع شهرستان کوهرنگ(فاز۱) که شامل اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ، اجرای عملیات ساختمانی ایستگاه tbs2500 ک نتی، اجرای سیستم حفاظت کاتدیک
 124. مناقصه ارزی انتخاب پیمانکار اجرای سفت کاری ، نازک کاری و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی کتابخانه مرکزی قم
 125. مناقصه راهبری ونگهداری است و سونای بانوان، راهبری و نگهدای است و سونای آقایان، راهبری ونگهداری سالن چند منظوره
 126. مناقصه ماشینکاری 10.000 عدد قطعات چدنی موردنیاز خود
 127. مناقصه ارائه خدمات، حفظ و نگهداری از کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری شوشتر
 128. مناقصه تهیه حمل نصب تست و راه اندازی دکوراتیو و آ تیک سیستم کشف و اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند نوسازی کانال های تهویه و روشنایی سقف سالن همایش میلاد نمایشگاه بین المللی تهران
 129. مناقصه mobile air compressor - portable
 130. مناقصه اجرا شبکه و نشعابات پراکنده در سطح شهرستان بروجن شامل اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر - اجرای شبکه فولادی به قطر 2 - اجرای شبکه فولادی به قطر 4 - ساخت و نصب علمک پلی اتیلن - ساخت و نصب علمک فولادی
 131. مناقصه ارزی کیفی ید یونیت کامل پمپ گلایکول
 132. مناقصه تهیه و تامین تانکرهای حمل آب شور (با راننده ) و کامیون یدک کش با تریلر کفی (با راننده)
 133. مناقصه تامین خدمات نشت ی از تاسیسات و خطوط لوله گاز محدوده عملیاتی منطقه چهار عملیات انتقال گاز
 134. مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات علائم ایستگاهی و بلاک میانی محور تهران - کرج
 135. مناقصه اجرای طرح آبیاری تحت فاز فضای سبز و بلوار سطح شهر
 136. مناقصه ترمیم روسازی و اجرای روکش و همسطح سازی منهول
 137. مناقصه ید دو عدد vertical grit t
 138. مناقصه انتخاب سرمایه گذار ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر
 139. مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات پشتبانی ، فضای سبز ، تنظیف و نگهداری ساختمان ها و حمل و نقل خودروی
 140. مناقصه ارزی کیفی ید هادی پرظرفیت acss معادل در یک و یراق آلات مربوطه
 141. مناقصه اتجام خدمات عملیات و بهرره برداری واحدهای عملیاتی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
 142. مناقصه واگذاری 12 واحد از 24 واحد یک مجتمع اقامتی رفاهی واقع در نوشهر، کیلومتر 5 جاده نور - آمل با کلیه امکانات موجود و ساحل اختصاصی به مدت یک سال
 143. مناقصه واگذاری زیرسازی و آسف کوچه ها و معابر شهر دیلم
 144. مناقصه اجرای خط انتقال بلوار آزادگان املش
 145. مناقصه ارزی کیفی پروژه تکمیل رینگ شهری ضلع جنوبی شهر دیلم (فاز اول)
 146. مناقصه paper tube-149.9*110*122mm red, green, blue, yellow, black, orange, brown, gray
 147. مناقصه واگذاری تهیه مواد، ساخت و تحویل بسکتهای لایه گرم ابر هیترهای واحدهای 5-6 نیروگاه
 148. مناقصه واگذاری اجرای پروژه ج گذاری کوچه ها و معابر در سطح منطقه 3 این شهرداری
 149. مناقصه ید 21000 متر لوله پلی اتیلن فاضل دو جداره کاروگیت قطر 250 میلیمتر به همراه کوپلرها و واشرهای مربوطه در سطح استان قزوین
 150. مناقصه تامین نیروهای کارشناس فنی (امور رایانه، نقشه برداری) و کارشناس حقوقی (حفظ کاربری اراضی) و کنترل سامانه 131 در قالب قرارداد حجمی در سطح استان گیلان
 151. مناقصه عملیات آماده سازی معابر محدوده منازل مس ی با تراکم کم (فاز 1) شهر جدید رامین
 152. مناقصه عملیات احداث سرای محله و حسینیه شهرک حسین (ع)
 153. مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز ناحیه عسلویه
 154. مناقصه تهیه، حمل، نصب، تست و راه اندازی دکوراتیو و آ تیک سیستم کشف و اعلام حرق، آدرس پذیر هوشمند، نوزسازی کانالهای تهویه و روشنایی سقف سالن همایش میلاد نمایشگاه بین المللی تهران
 155. مناقصه اجرای طرح هادی روستایی در 4 ردیف : روستای سوادجان شهرستان سامان بابرآورد: 3.157.716.108 ریال و تضمین: 163 میلیون ریال --- روستای شیاسی شهرستان اردل بابرآورد: 3.722.119.725 ریال و تضمین: 186.200.000 ریال --- روستای شهرک کاظمیه شهرستان اردل بابرآورد: 4.033.733.940 ریال و تضمین: 202 میلیون ریال --- روستای شکرآباد شهرستان اردل بابرآورد: 3.348.395.294 ریال و تضمین: 167.500.000 ریال
 156. مناقصه فعالیتهای امور خدماتی و پشتیبانی
 157. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها و قشلاق های پاشا، حاج خان احمد، علیش، سهراب آباد، آزاد آباد، حسن خان دره سی ، قشلاق باباش سفلی ، حاجی شیرین مصیب ، حسن شایقی ، اوچ قوئی علی اکبر ، حاجی فرمان، حاجی حیدر هوار، گل احمد، گلمعلی حاجی سواد و گلمعلی صفر از توابع شهرستان بیله سوار : احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن به اقطار 125،90،63 و 160 میلیمتر و به طول 44920 متر
 158. مناقصه پروژه اجرای کلیه عملیاتهای میدانی بهینه سازی شبکه سایتهای موبایل استان گیلان
 159. مناقصه پروژه تامین برق روستائی شهرستان ایذه فاز 1
 160. مناقصه ید تجهیزات صاعقه گیر ایستگاههای دائم شبکه شمیم مورد نیاز خود
 161. مناقصه لکه گیری راههای حوزه استحفاظی شهرستان های ایلام و سیروان
 162. مناقصه تکمیل و انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب و سیستم استفاده از پساب با برآورد 7.042 میلیون ریال --- ید و نصب و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب با برآورد 4.730 میلیون ریال --- تصفیه خانه فاضلاب با برآورد 25.150 میلیون ریال
 163. مناقصه ساخت داخلی تعداد 9134 عدد شیرآلات و قطعات یدکی شیرآلات واحد ذخیره سازی پالایشگاه (ساخت داخل کشور) )
 164. مناقصه خدمات بهره برداری امداد و گاز قم (pc) : خدمات رسانی به تمام مشترکین گاز طبیعی کلیه خطوط تغذیه شبکه توزیع انشعابات و ایستگاه های تقلیل فشار در قم و محورهای مواصلانی شهر قم و روستای چشمه شور ---- انجام امور مرتبط با بهره برداری و امداد و حوادث --- انجام امور مرتبط با سرویس دهی ایستگاهها ، شیرها و ...
 165. مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی واقع در بلوار شهید امین طبرسی
 166. مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند (دیوارکشی، سیستم حفاظت الکتریکی و احداث اتاقک کلرزنی)
 167. مناقصه عملیات نگه داری و 272pm سایت gsm-wll و 9 ریپیتر در استان
 168. مناقصه ید (تهیه)، بسته بندی، بارگیری، حمل و باراندازی لوله فولادی اسپیرال همراه با پوشش داخلی و خارجی جهت خط انتقال بن - بروجن : به قطر 700 م.م
 169. مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و فضای سبز بصورت حجمی
 170. مناقصه اجرای پروژه برق رسانی به طرح مسکن مهر سال 96 شهرستان های تابعه استان اصفهان به صورت کلید در دست (تملک دارایی)
 171. مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند (دیوارکشی، سیستم حفاظت الکتریکی واحداث اتاقک کلر زنی)
 172. مناقصه ارزی کیفی پروژه واگذاری فعالیت های مشترکین آبفای شهرستان باوی شامل : قرائت کنتور چاپ و توزیع قبوض کنترل اطلاعات پاسخگویی به مشترکین تعویض کنتور وصول مطالبات آب بها شناسایی انشعابات غیرمجاز و اجرای فرآیند تبدیل آن به انشعابات مجاز به صورت ید خدمت
 173. مناقصه ارزی کیفی طراحی تفصیلی ، ید، ساخت، حمل ، انبارداری، نصب ، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی تجهیزات هیدرومکانیکی، برق و کنترل سیستم تخلیه کننده تحتانی و مجرای آبیاری یک سد خاکی و سازه آبگیر تونل انتقال آب در استان آذربایجان غربی
 174. مناقصه ید، بارگیری و حمل تابلوهای سافت استارتر و تحویل در انبار کارفرما
 175. مناقصه ید ، بارگیری و حمل تابلوهای کنترل دور vsd و تحویل در انبار کارفرما
 176. مناقصه عملیات اجرای فاضلاب فرودگاه اهواز
 177. مناقصه حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسیسات شرکت گاز استان
 178. مناقصه ترمیم روسازی شامل رفع چاله و ترکهای آسف ی به همراه همسطح سازی منهول های واقع در نواحی 3 گانه شهرداری رشت : ترمیم روسازی شامل رفع چاله و ترک های آسف ی به همراه همسطح سازی منهول های واقع در ناحیه 1 شهرداری رشت با برآورد 6.129.883.617 ریال و تضمین 306.494.180 ریال -- رمیم روسازی شامل رفع چاله و ترک های آسف ی به همراه همسطح سازی منهول های واقع در ناحیه 2 منطقه 1 شهرداری رشت با برآرود 4.251.094.818 ریال و تضمین 215.554.740 ریال --- رمیم روسازی شامل رفع چاله و ترک های آسف ی به همراه همسطح سازی منهول های واقع در ناحیه 3 شهرداری رشت با برآورد 5.114.327.375 ریال و تضمین 255.716.368 ریال
 179. مناقصه اجرای پروژه های قطع و وصل و وصول مطالبات اشتراکهای برق بد ار کلیه مدیریتهای توزیع نیروی برق استان گلستان (بجز شهرستان گنبد)
 180. مناقصه یداری یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدرولیکی دیزلی تحت تقاضای slp-95000208011 از طریق تامین کنندگان معتبر
 181. مناقصه اجرای عملیات احداث کانال سنگی در سطح منطقه 3
 182. مناقصه ترمیم زیرسازی و احداث ابنیه فنی محور کندسکوه در شهرستان گالیکش با برآورد 1.735.013.792 ریال و تضمین 86.751.000 ریال --- ترمیم زیرسازی ، اجرای بیس و احداث ابنیه فنی محور تنگراه - قوشه چشمه در شهرستان گالیکش با برآورد 1.387.429.467 ریال و تضمین 69.372.000 ریال --- احداث ابنیه فنی محور چالجه - قوی در شهرستان کلاله با برآورد 3.450.604.140 ریال و تضمین 172.531.000 ریال ---- احداث دیوار سنگی ملاتی 95 متری روستای الستان (دهنه محمد آباد) در شهرستان علی آباد با برآورد 3.372.779.825 ریال و تضمین 168.639.000 ریال --- احداث اقنیه فنی محور پلی بدراق - گچی سو - افچی در شهرستان کلاله با برآورد 4.690.354.129 ریال و تضمین 234.518.000 ریال
 183. مناقصه مراقبت و آبیاری کشت های سنواتی در طرح های بیابان ز
 184. مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز
 185. مناقصه عملیات اجرایی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ توت نده و گندی خوری در شهرستان دنا
 186. مناقصه واگذاری عملیات سالیانه بسته بندی بخشی از محصولات خود
 187. مناقصه پیمانکار جهت اجرای عملیات جوش لوله پلی اتیلن تک جداره به قطر 1300 میلیمتر در شهر اهواز
 188. مناقصه ید 2400 عدد هوای موردنیاز توربینهای گازی v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
 189. مناقصه ارزی کیفی ید / تامین کالای مورد نیاز : ید یونیت کامل پمپ گلایول
 190. مناقصه اصلاحیه : گازرسانی به روستاهای محور چارزیر شامل : اجرای 16160 متر شبکه پلی اتیلن و ف ی و 607 متر خط تغذیه بهمراه تست و تاین خطوط اجرا شده قبلی اجرای 450 مورد انشعاب پلی اتیلن روکار، تست، تاین و تزریق گاز 60458 متر خطوط شبکه و تغذیه و تحویل به بهره بردار
 191. مناقصه انجام خدمات تخصصی،دفتری وعمومی واحدهای پشتیبانی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد مدت دوسال
 192. مناقصه جذب پیمانکار طبخ غذای خود
 193. مناقصه ید و تامین پک میان وعده قطار مسافری شرکت در تمامی ایستگاهها --- خدمات شستشو و جرمگیری بدنه خارجی واگنهای مسافری در ایستگاه تهران --- طبخ و تحویل غذای مسافرین و ین قطار مسافری شرکت در ا یستگاه تهران --- خدمات نظافتی قطارهای مسافری در ایستگاه های تهران ، بندرعباس ، کرمان و خدمات در سیر آنها
 194. مناقصه گازرسانی به روستاهای محور یدک و عمارت از توابع قوچان (شامل تهیه، حمل و نصب و راه اندازی 3 ایستگاه تقلیل فشار tbs و اجرای حدود 500، 50 متر شبکه تغذیه ، 650 متر شبکه توزیع فولادی ، 500 ، 208 متر شبکه پلی اتیلن و نصب حدود 2900 انشعاب با 5 اکیپ کاری کامل و مستقل
 195. مناقصه ید شیر قفل شونده یک اینچ
 196. مناقصه احداث فونداسیون ارتباط خط 63 کیلوولت انار ان- آوه به پست 230 ساوه و فاز اول خط شهر ساوه 4
 197. مناقصه بهره برداری نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال شبکه توزیع و انشعابات آب و قرائت و پخش قبوض آب شهرستان خدابنده شامل ای قیدار - سجاس - زرین رود و گرماب
 198. مناقصه اجرای پروژه های: احداث پایگاه سلامت نقنه به طور کامل واقع در شهرستان بروجن با برآورد 3.169.048.335 ریال به مساحت 272 متر مبع

  مشاهده متن کامل ...
مناقصه های ایران، تاریخ 1396/03/11
درخواست حذف اطلاعات

فهرست عناوین مناقصه های روز پنج شنبه مورخ 1396/03/11

 1. مناقصه حمل فرآورده های نفتی (نفتگاز) از یزد به طبس
 2. مناقصه عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده میلان های حد فاصل خیابان پرستار ، جمهوری ، فرهنگ –
 3. مناقصه تجدید مناقصه خدمات خودروی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اسان رضوی
 4. مناقصه عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب محدوده منطقه ۲ و ۵ زیباشهر و برخی خطوط پراکنده د
 5. مناقصه خدمات عمومی ساختمان ها و تاسیسات تحت پوشش ۹۶۰۶
 6. مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای دره شهر و بدره
 7. مناقصه انتخاب مشاور ادامه بازرسی و کنترل کیفیت جوش های خط یک قطار شهری تبریز
 8. مناقصه اوراق مناقصه آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی
 9. مناقصه تکمیل ۶ کلاسه جوزی ومورموری آبدانان
 10. مناقصه ید تجهیزات صنعتی سلف سرویسهای دانشجویی
 11. مناقصه انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب اداری
 12. مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای ایلام و ایوان
 13. مناقصه تجدید مناقصه ید لوله پلی اتیلن شرکت آب و فاضلاب استان یزد
 14. مناقصه مناقصه مرمت و بهسازی فرودگاه کرمان
 15. مناقصه ید ۳۰ دستگاه ups
 16. مناقصه موزاییک فرش هسته مرکزی شهر ( بلوار سید ال ء- خیابان آیت اله طالقانی- سعدی شمالی-بلوار سمندری
 17. مناقصه تامین لوازم و دستمزد جهت انجام کلیه خدمات نظارت بر اجرای gis در حوزه ستادی و شهرستانهای تابعه
 18. مناقصه عملیات اجرایی اصلاح هندسی معابر سطح شهر
 19. مناقصه عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده بلوار ثارا... ، بدر ، پاستور ، آزادگان و خط اصلی و
 20. مناقصه عملیات اجرایی و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده دانشجو ، بزرگمهر ، معلم ، شهید برفی ، دانش و برخی


 1. مناقصه استعلام قیمت: عملیات تکمیل مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی رامیان
 2. مناقصه ید و اجرای چهار دستگاه ک ن آسانسور ساختمان مرکزی بندر شهید رجایی
 3. مناقصه اجرای شبکه و انشعاب روستاهای کندج ٬دیزج ٬ خانک و ابره در و جلایر (تفرش)
 4. مناقصه روشنایی معابر شهرک صنعتی گرگان ۱ و رامیان و ناحیه صنعتی ن فارس
 5. مناقصه تجدید مناقصه نگهبانی بیمارستان (ره) ساری
 6. مناقصه برگ شرایط ٬نمونه قراردادها وآگهی مربوط به مناقصه عمومی ید و توزیع غذا شبکه بهداشت و درمان چای
 7. مناقصه شناسایی و جذب سرمایه گذار
 8. مناقصه مناقصه مرمت و بهسازی ساختمانها و زیر ساختهای تاسیساتی فرودگاه بجنورد
 9. مناقصه اصلاح جوشهای گود و رفع سفیدک زدگی
 10. مناقصه اجرای عملیات بازسازی,لایروبی وکف شکنی و...۸حلقه چاه استان البرز/شرکت آبفا استان البرز
 11. مناقصه اجرای سیستم ارتینگ و صاعقه گیر انبار کالای شرکت گاز خوزستان
 12. مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات ساختمانی احداث پست ۲۰/۶۳ کیلو ولت gis بابل ۵ ( عمومی ۹۶/۱-۴ )
 13. مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت و نگهداری ار اراضی استان
 14. مناقصه تکمیل یستگاه تقلیل فشار کوی بهروز سوم داد مشهر و د ده بریم آبادان
 15. مناقصه مناقصه عمومی تامین غذای دانشجویان معاونت فرهنگی و دانشجویی ۹-۳/۹۶
 16. مناقصه ایاب و ذهاب ین سیروحرکت شاهرود و حمل بار با وانت و سرویس دهی به ین تدارکات
 17. مناقصه بیمه مسئولیت بیمه‌ گذار در برابر اهداءکننده‌گان و مصرف کننده‌گان خون و محصولات خونی (فرآورده‌های سلو
 18. مناقصه fls-۹۵۴۰۵۸۵ cables & conneters vibration bently nevada
 19. مناقصه تعمیر ونگهداری تاسیسات مکانیکی٬الکتریکی ومخابرات ساختمان های دادگستری استان اسان رضوی
 20. مناقصه ید٬ نصب و پشتیبانی و نگهداری و ارسال برخط اطلاعات دستگاههای تردد شمار
 21. مناقصه مناقصه تبدیل تقاطع همسطح مهر شهر به غیر همسطح - اداره کل راه آهن جنوبشرق
 22. مناقصه احداث ۶ کلاسه ایوان و احداث دوکلاسه ژشته ماژین
 23. مناقصه پروژه نیرو رسانی تامین برق بیمارستان نفت
 24. مناقصه مناقصه مرمت و بهسازی ساختمانها و زیر ساختهای تاسیساتی فرودگاه اردبیل
 25. مناقصه خدمات عمومی ٬تاسیسات ٬فضای سبز موسسه ی تحقیقات وا ن و.سرم سازی رازی شعبه ی کرمان
 26. مناقصه مناقصه تبدیل تقاطع همسطح زیباشهر به غیر همسطح - راه آهن جنوبشرق
 27. مناقصه خدمات عمومی موسسه ی تحقیقات وا ن وسرم سازی رازی شعبه شیراز
 28. مناقصه تجدید مناقصه واگذاری تهیه مواد اولیه٬طبخ وتوزیع غذای آشپزخانه بیمارستان بنت الهدی بجنورد
 29. مناقصه ید ۱۰۰۰۰ دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال با کاور ترمینال بدون قاب و ۱۰۰۰۰ عدد قاب فیوز کنتور تکفاز دیجی
 30. مناقصه بهره برداری و نگهداری شبکه و نصب انشعاب اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب امور آب فاضلاب شهر جدید سهند
 31. مناقصه عنوانِ پروژه عملیات تکمیلی اسکلت،سفتکاری و پوششِ نهایی پروژه دانشکده علوم پایه گیلان
 32. مناقصه ملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه تاسیسات فاضلاب مسکن مهر ابشناسان رباط کریم
 33. مناقصه خدمات عمومی موسسه تحقیقات وا ن وسرم سازی رازی شعبه ی اراک
 34. مناقصه عملیات ج گذاری ٬ زیر سازی و آسف
 35. مناقصه خدمات عمومی موسسه تحقیقات وا ن وسرم سازی رازی شعبه ی مشهد
 36. مناقصه ج گذاری( نصب بلوک) خیابانهای شهید نادری- کمیل-کربلای ۵و ۴
 37. مناقصه حفر و تجهیز ۳ حلقه چاه )‌بخش سوم
 38. مناقصه بهره برداری،تعمیر و نگهداری و تکمیل تاسیسات آب و ایستگاههای پمپاژ شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد
 39. مناقصه حمل فرآورده های نفتی ایستگاههای مشهد - مطهری - سرخس- نقاب.
 40. مناقصه تکمیل قسمت مخزن امن اشیاءموزه منطقه ای هگمتانه
 41. مناقصه آبرسانی به مجتمع روستایی قلعه
 42. مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای سیروان و چرداول
 43. مناقصه احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی بتنی شهرک صنعتی رامیان
 44. مناقصه انجام عملیات راهداری پیمانی شهرستانهای آبدانان و دهلران
 45. مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای ملکشاهی و مهران
 46. مناقصه تهیه مصالح و اجرای اسکلت ساختمان اداری برق رودکی و آجر چینی دیوارها برابر ۳۳ برگ نقشه و مشخصات فنی ا
 47. مناقصه کنترل طراحی و اجرای عملیات ساخت، راه اندازی و بهره‌برداری م دوم تصفیه‌خانه ناحیه صنعتی بناور
 48. مناقصه تجدید مناقصه خدمات عمومی و تخصصی بخش اورژانس بیمارستان رضا(ع) آمل
 49. مناقصه فیبر نوری شهرک صنعتی اترک
 50. مناقصه تجدید مناقصه لکه گیری و درزگیری پلیمری و اجرای عملیات روکش آسف محور قصرشیرین -گیلانغرب
 51. مناقصه تهیه مصالح و اجرای تصفیه خانه فاضلاب روستای بیرق شهرستان تبریز
 52. مناقصه ارزی کیفی تکمیل قطعه سوم محور ریز - سرچشمه - باغان
 53. مناقصه اجرای عملیات خط اصلی ۱۲۰۰ میلیمتر فاضلاب جاده صنعت تبریز بطول ۴۰۰۰ متر (انتهای مسیر)
 54. مناقصه ساخت آدم روهای پیش ساخته فاضل جهت استفاده در طرح فاضلاب شهر بوشهر شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
 55. مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو پراکنده در سطح بوشهر ( ۶ ) شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
 56. مناقصه استعلام ارزی کیفی مشاوران (rfq)
 57. مناقصه واگذاری راهبری و عملیات نگهداشت، تأمین خدمه پروازی و فنی ( خلبان ، کمک خلبان و پرواز)و عند¬الل
 58. مناقصه بهره برداری و نگهداری از شبکه و تاسیسات آب منطقه ملکان
 59. مناقصه شیرکلافه ۲/۱-۱
 60. مناقصه لوله پلی اتیلن ۲۵۰ آب -۳۰۰ آب - ۳۵۵ آب
 61. مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو پراکنده در سطح بوشهر ( ۷ ) شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
 62. مناقصه مناقصه عمومی بکار گیری ۱۲ نفر نیروی انتظامی شاغل درقالب گشتهای حفاظتی
 63. مناقصه قطعه انبساط ۷۰۰-۴۰۰- ۳۰۰- ۶۰۰
 64. مناقصه ۱۱-۹۶ اجرای ۲۱۰۰۰ متر شبکه پلی اتیلن پراکنده در سطح روستاهای شهرستان بویراحمد
 65. مناقصه فروش واحدهای آپارتمانی و تجاری ساخته شده واقع در شیراز (مجتمع آناهیتا - مجتمع سلمان - aps )
 66. مناقصه مرمت نوار حفاری ناشی از اجرای شبکه فاضلاب شهر بوشهر شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
 67. مناقصه عملیات سازه و نازک کاری پارکینگ طبقاتی بیمارستان ۵۴۰ تختخو کوثر سنندج
 68. مناقصه خدمات عمومی موسسه ی تحقیقات وا ن وسرم سازی رازی شعبه ی اهواز
 69. مناقصه تهیه مصالح و اجرای تصفیه خانه فاضلاب روستای بیرق شهرستان تبریز
 70. مناقصه مناقصه شماره م ع پ/۰۳۳/۹۵/ خودرو
 71. مناقصه ساخت ، حمل و نصب پنجره upvc و شیشه های دو جداره ساختمان های خود را جهت بهینه سازی مصرف انرژی
 72. مناقصه اجرای خطوط فاضلابرو پراکنده در سطح بوشهر ( ۸ )شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
 73. مناقصه ید 8.000 عدد قطعه مقوایی مورد نیاز خود
 74. مناقصه ید 2 دستگاه جراثقال 50 تن
 75. مناقصه ید 200.000 عدد قوطی پلاستیکی از جنس پلی اتیلن
 76. مناقصه ید 200.000 عدد قوطی پلاستیکی از جنس پلی اتیلن
 77. مناقصه خدمات درمانی و نظارت بهداشتی ندامتگاههای تهران بزرگ ، ورامین و فشافویه خود
 78. مناقصه سبزی و صیفی جات مورد نیاز ندامتگاههای خود
 79. مناقصه ید دستگاه بورینگ افقی با کلیه امکانات
 80. مناقصه ارزی کیفی اجرای خطوط فاضلابرو پراکنده در سطح بوشهر (6) با برآورد 25.931.821.203 ریال و تضمین 1.297.000.000 ریال ------- اجرای خطوط فاضلابرو پراکنده در سطح بوشهر (7) با برآورد 27.3755.573.994 ریال و تضمین 1.388.000.000 ریال ------- اجرای خطوط فاضلابرو پراکنده در سطح بوشهر (8) با برآورد 20.909.829.930 ریال و تضمین 1.046.000.000 ریال ----- ساخت آدم روهای پیش ساخته فاضل جهت استفاده در طرح فاضلاب شهر بوشهر با برآورد 19.222.827.064 ریال و تضمین 962.000.000 ریال ---------- مرمت نوار حفاری ناشی از اجرای شبکه فاضلاب شهر بوشهر با برآورد 8.666.721.000 ریال و تضمین 434.000.000 ریال
 81. مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری برق منازل ، ادارات و تاسیسات
 82. مناقصه انجام خدمات نگهدرای فضای سبز شامل محوطه های چمن کاری ، گل کاری ، درختکاری ، زیباسازی و نظافت محوطه ها ، معابر و خیابان ها در سطح 80 مخزن آب شرب و تصفیه خانه های آب شمار 1 و 2و 3و 4و 5
 83. مناقصه 606/96 : ید یک دستگاه آنالیزر سولفور نیتروژن همراه با نصب و راه اندازی و ارائه آموزشهای لازم ـ مورد نیاز آزمایشگاه مرکزی پتروشیمی بندر pbd 9401372 با تضمین 82.763.489 ریال ---- 602/96 : ید سه دستگاه پمپ خودمکش موردنیاز شرکت خوارزمی با تضمین 62.500.000 ریال --- 603/96 : ید دو دستگاه مکنده صنعتی خشک و تر با کاموین موردنیاز شرکت خوارزمی با تضمین 149 میلیون ریال
 84. مناقصه تامین تولید مدیریت و مانیتورینگ شبکه و دیتاسنتر noc در داخل کشور
 85. مناقصه تامین غذای مصرفی پرسنل خود
 86. مناقصه ید تعداد 28530 نسخه لایسنس آنتی ویروس پرسکی
 87. مناقصه نگهداری و حفاظت از اراضی تی در ای (یزد - اشکذر- میبد- اردکان- مهریز- خاتم - هرات و مروست- بافق- بهاباد- تفت- نیر- ابرکوه - مهردشت
 88. مناقصه طرح احداث کارخانه فولادسازی به روش کوره قوس الکتریکی به ظرفیت سالانه 600 هزار تن متریک جهت اجرای پروژه تامین کالا ساخت سند بلاست رنگ آمیزی و نصب اسکلت و سازه های ف ی به ظرفیت تقریبی 12.000 تن
 89. مناقصه ارزی کیفی نگهداری، سرویس و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی سیستم های تهویه مجتمع دانشکده کشاورزی و دانشکده دامپزشکی شهید چمران اهواز
 90. مناقصه کلیه امورات خدماتی بخش فضای سبز را بصورت حجمی به شرکت های صلاحیت دار و مورد تایید اداره
 91. مناقصه ید 21272 متر انواع لوله پلی اتیلن به اقطار 160، 110، 200 و 250 میلی متری pn1-sf25.1- pe100 خود رنگ مشکی
 92. مناقصه کلیه امور خدماتی بخش خدمات شهر را بصورت حجمی به شرکت های صلاحیت دار و مورد تایید اداره
 93. مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیسات عمومی پروژه احداث کارخانه فولادسازی به روش کوره قوس الکتریکی به ظرفیت سالانه 600 هزار تن متریک به ظرفیت تقریبی 50.000 مترمکعب
 94. مناقصه ید ups و تجهیزات جانبی
 95. مناقصه واگذاری امور مربوط به ید تجهیزات روشنایی باند فرودگاه بین المللی پیام واقع در مهرشهر کرج : تعمیر و نهداری دستگاه های ید سیستم روشنایی باند ، تا ی وی ، اپرون و غیره
 96. مناقصه انجام امور خدمات عمومی خود
 97. مناقصه ارزی کیفی - عملیات اجرایی بخش چهارم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان با برآورد 23000000000 ریال ---- عملیات اجرایی بخش پنجم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان با برآورد 13000000000ریال --------- عملیات اجرایی بخش ششم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان با برآورد 254.000.000 ریال ------ عملیات اجرایی بخش هفتم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان با برآورد 44.000000000 ریال
 98. مناقصه عملیات حمل گندم از مراکز ید به کارخانجات آردسازی و انبارها و سیلوها و حمل سهمیه روزانه گندم مورد نیاز کارخانجات آردسازی از سیلو و انبارهای شرکت به مقدار تقریبی 40.000 تن به مدت ی ال
 99. مناقصه hibon compressor complete --- 96-t-028 - --- 96-t-029- - hibon compressor complete
 100. مناقصه 50-907-96-7 : حمل حدود 10.000.000 لیتر مواد سوختی با تضمین 50.000.000 ریال ---- 57-907-96-7 : جمع آوری و حمل زباله های خانگی با وانت نیسان جک دار و یا خودرو مشابه جک دار با تضمین 30.000.000 ریال
 101. مناقصه تامین و اجاره 16 (شانزده ) دستگاه گریدر جهت انجام تسطیح ی زراعی
 102. مناقصه روکش آسفات معابر اصلی شهر پردیس با برآورد 15.000.000.000 ریال و س 750.000.000 ریال --- زیرسای و ج گذاری و آسفال معابر منطقه صنعتی م دشت با اعتبار 5.000.000.000 ریال و س 250.000.000 ریال
 103. مناقصه ایاب و ذهاب ین سیر و حرکت در شاهرود و حمل بار با وانت و سرویس دهی به ین تدارکات
 104. مناقصه ارزی کیفی - اصلاح جوشهای گود و رفع سفیدک زدگی
 105. مناقصه نگهداری فضای سبز بلوار و محوطه های ترمینال فرودگاه بندرعباس
 106. مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور توسعه خدمات بار هوایی (کارگو)
 107. مناقصه 7-96 : دیوارکشی و پوشش رودخانه حصار علی آباد همدان با برآورد 9.961.529.821 ریال و تضمین 499 میلیون ریال --- 8-96 : جداره سازی محله کباییان همدان با برآورد 2.962.217.910 ریال و تضمین 148.500.000 ریال --- 9-96 : جداره سازی محله کلپا همدان با برآورد 3.175.850.590 ریال و تضمین 159 میلیون ریال --- 10-96 : جداره سازی محله حاجی همدان با برآورد 3.859.227.968 ریال و تضمین 193 میلیون ریال ---
 108. مناقصه ید 30 دستگاه ups
 109. مناقصه ید ساخت و راه اندازی یک دستگاه خشک کن دوار با ظرفیت 10 تن در ساعت دارای فن و و ...
 110. مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مولوی ریگ محله با برآورد 7.929.714.500 یال و تضمین 396.500.000 ریال --- احداث مدرسه 6 کلاسه تلاش چوپان محله با برآورد 7.535.817.500 ریال و تضمین 377.000.000 ریال
 111. مناقصه ساخت نه عدد سر سیلندر کمپرسور قدیمی
 112. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به لوله کشی گاز 60 پوندی جهت اتصال شبکه گاز از ایستگاه جدید گاز کارخانه به شبکه گاز صنعتی خطوط تولید و شبکه ساختمانهای جنبی کارخانه سیمان
 113. مناقصه ج گذاری تک لبه با ج 50*50*15 معابر اصلی روستا به یزان 1000 متر طول و باربرداری و شن ریزی به متراژ 10000 متر مربع
 114. مناقصه تعداد 7 دستگاه موتور جوش دیزل 500a مورد نیاز خود
 115. مناقصه واگذاری انجام کلیه امور مربوط به خدمات شهری و فضای سبز در محدوده قانونی شهر به مدت یک سال شمسی به طور حجمی
 116. مناقصه خدمات عمومی و نگهداری تاسیسات و موتورخانه مجموعه است زنده یاد رحیمی و سالن ورزشی شهید دادمان
 117. مناقصه ید لوله پلی اتیلن تحت فشار به قطر 630 م.م pn6 pe100 متراژ 2500 متر
 118. مناقصه خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی در سطح شهرستانهای کهگیلویه و بهمئی
 119. مناقصه عملیات تعمیرات 46 نقطه از خط لوله 56 اینچ دوم و سوم سراسری با استفاده از مواد کامپوزیت
 120. مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه اراک
 121. مناقصه اصلاح شبکه آب آشامیدنی ای خوی، دیزج، دیز، قطور و فیروق
 122. مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه اهواز
 123. مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه مشهد
 124. مناقصه تامین 25 دستگاه (20 دستگاه سواری + 5 دستگاه مینی بوس) جهت پشتیبانی از فعالیت ها و یت های کارکنان اداره کل و شهرستان های تابعه
 125. مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه مرند
 126. مناقصه انجام بخشی از عملیات خاکی پروژه آزادراه اراک ـ م آباد محدوده کیلومتر 000+76 تا 500+79
 127. مناقصه تامین تعداد 80 دستگاه خودروهای استیجاری سواری و وانت به همراه راننده جهت انجام فعالیت های عملیاتی و ایاب و ذهاب پرسنل در سطح کشور
 128. مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه کرمان
 129. مناقصه تهیه مصالح و اجرای اسکلت ساختمان اداری برق رودکی و آجرچینی دیوارها برابر 33 برق نقشه و مشخاصت فنی اجرای اسختمان با زیربنای تقریبی 1890 متر مربع
 130. مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه شیراز
 131. مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات در محدوده منطقه آزاد انزلی
 132. مناقصه واگذاری ج گذاری خیابان 45 متری شوراسنتر به سمت شهرک نادری
 133. مناقصه عمیات کارهای متفرقه راهداری استان کرمانشاه
 134. مناقصه واگذاری پروژه پارک
 135. مناقصه شناسایی عاملین فروش ، توزیع ، بازاری و خدمات محصولات اینترنت پرسرعت adsl
 136. مناقصه ید 1 دستگاه غلتک
 137. مناقصه ید نصب و راه اندازی انواع باطری تروسیلد اسید با ظرفیت 2 الی 3000 آمپر ساعت به همراه جمع آوری باطریهای فرسوده مراکز استان در قالب دو گره گروه یک : با برآورد 15.000.000.000 ریال و تضمین 530 میلیون ریال --- گروه دو با برآورد 44.000.000.000 ریال و تضمین 1.160.000.000 ریال
 138. مناقصه انجام بخشی از عملیات خاکی پروژه آزادراه اراک ـ م آباد محدوده کیلومتر 000+76 تا 500+79
 139. مناقصه اصلاحیه : ید 1 دستگاه غلتک
 140. مناقصه واگذاری: پروژه زیرسازی آسف باندهای کندروی شمالی و جنوبی بلوار علی با تضمین 8.600.000.000 ریال ---- پروژه ترمیم جداول سطح شهر و هدایت آبهای سطحی با تضمین 865.000.000 ریال - پروژه اجرای فندانسیون ساختمان ورزشهای باستانی با تضمین 1.520.000.000 ریال
 141. مناقصه ید 21000 متر لوله پلی اتیلن فاضل دو جداره کاروگیت قطر 250 میلیمتر به همراه کوپلرها و واشرهای مربوطه در سطح استان قزوین
 142. مناقصه اجرای فاز اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه شهرضا به شهرک صنعتی رنگسازان
 143. مناقصه اجرای اصلاح شبکه اصلی (بلوار شهید شکاری و خیابان نامجو) شهر گرگان با برآورد 5.258.575.560 ریال و تضمین 262.930.000 ریال و اسناد 300.000 ریال ---- اجرای اصلاح شبکه اصلی (خیابان 5 آذر و خیابان باهنر) شهر گرگان با برآورد 6.699.114.619 ریال و تضمین 334.960.000 ریال اسناد 300.000 ریال ----- اجرای کارهای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بندر ترکمن با برآورد 14.341.462.122 ریال و تضمین 717.074.000 ریال اسناد 2.000.000 ریال
 144. مناقصه تامین تعداد 49 دستگاه خودروسواری از نوع (سمند پژو 405، پژو پارس، تندر 90، رانا و دنا) و خودروهای وانت از نوع (وانت مزدا دو ک ن، وانت نیسان پیکاپ، کاپرا، تویوتا دو ک ن) با تجهیزات مورد وم از جمله gps
 145. مناقصه انجام عملیات مرمت و بازسازی ساختمان ها و ابنیه متفرقه در سطح ناحیه هفت
 146. مناقصه تعمیر و نگهداری شناورهای (بندر
 147. مناقصه 71-1-96 : ارزی کیفی عملیات اجرای خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب ورنامخواست با برآورد 12.372.390.278 ریال و تضمین 619.000.000 ریال ---- 72-1-96 : ارزی کیفی عملیات اجرای خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر به تصفیه خانه فولاد مبارکه با برآورد 12.133.948.104 ریال و تضمین 607.000.000 ریال
 148. مناقصه اجرای عملیات ابنیه ساختمان خوابگاه دانشجویی دختران توانبخشی تهران
 149. مناقصه شناسایی پیمانکار اجرایی برای مطالعه ، تهیه و برداشت ، طراحی ، ایجاد و پیاده سازی پایگاه اطلاعات جغرافیایی شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد
 150. مناقصه عملیات بازسازی ساختمان های اداری سطح نواحی یک ، 2 و 4
 151. مناقصه واگذاری یک میلیون تخته کیسه خالی یک لایه 62.95 به تولید کنندگان
 152. مناقصه 1/96 : اجرای عملیات فرش کف در محدوده شهرداری منطقه یک سمنان ----2/96 : اجرای عملیات فرش کف در محدوده شهرداری منطقه دو سمنان ---3/96 : اجرای عملیات ج گذاری در محدوده شهرداری منطقه یک سمنان ---- 4/96 :اجرای عملیات ج گذاری در محدوده شهرداری منطقه دو سمنان
 153. مناقصه واگذاری یک میلیون تخته کیسه خالی یک لایه 62.95 به تولید کنندگان
 154. مناقصه ید اقلام مورد نیاز خود شامل لوله - اتصالات و شیرآلات در 13 ردیف شامل : لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر ---لوله پلی اتیلن 200میلیمتر ---لوله پلی اتیلن 150میلیمتر ---لوله پلی اتیلن 125میلیمتر ---لوله پلی اتیلن 110میلیمتر ---لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر ---لوله پلی اتیلن 75میلیمتر ---لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر --- کوپلر 125 ---- کوپلر 110--- کوپلر 90 ---- کوپلر 75 --- کوپلر 63 ----
 155. مناقصه واگذاری خدمات نقلیه ، تامین خودرو با راننده برای انجام امورات جاری شهرداری بوکان
 156. مناقصه واگذاری آسف مکانیزه سطح شهر با مبلغ برآورد 5.000.000.000 ریال با مبلغ س 250.000.000 ریال ---- پیاده روسازی بلوار شهید تقی پناه با مبلغ برآورد 2.200.000.000 ریال و مبلغ س 2.110.000.000 ریال
 157. مناقصه ج گذاری محله صادقیه و چالوکه
 158. مناقصه بیمه گروهی مازاد بر درمان ( بیمه تکمیلی) پرسنل شهرداری به تعداد 1/100 نفر (هزار و صد نفر)
 159. مناقصه وصول مطالبات آب بها و تعهدات آب مشترکین بد ار و اصلاح قرارداد انشعاب آب و مغایرت گیری پرونده اطلاعات مشترکین صدور و توزیع اطلاعیه و ...
 160. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
 161. مناقصه سرویس دهی جهت ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
 162. مناقصه ید 12 عدد مخزن پلی اتیلن جهت استفاده در پزوژه های طرح آبرسانی روستاهای شهرستان های ارومیه ، سلماس و شاهین دژ : ید 12 عدد مخزن پلی اتیلن pe100 با مواد مصرفی گرانول سنگین در احجام 10و 40و 50 متر مکعبی
 163. مناقصه ارزی کیفی 59-9-96 : عملیات لوله گذاری فاضلاب ایمانشهر با برآورد 9.805.761.077 ریال و تضمین 491.000.000 ریال ---- 61-9-96 : اصلاح شبکه آب آدرسهای منضم به پیمان منطقه یک با برآورد 5.041.222.209 ریال و تضمین 253.000.000 ریال ---- 62-1-96 : عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نجف آباد در یزدانشهر با برآورد 8.565.084.491 ریال و تضمین 429.000.000 ریال
 164. مناقصه واگذاری آرشیو الکترونیکی تعدادی از پرونده های ثبت
 165. مناقصه انجام خدمات شستشوی فضاها و تونل های مسیر خطوط یکالی 8
 166. مناقصه تعداد دو دستگاه کمپرسور سیار هوا cfm900
 167. مناقصه ارزی کیفی اجرای بخش اول مجموعه ساختمانهای مدیریت بحران کشور مشتمل بر احداث سوله و دیوار محوطه
 168. مناقصه اتصال مستقیم محور سیدان به بزرگراه شیراز ـ اصفهان
 169. مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه
 170. مناقصه روشنایی معابر شهرکهای صنعتی گرگان 1 و رامیان و ناحیه صنعتی ن فارس با برآورد 2.901.026.514 ریال و تضمین 145.100.000 ریال --- کنترل طرحی و اجرای عملیات ساخت، راه اندازی و بهره برداری م دوم تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی بناور 150 متر مکعبی 2 دستگاه پکیج 75 متر مکعبی با برآورد 6.696.243.202 ریال و تضمین 335 میلیون ریال --- فیبر نوری شهرک صنعتی اترک با برآورد 6.202.191.009 ریال و تضمین 311 میلیون ریال --- احداث مخزن 1000 متر مکعبی بتنی شهرک صنعتی رامیان با برآورد 5.145.265.574 ریال و تضمین 258 میلیون ریال
 171. مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم روزانه کارکنان منطقه ساری
 172. مناقصه ید (تهیه)، بسته بندی، بارگیری، حمل و باراندازی لوله فولادی اسپیرال همراه با پوشش داخلی و خارجی جهت خط انتقال بن - بروجن : به قطر 1300 م . م با برآورد 50.000.000.000 ریال و تضمین 2.320.000.000 ریال --- به قطر 700 م.م با برآورد 64.000.000.000 ریال و تضمین 2.600.000.000 ریال
 173. مناقصه واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی تی تحت تملک
 174. مناقصه ارزی کیفی ید پهنای باند اینترنت 155 mbps خود
 175. مناقصه تعمیر ، نگهداری و بهسازی معابر ناحیه 3
 176. مناقصه افزایش ارائه خدمات به شهروندان گرامی، حذف خطای انسانی و تسهیل در روند وج از بازار پس از ید کالا، نسبت به هوشمندسازی بازارهای روز کوثر سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری اصفهان (شامل هوشمندسازی سبدهای ید، هوشمندسازی صندوق ها، هوشمندسازی فرآیند صدور فاکتور و پرداخت و...) در بازار روز کوثر
 177. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای میر حسینلو ، لنگه بیز ، آغ دوه لو علیا و قورلو از توابع شهرستان مشگین شهر : احداث شبکه توززیع گاز پلی اتیلن به اقطار 63،90 و 125 میلیمتر و به طول 23150 متر
 178. مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سیستمهای گندز و مایعی و دستگاه هاهی خنثی ساز گاز کلر
 179. مناقصه عملیات تکمیلی مخزن 1000 متر مکعبی و احداث ساختمانهای جنبی و محوطه سازی و ید واجرای خط انتقال روستای شهرو
 180. مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سبک
 181. مناقصه ارزی کیفی عملیات لایروبی فیدر کانال شماره یک و نهر طاهری شامل لایروبی بیش از 500000 متر مکعب از رسوبات ته نشین شده کانال فیدر شماره یک ورودی به چاه نیمه ها کانال طاهری واقعدر شهرستان ز و حمل مصالح حاصل از لایروبی به مسافت 100 متر تا 5 کیلومتر
 182. مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی
 183. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع از طریق نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری در محدوده عملیاتی مناطق برق نیاوران و شمیران خود :962310164 : نیاوران با برآورد 6.745.515.400 ریال و تضمین 402.500.000 ریال --- 960310161 : شمیران با برآورد 6.712.326.930 ریال و با تضمین 402.000.000 ریال
 184. مناقصه ارزی کیفی انجام راهبری ، نگهداری، سرویس و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی سیستم های تهویه مجتمع دانشکده علوم ریاضی و کامپیور ، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و گروه عماری دانشکده فنی و ی شهید چمران اهواز
 185. مناقصه عملیات حفاظت و مراقبت واحد حفاظت خود به موسسات ارائه دهنده خدمات مراقبتی ـ حفاظتی دارای صلاحیت انجام کار از پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در سال 96
 186. مناقصه حفظ و نگهداری تاسیسات شهرداری
 187. مناقصه بهره برداری از خط تولیدی و پخت آسف کارخانجات
 188. مناقصه هرس درختان مزاحم شرکه توزیع نیروی برق استان بوشهر
 189. مناقصه حفر چاه آ ی مجتمع زوباران شهرستان قوچان
 190. مناقصه آسف معابر سطح شهر رامسر
 191. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگهدار و اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر در محدوده عمیاتی مناطق برق سعادت آباد - قدس - پاسداران شامل : 960210153 : سعادت آباد با برآورد 5.898.530.100 ریال و تضین 377.000.000 ریال ---- 961210127 : قدس : با برآورد 4.665.893.528 ریال و تضمین 334.000.000 ریال ---- پاسداران 961310098 : با برآورد 8.522.060.470 ریال و تضمین 456.000.000 ریال ---961310077 : بابرآورد 4.273.443.570 ریال و تضمین 314.000.000 ریال ---- 961310126 : با برآورد 10.463.374.174 ریال و تضمین 514.000.000 ریال
 192. مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات نظافتی تربت حیدریه
 193. مناقصه اجرای عملیات تطویل سایبان چاله تخلیه سیلوهای ف ی استان گلستان
 194. مناقصه ید مقداری لوله کاروگیت کوپلر سر خود با اقطار 200-400-500-600-1200 همراه با واشرهای مربوطه موردنیاز خود
 195. مناقصه ارزی کیفی تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها
 196. مناقصه اجرای عملیات سازه و نازک کاری پارکینگ طبقاتی بیمارستان 540 تختخو کوثر سنندج
 197. مناقصه ارزی کیفی جوشکاری 5000 بند جوش ترمیت خطوط در اداره کل راه آهن اسان
 198. مناقصه تعمیرات اساسی واحد بهره برداری چشمه خوش
 199. مناقصه ارزی کیفی حمل فرآورده های نفتی ایستگاههای مشهد - مطهری- سرخس - نقاب
 200. مناقصه ارزی کیفی اجرای اسکلت ف ی به همراه سفت کاری بلوک های مس ی با زیربنای حدود 4200 متر
 201. مناقصه تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر سطح ناحیه یک
 202. مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی تربت جام
 203. مناقصه ید لوله و اتصالات چدن داکتیل مربوط به پروژه خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ محمد شهر به تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند شامل: لوله چدنی نشکن (داکتیل) تایتونی به قطر 600 میلیمتر و فشار 25 بار به طول تقریبی 8 کیلومتر --- واشر تایتونی 600 میلیمتر فشار 25 بار به تعداد 1400 عدد --- فلنج اسپیگات چدنی نشکن (داکتیل) به قطر 600 میلیمتر و فشار 25 بار به تعداد 57 عدد --- فلنج ت چدنی نشکن (داکتیل ) به قطر 600 میلیمتر و فشار 25 بار به تعداد 57 عدد --- سه راهی سه سر فلنج چدنی نشکن (داکتیل) به قطر 600-150-600 میلیمتر و فشار 25 حدود 27 عدد ---- پیچ t بلند و مهره داکتیل برای گلند به قطر 600 میلیمتر و فشار 25 بار و...
 204. مناقصه ارزی کیفی تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و مخابرات ساختمانهای دادگستری کل استان اسان رضوی
 205. مناقصه 63/96- عملیات اجرایی پارک خطی دروی 6 فاز 1 بابرآورد 19.300 میلیون ریال --- 44/96- عملیات جرایی حداث پارک رس شرقی فاز 2 با برآورد 4.900 میلیون ریال --- 45/96- عملیات اجرایی احداث پارک خطی دروی 5 فاز 2 با برآورد 9.100 میلیون ریال
 206. مناقصه راهبری و کابری خودروهای نقلیه (تامین وسیله نقلیه سواری و مینی بوس جهت رفع نیازهای شرکت در یتهای درون شهری و برون شهری و ایاب و ذهاب
 207. مناقصه ید قطعات یدکی inner casing نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
 208. مناقصه اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات تعدادی مراکز جامع سللامت روستایی و خانه بهداشت روستایی در شهرستان های فیروزه و نیشابور
 209. مناقصه احداث مشارکتی مجتمع تجاری اداری میدان شهید سلطانی
 210. مناقصه کلیه امور مدیریتی و راهبری تاسیسات بیمارستان های 7/96- با ضمانت 218.7500000 ریال و 8/96 - آیت ا.. هاشمی رفسنجانی شیروان با تضمین 195.500.000 ریال
 211. مناقصه تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار داده و گزارشات مدیریتی حوزه حمل و نقل و ترافیک
 212. مناقصه بازسازی جوی ها و کانال های خیابان جهان آرا و فرعی ها
 213. مناقصه ارزی کیفی به منظوره تهیه لیست کوتاه جهت عملیات نصب تست و راه اندازی پست های 66 و 132 کیلوولت
 214. مناقصه 01/96/5 : اجرای لکه گیری مکانیزه آسف معابر اصلی سطح منطقه 5 --- 02/96/5 : اجرای روکش دستی معابر فرعی سطح منطقه پنج
 215. مناقصه استفاده از خدمات دو دستگاه لوله مغزی سیار همراه با کلیه ادوات و تجهیزات موردنیاز جهت انجام عملیات تعمیر و تکمیل چاه های میادین تحت پوشش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب : پیمانکار می بایست دو دستگاه لوله مغزی با سایز 1-1/2" reel --- تهیه حداقل 16 حلقه اضافی 1-1/2" جهت استفاده دستگاه های لوله مغزی سیار
 216. مناقصه ید سیم دوبل و کابل بدون مهار
 217. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به نگهداری فضای سبز شهر چناران
 218. مناقصه ارزی کیفی طراحی ، ید تجهیزات و نصب پست 132/20 کیلوولت کنگان 2 به روش epc
 219. مناقصه ید لوله داکتیل 400 د-- لوله داکتیل 500-- لوله داکتیل 600 -- لوله داکتیل 700
 220. مناقصه کابل فشار متوسط 300*1 سی مسی زره دار مورد نیاز شبکه خود
 221. مناقصه ارزی کیفی ید بریکر 33 کیلولت گازی به همراه مقره سیلی ی
 222. مشاهده متن کامل ...
برنامه مسابقات فوتبال بزرگسالان شهرستان دیر
درخواست حذف اطلاعات
گروه a

تیمهارنگ پیراهنمحل بازیساعتتاریخبازی
ملوان- وحدتسفید-زرددیر14|3025|08|931
استقلال-بهداشت -نارنجیابدان14|3003|09|935
ملوان-بهداشتسفید-نارنجیدیر14|3007|09|936
استقلال-وحدت -زرددیر14|3010|09|9310
ملوان-استقلالسفید- ابدان14|3013|09|9311
بهداشت-وحدتنارنجی-زردابدان14|3020|09|9315

گروه b

تیمهارنگ پیراهنمحل بازیساعتتاریخبازی
پیروزی-شاهینقرمز-سفیدابدان14|3026|08|932
فجر-شاهینزرد-سفیددیر14|3004|09|937
فجر- پیروزیزرد- قرمزابدان14|3016|09|9312

گروهc

تیمهارنگ پیراهنمحل بازیساعتتاریخبازی
پیکان-ساحلسبز- دیر14|3028|08|933
توحید-ساحلنارنجی- ابدان14|3008|09|938
توحید-پیکاننارنجی-سبزدیر14|3019|09|9313

گروه d

تیمهارنگ پیراهنمحل بازیساعتتاریخبازی
سهند-مقاومتقرمز-صورتیدیر14|3001|09|93