پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 1 3 pdf
قرآن
درخواست حذف اطلاعات
قرآن

quran2

و برای دیدن متن با فرمت pdf سوره خود را از ج زیر انتخاب نمایید

شماره نام سوره شماره صفحه پی دی اف محل نزول
۱ فاتحه ۱ مکه
۲ بقره ۲ مدینه
۳ آل عمران ۵۰ مدینه
۴ نساء ۷۷ مدینه
۵ مائده ۱۰۶ مدینه
۶ انعام ۱۲۸ مکه
۷ اعراف ۱۵۱ مکه
۸ انفال ۱۷۷ مدینه
۹ توبه ۱۸۷ مدینه
۱۰ یونس ۲۰۸ مکه
۱۱ هود ۲۲۱ مکه
۱۲ یوسف ۲۳۵ مکه
۱۳ رعد ۲۴۹ مدینه
۱۴ ابراهیم ۲۵۵ مکه
۱۵ حجر ۲۶۲ مکه
۱۶ نحل ۲۶۷ مکه
۱۷ اسراء ۲۸۲ مکه
۱۸ کهف ۲۹۳ مکه
۱۹ مریم ۳۰۵ مکه
۲۰ طه ۳۱۲ مکه
۲۱ انبیاء ۳۲۲ مکه
۲۲ الحج ۳۳۲ مدینه
۲۳ مؤمنون ۳۴۲ مکه
۲۴ نور ۳۵۰ مدینه
۲۵ فرقان ۳۵۹ مکه
۲۶ شعراء ۳۶۷ مکه
۲۷ نمل ۳۷۷ مکه
۲۸ قصص ۳۸۵ مکه
۲۹ عنکبوت ۳۹۶ مکه
۳۰ روم ۴۰۴ مکه
۳۱ لقمان ۴۱۱ مکه
۳۲ سجده ۴۱۵ مکه
۳۳ احزاب ۴۱۸ مدینه
۳۴ سب ۴۲۸ مکه
۳۵ فاطر ۴۳۴ مکه
۳۶ یس ۴۴۰ مکه
۳۷ صافات ۴۴۶ مکه
۳۸ ص ۴۵۳ مکه
۳۹ زمر ۴۵۸ مکه
۴۰ غافر ۴۶۷ مکه
۴۱ فصّلت ۴۷۷ مکه
۴۲ شورى ۴۸۳ مکه
۴۳ ز ف ۴۸۹ مکه
۴۴ دخان ۴۹۶ مکه
۴۵ جاثیة ۴۹۹ مکه
۴۶ احقاف ۵۰۲ مکه
۴۷ محمّد ۵۰۷ مدینه
۴۸ فتح ۵۱۱ مدینه
۴۹ حجرات ۵۱۵ مدینه
۵۰ ق ۵۱۸ مکه
۵۱ ذاریات ۵۲۰ مکه
۵۲ طور ۵۲۳ مکه
۵۳ نجم ۵۲۶ مکه
۵۴ قمر ۵۲۸ مکه
۵۵ الرحمن ۵۳۱ مدینه
۵۶ واقعه ۵۳۴ مکه
۵۷ حدید ۵۳۷ مدینه
۵۸ مجادله ۵۴۲ مدینه
۵۹ ۵۴۵ مدینه
۶۰ ممتحنه ۵۴۹ مدینه
۶۱ صفّ ۵۵۱ مدینه
۶۲ ۵۵۳ مدینه
۶۳ منافقون ۵۵۴ مدینه
۶۴ تغابن ۵۵۶ مدینه
۶۵ طلاق ۵۵۸ مدینه
۶۶ تحریم ۵۶۰ مدینه
۶۷ ملک ۵۶۲ مکه
۶۸ قلم ۵۶۴ مکه
۶۹ حاقة ۵۶۶ مکه
۷۰ معارج ۵۶۸ مکه
۷۱ نوح ۵۷۰ مکه
۷۲ جن ۵۷۲ مکه
۷۳ مزمّل ۵۷۴ مکه
۷۴ مدّثر ۵۷۵ مکه
۷۵ قیامت ۵۷۷ مکه
۷۶ انسان ۵۷۸ مدینه
۷۷ مرسلات ۵۸۰ مکه
۷۸ نب ۵۸۲ مکه
۷۹ نازعات ۵۸۳ مکه
۸۰ عبس ۵۸۵ مکه
۸۱ تکویر ۵۸۶ مکه
۸۲ انفطار ۵۸۷ مکه
۸۳ مطفّفین ۵۸۷ مکه
۸۴ انشقاق ۵۸۹ مکه
۸۵ بروج ۵۹۰ مکه
۸۶ طارق ۵۹۱ مکه
۸۷ اعلى ۵۹۱ مکه
۸۸ غاشیه ۵۹۲ مکه
۸۹ فجر ۵۹۳ مکه
۹۰ بلد ۵۹۴ مکه
۹۱ شمس ۵۹۵ مکه
۹۲ لیل ۵۹۵ مکه
۹۳ ضحى ۵۹۶ مکه
۹۴ شرح ۵۹۶ مکه
۹۵ تین ۵۹۷ مکه
۹۶ علق ۵۹۷ مکه
۹۷ قدر ۵۹۸ مکه
۹۸ بیّنه ۵۹۸ مدینه
۹۹ ز له ۵۹۹ مدینه
۱۰۰ عادیات ۵۹۹ مکه
۱۰۱ قارعه ۶۰۰ مکه
۱۰۲ تکاثر ۶۰۰ مکه
۱۰۳ عصر ۶۰۱ مکه
۱۰۴ همزه ۶۰۱ مکه
۱۰۵ فیل ۶۰۱ مکه
۱۰۶ قریش ۶۰۲ مکه
۱۰۷ ماعون ۶۰۲ مکه
۱۰۸ کوثر ۶۰۲ مکه
۱۰۹ کافرون ۶۰۳ مکه
۱۱۰ نصر ۶۰۳ مدینه
۱۱۱ مسد ۶۰۳ مکه
۱۱۲ اخلاص ۶۰۴ مکه
۱۱۳ فلق ۶۰۴ مکه
۱۱۴ ناس ۶۰۴ مکهمشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات ا تمام رشته ها
درخواست حذف اطلاعات

نمونه سوالات ا تمام رشته ها

تلفن تهیه کتب ی و کارشناسی ارشد تمام رشته ها


09383396291

دفترچه سوالات تخصصی تمام رشته ها (دفترچه شماره 1) در ابتدای صفحه

دفترچه استعداد تحصیلی و زبان عمومی تمام رشته ها (دفترچه شماره 2) در انتهای صفحه


کلید اولیه (پاسخنامه) ی 93 تمام رشته ها - کلیک کنید

کد و عنوان رشته امتحانی (دفترچه شماره 1)

سوالات

2101 - علوم جغرافیایی /1

سوالات

2102 - علوم جغرافیایی /2

سوالات

2103 - علوم جغرافیایی /3

سوالات

2104 - علوم جغرافیایی /4

سوالات

2105 - علوم جغرافیایی /5

سوالات

2106 - مجموعه علوم اقتصادی

سوالات

2107 - مجموعه علوم تاریخی /1

سوالات

2108 - مجموعه علوم تاریخی /2

سوالات

2109 - مجموعه علوم تاریخی /3

سوالات

2110 - مجموعه علوم اجتماعی /1

سوالات

2111 - مجموعه علوم اجتماعی /2

سوالات

2113 - حقوق عمومی

سوالات

2114 - حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا

سوالات

2115 - حقوق بین الملل عمومی

سوالات

2116 - حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی

سوالات

2117 - مجموعه علوم

سوالات

2118 - مجموعه مدیریت

سوالات

2119 - حسابداری

سوالات

2120 - علم اطلاعات ودانش شناسی

سوالات

2121 - مجموعه فلسفه

سوالات

2122 - مجموعه علوم تربیتی /1

سوالات

2123 - مجموعه علوم تربیتی /2

سوالات

2124 - مجموعه علوم تربیتی /3

سوالات

2125 - مجموعه علوم تربیتی /4

سوالات

2126 - مجموعه علوم تربیتی /5

سوالات

2127 - مجموعه علوم تربیتی /6

سوالات

2128 - مجموعه علوم تربیتی /7

سوالات

2130 - مجموعه علوم تربیتی /8

سوالات

2131 - مجموعه علوم ارتباطات

سوالات

2132 - سنجش واندازه گیری

سوالات

2133 - مجموعه روان شناسی

سوالات

2134 - مجموعه باستان شناسی

سوالات

2135 - محیطزیست

سوالات

2136 - مجموعه کارافرینی

سوالات

2137 - اینده پژوهی

سوالات

2138 - مجموعه الهیات /1

سوالات

2139 - مجموعه الهیات /2

سوالات

2140 - مجموعه الهیات /3

سوالات

2141 - مجموعه الهیات /4

سوالات

2143 - مجموعه کلام

سوالات

2144 - فقه شافعی

سوالات

2145 - مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز

سوالات

2146 - حقوق نفت وگاز

سوالات

2147 - اقتصادنفت وگاز

سوالات

2148 - سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی

سوالات

2149 - مجموعه مالی

سوالات

2150 - مطالعات ن

سوالات

2151 - مجموعه مدرسی معارف ی

سوالات

2152 - مجموعه تربیت بدنی /1

سوالات

2153 - مجموعه تربیت بدنی /2

سوالات

2154 - مجموعه تربیت بدنی /3

سوالات

2155 - مجموعه تربیت بدنی /4

سوالات

2156 - مجموعه تربیت بدنی /5

سوالات

2201 - علوم زمین /1

سوالات

2202 - علوم زمین /2

سوالات

2203 - علوم زمین /3

سوالات

2204 - علوم زمین /4

سوالات

2205 - علوم زمین /5

سوالات

2206 - علوم زمین /6

سوالات

2208 - علوم زمین /7

سوالات

2209 - علوم زمین /8

سوالات

2210 - علوم زمین /9

سوالات

2211 - مجموعه شیمی /1

سوالات

2212 - مجموعه شیمی /2

سوالات

2213 - مجموعه شیمی /3

سوالات

2214 - مجموعه شیمی /4

سوالات

2215 - مجموعه شیمی /5

سوالات

2218 - فیتوشیمی

سوالات

2219 - هواشناسی

سوالات

2220 - زیست شناسی /1

سوالات

2221 - زیست شناسی /2

سوالات

2222 - زیست شناسی /3

سوالات

2223 - علوم جانوری /1

سوالات

2224 - علوم جانوری /2

سوالات

2225 - علوم جانوری /3

سوالات

2226 - زیست شناسی /4

سوالات

2227 - بیوشیمی

سوالات

2228 - زیست شناسی /5

سوالات

2229 - زیست شناسی /6

سوالات

2230 - بیوفیزیک

سوالات

2231 - زیست فناوری می

سوالات

2232 - امار

سوالات

2233 - مجموعه ریاضی /1

سوالات

2234 - مجموعه ریاضی /2

سوالات

2235 - فیزیک دریا

سوالات

2236 - زیست شناسی دریا

سوالات

2237 - نانوفیزیک

سوالات

2238 - مجموعه فیزیک

سوالات

2239 - فوتونیک

سوالات

2240 - ژئوفیزیک /1

سوالات

2241 - ژئوفیزیک /2

سوالات

2242 - ژئوفیزیک /3

سوالات

2243 - ژئوفیزیک /4

سوالات

2244 - نانوشیمی

سوالات

2245 - ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی /

سوالات

2246 - بیوانفورماتیک

سوالات

2247 - علوم کامپیوتر

سوالات

2248 - مجموعه علوم شناختی

سوالات

2301 - مجموعه ی برق /1

سوالات

2302 - مجموعه ی برق /2

سوالات

2303 - مجموعه ی برق /3

سوالات

2304 - مجموعه ی برق /4

سوالات

2305 - مجموعه ی برق /5

سوالات

2306 - مجموعه ی برق /6

سوالات

2307 - مجموعه ی عمران /1

سوالات

2308 - مجموعه ی عمران /2

سوالات

2309 - مجموعه ی عمران /3

سوالات

2310 - مجموعه ی عمران /4

سوالات

2311 - مجموعه ی عمران /5

سوالات

2312 - مجموعه ی عمران /6

سوالات

2313 - مجموعه ی عمران /7

سوالات

2314 - مجموعه ی عمران /8

سوالات

2315 - مجموعه ی عمران /9

سوالات

2316 - مجموعه ی عمران /10

سوالات

2317 - ی نقشه برداری /1

سوالات

2318 - ی نقشه برداری /2

سوالات

2319 - ی نقشه برداری /3

سوالات

2320 - ی نقشه برداری /4

سوالات

2321 - مجموعه ی مکانیک /1

سوالات

2322 - مجموعه ی مکانیک /2

سوالات

2323 - مجموعه ی مکانیک /3

سوالات

2324 - مجموعه ی مکانیک /4

سوالات

2325 - مجموعه ی مکانیک /5

سوالات

2326 - مجموعه ی مکانیک /6

سوالات

2327 - مجموعه ی مکانیک /7

سوالات

2328 - مجموعه ی مکانیک /8

سوالات

2329 - مجموعه ی مکانیک /9

سوالات

2330 - ی دریا

سوالات

2331 - ی هوا-فضا/1

سوالات

2332 - ی هوا-فضا/2

سوالات

2333 - ی هوا-فضا/3

سوالات

2334 - ی هوا-فضا/4

سوالات

2335 - ی معدن /1

سوالات

2336 - ی معدن /2

سوالات

2337 - ی معدن /3

سوالات

2338 - ی معدن /4

سوالات

2339 - مجموعه ی پلیمر/1

سوالات

2341 - مجموعه ی پلیمر/2

سوالات

2343 - ی محیطزیست /1

سوالات

2344 - ی محیطزیست /2

سوالات

2345 - ی محیطزیست /3

سوالات

2346 - ی محیطزیست /4

سوالات

2347 - ی پزشکی /1

سوالات

2348 - ی پزشکی /2

سوالات

2349 - ی پزشکی /3

سوالات

2350 - مجموعه ی صنایع

سوالات

2353 - ی نفت -مخازن

سوالات

2354 - ی کامپیوتر/1

سوالات

2355 - ی کامپیوتر/2

سوالات

2356 - ی کامپیوتر/3

سوالات

2359 - ی موادومتالورژی

سوالات

2360 - ی شیمی /1

سوالات

2361 - ی شیمی /2

سوالات

2362 - ی شیمی /3

سوالات

2363 - علوم وفناوری نانو/1

سوالات

2364 - علوم وفناوری نانو/2

سوالات

2365 - ی هسته ای /1

سوالات

2366 - ی هسته ای /2

سوالات

2367 - ی هسته ای /3

سوالات

2369 - ی هسته ای /4

سوالات

2370 - ی نساجی /1

سوالات

2371 - ی نساجی /2

سوالات

2372 - ی فناوری اطلاعات

سوالات

2373 - ی سیستمهای انرژی

سوالات

2401 - مجموعه محیطزیست /1

سوالات

2402 - مجموعه محیطزیست /2

سوالات

2403 - مجموعه محیطزیست /3

سوالات

2404 - مجموعه ی مکانیک بیوسیستم

سوالات

2405 - مکانیزاسیون کشاورزی

سوالات

2406 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/1

سوالات

2407 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/2

سوالات

2408 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/3

سوالات

2409 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/4

سوالات

2411 - بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانی

سوالات

2412 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /1

سوالات

2413 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /2

سوالات

2414 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /3

سوالات

2415 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /4

سوالات

2416 - اقتصادکشاورزی

سوالات

2418 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /1

سوالات

2419 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /2

سوالات

2420 - مجموعه علوم خاک /1

سوالات

2421 - مجموعه علوم خاک /2

سوالات

2422 - مجموعه علوم خاک /3

سوالات

2423 - مجموعه علوم خاک /4

سوالات

2424 - مجموعه علوم دامی /1

سوالات

2425 - مجموعه علوم دامی /2

سوالات

2426 - مجموعه علوم دامی /3

سوالات

2427 - مجموعه علوم و ی اب /1

سوالات

2428 - مجموعه علوم و ی اب /2

سوالات

2429 - مجموعه علوم و ی اب /3

سوالات

2430 - هواشناسی کشاورزی

سوالات

2431 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /1

سوالات

2432 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /2

سوالات

2434 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /3

سوالات

2435 - مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی

سوالات

2436 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /4

سوالات

2437 - مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /1

سوالات

2438 - مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /2

سوالات

2439 - ه شناسی کشاورزی

سوالات

2440 - بیماری شناسی گیاهی

سوالات

2441 - مجموعه علوم جنگل /1

سوالات

2442 - مجموعه علوم جنگل /3

سوالات

2443 - مجموعه علوم جنگل /2

سوالات

2444 - مجموعه شیلات /1

سوالات

2445 - مجموعه شیلات /3

سوالات

2447 - مجموعه شیلات /2

سوالات

2448 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان ز /1

سوالات

2449 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان ز /2

سوالات

2450 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان ز /3

سوالات

2451 - کشاورزی هسته ای /کشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی

سوالات

2452 - مجموعه علوم طیور

سوالات

2453 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /3

سوالات

2501 - مدیریت پروژه وساخت

سوالات

2502 - معماری

سوالات

2503 - شهرسازی

سوالات

2504 - پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر

سوالات

2505 - مرمت /1

سوالات

2506 - مرمت /2

سوالات

2609 - فیزیک پزشکی

سوالات

2601 - امارزیستی

سوالات

2602 - اموزش بهداشت

سوالات

2603 - انگل شناسی پزشکی

سوالات

2604 - ایمنی شناسی پزشکی

سوالات

2605 - بیوشیمی بالینی

سوالات

2606 - ژنتیک پزشکی

سوالات

2608 - فیزیولوژی

سوالات

2610 - ویروس شناسی پزشکی

سوالات

2612 - زیست فناوری پزشکی

سوالات

2613 - بهداشت حرفه ای

سوالات

2614 - علوم تشریحی

سوالات

2615 - پرستاری

سوالات

2616 - بهداشت محیط

سوالات

2617 - باکتری شناسی پزشکی

سوالات

2618 - هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون

سوالات

2619 - قارچ شناسی پزشکی

سوالات

2701 - جراحی دامپزشکی

سوالات

2702 - مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام

سوالات

2703 - بیماریهای داخلی دام های کوچک

سوالات

2704 - بیماریهای داخلی دام های بزرگ

سوالات

2705 - رادیولوژی دامپزشکی

سوالات

2706 - کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

سوالات

2707 - پاتولوژی دامپزشکی

سوالات

2708 - بهداشت وبیماریهای طیور

سوالات

2709 - بیوشیمی

سوالات

2710 - بهداشت ابزیان

سوالات

2711 - بهداشت موادغذایی

سوالات

2714 - انگل شناسی دامپزشکی

سوالات

2715 - باکتری شناسی

سوالات

2716 - ویروس شناسی

سوالات

2718 - ایمنی شناسی

سوالات

2719 - بیوتکنولوژی /زیست فناوری /

سوالات

2722 - فارماکولوژی دامپزشکی

سوالات

2723 - فیزیولوژی

سوالات

2724 - اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

سوالات

2725 - بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی

سوالات

2801 - زبان وادبیات فارسی

سوالات

2802 - زبان وادبیات عرب

سوالات

2803 - مجموعه زبان فرانسه /1

سوالات

2804 - مجموعه زبان فرانسه /2

سوالات

2805 - مجموعه زبان روسی

سوالات

2806 - زبان المانی

سوالات

2807 - اموزش زبان انگلیسی

سوالات

2808 - زبان وادبیات انگلیسی

سوالات

2809 - ترجمه

سوالات

2810 - مجموعه زبان شناسی

سوالات

2811 - فرهنگ وزبانهای باستانی

دفترچه شماره 2

سوالات

گروه آزمایشی علوم پایه (1)

سوالات

گروه آزمایشی علوم پایه (2)

سوالات

گروه آزمایشی علوم پایه (3)

سوالات

گروه آزمایشی علوم پایه (4)

سوالات

کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی- ی

سوالات

کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی

سوالات

کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی

سوالات

کلیه رشت های گروه آزمایشی هنر

سوالات

گروه آْزمایشی علوم پزشکی (1)

سوالات

گروه آزمایشی علوم پزشکی (2)

سوالات

کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی

سوالات

گروه آزمایشی زبان - کدرشته 2801 و 2811

سوالات

گروه آزمایشی زبان عربی

سوالات

گروه آزمایشی زبان فرانسه

سوالات

گروه آزمایشی زبان روسی

سوالات

گروه آزمایشی زبان آلمانی

سوالات

گروه آزمایشی زبان - کد رشته های 2807 و 2808 و 2809 و 2810

تلفن تهیه کتب ی و کارشناسی ارشد تمام رشته ها


09383396291مشاهده متن کامل ...
سوالات و کلید کنکور ی نیمه متمرکز سال ۹۳
درخواست حذف اطلاعات

کد و عنوان رشته امتحانی(دفترچه شماره ۱)
۲۱۰۱ – علوم جغرافیایی /۱
۲۱۰۲ – علوم جغرافیایی /۲
۲۱۰۳ – علوم جغرافیایی /۳
۲۱۰۴ – علوم جغرافیایی /۴
۲۱۰۵ – علوم جغرافیایی /۵
۲۱۰۶ – مجموعه علوم اقتصادی
۲۱۰۷ – مجموعه علوم تاریخی /۱
۲۱۰۸ – مجموعه علوم تاریخی /۲
۲۱۰۹ – مجموعه علوم تاریخی /۳
۲۱۱۰ – مجموعه علوم اجتماعی /۱
۲۱۱۱ – مجموعه علوم اجتماعی /۲
۲۱۱۳ – حقوق عمومی
۲۱۱۴ – حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا
۲۱۱۵ – حقوق بین الملل عمومی
۲۱۱۶ – حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی
۲۱۱۷ – مجموعه علوم
۲۱۱۸ – مجموعه مدیریت
۲۱۱۹ – حسابداری
۲۱۲۰ – علم اطلاعات ودانش شناسی
۲۱۲۱ – مجموعه فلسفه
۲۱۲۲ – مجموعه علوم تربیتی /۱
۲۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۲
۲۱۲۴ – مجموعه علوم تربیتی /۳
۲۱۲۵ – مجموعه علوم تربیتی /۴
۲۱۲۶ – مجموعه علوم تربیتی /۵
۲۱۲۷ – مجموعه علوم تربیتی /۶
۲۱۲۸ – مجموعه علوم تربیتی /۷
۲۱۳۰ – مجموعه علوم تربیتی /۸
۲۱۳۱ – مجموعه علوم ارتباطات
۲۱۳۲ – سنجش واندازه گیری
۲۱۳۳ – مجموعه روان شناسی
۲۱۳۴ – مجموعه باستان شناسی
۲۱۳۵ – محیطزیست
۲۱۳۶ – مجموعه کارافرینی
۲۱۳۷ – اینده پژوهی
۲۱۳۸ – مجموعه الهیات /۱
۲۱۳۹ – مجموعه الهیات /۲
۲۱۴۰ – مجموعه الهیات /۳
۲۱۴۱ – مجموعه الهیات /۴
۲۱۴۳ – مجموعه کلام
۲۱۴۴ – فقه شافعی
۲۱۴۵ – مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
۲۱۴۶ – حقوق نفت وگاز
۲۱۴۷ – اقتصادنفت وگاز
۲۱۴۸ – سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی
۲۱۴۹ – مجموعه مالی
۲۱۵۰ – مطالعات ن
۲۱۵۱ – مجموعه مدرسی معارف ی
۲۱۵۲ – مجموعه تربیت بدنی /۱
۲۱۵۳ – مجموعه تربیت بدنی /۲
۲۱۵۴ – مجموعه تربیت بدنی /۳
۲۱۵۵ – مجموعه تربیت بدنی /۴
۲۱۵۶ – مجموعه تربیت بدنی /۵
۲۲۰۱ – علوم زمین /۱
۲۲۰۲ – علوم زمین /۲
۲۲۰۳ – علوم زمین /۳
۲۲۰۴ – علوم زمین /۴
۲۲۰۵ – علوم زمین /۵
۲۲۰۶ – علوم زمین /۶
۲۲۰۸ – علوم زمین /۷
۲۲۰۹ – علوم زمین /۸
۲۲۱۰ – علوم زمین /۹
۲۲۱۱ – مجموعه شیمی /۱
۲۲۱۲ – مجموعه شیمی /۲
۲۲۱۳ – مجموعه شیمی /۳
۲۲۱۴ – مجموعه شیمی /۴
۲۲۱۵ – مجموعه شیمی /۵
۲۲۱۸ – فیتوشیمی
۲۲۱۹ – هواشناسی
۲۲۲۰ – زیست شناسی /۱
۲۲۲۱ – زیست شناسی /۲
۲۲۲۲ – زیست شناسی /۳
۲۲۲۳ – علوم جانوری /۱
۲۲۲۴ – علوم جانوری /۲
۲۲۲۵ – علوم جانوری /۳
۲۲۲۶ – زیست شناسی /۴
۲۲۲۷ – بیوشیمی
۲۲۲۸ – زیست شناسی /۵
۲۲۲۹ – زیست شناسی /۶
۲۲۳۰ – بیوفیزیک
۲۲۳۱ – زیست فناوری می
۲۲۳۲ – امار
۲۲۳۳ – مجموعه ریاضی /۱
۲۲۳۴ – مجموعه ریاضی /۲
۲۲۳۵ – فیزیک دریا
۲۲۳۶ – زیست شناسی دریا
۲۲۳۷ – نانوفیزیک
۲۲۳۸ – مجموعه فیزیک
۲۲۳۹ – فوتونیک
۲۲۴۰ – ژئوفیزیک /۱
۲۲۴۱ – ژئوفیزیک /۲
۲۲۴۲ – ژئوفیزیک /۳
۲۲۴۳ – ژئوفیزیک /۴
اندلود ۲۲۴۴ – نانوشیمی
۲۲۴۵ – ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی /
۲۲۴۶ – بیوانفورماتیک
۲۲۴۷ – علوم کامپیوتر
۲۲۴۸ – مجموعه علوم شناختی
۲۳۰۱ – مجموعه ی برق /۱
۲۳۰۲ – مجموعه ی برق /۲
۲۳۰۳ – مجموعه ی برق /۳
۲۳۰۴ – مجموعه ی برق /۴
۲۳۰۵ – مجموعه ی برق /۵
۲۳۰۶ – مجموعه ی برق /۶
۲۳۰۷ – مجموعه ی عمران /۱
۲۳۰۸ – مجموعه ی عمران /۲
۲۳۰۹ – مجموعه ی عمران /۳
۲۳۱۰ – مجموعه ی عمران /۴
۲۳۱۱ – مجموعه ی عمران /۵
۲۳۱۲ – مجموعه ی عمران /۶
۲۳۱۳ – مجموعه ی عمران /۷
۲۳۱۴ – مجموعه ی عمران /۸
۲۳۱۵ – مجموعه ی عمران /۹
۲۳۱۶ – مجموعه ی عمران /۱۰
۲۳۱۷ – ی نقشه برداری /۱
۲۳۱۸ – ی نقشه برداری /۲
۲۳۱۹ – ی نقشه برداری /۳
۲۳۲۰ – ی نقشه برداری /۴
۲۳۲۱ – مجموعه ی مکانیک /۱
۲۳۲۲ – مجموعه ی مکانیک /۲
۲۳۲۳ – مجموعه ی مکانیک /۳
۲۳۲۴ – مجموعه ی مکانیک /۴
۲۳۲۵ – مجموعه ی مکانیک /۵
۲۳۲۶ – مجموعه ی مکانیک /۶
۲۳۲۷ – مجموعه ی مکانیک /۷
۲۳۲۸ – مجموعه ی مکانیک /۸
۲۳۲۹ – مجموعه ی مکانیک /۹
۲۳۳۰ – ی دریا
۲۳۳۱ – ی هوا-فضا/۱
۲۳۳۲ – ی هوا-فضا/۲
۲۳۳۳ – ی هوا-فضا/۳
۲۳۳۴ – ی هوا-فضا/۴
۲۳۳۵ – ی معدن /۱
۲۳۳۶ – ی معدن /۲
۲۳۳۷ – ی معدن /۳
۲۳۳۸ – ی معدن /۴
۲۳۳۹ – مجموعه ی پلیمر/۱
۲۳۴۱ – مجموعه ی پلیمر/۲
۲۳۴۳ – ی محیطزیست /۱
۲۳۴۴ – ی محیطزیست /۲
۲۳۴۵ – ی محیطزیست /۳
۲۳۴۶ – ی محیطزیست /۴
۲۳۴۷ – ی پزشکی /۱
۲۳۴۸ – ی پزشکی /۲
۲۳۴۹ – ی پزشکی /۳
۲۳۵۰ – مجموعه ی صنایع
۲۳۵۳ – ی نفت -مخازن
۲۳۵۴ – ی کامپیوتر/۱
۲۳۵۵ – ی کامپیوتر/۲
۲۳۵۶ – ی کامپیوتر/۳
۲۳۵۹ – ی موادومتالورژی
۲۳۶۰ – ی شیمی /۱
۲۳۶۱ – ی شیمی /۲
۲۳۶۲ – ی شیمی /۳
۲۳۶۳ – علوم وفناوری نانو/۱
۲۳۶۴ – علوم وفناوری نانو/۲
۲۳۶۵ – ی هسته ای /۱
۲۳۶۶ – ی هسته ای /۲
۲۳۶۷ – ی هسته ای /۳
۲۳۶۹ – ی هسته ای /۴
۲۳۷۰ – ی نساجی /۱
۲۳۷۱ – ی نساجی /۲
۲۳۷۲ – ی فناوری اطلاعات
۲۳۷۳ – ی سیستمهای انرژی
۲۴۰۱ – مجموعه محیطزیست /۱
۲۴۰۲ – مجموعه محیطزیست /۲
۲۴۰۳ – مجموعه محیطزیست /۳
۲۴۰۴ – مجموعه ی مکانیک بیوسیستم
۲۴۰۵ – مکانیزاسیون کشاورزی
۲۴۰۶ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۱
۲۴۰۷ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۲
۲۴۰۸ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۳
۲۴۰۹ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۴
۲۴۱۱ – بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
۲۴۱۲ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۱
۲۴۱۳ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۲
۲۴۱۴ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۳
۲۴۱۵ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۴
۲۴۱۶ – اقتصادکشاورزی
۲۴۱۸ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۱
۲۴۱۹ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۲
۲۴۲۰ – مجموعه علوم خاک /۱
۲۴۲۱ – مجموعه علوم خاک /۲
۲۴۲۲ – مجموعه علوم خاک /۳
۲۴۲۳ – مجموعه علوم خاک /۴
۲۴۲۴ – مجموعه علوم دامی /۱
۲۴۲۵ – مجموعه علوم دامی /۲
۲۴۲۶ – مجموعه علوم دامی /۳
۲۴۲۷ – مجموعه علوم و ی اب /۱
۲۴۲۸ – مجموعه علوم و ی اب /۲
۲۴۲۹ – مجموعه علوم و ی اب /۳
۲۴۳۰ – هواشناسی کشاورزی
۲۴۳۱ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۱
۲۴۳۲ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۲
۲۴۳۴ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۳
۲۴۳۵ – مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی
۲۴۳۶ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۴
۲۴۳۷ – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۱
۲۴۳۸ – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۲
۲۴۳۹ – ه شناسی کشاورزی
۲۴۴۰ – بیماری شناسی گیاهی
۲۴۴۱ – مجموعه علوم جنگل /۱
۲۴۴۲ – مجموعه علوم جنگل /۳
۲۴۴۳ – مجموعه علوم جنگل /۲
۲۴۴۴ – مجموعه شیلات /۱
۲۴۴۵ – مجموعه شیلات /۳
۲۴۴۷ – مجموعه شیلات /۲
۲۴۴۸ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان ز /۱
۲۴۴۹ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان ز /۲
۲۴۵۰ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان ز /۳
۲۴۵۱ – کشاورزی هسته ای /کشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی
۲۴۵۲ – مجموعه علوم طیور
۲۴۵۳ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۳
۲۵۰۱ – مدیریت پروژه وساخت
۲۵۰۲ – معماری
۲۵۰۳ – شهرسازی
۲۵۰۴ – پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
۲۵۰۵ – مرمت /۱
۲۵۰۶ – مرمت /۲
۲۶۰۹ – فیزیک پزشکی
۲۶۰۱ – امارزیستی
۲۶۰۲ – اموزش بهداشت
۲۶۰۳ – انگل شناسی پزشکی
۲۶۰۴ – ایمنی شناسی پزشکی
۲۶۰۵ – بیوشیمی بالینی
۲۶۰۶ – ژنتیک پزشکی
۲۶۰۸ – فیزیولوژی
۲۶۱۰ – ویروس شناسی پزشکی
۲۶۱۲ – زیست فناوری پزشکی
۲۶۱۳ – بهداشت حرفه ای
۲۶۱۴ – علوم تشریحی
۲۶۱۵ – پرستاری
۲۶۱۶ – بهداشت محیط
۲۶۱۷ – باکتری شناسی پزشکی
۲۶۱۸ – هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون
۲۶۱۹ – قارچ شناسی پزشکی
۲۷۰۱ – جراحی دامپزشکی
۲۷۰۲ – مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
۲۷۰۳ – بیماریهای داخلی دام های کوچک
۲۷۰۴ – بیماریهای داخلی دام های بزرگ
۲۷۰۵ – رادیولوژی دامپزشکی
۲۷۰۶ – کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
۲۷۰۷ – پاتولوژی دامپزشکی
۲۷۰۸ – بهداشت وبیماریهای طیور
۲۷۰۹ – بیوشیمی
۲۷۱۰ – بهداشت ابزیان
۲۷۱۱ – بهداشت موادغذایی
۲۷۱۴ – انگل شناسی دامپزشکی
۲۷۱۵ – باکتری شناسی
۲۷۱۶ – ویروس شناسی
۲۷۱۸ – ایمنی شناسی
۲۷۱۹ – بیوتکنولوژی /زیست فناوری /
۲۷۲۲ – فارماکولوژی دامپزشکی
۲۷۲۳ – فیزیولوژی
۲۷۲۴ – اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
۲۷۲۵ – بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی
۲۸۰۱ – زبان وادبیات فارسی
۲۸۰۲ – زبان وادبیات عرب
۲۸۰۳ – مجموعه زبان فرانسه /۱
۲۸۰۴ – مجموعه زبان فرانسه /۲
۲۸۰۵ – مجموعه زبان روسی
۲۸۰۶ – زبان المانی
۲۸۰۷ – اموزش زبان انگلیسی
۲۸۰۸ – زبان وادبیات انگلیسی
۲۸۰۹ – ترجمه
۲۸۱۰ – مجموعه زبان شناسی
۲۸۱۱ – فرهنگ وزبانهای باستانی

دفترچه شماره ۲
گروه آزمایشی علوم پایه (۱)
گروه آزمایشی علوم پایه (۲)
گروه آزمایشی علوم پایه (۳)
گروه آزمایشی علوم پایه (۴)
کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی- ی
کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
کلیه رشت های گروه آزمایشی هنر
گروه آْزمایشی علوم پزشکی (۱)
مشاهده متن کامل ...
فایل pdf کتابچه دارچین
درخواست حذف اطلاعات

فایل pdf کتابچه دارچین (صفر تا صد راه اندازی ب و کار جدید)

قیمت: 1080 تومان

فایل pdf کتابچه دارچین(را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری؛ از ایده تا عمل)

نویسنده: محمد سیمری

موضوع: ی معماری

تعداد صفحات: نوزده

فرمت: کتاب pdf

زبان: فارسی

تاریخ انتشار: هجدهم فروردین هزار و سیصد و نود و ششصفر تا صد راه اندازی ب و کار جدید

(مناسب برای معماران و طراحان)

شاید بهتر باشد این سوال را از خود بپرسیم که چرا رشته ای مانند معماری، که همواره قوه خلاقیت و پیش بینی را در دانشجویان خود پرورش می دهد، فارغ حصیلانی را به جامعه تحویل می دهد که آینده شغلی خود را بسیار محدود و کوچک می بینند؟!

آیا برای حل این مشکل، راه حلی وجود دارد؟

برای دانستن پاسخ این سوال، مطالعه کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) را به شما توصیه می کنیم...

این کتابچه برای افرادی توصیه می شود که تصمیم گرفته اند وارد دنیای کارآفرینی و اجرای ایده های خود شوند ولی اطلاعات کافی در این زمینه ندارند! همچنین در کتابچه ی دارچین، پنج پیشنهاد خلاق و فوق العاده برای راه اندازی ب و کار جدید و پول ساز شما مطرح شده است.

اگر مدت ها در آرزوی داشتن یک ب و کار و یا اجرای ایده ای مناسب هستید، ولی نمی دانید از کجا شروع کنید! مراحل گام به گام از ایده تا عمل در این کتابچه بررسی شده است.


(تخفیف ویژه به مدت محدود)

همین حالا اقدام کنید ☺


 ید سوال از فروشنده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
abgineh.sellfile.ir/prod-965800-فایل+pdf+کتابچه+دارچین+را ارهای+کارآفرینی+برای+دانشجویان+معماری.html?...‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری). نویسنده:
محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده. فرمت: کتاب pdf.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
abgineh.sellfile.ir/prod-965800-فایل+pdf+کتابچه+دارچین+را ارهای+کارآفرینی+برای+دانشجویان+معماری+از+ایده+تا+عمل.html‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری؛ از ایده تا عمل
). نویسنده: محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده. فرمت: کتاب ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - پژوهش 3
research3.ir/فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفر/‏ - ذخیره شده
فایل pdf  کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
نویسنده: محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب pdf
زبان: ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - فروشگاه فایل
4ufilesell.ir/?p=132101‏ - ذخیره شده
10 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری). نویسنده:
محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده.
فایل pdf کتابچه دارچین (صفر تا صد راه اندازی ب و کار جدید)
game-acc.ir/product.aspx?p_id=8470‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین(را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری؛ از ایده تا عمل)
نویسنده: محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب pdf ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - jnmrazavi.ir
https://jnmrazavi.ir/5-فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفر/‏
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری). نویسنده:
محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده. فرمت: کتاب pdf.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان ... - logo
filedanesh.ir/فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفر/‏ - ذخیره شده
8 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده:
محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - 11gig.ir
2.11gig.ir/product/965800‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری). نویسنده:
محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده. فرمت: کتاب pdf. فایل pdf
...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - - 11gig.ir
3.11gig.ir/product/965800‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری). نویسنده:
محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده. فرمت: کتاب pdf. فایل pdf
...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - ایران فایل
iranfille.ir/فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفر/‏ - ذخیره شده
7 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده:
محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - فایلکو
fileco.blogsky.com/.../فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفرینی-برای-دانشجویان-معماری-‏ - ذخیره شده
10 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری). نویسنده:
محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - چشم انداز سبز
greenview.ir/فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفر/‏ - ذخیره شده
فایل pdf  کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
نویسنده: محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب pdf
زبان: ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری ...
yahoo-shop.ir/2017/.../فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفر/‏ - ذخیره شده
8 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده:
محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری ...
file-me.ir/2017/04/.../فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفر/‏ - ذخیره شده
8 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده:
محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب ...
رایگان فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ...
yeekfile.ir/ -رایگان-فایل-pdf-کتابچه-دارچین-راه/‏ - ذخیره شده
25 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده:
محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری ...
sazfile.ir/2017/04/08/965800/‏ - ذخیره شده
8 آوریل 2017 ... در اینجا فایل با موضوع فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای
دانشجویان معماری) را برای شما قرار داده ایم. این فایل شامل ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704251121329309‏ - ذخیره شده
4 ژوئن 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704272033276756‏ - ذخیره شده
8 ژوئن 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704111937168173‏ - ذخیره شده
16 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704191308553687‏ - ذخیره شده
15 مه 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704240739456773‏ - ذخیره شده
29 مه 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - بهترین های روز
www.bestofday.ir/shop/text/201704100353054979‏ - ذخیره شده
11 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - فروشگاه فایل
file.cellfull.ir/?p=498232‏ - ذخیره شده
9 آوریل 2017 ... آیا برای حل این مشکل، راه حلی وجود دارد؟ برای دانستن پاسخ این سوال، مطالعه کتابچه
دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) را به شما ...
هنر و معماری آبگینه فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی ...
abgineh.sellfile.ir/prod-965800-فایل+pdf+کتابچه+دارچین+را ارهای+کارآفرینی+برای+دانشجویان+معماری.html?...‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری؛ از ایده تا عمل
). نویسنده: محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده. فرمت: کتاب ...
هنر و معماری آبگینه کتاب های هنر و معماری
abgineh.sellfile.ir/cat-104379-کتاب+های+هنر+و+معماری.html‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری از ایده تا عمل)
نویسنده: محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب pdf ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای ... - گنجینه فایل
chessshop.ir/فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفر/‏ - ذخیره شده
7 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده:
محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب ...
پاو وینت فلسفه در معماری – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/2017/03/18/پاو وینت-فلسفه-در-معماری/‏ - ذخیره شده
18 مارس 2017 ... ... خلاصه کتاب ها ، خلاصه جزوه ها ، خلاصه درس ها، نمونه سوال و حل مرینها. ... فایل pdf
کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) ...
بایگانی ها کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی ... - فایل ، مقاله
fa oshe.ir/tag/کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفرینی-بر/‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
 کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده: محمد ...
بایگانی ها کتابچه دارچین (را ارهای ... - فایل ، مقاله
fa oshe.ir/tag/ -کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآف/‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
 کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده: محمد ...
کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) - بانک ...
bankelmi.ir/tag/کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفرینی-بر/‏ - ذخیره شده
7 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) ... تعداد
صفحات: نوزده فرمت: کتاب pdf زبان: فارسی تاریخ انتشار: هجدهم ...
پاو وینت آرایه های معماری ی – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/2017/04/06/پاو وینت-آرایه-های-معماری- ی-2/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل. مقاله ، پاو وینت ، word ،جزوه
های درسی و کنکوری ، خلاصه کتاب ها ، خلاصه جزوه ها ، خلاصه درس ها، ...
جزوه پی و پی سازی – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/2017/04/06/جزوه-پی-و-پی-سازی-2/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل ... در قالب pdf و در 55 صفحه، شامل: ... فایل pdf
کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) · ساده ...
جزوه مکانیک سیالات – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/2017/04/06/جزوه-مکانیک-سیالات-2/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... کتاب های نایاب ... در قالب pdf و در 108 صفحه، به صورت اسکن شده. ... فایل pdf
کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) · ساده ...
گزارش کارآموزی احداث ساختمان مس ی اسکلت بتنی – فراپزشک ...
fa zeshk.ir/2017/.../گزارش-کارآموزی-احداث-ساختمان-مس ی-ا/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل ... در قالب pdf و در 49 صفحه، شامل: مقدمه ... فایل
pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) ...
پاو وینت مطالعات فرودگاه – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/2017/03/18/پاو وینت-مطالعات-فرودگاه/‏ - ذخیره شده
18 مارس 2017 ... مقاله ، پاو وینت ، word ،جزوه های درسی و کنکوری ، خلاصه کتاب ها
، خلاصه جزوه ها ، خلاصه درس ها، نمونه سوال و حل مرینها. مقالات، ...
پاو وینت فرهنگ و تمدن ساسانیان – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/2017/04/.../پاو وینت-فرهنگ-و-تمدن-ساسانیان-2/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل. مقاله ، پاو وینت ، word ،جزوه
های درسی و کنکوری ، خلاصه کتاب ها ، خلاصه جزوه ها ، خلاصه درس ها، ...
پاو وینت بانک تسویه بین المللی – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/2017/03/.../پاو وینت-بانک-تسویه-بین-المللی/‏ - ذخیره شده
18 مارس 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل. مقاله ، پاو وینت ، word ،جزوه
های درسی و کنکوری ، خلاصه کتاب ها ، خلاصه جزوه ها ، خلاصه درس ها، ...
هنر و معماری آبگینه فایل اتوکد آبجکت سطل زباله پلاستیکی
abgineh.sellfile.ir/prod-968283-فایل+اتوکد+آبجکت+سطل+زباله+پلاستیکی.html?...‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده:
محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب pdf زبان: فارسی
...
هنر و معماری آبگینه فایل pdf کتاب طراحی پارامتریک با پلاگین ...
abgineh.sellfile.ir/prod-734709-فایل+pdf+کتاب+طراحی+پارامتریک+با+پلاگین+گرسهوپر.html‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتاب طراحی پارامتریک با پلاگین گرسهوپر. ... فایل pdf کتاب
eco-techture - bioclimatic trends and landscape architecture in ... تخصصی ·
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری از ایده تا عمل)
...
php: pdf - manual
php.net/manual/fa/book.pdf.php‏ - ذخیره شده - مشابه
pdf functions ... pdf_add_pdflink — اضافه علامت پیوند فایل به صفحه
فعلی [از رده خارج]; pdf_add_table_cell — اضافه سلول به ج موجود یا جدید ...
هنر و معماری آبگینه فایل pdf کتاب متریک خانه مورد استفاده برای ...
abgineh.sellfile.ir/prod-730419-فایل+pdf+کتاب+متریک+خانه+مورد+استفاده+برای+طراحی+معماری.html‏ - ذخیره شده
کتاب متریک خانه مورد استفاده برای طراحی معماری. در کتاب "متریک خانه" شما تمام
مراحلی را که برای طراحی یک خانه لازم است را گام به گام خواهید دید. از اندازه مبلمان و ...
هنر و معماری آبگینه فایل اتوکد آبجکت سطل زباله پلاستیکی
abgineh.sellfile.ir/prod-968283-فایل+اتوکد+آبجکت+سطل+زباله+پلاستیکی.html‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری از ایده تا عمل)
. فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری از ایده تا ...
هنر و معماری آبگینه فایل اتوکد آبجکت انواع درب خ ر گاراژ
abgineh.sellfile.ir/prod-971952-فایل+اتوکد+آبجکت+انواع+درب+خ ر+گاراژ.html‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری از ایده تا عمل)
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری؛ از ایده تا ...
پایگاه کتاب های درسی ، اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
www.chap.sch.ir/‏ - ذخیره شده - مشابه
جدیدترین کتاب هایی که به سایت اضافه شده است .... تنها مرجع رسمی انتشار فایل
کتاب های درسی، وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی ...
نقشه اتوکد ساختمان 4 طبقه 7 واحدی – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/2017/03/18/نقشه-اتوکد-ساختمان-4-طبقه-7-واحدی/‏ - ذخیره شده
18 مارس 2017 ... در قالب فایل اتوکد dwg و قابل ویرایش، شامل شیت های معماری زیر: ... فایل pdf
کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) · ساده ...
جزوه کامل استاتیک – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/2017/04/06/جزوه-کامل-استاتیک/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل ... در قالب pdf و در 186 صفحه، شامل: مقدمه ... فایل
pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) ...
پاو وینت استراتژی های توسعه منابع انسانی – فراپزشک – ...
fa zeshk.ir/.../پاو وینت-استراتژی-های-توسعه-منابع-ان-2/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل ... کتاب های نایاب ... فایل pdf کتابچه دارچین (
را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) · ساده شی در مورد ...
پاو وینت مقدمه ای بر استراتژی و مفاهیم آن – فراپزشک – ...
fa zeshk.ir/.../پاو وینت-مقدمه-ای-بر-استراتژی-و-مفاهی-2/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل ... کتاب های نایاب ... فایل pdf کتابچه دارچین (
را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) · ساده شی در مورد ...
پاو وینت ابزارهای سنجش ارزش افزایی – فراپزشک – تخصصی ...
fa zeshk.ir/2017/03/.../پاو وینت-ابزارهای-سنجش-ارزش-افزایی/‏ - ذخیره شده
18 مارس 2017 ... این فایل شامل پاو وینتی با عنوان ابزارهای سنجش ارزش افزایی در حجم 38 ... فایل
pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) ...
کتابچه های راهنمای جستجو پی دی اف تمام آسیاب مواد خام عمودی
igse.co.in/.../کتابچه-های-راهنمای-جستجو-پی-دی-اف-تمام-آسیاب-مواد-خام-عمودی/‏ - ذخیره شده
[مصالح ساختمانی] آجر - -کتاب-آموزش - باشگاه ان ایران. نوع فایل: pdf ...
مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایمنی حفاظت کار در حین اجرا فایل pdf . .... در
روش است اج اسانس و تهیه عرق از مواد خشک (دارچین و میخک ) ابتدا مواد خام را آسیاب و.
پاو وینت بانک مرکزی ایران – فراپزشک – ...
fa zeshk.ir/.../پاو وینت-بانک-مرکزی-جمهوری- ی-ای-2/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل ... کتاب های نایاب ... فایل pdf کتابچه دارچین (
را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) · ساده شی در مورد ...
پاو وینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی – فراپزشک – ...
fa zeshk.ir/2017/.../پاو وینت-ایجاد-و-توسعه-سیستم-های-اطلا/‏ - ذخیره شده
18 مارس 2017 ... این فایل در زمینه ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی می باشد که در حجم 32 ... فایل
pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) ...
هنر و معماری آبگینه فایل اتوکد آبجکت انواع دوچرخه
abgineh.sellfile.ir/prod-968851-فایل+اتوکد+آبجکت+انواع+دوچرخه.html?...‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده:
محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب pdf زبان: فارسی
...
هنر و معماری آبگینه فایل اتوکد آبجکت انواع مجسمه های سنگی یونان و روم
abgineh.sellfile.ir/prod-998645-فایل+اتوکد+آبجکت+انواع+مجسمه+های+سنگی+یونان+و+روم.html‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری از ایده تا عمل)
نویسنده: محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب pdf ...
فایل pdf کتاب را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری و طراحان
all.abtinfile.ir/prod-7754.html‏ - ذخیره شده
the most powerful pdf to catalog ...analytics integration · audio & video
integration · mobile optimized فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای
...
فایل pdf کتاب ideas that shaped buildings
all.abtinfile.ir/prod-7170.html‏ - ذخیره شده
فایل فایل pdf کتاب ideas that shaped buildings را از فروشگاه فایل کنید
.جهت روی ... هنر و معماری آبگینه فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای .
شیرینی برشی سیب و دارچین - آموزش شیرینی
cooky.4kia.ir/info2/70086/شیرینی-برشی-سیب-و-دارچین/‏
برای تهیه ی مواد رویه، ابتدا آرد، شکر، وانیل و دارچین را با هم مخلوط سازید. .... صفحه به
طور متوسط 15 عدد) 2- فرمت pdf ( به صورت دستنویس که با scaner تبدیل به
pdf شده است ) 3- ... دریافت فایل : لغات کتاب گی (زبان کارشناسی ارشد علوم
...
آموزش شیرینی خلال نان تست با دارچین
cooky.4kia.ir/info2/52943/آموزش-شیرینی-خلال-نان-تست-با-دارچین/‏
در یک کاسه ی بزرگ، تخم مرغ ها، خامه پر چرب، دارچین، شکر و وانیل را هم بزنید. .... به
طور متوسط 15 عدد) 2- فرمت pdf ( به صورت دستنویس که با scaner تبدیل به
pdf شده است ) 3- ... دریافت فایل : لغات کتاب گی (زبان کارشناسی ارشد علوم
...
کتاب آموزش آشپزی - شیرینی کیک دسر - پایگاه رایگان ...
https://www.takbook.com/.../ -کتاب-آموزش-آشپزی-شیرینی-کیک/‏ - ذخیره شده
کتاب رایگان آموزش آشپزی شیرینی ، کیک ، دسر و مربا در این کتاب می آموزید: • آدمک
روی دیوار • آدمک های زنجبیلی • آدمکهای ... پودینگ سیب و دارچین .... نوع فایل : pdf.
[pdf] جزوه گیاهان دارویی - مرکز بهداشت مشهد شماره یک
ch_mashhad1.mums.ac.ir/images/ch.../giahandaroo.pdf‏ - ذخیره شده
کتاب درمان بیماریها. با داروهای معجزه گر گیاهی. –. تالیف. محمدصادقی. : کتاب. اسرار
گیاهان دارویی. -. تالیف احمد حاجی شریفی. : کتاب باریج اسانس. گردآ وری مطالب.
[pdf] های تجاری بررس? نحوه فعال?ت لنج - سازمان بنادر و دریانوردی
www.pmo.ir/pso_content/media/digitallibrary/2014/12/book49/49.pdf‏
سازمان بنادر و کشت?ران?. مرکز تحق?قات. نام کتاب. : بررس? نحوه فعال?ت لنجهای تجاری. تأل?ف. : حم?د ودادی.
بهار ...... ن پروفسور هادی، حسن عل?گره هندوستان در کتاب ...... م?خک و دارچ?ن. ) جمعاً. 3.
[pdf] pdf: تکنیک ساعت به ساعت ترگ سیگار | دابل آر 2017 - dl4
dl4.rr2017.ir/article-39534/description.pdf‏ - ذخیره شده
25 آوریل 2017 ... دارچ?ن بمک?د. 11. ورزش کن?د. 12. ج حل ... بلکه ا?ن کتابچه با کمک از اصول روانشناس? نوع? حس
انگ?زه برای فهم?دن تعداد س?گار. های کش?ده شده را به فرد نشان ... دسته: طرح های توج?ه? و کارآفر?ن? فرمت
فا?ل: pdf حجم فا?ل: 362 ک?لوبا?ت تعداد صفحات فا?ل: 35. طرح توج?ه? تول?د اسانس های ...
[pdf] pdf: تحقیق تاثیر تغذیه مناسب در مبارزه با بیماریها - شش آر
article6.ardl.ir/article-114937/description.pdf‏ - ذخیره شده
23 مه 2017 ... دسته: معماری فرمت فا?ل: pdf حجم فا?ل: 302 ک?لوبا?ت تعداد صفحات فا?ل: 15 فا?ل پ? دی اف 15. صفحه ای
از رابطه .... 2017-05-26 نقش گ?اه دارچ?ن در درمان ب?مار?ها q. دسته: کشاورزی ... دسته بندی: نمونه
سوا?ت کتابچه نمونه سوا?ت اصول تغذ?ه دام، تغذ?ه دام و ط?ور پ?ام نور % جد?دتر?ن.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704230337466944‏ - ذخیره شده
25 مه 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان ... - خانه
www.bestofday.ir/shop/text/201704201659475640‏ - ذخیره شده
20 مه 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704131611582721‏ - ذخیره شده
24 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704121221546555‏ - ذخیره شده
19 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704140337187026‏ - ذخیره شده
25 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704110808435200‏ - ذخیره شده
15 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
چرخ ادویه کتابچه راهنمای کاربر - آسیاب
www.crusherschool.online/.../چرخ-ادویه-کتابچه-راهنمای-کاربر.html‏ - ذخیره شده
کتابچه راهنمای مرک می گوید برای ک ن و ن جوان کم تحرک 1600 کالری در روز، ...
ادویه جات خاص مانند فلفل، دارچین، زنجبیل به سوزاندن کالری کمک می کند , کالری مواد
... دفترچه راهنمای وانت ایسوزو-d max قالب فایل: pdf حجم فایل: 18مگابایت اهم ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704142031435294‏ - ذخیره شده
29 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
www.bestofday.ir/shop/text/201704160044134653‏ - ذخیره شده
3 مه 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین.
[pdf] برای دریافت فایل pdf کامل این شماره کلیک کنید - پژوهشهای علوم دامی ...
https://ijasr.um.ac.ir/index.../ fullpdf/fullpdf_issue_1438_fa_ir.pdf‏
اثرات سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی. بیوتیک .... pdf. در قسمت فایلهای اصلی و
فایلهای. صهفحه مشخصهات. نویسهندگان. و تعهدنامهه در قسهمت ...... teaching manual.
[pdf] برای دریافت فایل pdf کامل این شماره کلیک کنید - پژوهشهای علوم دامی ...
https://ijasr.um.ac.ir/index.../ fullpdf/fullpdf_issue_1548_fa_ir.pdf‏
pdf. در قسمت فا?لهای اصل? و فا?لهای صفحه مشخصـات. نو?سـندگان. و تعه. دنامـه در قسـمت. فا?لهای مکمل
بارگذاری. شود ..... کتاب،. هما?ش. ها و. ?ا درگاه الکترون?ک?. با?ست? به صورت ذ?ل ب. اشد. ?. نام خانوادگ?
نو?سنده اول، حرف او. ل اسم (اسام?) کوچک نو?سنده ...... بهار، دارچ?ن و پـودر. س?ر را گزارش کرده. اند. ).
[pdf] ی سفر و اقامت کتابچه راھنما ا?رانی و?نزور دانشجو?ان برای
www.uwindsor.ca/.../uwindsor_new%20iranian%20students%20guide_summer%202011_v1.6.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه
کتابچه راھنما. ی سفر و اقامت .... فا?ل و ھم فا?ل ھای مفید د?گری ھست که میتونید
و .... دارچین و. انواع فلفل. اینجا ھست . اما زعفرون و ادویه جاتی مثل زیره. ،. آویشن.
[pdf] مجموعه آموزشی تغذیه برای کارشناس مراقب سالمت - مرکز آموزشی درمانی ...
www.shmh.hums.ac.ir/uploads/t1.pdf?fkeyid=&siteid=28...28...‏
در این کتاب مبانی تغذیه صحیح جامعه، تغذیه گروههای سنی مختلف و. تغذیه در .....
ترشی ها، شورها و چاشنی ها )انواع ترشی و شور، فلفل، نمک، زردچوبه، دارچین و غیره(. -ت
.
[pdf] فرودگاه مهرآباد - شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
https://www.airport.ir/?...pdf...‏
کتاب ه ای راهنما ی ا وب س ایت های مس افرت ...... کشمش و یک تکه سیب و
مقداری دارچین اضافه. کنید. اگر برنج قهوه ...... completion time subject to release.
برچسب کتابچه - فایلکو
www.fileco.blogsky.com/tag/کتابچه‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری). نویسنده:
محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده. فرمت: کتاب pdf.
امضای دیجیتالی pdf – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/tag/امضای-دیجیتالی-pdf/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فراپزشک – تخصصی فایل ... درسی و کنکوری ، خلاصه کتاب ها ، خلاصه جزوه ها
، خلاصه درس ها، نمونه سوال و حل مرینها. ... برچسب: امضای دیجیتالی pdf ... فایل
pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) ...
[pdf] فایل - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
https://www.isti.ir/uploads/mostanade_vizhe_giahan93_12915.pdf‏
مرحوم سیدحسین میرحیدر، مؤلف مجموعة کتاب های »معارف گیاهی« 132. بایدها و
نبایدها ...... copoeia 2009 (pdf file). ...... رسوب اسپور این قارچ به رنگ دارچینی است
.
[pdf] فایل کتابچه خلاصه مقالات کنگره کشوری بیماری های عفونی ...
www.cmemaz.com/arid/userfiles/file/کتابچه.pdf‏ - مشابه
بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاهان دارچین و مرزه کوهی به کار رفته در ساخت
دهان شویه بر روی باکتری. است توکو موتانس. فرنوش محمدزاده. ،. مظاهر ...
[pdf] imeni morabi 2.pdf - وزارت بهداشت
health.behdasht.gov.ir/.../435_2471_1429296255533_imeni_morabi_2.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه
این کتاب، خواهند توانست از طریق آموزش های صحیح به والدین و ک ن و ایجاد تغییر
...... برای این که خمیر بازی بوی خوشی داشته باشد می توان دارچین را به دیگر اجزاء ...
کارآفرینی برای - بانک علمی | bank elmiبانک علمی | bank elmi
bankelmi.ir/tag/کارآفرینی-برای/‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) فایل pdf
کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده: محمد سیمری ...
کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری ...
bankelmi.ir/tag/ -کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآف/‏ - ذخیره شده
7 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) ... تعداد
صفحات: نوزده فرمت: کتاب pdf زبان: فارسی تاریخ انتشار: هجدهم ...
تکنیک ساعت به ساعت ترگ سیگار - یک آر - مشخصات
article1.ardl.ir/article-36857/description‏ - ذخیره شده
9 مه 2017 ... تکنیک ساعت به ساعت ترگ سیگار ترک سیگار کار بسیار ساده ای است. بسیاری
از افراد وضع مشابهی دارند. آنان به یک باره عزم خود را جزم می کنند ...
[pdf] فهرست عناوین )12 ( مندرج در ماده و خدمات کا?ها قانون مال
mali.mui.ac.ir/.../فهرست%20کالاهای%20معافیت%20ماده12ارزش%20افزوده-عرضه%20کالاهاوخدمات%20وهمچنین%20واردات%20معاف%20ازمالیات%20وعوا...‏
4 ا کتبر 2016 ... کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات .... فلفل، وانیل، دارچین و گل درخت
دارچین، میخک، جوز بویا، پوست جوز بویا، اقسام هل،تخم رازیانه، تخم گشنیز، زیره ..... مصرفی رادیولوژی
مواد ظهور و ثبوت انواع مواد مصرفی دراندو (مانند فایل مواد داخل کانال مانند گوتا ...
تکنیک ساعت به ساعت ترگ سیگار - دابل آر 2017 - dl4
dl4.rr2017.ir/article-39534/description.html‏ - ذخیره شده
25 آوریل 2017 ... دارچین بمکید. 11. ورزش کنید. 12. ج حل کنید. 13. پیاده روی کنید. 14. با خانواده
سرگرم شوید. 15. با بچه های کوچکتر بازی کنید. چرا انسان اصلا ...
help manual creator - پی سی
p30 .com/tag/help%20manual%20creator‏ - ذخیره شده
help & manual professional v7.2.0 build 4025 - نرم افزار ساخت فایل ... کرده
و در نهایت آن ها را با فرمت های مختلف مانند html ،chm ،rtf و pdf ذخیره کند.
1 - فایلکو
www.fileco.blogsky.com/tag/کتابچه/page/1‏ - ذخیره شده
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری). نویسنده:
محمد سیمری. موضوع: ی معماری. تعداد صفحات: نوزده. فرمت: کتاب pdf.
هنر و معماری آبگینه فایل اتوکد آبجکت خودروی تویوتا c-hr 2017
abgineh.sellfile.ir/prod-1406631-فایل+اتوکد+آبجکت+خودروی+تویوتا+c_hr+2017.html‏ - ذخیره شده
فایل اتوکد مدل سازی شده آبجکت خودروی تویوتا c hr 2017. ... فایل pdf کتاب
متریک خانه مورد استفاده برای طراحی معماری. فایل pdf کتاب متریک خانه مورد
استفاده ...
فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری)
filesenter.ir/فایل-pdf-کتابچه-دارچین-را ارهای-کارآفر/‏ - ذخیره شده
8 آوریل 2017 ... فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) نویسنده:
محمد سیمری موضوع: ی معماری تعداد صفحات: نوزده فرمت: کتاب ...
pdf 1570 1586 # وبلاگ یاد
sobbooh.weblogyad.xyz/list/pdf+1570+1586‏ - ذخیره شده
فایل pdf + نمونه سوالهای استخدامی موسسه بین المللی صلح و دوستی .... جاوا پرنیان
jarجاوا کتابچه jarجاوا اف بوکjar آندروید apkآیفون تبلت epub پی دی اف pdf 2 سرور
...
مقاله داروسازی -
3.11gig.ir/product/608062‏ - ذخیره شده
دریافت فایل مقاله خواص دارویی دارچین – پرداخت و آنی – آرتیکل فا ....
categories: داروسازی|tags: free book, pdf کتاب بافت شناسی جان
رمان یکجا فایل jar
nodoushannovin1.jpg24.ir/list/ +رمان+یکجا+فایل+jar.html‏ - ذخیره شده
رمان با من قدم بزن ! (pdf و موبایل) نام رمان : با من قدم بزن ! نویسنده : niloo j0on
کاربر انجمن نودهشتیا حجم کتاب (مگابایت) : ??? (پی دی اف) – ??? (پرنیان) – ??? ...
رمان یکجا فایل jar
magnet13.jpg24.ir/list/ +رمان+یکجا+فایل+jar.html‏ - ذخیره شده
رمان با من قدم بزن ! (pdf و موبایل) نام رمان : با من قدم بزن ! نویسنده : niloo j0on
کاربر انجمن نودهشتیا حجم کتاب (مگابایت) : ??? (پی دی اف) – ??? (پرنیان) – ??? ...
کتاب کتابچه ی کشت انبه در گویانا و مدیریت پس از برداشت | جستجو ...
weblogyas.xyz/.../ -کتاب-کتابچه-ی-کشت-انبه-در-گویانا-و-مدیریت-پس-از-برداشت.html‏
بدیهی است مسئولیت مطالب جستجو شده با عبارت کتاب کتابچه ی کشت انبه در ... ها
8 فرمت فایل pdf حجم فایل 32120 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 273 فروشنده ....
دارچین؛این ادویه دسترسی سلول های چربی را به انسولین آسان تر می کند و تبدیل ...
help builder - پی سی
p30 .com/tag/help%20builder‏ - ذخیره شده
help & manual professional v7.2.0 build 4025 - نرم افزار ساخت فایل ... کرده
و در نهایت آن ها را با فرمت های مختلف مانند html ،chm ،rtf و pdf ذخیره کند.
نقشه اتوکد بانک – فراپزشک – تخصصی فایل
fa zeshk.ir/tag/نقشه-اتوکد-بانک/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... فایل اتوکد بانک فایل اتوکد بانک،در قالب dwg و در 14 شیت، قابل ... فایل
pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان معماری) ...
بایگانی ها بتن گوگردی pdf - فایل یافام - فایل ، مقاله ...
file.yafam.ir/tag/بتن-گوگردی-pdf/‏ - ذخیره شده
بایگانی برچسب: بتن گوگردی pdf ... بررسی عملکرد سیاست های حمایتی ت در
بخش کشاورزی · فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان ...
بایگانی ها رضایت مشتری pdf - فایل یافام - فایل ، مقاله ...
file.yafam.ir/tag/رضایت-مشتری-pdf/‏ - ذخیره شده
بایگانی برچسب: رضایت مشتری pdf ... بررسی عملکرد سیاست های حمایتی ت در
بخش کشاورزی · فایل pdf کتابچه دارچین (را ارهای کارآفرینی برای دانشجویان ...مشاهده متن کامل ...
مجموعه کامل یک گیگا بایتی استانداردهای aws تا سال 2016
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو مجموعه کامل یک گیگا بایتی استانداردهای aws تا سال 2016 با و پر سرعت .

مجموعه کامل یک گیگا بایتی استانداردهای aws تا سال 2016


مجموعه کامل یک گیگا بایتی استانداردهای aws تا سال 2016

مجموعه کامل استانداردهای aws تا سال 2016

به همراه هندبوکهایی ارزشمند

این مجموعه دارای یک فایل ا ل طبقه بندی شده می باشد که به استانداردها هایپرلینک شده و با یک کلیک استاندارد مربوطه با فرمت pdf باز می شود.

لیست تنها بخشی از سرفصلها و استانداردها به شرح زیر می باشد:(به دلیل محدودیت فضا)

aerospace

d17.1/d17.1m:2010-amd 1specification for fusion welding for aerospace applicationsd17.2/d17.2m:2013specification for resistance welding for aerospace applicationsd17.3/d17.3m:2016specification for friction stir welding of aluminum alloys for aerospace applications

aluminium

a5.3/a5.3m:1999 (r2007)specification for aluminum and aluminum-alloy electrodes for shielded metal arc weldinga5.10/a5.10m (iso 18273 mod):2012welding consumables – wire electrodes, wires and rods for welding of aluminum and aluminum-alloys – cl ificationb2.1-22-015:2011standard welding procedure specification (aluminum)c3.7m/c3.7:2011specification for aluminum brazingd1.2/d1.2m:2014structural welding code – aluminumd3.7:2004guide for aluminum hull weldingd8.14m:2008specification for automotive weld quality—arc welding of aluminumd10.7m/d10.7:2008guide for the gas shielded arc welding of aluminum and aluminum alloy piped17.3/d17.3m:2016specification for friction stir welding of aluminum alloys for aerospace applicationsphb-8the everyday pocket handbook for gas metal arc welding (gmaw) of aluminumwqa:2010welding aluminum–questions and answers

automotive

d8.1m:2013specification for automotive weld quality – resistance spot welding of steeld8.8m:2014specification for automotive weld quality – arc welding of steeld8.9m:2012recommended practices for test methods for evaluating the resistance spot welding behavior of automotive sheet steel materialsd8.14m:2008specification for automotive weld quality—arc welding of aluminum

brazing & braze welding

a5.8m/a5.8-amd 1:2011specification for filler metals for brazing and braze weldinga5.31m/a5.31:2012specification for fluxes for brazing and braze weldingb2.2/b2.2m:2010specification for brazing procedure and performance qualificationbrh:2007brazing handbookc3.2m/c3.2:2008standard method for evaluating the strength of brazed jointsc3.3:2008recommended practices for the design, manufacture, and examination of critical brazed componentsc3.4m/c3.4:2016specification for torch brazingc3.5m/c3.5:2016specification for induction brazingc3.6m/c3.6:2016specification for furnace brazingc3.7m/c3.7:2011specification for aluminum brazingc3.8m/c3.8:2011specification for the pulse-echo ultrasonic examination of brazed jointsc3.9m/c3.9:2009specification for resistance brazingd10.13/d10.13m:2001recommended practices for the brazing of copper tubing and fittings for medical gas systems

bridges

aashto/aws d1.5:2015

bridge welding code

carbon steel

a5.1/a5.1m:2012specification for carbon steel electrodes for shielded metal arc weldinga5.2/a5.2m:2007specification for carbon and low alloy steel rods for oxyfuel gas weldinga5.17/a5.17m:1997 (r2007)specification for carbon steel electrodes and fluxes for submerged arc weldinga5.18/a5.18m:2005specification for carbon steel electrodes and rods for gas shielded arc weldinga5.20/a5.20m:2005 (r2015)specification for carbon steel electrodes for flux cored arc weldinga5.25/a5.25m:1997 (r2009)specification for carbon and low-alloy steel electrodes and fluxes for electroslag weldinga5.26/a5.26m:1997 (r2009)specification for carbon and low-alloy steel electrodes for electrogas weldinga5.36/a5.36m:2016specification for carbon and low-alloy steel flux cored electrodes for flux cored arc welding and metal cored electrodes for metal arc weldinggtw:2005guide to weldability: carbon and low-alloy steels

 

cast iron

a5.15:1990 (r2016)specification for welding electrodes and rods for cast irond11.2:1989 (r2006)guide for welding iron castings

 

certification

cm:2000certification manual for welding inspectorscmws:2005certified welding supervisor manualqc1:2016standard for aws certification of welding inspectorsqc4:1989standard for accreditation of test facilities for aws certified welder programqc5:1991standard for aws certification of welding educatorsqc7:1993standard for aws certified weldersqc7c:1993supplement c,welder performance qualification sheet metal test requirementsqc7f:1993supplement f, chemical plant and petroleum refinery pipingqc7g:1993supplement g, aws performance qualification testqc10:2008specification for qualification and registration of level i — entry weldersqc11:1996specification for qualification and certification for level ii — a nced weldersqc12:1996specification for qualification and certification for level iii — expert weldersqc13:2006specification for the certification of welding supervisorsqc14:2009specification for the certification of welding sales representativesqc15:2008specification for the certification of radiog hic interpretersqc17:2015specification for aws accreditation of certified welding fabricatorsqc19:2002standard for the aws certification of robotic arc welding personnelqc20:2011standard for the aws certification of resistance welding techniciansqc47:2016specification for aws certification of welders and accreditation of test facilities

charts

a2.1 wc:2012welding symbol chartsa2.1 dc:2012welding symbol chartsa3.1:2010master chart of welding and joining processesd1.1-swj-wcwelded joint details wall chartd18.2:2009guide to weld discoloration levels on inside of austenitic stainless steel tubef2.2:2001 (r2010)lens shade selector

 

computerization

a9.5:2013guide for verification and validation in computation weld mechanics

corrosion resistance

c2.20/c2.20m:2002specification for thermal spraying zinc anodes on steel reinforced concretec2.23m/c2.23:2003specification for the application of thermal spray coatings (metallizing) of aluminum, zinc, and their alloys and composites for the corrosion protection of steelprghfthe practical reference guide for hardfacing

 

cutting

a5.12m/a5.12 (iso 6848 mod):2009specification for tungsten and tungsten-alloy electrodes for arc welding and cuttingc4.6m (iso 9013 idt) :2006 (r2012)thermal cutting—cl ification of thermal cuts—geometric product specification and quality tolerancesc5.3:2000 (r2011)recommended practices for air carbon arc gouging and cuttingc5.10/c5.10m :2003recommended practices for shielding  gases for welding and cuttingc7.2:2010recommended practices for laser beam welding, cutting, and allied processesf4.1:2007safe practices for the preparation of containers and piping for welding and cutting

design

dpw:1997design and planning manual for cost-effective weldingfwsh:1997design handbook for calculating fillet weld sizes

education & training

api-m:2008study guide for api standard 1104ccrm:2015code clinic–structural welding code – steelcm:2000certification manual for welding inspectorscmws:2005certified welding supervisor manualeg2.0:2008guide for training and qualification of welding personnel: entry weldereg3.0:1996guide for the training and qualification of welding personnel: level ii – a nced weldersgwf:1998guide for setting up a welder training facilityqc5:1991standard for aws certification of welding educatorswit-t:2008welding inspection technologywit-w:2008welding inspection technology workbook

electrogas & electroslag welding

a5.25/a5.25m:1997 (r2009)specification for carbon and low-alloy steel electrodes and fluxes for electroslag weldinga5.26/a5.26m:1997 (r2009)specification for carbon and low-alloy steel electrodes for electrogas weldingc5.7:2000 (r2006)recommended practices for electrogas welding

electron beam welding

c7.1m/c7.1:2013recommended practices for electron beam welding and allied processesc7.3:2016process specification for electron beam welding

filler metals & fluxes

a5.10/a5.10m (iso 18273 mod):2012welding consumables – wire electrodes, wires and rods for welding of aluminum and aluminum-alloys – cl ificationa5.11/a5.11m:2010specification for nickel and nickel-alloy welding electrodes for shielded metal arc weldinga5.12m/a5.12 (iso 6848 mod):2009specification for tungsten and tungsten-alloy electrodes for arc welding and cuttinga5.13/a5.13m:2010specification for surfacing electrodes for shielded metal arc weldinga5.14/a5.14m:2011specification for nickel and nickel-alloy bare welding electrodes and rodsa5.15:1990 (r2016)specification for welding electrodes and rods for cast irona5.16/a5.16m (iso 24034 mod):2013specification for titanium and titanium-alloy welding electrodes and rodsa5.17/a5.17m:1997 (r2007)specification for carbon steel electrodes and fluxes for submerged arc weldinga5.18/a5.18m:2005specification for carbon steel electrodes and rods for gas shielded arc weldinga5.19:1992 (r2016)specification for magnesium alloy welding electrodes and rodsa5.20/a5.20m:2005 (r2015)specification for carbon steel electrodes for flux cored arc weldinga5.21/a5.21m:2011specification for bare electrodes and rods for surfacinga5.22/a5.22m:2012specification for stainless steel flux cored and metal cored welding electrodes and rodsa5.23/a5.23m:2011specification for low-alloy steel electrodes and fluxes for submerged arc weldinga5.24/a5.24m:2014specification for zirconium and zirconium-alloy welding electrodes and rodsa5.25/a5.25m:1997 (r2009)specification for carbon and low-alloy steel electrodes and fluxes for electroslag weldinga5.26/a5.26m:1997 (r2009)specification for carbon and low-alloy steel electrodes for electrogas weldinga5.28/a5.28m:2005 (r2015)specification for low-alloy steel electrodes and rods for gas shielded metal arc weldinga5.29/a5.29m:2010specification for low-alloy steel electrodes for flux cored arc weldinga5.30/a5.30m:2007specification for consumable insertsa5.31m/a5.31:2012specification for fluxes for brazing and braze weldinga5.34/a5.34m:2013specification for nickel-alloy electrodes for flux cored arc weldinga5.35/a5.35m:2016specification for covered electrodes for underwater wet shielded metal arc weldinga5.36/a5.36m:2016specification for carbon and low-alloy steel flux cored electrodes for flux cored arc welding and metal cored electrodes for metal arc weldingugfm:2010user’s guide to filler metals

food processing systems

d18.1:2009specification for welding of austenitic stainless steel tube and pipe systems in sanitary (hygienic) applicationsd18.2:2009guide to weld discoloration levels on inside of austenitic stainless steel tubed18.3/d18.3m:2015specification for welding of tanks, vessels, and other equipment in sanitary (hygienic) applications

friction welding

c6.1:1989 (r2009)recommended practices for friction weldingc6.2/c6.2m:2006specification for friction welding of metalsd17.3/d17.3m:2016specification for friction stir welding of aluminum alloys for aerospace applications

gmaw

phb-4everyday pocket handbook for gas metal arc welding (gmaw) and flux cored arc welding (fcaw)phb-8everyday pocket handbook for gas metal arc welding (gmaw) of aluminum

gtaw

a5.22/a5.22m:2012specification for stainless steel flux cored and metal cored welding electrodes and rods for gas tungsten arc weldingc5.5/c5.5m:2003recommended practices for gas tungsten arc weldingd10.6/d10.6m:2000recommended practices for gas tungsten arc welding of titanium piping and tubing

inspection

b1.10m/b1.10:2016guide for the nondestructive examination of weldsb1.11:2015guide for the visual examination of weldsb4.0/b4.0m:2016standard methods for mechanical testing of weldsc3.3:2008recommended practices for the design, manufacture, and examination of critical brazed componentsc3.8m/c3.8:2011specification for the pulse-echo ultrasonic examination of brazed jointsd18.2:2009guide to weld discoloration levels on inside of austenitic stainless steel tubeg1.2m/g1.2:1999 (r2010)specification for standardized ultrasonic welding test specimen for thermoplasticsg1.6:2006specification for the qualification of plastics welding inspectors for gas, gas extrusion, and heated tool thermoplastic weldsphb-2everyday pocket handbook for visual inspection and weld discontinuities —causes and remediesphb-6everyday pocket handbook for visual inspection of aws d1.1 structural welding code’s fabrication and welding requirementsqc1:2007standard for aws certification of welding inspectorsqc15:2008specification for the certification of radiog hic interpreterswi:2015welding inspection handbookwit-t:2008welding inspection technologywit-w:2008welding inspection technology workbook

laser beam welding

c7.2m:2010recommended practices for laser beam welding, cutting, and allied processesc7.4/c7.4m:2008process specification and operator qualification for laser beam welding

machinery & equipment

c2.19/c2.19m:2013specification for the application of thermal spray coatings to machine elements for oem & repaird14.1/d14.1m:2005specification for welding of industrial and mill cranes and other material handling equipmentd14.3/d14.3m:2010-amd1specification for welding earthmoving, construction, and agricultural equipmentd14.4/d14.4m:2012specification for welded joints in machinery and equipmentd14.5/d14.5m:2009specification for welding of presses and press componentsd14.6/d14.6m:2012specification for welding of rotating elements of equipmentd14.7/d14.7m:2005recommended practices for surfacing and reconditioning of industrial mill rollsd14.8m (iso/tr 17844 idt): 2009standard methods for the avoidance of cold cracksd14.9/d14.9m:2013specification for welding of hydraulic cylinders

mana ent & economics

dpwdesign and planning manual for cost-effective weldingtih-hthe industrial hobartstwmtotal welding mana ent

marine

c2.19/c2.19m:2013specification for the application of thermal spray coatings to machine elements for oem & repaird3.5:1993guide for steel hull weldingd3.6m:2010underwater welding coded3.7:2004guide for aluminum hull weldingd3.9:2010specification for cl ification of weld-through paint primers

metallurgy

prgwmthe practical reference guide to welding metallurgy: key concepts for weldabilitywm1.4welding metallurgy, carbon and alloy steels, volume 1, fundamentals

nickel

g2.1m/g2.1:2012guide for the joining of wrought nickel-based alloys

oxyfuel welding & cutting

c4.1:1977 (r2010)criteria for describing oxygen-cut surfaces, and oxygen cutting surface roughness gaugec4.2/c4.2m:2009recommended practices for safe oxyfuel gas cutting torch operationc4.3/c4.3m:2007recommended practices for safe oxyfuel gas heating torch operationc4.4/c4.4m:2007recommended practices for heat shaping and straightening with oxyfuel gas heating torchesc4.5m:2012uniform designation system for oxyfuel nozzlesc4.6m:2006 (r2012)thermal cutting – cl ification of thermal cuts – geometric product specification and quality tolerances

piping & tubing

d10.4:1986recommended practices for welding austenitic chromium-nickel stainless steel piping and tubingd10.6/d10.6m:2000recommended practices for gas tungsten arc welding of titanium piping and tubingd10.7m/d10.7:2008guide for the gas shielded arc welding of aluminum and aluminum alloy piped10.8:1996recommended practices for welding of chromium-molybdenum steel piping and tubingd10.10/d10.10m:1999 (r2009)recommended practices for local heating of welds in piping and tubingd10.11m/d10.11:2007guide for root p welding of pipe without backingd10.12m/d10.12:2000guide for welding mild steel piped10.13/d10.13m:2001recommended practices for the brazing of copper tubing and fittings for medical gas systemsd10.14m/d10.14:2010guide for multip orbital machine pipe groove weldingd10.18m/d10.18:2008guide for welding ferritic/austenitic duplex stainless steel piping and tubingd18.1:2009specification for welding of austenitic stainless steel tube and pipe systems in sanitary (hygienic) applicationsd18.2:2009guide to weld discoloration levels on inside of austenitic stainless steel tubef4.1:2007safe practices for the preparation of containers and piping for welding and cutting

plastics

b2.4:2012specification for welding procedure and performance qualification for thermoplasticsg1.1m/g1.1:2006guide to ultrasonic embly of thermoplasticsg1.2m/g1.2:1999 (r2010)specification for standardized ultrasonic welding test specimen for thermoplasticsg1.6:2006specification for the qualification of plastics welding inspectors for gas, gas extrusion, and heated tool thermoplastic weldsg1.10m:2016guide for the evaluation of gas, gas extrusion, and heated tool thermoplastic welds

qualification procedures & personnel

b2.1/b2.1m:2014specification for welding procedure and performance qualificationb2.1/b2.1m-bmg:2014base metal grouping for welding procedure and performance qualificationb2.2/b2.2m:2010specification for brazing procedure and performance qualificationb2.3/b2.3m:2012specification for soldering procedure and performance qualificationb2.4:2012specification for welding procedure and performance qualification for thermoplasticsb5.1:2013specification for the qualification of welding inspectorsb5.2:2001specification for the qualification of welding inspector specialists and welding inspector istantsb5.4:2005specification for the qualification of welder test facilitiesb5.5:2011specification for the qualification of welding educatorsb5.9:2006specification for the qualification of welding supervisorsb5.14:2009specification for the qualification of welding sales representativesb5.15:2010specification for the qualification of radiog hic interpretersb5.16:2006specification for the qualification of welding engineersb5.17:2014specification for the qualification of welding fabricatorsc1.5:2015specification for the qualification of resistance welding techniciansc2.16/c2.16m:2002guide for thermal-spray operator qualificationc7.4/c7.4m:2008process specification and operator qualification for laser beam weldingd16.4m/d16.4:2015specification for the qualification of robotic arc welding personnelg1.6:2006specification for the qualification of plastics welding inspectors for gas, gas extrusion, and heated tool thermoplastic weldspapqvthe professional’s advisor on procedure qualification variables

radiog hy

b5.15:2010specification for the qualification of radiog hic interpretersqc15:2008specification for the certification of radiog hic interpreters

railroads

d15.1/d15.1m:2012-amd1railroad welding specification for cars and locomotivesd15.2/d15.2m:2013recommended practices for the welding of rails and related rail components for use by rail vehicles

reference

a1.1:2001metric practice guide for the welding industrya2.1 wc:2012welding symbol chartsa2.1 dc:2012welding symbol chartsa2.4:2012standard symbols for welding, brazing, and nondestructive examinationa3.0m/a3.0:2010standard welding terms and definitionsa3.1:2010master chart of welding and joining processesjwejefferson’s welding encyclopediaphb-5the everyday pocket handbook on metric practices for the welding industryppghfthe practical reference guide for hardfacingprgppractical reference guide to positioningtih-hthe industrial hobartstwmtotal welding mana entwhb-1-9welding handbook ninth edition, volume 1, welding science and technologywhb-2-9welding handbook  ninth edition, volume 2, welding processes, part 1whb-3-9welding handbook  ninth edition, volume 3, welding processes, part 2whb-4-9welding handbook  ninth edition, volume 4, materials and applications, part 1whb-5-9welding handbook ninth edition, volume 5, materials and applications, part 2

resistance welding

a10.1m:2007specification for calibration and performance testing of secondary current sensing coils and weld monitors used in single-phase ac resistance weldingc1.1m/c1.1:2012recommended practices for resistance weldingc1.4m/c1.4:2009specification for resistance welding of carbon and low-alloy steelsc1.5:2015specification for the qualification of resistance welding techniciansc3.9m/c3.9:2009specification for resistance brazingd8.1m:2013specification for automotive weld quality – resistance spot welding of steeld8.9m:2012recommended practices for test methods for evaluating the resistance spot welding behavior of automotive sheet steel materialsd17.2/d17.2m:2013specification for resistance welding for aerospace applicationsj1.1m/j1.1:2013specification for resistance welding controlsj1.2m/j1.2;2016guide to installation and maintenance of resistance welding machinesrwmresistance welding manualrwphresistance welding pocket handbook
مشاهده متن کامل ...

سوالات ی 96 +کلید سوالات
درخواست حذف اطلاعات

دفترچه سوالات آزمون ی سال 1396

1395/12/07

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی ی (نیمه متمرکز) داخل سال 96، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

جغرافیای
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ژئومورفولوژی
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
علوم اقتصادی
تاریخ - تاریخ
تاریخ - تاریخ ایران دوره
تاریخ - تاریخ ایران قبل از
اقتصاد نفت و گاز
مدیریت بازرگانی
مدیریت تی
مدیریت راهبردی و آینده پژوهی
مدیریت
مدیریت آموزشی
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
کارآفرینی
گردشگری
مالی
حسابداری
زبان و ادبیات فارسی
علم شناسی و دانش شناسی
فلسفه
فلسفه - منطق
فلسفه - علم
فلسفه تعلیم و تربیت
علوم اجتماعی
مددکاری اجتماعی
علوم
مشاوره
جمعیت شناسی
علوم ارتباطات
باستان شناسی
محیط زیست - برنامه ریزی
الهیات - علوم قرآن و حدیث
الهیات - فقه و مبانی حقوق ی
الهیات - ادیان و عرفان
الهیات - تارخ و تمدن ملل ی
الهیات - کلام
فقه شافعی
مدرسی معارف ی
برنامه ریزی درسی
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
تربیت بدنی - آسیب شناسی
تربیت بدنی -رفتارحرکتی
تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی
شیمی - شیمی فیزیک
شیمی - شیمی آلی
شیمی - شیمی تجزیه
شیمی - شیمی معدنی
شیمی -شیمی پلیمر
شیمی کاربردی
آب و هواشناسی
زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
زمین شناسی آب شناسی
زمین شناسی ی
زمین شناسی زیست محیطی
زمین شناسی پترولوژی
زمین شناسی اقتصادی
زمین شناسی تکتونیک
زیست شناسی - سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
زیست شناسی -سلولی وتکوینی گیاهی
علوم جانوری -فیزیولوژی جانوری
علوم جانوری -بیوسیستماتیک جانوری
علوم جانوری -تکوینی
زیست شناسی -سلولی وملکولی
بیوشیمی
زیست شناسی -ژنتیک ملکولی
زیست شناسی -می ولوژی
هواشناسی
بیوفیزیک
زیست فناوری می
آمار
ریاضی محض
ریاضی کاربردی
فیزیک دریا
زیست شناسی دریا
علوم وفناوری نانو-نانوفیزیک
فیزیک
فوتونیک
ژئوفیزیک -لرزه شناسی
ژئوفیزیک -ز له شناسی
ژئوفیزیک -الکترومغناطیس
ژئوفیزیک -گرانی سنجی
علوم وفناوری نانو-نانوشیمی
ریززیست فناوری
بیوانفورماتیک
علوم کامپیوتر
علوم شناختی
ی برق -الکترونیک
ی برق -مخابرات
ی برق -قدرت
ی برق -کنترل
ی عمران -سازه
ی عمران -ز له
ی عمران -ژئوتکنیک
ی عمران - ی اب وسازه های هیدرولیکی
ی عمران -راه وترابری
ی عمران -سواحل بنادروسازه های دریایی
ی عمران -مدیریت منابع اب
ی عمران -حمل ونقل
ی عمران -مدیریت ساخت
ی عمران -محیطزیست
ی نقشه برداری -ژئودزی
ی نقشه برداری -فتوگرامتری
ی نقشه برداری -سنجش ازدور
ی نقشه برداری -سیستم اطلاعات جغرافیایی
ی مکانیک -ساخت وتولید
ی مکانیک -مکانیک جامدات
ی مکانیک -دینامیک کنترل وارتعاشات
ی مکانیک -تبدیل انرژی
ی دریا
ی هوافضا-ائرودینامیک
ی هوافضا-جلوبرندگی
ی هوافضا-سازه های هوایی
ی هوافضا-دینامیک پروازوکنترل
ی معدن -اکتشاف
ی معدن -است اج
ی معدن -فراوری موادمعدنی
ی معدن -مکانیک سنگ
ی پلیمر-پلیمر
ی پلیمر-رنگ
ی محیطزیست -منابع اب
ی محیطزیست -اب وفاضلاب
ی محیطزیست -موادزائدجامد
ی محیطزیست -الودگی هوا
ی پزشکی -بیوالکتریک
ی پزشکی -بیومکانیک
ی پزشکی -بیومتریال
ی صنایع
ی نفت -اکتشاف
ی نفت
ی کامپیوتر-نرم افزاروالگوریتم
ی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری
ی کامپیوتر-هوش
ی کامپیوتر-شبکه ورایانش
ی فناوری اطلاعات
ی موادومتالورژی
ی شیمی
ی شیمی -بیوتکنولوژی
فناوری نانو-نانومواد
فناوری نانو-نانوالکتریک
ی هسته ای -کاربردپرتوها
ی هسته ای -راکتور
ی هسته ای -پرتوپزشکی
ی هسته ای -گداخت
ی نساجی -تکنولوژی نساجی
ی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
ی سیستم های انرژی
پژوهش هنر
شهرسازی
معماری
مدیریت پروژه
بیولوژی واناتومی چوب
علوم و ی ابخیزداری
مدیریت وکنترل بیابان
علوم و ی مرتع
شیلات -تولیدوبهره برداری
شیلات -عمل اوری
تکثیروپرورش ابزیان
علوم جنگل -جنگل شناسی
علوم جنگل - ی جنگل
علوم جنگل -جنگلداری ومسائل اقتصادی
بیماری شناسی گیاهی
ه شناسی کشاورزی
توسعه کشاورزی
ترویج واموزش کشاورزی
بوم شناسی زراعی
بیوتکنولوژی کشاورزی
علوم علف های هرز
زراعت
ژنتیک وبه نژادی گیاهی
علوم و ی اب -هواشناسی کشاورزی
علوم و ی اب -منابع اب
علوم و ی اب -سازه های
علوم و ی اب - اری وز شی
علوم دامی
مدیریت منابع خاک
مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک
صنایع خمیروکاغذ
فراورده های چندسازه چوب
ی اقتصادکشاورزی
علوم و ی صنایع غذایی
علوم و ی باغبانی
مکانیزاسیون کشاورزی
ی مکانیک بیوسیستم
زبان وادبیات عرب
مطالعات ن
مجموعه علوم
حقوق نفت وگاز
حقوق خصوصی
حقوق بین الملل عمومی
حقوق جزاوجرم شناسی
حقوق عمومی
روان شناسی
سنجش واندازه گیری
روانشناسی واموزش ک ن استثنایی
اموزش عالی
تکنولوژی اموزشی
روان شناسی تربیتی
محیطزیست
مدیریت صنعتی

دفترچه های شماره دو

کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و ی
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی
زبان فرانسه - عمومی و زبان آلمانی - عمومیمشاهده متن کامل ...
سوالات ی 96
درخواست حذف اطلاعات
translate this page
سوالات پاسخنامه (کلید اولیه) ی 96-97 - سوالات ی 96 | پاسخنامه ی 96 | کلید اولیه ی 96 | رایگان آزمون ی 91 تا 96.

رایگان سوالات ی سراسری 95-96 - منابع ی سراسری 96

1phd. /tag/منابع- ی-سراسری-96
translate this page
رایگان سوالات ی سراسری 95-96 - منابع ی سراسری 96 - رایگان سوالات و پاسخنامه ی سراسری 91 تا 95-96 تمام رشته ها.

زمان ( تاریخ ) انتشار دفترچه سوالات آزمون ی 95 - 96 از سوی سازمان ...

phdtest.ir/1394/12/زمان-انشار-دفترچه-سوالات-آزمون- ی-95-96/
translate this page
چند روز پس از برگزاری کنکور ی 1395 - 1396 تاریخ انتشار سوالات عمومی و تخصصی آزمون ی مشخص خواهد شد ؟ | مهلت و نحوه اعتراض به کلید سؤالات ی ...

سوالات ی 96 | پاسخنامه ی 96 | کلید اولیه ی 96 - ...

libarshad1388.blogsky.com/سوالات- ی-96-پاسخنامه- ی-9...
translate this page
رایگان سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری آزاد ارشد ی 96-97 - سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری 96-97 - سوالات و پاسخنامه ارشد 96-97 - سوالات و ...

نمونه سوالات جزوات ی ا جزوه 96

phdazmoon. /
translate this page
نمونه سوالات جزوات ی ا جزوه 96 - نمونه سوالات آزمون ارشد و ی و منابع ا, ی سراسری و آزاد ی 96.

دفترچه سوالات و کلید ازمون ی سراسری و آزاد سال ۱۳۹6

https://kunkori.ir/20331/phd-test-key-1396/
translate this page
برچسباخبار ازمون ی 96 اخبار کنکور ی96 دفترچه سوالات ازمون ی سراسری سال ۱۳۹6 ی ازاد96 ی96 سوالات ی96 کلید ی96.

ی 96 | مصاحبه ی سراسری 96 - سوالات مصاحبه ی 96 ... - هیوا

www.heyvagroup.com/shownews/.../مصاحبه- ی-سراسری-96.h...
translate this page
اگر قصد شرکت در مصاحبه آزمون ی 96 را دارید در این مقاله راه های موفقیت و سوالات مصاحبه توضیح داده شده است.

سوالات ی برق 96 > منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون ی

www.sanjeshetakmili.ir/tag/سوالات- ی-برق-96/
translate this page
sep 13, 2016 - منابع آزمون ی ی برق کنترل سراسری و آزاد کد ۲۳۰۵ منابع آزمون ی ی برق کنترل به توصیه سنجش کبیر ...

سوالات کنکور ی 96 > منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون ی

www.sanjeshetakmili.ir/tag/سوالات-کنکور- ی-96/
translate this page
منابع آزمون ی ی نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) سراسری و آزاد ۲۳۲۰. در: شهریور ۲۳, ۱۳۹۵ در: ی سراسری فنی و یبدون دیدگاه · ادامه متن ...

پاسخ تشریحی سوالات زبان ی انسانی و هنر ... 96 | زبان عمومی ...

generalenglish.ir/پاسخ-تشریحی-زبان- ی-96-علوم-انسانی-هن/
translate this page
از طریق این مطلب، داوطلبان کنکور ی می توانند پاسخ تشریحی سوالات زبان ی گروه علوم انسانی- گروه کشاورزی و منابع طبیعی – گروه هنر – گروه دامپزشکی- ...

زبان عمومی و استعداد تحصیلی در کنکور ی 96 منابع سوالات

www.phdazmoon.net › اخبار آزمون یآزمون ی نیمه متمرکز سراسری
زبان عمومی و استعداد تحصیلی در کنکور ی 96 . فرایند پذیرش در آزمون ی 96 . سوابق تحصیلی کنکور ی 96 . آزمون کتبی کنکور ی 96 . phd ...

منابع آزمون ی - iran phd , رایگان سوالات ا , نمونه سوالات ...

iranphd.com/
translate this page
iran phd- سوالات آزمون ی , نمونه سوا

مشاهده متن کامل ...
دفترچه سوالات آزمون ی سال 1396
درخواست حذف اطلاعات

 ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی ی (نیمه متمرکز) داخل سال 96، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

 

 

جغرافیای
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ژئومورفولوژی
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
علوم اقتصادی
تاریخ - تاریخ
تاریخ - تاریخ ایران دوره
تاریخ - تاریخ ایران قبل از
اقتصاد نفت و گاز
مدیریت بازرگانی
مدیریت تی
مدیریت راهبردی و آینده پژوهی
مدیریت
مدیریت آموزشی
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
کارآفرینی
گردشگری
مالی
حسابداری 
زبان و ادبیات فارسی 
علم شناسی و دانش شناسی
فلسفه
فلسفه - منطق
فلسفه - علم 
فلسفه تعلیم و تربیت
علوم اجتماعی 
مددکاری اجتماعی
علوم
مشاوره
جمعیت شناسی
علوم ارتباطات
باستان شناسی
محیط زیست - برنامه ریزی
الهیات - علوم قرآن و حدیث
الهیات - فقه و مبانی حقوق ی
الهیات - ادیان و عرفان
الهیات - تارخ و تمدن ملل ی
  الهیات - کلام 
فقه شافعی
مدرسی معارف ی
برنامه ریزی درسی
تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
تربیت بدنی - آسیب شناسی
تربیت بدنی -رفتارحرکتی
تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی
شیمی - شیمی فیزیک
شیمی - شیمی آلی
شیمی - شیمی تجزیه
شیمی - شیمی معدنی
شیمی -شیمی پلیمر        
شیمی کاربردی       
آب و هواشناسی
زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
زمین شناسی آب شناسی
زمین شناسی ی
زمین شناسی زیست محیطی
زمین شناسی پترولوژی
زمین شناسی اقتصادی
زمین شناسی تکتونیک
زیست شناسی - سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
زیست شناسی -سلولی وتکوینی گیاهی
علوم جانوری -فیزیولوژی جانوری          
علوم جانوری -بیوسیستماتیک جانوری        
علوم جانوری -تکوینی       
زیست شناسی -سلولی وملکولی     
بیوشیمی  
زیست شناسی -ژنتیک ملکولی           
زیست شناسی -می ولوژی           
هواشناسی
              بیوفیزیک               
زیست فناوری می     
آمار   
ریاضی محض     
     ریاضی کاربردی          
فیزیک دریا          
زیست شناسی دریا    
علوم وفناوری نانو-نانوفیزیک   
فیزیک        
فوتونیک         
ژئوفیزیک -لرزه شناسی        
ژئوفیزیک -ز له شناسی       
ژئوفیزیک -الکترومغناطیس     
    ژئوفیزیک -گرانی سنجی          
 علوم وفناوری نانو-نانوشیمی   
 ریززیست فناوری               
 بیوانفورماتیک      
 علوم کامپیوتر  
 علوم شناختی         
  ی برق -الکترونیک        
  ی برق -مخابرات      
  ی برق -قدرت      
ی برق -کنترل       
ی عمران -سازه    
  ی عمران -ز له           
  ی عمران -ژئوتکنیک       
  ی عمران - ی اب وسازه های هیدرولیکی       
  ی عمران -راه وترابری        
ی عمران -سواحل بنادروسازه های دریایی    
  ی عمران -مدیریت منابع اب      
ی عمران -حمل ونقل                      
ی عمران -مدیریت ساخت                    
  ی عمران -محیطزیست                    
  ی نقشه برداری -ژئودزی         
ی نقشه برداری -فتوگرامتری          
  ی نقشه برداری -سنجش ازدور        
  ی نقشه برداری -سیستم اطلاعات جغرافیایی   
  ی مکانیک -ساخت وتولید    
  ی مکانیک -مکانیک جامدات     
ی مکانیک -دینامیک کنترل وارتعاشات         
  ی مکانیک -تبدیل انرژی     
  ی دریا        
  ی هوافضا-ائرودینامیک        
  ی هوافضا-جلوبرندگی        
  ی هوافضا-سازه های هوایی      
  ی هوافضا-دینامیک پروازوکنترل      
    ی معدن -اکتشاف    
    ی معدن -است اج    
  ی معدن -فراوری موادمعدنی    
  ی معدن -مکانیک سنگ        
    ی پلیمر-پلیمر       
  ی پلیمر-رنگ          
  ی محیطزیست -منابع اب              
  ی محیطزیست -اب وفاضلاب            
    ی محیطزیست -موادزائدجامد        
    ی محیطزیست -الودگی هوا            
                    ی پزشکی -بیوالکتریک                                 
    ی پزشکی -بیومکانیک         
  ی پزشکی -بیومتریال  
                                                    ی صنایع                                                       
                        ی نفت -اکتشاف                            
    ی نفت       
  ی کامپیوتر-نرم افزاروالگوریتم    
  ی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری     
    ی کامپیوتر-هوش   
    ی کامپیوتر-شبکه ورایانش         
  ی فناوری اطلاعات           
  ی موادومتالورژی          
    ی شیمی   
    ی شیمی -بیوتکنولوژی            
   فناوری نانو-نانومواد     
               فناوری نانو-نانوالکتریک                   
    ی هسته ای -کاربردپرتوها   
    ی هسته ای -راکتور                 
    ی هسته ای -پرتوپزشکی   
    ی هسته ای -گداخت     
  ی نساجی -تکنولوژی نساجی           
    ی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف               
  ی سیستم های انرژی    
پژوهش هنر              
  شهرسازی           
  معماری       
                              مدیریت پروژه                                     
  بیولوژی واناتومی چوب        
   علوم و ی ابخیزداری             
  مدیریت وکنترل بیابان     
   علوم و ی مرتع       
  شیلات -تولیدوبهره برداری     
   شیلات -عمل اوری       
  تکثیروپرورش ابزیان     
  علوم جنگل -جنگل شناسی       
  علوم جنگل - ی جنگل  
   علوم جنگل -جنگلداری ومسائل اقتصادی      
  بیماری شناسی گیاهی           
    ه شناسی کشاورزی 
  توسعه کشاورزی         
  ترویج واموزش کشاورزی  
  بوم شناسی زراعی        
              بیوتکنولوژی کشاورزی                    
  علوم علف های هرز        
   زراعت
  ژنتیک وبه نژادی گیاهی          
   علوم و ی اب -هواشناسی کشاورزی   
  علوم و ی اب -منابع اب         
   علوم و ی اب -سازه های          
  علوم و ی اب - اری وز شی              
   علوم دامی    
  مدیریت منابع خاک         
   مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک    
  صنایع خمیروکاغذ     
  فراورده های چندسازه چوب              
    ی اقتصادکشاورزی          
علوم و ی صنایع غذایی            
  علوم و ی باغبانی        
  مکانیزاسیون کشاورزی         
  ی مکانیک بیوسیستم          
  زبان وادبیات عرب    
    مطالعات ن           
    مجموعه علوم            
   حقوق نفت وگاز    
   حقوق خصوصی      
   حقوق بین الملل عمومی     
   حقوق جزاوجرم شناسی  
    حقوق عمومی  
   روان شناسی 
   سنجش واندازه گیری     
    روانشناسی واموزش ک ن استثنایی   
   اموزش عالی 
    تکنولوژی اموزشی  
    روان شناسی تربیتی      
  محیطزیست            
مدیریت صنعتی

 

 

 دفترچه های شماره دو 

 

کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
 گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و ی
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی
زبان فرانسه - عمومی و زبان آلمانی - عمومی

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشورمشاهده متن کامل ...
مجموعه کتاب های هشتم با سرور سازمان چاپ
درخواست حذف اطلاعات

کتاب عربی هشتم

دریافت فایل کامل کتاب:
_________________________________________________________________________

کتاب کار انگلیسی هشتم

دریافت فایل کامل کتاب:

برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید:

_________________________________________________________________________
کتاب انگلیسی هشتم
_________________________________________________________________________
کتاب تفکر و سبک زندگی ویژه پسران هشتم
دریافت فایل کامل کتاب:
_________________________________________________________________________
کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم
برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید:
_________________________________________________________________________
کتاب قرآن هشتم
برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید:
_________________________________________________________________________
کتاب مطالعات اجتماعی هشتــم
رای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید:
_________________________________________________________________________
کتاب فرهنگ و هنر هشتــم
برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید:
_________________________________________________________________________
کتاب آموزش مهارت های نوشتاری هشتــم
برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید:


مشاهده متن کامل ...
قوانین و مقررات نظارت برکارگزاران تا پایان سال 1390
درخواست حذف اطلاعات
ردیف عنوان شماره نامه تاریخ نامه شماره
1 بخشنامه ثبت معاملات کارگزاران 4729 03/11/1373 -
2 بایگانی دستورها به ترتیب شماره سریال 17228/330 19/07/1379 -
3 احراز هویت مشتری 26788/330 24/11/1379 -
4 سربرگ مورد استفاده در شرکت های کارگزاری 26697/ب 23/11/1379 -
5 ید و فروش سهام برای اشخاص حقیقی و حقوقی 1090/ب 27/03/1380 -
6 اعلام اسامی کارکنان و فرزندان صغیر انه 16380/ب 06/08/1380 -
7 اعلام هرگونه تغییر در اعضای هیأت مدیره وسهامداران 18698/ب 07/09/1380 -
8 احراز هویت دقیق مشتری جدید 18702/ب 07/09/1380 -
9 موارد با اهمیت در حسابرسی شرکت های کارگزاری 18976/170 11/09/1380 -
10 وم اخذ مجوز برای ورود سخت افزار به سالن معاملات 19315/ب 24/09/1380 -
11 ارسال مشخصات حسابهای بانکی 1450/ب 01/02/1381 -
12 ارسال اطلاعات ماهانه 3747/50 05/06/1375 -
13 ممنوعیت ابطال معاملات یا اصلاح کد مشتری 6205/50 23/08/1375 -
14 واریز مبلغ فروش به حساب بانکی مشتری 3498/50 06/09/1376 -
15 احراز هویت و واریز وجوه فروش به حساب بانکی 24439/50 18/11/1378 -
16 ممنوعیت فروش سهام مازاد دستور بدون رضایت مشتری 25370/50 26/11/1378 -
17 ممنوعیت عدم پذیرش مشتری 25720/50 09/12/1378 -
18 اخذ و ابطال گواهینامه های قبلی 8726/50 19/04/1381 -
19 دستورالعمل تکمیلی ثبت معاملات کارگزاران 16640/50 24/07/1381 -
20 ممنوعیت ری وجوه مشتریان در حسابجاری کارگزاری 17774/50 11/08/1381 -
21 ارائه تراز آزمایشی 19785/50 04/09/1381 -
22 ممنوعیت عدم پذیرش مشتری به هر بهانه ای 20084/50 09/09/1381 -
23 وم اعلام تغییرات در لیست پرسنل کارگزاری 11312/50 08/05/1382 -
24 رعایت نوبت و تکمیل دستور کتبی برای دستور تلفنی 12851/50 26/05/1382 -
25 ممنوعیت تغییر کد مشتری در دستور وارده 19280/50 10/08/1382 -
26 ممنوعیت فروش سهام مسروقه و مفقوده بدون مجوز 18039/90 30/07/1382 -
27 تعلق حق تقدم سهام وثیقه به مرتهن در مدت توثیق 28364/90 15/11/1382 -
28 نحوة داد و ستد دست دوم گواهینامة حق تقدم سهام 5849/60 02/08/1384 -
29 اطلاعیه ممنوعیت معامله آقای علیرضا احمدی اص اَ و وک 161/17 08/08/1385 -
30 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار 51685 06/04/1386 -
31 دستورالعمل رفع گره معاملاتی 18720 04/07/1386 -
32 دستکاری قیمت 34384/110 08/07/1383 -
33 ضرورت اطلاع آ ین آدرس و شماره تلفن 47863/110 12/10/1383 -
34 ممنوعیت عضویت کارگزاردر هیأت مدیره شرکت پذیرفته شده 74263/110 03/05/1384 -
35 بایگانی دستورها به ترتیب شماره سریال و تجهیز شعبه های سیستم 78553/110 01/06/1384 -
36 در مورد نحوة پایاپای و تسویة اوراق مشارکت 80950/110 16/06/1384 -
37 اطلاعیه ارسال گردش حساب سرمایه گذاری کارگزاری 83397/110 17/07/1384 -
38 امکان فروش سهام روز بعد از یداری (پایاپای اوراق t+1) 86072/110 26/07/1384 -
39 اصلاح ماده 11 آیین نامة معاملات در سازمان بورس مصوب 17/12/1383 شورای بورس 90186/110 28/08/1384 -
40 ضرورت ایجاد شعبه برای فعالیت در سایر بورس ه 96548/110 19/10/1384 -
41 مسئولیت ید قبل از دریافت وجه و یا فروش وک ی 102893/110 07/12/1384 -
42 دستور day یا open در خارج ازساعات به قصد حذف 104621/110 22/12/1384 -
43 ممنوعیت توقف فعالیت بدون اخذ مجوز بورس 107672/110 16/02/1385 -
44 به روز آوری درخواست های فروش باز روزهای قبل خود و تطبیق آن با شرایط عرضه 109006/110 31/02/1385 -
45 شرایط نقل و انتقال سهام کارگزاری 114525/110 01/05/1385 -
46 کنترل اعتبار گواهینامه های موقت و شماره سریال شناسنامه ها با سیستم معاملات 120036/110 10/07/1385 -
47 دستورالعمل نحوۀ دریافت مجوز تأسیس بورسها، کانون ها و نهادهای مالی از سازمان 1305/121 17/11/1385 -
48 دستورالعمل گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی 26482/121 23/10/1386 -
49 نحوه استفاده از مازاد تسهیلات مالی دریافتی توسط شرکت های کارگزاری جهت تامین ری وجه پایاپای 121085/121 28/07/1389 -
50 ضوابط بازاری و تخفیفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس ها و فرابورس 134147/121 22/12/1389 -
51 نحوه تبدیل تعهد یا انتقال طلب بین مشتریان کارگزاری 8956/121 12/03/1386 11010004
52 پیشگیری از ری وجوه در شرکت های کارگزاری 14846/121 15/05/1386 11010006
53 دریافت دستورات ید و تخصیص سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در عرضه های اولیه 17805/121 24/06/1386 11010007
54 تخصیص کد سهامداری به سرمایه گذاران خارجی 22904/121 03/09/1386 11010008
55 ارسال اطلاعات ماهانه شرکت های کارگزاری فعال در بورس کالای ایران 29968/121 30/11/1386 11010009
56 نحوه تخصیص کد به قراردادهای سبد گردانی اختصاصی 32738/121 19/01/1387 11010010
57 ایجاد سایت الکترونیکی 49466/121 30/06/1387 11010014
58 اسامی موسسات حسابرسی حذف شده از فهرست حسابرسان معتمد سازمان بورس 58451/121 16/10/1387 11010017
59 عدم برگزاری کلاس های آموزشی برای معامله در بازارهای اوراق بهادار سایر کشورها و بازارهای مجازی 84935/121 12/07/1388 11010020
60 ضرورت شناسایی دقیق مشتریان کارگزاری و نگهداری اطلاعات آنها در کارگزاریه 85675/121 20/07/1388 11010021
61 نحوه تخصیص کد سهامداری برای سرمایه گذاران خارجی مستقیم در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 88289/121 17/08/1388 11010022
62 افزایش دامنه سرمایه گذاری سبدگردانی اختصاصی 101749/121 16/01/1389 11010023
63 نحوه کنترل سفارشات برای رعایت سقف تملک مستقیم و یا غیرمستقیم در معاملات سهام بانک های غیر تی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی 98310/121 04/12/1388 11010024
64 ممنوعیت واریز وجوه مشتریان به حساب مشترک بانکی بین مدیران و کارکنان کارگزاری ها و مشتریان 103850/121 04/02/1389 11010026
65 عدم تمدید مجوزهای موقت ورود به تالار معاملات از ابتدای سال 1390 113048/121 26/04/1389 11010027
66 رعایت ماده 14 دستورالعمل سبدگردانی 117056/121 08/06/1389 11010028
67 حق ا حمه حسابرس 117135/121 09/06/1389 11010029
68 ضرورت اخذ مجوز فعالیت مشاور سرمایه گذاری، قبل ازا ارائه مشاوره در این خصوص 118200/121 24/06/1389 11010030
69 وم اخذ تائیدیه از سازمان درخصوص سرمایه گذاری در سایر شرکت های موجود، توسط کارگزاران 121049/121 27/07/1389 11010031
70 124720/121 09/09/1389 11010033
71 پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی از کدهای معاملاتی در بورس کالای ایران 128357/121 22/10/1389 11010034
72 درخصوص ارائه اطلاعات سرمایه گذاران خارجی توسط شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران 135548/121 20/01/1390 11010035
73 تعدیل محدودیت های موضوع ماده 10 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 143330/121 30/03/1390 11010036
74 افزایش مهلت ارسال اطلاعات ماهانه شرکت های کارگزاری به شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت بورس کالای ایران 144348/121 07/04/1390 11010037
75 معامله و نقل و انتقال اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 146370/121 22/04/1390 11010038
76 شرایط انتشار اطلاعات تحلیلی بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا) از طریق رسانه‏های جمعی، تابلو، وسایل الکترونیکی، نامه، بروشور و سخنرانی 150132/121 26/05/1390 11010039
77 واریز بهای اسمی سهام جدید قبل از پایان مهلت پذیره نویسی 150481/121 30/05/1390 11010040
78 عدم انتقال حق و اختیار اعمال رای شرکت­های کارگزاری نسبت به سهام آنها در بورس کالای ایران به اشخاص ثالث 155840/121 24/07/1390 11010042
79 اعلام هرگونه تغییر در شرایط اعلام شده جهت اخذ مجوزهای فعالیت و نحوۀ تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری 162366/121 28/09/1390 11010043
80 تغییر حسابرس و بازرس قانونی پس از گذشت 4 سال طبق تبصرة 2 مادة 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 166494/121 05/11/1390 11010044
81 سقف کارمزد معاملات سهام و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار 7885/121 31/02/1386 11020002
82 حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار 8045/121 01/03/1386 11020003
83 دستورالعمل تعیین وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران(سهامی عام) درخصوص کارگزاری های عضو 14644/121 13/05/1386 11020004
84 دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت در بورس 19360/121 15/07/1386 11020005
85 ابلاغ شرایط فعالیت کارگزاری در بورس کالای ایران 20130/121 25/07/1386 11020007
86 اصلاحیه ابلاغیه شماره 11020006 21341/121 09/08/1386 11020008
87 اساسنامه نمونه شرکت کارگزاری و ثبت شرکت های کارگزاری در سازمان 22764/121 30/08/1386 11020008
88 سقف حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 24092/121 18/09/1386 11020010
89 دستورالعمل تبلیغات شرکت های کارگزاری 24089/121 18/09/1386 11020011
90 سقف کارمزد کارگزاری در معاملات زیر 5 میلیون ریال در بورس 25908/121 12/10/1386 11020012
91 ضرورت اخذ تضمین در معاملات عمده 26879/121 24/10/1386 11020013
92 سقف کارمزد شرکت بورس در معاملات زیر 5 میلیون ریال 27658/121 03/11/1386 11020014
93 تمدید مهلت تطبیق اساسنامه ابلاغیه شماره 11020008 مورخ 30/08/1386 28963/121 17/11/1386 11020015
94 ارجاع سازش در اختلافات بین فعالان بازار به کانون کارگزاری 29969/121 30/11/1386 11020015
95 سقف نرخ کارمزد شرکت بورس کالای ایران و سقف نرخ کارمزد کارگزاران در معاملات کالای پتروشیمی و سقف حق پذیرش و حق الدرج کالای پتروشیمی 30885/121 12/12/1386 11020016
96 اصلاح بند 3 مصوبه 75 جلسه هیأت مدیره سازمان به تاریخ 10/09/1386 درخصوص سقف کارمزد شرکت بورس 38304/121 11/03/1387 11020017
97 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه فهرست موسسات حسابرسی معتمد سازمان در تاریخ 28/12/1386 35144/121 11/02/1387 11020020
98 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا. 40451/121 02/04/1387 11020021
99 دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران 46404/121 26/05/1387 11020022
100 ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معاملات 48587/121 18/06/1387 11020023
101 ابلاغ مصوب هیأت مدیره سازمان درخصوص شرکت های کارگزاری مجاز به انجام معامله قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران و معامله اوراق بهادار در شرکت فرابورس ایران 49707/121 02/07/1387 11020024
102 مصوبه هیأت مدیره درخصوص نقل و انتقال اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک اوراق بهادار 55545/121 11/09/1387 11020025
103 نحوه صدور مجوز معامله قراردادهای آتی برای شرکت های کارگزاری عضو بورس کالای ایران 64553/121 19/12/1387 11020028
104 آ ین مهلت تطبیق اساسنامه شرکت های کارگزاری با اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری 65080/121 12//1387 11020029
105 دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و شرایط فعالیت آنها در بورس کالای ایران و فرابورس 65728/121 //24 11020030
106 دستورالعمل کمیته سازش و نحوه دریافت و رسیدگی به اختلافات و شکایات 67525/121 28/12/1387 11020031
107 ابلاغ مصوبه شورای عالی بورس درخصوص تخفیف کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازارگردان 71401/121 31/01/1388 11020032
108 ضرورت ی ان بودن نام پرداخت کننده بر روی فیش واریزی بانکی با ذینفع وجوه 82034/121 06/03/1388 11020032
109 دستورالعمل تعیین وظایف و اختیارات بورس کالای ایران درخصوص کارگزاری های عضو 73036/121 07/06/1388 11020033
110 شرایط صدور مجوز معامله فرآورده های نفت و پتروشیمی برای شرکت های کارگزاری بورس کالا و دارای مجوز معامله محصولات کشاورزی 71939/121 20/03/1388 11020034
111 شرایط عضویت هم زمان اشخاص حقوقی در هیأت مدیره ناشران بورسی و هیأت مدیره شرکت های کارگزاری (پیرو بخشنامه شماره 74263/110 مورخ 03/05/1384) 75616/121 11/03/1388 11020035
112 دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار 82052/121 11/04/1388 11020036
113 لغو آیین نامه ها و ضوابط مربوط به کارگزاران 82799/121 08/06/1388 11020037
114 دستورالعمل عضویت در کانون 91967/121 16/06/1388 11020038
115 ابلاغ مصوبه هیأت مدیره سازمان درخصوص مدت زمان مجوزهای فعالیت 92933/121 23/09/1388 11020039
116 دستورالعمل اجرائی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران 93906/121 07/10/1388 11020040
117 دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران 93907/121 18/10/1388 11020041
118 اصلاحیه ابلاغیه شماره 11020040 درخصوص دستورالعمل اجرائی معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران 96375/121 18/10/1388 11020042
119 دستورالعمل نحوه انجام معاملات وک ی اوراق بهادار 98403/121 12/11/1388 11020043
120 ابلاغ بند 1 الی 3 مصوبه مورخ 04/12/1388 هیأت مدیره سازمان درخصوص ثبت سفارش کالا در بورس کالای ایران 98685/121 04/12/1388 11020044
121 ملغی شدن بند 3 هشتاد و پنجمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان مورخ 21/11/1386 96381/121 08/12/1388 11020045
122 تعیین سقف نرخ خدمات شرکت س گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توسط سازمان 104580/121 12/11/1388 11020046
123 دستورالعمل اصلاح شده بازارگردانی و اختصاص امتیاز به بازارگردانی در اصلاحیه دستورالعمل رتبه بندی 104167/121 11/02/1389 11020047
124 آیین نامه سرمایه گذار خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس 105145/121 06/02/1389 11020048
125 سقف کارمزدهای معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران 111223/121 14/02/1389 11020049
126 دستورالعمل معاملات قراردادآتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران 112476/121 12/04/1389 11020050
127 ابلاغ مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص شرکت های کارگزاری مجاز به انجام معاملات سیمان در بورس کالای ایران 112478/121 21/04/1389 11020051
128 وثیقه سهام 113016/121 21/04/1389 11020052
129 ابلاغ رای هیات مدیره سازمان درخصوص شرایط صدورمجوز تعهد پذیره نویسی برای شرکت های کارگزاری و مجوزتبدیل شرکت کارگزاری فعال به شرکت تامین سرمایه 119260/121 26/04/1389 11020053
130 اصلاحیه ماده 4 دستوالعمل ثبت سفارش کالا در بورس کالای ایران 119227/121 06/07/1389 11020054
131 ابلاغ مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص سقف کارمزد معاملات قرارداد آتی سهم 120078/121 05/07/1389 11020055
132 دستورالعمل معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 120232/121 17/07/1389 11020056
133 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کال 120792/121 18/07/1389 11020057
134 ابلاغ مصوبه شورای عالی بورس درخصوص معافیت ثبت حق تقدم تسهیلات مسکن مورد معامله در بازار بورس یا فرابورس 121075/121 25/07/1389 11020058
135 ابلاغ مصوبه شورای عالی بورس درخصوص اصلاح مواد 11 مکرر 1 و 2 آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران 121076/121 28/07/1389 11020059
136 ابلاغ مصوبات مربوط به سقف کارمزد معاملات قرارداد آتی شمش طلا (اندازه قرارداد 10 اونس) 123492/121 28/07/1389 11020060
137 123384/121 25/08/1389 11020061
138 دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران مصوب مورخ 22/08/1389 هیأت مدیره محترم سازمان بورس 124907/121 24/08/1389 11020062
139 دستورالعمل انضباطی کارگزاران 125317/121 13/09/1389 11020063
140 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران 125323/121 18/09/1389 11020064
141 ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه گذار خارجی 126710/121 18/09/1389 11020065
142 دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار 126859/121 05/10/1389 11020066
143 ابلاغ مصوبه هیأت مدیره سازمان درخصوص سقف کارمزدهای پذیره نویسی شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس در فرابورس ایران 127882/121 05/10/1389 11020067
144 ابلاغ مصوبه هیأت مدیره سازمان درخصوص اشتغال مشاور پذیرش و مشاور عرضه در بیش از یک سمت در شرکت های کارگزاری 128291/121 18/10/1389 11020068
145 ابلاغ مصوبه شورای عالی بورس درخصوص کاهش کارمزد سازمان بابت حق نظارت بر معاملات اوراق بهادار، کالا و قراردادهای آتی سهام 134030/121 21/10/1389 11020069
146 ابلاغ مصوبه درخصوص شرایط سرمایه گذاری شرکت های کارگزاری، مدیران و کارکنان و همسر و افراد تحت تکفل آن ها در صندوق سرمایه گذاری و سبد اختصاصی شرکت های کارگزاری 134182/121 21/12/1389 11020070
147 ابلاغ مصوبه هیأت مدیره سازمان درخصوص شرایط صدور مجوز تعهدپذیره نویسی برای شرکت های کارگزاری 134443/121 22/12/1389 11020071
148 دستورالعمل رتبه بندی کال 134517/121 24/12/1389 11020072
149 ابلاغ سقف کارمزد شرکت س گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، سقف نرخ کارمزد شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (سهامی خاص) و سقف کارمزد معاملات سهام و حق تقدم سهام در بازارهای فرابورس 134943/121 24/12/1389 11020073
150 ابلاغ سقف کارمزد شرکت بورس کال 134941/121 07/01/1390 11020074
151 ابلاغ سقف نرخ کارمزد معاملات و تسویه و پایاپای صکوک اجاره 135325/121 07/01/1390 11020075
152 تعیین میزان هزینۀ رسیدگی به اختلافات در پرونده های اختلافی ارجاعی به کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 135506/121 16/01/1390 11020075
153 دستورالعمل معاملا مبتنی بر مذاکره اوراق بهادار در فرابورس ایران 138086/121 20/01/1390 11020076
154 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران 138659/121 12/02/1390 11020077
155 اصلاحات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 01/10/1386 140590/121 19/02/1390 11020078
156 اصلاحات دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (شرکت سهامی عام) 140358/121 03/03/1390 11020079
157 دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری به همراه قرارداد استفاده از خدمات مرکز تماس جهت انجام معاملات 141124/121 01/03/1390 11020080
158 تعیین سقف کارمزدها از محل معاملات اوراق بهادار در بازار پایۀ فرابورس ایران (شرکت سهامی‎عام) 142711/121 08/03/1390 11020081
159 اصلاحات مادۀ 20 دستورالعمل اجرائی نحوۀ انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایۀ فرابورس ایران (شرکت سهامی عام) مصوب مورخ 04/06/1388 هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار 142712/121 24/03/1390 11020082
160 تعدیل سقف کارمزد کارگزاران یدار اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مصوب هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار 143489/121 24/03/1390 11020083
161 تسهیل معاملات سهام شرکت های سهامی خاص در فرابورس ایران 144255/121 31/03/1390 11020084
162 مصوبه هیأت مدیره سازمان درخصوص مادۀ (45) دستورالعمل معاملات قراردادهای آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران 144263/121 07/04/1390 11020085
163 ترجمه کامل انگلیسی ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه گذار خارجی به همراه فرم های مربوطه 143985/121 07/04/1390 11020086
164 شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری صرفا عضو بورس کالای ایران در معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس 149387/121 05/04/1390 11020087
165 مصوبه هیأت مدیره سازمان درخصوص اصلاح بند 7 مادۀ 8 دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کال 150692/121 22/05/1390 11020088
166 موارد قابل سرمایه گذاری برای دارندگان قرارداد سبدگردانی با شرکت های کارگزاری دارای مجوز سبدگردانی 151644/121 13/06/1390 11020089
167 مبنای محاسبۀ کارمزد پذیره نویسی اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار 151668/121 13/06/1390 11020090
168 شرایط ید اوراق بهادار با درآمد ثابت توسط بازارگردان در عرضه عمومی 151919/121 13/06/1390 11020091
169 دستورالعمل ثبت، س گذاری، تسویه و پایاپای 153921/121 15/06/1390 11020093
170 ضوابط پذیره نویسی اوراق بهادار به قیمت معین در بورس اوراق بهادار 154838/121 05/07/1390 11020093
171 اصلاح ماده واحده درخصوص معاملات سهام و حق تقدم سهام بورسها، فرابورس و شرکت س گذاری مرکزی 159529/121 13/07/1390 11020095
172 رعایت بند (4) از ماده 11 مکرر آئین نامۀ معاملات اوراق بهادار به عنوان بخشی از مقررات ذیل فصل نهم از دستورالعمل اجرائی نحوۀ انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران درخصوص معاملات عمدۀ شرایطی 158553/121 30/08/1390 11020096
173 دستورالعمل ا امات کفایت سرمایة نهادهای مالی 158356/121 17/08/1390 11020097
174 تسهیل در پذیرش محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی و نهادهای کشاورزی 159272/121 17/08/1390 11020097
175 نحوۀ اعطای ایستگاه های معاملاتی فرابورس به کارگزاران فعال در بورس کالای ایران 161351/121 28/08/1390 11020098
176 آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی 132592/121 19/09/1390 11020099
177 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان 162358/121 30/09/1390 110200100
178 دستورالعمل اجرایی عرضه و معاملة قرارداد سلف نفت 162754/121 28/09/1390 110200101
179 اصلاح مادۀ (4) دستورالعمل اجرائی نحوۀ انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران 164084/121 03/10/1390 110200102
180 دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه 164736/121 12/10/1390 110200103
181 تمدید به کارگیری حداقل یک نفر دارندۀ گواهینامۀ تحلیل گری بازار سرمایه جهت صدور مجوز مشاور سرمایه گذاری و سبدگردانی به مدت ی ال دیگر 169413/121 18/10/1390 110200104
182 الحاق تبصرۀ (2) به ذیل مادۀ 22 دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران 469433/121 01/12/1390 110200105
183 دستورالعمل انتشار اوراق قرض الحسنه 169434/121 01/12/1390 110200106
184 شرایط افزایش سرمایه شرکت های کارگزاری از محل تجدید ارزی دارایی ها 169436/121 01/12/1390 110200107
185 دستورالعمل های اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه 170185/121 01/12/1390 110200108
186 دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی مصوب 11/07/1390 شورای بورس 171795/121 07/12/1390 110200109
187 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا و دیگر اشخاص تحت نظارت 171883/121 17/12/1390 110200110
188 دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معاملة سهام در بورس اوراق بهادار تهران 172529/121 20/12/1390 110200110
189 دستورالعمل نحوۀ گزارشگری مالی مربوط به اوراق اجاره در صورت های مالی بانی و نهاد واسط 172533/121 23/12/1390 110200111
190 شرایط اعطاء و ادامۀ فعالیت در بورس ها و مجوزهای مختلف بر اساس رتبۀ شرکت کارگزاری 173075/121 23/12/1390 110200112
191 ممنوعیت عضویت همزمان مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کارگزاران فعال در فرابورس در هیأت مدیره شرکت های پذیرفته شده در فرابورس 173077/121 28/12/1390 110200113
192 تعیین آستانۀ معاملات مشکوک به پولشوئی 173080/121 28/12/1390 110200114
193 صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و تغییر ترکیب سهامداران 10809/121 28/12/1390 11030001
194 دستورالعمل نحوه دریافت مجوز تاسیس بورسها وکانون ها و نهادهای مالی از سازمان بورس و

مشاهده متن کامل ...
متن کتب پایه هفتم
درخواست حذف اطلاعات
کد کتاب
عنوان
پایه

سال تحصیلی 95-96

101.1

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

(26/03/95)

اول

فایل بخش های کتاب:
مقدمه 1.26 مگابایت
بخش اول 3.63 مگابایت
بخش دوم 2.38 مگابایت
بخش سوم 2.21 مگابایت
بخش چهارم 1.88 مگابایت
بخش پنجم 2.63 مگابایت
بخش ششم 2.49 مگابایت
بخش هفتم 2.69 مگابایت
بخش هشتم 3.06 مگابایت
فایل کامل کتاب:

سال تحصیلی

95-96

101

فارسی

(26/03/95)

اول

فایل بخش های کتاب:
مقدمه 1.55 مگابایت
بخش اول 1.75 مگابایت
بخش دوم 1.18 مگابایت
بخش سوم 1.17 مگابایت
فایل کامل کتاب:
فارسی 4.1 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

104

علوم تجربی

(26/03/95)

اول

فایل بخش های کتاب:
مقدمه 555.95 کیلوبایت
بخش اول 5.13 مگابایت
بخش دوم 2.56 مگابایت
فایل کامل کتاب:
علوم تجربی 7.37 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

108

مطالعات اجتماعی

(26/03/95)

اول

فایل بخش های کتاب:
مقدمه 786.64 کیلوبایت
بخش اول 6.14 مگابایت
بخش دوم 3.39 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

111/1

تفکر و سبک زندگی(ویژه دختران )

(26/03/95)

اول

تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران) 1.53 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

111

تفکر و سبک زندگی(کتاب مشترک دختران و پسران)

(26/03/95)

اول

فایل بخش های کتاب:
مقدمه 2.88 مگابایت
بخش اول 2.53 مگابایت
فایل کامل کتاب:
تفکر و سبک زندگی 4.98 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

103

ریاضی

(26/03/95)

اول

فایل بخش های کتاب:
مقدمه 2.34 مگابایت
بخش اول 1.33 مگابایت
بخش دوم 873 کیلوبایت
بخش سوم 896.78 کیلوبایت
بخش چهارم 1.07 مگابایت
بخش پنجم 819.95 کیلوبایت
بخش ششم 936.73 کیلوبایت
بخش هفتم 823 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ریاضی 5.62 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

109

فرهنگ و هنر

(26/03/95)

اول

فایل بخش های کتاب:
مقدمه 631.91 کیلوبایت
بخش اول 4.59 مگابایت
فایل کامل کتاب:
فرهنگ و هنر 4.8 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

105

پیام های آسمان

(26/03/95)
اول
فایل بخش های کتاب:
مقدمه 962.4 کیلوبایت
بخش اول 7.04 مگابایت
فایل کامل کتاب:
پیام های آسمان 7.58 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

110

انگلیسی

(26/03/95)
اول
انگلیسی 8.49 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

110/1

کتاب کار انگلیسی

(26/03/95)
اول
فایل بخش های کتاب:
مقدمه 875.14 کیلوبایت
بخش اول 8.11 مگابایت
بخش دوم 922.53 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
کتاب کار انگلیسی 8.96 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

112

آموزش قرآن

(26/03/95)
اول
آموزش قرآن 23.57 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

114/1

عربی

(26/03/95)
اول
عربی 5.68 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

102

کاروفناوری

(26/03/95)
اول
فایل بخش های کتاب:
مقدمه 617.16 کیلوبایت
بخش اول 961.93 کیلوبایت
بخش دوم 696.79 کیلوبایت
بخش سوم 825.81 کیلوبایت
بخش چهارم 1.63 مگابایت
بخش پنجم 1016.95 کیلوبایت
بخش ششم 1.56 مگابایت
بخش هفتم 1.22 مگابایت
بخش هشتم 1.03 مگابایت
فایل کامل کتاب:
کار و فناوری 5.9 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

105.2

ضمیمه پیام های آسمان ویژه اهل سنت

(26/03/95)

اول

فایل بخش های کتاب:
مقدمه 719.47 کیلوبایت
بخش اول 624.65 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:

سال تحصیلی

95-96مشاهده متن کامل ...
کتاب اول متوسطه (هفتم)
درخواست حذف اطلاعات
عنوان
پایه

سال تحصیلی 95-96

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

اول

فایل بخش های کتاب:
مقدمه 1.26 مگابایت
بخش اول 3.63 مگابایت
بخش دوم 2.38 مگابایت
بخش سوم 2.21 مگابایت
بخش چهارم 1.88 مگابایت
بخش پنجم 2.63 مگابایت
بخش ششم 2.49 مگابایت
بخش هفتم 2.69 مگابایت
بخش هشتم 3.06 مگابایت
فایل کامل کتاب:

سال تحصیلی

95-96

فارسی

اول

فایل بخش های کتاب:
مقدمه 1.55 مگابایت
بخش اول 1.75 مگابایت
بخش دوم 1.18 مگابایت
بخش سوم 1.17 مگابایت
فایل کامل کتاب:
فارسی 4.1 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

علوم تجربی

اول

فایل بخش های کتاب:
مقدمه 555.95 کیلوبایت
بخش اول 5.13 مگابایت
بخش دوم 2.56 مگابایت
فایل کامل کتاب:
علوم تجربی 7.37 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

مطالعات اجتماعی

اول

فایل بخش های کتاب:
مقدمه 786.64 کیلوبایت
بخش اول 6.14 مگابایت
بخش دوم 3.39 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

تفکر و سبک زندگی(ویژه دختران )

اول

تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران) 1.53 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

تفکر و سبک زندگی(کتاب مشترک دختران و پسران)

اول

فایل بخش های کتاب:
مقدمه 2.88 مگابایت
بخش اول 2.53 مگابایت
فایل کامل کتاب:
تفکر و سبک زندگی 4.98 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

ریاضی

اول

فایل بخش های کتاب:
مقدمه 2.34 مگابایت
بخش اول 1.33 مگابایت
بخش دوم 873 کیلوبایت
بخش سوم 896.78 کیلوبایت
بخش چهارم 1.07 مگابایت
بخش پنجم 819.95 کیلوبایت
بخش ششم 936.73 کیلوبایت
بخش هفتم 823 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ریاضی 5.62 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

فرهنگ و هنر

اول

فایل بخش های کتاب:
مقدمه 631.91 کیلوبایت
بخش اول 4.59 مگابایت
فایل کامل کتاب:
فرهنگ و هنر 4.8 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

پیام های آسمان

اول
فایل بخش های کتاب:
مقدمه 962.4 کیلوبایت
بخش اول 7.04 مگابایت
فایل کامل کتاب:
پیام های آسمان 7.58 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

انگلیسی

اول
انگلیسی 8.49 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

کتاب کار انگلیسی

اول
فایل بخش های کتاب:
مقدمه 875.14 کیلوبایت
بخش اول 8.11 مگابایت
بخش دوم 922.53 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
کتاب کار انگلیسی 8.96 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

آموزش قرآن

اول
آموزش قرآن 23.57 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

عربی

اول
عربی 5.68 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

کاروفناوری

اول
فایل بخش های کتاب:
مقدمه 617.16 کیلوبایت
بخش اول 961.93 کیلوبایت
بخش دوم 696.79 کیلوبایت
بخش سوم 825.81 کیلوبایت
بخش چهارم 1.63 مگابایت
بخش پنجم 1016.95 کیلوبایت
بخش ششم 1.56 مگابایت
بخش هفتم 1.22 مگابایت
بخش هشتم 1.03 مگابایت
فایل کامل کتاب:
کار و فناوری 5.9 مگابایت

سال تحصیلی

95-96

ضمیمه پیام های آسمان ویژه اهل سنت

اول

فایل بخش های کتاب:
مقدمه 719.47 کیلوبایت
بخش اول 624.65 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:

سال تحصیلی

95-96مشاهده متن کامل ...
نت فارسی آهنگ (نت گوشی)
درخواست حذف اطلاعات

                        

 نت فارسی آسان

 آموزش ارگ - نت فارسی ارگ - نت گوشی - نت آهنگ گوشی ارگ- نت ساده موسیقی - نت فارسی دقیق - تعمیر ارگ

نوازندگی آسان برای همه با نتهای فارسی (گوشی) دو  ر  می  فا 

راهی آسان . سریع و لذت بخش برای نوازندگی 

برای اکثر سازها ،اللخصوص ارگ و پیانو

در کمترین زمان و با کمترین هزینه ، نوازند گی کنید

 نمونه نت فارسی

نتهای فارسی آسان برای مبتدی تا حرفه ای (گوشی)

  قابل  

 نتهای آسان فارسی برای همه انی که علاقمند به موسیقی هستند.

و آشنائی کمی با ساز داشته باشند . به نحو احسن قابل اجرا میباشد.

 قابل استفاده برای اکثر سازها اللخصوص ارگ یا کیبورد.

دوستان لطف کنید اگر سوالی داشتید تماس بگیرید. به sms پاسخ داده نمی شود.

        برای نتهای فارسی با زیر نویس شعر و آکورد اینجا کلیک کنید 


نحوی ارسال

با ایمیل یا پست پیشتاز و  مستقیم

 

قیمت نت فارسی

قیمت  آنها هر عدد  3  هزار تومان .

از بیست عدد به بالا شامل 20% تخفیف میباشد.

سفارش نوشتن نتهای فارسی درخواستی شما پذیرفته میشود.

.(هر نوع آهنگ ایرانی و خارجی  بعد از تائید )  

   هر عدد 15  هزارتومان می باشد.  

(تو ضیحات . برای ید)

شما میتوانید آهنگهای مورد علا قه تان را انتخاب کنید

و فقط شماره آهنگ را برای اینجانب اس ام اس کنید.

و مبلغ آن را بهشماره کارت

5546 6155 9971 6037  بانک ملی  و  

6037-6940-4941-7029  بانک صادرات  و   پرداخت آنلاین

    ورود برای پرداخت آنلاین    

به نام داوود احمدیان پور  واریز کرده و با شماره تلفن

   09352401320  و 02165523136تماس بگیرید.

 تا  در اولین فرصت نتهای شما رابرایتان ارسال کنیم.

و یا  برای مستقیم . کد آهنگ را برای شما اس ام اس کنیم.

باتشکراز اعتماد شما . احمدیانپور 

  برای نتهای فارسی با شعر و آکورد    اینجا     کلیک کنید.

توضیهات برای   
 برای نت آهنگها . مبلغ را به شماره کارت فوق واریز کنید

و برای دریافت کد یا رمز عبور با ما تماس بگیرید و پس از دریافت کد .

 روی نام آهنگ مورد نظر کلیک کنید برای .

فهرست  نُتهای فارسی آسان آهنگ به صورت  دو  ر  می . 

0 - راهنمای نتهای فارسی

1- سلطان قلبم

2- الهه ناز

3- رشید خان

4- مبارک باد

5- تولدت مبارک

6- نوائی نوائی

7- بابا کرم 

8 - مرغ سحر                 شجریان

9 - خواب های طلا ئی

10- سرود ملی

11- سرود ای ایران

12 - جان مریم                  نوری

13- غوغای ستارگان         اصفهانی

14 - میخوام به اصفهان برگردم       (معین) 

15- شراره                      سعید آسایش

16- نازی جون                 شهرام کاشانی

17- تو این زمونه             نوش آفرین

18- نسترن                     فرشید

19- دل ای دل                لیلا فروهر

20 - پرنده مهاجر            کوروش یغمائی

21- من یه پرندم             ایرج

22 - بری باخ   منصور         آذری

23 - رنگ الماسی              آذری

24 - بیاز گجلر                    آذری

25 - اُلماز الماز                   آذری

26 - بلالیم   ( محسون)      ترکی

27 - من سازگارم       سعید شایسته

28 - دختر تهرونی      سعید شایسته

29 - تو مثل گلی        سعید شایسته

30 - قربونی              سعید شایسته

31 - طناز                   سعید شایسته

32- قدو بالا                     ویگن

33 - زن زیبا                     ویگن

34 - کلاغ پر                     ویگن

35- در حلقه مویت          ویگن

36 - مینا خانم                   کردی

37 - برزی برزی                 کردی

38- پاپو سلیمانی             کردی

39 - قاسم آبادی            شمالی

40 - آهنگ شما لی        شمالی

41 - سپیده جانم           شمالی

42 - هوار هوار                 بندری

43 - دریا دریا                     بندری

44 - هله دان دان              بندری

45 - دوبی دوبی               بندری

46 - خالو خالو                    بندری

47 - حالا یاروم میاد           بندری       (معین)

48 - بیقراروم توایکه          بندری

49 - اونجا کیه کیه                            گو گو ش

50 - یه ریز الماس                         امید

51- ای گل رویائی                                  امید

52- امشب میخوام مست بشم               امید

53 – آره تو مهشری                                امید

54 – آهای فریاد فریاد                             امید

55 – یاسمین                                          امید

56 - نیلوفر                                             مارتیک

57 – دختر ایرونی                                    

58-  شیطنت                                         

59 – حنا                                              

  60- چه خو شکل شدی امشب                     

61 - شیرین جان                                    ( )

62 - ساقی ساقی                                    ( )

63 - که امشب شب عیده                           ( )

64 - امیدم رامگیر از من                          ( )

65 -  گل و گلدون من                صولتی

66 - ای قشنگ تر از پریا         شهرام شب پره

67 - خانوم گل                      

68 - جعبه                            

69 - عسل                     داوود بهبودی

70 - من براش بیس میزنم      کامیار

71 - خاطر خواه ( شاد )         عهدیه

72 - خوشگل مو ی        احمد آزاد

73 - لیلی و مجنون اومدن      عارف

74 - تو اگه با من باشی         عارف

75 - موقعه بزن و بکوبه         مرتضی

76 - گل پری جون

77 - لب کارون               آغاسی 

78 - مرو با دیگری          آغاسی

79 - بزنم به تخته            قادری

80 - محراب                 یساری

81 - روزی که ازتوجداشم .     افسر شهیدی

82 -الماز                            (گونل)         ترکیه ای

83 - چایی چایی                  (عاصف )    بندری

84 - تو قلبم تو رو دارم            (حمیرا)

85 - حالا تو جون منی             (حمیرا)

86 -  عطر شکوفه                 (حمیرا)

87 - حرفت حرف من             رسائی

88 - نامزدمو بدین برم            سرژیک

89 -  مادر(ما چهارتا برادر)     سرژیک

90- بهاره                           مهر شاد

91 - جونی جونم   (لیلافروهر)     بندری

92 - امشوشوشه   (سندی)           بندری

93 - سیا نرمه نرمه  (ناهید)         بندری

94- دختر بندری  ( کاشانی)         بندری

95 - دختر احمد آباد                  بندری

96- از اون بالا کفتر می آیه         بندری

97 - می خونم با بلم رون            بندری

98 - آبادان شهر وفاست (شیلا)     بندری

99 - آی ذولیخاه آی ذولیخاه         مرتضی

100 - چشای وجه پلنگش           مرتضی

101- یه حلقه طلا ئی                  معین

102- بیا بخون عزیزم (فیروزه)      افغانی

103- ابرو کمونی لیلا               (سروش) 

104- گلی خوشگلی                سعید شایسته

105- دل من یه یاری داره        سعید شایسته

106 -بت پرست               ( آغاسی )     

107 - سنگ تراش              (آغاسی)

108 – آهنگ سریال عمر گل لا له

109 -  شعمدونی                سامان

110 - یاد تو  (بی توچه بی تابم من) معین

111 - وا ویلا لیلی           (شهرام)

112 - ناری ناری ناری

113 - می خوام برم کردستان (جمشید)

114 - مهره مارداری     (سعید آسایش)

115 - من آمدام وای وای   (گوگوش)

116 - کجا کجائی یاروم     (افغانی)

117 - مینا جان              (افغانی)

118 - دلبر و جانم          (افغانی)

119 - شب ست   (امید جهان)

120 - ستاره آی ستاره        شمالی

121 - سلیمه جان             شمالی

122 - آهای عاشق تراز من (فرشته)

123 - دختر چه قشنگی     (قادری)

124 -  شادی   (بهبودی)

125 - زینو زینو             بندری

126 - نگران منی          مرتضی پاشائی

127 -  این آ ین باره          

128- گل پونه ها               ایرج بسطامی

129 - ماه که در اومد           صادق نژوکی

130- مستی          از          اسفند یار 

 131 - دخترآبادانی  ای مه بندر    شیلاا 

132 - من مرد تنهای شبم     از    حبیب

133 - گلهای گل خونه ای            حبیب

134 - ای جونم                سامی بیگی

135- باران ببار  از                   گوگوش

136- گل پونه گل من  از            

137- دوست دارم   از                   گروه سون

138- شبا همش به میخونه میرم  از  

139- خوش فدم    (جدید)    از            امید

140-  با من قدم بزن  از                 مهران

141 - فردا تو می آیی  از  هوشمند عقیلی

142 -  امشب شب ه     از شهرام شب پره 

143 - دونه دونه  با شعر    از    فرزاد فرزین 

144 - مژده              از         السید و آرمین

145 – نگو تمومه                            از    

146 –شاید اگر دائم بودی کنارم  از      

147 - وای دلم تنگه                            

148 -مثل تموم عالم                              

149 -همه چی آرومه                         طالب زاده

150 - قصه عشق     از                        

151 - bir kulunu cok sevdim   ابراهیم تاتلیس

152 - دختر عمو جون      از                   راد

153 - لعبتی هزار ماشالا                 شاهرخ

154 - غربت    ترکیه ای   از        معزز

155 - درخت    از                        

156- تو میای (معبد)             شمائی زاده

157- عروس مهتاب                  عاصف

158 - دل عاشقه  از                 آرمین

159 - مثال تور ماهیا ( حوا )     ویگن

160- قصه بارون   از                  

161- قصر صدف از                    عارف

162- آره تو بهاری از                  امید

163- دونیا دونیا (ترکیه ای)    از  گونل

164 - باجشات اگه نگام کنی  از   دانیال

165 - یه شبگرد عاشق    از   مرتضی شرفی

166 -خانومی چشماتو واکن   از مهرداد 

167 - تو تنهائی قلبم   از            

168 - غریبه (مسافر شهر غریب)  از  قمیشی   

169 - صبر ایوب  از                 جواد یساری

170 - میاد امشب می دونم   از  آغاسی 

 171 افسوس که گذشته  از           منوچهر سخائی

172- خسته  ( بی تو شبها همدم من ) از      امید  

173 -مو طلائی               از                            امید

174 -آشتی آشتی (ریتم بندری) از          نوش آفرین

175 - دختر ایرونی           از                  سعید پور سعید

176 - زنگ  صدات ودوست دارم   از      راشید

177 - تموم این حرفه بهونه ست   از     لیلا فروهر

178- بهانه ترانه ئی                       از     لیلا فروهر

179- دورا  دورا   (ترکیه ای)           از            امرا

180- سفر                              از          معین

181- امان از اون چشم سیات          از        منصور

182 - مداد رنگی                      از                

183-مشاهده متن کامل ...

فروشگاه موسیقی پاپ
درخواست حذف اطلاعات

       

    آموزش ارگ - آموزش گیتار- آموزش پیانو - لوارم موسیقی - نت فارسی ارگ 


 فروشگاه موسیقی پاپ

  • ید وفروش و تعویض انواع سازهای پاپ
  • تعمیرو کوک انواع سازهای پاپ
  • تدریس خصوصی ارگ . گیتار و پیانو
  • فروش لوازم جانبی ساز
  • فروش کتاب و سی دی آموزشی
  • فروش نتهای فارسی آسان
  • قبول سفارشات  نوشتن هر نوع نت ایرانی و خارجی (بصورت فارسی)

  • فروش آهنگهای پلی بک

  • فروش  انواع ریتم و صدا و سانگ ارگ

  • تهران . شهرک شه فاز 1 خ 8 شرقی مرکز ید رفاه پ   09352401320
       

فروش نتهای آسان فارشی دو  ر  می  کامل و دقیق


بیش از 260 نُت فارسی آسان برای مبتدی تا حرفه ای

به صورت  دو  ر می  نوشته شده

  (قابل با کد مربوطه از طرف ما)

سفارش نتهای فارسی درخواستی شما پذیرفته میشود..(هر نوع آهنگ ایرانی و خارجی)

 نتهای آسان فارسی برای همه انی که علاقمند به نوازندگی هستند.

و آشنائی کمی با ساز داشته باشند . به نحو احسن قابل اجرا میباشد.

 قابل استفاده برای اکثر سازها اللخصوص ارگ یا کیبورد.

نحوی ارسال با ایمیل - پست پیشتاز -  و مراجعه حضوری

قیمت نتهای فارسی

قیمت  آنها تکی 3 هزار تومان 

از 20 عدد به بالا شامل 20% تخفیف میشود.

 سفارش نت درخواستی هر نوع آهنگ جدید . قدیمی . ایرانی و خارجی شما  هر عدد 15  هزار تومان .  

شما برای هنر هزینه نمی کنید ! بلکه سرمایه گذاری میکنید.

(تو ضیحات . برای ید)

شما میتوانید آهنگهای مورد علا قه تان را انتخاب کنید و

فقط شماره آهنگ را برای اینجانب اس ام اس کنید.

و مبلغ آن را بهشماره کارت  

6037-6940-4941-7029  بانک صادرات و یا   پرداخت آنلاین

        ورود برای پرداخت آنلاین    

 به نام داوود احمدیان پور  واریز کرده و باشماره تلفن

   09352401320  تماس بگیرید.

 تا  در اولین فرصت نتهای شما رابرایتان ارسال کنیم. و یا  برای مستقیم . رمز عبور  آهنگ را برای شما اس ام اس کنیم.

باتشکراز اعتماد شما . احمدیانپور 

فهرست 260 نُت فارسی آماده  در حال حاضر . 

(قابل )  برای نت آهنگها . مبلغ را به شماره کارت فوق واریز کنید

و برای دریافت کد با ما تماس بگیرید  و روی نام آهنگ مورد نظر کلیک کنید برای .

0 -  راهنمای نتهای فارسی

1- سلطان قلبم

2- الهه ناز

3- رشید خان

4- مبارک باد

5- تولدت مبارک

6- نوائی نوائی

7- بابا کرم 

8 - مرغ سحر                 شجریان

9 - خواب های طلا ئی

10- سرود ملی

11- سرود ای ایران

12 - جان مریم                  نوری

13- غوغای ستارگان         اصفهانی

14 - میخوام به اصفهان برگردم       (معین) 

15- شراره                      سعید آسایش

16- نازی جون                 شهرام کاشانی

17- تو این زمونه             نوش آفرین

18- نسترن                     فرشید

19- دل ای دل                لیلا فروهر

20 - پرنده مهاجر            کوروش یغمائی

21- من یه پرندم             ایرج

22 - بری باخ   منصور         آذری

23 - رنگ الماسی              آذری

24 - بیاز گجلر                    آذری

25 - اُلماز الماز                   آذری

26 - بلالیم   ( محسون)      ترکی

27 - من سازگارم       سعید شایسته

28 - دختر تهرونی      سعید شایسته

29 - تو مثل گلی        سعید شایسته

30 - قربونی              سعید شایسته

31 - طناز                   سعید شایسته

32- قدو بالا                     ویگن

33 - زن زیبا                     ویگن

34 - کلاغ پر                     ویگن

35- در حلقه مویت          ویگن

36 - مینا خانم                   کردی

37 - برزی برزی                 کردی

38- پاپو سلیمانی             کردی

39 - قاسم آبادی            شمالی

40 - آهنگ شما لی        شمالی

41 - سپیده جانم           شمالی

42 - هوار هوار                 بندری

43 - دریا دریا                     بندری

44 - هله دان دان              بندری

45 - دوبی دوبی               بندری

46 - خالو خالو                    بندری

47 - حالا یاروم میاد           بندری       (معین)

48 - بیقراروم توایکه          بندری

49 - اونجا کیه کیه                            گو گو ش

50 - یه ریز الماس                         امید

51- ای گل رویائی                                  امید

52- امشب میخوام مست بشم               امید

53 – آره تو مهشری                                امید

54 – آهای فریاد فریاد                             امید

55 – یاسمین                                          امید

56 - نیلوفر                                             مارتیک

57 – دختر ایرونی                                    

58-  شیطنت                                         

59 – حنا                                              

  60- چه خو شکل شدی امشب                     

61 - شیرین جان                                    ( )

62 - ساقی ساقی                                    ( )

63 - که امشب شب عیده                           ( )

64 - امیدم رامگیر از من                          ( )

65 -  گل و گلدون من                صولتی

66 - ای قشنگ تر از پریا         شهرام شب پره

67 - خانوم گل                      

68 - جعبه                            

69 - عسل                     داوود بهبودی

70 - من براش بیس میزنم      کامیار

71 - خاطر خواه ( شاد )         عهدیه

72 - خوشگل مو ی        احمد آزاد

73 - لیلی و مجنون اومدن      عارف

74 - تو اگه با من باشی         عارف

75 - موقعه بزن و بکوبه         مرتضی

76 - گل پری جون

77 - لب کارون               آغاسی 

78 - مرو با دیگری          آغاسی

79 - بزنم به تخته            قادری

80 - محراب                 یساری

81 - روزی که ازتوجداشم .     افسر شهیدی

82 -الماز                            (گونل)         ترکیه ای

83 - چایی چایی                  (عاصف )    بندری

84 - تو قلبم تو رو دارم            (حمیرا)

85 - حالا تو جون منی             (حمیرا)

86 -  عطر شکوفه                 (حمیرا)

87 - حرفت حرف من             رسائی

88 - نامزدمو بدین برم            سرژیک

89 -  مادر(ما چهارتا برادر)     سرژیک

90- بهاره                           مهر شاد

91 - جونی جونم   (لیلافروهر)     بندری

92 - امشوشوشه   (سندی)           بندری

93 - سیا نرمه نرمه  (ناهید)         بندری

94- دختر بندری  ( کاشانی)         بندری

95 - دختر احمد آباد                  بندری

96- از اون بالا کفتر می آیه         بندری

97 - می خونم با بلم رون            بندری

98 - آبادان شهر وفاست (شیلا)     بندری

99 - آی ذولیخاه آی ذولیخاه         مرتضی

100 - چشای وجه پلنگش           مرتضی

101- یه حلقه طلا ئی                  معین

102- بیا بخون عزیزم (فیروزه)      افغانی

103- ابرو کمونی لیلا               (سروش) 

104- گلی خوشگلی                سعید شایسته

105- دل من یه یاری داره        سعید شایسته

106 -بت پرست               ( آغاسی )     

107 - سنگ تراش              (آغاسی)

108 – آهنگ سریال عمر گل لا له

109 -  شعمدونی                سامان

110 - یاد تو  (بی توچه بی تابم من) معین

111 - وا ویلا لیلی           (شهرام)

112 - ناری ناری ناری

113 - می خوام برم کردستان (جمشید)

114 - مهره مارداری     (سعید آسایش)

115 - من آمدام وای وای   (گوگوش)

116 - کجا کجائی یاروم     (افغانی)

117 - مینا جان              (افغانی)

118 - دلبر و جانم          (افغانی)

119 - شب ست   (امید جهان)

120 - ستاره آی ستاره        شمالی

121 - سلیمه جان             شمالی

122 - آهای عاشق تراز من (فرشته)

123 - دختر چه قشنگی     (قادری)

124 -  شادی   (بهبودی)

125 - زینو زینو             بندری

126 - نگران منی          مرتضی پاشائی

127 -  این آ ین باره          

128- گل پونه ها               ایرج بسطامی

129 - ماه که در اومد           صادق نژوکی

130- مستی          از          اسفند یار 

 131 - دخترآبادانی  ای مه بندر    شیلاا 

132 - من مرد تنهای شبم     از    حبیب

133 - گلهای گل خونه ای            حبیب

134 - ای جونم                سامی بیگی

135- باران ببار  از                   گوگوش

136- گل پونه گل من  از            

137- دوست دارم   از                   گروه سون

138- شبا همش به میخونه میرم  از  

139- خوش فدم    (جدید)    از            امید

140-  با من قدم بزن  از                 مهران

141 - فردا تو می آیی  از  هوشمند عقیلی

142 -  امشب شب ه     از شهرام شب پره 

143 - دونه دونه  با شعر    از    فرزاد فرزین 

144 - مژده              از         السید و آرمین

145 – نگو تمومه                            از    

146 –شاید اگر دائم بودی کنارم  از      

147 - وای دلم تنگه                            

148 -مثل تموم عالم                              

149 -همه چی آرومه                         طالب زاده

150 - قصه عشق     از                        

151 - bir kulunu cok sevdim   ابراهیم تاتلیس

152 - دختر عمو جون      از                   راد

153 - لعبتی هزار ماشالا                 شاهرخ

154 - غربت    ترکیه ای   از        معزز

155 - درخت    از                        

156- تو میای (معبد)             شمائی زاده

157- عروس مهتاب                  عاصف

158 - دل عاشقه  از                 آرمین

159 - مثال تور ماهیا ( حوا )     ویگن

160- قصه بارون   از                  

161- قصر صدف از                    عارف

162- آره تو بهاری از                  امید

163- دونیا دونیا (ترکیه ای)    از  گونل

164 - باجشات اگه نگام کنی  از   دانیال

165 - یه شبگرد عاشق    از   مرتضی شرفی

166 -خانومی چشماتو واکن   از مهرداد 

167 - تو تنهائی قلبم   از            

168 - غریبه (مسافر شهر غریب)  از  قمیشی   

169 - صبر ایوب  از                 جواد یساری

170 - میاد امشب می دونم   از  آغاسی 

 171 افسوس که گذشته  از           منوچهر سخائی

172- خسته  ( بی تو شبها همدم من ) از      امید  

173 -مو طلائی               از                            امید

174 -آشتی آشتی (ریتم بندری) از          نوش آفرین

175 - دختر ایرونی           از                  سعید پور سعید

176 - زنگ  صدات ودوست دارم   از      راشید

177 - تموم این حرفه بهونه ست   از     لیلا فروهر

178- بهانه ترانه ئی                       از     لیلا فروهر

179- دورا  دورا   (ترکیه ای)           از            امرا

180- سفر                              از          معین

181- 

مشاهده متن کامل ...

نُت فارسی انواع آهنگهای شاد مجلسی
درخواست حذف اطلاعات

 لذت نوازندگی رو تجربه کنید.با نتهای آسان فارسی  

  نُت فارسی آسان آهنگهای شاد پاپ برای مبتدی تا حرفه ای (گوشی)

 قابل - کامل و دقیق زیر نظر احمدیان پور 

 نتهای آسان فارسی برای همه انی که علاقمند به نوازندگی هستند.

و آشنائی کمی با ساز داشته باشند . به نحو احسن قابل اجرا میباشد.

حتی برای آنان که هیچ اطلاعاتی در مورد ارگ و کیبورد ندارند.با راهنما و توضیحات،

 قابل استفاده برای اکثر سازها اللخصوص ارگ یا کیبورد.

 دوستان لطف کنید اگر سوالی داشتید تماس بگیرید. به sms پاسخ داده نمی شود.

 برای رفتن به صفحه نتهای فارسی با زیر نویس شعر و آکورد  اینجا    کلیک کنید.

در کمترین زمان و با کمترین هزینه ، نوازندگی کنید.

 قیمت نت فارسی       توجه!  پرداخت مبلغ  بصورت آنلاین فعال می باشد

قیمت هر عدد فقط 3  هزار تومان 

از بیست عدد به بالا شامل 20% تخفیف میباشد.

سفارش نوشتن نتهای فارسی درخواستی شما پذیرفته میشود.

.(هر نوع آهنگ ایرانی و خارجی  بعد از تائید ) 

قیمت سفارش نوشتن نُت فارسی

نُت فارسی معمولی 15 هزار تومان

+ اضافه شعر 5 هزار تومان

+ اضافه آکورد 5 هزار تومان

شما برای هنر هزینه نمی کنید ! بلکه سرمایه گذاری میکنید.

 (تو ضیحات . برای ید)

شما میتوانید آهنگهای مورد علا قه تان را انتخاب کنید

و فقط شماره آهنگهای مورد نظرتان را برای ما به شماره 09352401320 پیامک کنید.

و جمع مبلغ (هر عدد 3 هزار تومان )آن را بهشماره کارت  

6037-6940-4941-7029  بانک صادرات  و  

5546 6155 9971 6037  بانک ملی    و   پرداخت آنلاین     پرداخت مبلغ آنلاین

به نام داوود احمدیان پور  واریز کنید . اگر تماس هم نگیرید

از طرف بانک برای ما پیامک واریز شما می آید و بلا فاصله کلمه عبور 

نتهای انتخ شما را برایتان پیامک کنیم .

در صورت در خواست با ایمیل و پست پیشتاز با شماره های

   09352401320  و 02165523136 تماس بگیرید.

 تا  در اولین فرصت نتهای شما رابرایتان ارسال کنیم.

(ساعات تماس: از 9  صبح تا 3 بعدازظهر و عصر از 5  تا  11  شب)

روشهای ارسال 

با ایمیل - با پست پیشتاز - - و مراجعه حضوری

باتشکراز اعتماد شما . احمدیانپور 

 توضیحات برای   

 برای نت آهنگها . بعد از پرداخت مبلغ و دریافت رمز عبور

 روی نام آهنگ مورد نظر کلیک کنید برای .

فهرست 277 نُت فارسی آهنگها ی شاد  در حال حاضر . 

0-  راهنمای نتهای فارسی

1سلطان قلبم                    ید آموزش تصویری این آهنگ  

2- الهه ناز   از  معین

3- رشید خان

4- مبارک باد

5- تولدت مبارک                    ید آموزش تصویری این آهنگ  

6- نوائی نوائی

7- بابا کرم                           ید آموزش تصویری این آهنگ          

8 - مرغ سحر                 شجریان

9 - خواب های طلا ئی

10- سرود ملی

11سرود ای ایران

12 - جان مریم                  نوری                 ید آموزش تصویری این آهنگ  

13- غوغای ستارگان      محمد   اصفهانی            ید آموزش تصویری این آهنگ  

14 - میخوام به اصفهان برگردم       (معین)    

15شراره                      سعید آسایش                  ید آموزش تصویری این آهنگ  

16نازی جون                 شهرام کاشانی               ید آموزش تصویری این آهنگ  

17- تو این زمونه             نوش آفرین

18- نسترن                     فرشید

19- دل ای دل                لیلا فروهر

20 - پرنده مهاجر            کوروش یغمائی

21من یه پرندم (با شعر)      از      ایرج

22 - بری باخ   منصور         آذری

23 - رنگ الماسی              آذری

24 - بیاز گجلر                    آذری                          ید آموزش تصویری این آهنگ  

25 - اُلماز الماز                   آذری                         ید آموزش تصویری این آهنگ  

26 - بلالیم   ( محسون)      ترکی

27 - من سازگارم       سعید شایسته

28 - دختر تهرونی      سعید شایسته

29 - تو مثل گلی        سعید شایسته

30 - قربونی              سعید شایسته

31 - طناز                   سعید شایسته

32قدو بالا                     ویگن

33 - زن زیبا                     ویگن

34 - کلاغ پر                     ویگن

35- (شانه) در حلقه مویت          ویگن

36 - مینا خانم                   کردی

37 - برزی برزی                 کردی

38- پاپو سلیمانی             کردی                          ید آموزش تصویری این آهنگ   

39 - قاسم آبادی            شمالی                        ید آموزش تصویری این آهنگ

40 - آهنگ شما لی        شمالی                           

41 - سپیده جانم           شمالی

42 - هوار هوار                 بندری

43 - دریا دریا                     بندری

44 - هله دان دان              بندری

45 - دوبی دوبی               بندری

46 - خالو خالو                    بندری

47 - حالا یاروم میاد           بندری       (معین)

48 - بیقراروم توایکه          بندری

49 - اونجا کیه کیه                            گو گو ش

50 - یه ریز الماس                         امید

51- ای گل رویائی                                  امید

52- امشب میخوام مست بشم               امید

53 – آره تو مهشری                                امید

54 – آهای فریاد فریاد                             امید

55 – یاسمین                                          امید

56 - نیلوفر                                             مارتیک

57 – دختر ایرونی                                    

58-  شیطنت                                         

59 – حنا                                              

  60- چه خو شکل شدی امشب                     

61 - شیرین جان                                    ( )

62 - ساقی ساقی  ای ساقی                 الهه 

63 - که امشب شب عیده                           ( )

64 - امیدم رامگیر از من                          ( )

65 -  گل و گلدون من                صولتی

66 - ای قشنگ تر از پریا         شهرام شب پره

67 - خانوم گل                      

68 - جعبه                            

69 - عسل                     داوود بهبودی

70 - من براش بیس میزنم      کامیار

71 - خاطر خواه ( شاد )         عهدیه

72 - خوشگل مو ی        احمد آزاد

73 - لیلی و مجنون اومدن      عارف

74 - تو اگه با من باشی         عارف

75 - موقعه بزن و بکوبه         مرتضی

76 - گل پری جون

77 - لب کارون               آغاسی 

78 - مرو با دیگری          آغاسی

79 - بزنم به تخته            قادری

80 - محراب                 یساری

81 - روزی که ازتوجداشم .     افسر شهیدی

82 -الماز                            (گونل)         ترکیه ای

83 - چایی چایی                  (عاصف )    بندری

84 - تو قلبم تو رو دارم            (حمیرا)

85 - حالا تو جون منی             (حمیرا)

86 -  عطر شکوفه                 (حمیرا)

87 - حرفت حرف من             رسائی

88 - نامزدمو بدین برم            سرژیک

89 -  مادر(ما چهارتا برادر)     سرژیک

90بهاره                           مهر شاد

91 - جونی جونم   (لیلافروهر)     بندری

92 - امشوشوشه   (سندی)           بندری

93 - سیا نرمه نرمه  (ناهید)         بندری

94دختر بندری  ( کاشانی)         بندری

95 - دختر احمد آباد                  بندری

96- از اون بالا کفتر می آیه         بندری

97 - می خونم با بلم رون            بندری

98 - آبادان شهر وفاست (شیلا)     بندری

99 - آی ذولیخاه آی ذولیخاه         مرتضی

100 - چشای وجه پلنگش           مرتضی

101- یه حلقه طلا ئی                  معین

102- بیا بخون عزیزم (فیروزه)      افغانی

103- ابرو کمونی لیلا               (سروش) 

104گلی خوشگلی                سعید شایسته

105- دل من یه یاری داره        سعید شایسته

106 -بت پرست               ( آغاسی )     

107 - سنگ تراش              (آغاسی)

108 – آهنگ سریال عمر گل لا له

109 -  شعمدونی                سامان

110 - یاد تو  (بی توچه بی تابم من) معین

111 - وا ویلا لیلی           (شهرام)

112 - ناری ناری ناری

113 - می خوام برم کردستان (جمشید)

114 - مهره مارداری     (سعید آسایش)

115 - من آمدام وای وای   (گوگوش)

116 - کجا کجائی یاروم     (افغانی)

117 - مینا جان              (افغانی)

118 - دلبر و جانم          (افغانی)

119 - شب ست   (امید جهان)

120 - ستاره آی ستاره        شمالی

121 - سلیمه جان             شمالی

122 - آهای عاشق تراز من (فرشته)

123 - دختر چه قشنگی     (قادری)

124 -  شادی   (بهبودی)

125 - زینو زینو             بندری

126 - نگران منی          مرتضی پاشائی

127 -  این آ ین باره          

128گل پونه ها               ایرج بسطامی

129 - ماه که در اومد           صادق نژوکی

130- مستی          از          اسفند یار 

 131 - دخترآبادانی  ای مه بندر    شیلاا 

132 - من مرد تنهای شبم     از    حبیب

133 - گلهای گل خونه ای            حبیب

134 - ای جونم                سامی بیگی

135- باران ببار  از                   گوگوش

136- گل پونه گل من  از            

137- دوست دارم   از                   گروه سون

138- شبا همش به میخونه میرم  از  

139- خوش فدم    (جدید)    از            امید

140-  با من قدم بزن  از                 مهران

141 - فردا تو می آیی  از  هوشمند عقیلی

142 -  امشب شب ه     از شهرام شب پره 

143 - دونه دونه  با شعر    از    فرزاد فرزین 

144 - مژده              از         السید و آرمین

145 – نگو تمومه                            از    

146 –شاید اگر دائم بودی کنارم  از      

147 - وای دلم تنگه                            

148 -مثل تموم عالم                              

149 -همه چی آرومه                         طالب زاده

150 - قصه عشق     از                        

151 - bir kulunu cok sevdim   ابراهیم تاتلیس

152 - دختر عمو جون      از                   راد

153 - لعبتی هزار ماشالا                 شاهرخ

154 - غربت    ترکیه ای   از        معزز

155 - درخت    از                        

156- تو میای (معبد)             شمائی زاده

157- عروس مهتاب                  عاصف

158 - دل عاشقه  از                 آرمین

159 - مثال تور ماهیا ( حوا )     ویگن

160- قصه بارون   از                  

161- قصر صدف از                    عارف

162- آره تو بهاری از                  امید

163- دونیا دونیا (ترکیه ای)    از  گونل

164 - باجشات اگه نگام کنی  از   دانیال

165 - یه شبگرد عاشق    از   مرتضی شرفی

166 -خانومی چشماتو واکن   از مهرداد 

167 - تو تنهائی قلبم   از            

168 - غریبه (مسافر شهر غریب)  از  قمیشی   

169 - صبر ایوب  از                 جواد یساری

170 - میاد امشب می دونم   از  آغاسی 

 171 افسوس که گذشته  از           منوچهر سخائی

172- خسته  ( بی تو شبها همدم من )مشاهده متن کامل ...

انتشارات گاج
درخواست حذف اطلاعات

برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشاء)

تفکر و سبک زندگی

مطالعات اجتماعی


کتاب های کمک درسی گاج برای این درس

فرهنگ و هنر

انگلیسی پایه هشتم


کتاب های کمک درسی گاج برای این درس

کتاب کار انگلیسی

عربی پایه هشتم

کتاب های کمک درسی گاج برای این درس

آموزش قرآن

تفکر و سبک زندگی

ریاضی هشتم


کتاب های کمک درسی گاج برای این درس

فارسی پایه هشتم


کتاب های کمک درسی گاج برای این درس

علوم هشتم


کتاب های کمک درسی گاج برای این درسمشاهده متن کامل ...
کتابهای شعر
درخواست حذف اطلاعات

در این پست تعدادی از کتابهای ترکی آذری را با عنوان ( شعر )  و با فرمت pdf قرار داده ام.

 

نام کتاب : محبتم من

نام نویسنده : ابوالفضل عظیمی سال 1381 شمسی

با حجم  5.466  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان ترکی نباتی

نام نویسنده : سید ابوالقاسم نباتی  سال 1372 شمسی

با حجم   10.857 مگابایت

 

نام کتاب : تامارزی

نام نویسنده : اصغر فلکی اسکوئی ( آرخا ) سال 1381 شمسی

با حجم   28.229 مگابایت

 

نام کتاب : آذربایجانا سلام

نام نویسنده : محمد رحمانپور کوچه سال 1380 شمسی

با حجم  5.154  مگابایت

 

نام کتاب : قوشمالار

نام نویسنده : ائل اوغلو

با حجم   7.208 مگابایت

 

نام کتاب : قوشمالار ( ائل اوغلو )

نام نویسنده : ائل اوغلو

با حجم   1.467 مگابایت

 

نام کتاب : دیوان باباطاهر ( بزبان ترکی )

نام نویسنده : مترجم : بهرام اسدی سال 1383شمسی

با حجم  5.737  مگابایت

 

نام کتاب : تبریزیمه یانا یانا باخدیم

نام نویسنده : بابک قوجازاده سال 1393شمسی

با حجم   4.982 مگابایت

 

نام کتاب : سازیمین سوزو

نام نویسنده : بولوت قره چورلو

با حجم   4.994 مگابایت

 

نام کتاب : باغلی قاپی

نام نویسنده : پرویز بساوت کیوان سال 1374شمسی

با حجم   3.661 مگابایت

 

نام کتاب : سیری در دیوان پروین اعتصامی

نام نویسنده : حسین پسیان سال 1385 شمسی

با حجم   3.027 مگابایت

 

نام کتاب : آذر اوغلو

نام نویسنده : جعفر دهقانی بیلوردی  سال 1380 شمسی

با حجم   1.166 مگابایت

 

نام کتاب : غزلیات حافظ (بزبان ترکی )

نام نویسنده : مترجم : محمدنقی ناصرالفقراء سال 1380 شمسی

با حجم  53.015  مگابایت

 

نام کتاب : حامد ماکوئی نین غزللری

نام نویسنده : حامد ماکوئی سال 1382 شمسی

با حجم  52.764  مگابایت

 

نام کتاب : شعر پیغمبر منظومه سی

نام نویسنده :حسین جاوید  سال 1392 شمسی

با حجم  5.302  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان اشعار  ترکی

نام نویسنده : میرزا حسین جعفری زنوزی متخلص به : ( آذری )  سال 1389 شمسی

با حجم   1.996 مگابایت

 

نام کتاب : محمدباقر خلخالی و ثعلبیه

نام نویسنده : حسین دوزگون _ علیرضا اوختای  سال 1389 شمسی

با حجم   979 کیلوبایت

 

نام کتاب : ائل قوه سی _ یتیم اوشاق

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای

با حجم  4.970  مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای 1 و 2و 3

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1386 شمسی

با حجم   21.543 مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای   4 و 5 و 6

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1385 شمسی

با حجم   21.564 مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای7 و 8  و 9 و 10 

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1386 شمسی

با حجم   33.956 مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای 11و 12 و 13 و 14

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1386 شمسی

با حجم   28.010 مگابایت

 

نام کتاب : جیزیقدان چیخما بالا

نام نویسنده : حمید آرش آزاد سال 1381 شمسی

با حجم  3.346  مگابایت

 

نام کتاب : چاغیریلمامیش قوناقلار

نام نویسنده : حیدر عباسی متخلص به : ( باریشماز )سال 1383 شمسی

با حجم   1.648 مگابایت

 

نام کتاب : کعبه و قانلی اذان ( یار و نار )

نام نویسنده : حیدر عباسی  سال 1379 شمسی

با حجم   1.880 مگابایت

 

نام کتاب : نغمه داغی

نام نویسنده : حیدر عباسی  سال 1363 شمسی

با حجم   7.502 مگابایت

 

نام کتاب : دیوان حیران خانیم

نام نویسنده : حسین فیض الهی وحید  "حسین اولدوز "

با حجم  2.648  مگابایت

 

نام کتاب : خاقانی شیروانی

نام نویسنده : تهیه و تنظیم : بهرام احمدی  سال 1359 شمسی

با حجم   2.202 مگابایت

 

نام کتاب : قیزیل غزللر

نام نویسنده : رحیم اسداللهی سال 1388 شمسی

با حجم   33.754 مگابایت

 

نام کتاب : گلستان سعدی بزبان ترکی

نام نویسنده : مترجم : رحیم ضیائی فر  سال 1382 شمسی

با حجم  50.461  مگابایت

 

نام کتاب : اشعار ترکی مولوی و ترکی سرایان شمس و مولوی

نام نویسنده : حسین محمدزاده صدیق  سال 1386 شمسی

با حجم   45.186 مگابایت

 

نام کتاب : لای لای دیلی به انضمام آی جیغاتی سلام

نام نویسنده : شمسعلی وحدانی سال 1381 شمسی

با حجم   15.736 مگابایت

 

نام کتاب : اشعار صائب تبریزی

نام نویسنده : م . نخجوانی

با حجم    377 کیلوبایت

 

نام کتاب : تورشا شیرین

نام نویسنده : صمد مرادی سال 1379 شمسی

با حجم  2.088  مگابایت

 

نام کتاب : قره ملیک منظومه سی

نام نویسنده : عباس شب خیز قراملکی سال 1374 شمسی

با حجم  2.013  مگابایت

 

نام کتاب : یار کوچه سی ( مجموعه شعر ترکی )

نام نویسنده : عبدالعلی آیرملو و به همت : مریم آیرملو  سال 1389 شمسی

با حجم    379 کیلوبایت

 

نام کتاب : هوپ هوپ نامه

نام نویسنده : میرزا علی اکبر صابر سال 1992 میلادی مطابق با 1370 شمسی

با حجم  6.281  مگابایت

 

نام کتاب : شعرلر

نام نویسنده : میرزا علی اکبر صابر

با حجم  1.068  مگابایت

 

نام کتاب : کلیات واحد

نام نویسنده : علی آقا واحد  _ تهیه وتیظیم از : علی تبریزی

با حجم   4.555 مگابایت

 

نام کتاب : اشعار کلیات واحد

نام نویسنده : محمد تقی زهت سال 1383 شمسی

با حجم   6.518 مگابایت

 

نام کتاب : نجار اوغلو

نام نویسنده : علی عطائیه  سال 1363 شمسی

با حجم   5.428 مگابایت

 

نام کتاب : دیوان عمادالدین نسیمی

نام نویسنده :تهیه و تنظیم : علیرضا یخ فروزانی سال 1389 شمسی

با حجم  2.962  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان نسیمی

نام نویسنده : حسین فیض الهی وحید " حسین اولدوز "

با حجم   2.805 مگابایت

 

نام کتاب : کاسیبلار ترانه سی

نام نویسنده : غلامعلی آذری سال 1371 شمسی

با حجم  43.851  مگابایت

 

نام کتاب : فضولی غزللری

نام نویسنده : تهیه و تنظیم : محمدآقا سلطانوف سال 1985 میلادی مطابق با 1364شمسی

با حجم   12.400 مگابایت

 

نام کتاب : مریمی ئولموش ا

نام نویسنده : قربانعلی انصاری سال 1391 شمسی

با حجم   1.587 مگابایت

 

نام کتاب : قیزیل قاپی

نام نویسنده : قربانعلی انصاری سال 1385 شمسی

با حجم  1.596  مگابایت

 

نام کتاب : یاشیل ایشیق

نام نویسنده : قربانعلی انصاری

با حجم    654 کیلوبایت

 

نام کتاب : وطن اوغلی

نام نویسنده : ف . کنداوغلی میاندوآب

با حجم   1.051 مگابایت

 

نام کتاب : هجران خسته سی      

نام نویسنده : م . ع . محزون سال 1358

با حجم  2.886  مگابایت

 

نام کتاب : تولکی (ترکی شعرلر )

نام نویسنده : محمدباقر خلخالی

با حجم  16.827  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان محمد پرتو پاشا

نام نویسنده : محمد پرتو پاشا

با حجم   6.619 مگابایت

 

نام کتاب : حیدر بابایلا شوخلوخ

نام نویسنده : محمد رحیمی متخلص به : ( تبریزلی ممی ) سال 1381 شمسی

با حجم   1.705 مگابایت

 

نام کتاب : دالدان آتیلان داش

نام نویسنده : محمد حسین طهماسبپور شهرک ( میرزا )  سال 1377 شمسی

با حجم   19.176 مگابایت

 

نام کتاب : گلشن راز

نام نویسنده : شیخ محمود شبستری  و با تدوین و تصحیح : حسین محمدزاده صدیق سال 1381 شمسی

با حجم   8.203 مگابایت

 

نام کتاب : کندیمیزدن خاطره لر

نام نویسنده : مظفر خداوندگار متخلص به : ( موغان ) سال 1385 شمسی

با حجم  1.843  مگابایت

 

نام کتاب : محبت بولاغی

نام نویسنده : مظفر خداوندگار متخلص به : ( موغان )

با حجم  7.059  مگابایت

 

نام کتاب : یاشیل یاز

نام نویسنده : مظفر خداوندگار متخلص به : ( موغان )

با حجم   4.207 مگابایت

 

نام کتاب : کلیات میرزا علی معجز شبستری جلد 1و2

نام نویسنده : میرزا علی معجز شبستری

با حجم  5.585  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان ملا ولی ودادی

نام نویسنده : ملا ولی ودادی  و  حاضرلایان : ( بهرام اسدی ) سال 1387 شمسی

با حجم   1.042 مگابایت

 

نام کتاب : شعر واضح تبریزی ( در اروپا و گمنام در ایران )

نام نویسنده : میرزا شفیع واضح تبریزی سال 1384 شمسی

با حجم  3.152  مگابایت

 

نام کتاب : قات قاریشیق

نام نویسنده : نجار اوغلو  سال 1381 شمسی

با حجم   13.245 مگابایت

 

نام کتاب : ایپک خیاللار

نام نویسنده : نصیر پایه گذار سال 1390 شمسی

با حجم   3.453 مگابایت

 

نام کتاب : تاریمین تئللری و اشک شمع

نام نویسنده : نصیر پایه گذار

با حجم   4.121 مگابایت

 

نام کتاب : لیلی و مجنون

نام نویسنده : نظامی گنجوی  و  ترجمه : صمد وورغون

با حجم  4.309  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان واقف

نام نویسنده : ملا پناه واقف

با حجم  2.103  مگابایت

 

نام کتاب : وجی نین غزل لری

نام نویسنده : وجه ا...رمضانی گیوی سال 1371 شمسی

با حجم   3.203 مگابایت

 

نام کتاب : دیوان ترکی حکیم هیدجی

نام نویسنده : حکیم هیدجی  و  تهیه کننده و  مقدمه م . کریمی سال 1382 شمسی

با حجم 3.847   مگابایت

 

نام کتاب : شعر طنز و فولکلور یازان شاعرلردن سئچیلمیش شعر نمونه لری

نام نویسنده : تهیه کننده : ( یحیی شیدا )

با حجم  2.052  مگابایت

در این پست تعدادی از کتابهای ترکی آذری را با عنوان ( شعر )  و با فرمت pdf قرار داده ام.

 

نام کتاب : محبتم من

نام نویسنده : ابوالفضل عظیمی سال 1381 شمسی

با حجم  5.466  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان ترکی نباتی

نام نویسنده : سید ابوالقاسم نباتی  سال 1372 شمسی

با حجم   10.857 مگابایت

 

نام کتاب : تامارزی

نام نویسنده : اصغر فلکی اسکوئی ( آرخا ) سال 1381 شمسی

با حجم   28.229 مگابایت

 

نام کتاب : آذربایجانا سلام

نام نویسنده : محمد رحمانپور کوچه سال 1380 شمسی

با حجم  5.154  مگابایت

 

نام کتاب : قوشمالار

نام نویسنده : ائل اوغلو

با حجم   7.208 مگابایت

 

نام کتاب : قوشمالار ( ائل اوغلو )

نام نویسنده : ائل اوغلو

با حجم   1.467 مگابایت

 

نام کتاب : دیوان باباطاهر ( بزبان ترکی )

نام نویسنده : مترجم : بهرام اسدی سال 1383شمسی

با حجم  5.737  مگابایت

 

نام کتاب : تبریزیمه یانا یانا باخدیم

نام نویسنده : بابک قوجازاده سال 1393شمسی

با حجم   4.982 مگابایت

 

نام کتاب : سازیمین سوزو

نام نویسنده : بولوت قره چورلو

با حجم   4.994 مگابایت

 

نام کتاب : باغلی قاپی

نام نویسنده : پرویز بساوت کیوان سال 1374شمسی

با حجم   3.661 مگابایت

 

نام کتاب : سیری در دیوان پروین اعتصامی

نام نویسنده : حسین پسیان سال 1385 شمسی

با حجم   3.027 مگابایت

 

نام کتاب : آذر اوغلو

نام نویسنده : جعفر دهقانی بیلوردی  سال 1380 شمسی

با حجم   1.166 مگابایت

 

نام کتاب : غزلیات حافظ (بزبان ترکی )

نام نویسنده : مترجم : محمدنقی ناصرالفقراء سال 1380 شمسی

با حجم  53.015  مگابایت

 

نام کتاب : حامد ماکوئی نین غزللری

نام نویسنده : حامد ماکوئی سال 1382 شمسی

با حجم  52.764  مگابایت

 

نام کتاب : شعر پیغمبر منظومه سی

نام نویسنده :حسین جاوید  سال 1392 شمسی

با حجم  5.302  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان اشعار  ترکی

نام نویسنده : میرزا حسین جعفری زنوزی متخلص به : ( آذری )  سال 1389 شمسی

با حجم   1.996 مگابایت

 

نام کتاب : محمدباقر خلخالی و ثعلبیه

نام نویسنده : حسین دوزگون _ علیرضا اوختای  سال 1389 شمسی

با حجم   979 کیلوبایت

 

نام کتاب : ائل قوه سی _ یتیم اوشاق

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای

با حجم  4.970  مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای 1 و 2و 3

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1386 شمسی

با حجم   21.543 مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای   4 و 5 و 6

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1385 شمسی

با حجم   21.564 مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای7 و 8  و 9 و 10 

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1386 شمسی

با حجم   33.956 مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای 11و 12 و 13 و 14

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1386 شمسی

با حجم   28.010 مگابایت

 

نام کتاب : جیزیقدان چیخما بالا

نام نویسنده : حمید آرش آزاد سال 1381 شمسی

با حجم  3.346  مگابایت

 

نام کتاب : چاغیریلمامیش قوناقلار

نام نویسنده : حیدر عباسی متخلص به : ( باریشماز )سال 1383 شمسی

با حجم   1.648 مگابایت

 

نام کتاب : کعبه و قانلی اذان ( یار و نار )

نام نویسنده : حیدر عباسی  سال 1379 شمسی

با حجم   1.880 مگابایت

 

نام کتاب : نغمه داغی

نام نویسنده : حیدر عباسی  سال 1363 شمسی

با حجم   7.502 مگابایت

 

نام کتاب : دیوان حیران خانیم

نام نویسنده : حسین فیض الهی وحید  "حسین اولدوز "

با حجم  2.648  مگابایت

 

نام کتاب : خاقانی شیروانی

نام نویسنده : تهیه و تنظیم : بهرام احمدی  سال 1359 شمسی

با حجم   2.202 مگابایت

 

نام کتاب : قیزیل غزللر

نام نویسنده : رحیم اسداللهی سال 1388 شمسی

با حجم   33.754 مگابایت

 

نام کتاب : گلستان سعدی بزبان ترکی

نام نویسنده : مترجم : رحیم ضیائی فر  سال 1382 شمسی

با حجم  50.461  مگابایت

 

نام کتاب : اشعار ترکی مولوی و ترکی سرایان شمس و مولوی

نام نویسنده : حسین محمدزاده صدیق  سال 1386 شمسی

با حجم   45.186 مگابایت

 

نام کتاب : لای لای دیلی به انضمام آی جیغاتی سلام

نام نویسنده : شمسعلی وحدانی سال 1381 شمسی

با حجم   15.736 مگابایت

 

نام کتاب : اشعار صائب تبریزی

نام نویسنده : م . نخجوانی

با حجم    377 کیلوبایت

 

نام کتاب : تورشا شیرین

نام نویسنده : صمد مرادی سال 1379 شمسی

با حجم  2.088  مگابایت

 

نام کتاب : قره ملیک منظومه سی

نام نویسنده : عباس شب خیز قراملکی سال 1374 شمسی

با حجم  2.013  مگابایت

 

نام کتاب : یار کوچه سی ( مجموعه شعر ترکی )

نام نویسنده : عبدالعلی آیرملو و به همت : مریم آیرملو  سال 1389 شمسی

با حجم    379 کیلوبایت

 

نام کتاب : هوپ هوپ نامه

نام نویسنده : میرزا علی اکبر صابر سال 1992 میلادی مطابق با 1370 شمسی

با حجم  6.281  مگابایت

 

نام کتاب : شعرلر

نام نویسنده : میرزا علی اکبر صابر

با حجم  1.068  مگابایت

 

نام کتاب : کلیات واحد

نام نویسنده : علی آقا واحد  _ تهیه وتیظیم از : علی تبریزی

با حجم   4.555 مگابایت

 

نام کتاب : اشعار کلیات واحد

نام نویسنده : محمد تقی زهت سال 1383 شمسی

با حجم   6.518 مگابایت

 

نام کتاب : نجار اوغلو

نام نویسنده : علی عطائیه  سال 1363 شمسی

با حجم   5.428 مگابایت

 

نام کتاب : دیوان عمادالدین نسیمی

نام نویسنده :تهیه و تنظیم : علیرضا یخ فروزانی سال 1389 شمسی

با حجم  2.962  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان نسیمی

نام نویسنده : حسین فیض الهی وحید " حسین اولدوز "

با حجم   2.805 مگابایت

 

نام کتاب : کاسیبلار ترانه سی

نام نویسنده : غلامعلی آذری سال 1371 شمسی

با حجم  43.851  مگابایت

 

نام کتاب : فضولی غزللری

نام نویسنده : تهیه و تنظیم : محمدآقا سلطانوف سال 1985 میلادی مطابق با 1364شمسی

با حجم   12.400 مگابایت

 

نام کتاب : مریمی ئولموش ا

نام نویسنده : قربانعلی انصاری سال 1391 شمسی

با حجم   1.587 مگابایت

 

نام کتاب : قیزیل قاپی

نام نویسنده : قربانعلی انصاری سال 1385 شمسی

با حجم  1.596  مگابایت

 

نام کتاب : یاشیل ایشیق

نام نویسنده : قربانعلی انصاری

با حجم    654 کیلوبایت

 

نام کتاب : وطن اوغلی

نام نویسنده : ف . کنداوغلی میاندوآب

با حجم   1.051 مگابایت

 

نام کتاب : هجران خسته سی      

نام نویسنده : م . ع . محزون سال 1358

با حجم  2.886  مگابایت

 

نام کتاب : تولکی (ترکی شعرلر )

نام نویسنده : محمدباقر خلخالی

با حجم  16.827  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان محمد پرتو پاشا

نام نویسنده : محمد پرتو پاشا

با حجم   6.619 مگابایت

 

نام کتاب : حیدر بابایلا شوخلوخ

نام نویسنده : محمد رحیمی متخلص به : ( تبریزلی ممی ) سال 1381 شمسی

با حجم   1.705 مگابایت

 

نام کتاب : دالدان آتیلان داش

نام نویسنده : محمد حسین طهماسبپور شهرک ( میرزا )  سال 1377 شمسی

با حجم   19.176 مگابایت

 

نام کتاب : گلشن راز

نام نویسنده : شیخ محمود شبستری  و با تدوین و تصحیح : حسین محمدزاده صدیق سال 1381 شمسی

با حجم   8.203 مگابایت

 

نام کتاب : کندیمیزدن خاطره لر

نام نویسنده : مظفر خداوندگار متخلص به : ( موغان ) سال 1385 شمسی

با حجم  1.843  مگابایت

 

نام کتاب : محبت بولاغی

نام نویسنده : مظفر خداوندگار متخلص به : ( موغان )

با حجم  7.059  مگابایت

 

نام کتاب : یاشیل یاز

نام نویسنده : مظفر خداوندگار متخلص به : ( موغان )

با حجم   4.207 مگابایت

 

نام کتاب : کلیات میرزا علی معجز شبستری جلد 1و2

نام نویسنده : میرزا علی معجز شبستری

با حجم  5.585  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان ملا ولی ودادی

نام نویسنده : ملا ولی ودادی  و  حاضرلایان : ( بهرام اسدی ) سال 1387 شمسی

با حجم   1.042 مگابایت

 

نام کتاب : شعر واضح تبریزی ( در اروپا و گمنام در ایران )

نام نویسنده : میرزا شفیع واضح تبریزی سال 1384 شمسی

با حجم  3.152  مگابایت

 

نام کتاب : قات قاریشیق

نام نویسنده : نجار اوغلو  سال 1381 شمسی

با حجم   13.245 مگابایت

 

نام کتاب : ایپک خیاللار

نام نویسنده : نصیر پایه گذار سال 1390 شمسی

با حجم   3.453 مگابایت

 

نام کتاب : تاریمین تئللری و اشک شمع

نام نویسنده : نصیر پایه گذار

با حجم   4.121 مگابایت

 

نام کتاب : لیلی و مجنون

نام نویسنده : نظامی گنجوی  و  ترجمه : صمد وورغون

با حجم  4.309  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان واقف

نام نویسنده : ملا پناه واقف

با حجم  2.103  مگابایت

 

نام کتاب : وجی نین غزل لری

نام نویسنده : وجه ا...رمضانی گیوی سال 1371 شمسی

با حجم   3.203 مگابایت

 

نام کتاب : دیوان ترکی حکیم هیدجی

نام نویسنده : حکیم هیدجی  و  تهیه کننده و  مقدمه م . کریمی سال 1382 شمسی

با حجم 3.847   مگابایت

 

نام کتاب : شعر طنز و فولکلور یازان شاعرلردن سئچیلمیش شعر نمونه لری

نام نویسنده : تهیه کننده : ( یحیی شیدا )

با حجم  2.052  مگابایت

در این پست تعدادی از کتابهای ترکی آذری را با عنوان ( شعر )  و با فرمت pdf قرار داده ام.

 

نام کتاب : محبتم من

نام نویسنده : ابوالفضل عظیمی سال 1381 شمسی

با حجم  5.466  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان ترکی نباتی

نام نویسنده : سید ابوالقاسم نباتی  سال 1372 شمسی

با حجم   10.857 مگابایت

 

نام کتاب : تامارزی

نام نویسنده : اصغر فلکی اسکوئی ( آرخا ) سال 1381 شمسی

با حجم   28.229 مگابایت

 

نام کتاب : آذربایجانا سلام

نام نویسنده : محمد رحمانپور کوچه سال 1380 شمسی

با حجم  5.154  مگابایت

 

نام کتاب : قوشمالار

نام نویسنده : ائل اوغلو

با حجم   7.208 مگابایت

 

نام کتاب : قوشمالار ( ائل اوغلو )

نام نویسنده : ائل اوغلو

با حجم   1.467 مگابایت

 

نام کتاب : دیوان باباطاهر ( بزبان ترکی )

نام نویسنده : مترجم : بهرام اسدی سال 1383شمسی

با حجم  5.737  مگابایت

 

نام کتاب : تبریزیمه یانا یانا باخدیم

نام نویسنده : بابک قوجازاده سال 1393شمسی

با حجم   4.982 مگابایت

 

نام کتاب : سازیمین سوزو

نام نویسنده : بولوت قره چورلو

با حجم   4.994 مگابایت

 

نام کتاب : باغلی قاپی

نام نویسنده : پرویز بساوت کیوان سال 1374شمسی

با حجم   3.661 مگابایت

 

نام کتاب : سیری در دیوان پروین اعتصامی

نام نویسنده : حسین پسیان سال 1385 شمسی

با حجم   3.027 مگابایت

 

نام کتاب : آذر اوغلو

نام نویسنده : جعفر دهقانی بیلوردی  سال 1380 شمسی

با حجم   1.166 مگابایت

 

نام کتاب : غزلیات حافظ (بزبان ترکی )

نام نویسنده : مترجم : محمدنقی ناصرالفقراء سال 1380 شمسی

با حجم  53.015  مگابایت

 

نام کتاب : حامد ماکوئی نین غزللری

نام نویسنده : حامد ماکوئی سال 1382 شمسی

با حجم  52.764  مگابایت

 

نام کتاب : شعر پیغمبر منظومه سی

نام نویسنده :حسین جاوید  سال 1392 شمسی

با حجم  5.302  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان اشعار  ترکی

نام نویسنده : میرزا حسین جعفری زنوزی متخلص به : ( آذری )  سال 1389 شمسی

با حجم   1.996 مگابایت

 

نام کتاب : محمدباقر خلخالی و ثعلبیه

نام نویسنده : حسین دوزگون _ علیرضا اوختای  سال 1389 شمسی

با حجم   979 کیلوبایت

 

نام کتاب : ائل قوه سی _ یتیم اوشاق

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای

با حجم  4.970  مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای 1 و 2و 3

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1386 شمسی

با حجم   21.543 مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای   4 و 5 و 6

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1385 شمسی

با حجم   21.564 مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای7 و 8  و 9 و 10 

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1386 شمسی

با حجم   33.956 مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای 11و 12 و 13 و 14

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1386 شمسی

با حجم   28.010 مگابایت

 

نام کتاب : جیزیقدان چیخما بالا

نام نویسنده : حمید آرش آزاد سال 1381 شمسی

با حجم  3.346  مگابایت

 

نام کتاب : چاغیریلمامیش قوناقلار

نام نویسنده : حیدر عباسی متخلص به : ( باریشماز )سال 1383 شمسی

با حجم   1.648 مگابایت

 

نام کتاب : کعبه و قانلی اذان ( یار و نار )

نام نویسنده : حیدر عباسی  سال 1379 شمسی

با حجم   1.880 مگابایت

 

نام کتاب : نغمه داغی

نام نویسنده : حیدر عباسی  سال 1363 شمسی

با حجم   7.502 مگابایت

 

نام کتاب : دیوان حیران خانیم

نام نویسنده : حسین فیض الهی وحید  "حسین اولدوز "

با حجم  2.648  مگابایت

 

نام کتاب : خاقانی شیروانی

نام نویسنده : تهیه و تنظیم : بهرام احمدی  سال 1359 شمسی

با حجم   2.202

مشاهده متن کامل ...

کتاب های درسی پایه هشتم متوسطه اول س حصیلی 93-94
درخواست حذف اطلاعات
کتب درسی پایه ی هشتم متوسطه جدید (pdf)
کتاب های درسی پایه هشتم متوسطه اول س حصیلی 93-94
تاریخ بروز رسانی :93/5/19

انگلیسی پایه هشتم

تاریخ ارسال 04/04/1393.
کد کتاب:
124
سال تحصیلی:
93-94


کتاب کار انگلیسی هشتم

تاریخ ارسال 04/04/1393.
کد کتاب:
124/1
سال تحصیلی:
93-94

دریافت فایل کامل کتاب:

عربی پایه هشتم

تاریخ ارسال 30/04/1393.
کد کتاب:
125
سال تحصیلی:
93-94


تفکر و سبک زندگی

تاریخ ارسال 30/04/1393.
کد کتاب:
127
سال تحصیلی:
93-94

دریافت فایل کامل کتاب:

تفکر و سبک زندگی پایه هشتم دوره اول متوسطه ویژه پسران

تاریخ ارسال 04/04/1393.
کد کتاب:
121/1
سال تحصیلی:
93-94


آموزش قرآن

تاریخ ارسال 04/04/1393.
کد کتاب:
126
سال تحصیلی:
93-94

دریافت فایل کامل کتاب:

مطالعات اجتماعی

تاریخ ارسال 18/05/1393.
کد کتاب:
122
سال تحصیلی:
93-94

دریافت فایل کامل کتاب:

فرهنگ و هنر

تاریخ ارسال 18/05/1393.
کد کتاب:
123
سال تحصیلی:
93-94

دریافت فایل کامل کتاب:

منبع: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیمشاهده متن کامل ...
کتابخانه مجازی سایت بینش نو
درخواست حذف اطلاعات  نام کتاب : تجسم عمل یا تبدل نیرو به ماده 
نویسنده : آیت الله محمدامین رضوی
تاریخ چاپ : دوم 1350 
شمارگان : 2000جلد 
  نام کتاب : تبیین جهان و انسان 
نویسنده : مرتضی رضوی
تیراژ : 2000 نسخه 
انتشارات : مهر قم
تاریخ چاپ : پاییز 1372
  نام کتاب: گذری بر جامعه شناسی شناخت 
نویسنده: مرتضی رضوی 
انتشارات: کیهان
تاریخ چاپ: بهار1371 
شمارگان: 5000 نسخه
  نام کتاب : نقد مبانی حکمت متعالیه 
نویسنده : مرتضی رضوی
انتشارات : عصر ظهور 
تاریخ چاپ : پاییز 1380 
شمارگان : 2000 نسخه
  نام کتاب : پایان تاریخ (سقوط غرب و آغاز عصر سوم) 
نویسنده : مسعود رضوی 
انتشارات : شفیعی
تاریخ چاپ : داد 1381 
شمارگان: 1500 نسخه
  نام کتاب : انسان و چیستی زیبایی 
نویسنده : مرتضی رضوی 
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : تابستان 1384 
شمارگان : 2000 نسخه
  نام کتاب : محی الدین در آئینه فصوص. جلد اول
نویسنده : مرتضى رضوى
انتشارات : ف دین
نوبت چاپ : اول، بهار 1383 
شمارگان : 3000 نسخه
  نام کتاب : محی الدین در آئینه فصوص. جلد دوم
نویسنده : مرتضى رضوى
انتشارات : مولف
نوبت چاپ : اول، داد 1384 
شمارگان : 3000 نسخه
  نام کتاب : طلوع ابرانسان
نویسنده : مسعود رضوی
انتشارات : نقش جهان
تاریخ چاپ : اردیبهشت 1381
شمارگان : 2200 نسخه
  نام کتاب: بابک و نقد تاریخ نگاری
نویسنده : رسول رضوی
انتشارات: نشر امین آذربایجان
تاریخ چاپ : چاپ اول، 1380 
شمارگان: 3000 نسخه 
  نام کتاب : چنین گفت نیچه
نویسنده : ت . و
تهیه و تنظیم: مسعود رضوى
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : 1375
شمارگان : 2000 نسخه
  نام کتاب : مهدی ( عج )
نویسنده : رسول رضوی
انتشارات : مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
تاریخ چاپ : 1384 
شمارگان : 1000 نسخه 
  نام کتاب : دانش ایمنی در
نویسنده : مرتضی رضوی 
انتشارات : مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
تاریخ چاپ : پاییز 1379
شمارگان : 2000 نسخه
  نام کتاب : تاریخ ایل قاراپاپاق
به کوشش : مهدی(مسعود) رضوی
انتشارات : اهل بیت (ع)
تاریخ چاپ : 1370
شمارگان : 3000 نسخه
  نام کتاب : حلقات (1) در احکام ماءالبئر و دفاع از فتوای متقدّمین
نویسنده : مرتضی رضوی
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : 1385 
شمارگان : 2000 نسخه 
  نام کتاب : حلقات (2) ویژگی‌های «کتاب الخمس» در فقه 
نویسنده : مرتضی رضوی
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : 1385
شمارگان : 2000 نسخه
  نام کتاب : حلقات (3) جامعه شناسی متعه
نویسنده : مرتضی رضوی
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : 1386
شمارگان : 2000 نسخه
  نام کتاب : حلقات (4) سیر تحول وضو در میان امت
نویسنده : مرتضی رضوی
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : 1386
شمارگان : 2000 نسخه
  نام کتاب : حلقات (5) جامعه شناسیِ کار برد تک واژۀ «الرّحمن»
در انهدام توتمیسم عرب 
نویسنده : مرتضی رضوی
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : 1387
شمارگان : 2000 نسخه
  نام کتاب : جامع الشتات جلد اول
نویسنده : میرزا ابو القاسم قمی 
تصحیح : مرتضی رضوی
انتشارات : کیهان
تاریخ چاپ : 1371 
شمارگان : 5000 نسخه
  نام کتاب : جامع الشتات جلد دوم
نویسنده : میرزا ابو القاسم قمی
تصحیح : مرتضی رضوی
انتشارات : کیهان
تاریخ چاپ : 1371 
شمارگان : 5000 نسخه
  نام کتاب : جامع الشتات جلد سوم
نویسنده : میرزا ابو القاسم قمی
تصحیح : مرتضی رضوی
انتشارات : کیهان
تاریخ چاپ : 1371 
شمارگان : 5000 نسخه
  نام کتاب : جامع الشتات جلد چهارم
نویسنده : میرزا ابو القاسم قمی
تصحیح : مرتضی رضوی
انتشارات : کیهان
تاریخ چاپ : 1371 
شمارگان : 5000 نسخه
  نام کتاب : مکتب در فرایند تهاجمات تاریخی
نویسنده : مرتضى رضوى
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : بهار 1387 
شمارگان : 3000 نسخه
  نام کتاب : جامعه شناسی کعبه
نویسنده : مرتضى رضوى
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : پائیز 1387 
شمارگان : 3000 نسخه
  نام کتاب : دو دست خدا
نویسنده : مرتضى رضوى
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : زمستان 1387 
شمارگان : 3000 نسخه
  نام کتاب : جامعه شناسی انقلاب مخملی در ایران
نویسنده : مرتضى رضوى
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : تابستان 1388
شمارگان : 3000 نسخه
  نام کتاب : قرآن و نظام رشته ای جهان
نویسنده : مرتضى رضوى
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : پائیز 1388
شمارگان : 3000 نسخه
  نام کتاب : آفریدگار و آفرینش
نویسنده : مرتضى رضوى
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : پائیز 1388
شمارگان : 3000 نسخه
  نام کتاب : نقد های علامه طباطبائی بر علامه مجلسی
نویسنده : مرتضى رضوى
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : بهار 1389
شمارگان : 3000 نسخه
  نام کتاب : جامع الشتات جلد پنجم
نویسنده : میرزا ابو القاسم قمی 
تصحیح : مرتضی رضوی
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : 1390 
شمارگان : 5000 نسخه
  نام کتاب : جامع الشتات جلد ششم
نویسنده : میرزا ابو القاسم قمی 
تصحیح : مرتضی رضوی
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : 1390 
شمارگان : 5000 نسخه
  نام کتاب : جامع الشتات جلد هفتم
نویسنده : میرزا ابو القاسم قمی 
تصحیح : مرتضی رضوی
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : 1391 
شمارگان : 5000 نسخه
  نام کتاب : جامع الشتات جلد هشتم
نویسنده : میرزا ابو القاسم قمی
تصحیح : مرتضی رضوی
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : 1392 
شمارگان : 5000 نسخه
  نام کتاب : جامع الشتات جلد نهم
نویسنده : میرزا ابو القاسم قمی
تصحیح : مرتضی رضوی
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : 1392 
شمارگان : 5000 نسخه
  نام کتاب : جامع الشتات جلد دهم
نویسنده : میرزا ابو القاسم قمی
تصحیح : مرتضی رضوی
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : 1392 
شمارگان : 5000 نسخه
  نام کتاب : کابالا و پایان تاریخش
نویسنده : مرتضی رضوی 
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : 1390 
شمارگان : 3000 نسخه
  نام کتاب : با دانشجویان فیزیک و کیهان شناسی
نویسنده : مرتضی رضوی 
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : 1390 
شمارگان : 3000 نسخه
  نام کتاب : تشیع و فراگیری جهانیش
نویسنده : مرتضی رضوی 
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : 1392 
شمارگان : 3000 نسخه
  نام کتاب : انسان و علوم انسانی در صحیفه سجادیه جلد اول
نویسنده : مرتضی رضوی 
انتشارات : مولف
تاریخ چاپ : 1392 
شمارگان : 3000 نسخه
مشاهده متن کامل ...
نت فارسی آهنگ با شعر و آکورد
درخواست حذف اطلاعات

 

 از فروشگاه موسیقی پاپ با اطمینان ید کنید.

 

                                            کیفیت و دقت را با ما تجربه کنید.                 

قیمت نتهای فارسی 

هر عدد   با شعر و آکورد  4 هزار تومان

از  20 عدد به بالا شامل 20% تخفیف میشود. ارسال ( با ایمیل ) و

سفارش نوشتن  نت درخواستی  شما  بعد از تائید پذیرفته می شود.

قیمت سفارش

نُت فارسی معمولی 15 هزار تومان

+ اضافه شعر 5 هزار تومان

+ اضافه آکورد 5 هزار تومان

سفارش کامل با شعر و آکورد 25 هزار تومان

 فهرست نتهای فارسی با شعر و آکورد در حال حاضر

بعد از پرداخت مبلغ و دریافت رمز عبور روی نام آهنگ کلیک کنید برای

301- یه شبگرد عاشق ازمرتضی اشرفی  با شعر و آکورد

302- قربونی از سعید شایسته               با شعر و آکورد

303-  سلام   از     داریوش                    با شعر و آکورد

304- زن زیبا     ویگن                           با  شعر و آکورد 

305- خانوم گل   -                           با  شعر وآکورد  

306- حنا (اینجوری بمن نکا نکن) از   با  شعر وآکورد  

307- بهاره              از  مهر شاد                   با شعر و آکورد

308 - تو این زمونه     از نوش آفرین                 با شعر و آکورد

309 - طناز               از سعید شایسته           با  شعر و آکورد

310- مثل تموم عالم     از                 با شعر و آکورد

311- فدات شم           از سامی بیگی           با  شعر و آکورد

312- امان از اون چشم سیات      از منصور         شعر و آکورد

313- بری باخ                   از منصور        - با شعر و آکورد

314- جان مریم          از نوری         با شعر و آکورد

315- وا ویلا لیلی        از (شهرام)           -با شعرو آکورد      

316-بابا کرم -         از جلال همتی           با شعر و آکورد

317- هله دان دان      از نوش آفرین            با شعر و آکورد

318-  چایی چایی      از  (عاصف )           با شعر و آکورد 

319- سیا نرمه نرمه      از ناهید               با شعر و آکورد 

320-  دوبی دوبی        از      اسی            با شعر و آکورد      

321- امشو شوشه -     از   سندی           با شعر و آکورد 

322 - ناری ناری ناری                   با شعر و آکورد    

323- بیقراروم توایکه       از آرام       با شعر و آکورد    

324- دختر عمو جون     از  راد         با شعر و آکورد      

325- حالا یاروم میاد-    از معین       با شعر و آکورد 

326-خالو خالو        از  مرتضی       با شعر و آکورد  

327- (جونی جونوم - (لیلا)           با  شعر و  آکورد 

328-  شراره  از سعید آسایش         با شعر  و آکورد

329- گلی خوشگلی   از سعید شایسته     با آشعر و کورد

330- سلطان قلبم -  از    عارف                با شعر و آکورد     

331-  نازی جون    از   شهرام کاشانی      باشعر و آکورد

332- عزیز دلمی     از  منصور                با شعر و آکورد

333- قدوبالا            از   ویگن                 با شعر و آکورد        

334-قشنگ تراز پریا    از شهرام شبپره    با شعر و آکورد

335- باچشات اگه نگام کنی                    با شعر و آکورد

336- خانومم توئی آرومم   از داود چگری   با شعر و آکورد

337- مادر                از   سرژیک             با شعر و آکورد

338- گل پونه ها   از بسطامی                 با شعر و آکورد

339- ای جونم    از  سامی بیگی             با شعر و آکورد

340- آبادان شهر وفاست                        با شعر و آکورد

341- لب کا رون   از آغاسی                    با آکورد وشعر

342- دختر احمد آباد                               با شعر و آکورد

343- زینو زینو زینو   از  فرزین                 با شعر و آکورد

344-  شادی     از بهبودی        با شعر و آکورد 

345- پرنده                      از مارتیک              با شعر و آکورد

346- سرود ای ایران                                  با  شعر و آکورد

347- تولدت مبارک                                        با شعر وآکورد

348- نگران منی    از مرتضی پاشائی           با شعر و آکورد

349- مرغ سحر     از  شجریان                     با شعر و آکورد

350- مبارک باد                                            با شعر و آکورد

351- ارمنی (آهنگ کردی )                        با شعر و آکورد

352- دونه دونه -     از   فرزاد فرزین          باشعر و آکورد

353- بگذر زمن ای آشنا      از عارف           با شعر و آکورد    

354- حرفت حرف من    از  رسائی            با شعر و آکورد

355- عزیز بشینه کناروم   از گلوریا    با شعر و آکورد 

356- داش غلام   از   عارف                         با شعر و آکورد

357 - الهه ناز            از معین                      با شعر و آکورد 

358 - نوازشم کن   ار سعید پور سعید        با شعر و آکورد

359 - من برات یار میشم  از شمائی زاده    با شعر و آ کورد

 360 - آخ که چقدر نازی   از امید و جهان     با شعر و آ کورد

361 -  تو یه حسی   از       عماد                 با شعر و آ کورد 

362 - چه کنم چه کنم    از عمال مصطفی  با شعر و آ کورد 

363 - هیچکی تو رو دوست نداره   از جواهر کلام   با شعر و آ کورد 

364 -   ستاره    از       سامان جلیلی          با شعر و آ کورد 

365 - طپش      از       سامان جلیلی           با شعر و آ کورد

366- چی تو گوشت خوندن از یوسف زمانی          با شعر و آ کورد