پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 82 معرفی men in black iii
فاروق اعظم ( علی علیه السلام )
درخواست حذف اطلاعات

حیدر کرّار عـــلــــــــــــــــــــی

ماه شب تار عـــلــــــــــــــــــــی

عشق خداوند عـــلــــــــــــــــــــی

علت لبخند عـــلــــــــــــــــــــی

شیر شجاعت عـــلــــــــــــــــــــی

قلۀ غیرت عـــلــــــــــــــــــــی

یاور احمد عـــلــــــــــــــــــــی

حامی سرمد عـــلــــــــــــــــــــی

شوق شهادت عـــلــــــــــــــــــــی

وقت شهامت عـــلــــــــــــــــــــی

از همه بهتر عـــلــــــــــــــــــــی

یاور اول عـــلــــــــــــــــــــی

شاه غدیر است عـــلــــــــــــــــــــی

بس که دلیر است عـــلــــــــــــــــــــی

همسر زهراست عـــلــــــــــــــــــــی

مالک دنیاست عـــلــــــــــــــــــــی

هم اُذُن الله ست عـــلــــــــــــــــــــی

هم اسد الله ست عـــلــــــــــــــــــــی

وه چه شکیباست عـــلــــــــــــــــــــی

صابرِ دنیاست عـــلــــــــــــــــــــی

عشق و معماست عـــلــــــــــــــــــــی

آه چه زیباست عـــلــــــــــــــــــــی

دُرّ جهان است عـــلــــــــــــــــــــی

لطف عیان است عـــلــــــــــــــــــــی

ورد زبان است عـــلــــــــــــــــــــی

ذکر جهان است عـــلــــــــــــــــــــی

کوه بلایاست عـــلــــــــــــــــــــی

وای چه تنهاست عـــلــــــــــــــــــــی

یکه سوار است عـــلــــــــــــــــــــی

چه بی قرار است عـــلــــــــــــــــــــی

نیک یست عـــلــــــــــــــــــــی

باده و جامیست عـــلــــــــــــــــــــی

دین است عـــلــــــــــــــــــــی

قلب زمین است عـــلــــــــــــــــــــی

فاتح خیبر عـــلــــــــــــــــــــی

جهاد اکبر عـــلــــــــــــــــــــی

صاحب خاک است عـــلــــــــــــــــــــی

طاهر و پاک است عـــلــــــــــــــــــــی

وسعت دریاست عـــلــــــــــــــــــــی

آیینۀ ماست عـــلــــــــــــــــــــی

صاحب دین است عـــلــــــــــــــــــــی

علم و یقین است عـــلــــــــــــــــــــی

دشمن بیداد عـــلــــــــــــــــــــی

صیحه و فریاد عـــلــــــــــــــــــــی

یاور مظلوم عـــلــــــــــــــــــــی

مومن و معصوم عـــلــــــــــــــــــــی

اول و آ عـــلــــــــــــــــــــی

صاحب باور عـــلــــــــــــــــــــی

ابر بهاراست عـــلــــــــــــــــــــی

شمس و نگار است عـــلــــــــــــــــــــی

محو خداوند عـــلــــــــــــــــــــی

وصلت و پیوند عـــلــــــــــــــــــــی

غُرّش شیر است عـــلــــــــــــــــــــی

روح امین است عـــلــــــــــــــــــــی

او که ید الله ست عـــلــــــــــــــــــــی

صاحب عقباست عـــلــــــــــــــــــــی

او که نمردست عـــلــــــــــــــــــــی

او که نمیر است عـــلــــــــــــــــــــی

او که ازل بود عـــلــــــــــــــــــــی

تا به ابد بود عـــلــــــــــــــــــــی

غرق ریاضت عـــلــــــــــــــــــــی

کوه صلابت عـــلــــــــــــــــــــی

اوست موفّق عـــلــــــــــــــــــــی

قدرت مطلق عـــلــــــــــــــــــــی

صاحب دلهاست عـــلــــــــــــــــــــی

آبی دریاست عـــلــــــــــــــــــــی

پادشه ماست عـــلــــــــــــــــــــی

هر چه دلت خواست عـــلــــــــــــــــــــی

رونق بازار عـــلــــــــــــــــــــی

راز نگهدار عـــلــــــــــــــــــــی

گِردِ ثواب است عـــلــــــــــــــــــــی

قلب کتاب است عـــلــــــــــــــــــــی

معلّم و مَشق عـــلــــــــــــــــــــی

چشمِ پر از اشک عـــلــــــــــــــــــــی

شهید محراب عـــلــــــــــــــــــــی

ی ره بی خواب عـــلــــــــــــــــــــی

فکر یتیم است عـــلــــــــــــــــــــی

فکر اسیر است عـــلــــــــــــــــــــی

عاشقِ سرمست عـــلــــــــــــــــــــی

بوده و تا هست عـــلــــــــــــــــــــی

جام میِ ناب عـــلــــــــــــــــــــی

پاکتر از آب عـــلــــــــــــــــــــی

وحی الهی ست عـــلــــــــــــــــــــی

بر همه جاریست عـــلــــــــــــــــــــی

صاحب جود است عـــلــــــــــــــــــــی

کُل وجود است عـــلــــــــــــــــــــی

غالب شعر است عـــلــــــــــــــــــــی

عمق شعور است عـــلــــــــــــــــــــی

یکه و خاص است عـــلــــــــــــــــــــی

جزء خواص است عـــلــــــــــــــــــــی

بر سر منبر عـــلــــــــــــــــــــی

تاج بر این سر عـــلــــــــــــــــــــی

عالِمِ اسرار عـــلــــــــــــــــــــی

حاکم دربار عـــلــــــــــــــــــــی

ی باغ است عـــلــــــــــــــــــــی

شمع و چراغ است عـــلــــــــــــــــــــی

بر در جنّات عـــلــــــــــــــــــــی

بانی حاجات عـــلــــــــــــــــــــی

صاحب رئفت عـــلــــــــــــــــــــی

مهر و محبت عـــلــــــــــــــــــــی

شوق تمناست عـــلــــــــــــــــــــی

خواستۀ ماست عـــلــــــــــــــــــــی

صاف و صدیق است عـــلــــــــــــــــــــی

یار و رفیق است عـــلــــــــــــــــــــی

اوج مباحات عـــلــــــــــــــــــــی

سرورِ سادات عـــلــــــــــــــــــــی

بر همه مولاست عـــلــــــــــــــــــــی

ببین چه آقاست عـــلــــــــــــــــــــی

زِ بَد ، مبرّاست عـــلــــــــــــــــــــی

شهد مرباست عـــلــــــــــــــــــــی

صاحب تقواست عـــلــــــــــــــــــــی

عِلمِ دو دنیاست عـــلــــــــــــــــــــی

چه با حیاییست عـــلــــــــــــــــــــی

مردِ خ ست عـــلــــــــــــــــــــی

دلبر و همسر عـــلــــــــــــــــــــی

معنی شوهر عـــلــــــــــــــــــــی

عاقلِ شوراست عـــلــــــــــــــــــــی

چه مجلس آراست عـــلــــــــــــــــــــی

کیسه به دوش است عـــلــــــــــــــــــــی

در ملکوت است عـــلــــــــــــــــــــی

چه کهنه پوش است عـــلــــــــــــــــــــی

باز خموش است عـــلــــــــــــــــــــی

شان رکوع است عـــلــــــــــــــــــــی

غرق سجود است عـــلــــــــــــــ

مشاهده متن کامل ...

فاروق اعظم ( علی علیه السلام )
درخواست حذف اطلاعات

حیدر کرّار عـــلــــــــــــــــــــی

ماه شب تار عـــلــــــــــــــــــــی

عشق خداوند عـــلــــــــــــــــــــی

علت لبخند عـــلــــــــــــــــــــی

شیر شجاعت عـــلــــــــــــــــــــی

قلۀ غیرت عـــلــــــــــــــــــــی

یاور احمد عـــلــــــــــــــــــــی

حامی سرمد عـــلــــــــــــــــــــی

شوق شهادت عـــلــــــــــــــــــــی

وقت شهامت عـــلــــــــــــــــــــی

از همه بهتر عـــلــــــــــــــــــــی

یاور اول عـــلــــــــــــــــــــی

شاه غدیر است عـــلــــــــــــــــــــی

بس که دلیر است عـــلــــــــــــــــــــی

همسر زهراست عـــلــــــــــــــــــــی

مالک دنیاست عـــلــــــــــــــــــــی

هم اُذُن الله ست عـــلــــــــــــــــــــی

هم اسد الله ست عـــلــــــــــــــــــــی

وه چه شکیباست عـــلــــــــــــــــــــی

صابرِ دنیاست عـــلــــــــــــــــــــی

عشق و معماست عـــلــــــــــــــــــــی

آه چه زیباست عـــلــــــــــــــــــــی

دُرّ جهان است عـــلــــــــــــــــــــی

لطف عیان است عـــلــــــــــــــــــــی

ورد زبان است عـــلــــــــــــــــــــی

ذکر جهان است عـــلــــــــــــــــــــی

کوه بلایاست عـــلــــــــــــــــــــی

وای چه تنهاست عـــلــــــــــــــــــــی

یکه سوار است عـــلــــــــــــــــــــی

چه بی قرار است عـــلــــــــــــــــــــی

نیک یست عـــلــــــــــــــــــــی

باده و جامیست عـــلــــــــــــــــــــی

دین است عـــلــــــــــــــــــــی

قلب زمین است عـــلــــــــــــــــــــی

فاتح خیبر عـــلــــــــــــــــــــی

جهاد اکبر عـــلــــــــــــــــــــی

صاحب خاک است عـــلــــــــــــــــــــی

طاهر و پاک است عـــلــــــــــــــــــــی

وسعت دریاست عـــلــــــــــــــــــــی

آیینۀ ماست عـــلــــــــــــــــــــی

صاحب دین است عـــلــــــــــــــــــــی

علم و یقین است عـــلــــــــــــــــــــی

دشمن بیداد عـــلــــــــــــــــــــی

صیحه و فریاد عـــلــــــــــــــــــــی

یاور مظلوم عـــلــــــــــــــــــــی

مومن و معصوم عـــلــــــــــــــــــــی

اول و آ عـــلــــــــــــــــــــی

صاحب باور عـــلــــــــــــــــــــی

ابر بهاراست عـــلــــــــــــــــــــی

شمس و نگار است عـــلــــــــــــــــــــی

محو خداوند عـــلــــــــــــــــــــی

وصلت و پیوند عـــلــــــــــــــــــــی

غُرّش شیر است عـــلــــــــــــــــــــی

روح امین است عـــلــــــــــــــــــــی

او که ید الله ست عـــلــــــــــــــــــــی

صاحب عقباست عـــلــــــــــــــــــــی

او که نمردست عـــلــــــــــــــــــــی

او که نمیر است عـــلــــــــــــــــــــی

او که ازل بود عـــلــــــــــــــــــــی

تا به ابد بود عـــلــــــــــــــــــــی

غرق ریاضت عـــلــــــــــــــــــــی

کوه صلابت عـــلــــــــــــــــــــی

اوست موفّق عـــلــــــــــــــــــــی

قدرت مطلق عـــلــــــــــــــــــــی

صاحب دلهاست عـــلــــــــــــــــــــی

آبی دریاست عـــلــــــــــــــــــــی

پادشه ماست عـــلــــــــــــــــــــی

هر چه دلت خواست عـــلــــــــــــــــــــی

رونق بازار عـــلــــــــــــــــــــی

راز نگهدار عـــلــــــــــــــــــــی

گِردِ ثواب است عـــلــــــــــــــــــــی

قلب کتاب است عـــلــــــــــــــــــــی

معلّم و مَشق عـــلــــــــــــــــــــی

چشمِ پر از اشک عـــلــــــــــــــــــــی

شهید محراب عـــلــــــــــــــــــــی

ی ره بی خواب عـــلــــــــــــــــــــی

فکر یتیم است عـــلــــــــــــــــــــی

فکر اسیر است عـــلــــــــــــــــــــی

عاشقِ سرمست عـــلــــــــــــــــــــی

بوده و تا هست عـــلــــــــــــــــــــی

جام میِ ناب عـــلــــــــــــــــــــی

پاکتر از آب عـــلــــــــــــــــــــی

وحی الهی ست عـــلــــــــــــــــــــی

بر همه جاریست عـــلــــــــــــــــــــی

صاحب جود است عـــلــــــــــــــــــــی

کُل وجود است عـــلــــــــــــــــــــی

غالب شعر است عـــلــــــــــــــــــــی

عمق شعور است عـــلــــــــــــــــــــی

یکه و خاص است عـــلــــــــــــــــــــی

جزء خواص است عـــلــــــــــــــــــــی

بر سر منبر عـــلــــــــــــــــــــی

تاج بر این سر عـــلــــــــــــــــــــی

عالِمِ اسرار عـــلــــــــــــــــــــی

حاکم دربار عـــلــــــــــــــــــــی

سبزی باغ است عـــلــــــــــــــــــــی

شمع و چراغ است عـــلــــــــــــــــــــی

بر در جنّات عـــلــــــــــــــــــــی

بانی حاجات عـــلــــــــــــــــــــی

صاحب رئفت عـــلــــــــــــــــــــی

مهر و محبت عـــلــــــــــــــــــــی

شوق تمناست عـــلــــــــــــــــــــی

خواستۀ ماست عـــلــــــــــــــــــــی

صاف و صدیق است عـــلــــــــــــــــــــی

یار و رفیق است عـــلــــــــــــــــــــی

اوج مباحات عـــلــــــــــــــــــــی

سرورِ سادات عـــلــــــــــــــــــــی

بر همه مولاست عـــلــــــــــــــــــــی

ببین چه آقاست عـــلــــــــــــــــــــی

زِ بَد ، مبرّاست عـــلــــــــــــــــــــی

شهد مرباست عـــلــــــــــــــــــــی

صاحب تقواست عـــلــــــــــــــــــــی

عِلمِ دو دنیاست عـــلــــــــــــــــــــی

چه با حیاییست عـــلــــــــــــــــــــی

مردِ خ ست عـــلــــــــــــــــــــی

دلبر و همسر عـــلــــــــــــــــــــی

معنی شوهر عـــلــــــــــــــــــــی

عاقلِ شوراست عـــلــــــــــــــــــــی

چه مجلس آراست عـــلــــــــــــــــــــی

کیسه به دوش است عـــلــــــــــــــــــــی

در ملکوت است عـــلــــــــــــــــــــی

چه کهنه پوش است عـــلــــــــــــــــــــی

باز خموش است عـــلــــــــــــــــــــی

شان رکوع است عـــلــــــــــــــــــــی

غرق سجود است ع

مشاهده متن کامل ...

مقاله ساختار چشم
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل مقاله ساختار چشم با و پر سرعت .

مقاله ساختار چشم


مقاله ساختار چشم

مقاله ساختار چشم 8 ص فرمت word 

 

 

 

 

 

 

 

اشعه نور از مردمک و قرنیه مى گذرد و به عدسى چشم برخورد مى کند و به وسیلهٔ عدسى ش ته مى شود. انبساط و انقباض ماهیچه هایى که به عنبیه متصل هستند مردمک چشم را کوچک و بزرگ ، تنگ و گشاد مى کنند و به این ترتیب مقدار نورى که به چشم وارد مى شود تنظیم مى گردد. هر گاه نور شدید باشد مردمک تنگ مى شود. در مواقعى که نگاه خود را از شیئى که در نزدیکى ما قرار دارد متوجه چیزى که دورتر است کنیم مردمک گشاد مى شود، این عمل را تطابق گویند. عدسى چشم به کمک انقباض و انبساط جسم مژگانى تغییر شکل مى دهد و تحدب خود را به میزان مورد نیاز کم و زیاد مى کند. تغییر شکل عدسى باعث مى شود که تصویر اجسام علیرغم حرکت آنها دور شدن از چشم یا نزدیک شدن به آن،  آن چنان که واقعاً هستند روى شبکیه بیافتد. این تصویر موجب تحریک یاخته هاى بینایى مى شود و موج عصبى از طریق عصب بینایى به مغز مى رسد و در آنجا درک مى شود.


با


مقاله ساختار چشم


مشاهده متن کامل ...
مروری بر پردازش وب معنایی در رایانش ابری
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل مروری بر پردازش وب معنایی در رایانش ابری با و پر سرعت .

 

با توجه به افزایش درخواستها برای واکشی اطلاعات در اینترنت و نیاز روز افزون افزایش سرعت در دسترسی به داده ها تکنولوژی های فراوانی پدید آمدند. یکی از این راه حل ها رایانش ابری می باشد که با توجه امکانات فراهم نموده بسیاری از مشکلات داد های بزرگ و پردازش آنها را مرتفع نموده و در حال گسترش و پیشرفت برای کارآیی بیشتر میباشد. یکی دیگر از موارد بسیار مهم در دست ی به داده ها و است اج آنها با ساختار مناسب و رسیدن به کوتاه ترین مسیر در دستی به اطلاعات وب معنایی می باشد. برای رسیدن به وب معنایی مناسب باید هستی شناسی در این زمینه به درستی صورت پذیرد. در این پایان نامه سعی بر توضیح هستی شناسی و زبان های مطرح در آن به همراه تحلیل و بررسی استفاده از وب معنایی در رایانش ابری به همراه معماری های ارائه شده در این زمینه شده است. در انتها نیز یک معماری ارائه شده مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.


با


مروری بر پردازش وب معنایی در رایانش ابری


مشاهده متن کامل ...
انعطافپذیرى
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل انعطافپذیرى با و پر سرعت .

انعطافپذیرى


انعطافپذیرى

مقالات تربیت بدنی با فرمت doc صفحات 22

موقعى که توپى را به روى سطح ثابت بزنیم جزئى فشرده مى شود و چون اکثر اجسام تمایل دارند شکل اصلى خود را حفظ کنند بعد از فشردگى مجدداً به شکل اولیهٔ خود بر مى گردد. توپ پس از اصابت به زمین از آن جدا شده، و از زمین بلند مى شود. وقتى دو جسم در حال حرکت هستند و یکى بر دیگرى ضربه وارد مى کند همین ح اتفاق مى افتد مانند دست آبشارزن و توپ در والیبال و یا زدن توپ تنیس با راکت. خاصیتى را که موجب مى شود تا اجسام پس از برخورد و تغییر شکل جزئى دادن دوباره به شکل و هیئت اولیهٔ خود برگردند خاصیت انعطاف پذیرى اجسام گویند. این خاصیت در اکثر اجسام و یا اشیائى که در ورزش به کار مى روند وجود دارد.


با


انعطافپذیرى


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت الگوریتم های ژنتیک
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو پاو وینت الگوریتم های ژنتیک با و پر سرعت .

پاو وینت الگوریتم های ژنتیک


پاو وینت الگوریتم های ژنتیک

لینک پرداخت و در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد اسلاید:27

الگوریتم ژنتیک

lالگوریتم  ژنتیک  روش یادگیری بر پایه  تکامل  بیولوژیک است.
lاین روش در سال 1970 توسط john holland معرفی گردید
lاین روشها با نام evolutionary algorithms نیز خوانده میشوند.
ایده کلی
lیک ga برای حل یک مسئله مجموعه بسیار بزرگی از راه حلهای ممکن ار تولید میکند.
lهر یک از این راه حلها با استفاده از یکتابع تناسبمورد ارزی قرار میگیرد.
lآنگاه  تعدادی  از بهترین راه حلها باعث تولید راه حلهای جدیدی میشوند. که اینکار باعث تکامل راه حلها میگردد.
lبدین ترتیب فضای جستجو در جهتی تکامل پیدا میکند که به راه حل مطلوب برسد
lدر صورت انتخاب صحیح پارامترها، این روش میتواند بسیار موثر عمل نماید.

با


پاو وینت الگوریتم های ژنتیک


مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات


خدا یا کفر نمی گویم!

پریشانم

چه می خواهی تو از جانم؟!

مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زند کردی

خداوندا!

اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی

لباس فقر پوشی

غرورت را برای تکه نانی

به زیر پای نامردان بیاندازی

و شب آهسته و خسته

تهی دست و زبان بسته

به سوی خانه باز آیی

زمین و آسمان را کفر می گویی

نمی گویی؟!

خداوندا!

اگر در روز گرما خیز تابستان

تنت بر سایه ی دیوار بگشایی

لبت بر کاسه ی مسی قیر اندود بگذاری

و قدری آن طرف تر

عمارت های مرمرین بینی

و اعصابت برای سکه ای این سو و آن سو در روان باشد

زمین و آسمان را کفر می گویی

نمی گویی؟!

خداوندا!

اگر روزی بشر گردی

ز حال بندگانت با خبر گردی

پشیمان می شوی از قصه خلقت از این بودن، از این بدعت

خداوندا تو مسئولی

خداوندا تو می دانی که انسان بودن و ماندن

در این دنیا چه دشوار است

چه رنجی می کشد آن که انسان است و از احساس سرشار است!


منبع: http://theliterature. /


مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

خدا یا کفر نمی گویم!

پریشانم

چه می خواهی تو از جانم؟!

مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی

خداوندا!

اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی

لباس فقر پوشی

غرورت را برای تکه نانی

به زیر پای نامردان بیاندازی

و شب آهسته و خسته

تهی دست و زبان بسته

به سوی خانه باز آیی

زمین و آسمان را کفر می گویی

نمی گویی؟!

خداوندا!

اگر در روز گرما خیز تابستان

تنت بر سایه ی دیوار بگشایی

لبت بر کاسه ی مسی قیر اندود بگذاری

و قدری آن طرف تر

عمارت های مرمرین بینی

و اعصابت برای سکه ای این سو و آن سو در روان باشد

زمین و آسمان را کفر می گویی

نمی گویی؟!

خداوندا!

اگر روزی بشر گردی

ز حال بندگانت با خبر گردی

پشیمان می شوی از قصه خلقت از این بودن، از این بدعت

خداوندا تو مسئولی

خداوندا تو می دانی که انسان بودن و ماندن

در این دنیا چه دشوار است

چه رنجی می کشد آن که انسان است و از احساس سرشار است!منبع: http://theliterature. /

مشاهده متن کامل ...
اصول دوچرخه سواری
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یارا فایل اصول دوچرخه سواری با و پر سرعت .

اصول دوچرخه سواری


اصول دوچرخه سواری

مقالات تربیت بدنی با فرمت           doc           صفحات  23

با خم شدن به طرف فرمان ، وزن بالا تنه را به جلو متمایل کنید. بهترین وسیله برای این امر شاخ ی فرمان است که از آن می توانید به نحو احسن بهره ببرید. برخلاف دوچرخه سواری بر روی سطوح هموار و جادهای آسف ، هیچگاه در سربالایی های خاکی از روی زین بلند نشوید چرا که این عمل وزن را از روی چرخ عقب برداشته و باعث خلاص چرخیدن چرخ عقب می شود.


با


اصول دوچرخه سواری


مشاهده متن کامل ...
پروژه کتابهای گوگل (دسترسی رایگان به میلیونها کتاب)
درخواست حذف اطلاعات

http://library.stanford.edu/projects/google-books

گوگل بو ( google books) که پیش تر با نام گوگل بوک سرچ یا گوگل پرینت عرضه می شد، سرویسی است که مورد جستجو را در متن کامل کتبی که شرکت گوگل در پایگاه داده خود ذخیره دارد، پیدا می کند. این سرویس در ماه اکتبر ۲۰۰۴ در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت با نام گوگل پرینت معرفی شد. پروژه کتابخانه گوگل که در حال حاضر با نام گوگل بوک سرچ شناخته می شود نیز در دسامبر همان سال معرفی شد.

گوگل بوکز یکی دیگر از سرویس های بحث برانگیز گوگل بود. کمپانی شروع به اسکن کتاب ها کرد و آنها را به صورت محدود آپلود نمود و نسخه کامل ها کتاب هایی که اجازه داده می شد را به موتور جستجوی جدید خوب برای کتاب ها اختصاص داد.

این پروژه علاوه بر بستن قرارداد با ناشران چاپی فعلی، درگیر یک برنامه با کتابخانه­های شرکت کننده در این پروژه برای اسکن ده­ها میلیون کتاب از کتابخانه­های بزرگ در سراسر جهان است تا با نمایه­سازی تمام متن آ ن­ها جستجوی کاملی از آن­ها را فراهم آورد. تا به امروز گوگل بیش از ۱۲ میلیون جلد کتاب را اسکن و نمایه کرده است )که بیش از ۲میلیون جلد کتاب از قفسه کتابخانه­های استنفورد است). این فهرست در حدود ۳۰ کتابخانه شرکت کننده در این پروژه در سرتاسر جهان را در بر می گیرد.منبع: http://zamani-ma. /


مشاهده متن کامل ...
خندوانه 7 بهمن 95 حامد آهنگی و نیما و علی مشهدی
درخواست حذف اطلاعات
--------------------------------------------------------
خندوانه 7 بهمن 95 کمدین ها با کیفیت عالی
--------------------------------------------------------

خندوانه 7 بهمن 95 کمدین ها با حجم کم
--------------------------------------------------------

مهمان: حامد آهنگی، نیما، علی مسعودی (مشهدی)

--------------------------------------------------------مشاهده متن کامل ...
پروژه کتابهای گوگل (دسترسی رایگان به میلیونها کتاب)
درخواست حذف اطلاعات

http://library.stanford.edu/projects/google-books

گوگل بو ( google books) که پیش تر با نام گوگل بوک سرچ یا گوگل پرینت عرضه می شد، سرویسی است که مورد جستجو را در متن کامل کتبی که شرکت گوگل در پایگاه داده خود ذخیره دارد، پیدا می کند. این سرویس در ماه اکتبر ۲۰۰۴ در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت با نام گوگل پرینت معرفی شد. پروژه کتابخانه گوگل که در حال حاضر با نام گوگل بوک سرچ شناخته می شود نیز در دسامبر همان سال معرفی شد.

گوگل بوکز یکی دیگر از سرویس های بحث برانگیز گوگل بود. کمپانی شروع به اسکن کتاب ها کرد و آنها را به صورت محدود آپلود نمود و نسخه کامل ها کتاب هایی که اجازه داده می شد را به موتور جستجوی جدید خوب برای کتاب ها اختصاص داد.

این پروژه علاوه بر بستن قرارداد با ناشران چاپی فعلی، درگیر یک برنامه با کتابخانه­های شرکت کننده در این پروژه برای اسکن ده­ها میلیون کتاب از کتابخانه­های بزرگ در سراسر جهان است تا با نمایه­سازی تمام متن آ ن­ها جستجوی کاملی از آن­ها را فراهم آورد. تا به امروز گوگل بیش از ۱۲ میلیون جلد کتاب را اسکن و نمایه کرده است )که بیش از ۲میلیون جلد کتاب از قفسه کتابخانه­های استنفورد است). این فهرست در حدود ۳۰ کتابخانه شرکت کننده در این پروژه در سرتاسر جهان را در بر می گیرد.منبع: http://zamani-ma. /

مشاهده متن کامل ...
برف نو، شاملو
درخواست حذف اطلاعات

برف نو! برف نو!سلام! سلام!

بنشین، خوش نشسته ای بر بام
پاکی آوردی ای امید سپید
همه آلودگی ست این ایام
راه شومی ست می زند مطرب
تلخواری است می چکد در جام
اشکواری ست می کشد لبخند
ننگواری ست می تراشد نام
شنبه چون ، پار چون پیرار
نقش هم رنگ می زند رسام
مرغ شادی به دامگاه آمد
به زمانی که برگسیخته دام
ره به هموار جای دشت افتاد
ای دریغا که برنیاید گام
تشنه آن جا به خاک مرگ نشست
کاتش از آب می کند پیغام
کام ما حاصل آن زمان آمد
که طمع برگرفته ایم از کام
خامسوزیم الغرض بدرود
تو فرود آی برف تازه سلام!

احمد شاملومشاهده متن کامل ...
برف نو، شاملو
درخواست حذف اطلاعات

برف نو! برف نو!سلام! سلام!

بنشین، خوش نشسته ای بر بام
پاکی آوردی ای امید سپید
همه آلودگی ست این ایام
راه شومی ست می زند مطرب
تلخواری است می چکد در جام
اشکواری ست می کشد لبخند
ننگواری ست می تراشد نام
شنبه چون ، پار چون پیرار
نقش هم رنگ می زند رسام
مرغ شادی به دامگاه آمد
به زمانی که برگسیخته دام
ره به هموار جای دشت افتاد
ای دریغا که برنیاید گام
تشنه آن جا به خاک مرگ نشست
کاتش از آب می کند پیغام
کام ما حاصل آن زمان آمد
که طمع برگرفته ایم از کام
خامسوزیم الغرض بدرود
تو فرود آی برف تازه سلام!

احمد شاملومنبع: http://fekrnoe. /

مشاهده متن کامل ...
چهار جواب
درخواست حذف اطلاعات

سلام و دو صد درود

ادب و عرفان

*ابوالحسن قانی می گوید؛

جواب چهار نفر مرا سخت تکان داد !

*مرد فاسدی از کنارم گذشت و من

گوشه لباسم را جمع تا به او نخورد !

او گفت؛ ای شیخ !

خدا می داند که فردا حال ما چه خواهد شد !

*مستی دیدم که افتان و خیزان

در جاده های گل آلود می رفت،

به او گفتم؛ قدم ثابت بردار تا نلغزی !

گفت؛ من بلغزم باکی نیست،

به هوش باش تو نلغزی ای شیخ !

که جماعتی از پی تو خواهند لغزید...!

*کودکی دیدم که چراغی در دست داشت

گفتم؛ این روشنایی را از کجا آورده ای؟!

کودک چراغ را فوت کرد

و آنرا خاموش ساخت و گفت؛

تو که شیخ این شهری،

بگو که این روشنایی کجا رفت ؟!

*زنی بسیار زیبا رو که در حال خشم

از شوهرش شکایت میکرد !

گفتم؛ اول رویت را بپوشان، بعد با من حرف بزن!

گفت؛ من که غرق خواهش دنیا هستم،

چنان از خود بی خود شده ام که از خویش

خبرم نیست، تو چگونه غرق محبت خالقی،

که از نگاهی بیم داری....؟!مشاهده متن کامل ...
ترسناک ترین تا مفیدترین فناوری های معرفی شده در سریال black mirror
درخواست حذف اطلاعات
ترسناک ترین تا مفیدترین فناوری های معرفی شده در سریال black mirror

سریال black mirror یکی از ماندگارترین آثار تلویزیونی در نقد فناوری افسارگسیخته است که در قسمت‌های مختلف خود، فناوری‌های جالب توجهی را معرفی می‌کند.مشاهده متن کامل ...
رژ لب و لاک بلک لایت black light
درخواست حذف اطلاعات

رژ لب و لاک بلک لایت black light

 

با 42 درصد تخفیف

دیدن این کالا در دایابرگمشاهده متن کامل ...
روابط آب و خاک و گیاه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو روابط آب و خاک و گیاه با و پر سرعت .

روابط آب و خاک و گیاه


روابط آب و خاک و گیاه

مقالات زیست  با فرمت           doc           صفحات  10

یک گیاه علفى سریع الرشد عمدتاً از آب تشکیل شده است. محتوى آب گیاه بین ۷۰ تا ۹۰% مى باشد که بسته به سن گیاه، گونه گیاه، بافت موردنظر و محیط، متفاوت است. آب براى بسیارى از فعالیت هاى گیاهى لازم است:

۱. حلال بوده و محیطى مناسب براى واکنش هاى شیمیائى فراهم مى نماید.

۲. محیطى مناسب براى انتقال مواد آلى و معدنى مى باشد.

۳. موجب تورم سلول هاى گیاهى مى شود. آماس باعث بزرگ شدن سلول، ساختار گیاه و شکل گیرى آن مى گردد.

۴. باعث آبگیرى (hydration)، خنثى سازى (neutralization)، بار الکتریکى روى مولکول هاى کلوئیدى مى شود. در مورد آنزیم ها، آبگیرى موجب حفظ ساختمان آنزیم و تسهیل فعالیت هاى کاتالیزورى آن مى گردد.

۵. ماده خام فتوسنتزى فرآیندهاى هیدرولتیکى و سایر واکنش هاى گیاهى را تشکیل دهد.

۶. تبخیر آب تعرق موجب خنک شدن گیاه مى گردد.


با


روابط آب و خاک و گیاه


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی..
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی.. با و پر سرعت .

پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی..


پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی..

پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی

فرمت فایل: پاو وینت

تعداد اسلاید: 32

 

 

 

 

مفهوم راهنمایی: راهنمایی عبارت است از کمک به فرد در شناختن خود و محیط خویشتن و یا به عبارت دیگر راهنمایی کمک به فرد است در حل مشکلات خود و ایجاد رابطه اساسی با دیگران. (حسینی 1364)

 

هدف راهنمایی

هدف راهنمایی آن است که شخص بدان وسیله از وضع فعلی و امکاناتش آگاه گردد و براساس آن اه آینده اش را تعیین کند، و با انجام اعمال مناسب، ابعاد وجودش را رشد دهد

 


با


پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی..


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی با و پر سرعت .

 پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی


 پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی

پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی

فرمت فایل: پاو وینت

تعداد اسلاید: 32

 

 

 

 

مفهوم راهنمایی: راهنمایی عبارت است از کمک به فرد در شناختن خود و محیط خویشتن و یا به عبارت دیگر راهنمایی کمک به فرد است در حل مشکلات خود و ایجاد رابطه اساسی با دیگران. (حسینی 1364)

 

هدف راهنمایی

هدف راهنمایی آن است که شخص بدان وسیله از وضع فعلی و امکاناتش آگاه گردد و براساس آن اه آینده اش را تعیین کند، و با انجام اعمال مناسب، ابعاد وجودش را رشد دهد

 


با


پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی


مشاهده متن کامل ...
پاور پوینت معرفی ورقهای پلیمری پلی پوش
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی پاور پوینت معرفی ورقهای پلیمری پلی پوش با و پر سرعت .

پاور پوینت معرفی ورقهای پلیمری پلی پوش


پاور پوینت معرفی ورقهای پلیمری پلی پوش

پاور پوینت معرفی ورقهای پلیمری پلی پوش

 

:ویژگیهای ورق پلی پوش

مقاوم در برابرنورخورشید

مقاوم در برابر ز له و رانش زمین

جلبک و خزه به ان نمی چسبد

مقاوم در برابر دمای بین 40-الی 70 درجه سانتی گراد

فوق العاده نفوذ ناپذیر(10000برابر بیش از بتن)

مقاوم در برابر رویش گیاهان،علف هرز وحمله جوندگان

 

احداث حوضچه های پرورش ماهی با ورق:

بستری بهداشتی ،مناسب وعاری از عوامل بیماری زا برای آبزیان

حفظ کیفیت وزلالی آب

کاهش هزینه های هوا دهی و تغذیه

شستشوی راحت و آسان

جلبک و خزه به دیوار نمی چسبد

نوع فایل:power point

سایز:14.1 mb  

تعداد اسلاید: 14


با


پاور پوینت معرفی ورقهای پلیمری پلی پوش


مشاهده متن کامل ...
های آموزشی + جزوه \\\\\\
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل های آموزشی + جزوه \\\\\\ با و پر سرعت .

 های آموزشی + جزوه \\\\\\


 های آموزشی + جزوه \\\\\\

کتاب ریاضی دهم دبیرستان (تجربی - ریاضی) از 7 فصل تشکیل شده است. در این فایل کلیه ی مطالب فصل دوم کتاب حاضر در قالب 8 فایل ویدئویی و جزوه های آن ها قرار داده شده است. این فایل برای انی مناسب است که قصد دارند درس ریاضی 10 ریاضی- تجربی را امتحان بدهند یا در کنکور سراسری شرکت نمایند. برای بالا رفتن کیفیت تدریس از انیمیشن ، تصاویر و نمودارهای رنگی و زیبا استفاده شده است. زمان کل فایل های آموزشی 3حدود ساعت و تعداد صفحات جزوه ها 29 صفحه می باشد. در تمام این دوره آموزشی ، مسائل متنوع از داخل و بیرون کتاب حل شده است و به حل نمونه سوالات امتحانی سال های گذشته از نظام قدیم پرداخته ایم. در حین تدریس به نکات ریز کنکوری نیز اشاره شده است تا دانش آموز آمادگی ها لازم برای شرکت در امتحان کنکور را پیدا کند.

سرفصل های آموزشی:

فصل دوم: مثلثات


-
آشنایی با مفهوم زاویه و اندازه گیری آن ( 28 دقیقه - 5 صفحه )
-
نسبت های مثلثاتی ( 25 دقیقه -5صفحه )
-دایره مثلثاتی( 12 دقیقه - 3 صفحه )
-
رابطه شیب خط و تانژانت زاویه (10 دقیقه - 3 صفحه )
-
روابط بین نسبت های مثلثاتی - قسمت اول (21 دقیقه - 3 صفحه )
-
روابط بین نسبت های مثلثاتی - قسمت دوم ( 29دقیقه - 3 صفحه )
-
مقائیر مثلثاتی در ربع اول و دوم ( 27 دقیقه - 5 صفحه )
-
مقادیر مثلثاتی در ربع سوم و چهارم ( 12 دقیقه - 2 صفحه )

 

زمان کل : دو ساعت و 45 دقیقه        جزوه : 29 صفحه


در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی ، سوال درسی و غیردرسی ، انتقاد یا پیشنهاد با ما تماس بگیرید. 09386178303 (همه روزه 8 صبح تا 11 شب - حتی روزهای تعطیل)

 


با


های آموزشی + جزوه \\\\\\


مشاهده متن کامل ...
به سلامتی این مطلب که صرف حال ئه
درخواست حذف اطلاعات
ع و تصویر ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ... ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ... ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ... ...

ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ...
ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ...
ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ...
ما اگر مانده ز راه...
در پس و پیشِ قدم...
پشت پرچین بلندِ غمِ تو...
ﺩﺭ پسِ ﭘﺮﺩﻩ ء ﺍشکِ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ...
مأﻣﻦ ﮔﺮﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ...
ﺍﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ...
ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ...
در پسِ هر نفسی...
که فرو میرود و می آید...
در پسِ ضربه ء نبضی ست...
که در گردن ماست...
ما اگرتنهاییم...
گمشده ایم...
او همینجاست کنار ...
ﺳﺎﻟﻬﺎﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ...
ﺗﺎ ﺑﺴﻮﯾﺶ ﺑﺮﻭﯾﻢ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺷﻮﻕ...
ﺗﺎ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻋﺠﺰ...
ﻭ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﻭ...
ﻣﻮنسِ ﻭﺍقعیِ ﺧﻠﻮتِ ﻣﺎﺳﺖ..منبع: http://fornedambff79. /

مشاهده متن کامل ...
فایل پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی ..
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی فایل پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی .. با و پر سرعت .

فایل پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی ..


فایل پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی ..

پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی

فرمت فایل: پاو وینت

تعداد اسلاید: 32

 

 

 

 

مفهوم راهنمایی: راهنمایی عبارت است از کمک به فرد در شناختن خود و محیط خویشتن و یا به عبارت دیگر راهنمایی کمک به فرد است در حل مشکلات خود و ایجاد رابطه اساسی با دیگران. (حسینی 1364)

 

هدف راهنمایی

هدف راهنمایی آن است که شخص بدان وسیله از وضع فعلی و امکاناتش آگاه گردد و براساس آن اه آینده اش را تعیین کند، و با انجام اعمال مناسب، ابعاد وجودش را رشد دهد

 


با


فایل پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی ..


مشاهده متن کامل ...
فایل پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی .
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل فایل پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی . با و پر سرعت .

 فایل پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی .


 فایل پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی .

پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی

فرمت فایل: پاو وینت

تعداد اسلاید: 32

 

 

 

 

مفهوم راهنمایی: راهنمایی عبارت است از کمک به فرد در شناختن خود و محیط خویشتن و یا به عبارت دیگر راهنمایی کمک به فرد است در حل مشکلات خود و ایجاد رابطه اساسی با دیگران. (حسینی 1364)

 

هدف راهنمایی

هدف راهنمایی آن است که شخص بدان وسیله از وضع فعلی و امکاناتش آگاه گردد و براساس آن اه آینده اش را تعیین کند، و با انجام اعمال مناسب، ابعاد وجودش را رشد دهد

 


با


فایل پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی .


مشاهده متن کامل ...
بسم الله الرحمن الرحیم ............ نمرات دانشجویان .. پیام نور قوچان (برادران)
درخواست حذف اطلاعات

نام و نام خانوادگی

نمره

نام و نام خانوادگی

نمره

نام و نام خانوادگی

نمره

مصطفی قارداشی

5

علی محمدپور شورچه

6

سعید حسن مزرجی

5

سعید یکه خانی

5/75

بهروز داغستانی

5/5

مهدی اصغر مزرجی

5

رضا یوسفی

5/5

رضا تقی زاده فرخانی

5/5

علی جهانگیر

5

یوسف شریف زاده

5/5

بهنام قارداشی

4/5

علی رحیم مزرجی

6

حسن تر ..

5/5

میلاد شفیعی

6

صابرزبرجدی

5

محمدفعال کلوخی

5

محمد احسانی

5

.. زارعی

6

بهنام نیازی مطلق

5/5

حمید اسدیان

5

مهران معروفی

5/5

سجاد عقل مند

5

علیرضا تاج بخش

5

حسین زوار قادرآبادی

5/5

رضا جعفرزاده

5/25

سجاد نیکنام

6

محمد جودی

5

سجاد امیدوار

6منبع: http://iraneslami. .. /


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت درباره استانداردهای حسابداری ایران
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ پاو وینت درباره استانداردهای حسابداری ایران با و پر سرعت .

پاو وینت درباره استانداردهای حسابداری ایران


پاو وینت درباره استانداردهای حسابداری ایران

 

فرمت فایل    power pointتعداد صفحات :  27   صفحه

 

 

 

 

معامله ای است که به ارز انجام می شود یامست م تسویه به ارز است. از قبیل:

§ ید و فروش کالا و خدماتی که بهای آن به ارز دریافت یا پرداخت می شود.
§استقراض یا اعطای تسهیلاتی که قرار است تسویه آنها به ارز صورت گیرد.

معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه به نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر می شود.

v برای تعیین نوع ارز(صادراتی، شناور، واری مه ایباید با توجه به مقررات حاکم، نرخی انتخاب شود که قرار است مبنای تسویه معامله قرار گیرد.

 


با


پاو وینت درباره استانداردهای حسابداری ایران


مشاهده متن کامل ...
گزارش زنده دیدار انگلیس - گینه : جام جهانی جوانان
درخواست حذف اطلاعات

انگلیس 1 نتیجه نهایی گینه 1


دقیقه 6 : کارت زرد برای کامارا

دقیقه 49 : کارت زرد برای کلنی

دقیقه 53 : کوک گل برای انگلیس

دقیقه 57 : سیلا به جای الحسن سوما وارد میدان شد

دقیقه 59 : توموری g گل برای گینه

دقیقه 62 : داول به جای اویو وارد میدان شد

دقیقه 71 : سوما به جای کامارا وارد میدان شد

دقیقه 73 : لوین به جای لوکمن وارد میدان شد

دقیقه 81 : کانه به جای توره وارد میدان شد

دقیقه 81 : کاپمن به جای آرمسرانگ وارد میدان شد

دقیقه 87 : کانه به جای کیتا وارد میدان شدمشاهده متن کامل ...
عاشق
درخواست حذف اطلاعات
از غربت چشمان او

از قهر بی پایان او

گویی جهانم خواب شد

فواره ها مرداب شد

آیینه از زنگار پر

از غم در و دیوار پر

دل را به غم ها دوختم

در آتش دل سوختم

خا ترم زاینده شد

من بار دیگر زنده شد

او مرده او من نیستم

من جان این تن نیستم

من بی صدای سرکشم

آتشفشان خواهشم

من عاشقم یعنی هنوز

لبریز عشقی سوز

شاعر: فرزانه کوتیمنبع: http://farzanehkooti. /


مشاهده متن کامل ...
من ِ تنها
درخواست حذف اطلاعات
من به یک لحظه ی آلود 
من به اتفاق محتاجم
 
من به احساس گرم بودن تو 
مثل یک چای داغ محتاجم
 
من همان بغض قدیمی سردرگم 
در گلو به وسعت سالها 

من همان عاشقی که خط خورده 
گمشده در پهنه ایام 

من زنی که بدون لبخندت 
در خیال واهی اشعار 

من همان حس تعلق کامل 
در غرور نجیب رفتارت 

من همانی که سخت مبازد 
نبودت را در این روزگار


مشاهده متن کامل ...
مقاله تصفیه آب و فاضلاب
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یارا فایل مقاله تصفیه آب و فاضلاب با و پر سرعت .

مقاله تصفیه آب و فاضلاب


مقاله تصفیه آب و فاضلاب

مقاله تصفیه آب و فاضلاب 11 ص بافرمت word 

 

 

 

 

 

 

تصفیه آب

در چگونگی انجام فرایندهای باز ساختی و تصفیه اب و همچنین قابل استفاده فاضلاب های شهری و صنعتی طره ها و روشهای مفید تر و کم هزینه تر مورد توجه بیشتری واقع خواهد شد.

این مایع بی رنگ یکی از خالص ترین مواد موجود در روی کره زمین و در عین حال از پیچیده ترین محلولهاست. تا دو دهه اخیر انرژی مهمترین سرمایه ملی کشور ها بود ولی اکنون یا بهتر است بگوییم در اینده ای نه چندان دور اب سرمایه ملی کشور ها خواهد شد.
بنابراین توجه بیشتری از صنعت؛ ملت ؛ ت و همه عناصر هر کشوری را به خود جلب خواهد کرد . در چگونگی انجام فرایندهای باز ساختی و تصفیه اب و همچنین قابل استفاده فاضلاب های شهری و صنعتی طره ها و روشهای مفید تر و کم هزینه تر مورد توجه بیشتری واقع خواهد شد
.


با


مقاله تصفیه آب و فاضلاب


مشاهده متن کامل ...
شعر
درخواست حذف اطلاعات

شوکران عشق   

آخ که چه شیرین است شوکران عشق تو را نوشیدن

همه قالب ها زمانه را ش تن

عربده کشیدن

وشیدن

سوختن و جهانی را از سوز عشق تو افروختن

دار و ندار خویش به پای عشق تو ریختن

خا تر شدن

اما دوباره و دوباره

تولد یافتن

و باز به تو دل باختن

انگور عشقت در نهانخانه  دلم

می شود

ناب می شود

من از عشق تو سیر نمی شوم

با عشق تو جوان می شوم

هیچ پیر نمی شوم

عشقت گاه شوکرانیست  تلخ

که حریسانه چون ی شیرین سرش می کشم

بندهای زمانه را می شکنم

من به غیر از عشق تو

بر همه چیز عصیان گرم

سر کشم

یاد یاران بخیرمشاهده متن کامل ...
tamame roozhayi k asheghat bodam
درخواست حذف اطلاعات

امروز که دیدمت ماتَم برد

تو همان بودی؟!

همان که من جوانیم را پایش گذاشته بودم

همانی که جانم را برایش فدا می

همان که اخم میکردی دنیا برایم تنگ میشد

همان که ساعت ها منتظر میماندم

که آمدن ماشینت را از دور دست ها ببینم

تو همان بودی ؟!

من تعجب میکنم چرا این همه عشق

در تو اثر نکرد

چرا آن همه اشک در خدا اثر نکرد

امروز که دیدمت تو همان بودی

حالا کمی لاغر تر کمی عصبی تر

اما من دیگر آنی که میشناختی نبودم

تو آدمی را دیدی که خودش را مجبور کرد

به فراموش ت خودش را بی تفاوت نشان داد

راستی امروز هیچ فهمیدی که دلم میخواست

آن نگاهت تا ابد بر من خیره بماند

نفهمیدی ...

نه امروز ، و نه آن همه روز هایی که عاشقت بودممشاهده متن کامل ...
گم شدۀ من
درخواست حذف اطلاعات

تـو کـجـای این جـهانـی ؟

کـه جـهان من تو بودی

تو که نـور بـخـت مـا را

ز نـگــاهــت بـربــودی

من به هر کوچه که رفتم

همـه جـا روی تو دیـدم

ز لـــــب رهــگــذرانــش

هـمـه نـام تــو شـنـیــدم

تـو چـه بـا نـاز و ادایــی

و چــه من غرق نـیازم

مـن کـه بـردم ز جـهـانـی

چــه بــسا بـر تـو ببازم

تــــو ســــراپـــردۀ رازی

هـمـه ارکــان نــمــازی

تــو چــو مــرغ مـلکوتی

که بر این حبس نسازی

آه ایــن درد فـزون اسـت

ز هـر تـوان و طـاقــت

جملـگی شـهـر بـکـشـتـی

تــو در انــدوه فــراقـت

دانیال علی پناهیمنبع: http://expectationforu. /

مشاهده متن کامل ...
گزارش تصویری//ویژه برنامه فرجام
درخواست حذف اطلاعات

به گزارش خوزنین پرس؛ ویژه برنامه فرجام همزمان با سراسر کشور درمسجدجامع شهرک خوزنین برگزارشد


تصاویر:انتهای پیام/مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
طفل های گمشده ی زندگیمان ب تخصص و آگاهی های در فعالیت های اقتصادی الهیات می تواند فلسفه غربی را از دام علوم طبیعی برهاند به بهانه تاسیس شورای نگهبان omron bf511 ترازو دیجیتال امرن مدل تعدیل برخی اساتید از آزاد طبیعی بود واحد های کوچک این باید برچیده شوند ستاره های دوتایی دوتایی طیفی برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان موانع امر به معروف ونهی از منکر وراه های برون رفت از آن 3203304 فروش اموال شیوه فروش خصوص شیوه آهنگ و موزیک ویدیو بسیار زیبای nicky jam el amante به همراه ترجمه فارسی مذاکره با مدیرکل ورزش وجوانان استان در جهت پیشرفت ورزش روستایی وبومی ومحلی تصمیم برای ورود معارف قرآن به حوزه های مختلف علوم انسانی استقبال ت عربستان ازبیانیه سوییس قسمت 6 سریال شهرزاد2 سخن نگاشت فضیلت ماه شعبان قانونی که روی طاقچه ماند مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان شایدوقتی دیگر barcellona bambino nuovo تلگرام فرزندان خود را کنترل کنید 2090 متر باغ ویلا در زیبادشت k019 unbrick سریال
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.