پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 aran radio
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات


مشاهده متن کامل ...
فرم نظرسنجی پیام نور
درخواست حذف اطلاعات
نوع واحد
فرم نظرسنجی پیام نور
توجه: لازم است قبل از انتخاب گزینه "اعمال تغییرات" به موارد لازم در گروه های مختلف سوالات پاسخ داده باشید.
پس از انتخاب گزینه مذکور، امکان اصلاح مجدد وجود نخواهد داشت.
شماره شرح سوال کدنمره خیلی خوب 20- 18 خوب 17.99- 16 متوسط 15.99 - 14 قابل قبول 13.99- 12 ضعیف کمتر از 12
1 دانش تخصصی- جامع نگری و ژرف شی در درس مربوطه
2 اشراف کامل برمحتوای کتاب درسی و داشتن طرح درس مناسب
3 توانایی تفهیم و انتقال مطالب در خصوص مرور درس
4 توانمندی علمی در پاسخگویی به سوالات دانشجویان
5 کوشش برای طرح مباحث جدید و معرفی منابع جدید
6 میزان آشنا نمودن دانشجویان با نحوه امتحانات
7 ایجاد انگیزه و رغبت در دانشجویان جهت تحقیق و مطالعه
8 میزان ابتکار و خلاقیت در امر تدریس
9 فراهم آوردن زمینه مشارکت دانشجویان در مباحث درسی
10 میزان استفاده از امکانات و رسانه های آموزشی
11 استفاده مطلوب از شیوه ها و روش های فعال و نوین آموزشی
12 نحوه مدیریت و توانایی اداره کلاس
13 نحوه تنظیم ارائه مطالب درسی با میزان ساعات تعیین شده
14 گشاده رویی - رفتار اجتماعی مطلوب و تکریم دانشجو
15 توجه و اهمیت به مفهوم شاگردپروری
16 واکنش منطقی و معقول به پیشنهاد ها - انتقادها و دیدگاه های دانشجویان
17 حضور به موقع و منظم و استفاده بهینه از وقت کلاس
سایر نظرات


مشاهده متن کامل ...
سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد
درخواست حذف اطلاعات

عامل اصلی فروپاشی حکومت ها از نظر ابن خلدون چیست ؟

اسرافتبذیر فساد همه موارد

۲

....... فسادرااز نظر درجه بندی در اعماق جهنم قرار داده است .
دانته ماکیاولی ابن خلدونالف-ج

۳

عوامل مهم فساد اداری کدام مورد می باشد ؟
فرهنگی اقتصادی واداری هرسه

۴

حدیث الراشی والمرتشی کلهما فی النار از کیست
حضرت علی صادق اکرم (ص)* باقر

۵

استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری یا تی برای نفع شخصی از کدام نوع تعاریف فساد اداری می باشدء؟
بانک جهانی کنوانسیون وین منافع عمومی حقوقی (قانونی)

۶

سوء استفاده از مقام ومنصب در جهت منافع شخصی از کدام نوع تعاریف فساد اداری می باشدء ؟
بانک جهانی حقوقی (قانونی) کنوانسیون وین* منافع عمومی

۷

فسادی که در بیمارستانها ومدارس وادارات تی ودفتر مالیاتی صورت می گیرد از کدام نوع فساد می باشد ؟
انتخاباتی کلان بوروکراتیک

۸

کدام یک از موارد زیر جزء فساد د می باشد
فساد کارمندان عالی رتبهفساد فساد افراد پلیسفساد ان گمرکب و ج

۹

چه ی فساد اداری را به سه دسته ی سیاه وخا تری وسفید تقسیم بندی نموده است ؟ هیدن هیمر
ماکیاولی ابن خلدونهیچکدام

۱۰

عملکرد یارفتاری که از نظر توده ها ونخبگان منفور است وعامل آن باید تنبیه شود از کدام نوع فساد اداری می باشد؟
خا تری سیاهسفید الف و ب

۱۱

هیدن هیمر فساد اداری را به چند گونه تقسیم می کند ؟
چهارگونهسه گونهدوگونهپنج گونه

۱۲

.....وقتی معتقد است ، کارمند یا مسئول تی هنگامی مرتکب فساد اداری می شود که دراتخاذ تصمیمات اداری تحت تاتیر منافع شخصی قرارگیرد

دانته تانریماکیاولیالف وب

۱۳

وقوع فساد اداری منوط به وجود دو عامل ........و......... است
کم کاری- فرصتکم کاری -قصد
قصد- فرصتنیاز- کم کاری

۱۴

عوامل برانگیزاننده در جهت شکل گیری قصد فساد کدام است ؟
مشکلات مالی ن یتی فشارهمتایان یاهمکاران همۀ موارد

۱۵

به اعتقاد ......و..... انسانی که نیاز شدید به پول دارد اما راههای درآمد مشروع برایش بسته است از طریق نامشروع سعی در ی نیازهایش خواهد بود
تانری دورکیم مرتن ب وج

۱۶

برقراری یا افزایش جریمه فساد اداری در کدام یک از کشورهای زیر بیشتر دیده می شود؟
بلژیکاسپانیا ایتالیاانگلیس

۱۷

کدامیک از 4مولفه ی زیر د اسخ گویی موثرمی باشد؟
آزاذی احزابشفافیترقابت هر سه مورد

۱۸

کوچک ت جهت کاستن فساد اداری جز کدام نوع از را ارهای مبارزه می باشد؟
اقتصادی فرهنگی واجتماعی سازمانی

۱۹

کدامیک از مراحل پول شویی نمی باشد؟
جاسازی یاجای لایه سازی ادغام عزل ونصب ها

۲۰

فساد درایران عمدتا ناشی از .......... است ؟
نظام نظام اقتصادی ( سرمایه داری تی) نظام خصوصی سازیقوای نظارت کنندهمشاهده متن کامل ...
نمونه سوال ارتقای سلامت اداری
درخواست حذف اطلاعات

عامل اصلی فروپاشی حکومت ها از نظر ابن خلدون چیست ؟

اسرافتبذیر فساد همه موارد

۲

....... فسادرااز نظر درجه بندی در اعماق جهنم قرار داده است .
دانتهماکیاولی ابن خلدونالف-ج

۳

عوامل مهم فساد اداری کدام مورد می باشد ؟
فرهنگی اقتصادی واداری هرسه

۴

حدیث الراشی والمرتشی کلهما فی النار از کیست
حضرت علی صادق اکرم (ص)* باقر

۵

استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری یا تی برای نفع شخصی از کدام نوع تعاریف فساد اداری می باشدء؟
بانک جهانی کنوانسیون وین منافع عمومی حقوقی (قانونی)

۶

سوء استفاده از مقام ومنصب در جهت منافع شخصی از کدام نوع تعاریف فساد اداری می باشدء ؟
بانک جهانی حقوقی (قانونی)کنوانسیون وین* منافع عمومی

۷

فسادی که در بیمارستانها ومدارس وادارات تی ودفتر مالیاتی صورت می گیرد از کدام نوع فساد می باشد ؟
انتخاباتی کلان بوروکراتیک

۸

کدام یک از موارد زیر جزء فساد د می باشد
فساد کارمندان عالی رتبهفساد فساد افراد پلیسفساد ان گمرکب و ج

۹

چه ی فساد اداری را به سه دسته ی سیاه وخا تری وسفید تقسیم بندی نموده است ؟هیدن هیمر
ماکیاولیابن خلدونهیچکدام

۱۰

عملکرد یارفتاری که از نظر توده ها ونخبگان منفور است وعامل آن باید تنبیه شود از کدام نوع فساد اداری می باشد؟
خا تری سیاهسفید الف و ب

۱۱

هیدن هیمر فساد اداری را به چند گونه تقسیم می کند ؟
چهارگونهسه گونهدوگونهپنج گونه

۱۲

.....وقتی معتقد است ، کارمند یا مسئول تی هنگامی مرتکب فساد اداری می شود که دراتخاذ تصمیمات اداری تحت تاتیر منافع شخصی قرارگیرد

دانته تانریماکیاولیالف وب

۱۳

وقوع فساد اداری منوط به وجود دو عامل ........و......... است
کم کاری- فرصتکم کاری -قصد
قصد- فرصتنیاز- کم کاری

۱۴

عوامل برانگیزاننده در جهت شکل گیری قصد فساد کدام است ؟
مشکلات مالی ن یتی فشارهمتایان یاهمکاران همۀ موارد

۱۵

به اعتقاد ......و..... انسانی که نیاز شدید به پول دارد اما راههای درآمد مشروع برایش بسته است از طریق نامشروع سعی در ی نیازهایش خواهد بود
تانری دورکیم مرتن ب وج

۱۶

برقراری یا افزایش جریمه فساد اداری در کدام یک از کشورهای زیر بیشتر دیده می شود؟
بلژیکاسپانیا ایتالیاانگلیس

۱۷

کدامیک از 4مولفه ی زیر د اسخ گویی موثرمی باشد؟
آزاذی احزابشفافیترقابت هر سه مورد

۱۸

کوچک ت جهت کاستن فساد اداری جز کدام نوع از را ارهای مبارزه می باشد؟
اقتصادی فرهنگی واجتماعی سازمانی

۱۹

کدامیک از مراحل پول شویی نمی باشد؟
جاسازی یاجای لایه سازی ادغام عزل ونصب ها

۲۰

فساد درایران عمدتا ناشی از .......... است ؟
نظام نظام اقتصادی ( سرمایه داری تی)نظام خصوصی سازیقوای نظارت کنندهمشاهده متن کامل ...
نمونه سوال ارتقای سلامت اداری
درخواست حذف اطلاعات

عامل اصلی فروپاشی حکومت ها از نظر ابن خلدون چیست ؟

اسرافتبذیر فساد همه موارد

۲

....... فسادرااز نظر درجه بندی در اعماق جهنم قرار داده است .
دانتهماکیاولی ابن خلدونالف-ج

۳

عوامل مهم فساد اداری کدام مورد می باشد ؟
فرهنگی اقتصادی واداری هرسه

۴

حدیث الراشی والمرتشی کلهما فی النار از کیست
حضرت علی صادق اکرم (ص)* باقر

۵

استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری یا تی برای نفع شخصی از کدام نوع تعاریف فساد اداری می باشدء؟
بانک جهانی کنوانسیون وین منافع عمومی حقوقی (قانونی)

۶

سوء استفاده از مقام ومنصب در جهت منافع شخصی از کدام نوع تعاریف فساد اداری می باشدء ؟
بانک جهانی حقوقی (قانونی)کنوانسیون وین* منافع عمومی

۷

فسادی که در بیمارستانها ومدارس وادارات تی ودفتر مالیاتی صورت می گیرد از کدام نوع فساد می باشد ؟
انتخاباتی کلان بوروکراتیک

۸

کدام یک از موارد زیر جزء فساد د می باشد
فساد کارمندان عالی رتبهفساد فساد افراد پلیسفساد ان گمرکب و ج

۹

چه ی فساد اداری را به سه دسته ی سیاه وخا تری وسفید تقسیم بندی نموده است ؟هیدن هیمر
ماکیاولیابن خلدونهیچکدام

۱۰

عملکرد یارفتاری که از نظر توده ها ونخبگان منفور است وعامل آن باید تنبیه شود از کدام نوع فساد اداری می باشد؟
خا تری سیاهسفید الف و ب

۱۱

هیدن هیمر فساد اداری را به چند گونه تقسیم می کند ؟
چهارگونهسه گونهدوگونهپنج گونه

۱۲

.....وقتی معتقد است ، کارمند یا مسئول تی هنگامی مرتکب فساد اداری می شود که دراتخاذ تصمیمات اداری تحت تاتیر منافع شخصی قرارگیرد

دانته تانریماکیاولیالف وب

۱۳

وقوع فساد اداری منوط به وجود دو عامل ........و......... است
کم کاری- فرصتکم کاری -قصد
قصد- فرصتنیاز- کم کاری

۱۴

عوامل برانگیزاننده در جهت شکل گیری قصد فساد کدام است ؟
مشکلات مالی ن یتی فشارهمتایان یاهمکاران همۀ موارد

۱۵

به اعتقاد ......و..... انسانی که نیاز شدید به پول دارد اما راههای درآمد مشروع برایش بسته است از طریق نامشروع سعی در ی نیازهایش خواهد بود
تانری دورکیم مرتن ب وج

۱۶

برقراری یا افزایش جریمه فساد اداری در کدام یک از کشورهای زیر بیشتر دیده می شود؟
بلژیکاسپانیا ایتالیاانگلیس

۱۷

کدامیک از 4مولفه ی زیر د اسخ گویی موثرمی باشد؟
آزاذی احزابشفافیترقابت هر سه مورد

۱۸

کوچک ت جهت کاستن فساد اداری جز کدام نوع از را ارهای مبارزه می باشد؟
اقتصادی فرهنگی واجتماعی سازمانی

۱۹

کدامیک از مراحل پول شویی نمی باشد؟
جاسازی یاجای لایه سازی ادغام عزل ونصب ها

۲۰

فساد درایران عمدتا ناشی از .......... است ؟
نظام نظام اقتصادی ( سرمایه داری تی)نظام خصوصی سازیقوای نظارت کنندهمشاهده متن کامل ...
آپدیت update … [لایسنس ] یوزرنیم- پسورد eset smart security _eset nod32 antiviru
درخواست حذف اطلاعات


ключи для

eset smart security

username: eav-0189558525
p word: u57dthpvu7
expiry date: 23.03.2017

username: eav-0189558526
p word: xrxxnpr7xr
expiry date: 23.03.2017

username: eav-0189558532
p word: c6fuv76kas
expiry date: 23.03.2017

username: eav-0189558533
p word: eake7db36r
expiry date: 23.03.2017

username: eav-0192449315
p word: mcuus2dfe3
expiry date: 03.06.2017

username: eav-0192449316
p word: tud9ckarrj
expiry date: 03.06.2017

username: eav-0192449319
p word: fbx2au2ej8
expiry date: 03.06.2017

username: eav-0192449329
p word: u985c5vtd7
expiry date: 03.06.2017

username: eav-0192449330
p word: fc7v5fkbu3
expiry date: 03.06.2017

username: eav-0192449332
p word: 72fcp9srmh
expiry date: 03.06.2017

username: eav-0192449334
p word: r27tsj3jpa
expiry date: 03.06.2017

username: eav-0192449337
p word: 7p6t7nkpu6
expiry date: 03.06.2017

username: eav-0192449340
p word: vktu2j8t87
expiry date: 03.06.2017

username: eav-0192449345
p word: u8dpxax5r7
expiry date: 03.06.2017

username: eav-0192449347
p word: vdkv34p7ph
expiry date: 03.06.2017

username: eav-0192449351
p word: av4rf7sk5x
expiry date: 03.06.2017

ключи для

eset nod32 antivirus

username: eav-0193240300
p word: umrkjvkekb
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193240314
p word: 5xj82ca8f2
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193240322
p word: 9dnhd2na57
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193240326
p word: ssu8a5ap8h
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193240336
p word: 2arebhu4ju
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193240339
p word: rndr8xpj6e
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193240341
p word: 34dubhbmah
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193240349
p word: ufcfn9h9ur
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193240353
p word: 7bthjf8tru
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193240364
p word: dk3bhdr2pr
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193240371
p word: 4k5env7vxh
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193240376
p word: sa2uk8pa8x
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193240381
p word: m68hcajk5n
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193240385
p word: xhpknk3uvs
expiry date: 02.06.2017

ключи для

eset mobile security

username: eav-0191181398
p word: b74ru5a6de
expiry date: 10.05.2017

username: eav-0191181399
p word: xh7pp4mfvr
expiry date: 10.05.2017

username: eav-0191181400
p word: hmua5ve5db
expiry date: 10.05.2017

username: eav-0191181401
p word: aahx2fbrxc
expiry date: 10.05.2017

username: eav-0191181402
p word: p63hx2523n
expiry date: 10.05.2017

username: eav-0191181403
p word: 8cn5v48j7r
expiry date: 10.05.2017

username: eav-0191181404
p word: xhs4rxvetf
expiry date: 10.05.2017

username: eav-0191181405
p word: xe9j8cmv69
expiry date: 10.05.2017

username: eav-0191181406
p word: mjf7mt5h8u
expiry date: 10.05.2017

username: eav-0191181407
p word: 568xne2x2f
expiry date: 10.05.2017

username: eav-0192099442
p word: u78xvjns3h
expiry date: 19.05.2017

username: eav-0192099443
p word: 4c3v5j67f2
expiry date: 19.05.2017

username: eav-0192099444
p word: 7t6cndd8mu
expiry date: 19.05.2017

username: eav-0192099445
p word: 7238smj5x5
expiry date: 19.05.2017

username: eav-0192099447
p word: tdmuftfshf
expiry date: 19.05.2017

username: eav-0192099448
p word: 7bkv5bp3v8
expiry date: 19.05.2017

username: eav-0192099451
p word: pns7vh7mmc
expiry date: 19.05.2017

username: eav-0192101581
p word: uht7vshk9u
expiry date: 19.05.2017

username: eav-0193311244
p word: j6kspbn5jj
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193311245
p word: r5sptbm79k
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193311246
p word: aua6snb94s
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193311247
p word: av9t7cb2sm
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193311248
p word: 4hs2uaph5u
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193311249
p word: 7hk87kpb5c
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193311250
p word: abrt7x4rf4
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193311251
p word: ncx57jt2m9
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193311253
p word: x5282e34hp
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0193311254
p word: jk464v4h3k
expiry date: 02.06.2017

username: eav-0187502574
p word: s7mtxjc2cf
expiry date: 29.06.2017

username: eav-0187641356
p word: cpxtm2nx28
expiry date: 30.06.2017

username: eav-0188013687
p word: 96329xxbb4
expiry date: 05.07.2017مشاهده متن کامل ...
vote for jung min......2
درخواست حذف اطلاعات
بچه ها یه رای گیری هس برای خواننده های کی-پاپ لطفا به این آدرس:

http://kpopdrama.info/kstaren0

برین و به پارک جونگ مین رای بدین.......

بچه ها خواهشا کم نذارین..........

top hallyu stars voting
(kpop stars/kpop idol groups/korean actors and actresses)bae yongjoon 560543 배용준 裵勇俊
rain 440163 비 ピ
lee taegon 261875 이태곤 李泰坤
park sihoo 238095 박시후 朴施厚
kim namgil 205830 김남길 金南佶
jyj 193915 제이와이제이 ジェイワイジェイ
yoon eunhye 186214 윤은혜 尹恩惠
lee junki 184950 이준기 李準基
song seungheon 164769 송승헌 宋承憲
lee seunggi 161873 이승기 李昇基
kang jihwan 154955 강지환 姜志煥
so jisub 148341 소지섭 蘇志燮
ha jiwon 144952 하지원 河智媛
kim hyunjoong 144501 김현중 金賢重
song ilkook 143915 송일국 宋一国
dongbangsinki 141510 동방신기 東方神起
lee pillmo 133388 이필모
ryu siwon 130003 류시원 柳時元
yun junghee 103340 윤정희 尹晶喜
kwon sangwoo 96041 권상우 權相佑
jang geunsuk 71748 장근석 張根碩
yun sanhyon 69336 윤상현 尹相鉉
ku hyesun 65632 구혜선 具惠善
ji sung 65202 지성 地成
hyun bin 62717 현빈
lee minho 61814 이민호 李敏鎬
song hyegyo 60498 송혜교 宋慧敎
kim soohyun 41955 김수현 金秀賢
ftisland 40149 ft아일랜드 エフティー・アイランド
park jungmin 39376 박정민 朴政珉
shinhwa 38870 신화 神話
moon geunyoung 36370 문근영 文瑾瑩
cnblue 35254 씨엔블루 シーエヌブルー
park yongha 34394 박용하 朴容夏
lee byunghun 32077 이병헌 李炳憲
infinite 31126 인피니트 インフィニット
seo jiseok 30257 서지석 徐芝釋
jo hyunjae 30141 조현재
2pm 29191 2피엠 ツーピーエム
shu-i 27508 슈아이 シューアイ
shin mina 27311 신민아
hwanhee 27183 환희 ファニ
heo youngsaeng 27043 허영생 許永生
han hyojoo 26826 한효주 韓孝珠
f(x) 26456 에프엑스 エフエックス
u-kiss 25607 유키스 ユキス
choshinsung 25280 초신성 チョシンソン
park shinhye 23382 박신혜 朴信惠
t-ara 23221 티아라 ティアラ
no minwoo 22480 노민우


مشاهده متن کامل ...
ع بازیگران داد ۹۶ زن و مرد ایرانی + بیوگرافی کامل
درخواست حذف اطلاعات

ع بازیگران داد ۹۶ زن و مرد ایرانی + بیوگرافی کامل

جدیدترین ع های منتشر شده از هنرمندان عرصه هنری در داد ماه ۹۶ در جشنواره و افتتاح و گالری های خصوصی یا ع و سلفی های شخصی که با هوادران خود به اشتراک گذاشته اند

ع کتایون ریاحی و پسرش در داد سال ۹۶

ع کتایون ریاحی و پسرش در داد سال 96

ع الهام کردا و نازنین بیاتی در داد ۹۶

ع الهام کردا و نازنین بیاتی در داد 96

ع ارمیا قاسمی بازیگر و مدل ایرانی در داد ۹۶

ع ارمیا قاسمی بازیگر و مدل ایرانی در داد 96

ع ویشکا آسایش و مائده طهماسبی داد ۹۶

ع ویشکا آسایش و مائده طهماسبی داد 96

ع زیبا از مهدی ماهانی بازیگر مرد داد ۹۶

ع زیبا از مهدی ماهانی بازیگر مرد داد 96

ع سارا منجزی پور با پوشش متفاوت در خارج از کشور داد ۹۶

ع سارا منجزی پور با پوشش متفاوت در خارج از کشور داد 96

ع سلفی شهرام قائدی پشت فرماند ماشین داد ۹۶

ع سلفی شهرام قائدی پشت فرماند ماشین داد 96

ع جدید پرستو گلستانی در ماه داد ۹۶

ع جدید پرستو گلستانی در ماه داد 96

جدیدترین ع عمو رضا رویگری در داد ماه ۹۶

جدیدترین ع عمو رضا رویگری در داد ماه 96

ع خنده های زیبای سپیده خداوردی داد ۹۶

ع بازیگران داد 96 زن و مرد ایرانی + بیوگرافی کامل

ع اشکان خطیبی و همسرش آناهیتا درگاهی داد ۹۶

ع بازیگران داد 96 زن و مرد ایرانی + بیوگرافی کامل

جدیدترین ع زیبا از آزیتا ترکاشوند بازیگر زن داد ۹۶

ع بازیگران داد 96 زن و مرد ایرانی + بیوگرافی کامل

ع دیدنی رضا فیاضی و همسرش در کتار هم داد ۹۶

ع بازیگران داد 96 زن و مرد ایرانی + بیوگرافی کامل

ع پوشش متفاوت مریم معصومی بازیگر زن داد ۹۶

ع بازیگران داد 96 زن و مرد ایرانی + بیوگرافی کامل

ع جدید حسین سلیمانی در داد ۹۶

گالری ع بازیگران ایرانی داد ۹۶


مشاهده متن کامل ...
some root words + ~cide
درخواست حذف اطلاعات

some root words + ~cide

root word + -cide
bullet homicide- killing a person
bullet suicide- killing one's self
bulletinfanticide- killing babies
bullet genocide- killing large groups of people (like a race of people)
bulletinsecticide- killing insects
bulletpesticide- also means killing insects
bulletherbicide- killing plants


so can you guess what -cide means?

check your understanding

multiple choice
choose the correct answer. check your answers by clicking on the arrow below.

1. there are so many bugs eating my plants. i need to buy some ___.

a. infanticide
b. herbicide
c. pesticide

2. during world war ii, hitler tried to kill all of the jews by ___.

a. genocide
b. pesticide
c. homicide

3. my friend almost killed himself with a knife. i can't believe he tried to commit ___.

a. homicide
b. suicide
c. pesticide

4. i planted these flowers but these other plants are growing too. i'm going to use this ___ to kill the ones i don't want.

a. herbicide
b. insecticide
c. genocide

5. oh, i hate all of these insects in my house. i need to use some ___ on them.

a. suicide
b. insecticide
c. genocide

6. some people who don't want their babies commit ___.

a. genocide
b. suicide
c. infanticide

7. this year there have been fewer ___ in my city. last year twelve people were killed and this year there have been ten.

a. homicides
b. pesticides
c. herbicides
مشاهده متن کامل ...
toooop
درخواست حذف اطلاعات
listening s archive develop your english listening skills by using our mp3 audio files and pdf scripts. you can listen to the files online, them onto your pc or put them on your mp3 player. you can either just listen or try the activity at the beginning of the script. then you can check with the script to see how well you've understood. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a back to top the airbus (2.73mb) (script) (85kb) listen to part of a lecture on the airbus. alcohol abuse (3.3mb) (script) (20kb) listen to an mp talk about the problem of binge drinking. allergies (3.4mb) (script) (92 kb) why may allergies be on the increase? the rise of the amateur (2.52mb) (script) (19kb) a young entrepreneur talks about his experiences. analysing documents (3mb) (script) (26kb) listen to a doctor being interviewed about his experience of learning and using english. b back to top bagpipes (3.75mb) (script) (87.5kb) two pipers are interviewed at a festival. c back to top change mana ent (3.2mb) (script) (17kb) listen to an employee talking to her boss about the way she and her team work. chaos theory (3mb) (script) (25kb) a leading economist discusses how chaos theory relates to the economy. cinema and politics (3mb) (script) (102kb) listen to part of a lecture on political cinema. climate change (3.32mb) (script) (87kb) a radio talk about causes and effects of climate change. creativity (3.56mb) (script) (90kb) part of a radio programme on developing creativity in the workplace. crime (4.94mb) (script) (95kb) a crime prevention officer talks to a burglary victim. cultural heritage (3.57mb) (script) (87kb) a young archaeologist describes a dig that she worked on. currency exchange (3.1mb) (script) (135kb) rachel, who runs a small business, talks to her business account manager. d back to top discrimination (4.2mb) (script) (22kb) listen to mr griffin, a human resources expert, talking about discrimination in the workplace. e back to top ebay (4.9mb) (script) (89kb) listen to a business school seminar on the internet company ebay. e-economy (3mb) (script) (84kb) listen to an extract from a lecture about the characteristics of successful ecommerce businesses. effective websites (3.72 mb) (script) (89kb) a dialogue between an expert in search engine optimi ion and her client on improving his website. emotional intelligence (3.22mb) (script) (102kb) an extract from a lecture on emotional intelligence (eq) and how to increase our own. engineering projects (4.5mb) (script) (136kb) an engineer gives a talk to students at a sixth form college on the latest developments in motors. english: the global language (3.7mb) (script) (20kb) listen to the controversial linguistics expert professor mc kenzie giving a lecture on the future of the english language. f back to top facilitation skills (3mb) (script) (21kb) listen to a radio show discussion on the role of online moderators in distance learning. fair trade (2.13mb) (script) (98kb) listen to a market researcher asking shoppers about fair trade products. fashion (3.6mb) (script) (21kb) listen to an interview with a male supermodel. film festivals (3.77mb) (script) (19kb) listen to an interview with a film festival organiser. financial mana ent (2.77mb) (script) (87kb) a chief financial officer talks about how he improved his business. finding information (4.13mb) (script) (112kb) listen to an extract from a phone in radio show about finding information on the internet. football mana ent (2.55mb) (script) (88kb) listen to paul talk about his career in football. the future of english (4.11mb) (script) (90kb) listen to a controversial linguistics expert talking about the future of the english language. future fuel sources (4.2mb) (script) (141kb) an energy expert gives advice on reducing bills by using renewable energy sources in the home. g back to top the gas industry (2.21mb) (script) (19.2kb) listen to a business news report on the gas industry. genetic counselling (3.7mb) (script) (98kb) genetic counselling in the year 2014. global workers (2.9 mb) (script) (86 kb) a global economy leads to movement of people - listen to a talk about global workforce development. h back to top how to treat your staff (4.9mb) (script) (94kb) listen to a mana ent training leader give a talk on how to treat staff. hydraulics: water projects (4.1mb) (script) (96kb) listen to this extract from a radio interview with an environmental scientist, adviser on water projects. hybrid cars (2.5mb) (script) (21kb) hybrid cars pollute less than conventional cars, but what are they like to drive? listen to a person who has driven one. i back to top improving your concentration (2.6mb) (script) (19kb) listen to different people talk about how noise effects their concentration. improving your memory (2mb) (script) (16kb) a lecturer describes a technique to improve your recall. indian pop (2.23mb) (script) (86kb) an indian dj and tabla player talks about his . influential business people (3.6mb) (script) (31kb) an author is being interviewed about his book on influential business people. investing in youth (3.4mb) (script) (130kb) listen to this excerpt from a radio talk show about the importance of s attending schools in uganda. k back to top knowledge mana ent (4.8mb) (script) (34kb) a human resources manager talks about how knowledge mana ent has changed and challenged her organi ion. l back to top leadership (3.3mb) (script) (131kb) listen to a discussion on what is a good leader taking place during some staff training. learner contracts (3.5mb) (script) (98kb) listen to a student talking to his teacher about his studies and how he can use a learner contract. learning english (2.3mb) (script) (18kb) two students are discussing their english lessons and how they prefer to learn the language. pick up some study tips as students discuss how they like to learn english. learning vocabulary (3.6mb) (script) (19kb) a french university student talks about learning english and the difficulties he has. lebanon (2.7 mb) (script) (19kb) four lebanese people talk about their country. lifelong learning (2.57mb) (script) (86kb) a radio advert where learners talk about their own experiences of going back into education. lifestyle planning (4.3mb) (script) (22kb) listen to a financial expert talk about lifestyle planning. liverpool: capital of culture 2008 (3mb) (script) (21kb) listen to a local radio programme presenter interviewing liverpudlians about the nomination of their city as european capital of culture 2008. logistics (4.1mb) (script) (89kb) five people talk about their work in a logistics company m back to top managing diversity (4.75mb) (script) (94kb) listen to a part of a radio interview with a business mana ent expert talking about the price that some companies have to pay when they fail to address diversity-related risks. market research (3.83mb) (script) (100kb) listen to a market research consultant being interviewed about her job. marketing (3.6mb) (script) (1mb) listen to a lecturer in marketing introducing his course and this topic. megacities (4mb) (script) (132kb) how can big cities deal with the problem of transport? mentoring (2.8mb) (script) (26kb) listen to a writer discussing mentoring in the workplace. microcredits (3.17mb) (script) (84kb) listen to three people speak about how they used the microcredits they received. motivation (3.6mb) (script) (20kb) listen to an extract of an interview with a professor of business studies about the subject of motivation. the business (3.57mb) (script) (104kb) a discussion about recent changes in the industry. n back to top negotiating skills (2.2mb) (script) (24kb) two business people are negotiating the terms of delivery of some new components. neuro-linguistic programming (3mb) (script) (21kb) a trainer talks about a conference in neuro-linguistic programming (nlp) that she attended. new communications (3mb) (script) (23kb) have you ever listened to a podcast? listen to someone talk about how and why he started his own podcast. new urbanism (3mb) (script) (15kb) listen to an interview with an architect who explains about the trend of new urbanism. not-for-profit organi ions (3.4mb) (script) (85kb) an interview with someone who wants to do voluntary work on a community house-building scheme. notting hill carnival (3.4mb) (script) (23kb) listen to an interview with carnival-goer winston perry who talks about the famous london carnival. nuclear energy - a green energy? (3mb) (script) (96kb) listen to people commenting on lovelock's opinion that nuclear energy is green energy. o back to top oil crisis (3.6mb) (script) (21kb) listen to an economist and a writer talking about the current oil crisis and alternatives to oil. the oil industry (2.42mb) (script) (97kb) listen to a radio news report about the future demand for energy. organic farming (4mb) (script) (20.5kb) listen to two work colleagues discuss the pros and cons of choosing organic food. organi ional culture (4.35mb) (script) (89kb) listen to a man from edc, a french electricity company, talking about the values held by his company and the effect these values have on workers and customers. outsourcing (3.7mb) (script) (92kb) listen to a business studies lecturer talking about the history of outsourcing in the united states. p back to top pensions crisis (3.5mb) (script) (19kb) listen to a radio reporter interviewing people about the pensions crisis. pricing strategies (3mb) (script) (23kb) how can low-cost airlines offer such cheap tickets? this short interview explains their pricing strategy. property markets (2.9mb) (script) (99kb) a conver ion between a young couple about buying a house. public relations (4.05mb) (script) (89kb) listen to a public relations account executive talking about how she got into the area of public relations and about her job. r back to top report writing (2.5mb) (script) (87kb) listen to an ielts examiner give some tips on writing reports. s back to top self- essment (3.3mb) (script) (30kb) paolo is talking to his teacher about some techniques to help him ess his progress in learning english. social mobility (2.86mb) (script) (21kb) a report on social mobility in india. solar energy (3.69mb) (script) (141kb) listen to this excerpt from a radio broadcast on solar cooking technology. spotlight on england (4.86mb) (script) (133kb) what connection is there between a red cross, roses, three lions and jerusalem? listen to find out. spotlight on scotland (4.5mb) (script) (107kb) listen to this radio interview with an author who has just published a book about the loch ness monster. spotlight on wales (4mb) (script) (140kb) how much do you know about the welsh language? a university professor gives an introduction.(2.9mb) starting an e-business (2.68mb) (script) (84kb) a small e-business owner talks about how he set up his business. study diaries (3.5mb) (script) (86kb) an english language student is talking to his tutor about using study diaries. studying in the uk (3.37mb) (script) (87.4kb) listen to three university students talking about studying in the uk. study skills (3mb) (script) (15kb) listen to a lecturer give advice on how to improve your study skills. sustainable urban living (5.57 mb) (script) (95.2 kb) part of a radio programme about sustainable living in curtiba, brazil. t back to top teacher trainer tips (4.56mb) (script) (132kb) a teacher trainer talks about how to organise pairwork activities with young learners. telecommunications (4mb) (script) (21.5kb) people involved in a teleconference brainstorming session for new business applications for galileo, the european global positioning system. the boomerang generation (4mb) (script) (18kb) are you part of the "boomerang generation"? listen to a university lecturer explain the economic reasons behind this recent social phenomenon. the bric countries (5mb) (script) (21kb) listen to 3 directors of an investment company discussing the importance of the bric countries (brazil, russia, india and china) at a strategy meeting. the dj (1.62mb) (script) (18.5kb) listen to a radio show host asking a dj, mahesh gupta, about his work. the future of europe (3.4mb) (script) (20kb) what do young people in britain think of the european union? listen to the opinions of two liverpudlian undergraduates. the future of g8 (3.6 mb) (script) (86kb) an interview with a brazilian anti-global movement advocate, who talks about the problems his country faces despite predictions for a more affluent future. the greenhouse effect (2.8mb) (script) (20kb) an expert explains what the greenhouse effect is and the problems it can cause. the intern (3.6 mb) (script) (21 kb) a marketing student is giving a presentation about an internship he served in an advertising company. the re-definition of "old" (4mb) (script) (20kb) listen to this interview with 65-year-old simon bullough, who "retired" last year but continues to work for his employer. the us forever number 1? (3.62mb) (script) (136kb) listen to a radio show in which listeners ask questions about the american economy. tourism - an information office (3.34mb) (script) (87kb) a conver ion between a tourist information office istant and a tourist. tourism - a travel agent (3.15mb) (script) (87kb) listen to a travel agent explaining what he does. tourism - tourist accommodation (2.9mb) (script) (86kb) a travel agent talks to a couple who are asking about holiday accommodation. turkey and the eu (2.4mb) (script) (85kb) listen to two people from turkey discussing the a ntages and disa ntages of turkey becoming a member of the european union. u back to top understanding competitors (2.85mb) (script) (87kb) two people discuss understanding competitors in the context of a marketing plan. us federal reserve (2.9mb) (script) (87kb) an interview with an economist about the policy of the governor of the u.s. federal reserve. w back to top web telephony (4.6mb) (script) (20kb) listen to a talk about web telephony. wind farms (3mb) (script) (25kb) listen to a radio programme in which politicians are talking about wind farms as a possible energy source. winning by design or skill? (1.7mb) (script) (22kb) listen to a racing driver give his opinion on what it takes to be a winning driver. world (3.8mb) (script) (16kb) listen to a lecture on from the african continent.

مشاهده متن کامل ...
toooop
درخواست حذف اطلاعات
listening s archive develop your english listening skills by using our mp3 audio files and pdf scripts. you can listen to the files online, them onto your pc or put them on your mp3 player. you can either just listen or try the activity at the beginning of the script. then you can check with the script to see how well you've understood. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a back to top the airbus (2.73mb) (script) (85kb) listen to part of a lecture on the airbus. alcohol abuse (3.3mb) (script) (20kb) listen to an mp talk about the problem of binge drinking. allergies (3.4mb) (script) (92 kb) why may allergies be on the increase? the rise of the amateur (2.52mb) (script) (19kb) a young entrepreneur talks about his experiences. analysing documents (3mb) (script) (26kb) listen to a doctor being interviewed about his experience of learning and using english. b back to top bagpipes (3.75mb) (script) (87.5kb) two pipers are interviewed at a festival. c back to top change mana ent (3.2mb) (script) (17kb) listen to an employee talking to her boss about the way she and her team work. chaos theory (3mb) (script) (25kb) a leading economist discusses how chaos theory relates to the economy. cinema and politics (3mb) (script) (102kb) listen to part of a lecture on political cinema. climate change (3.32mb) (script) (87kb) a radio talk about causes and effects of climate change. creativity (3.56mb) (script) (90kb) part of a radio programme on developing creativity in the workplace. crime (4.94mb) (script) (95kb) a crime prevention officer talks to a burglary victim. cultural heritage (3.57mb) (script) (87kb) a young archaeologist describes a dig that she worked on. currency exchange (3.1mb) (script) (135kb) rachel, who runs a small business, talks to her business account manager. d back to top discrimination (4.2mb) (script) (22kb) listen to mr griffin, a human resources expert, talking about discrimination in the workplace. e back to top ebay (4.9mb) (script) (89kb) listen to a business school seminar on the internet company ebay. e-economy (3mb) (script) (84kb) listen to an extract from a lecture about the characteristics of successful ecommerce businesses. effective websites (3.72 mb) (script) (89kb) a dialogue between an expert in search engine optimi ion and her client on improving his website. emotional intelligence (3.22mb) (script) (102kb) an extract from a lecture on emotional intelligence (eq) and how to increase our own. engineering projects (4.5mb) (script) (136kb) an engineer gives a talk to students at a sixth form college on the latest developments in motors. english: the global language (3.7mb) (script) (20kb) listen to the controversial linguistics expert professor mc kenzie giving a lecture on the future of the english language. f back to top facilitation skills (3mb) (script) (21kb) listen to a radio show discussion on the role of online moderators in distance learning. fair trade (2.13mb) (script) (98kb) listen to a market researcher asking shoppers about fair trade products. fashion (3.6mb) (script) (21kb) listen to an interview with a male supermodel. film festivals (3.77mb) (script) (19kb) listen to an interview with a film festival organiser. financial mana ent (2.77mb) (script) (87kb) a chief financial officer talks about how he improved his business. finding information (4.13mb) (script) (112kb) listen to an extract from a phone in radio show about finding information on the internet. football mana ent (2.55mb) (script) (88kb) listen to paul talk about his career in football. the future of english (4.11mb) (script) (90kb) listen to a controversial linguistics expert talking about the future of the english language. future fuel sources (4.2mb) (script) (141kb) an energy expert gives advice on reducing bills by using renewable energy sources in the home. g back to top the gas industry (2.21mb) (script) (19.2kb) listen to a business news report on the gas industry. genetic counselling (3.7mb) (script) (98kb) genetic counselling in the year 2014. global workers (2.9 mb) (script) (86 kb) a global economy leads to movement of people - listen to a talk about global workforce development. h back to top how to treat your staff (4.9mb) (script) (94kb) listen to a mana ent training leader give a talk on how to treat staff. hydraulics: water projects (4.1mb) (script) (96kb) listen to this extract from a radio interview with an environmental scientist, adviser on water projects. hybrid cars (2.5mb) (script) (21kb) hybrid cars pollute less than conventional cars, but what are they like to drive? listen to a person who has driven one. i back to top improving your concentration (2.6mb) (script) (19kb) listen to different people talk about how noise effects their concentration. improving your memory (2mb) (script) (16kb) a lecturer describes a technique to improve your recall. indian pop (2.23mb) (script) (86kb) an indian dj and tabla player talks about his . influential business people (3.6mb) (script) (31kb) an author is being interviewed about his book on influential business people. investing in youth (3.4mb) (script) (130kb) listen to this excerpt from a radio talk show about the importance of s attending schools in uganda. k back to top knowledge mana ent (4.8mb) (script) (34kb) a human resources manager talks about how knowledge mana ent has changed and challenged her organi ion. l back to top leadership (3.3mb) (script) (131kb) listen to a discussion on what is a good leader taking place during some staff training. learner contracts (3.5mb) (script) (98kb) listen to a student talking to his teacher about his studies and how he can use a learner contract. learning english (2.3mb) (script) (18kb) two students are discussing their english lessons and how they prefer to learn the language. pick up some study tips as students discuss how they like to learn english. learning vocabulary (3.6mb) (script) (19kb) a french university student talks about learning english and the difficulties he has. lebanon (2.7 mb) (script) (19kb) four lebanese people talk about their country. lifelong learning (2.57mb) (script) (86kb) a radio advert where learners talk about their own experiences of going back into education. lifestyle planning (4.3mb) (script) (22kb) listen to a financial expert talk about lifestyle planning. liverpool: capital of culture 2008 (3mb) (script) (21kb) listen to a local radio programme presenter interviewing liverpudlians about the nomination of their city as european capital of culture 2008. logistics (4.1mb) (script) (89kb) five people talk about their work in a logistics company m back to top managing diversity (4.75mb) (script) (94kb) listen to a part of a radio interview with a business mana ent expert talking about the price that some companies have to pay when they fail to address diversity-related risks. market research (3.83mb) (script) (100kb) listen to a market research consultant being interviewed about her job. marketing (3.6mb) (script) (1mb) listen to a lecturer in marketing introducing his course and this topic. megacities (4mb) (script) (132kb) how can big cities deal with the problem of transport? mentoring (2.8mb) (script) (26kb) listen to a writer discussing mentoring in the workplace. microcredits (3.17mb) (script) (84kb) listen to three people speak about how they used the microcredits they received. motivation (3.6mb) (script) (20kb) listen to an extract of an interview with a professor of business studies about the subject of motivation. the business (3.57mb) (script) (104kb) a discussion about recent changes in the industry. n back to top negotiating skills (2.2mb) (script) (24kb) two business people are negotiating the terms of delivery of some new components. neuro-linguistic programming (3mb) (script) (21kb) a trainer talks about a conference in neuro-linguistic programming (nlp) that she attended. new communications (3mb) (script) (23kb) have you ever listened to a podcast? listen to someone talk about how and why he started his own podcast. new urbanism (3mb) (script) (15kb) listen to an interview with an architect who explains about the trend of new urbanism. not-for-profit organi ions (3.4mb) (script) (85kb) an interview with someone who wants to do voluntary work on a community house-building scheme. notting hill carnival (3.4mb) (script) (23kb) listen to an interview with carnival-goer winston perry who talks about the famous london carnival. nuclear energy - a green energy? (3mb) (script) (96kb) listen to people commenting on lovelock's opinion that nuclear energy is green energy. o back to top oil crisis (3.6mb) (script) (21kb) listen to an economist and a writer talking about the current oil crisis and alternatives to oil. the oil industry (2.42mb) (script) (97kb) listen to a radio news report about the future demand for energy. organic farming (4mb) (script) (20.5kb) listen to two work colleagues discuss the pros and cons of choosing organic food. organi ional culture (4.35mb) (script) (89kb) listen to a man from edc, a french electricity company, talking about the values held by his company and the effect these values have on workers and customers. outsourcing (3.7mb) (script) (92kb) listen to a business studies lecturer talking about the history of outsourcing in the united states. p back to top pensions crisis (3.5mb) (script) (19kb) listen to a radio reporter interviewing people about the pensions crisis. pricing strategies (3mb) (script) (23kb) how can low-cost airlines offer such cheap tickets? this short interview explains their pricing strategy. property markets (2.9mb) (script) (99kb) a conver ion between a young couple about buying a house. public relations (4.05mb) (script) (89kb) listen to a public relations account executive talking about how she got into the area of public relations and about her job. r back to top report writing (2.5mb) (script) (87kb) listen to an ielts examiner give some tips on writing reports. s back to top self- essment (3.3mb) (script) (30kb) paolo is talking to his teacher about some techniques to help him ess his progress in learning english. social mobility (2.86mb) (script) (21kb) a report on social mobility in india. solar energy (3.69mb) (script) (141kb) listen to this excerpt from a radio broadcast on solar cooking technology. spotlight on england (4.86mb) (script) (133kb) what connection is there between a red cross, roses, three lions and jerusalem? listen to find out. spotlight on scotland (4.5mb) (script) (107kb) listen to this radio interview with an author who has just published a book about the loch ness monster. spotlight on wales (4mb) (script) (140kb) how much do you know about the welsh language? a university professor gives an introduction.(2.9mb) starting an e-business (2.68mb) (script) (84kb) a small e-business owner talks about how he set up his business. study diaries (3.5mb) (script) (86kb) an english language student is talking to his tutor about using study diaries. studying in the uk (3.37mb) (script) (87.4kb) listen to three university students talking about studying in the uk. study skills (3mb) (script) (15kb) listen to a lecturer give advice on how to improve your study skills. sustainable urban living (5.57 mb) (script) (95.2 kb) part of a radio programme about sustainable living in curtiba, brazil. t back to top teacher trainer tips (4.56mb) (script) (132kb) a teacher trainer talks about how to organise pairwork activities with young learners. telecommunications (4mb) (script) (21.5kb) people involved in a teleconference brainstorming session for new business applications for galileo, the european global positioning system. the boomerang generation (4mb) (script) (18kb) are you part of the "boomerang generation"? listen to a university lecturer explain the economic reasons behind this recent social phenomenon. the bric countries (5mb) (script) (21kb) listen to 3 directors of an investment company discussing the importance of the bric countries (brazil, russia, india and china) at a strategy meeting. the dj (1.62mb) (script) (18.5kb) listen to a radio show host asking a dj, mahesh gupta, about his work. the future of europe (3.4mb) (script) (20kb) what do young people in britain think of the european union? listen to the opinions of two liverpudlian undergraduates. the future of g8 (3.6 mb) (script) (86kb) an interview with a brazilian anti-global movement advocate, who talks about the problems his country faces despite predictions for a more affluent future. the greenhouse effect (2.8mb) (script) (20kb) an expert explains what the greenhouse effect is and the problems it can cause. the intern (3.6 mb) (script) (21 kb) a marketing student is giving a presentation about an internship he served in an advertising company. the re-definition of "old" (4mb) (script) (20kb) listen to this interview with 65-year-old simon bullough, who "retired" last year but continues to work for his employer. the us forever number 1? (3.62mb) (script) (136kb) listen to a radio show in which listeners ask questions about the american economy. tourism - an information office (3.34mb) (script) (87kb) a conver ion between a tourist information office istant and a tourist. tourism - a travel agent (3.15mb) (script) (87kb) listen to a travel agent explaining what he does. tourism - tourist accommodation (2.9mb) (script) (86kb) a travel agent talks to a couple who are asking about holiday accommodation. turkey and the eu (2.4mb) (script) (85kb) listen to two people from turkey discussing the a ntages and disa ntages of turkey becoming a member of the european union. u back to top understanding competitors (2.85mb) (script) (87kb) two people discuss understanding competitors in the context of a marketing plan. us federal reserve (2.9mb) (script) (87kb) an interview with an economist about the policy of the governor of the u.s. federal reserve. w back to top web telephony (4.6mb) (script) (20kb) listen to a talk about web telephony. wind farms (3mb) (script) (25kb) listen to a radio programme in which politicians are talking about wind farms as a possible energy source. winning by design or skill? (1.7mb) (script) (22kb) listen to a racing driver give his opinion on what it takes to be a winning driver. world (3.8mb) (script) (16kb) listen to a lecture on from the african continent.

مشاهده متن کامل ...
ید شارژ
درخواست حذف اطلاعات
شارژ,همراه اول
شارژ,همراه اول
شارژ,همراه اول

همراه اول 1000 تومانی

همراه اول 2000 تومانی

همراه اول 5000 تومانی

همراه اول 10000 تومانی

همراه اول 20000 تومانی

شارژ,ایرانسل
شارژ,ایرانسل
شارژ,ایرانسل

ایرانسل 1000 تومانی

ایرانسل 2000 تومانی

ایرانسل 5000 تومانی

ایرانسل 10000 تومانی

ایرانسل 20000 تومانی

شارژ , تالیا
شارژ , تالیا
شارژ , تالیا

تالیا 2000 تومانی

تالیا 5000 تومانی

تالیا 10000 تومانی

شارژ , رایتل
شارژ , رایتل
شارژ , رایتل

رایتل 2000 تومانی

رایتل 5000 تومانی

رایتل 10000 تومانی

رایتل 20000 تومانی

ایمیل :
موبایل :
مبلغ واحد :
مبلغ قابل پرداخت :
بانک ملت
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به e-cell24.ir می باشد.
پلیس فتامشاهده متن کامل ...
آداسوزلوک - زبان ترکی آذربایجانی - سطح 2 - آزمون درس (1)
درخواست حذف اطلاعات

آداسوزلوک - زبان ترکی آذربایجانی - سطح 2 - آزمون درس (1)

شرکت در آزمون

1 - زبان تورکی آذربایجانی با کتابت لاتین دارای چند حرف می باشد؟
1-
2-
3-
4-
2 - کدامیک از گزینه های زیر صحیح است. در زبان صاقی، ریشه کلمه ثابت می ماند و پیوندها ...
1-
2-
3-
4-
3 - کدام گزینه غلط نیست؟
1-
2-
3-
4-
4 - در چه صورتی da و də متصل نوشته می شود؟
1-
2-
3-
4-


مشاهده متن کامل ...
آداسوزلوک - زبان ترکی آذربایجانی - سطح 2 - آزمون درس (1)
درخواست حذف اطلاعات

آداسوزلوک - زبان ترکی آذربایجانی - سطح 2 - آزمون درس (1)

شرکت در آزمون

1 - زبان تورکی آذربایجانی با کتابت لاتین دارای چند حرف می باشد؟
1-
2-
3-
4-
2 - کدامیک از گزینه های زیر صحیح است. در زبان صاقی، ریشه کلمه ثابت می ماند و پیوندها ...
1-
2-
3-
4-
3 - کدام گزینه غلط نیست؟
1-
2-
3-
4-
4 - در چه صورتی da و də متصل نوشته می شود؟
1-
2-
3-
4-


مشاهده متن کامل ...
آهنگ احمد سعیدی به نام تو باشی
درخواست حذف اطلاعات
آهنگ احمد سعیدی به نام تو باشی 0.

آهنگ جدید | به موزیک | beh


آهنگ جدید,به موزیک, آهنگ, موزیک, آهنگ ایرانی, آهنگ جدید ...
1.

آهنگ جدید پازل باند به نام میخندم


برچسب ها : آهنگ جدید روزبه ایرانی و پوریا احمدی به نام بعد از این همه دوری آهنگ ...
2.

تک ترانه - آهنگ جدید


آهنگ جدید و فوق العاده زیبای به نام دروغ محض ... ادامه →
3.

کد اهنگ برای وبلاگ


کدآهنگ سکوت از بابک جهانبخش + آهنگ; کدآهنگ سنگ تراشون از حامد پهلان + آهنگ
4.

سایت عاشقانه aloneboy.com


,بزرگترین سایت عاشقانه ایرانی ، آهنگ های عاشقانه، موسیقی بی کلام، ...
5.

آهنگ لیلا مازیار فلاحی


آهنگ جدید مازیار فلاحی به نام لیلا new mazyar fallahi leyla ترانه سرا : یاها کاشانی ...
6.

آهنگ جدید ایرانی - _دانل


آهنگ جدید مازیار عصری تو رو نمیخوام در مورخه : wednesday 14 november 2012 موضوع : iranian new
7.

telegram 3.0.1 - مسنجر پرطرفدار تلگرام ا


آ ین نسخه بازی ها و نرم افزار های اندروید با
8.

پارسی نیوز


«خبرگزاری فارس» توجه به تولیدات های کمدی این مهم را نمایان می کند، در یک فرآیند ...
9.

آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) - تک آ


محمد علی : سلام دوستان در این پست مجموعه آثاری خصوصی با صدای حسین خواجه ی ( ایرج ) رو به ...
10.

پارسی نیوز


«خبرگزاری فارس» توجه به تولیدات های کمدی این مهم را نمایان می کند، در یک فرآیند ...
11.

آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) - تک آ


محمد علی : سلام دوستان در این پست مجموعه آثاری خصوصی با صدای حسین خواجه ی ( ایرج ) رو به ...
12.

متن نامه کوتاه “یک سال و بیست


310 دیدگاه برای “ متن نامه کوتاه “یک سال و بیست و هفت روز بعد” بصورت pdf”
13.

شعرهای زیبا و مفهومی مخصوص روز مادر و روز


شعرهای زیبا و مفهومی مخصوص روز مادر و روز زن+اشعار ادبی در مورد مادر. نغمه لالایی برای مادر :
14.

عوارض خود یی دختران


سلام، من یه پسرم در حال تحصیل ، بسیار مورد احترام اطرافیان و در کل پسر خیلی خوبیم به خدا و یه ...
15.

کد ساعت فلش برای وبلاگ و سایت


پست الکترونیکی ندارد. عالی به وب سایت من سر بزن. www. ati.loxblog.com
16.

چگونه از gps (مکان یاب) گوشی خود به صورت رای


اگر شما هم یک گوشی مجهز به سیستم gps یا مکان یاب با سیستم عامل سیمبیان دارید و هنوز از gps گوشی ...
17.

صدای سوخته - شعر دادخواهی


ب. جامعه. مردم وجامعه موضوع اصلی و عمده‏ی ادبیات وشعر امروز به حساب می ‏آید. شعر امروز آینه ...
18.

چهل حدیث کوتاه از سجاد (ع)


آ ین اخبار ؛سقوط مرکز تحقیقات نظامی حلب؛حمله حزب الله به زبدانی; ع :اوراق هویتی یک ...
19.

وب سایت محبان مهدی عج


شیعیان یمن و قیام یمانی در آ ا مان! به گزارش وب سایت محبان مهدی (عج) مدتی است که ...
20.

معرفی 5 مشکل بسیار متداول در ویندوز 7 و چگ


سلام من یک لپ تاپ ar840e دارم،که ویندوزش ویستا بود. ویندوز اونو به 7 تغییر دادم،تمام سخت ...
21.

بیوگرافی مرتضی پاشایی + تصاویر


زندگینامه و بیوگرافی مرتضی پاشایی به همراه تصاویر جدید. مرتضی پاشایی هستم متولد ۱۳۶۳/۵/۲۰ ...
22.

ع به ن | به ن | کر


ع به ن , به ن , به زن , س , ع س , , زن
23.

عصر ایران


ولید در سال 2013 و در پی انتشار گزارش سالانه نشریه فوربس به تخمین ثروت خود از سوی این نشریه ...
24.

بَرکَت


با تو قدم می زدیم من، سایه ها و چند تکه آفتاب و کوچه تمام نمی شد کوچه نمی خواست تمام شود.
25.

صفحه نخست - اولدوز توریسم


چرا های ما خارجی پسند نیست... وجود شواهد مبنی بر تاثیر فرهنگ ایران در ...
26.

80 . درباره هوش : iq , eq , sq – آرامش با یاد خدا


خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود ...
27.

farskids.com the best and first persian | persian ...


new persian s, persian videos, listen online to persian radio, watch online concert on farskids.com for free.
28.

صداهای ماندگار - بیوگرافی دوبلورهای ایرا


علی مایی، پدر دوبلاژ ایران که ٩٢ سالگی اش را پشت سر گذاشته، در خانۀ کوچکی در تهران در اوج ...
29.

farskids.com the best and first persian | persian ...


new persian s, persian videos, listen online to persian radio, watch online concert on farskids.com for free.
30.

معرفی 5 مشکل بسیار متداول در ویندوز 7 و چگ


سلام من یک لپ تاپ ar840e دارم،که ویندوزش ویستا بود. ویندوز اونو به 7 تغییر دادم،تمام سخت ...
31.

بیوگرافی مرتضی پاشایی + تصاویر


زندگینامه و بیوگرافی مرتضی پاشایی به همراه تصاویر جدید. مرتضی پاشایی هستم متولد ۱۳۶۳/۵/۲۰ ...
32.

ع به ن | به ن | کر


ع به ن , به ن , به زن , س , ع س , , زن
33.

عصر ایران


ولید در سال 2013 و در پی انتشار گزارش سالانه نشریه فوربس به تخمین ثروت خود از سوی این نشریه ...
34.

بَرکَت


با تو قدم می زدیم من، سایه ها و چند تکه آفتاب و کوچه تمام نمی شد کوچه نمی خواست تمام شود.
35.

صفحه نخست - اولدوز توریسم


چرا های ما خارجی پسند نیست... وجود شواهد مبنی بر تاثیر فرهنگ ایران در ...
36.

80 . درباره هوش : iq , eq , sq – آرامش با یاد خدا


خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود ...
37.

farskids.com the best and first persian | persian ...


new persian s, persian videos, listen online to persian radio, watch online concert on farskids.com for free.
38.

صداهای ماندگار - بیوگرافی دوبلورهای ایرا


علی مایی، پدر دوبلاژ ایران که ٩٢ سالگی اش را پشت سر گذاشته، در خانۀ کوچکی در تهران در اوج ...
39.

farskids.com the best and first persian | persian ...


new persian s, persian videos, listen online to persian radio, watch online concert on farskids.com for free.
40.

معرفی 5 مشکل بسیار متداول در ویندوز 7 و چگ


سلام من یک لپ تاپ ar840e دارم،که ویندوزش ویستا بود. ویندوز اونو به 7 تغییر دادم،تمام سخت ...
41.

بیوگرافی مرتضی پاشایی + تصاویر


زندگینامه و بیوگرافی مرتضی پاشایی به همراه تصاویر جدید. مرتضی پاشایی هستم متولد ۱۳۶۳/۵/۲۰ ...
42.

ع به ن | به ن | کر


ع به ن , به ن , به زن , س , ع س , , زن
43.

عصر ایران


ولید در سال 2013 و در پی انتشار گزارش سالانه نشریه فوربس به تخمین ثروت خود از سوی این نشریه ...
44.

بَرکَت


با تو قدم می زدیم من، سایه ها و چند تکه آفتاب و کوچه تمام نمی شد کوچه نمی خواست تمام شود.
45.

صفحه نخست - اولدوز توریسم


چرا های ما خارجی پسند نیست... وجود شواهد مبنی بر تاثیر فرهنگ ایران در ...
46.

80 . درباره هوش : iq , eq , sq – آرامش با یاد خدا


خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود ...
47.

farskids.com the best and first persian | persian ...


new persian s, persian videos, listen online to persian radio, watch online concert on farskids.com for free.
48.

صداهای ماندگار - بیوگرافی دوبلورهای ایرا


علی مایی، پدر دوبلاژ ایران که ٩٢ سالگی اش را پشت سر گذاشته، در خانۀ کوچکی در تهران در اوج ...
49.

farskids.com the best and first persian | persian ...


new persian s, persian videos, listen online to persian radio, watch online concert on farskids.com for free.
50.

معرفی 5 مشکل بسیار متداول در ویندوز 7 و چگ


سلام من یک لپ تاپ ar840e دارم،که ویندوزش ویستا بود. ویندوز اونو به 7 تغییر دادم،تمام سخت ...
51.

بیوگرافی مرتضی پاشایی + تصاویر


زندگینامه و بیوگرافی مرتضی پاشایی به همراه تصاویر جدید. مرتضی پاشایی هستم متولد ۱۳۶۳/۵/۲۰ ...
52.

ع به ن | به ن | کر


ع به ن , به ن , به زن , س , ع س , , زن
53.

عصر ایران


ولید در سال 2013 و در پی انتشار گزارش سالانه نشریه فوربس به تخمین ثروت خود از سوی این نشریه ...
54.

بَرکَت


با تو قدم می زدیم من، سایه ها و چند تکه آفتاب و کوچه تمام نمی شد کوچه نمی خواست تمام شود.
55.

صفحه نخست - اولدوز توریسم


چرا های ما خارجی پسند نیست... وجود شواهد مبنی بر تاثیر فرهنگ ایران در ...
56.

80 . درباره هوش : iq , eq , sq – آرامش با یاد خدا


خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود ...
57.

farskids.com the best and first persian | persian ...


new persian s, persian videos, listen online to persian radio, watch online concert on farskids.com for free.
58.

صداهای ماندگار - بیوگرافی دوبلورهای ایرا


علی مایی، پدر دوبلاژ ایران که ٩٢ سالگی اش را پشت سر گذاشته، در خانۀ کوچکی در تهران در اوج ...
59.

farskids.com the best and first persian | persian ...


new persian s, persian videos, listen online to persian radio, watch online concert on farskids.com for free.
60.

معرفی 5 مشکل بسیار متداول در ویندوز 7 و چگ


سلام من یک لپ تاپ ar840e دارم،که ویندوزش ویستا بود. ویندوز اونو به 7 تغییر دادم،تمام سخت ...
61.

بیوگرافی مرتضی پاشایی + تصاویر


زندگینامه و بیوگرافی مرتضی پاشایی به همراه تصاویر جدید. مرتضی پاشایی هستم متولد ۱۳۶۳/۵/۲۰ ...
62.

ع به ن | به ن | کر


ع به ن , به ن , به زن , س , ع س , , زن
63.

عصر ایران


ولید در سال 2013 و در پی انتشار گزارش سالانه نشریه فوربس به تخمین ثروت خود از سوی این نشریه ...
64.

بَرکَت


با تو قدم می زدیم من، سایه ها و چند تکه آفتاب و کوچه تمام نمی شد کوچه نمی خواست تمام شود.
65.

صفحه نخست - اولدوز توریسم


چرا های ما خارجی پسند نیست... وجود شواهد مبنی بر تاثیر فرهنگ ایران در ...
66.

80 . درباره هوش : iq , eq , sq – آرامش با یاد خدا


خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود ...
67.

farskids.com the best and first persian | persian ...


new persian s, persian videos, listen online to persian radio, watch online concert on farskids.com for free.
68.

صداهای ماندگار - بیوگرافی دوبلورهای ایرا


علی مایی، پدر دوبلاژ ایران که ٩٢ سالگی اش را پشت سر گذاشته، در خانۀ کوچکی در تهران در اوج ...
69.

farskids.com the best and first persian | persian ...


new persian s, persian videos, listen online to persian radio, watch online concert on farskids.com for free.
70.

معرفی 5 مشکل بسیار متداول در ویندوز 7 و چگ


سلام من یک لپ تاپ ar840e دارم،که ویندوزش ویستا بود. ویندوز اونو به 7 تغییر دادم،تمام سخت ...
71.

بیوگرافی مرتضی پاشایی + تصاویر


زندگینامه و بیوگرافی مرتضی پاشایی به همراه تصاویر جدید. مرتضی پاشایی هستم متولد ۱۳۶۳/۵/۲۰ ...
72.

ع به ن | به ن | کر


ع به ن , به ن , به زن , س , ع س , , زن
73.

عصر ایران


ولید در سال 2013 و در پی انتشار گزارش سالانه نشریه فوربس به تخمین ثروت خود از سوی این نشریه ...
74.

بَرکَت


با تو قدم می زدیم من، سایه ها و چند تکه آفتاب و کوچه تمام نمی شد کوچه نمی خواست تمام شود.
75.

صفحه نخست - اولدوز توریسم


چرا های ما خارجی پسند نیست... وجود شواهد مبنی بر تاثیر فرهنگ ایران در ...
76.

80 . درباره هوش : iq , eq , sq – آرامش با یاد خدا


خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود ...
77.

farskids.com the best and first persian | persian ...


new persian s, persian videos, listen online to persian radio, watch online concert on farskids.com for free.
78.

صداهای ماندگار - بیوگرافی دوبلورهای ایرا


علی مایی، پدر دوبلاژ ایران که ٩٢ سالگی اش را پشت سر گذاشته، در خانۀ کوچکی در تهران در اوج ...
79.

farskids.com the best and first persian | persian ...


new persian s, persian videos, listen online to persian radio, watch online concert on farskids.com for free.
80.

معرفی 5 مشکل بسیار متداول در ویندوز 7 و چگ


سلام من یک لپ تاپ ar840e دارم،که ویندوزش ویستا بود. ویندوز اونو به 7 تغییر دادم،تمام سخت ...
81.

بیوگرافی مرتضی پاشایی + تصاویر


زندگینامه و بیوگرافی مرتضی پاشایی به همراه تصاویر جدید. مرتضی پاشایی هستم متولد ۱۳۶۳/۵/۲۰ ...
82.

ع به ن | به ن | کر


ع به ن , به ن , به زن , س , ع س , , زن
83.

عصر ایران


ولید در سال 2013 و در پی انتشار گزارش سالانه نشریه فوربس به تخمین ثروت خود از سوی این نشریه ...
84.

بَرکَت


با تو قدم می زدیم من، سایه ها و چند تکه آفتاب و کوچه تمام نمی شد کوچه نمی خواست تمام شود.
85.

صفحه نخست - اولدوز توریسم


چرا های ما خارجی پسند نیست... وجود شواهد مبنی بر تاثیر فرهنگ ایران در ...
86.

80 . درباره هوش : iq , eq , sq – آرامش با یاد خدا


خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود ...
87.

farskids.com the best and first persian | persian ...


new persian s, persian videos, listen online to persian radio, watch online concert on farskids.com for free.
88.

صداهای ماندگار - بیوگرافی دوبلورهای ایرا


علی مایی، پدر دوبلاژ ایران که ٩٢ سالگی اش را پشت سر گذاشته، در خانۀ کوچکی در تهران در اوج ...
89.

farskids.com the best and first persian | persian ...


new persian s, persian videos, listen online to persian radio, watch online concert on farskids.com for free.
90.

معرفی 5 مشکل بسیار متداول در ویندوز 7 و چگ


سلام من یک لپ تاپ ar840e دارم،که ویندوزش ویستا بود. ویندوز اونو به 7 تغییر دادم،تمام سخت ...
91.

بیوگرافی مرتضی پاشایی + تصاویر


زندگینامه و بیوگرافی مرتضی پاشایی به همراه تصاویر جدید. مرتضی پاشایی هستم متولد ۱۳۶۳/۵/۲۰ ...
92.

ع به ن | به ن | کر


ع به ن , به ن , به زن , س , ع س , , زن
93.

عصر ایران


ولید در سال 2013 و در پی انتشار گزارش سالانه نشریه فوربس به تخمین ثروت خود از سوی این نشریه ...
94.

بَرکَت


با تو قدم می زدیم من، سایه ها و چند تکه آفتاب و کوچه تمام نمی شد کوچه نمی خواست تمام شود.
95.

صفحه نخست - اولدوز توریسم


چرا های ما خارجی پسند نیست... وجود شواهد مبنی بر تاثیر فرهنگ ایران در ...
96.

80 . درباره هوش : iq , eq , sq – آرامش با یاد خدا


خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود ...
97.

farskids.com the best and first persian | persian ...


new persian s, persian videos, listen online to persian radio, watch online concert on farskids.com for free.
98.

صداهای ماندگار - بیوگرافی دوبلورهای ایرا


علی مایی، پدر دوبلاژ ایران که ٩٢ سالگی اش را پشت سر گذاشته، در خانۀ کوچکی در تهران در اوج ...
99.

farskids.com the best and first persian | persian ...


new persian s, persian videos, listen online to persian radio, watch online concert on farskids.com for free.
100.

معرفی 5 مشکل بسیار متداول در ویندوز 7 و چگ


سلام من یک لپ تاپ ar840e دارم،که ویندوزش ویستا بود. ویندوز اونو به 7 تغییر دادم،تمام سخت ...


مشاهده متن کامل ...
comparatif: exemples et questions
درخواست حذف اطلاعات

exemples

 1. mon ordinateur fonctionne aussi bien que le tien. = adverbe
 2. marc sort autant que luc. = verbe
 3. marc est aussi malin que luc. = adjectif
 4. marc sort aussi rarement que luc. = adverbe
 5. marc mange autant de fruits que luc. = nom
 6. ces deux livres sont aussi intéressants l'un que l'autre. = adjectif
 7. il n'y a pas autant de neige que l'année dernière. = nom
 8. il court aussi vite qu'il peut pour att r le bus. = adverbe
 9. elle n'a pas révisé autant qu'elle aurait dû pour son examen. = verbe
 10. sur l'équateur, les jours sont aussi longs que les nuits. = adjectif

questions:

je parle :

mieux français que stéphane.

plus de français que stéphane.

plus français que stéphane.

question n°2

je mange :

moins pommes que toi.

autant de pommes que toi.

aussi pommes que toi.

question n°3

le matin, je fais :

plus exercices que l'après-midi.

meilleures exercices que l'après-midi.

autant d'exercices que l'après-midi.

question n°4

la soupe à la tomate est :

mieux.

mal.

meilleure.

question n°5

je conduis :

meilleure qu'avant.

plus bien qu'avant.

mieux qu'avant.مشاهده متن کامل ...
دایره ی دانش :
درخواست حذف اطلاعات
دایره ی دانش ، یکی از بخش های برنامه ی جاده جوانی(رادیو فارس) است ، که به معرفی سایت ها و نرم افزار های پر کاربرد می پردازد. و اما لینک تعدادی از برنامه های ضبط شده :

روش قرار دادن کلمه عبور بر روی فلش مموری

استقاده از ccleaner برای حذف کلی داده ها

معرفی ابراز های google

معرفی idm بهترین منیجر ویندوزی

مراحل تصویر برداری خ ر در ویندوز

آموزش کنترل کامپیوتر از راه دور با teamviewer

غیر فعال سازی امکان انتقال ویروس به فلش مموری

معرفی آنتی ویروس رایگان و قوی forticlient

معرفی چند وب سایت مفید

معرفی wiki های معروف

معرفی نرم افزار مبدل فایل های صوتی و تصویری به هم

شبیه سازی آندروید بر روی ویندوزمشاهده متن کامل ...
پست آعازین
درخواست حذف اطلاعات

made at loogix.com

آرشیو و پخش آنلاین و بهترین های موسیقی ایرانی

این وبسایت به میمنت ولادت شمس الشموس ، سلطان طوس ، انیس قلوب ، رئوف حضرت ثامن الحجج (ع) رضا (ع) در مورخه : یکشنبه  ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ به منظور استفاده دوستان وعلاقمندان موسیقی ایجاد شده است .

 زائر رضا : هادی کولیوند

...........................................

 

یا رضا  :  علی کارونی

...........................................

 

 هشتمین ستاره : امین فیاض

...........................................

 

 رضــا رضــــا

 

...........................................

 نامه عشق : به مناسبت ولادت رضا (ع) از بهنام صفوی 

 

...........................................

آلبوم آذری شاد و زیبای  ایپک ” کاری از رحیم شهریاری ویژه ولادت رضا (ع)”

 

 
دریافت کل آلبوم با کیفیت 320 در یک فایل زیپ
 - 125 مگابایت


 
دریافت کل آلبوم با کیفیت 128 در یک فایل زیپ
 - 55.8 مگابایت


 
دریافت آلبوم بصورت تک تک

 

 

آهنگ کلاغ رو سیاه از محسن چاوشی

 

آهنگ فوق العاده زیبای محسن چاوشی بنام کلاغ رو سیاه

نام آلبوم: سنتوری | خواننده و آهنگساز: محسن چاوشی
تنظیم‌کننده: رضا فوادیان | شاعر: ارجینی
سال تولید: ۱۳۸۴

 

8798465133

 

 131

 

 

متن آهنگ کلاغ رو سیاه محسن چاوشی

 

تو دل یه مزرعه یه کلاغی رو سیاه

هوایی شده بره پابوس رضا

اما هی فک میکنه اونجا جای کفتراس

آخه من کجا برم یه کلاغ که روسیاس

من که توی سیاهیا از همه روسیاترم

میون اون کبوترا با چه رویی بپرم

تو همین فکرا بودش کلاغه عاشقمون

یه دلش میگفت برو یه دلش میگفت بمون

که یهو ص گفت تو نترس و راهی شو

به سیاهی فک نکن تو یه زائری برو

من که توی سیاهیا از همه روسیاترم

میون اون کبوترا با چه رویی بپرم

 

-ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ-

 

آهنگ جدید حامد محضرنیا بنام رضا

 

آهنگ جدید و فوق العاده زیبای حامد محضرنیا به نام  رضا(ع)

ترانه و آهنگساز : حامد محضرنیا – تنظیم : داوود محمدی – می و مستر : آوا رکورد

 

9879486513651

 

 131

 

 

متن آهنگ حامد محضرنیا به نام رضا

 

از این حرم به اون حرم از این هوا به اون هوا

از شهر خورشیدی قم به مشهد رضا

سلام من به زائرات به گنبد و گلدسته هات

یکی تو صحن خواهرت خیلی دلش تنگه برات

کنار صحن خواهرت دلتنگه سقاخونتم

منو دوباره راه بده من که هنوز دوونتم

دلم می خواد پر بزنم از اینجا تا ایون طلا

دلم می خواد از ته دل بگم سلام رضا

بگم سلام رضا

وقتی دلم تنگه برای کربلا دلم خوشه میرم پیش رضا

روی همه بازه درای حرمت رضا قربون لطف و کرمت

کنار صحن خواهرت دلتنگه سقاخونتم

منو دوباره راه بده من که هنوز دوونتم

دلم می خواد پر بزنم از اینجا تا ایون طلا

دلم می خواد از ته دل بگم سلام رضا

بگم سلام رضا

 

-ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ–ـ_ـ-

 

آهنگ زیبای علیرضا روزگار بنام رضا

 

آهنگ فوق العاده زیبای علیرضا روزگار به نام  رضا

 

373473737

 

 131

 

 

متن آهنگ رضا علیرضا روزگار

 

دلم درگیر یک حس عجیبه
همه دنیا شده با من غریبه
میون این هیاهو دل ش ته ام
به دادم برس آقا که خسته ام

میگن اینجا یه تیکه از بهشته
تو هر گوشه اش نشسته یه فرشته
پره از عطر بود و نبودم
یه عمره خونه کردی تو وجودم

میگن پابوس تو حج فقیراست
کنار گنبد تو گریه گیراست
مشاهده متن کامل ...

فرم دعوت به همکاری - ثبت نام و جذب بیمه رازی
درخواست حذف اطلاعات

کافیست از فرم زیر پرینت گرفته وآنرا کامل کنید وسپس تصویر آنرا به [email protected] ارسال وبا شماره 09146307188 تماس بگیرید .

 1. مشخصات فردی

 2. نام و نام خانوادگی :(*)
 3. نام پدر :(*)
 4. کد ملی :(*)
 5. محل تولد :(*)

  استان / شهر

 6. تاریخ تولد :(*)

  نحوه ثبت تاریخ : روز / ماه / سال

 7. نظام وظیفه :(*)
 8. وضعیت تاهل :(*)
 9. میزان تحصیلات و دوره های آموزشی

 10. آ ین مدرک تحصیلی :(*)
 11. میزان علاقه شما به فروش خدمات بیمه :(*)
 12. آیا سابقه فعالیت در صنعت بیمه دارید ؟(*)
 13. سابقه فعالیت بیمه :
 14. آیا سابقه کار در زمینه فروش داشته اید؟(*)
 15. سابقه فروش :
 16. نحوه آشنایی :(*)
 17. اطلاعات تماس

 18. تلفن ثابت :(*)
 19. همراه :(*)

  جهت دریافت کد پیگیری شماره همراه خود را وارد نمایید.

 20. نشانی الکترونیک :
 21. نشانی پستی :(*)


مشاهده متن کامل ...
کانال تلگرام رادیوی اینترنتی هواداران محس چاوشی
درخواست حذف اطلاعات


معرفی و آدرس کانال تلگرام رادیوی اینترنتی هواداران محس چاوشی

cable channel radio mhs fans chavoshi (2)

این کانال سرگرمی تلگرام به گفته خودش در واقع اولین رادیوی اینترنتی هوادارانِ محسن چاوشی می باشد می توان گفت محسن چاوشی hans zimmer ایران است چرا که آثاری از محسن چاوشی سوای کارهای دیگرش عمق زیادی دارند. ساخت کارهایی با عمق زیاد در ایران را تنها می شود در آثار محسن چاوشی پیدا کرد ، این همان ریسک در موسیقی است که هیچ نتوانسته است از پس آن بربیاید. hans zimmer اثار عمیقی دارد که شما را برای دقایقی به عمق یک موسیقی واقعی می برد. بله ، اعتقادِ من این است که محسن چاوشی hans zimmer ایران است شما میتوانید همین الان با کلیک بر روی لینک زیر عضو این کانال تلگرامی شوید

برای عضویت در کانال تلگرامی رادیوی اینترنتی هواداران محس چاوشی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

https://t.me/joinchat/aaaaaekkf6e4y5k5niehqa

کانال تلگرام رادیوی اینترنتی هواداران محس چاوشی

برخی از مطالب کانال تلگرام رادیوی اینترنتی هواداران محس چاوشی :

دوستان عزیزم سلام

سلامی گرم به شمایی که همیشه همراه هستید ، شمایی که بعد از نوشته ام در کانال قبلی برایم پیغام گذاشتید و خواستید که برنامه ادامه پیدا کند و مرا مورد لطف خود قرار دادید. سپاس از محبت شما.
برنامه رادیوی تلگرامی هوادارانِ محسن چاوشی در این کانال به آدرس جدید ادامه پیدا خواهد کرد و از این پس شما عزیزان می توانید رادیوی تلگرامی را از این کانال دریافت و گوش کنید.
به امید روزهای بهتر در کنار شما و کمک شما.
باز هم سپاس و تشکر از تک تک شما.

کانال تلگرام رادیوی اینترنتی هواداران محس چاوشی

معرفی کانال های تلگرام

کانال تلگرام رادیوی اینترنتی هواداران محس چاوشیمشاهده متن کامل ...
به کدام نامزد ریاست جمهوری رای می دهید؟
درخواست حذف اطلاعات

نظرسنجی

به کدام نامزد ریاست جمهوری رای می دهید؟
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


مشاهده متن کامل ...
انواع وب سایت ها
درخواست حذف اطلاعات

ایجاد وب سایت - گام اول، انتخاب گروه

قابلیت ایجاد وب سایت در 10 گروه مختلف پیش بینی شده است و شما میتوانید در اولین گام با انتخاب یکی از این گروهها دهگانه وب سایت مورد نظرتان را بسازید. در هر گروه بخشها و امکانات متناسب با موضوع وجود دارد.
وب سایت شخصی
وب سایتی با هر آنچه برای معرفی یک فرد ، سوابق، توانایی ها و فعالیتهای او لازم است.
تجاری
قابل استفاده شرکتها و موسسات خصوصی با فعالیتهای تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی و زمینه های مشابه
سازمان تى
سازمانها و ارگانهای تی برای معرفی خود و خدماتشان می توانند از این گروه استفاده نمایند.
وب سایت خبرى
برای ایجاد یک خبرگزاری اینترنتی این گروه را انتخاب کنید.
وب سایت مدرسه
مدارس ابت ، راهنمایی و دبیرستان تی و خصوصی برای معرفی خود و عملکردشان می توانند در این گروه وب سایت ایجاد نمایند.
موسسه علمى
قابل استفاده توسط مراکز و موسسات علمی ، تحقیقاتی و پژوهشی
سرگرمى
برای ایجاد یک وب سایت سرگرمی و تفریحی این گروه را انتخاب کنید.
فرهنگی
ساخت وب سایت فرهنگی به منظور ایجاد فضایی مجازی برای تبادلات فرهنگی ، هنری
ورزشی
برای ساخت وب سایت اطلاع رسانی در حوزه ورزش در رشته های مختلف و ارائه اطلاعات در این زمینه این گروه را انتخاب کنید.
غیره
اگر وب سایت مورد نظرتان در هیچ یک از گروهای بالا نمی گنجد این گروه را انتخاب کنید.


مشاهده متن کامل ...
اگر قرار باشه یکی از این پدیده ها را از دنیا حذف کنی کدومش را حذف میکنی
درخواست حذف اطلاعات
غم
دروغ
خیانت
تملق
عشق
بیکاری
نفرت
خبرچینی
دشمنی
زندان


مشاهده متن کامل ...
البوم ترنس armind best of 2015
درخواست حذف اطلاعات

اینم یه البوم باحال ترنس خوراک سیستم ماشین و مهمونی تو سبک trance, progressive امیدوارم لذت ببرید.

لینک البوم armind best of 2015

artist: va
title: armin van buuren presents: armind best of 2015 (2015)
style: trance, progressive
release date: 2015
quality: 320kbps | 44.1 khz | stereo

tracklist:
01. omnia ft tilde – for the first time (radio edit) [03:01]
02. gaia – in principio (radio edit) [03:14]
03. armin van buuren ft mr. probz – another you (mark sixma radio edit) [03:42]
04. simon patterson ft matt adey – time stood still (radio edit) [02:59]
05. armin van buuren and mark sixma – panta rhei (radio edit) [02:56]
06. gaia – carnation (radio edit) [03:02]
07. alexander popov – multiverse (radio edit) [02:51]
08. orjan nilsen – the edge (radio edit) [03:08]
09. armin van buuren presents rising star ft betsie larkin – safe inside you (radio edit) [03:24]
10. andrew rayel and mark sixma – chased (radio edit) [03:50]مشاهده متن کامل ...
شبکه دسترسی رادیو ابر: مجازی سازی دسترسی بیسیم برای سیستم های ناهمگن متراکم
درخواست حذف اطلاعات

cloud radio access network: virtualizing

wireless access for dense heterogeneous systems

شبکه دسترسی رادیو ابر: مجازی سازی دسترسی بیسیم

برای سیستم های ناهمگن متراکم


abstract

cloud radio access network (c-ran) refers to the virtualization of base station functionalities by means of cloud computing. this results in a novel cellular architecture in which low-cost wireless access points, known as radio units or remote radio heads, are centrally managed by a reconfigurable centralized “cloud”, or central, unit. c-ran allows operators to reduce the capital and operating expenses needed to deploy and maintain dense heterogeneous networks. this critical a ntage, along with spectral efficiency, statistical multiplexing and load balancing gains, make cran well positioned to be one of the key technologies in the development of 5g systems. in this paper, a succinct overview is presented regarding the state of the art on the research on c-ran with emphasis on fronthaul compression, baseband processing, medium access control, resource allocation, system-level considerations and standardization efforts.

keywords - backhaul, cloud radio access networks, common public radio interface (cpri), cloud radio access network (c-ran), 5g, fronthaul, radio resource mana ent

چکیده

مفهوم شبکه دسترسی رادیو ابر (c-ran)، به مجازی سازی کارکردهای ایستگاه پایه (base station) با استفاده از تکنولوژی رایانش ابری اشاره می نماید. این مفهوم به ایجاد یک ساختار سلولی جدید منجر می شود که در آن، نقاط دسترسی بیسیم کم هزینه – که با عنوان واحدهای رادیویی و یا رادیو هد های (radio heads) راه دور شناخته می شوند- با استفاده از یک ابر متمرکز با قابلیت پیکربندی مجدد و یا "واحد مرکزی" مدیریت می شوند. شبکه c-ran امکان کاهش هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی مورد نیاز برای اپراتور ها به منظور توسعه و نگهداری شبکه های ناهمگن متراکم را فراهم می آورد. این مزیت مهم در کنار بازده طیفی، تسهیم آماری (statistical multiplexing) ، و مزیت های متعادل سازی بار باعث می شود تا شبکه c-ran به عنوان یکی از تکنولوژی های کلیدی در توسعه سیستم های 5g در جایگاه بسیار مناسبی قرار بگیرد. در این مقاله، یک بررسی کلی و مختصر از تحقیقات جدید در مورد ساختار c-ran ارائه می شود و موضوعات مورد تاکید عبارتند از فشرده سازی fronthaul، پردازش باند پایه، کنترل دسترسی به محیط واسط، تخصیص منابع، ملاحظات سطح سیستم، و تلاش های انجام شده در راستای ارائه استاندارد ها.

کلمات کلیدی - backhaul، شبکه های دسترسی رادیو ابر، واسط رادیویی عمومی مشترک (cpri)، 5g، fronthaul، مدیریت منابع رادیوییمشاهده متن کامل ...
بهترین پاو وینت: radio frequency identification (rfid)
درخواست حذف اطلاعات
پاو وینت radio frequency identification (rfid)

پاو وینت radio frequency identification (rfid)

 پاو وینت radio frequency identification (rfid)

پاو وینت radio frequency identification (rfid)
دسته بندی پاو وینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 8451 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

پاو وینت radio frequency identification (rfid)

دارای 20 صفحه با متون گلیسی و تصاویر مختلف 

 پاو وینت radio frequency identification (rfid)مشاهده متن کامل ...
engineers make world's smallest fm radio
درخواست حذف اطلاعات

a team at the university of columbia has taken a ntage of g hene's special properties – its mechanical strength and electrical conduction – to create a nano-mechanical system producing fm signals, in effect the world's smallest fm radio transmitter. the study is published in nature nanotechnology.

“this work is significant in that it demonstrates an application of g hene that cannot be achieved using conventional materials,” said mechanical engineering professor james hone, who led the study. “and it’s an important first step in a ncing wireless signal processing and designing ultrathin, efficient cell phones. our devices are much smaller than any other sources of radio signals, and can be put on the same chip that’s used for data processing.”

g hene – a single atomic layer of carbon – is the strongest material known to man, and also has electrical properties superior to the silicon found in modern electronics. the combination of these properties makes g hene an ideal material for nano-electromechanical systems (nems), which are scaled-down versions of the micro-electromechanical systems (mems) used widely for sensing of vibration and acceleration. for example, hone explains, mems sensors figure out how your smartphone or tablet is tilted to rotate the screen.

in this new study, hone’s team took a ntage of g hene’s mechanical ‘stretchability’ to tune the output frequency of their custom oscillator – producing a nano-mechanical version of a component known as a voltage controlled oscillator (vco). with a vco, explained hone, it is easy to generate a frequency-modulated (fm) signal – exactly what is used for fm radio broadcasting. the team built a g hene nems whose frequency was 100 megahertz, which lies right in the middle of the fm radio band (87.7 to 108 mhz). they used low-frequency signals (both pure tones and songs from an iphone) to modulate the 100 mhz carrier signal from the g hene, and then retrieved the al signals again using an ordinary fm radio receiver.

“this device is by far the smallest system that can create such fm signals,” says hone.

while g hene nems will not be used to replace conventional radio transmitters, they have many applications in wireless signal processing. electrical engineering professor kenneth shepard: “due to the continuous shrinking of electrical circuits known as ‘moore’s law’, today’s cell phones have more computing power than systems that used to occupy entire rooms. however, some types of devices, particularly those involved in creating and processing radio-frequency signals, are much harder to miniaturise. these ‘off-chip’ components take up a lot of space and electrical power. in addition, most of these components cannot be easily tuned in frequency, requiring multiple copies to cover the range of frequencies used for wireless communication.”

g hene nems can address both problems: they are very compact and easily integrated with other types of electronics, and their frequency can be tuned over a wide range, because of g hene’s tremendous mechanical strength.

“there is a long way to go toward actual applications in this area,” notes hone, “but this work is an important first step. we are excited to have demonstrated successfully how this wonder material can be used to achieve a practical technological a ncement – something particularly rewarding to us as engineers.”

hone and shepard are now working on improving the performance of the g hene oscillators to have lower noise. at the same time, they are also trying to demonstrate integration of g hene nems with silicon integrated circuits, making the oscillator design even more compact.مشاهده متن کامل ...
رادیو بدن 13
درخواست حذف اطلاعات

چاقی بعد از عید

رادیو بدن ۱۳  _  چاقی بعد از عید . روزهای خوش عید تمام‌شده و مثل همه مناسبت های دیگه که در طول سال هست، یه سری پیامدهای خوب داره و یه سری نتایج های ناخواسته. قطعا از دیدن فامیل و دوستان و رفتن به مسافرت شاد شدیم و روحیه امون عوض شده، ولی از اینکه در نتیجه یک پذیرایی ساده مثل چای و شیرینی و آجیل میوه، دچار اضافه وزن شدیم، عذاب وجدان داریم. حالا هم که از مسافرت و تعطیلات عید برگشتیم حرف های بعضی از اطرافیانمون، مثل همکارا و همسایه‌ها که میگن:  چقدر تپل شدی؟! عید بهت ساخته .. ها. چقدر چاق شدی ماشالا…

 

تولید و پخش در:  رادیو بدن 

منبع  لاغری  رژیم لاغری  کاهش وزن  چاقی

برگرفته از نوشته: رادیو بدن 13 - چاقی بعد از عید

چاقی بعد از عید

 

رادیو بدن ۱۳  _  چاقی بعد از عید . روزهای خوش عید تمام‌شده و مثل همه مناسبت های دیگه که در طول سال هست، یه سری پیامدهای خوب داره و یه سری نتایج های ناخواسته. قطعا از دیدن فامیل و دوستان و رفتن به مسافرت شاد شدیم و روحیه امون عوض شده، ولی از اینکه در نتیجه یک پذیرایی ساده مثل چای و شیرینی و آجیل میوه، دچار اضافه وزن شدیم، عذاب وجدان داریم. حالا هم که از مسافرت و تعطیلات عید برگشتیم حرف های بعضی از اطرافیانمون، مثل همکارا و همسایه‌ها که میگن:  چقدر تپل شدی؟! عید بهت ساخته .. ها. چقدر چاق شدی ماشالا…

 

 

 

تولید و پخش در:  رادیو بدن 

 

منبع  لاغری  رژیم لاغری  کاهش وزن  چاقی

 

برگرفته از نوشته: رادیو بدن 13 - چاقی بعد از عید

 مشاهده متن کامل ...
عروج سید مرتضی سیدیان آرانی فرزند مرحوم حجت ال حاج سید رضا سیدیان
درخواست حذف اطلاعات

در گذشت سید مرتضی سیدیان

در گذشت سید مرتضی سیدیان

تسلیت به خانواده محترم سیدیان - رزاقیان - اعر شکارریدرگذشت پدری مهربان ودلسوز، خادم الحسین معلم دلسوز ناشنوایان موذن خوش نوا قاری قرآن اسوه نیکوکاری مرحوم مغفور زنده یاد

** سید مرتضی سیدیان آرانی**

را خدمت شماو خانواده محترمتان تسلیت گفته و از خداوند برایتان صبر و اجر جزیل خواهانیم و برای آن مرحوم مغفرت الهی را خواستاریم. ما را در غم خود شریک بدانید .مشاهده متن کامل ...
grammar: differences between could and can
درخواست حذف اطلاعات

an article discussing the differences between 'could' and 'can' when expressing possibility.


how can i explain the difference between 'could' and 'can' when expressing possibility? most of the time it is clear from the context, but use of can can also express possibility (rather than ability). for example, giving advice answering the question: how can/could i improve my english? you can/could listen to the radio, watch tv and read the newspaper. both are possible. students want to know when to use 'could' and when to use 'can'.

caroline talbot

taking your examples first, i think the short answer is that: you could listen to the radio emphasizes that this is a suggestion or piece of advice, whereas you can listen to the radio emphasizes simply that this is an option that's available.

you could listen to the radio contains more personal involvement and subjectivity; you can listen to the radiois more strictly factual and objective.

similarly, how could i improve my english? is more a request for advice, whereas how can i improve my english? is more a factual question about available options. (but of course we can also answer this question by giving advice.)

can and could, like the other modal verbs, have developed quite a range of meanings and uses. you ask how to explain the difference, and explanation can certainly help, but learning all the ins and outs of these verbs is a long process which requires plenty of experience, observation and experiment.

i think your question touches on two main issues: possibility vs. ability, and can vs. could.


1) ability and possibility

ability and possibility are similar ideas. if you've got the ability to do something, then it's possible for you to do it - in principle at least, although there might be something that prevents you. and, conversely, if you haven't got the ability to do something, then it isn't possible for you to do it. both can and could (and other modals, especially may and might) are used to express various kinds of possibility, ability, permission and potential.


2) can and could

could, of course, functions as the past tense of can, and like other past forms, it sometimes simply indicates past time: in those days there was no security and anybody could walk in, day or night.

but, like the past forms of other verbs, it can also indicate things like tentativeness, indirectness, deference and a wish not to impose. compare:

i wanted to have a word with you (now)
i wondered if you needed any help (now)

with:

i want to have a word with you
i wonder if you need any help

the last two examples are more direct; the first two are more tentative, and possibly more polite – though that depends on other factors, too.

when we make suggestions, we often like to be rather tentative, so as to avoid giving the impression that we necessarily expect people to do as we say. of course, it's possible to make much stronger suggestions – e.g.i think you should listen to the radio – but we generally prefer to adopt a more 'take it or leave it' approach, and lessen the possibility of offence on either side. so that's why you could ..... is so commonly used in suggestions (and, by the same token, could you .....? is often used for requests). in fact, it's so common that it makes sense to learn it as one of the standard formulae for giving advice and making suggestions (and to reserve you can ....., in similar contexts, for factual statements). and, by the way, it's quite common to add always: well, you could always listen to the radio. of course, the well at the beginning isn't necessary, but it also contributes to the general impression of tentativeness.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.