پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 embedupload direct
باب اسفنجی قسمتها
درخواست حذف اطلاعات

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۱ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۲ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۳ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۴ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۵ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۶ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۷ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۸ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۹ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۰ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۱ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۲ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۳ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۴ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۵ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۶ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۷ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۸ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۲۹ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۰ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۱ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۲ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۳ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۴ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۵ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۶ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۷ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۸ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۳۹ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۰ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۱ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۲ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۳ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۴ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۵ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۶ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۷ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۸ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۴۹ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۰ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۱ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۲ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۳ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۴ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۵ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۶ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۷ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۸ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۵۹ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۰ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۱ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۲ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۳ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۴ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۵ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۶ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۷ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۸ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۶۹ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۰ : embedupload |

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۱ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۲ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۳ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۴ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۵ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۶ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۷ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۸ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۷۹ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۰ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۱ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۲ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۳ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۴ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۵ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۶ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۷ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۸ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۸۹ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۰ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۱ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۲ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۳ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۴ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۵ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۶ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۷ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۸ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۹۹ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰۰ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰۱ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰۲ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰۳ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰۴ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰۵ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰۶ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰۷ :

 کامل سریال باب اسفنجی spongebob squarepants قسمت ۱۰۸ :مشاهده متن کامل ...
بابا لنگ دراز
درخواست حذف اطلاعات

انیمیشن بابا لنگ دراز

نام انیمیشن : my daddy long legs – بابا لنگ دراز

سال انتشار : ۱۹۹۰

مدت زمان: هرقسمت ۲۰ دقیقه

حجم هر قسمت : میانگین ۱۵۰ مگابایت

کیفیت : ۴۸۰p (بهترین کیفیت موجود)

خلاصه : جودی ابوت دختری شاد و هوشمند است ، او در یتیم خانه ای در حال زندگی است که برای ادامه تحصیل به شهر نیویورک می آید و با دوستان جدیدی آشنا می شود در این بین تمام هزینه های او را شخصی ناشناس که جودی او را بابا لنگ دراز صدا می کند ، پرداخت می کند و جودی هر هفته برای او نامه ای بدون پاسخ می نویسد …


مشخصـاتلینک هـای دانـلود

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۱ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۲ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۳ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۴ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۵ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۶ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۷ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۸ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۹ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۱۰ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۱۱ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۱۲ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۱۳ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۱۴ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۱۵ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۱۶ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۱۷ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۱۸ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۱۹ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۲۰ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۲۱ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۲۲ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۲۳ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۲۴ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۲۵ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۲۶ : embedupload | | دوبله نشده است

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۲۷ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۲۸ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۲۹ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۳۰ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۳۱ : embedupload | | دوبله نشده است

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۳۲ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۳۳ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۳۴ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۳۵ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۳۶ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۳۷ : embedupload | | دوبله نشده است

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۳۸ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۳۹ : embedupload |

 ویندوز سون به همراه آ ین آپدیت windows 7 ultimate sp1 x86/x64 may 2013 قسمت ۴۰ : embedupload |مشاهده متن کامل ...
سریال کره ای 49 روز کامل با زیر نویس فارسی - درخواست دوست عزیزم ستاره جون
درخواست حذف اطلاعات

شخصات سریال کره ای 49 روز

عنوان: 49 days
نام فارسی: 49 روز
با
ژانر: فانتزی / عاشقانه
محصول سال 2011
تعداد اپیزود: ٢٠قسمت

خلاصه داستان سریال کره ای زیبا و جذاب 49 روز
زن جوانی به نام جی هیون میخواهد که با نامزدش عروسی کند اما یک تصادف موجب این میشود که به کما فرو رفته و زندگیش دچار دگرگونی شود اما به او فرصتی برای زندگی دوباره داده میشود که بنا به شرط وشروطیست و این شرط و شروط از این قرار است که وی باید در این مدت سه آدم را که از اعضای خانواده اش نیستند پیدا کرده و کاری کند که آنها برای مردنش بی ریا اشک بریزند بخاطر همین وی در غالب یو کیونگ فرو رفته و یه جورایی بدن او را قرض میگیرد یو کیونگ یک کارمند نیمه وقت یک فروشگاه می باشد....

بازیگران سریال کره ای 49 روز
jo hyun jae
jung il woo
lee yo won
nam gyu ri
bae soo bin

لینک های

بعد از باز لینک صبر کنید در بالای صفحه 10 ثانیه شمارش تمام شود سپس بر روی skip this add بزنید

49.days.e01.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e02.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e03.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e04.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e05.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e06.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e07.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e08.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e09.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e10.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e11.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e12.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e13.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e14.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e15.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e16.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e17.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e18.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e19.450p-hanrel.avi from embedupload.com
49.days.e20.end.450p-hanrel.avi from embedupload.com

junocloud.me

49.days.e01.hdtv.x264.450p.mkv - 221.8 mb

49.days.e02.hdtv.x264.450p.mkv - 183.6 mb
49.days.e03.hdtv.x264.450p.mkv - 189.7 mb
49.days.e04.hdtv.x264.450p.mkv - 199.0 mb
49.days.e05.hdtv.x264.450p.mkv - 189.5 mb
49.days.e06.hdtv.x264.450p.mkv - 183.4 mb
49.days.e07.hdtv.x264.450p.mkv - 189.7 mb
49.days.e08.hdtv.x264.450p.mkv - 167.1 mb
49.days.e09.hdtv.x264.450p.mkv - 193.2 mb
49.days.e10.hdtv.x264.450p.mkv - 169.6 mb
49.days.e11.hdtv.x264.450p.mkv - 198.8 mb
49.days.e12.hdtv.x264.450p.mkv - 198.6 mb
49.days.e13.hdtv.x264.450p.mkv - 169.0 mb
49.days.e14.hdtv.x264.450p.mkv - 182.9 mb
49.days.e15.hdtv.x264.450p.mkv - 155.5 mb
49.days.e16.hdtv.x264.450p.mkv - 174.1 mb
49.days.e17.hdtv.x264.450p.mkv - 158.3 mb
49.days.e18.hdtv.x264.450p.mkv - 155.1 mb
49.days.e19.hdtv.x264.450p.mkv - 200.1 mb
49.days.e20.end.hdtv.x264.450p.mkv - 186.4 mb

idfileshare.net
49.days.e01.hdtv.x264.450p.mkv - 221.8 mb
49.days.e02.hdtv.x264.450p.mkv - 183.6 mb
49.days.e03.hdtv.x264.450p.mkv - 189.7 mb
49.days.e04.hdtv.x264.450p.mkv - 199.0 mb
49.days.e05.hdtv.x264.450p.mkv - 189.5 mb
49.days.e06.hdtv.x264.450p.mkv - 183.4 mb
49.days.e07.hdtv.x264.450p.mkv - 189.7 mb
49.days.e08.hdtv.x264.450p.mkv - 167.1 mb
49.days.e09.hdtv.x264.450p.mkv - 193.2 mb
49.days.e10.hdtv.x264.450p.mkv - 169.6 mb
49.days.e11.hdtv.x264.450p.mkv - 198.8 mb
49.days.e12.hdtv.x264.450p.mkv - 198.6 mb
49.days.e13.hdtv.x264.450p.mkv - 169.0 mb
49.days.e14.hdtv.x264.450p.mkv - 182.9 mb
49.days.e15.hdtv.x264.450p.mkv - 155.5 mb
49.days.e16.hdtv.x264.450p.mkv - 174.1 mb
49.days.e17.hdtv.x264.450p.mkv - 158.3 mb
49.days.e18.hdtv.x264.450p.mkv - 155.1 mb
49.days.e19.hdtv.x264.450p.mkv - 200.1 mb
49.days.e20.end.hdtv.x264.450p.mkv - 186.4 mb
 • ep 01 : ep 02 :
 • ep 03 : ep 04 :
 • ep 05 : ep 06 :
 • ep 07 : ep 08 :
 • ep 09 : ep 10 :
 • ep 11 : ep 12 :
 • ep 13 : ep 14 :
 • ep 15 : ep 16 :
 • ep 17 : ep 18 :
 • ep 19 : ep 20 :

expressleech

ep 01 : ep 02 : ep 03 :
ep 04 : ep 05 : ep 06 :
ep 07 : ep 08 : ep 09 :
ep 10 : ep 11 : ep 12 :
ep 13 : ep 14 : ep 15 :
ep 16 : ep 17 : ep 18 :
ep 19 : ep 20 :

قسمت 01 پارت 1 پارت 2

قسمت 02 پارت 1 پارت 2

قسمت 03 پارت 1 پارت 2

قسمت 04 پارت 1 پارت 2

قسمت 05 پارت 1 پارت 2

قسمت 06 پارت 1 پارت 2

قسمت 07 پارت 1 پارت 2

قسمت 08 پارت 1 پارت 2

قسمت 09 پارت 1 پارت 2

قسمت 10 پارت 1 پارت 2

قسمت 11 پارت 1 پارت 2

قسمت 12 پارت 1 پارت 2

قسمت 13 پارت 1 پارت 2

قسمت 14 پارت 1 پارت 2

قسمت 15 پارت 1 پارت 2

قسمت 16 پارت 1 پارت 2

قسمت 17 پارت 1 پارت 2

قسمت 18 پارت 1 پارت 2

قسمت 19 پارت 1 پارت 2

منبع زیرنویس :کره دریم
زیرنویس
یا:
http://s1.picofile.com/file/7659429244/49_days.rar.html

منبع:kalimovie1.


00

ع ها در ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
بازی nba 2k14 برای pc
درخواست حذف اطلاعات


حداقل سیستم مورد نیاز:

cpu: pentium 4 2.4 ghz single core processor or equivalent (2.8 ghz for vista/win7/win8)
ram: 512mb of memory or more (1gb for vista/win7/win8)
hdd: at least 9gb of free hard drive space
gpu: 128mb or more memory. directx 9.0c compatible card with shader model 3.0 support. required chipsets: radeon hd 2400 or greater / nvidia 6800 gt or greater
sound: directx 9.0c compatible sound card

سیستم پیشنهادی:

cpu: intel core 2 duo processor or equivalent
ram: 2gb of memory or more
hdd: 10gb of hard disk space or more
gpu: 512mb video card that supports shader model 3.0 (nvidia geforce 8800 gt or better)
sound: directx 9.0c compatible sound card


به صورت پارت های ۱گیگابایتی:

پارت ۱ : multiupload embedupload

پارت ۲ : multiupload embedupload

پارت ۳ : multiupload embedupload

پارت ۴ : multiupload embedupload

پارت ۵ : multiupload embedupload

پارت ۶ : multiupload embedupload

پارت ۷ : multiupload embedupload

پارت ۸ : multiupload embedupload

توجه: از این پس ، فایل های فشرده با حجمی بیش از ۱۰۰ مگابایت دارای ۵% ریکاوری هستند. این ویژگی باعث می شود تا مشکل در ا ترکت فایل ها ، کاملا به صفر برسد. برای استفاده از این ویژگی ، اگر فایلی را کردید و با مشکل ا ترکت مواجه شدید ، نرم افزار winrar را اجرا نموده ، به محلی که فایل های فشرده را کرده اید مراجعه کنید ، و تمامی پارت ها را انتخاب کرده و گزینه repair که در قسمت بالایی نرم افزار موجود هست را بزنید. سپس محلی مناسب برای ذخیره سازی آن ها انتخاب کنید. پس از اتمام کار ، به محلی که برای ذخیره سازی انتخاب کردید مراجعه نموده و با آن فایل ها به ا ترکت بپردازید.مشاهده متن کامل ...
بازی مورد علاقه من rayman legends
درخواست حذف اطلاعات

بازی rayman legends برای pc

115,586 بازدید
1 star2 stars3 stars4 stars5 stars (6 رای)

در نسخه ی قبل دیدیم که چگونه یک موجود نادان و کودن به اسم ریمن با کمک دوستان خود به یک قهرمان تبدیل شد.در نسخه ی origins دیدیم که قهرمان ما با شخصی به نام globox دوست شد که همین گلوبا به او کمک کرد تا به یک قهرمان تبدیل شود.اینبار ریمن با دو دوست همیشگی خود یعنی globox و teensies عازم ماجرایی پیچیده می شود،پیچیده و خطرناک.طبق اخبار داستان از آنجایی شروع می شود که دار و دسته ی ریمن خود را در جنگلی تاریک و طلسم شده می بینند.خلاصه،ریمن و تینزیز و گلوبا به دنبال را فرار به کلبه ای مرموز بر می خورند.این فضول ها از روی کنجکاوی به داخل کلبه می روند و در کمال تعجت تعداد زیادی تابلو را مشاهده می کنند.تابلو هایی که افسانه های یونانی،جنگ روم،سرزمین های افسانه ای و …را نشان می دهند.دار و دسته ی دیوانه ی ما به تابلوی عجیبی که جنگ های روم را نشان می دهد نزدیک می شوند.و در یک لحظه،تابلو آن ها را به سمت خودش می کشد و دیوانگان ما وسط جنگ روم ظاهر می شوند!حال وقت فرار است!کل هدف بازی نیز فهمیدن اسرار نهفته در این تابلو های مرموز است.

rayman legends pc-reloaded

|نسخه فشرده blackbox با حجم ۳٫۹ گیگابایت به پست اضافه شد|

 

 

هنوز هم سال ۱۹۹۵ است:
ریمن دارای ژانر پلتفورم و به صورت دو بعدی و اکشن است.با اینکه rayman origins در نگاه اول یک بازی خسته کننده و ک نه به نظر می آمد،اما پس از انجام دادن می فهمیدیم که وجود یک همچین بازی شادی میان این همه شوتر خشن نعمت است!چند وقت پیش بازی ای با عنوان rayman jungle run برای ios و android منتشر شده بود که کمی با سبک اصلی بازی فاصله داشت.اما سری ریمن،دارای سبک های مختلفی است.برای مثال،عنوان origins را در نظر می گیریم.در ابتدای بازی مانند همیشه کارکتر احمق ما در سمت چپ ظاهر می شد.در صفحه تعدادی orb زرد رنگ بود که با جمع آوری آن ها امتیاز ب می کردیم.همانطور که دیدیم،ریمن در ابتدا قابلیت مشت زدن را نداشت و به مرور زمان ب کرد.وظیفه ی ما در هر مرحله نجات دادن موجوداتی صورتی رنگ به نام electoons بود.در نسخه ی legends نیز شاهد این فعالیت ها برای به پایان رساندن مراحل هستیم.ولی به مرور زمان مراحلی مانند پرواز و جت سواری نیز در بازی وجود داشتند.در این نسخه می توانید کنترل چندین شخصیت مختلف شامل دو تینزی،خود ریمن،گلوبا و شخصیتی مونثی به نام باربارا را به عهده بگیرید.شخصیت باربارا در نسخه ی قبل حضور داشت و ی بود که قابلیت مشت زدن را به ریمن اعطا کرد.اگر در بازی پیشرفت کنید،رنگ ها و مدل های جدیدی از هر کارکتر برای شما باز می شود.حتی قابلیت جدید بازی نیز این امکان را می دهد تا برای کارکتر لباس ب یم!لازم به ذکر است که هر کدام از این شخصیت ها قدرت خاصی دارند که به بیان آن ها می پردازیم:
۱-rayman:می تواند سریع بدود،سریع مشت بزند و بلند بپرد.این کارکتر ایده آل ترین کارکتر سری ریمن است.
۲-globox:دوست چاق و آبی رنگ ریمن که کند ترین اما قدرتمندترین کارکتر بازی محسوب می شود.
۳-teensies:جادوگر های کوتوله که با قدرت باد دشمنان را نابود می کنند.
جالب تر از همه بخش co-op بازی است،اینبار پلیر دوم فقط فعالیت هایی مانند شما را انجام نمی دهد،بلکه در قالب موجود دیگری ظاهر می شود.در نسخه ی wii u و ps vita می توان به خوبی از بخش تاچ پد آن ها استفاده کرد.برای مثال قلقلک دادن یک باس توسط دوستتان برای اینکه کارتان آسان تر شود،بسیار هیجان انگیز است.جالب اینجاست که در بازی محیط های مخفی زیادی وجود دارد که در هرکدام از آنها مینی گیم هایی انتظار شما را می کشد!در بازی تمامی فعالیت های قدیمی ریمن از ابتدا باز است،اما یوبیسافت وعده ی تاکتیک های بیشتری را داده!بازی دارای بیش از ۱۰۰ مرحله ی غیر تکراری و با محیط ها و باس های جذاب می باشد که این امر باعث دلنشین شدن rayman legends می شود.

 

چشم نواز در اولین نگاه:
گرافیک بازی های ریمن همیشه از نظر هنری حرف اول را می زند.گرافیک بازی همیشه شاد و رنگارنگ به همراه عناصر کمدی است.گرافیک این نسخه نیز توسط موتور شرکت یوبیسافت یعنی ubi art framework تولید می شود.البته کیفیت بازی به صورت چشمگیر افزایش یافته!گرافیک نسخه ی قبلی نمره ی ۱۰/۱۰ را به خود اختصاص داد پس ببینیم اینبار یوبیسافت چه کار می کند.کار کنان بخش گرافیک می گویند ما بیشتر روی قسمت هنری متمرکز شده ایم و گرافیک فنی برای ماجرای جدید ریمن ب معنی است!ترکیب رنگ ها،شخصیت پردازی،پردازش لوکیشن ها،نو ردازی همه و همه در بازی rayman legends حرف اول را می زند زیرا قرار است با کیفیت ۱۰۸۰p و ۶۰ فریم در ثانیه اجرا شود!!!

 

صدای خنده ای شاد:
صداگذاری بازی همیشه زیبا،خنده دار،ک نه،شاد و به جا بوده.تا به حال ندیده بودم که در پیش نمایش به مبحث صداگذاری بپردازیم،اما اینبار نمی توان چشم پوشی کرد!موسیقی ریمن همیشه با تم اصلی بازی و فعالیت کارکتر مخلوط می شود تا یک چیز خوب از آب در آید.قطعا قسمت موسیقی مانند گرافیک ۱۰/۱۰ خواهد گرفت.با اینکه ساخت موسیقی در قسمت origins توسط “بیلی مارتین” و “کریستوف چرال” صورت گرفته بود،اینبار “چرال”تنهایی دست به کار شده و آنطور که در دموی قابل بازی دیدیم صداگذاری این نسخه برتر از نسخه ی origins است!توجه کنید که در گوشه و کناره های بازی صدای باد و آتش و آب و پرندگان نیز گنجانده شده اند تا ما کاملا با محیط بازی ارتباط برقرار کنیم.

منبع توضیحات: وبسایت گیمزروم

 

حداقل سیستم مورد نیاز:

os: windows xp sp3 or windows vista sp2 or windows 7 sp1 or windows 8 (both 32/64bit versions)
processor: intel pentium iv @ 3.0 ghz or amd athlon64 3000 + @ 1.8 ghz
memory: 2 gb ram
g hics: nvidia geforce 6800gt or amd radeon x1950 pro (256mb vram with shader model 3.0 or higher)
hard drive: 6 gb available space

 

سیستم پیشنهادی:

os: windows xp sp3 or windows vista sp2 or windows 7 sp1 or windows 8 (both 32/64bit versions)
processor: intel core 2 duo e4400 @ 2.0 ghz or amd athlon64 x2 [email protected] 2 ghz
memory: 2 gb ram
g hics: nvidia geforce 9600gt or higher, amd radeon hd3850 or higher (512mb vram with shader model 4.0)
hard drive: 6 gb available space

 

تصاویری از محیط بازی:

 

 

 

 

 توضیحات نصب: پس از و ا ترکت پارت ها ، دقت داشته باشید که آنتی ویروس شما غیر فعال باشد. حال فایل iso بدست آمده را حتما با نرم افزار daemon toolss اجرا نمایید و به نصب بازی بپردازید. پس از اتمام نصب بازی ، تمامی فایل های موجود در پوشه crack را در محل نصب بازی جایگزین نمایید. روش نصب و فایل های فشرده تست شده و سالم می باشند. تیم ها امیدوار است از این بازی فوق العاده زیبا نهایت لذت را ببرید.

 

 توجه: از این پس ، فایل های فشرده با حجمی بیش از ۱۰۰ مگابایت دارای ۵% ریکاوری هستند. این ویژگی باعث می شود تا  مشکل در ا ترکت فایل ها ، کاملا به صفر برسد. برای استفاده از این ویژگی ، اگر فایلی را کردید و با مشکل ا ترکت مواجه شدید ، نرم افزار winrar را اجرا نموده ، به محلی که فایل های فشرده را کرده اید مراجعه کنید ، و تمامی پارت ها را انتخاب کرده و گزینه repair که در قسمت بالایی نرم افزار موجود هست را بزنید. سپس محلی مناسب برای ذخیره سازی آن ها انتخاب کنید. پس از اتمام کار ، به محلی که برای ذخیره سازی انتخاب کردید مراجعه نموده و با آن فایل ها به ا ترکت بپردازید.

 

  به صورت پارت های ۱گیگابایتی:

پارت ۱ :     multiupload    embedupload    

پارت ۲ :     multiupload    embedupload    

پارت ۳ :     multiupload    embedupload    

پارت ۴ :     multiupload    embedupload    

پارت ۵ :     multiupload    embedupload    

 

نسخه فشرده ۳٫۹ گیگابایتی blackbox بازی:

نسخه فشرده سالم بازی توسط گروه blackbox عرضه شد. در این نسخه، زبان های غیر از زبان انگلیسی از بازی حذف شده اند و هیچ گونه تغییر در صداها، ویدیوها و ت چرهای بازی صورت نگرفته و دارای کیفیت اوریجینال خود می باشند.

 

توضیحات نصب نسخه blackbox بازی:

ابتدا آنتی ویروس خود را به کل غیر فعال نمایید. حال به ا ترکت پارت ها بپردازید و فایل های iso بدست آمده را حتما با نرم افزار daemon tools اجرا کنید. فایل اجرایی setup.exe را به صورت run as administrator اجرا نمایید و به نصب بازی بپردازید. دقت داشته باشید که بازی بر روی ویندوز ۷ تست شده و سالم می باشد. فایل های آپدیت بازی در فولدر redist موجود می باشند که پس از نصب بازی ، تمامی آپدیت های موجود در این پوشه را در صورت نیاز نصب نمایید. دقت داشته باشید که برای نصب بازی، حتما باید پیش نیاز net framework 4.5 به بالا بر روی سیستم شما نصب باشد وگرنه فایل اجرایی نصب بازی اجرا نخواهد شد! این پیش نیاز در فایل isoo مربوطه به بازی شما قرار داده شده است. بازی به طور خ ر کرک می شود، ولی اگر نیاز به کرک بازی داشتید، می توانید از لینک آ همین پست آن را نموده و طبق توضیحات آن، کرک را نصب نمایید. روش نصب و فایل های فشرده تست شده و سالم می باشند. تیم ها امیدوار است از این بازی فوق العاده زیبا نهایت لذت را ببرید.

 

  نسخه blackbox به صورت پارت های ۱گیگابایتی:

پارت ۱ :     multiupload    embedupload    

پارت ۲ :     multiupload    embedupload    

پارت ۳ :     multiupload    embedupload    

پارت ۴ :     multiupload    embedupload    

 

 – کرک نهایی reloaded به صورت جداگانه – به همراه فایل های کرک برای uplay

 – فایل نصب uplay

از سرور رودفایل – فایل نصب uplayمشاهده متن کامل ...
pro evolution soccer 2014
درخواست حذف اطلاعات
بهتر است کمی مثبت نگر باشیم pes 2014 .بسیار زیباست و نسبت به نسخه های قبلی اش پیشرفت چشمگیری داشته است. یومی که من در آن نسخه کوتاهی از بازی را بازی ، دقت جزئیات بسیار بالایی داشت و اتمسفری همانندیک یوم واقعی احساس می شد و تماشاگران هم دیگر همانند ربات های زشت نبودند! تماشاچیان پرچم های تیمشان را برافراشته بودند و با پیروزی تیم مقابل جوی متشنج به خود می گرفتند! ولی تا به اینجا بهترین ویژگی بصری بازی pes 2014بازیکنان است.فایده ای که استفاده از موتور فا برای بازی داشته است بسیار بارز بوده است. ت تچرهای پوست فوق العاده بنظر می رسند. در بازبینی گل ها و خوشحالی پس از به ثمر رسیدن گل شما می توانید به راحتی رگ های زی وست بازیکنان را در حال تپش ببینید. یا ریزش عرق از صورت بازیکنانی که بیشتر فعالند را ببینی.و شباهت برخی بازیکنان مشهور به چهره واقعی شان همانند بالوتلی، اوزیل و شواین اشتایگر بطور صادقانه ای زیاد است.

pes14 pc cover بازی pro evolution soccer 2014 برای pc

حداقل سیستم مورد نیاز:

operating system: win xp 32, vista, windows 7
g hic card: geforce 510, radeon hd 5450 512mb
cpu: pentium d 820 2.8ghz, athlon le-1640
ram: 1 gb
hdd: 10 gb
directx: 9.0c

pes 2014 screens s 01 small بازی pro evolution soccer 2014 برای pc pes 2014 screens s 02 small بازی pro evolution soccer 2014 برای pc

pes 2014 screens s 03 small بازی pro evolution soccer 2014 برای pc pes 2014 screens s 04 small بازی pro evolution soccer 2014 برای pc

pes 2014 screens s 05 small بازی pro evolution soccer 2014 برای pc pes 2014 screens s 06 small بازی pro evolution soccer 2014 برای pc

پارت ۱ : rodfile multiupload embedupload

پارت ۲ : rodfile multiupload embedupload

پارت ۳ : rodfile multiupload embedupload

پارت ۴ : rodfile multiupload embedupload

پارت ۵ : rodfile multiupload embedupload

پارت ۶ : rodfile multiupload embeduploadمشاهده متن کامل ...
بازی the evil within the consequence برای pc
درخواست حذف اطلاعات

قسمت دوم dlc بازی the evil within که در آن شما کنترل شخصیت همکار مرموز juli kidman،sebastian castellanos را بر عهده می گیرید، امروز در دسترس قرار گرفت. the consequenceدرست از جایی که داستان the ignment به پایان رسید، آغاز می شود و قصد دارد تا به تعدادی از سوالات پیرامون وضعیت و موقعیت kidman در طی داستان اصلی the evil within پاسخ دهد. این dlc با دشمنان جدید، معماهای جدید و ترس های جدید پر شده است. به گفته سازندگان بازی: «the ignment و the consequence فرصتی عالی در اختیار طرفداران the evil withinقرار می دهد تا اه مخفی کاراگاه kidman و رابطه ی مرموزش با mobius، گروه سایه واری که تصور می شود پشت اعمال دهشتناک the evil withinهستند،کشف کنند.»

the evil within the consequence pc-codex

the evil within the consequence pc cover small بازی the evil within the consequence برای pc

حداقل سیستم مورد نیاز:

os: 64-bit windows 7 sp1/windows 8.1
processor: i7 or an equivalent with four plus core processor
memory: 4 gb ram
g hics: gtx 460 or equivalent 1 gb vram card
directx: version 11
hard drive: 60 gb available space

سیستم پیشنهادی:

os: 64-bit windows 7 sp1/windows 8.1
processor: i7 with four plus cores
memory: 4 gb ram
g hics: geforce gtx 670 or equivalent with 4gbs of vram
directx: version 11
hard drive: 8 gb available space

تصاویری از محیط بازی:

the evil within the consequence screens s 01 small بازی the evil within the consequence برای pc the evil within the consequence screens s 02 small بازی the evil within the consequence برای pc

the evil within the consequence screens s 03 small بازی the evil within the consequence برای pc the evil within the consequence screens s 04 small بازی the evil within the consequence برای pc

the evil within the consequence screens s 05 small بازی the evil within the consequence برای pc the evil within the consequence screens s 06 small بازی the evil within the consequence برای pc

source بازی the evil within the consequence برای pc توضیحات نصب: پس از و ا ترکت پارت ها ، دقت داشته باشید که آنتی ویروس شما غیر فعال باشد. حال فایل iso بدست آمده را حتما با نرم افزار daemon tools اجرا نمایید و به نصب بازی بپردازید. پس از اتمام نصب بازی ، تمامی فایل های موجود در پوشه codex را در محل نصب بازی جایگزین نمایید. روش نصب و فایل های فشرده تست شده و سالم می باشند. تیم ها امیدوار است از این بازی فوق العاده زیبا نهایت لذت را ببرید.

caution بازی the evil within the consequence برای pc توجه: از این پس ، فایل های فشرده با حجمی بیش از ۱۰۰ مگابایت دارای ۵% ریکاوری هستند. این ویژگی باعث می شود تا مشکل در ا ترکت فایل ها ، کاملا به صفر برسد. برای استفاده از این ویژگی ، اگر فایلی را کردید و با مشکل ا ترکت مواجه شدید ، نرم افزار winrar را اجرا نموده ، به محلی که فایل های فشرده را کرده اید مراجعه کنید ، و تمامی پارت ها را انتخاب کرده و گزینه repair که در قسمت بالایی نرم افزار موجود هست را بزنید. سپس محلی مناسب برای ذخیره سازی آن ها انتخاب کنید. پس از اتمام کار ، به محلی که برای ذخیره سازی انتخاب کردید مراجعه نموده و با آن فایل ها به ا ترکت بپردازید.

 بازی the evil within the consequence برای pc به صورت پارت های ۱گیگابایتی:

پارت ۱ :

پارت ۲ :

پارت ۳ :

پارت ۴ :

پارت ۵ :

پارت ۶ :

پارت ۷ :

پارت ۸ :

پارت ۹ :

پارت ۱۰ :

پارت ۱۱ :

پارت ۱۲ :

پارت ۱۳ :

پارت ۱۴ :

پارت ۱۵ :

پارت ۱۶ :

پارت ۱۷ :

پارت ۱۸ :

پارت ۱۹ :

پارت ۲۰ :

پارت ۲۱ :

پارت ۲۲ :

پارت ۲۳ :

پارت ۲۴ :

پارت ۲۵ :

پارت ۲۶ :

پارت ۲۷ :

پارت ۲۸ :

پارت ۲۹ :

پارت ۳۰ :

پارت ۳۱ :

پارت ۳۲ :

پارت ۳۳ :

پارت ۳۴ :

پارت ۳۵ :

پارت ۳۶ :

پارت ۳۷ :

پارت ۳۸ :

پارت ۳۹ :

پارت ۴۰ :

پارت ۴۱ :

پارت ۴۲ :

پارت ۴۳ :

پارت ۴۴ :

پارت ۴۵ :

پارت ۴۶ :

پارت ۴۷ :

پارت ۴۸ :مشاهده متن کامل ...
in the name of god the creator
درخواست حذف اطلاعات


توجه :

تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه و همچنین فعالیت های این وبلاگ تابع قوانین و مقررات جمهوری
ی ایران است .

بردها و مدارات الکترونیکی این وبلاگ صرفا" جهت تحقیقات دانشجوئی و اموزشی طراحی گردیده است

لذا هر گونه استفاده غیر مجاز از ان به هر نحو ممکن متوجه مدیریت وبلاگ و عوامل ان نخواهد بود .

با تشکر : مدیریت وبلاگ


خلیل کیانی کارشناس الکترونیک به همراه تیم تخصصی خود افتخار داریم تا با ارائه خدمات نوین در زمینه
الکترونیک و ارائه تولیدات منحصر بفرد در زمینه ( نقطه زن ) گنج یاب و ردیاب های دور برد طلا
که کاملا" بصورت علمی طراحی و ساخته شده اند در خدمت هم وطنان خود باشیم .
به همین منظور این وبلاگ طراحی گردیده است تا ضمن اموزش های حرفه ای و اشنائی با نواوری ها
در زمینه کاووش ف ات گرانبها به روش علمی با این تکنولوژی نوین اشنا گردید .

پروپزال :

اینجانب دارای ی الکترونیک و همچنین ارتباطات مخابرات راه دور ( ماکروویو و ) بیش از
سی سال تجربه و سابقه علمی داشته و ازانجائی که احساس دین نسبت به هم وطنان خود مینمایم
تا انجا که میسر باشد در خدمت گذاری دریغ ننموده و امیدوارم با این خدمت ناچیز ذکات علم خود را
پرداخت نموده باشم .
لازم به ذکر است که اینجانب در زمینه الکترونیک بیش از ده اختراع در ایران به ثبت رسانده و هم اکنون
بر روی چندین پروژه علمی تحقیقاتی مشغول فعالیت میباشم .

عضویت و فعالیت ها :

عضو انجمن مخترعین کشور
عضو بنیان نخبگان ایران
عضو فدراسیون بین المللی مخترعین در ایران
فعالیت در بنیاد نخبگان استانی
شرکت در نمایشگاههای علمی
اخذ تندیس اختراع نمونه و دریافت لوح تقدیر

اه سایت :

ارائه اموزش های حرفه ای در زمینه ردی
معرفی و طراحی سیستم های گوناگون ردیاب طلا و اب یاب
ارائه سیستم های نوین ردیاب و گنج یاب جهت مراکز اموزشی تحقیقاتی
ارائه سیستم ها ی الکترویکی جهت تحقیقات دانشجوئی
عرضه ومعرفی محصولات الکترونیکی تولیدکنندگان داخلیاین محصول یک پک کامل ف ی بسیار قدرتمند بوده که بصورت کاملاً حرفه ای و تجاری طراحی و

ساخته شده است.

تمامی پارامترهای محصول منطبق بر یک پکیج آماده با کاربری حرفه ای می باشد،

برای راه اندازی این محصول تنهااحتیاج به اتصال یک باتری 18 ولت برای تغذیه آن می باشد.

قدرت بالا در عمق زنی، ثبات بالا،حساسیت بی نظیر به ف ات با ارزش،

و همچنین دارای برد حذف ذرات می باشد.


توجه:

هدف از اموزش و ارائه سیستم ها به هم وطنان صرفا" جهت تحقیقات علمی در این زمینه میباشد
هر گونه سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از ان به هر نحو ممکن
متوجه این وبلاگ و یا عوامل
ان نخواهد بود .


will update the site soon ...


مشاهده متن کامل ...
یبی
درخواست حذف اطلاعات
نسخه نهایی آفیس ۲۰۱۳ – microsoft office professional plus 2013
248,186 بازدید

microsoft office 2013 بسته نرم افزاری فوق العاده ای که همیشه باعث سربلندی سازندگان بوده و از نسخه ۹۷ تا نسخه ۲۰۱۰ توانسته کاربران بیشتری را به خود اختصاص دهد. شاید یکی از دلایلش یکتایی آفیس بوده اما واقعیت امر این است که مجموعه microsoft office همیشه ویژه و کامل بوده تا جایی که تقریبا نمی توان همتایی برای آن در نظر گرفت یا حتی نام برد. نسخه های مختلف مجموعه آفیس از گذشته ارتقا پیدا د تا پس از ارائه آفیس ۲۰۰۷ به یکباره تغییرات چشمگیری در آفیس مشاهده شد و آفیس ۲۰۱۰ آن را کامل تر کرد و حالا تقریبا پس از سه سال مایکروسافت با سروصدای فراوان نسخه ۱۵ از آفیس را منتشر کرد تا بازهم نشان دهد office بهترین انتخاب برای همه کاربران است. آفیس ۲۰۱۳ که به تازگی منتشر گردیده ظاهری تقریبا شبیه به نسخه های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ دارد با این تفاوت که گزینه های جدیدی به آن اضافه شده که بی انصافی اگر نگوییم برای اولین بار چنین امکاناتی را یک شرکتی نرم افزاری ارائه داده ؛ امکاناتی بسیار فراوان کاربران را احاطه کرده اند.

|نسخه نهایی ۳۲بیتی و ۶۴بیتی به همراه جدیدترین کرک به تاریخ ۲۹ بهمن|

|به همراه آموزش نصب قدم به قدم در قالب یک فایل pdf اختصاصی ها|

office 2013 final cover نسخه نهایی آفیس 2013 microsoft office professional plus 2013

مهم ترین نکته برای آفیس ۲۰۱۳ هماهنگی ویژه با نسل بعدی ویندوز یعنی ویندوز ۸ است که هم از لحاظ بصری و هم از دیگر بخش ها سازگاری ویژه ای با این سیستم عامل دارد. قابلیت استفاده از این مجموعه در دیگر سیستم عامل ها نظیر ios و android که به صورت همزمان کاربر می تواند سند ها را مورد ویرایش و بازبینی قرار دهد از جمله مهم ترین ویژگی هایی هستند که در این نسخه به چشم می خورند. مایکروسافت علاوه بر سیستم های قدیمی حالا برای تبلت ها هم گزینه های مختلفی را در نظر گرفته و قابلیت های لمسی بیشتری را به آفیس اضافه کرده تا بیش از گذشته بتواند بازار را در اختیار بگیرد.
office 2013 از لحاظ جلوه های بصری بسیار جذاب تر شده و دسترسی به گزینه ها را بسیار ساده تر کرده ؛ این ساده شدن دسترسی ها حتی در تبلت و به طور کلی سیستم های مبتنی بر صفحات لمسی هم به وضوح به چشم می خورد. البته از نکات شاید منفی این نسخه بتوان به نصب آفیس تنها برروی ویندوزهای ۷ ، ۸ و نسخه های مخصوص تبلت ها اشاره نمود. اضافه شدن قابلیت قرار دادن ویدئوها به صورت آنلاین برروی اسنادی که با این نسخه از آفیس آماده می شوند هم هیجان بیشتری را به کاربران در ارائه مطالب به شکل های مختلف القا می کند.
نمایش و قابلیت ویرایش اسناد pdf هم از نکات بسیار مهم و ویژه است که حالا دیگر لازم نیست کاربران از نرم افزارهای جانبی استفاده کنند ؛ به راحتی می توان اسناد pdf را ویرایش و مشاهده نمود و از تمامی امکانات آفیس برای ویرایش اسناد هم بهره برد ، دو ح web layout و read mode هم گزینه های جدیدی هستند که به این نسخه اضافه شده اند. گزینه اول که برای انتشار مستقیم برروی سرویس های آنلاین است و دومین گزینه هم که برای مطالعه کتب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد و کاربر می تواند با سیستم های مختلف کتاب خواندن به روش الکترونیکی را تجربه کند ؛ یعنی بخشی از کتاب را برروی لپ تاپ و بخش دیگری را در محل کار با استفاده از تبلت بخواند بدون این که صفحات خوانده شده دائما در تداخل باشند.
یکی از مهم ترین و ویژه ترین قابلیت ها را می توان به skydrive مربوط ساخت. این قابلیت به کاربر این اجازه را می دهد تا در یک سرویس آنلاین اسناد خود را ذخیره و بازبینی آن را در نسخه ای دیگر ، در سیستمی دیگر و حتی در مکانی دیگر بازنویسی کند. برای مثال سند word توسط کاربر برروی لپ تاپ شخصی آماده می شود ؛ در حین آماده سازی کاربر مجبور است از سند خارج شود ، در نسخه ۲۰۱۳ این قابلیت گنجانده تا با ذخیره سند مورد نظر برروی skydrive آن را برروی تبلت خود در جای دیگری گشوده و به راحتی بازنویسی کند بدون این که نیاز باشد حتی از سند نسخه ای کپی تهیه نماید.
در این مجموعه تقریبا همان نرم افزارهای نسخ قبلی به چشم می خورند. یعنی word ، excel ، powerpoint و دیگر نرم افزارها پای ثابت نسخه ۲۰۱۳ هم هستند ولی ویژگی های جدیدی که به آن ها اضافه شده محبوبیت آن ها را بیشتر از پیش خواهد کرد. مایکروسافت نسخه های مختلفی از آفیس ۲۰۱۳ را منتشر خواهد کرد که هریک بسته به نیاز کاربران قابل استفاده خواهند بود. نسخه های خانگی ، اداری ، تجاری و تبلت ها از جمله این موارد خواهند بود.
این موارد را می توان تنها مقدمه ای کوتاه از قابلیت های کم نظیر microsoft office 2013 دانست. مجموعه ای که مطمئنا با ارائه اش بازهم می تواند درآمد هنگفتی را برای مایکروسافت به همراه آورد. برای کاربرانی که از نسخه های جدید ویندوز استفاده می کنند پیشنهاد ما و نصب مجموعه آفیس ۲۰۱۳ است.

منبع توضیحات: آسان

source نسخه نهایی آفیس 2013 microsoft office professional plus 2013 توضیحات نصب: پس از و ا ترکت نمودن فایل فشرده، دقت داشته باشید که آنتی ویروس شما حتما غیرفعال باشد. حال به نصب نرم افزار بپردازید. پس از نصب، به فولدر patch مراجعه نموده و فایل فشرده activation.zip را از ح فشرده خارج کنید. سپس توضیحات فعال سازی نرم افزار را از طریق فایل پی دی اف که در لینک زیر مخصوص کاربران محترم وبسایت ها آماده گردیده است انجام داده و از این نرم افزار بی نظیر نهایت استفاده را ببرید. روش فعال سازی و فایل های فشرده تست شده و سالم می باشند.

 نسخه نهایی آفیس 2013 microsoft office professional plus 2013 - آموزش فعال سازی مجموعه نرم افزار office 2013

 نسخه نهایی آفیس 2013 microsoft office professional plus 2013 نسخه ۳۲ بیتی: embedupload

 نسخه نهایی آفیس 2013 microsoft office professional plus 2013 نسخه ۶۴ بیتی: embedupload

 نسخه نهایی آفیس 2013 microsoft office professional plus 2013 فایل activation به صورت جداگانه: embeduploadمشاهده متن کامل ...
بازی grid autosport برای pc
درخواست حذف اطلاعات

بازی grid autosport برای pc

19,461 بازدید

اگر grid autosport را تجربه کنید،اولین احساسی که به دست می آورید حس بازی های شبیه ساز است.زیرا تمام آن چه از یک بازی شبیه ساز همانند gran turismo انتظار دارید، در این بازی وجود دارد. تمام المان های مربوط به دنیای واقعی همانند توجه به سرعت خودرو و زمان بندی مناسب برای ترمز ، موقعیت های درفتینگ (drafting) و به خصوص توجه به میزان چالاکی خودرو ها در بازی بسیار دقیق و قابل تامل کار شده است.در کل می توان گفت هر آن چه نیازمند عنوانی قابل توجه است،در این بازی جمع شده و حس و حال دنیای خودرو ها را به خوبی می توان با وارد شدن به دنیای autosport حس کرد. در بازی مد (mode) های مختلفی در نظر گرفته شده است که می توان یکی از آنها را با نام open wheel معرفی کرد. در این مد، این خود بازیباز است که تمام و کمال کنترل وسیله نقلیه را بر عهده می گیرد و هیچ راهنما یا کمکی از سوی هوش برای هدایت بازیباز به بهترین مسیر وجود ندارد.به طور مثال در یکی از تریلر های بازی شاهد پیچی بودیم که در آن راننده به طور کامل بازی را در اختیار دارد و باید تصمیم های مختلفی را بگیرید.به طور مثال خود اوست که میزان و درصد ترمزگیری را مشخص می کند.

grid autosport pc-reloaded

|نسخه فشرده blackbox با حجم ۶.۳ گیگابایت به پست اضافه شد|

grid autosport pc cover small بازی grid autosport برای pc

تفاوت بین خودرو های stock و open top همانند تفاوت بین روز و شب است، این تفاوت را autosport به خوبی به نمایش می گذارد. در حقیقت کاری که as انجام داده است،بسیار هیجان انگیز و قابل تشویق است؛استفاده از المان های خاص و ویژه باعث می شود که تجربه ای که از هر دو نوع احساس می شود بسیار خاص و قابل تشخیص باشد. رانندگی و مسابقه در open top ظرافت خاصی می خواهد و برای برنده شدن باید از اصول و استراتژی خاصی استفاده کنید.برای درک اینکه چقدر باید در open top احتیاط به ج دهید،می توان این مثال را بیان کرد؛برای موفقیت در هر زمینه ای تمرین و تجربه در حل مسائل آن از اصول ج ناپذیر هر حرفه ای است،برای موفقیت در open top هم شما نیاز دارید تا تمام اصول و پیچیدگی رانندگی را بدانید و از آنها استفاده کنید.اگر بتوانید تمام مدت خودروی خودتان را در مسیر نگه دارید و خطایی نداشته باشید،آماده ورود به دنیای open top هستید.در همین مورد،نسخه محدود و مخصوصی از بازی برای وب سایت ها فرستاده شده است که نشان از توجه خاص سازندگان به نقطه نظرات بازیکنان دارد. اگر واکنش منتقدین در این مورد را قبول داشته باشید،همگی آنها از این بخش خاص تعریف و تمجید کرده و از بالانسی که بین اجزای مختلف بازی وجود داشته احساس رضایت کرده اند.بازی مد های مختلفی دارد که یکی از آنها street racing نام دارد. در این مد، بازیباز در یکی از بزرگ ترین ای دنیای به رقابت با دیگر بازیکنان می پردازد. بسته شدن خیابان ها برای چشیدن اوج لذت هیجان،می تواند آدرنالین خونتان را تا بی نهایت بالا ببرد.

تصاویری از محیط بازی:

grid autosport s2 s بازی grid autosport برای pc grid autosport s1 s بازی grid autosport برای pc

grid autosport s4 s بازی grid autosport برای pc grid autosport s3 s بازی grid autosport برای pc

grid autosport s6 s بازی grid autosport برای pc grid autosport s5 s بازی grid autosport برای pc

حداقل سیستم مورد نیاز:

os: windows vista, windows 7 or windows 8
processor: intel core 2 duo @ 2.4ghz or amd athlon x2 5400+
memory: 2 gb ram
g hics: intel hd3000 or amd hd2000 series or nvidia geforce 8000 series series
network: broadband internet connection
hard drive: 15 gb available space
sound card: direct x compatible soundcard
additional notes: supported g hics cards •intel hd3000 series, hd4000 series, hd5000 series • amd radeon hd2000 series, hd3000 series, hd4000 series, hd5000 series, hd6000 series, hd7000 series, r7 series, r9 series • nvidia geforce 8000 series, 9000 series, gtx200 series, gtx400 series, gtx500 series, gtx600 series, gtx700 series • amd fusion a8 or higher

سیستم پیشنهادی:

os: windows vista 64 bit, windows 7 64 bit or windows 8 64 bit
processor: intel core i7 or amd fx series
memory: 4 gb ram
g hics: intel hd5200 or amd hd7000 series or nvidia gtx600 series minimum 1gb ram
network: broadband internet connection
hard drive: 20 gb available space
sound card: direct x compatible soundcard

source بازی grid autosport برای pc توضیحات نصب: پس از و ا ترکت پارت ها ، دقت داشته باشید که آنتی ویروس شما غیر فعال باشد. حال فایل iso بدست آمده را حتما با نرم افزار daemon tools اجرا نمایید و به نصب بازی بپردازید. پس از اتمام نصب بازی ، تمامی فایل های موجود در پوشه crack را در محل نصب بازی جایگزین نمایید. روش نصب و فایل های فشرده تست شده و سالم می باشند. تیم ها امیدوار است از این بازی فوق العاده زیبا نهایت لذت را ببرید.

caution بازی grid autosport برای pc توجه: از این پس ، فایل های فشرده با حجمی بیش از ۱۰۰ مگابایت دارای ۵% ریکاوری هستند. این ویژگی باعث می شود تا مشکل در ا ترکت فایل ها ، کاملا به صفر برسد. برای استفاده از این ویژگی ، اگر فایلی را کردید و با مشکل ا ترکت مواجه شدید ، نرم افزار winrar را اجرا نموده ، به محلی که فایل های فشرده را کرده اید مراجعه کنید ، و تمامی پارت ها را انتخاب کرده و گزینهrepair که در قسمت بالایی نرم افزار موجود هست را بزنید. سپس محلی مناسب برای ذخیره سازی آن ها انتخاب کنید. پس از اتمام کار ، به محلی که برای ذخیره سازی انتخاب کردید مراجعه نموده و با آن فایل ها به ا ترکت بپردازید.

 بازی grid autosport برای pc به صورت پارت های ۱گیگابایتی:

پارت ۱ :

پارت ۲ :

پارت ۳ :

پارت ۴ :

پارت ۵ :

پارت ۶ :

پارت ۷ :

پارت ۸ :

پارت ۹ :

نسخه فشرده ۶.۳ گیگابایتی blackbox بازی:

نسخه فشرده سالم بازی توسط گروه blackbox عرضه شد. در این نسخه تنها زبان های غیر از زبان انگلیسی از بازی حذف شده اند و هیچ گونه تغییر در ویدیوها، صداها و ت چرهای بازی صورت نگرفته و دارای کیفیت اوریجینال خود می باشند.

توضیحات نصب نسخه blackbox بازی:

ابتدا آنتی ویروس خود را به کل غیر فعال نمایید. حال به ا ترکت پارت ها بپردازید و فایل های iso بدست آمده را حتما با نرم افزار daemon tools اجرا کنید. فایل اجرایی setup.exe را به صورت run as administrator اجرا نمایید و به نصب بازی بپردازید. دقت داشته باشید که بازی بر روی ویندوز ۷ تست شده و سالم می باشد. هم چنین برای اجرای فایل نصب (setup) بازی، شما باید حتما پیش نیاز .net framework 4.5 به بالا را بر روی سیستم خود نصب داشته باشید. فایل های آپدیت بازی در فولدر redist موجود می باشند که پس از نصب بازی ، تمامی آپدیت های موجود در این پوشه را در صورت نیاز نصب نمایید. بازی به طور خ ر کرک می شود، ولی اگر نیاز به کرک بازی داشتید، می توانید از لینک آ همین پست آن را نموده و طبق توضیحات آن، کرک را نصب نمایید. روش نصب و فایل های فشرده تست شده و سالم می باشند. تیم ها امیدوار است از این بازی فوق العاده زیبا نهایت لذت را ببرید.

 بازی grid autosport برای pc به صورت پارت های ۱گیگابایتی:

پارت ۱ :

پارت ۲ :

پارت ۳ :

پارت ۴ :

پارت ۵ :

پارت ۶ :

پارت ۷ :مشاهده متن کامل ...
بازی metro 2033 redux برای pc
درخواست حذف اطلاعات
نسخه جدید redux بازی مترو ۲۰۳۳ شامل ویژگی های جدیدی می باشد. در این نسخه از بازی، گرافیک های بصری بازی بازسازی شده، فریم ریت بازی به ۶۰ افزایش پیدا کرده و اجزاء و ویژگی های بازی بهبود چشمگیری داشته است. نسخه redux بازی، چیزی بیشتر از آپدیت یک بازی به نسخه hd می باشد! شاید این بازی شما را به یاد استالکر بیاندازد که در شهری خالی از سکنه و موجودات جهش یافته و مواد رادیواکتیو سر پنجه نرم میکنید . ترسی که در این بازی به شما وارد میشود تابه حال در هیچ کجا تجربه نکرده اید . داستان این بازی در شهر مسکو اتفاق میافت به نظر میرسد که بعد از حمله اتمی مردم شهر به شبکه مترو پناه برده باشند و زندگی فلاکت باری را تحمل میکنند !نه گیاهی. نه نور خورشیدی. نه امنیتی که در زندگی دارن و… با این همه عده ای برای مبارزه مو جودات جان خود را فدای امنیت مردم داخل مترو میکنند.در اول بازی شما میبینید که از نردبانی بالا میروید ولی ناگهان نردبان از جایش جداشده وشما ناچار با گرفتن دست دوستتان جان خودرا نجاد میدهید. ولی شما توسط جانوران جهش یافته کشته میشوید فکر میکنید بازی تمام شده است و به استدیو سازنده ان نثار میکنید !!(من خودم اینو تجربه ) ولی این تنها شروع بازی است !

metro 2033 redux pc-codex

|نسخه فشرده blackbox با نام metro redux bundle به پست اضافه شد|

metro 2033 redux pc cover small بازی metro 2033 redux برای pc

حداقل سیستم مورد نیاز:

os: windows vista, 7, or 8
processor: dual core cpu (2.2+ ghz dual core cpu or better)
memory: 2 gb ram
g hics: directx 10, shader model 3 compliant g hics cards (geforce 8800 gt 512 mb, geforce gts 250, etc)
directx: version 10
hard drive: 10 gb available space

سیستم پیشنهادی:

os: windows 7 or 8
processor: any quad core or 3.0+ ghz dual core cpu
memory: 4 gb ram
g hics: directx 11 compliant g hics card (geforce gtx 480 and above)
directx: version 11
hard drive: 10 gb available space

تصاویری از محیط بازی:

metro 2033 redux screens s 01 small بازی metro 2033 redux برای pc metro 2033 redux screens s 02 small بازی metro 2033 redux برای pc

metro 2033 redux screens s 03 small بازی metro 2033 redux برای pc metro 2033 redux screens s 04 small بازی metro 2033 redux برای pc

metro 2033 redux screens s 05 small بازی metro 2033 redux برای pc

source بازی metro 2033 redux برای pc توضیحات نصب: پس از و ا ترکت پارت ها ، دقت داشته باشید که آنتی ویروس شما غیر فعال باشد. حال فایل iso بدست آمده را حتما با نرم افزار daemon tools اجرا نمایید و به نصب بازی بپردازید. پس از اتمام نصب بازی ، تمامی فایل های موجود در پوشه codex را در محل نصب بازی جایگزین نمایید. روش نصب و فایل های فشرده تست شده و سالم می باشند. تیم ها امیدوار است از این بازی فوق العاده زیبا نهایت لذت را ببرید.

caution بازی metro 2033 redux برای pc توجه: از این پس ، فایل های فشرده با حجمی بیش از ۱۰۰ مگابایت دارای ۵% ریکاوری هستند. این ویژگی باعث می شود تا مشکل در ا ترکت فایل ها ، کاملا به صفر برسد. برای استفاده از این ویژگی ، اگر فایلی را کردید و با مشکل ا ترکت مواجه شدید ، نرم افزار winrar را اجرا نموده ، به محلی که فایل های فشرده را کرده اید مراجعه کنید ، و تمامی پارت ها را انتخاب کرده و گزینه repair که در قسمت بالایی نرم افزار موجود هست را بزنید. سپس محلی مناسب برای ذخیره سازی آن ها انتخاب کنید. پس از اتمام کار ، به محلی که برای ذخیره سازی انتخاب کردید مراجعه نموده و با آن فایل ها به ا ترکت بپردازید.

 بازی metro 2033 redux برای pc به صورت پارت های ۱گیگابایتی:

پارت ۱ :

پارت ۲ :

پارت ۳ :

پارت ۴ :

پارت ۵ :

پارت ۶ :

پارت ۷ :

پارت ۸ :

نسخه فشرده blackbox با نام metro redux bundle (لطفا توضیحات را بخوانید)

درواقع دو نسخه بازی مترو با نام های metro 2033 redux و metro last light redux در یک پکیج با نام metro redux bundle توسط کمپانی سازنده عرضه شدند که گروه های کرکر این دو نسخه را به صورت جداگانه از هم ریلیز د. حال گروه فشرده ساز و رسمی بلک با ، این دو نسخه را به همان صورت نسخه رسمی ریلیز کرد. حجم این نسخه فشرده که دارای هر دو نسخه metro 2033 redux و metro last light redux می باشد، برابر با ۹.۲gb می باشد!

توضیحات نصب نسخه blackbox بازی:

ابتدا آنتی ویروس خود را به کل غیر فعال نمایید. حال به ا ترکت پارت ها بپردازید و فایل های iso بدست آمده را حتما با نرم افزار daemon tools اجرا کنید. فایل اجرایی setup.exe را به صورت run as administrator اجرا نمایید و به نصب بازی بپردازید. دقت داشته باشید که بازی بر روی ویندوز ۷ تست شده و سالم می باشد.هم چنین برای اجرای فایل نصب (setup) بازی، شما باید حتما پیش نیاز .net framework 4.5 به بالا را بر روی سیستم خود نصب داشته باشید. فایل های آپدیت بازی در فولدر redist موجود می باشند که پس از نصب بازی ، تمامی آپدیت های موجود در این پوشه را در صورت نیاز نصب نمایید. بازی به طور خ ر کرک می شود، ولی اگر نیاز به کرک بازی داشتید، می توانید از لینک آ همین پست آن را نموده و طبق توضیحات آن، کرک را نصب نمایید. روش نصب و فایل های فشرده تست شده و سالم می باشند. تیم ها امیدوار است از این بازی فوق العاده زیبا نهایت لذت را ببرید.

 بازی metro 2033 redux برای pc نسخه blackbox-redux bundle به صورت پارت های ۱گیگابایتی:

پارت ۱ :

پارت ۲ :

پارت ۳ :

پارت ۴ :

پارت ۵ :

پارت ۶ :

پارت ۷ :

پارت ۸ :

پارت ۹ :

پارت ۱۰ :مشاهده متن کامل ...
بازی borderlands 2 برای pc
درخواست حذف اطلاعات

بازی borderlands 2 برای pc

48,328 بازدید

borderlands 2 ادامه نسخه ی اول و موفقی است که تیم gearbox در سال ۲۰۰۹ آن را خلق، و ۲k در سرتاسر دنیا توزیع کرد.شماره اول بازی از روندی ساده و خشک پیروی می کرد، اسلحه خود را بگیرید و هرچه سر راه دیدید به رگبار ببندید تا به گنجینه سرزمین pandora برسید. هرچند بازی در چند ساعت ابت حس تازه بودن به بازیباز می داد، اما در ادامه شاهد تکراری شدن محیط و گیم پلی آن بودیم. اما با این همه borderlands 1 توانست با فروش بیش از ۴ میلیون نسخه در سرتاسر جهان خود را به بازیبازان ثابت و gearbox را مجاب به ساخت ادامه ی آن کند.
حال به borderlands 2 می رسیم. این بار همه چیز متفاوت است، از محیط گرفته تا طراحی شخصیت های خوب و بد و اسلحه ها. داستان بازی پنج سال بعد از اتفاقات borderlands 1 رخ خواهد داد و شخصی به نام hand some jack آغازگر تمام شلوغی ها و خون ریزی ها در بازی است. مسابقه ای خونین با پاداشی بزرگ فقط برای خوش گذرانی hands some jack برگزار می شود و شما در گروهی چهار نفره پا به میدان می گذارید و پس از درگیری ها و خشونت فراوان پیروز میدان شده، به امید پاداش با ارزش خود می روید، اما نه خبری از پاداشی است که برای آن جان کندید و نه خبری از پاداش دهنده یعنی hand some jack. پس از آن شما به سرزمینی به نام tundra رهسپار می شوید، و از آن پس و طی اتفاقاتی هدف اصلی شما کشتن باعث و بانی این بدبختی خواهد بود. نمی توان به این زودی در مورد جذاب بودن یا تکراری شدن روند بازی نظر داد، اما می توان آن را لذت بخش دانست، زیرا این بار بازی با co-op چهار نفره و با گیم پلی نزدیک به ۲۵ تا ۳۵ ساعت، اوقات خوشی را برای شما و دوستانتان در میان خشونت و دنیای پر از هیایو رقم خواهد زد.

| نسخه معتبر skidrow ، برای اولین بار در میان وبسایت های ایرانی |

| نسخه کم حجم blackbox به پست افزوده شد . |

rrrrr بازی borderlands 2 برای pc

حداقل سیستم مورد نیاز:

system: xp , vista and windows 7

cpu : 2 ghz dual core 64-bit intel or amd processor

ram : 1 gb or more

g hic card : directx 9 compatible 512 mb g hics card, nvidia 200 series series or amd radeon 4000 series

sound: any sound card which supports directx 9.0

direct x : direct x 9.0 or more

سیستم پیشنهادی:

system: windows xp sp3, vista sp2, 7

cpu : 2.8 ghz dual core 64-bit intel or amd processor

ram : 2 gb or more

g hic card : directx 10 compatible 1gb g hics card, nvidia 400 / amd 5000 series

direct x : direct x 9.0 or more

تصاویری از محیط بازی:

borderlands 2 s1 بازی borderlands 2 برای pc borderlands 2 s2 بازی borderlands 2 برای pc

borderlands 2 s3 بازی borderlands 2 برای pc borderlands 2 s4 بازی borderlands 2 برای pc

borderlands 2 s5 بازی borderlands 2 برای pc borderlands 2 s6 بازی borderlands 2 برای pc

source بازی borderlands 2 برای pc توضیحات نصب:

پس از و ا ترکت پارت ها ، دقت داشته باشید که آنتی ویروس شما غیر فعال باشد. حال فایل iso بدست آمده را حتما با نرم افزار daemon tools اجرا نمایید و به نصب بازی بپردازید. پس از اتمام نصب بازی ، تمامی فایل های موجود در پوشه skidrow را در محل نصب بازی جایگزین نمایید. دقت داشته باشید که فایل اجرایی بازی را توسط فایروال ویندوز یا آنتی ویروس خود بلاک کنید تا از دسترسی بازی به اینترنت و آپدیت آن جلوگیری شود. همچنین فایل اجرایی بازی را در قسمت exclusions آنتی ویروس خود قرار دهید تا زمانی که آنتی ویروس خود را فعال می سازید از پاک کرک بازی جلوگیری شود. روش نصب و فایل های فشرده تست شده و سالم می باشند. تیم ها امیدوار است از این بازی بی نهایت زیبا نهایت لذت را ببرید.

مشکلات رایج:

۱)اگر در هنگام بازی با مشکل d3dx9 و یا از این قبیل مشکلات مواجه شدید ، آ ین نسخه directx را نصب نموده و سیستم را ریستارت کنید و سپس به اجرای بازی بپردازید. آ ین نسخه directx را می توانید ازاینجا کنید. هم چنین در اکثر بازی ها ، در فایل های ی شما وجود دارد.

۲) در هنگام ا ترکت پارت ها ، دقت داشته باشید که همیشه آنتی ویروس شما غیر فعال باشد . زیرا اکثر مواقع ، آنتی ویروس ها ، کرک بازی ها را ویروس شناسایی کرده و آن را پاک می کنند و به همین علت شما نمی توانید بازی را کرک کنید و بازی اجرا نمی شود.

۳) سرورهای مختلف قابلیت جایگزینی همدیگر را دارا می باشند. به این ترتیب که اگر شما چند پارت به طور مثال از سرور دریافت کنید و سایر پارت ها را از سرور fileserve و یا idshare و یا … ، در ا ترکت بازی مشکلی بوجود نخواهد آمد.

caution بازی borderlands 2 برای pc توجه: از این پس ، فایل های فشرده با حجمی بیش از ۱۰۰ مگابایت دارای ۵% ریکاوری هستند. این ویژگی باعث می شود تا مشکل در ا ترکت فایل ها ، کاملا به صفر برسد. برای استفاده از این ویژگی ، اگر فایلی را کردید و با مشکل ا ترکت مواجه شدید ، نرم افزار winrar را اجرا نموده ، به محلی که فایل های فشرده را کرده اید مراجعه کنید ، و تمامی پارت ها را انتخاب کرده و گزینه repairکه در قسمت بالایی نرم افزار موجود هست را بزنید. سپس محلی مناسب برای ذخیره سازی آن ها انتخاب کنید. پس از اتمام کار ، به محلی که برای ذخیره سازی انتخاب کردید مراجعه نموده و با آن فایل ها به ا ترکت بپردازید.

 بازی borderlands 2 برای pc به صورت پارت های ۱گیگابایتی:

پارت ۱ : idshare

پارت ۲ : idshare

پارت ۳ : idshare

پارت ۴ : idshare

پارت ۵ : idshare

پارت ۶ : idshare

پارت ۷ : idshare

پارت ۸ : idshare

- کرک نهایی skidrow بازی به صورت جداگانه

 بازی borderlands 2 برای pc نسخه blackbox در پارت های یک گیگابایتی :

پارت ۱ : idshare

پارت ۲ : idshare

پارت ۳ : idshare

پارت ۴ : idshareمشاهده متن کامل ...
البوم red light از گروه fx + موزیک ویدئو
درخواست حذف اطلاعات

http://s5.picofile.com/file/8142478084/792a7281b2e5d77c5d7ba31d90343e2e.jpg

این آلبوم رو از دست ندین مخصوصا موزیک ویدئوش

track list:
01. red light
02. milk
03. 나비 ( erfly)
04. 무지개 (rainbow)
05. all night
06. 바캉스 (vacance)
07. 뱉어내 (spit it out)
08. boom bang boom
09. dracula
10. summer lover
11. 종이 심장 (paper heart)

البوم

لینک اول

لینک دوم

لینک سوم

لینک چهارم

لینک پنجم

موزیک ویدئو

http://www.embedupload.com/?d=8mc2zxcwyj

mb 46مشاهده متن کامل ...
تفاوت فعل لازم و متعدی در زبان انگلیسی، توضیح و نمونه
درخواست حذف اطلاعات

برای بسیاری از ما توضیح نا ی میان فعل های لازم و متعدی دشوار هست. در زیر این نا ی نشان داده شده. هرچند شاید این توضیح بیشتر برای آموزگاران سودمند باشد تا زبان آموزان.

از http://www.writingcentre.uottawa.ca/hypergrammar/trnsintr.html

transitive and intransitive verbs

depending on the type of object they take, verbs may be transitive, intransitive, or linking.

the meaning of a transitive verb is incomplete without a direct object, as in the following examples:

incomplete
the shelf holds.
complete
the shelf holds three books and a vase of flowers.
incomplete
the committee named.
complete
the committee named a new chairperson.
incomplete
the child broke.
complete
the child broke the plate.

an intransitive verb, on the other hand, cannot take a direct object:

this plant has thrived on the south windowsill.

the compound verb "has thrived" is intransitive and takes no direct object in this sentence. the prepositional phrase "on the south windowsill" acts as an adverb describing where the plant thrives.

the sound of the choir carried through the cathedral.

the verb "carried" is used intransitively in this sentence and takes no direct object. the prepositional phrase "through the cathedral" acts as an adverb describing where the sound carried.

the train from montreal arrived four hours late.

the intransitive verb "arrived" takes no direct object, and the noun phrase "four hours late" acts as an adverb describing when the train arrived.

since the company was pleasant and the coffee both plentiful and good, we lingered in the restaurant for several hours.

the verb "lingered" is used intransitively and takes no direct object. the prepositional phrase "in the restaurant for several hours" acts as an adverb modifying "lingered."

the painting was hung on the south wall of the reception room.

the compound verb "was hung" is used intransitively and the sentence has no direct object. the prepositional phrase "on the south wall of the reception room" acts as a adverb describing where the paint hung.

many verbs can be either transitive or intransitive, depending on their context in the sentence. in the following pairs of sentences, the first sentence uses the verb transitively and the second uses the same verb intransitively:

transitive
according to the instructions, we must leave this goo in our hair for twenty minutes.

in this example, the verb "leave" takes a direct object, the noun phrase "this goo."

intransitive
we would like to stay longer, but we must leave.

in this example, the verb "leave" does not take a direct object.

transitive
the audience attentively watched the latest production of the trojan women.

in this example, the verb "watch" is used transitively and takes the noun phrase "the latest production of the trojan women" as a direct object.

intransitive
the cook watched while the new dishwasher surreptitiously picked up the fragments of the broken dish.

in this example, the verb "watched" is used intransitively and takes no direct object.

intransitive
the crowd moves across the field in an attempt to see the rock star get into her helicopter.

here the verb "moves" is used as an intransitive verb and takes no direct object.

transitive
every spring, william moves all boxes and trunks from one side of the attic to the other.

in this sentence "moves" is used as a transitive verb and takes the noun phrase "all the boxes and trunk" as a direct object.

written by heather macfadyen
مشاهده متن کامل ...
بازی battlefield hardline برای ps3
درخواست حذف اطلاعات

نسخه ی جدید بازی با عنوان hardline به درگیری های درون شهری میان دو گروه خلافکار و نیرو های ویژه ی پلیس می پردازد. بدون شک انتخاب قا از طرف استودیوی در نظر گرفته شده برای ساخت نسخه ی جدید بسیار هوشمندانه و نوآورانه به نظر می رسد. استودیوی کار کشته ی visceral games که همگان آن را با عنوان فوق العاده ی dead space می شناسند این بار بر خلاف همیشه که dice ساخت بازی را بر عهده داشت، وظیفه ی به ارمغان آوردن یک میدان نبرد داغ دیگر را بر دوش می کشد. با دیدن تریلر منتشر شده در جریان کنفرانس مایکروسافت می توان گفت که این استودیو کار خود را به نحو احسن انجام داده ولی بایستی تا زمان انتشار بازی صبر کرد. آیا این بار هم bf می تواند رقیب همیشگی و فوق محبوبش یعنی سری call of duty را ش ت دهد؟ اگر در نسخه ی جدید cod شاهد نوآوری نباشیم این اتفاق بعید به نظر نمی رسد. نکته ی جالب در رقابت آ ین نسخه های دو فرانچایز محبوب در این است که هر دو بازی یعنی hardline و a nced warfare یک وجه مشترک دارند. هر دوی آن ها به دست سازندگانی در حال توسعه هستند که در گذشته عنوان dead space را ساخته اند. این شاید باعث به وجود آمدن شباهت هایی میان دو عنوان شود شاید هم cod را از bf جلو بیندازد، که می داند؟ برای دیدن اینکه کدامیک از یاران قدیمی کار بهتری را ارائه می خواهد داد بایستی منتظر باشیم.

battlefield hardline ps3-imars

battlefield hardline ps3 cover small بازی battlefield hardline برای ps3

پلیس فاسد
در بخش تک نفره شاید یک بخش داستانی هستیم. همه چیز حول محور یک پلیس به اسم nick mendoza میچرخد. نیک یک افسر نیرو swat میباشد که درگیر یت های جنایی و تعقیب گریز میباشد که میتواند از راهای مختلف اه خود را دنبال کرده که این ح میتوانید بصورت مخفی باید یا خشونت کامل! در این قسمت ابزار جدیدی در اختیار بازیباز قرار گرفته که یکی police scanner در بازی معرفی شده است. police scanner میتواند افراد مضنون را پیدا کند و اشیا و شواهد مهم را علامت گذاری کنید. این اطلاعات بخشی از قسمت تک نفره hardline هست. ولی همیشه بخش چند نفره battlefield قسمت مهم این سری را تشکیل میدهد و بخش داستانی زیر سایه چند نفره قرار دارد. باید دید با وجود جزیات جدید بخش تک نفره تا چه حد میتواند موفق باشد. گیم پلی بازی کمی فرق کرده و حالا نوع جدیدی را به نمایش میگذارد و تمرکز عمده بازی مبارزه پلیس با ها یا همان جنایت کار ها میباشد. چیزی که در hardline میبینید جناح پلیس در برابر گروهی از افراد خلاف کار در هست. در بازی به کلی آیتم و وسیله دسترسی دارید که میتوانید از آن برای مبارزه استفاده کنید و همینطور از بالای یه ساختمان به قسمت دیگر ساختمان با زیپ لاین عبور کنید. ت یب هم در این شماره حضور دارد و میتوانید از آن به نفع خود استفاده کنید و مرکز را با خاک ی ان کنید.

بخش چند نفره hardline بعد از منتشر شدن نسخه بتا بسیار مورد بحث قرار گرفت, به طور کل اندازه نقشه ها بسته تر شده و کمی کوچک تر و ح های جدیدی برای مبارزه که در کنار هم ساختار کلی بخش چندنفره hardline را تشکیل میدهد. اولین رونمایی از بازی درگیری در مرکز los angeles بود که شامل اسمان اش ها , تونل ها و پل ها بود که از نظر طراحی زیبا بود. طرفداران بعد از دیدن این تغییر ت نشستند و به ea اعتراض د و این اعتراضات مردمی به قدری زیاد بود که در نهایت به این نکته اشاره شد hardline یک عنوان واقعی از battlefield نیست و یک عنوان و پلیس هست به مانند pay day که باید ی رو کامل کنیم و بعد هم فرار و حالا پلیس به دنبال ها برود. البته در hardline یه جور شبیه ساز و پلیس هست و تمام جزئیات آن بخصوبی درست شده در کنار سیستم ت یب بخش هایی از گیم پلی را تحت تاثیر خودش قرار میدهد. در هر صورت این عنوان یک battlefield به حساب میاید و با این حال با توجه به اسم بازی انتظار چیز دیگری بود ولی در نگاه کلی شاهد یک تجربه جدید هستیم. در hardline از فضای کاملا نظامی خارج میشویم و وارد دنیای swat ها مشویم. ماشین های زرهی پلیس در کنار موتور سیکلت ها و هایی که با ماشین هایی که تا حالا در سری بتلفیلد ندیده بودیم دست به فرار میزنند.

سته به محیط بازی میشود کار های بسیار زیادی انجام داد. به عنوان مثال به عنوان یک نیرو پشتیبان از بالای ساختمان ها با تک تیر انداز تیم را پشتیبانی کرد یا از طریق یک کامیون و منفجر آن راه را برای دوستان خود باز کرد. همینطور تیم پلیس هم با استفاده از زره میتواند گروهی خود را نزدیک حریف کند و بعد آن ها را دستگیر کند یا بکشد. در کل مود های بازی بگونه ای طراحی شده تا با اتمسفر بازی همخوانی داشته باشد و در کل خوب از پس این کار برآمده است و توانسته به بخشی از شبیه سازی این مساله دست پیدا کند.
البته همه چیز به اینجا ختم نمیشود چیزی که از نظر خیلی بد هست این بود که قبلا در سری battlefield در کنار همکاری تیمی , یک جنگ طولانی برای گرفتن امتیاز صورت میگرفت و کلی صحنه های انفجار عظیم هم در آن رخ میداد. حال در hardline این قسمت بسیار کوتاه تر از سری قبل شده و تنها چیزی که باعث میشه تنش بیشتری تجربه کرد نوع طراحی نقشه هست که با توجه به کوچکتر بودنش ولی درگیری های زیادی میشود بوجود آورد و با وسایل نقلیه راه های ارتباطی را بست و مدتی دو طرف مشغول جنگیدن میشوند.

منبع توضیحات: وبسایت های گیم فا و پروگیمر

تصاویری از محیط بازی:

battlefield hardline xbox360 screens s 01 small بازی battlefield hardline برای ps3 battlefield hardline xbox360 screens s 02 small بازی battlefield hardline برای ps3

battlefield hardline xbox360 screens s 03 small بازی battlefield hardline برای ps3 battlefield hardline xbox360 screens s 04 small بازی battlefield hardline برای ps3

battlefield hardline xbox360 screens s 05 small بازی battlefield hardline برای ps3 battlefield hardline xbox360 screens s 06 small بازی battlefield hardline برای ps3

caution بازی battlefield hardline برای ps3 توجه: از این پس ، فایل های فشرده با حجمی بیش از ۱۰۰ مگابایت دارای ۵% ریکاوری هستند. این ویژگی باعث می شود تا مشکل در ا ترکت فایل ها ، کاملا به صفر برسد. برای استفاده از این ویژگی ، اگر فایلی را کردید و با مشکل ا ترکت مواجه شدید ، نرم افزار winrar را اجرا نموده ، به محلی که فایل های فشرده را کرده اید مراجعه کنید ، و تمامی پارت ها را انتخاب کرده و گزینه repair که در قسمت بالایی نرم افزار موجود هست را بزنید. سپس محلی مناسب برای ذخیره سازی آن ها انتخاب کنید. پس از اتمام کار ، به محلی که برای ذخیره سازی انتخاب کردید مراجعه نموده و با آن فایل ها به ا ترکت بپردازید.

 بازی battlefield hardline برای ps3 به صورت پارت های ۱گیگابایتی:

پارت ۱ :

پارت ۲ :

پارت ۳ :

پارت ۴ :

پارت ۵ :

پارت ۶ :

پارت ۷ :

پارت ۸ :

پارت ۹ :

پارت ۱۰ :

پارت ۱۱ :

پارت ۱۲ :

پارت ۱۳ :

پارت ۱۴ :مشاهده متن کامل ...
آموزش استفاده از wi-fi direct در سیستم های اندرویدی
درخواست حذف اطلاعات

آموزش استفاده از wi-fi direct در سیستم های اندرویدیimage result for ‫آموزش استفاده از wi-fi direct در سیستم های اندرویدی‬‎

wi-fi direct در واقع نسل جدیدی از وای فای است که به شما کمک می کند، بدون اینکه ارتباط وای فای شما برقرار باشد، از یک سیستم درون خودی برای ارتباط استفاده کنید. در ادامه این موضوع را بیشتر بررسی می کنیم.

چرا از این قابلیت استفاده کنیم؟

wi-fi direct در واقع سرویسی است که نیاز شما را برای انتقال داده ها بین دستگاه ها به اینترنت از بین می برد. می توان گفت wi-fi direct نوعی بلوتوث پیشرفته باشد که می تواند در برد وسیع تر و با سرعت چشم گیر تری اطلاعات روی گوشی تان را به گوشی های دیگر انتقال دهد. فرقی ندارد که داده های تان در چه نوع و چه حجمی باشد، wi-fi direct اینجاست تا بتوانید سریع تر و راحت تر اطلاعات را جابجا کنید.

ایا همه دستگاه ها از wi-fi direct استفاده می کنند؟

حقیقت امر این است که عموم دستگاه هایی که از اندروید ۴ به بالا استفاده می کنند امکان استفاده از wi-fi direct را دارند اما برخی وجود دارند که به دلیل تفاوت در رابط کاربری شان این گزینه را نگنجانده اند. به هر حال برای تنظیم این قابلیت روی گوشی تان و یا تبلت تان به بند بعدی توجه کنید:


آموزش تنظیمات wi-fi direct روی گوشی های اندرویدی


برای استفاده از wi-fi direct ابتدا به بخش تنظیمات گوشی اندرویدی خود بروید و قابلیت اتصالات و ارتباطات را که با گزینه “connections” نمایش داده می شود مد نظر قرار دهید. بعد از این وارد گزینه وای فای شوید. در قسمت وای فای گزینه ای به نام wi-fi direct وجود دارد

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
game
درخواست حذف اطلاعات
needfor speed most wanted

need for speed: most wanted 2014 سری جدید از سری بازی های nfs می باشد که توسط شرکت بازی سازی criterion ساخته شده است . این شرکت با داشتن سابقه ای درخشان در طراحی و ساخت بازی های ریسینگ ، جان تازه ای به nfs داده است . بازی ای که به صورت open-world می باشد و شباهت زیادی به بازی burnout paradise دارد تا نسخه اصلی most wanted. شهری که در paradise قرار داشت، بسیار زیبا و چشم نواز بود و نمونه جالبی از یک شهر خیالی یی بود. حال آن ها چنین فضایی را دوباره برای most wanted به وجود آورده اند که در نوع خودش بسیار جالب است. در بخش تک نفره، شما با هوش مسابقه خواهید داد و پلیس در تعقیب شما خواهد بود و ممکن است در تله های مختلف نیز گرفتار شوید. حال با کمک سیستم autolog شما می توانید میزان مصافتی که طی کرده اید، سرعت و سایر اطلاعات دیگر را به صورت آفلاین در اختیار داشته باشید و در زمان آنلاین بودن نیز آن ها را با آمار دوستانتان مقایسه کنید.

حداقل سیستم مورد نیاز بازی :

os: windows 7 64-bit

cpu : intel 2 ghz dual core (core 2 duo 2.4 ghz or althon x2 2.7 ghz)s

ram: 2 gb ram

hard disk space: 20 gb of free space

video card: g hics card (amd): directx 10.1 compatible with 512 mb ram

directx®: directx 10.0

تصاویر محیط بازی :

need for speed most wanted s2 s بازی need for speed most wanted 2 برای pc need for speed most wanted s1 s بازی need for speed most wanted 2 برای pc

need for speed most wanted s4 s بازی need for speed most wanted 2 برای pc need for speed most wanted s3 s بازی need for speed most wanted 2 برای pc

need for speed most wanted s6 s بازی need for speed most wanted 2 برای pc need for speed most wanted s5 s بازی need for speed most wanted 2 برای pc

مشکلات رایج:

۱)اگر در هنگام بازی با مشکل d3dx9 و یا از این قبیل مشکلات مواجه شدید ، آ ین نسخه directx را نصب نموده و سیستم را ریستارت کنید و سپس به اجرای بازی بپردازید. آ ین نسخه directx را می توانید از اینجا کنید. هم چنین در اکثر بازی ها ، در فایل های ی شما وجود دارد.

۲) در هنگام ا ترکت پارت ها ، دقت داشته باشید که همیشه آنتی ویروس شما غیر فعال باشد . زیرا اکثر مواقع ، آنتی ویروس ها ، کرک بازی ها را ویروس شناسایی کرده و آن را پاک می کنند و به همین علت شما نمی توانید بازی را کرک کنید و بازی اجرا نمی شود.

۳) سرورهای مختلف قابلیت جایگزینی همدیگر را دارا می باشند. به این ترتیب که اگر شما چند پارت به طور مثال از سرور دریافت کنید و سایر پارت ها را از سرور fileserve و یا idshare و یا … ، در ا ترکت بازی مشکلی بوجود نخواهد آمد.

caution بازی need for speed most wanted 2 برای pc توجه: از این پس ، فایل های فشرده با حجمی بیش از ۱۰۰ مگابایت دارای ۵% ریکاوری هستند. این ویژگی باعث می شود تا مشکل در ا ترکت فایل ها ، کاملا به صفر برسد. برای استفاده از این ویژگی ، اگر فایلی را کردید و با مشکل ا ترکت مواجه شدید ، نرم افزار winrar را اجرا نموده ، به محلی که فایل های فشرده را کرده اید مراجعه کنید ، و تمامی پارت ها را انتخاب کرده و گزینه repair که در قسمت بالایی نرم افزار موجود هست را بزنید. سپس محلی مناسب برای ذخیره سازی آن ها انتخاب کنید. پس از اتمام کار ، به محلی که برای ذخیره سازی انتخاب کردید مراجعه نموده و با آن فایل ها به ا ترکت بپردازید.

در پارت های ۱ گیگابایتی:

پارت ۱ : multiupload 2

پارت ۲ : multiupload 2

پارت ۳ : multiupload 2

پارت ۴ : multiupload 2

پارت ۵ : multiupload 2

پارت ۶ : multiupload 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تجربه بیلیارد در بازی billiard masters

بیلیارد علاوه بر این که یک ورزش تلقی می شود نوعی سرگرمی بسیار مفرح هم به شمار می رود که امروزه بسیاری از افراد به انجام آن در اوقات فراغت می پردازند اما خوب انی هم هستند که به دلایل مختلف نمی توانند به صورت واقعی این ورزش را تجربه کنند به همین دلیل برای این افراد یک بازی در نظر گرفته ایم که شبیه ساز بازی بیلیارد است. این بازی billiard masters نام دارد با حجم بسیار پائین به راحتی نصب و برروی قدیمی ترین ویندوزها و منابع سخت افزاری نصب و اجرا خواهد شد. این بازی که از گرافیک نسبتا مناسبی بهره می برد از تمامی قوانین موجود در بازی بیلیارد پیروی کرده و به صورت کاملا سه بعدی هم قابل دسترس خواهد بود. بازی بسیار جذاب بوده و از نکات مهم در اجرای این بازی هم این است که کاربران می توانند هم به صورت تک نفره و هم به صورت دو نفره این بیلیارد مجازی را تجربه کنند. billiard masters برای سنین مختلف مناسب بوده و به سبب سادگی تمامی افراد می توانند با کمی دقت توپ ها را به محل های مورد نظر در میز بیلیارد هدایت کنند.قابلیت های کلیدی بازی billiard masters :
- حجم پائین و نصب سریع و آسان
- عدم نیاز به سخت افزار خاص
- گرافیک و محیط سه بعدی بازی
- مناسب برای سنین مختلف
- امکان انجام بازی به صورت تک نفره یا دو نفره
- گرافیک نسبتا مناسب بازی
- پیروی از قوانین موجود در بازی بیلیارد

- سازگار با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز محبوب

حجم فایل:11.5 مگابایت

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

بازی بسیار جذاب تنیس international tennis pro

بازی فوق العاده جذاب international tennis pro که برگرفته شده از ورزش بسیار مفرح تنیس می باشد می تواند لحظاتی شاد را برای هرکاربری فراهم کند. این بازی جذاب که از گرافیک مناسبی هم بهره می برد از gameplay قدرتمند بهره می برد که کمک می کند تا جذ ت انجام بازی چند برابر شود. از امکانات این بازی جذاب می توان به قابلیت انجام بازی به صورت چند نفره ، امکان انجام مسابقات قهرمانی و همچنین بهره گیری از تمامی قوانین ورزش تنیس اشاره نمود. داور این بازی که دقت بسیار بالایی دارد حرکات بازیکنان و مکان هایی که توپ بر زمین اصابت می کند را زیر نظر دارد تا هیچ گونه اشتباهی پیش نیاید ؛ تورنمنت های جا نکته ای دیگر از امکانات international tennis pro به شمار می رود، زمین های چمن و خاکی ، ورزشگاه های زیبا که بسیاری زیبا شبیه سازی شده اند به زیباترشدن بازی کمک می کنند. جالب است که بازیکنان و حرکات آن ها هم دقیقا مطابق با آنچه در واقعیت صورت می گیرد شبیه سازی شده اند ، یعنی برای مثال در زمان زدن سرویس دقیقا حرکات یه بازیکن واقعی صورت می گیرد و البته مهم اینجاست که کاربر باید طوری این بازیکنان را هدایت کند تا بتواند برنده تمامی مسابقات شود.


قابلیت های کلیدی بازی international tennis pro :
- گرافیک مناسب بازی
- ورزشگاه ها ، زمین بازی ، داور و بازیکنان که بسیار نزدیک به واقعیت هستند
- وجود تورنمنت های مختلف با جام های قهرمانی متعدد
- دقت بالای داور در طول بازی
- بهره گیری از تمامی قوانین بازی تنیس
- امکان انجام بازی به صورت تک نفره ، دو نفره و یا چند نفره
- مناسب برای سنین مختلف
- سازگاری با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویستا و ویندوز محبوب ۷

حجم فایل:42.4مگابایتمشاهده متن کامل ...
گیم
درخواست حذف اطلاعات

dead rising 3 – بازی ظهور مردگان

dead rising 3 یکی از عناوین انحصاری کنسول xbox one در سبک open-world و ترسناک است که به تازگی استودیو بازی سازی capcom آن را برای pc هم منتشر کرده است. داستان بازی در مورد دو شخصیت با نام های frank west و chuck greene مجبور به قدم گذاری در شهر zombie ها می شوند. فرانک برای عکاسی و چاک برای نجات جان دخترش دست به این کار بسیار خطرناک می زنند.

 dead rising 3 - بازی ظهور مردگان

pc | black box repack

ابتدا بازی dead rising 3 بسیار جدی و خشن به نظر می رسید ولی بعد از انتشار، قسمتی هم به عنوان طنز و تغییر فضای خشونت طراحی شده اند که نسخه دوم بازی ظهور مردگان را جذاب تر می کند. ویروس خطرناکی در شهر los perdidos شیوع پیدا کرده است و هر ی که به آن مبتلا می شود، کنترل ذهن و حرکات خود را از دست می دهد. در این میان فقط چندین نفر توانسته اند زنده بمانند و برای بقا تلاش می کنند.

البته داستان مربوط به سه روز قبل از شیوع کامل این ویروس می شود، زمانی که بازماندگان برای دست ی به مواد غذایی به فروشگاه ها هجوم می برند و آن ها را غارت می کنند. گرسنگی به حدی در dead rising 3 بی رحم نشان داده می شود که افراد سالم به خاطر آن، دست به قریبان یکدیگر می کشند و به همین ترتیب بسیار از انسان ها به مرگ دچار می شوند. به مرور زمان، تعداد زامبی ها به قدری زیاد می شود که مجبور به استفاده از اسلحه های کشتار جمعی خواهید بود. سلاح هایی که قدرت و قیمت بسیار بالایی دارند و اکثریت آن ها مخصوص این بازی ساخته شده اند. تمامی تلاشتان را ید و از کاراکتر های دیگر در dead rising 3 کمک بگیرید تا در نهایت بتوانید از این شهر به بیرون بروید. کار بسیار سختیست و خیلی ها بر این باورند که امکان پذیر نمی باشد. چون مردگان متحرک همه جا را در بازی dead rising 3 به تسلط خود در آورده اند!

حداقل سیستم مورد نیاز :

os : windows 7 / 8 / 8.1 – 64-bit
processor : intel core i3-3220 @ 3.30ghz (or intel core 2 quad q9550 @ 2.83ghz) / amd phenom ii x4 945 @ 3.00 ghz
ram : 6 gb
g hics : nvidia® geforce® gtx 570 / amd radeon 7870
directx : 11
hard drive : 14 gb free space

حجم تقریبی : 12.5 گیگابایت

تصویری از محیط بازی (1)

تصویری از محیط بازی (2)

پسورد : www.freegames.ir

لینک های : ( پس از چند ماه غیر فعال می شوند )

پارت 1 :

پارت 2 :

پارت 3 :

پارت 4 :

پارت 5 :

پارت 6 :

پارت 7 :

پارت 8 :

پارت 9 :

پارت 10 :

پارت 11 :

پارت 12 :

پارت 13 :

آموزش نصب :

تمامی پارت های شده را در کنار هم قرار داده و پوشه بازی را با نرم افزار winrar از ح فشرده خارج نمایید. سپس فایل setup ظاهر شده در صفحه را به صورت run as administrator اجرا کنید. پس از اتمام نصب، نرم افزار های موجود در پوشه redist را هم نصب کنید.

- قبل از نصب و اجرا، آنتی ویروستان را غیر فعال کنید.

- در صورت مواجهه با ارور crc failed، از امکان repair نرم افزار winrar استفاده کنیدمشاهده متن کامل ...
مستند سیاره زمین planet earth
درخواست حذف اطلاعات

planet earth : all episodes hd 1080p (2006) mp4

|۱۱ قسمت کامل با کیفیت hd 1080p به همراه زیرنویس فارسی|

|بهترین مستند سریالی از نظر سایت معتبر imdb|

planet earth مستند سیاره زمین planet earth

نام مستند : planet earth – مستند سیاره زمین

سال انتشار : ۲۰۰۶

مدت زمان : هر قسمت ۴۵ دقیقه

حجم : هر قسمت ۱۰۰۰ مگابایت

کیفیت : hd 1080p

: دارد

imdb

خلاصه داستان : این مستند که می توان آن را به عنوان بهترین و عظیمترین مستند تاریخ یاد کرد شما را با تمامی شگفتی های کره ی زمین آشنا خواهد کرد . شما را به قطب شمال میبرد و بعد از آن به صحرا های گرم دنیا سفر خواهید کرد . شما را به عمیق ترین نقاط دریا ها و اقیانوس ها میبرد تا عجیب ترین موجودات که در این عمق زندگی می کنند را به شما نشان دهد . این مستند یکی از پر هزینه ترین مستند هایی بوده که در طول تاریخ بشر ساخته شده است زیرا از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا استفاده شده تا قادر باشند چنین شا ار عظیمی را پدید آورند .

p word مستند سیاره زمین planet earth رمز فایل : www. ha.com

 مستند سیاره زمین planet earth قسمت ۰۱ : uploadboy

 مستند سیاره زمین planet earth قسمت ۰۲ : uploadboy

 مستند سیاره زمین planet earth قسمت ۰۳ : uploadboy

 مستند سیاره زمین planet earth قسمت ۰۴ : uploadboy

 مستند سیاره زمین planet earth قسمت ۰۵ : uploadboy

 مستند سیاره زمین planet earth قسمت ۰۶ : uploadboy

 مستند سیاره زمین planet earth قسمت ۰۷ : uploadboy

 مستند سیاره زمین planet earth قسمت ۰۸ : uploadboy

 مستند سیاره زمین planet earth قسمت ۰۹ : uploadboy

 مستند سیاره زمین planet earth قسمت ۱۰ : uploadboy

 مستند سیاره زمین planet earth قسمت ۱۱ : uploadboy

 مستند سیاره زمین planet earth زیرنویس فارسی هر ۱۱ قسمت : uploadboyمشاهده متن کامل ...
the walking dead season 2 (full 5 episodes) for pc
درخواست حذف اطلاعات
the walking dead season 2 – این بازی در ژانر ماجراجویی قرار داد ولی درگیری های مختلف در بازی میتواند آن را به سبک اکشن بودن هم نسبت بدهد. شخصیت اصلی این بازی کلمانتین نام دارد که در طی ۵ فصل بزرگ میشود, وی یک دختر جوان یتیم است که در دنیای آ ا مان ارواح گیر افتاده است, او باید یاد بگیرد که چجوری خود را از مخمصه ها خلاص کند و برای زنده ماندن خود تلاش کند. در طول بازی کلمانتین در شرایطی قرار میگیرد که اصول اخلاقی خود و غریزه خود را برای بقا زیر پا میگذارد, وی همواره به دنبال یک جای امن است. تصمیمات و اقدامات داستان در اطراف شما تغییر خواهد کرد و بازی در طی ۵ قسمت جذاب تر میشود. کلمانتین در بازی با چالش های مختلفی روبرو میشود که گیمر باید وی را همراهی کند. the walking dead season 2 در مقایسه با فصل اول هیجان انگیز تر شده است.

the walking dead season 2 episode 1 pc cover small بازی the walking dead season two episode 5 برای pc

حداقل سیستم مورد نیاز:

os: windows xp service pack 3

processor: core 2 duo 2ghz or equivalent

memory: 3 gb ram

g hics: ati or nvidia card w/ 512 mb ram

directx: version 9.0c

hard drive: 2 gb available space

sound card: direct x 9.0c sound device

additional notes: not recommended for intel integrated g hics

تصاویری از محیط بازی:

the walking dead season 2 s2 s بازی the walking dead season two episode 5 برای pc the walking dead season 2 s1 s بازی the walking dead season two episode 5 برای pc

the walking dead season 2 s4 s بازی the walking dead season two episode 5 برای pc the walking dead season 2 s3 s بازی the walking dead season two episode 5 برای pc

the walking dead season 2 s6 s بازی the walking dead season two episode 5 برای pc the walking dead season 2 s5 s بازی the walking dead season two episode 5 برای pc

source بازی the walking dead season two episode 5 برای pc توضیحات نصب: پس از و ا ترکت پارت ها ، دقت داشته باشید که آنتی ویروس شما غیر فعال باشد. حال فایل iso بدست آمده را حتما با نرم افزارنرم افزار درایو مجازی virtual clone drive v5.4.0 اجرا نمایید و به نصب بازی بپردازید. پس از اتمام نصب بازی ، تمامی فایل های موجود در پوشه codex را در محل نصب بازی جایگزین نمایید. دقت داشته باشید که در این نسخه، هر 5 قسمت بازی نیز قرار داده شده است. روش نصب و فایل های فشرده تست شده و سالم می باشند. تیم bia2gta امیدوار است از این بازی فوق العاده زیبا نهایت لذت را ببرید. در صورت مواجه شدن با ارور ، بازی خود را با استفاده از کرک codex ، دوباره کرک کنید .

caution بازی the walking dead season two episode 5 برای pc توجه: از این پس ، فایل های فشرده با حجمی بیش از ۱۰۰ مگابایت دارای ۵% ریکاوری هستند. این ویژگی باعث می شود تا مشکل در ا ترکت فایل ها ، کاملا به صفر برسد. برای استفاده از این ویژگی ، اگر فایلی را کردید و با مشکل ا ترکت مواجه شدید ، نرم افزار winrar را اجرا نموده ، به محلی که فایل های فشرده را کرده اید مراجعه کنید ، و تمامی پارت ها را انتخاب کرده و گزینه repair که در قسمت بالایی نرم افزار موجود هست را بزنید. سپس محلی مناسب برای ذخیره سازی آن ها انتخاب کنید. پس از اتمام کار ، به محلی که برای ذخیره سازی انتخاب کردید مراجعه نموده و با آن فایل ها به ا ترکت بپردازید.

 بازی the walking dead season two episode 5 برای pc به صورت پارت های ۱گیگابایتی:

پارت ۱ :

پارت ۲ :

پارت ۳ :

پارت ۴ :

پارت ۵ :

پارت های بالا = هر5 اپیزود (همه را باهم باید داشته باشید تکی کار نمیکنند)

________________________________________________________________________

پارت های پایین هر اپیزود را به صورت جداگانه در اختیار شما قرار میدهند

episode 1

پارت ۱ :

پارت ۲ :

____________________

episode 2

پارت ۱ :

پارت ۲ :

____________________

episode 3

____________________

episode 4

قسمت ۴ به صورت جداگانه

____________________

episode 5مشاهده متن کامل ...
عملیات مستقیم direct action 2004 با
درخواست حذف اطلاعات

عملیات مستقیم direct action 2004 با

 

 

 • عملیات مستقیم direct action 2004 با

  خارجی عملیات مستقیم با و و رایگان

  movie direct action 2004 dubbed in farsi

  رایگان زیبا و دیدنی direct action 2004 عملیات مستقیم با و

  رایگان خارجی عملیات مستقیم با نسخه

  .:: درصورت درخواست سازمان ینگ لینک حذف خواهد شد ::.

   عملیات مستقیم direct action 2004 با

  نام فارسی: عملیات مستقیم

  نام لاتین: direct action 2004

  زبان :

  منتشر کننده(منبع): تـــه مـدیـا
  اطلاعات بیشتر: صفحه imdb direct action

  کیفیت های موجود از : ۷۲۰p
  پسوند فایل تصویری: mkv

  حجم فایل تصویری: نامشخص

  محصول سال و ساخت کشور: ۲۰۰۴ , کانادا
  هنرمندانی که در این ایفای نقش داشته اند: dolph lundgren, polly shannon, donald burda, rothaford gray و …

  به کارگردانی و نظارت:sidney j. furie

  ژانر و موضوع پرداختی داستان: اکشن, جنایی, هیجان انگیز
  مدت زمان پخش فایل ویدیویی: ۱ ساعت و ۳۷ دقیقه

  امتیاز در: ۵٫۱ از ۱۰ از بین ۱,۱۱۷ رای

  گروه و رده سنی مجاز برای مشاهده : تماشای این به افراد زیر ۱۳ سال توصیه نمی شود.

  نمره منتقدین به داستان: n/a از ۱۰۰

  چکیده ایی از داستان : فرانک گانون ف لاندگرن یک پلیس کهنه کار و قانونمند است ولی در پلیس فدرال همکارانش در فساد و رشوه قرار دارند آنها میخواهند فرانک را نیز شریک خود کنند اما فرانک قبول نمیکند و با آنها درگیر میشود…

  عملیات مستقیم direct action 2004 با

  نوشته عملیات مستقیم direct action 2004 با اولین بار در با پدیدار شد.

  مطلب عملیات مستقیم direct action 2004 با در سایت بزرگ آلاچیق


مشاهده متن کامل ...
بازی م پین max payne 3 برای pc
درخواست حذف اطلاعات

max payne 3 بازی م پین max payne 3 برای pc

pc | black box repack

max payne 3 آ ین ورژن از بازی م پین برای کامپیوتر است که در سال 2012 توسط کمپانی بزرگ rockstar games عرضه شده است و تحول گرافیکی در آن دیده می شود. داستان بازی درست بعد از 12 سال دوری شخصیت اصلی از جنایات و در شهری به نام são paulo واقع در کشور برزیل روایت می شود، جایی که خشونت و ظلم بیداد می کند و خلافکاران قدرت منطقه را به طور کامل به دست گرفته اند و مردم بیگناه را آزار می دهند. م دیگر بازنشته شده است و آن نیرو و قدرت قدیم را ندارد ولی برای آرامش هم که شده به میدان نبرد باز می گردد تا باند خلافکاران را متلاشی کند. در بازی max payne 3 بیشتر سعی سازندگان بر این بوده تا فضای نو آورانه ای را به آن ببشخند و بدبختی و بیچارگی مردم ن این شهر با به رخ بازیکن بکشند.

م در این مدتی که از خلافکاران دور بوده است، به مشروب خواری و بازی روی آورده است ولی تصمیم جدی می گیرد که همه انرژی اش را صرف کار جدیدش کند. در max payne 3 به عنوان محافظ و تا حدی مخفی برای یکی از شخصیت های بزرگ برزیل کار می کنید و یت های مختلفی از سمت او به شخصیت داده می شوند. در این نسخه از بازی ویژگی open world بودن تا حدودی حذف شده است و اتفاقات بازی در محدودی خاصی رخ می دهند ولی این به معنی یکنواختی و خسته کننده بودن گیم پلی بازی نیست، بلکه هوش مصعنوعی و ع العمل دشمنان تا حد بسیار زیادی افزایش یافته اند و به همین خاطر نیز کاربر در قالب مراحل از پیش تعیین شده به سمت جلو حرکت می کند. البته در بازی max payne 3 اتفاقات غیر منتظره هر چند لحظه یک بار اتفاق می افتند و باعث به چالش کشیدن کاربر در طول هر یک از مراحل جذاب بازی می شوند.

حداقل سیستم مورد نیاز :

os : windows xp / vista / 7 / 8
processor : intel dual core 3ghz / amd equivalent
ram : 3 gb
g hics : nvidia geforce 450 / amd radeon hd 4870 512mb ram
directx : 9.0c
hard drive : 15 gb free space

حجم تقریبی : 10.2 گیگابایت

تصویری از محیط بازی (1)

تصویری از محیط بازی (2)

پسورد : www.freegames.ir

پارت 1 :

پارت 2 :

پارت 3 :

پارت 4 :

پارت 5 :

پارت 6 :

پارت 7 :

پارت 8 :

پارت 9 :

پارت 10 :

پارت 11 :
مشاهده متن کامل ...
انجام پروژه دانشجویی و پایان نامه ی در زمینه کنترل
درخواست حذف اطلاعات

انجام پروژه دانشجویی و پایان نامه ی در زمینه کنترل

انجام کلیه پایان نامه و پروژه های کنترلی در رشته مکانیک ، مکاترونیک ، رباتیک ، هوافضا و هوش در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با نرم افزار متلب ( matlab ) با روش کنترل تطبیقی ( adaptive control ) ، کنترل بهینه ( optimal control ) ، کنترل مقاوم ( robust control ) ، کنترل پسگام ( backstepping control )، کنترل پی آی دی ( pid control ) ، کنترل بهینه (optimal control) ، کنترل فیدبک ح ( state feedback control ) ، کنترل فازی (fuzzy control) ، کنترل بر مبنای هوش و شبکه های عصبی (nueral network and artificial intelligence) توسط تیمی نخبه از دانش آموختگان شریف و تهران.

 آموزش کامل تصویری شبیه سازی رشته برق  متلب (matlab) سیمولینک شبیه سازی با متلب

 

مباحث توضیح داده داده شده در فایل تصویری در ادامه مطلب آمده است

 

 

 

با سلام به همه دوستان

با توجه به کاستی هایی در مورد آموزش شبیه سازی اختصاصی برق در اینترنت بر آن شدم که فایل تصویری در خصوص آموزش شبیه سازی با توجه به دروس اختصاصی انتقال -الکترونیک قدرت-ادوات fact -انرژی های نو - کنترل مدرن و غیره را تهیه کنم

 

که پس از مشاهده آموزش شبیه سازی شما بتوانید به راحتی مقالات و پایان نامه های خود را در این زمینه ها انجام دهید

تا کنون حدود     1 ساعت و 45 دقیقه از این شبیه سازی آماده شده است که در ادامه به انجام شبیه سازی یک مقاله پرداخته خواهد شد به آموزش نحوه شبیه سازی یک مقاله و ریزه کاری هایی که در آن وجود دارد و آشنایی با شبیه سازی های آماده متلب و چگونگی کمک گرفتن از آن
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

سر فصل های آموزش داده شده به قرار زیر است

1-صفحه ای که مدل مان را در آن شبیه سازی می کنیم model

2-تب model browser

3-دکمه zoom

4-دکمه fit to view

5-منو file

6- export model to

7-model properties

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir8-منو edit

9-منو view

10-منوdisplay


 

p1--a bidirectional dc-dc converter for renewable energy systems

مبدل dc-dc دو طرفه برای سیستم های انرژی تجدید پذیر

bulletin of the polish academy of sciences technical sciences vol. 57, no. 4, 2009

s. jalbrzykowski, and t. citko

abstract. to improve the energy quality, most of the renewable energy systems include an energy storage element charged by the bidirectional dc-dc converter. this paper proposes the bidirectional dc-dc converter which employs the two bridge configuration resonant cl -e converters on the both sides of the isolating transformer. the low side converter is controlled as step up and the high side converter is controlled as step down. the proposed system is characterized by good dynamic properties and high efficiency because the converter transistors are switched in zvs conditions. a theoretical analysis to provide relations for system design, and the laboratory model investigations to validate the system characteristic are given in the paper.

key words: bidirectional, isolated, energy storage system, dc-dc converter.

واژه های کلیدی: دو طرفه، ایزوله، سیستم ذخیره انرژی، مبدل dc-dc.

لینک مقاله

p2--a comparison of single-phase p-q theory and uvt based control algorithms for single-phase upqc

مقایسه تک فاز تئوری pq و الگوریتم های کنترل مبتنی بر uvt برای upqcتک فاز

2010 annual ieee india conference (indicon)

yash pal

abstract— this paper employs a single-phase unified quality conditioner (upqc), an integration of shunt and series active filters (apf), to perform voltage and supply current harmonics mitigation and power factor correction. both the shunt and series apfs are realized using a single-phase, two leg voltage source inverter (vsi). for the series apf the control strategy is based on unit vector template (uvt), while a comparison is made for the two control strategies namely uvt and single–phase p-q theory for shunt apf. in both of the control strategies the control is made over the fundamental supply current and fundamental supply voltage instead of the fast changing afs current and voltage, thereby reducing the computational delay and number of required sensors. a dynamic model of the upqc is developed in the matlab/simulink enviournment and the simulation results demonstrating the power quality improvement in the system are presented for distorted supply and a combination of linear and non-linear load.

keywords— power quality, upqc, harmonics, power factor correction, voltage and current harmonic mitigation

واژه های کلیدی: کیفیت توان، upqc، هارمونیک ها، اصلاح ضریب قدرت، ولتاژ و کاهش هارمونیکهای جریان

لینک مقاله

p3--a new approach for high efficiency buck-boost dc/dc converters using series compen ion

رویکرد جدید برای بهره وری بالا باک ، بوست در مبدل dc / dc  با استفاده از جبران سازی سری

jun-ichi itoh

abstract - this paper proposesanew buck-boost dc/dc converters, which is connected in series to the power supply. the proposed circuit provides only differential voltage between the input voltage and the output voltage command. the power rating of a conventional circuit is dominated by the input voltage or the output voltage. in contrast, the voltage rating of the proposed circuit requires only the differential voltage between the input and output voltage. in addition, the series converter generates a positive and negative voltage to realize boost mode and buck mode, respectively. as a result, the power rating of the dc/dc converter can be drastically reduced. a new approach for series compen ion converters is introduced in order to realize high efficiency and a reduction of power rating. two new buck-boost converters and their control methods are proposed based on a new concept in which the proposed circuits consist of an hbridge circuit and a power ist circuit. the h-bridge circuit is used in order to determine the polarity of the differential voltage. the power ist circuit controls the dc voltage of the h-bridge circuit depending on the output voltage command. in the proposed circuit, a flyback converter and inverting chopper are used as the power ist circuit. simulation and experimental results are shown in order to demonstrate the a ntages of the proposed converters in comparison with a conventional buckboost converter. a maximum efficiency of 98% was obtained  with the proposed circuit. the proposed circuits can decrease losses by 2/3 in comparison with a conventional buck-boost converter. therefore, the proposed converter can realize high efficiency and down-sizing in applications that require the output voltage to be closed to the input voltage.

index dc/dc converters, high efficiency, battery applications, flyback converter, inverting chopper

شاخص: مبدل  dc / dc، راندمان بالا، باتری برای حالات کاربردی، مبدل  flyback، چاپر مع

لینک مقاله

 

p4--a new approach to sensorless control method for brushless dc motors

یک روش جدید به روش کنترل بدون سنسور برای موتورهای بدون جاروبک dc

tae-sung kim, byoung-gun park, dong-myunglee, ji-su ryu, and dong-seok hyun

international journal of control, automation, and systems, vol. 6, no. 4,pp. 477-487, august 2008

abstract:this paper proposes a new position sensorless drive for brushless dc (bldc) motors. typical sensorless control methods such as the scheme with the back-emf detection method show high performance only at a high speed range because the magnitude of the back-emf is dependent upon the rotor speed. this paper presents a new solution that estimates the rotor position by using an unknown input observer over a full speed range. in the proposed method, a t zoidal back-emf is modelled as an unknown input and the proposed unknown input observer estimating a line-to-line back-emf in real time makes it possible to detect the rotor position. in particular, this observer has high performance at a low speed range in that the information of a rotor position is calculated independently of the rotor speed without an additional circuit or complicated operation process. simulations and experiments have been carried out for the verification of the proposed control scheme.

keywords:bldc motor, full speed range, sensorless control, unknown input observer.

واژه های کلیدی: موتور bldc، محدوده سرعت کامل، کنترل بدون سنسور، مشاهده گر ورودی ناشناخته .

لینک مقاله

p5--a new control strategy for bi-directional dc-dc converter in electrical vehicle

یک استراتژی کنترل جدید برای تبدیل دو جهته dc-dc در برق خودرو

zhang xuhui

abstract –in order to improve the drive system efficiency,a boost/buck bi-directional dc-dc converter which can regulate the dc-link voltage according to optimal efficiency curve is added between the battery and the traditional voltage source inverters (vsi) supplying a motor. the traditional control approach for the bi-directional dc-dc converter is based on the analog control concept. however, it is not the best choice in digital control environment. in this paper, a new control strategy with a digital control concept is presented which can achieve a smooth switching between the boost and buck operation state using only one controller. the small-signal model of the controller is built and the relationship between the out power and the dc-link voltage stability is discussed. the pmsm drive system in electric vehicles (ev) is modeled using matlab/simulink and a operation condition in ev is simulated to verify the above theoretical analysis. the simulation and theoretical analysis results match with good agreement.

لینک مقاله

p6-- a new model of economic dispatch considering energy conservation and environmental protection in electricity market

مدل جدید اقتصادی پخش بار با توجه به حفاظت انرژی و حفاظت محیط زیست در بازار برق

yantao wang

2012 published by elsevier ltd. selection and/or peer-review under responsibility of hainan university

abstract

the power system economic dispatch model was improved, which only considered the feathers of cost and emission. the conception of energy conservation factor is suggested. established a new model of economic dispatch considering energy conservation and environmental protection in electricity market, then, used it in a simulation system to verify its effectiveness. the new model gives a preliminary exploration and attempt on the implementation of the energy conservation power generation dispatch.

keywords- electricity market; economic dispatch; energy conservation dispatch; energy conservation factor

کلمات کلیدی: بازار برق. پخش بار اقتصادی؛ انرژی حفاظت از پخش بار. فاکتور حفاظتانرژی

لینک مقاله

p7-- a new single ended fault location algorithm for combined transmission line considering fault clearing transients without using line parameters

الگوریتم ترکیبی محل خطا جدید برای خط انتقال با توجه به خطا پا ازی گذرا بدون استفاده از پارامترهای خط

ismail niazy, javad sadeh

2012 elsevier ltd. all rights reserved.

abstract

in this paper a new single ended fault location method is proposed for underground cable combined with overhead lines. in this algorithm fault clearing high frequency transients are used instead of fault-generated transients and the line parameters are not needed. in the proposed algorithm, samples just from voltage transients generated by fault clearing action of circuit breaker are taken from the sending end of the cable line. applying wavelet transform, the first three inceptions of traveling waves to the fault locator are detected. using these, the proposed algorithm at first identifies fault section, overhead or cable, and then wave speed is calculated and at last location of fault is determined accurately. because of using only voltage samples taken from one terminal, it is simple and economic and does not need to gps and data communication and synchronization. extensive simulations carried out using simpowersystem toolbox of matlab, confirm the capabilities and high accuracy of the proposed method under different system and fault conditions.

keywords:fault location,fault clearing high-frequency transients,combined lines,wavelet transform,wave speed

کلمات کلیدی:محل خطا ،  پا ازی خطا گذرا با بالا، خطوط ترکیبی، تبدیل موجک، سرعت موج

لینک مقاله

p8--a novel bidirectional multilevel boost-buck dc-dc converter

رمان  مبدل دو طرفه چند سطحی با تقویت کتتده باک بوست dc-dc

sergio busquets-monge

2009 ieee

abstract

a novel noninverting boost-buck dc-dc converter topology is presented, applicable when both sides of the converter need to have the same grounding. it is based on the back-to-back connection of two n-level diode-clamped converter legs, and allows bidirectional power flow. a simplified topology is proposed for unidirectional power flow applications. two new pulse width modulation strategies with different a ntages are proposed to operate the converter guaranteeing dc-link capacitor voltage balance in every switching cycle for all possible operating conditions and using small capacitance values. the semiconductor device losses are analytically compared to the losses in a conventional two-level boost-buck converter. the analysis yields a higher efficiency for the multilevel converter, especially as the number of levels increases. experimental results are presented to validate the good converter performance in a five-level converter prototype.

index terms—dc-dc power conversion, multilevel systems,pulse width modulated power converters, pulse width modulation.

لینک مقاله

p9-- a novel lqr based optimal tuning method for imp-based linear controllers of power electronics/power systems

رمان lqr بر اساس روش بهینه تنظیم برای کنترل خطی imp-بر اساس الکترونیک قدرت / سیستم  قدرت

a. hasanzadeh

2011 ieee

abstract—

 this paper presents a new method for tuning linear controllers  such  as  proportional-integrating  (pi) and proportional-resonant  (pr)  structures  which  are  frequently used  in  different  power  electronic  and  power  systemapplications.  those  controllers  are  placed  within  a general structure  offered  by  the  internal  model  principle  (imp)  of control theory. in this paper, the first perspective uses the wellknown  concept  of  linear  quadratic  regulator  (lqr)  to address the problem as a regulation problem. matrix  of the lqr  design  is  then  finely  adjusted  in  order  to  ure  desired transient  response  for  the  system.  the  second  perspective  is  based  on  redefining  the  lqr  problem  in  order  to  make  it capable  of  addressing  the  optimal  tracking  problem. two specific  examples  of  the  method  applications,  one  in  a  ups inverter system and the other one in a dg system, as applied to tuning  of  a  pr  and a  pi  controller  are  studied  in  detail.  both examples  are  simulated  in  pscad  and  the  results  confirm analytical derivations.

index  terms—  tuning  linear  controllers,  pi,  pid,  pr, optimal control, lqr, ups inverter, dg.

واژه ها شاخص: تنظیم کنترل خطی ، pi، pid، pr، کنترل بهینه، lqr، اینورتر ups، dg.

لینک مقاله

p10--a simple method for power loss estimation in pwm inverter-fed motors

یک روش ساده برای برآورد تلفات توان دراینورتر pwm  و موتورهای     fed

ş.g. roşu

2012 ieee

abstract–

this paper presents a simple power loss estimation method for inverter-fed low power ac asynchronous and synchronous motors. the method uses a simulation based dc/ac converter power loss estimation based on datasheet parameters and load characteristics like measured phase resistance and current phase delay. a current control scheme is used to impose a constant current at various speeds. using this approach both asynchronous and synchronous motors can be used as a load. total power loss is measured as the dc link current by an amperemeter avoiding the use of complicated measurement systems.

keywords: power loss estimation, pwm parameters, induction motor, synchronous reluctance,

کلید واژه ها: تخمین افت توان، پارامترهای pwm، موتور القایی، رلوکتانس سنکرون،

permanent magnet motor.

لینک مقاله

p11--a study of a two stage maximum power point tracking control of a p ovoltaic system under

یک مطالعه از کنترل دو مرحله ای ردی حداکثر نقطه توان در سیستم های فتوولتائیک

لینک مقاله

p12--a nced control strategy of dfig wind turbines

استراتژی کنترل پیشرفته در dfig توربین های بادی

لینک مقاله

p13--ai based economic load dispatch incorporating wind power penetration

پخش بار بار اقتصادی ai بر اساس گنجاندن ضریب قدرت باد

abstract:

economic load dispatch (eld) is one of the most important problems to be solved in the operation and planning of a power system. its objective is to schedule the power generation properly in order to minimize the total operational cost. renewable energy resources such as wind power have significant attention in recent years in power system field. it reduces fuel consumption and also benefits in curbing emission. but wind power penetration into conventional systems due to its intermittent nature has some implications like security concerns. thus a reasonable trade off is required between system risk and operational cost. in this paper  a bi-objective economic dispatch problem considering wind power penetration is formulated. a fuzzy membership function is used to represent the dispatch of wind power into the conventional system. a particle swarm optimization algorithm, genetic algorithm and a bacteria-foraging technique are adopted to develop a dispatch scheme compromising both the economic and security requirements. the results of all these 3 proposed techniques are compared. numerical analyses are reported based on a typical ieee-30-bus with six-generator test power system to show the validity and applicability of the proposed approaches.

 

لینک مقاله

p14--an integral battery charger with power factor correction for electric scoote

یک شارژر انتگرالی باتری با ضریب توان برای scooteبرقی

gianmario pellegrino, member, ieee, eric armando, and paolo guglielmi, member, ieee

ieee transactions on power electronics, vol. 25, no. 3, march 2010

abstract—this paper presents an integral battery charger for an electric scooter with high voltage batteries and interior-permanentmagnet motor traction drive. the battery charger is derived from the power hardware of the scooter, with the ac motor drive that operates as three-phase boost rectifier with power factor correction capability. the control of the charger is also integrated into the scooter control firmware that is implemented on a fixed-point dsp controller. current-controlled or voltage-controlled charge modes are actuated according to the requirements of the battery mana ent system, that is embedded into the battery pack. with respect to previous integrated chargers, the ac current is absorbed at unitary power factor with no harmonic distortion. moreover,no additional filtering is needed since the pulsewidth modulation ripple is minimized by means of phase interleaving. the feasibility of the integral charger with different ac motors (induction motor, surface-mounted phase modulation motor) is also discussed, by means o eneral model purposely developed for three-phase ac machines. the effectiveness of the proposed battery charger is experimentally demonstrated on a prototype electric scooter,equipped with two li-ion battery packs rated 260 v, 20 ah.

index terms—ac motor drives, ac motor modelling, ac–dc power conversion, battery chargers, interleaved converter, road vehicle electric propulsion.

واژه ها شاخص: درایو موتور ac، مدل ac موتور،مبدل ac-dc  قدرت، شارژر باتری، مبدل لایه ای، وسیله نقلیه جاده ای.

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irلینک مقاله

p15--analysis of 3-phase superconducting fault current limiters in power systems with inhomogeneous quenching

تجزیه و تحلیل 3 فاز ابررسانا جریان محدود کننده در سیستم های قدرت ناهمگن

diaa-eldin a. mansour,member, ieee, and doaa m. yehia

ieee transactions on applied superconductivity, vol. 23, no. 3,june 2013

abstract—the limitation behavior of a 3-phase superconducting fault current limiter (sfcl) in power systems is greatly affected by inhomogeneous quenching among phases, where it can lead to increasing current limitation burden upon some phase units.accordingly, this paper aims to analyze the behavior of sfcl with inhomogeneous quenching among phases. a model is developed for the resistive type sfcl using pscad/emtdc software considering the transition from superconducting state to normal conducting state through flux flow state. inhomogeneous quenching is represented in two different ways, either as an inhomogeneity in ic value or an inhomogeneity innvalue. different types of faults including symmetrical and unsymmetrical faults are studied. for each case, the influence of inhomogeneous quenching on current limitation and corresponding voltage drop across units is evaluated. from the obtained results, it is found that the most severe case appears for line-to-line fault. therefore, the effect of inhomogeneity degree is discussed for this fault type.

index terms—current limitation burden, inhomogeneous quenching, superconducting fault current limiter (sfcl),symmetrical, unsymmetrical faults.

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irواژه ها شاخص: محدودیت جریان بار ، فرآیند کوئیچینگ ناهمگن، محدودکننده جریان خطا ابررسانا (sfcl)، متقارن، خطاهای نامتقارن. 

لینک مقاله

p16-- ant colony optimi ion for economic dispatch problem with non-smooth cost functions

بهینه سازی کلونی مورچه ها برای مشکلات توزیع اقتصادی با توابع هزینه غیر یکنواخت

saravuth pothiya, issarachai ngamroo, waree gprawechnon

electrical power and energy systems 32 (2010) 478–48

abstract

this paper presents a novel and efficient optimi ion approach based on the ant colony optimization (aco) for solving the economic dispatch (ed) problem with non-smooth cost functions. in order to improve the performance of aco algorithm, three additional techniques, i.e. priority list, variable reduction, and zoom feature are presented. to show its efficiency and effectiveness, the proposed aco is applied to two types of ed problems with non-smooth cost functions. firstly, the ed problem with valve-point loading effects consists of 13 and 40 generating units. secondly, the ed problem considering the multiple fuels consists of 10 units. additionally, the results of the proposed aco are compared with those of the conventional heuristic approaches. the experimental results show that the proposed aco approach is comparatively capable of obtaining higher quality solution and faster computational time.

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irkeywords:ant colony optimization,economic dispatch problem,genetic algorithm,particle swarm optimization ,tabu search

کلمات کلیدی: بهینه سازی مورچگان، مشکل توزیع اقتصادی، الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی ازدحام ذرات، جوستجو توبا

لینک مقاله

p17-- application of pattern search method to power system valve-point economic load dispatch

استفاده از روش جستجوی پترن سرچ در سیستم قدرت نقطه سوپاپ توزیع بار اقتصادی

j.s. al-sumait, a.k. al-othman, j.k. sykulski

elsevier--electrical power and energy systems 29 (2007) 720–730

abstract

direct search (ds) methods are evolutionary algorithms used to solve constrained optimization problems. ds methods do not require any information about the gradient of the objective function at hand, while searching for an optimum solution. one of such methods is pattern search (ps) algorithm. this study presents a new approach based on a constrained pattern search algorithm to solve well-known power system economic load dispatch problem (eld) with valve-point effect. for illustrative purposes, the proposed ps technique has been applied to various test systems to validate its effectiveness. furthermore, convergence characteristics and robustness of the proposed method has been essed and investigated through comparison with results reported in literature. the outcome is very encouraging and proves that pattern search (ps) is very applicable for solving power system economic load dispatch problem.

keywords:economic-load dispatch; valve-point effect; direct search method; pattern search method; evolutionary algorithms (ea); optimization

کلید واژه ها: توزیع اقتصادی بار. اثر سوپاپ نقطه. روش جستجوی مستقیم. روش جستجوی الگو. الگوریتم های تکاملی (ea)؛ بهینه سازی

لینک مقاله

p18--comparative performance analysis of thyristor and igbt based induction motor soft starters

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irتجزیه و تحلیل عملکرد مقایسه ای تریستور و igbt بر اساس شروع نرم موتور القایی

ahmed riyaz, atif iqbal, shaikh moinoddin, sk. moinahmed, haitham abu-rub

international journal of engineering, science and technology vol. 1, no. 1, 2009, pp. 90-105

abstract

in this paper the performance of a split-phase motor and a three-phase induction motor drives for soft starting is evaluated. the paper  systematically  investigates  and  compares  the  characteristics  of  a  variable  voltage  fed  induction motor  drive  for  two different  types  of  soft  starters;  one  based  on  igbt and  another  based  on  thyristor.  experimental  validation  is  done  using  analogue  circuit  based  system,  developed  in  the  laboratory.  the  novelty  of  the  work  lies  in  the  development  of  simple  and flexible models for simulation purpose and their experimental validation.

keywords:variable speed electric drives, soft starter, thyristor, igbt

کلید واژه ها: درایوهای سرعت متغیر الکتریکی و سافت استارتر، تریستور، igbt

لینک مقاله

p19--comparison of svc and statcom in static  voltage stability margin enhancement

مقایسه svc و statcom در افزایش حاشیه پایداری ولتاژ استاتیک

mehrdad ahmadi kamarposhti and mostafa alinezhad

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irworld academy of science, engineering and technology 50 2009

abstract—one of the  major causes of voltage instability is the  reactive  power limit  of the  system.  improving   the  system's reactive power handling capacity via flexible ac transmission system (facts)  devices  is  a  remedy  for  prevention  of  voltage  instability  and hence voltage collapse. in this paper, the effects of svc and statcom  in  static  voltage  stability  margin  enhancement  will  be  studied.  ac  and  dc representations  of  svc  and  statcom are  used in the continuation power flow process in static voltage stability  study. the ieee-14 bus system  is simulated to test the increasing  loadability. it is found that these controllers significantly increase the loadability margin of power systems.

keywords—svc,  statcom,  voltage  collapse,  maximum loading point.

کلید واژه ها: svc، statcom، فروپاشی ولتاژ، حداکثر نقطه بارگذاری.

لینک مقاله

p20--control and operation of distributed generation in distribution systems

کنترل و بهره برداری از مولدهای تولید پراکنده در سیستم های توزیع

pukar mahat,zhe chen, birgitte bak-jensen

elsevier, electric power systems research81 (2011) 495–502

abstract

many distribution systems nowadays have significant penetration of distributed generation (dg) and thus, islanding operation of these distribution systems is becoming a viable option for economical and technical reasons. the dg should operate optimally during both grid-connected and island conditions, which can be achieved with change in operating strategy. many islanding detection techniques have been developed but little work has been done to detect grid re-connection. this paper presents strategies to operate dg in grid connected and islanded modes and a new grid re-connection detection algorithm, which uses average rate of change of frequency (af5) and real power shift (rps), in the islanded mode. rps will increase or decrease the power set point of the generator with increasing or decreasing system frequency, respectively. simulation results show that the proposed method can operate the dg efficiently and is effective in detecting grid-reconnection.

keywords:droop control,grid re-connection detection,islanding detection,isochronous control,isochronous control with feedback,power factor control

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irواژه های کلیدی: افت کنترل، شبکه تشخیص مجدد اتصال، تشخیص جزیره ای، کنترل همزمان دنباله، کنترل همزمان دنباله با بازخورد، کنترل ضریب قدرت

لینک مقاله

p21-- input-output feedback linearization control for ipmsm using maximum torque per ampere strategy

بازخورد کنترل خطی ورودی، وجی برای ipmsm با استفاده از استراتژی حداکثر گشتاور در آمپر

لینک مقاله

p22--control strategy for distributed integration of p ovoltaic in dc micro-grids

استراتژی کنترل برای یکپارچه سازی توزیع فتوولتائیک در dc ریز شبکه

لینک مقاله

p23--a two-phase interleaved power factor correction

لینک مقاله

p24--design of neural network-based control systems for active steering

لینک مقاله

p25--development of a new derivative-based algorithm

لینک مقاله

p26--direct power control of active filters with averaged switching frequency regulation

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irلینک مقاله

p27--a new method for fault detection during power

لینک مقاله

p28--dynamic economic dispatch for wind-thermal  bi-population  differential evolution

لینک مقاله

p29--dynamic modeling and performance analysis of grid connected pmsg wind

لینک مقاله

p30--dynamic stability enhancement using genetic algorithm & pso  power  system  stabilizer

لینک مقاله

p31--elimination of harmonics in multilevel inverters with non-equal

لینک مقاله

p32--experimental investigation on the performance of an autonomous wind energy

لینک مقاله

p33--explicit model-predictive control of a pwm inverter with an lcl filter

لینک مقاله

p34--fazzy type1

لینک مقاله

p35--flc-based dtc scheme to improve the dynamic performance of an im drive

لینک مقاله

p36--fuzzy_type2

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irلینک مقاله

p37--dc-bus power quality for aircraft power systems during generator fault conditions

لینک مقاله

p38--application of synchronous static series compen or (sssc) on enhancement of voltage

لینک مقاله

p39--comparative  vector control and direct control

لینک مقاله

p40--a five-phase two-machine vector controlled induction motor

لینک مقاله

p41--geco global event-driven co-simulation framework for interconnected power system and communication network

لینک مقاله

p42--genetic-based algorithm for power economic load dispatch

لینک مقاله

p43--grid synchroni ion with harmonics and reactive power compen ion capability of wind

لینک مقاله

p44--high-quality power generation through distributed control of a power park microgrid

لینک مقاله

p45--hvdc 12& 6 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭ ﻣﺒﺪﻝ 12 ﭘﺎﻟﺴﻪ ﻭ 6 ﭘﺎﻟﺴﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ----hvdc

لینک مقاله

p46--vsc-based hvdc power transmission systems

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irلینک مقاله

p47--performance of induction motor using hysteresis

لینک مقاله

p48--interleaved zvs converter with ripple-current cancellation

لینک مقاله

p49--modeling and simulation of a pwm rectifier inverter induction motor drive system implementing speed sensorless direct vector control

لینک مقاله

p50--modeling and simulation of direct torque control induction motor drives via constant volthertz technique

لینک مقاله

p51--modeling and simulation of wind energy conversion system in distributed generation units

لینک مقاله

p52--modeling, analysis and speed control design methods of a dc motor

لینک مقاله

p53--modelling and simulation of micro turbine based smart grid

لینک مقاله

p54--mppt and simulation for a grid-connected p ovoltaic system and fault analysis

لینک مقاله

p55--multicriteria design of hybrid power generation

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irلینک مقاله

p56--a simplified nonlinear controller (sssc)

لینک مقاله

p57--non-smooth economic dispatch computation by fuzzy and self adaptive particle

لینک مقاله

p58--on power quality of variable-speed constant-frequency aircraft electric power system

لینک مقاله

p59--power quality issues in astand-alone microgrid based on renewable energy

لینک مقاله
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir   

p60--power-quality improvement of a stand-alone

لینک مقاله

p61--simulation study of three-phase induction motor

لینک مقاله

p62--probabilistic energy and operation mana ent of a microgrid containing wind

لینک مقاله

p63--simulation of closed loop controlled boost

لینک مقاله

p64-- id prototyping tools for power electronic

لینک مقاله

p65--reliability essment of a wind-power system

لینک مقاله

p66-- a study on the application of a superconducting fault current limiter for energy storage protection in a power distribution system

لینک
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir مقاله

p67--research on thermal power plant economic dispatch based on

لینک مقاله

p68--separately excited dc motor speed control using four quadrant chopper

لینک مقاله

p69-- id prototyping tools for power electronic-in

لینک مقاله

p70--space  vector pwm technique  for 3phase voltage

لینک مقاله

p71—ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی اﻟﮕﻮی ﻛﻠﻴﺪ زﻧﻲ ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن ﭘﻬﻨﺎی ﭘﺎﻟﺲ ﻓﻀﺎی ﺑﺮداری دراﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎی دو ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﺨﺘﻠﻒ

لینک مقاله

p72--synchronous-reference-frame-based control

لینک مقاله

p73--pv output power smoothing using energy capacitor system

لینک مقاله

p74--the essence of three-phase pfc rectifier systems

لینک مقاله

p75--the influence of the network impedance on the  nonsinusoidal (harmonic) network current

لینک مقاله

p76--application of a multivariable feedback linearization scheme for rotor angle stability and

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irلینک مقاله

p77--transformer internal faults simulation

لینک مقاله

p78--lightning  overvoltages

لینک مقاله

p79--upqc for power quality improvement in dg

لینک مقاله

p80--vector control of squirrel cage induction generator for wind power

لینک مقاله

p81--soft switching condition analysis for a novel zvs

لینک مقاله

p82--کنترل برداری موتور القایی با روش م اسیون بردار فضایی با اینورتر جریان

لینک مقاله

p83--a new dcdc converter with wide-range zvs

لینک مقاله

p84--a three-phase boost dc-ac converter

لینک مقاله

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irp85--phase-locked loop based on selective harmonics

لینک مقاله

p86--thermal unit commitment considering pumped

لینک مقاله

p87--benefits of power electronic interfaces

لینک مقاله

p88--direct power control of doubly fed induction

لینک مقاله

p89--design and analysis of high efficiency dc-dc

لینک مقاله

p90--design and performance of a bidirectional isolated

لینک مقاله

p91--using facts devices to resolve congestions

لینک مقاله

p92--direct torque control of inverter fed pmsm

لینک مقاله

p93--a discrete state-space control scheme for dynamic voltage restorers

لینک مقاله

p94--enhanced power system stability

لینک مقاله

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irp95--dynamic equivalents for calculation of power system restoration

لینک مقاله

p96--fixed and variable power angle control methods for

لینک مقاله

p97--high-efficiency single-input multiple-output

لینک مقاله

p98--load flow analysis with upfc under unsymmetrical fault

لینک مقاله

p99--modelling and simulation of the three-phase

لینک مقاله

p100--the use of facts devices in disturbed power

لینک مقاله

p101--modeling-and-simulation-of-microturb

لینک مقاله

p102--modified_dynamic_phasor_estimation_algorithm_for

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irلینک مقاله

p103--a complete modeling and simulation of induction generator

لینک مقاله

p104--swarm optimization fuzzy controller for diabetes delayed model

لینک مقاله

p105--power quality improvement in grid connected wind energy system using facts device and pid controller

لینک مقاله

p106--economic load dispatch and dc-optimal power flow problem- pso versus lr

لینک مقاله

p107--d-sssc

لینک مقاله

p108--an improved soft switched pwm interleaved boost ac–dc converter

لینک مقاله

p109--characteristics of variable speed wind turbines

لینک مقاله

p110--secondary- side phase-shift

لینک مقاله

p111--reactive power mana ent of distribution networks with wind generation

لینک مقاله

p112--dead-time effect of the high-frequency isolated

لینک مقاله

p113--shm with genetic

لینک مقاله

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irp114--a comprehensive lvrt control strategy

لینک مقاله

p115--a facts device

لینک مقاله

p116--dg units

لینک مقاله

p117--switching transient of 1000-kv uhv

لینک مقاله

p118--a dual full-bridge resonant cl

لینک مقاله

p119--a_matlab-simulink-based_pv_module_model

لینک مقاله

p120--arc

لینک مقاله

p121--dfig-based wind power conversion with grid

لینک مقاله

p122--hybrid fuel cell based distributed generation system

لینک مقاله

p123--influence of mode of operation of the sssc on the

لینک مقاله

p124--multi-objective optimal svc installation for power

لینک مقاله

p125--buckboost dc–dc converter topology with soft

لینک مقاله

p126--protection of microgrids using differential relays

لینک مقاله

p127--dvr

لینک مقاله

p128-- dfig-based wind power conversion with grid power leveling for reduced gusts

لینک مقاله

p129-- modified dynamic phasor estimation algorithm for the transient signals of distributed generator

لینک مقاله

p130--on-line capacitance and dissipation factor monitoring of ac stator insulation

لینک مقاله

p131--a new approach for high efficiency buck-boost dcdc converters using series compen ion

لینک مقاله

p132-- p ovoltaic applications for off-grid electrification using novel multi-level inverter technology with energy storage

لینک مقاله

p133-- a new model of economic dispatch considering energy conservation and environmental protection in electricity market

لینک مقاله

p134-- a matlab-simulink-based pv module model and its application under conditions of nonuniform irradiance

لینک مقاله

p135-- implementation of particle swarm optimization for  dynamic economic load dispatch problem

لینک مقاله

p136-- digital control of a single-phase ups inverter  for robust ac-voltage tracking

لینک مقاله

p137-- islanding detection for inverter-based dg coupled with frequency-dependent static loads

لینک مقاله

p138-- a hybrid multi-agent based particle swarm optimization algorithm for economic power dispatch

لینک مقاله

p139-- buck/boost dc–dc converter topology with soft switching in the whole operating region

لینک مقاله

p140-- an optimized transformerless p ovoltaic grid-connected inverter

لینک مقاله

p141-- unipolar pwm strategy for transformerless pv grid-connected converters

لینک مقاله

p142-- p-q control matrix converter based upfc by direct power control method

لینک مقاله

p143-- pulsewidth modulation of z-source inverters with minimum inductor current ripple

لینک مقاله

p144-- differential evolution algorithm for multi-objective economic load dispatch considering minimum emission costs

لینک مقاله

p145-- direct active and reactive power regulation of grid-connected dc/ac converters using sliding mode control approach

لینک مقاله

p146-- three-arm ac automatic voltage regulator

لینک مقاله

p147-- reactive power control of permanent-magnet synchronous wind generator with matrix converter

لینک مقاله

p148-- circuit breaker model using serially connected 3 arc models for emtp simulation

لینک مقاله

p149-- harmonic analysis in a power system with wind generation

لینک مقاله

p150-- adaptive relaying of radial distribution system with  distributed generation

لینک مقاله

p151-- economic load dispatch with neural network

لینک مقاله

p152-- research on thermal power plant economic dispatch based on dynamic programming

لینک مقاله

p153--ﺗﻮزﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎر ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺳﺎزی آﻟﻮدﮔﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ

لینک مقاله

p154-- a comprehensive tool for congestion-based nodal price modelling

لینک مقاله

p155-- modelling of pmsm and foc of pmsm based on spwm with matlab/simulink

لینک مقاله

p156--control and filter design of three-phase inverters for high power quality grid connection

لینک مقاله

p157--enhanced power quality control strategy for single-phase inverters in distributed generation systems

لینک مقاله

p158--large-scale real-time simulation of wind  power plants into hydro-québec power system

لینک مقاله

p159--a single-input single-output approach by using  minor-loop voltage feedback compen ion with modified spwm technique for three-phase ac–dc buck converter

لینک مقاله

p160--a three-phase high frequency semicontrolled rectifier for pm wecs

لینک مقاله

p161--a comparison of control algorithms for dstatcom

لینک مقاله

p162--a dc signal injection-based thermal protection scheme for soft-starter-connected induction motors

لینک مقاله

p163--a deterministic particle swarm optimization maximum power point tracker for p ovoltaic system under partial shading condition

لینک مقاله

p164--a generalized framework for optimal sizing of distributed energy resources in micro-grids using an indicator-based swarm approach

لینک مقاله

p165--a new asymmetrical current-fed converter  with voltage lifting

لینک مقاله

p166--a new high efficient bi-directional dc/dc converter in the dual voltage system

لینک مقاله

p167--a new soft switched push pull current fed converter for fuel cell applications

لینک مقاله

p168--a new zero voltage switching buck-boost type dc-dc converter

لینک مقاله

p169--a simplified nonlinear controller for transient stability enhancement of multimachine power systems using sssc device

لینک مقاله

p170--a single-phase grid-connected fuel cell system based on a boost-inverter

لینک مقاله

p171--adaptive coordinated p ivation control for generator excitation and thyristor controlled series compen ion system

لینک مقاله

p172--an optimized transformerless p ovoltaic grid-connected inverter

لینک مقاله

p173--autonomous control of interlinking converter with energy storage in hybrid ac–dc microgrid

لینک مقاله

p174--buck/boost dc–dc converter topology with soft switching in the whole operating region

لینک مقاله

p175--comparison between fuzzy and p&o control for mppt for p ovoltaic system using boost converter

لینک مقاله

p176--design and simulation of a novel self supported  dynamic voltage restorer (dvr) for power quality improvement

لینک مقاله

p177--direct active and reactive power control of dfig for wind energy generation

لینک مقاله

p178--economic transmission augmentation with explicit modeling of the competition benefit

لینک مقاله

p179--fpga implementation of adaptive ann controller for speed regulation of permanent magnet stepper motor drives

لینک مقاله

p180--high step-up zero-voltage switching current-fed isolated pulse width modulation dc– dc converter

لینک مقاله

p181--large-scale real-time simulation of wind  power plants into hydro-québec power system

لینک مقاله

p182--load compen ion for diesel generator-based isolated generation system employing dstatcom

لینک مقاله

p183--maximum power point tracking using fuzzy  logic control for p ovoltaic systems

لینک مقاله

p184--modeling and control design of the interleaved double dual boost converter

لینک مقاله

p185--modified dynamic phasor estimation algorithm for the transient signals of distributed generators

لینک مقاله

p186--modular multilevel  cascade  converter based statcom  for reactive power  compen ion

لینک مقاله

p187--novel fault ride-through configuration and transient mana ent scheme for doubly fed induction generator

لینک مقاله

p188--optimal dg placement in deregulated electricity market

لینک مقاله

p189--optimal interface based on power electronics in distributed generation systems for fuel cells

لینک مقاله

p190--optimal operation of independent storage systems in energy and reserve markets with high wind penetration

لینک مقاله

p191--optimum generation control in wind parks when carrying out system operator requests

لینک مقاله

p192--p ovoltaic system in term of the variable irradiation connected to micro-grid dc

لینک مقاله

p193--pulsewidth modulation of z-source inverters with minimum inductor current ripple

لینک مقاله

p194--short-term electricity prices forecasting in a competitive market by a hybrid intelligent approach

لینک مقاله

p195--study and effects of upfc and its control  system for power flow control and voltage injection in a power system

لینک مقاله

p196--study on operational tests for facts thyristor valves

لینک مقاله

p197--subsynchronous resonance mitigation using variablespeed wind energy conversion systems

لینک مقاله

p198--the discrimination of inrush current from internal fault of power transformer based on emd

لینک مقاله

p199--z-source-based isolated high step-up converter

لینک مقاله

 

 

 

لیست مقالات فارسی

 

  1--طراحی و شبیه سازی بهساز یکپارچه کیفیت توان (upqc) براساس اینورتر منبع جریان

 

مقاله

 2--بررسی تاثیر نیروگاه بادی بر قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

  مقاله

 3--بررسی رفتار اکتیو موازی و کنترل آن بر اساس تئوری توان لحظه ای

 

مقاله

 4--پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش بهبود یافته abc با اعمال محدودیت های خطی

 

مقاله

 5-- ینگ و پردازش سیگنال های هارمونیکی با استفاده از تکنیک میانگین

  مقاله

 6--استفاده ترکیبی از بهساز یکپارچه توان (upqc) و آرایه فتوولتایی(pv)

 

مقاله

 7--کنترل برداری موتور القائی با استفاده از روش م اسیون بردار فضائی با اینورتر منبع جریان

  مقاله

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir 8--مدل سازی دینامیکی و ارائه روشی برای جذب حداکثر توان توسط بار موتوری با استفاده از منبع فتوولتائیک مستقل

مقاله

 9--طراحی بهینه موتور مغناطیس دائم بدون جاروبک با استفاده از الگوریتم زنبور و آنالیز اجزای محدود

  مقاله

 10--شبیه سازی و آنالیز یک چاپر ac_dc buck-boost کوپل شده به موتور dc با استفاده از تکنیک pwm

  مقاله

 11--پخش بار اقتصادی همزمان توان و حرارت (chped) با الگوریتم رقابت استعماری

  مقاله

 12--بهبود بهینه سازی گروه ذرات با استفاده از منطق فازی

  مقاله

 13--پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش بهبود یافته abc با اعمال محدودیت های غیر خطی

  مقاله

 14--استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2 برای کنترل سرعت موتور dc

  مقاله

 15--کاربرد الگوریتم ژنتیک در پخش بار اقتصادی و پخش آلودگی برای توابع هزینه ناصاف با در نظر گرفتن محدودیت های شیب نیروگاه و محدودیت های عملی سیستم قدرت

  مقاله

 17--قوس مجدد و اضافه ولتاژهای ناشی از آن در کلیدهای فشار قوی نوع هوای فشرده و طرق مقابله با آن

  مقاله

 20--کنترل گشتاور موتور القایی با روش dtc

  مقاله

 21--طراحی کنترل کننده بار pid با استفاده از الگوریتم pso با در نظر گیری نامعینی های سیستم قدرت دو ناحیه ای و محدودیت های رنر و توربین


مشاهده متن کامل ...
لیو ول 2 - 1 لودوگورتس | لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۱۵-۲۰۱۴ گروه b
درخواست حذف اطلاعات
foton
گلهای بازی|کیفیت hd | گزارشگر : عربی| شبکه : bein sport hd5
گلهای بازی|کیفیت sd | گزارشگر : اسپانیایی| شبکه : c+l peones 4
خلاصه بازی|کیفیت sd|گزارشگر : اسپانیایی| شبکه : c+l peones 4


مشاهده متن کامل ...
انیمیشن سریالی avatar : the legend of korra 2012
درخواست حذف اطلاعات

avatar : the legend of korra 2012 hdtvrip mkv

| با از سرور سایت|

برای اولین بار در سایت های ایرانی همزمان با پخش و

| فصل اول ( کتاب اول ) به اتمام رسید |

the legend of korra انیمیشن سریالی avatar : the legend of korra 2012

نام انیمیشن : avatar : the legend of korra – قسمت های ۱ تا ۱۲

ژانر : انیمیشن ، اکشن ، خانوادگی ، ماجرایی ، فانتزی

سال انتشار : ۲۰۱۲

تعداد فصل : ۲ فصل ( ۲ کتاب )

وضعیت : کتاب اول ( فصل اول ) به طور کامل پخش شده است

تاریخ پخش کتاب دوم ( فصل دوم ) : نا مشخص

مدت زمان : ۱۲ قسمت ۲۳ دقیقه ای

حجم : به طور میانگین هر قسمت ۱۲۰ مگابایت

کیفیت : hdtvrip

امتیاز : ۹.۳/۱۰

: دارد ( ترجمه شده توسط تیم تی وی شو )

imdb ، wikipedia

خلاصه داستان : محوریت داستان این انیمیشن با توجه به انیمیشن avatar: the last airbender می باشد . در سال ۲۰۰۵ مایکل دانته دی مارتینو سریالی انیمیشن ساخت با عنوان avatar:the last airbender که با داستانی زیبا در ۳ فصل روایت شد و در سال ۲۰۰۸ به پایان رسید. داستان سریال در دنیایی میگذشت که جهان به ۴ بخش تقسیم شده بود: قبایل آب، سرزمین خاک، معابد باد و کشور آتش. هر کدام از این ۴ ملت توانایی کنترل یکی از عناصر(آّب، خاک، باد و آتش) را داشتند که ریشه در هنرهای رزمی و فرهنگ همان ملت داشت، عده ای هم توانایی کنترل هیچکدام از عناصر را نداشتند و تنها یک نفر بود که توانایی کنترل هر ۴ عنصر را داشت که به نام آواتار شناخته م یشد . آواتار به ترتیب از میان ملتهای مختلف برگزیده می شد و وظیفه حفظ صلح و توازن را در دنیا برعهده داشت و پس از مرگش آواتاری دیگر ، از ملتی دیگر جان می گرفت. در طی سریال، آواتار انگ به کمک دوستانش، به جنگی ۱۰۰ ساله خاتمه دادند و کشور آتش را(که به سایر ملتها حمله کرده بودند) عقب راندند و صلح را به جهان برگردا ندند. حال ۷۰ سال از آن زمان می گذرد . آواتار آنگ مرده است . حال به مانند گردش فصول ، گردش آواتار ها از سر گرفته شده است . آواتار جدید کورا نام کورا نام دارد ، آوتار کورا برای برگرداندن صلح و توازن با دنیا با مشکلات زیادی رو به رو است که …

 انیمیشن سریالی avatar : the legend of korra 2012 قسمت اول و دوم :

: idshare

 انیمیشن سریالی avatar : the legend of korra 2012 قسمت سوم :
 انیمیشن سریالی avatar : the legend of korra 2012 قسمت چهارم :
 انیمیشن سریالی avatar : the legend of korra 2012 قسمت پنجم :
 انیمیشن سریالی avatar : the legend of korra 2012 قسمت ششم :
 انیمیشن سریالی avatar : the legend of korra 2012 قسمت هفتم :
 انیمیشن سریالی avatar : the legend of korra 2012 قسمت هشتم :
 انیمیشن سریالی avatar : the legend of korra 2012 قسمت نهم :
 انیمیشن سریالی avatar : the legend of korra 2012 قسمت دهم :
 انیمیشن سریالی avatar : the legend of korra 2012 قسمت های یازدهم و دوازدهم :


مشاهده متن کامل ...
بازى ترسناک کامپیوتر
درخواست حذف اطلاعات
تصاویری از محیط dlc بازی:

dark souls ii crown of the sunken king screens s 01 small بازی dark souls ii crown of the sunken king برای pc dark souls ii crown of the sunken king screens s 02 small بازی dark souls ii crown of the sunken king برای pc

dark souls ii crown of the sunken king screens s 03 small بازی dark souls ii crown of the sunken king برای pc dark souls ii crown of the sunken king screens s 04 small بازی dark souls ii crown of the sunken king برای pc

dark souls ii crown of the sunken king screens s 05 small بازی dark souls ii crown of the sunken king برای pc dark souls ii crown of the sunken king screens s 06 small بازی dark souls ii crown of the sunken king برای pc

source بازی dark souls ii crown of the sunken king برای pc توضیحات نصب: پس از و ا ترکت پارت ها ، دقت داشته باشید که آنتی ویروس شما غیر فعال باشد. حال فایل iso بدست آمده را حتما با نرم افزار daemon tools اجرا نمایید و به نصب بازی بپردازید. پس از اتمام نصب بازی ، تمامی فایل های موجود در پوشه codex را در محل نصب بازی جایگزین نمایید. روش نصب و فایل های فشرده تست شده و سالم می باشند. تیم ها امیدوار است از این بازی فوق العاده زیبا نهایت لذت را ببرید.

caution بازی dark souls ii crown of the sunken king برای pc توجه: از این پس ، فایل های فشرده با حجمی بیش از ۱۰۰ مگابایت دارای ۵% ریکاوری هستند. این ویژگی باعث می شود تا مشکل در ا ترکت فایل ها ، کاملا به صفر برسد. برای استفاده از این ویژگی ، اگر فایلی را کردید و با مشکل ا ترکت مواجه شدید ، نرم افزارwinrar را اجرا نموده ، به محلی که فایل های فشرده را کرده اید مراجعه کنید ، و تمامی پارت ها را انتخاب کرده و گزینه repair که در قسمت بالایی نرم افزار موجود هست را بزنید. سپس محلی مناسب برای ذخیره سازی آن ها انتخاب کنید. پس از اتمام کار ، به محلی که برای ذخیره سازی انتخاب کردید مراجعه نموده و با آن فایل ها به ا ترکت بپردازید.

 بازی dark souls ii crown of the sunken king برای pc به صورت پارت های ۱گیگابایتی:

پارت ۱ :

پارت ۲ :

پارت ۳ :

پارت ۴ :

پارت ۵ :

پارت ۶ :

پارت ۷ :

پارت ۸ :

پارت ۹ :

پارت ۱۰ :مشاهده متن کامل ...
سیستم عامل mandriva linux powerpack 2011
درخواست حذف اطلاعات

سیستم عامل mandriva linux powerpack 2011

با گذشت دو ماه و نیم از عرضه mandriva linux 2011 ، حال نسخه mandriva linux powerpack 2011 با پشتیبانی ۳ماهه رسمی عرضه شده است. این نسخه ، برخلاف نسخه اصلی این مجموعه که به صورت رایگان برای قرار داده می شود ، پولی می باشد و شما باید برای و ید آن هزینه کرده باشید. ولی شما می توانید امروز این سیستم عامل را به صورت کاملا رایگان و با در دو نسخه i586 و x86-64 از وبسایت ها دریافت نمایید. در این نسخه نرم افزارهای تبلیغاتی پولی نیز به صورت رایگان همراه با سیستم عامل برای شما نصب می شود. از جمله این نرم افزارها می توان به کدک های صوتی و تصویری ، fluendo dvd player, adobe flash, adobe reader, codeweaver (crossover), java و opera اشاره نمود. نرم افزارهای عامه پسند و حرفه ای نیز در این مجموعه قرار داده شده است که می توان از نرم افزارهایی همچون libreoffice, firefox, clementine, thunderbird, the kernel linux 2.6.39, kde 4.6.5, bash 4.2, python 2.7.2, php 5.3.8, apache 2.2.19, glibc 2.13 , gcc 4.6 اسم آورد. در این مجموعه ، پشتیبانی کامل از تمامی درایورهای سیستم های کامپیوتری ، آ ین آپدیت های درایورهای nvida و amd ، و بسته هایی برای اطمینان از صحت نصب صحیح سخت افزارهای متفاوت سیستم شما قرار داده شده است. نرم افزارهای متنوع زیادی در این سیستم عامل برای شما وجود دارد که با نصب آن می توانید به قدرت هرچه بیشتر این سیستم عامل پی ببرید و متوجه شوید که چرا به عنوان بهترین سیستم عامل در گستره ی عظیم کرنل های لینو انتخاب شده است. برای به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

|برای اولین بار ، نسخه i586 و x86-64 با از سرور وبسایت|

mandriva linux powerpack 2011 cover سیستم عامل mandriva linux powerpack 2011

caution سیستم عامل mandriva linux powerpack 2011 توجه: از این پس ، فایل های فشرده با حجمی بیش از ۱۰۰ مگابایت دارای ۵% ریکاوری هستند. این ویژگی باعث می شود تا مشکل در ا ترکت فایل ها ، کاملا به صفر برسد. برای استفاده از این ویژگی ، اگر فایلی را کردید و با مشکل ا ترکت مواجه شدید ، نرم افزار winrar را اجرا نموده ، به محلی که فایل های فشرده را کرده اید مراجعه کنید ، و تمامی پارت ها را انتخاب کرده و گزینه repair که در قسمت بالایی نرم افزار موجود هست را بزنید. سپس محلی مناسب برای ذخیره سازی آن ها انتخاب کنید. پس از اتمام کار ، به محلی که برای ذخیره سازی انتخاب کردید مراجعه نموده و با آن فایل ها به ا ترکت بپردازید.

 سیستم عامل mandriva linux powerpack 2011 نسخه mandriva linux powerpack x86-64:

پارت ۱ : multiupload uploadbaz idshare

پارت ۲ : multiupload uploadbaz idshare

پارت ۳ : multiupload uploadbaz idshare

پارت ۴ : multiupload uploadbaz idshare

پارت ۵ : multiupload uploadbaz idshare

 سیستم عامل mandriva linux powerpack 2011 نسخه mandriva linux powerpack i586:

پارت ۱ : multiupload uploadbaz idshare

پارت ۲ : multiupload uploadbaz idshare

پارت ۳ : multiupload uploadbaz idshare

پارت ۴ : multiupload uploadbaz idshare

پارت ۵ : multiupload uploadbaz idshareمشاهده متن کامل ...
لوگو آرما 3 ------ نظر فراموش نشه دوستان
درخواست حذف اطلاعاتfariborz طراح فریبرز راکعی لوگو آرما 3 ------ نظر فراموش نشه دوستان موشن لوگو , fariborz


لینک های : کیفیت 180p | کیفیت 270p | کیفیت 360p | کیفیت | کیفیت 1080p |مشاهده متن کامل ...
ترجمه مقاله ماتریس کنترل p-q مبدل براساس کنترلر یکپارچه توزیع قدرت
درخواست حذف اطلاعات

ترجمه مقاله ماتریس کنترل p-q مبدل براساس کنترلر یکپارچه توزیع قدرت

عنوان ترجمه فایل فارسی: ماتریس کنترل پی- کیو مبدل مبتنی بر کنترل کننده یکپارچه پخش توان با استفاده از روش کنترل توان مستقیم.
عنوان نسخه انگلیسی: p-q control matrix converter based upfc by direct power control method
مرتبط با رشته : برق
تعداد صفحات مقاله فارسی: ۱۷ صفحه
این فایل ترجمه شده به صورت ورد word می باشد و دارای امکان ویرایش هست.
و دریافت رایگان متون لاتین در قسمت پایین با فرمت pdf آمده است.


قسمتی از متن انگلیسی:
a .line active and reactive power sliding surfaces
the dpc controllers for line power flow are here derived based on the sliding mode control theory. from fig. 2, in steady state, is imposed by source. from (1) and (2), the transmission-line currents can be considered as state variables with first-order dynamics dependent on the sources and time constant of impedance. therefore, transmission-line active and reactive powers present first-order dynamics and have a strong relative degree of one, since from the control viewpoint, its first time derivative already contains the control variable (the strong relative degree generally represents the number of times the control output variable must be differentiated until a control input appears explicitly in the dynamics). from the sliding mode control theory, rob
جهت مشاهده ادامه نمونه متن پارسی این مقاله بر روی متن زیر کلیک نمایید.

ترجمه مقاله ماتریس کنترل p-q مبدل براساس کنترلر یکپارچه توزیع قدرت

مشاهده متن کامل ...
daily grammar
درخواست حذف اطلاعات

lesson 245 - parts of the sentence - verbals review

posted: 27 aug 2015 11:01 pm pdt

instructions: using all the knowledge learned in the previous lessons, find the verbs (v), subjects (subj), predicate nominatives (pn), direct objects (do), appositives (app), nouns of address (na), adjectives (adj), predicate adjectives (pa), adverbs (adv), prepositions (prep), objects of the preposition (op), prepositional phrases (p ph), indirect objects (io), and objective complements (oc) in the following sentences.
if the word is a verbal, tell whether it is a gerund, participle, noun infinitive, adjective infinitive, or adverb infinitive. tell which word the adjective, adverb, prepositional phrase, verbal, orverbal phrase modify.
example: the actors performed there to entertain and to be seen. (performed = verb, actors = subject, the = adjective modifying actors, there = adverb modifying performed, to entertain/to be seen = adv. infinitives modifying performed, and = conjunction)
1. the rules are hard to remember.
2. carl hopes to have enough time this week.
3. the president favors spending more money for welfare.
4. the destroyed room left no clues for the police.
5. i saw her trying to save the drowning cat.
--for answers scroll down.answers:
1. are = verb, rules = subject, the = adjective modifying rules, hard = predicate adjective modifying rules, to remember = adverb infinitive modifying hard
2. hopes = verb, carl = subject, to have enough time this week = noun infinitive phrase used as a direct object, time = direct object to verbal to have, enough = adjective modifying time, week = adverb modifying verbal to have, this = adjective modifying week
3. favors = verb, president = subject, the = adjective modifying president, spending more money for welfare = gerund phrase used as direct object, money = direct object to the verbal spending, more = adjective modifying money, for welfare = prepositional phrase modifying spending, for = preposition, welfare = object of the preposition
4. left = verb, room = subject, the = adjective modifying room, destroyed = participle modifying room, clues = direct object, no = adjective modifying clues, for the police = prepositional phrase modifying clues, for = preposition, police = object of the preposition, the = adjective modifying police
5. saw = verb, i = subject, her = direct object, trying = participle used as an object compliment, to save the drowning cat = noun infinitive phrase used as a direct object to the verbal trying, cat = direct object to the verbal to save, the = adjective modifying cat, drowning = participle modifying cat


مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.