پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 gov uscourts ncwd
شرکت
درخواست حذف اطلاعات

دمنوش لاغری مهدا اسلیم - دمنوش لاغری نیوشا - دمنوش لاغری 5040 - دمنوش لاغری سریع


http://www.nws.noaa.gov/climate/nw it.php?wfo=abq&url=http://parsablog.com
http://web.plattsburgh.edu/php-bin/external.php?url=http://parsablog.com
http://www.samhsa.gov/samhsanewsletter/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://democrats. embly.ca.gov/members/scripts/redirect.asp?url=http://parsablog.com
http://www.polytrauma.va.gov/disclaimer.asp?url=http://parsablog.com
http://www.usphs.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://sunsite3.berkeley.edu:9876/help/urlstatusgo.html?col=staff&url=http://parsablog.com
http://www.evansville.in.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.cherokeecounty-nc.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.cathedralcity.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.montgomeryal.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.nationalcityca.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.newportbeachca.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.odessa-tx.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.olelo.hawaii.edu/redirect.php?url=http://parsablog.com
http://bernco.gov:8765/help/urlstatusgo.html?col=myindex&url=http://parsablog.com
http://cherokeecounty-nc.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://transition.fcc.gov/fcc-bin/bye?http://parsablog.com
http://greensboro-nc.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://montgomeryal.gov/redirect.aspx?url=http://montgomeryal.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://transtats.bts.gov/exit.asp?url=http://parsablog.com
http://www.weather.gov/cgi-bin/nw it.pl?url=http://parsablog.com
http://sunsite3.berkeley.edu:9876/help/urlstatusgo.html?col=staff&url=http://parsablog.com
http://www.cherokeecounty-nc.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.cathedralcity.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.montgomeryal.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.sos.mn.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.montgomeryal.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.nationalcityca.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.newportbeachca.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.odessa-tx.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.olelo.hawaii.edu/redirect.php?url=http://parsablog.com
http://www.evansville.in.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.lexingtonky.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://greensboro-nc.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://nvsos.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.gillettewy.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.cathedralcity.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://montgomeryal.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.odessa-tx.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.cherokeecounty-nc.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.sos.mn.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.doleta.gov/regions/reg05/pages/exit.cfm?vexit=http://parsablog.com
http://wwwcf.fhwa.dot.gov/exit.cfm?link=http://parsablog.com
http://www.olelo.hawaii.edu/redirect.php?url=http://parsablog.com
http://www.doleta.gov/regions/reg05/pages/exit.cfm?vexit=http://parsablog.com
http://transition.fcc.gov/fcc-bin/bye?http://parsablog.com
http://energy.gov/exit?url=http://parsablog.com
http://www.sos.mn.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://vos.noaa.gov/vo it.php?url=http://parsablog.com
http://www.polytrauma.va.gov/disclaimer.asp?url=http://parsablog.com
http://wwwcf.fhwa.dot.gov/exit.cfm?link=http://parsablog.com
http://www.doleta.gov/regions/reg05/pages/exit.cfm?vexit=http://parsablog.com
http://sanfordfl.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.usafa.edu/externallinkdisclaimer.cfm?el=http://parsablog.com
http://montgomeryal.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://water.weather.gov/ahps2/nw it.php?url=http://parsablog.com
http://www.cancer.ucla.edu/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://bernco.gov:8765/help/urlstatusgo.html?col=myindex&url=http://parsablog.com
http://www.greensboro-nc.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.newportbeachca.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://nvsos.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.gillettewy.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://odessa-tx.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.arlingtonwa.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://democrats. embly.ca.gov/members/scripts/redirect.asp?url=http://parsablog.com
http://senweb03.senate.ca.gov/focus/outreach/sd40/sd40-redirect.asp?url=http://parsablog.com
http://www.polytrauma.va.gov/disclaimer.asp?url=http://parsablog.com
http://bernco.gov:8765/help/urlstatusgo.html?col=myindex&url=http://parsablog.com
http://cherokeecounty-nc.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://transtats.bts.gov/exit.asp?url=http://parsablog.com


 مشاهده متن کامل ...
شرکت
درخواست حذف اطلاعات

دمنوش لاغری مهدا اسلیم - دمنوش لاغری نیوشا - دمنوش لاغری 5040 - دمنوش لاغری سریع

http://www.nws.noaa.gov/climate/nw it.php?wfo=abq&url=http://parsablog.com
http://web.plattsburgh.edu/php-bin/external.php?url=http://parsablog.com
http://www.samhsa.gov/samhsanewsletter/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://democrats. embly.ca.gov/members/scripts/redirect.asp?url=http://parsablog.com
http://www.polytrauma.va.gov/disclaimer.asp?url=http://parsablog.com
http://www.usphs.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://sunsite3.berkeley.edu:9876/help/urlstatusgo.html?col=staff&url=http://parsablog.com
http://www.evansville.in.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.cherokeecounty-nc.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.cathedralcity.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.montgomeryal.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.nationalcityca.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.newportbeachca.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.odessa-tx.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.olelo.hawaii.edu/redirect.php?url=http://parsablog.com
http://bernco.gov:8765/help/urlstatusgo.html?col=myindex&url=http://parsablog.com
http://cherokeecounty-nc.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://transition.fcc.gov/fcc-bin/bye?http://parsablog.com
http://greensboro-nc.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://montgomeryal.gov/redirect.aspx?url=http://montgomeryal.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://transtats.bts.gov/exit.asp?url=http://parsablog.com
http://www.weather.gov/cgi-bin/nw it.pl?url=http://parsablog.com
http://sunsite3.berkeley.edu:9876/help/urlstatusgo.html?col=staff&url=http://parsablog.com
http://www.cherokeecounty-nc.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.cathedralcity.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.montgomeryal.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.sos.mn.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.montgomeryal.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.nationalcityca.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.newportbeachca.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.odessa-tx.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.olelo.hawaii.edu/redirect.php?url=http://parsablog.com
http://www.evansville.in.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.lexingtonky.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://greensboro-nc.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://nvsos.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.gillettewy.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.cathedralcity.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://montgomeryal.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.odessa-tx.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.cherokeecounty-nc.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.sos.mn.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.doleta.gov/regions/reg05/pages/exit.cfm?vexit=http://parsablog.com
http://wwwcf.fhwa.dot.gov/exit.cfm?link=http://parsablog.com
http://www.olelo.hawaii.edu/redirect.php?url=http://parsablog.com
http://www.doleta.gov/regions/reg05/pages/exit.cfm?vexit=http://parsablog.com
http://transition.fcc.gov/fcc-bin/bye?http://parsablog.com
http://energy.gov/exit?url=http://parsablog.com
http://www.sos.mn.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://vos.noaa.gov/vo it.php?url=http://parsablog.com
http://www.polytrauma.va.gov/disclaimer.asp?url=http://parsablog.com
http://wwwcf.fhwa.dot.gov/exit.cfm?link=http://parsablog.com
http://www.doleta.gov/regions/reg05/pages/exit.cfm?vexit=http://parsablog.com
http://sanfordfl.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.usafa.edu/externallinkdisclaimer.cfm?el=http://parsablog.com
http://montgomeryal.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://water.weather.gov/ahps2/nw it.php?url=http://parsablog.com
http://www.cancer.ucla.edu/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://bernco.gov:8765/help/urlstatusgo.html?col=myindex&url=http://parsablog.com
http://www.greensboro-nc.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.newportbeachca.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://nvsos.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.gillettewy.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://odessa-tx.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://www.arlingtonwa.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://democrats. embly.ca.gov/members/scripts/redirect.asp?url=http://parsablog.com
http://senweb03.senate.ca.gov/focus/outreach/sd40/sd40-redirect.asp?url=http://parsablog.com
http://www.polytrauma.va.gov/disclaimer.asp?url=http://parsablog.com
http://bernco.gov:8765/help/urlstatusgo.html?col=myindex&url=http://parsablog.com
http://cherokeecounty-nc.gov/redirect.aspx?url=http://parsablog.com
http://transtats.bts.gov/exit.asp?url=http://parsablog.com
مشاهده متن کامل ...
تصویربرداری عصبی درد (neuroimaging of pain)
درخواست حذف اطلاعات

درد به عنوان یک پدیده پیچیده و چند بعدی-قسمت چهارم

درد یک پدیده پیچیده و چند بعدی است (4)

pain is a complex and multidimensional phenomenon

نویسنده: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

تصویربرداری عصبی (neuroimaging) و پدیده درد (pain phenomenon)

واژه پدیده (phenomenon) یا پدیدار عبارت است از هر چیز یا رویدادی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل مشاهده باشد. فناوری ها می توانند در درک بهتر پدیده ها به انسان ها کمک نمایند.

دانش راجع به اینکه چطور درد در سیستم عصبی مرکزی (cns) انسان ها درک می شود در حال رشد و ترقی است. تصویربرداری عصبی به دانشمندان و محققانی که به مطالعه درد می پردازند امکان می دهد که بصورت دیداری و غیرتهاجمی نشان دهند که چطور مغز افراد یک تجربه دردناک را پردازش می کند. این تکنیک ها به خصوص در موارد مراحل درد مزمن (chronic pain) جهت بررسی مناطقی از سیستم عصبی مرکزی که در تجربه درد درگیر می شوند و همچنین تغییرات آن بکار می روند.

مطالعات تصویربرداری عصبی وجود یک ماتری درد یا نوروماتری درد (pain matrix, or pain neuromatrix ) را پیشنهاد داده اند مبنی بر اینکه نواحی بسیار متفاوتی از مغز در ارتباط با پدیده درد نقش دارند (همانند استفاده از fmri ، pet و غیروه). اصطلاح نوروماتری درد به طور گسترده ای جهت توصیف مجموعه ای از نواحی مغز انسان که در پردازش نوسیسپتیو نقش دارند بکار می رود.

نوروماتری درد (neuromatrix of pain) یا ماتری درد (pain matrix) شامل یک شبکه نورونی (neural network) یا شبکه مرکزی است که از طریق ورودی نوسیسپتورها و پیام های حسی فعال می شود. درد یک تجربه آگاهانه و تفسیر ورودی نوسیسپتور است که از طریق عوامل پاتولوژیک، ژنتیک (genetic)، شناختی (cognitive)، عواطف و حافظه ها (خاطرات) تحت تاثیر قرار می گیرد و ترکیبی از این عوامل منجر به ایجاد یک تجربه درد وابسته به فرد می گردد. بنابراین، این ویژگی های خاص در پدیده درد سبب می شود که بررسی و تحقیق، ارزی ، مدیریت و درمان آن مشکل تر گردد.

روش های تصویربرداری عصبی (neuroimaging)

انواع روش های تصویربرداری عصبی عبارتند از:

 • توموگرافی نشر پوزیترون (positron emission tomog hy, or pet imaging or pet scan)
 • تصویربرداری تشدید مغناطیسی یا ام آر آی (mri) که شامل تصویر برداری تشدید مغناطیسی ساختاری (smri) و عملکردی (fmri) است
 • الکتروانسفالوگرافی (electroencephalog hy, or eeg)
 • مگنتوانسفالوگرافی (magnetoencephalog hy, or meg)
 • توموگرافی کامپیوتری نشر فوتون منفرد (single-p on-emission computed tomog hy, or spect/ct)
 • اسپکتروسکوپی مادون قرمز نزدیک (near-infrared spectroscopy, or nirs)

به طور خاص، تصویربرداری عصبی می تواند برای مطالعه نواحی مختلفی از مغز، ساقه مغز و طناب نخاعی استفاده شود جایی که حساس شدن مرکزی (central sensitization) و تعدیل درد (pain modulation) اتفاق می افتد و در تجربه مداوم درد مزمن و علایم مرتبط نقش دارند.

برخی از موارد درد مزمن که از طریق روش های تصویربرداری عصبی مورد مطالعه قرار می گیرند عبارتند از:

 • کمردرد مزمن
 • فیبرومیالژیا
 • آرتروز
 • سندرم درد ناحیه ای پیچیده یا crps (کازالژیا و دیستروفی رفل ی سمپاتیک)
 • میگرن مزمن
 • درد لگنی مزمن
 • درد فانتوم اندام
 • نوروپاتی محیطی

مطالعات نوروفیزیولوژی و تصویربرداری عصبی نشان دادند که محرک های دردناک منجر به پاسخ هایی در یک شبکه قشری گسترده از جمله نواحی سوماتوسنسوری (حسی-پیکری)، فرونتال، پاریتال، سینگولیت و اینسولا می گردند. همچنین مطالعات اخیر نشان می دهند که در شرایط درد مزمن (chronic pain)، ساختار و عملکرد سیستم عصبی مرکزی (cns) در شبکه نورونی درد به علت نوروپلاستیسیتی (neuroplasticity, or brain plasticity) تغییر می یابد. شواهد بالینی و تجربی نشان می دهند که محرک های مضر می توانند ساختار و عملکرد نورون های مرکزی را که در ادراک درد (pain perception) درگیر می شوند حساس کنند یا تغییر دهند.

همچنین تصویربرداری عصبی (neuroimaging) به روشن ساختن بسیاری از ارتباطات عصبی در موضوع عواملی چون توجه، پیش بینی، تلقین، دارونما (پلاسبو)، ترس-اضطراب و پاداش که به خوبی در تغییرات تجربه درد شناخته شده اند کمک کرده است.

مناطق درد در سیستم عصبی مرکزی (cns)

نواحی اصلی سیستم عصبی مرکزی که در پاسخ به تحریک نوسیسپتیو حاد یا تجربه های دردناک فعال می شوند عبارتند از:

 • کورت پیش پیشانی (prefrontal cortex)
 • کورت حسی اولیه (primary sensory cortex)
 • کورت حسی ثانویه (secondary sensory cortex)
 • کورت جلویی سینگولیت (anterior cingulate cortex)
 • کورت اینسولار یا اینسولا (insular cortex)
 • تالاموس (thalamus)
 • طناب نخاعی (spinal cord)

نواحی دیگر سیستم عصبی مرکزی در پاسخ به تجربه دردناک شامل:

 • آمیگدال (amygdala)
 • هیپوکامپ (hippo pus)
 • کورت پشتی آهیانه ای (posterior parietal cortex)
 • کورت تمپورال (temporal cortex)
 • ساقه مغز (brainstem)
 • عقده های قاعده ای (basal ganglia)
 • کورت مخچه ای (cerebellar cortex)

تغییرات مغز در پدیده درد

تغییرات در ساختار و عملکرد سیستم عصبی مرکزی در چندین سندرم درد مزمن نشان داده شده است. همچنین در بسیاری از مطالعات اخیر مشخص گردید که تغییرات در سیستم نزولی تعدیلی درد (descending pain modulatory system) در موارد درد مزمن باعث سیستم مهاری نزولی ناکارآمد یا سیستم تسهیلی نزولی افزایش یافته در سیستم عصبی می گردند.

تغییرات ساختاری (structural) مغز

افزایش و کاهش منطقه ای در ضخامت کورت مغز و تراکم ماده خا تری در انواع متفاوتی از درد مزمن از جمله مراحل سندرم درد منطقه ای پیچیده (crps)، فیبرومیالژیا، میگرن، اختلالات گیجگاهی-فکی (temporomandibular disorders)، کمردرد مزمن و درد احشایی همانند سندرم روده تحریک پذیر (ibs) مشاهده شده است.

یک مطالعه به طور همزمان تغییرات در ساختار سیستم عصبی مرکزی را در سندرم های درد مزمن مختلف از جمله سندرم درد منطقه ای پیچیده، آرتروز زانو و کمردرد مزمن نشان دادند.

این مطالعات نشان می دهد که نواحی اصلی تغییر ماده خا تری مغز عبارتند از:

 • ناحیه اینسولا
 • ناحیه حسی-پیکری
 • کورت های حرکتی و ارتباطی
 • تالاموس
 • عقده های قاعده ای
 • کورت آهیانه ای
 • کورت پیش پیشانی
 • ساختارهای مرتبط با حافظه و تنظیم هیجان مانند هیپوکامپ و آمیگدال

چندین مطالعه و تحقیق درد مزمن ترکیبی از افزایش و کاهش تراکم ماده خا تری (gray matter) و همچنین برگشت تغییرات ماده خا تری را به دنبال درمان موثر نشان دادند.

تصویربرداری تنسور انتشاری (diffusion tensor imaging, or dti) ممکن است جهت بررسی تغییرات ساختار ماده سفید (white matter) در سیستم عصبی مرکزی در مراحل مختلف دردهای مزمن بکار گرفته شود.

تغییرات عملکردی (functional) مغز

بسیاری از روش های تصویربرداری عصبی همانند pet و fmri جهت بررسی تغییرات عملکردی مغز طی مراحل درد مزمن کاربرد دارند.

وقتی که محرک های مضر به بیماران مبتلا به کمردرد مزمن، فیبرومیالژیا، درد لگنی مزمن و سندرم درد ناحیه ای پیچیده اعمال می شود، فعالیت متغیر در بخش هایی از سیستم عصبی مرکزی همانند کورت حسی-پیکری اولیه (primary somatosensory cortex) و کورت اینسولار پشتی (posterior insular cortex) مشاهده می گردد. همچنین کورت حسی-پیکری ثانویه (secondary somatosensory cortex) که در پردازش و یکپارچگی حسی نقش دارد نیز دچار تغییرات ساختاری و عملکردی می گردد.

مناطق کورت حرکتی اولیه (primary motor cortex)، کورت پیش حرکتی (premotor cortex) و ناحیه حرکتی تکمیلی (supplementary motor area) در درد مزمن نقش دارند و تغییرات در این نواحی حرکتی ممکن است در ارتباط با تغییراتی باشد که در مخچه (cerebellum) دیده می شود.

بعضی از محققین ارتباط بین فرآیندهای شناختی (cognitive processes) و درد مزمن را بررسی د. این مطالعات به طور عمده تغییرات عملکردی را در کورت پیش پیشانی (prefrontal cortex, or pfc) از جمله کورت پیش پیشانی جلویی-داخلی (ventromedial pfc)، کورت پیش پیشانی پشتی-جانبی (dorsolateral pfc) و کورت پیش پیشانی اربیتوفرونتال (orbitofrontal pfc) تعیین می کنند. مناطق دیگری که تغییرات عملکردی را در این ارتباط در افراد با درد مزمن نشان می دهند شامل کورت آهیانه ای، اتصال گیجگاهی-آهیانه ای (temporo-parietal junction) و کورت سینگولیت پشتی (posterior cingulate cortex) است.

نواحی تغییرات عملکردی مغز در ارتباط با جنبه های عاطفی (affective) و هیجانی (emotional) پردازش درد عبارتند از:

 • کورت اینسولار جلویی یا اینسولای جلویی (anterior insular cortex)
 • کورت سینگولیت جلویی (anterior cingulate cortex)
 • آمیگدال (amygdala)

عملکرد نواحی زیر قشری (subcortical) که ممکن است در مراحل درد مزمن تغییر کنند شامل:

 • تالاموس
 • عقده های قاعده ای
 • مخچه
 • ساقه مغز
 • ماده خا تری دور قناتی (periaqueductal gray matter, or pag)

اثرات عوامل شناختی چون توجه بر تجربه درد

بررسی های تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی (fmri) و نوروفیزیولوژیکی، اثرات وابسته به توجه-حواس پرتی (attention and distraction) را در قسمت های زیادی از ماتری درد نشان دادند. بر اساس این مطالعات، مناطقی که طی تعدیل درد توجه ای بیشتر ظاهر شدند شامل سیستم نزولی تعدیلی درد (descending pain modulatory system) و عناصر کلیدی از ماتری درد بودند.

valet و همکاران نشان دادند که به هنگام حواس پرتی، کورت سینگولوفرونتال (cingulofrontal cortex) اثرات نزولی (top-down influences) روی ماده خا تری دور قناتی (periaqueductal gray matter, or pag) و تالاموس پشتی جهت تعدیل درد دریچه ای اعمال می کند. این مطالعات و بررسی های دیگر شواهد واضحی برای دخ ساختارهای ساقه مغز در تعدیل ادراک درد مرتبط با توجه فراهم می کنند و کار با استفاده از تراکتوگرافی انتشاری (از طریق تصویربرداری تنسور انتشاری یا dti) اخیر تایید می کنند که ارتباطات آناتومیکی ماده سفید (white matter) بین مناطق کورت و ساقه مغز در مغز انسان وجود دارند و درنتیجه چنین اثرات نزولی را امکان پذیر می کنند.

اثرات پلاسبو (دارونما) در تجربه درد

اثرات نزولی از دیانسفالون، هیپوتالاموس، آمیگدال، کورت سینگولیت جلویی (anterior cingulate cortex, or acc)، اینسولا (کورت اینسولار) و کورت پیش پیشانی (prefrontal cortex, or pfc) که باعث مهار یا تسهیل انتقال نوسیسپتیو از طریق ساختارهای ساقه مغز می گردند استدلالی هستند که طی بی دردی پلاسبو (placebo analgesia) اتفاق می افتند.

فعالیت قوی تر ناحیه پیش پیشانی (پره فرونتال) مشخص شد که در ارتباط با کاهش درد بیشتر ناشی از پلاسبو و کاهش فعالیت عصبی در نواحی درد است. همچنین کورت پیش پیشانی طی اثر پلاسبو از طریق آزاد سازی اپیات در ساقه مغز، سیستم نزولی تعدیلی درد (descending pain modulatory system) را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث کاهش ادراک درد می گردد.

اثرات عوامل هیجانی و خلق و خو بر تجربه درد

مطالعات نشان می دهند که خلق و خو و ح عاطفی بیمار در دردهای حاد و مزمن اثر مشخص و قابل توجهی بر ادراک درد و توانایی جهت مقابله با درد دارند. در مشاهدات بالینی و تجربی بسیار شایع است که پیش بینی و اضطراب در ارتباط با درد می تواند منجر به تشدید درد گردد. به عنوان مثال پیش بینی درد در بیماران با درد مزمن می تواند به ترس از حرکت، اضطراب، افسردگی و رفتار اجتن منجر گردد. همچنین عواملی چون فاجعه سازی درد (مجموعه ای از فرآیندهای شناختی و هیجانی منفی) و افسردگی باعث تشدید درد می گردند.

مطالعاتی که با استفاده از روش های تصویربرداری و طرح الگوی جدید انجام می شوند در درک این موضوع که چطور پیش بینی و اضطراب باعث تجربه درد بیشتر می گردند را ارزی می کنند.

نواحی اصلی در سیستم عصبی مرکزی (cns) که در بزرگی یا تشدید تجربه درد درگیر می شوند شامل مجموعه انتورهینال (entorhinal complex)، آمیگدال، اینسولای جلویی (anterior insula) و کورت پیش پیشانی (prefrontal cortex) است.

نقش ناحیه پیش پیشانی (prefrontal cortex) در پدیده درد

بسیاری از مطالعات و تحقیقات نشان می دهند که ناحیه پیش پیشانی در شرایط درد بالینی صرف نظر از پاتولوژی زمینه ای نقش دارد. فعالیت کورت پیش پیشانی داخلی (medial pfc) به میزان زیادی در ارتباط با شدت درد مزمن پشت می باشد. ناحیه پیش پیشانی به خصوص کورت پیش پیشانی پشتی جانبی (dorsolateral prefrontal cortex, or dlpfc) یک منطقه عمده ت یب عصبی و مرگ بالقوه سلولی در بیماران با درد مزمن (chronic pain) است.

نکته پایانی مقاله

تصویربرداری عصبی به ما نشان داده است که مرکز درد خاصی در مغز وجود ندارد و تلاش برای یافتن این مرکز درد منفرد ادراکی برای درد مزمن ممکن است به پایان رسیده باشد.

امروزه فهم ما از پدیده درد بسیار افزایش یافته است. در گذشته درد صرفا به عنوان یک تجربه حسی در نظر گرفته می شد ولی اخیرا با پیشرفت فناوری ها، درد به عنوان یک فرآیند پیچیده و چندگانه مشاهده می شود که عامل تغییرات در طناب نخاعی و بسیاری از مراکز بالاتر سیستم عصبی است. درد مزمن یک بیماری چندگانه بوده که شامل تغییرات حسی، اتونوم، عاطفی-هیجانی و شناختی است. مغز بیمارانی که از درد مزمن رنج می برند به محرک ها به طور متفاوتی نسبت به مغز افراد طبیعی پاسخ می دهد.

نویسنده: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ و نام نویسنده مجاز است.

رویکردی جدید در فیزیوتراپی (a new approach in physiothe y)

درد (pain) به عنوان یک پدیده پیچیده (complex phenomenon)-قسمت اول

درد (pain) به عنوان یک پدیده پیچیده (complex phenomenon)-قسمت سوم

لیست وبلاگ های رسمی من

ویدیوها در آپارات

منابع (references)

http://bja.oxfordjournals.org/content/101/1/32.full

http://www.discoverymedicine.com/david-borsook/2011/03/09/biomarkers-for-chronic-pain-and-analgesia-part-1-the-need-reality-challenges-and-solutions/

http://www.discoverymedicine.com/david-borsook/2011/03/09/biomarkers-for-chronic-pain-and-analgesia-part-2-how-where-and-what-to-look-for-using-functional-imaging/

http://www.medscape.com/viewarticle/836163

http://www.thejournalofheadacheandpain.com/content/15/1/66

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8740608

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3584052/

http://www.thejournalofheadacheandpain.com/content/14/1/64

http://www.medmerits.com/index.php/article/headache_disorders_functional_neuroimaging/p1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8848153

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11780656

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12000018

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10491980

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1526-4610.2007.00841.x/abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21041960

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12909433

http://www.practicalpainmana ent.com/pain/acute/history-pain-nature-pain

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18556697

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3198614/

http://www.instituteforchronicpain.org/understanding-chronic-pain/what-is-chronic-pain/central-sensitization

http://www.jneurosci.org/content/21/24/9896.full

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1691874

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23337291

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17873596

http://www.humanneurophysiology.com/receptors.htm

http://www.instituteforchronicpain.org/understanding-chronic-pain/what-is-chronic-pain/neuromatrix-of-pain

https://faculty.washington.edu/chudler/pain.html

http://www.medscape.org/viewarticle/553961_4

http://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/depression_and_pain

http://emedicine.medscape.com/article/325107-overview#showall

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17678852

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12033999

http://jn.physiology.org/content/109/1/5

http://bja.oxfordjournals.org/content/87/1/3.full

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3268359/

http://physrev.physiology.org/content/89/2/707

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3938343/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3438523/

http://science.howstuffworks.com/life/remember-pain.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24846747

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26054810

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25142459

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3690498/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16214069

http://emedicine.medscape.com/article/1145318-overview#showall

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18778570

http://www.medscape.org/viewarticle/460306

http://www.medscape.org/viewarticle/460306_2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11834781

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 2964993/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16120776

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25602361

http://projects.hsl.wisc.edu/gme/painmana ent/session2.1.html

http://www.acnr.co.uk/pdfs/volume3issue2/v3i2reviewart1.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20650402

http://www.nimh.nih.gov/health/publications/depression-and-chronic-pain/index.shtml

http://www.instituteforchronicpain.org/understanding-chronic-pain/what-is-chronic-pain/neuromatrix-of-pain

http://www.instituteforchronicpain.org/understanding-chronic-pain/what-is-chronic-pain

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19655103

http://thebrain.mcgill.ca/flash/a/a_03/a_03_cl/a_03_cl_dou/a_03_cl_dou.html

http://thebrain.mcgill.ca/flash/d/d_03/d_03_p/d_03_p_dou/d_03_p_dou.html#2

https://www.mja.com.au/open/2012/1/4/depression-and-chronic-pain

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 1395797

http://www.aans.org/patient%20information/conditions%20and%20treatments/spasticity.aspx

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17531847

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23250765

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12893114

http://www.instituteforchronicpain.org/understanding-chronic-pain/complications/anxiety

http://emedicine.medscape.com/article/1146199-overview

http://www.adaa.org/understanding-anxiety/related-illnesses/other-related-conditions/chronic-pain

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16079044

http://www.medscape.com/viewarticle/718613_1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22656442

http://emedicine.medscape.com/article/2207448-treatment#showall

http://www.jneurosci.org/content/21/24/9896.full

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17873596

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3034682/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21040755

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24021862

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19878862

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23548483

http://emedicine.medscape.com/article/310834-overview#showall

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 2696024/مشاهده متن کامل ...
تصویربرداری عصبی درد (neuroimaging of pain)
درخواست حذف اطلاعات

درد به عنوان یک پدیده پیچیده و چند بعدی-قسمت چهارم

درد یک پدیده پیچیده است (4)

pain is a complex phenomenon

نویسنده: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

تصویربرداری عصبی (neuroimaging) و پدیده درد (pain phenomenon)

واژه پدیده (phenomenon) یا پدیدار عبارت است از هر چیز یا رویدادی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل مشاهده باشد. فناوری ها می توانند در درک بهتر پدیده ها به انسان ها کمک نمایند.

دانش راجع به اینکه چطور درد در سیستم عصبی مرکزی (cns) انسان ها درک می شود در حال رشد و ترقی است. تصویربرداری عصبی به دانشمندان و محققانی که به مطالعه درد می پردازند امکان می دهد که بصورت دیداری و غیرتهاجمی نشان دهند که چطور مغز افراد یک تجربه دردناک را پردازش می کند. این تکنیک ها به خصوص در موارد مراحل درد مزمن (chronic pain) جهت بررسی مناطقی از سیستم عصبی مرکزی که در تجربه درد درگیر می شوند و همچنین تغییرات آن بکار می روند.

مطالعات تصویربرداری عصبی وجود یک ماتری درد یا نوروماتری درد (pain matrix, or pain neuromatrix ) را پیشنهاد داده اند مبنی بر اینکه نواحی بسیار متفاوتی از مغز در ارتباط با پدیده درد نقش دارند (همانند استفاده از fmri ، pet و غیروه). اصطلاح نوروماتری درد به طور گسترده ای جهت توصیف مجموعه ای از نواحی مغز انسان که در پردازش نوسیسپتیو نقش دارند بکار می رود.

نوروماتری درد (neuromatrix of pain) یا ماتری درد (pain matrix) شامل یک شبکه نورونی (neural network) یا شبکه مرکزی است که از طریق ورودی نوسیسپتورها و پیام های حسی فعال می شود. درد یک تجربه آگاهانه و تفسیر ورودی نوسیسپتور است که از طریق عوامل پاتولوژیک، ژنتیک (genetic)، شناختی (cognitive)، عواطف و حافظه ها (خاطرات) تحت تاثیر قرار می گیرد و ترکیبی از این عوامل منجر به ایجاد یک تجربه درد وابسته به فرد می گردد. بنابراین، این ویژگی های خاص در پدیده درد سبب می شود که بررسی و تحقیق، ارزی ، مدیریت و درمان آن مشکل تر گردد.

روش های تصویربرداری عصبی (neuroimaging)

انواع روش های تصویربرداری عصبی عبارتند از:

 • توموگرافی نشر پوزیترون (positron emission tomog hy, or pet imaging or pet scan)
 • تصویربرداری تشدید مغناطیسی یا ام آر آی (mri) که شامل تصویر برداری تشدید مغناطیسی ساختاری (smri) و عملکردی (fmri) است
 • الکتروانسفالوگرافی (electroencephalog hy, or eeg)
 • مگنتوانسفالوگرافی (magnetoencephalog hy, or meg)
 • توموگرافی کامپیوتری نشر فوتون منفرد (single-p on-emission computed tomog hy, or spect/ct)
 • اسپکتروسکوپی مادون قرمز نزدیک (near-infrared spectroscopy, or nirs)

به طور خاص، تصویربرداری عصبی می تواند برای مطالعه نواحی مختلفی از مغز، ساقه مغز و طناب نخاعی استفاده شود جایی که حساس شدن مرکزی (central sensitization) و تعدیل درد (pain modulation) اتفاق می افتد و در تجربه مداوم درد مزمن و علایم مرتبط نقش دارند.

برخی از موارد درد مزمن که از طریق روش های تصویربرداری عصبی مورد مطالعه قرار می گیرند عبارتند از:

 • کمردرد مزمن
 • فیبرومیالژیا
 • آرتروز
 • سندرم درد ناحیه ای پیچیده یا crps (کازالژیا و دیستروفی رفل ی سمپاتیک)
 • میگرن مزمن
 • درد لگنی مزمن
 • درد فانتوم اندام
 • نوروپاتی محیطی

مطالعات نوروفیزیولوژی و تصویربرداری عصبی نشان دادند که محرک های دردناک منجر به پاسخ هایی در یک شبکه قشری گسترده از جمله نواحی سوماتوسنسوری (حسی-پیکری)، فرونتال، پاریتال، سینگولیت و اینسولا می گردند. همچنین مطالعات اخیر نشان می دهند که در شرایط درد مزمن (chronic pain)، ساختار و عملکرد سیستم عصبی مرکزی (cns) در شبکه نورونی درد به علت نوروپلاستیسیتی (neuroplasticity, or brain plasticity) تغییر می یابد. شواهد بالینی و تجربی نشان می دهند که محرک های مضر می توانند ساختار و عملکرد نورون های مرکزی را که در ادراک درد (pain perception) درگیر می شوند حساس کنند یا تغییر دهند.

همچنین تصویربرداری عصبی (neuroimaging) به روشن ساختن بسیاری از ارتباطات عصبی در موضوع عواملی چون توجه، پیش بینی، همدلی، دارونما (پلاسبو)، ترس-اضطراب و پاداش که به خوبی در تغییرات تجربه درد شناخته شده اند کمک کرده است.

مناطق درد در سیستم عصبی مرکزی (cns)

نواحی اصلی سیستم عصبی مرکزی که در پاسخ به تحریک نوسیسپتیو حاد یا تجربه های دردناک فعال می شوند عبارتند از:

 • کورت پیش پیشانی (prefrontal cortex)
 • کورت حسی اولیه (primary sensory cortex)
 • کورت حسی ثانویه (secondary sensory cortex)
 • کورت جلویی سینگولیت (anterior cingulate cortex)
 • کورت اینسولار یا اینسولا (insular cortex)
 • تالاموس (thalamus)
 • طناب نخاعی (spinal cord)

نواحی دیگر سیستم عصبی مرکزی در پاسخ به تجربه دردناک شامل:

 • آمیگدال (amygdala)
 • هیپوکامپ (hippo pus)
 • کورت پشتی آهیانه ای (posterior parietal cortex)
 • کورت تمپورال (temporal cortex)
 • ساقه مغز (brainstem)
 • عقده های قاعده ای (basal ganglia)
 • کورت مخچه ای (cerebellar cortex)

تغییرات مغز در پدیده درد

تغییرات در ساختار و عملکرد سیستم عصبی مرکزی در چندین سندرم درد مزمن نشان داده شده است. همچنین در بسیاری از مطالعات اخیر مشخص گردید که تغییرات در سیستم نزولی تعدیلی درد (descending pain modulatory system) در موارد درد مزمن باعث سیستم مهاری نزولی ناکارآمد یا سیستم تسهیلی نزولی افزایش یافته در سیستم عصبی می گردند.

تغییرات ساختاری (structural) مغز

افزایش و کاهش منطقه ای در ضخامت کورت مغز و تراکم ماده خا تری در انواع متفاوتی از درد مزمن از جمله مراحل سندرم درد منطقه ای پیچیده (crps)، فیبرومیالژیا، میگرن، اختلالات گیجگاهی-فکی (temporomandibular disorders)، کمردرد مزمن و درد احشایی همانند سندرم روده تحریک پذیر (ibs) مشاهده شده است.

یک مطالعه به طور همزمان تغییرات در ساختار سیستم عصبی مرکزی را در سندرم های درد مزمن مختلف از جمله سندرم درد منطقه ای پیچیده، آرتروز زانو و کمردرد مزمن نشان دادند.

این مطالعات نشان می دهد که نواحی اصلی تغییر ماده خا تری مغز عبارتند از:

 • ناحیه اینسولا
 • ناحیه حسی-پیکری
 • کورت های حرکتی و ارتباطی
 • تالاموس
 • عقده های قاعده ای
 • کورت آهیانه ای
 • کورت پیش پیشانی
 • ساختارهای مرتبط با حافظه و تنظیم هیجان مانند هیپوکامپ و آمیگدال

چندین مطالعه و تحقیق درد مزمن ترکیبی از افزایش و کاهش تراکم ماده خا تری (gray matter) و همچنین برگشت تغییرات ماده خا تری را به دنبال درمان موثر نشان دادند.

تصویربرداری تنسور انتشاری (diffusion tensor imaging, or dti) ممکن است جهت بررسی تغییرات ساختار ماده سفید (white matter) در سیستم عصبی مرکزی در مراحل مختلف دردهای مزمن بکار گرفته شود.

تغییرات عملکردی (functional) مغز

بسیاری از روش های تصویربرداری عصبی همانند pet و fmri جهت بررسی تغییرات عملکردی مغز طی مراحل درد مزمن کاربرد دارند.

وقتی که محرک های مضر به بیماران مبتلا به کمردرد مزمن، فیبرومیالژیا، درد لگنی مزمن و سندرم درد ناحیه ای پیچیده اعمال می شود، فعالیت متغیر در بخش هایی از سیستم عصبی مرکزی همانند کورت حسی-پیکری اولیه (primary somatosensory cortex) و کورت اینسولار پشتی (posterior insular cortex) مشاهده می گردد. همچنین کورت حسی-پیکری ثانویه (secondary somatosensory cortex) که در پردازش و یکپارچگی حسی نقش دارد نیز دچار تغییرات ساختاری و عملکردی می گردد.

مناطق کورت حرکتی اولیه (primary motor cortex)، کورت پیش حرکتی (premotor cortex) و ناحیه حرکتی تکمیلی (supplementary motor area) در درد مزمن نقش دارند و تغییرات در این نواحی حرکتی ممکن است در ارتباط با تغییراتی باشد که در مخچه (cerebellum) دیده می شود.

بعضی از محققین ارتباط بین فرآیندهای شناختی (cognitive processes) و درد مزمن را بررسی د. این مطالعات به طور عمده تغییرات عملکردی را در کورت پیش پیشانی (prefrontal cortex, or pfc) از جمله کورت پیش پیشانی جلویی-داخلی (ventromedial pfc)، کورت پیش پیشانی پشتی-جانبی (dorsolateral pfc) و کورت پیش پیشانی اربیتوفرونتال (orbitofrontal pfc) تعیین می کنند. مناطق دیگری که تغییرات عملکردی را در این ارتباط در افراد با درد مزمن نشان می دهند شامل کورت آهیانه ای، اتصال گیجگاهی-آهیانه ای (temporo-parietal junction) و کورت سینگولیت پشتی (posterior cingulate cortex) است.

نواحی تغییرات عملکردی مغز در ارتباط با جنبه های عاطفی (affective) و هیجانی (emotional) پردازش درد عبارتند از:

 • کورت اینسولار جلویی یا اینسولای جلویی (anterior insular cortex)
 • کورت سینگولیت جلویی (anterior cingulate cortex)
 • آمیگدال (amygdala)

عملکرد نواحی زیر قشری (subcortical) که ممکن است در مراحل درد مزمن تغییر کنند شامل:

 • تالاموس
 • عقده های قاعده ای
 • مخچه
 • ساقه مغز
 • ماده خا تری دور قناتی (periaqueductal gray matter, or pag)

اثرات عوامل شناختی چون توجه بر تجربه درد

بررسی های تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی (fmri) و نوروفیزیولوژیکی، اثرات وابسته به توجه-حواس پرتی (attention and distraction) را در قسمت های زیادی از ماتری درد نشان دادند. بر اساس این مطالعات، مناطقی که طی تعدیل درد توجه ای بیشتر ظاهر شدند شامل سیستم نزولی تعدیلی درد (descending pain modulatory system) و عناصر کلیدی از ماتری درد بودند.

valet و همکاران نشان دادند که به هنگام حواس پرتی، کورت سینگولوفرونتال (cingulofrontal cortex) اثرات نزولی (top-down influences) روی ماده خا تری دور قناتی (periaqueductal gray matter, or pag) و تالاموس پشتی جهت تعدیل درد دریچه ای اعمال می کند. این مطالعات و بررسی های دیگر شواهد واضحی برای دخ ساختارهای ساقه مغز در تعدیل ادراک درد مرتبط با توجه فراهم می کنند و کار با استفاده از تراکتوگرافی انتشاری (از طریق تصویربرداری تنسور انتشاری یا dti) اخیر تایید می کنند که ارتباطات آناتومیکی ماده سفید (white matter) بین مناطق کورت و ساقه مغز در مغز انسان وجود دارند و درنتیجه چنین اثرات نزولی را امکان پذیر می کنند.

اثرات پلاسبو (دارونما) در تجربه درد

اثرات نزولی از دیانسفالون، هیپوتالاموس، آمیگدال، کورت سینگولیت جلویی (anterior cingulate cortex, or acc)، اینسولا (کورت اینسولار) و کورت پیش پیشانی (prefrontal cortex, or pfc) که باعث مهار یا تسهیل انتقال نوسیسپتیو از طریق ساختارهای ساقه مغز می گردند استدلالی هستند که طی بی دردی پلاسبو (placebo analgesia) اتفاق می افتند.

فعالیت قوی تر ناحیه پیش پیشانی (پره فرونتال) مشخص شد که در ارتباط با کاهش درد بیشتر ناشی از پلاسبو و کاهش فعالیت عصبی در نواحی درد است. همچنین کورت پیش پیشانی طی اثر پلاسبو از طریق آزاد سازی اپیات در ساقه مغز، سیستم نزولی تعدیلی درد (descending pain modulatory system) را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث کاهش ادراک درد می گردد.

اثرات عوامل هیجانی و خلق و خو بر تجربه درد

مطالعات نشان می دهند که خلق و خو و ح عاطفی بیمار در دردهای حاد و مزمن اثر مشخص و قابل توجهی بر ادراک درد و توانایی جهت مقابله با درد دارند. در مشاهدات بالینی و تجربی بسیار شایع است که پیش بینی و اضطراب در ارتباط با درد می تواند منجر به تشدید درد گردد. به عنوان مثال پیش بینی درد در بیماران با درد مزمن می تواند به ترس از حرکت، اضطراب، افسردگی و رفتار اجتن منجر گردد. همچنین عواملی چون فاجعه سازی درد (مجموعه ای از فرآیندهای شناختی و هیجانی منفی) و افسردگی باعث تشدید درد می گردند.

مطالعاتی که با استفاده از روش های تصویربرداری و طرح الگوی جدید انجام می شوند در درک این موضوع که چطور پیش بینی و اضطراب باعث تجربه درد بیشتر می گردند را ارزی می کنند.

نواحی اصلی در سیستم عصبی مرکزی (cns) که در بزرگی یا تشدید تجربه درد درگیر می شوند شامل مجموعه انتورهینال (entorhinal complex)، آمیگدال، اینسولای جلویی (anterior insula) و کورت پیش پیشانی (prefrontal cortex) است.

نقش ناحیه پیش پیشانی (prefrontal cortex) در پدیده درد

بسیاری از مطالعات و تحقیقات نشان می دهند که ناحیه پیش پیشانی در شرایط درد بالینی صرف نظر از پاتولوژی زمینه ای نقش دارد. فعالیت کورت پیش پیشانی داخلی (medial pfc) به میزان زیادی در ارتباط با شدت درد مزمن پشت می باشد. ناحیه پیش پیشانی به خصوص کورت پیش پیشانی پشتی جانبی (dorsolateral prefrontal cortex, or dlpfc) یک منطقه عمده ت یب عصبی و مرگ بالقوه سلولی در بیماران با درد مزمن (chronic pain) است.

نکته پایانی مقاله

تصویربرداری عصبی به ما نشان داده است که مرکز درد خاصی در مغز وجود ندارد و تلاش برای یافتن این مرکز درد منفرد ادراکی برای درد مزمن ممکن است به پایان رسیده باشد.

امروزه فهم ما از پدیده درد بسیار افزایش یافته است. در گذشته درد صرفا به عنوان یک تجربه حسی در نظر گرفته می شد ولی اخیرا با پیشرفت فناوری ها، درد به عنوان یک فرآیند پیچیده و چندگانه مشاهده می شود که عامل تغییرات در طناب نخاعی و بسیاری از مراکز بالاتر سیستم عصبی است. درد مزمن یک بیماری چندگانه بوده که شامل تغییرات حسی، اتونوم، عاطفی-هیجانی و شناختی است. مغز بیمارانی که از درد مزمن رنج می برند به محرک ها به طور متفاوتی نسبت به مغز افراد طبیعی پاسخ می دهد.

نویسنده: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ و نام نویسنده مجاز است.

رویکردی جدید در فیزیوتراپی (a new approach in physiothe y)

درد (pain) به عنوان یک پدیده پیچیده (complex phenomenon)-قسمت اول

درد (pain) به عنوان یک پدیده پیچیده (complex phenomenon)-قسمت سوم

لیست وبلاگ های رسمی من

ویدیوها در آپارات

منابع (references)

http://bja.oxfordjournals.org/content/101/1/32.full

http://www.discoverymedicine.com/david-borsook/2011/03/09/biomarkers-for-chronic-pain-and-analgesia-part-1-the-need-reality-challenges-and-solutions/

http://www.discoverymedicine.com/david-borsook/2011/03/09/biomarkers-for-chronic-pain-and-analgesia-part-2-how-where-and-what-to-look-for-using-functional-imaging/

http://www.medscape.com/viewarticle/836163

http://www.thejournalofheadacheandpain.com/content/15/1/66

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8740608

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3584052/

http://www.thejournalofheadacheandpain.com/content/14/1/64

http://www.medmerits.com/index.php/article/headache_disorders_functional_neuroimaging/p1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8848153

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11780656

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12000018

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10491980

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1526-4610.2007.00841.x/abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21041960

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12909433

http://www.practicalpainmana ent.com/pain/acute/history-pain-nature-pain

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18556697

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3198614/

http://www.instituteforchronicpain.org/understanding-chronic-pain/what-is-chronic-pain/central-sensitization

http://www.jneurosci.org/content/21/24/9896.full

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1691874

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23337291

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17873596

http://www.humanneurophysiology.com/receptors.htm

http://www.instituteforchronicpain.org/understanding-chronic-pain/what-is-chronic-pain/neuromatrix-of-pain

https://faculty.washington.edu/chudler/pain.html

http://www.medscape.org/viewarticle/553961_4

http://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/depression_and_pain

http://emedicine.medscape.com/article/325107-overview#showall

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17678852

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12033999

http://jn.physiology.org/content/109/1/5

http://bja.oxfordjournals.org/content/87/1/3.full

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3268359/

http://physrev.physiology.org/content/89/2/707

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3938343/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3438523/

http://science.howstuffworks.com/life/remember-pain.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24846747

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26054810

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25142459

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3690498/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16214069

http://emedicine.medscape.com/article/1145318-overview#showall

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18778570

http://www.medscape.org/viewarticle/460306

http://www.medscape.org/viewarticle/460306_2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11834781

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 2964993/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16120776

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25602361

http://projects.hsl.wisc.edu/gme/painmana ent/session2.1.html

http://www.acnr.co.uk/pdfs/volume3issue2/v3i2reviewart1.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20650402

http://www.nimh.nih.gov/health/publications/depression-and-chronic-pain/index.shtml

http://www.instituteforchronicpain.org/understanding-chronic-pain/what-is-chronic-pain/neuromatrix-of-pain

http://www.instituteforchronicpain.org/understanding-chronic-pain/what-is-chronic-pain

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19655103

http://thebrain.mcgill.ca/flash/a/a_03/a_03_cl/a_03_cl_dou/a_03_cl_dou.html

http://thebrain.mcgill.ca/flash/d/d_03/d_03_p/d_03_p_dou/d_03_p_dou.html#2

https://www.mja.com.au/open/2012/1/4/depression-and-chronic-pain

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 1395797

http://www.aans.org/patient%20information/conditions%20and%20treatments/spasticity.aspx

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17531847

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23250765

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12893114

http://www.instituteforchronicpain.org/understanding-chronic-pain/complications/anxiety

http://emedicine.medscape.com/article/1146199-overview

http://www.adaa.org/understanding-anxiety/related-illnesses/other-related-conditions/chronic-pain

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16079044

http://www.medscape.com/viewarticle/718613_1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22656442

http://emedicine.medscape.com/article/2207448-treatment#showall

http://www.jneurosci.org/content/21/24/9896.full

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17873596

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3034682/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21040755

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24021862

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19878862

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23548483

http://emedicine.medscape.com/article/310834-overview#showall

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 2696024/مشاهده متن کامل ...
gov
درخواست حذف اطلاعات

http://www.lnfssi.gov.cn/mvnforum/viewthread?thread=1766&lastpage=yes
http://www.seescyt.gov.do/planestrategico/lists/foro/allitems.aspx
http://forum.datasus.gov.br/memberlist.php?mode=viewprofile&u=78253
http://forum.datasus.gov.br/viewtopic.php?f=103&t=420326&p=565482#p565482
http://directorsblog.health.azdhs.gov/more-than-200000-quit-smoking-in-the-last-five-years-in-arizona/#comment-894023
http://www.unionspringsal.gov/userprofile/tabid/61/userid/13645/default.aspx
http://www.donaldsonville-la.gov/blog/2014/5/31/test/
https://www.portlandoregon.gov/fire/article/366733?comment_posted=1&nocache=1&#comment-13562
https://community.fema.gov/answers?feedtype=popular&criteria=openquestions&#!/feedtype=recent&dc=&criteria=openquestions
https://community.fema.gov/a0bt00000004c48
http://naturalresources.house.gov/blog/?postid=335873
https://www.portlandoregon.gov/fire/article/358217?comment_posted=1&nocache=1&#comment-13563
http://aging.ohio.gov/news/agingconnection/20140506.asp
http://www.eureka-mt.gov/hello-world/#comment-13501
http://browncounty-in.gov/activityfeed/myprofile/tabid/61/userid/13896/default.aspx
https://www.fcc.gov/news-events/blog/2014/10/22/fcc-releases-open-internet-reply-comments-public
https://effectiveinterventions.cdc.gov/en/highimpactprevention/interventions/promise/documenttest/docs/default-source/promise-docs/handout-8-2-distribution-of-rms-guidelines
http://blog.mohe.gov.my/2012/04/ptptn-meningkat-akses-pendemokrasian_11.html?showcomment=1490703276247#c7577384112854517879
https://sangseo. .com/2014/11/backlink-redirect-gratis-gov-dan-edu.html?showcomment=1490703967480#c2381960299171036090
https://digital.treasurer.mo.gov/default/profile/elahe95
http://blog.cucas.edu.cn/study-in-china-admission-express/2014-prospectus-for-nanjing-municipal-government-nanjing-university-of-science-technology-joint-scholarship-program-for-international-student/#comment-1041054


مشاهده متن کامل ...
gov
سرفصل
درخواست حذف اطلاعات

تاج: 18 بازیکن مشکوک به عدم شفافیت قرارداد هستند/ جریمه ها سنگین است
۱۳۹۳/۰۵/۰۶
مهدی تاج در خصوص مصوبه سقف هزینه باشگاه های فوتبال، مسائل مختلف هزینه باشگاه ها و قرارداد های بازیکنان فوتبال گفت و گویی با پایگاه اطلاع رسانی ورزش و جوانان انجام داد که در ادامه ...

سجادی: تکواندو پشتوانه سازی خوبی را انجام داده است
۱۳۹۳/۰۵/۱۲
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان و به نقل از سایت فدراسیون تکواندو، نصرالله سجادی در حاشیه رقابت های انتخ تیم ملی تکواندو در خصوص این مسابقات گفت: مسابقات ...

گ اری: برای حل مشکلات جوانان از توان کارشناسان و متخصصان این حوزه بهره می گیریم
۱۳۹۳/۰۵/۱۱
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان؛ محمود گ اری در دیدار با استاندار کردستان اظهار داشت: حوزه جوانان ...

سجادی : با گودرزی رفاقت سی ساله دارم ، مدیریت ما را دوسال دیگر قضاوت کنید
۱۳۹۳/۰۵/۱۱
آقای سجادی ، این دوره در ت تدبیر و امید فرصتی شده که متخصصین آمده اند و در ورزش ایران مسئولیت دارند چیزی که سالها منتظرش بودیم ، آقای گودرزی ورزش و جوانان و ...

ورزش وجوانان:جلوگیری از تک بعدی شدن ورزش رویکرد ماست
۱۳۹۳/۰۵/۱۰
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان محمود گودرزی، پنجشنبه شب در مراسم افتتاح نخستین المپیاد ورزشی محلات شهرستان نیشابور اسان رضوی گفت: ورزش همگانی زیربنای اصلی و ...

معاون ورزش همگانی وزارت ورزش وجوانان از اختصاص 11 ...
مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش وجوانان با ...
دبیر کل کنفدراسیون هندبال آسیا گفت: برگزاری مسابقات ...
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی از برگزاری نخستین کنگره پزشکی ...


شعبانی بهار خبرداد :
۱۳۹۳/۰۵/۱۲
معاون ورزش همگانی وزارت ورزش وجوانان از اختصاص 11 میلیارد تومان به فدراسیون های ورزشی بابت اعتبار ورزش همگانی خبر داد .

رقابت های کشتی قهرمانی جوانان جهان- کرواسی
۱۳۹۳/۰۵/۱۲
تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمان برای حضور در رقابت های جهانی صبح امروز یکشنبه 12 مردادماه عازم کرواسی شد.

۱۳۹۳/۰۵/۱۲
مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش وجوانان با روسا ونمایندگان 30 فدراسیون ورزشی جهت اختصاص بودجه 10 درصدی دیدار کرد .

۱۳۹۳/۰۵/۱۲
بازیکنان تیم ملی وات لو جوانان ایران با ارزی بازی مقابل ژاپن از انگیزه بالای خود برای رویارویی با استرالیا در مسابقات قهرمانی جهان – ...

با ترکیب 7 قایقران
۱۳۹۳/۰۵/۱۲
تیم ملی آب های آرام کشورمان اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان روسیه بامداد دوشنبه 13 مردادماه راهی مسکو می شود.

برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا
۱۳۹۳/۰۵/۱۲
تیم های کاراته نوجوانان، جوانان و زیر21 سال دختران و پسران کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در ما ی امشب(یکشنبه 12 مرداد ماه) ...

چهاردهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی جوانان آسیا- تبریز
۱۳۹۳/۰۵/۱۲
دبیر کل کنفدراسیون هندبال آسیا گفت: برگزاری مسابقات جوانان آسیا در تبریز موجب رونق و توسعه این رشته در قاره کهن آسیا می شود.

پورکاظمی خبر داد:
۱۳۹۳/۰۵/۱۲
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی از برگزاری نخستین کنگره پزشکی ورزشی کشورهای حاشیه دریای خزر سال 94 در ایران خبرداد و گفت :به دلیل اعزام تیم ملی ...

هشتمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری
۱۳۹۳/۰۵/۱۲
هشتمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری اسنوکر در مرحله گروهی به پایان رسید و نفرات صعود کننده به مرحله تک حذفی معرفی شدند.

آیین گشایش چهاردهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی جوانان آسیا - تبریز
۱۳۹۳/۰۵/۱۲
معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در آیین افتتاح چهاردهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی جوانان آسیا در تبریز گفت: تبریز پایلوت ...

۱۳۹۳/۰۵/۱۲
پیکارهای انتخ مسابقات تنیس روی میز نوجوانان پسر به منظور انتخاب نفرات تیم ملی جهت حضور در مسابقات آسیایی هند،از امروز در محل آکادمی تنیس ...مشاهده متن کامل ...
جنبه های مختلف درد-بخش اول
درخواست حذف اطلاعات
درد چیست؟

درد عبارت است از یک فرآیند پیچیده و تجربه حسی ناخوشایند که معمولا به علت تحریک پایانه های عصبی آزاد (free nerve endings) ایجاد می گردد و این تحریک ناشی از عوامل آسیب رسانی است که موجود زنده را وادار می سازد تا از آن عوامل دوری کند.

پدیده درد (phenomenon of pain) منجر به تغییراتی در هر دو سیستم عصبی محیطی و مرکزی (peripheral and central nervous system) می گردد. اطلاعات حسی ابتدا از طریق سیستم عصبی محیطی به طناب نخاعی منتقل می گردند و سپس جهت ادراک و تفسیر نهایی به مراکز بالاتر در سیستم عصبی مرکزی ارسال می شوند.

درد یک تجربه هوشیار یا آگاهانه است که از فعالیت مغز در پاسخ به تحریکات مضر ایجاد می شود و فرآیندهای حسی (sensory)، عاطفی (emotional) و شناختی (cognitive) را درگیر می کند.

http://www.axgig.com/images/81462075043378921512.jpg

همچنین درد می تواند به علت برخی از اختلالات، آسیب ها و بیماری های سیستم عصبی محیطی (اعصاب نخاعی و مغزی) یا مرکزی (مغز و طناب نخاعی) ایجاد گردد. به عنوان مثال فشار ناشی از فتق دیسک بین مهره ای یا تومورها می توانند باعث ایجاد درد گردند. در ارتباط با بیماری ها به عنوان نمونه م یپل اسکلروز (ام اس) که یک بیماری سیستم عصبی مرکزی است در بسیاری از افراد درگیر باعث مشکلات حسی چون درد و سوزن سوزن شدن اندام ها می شود.

درد به خصوص درد مزمن (chronic pain) علاوه بر یک احساس فیزیکی یک ح عاطفی است. درد یک تجربه پیچیده است که افکار، خلق و خو و رفتار را تحت تاثیر قرار می دهد که می تواند به انزوا، بی حرکتی و وابستگی دارویی منجر شود. درد مزمن باعث ایجاد مشکلاتی برای خواب و فعالیت های روزمره افراد می گردد که نتیجه نهایی آن کاهش کیفیت زندگی افراد بوده و ممکن است به وابستگی منجر شود.

مسیرهای تعدیلی از بالا به پایین (top-down modulatory pathways) یا مسیرهای مهاری نزولی درد (descending pain inhibitory pathway) در زمینه پدیده بیدردی پلاسبو یا دارونما (phenomenon of placebo analgesia) ثابت شده است که این پدیده تقریبا در یک سوم از جمعیت دیده می شود (بیدردی اپیات درونزاد).

ارتباطات وسیع بین نواحی مختلف قشر مغز (همانند ناحیه سوماتوسنسوری و پره فرونتال)، ساقه مغزی، تشکیلات مشبک، سیستم لیمبیک (همانند هیپوکامپ، سینگولیت و آمیگدال)، تالاموس و طناب نخاعی باعث یکپارچگی سیستم های حسی (sensory)، عاطفی (affective)، انگیزشی (motivational) و فرآیندهای شناختی (cognitive processes) جهت پردازش درد (pain processing) می شوند.

سیستم شناختی (cognitive system) فرد بر اساس ادراک (perception)، یادگیری های قبلی و حافظه (memory) به ارزی و معنادهی درد می پردازد و تعیین کننده رفتار (behaviour) و پاسخ فرد است. بنابراین درد و تفسیر درد نقش بسیار مهمی در بروز رفتارها و ارتباطات انسانی بر عهده دارد و این رفتارها (عملکردها) نیز بر تجربه درد اثرگذارند.

حقایقی در ارتباط با درد

توصیف دقیق درد با لغات مشکل بوده و حقایق زیر در ارتباط با درد می تواند دلیلی بر این موضوع و مسئله باشد:

 • درد یک تجربه شخصی و ذهنی (subjective) است
 • درد یک علامت یا سمپتوم (symptom) است
 • عده ای معتقدند که درد مزمن (chronic pain) ممکن است یک بیماری باشد
 • درد یک تجربه حسی و عاطفی ناخوشایند (unpleasant) است
 • بیماران از لغات مختلف جهت توصیف درد خود استفاده می کنند
 • درد باعث احساسات مختلف یا پیچیده ای در فرد می گردد
 • اگرچه درد در بیشتر موارد به علت تحریک شدید فیزیکی ایجاد می شود و با افزایش این تحریکات شدت آن نیز تشدید می گردد ولی گاهی با وجود آسیب بافتی، دردی وجود ندارد و در برخی موارد حتی بدون ضایعه مشخص بافتی، احساس درد و ناراحتی بروز می یابد
 • درد در ارتباط با عوامل ادراکی، روانی (سایکولوژیک)، رفتاری و شخصیتی است
 • عوامل مختلف رشدی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می تواند درد را تحت تاثیر قرار دهند
 • درد می تواند تحت تاثیر عوامل اعتقادی فرد به عنوان آزمایش الهی یا پاداشی برای گناه و یا به عنوان تعیین کننده میزان مقاومت فرد در برابر مشکلات شناخته شود که در برخی از این موارد ممکن است فرد حتی به استقبال از درد نیز سوق داده شود
 • در بسیاری از موارد قطع عضو (آمپوتاسیون) فرد از درد بخشی از بدن که قطع شده و دیگر وجود ندارد شاکی است (فانتوم پین)
 • با افزایش هوشیاری، آگاهی و توجه به درد شدت آن افزایش می یابد و با کاهش سطح هوشیاری میزان درد فرد کاهش می یابد
 • نظریه کنترل دریچه ای درد (gate control theory of pain) که بر شواهد فیزیولوژیکی استوار است هر دو جنبه حسی و ذهنی (شناختی) درد را توضیح می دهد.

این دریچه علاوه بر اث ذیری از ایمپالس های صعودی تحت تاثیر ایمپالس های نزولی نیز می باشد. بنابراین عواملی چون اضطراب، توجه و تمرکز بر آسیب، انتظارات (پیش بینی درد) و همچنین افسردگی که در ارتباط با عوامل هیجانی و شناختی (cognitive) منفی هستند به واسطه مکانیسم های کنترل مرکزی (کنترل دریچه ای فوق نخاعی درد) باعث باز دریچه و درنتیجه تشدید درد می شوند و این در حالی است که عواملی مانند هیجان های مثبت، تکنیک های آرام سازی (ریل یشن) و کاهش توجه یا عدم تمرکز بر درد باعث بسته شدن دریچه و بدین ترتیب کاهش درد می گردند.

 • تجارب گذشته، حافظه و خاطرات بر شدت درد موثرند. همچنین تجارب دردناک مسایل شرطی خاصی را به وجود می آورند
 • درد کودکی که دچار آسیب خفیفی شده در اثر توجه و محبت مادر کاهش می یابد.
 • درد علاوه بر مولفه های حسی، دارای مولفه های عاطفی یا هیجانی، انگیزشی و شناختی است
 • افرادی که درد مزمن (chronic pain) دارند بیشتر در معرض ایجاد علایم روانی هستند (معمولا اختلالات خلقی یا اضطر )
 • بیماران افسرده بیشتر در معرض ایجاد درد مزمن می باشند. درد سبب می شود که بهبودی افسردگی کند گردد و افسردگی نیز درمان درد را سخت تر می کند.

نویسنده: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ مجاز است.

رویکردی جدید در فیزیوتراپی (a new approach in physiothe y)

درد (pain) به عنوان یک پدیده پیچیده (complex phenomenon)-قسمت دوم

لیستی از منابع برای مطالعه:

منابع (references)

*میناگر،علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه نوروآناتومی پایه و کاربردی پروفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه

*شادان، فرخ. ترجمه فیزیولوژى پزشکى پروفسور آرتور تون. انتشارات شرکت سهامى چهر

*ابراهیمی مقدم،حسین، نوروپسیکولوژی،نشر ساوالان،چاپ ششم، سال 1392

*هاشمی کهن زاد، شهریار. ترجمه تفسیر پاتوفیزیولوژیک درد "سیریل مک براید" و "رابرت بلک لا". چاپ دوم. نشر دانش امروز

*کوثریان، سید حسین. نوروآناتومى (کالبدشناسى سلسله اعصاب مرکزى). مؤسسه انتشارات باورداران

*نراقى، محمد على؛ حاجى حسینى، داود.ترجمه نوروآناتومی . انتشارات جعفری

http://jn.physiology.org/content/109/1/5

http://bja.oxfordjournals.org/content/87/1/3.full

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3268359/

http://physrev.physiology.org/content/89/2/707

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3938343/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3438523/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24846747

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26054810

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25142459

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3690498/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16214069

http://emedicine.medscape.com/article/1145318-overview#showall

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18778570

http://www.medscape.org/viewarticle/460306

http://www.medscape.org/viewarticle/460306_2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11834781

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 2964993/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16120776

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25602361

http://projects.hsl.wisc.edu/gme/painmana ent/session2.1.html

http://www.acnr.co.uk/pdfs/volume3issue2/v3i2reviewart1.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20650402

http://www.nimh.nih.gov/health/publications/depression-and-chronic-pain/index.shtml

http://www.instituteforchronicpain.org/understanding-chronic-pain/complications/anxiety#footnotes_8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19655103

http://thebrain.mcgill.ca/flash/a/a_03/a_03_cl/a_03_cl_dou/a_03_cl_dou.html

http://thebrain.mcgill.ca/flash/d/d_03/d_03_p/d_03_p_dou/d_03_p_dou.html#2

http://www.humanneurophysiology.com/receptors.htm

https://faculty.washington.edu/chudler/pain.html

http://www.medscape.org/viewarticle/553961_4

http://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/depression_and_pain

http://emedicine.medscape.com/article/325107-overview#showall

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17678852

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12033999

https://www.mja.com.au/open/2012/1/4/depression-and-chronic-pain

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 1395797

http://www.aans.org/patient%20information/conditions%20and%20treatments/spasticity.aspx

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17531847

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23250765

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12893114

http://emedicine.medscape.com/article/1146199-overview

http://www.adaa.org/understanding-anxiety/related-illnesses/other-related-conditions/chronic-pain

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16079044

http://www.medscape.com/viewarticle/718613_1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22656442

http://emedicine.medscape.com/article/2207448-treatment#showall

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/basics/definition/con-20032977

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12909433

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22854119

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23337291

http://www.jneurosci.org/content/21/24/9896.full

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17873596

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3034682/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21040755

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24021862

http://bja.oxfordjournals.org/content/101/1/32.full

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19878862

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23548483

http://emedicine.medscape.com/article/310834-overview#showall

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 2696024/مشاهده متن کامل ...
restless legs syndrome یا سندروم پاهای بیقرار (2)
درخواست حذف اطلاعات

restless legs syndrome یا سندروم پاهای بیقرار

سطح علمی تخصصی

این اختلال شامل بی قراری در پاها که اغلب بصورت اختلال حسی که در استراحت اغاز و با حرکت بهتر می شود الگوی شبانه روزی دارد و در شب ها بدتر و در صبح بهتر میشود سبب اختلال کیفی خواب میشود.(فوریت طاقت فرسا در حرکت پا

اضطرار برای حرکت پا ها در استراحت که در شب بدتر و با حرکت بهتر میشود و بطور شایعی با اختلال خواب و حرکات غیرارادی و پرت پاها در طول خواب تحت عنوان periodic leg movements of sleep (plms) نامیده میشودهمراه است ( در صورت همراهی اختلال خواب خستگی روزانه با plms بعنوان periodic limb movement disorder (plmd) درمی اید.)

شیوع 5- 25 % دارد در حاملگی شایعترین اختلال حرکتی است که 4 برابر خطر ابتلا را در زندگی افزایش میدهد.

پاتوفیزیولوژی شامل اختلال دوپامینرژیک، کاهش آهن cns، زمینه ژنتیکی (مکانیسم های اصلی و اولیه) و تغییرات نوروترانسمیترهایی مثل هی اتین ها و اندورفین ها و اختلال ایمنی و مکانیسمهای ه .

قدم اول اطمینان از تشخیص در بین تشخیص افتراقی هاست. و سرانجام اینکه طراحی درمان براساس نیازهای هر فرد باشد.

الگوریتم درمانی شامل درمانهای غیردرارویی و دارویی است. بسیاری از بیماران نیازی به درمانهای دارویی نداشته واغلب علائم با رعایت بهداشت صحیح خواب، اجتناب از داروها و عوامل برانگیزاننده برطرف میشود. تحقیقات اخیر کارایی درمان هنگام نیاز را اثبات نموده است. بیماران در سه گروه طبقه بندی میشوند: intermittent - daily – refractory

روش های غیر دارویی شامل: (کنترول بیماریهای زمینه ای مثل دیابت نوروپاتی- تغییر سبک زندگی مثل کاهش مصرف قهوه الکل و توتون- مکمل برای کمبودهای اهن فولات و مگنزیوم- تغییر یا حفظ الگوهای منظم خواب- ورزش منظم- ماساژ پاها- دوش ابگرم یا استفاده از پد گرم یا سرد)

چند رده دارویی مفیدند درمان دوپامینرژیک موثرترین بوده و علائم را بسرعت برطرف میکند. رده های اصلی دارویی برای درمان شامل: dopaminergic agents-alpha-2-delta calcium channel ligands –benzodiazepines-opioids

درمان کوتاه مدت:

rotigotine, ropinirole, pramipexole, gabapentin enacarbil, gabapentin pregabalin

درمان درازمدت:

, rotigotine موثر,

gabapentin enacarbil احتمالا موثر,

ropinirole, pramipexole and gabapentin امکان تاثیر.

cabergoline موثر اما بدلیل عوارض جدی نمیتواند پیشنهاد شود.

pregabalin effective for up to 1 year(level a evidence).

pramipexole, ropinirole, and rotigotine effective for up to 6 months (level a).

gabapentin enacarbil, pramipexole, and ropinirole (1 year) probably effective (level b)

levodopa (2 years); and rotigotine (5 years) probably effective (level b)

pergolide and cabergoline should not be used in the treatment (benefits clearly outweigh the risks)

other pharmacologic the ies have insufficient evidence to support their long-term use in treating.

لذا شواهد کافی برای پیشنهاد اگونیستهای دوپامینرژیکی مثل rotigotine transdermal patch, pramipexole, ropinirole, gabapentin enacarbil, pregabalin and gabapentin, rotigotine برای کوتاه مدت و متعاقبا برای درازمدت gabapentin enacarbil, ropinirole, pramipexole, gabapentin وجود دارد

daily rls: dopamine agonists or gabapentin or low-potency opioids

intermittent rls: levodopa or dopamine agonists or low-potency opioids or benzodiazepines

refractory rls: change to gabapentin or a different dopamine agonist, addition of a second agent like gabapentin or benzodiazepine to the existing drug or changing to a high-potency opioid or tramadol.

pregnancy rls: opioids and antiepileptics such as carbamazepine and gabapentin.

references

1-neurothe utics. 2014 jan;11(1):177-87. doi: 10.1007/s13311-013-0247-9. treatment of restless legs syndrome. comella cl.

2- uptodate.

3-sleep med. 2013 jul;14(7):675-84. doi: 10.1016/j.sleep.2013.05.016. the long-term treatment of restless legs syndrome/willis-ekbom disease: evidence-based guidelines and clinical consensus best practice guidance: a report from the international restless legs syndrome study group.garcia-borreguero d1, kohnen r, silber mh, winkelman jw, earley cj, högl b, manconi m, montplaisir j, inoue y, allen rp.

4-postgrad med j. 2013 jul;89(1053):402-10. doi: 10.1136/postgradmedj-2012-131634. epub 2013 mar 22. restless legs syndrome: pathophysiology and modern mana ent. nagandla k1, de s.

5-brain nerve. 2009 may;61(5):523-32.[pathophysiology of restless legs syndrome].[japanese] miyamoto m1, miyamoto t, iwanami m, suzuki k, hirata k.

6-curr opin pulm med. 2013 nov;19(6):594-600. doi: 10.1097/mcp.0b013e328365ab07. restless legs syndrome: update on pathogenesis. dauvilliers y1, winkelmann j.

7-am j med. 2007 jan;120(1 suppl 1):s22-7. current guidelines and standards of practice for restless legs syndrome. hening wa.

8-eur j neurol. 2012 nov;19(11):1385-96. doi: 10.1111/j.1468-1331.2012.03853.x. epub 2012 sep 3. european guidelines on mana ent of restless legs syndrome: report of a joint task force by the european federation of neurological societies, the european neurological society and the european sleep research society. garcia-borreguero d1, ferini-strambi l, kohnen r, o'keeffe s, trenkwalder c, högl b, benes h, jennum p, partinen m, fer d, montagna p, b etti cl, iranzo a, sonka k, williams am; european federation of neurological societies; european neurological society; european sleep research society

علی اوشیب نتاج

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

نوار عصب و عضله

مانیپولاسیون ستون فقرات برای درمان کمردرد گردن درد دردشانه ارنج لگن زانو و ...

تزریقات مفصلی عضلانی و اعصاب محیطی

فیزیوتراپی

بابل روبروی بیمارستان شهید بهشتی کوچه دانش 4 ساختمان پرتو

تلفن تماس

322 59 322

444 51 3221

7071 780 0935مشاهده متن کامل ...
آیین نامه ایمنی و بهداشت کار
درخواست حذف اطلاعات
شرکت فنی و ی مبتکران صنعت و دانش صادر کننده کلیه تاییدیه های وزارت کار ( ارت - جرثقیل، کمپرسور ، لیفتراک ، آسانسور و آموزشی و ... ) در سراسر کشور

با ما تماس بگیرید :

دفتر تهران : 66293276 نمابر: 89782816 وب سایت :www.msdco.ir

1-آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها

2- آیین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها

3- آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا مواد و اشیاء در کارگاهها

4- آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها

5- آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

6- آیین نامه مشاورین فنی و خدمات ایمنی

7- آیین نامه وسایل حفاظت فردی

8- آیین نامه کارهای سخت و زیان آور

9- آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور

10- دستورالعمل اجرایی کارهای سخت و زیان آور

11- آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو

12- آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها

13- آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار

14- آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین ( ارتینگ)

15- آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها

16- آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17- آیین نامه حفاظتی صنایع چوب

18- آیین نامه حفاظتی ماشین های سنگ زنی

19-آیین نامه و مقررات حفاظت در ریخته گری ، آهنگری و جوشکاری

20- آیین نامه ایمنی ماشین های افزار

21- آیین نامه ایمنی دستگاههای مخلوط کن و همزن در کارگاهها

22- آیین نامه و مقررات حفاظتی در ماشین های کنگاسور ، دکن و آسیاب

23- آیین نامه حفاظت حمل و نقل ، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع

24- آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یونساز

25- آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ های آبگرم

26- آیین نامه و مقررات حفاظتی پرس ها ( پرسکاری سرد ف ات )

27- آیین نامه حفاظتی پرس های تزریقی ( پلاستیک و دایکاست )

28- آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاههای دستی

29- آیین نامه ایمن معادن

30- آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کار کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی

31- آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی

32- آیین نامه ایمنی مخازن آب و است ها

33- آیین نامه علایم ایمنی در کارگاهها

34- آیین نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاههای وسایط نقلیه

35- آیین نامه ایمنی در آزمایشگاهها

36- آیین نامه ایمنی ماشین ها و ادوات کشاورزی

37- آیین نامه ماشین های لیفتراک

38- آیین نامه ایمنی در صنایع شیشه

39- آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

40- آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاهها

41- آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان

42- آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

43- آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار

44- آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

45- آیین نامه ایمنی کار در صنایع چاپمشاهده متن کامل ...
آیین نامه های ایمنی و بهداشت
درخواست حذف اطلاعات

1-آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها

2- آیین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها

3- آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا مواد و اشیاء در کارگاهها

4- آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها

5- آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

6- آیین نامه مشاورین فنی و خدمات ایمنی

7- آیین نامه وسایل حفاظت فردی

8- آیین نامه کارهای سخت و زیان آور

9- آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور

10- دستورالعمل اجرایی کارهای سخت و زیان آور

11- آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو

12- آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها

13- آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار

14- آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین ( ارتینگ)

15- آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها

16- آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17- آیین نامه حفاظتی صنایع چوب

18- آیین نامه حفاظتی ماشین های سنگ زنی

19-آیین نامه و مقررات حفاظت در ریخته گری ، آهنگری و جوشکاری

20- آیین نامه ایمنی ماشین های افزار

21- آیین نامه ایمنی دستگاههای مخلوط کن و همزن در کارگاهها

22- آیین نامه و مقررات حفاظتی در ماشین های کنگاسور ، دکن و آسیاب

23- آیین نامه حفاظت حمل و نقل ، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع

24- آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یونساز

25- آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ های آبگرم

26- آیین نامه و مقررات حفاظتی پرس ها ( پرسکاری سرد ف ات )

27- آیین نامه حفاظتی پرس های تزریقی ( پلاستیک و دایکاست )

28- آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاههای دستی

29- آیین نامه ایمن معادن

30- آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کار کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی

31- آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی

32- آیین نامه ایمنی مخازن آب و است ها

33- آیین نامه علایم ایمنی در کارگاهها

34- آیین نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاههای وسایط نقلیه

35- آیین نامه ایمنی در آزمایشگاهها

36- آیین نامه ایمنی ماشین ها و ادوات کشاورزی

37- آیین نامه ماشین های لیفتراک

38- آیین نامه ایمنی در صنایع شیشه

39- آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

40- آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاهها

41- آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان

42- آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

43- آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار

44- آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

45- آیین نامه ایمنی کار در صنایع چاپ

جهت کافی است بر روی نام مبحث کلیک نمایید.مشاهده متن کامل ...
بسمه تعالی 81 مورد تحریم جدید علیه ایران، همان پیاز تلخی است که
درخواست حذف اطلاعات
81 مورد تحریم جدید علیه ایران، همان پیاز تلخی است که طی یک سال اجرای در کام مردم ایران فرستاده شده است؛ تحریم‌هایی که اتفاقا بر اساس متن توافق، حتی قابلیت اعتراض و شکایت از سوی ایران برای برداشته شدن و حتی «ناقض دانسته شدن» هم ندارند. به عنوان مثال در مورد آ ین تحریم اعمالی علیه ایران، ماجرا از تصویب یک قانون در کنگره و پذیرش آن از سوی باراک اوباما شروع شد؛ قانونی که تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران یا همان isa را به مدت 10 سال دیگر تمدید می‌کرد.

نگاهی به 81 مورد بدعهدی درباره توافق هسته‌ای از سوی و عدم پاسخ ایران؛


من؛ یک‌سالگی ؛ «تحریم» نام دارم!81 مورد تحریم جدید علیه ایران، همان پیاز تلخی است که طی یک سال اجرای در کام مردم ایران فرستاده شده است؛ تحریم‌هایی که اتفاقا بر اساس متن توافق، حتی قابلیت اعتراض و شکایت از سوی ایران برای برداشته شدن و حتی «ناقض دانسته شدن» هم ندارند. به عنوان مثال در مورد آ ین تحریم اعمالی علیه ایران، ماجرا از تصویب یک قانون در کنگره و پذیرش آن از سوی باراک اوباما شروع شد؛ قانونی که تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران یا همان isa را به مدت 10 سال دیگر تمدید می‌کرد.مهدی خانعلی‌زاده - گروه بین‌الملل رجانیوز: بیست و ششم دی ماه 1394؛ روزی که اجرای رسمی برنامه جامعه مشترک اقدام (که با ترجمه اشتباه وزارت امور خارجه با نام برنامه جامع اقدام مشترک شناخته می‌شود) یا همان « » آغاز شد؛ البته برای طرف غربی؛ چرا که یاران از همان فردا اعلام دست‌ی طرفین مذاکره به توافق در تیرماه، اقدامات خود برای آماده‌سازی روز اجرای را آغاز کرده بود.


 


حالا یک سال از آن روز گذشته است؛ دو سوم سانتریفیوژهای ایران از میان رفته، رآکتور آب سنگین اراک از میان رفته، تاسیسات غنی‌سازی فردو از میان رفته (و جای خود را به یک سوله برای تحقیقات داده است)، ذخیره استراتژیک اورانیوم غنی شده ایران از میان رفته و اکثر قریب به اتفاق دانشمندان هسته‌ای کشور و یاران شهید مصطفی احمدی روشن هم از سازمان انرژی اتمی ا اج شده‌اند.


 


فرود آمدن چوب این هزینه‌های سنگین بر پیکر مردم ایران و سوزش و درد ناشی از آن قرار بود مانع از اعمال زور طرف غربی برای خوردن پیاز تحریم‌ها از سوی مردم ایران شود و تلخی و سوزش تحریم‌ها را برطرف کند.


 


برای اثبات میزان پیاده شدن این وعده در ، نیازی به تحلیل و تفسیر نیست؛ کافیست نگاهی به فهرست طرح‌های تحریمی کنگره ایالات متحده علیه کشورمان از روز امضای توافق هسته‌ای یعنی 23 تیر 1394 بیندازیم؛ فهرستی که 81 سطر دارد.


 

خلاصهمرحلهشمارهتاریخ حمایت از قربانیان ت‌های حامی تروریسمطرح در مجلس نمایندگانh.r.385810/29/2015


7 آبان 94          1         محافظت از یان در برابر نسل‌کشیطرح در مجلس نمایندگانh.r.394211/05/2015


14 آبان 95          2         محافظت از یان در برابر نسل‌کشیطرح در مجلس نمایندگانh.r.401711/16/2015


25 آبان 94          3         ممانعت از ورود افراط گرایان به تحت عنوان پناهجویانطرح در مجلس سناs.232911/19/2015


28 آبان 94          4         قانون مجوز امنیتی برای تبادلات مالی در سال 2016تصویب در مجلس نمایندگانh.r.412711/30/2015


9 اذر 94          5         تحریم پاسداران انقلاب یطرح در مجلس نمایندگانh.r.425712/15/2015


24 آذر 94          6         ا    تحریم فروش هواپیما به ایرانطرح در مجلس نمایندگانh.r.463302/26/2016


7 اسفند 94        17       حمایت از یهودیان گریخته از ایرانطرح در مجلس نمایندگانh.r.466403/02/2016


12 اسفند 94        18       تحریم به دلیل توسعه برنامه موشکی (بالستیک) نیروهای مسلح ایرانطرح در مجلس سناs.272503/17/2016


27 اسفند 94        19       تحریم ایران به دلیل نقض و حمایت از تروریسمطرح در مجلس سناs.272603/17/2016


27 اسفند 94        20       تحریم به دلیل توسعه برنامه موشکی (بالستیک) نیروهای مسلح ایرانطرح در مجلس نمایندگانh.r.481503/21/2016


1 فروردین 95        21       تحریم کشورهای حامی تروریسمطرح در مجلس سناs.274004/04/2016


16 فروردین 95        22       تحریم دسترسی ایران به نظام پولی امریکاطرح در مجلس سناs.275204/06/2016


18 فروردین 95        23       تحریم سایبری ایرانطرح در مجلس سناs.275604/06/2016


18 فروردین 95        24          27       تحریم مبادلات بانکی با مشتریان ایرانیطرح در مجلس سناs.279004/13/2016


25 فروردین 95        28        30       تحریم استفاده ایران از واحد پول دلارطرح در مجلس نمایندگانh.r.499504/19/2016


31 فروردین 95        31        


2       دستورالعمل اجرایی نهادهای تی امریکاطرح در مجلس سناs.287504/28/2016


9 اردیبهشت 95        33       تحریم وزارت دفاع امریکا علیه برنامه موشکی (بالستیک) ایرانطرح در مجلس سناs.288704/28/2016


9 اردیبهشت 95        34       تحریم فروش تجهیزات دفاعی به ایرانطرح در مجلس نمایندگانh.r.513904/29/2016


10 اردیبهشت 95        35       تحریم بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان مللطرح در مجلس نمایندگانh.r.519705/11/2016


22 اردیبهشت 95        36       اقدام علیه همکاری ایران و روسیه بر طبقطرح در مجلس نمایندگانh.r.520005/11/2016


22 اردیبهشت 95        37       قانون راستی‌آزمایی و امنیت روادید (ویزا)طرح در مجلس نمایندگانh.r.520305/12/2016


23 اردیبهشت 95        38       تحریم ایران و کره شمالی به دلیل حمایت از تروریسم تیطرح در مجلس نمایندگانh.r.520805/12/2016


23 اردیبهشت 95        39       تحریم سایبری ایرانطرح در مجلس نمایندگانh.r.522205/12/2016


23 اردیبهشت 95        40       دستورالعمل اجرایی وزارت امور خارجهطرح در مجلس سناs.293705/17/2016


28 اردیبهشت 95        41        عدم مصونیت برای های دریایی ایران به نیروهای نظامیطرح در مجلس سناs.298405/25/2016


5 داد 95        46       تمدید تحریم‌های وضع شده در سال 1996 علیه ایران (داماتو)طرح در مجلس سناs.298805/25/2016


5 داد 95        47       شرایط همکاری هسته‌ای و چین (ا ام چین به تحریم هسته‌ای ایران)طرح در مجلس نمایندگانh.r.537005/26/2016


6 داد 95        48        


      شرایط همکاری هسته‌ای و چین (ا ام چین به تحریم هسته‌ای ایران)طرح در مجلس سناs.301005/26/2016


6 داد 95        50       قانون ا ام شفافیت دارایی‌های ایرانتصویب مجلس نمایندگانh.r.546106/13/2016


24 داد 95        51        


 
0       تحریم تجارت (واردات و صادرات) با ایرانطرح در مجلس سناs.313807/07/2016


18 مرداد 95        61       تحریم هرگونه سرمایه‌گذاری در ایرانتصویب مجلس نمایندگانh.r.571107/11/2016


22 مرداد 95        62        
طرح در مجلس نمایندگانh.r.572707/12/2016


23 مرداد 95        65       تحریم فروش هواپیما مسافربری و به ایران و جلوگیری از تامین مالی آن توسط وزارت خزانه‌داری امریکاطرح در مجلس نمایندگانh.r.572907/12/2016


23 مرداد 95        66       تحریم علیه ید و فروش اسلحه میان ایران و روسیهطرح در مجلس نمایندگانh.r.582707/14/2016


25 مرداد 95        67       مقابله با تهدیدات ایرانطرح در مجلس سناs.326707/14/2016


25 مرداد 95        68       تمدید و گسترش تحریم‌های وضع شده در سال 1996 علیه ایران (داماتو)طرح در مجلس سناs.328107/14/2016


25 مرداد 95        69       دستورالعمل اجرایی وزارت امور خارجهطرح در مجلس نمایندگانh.r.591207/15/2016


26 مرداد 95        70         


    حمایت از پرداخت غرامت از سوی ایران به شهروندان یی زندانی در این کشورطرح در مجلس نمایندگانh.r.594909/07/2016


17 شهریور 95        75       مقابله با نسل‌کشی ایران در و عراقطرح در مجلس نمایندگانh.r.596109/08/2016


18 شهریور 95        76       
 


جلسه این کمیسیون که 21 دی در وین برگزار شد، قرار بود محلی برای طرح شکایت ایران از باشد اما خبرگزاری رویترز مدعی شد ایران برای جلوگیری از اخلال در ، از پافشاری بر سر شکایتش در خصوص اقدام در تمدید «قانون تحریم‌های ایران» خودداری ورزیده است.


 


سیدعباس عراقچی، معاون خارجه کشورمان هم در پاسخ به این سوال که آیا ایران از این نشست برای انتقال نگرانی‌هایش به کمیسیون حل اختلافات استفاده کرده است، گفت: خیر.


 


اما دلیل این خودداری از طرح شکایت چیست؟


 


پاسخ را باید در گزارش نهایی کمیسیون ویژه مجلس شورای ی جستجو کرد؛ جایی که درباره مرجع داوری مندرج در متن آمده است: «جمع‌بندی کمیسیون این است که ایران در هیچ مراجعه‌ای به این مکانیسم‌ها برنده نخواهد بود و بنابراین عملاً نمی‌تواند به هیچ نقض کلی یا جزئی از سوی 1+5 به نحوی واکنش نشان بدهد که منجر به بر هم خوردن توافق نشود.»


 


و این همان «مکانیزم ماشه» است؛ یعنی شکایت ایران از نقض توسط طرف غربی به معنای اعمال مجدد تحریم‌هاست.


 


خانم‌ها، آقایان؛ به جشن یک سالگی خوش آمدید...
مشاهده متن کامل ...
تقویت و گسترش سازمان های مردم نهاد و کانون های فرهنگی اجتماعی در حوزه تحول خانوا
درخواست حذف اطلاعات
خامسی، مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد امروز در بین بانوان خاتم گفت: امسال را باید سال تقویت و گسترش سازمان های مردم نهاد و کانون های فرهنگی اجتماعی در حوزه تحول خانواده قرار بدهیم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ ف السادات خامسی ضمن تبریک به مناسبت ولادت بانوی دو عالم فاطمه زهرا (س) گفت: ن باید هم در زندگی شخصی وهم اجتماعی حضرت فاطمه (س) را الگوی خودشان قرار دهند.
وی عنوان کرد: مردم شهرستان خاتم با وجود فرمانداری که عنایت و همکاری لازم را در حوزه ن دارند، باید نهایت استفاده را از حضور ایشان ببرند.
خامسی افزود: تأکید می کنم که جلسات کارگروه ن امسال فعال تر از پیش شود و با حضور گرم نمایندگان ادارات و همیاری آنها سال جاری شاهد موفقیت روز افزون این کارگروه ها باشیم.
وی در ادامه از فرمانداران و مشاورین فرمانداران خواستار شد تا در سال 94 تقویت و گسترش سازمان های مردم نهاد و کانون های فرهنگی اجتماعی در حوزه تحول خانواده را در اولویت قرار دهند.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد بیان کرد: با توجه به فرمایشات ی به نامگذاری سال جاری به سال همدلی و همزبانی، حضور انجمن های مردمی و مشارکت مردم در کلیه کارهای اداری و تی باید به نحو شایسته با حضور پررنگ ن صورت گیرد.
خامسی اضافه کرد: یکی از آسیب هایی که حوزه ن و خانواده را تهدید می کند خط کش گذاشتن و جدا حوزه ن از دیگر حوزه ها می باشد.
این مقام مسئول بیان کرد: همانطور که در دنیای بیرون ما نیمی از جامعه را ن تشکیل می دهند و زمانی که مسائل و مشکلاتی در حوزه های مختلف پیش می آید، خانواده ها و ن هستند که نقش مهم و محوری ها در حل آنها دارند، در ادارات هم به این شکل حضور بانوان در حوزه های کاری باید پررنگ باشد.
وی گفت: حضور بانوان در جلسات و نظرخواهی از آنها مطمئنا در رفع مسائل و اجرایی شدن تمام مصوبات در جلساتی که برگزار می شود بهتر و بیشتر کمک می کند.
مشاور استاندار در امور بانوان افزود: خواهشی که از فرمانداران و دیگر مسئولین دارم اینست که حوزه بانوان و خانواده را به هیچ وجه جدای از دیگر حوزه ها ندانند.
همچنین در ابتدای این نشست زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم گفت: شهرستان خاتم یکی از شهرستانهای مهاجر پذیر و مولد استان است و در سرشماری ها نیز شاهد افزایش جمعیت آن هستیم که از 42 هزار نفر نیز عبور کرده است.
محمد زاده رحمانی بیان کرد: خاتم دومین شهرستان پهناور استان است و یکی از ویژگی هایش این است که روستاهای این استان مولد است و ما هرچه زیر ساخت ها را در این روستاها بیشتر فراهم کنیم خود روستاها مهاج ذیر خواهند شد.
وی عنوان کرد: به بانوان روستایی که پا به پای مردان در عرصه های کار و تولید پیش می روند خسته نباشید می گویم.
زاده رحمانی اضافه کرد: در سال گذشته ما وقت زیادی را صرف سامانه ساترا کردیم و بر اساس آن آمایش سرزمین را داشتیم، چرا که قبل از آن شهرستان خاتم را فقط با کشاورزی می شناختند اما توانستیم در آمایش سرزمین از یک سند توسعه پایدار برخوردار باشیم.
همچنین در ادامه این نشست به 10 نفر از بانوان برگزیده در بخش های مختلف از جمله صنایع دستی، تولیدی و آموزشی که فعالیت منحصر به فردی را انجام داده بودند با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.
در ادامه، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری یزد به همراه فرماندار شهرستان خاتم و جمعی دیگر از مسئولین استانی از مجتمع قالیبافی در هرات بازدید وسپس بازارچه محصولات تولید بانوان شاغل خانگی شهرستان خاتم را افتتاح نمودند.
شایان ذکر است این نشست با حضور مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری یزد، فرماندار شهرستان خاتم، جمعی دیگر از مسئولین استانی و نمایندگان زن ادارات شهرستان در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.
بازدید از روستای زیبای چنارناز و حضور در بین اهالی آن پایان بخش این سفر کاری یک روزه بود.مشاهده متن کامل ...
فهرست کشورها بر پایه جمعیت
درخواست حذف اطلاعات


از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد
این نوشتار نیازمند اصلاح ترجمه مقاله است. با توجه به متن اصلی و رعایت سیاست ویرایش، دستور خط فارسی و ارجاع به منابع.
نقشه جمعیت جهان در سال ۲۰۱۴
نمودار پنج کشور پرجمعیت جهان

این فهرست، فهرستی کشورهای جهان بر پایه جمعیت است که شامل تمام کشورها و مناطق وابسته به آن ها می باشد و بر اساس استاندارد iso iso 3166-1 نوشته شده است.

همچنین جمعیت جهان در دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی، از سوی سازمان ملل متحد، ۷٫۵ میلیارد نفر برآورد شده است.[۱]

کشورها و قلمروهای وابسته به ترتیب جمعیت

x توجه: تمامی سرزمین های وابسته و یا کشورهایی که بخش هایی از کشورهای مستقل هستند به صورت مورب نشان داده شده است.

جایگاه کشور (یا سرزمین وابسته) جمعیت تاریخ % از جهان
جمعیت
منبع
۱ چین[note ۱] ۱٬۳۸۵٬۱۰۰٬۰۰۰ مه ۲۶, ۲۰۱۷ 18.8% official population clock
۲ هند ۱٬۲۹۰٬۸۱۰٬۰۰۰ مه ۲۶, ۲۰۱۷ 17.5% official population clock
۳ ایالات متحده امریکا

flag of the united states.svg[note ۲]

۳۲۴٬۹۲۰٬۰۰۰ مه ۲۶, ۲۰۱۷ 4.41% official population clock
۴ اندونزی ۲۶۰٬۵۸۱٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 3.53% official projection
۵ برزیل ۲۰۷٬۸۷۳٬۰۰۰ مه ۲۶, ۲۰۱۷ 2.82% official population clock
۶ پا تان ۱۹۱٬۳۲۳٬۰۰۰ مه ۲۶, ۲۰۱۷ 2.59% official population clock
۷ نیجریه ۱۸۶٬۹۸۸٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 2.54% un projection
۸ بنگلادش ۱۴۲٬۳۲۵٬۰۰۰ مه ۲۶, ۲۰۱۷ 1.93% official population clock
۹ روسیه[note ۳] ۱۴۶٬۶۴۰٬۰۰۰ ۱ مه ۲۰۱۶ 1.99% official estimate
۱۰ مکزیک ۱۲۸٬۶۳۲٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 1.74% official projection
۱۱ ژاپن ۱۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱ اوت ۲۰۱۶ 1.72% monthly provisional estimate
۱۲ فیلیپین ۱۰۴٬۲۶۸٬۰۰۰ مه ۲۶, ۲۰۱۷ 1.41% official population clock
۱۳ ویتنام ۹۲٬۷۰۰٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 1.26% annual official projection
۱۴ اتیوپی ۹۲٬۲۰۶٬۰۰۵ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 1.25% official projection
۱۵ مصر ۹۳٬۰۶۸٬۹۰۰ مه ۲۶, ۲۰۱۷ 1.26% official population clock
۱۶ کنگو ۸۲٬۳۱۰٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 1.12% official estimate
۱۷ آلمان ۸۲٬۱۷۵٬۷۰۰ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۵ 1.11% official estimate
۱۸ ایران ۸۰٬۱۵۷٬۵۰۰ مه ۲۶, ۲۰۱۷ 1.09% official population clock
۱۹ ترکیه ۷۸٬۷۴۲٬۰۰۰ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵ 1.07% annual official estimate
۲۰ تایلند ۶۵٬۷۲۹٬۰۹۸ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵ 0.89% annual official estimate
۲۱ بریتانیا ۶۵٬۱۱۰٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۵ 0.88% annual official estimate
۲۲ فرانسه[note ۴] ۶۴٬۶۱۵٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.88% monthly official estimate
۲۳ ایتالیا ۶۰٬۶۶۵٬۵۵۱ ۱ ژانویه ۲۰۱۶ 0.82% official estimate
۲۴ آفریقای جنوبی ۵۵٬۶۵۳٬۶۵۴ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.75% annual official estimate
۲۵ تانزانیا[note ۵] ۵۵٬۱۵۵٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.75% un projection
۲۶ میانمار ۵۴٬۳۶۳٬۴۲۶ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.74% un projection
۲۷ کره جنوبی ۵۰٬۶۱۷٬۰۴۵ ۶ ژانویه ۲۰۱۶ 0.69% annual official estimate
۲۸ کلمبیا ۴۹٬۲۰۵٬۱۰۰ مه ۲۶, ۲۰۱۷ 0.667% official population clock
۲۹ کنیا ۴۷٬۲۵۱٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.64% un projection
۳۰ اسپانیا ۴۶٬۴۳۸٬۴۲۲ ۱ ژانویه ۲۰۱۶ 0.63% official estimate
۳۱ آرژانتین ۴۳٬۵۹۰٬۴۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.59% official annual projection
۳۲ اکراین[note ۶] ۴۲٬۶۵۸٬۱۴۹ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.58% monthly official estimate
۳۳ سودان ۴۱٬۱۷۶٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.56% official annual projection
۳۴ الجزایر ۴۰٬۴۰۰٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.55% official annual projection
۳۵ لهستان ۳۸٬۴۳۷٬۲۳۹ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵ 0.52% official estimate
۳۶ عراق ۳۷٬۸۸۳٬۵۴۳ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.51% official annual projection
۳۷ اوگاندا ۳۶٬۸۶۱٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.5% official annual projection
۳۸ کانادا ۳۶٬۸۲۳٬۹۰۰ مه ۲۶, ۲۰۱۷ 0.499% official estimate
۳۹ مراکش[note ۷] ۳۴٬۳۲۶٬۲۰۰ مه ۲۶, ۲۰۱۷ 0.465% official annual projection
۴۰ ما ی ۳۲٬۰۷۴٬۵۰۰ مه ۲۶, ۲۰۱۷ 0.435% official population clock
۴۱ ازب تان ۳۱٬۵۷۵٬۳۰۰ ۱ ژانویه ۲۰۱۶ 0.43% official estimate
۴۲ پرو ۳۱٬۴۸۸٬۷۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.43% official annual projection
۴۳ ونزوئلا ۳۱٬۰۲۸٬۷۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.42% official annual projection
۴۴ عربستان سعودی ۳۱٬۰۱۵٬۹۹۹ ۱ ژوئیه ۲۰۱۵ 0.42% official estimate
۴۵ نپال ۲۸٬۴۳۱٬۵۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.39% official annual projection
۴۶ غنا ۲۷٬۶۷۰٬۱۷۴ ۱ ژوئیه ۲۰۱۵ 0.38% official annual projection
۴۷ افغانستان ۲۷٬۶۵۷٬۱۴۵ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.37% annual official estimate
۴۸ یمن ۲۷٬۴۷۸٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.37% un projection
۴۹ موزامبیک ۲۶٬۴۲۳٬۷۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.36% annual official projection
۵۰ آنگولا ۲۴٬۳۸۳٬۳۰۱ ۱۶ مه ۲۰۱۴ 0.33% preliminary 2014 census result
۵۱ کره شمالی ۲۴٬۲۱۳٬۵۱۰ ۱ اکتبر ۲۰۱۴ 0.33% preliminary 2014 census result
۵۲ استرالیا ۲۴٬۷۳۲٬۵۰۰ مه ۲۶, ۲۰۱۷ 0.335% official population clock
۵۳ تایوان[note ۸] ۲۳٬۵۱۴٬۷۵۰ ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.32% monthly official estimate
۵۴ کامرون ۲۲٬۷۰۹٬۸۹۲ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.31% annual official projection
۵۵ ساحل عاج ۲۲٬۶۷۱٬۳۳۱ ۱۵ مه ۲۰۱۴ 0.31% preliminary 2014 census result
۵۶ ماداگاسکار ۲۲٬۴۳۴٬۳۶۳ ۱ ژوئیه ۲۰۱۴ 0.3% official estimate
۵۷ سری لانکا ۲۰٬۹۶۶٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۵ 0.28% official estimate
۵۸ نیجریه ۲۰٬۷۱۵٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.28% un projection
۵۹ رومانی ۱۹٬۸۶۱٬۰۰۰ ۱ ژانویه ۲۰۱۵ 0.27% annual official estimate
۶۰ بورکینافاسو ۱۹٬۰۳۴٬۳۹۷ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.26% annual official projection
۶۱ ۱۸٬۵۶۴٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.25% un projection
۶۲ مالی ۱۸٬۳۴۱٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.25% official annual projection
۶۳ شیلی ۱۸٬۱۹۱٬۹۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.25% official annual projection
۶۴ قزاقستان ۱۷٬۷۵۳٬۲۰۰ ۱ مه ۲۰۱۶ 0.24% official estimate
۶۵ هلند ۱۷٬۱۶۴٬۲۰۰ مه ۲۶, ۲۰۱۷ 0.233% official population clock
۶۶ مالاوی ۱۶٬۸۳۲٬۹۱۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.23% official annual projection
۶۷ اکوادور ۱۶٬۸۶۸٬۷۲۵ مه ۲۶, ۲۰۱۷ 0.23% official population clock
۶۸ گواتمالا ۱۶٬۱۷۶٬۱۳۳ ۱ ژوئیه ۲۰۱۵ 0.22% official estimate
۶۹ زامبیا ۱۵٬۹۳۳٬۸۸۳ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.22% official annual projection
۷۰ کامبوج ۱۵٬۶۲۶٬۴۴۴ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.21% official annual projection
۷۱ سنگال ۱۴٬۷۹۹٬۸۵۹ ۲۰۱۶ 0.2% official annual projection
۷۲ چاد ۱۴٬۴۹۷٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.2% un projection
۷۳ زیمبابوه ۱۴٬۲۴۰٬۱۶۸ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.19% official annual projection
۷۴ گینه ۱۲٬۹۴۷٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.18% un projection
۷۵ سودان جنوبی ۱۲٬۱۳۱٬۰۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.16% official annual projection
۷۶ رواندا ۱۱٬۵۵۳٬۱۸۸ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.16% official projection
۷۷ بلژیک ۱۱٬۳۲۳٬۹۲۵ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ 0.15% monthly official estimate
۷۸ کوبا ۱۱٬۲۳۹٬۰۰۴ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵ 0.15% annual official estimate
۷۹ تونس ۱۱٬۱۵۴٬۴۰۰ ۱ ژوئیه ۲۰۱۵ 0.15% official estimate
۸۰
مشاهده متن کامل ...
اطلاعات تماس هیئتهای بدمینتون استانها
درخواست حذف اطلاعات

اعضا فدراسیون بدمینتون

-
رئیس فدراسیون : محمد رضا پوریا
-
نائب رئیس : مرتضی مداحی
نائب رئیس بانوان : فریبا مددی
-
مشاور عالی و مسئول اجرایی : ابوالفضل مهاجر بختیاری
-
دبیر : بهادر زکی زاده
-
ذیحساب و مسئول امور مالی عضو هیئت رئیسه : مسعود کمالوند
- تلفن : 41-88984439
- دورنگار: 88984438
- آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب، شماره 12
- پست الکترونیکی: [email protected]
- پست الکترونیکی روابط بین الملل: [email protected]

-  وب سایت فدراسیون های ایران

- وب سایت فدراسیون بدمینتون ایران
- ج مسابقات داخلی 94

 

 هیئت های بدمینتون استانی

 

هیئت بدمینتون آذربایجان شرقی
  -
رئیس هیئت بدمینتون استان : محمدرضا زنوزی مطلق
  - آدرس: تبریز - قطران شمالی - خیابان باهنر - مجتمع ورزشی علی
  - تلفن : 4-4407591-3320209-0411
  - ف : 93-4407591-0411
  - تلف : 04134407590
  - وب سایت هیئت بدمینتون استان آذربایجان شرقی
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

 

هیئت بدمینتون آذربایجان غربی
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : اصغر فیضی
  - تلفن: 2253552-0441
  - ف : 3868910-0441
  - تلف : 04433868910
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

 

  هیئت بدمینتون اردبیل
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : ابراهیم پوستی
  - ف : 2261170-0451
  - تلف : 04533261170
  - وب سایت هیئت بدمینتون استان اردبیل

  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان اردبیل 

 

هیئت بدمینتون اصفهان
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : سروش اسماعیلی
  - نائب رئیس  : زهرا امین
  - دبیر : سید حسن صالحی
  - آدرس : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، کوچه شهید آزرم ، ورزشگاه شهید سجادی
  - تلفن : 03132222269 و 5354135
  - نمابر : 03132222214
  - تلفن همراه : 09133154844
  - تلف : 03132222214
  - پست الکترونیک : [email protected] 
  - وب سایت هیئت بدمینتون استان اصفهان
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان اصفهان

 

هیئت بدمینتون البرز
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : کیومرث ی
  - آدرس : فردیس ،فلکه چهارم، انتهای خیابان 47 غربی ،سالن ورزشی رضا (ع)
  - ف : 36500011-0261
  - تلف :  02636500011
  - وب سایت هیئت بدمینتون استان البرز
  - وب سایت سایت اداره ورزش و جوانان استان البرز

 

هیئت بدمینتون ایلام
  -
رئیس هیئت بدمینتون استان : محمدصالح حمدحیدری
  - تلفن: 3336441-222405-0841
  - ف : 2226629-0841
  - تلف : 08432226629
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان ایلام

 

هیئت بدمینتون بوشهر
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : خانم مژگان جمالی
  - ف : 2529697-0771
  - تلف : 07733329697
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان بوشهر

 

هیئت بدمینتون تهران
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : آرش عبدالمحمدیان
  - آدرس : تهران - خیابان طالقانی - ورزشگاه شیرودی - هیئت بدمینتون استان تهران
  - تلفن : 88322570-1
  - پست الکترونیکی : [email protected]
  -  وب سایت هیئت بدمینتون تهران
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان تهران

 

هیئت بدمینتون چهارمحال و بختیاری
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : برون
  - ف : 3343702-0381
  - تلف : 03832241016
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری

 

  هیئت بدمینتون اسان جنوبی
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : علیرضا ثانی
 - دبیر هیئت : رسول جدی
 - آدرس: مجموعه ولایت - جنب است شهید رضوی
 - ف : 2238078-0561   
 - تلف : 05632238078
- وب سایت اداره ورزش و جوانان استان اسان جنوبی

 

هیئت بدمینتون اسان رضوی
  - س رست هیئت بدمینتون استان : رسول اکبری
  - نایب رئیس : نجمه سعیدی
  - دبیر  : مجید زرچی
  - آدرس : مجموعه ورزشی سجاد
  - تلفن : 36090450-051
  - ف : 6073373-0511
  - تلف :05136073373
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان اسان رضوی

 

هیئت بدمینتون اسان شمالی
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : برات وثوقی
  - دبیر هیات  : مرتضی عزیزی
  - تماس :  09153846606
  - ف : 2235274-0584
  - تلف : 05832226682
  - آدرس سایت اداره ورزش و جوانان استان اسان شمالی

 

هیئت بدمینتون خوزستان
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : غلام عباس دهنوی
  - آدرس : اهواز: حصیر آباد، پیچ میدان، روبروی میدان ولایت، ورزشگاه انقلاب (هیئت بدمینتون)
  - تلفن 5542448-0611 و 09163140126(آقای دهنوی)
  - ف : 2250789-0611
  - تلف : 06132250789
  - وب سایت هیئت بدمینتون خوزستان 
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان خوزستان

 

هیئت بدمینتون زنجان
  - س رست هیئت بدمینتون استان : محمدتقی طالب پور
  - آدرس: زنجان ، اراضی پائین کوه ، آکادمی اختصاصی بدمینتون استان زنجان
  - تلفن  : 33443162 - 024
  - تلف : 02433443162
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان زنجان

 

هیئت بدمینتون سمنان 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : نوروز علی موذن
  - آدرس : سمنان  میدان سعدی مجموعه‌ی ورزشی تختی تالار بدمینتون
  - تلفن:3320994-0231 و 09100374330
  - تلف : 02333301483
  - سامانه پیام کوتاه : 10009100374330
  - پست الکترونیک:[email protected]
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان سمنان

 

هیئت بدمینتون سیستان و بلوچستان 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : علیرضا شهرکی
  - تلفن: 3219583-0541
  - ف : 2413247-0541
  - تلف : 05433413247
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان

 

هیئت بدمینتون فارس 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : عباس حاجی زاده
  - ف : 2339339-0711
  - تلف : 07132339339
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان فارس

 

هیئت بدمینتون قزوین 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : صدیق سخن سنج
  - ف : 3341031-0281
  - تلف : 02833341031
  - آدرس : قزوین خیابان ولیعصر مجموعه ورزشی شهید رجایی خانه بدمینتون
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان قزوین

 

هیئت بدمینتون قم 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : علی پنجه باشی
  - آدرس : قم- مجموعه ورزشی شهید حیدریان جنب تالار بدمینتون
  - تلفن :  02536621430 – 32940511
  - ف : 2931590-0251 
  - تلف : 02532940511
  - وب سایت هیئت بدمینتون قم
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان قم

 

هیئت بدمینتون کردستان 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : فاروق بیدا ور
  - تلفن: 3237705-0871
  - ف : 3237610-0871
  - تلف 08733163411
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان کردستان

 

هیئت بدمینتون کرمان 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : ناصر محمدی 
  - تلفن: 2449495-0341
  - ف : 2461193-0341
  - تلف : 03432461193
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان کرمان

 

هیئت بدمینتون کرمانشاه 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : شهرام کهریزی
  - ف : 8245262-0831
  - تلف :  08338369764  
  - آدرس سایت اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه

 

هیئت بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : حمید دار
  - ف : 3339280-0741
  - تلف : 07433339280
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان کهگیلیو و بویر احمد

 

هیئت بدمینتون گلستان 
  - س رست هیئت بدمینتون استان  : جواد عزیزی
  - آدرس : گرگان- خیابان شهید بهشتی- پاساژ رضا طبقه دوم
  - ف : 2224003-0171
  - تلف : 01732365059
  - وب هیئت بدمینتون گلستان
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان گلستان

 

هیئت بدمینتون گیلان 
  - س رست هیئت بدمینتون استان : پرویز تقوی
  - ف : 3210367-0131
  - تلف : 01333310367
  - وب سایت هیئت بدمینتون گیلان
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان گیلان

 

هیئت بدمینتون لرستان 
  - س رست هیئت بدمینتون استان : فریدون پدرام
  - تلفن: 2236394-0661
  - ف : 3202305-0661
  - تلف   06633313711

  - آدرس سایت اداره ورزش و جوانان استان لرستان

 

هیئت بدمینتون مازندران 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : آقای محمود شعبان زاده
  - تلفن: 22240003-0151
  - ف : 2212802-0151
  - تلف   01133312802
  - وب سایت هیئت بدمینتون مازندران
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان مازندران

 

هیئت بدمینتون مرکزی 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : احمد رضا حری
  - ف : 3686200-0861 
  - تلف : 08633686200

  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان مرکزی

 

هیئت بدمینتون هرمزگان 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : مصطفی خادم
  - آدرس : بندرعباس بلوار ساحلی مجموعه ی ورزشی حجاب خانه ی بدمینتون
  - تلفن : 6688401-0761
  - تلف : 07633710004
  - دورنگار: 6688401-0761
  - پست الکترونیکی : [email protected] 
  -  وب سایت هیئت بدمینتون هرمزگان
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان هرمزگان

 

 • هیئت بدمینتون همدان  
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : سهم الدین حمیدی  
  - آدرس : همدان - خیابان کوچمشکی - کوچه ی یاس شرقی 4 - سالن بانوان (اختصاصی بدمینتون)
  - تلف : 8216021 - 0811
  - تلف : 08138216012  
  - وب سایت هیئت بدمینتون همدان
  - آدرس سایت اداره ورزش و جوانان استان همدان

 

هیئت بدمینتون یزد 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : سعید عابدین زاده
  - ف : 6264545-0351  
  - تلف : 03538228739  
  - آدرس سایت اداره ورزش و جوانان استان یزد

 

منبع: http://www.banisport.com/article/b2127/%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c

اعضا فدراسیون بدمینتون

-
رئیس فدراسیون : محمد رضا پوریا
-
نائب رئیس : مرتضی مداحی
نائب رئیس بانوان : فریبا مددی
-
مشاور عالی و مسئول اجرایی : ابوالفضل مهاجر بختیاری
-
دبیر : بهادر زکی زاده
-
ذیحساب و مسئول امور مالی عضو هیئت رئیسه : مسعود کمالوند
- تلفن : 41-88984439
- دورنگار: 88984438
- آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب، شماره 12
- پست الکترونیکی: [email protected]
- پست الکترونیکی روابط بین الملل: [email protected]

-  وب سایت فدراسیون های ایران

- وب سایت فدراسیون بدمینتون ایران
- ج مسابقات داخلی 94

 

 

 هیئت های بدمینتون استانی

هیئت بدمینتون آذربایجان شرقی
  -
رئیس هیئت بدمینتون استان : محمدرضا زنوزی مطلق
  - آدرس: تبریز - قطران شمالی - خیابان باهنر - مجتمع ورزشی علی
  - تلفن : 4-4407591-3320209-0411
  - ف : 93-4407591-0411
  - تلف : 04134407590
  - وب سایت هیئت بدمینتون استان آذربایجان شرقی
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

هیئت بدمینتون آذربایجان غربی
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : اصغر فیضی
  - تلفن: 2253552-0441
  - ف : 3868910-0441
  - تلف : 04433868910
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

  هیئت بدمینتون اردبیل
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : ابراهیم پوستی
  - ف : 2261170-0451
  - تلف : 04533261170
  - وب سایت هیئت بدمینتون استان اردبیل

  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان اردبیل 

هیئت بدمینتون اصفهان
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : سروش اسماعیلی
  - نائب رئیس  : زهرا امین
  - دبیر : سید حسن صالحی
  - آدرس : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، کوچه شهید آزرم ، ورزشگاه شهید سجادی
  - تلفن : 03132222269 و 5354135
  - نمابر : 03132222214
  - تلفن همراه : 09133154844
  - تلف : 03132222214
  - پست الکترونیک : [email protected] 
  - وب سایت هیئت بدمینتون استان اصفهان
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان اصفهان

هیئت بدمینتون البرز
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : کیومرث ی
  - آدرس : فردیس ،فلکه چهارم، انتهای خیابان 47 غربی ،سالن ورزشی رضا (ع)
  - ف : 36500011-0261
  - تلف :  02636500011
  - وب سایت هیئت بدمینتون استان البرز
  - وب سایت سایت اداره ورزش و جوانان استان البرز

هیئت بدمینتون ایلام
  -
رئیس هیئت بدمینتون استان : محمدصالح حمدحیدری
  - تلفن: 3336441-222405-0841
  - ف : 2226629-0841
  - تلف : 08432226629
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان ایلام

هیئت بدمینتون بوشهر
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : خانم مژگان جمالی
  - ف : 2529697-0771
  - تلف : 07733329697
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان بوشهر

هیئت بدمینتون تهران
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : آرش عبدالمحمدیان
  - آدرس : تهران - خیابان طالقانی - ورزشگاه شیرودی - هیئت بدمینتون استان تهران
  - تلفن : 88322570-1
  - پست الکترونیکی : [email protected]
  -  وب سایت هیئت بدمینتون تهران
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان تهران

هیئت بدمینتون چهارمحال و بختیاری
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : برون
  - ف : 3343702-0381
  - تلف : 03832241016
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری

  هیئت بدمینتون اسان جنوبی
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : علیرضا ثانی
 - دبیر هیئت : رسول جدی
 - آدرس: مجموعه ولایت - جنب است شهید رضوی
 - ف : 2238078-0561   
 - تلف : 05632238078
- وب سایت اداره ورزش و جوانان استان اسان جنوبی

هیئت بدمینتون اسان رضوی
  - س رست هیئت بدمینتون استان : رسول اکبری
  - نایب رئیس : نجمه سعیدی
  - دبیر  : مجید زرچی
  - آدرس : مجموعه ورزشی سجاد
  - تلفن : 36090450-051
  - ف : 6073373-0511
  - تلف :05136073373
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان اسان رضوی

هیئت بدمینتون اسان شمالی
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : برات وثوقی
  - دبیر هیات  : مرتضی عزیزی
  - تماس :  09153846606
  - ف : 2235274-0584
  - تلف : 05832226682
  - آدرس سایت اداره ورزش و جوانان استان اسان شمالی

هیئت بدمینتون خوزستان
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : غلام عباس دهنوی
  - آدرس : اهواز: حصیر آباد، پیچ میدان، روبروی میدان ولایت، ورزشگاه انقلاب (هیئت بدمینتون)
  - تلفن 5542448-0611 و 09163140126(آقای دهنوی)
  - ف : 2250789-0611
  - تلف : 06132250789
  - وب سایت هیئت بدمینتون خوزستان 
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان خوزستان

هیئت بدمینتون زنجان
  - س رست هیئت بدمینتون استان : محمدتقی طالب پور
  - آدرس: زنجان ، اراضی پائین کوه ، آکادمی اختصاصی بدمینتون استان زنجان
  - تلفن  : 33443162 - 024
  - تلف : 02433443162
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان زنجان

هیئت بدمینتون سمنان 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : نوروز علی موذن
  - آدرس : سمنان  میدان سعدی مجموعه‌ی ورزشی تختی تالار بدمینتون
  - تلفن:3320994-0231 و 09100374330
  - تلف : 02333301483
  - سامانه پیام کوتاه : 10009100374330
  - پست الکترونیک:[email protected]
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان سمنان

هیئت بدمینتون سیستان و بلوچستان 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : علیرضا شهرکی
  - تلفن: 3219583-0541
  - ف : 2413247-0541
  - تلف : 05433413247
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان

هیئت بدمینتون فارس 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : عباس حاجی زاده
  - ف : 2339339-0711
  - تلف : 07132339339
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان فارس

هیئت بدمینتون قزوین 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : صدیق سخن سنج
  - ف : 3341031-0281
  - تلف : 02833341031
  - آدرس : قزوین خیابان ولیعصر مجموعه ورزشی شهید رجایی خانه بدمینتون
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان قزوین

هیئت بدمینتون قم 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : علی پنجه باشی
  - آدرس : قم- مجموعه ورزشی شهید حیدریان جنب تالار بدمینتون
  - تلفن :  02536621430 – 32940511
  - ف : 2931590-0251 
  - تلف : 02532940511
  - وب سایت هیئت بدمینتون قم
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان قم

هیئت بدمینتون کردستان 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : فاروق بیدا ور
  - تلفن: 3237705-0871
  - ف : 3237610-0871
  - تلف 08733163411
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان کردستان

هیئت بدمینتون کرمان 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : ناصر محمدی 
  - تلفن: 2449495-0341
  - ف : 2461193-0341
  - تلف : 03432461193
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان کرمان

هیئت بدمینتون کرمانشاه 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : شهرام کهریزی
  - ف : 8245262-0831
  - تلف :  08338369764  
  - آدرس سایت اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه

هیئت بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : حمید دار
  - ف : 3339280-0741
  - تلف : 07433339280
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان کهگیلیو و بویر احمد

هیئت بدمینتون گلستان 
  - س رست هیئت بدمینتون استان  : جواد عزیزی
  - آدرس : گرگان- خیابان شهید بهشتی- پاساژ رضا طبقه دوم
  - ف : 2224003-0171
  - تلف : 01732365059
  - وب هیئت بدمینتون گلستان
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان گلستان

هیئت بدمینتون گیلان 
  - س رست هیئت بدمینتون استان : پرویز تقوی
  - ف : 3210367-0131
  - تلف : 01333310367
  - وب سایت هیئت بدمینتون گیلان
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان گیلان

هیئت بدمینتون لرستان 
  - س رست هیئت بدمینتون استان : فریدون پدرام
  - تلفن: 2236394-0661
  - ف : 3202305-0661
  - تلف   06633313711

  - آدرس سایت اداره ورزش و جوانان استان لرستان

هیئت بدمینتون مازندران 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : آقای محمود شعبان زاده
  - تلفن: 22240003-0151
  - ف : 2212802-0151
  - تلف   01133312802
  - وب سایت هیئت بدمینتون مازندران
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان مازندران

هیئت بدمینتون مرکزی 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : احمد رضا حری
  - ف : 3686200-0861 
  - تلف : 08633686200

  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان مرکزی

هیئت بدمینتون هرمزگان 
  - رئیس هیئت بدمینتون استان : مصطفی خادم
  - آدرس : بندرعباس بلوار ساحلی مجموعه ی ورزشی حجاب خانه ی بدمینتون
  - تلفن : 6688401-0761
  - تلف : 07633710004
  - دورنگار: 6688401-0761
  - پست الکترونیکی : [email protected] 
  -  وب سایت هیئت بدمینتون هرمزگان
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان هرمزگان


مشاهده متن کامل ...

اظهارنامه عملکرد1392
درخواست حذف اطلاعات

zip file نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی عملکرد سال 1392 و میانسالی های 1393(ویرایش 6.0.0.3)
zip file نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی عملکرد سال 1392 و میانسالی های 1393(ویرایش 6.0.0.3)
zip file نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اجاره املاک سال 1392 و میانسالی های 1393(ویرایش 6.0.0.1)
adobe pdf file راهنمای ثبت الکترونیکی اظهارنامه اشخاص حقوقی
adobe pdf file راهنمای ثبت الکترونیکی اظهارنامه اشخاص حقیقی
adobe pdf file راهنمای ثبت الکترونیکی اظهارنامه اجاره املاک
adobe pdf file فرم اظهارنامه اشخاص حقوقی عملکرد سال 1392
adobe pdf file فرم اظهارنامه اشخاص حقیقی بند الف عملکرد سال 1392
adobe pdf file فرم اظهارنامه اشخاص حقیقی بند ب عملکرد سال 1392

adobe pdf file فرم اظهارنامه اشخاص حقیقی بند ج عملکرد سال 1392

adobe pdf file

فرم اظهارنامه املاک عملکرد سال 1392مشاهده متن کامل ...
فواید روزه داری از معتبرترین سایتهای علمی جهان
درخواست حذف اطلاعات


فواید روزه داری از معتبرترین سایتهای علمی جهان


1-سایت نیچر (معتبرترین منبع علمی دنیا) :


برای درمان سرطان خون نیاز به روش های جدیدی است. یکی از این روش ها رژیم های غذایی محدود از جمله "روزه داری" است. روزه داری میتواند در پیشگیری و درمان بعضی از انواع تومورها در نظر گرفته شود

new the utic approaches are needed to treat leukemia effectively. dietary restriction regimens, including fasting, have been considered for the prevention and treatment of certain solid tumor types.http://www.nature.com/nm/journal/v23/n1/full/nm.4252.html


2-سایت ساینس دیلی :مطالعات نشان میدهند که رژیم غذایی کم کالری و متعادل از نظر پروتئین همانند "روزه داری" نه تنها باعث تعادل وزن میشود بلکه سم موجود در بدن را به شکل pcbs ازاد میکند و باعث افزایش سلامت قلب و کاهش استرس ا یداتیو میشود

research by exercise scientists has found that a balanced, protein-pacing, low-calorie diet that includes intermittent fasting not only achieves long-term weight loss, but also helps release toxins in the form of pcbs from the body fat stores, in addition to enhancing heart health and reducing oxidative stress.


کالج اسکیدمور

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170111184102.htmمطالعات نشان میدهند که روزه داری به افراد دیابتی و بیماران قلبی و عروقی کمک میکند

intermittent fasting may help those with diabetes and cardiovascular disease, study suggests


ژورنال sega

https://www.sciencedaily.com/releases/2013/04/130426115456.htmروزه داری برای بیمارن مبتلا به صرع مفید است

fasting may benefit patients with epilepsy


جانز هاپکینز

https://www.sciencedaily.com/releases/2012/12/121206203122.htm


تحقیقات حاکی از آن است که؛

رژیم هایی که بسیار شبیه به روزه داری میباشد “نشانه های بیماری ام_اس را تخفیف می بخشند”دانشمندان کشف کرده اند که رژیم های غذایی مشابهِ روزه داری، نوعی چرخه مرگ و زندگی سلولی را در بدن فرد آغاز می کند که برای ترمیم و بازسازی بدن حیاتی به نظر می رسد.

حال بگذریم از فواید خود روزه که بسیار است ..


http://www.neurosafari.com/%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c/3- کالیفرنیا :
روزه داری شما را در برابر سرطان حفظ میکند

fasting-like diet turns the immune system against cancer


کالیفرنیا

https://news.usc.edu/103972/fasting-like-diet-turns-the-immune-system-against-cancer/روزه داری میتواند دیابت را از بین ببرد

fasting-mimicking diet may reverse diabetes


کالیفرنیای جنوبی _ ساینس دیلی

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170223124259.htm


روزه داری ، سرطان را ضعیف میکند

fasting weakens cancer in mice


تحقیقات سال 2012 کالیفرنیا

https://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120208152254.htm


روزه باعث بازسازی سلول های بنیادی آسیب دیده میشود

fasting triggers stem cell regeneration of damaged, old immune system


کالیفرنیا

https://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140605141507.htm
روزه داری به همراه مصرف دارو های ضد سرطان در شیمی درمانی و درمان سرطان تاثیر زیادی دارد

fasting and less-toxic cancer drug may work as well as chemothe y


کالیفرنیا

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150330141927.htm


4- کلمبیا :


روزه داری خطر بیماری ام اس در بدن را کاهش میدهد

fasting-like diet reduces multiple sclerosis symptoms


https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160526151941.htm


تحقیق 2016 کلمبیا

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160526151941.htm


روزه داری بیماریی همچون دیابت و سرطان و بیماری قلبی را در افراد مسن کاهش میدهد

results of a randomized clinical trial shows a periodic, five-day fasting diet designed by a esearcher safely reduced the risk factors for heart disease, cancer, diabetes and other age-related diseases.


تحقیق 2017 کلمبیا

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170216103923.htm5-سایت نیچر (مهمترین منبع علمی دنیا ):


روزه داری برای افزایش عمر!!

fasting for longevity


تحقیقات نشان داده است که روزه داری طول عمر انسان ها و داران را افزایش میدهد. نه تنها باعث افزایش طول عمر میشود بلکه اختلالات مربوط به افزایش سن را نیز کاهش میدهد . حتی اگر شخص روزه درای کالری رژیم خود را کم نکند!!

dietary restriction can extend lifespan in various species. in mammals, intermittent fasting can also extend lifespan and reduce the incidence of age-related disorders, even when there is little or no decrease in calorie intakehttp://www.nature.com/nature/journal/v457/n7230/edsumm/e090205-11.html


6-سایت ساینس دیلی:

روزه داری باعث افزایش ژن sirt 3 در بدن میشود که این ژن طول عمر انسان را بالا میبرد

they found that intermittent fasting caused a slight increase to sirt 3, a well-known gene that promotes longevity and is involved in protective cell responses.


فلوریدا

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150227112508.htmهمانطور که میدانید یکی از روشهای تجربی آزمایش موارد مختلف ، امتحان آنها روی موش هاست و سپس تعمیم آنها به انسان است


بر این اساس روزه داری در موش باعث طول عمر و باززایی بیشتر شده است

diet mimicking fasting promotes regeneration and longevity in mice, piloted in humans


ژورنال cell

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150619214639.htm

7- هاروارد :

روزه گرفتن باعث کاهش چربی و کلسترول در بدن میشود!! روزه گرفتن باعث تولید آنزیمی میشود که چند کار مهم از جمله متابولیسم انرژی تا کم چربی و میزان کلسترول در بدن را بر عهده دارد . این گرازش حاصل تحقیقات محققان هاروارد در بیمارستان ماساچوست است. این تحقیقات میتواند باعث کشف روش جدید در درمان کلسترول و چربی بالا منجر شود

with fasting, enzyme turns off body’s production of fats, cholesterol fasting helps cause an enzyme with several important roles in energy metabolism to turn off the body’s generation of fats and cholesterol, harvard researchers at m achusetts general hospital have found. the findings could lead to new approaches to treating elevated cholesterol and lipid levels.http://news.harvard.edu/gazette/story/2010/06/with-fasting-enzyme-turns-off-bodys-production-of-fats-cholesterol/8 - سایت لایو ساینس :در سالیان گذشته رژیم روزه داری بعنوان یک رژیم ناسالم در برخی مجامع علمی معرفی شده بود اما تحقیقات امروزین نشان میدهد که روزه داری رژیم سالم و مفیدی است

known as intermittent fasting, was initially roundly decried by health experts as unhealthy, recent evidence shows it might not be so bad.


برخی از متخصصان تغذیه که قبلا در برابر روزه داری جبهه میگرفتند و آن را طرد می د حالا میگویند که در اثر تحقیقات جدید ، ذهنیت خود را تغییر داده اند و رژیم روزه داری را تایید و پیشنهاد میکنند

some nutritionists who had previously advised against skipping meals now say they have changed their minds based on new research, and recommend intermittent fasting for some people who want to try ithttp://www.livescience.com/53107-intermittent-fasting-weight-loss.html


روزه داری قبل از شیمی درمانی میتواند از شما در برابر اثرات منفی محافظت کند

fasting before chemo may shield against toxic effectshttp://www.livescience.com/36142-fasting-chemo-shields-toxic-effects.htmlآیا روزه مفید است؟ علم میگوید "بله"

does intermittent fasting have benefits? science suggests yes


بجای خوردن سه وعده غذا در روز ، رژیم غذایی مبتی بر روزه داری نه تنها چاقی را از بین میبرد بلکه بسیاری از بیماری های مرتبط با زندگی مدرن از سرطان گرفته تا دیابت و آ ایمر و بیماری های قلبی را نیز بشدت کاهش میدهد

instead of eating three square meals a day, an eating schedule that involves "intermittent fasting" could help fight not just obesity but many related diseases of modern life, such as diabetes, heart disease, cancer and alzheimer's, researchers say.http://www.livescience.com/48888-intermittent-fasting-benefits-weight-loss.htmlدر یک مقاله جذاب در لایو ساینس نیز نشان داده شده است که روزه داری سلول های ما را در برابر استرس مقاوم میکند

how fasting diets may make cells resist stress?


http://www.livescience.com/50329-how-fasting-diets-may-make-cells-resist-stress.html9- سایت ncbi یا مرکز ملی اطلاعات زیست فناوری :


however, these changes are unlikely to have much effect on healthy individuals, because generations of muslims have undertaken fasting year after year.


بعید است روزه روی افراد سالم تأثیرات منفی داشته باشد چون مسلمان ها نسل اندر نسل روزه بوده اند و با همچین مشکلاتی مواجه نشده اند.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10714147✍ تمام ادعاهایی که مطرح می کنند که روزه ضرر دارد ، برای افراد بیمار است که هم روزه گرفتن این اشخاص را ممنوع کرده است . و گرنه روزه گرفتن برای افراد سالم هیچ ضرری ندارد .


روزه ی رمضان بر بیماران قلبی تأثیری نمی گذارد.


the effect of fasting in ramadan on patients with heart disease

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14758379روزه ی رمضان و جلوگیری از هابات و سرطان

intermittent fasting during ramadan attenuates proinflammatory cytokines and immune cells in healthy subjects

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23244540
روزه ی رمضان و جلوگیری از باکتری های مضر روده

impact of ramadan on clinical and microbiologic parameters of patients seen at a diarrheal hospital in

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3919236/


در مطالعات انجام شده هر گروه اثر منفی روزه بر کلیه ها رد شده است


fasting ramadan in chronic kidney disease patients: clinical and biochemical effects

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20814128

effects of fasting during ramadan on urinary excretion in malaysian muslims

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2334668

is ramadan fasting related to health outcomes? a review on the related evidence

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25538785

ramadan fasting and chronic kidney disease: a systematic review⭕️روزه ماه رمضان خطری ندارد و طبق آزمایشات ، روزه داران از خود تحمل خوبی نشان دادند و در وضعیت خوبی قرار داشتند

we conclude that this study demonstrates a good tolerance and safety of fasting ramadan in ckd patients.


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20814128


طبق تحقیقات بعمل آمده روزه داری ماه رمضان بعنوان یک رژیم استاندارد به تایید رسیده است ، در این تحقیقات نیز افزایش ظرفیت ماهیچه های اسکلتی و افزایش ظرفیت کبد برای ذخیره کربوهیدرات نشان داده شده است

we believe that repeated fasting, results in adaptations which result in an increased reliance upon lipid oxidation at rest and during exercise, and an increased capacity of skeletal muscle and liver to store carbohydrate. fasting during ramadan may be used as a good human model for dietary.


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3758056


روز داری باعث تقویت ساختار مغز و عملکردهای شناختی آن میشود

chronic intermittent fasting improves cognitive functions and brain structures in mice


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3670843/


رژیم غذایی کم کالری ( شامل روزه داری) باعث کاهش خطر آ ایمر در پیری میشود


caloric restriction: beneficial effects on brain aging and alzheimer's disease.


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27240590⚠️همانطور که مشاهده می کنید در متن دقیقا به روزه ی مسلمان ها اشاره شده است ! روزه در ماه رمضان

(fasting during ramadan )

امیدواریم ضد دین ها کمی بخاطر همان دگرایی ( که البته فقط نامش را یدک می کشند ) تفکر کنند .✍به قلم رد شبهات ملحدین ، تکمیل از نقد الحاد و آتئیسم


نشر و کپی این مطالب حتی بدون معرفی منبع جایز می باشد و در حکم صدقه ی جاریه است . بگذارید عظمت روزه را همه بدانند !مشاهده متن کامل ...
فواید روزه داری از معتبرترین سایتهای علمی جهان
درخواست حذف اطلاعات


فواید روزه داری از معتبرترین سایتهای علمی جهان


1-سایت نیچر (معتبرترین منبع علمی دنیا) :


برای درمان سرطان خون نیاز به روش های جدیدی است. یکی از این روش ها رژیم های غذایی محدود از جمله "روزه داری" است. روزه داری میتواند در پیشگیری و درمان بعضی از انواع تومورها در نظر گرفته شود

new the utic approaches are needed to treat leukemia effectively. dietary restriction regimens, including fasting, have been considered for the prevention and treatment of certain solid tumor types.http://www.nature.com/nm/journal/v23/n1/full/nm.4252.html


2-سایت ساینس دیلی :مطالعات نشان میدهند که رژیم غذایی کم کالری و متعادل از نظر پروتئین همانند "روزه داری" نه تنها باعث تعادل وزن میشود بلکه سم موجود در بدن را به شکل pcbs ازاد میکند و باعث افزایش سلامت قلب و کاهش استرس ا یداتیو میشود

research by exercise scientists has found that a balanced, protein-pacing, low-calorie diet that includes intermittent fasting not only achieves long-term weight loss, but also helps release toxins in the form of pcbs from the body fat stores, in addition to enhancing heart health and reducing oxidative stress.


کالج اسکیدمور

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170111184102.htmمطالعات نشان میدهند که روزه داری به افراد دیابتی و بیماران قلبی و عروقی کمک میکند

intermittent fasting may help those with diabetes and cardiovascular disease, study suggests


ژورنال sega

https://www.sciencedaily.com/releases/2013/04/130426115456.htmروزه داری برای بیمارن مبتلا به صرع مفید است

fasting may benefit patients with epilepsy


جانز هاپکینز

https://www.sciencedaily.com/releases/2012/12/121206203122.htm


تحقیقات حاکی از آن است که؛

رژیم هایی که بسیار شبیه به روزه داری میباشد “نشانه های بیماری ام_اس را تخفیف می بخشند”دانشمندان کشف کرده اند که رژیم های غذایی مشابهِ روزه داری، نوعی چرخه مرگ و زندگی سلولی را در بدن فرد آغاز می کند که برای ترمیم و بازسازی بدن حیاتی به نظر می رسد.

حال بگذریم از فواید خود روزه که بسیار است ..


http://www.neurosafari.com/%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c/3- کالیفرنیا :
روزه داری شما را در برابر سرطان حفظ میکند

fasting-like diet turns the immune system against cancer


کالیفرنیا

https://news.usc.edu/103972/fasting-like-diet-turns-the-immune-system-against-cancer/روزه داری میتواند دیابت را از بین ببرد

fasting-mimicking diet may reverse diabetes


کالیفرنیای جنوبی _ ساینس دیلی

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170223124259.htm


روزه داری ، سرطان را ضعیف میکند

fasting weakens cancer in mice


تحقیقات سال 2012 کالیفرنیا

https://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120208152254.htm


روزه باعث بازسازی سلول های بنیادی آسیب دیده میشود

fasting triggers stem cell regeneration of damaged, old immune system


کالیفرنیا

https://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140605141507.htm
روزه داری به همراه مصرف دارو های ضد سرطان در شیمی درمانی و درمان سرطان تاثیر زیادی دارد

fasting and less-toxic cancer drug may work as well as chemothe y


کالیفرنیا

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150330141927.htm


4- کلمبیا :


روزه داری خطر بیماری ام اس در بدن را کاهش میدهد

fasting-like diet reduces multiple sclerosis symptoms


https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160526151941.htm


تحقیق 2016 کلمبیا

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160526151941.htm


روزه داری بیماریی همچون دیابت و سرطان و بیماری قلبی را در افراد مسن کاهش میدهد

results of a randomized clinical trial shows a periodic, five-day fasting diet designed by a esearcher safely reduced the risk factors for heart disease, cancer, diabetes and other age-related diseases.


تحقیق 2017 کلمبیا

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170216103923.htm5-سایت نیچر (مهمترین منبع علمی دنیا ):


روزه داری برای افزایش عمر!!

fasting for longevity


تحقیقات نشان داده است که روزه داری طول عمر انسان ها و داران را افزایش میدهد. نه تنها باعث افزایش طول عمر میشود بلکه اختلالات مربوط به افزایش سن را نیز کاهش میدهد . حتی اگر شخص روزه درای کالری رژیم خود را کم نکند!!

dietary restriction can extend lifespan in various species. in mammals, intermittent fasting can also extend lifespan and reduce the incidence of age-related disorders, even when there is little or no decrease in calorie intakehttp://www.nature.com/nature/journal/v457/n7230/edsumm/e090205-11.html


6-سایت ساینس دیلی:

روزه داری باعث افزایش ژن sirt 3 در بدن میشود که این ژن طول عمر انسان را بالا میبرد

they found that intermittent fasting caused a slight increase to sirt 3, a well-known gene that promotes longevity and is involved in protective cell responses.


فلوریدا

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150227112508.htmهمانطور که میدانید یکی از روشهای تجربی آزمایش موارد مختلف ، امتحان آنها روی موش هاست و سپس تعمیم آنها به انسان است


بر این اساس روزه داری در موش باعث طول عمر و باززایی بیشتر شده است

diet mimicking fasting promotes regeneration and longevity in mice, piloted in humans


ژورنال cell

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150619214639.htm

7- هاروارد :

روزه گرفتن باعث کاهش چربی و کلسترول در بدن میشود!! روزه گرفتن باعث تولید آنزیمی میشود که چند کار مهم از جمله متابولیسم انرژی تا کم چربی و میزان کلسترول در بدن را بر عهده دارد . این گرازش حاصل تحقیقات محققان هاروارد در بیمارستان ماساچوست است. این تحقیقات میتواند باعث کشف روش جدید در درمان کلسترول و چربی بالا منجر شود

with fasting, enzyme turns off body’s production of fats, cholesterol fasting helps cause an enzyme with several important roles in energy metabolism to turn off the body’s generation of fats and cholesterol, harvard researchers at m achusetts general hospital have found. the findings could lead to new approaches to treating elevated cholesterol and lipid levels.http://news.harvard.edu/gazette/story/2010/06/with-fasting-enzyme-turns-off-bodys-production-of-fats-cholesterol/8 - سایت لایو ساینس :در سالیان گذشته رژیم روزه داری بعنوان یک رژیم ناسالم در برخی مجامع علمی معرفی شده بود اما تحقیقات امروزین نشان میدهد که روزه داری رژیم سالم و مفیدی است

known as intermittent fasting, was initially roundly decried by health experts as unhealthy, recent evidence shows it might not be so bad.


برخی از متخصصان تغذیه که قبلا در برابر روزه داری جبهه میگرفتند و آن را طرد می د حالا میگویند که در اثر تحقیقات جدید ، ذهنیت خود را تغییر داده اند و رژیم روزه داری را تایید و پیشنهاد میکنند

some nutritionists who had previously advised against skipping meals now say they have changed their minds based on new research, and recommend intermittent fasting for some people who want to try ithttp://www.livescience.com/53107-intermittent-fasting-weight-loss.html


روزه داری قبل از شیمی درمانی میتواند از شما در برابر اثرات منفی محافظت کند

fasting before chemo may shield against toxic effectshttp://www.livescience.com/36142-fasting-chemo-shields-toxic-effects.htmlآیا روزه مفید است؟ علم میگوید "بله"

does intermittent fasting have benefits? science suggests yes


بجای خوردن سه وعده غذا در روز ، رژیم غذایی مبتی بر روزه داری نه تنها چاقی را از بین میبرد بلکه بسیاری از بیماری های مرتبط با زندگی مدرن از سرطان گرفته تا دیابت و آ ایمر و بیماری های قلبی را نیز بشدت کاهش میدهد

instead of eating three square meals a day, an eating schedule that involves "intermittent fasting" could help fight not just obesity but many related diseases of modern life, such as diabetes, heart disease, cancer and alzheimer's, researchers say.http://www.livescience.com/48888-intermittent-fasting-benefits-weight-loss.htmlدر یک مقاله جذاب در لایو ساینس نیز نشان داده شده است که روزه داری سلول های ما را در برابر استرس مقاوم میکند

how fasting diets may make cells resist stress?


http://www.livescience.com/50329-how-fasting-diets-may-make-cells-resist-stress.html9- سایت ncbi یا مرکز ملی اطلاعات زیست فناوری :


however, these changes are unlikely to have much effect on healthy individuals, because generations of muslims have undertaken fasting year after year.


بعید است روزه روی افراد سالم تأثیرات منفی داشته باشد چون مسلمان ها نسل اندر نسل روزه بوده اند و با همچین مشکلاتی مواجه نشده اند.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10714147✍ تمام ادعاهایی که مطرح می کنند که روزه ضرر دارد ، برای افراد بیمار است که هم روزه گرفتن این اشخاص را ممنوع کرده است . و گرنه روزه گرفتن برای افراد سالم هیچ ضرری ندارد .


روزه ی رمضان بر بیماران قلبی تأثیری نمی گذارد.


the effect of fasting in ramadan on patients with heart disease

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14758379روزه ی رمضان و جلوگیری از هابات و سرطان

intermittent fasting during ramadan attenuates proinflammatory cytokines and immune cells in healthy subjects

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23244540
روزه ی رمضان و جلوگیری از باکتری های مضر روده

impact of ramadan on clinical and microbiologic parameters of patients seen at a diarrheal hospital in

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3919236/


در مطالعات انجام شده هر گروه اثر منفی روزه بر کلیه ها رد شده است


fasting ramadan in chronic kidney disease patients: clinical and biochemical effects

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20814128

effects of fasting during ramadan on urinary excretion in malaysian muslims

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2334668

is ramadan fasting related to health outcomes? a review on the related evidence

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25538785

ramadan fasting and chronic kidney disease: a systematic review⭕️روزه ماه رمضان خطری ندارد و طبق آزمایشات ، روزه داران از خود تحمل خوبی نشان دادند و در وضعیت خوبی قرار داشتند

we conclude that this study demonstrates a good tolerance and safety of fasting ramadan in ckd patients.


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20814128


طبق تحقیقات بعمل آمده روزه داری ماه رمضان بعنوان یک رژیم استاندارد به تایید رسیده است ، در این تحقیقات نیز افزایش ظرفیت ماهیچه های اسکلتی و افزایش ظرفیت کبد برای ذخیره کربوهیدرات نشان داده شده است

we believe that repeated fasting, results in adaptations which result in an increased reliance upon lipid oxidation at rest and during exercise, and an increased capacity of skeletal muscle and liver to store carbohydrate. fasting during ramadan may be used as a good human model for dietary.


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3758056


روز داری باعث تقویت ساختار مغز و عملکردهای شناختی آن میشود

chronic intermittent fasting improves cognitive functions and brain structures in mice


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ /articles/ 3670843/


رژیم غذایی کم کالری ( شامل روزه داری) باعث کاهش خطر آ ایمر در پیری میشود


caloric restriction: beneficial effects on brain aging and alzheimer's disease.


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27240590⚠️همانطور که مشاهده می کنید در متن دقیقا به روزه ی مسلمان ها اشاره شده است ! روزه در ماه رمضان

(fasting during ramadan )

ا


نشر و کپی این مطالب حتی بدون معرفی منبع جایز می باشد و در حکم صدقه ی جاریه است . بگذارید عظمت روزه را همه بدانند !


مطالب مرتبط

نتایج تحقیقات مارک متسون درباره فواید روزهفواید روزه از نظر پزشکان بزرگ جهان

مشاهده متن کامل ...
هندبوک خلبانی
درخواست حذف اطلاعات

کتاب هندبوک خلبانی به صورت فصل به فصل

http://www.shiaupload.ir/images/93074875501998350715.jpg

pilot's handbook of aeronautical knowledgeمشاهده متن کامل ...
روستای چنارناز خاتم از بن بست در می آید
درخواست حذف اطلاعات
امروز، آدینه، نیمه اسفند و روز خوبی است. دیروز هم روز خوبی بود ...

زاده رحمانی، فرماندار خاتم برای دیدار با خانواده به روستای با صفا و سرسبز چنارناز رفته بود.
پس از دیدار با چهار خانواده ارجمند شهید و قرائت فاتحه و ادای احترام به ۱۰ شهید این روستا به سمت کوه دهار و گردنه سربره که اهالی می گویند دومین قله مرتفع استان است حرکت د. اخیرا با اخذ توافق معاون محترم راه های روستایی راه و شهرسازی و مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان، کار احداث جاده و ایجاد راه ارتباطی بین روستای چنارناز از استان یزد با روستای گلپا از استان فارس شروع شده و خود اهالی نیز در این طرح مشارکت دارند. احداث این راه می تواند چنارناز و دهستان ایثار را به یک چهار راه تبدیل کند و تردد مردم بوانات به یزد از مسیر مروست صورت گیرد.

هنوز آثار بارش سنگین برف اخیر وجود داشت و هر چه به ارتفاع نزدیک می شدند، برف بیشتری بر زمین نشسته بود. بالا ه پس از حدود ۱ ساعت تپه نوردی و کوهنوردی به جایی رسیدند که بولدوزر شروع به کار کرده بود.
برگشتن به پایین دست، اقامه جماعت ظهر و صرف چای آتیشی و ناهار پایان بخش روز کاری فرماندار خاتم و همراهان بود.مشاهده متن کامل ...
بازدید بیش از 35 هزار گردشگر از اماکن تاریخی و گردشگری شهرستان خاتم در دور اول ت
درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد، س رست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم از بازدید بیش از 35 هزار نفر و اسکان بالغ بر 3 هزار نفر در شهرستان خاتم خبر داد:

شهرستان خاتم این خطه سرسبز در دامان کویر و دیار قلعه های سر به آسمان نهاده و چشمه های زلال و تجلی گاه مردمان شکیبا و زحمتکش، به دلیل برخورداری از عناصر طبیعی، چشمه ها، جنگل ها، زیست جانوری منحصر بفرد و اماکن تاریخی جاذب گردشگری، همواره در زمره یکی از پربازدیدترین نقاط استان یزد قرار می گیرد. تا به حال و در دور اول تعطیلات نوروزی بیش از 35 هزار بازدید از اماکن تاریخی در سطح شهرستان صورت گرفته است و همچنین به بالغ بر 3 هزار نفر نیز در شهرستان خدمات اسکان و رفاهی- فرهنگی ارائه شده است.

حمید مشتاقیان اضافه کرد: بر اساس بررسی های انجام شده مجموعه تفریحی سرچشمه، بقعه شیخ عبدالله و قلعه مروست به ترتیب بیشترین تعداد بازدید را تاکنون داشته اند.
مشاهده متن کامل ...
ع : افتتاح پروژه های رایتل توسط وزرای ارتباطات و کار و دبیر شورایعالی فضای مجازی
درخواست حذف اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهده متن کامل ...
آ ین وضعیت النینو و دیگر شاخصها (آبان ۹۴) دانسفهان قزوین
درخواست حذف اطلاعات

آ ین وضعیت النینو و دیگر شاخصها (آبان ۹۴)

تصویر محل شاخصها

محل شاخصهای دو یوندیمحل شاخصهای دو یوندی

نقشه ی آ ین تغییرات النینو ( شاخص enso):

این شاخص بر اساس دمای منطقه ی استوایی اقیانوس آرام مشخص میشود

در این دو تصویر آ ین وضعیت نینو ۳٫۴ و نینو ۱٫۲ مشخص است که نینو ۳٫۴ برای ایران اهمیت بیشتری دارد و هر چه به شمت مثبت بیشتر بالا بیاید النینو قوی تر و هر چه به سمت صفر حرکت کند الننیو ضعیف تر و یا در ح خنثی قرار دارد ، در صورتی که این نقاط آبی رنگ به سمت منفی برود شرایط لانینو حاکم خواهد بود (که معمولا به ضرر ایران تمام میشود اما با توجه به دیگر شاخصها استثناء نیز دارد)

آ ین نقطه ی سمت راست تصویر وضعیت امروز را نشان میدهد (محل آ ین نقطه هر ۶ ساعت )

آ ین وضعیت نینو ۳٫۴ تا امروز

آ ین وضعیت نینو ۱٫۲ تا دیروز

پیش بینی ۸ سایت بین المللی از وضعیت النینو تا ۶ ماه آینده

۲ ماه آینده

پیش بینی النینو پیش بینی النینو

چهار ماه آینده

پیش بینی النینوپیش بینی النینو

شش ماه آینده

پیش بینی النینوپیش بینی النینو

آ ین وضعیت شاخص mjo (که برای نیمه ی جنوبی بسیار حائز اهمیت است):

شاخص mjo در هر لحظه فقط در یک منطقه از کره ی زمین قرار دارد ، در تصویر زیر ۸ ناحیه وجود دارد که ناحیه ی ۱ و ۸ بهترین فازها برای بارش جنوب ایران می باشد.

در تصویر زیر وضعیت حرکت mjo از ۴۰ روز گذشته تا کنون و همچنین پیش بینی آن تا ۱۵ روز آینده قرار دارد ، نقطه ی start وضعیت ۴۰ روز پیش mjo هست و نقاط بعد وضعیت روزهای بعد ، نقطه ی ضخیم تر که در ابتدای خط سبز رنگ قرار دارد آ ین وضعیت mjo را نمایش میدهد ، خط سبز رنگ و نقاط روی آن پیش بینی ۱۵ روز آینده ی شاخص مادن جولیان (mjo) است ،و رنگهای خا تری پر رنگ و کمرنگ احتمال انحراف پیش بینی می باشد و ممکن است بعدا پیش بینی سبز رنگ در این محدوده نوسان داشته باشد . ، دایره ی بزرگ مرکزی منطقه ی خنثی را نشان میدهد ، و در این ح تقسیم رطوبتی این شاخص برای مناطق مختلف کره ی زمین تقریبا ی ان هست ، البته فاز ۲ و ۳ هم مربوط به شرق اقیانوس هند هست که قرار داشتن mjo در این فاز همزمان نشان دهنده ی منفی بودن فاز iod می باشد.

آ ین وضعیت mjo مادن جولیان آ ین وضعیت mjo مادن جولیان پیش بینی شاخص mjoنقشه ای معتبر تر از پیش بینی شاخص mjo

آ ین تصویردمای آبهای جهان را در اینجا ببینید:

برای مشاهده بزرگتر تصویر روی آن یکبار کلیک کرده و پس از نمایش دو باره کلیک کنید

دمای فعلی آبهای جهاندمای آبهای جهان

آ ین وضعیت iod (دوقطبی اقیانوس هند):

در این شاخص زمانی که دمای سطح آب اقیانوس هند در سمت غرب گرمتر از شرق این اقیانوس شود ، بارش مناطق جنوبی و جنوب شرقی ایران بیشتر و سیستم های ورودی با تغذیه ی رطوبت اقانوس هند همراه خواهند شد. (فاز مثبت) و برع این قضیه نیز فاز منفی است

آ ین وضعیت iod

آ ین وضعیت شاخص iodآ ین وضعیت شاخص iod دوقطبی هند

پیش بینی iod یا دوقطبی اقیانوس هند تا ۶ ماه آینده از ۵ سایت مختلف و همچنین میانگین آنها

(سمت راست فاز مثبت و سمت چپ فاز منفی)

۲ ماه آینده

پیش بینی iodپیش بینی iod

چهارماه آینده

پیش بینی iod پیش بینی iod

شش ماه آینده

http://www.bom.gov.au/climate/ahead/models/iod_summary_6.png?15پیش بینی iod

آ ین وضعیت و پیش بینی شاخص nao (اقیانوس اطلس (آتلانتیک) شمالی):

این شاخص معمولا در فاز منفی موجب کاهش فشار روی منطقه ی خاور میانی و ورود موجهای مدیترانه ای به ایران میشود.

خط مشکی در چهار تصویر زیر وضعیت ماههای اخیر را نمایش میدهد ، در تصویر دوم و سوم و چهارم ، به ترتیب پیش بینی این شاخص تا ۷ ، ۱۰ و ۱۴ روز آینده نیز نمایش داده شده است.

پیش بینی شاخص naoپیش بینی شاخص nao

کیفیت فعالیت مونسون هند در سال جاری تا کنون و پیش بینی ادامه ی روند آن :

مونسون شبه قاره ی هند که در تابستانها موجب بارشهای شدیدی در این شبه قاره میشود ، شبه قاره ی هند به دلیل اینکه از سه طرف به آب و از یک طرف به خشکی راه دارد و همچنین از طرف خشکی به رشته کوههای بلند هیمالیا منتهی میشود ، پتانسیل بالایی برای افزایش رطوبت در تابستانها را دارد که موجب افزایش بیش از حد دما و همچنین ایجاد شرایط شرجی شدید میشود ، این رطوبت عظیم معمولا در ساعات عصر و شب موجب بارشهای سیل آسایی موسوم به مونسون میشود ، در تصویر زیر روند شدت فعالیت این پدیده را در شبه قاره ی هند مشاهده میکنید که رنگ آبی نیز پیش بینی ادامه ی روند فعالیت آن را نمایش میدهد.

فعالیت مونسون هندمشاهده متن کامل ...
genetic variation in selenoproteins/related antioxidant enzymes and risk of high
درخواست حذف اطلاعات

edited by:mohammad hezarkhani md,urologist

board-certified of urology,tehran university ,the member of iranian urological ociation

madaen hospital tehran iran

tehranclinic hospital tehran iran

[email protected]

www.hezarkhani. hosted in washington dc, united states

october,1 0. 2014

selenium (se) is an essential nutritional trace element that is critical to the normal physiology of a wide range of species, including humans [1]. a striking example of its importance is the occurrence of keshan disease, a cardiomyopathy endemic in certain se deficient areas of china that is completely preventable with se supplementation [2, 3]. while se deficiency in humans is rare, there is evidence that less overt changes in se status may affect aspects of human health such as immune responses, neurodegeneration, cardiovascular disease, and cancer [1, 4-6].

the benefits of se supplementation pertaining to cancer have been a focus of recent clinical studies, which have yielded varying results. one study conducted by the nutritional prevention of cancer (npc) study group indicated that se supplementation significantly decreased the risk of lung, colorectal, and prostate cancers [7, 8]. this led to the largest, most comprehensive study on the effects of se intake, alone and with vitamin e, on cancer: the selenium and vitamin e cancer prevention trial (select). this randomized, placebo-controlled trial included 35,533 men from 427 participating sites in the united states, canada, and puerto rico and was designed as a 12-year study. however, trial supplements were discontinued early (in year 7) predominantly based on a lack of evidence of benefit against cancer for either study agent [9].

it is likely that se supplementation benefits certain populations only, such as se-deficient or genetically predisposed groups, or se supplementation is particularly effective at lowering the risk of some health disorders and not others. dissecting mechanisms by which dietary se levels affect different aspects of human health is essential for understanding how altering levels of se intake through se supplementation may affect human health.

while small molecular weight selenocompounds influence human health, a crucial step in understanding the biological effects of dietary se is determining the functions of the proteins into which se is incorporated, i.e. selenoproteins. twenty-five selenoproteins genes have been identified in humans, twenty-four of which exist in rodents [10]. the members of this family exhibit diverse patterns of tissue distribution, ranging from ubiquitous to tissue-specific expression. subcellular localization is also varied with some selenoproteins exclusively expressed in certain organelles or as transmembrane proteins, while others are secreted to extracellular spaces or plasma. these and other properties have provided important information regarding physiological roles for selenoproteins.

the process of sec incorporation into selenoproteins exists in different forms in the bacteria, archaea, and eukarya kingdoms. however, not all species within these kingdoms have the capacity for selenoprotein synthesis. sec differs from cysteine by a single atom (se versus s), conferring a lower pka (5.2 versus 8.3) and higher reactivity. certain selenoproteins that have cysteine in place of sec at their active sites exhibit up to 100-fold lower in catalytic efficiency [11], but evolutionary selection for this increased efficiency has been counterbalanced by availability of se, which has produced a complex distribution of sec- and cys-containing homologs throughout nature [12].

selenoproteins are collectively essential for life, as demonstrated by the transgenic mouse model involving deletion of the gene encoding the trna dedicated to their synthesis, which results in embryonic lethality [13]. certain model systems have shown that reduced selenoprotein activity is counterbalanced by a cytoprotective response mediated by the transcription factor nrf2, which may represent a parallel, essential system involved in maintaining cellular redox homeostasis and viability [14].

several selenoproteins have been characterized as antioxidant enzymes, serving to mitigate damage caused by reactive oxygen species (ros). three biological reactions catalyzed by selenoproteins are shown to illustrate important antioxidant or redox roles for these enzymes (figure 1).

an external file that holds a picture, illustration, etc. object name is nihms-197983-f0001.jpg

three examples of antioxidant or redox reactions catalyzed by selenoproteins. in the first reaction, different forms of peroxide (r-o-o-h) such as hydrogen peroxide or lipid peroxide are reduced by the gpx selenoenzymes using glutathione (gsh). in the second, oxidized thioredoxin (trx-s2) is converted to reduced thioredoxin (trx-(sh)2) by thioredoxin reductase (trxrd) using nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (nadph). the third reaction involves reduction of the r-stereoisomer of methionine-sulfoxide (met-r-o) within peptides to methionine (met) by selenoprotein r (sel r, also called msrb1) using trx.

however, the emerging concept of ros as secondary messengers of cell signaling has required closer examination of potential roles for selenoproteins as modulators of redox-regulated signal transduction (figure 2).

an external file that holds a picture, illustration, etc. object name is nihms-197983-f0002.jpg

roles for selenoproteins in regulating oxidative stress and redox status of signaling molecules. through antioxidant selenoenzymes such as glutathione peroxidases, thioredoxin reductases, or methionine sulfoxide reductase, cellular damage caused by reactive oxygen species (ros) is mitigated. in addition, selenoproteins may directly or indirectly modulate redox-regulated signaling.

not all selenoproteins are enzymes involved in regulating cellular ros, and the list of selenoprotein functions is expanding at an exciting pace [15]. functions for several selenoproteins have yet to be determined, but much progress has been made recently in this idly evolving field. while selenoproteins are found in a range of prokaryotic and eukaryotic species, this review will focus on mammalian selenoproteins with an emphasis on recent insights into roles they play in various aspects of human health focusing on information derived from mouse studies, cell culture experiments, and some human studies.

observational studies suggest an inverse ociation between selenium and risk of prostate cancer. however, randomized controlled trials of selenium supplementation have reported conflicting results. thus, we examined plasma selenium and selenium-related genes in relation to risk of high-grade prostate cancer and prostate cancer recurrence among men initially diagnosed with non-metastatic disease.

the reseachers measured plasma selenium and genotyped 73 single nucleotide polymorphisms in txnrd1, txnrd2, gpx1, gpx3, gpx4, sep15, sepp1, selenbp1, ogg1, and cat among 568 men with non-metastatic prostate cancer who underwent radical prostatectomy. then, examined ociations between plasma selenium, genotypes, and risk of high-grade prostate cancer (gleason grade ≥8 or 7 with primary score ≥4; n = 111) using logistic regression, and risk of prostate cancer recurrence (61 events; 3.8 y median follow-up) using cox proportional hazards regression.

plasma selenium was not ociated with risk of high-grade prostate cancer or prostate cancer recurrence. less common alleles of rs11913319 in txnrd2 and rs125701 in ogg1 were ociated with an increased risk of high-grade prostate cancer. we observed ociations between the risk of prostate cancer recurrence and multiple snps in txnrd1, txnrd2, gpx3, and sep15. these ociations were no longer statistically significant after adjustment for multiple comparisons.

among men with non-metastatic prostate cancer, there is suggestive evidence that genetic variation in selenoproteins and related antioxidant enzymes may be ociated with risk of high-grade disease at diagnosis and prostate cancer recurrence.

references

1. rayman mp. the importance of selenium to human health. lancet. 2000;356:233–241.

2. yang gq, ge ky, chen js, chen xs. selenium-related endemic diseases and the daily selenium requirement of humans. world rev. nutr. diet. 1988;55:98–152.

3. zhou bf, stamler j, dennis b, moag-stahlberg a, okuda n, robertson c, zhao l, chan q, elliott p. nutrient intakes of middle-aged men and women in china, japan, united kingdom, and united states in the late 1990s: the intermap study. j. hum. hypertens. 2003;17:623–630.

4. hoffmann pr, berry mj. the influence of selenium on immune responses. mol. nutr. food res. 2008;52:1273–1280.

5. gromadzinska j, reszka e, bruzelius k, wasowicz w, akesson b. selenium and cancer: biomarkers of selenium status and molecular action of selenium supplements. eur. j. nutr. 2008;47(suppl. 2):29–50.

6. taylor pr, albanes d. selenium, vitamin e, and prostate cancer--ready for prime time? j. natl. cancer inst. 1998;90:1184–1185

7. clark lc, combs gf, jr., turnbull bw, slate eh, chalker dk, chow j, davis ls, glover ra, graham gf, gross eg, krongrad a, lesher jl, jr., park hk, sanders bb, jr., smith cl, taylor jr. effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. a randomized controlled trial. nutritional prevention of cancer study group. jama. 1996;276:1957–1963.

8. duffield-lillico aj, dalkin bl, reid me, turnbull bw, slate eh, jacobs et, marshall jr, clark lc. selenium supplementation, baseline plasma selenium status and incidence of prostate cancer: an analysis of the complete treatment period of the nutritional prevention of cancer trial. b.j.u. int. 2003;91:608–612.

9. lippman sm, klein ea, goodman pj, lucia ms, thompson im, ford lg, parnes hl, minasian lm, gaziano jm, hartline ja, parsons jk, bearden jd, 3rd, crawford ed, goodman ge, claudio j, winquist e, cook ed, karp dd, walther p, lieber mm, kristal ar, darke ak, arnold kb, ganz pa, santella rm, albanes d, taylor pr, probstfield jl, jagpal tj, crowley jj, meyskens fl, jr., baker lh, coltman ca., jr. effect of selenium and vitamin e on risk of prostate cancer and other cancers: the selenium and vitamin e cancer prevention trial (select) jama. 2009;301:39–51.

10. kryukov gv, castellano s, novoselov sv, lobanov av, zehtab o, guigo r, gladyshev vn. characterization of mammalian selenoproteomes. science. 2003;300:1439–1443. 11. kim hy, gladyshev vn. different catalytic mechanisms in mammalian selenocysteine- and cysteine-containing methionine-r-sulfoxide reductases. plos biol. 2005;3:e375.

12. lobanov av, hatfield dl, gladyshev vn. reduced reliance on the trace element selenium during evolution of mammals. genome biol. 2008;9:r62.

13. bosl mr, takaku k, oshima m, nishimura s, taketo mm. early embryonic lethality caused by targeted disruption of the mouse selenocysteine trna gene (trsp) proc. natl. acad. sci. u s a. 1997;94:5531–5534.

14. suzuki t, kelly vp, motohashi h, nakajima o, takahashi s, nishimura s, yamamoto m. deletion of the selenocysteine trna gene in macrophages and liver results in compen ory gene induction of cytoprotective enzymes by nrf2. j. biol. chem. 2008;283:2021–2030.

15. lu j, holmgren a. selenoproteins. j. biol. chem. 2009;284:723–727.

16. selenoprotein and antioxidant genes and the risk of high-grade prostate cancer and prostate cancer recurrence. gerstenberger jp, bauer sr, van blarigan el, sosa e, song x, witte js, carroll pr, chan jmthe prostate : 2014 oct 4 pg prostate 9999:xx-xx, 2014. © 2014 wiley periodicals, inc.مشاهده متن کامل ...
genetic variation in selenoproteins/related antioxidant enzymes and risk of high
درخواست حذف اطلاعات

edited by:mohammad hezarkhani md,urologist

board-certified of urology,tehran university ,the member of iranian urological ociation

madaen hospital tehran iran

tehranclinic hospital tehran iran

[email protected]

www.hezarkhani. hosted in washington dc, united states

october,1 0. 2014

selenium (se) is an essential nutritional trace element that is critical to the normal physiology of a wide range of species, including humans [1]. a striking example of its importance is the occurrence of keshan disease, a cardiomyopathy endemic in certain se deficient areas of china that is completely preventable with se supplementation [2, 3]. while se deficiency in humans is rare, there is evidence that less overt changes in se status may affect aspects of human health such as immune responses, neurodegeneration, cardiovascular disease, and cancer [1, 4-6].

the benefits of se supplementation pertaining to cancer have been a focus of recent clinical studies, which have yielded varying results. one study conducted by the nutritional prevention of cancer (npc) study group indicated that se supplementation significantly decreased the risk of lung, colorectal, and prostate cancers [7, 8]. this led to the largest, most comprehensive study on the effects of se intake, alone and with vitamin e, on cancer: the selenium and vitamin e cancer prevention trial (select). this randomized, placebo-controlled trial included 35,533 men from 427 participating sites in the united states, canada, and puerto rico and was designed as a 12-year study. however, trial supplements were discontinued early (in year 7) predominantly based on a lack of evidence of benefit against cancer for either study agent [9].

it is likely that se supplementation benefits certain populations only, such as se-deficient or genetically predisposed groups, or se supplementation is particularly effective at lowering the risk of some health disorders and not others. dissecting mechanisms by which dietary se levels affect different aspects of human health is essential for understanding how altering levels of se intake through se supplementation may affect human health.

while small molecular weight selenocompounds influence human health, a crucial step in understanding the biological effects of dietary se is determining the functions of the proteins into which se is incorporated, i.e. selenoproteins. twenty-five selenoproteins genes have been identified in humans, twenty-four of which exist in rodents [10]. the members of this family exhibit diverse patterns of tissue distribution, ranging from ubiquitous to tissue-specific expression. subcellular localization is also varied with some selenoproteins exclusively expressed in certain organelles or as transmembrane proteins, while others are secreted to extracellular spaces or plasma. these and other properties have provided important information regarding physiological roles for selenoproteins.

the process of sec incorporation into selenoproteins exists in different forms in the bacteria, archaea, and eukarya kingdoms. however, not all species within these kingdoms have the capacity for selenoprotein synthesis. sec differs from cysteine by a single atom (se versus s), conferring a lower pka (5.2 versus 8.3) and higher reactivity. certain selenoproteins that have cysteine in place of sec at their active sites exhibit up to 100-fold lower in catalytic efficiency [11], but evolutionary selection for this increased efficiency has been counterbalanced by availability of se, which has produced a complex distribution of sec- and cys-containing homologs throughout nature [12].

selenoproteins are collectively essential for life, as demonstrated by the transgenic mouse model involving deletion of the gene encoding the trna dedicated to their synthesis, which results in embryonic lethality [13]. certain model systems have shown that reduced selenoprotein activity is counterbalanced by a cytoprotective response mediated by the transcription factor nrf2, which may represent a parallel, essential system involved in maintaining cellular redox homeostasis and viability [14].

several selenoproteins have been characterized as antioxidant enzymes, serving to mitigate damage caused by reactive oxygen species (ros). three biological reactions catalyzed by selenoproteins are shown to illustrate important antioxidant or redox roles for these enzymes (figure 1).

an external file that holds a picture, illustration, etc. object name is nihms-197983-f0001.jpg

three examples of antioxidant or redox reactions catalyzed by selenoproteins. in the first reaction, different forms of peroxide (r-o-o-h) such as hydrogen peroxide or lipid peroxide are reduced by the gpx selenoenzymes using glutathione (gsh). in the second, oxidized thioredoxin (trx-s2) is converted to reduced thioredoxin (trx-(sh)2) by thioredoxin reductase (trxrd) using nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (nadph). the third reaction involves reduction of the r-stereoisomer of methionine-sulfoxide (met-r-o) within peptides to methionine (met) by selenoprotein r (sel r, also called msrb1) using trx.

however, the emerging concept of ros as secondary messengers of cell signaling has required closer examination of potential roles for selenoproteins as modulators of redox-regulated signal transduction (figure 2).

an external file that holds a picture, illustration, etc. object name is nihms-197983-f0002.jpg

roles for selenoproteins in regulating oxidative stress and redox status of signaling molecules. through antioxidant selenoenzymes such as glutathione peroxidases, thioredoxin reductases, or methionine sulfoxide reductase, cellular damage caused by reactive oxygen species (ros) is mitigated. in addition, selenoproteins may directly or indirectly modulate redox-regulated signaling.

not all selenoproteins are enzymes involved in regulating cellular ros, and the list of selenoprotein functions is expanding at an exciting pace [15]. functions for several selenoproteins have yet to be determined, but much progress has been made recently in this idly evolving field. while selenoproteins are found in a range of prokaryotic and eukaryotic species, this review will focus on mammalian selenoproteins with an emphasis on recent insights into roles they play in various aspects of human health focusing on information derived from mouse studies, cell culture experiments, and some human studies.

observational studies suggest an inverse ociation between selenium and risk of prostate cancer. however, randomized controlled trials of selenium supplementation have reported conflicting results. thus, we examined plasma selenium and selenium-related genes in relation to risk of high-grade prostate cancer and prostate cancer recurrence among men initially diagnosed with non-metastatic disease.

the reseachers measured plasma selenium and genotyped 73 single nucleotide polymorphisms in txnrd1, txnrd2, gpx1, gpx3, gpx4, sep15, sepp1, selenbp1, ogg1, and cat among 568 men with non-metastatic prostate cancer who underwent radical prostatectomy. then, examined ociations between plasma selenium, genotypes, and risk of high-grade prostate cancer (gleason grade ≥8 or 7 with primary score ≥4; n = 111) using logistic regression, and risk of prostate cancer recurrence (61 events; 3.8 y median follow-up) using cox proportional hazards regression.

plasma selenium was not ociated with risk of high-grade prostate cancer or prostate cancer recurrence. less common alleles of rs11913319 in txnrd2 and rs125701 in ogg1 were ociated with an increased risk of high-grade prostate cancer. we observed ociations between the risk of prostate cancer recurrence and multiple snps in txnrd1, txnrd2, gpx3, and sep15. these ociations were no longer statistically significant after adjustment for multiple comparisons.

among men with non-metastatic prostate cancer, there is suggestive evidence that genetic variation in selenoproteins and related antioxidant enzymes may be ociated with risk of high-grade disease at diagnosis and prostate cancer recurrence.

references

1. rayman mp. the importance of selenium to human health. lancet. 2000;356:233–241.

2. yang gq, ge ky, chen js, chen xs. selenium-related endemic diseases and the daily selenium requirement of humans. world rev. nutr. diet. 1988;55:98–152.

3. zhou bf, stamler j, dennis b, moag-stahlberg a, okuda n, robertson c, zhao l, chan q, elliott p. nutrient intakes of middle-aged men and women in china, japan, united kingdom, and united states in the late 1990s: the intermap study. j. hum. hypertens. 2003;17:623–630.

4. hoffmann pr, berry mj. the influence of selenium on immune responses. mol. nutr. food res. 2008;52:1273–1280.

5. gromadzinska j, reszka e, bruzelius k, wasowicz w, akesson b. selenium and cancer: biomarkers of selenium status and molecular action of selenium supplements. eur. j. nutr. 2008;47(suppl. 2):29–50.

6. taylor pr, albanes d. selenium, vitamin e, and prostate cancer--ready for prime time? j. natl. cancer inst. 1998;90:1184–1185

7. clark lc, combs gf, jr., turnbull bw, slate eh, chalker dk, chow j, davis ls, glover ra, graham gf, gross eg, krongrad a, lesher jl, jr., park hk, sanders bb, jr., smith cl, taylor jr. effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. a randomized controlled trial. nutritional prevention of cancer study group. jama. 1996;276:1957–1963.

8. duffield-lillico aj, dalkin bl, reid me, turnbull bw, slate eh, jacobs et, marshall jr, clark lc. selenium supplementation, baseline plasma selenium status and incidence of prostate cancer: an analysis of the complete treatment period of the nutritional prevention of cancer trial. b.j.u. int. 2003;91:608–612.

9. lippman sm, klein ea, goodman pj, lucia ms, thompson im, ford lg, parnes hl, minasian lm, gaziano jm, hartline ja, parsons jk, bearden jd, 3rd, crawford ed, goodman ge, claudio j, winquist e, cook ed, karp dd, walther p, lieber mm, kristal ar, darke ak, arnold kb, ganz pa, santella rm, albanes d, taylor pr, probstfield jl, jagpal tj, crowley jj, meyskens fl, jr., baker lh, coltman ca., jr. effect of selenium and vitamin e on risk of prostate cancer and other cancers: the selenium and vitamin e cancer prevention trial (select) jama. 2009;301:39–51.

10. kryukov gv, castellano s, novoselov sv, lobanov av, zehtab o, guigo r, gladyshev vn. characterization of mammalian selenoproteomes. science. 2003;300:1439–1443. 11. kim hy, gladyshev vn. different catalytic mechanisms in mammalian selenocysteine- and cysteine-containing methionine-r-sulfoxide reductases. plos biol. 2005;3:e375.

12. lobanov av, hatfield dl, gladyshev vn. reduced reliance on the trace element selenium during evolution of mammals. genome biol. 2008;9:r62.

13. bosl mr, takaku k, oshima m, nishimura s, taketo mm. early embryonic lethality caused by targeted disruption of the mouse selenocysteine trna gene (trsp) proc. natl. acad. sci. u s a. 1997;94:5531–5534.

14. suzuki t, kelly vp, motohashi h, nakajima o, takahashi s, nishimura s, yamamoto m. deletion of the selenocysteine trna gene in macrophages and liver results in compen ory gene induction of cytoprotective enzymes by nrf2. j. biol. chem. 2008;283:2021–2030.

15. lu j, holmgren a. selenoproteins. j. biol. chem. 2009;284:723–727.

16. selenoprotein and antioxidant genes and the risk of high-grade prostate cancer and prostate cancer recurrence. gerstenberger jp, bauer sr, van blarigan el, sosa e, song x, witte js, carroll pr, chan jmthe prostate : 2014 oct 4 pg prostate 9999:xx-xx, 2014. © 2014 wiley periodicals, inc.مشاهده متن کامل ...
حضور فرماندار در کاروان بزرگ پیاده روی اربعین حسینی بندر مرزی آستارا + ع
درخواست حذف اطلاعات
همزمان با اربعین سرور وسالار شهیدان، ابا عبدالله الحسین (ع) و 72 تن از یاران باوفای وی، هزاران نفر از عزاداران این بزرگوار، از اقصی نقاط شهرستان مرزی بندر آستارا و ا و روستاهای غربی استان گیلان و استان اردبیل، در قالب کاروان های پیاده به سوی مرقد مطهر زادگان ابراهیم (ع) و قاسم (ع)، از فرزندان موسی کاظم (ع)، رهسپار شدند.

در جمع عزاداران این کاروان بزرگ « شفقی» فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا و «چنگیز شکوری» بخشدار مرکزی در کنار سایر مسئولان ادارات و نهادهای تی و غیر تی و فرماندهان نظامی و انتظامی حضور داشتند.http://astara.gilan.ir/sites/astara.gov.ir/files/94/09/11/gallery/dsc00207.jpg

http://astara.gilan.ir/sites/astara.gov.ir/files/94/09/11/gallery/dsc00199.jpg

http://astara.gilan.ir/sites/astara.gov.ir/files/94/09/11/gallery/dsc00199.jpghttp://astara.gilan.ir/sites/astara.gov.ir/files/94/09/11/gallery/dsc00183.jpg

http://astara.gilan.ir/sites/astara.gov.ir/files/94/09/11/gallery/dsc00122_0.jpghttp://astara.gilan.ir/sites/astara.gov.ir/files/94/09/11/gallery/dsc00100.jpghttp://astara.gilan.ir/sites/astara.gov.ir/files/94/09/11/gallery/dsc00048.jpghttp://astara.gilan.ir/sites/astara.gov.ir/files/94/09/11/gallery/dsc00040.jpg

http://astara.gilan.ir/sites/astara.gov.ir/files/94/09/11/gallery/dsc00033.jpgمشاهده متن کامل ...
مراسم درختکاری و کاشت نهال با حضور فرماندار خاتم
درخواست حذف اطلاعات

همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی؛ فرماندار شهرستان خاتم به همراه جمعی دیگر از مسئولین اقدام به کاشت درخت در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ محمد زاده رحمانی در این مراسم با اشاره به یادآوری اهمیت وجود لکه های سبز و پوشش گیاهی در کره زمین و تأثیر آنها بر افزایش بارندگی، خاطرنشان کرد: تاکنون درختان زیادی در سطح شهرستان و استان کاشت شده ولی مهمتر از کاشتن، آبیاری و نگهداری این درختان می باشد.

این مقام مسئول اظهار داشت: باید سعی کنیم در روز درختکاری و روزهای دیگر، قبل از کاشت هر درختی به فکر آبیاری و نگهداری آن باشیم ضمن اینکه از فضای سبز کنونی نیز غافل نشویم.مشاهده متن کامل ...
تسلیم الکترونیکی لیست حقوق کارکنان به دارایی
درخواست حذف اطلاعات
به منظور تسهیل در دریافت اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق و جلب رضایت مؤدیان محترم مالیاتی و کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان، سازمان امور مالیاتی اقدام به طراحی و پیاده سازی سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوق نموده است.

در این سیستم اطلاعات پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان حقوق و میزان حقوق و مزایای پرداختی و مالیات مترتب بر آن به شکل فایل الکترونیکی از مؤدی دریافت و در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی ذخیره می گردد. به همین منظور مؤدی می تواند با ورود اطلاعات در نرم افزاری که توسط سازمان امور مالیاتی ارایه می شود فایل الکترونیکی مورد نظر را تولید و به واحد امور مالیاتی ارایه نماید و یا با استفاده از سیستم های نرم افزاری موجود خود، اقدام به تهیه فایل الکترونیکی با قالب مورد نظر سازمان نماید.

توضیحات :

1. مودیان محترمی که قبلا این نرم افزار را نصب کرده اند فقط آ ین ویرایش اجرایی را کرده و جایگزین فایل اجرایی نصب شده قبلی نمائید.

2. به اطلاع مودیان محترم می رساند این نرم افزار صرفا جهت ایجاد اطلاعات الکترونیکی لیست حقوق می باشد و بعنوان سیستم حقوق و دستمزد قابل استفاده نیست.

3. شرکتهایی که فایلهای مورد نظر را توسط نرم افزار اختصاصی خود تولید می نمایند(طبق فرمت مورد تائید سازمان در دفترچه راهنمای تهیه فایل الکترونیکی)، از این نرم افزار جهت کنترل صحت اطلاعات و چاپ خلاصه لیست استفاده نمایند. تا در صورت وجود خطا قیل از مراجعه به واحد مالیاتی مربوطه ار آن مطلع گردند.


اسناد قابل :
exe file فایل نصبی نرم افزار(setup)
[تعداد : 83274]
exe file آ ین ویرایش فایل اجرایی نرم افزار(فایل exe) نسخه 1.1.40(04/01/1392)
[تعداد : 59762]
adobe pdf file راهنمای تهیه فایل الکترونیکی در سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوق
[تعداد : 34652]
adobe pdf file دفترچه راهنمای استفاده از سیستم مکانیزه مالیات برحقوق
[تعداد : 25381]
adobe pdf file لیست تلفن های پاسخگویی به مشکلات سیستم حقوق
[تعداد : 8841]
adobe pdf file قوانین مرتبط با مالیات بر حقوق
[تعداد : 17231]
adobe pdf file معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال 1392
[تعداد : 36709]

لینکهای مرتبط:
سامانه ثبت نام کد فراگیر ویژه اتباع خارجی
ورود به سامانه پرداخت الکترونیک
یادآوری کد رهگیری و اطلاعات ثبت نام


مشاهده متن کامل ...
پ ند غیر عامل در مدرسه شبانه روزی حمیدیا شهرستان خاتم برگزار شد
درخواست حذف اطلاعات
همزمان با نخستین روز از هفته بسیج دانش آموزی با حضور فرماندار، مدیرآموزش وپرورش و دیگر مسئولین خاتم مانور پ ند غیرعامل در مدرسه شبانه روزی حمیدیا برگزارشد

مانور پ ند غیرعامل به منظور ایجاد هماهنگی و حفظ آمادگی دانش آموزان در قبال تهدیدات وحفاظت ازخود و مواجهه با مجروحان و اسکان آسیب دیدگان درمدرسه شبانه روزی حمیدیا برگزارشد .دراین مانور پس ازاجرای چندین برنامه فرهنگی، حبیب الله کاظمی نسب، مدیر آموزش وپرورش خاتم ضمن خیرمقدم به مسئولین و تقدیر از برگزار کنندگان مانور اظهار امیدواری کرد که با اجرای این گونه مانورها، زمینه آمادگی بیش از پیش دانش اموزان به وجود آید. درادامه زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور وسالارشهیدان حضرت اباعبدالحسین (ع) و یاران با وفایش برتوانمندسازی دانش آموزان درکلیه زمینه ها جهت مقابله با تهدیدات دشمنان تاکید نمود.همچنین دراین مانور دانش آموزان بصورت عملی مراحل اطفاء حریق، پناه گیری ، حمل مصدوم و اختفاء را تمرین و اجرا د.گفتنی است درحاشیه این مانورفرماندارخاتم ضمن بازدید از آموزشگاه شبانه روزی حمیدیا وبررسی مسائل و مشکلات، قول مساعد جهت تامین سیمان محوطه سازی این آموزشگاه را داد.مشاهده متن کامل ...
essment of bioaerosol contamination (bacteria and fungi) in the largest urban wa
درخواست حذف اطلاعات

essment of bioaerosol contamination (bacteria and fungi) in the largest urban wastewater treatment plant in the middle east

niazi s, h anvand ms, mahvi ah, nabizadeh r, alimohammadi m, nabavi s, faridi s, dehghani a, hoseini m, moradi-joo m, mokamel a, kashani h, yarali n, yunesian m.

abstract

bioaerosol concentration was measured in wastewater treatment units in south of tehran, the largest wastewater treatment plant in the middle east. active sampling was carried out around four operational units and a point as background. the results showed that the aeration tank with an average of 1016 cfu/m3 in winter and 1973 cfu/m3 in summer had the greatest effect on emission of bacterial bioaerosols. in addition, primary treatment had the highest impact on fungal emission. among the bacteria, micrococcus spp. showed the widest emission in the winter, and bacillus spp. was dominant in summer. furthermore, fungi such as penicillium spp. and cladosporium spp. were the dominant types in the seasons. overall, significant relationship was observed between meteorological parameters and the concentration of bacterial and fungal aerosols.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26062460مشاهده متن کامل ...
سایتهای سازمان زمین شناسی دنیا
درخواست حذف اطلاعات

http://agcwww.bio.ns.ca/

: نام

سازمان زمین شناسی کانادا

: توضیح

http://gcmd.gsfc.nasa.gov/

: نام

راهنمای جامع اطلاعات در زمینه علوم زمین شامل اقیانوس و اتمسفر و غیره

: توضیح

http://mineco.fgov.be/

: نام

سازمان زمین شناسی بلژیک

: توضیح

http://wrgis.wr.usgs.gov/docs/parks/misc/glossaryatoc.html

: نام

گلوساری زمین شناسی سازمان زمین شناسی ایالات متحده

: توضیح

http://www.ags.com.al/

: نام

سازمان زمین شناسی آلبانی

: توضیح

http://www.agso.gov.au/

: نام

سازمان زمین شناسی استرالیا

: توضیح

http://www.aist.go.jp/gsj/

: نام

سازمان زمین شناسی ژاپن

: توضیح

http://www.bayern.de/gla/

: نام

سازمان زمین شناسی آلمان

: توضیح

http://www.bgs.ac.uk/

: نام

سازمان زمین شناسی بریتانیا

: توضیح

http://www.brgm.fr/

: نام

سازمان زمین شناسی فرانسه

: توضیح

http://www.cgs.gov.cn/

: نام

سازمان زمین شناسی چین

: توضیح

http://www.cprm.gov.br/

: نام

سازمان زمین شناسی برزیل

: توضیح

http://www. andart.com

: نام

کانیهای قیمتی

: توضیح

http://www.geolba.ac.at/

: نام

سازمان زمین شناسی اتریش

: توضیح

http://www.geology.bas.bg/

: نام

سازمان زمین شناسی بلغارستان

: توضیح

http://www.geus.dk/

: نام

سازمان زمین شناسی دانمارک

: توضیح

http://www.gsi.gov.in/

: نام

سازمان زمین شناسی هند

: توضیح

http://www.gsi.ie/

: نام

سازمان زمین شناسی ایرلند

: توضیح

http://www.gsi-iran.org/

: نام

سازمان زمین شناسی ایران

: توضیح

http://www.igbp.kva.se/

: نام

برنامه ای در رابطه با فرآیندهای تعاملی بیولوژی و شیمی زمین

: توضیح

http://www.igr.ro

: نام

سازمان زمین شناسی رومانی

: توضیح

http://www.iiees.ac.ir/

: نام

پژوهشگاه بین المللی ز له شناسی و ی ز له

: توضیح

http://www.inco.ac.ir

: نام

مرکز ملی اقیانوس شناسی

: توضیح

http://www.ncc.org.ir/

: نام

سازمان نقشه برداری کشور

: توضیح

http://www.se ar.gov.ar/

: نام

سازمان زمین شناسی آرژانتین

: توضیح

http://www.segmar.gov.ar/

: نام

سازمان زمین شناسی سوئد

: توضیح

http:\\www.iran-irsc.com

: نام

مرکز سنجش از دور ایران

: توضیحمشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.