پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 guide droid android
زن شرقی
درخواست حذف اطلاعات

زن شرقی


هنگامی که در کتب مختلف ، مجله ها و یا در هر رسانه صوتی تصویری دیگری با واژه " زن شرقی " روبه رو می شویم ، عموما تصویری ذهنی ، از یک زن آرام ، متعهد ، مطیع وسخت کوش شه را به سوی خود معطوف می دارد . این تنها چهره ای ست که از مفهوم این واژه در ذهن ها نقش بسته است .
این زن بی نهایت نحیف ، ضعیف و ناتوان به نظر می رسد ، مرد رابه زحمت می اندازد ، وبال او را می گیرد ، دست و پا گیر است و تنها به دلیل آن که توانسته است بخش مهمی از زندگی مرد را به خوبی پاسخ دهد ، برای او مجوز حضوری کم و بیش ملموس در تصمیم گیری های غیر ضروری زندگی صادر می شود .
این قائله تا به این جا به پایان نمی رسد ، این زن یک برگ برنده دیگری را نیز با خود حمل می کند و آن تولید مثل است و این به معنای ب رضایت فرهنگ عامه ، تبعیت از قوانین نانوشته شرقی و برقراری نوعی تفاهم وجودی درجامعه تلقی می شود .
سالهاست این زن توسط این قوانین و سنت های بشری محدودیت های غالبا شدیدتری نسبت به جنس مرد ، برایش مد نظر گرفته شده است بی آن که ی بداند ، چرا ؟؟
آیا تمام این محدودیت ها منحصرا از فرهنگ حاکم بر جامعه منبعث می شود ؟ آیا ادیان الهی تحجر را تبلیغ می کنند ؟ یا آن که با تفاسیر بر خواسته از نصوص ادیان سلیقه ای برخورد می شود ؟ و نیز سئوالی کاملا ناباورانه دغدغه ذهن می شود که اصلا خود ن با ایجاد یک فضای اختیار و گشایش موافق اند ؟
اگر بخواهیم مجموع پاسخ های این پرسش ها را در ح سلبی در نظر بگیریم و سپس نتیجه تاثیرات آن را مورد سنجش قرار دهیم ، قاعدتا باید آن ها را روز به روز به سوی مطیع تر شدن و انزوای بیشتر اجتماعی دید ، اما آیا امروز شاهد چنین رخدادی هستیم ؟ - به طبع خیر!زن عوام زده شرقی

در بررسی جامعه نمی توان فقط و فقط شاخص فرهیختگی و نخب عده ای از ن شاخص جامعه را مورد بررسی قرار داد بلکه در نقطه مقابل آن عوام نیز روی دیگر شه جامعه را نشان می دهند ، از سوی دیگر باید توجه داشت که از لحاظ کثرت غالبا این گروه در اکثریت اند و به طبع این امرمست م توجه بیشتری ست.
و نکته دیگر این است که نوع فعالیت ها ، آرمان ها و شه های عوام همیشه همسوی منطق فکری نخب شان نیست این امر از لحاظ اختلاف سطح تفکر و نوع نگرش ، کاملا منطقی و طبیعی به نظر می رسد ، اما واقعیت امر این است که نقطه مشترکی میان ن فرهیخته جامعه و عوام آن وجود دارد که هر دو را به هدفی مشترک در طول تاریخ گره زده است و آن تحرک و پویایی بی امان آنان جهت تغییر بافت نگرش خشک و غیر منعطف موجود در جامعه ، در قبال نوع تحکم سنت ها و خصوصا میزان تسلط جنس مرد بر آن هاست .
این امر بیشتر نمایانگر اهمیت ذاتی این عنصر درجهت حفظ اعتدال اجتماعی جامعه را نشان می دهد که با تمام ابزار های ممکن درسطوح مختلف فکری برای این مهم مبذول می دارد .
آنان در طول تاریخ از بطن یک خانواده کوچک تا در بستر یک جامعه گسترده برای دستی به حقوق اولیه خود مسالمت آمیز و نرم در ح مبارزه ای مستمر قرار دارند ، این تغییرات درهمه ابعاد جامعه ، پیوسته ، وسیع و درعین حال گسترده دنبال می شود ، گویی منشاء تمام فعالیت ها و تحرکات جوامع از این جنس نشات می گیرد.

به عقیده بنده اساسی ترین تغییرات ، در مهم ترین بخش موجودیت بشر ، یعنی از تولد کودک تا بلوغ صورت می پذیرد ، دقیقا همان بازه ای که اگر نگوییم مرد در آن بی اثر است ، کمترین تاثیر ممکن را در قبال آموزش و پرورش کودک بر عهده دارد ، علی الخصوص در جوامعی که مرد ناخواسته برای برطرف نیازهای اقتصادی خانواده اجبارا این فاصله را رعایت می کند و زن در این حوزه برحسب فرهنگ و تفاهمات پیشین به این امتیاز نائل گردیده و مدیریت آن را بردوش می کشد.
این ارتباط تنگاتنگ با کودک و انزجار روحی و روانی زن از وضع زندگی و هویت اجتماعی اش سبب می شود که ناخواسته از به انزوا راندن فرزندانش و از اعمال همان سیاست ها بر آن ها جلوگیری به عمل آورد و یا در بدترین حالات ممکن سعی در تغییر و یا تخفیف فشار بر سرنوشت و شرقی ماندن شه فرزندان و خصوصا دختران خود می شوند .این نکته ظریف که اگر بگوییم ن شرقی حتی بی سواد ترین و عامی ترین آنها به نوعی در تغییرات فکری جامعه نقش اساسی و محوری را ایفاء می کنند ، سخنی گزاف برزبان نیاورده ایم .


فریاد زن فرهیخته شرقی
هنر و ادبیات هر جامعه ای جلولان گاه آرزوها ، آمال ، دردها ، نگرانی های یک جامعه و تجلی گاه نوع شه و نگرش آن ها به جهان و پدیده های موجود در آن ست ، در جای جای ادبیات شرقی پر است از جدال های نابرابر علیه ن و فریاد های برخواسته از بستر ن فرهیخته ای که دائما جامعه خویش را از ارتکاب اشتباه های گذشته متنبه و ن شرقی را از خواب غفلت بیدار می کنند . این مبارزه هنوز به پایان نرسیده و این جدال مستمر جز تلف شدن هزاران زن و احیاء شدن میلیون ها تن دیگر برای جامعه خشک سنتی شرقی چیزی به بار نیاورده است .
این زن فرهیخته در هر عصری همانند خوره به جان جامعه می افتد ، ابتدا مدیریت خانه را بر عهده می گیرد ، پیوند خویش را با فرزندان و همسر استوار می دارد ، در جمع ها حاضر می شود ، کم کم پرنگ تر ظاهر می شود ، نه تنها می شنود ، بلکه پاسخ هم می دهد ، وارد نقد هم می شود .. نه تنها سخنران می شود بلکه قریحه شعر پیدا می کند و شاعر می شود ، پزشک می شود ، خود را شهروند درجه یک محسوب می کند و همه جامعه را آرام آرام با عقیده خود متقاعد و همراه می سازد ، رای می دهد ، ک د می شود سیاست مدار و مسئول می شود و کم کم به تمامی منافذ جامعه تسلط می یابد .. بله این همان زنی ست که هزاران سال است که می جنگد.
این زن همانند ان غربی خود به دنبال برابری و وضع چند قانون حمایتی نمی گردد . فریادهای فمنیستی در گوشش آن چنان که باید کارکردی ندارد ، او چیزی فراتر از حدود و قوانین را طلب می کند ، به دنبال تغییر نگاه است ، تغییر شه اجتماعی ، تغییری بنیادین و پایدار بی آن که نگی اش مورد هدف قرار گیرد . زن شرقی معتقد است ، یک زن است ، اهل دل ، اهل احساس مادرانه ، لطافت وعطوفت به همراه خود دارد و از مادر بودن و مسئولیت مادری نمی گریزد ، از زن عاشق و نگی صحبت می کند و هرگز نمی خواهد شبیه مرد و یا جای او بنشیند !
این مفاهیم به هیچ وجه با آثار فمنیستی و با ویژگی های فکری آن تطابقی ندارد و این نوع نگرش به طور کلی از سوی طرفداران این شه نفی می گردد ، فمنیسم به عنوان اجتماعی و فکری یک گروه از جامعه همچون هر اجتماعی و فکری دیگری باید بتواند موقعیت فرودست گروه پایه خود یعنی ن را تعیین کند و علل و عوامل موثر در این وضعیت را توضیح دهد .
فمنیسم باید بتواند یک تصویر از جامعه ای مطلوب که در آن ن از موقعیت مناسبی برخوردارند ارائه کند ، مجموعه مطالباتش را در دستور کار خود قرار دهد و بالا ه این که با تعیین راهبرد عملیاتی خود به سازماندهی و بسیج منابع پرداخته و روش های مشروع و موثر خود را مشخص سازد (1)
این درحالیست که اکثرفرهیختگان شرقی این مکتب را که متناسب با تحولات اجتماعی ، فکری ، فرهنگی ، تاریخی و برخواسته از نیاز های حقیقی ن آن مقطع اروپا رشد کرده است را به عنوان یک شه تقلیدی و وارداتی نپذیرفته اند و از سویی با توجه به وضعیت اسف بار ن شرقی خصوصا در این نا آرامی های منطقه ن یتی خود را به شکل رسمی و جدی اعلام می کنند اما در عین حال هرگز دم از دشمنی با جنس مرد نمی زنند و او را به تحدی نمی طلبند.
بلکه همانگونه که پیش تر بدان اشاره شد به دنبال تغییر نگرش بخش تاثیر گذار جامعه اند که حاضر به پذیرش زن با تمام اوصاف منحصر به فرد اش در جامعه نیستند ، ن پیشگام بر می خیزند و در مقابل نگاه های تنگ نظرانه شرقی این گونه می سرایند ..می گویند :
سخن امتیاز مرد است
تو ای زن دیگر حرف مزن !!
عشق ورزی هنر مردان است ..
و تو ای زن عاشق مشو !!
نوشتن دریای ژرفی است
و تو ای زن ، در آن غرق مشو ..
ولی من بسیار عاشق شده ام ..
بسیار شنا کرده ام ..
در برابر همه دریاها مقاومت و غرق نشدم.
می گویند :
من با شعر خود دیوار فضیلت را درهم کوبیده ام
و این فقط مردانند که شاعر هستند
آ مگر ممکنست شاعره ای در قبیله به دنیا بیاید ؟؟
من بر همه این ژارخوائی ها می خندم (2)

***

با آن که پوستم سپید است
به معنایی من زنی زنگی و سیاهم
زیرا من زنی عربم...
در زیر صحرا های جاهلیت
زنده به گور بودم
ودر عصر راه رفتن بر سطح کره ی ماه
من همچنان زنده به گورم
در ریگزار های حقارت موروثی
و محکومیتی که پیش از من
صادر شده است
من در جست وجوی عشق بر نمی آیم
من در جست وجوی زنی هستم
چونان من ،تنها و درد ناک
تا دست در دستش نهم
ما هر دو تنها زاده می شویم
بر خارزارها
و ک ن قبیله را به دنیا می آوریم
ک نی که به زودی
تحقیر ما را به آنان خواهند آموخت (3)

***

سخنی باید گفت
چه فراموشی سنگینی
/ ... /
در سر من چیزی نیست
جز چرخش ذرات غلیظ سرخ
و نگاهم
مثل یک حرف دروغ شرمگین است و فروافتاده
... من دلم می خواهد
که به طغیانی تسلیم شوم
من دلم می خواهد که ببارم از آن ابر بزرگ
من دلم می خواهد
که بگویم نه نه نه (4)

***

آیا زمان آن نرسیده است
که این دریچه باز ، باز ، باز
که آسمان ببارد
و مرد بر جنازه مرده خویش زاری کنان بگزارد (5)فریادی معاصر و غیر وارداتی ، برخواسته از ن شرقی به گوش می رسد ، فریاد زنی عاشق ، سرکش که جامعه اخلاقی با تحقیر و ت یب با وی به مقابله برمی خیزد ، او را تحریک می کند که یا مطیع شود و یا از نگی خودش فاصله بگیرد اما این زن هویت خویش را باز می یابد و با قواعد متعارف جامعه دست به یقه می شود از عشق ورزیدن شرم نمی کند مهربان تر می شود نه تر می جنگد و دیوار های سنت پوسیده افه را در هم می شکند، برتمام اعلامیه های سنتی که زن را به ناتوانی و ضعف متهم می کند می شورد و اقتدار و شایسته سالاری اجتماعی را علم می کند ، این فریاد ها ، مردان را نیز به همراه خود می کشد . جامعه را متحول می کند و انقل بنیادین ، اما آرام به پا می کند.


موانع و چشم انداز ، زن عرب اهوازی

این زن با توجه به تجربه هزاران سال تغییر و حرکت ، موانع بی شماری را پشت سر نهاده است ، و اکنون در میانه راه قرار دارد و مشاکل بسیاری را پیش روی خود دارد ، جامعه شرقی ما هنوز درگیر افراط گرایی دینی قرار دارد واین قضایا به عنوان یک حکم لایتغیر در بین قوانین و سنت های اجتماعی مردم رسوخ کرده است بی آن که این قوانین مورد بررسی و تطابق با عصر حاضر قرار گیرد ، در واقع می توان این گونه بیان کرد که یک سری کج فهمی هایی از سنت های دینی در بطن جامعه و خصوصا عوام ، رخنه کرده که نیازمند اصلاح ، روشن گری و توجیه علمی دقیق دارد که این امر خود محتاج زمان ، کار علمی سخت و فراوان از سوی متخصصان این حوزه می باشد.این مانع را می توان جدی ترین مانعی قلمداد کرد که با هر نوع تحرک رو به جلو و یا هر نو شی جدیدی به تحدی بر می خیزد و از هر گونه تغییری نگران است .
دوم اساسی ترین عامل پس از عامل فوق الذکر عدم اعتقاد خود بانوان به حقوق اولیه خود که ناشی از فقر فرهنگی و عدم وعی و آگاهی نشات می گیرد عامل دیگر ترس و احتیاط شدید از برخورد و هنجار شکنی ست که این امر بسیارحائز اهمیت و حساس به نظر می آید چرا که هنجار شکنی غیر علمی ، غیر منطقی و عبور از سنت ها ، بدون درنظر گرفتن حقیقت شه ، اعم از صحیح و یا غیر صحیح بودن آن ، خود این نگرانی را نیز ایجاد می کند که جریان را به سوی سود جویی از این ت و بهره برداری از آن به عنوان یک کالا در جهت مقاصد ، تجاری سوق دهد ، در واقع حفظ تعادل و عدم به بند کشیده شدن مجدد ، خود از بزرگترین موانع و خطراتی ست که فعالان این حوزه را تهدید می کند .

امروزه خوشبختانه فعالیت های خودجوش ن عرب اهوازی در عرصه های گوناگون و در شهر های مختلف خوزستان به دلیل قرابت شدید شه ، فرهنگ و نیز همجواری جغرافیایی با دنیای عرب منشاء تاثی ذیری گسترده ای درفعالیت های حوزه ن و خصوصا در نوع نگرش فعالان اجتماعی این حوزه شده است ، درست است این فعالیت ها به دلیل وجود فضاهای مجازی و دست ی سریع و آسان تر به منابع اطلاعاتی در چند دهه اخیرتوسط فعالان زن عرب اهوازی به شدت رشد یافته اما هنوز گام های اولیه خود را بر می دارد .

این فعالیت های نوپا و پویا نیازمند زمان و تجربه ای هستند که از لحاظ کیفی بتوانند قوی تر و بنیادی تر تغییرات را در جامعه ایجاد کنند . ن عرب این خطه به دلیل قرار گرفتن در میان دو درگاه ، یا دو تجربه مختلف فرهنگی می توانند فعالیت های خود را در نوع خود قوی تر و با پخته گی بیشتری دنبال کنند ، از یک سوی تجربه ن فرهیخته عرب از مغرب تا عراق و از تا یمن و از سویی دیگر تجربه ن پیشگام دیگر اقوام ایرانی و کشور های فارسی زبان را پیش روی خود دارند و این به نوبه خود موقعیت منحصر به فردی در راستای تعالی آنان در این حوزه محسوب می شود .منابع :
1 - از تا نظریه اجتماعی ، ص 16 . (تاریخ دو قرن فمینیسم)، حمیـرا مـشیرزاده، چـاپ اول،
نشر و پژوهش شیرازه، تهران، 1382 ، نیز، شه های نوین آموزش و پرورش ، ص34 ، محرم آقازاده، – عذرا دبیری اصفهانی، چـاپ اول، نشر آییژ، تهران، 1380
از فصلنامه بهار ادب مقاله پژوهشی نو در شعر فروغ زمستان _ 87 ، پورشهرام
2 - رازهای یک زن (فتافیت امراه) شعر" وتو .. بر نون ن " ، اثر سعاد الصباح ، ترجمه حسن فرامرزی ، ص 15 و ص 17 انتشارات دستان 1377

*
یقولون :
ان الکلام امتیاز الرجال ..
فلا تنطقی !!
و ان غزل فن الرجال ..
فلا تعشقی !!
و ان الکتابه بحر عمیق المیاه
فلا تغرقی ..
و ها انذا قد عشقت کثیرا ..
و ها انذا قد سبحت کثیرا ..
و قاومت کل البحار و لم اغرق ..
یقولون :
انی رت بشعری جدار الفضیله
وان الرجال هم الشعراء
فکیف ستولد شاعره فی القبیله ؟؟
و اضحک من کل هذا الهراء

3 - غاده السمان / غمنامه ای برای یاسمن ها،64
ترجمه عبدالحسین فرزاد
*
رغم ب ی البیضاء
انا امرأة زنجیة بمعنى ما؟
لآننی امرأة عربیه!
کنت موؤودة تحت صحاری الجاهلیه,
وصرت فی عصر المشی على القمر موؤودة تحت رمال الاحتقار المتوارث.
والادانة المسبقة لی…
لا افتش عن الحب
افتش عن امرأة مثلی وحیده ومتوجعه کی امسک بیدها
ونحن نلد وحیدتین
على اشواک الحقول
وننجب اطفال القبیلة الذین سیعلمونهم فیما بعداحتقارنا!!

4 - درغروبی ابدی از مجموعه تولدی دیگر ، فروغ فرخزاد
5 - دیدار در شب از مجموعه تولدی دیگر ، فروغ فرخزاد
6- تصویر مقاله ، برگرفته از سایت " المراه "


" محمد نبهان "مشاهده متن کامل ...
پایان نامه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق
درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های

پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات : 147

دسته : حسابداری-مدیریت

مقدمه :

گسترش فزاینده وپیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعم از تجارت داخلی و یا بین المللی ونیاز شرکتهای تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت با توسعه فعا لیتها و طرح ها،سرمایه گذاری در جهت حفظ یا افزایش قدرت رقابت ازعرصه های داخلی وجهانی نیاز این شرکتها را به منابع مالی را افزایش داده است وتوانائی شرکت در تعیین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب ، از عوامل اصلی رشد وپیشرفت شرکت به حساب می آید .از چنین شرایطی بهره گیری از تکنیک های مدیران مالی در اداره امور شرکتها بیشترازهرزمانی ضرورت دارد.

تهیه خط مشی صحیح مالی توان شرکت در نیل به هدفهای استراژیک را تقویت می کند.بدیهی است برای شرکتها موفقیت دراز مدت مست م تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر،هزینه کمتر وفروش باقیمت مناسب است که امر تولید خود مست م تأمین منابع مالی با هزینه قابل قبول است. دراغلب کشورهای دنیا بازار سرمایه به عنوان یکی ازمهمترین ابزارهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود. ایران اگرچه کشوری با قابلیت های پیدا وپنهان بسیار است ولی اغلب شرکتهای ایران از کمبود سرمایه رنج می برند. علاوه براین ساختار بازار سرمایه کشور در رابطه با تجهیز و تخصیص منابع مالی ضعیف بوده وبه صورت مؤثر وکار آمد عمل نمی کند.با شکوفایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به سایر استانها و با استقبال عمومی از اوراق بهادار موضوع چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به میزان آگاهی عمومی نسبت به روشهای تأمین مالی و فرایند های تصمیم گیری مالی به موضوعی در خور اهمیت تبدیل شده است . عوامل متعددی باعث افزایش میزان سرمایه مورد نیاز شرکتها می باشند یکی از مهمترین عوامل اجرای پروژه ها و طرح های توسعه می باشد در صحنه رقابت شرکتهایی موفق اند که علاوه بر تداوم فعالیت و حفظ سرمایه خود از بازار ، در راستای رشد و پیشرفت نیز گام بردارند .

عامل مهم افزایش سطح عمومی قیمتها یا به عبارت دیگر تورم است که باعث شده سرمایه مورد نیاز برای انجام فعالیتهای در حال حاضر چندین برابر سرمایه مورد نیاز در سالهای قبل باشد . از این رو مدیریت شرکت همواره با مشکل تأمین مالی روبرو است . تصمیمات تأمین مالی شرکت باعث خواهد شد ساختار مالی آن تغییر کند که بر بازده ریسک سهام شرکت در بازار اثر خواهد گذاشت . بطور قطع سرمایه گذاران در هنگام ارزی شرکت این مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتیجه منابع سهام داران شرکت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت . به این دلیل مدیریت در تصمیم گیری درباره تأمین مالی کوتاه مدت و تامین مالی بلند مدت باید با دقت آثار و نتایج هر کدام از روشهای تأمین مالی را در نظر بگیرد و از ابزارهای مالی شناخت دقیقی پیدا کند تا بتواند ابزار های مناسبی را در بازارهای مالی بکار گیرد و اقتصادی ترین شیوه تأمین مالی را که ریسک و بازده آن متناسب باشد را برگزیند.

بیان مسئله

با توجه با اینکه یکی از وظایف عمده و مهم شرکتها تصمیمات مالی است شرکتها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود حق انتخاب دارند که یا با پذیرش شرکای جدید و واگذاری قسمتی از مالکیت واحد تجاری و یا با استقراض اقدام به تامین مالی نمایند . و شرکتها در صدد هستند با اتخاذ تصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه با مناسب ترین ترکیب تامین مالی یا " ساختار مالی " دست یابند . چراکه در حال حاضر دستی به ساختار مالی بهینه به جهت اثر عمده آن بر روی ارزش شرکت و سایر جنبه ها از اهمیت خاصی برخوردار است .

ساختار مالی یک شرکت به مجموعه مبالغی که از طریق استقراض ، سهام ممتاز ، سهام عادی و سود تقسیم نشده تامین شده است ، اشاره دارد مبالغی که از منابع مذکور تامین می گردد در جهت حفظ ظرفیت موجود و یا ظرفیت سازی جدید بکار گرفته می شود با توجه به اینکه منابع تامین مالی دارای هزینه و ریسک متفاوتی است لذا بکارگیری بهینه منابع سرمایه بسیار حائز اهمیت است ، تا از طریق انتخاب بهترین ساختار مالی با حداقل هزینه ، ارزش فعلی شرکت حداکثر گردد.

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر از طریق تغییر ترکیب ساختار سرمایه ، بخصوص استفاده از استقراض برای دوره های زمانی بلند مدت ، از جمله مواردی است که شرکتها بعنوان یک شیوه جهت دست یافتن به اه خود مدنظر قرار می دهند . گر وهی از متخصصین مالی مانند بریلی و مایرز معتقدند که ارزش شرکت بستگی به عملکرد مدیریت دارد نه ساختار سرمایه . با اتخاذ تصمیمات مدبرانه در زمینه سرمایه گذاری می توان به پولهای زیادی دست یافت نه با تصمیمات مدبرانه ای که در زمینه تامین مالی گرفته می شود .و گروهی از صاحب

نظران علوم مالی مانند دونالد فارار و لی سیلیون و جرالد وارنر معتقدند صرفه جویی مالیاتی ناشی از استقراض باعث افزایش ارزش شرکت و یا به عبارتی افزایش ثروت سهام داران می گردد . جان همپتون نیز در این مورد می گوید شرکتها در برنامه ریزی سود به ب سود خالص بیشتر از محل اهرم ناشی از استقراض توجه می نمایند . در مقابل توجه به صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی های گروه بیشتری از ان مالی را متقاعد کرده است که استفاده از بدهی های بلند مدت در تامین مالی شرکتها یکی از راههای قتبل توجه برای افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران است . اینها معتقدند برای هر شرکت یک ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد که در آن ح ، ارزش شرکت حداکثر خواهد شد .

فهرست مطالب
جهت محصول اینجا کلیک نمایید

عنوان صفحه

تشکر و قدردانی ................................................................................................ أ

تقدیم به ............................................................................................................ ب

چکیده .............................................................................................................. د

فصل اول : کلیات تحقیق ........................................................................... 1

مقدمه ................................................................................................................ 2

بیان مسئله .......................................................................................................... 4

اهمیت موضوع تحقیق ...................................................................................... 6

اه تحقیق ................................................................................................... 8

دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع ................................................................... 9

فرضیه های تحقیق ............................................................................................. 10

قلمرو تحقیق ..................................................................................................... 11

جامعه آماری ..................................................................................................... 11

روش تحقیق ...................................................................................................... 12

روش جمع آوری اطلاعات .............................................................................. 12

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .......................................................................... 13

ساختار کلی تحقیق ........................................................................................... 13

تعریف واژه ها ................................................................................................... 13

فصل دوم : ادبیات تحقیق .......................................................................... 17

بخش اول : روشهای تامین مالی ............................................................. 19

تاریخچه ............................................................................................................ 20

شیوه های تامین مالی .......................................................................................... 22

روشهای متداول برای تامین مالی ........................................................................ 25

تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت .................................................. 26

وامهای بلند مدت .............................................................................................. 29

ویژگیهای وامهای بلند مدت .............................................................................. 29

مزایای وامهای بلند مدت ................................................................................... 29

معایب وامهای بلند مدت .................................................................................... 30

سهام ممتاز ........................................................................................................ 30

ویژگی های سهام ممتاز ..................................................................................... 31

انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ...................................... 32

مزایای انتشار سهام ممتاز .................................................................................... 33

معایب انتشار سهام ممتاز .................................................................................... 34

سهام عادی ........................................................................................................ 35

ویژگیهای سهام عادی ........................................................................................ 35

انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ...................................... 38

مزایای انتشار سهام عادی ................................................................................... 38

معایب انتشار سهام عادی ................................................................................... 39

اختیار ید سهام .............................................................................................. 40

ویژگیهای اختیار ید سهام عادی .................................................................... 41

مزایای اختیار ید سهام .................................................................................. 42

معایب اختیار ید سهام ................................................................................... 43

سهام عادی ........................................................................................................ 43

ویژگیهای عمومی سهام عادی ........................................................................... 44

نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها ............................................. 45

نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها ......................................................... 46

سودهای توزیع نشده شرکت ............................................................................. 46

سود انباشته ........................................................................................................ 50

مزایای استفاده از سود انباشته ............................................................................. 51

معایب استفاده از سود انباشته ............................................................................. 52

روشهای متداول برای ارزی سهم سود شرکتها ................................................ 53

سود سهمی ....................................................................................................... 54

اشکالات استانداردهای حسابداری شماره 15 .................................................... 59

بازده سهام ......................................................................................................... 60

بخش دوم : هزینه های تامین مالی ..................................................... 62

هزینه سرمایه ...................................................................................................... 63

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه .................................................................. 69

مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری ................................................................... 70

معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری ................................................................... 70

معایب استفاده ارزش بازار ................................................................................. 72

نظریه های ساختار سرمایه .................................................................................. 73

مفروضات capm.......................................................................................... 74

نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت .............................................. 80

موسسات درحال رشد ....................................................................................... 81

موسسات در حال افول ...................................................................................... 81

موسسات در حال بلوغ ....................................................................................... 81

تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) ................................................................ 81

عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود ..................................................................... 82

بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها . 86

تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها ............................................. 87

تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها ......................................... 88

تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها................................. 89

تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها................................. 89

اهرام مالی ......................................................................................................... 92

سیات تقسیم سود و ارزش شرکت ..................................................................... 93

اصول اساسی حاکم بر تحقیق ............................................................................ 93

اثر سیاست تقسیم سود ....................................................................................... 94

سودآوری و ارزش شرکت ............................................................................... 95

رشد تقسیم سود و رشد سودآوری .................................................................... 96

بخش چهارم : تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) ....................... 98

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ............................................................... 99

تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران ................................................................... 104

فصل سوم : مت وژی تحقیق ................................................................ 105

مقدمه ................................................................................................................ 106

روش تحقیق ...................................................................................................... 106

اه تحقیق ................................................................................................... 107

فرضیه های تحقیق ............................................................................................. 108

جامعه آماری ..................................................................................................... 110

نمونه آماری ...................................................................................................... 110

قلمرو تحقیق ..................................................................................................... 119

روش جمع آوری اطلاعات ............................................................................... 119

روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق .......................................................... 120

ضریب همبستگی پیرسون .................................................................................. 120

آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیک........... 124

آزمون واریانس دو جامعه - توزیع f( استندکور/ فیشر) ...................................... 128

آزمون k-s ..................................................................................................... 130

فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق.......................................... 131

مقدمه ................................................................................................................ 132

آزمون فرضیه ها ................................................................................................ 132

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات .................................................... 142

مقدمه ................................................................................................................ 143

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق .......................................................................... 143

نتیجه گیری کلی ............................................................................................... 145

پیشنهادت تحقیق ............................................................................................... 146

پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ............................................ 146

پیشنهادات آتی .................................................................................................. 146

محدودیتهای تحقیق ........................................................................................... 147

منابع و مآخذ .....................................................................................................

ضمائم و پیوستها ...............................................................................................


جهت محصول اینجا کلیک نمایید
-------------------------------------------------------------------------------
پایان نامه|بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های ...
www.moshaveranetehran.net/...پایان-نامه/1161-پایان-نامه-بررسی-روشهای-تامین-مالی-...
پایان نامه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ... با شکوفایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به سایر استانها و با ...
مقاله بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته ...
www.civilica.com/paper-mrmea02-mrmea02_300=بررسی-روشهای-تامین-مالی-ب...
مقاله بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران, در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و ...
پایان نامه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های ...
https://www.daneshgahi.com/...های...---/پایان-نامه-بررسی-روشهای-تامین-مالی-بر-ارز...
در این بخش از پورتال آموزش و پژوهش یان(پویان) پایان نامه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در قالب فایل ...
بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته ...
iporoje.ir/.../831- -بررسی-روشهای-تامین-مالی-بر-ارزش-شرکت-های-پذیرفته-ش...
۲۱ داد ۱۳۹۴ - فرضیه فرعی 1 - تامین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش انتشار سهام بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر ...
بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در ...
persianmaghale.com/بررسی-روشهای-تامین-مالی-بر-ارزش-شرکت-ها/
بررسی روشهای تامین مالی در بورارس و اوق بهادار تهران مشتمل بر 156صفحه می باشد. ... ید تحقیق دانشجویی, روشهای تامین مالی, سفارش پایان نامه, سفارش پروپزال, سفارش ... بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . .... نیاز مباحث تئوری از روش کتابخانه ای وپایان نامه های ی استفاده شده است ...
پایان نامه بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های ...
www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-بررسی-روش-های-تامین-مالی-بر-ارزش-شرکت-های-پذ...
پایان نامه بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت تی (m.sc) چکیده افزایش ...
بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در ...
payaname.com/.../1165-بررسی-روشهای-تامین-مالی-بر-ارزش-شرکت-های-پذیرفته-ش...
بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران,پایان نامه روشهای تامین مالی,موضوع جدید پایان نامه مدیریت بورس موضوع جدید ...
تحقیق بررسی روشهای تأمین مالی بر ارزش شرکت های ...
bankmaghaleh.ir/تحقیق-بررسی-روشهای-تأمین-مالی-بر-ارزش-ش/
این تحقیق به دنبال آن که نحوه تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است و چه تاثیری بر روی ارزش شرکت دارند و در این رابطه اطلاعاتی ...
[pdf]ﺗﻬﺮان ﻫﺎی ﺬﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺎﻟ ﺷﺮﺖ ﺗ - مدیریت دارایی ...
amf.ui.ac.ir/article_19845_bedb77c855168e852ab7a222542d7515.pdf
ﺑﺮرﺳ. ﺗﺄﺛﺮ. ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ. ﺗﺄﻣﻦ. ﻣﺎﻟ از ﻃﺮﻖ ﺑﺪﻫ. ﻫﺎی ﺑﺎﻧ و اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم اﺳﺖ . ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺮد و. ﻼن زﺎدی ... روش ﻤﺎﺶ. -. ﻃﻮﻟ اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﻦ. وﻫﺶ. ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺮﺖ. ﻫـﺎی ﺬﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه. در ﺑـﻮرس .... ﺗﺄﺛﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻦ ﻣﺎﻟ ﺷﺮﺖ ﻫﺎی ﺬﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. /... 53 ...... ارزش. ﺳﻬﺎم ﺷﺮﺖ. ﻫﺎی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار. ﺗﻬﺮان. ،. ﺎﺎن. ﻧﺎﻣـﻪ ﺎرﺷﻨﺎﺳـ ارﺷـﺪ، داﻧﺸـﺎه اﻣـﺎم. ﺻﺎدق.
روشهای مختلف تامین مالی شرکتها و تاثیر آن بر روی بازده و - ...
dl.nlai.ir/ui/7fba2fda-b399-4f07-9a44-f76793cebaa7/catalogue.aspx
روشهای مختلف تامین مالی شرکتها و تاثیر آن بر روی بازده و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ... هدف پژوهش بررسی روشهای مختلف تامین مالی و تاثیر آن بر روی قیمت و در آمد هر ... ۶ دفعه سهام آنها معامله شده و ارزش سهام معامله شده آنها ۱۰٪ کل ارزش شرکت بوده باشد. ... پایان نامه , (کارشناسی ارشد) : حسابداری.
جستجوهای مربوط به پایان نامه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
روشهای تامین مالی شرکتها
روش های تامین مالی+pdf
mo20- پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی روشهای تامین ...
parsproje.com/.../1383-mo20-بررسی-روشهای-تامین-مالی-بر-ارزش-شرکت-های-پذیر...
... روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار ... مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . ... پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تی و اجرایی در مورد بررسی روشهای تامین مالی بر ...
[xls]لیست پایان نامه های ارشد حسابداری
ui.ac.ir/dorsapax/userfiles/sub3/azadegan/axlsarshadhesabdari.xls
8, 5, بررسی عوامل موثر بر اجرای روش هزینه ی بر مبنای فعالیت در بودجه بندی ... 18, 15, رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس ... 34, 31, شناسایی تاثیر متغیرهای منتخب مالی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران, ... بین تامین مالی از طریق بدهی وکیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...
پایان نامه بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکت ...
papooli.ir › نوع فایل › پایان نامه
۱۶ اسفند ۱۳۹۵ - پایان نامه بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط تیم پاپولی جهت شما. ... 1-4-1- هدف اصلی 1: شناخت رابطه بین روشهای تأمین مالی کوتاه مدت و ارزش شرکت 1-4-1-1- اه ...
پایان نامه بررسی تحلیلی عوامل موثر بر ارزش شرکت در ...
haftaseman2017.ir/1395/05/27/پایان-نامه-بررسی-تحلیلی-عوامل-موثر-بر-ا/
پایان نامه بررسی تحلیلی عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در ... مالی را با ارزش شرکت در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ... اندازه گیری نمودن ریسک تأمین مالی ... متغیرهای مورد مطالعه و روش اندازه گیری آنها
[pdf]ﺑﺮرﺳ ﺗﺤﻠﻠ ﺗﺤﻘﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان
www.ensani.ir/.../20100923110226-بررسی%20تحلیلی%20تحقیقات%20انجام%20...
توسط ی - ‏2006
ﻳـﻚ ﺑـﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗـﻲ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﺎﻫﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻻﺕ. ـﺎ ﺷـﺪﻩ ... ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﻙ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ .... ﺗﺤﻘـﻴﻘﺎﺕ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﺴـﺎﺑﺪﺍﺭﻱ، ﺍﺭﺯﺵ ﻳﺎﺑـﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ. 5 .... ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﻛـﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺗﺤﻠـﻴﻞ ﻣﺤـﺘﻮﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ. 1. ... ﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﻗـﺎﻡ ﻣﺎﻟـﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻧﻴﺰ.
بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های ...
-thesis.com/product/بررسی-تاثیر-شیوه-های-مالی-بر-میزان-سودآ/
بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس ... پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « . .... کننده ارزش شرکت برای سهامداران است، بنابراین شناسایی اولویت روش های تامین مالی و ... اه این پژوهش عبارتند از: رابطه بین شیوه های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی ...
پایان نامه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکتهای ...
madsg.com/theses-methods-of-financing-the-value-of-companies-listed-on-the-stock-...
۱۱ آبان ۱۳۹۴ - پایان نامه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس ... واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
[pdf]فهرست پایان نامه های دانشکده مدیریت و حسابداری ... - ...
www.sbu.ac.ir/.../فهرست%20کامل%20پایان%20نامه%20های%20دانشکده%20مدیریت%...
عنوان: بررسی نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ... عنوان: بررسی اثر بخشی اطالعات حسابداری در تعیین ارزش سهام عادی شرکتهای ..... عنوان: بررسی تحلیل تاثیر استفاده از اهرم مالی بر سود آوری شرکتهای پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... عنوان: بررسی روشهای حسابداری سرمایه گذاری در اوراق بهادار.
[pdf]ها بر بازده آتی شرکت خارجی مالی مین ا های ت تأثیر روش ...
ijar.alzahra.ac.ir/article_461_22bdecd306257047b07faa2b78c736cd.pdf
توسط کاظم تبریزی - ‏2014
پذیرش. : 00. /. 84. /. 10. در این تحقیق به بررسی تأثیر روش. های تأمین مالی خارجی بر بازده آتی شرکت. ها با تأکید .... الی شرکت. ها ت. ا. ثیری بر ارزش جاری بازار شرکت. ها ندارد . فرضیه. عدم ارتباط آ. ن. ها بیانگر .... شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال. های ... پایان سال مالی شرکت. های نمونه ...... پایان نامه کارشناسی ارشد.
موضوع پایان نامه حسابداری - شریف یار
sharifyar.com/accounting-subject/
رتبه: ۴ - ‏بازبینی توسط شریف یار
۲۷ مهر ۱۳۹۱ - انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری اولین مرحله از کار پایان نامه است. ... از ش رک ت ه ا ب ر روی س ی اس ت ه ای م ال ی ش رک ت ه ای پ ذی رف ت ه ش ده در ب ورس اوراق ب ه ادار ت ه ران ... ب ررس ی ت اث ی ر ق ان ون و م ق ررات م ال ی ات ی ب ر ع دم ت ام ی ن ه زی ن ه ه ای ت از طری ق درآم ده ای ... گ ذاری ص رف ن ق دش ون دگ ی ، ان دازه ،ارزش و ری س ک ب ازار در ب ورس اوراق ب ه ادار ت ه ران ...
جستجوهای مربوط به پایان نامه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
روشهای تامین مالی شرکتها
روش های تامین مالی+pdf
ریسک سیستماتیک - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=ریسک+سیستماتیک&topic_2=363510
پایان نامه . تی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - سیستان و ... بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس ... تصمیمات تامین مالی و ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک ... رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1385-1379) ...
[pdf]ﻫﺎی ﺗﺎﻣﻦ ﻣﺎﻟ (ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟ) و روش ﺑﺮرﺳ راﺑﻄﻪ ﺑﻦ ﺑﺎز - دانش مالی ...
jfksa.srbiau.ac.ir/article_5005_1fda60b9373530e0f50af10fc2b9a0f6.pdf
توسط زنجیردار - ‏2009
1388. ﺑﺮرﺳ راﺑﻄﻪ ﺑﻦ. روش. ﻫﺎی ﺗﺎﻣﻦ ﻣﺎﻟ (ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟ) و. ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم. دﺘﺮ ﻣﺠﺪ زﻧﺠﺮدار. 1. ﺳﺪﺳﺠﺎد اﺑﺮاﻫﻤ راد ... ﻣﺪﺮﺖ ﺣﺪاﺜﺮ ﻧﻤﻮدن ارزش ﺑﺎزار ﺷﺮﺖ و در ﻧﺘﺠﻪ، ﺣﺪاﺜﺮ ﻧﻤﻮدن ﺛﺮوت ... ﺑﻦ اﻓﺰاﺶ ﺳﺮﻣﺎﻪ و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺷﺮﺘﻬﺎی ﺬﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃ. ﺳﺎﻟﻬﺎی ... ﺳﺎزﻣﺎﻧ از ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﺖ ﻫﺎ از ﺳﺎل ﻣﺎﻟ .... ﺑﺪﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻐﺮات ﻗﻤﺘ در اﺑﺘﺪا و ﺎﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل و ﻋﺎﺪات ﺳﻬﺎم.
پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای ...
thesisdoc.ir/.../پایان-نامه-پیش-بینی-ارزش-افزوده-اقتصادی-شرکتهای-پذیرفته-شده-...
پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ... یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. ... واژگان کلیدی : شبکه عصبی، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت های مالی ... این تحقیق در جهت بررسی آثار تورمی اجرای ((مالیات بر ارزش افزوده)) بر بخشهای ...
بررسی تأثیر روش های مختلف تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده
hosseinnowr. /post/5
عصر پژوهش - بررسی تأثیر روش های مختلف تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده ... مشاوره در انجام پایان نامه ... به دنبال یافتن بهترین ترکیب بهینه ی منابع تأمین مالی هستند؛ به نحوی که ایجاد ارزش را ... لذا در این تحقیق سعی شده است تأثیر روش های مختلف تأمین مالی بر بازده ی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول ...
مشاهده متن کامل ...
قیمت داکت اسپلیت 60000 به همراه کویل گرمایشی
درخواست حذف اطلاعات


فروش مینی چیلر کم مصرف تک فاز


از متراژ 30 الی 180 مترشرکت سامان تهویه آسیاامور مشتریان : 1 204 206 0912 - 64 12 233 0912


تلفن : 678 18 777 - 04 21 36 22 - 021


47 16 36 22 - 021


دفتر مرکزی :

تهران . شهرک غرب . روبروی اریکه ایرانیان


-----------------------------------------

لیست قیمت داکت اسپلیت
گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع
داکت اسپلیت به همراه کوئل گرمایشی

 • · قابلیت اتصال به پکیج حرارتی آب گرم یا موتور خانه مرکزی
 • · قابلیت لوله کشی م ن یونیت داخلی و خارجی تا 30 متر
 • · فن 5 دور جهت تنظیم دلخواه سرعت جریان هوا در محیط
 • · مجهز به دو سنسور دما ، در مکش و بر روی ترموستات
 • · مجهز بودن به سیستم فوق کم صدا (super silent)
 • · دارای کویل آب گرم فابریک جهت تامین گرمایش
 • · بهره مندی از شیر سه راه الکترونیکی
 • · دارای استاندارد ul و ce
 • · کم صدا و کم مصرف


سامانه hvac

گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع (hvac) پایه و اساس ی مکانیک است. هدف از طراحی hvac برقرای تعادل میان راحتی در محیط های داخل ساختمان با عوامل دیگری چون هزینه نصب و راه اندازی، سهولت نگهداری و بهره وری انرژی است. نظم و انضباط موجود در hvac دربرگیرنده تعداد بسیار زیادی از عبارت ها و کلمات اختصاری تخصصی است که بسیاری از ان ها در این واژه نامه به طور خلاصه توضیح داده شده اند.تغییرات هوا در هر ساعت (air change rate)

نرخ تهویه ساعتی با تقسیم بر حجم فضا به دست می آید. همچنین نرخ تغییر هوا یا نرخ مبادله هوا نامیده می شود که مخف ان عبارت ach(air change rate) یا ac/h است.مطبوع کننده هوا (air conditioner)

دستگاه، سامانه یا فرایندی است که برای رطوبت ز و جذب حرارت محیط طراحی شده است. به طور معمول این عبارت برای کاربری های محیط های کوچک تر مانند محیط های مس ی به کار می رود.هواساز (air handler) واحد هواساز (air handler unit)

یک واحد مرکزی است که شامل دمنده، عناصر گرمایشی و سرمایشی، محفظه های ، یا chamber، damperها، رطوبت ساز و دیگر تجهیزات مرتبط با گردش هوا می باشد. توجه داشته باشید که کانال داکت داخل ساختمان جزیی از این واحد نیست. این واحد با عبارت های اختصاری ah یا ahu نشان داده می شود. واحد حرارتی انگلیسی (british thermal unit) به هر یک از واحدهای انرژی (حرارتی) موجود در صنعت hvac گفته می شود که بیش از ۱ کیلو ژول انرژی مصرف می کند. یک واحد btu برای افزایش دمای یک پوند اب به میزان یک درجه فارنهایت مورد نیاز است اما انواع مختلفی از btu بر مبنای تفسیرهای متفاوت این «تعریف» قرار دارند. در ایلات متحده توان سامانه های hvac (نرخ سرمایش، رطوبت گیری یا گرمایش) گاهی اوقات به جای وات (w) بر حسب btu بر ساعت بیان می شود. عبارت اختصاری این واحد btu یا btu است.

چیلر (chiller) دستگاهی است که گرما را از یک مایع با استفاده از بخار فشرده یا چرخه تبرید جذبی حذف می کند. این مایع سرد شده درون لوله های ساختمان جریان می یابد و از سیم پیچ (کویل)ها در هواساز، واحدهای فن سیم پیچ یا سامانه های دیگر عبور می کند و هوای داخل ساختمان را خنک و معمولاً رطوبت گیری می کند. دو نوع چیلر وجود دارد: خنک کننده هوا یا خنک کننده اب. چیلرهای خنک کننده هوا معمولاً خارج از ساختمان قرار می گیرند و از سیم پیچ های کندانسور که توسط فن خنک می شوند تشکیل شده است. چیلرهای خنک کننده اب معمولاً در داخل ساختمان قرار می گیرند و حرارت حاصله از این نوع چیلرها با گردش اب در درون یک هیت سینک مانند برخ کننده خارجی گرفته می شود.سیم پیج (coil)

تج است که در درون واحد هواساز یا کانال داکت نصب می شود و حرارت را به هوا انتقال می دهد. این سیم پیچ توسط دستگاه های الکتریکی از طریق گردش مایع یا بخار درون ان گرم یا خنک می شود.کندانسور (condenser)

جزیی از فرایند تبرید اصلی است که حرارت را از سامانه آزاد یا حذف می کند. کندانسور بخش داغ یک مطبوع کننده هوا یا پمپ هوا است. کندانسورها تبادل کننده های گرمایی هستند و می توانند گرما را به هوا یا یک مایع واسط (مانند اب یا محلول اتیلن گلیکول) انتقال می دهد تا حرارت را به یک سینک دور مانند زمین (سینک زمین)، بدنه یا هوا (به عنوان برج های خننک کننده) حمل نماید.حجم هوای ثابت (constant air volume)

سامانه ای است که برای ایجاد جریان ثابت هوا طراحی شده است. این عبارت سامانه های hvac ای اطلاق می شود که درجه حرارت منبع هوا متغیر اما نرخ های گردش هوای ثابتی دارند. بیشتر سامانه های هوایی مس ی سیتم های cav کوچکی اند که دارای کنترل روشن/ خاموش هستند. عبارت اختصاری این سامانه cav است.کنترل کننده (controller)

دستگاهی است که عملکرد بخشی از یک یا تمام سامانه را کنترل می کند. این دستگاه ممکن است یک دستگاه دیگر را روشن یا خاموش کند، یا مجموعه از تنظیمات مربوط به اجزاء را اجرا نماید. بیشتر کنترل کننده ها خ ر هستند اما دارای ورودی کاربری مانند درجات تنظیمات حرارات مثل ترموستات هستند. این دستگاه ها در انواع آنالوگ یا دیجتال هستند.دمپر (damper)

صفحه یا درگاهی است که در داکت قرار می شود تا گردش هوا از طریق افزایش اصطحکاک در داکت را کنترل نماید.است خنک کننده عمیق اب (deep lake water cooling)

حرارت به مناطق است های عمیق هدایت می شود تا منازل و ادارات را خنک نماید و در هزینه های انرژی نیز صرفه جویی شود.∆t

دلتا t مرجعی برای یک تفاوت درجه حرارت است. این عامل برای توصیف تفاوت در درجه حرارت یک ماده گرمایشی یا سرمایشی وارد و خارج شونده از یک سامانه مورد استفاده قرار می گیرد.داکت (کانال) (duct)

ساختاری مخصوص برای گردش هوا است.رطوبت زا (dehumidifier)

رطوبت زا دستگاهی است که رطوبت را از هوای محیط جذب و ان را خارج می کن. این دستگاه به این صورت کار می کند که هوا را تا جایی که از شکل بخار به شکل مایع در می آید خنک می کند و سپس این مایع را از بین می برد.منتشر کننده (diffuser)

منتشر کننده محلی بر روی داکت است که از طریق پره هایی که در جهات مختلف کار می کنند هوا را پخش می کند. آیت دستگاه حتی جریان هوا را در جهات دلخواه نیز پخش می کند.درجه حرارت لامپ خشک کننده (dry bulb temperature)

درجه حرارت لامپ خشک کننده در واقع درجه حرارت هوایی است که توسط دماسنجی که آزادانه در معرض هوایی قرار می گیرد که از تابش و رطوبت محافظت شده، اندازه گیری می شود. به همین علت معمولاً به عنوان درجه حرارت هوا سنجیده می شود و درجه حرارت ترمودینامیکی را به طور صحیح نشان می دهد. این اندازه گیری شدت درجه حرارت مستقل از رطوبت است و یک دماسنج لامپ خشک کننده برای اندازه گیری ان به کار می رود.دماسنج لامپ خشک کننده (dry bulb temperature)

این دماسنج دستگاهی است که درجه حرارت هوا را مستقل از رطوبت اندازه گیری می کند. این دماسنج در معرض هوا قرار می گیرد و در مقابل تابش و رطوبت محافظت می شود.جمع کننده (economizer)

جزیی از سامانه hvac است که در شرایط اب و هوایی مناسب از هوای بیرو ساختمان برای کاهش سرمایشی مکانیکی استفاده می کند. هنگامی که enthalpy هوای بیرون کمتر از منبع هوایی مورد نیاز در طی فرایند سرمایش است، یک جمع کننده اجازه می دهد تا سامانه تهویه مکانیکی ساختمان از حداکثر میزان هوای خارج ساختمان استفاده نماید.انتالپی (enthalpy)

برای یک نمونه هوا، سنجشی از کل محتوای حرارتی (انرژی حرارتی هوای خشک و انرژی حرارتی بخار اب درون) است. این معیار به طور معمول برای تعیین مقدار هوای تازه خارج ساختمان برای گردش هوا با کمترین هزینه سرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد.تبخیر کننده (evaporator)

عنصری در چرخه تبرید اصلی است که گرما را جذب و به سامانه اضافه می کند. تبخیر کننده ها برای جذب حرارت از هوا یا از یک مایع مورد استفاده قرار می گیرد. ای عنصر در بخش سرمایشی یک مطبوع کننده هوا یا پمپ گرما قرار دارد.واحد فن کویل (fan coil unit)

یک واحد ترمینال کوچک است که اغلب تنها از یک دمنده، و یک سیم پیچ حرارتی و/ یا سیم پیچ سرمایشی تشکلی شده است که بیشتر در هتل ها، مجتمع های مس ی و آپارتمان استفاده می شود. عبارت اختصاری این واحد fcu است.گردش (جریان) (flow)

انتقال حجمی از مایع در واحد زمان است.ورودی هوای تازه (fresh air intake)

دهانه ای است که از طریق ان هوای بیرون به داخل ساختمان کشیده می شود. همچنین از این طریق هوای استفاده شده در سامانه تهویه در ساختمان جایگزین می شود یا هوای تازه برای احتراق سوخت فراهم می کند. عبارت اختصاری برای ان fai است.دیگ (کوره) (furnace)

دیگ جزیی از سامانه hvac است که حرارت را به هوا یا مایع واسط برای سوزاندن سوخت (گاز طبیعی، نفت، پروپان، بوتان یا دیگر مواد قابل اشتعال) در یک مبدل حرارتی انتقال می دهد.

مبدل حرارتی کوره گازی مسئول انتقال حرارت از درون کوره به دورن هوای بیرون کوره است. سپس سامانه داکت این هوای تبدیل شده را به تمامی اتاق ها در ساختمان یا فضا انتقال می دهد.پنجره مشبک (grille)

مجرایی در امتداد دهانه داکت و اغلب مربعی شکل است که دارای چندین شکاف موازی است که از طریق ان هوا به فضای تهویه شده منتقل می شود یا از ان گرفته می شود. این پنجره گردش هوا را در جهتی خاص هدایت می کند و از عبور عناصر بزرگ جلوگیری می کند. سیم پیچ حرارتی (heating coil) سیم پیچ حرارتی بخشی از سامانه است که حرارت را هدایت می کند. در این سیم پیچ الکتریسیته همانند یک آتش عمل می کند.مبدل حرارتی (heat exchanger)

مبدل حرارتی بخش از سامانه است که حرارت را از بخش های گرم ماشین یا سامانه به بخش های سرد ماشین یا سامانه انتقال می دهد.heat gain, heat load, heat loss

عبارت هایی برای میزان سرمایش (بهره گرمایی) یا گرمایشی (اتلاف گرما) است که برای نگهداری درجه حرارت و رطوبت و مطلوب در هوای کنترل شده مورد نیاز است. فارغ از این که یک ساختمان به چه میزان عایق شده است، ساختمان ها حرارت را از طریق نور خورشید، دیوارها و منابع حرارتی داخلی مانند افراد و دستگاه های الکتریکی جذب می کنند. همچنین ساختمان ها حرارت را از طریق هدایت در هوای سرد از دست می دهند. ان از محاسبات بار حرارتی برای تعیین نیازمندی های hvac فضایی که سرد یا گرم شده است استفاده می کنند.پمپ حرارتی (heat pump)

پمپ حرارتی یک فشرده کننده است که هوای گرم یا سرد را به جریان می اندازد. این دستگاه برای انتقال انرژی حرارتی در جهت مخالف گردش حرارت با جذب حرارت از یم محیط سرد و تحویل به یک محیط گرم تر طراحی شده است.انتقال حرارت (heat transfer)

انتقال حرارت زمانی اتفاق می افتد که حرارت از یک ناحیه به ناحیه ای دیگر حرکت کند. این موضوع در فرایند سرمایش یک فضا بسیار مهم و حیاتی است. عامل عملکرد فصلی (heating seasonal performance factor) این عامل سنجشی برای بازده حرارتی در طول یک فصل گرمایشی است.مابع واسط (intermediate fluid)

مایع یا گازی است که برای انتقال حرارت میان دو مبدل حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد. این مایع زمانی استفاده می شود که مایع های سرد و گرم (مانند هوا) بسیار زیاد شده باشند یا به کار بردن ان (مانند تبرید (halocarbon) برای انتقال مستقیم حرارت دشوار باشد. ُواسط (louver)

۱. عناصری هستند که چندین تیغه کوچکتر تشکیل شده اند. این اجزاء گاهی اوقات قابل تنظیم هستند و در درون یا ورودی داکت قرار می گیرد تا حجم هوای گردشی را کنترل نمایند. هنگامی که در درون داکت ها استفاده می شوند عملکرد ان ها مشابه یک دامپر است اما ان ها تسبت یک قطعه دامپر بزرگتر ساخته می شوند تا جایگیری بیشتری داشته باشند.

۲. تیغه ها در یک قاب مربعی شکل بر روی درها یا دیوارها جای می گیرد تا از جریان هوا جلوگیری کنند.واحد ترکیب هوا (makeup air unit)

هواسازی است که ۱۰۰ درصد هوای بیرون را تهویه می کند. این واحد معولا در مجتمع های صنعتی یا تجاری یا سامانه های hvac تجاری «یک مسیره» (بخش هایی از دمنده هوا را تنها از یک مسیر به ساختمان انتقال می دهد)، «گردش کم» (سامانه های هواسازی که هوا را با نرخ جریان پایین می دمند)، یا «اولیه-ثانویه» (سامانه های هواسازی که دارای هواساز یا واحد پشت بام که به یک واحد ترکیب کننده افزودنی یا هود متصل شده است) مورد استفاده قرار می گیرند. عبارت اختصاری ان mau است.


حداقل هوای خارجی (minimum outside air)

کمترین مقدار گردش هوای تازه در سامانه چرخشی است. این محدودیت سبب می شود که هوای کافی برای تنفس وجود داشته باشد.دمپر هوای خارجی

واسط یا دمپری است جریان هوای تازه را به درون یک هواساز کنترل می کند و ان را به حداکثر بازدهی انرژی تنطیم می کند.درجه حرارت هوای خارج (outdoor air temperature)

سنجشی از درجه حرارت هوای بیرون ساختمان است. درجه حرارت و رطوبت هوای داخلی و خارجی ساختمان در محاسبات انتروپی به کار می رود و برای تعیین این موضوع که هوای وجی برای تنفس یا سرمایش مناسب است به کار می رود. عبارت اختصاری ان oat است.تهویه هوای ترمینال بسته بندی شده (packaged terminal air conditioner)

یک تهویه هوا و یک گرما ساز در یک واحد تک با توان الکتریکی ترکیب می شوند و به طور معمول بر روی دیوار نصب می شوند و اغلب در هتل ها یافت می شود. عبارت اختصاری برای ان ptac است.واحد بسته بندی شده

یک واحد هواساز است که به عنوان طراحی «چرخنده» یا «یک مسیره» شناخته می شود و معمولاً در خارج ساختمان نصب می شود. در اغلب موارد ان ها به طور داخلی دستگاه های گرمایشی و حرارتی خود را دارند. این دستگاه در برخی مناطق مانند ساختمان های تجاری به رایج است.فضای شده توسط ماده (plenum space)

یک فضای بسته در ساختمان یا ساختارهای دیگر است که برای جریان هوا مورد استفاده قرار می گیرد. این فضا اغلب به فضای میان یک سقف کاذب و سقف اصلی ساختمان یا فضای میان کف کاذب و کف اصلی اطلاق می شود. این فضا ممتایز از کانال داکت به عنوان فضا بخشی از خود ساختمان است. کابل ها و لوله کشی ها در درون این فضا می بایست از نظر شاخص های آتش سوزی و دود درجه بندی شوند. برای اطلاعات بیشتر plenum chamber را ببینید.psychometric

مطالعه رفتار ترکیب های بخار اب-هوا است. بخار اب نقش مهمی در انتقال انرژی و آسایش انسان در طراحی hvac ایفا می کند. همانند same as air handler. است. پنل های سقف تابشی (radiant ceiling panels) به طور معمول پنل های ف ی معلق در زیر سقف هستند که از ساختار ساختمان مجزا شده اند. درجه حرارت عامل سرمایشی/ گرمایشی اولیه به درجه حرارت اتقاق نزدیک است.کف تابشی (radiant floor)

نوعی سامانه حرارت تابشی است که در ان کف ساختمان حاوی شیارها یا لوله هایی وجود دارد که مایعات داغ مانند هوا یا اب در درون ان های می چرخد. در این روش کل کف حرارت داده می شود. بابراین اتاق از بالا تا پایین حرارت داده می شود. کف تابشی مشکلات مربوط به گرد و غبار که در سامانه های حرارتی هوای اجباری وجود دارد را ندارد.تابش (radiation)

تابش انتقال مستقیم حرارت از یک سطح به سطحی دیگر (بدون حرارت دادن به هوای واسط و تنها به عنوان مکانیزم انتقال) است.دمپر دود (smoke damper)

یک دمپر یا واسط قابل تنظیم است که برای افزودن تهویه به یک فضا در هنگام آتش سوزی طراحی شده است.سامانه اسپلیت (split system)

یک سامانه اسپلیت ترکیبی از دستگاه خارج ساختمان و دستگاه داخل ساختمان است. این نوع سامانه بسیار متداول است.گرمایش بیش از حد (superheat)

درجه حرارت هایی است که بخار اب بیشتر از نقطه جوش در یک فشار معین به ان می رسد.زیر خنک سازی (sub cooling)

در وضعیتی که مایع خک کننده سردتر اس حدالق درجه حرارات لازم برای جوشیدن است که می تواند ان را از ح مایع به گاز تبدیل نماید. این فرایند تفاوت میان درجه حرارت اشباع و انجماد واقع مایع است.قیمت داکت اسپلیت 60000 به همراه کویل گرمایشی

قیمت داکت اسپلیت 30000 به همراه کویل گرمایشی
درخواست حذف اطلاعات


فروش مینی چیلر کم مصرف تک فاز


از متراژ 30 الی 180 مترشرکت سامان تهویه آسیاامور مشتریان : 1 204 206 0912 - 64 12 233 0912


تلفن : 678 18 777 - 04 21 36 22 - 021


47 16 36 22 - 021


دفتر مرکزی :

تهران . شهرک غرب . روبروی اریکه ایرانیان


-----------------------------------------

لیست قیمت داکت اسپلیت
گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع
داکت اسپلیت به همراه کوئل گرمایشی

 • · قابلیت اتصال به پکیج حرارتی آب گرم یا موتور خانه مرکزی
 • · قابلیت لوله کشی م ن یونیت داخلی و خارجی تا 30 متر
 • · فن 5 دور جهت تنظیم دلخواه سرعت جریان هوا در محیط
 • · مجهز به دو سنسور دما ، در مکش و بر روی ترموستات
 • · مجهز بودن به سیستم فوق کم صدا (super silent)
 • · دارای کویل آب گرم فابریک جهت تامین گرمایش
 • · بهره مندی از شیر سه راه الکترونیکی
 • · دارای استاندارد ul و ce
 • · کم صدا و کم مصرف


سامانه hvac

گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع (hvac) پایه و اساس ی مکانیک است. هدف از طراحی hvac برقرای تعادل میان راحتی در محیط های داخل ساختمان با عوامل دیگری چون هزینه نصب و راه اندازی، سهولت نگهداری و بهره وری انرژی است. نظم و انضباط موجود در hvac دربرگیرنده تعداد بسیار زیادی از عبارت ها و کلمات اختصاری تخصصی است که بسیاری از ان ها در این واژه نامه به طور خلاصه توضیح داده شده اند.تغییرات هوا در هر ساعت (air change rate)

نرخ تهویه ساعتی با تقسیم بر حجم فضا به دست می آید. همچنین نرخ تغییر هوا یا نرخ مبادله هوا نامیده می شود که مخف ان عبارت ach(air change rate) یا ac/h است.مطبوع کننده هوا (air conditioner)

دستگاه، سامانه یا فرایندی است که برای رطوبت ز و جذب حرارت محیط طراحی شده است. به طور معمول این عبارت برای کاربری های محیط های کوچک تر مانند محیط های مس ی به کار می رود.هواساز (air handler) واحد هواساز (air handler unit)

یک واحد مرکزی است که شامل دمنده، عناصر گرمایشی و سرمایشی، محفظه های ، یا chamber، damperها، رطوبت ساز و دیگر تجهیزات مرتبط با گردش هوا می باشد. توجه داشته باشید که کانال داکت داخل ساختمان جزیی از این واحد نیست. این واحد با عبارت های اختصاری ah یا ahu نشان داده می شود. واحد حرارتی انگلیسی (british thermal unit) به هر یک از واحدهای انرژی (حرارتی) موجود در صنعت hvac گفته می شود که بیش از ۱ کیلو ژول انرژی مصرف می کند. یک واحد btu برای افزایش دمای یک پوند اب به میزان یک درجه فارنهایت مورد نیاز است اما انواع مختلفی از btu بر مبنای تفسیرهای متفاوت این «تعریف» قرار دارند. در ایلات متحده توان سامانه های hvac (نرخ سرمایش، رطوبت گیری یا گرمایش) گاهی اوقات به جای وات (w) بر حسب btu بر ساعت بیان می شود. عبارت اختصاری این واحد btu یا btu است.

چیلر (chiller) دستگاهی است که گرما را از یک مایع با استفاده از بخار فشرده یا چرخه تبرید جذبی حذف می کند. این مایع سرد شده درون لوله های ساختمان جریان می یابد و از سیم پیچ (کویل)ها در هواساز، واحدهای فن سیم پیچ یا سامانه های دیگر عبور می کند و هوای داخل ساختمان را خنک و معمولاً رطوبت گیری می کند. دو نوع چیلر وجود دارد: خنک کننده هوا یا خنک کننده اب. چیلرهای خنک کننده هوا معمولاً خارج از ساختمان قرار می گیرند و از سیم پیچ های کندانسور که توسط فن خنک می شوند تشکیل شده است. چیلرهای خنک کننده اب معمولاً در داخل ساختمان قرار می گیرند و حرارت حاصله از این نوع چیلرها با گردش اب در درون یک هیت سینک مانند برخ کننده خارجی گرفته می شود.سیم پیج (coil)

تج است که در درون واحد هواساز یا کانال داکت نصب می شود و حرارت را به هوا انتقال می دهد. این سیم پیچ توسط دستگاه های الکتریکی از طریق گردش مایع یا بخار درون ان گرم یا خنک می شود.کندانسور (condenser)

جزیی از فرایند تبرید اصلی است که حرارت را از سامانه آزاد یا حذف می کند. کندانسور بخش داغ یک مطبوع کننده هوا یا پمپ هوا است. کندانسورها تبادل کننده های گرمایی هستند و می توانند گرما را به هوا یا یک مایع واسط (مانند اب یا محلول اتیلن گلیکول) انتقال می دهد تا حرارت را به یک سینک دور مانند زمین (سینک زمین)، بدنه یا هوا (به عنوان برج های خننک کننده) حمل نماید.حجم هوای ثابت (constant air volume)

سامانه ای است که برای ایجاد جریان ثابت هوا طراحی شده است. این عبارت سامانه های hvac ای اطلاق می شود که درجه حرارت منبع هوا متغیر اما نرخ های گردش هوای ثابتی دارند. بیشتر سامانه های هوایی مس ی سیتم های cav کوچکی اند که دارای کنترل روشن/ خاموش هستند. عبارت اختصاری این سامانه cav است.کنترل کننده (controller)

دستگاهی است که عملکرد بخشی از یک یا تمام سامانه را کنترل می کند. این دستگاه ممکن است یک دستگاه دیگر را روشن یا خاموش کند، یا مجموعه از تنظیمات مربوط به اجزاء را اجرا نماید. بیشتر کنترل کننده ها خ ر هستند اما دارای ورودی کاربری مانند درجات تنظیمات حرارات مثل ترموستات هستند. این دستگاه ها در انواع آنالوگ یا دیجتال هستند.دمپر (damper)

صفحه یا درگاهی است که در داکت قرار می شود تا گردش هوا از طریق افزایش اصطحکاک در داکت را کنترل نماید.است خنک کننده عمیق اب (deep lake water cooling)

حرارت به مناطق است های عمیق هدایت می شود تا منازل و ادارات را خنک نماید و در هزینه های انرژی نیز صرفه جویی شود.∆t

دلتا t مرجعی برای یک تفاوت درجه حرارت است. این عامل برای توصیف تفاوت در درجه حرارت یک ماده گرمایشی یا سرمایشی وارد و خارج شونده از یک سامانه مورد استفاده قرار می گیرد.داکت (کانال) (duct)

ساختاری مخصوص برای گردش هوا است.رطوبت زا (dehumidifier)

رطوبت زا دستگاهی است که رطوبت را از هوای محیط جذب و ان را خارج می کن. این دستگاه به این صورت کار می کند که هوا را تا جایی که از شکل بخار به شکل مایع در می آید خنک می کند و سپس این مایع را از بین می برد.منتشر کننده (diffuser)

منتشر کننده محلی بر روی داکت است که از طریق پره هایی که در جهات مختلف کار می کنند هوا را پخش می کند. آیت دستگاه حتی جریان هوا را در جهات دلخواه نیز پخش می کند.درجه حرارت لامپ خشک کننده (dry bulb temperature)

درجه حرارت لامپ خشک کننده در واقع درجه حرارت هوایی است که توسط دماسنجی که آزادانه در معرض هوایی قرار می گیرد که از تابش و رطوبت محافظت شده، اندازه گیری می شود. به همین علت معمولاً به عنوان درجه حرارت هوا سنجیده می شود و درجه حرارت ترمودینامیکی را به طور صحیح نشان می دهد. این اندازه گیری شدت درجه حرارت مستقل از رطوبت است و یک دماسنج لامپ خشک کننده برای اندازه گیری ان به کار می رود.دماسنج لامپ خشک کننده (dry bulb temperature)

این دماسنج دستگاهی است که درجه حرارت هوا را مستقل از رطوبت اندازه گیری می کند. این دماسنج در معرض هوا قرار می گیرد و در مقابل تابش و رطوبت محافظت می شود.جمع کننده (economizer)

جزیی از سامانه hvac است که در شرایط اب و هوایی مناسب از هوای بیرو ساختمان برای کاهش سرمایشی مکانیکی استفاده می کند. هنگامی که enthalpy هوای بیرون کمتر از منبع هوایی مورد نیاز در طی فرایند سرمایش است، یک جمع کننده اجازه می دهد تا سامانه تهویه مکانیکی ساختمان از حداکثر میزان هوای خارج ساختمان استفاده نماید.انتالپی (enthalpy)

برای یک نمونه هوا، سنجشی از کل محتوای حرارتی (انرژی حرارتی هوای خشک و انرژی حرارتی بخار اب درون) است. این معیار به طور معمول برای تعیین مقدار هوای تازه خارج ساختمان برای گردش هوا با کمترین هزینه سرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد.تبخیر کننده (evaporator)

عنصری در چرخه تبرید اصلی است که گرما را جذب و به سامانه اضافه می کند. تبخیر کننده ها برای جذب حرارت از هوا یا از یک مایع مورد استفاده قرار می گیرد. ای عنصر در بخش سرمایشی یک مطبوع کننده هوا یا پمپ گرما قرار دارد.واحد فن کویل (fan coil unit)

یک واحد ترمینال کوچک است که اغلب تنها از یک دمنده، و یک سیم پیچ حرارتی و/ یا سیم پیچ سرمایشی تشکلی شده است که بیشتر در هتل ها، مجتمع های مس ی و آپارتمان استفاده می شود. عبارت اختصاری این واحد fcu است.گردش (جریان) (flow)

انتقال حجمی از مایع در واحد زمان است.ورودی هوای تازه (fresh air intake)

دهانه ای است که از طریق ان هوای بیرون به داخل ساختمان کشیده می شود. همچنین از این طریق هوای استفاده شده در سامانه تهویه در ساختمان جایگزین می شود یا هوای تازه برای احتراق سوخت فراهم می کند. عبارت اختصاری برای ان fai است.دیگ (کوره) (furnace)

دیگ جزیی از سامانه hvac است که حرارت را به هوا یا مایع واسط برای سوزاندن سوخت (گاز طبیعی، نفت، پروپان، بوتان یا دیگر مواد قابل اشتعال) در یک مبدل حرارتی انتقال می دهد.

مبدل حرارتی کوره گازی مسئول انتقال حرارت از درون کوره به دورن هوای بیرون کوره است. سپس سامانه داکت این هوای تبدیل شده را به تمامی اتاق ها در ساختمان یا فضا انتقال می دهد.پنجره مشبک (grille)

مجرایی در امتداد دهانه داکت و اغلب مربعی شکل است که دارای چندین شکاف موازی است که از طریق ان هوا به فضای تهویه شده منتقل می شود یا از ان گرفته می شود. این پنجره گردش هوا را در جهتی خاص هدایت می کند و از عبور عناصر بزرگ جلوگیری می کند. سیم پیچ حرارتی (heating coil) سیم پیچ حرارتی بخشی از سامانه است که حرارت را هدایت می کند. در این سیم پیچ الکتریسیته همانند یک آتش عمل می کند.مبدل حرارتی (heat exchanger)

مبدل حرارتی بخش از سامانه است که حرارت را از بخش های گرم ماشین یا سامانه به بخش های سرد ماشین یا سامانه انتقال می دهد.heat gain, heat load, heat loss

عبارت هایی برای میزان سرمایش (بهره گرمایی) یا گرمایشی (اتلاف گرما) است که برای نگهداری درجه حرارت و رطوبت و مطلوب در هوای کنترل شده مورد نیاز است. فارغ از این که یک ساختمان به چه میزان عایق شده است، ساختمان ها حرارت را از طریق نور خورشید، دیوارها و منابع حرارتی داخلی مانند افراد و دستگاه های الکتریکی جذب می کنند. همچنین ساختمان ها حرارت را از طریق هدایت در هوای سرد از دست می دهند. ان از محاسبات بار حرارتی برای تعیین نیازمندی های hvac فضایی که سرد یا گرم شده است استفاده می کنند.پمپ حرارتی (heat pump)

پمپ حرارتی یک فشرده کننده است که هوای گرم یا سرد را به جریان می اندازد. این دستگاه برای انتقال انرژی حرارتی در جهت مخالف گردش حرارت با جذب حرارت از یم محیط سرد و تحویل به یک محیط گرم تر طراحی شده است.انتقال حرارت (heat transfer)

انتقال حرارت زمانی اتفاق می افتد که حرارت از یک ناحیه به ناحیه ای دیگر حرکت کند. این موضوع در فرایند سرمایش یک فضا بسیار مهم و حیاتی است. عامل عملکرد فصلی (heating seasonal performance factor) این عامل سنجشی برای بازده حرارتی در طول یک فصل گرمایشی است.مابع واسط (intermediate fluid)

مایع یا گازی است که برای انتقال حرارت میان دو مبدل حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد. این مایع زمانی استفاده می شود که مایع های سرد و گرم (مانند هوا) بسیار زیاد شده باشند یا به کار بردن ان (مانند تبرید (halocarbon) برای انتقال مستقیم حرارت دشوار باشد. ُواسط (louver)

۱. عناصری هستند که چندین تیغه کوچکتر تشکیل شده اند. این اجزاء گاهی اوقات قابل تنظیم هستند و در درون یا ورودی داکت قرار می گیرد تا حجم هوای گردشی را کنترل نمایند. هنگامی که در درون داکت ها استفاده می شوند عملکرد ان ها مشابه یک دامپر است اما ان ها تسبت یک قطعه دامپر بزرگتر ساخته می شوند تا جایگیری بیشتری داشته باشند.

۲. تیغه ها در یک قاب مربعی شکل بر روی درها یا دیوارها جای می گیرد تا از جریان هوا جلوگیری کنند.واحد ترکیب هوا (makeup air unit)

هواسازی است که ۱۰۰ درصد هوای بیرون را تهویه می کند. این واحد معولا در مجتمع های صنعتی یا تجاری یا سامانه های hvac تجاری «یک مسیره» (بخش هایی از دمنده هوا را تنها از یک مسیر به ساختمان انتقال می دهد)، «گردش کم» (سامانه های هواسازی که هوا را با نرخ جریان پایین می دمند)، یا «اولیه-ثانویه» (سامانه های هواسازی که دارای هواساز یا واحد پشت بام که به یک واحد ترکیب کننده افزودنی یا هود متصل شده است) مورد استفاده قرار می گیرند. عبارت اختصاری ان mau است.


حداقل هوای خارجی (minimum outside air)

کمترین مقدار گردش هوای تازه در سامانه چرخشی است. این محدودیت سبب می شود که هوای کافی برای تنفس وجود داشته باشد.دمپر هوای خارجی

واسط یا دمپری است جریان هوای تازه را به درون یک هواساز کنترل می کند و ان را به حداکثر بازدهی انرژی تنطیم می کند.درجه حرارت هوای خارج (outdoor air temperature)

سنجشی از درجه حرارت هوای بیرون ساختمان است. درجه حرارت و رطوبت هوای داخلی و خارجی ساختمان در محاسبات انتروپی به کار می رود و برای تعیین این موضوع که هوای وجی برای تنفس یا سرمایش مناسب است به کار می رود. عبارت اختصاری ان oat است.تهویه هوای ترمینال بسته بندی شده (packaged terminal air conditioner)

یک تهویه هوا و یک گرما ساز در یک واحد تک با توان الکتریکی ترکیب می شوند و به طور معمول بر روی دیوار نصب می شوند و اغلب در هتل ها یافت می شود. عبارت اختصاری برای ان ptac است.واحد بسته بندی شده

یک واحد هواساز است که به عنوان طراحی «چرخنده» یا «یک مسیره» شناخته می شود و معمولاً در خارج ساختمان نصب می شود. در اغلب موارد ان ها به طور داخلی دستگاه های گرمایشی و حرارتی خود را دارند. این دستگاه در برخی مناطق مانند ساختمان های تجاری به رایج است.فضای شده توسط ماده (plenum space)

یک فضای بسته در ساختمان یا ساختارهای دیگر است که برای جریان هوا مورد استفاده قرار می گیرد. این فضا اغلب به فضای میان یک سقف کاذب و سقف اصلی ساختمان یا فضای میان کف کاذب و کف اصلی اطلاق می شود. این فضا ممتایز از کانال داکت به عنوان فضا بخشی از خود ساختمان است. کابل ها و لوله کشی ها در درون این فضا می بایست از نظر شاخص های آتش سوزی و دود درجه بندی شوند. برای اطلاعات بیشتر plenum chamber را ببینید.psychometric

مطالعه رفتار ترکیب های بخار اب-هوا است. بخار اب نقش مهمی در انتقال انرژی و آسایش انسان در طراحی hvac ایفا می کند. همانند same as air handler. است. پنل های سقف تابشی (radiant ceiling panels) به طور معمول پنل های ف ی معلق در زیر سقف هستند که از ساختار ساختمان مجزا شده اند. درجه حرارت عامل سرمایشی/ گرمایشی اولیه به درجه حرارت اتقاق نزدیک است.کف تابشی (radiant floor)

نوعی سامانه حرارت تابشی است که در ان کف ساختمان حاوی شیارها یا لوله هایی وجود دارد که مایعات داغ مانند هوا یا اب در درون ان های می چرخد. در این روش کل کف حرارت داده می شود. بابراین اتاق از بالا تا پایین حرارت داده می شود. کف تابشی مشکلات مربوط به گرد و غبار که در سامانه های حرارتی هوای اجباری وجود دارد را ندارد.تابش (radiation)

تابش انتقال مستقیم حرارت از یک سطح به سطحی دیگر (بدون حرارت دادن به هوای واسط و تنها به عنوان مکانیزم انتقال) است.دمپر دود (smoke damper)

یک دمپر یا واسط قابل تنظیم است که برای افزودن تهویه به یک فضا در هنگام آتش سوزی طراحی شده است.سامانه اسپلیت (split system)

یک سامانه اسپلیت ترکیبی از دستگاه خارج ساختمان و دستگاه داخل ساختمان است. این نوع سامانه بسیار متداول است.گرمایش بیش از حد (superheat)

درجه حرارت هایی است که بخار اب بیشتر از نقطه جوش در یک فشار معین به ان می رسد.زیر خنک سازی (sub cooling)

در وضعیتی که مایع خک کننده سردتر اس حدالق درجه حرارات لازم برای جوشیدن است که می تواند ان را از ح مایع به گاز تبدیل نماید. این فرایند تفاوت میان درجه حرارت اشباع و انجماد واقع مایع است.قیمت داکت اسپلیت 30000 به همراه کویل گرمایشی

پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

تعداد صفحات : 105

دسته : حقوق و علوم

توضیحات : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (m.sc)

چکیده :

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله ت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ، مقررات و کنوانسیون های ا ام آور بین المللی تنظیم گردیده که ت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها و حمایت از و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و ... در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است . با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در زمینه های مختلف صورت گرفته ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947 ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ، وظائف ، حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی ... تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری ن برخی ت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . لازم به ذکر است که در دین مبین بسیار پیشرفته تر ، انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و ... از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد . اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد ) کمیته بین المللی صلیب سرخ ، معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین ، مقررات ، کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت ، زمان و حتی بعد از که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند . به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و ... یا حقوق ژنو ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ ، ، خشونت ، قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود . هرچند که این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تد ر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .

۱ – مقدمه

الف – بیان مساله و اهمیت آن.
جهت محصول اینجا کلیک نمایید


ب – ضرورت طرح مسئله

ج – روش تحقیق و ترتیب مطالب.

بخش اول : تعریف دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و ا امات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی.

فصل اول : دوستانه، مقدمات جهانی شدن و ا اماتش دربعد حقوق بین الملل.

گفتار ۱ : تعریف دوستانه.

الف- تحویل مفهوم حاکمیت ت ها.

ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی ت ها.

گفتار۲ – مبانی ا ام آور قواعد نظام بین المللی

الف – عرف بین المللی.

ب – کنوانسیون های بین المللی.

ج – تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (۱۹۹۳).

فصل دوم : سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان.

گفتار۱ : حرکت جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی

گفتار ۲ : جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی ، جنایات علیه بشریت و

بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران..

گفتار ۱ – تعریف عرفی و حقوقی اسیر.

الف – تعریف عرفی..

ب – تعریف حقوقی.

گفتار۲- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه درباره اسیر.

الف – دیدگاه درباره اسیر.

ب – اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی..

گفتار۳ – وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ های جهانی اول و دوم..

الف – اسیران نظامی..

ب – اسیران غیر نظامی..

ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم.

بخش سوم – حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان.

گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایت های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان..

گفتار دوم – نفی اعمال تلافی جویانه و ب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی..

الف – عدم اعمال رفتار تلافی جویانه.

ب – نفی ب اطلاعات و اخبار..

ج – حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان…

د- فرار اسیران.

گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت.

الف – تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی.

ب- شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت.

گفتار چهارم – حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان های حمایت کننده از اسیران..

الف -کشور حامی.

ب – کمیته بین المللی صلیب سرخ.

ج – معتمد اسیران..

د – سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه.

بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع.

گفتار اول – روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی.

الف – مبادله اسیران.

ب – فوت اسیران.

پ – ضمانت یا قول اسیران.

ج – فرار اسیران.

د – جراحت و بیماری شدید اسیران.

هـ – پایان مخاصمات فعال.

گفتار دوم – شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت..

الف- نامه ای از آزاده شهید محمود امجدیان..

ب – نامه ای از آزاده خلیل خنجر نقی

ج- نامه ای از آزاده مجید جلالوند

گفتار سوم – ضمانت های اجرایی کنوانسیون ۱۹۴۹ و نارسایی های آن.

نتیجه گیری

پیشنهاد

کتابنامه.


جهت محصول اینجا کلیک نمایید

------------------------------------------------------------------------------------------
پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
thesisdoc.ir/ /26782/پایان-نامه-بررسی-حقوق-اسرای-جنگی-در-اسناد-بین-المللی
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. سال1382. پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی. چکیده : بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی. انسان موجودی است جمع گرا و ...
پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی - ...
www.wikiproject.ir/553-.html
فهرست مطالب. مقدمه 3. الف – بیان مساله و اهمیت آن 3 ب - ضرورت طرح مسئله 6 ج - روش تحقیق و ترتیب مطالب 6 بخش اول : تعریف دوستانه ، اقدامات انجام شده در ...
بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی » پایان نامه دات ...
payaname.com/law/1167-بررسی-حقوق-اسرای-جنگی-در-اسناد-بین-المللی.html
بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی حقوق اسیران جنگ پایان نامه حقوق اسیران جنگی پایان نامه اسناد بین المللی پروپوزال جزا و جرم شناسی.
بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی - گزارش کارآموزی
iporoje.ir/index.php/...حقوق/471-بررسی-حقوق-اسرای-جنگی-در-اسناد-بین-المللی
۱۹ آذر ۱۳۹۲ - بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی. ... یک بررسی جامع تر در خصوص موضوع پایان نامه بعمل آید . هرچند که به طور قطع این نوشتار ...
مقاله بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
bankmaghale.ir/مقاله-بررسی-حقوق-اسرای-جنگی-در-اسناد-بی/
مقاله بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و ... فصل اول : دوستانه، مقدمات جهانی شدن و ا اماتش دربعد حقوق بین الملل ۹ ... گفتار دوم – شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت ۹۳ ..... یک بررسی جامع تر در خصوص موضوع پایان نامه بعمل آید .
پایان نامه با موضوع بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد ...
beyhaghmarket.ir/product/ -پایان-نامه-با-موضوع-بررسی-حقوق-ا
پایان نامه با موضوع بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی. مقدمه : انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری ...
پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی - ...
www.karenthesis.ir/ /.../پایان-نامه-بررسی-حقوق-اسرای-جنگی-در-اسناد-بین-المل...
پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (m.sc) انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ...
جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد حقوق بین الملل
www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/حقوق-بین-الملل
بررسی تع ت در اسناد بین المللی و فقه در امور جزایی چکیده با آگاهی ازاین که همه ملت ها ... پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی.
بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
www.nezam-mr.ir/post/2585
جزئیات کامل : عنوان کامل : بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی تعداد صفحات : 105 دسته : حقوق و علوم توضیحات : پایان نامه کارشناسی ارشد…,بررسی ...
بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی | پرشین مقاله
persianmaghale.com/بررسی-حقوق-اسرای-جنگی-در-اسناد-بین-المل/
مطلب بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی مشتمل بر۱۰۸صفحه است، برای دیدن ... گفتار دوم : شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت. .... در پایان قرن شانزدهم حمایت از پزشکان و مجروحان مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت و ...
جستجوهای مربوط به پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
حقوق اسیران جنگی در
حقوق اسرای جنگی
حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی - پارس پروژه
parsproje.com/pn/102.../3239-ho101-حقوق-اسرای-جنگی-در-اسناد-بین-المللی.html
فصل اول : دوستانه، مقدمات جهانی شدن و ا اماتش دربعد حقوق بین الملل. گفتار 1 : تعریف ... هـ - پایان مخاصمات فعال. گفتار دوم - شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت. ... بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
پایداری :: مقاله :: نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی و مسئولین ...
www.dsrc.ir/view/article.aspx?id=2412
نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی و مسئولین بین المللی ت عراق/بخش اول ... (کمیسیون 2005 و مجمع عمومی سازمان ملل 2006) و سایر اسناد ی و نامه های ... گردیده و در بعضی از پایان نامه ها و دیگر مطالعات مربوط به مسئولیت بین المللی ... بررسی مسئولیت های ناشی از موارد نقض حقوق بین الملل بشردوستانه به بررسی این ...
بررسی جایگاه ونقش دوستانه در و اسناد بین ...
-thesis.com/product/بررسی-جایگاه-ونقش-حقوق-بشر-دوستانه-در-ا/
بررسی جایگاه ونقش دوستانه در و اسناد بین المللی ... مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه ……….…………21 ... بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا………………….78 .... این پایان نامه از دو بخش اصلی تشکیل شده است، بخش اول کلیات می باشد و در دو فصل که فصل اول مربوط به واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق ...
نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی و مسئولین بین المللی ت ...
www.iran-pw.com/?p=1032
۱۲ مرداد ۱۳۹۱ - بدین منظورتلاش شده است ضمن بهره گیری از اسناد بین المللی و کتب مرجع در ... عمومی سازمان ملل ۲۰۰۶) و سایر اسناد ی و نامه های طرفین مخاصمه به دبیر ... حمایت از اسیران جنگی ، در ادامه به بررسی اصول و قواعد حقوق بین الملل بشر ... های آن و کمیته بین الملل صلیب سرخ ، سخن را در این فصل به پایان خواهیم برد.
پایان نامه های حقوق بین الملل شهید بهشتی - دانشنامه ...
sahebdadi.persianblog.ir/post/66/
عنوان. استفاده نظامی از دریاها ومحَدودیتهای آن. ترک مخاصمه در وحقوق بین الملل. آثار جنگ بر معاهدات بین المللی. مبانی حقوقی حمایت دیپلماتیک. بررسی اجرای آرای ...
لیست پایان نامه های حقوق بین الملل - علوم ی رضوی
razaviac.aqr.ir/portal/home/?news/193715/193733/...پایان-نامه-های-حقوق-بین-الملل-
2. بررسی مجازاتهای بدنی درحقوق بین الملل و باتوجه به مفاهیم . عباسعلی نظرجانی. مصطفی محقق داماد. 1383. 3. حقوق اسیران جنگی ازدیدگاه وحقوق ...
موضوع پایان نامه حقوق بین الملل | مشاوره پایان نامه و مقالات isi
parsthesis.com/موضوعات-پایان-نامه-حقوق-بین-الملل/
موضوع پایان نامه حقوق بین الملل,پیشنهاد و انتخاب موضوع جدید پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق ... جنایات جنگی دراساسنامه دیوان کیفری بین المللی (icc) و… ... بررسی مشروعیت دخ های نظامی بشردوستانه از دیدگاه حقوق بین الملل در پرتو بحران کوزوو ... حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه با توجه به حقوق و اسناد بین الملل
تاریخچه دوستانه در جهان و حقوق بین الملل بشر ...
diplomasy.persianblog.ir/post/162/
۲۹ آذر ۱۳۹۰ - از نمونه های خشونت و جنگ طلبی بی حد و حصر می توان به سوزاندن اسرای ... علاوه بر کتب مذکور ، مجموعه اسناد حقوقی بین المللی مانند اعلامیه سال ... تحت عنوان دیوان بین المللی کیفری برای بررسی این موضوع تشکیل ...... [3] 2 – مصطفی محقق داماد ، مبانی و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل بشر دوستانه – پایان نامه دوره ...
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل | کالج ...
collegeprozheh.ir/موضوعات-پایان-نامه-رشته-حقوق-بین-الملل/
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل پایان نامه رشته حقوق موضوعات پیشنهاد شده ... مداخله دادگاههای ملی در داوری تجاری بین المللی (بررسی تطبیقی در حقوق سوئیس و ایران ) ... ارتباطات دیپلماتیک و مصونیت اسناد، آرشیوها و محموله های دیپلماتیک در حوزه اینترنت ... حقوق اسیران جنگی در و حقوق بین الملل
نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی و مسئولیت بین المللی ت ...
bookroom.ir/.../نقض-حقوق-اسیران-جنگی-ایرانی-و-مسئولیت-بین-المللی- ت-عرا...
... همان پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده با عنوان «مسئولیت بین المللی نقض حقوق ... فصل اول با عنوان «حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه» شامل سه ... به اسناد سازمان ملل و گزارش های کمیته بین المللی صلیب سرخ و مصاحبه اسیران ... های جبران خسارت اسیران جنگی ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در پایان ...
جستجوهای مربوط به پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی - تحقیق ها، مقالات و ...
www.yaserziaee. /cat-4.aspx
یکی از اسناد بین المللی قدیمی که کمتر مورد توجه ادبیات حقوقی قرار گرفته است، ... حقوق اسیران جنگی ایرانی و مسوولیت بین المللی ت عراق» که توسط انتشارات پیام ..... در بررسی رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در هیچ موردی ایرادات مقدماتی ... آقای مهرداد محمدی کارشناس حقوق بین الملل که پایان نامه خود را در موضوع تعهدات ...
مقاله بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
epapers.ir/ /29956/مقاله-بررسی-حقوق-اسرای-جنگی-در-اسناد-بی/
مقاله بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی چکیده : بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین ... یک بررسی جامع تر در خصوص موضوع پایان نامه بعمل آید .
پایان نامه در مورد حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی
bir .epage.ir/.../incl.news_connector.newsprintversion.html_typeid.1_new...
1167-بررسی-حقوق-اسرای-جنگی-د... translate this page بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی حقوق اسیران جنگ پایان نامه حقوق اسیران ... شرائط جسمانی ...
جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل کیفری - مجموعه مقالات ...
www.law1390. /post-11.aspx
ویژگی های جنایات علیه بشریت را می توان در اسناد دادگاههای کیفری بین المللی یا کیفری ... اساس نامه دیوان بین المللی کیفری علیه بشریت ممکن است اتفاق افتد می پردازم ... از پایان جنگ و با توجه به این که جنگ دردو جبهه یکی در خاور دور و دیگری در اروپا ... مقاله مورد بحث در بررسی سابقه جرایم علیه بشریت به حقوق بین الملل عرفی و ...
[pdf]دریافت فایل
ganj.irandoc.ac.ir/articles/ _sparse/552756
رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻦ اﻟﻤﻠﻞ. ﺮوه ﺣﻘﻮق. ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ : ﺑﺮرﺳ ﻣﻌﺎذﺮ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور در ﺣﻘﻮق ﺑﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ. وﺘﻮر ﺑﺎرﻦ ﻬﺎرﺑﺨﺶ ... و دﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻧﻈﻔ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗـﺪوﻦ ﺎـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ.
سیاست روز - حقوق جنگی و اسرای جنگی در و اعلامیه حقوق ...
www.sia rooz.ir/vdchwmnq.23nz-dftt2.html
۱۵ بهمن ۱۳۹۰ - در ادامه سعی داریم به بررسی نگاه به مقوله جنگ پرداخته و با کنوانسیون ی مقایسه کنیم. آنچه که در این رابطه همواره محل بحث است، ...
پایان نامه ارشد حقوق روش تحقیق حقوق
shopthesis.com/1395/02/15/ -پایان-نامه-ارشد-حقوق/
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - پایان نامه ارشد حقوق انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت ... پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل بررسی جرم قاچاق کالا و را ارهای ..... بین الملل پایان نامه کارشناس ارشد حق عدم مراجعت اسرای جنگی به کشور متبوعشان از ...
سازمان ملل متحد - ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/سازمان_ملل_متحد
سازمان ملل در پایان جنگ جهانی دوم و از سوی کشورهای پیروز در آن جنگ شکل گرفت و سازمان .... قطعنامه های مجمع عمومی اغلب خواستار بررسی مسائل خلع سلاح بودند و کنفرانس نیز همه ... منشور ملل متحد تمام اعضای سازمان ملل را م م به احترام و رعایت ... دادگاه بین المللی (icj) با هدف حل و فصل مشاجرات بین کشورها تأسیس شده است و از ...
مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی- پایان ... - ...
lawfile.ir/مخاصمات-مسلحانه-بین-المللی-و-غیر-بین-ا-2/
۹ آبان ۱۳۹۵ - عنوان کامل پایان نامه : مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی ... حقوق بین الملل بشردوستانه (که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود) یکی از شاخه های حقوق بین الملل است. ... مهم ترین این اسناد، کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ هستند. ... پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در و حقوق بین الملل.
14 - بانک موضوعات پایان نامه های علوم ی
mybookbank.blogsky.com/1393/04/page/14
بررسی مفهوم جنایت جنگی و صلاحیت جهانی در حقوق درگیریهای مسلحانه غیربین المللی ... عقیده و بیان در و بررسی تطبیقی آن با اسناد بین المللی .... بررسی تاثیر تسلیحات کشتار جمعی بر امنیت خاورمیانه با رویکرد ...
جستجوهای مربوط به پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی


مشاهده متن کامل ...
پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی یا action painting
درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی یا action painting


پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی یا action painting

تعداد صفحات : 75

دسته : هنر

مقدمه

ا پرسیونیسم انتزاعی یا action painting که با نام ج ون پولاک ( pollock )گره خورده است در ایالات متحده در برابر مکاتب بزرگ نقاشان مدرن اروپایی، توانست چشمهای بسیاری را به خود معطوف کند. این فراگیر که بزودی دامنه خود را تا دیگر کشورهای جهان نیز گسترش داد، به دنبال خودو چون بسیاری از پدیده های هنری قرن بیستم مبانی تئوریک و نظری خود را نیز متولد کرد. هارولد روزنبرگ که از نظریه پردازان برجسته در هنرهای تجسمی محسوب می شود، بخشی از مباحث و مقولات مرتبط با این مکتب یی را در مجموعه مقالات خود به بحث کشاند که در زیر بخش اول آن را می خوانید.

نقاشی تجربی در سالهای ۱۹۳۹ ـ ۱۹۳۰ اساساً با انتزاع هندسی سروکار داشت. بیشتر نقاشان و پیکرتراشان اروپایی که در دهه های چهارم و پنجم به امریکا رفتند از پیشتازان کوبیسم یا انتزاع هندسی بودند. موندریان که بدون تردید مهمترین شخصیت در جمع هنرمندان پناهنده به امریکا بود اسوه یی بود برای تمام انی که از گروه هنرمندان انتزاعی امریکا پیروی می د. با وجود ظهور این پیشوای انتزاع هندسی، نقطه اوج نخستین موج هنر انتزاعی امریکا، با شگفتی، انقلاب در ا پرسیونیسم انتزاعی با سوررئالیسم، مخصوصاً سوررئالیسم پویای «میرو، ماسون، ماتا» است؛ لیکن در ردی آن باید آثار ک نسکی، و حتی سبک متأ پیکاسو را مورد توجه قرار دهیم. پیشگامان امریکایی نظیر گورکی،وبر و داو پی بردند که اینان در کدام عرصه مستقیماً نفوذ نکرده اند. ا پرسیونیسم انتزاعی از نخستین روزهای پیدایش در ۱۹۴۲ تا شناسایی رسمی اش در ۱۹۵۱ در «موزه هنرهای نوین» با نام «نقاشی و پیکرتراشی انتزاعی » به نیرومندترین اصیل در تاریخ هنر تبدیل شد. در این دوره نقاشان و پیکرتراشان از شرکت و دخ خویش در پدیده های جنجال برانگیز آگاه بودند چند منتقد مخصوصاً کلمنت گرینبرگ به دفاع از نوین برخاست.

ا پرسیونیسم انتزاعی بیش از آنکه یک سبک باشد یک شه بود (ا پرسیونیستهای انتزاعی، افراد گوناگونی بودند که جز مخالفت هیچ وجه مشترکی نداشتند. آنچه در بین پیشروان امریکایی مشترک بود فقط در آنچه بطور منفرد انجام می دادند محقق شد.) جوهر ا پرسیونیسم انتزاعی، اثبات خودانگیخته وجود فرد است. بنابراین تلاش برای نتیجه گیری جامع درباره این به عنوان یک سبک، پیگیری هدفی دست نایافتنی است. تاریخ ا پرسیونیسم انتزاعی در ایالات متحده و دیگرکشورهای جهان نوشته نشده است و مسائل گنگ و اختلاف نظر درباره منشأ این هنوز حل نشده است.

جهت محصول اینجا کلیک نمایید

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ....................................................................................................................................................... 1

فصل اول : ( سبک هنری ا پرسیونیسم (expressionism ) )

پیشینه....................................................................................................................................................... 4

ا پرسیونیسم expressionism) )........................................................................................ 5

موضوع و مضمون آثار ا پرسیونیستی expressionisti) ) :.......................................... 6

عقاید ا پرسیونیست ها expressionistha) ):................................................................ 6

قالبهای ادبی و هنری:......................................................................................................................... 7

اکپرسیونیسم در آلمان ....................................................................................................................... 8

گراوورهای ا پرسیونیستی ........................................................................................................ 11

فصل دوم : هنرمندان سبک ا پرسیونیسم expressionism) )

ونسان ویلِم ون گوگ .......................................................................................................................... 14

ادوارد مونک............................................................................................................................................ 17

جیمز انسور............................................................................................................................................ 22

ژرژ رئو...................................................................................................................................................... 27

امیل نولده............................................................................................................................................... 31

گروه «پل».............................................................................................................................................. 34

ارنست لودویک شنر....................................................................................................................... 36

اریش هگل.............................................................................................................................................. 38

اوتومولر.................................................................................................................................................... 38

ما پکشتاین..................................................................................................................................... 39

کارل اشمیت- روت لوف.................................................................................................................... 39

گروه سوار آبی....................................................................................................................................... 40

واسیلی ک نسکی.............................................................................................................................. 40

فرانتس مارک......................................................................................................................................... 47

اگوست ماکه........................................................................................................................................... 50

ال ی فن یاولنسکی........................................................................................................................... 51

فصل سوم : سبک اکپرسیونیسم انتزاعی( ( abstract expressionism

پیشینه..................................................................................................................................................... 54

اکپرسیونیسم انتزاعی abstract expressionism.............................................. 55

هنرمندان ............................................................................................................................................... 56

ویژگی ها................................................................................................................................................. 57

نقاشان معاصر امریکایی و گریز از فلسفه ...................................................................................... 58

تداخل در بوم......................................................................................................................................... 62

مکاشفه..................................................................................................................................................... 65

نتیجه گیری .......................................................................................................................................... 67

فهرست منابع و مآخذ.......................................................................................................................... 69

فهرست اینترنتی................................................................................................................................... 70


جهت محصول اینجا کلیک نمایید

------------------------------------------------------------------------------------------------
پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی
epapers.ir/ /tag/پایان-نامه-ا پرسیونیسم-انتزاعی/
پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی مقاله اکپرسیونیسم ...
ا پرسیونیسم انتزاعی » پایان نامه دات کام | payaname.com
payaname.com/art/1170-ا پرسیونیسم-انتزاعی.html
ا پرسیونیسم انتزاعی پایان نامه ا پرسیونیسم مقاله روش تحقیق هنر مقاله هنر.
پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی یا action painting رشته ...
www.jahandoc.com/پایان-نامه-ا پرسیونیسم-انتزاعی-یا-action-painting/
۸ داد ۱۳۹۴ - ا پرسیونیسم انتزاعی یا action painting که با نام ج ون پولاک ( pollock )گره خورده است در ایالات متحده در برابر مکاتب بزرگ نقاشان مدرن ...
تصاویر برای پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی
نتیجه تصویری برای پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی
نتیجه تصویری برای پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی
نتیجه تصویری برای پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی
نتیجه تصویری برای پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی
نتیجه تصویری برای پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی
نتیجه تصویری برای پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی
تصاویر بیشتر برای پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی
گزارش تصاویر
پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی - تک آی آر
www.tak-ir.info/tag/ -پایان-نامه-ا پرسیونیسم-انتزا/
عنوان پایان نامه : ا پرسیونیسم انتزاعی; مربوط به رشته : هنر و نقاشی; فرمت اجرایی : در قالب word; تعداد صفحات : 71 صفحه ...
پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی :: همکاری در فروش فایل
cafehamkar.blog.ir/tag/پایان%20نامه%20ا پرسیونیسم%20انتزاعی
۲ مطلب با کلمه ی کلیدی «پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی» ثبت شده است - جامع ترین سیستم همکاری در فروش فایل.
مقاله رایگان اکپرسیونیسم انتزاعی
-paper-free.epage.ir/.../module.news_page._typeid.1_start.530_action.ne...
مقاله اکپرسیونیسم انتزاعی - تحقیق و پروژه و پایان نامه و ... bankmaghaleh.ir/مقاله-اکپرسیونیسم-انتزاعی/ مقاله حاضر در سه فصل سبک هنری ا پرسیونیسم، ...
پایان نامه اکپرسیونیسم انتزاعی | uh-d dl
uhddl.ir/dl-tag/124813
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ - تحقیق با موضوع معماری ، در قالب word و در 70 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، فصل اول: سبک هنری ا پرسیونیسم (expressionism)، ...
سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - بانک اطلاعات پایان نامه
thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis/bodyview/3393
عنوان پایان نامه : هنر انتزاعی از ابتدای قرن بیستم تا ا پرسیونیسم انتزاعی وپاپ آرت. دانشکده : دانشکده هنر. گروه تحصیلی : نقاشى. رشته/گرایش تحصیلی : ...
از دو دیدگاه انتزاعی و فیگوراتیو - سامانه بانک اطلاعات پایان ...
thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis/bodyview/6239
چکیده : ا پرسیونیسم به معنای بیان و ابراز حالات درونی است . هنرمند در این شیوه برای بیان عواطف و احساسات خود از رنگ های تند و اشکال کج و معوج بهره می گیرد .
پایان نامه : سبک اکپرسیونیسم انتزاعی – کلیک – ...
payanname1.ir/shop/علوم-پایه-و-هنر/.../ -پایان-نامه-سبک-اکپرسیونیسم-انت/
ا پرسیونیسم انتزاعی یا action painting که با نام ج ون پولاک ( pollock )گره خورده است در ایالات متحده در برابر مکاتب بزرگ نقاشان مدرن اروپایی، توانست چشمهای ...
[pdf]دریافت فایل
ganj.irandoc.ac.ir/articles/ _sparse/662689
پایان نامه. : 31311310331131. عنوان پایان نامه. : روند شکل گیری انتزاع در نقاشی معاصر ای. ران. ) 3131. -. 3131 ... شکل گیری انتزاع در نقاشی معاصر ایران، شناخت کلی نسبت به ماهیت این سبک و ریشه ی آن در ..... سبک ا پرسیونیسم انتزاع. ی.
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر عنوان ...
departemanemodaberan.ir/proposal/page/page.php?id_web=218
۱۶ فروردین ۱۳۹۴ - روش پژوهش در این پایان نامه به صورت توصیفی – تحلیلی است و گردآوری ... ایران، نقاشی دوره معاصر، ا پرسیونیسم، مفاهیم و مضامین، دهه 70 و 80 ...... مبانی نظری ا پرسیونیسم انتزاعی ، دانشکده هنر و معماری آزاد تهران ...
پایان نامه بررسی ا پرسیونیسم انتزاعی - همیار داک
https://hamyardoc.com › گرافیک و هنر
۱۳ دی ۱۳۹۵ - پایان نامه بررسی ا پرسیونیسم انتزاعیreviewed by داریوش دیداری on jan 2rating: 5.0 پایان نامه بررسی ا پرسیونیسم انتزاعی ...
تحقیق در مورد کوبیسم و ا پرسیونیزم : دان ...
fileman.blogr.ir/2016/08/03/ -تحقیق-در-مورد-کوبیسم-و-ا پرسیو/
۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - مقاله بررسی نقاشی در سبک های فوویسم ، کوبیسم ، هنر انتزاعی و … ... پایان نامه رشته هنر نقاشی در مورد ا پرسیونیسم انتزاعی
پایان نامه اکپرسیونیسم انتزاعی - فروشگاه پایان نامه
uni-doc.ir/پایان-نامه-اکپرسیونیسم-انتزاعی/
فصل اول : ( سبک هنری ا پرسیونیسم (expressionism ) ). پیشینه… .... فصل سوم : سبک اکپرسیونیسم انتزاعی( ( abstract expressionism. پیشینه…
مقالات علمی isi - (علم ایران (تحقیق,پایان نامه
elmiran.org/srcresult.aspx?cmd=search&id=1280
... گروه پل، نئو ا پرسیونیسم، نئو امپرسیونیسم، نقاشی کنشی، نقاشی متافیزیکی، فئو رئالیسم، هنر اجرا، هنر انتزاعی و هنر مفهومی مورد بررسی قرار گرفته است.
فروشندگان منتخب سایت - سیستم همکاری در فروش فایل کافه ...
cafehamkar.com/buy_product_step2.php?pid=319&uid=484
عنوان کامل : پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی یا action painting. تعداد صفحات : 75. دسته : هنر. مقدمه. ا پرسیونیسم انتزاعی یا action painting که با نام ج ون ...
مقاله تأثیر اگزیستانسیالیسم بر ا پرسیونیسم انتزاعی ...
www.hamyari.ir/مقاله-تأثیر-اگزیستانسیالیسم-بر-ا پرسیونیسم-انتزاعی
۳۱ داد ۱۳۹۴ - شیدن عمیق به هستی که مشخصه نقاشان ا پرسیونیسم انتزاعی و فیلسوفان اگزیستانسیالیست است، باعث ایجاد ... تبدیل پایان نامه به مقاله.
پایان نامه هنر گرایش نقاشی - اتفاق در آثار ا پرسیونیسم ...
www.elmjoo.com › گزارش پایان نامه
پایان نامه هنر گرایش نقاشی - اتفاق در آثار ا پرسیونیسم انتزاعی با بررسی موردی ... انتزاعی با بررسی موردی آثار ج ون پولاک - راهنمای سفارش و ید پایان نامه ...
اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید
مرجع دانشجویان ایران » بررسی ا پرسیونیسم انتزاعی
www.unicloob.com › پروژه و پایان نامه › گرفیک و هنر
ا پرسیونیسم , پایان نامه, پروژه, پایان نامه, پروپزال, , هنر, گرافیک, نقاشی, رنگ روغن, نقاشی, ید, فروش, هنر, گرافیک, نقاشی, طراحی, نقاشی, رنگ روغ.
پایان نامه تاثیر کودک درون در خلق آثار ا پرسیونیستی
thesisdoc.ir/ /.../پایان-نامه-تاثیر-کودک-درون-در-خلق-آثار-ا پرسیونیستی
پایان نامه تاثیر کودک درون در خلق آثار ا پرسیونیستی پایان نامه برای دریافت درجه ... نگاهی کوتاه به تاریخچه سبک ا پرسیونیسم و ا پرسیونیسم انتزاعی و ...
تاثیر کودک درون در خلق آثار ا پرسیونیستی - ...
avafile.com/ -پایان-نامه-ارشد-تاثیر-کودک-درون/
۲ تیر ۱۳۹۵ - متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر گرایش :نقاشی عنوان : تاثیر ... 3-3- نقاشان ا پرسیونیسم و ا پرسیونیسم انتزاعی 76.
پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک با عنوان انتزاع یا ...
iranian-file.webpi.ir/2017/04/28/پایان-نامه-کارشناسی-رشته-هنر-و-گرافیک-4/
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ا پرسیونیسم انتزاعی یا action painting که با نام ج ون پولاک ( pollock )گره … انجام کلیه کارهای مقاله و پایان نامه هنر در کوتاهترین زمان با ...
پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی - پایان نامه، مقاله و ...
irincom.loxblog.ir/post/4154/پایان%20نامه%20ا پرسیونیسم%20انتزاعی.htm
پایان نامه، مقاله و پروژه - سایت رایگان پایان نامه انواع مقاله جزوه پروژه و ... ا پرسیونیسم انتزاعی یا action painting که با نام ج ون پولاک ( pollock )گره ...
مقاله اکپرسیونیسم انتزاعی - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه ...
bankmaghale.ir/مقاله-اکپرسیونیسم-انتزاعی/
ا پرسیونیسم انتزاعی یا action painting که با نام ج ون پولاک ( pollock )گره خورده است در ایالات متحده در برابر مکاتب بزرگ نقاشان مدرن اروپایی، توانست ...
بررسی ا پرسیونیسم انتزاعی | فروشگاه آنلاین مارکت کلوب
www.marketcloob.com/7787/بررسی-ا پرسیونیسم-انتزاعی.html
ا پرسیونیسم , پایان نامه, پروژه, پایان نامه, پروپزال, , هنر, گرافیک, نقاشی, رنگ روغن, نقاشی, ید, فروش, هنر, گرافیک, نقاشی, طراحی, نقاشی, رنگ روغن.
پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی یا action painting
prozheshop.4kia.ir/info3/.../پایان-نامه-ا پرسیونیسم-انتزاعی-یا-action-painting/
جزئیات کامل : عنوان کامل : پایان نامه ا پرسیونیسم انتزاعی یا action painting. تعداد صفحات : 75. دسته : هنر. مقدمه. ا پرسیونیسم انتزاعی یا action painting که با ...
ا پرسیونیسم انتزاعی - صفحه نخست
fileiran24.ir/products/ا پرسیونیسم-انتزاعی/
صفحه نخست / فایل ها / پایان نامه ها ... ا پرسیونیسم انتزاعی یا action painting که با نام ج ون پولاک ( pollock )گره خورده است در ایالات متحده در برابر مکاتب ...
[pdf]1436 k - نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی - تهران
https://jfava.ut.ac.ir/article_55416_ec2337053979023909c87f4ea0e1b200.pdf
توسط فرهمند - ‏2014
هنر مدرن، آبستره، روایت، سکوت بصری، انتزاع، قیاس، بازنمایی. این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول تحت عنوان: "تحلیل بینامتنی هنر آبستره" می باشد که به ..... هنر آبستره در نﻬضﺖ اسرﺳیونیسﻢ انتﺰاﻋ به اتارﺳیس ﺧود.


مشاهده متن کامل ...
تغییرات فیزیکی ترموود
درخواست حذف اطلاعات

1-تراکم ترمووود

تراکم با توجه به وزن و ابعاد نمونه به دست می آید .چوب ترمووود دارای چگالی کمتر نسبت به چوب عادی می باشد .

علت این مسئله کاهش جرم نمونه چوب در فرایند ترمووود می باشد .

با افزایش دمای چوب نسبتا به همان اندازه چگالی آن کاهش می یابد.

با این حال با توجه به اختلاف های طبیعی در چگالی چوب انحراف بالا بوده و ضریب تعیین کم می باشد .

در نتیجه تغییرات فیزیکی ترمووود حاصل از دما پایین تر خواهد بود.

2-استحکام ترمووود

قدرت و استحکام چوب دارای ارتباط قوی با چگالی چوب می باشد و ,

با توجه به این که چگالی چوب ترمووود پایین تر از چوب معمولی می باشد پس می توان نتیجه گرفت که,

چوب ترموود در اغلب موارد دارای مقاومت کمتری نسبت به چوب عادی می باشد .

با این حال با توجه به نسبت وزن ب استحکام این مسئله بی تاثیر تلقی خواهد شد .

همچنین استحکام و صلابت چوب بستگی به رطوبت و سطح نسبی آن در زیر نقطه ی اشباع می باشد .

3-مقاومت خمشی ترمووود

برای تست مقاومت خمشی تغییرات فیزیکی ترمووود از دو روش استفاده می شود یکی با استفاده از مواد بدون نقص در طول کوتاه و دیگری با استفاده از قطعات دارای نقص در طول مدت زیاد است.

کاج در دماهای بالاتر از 220درجه ی سانتی گراد شروع به از دست دادن قدرت خود می کند .

قدرت و استحکام صنوبر در دمای 230 درجه ی سانتی گراد و در مدت زمان 5 ساعت طبق استاندارد en408مورد مطالعه قرار گرفت .نمونه ی مورد آزمایش در 45 درصد و 65 درصد رطوبت نسبی مشروط شد .

مقدار مقاومت چوب با گره نسبت به چوب های معمولی بسیار کمتر است.در نتیجه تغییرات فیزیکی ترمووود بالاتر می باشد.

به این دلیل می باشد ک علاوه بر عوامل دیگر رزین است اج شده از داخل چوب می باشد .

مقادیر مرجع برای صنوبر عادی در رطوبت 12 درصد می باشد : مقاومت خمشی در 40 الی 250 نیوتن بر میلیمتر و م الاستیسیته 9700الی 12000نیوتن بر میلیمتر مربع می باشد .

در آزمایش انجام شده بر روی چوب بدون گرید و با نقص و با طول 1800 میلیمترو

تحت درجه حرارت 230 درجه ی سانتی گراد در مدت 4 ساعت مشخص گردید ک مقاومت خمشی به میزان 40 درصد در مقایسه با چوب طبیعی کاهش می یابد .

این ب دلیل تضعیف مناطق اطراف نقص بود .

با این حال تفاومت مقاومت خمشی چوب حرارت دیده در دمای پایین تر از 190 درجه ی سانتی گراد با چوب طبیعی بسیار کمتر است .

اکثر تست های انجام شده بر روی تکه های چوب کوچک و بدون نقص انجام شده است .

این آزمایشات در قطعات اندازه کامل وبا تعدادی گره مختلف نتایجی متفاوت خواهد داشت .

توصیه می کنیم در صورت عدم وجود اطلاعات کافی در مورد ترمووود و ساختار تحمل بار آن از آن استفاده ننمایید.

4-قدرت برگزاری پیچ

نتایج حاصل از مطالعات در مورد تغییرات فیزیکی ترمووود در عملیات حرارتی چوب توسط موسسه ی تکنولوژی محیط زیست در سال 1999,

نشان داد که تاثیر قدرت برگزاری پیچ دارد که به دلیل تغییرات کلی در تراکم چوب به دیل عملیات حرارتی می باشد.

این مطالعات نشان می دهد ک نتایج در مورد مواردی که چگالی پایین تری دارند بهتر است زمانی ک حفره ی کوچکتر مقدم تر بر حفره مورد استفاده قرار گیرد .

5-مقاومت فشاری موازی دانه

با توجه به آزمون های انجام شده ی vtt بر روی چوب که در دمای 195 درجه ی سانتی گراد قرار گرفته و به مدت 3 ساعت در آن دما قرار گرفته مقاومت فشاری موازی دانه آن برای تغییرات فیزیکی ترمووود به اندازه ی 30 درصد بیشتر از چوب نرمال می باشد .

قطعات مورد نظر که در ازمایش تست شده اند قبل از آزمایش در آب غوطه ور بوده اند .

مقاومت فشاری عمدتا رابطه ی مستقیمی با چگالی واقعی چوب دارد .

عملیات حرارتی اثر منفی بر روی ارزش قدرت فشرده سازی ندارد .

نتایج تحقیقات نشان داده است که ارزش قدرت فشرده سازی چوب ترمووود حتی چوب هایی که,

در دماهای بالاتر قرار گرفته اند بهتر از چوب های عادی ست.

آزمایشات نشان می دهد زمانی ک حداکثر بار فشرده سازی به دست آمد قطعات را به بخش های کوچکتر تبدیل کرد

اما مانند چوب خشک در کوره ی طبیعی دسته و پنجه نرم نمی شود .

این به وضوح نشان خواهد داد ک اتوماسیون عملیات حرارتی به عنوان الاستیک به طور نرمال و طبیعی و کاملا تمیز چوب را خشک خواهد کرد .

6-تاثیر مقاومت خمشی (مقاومت پویا)

از نتایج ctbaمی توان درک کرد که میزان مقاومت نسبت به ضربه در چوب ترمووود نسبت به چوب خشک در کوره ی طبیعی کمتر است .

در آزمایش چوب صنوبر که به مدت 3 ساعت در دمای 220 درجه ی سانتی گراد قرار گرفته بود مشخص شد که,

مقاومت فیزیکی ترمووود نسبت به ضربه ی آن حدود 25 درصد کاهش یافته بود .

7-مقاومت برشی ترمووود

آزمونی توسط vtt جهت اندازه گیری مماسی و شعاعی چوب صورت گرفت.

مشخص گردید که عمیلیات حرارتی در دماهای بال حدودا 230درجه ی سانتیگراد به مدت 4 ساعت مقاومت در آزمون شعاعی حدودا 1 تا 25 درصد و در آزمون مماسی فزم حدودا 1 تا 40 درصد در تغییرات فیزیکی ترمووود کاهش می یابد .

با این حال آزمون مماسی و شعاعی با عملیات حرارتی در دماهای کم حدودا 190 درجه ی سانتیگراد اثر بسیار کمی به کاج و صنوبر در حدود 1 تا 20 درصد نشان داد.

8-قدرت د کن ترمووود

آزمون تقسیم در موسسه ی تکنولوژی محیط زیست با صنوبر و کاج و توس با استفاده از طیف گسترده ی دمایی در عملیات حرارتی انجام شد .

از نتایج آزمون می توان نتیجه گرفت که استحکام و قدرت خم کن حدودا,

30 الی 40 درصد کاهش می یابد و هرچند دمای عملیات حرارتی بالاتر باشد این میزان بیشتر کاهش می یابد .

9-سختی ترمووود

سختی برینل بر اساس استاندارد en1534تست شده است.

نتایج تست نشان میدهد ک با افزایش دمای عملیات حرارتی سختی ماده نیز افزایش می یابد هرچند این تغییرات بسیار کم است پس اثر در عمل ندارد .

لازم به ذکر است ک در تمام گونه های چوب سختی به تراکم چوب بستگی دارد .

10-محتوای رطوبت تعادلی ترمووود

عملیات حرارتی بر روی چوب باعث کاهش رطوبت تعادلی می شود .

مقایسه ی چوبی که در عملیات حرارتی قرار گرفته با چوب معمولی اختلاف رطوبت تعادلی آن ها را ب وضوح نمایش می دهد.

عمیلیات حرارتی به وضوح رطوبت تعادلی چوب را کاهش می دهد به صورتی که,

در دماهای بالاتر از 220 درجه ی سانتی گراد رطوبت تعادلی چوب نیمی از رطوبت تعادلی چوب در ح عادی می باشد .

هر چند رطوبت نسبی چوب بالاتر باشد تفاوت در رطوبت چوب با ح عادی ان بالاتر خواهد بود .در نتیجه مقاومت در برابر تغییرات فیزیکی ترمووود بالاتر خواهد بود.

11-تورم و انقباض به علت رطوبت در ترمووود

عملیات حرارتی باعث کاهش تورم مماس و شعاعی خواهد شد و تغییرات فیزیکی ترمووود پایین تر خواهد بود.

به طور کلی بر خلاف ح عمومی چوب ،چوبی که تحت عملیات حرارتی قرار گرفته است

ویژگی استرس در خشک را ندارد .

برای مثال برای مواردی که برای استفاده های تجاری تقسیم مواد خواهد شد .

علاوه بر این تورم چوب و انقباض بسیار پایین است .

12-نفوذپذیری در ترمووود

نفذپذیری آب چوبی که تحت عملیات حرارتی قرار گرفته است با آزمایش ctbaتست گردید .

چند نمونه را در آب غوطه ور د و پس از آن در یک اتاق با رطوبت نسبی 65 درصد و

دمای 20 درجه ی سانتی گراد نگهداری د . نمونه ی نگهداری شده پس از یک دوره 9 روزه وزن گردید .

نتیجه ی آن بدین گونه بود که چوب نگهداری شده نفوذپذیری آب آن 20 الی 30 درصد کمتر از چوب طبیعی بود .

و تغییرات فیزیکی ترمووود پایین تر بود.

vtt نیز آزمایش نفوذ پذیری بخار را در چوبی که عملیات حرارتی داشته را با توجه به en927-4 انجام داده است .

نفوذ پذیری آب با توجه به en927-4بسیار مورد آزمایش قرار گرفت .

در ح عادی صنوبر میزان رطوبت حدودا 22 درصد بوده در حالی که رطوبت چوب در ح عملیات حرارتی,

در دماهای 190 و 210 درجه ی سانتی گراد به ترتیب 12 و 10 درصد شد.

13-رسانایی گرمایی ترمووود

آزمایشات نشان داده است که میزان انتقال حرارت در چوب های ترموود نسبت به چوب های عادی,

به میزان 20 الی 25 درصد کاهش می یابد .

بنابراین ترمووود گزینه ای بسیار مناسب برا ی درب های ورودی روکش های ف ی پنجره ها و سونا می باشد .

بر اساس آزمایش vtt از 10 لاندا هدایت حرارتی ترمووود کلاس ترمو d برابر 0.099w/(mk) می باشد

این در صورتی است که مقدار نتیجه ی این آزمایش برای چوب معمولی و ترمو نشده برابر با 0.12 w/(mk) می باشد.

14-آزمون sbi(en13823):

مقاومت در برابر آتش محصولات در ساخت و ساز با توجه به طبقبه بندی اروپایی (تنها سوزاندن نمونه ی مورد آزمایش) با آزمایش sbiانجام گردید .

در این آزمایش یک نمونه از چوب که دارای دو بال عمودی بود و گوشه ی سمت راست آن,

دارای زاویه می باشد را بر روی مشعل گاز و آتش آن ان قرار دادند .

ارتفاع بال مورد آزمایش 1.5 و عرض آن به ترتیب 0.5 و 1.0متر می باشد .

نتایج آزمایش نشان داد ک تنها یک حمله ی حرارتی به گوشه ای از آن به میزان حداکثر 40kw/m2 انجام گرفته است .

اثر عملیات حرارتی بر phrهمان همان نرخ حرارت آزاد است .

سطح phrکاجی که ترمو گشته است حدودا 10 کیلو وات بیشتر از کاج عادی می باشد .

در thr با توجه به روند ترمو در حدود 15 درصد افزایش یافت . مقدار دود تقریبا دو برابر شد .

علاوه بر این زمان جرقه زنی (بر اساس افزایش 5 کیلو وات در phr) 30 درصد کوتاه تر شد .

در نتیجه فرآیند ترمووود مقاومت چوب در مقابل آتش را کاهش می دهد.

این مسئله احتمالا به این دلیل است ک در زمان عملیات حرارتی ترکیبات فرار انتشار می یابند .

عوامل ترمو باعث شد خواص موادی از چوب ک باعث مقاومت در برابر آتش شده را تغییر داده و مقاومت آن را برای ت یب در برابر آتش بسیار کم کند .

البته لازم به ذکر است ک نمونه های کمی برای مقاومت در برابر آتش تست شده است .

ولی با این حال نیز می توان گفت ک میان چوب ترمووود و چوب معمولی تفاوت بسیاری برای مقاومت در برابر آتش نیست. ترموووود در کلاس آتش نیز قرار دارد .

15-آزمایش iso5660 :

vtt آزمایشی برای خواص ترمووود برای مقاومت در برابر آتش طبق استاندارد iso5660 انجام داد .

در این آزمایش دو نمونه از چوب های صنوبر و کاج قرار گرفت.

نمونه های کاج و صنوبر ب میزان 32 درصد نرخ حرارت آزاد آن ها کاهش یافت .

میزان دود تولید شده در چوب ترمو با چوب معمولی به یک میزان بود .

16-تست مطابق با استاندارد nf b52t501

تست هایی هم توسط ctba با توجه به استاندارد nf52 501 برای مقاومت چوب در برابر آتش انجام گرفت .

همه ی نمونه های مورد مطالعه در کلاس m3 قرار گرفت .

این آزمون نشان داد ک مقاومت در برابر آتش چوب ترمو شده با چوب عادی تفاوتی با هم ندارند .

17-تست استاندارد انگلیسی ،سطح گسترش شعله،bs476 part7:

تعداد بسیار محدودی از تکه های کاج و صنوبر را در حرارت 210 درجه ی سانتیگراد در انگلستان جهت آزمایش قرار دادند .

نتایج آزمایش نشان می دهد که هر دو گونه چوب تحت عملیات حرارتی در یک کلاس و دارای 4 امتیاز می باشند .

استاندارد رتبه بندی برای چوبی که تحت عملیات حرارتی قرار گرفته است کلاس 3 است .

چوب با وجود گرمای بیش از حد برای دقایق اول در کلاس 3 قرار دارد .

با توجه به کم بودن تعداد قطعات چوب به این نتیجه رسیدند که نمی توان بر این نتایج اتکا کرد و به همین دلیل,

تعدادی بیشتر چوب ترمووود را در دماهای مختلف و رطوبت مورد نیاز به صورت گسترده تر آزمایش د .

آزمون bs و نتایج تنها در سرعت گسترش شعله متمرکز شده است،

و این عنصر تنها یک بخش از روش تست مندرج در استانداردهای جدید en مجموعه است.

در چوب ترمووود احتراق به وضوح کوتاهتر است و تغییرات فیزیکی آن کمتر.

18-رابطه ی ترمووود با کدهای ساختمان فنل

ا امات ایمنی آتش در ساختمان ها برای محصولات مورد استفاده در آن ها در سال 1997,

در بخش e1 تعریف شده است که, به عنوان کد ملی ساختمان فنلاند شناخته می شود .

روش آزمون و معیارهای مورد پذیرش و قابل استفاده برای مشخصات مصالح ساختمانی در واکنش به آتش

و دستگاه های ارائه دهنده توسط وزارت محیط زیست تعریف شده و ارائه شده است .

ترمووود می توان در کلاس دوم اشتعال طبق انتشاراتی ک ارائه شده در نظر گرفته شود.

19-دوام بیولوژکی ترمووود

vtt سه آزمون جهت دوام بیولوژیکی چوب ترمووود انجام داده است.

این آزمون مطابق استاندارد en113 و ب مدت 16 هفته به طول انجامید.

در سری دوم اندازه ی قطعه کوچکتر بوده و به همین دلیل روند آزمایش شتاب گرفته و کمتر از 6 هفته به طول انجامید .

آزمایش سوم در تماس با خاک و طبق env807 انجام گرفت. در این سری نیز 8،16،24 و 32 هفته طول کشید.

نتایجان آزمایشات نشان داد ک چوب ترمووود مقاومت قابل توجهی در برابر پوسیدگی به ویژگی پوسیدگی های قهوه ای دارد . چوب ترمووود در مورد دو قارچ نتایج مختلفی ر نشان داد .

بر اساس نتایج حاصل از آزمون fa252 توصیه می شود که ترمووود در پروژه هایی که عمق زمین زیاد است و

عملکرد ساختاری لازم دارد استفاده نشود .

فرض بر این است ک عدم استحکام به دلیل رطوبت بودهو عامل میکرو ارگانیسم دیگری دخیل نیست .

برای دلیل این پدیده نیاز به مطالعه ی بیشتری خواهیم داشت .

با این حال تجربه ی علمی نشان داده است که استفاده از مواد ترمو d که در آن

عملکرد ساختاری حیاتی است خشک شدن مداوم از سطوح مجاز بوده و وخامت قابل توجهی ایجاد نمیکند .

این امر به ویژه زمانی آشکار می شود که زمین دارای ز شی خوب بوده و یا زمین از شن و ماسه یا تکه تکه ساخته شده باشد .

20-مقاومت در برابر ات

در فرانسه آزمایشاتی در این مورد توسط ctba انجام گرفت .

در اکثر گونه های جنگلی اتی و سوسک هایی یافت می شود .

این آزمایش نشان داد که چوب ترمووود در برابر همه ی این ات مقاوم است .

که این نشانگر مقاومت بالای ترمووود و عدم تغییات فیزیکی ترمووود می باشد.

در کوپیو نیز نتایج آزمایش ثابت می کنند که چوب ترمووود در برابر سوسک شاخ دراز بسیار مقاوم است .

درخت کاج بهترین و مناسب ترین مکان برای تخم گذاری این سوسک می باشد .

نتایج آزمون نشان داده ک این پدیده در ترموود نسبت به چوب عادی بسیار کمتر است .

از نتایج این آزمون می توان تعمیمی نیز برای موریانه ها در نظر گرفت .

ولی برای اطمینان بیشتر نیازمند تحقیقات گسترده تری هستیم.

موریانه ها در حال حاضر بیشتر در نیمکره ی جنوبی آشکار می شوند و

گسترش آن ها در شمال اروپا و فرانسه گزارش شده است .

موریانه ها با اجتناب از نور خورشید در هر زمان ممکن از زیر زمین به ساختمان حمله می کنند .

موریانه ها می توانند از چوب و مواد مبتنب بر بتن تغذیه و حمله کنند.

البته اقداماتی هم جهت کنترل این مسئله اجرایی شده که برای نمونه می توان از,

استفاده ی غشائ پلی اتیلن در پایه های ساختمان نام برد .

تاکنون تحقیقات نشان داده است ک ترمووود در مقابل حمله ی موریانه ها مقاوم است البته,

موریانه های هر منطقه با منطقه ی دیگر متفاوت است و نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه است .

21-مقاومت آب وهوایی سطح چوب

باران

آزمون های گوناگونی برای عملکرد چوب ترمووود در برابر هوازدگی طبیعی انجام شده است .

موادی که در دمای 225درجه ی سانتی گراد به مدت 6 ساعت حرارت داده شده بودند حدود نیمی از رطوبت چوب اصلاح نشده بود . این تفاوت بعد از 5 سال باقی مانده بود .

مشابه تمامی مواد در معرض خطر محیط زیست بر روی سطح ترمووود نیز کپک رشد خواهد کرد و می تواند ظاهر شود .

باکتری های موجود در باران یا در خاک بر روی سطح چوب های عادی به صورت قارچ رشد خواهند کرد که در این صورت می توان با تراشیدن آن ها را حذف نمود .

آزمون هایی هم جهت مقاومت چوب ترمووود در برابر نور خورشید (اشعه ی ماورائ بنفش) انجام شده است .

در این مورد نیز ترمووود دارای مقاومت بسیار بالا در برابر اشعه ی uv می باشد .

البته لازم به ذکر است رنگ آن در معرض نور خورشید عوض شده و جهت جلوگیری از این مسئله می توان از رنگ های نگه دارنده و محافظ مخصوص این چوب ها استفاده نمود .

اگر چه انقباض و تورم به دلیل رطوبت تا حد زیادی با فرآیند ترمووود کاهش می یابد زمانی ک چوب بدون پوشش در معرض اشعه ی uv قرار دارد باعث لرزش چوب و پانل های آن می گردد.

نشانه های بهبود زمانی نمایانگر شد ک ترمووود در دماهای بالاتری انج

مشاهده متن کامل ...

پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم
درخواست حذف اطلاعات

مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک
با افراد سالم


مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک
با افراد سالم در سال 1387

مقدمه و اه :اختلال سلوک در ک ن و نوجوانان یک بیماری شایع ومهم است که عواقب منفی مهمی را برای فرد ، خانواده و جامعه در بر دارد وبار زیادی را بر سیستم مراقبت های بهداشت روانی تحمیل می کند. به این دلایل ، تحقیق در مورد زمینه های علی این بیماری ( و به طور خاص زمینه های عصب روانشناختی آن )همواره یکی از اولویت های تحقیقاتی روانپزشکی ک ن و نوجوانان به شمار می رود که می تواند با ارتقاء شناخت ما از فرایند های زمینه ای ایجاد بیماری ، جهت گیری های تشخیصی – و نهایتا در مانی – را بهبود بخشد. با توجه به مجموعه محدودیت های مطالعات قبلی، این مطالعه بادر نظر داشتن یک پارادیم شایع در عصب – روانشناسی این پدیده (اختلال عملکرد قشر پیشانی مغز ) ، کارکرد های عصب – روانشناختی مرتبط را در یک جمعیت ایرانی از ک ن ونوجوانان مبتلا به اختلال سلوک مورد بررسی قرار می دهد.

روش اجرا: این مطالعه ، یک بررسی مورد – شاهدی است ؛ که طی آن یک گروه 25نفره از افراد مبتلا به اختلال سلوک و adhd همزمان در مقابل 20 بیمار مبتلا به adhd خالص و 20فرد سالم مورد مصاحبه بالینی ، مصاحبه بالینی نیمه ساختار یافته (k-sads)و تست هوش ریون قرار گرفتند . افراد واجد شرایط مطالعه ، توسط شاخص های انتخ از مجموعه ی kantab (شاملied,soc,swm) وتعداد دیگری از تست های عصب-روانشناختی (شامل آزمون آیوا و آزمون برو/ بایست ) مورد بررسی قرار گرفتند . ضمناًشدت خشم وانواع آن براساس نمرات aarsونیز شدت پرخاشگری (براساس aq )وشدت علائم adhd بر اساس نمرات کانرز والدین تعیین گردید؛ ودر نهایت نتایج بدست آمده(براساس نمرات هر یک از تست های خاص عصب – روانشناختی ) با استفاده از آزمون anova در نرم افزار spss مورد مقایسه آماری قرار گرفتند.

نتایج : در آزمون soc گروه اختلال سلوک و adhdهمزمان در مجموع بدترین عملکرد را داشت و گروه adhdخالص دارای عملکرد میانه ای بود. اختلالات مشاهده شده در زمان فکر اولیه در مسائل 2 و 5 حرکتی، حرکات متوسط در مسائل 3 و55 حرکتی و میزان فکر بعدی در مسائل 3 حرکتی و مسائل حل شده با حداقل حرکات، بود. در اجرای آزمون swm نیز اختلال عملکرد گروه اختلال سلوک و adhdهمزمان در بعضی از شاخص ها ( بلوک های چهار و شش جعبه ای) و عملکرد میانه در گروه adhd مشاهده گردید. اجرای آزمون ied نشان دهنده اختلال عملکرد نسبی گروه اختلال سلوک و adhdهمزمان در مجموع خطاها و نیز مجموع تریال ها بود. عملکرد میانه گروه adhd و فقدان عملکرد افتراقی در مراحل داخل بعدی و خارج بعدی نیز نشان داده شد. اجرای آزمون igtنشان دهنده نمره منفی همه گروها در شاخص و تردید به طور قابل ملاحظه کمتر گروه گروه اختلال سلوک و adhdهمزمان نسبت به گروه کنترل سالم برای انتخاب از دسته کارت های a بود. یک تمایل عمومی به انتخاب از دسته کارت ها یd و b نیز مشاهده شد. اجرای آزمون برو/ بایست: نشاندهنده اختلالاتی قابل ملاحظه در زمان واکنش به تریال های برو و زمان واکنش غلط درتریال ها ی بایست در گروه های بالینی در بعضی از واریانت ها بود. خطاهای commission نیز در یک واریانت در گروه اختلال سلوک و adhdهمزمان بیشتر از گروه کنترل سالم بود. عملکرد گروه های بالینی هم جهت (ولی نه با یک شدت) بود.

نتیجه گیری : براساس جمع بندی این مجموعه یافته ها ی حاصل از مطالعات قبلی با یافته های مطالعه حاضر، ما اختلال سلوک وadhd همزمان را به عنوان یک اختلال خاص در طیفی که یک سوی آن بهنجاری و یک سوی دیگر آن رفتارهای ضداجتماعی شدید به همراه adhdاست، پیشنهاد می کنیم. به این ترتیب شاید اختلال سلوک وadhd همزمان را بتوان نوعی شدیدتر از اختلالadhd تلقی کرد و یا adhdرا نوعی خفیف تر از اختلال سلوک به همراه adhdتلقی نمود. این فرضیه ای اولیه است که البته آزمودن آن نیازمند مطالعات گسترده تر و کامل تر بعدی می باشد.جهت محصول اینجا کلیک نمایید


مقدمه وبیان مسئله

اختلال سلوک در ک ن و نوجوانان یک بیماری روانپزشکی مهم وشایع است که به طور متوسط 5% از افراد جمعیت عمومی را درگیر می­سازد(1) و طیف اختلالات مرتبط با آن یکی از شایعترین مشکلاتی هستند که موجب ارجاع به درمانگاه­های روانپزشکی ک ن و نوجوانان می­گردند (2). مشکلات ناشی از این بیماری هم خود فرد،هم خانواده و هم جامعه را درگیر می­سازد (4-3) و بار زیادی را بر دوش سرویس­های مراقبت بهداشت روانی تحمیل می­کنند( 6-3،5). در یک مطالعه در مورد جنبه­های اقتصادی این اختلال در نوجوانان در ایالات متحده، طیفی از هزینه­هایی که که در بخش­های مختلف عمومی برای این اختلال صرف می­شود (ازجمله بخش بهداشت روانی، بهداشت عمومی، مدرسه، و سیستم قضایی مرتبط با نوجوانان) مورد محاسبه قرار گرفته است. هزینه­های مزبور شامل موارد زیر بوده­اند: داروها، سلامت عمومی، هزینه­های بستری و هزینه­های درمانی س ایی، سیستم قضایی مربوط به نوجوانان، و مدرسه. با جمع بندی این هزینه­ها، نهایتاً نتیجه گیری شده است که هزینه­های عمومی مرتبط با اختلال سلوک برای هر فرد مبتلا به این بیماری بیش از 70000 دلار در یک دوره­ی 7 ساله است. هزینه­های عمومی برای نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک به طور قابل ملاحظه­ای از هزینه­هایی که برای اختلالات دیگر نوجوانان – از جمله شرایطی که با این اختلال زیادی دارند- صرف می­شود بیشتر است(3). در یک مطالعه­ی دیگر که در سال 1999 انجام شده است، نشان داده شد که هزینه­های اجتماعی سالانه برای این افراد از 15000 دلار می­کند. در این مطالعه بیشترین هزینه­ها بر دوش خود خانواده بود( حدود یک سوم) و یک سوم دیگر هزینه­ها را سیستم مدرسه متحمل می­شد و نیز هزینه­های زیادی بر دوش سرویس­های بهداشتی، اجتماعی، و رفاهی تحمیل می­شد(7). در یک مطالعه­ی دیگر، که در لندن انجام شده بود، مولفین هزینه­هایی را که آژانس­های عمومی مختلف در مورد این اختلال متحمل شده بودند، مورد نظر قرار دادند. این هزینه­ها در درجه­ی اول عبارت بودند از هزینه­ی جرم و نیز هزینه­های سرویس­های آموزشی، سلامتی و اجتماعی. براساس نتایج این مطالعه، هزینه­های افراد مبتلا به اختلال سلوک 10 برابر افرادی بود که این اختلال را نداشتند و 5/3 برابر آنانی بود که مشکلاتی را در حوزه­ی سلوک داشتند ولی معیارهای کامل اختلال سلوک را نداشتند(4). بسیاری از این افراد در بزرگسالی نهایتاً به سمت مشکلات ضد اجتماعی شدیدتر سیر می­کنند (8) و بیماری علاوه برعوارض ناخوشایند مربوط به خود، با تشدید احتمال بسیاری از بیماری­های دیگر، باز هم بار مشکلات و هزینه­های مربوط بر فرد، خانواده و جامعه افزایش می­دهد.

اه

هدف اصلی طرح :

مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم

اه فرعی طرح :

1-تعیین عملکرد افراد مبتلا به اختلال سلوک در مقایسه با افراد سالم در زمینه­ی برنامه­ریزی، خودکنترلی و حل مسئله­ی فضائی

2-تعیین عملکرد افراد مبتلا به اختلال سلوک در مقایسه با افراد سالم در زمینه­ی توانائی طبقه بندی، نگه داری و تعویض چهارچوب شناختی

3-تعیین عملکرد افراد مبتلا به اختلال سلوک در مقایسه با افراد سالم در زمینه­ی حافظه­ی کاری فضائی

4-تعیین عملکرد افراد مبتلا به اختلال سلوک در مقایسه با افراد سالم در زمینه­ی مهار و تکانشگری

5-تعیین عملکرد افراد مبتلا به اختلال سلوک در مقایسه با افراد سالم در زمینه­ی رفتار مخاطره جویانه

اه کاربردی طرح:

1-درک بهتر عوامل مغزی زمینه ساز اختلال سلوک

2-درک کامل­تر اختلال سلوک در بیماران ایرانی در برابر اختلال سلوک مطرح شده در منابع معتبر علمی دیگر

3-درک بهتر آسیب شناسی روانی اختلال سلوک به منظور برنامه ریزی مداخلات درمانی آتی.


جهت محصول اینجا کلیک نمایید

---------------------------------------------------------------------
پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال ...
bankmaghale.ir/پایان-نامه-مقایسه-عملکردهای-اجرائی-بی/
پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰۱ صفحه است .
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ...
poshe.ir/.../مقایسه-عملکردهای-اجرائی-بیماران-مبتلا-به-اختلال-سلوک-با-افراد-سالم/13...
چکیده مقدمه و اه :اختلال سلوک در ک ن و نوجوانان یک بیماری شایع ومهم است که عواقب منفی مهمی را برای فرد ، خانواده و جامعه در بر دارد وبار زیادی را بر سیستم مراقبت ...
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ...
www.istudents.ir › فروشگاه › مقالات و پایان نامه › علوم انسانی
پروژه دانشجویی مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در سال 1387. مقدمه وبیان مسئله. اختلال سلوک در ک ن و نوجوانان یک ...
[pdf]pdf[مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک ...
stusto.ir/saveaspdf=12244.pdf
ﻣﻘﺎﺴﻪ ﻋﻤﻠﺮدﻫﺎی اﺟﺮاﺋ ﺑﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮک ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ. دﺳﺘﻪ: رواﻧﺸﻨﺎﺳ. ﺑﺎزدﺪ: 6 ﺑﺎر. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﻞ: 215 ﻠﻮﺑﺎﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﻞ: 195. ﻣﻘﺎﺴﻪ ﻋﻤﻠﺮدﻫﺎی اﺟﺮاﺋ ﺑﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ...
سفارش پایان نامه|مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به ...
www.moshaveranetehran.net/.../بانک.../1166-سفارش-پایان-نامه-مقایسه-عملکردهای-اج...
موضوع : مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در سال 1387 چکیده مقدمه و اه :اختلال سلوک در ک ن و نوجوانان یک بیماری شایع ومهم است ...
[pdf]ﻧﻘﺎﺺ ﺎرﺮدﻫﺎی اﺟﺮا در ﻮدﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗ
www.sid.ir/fa/vewssid/j_pdf/68113820101.pdf
اﻦ ﺑﺮرﺳ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﺴﻪ ﺎرﺮدﻫﺎی اﺟﺮا (ef) در ﻮدـﺎن ﻣﺒﺘـﻼ ﺑـﻪ اﺧﺘـﻼل ﻫﺪف: ... در آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺪاوم، از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری، ﺧﻄﺎی ارﺗﺎب در ﻮدﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ adhd ﺑﻪ ... ﺑـﺎ. 2 (adhd)اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ - ﺑﺶ ﻓﻌــﺎﻟ. ﺧﺼﻮﺻـﺎت ﺑــﺶ ﻓﻌــﺎﻟ، ﺗﺎﻧﺸــﺮی و ﺑﺗﻮﺟــﻬ ﻣﺸــﺨﺺ. ﻣﺷﻮﻧﺪ. ... ﺑﺮج ﻟﻨﺪن ﺑﺎ ﺑﻘﻪ آزﻣﻮنﻫــﺎی ﺑـﻪ ـﺎر رﻓﺘـﻪ در اـﻦ ـﺮوه ﺑﻤـﺎران ... در ﻣﻘﺎﺴﻪ ﺑﺎ ﺮوه ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮرد ارزﺎﺑ ﻗﺮار ﺮﻓﺖ.
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با | ...
free-android.bistarinha.xyz/.../مقایسه+عملکردهای+اجرائی+بیماران+مبتلا+به+اختلال+سل...
پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم .... براساس تحقیقات، مغز افراد مضطرب در مقایسه با افرادی که به این اختلال مبتلا ...
معرفی و فایل پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران ...
shop.barchasbsaz.ir/2015/02/22/معرفی-و- -فایل-پایان-نامه-مقایسه-ع/
۳ اسفند ۱۳۹۳ - نام این فایل : پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در سال 1387. موضوع فایل: روان شناسی. موضوعات دیگر ...
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ...
n1.11gig.ir/product/52896
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم مقدمه و اه :اختلال سلوک در ک ن و نوجوانان یک بیماری شایع ومهم است که عواقب منفی مهمی را برای ...
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ...
www.irdanesh.ir/index.php?productid=856
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم. فهرست مطالب. فصل اول -کلیات مقدمه وبیان مسئله اه هدف اصلی طرح : اه فرعی طرح :
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک
khoozestanshop.avablog.ir/.../مقایسه+عملکردهای+اجرائی+بیماران+مبتلا+به+اختلال+سل...
۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در سال 1387. مقدمه و اه :اختلال سلوک در ک ن و نوجوانان یک بیماری شایع ومهم ...
پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک
mitra.monoblog.ir/.../پایان-نامه-مقایسه-عملکردهای-اجرائی-بیماران-مبتلا-به-اختلال-سلو...
متن همراه با لینک ید محصول پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در ...
پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال ...
https://news.yfile.ir/پایان-نامه-مقایسه-عملکردهای-اجرائی-بی/
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در سال ۱۳۸۷. چکیده مقدمه و اه :اختلال سلوک در ک ن و نوجوانان یک ...
1116-مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک ...
www.moshtari.org › پایان نامه
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در سال 1387 تعدادصفحات198 فرمتword.
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ...
artisi.ir › پرسشنامه
۱ دی ۱۳۹۲ - اختلال سلوک در ک ن و نوجوانان یک بیماری شایع ومهم است در این فایل مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در سال ...
پروژه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک ...
20bestfile.m.sellfile.ir/prod-715630-پروژه+مقایسه+عملکردهای+اجرائی+بیماران+مبتلا+ب...
در این پروژه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ... آن یک گروه 25نفره از افراد مبتلا به اختلال سلوک و adhd همزماندر مقابل 20 بیمار مبتلا به ...
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ...
https://apadana.in/.../مقایسه-عملکردهای-اجرائی-بیماران-مبتلا-به-اختلال-سلوک-با-افراد-...
اختلال سلوک در ک ن و نوجوانان یک بیماری شایع ومهم است در این فایل مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در سال ۱۳۸۷ مورد بررسی و ...
پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال ...
www.takbook.com/best/پایان-نامه-مقایسه-عملکردهای-اجرائی-بی/
پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در ... چکیدهمقدمه و اه :اختلال سلوک در ک ن و نوجوانان یک بیماری شایع ومهم است که ...
رزومه - رضا رستمی - تهران
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/rrostami
"انسان و حیوانات خانگی، چالشهای زندگی نوین (با نگاه به جنبه های بهداشتی، حقوقی، اجتماعی و ..... "مقایسه استرس شویی بیماران مبتلا به اختلال کرونری قلب و افراد سالم. ... "مقایس عملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد و خانواده افراد بهنجار. ... "اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش علائم اختلال سلوک : گزارش معلمان.
[doc]curriculum vitae - rehabilitation - علوم پزشکی ...
frehabilitation.ajums.ac.ir/_frehabilitation/.../curriculum%20vitae%20reza%20salehi....
تاثیر ورزش های کف لگن بر کیفیت زندگی ن مبتلا به بی اختیاری استرسی ادراری. ... های عملکردی انتخ بین بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه و افراد سالم ... ورزش های کف لگن بر کیفیت زندگی ن مبتلا به بی اختیاری استرسی ادراری ... تحت عنوان: بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش تمرینی مبتنی بر دیدگاه سنتی با ...
همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - آزاد ...
thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis
77, رویکرد مینی مالیسم در اجرای مونودرام, سید حامد مرتضوی, دانشکده هنر, نمایش ...... 403, نقش اطلاع رسانی قبلی پزشک نسبت به بیمار در مسئولیت مدنی, رامین ...... 1072, مقایسه ناگویی هیجانی ،عزت نفس واضطراب در ک ن مبتلا به اختلال سلوک با ک ن ...... 2358, مقایسه پاسخ¬های افراد مبتلا به افسردگی و اضطراب با افراد سالم به ...
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ...
pars s.weblogyad.xyz/.../مقایسه+عملکردهای+اجرائی+بیماران+مبتلا+به+اختل...
بررسی ارزش تشخیصی تست تمپانومتری در بیماران مبتلا به اوتیت مدیا با .... های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم دسته: روانشناسی فرمت فایل: docx ...
مقایسه عملکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ...
www.unicloob.com › پروژه و پایان نامه › روان شناسی و علوم تربیتی
پروژه و پایان نامه روانشناسی: مقایسه عملکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم. فصل اول -کلیات مقدمه وبیان مسئله اه هدف اصلی طرح : اه فرعی ...
tabtiz university of medical sciences - علوم پزشکی ...
congress.tbzmed.ac.ir/6child/archive
خ رآمدی اجتماعی و ارتباط آن با سطح عملکرد در نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی ... مقایسه تعادل در ک ن مبتلا به نارسایی توجه/ بیش فعالی با و بدون اختلال .... بررسی افسردگی، اضطراب و استرس در نوجوانان خانواده بیماران دیالیزی ومقایسه آن .... بررسی اثر بخشی آموزش والدین بر کاهش علایم اختلال سلوک فرزندان و الگوهای ارتباطی.
پروژه پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به ...
daneshjoir.tebyan.net/post/1905
پروژه پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در pdf دارای 201 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word ...
[doc]پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی.doc - شهید بهشتی
https://www.sbu.ac.ir/res/.../پایان%20نامه%20ها%20و%20طرح%20های%20تحقیقاتی.d...
کارکرد خانواده در ک ن مبتلا به اختلال بیش فعالی / کمبود توجه ... بررسی و مقایسه رابطه د دگی شویی با عوامل جو سازمانی در کارکنان ادارات ..... بررسی توجه انتخ و رابطه آن با رضایت شویی در بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی-عضلانی ..... عملکرد زندگی روزمره، کیفیت زندگی و آسیب های شناختی در افراد مبتلا به hiv.
مقایسه عملکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ...
7prozhe.ir/5457/payan-nameh/project.../مقایسه-عملکردهای-اجرایی-بیماران-مبتل.html
مقایسه عملکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم,پروژه و پایان نامه, , رایگان, ید, فروش, پروژه, پایان نامه,.doc,word,office,[doc], , ...
پرسشنامه رایگان -
questionnaire1.com/
پرسشنامه رایگان بررسی شخصیت تیپ a در بیماران مبتلا به زخم معده ... پرسشنامه رایگان سنجش ویژگیهای اختلال شخصیت اسکیزوتایپال ... پرسشنامه رایگان باورهای مرتبط با مواد افراد معتاد ... پرسشنامه رایگان مقایسه شخصیت و نظام باوری معلمین مجرد و متاهل .... پرسشنامه رایگان مقیاس نارسایی کنش های اجرایی بارکلی ...
پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال ...
www.pakij.ir › روان شناسی
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ - برچسب هاآزمون soc اختلال سلوک افراد سالم بیماران مبتلا به اختلال سلوک ... جزوه بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی ...
پروژه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال ...
persianfiles.ir/پروژه-مقایسه-عملکردهای-اجرائی-بیمارا/
۱ بهمن ۱۳۹۵ - پروژه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افرادسالم. ... و adhd همزماندر مقابل 20 بیمار مبتلا به adhdخالص و 20فرد سالم مورد مصاحبه ... براساس نتایج این مطالعه، هزینه های افراد مبتلا به اختلال سلوک 10 برابر ...مشاهده متن کامل ...
پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری کامل


پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری کامل :

تعداد صفحات : 170

دسته : حسابداری

توضیحات : پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (m.a)

1-1 دیباچه
امروزه دگرگونی های شگرفی در زمینه فن آوری اطلاعات رخ داده و پیشرفت های آن فراگیر شده است. به طوری که روندهای دگرگونی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است. مهمترین ویژگی های آن سرعت زیاد در پردازش داده ها ، دقت بسیار زیاد ، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات، به روز بودن، امکان مبادله الکترونیکی داده ها، کیفیت بالا، قیمت فوق العاده ارزان و رو به کاهش می باشد و از سویی گسترش حجم عملیات و پیچیده تر شدن امور پیش روی ما می باشد. با توجه به این عوامل دیگر نیازی به توجیه استفاده از فن آوری اطلاعات در دنیای امروز نخواهد بود و حسابداری نیز ناگزیر به کاربرد و استفاده از تمام یا برخی از روشهای نو در ارائه خدمات و وظایف خود می باشد. چرا که به گفته گری ساندم رئیس پیشین انجمن حسابداران ، نقش اطلاعات در جامعه اهمیت بیشتری پیدا کرده پس تهیه کنندگان اطلاعات به خصوص حسابداران باید تهیه کننده اطلاعات پیشرفته و باکیفیت باشند تا خدمات شان با قیمت های بالا یدار داشته باشد، در غیر این صورت در آینده جایگاهی نخواهند داشت(حسن آقایی، 1385،1).
شکی نیست که فن آوری اطلاعات، جریان اطلاعات را بین شرکتهای تهیه کننده اطلاعات و استفاده کنندگان اطلاعات تغییر داده است. از سالها قبل کلیه مراحل چرخه حسابداری بجز گزارشگری به صورت الکترونیکی انجام می شدند. با این وجود، رشد فزاینده فن آوری اطلاعات از قبیل پیدایش اینترنت و ابزارهای آن و استفاده از آنها در گزارشگری ،از سال 1997 مکانیزم جدیدی را ایجاد کرده اند و گزارشگری مالی را به سمت گزارشگری مالی به هنگام سوق داده اند. بدین صورت که با استفاده از xbrl سامانه مالی یکپارچه شرکت به صورت مستقیم به اینترنت وصل می شود. بنابراین استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در هر نقطه از جهان می توانند به وب سایت شرکت مراجعه کرده و هر لحظه صورتهای مالی را با آ ین تغییرات مشاهده و تجزیه و تحلیل کنند، حتی با استفاده از نرم افزارهای هوشمند erp، html، xml، xbrl و ... استفاده کنندگان می توانند نسخه خود را برای گزارش دلخواه دستکاری نمایند. به این ترتیب، نیازی به چاپ و توزیع صورتهای مالی آن هم تنها در پایان سال مالی و میان دوره ای نخواهد بود.(www. bilan.ir) این نوع گزارشگری مالی که در آن اطلاعات از طریق اینترنت در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگری مالی به هنگام می گویند.
1-2بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
در دو دهه اخیر پایانی قرن بیستم سه نوآوری مهم یعنی دورنگار، ، تلفن همراه و اینترنت، نشان داده است که چگونه گسترش ارتباطات می تواند در ایجاد بازار تولیدات تأثیر داشته باشد. و شیوه های کار و زندگی مردم را تغییر دهد. پیشرفت فن آوری ارتباطات از راه کاهش هزینه خدمات، بهبود توان شبکه های ارتباطی، خصوصی و تجارتی بخش ارتباطات عرضه و تولید ارتباطات و خدمات جهانی را افزایش داده است.

فهرست مطالب
فصل اول کلیات پژوهش1-1 دیباچه
1-2 بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4 هدف پژوهش
1-5 نوع طرح پژوهش
1-6 فرضیات پژوهش
1-7 روش پژوهش
1-8 جمع آوری اطلاعات
1-9 ابزار اندازه گیری اطلاعات
1-10 قلمرو پژوهش
1-11 محدودیت های پژوهش
1-12 واژگان تخصصی پژوهش
1-13 ساختار پژوهش

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش
گفتار اول حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی
2-1 دیباچه
2-1-1 حسابداری و پیرامون آن
2-1-2 هدف های صورتهای مالی
2-1-3 نقش صورتهای مالی اساسی درتحقق اه حسابداری وگزارشگری
2-1-4 اه حسابداری
2-1-5 گزارش های حسابداری
2-1-6 صورتهای مالی و گزارشگری مالی
2-1-7انواع گزارشهای مالی
2-1-8 استفاده کنندگان گزارشهای مالی
2-1-9 ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
گفتار دوم گزارشگری مالی تحت وب
2-2 دیباچه
2-2-1 تاریخچه اینترنت
2-2-2 وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان
2-2-3 محدودیت های گزارشگری مالی سنتی
2-2-4 وم مدل جدید گزارشگری مالی
2-2-5 موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب
2-2-6 انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب
2-2-7 ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب
2-2-8 زبان علامت گذاری فوق متن (html) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (pdf)
گفتار سوم زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (xbrl)
2-3 دیباچه
2-3-1 تاریخچه xbrl
2-3-2 تعریف xbrl
2-3-3 علت بوجود آمدن xbrl
2-3-4 xbrl چگونه کار می کند
2-3-5 فرایند xbrl
2-3-6 تاثیرات xbrl بر حسابرسی
2-3-7 xbrl و استانداردهای حسابداری
گفتار چهارم پیشینه پژوهش
2-4 پژوهشهای برون از کشور
2-5 پژوهشهای درون کشور

فصل سوم روش شناسی پژوهش
3-1 دیباچه
3-2 جامعه آماری
3-3تعیین حجم نمونه
3-4 فرضیه های پژوهش
3-5 روش پژوهش
3-6 جمع آوری اطلاعات
3-7 ابزار اندازه گیری اطلاعات
3-8 روایی و پایایی پرسشنامه
3-8-1 روایی پرسشنامه
3-8-2 پایایی پرسشنامه
3-10 آماره آزمون

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 دیباچه
4-2 اطلاعات جمعیت شناسی
4-3 آزمون فرضیه ها
4-3-1 آزمون فرضیه اصلی اول
4-3-2 آزمون فرضیه فرعی 1
4-3-3 آزمون فرضیه فرعی 2
4-3-4 آزمون فرضیه فرعی 3
4-3-5 آزمون فرضیه اصلی دوم

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 دیباچه
5-2 بحث و نتیجه گیری
5-2-1 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول 5-2-2نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی
5-2-3 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 2
5-2-4 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 3
5-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی دوم
5-3 پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش
5-4 پیشنهادها برای پژوهشهای آتی

فهرست نگاره ها
2-1 چکیده ای از استفاده جهانی از اینترنت
2-2 مزایا و معایب pdf,html
3-3 پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده
4-4 توزیع فراوانی « ت»
4-5 توزیع فراوانی «سمت شغلی»
4-6 توزیع فراوانی «میزان تحصیلات»
4-7 توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»
4-8 توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»
4-9 توزیع فراوانی«نوع فعالیت شرکت»
4-10 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
4-11 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه اصلی اوّل
4-12 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری
4-13 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 1
4-14 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری
4-15 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 2
4-16 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری
4-17 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 3
4 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به میزان آشنایی باگزارشگری مالی تحت وب
4-19 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضی اصلی دوم

فهرست نمودارها
2-1 جریان اطلاعات در گزارشگری مالی تحت وب 2-2 فرایند کلی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی 30
3-3 توزیع آماره آزمونx2 با درجه df=(n-1)(k-1) و سطح معنی داری05/0 78
4-4 توزیع فراوانی « ت» 81
4-5 توزیع فراوانی «سمت شغلی» 82
4-6 توزیع فراوانی «مقطع تحصیلی» 83
4-7 توزیع فراوانی «رشته تحصیلی» 84
4-8 توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه» 85
4-9 توزیع فراوانی «نوع فعالیت شرکت» 86
4-10 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 ,df=12 90
4-11 توزیع آزمون (x2) باa=0/05 , df=8 93
4-12 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12 96
4-13 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12 99
4-14 توزیع آماره آزمون (x2) با a=0/05 , df=12 102


جهت محصول اینجا کلیک نمایید
---------------------------------------------------------------------------------------------------
پایان نامه بررسی تاثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی ...
bankmaghale.ir/پایان-نامه-بررسی-تاثیر-گزارشگری-مالی-ت/
پایان نامه بررسی تاثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات .... موفقیت در فرآیند ب سود مجبور هستند که یک سامانه حسابداری کامل داشته باشند.
بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی ...
payaname.com/.../1168-بررسی-تأثیر-گزارشگری-مالی-تحت-وب-بر-ویژگی-های-کی...
بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری. توسط: pardazesh ... پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را کنید. انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما.
پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی ...
wikiproject.ir/554-.html
بررسی تاثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری .... در فرآیند ب سود مجبور هستند که یک سامانه حسابداری کامل داشته باشند. ... 9- خاکی ، غلامرضا ، 1384 ، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ، انتشارات بازتاب
پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی ...
https://www.daneshgahi.com/...---/پایان-نامه-بررسی-تأثیر-گزارشگری-مالی-تحت-و...
در این بخش از پورتال آموزش و پژوهش یان(پویان) خلاصه پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در قالب فایل ...
[pdf]ﺑﺎ وﻳﻴﻬﺎی ﻛﻴﻔﻲ اﻃﻼﻋﺎت ( ) ارﺗﺒﺎط ﺰارﺷﺮی ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ
jma.srbiau.ac.ir/article_4701_cb4ca28b3d84c227a570e51161f25b9d.pdf
توسط نیکومرام - ‏2010
زﺑﺎن ﺰارﺷﺮی ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﺤﺖ وب، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری . -1. اﺳﺘﺎد. و. ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ... ﻛﻴﻔﻲ زﺑﺎن ﺰارﺷﺮی. ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺮداﺧﺘﻪ و ارﺗﺒﺎط. xbrl. ﺑﺎ. وﻳﻴﻬﺎی ﻛﻴﻔﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری را ﻣﻮ. رد ﺑﺮرﺳﻲ .... و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﺮ. ﻳﻌﻨﻲ وﻳﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ... ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن، ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮدن،رﺟﺤﺎن ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ ﺷﻜﻞ. و ) ... در ﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ. ﻋﻨﻮان. " ﺑﺮرﺳﻲ ...
[pdf]relationship developed financial reporting (xbrl) with ...
www.sid.ir/fa/vewssid/j_pdf/4003713890607.pdf
زﺑﺎن ﺰارﺷﺮی ﻣﺎﻟ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﺤﺖ وب، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﺳﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری . -1. اﺳﺘﺎد ... ﻣﺎﻟ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺮداﺧﺘﻪ و ارﺗﺒﺎط. xbrl. ﺑﺎ. وﻬﺎی ﻔ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری را ﻣﻮ. رد ﺑﺮرﺳ. ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻟﺬا وﻫﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ .... و اﺛﺮ ﺑﺨﺸ آن را اﻓﺰاﺶ ﻣ دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﺮ. ﻌﻨ و از ... (ﺎﻣﻞ ﺑﻮدن، ﺻﺤﺢ ﺑﻮدن،رﺟﺤﺎن ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ ﺷﻞ) و. ﺑ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ... در ﺎﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ. ﻋﻨﻮان. " ﺑﺮرﺳ ...
پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی ...
www.hoopadrayaneh.ir/prod-276291-پایان+نامه+بررسی+تأثیر+گزارشگری+مالی+تح...
پایان نامه تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ... و کاملاً سالم می باشند و همچنین اطلاعات محصولات به طور کامل در قسمت محصولات درج شده است. ... گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری رادر ...
پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی ...
payannamedl.ir/پایان-نامه-بررسی-تأثیر-گزارشگری-مالی-ت/
۳ تیر ۱۳۹۵ - پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (m.a) ... بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات ...
پایان نامه گزارشگری مالی تحت وب بر کیفیت اطلاعات ...
mihandoc.net/گزارشگری-مالی-تحت-وب/
این پایان نامه به بررسی و پیش بینی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می پردازد.هدف اصلی کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد.
بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی ...
payword.sellfile.ir/prod-243117-پایان+نامه+ارشد+حسابداری+–+بررسی+تأثیر+گزار...
پایان نامه ارشد حسابداری – بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ... متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word ... فرضیه اصلی اول: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.
پروژه ارزی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ...
20mikham.com/ارزی -تأثیر-گزارشگری-مالی-تحت-وب-بر-ا/
۱۰ آبان ۱۳۹۴ - در پنجره باز شده کد امنیتی نشان داده شده را وارد نمایید و روی کامل شدن درخواست کلیک کنید. ... هدف این پروژه ارزی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های اطلاعات حسابداری و همچنین بررسی میزان آشنایی مدیران ... 2-1-9- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری .... لیست کامل پروژه و پایان نامه های دانشجویی
پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ...
uni4u.sellfile.ir/prod-343402- +پایان+نامه+بررسی+تأثیر+گزارشگری+مالی+ت...
این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند. ... ارزی تاثیر این نوع گزارشگری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری دارد وبرای این ... انفساخ قرارداد بیمه خاتمه قرارداد بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال 1316 ...
بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی ...
prozhe-hesabdari. /post/9
پروژه مقاله و پایان نامه حسابداری - بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری - پروژه مقاله و پایان نامه حسابداری- - پروژه مقاله و ...
جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد گزارشگری مالی ...
www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/گزارشگری-مالی-تحت-وب
پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات ... پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (m.a) چکیده روند .... می شود و در حین توضیح نحوه ی پیاده سازی، با ارائه ی جزئیات کامل و کدها که در محیط .
جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد محافظه کاری ...
www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/محافظه-کاری-حسابداری
پایان نامه ارزی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای .... معتبر و کامل در متون و کتب حسابداری را با وسواس بیشتری همراه کرده است . ... پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری.
جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد حسابداری مالی
www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/حسابداری-مالی
براساس درخواست جستجوی شما برای پایان نامه درباره حسابداری مالی و ... پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری .... معتبر و کامل در متون و کتب حسابداری را با وسواس بیشتری همراه کرده است .
کارشناسی ارشد حسابداری:حامد علیزاده - خصوصیات کیفی ...
www.hamed-alizadeh. /post-69.aspx
خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات ، " مربوط بودن " و " قابل اتکابودن " است . ... اگر اطلاعات بااهمیت نباشد نیازی به بررسی بیشتر آن نیست . ... معهذا توان پیش بینی براساس صورتهای مالی تحت تأثیر نحوه نمایش اطلاعات در ..... شامل : کامل بودن - احتیاط - بی طرفی - بیان صادقانه (رجحان محتوی بر شکل) .... فصول پایان نامه
[pdf]ی ﻔ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﺎ و ﺑﺮﺭﺳ ﺗﺄﺛﺮ ﻓﻨﺎوﺭی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑ
https://journals.ut.ac.ir/article_18488_50cc02f68fce0d3c3e67e3498b16f2b8.pdf
توسط اعتمادی - ‏2006
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻦ ﺗﺄﺛﺮ ﻓﻨﺎوﺭی. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮ. و. ﻫﺎ. ی ﻔ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی. ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳ .... وﺏ ﺳﺎﺖ ﺷﺮﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺮﺩﻩ و ﻫﺮ ﻟ. ﺤﻈﻪ ... ی ﻣـﺎﻟ. ،. ﺁﻥ ﻫـﻢ ﻓﻘـﻂ ﺩﺭ ﺎـﺎﻥ ﺳـﺎﻝ ﻣـﺎﻟ و. ﻣﺎﻥ. ﺩوﺭﻩ. ﺍی. ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﺑـﻪ ﺍـﻦ ﻧـﻮﻉ. ـﺰﺍﺭﺵ. ـﺮ ... extensible business reporting lnaguage .... ﻣﺎﻫﺮ ﺩﺳﺘﺮﺳ ﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ و ﺗﻮﺍﻧـﺎ ﺗﻔﺴـﺮ و ﺗﺤﻠـﻞ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﺎﺯﺷـﺎﻥ ﺭﺍ ..... ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
پایان نامه های ی رشته حسابداری - علم یار
elmyar.net/پایان-نامه-های- ی-رشته-حسابداری/
رایگان متن کامل ایان نامه ارشد حسابداری: بررسی موانع بکارگیری اطلاعات ... پایان نامه :بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات ...
اطلاعات حسابداری - حسابداری » پایان نامه | payan name
payan-name.com › تگ های مطالب
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را کنید. اگر مطلب مورد .... بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی. اطلاعات حسابداری.
ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی - حسابدار حرفه ای -
professionalhesabdar. /post/2
حسابدار حرفه ای - ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی - - حسابدار حرفه ای. ... اگر اطلاعات بااهمیت نباشد نیازی به بررسی بیشتر آن نیست . ... معهذا توان پیش بینی براساس صورتهای مالی،تحت تاثیر نحوه نمایش اطلاعات در مورد ... به کیفیت اهمیت و ملاحظات مربوط به فزونی منافع برهزینه تهیه و ارائـه آن ،کامل باشد. ... اطلاعات جامع پایان نامه ای.
حسابداری | ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل
www.arasfile.com/ s/category/پایان-نامه/حسابداری-پایان-نامه/
پایان نامه حسابداری مالی و ویژگیهای آن چکیده: این نوع از حسابداری را می توان ... پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری.
حسابداری » پایان نامه ها 2000
payannameha2000.ir › تگ های مطالب
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را کنید. اگر مطلب مورد .... بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی. اطلاعات حسابداری.
مقاله در مورد بررسی تاثیر بسته های نرم افزاری و ...
mag-iran.com/ -مقاله-در-مورد-بررسی-تاثیر-بسته-ه.htm
جهت بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری بر هر یک از ویژگی های کیفی از آزمون آنالیز واریانس ... در ضمن میزان افشای اطلاعات در گزارشگری مالی علاوه بر هماهنگی با نیاز و خبرگی .... ولــیـکن در داخل کــشـور مـقـالاتی تحـت این عنوان به صورت صـریح وجود ندارد اما در برخی از مقالات و پایان نامه در سطـح ...
رایگان پروژه رشته حسابداری - گروه ترجمه تخصصی البرز
https://www.ir-translate.com/pu/fsp.aspx?id=38
برای رایگان پروژه های رشته حسابداری به مشاهده لیست پروژه های رشته ... پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری.
پیشینه تحقیق سرمایه گذاری – کیفیت گزارشگری مالی و ...
payandaneshjo.ir/پیشینه-تحقیق-سرمایه-گذاری-کیفیت-گزارش/
۷-۶) کامل بودن: ۱۸ ... ۱۰) محدودیت های اجرایی حاکم بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی ۲۶ ... کیفیت اطلاعات حسابداری ، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد ” ، مجله ... بررسی تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی در سیاست های تقسیم سود: نقش سرمایه ... را تحت تأثیر قرار دهند در این مقاله ابتدا به کیفیت گزارشگری مالی اشاره خواهد شد.
site map - پارس پروژه
parsproje.com/sitemap.html
گردآوری منابع علمی و مشاوره پایان نامه کارشناسی کارشناسی ارشد ی ترجمه مقالات ... mining · t86 -بررسی نقش ت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی .... hs232-پایان نامه کامل مالیات بر ارزش افزوده،تشریح حسابداری و ثبت آن .... hs101-تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ...
تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی ...
20015.ir › حسابداری
پایان نامه تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در ... 18-2 روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام 47 ... 8-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی کامل بودن .... میرمحبیان1(1383) به بررسی حسابداری تحت وب و تأثیر آن برگزارشگری مالی ...
پروژه مالی : کارخانه نساجی – کلیک – مرجع پایان ...
payanname1.ir/shop/علوم-انسانی/حسابداری/ -پروژه-مالی-کارخانه-نساجی/
دسته: حسابداری برچسب: ید پایان نامه : کارخانه نساجی, پایان نامه .... استاندارد ملی شماره 3606 تحت عنوان ویژگی های نخ مخلوط اکرلیک و پشم .... جهت دریافت و ید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه ... پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری.
پایان نامه | کتاب فروشی پیرانه پند
pandbook.ir/پایان-نامه/
پایان نامه بررسی وشناسایی کامل مشکل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزکامل ..... بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری


مشاهده متن کامل ...
پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضا
درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

تعداد صفحات : 209

دسته : حقوق و علوم

توضیحات : پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پا ازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عد و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عد قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه و چه بعد از انقلاب دارای ح ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراءجهت محصول اینجا کلیک نمایید

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

در آغاز نگارش هر تحقیقی آنچه که بیش از همه ضرورت دارد بیان ماهیت و مفهوم موضوع مورد بحث می باشد چرا که تا زمانی که ذهن خواننده در این خصوص روشن نشود و نکات کور و تاریک موضوع برای وی روشن نگردد درم و فهم باقی مطالب سخت و غیر ممکن می گردد. بنابراین این به شیوه مرسوم همه کارهای تحقیقی در آغاز به مبحث کلیات می پردازیم و تعریفی از ماهیت و مبانی موضوع که همان قطعیت آراء و کیفری می باشد ارائه خواهیم کرد.

اصل قطعیت آراء کیفری به عنوان یک قاعده مهم و تأثیر گزار که آثار مهمی را تضمین حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضایی در بردارد از لحاظ ماهوی و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در این گفتار سعی می گردد در حد توان دیدگاه عرفی و قانونی مسئله توضیح داده شود یعنی به این مسئله خواهیم پرداخت که رویکرد رویه قضایی و ین حقوقی راجع به آن چیست و در ادامه در راستای رفع ابهام بیشتر و تنویر افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبیه به هم که در نظام کیفری مطرح است مقایسه می کنیم.

بند الف- تعریف حقوقدانان و ین حقوقی

علمای حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقی یک کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در رشد و توسعه نظام قضایی بازی می کنند فلذا توجه و اهتمام به نظریات آنها در مباحث مختلف حقوقی از ضروریات است. علمای حقوق در مبحث قطعیت احکام تعاریف گوناگونی را با توجه به عقاید و رویکردهای خویش مطرح کرده اند که عمدتاً علی رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا یک حقیقت را بیان می دارند.

در همین خصوص کاملترین تعریف را ی آیین دادرسی کیفری ایران ارائه می دهند که تعریفی کاملاً کلاسیک و علمی و مبتنی بر آموزه های نوین دادرسی اجزایی است. ایشان حکم قطعی را حکمی می دانند که جزء از طریق اعاده دادرسی قابل شکایت نباشد.[1]

تعریف فوق به این پایه استوار است که بر مبنای اصول کلی دادرسی کیفری، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض به حکم نشود یا پس از طرح اعتراض و رسیدگی مجدد حکم اولیه نقض و حکم جدید صادر گردد یا اینکه حکم بدوی تایید گردد حکم قطعیت می یابد اما 1 ماده دادرسی کیفری تنها شیوه ای است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبنای شرایط قانونی حادث گردد قابل طرح است به همین لحاظ در تعریف حکم قطعی، ایشان اعاده دادرسی را استثناء می کنند. بنابراین با توجه به تعریف فوق ایشان احکام زیر را قطعی می کنند:

 1. احکامی که طبق قانون قابل واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی نباشند.
 2. احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام شده باشند
 3. احکامی که فرجام خواهی از آنها رد شده باشد
 4. احکام غی که ابلاغ واقعی شده و حسب مورد تقاضای واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی از آنها نشده باشد.
 5. احکامی که مهلت پژوهش خواهی یا فرجام خواهی از آنها منقضی شده باشد.[2]


[1] - ی محمود، ایین دادرسی کیفری، ج 3، چ اول، انتشارات قم، 1379، ص 23

[2] - همان، ص 24

فهرست عناوین
عنوان
چکیده
پیش گفتار
فصل اول) کلیات
مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء
گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی
بند اول- تعریف حقوقدانان و ین حقوقی
بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری
بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری
بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی
بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی
گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه ی در باب قطعیت آراء
بند اول- دیدگاه کلی نسبت به موضوع
بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام
بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تز ل در اعتبار احکام
مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران
گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی ی
بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ه. ش
بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ه. ش
بند سوم- بررسی قانون اصلاح ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ه. ش
گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب ی
بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب
بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه. ش
بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ه. ش
بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ه. ش
بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش
بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ه. ش
بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ه. ش
فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن
مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب
گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی
بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی
بند دوم- بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه
بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها
بند چهارم- بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده 18 اصلاحی
بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر
بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر
بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن
گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری
بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی
بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری
بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی 1385
گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع
بند اول- تعریف مفهوم بین شرع
بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی ایران
بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها
بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها
مبحث دوم- آثار ایجاد تز ل در قطعیت آراء محاکم
گفتار اول- آثار تز ل آراء در امکان اجرای رای
بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی
بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی
گفتار دوم- آثار تز ل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان
بند اول- اثر تز ل آراء در اعتبار دستگاه قضایی
بند دوم- اثر تز ل آراء در وضعیت متهمین
بند سوم- اثر تز ل آراء در وضعیت شکات
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
فهرست منابع و مآخذ


جهت محصول اینجا کلیک نمایید
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات ...
https://www.daneshgahi.com/.../بررسی-قطعیت-آراء-در-نظام-کیفری-ایران-با-توجه-...
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه. در این بخش از پورتال آموزش و پژوهش یان(پویان) پروژه حقوق با موضوع بررسی ...
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری… - کتاب|حل المسائل ...
nafisfile.paperc.ir/بررسی-قطعیت-آراء-در-نظام-کیفری-ایران-با/
۶ اسفند ۱۳۹۵ - بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه. فرمت فایل ی: .zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 210
مقاله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به ...
bankmaghale.ir/مقاله-بررسی-قطعیت-آراء-در-نظام-کیفری-ای/
مقاله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۴ صفحه است .
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات ...
payaname.com/.../1163-بررسی-قطعیت-آراء-در-نظام-کیفری-ایران-با-توجه-به-اختیا...
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه,پایان نامه در مورد رئیس قوه قضائیه قطعیت آراء درحقوق کیفری پایان نامه اختیارات ...
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات ...
ganj.irandoc.ac.ir/articles/495847
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه ... آنچه که به عنوان یک قاعده کلی درخصوص آراء قطعی موردپذیرش است عدم امکان طرح ...
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات ...
daneshjo. › فایل های ی
۲۱ فروردین ۱۳۹۶ - بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه. 20 صفحه در قالب ورد. فهرست عناوین. عنوان. چکیده. پیش گفتار.
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات ...
bougoal.ir ›
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه. علی ملاح ۱۶ مهر ۱۳۹۵ دیدگاه ها برای بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به ...
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات ...
20files.sellfile.ir/prod-789436-بررسی+قطعیت+آراء+در+نظام+کیفری+ایران+با+توجه+...
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه. فرمتword(قابل ویرایش). تعداد صفحات:210صفحه. فهرست عناوین. عنوان. چکیده.
پروژه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه ...
article.university › پروژه › حقوق و علوم
پروژه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه. فهرست مطالب. چکیده پیش گفتار. فصل اول) کلیات مبحث اول- ماهیت و ...
فایل بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه ...
www.misslink.ir › حقوق
محقق گرامی،شما با جستجوی “ فایل بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه “وارد این صفحه شده اید. با عرض سلام ، ادب و ...
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات ...
www.moshaveranetehran.net/بانک.../1214-مشاوره-پایان-نامه-بررسی-قطعیت-آراء-در-...
پایان نامه. مشاوره پایان نامه|بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه. چکیده: به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت ...
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات ...
artic.gigfa.com/بررسی-قطعیت-آراء-در-نظام-کیفری-ایران-با/
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه ... برچسب ها: قطعیت آرا,نظام کیفری ایران,اختیارات رئیس قوه قضائیه,حقوق ...
پایان نامه ارشد بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با ...
100081.mank1.party/
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ - پایان نامه ارشد بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه. پایان نامه ارشد بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ...
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات ...
daneshju.4kia.ir/info/60526/i/?getppsid=23471
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه. 20 صفحه در قالب ورد. فهرست عناوین. عنوان. چکیده. پیش گفتار. فصل اول) کلیات.
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات ...
iaulaw.ir › پروژه های کمک آموزشی
۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه ... کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از ...
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات ...
fileecade.ir/?p=52995
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه. filecade16 2 هفته ago دسته بندی نشده ارسال دیدگاه 1 بازدید ...
پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به ...
www.7sad.ir/ s/پایان-نامه-بررسی-قطعیت-آراء-در-نظام-کیف/
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه, بررسی قطعیت آراء,نظام کیفری ایران,قطعیت آراء ,پایان نامه ارشد رشته حقوق , رشته ...
پایان نامه ارشد بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با ...
file-sell.abtinblog.com/.../+پایان+نامه+ارشد+بررسی+قطعیت+آراء+در+نظام+کیفری+ا...
پایان نامه قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات .... بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مهشور فقها ۱۴۷ ... ۱-بخنوه،
وظایف و اختیارات قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران و افغانستان
www.chishmandaz.ir/index.php?option=com_content&view...
۱۹ تیر ۱۳۹۳ - بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران و افغانستان ... این تفاوت با توجه به اینکه نوع رژیم حاکم بر دو کشور، و منابع ..... ریاست قوه قضائیه اختیار تجویز اعاده دادرسی را در خصوص آراء قطعیت ...
بررسی وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در تعیین نهایی ...
avafile.com/پایان-نامه-ارشد-بررسی-وظایف-قاضی-اجرای/
۲۱ آذر ۱۳۹۵ - تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهرست مطالب. چکیده.. 1 ... 3-5-2-بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه.. 56. 3-5-3- ... 4-2-2- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی ایران 78 ... قاضی اجرای احکام کیفری، خلاف شرع و قانون، آرا کیفری، قطعیت آرا، تجدیدنظر.
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات ...
anjomanfile.ir/?p=45197
۲۹ دی ۱۳۹۵ - بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه-درقالب. به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره ...
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات ...
33247.docm.ir/post1.php
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه - ,بررسی,قطعیت,آراء,نظام,کیفری,ایران,توجه,اختیارات,رئیس,قوه,قضائیه,
تجدیدنظر خواهی رئیس قوة قضائیه از آرای محاکم
www.hawzah.net/fa/article/view/.../تجدیدنظر-خواهی-رئیس-قوة-قضائیه-از-آرای-محاکم
یکی از راه های فوق العاده تجدیدنظر از آرا, اعتراض رئیس قوة قضائیه به رأی صادره است. ... به این راه های اعتراض که بعد از قطعیت حکم اعمال می شود «طرق فوق العاده اعتراض» ... ی نیز آ ین بررسی شکلی از ناحیه قضات دیوان عالی کشور صورت .... ثانیاً: با توجه به این که تبصرة 2 در جهت توضیح ماده 18 مذکور است, در آن از ...
پایان نامه ارشد بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با ...
3.11gig.ir/product/316686
پایان نامه ارشد بررسی قطعیت آرا در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه.
پرتال جامع علوم انسانی - تجدیدنظر خواهی رئیس قوة قضائیه از ...
www.ensani.ir/fa/content/66078/default.aspx
چکیده: یکی از راه های فوق العاده تجدیدنظر از آرا, اعتراض رئیس قوة قضائیه به رأی صادره است. ... به این راه های اعتراض که بعد از قطعیت حکم اعمال می شود «طرق فوق العاده اعتراض» گفته می شود که ... بنابراین می توان گفت مبنای حق اعتراض رئیس قوة قضائیه با توجه به اظهارات کمیسیون امور ... 4ـ بررسی قلمرو اختیارات رئیس قوة قضائیه
جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد قوه قضائیه
www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/قوه-قضائیه
براساس درخواست جستجوی شما برای پایان نامه درباره قوه قضائیه و پروپوزال ... پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه ...
وک آنلاین - مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و ...
www.vekalatonline.ir/print.php?todo=showarticles&aid=15329
با این وجود، چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی، به دلیل وقت های طولانی ناشی از ... در این تحقیق، با توجه به مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده به آراء قطعی، و توجه به ... در این خصوص نظام های قضائی بر اساس مدل های رسیدگی یک مرحله ای و نظارت های ..... بود، با اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸در ماده ۲مقرر گردید:.
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات ...
store.arkmarket.ir/بررسی-قطعیت-آراء-در-نظام-کیفری-ایران-با/
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیهبررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه 20 ...
[doc]لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد و ای حقوق جزا و جرم - ...
www.qom.ac.ir/portal/file/showfile.aspx?id=8835c9b9-5dfa-45a9-b5cf...
بررسی تطبیقی جرایم در حقوق کیفری ایران و انگلیس. محمدخلیل ..... بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه. ی.
مقاله - وظایف و تشکیلات حوزه نظارت ویژه قضایی قوه قضائیه ...
www.guilanbar.ir/index.php/news/301-247
۱۵ مهر ۱۳۹۴ - چکیده قوه قضائیه یکی از قوای سه گانه نظام ایران است که زیر ... (6) با توجه به این مقدمه و اصول، رئیس قوه قضائیه باید تمام توانمندی .... این حق اعتراض در قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و 2 مصوب سال1368 ... بعد از تصویب این قانون حق نظارت رئیس قوه قضائیه بر آراء قطعی محاکم قطعیت یافته است.


مشاهده متن کامل ...
جداول تبدیل مقاومت فشاری بتن
درخواست حذف اطلاعات

جداول تبدیل مقاومت فشاری مکعبی به استوانه ای و بالع

مقاومت فشاری مکعبی mpa

25

30

35

40

45

50

55

ضریب تبدیل استوانه به مکعب

25.1

20.1

17.1

14.1

13.1

11.1

1.1

مقاومت فشاری استوانه ای mpa

20

25

30

35

40

45

50

ضریب تبدیل مکعب به استوانه

8.0

833.0

857.0

875.0

888.0

9.0

91.0

مطالب مشابه (حتما بخوانید...)مشاهده متن کامل ...
اجاره،سرقفلی وحق ب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه ی
درخواست حذف اطلاعات

اجاره،سرقفلی وحق ب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه ی

اجاره،سرقفلی وحق ب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه ی

چکیده

اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پ است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می شود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای میت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .

عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی باشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح می باشد، مثل اجاره خانه برای س ت.

همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار می گیرد. البته این عقد شاکله اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای یه برصحت تأییداتی داشته اند.

عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می باشد همچنین یکی دیگر از دنباله های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می گذارد.

 1. هدف

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی تطبیقی و پژوهشی عقد اجاره ا زنظر فقهی و حقوقی می باشد که نظرات مختلف فقهای جمع آوری شده و با یکدیگر در مقارنه گذاشته می شود تا بهترین نظرات و پیشنهادات آنان در کنار یکدیگر منقش شود، تا بتوان بهتر و مفیدتر از آن استفاده کرد با نگاهی سطحی به قانون که منظور هما ن قوانین جاری مملکتی است در خواهیم یافت که قوانین در چهارچوب بسته شده گیر افتاده اند ،مثلا قانون مدنی از سالها پیش به همین منوال باقی مانده و تعجب است که چرا با اینکه ،منبع پررونق وبه روز فقه یه را در اختیار داریم ولی هنوز دست به تغییر و تحول نسبت به آن نشده ایم وبنده بزرگترین هدفم از نگارش این رساله تاثیر گذاردن بر قوانین جامعه ی است تا شاید با فقه مان، پویا و پررونق شود.

 1. پیشینه تحقیق

از زمان ورود به علوم انسانی وطی دوره کارشناسی و آشنایی با قوانین جاری کشور، شروع به مطالعه تطبیقی موارد قانونی وفقهی تا اینکه در سال 1380یعنی یک سال بعد از ورود به به موضوع اجاره بر خوردم، بامطالعه کتابهای مختلف فقهی بیشتربه سوی تحقیق در مورد این بحث کشیده شدم، چرا که این موضوع ، موضوع خاک ده ای در کتابهای فقهی نبود بلکه از مباحث روز جامعه محسوب می شد همچنین با برخورد با مستاجران وموجران این عقد که به مشکل برخورده بودند، بیشتر به مطالعه این موضوع ترغیب می شوم تا اینکه در کارشناسی ارشد قبول می شدم و چون می دانستم باید برای پایان دوره کارشناسی ارشد رساله ای ارائه دهم شروع به تحقیق گسترده تری تمام وقت خود را دردوره کارشناسی ارشد به مطالعه این عقد گذراندم تا اینکه درترم دوم یعنی 12/84 م م به ارائه موضوع پایان نامه شدم و چون با این موضوع بسیار آشنا بودم، این موضوع را ارئه و درهر دو گزینه انتخاب موضوع بحث اجاره را به طوری که کلیت از آن باشد برای گروه برگزیدم وگروه محترم با این موضوع پیشنهادی که اولین گزینه بنده بود موافقت د.

 1. روش کار و تحقیق

روش کار بنده به صور ت کتابخانه ای بود ولی صرف کتابخانه تحقیق خودرا محدود ن و با نامه هایی که ا ز یادگار ره دریافت به درون وبطن دادگاهها راه یافتم، و از رای های صادر شده از شعبه های موجود استفاده همچنین از دوستانی که از وکلای دادگستری بودند کمک گرفته و در دفاتر ایشان با خواندن پرونده های موجود مطالب بسیاری جمع آوری امید است که مفید واقع شود.

درکتابخانه با فیش برداری ازمطالب مهم و مفید کتاب و جمع آوری فیش های موجود به دسته بندی موضوع پرداختم ولی چون بعضی از کتابخانه مثل کتابخانه موسسه ره و انقلاب ی، کتابهای خود را به بیرون امانت نمی دادند با کپی بر داری از صفحات مورد نیاز به فیش برداری درمنزل اکتفاء .نهاآنها


جهت محصول اینجا کلیک نمایید

------------------------------------------
مقاله اجاره، سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت در حقوق ...
bankmaghale.ir/مقاله-اجاره،-سرقفلی-و-حق- ب-و-پیشه-و-تج/
بلافاصله بعد از پرداخت و ید لینک مقاله اجاره، سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه ی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله ...
اجاره، سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ...
https://www.daneshgahi.com/.../اجاره،-سرقفلی-و-حق- ب-و-پیشه...تجارت-در-حقوق-...
اجاره، سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه ی. در این قسمت از پورتال آموزش و پژوهش یان(پویان) پروژه حقوق با موضوع اجاره، ...
اجاره سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران ...
payaname.com/.../1171-اجاره-سرقفلی-و-حق- ب-و-پیشه-و-تجارت-در-حقوق-موضوعه...
اجاره سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه ی, سرقفلی در حقوق ایران پایان نامه اجاره حقوق پایان نامه سرقفلی پایان نامه ارشد حقوق ...
[pdf]pdf[ مقاله ارشد رشته حقوق – اجاره،سرقفلی و حق ب و ...
stusto.ir/saveaspdf=4834.pdf
دﺳﺘﻪ: ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣ. ﺑﺎزدﺪ: 3 ﺑﺎر. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﻞ: docx. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﻞ: 325 ﻠﻮﺑﺎﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﻞ: 312. داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق – اﺟﺎره،ﺴﺮﻗﻔﻠ و ﺣﻖ ﺴﺐ و ﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت در ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﺮان و ﻓﻘﻪ q.
اجاره،سرقفلی وحق ب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران ...
centerfile.poshe.ir/.../اجاره-سرقفلی-وحق- ب-وپیشه-و-تجارت-در-حقوق-موضوعه-ایرا...
برچسب ها: اجاره اجاره به شرط تملیک اجیر اقسام عقد انواع و اقسام اجرت تجارت تحقیق اجاره سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه ی حق ...
پایان نامه اجاره، سرقفلی وحق ب وپیشه تجارت در حقوق ...
depaper.net/ /19621/پایان-نامه-اجاره،-سرقفلی-وحق- ب-وپیشه/
پایان نامه اجاره، سرقفلی وحق ب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه ی مقاله پایان نامه اجاره پایان نامه اجاره به شرط تملیک پایان نامه اجاره کشتی.
اجاره سرقفلی وحق ب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران ...
qted.ir/122/4/اجاره-سرقفلی-وحق- ب-وپیشه-تجارت-حقوق/12104.html
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پ است ودراصطلاح فقهی به معنای ... دیگر از دنباله های عقد اجاره بحث سرقفلی، حق ب و پیشه و تجارت است که با ...
[pdf]pdf: مقاله ارشد رشته حقوق اجاره، سرقفلی و حق ب و پیشه و ...
arsto.ir/39025.pdf
اﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﻨﺘﺮﻧﺘ ﺑﻪ »ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق اﺟﺎره، ﺳﺮﻗﻔﻠ و ﺣﻖ. ﺴﺐ و ﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت در ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﺮان و ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ورد« اﺧﺘﺼﺎص دارد. ﺑﺨﺸ از ﻓﺎﻞ. ﺪه اﺟﺎره در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﻫﺎ ﻧﺪن و ...
ید آنلاین پایان نامه ارشد رشته حقوق - اجاره،سرقفلی و ...
shibaarticlez.ir/post/matlab6486.html
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ید آنلاین پایان نامه ارشد رشته حقوق - اجاره،سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه ی با فرمت ورد.
[pdf]pdf: اجاره، سرقفلی وحق ب وپیشه و تجارت در حقوق ...
rstg.ir/46133.pdf
ﺑﺨﺶ اول - ﺧﻼﺻﻪ. اﺟﺎره، ﺳﺮﻗﻔﻠ وﺣﻖ ﺴﺐ وﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت در ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﺮان وﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ. اﺟﺎره، ﺳﺮﻗﻔﻠ وﺣﻖ ﺴﺐ وﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت در ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﺮان وﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ. ﺑﺨﺶ دوم - ﺗﻮﺿﺤﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت.
اجاره،سرقفلی وحق ب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران ...
payanname1.ir/shop/علوم-انسانی/الهیات/ -پایان-نامه-اجاره،سرقفلی-وحق- /
دسته: الهیات-فقه-فلسفه-معارف ی, حقوق و علوم قضایی برچسب: اجاره،سرقفلی وحق ب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه ی, ید پایان نامه ...
مقاله ارشد رشته حقوق – اجاره، سرقفلی و حق ب و ...
uhddl.ir/dl-html/23688.html
۳ دی ۱۳۹۵ - مقاله ارشد رشته حقوق – اجاره، سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه ی با فرمت ورد. اجاره در لغت به معنای رها نیدن و ...
پایان نامه اجاره، سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت در ...
ketabpich.nisblog.ir/post/407
۲۶ دی ۱۳۹۵ - پایان نامه اجاره، سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه ی - <-blogandpostdesc->
اجاره ، سرقفلی و حق ب و پیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران ...
dlfilenab.abtinblog.com/post/3711
اجاره ، سرقفلی و حق ب و پیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه ی. این محصول در قالب فایل word و در 290 صفحه تهیه و تنظیم شده است. توجه : شما می توانید ...
اجاره،سرقفلی وحق ب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران ...
shop.iporoje.ir › حقوق
اجاره,سر قفلی و حق ب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه ی.
بررسی ماهیت و مبنای حق سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت ...
ganj.irandoc.ac.ir/articles/543634
بررسی ماهیت و مبنای حق سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت و احکام آن ها در فقه ی و حقوق ایران ... موضوع: هنر و علوم انسانی > معارف ی ... حق ب و پیشه و تجارت از دیدگاه فقهی و حقوقی، امتیازی نسبت به محل مورد اجاره است که به نفس انعقاد عقد ...
پایان نامه ارشد رشته حقوق اجاره،سرقفلی و حق ب و ...
www.irpost.tk/.../ -پایان-نامه-ارشد-رشته-حقوق-اجاره،سرقفلی-و-حق- ب-و-پی...
مقاله ارشد رشته حقوق اجاره، سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه ی با فرمت ورد ... پایان نامه رشته حقوق ماهیت رشوه در قانون مجازات ...
اجاره،سرقفلی وحق ب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران ...
www.istudents.ir › فروشگاه › مقالات و پایان نامه › علوم انسانی
پروژه اجاره،سرقفلی وحق ب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه ی. 1-1 هدف. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی تطبیقی و پژوهشی عقد اجاره ا زنظر ...
کتاب : سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و ...
vista.ir/book/.../سرقفلی-و-حق- ب-و-پیشه-و-تجارت-در-حقوق-ایران-و-فقه-
پدیدآورندگان : نویسنده: بهمن کشاورز موضوع : مالک و مستاجر - قوانین و مقررات - ایران , سرقفلی - قوانین و مقررات - ایران , سرقفلی (فقه) ناشر : کشاورز محل نشر : تهران ...
رویکردی تحلیلی به ماهیت حق ب یا پیشه یا تجارت و حق ...
www.ensani.ir/fa/content/66219/default.aspx
چکیده: حق سرقفلی و حق ب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای حقوقی رایج در حقوق ... به بررسی این دو تأسیس حقوقی در حقوق موضوعة ایران و مبانی فقهی آن می پردازیم و .... پس از انقلاب ی، براساس مبانی فقهی در مشروعیت حق ب یا پیشه یا ... در مورد وجه و مبلغی که در ابتدای اجاره تحت عنوان سرقفلی توسط مالک از مستأجر اخذ ...
صفحه قبلی
بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق ب یا پیشه ...
jplr.atu.ac.ir/article_185.html
توسط بادینی - ‏2013
شده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق ب یا پیشه یا تجارت بطور کلی شدهاند. .... 6- موضوع موافقت مالک با انتقال مورد اجاره به غیر ونهایتاً .( قوه قضاییه، 1387 ،ص ...... چاپ چهارم، نشر کشاورز. کشاورز، بهمن ( 1385 )، سرقفلی و حق و ب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه ، چاپ ششم، انتشارات کشاورز.
رویکردی تحلیلی به ماهیت حق ب یا پیشه یا تجارت و حق ...
www.ensani.ir/fa/content/66219/default.aspx
چکیده: حق سرقفلی و حق ب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای حقوقی رایج در حقوق ... به بررسی این دو تأسیس حقوقی در حقوق موضوعة ایران و مبانی فقهی آن می پردازیم و .... پس از انقلاب ی، براساس مبانی فقهی در مشروعیت حق ب یا پیشه یا ... در مورد وجه و مبلغی که در ابتدای اجاره تحت عنوان سرقفلی توسط مالک از مستأجر اخذ ...
اجاره،سرقفلی وحق ب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران ...
telefile.rozblog.com/post/229
مقاله 89اجاره،سرقفلی وحق ب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه ی 288 ص چکیده اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پ است ودراصطلاح…,اجاره،سرقفلی ...
اجاره،سرقفلی وحق ب وپیشه و تجارت در حقوق ... - کلاس آزاد ...
kelaseazad.ir/اجاره،سرقفلی-وحق- ب-وپیشه-و-تجارت-در-ح/
اجاره،سرقفلی وحق ب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه ی ... یکی دیگر از دنباله های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت است که با ایجاب ...
مقایسه حق ب وپیشه یاتجارت در قانون روابط موجر ومستاجر ...
dr-miran.ir/...حقوقی/28-مقایسه-حق- ب-وپیشه-یاتجارت-در-قانون-روابط-موجر-ومس...
۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - عده ای دیگر بین مفهوم سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت هیچگونه ... در ملک غیر موجب افزایش قیمت ملک دیگری گردد این موضوع به عنوان حقی برای ... یعنی چنانچه در قرارداد اجاره حق انتقال به غیر به مستاجر داده شده باشد و یا در .... 4- کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه ، تهران، ...
سرقفلی و حق ب پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه | ...
cafehoghough.com/80903/سرقفلی-و-حق- ب-پیشه-و-تجارت-در-حقوق-ایر/
۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - کتاب «سرقفلی و حق ب پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه » کت ... حق ب پیشه و تجارت پرداخته و این حق را از منظر و قوانین موضوعه. ... عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا ...
اجاره،سرقفلی وحق ب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران ...
chifile.com/ s/اجاره،سرقفلی-وحق- ب-وپیشه-و-تجارت-در-ح/
۳۱ تیر ۱۳۹۳ - اجاره،سرقفلی وحق ب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه ... 5-2- فقهای مذاهب ی همگی می گویند اجاره از لحاظ کلی دو نوع می باشد.
سر قفلی و حق ب و پیشه و تجارت - حقوق ... - ...
hasanilaw. /post/469
در تعریفی دیگر آن را حقی که به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره محل ب خود .... موضوع حق، مال منقول باشد، آن را منقول تبعی می گویند و اگر موضوع حق غیرمنقول .... 1- کشاورز ، بهمن ، سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه ...
وک آنلاین - توقیف حق ب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی
www.vekalatonline.ir/print.php?todo=showarticles&aid=41589
لازمه بحث در مورد توقیف سرقفلی و حق ب و پیشه یا تجارت، شناسایی ماهیت و تفاوت ... گفتار اول- بررسی حق سرقفلی در لغت و قوانین موضوعه ... 1- سر قفلی حقی است که به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره محل ب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود. ..... 1- سرقفلی و حق ب یا پیشه یا تجارت در حقوق ایران و فقه ، بهمن ...
سرقفلی و حق ب و پیشه - وبلاگ فقهی وحقوقی آذر -
azar-law. /post/2
مشاوره در نگارش پایان نامه ،پروپوزال، مقاله،تحقیق. رشته های حقوق،فقه و حقوق ی ،الهیات. کاردانی،کارشناسی ،کارشناسی ارشد، ی. 09353263466. مقدمه.


مشاهده متن کامل ...
*باااااااااااااارااااااانم* فقط برای باران جونم *
درخواست حذف اطلاعات

sms baroon اس ام اس با موضوع باران ، اس ام اس بارانی

کاش وقتی آسمان بارانی است ، چشم را با اشک باران تر کنیم

کاش وقتی که تنها میشویم ، لحظه ای را یاد یکدیگر کنیم . . .

.

.

.

روزای بارونی قطره های بارون رو بشمار

اگه بند اومد روی رفاقت من حساب کن ، نه کم میاد و نه بند میاد . . .

.

.

.

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی / به که گویم که تو گرمای دستان منی

گرچه پاییز نشد همدم و همسایه من / به که گویم که تو باران زمستان منی . . .

.

.

.

میدانم که می مانی و از قلبم بیرون نمیروی

پس لااقل باران را بهانه کن ، دارد باران می آید . . .

.

.

.

به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بی ش . . .
چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است

مثل همین باران بی سوال

که هی می بارد

که هی اتفاق آرام و شمرده شمرده می بارد!

.

.

.
باران که می بارد تمام کوچه های شهر پر از فریاد من است که می گویم:

من تنها نیستم , تنها منتظرم

.

.

.

پنجره ی باران خورده ات را باز کن

چند سطر پس از باران

چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده

دلم برایت تنگ است

.

.

.

همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز زندگی جبران کن . . .

.

.

.

نگاه ت باران به روی صورتم انه میلغزد

ولی باران نمیدانند که من دریایی از دردم

به ظاهر گرچه میخندم ولی اندر سکوتی تلخ میگریم . . .

.

.

.

اندکی عاشقانه تر زیر این باران بمان ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند . . .

.

.

.

بغضهای مرطوب مرا باور کن ، این باران نیست که میبارد

صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد . . .

.

.

.

مثل باران چشمهایت دیدنی است /٬ شهر خاموش نگاهت دیدنیست

زندگانی معنی لبخند توست / خنده هایت بی نهایت دیدنیست . . .

.

.

.

اگر میدونستی چقدر دوستت دارم

برای اومدنت بارون رو بهانه نمیکردی

رنگین کمان من

.

.

.

در حسرت موجم ، باران کفافم نیست

درمان درد من ، باران ِ نم نم نیست . . .

.

.

.

باران ، یا دوشِ آب ، چه فرقی می کند؟

وقتی عاشقی ، زیرِ هیچ کدام ، آواز نخواند . . .

.

.

.

شیشه پنجره را باران شست

از دل من اما

چه ی نقش تو را خواهد شست ؟

.

.

.

چشمهای من از دوریت کنون مثل آسمان بارانیست

ابرها میبارند و آرام میشوند اما چشمهایم می بارند و بیقرار تر میشوند

کاش تا ابرها آرام نشده اند بیایی

.

.

.

باز باران آمد

از هوا یا ز دو چشم خیسم؟

نیک بنگر!

چه تفاوت دارد . . .

.

.

.

خدا ابر رو به گریه میاره تا گلها بخندن، پس هر وقت بارون آمد یادت نره بخندی . . .

.

.

.

علم ثابت کرده که شکر در آب حل میشه

پس هیچ وقت زیر بارون نرو ، چون شیرین ترین دوستم را از دست می دم !

.

.

.

باران که می بارد تو در راهی / از دشت شب تا باغ ِ بیداری

از عطر عشق و آشتی لبریز / با ابر و آب و آسمان جاری

تا عطرِ آهنگ تو می د / تا شعر باران تو می گیرد . . .مشاهده متن کامل ...
پایان نامه سموم سیانوباکتریایی
درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه سموم سیانوباکتریایی

عنوان کامل : پایان نامه سموم سیانوباکتریایی

تعداد صفحات : 96

دسته : زیست محیط ، پزشکی

توضیحات :

چکیده

سیانوباکترها (جلبک‎های سبز ‎- آبی) جزء پروکاریوت‎ها محسوب می‎شوند. این فیتوپلانکتون‎ها معمولاً در آب‎های شیرین و لب شور یافت می‎شوند و از لحاظ شکل ظاهری به دو گروه رشته‎ای و کلنی تقسیم می‎شوند.

سیانوباکترها در هنگام بلوم (شکوفایی)، سمومی را تولید می‎کنند که سلامت آب آشامیدنی را به مخاطره می‎اندازند و اثرات مضری بر روی موجودات زنده دارند. این سموم عبارتند از: میکروسیس‎تین‎ها، نو ارین‎ها، سا ی تو ین‎ها، آناتو ین ‎a، آناتو ین ‎s(a) و ‎cylindrospermopsin. این سموم از نظر ساختمانی متفاوتند و محدودة عصبی را شامل می‎شود. وجود سیانوباکترها و سموم آنها در مخازن آبی مورد استفاده برای آشامیدن به علت عدم مدیریت صحیح منابع و مخازن آبی است.

روش‎های تیمار آبی که در این پروژه مورد بحث قرار گرفته‎اند عبارتند از: کلرزنی، اسیون سریع یا کند، به ویژه استفاده از ازن و غیره، از موثرترین روش‎ها در از بین بردن سیانوباکترها هستند.
مقدمهجهت محصول اینجا کلیک نمایید
بعضی از جلبک‎های سبز ‎- آبی سمومی تولید می‎کنند که وجود این سموم و افزایش آنها در آب آشامیدنی باعث ایجاد اثرات حاد و مزمن می‎گردد و ممکن است حیات موجودات زندة آبزی و دیگر موجوداتی را که از این آب آلوده استفاده می‎کنند، تهدید کنند.

فعالیت‎های انسانی مانند ورود فاضلابهای شهری، صنعتی و کشاورزی که حاوی عناصر غذایی فراوانی هستند باعث شکوفایی این جلبک‎ها می‎گردد و در نتیجه ا یژن آب کاهش می‎یابد و آب رنگ و بوی نامطبوع پیدا می‎کند و سبب افزایش مرگ و میر موجودات زنده و یا افزایش بیماریهای حاد و مزمن می‎شود. مدیریت صحیح منابع آبی می‎تواند از لوم این جلبک‎ها جلوگیری کند.

با ارزی این سموم در منابع آبی و تعیین مقادیر آنها و اتخاذ روشهای مناسب برای مبارزه و کنترل آنها می‎توان میزان آلودگی منابع آبی و تعیین مقادیر آنها و اتخاذ روشهای مناسب برای مبارزه و کنترل آنها می‎توان میزان آلودگی منابع آبی به سموم سیانوباکترها را تا حد قابل ملاحظه‎ای کاهش داد و سلامت و بقاء موجودات زنده را تضمین کرد.

پژوهش‎ها و مطالعات فراوانی در زمینة روشهای کنترل این سموم صورت گرفه است و این روشها تا حد قابل ملاحظه‎ای در کاهش سموم سیانوباکترها مؤثر واقع شده‎اند. این روشها عبارتند از کنترل یا مبارزة بیولوژیک و یا افزودن مواد شیمیایی به منابع آب.

البته سیانوباکترها در بعضی از نقاط دنیا به علت اینکه شرایط مناسبی فراهماست زیستی پیدا کرده‎اند.
فصل اول
انواع سیانوباکترها (جلبک‎های سبز ‎- ویژگیهای بیولوژیکی، ظاهری و ‎بلومهای سمی آنها)

جلبک‎های سبز ‎- آبی دارای ۱۵۰ جنس و ۲۰۰۰ گونه هستند که در حال حاضر کمتر از ۴۰ گونة سمی تشخیص داده شده‎اند. جلبک‎های سبز ‎- آبی با بیش از ۳ میلیون سال قدمت از قدیمی‎ترین موجودات بوده که سالانه با بلوم خود سبب مرگ و میر بسیاری از آبزیان و احشام می‎گردند.
۱-۱- تاریخچه

سیانوفیت‎ها یا جلبک‎های سبز ‎- آبی در واقع همان سیانوباکترها هستند که تا سال ۱۹۷۸ این میکروارگانیسم‎ها جزء جلبک‎ها محسوب می‎شدند تا اینکه در سال ۱۹۷۸ دانشمندی به نام ‎stanier و همکارانش بررسی علمی بسیار منطقی روی این میکروارگانیسم‎ها انجام دادند و ثابت نمودند که سیانوفیت‎ها نه تنها فاقد هسته و غشاء هسته می‎باشند، بلکه از نظر ضریب رسوبگذاری میتوکندری ‎srna شانزده می‎باشند که شباهت بسیار زیاد بین آنها و باکتریهاست.
۱-۲- ویژگیهای ساختاری و بیولوژیکی سیانوباکترها

سیانوباکترها فاقد هستة مشخص، مژک و تاژک بوده و گروه اصلی پروکاریوتها را تشکیل می‎دهند. از نظر ساختمانی حاوی دیوارة سلولی هستند، که در باکتریهای گرم منفی وجود دارد. با این تفاوت که در بسیاری از آنها لایة پکتینی و سلو ی نیز موجود است. سیانوباکترها دارای رنگدانه‎های مخصوص بیلوپروتئین‎ها (فیکواریترین ‎c)، زانتین، کلروفیل ‎a و کاروتین. معمولاً کلروفیل ‎c و ‎b در سیانوباکترها وجود ندارند. جلبک‎های سبز ‎- آبی علاوه بر کلروفیل ‎a دارای رنگ خاص آبی به نام فی یانین می‎باشند. رنگ قرمز فیکواریترین هم در برخی گونه‎ها دیده می‎شود. تقریباً در تمامی گونه‎ها اطراف سلول را یک غشاء ژله‎ای فرا گرفته است که از بخش غشاء سلولی و یا از سلول مستقیماً ترشح می‎شود. واکوئل در سیانوباکترها از انواع هوایی و یا غذایی هستند که واکوئل‎های هوایی موجب شناوری سیانوباکترها در سطح آب و بهبود فتوسنتز می‎گردند. معمولاً ذرات رنگی (کروموبلاست) بر روی تیلاکوئید قرار دارند. سنتروبلاست‎ها در مرکز سلول قرار دارند و برخلاف کروموبلاست‎ها ناحیة بی‎رنگ محسوب می‎شوند. طیف رنگ و رنگدانه‎ها در سیانوباکترها با توجه به نوع گونه متفاوت است. معمولاً، هیدراتهای کربن در سیانوباکترها وجود دارند که به آمیلوپکتین معروفند. برخی از چربیها و پروتئین‎های دیگر نیز در سیانوباکترها دیده می‎شوند.

جلبک‎های سبز ‎- آبی براساس نوع و نسبت رنگدانه‎ها ممکن است به رنگ‎های چمنی، سیاه، قرمز، قهوه‎ای، زرد و یا بنفش دیده شوند و با وجودی که سیانوباکترها فاقد هرگونه مژک یا تاژک‎اند، ولی نوعی حرکت ویژه در گونه‎های رشته‎ای دیده می‎شود که هنوز مکانیسم دقیق آن روشن نشده است. در حقیقت گونه‎های رشته‎ای یک حرکت بطنی خزنده دارند و گونه‎های تک سلولی و تشکیل دهندة کلنی فاقد تحرک هستند. برخی از گونه‎های جلبک‎های سبز ‎- آبی (در گونه‎های رشته‎ای) تا حدی بزرگ می‎شوند که با چشم غیرمسلح قابل دید هستند. در جلبک‎های رشته‎ای مواد ژله‎ای به شکل لوله بوده و سلولها در امتداد یکدیگر از طریق پلاسمودیوم به یکدیگر متصل‎اند. شناسایی مواد ژله‎ای به ویژه زمانی که بی‎رنگ هستند از طریق میکروسکوپ مشکل است. ردیف‎های سلولی در گونه‎های نخی شکل را تریکوم گویند.

تکثیر جلبک‎های سبز ‎- آبی از طریق غیر ( شدن غلاف ژلاتینی و دو نیم شدن سلولها) صورت می‎گیرد، یعنی تکثی در قسمت داخلی دیوارة سلولی انجام می‎شود ولی بخش خارجی بدون تقسیم باقی می‎ماند به طوری که یک تراکم بالای سلولی رسیده و تشکیل کلنی می‎دهند.

تشکیل اسپور: نانویست‎ها سلولهای بسیار کوچکی هستند که با سرعت از طریق تقسیم سلول مادر و پی‎د ی تشکیل می‎شوند. این سلولها تا حد طبیعی رشد می‎یابند بنابراین اسپورهای داخلی از طریق تقسیم متوالی یک سلول بزرگ مادر حاصل می‎شوند. ولی اسپورهای خارجی در بخش سلولهای انتهایی تشکیل می‎شوند در تکثیر جلبک‎های رشته‎ای جدا شدن رشته‎های کوچک از رشتة اصلی را هورموژنی و جدا شدن سلولها را پلانوکو گویند.

هرویست‎های سلولهای فاقد مواد فتوسنتزی بیرنگ یا زردرنگ هستند و اغلب دارای دیوارة ضخیم سلولی بوده که در گونه‎های رشته‎ای در دورة رشد در بین سلولها در انتهای رشته ظاهر می‎شوند.

جلبک‎های سبز ‎- آبی از قدیمی‎ترین جانداران فوتواتوتروف به شمار می‎روند که معمولاً در دریاها، آب‎های لب شور و شیرین به صورت پلانکتونی و بنتیک زندگی نموده و می‎توانند دامنة وسیعی از شوری و تغییرات درجه حرارت را تحمل نمایند. البته بیشتر جلبک‎های سبز ‎- آبی ن آب‎های شیرین می‎باشند و این جلبک‎ها فیتوپلانکتون‎های غالب تابستانی هستند.

سیانوفیت‎ها در صنایع مختلف از جمله آرایشی، دارویی، غذای دام، طیور، ماهی‎ها، ماکیان و نیز غذای انسان مصرف دارند. البته این میکروارگانیسم‎ها به دلیل داشتن ژلاتین زیاد برای تغذیه چندان مناسب نیستند ولی بعضی از انواع آن، مثل نوستوک ‎(nostoc) به علت داشتن پروتئین و چربی زیاد مصرف می‎گردد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
فصل اول: انواع سیانوباکترها و ویژگیهای بیولوژیکی، ظاهری و بلومهای سمی آنها
۱-۱- تاریخچه
۱-۲- ویژگیهای ساختاری و بیولوژیکی سیانوباکترها
۱-۳- بلومهای سمی (شکوفایی) سیانوباکترها
۱-۴- مهمترین راسته‎های جلبک‎های سبز ‎- آبی
۱-۵- تقسیم‎بندی سیانوباکترها از لحاظ شکل ظاهری
۱-۵-۱- سیانوباکترهای رشته‎ای
۱-۵-۲- سیانوباکترهای کلنی
فصل دوم: طبقه‎بندی سموم سیانوباکتریایی
۲-۱- طبقه‎بندی سموم سیانوباکتریایی براساس مکانیسم عمل
۲-۱-۱- نوروتو ین‎ها
۲-۱-۲- هپاتوتو ین‎ها
۲-۱-۳- درماتو تو ین‎ها
۲-۲- انواع سیانوتو ین‎ها
عنوان صفحه
۲-۲-۱- نو ارین‎ها
۲-۲-۲- سا ی تو ین‎ها
۲-۲-۳- آناتو ین a و هوموآناتو ین a
2-2-4- آناتو ین ‎a (s)
2-2-5- ‎cylindrospermopsin
2-2-6- میکروسیس تین
۲-۲-۶-۱- دوام و پایدار میکروسیس‎تین در سلولها
۲-۲-۶-۲- خارج‏شدن‎سم‏هپتاپپتید(میکروسیس‎تین‎درطی‎تجزیة ‎microcystis aeruginosa
2-3- طبقه‎بندی سیانوتو ین‎ها براساس ساختمان شیمیایی
۲-۳-۱- پپتیدهای حلقوی
۲-۳-۲- آلکالوئیدها
۲-۳-۲-۱- آلکالوئیدهای سیتوتو یک
۲-۳-۲-۲- آلالوئیدهای درماتوتو یک
۲-۳-۳- سموم لیپوپلی اریدها ‎(lps)
فصل سوم: اثرات مضر سموم سیانوباکترها
۳-۱- آزمایش سلامت انسان
۳-۱-۱- قرار گرفتن در معرض اثرات حاد و غیرمزمن
عنوان صفحه
۳-۱-۲- قرار گرفتن در معرض اثرات مزمن
۳-۲- ارزی خطر
۳-۳- اثر بر ماهیان
۳-۴- اثر بر موجودات آبزی
۳-۵- تولید ترکیبات بیواکتیو
۳-۶- صدمه از راه تماس تفریحی
۳-۷- مسمومیت حیوانی
۳-۸- اثر بر زئوپلانکتونها
۳-۹- اثر بر باکتریهای آبزی
فصل چهارم: روشهای کنترل و جلوگیری از شکوفایی
۴-۱- انعقاد یا چسبیدن، معلق بودن هوای محلول و جذب سطحی کربن فعال
۴-۲- کلرزنی
۴-۳- اسیون سریع و اسیون کندشنی
۴-۴- فرآیندهای غشایی
۴-۵- دما
۴-۶- اسیدیته ‎(ph)
4-7- کاهش فسفر و ازت
عنوان صفحه
۴-۸- سولفات مس
۴-۹- سیمازین
۴-۱۰- ازن‎دار کربن
۴-۱۰-۱- میکروسیس‎تینها و نو ارین
۴-۱۰-۲- آناتو ین a، آناتو ین ‎s(a) و سا ی تو ین
۴-۱۱- نور
۴-۱۲- کنترل بیولوژیک
۴-۱۲-۱- تغذیه توسط زئوپلانکتونها
۴-۱۲-۲- کپور نقره‎ای

فهرست ج ‎ها
عنوان صفحه


جهت محصول اینجا کلیک نمایید

-------------------------------------------------------------------------------
پایان نامه سموم سیانوباکتریایی - کافه همکار
cafehamkar.com/product_detaile/347/پایان-نامه-سموم-سیانوباکتریایی
۲۸ آبان ۱۳۹۳ - عنوان کامل : پایان نامه سموم سیانوباکتریایی. تعداد صفحات : 96. دسته : زیست محیط ، پزشکی. توضیحات : چکیده. سیانوباکترها (جلبک های سبز ...
پایان نامه سموم سیانوباکتریایی – پروژه 20
projeh20.ir/پایان-نامه-سموم-سیانوباکتریایی/
چکیده مقدمه فصل اول: انواع سیانوباکترها و ویژگیهای بیولوژیکی، ظاهری و بلومهای سمی آنها 1-1- تاریخچه 1-2- ویژگیهای ساختاری و بیولوژیکی سیانوباکترها 1-3- بلو.
[pdf]pdf: سموم سیانوباکتریایی در منابع آب آشامیدنی | ناین ...
pdf.9project.ir/posts/2977.pdf
ﺳﺎﻧﻮ ﺑﺎﺘﺮﻫﺎ در ﻫﻨﺎم ﺑﻠﻮم (ﺷﻮﻓﺎ)، ﺳﻤﻮﻣ را ﺗﻮﻟﺪ ﻣ ﻨﻨﺪ ﻪ ﺳﻼﻣﺖ آب آﺷﺎﻣﺪﻧ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣ ... ﺎﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻤﻮم ﺳﺎﻧﻮﺑﺎﺘﺮﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻌﻀ از ﺟﻠﺒ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ – آﺑ ﺳﻤﻮﻣ ﺗﻮﻟﺪ ﻣ ﻨﻨﺪ ﻪ وﺟﻮد اﻦ. ﺳﻤﻮم ...
پایان نامه سموم سیانوباکتریایی - داک کده
dockade.com/4886/پایان-نامه-سموم-سیانوباکتریایی/
پایان نامه سموم سیانوباکتریایی. سیانوباکترها (جلبک های سبز - آبی) جزء پروکاریوت ها محسوب می شوند. این فیتوپلانکتون ها معمولاً در آب های شیرین و لب شور ...
پایان نامه سموم سیانوباکتریایی در منابع آب آشامیدنی - فایلود
fiload.ir/product/13112/پایان-نامه-سموم-سیانوباکتریایی-در-منابع-آب.../352
پایان نامه سموم سیانوباکتریایی در منابع آب آشامیدنی. چکیده: سیانو باکترها (جلبک های سبز - آبی) جزء پروکاریوت ها محسوب می شوند. این فیتوپلانکتون ها معمولاً در ...
جلبک سبز آبی | ید و پایان نامه سموم ...
rockshop.parspa.ir/111340/+جلبک++سبز+آبی+.xhtml
جلبک سبز آبی ,پایان نامه سموم سیانوباکتریایی فرصتی برای دقیق کامل وشناختن این سم که در جلبک های آب پیدا میشود به ما داده است.
مقاله سموم سیانوباکتریایی - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه ...
bankmaghale.ir/مقاله-سموم-سیانوباکتریایی/
مقاله سموم سیانوباکتریایی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۳ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و ید لینک مقاله سموم ...
[pdf]دریافت فایل
ganj.irandoc.ac.ir/articles/ _sparse/505379
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ زرﻨ. ﺪا ﺳﻠﻄﺎﻧ. داﻧﺸﺪه ﻋﻠﻮم. ﻃﺒﻌ. ﺮوه زﺴﺖ ﺎﻫ. ﺎﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﺑﺮای درﺎﻓﺖ درﺟﻪ. ﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ در رﺷ. ﻋﻠﻮم ﺎﻫ. (. اﻮﻟﻮژی. -. ﺳﺴﺘﻤﺎﺗ. ﻋﻨﻮان. ﺑﺮرﺳ ﺗﻨﻮع ﺳﺎﻧﻮﺑﺎی. ﻫﺎی درﺎﻪ ار.
[pdf]39 تا پایان شهریور لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته ...
marine.srbiau.ac.ir/files/لیست%20پایان%20نامه%20های%20کارشناسی%20ارشد.pdf
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد. تا پایان شهریور. 39 ... بررسی سموم ارگانوکلره بر بافت پنج ماهی اقتصادی در سواحل جنوب شرقی دریای خزر. 22. /1/. 45. 15.
پایان نامه سموم سیانوباکتریایی - کلوب
www.cloob.com/u/dariushmos/123637990/ _پایان_نامه_سموم_سیانوباکتریایی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - جزئیات کامل : عنوان کامل : پایان نامه سموم سیانوباکتریایی تعداد صفحات : 96 دسته : زیست محیط ، پزشکی توضیحات : چکیده سیانوباکترها ...
تبلیغ
سندیکای تخصصی انجام پایان نامه - مخصوصا پایان نامه های ناممکن‏
تبلیغthesis.mecharithm.com/‏
انجمن مکاریتم تنها موسسه ای است که در صورت عدم تعهدات غرامت می دهد02128421197
تقدیم کننده آرامش علمی · پایبند به اخلاق علمی · پایبند به شرافت کاری
فروشگاه پایان نامه | تحقیق و پروژه | مقالات دانشجویی پایان ...
uni-doc.ir/پایان-نامه-سیانوباکترها/
پایان نامه سموم سیانوباکترها. فـرمت: doc تعداد صفحات: ۶۵ صفحه ... طبقه بندی سموم سیانوباکتریایی. ۲-۱- طبقه بندی سموم سیانوباکتریایی براساس مکانیسم عمل.
[pdf]اصل مقاله (224 k) - گیلان
japb.guilan.ac.ir/article_553_bca9c727a754c83a6e1b36ee60cebb44.pdf
توسط کریمی - ‏2013 - ‏مقالات مرتبط
ﺑﺮرﺳ ﺑﺮﺧ وﻬﺎی ﻓﺰﻮﻟﻮژ و ﻓﺘﻮﺷﻤﺎ. ﺳﺎﻧﻮﺑﺎﺘﺮی. anabaena sp. ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺗﺎﻻب. ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻼن ... ﺗﻮﻟﺪ ﺳﻢ، ﺗﻐﺮ. رﻧ و ﻣﺰه ..... ﺗﺄﺛﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﻦ ﺑﺮ رﺷﺪﺟﻠﺒ ﻫﺎ، ﺎﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ.
انواع سموم باکتریایی - بانک مقالات فارسی مقاله پروژه ...
epapers.ir/ /tag/انواع-سموم-باکتریایی/
انواع سموم باکتریایی بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی انواع سموم باکتریایی پروژه سموم سیانوباکتریایی.
تحقیق ، پروژه و پایان نامه دانشجویی
cafeproje.com/
0 تومان. 0. slide. جستجوی تحقیق ، پروژه و پایان نامه در کافه پروژه: ... پایان نامه کارشناسی کشت خاکهای هیدروپونیک · پایان نامه کارشناسی سموم سیانوباکتریایی ...
پایان نامه سموم سیانوباکتریایی - پایان نامه آماده
presentation.blogsky.com/1395/07/18/post-4824/
۱۸ مهر ۱۳۹۵ - پایان-نامه-سموم-سیانوباکتریایی پایان نامه سموم سیانوباکتریایی، در قالب فایل word و در حجم 95 صفحه. بلومهای سمی سیانوباکترها در ابتدا ...
پایان نامه سموم سیانوباکتریایی :: پروژه آپدیت
projehupdate.blog.ir/post/67
۶ داد ۱۳۹۴ - جزئیات کامل : عنوان کامل : پایان نامه سموم سیانوباکتریایی تعداد صفحات : 96 دسته : زیست محیط ، پزشکی توضیحات : چکیده سیانوباکترها ...
پایان نامه شیمی - همه چیز آماده
band.parsiblog.com/category/پایان+نامه+شیمی/
۷ آذر ۱۳۹۲ - پایان نامه سموم سیانوباکتریایی. چکیده: سیانوباکترها (جلبک های سبز آبی) جزء پروکاریوت ها محسوب می شوند. این فیتوپلانکتون ها معمولاً در ...
پایان نامه سموم سیانوباکتریایی در منابع آب آشامیدنی - همه ...
band.parsiblog.com/.../پایان+نامه+سموم+سیانوباکتریایی+در+منابع+آب+آشا...
۲۴ بهمن ۱۳۹۳ - پایان نامه سموم سیانوباکتریایی در منابع آب آشامیدنی - همه چیز آماده - بازی ، نرم افزار ، ، پروژه و . . . گزارش کارآموزی ، پروژه ، طرح ...
پایان نامه در مورد سموم سیانوباکتریایی
bir .epage.ir/.../incl.news_connector.newsprintversion.html_typeid.1_new...
روش های تیمار آبی که در این پروژه مورد بحث قرار گرفته اند عبارتند از: کلرزنی، ... سم سیانوباکتریایی در آب تحقیق سموم باکتریها در آب پایان نامه آلودگی آب .
پایان نامه رشته زیست شناسی - سموم سیانوباکتریایی ...
www.0y0.ir › stufile
1-5-1- سیانوباکترهای رشته ای. 1-5-2- سیانوباکترهای کلنی. فصل دوم: طبقه بندی سموم سیانوباکتریایی. 2-1- طبقه بندی سموم سیانوباکتریایی براساس مکانیسم عمل.


مشاهده متن کامل ...
جملات الهام بخش برای زندگی
درخواست حذف اطلاعات
جملات الهام بخش برای زندگی

.
.
.
.
قطره از دریا جدا شد و به دریا پیوست
رود گفت : چه سقوطی کرد
ابر گفت : قطره ای دریا شد ، چه صعودی کرد . . .
.
.
.
.
گر به ت برسی مست نگردی مردی
گر به ذ برسی پست نگردی مردی
اهل عالم همه بازیچه دست هوسند
گر بازیچه این دست نگردی مردی . . .
.
.
.
.
به شنیدن عادت کن ، خواهی دید که از سخن ابلهان نیز سود خواهی یافت . . .
(افلاطون)
.
.
.
.
از میان دو واژه ی انسان و انسانیت
اولی در میان کوچه ها
و دومی در لابلای کتابها سرگردان است . . .
(ویکتور هوگو)
.
.
.
.
آنقدر زمین خورده ام که بدانم
برای برخاستن
نه دستی از برون
بلکه همتی از درون لازم است . . .
.
.
.
.
زن زیباترین مخلوق خداوند است
و زیبایش زمانی به کمال میرسد ، که حس مادر بودن را تجربه میکند . . .
.
.
.
.
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی
در می ی
دوستان واقعی ات چه انی هستند . . .
(الیزابت تایلور)
.
.
.
.
دو چیز انسانیت را در وجود انسانها از بین میبرد :
1- فریاد ، وقتی باید سکوت کرد
2- سکوت ، وقتی باید فریاد زد
.
.
.
.
درسهای زندگی ، آنقدر تکرار میشوند تا آموخته شوند . . .
.
.
.
.
صادق بودن شاید منتهی به دوستی های فراوان نشود
اما همیشه نتیجه اش یافتن دوستان حقیقی خواهد بود . . .
.
.
.
.
عشق واقعی زمانی آغاز میشود
که هیچ چشم داشتی در مقابل وجود نداشته باشد . . .
.
.
.
.
نیمی از اشتباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم ، احساس میکنیم
و وقتی که باید احساس کنیم ، فکر میکنیم . . .
.
.
.
.
در زندگی اشتباهات بسیاری کرده ام و دردهای زیادی کشیده ام
اما آن اشتباهات “عاقل ترم” د و آن دردها “قوی تر” . . .
.
.
.
.
پیری به نظرم چیزی نیست جز بی آیندگی
و اگر انسان دچار پیری زودرس می شود،برای این است که فر نمی بیند . . .
(محمود ت آبادی)
.
.
.
.
نه هر چشم بسته ای خواب است و نه هر چشم بازی بینا . . .
.
.
.
.
همیشه که باشی ، خسته می شوند
مردمانی که اگر نباشی ، می گویند : بی معرفتی . . .
.
.
.
.
ذهن جایگاهی است که می تواند
از بهشت ، جهنم و از جهنم ، بهشت بسازد . . .
(جان میلتون)
.
.
.
.
اخلاق بد مانند یک لاستیک پنچر است
تا عوضش نکنید، راه بجایی نخواهید برد . . .
.
.
.
.
اگر هیچ توی دنیا از شما بدش نمیاد ، حتما یه جای کارِتون میلنگه !
(دیالوگی از سریالِ هاوس)
.
.
.
.
بعضیا “برای” رسیدن به جایی
و بعضیا “بعد” از رسیدن به جایی
همه چیزو زیر پا میذارند . . .
.
.
.
.
نه هر متاهلی عاشق است و نه هر مجردی تنها . . .
.
.
.
.
انی که در تاریکترین شبهایتان شما را تنها نمی گذارند
همان افرادی هستند که سزاوار ه نی در روشن ترین روزهایتان اند . . .
.
.
.
.
دشمنی که صادقانه کینه ورزی کند
همیشه بهتر است از دوستی که ریاکارانه ابراز محبت می کند . . .
.
.
.
.
همیشه راهی برای به ثمر رسیدن آرزوها وجود دارد
هیچگاه قدرت دعا ، ایمان و عشق را دست کم نگیرید . . .
.
.
.
.
واقعیت این است که هر ی آزرده ات خواهد کرد .
فقط باید انی را پیدا کنی که ارزشِ تحمل رنج را داشته باشند . . .
(باب مارلی)
.
.
.
.
پیدا ملیون ها دوست راحته
اما پیدا دوستی که در ملیون ها راه مشکل با تو بمونه معجزست . . .
.
.
.
.
بزرگ ترین موفقیت زندگی ام این بوده که با چشم های خودم ببینم
که چه طور فراموشم می کنند . . .
(گابریل گارسیا مارکز)
.
.
.
.
همه اخطار ها زنگ ندارند
گاهی هم “سکوت” آ ین اخطار است . . .
.
.
.
.
زندگی میتواند فوق العاده باشد ، اگر دیگران ما را به حال خودمان بگذراند . . .
(چارلی چاپلین)
.
.
.
.
گیریم تا آ عُمر تنها بمانی و شریکی برای زندگیت پیدا نکنی
تحمل این موضوع، بسیار آسان تر از آنست که شب و روز با ی
سر و کار داشته باشی، که حتی یکی از هزاران حرف تو را نمی فهمد . . .
(جورج اُورول)
.
.
.
.
بیرون آدمهای منفی از زندگی ام به این معنا نیست که از آنها متنفرم
بلکه برای خودم احترام قائلم . . .
(آلدوس ها لی)
.
.
.
.
کوچک دیگران
کمکی به بزرگ شدن
خودتان نخواهد کرد . . .
راد اس ام اس
.
.
.
.
قدرت ، جاذبه مرد و جاذبه ، قدرت زن است . . .
(گابریل گارسیا مارکز)
.
.
.
.
اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت
باقی همه بی حاصل و بی خبری بود . . .
(حافظ)
.
.
.
.
گاهی انسان می بایست بین چیزی که به آن عادت کرده
و چیزی که بسیار دلش میخواهد داشته باشد ، یکی را برگزیند . . .
(پائولو کوئلیو)
.
.
.
.
از زندگانیم گله دارد جوانی ام
شرمنده ی جوانی از این زندگانی ام . . .
(شهریار)
.
.
.
.
تو همانی که می شی
هرگاه به این شیدی که تو یک عق به دنبال رویا هایت برو
و به یاوه های مرغ و وس های اطرافت فکر نکن . . .
.
.
.
.
از همه اندوهگین تر شخصی است که از همه بیشتر می خندد . . .
(ژان پل سارتر)
.
.
.
.
ز نـامــردان عـلاج درد خـود جستن، بدان مـاند
که خار از پا برون آرد ی، با نیش عقرب ها . . .
(صائب تبریزی)
.
.
.
.
زمان هیچ گاه دردی را درمان نکرده
این ما هستیم که به مرور، به درد ها عادت می کنیم . . .
.
.
.
.
نه دنیا را بــد ساخته اند
و نه انسان را بــد آفریده اند
تمام مشکل این است
که بــد را خوب رنگ کرده اند . . .
.
.
.
.
کـــاش مــردان ، همیشه مـــرد باشند
و زنـــان ، همیشـــــه زن
آنگــاه هر روز نـه روز “زن” ، نـه روز “مرد”
بلکــه روز “انســـان” است . . .
.
.
.
.
ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺑﺮﺩﺍﺭ : ﻗﺪﻡ ، ﻗﻠﻢ ، قسم
ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ : ﺟﺴﻢ ، ﻟﺒﺎﺱ ، ﺧﯿﺎﻝ
ﺍﺯ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﺭ ﺑﮕﯿﺮ : ﻋﻘﻞ ، ﻫﻤﺖ ، ﺻﺒﺮ
ﺍﺯ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ : ﺍﻓﺴﻮﺱ ، ﻓﺮﯾﺎﺩ ، ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻧﮑﻦ : ﻗﻠﺐ ، ﺯﺑﺎﻥ ، ﭼﺸﻢ
ﺍﻣﺎ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ : ﺧﺪﺍ ، ﻣﺮﮒ ، ﺩﻭست . . .
.
.
.
.
عادت ندارم درد دلم را به هر ی بگویم
پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم
تا همه فکر کنند ، نه دردی دارم و نه قلبی . . .
(چارلی چاپلین)
.
.
.
.
گاهی حذف برخی آدمها از زندگی تان
جا را برای آمدن آدمهای بهتر باز میکند . . .
(ژوزه ساراماگو)
.
.
.
.
انســــآن، درست هنگامی بزرگ می شود که احساس می کنــد، هیــچ است . . .
(کــــارو)
.
.
.
.
عذاب وجدان ، بدتر از مرگ در بیابان سوزان است . . .
(ویکتور هوگو)
.
.
.
.
روزهای برفی طولانی ترند
برای کودکی که از سوراخ کفشش به زمستان می نگرد . . .
.
.
.
.
مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید یا به آهستگی پیشرفت می کنید
شما همیشه جلوتر از همه انی هستید که اصلاً هیچ قدمی برنمی دارند . . .
.
.
.
.
فردی که منفی می شد، در فرصت ها مشکلات را می بیند
فردی که مثبت می شد، در مشکلات فرصت ها را می بیندمشاهده متن کامل ...
جملات الهام بخش برای زندگی
درخواست حذف اطلاعات
جملات الهام بخش برای زندگی

.
.
.
.
قطره از دریا جدا شد و به دریا پیوست
رود گفت : چه سقوطی کرد
ابر گفت : قطره ای دریا شد ، چه صعودی کرد . . .
.
.
.
.
گر به ت برسی مست نگردی مردی
گر به ذ برسی پست نگردی مردی
اهل عالم همه بازیچه دست هوسند
گر بازیچه این دست نگردی مردی . . .
.
.
.
.
به شنیدن عادت کن ، خواهی دید که از سخن ابلهان نیز سود خواهی یافت . . .
(افلاطون)
.
.
.
.
از میان دو واژه ی انسان و انسانیت
اولی در میان کوچه ها
و دومی در لابلای کتابها سرگردان است . . .
(ویکتور هوگو)
.
.
.
.
آنقدر زمین خورده ام که بدانم
برای برخاستن
نه دستی از برون
بلکه همتی از درون لازم است . . .
.
.
.
.
زن زیباترین مخلوق خداوند است
و زیبایش زمانی به کمال میرسد ، که حس مادر بودن را تجربه میکند . . .
.
.
.
.
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی
در می ی
دوستان واقعی ات چه انی هستند . . .
(الیزابت تایلور)
.
.
.
.
دو چیز انسانیت را در وجود انسانها از بین میبرد :
1- فریاد ، وقتی باید سکوت کرد
2- سکوت ، وقتی باید فریاد زد
.
.
.
.
درسهای زندگی ، آنقدر تکرار میشوند تا آموخته شوند . . .
.
.
.
.
صادق بودن شاید منتهی به دوستی های فراوان نشود
اما همیشه نتیجه اش یافتن دوستان حقیقی خواهد بود . . .
.
.
.
.
عشق واقعی زمانی آغاز میشود
که هیچ چشم داشتی در مقابل وجود نداشته باشد . . .
.
.
.
.
نیمی از اشتباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم ، احساس میکنیم
و وقتی که باید احساس کنیم ، فکر میکنیم . . .
.
.
.
.
در زندگی اشتباهات بسیاری کرده ام و دردهای زیادی کشیده ام
اما آن اشتباهات “عاقل ترم” د و آن دردها “قوی تر” . . .
.
.
.
.
پیری به نظرم چیزی نیست جز بی آیندگی
و اگر انسان دچار پیری زودرس می شود،برای این است که فر نمی بیند . . .
(محمود ت آبادی)
.
.
.
.
نه هر چشم بسته ای خواب است و نه هر چشم بازی بینا . . .
.
.
.
.
همیشه که باشی ، خسته می شوند
مردمانی که اگر نباشی ، می گویند : بی معرفتی . . .
.
.
.
.
ذهن جایگاهی است که می تواند
از بهشت ، جهنم و از جهنم ، بهشت بسازد . . .
(جان میلتون)
.
.
.
.
اخلاق بد مانند یک لاستیک پنچر است
تا عوضش نکنید، راه بجایی نخواهید برد . . .
.
.
.
.
اگر هیچ توی دنیا از شما بدش نمیاد ، حتما یه جای کارِتون میلنگه !
(دیالوگی از سریالِ هاوس)
.
.
.
.
بعضیا “برای” رسیدن به جایی
و بعضیا “بعد” از رسیدن به جایی
همه چیزو زیر پا میذارند . . .
.
.
.
.
نه هر متاهلی عاشق است و نه هر مجردی تنها . . .
.
.
.
.
انی که در تاریکترین شبهایتان شما را تنها نمی گذارند
همان افرادی هستند که سزاوار ه نی در روشن ترین روزهایتان اند . . .
.
.
.
.
دشمنی که صادقانه کینه ورزی کند
همیشه بهتر است از دوستی که ریاکارانه ابراز محبت می کند . . .
.
.
.
.
همیشه راهی برای به ثمر رسیدن آرزوها وجود دارد
هیچگاه قدرت دعا ، ایمان و عشق را دست کم نگیرید . . .
.
.
.
.
واقعیت این است که هر ی آزرده ات خواهد کرد .
فقط باید انی را پیدا کنی که ارزشِ تحمل رنج را داشته باشند . . .
(باب مارلی)
.
.
.
.
پیدا ملیون ها دوست راحته
اما پیدا دوستی که در ملیون ها راه مشکل با تو بمونه معجزست . . .
.
.
.
.
بزرگ ترین موفقیت زندگی ام این بوده که با چشم های خودم ببینم
که چه طور فراموشم می کنند . . .
(گابریل گارسیا مارکز)
.
.
.
.
همه اخطار ها زنگ ندارند
گاهی هم “سکوت” آ ین اخطار است . . .
.
.
.
.
زندگی میتواند فوق العاده باشد ، اگر دیگران ما را به حال خودمان بگذراند . . .
(چارلی چاپلین)
.
.
.
.
گیریم تا آ عُمر تنها بمانی و شریکی برای زندگیت پیدا نکنی
تحمل این موضوع، بسیار آسان تر از آنست که شب و روز با ی
سر و کار داشته باشی، که حتی یکی از هزاران حرف تو را نمی فهمد . . .
(جورج اُورول)
.
.
.
.
بیرون آدمهای منفی از زندگی ام به این معنا نیست که از آنها متنفرم
بلکه برای خودم احترام قائلم . . .
(آلدوس ها لی)
.
.
.
.
کوچک دیگران
کمکی به بزرگ شدن
خودتان نخواهد کرد . . .
راد اس ام اس
.
.
.
.
قدرت ، جاذبه مرد و جاذبه ، قدرت زن است . . .
(گابریل گارسیا مارکز)
.
.
.
.
اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت
باقی همه بی حاصل و بی خبری بود . . .
(حافظ)
.
.
.
.
گاهی انسان می بایست بین چیزی که به آن عادت کرده
و چیزی که بسیار دلش میخواهد داشته باشد ، یکی را برگزیند . . .
(پائولو کوئلیو)
.
.
.
.
از زندگانیم گله دارد جوانی ام
شرمنده ی جوانی از این زندگانی ام . . .
(شهریار)
.
.
.
.
تو همانی که می شی
هرگاه به این شیدی که تو یک عق به دنبال رویا هایت برو
و به یاوه های مرغ و وس های اطرافت فکر نکن . . .
.
.
.
.
از همه اندوهگین تر شخصی است که از همه بیشتر می خندد . . .
(ژان پل سارتر)
.
.
.
.
ز نـامــردان عـلاج درد خـود جستن، بدان مـاند
که خار از پا برون آرد ی، با نیش عقرب ها . . .
(صائب تبریزی)
.
.
.
.
زمان هیچ گاه دردی را درمان نکرده
این ما هستیم که به مرور، به درد ها عادت می کنیم . . .
.
.
.
.
نه دنیا را بــد ساخته اند
و نه انسان را بــد آفریده اند
تمام مشکل این است
که بــد را خوب رنگ کرده اند . . .
.
.
.
.
کـــاش مــردان ، همیشه مـــرد باشند
و زنـــان ، همیشـــــه زن
آنگــاه هر روز نـه روز “زن” ، نـه روز “مرد”
بلکــه روز “انســـان” است . . .
.
.
.
.
ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺑﺮﺩﺍﺭ : ﻗﺪﻡ ، ﻗﻠﻢ ، قسم
ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ : ﺟﺴﻢ ، ﻟﺒﺎﺱ ، ﺧﯿﺎﻝ
ﺍﺯ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﺭ ﺑﮕﯿﺮ : ﻋﻘﻞ ، ﻫﻤﺖ ، ﺻﺒﺮ
ﺍﺯ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ : ﺍﻓﺴﻮﺱ ، ﻓﺮﯾﺎﺩ ، ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻧﮑﻦ : ﻗﻠﺐ ، ﺯﺑﺎﻥ ، ﭼﺸﻢ
ﺍﻣﺎ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ : ﺧﺪﺍ ، ﻣﺮﮒ ، ﺩﻭست . . .
.
.
.
.
عادت ندارم درد دلم را به هر ی بگویم
پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم
تا همه فکر کنند ، نه دردی دارم و نه قلبی . . .
(چارلی چاپلین)
.
.
.
.
گاهی حذف برخی آدمها از زندگی تان
جا را برای آمدن آدمهای بهتر باز میکند . . .
(ژوزه ساراماگو)
.
.
.
.
انســــآن، درست هنگامی بزرگ می شود که احساس می کنــد، هیــچ است . . .
(کــــارو)
.
.
.
.
عذاب وجدان ، بدتر از مرگ در بیابان سوزان است . . .
(ویکتور هوگو)
.
.
.
.
روزهای برفی طولانی ترند
برای کودکی که از سوراخ کفشش به زمستان می نگرد . . .
.
.
.
.
مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید یا به آهستگی پیشرفت می کنید
شما همیشه جلوتر از همه انی هستید که اصلاً هیچ قدمی برنمی دارند . . .
.
.
.
.
فردی که منفی می شد، در فرصت ها مشکلات را می بیند
فردی که مثبت می شد، در مشکلات فرصت ها را می بیندمشاهده متن کامل ...
پایان نامه بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین ن
درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین ن

تعداد صفحات : 136

دسته : اخلاق و معارف,روانشناسی

توضیحات : پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته روان شناسی عمومی

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین ن شهر تهران» با هدف بررسی تاثیر برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت.

طرح پژوهش در این تحقیق توصیف نمی باشد. جامعه آماری متشکل از 60 زن شهر تهران می باشد و به روش تصادفی، با در نظر گرفتن تمایل آزمودنیها برای شرکت در آزمون انتخاب گردیده اند.

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه معبد می باشد.

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند راهه (anoua) استفاده شد، تحلیل نتایج نشان داد:

کلید واژه:

جهت گیری دینی: religious orientation

طلاق: piuorce

مقدمه

نقش دین در رابطه با بهداشت و شفا از قرون بسیار دور شناخته شده است. در طول هزاران سال دین و پزشکی در مداوا و کاهش رنجهای انسان شریک یکدیگر بوده اند (ساچمن و ماتیوز، 1998) متخصصان بهداشت روانی نیاز دارند که از اثرات مثبت دین آگاه شوند. تئوریهای آسیب شناختی و روان درمانی سکولار هستند و به دین به عنوان عاملی برای سلامت نپرداخته اند. در حقیقت در سالهای ابت دین را به عنوان یک عامل ضد بهداشتی معرفی د. در حالیکه فقط دین بیرونی است که با جنبه های ناسالم زندگی ارتباط دارد ولی دین درونی شده و اعتقادات قلبی و واقعی به طور موثر و مثبتی بر بهداشت روان اثر می گذارد (نیکویی، 1383)

طلاق را از مهمترین پدیده های حیات انسانی تلقی می کنند. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است. نخست یک پدیده روانی است زیرا بر تعادل نه تنها انسانها- بلکه فرزندان، بستگان، دوستان و نزدیکان آنان اثر می گذارد. در ثانی پدیده ای است اقتصادی «چه» به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می انجامد و ایجاد تعادل روانی انسانها، موجبات بروز اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان نیز فراهم می سازد. گذشته از این، طلاق پدیده ایست موثر بر تمامی جوانب جمیعت در یک جامعه، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می نهد. چون تنها واحد مشروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می پاشد، از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت اثر دارد. چون موجب می شود فرزندانی ؟؟؟؟؟؟ از منتهای خانواده تحویل جامعه گردند، که به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام شهروندی یک جامعه اند. (ساروخانی، 1372).

فهرست مطالبجهت محصول اینجا کلیک نمایید

چکیده
فصل اول:
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها
فصل دوم:
دین و تعاریف آن
دو معنی برای دین در تاریخ ادیان
مشکلات مربوط ه ارائه تعریف جامع از دین
خاستگاه و نقش دین
تاریخچه دینداری
ضرورت دینداری و خدا پرستی
ارزش زندگی دینی
آثار دین در زندگی
فواید دینداری در حیطه روان شناختی
نقش روانی دین
دین و جامعه
نقش اجتماعی دین
علل رویگردانی از دین
روشهای اندازه گیری دینداری
تاریخچه روانشناسی دین
حوزه های مطالعه روابط روان شناسی به دین
دیدگاه های نظری در مورد دین
طلاق و تعریف آن
تاریخچه طلاق در جوامع قدیم
طلاق در ادیان
طلاق در کشورهای مختلف
نظر پیرامون طلاق
مشکلات ناشی از طلاق
علل و عوامل طلاق
دیدگاه های نظری پیرامون طلاق
تحقیقات پیشین در زمینه دینداری و طلاق
فصل سوم:
طرح پژوهشی
جامعه آماری
روش تحقیق
ابزار پژوهش
روش جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده های آماری
توصیف داده ها
تحلیل داده ها
فصل پنجم:
خلاصه نتایج پژوهش
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات
منابع
چکیده


جهت محصول اینجا کلیک نمایید

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
انجام پایان نامه | بررسی رابطه دینداری با طلاق بین ن - ...
www.moshaveranetehran.net/بانک...پایان-نامه/993-انجام-پایان-نامه-بررسی-رابطه-دین...
پایان نامه. چکیده پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین ن شهر .... بلکه فقط می خواهد راهبردی عملی جهت کشف و درک رابطه دینداری با میزان طلاق ...
پایان نامه بررسی رابطه دینداری با طلاق بین ن رشته ...
www.jahandoc.com/پایان-نامه-بررسی-رابطه-دینداری-با-طلاق/
۱۳ داد ۱۳۹۴ - پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته روان شناسی عمومی. موضوع: بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین ن. راهنما: آقای دهستانی.
پایان نامه بررسی رابطه دینداری با طلاق بین ن - ویکی پروژه
wikiproject.ir/552-.html
پایان نامه بررسی رابطه دینداری با طلاق بین ن. ... بررسی رابطه دینداری با میزان عزت نفس بین دانشجویان پیام نور ورامین، پایان نامه کارشناسی. 8.
تحقیق بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین ن
bankmaghaleh.ir/تحقیق-بررسی-رابطه-دینداری-با-میزان-طلا/
پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین ن شهر تهران» با هدف ... رابطه دینداری با میزان عزت نفس بین دانشجویان پیام نور ورامین، پایان نامه ...
پایان نامه پیرامون بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین ...
affiliate.chifile.com/ s/پایان-نامه-پیرامون-بررسی-رابطه-دیندار/
۱۵ آبان ۱۳۹۳ - پایان نامه پیرامون بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین ن. فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فصل اول: مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش
جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد طلاق بین ن
www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/طلاق-بین- ن
پایان نامه بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین ن · ادبیات فارسی; ۱۳۸ ... پایان نامه بررسی مقایسه ای میزان افسردگی در بین ن شاغل و خانه دار شهرستان اردبیل.
جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد ن مطلقه
www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/ ن-مطلقه
پایان نامه بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین ن · روانشناسی; ۱۴۵. پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته روان شناسی عمومی چکیده پژوهش حاضر با عنوان «بررسی ...
جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد درخواست طلاق
www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/درخواست-طلاق
پایان نامه بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین ن مراجعه کننده به دادگاه خانواده · روانشناسی; ۱۰۳ ... پایان نامه بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین ن.
بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین ن - پرشین مقاله
persianmaghale.com/بررسی-رابطه-دینداری-با-میزان-طلاق-بین-ز/
بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین ن. در: تگ ها: بدون دیدگاه. چاپ ایمیل. بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین نreviewed by admin on jul 21rating:.
مشاهده مطلب پایان نامه بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین ...
www.adonisdoc.com/showproductdetail.aspx?id=738a8884-5f1e-4ded-9a7d...
مشاهده مطلب پایان نامه بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین ن. نام محصول : پایان نامه ... رشته : پایان نامه روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی. دسته : پایان نامه.
مطالعة رابطة عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی شویی در ...
journal.alzahra.ac.ir/article_1940_0.html
توسط زارع - ‏2015
یافتهها نشان داد که میزان رضایت از زندگی شویی با میزان عشق و علاقه، طول مدت ... طلاق از پدیده های آسیب زا است که با رضایت شویی رابطة نزدیک و تنگاتنگ دارد، طبق .... هم چنین، در بررسی رابطة بین قدردانی و حمایت همسر و رضایت شویی بر روی ..... رضامندی شویی بین دبیران زن شاغل نیمه وقت و تمام وقت، پایان نامه کارشناسی ...
بررسی رابطه بین میزان دین داری والدین با خشونت میان فردی ...
ravanshenasi.nashriyat.ir › 13 روان شناسی و دین - بهار 1390
۱۶ مرداد ۱۳۹۰ - پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین دین داری والدین با خشونت فرزندان پسر ... روزافزونی در برخوردهای بین افراد (خشونت علیه ن و ک ن در خانواده و جامعه و حتی ... اما نوجوانی که در خانواده طلاق گرفته، ولی آرام زندگی کند وضعیت بهتری ..... خانواده و تأثیر آن بر رفتار نابهنجار نوجوانان 14 سال»، پایان نامه کارشناسی ...
روانشناسی-علوم تربیتی-علوم اجتماعی|پایان نامه|پروژه|تحقیق
parsproje.com/pn/88-ol-sa.html
sa5- پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ... sa40-تحقیق علوم اجتماعی: رابطه بین طلاق والدین و بز اری فرزندان‎ .... ol38-نمونه پایان نامه علوم اجتماعی: بررسی رابطه ی خشونت علیه ن با میزان درخواست طلاق از سوی آنان در شهر تهران در سال ...... ol707- رابطه دینداری و میزان طلاق بین ن.
رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...
www.pdfiran.com/tabid/451/view/1312/id/4831/default.aspx
۲۰ آبان ۱۳۹۲ - رایگان پایان نامه,پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد,پو وزال,پروژه,پایاننامه, رایگان ... بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین ن.
رضایت شویی
www.basiratcc.ir/long_article.php?article_id=14
در مقاله ی حاضر به ارائه ی نظرات پژوهشی در رابطه با 20 مورد از عوامل بهبود کیفیت ... بودن سطح شغلی، دخ بی مورد اطرافیان، پدیده طلاق والدین زوج های ناموفّق، وابستگی ... عطاری و همکاران (1384) بیان می کنند که سطح هیجان خواهی زن و شوهر صرف نظر از .... بررسی رابطه بین هیجان خواهی و میزان رضایت شویی خانواده های شهرستان اراک.
لینک 5 - مقالات رایگان دانشجویی و دانش آموزی
proge1.persianblog.ir/tag/لینک_ _5
۱۸ داد ۱۳۹۳ - روش تحقیق میزان افسردگی در مردان ورزشکار و مردان غیر ورزشکار ... مقاله بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ ... پایان نامه بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین ن شهر تهران · ...
کافی نت دانشجویان - لیست مقالات و پایان نامه های روانشناسی
4223682. /cat-191.aspx
پایان نامه رشته روان شناسی :تعیین میزان سلامت روان در بین پرستاران شاغل در .... پایان نامه بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین ن رشته روان شناسی.
رزومه - سیدمحمدرضا رضازاده - تهران
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/rezazade
راهنمایی پایان نامه. نقش واسطه ای منزلت های هویت بین شخصی در رابطه با ترس از صمیمیت و مشکلات شویی، اعظم سعیدیان، کاربردی، ... بررسی رابطه میزان پیوند با انجمن ،دینداری و معنای زندگی با کیفیت زندگی و نگرش نسبت به در اعضای ... "بررسی نقش نگرش به عشق در پیش بینی طلاق عاطی ن و مردان متاهل شهر قزوین.
رزومه - عباس رحیمی نژاد - تهران
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/arahimi
راهنمایی پایان نامه. بررسی سازگاری تحصیلیدانشجویان کارشناسی سال اول تا سوم و رابطه حمایت اجتماعی ختنواده و دوستان با آن، فاطمه ... بررسی رابطه میزان پیوند با انجمن، دینداری و معنای زندگی با کیفیت زندگی و نگرش نسبت به اعضای .... "مقایسه منزلتهای هویت بین فردی ن و مردان متاهل با توجه به وضعیت طلاق عاطفی.
لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) صفحه 3 - ...
tahghighsara.ir/printable.php?view_content=10
لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق. ... 986 - بررسی رابطه دینداری با طلاق بین ن 134 .... 1080 - بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت بدنی با سلامت روانی
صفحه قبلیمشاهده متن کامل ...
ادبیات هفتم شعرشیر حق مولوی
درخواست حذف اطلاعات

شعر شیرحق ازمثنوی معنوی مولانا دفتر اول

در جنگ خندق، علی (ع) عمرو بن عبدود را از پا در آورد و نزد رسول خدا آمد. پیغمبر (ص) پرسید: «چرا هنگامی که با او رو برو شدی، او را نکشتی؟» گفت: «مادرم را دشنام داد و بر چهره ام آب دهان انداخت. ترسیدم اگر او را بکشم برای خشم خودم باشد. او را واگذاشتم تا خشمم فرو نشست سپس او را کشتم.

از عـــلی آمــــوز اخلاص عــمل *** شیر حـق را دان منزه از دغـل
در غــزا بر پهلوانی دســت یافت *** زود شمشیری برآورد و شتا فت
او خـدو انداخت بر روی عـــلی *** افتـــخار هـــر نبی و هـــر ولی
آن خدو زد بر رخــی که روی ماه *** سجده آرد پیش او در سجده گاه
در زمان انداخت شمشیر آن علی *** کـــرد او اندر غــزااش کــاهــلی
گشت حیران آن مبارزه زیـن عمل *** وز نمودن عفو و رحمت بی محل
گفت بـر مــن تـــیغ تیز افـــراشتی *** از چه افکـندی مــرا بگـــذاشتــی
آن چه دیــدی بـــهتر از پیــکار مــن *** تا شدستی سست در اشــکار من
آن چه دیدی که چنین خشمت نشست *** تا چــنان بــــرقی نمود و بازجست
آن چه دیدی برتر از کــــون و مــکان *** که به از جان بود و بخشیدیم جان
در شجاعت شیر ربانیستــی *** در مروت خود که داند کیستی....ای علی که جمله عـــقل و دیده ای *** شــمه ای واگو از آنچه دیده ای
تیغ حلمت جــــان مـــا را چـــاک کرد *** آب علمت خاک ما را پاک کــرد
باز گو دانـــم که این اسرار هــوست *** ز آنکه بی شمشیر کشتن کار اوست
صانع بـــــی و بــی جــارحه *** واهب این هـــدیــه هـــای رابحه
صـــد هزاران مـــی چـــشاند هـوش را *** که خبر نبود دو چشم و گوش را
باز گو ای باز عـــرش خـــوش شکار *** تا چه دیدی این زمان از کردگار
چشم تو ادراک غیب آموخته *** چشمهای حاضران بر دوخـته ...راز بگشا ای علی مرتضی *** ای پس سوء القضا حسن القضاء....گفت من تیغ از پی حق مــــی زنم *** بنده حقم نه مـــأمور تـــنم
شیر حقم نیستم شیر هوا *** فعل من بر دین مـــن باشد گــوا
ما رمیت اذ رمــــیتم در حــراب *** من چو تیغم و آن زننــده آفتـــاب
رخت خــــود را من زره بـــرداشتم *** غیر حــق را مـــن عـدم انگاشتــم
سایه ای ام کد خدایم آفتاب *** حاجـبم من نـیستم او را حــجـاب
من چو تیغم پر گهرهای وصال *** زنده گردانم نه کـشته در قتـــال
خون نپــــوشد گــــوهـــر تیغ مرا *** باد از جا کی برد مــیغ مــــرا
که نیم کوهـــــم زحــــلم و صـــبر و داد *** کوه را کی در رباید تنــدبــــاد
آنکه از بادی رود از جـــا خـسی است *** زآنکه باد ناموافق خود بسی است
باد خــشم و بـــــاد شــــهوت بـــــاد آز *** برد او را که نبـــود اهـل نـماز
کــــوهم و هســـتی مـــن بــــنیاد اوست *** ور شوم چون کاه بادم یاد اوست
جــــز به باد او نـــــجنبد میــــل مـــن *** نیست جز عشق احد سر خـــیل مــــن
خشم بر شاهان شــــه و مــــا را غـــــلام *** خشـــم را هم بسته ام زیر لـگـــام
تیغ حلمم گردن خشمم زده است *** خشم حق بر من چو رحمت آمده است
غرق نــــورم گــرچـــه سقفم شد اب *** روضه گشتم گر چه هستم بوتراب
چــــون در آمد در مـــــیان غیر خدا *** تیغ را اندر میان سزا
تا احب الله آید نام من *** تا که أبغض لله آید کام من
تا که أعطی لله آید جود کن *** تا که امسک لله آید بود من
بـــــخل من لله عطا لله و بس *** جــــمله لله ام نـــیم من آن کـــس
و آنچه لله می کنم تقلید نیست *** نیست تخییل و گمان جز دید نیست
زاجتهاد و از تحری رسته ام *** آستین بر دامن حق بسته ام
گـــــرهمی پــــرم هـــمی بینــــم مــــطار *** ور همی گــــردم هـمی بینم مدار
ور کشم بــاری بــــدانم تا کـــــجا *** ماهم و خورشید پیشم پیـــشوا
بیش از این با خــــلق گـــفتن روی نیـــست *** بحر را گنجانی اندر جوی نیستمشاهده متن کامل ...
کودکی شهید زین الدین
درخواست حذف اطلاعات

پدر مهدی زین الدین کتاب فروش بود و او بیشتر اوقات فراغت خود را در دوران نوجوانی به فروش کتاب و کار در کتابفروشی می گذراند. وی در دوراندبیرستان گرایش های پیدا کرد و با آیت الله مدنی روابط داشت.

در این دوره مهدی زین الدین به همراه خانواده اش در شهر م آباد ن بودند که به دلیل فعالیت او به سقز تبعید شد اما در سقز هم فعالیت های خود را ادامه داد این فعالیت ها باعث شد او ازدبیرستان ا اج شود. پس از ا اج از دبیرستان وی با تغییر رشته از ریاضی به علوم تجربی موفق به دریافت مدرک دیپلم شد. در سال ۱۳۵۶۶ در کنکور شرکت کرده و ضمن قبولی موفق شد رتبه چهارم بین پذیرفته شدگان شیراز را بدست آورد، اما همزمان با قبولی وی در پدرش از م آباد به سقز تبعید و این امر باعث شد مهدی زین الدین از ادامه تحصیل انصراف دهد. پس از مدتی پدر مهدی زین الدین از سقز به اقلید تبعید شد و در این فرصت خانواده وی نیز از م آباد به قم مهاجرت د و مهدی زین الدین همراه با خانواده اش به قم رفتمشاهده متن کامل ...
اس ام اس ها و جوک های خنده دار
درخواست حذف اطلاعات

اگر تو زندگی کمی احساس خوشبختی کردید

مطمئن باشید که جلو دوربین مخفی هستید

یه لبخند بزنید و برید دنبال بدبختی هاتون !

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

قطارا از همه بیشتر ا ایمر دارن

خودشون میگن هو هو

بعدش میپرسن چی چی ؟

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

آرمین اعلام کرد دیگه هیچ آهنگی نمیخونه

چون از وقتی تن تاک یده مشکلش با دخترا حل شده !

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

دور نمی بینم اون روزی رو که میخوای مای کامپیوترو باز کنی

و تا کلیک کنی روش یه صفحه تبلیغم باز کنه04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

اگه دوستام می تونستن 5 ثانیه بعد از اینکه گوشی رو قطع می کنم رو بِشنون

تا الان هیچ دوستی نداشتم !

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

ینی هر موقعی حس میکنم شانس ندارم میام یه چند تا سایت ایرانی باز میکنم

اصن لامصب یه کلیک که میکنم برنده چند تا جایزه مختلف میشم !

اونم چه بسته هایی با چه درصد تخفیفی …! خدا خیرشون بده

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

دیروز رفتم آزمایش دادم پولش شد 350 تومن

بابام گفت حالا اگه چیزیت نباشه من میدونم و تو !04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

اتاقم معمولا تمیزه، تا وقتی که بخوام یه لباس پیدا کنم بپوشم

برای پیدا لباس انگار بمب منفجر می شه تو اتاق

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

ﺭﻭﺯﻱ ﺟﻮاﻧﻲ اﺯ شیخی ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻳﻨﻘﺪﺭ ﺑﺮاﻱ ﭘﻮﻝ

ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭا ﻣﻲ ﺁﺯاﺭﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﻱ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ؟

ﺷﻴﺦ ﻗﻮﻃﻲ ﻛﺒﺮﻳﺘﻲ اﺯ ﺟﻴﺐ ﺩﺭاﻭﺭﺩ ﺳﻪ ﻧﺦ ﻛﺒﺮﻳﺖ ﺭا ﮔﺮﻓﺖ

و ﺩﻭ ﻧﺦ ﺁﻥ ﺭا ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻗﻮﻃﻲ ﻧﻬﺎﺩ ﺁﻥ ﻳﻚ ﻧﺦ ﺭا ﻧﺼﻒ ﻛﺮﺩ

ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻧﺼﻔﻪ ﻛﻪ ﻧﻮﻙ ﺗﻴﺰﻱ ﺩاشت

ﻻﻱ ﺩﻧﺪاﻥ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩ و ﮔﻔﺖ :

ﭼﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻢ !

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

از خواب پاشدم دیدم ی خونه نیست

زنگ زدم به مامانم میبینم صدا جیغ و داد و سوت میاد! میگم : کجایین ؟

مامانم با خوشحالی : ما اومدیم شهر بازی تو مگه باهامون نیستی ؟

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

ﺍﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺎﯼ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻫﺴﺖ ﺗﻮ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ

ﺩﻭﺭ ﻫﻤﻦ ﭘﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ what do we want ؟ ﯾﮑﯽ

ﻧﯿﺲ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭ ﺯﺑﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻦ ، ﺯﻭﺭﺗﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ

ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﮕﯿﺪ ﺟﯿﺶ ﺩﺍﺭﻡ !؟

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

به بعضیام باید گفت :

اگه بخوام زندگیمو از اول بسازم

تو پیام بازرگانی وسطشم نیستی !

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

بچه مون انگشتش رو کرده بود تو دماغش

بش نگاه و گفتم : تو مهد کودک چی بت یاد دادن !؟

میگه:

ب تو چه؟

تو بت یاد ندادن تو کار دیگران دخ نکنی !!؟

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

مورد داشتیم دختره موبایلشو گم کرده سه شبانه روز گریه کرده

نه واسه گوشی دو میلیونیش

واسه اینکه pou سه روزه غذا نخورده

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

ﻭﺻﯿﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﻣُﺮﺩﻡ

ﯾﻪ ﮐﺮﻡ ﺿﺪ ﺍﻓﺘﺎﺏ ﻭ ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺧﺎﮎ ﮐﻨﻦ

ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﺲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﺭﺳﺘﻪ ﺍﯼ ﻫﺴﺘﻢ

ﻣﻄﻤﻨﺎ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﻡ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﻪ

ﻣﻨﻢ ﺣﺴﺎﺱ

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

مراحل درس خوندن یک دانشجو :

خو دن روی جزوه

گرفتن مشکلات و نواقص گل های قالی

جمع های ریز و درشت اطراف زمین

خاک گیری گوشه های موبایل

گرفتن چندین ع با گوشی از خود در ح های مختلف و در ژست درس خواندن

اس ام اس بازی با بچه های کلاس که هر کدوم چقدر درس خوندن :)))

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

تا حالا “خ ر” رو از آ به اول خوندی؟!

راکدوخ …

معنی نداد نمیدونم چه مرگشه … :|

گفتم شاید بشه ازش یه نکته اخلاقی درآورد که نشد …

ببخشید وقتتون رو گرفتم :|

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

ﺧﺒﺮ ﻓﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﭼﯿﻦ

卂妝十夾太乗乗¥乗醂煅排埔泄覯狿母 墄嫺媯覛

毎廿 卄廾丸毋忒娉溈毋牀姆才 媯覛毎廿 卄廾丸

毋忒娉溈毋牀姆才 媯覛毎廿 卂妝十夾太乗䅈乗 ¥

ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻣﻮﻥ ﺑﺮﺳﻪ ایشالا ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺑﺎﺷﻪ

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year specialمشاهده متن کامل ...
اس ام اس ها و جوک های خنده دار
درخواست حذف اطلاعات

اگر تو زندگی کمی احساس خوشبختی کردید

مطمئن باشید که جلو دوربین مخفی هستید

یه لبخند بزنید و برید دنبال بدبختی هاتون !

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

قطارا از همه بیشتر ا ایمر دارن

خودشون میگن هو هو

بعدش میپرسن چی چی ؟

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

آرمین اعلام کرد دیگه هیچ آهنگی نمیخونه

چون از وقتی تن تاک یده مشکلش با دخترا حل شده !

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

دور نمی بینم اون روزی رو که میخوای مای کامپیوترو باز کنی

و تا کلیک کنی روش یه صفحه تبلیغم باز کنه04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

اگه دوستام می تونستن 5 ثانیه بعد از اینکه گوشی رو قطع می کنم رو بِشنون

تا الان هیچ دوستی نداشتم !

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

ینی هر موقعی حس میکنم شانس ندارم میام یه چند تا سایت ایرانی باز میکنم

اصن لامصب یه کلیک که میکنم برنده چند تا جایزه مختلف میشم !

اونم چه بسته هایی با چه درصد تخفیفی …! خدا خیرشون بده

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

دیروز رفتم آزمایش دادم پولش شد 350 تومن

بابام گفت حالا اگه چیزیت نباشه من میدونم و تو !04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

اتاقم معمولا تمیزه، تا وقتی که بخوام یه لباس پیدا کنم بپوشم

برای پیدا لباس انگار بمب منفجر می شه تو اتاق

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

ﺭﻭﺯﻱ ﺟﻮاﻧﻲ اﺯ شیخی ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻳﻨﻘﺪﺭ ﺑﺮاﻱ ﭘﻮﻝ

ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭا ﻣﻲ ﺁﺯاﺭﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﻱ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ؟

ﺷﻴﺦ ﻗﻮﻃﻲ ﻛﺒﺮﻳﺘﻲ اﺯ ﺟﻴﺐ ﺩﺭاﻭﺭﺩ ﺳﻪ ﻧﺦ ﻛﺒﺮﻳﺖ ﺭا ﮔﺮﻓﺖ

و ﺩﻭ ﻧﺦ ﺁﻥ ﺭا ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻗﻮﻃﻲ ﻧﻬﺎﺩ ﺁﻥ ﻳﻚ ﻧﺦ ﺭا ﻧﺼﻒ ﻛﺮﺩ

ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻧﺼﻔﻪ ﻛﻪ ﻧﻮﻙ ﺗﻴﺰﻱ ﺩاشت

ﻻﻱ ﺩﻧﺪاﻥ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩ و ﮔﻔﺖ :

ﭼﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻢ !

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

از خواب پاشدم دیدم ی خونه نیست

زنگ زدم به مامانم میبینم صدا جیغ و داد و سوت میاد! میگم : کجایین ؟

مامانم با خوشحالی : ما اومدیم شهر بازی تو مگه باهامون نیستی ؟

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

ﺍﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺎﯼ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻫﺴﺖ ﺗﻮ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ

ﺩﻭﺭ ﻫﻤﻦ ﭘﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ what do we want ؟ ﯾﮑﯽ

ﻧﯿﺲ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭ ﺯﺑﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻦ ، ﺯﻭﺭﺗﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ

ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﮕﯿﺪ ﺟﯿﺶ ﺩﺍﺭﻡ !؟

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

به بعضیام باید گفت :

اگه بخوام زندگیمو از اول بسازم

تو پیام بازرگانی وسطشم نیستی !

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

بچه مون انگشتش رو کرده بود تو دماغش

بش نگاه و گفتم : تو مهد کودک چی بت یاد دادن !؟

میگه:

ب تو چه؟

تو بت یاد ندادن تو کار دیگران دخ نکنی !!؟

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

مورد داشتیم دختره موبایلشو گم کرده سه شبانه روز گریه کرده

نه واسه گوشی دو میلیونیش

واسه اینکه pou سه روزه غذا نخورده

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

ﻭﺻﯿﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﻣُﺮﺩﻡ

ﯾﻪ ﮐﺮﻡ ﺿﺪ ﺍﻓﺘﺎﺏ ﻭ ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺧﺎﮎ ﮐﻨﻦ

ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﺲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﺭﺳﺘﻪ ﺍﯼ ﻫﺴﺘﻢ

ﻣﻄﻤﻨﺎ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﻡ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﻪ

ﻣﻨﻢ ﺣﺴﺎﺱ

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

مراحل درس خوندن یک دانشجو :

خو دن روی جزوه

گرفتن مشکلات و نواقص گل های قالی

جمع های ریز و درشت اطراف زمین

خاک گیری گوشه های موبایل

گرفتن چندین ع با گوشی از خود در ح های مختلف و در ژست درس خواندن

اس ام اس بازی با بچه های کلاس که هر کدوم چقدر درس خوندن :)))

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

تا حالا “خ ر” رو از آ به اول خوندی؟!

راکدوخ …

معنی نداد نمیدونم چه مرگشه … :|

گفتم شاید بشه ازش یه نکته اخلاقی درآورد که نشد …

ببخشید وقتتون رو گرفتم :|

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year special

ﺧﺒﺮ ﻓﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﭼﯿﻦ

卂妝十夾太乗乗¥乗醂煅排埔泄覯狿母 墄嫺媯覛

毎廿 卄廾丸毋忒娉溈毋牀姆才 媯覛毎廿 卄廾丸

毋忒娉溈毋牀姆才 媯覛毎廿 卂妝十夾太乗䅈乗 ¥

ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻣﻮﻥ ﺑﺮﺳﻪ ایشالا ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺑﺎﺷﻪ

04697896506727577557 performances from june 27th bank half year specialمشاهده متن کامل ...
22 بهمن
درخواست حذف اطلاعات

دههٔ فجر انقلاب ی به روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ گفته می شود که طی آن سید روح الله بعد از تبعید پانزده ساله در دوازدهم بهمن سال ۱۳۵۷ به ایران وارد و در نهایت با اعلام بی طرفی شاهنشاهی، سلطنت پهلوی در بیست و دوم بهمن ماه منقرض شد و انقلاب ی ایران به پیروزی رسید.نوشتار اصلی: بازگشت سید روح الله به ایران

در روز ۱۲ بهمن بزرگترین استقبال در تهران برگزار شد؛ بطوری که طول جمعیت استقبال کننده از به ۳۳ کیلومتر رسیده بود. در ساعت ۹:۲۷ دقیقه بامداد روز دوازدهم بهمن هواپیمای حامل در میان تد ر شدید امنیتی در فرودگاه مهرآباد برزمین نشست. او پس از ورود به فرودگاه و سخنرانی، طبق برنامه ای که از قبل تنظیم شده بود عازم قبرستان بهشت زهرا شد و در میان استقبال گسترده مردم تهران در ساعت یک بعد از ظهر وارد قطعه ۱۷ که مدفن ی انقلاب بود شد و سخنرانی خود را نمود.[۱]


رویدادهای ۱۳ بهمن[ویرایش]

در جمع ون سخنرانی کرد. او در بخشی از این سخنرانی گفت: رژیم سلطنتی از اول خلاف عقل بود… هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش را تعیین کند.


همچنین رادیو مسکو گزارش کرد که دانشجویان ایرانی مقیم علیه مداخله یی ها در امور داخلی ایران، در برابر کاخ سفید تظاهرات د.


رویدادهای ۱۴ بهمن[ویرایش]

ساعت ۹ بامداد روز شنبه ۱۴ بهمن در محل مدرسه شماره ۲ علوی یک مصاحبه مطبوعاتی با حضور قریب به ۳۰۰ خبرنگار ایرانی و خارجی برگزار شد که در آن ابتدا خلاصه ای از نظریات خوانده شد؛ سپس سوالات خبرنگاران آغاز گردید که خلاصه ای از پاسخ به این شرح بود:


کاری نکنند که مردم را به جهاد دعوت کنم، اگر موقع جهاد شد می توانیم اسلحه تهیه کنیم. ت را بزودی معرفی خواهیم کرد. اعضای شورای انقلاب تعیین شده اند. از می خواهم هر چه زودتر به ما متصل شود. یان فرزندان ما هستند، ما به آنها محبت داریم باید به دامان ملت بیایند. قانون اساسی که تدوین شده به آراء عمومی گذاشته می شود تمام اتباع خارجی بطور آزاد در ایران زندگی خواهند کرد.[۲]


رویدادهای ۱۵ بهمن[ویرایش]

۱- طی یک سخنرانی جوانان را به ادامه تظاهرات و اعتصابات فرا خواندند.

۲- وزرای خارجه و انگلیس طی دیدار دیوید اوئن از ژاپن، در مورد اوضاع ایران به گفتگو نشستند. بغداد نیز با اعزام هیأتی به عربستان، به بررسی اوضاع ایران و منطقه پرداخت.


۳- ژنرال هایزر، فرستاده ویژه به ایران، با اتمام مأموریت حساس خود و مذاکرات مکرر با مقامات ایرانی، عازم شد. سخنگوی وزرات خارجه گفت: هایزر سعی کرد تا نظامیان ایران از بختیار حمایت کنند. وی به این علت ایران را ترک کرد که اقامت وی به احساسات ضد یی در ایران دامن می زد.


۴- همافران نیروی هوایی در بهبهان به عنوان طرفداری از ، دست به زدند.


۵- سیدمحمدباقر صدر با ارسال نامه ای از عراق برای ، از اعتراضات ایران حمایت کرد.


۶- به مناسبت ورود به ایران، از سوی مرعشی تلگرافی برای او ارسال شد.


تذکر: برژنف از سیزدهم تا هفدهم ژانویه ۱۹۷۹، مطابق با بیست و سوم دی ماه ۱۳۵۷، در بلغارستان بسر می برده است.


۷- جواد شهرستانی، شهردار تهران در حضور استعفا کرد. سپس وی را مجدداً به عنوان شهردار منصوب کرد. جواد شهرستانی از سوی ت بختیار ممنوع ال وج شد.


۸- گروهی از نمایندگان مستعفی مجلس شورا با دیدار د.


رویدادهای ۱۶ بهمن[ویرایش]

تعیین ت موقت


در روز ۱۶ بهمن طی فرمانی مهدی بازرگان را به عنوان نخست موقت تعیین و معرفی کرد. عصر همان روز در سالن سخنرانی مدرسه علوی یک مصاحبه مطبوعاتی بین المللی ترتیب داده شد، در این جلسه بازرگان برنامه و وظایف ت موقترا تشریح کرد و افزود برگزاری همه پرسی دربارهٔ تغییر رژیم، برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان و انجام انتخابات مجلس از وظایف این ت است.[۳]


رویدادهای ۱۷ بهمن[ویرایش]

در سخنان خود گفت: کار عاقلانه و مفید به حال کشور این است که بختیار و در مقابل انقلاب ۱۳۵۷، ع العملی مثبت داشته باشند.

در پاسخ به پیام های تشکر از سوی مردم و یا شخصیت ها و گروه های مختلف به مناسبت ورود به کشور، از سوی او پیام تشکری خطاب به عموم انتشار یافت.

بازرگان موقتاً از ی نهضت کناره گیری نمود و به مدرسه علوی نقل مکان کرد.

تذکر: در حکم نخست ی از وی خواسته شده بود تا بدون وابستگی حزبی و گروهی به پست نخست ی اشتغال یابد.


سعید، رئیس مجلس شورا، در جلسه امروز مجلس اظهار داشت: بازگشت ، مرجع عالیقدر تشیع را به خاک وطن از طرف خود و عموم نمایندگان خوش آمد می گویم.

لایحه محاکمه وزرای سابق و انحلال ساواک، در جلسه مجلس شورا به تصویب رسید.

در مراسم فارغ حصیلی دانشجویان دانشکده افسری، افسران جوان از سوگند وفاداری به شاه معاف شدند.

فلسفی پس از هشت سال ممنوعیت از سخنرانی، در حضور و مردم دیدار کننده با او، سخنرانی کرد.

رویدادهای ۱۸ بهمن[ویرایش]

آیت الله در دیدار با ون شهر اهواز گفت: ادامه نهضت یک تکلیف است.

فرماندار نظامی تهران به این دلیل که مردم به مقررات حکومت نظامی اهمیت نمی دهند، ساعات منع عبور و مرور را کاهش داد.

سیزده نفر دیگر از نمایندگان مجلس استعفا دادند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اوضاع ایران اظهار نگرانی کرد.

رویدادهای ۱۹ بهمن[ویرایش]

روز نوزدهم بهمن ماه بزرگ ترین راه پیمایی انقلاب صورت گرفت.[۴] در قطعنامه پایانی راه پیمایی نخست ی مهدی بازرگان توسط تظاهرکنندگان تأیید شد.[۴]


رویدادهای ۲۰ بهمن[ویرایش]

در روز ۲۰ بهمن ماه که مصادف با روز بود، مردم در تهران اجتماع کرده بودند تا سخنرانی رئیس ت موقت را استماع نمایند. در همین هنگام در غرب تهران درگیری شدیدی صورت گرفت؛ عده زیادی از افراد گارد شاهنشاهی به پادگان همافران نیروی هوایی حمله بردند و به محض آغاز درگیری آنان عده زیادی از جوانان وابسته به جناح های مختلف به نفع همافران وارد صحنه درگیری شدند. این درگیری خونین ده ها نفر کشته و مجروح بر جای گذاشت ولی در نهایت همافران توانستند حلقه محاصره نیروهای گارد را بشکنند.[۵]


رویدادهای ۲۱ بهمن[ویرایش]

روز بیست و یکم بهمن ماه روز نبرد مسلحانه همه جانبه مردم و نیروهای تی بود. درگیری خونین مردم و لشکر گارد در این روز به اوج خود رسید؛ و جنگ تانک ها با مردم مسلح باعث کشته و زخمی شدن صدها نفر شد. تهدید کرد در صورت عدم جلوگیری از کشتار لشکر گارد حکم جهاد خواهد داد.[۶] در این روز چندین کلانتری توسط گروه های مسلح مردمی تسخیر شدند که در نتیجه آن مقادیر زیادی اسلحه به دست مردم افتاد. در همین روز فرمانداری نظامی تهران اعلامیه شماره ۴۰ را انتشار داد؛ بموجب این اعلامیه رفت وآمد مردم از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۵ بامداد ممنوع اعلام شد. در پی اعلامیه مزبور اعلامیه دیگری صادر و منع عبور و مرور تا ساعت ۱۲ بامداد تمدید شد. مردم عملاً مقررات حکومت نظامی را باطل ساختند و تا صبح در خیابان ها با ایجاد حریق و راه بندان های متعدد مانع حرکت قوای نظامی می شدند.[۷]


رویدادهای ۲۲ بهمن[ویرایش]


۲۲ گل لاله به پاسداشت ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ روی سکه ۲۰ ریالی ضرب شده در سال ۱۳۶۰ به مناسبت سومین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ ایران

در مرکز سکه نوشته شده است: ایران


۳ گل لاله به پاسداشت سومین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ ایران پشت سکه ۲۰ ریالی ضرب شده در سال ۱۳۶۰

در حاشیه سکه نوشته شده است: سومین سالگرد پیروزی خون بر شمشیر

در این روز به ترتیب زندان اوین، ساواک، سلطنت آباد، مجلسین سنا و شورای ملی، شهربانی، ژاندارمری و ساختمان زندان کمیته مشترک به تصرف مردم درآمد.[۷] در تسخیر شهربانی سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران به دست انقل ون مسلح افتاد. پادگان باغشاه و دانشکده افسری، دبیرستان نظام، زندان جمشیدیه، پادگان ع آباد و پادگان عباس آباد یکی پس از دیگری تسلیم شدند و آ ین مرکزی که به تصرف درآمد رادیو و تلویزیون بود.[۸]


تصمیم شورای عالی [ویرایش]

ساعت ۱۰ بامداد روز ۲۲ بهمن شورای فرماندهان نیروهای مسلح در ستاد مشترک تشکیل گردید. نظامیان حاضر در جلسه عبارت بودند از: عباس قره باغی، جعفر شفقت، حسین فردوست، هوشنگ حاتم، ناصر مقدم، عبدالعلی نجیمی، احمدعلی محققی، عبدالعلی بدره ای، حسین ربیعی، کمال حبیب اللهی، عبدالمجید معصومی، جعفر صانعی، اسدالله محسن زاده، حسین جهانبانی، محمد کاظمی، خلیل بخشی آذر، علی محمد خواجه نوری، پرویز امینی افشار، فرهنگ خلعتبری، محمد فرزام، جلال پژمان، منوچهر خسروداد، ناصر فیروزمند، موسی رحیمی لاریجانی، محمد رحیمی آ اری و رضا ی طباطبایی.[۸] ریاست شورای عالی بر عهده عباس قره باغی بود. پس از گزارش فرماندهان نیروها از وضعیت موجود بحث پیرامون همبستگی با مردم آغاز شد؛ اکثراً موافقت خود را اعلام نمودند و سرانجام اعلامیه ای مبنی بر بی طرفی تهیه و بامضا رسید.[۹] پس از تصمیم شورای عالی، ساعت یک بعد از ظهر خبر تصمیم شورای عالی در اختیار رادیو و تلویزیون گذاشته شد. رادیو ایرانبرنامه عادی خود را قطع و اعلامیه را قرائت کرد. لحظه ای بعد نیروهای انقلاب محوطه رادیو تلویزیون را تصرف نمودند و خبر سقوط رژیم سلطنتی پهلوی از رادیو تلویزیون ملی اعلام شد.[۹]


مراسم دهه فجر[ویرایش]

هر ساله در طول دهه فجر مراسم و یادبودهای زیادی توسط طرفداران نظام ایران انجام می گیرد. همچنین در سازمان ها، ادارات تی اقدام به برگزاری سمینارها و همایش ها می شود. صدا و سیمای ایران نیز غالباً به پخش نماهنگ ها و تصاویر مربوط به روزهای مبارزات و تظاهرات می پردازد.


همچنین جشنواره فجر که بزرگترین جشنواره تی ، تئاتر و موسیقی ایران است معمولاً در طول دهه فجر برگزار می شود.


در روز ۱۲ بهمن زنگ مدارس به مناسبت سالگرد ورود هواپیمای به ایران، در ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه نواخته می شود. در روز ۲۲ بهمن، آ ین روز از دهه فجر نیز که به عنوان تعطیل رسمی در تقویم رسمی ایران ثبت شده است، حامیان حکومت ایران در ای مختلف ایران برگزار می شود.

منبع :ویکی پدیا دانشنامه آزادمشاهده متن کامل ...
پایان نامه بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک
درخواست حذف اطلاعات

عنوان کامل : پایان نامه بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک

تعداد صفحات : 150

دسته : حسابداری،مدیریت

توضیحات : پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی

مقدمه :

گام نخست برای هر تحقیق انتخاب یک موضوع تحقیق می باشد که به صورت یک فکر در ذهن محقق شکل می گیرد و بایستی موضوعی که انتخاب می کنیم برایمان کم وبیش شناخته شده باشد به شکلی که برایمان پیش زمینه ای ایجاد نماید تا بتوانیم در ادامه تحقیق راحت تر با موضوع ارتباط برقرار کنیم .

برای انتخاب موضوع بایستی شرایط و امکانات و اطلاعات پیرامون آن موضوع را سنجید تا مبادا به موانعی برخوردکنیم که مانع از تکمیل شدن یک تحقیق مفید گردند . بایستی کوشید موضوع را به بهترین شکلی باز کرد و شرح داد تا آنکه بتواند یک مرجع مفید و مناسب برای آیندگان باشد . برای رسیدن به جوابهای خوب و سودمند از یک تحقیق بایستی روشهای تحقیق مناسب را در نظر گرفت و از منابع مطلوب برای تحقیق بهره گرفت .

تعریف موضوع تحقیق :

همه ما بارها به ید رفته ایم و به تهیه احتیاجات خود پرداخته ایم , زمانی ضرورت ید را احساس می کنیم که نیاز به یک قلم جنس خاص برای رفع مشکلی که پیش آمده است داریم . سعی می کنیم ابتدا از نبود آن آگاه شویم و میزان نیاز را بسنجیم و سپس اقدام به ید کنیم .

ید شرایطی را می طلبد حتی اگر برای رفع نیازهای عادی منزل و شخص صورت پذیرد , ابتدا باید میزان نیاز , کیفیت مناسب , قیمت دلخواه و زمان مطلوب را بررسی کنیم ودر گام نهایی آن را از یک منبع مطمئن و قابل اطمینان یداری نماییم .

در سیستم ید و انبارداری در یک کارخانه بزرگ نیز همان اصول ابت که در هر خانه ای استفاده می شود به کار می رود , مانند اینکه : بهترین منبع , بهترین قیمت , بهترین کیفیت , بهترین کمیت , بهترین زمان برای ید کدام است ؟

البته روش کار در کارخانه های بزرگ پیچیده تر می باشند و به همان سادگی که برای منزل ید می کنیم اتفاق نمی افتد و به همین جهت نیاز به تحقیق و مطالعه دارد و باید بهترین روشها و فنون برای انجام این کار صورت بپذیرد , در غیر این صورت از مجموعه کل سازمان نمی توان انتظار بهترین عملکرد را داشته باشیم .

فهرست مطالب :

فهرست اشکال
فهرست ضمائم
چکیده
فصل اول - کلیات


مقدمه
تعریف موضوع تحقیق
اهمیت و ارزش تحقیق
اه تحقیق
کاربرد نتایج تحقیق
سوالات اساسی تحقیق
روش تحقیق
تعریف واژه ها
خلاصه
مباحث فصول بعدی
فصل دوم - ادبیات موضوع
مقدمه
بخش یک - مباحث نظری
سیستم
ید
اه بخش ید
اصول و موازین پنجگانه ید
وظایف و مسئولیت های بخش ید
ارتباط بخش ید با بخشهای دیگر
فرآیند یا مراحل ید خارجی
انبار
عنوان
انواع انبارها
جایگاه انبار
اه و وظایف انبارها
انواع موجودیهای انبارها
انبارداری
سیستم انبارداری و مزیتهای آن
وظایف انباردار
انتظارات مدیریت از سیستم کنترل انبارها
نکات مهم برای اداره بهینه انبارها
مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها
طراحی و برنامه ریزی تامین کالا
کدینگ
کدگذاری
فواید کد گذاری
انواع روشهای کدگذاری
موجودی کالا
اهمیت موجودیها
دلایل نگهداری موجودی کالا
هزینه مربوط به موجودیها
مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها
کنترل موجودی
مشکلات عدم تعادل موجودی
مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار
سیستم های سفارش کالا در سازمان
بخش دو - پیشینه تحقیق
بخش سه - مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیک
مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیک
عنوان
طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه
شرح وظایف
خلاصه
فصل سوم - روش تحقیق
مقدمه
کتابخانه
مشاهده
مصاحبه
خلاصه
فصل چهارم - تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
طراحی انبارها
انواع انبارها در کارخانه سیمان آبیک
مشکلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها
حفاظت و ایمنی انبارها
عملیات مربوط به ید در انبارها
انواع ید
انواع شیوه ها در یدهای داخلی
عملیات ید در تدارکات
تنظیم گزارش ید
یدهای خارجی
نحوه ید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیک
یدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها
یدهائی که کالای آنها فاسد شدنی است
یدهای غیر ضروری و بیش از حد
کنترل کیفیت
استاندارد قطعات
عنوان
قبض انبار
سیستم کدینگ اجناس
مشکلات ناشی از عدم کدینگ
مزایای کدینگ اجناس
شرح کدینگ اجناس
عدم وجود واحدی برای پیاده سیستم کدینگ بطور ثابت
مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت
عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار
عملیات نگهداری در بخش اداری
عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار
کنترل موجودی انبار
انواع روشهای کنترل موجودی
محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار
عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی
خلاصه
فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم

فهرست شکلها :
شکل شماره 1-2 ، سیستم
شکل شماره 2-2 ، نمودار مناسب ترین تعداد اقتصادی انبار
شکل شماره 3-2 ، هزینه های مربوط به موجودیها
شکل شماره 4-2 ، نمودار مقدار سفارش اقتصادی
شکل شماره 5-2 ، نمودار سیستم سفارش دوره
شکل شماره 6-2 ، نمودار سیستم نقطه سفارش


جهت محصول اینجا کلیک نمایید
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
انجام پایان نامه | بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک - ...
www.moshaveranetehran.net/...پایان-نامه/975-انجام-پایان-نامه-بررسی-مالی-مجتمع-صنع...
پایان نامه پروژه پایانی. انجام پایان نامه | بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک. پایان نامه. مقدمه : گام نخست برای هر تحقیق انتخاب یک موضوع تحقیق می باشد که به ...
بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک (پایان نامه دورة ...
www.istudents.ir › فروشگاه › مقالات و پایان نامه › فنی و ی
بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک (پایان نامه دورة کارشناسی)
تحقیق بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان - تحقیق و پروژه و ...
bankmaghaleh.ir/تحقیق-بررسی-مالی-مجتمع-صنعتی-سیمان/
در این تحقیق سعی خواهیم نمود تا سیستم ید و انبارداری مجتمع صنعتی سیمان آبیک را بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم ، یعنی با داشتن یک نگرش سیستمی ...
پایان نامه بررسی مجتمع صنعتی سیمان آبیک - ویکی پروژه
wikiproject.ir/1231-.html
پایان نامه بررسی مجتمع صنعتی سیمان آبیک. ... بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار · بررسی انطباق محتوای برنامه ی ...
پایان نامه بررسی سیستم ید و انبارداری مجتمع صنعتی ...
thesisdoc.ir/.../پایان-نامه-بررسی-سیستم- ید-و-انبارداری-مجتمع-صنعتی-سیمان-آب...
پایان نامه بررسی سیستم ید و انبارداری مجتمع صنعتی سیمان آبیک پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت سال 1381 مقدمه : گام نخست برای هر تحقیق انتخاب یک ...
تحقیق بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان - دنلود مقاله و پروژه ...
bankmaghale.ir/تحقیق-بررسی-مالی-مجتمع-صنعتی-سیمان/
تحقیق بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۷ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و ید لینک ...
پایان نامه بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک - میهن ...
mihandoc.net/بررسی-مالی-مجتمع-صنعتی-سیمان/
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته رشته حسابداری می باشد که به برسی بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک می پردازد.
پروژه بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک ( پایان نامه دورة ...
baharfile.ir/.../پروژه-بررسی-مالی-مجتمع-صنعتی-سیمان-آبیک-(-پایان-نامه-دورة-کارش...
سیستم های سفارش کالا در سازمان بخش دو - پیشینه تحقیق بخش سه - مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیک مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیک عنوان
پایان نامه بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک
mihanproje.ir/post-1135- +پایان+نامه+بررسی+مالی+مجتمع+صنعتی+سیمان+آبیک....
موضوع تحقیقی که در پیش روی شماست حاصل بررسی سیستم ید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک می باشد که هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات ...
پایان نامه بررسی سیستم ید و انبارداری در مجتمع صنعتی ...
www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-بررسی-سیستم- ید-و-انبارداری-در-مجتمع-صنعت...
چکیده : موضوع تحقیقی که در پیش روی شماست حاصل بررسی سیستم ید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک می باشد که هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه ...
پروژه بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک قزوین
project7.ir/پروژه-بررسی-مالی-مجتمع-صنعتی-سیمان-آبی/
پروژه بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک قزوین,بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک قزوین, پایان نامه بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک قزوین.
جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد انبار کارخانه ...
www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/انبار-کارخانه-صنعتی
پایان نامه بررسی سیستم ید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک ... پایان نامه بررسی سیستم حسابداری و بهای تمام شده کالا در کارخانه موزائیک سازی.
جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد انبار گردانی
www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/انبار-گردانی
حسابداری; ۱۰۹. پایان نامه دوره کارشناسی چکیده : موضوع تحقیقی که در پیش روی شماست حاصل بررسی سیستم ید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک می باشد ...
جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد سیستم انبارداری
www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/سیستم-انبارداری
حسابداری; ۱۰۹. پایان نامه دوره کارشناسی چکیده : موضوع تحقیقی که در پیش روی شماست حاصل بررسی سیستم ید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک می باشد ...
تک تکی - مطالب ابر پروژه مالی سیمان
taktaki.mihanblog.com/post/tag/پروژه%20مالی%20سیمان
چکیده : موضوع تحقیقی که در پیش روی شماست حاصل بررسی سیستم ید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک می باشد که هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه ...
پایان نامه حسابداری - برسی مالی مجتمع صنعتی سیمان ...
persianworldshop.com/?p=473
پایان نامه حسابداری با موضوع : بررسی مالی و حسابداری مجتمع صنعتی سیمان آبیک. مهمترین سر فصلهای پایان نامه کارشناسی حسابداری – برسی مالی مجتمع صنعتی ...
سیستم انبارداری - کلوب
www.cloob.com/result/سیستم_انبارداری
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - پایان نامه بررسی سیستم انبار و انبارداری - انبار محلی برای ... پروژه مالی سیستم ید و انبارداری مجتمع صنعتی سیمان آبیک - .
پایان نامه بررسی سیستم ید و انبارداری در مجتمع صنعتی ...
fileok.ir/.../پایان-نامه-بررسی-سیستم- ید-و-انبارداری-در-مجتمع-صنعتی-سیمان--پرو...
پایان نامه بررسی سیستم ید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان-پروزه مدیریت مالی در 78 صفحه ... 2-4- مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیک 20 ... برچسب ها: رایگان پروژه مدیریت مالی پایان نامه سیستم ید و انبارداری نحوه کار سیستم ید ...
[doc]عنوان پایان نامه : بررسی مالی مجتمع سیمان آبیک
www.iran24h.com/more/m001410.doc
موضوع تحقیقی که در پیش روی شماست حاصل بررسی سیستم ید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک می باشد که هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات ...
اختصاصی فارس/ ج مدارک تحصیلی و سوابق اجرایی اعضای ...
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910330000536
۵ تیر ۱۳۹۱ - 6, زهره طبیب زاده, تهران شمیرانات، ری و شهر, ای دندانپزشکی شهید بهشتی, .... مدیریت امور مالی و اداری گروه های صنعتی.


مشاهده متن کامل ...
نمونه های تبلیغ اینترنتی – تبلیغات بنری – تبلیغات متنی و serp ads
درخواست حذف اطلاعات

نمونه های تبلیغ اینترنتی – تبلیغات بنری – تبلیغات متنی و serp ads

درج آگهی رایگان و آگهی همشهری

درج آگهی رایگان : نمونه های تبلیغ اینترنتیتبلیغات بنریتبلیغات متنی و serp ads : دنیای تبلیغ اینترنتی در چند دهه اخیر پیچیدگی های زیادی را طی کرده است.

همزمان با ایجاد شیوه ها و تکنولوژی های جدید تبلیغ آنلاین، در سال های گذشته سهم تبلیغات مجازی از کل بازار تبلیغات همواره رو به افزایش بوده است. اگر در کمتر از یک دهه پیش، تعداد اندکی از صاحبان آگهی از فرصت های فضای مجازی برای تبلیغات آگاه بودند،