پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 webwide crawldata 2017 03 14t07 25 53pdt to 2017 03 14t02 11 15pdt
249-200
درخواست حذف اطلاعات
http://etratenor. .com/2017/02/249.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/248.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/247.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/246.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/245.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/244.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/243.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/242.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/241.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/240.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/239.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/238.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/237.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/236.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/235.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/234.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/233.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/232.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
مشاهده متن کامل ...
300-250
درخواست حذف اطلاعات
http://etratenor. .com/2017/02/289.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/288.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/287.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/286.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/285.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/284.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/283.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/282.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/281.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/280.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/279.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/278.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/277.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/276.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/275.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/274.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/273.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/272.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
مشاهده متن کامل ...
hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017
درخواست حذف اطلاعات

hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017


, hunters prayer 2017,hunters prayer 2017, مستقیم hunters prayer 2017, رایگان و مستقیم hunters prayer 2017, زیرنویس hunters prayer 2017,خلاصه خارجی hunters prayer 2017,نقد hunters prayer 2017,ع های hunters prayer 2017, خارجی hunters prayer 2017, , شکارچیان ,شکارچیان , مستقیم شکارچیان , رایگان و مستقیم شکارچیان , زیرنویس شکارچیان ,خلاصه خارجی شکارچیان ,نقد شکارچیان ,ع های شکارچیان , خارجی شکارچیان


the hunters prayer 2017 - film2movie https://www.film2movie.biz/41486/ - -the-hunters-prayer-2017/ ۱ روز پیش - رایگان the hunters prayer 2017 + the hunters prayer 2017 + the hunters prayer 2017 با + ... hunter's prayer 2017 - فردا https://www.1farda .net/hunters-prayer-2017/ hunters prayer 2017 با کیفیت hdrip. منتشر کننده فایل: فردا ژانر : اکشن | هیجان انگیز. -/۱۰ ... جستجوی . تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ ... تصاویر برای hunters prayer 2017| و hunters ...‏ نتیجه تصویری برای ‫hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017‬‎ 2 روز پیش نتیجه تصویری برای ‫hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017‬‎ 2 روز پیش نتیجه تصویری برای ‫hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017‬‎ 4 روز پیش نتیجه تصویری برای ‫hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017‬‎ 3 روز پیش نتیجه تصویری برای ‫hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017‬‎ 3 ساعت قبل نتیجه تصویری برای ‫hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017‬‎ 5 روز پیش نتیجه تصویری برای ‫hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017‬‎ نتیجه تصویری برای ‫hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017‬‎ نتیجه تصویری برای ‫hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017‬‎ 4 روز پیش تصاویر بیشتر برای hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017 گزارش تصاویر hunter's prayer 2017 | ... www.avadl.biz/tag/زیرنویس-فارسی- -hunters-prayer-2017/ hunter's prayer 2017 با . hunter's prayer (2017) hdrip x264 370mb. | به همراه لینک مستقیم و رایگان + تریلر |. ... hunters prayer 2017 :: بی صدا | با لینک ... bi-3-seda.ir/post/hunters-prayer-2017 hunters prayer 2017 رایگان با کیفیت 1080p web-dl , web-dl اضافه شد. ... مستقیم) - (لینک کمکی) · زیرنویس ... hunters prayer 2017 - اهل https://www.ahl1film.top/ - -hunters-prayer-2017/ hunters prayer 2017-یک آدمکش حرفه ای، دختر جوانی را یاری میکند تا انتقام خون خانواده اش را بگیرد… ... farsi subtitleزیرنویس های فارسی. hunter's prayer 2017 با beh-like.xyz/tag/ - -hunters-prayer-2017-با-لینک-مستقیم ۲ دقیقه پیش - hunter's prayer ۲۰۱۷، کیفیت web-dl 1080p اضافه شد ... کیفیت: web-dl 1080p | بسیار خوب لینک imdb خلاصه ... the hunters prayer 2017 - ... https://movie.irblog.in/category/ -زیرنویس-فارسی-the-hunters-prayer-2017/ ۱۳ ساعت پیش - رایگان بسیار زیبای the hunters prayer 2017 با و کیفیت web-dl . the hunters prayer 2017. the hunters prayer 2017 - هستی مووی | ... hastimovie.com/ - -the-hunters-prayer-2017-2/ ۱۱ ساعت پیش - رایگان the hunters prayer 2017 با کیفیت hdrip ... جستجوی ... پیش نمایش با دو کیفیت متفاوت. the hunters prayer 2017 | جدید - ... https://banimovie.com/ -the-hunters-prayer-2017/ رایگان the hunters prayer 2017 - زیرنویس the hunters prayer 2017 - با کیفیت بالا از رسانه بانی مووی movie the hunters ... the hunters prayer 2017 - زازی www.zazyfilm.ir/tag/ -زیرنویس-فارسی- -دعای-شکارچی/ تریلر دعای شکارچی ۲۰۱۷ (the hunters prayer 2017 trailer) ... و دعای شکارچی ۲۰۱۷ (the hunters prayer ... hunters prayer 2017 - dgig.ir .dgig.ir/ - -hunters-prayer-2017-2/ hunters prayer 2017. رایگان hunters prayer 2017. پیش نمایش به زودی | تاریخ اکران : ۱۹ داد ۱۳۹۶ ... جستجوی ... the hunters prayer 2017 با - ... www.techfa.biz/tag/ - -the-hunters-prayer-2017-با-زیرنویس-فارسی/ پیش نمایش the hunters prayer 2017. با کیفیت hd. پیش نمایش اول با ۲ کیفیت متفاوت. نسخه کم حجم : | |. نسخه حجم ... hunter's prayer 2017 - رایگان با ... farsfilm.net/ - -hunters-prayer-2017/ رایگان hunter's prayer 2017 با ; کیفیت hdrip ... : . زیرنویس انگلیسی : ... the hunters prayer 2017 - - ... fastdlmovie.com/ - -the-hunters-prayer-2017/ the hunters prayer 2017 , رایگان the hunters prayer 2017, زیرنویس the hunters prayer 2017, the ... hunters prayer 2017 – هارمونی www.harmonydl.info/ - -hunters-prayer-2017/ ۲ روز پیش - رایگان hunters prayer 2017 | پیش نمایش اضافه شد | تاریخ ... شبکه: -; فصل: -; سال: 2017; : _; محصول کشور: آلمان ... the hunters prayer 2017 - اکت مووی actmovie.ir/ - -the-hunters-prayer-2017/ ۳ روز پیش - ... the hunters prayer 2017 | the hunters prayer 2017 با | the hunters prayer 2017 با . the hunters prayer 2017 با + ... donyadl.ir/ - -the-hunters-prayer-2017/ ۲ ساعت پیش - رایگان بسیار زیبای the hunters prayer 2017 با و ... از سرور مستقیم اسکرین شات 749 مگابایت . the hunters prayer 2017 با - ... vistapop.ir/tag/ - -the-hunters-prayer-2017-با-زیرنویس-فارسی/ پیش نمایش the hunters prayer 2017. با کیفیت hd. پیش نمایش اول با ۲ کیفیت متفاوت. نسخه کم حجم : | |. نسخه حجم ... the hunters prayer 2017 - آهنگ جدید stan.ir/ - -the-hunters-prayer-2017.html ۲ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd. اولین پیش نمایش رسمی ... |. جستجوی ... the hunters prayer 2017 - tech1 www.tech1.ir/ - -the-hunters-prayer-2017-2/ the hunters prayer 2017 ... جستجوی ... سریال the blacklist · برنامه رادیویی a state of trance · برنامه رادیویی a ... آپارات - تریلر hunters prayer 2017 www.aparat.com/result/ _تریلر_ _hunters_prayer_2017 آپارات - تریلر hunters prayer 2017. ... تریلر زیبای wonder woman 2017 با زیر نویس فارسی · persinmovies. 2,656 بازدید. 2:14 ... the hunters prayer 2017 با - ... filefy.ir/tag/ - -the-hunters-prayer-2017-با-زیرنویس-فارسی/ ۳ روز پیش - نرم افزار,کامپیوتر,موبایل,سیستم عامل,اندروید فایل فای. مجله اتوماتیک زیرگذر - the hunters prayer 2017 zirgozar.bilog.ir/ - -the-hunters-prayer-2017/ رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd ... لینک های مرتبط : جستجوی زیرنویس – کیفیت های دیگر ... جستجوی ... های 2017 - | رایگان filmbaroon.com/tag/ - -های-2017/ برچسب ها: ید the hunters prayer 2017, the hunters prayer 2017, رایگان the hunters prayer 2017, the ... بایگانی ها the last witch hunter 2015 با ... www.persian- .com/.../ - -the-last-witch-hunter-2015-با-زیرنویس... ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ه .ش. - the last witch hunter 2015 با کیفیت bluray پیش نمایش اضافه شد نسخه کم حجم و با کیفیت x265 اضافه شد (۷۲۰p ... رایگان the hunters prayer 2017 | تهراناپ tehranap.ir/?cat=29778 ۲ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd. اولین پیش نمایش رسمی ... |. جستجوی ... the hunters prayer 2017 با | ... tehranap.ir/?cat=29780 ۲ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd. اولین پیش نمایش رسمی اضافه شد. منتشر کننده فایل: film2movie the hunters prayer 2017 rebatek.com/tag/زیرنویس-فارسی- -the-hunters-prayer-2017/ تاریخ : 17 اردیبهشت 1396; نویسنده : awesome; بدون نظر. the hunters prayer 2017 با کیفیت خوب web-dl. the hunters prayer ... the hunters prayer 2017 - پرشین مووی persianmovie.net/2017/05/07/__trashed/ ۱ روز پیش - , رایگان , جدید , سریال , سریال با . ... رایگان the hunters prayer 2017 از رسانه پرشین مووی. new ... با کیفیت hdrip · جست و جوی زیرنویس. : ۱۳۹۶/۰۲/۱۷; : ... سه تیغ اره ای saw ridge 2016 ... تریلر hunters prayer - جستجو - خوب خوان khubkhan.ir/جستجو/ -تریلر- -hunters-prayer نتایج جستجو: تریلر hunters prayer. ... تریلر رسمی applecart 2017 ... و سریال با و :::.. برای ... the hunter's prayer - فیس شات-ع سلفی جدید دخترانه ... faces .ir/selfie/tag/the-hunters-prayer s prayer trailer #1 (2017) | movieclips trailers، the hunter' ... share | 2017 | the hunter's prayer trailer | the hunter's prayer | trailer | – | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ۱۳۹۶; تیزر پر انتظار tubelight 2017 با اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۶ ... the hunters prayer 2017 با | ... www. portal.ir/.../ - -the-hunters-prayer-2017-با-زیرنویس-فارس... ۳ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd اولین پیش نمایش رسمی اضافه شد منتشر کننده فایل: film2movie ... the hunters prayer 2017 - پریک www.parik.ir/ - -the-hunters-prayer-2017/68407 ۳ روز پیش - به این فعلا امتیازی داده نشده است. مدت زمان : ۲ دقیقه ... پیش نمایش the hunters prayer 2017. با ... جستجوی ... "ماشینی"قسمت نهم سریال کره ای دوبونگ سون ... www.namasha.com/v/yvk9xher ۴ فروردین ۱۳۹۶ ه .ش. - https://t.me/joinchat/aaaaaeaunkweggsg2yhmagلینک : ... "ماشینی"قسمت نهم سریال کره ای دوبونگ سون زن قوی برای دوستانی ک مثل من نمیتونند تا فردا ... اولین تریلر hunters prayer 2017. the hunters prayer 2017 - زنبوربلاگ beeblog.ir/news/90295 جستجوی . پیش نمایش the hunters prayer 2017. پیشنهادات سایت: برای باخبر شدن از آ ین اخبار سایت و سینمای جهان ، به کانال تلگرام ... جومانجی 2017 تریلر زیبا - ویدوفا www.vidofa.com/video/a2rlewp6auvv ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - اکنون نسخه جدید آن را میتوانید که در سال 2017 تولید شده است تریلرش رو ... زیر نویس فارسی جومانجی ... the hunters prayer 2017. موزیک یاب: رایگان و سریال با yaab.ir/ سریال american gods کیفیت عالی و . پیشنهاد ویژه ... hunter's prayer 2017 با . به همراه لینک مستقیم ... the hunters prayer 2017 - webgardiha.com webgardiha.com › جدید › the hunters prayer 2017 ۲ روز پیش - home جدید the hunters prayer 2017 ... پیش نمایش اول با ۲ کیفیت متفاوت ... جستجوی ... hunter's prayer 2017 رایگان | اس مووی https://www.smovies.ir/ - -hunters-prayer-2017/ ۱۵ ساعت پیش - hunter's prayer 2017 رایگان | hunter's prayer 2017 دوبله | زیرنیوس hunter's prayer 2017 | دعای شکارچی 2016. ... ... با کیفیت ; جستجوی زیرنویس ... the hunters prayer 2017 - گیگر giger.ir › و سریال ۲ روز پیش - گیگر در و سریال : منتشر کننده فایل: ... پیش نمایش the hunters prayer 2017. با ... جستجوی ... the hunters prayer 2017 با - ... www.raadfilm.ir/tag/ + +the+hunters+prayer+2017+با+زیرنویس+فارسی رایگان the hunters prayer 2017 , the hunters prayer 2017 , the hunters prayer 2017 با لینک ... the hunters prayer 2017 www.raadfilm.ir/tag/ +زیرنویس+فارسی+ +the+hunters+prayer+2017 رایگان the hunters prayer 2017 , the hunters prayer 2017 , the hunters prayer 2017 با لینک ... the hunters prayer 2017 با - ... nimbuzzi.ir/tag/ - -the-hunters-prayer-2017-با-زیرنویس-فارسی/ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd اولین پیش نمایش رسمی اضافه شد منتشر کننده فایل: film2movie ... the hunters prayer 2017 | آهنگری و صنایع ف ی ... hoomanstep.com/ - -the-hunters-prayer-2017/ رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd ... لینک های مرتبط : جستجوی زیرنویس – کیفیت های دیگر ... جستجوی ... the hunters prayer 2017 - پارس دی ال www.parsdl.org › رایگان توسط onyxfilm در اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶ رایگان ... پیش نمایش the hunters prayer 2017. با کیفیت hd ... جستجوی ... بایگانی ها the hunters prayer 2017 - کرل 3 kore3.ir/tag/ - -the-hunters-prayer-2017/ ۳ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd. اولین پیش نمایش رسمی ... |. جستجوی ... bounty hunters 2016 | پاپ کده | ... filimodl-blog.hastiblog.tk/page-109809.html ۳۰ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - هستی بلاگ بزرگترین آرشیو مطالب وبلاگ های پارسی می باشد که در زمستان 93 راه اندازی شد. بایگانی ها the hunters prayer 2017 با لینک ... i-fun.ir/tag/ - -the-hunters-prayer-2017-با-لینک-مستقیم/ ۳ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd. اولین پیش نمایش رسمی ... |. جستجوی ... the hunters prayer 2017 - ال جی چت lgchat.ir/ - -the-hunters-prayer-2017/ ۳ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd. اولین پیش نمایش رسمی ... |. جستجوی ... کلیپ تریلر hunters prayer 2017 ( ) – تاپک topak.ir/film/490454/کلیپ- -تریلر- -hunters-prayer-2017-- - ۲ روز پیش - مجله اینترنتی تاپک -کلیپ تریلر sleepless 2017 ( ) کلیپ تریلر جدید و رسمی sleepless 2017 ( ) کلیپ تریلر تور ... رایگان ایرانی - - tracko plus trackoplus.com/blog/category/ - / جستجوی .... برچسب ها hunters prayer 2017, تریلر hunters prayer 2017, hunters prayer, hunters prayer ... the hunters prayer 2017 www.mmd.ntou.edu.tw/bonel/film/ - -the-hunters-prayer-2017/ ۲ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hdاولین پیش نمایش رسمی اضافه شدمنتشر ... جستجوی ... - opensubtitles.org www.opensubtitles.org/fa/subtitles/4494036/a...pl.../sublanguageid-eng hunter's prayer (2017) subtitles for hearing impaired. hunters.prayer.2017.hdrip.xvid-etrg دریافت در 25 mbit subtitles searcher. 1cd, 06/05/ ... [xls]دوبله up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/list-of-aban.xlsx 1, کد , نام اصلی , نام فارسی , زمان ساخت, وضیعت دوبله, کارگردان, بازیگر نقش اول ... 2003, + +زیرنویس انگلیسی, ki-duk kim ..... , john ford, john wayne, jeffrey hunter, adventure / drama / ...... 1825, d2017, meet john doe (+ english sub), ملاقات جان دو, 1941, ... g.skull.island.2017.hdts - ایران نیوز irtcr.ir/search/?q= g.skull.island.2017.hdts&page=8 capture kill release 2016 ... ع / آ ین سال ۹۵ ... هماهنگ شده با نسخه های زیر : raees.2017 . .... داستان انگلیسی : depardieu plays an unnamed hunter and we join him and his dog as they ... the hunters prayer 2017 | با لینک ... dlsargarmi.ir/tag/ - -the-hunters-prayer-2017/ رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd ... لینک های مرتبط : جستجوی زیرنویس – کیفیت های دیگر ... جستجوی ... رایگان the hunters prayer 2017 | با ... dlsargarmi.ir/tag/ -رایگان- -the-hunters-prayer-2017/ رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd ... لینک های مرتبط : جستجوی زیرنویس – کیفیت های دیگر ... جستجوی ... bounty hunters 2016 - ... 50taktaraneh.rzb.h5h.ir/post486822.html hunters.2016.bluray. bounty.hunters.2016.hdrip. bounty.hunters.2016. .bluray.ganool. bounty hunters 2016. مرجع ... بازنشسته - ن تو - آهنگ جدید nex2.ir › تلگرام ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ه .ش. - بازنشسته گروه : اجتماعی سال تولید : ۱۳۹۵ کارگردان : داود ... آهنگ ترکی اوقدر من آغلارام دریالار ار · autumn ... حجم برای pc با + تریلر · hunters prayer 2017 ... the hunters prayer 2017 با | ... b efa.ir/tag/ - -the-hunters-prayer-2017-با-لینک-مستقیم ۳ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd. اولین پیش نمایش رسمی ... |. جستجوی ... isolation 2015 - صفحه نخست n3t.ir/news/1392 رایگان isolation 2015 با کیفیت ۷۲۰p web-dl. پیش نمایش ... |. جستجوی ... the hunters prayer 2017 ... the hunters prayer 2017 - نود فان news.90fun.ir/news/101238/ - -the-hunters-prayer-2017 ۳ روز پیش - لینک های مرتبط : جستجوی زیرنویس – کیفیت های دیگر ... پیش نمایش the hunters prayer 2017. با ... جستجوی ... the hunters prayer 2017 | آهنگ جدید| و سریال ... top10song.ir/search/the+hunters+prayer+2017 ۳ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd اولین پیش نمایش رسمی اضافه شد منتشر کننده فایل: film2movie ... blogerpars qoranehakim.blogerpars.ir/ بزرگترین سایت سرگرمی فارسی زبانان سراسر دنیا ... نوشته the hunters prayer 2017 ژانر اکشن اولین بار در جدید | اس ... . the hunter's prayer english subtitle ... www.subir3.ir/subtitles/the-hunters-prayer/english/1557096 ۴ ساعت پیش - و سریال. هماهنگ با نسخه های: hunters prayer (2017) web-dl 750mb - mkvcage. hunters ... the hunters prayer 2017 - خونه cinamakhanegi.ir/?p=477 ۳ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd. اولین پیش نمایش رسمی ... |. جستجوی ... hunters prayer 2017 https://heydl.org/9033/ - -hunters-prayer-2017/ ۴ ساعت پیش - hunters prayer 2017 با « دعای شکارچی » کیفیت web-dl / web-dl 1080p ... زیرنویس این ... hunter's prayer 2017 با | ویکی ... vikimedia.ir/tag/ - -hunters-prayer-2017-با-زیرنویس-فارسی/ ۳ روز پیش - hunter's prayer 2017 با . hunter's prayer 2017 با . تریلر hunter's prayer ... the hunter's prayer 2017 |سزار cesardl.info/ - -the-hunters-prayer-2017/ ۲ روز پیش - the hunter's prayer 2017 با کیفیت hd , رایگان the hunter's prayer 2017 با رایگان ... بایگانی ها the hunters prayer 2017 با ... - ... fan.gigfa.com/.../ - -the-hunters-prayer-2017-با-زیرنویس-فارس... پیش نمایش the hunters prayer 2017. با کیفیت hd. پیش نمایش اول با ۲ کیفیت متفاوت. نسخه کم حجم : | |. نسخه حجم ... بایگانی ها the hunters prayer 2017 با زیرنویس ... moonmovie.biz/tag/ - -the-hunters-prayer-2017-با-زیرنویس/ the hunters prayer 2017 اولین تریلر رسمی. منتشر کننده فایل: ماه مووی ژانر : اکشن , ماجرایی , مهیج به این فعلا امتیازی داده نشده ... the hunters prayer 2017 - آناناس https://ananasdl.com/news/9892 اکشن , ید the hunters prayer 2017 , the hunters prayer 2017 , رایگان the hunters prayer 2017 , the ... رایگان هانترز پریر the hunters prayer 2017 با ... mymovz.xyz/ - -هانترز-پریر-the-hunters-prayer-2017/ زیبای هانترز پریر the hunters prayer 2017 با کیفیت عالی و با هم اکنون در مای موویز ... the hunters prayer 2017 - دیبا مووی https://dibamovie.in/22847/the-hunters-prayer-2017.html ۱۲ ساعت پیش - رایگان بسیار زیبای the hunters prayer 2017 با و کیفیت web-dl نام : the ... . بایگانی ها the hunters prayer 2017 - ... bartarfilm.info/tag/زیرنویس-فارسی-the-hunters-prayer-2017/ the hunters prayer 2017 با کیفیت ۷۲۰p web-dl پیش نمایش اضافه شد ... کارگردان : jonathan mostow لینک های مرتبط : جستجوی زیرنویس. بایگانی ها the hunters prayer 2017 با زیرنویس ... videos2017.ir/.../ - -the-hunters-prayer-2017-با-زیرنویس-فارس... پیش نمایش the hunters prayer 2017. با کیفیت hd. پیش نمایش اول با ۲ کیفیت متفاوت. نسخه کم حجم : | |. نسخه حجم ... با hunters prayer 2017 1.filmestaan.ir/tag/ - -با-زیرنویس-فارسی-hunters-prayer-2017/ ۲ ساعت پیش - با · hunters prayer 2017 hunters prayer 2017. مرجع کامل : imdb. سبک : اکشن | هیجان انگیز. رتبه : ... hunters prayer 2017 - کینگ مووی https://1kingmv.xyz/post/tt2674358 ... تریلر hunters prayer , hunters prayer , نقد و بررسی hunters prayer , اخبار hunters prayer , خلاصه داستان ... hunter's prayer 2017 dlzirnevisfarsi.ir › زیرنویس بر اساس سال › 2017 ۲ روز پیش - hunter's prayer 2017 hunter's prayer با زیرنویس اکشن | هیجان ... the hunters prayer 2017 - نرم افزار و بازی www.newsref.ir/ - -the-hunters-prayer-2017/ ۳ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd اولین پیش نمایش رسمی اضافه شد ... جستجوی ... هستی دی ال: رایگان و سریال با hastidl.net/ ... و رایگان. فصل پنجم سریال فرار از زندان prison break کیفیت عالی ... hunter's prayer 2017 با و رایگان. ... سریال the white princess با . فصل اول قسمت ۰۴ ... hunter's prayer 2017 و زیرنویس ... https://www.8baranfilm.com/.../ - -hunters-prayer-2017-لینک-مستقیم-و-ز... hunter's prayer (2017) webdl . تاریخ : 18 اردیبهشت ... هیجان انگیز و بسیار زیبای hunter's prayer با کیفیت فوق العاده webdl به همراه لینک ... the hunters prayer 2017 webkalak.ir/news/17380 جستجوی . پیش نمایش the hunters prayer 2017. پیشنهادات سایت: برای باخبر شدن از آ ین اخبار سایت و سینمای جهان ، به کانال تلگرام ... hunters prayer ویکی پدیا - جی تی newsgt.xyz/query/?q= +hunters+prayer+ویکی+پدیا سریال با ... the autopsy of jane doe با کیفیت بلوری و بازیگران . .... رایگان hunters prayer 2017 پیش نمایش به زودی | تاریخ اکران : 19 داد ... hunter's prayer 2017 - با - ها filmha3.online/ - -hunters-prayer-2017/ hunter's prayer 2017 با - زیرنویس hunter's prayer 2017 - hunter's prayer 2017. hunters prayer | و سریال خارجی با و ... serial7baran.xyz/hunters-prayer/ بهترین : moonlight la la land […] جهت نمایش مطالب ... hunters prayer. hunters prayer ... رایگان hunters prayer. hunters prayer. 2017. ژانر : اکشن ، هیجان انگیز. امتیاز : 10 / --. the hunters prayer - سابدان subdown1.in/farsi-subtitle/ /category/the-hunters-prayer/ hunters prayer (2017) the hunters prayer. the hunter's prayer https://www.subir2.ir/subtitles/the-hunters-prayer و سریال. ... english hunters.prayer.2017.hdrip.xvid-etrg · endrit. visit ckamekqyr.com for more movies ... hunter's prayer 2017 www.mashti .ir/ - -hunters-prayer-2017/ ۱۶ ساعت پیش - hunter's prayer 2017 با . رایگان hunter's prayer 2017. زبان اصلی می باشد ، پس میتوانید نسخه اصلی را و یا منتظر نسخه بمانید. در صورت ... زیرنویس این . the hunters prayer 2017 - مجله تفریحی ایرو مگ iromag.ir/news/41903 جستجوی . پیش نمایش the hunters prayer 2017. پیشنهادات سایت: برای باخبر شدن از آ ین اخبار سایت و سینمای جهان ، به کانال تلگرام ... 2017 the hunter's prayer - اونی مووی www.onyx-movie.com › با › اکشن ۳ روز پیش - 2017 the hunter's prayer . رایگان دعای شکارچی با و . movie the hunters ... the hunters prayer 2017 با https://ahangmostaghim. /.../ - -the-hunters-prayer-2017-با-لینک-... رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd اولین پیش نمایش رسمی اضافه شد منتشر کننده فایل: ... جستجوی ... رایگان the hunters prayer 2017 - آهنگ با ... https://ahangmostaghim. /tag/ -رایگان- -the-hunters-prayer-2017 رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd اولین پیش نمایش رسمی اضافه شد منتشر کننده فایل: ... جستجوی ... hunter's prayer (2017) - yekmovie www.yekmovie3.me/movie/12341/ ۳ ساعت پیش - hunter's prayer (2017). hunter's prayer. اکشن هیجان ... کیفیت, فرمت, حجم, لینک , زیرنویس, انکودر, نمونه کیفیت, گزارش ... the hunters prayer 2017 ژانر اکشن | ... www.sstarv.com/1396/02/18/ - -the-hunters-prayer-2017-ژانر-اکشن/ ۴ ساعت پیش - the hunters prayer 2017 ژانر اکشن رایگان با و کیفیت 720 کیفیت 720 درج شد نام : the hunters prayer ... the hunters prayer 2017 - آریا مووی www.ariamovie3.com/ - -the-hunters-prayer-2017/ the hunters prayer 2017 با از سرور سایت | || کیفیت web-dl اضافه شد || لینک imdb ژانر : اکشن، هیجان انگیز کیفیت ... the hunters prayer 2017 - مجله تفریحی اینیستا iniesta.ir/news/67018 جستجوی . پیش نمایش the hunters prayer 2017. پیشنهادات سایت: برای باخبر شدن از آ ین اخبار سایت و سینمای جهان ، به کانال تلگرام ... the hunters prayer 2017 با ... 98movies.ir/tag/ - -the-hunters-prayer-2017-با-زیرنویس-فارسی/ مدت زمان : ۹۱ دقیقه زبان : انگلیسی کیفیت : hdrip - -the-hunters-prayer-2017 the hunters prayer 2017 فرمت : mkv انکودر : f2m حجم : ۴۰۰ ... hunters prayer 2017 - اسکای مدیا https://skyfilms.org/191537/ - -hunters-prayer-2017.html بزرگترین مرجع و سریال ... های ; سریال ها ... hunters prayer 2017 ... hdrip; حجم : 540.57 mb; رزولوشن : 720x304; زمان : 1:30:50; انکودر : skyfilm; با ; نمونه کیفیت · جستجوی زیرنویس. 1 2 3 صفحهٔ بعدی


مشاهده متن کامل ...
طراحی پاسیو و آتریوم ، بهشت کوچک دکوراسیون خانه شما
درخواست حذف اطلاعات


طراحی پاسیو و آتریوم ، بهشت کوچک دکوراسیون خانه شما

بازدید: 22

طراحی پاسیو و آتریوم ؛ آتریوم فضایی است باز و معمولا بزرگ که در میان ساختمان در نظر گرفته می شود. قدمت این فضا به رم باستان باز می گردد. آتریوم ها به خاطر دو عملکرد اصلی خود، یعنی فراهم آوردن امکان استفاده از نور طبیعی و تهویه داخلی از گذشته تا کنون محبوبیت داشته و در بسیاری از فضاهای مدرن نیز به کار می روند. اگر این دو فاکتور اساسی ثابت فرض شوند، خصوصیات دیگری نیز وجود دارند که از یک آتریوم فضای کامل تری می سازند.

از نمونه فضاهای مشابه به آتریوم که احتمالا با آن ها آشنایی دارید، می توان به گلخانه و پاسیو اشاره کرد. البته گلخانه ها وما در فضای داخلی خانه قرار نمی گیرند و پاسیوها نیز در فضای کاملا باز و به عنوان حیاط نقش ایفا می کنند.

آتریوم بسته به اندازه، عملکرد و مکان قرار گرفتنش می تواند نقش های متفاوتی را در فضا ایفا کند.

آتریوم را می توان به عنوان فضای استراحت در نظر گرفت. چه چیزی بهتر از این که وقت اختصاص داده شده به استراحت و تجدید قوای خود را در میان گیاهان و زیر سقف آسمان بگذرانید.

ایرانی ها از قدیم با فضاهای درونگرا ارتباط خوبی داشته اند و هرچند در عصر مدرن مفاهیم معماری دچار تحول شده است، اما با این حال درونگرایی هنوز مقبولیت خود را حفظ کرده است. اگر یک فضای باز می خواهید ولی نه در مقیاس یک حیاط، اگر یک فضای خصوصی می خواهید ولی نه در حد حریم یک اتاق و در نهایت اگر یک فضای فوق العاده برای گذران وقت در کنار خانواده می خواهید، آتریوم دقیقا برای شما تعریف شده است. آتریوم ها به طور همزمان هم آن قدر باز هستند که می توانید ادعا کنید طبیعت را در دل خانه خود دارید و هم آن قدر درونگرا هستند که می توانید بدون هیچ دغدغه ای نسبت به حفظ حریم خصوصی خود در آن ها وقت بگذارنید.

فضای نشیمن را می توان در اطراف یا داخل آتریوم ایجاد کرد. این کاملا بستگی به اندازه فضایی دارد که برای آتریوم در نظر گرفته اید.

اگر محیط کوچک باشد می توان سالن نشیمن را در اطراف آن تعریف کرد.

محیط در صورت بزرگ بودن می تواند به خودی خود فضای نشیمن را در بر داشته باشد. کاناپه، میز و صندلی های خود را در فضای آتریوم قرار دهید و از تهویه طبیعی و نور خورشید لذت ببرید.

دیگر امکانی که یک آتریوم می تواند برای شما فراهم کند، چشم اندازی از آسمان بالای سرتان خواهد بود. آتریوم ها در قسمت بالای خود معمولا باز هستند و حتی اگر محبوس شده باشند، چیزی بیشتر از یک شیشه بین شما و آسمان وجود ندارد؛ بنابراین چشم انداز آسمان در دسترس است. احتمالا شما هم از اینکه در فضای خانه خود قادر به تماشای آسمان باشید شگفت زده می شوید.

آتریوم می تواند فضای عبور بین قسمت های مختلف را تشکیل دهد. این بدین معنی است که برای مثال وقتی از فضای آشپزخانه به سمت اتاق خواب در حرکت هستید، از کنار درختان می گذرید و نور آفتاب را بر پوست خود احساس می کنید. شاید حتی در حین عبور نظر خود را تغییر داده و برای چند دقیقه در آن جا بمانید.

همچنین می توان این فضا را در محیط راهرو ارتباط دهنده اتاق ها ایجاد کرد. این ایده خصوصا در مواقعی استفاده می شود که محیط اتاق خواب ها به دلیل نداشتن پنجره از نور طبیعی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی با در نظر گرفتن یک فضای گلخانه ای کوچک در بین اتاق خواب ها می توان نور طبیعی را بین آن ها تقسیم کرد. علاوه بر این، در فضای اتاق خواب های بدون تراس و پنجره، چنین ایده ای می تواند در نقش یک فضای کوچک به نیابت از محیط بیرون ظاهر شود. در این ح شما با سرک کشیدن از پنجره اتاق خود با یک منظره مینیاتوری از طبیعت رو به رو خواهید شد.

طراحی پاسیو و آتریوم

طراحی پاسیو و آتریوم

آتریوم می تواند نقش منظره رو به رو شما را در محلی که نشسته اید به خوبی ایفا کند. این فضا را می توانید در گوشه ای سالن نشیمن و یا اتاق خواب خود داشته باشید و با نشستن روی کاناپه از آن لذت ببرید. نور طبیعی آتریوم برای مطالعه بسیار مناسب است.

فضای خود را در ح ی تصور کنید که با آتریوم درآمیخته است. اگر فضای بزرگی برای خود در اختیار داشته باشید، می توانید این ایده را به اجرا در بیاورید. نمی توان ی را یافت که از یک دوش مطبوع در کنار فضای آتریوم لذت نبرد. آتریوم ها با داشتن این خصوصیت که نور و تهویه را از حفره سقف تامین می کنند، حریم فضای سرویس بهداشتی را در مقابل محیط بیرون حفظ کرده و یک محیط خصوصی ایجاد می نمایند.

طراحی پاسیو و آتریوم

انواعی از آتریوم ها هستند که فضای کاملا روباز دارند و تنها از اطراف توسط شیشه محبوس شده اند که همان مرز بین فضای آتریوم و محیط خانه به شمار می رود. این آتریوم ها قابلیت این را دارند که از حدود ساختمانی که آن ها را در بر گرفته فراتر رفته و با درختان بلند سر به فلک بکشند و جزیی از محیط بیرون شوند.

بین آتریوم و محیط اطرافش می تواند هیچ مرزی وجود نداشته باشد، بدین معنی که لازم نیست بین گیاهان و خودتان دیواری از شیشه تعریف کنید. فضای دور آتریوم در صورتی که باز در نظر گرفته شود حس بهتری ایجاد می کند.

آتریوم می تواند در ابعاد کوچکتری نیز اجرا شود. اگر فضا و امکان ایجاد یک آتریوم بزرگ را ندارید، می توانید از یک آتریوم کوچک تر در قسمتی از خانه استفاده کنید.

یک درخت به تنهایی نیز می تواند مفهوم آتریوم را در فضا تعریف نماید. اگر با سبک مینیمالیسم ارتباط خوبی برقرار می کنید، آتریوم خود را به سادگی همین سبک تعریف کنید. یک درخت به تنهایی کافی خواهد بود و گویای این تفکر خواهد بود که هر چه کمتر، بهتر. اگر قرار است مفهوم آتریوم به اجرا دربیاید، یک درخت هم کفایت می کند.

گاهی اوقات وجود یک درخت پیش از تصمیم شما به داشتن آتریوم خود دلیلی برای ایجاد این فضا خواهد شد. اگر درختی در سایت وجود داشته باشد که مایل به قطع آن برای تشکیل فضا نباشید، می توانید در اطراف آن یک آتریوم بسازید. با این کار هم به آن گیاه زندگی می بخشید و هم به خودتان.

طراحی پاسیو و آتریوم

اگر ارتفاع ساختمانی که فضای مورد نظر برای ایجاد آتریوم را احاطه می کند خیلی زیاد باشد یا حتی محیط مورد نظر یک آپارتمان باشد، می توان درخت های بلندتری را در فضای میانی در نظر گرفت که تا بالاترین طبقات قد بکشند.

فضای وید، راه پله و آتریوم می توانند با یکدیگر در یک محیط تعریف شوند. اگر حفره ای در سقف وجود دارد که ارتباط با طبقات بعدی را مهیا می کند، حتی در صورتی که قبلا فکرش را نکرده باشید، می توانید اکنون یک آتریوم کوچک در ان تعریف کنید.

طراحی پاسیو و آتریوم

طراحی پاسیو و آتریوم

آتریوم می تواند از تعریف معمول خود خارج شده و تنها در نقش یک دکور ظاهر شود. چنین فضایی امکان ورود به شما نخواهد داد و فضای نشستن را نیز فراهم نمی کند، اما در عوض یک قاب ع زیبا تشکیل می دهد که از هر طرف به آن نگاه بیندازید، زیباست. اگر یک تابلوی سه بعدی طبیعی در منزل خود می خواهید، این انتخاب جالبی خواهد بود.

می توان فضای سبز یک آتریوم را به صورت عمودی نیز تعریف کرد. به عبارت دیگر شما می توانید فضای سبز را به جای سطح زمین، بر روی دیوار در نظر بگیرید و در اصطلاح یک دیوار سبز به وجود آورید که از بالا توسط نور و هوا تامین می شود.

اگر آتریوم در فضای باز تعریف شده باشد، امکان ایجاد شومینه در فضای آن نیز وجود دارد. این ایده بیشتر ح یک حیاط مرکزی را پیدا می کند که در فرهنگ ایران مرسوم بوده است. از فضای اطراف شومینه می توان به عنوان نشیمن استفاده کرد.

طراحی پاسیو و آتریوم

آب می تواند در کنار فضای سبز از یک آتریوم فضای ایده آل تری بسازد. حوض خانه های قدیمی را به فضای آتریوم دعوت کنید و سنت از دست رفته را در قالبی مدرن اجرا نمایید.

اگر می خواهید آتریوم شما حکم ای از طبیعت را داشته باشد، تنها به گیاهان بسنده نکنید. قرار دادن چند تخته سنگ در کنار درختان به فضا ح طبیعی تری می بخشد.

طراحی پاسیو و آتریوم

طراحی پاسیو و آتریوم

آتریوم ها با خصوصیاتی که راجع به آن ها صحبت شد، می توانند در تعریف فضای داخلی منزل شما نقش موثری ایفا کنند. یک آتریوم به طور ذاتی قابلیت این را دارد که فضای بخش های مختلف خانه را حول خود شکل دهد، به عنوان یک میان این فضاها عمل کند و مجرای تنفس و نورگیری محیط زندگی شما باشد. این دلایل برای داشتن چنین فضایی در محیط خانه شما کفایت می کند و اگر فاکتورهای دیگر را نیز در نظر بگیریم، می توان گفت که با تعریف آتریوم در محیط زندگی خود، تکه ای از بهشت در زیر پای خود خواهید داشت.

فضای سبز در پاسیو

فضای سبز در پاسیو

منبع: پویانومشاهده متن کامل ...
ع های جذاب ترانه علیدوستی و همسرش علی منصور
درخواست حذف اطلاعات


بیوگرافی و ع های جذاب ترانه علیدوستی و همسرش علی منصور + دخترش

ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی بازیگر سریال شهرزاد

ترانه علیدوستی بازیگر مشهور سینما و تلویزیون در سال ۱۳۶۲ در شهر تهران متولد شد ترانه علیدوستی دارای مدرک بازیگری دیپلم عکاسی می باشد پدر ترانه علیدوستی، حمید علیدوستی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و از مربیان کنونی فوتبال ایران است. و برادر ترانه علیدوستی در چهارشنبه سوری سال ۱۳۸۳ فوت کرد. این اتفاق دقیقاً در همان روزهایی اتفاق افتاد که علیدوستی مشغول بازی در چهارشنبه سوری بود، ی که در آن با درخشش در نقشی متفاوت توانست جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر توانا تثبیت کند. مادر ترانه علیدوستی سنگ تراش و مجسمه ساز است.

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی در کودکی به بازیگری علاقه نداشت. اما به سینما رفتن علاقه مند بود و زیاد می دید. ترانه علیدوستی در دوران کودکی هم بازیگر خاصی علاقه نداشت اما بعدها به بازی پرویز پرستویی، عزت الله انتظامی و آتیلا پسیانی علاقه مند شد. ترانه علیدوستی در حال حاضر از بازیگران هم نسل خود بازی باران کوثری و گلشیفته فراهانی را خیلی دوست دارد. اولین حضور ترانه علیدوستی در سینما سال ۸۰ و با بازی در سینمایی ” من ترانه ۱۵ سال دارم ” بود. حبیب رضایی برای انتخاب این نقش از بیش از ۶۰۰ نفر تست گرفت و از بین همه آنها، ترانه علیدوستی پذیرفته شد. خانم ترانه علیدوستی به خاطر بازی در این سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد. وقتی پدرش ” من ترانه ۱۵ سال دارم ” را دید، گریه کرد.

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی با آنکه موقع بازی در من ترانه ۱۵ سال دارم، نه ازدواج کرده بوده و نه مادر شده بوده، آن قدر نقش خود را خوب ایفا کرد که همه تحسینش د. ترانه علیدوستی در کنار بازیگری دوست دارد نامه نویسی را هم تجربه کند. به بازی کنار ” رابرت دنیرو ” علاقه مند است. در اوقات فراغت، گه گاهی نقاشی می کند. اما مطالعه را هیچ گاه از یاد نمی برد و کتابخانه خوبی دارد. سبک نقاشی ترانه علیدوستی سیاه قلم است که آن را به صورت تجربی فرا گرفته است. به آرام حرکت و درست گام برداشتن اعتقاد دارد.

ترانه علیدوستی دختر مسئولیت پذیری است. دوستان معدودی دارد. معمولا وقتی اتفاق خیلی بزرگ و خوشحال کننده ای برایش اتفاق می افتد نمی تواند به سرعت واکنش نشان دهد. قبل از اینکه بازیگر شود فکر می کرد خواننده اپرا شود. دو سال هم در هنرستان موسیقی درس خواند و با پگاه آهنگرانی همکلاس بود. کلارینت، ساز تخصصی اش بود و به عنوان ساز دوم پیانو می زد. در دوران مدرسه بچه درس خوان و زرنگی بود . همیشه به دنبال پویا نمایی و تحرک است.

ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی در تمام هایی که بازی کرده به نوعی از سن حقیقی خود جلوتر بوده است. ترانه علیدوستی در های کنعان و شهر زیبا حضوری درخشان داشته است. لذتی که از بازی اش می برد را دوست دارد. احساساتی است و ترجیح می دهد کاری را که انجام میدهد با احساساتش در ارتباط باشد. یکی از دلمشغولی هایش داستان نویسی است و چند تا از قصه هایش در نشریات چاپ شده است. بسیار اهل ریسک است. ترانه علیدوستی در فضای تئاتر هم فعالیت می کند. کلا بازیگر گزیده کاری است و نامه برایش از اهمیت زیادی برخوردار است. در خانه عادت دارد مدام تلویزیون را روشن نگاه دارد. معتقد است تطح برنامه های تلوزیون خیلی پائین است. معصومیت خاصی در چهره اش موج می زند. حرفش را در نهایت ادب و احترام بازگو می کند. می گوید: سعی می کنم فروتنی بی جا نکنم تا خدای نکرده به ورطه ریاکاری نیفتیم.

ترانه علیدوستی

ع همسر و دختر ترانه علیدوستی

نمایش خانگی ترانه علیدوستی :

ترانه علیدوستی در سریال شهرزاد ساخته حسن فتحی اولین سریال خود را تجربه کرد این سریال در ۲۲ مهر ۱۳۹۴ به شبکه نمایش خانگی آمد وی در این سریال نقش شهرزاد را ایفا می کند. شهرزاد دانشجوی رشته پزشکی است که در سال ۱۳۳۲ با کودتای ۲۸ مرداد زندگی اش دچار تغییر و تحول می شود و ترانه علیدوستی جزو انی است که با تلویزیون قهر کرده و این سریال بدون وجود علیدوستی مشهور نمی شد

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بازی ترانه علیدوستی در تلویزیون :

ترانه علیدوستی که تا کنون در هیچ نوع سریال تلویزیونی حضور نداشته درباره حضور نیافتن خود در سریال های صدا و سیما اینگونه سخن گفت: من در تلویزیون بازی نمی کنم. ۱۲ سال هم هست که بازی نمی کنم. چون معتقدم یک خیانت فرهنگی است. قبلاً هم گفته ام. انتخاب کرده ام. حتی سریال های سطح بالاتر ما نهایتاً دستخوش یک جهت گیری بی موردی در پخش می شوند. من انی را که در تلویزیون کار می کنند قضاوت نمی کنم ولی مردم حق دارند قضاوت کنند. ما در این جایگاه قرار داریم که قضاوت شویم.

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

دوبله و صداپیشگی ترانه علیدوستی:

ترانه علیدوستی در انیمیشن جمشید و خورشید صداپیشه نقش «خورشید» بود.

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

تئاتر ترانه علیدوستی :

فنز (طرفداران)- کارگردان محمد رحمانیان

مانفیست چو – کارگردان محمد رحمانیان

روز حسین – کارگردان محمد رحمانیان (انجام نشد)

ع ترانه علیدوستی و همسرش علی منصور و دخترش حنا

ترانه علیدوستی در تابستان ۱۳۹۰ با علی منصور ازدواج کرد و در پاییز ۱۳۹۲ دخترش حنا بدنیا آمد

علت عدم حضور ترانه علیدوستی در سریال های تلویزیون

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

های سینمایی ترانه علیدوستی :

۱۳۹۳ – مادر قلب اتمی – کارگردان علی احمدزاده
۱۳۹۳ – استراحت مطلق – کارگردان عبدالرضا کاهانی
۱۳۹۱ – زندگی مشترک آقای محمودی و بانو – کارگردان روح الله حجازی
۱۳۹۱ – آسمان زرد کم عمق – کارگردان بهرام توکلی
۱۳۹۰ – پذیرایی ساده – کارگردان مانی حقیقی
۱۳۹۰ – انتهای خیابان هشتم – کارگردان علیرضا امینی
۱۳۸۹ – هر چی خدا بخواد – کارگردان نوید میهن دوست
۱۳۸۸ – راز دشت تاران – کارگردان هاتف علیمردانی و محمد لطفعلی
۱۳۸۸ – زندگی با چشمان بسته – کارگردان رسول صدرعاملی
۱۳۸۷ – درباره الی- کارگردان اصغر فرهادی
۱۳۸۷ – تردید – کارگردان واروژ کریم ی
۱۳۸۶ – کنعان – کارگردان مانی حقیقی
۱۳۸۴ – چهارشنبه سوری – کارگردان اصغر فرهادی
۱۳۸۲ – شهر زیبا – کارگردان اصغر فرهادی
۱۳۸۰ – من ترانه ۱۵ سال دارم – کارگردان رسول صدرعاملی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

جوایز ترانه علیدوستی :

ک د بهترین بازیگر نقش اول زن از انجمن منتقدان برای آسمان زرد کم عمق – ۱۳۹۲

برنده جایزه پروین (به همراه لیلا حاتمی و نگار جواهریان) – ۱۳۹۱

تقدیر شده برای بهترین بازیگر از جشنواره وزول برای پذیرایی ساده – ۱۳۹۱

ک د بهترین بازیگر از سی و یکمین جشنواره فجر برای آسمان زرد کم عمق – ۱۳۹۱

برنده جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره آسیایی و عربی اوسیان فن برای پذیرایی ساده – ۱۳۹۱

ک د بهترین بازیگر از سی امین جشنواره فجر برای پذیرایی ساده – ۱۳۹۰

ک د بهترین بازیگر نقش اول زن از سومین جشن انجمن منتقدان برای تردید – ۱۳۸۸

ک د بهترین بازیگر از بیست و هفتمین جشنواره فجر برای تردید – ۱۳۸۷

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ک د بهترین بازیگر از دهمین دوره جشن خانه سینما برای چهار شنبه سوری – ۱۳۸۵

تقدیر شده برای بهترین بازیگر نقش مکمل زن در جشنواره فجر برای چهار شنبه سوری – ۱۳۸۴

ک د بهترین بازیگر از جشن خانه سینما برای شهر زیبا – ۱۳۸۳

ک د بهترین بازیگر از بیست و دومین جشنواره فجر برای شهر زیبا – ۱۳۸۲

برنده جایزهٔ نخل زرین بهترین بازیگر زن از سومین جشنوارهٔ اجتماعی آبادان برای من ترانه ۱۵ سال دارم

برنده جایزه بهترین بازیگر زن از پنجاه و پنجمین جشنوارهٔ لوکارنو سوئیس برای من ترانه ۱۵ سال دارم

برنده جایزه بهترین بازیگر زن از انجمن منتقدین و نویسندگان سینمای ایران برای من ترانه ۱۵ سال دارم

برنده سیمرغ بهترین بازیگر زن از جشنواره فجر برای من ترانه ۱۵ سال دارم – ۱۳۸۰

ترانه علیدوستی, شهاب حسینی و اصغر فرهادی

تبریک به اصغر فرهادی، شهاب حسینی و ترانه علیدوستی عزیز که بازهم با گرفتن اسکار افتخاری دیگر ب د

ع های فراموش نشدنی ترانه علیدوستی در سریال پرطرفدار و محبوب شهرزاد :

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع فراموش نشدنی ترانه علیدوستی در سریال شهرزاد

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع های ترانه علیدوستی

عشف اگر چه حرف ربط نیست, ربط می دهد مرا به تو

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی :

اگر گذشته هنوز اذیتت می کند پس هنوز نگذشته است

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع های ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع های ترانه علیدوستی در سریال شهرزاد

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع های ترانه علیدوستی بازیگر سینما و تلویزیون

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی بازیگران, ع های جدید ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع های یادگاری ترانه علیدوستی در سریال شهرزاد

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع ترانه علیدوستی, ع شهاب حسینی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع های ایستاگرام ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع های به یاد ماندنی ترانه علیدوستی در سریال شهرزاد

بیوگرافی بازیگران, ع ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی

ع همسر ترانه علیدوستی علی منصور

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع ترانه علیدوستی, ع پریناز ایزدیار

ترانه علیدوستی

ع بچه ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع ترانه علیدوستی در کناز مصطفی زمانی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

مدل مانتو ترانه علیدوستی, ع های ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستیمشاهده متن کامل ...
ژورنال انواع مدل های مانتو دانشجویی دخترانه
درخواست حذف اطلاعات


ژورنال انواع مدل های مانتو دانشجویی دخترانه طرح جدید ساده و شیک ۱۳۹۶ – ۲۰۱۷

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

انواع مدل مانتو دانشجویی اسپرت ۱۳۹۶

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی شیک

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

انواع مدل های مانتو دخترونه, مانتو دانشجویی مدل روز

مانتو دانشجویی

جدیدترین مدل های مانتو دانشجویی دخترونه ۹۶

مانتو دانشجویی

ژورنال انواع مدل مانتو دانشجویی

مدل مانتو دخترانه دانشجویی

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی باربی

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی رنگ سفید ۲۰۱۷

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

انواع مدل های جدید مانتو دانشجویی شیک ۲۰۱۷

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی اسپرت شیک و مدل روز

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

برای دیدن انواع مدل مانتو کره ای کلیک کنید

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو اسپرت دانشجویی

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

جدیدترین و بهترین مدل های مانتو اسپرت دانشجویی

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

شیک ترین و قشنگ ترین مدل های مانتو دانشجویی دخترانه

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو اسپرت

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی و اداری ویژه سال ۲۰۱۷

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل های جدید مانتو های دانشجویی ویژه بانوان شیک پوش ایرانی

مل مانتو اسپرت دانشجویی شگ

مل مانتو اسپرت دانشجویی شگ

مل مانتو اسپرت دانشجویی شگ

مدل مانتو دانشجویی فوق العاده زیبا

مل مانتو اسپرت دانشجویی شگ

مدل مانتو اسپرت دانشجویی رنگ سفید

مل مانتو اسپرت دانشجویی شگ

مدل مانتو دانشجویی جدید

مل مانتو اسپرت دانشجویی شگ

مانتو دانشجویی

مانتو دانشجویی

ژور نال انواع مدل های مانتو دانشجویی اسپرت طرح جدید

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

انواع مدل مانتو دانشجویی

انواع مدل مانتو دخترانه

مدل مانتو دانشجوییمشاهده متن کامل ...
یک مرد هفتم / جان برجر و ژان مور / ترجمه ی لیلی بهبهانی
درخواست حذف اطلاعات

یک مرد هفتم / جان برجر و ژان مور / ترجمه ی لیلی بهبهانی


جان برجر، منتقد رادیکال، داستان نویس، نقاش و شاعر دوم ژانویه ی سال جاری در سن 90 سالگی درگذشت. از وی ازجمله کتاب درباره ی نگریستن (ترجمه ی فیروزه مهاجر، انتشارات آگاه، 1377)، به فارسی ترجمه شده است. کتاب «مرد هفتم» ازجمله آثار جامعه شناختی برجر که به همراه ژان مور، عکاس، نخستین بار در سال 1972 منتشر و بعد از آن به زبان های متعددی ترجمه شد. آن چه می خوانید ترجمه ی پیش گفتار، سخنی با خوانندگان و نیز نخستین فصل کتاب مرد هفتم است که به مناسبت درگذشت وی برای نخستین بار به فارسی منتشر می شود.[1]

john_berger-2009_6


یک مرد هفتم

کت از کلمات و تصاویر

درباره ی تجربه ی کارگران مهاجر به اروپا

جان برجر و ژان مور

با همکاری اِزوِن بلومبرگ

انتشارات ورسو

لندن ✹ نیویورک

این کتاب به دست

اِزوِن بلومبرگ، نقاش

ریچارد هولیس، طراح

ژان مور، عکاس

جان برجر، نویسنده

[ لیلی بهبهانی، مترجم

محسن هوی ، ویراستار]

تهیه شده است.

پیش گفتار

این که کت برخلاف نویسندگانش با گذر سال ها جوان تر شود ممکن است. همان چیزی که به باور من ممکن است برای یک مرد هفتم اتفاق افتاده باشد. سعی خواهم کرد چرایی اش را توضیح دهم.

کتاب از جهاتی معیّن منسوخ شده است. آماری که نقل کرده دیگر صدق نمی کنند. ارزش پول ها تغییر کرده اند. در نتیجه ی فروپاشی شوروی و ب ایی نظام اقتصاد جهانی موسوم به نولیبرالیسم – یا دقیق تر بگوییم فاشیسم اقتصادی – ساختار جهان دگرگون شده است. قدرت اتحادیه های کارگری و قدرت ت های ملی هر دو کم شده اند. حالا کارخانه ها هم پا به پای کارگران در حال مهاجرت اند. ساختن کارخانه در جایی که نیروی کار ارزان موجود است همان قدر آسان شده که وارد نیروی کار ارزان. فقرا فقیرتر شده اند. تراکم کنونی قدرت اقتصاد جهانی بی سابقه است. عاملان آن [ایجاد چنین وضعیتی] بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی اند. هیچ اسمی از این نهادها در کتاب برده نشده است.

خالقان در هر زمینه ای، به ندرت به واقعیت آن چه خلق می کنند واقف اند. آن ها بیش از حد غرق مشکلات آنی پیش رویند. از آن چه در پس مأموریت آنی نهفته صرفاً درک گنگی دارند.

مأموریت آنی ژان مور و من وقتی روی یک مرد هفتم کار می کردیم این بود که نشان دهیم چگونه اقتصاد ملل ثروت مند اروپا در سال های دهه ی شصت به نیروی کار ارزان چندی از ملل فقیرتر وابسته شده بود. نیروی پیش برنده ی کتاب، از دید ما بود. امید ما این بود که آغازگر بحث، و بیش از هر چیز، مشوق همبستگی بین المللی طبقه ی کارگر باشیم.

آن چه بعد از انتشار اتفاق افتاد دور از انتظار بود. مطبوعات تقریباً کتاب را نادیده گرفتند. بعضی منتقدان به حکم بی مایگی به آن اعتنا ن د: جزوه ای، به زعم آنان، سردرگم میان جامعه شناسی، اقتصاد، گزارش گری، فلسفه و کوششی مبهم در شعرسرایی. در یک کلام: غیرجدی.

در جنوب جهانی واکنش متفاوتی وجود داشت. ترجمه ی کتاب به زبان های ترکی، یونانی، عربی، پرتقالی، اسپانیایی و پنج آغاز شد. بعضی از همان هایی که کتاب درباره شان بود شروع به خواندن اش د.

هنوز گاهی به خوانندگانی از جنوب برمی خورم که با من از تأثیر کتاب بر خودشان صحبت می کنند؛ وقتی در حلبی آبادی از استانبول، بندری یونانی، زاغه های مادرید، دمشق یا بمبئی {کتاب} برای اولین بار به دست شان رسید. در این مکان های متفاوت کتاب پیامی آشنا داشت. دیگر رساله ای جامعه شناختی (یا حتی در درجه ی نخست ) نبود، بلکه کتابچه ای از سرگذشت ها بود؛ زنجیره ای از لحظات زیسته، مانند آن چه در آلبوم ع خانوادگی یافت می شود.

چه طور می توان این پیوند «خانوادگی» را توضیح داد؟ خانواده ی چه ی؟ کجا زندگی می کنند؟ با کدامین گذشته؟ با امیدهایی که در کدامین آینده جا دارند؟

شاید ریشه ی این پیوند خانوادگی در مهاجرت بوده و باشد. به نظر می رسد پیام آشنای کتاب رو به آن هایی است که کنده شدن و ج از خانواده را تجربه کرده اند. همان گونه که بارها گفته و میلیون ها بار بیش از آن زیسته شده، مهاجرت در مقیاسی بی سابقه ویژگی تاریخی دورانی است که در آن زندگی می کنیم. یک مرد هفتم میتواند به سان آلبومی خانوادگی به دست آن هایی بازشود که مجبور شده اند و امروز مجبورند خانواده هاشان را به امید ب دستمزدی ترک کنند که امکان بقای همان خانواده ها را فراهم می کند.

در آلبوم های خانوادگیِ سنتی موقعیت هایی وجود دارند که تکرار و بازتکرار می شوند: عروسی، به دنیا آمدن اولین فرزند،ک نی که مشغول بازی در حیاط یا کوچه اند، تعطیلاتی کنار دریا، دوستانی که دوشادوش هم به دوربین و گویی به یکدیگر لبخند می زنند، ی در حال فوت شمع های تولد، فرزند دوم، آ ین دیدار خوش مشرب، و و.

در این کتاب، جایی که تصاویر گاه سیاه و سفید و در فرم ع اند و گاه مطلقاً کلامی، لحظاتی که درجا قابل بازشناسی اند به تجربیاتی متفاوت ارجاع می دهند: رؤیای همیشگی بازگشت به خانه، اشک های مشترک از درک این که چنین رؤیایی هرگز به حقیقت نمی پیوندد، شهامت کوچ، تاب آوردن سفر، شوک رسیدن از راه ، دعوت نامه ی کذایی برای آمدن و {به بقیه} پیوستن که از پی می آید (با بلیط همراه اش)، مرگ های فراق، سیاه خارج، سماجت راسخ بقا.

و چیز دیگری اتفاق می افتد که آن هم ویژه ی آلبوم ع خانوادگی است. پیام های درون اش با گذر زمان تغییر می کنند. آن وقت ها ی نمی دانست که آن واپسین دیدار خوش مشرب است. ع با مرگ او دچار تغییر شد. موقع دیدن ع های عروسی ی به سن زوج  توجه نمی کرد چون سن آن ها چیز مهمی دانسته نمی شد. سی و پنج سال بعد که دخترشان به آن {ع } نگاه می کند و می گوید: پس بابا وقتی از من جوان تر بود این شکلی بود! یک ع ، بی اختیار به گواهی برای جوانیِ یک مرد بدل شده است. آن چه عادی بوده، شگفت انگیز یا تکان دهنده یا مقدس می شود؛ چراکه زندگی هم شگفتی های خودش را دارد.

همین به توضیح این که چرا من و ژان مور زمان کار روی کتاب دقیقاً نمی دانستیم در حال خلق چه هستیم کمک می کند. زمانی بود که به ساختن یک فکر کردیم، اما (شاید خوشبختانه) نتوانستیم پول مورد نیاز را جمع آوری کنیم. پس به جای آن شروع به تهیه ی کت از لحظات (ثبت شده در تصاویر یا کلمات) کردیم، و این لحظات را در فصل هایی چیدیم که به سکانس های یک شباهت داشتند.

ما سعی کردیم تا جای ممکن – هم چون کلوزآپ – به آن لحظات نزدیک شویم و با آن همه نزدیک شدن، بسیاری از آن چه بعدها آشکار شد از چشم مان پنهان ماند. هر چند خوشبختانه وسوسه نشدیم ابهامات، ناسازگاری یا نافرمانی واقعیت را حذف کنیم. ما کوته نگر بودیم اما نوعی از دمندی هم داشتیم، دی سرسختانه که مانع از ساده سازی می شد. نافرمانی واقعیت به گونه ای جبران کار ما را کرد که مَجاز هرگز نمی تواند. این آلبومْ زنده است.

امروز کتاب در دست بازنشر است و خوانندگان جدیدی می یابد؛ از جمله مهاجران جوانی که هنگام نخستین انتشار به دنیا نیامده بودند. آن ها به آسانی خواهند دید چه چیزی تغییر کرده و چه چیز تغییری نکرده است. آنها رشادت، عزت نفس و یأس قهرمانانی را بازخواهند شناخت که ممکن است والدین خودِ آن ها بوده باشند. چنین شناختی به آن ها کمک خواهد کرد در لحظات وحشت راسخ بمانند، و در دیگر لحظات، شجاعت تسخیرناپذیر آن ها را می افزاید.

جان برجر۲۰۱۰

سخنی با خوانندگان

این کتاب درباره ی یک رؤیا/کابوس است. به چه حقی می توانیم تجربیات زیسته ی دیگران را رؤیا/ کابوس بنامیم؟ نه چون حقایق چنان سرکوب گرند که می توان آن ها را به ملایمت کابوس خواند؛ و نه چون امیدها را می توان به ملایمت رؤیا خواند.

ی که خواب می بیند، در رؤیا اراده می کند، کنش دارد، واکنش نشان می دهد، سخن می گوید و با این همه تسلیم رُخ نماییِ داستانی می شود که به زحمت بر آن تأثیر می گذارد. رؤیا بر او حادث می شود. بعدها می تواند تعبیرش را از دیگری بپرسد. اما گاهی فردِ خُفته می کوشد عمداً خود را از خواب بپراند تا به رؤیا پایان دهد. این کتاب تجسم چنین قصدی درون رؤیایی است که سوژه ی کتاب و هر یک از ما به خواب می بینیم.

ترسیم خطوط کلی تجربه ی کارگرِ مهاجر و پیوند زدن میان این و هر آن چه او را دربرگرفته – چه فیزیکی و چه تاریخی – همان فهم قاطعانه تر واقعیت جهان در لحظه ی کنونی است. این مقوله اروپایی است اما معنایی جهان شمول دارد. موضوع آن «نا » است. تنها پیوند زدن یک نظام اقتصادی بیرونی با تجربیات درونی آنان که در دام اش گرفتارند درک کاملی از این نا به دست می دهد. درواقع، نا نهایتاً همین رابطه است.

این کتاب از تصاویر و کلمات تشکیل شده است. هر دوی آن ها باید در ظرف خودشان خوانده شوند. به ندرت تصویری برای توصیف نوشتار به کار رفته است. ع ها که در طول دوره ای چندین ساله به دست ژان مور گرفته شده اند گویای چیزهایی فرای کلمات اند. ع های پی د ی بیان گر چیزی هستند: بیانی هم سنگ و قابل قیاس با نوشتار، اما متفاوت از آن. آن جا که اطلاعات مستند کاوش در ع ی را آسان تر می کرده، تصویر با توضیح همراه شده است. آن جا که ارائه ی این اطلاعات ضرورتی آنی ندارند، توضیح ع را می توان در فهرست تصاویر آ کتاب یافت. چندی از ع ها نه به دست ژان مور بلکه توسط اِزوِن بلومبرگ گرفته شده اند، هم او که سهم بزرگی در طراحی و ساختار تصویری کتاب نیز داشته است.

تعداد قابل توجهی نقل قول در جای جای نوشتار آورده شده اند که مراجع آن ها نه در صفحه ی انتشار، که در انتهای کتاب آورده شده است. این ها به حقایق و فرایندهایی مربوط اند که دل هایی فراتر از اثر نویسنده دارند.

بسیاری از کارگران مهاجر به اروپای شمالِ غربی از سرزمین های پیش ترمستعمره می آیند – اهالیِ کارائیب، پا تانی ها و هندی ها در انگلستان، الجزایری ها در فرانسه، کارگرانی از سورینام در هلند، و غیره. شرایط زندگی و کار آن ها عمدتاً به کارگرانی شباهت دارد که از جنوب اروپا می آیند. همان استثمار را تجربه می کنند. اما تاریخ حضور آن ها در کلان ای (شمال جهان) بخشی از تاریخ استعمار و استعمارِ نو است. در راستای ارائه ی دقیق ترین تعریف ممکن برای پدیده ی نوظهور مهاجرت میلیون ها دهقان به کشورهایی که هیچ ارتباط پیشینی با آن ها نداشته اند، تمرکز ما این جا بر مهاجرانی است که از اروپا می آیند. از همین روست که هیچ ع و متنی به بریتانیا، که عمده ی مهاجرانش از مستعمرات پیشین می آیند، اشاره ای مستقیم ندارد. این تمایزی تصنعی است، اما به تمرکز دقیق تر کمک می کند.

در میان کارگران مهاجر در اروپا احتمالاً دو میلیون زن وجود دارند. بعضی در کارخانجات کارمی کنند و بسیاری در خدمات خانگی مشغول اند. برای به شایستگی نوشتن از تجربیات شان، کت از آنِ خود لازم است. امیدواریم این گونه شود. کتاب ما محدود به تجربیات کارگرِ مهاجرِ مرد است.

کتاب در سال ۱۹۷۳ و نیمه ی اول سال ۱۹۷۴ نوشته شده است. از آن هنگام تاکنون سرمایه داری با بدترین بحران اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی مواجه شده است. این بحران به بیکاری و کاهش تولید انجامیده است. شمار کارگران مهاجر در برخی بخش ها پایین آمده است. بنابرین بعضی از آمار موجود در متن ممکن است به روز نباشند. با این همه، وابستگی همیشگی اروپای غربی به میلیون ها کارگر مهاجر، حتی در طول بحران، نشان می دهد که ادامه ی هستی این نظام اقتصادی بدون نیروی کار مهاجر ممکن نیست.

۱.کوچ / عزیمت

15-1

15-2

هفتمی

اگر رهسپار این جهان هستی،

بهتر است هفت بار زاییده شوی.

یک بار، در خانه ای که آتش گرفته،

یک بار، در سِیلی به سردی انجماد،

یک بار، در دیوانه خانه ای بی در و پیکر،

یک بار در گندم زاری به بارنشسته،

یک بار در صومعه ای بی سکنه،

و یک بار در میان خوکان در طویله،

شش نوزاد گریان، کافی نیست:

تو خود باید هفتمی باشی.

وقتی برای بقا باید بجنگی،

بگذار دشمن ات هفت تا ببیند،

یکی، از کاردست شسته در روز یک شنبه،

یکی، درحال آغاز کارش در روز دوشنبه،

یکی، که بی دستمزد درس می دهد،

یکی، که شنا را در حال غرق شدن آموخت،

یکی، که دانه ی یک جنگل است،

یکی، که نیاکان وحشی اش محافظش اند،

اما این همه حُقه هاشان کافی نیست:

تو خود باید هفتمی باشی.

اگر می خواهی زنی پیداکنی،

بگذار هفت مرد در پی او باشند.

یکی، که دل اش را به جای کلمات می دهد،

یکی، که از خود مراقبت می کند،

یکی، که مدعی رؤیابافی است،

یکی، که او {زن} را از پس دامن اش حس می کند،

یکی، که روسری او {زن} را لگد می کند:

بگذار آن ها مانند مگسان دورش وز و وز کنند.

تو خود باید هفتمی باشی.

اگر می نویسی و از پس اش برمیایی،

بگذار هفت مرد شعرت را بنویسند.

یکی، که دِهَکی مرمرین می سازد،

یکی، که در حین خواب به دنیا آمده،

یکی، که آسمان را بر نقشه می کشد و می شناسد،

یکی، که کلماتْ او را به نام صدا می زنند،

یکی، که نفْس اش را به کمال رسانده،

یکی، که موش های زنده را کالبد می شکافد.

دو تای این ها شجاع اند و چهارتاشان عاقل؛

تو خود باید هفتمی باشی.

و اگر همه چیز همین جور که نوشته شد اتفاق بیافتد،

تو به ازای هفت مرد خواهی مُرد.

یکی، که به در آورده و مکیده،

یکی، که سفت جوانی را به مشت گرفته،

یکی، که بشقاب های خالی را پرتاب می کند،

یکی، که به فقرا تا پیروزی کمک می کند،

یکی، که تا به سرحد تکه تکه شدن کار می کند،

یکی که فقط خیره به ماه می ماند:

جهان سنگ گور تو خواهد بود،

تو خود باید هفتمی باشی.

آتیلا یوژف

در آلمان  (و بریتانیا) از هر هفت کارگر ساده یکی مهاجر است. در فرانسه سویس و بلژیک تقریباً ۲۵ درصد نیروی کار صنعتی خارجی اند.

در رؤیا دوستی به دیدارم آمد. از دوردست ها. در رؤیا از او پرسیدم «با قطار آمدی یا با ع »؟ ع ها جملگی شکلی از انتقال و نمودی از غیبت اند.

18

او {یک مرد}. موجودیت کارگر مهاجر.

19

در میان کاغذهای دستمالی شده ی چپانده در کت اش به دنبال ع ی می گردد. پیدایش می کند. هنگام تحویل دادن اثر انگشت شست اش را بر آن می گذارد. تقریباً از قصد، به سان نشانی از مالکیت. یک زن یا شاید یک کودک. ع معرف غیبتی است. گیریم ده سال هم از آن گذشته باشد، فرقی نمی کند. جایی را خالی نگه می دارد به این امید که اویی که درش نشسته روزی باز با حضور خود آن را پرکند. بی آن که نگاهی به آن بیاندازد فوراً آن را به جیب اش برمی گرداند. گویی نیازی به وجود آن در جیب اش باشد.

ع های این کتاب کارکردی وارونه دارند.

17

20

ع ِ پسری در باران، پسری ناشناخته برای شما و من. چه در تاریکخانه هنگام چاپ دیده شده باشد و چه هنگام خواندن این کتاب، این تصویر یادآور حضورِ سرشار از زندگیِ پسری ناشناخته است. حتماً برای پدرش معرفِ غیاب پسر است.

21

در شمال غربی اروپا، به جز بریتانیا، حدود یازده میلیون کارگر مهاجر زندگی می کنند. برآورد شمار دقیق غیرممکن است زیرا رقم محتمل دو میلیون در حال زندگی و کار بدون مدارک درست و حس و به شکل غیرقانونی اند. یک بررسی سازمان ملل ارزی کرده است که تا ۱۹۸۰ نصف همین تعداد باز به این ها اضافه خواهند شد.

مجله ی تجاری یی «فورچون»، به روشنی اظهار کرده «به نظر می آید کارگران مهاجر دیگر برای اقتصاد اروپا حیاتی باشند. آن چه در ابتدا تدبیری گذرا بود، به ضرورتی تقریباً دائمی تبدیل شده است.»

22

23

23-2

به جز زیرشیروانی، خانه یک اتاق دارد: اتاقی بزرگ با زمینی ناهموار. در به حیاتی همسطح باز می شود: پسری ده ساله، بزرگ ترین در خانواده، سوراخی کنده تا در آن زغال درست کند. وقتی شاخه های چوب در سوراخ می سوزند، آنها را با خاک می پوشاند، خفه شان می کند، تا بی نهایت آهسته بسوزند. هوا سرد است و دست ها و گوش های پسر سرخ اند. به طور اسرارآمیزی کمی دود از زمین بیرون می آید.

پدر در جنگل مشغول قطع و ب است. پس از نیمه شب، بعد از بار چوب بر قاطر، راهی سفری هفت ساعته به سمت نزدیک ترین روستایی می شود که بازار دارد، جایی که با نزدیک به صد دهقان دیگر از فلات بالا، امید می بندد به فروش چوب (برای تیرک، نرده، ساختمان: نه برای سوزاندن). شب یخ بندان خواهد بود ولی ماه می درخشد. هرازگاهی طنین سُم ضربه ای از جاده می رسد. شبِ بعد بازخواهد گشت، امید که چوب ها را فروخته باشد.

در گودالی نزدیک به وسط  اتاق آتش کوچک دیگری از چوب می سوزد و درون آتش دو سنگ مسطحِ بزرگ قراردارند. مادر در حال پختن نان بر روی این سنگ هاست. نان نازک و ورنیامده است. درواقع هیچ وقت نمی پزد و سنگین و مرطوب باقی می ماند. دو بار در روز نان می پزد و این خوراک اصلی خانواده است. در اتاق، به غیر از مادر، مادربزرگ هست و سه طفل کوچک تر، یک نوزاد و یک نر. از فرط  کم غذایی دنده های حیوان بیرون زده اند و پوست اش ح پارچه ـ مرده گونی دارد. روی زمین، نزدیک ، آن جا که با وجود کاه و پوشال گرم تر است، گهواره ی چوبی ای قراردارد که در آن نوزادِ محکم قنداق شده، خو ده است. (نه داستان اسطبل در بیت لحم، و نه این که بر گهواره، هم چون شیئی در موزه، گل هایی با دست نقاشی شده اند، هیچ یک این صحنه را خوشایندتر نمی کنند.) به جز گهواره و دو چها ایه ی شیردوشی کوچک، مبلمان دیگری موجود نیست. اما گوشه ی اتاق، دورتر از در، سکوی چوبی بزرگی به ارتفاع میز قرارگرفته که روی آن را لباس های کهنه و پوره پوشانده اند. این تختی است که همه ی خانواده رویش می خوابند. تفاوت اصلی میان خواب و بیداری در زمستان، سرماست. خو دن زیر لباس های کهنه و روی گرم تر است؛ دو تخته روی لبه ی سکوی چوبی اند که بلند شان راه ورود می دهد؛ هفت خانواده هر شب به آغلِ زیر تخت هجوم می آورند. وقتی پدر بازمی گردد، هفت بدن روی تخت و هفت زیر آن خواهند بود.

در توصیف های کنونی از جهان، جوامع صنعتیِ اصلی عموماً به مثابه کلان شهر توصیف می شوند. در نظر اول این را می توان توصیف ساده ای از رشد درونی این ها دانست، که در آن کلان ا غالب شده اند. اما هنگامی که با دقت بیشتر و در بستر توسعه ی تاریخی واقعی اش به آن می نگریم، پی می بریم که منظور گسترشِ تقسیمِ کارکردهایی به تمام جهان است که در قرن نوزدهم تقسیمِ کارکردهای درون یک کشورِ واحد بوده اند. جوامع کلان شهریِ اروپای غربی و ی شمالی کشورهای «پیشرفته»، «توسعه یافته» و صنعتی اند؛ مراکز قدرت اقتصادی، و فرهنگی. در تقابلی آشکار با این ها، اگرچه مراحل میانی بسیاری وجود دارند، جوامع دیگری اند که «توسعه نیافته» تلقی می شوند: هنوز عمدتاً کشاورزی یا «صنعتی نشده». ممالک کلان و مسلط از طریق نظام بازرگانی و البته از طریق مجموعه ی کنترل های اقتصادی و ، مشغول است اج غذا و از آن مهم تر مواد خام از این مناطقِ تأمین کننده اند؛ این سرزمین های دورافتاده ی کارآمد، که گسترده ترین سطح و بیش ترین شمار مردمان کره زمین را در بر می گیرند.

هر یک شنبه پیش از رفتن به مراسم عشاء ربانی، ما ک ن بیرون کلیسا بازی می کردیم و به یک دیگر می گفتیم:  بیا بعد ازمراسم برویم به صلیب ورودی دِه و از آن جا ببینیم می توانیم سوراخی و به بهشت برسیم.

کارگران مهاجر از اقتصادهای «توسعه نیافته» می آیند. اصطلاح «توسعه نیافته» سبب شرمساری دیپلماتیک شده است. عبارت «درحال توسعه» جایگزین آن شده است. درحالِ توسعه در تمایز با توسعه یافته. تنها سهمِ جدی در این بحثِ معناشناختی را کوبا داشته، با متذکرشدن این که به فعلی متعدی نیاز است: توسعه نیافته . یک اقتصاد به واسطه آن چه بر سر اطراف، درون و خودش آورده می شود توسعه نیافته است. عواملی وجود دارند که کارشان توسعه نیافته است.

26

27

هر روز درباره ی کلان شهر می شنود. اسم شهر تغییر می کند. همه ی است، که یکی بر دیگری، لایه لایه سوارشده، به شهری بدل شده اند که هیچ کجا وجود ندارد، اما مدام پیام های نویدبخش می فرستد. این نویدها تنها با یک وسیله نیست که فرستاده می شوند. نهفته در روایات آنانی می رسند که پیش تر به شهر رفته اند؛ به وسیله ماشین آلات، اتومبیل ها، تراکتورها، قوطی بازکن ها، دریل های برقی، اره ها. با لباس های حاضر-آماده. با هواپیماهایی که برفراز آسمان پرواز می کنند. با نزدیک ترین جاده. با اتوبوس های توریستی. با یک ساعت مچی. آن ها از رادیو می آیند. در اخبار. در موسیقی. در ساخت خود دستگاه رادیو. تنها با رفتن به این شهر است که معنای تمامی این نویدها واقعیت پیدا می کند. گشودگی ویژگی مشترک شان است.

جاده به (جایی) بیرون از روستا منتهی می شود؛ در ی دشت یا در میان تپه ها. بعد از چند کیلومتر روستا از نظرها ناپدید می شود؛ آسمان در امتداد زمین ادامه دارد. او بسیار بیش تر از اکثرِ بچه شهری ها با پدیده افق آشناست. باوجوداین ، باز هم کلان شهر برای او تداعی گر گشودگی است. فرصت در همین گشودگی نهفته است. فرصت تأمین معاش؛ داشتن پول کافی برای کُنش.

نان کلان ای مدرن عموماً بر این باورند که دست و پا حداقلی از معاش همواره به طریقی ممکن است، مگر آن که زمین بایر باشد: یا بیابان بی آب و علف. این باور بخشی از نگاه آرمانی به طبیعت در دوران رمانتیک است؛ چنین باوری با این حقیقت تقویت می شود که گذرانِ زندگی شهری، از قِبلِ مازادِ رسیده از نواحی روستایی و انباشته شده در شهر صورت می گیرد. همین انباشت است که به تصور وفور نعمت (در شهر) دامن می زند. این باور از هر نظر به دور از حقیقت است. طبیعت را باید تطمیع کرد تا آن چنان که باید به بار نشیند. دهقانان هرجا که باشند این را می دانند.  فقرِ روستایی یعنی چیزی برای تطمیع طبیعت در دست نیست. مسئله سخت کوشی نیست. بهره کشیِ مضاعف از زمین از گزینه های ممکن حذف شده است.

29-1

29-2

به تعبیرِ اخلاق سرمایه داری، فقر وضعیتی است که فرد یا جامعه با سعی و تلاش از آن رها می شود. معیارِ سنجشِ این تلاش، بهره وری به مثابه ارزشی فی نفسه است. بنابرین توسعه نیافتگی به مثابه شرایطِ  ناشی از فقری غیرقابل تغییر و گری پذیر، برای سرمایه داری غیرقابل درک است. با این همه، سرمایه داری تقریباً نیمی از جهان را در همین شرایط نگه می دارد. این تضادِ میان نظر و عمل از دلایلی است که منجر شده سرمایه داری و نهادهای فرهنگی اش دیگر قادر به توضیح خود و جهان نباشند.

ریشه ی فقر روستایی در دوران مدرن، اجتماعی است، نه طبیعی. زمین در نتیجه ی نبود آبیاری، بذر، کود یا تجهییزات بایر می شود. سپس عدم بهره وری زمین به بی کاری یا کمبود کار منجر می شود. برای مثال، یک مرد سالم و توانا ممکن است مجبور باشد همه ی روز دو رمه ی را بچراند. با این همه، مبنای اجتماعی چنین فقری مستتر است. آن روابط اقتصادی که میان زمین و دهقانان مداخله می کنند – نظام های برداشت مبتنی بر سهم الاجاره، اجاره ی مدت دارِ زمین، استقراض پول، بازاری – به سان بخشی از بی ثمر بودنِ زمین نگریسته می شوند؛ بخشی از این حقیقتِ بی چون و چرا که نمی توان از سنگ نان درآورد.

31-1

31-2

31-1

32-2

آنان که به شهر کوچ کرده و موفق بازمی گردند قهرمانان اند. او با آن ها حرف زده است. آن ها طوری او را به کناری می کشند که گویی به حلقه شان راه اش می دهند. با ایما و اشاره می گویند اسراری هست که تنها برای دیگرانی که به {شهر} رفته اند می توان به زبان آورد و فاش کرد. یکی از این اسرار درباره ی ن است. به او تصاویرِ رنگی ای از نِ نشان می دهند، اما از کیستی آن ها چیزی نمی گویند. راز دیگر درباره ی مردانی است که هرگز نمی بایست با آن ها مخالفت یا به آن ها توهین کرد. درباره ی طول زمانِ بیرون زدن از شهر با پای پیاده. درباره ی ساختمان هایی که ورود به آن ها بی چون و چرا ممنوع است. چیزهایی هم وجود دارند که به هیچ وجه جزئی از اسرار نیستند؛ دستمزد، آن چه می شود ید، این که چه قدر می توان پس انداز کرد، اتومبیل های رنگ و وارنگ، سبک لباس پوشیدن ن، خوردنی ها و نوشیدنی های موجود، ساعت های کاری، بگومگوهای پیروزمندانه، زرنگی ای که در هر شرایطی لازم است. او متوجه است که هنگام صحبت پز می دهند. اما با پز دادن شان کنار می آید، چون با پول و هدایایی بازگشته اند که گویای موفقیت شان است. بعضی با ماشین شخصی از شهر بازگشته اند.

همین طورکه گوش می دهد خود را مجسم می کند که به حلقه ی آنان وارد شده است. آن وقت، همه ی اسرار را از بر خواهد بود. و هنگام بازگشت از آن ها هم موفق تر است، چون او می تواند سختکوش تر و تیزتر از آن ها باشد و زودتر از یک یک شان پس انداز کند.

35

توسعه نیافتگی تنها این نیست که غارت و استثمار شوی: در چنگ س ی تعمدی نگاه داشته شدن است. توسعه نیافتگی صرفاً نمی کُشد: ایستایی بنیادین اش نافی زندگی است و به مرگ می ماند. مهاجر خواهان زندگی ( ) است. فقر به تنهایی نیست که او را به مهاجرت وامی دارد. از رهگذرِ کوششِ فردی سعی او رسیدن به آن پویایی است که

مشاهده متن کامل ...

مدل کت و شلوار دامادی و مجلسی
درخواست حذف اطلاعات


آلبوم جدیدترین مدل های کت و شلوار دامادی و مجلسی مردانه ۲۰۱۷

امروز در بخش مد و زیبایی پارلین بخش لباس مردانه جدیدترین مدل های کت و شلوار دامادی و مجلسی مردانه را گردآوری کردیم که در ادامه مشاهده میکنید

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

ع های مدل کت و شلوار مردانه مجلسی و رسمی ۲۰۱۷

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, جدیدترین مدل های کت و شلوار دومادی ۲۰۱۷

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

جدیدترین و شیک ترین مدل های کت و شلوار دامادی مد روز

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

گالری ع مدل های کت و شلوار دامادی و مجلسی ۲۰۱۷

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

ژورنال مدل های کت و شلوار دومادی مجلسی شیک رسمی

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

انواع مدل های جدید کت و شلوار دامادی به همراه پاپیون

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل لباس مردانه : کت و شلوار دامادی رنگ مشکی ۲۰۱۷

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی رنگ آبی نفتی شیک

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

لباس مردانه, مدل کت شلوار دامادی به همراه کراوات ۲۰۱۷

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

انواع مدل کت و شلوار دامادی, جدیدترین مدل های کت و شلوار مجلسی

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت وشلوار مردانه دامادی و اداری شیک, مدل های لباس مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

زیباترین کت و شلوار های دامادی ۲۰۱۷ و ۱۳۹۶

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

کت و شلوار مجلسی و دامادی مدل روز

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

کت شلوار دومادی رنگ روشن شیک, کت و شلوار

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

آلبوم ع کت و شلوارهای دامادی و مجلسی رسمی ۲۰۱۷

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل های جدید و شیک کت و شلوارهای دامادی و مجلسی رسمی

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

شیک ترین مدل های کت و شلوار مجلسی فشن پسرانه و مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

کت و شلوار های مجلسی مردانه شیک, انواع مدل کت و شلوار دامادی آبی نفتی

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی و مجلسیمشاهده متن کامل ...
ع های جذاب ایستاگرام بازیگر محبوب الناز شاکردوست
درخواست حذف اطلاعات


بیوگرافی و ع های جذاب ایستاگرام بازیگر محبوب الناز شاکردوست + خانوادش

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

بیوگرافی الناز شاکردوست | elnaz shakerdoost

امروز در بخش بیوگرافی بازیگران پارلین به معرفی خانم الناز شاکردوست یکی از بازیگران مشهور سینما و تلوزیون کشورمون می پردازیم الناز شاکردوست در ۱۳۶۳ در یکی از محله های تهران به دنبا اومد الناز شاکردوست بازیگر و طراح صحنه و لباس سینما، تلویزیون و تئاتر ایرانی است که بازیگری را با تئاتر آغاز کرد. الناز شاکردوست در سن نوزده سالگی، با بازی در گل یخ در سال ۱۳۸۳، به کارگردانی کیومرث پوراحمد، پا به عرصه سینما گذاشت و ظرف کمتر از یک سال در ۴ سینمایی نقش آفرینی کرد.

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع الناز شاکردوست در کنار بازیگر محبوب لیندا کیانی

الناز شاکردوست کلا انسان عجیبی است. عاشق فوتبال است شبیه بازیگری ! مادر خود را بسیار دوست دارد و تفاوت بازی او در دو « گل یخ » و « مجردها » نشان از توانایی های او دارد. الناز شاکردوست در « بی وفا » اولین ساخته منتقد قدیمی سینما – اصغر نعیمی – بهترین بازی کارنامه سینمایی اش را به نمایش گذاشت. عجیب ترین نکته در زندگی الناز شاکردوست دوست صمیمی اوست. بله دوست صمیمی او گوهر خیر ش است که حداقل ۳۰ سال از او بزرگتر است. الناز شاکردوست به طور اتفاقی وارد سینما شد. به گفته کیومرث پوراحمد وقتی دنبال یک بازیگر حدودا ۲۰ ساله میگشته که الناز رو دیده و از بازی وی که در ان موقع در تئاتر بازی می کرده خوشش امده و او را در گل یخ به عنوان بازیگر نقش اول بازی داده است.

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست بازیگر باهوش و با استعدادی است

بازی های مختلف و نقش های مختلف که از الناز شاکردوست دیدیم او را یک بازیگر باهوش و با استعداد معرفی کرده است. بازی های متفاوت نظیر یک دختر پولدار در عروس فراری … یک دختر شل و ول در مجردها(واقعا فوق العاده بود).. یک دختر نسل سومی در چه ی را کشت (بازی او در این عالی بود..بسیار بهتر از نیکی کریمی . مهناز افشار و…) و بازی بسیار زیبای الناز شاکردوست در بی وفا (به عنوان یک دختر پایین خیابونی که عمرا هیچ بازیگری نمی توانست این نقش را به این خوبی بازی کند). در این سه سال و تا سن ۲۲ سالگی بازی در ۱۱ یک آمار فوق العاده برای یک بازیگر است. منتقدین بسیاری از همان اول از بازی الناز شاکردوست تعریف کرده اند. حتی هنرمندانی مانند مرحوم منوچهر نوذری از بازی وی تعریف کرده اند.

ع برادر الناز شاکردوست

ع برادر الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع های جدید ایستاگرام الناز شاکردوست elnaz shakerdoost

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

بیوگرافی و ع های جذاب الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع های دیده نشده الناز شاکردوست بازیگر مشهور کشورمون

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع الناز شاکردوست در خارج از کشور درحال گره زدن سبزه – ۱۳ بدر ۹۶

یادم میاد سالـها پیش سیزده بدر اونقدر تعداد آرزوهام زیاد بود که دلم مى خواست تمام سبزه هاى دنیا رو گره بزنم امـروز مدت ها زمان برد براى پیدا فقط یک آرزو نه اینکه آرزوهایم برآورده شده باشد نـه ولى دیگر دلـم بى آرزو شده و این انسانِ بى آرزو مرا میترساند

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع های جذاب و دیدنی الناز شاکردوست بازیگر مشهور سینما و تلویزیون

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست با انتشار ع بالا نوشت :

هرچقدر بزرگ تر مى شوم ،تنهایى هایم هم بزرگتر مى شود ، این روزها همه چیز برایم شکلى تازه پیـدا کرده مخصوصاً آدمهــا! از بَس ساده میشود پیچیدگى هایشان را دید… لبخنـــد میزنم و آرامـم… با تمام قلبم همه را دوست دارم ،حتى آنهـایى که هیچ وقت دلیل تنفرشان به خودم را نفهمیدم! آنقـدر درکــشان مى کنم که حتى بیشتر دوستشان دارم و برایشان دعـاى خیر و برکت میکنم… از زمانى که بزرگتر شده ام گذر لحظه ها را بیشتر حس میکنم، بایـــــد این روزهاى باقى مانده تا پاییـــز را کمى بیشتر زندگى کرد

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع جالب و دیدنی از الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست : روز پرستار این زمینیان فرشته گون مبارک پ.ن: من در “خـفـــه گى” نقش یک س رستار در تیمارستان را به عهده داشتم و در تمام آن روزها و شب ها با همه قلبم لحظات و سختى هاى شغل شان را حس ! خسته نباشید. جمله ى اندکیست برایشان

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست : شب عشق مبارک

براى دوستان واقعى ام نه آن گروهى که صورتک بر چهره دارند به ظاهر دوست أما دشمنانند براى یاران همدل که از رهِ لطف، به هر ح که باشند مهربانند!رفیقان را درون جان نگه دار که آنها پُر بهاتر از جهانند! در اکران خصوصى “مبارک” اولین سینمایى رئال انیمیشن ایرانى ع از الى جان أحمدى

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع جذاب الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست با انتشار ع بالا نوشت :

لیلا حاتمی برای “رگ خواب” و الناز شاکردوست برای “خفه گی” بهترین بازیگران زن جشنواره به انتخاب “منتقدان مجله ” شدند

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

بیوگرافی الناز شاکردوست, ع های زیبای الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست : کاش تا جایى که میشد از دوچرخــه بعنوان وسیله نقلیه استفاده مى کردیم هم آسمان مان آبـى تَر میشد و هم ورزشى بود براى سلامت جسم و جانمان ،البته این مسأله نیازمند فراهم مسیرى أمن مختص دوچرخه سواران است که …

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

های سینمایی الناز شاکردوست

۱۳۹۳ – سینمایی مبارک – کارگردان محمدرضا

۱۳۹۳ – سینمایی تابو – کارگردان خسرو معصومی

۱۳۹۲ – سینمایی آتیش بازی – کارگردان بهمن گودرزی

۱۳۹۱ – سینمایی رسوایی – کارگردان مسعود ده نمکی

۱۳۹۰ – سینمایی تو و من – کارگردان محمد بانکی

۱۳۸۹ – سینمایی بوی گندم – کارگردان محمدرضا خاکی

۱۳۸۸ – سینمایی نقطه بی بازگشت – کارگردان سیروس رنجبر

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

۱۳۸۸ – سینمایی سلام بر عشق – کارگردان اصغر نعیمی

۱۳۸۸ – سینمایی شرط اول – کارگردان مسعود اطی

۱۳۸۸ – سینمایی ناسپاس – کارگردان حسن هدایت

۱۳۸۸ – سینمایی چراغ قرمز – کارگردان علی

۱۳۸۸ – سینمایی فاصله – کارگردان کامران قدکچیان

۱۳۸۷ – سینمایی پوسته – کارگردان مصطفی آل احمد

۱۳۸۷ – سینمایی حرکت اول – کارگردان فرهاد

۱۳۸۷ – سینمایی دل خون – کارگردان محمدرضا رحمانی

۱۳۸۷ – سینمایی دو خواهر – کارگردان محمد بانکی

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع های جدید و دیده نشده از الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

۱۳۸۷ – سینمایی کارناوال مرگ – کارگردان حبیب الله کاسه ساز

۱۳۸۷ – سینمایی کیش و مات – کارگردان جمشید حیدری

۱۳۸۷ – سینمایی از ما بهترون – کارگردان مهرداد فرید

۱۳۸۶ – سینمایی باد در علفزار میپیچد – کارگردان خسرو معصومی

۱۳۸۶ – سینمایی در میان ابرها – کارگردان سیدروح الله حجازی

۱۳۸۶ – سینمایی مجنون لیلی – کارگردان قاسم جعفری

۱۳۸۵ – سینمایی بی وفا – کارگردان اصغر نعیمی

۱۳۸۵ – سینمایی اتوبوس شب – کارگردان کیومرث پوراحمد

۱۳۸۵ – سینمایی خدا نزدیک است – کارگردان علی یان

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

۱۳۸۵ – سینمایی قاعده بازی – کارگردان احمدرضا معتمدی

۱۳۸۵ – سینمایی ارابه مرگ – کارگردان رضا اعظمیان

۱۳۸۴ – سینمایی چند می گیری گریه کنی – کارگردان شاهد احمدلو

۱۳۸۴ – سینمایی چه ی را کشت – کارگردان مهدی کرم پور

۱۳۸۴ – سینمایی قتل آنلاین – کارگردان مسعود آب پرور

۱۳۸۳ – سینمایی عروس فراری – کارگردان بهرام کاظمی

۱۳۸۳ – سینمایی مجردها – کارگردان اصغر هاشمی

۱۳۸۳ – سینمایی گل یخ – کارگردان کیومرث پوراحمد

۱۳۸۲ – سینمایی اینجا… آ دنیا – کارگردان شراره یوسفی نیا/ابراهیم بخشی

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع الناز شاکردوست در کنار محمدرضا گ ار و نیکی کرمی

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

رضا صادقی خواننده مورد علاقه الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع بامزه الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع خواهر و برادر الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع الناز شاکردوست و نیوشا ضمیمی

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع های جدید الناز شاکردوست, بیوگرافی الناز شاکردوست

http://parlin.ir/elnaz-shakerdoost.htmlمشاهده متن کامل ...
۳۰ نمونه بی نظیر از اتاق های پذیرایی سیاه و سفید
درخواست حذف اطلاعات

۳۰ نمونه بی نظیر از اتاق های پذیرایی سیاه و سفید

اتاق های پذیرایی سیاه و سفید ؛ دکوراسیون سیاه و سفید فضا را شیک، رسمی و مدرن نشان می دهد. استفاده از ترکیب سیاه و سفید در دکوراسیون منزل در واقع استفاده از الگوی رنگی آکروماتیک است. الگوی رنگی آکروماتیک یا تک رنگی به معنی استفاده از رنگ های خنثی گرم یا سرد در دکوراسیون داخلی منزل است. هرچند از معایب این الگوی رنگی به خسته کننده و تکراری شدن آن اشاره می کنند، اما اگر از رنگ ها و چیدمان درستی استفاده کنید، یک دکوراسیون سیاه و سفید زیبا و خیره کننده خواهید داشت. در ادامه به بررسی نمونه های بی نقصی از ترکیب دو رنگ سیاه و سفید در فضای نشیمن می پردازیم.

این اتاق نشیمن یک نمونه عالی از ترکیب صحیح سیاه و سفید است. دیوارهای سفید ساده با مبلمانی تمام مشکی یک ترکیب جذاب و دیدنی را به وجود آورده است. استفاده از طرح های هندسی ساده سیاه و سفید برای قالیچه و ن ها، کمی از سادگی فضا کاسته و تعادل بصری را در فضای نشیمن ایجاد کرده است. وجود یک آشپزخانه تماما مشکی و در بالای آن کتابخانه ای مشکی در طبقه دوم، چشم هر بیننده ای را به سقف جلب می کند و این باعث می شود فضای خانه بزرگ تر به نظر برسد.

هرچند ترکیب سیاه و سفید از شاخصه های سبک مدرن است، اما علاقه مندان به سبک های کلاسیک هم می توانند از آن بهره ببرند. استفاده از گچ بری ها و تزیینات خاص سبک های کلاسیک در دیوارها و سقف این اتاق نشیمن، در ترکیب با یک لوستر بزرگ و لو ، فضایی کلاسیک را تداعی می کند. حال آنکه رنگ یکپارچه سفید این تریینات و لوستر در ترکیب با مبلمان کاملا مدرن، یک فضای ترکیبی را به وجود آورده است. ترکیبی که اص سبک کلاسیک و سادگی سبک مدرن را با خود به همراه دارد.

هرچند این آپارتمان برای داشتن دیوارهای تیره، کوچک به نظر می رسد، اما طراح این خانه با انتخاب دیوار مناسب برای رنگ سیاه، این مشکل را حل کرده است. رنگ دیواری که در پرنورترین قسمت خانه قرار دارد به رنگ مشکی، در ترکیب با یک تابلوی مناسب سیاه و سفید، نه تنها فضا را کوچک تر نشان نمی دهد، بلکه یک نشیمن دنج و آرام را برای استراحت و گپ و گفت عصرانه ایجاد کرده است. وجود یک گلخانه کوچک در این فضا، طراوات طبیعت را به این خانه آورده است.

طراح این خانه، برای بزرگ تر نشان دادن فضای نشیمن در عین ساده و مینیمال بودن فضا را ار جالبی را اتخاذ کرده است. استفاده از یک دیوار کاذب چند منظوره، که نقش میز،کتابخانه و پارتیشن را همزمان بر عهده دارد، با خطوط افقی سفید، فضای اتاق نشیمن را بزرگ تر نشان داده است. استفاده از یک کاناپه مشکی و چند وسیله دکوری مشکی فضا را کمی متعادل کرده است. با حضور یک فرش ساده و مدرن خا تری رنگ، کنتراست سفید و مشکی فضا تلطیف شده و اتاق نشیمنی را با تعادل بصری و هماهنگی کامل می بینیم.

اگر به سبک معاصر و هنری در دکوراسیون منزل علاقه مندید این اتاق نشیمن ایده آل شماست. فضای نشیمنی با دیوارهای سفید ساده که در ترکیب با مبلمان و المان های مدرن مشکی و خا تری نمونه بارز سبک معاصر در دکوراسیون داخلی است.

طرح های هندسی و آثار هنری مدرن، ویژگی های اصلی این نشیمن باشکوه اند. مبلمان سفید و مدرن در ترکیب با میزهایی با فرم های هندسی زیبا، فضای چشمگیری را به وجود آورده اند. وجود یک فرش پشمی نرم، کمی لطافت به فضا اضافه کرده است و حضور چند گلدان گل، طراوت را به این فضای کاملا مدرن آورده است.

این اتاق نشیمن به سبک اسک ناوی، مجموعه ای از تضادهاست. کنار هم قرار دادن المان های صنعتی و لو در کنار تضاد رنگی سیاه و سفید فضایی سرشار از کنتراست رنگ و متریال و سبک را به همراه آورده است. با این وجود، همه این المان های متضاد به زیبایی در کنار هم چیده شده اند و فضای دلنشین و زیبایی را به ارمغان آورده اند.

در این اتاق نشمین به جز رنگ های سیاه و سفید از رنگ خا تری نیز استفاده شده است. استفاده از رنگ خا تری در ترکیب با سیاه و سفید برای فضاهای کوچک تر مناسب است و فضا را بزرگ تر نشان می دهد. سنگ مرمر سیاه و سفیدی که روی دیوار کار شده است، فضای منحصر به فردی را ایجاد کرده است.

طراح این اتاق نشیمن تمرکز خود را روی طراحی یک فضای نشیمن بسیار روشن گذاشته است. دیوارها، پلکان و مبلمان سفید در ترکیب با اندکی رنگ سیاه، فضای نشیمنی سیاه و سفید و در عین حال روشن ایجاد کرده است. وجود کفپوش پارکت با تنالیته خا تری گرم، فضا را گرم و متعادل ساخته است. شاید اگر کفپوش سیاه یا سفید برای این فضا انتخاب می شد، تحمل چنین فضایی غیر قابل تحمل می شد.

اگر اتاق نشیمن شما به چنین منظره ای ختم می شود، سعی نکنید با دکوراسیونی پیچیده با زیبایی آن رقابت کنید. آن را بپذیرید و دکوراسیونی را انتخاب کنید که مکمل آن باشد. در اینجا مدل و رنگ مبلمان طوری انتخاب شده است که جلوی دید و زیبایی منظره بیرون را نمی گیرد و به دیده شدن و زیبایی بیشتر فضای نشیمن کمک می کند. مبلمان و وسایلی ساده و با حداقل جزییات که در کنار زیبایی منظره رو به رو یک اتاق نشیمن رویایی را ساخته است.

زیبایی در سادگی است. هیچ چیز بدتر از استفاده بیش از حد از رنگ و متریال و وسایل بی ربط به یکدیگر در دکوراسیون داخلی نیست. طراحی این اتاق نشیمن به شما نشان می دهد که می توانید یک خانه شیک و زیبا داشته باشید و برای این کار به چیزهای زیادی نیاز ندارید.

وجود یک پنجره بزرگ در این اتاق نشیمن این امکان را به طراح داده است که از رنگ سیاه بیشتری در فضا استفاده کند. دیوارهای مشکی و ستون آجری مشکی در کنار مبلمان سیاه و سفید ترکیبی مدرن را ایجاد کرده است. کنده های چوب، پلکان چوبی و فرش مدرنی که با رنگ گرم در این فضا قرار گرفته اند، باعث شده اند فضای این اتاق نشیمن گرم و دلنشین باشد.

طراحی مینیمال با رنگ سیاه و سفید در آمیخته است. سبک مینیمال برای ایجاد یک دکوراسیون چشمگیر به عناصر زیادی نیاز ندارد. همانطور که در تصویر می بینید، با استفاده حداقلی از جزییات و مبلمان، این اتاق نشیمن، حال و هوای فضایی دلپذیر و مدرن به خود گرفته است.

اتاق نشیمنی که در تصویر می بینید یک اتاق نشیمن کاملا مدرن است. مدل لوستر هایی که در سقف نصب شده است در کنار طراحی کاملا مدرن و هندسی میزها، فضایی هنری و مدرن را ایجاد کرده است. تابلوی روی دیوار کمی رنگ به فضای سیاه و سفید نشیمن اضافه کرده است. هرچند کتاب های داخل کتابخانه کاملا مدرنی که در این فضا قرار دارند نیز رنگ های کمی به این فضای تک رنگ آورده اند.

کمتر پیش می آید که با انتخاب سادگی نتوانید دکوراسیونی زیبا داشته باشید. یک دیواره ساده مشکی براق که هم نقش دیوار جداکننده فضای نشیمن و پذیرایی است و هم تلویزیون روی آن نصب شده است در کنار دیوارها و مبلمان سفید ساده ترکیبی ساده و در عین حال جذاب را به وجود آورده است. نوع لامپ های سقفی و دیواری حال و هوای سبک صنعتی را به این فضای مینیمال و ساده آورده است.

طراح این اتاق نشیمن فوق مدرن، با انتخاب یک فرش هندسی و ساده در کنار نو ردازی های متفاوت و های بسیار ساده و مدرن، فضای متفاوتی را با ترکیب دو رنگ سیاه و سفید خلق کرده است.

این اتاق نشیمن نمونه کامل یک دکوراسیون به سبک تضاد دراماتیک است. انتخاب مناسب رنگ سیاه روی دیوارها، نوعی جریان و حرکت را به فضای نشیمن بخشیده است. این حس در کنار انتخاب مبلمان مدرن و راحت، فضای دلنشینی برای استراحت و وقت گذارنی ایجاد کرده است.

شیشه، آینه و نور، سه عنصر کلیدی در طراحی این اتاق نشیمن زیبا هستند. با وجود خطوط ش ته و نوع ترکیب بندی رنگی، این اتاق نشیمن بسیار رسمی است. شاید برای یک دورهمی خانوادگی خیلی مناسب نباشد، اما برای جلسات رسمی و مهم یک انتخاب بی نظیر است.

انتخاب کاغذ دیواری سه بعدی در این اتاق نشیمن، به این فضا عمق بخشیده است. ترکیب فرم های منحنی با طرح کاملا ش ته کاغذ دیواری، باعث متعادل شدن فضا از نظر بصری شده است.

وقتی الگوی رنگی آکروماتیک را برای فضایی انتخاب می کنید، می توانید از یکی دو المان با رنگ دیگری برای ایجاد جذ ت بصری و نقطه کانونی در فضا استفاده کنید. طراح این اتاق نشیمن، با انتخاب رنگ طلایی و استفاده از آن در آینه و ن ها، فضایی لو و در عین حال خیره کننده به وجود آورده است.

ترکیب رنگی سیاه و سفید باعث می شود فضا جدی و رسمی به نظر برسد. استفاده از گیاهان سبز در هر فضایی حس زندگی را با خود به همراه می آورد. بنابراین اگر فکر می کنید اتاق نشیمن سیاه و سفید شما بیش از حد جدی و خشک به نظر می رسد، چند گلدان گیاه طبیعی را به خانه بیاورید، مطمئن باشید نتیجه کار شما را راضی خواهد کرد.

هدف اصلی از طراحی این فضا، ایجاد فضایی دنج و صمیمی در این آپارتمان کوچک است. این آپارتمان که به سبک اسک ناوی طراحی شده است، با انتخاب ترکیب رنگی مناسب، فضایی شیک و جذاب و در عین حال دنج و راحت تنها با دو رنگ سیاه و سفید ایجاد شده است.

طراحی داخلی خانه های نقشه باز با چالش های زیادی همراه است. خانه ای که اتاق های زیادی ندارد و شما باید یک فضای بزرگ بدون دیوار را با چند کاربری مختلف طراحی و جداسازی کنید. یکی از را ارها انتخاب الگوی رنگی آکروماتیک است. با انتخاب نقاط کانونی مناسب برای جداسازی فضاها (مثل انتخاب لوسترهای مدرن چشمگیر برای فضای غذاخوری و تابلوهای هنری برای فضای نشیمن) می توانید فضاهایی جدا از هم و در عین حال هماهنگ با یکدیگر داشته باشید.

انتخاب رنگ مشکی برای کفپوش، فرش، مبلمان و ا سوری های دیگر این خانه انتخاب هوشمندانه ای بوده است. چرا که با وجود دیوارهای سفید و چنین پنجره بزرگ و زیبایی، حتی اگر تمام وسایل خانه هم به رنگ مشکی انتخاب شوند فضا دلگیر و کم نور نخواهد شد.

مبلمان خا تری در کنار دیوارهای سفید ساده ترکیب ساده و زیبایی را به وجود آورده است. اما وجود تابلوهایی به رنگ سیاه و سفید با کنتراست زیاد، در عین حال که تضادی در فضای نشیمن به وجود آورده است، به نقطه کانونی فضا تبدیل شده و یکپارچگی را به این اتاق نشیمن آورده است.

اتاق های پذیرایی سیاه و سفید ؛ دیوارهای آجری و کتابخانه ف ی، باعث شده این آپارتمان نقشه باز رنگ و بویی از سبک صنعتی به خود بگیرد. اما لوسترها و سایر وسایلی که با فرم های هندسی زیبا طراحی شده اند در کنار تابلوهای هنری روی دیوار، فضا را هنری و صمیمانه کرده است. این عناصر به ظاهر متضاد با انتخاب ترکیب رنگی سیاه و سفید به ?

مشاهده متن کامل ...

زیبا ترین مدل های مانتو سنتی دخترانه نه ۲۰۱۷
درخواست حذف اطلاعات


مدل مانتو پارلین : زیبا ترین مدل های مانتو سنتی دخترانه نه ۲۰۱۷

مدل مانتو مجلسی جدید

انواع مدل مانتو سنتی دخترانه نه

مدل مانتو مجلسی

مدل مانتو مجلسی

زیباترین مدل های مانتو سنتی سال

مدل مانتو مجلسی

مدل مانتو مجلسی

مدل مانتو سنتی مشکی فوق العاده زیبا

مدل مانتو مجلسی

شیک ترین مدل های مانتو سنتی

مدل مانتو مجلسی

مدل مانتو مجلسی

انواع مدل مانتو سنتی طرح نوشته دار

مدل مانتو مجلسی

مدل مانتو مجلسی

مدل مانتو سنتی جدید

مدل مانتو مجلسی

انواع مدل های مانتو سنتی دخترانه نه

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتی, انواع مدل مانتو سنتی شیک

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتی جدید طرح گل شیک

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل های مانتو دخترانه

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتی مجلسی بلند نه

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتی جیب دار شیک و زیبا دخترانه نه

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو مجلسی جدید

انواع مدل های مانتو سنتی جدید

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتی طرح گل ۹۶ و۲۰۱۷

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتی زیبا, مدل مانتو دانشجویی

مدل مانتو مجلسی جدید

انواع مدل های مانتو سنتی شیک و فوق العاده زیبا

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتی دخترانه مد روز

انواع مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتی شیک و جدید

انواع مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتی گلدوزی شده شیک و بسیار زیبای ۹۶

انواع مدل مانتو مجلسی جدید

جدیدترین مدل های مانتو سنتی پارلین

همچنین ببینید :

مدل مانتو دانجشویی دخترونه

مدل مانتو کره ای زیبا

انواع مدل مانتو مجلسی جدید

انواع مدل مانتو, قشنگ ترین مدل های مانتو مجلسی

انواع مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتیمشاهده متن کامل ...
کیف نه 2017
درخواست حذف اطلاعات
کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

ید کیف و کفش ست نه سال 2017 – 1396
مدل کیف و کفش 2017
مدل کیف جدید 2017
کیف رودوشی اسپرت
کیف 2017
مدل کیف 2017
مدل کیف دخترانه اسپرت
مدل کیف مجلسی 2017
کیف رنگ سال 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف رنگ قرمز 2017
کیف نه رنگ سفید 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

مدل کیف دانشجویی دخترانه جدید و شیک 2017
شیک ترین مدل کیف نه و دخترانه جدید 2017
ع های مدل کیف 2017 نه و دخترانه
شیک ترین کیف پول های نه 2017
زیباترین کیف دستی های نه و دخترانه پاییز 2017
کیف پول نه و دخترانه طرح جدید 2017
کیف نه مارک فندی 2017 fendi

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه مارک شنل 2017 chanel
کوله پشتی دخترانه و نه 2017
انواع کوله پشتی جذاب دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

ع کیف نه و دخترانه جدید سال96-2017
مدل کیف دخترانه | جدید 96
مدل کیف های دوشی نه و دخترانه 2017
گالری ع مدل کیف و کفش جدید نه و مردانه 2017
جدیدترین مدل کیف های مجلسی و دستی دخترانه نه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

ع کیف نه و دخترانه جدید سال96-2017
مدل کیف دخترانه جدید 96
مدل کیف های دوشی نه و دخترانه 2017
گالری ع مدل کیف و کفش جدید نه و مردانه 2017
جدیدترین مدل کیف های مجلسی و دستی دخترانه نه 2017
گالری مدل ست کیف و کفش 2017 مجلسی نه 96

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف دیوید جونز مدل 2017
ید کیف دیوید جونز 2017
ست کیف و کفش 2017
ست کیف و کفش مجلسی دخترانه 2017
جدیدترین مدل کیف و کفش 2017
مدل ست کیف و کفش مجلسی نه
مدل کیف 2017 + جدیدترین مدل کیف 2017 نه و دخترانه
مدل کیف نه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه سال 96 | کیف نه سال 2017 | کیف نه سال جدید | کیف نه سال جدید 2017 | مدل کیف نه سال1396 | مدل های کیف نه سال 1396 | مدل کیف نه سال 2017 | کیف وکفش نه سال 1396

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

جدیدترین کیف نه | مدل کیف دستی شیک نه و دخترانه 2017
کیف رودوشی اسپرت چرم نه و مردانه با طراحی شیک و کیفیت بالا
ید کیف رودوشی دخترانه نه
کیف رودوشی اسپرت عسلی
کیف دوشی بزرگ 2017
کیف رودوشی اسپرت تمام چرم 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف دخترانه سال 1396 | کیف دخترانه سال 2017 | مدل کیف دخترانه سال 96 | مدل کیف دخترانه سال جدید | کیف وکفش دخترانه سال 96 | مدل کیف دخترانه سال 1396 | کیف دخترانه رنگ سال 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

جدیدترین کیف های سال 2017 فقط در فروشگاه بزرگ کیف پیکاردیمشاهده متن کامل ...
طب گیاهی برای بیماری های خاص
درخواست حذف اطلاعات
گالری مدل های جدید لباس عروس شیک ۲۰۱۷
درخواست حذف اطلاعات


گالری مدل های جدید لباس عروس شیک ۲۰۱۷

مدل لباس عروس شیک مد روز

مدل های جدید لباس عروس ۲۰۱۷ برای افراد قد بلند

مدل لباس عروس

مدل لباس نه, مدل لباس عروس ویژه سال ۲۰۱۷

مدل لباس عروس

مدل لباس عروس

زیباترین مدل های لباس عروس ویژه افراد قد بلند

مدل لباس عروس

لباس عروس

مدل لباس عروس

لباس عروس شیک, انواع مدل لباس عروس

مدل لباس عروس

مدل لباس عروس فوق العاده زیبا

مدل لباس عروس

جدیدترین مدل لباس عروس, مدل لباس نه, لباس عروس

همچنین ببینید :

مدل های کفش عروس

مدل لباس عروس

مدل لباس عروس

لباس عروس زیبا, خوشگل ترین لباس های عروس ۲۰۱۷

مدل لباس عروس

مدل لباس عروس

مدل های جدید لباس عروس شیک ۲۰۱۷مشاهده متن کامل ...
بازسازی ساختمان کاخ rasumofsky / شرکت معماری baar-baarenfels
درخواست حذف اطلاعات

بازسازی ساختمان کاخ rasumofsky / شرکت معماری baar-baarenfels


بازسازی ساختمان کاخ rasumofsky

معماری : شرکت baar-baarenfels

موقعیت: وین، اتریش

این کاخ برای یک دوک به نام آندری کریلویچ رازوموفسکی، دیپلمات سابق روسیه از جانب تزار ال اندر در کنگره سال ۱۸۰۶ وین، ساخته شده است.

رازوموفسکی که یکی از حامیان بتهوون و هنری پیشرو بود، یک معمار بلژیکی به نام لویی مونتویر را به عنوان طراح خود استخدام کرد تا ساخت مجموعه ای شامل سه ساختمان را در فضایی به مساحت ۱۱۰۰۰ متر مربع بر عهده گیرد که از اطراف توسط پارک مرکزی اتریش احاطه شده بود. الوئیس دوم، دوک لیختن اشتاین در سال های ۱۸۳۸ تا ۱۸۷۳ در این کاخ اقامت داشت. پس از آن این بنا به تصرف ت درآمد تا اینکه بعدها توسط دو نفر از معروف ترین کل یونر های هنری ،جهت ایجاد یک موسسه هنری و اقامتگاه خصوصی تغییر عملکرد پیدا کرد.

ساختمان مرکزی بنا طی جنگ جهانی دوم دچار آسیب شده و عدم مرمت و نگهداری مناسب پس از جنگ منجر به ایجاد مشکلات اساسی گشت. این ساختمان به عنوان یک بنای تاریخ به ثبت رسیده و بنابراین، برای افزایش مقاومت سازه از عملیات بازسازی با احتیاط و به وسیله آنالیز استراتژی های جدید استفاده شده است. طی این طرح، همه عناصر مربوط به مرمت سقف، پلکان و دیوارهای داخلی ت یب شده و یک سیرکولاسیون عمودی به همراه پارکینگ زیرزمینی و فضاهای پشتیبان ایجاد شده است.

صفحه آلومینیومی سقف توسط سیستم پاهای فولادی مهار شده که در راستای ساختمان موجود به وسیله پای ویرندیل شبکه بندی شده اند. آپارتمان پنت هاوس از همه جانب توسط تراس احاطه شده و پنجره های قدی به کار رفته در آن در عین شفافیت دارای قابلیت کنترل نور خورشید هستند. برای محافظت در برابر نور خورشید از صفحات بیرون زده آلومینیومی استفاده شده که علاوه بر امکان ایجاد سایه، زوایای مختلف قاب شده از چشم انداز به دست می دهند. ساختار اولیه سقف بنا از جنس فولاد است که در ه نی با نرده های سلطنتی اطراف فرم انعطاف پذیر پیدا کرده است.

طبقه همکف که مربوط به ساختمان قدیمی است، یک گالری هنری به ارتفاع ۶ متر می باشد، با دو فضای بزرگتر که به وسیله یک گالری دیگر در طبقه دوم که خود م ن دو صفحه بتنی زاویه دار و آزاد قرار دارد، در ارتباطند. پلکان ارگانیک جدید که از بتن مسلح ساخته شده در تناسب ظاهری با فرم باریک ساختمان قرار دارد. برای ایجاد هندسه پیچیده و آزاد از قالب های پیش ساخته استفاده شده است که باعث زیبایی فرم عمودی شده، بدون اینکه با سازه دیوار اتصال داشته باشد و همچنین با ایجاد نور و سایه باعث سبک به نظر رسیدن فرم ساختمان می شود.

بدنه آسانسور اصلی از پانل های شیشه ای خود ایستا با ورقه های ف ی مفصلی ساخته شده تا روشنایی و شفافیت فضا افزایش پیدا کند. ک ن داخلی از سه جانب و سقف، شیشه ای منظور شده تا احساس عمودی بودن فضا را بیشتر نشان داده و فضاهای تاریخی را به فضاهای ساخت معاصر ارتباط دهد که به پارک مرکزی و ساختمان های مجاور دید دارند.

بازسازی ساختمان کاخ rasumofsky

بازسازی ساختمان کاخ rasumofsky

بازسازی ساختمان کاخ rasumofsky


منبع : پویانومشاهده متن کامل ...
ع های جدید دیده نشده مهناز افشار و همسرش + بیوگرافی کامل
درخواست حذف اطلاعات


ع های جدید دیده نشده مهناز افشار و همسرش + بیوگرافی کامل

بیوگرافی مهناز افشار :

بازیگری مهناز افشار از تلویزیون و با مجموعه تلویزیونی (عشق گمشده) در سال ???? آغاز شد. شباهت بیش از حد مهناز افشار به فائقه آتشین (گوگوش) باعث شد سوژه اول مطبوعات شود.

نام اصلی : مهناز افشار

زمینه فعالیت مهناز افشار : بازیگر

تاریخ تولد مهناز افشار : ?? داد ????

محل زندگی مهناز افشار : تهران

سال های فعالیت: ???? تا کنون

همسر مهناز افشار : یاسین رامین

فرزند مهناز افشار : لیانا رامین (دختر)

زندگینامه مهناز افشار :

مهناز افشار در داد ???? در تهران به دنیا آمد و متولد سال مار است. مهناز افشار در کودکی خیلی شیطنت می کرد و همیشه دوست داشت بوفه دار مدرسه باشد، یک بار بخاطر شیطنت های فراوانش دو روز از مدرسه ا اج شد، عاشق آتاری مخصوصا بازی و پلیس بود و … به تماشای کارتون علاقه فراوانی داشت. مهناز افشار از سیندرلا، صدویک سگ خالدار، پلنگ صورتی، مورچه و مورچه خوار، سند باد، باربا پاپا، بامزی، هاچ زنبور عسل، خانواده ارنست و جودی ابوت بعنوان کارتونهای دوست داشتنی کودکی اش یاد میکند.

رشته تحصیلی مهناز افشار در دبیرستان علوم تجربی بود و برای ادامه تحصیل بمدت چهار سال در یک موسسه غیر انتفاعی به تحصیل در رشته تدوین پرداخت.

دوران بازیگری مهناز افشار :

بازیگری مهناز افشار از تلویزیون و با مجموعه تلویزیونی (عشق گمشده) در سال ???? آغاز شد. شباهت بیش از حد مهناز افشار به فائقه آتشین (گوگوش) باعث شد تا قبل و بعد از اکران « شور عشق » به خواست خود سوژه اول مطبوعات باشد. بعد از مدتی جنجال مطبوعاتی و پس از توقیف « خا تری » مدتی از او خبری نبود. تا اینکه پس از ی ال با بازی در « نگین » به سینما بازگشت. مهناز افشار با (دوستان) به کارگردانی علی حاتمی در سال ???? به سینما راه یافت به اتفاق محمد رضا گ ار با حضور در های (کما)، (زهر عسل)، (?? گربه روی شیروانی)، ( تله)، (آتش بس) و (کلاغ پر) به نوعی میتوان گفت که یک زوج هنری تشکیل داده بودند. شایان ذکر است که های یاد شده همگی از پر فروشهای زمان خود بوده اند.

مهناز افشار با (دوستان) در سال ???? به سینما راه یافت

مهناز افشار حضور در “دعوت” حاتمی کیا را برای خودش اتفاق بزرگی میداند و از این اتفاق ابراز خوشحالی میکند. قرار بود در سریال “شمس العماره” به کارگردانی سامان مقدم ایفای نقش نماید اما از حضور در این کار تلویزیونی انصراف داد. دلیل این انصراف جراحی دهان و لثه ذکر شد. در سالهای اخیر از مهناز افشار بعنوان پولسازترین سینمای ایران یاد شده و حضورش در هر با فروش خوبی مواجه بوده است.

به اعتقاد مهناز افشار بازی رئال خیلی سخت تر از انواع دیگر است در حالیکه مخاطبان سینما به دیدن وی در هایی که صرفا گیشه را مد نظر داشتند عادت کرده بودند، مهناز افشار با ایفای نقش کوتاهی در “سالاد فصل” نشان داد که توانایی هایش بسیار بیشتر از حضور صرف در این هاست و با بازی در (آتش بس) مهر تاییدی بر این مدعا زد برای قبول یا رد یک پیشنهاد با تهمینه میلانی، فریدون جیرانی و محمدرضا شریفی نیا همیشه م میکند و اعتقادی به داشتن مدیر برنامه ندارد.

ورزش های مورد علاقه مهناز افشار

مهناز افشار در میان ورزشها به اسکی و شنا علاقه دارد و به آنها می پردازد و البته والیبال هم جزء ورزشهای مورد علاقه ی اوست. در بیشتر نقشهایی که بازی کرده به ارائه کاراکتر یک دختر شوخ و اجتماعی و برون گرا می پردازد.

مهناز افشار کاراکترهای خا تری را به نقشهای کاملا مثبت و کاملا منفی ترجیح میدهد و معتقد است خا تری بودن یک کاراکتر کمک میکند که تماشاگر تا انتهای برود و منتظر کشف جدیدی باشد. همیشه دوست داشت نقشهای متفاوت و عجیب غریب بازی کند و می گوید: “آرزویم این است که نقش آنتونی کویین در گوژ پشت نتردام را بازی کنم.“

مهناز افشار می گوید تبریک تولد بهترین شادباشی است که تاکنون شنیده است و به معنای واقعی تولد را دوست دارد. خود را خیلی شکمو میداند و غذا خوردن را هم دوست دارد و می گوید: “به نظرم دست پختم عالی است چون به دلیل شکمو بودنم برای غذا پختن وقت می گذارم و طعم غذا هم برایم اهمیت فراوانی دارد” غذاهای مورد علاقه اش لوبیا پلو و ماکارونی است و به خاطر همین علاقه این غذاها را خیلی خوب می پزد.

مهناز افشار می گوید در زندگی همه چیز را فقط از خدا میخواهم و بس.

مهناز افشار دوست داشت راننده کامیون شود

مهناز افشار مدتی شوی لباس داشت اما به خاطر وقت گیر بودنش از این کار صرف نظر کرد. در سینما به قسمت و اتفاقات ناشی از آن که برای آدمها رخ میدهند اعتقاد دارد و می گوید “من معتقدم که مسیرم مشخص شده است.” در کودکی از کارهای سخت که هیجان زیادی داشت لذت میبرد و به همین دلیل هیچوقت دوست نداشت یا شود بلکه میخواست راننده کامیون باشد.

خانم مهناز افشار پس از اینکه بازی در “امشب شب مهتابه” را به پایان رساند در آفریقای جنوبی کوتاهی با عنوان “سیاه و سفید” پیرامون زندگی نلسون ماندلا ساخت که در آن موضوع آپارتاید را مورد توجه قرار داده است. اگر قرار باشد برای معرفی دنیا به فضایی ها یک را انتخاب کند آن “اشکها و لبخندها” خواهد بود.

مهناز افشار عاشق تزیینات منزل است

مهناز افشار میگوید عاشق تزیینات منزل است و دوست دارد هر چند سال یکبار فضای جدیدی برای خانه طراحی کند. همیشه وقتی های خودش را می بیند احساس می کند راضی نیست و انگار خودش را در ها دوست ندارد.

در اسفند ???? در حمایت از ک ن کار بخشی از دستمزد یکی از های خود را به آموزش این ک ن هدیه کرد. اعتقاد دارد که اتفاقهای خوب برایش دیر رخ داده اند اما با این حال خوشحال است که پله پله جلو میرود و پیشرفت میکند. مهناز افشار مدتی شوی لباس داشت اما به خاطر وقت گیر بودنش از این کار صرف نظر کرد

ع دختر مهناز افشار

مهناز افشار جنگ را ترسناک ترین پدیده در دنیا می داند. در تنها دوره برگزاری مراسم زرشک زرین سینمای ایران ” شور عشق” جایزه زرشک زرین را دریافت کرد. وی که در این بازیگر نقش اول بود اعتقاد دارد اختصاص یافتن زرشک زرین به “شور عشق” باعث شد که دیده شود. مهناز افشار پول را خیلی دوست دارد و شاید عجیب باشد که به ج ش – چه برای خودش و چه اطرافیانش- هم علاقمند است.

مهناز افشار تا قبل از حضور در “دعوت” تجربه اسب سواری نداشت و برای ایفای نقشی که در این داشت قبل از هر کاری به سوار کاری رفت.

ازدواج مهناز افشار :

مهناز افشار در داد ???? با یاسین رامین فرزند محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد ی در دوره دوم ریاست جمهوری محمود ازدواج کرد و خطبه عقد آنها توسط سید محمد خاتمی رییس جمهور پیشین ایران خوانده شد. صفاوردی همسرمحمدعلی رامین هم در گفتگو با رسانه ها به این ازدواج واکنش نشان داد. در ادامه ع همسر مهناز افشار را می بینید :

ع همسر مهناز افشار یاسین رامین در مراسم روز ملی سینما – کاخ سعدآباد

مجموعه آثار مهناز افشار :

 • – دوستان (علی شاه حاتمی، ????)
 • – شیرهای جوان (محسن محسنی نسب، ????)
 • – شور عشق (نادر مقدس، ????)
 • – خا تری (مهرداد میرفلاح، ????-??)
 • – نگین (اصغر هاشمی، ????)
 • – دختری در قفس (قدرت الله صلح میرزایی، ????)
 • – ?? گربه روی شیروانی (علی اکبر عبدالعلی زاده، ????)
 • – زهر عسل (ابراهیم شیبانی، ????)
 • – کما (آرش معیریان، ????)
 • – سالاد فصل (فریدون جیرانی، ????)
 • – آکواریوم (ایرج قادری، ????)
 • – کارگران مشغول کارند (مانی حقیقی، ????)
 • – چه ی را کشت؟ (مهدی کرم پور، ????)
 • – آتش بس (تهمینه میلانی-????)
 • – محاکمه (ایرج قادری، ????)
 • – تله (سیروس الوند، ????)
 • – رئیس (مسعود کیمیایی، ????)
 • – تسویه حساب (تهمینه میلانی، ????)
 • – کلاغ پر (شهرام شاه حسینی، ????)
 • – تسویه حساب (تهمینه میلانی،???? )
 • – انعکاس (رضا کریمی،????)
 • – شبانه روز(امید بنکدار، کیوان علیمحمدی ،????)
 • – دعوت (ابراهیم حاتمی کیا،????)
 • – شیرین(عباس کیارستمی،????)
 • – پوپک و مش ماشاالله (فرزاد موتمن،????)
 • – امشب شب مهتابه(محمدهادی کریمی،????)
 • – خاطره (نادر طریقت،????)
 • – پسر آدم، دختر حوا( رامبد جوان ،????)
 • – طبقه سوم(بیژن میرباقری،????)
 • – قصه پریا( فریدون جیرانی،????)
 • – سعادت آباد ( مازیار میری ،????)
 • – یک عاشقانه ساده(سامان مقدم،????)
 • – برف روی کاج ها ( پیمان معادی ،????)
 • – پل چوبی ( مهدی کرم پور، ????)
 • – هیچ کجا هیچ ( ابراهیم شیبانی، ????)
 • – از تهران تا بهشت (ابوالفضل صفاری، ????)
 • – چه خوبه که برگشتی ( داریوش مهرجویی، ????)
 • – متروپل( مسعود کیمیایی، ????)
 • – بیگانه (بهرام توکلی، ????)
 • – دلم می خواد ( بهمن فرمان آرا، ????)
 • – معلم (ناصر سعی ، ????)
 • – نهنگ عنبر (سامان مقدم، ????)
 • – خانه ای در خیابان چهل یک( حمید رضا قربانی، ????)

مجموعه تلویزیونی مهناز افشار:

– گمشده (????)

– کلاه قرمزی (????)

– عشق تعطیل نیست (??- ??)

تئاترهای مهناز افشار:

– دکلره (مهدی کوشکی و صحرا فتحی ، ????)

– دور همی ن ش پیر ( بهاره رهنما ، ????)

– بیست و یک بار مردن در سی روز ( صابر ابر ،????)

– آمدیم، نبودید، رفتیم (رضا حداد ، ????)

جوایز و افتخارات مهناز افشار:

– برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن از انجمن منتقدان برای برف روی کاج ها ????

– ک د سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از جشنواره فجر برای پل چوبی ????

– برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن از بخش نگاه نو جشنواره فجر برای برف روی کاج ها ????

– ک د تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن ازجشن خانه سینما برای سعادت آباد ????

– برنده تندیس بهترین بازیگر زن ازجشن دنیای تصویر برای طبقه سوم ????

– برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن از جشنواره فجر برای سعادت آباد ????

– برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن از انجمن منتقدان برای طبقه سوم ????

– ک د سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن از جشنواره فجر برای تسویه حساب ????

بیوگرافی بازیگران » بیوگرافی و ع های دیده نشده مهناز افشار

ع های جدید مهناز افشار | بیوگرافی و زندگی نامه مهناز افشار

بیوگرافی بازیگران » بیوگرافی و ع های دیده نشده مهناز افشار

بیوگرافی بازیگران » بیوگرافی و ع های دیده نشده مهناز افشار

ع های جدید مهناز افشار | بیوگرافی و زندگی نامه مهناز افشار

ع های جدید مهناز افشار | بیوگرافی و زندگی نامه مهناز افشار

ع های مهناز افشار | بیوگرافی و زندگی نامه مهناز افشار

بیوگرافی بازیگران » بیوگرافی و ع های دیده نشده مهناز افشار

ع های جدید مهناز افشار | بیوگرافی و زندگی نامه مهناز افشار

بیوگرافی بازیگران » بیوگرافی و ع های دیده نشده مهناز افشار

ع های جدید مهناز افشار | بیوگرافی و زندگی نامه مهناز افشار

بیوگرافی بازیگران » بیوگرافی و ع های دیده نشده مهناز افشار

مهناز افشار

ع های جدید مهناز افشار | بیوگرافی و زندگی نامه مهناز افشار

پارلین

بیوگرافی بازیگران » ع های دیده نشده مهناز افشار و همسرش + بیوگرافیمشاهده متن کامل ...
ع های جدید دیده نشده مهناز افشار و همسرش + بیوگرافی کامل
درخواست حذف اطلاعات

ع های جدید دیده نشده مهناز افشار و همسرش + بیوگرافی کامل

بیوگرافی مهناز افشار :

بازیگری مهناز افشار از تلویزیون و با مجموعه تلویزیونی (عشق گمشده) در سال ???? آغاز شد. شباهت بیش از حد مهناز افشار به فائقه آتشین (گوگوش) باعث شد سوژه اول مطبوعات شود.

نام اصلی : مهناز افشار

زمینه فعالیت مهناز افشار : بازیگر

تاریخ تولد مهناز افشار : ?? داد ????

محل زندگی مهناز افشار : تهران

سال های فعالیت: ???? تا کنون

همسر مهناز افشار : یاسین رامین

فرزند مهناز افشار : لیانا رامین (دختر)

زندگینامه مهناز افشار :

مهناز افشار در داد ???? در تهران به دنیا آمد و متولد سال مار است. مهناز افشار در کودکی خیلی شیطنت می کرد و همیشه دوست داشت بوفه دار مدرسه باشد، یک بار بخاطر شیطنت های فراوانش دو روز از مدرسه ا اج شد، عاشق آتاری مخصوصا بازی و پلیس بود و … به تماشای کارتون علاقه فراوانی داشت. مهناز افشار از سیندرلا، صدویک سگ خالدار، پلنگ صورتی، مورچه و مورچه خوار، سند باد، باربا پاپا، بامزی، هاچ زنبور عسل، خانواده ارنست و جودی ابوت بعنوان کارتونهای دوست داشتنی کودکی اش یاد میکند.

رشته تحصیلی مهناز افشار در دبیرستان علوم تجربی بود و برای ادامه تحصیل بمدت چهار سال در یک موسسه غیر انتفاعی به تحصیل در رشته تدوین پرداخت.

دوران بازیگری مهناز افشار :

بازیگری مهناز افشار از تلویزیون و با مجموعه تلویزیونی (عشق گمشده) در سال ???? آغاز شد. شباهت بیش از حد مهناز افشار به فائقه آتشین (گوگوش) باعث شد تا قبل و بعد از اکران « شور عشق » به خواست خود سوژه اول مطبوعات باشد. بعد از مدتی جنجال مطبوعاتی و پس از توقیف « خا تری » مدتی از او خبری نبود. تا اینکه پس از ی ال با بازی در « نگین » به سینما بازگشت. مهناز افشار با (دوستان) به کارگردانی علی حاتمی در سال ???? به سینما راه یافت به اتفاق محمد رضا گ ار با حضور در های (کما)، (زهر عسل)، (?? گربه روی شیروانی)، ( تله)، (آتش بس) و (کلاغ پر) به نوعی میتوان گفت که یک زوج هنری تشکیل داده بودند. شایان ذکر است که های یاد شده همگی از پر فروشهای زمان خود بوده اند.

مهناز افشار با (دوستان) در سال ???? به سینما راه یافت

مهناز افشار حضور در “دعوت” حاتمی کیا را برای خودش اتفاق بزرگی میداند و از این اتفاق ابراز خوشحالی میکند. قرار بود در سریال “شمس العماره” به کارگردانی سامان مقدم ایفای نقش نماید اما از حضور در این کار تلویزیونی انصراف داد. دلیل این انصراف جراحی دهان و لثه ذکر شد. در سالهای اخیر از مهناز افشار بعنوان پولسازترین سینمای ایران یاد شده و حضورش در هر با فروش خوبی مواجه بوده است.

به اعتقاد مهناز افشار بازی رئال خیلی سخت تر از انواع دیگر است در حالیکه مخاطبان سینما به دیدن وی در هایی که صرفا گیشه را مد نظر داشتند عادت کرده بودند، مهناز افشار با ایفای نقش کوتاهی در “سالاد فصل” نشان داد که توانایی هایش بسیار بیشتر از حضور صرف در این هاست و با بازی در (آتش بس) مهر تاییدی بر این مدعا زد برای قبول یا رد یک پیشنهاد با تهمینه میلانی، فریدون جیرانی و محمدرضا شریفی نیا همیشه م میکند و اعتقادی به داشتن مدیر برنامه ندارد.

ورزش های مورد علاقه مهناز افشار

مهناز افشار در میان ورزشها به اسکی و شنا علاقه دارد و به آنها می پردازد و البته والیبال هم جزء ورزشهای مورد علاقه ی اوست. در بیشتر نقشهایی که بازی کرده به ارائه کاراکتر یک دختر شوخ و اجتماعی و برون گرا می پردازد.

مهناز افشار کاراکترهای خا تری را به نقشهای کاملا مثبت و کاملا منفی ترجیح میدهد و معتقد است خا تری بودن یک کاراکتر کمک میکند که تماشاگر تا انتهای برود و منتظر کشف جدیدی باشد. همیشه دوست داشت نقشهای متفاوت و عجیب غریب بازی کند و می گوید: “آرزویم این است که نقش آنتونی کویین در گوژ پشت نتردام را بازی کنم.“

مهناز افشار می گوید تبریک تولد بهترین شادباشی است که تاکنون شنیده است و به معنای واقعی تولد را دوست دارد. خود را خیلی شکمو میداند و غذا خوردن را هم دوست دارد و می گوید: “به نظرم دست پختم عالی است چون به دلیل شکمو بودنم برای غذا پختن وقت می گذارم و طعم غذا هم برایم اهمیت فراوانی دارد” غذاهای مورد علاقه اش لوبیا پلو و ماکارونی است و به خاطر همین علاقه این غذاها را خیلی خوب می پزد.

مهناز افشار می گوید در زندگی همه چیز را فقط از خدا میخواهم و بس.

مهناز افشار دوست داشت راننده کامیون شود

مهناز افشار مدتی شوی لباس داشت اما به خاطر وقت گیر بودنش از این کار صرف نظر کرد. در سینما به قسمت و اتفاقات ناشی از آن که برای آدمها رخ میدهند اعتقاد دارد و می گوید “من معتقدم که مسیرم مشخص شده است.” در کودکی از کارهای سخت که هیجان زیادی داشت لذت میبرد و به همین دلیل هیچوقت دوست نداشت یا شود بلکه میخواست راننده کامیون باشد.

خانم مهناز افشار پس از اینکه بازی در “امشب شب مهتابه” را به پایان رساند در آفریقای جنوبی کوتاهی با عنوان “سیاه و سفید” پیرامون زندگی نلسون ماندلا ساخت که در آن موضوع آپارتاید را مورد توجه قرار داده است. اگر قرار باشد برای معرفی دنیا به فضایی ها یک را انتخاب کند آن “اشکها و لبخندها” خواهد بود.

مهناز افشار عاشق تزیینات منزل است

مهناز افشار میگوید عاشق تزیینات منزل است و دوست دارد هر چند سال یکبار فضای جدیدی برای خانه طراحی کند. همیشه وقتی های خودش را می بیند احساس می کند راضی نیست و انگار خودش را در ها دوست ندارد.

در اسفند ???? در حمایت از ک ن کار بخشی از دستمزد یکی از های خود را به آموزش این ک ن هدیه کرد. اعتقاد دارد که اتفاقهای خوب برایش دیر رخ داده اند اما با این حال خوشحال است که پله پله جلو میرود و پیشرفت میکند. مهناز افشار مدتی شوی لباس داشت اما به خاطر وقت گیر بودنش از این کار صرف نظر کرد

ع دختر مهناز افشار

مهناز افشار جنگ را ترسناک ترین پدیده در دنیا می داند. در تنها دوره برگزاری مراسم زرشک زرین سینمای ایران ” شور عشق” جایزه زرشک زرین را دریافت کرد. وی که در این بازیگر نقش اول بود اعتقاد دارد اختصاص یافتن زرشک زرین به “شور عشق” باعث شد که دیده شود. مهناز افشار پول را خیلی دوست دارد و شاید عجیب باشد که به ج ش – چه برای خودش و چه اطرافیانش- هم علاقمند است.

مهناز افشار تا قبل از حضور در “دعوت” تجربه اسب سواری نداشت و برای ایفای نقشی که در این داشت قبل از هر کاری به سوار کاری رفت.

ازدواج مهناز افشار :

مهناز افشار در داد ???? با یاسین رامین فرزند محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد ی در دوره دوم ریاست جمهوری محمود ازدواج کرد و خطبه عقد آنها توسط سید محمد خاتمی رییس جمهور پیشین ایران خوانده شد. صفاوردی همسرمحمدعلی رامین هم در گفتگو با رسانه ها به این ازدواج واکنش نشان داد. در ادامه ع همسر مهناز افشار را می بینید :

ع همسر مهناز افشار یاسین رامین در مراسم روز ملی سینما – کاخ سعدآباد

مجموعه آثار مهناز افشار :

 • – دوستان (علی شاه حاتمی، ????)
 • – شیرهای جوان (محسن محسنی نسب، ????)
 • – شور عشق (نادر مقدس، ????)
 • – خا تری (مهرداد میرفلاح، ????-??)
 • – نگین (اصغر هاشمی، ????)
 • – دختری در قفس (قدرت الله صلح میرزایی، ????)
 • – ?? گربه روی شیروانی (علی اکبر عبدالعلی زاده، ????)
 • – زهر عسل (ابراهیم شیبانی، ????)
 • – کما (آرش معیریان، ????)
 • – سالاد فصل (فریدون جیرانی، ????)
 • – آکواریوم (ایرج قادری، ????)
 • – کارگران مشغول کارند (مانی حقیقی، ????)
 • – چه ی را کشت؟ (مهدی کرم پور، ????)
 • – آتش بس (تهمینه میلانی-????)
 • – محاکمه (ایرج قادری، ????)
 • – تله (سیروس الوند، ????)
 • – رئیس (مسعود کیمیایی، ????)
 • – تسویه حساب (تهمینه میلانی، ????)
 • – کلاغ پر (شهرام شاه حسینی، ????)
 • – تسویه حساب (تهمینه میلانی،???? )
 • – انعکاس (رضا کریمی،????)
 • – شبانه روز(امید بنکدار، کیوان علیمحمدی ،????)
 • – دعوت (ابراهیم حاتمی کیا،????)
 • – شیرین(عباس کیارستمی،????)
 • – پوپک و مش ماشاالله (فرزاد موتمن،????)
 • – امشب شب مهتابه(محمدهادی کریمی،????)
 • – خاطره (نادر طریقت،????)
 • – پسر آدم، دختر حوا( رامبد جوان ،????)
 • – طبقه سوم(بیژن میرباقری،????)
 • – قصه پریا( فریدون جیرانی،????)
 • – سعادت آباد ( مازیار میری ،????)
 • – یک عاشقانه ساده(سامان مقدم،????)
 • – برف روی کاج ها ( پیمان معادی ،????)
 • – پل چوبی ( مهدی کرم پور، ????)
 • – هیچ کجا هیچ ( ابراهیم شیبانی، ????)
 • – از تهران تا بهشت (ابوالفضل صفاری، ????)
 • – چه خوبه که برگشتی ( داریوش مهرجویی، ????)
 • – متروپل( مسعود کیمیایی، ????)
 • – بیگانه (بهرام توکلی، ????)
 • – دلم می خواد ( بهمن فرمان آرا، ????)
 • – معلم (ناصر سعی ، ????)
 • – نهنگ عنبر (سامان مقدم، ????)
 • – خانه ای در خیابان چهل یک( حمید رضا قربانی، ????)

مجموعه تلویزیونی مهناز افشار:

– گمشده (????)

– کلاه قرمزی (????)

– عشق تعطیل نیست (??- ??)

تئاترهای مهناز افشار:

– دکلره (مهدی کوشکی و صحرا فتحی ، ????)

– دور همی ن ش پیر ( بهاره رهنما ، ????)

– بیست و یک بار مردن در سی روز ( صابر ابر ،????)

– آمدیم، نبودید، رفتیم (رضا حداد ، ????)

جوایز و افتخارات مهناز افشار:

– برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن از انجمن منتقدان برای برف روی کاج ها ????

– ک د سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از جشنواره فجر برای پل چوبی ????

– برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن از بخش نگاه نو جشنواره فجر برای برف روی کاج ها ????

– ک د تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن ازجشن خانه سینما برای سعادت آباد ????

– برنده تندیس بهترین بازیگر زن ازجشن دنیای تصویر برای طبقه سوم ????

– برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن از جشنواره فجر برای سعادت آباد ????

– برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن از انجمن منتقدان برای طبقه سوم ????

– ک د سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن از جشنواره فجر برای تسویه حساب ????

بیوگرافی بازیگران » بیوگرافی و ع های دیده نشده مهناز افشار

ع های جدید مهناز افشار | بیوگرافی و زندگی نامه مهناز افشار

بیوگرافی بازیگران » بیوگرافی و ع های دیده نشده مهناز افشار

بیوگرافی بازیگران » بیوگرافی و ع های دیده نشده مهناز افشار

ع های جدید مهناز افشار | بیوگرافی و زندگی نامه مهناز افشار

ع های جدید مهناز افشار | بیوگرافی و زندگی نامه مهناز افشار

ع های مهناز افشار | بیوگرافی و زندگی نامه مهناز افشار

بیوگرافی بازیگران » بیوگرافی و ع های دیده نشده مهناز افشار

ع های جدید مهناز افشار | بیوگرافی و زندگی نامه مهناز افشار

بیوگرافی بازیگران » بیوگرافی و ع های دیده نشده مهناز افشار

ع های جدید مهناز افشار | بیوگرافی و زندگی نامه مهناز افشار

بیوگرافی بازیگران » بیوگرافی و ع های دیده نشده مهناز افشار

مهناز افشار

ع های جدید مهناز افشار | بیوگرافی و زندگی نامه مهناز افشار

پارلین

بیوگرافی بازیگران » ع های دیده نشده مهناز افشار و همسرش + بیوگرافیمشاهده متن کامل ...
آووکادو یک میوه ی بسیار مقوی و سرشار از ویتامین می باشد
درخواست حذف اطلاعات

اگرچه آووکادو یک میوه است، اما می توانید در بسیاری از دستور طبخ ها از آن بعنوان سبزی استفاده کنید. می توانید آنرا تکه تکه کنید و به سالادتان بیفزایید، یا آنرا به سالاد میوه تان اضافه کنید. می توانید وقتی که فرزندتان توانست جامدات بخورد، آنرا له کنید و به او بدهید


دل از جمله گیاهانی است که بسیار پرخاصیت می باشد
درخواست حذف اطلاعات

به طور کلی دل ترشح غدد بزاقی را تحریک و به هضم غذا کمک می کند. دل را بیشتر به صورت چاشنی و ادویه همراه با غذا مصرف می نمایند. دل جزء ادویه بسیار قدیمی است. طعم و مزه آن بسیار تند و گزنده است و در عین حال به مقدار وسیعی مورد مصرف قرار می گیرد.


کلسیم در رشد ک ن و حفظ انرژی برای بزرگسالان مؤثر است
درخواست حذف اطلاعات

 کلسیم در رشد ک ن و حفظ انرژی برای بزرگسالان مؤثر است. آهن عنصر اصلی خون سازی ، و پتاسیم اشتها آور و شستشو دهنده کلیه و کبد می باشد. این میوه در افراد مبتلا به نقرس و بیماری های کبدی و کلیوی بسیار مؤثر است.

موادقندی مالو شامل لوو و گلوکز است و با آن که مقدار آن 20 درصد است، برای مبتلایان به بیماری قند ، زیان بخش نیست.

ع های جدید سارا بیات و بیوگرافی
درخواست حذف اطلاعات


ع های جذاب ساره بیات, پدرش و خواهرش سروین بیات + بیوگرافی و مصاحبه خواندنی

ساره بیات

بیوگرافی بازیگران : بیوگرافی ساره بیات

ساره بیات بازیگر مشهور سینما و تلویزیون در ۱۵ فروردین سال ۱۳۵۱ در تهران به دنبا اومد وی سال ۱۳۸۰ وارد تئاتر شد و در جشنواره پلیس در اولین کارش، جایزه بهترین بازیگری را به همراه دیپلم افتخار ب کرد. بعد از اخذ مدرک بازیگری از موسسه “کارنامه” به مجموعه یک مشت پر عقاب دعوت شد و بعد از اتمام آن با سینمایی مقلد وارد سینما شد که با بازی در این کار نیز نامزد دریافت جایزه هم شد. در ادامه ع ساره بیات در کنار پدرس را می بینید

ساره بیات

ع پدر ساره بیات

خواهر سارا بیات یعنی شروین بیات با رضا قوچان نژاد ازدواج کرده اند

سرانجام پس از شایعات مختلف درباره خواستگاری و ازدواج رضا قوچان نژاد, مشخص شد که رضا قوچان نژاد و سروین بیات ازدواج کرده اند. سروین بیات خواهر ستاره سینما ساره بیات می باشد که با فوتبالیست کشورمان رضا قوچان نژاد ازدواج کرده و مراسم ازدواج آنها نیز برگزار شده و ع هایی از این زوج هنری و ورزشکار نیز منتشر شده است.

خواهر ساره بیات

مراسم عروسی خواهر ساره بیات و رضا قوچان نژاد

در ادامه شما را به مصاحبه شیرین با ساره بیات دعوت میکنم :

خانم ساره بیات درباره سوابق بازیگری تان و کم و کیف این تجربه ها برای خود بفرمایید

از سال ۱۳۸۰ وارد تئاتر شدم و در جشنواره پلیس در اولین کارم، جایزه بهترین بازیگری را به همراه دیپلم افتخار ب . بعد از اخذ مدرک بازیگری از موسسه “کارنامه” به مجموعه یک مشت پر عقاب دعوت شدم و بعد از اتمام آن با سینمایی مقلد وارد سینما شدم که با بازی در این کار نیز نامزد دریافت جایزه شدم. مجموعه بی گناهان و سریال تاریخی بانو را قبل از ج نادر از سیمین تجربه .

به نظر می رسد با مجموعه بی گناهان بیشتر دیده شدید. درست است؟

تا آن زمان تجربه کاری زیادی نداشتم؛ یک سریال بود و یک سینمایی که تا چهار سال بعد هم اکران نشد. من برای تمام کارهایم و تمام عواملی که در خدمت شان بودم احترام ویژه ای قائلم. تمام تلاشم در این عرصه برای درست بودن است. امیدوارم توانسته باشم تأثیرم را در تمام کارهایم گذاشته باشم که البته بی گناهان نیز جزو کارهایی است که بازی در آن را دوست داشتم و امیدوارم در اجرای آن موفق بوده باشم.

ساره بیات

خانم ساره بیات چگونه برای نقش راضیه در ج نادر از سیمین انتخاب شدید؟

مثل سایر بازیگران به دفتر آقای فرهادی رفتم. ایشان تست های فراوانی را انجام دادند، مدت بسیاری تمرین کردیم و در نهایت به پیشنهاد خانم بخت آور و با لطف خدا از میان تعداد زیادی از دوستان توسط آقای فرهادی برای این نقش انتخاب شدم.

شناخت تان از راضیه بر پایه چه روشی بود؟

دنیای کار با آقای فرهادی دنیای شگفت انگیزی است و البته متفاوت. در کار با ایشان آن قدر تجربیات متعدد و هیجان انگیز وجود دارد که خود را فراموش می کنی. این که با چه روشی وارد شوی، چیزی است که ایشان قبل از برداری با تمرین های متعدد تو را به اندازه کافی به آن شخصیت نزدیک می کند و تو خودِ نقش می شوی. بین تو و شخصیت داستان راه زیادی وجود دارد که ایشان به تبدیل این فرآیند به تو کمک می کنند و تو را از خود و از هر چه تا حالا بودی جدا می سازند. من نیز برای این نقش مابه ازای بیرونی داشتم و سعی می برای بعضی از حرکات حسی و فیزیکی از قشر مشابه راضیه استفاده کنم. از آن چه در جامعه بسیار دیده بودم باید به لحاظ رفتاری الگوبرداری می .

یکی از شخصیت های محوری ، راضیه است که در پیشبرد داستان نقش اساسی دارد. نقشی که به بازیگرش مجال می دهد که بازی پرنکته و پر از جزئیاتی را ایفا کند. برای درآمدن این جزئیات، چه کردید؟

قبل از شروع برداری برای پرداختن به شخصیت داستان خیلی کار داری و راهی که در مقابل توست، راه دشواری ست که اگر به آن چه ایشان می گویند توجه داشت باشی، بخش اعظمی از کارت آسان می شود. به عنوان مثال خواندن قرآن در مسجد یا خواندن جماعت جزو تمرین هایی بود که توسط ایشان از من خواسته شده بود. همچنین رفتن به محله های پایین شهر، سوار شدن به مترو، اتوبوس و سایر وسایل نقلیه و استفاده ن از خودروی شخصی. من در طول این تمام تمرین ها با لباس و چادر و کفش راضیه حضور پیدا می . تمام زیورآلات از جمله ساعت و دستبند و انگشتر، البته به جز انگشتری که برای راضیه توافق کرده بودیم از دستانم باز شد. حتی خاطرم است روزها درون کیفم را خالی از پول می گذاشتم تا توان ید هیچ چیز را نداشته باشم. چیزهایی که دوست داشتم باید نمی یدم تا از حالِ راضیه باخبر می شدم.

ساره بیات

خانم بیات متوسط برداشت پلان های بازی تان چند بود؟

در طول کار آن قدر مسئولیت های سنگین داشتم و آن قدر باید کارهای زیاد و مهمی انجام می دادم که هرگز به تعداد برداشت ها توجهی نداشتم. من در فضایی که آقای فرهادی به وجود آورده بود زندگی می . دوربین در زندگیِ من با من همراه بود. اصلاً متوجه تعدد و تکرار برداشت ها نبودم.

با توجه به دوربین عمدتا متحرک و روی دست، تداوم حسی پلان ها را چگونه حفظ کردید؟

حفظ راکوردها و تداوم حسی جزو وظایف یک بازیگر محسوب می شود. این تنها کاری است که می شود کرد. ما قبل از گرفتن پلان ها تمام سکانس را تمرین می کردیم. باید در طول تمرین همه چیز را به ذهن می سپردم، در واقع کل سکانس را. از دستیاران آقای فرهادی کمک می خواستم تا حرکاتم را کنترل کنند. حرکات در طول سکانس کاملاً کنترل شده بود. میزان تمرین ها آن قدر زیاد بود که همه چیز ملکه ذهنم می شد. در طول تمرین ها ایشان به نکات فراوانی اشاره می د که حفظ راکورد، کم ترین آن بود.

ساره بیات

خانم ساره بیات تعریف تان از تکنیک در بازیگری چیست؟

بهره گیری از چارچوب های به اثبات رسیده فن بازیگری، رعایت اصول بازیگری، بدعت و نوآوری، خلاقیت، درک صحیح از شخصیت داستان، ایجاد فضای مناسب برای حل شدن در نقش و آموخته های ما. حتی به نظرم کار روی بدن، بیان و رفتار صحیح در طول کار، تمام این ها می توانند برای بازیگر تکنیک محسوب شود که البته تعداد این تکنیک ها به اندازه روزهای تجربه بازیگری ام هستند.

صحنه های پایانی دعوای حجت و راضیه در آشپزخانه از جمله صحنه های پرتنش است که دیگر از قالب آرام قبلی بیرون می آیید. این، منافاتی با شخصیت طراحی شده از سوی شما نداشت؟

راضیه انسان بود، انسان هم چندبعدی است و دارای احساسات متفاوت و دارای ح های متعدد. انسان همیشه ی ان نیست. او به شدت م ع حق پایمال شده اش بود. او در صحنه دعوا با نادر ایستاد و مقاومت کرد تا حقش را بگیرد. زمانی که به حکم شرع نگذاشت تا دست نامحرم بنا به اعتقاداتش با او برخورد کند، فریاد کشید. زمانی که در اتوبوس از پا افتاد، خستگی اش را پنهان نکرد. این رفتار در تعامل با راضیه بود، نه در تقابل با او.

نظرتان درباره بازیگران مقابل تان در این چیست؟

شاید حتی نشود گفت بازیگران مقابل. آن ها در مقابل من نبودند، در کنار من بودند. متحد بودیم و وفادار به نقش. همه از همه بودیم، یک دست و هم عهد و پیمان. از تمام نکاتی که در کنارشان آموختم، سپاسگزارم.

فکر می کردید بازی تان این قدر مورد توجه قرار بگیرد؟

بله، به جرأت، چون به خلق اثر ایمان داشتم و خودم را نیز به درستی می شناختم.

ساره بیات

نظرتان درباره جایزه س نقره ای جشنواره برلین چیست؟

من از لحظه ای که توسط آقای فرهادی برای این نقش انتخاب شدم، جایزه ام را دریافت . هرگز به فکر این که در آینده قرار است چه اتفاقاتی بیفتد یا چه جایزه ای دریافت کنم نبودم. عطش آموختن از او آن قدر در من زیاد بود که فرصتی برای افکار دیگر نبود. متمرکز به نقش بودم و آن چه او می گفت، اما از این که این رس را داشتم که به نمایندگی از کشورم برای خاکم هدیه ای به ارمغان بیاورم، از خداوند سپاسگذارم و قدردان.

استقبال مطبوعات و تماشاگران در آلمان چگونه بود؟

فوق العاده و غیرقابل باور. گویی در شهر هیچ اتفاقی به جز ج نادر از سیمین نیفتاده بود. مطبوعات و مخاطبان در اطراف ما از هیچ چیز جز عشق به این کار سخن نگفتند. ع های مراسم افتتاحیه بر روی جلد اکثر نشریات چاپ شده بود و استقبال باشکوهی که از شد و همچنین تشویق های طولانی مدت آن ها حیرت آور بود. هیچ بعد از اتمام کار سر از پا نمی شناخت و دنیا کار را تشویق کرد، چرا که مخاطبان و هیأت داوران از سراسر دنیا به آن جا آمده بودند و بزرگانی که در عرصه سینما از نام آوران بودند متحیر بودند. دیگر من چه بگویم؟

ساره بیات

و حرف آ ساره بیات ؟

از خدا ممنونم، از فرهادیِ بزرگ و از اعتمادش به من ممنوم. مرا در آزمون بزرگی قرار داد. از حمایت خانواده مهربانم سپاسگزارم و از تمامی هنرمندان فرهیخته و دست اندرکاران این پروژه قدردانی می کنم. امیدوارم در آینده بتوانم منشاء خدمات مفیدتری باشم.

ساره بیات

شناسی ساره بیات

سینما

ج نادر از سیمین (۱۳۸۹) مهمترین ساره بیات
مقلد (۱۳۸۵)

تلویزیون

یک مشت پر عقاب (۱۳۸۶-۱۳۸۴)
بی گناهان
بانو
مرگ یک شاعر
ریسمان سبز
تباهی
ترانه پائیزی
شیفت شب

ساره بیات

جوایز ساره بیات

س نقره ای بهترین بازیگر زن بطور مشترک با لیلا حاتمی و سارینا فرهادی از جشنواره برلین (۲۰۱۰) برای ج نادر از سیمین

دیپلم افتخار بهترین بازیگر مکمل زن از بیست و نهمین جشنواره فجر برای

ساره بیات

ساره بیات نوشت :

با سپاس فراوان از ضیافت شب یلدای مجله معتبرِ چلچراغ که از نگاه خوانندگان شریف این نشریه نشان بهترین بازیگر زن سال رو دریافت . براى دلهایتان ایمان،عشق و نور را آرزو دارم ساره بیات . ع از احسان جابری بسیار عزیز

ساره بیات

ع های جذاب ساره بیات بازیگر مشهور سینما و تلویزیون

ساره بیات

ع های جدید ساره بیات

ساره بیات

فرش قرمز محمد رسول الله جشنواره مونترال کانادا مینا ساداتی ،مهدی پاکدل ، علیرضا شجاع نوری ، ساره بیات ع از مسعود پاکدل

ساره بیات

مدل مانتو ساره بیات

ساره بیات

ساره بیات :

آدم های ساده را بی هیچ دلیلی دوست دارم آدم هایی که خودشان هستند و نقش بازی نمیکنند سادگی شیک ترین ژست دنیاست

ساره بیات

ع پدر ساره بیات

ساره بیات

ساره بیات با انتشار ع بالا نوشت :

ب کاخ مردمى جشنواره ( پردیس ملت ) اکران سینمایی “بیست و یک روز بعد ” ساخته سیدمحمدرضا دمندان

ساره بیات

ساره بیات :

اینم از اولین برف امسال در ولنجک تهران

ساره بیات

ساره بیات تماشاگر بازی پرسپولیس در یوم ابوظبی

ساره بیات

ع ساره بیات در کنار مهناز افشار در رستوران انار مهمانى خصوصی سریال عاشقانه

ساره بیات

ساره بیات با انتشار این ع نوشت :

وقتى سر صحنه بردارى هستى ، و یه موجود مهربون ،بی توقع بهت محبت میکنه ! ع از بهاره کیان افشار نازنین

ساره بیات

بیوگرافی سارا بیات, ع های جدید و جذاب سارا بیاتمشاهده متن کامل ...
بیماران دیابتی بهتر است از دارچین ببشتر اسفاده نمایند
درخواست حذف اطلاعات

تازه ترین تحقیقات نشان می دهد بیماران مبتلا به دیابت می توانند با افزودن کمی دارچین به رژیم غذایی خود به حفظ سلامت بدنشان کمک کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی رویترز، در این مطالعه بیماران دیابتی که به مدت 40 روز، روزانه یک گرم دارچین به رژیم غذایی معمول خود افزودند، میزان قند خون، کلسترول و چربی های خونشان تا 30 درصد کاهش یافت و کاهش میزان کلسترول ، قند و چربی خون در بیماران دیابتی تاثیر مفیدی در بهبود سلامتی دارد.


وسایل سفره ی عقد ، وسایل نو ردازی عروسی
درخواست حذف اطلاعات
تشریفات عروسی برگزاری مجالس عروسی خدمات مجالس

 

تماس با تشریفات کارینور

جهت رزرو و یا اجاره پکیج های ما با شماره تماس 02155473996

ویا با شماره 09100281611 آقای نیک زاد تماس حاصل فرمایید

خدمات ما در حال حاضر در استان های تهران – قزوین – تبریز – زنجان – گیلان – البرز میباشد

کانال تلگرام تشریفات کارینور

https://t.me/joinchat/aaaaaea04bf0hkrhzzq92a

 

آتش بازی هوایی و  سرد   (برای ورودی و )

آتش-بازی-جشن-عروسی

آتش-بازی-و-اجرای-آتش-بازی-مراسمات-عروسی-حرفه-ای

ورودی عروس داماد

ارائه-دهنده-خدمات-و-تشریفات-مجالس-عروسی-و-جشن

تشریفات-مجالس--ارزان

شمع آرایی و گل آرایی

تزیین-ورودی-عروس-و-داماد برگزاری-مجالس-عروسی
ورودی-و-مسیر-عروس-داماد-با-گل-و-تزئین-با-گل-تشریفات-مجالس-کرج-تهران-قزوین

ورودی عروس داماد

-

ورودی عروس داماد و تزئینات و گل آرایی

ورودی-عروس-و-گل-آرایی-و-شمع-آرایی-مسیر-تشریفات

گل آرایی ورود عروس داماد

ورودی-عروس-و-گل-آرایی-و-شمع-آرایی-مسیر-تشریفات

ورودی عروس داماد و تزئینات شمع و گل آرایی

گل-آرایی-ورودی-عروس-و-داماد-تشریفات-کارینور گل-آرایی-ورودیه-عروس ع -ورودی-عروس-داماد
طرح-جایگاه-عروس-و-داماد

ورودیه ساده

حریر-آرایی-عروسی-و-مجالس
تشریفات-مجالس-عروسی-تهران-کرج-رشت-تبریز-زنجان-قزوین-ساری

ورودیه با فرش قرمز و گل آرایی

جایگاه-عروس-برگزاری-مجالس-خدمات-عروسی-کف-ال-ای-دی-و-اجرا-کارینور

ورودیه با فرش قرمز و گل آرایی

جایگاه-عروس-و-تشریفات-مجالس-و-جشن-هابرگزاری تشریفات مجالس عروسی و سفره عقد

برگزاری-تشریفات-مجالس-عروسی

تشریفات-مجالس--عروسی تشریفات-عروسی-و-برگزاری-مجالس-عقد-و-نامزدی-میز-صندلی-و-تزئین تشریفات-عروسی-و-برگزاری-مجالس-عقد-و-نامزدی-میز-صندلی-و-تزئین تشریفات-عروسی-ارزان

نور-پردازی-و-تشریفات-کارینور

نور پردازی و سیستم صوتی حرفه ای + استیج و دالان عروس

گل-آرایی-و-سفره-آرایی-گل-آرایی-و-شمع-آرایی میز-آرایی-و-گل-آرایی-و-شمع-آرایی-میز-عروسی کرایه-سفره-عقد-غرب-تهران

بادکنک آرایی عروسی بادکنک آرایی سفره عقد

گل-آرایی-و-تزئین-با--گل-عروس شمع-آرایی-و-گل-آرایی-ویژه-مراسم-عروسی-و-نامزدی-و-سالگرد-ازدواج-و- -کارینور خدمات-گل-آرایی

 

 

 

گل آرایی و میوه آرایی