پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 what is ashura shia religion shia muslims shia
shia muslims
درخواست حذف اطلاعات

shia muslims blood donation on the day of ashura 2017


iranian singer


http://islampfr.com


shia muslims tatbirمشاهده متن کامل ...
shia muslims
درخواست حذف اطلاعات

shia muslims blood donation on the day of ashura 2017


iranian actor


http://islampfr.com


shia muslims tatbirمشاهده متن کامل ...
shia muslims
درخواست حذف اطلاعات

shia muslims blood donation on the day of ashura 2017


shia muslims image


 http://shiamuslims.infohttp://islampfr.com
 مشاهده متن کامل ...
shia muslims
درخواست حذف اطلاعات

shia muslims blood donation on the day of ashura 2017


iranian actor


shia muslims image


 http://shiamuslims.infohttp://islampfr.com
 مشاهده متن کامل ...
shia muslims
درخواست حذف اطلاعات

shia muslimsshia muslims blood donation , on the day of ashura 


location : germany


shiamuslims.info    مشاهده متن کامل ...
shia muslims
درخواست حذف اطلاعات

shia muslims blood donation on the day of ashura


shia muslims tatbir


http://shiamuslims.infohttp://islampfr.com

مشاهده متن کامل ...
40 توصیه #عاشقانه حاج آقا قرائتی به #آقایان
درخواست حذف اطلاعات
✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼

آقــای عزیز...!

۱) به همسرت بگو : دوستت دارم!

۲) واژه « دوست داشتن »را فقط برای او هزینه کن!

۳) همسر تو کریستاله ! مواظب باش او را نشکنی !

۴) کاری کن که به تو ایمان بیاره !

۵) تو باید تکیه گاه خوبی براش باشی!

shia muslims ,shia muslims , shi'a muslims , shia , shi'a , shiite p os , muharam , muharram , ashuraمشاهده متن کامل ...
شعر
درخواست حذف اطلاعات
✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼

یک عمر تماشای دری خون آلود

یاد آور حادثه ای سرخ و کبود

کم کم به علی بال پ میداد

ای تیغ نیازی به حضور تو نبود


✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼

shia muslims ,shia muslims , shi'a muslims , shia , shi'a , shiite p os , muharam , muharram , ashura

کوفه امشب هاب م است / کوفه امشب کربلایی دیگر است

جبرئیل آوای غم سر داده است / در فلک شوری دگر افتاده است

تیر غصه بر دل زارم نشست / تیغ دشمن فرق مولایم ش ت

قلب مجنون سوی صحرا می رود / حیدر امشب سوی زهرا میرود

shia muslims ,shia muslims , shi'a muslims , shia , shi'a , shiite p os , muharam , muharram , ashuraمشاهده متن کامل ...
شعر
درخواست حذف اطلاعات
✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼

یک عمر تماشای دری خون آلود

یاد آور حادثه ای سرخ و کبود

کم کم به علی بال پ میداد

ای تیغ نیازی به حضور تو نبود


✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼

shia muslims ,shia muslims , shi'a muslims , shia , shi'a , shiite p os , muharam , muharram , ashura

کوفه امشب هاب م است / کوفه امشب کربلایی دیگر است

جبرئیل آوای غم سر داده است / در فلک شوری دگر افتاده است

تیر غصه بر دل زارم نشست / تیغ دشمن فرق مولایم ش ت

قلب مجنون سوی صحرا می رود / حیدر امشب سوی زهرا میرود

shia muslims ,shia muslims , shi'a muslims , shia , shi'a , shiite p os , muharam , muharram , ashuraمشاهده متن کامل ...
day of ashura
درخواست حذف اطلاعات

ashura is the tenth day of muharram in the islamic calendar. for shi"a muslims,  ashura marks the climax of the remembrance of muharram, and commemorates the martyred of hussain ibn ali


http://whoishussain.org


ashura pic


what is ashura


now what media shows  about shia (below image


the media vision of shia muslims and ashura is so far from reality


politics against religions _________________


there are very few shia muslims who practice tatbir(self-flaggelation) . most of them are in england . because england policies invented tatbir to use this distorted mores against shia muslims and tell the world that shia muslims are wild


.....yes,thats very disgusting policy 


related link : http://shiamuslims.info


shia muslims tatbir


??? why_______________________


you may ask yourself why shia muslims? why capitalism has scared from us  ! and trying hard to show us as wild humans


???what will happen if  nations know about real islam and real shia muslims


peace be upon every free soul in the world 


related link : http://shiadefender.ir


shia muslims leader said________________________


tatbir shia muslim


related link : http://english.khamenei.ir


______________________________________________


shia muslims blood donation


tatbir shia muslims


shia muslims self-flagellation

shia muslims
http://islampfr.com


مشاهده متن کامل ...
day of ashura
درخواست حذف اطلاعات

ashura is the tenth day of muharram in the islamic calendar. for shi"a muslims,  ashura marks the climax of the remembrance of muharram, and commemorates the martyred of hussain ibn ali


http://whoishussain.org


ashura pic


what is ashura


now what media shows  about shia (below image


the media vision of shia muslims and ashura is so far from reality


politics against religions ___________________


there are very few shia muslims who practice tatbir(self-flaggelation) . most of them are in england . because england policies invented tatbir to use this distorted mores against shia muslims and tell the world that shia muslims are wild


.....yes,thats very disgusting policy 


related link : http://shiamuslims.info


shia muslims tatbir


??? why_________________________


you may ask yourself why shia muslims? why capitalism has scared from us  ! and trying hard to show us as wild humans


???what will happen if  nations know about real islam and real shia muslims


peace be upon every free soul in the world 


related link : http://shiadefender.ir


shia muslims leader said__________________________


tatbir shia muslim


related link : http://english.khamenei.ir


_______________________________________________


shia muslims blood donation


tatbir shia muslims


shia muslims self-flagellation

shia muslims


http://islampfr.com

مشاهده متن کامل ...
ashura
درخواست حذف اطلاعات

ashura is the tenth day of muharram in the islamic calendar. for shi"a muslims,  ashura marks the climax of the remembrance of muharram, and commemorates the martyred of hussain ibn ali


http://whoishussain.org


ashura pic


what is ashura


now what media shows  about shia (below image


the media vision of shia muslims and ashura is so far from reality


politics against religions _________________


there are very few shia muslims who practice tatbir(self-flaggelation) . most of them are in england . because england policies invented tatbir to use this distorted mores against shia muslims and tell the world that shia muslims are wild


.....yes,thats very disgusting policy 


related link : http://shiamuslims.info


shia muslims tatbir


??? why_________________________


you may ask yourself why shia muslims? why capitalism has scared from us  ! and trying hard to show us as wild humans


???what will happen if  nations know about real islam and real shia muslims


peace be upon every free soul in the world 


related link : http://shiadefender.ir


shia muslims leader said__________________________


tatbir shia muslim


related link : http://english.khamenei.ir


_______________________________________________


shia muslims blood donation


tatbir shia muslims


shia muslims self-flagellation

shia muslims


http://islampfr.com

مشاهده متن کامل ...
day of ashura
درخواست حذف اطلاعات

ashura is the tenth day of muharram in the islamic calendar. for shi"a muslims,  ashura marks the climax of the remembrance of muharram, and commemorates the martyred of hussain ibn ali


http://whoishussain.org


ashura pic


what is ashura


now what media shows  about shia (below image


the media vision of shia muslims and ashura is so far from reality


politics against religions _________________


there are very few shia muslims who practice tatbir(self-flaggelation) . most of them are in england . because england policies invented tatbir to use this distorted mores against shia muslims and tell the world that shia muslims are wild


.....yes,thats very disgusting policy 


related link : http://shiamuslims.info


shia muslims tatbir


??? why_________________________


you may ask yourself why shia muslims? why capitalism has scared from us  ! and trying hard to show us as wild humans


???what will happen if  nations know about real islam and real shia muslims


peace be upon every free soul in the world 


related link : http://shiadefender.ir


shia muslims leader said__________________________


tatbir shia muslim


related link : http://english.khamenei.ir


________________________________________________


shia muslims blood donation


tatbir shia muslims


shia muslims self-flagellation

shia muslims


http://islampfr.com

مشاهده متن کامل ...
what is ashura
درخواست حذف اطلاعات

ashura is the tenth day of muharram in the islamic calendar. for shi"a muslims,  ashura marks the climax of the remembrance of muharram, and commemorates the martyred of hussain ibn ali


http://whoishussain.org


ashura pic


what is ashura


now what media shows  about shia (below image


the media vision of shia muslims and ashura is so far from reality


politics against religions _________________


there are very few shia muslims who practice tatbir(self-flaggelation) . most of them are in england . because england policies invented tatbir to use this distorted mores against shia muslims and tell the world that shia muslims are wild


.....yes,thats very disgusting policy 


related link : http://shiamuslims.info


shia muslims tatbir


??? why_________________________


you may ask yourself why shia muslims? why capitalism has scared from us  ! and trying hard to show us as wild humans


???what will happen if  nations know about real islam and real shia muslims


peace be upon every free soul in the world 


related link : http://shiadefender.ir


shia muslims leader said__________________________


tatbir shia muslim


related link : http://english.khamenei.ir


_______________________________________________


shia muslims blood donation


tatbir shia muslims


shia muslims self-flagellation

shia muslims


http://islampfr.com

مشاهده متن کامل ...
ashura and shia muslims
درخواست حذف اطلاعات

ashura is the tenth day of muharram in the islamic calendar. for shi"a muslims,  ashura marks the climax of the remembrance of muharram, and commemorates the martyred of hussain ibn ali


http://whoishussain.org


ashura pic


what is ashura


now what media shows  about shia (below image


the media vision of shia muslims and ashura is so far from reality


politics against religions _________________


there are very few shia muslims who practice tatbir(self-flaggelation) . most of them are in england . because england policies invented tatbir to use this distorted mores against shia muslims and tell the world that shia muslims are wild


.....yes,thats very disgusting policy 


related link : http://shiamuslims.info


shia muslims tatbir


??? why_________________


you may ask yourself why shia muslims? why capitalism has scared from us  ! and trying hard to show us as wild humans


???what will happen if  nations know about real islam and real shia muslims


peace be upon every free soul in the world 


related link : http://shiadefender.ir


shia muslims leader said__________________


tatbir shia muslim


related link : http://english.khamenei.ir


______________________________________________


shia muslims blood donation


tatbir shia muslims


shia muslims self-flagellation

shia muslims


http://shiamuslims.infohttp://islampfr.com


مشاهده متن کامل ...
ashura image
درخواست حذف اطلاعات

ashura is the tenth day of muharram in the islamic calendar. for shi"a muslims,  ashura marks the climax of the remembrance of muharram, and commemorates the martyred of hussain ibn ali


http://whoishussain.org


ashura pic


what is ashura


now what media shows  about shia (below image


the media vision of shia muslims and ashura is so far from reality


politics against religions ___________________


there are very few shia muslims who practice tatbir(self-flaggelation) . most of them are in england . because england policies invented tatbir to use this distorted mores against shia muslims and tell the world that shia muslims are wild


.....yes,thats very disgusting policy 


related link : http://shiamuslims.info


shia muslims tatbir


??? why_______________________


you may ask yourself why shia muslims? why capitalism has scared from us  ! and trying hard to show us as wild humans


???what will happen if  nations know about real islam and real shia muslims


peace be upon every free soul in the world 


related link : http://shiadefender.ir


shia muslims leader said________________________


tatbir shia muslim


related link : http://english.khamenei.ir


______________________________________________


shia muslims blood donation


tatbir shia muslims


shia muslims self-flagellation

shia muslims


http://islampfr.com

مشاهده متن کامل ...
day of ashura
درخواست حذف اطلاعات

ashura is the tenth day of muharram in the islamic calendar. for shi"a muslims,  ashura marks the climax of the remembrance of muharram, and commemorates the martyred of hussain ibn ali


http://whoishussain.org


ashura pic


what is ashura


now what media shows  about shia (below image


the media vision of shia muslims and ashura is so far from reality


politics against religions _________________


there are very few shia muslims who practice tatbir(self-flaggelation) . most of them are in england . because england policies invented tatbir to use this distorted mores against shia muslims and tell the world that shia muslims are wild


.....yes,thats very disgusting policy 


related link : http://shiamuslims.info


shia muslims tatbir


??? why_________________


you may ask yourself why shia muslims? why capitalism has scared from us  ! and trying hard to show us as wild humans


???what will happen if  nations know about real islam and real shia muslims


peace be upon every free soul in the world 


related link : http://shiadefender.ir


shia muslims leader said__________________


tatbir shia muslim


related link : http://english.khamenei.ir


______________________________________________


shia muslims blood donation


tatbir shia muslims


shia muslims self-flagellation

shia muslims


http://shiamuslims.infohttp://islampfr.com


مشاهده متن کامل ...
what is ashura
درخواست حذف اطلاعات

ashura is the tenth day of muharram in the islamic calendar. for shi"a muslims,  ashura marks the climax of the remembrance of muharram, and commemorates the martyred of hussain ibn ali


http://whoishussain.org


ashura pic


what is ashura


now what media shows  about shia (below image


the media vision of shia muslims and ashura is so far from reality


politics against religions _________________


there are very few shia muslims who practice tatbir(self-flaggelation) . most of them are in england . because england policies invented tatbir to use this distorted mores against shia muslims and tell the world that shia muslims are wild


.....yes,thats very disgusting policy 


related link : http://shiamuslims.info


shia muslims tatbir


??? why__________________


you may ask yourself why shia muslims? why capitalism has scared from us  ! and trying hard to show us as wild humans


???what will happen if  nations know about real islam and real shia muslims


peace be upon every free soul in the world 


related link : http://shiadefender.ir


shia muslims leader said___________________


tatbir shia muslim


related link : http://english.khamenei.ir


_____________________________________________


shia muslims blood donation


tatbir shia muslims


shia muslims self-flagellation

shia muslims


http://shiamuslims.infohttp://islampfr.com


مشاهده متن کامل ...
day of ashura
درخواست حذف اطلاعات

ashura is the tenth day of muharram in the islamic calendar. for shi"a muslims,  ashura marks the climax of the remembrance of muharram, and commemorates the martyred of hussain ibn ali


http://whoishussain.org


ashura pic


what is ashura


now what media shows  about shia (below image


the media vision of shia muslims and ashura is so far from reality


politics against religions _________________


there are very few shia muslims who practice tatbir(self-flaggelation) . most of them are in england . because england policies invented tatbir to use this distorted mores against shia muslims and tell the world that shia muslims are wild


.....yes,thats very disgusting policy 


related link : http://shiamuslims.info


shia muslims tatbir


??? why___________________


you may ask yourself why shia muslims? why capitalism has scared from us  ! and trying hard to show us as wild humans


???what will happen if  nations know about real islam and real shia muslims


peace be upon every free soul in the world 


related link : http://shiadefender.ir


shia muslims leader said____________________


tatbir shia muslim


related link : http://english.khamenei.ir


_____________________________________________


shia muslims blood donation


tatbir shia muslims


shia muslims self-flagellation

shia muslims


http://shiamuslims.infohttp://islampfr.com


مشاهده متن کامل ...
what is ashura
درخواست حذف اطلاعات

ashura is the tenth day of muharram in the islamic calendar. for shi"a muslims,  ashura marks the climax of the remembrance of muharram, and commemorates the martyred of hussain ibn ali


http://whoishussain.org


ashura pic


what is ashura


now what media shows  about shia (below image


the media vision of shia muslims and ashura is so far from reality


politics against religions _________________


there are very few shia muslims who practice tatbir(self-flaggelation) . most of them are in england . because england policies invented tatbir to use this distorted mores against shia muslims and tell the world that shia muslims are wild


.....yes,thats very disgusting policy 


related link : http://shiamuslims.info


shia muslims tatbir


??? why___________________


you may ask yourself why shia muslims? why capitalism has scared from us  ! and trying hard to show us as wild humans


???what will happen if  nations know about real islam and real shia muslims


peace be upon every free soul in the world 


related link : http://shiadefender.ir


shia muslims leader said____________________


tatbir shia muslim


related link : http://english.khamenei.ir


_____________________________________________


shia muslims blood donation


tatbir shia muslims


shia muslims self-flagellation

shia muslims


http://shiamuslims.infohttp://islampfr.com


مشاهده متن کامل ...
ashura
درخواست حذف اطلاعات

ashura is the tenth day of muharram in the islamic calendar. for shi"a muslims,  ashura marks the climax of the remembrance of muharram, and commemorates the martyred of hussain ibn ali


http://whoishussain.org


ashura pic


what is ashura


now what media shows  about shia (below image


the media vision of shia muslims and ashura is so far from reality


politics against religions _________________


there are very few shia muslims who practice tatbir(self-flaggelation) . most of them are in england . because england policies invented tatbir to use this distorted mores against shia muslims and tell the world that shia muslims are wild


.....yes,thats very disgusting policy 


related link : http://shiamuslims.info


shia muslims tatbir


??? why_____________________


you may ask yourself why shia muslims? why capitalism has scared from us  ! and trying hard to show us as wild humans


???what will happen if  nations know about real islam and real shia muslims


peace be upon every free soul in the world 


related link : http://shiadefender.ir


shia muslims leader said______________________


tatbir shia muslim


related link : http://english.khamenei.ir


______________________________________________


shia muslims blood donation


tatbir shia muslims


shia muslims self-flagellation

shia muslims


http://shiamuslims.infohttp://islampfr.com

مشاهده متن کامل ...
day of ashura
درخواست حذف اطلاعات

ashura is the tenth day of muharram in the islamic calendar. for shi"a muslims,  ashura marks the climax of the remembrance of muharram, and commemorates the martyred of hussain ibn ali


http://whoishussain.org


ashura pic


what is ashura


now what media shows  about shia (below image


the media vision of shia muslims and ashura is so far from reality


politics against religions _________________


there are very few shia muslims who practice tatbir(self-flaggelation) . most of them are in england . because england policies invented tatbir to use this distorted mores against shia muslims and tell the world that shia muslims are wild


.....yes,thats very disgusting policy 


related link : http://shiamuslims.info


shia muslims tatbir


??? why____________________


you may ask yourself why shia muslims? why capitalism has scared from us  ! and trying hard to show us as wild humans


???what will happen if  nations know about real islam and real shia muslims


peace be upon every free soul in the world 


related link : http://shiadefender.ir


shia muslims leader said_____________________


tatbir shia muslim


related link : http://english.khamenei.ir


______________________________________________


shia muslims blood donation


tatbir shia muslims


shia muslims self-flagellation

shia muslims


http://shiamuslims.infohttp://islampfr.com


مشاهده متن کامل ...
ashura
درخواست حذف اطلاعات

ashura is the tenth day of muharram in the islamic calendar. for shi"a muslims,  ashura marks the climax of the remembrance of muharram, and commemorates the martyred of hussain ibn ali


http://whoishussain.org


ashura pic


what is ashura


now what media shows  about shia (below image


the media vision of shia muslims and ashura is so far from reality


politics against religions _________________


there are very few shia muslims who practice tatbir(self-flaggelation) . most of them are in england . because england policies invented tatbir to use this distorted mores against shia muslims and tell the world that shia muslims are wild


.....yes,thats very disgusting policy 


related link : http://shiamuslims.info


shia muslims tatbir


??? why____________________


you may ask yourself why shia muslims? why capitalism has scared from us  ! and trying hard to show us as wild humans


???what will happen if  nations know about real islam and real shia muslims


peace be upon every free soul in the world 


related link : http://shiadefender.ir


shia muslims leader said_____________________


tatbir shia muslim


related link : http://english.khamenei.ir


______________________________________________


shia muslims blood donation


tatbir shia muslims


shia muslims self-flagellation

shia muslims


http://shiamuslims.infohttp://islampfr.com


مشاهده متن کامل ...
what is ashura
درخواست حذف اطلاعات

ashura is the tenth day of muharram in the islamic calendar. for shi"a muslims,  ashura marks the climax of the remembrance of muharram, and commemorates the martyred of hussain ibn ali


http://whoishussain.org


ashura pic


what is ashura


now what media shows  about shia (below image


the media vision of shia muslims and ashura is so far from reality


politics against religions _________________


there are very few shia muslims who practice tatbir(self-flaggelation) . most of them are in england . because england policies invented tatbir to use this distorted mores against shia muslims and tell the world that shia muslims are wild


.....yes,thats very disgusting policy 


related link : http://shiamuslims.info


shia muslims tatbir


??? why_________________


you may ask yourself why shia muslims? why capitalism has scared from us  ! and trying hard to show us as wild humans


???what will happen if  nations know about real islam and real shia muslims


peace be upon every free soul in the world 


related link : http://shiadefender.ir


shia muslims leader said__________________


tatbir shia muslim


related link : http://english.khamenei.ir


______________________________________________


shia muslims blood donation


tatbir shia muslims


shia muslims self-flagellation

shia muslims


http://shiamuslims.infohttp://islampfr.com


مشاهده متن کامل ...
shia muslims blood donation
درخواست حذف اطلاعات

shia muslims blood donation on the day of ashura 2017


iranian actor


shia muslims blood donationمشاهده متن کامل ...
shia muslims blood donation
درخواست حذف اطلاعات

shia muslims blood donation on the day of ashura 2017_____________


iranian pop singer


shia muslims


 http://shiamuslims.infohttp://islampfr.com
 مشاهده متن کامل ...
shia muslims
درخواست حذف اطلاعات

shia muslims blood donation on the day of ashura 2017


iranian tv show host   


shia muslims


http://islampfr.com


 مشاهده متن کامل ...
ashura+arbaeen+shia muslim+shia muslims
درخواست حذف اطلاعات

shia muslims arbaeen karbala tatbir


hussain was a 7th century revolutionary  (the third imam for shia muslims , ancestor of 12th imam)  leader who stood for social justice, his legacy inspires millions worldwide


related links :  whoishussain.org     ___    shiadefender.ir/?s=husseinمشاهده متن کامل ...
shia muslims blood donation
درخواست حذف اطلاعات

shia muslims blood donation on the day of ashura 2017_____________


shia muslims


 http://shiamuslims.infohttp://islampfr.com
 مشاهده متن کامل ...
what is ashura , shia religion , shia muslims , shia
درخواست حذف اطلاعات

ashura is the tenth day of muharram in the islamic calendar. for shi"a muslims,  ashura marks the climax of the remembrance of muharram, and commemorates the martyred of hussain ibn ali


. on ashura day, imam husayn, the holy prophet muhammad’s grandson and all 72 of his companions including his six-month-old infant,( hazrat ali asghar ) , were killed in the battle of karbala. 


http://whoishussain.org     _________     shiadefender.ir/?s=hussein


ashura pic


what is ashura


now what media shows  about shia (below image


the media vision of shia muslims and ashura is so far from reality


politics against religions __________________


there are very few shia muslims who practices tatbir(self-flaggelation) . most of them are in england . because england policies invented tatbir to use this distorted mores against shia muslims and tell the world that shia muslims are wild


.....yes,thats very disgusting policy 


related link : http://islampfr.com


shia muslims tatbir


??? why _________________________


you may ask yourself why shia muslims? why capitalism has scared from us  ! and trying hard to show us as wild humans


???what will happen if  nations know about real islam and real shia muslims


peace be upon every free soul in the world 


related link : http://shiadefender.ir


shia muslims leader said__________________________


tatbir shia muslim


related link : http://english.khamenei.ir


______________________________________________


 shia muslims blood donation on the day of ashura


tatbir shia muslims


shia muslims self-flagellation

shia muslims


the english official site of masaf institute  :    http://islampfr.com


did you know that hezbollah  in " lebanon & syria "   ,,,   iran in " iraq & syria " has the major effects in destroying daesh (isis.isil)  a 


 مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.